Sony | MEX-M71BT | Sony MEX-M71BT Jachtowy radioodtwarzacz CD z bezprzewodową technologią BLUETOOTH® Instrukcja obsługi

4-597-144-11(4) (PL)
Zestaw muzyczny
Bluetooth®
Anulowanie wyświetlania prezentacji (DEMO),
patrz str. 24.
Przełączanie interwału strojenia w pasmie FM/AM,
patrz str. 9.
Podłączanie/instalacja, patrz str. 41.
MEX-M71BT
Instrukcja obsługi
PL
Zapisywanie ważnych
informacji
Numer modelu i numer seryjny znajdują
się na spodzie urządzenia.
Numer seryjny należy zapisać poniżej.
Na numery te należy się powoływać
w kontaktach z lokalnym punktem
sprzedaży firmy Sony w sprawach
związanych z produktem.
Numer modelu MEX-M71BT
Numer seryjny:
Ze względów bezpieczeństwa urządzenie
należy zainstalować w desce rozdzielczej
łodzi, ponieważ jego tylna część
nagrzewa się w czasie pracy.
Szczegółowe informacje można znaleźć
w rozdziale „Schemat połączeń/
Instalacja” (str. 41).
Tabliczka znamionowa, wskazująca np.
wielkość napięcia roboczego, znajduje
się na spodzie obudowy.
Wyprodukowano w Tajlandii.
Właściwości diody laserowej
 Czas trwania emisji: ciągły
 Wyjście lasera: mniej niż 53,3 μW
(Wartość mocy mierzona w odległości
200 mm od powierzchni soczewki w bloku
optycznym z przysłoną 7 mm).
Spółka Sony Corporation oświadcza,
że niniejszy sprzęt jest zgodny
z zasadniczymi wymaganiami
oraz pozostałymi stosownymi
postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.
Więcej informacji można znaleźć
pod następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
2PL
Uwaga dla klientów: poniższe
informacje odnoszą się tylko
do wyposażenia sprzedawanego
w krajach stosujących dyrektywy UE.
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Kwestie zgodności produktu z wymaganiami
UE: Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgium
Utylizacja zużytych
baterii oraz niesprawnego
sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (dotyczy
krajów Unii Europejskiej
i innych krajów europejskich
z odrębnymi systemami
zbierania odpadów)
Ten symbol na produkcie, baterii/
akumulatorze lub na ich opakowaniach
oznacza, że produktu ani baterii/
akumulatora nie można traktować jako
odpadu komunalnego. Na pewnych
bateriach/akumulatorach symbol ten
może być używany razem z symbolem
chemicznym. Symbole chemiczne
rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) dodaje się,
gdy bateria/akumulator zawiera więcej
niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi
produktami i bateriami/akumulatorami,
można zapobiec ich potencjalnemu
negatywnemu wpływowi na środowisko
oraz zdrowie ludzi, jaki mógłby wystąpić
w przypadku niewłaściwego obchodzenia
się z tymi odpadami. Recykling materiałów
pomaga chronić surowce naturalne.
W przypadku produktów, w których ze
względu na bezpieczeństwo, poprawne
działanie lub integralność danych
wymagane jest stałe podłączenie do baterii/
akumulatora, wymianę zużytej baterii lub
zużytego akumulatora należy zlecać
wyłącznie wykwalifikowanym serwisantom.
Aby mieć pewność, że baterie/akumulatory
oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny
zostaną właściwie zagospodarowane,
należy dostarczyć te produkty do
odpowiedniego punktu zbiórki.
W przypadku pozostałych baterii/
akumulatorów należy zapoznać się
z odpowiednim podrozdziałem
dotyczącym bezpiecznego usuwania
baterii/akumulatora z produktu.
Baterię/akumulator należy przekazać
do odpowiedniego punktu, który
zajmuje się recyklingiem zużytych
baterii/akumulatorów.
W celu uzyskania szczegółowych informacji
na temat zbiórki i recyklingu baterii/
akumulatorów należy skontaktować
się z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami zajmującymi
się zagospodarowywaniem odpadów lub
ze sklepem, w którym nabyto produkt lub
baterię/akumulator.
OSTRZEŻENIE: Baterii ani
akumulatorów nie wolno
połykać ze względu na ryzyko
poparzeń chemicznych.
Pilot zawiera baterię z ogniwem
pastylkowym/guzikowym. Połknięcie baterii
pastylkowej może spowodować poważne
poparzenia wewnętrzne po upływie
zaledwie 2 godzin, a w konsekwencji
doprowadzić do śmierci.
Nowe i zużyte baterie należy trzymać z dala
od dzieci. Jeśli komora baterii nie zamknie
się prawidłowo, należy zaprzestać
użytkowania produktu i przechowywać
go z dala od dzieci.
Jeśli sądzisz, że baterie mogły zostać
połknięte lub umieszczone w dowolnej
części ciała, natychmiast zasięgnij pomocy
lekarskiej.
Uwaga odnośnie do baterii litowej
Nie wolno wystawiać baterii na działanie
silnych źródeł ciepła, np. bezpośredniego
światła słonecznego, ognia itp.
Uwaga dla klientów, których łodzie
są wyposażone w stacyjkę bez
pozycji ACC
Należy włączyć funkcję automatycznego
wyłączania AUTO OFF (str. 25). Umożliwia
ona całkowite automatyczne wyłączenie
urządzenia po upływie określonego czasu
od chwili wyłączenia odbiornika, chroniąc
akumulator przed rozładowaniem. Jeśli
nie zostanie włączona funkcja AUTO OFF,
po każdym wyłączeniu zapłonu należy
nacisnąć i przytrzymać przycisk OFF,
aż do chwili wygaszenia wyświetlacza.
Zastrzeżenie dotyczące usług
oferowanych przez podmioty trzecie
Usługi oferowane przez podmioty trzecie
mogą być modyfikowane, zawieszane albo
wycofywane bez powiadomienia. Sony nie
ponosi żadnej odpowiedzialności za tego
rodzaju sytuacje.
Ważna informacja
Ostrzeżenie
FIRMA SONY NIE PONOSI
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK
SZKODY UBOCZNE, NASTĘPCZE, ANI INNE
OBEJMUJĄCE W SZCZEGÓLNOŚCI UTRATĘ
ZYSKÓW, UTRATĘ PRZYCHODU, UTRATĘ
DANYCH, UTRATĘ UŻYTECZNOŚCI
PRODUKTU LUB WSZELKIEGO ZWIĄZANEGO
Z NIM SPRZĘTU, CZAS NIESPRAWNOŚCI
URZĄDZEŃ I CZAS UŻYTKOWNIKA,
POWIĄZANE Z LUB POWSTAŁE W WYNIKU
UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO PRODUKTU,
OBEJMUJĄCEGO SPRZĘT
I OPROGRAMOWANIE.
Szanowny Kliencie, niniejszy produkt jest
wyposażony w nadajnik radiowy.
Zgodnie z Regulaminem nr 10 EKG ONZ
producenci jednostek pływających mogą
uzależnić instalację nadajników radiowych
w łodziach od określonych warunków. Przed
przystąpieniem do instalacji produktu należy
zapoznać się z warunkami producenta
zawartymi w instrukcji obsługi łodzi
lub skontaktować się bezpośrednio
z producentem łodzi lub z jej sprzedawcą.
Połączenia ratunkowe
Niniejszy zestaw głośnomówiący
BLUETOOTH do łodzi oraz podłączone
do niego urządzenie elektroniczne
wykorzystują do działania sieci radiowe,
komórkowe i linie naziemne, a także funkcje
zaprogramowane przez użytkownika, które
nie gwarantują utrzymywania połączenia
we wszystkich warunkach.
Dlatego w przypadku najważniejszych
połączeń (jak w przypadku sytuacji
zagrożenia zdrowia) nie należy polegać
wyłącznie na urządzeniach elektronicznych.
3PL
Informacje dotyczące komunikacji
BLUETOOTH
 Mikrofale emitowane przez urządzenia
BLUETOOTH mogą wpływać na działanie
elektronicznych urządzeń medycznych.
Aby uniknąć spowodowania wypadku,
niniejsze urządzenie oraz inne urządzenia
BLUETOOTH należy wyłączać
w następujących miejscach:
– w szpitalach, pociągach, samolotach,
na stacjach benzynowych i w innych
miejscach, gdzie mogą występować
łatwopalne gazy;
– w pobliżu drzwi automatycznych lub
alarmów przeciwpożarowych.
 Niniejsze urządzenie obsługuje funkcje
bezpieczeństwa, które są zgodne ze
specyfikacją BLUETOOTH, aby zapewniać
bezpieczne połączenie podczas
komunikacji za pośrednictwem technologii
bezprzewodowej BLUETOOTH. Jednak
w zależności od ustawienia poziomu
bezpieczeństwa, zabezpieczenia mogą
nie być wystarczające. Korzystając
z technologii bezprzewodowej
BLUETOOTH, należy zawsze mieć
na uwadze bezpieczeństwo.
 Sony nie bierze odpowiedzialności za
wycieki danych w czasie komunikacji
BLUETOOTH.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub
problemów dotyczących urządzenia,
które nie zostały opisane w niniejszej
instrukcji obsługi, należy skontaktować
się z najbliższym punktem sprzedaży
produktów Sony.
4PL
Użyteczne funkcje
Spis treści
Opis elementów i przycisków
sterujących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Użycie aplikacji SongPal z telefonem
iPhone/smartfonem z systemem
Android . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Użycie aplikacji Siri Eyes Free . . . . . . . . . . 23
Czynności wstępne
Zdejmowanie panelu przedniego . . . . . . . . 8
Resetowanie urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . 9
Przełączanie interwału strojenia
w pasmie FM/AM . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Nastawianie zegara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Przygotowywanie urządzenia
BLUETOOTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Podłączanie urządzenia USB . . . . . . . . . . . 12
Podłączanie innych przenośnych
urządzeń audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ustawienia
Wyłączanie trybu pokazu (DEMO) . . . . . .
Podstawowa procedura wybierania
ustawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawienia ogólne (GENERAL) . . . . . . . . .
Konfiguracja dźwięku (SOUND). . . . . . . . .
Ustawienia wyświetlacza (DISPLAY) . . . . .
Ustawienia funkcji BLUETOOTH
(BLUETOOTH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konfiguracja aplikacji SongPal
(SONGPAL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
24
25
25
26
27
28
Słuchanie stacji radiowych
Słuchanie stacji radiowych. . . . . . . . . . . . . 13
Korzystanie z systemu RDS . . . . . . . . . . . . 13
Słuchanie stacji radiowych za
pośrednictwem usługi SiriusXM
(dotyczy tylko USA i Kanady) . . . . . . . . 14
Odtwarzanie
Odtwarzanie płyty . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odtwarzanie z urządzenia USB . . . . . . . . .
Odtwarzanie z urządzenia
BLUETOOTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyszukiwanie i odtwarzanie utworów . . .
16
16
17
17
Słuchanie muzyki za
pośrednictwem usługi Pandora®
Dodatkowe informacje
Aktualizacja oprogramowania
wbudowanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Środki ostrożności . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . .
Komunikaty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
28
30
30
33
37
Schemat połączeń/Instalacja
Przestrogi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista części do instalacji . . . . . . . . . . . . . .
Połączenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
41
42
44
Konfigurowanie usługi Pandora® . . . . . . . 18
Odtwarzanie strumieniowe za
pośrednictwem usługi Pandora®. . . . . 18
Czynności dostępne w usłudze
Pandora® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Tryb rozmowy przez zestaw
głośnomówiący (tylko przez
połączenie BLUETOOTH)
Odbieranie połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Wykonywanie połączenia . . . . . . . . . . . . . 20
Czynności dostępne w czasie
połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
5PL
Opis elementów i przycisków sterujących
Jednostka centralna
 Przycisk zdejmowania panelu
przedniego
 SRC (źródło)
Włącza urządzenie.
Zmienia źródło dźwięku.
OFF
Naciśnij na 1 sekundę, aby wyłączyć
źródło dźwięku i wyświetlić zegar.
Naciśnij na co najmniej 2 sekundy,
aby wyłączyć zasilanie i wyświetlacz.
Jeśli urządzenie jest wyłączone,
a wyświetlacz — wygaszony, nie
jest dostępna obsługa pilotem.
 Pokrętło sterujące
Obracaj je, aby ustawić poziom
głośności.
PUSH ENTER
Wybiera wskazany element.
Naciśnij przycisk SRC, obróć, a następnie
naciśnij pokrętło, aby zmienić źródło
(limit czasu: 2 sekundy).
Znak N
Przyłóż do pokrętła sterującego smartfon
z systemem Android, aby nawiązać
połączenie BLUETOOTH.
 Szczelina na płytę
 Okno wyświetlacza

/ (poprzednia/następna)
/ (szybkie przewijanie do tyłu /
do przodu)
  (wysuwanie płyty)
 PTY (typ programu)
Wybiera PTY w trybie RDS.
(przeglądanie) (str. 15, 17, 19)
Włącza tryb przeglądania w czasie
odtwarzania.
(Opcja niedostępna, gdy podłączone
jest urządzenie USB w trybie Android
lub iPod).
MENU
Otwiera menu konfiguracji.
VOICE (str. 21, 23)
Naciśnij na co najmniej 2 sekundy,
aby aktywować wybieranie głosowe,
rozpoznawanie mowy (tylko smartfony
z systemem Android™) albo funkcję Siri
(tylko telefony iPhone).
6PL
/
(SEEK –/+)
Automatycznie wybiera stacje radiowe.
Naciśnij i przytrzymaj, aby ręcznie
wybrać stację.

CALL
Otwiera menu połączeń. Odbiera/
kończy połączenie.
Naciśnij na co najmniej 2 sekundy,
aby przełączyć sygnał BLUETOOTH.

(wstecz)
Powrót do poprzedniego wskazania
wyświetlacza.
Pilot RM-X231
MODE (str. 9, 13, 15, 19, 21)
 Odbiornik pilota
 Przyciski numeryczne (od 1 do 6)
Przełączanie zapisanych stacji radiowych.
Naciśnij i przytrzymaj, aby zapisać stacje.
ALBUM /
Pomija album w urządzeniu audio.
Naciśnij i przytrzymaj, aby pomijać
albumy w sposób ciągły.
(Opcja niedostępna, gdy podłączone
jest urządzenie USB w trybie Android
lub iPod).
Naciśnij przycisk , aby wyrazić
akceptację („kciuk w górę”), lub
przycisk , aby wyrazić dezaprobatę
(„kciuk w dół”) w usłudze Pandora®
(str. 19).
(powtarzanie)
(Opcja niedostępna, gdy podłączone jest
urządzenie USB w trybie Android).
(kolejność losowa)
(Opcja niedostępna, gdy podłączone jest
urządzenie USB w trybie Android).
MIC (str. 21)
 (odtwarzanie/zatrzymanie)
 EXTRA BASS
Wzmacnia basy odpowiednio do
poziomu głośności. Naciśnij, aby zmienić
ustawienie EXTRA BASS: [1], [2], [OFF].
 Gniazdo AUX
 DSPL (wyświetlanie)
Zmienia wskazania wyświetlacza.
SCRL (przewijanie)
Naciśnij i przytrzymaj, aby przewijać
wskazania wyświetlacza.
 Port USB
Na przycisku VOL (głośność) + znajduje się
wypukłość.
 CALL
Otwiera menu połączeń. Odbiera/kończy
połączenie.
 SOUND
Otwiera bezpośrednio menu SOUND.
MENU
Naciśnij i przytrzymaj, aby otworzyć
menu konfiguracji.
 ///
Wybierz pozycję ustawień itp.
ENTER
Wybiera wskazany element.
Naciśnij na co najmniej 2 sekundy, aby
włączyć lub wyłączyć funkcję „SongPal”.
/ (poprzedni/następny)
+/– (album +/–)
 VOL (głośność) +/–
7PL
Usuń folię izolacyjną przed użyciem.
Czynności wstępne
Zdejmowanie panelu
przedniego
Pilot morski RM-X11M
(brak w zestawie)
Aby zapobiec kradzieży urządzenia, można
zdjąć z niego panel przedni.
1
Naciśnij i przytrzymaj przycisk OFF ,
aby wyłączyć urządzenie, następnie
naciśnij przycisk zdejmowania panelu
przedniego , po czym zdejmij
panel, pociągając go do siebie.
Sygnał ostrzegawczy
 VOL (głośność) +/–
 GP (grupa)/ALBM (album) +/–
Odbiór zapisanych stacji.
Jeśli kluczyk w stacyjce zostanie obrócony
do położenia OFF, a panel przedni jeszcze
nie został zdjęty, to na kilka sekund włączy
się sygnał ostrzegawczy. Sygnalizacja
dźwiękowa działa tylko wówczas, gdy
jest używany wbudowany wzmacniacz.
Numery seryjne
Upewnij się, ze numery seryjne na spodzie
urządzenia i z tyłu panelu przedniego są
identyczne. W przeciwnym razie nie będzie
możliwe parowanie BLUETOOTH oraz
parowanie i rozłączanie z użyciem
technologii NFC.
Zakładanie panelu przedniego
8PL
Resetowanie urządzenia
Przed uruchomieniem urządzenia po raz
pierwszy lub po wymianie akumulatora
łodzi albo zmianie połączeń należy
zresetować urządzenie.
1
Zresetowanie urządzenia spowoduje utratę
ustawień zegara i części zawartości zapisanej
w pamięci urządzenia.
Przełączanie interwału
strojenia w pasmie FM/AM
Ustaw odpowiedni dla swojego kraju
interwał strojenia w pasmie FM/AM.
Ustawienie to pojawia się tylko przy
wyłączonym źródle dźwięku i włączonym
zegarze.
1
Naciśnij przycisk MENU, a następnie
za pomocą pokrętła sterującego
wybierz opcję [GENERAL] i naciśnij
pokrętło.
2
Za pomocą pokrętła sterującego
wyświetl opcję [SET TUNER-STP],
a następnie naciśnij pokrętło.
Za pomocą pokrętła sterującego
wyświetl ustawienie [SET 50K/9K],
[SET 100K/10K] lub [SET 200K/10K],
a następnie naciśnij pokrętło.
Nastawianie zegara
1
2
Naciśnij przycisk MENU, a następnie
za pomocą pokrętła sterującego
wybierz opcję [GENERAL] i naciśnij
pokrętło.
Obracając pokrętło sterowania,
wyświetl element [SET CLOCK-ADJ].
Naciśnij pokrętło.
Wskazanie godziny zacznie migać.
3
Po nastawieniu minut naciśnij
przycisk MENU.
Konfiguracja została zakończona i zegar
zacznie działać.
Wyświetlanie zegara
Naciśnij przycisk DSPL.
Naciśnij przyciski DSPL i
(wstecz)/
MODE na co najmniej 2 sekundy.
Uwaga
3
4
Obracając pokrętło sterowania,
nastaw godzinę i minuty.
Aby przemieścić wskaźnik cyfr, naciśnij
przycisk / (SEEK –/+).
Przygotowywanie
urządzenia BLUETOOTH
Po podłączeniu urządzenia BLUETOOTH
(zwanego dalej „urządzeniem BLUETOOTH”,
chyba że określono inaczej), takiego
jak smartfon, telefon komórkowy lub
urządzenie audio, możliwe jest słuchanie
muzyki i prowadzenie rozmów w trybie
głośnomówiącym. Szczegółowe informacje
o podłączaniu znajdują się w instrukcji
obsługi urządzenia.
Przed podłączeniem urządzenia BLUETOOTH
należy zmniejszyć głośność odtwarzacza.
W przeciwnym razie z głośników może
wydobyć się bardzo głośny dźwięk.
Podłączanie smartfona jednym
dotknięciem (NFC)
Dotknięcie pokrętła sterowania smartfonem
wyposażonym w technologię NFC*
powoduje automatyczne sparowanie
i połączenie obydwu urządzeń.
* NFC (ang. Near Field Communication, komunikacja
bliskiego zasięgu) to technologia umożliwiająca
bezprzewodową komunikację krótkiego zasięgu
między różnymi urządzeniami, np. telefonami
komórkowymi i tagami IC. Dzięki funkcji NFC
transmisję danych można przeprowadzać
z łatwością, dotykając odpowiedniego symbolu
lub wskazanego miejsca na urządzeniach
zgodnych z NFC.
W przypadku smartfonu z systemem
Android 4.0 lub starszym wymagane jest
pobranie aplikacji NFC Easy Connect
dostępnej w serwisie Google Play™.
Aplikacja może być niedostępna
w niektórych krajach i regionach.
1
Włącz funkcję NFC w smartfonie.
Szczegółowe informacje znajdują się
w instrukcji obsługi smartfona.
9PL
2
Przyłóż część smartfona ze znakiem N
do części urządzenia oznaczonej
znakiem N.
3
Pokrętłem sterującym wybierz opcję
[SET PAIRING]. Naciśnij pokrętło.
4
Pokrętłem sterującym wybierz opcję
[SET DEVICE 1]* lub [SET DEVICE 2]*
i naciśnij pokrętło.
Urządzenie przełączy się w tryb
parowania, a na wyświetlaczu
pojawi się migający symbol .
Upewnij się, że na wyświetlaczu
urządzenia widoczny jest symbol
* [SET DEVICE 1] lub [SET DEVICE 2] zmieni
się na nazwę sparowanego urządzenia
po zakończeniu parowania.
.
5
Użyj funkcji parowania w urządzeniu
BLUETOOTH, aby wykryło ono to
urządzenie.
6
Wybierz nazwę swojego urządzenia
[MEX-XXXX] widoczną na ekranie
urządzenia BLUETOOTH.
Rozłączanie jednym dotknięciem
Ponownie przyłóż część smartfona
ze znakiem N do części urządzenia
oznaczonej znakiem N.
Uwagi
Jeśli nazwa urządzenia nie jest widoczna
na ekranie, powtórz czynność 2.
• Aby uniknąć porysowania smartfona podczas
połączenia, obchodź się z nim ostrożnie.
• Funkcja łączenia jednym dotknięciem nie działa,
gdy urządzenie jest połączone z dwoma
urządzeniami zgodnymi z technologią NFC.
W takim przypadku należy zakończyć połączenie
z jednym z urządzeń i nawiązać ponownie
połączenie ze smartfonem.
Parowanie i łączenie
z urządzeniem BLUETOOTH
7
Przed pierwszym połączeniem
z urządzeniem BLUETOOTH konieczne jest
wzajemne uwierzytelnienie pary urządzeń,
nazywane „parowaniem”. Parowanie
umożliwia wzajemne rozpoznawanie się
tego urządzenia z innymi urządzeniami.
Urządzenie można podłączyć do dwóch
urządzeń BLUETOOTH (dwa telefony
komórkowe albo telefon komórkowy
i urządzenie audio).
Jeśli na ekranie urządzenia
BLUETOOTH pojawi się monit o kod
uwierzytelniający*, wprowadź [0000].
* W zależności od urządzenia kod
uwierzytelniający może być określony mianem
„klucz”, „kod PIN”, „numer PIN”, „hasło” itp.
Wprowadź kod
uwierzytelniający
[0000]
Po zakończeniu parowania symbol
zapala się na stałe.
8
1
Umieść urządzenie BLUETOOTH
w odległości 1 metra od tego
odtwarzacza.
2
Naciśnij przycisk MENU, a następnie
pokrętłem sterującym wybierz opcję
[BLUETOOTH] i naciśnij pokrętło.
10PL
Aby nawiązać połączenie
BLUETOOTH, wybierz to urządzenie
w podłączanym urządzeniu
BLUETOOTH.
Po nawiązaniu połączenia pojawia się
symbol
albo
.
Uwaga
Podczas łączenia z urządzeniem BLUETOOTH
odtwarzacz nie będzie wykrywany przez inne
urządzenia. Aby umożliwić wykrywanie, przejdź
do trybu parowania i wyszukaj odtwarzacz z innego
urządzenia.
Łączenie urządzenia z ostatnio
podłączonym urządzeniem
Szczegółowe informacje można znaleźć
w rozdziale „Odtwarzanie z urządzenia
BLUETOOTH” (str. 17).
Włącz funkcję BLUETOOTH w urządzeniu
BLUETOOTH.
Aby połączyć odtwarzacz z urządzeniem
audio, naciśnij przycisk SRC, wybierz
opcję [BT AUDIO] i naciśnij przycisk
 (odtwarzanie/pauza).
Aby połączyć się z telefonem komórkowym,
naciśnij przycisk CALL.
Odłączanie sparowanego urządzenia
Uwaga
Wykonaj kroki od 2 do 4, aby odłączyć po
sparowaniu odtwarzacza z urządzeniem
BLUETOOTH.
Urządzenia nie można połączyć z telefonem
komórkowym podczas strumieniowej transmisji
dźwięku za pośrednictwem technologii
BLUETOOTH. W takim przypadku należy
łączyć telefon z odtwarzaczem.
Uruchamianie odtwarzania
Podłączanie sparowanego
urządzenia BLUETOOTH
Aby użyć sparowanego urządzenia, trzeba
je połączyć z tym urządzeniem. Niektóre
sparowane urządzenia łączą się
automatycznie.
1
Naciśnij przycisk MENU, a następnie
pokrętłem sterującym wybierz opcję
[BLUETOOTH] i naciśnij pokrętło.
2
Za pomocą pokrętła sterującego
wybierz opcję [SET BT SIGNL],
a następnie naciśnij pokrętło.
Upewnij się, że symbol
świeci się.
3
Włącz funkcję BLUETOOTH
w urządzeniu BLUETOOTH.
4
Rozpocznij łączenie urządzenia
BLUETOOTH z tym urządzeniem.
Zapali sie symbol
albo
Wskazówka
Kiedy włączony jest sygnał BLUETOOTH:
w momencie włączenia zapłonu urządzenie
automatycznie podłącza ostatnio podłączony
telefon komórkowy.
Instalacja mikrofonu
Szczegółowe informacje można znaleźć
w rozdziale „Instalacja mikrofonu” (str. 43).
Podłączanie urządzenia iPhone/
iPod (automatyczne parowanie
BLUETOOTH).
Jeśli do portu USB podłączono urządzenie
iPhone/iPod z systemem iOS5 lub nowszym,
nastąpi automatyczne sparowanie
urządzeń.
Automatyczne parowanie BLUETOOTH jest
możliwe przy wybranym ustawieniu [ON] dla
opcji [SET AUTOPAIR] w menu [BLUETOOTH]
(str. 27).
1
Włącz funkcję BLUETOOTH
w urządzeniu iPhone/iPod.
.
Ikony na wyświetlaczu:
Świeci się po włączeniu za pomocą
profilu HFP trybu głośnomówiącego.
Świeci się po podłączeniu za
pomocą profilu A2DP (profil
zaawansowanej dystrybucji audio)
urządzenia audio.
11PL
2
Podłącz telefon iPhone/iPod
do portu USB.
Podłączanie innych
przenośnych urządzeń
audio
1
2
3
Upewnij się, że na wyświetlaczu
urządzenia widoczny jest symbol
.
Uwagi
Wyłącz przenośne urządzenie audio.
Zmniejsz głośność w odtwarzaczu.
Podłącz przenośne urządzenie audio
do gniazda wejścia AUX (mini jack
stereo) przewodem połączeniowym
(sprzedawanym oddzielnie)*.
* Użyj przewodu z prostym wtykiem.
• Automatyczne parowanie BLUETOOTH nie jest
możliwe, gdy urządzenie jest połączone z dwoma
urządzeniami BLUETOOTH. W takim przypadku
należy odłączyć jedno z urządzeń i ponownie
podłączyć urządzenie iPhone/iPod.
• Jeśli automatyczne parowanie BLUETOOTH się
nie powiedzie, należy zapoznać się z rozdziałem
„Przygotowywanie urządzenia BLUETOOTH”
(str. 9).
Podłączanie urządzenia USB
1
2
Zmniejsz głośność w odtwarzaczu.
Podłącz urządzenie USB do
odtwarzacza.
Do podłączania urządzenia iPod/iPhone
użyj przewodu połączeniowego USB
urządzenia iPod (sprzedawanego
oddzielne).
12PL
4
Naciskając przycisk SRC, wybierz
element [AUX].
Dopasowywanie poziomu dźwięku
z podłączonego urządzenia do
innych źródeł
Włącz odtwarzanie w przenośnym
urządzeniu audio. Nastaw w nim
umiarkowany poziom głośności. Nastaw
normalny poziom głośności w odtwarzaczu.
Naciśnij przycisk MENU i wybierz opcję
[SOUND]  [SET AUX VOL] (str. 26).
Słuchanie stacji radiowych
Słuchanie stacji radiowych
Wymagane jest ustawienie interwału
strojenia (str. 9).
Aby słuchać radia, naciskaj przycisk SRC,
aż wyświetli się napis [TUNER].
Automatyczne programowanie
stacji radiowych (BTM)
1
Wybierz pasmo (FM1, FM2, FM3, AM1
lub AM2) za pomocą przycisku MODE.
2
Naciśnij przycisk MENU, a następnie
za pomocą pokrętła sterującego
wybierz opcję [GENERAL] i naciśnij
pokrętło.
3
Nastawianie zaprogramowanych
stacji
1
Wybierz zakres fal, a następnie
naciśnij przycisk numeryczny (1–6).
Korzystanie z systemu RDS
Wybieranie typu programu (PTY)
1
Podczas odbioru stacji UKF (FM)
naciśnij przycisk PTY.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się żądany typ programu. Naciśnij
pokrętło.
Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie
stacji, która nadaje program
wybranego typu.
Obracając pokrętło sterowania,
wyświetl element [SET BTM].
Naciśnij pokrętło.
Typy programów (interwał strojenia:
200 kHz/10 kHz)
Urządzenie przypisuje stacje do
przycisków numerycznych według
częstotliwości.
NEWS (wiadomości), INFORM (informacje),
SPORTS (sport), TALK (rozmowy), ROCK (rock),
CLS ROCK (klasyczny rock), ADLT HIT (przeboje
dla dorosłych), SOFT RCK (łagodny rock),
TOP 40 (aktualne przeboje), COUNTRY
(country), OLDIES (złote przeboje), SOFT
(łagodna muzyka), NOSTALGA (nostalgia),
JAZZ (jazz), CLASSICL (muzyka klasyczna),
R & B (rhythm and blues), SOFT R&B (łagodny
rhythm and blues), LANGUAGE (języki obce),
REL MUSC (muzyka religijna), REL TALK
(rozmowy o religii), PERSNLTY (rozwój
osobowości), PUBLIC (radio publiczne),
COLLEGE (radio studenckie), HABL ESP
(rozmowy w języku hiszpańskim), MUSC ESP
(muzyka hiszpańska), HIP HOP (hip-hop),
WEATHER (pogoda)
Strojenie stacji
1
Wybierz pasmo (FM1, FM2, FM3, AM1
lub AM2) za pomocą przycisku MODE.
2
Nastaw stację.
Ręczne strojenie stacji
Naciśnij i przytrzymaj przycisk /
(SEEK –/+), aby wstępnie nastawić
częstotliwość. Następnie naciskaj
przycisk / (SEEK –/+), aby
precyzyjnie wyregulować częstotliwość.
Automatyczne strojenie stacji
Naciśnij przycisk / (SEEK –/+).
Wyszukiwanie zostanie przerwane po
dostrojeniu stacji.
Strojenie ręczne
1
Podczas odbioru stacji, którą chcesz
zaprogramować, wciśnij i przytrzymaj
przycisk numeryczny (1–6) dotąd,
aż pojawi się napis [MEM].
13PL
Typy programów (interwał strojenia:
100 kHz/10 kHz, 50 kHz/9 kHz)
NEWS (wiadomości), AFFAIRS (aktualności),
INFO (informacje), SPORT (sport), EDUCATE
(edukacja), DRAMA (słuchowiska), CULTURE
(kultura), SCIENCE (nauka), VARIED
(rozmaitości), POP M (muzyka popularna),
ROCK M (muzyka rockowa), EASY M (muzyka
łatwa w odbiorze), LIGHT M (lekka muzyka
klasyczna), CLASSICS (muzyka poważna),
OTHER M (inne gatunki muzyki), WEATHER
(pogoda), FINANCE (finanse), CHILDREN
(programy dla dzieci), SOCIAL A (sprawy
społeczne), RELIGION (religia), PHONE IN
(audycje z udziałem słuchaczy), TRAVEL
(podróże), LEISURE (wypoczynek), JAZZ
(muzyka jazzowa), COUNTRY (muzyka country),
NATION M (muzyka narodowa), OLDIES (złote
przeboje), FOLK M (muzyka folkowa),
DOCUMENT (dokumentalistyka)
Nastawianie zegara (CT)
Umożliwia nastawienie zegara na podstawie
danych CT z sygnału RDS.
1
Wybierz w menu [GENERAL] opcję
[SET CT-ON] (str. 25).
Słuchanie stacji radiowych
za pośrednictwem usługi
SiriusXM (dotyczy tylko
USA i Kanady)
Uaktywnianie abonamentu
usługi SiriusXM
Tylko usługa SiriusXM zapewnia Ci dostęp
w jednym miejscu do większości ulubionych
audycji. Masz ponad 140 kanałów do
wyboru, m.in. z muzyką nieprzerywaną
reklamami oraz z najlepszymi transmisjami
sportowymi, wiadomościami, rozmowami
oraz audycjami satyrycznymi
i rozrywkowymi. Witamy w świecie radia
satelitarnego. Wymagane są: odbiornik
SiriusXM Connect Vehicle Tuner
14PL
i abonament. Więcej informacji na ten
temat można znaleźć pod adresem:
www.siriusxm.com.
Po zainstalowaniu odbiornika SiriusXM
Connect Vehicle Tuner i anteny naciskaj
przycisk SRC, aby wyświetlić opcję
[SIRIUSXM]. Na kanale 1 powinien być
słyszalny sygnał promocyjny usługi
SiriusXM. Po sprawdzeniu odbioru sygnału
promocyjnego wybierz kanał 0, aby poznać
identyfikator swojego odbiornika. Jest on
podany również na spodzie obudowy
odbiornika SiriusXM Connect Vehicle Tuner
oraz na jego opakowaniu. Numer ten jest
niezbędny do uaktywnienia abonamentu.
Należy go sobie zanotować na przyszłość.
W Stanach Zjednoczonych abonament
można uaktywnić przez Internet lub
dzwoniąc do biura obsługi klienta SiriusXM:
• Online: wejdź na
www.siriusxm.com/activatenow
• Telefon: 1-866-635-2349
W Kanadzie abonament można uaktywnić
przez Internet lub dzwoniąc do biura obsługi
klienta SiriusXM:
• Online: wejdź na
www.siriusxm.ca/activatexm
• Telefon: 1-877-438-9677
W ramach procedury uaktywnienia satelity
usługi SiriusXM wyślą do Twojego
odbiornika komunikat aktywacyjny.
Gdy urządzenie wykryje, że odbiornik
otrzymał komunikat aktywacyjny, zostanie
wyświetlony komunikat: [SUBSCRIPTION
UPDATED - PRESS ENT TO CONTINUE].
Po uaktywnieniu abonamentu można
korzystać z objętych nim kanałów.
Uwagi
• Procedura uaktywnienia zajmuje zwykle
10–15 minut, ale może potrwać nawet godzinę.
• Aby urządzenie otrzymało komunikat aktywacyjny,
musi być włączone i ustawione na odbiór sygnału
usługi SiriusXM.
Wybieranie kanałów
usługi SiriusXM
1
2
Naciśnij przycisk
3
Za pomocą pokrętła sterującego
wyświetl odpowiedni kanał
i naciśnij pokrętło.
(przeglądaj).
Za pomocą pokrętła sterującego
wyświetl opcję [CHANNEL],
a następnie naciśnij pokrętło.
Wybieranie kanałów z kategorii
1 Naciśnij przycisk
(przeglądaj).
2 Za pomocą pokrętła sterującego wyświetl
opcję [CATEGORY], a następnie naciśnij
pokrętło.
3 Za pomocą pokrętła sterującego wyświetl
odpowiednią kategorię, a następnie
naciśnij pokrętło.
Zostanie wyświetlona lista kanałów.
4 Za pomocą pokrętła sterującego wyświetl
odpowiedni kanał i naciśnij pokrętło.
Zapisywanie kanałów
1 Podczas odbioru kanału, który chcesz
zapisać, naciśnij i przytrzymaj przycisk
numeryczny (od 1 do 6), aż pojawi się
napis [MEM].
Aby odebrać zapisany kanał, naciskaj
przycisk MODE w celu wyświetlenia zakresu
[SX1], [SX2] lub [SX3], a następnie naciśnij
przycisk z cyfrą (od 1 do 6).
3 Wpisz kod dostępu za pomocą pokrętła
sterującego na urządzeniu lub
przycisków / na pilocie.
Do zmiany miejsca wpisywania znaków
można używać przycisków /
(SEEK –/+) na urządzeniu lub przycisków
/ na pilocie.
Fabryczny kod dostępu to [0000].
4 Po wpisaniu kodu dostępu naciśnij
przycisk ENTER.
Aby odblokować kanały, wybierz opcję
[LOCK-OFF].
Zmiana kodu dostępu
1 Naciśnij przycisk MENU i obracaj pokrętłem
sterującym.
2 Wybierz opcję [GENERAL] 
[SXM PARENTAL]  [CODE EDIT].
3 W polu wprowadzania aktualnego kodu
dostępu wpisz aktualny kod dostępu,
a następnie naciśnij przycisk ENTER.
Fabryczny kod dostępu to [0000].
4 W polu wprowadzania nowego kodu
dostępu wpisz swój nowy 4-cyfrowy
kod dostępu, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Zmiana wskazań wyświetlacza
Naciskaj przycisk DSPL, aby zmieniać
wskazania w następującej kolejności:
Numer kanału (domyślne)  Nazwa kanału 
Nazwa wykonawcy  Tytuł utworu 
Informacje o zawartości  Nazwa kategorii 
Zegar
Ustawianie funkcji kontroli
rodzicielskiej
Funkcja kontroli rodzicielskiej umożliwia
ograniczanie dostępu do kanałów usługi
SiriusXM zawierających treści przeznaczone
tylko dla dorosłych. Po włączeniu tej funkcji
odbiór zablokowanych nią kanałów wymaga
podania kodu dostępu. Informacje
o ustawianiu kodu dostępu i blokowaniu
kanałów można znaleźć poniżej.
1 Naciśnij przycisk MENU i obracaj pokrętłem
sterującym.
2 Wybierz opcję [GENERAL]  [SXM
PARENTAL]  [LOCK SELECT]  [LOCK-ON].
15PL
Uwagi
Odtwarzanie
Odtwarzanie płyty
1
Włóż płytę (stroną z etykietą
do góry).
Odtwarzanie rozpocznie się
automatycznie.
Odtwarzanie z urządzenia
USB
• Szczegółowe informacje o zgodności urządzeń
USB znajdują się na stronach pomocy technicznej,
których adresy podano z tyłu okładki.
• Na smartfonach z systemem operacyjnym
Android 4.1 lub nowszym jest zainstalowana
obsługa protokołu Android Open Accessory 2.0
(AOA 2.0). Jednak niektóre smartfony nie w pełni
obsługują protokół AOA 2.0, nawet jeśli jest
zainstalowany system operacyjny Android 4.1
lub nowszy.
Szczegółowe informacje o zgodności smartfonów
z systemem Android można znaleźć na stronach
pomocy technicznej, których adresy podano
z tyłu okładki.
• Nie można odtwarzać następujących plików:
MP3/WMA/FLAC:
– chronionych przed kopiowaniem
– objętych ochroną DRM (zarządzanie prawami
cyfrowymi)
– zawierających dźwięk wielokanałowy
MP3/WMA:
– poddanych bezstratnej kompresji
Przed dokonaniem połączenia wybierz
odpowiedni tryb USB (tryb Android lub tryb
MSC/MTP), w zależności od urządzenia USB
(str. 25).
1
W niniejszej instrukcji obsługi termin „iPod”
jest stosowany ogólnie w odniesieniu do
funkcji iPod urządzeń iPod oraz iPhone,
chyba że w tekście lub na ilustracjach
zaznaczono inaczej.
Szczegółowe informacje o zgodności
iPodów znajdują się w rozdziale „Informacje
dotyczące urządzeń iPod” (str. 29) lub na
stronach pomocy technicznej, których
adresy podano z tyłu okładki.
Można używać urządzeń USB* zgodnych ze
standardami AOA (Android Open Accessory)
2.0, MSC (Mass Storage Class) i MTP (Media
Transfer Protocol). W zależności od
urządzenia USB na urządzeniu można
wybrać tryb Android lub MSC/MTP.
Niektóre odtwarzacze cyfrowe lub smartfony
z systemem Android mogą wymagać
ustawienia w tryb MTP.
* np. pamięć USB flash, odtwarzacz cyfrowy,
smartfon z systemem Android
16PL
Podłącz urządzenie USB do portu USB
(str. 12).
Rozpocznie się odtwarzanie.
Jeśli urządzenie jest już podłączone,
w celu rozpoczęcia odtwarzania należy
nacisnąć przycisk SRC, aby wybrać [USB]
([IPD] wyświetla się w przypadku
podłączenia iPoda).
2
Wyreguluj poziom głośności.
Zatrzymywanie odtwarzania
Naciśnij przycisk OFF na 1 sekundę.
Odłączanie urządzenia
Zatrzymaj odtwarzanie, a następnie odłącz
urządzenie.
Ostrzeżenie dotyczące telefonu iPhone
Po podłączeniu telefonu iPhone za pomocą
przewodu USB jego głośność jest nadal
regulowana przez telefon. Aby uniknąć
gwałtownego głośnego dźwięku przy
rozmowie telefonicznej, nie należy
zwiększać głośności w urządzeniu
w czasie rozmowy.
Odtwarzanie z urządzenia
BLUETOOTH
Można odtwarzać zawartość
w podłączonym urządzeniu zgodnym
z profilem BLUETOOTH A2DP (profil
zaawansowanej dystrybucji audio).
Wyszukiwanie
i odtwarzanie utworów
Odtwarzanie z powtarzaniem
i losowe
Opcja niedostępna, gdy podłączone jest
urządzenie USB w trybie Android.
1
1
Nawiąż połączenie BLUETOOTH
z urządzeniem audio (str. 9).
Aby wybrać urządzenia audio, naciśnij
przycisk MENU, a następnie wybierz
opcję [BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV]
(str. 27).
2
Naciskając przycisk SRC, wybierz
opcję [BT AUDIO].
3
Włącz odtwarzanie w urządzeniu
audio.
4
Wyreguluj poziom głośności.
Uwagi
• W zależności od urządzenia audio odtwarzacz
może nie wyświetlać tytułu, numeru utworu/
czasu i stanu odtwarzania.
• Zmiana źródła dźwięku w odtwarzaczu nie
zatrzymuje odtwarzania w urządzeniu audio.
• Opcja [BT AUDIO] nie pojawia się na wyświetlaczu,
gdy uruchomiona jest aplikacja „SongPal”
wykorzystująca funkcję BLUETOOTH.
Odtwarzanie w wybranym trybie może
rozpocząć się z opóźnieniem.
Dostępne tryby odtwarzania zależą
od wybranego źródła dźwięku.
Wyszukiwanie utworu według
nazwy (Quick-BrowZer™)
Opcja niedostępna, gdy jest podłączone
urządzenie USB w trybie Android lub iPod.
1
Podczas odtwarzania z nośnika CD
lub USB naciśnij
(przeglądaj)*,
aby wyświetlić listę kategorii do
przeglądania.
Po wyświetleniu listy utworów naciskaj
przycisk
(wstecz), aż pojawi się
odpowiednia kategoria.
Dopasowywanie poziomu dźwięku
z podłączonego urządzenia
BLUETOOTH do innych źródeł
Włącz odtwarzanie w urządzeniu audio
BLUETOOTH i ustaw umiarkowany poziom
głośności. Ustaw normalny poziom
głośności urządzenia.
Naciśnij przycisk MENU i wybierz opcję
[SOUND]  [SET BTA VOL] (str. 26).
Podczas odtwarzania naciskaj
przyciski
(powtarzanie) albo
(kolejność losowa), aby włączyć
odpowiedni tryb odtwarzania.
* Podczas odtwarzania z urządzenia
USB przytrzymaj naciśnięty przycisk
(przeglądanie) dłużej niż 2 sekundy,
aby wrócić bezpośrednio do listy kategorii.
2
Obracaj pokrętło sterowania,
aby wybrać żądaną kategorię
wyszukiwania. Następnie naciśnij
pokrętło, aby potwierdzić wybór.
3
Powtarzając czynność 2, odszukaj
żądany utwór.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Wyłączanie funkcji Quick-BrowZer
Naciśnij przycisk
(przeglądaj).
17PL
Wyszukiwanie z pomijaniem
elementów (tryb pomijania)
Słuchanie muzyki za
pośrednictwem usługi Pandora®
Opcja niedostępna, gdy jest podłączone
urządzenie USB w trybie Android lub iPod.
1
2
3
Naciśnij przycisk
(przeglądaj).
Naciśnij przycisk  (SEEK +).
Obracając pokrętło sterowania,
wybierz żądany element.
W tym trybie elementy z listy są
pomijane co 10% ich ogólnej liczby.
4
Naciśnij przycisk ENTER, aby powrócić
do trybu Quick-BrowZer.
Pojawi się wybrany element.
5
Za pomocą pokrętła sterującego
wybierz odpowiedni element,
a następnie naciśnij pokrętło.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Usługa Pandora® umożliwia strumieniowe
odtwarzanie muzyki za pomocą telefonu
iPhone lub smartfona z systemem Android.
Działaniem usługi Pandora® na smartfonie
iPhone lub smartfonie z systemem Android
połączonym przez BLUETOOTH można
sterować za pomocą tego urządzenia.
Usługa Pandora® jest dostępna tylko
w niektórych krajach. Pod adresem
http://www.pandora.com/legal można
znaleźć więcej informacji na ten temat.
Konfigurowanie usługi
Pandora®
1
Sprawdź zgodność ze swoim
urządzeniem przenośnym w witrynie
pomocy technicznej, której adres
podano z tyłu okładki.
2
Pobierz najnowszą wersję aplikacji
Pandora® ze sklepu z aplikacjami
odpowiedniego dla Twojego
smartfona. Listę zgodnych urządzeń
przenośnych można znaleźć pod
adresem: www.pandora.com/
everywhere/mobile.
Odtwarzanie strumieniowe
za pośrednictwem usługi
Pandora®
1
Nawiąż połączenie BLUETOOTH
z urządzeniem audio (str. 9).
Aby wybrać urządzenia audio, naciśnij
przycisk MENU, a następnie wybierz
opcję [BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV]
(str. 27).
18PL
2
Naciskaj przycisk SRC, aby wyświetlić
opcję [PANDORA].
3
Uruchom w urządzeniu przenośnym
aplikację Pandora®.
4
Naciśnij przycisk  (odtwarzanie/
pauza), aby rozpocząć odtwarzanie.
Jeśli pojawi się numer urządzenia
Upewnij się, że te same cyfry (np. 123456) są
wyświetlane na urządzeniu i na urządzeniu
przenośnym, a następnie naciśnij przycisk
ENTER na urządzeniu i wybierz w urządzeniu
przenośnym opcję [Yes] (Tak).
Dodawanie zakładek
Odtwarzany aktualnie utwór można dodać
do zakładek i zapisać na swoim koncie
usługi Pandora®.
1
Podczas odtwarzania naciśnij
przycisk MODE.
W przypadku uaktywniania funkcji
BLUETOOTH
Można wyregulować poziom głośności.
Naciśnij przycisk MENU i wybierz opcję
[SOUND]  [SET BTA VOL] (str. 26).
Czynności dostępne
w usłudze Pandora®
Wyrażanie opinii
Wyrażanie swojej akceptacji („kciuk w górę”)
lub dezaprobaty („kciuk w dół”) umożliwia
personalizowanie stacji.
1
Podczas odtwarzania naciśnij
przycisk  („kciuk w górę”) lub
 („kciuk w dół”).
Korzystanie z listy stacji
Lista stacji umożliwia łatwe wybieranie
odpowiedniej stacji.
1
Podczas odtwarzania naciśnij
przycisk
(przeglądaj).
2
Naciskaj przycisk  (SEEK +),
aby wybrać kolejność sortowania:
[BY DATE] (według daty) lub [A TO Z]
(alfabetycznie).
3
Za pomocą pokrętła sterującego
wybierz odpowiednią stację,
a następnie naciśnij pokrętło.
Rozpocznie się odtwarzanie.
19PL
Tryb rozmowy przez zestaw
głośnomówiący (tylko przez
połączenie BLUETOOTH)
Aby użyć telefonu komórkowego, połącz
go z urządzeniem. Do urządzenia można
podłączyć dwa telefony komórkowe.
Szczegółowe informacje można znaleźć
w rozdziale „Przygotowywanie urządzenia
BLUETOOTH” (str. 9).
Odbieranie połączenia
1
Wykonywanie połączenia
z użyciem książki telefonicznej
1
Naciśnij przycisk CALL.
Jeśli dwa telefony komórkowe są
podłączone do urządzenia, przekręć
pokrętło, aby wybrać jeden z telefonów,
a następnie naciśnij pokrętło.
2
Za pomocą pokrętła sterującego
wybierz opcję [PHONE BOOK].
Naciśnij pokrętło.
3
Obracaj pokrętło sterowania,
aby wybrać z listy pierwszą literę.
Naciśnij pokrętło.
4
Obracaj pokrętło sterowania,
aby wybrać nazwisko z listy nazwisk.
Naciśnij pokrętło.
5
Obracaj pokrętło sterowania,
aby wybrać numer z listy numerów.
Naciśnij pokrętło.
Kiedy dzwoni dzwonek, naciśnij
przycisk CALL.
Rozpocznie się połączenie.
Rozpocznie się połączenie.
Uwaga
Dźwięk dzwonka i głos rozmówcy dobiegają tylko
z przednich głośników.
Odrzucanie połączenia
Wykonywanie połączenia
z użyciem historii połączeń
1
Kończenie połączenia
Ponownie naciśnij przycisk CALL.
2
Wykonywanie połączenia
Jeśli podłączony telefon obsługuje profil
PBAP (profil dostępu do książki
telefonicznej), można do wykonywania
połączeń używać książki telefonicznej lub
historii połączeń.
Jeśli do urządzenia są podłączone dwa
telefony komórkowe, można wybrać
dowolny telefon.
20PL
Naciśnij przycisk CALL.
Jeśli dwa telefony komórkowe są
podłączone do urządzenia, przekręć
pokrętło, aby wybrać jeden z telefonów,
a następnie naciśnij pokrętło.
Naciśnij przycisk OFF na 1 sekundę.
Za pomocą pokrętła sterującego
wybierz opcję [RECENT CALL]
i naciśnij pokrętło.
Pojawi się lista historii połączeń.
3
Obracaj pokrętło sterowania,
aby wybrać nazwisko albo numer
telefonu z listy historii połączeń.
Naciśnij pokrętło.
Rozpocznie się połączenie.
Wykonywanie połączenia przez
wprowadzenie numeru telefonu
1
2
Za pomocą pokrętła sterującego
wybierz opcję [DIAL NUMBER].
Naciśnij pokrętło.
3
Obracaj pokrętło sterowania,
aby wprowadzić numer telefonu.
Na zakończenie wybierz [ ] (odstęp)
i naciśnij przycisk ENTER*.
Rozpocznie się połączenie.
* Aby przemieścić wskaźnik cyfr, naciśnij
przycisk / (SEEK –/+).
Uwaga
Zamiast symbolu [#] na wyświetlaczu pojawi się
symbol [_].
Ponowne wybieranie numeru
2
3
Wypowiedz znacznik głosowy
zapisany w pamięci telefonu.
Po rozpoznaniu głosu zostanie wykonane
połączenie.
Wyłączanie funkcji wybierania
głosowego
Naciśnij przycisk VOICE.
Czynności dostępne
w czasie połączenia
Regulowanie głośności dzwonka
Obróć pokrętło sterowania, gdy dzwoni
dzwonek.
Regulowanie głośności głosu
rozmówcy
Naciśnij przycisk CALL.
Obróć pokrętło sterowania podczas
rozmowy.
Jeśli dwa telefony komórkowe są
podłączone do urządzenia, przekręć
pokrętło, aby wybrać jeden z telefonów,
a następnie naciśnij pokrętło.
Regulacja poziomu głośności dźwięku
słyszanego przez rozmówcę
(wzmocnienie mikrofonu)
Za pomocą pokrętła sterującego
wybierz opcję [REDIAL] i naciśnij
pokrętło.
Naciśnij przycisk MIC.
Wybierz żądany poziom głośności:
[MIC-LOW] (niski), [MIC-MID] (średni),
[MIC-HI] (wysoki).
Rozpocznie się połączenie.
Wykonywanie połączenia
z wykorzystaniem znaczników
głosowych
Połączenie można wykonać, wypowiadając
znacznik głosowy zapisany w podłączonym
telefonie komórkowym wyposażonym
w funkcję głosowego wybierania numerów.
1
Za pomocą pokrętła sterującego
wybierz opcję [VOICE DIAL].
Naciśnij pokrętło.
Możesz też nacisnąć i przytrzymać
przycisk VOICE dłużej niż 2 sekundy.
Naciśnij przycisk CALL.
Jeśli dwa telefony komórkowe są
podłączone do urządzenia, przekręć
pokrętło, aby wybrać jeden z telefonów,
a następnie naciśnij pokrętło.
1
2
Naciśnij przycisk CALL.
Jeśli dwa telefony komórkowe są
podłączone do urządzenia, przekręć
pokrętło, aby wybrać jeden z telefonów,
a następnie naciśnij pokrętło.
Redukcja echa i zakłóceń
(tryb osłabiania echa/zakłóceń)
Naciśnij i przytrzymaj przycisk MIC.
Wybierz tryb: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Przełączanie pomiędzy trybem
standardowym i głośnomówiącym
Podczas rozmowy naciskaj przycisk MODE,
aby przełączać dźwięk połączenia pomiędzy
trybem standardowym i głośnomówiącym.
Uwaga
W zależności od typu telefonu komórkowego
funkcja ta może nie być dostępna.
21PL
3
Naciśnij przycisk MENU. Obracając
pokrętło sterowania, wyświetl
element [SONGPAL]. Naciśnij
pokrętło.
4
Za pomocą pokrętła sterującego
wyświetl opcję [CONNECT],
a następnie naciśnij pokrętło.
Użyteczne funkcje
Użycie aplikacji SongPal
z telefonem iPhone/
smartfonem z systemem
Android
Niezbędna jest
najnowsza wersja
aplikacji „SongPal”.
Można ją pobrać na
telefon iPhone z serwisu
App Store, a na smartfon
z systemem Android —
z serwisu Google Play.
Uwagi
• Dla własnego
bezpieczeństwa należy
przestrzegać lokalnych przepisów ruchu po
drogach wodnych i nie korzystać z aplikacji
podczas kierowania łodzią.
• Aplikacja SongPal służy do obsługi zgodnych
urządzeń audio marki Sony za pomocą telefonu
iPhone/smartfonu z systemem Android.
• Dostępne funkcje aplikacji SongPal zależą od
podłączonych urządzeń.
• Więcej informacji o obsłudze aplikacji SongPal za
pomocą telefonu iPhone/smartfonu z systemem
Android zamieszczono w dalszej części niniejszej
instrukcji obsługi.
• Więcej informacji o aplikacji SongPal można
znaleźć pod następującym adresem URL:
http://rd1.sony.net/help/speaker/songpal/
• Odwiedź poniższą witrynę i sprawdź
kompatybilne modele telefonu iPhone/
smartfonu Android.
W przypadku telefonu iPhone: odwiedź serwis
App Store
W przypadku smartfonu z systemem Android:
odwiedź serwis Google Play
Łączenie z aplikacją SongPal
1
Połącz urządzenie z telefonem
iPhone/smartfonem z systemem
Android przez łącze BLUETOOTH
(str. 9).
Aby wybrać urządzenia audio, naciśnij
przycisk MENU, a następnie wybierz
opcję [BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV]
(str. 27).
2
Uruchom aplikację SongPal.
22PL
Zostanie nawiązane połączenie
z telefonem iPhone/smartfonem
z systemem Android.
Szczegółowe informacje o obsłudze
telefonu iPhone/smartfonu z systemem
Android znajdują się w pomocy aplikacji.
Jeśli pojawi się numer urządzenia
Upewnij się, że wyświetlany jest jednakowy
numer (np. 123456). Następnie wybierz
opcję [Yes] na telefonie iPhone/smartfonie
z systemem Android.
Kończenie połączenia
1 Naciśnij przycisk MENU. Obracając pokrętło
sterowania, wyświetl element [SONGPAL].
Naciśnij pokrętło.
2 Za pomocą pokrętła sterującego wyświetl
opcję [CONNECT], a następnie naciśnij
pokrętło.
Wybieranie źródła odtwarzania
lub aplikacji
Za pomocą odtwarzacza można wybrać
żądane źródło lub aplikację w telefonie
iPhone/smartfonie z systemem Android.
Wybieranie źródła sygnału
Naciskaj przycisk SRC. Można też nacisnąć
przycisk SRC, a następnie za pomocą
pokrętła sterującego wybrać odpowiednie
źródło i nacisnąć przycisk ENTER.
Wyświetlanie listy źródeł dźwięku
Naciśnij przycisk SRC.
Odczytywanie komunikatów na
głos (dotyczy tylko smartfonów
z systemem Android)
• Dla uzyskania optymalnego działania
funkcji rozpoznawania głosu należy zadbać
o zmniejszenie do minimum odgłosów
pracy silnika itp.
Po odebraniu wiadomości SMS,
powiadomienia z serwisu Twitter lub
Facebook albo z kalendarza itp. następuje
automatyczne odczytanie treści przez
głośniki łodzi.
Odpowiadanie głosowe na
wiadomość SMS (tylko smartfony
z systemem Android)
Funkcja rozpoznawania głosu umożliwia
odpowiadanie na odebrane wiadomości.
1 Włącz funkcję rozpoznawania głosu
i wypowiedz komendę „Reply”.
W aplikacji „SongPal” wyświetli się ekran
odpowiadania na wiadomość.
2 Wypowiedz treść odpowiedzi.
W aplikacji „SongPal” wyświetli się lista
przygotowanych wiadomości.
3 Obracaj pokrętło sterowania, aby wybrać
Szczegółowe informacje o ustawieniach można
znaleźć w pomocy aplikacji.
Włączanie funkcji rozpoznawania
głosu (tylko smartfony z systemem
Android)
Rejestrowanie aplikacji umożliwia ich
obsługę za pomocą komend głosowych.
Szczegółowych informacji należy szukać
w pomocy aplikacji.
żądaną wiadomość. Naciśnij pokrętło,
aby potwierdzić wybór.
Wiadomość zostanie wysłana.
Konfiguracja ustawień
wyświetlania i dźwięku
Za pomocą telefonu iPhone/smartfonu
z systemem Android można konfigurować
ustawienia dźwięku i wyświetlania aplikacji.
Włączanie funkcji rozpoznawania głosu
1 Aby włączyć funkcję rozpoznawania głosu,
naciśnij przycisk VOICE.
2 Kiedy na ekranie smartfonu z systemem
Android pojawi się komunikat [Say Source
or App], wypowiedz żądaną komendę
głosową do mikrofonu.
Szczegółowe informacje o ustawieniach można
znaleźć w pomocy aplikacji.
Użycie aplikacji
Siri Eyes Free
Uwagi
• Funkcja rozpoznawania głosu może nie być
dostępna w niektórych przypadkach.
• Rozpoznawanie głosu może działać niewłaściwie.
Zależy to od parametrów podłączonego
smartfonu z systemem Android.
Aplikacja Siri Eyes Free pozwala na
bezdotykową obsługę telefonu iPhone
za pomocą komend głosowych. Aby z niej
skorzystać, należy podłączyć telefon iPhone
do odtwarzacza za pomocą połączenia
BLUETOOTH. Funkcja ta jest dostępna dla
telefonów iPhone 4s i nowszych. Upewnij
się, że w telefonie iPhone jest zainstalowana
najnowsza wersja systemu iOS.
23PL
Przed użyciem aplikacji konieczne jest
wzajemne uwierzytelnienie telefonu iPhone
i odtwarzacza oraz sparowanie ich za
pośrednictwem połączenia BLUETOOTH.
Szczegółowe informacje można znaleźć
w rozdziale „Przygotowywanie urządzenia
BLUETOOTH” (str. 9). Aby wybrać urządzenia
iPhone, naciśnij przycisk MENU, a następnie
wybierz opcję [BLUETOOTH] 
[SET AUDIODEV] (str. 27).
1
Włącz funkcję Siri w telefonie iPhone.
Szczegółowe informacje znajdują się
w instrukcji obsługi telefonu iPhone.
2
Wyłączanie trybu pokazu
(DEMO)
Ekran prezentacji, który pojawia się, gdy
urządzenie jest wyłączone i widoczny jest
zegar, można wyłączyć.
1
Naciśnij przycisk MENU, a następnie
za pomocą pokrętła sterującego
wybierz opcję [GENERAL] i naciśnij
pokrętło.
2
Przekręć pokrętło sterujące,
a następnie wybierz i naciśnij
[DEMO GENERAL].
3
Przekręć pokrętło sterujące,
a następnie wybierz i naciśnij
[SET DEMO-OFF].
Naciśnij przycisk VOICE na co
najmniej 2 sekundy.
Pojawi się ekran komend głosowych.
3
Ustawienia
Po sygnale dźwiękowym wypowiedz
polecenie do mikrofonu.
Po kolejnym sygnale dźwiękowym
wyemitowanym przez iPhone Siri udzieli
odpowiedzi.
Wyłączanie funkcji Siri Eyes Free
Naciśnij przycisk VOICE.
Wybieranie ustawień jest zakończone.
4
Uwagi
• W zależności od warunków otoczenia smartfon
iPhone może nie rozpoznać głosu użytkownika
(np. w czasie pływania łodzią).
• Na obszarach, gdzie odbiór sygnału sieci
komórkowej jest utrudniony, funkcja Siri Eyes Free
może działać nieprawidłowo lub jej czas reakcji
może być dłuższy niż zwykle.
• W zależności od stanu technicznego telefonu
iPhone funkcja Siri Eyes Free może nie działać
prawidłowo lub się wyłączyć.
• Podczas odtwarzania utworu z telefonu iPhone
podłączonego do urządzenia za pomocą
połączenia BLUETOOTH, w chwili uruchomienia
odtwarzania funkcja Siri Eyes Free automatycznie
się wyłącza, a urządzenie przełącza źródło sygnału
na BLUETOOTH.
• W przypadku włączenia funkcji Siri Eyes Free
w czasie odtwarzania dźwięku urządzenie może
przełączyć źródło dźwięku na BLUETOOTH nawet
jeśli nie zostanie wybrana ścieżka do odtworzenia.
• Funkcja Siri Eyes Free może nie działać
prawidłowo lub się wyłączyć podczas
podłączania telefonu iPhone do portu USB.
• Podczas podłączania telefonu iPhone do
urządzenia przez port USB nie należy włączać
funkcji Siri za pomocą telefonu. W przeciwnym
razie funkcja Siri Eyes Free może nie działać
prawidłowo lub się wyłączyć.
• Gdy funkcja Sir Eyes Free jest włączona, dźwięk nie
jest odtwarzany.
24PL
Dwukrotnie naciśnij przycisk
(wstecz).
Wyświetlacz powróci do normalnego
trybu odbioru/odtwarzania.
Podstawowa procedura
wybierania ustawień
Dostępne są następujące kategorie
ustawień:
Ustawienia ogólne (GENERAL), ustawienia
dźwięku (SOUND), ustawienia wyświetlania
(DISPLAY), konfiguracja połączenia
BLUETOOTH (BLUETOOTH), konfiguracja
połączenia z aplikacją SongPal (SONGPAL)
1
2
Naciśnij przycisk MENU.
Pokrętłem sterującym wybierz
odpowiednią kategorię konfiguracji
i naciśnij pokrętło.
Opcje, które można dostosować, różnią
się w zależności od źródła dźwięku
i ustawień.
3
Obracaj pokrętło sterowania,
aby wybrać żądane opcje.
Następnie naciśnij pokrętło,
aby potwierdzić wybór.
Powrót do poprzedniego wskazania
wyświetlacza
Naciśnij przycisk
(wstecz).
Ustawienia ogólne
(GENERAL)
DEMO (demonstracja)
Służy do włączania funkcji trybu
prezentacji: [ON] (wł.), [OFF] (wył.).
CLOCK-ADJ (nastawianie zegara) (str. 9)
TUNER-STP (interwał strojenia) (str. 9)
(Tylko przy wyłączonym źródle dźwięku
i wyświetlonym zegarze).
CAUT ALM (alarm ostrzegawczy)
Służy do włączania funkcji alarmu
ostrzegawczego: [ON], [OFF] (str. 8).
(Tylko przy wyłączonym źródle dźwięku
i włączonym zegarze).
BEEP
Włączanie lub wyłączanie sygnalizacji
dźwiękowej: [ON] (wł.), [OFF] (wył.).
AUTO OFF
Automatyczne wyłączanie urządzenia po
upływie zadanego czasu od wyłączenia:
[ON] (30 minut), [OFF].
USB MODE
Zmienia tryb USB: [ANDROID],
[MSC/MTP].
(Tylko gdy wybrane jest źródło USB).
CT (zegar)
Uaktywnia funkcję CT: [ON] (wł.),
[OFF] (wył.).
BTM (best tuning memory) (str. 13)
(Tylko gdy wybrany jest tuner).
SXM PARENTAL
Służy do włączania funkcji blokady
rodzicielskiej — [ON], [OFF] —
i edytowania kodu dostępu (str. 15).
(Tylko gdy wybrana jest usługa SiriusXM).
SXM RESET
Służy do przywracania fabrycznych
ustawień odbiornika SiriusXM Connect
Vehicle Tuner (ustawione kanały/blokada
rodzicielska): [YES], [NO].
(Tylko gdy wybrana jest usługa SiriusXM).
FIRMWARE
(Tylko przy wyłączonym źródle dźwięku
i wyświetlonym zegarze).
Sprawdza/aktualizuje wersję
oprogramowania układowego.
Szczegółowe informacje znajdują
się na stronach pomocy technicznej
(adresy podano z tyłu okładki).
FW VERSION (wersja oprogramowania
układowego)
Wyświetla aktualną wersję
oprogramowania układowego.
FW UPDATE (aktualizacja
oprogramowania układowego)
Uruchamianie procesu aktualizacji
oprogramowania układowego:
[YES] (tak), [NO] (nie).
Aktualizacja oprogramowania
układowego może zająć kilka minut.
Podczas aktualizacji nie należy ustawiać
zapłonu w pozycję OFF ani wyjmować
urządzenia USB.
Konfiguracja dźwięku
(SOUND)
To menu konfiguracji nie jest dostępne, gdy
źródło jest wyłączone i wyświetla się zegar.
EQ10 PRESET
Wybór jednej z 10 krzywych korektora lub
jego wyłączenie:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP],
[ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL],
[COUNTRY], [KARAOKE]*, [CUSTOM].
Ustawienie krzywej korektora może
zostać zapamiętane osobno dla każdego
źródła sygnału.
* [KARAOKE] tłumi dźwięk głosu, którego
jednak nie można całkowicie usunąć podczas
odtwarzania. Ponadto nie jest obsługiwany
mikrofon.
25PL
EQ10 CUSTOM
Wybór ustawień opcji [CUSTOM]
korektora EQ10.
Wybieranie krzywej korektora: [BAND1]
32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz,
[BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz,
[BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz, [BAND8]
4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Poziom dźwięku można regulować
z dokładnością do 1 dB, od -6 dB
do +6 dB.
BALANCE
Określa balans dźwięku:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Określa poziom względny:
[FRONT-15] (przód) – [CENTER] (środek) –
[REAR-15] (tył).
S.WOOFER (subwoofer)
SW LEVEL (poziom głośności subwoofera)
Regulacja poziomu głośności
subwoofera: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
(Po wybraniu minimalnego ustawienia
pojawia się wskazanie [ATT]).
SW PHASE (faza subwoofer)
Wybiera fazę subwoofera: [NORM]
(normalna), [REV] (odwrócona).
LPF FREQ (częstotliwość filtra
dolnoprzepustowego)
Wybieranie częstotliwości odcięcia
subwoofera: [80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF FREQ (częstotliwość filtra
górnoprzepustowego)
Wybieranie częstotliwości odcięcia
głośników przednich/tylnych:
[OFF], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
AUX VOL (poziom głośności źródła AUX)
Regulacja poziomu głośności sygnału
z poszczególnych urządzeń
zewnętrznych: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Przy tym ustawieniu nie ma potrzeby
dostosowywania poziomu głośności
między źródłami.
(Tylko gdy wybrane jest źródło
dźwięku AUX).
26PL
BTA VOL (poziom głośności źródła dźwięku
BLUETOOTH)
Regulacja poziomu głośności dźwięku
z każdego podłączonego urządzenia
BLUETOOTH: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Przy tym ustawieniu nie ma potrzeby
dostosowywania poziomu głośności
między źródłami.
(Tylko gdy wybrane jest źródło audio BT,
aplikacja lub radio Pandora®).
Ustawienia wyświetlacza
(DISPLAY)
DIMMER
Zmienianie jasności wyświetlacza:
[OFF], [ON], [AT] (automatycznie), [CLK].
(Opcja [AT] jest dostępna tylko wtedy, gdy
do urządzenia jest podłączony przewód
sterowania oświetleniem i gdy zostaną
włączone światła).
Aby funkcja ta była aktywna wyłącznie
w określonym okresie, wybierz opcję
[CLK], a następnie ustaw czas rozpoczęcia
i zakończenia.
– Aby ustawić jasność, gdy funkcja
przyciemniania jest włączona:
Ustaw [DIMMER] na [ON], a następnie
wyreguluj [BRIGHTNESS].
– Aby ustawić jasność, gdy funkcja
przyciemniania jest wyłączona:
Ustaw [DIMMER] na [OFF], a następnie
wyreguluj [BRIGHTNESS].
Ustawienie jasności są przechowywane
i stosowane przy włączaniu i wyłączaniu
funkcji przyciemniania.
BRIGHTNESS
Reguluje jasność wyświetlacza. Poziom
jasności jest regulowany: [1]–[10].
BUTTON-C (kolor przycisku)
Wstępne lub niestandardowe ustawienie
kolorów przycisków.
COLOR
Wybieranie zaprogramowanego koloru
z 15 zaprogramowanych kolorów lub
1 koloru własnego.
CUSTOM-C (własny kolor)
Zapamiętuje własny kolor przycisków.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Zakres regulacji koloru: [0]–[32]
(ustawienia [0] nie można przypisać
do wszystkich zakresów kolorów).
DSPL-C (kolor wyświetlacza)
Ustawia zaprogramowany albo własny
kolor wyświetlacza.
COLOR
Wybieranie zaprogramowanego koloru
z 15 zaprogramowanych kolorów lub
1 koloru własnego.
CUSTOM-C (własny kolor)
Zapamiętuje własny kolor wyświetlacza.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Zakres regulacji koloru: [0]–[32]
(ustawienia [0] nie można przypisać
do wszystkich zakresów kolorów).
SND SYNC (synchronizacja koloru
z dźwiękiem)
Aktywuje synchronizację oświetlenia
z dźwiękiem: [ON] (wł.), [OFF] (wył.).
AUTO SCR (automatyczne przewijanie)
Powoduje automatyczne przewijanie
elementów: [ON] (wł.), [OFF] (wył.).
(Niedostępne podczas odtwarzania
dźwięku ze źródła AUX albo tunera).
Ustawienia funkcji
BLUETOOTH (BLUETOOTH)
PAIRING (str. 10)
Łączenie do dwóch urządzeń
BLUETOOTH: [DEVICE 1], [DEVICE 2].
[DEVICE 1] lub [DEVICE 2] zmieni się na
nazwę sparowanego urządzenia po
zakończeniu parowania.
AUDIODEV (urządzenie audio)
Wybiera urządzenie audio.
Na urządzeniu sparowanym z [DEVICE 1]
lub bieżącym urządzeniu audio
kompatybilnym z A2DP pojawi się [*].
RINGTONE
Wybór urządzenia, które będzie
sygnalizować przychodzące połączenie:
[1] (odtwarzacz), [2] (telefon komórkowy).
AUTO ANS (automatyczne odbieranie)
Służy do wybierania ustawienia
automatycznego odbierania telefonu
przez to urządzenie: [OFF], [1] (ok.
3 sekund), [2] (ok. 10 sekund).
AUTOPAIR (automatyczne parowanie)
Automatycznie uruchamia parowanie
urządzenia BLUETOOTH, gdy do portu
USB zostanie podłączone urządzenie
z systemem iOS 5.0 lub nowszym:
[ON] (wł.), [OFF] (wył.).
BT SIGNL (sygnał BLUETOOTH) (str. 11)
Włączanie/wyłączanie funkcji
BLUETOOTH.
BT INIT (inicjalizacja funkcji BLUETOOTH)
Przywracanie domyślnych wartości
wszystkich ustawień urządzenia
dotyczących funkcji BLUETOOTH
(informacje o parowaniu, pamięć
przycisków numerycznych, informacje
o urządzeniu itp.): [YES], [NO].
Inicjalizację urządzenia należy wykonać
przed utylizacją urządzenia.
(Tylko przy wyłączonym źródle dźwięku
i wyświetlonym zegarze).
27PL
Konfiguracja aplikacji
SongPal (SONGPAL)
AUTO LAUNCH
Włącza automatyczne uruchamianie
SongPal: [ON] (wł.), [OFF] (wył.).
Po wybraniu opcji [ON] aplikacja
„SongPal” automatycznie nawiąże
połączenie po zakończeniu połączenia
BLUETOOTH.
CONNECT (str. 22)
Łączenie i kończenie połączenia
z aplikacją „SongPal”.
Dodatkowe informacje
Aktualizacja
oprogramowania
wbudowanego
Aby zaktualizować oprogramowanie
układowe, przejdź do witryny pomocy
technicznej (adresy podano z tyłu okładki)
i postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami.
Uwagi
• Korzystanie z urządzenia USB (sprzedawanego
oddzielnie) jest wymagane do aktualizacji
oprogramowania układowego. Zapisz plik
aktualizatora w urządzeniu USB i podłącz
urządzenie do portu USB, następnie dokonaj
aktualizacji.
• Aktualizacja oprogramowania układowego może
zająć kilka minut. Podczas aktualizacji nie należy
ustawiać zapłonu w pozycję OFF ani wyjmować
urządzenia USB.
Środki ostrożności
• Jeśli łódź jest przycumowana
w nasłonecznionym miejscu, należy
najpierw schłodzić urządzenie.
• Nie należy zostawiać panelu przedniego
ani urządzeń audio wewnątrz łodzi.
Wysoka temperatura padającego światła
słonecznego mogłaby doprowadzić do
ich uszkodzenia.
• Antena automatyczna wysuwa się
samoczynnie.
Skraplanie pary wodnej
Jeżeli wewnątrz urządzenia pojawi się
wilgoć, wyjmij płytę i zaczekaj około
godziny, aby urządzenie wyschło.
W przeciwnym przypadku sprzęt
nie będzie działał prawidłowo.
Zachowanie wysokiej jakości dźwięku
Aby zachować najwyższą jakość dźwięku,
chroń urządzenie i płyty przed
zachlapaniem.
28PL
Uwagi na temat płyt
• Nie należy narażać płyt na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych ani
źródeł ciepła, np. gorących kanałów
wentylacyjnych, a także nie należy
pozostawiać ich w łodzi przycumowanej
w nasłonecznionym miejscu.
• Przed rozpoczęciem
odtwarzania płytę
należy oczyścić od
środka na zewnątrz
przy użyciu specjalnej
szmatki. Nie należy
używać środków
takich jak benzyna,
rozpuszczalnik ani
ogólnie dostępnych środków czyszczących.
• Urządzenie jest przeznaczone do
odtwarzania płyt zgodnych ze standardem
Compact Disc (CD). Płyty DualDisc
i niektóre płyty muzyczne kodowane
z wykorzystaniem technologii ochrony
przed kopiowaniem nie są zgodne ze
standardem płyty kompaktowej (CD)
i dlatego urządzenie może nie odtwarzać
takich płyt.
• Następujących płyt NIE MOŻNA odtwarzać:
– Płyty z naklejonymi etykietkami,
naklejkami itp. Próba odtworzenia
takiej płyty grozi awarią urządzenia
lub zniszczeniem płyty.
– Płyt o niestandardowych kształtach
(serca, gwiazdy, kwadraty itp.). Próba
odtworzenia takiej płyty grozi awarią
urządzenia.
– Płyty o średnicy 8 cm (3 1/4 cala).
Uwagi na temat płyt CD-R/CD-RW
• Jeśli płyta zawierająca wiele sesji
rozpoczyna się sesją CD-DA, zostanie
rozpoznana jako płyta CD-DA. Pozostałe
sesje nie będą odtwarzane.
• Następujących płyt NIE MOŻNA odtwarzać:
– CD-R/CD-RW o niskiej jakości zapisu.
– CD-R/CD-RW nagrane za pomocą
nieobsługiwanego urządzenia
nagrywającego.
– CD-R/CD-RW niewłaściwie sfinalizowane.
– CD-R/CD-RW inne niż w formacie CD lub
MP3 zgodnych ze standardem ISO9660
Level 1/Level 2, Joliet/Romeo lub
multi-session.
Kolejność odtwarzania
plików audio
Folder (album)
Plik audio (ścieżka)
Informacje dotyczące
urządzeń iPod
• Do urządzenia można podłączyć
następujące modele urządzenia iPod.
Przed podłączeniem należy zaktualizować
oprogramowanie iPoda do najnowszej
wersji.
Obsługiwane modele urządzeń
iPhone/iPodów
Obsługiwany
model
Bluetooth®
USB
iPhone SE


iPhone 6s Plus


iPhone 6s


iPhone 6 Plus


iPhone 6


iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPod touch
(6. generacja)


iPod touch
(5. generacja)


iPod nano
(7. generacja)

29PL
• Określenia „Made for iPod” i „Made for
iPhone” oznaczają, że elektroniczne
akcesorium zostało przygotowane
specjalnie do współpracy z urządzeniem
iPod lub iPhone oraz otrzymało
zaświadczenie producenta o spełnieniu
wymagań firmy Apple dotyczących
parametrów użytkowych. Firma Apple nie
ponosi odpowiedzialności za działanie
tego urządzenia ani jego zgodność
z normami bezpieczeństwa i z przepisami.
Należy pamiętać, że użytkowanie tego
akcesorium z urządzeniem iPod lub iPhone
może wpłynąć na funkcjonowanie
systemów bezprzewodowych.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub
problemów dotyczących urządzenia, które
nie zostały opisane w niniejszej instrukcji
obsługi, należy skontaktować się
z najbliższym punktem sprzedaży
produktów Sony.
Konserwacja
Czyszczenie złączy
Jeśli złącza między urządzeniem a panelem
przednim nie są czyste, urządzenie może
działać nieprawidłowo. Aby temu zapobiec,
zdejmij panel przedni (str. 8) i wyczyść
złącza bawełnianą watką. Nie naciskaj
złączy zbyt mocno, ponieważ grozi to
ich uszkodzeniem.
Uwagi
• Ze względów bezpieczeństwa przed
rozpoczęciem czyszczenia złączy wyłącz
zapłon i wyjmij kluczyk ze stacyjki.
• Nie wolno dotykać złączy bezpośrednio
palcami ani metalowymi przedmiotami.
Dane techniczne
Wymiana baterii litowej w pilocie
W normalnych warunkach bateria wytrzyma
około 1 roku. (Okres użytkowania może
być krótszy w zależności od warunków
użytkowania).
W miarę wyczerpywania się baterii zakres
działania pilota się zmniejsza.
PRZESTROGA
W przypadku nieprawidłowej wymiany
baterii istnieje niebezpieczeństwo wybuchu.
Należy wymieniać wyłącznie na baterie tego
samego typu lub odpowiedniki.
znakiem + do góry
Uwagi dotyczące baterii litowej
• Przechowuj baterię litową w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W razie połknięcia
baterii natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
• Aby zapewnić dobrą styczność, należy wytrzeć
baterię suchą ściereczką.
• Podczas instalowania baterii należy pamiętać
o właściwym położeniu jej biegunów.
30PL
• Nie należy chwytać baterii za pomocą metalowej
pincety, gdyż mogłoby to doprowadzić do
zwarcia.
DOTYCZĄ KLIENTÓW W STANACH
ZJEDNOCZONYCH. NIE MAJĄ
ZASTOSOWANIA W KANADZIE,
W TYM W PROWINCJI QUEBEC.
DANE TECHNICZNE MOCY MUZYCZNEJ
Standard CTA2006
Moc wyjściowa: RMS 20 W × 4
przy 4 omach < 1% THD+N
Odstęp sygnału od szumu:
80 dBA (poziom odniesienia:
1 W przy 4 omach)
Sekcja odbiornika radiowego
Pasmo UKF (FM)
Zakres strojenia:
87,5–108,0 MHz (interwał 50 kHz)
87,5–108,0 MHz (interwał 100 kHz)
87,5–107,9 MHz (interwał 200 kHz)
Interwał strojenia w pasmie UKF (FM):
50, 100 lub 200 kHz (przełączany)
Gniazdo anteny:
Złącze anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia:
FM CCIR: od -1956,5 kHz do -487,3 kHz
oraz od +500,0 kHz do +2095,4 kHz
Czułość użytkowa: 8 dBf
Selektywność: 75 dB przy 400 kHz
Odstęp sygnału od szumu: 73 dB
Separacja: 50 dB przy 1 kHz
Pasmo częstotliwości: 20 Hz – 15 000 Hz
AM
Zakres strojenia:
531–1602 kHz (interwał 9 kHz)
530–1710 kHz (interwał 10 kHz)
Interwał strojenia w pasmie AM:
9 lub 10 kHz (przełączany)
Gniazdo anteny:
Złącze anteny zewnętrznej
Czułość: 26 μV
Sekcja odtwarzacza CD
Odstęp sygnału od szumu: 120 dB
Pasmo częstotliwości: 10 Hz – 20 000 Hz
Kołysanie i drżenie dźwięku: poniżej limitu
pomiaru
Maksymalna liczba: (tylko CD-R/CD-RW)
– folderów (albumów): 150 (w tym główny —
„ROOT”)
– plików (utworów) i folderów: 300 (mniej,
jeśli nazwy folderów i plików zawierają
wiele znaków)
– wyświetlanych znaków w nazwie folderu/
pliku: 32 (Joliet) / 64 (Romeo)
Odpowiednie kodeki: MP3 (.mp3)
i WMA (.wma)
Sekcja odtwarzacza USB
Interfejs: USB (pełna szybkość)
Maksymalny prąd: 1 A
Maksymalna liczba rozpoznawanych
utworów:
– folderów (albumów): 256
– plików (utworów) w folderze: 256
Protokół zgodny z AOA (Android Open
Accessory): 2.0
Odpowiednie kodeki:
MP3 (.mp3)
Przepływność: od 8 do 320 kb/s
(obsługuje VBR (zmienna
przepływność))
Częstotliwości próbkowania:
16 kHz — 48 kHz
WMA (.wma)
Przepływność: od 32 do 192 kb/s
(obsługuje VBR (zmienna
przepływność))
Częstotliwości próbkowania:
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Głębia bitowa: 16 bitów, 24 bity
Częstotliwości próbkowania:
44,1 kHz, 48 kHz
Łączność bezprzewodowa
System komunikacji:
Wersja 3.0 standardu BLUETOOTH
Wyjście:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
(Max. +4 dBm)
Maksymalny zasięg komunikacyjny:
Linia widzenia ok. 10 m*1
Pasmo częstotliwości:
Pasmo 2,4 GHz
(2,4000–2,4835 GHz)
Metoda modulacji: FHSS
Zgodne profile BLUETOOTH*2:
A2DP (profil zaawansowanej dystrybucji
audio) 1.3
AVRCP (profil zdalnego sterowania
audio/wideo) 1.3
HFP (profil trybu głośnomówiącego) 1.6
PBAP (profil dostępu do książki
telefonicznej)
SPP (profil portu szeregowego)
Odpowiednie kodeki:
SBC (.sbc), ACC (.m4a)
*1 Rzeczywisty zasięg zależy od czynników, takich
jak przeszkody między urządzeniami, pola
magnetyczne wokół kuchenki mikrofalowej,
elektryczność statyczna, czułość odbioru,
wydajność anteny, system operacyjny,
aplikacja itp.
*2 Standardowe profile BLUETOOTH wskazują
na cel komunikacji pomiędzy urządzeniami
nawiązywanej za pośrednictwem funkcji
BLUETOOTH.
Sekcja wzmacniacza mocy
Wyjście: Wyjścia głośników
Impedancja głośników: 4 Ω – 8 Ω
Maksymalna moc wyjściowa: 55 W × 4
(przy 4 Ω)
31PL
Ogólne
Wyjścia:
Złącza wyjść audio: FRONT, REAR, SUB
Antena/gniazdo do podłączenia
kontrolera wzmacniacza mocy
(REM OUT)
Wejścia:
Gniazdo wejścia sygnału usługi SiriusXM
(dotyczy tylko USA i Kanady)
Gniazdo wejścia pilota
Gniazdo wejścia antenowego
Wejście MIC (gniazdo)
Gniazdo wejścia AUX (stereo mini jack)
Port USB
Wymagane zasilanie: 12 V (prąd stały)
z akumulatora łodzi (biegun ujemny
na masie)
Znamionowy pobór prądu: 10 A
Wymiary:
Około 178 × 50 × 177 mm
(szer./wys./dł.)
Wymiary montażowe:
Około 182 × 53 × 160 mm
(szer./wys./dł.)
Masa: około 1,2 kg
Zawartość opakowania:
Jednostka centralna (1)
Pilot (1): RM-X231
Mikrofon (1 szt.)
Części do instalacji i podłączenia
(1 zestaw)
Akcesoria/wyposażenie dodatkowe*:
Odbiornik SiriusXM Connect Vehicle
Tuner: SXV100, SXV200, SXV300
Pilot morski: RM-X11M
* Akcesoria/wyposażenie dodatkowe inne niż pilot
morski RM-X11M nie są wodoszczelne. Nie należy
więc narażać ich na kontakt z wodą.
Najbliższy punkt sprzedaży może
nie posiadać w ofercie niektórych
z wymienionych powyżej akcesoriów.
Szczegółowych informacji udzieli
sprzedawca.
Konstrukcja i dane techniczne mogą
ulec zmianie bez wcześniejszego
powiadomienia.
32PL
Informacje o prawach własności
intelektualnej
Odbiornik SiriusXM Connect Vehicle Tuner
i abonament należy nabyć osobno.
www.siriusxm.com
Sirius, XM oraz wszystkie pokrewne
oznaczenia i logo są znakami towarowymi
firmy Sirius XM Radio Inc. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
Znak i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG,
Inc, a użycie tych znaków przez firmę
Sony Corporation jest objęte licencją.
Pozostałe znaki towarowe i nazwy
handlowe należą do przedsiębiorstw,
które je zarejestrowały.
Znak N jest znakiem towarowym lub
zastrzeżonym znakiem towarowym firmy
NFC Forum, Inc w Stanach Zjednoczonych
i innych krajach.
Windows Media jest zastrzeżonym znakiem
towarowym lub znakiem towarowym
firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Niniejszy produkt jest chroniony pewnymi
prawami własności intelektualnej firmy
Microsoft Corporation. Zabrania się
użytkowania lub dystrybucji takiej
technologii oddzielnie od produktu
bez licencji firmy Microsoft lub
autoryzowanego podmiotu zależnego
firmy Microsoft.
AirPlay, iPhone, iPod, iPod classic,
iPod nano, iPod touch oraz Siri są znakami
towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi
w USA i innych krajach. App Store jest
znakiem usługowym firmy Apple Inc.
Technologia i patenty kodowania dźwięku
MPEG Layer-3 na licencji instytutu
Fraunhofer IIS i firmy Thomson.
Pandora®, logo Pandora® i znamię handlowe
Pandora® są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Pandora Media, Inc., użytymi za jej zgodą.
Google, Google Play i Android są znakami
towarowymi firmy Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Redystrybucja i używanie w postaci
źródłowej i binarnej (z modyfikacjami
lub bez nich) jest dozwolone, dopóki
są spełnione następujące warunki:
– Redystrybucje kodu źródłowego muszą
zawierać powyższą informację o ochronie
praw autorskich, niniejszą listę warunków
oraz poniższe zastrzeżenie.
– Redystrybucje w postaci binarnej muszą
zawierać w dokumentacji i (lub) w innych
materiałach dostarczanych z daną
dystrybucją powyższą informację
o ochronie praw autorskich, niniejszą listę
warunków oraz poniższe zastrzeżenie.
– Ani nazwa fundacji Xiph.org, ani nazwy
jej członków nie mogą być używane
w celu propagowania lub promowania
produktów powstałych na bazie
niniejszego oprogramowania bez
uprzedniego uzyskania pisemnej zgody.
NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST
DOSTARCZANE PRZEZ WŁAŚCICIELI PRAW
AUTORSKICH I WSPÓŁTWÓRCÓW NA
ZASADZIE „AS IS” („TAKIE, JAKIE JEST”),
BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI
WYRAŻONYCH LUB DOROZUMIANYCH,
W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI
DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI
HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO
OKREŚLONYCH CELÓW. FUNDACJA
ANI JEJ CZŁONKOWIE NIE PONOSZĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK
SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE,
PRZYPADKOWE, NADZWYCZAJNE,
CZĘŚCIOWE LUB WTÓRNE (W TYM TAKŻE
ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z KONIECZNOŚCI
UŻYCIA PRODUKTÓW LUB USŁUG
ZASTĘPCZYCH, NIEMOŻNOŚCI
UŻYTKOWANIA, UTRATY DANYCH LUB
ZYSKÓW ALBO PRZERW W DZIAŁALNOŚCI)
BEZ WZGLĘDU NA ICH PRZYCZYNĘ LUB
PRZYJĘTE ZAŁOŻENIE DOTYCZĄCE
ODPOWIEDZIALNOŚCI (KONTRAKTOWEJ,
ŚCISŁEJ LUB DELIKTOWEJ — ŁĄCZNIE
Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA ZANIEDBANIE),
POWSTAŁE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB
W WYNIKU UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO
OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA
PRZEKAZANA INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI
POWSTANIA TAKICH SZKÓD.
Rozwiązywanie problemów
Poniższa lista ułatwi rozwiązywanie
problemów, jakie mogą wystąpić
z urządzeniem.
Przed zapoznaniem się z nią należy
sprawdzić połączenia i zapoznać się
ze sposobem obsługi.
Szczegółowe informacje o użyciu
bezpiecznika i demontażu urządzenia
z deski rozdzielczej znajdują się w rozdziale
„Schemat połączeń/Instalacja” (str. 41).
Jeśli nie uda się rozwiązać problemu,
skorzystaj ze stron pomocy technicznej,
których adresy podano z tyłu okładki.
Ogólne
Urządzenie nie jest zasilane.
 Jeśli urządzenie jest wyłączone,
a wyświetlacz — wygaszony, nie można
go obsługiwać za pomocą pilota.
– Włącz urządzenie.
Brak dźwięku lub poziom głośności jest
bardzo niski.
 Ustawienie opcji [FADER] jest
nieprawidłowe. Należy wybrać ustawienie
dla zestawu złożonego z dwóch
głośników.
 Poziom głośności odtwarzacza lub
podłączonego urządzenia jest
bardzo niski.
– Zwiększ poziom głośności odtwarzacza
i podłączonego urządzenia.
Brak sygnalizacji dźwiękowej.
 Został podłączony dodatkowy
wzmacniacz mocy i nie korzystasz
z wbudowanego wzmacniacza.
33PL
Zawartość pamięci została usunięta.
 Przewód zasilający lub bateria zostały
odłączone lub są podłączone
nieprawidłowo.
Zaprogramowane stacje i nastawienie
zegara są kasowane.
Przepalił się bezpiecznik.
Włączenie zapłonu powoduje
powstawanie zakłóceń.
 Przewody są niewłaściwie podłączone
do złącza zasilania akcesoriów w łodzi.
Podczas odtwarzania lub odbioru włącza
się tryb prezentacji.
 Jeśli wybrane jest stawienie [DEMO-ON]
i przez 5 sekund nie zostanie wykonana
żadna czynność, włączy się tryb
prezentacji.
– Wybierz ustawienie [DEMO-OFF]
(str. 25).
Wskazania wyświetlacza znikają/nie
pojawiają się.
 Włączona jest funkcja zmniejszania
jasności wyświetlacza [DIM-ON] (str. 26).
 Wskazania wyświetlacza znikają po
naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku OFF.
– Naciśnij i przytrzymaj przycisk OFF, aby
wyświetlić wskazania wyświetlacza.
 Złącza są zabrudzone (str. 30).
Wyświetlacz/oświetlenie miga.
 Zasilanie jest niewystarczające.
– Upewnij się, że akumulator łodzi
dostarcza do urządzenia wystarczającą
ilość energii. (Wymagane jest napięcie
zasilania 12 V prądu stałego).
Przyciski funkcyjne nie działają.
Nie można wyjąć płyty.
 Naciśnij przyciski DSPL oraz
(wstecz)/
MODE i przytrzymaj je dłużej niż
2 sekundy, aby zresetować urządzenie.
Zawartość pamięci została usunięta.
Ze względów bezpieczeństwa nie należy
resetować urządzenia podczas
prowadzenia łodzi.
34PL
Odbiór radia
Nie można odbierać stacji.
Dźwięk jest niesłyszalny ze względu
na zakłócenia.
 Urządzenie jest podłączone
nieprawidłowo.
– Jeśli łódź ma wbudowaną antenę
w tylnej/bocznej szybie, podłącz
przewód REM OUT (w niebiesko-białe
pasy) lub przewód zasilania
pomocniczego (czerwony) do zacisku
mocy obecnego wzmacniacza sygnału
anteny.
– Sprawdź podłączenie anteny.
– Jeśli antena automatyczna się nie
wysuwa, sprawdź podłączenie
przewodu zasilania anteny.
 Ustawienie interwału strojenia zostało
usunięte.
– Ponownie ustaw interwał strojenia
(str. 9).
Nie można nastawić zapisanych stacji.
 Moc nadawanego sygnału jest za słaba.
System RDS
Zamiast typu PTY pojawia się wskazanie
[- - - - - - - -].
 Nastawiona stacja nie działa
w systemie RDS.
 Dane RDS nie zostały odebrane.
 Stacja nie określa typu programu.
Odtwarzanie płyt CD
Nie można odtworzyć płyty.
 Płyta jest zabrudzona lub uszkodzona.
 Płyta CD-R/CD-RW nie jest przeznaczona
do zastosowań audio (str. 29).
Nie można odtworzyć plików MP3/WMA.
 Płyta jest niekompatybilna z formatem
i wersją MP3/WMA. Szczegółowe
informacje o płytach i formatach znajdują
się na stronach pomocy technicznej,
których adresy podano z tyłu okładki.
Odtwarzanie plików MP3/WMA może
rozpocząć się z opóźnieniem.
 W przypadku następujących płyt czas
rozpoczęcia odtwarzania może być
dłuższy:
– płyty zawierające skomplikowaną
strukturę folderów,
– płyty nagrana w trybie wielosesyjnym,
– płyty, na których można zapisać
dodatkowe dane.
Dźwięk jest przerywany.
 Płyta jest zabrudzona lub uszkodzona.
 Tryb USB urządzenia nie jest ustawiony na
odpowiedni tryb.
– Upewnij się, że tryb USB urządzenia jest
ustawiony na tryb MSC/MTP.
Dźwięk nie będzie słyszalny podczas
odtwarzania w trybie Android.
 Dopóki urządzenie jest w trybie Android,
dźwięk jest emitowany tylko przez
smartfon z systemem Android.
– Sprawdź stan aplikacji odtwarzania
dźwięku na smartfonie Android.
– Odtwarzanie może nie być prawidłowe
w zależności od modelu smartfona
z systemem Android.
Odtwarzanie z urządzeń USB
Nie można odtwarzać urządzeń
podłączonych do koncentratora USB.
 Urządzenie nie rozpoznaje urządzeń
podłączonych do koncentratora USB.
Odtwarzanie z urządzenia USB
rozpoczyna się z opóźnieniem.
 Dane zapisane w urządzeniu USB mają
skomplikowaną strukturę folderów.
Występują przerwy w dźwięku.
 Dźwięk może być przerywany
w przypadku plików o dużej
przepływności.
 W pewnych sytuacjach pliki DRM
mogą nie być odtwarzane.
Nie można odtworzyć pliku audio.
 Urządzenia USB sformatowane
w systemach plików innych niż FAT16
lub FAT32 nie są obsługiwane.*
* Urządzenie obsługuje system plików FAT16
i FAT32, ale niektóre urządzenia USB mogą nie
obsługiwać systemów FAT. Więcej szczegółów
można uzyskać w instrukcji obsługi urządzenia
USB lub kontaktując się z producentem.
Nie można wykonać operacji pomijania
albumów, elementów (tryb pomijania)
i wyszukiwania utworu przez nazwę
(Quick-BrowZer).
 Nie można wykonać tych operacji, gdy
jest podłączone urządzenie USB w trybie
Android lub iPod.
– Ustaw [USB MODE] na [MSC/MTP]
(str. 25).
– Wyjmij iPod.
Funkcja NFC
Nie można nawiązać połączenia za
pomocą jednego dotknięcia (NFC).
 Jeśli smartfon nie reaguje na dotyk:
– sprawdź, czy funkcja NFC jest włączona;
– zbliż część smartfona ze znakiem N
do części urządzenia oznaczonej
znakiem N.
– jeśli smartfon znajduje się w etui,
wyjmij go.
 Czułość odbioru sygnału NFC zależy
od urządzenia.
Jeśli mimo kilku prób nie uda się nawiązać
połączenia przy użyciu funkcji łączenia
jednym dotknięciem, nawiąż połączenie
BLUETOOTH ręcznie.
Funkcja BLUETOOTH
Podłączane urządzenie nie rozpoznaje
odtwarzacza.
 Przed parowaniem przełącz odtwarzacz
w tryb gotowości do parowania.
 Po połączeniu z dwoma urządzeniami
BLUETOOTH odtwarzacz nie będzie
wykrywany przez inne urządzenie.
– Zakończ jedno z połączeń i wyszukaj
odtwarzacz z innego urządzenia.
 Aby wykonać parowanie, włącz sygnał
wyjściowy BLUETOOTH (str. 11).
35PL
Połączenie jest niemożliwe.
 Połączeniem steruje jednostronnie
odtwarzacz lub urządzenie BLUETOOTH,
ale nie oba urządzenia.
– Podłącz odtwarzacz za pomocą
urządzenia BLUETOOTH lub na odwrót.
Nie pojawia się nazwa rozpoznanego
urządzenia.
 W zależności od stanu podłączonego
urządzenia uzyskanie jego nazwy może
być niemożliwe.
Brak dźwięku dzwonka.
 Wyreguluj głośność, obracając pokrętło
sterujące podczas odbierania połączenia.
 W zależności od podłączonego
urządzenia dźwięk dzwonka bywa
przesyłany niewłaściwie.
– Ustaw dla opcji [RINGTONE] ustawienie
[1] (str. 27).
 Do urządzenia nie są podłączone
przednie głośniki.
– Podłącz przednie głośniki do
urządzenia. Dźwięk dzwonka dobiega
tylko z przednich głośników.
Nie słychać głosu rozmówcy.
 Do urządzenia nie są podłączone
przednie głośniki.
– Podłącz przednie głośniki do
urządzenia. Głos rozmówcy dobiega
tylko z przednich głośników.
Rozmówca narzeka na zbyt małą lub zbyt
dużą głośność.
 Wyreguluj poziom głośności za pomocą
funkcji regulacji wzmocnienia mikrofonu
(str. 21).
W rozmowie telefonicznej występuje echo
lub zakłócenia.
 Zmniejsz poziom głośności.
 Wybierz dla trybu EC/NC opcję [EC/NC-1]
albo [EC/NC-2] (str. 21).
 Jeśli odgłosy otoczenia zagłuszają dźwięk
telefonu, postaraj się je zminimalizować.
Przykładowo, jeśli otwarte jest okno
i z zewnątrz dobiega hałas itp., należy
zamknąć okno. Jeśli źródłem hałasu jest
klimatyzacja, zmniejsz jej wydajność.
36PL
Telefon nie jest podłączony.
 Podczas odtwarzania dźwięku
BLUETOOTH telefon nie jest podłączany
pomimo naciśnięcia przycisku CALL.
– Podłącz odtwarzacz z telefonu.
Jakość dźwięku telefonu jest niska.
 Jakość dźwięku z telefonu zależy od
warunków odbioru sygnału przez telefon
komórkowy.
– W przypadku słabego sygnału należy
przepłynąć w miejsce, gdzie odbiór
będzie lepszy.
Głośność podłączonego urządzenia audio
jest zbyt mała (wysoka).
 Poziom głośności zmienia się w zależności
od podłączonego urządzenia audio.
– Skoryguj głośność w podłączonym
urządzeniu audio lub odtwarzaczu
(str. 26).
Podczas odtwarzania z urządzenia
BLUETOOTH dźwięk jest przerywany.
 Zmniejsz odległość między odtwarzaczem
a urządzeniem audio BLUETOOTH.
 Jeśli urządzenia audio BLUETOOTH
znajduje się w blokującym sygnał etui,
to należy je wyjąć.
 W pobliżu pracuje kilka urządzeń
BLUETOOTH lub innych urządzeń,
które emitują fale radiowe.
– Wyłącz pozostałe urządzenia.
– Zwiększ odległość od pozostałych
urządzeń.
 W momencie nawiązywania połączenia
między odtwarzaczem a telefonem
komórkowym występuje krótka
przerwa w dźwięku. Nie oznacza
to nieprawidłowego działania.
Nie można obsługiwać podłączonego
urządzenia audio BLUETOOTH.
 Sprawdź, czy podłączone urządzenie
audio BLUETOOTH obsługuje profil AVRCP.
Niektóre funkcje nie działają.
 Sprawdź, czy podłączone urządzenie
obsługuje daną funkcję.
Połączenie jest odbierane przypadkowo.
 W podłączonym telefonie włączono
funkcję automatycznego odbierania
połączenia.
Parowanie nie powiodło się ze względu na
przekroczenie limitu czasu oczekiwania.
 W zależności od podłączonego
urządzenia czas na wykonanie parowania
może być krótki.
– Wykonaj parowanie w wyznaczonym
czasie.
Nie można użyć funkcji BLUETOOTH.
 Wyłącz urządzenie, naciskając przycisk
OFF na co najmniej 2 sekundy, a następnie
włącz je z powrotem.
Podczas połączenia w trybie
głośnomówiącym z głośników
łodzi nie słuchać dźwięku.
 Jeśli dźwięk dobiega z telefonu
komórkowego, należy tak zmienić
ustawienia telefonu, aby dźwięk był
odtwarzany przez głośniki łodzi.
Funkcja Siri Eyes Free nie włącza się.
 Przeprowadź w urządzeniu
uwierzytelnianie telefonu iPhone
obsługującego funkcję Siri Eyes Free.
 Włącz funkcję Siri w telefonie iPhone.
 Zakończ połączenie BLUETOOTH między
telefonem iPhone a odbiornikiem,
a następnie wykonaj je ponownie.
Obsługa aplikacji SongPal
Niezgodność nazwy aplikacji z rzeczywistą
aplikacją w trybie „SongPal”.
 Ponownie uruchom aplikację z aplikacji
„SongPal”.
Kiedy aplikacja „SongPal” wykorzystuje
łącze BLUETOOTH, wyświetlacz
automatycznie przełącza się na źródło
[BT AUDIO].
 Wystąpił błąd w działaniu aplikacji
„SongPal” lub funkcji BLUETOOTH.
 Ponownie uruchom aplikację.
Aplikacja „SongPal” jest odłączana
automatycznie, gdy wyświetlacz przełącza
się na źródło [IPD].
 Aplikacja „SongPal” zainstalowana
w telefonie iPhone/iPodzie nie obsługuje
odtwarzania z iPoda.
– Zmień źródło dźwięku z [IPD] na inne,
a następnie nawiąż połączenie
z aplikacją „SongPal” (str. 22).
Korzystanie z usługi Pandora®
Nie można nawiązać połączenia
z usługą Pandora®.
 Wyłącz aplikację Pandora® w urządzeniu
przenośnym, a następnie uruchom ją
ponownie.
Komunikaty
Podczas działania mogą być wyświetlane
w sposób ciągły lub przerywany poniższe
komunikaty.
CD ERROR: Nie można odtworzyć płyty.
Płyta zostanie wysunięta automatycznie.
 Oczyść płytę lub włóż ją w prawidłowy
sposób. Upewnij się, że na płycie znajdują
się dane i że nie jest uszkodzona.
CD NO MUSIC: Włożona płyta nie zawiera
plików muzycznych. Płyta zostanie
wysunięta automatycznie.
 Włóż płytę CD z plikami muzycznymi
(str. 31).
CD PUSH EJT: Nie można automatycznie
wysunąć płyty.
 Naciśnij przycisk  (wysuwanie).
HUB NO SUPRT: Koncentratory USB nie są
obsługiwane.
INVALID
 Wybrana operacja może być
nieprawidłowa.
 Podczas odtwarzania iPoda nie można
zmienić trybu [USB MODE].
37PL
IPD STOP: Odtwarzanie z iPoda zostało
zakończone.
 Włącz odtwarzanie w telefonie iPhone/
iPodzie.
NOT SUPPORT - ANDROID MODE
 Do urządzenia w trybie [USB MODE]
ustawionym na [ANDROID] dołączono
urządzenie USB, które nie obsługuje
protokołu AOA (Android Open
Accessory) 2.0.
– Ustaw [USB MODE] na [MSC/MTP]
(str. 25).
OVERLOAD: Urządzenie USB jest
przeciążone.
 Odłącz urządzenie USB, a następnie
naciśnij przycisk SRC, aby wybrać
inne źródło.
 Podłączone urządzenie USB jest
uszkodzone lub nieobsługiwane.
lub
: Początek lub koniec
płyty.
(znak podkreślenia): Wyświetlenie tego
znaku jest niemożliwe.
Funkcja BLUETOOTH:
BTA NO DEV: Urządzenie BLUETOOTH nie
jest podłączone albo rozpoznawane.
 Upewnij się, że urządzenie BLUETOOTH
jest prawidłowo podłączone oraz że
nawiązano komunikację BLUETOOTH.
ERROR: Nie można wykonać wybranej
czynności.
 Odczekaj chwilę i ponów próbę.
UNKNOWN: Nie można wyświetlić numeru
telefonu lub nazwy kontaktu.
READ: Urządzenie odczytuje informacje.
 Poczekaj na odczytanie danych.
Odtwarzanie rozpocznie się
automatycznie. Może to chwilę potrwać
w zależności od organizacji pliku.
WITHHELD: Numer telefonu został ukryty
przez nadawcę.
USB ERROR: Nie można odtwarzać
zawartości urządzenia USB.
 Podłącz urządzenie USB ponownie.
APP --------: Brak połączenia z aplikacją.
 Ponownie nawiąż połączenie z aplikacją
„SongPal” (str. 22).
USB NO DEV: Urządzenie USB nie jest
podłączone albo rozpoznawane.
 Upewnij się, że urządzenie USB albo
przewód USB jest prawidłowo podłączony.
APP DISCNCT: Połączenie z aplikacją zostało
rozłączone.
 Ponownie nawiąż połączenie z aplikacją
„SongPal” (str. 22).
USB NO MUSIC: Brak pliku do odtworzenia.
 Podłącz urządzenie USB z plikami
muzycznymi (str. 31).
APP DISPLAY: Otwarte jest menu
konfiguracji ekranu aplikacji.
 Zamknij menu konfiguracji ekranu
aplikacji, aby móc korzystać z przycisków.
USB NO SUPRT: Urządzenie USB nie jest
obsługiwane.
 Szczegółowe informacje o zgodności
urządzeń USB znajdują się na stronach
pomocy technicznej, których adresy
podano z tyłu okładki.
APP LIST: Otwarta jest lista utworów
zapisanych na płycie CD/w pamięci
urządzenia USB/iPoda.
 Zamknij listę, aby móc korzystać
z przycisków.
Aplikacja SongPal:
APP MENU: Otwarte jest menu konfiguracji
aplikacji.
 Zamknij menu konfiguracji, aby móc
korzystać z przycisków.
38PL
APP NO DEV: Urządzenie z zainstalowaną
aplikacją nie jest połączone lub
rozpoznawane.
 Podłącz urządzenie za pomocą połączenia
BLUETOOTH, a następnie za pomocą
aplikacji „SongPal” (str. 22).
APP SOUND: Otwarte jest menu konfiguracji
dźwięku aplikacji.
 Zamknij menu konfiguracji dźwięku
aplikacji, aby móc korzystać z przycisków.
OPEN APP: Aplikacja „SongPal” nie jest
uruchomiona.
 Uruchom aplikację.
Korzystanie z usługi Pandora®:
NOT ALLOWED: Wybrana czynność jest
niedozwolona.
 Nie można wyrażać opinii.
– Poczekaj, aż skończą się reklamy.
– Niektóre funkcje, np. Shared Station,
nie umożliwiają wyrażania opinii.
Poczekaj, aż rozpocznie się następny
utwór, albo wybierz z listy inną stację.
 Nie można dodawać zakładek.
– Poczekaj, aż skończą się reklamy.
– Wybierz inny utwór lub inną stację,
a następnie spróbuj ponownie.
PAN ERROR: Nie można wykonać wybranej
czynności.
 Odczekaj chwilę i ponów próbę.
BOOKMARK - ERROR: Nie udało się dodać
zakładki.
 Odczekaj chwilę i ponów próbę.
PAN OPEN APP - PRESS PAUSE: Aplikacja
Pandora® nie jest uruchomiona.
 Uruchom aplikację Pandora® w urządzeniu
przenośnym, a następnie naciśnij przycisk
 (odtwarzanie/pauza).
CANNOT SKIP: Nie można przeskakiwać
utworów.
 Poczekaj, aż skończą się reklamy lub
rozpocznie następny utwór, albo wybierz
z listy inną stację. Usługa Pandora®
ogranicza liczbę możliwych przypadków
przeskakiwania utworów.
PLEASE LOGIN - PANDORA APP:
Wymagane zalogowanie na koncie usługi
Pandora®.
 Odłącz urządzenie przenośne, zaloguj
się na konto usługi Pandora® i połącz
z powrotem urządzenie przenośne
z zestawem muzycznym.
LICENSING - RESTRICTIONS: Usługa
Pandora® jest niedostępna poza terytorium
Twojego kraju.
RATING ERROR: Nie udało się przesłać
opinii.
 Odczekaj chwilę i ponów próbę.
MAINTENANCE - PLEASE - TRY AGAIN LATER: Trwa konserwacja serwera
usługi Pandora®.
 Odczekaj chwilę i ponów próbę.
UPDATE - PANDORA APP: Do nawiązania
połączenia użyto starej wersji aplikacji
Pandora®.
 Zaktualizuj aplikację Pandora® do
najnowszej wersji.
NO NETWORK: Niestabilne połączenie
z siecią lub jego brak.
 Ponownie nawiąż w urządzeniu
przenośnym połączenie z siecią lub
poczekaj, aż zostanie automatycznie
nawiązane.
NO STATION - PLEASE - CREATE - STATION IN -PANDORA APP: Brak stacji na Twoim
koncie.
 Utwórz stację w urządzeniu przenośnym.
Korzystanie z usługi SiriusXM:
CH LOCKED
 Wybrany kanał jest zablokowany przez
funkcję kontroli rodzicielskiej.
Więcej informacji o funkcji kontroli
rodzicielskiej i sposobie dostępu do
zablokowanych nią kanałów znajdziesz
w podrozdziale „Ustawianie funkcji
kontroli rodzicielskiej” (str. 15).
39PL
CH UNAVAIL
 Wybrany kanał nie jest prawidłowym
kanałem usługi SiriusXM lub przestał
już być dostępny.
 Ten komunikat może się też na krótko
pojawić przy pierwszym nawiązywaniu
połączenia z nowym odbiornikiem
SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
Wejdź na stronę www.siriusxm.com (USA)
lub www.siriusxm.ca (Kanada), aby
zobaczyć informacje o kanałach
dostępnych w SiriusXM.
CHAN UNSUB
 Wybrany kanał nie należy do zakresu
Twojego abonamentu usługi SiriusXM
lub przestał już być w nim dostępny.
Jeśli masz pytania dotyczące zakresu
swojego abonamentu lub chcesz dołączyć
do niego ten kanał, skontaktuj się z firmą
SiriusXM.
Jeśli jesteś w USA, wejdź na stronę
www.siriusxm.com lub zadzwoń pod
numer 1-866-635-2349.
Jeśli jesteś w Kanadzie, wejdź na stronę
www.siriusxm.ca lub zadzwoń pod numer
1-877-438-9677.
CHK ANT
 Urządzenie wykryło problem z anteną
usługi SiriusXM.
 Przewód antenowy może być odłączony
lub uszkodzony.
– Sprawdź, czy przewód antenowy jest
podłączony do odbiornika SiriusXM
Connect Vehicle Tuner.
– Sprawdź, czy przewód antenowy nie
jest uszkodzony lub poskręcany.
– Jeśli przewód jest uszkodzony, wymień
antenę. Produkty firmy SiriusXM są
dostępne w najbliższym punkcie
sprzedaży sprzętu audio do łodzi
oraz w Internecie pod adresem
www.shop.siriusxm.com.
CHECK TUNER
 Urządzenie ma problemy z komunikacją
z odbiornikiem SiriusXM Connect Vehicle
Tuner.
 Odbiornik może być odłączony lub
uszkodzony.
– Sprawdź, czy przewód odbiornika
SiriusXM Connect Vehicle Tuner jest
starannie podłączony do urządzenia.
40PL
NO SIGNAL
 Odbiornik SiriusXM Connect Vehicle Tuner
ma problemy z odbiorem sygnału
satelitarnego usługi SiriusXM.
– Sprawdź, czy łódź znajduje się w wolnej
przestrzeni, a pomiędzy nią a niebem
nie znajdują się żadne przeszkody.
– Sprawdź, czy montowana na magnes
antena usługi SiriusXM znajduje się na
metalowej powierzchni na zewnątrz
łodzi.
– Odsuń antenę usługi SiriusXM od
wszelkich przeszkód.
– Sprawdź, czy przewód antenowy nie
jest uszkodzony lub poskręcany.
– Zapoznaj się z dodatkowymi
informacjami na temat montażu
anteny podanymi w instrukcji instalacji
odbiornika SiriusXM Connect Vehicle
Tuner.
– Jeśli przewód jest uszkodzony, wymień
antenę. Produkty firmy SiriusXM są
dostępne w najbliższym punkcie
sprzedaży sprzętu audio do łodzi
oraz w Internecie pod adresem
www.shop.siriusxm.com.
SUBSCRIPTION UPDATED - PRESS ENT TO
CONTINUE
 Urządzenie wykryło zmianę stanu
abonamentu usługi SiriusXM.
– Naciśnij przycisk ENTER, aby usunąć
ten komunikat.
Jeśli masz pytania dotyczące swojego
abonamentu, skontaktuj się z firmą
SiriusXM.
Jeśli jesteś w USA, wejdź na stronę
www.siriusxm.com lub zadzwoń pod
numer 1-866-635-2349.
Jeśli jesteś w Kanadzie, wejdź na stronę
www.siriusxm.ca lub zadzwoń pod
numer 1-877-438-9677.
Jeśli problem nie zostanie usunięty
po wykonaniu wszystkich powyższych
czynności, skontaktuj się z najbliższym
punktem sprzedaży produktów firmy Sony.
Jeśli urządzenie wymaga naprawy ze
względu na problemy z odtwarzaniem
płyt CD, należy dostarczyć płytę używaną
w czasie, gdy problem wystąpił po raz
pierwszy.
Schemat połączeń/Instalacja
Lista części do instalacji


Przestrogi
• Wszystkie przewody masy należy
poprowadzić do wspólnego
punktu masy.
• Należy uważać, aby nie przyciąć żadnych
przewodów wkrętami lub ruchomymi
częściami, np. szyną od fotela.
• Przed wykonywaniem połączeń należy
wyłączyć zapłon łodzi.
• Podłącz żółty i czerwony przewód
zasilania dopiero po podłączeniu
pozostałych przewodów.
• Ze względów bezpieczeństwa wszystkie
niepołączone przewody należy zaizolować
taśmą izolacyjną.
×2


5 × maks. 8 mm
×4


Maks. rozmiar M4 × 6 mm
Środki ostrożności
• Starannie wybierz miejsce instalacji,
aby urządzenie nie utrudniało kierowania
łodzią lub pojazdem.
• Unikaj instalacji urządzenia w miejscach
narażonych na kurz, zabrudzenia,
nadmierne wstrząsy i wysoką temperaturę,
np. w miejscach bezpośrednio
nasłonecznionych albo obok kanałów
ogrzewania.
• Starannie wybierz miejsce instalacji, aby
zapobiec uszkodzeniu urządzenia wskutek
przedostawania się wody do jego wnętrza.
Należy unikać miejsc narażonych na
zachlapanie wodą. Zalecane jest użycie
wodoszczelnej osłony na samochodowy
zestaw stereofoniczny (nie należy do
wyposażenia).
• Aby instalacja była bezpieczna i pewna,
używaj tylko dostarczonego zestawu
elementów do montażu.
Uwagi dotyczące przewodu zasilania (żółty)
Jeśli urządzenie jest podłączane wraz z innym
sprzętem stereofonicznym, znamionowy prąd
wykorzystywanego obwodu musi być większy niż
suma prądów bezpieczników w poszczególnych
urządzeniach.




• Ta lista części nie zawiera wszystkich
elementów znajdujących się w zestawie.
• Uchwyt  i kołnierz ochronny  są
fabrycznie przymocowane do urządzenia.
Przed zamontowaniem urządzenia należy
użyć kluczyków odblokowujących ,
aby zdjąć z urządzenia obejmę .
Szczegółowe informacje można znaleźć
w rozdziale „Zdejmowanie kołnierza
ochronnego i uchwytu” (str. 44).
• Zachowaj klucze zwalniające , ponieważ
są one niezbędne do wyjęcia urządzenia
z łodzi.
Kąt montażu
Urządzenie można montować pod kątem
mniejszym niż 45°.
41PL
Połączenie
Subwoofer*1*8
*3
*3
*3
Wzmacniacz mocy*1*8
Satelitarny odbiornik
radiowy (SiriusXM)*1*8

Biały
Biały/czarny pasek
Przedni głośnik*1*2*8
Szary
Szary/czarny pasek
Zielony
Zielony/czarny pasek
Głośnik tylny*1*2*8
Fioletowy
Fioletowy/czarny pasek
Czarny
Żółty
Szczegółowe informacje można
znaleźć w rozdziale „Podłączanie”
(str. 43).
Czerwony
Niebieski/biały pasek
Pomarańczowy/biały pasek
*4*7
Pilot morski RM-X11M*1
 *5*6*8
z anteny w łodzi
42PL
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
Brak w zestawie
Impedancja głośników: 4 Ω – 8 Ω × 4
Przewód ze złączem cinch (brak w zestawie)
W zależności od typu łodzi użyj adaptera do
przewodowego pilota (brak w zestawie).
Przewód wejścia mikrofonowego należy tak
poprowadzić, aby nie utrudniał kierowania
łodzią. W przypadku prowadzenia przewodu
w pobliżu stóp należy go umocować
uchwytem itp.
Informacje na temat instalacji mikrofonu można
znaleźć w rozdziale „Instalacja mikrofonu”
(str. 43).
Dostarczany w zestawie z pilotem morskim.
Brak wodoszczelności.
Najpierw podłącz czarny przewód masy
do wspólnego punktu masy.
Proste złącze subwoofera
Po podłączeniu subwoofera do przewodu
głośnika tylnego nie trzeba używać
wzmacniacza mocy.
Przedni głośnik
Subwoofer
Podłączanie
 Do wspólnego punktu masy
Najpierw podłącz czarny przewód masy,
a następnie przewody zasilania (żółty
i czerwony).
 Do złącza zasilania +12 V, do którego
stale dociera prąd
Najpierw podłącz czarny przewód masy
do wspólnego punktu masy.
 Do złącza zasilania +12 V, do którego
dociera prąd po przestawieniu
kluczyka w stacyjce w położenie
zasilania akcesoriów
Jeśli brak położenia zasilania akcesoriów,
podłącz do złącza zasilania +12 V
(akumulatora), do którego stale
dociera prąd.
Najpierw podłącz czarny przewód masy
do wspólnego punktu masy.
 Do przewodu sterowania aktywną
anteną lub do przewodu zasilającego
wzmacniacza antenowego
Jeśli brak w obwodzie aktywnej anteny
lub wzmacniacza antenowego albo
występuje w nim wysuwana ręcznie
antena teleskopowa, podłączanie
tego przewodu jest zbędne.
Do gniazda AMP REMOTE IN
w opcjonalnym wzmacniaczu mocy
To połączenie jest przeznaczone
wyłącznie do wzmacniaczy mocy
i aktywnej anteny. Połączenie z innym
układem mogłoby spowodować
uszkodzenie urządzenia.
 Do sygnału oświetlenia łodzi
Uwaga
Użyj subwoofera o impedancji od 4 Ω do 8 Ω
i odpowiedniej mocy wejściowej, aby uniknąć
jego uszkodzenia.
Zasilanie podtrzymujące
zawartość pamięci
Jeśli żółty przewód wejścia zasilania
jest podłączony, obwód pamięci będzie
zasilany stale, nawet po wyłączeniu zapłonu
samochodu.
Podłączanie głośników
• Wyłącz urządzenie przed podłączaniem
głośników.
• Użyj głośników o impedancji od 4 Ω do 8 Ω
i odpowiedniej mocy wejściowej, aby
uniknąć ich uszkodzenia.
Instalacja mikrofonu
Aby móc wykonywać połączenia w trybie
głośnomówiącym, należy zainstalować
mikrofon .


Zaczep (brak w zestawie)
43PL
Przestrogi
• Owinięcie przewodu wokół kolumny
kierownicy lub lewarka zmiany biegów
stanowi bardzo poważne zagrożenie.
Należy zadbać, aby przewód i inne części
nie utrudniały kierowania łodzią.
• Jeśli łódź jest wyposażona w elementy
amortyzujące uderzenia, przed instalacją
należy się skontaktować z punktem
sprzedaży urządzenia lub łodzi.
Uwaga
Przed przyklejeniem taśmy dwustronnej  oczyść
powierzchnię deski rozdzielczej suchą ściereczką.
Montaż urządzenia w desce
rozdzielczej lub w otworze
wyciętym w łodzi
• Przed montażem upewnij się, że zaczepy
po obu stronach obejmy  są odgięte do
wewnątrz na głębokość co najmniej 2 mm.
• W przypadku japońskich samochodów
patrz podrozdział „Montowanie
odtwarzacza w samochodzie japońskim”
(str. 45).
1
Instalacja
Wsuń obejmę  do wnętrza deski
rozdzielczej, a następnie odegnij
zaczepy na zewnątrz, zapewniając
dokładne dopasowanie.
182 mm
Zdejmowanie kołnierza
ochronnego i uchwytu
53 mm
Przed instalacją urządzenia zdejmij z niego
kołnierz ochronny  i obejmę .
1
Chwyć oba brzegi kołnierza
ochronnego  i wyciągnij go.

2

Zaczep
Przymocuj urządzenie do obejmy ,
a następnie przyczep kołnierz
ochronny .
Panel konsoli wewnętrznej


2
Wsuń oba kluczyki odblokowujące 
między urządzenie a obejmę .
Po usłyszeniu kliknięcia odłącz
obejmę od urządzenia.






Haczykiem do
wewnątrz.
44PL
Uwagi
• Jeśli zaczepy są wyprostowane albo wygięte
na zewnątrz, urządzenie nie będzie właściwie
przymocowane i może wyskoczyć.
• Upewnij się, że 4 zaczepy na kołnierzu
ochronnym  są właściwie wprowadzone
w otwory urządzenia.
Montowanie odtwarzacza
w samochodzie japońskim
Resetowanie urządzenia
Instalacja urządzenia w niektórych markach
japońskich samochodów może być
niemożliwa. W takim przypadku należy
się skontaktować z punktem sprzedaży
produktów marki Sony.
TOYOTA

do deski rozdzielczej/
konsoli środkowej
Uchwyt
Uchwyt
Istniejące części
dostępne w zestawie
z samochodem

Szczegółowe informacje można znaleźć
w rozdziale „Resetowanie urządzenia”
(str. 9).
Wymiana bezpiecznika
Wymieniając bezpiecznik,
Bezpiecznik (10 A)
należy użyć zamiennika
o prądzie znamionowym
identycznym z prądem
podanym na poprzednim
bezpieczniku. Jeśli
bezpiecznik przepali się,
należy go wymienić po sprawdzeniu
podłączenia zasilania. Jeśli nowo
wymieniony bezpiecznik również się
przepali, może to oznaczać wewnętrzne
uszkodzenie. Należy wtedy skontaktować
się z najbliższym punktem sprzedaży
produktów marki Sony.
NISSAN

do deski rozdzielczej/
konsoli środkowej
Uchwyt
Uchwyt
Istniejące części
dostępne w zestawie
z samochodem

Uwaga
Aby zapobiec błędnemu działaniu, należy stosować
wyłącznie śruby dostarczone w zestawie .
Zdejmowanie i zakładanie
panelu przedniego
Szczegółowe informacje można znaleźć
w rozdziale „Zdejmowanie panelu
przedniego” (str. 8).
45PL
Български
С настоящето Сони Корпорация
декларира, че това оборудване отговаря
на основните изисквания и другите
съответстващи клаузи на Директива
1999/5/ЕС. Подробности може да
намерите на Интернет страницата:
http://www.compliance.sony.de/
Eesti keel
Sony Corporation kinnitab käesolevaga selle
seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Üksikasjalikum info:
http://www.compliance.sony.de/
Suomi
Hrvatski
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s osnovnim zahtjevima
i ostalim relevantnim odredbama direktive
1999/5/EZ. Dodatne informacije potražite
na sljedećoj internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Česky
Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto
vybavení je ve shodě se základními
požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
Dansk
Undertegnede Sony Corporation erklærer
herved, at dette udstyr overholder de
væsentlige krav og øvrige relevante krav
i direktiv 1999/5/EF. For yderligere
information gå ind på følgende
hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Nederlands
Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit
toestel in overeenstemming is met de
essentiële eisen en de andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
English
Hereby, Sony Corporation, declares that
this equipment is in compliance with the
essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC. For
details, please access the following URL:
http://www.compliance.sony.de/
Sony Corporation vakuuttaa täten että tämä
laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin
muiden ehtojen mukainen. Halutessasi
lisätietoja, käy osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Français
Par la présente Sony Corporation déclare
que cet appareil est conforme aux exigences
essentielles et aux autres dispositions
pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Pour toute information complémentaire,
veuillez consulter l’URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/
Deutsch
Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich
dieses Gerät in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den
übrigen einschlägigen Bestimmungen der
Richtlinie 1999/5/EG befindet. Weitere
Informationen erhältlich unter:
http://www.compliance.sony.de/
Ελληνικά
Με την παρούσα η Sony Corporation
δηλώνει ότι ο παρόν εξοπλισμός
συμμορφώνεται προς της ουσιώδεις
απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως
ελέγξετε την ακόλουθη σελίδα του
διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/
Magyar
Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy
ez a készülék megfelel a vonatkozó alapvető
követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv
egyéb előírásainak. További információkat
a következő weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Italiano
Con la presente Sony Corporation dichiara
che questo apparecchio è conforme ai
requisiti essenziali ed alle altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Per ulteriori dettagli, si prega di consultare
il seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Latviešu
Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šis
aprīkojums atbilst Direktīvas 1999/5/EK
būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem. Plašāka
informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/
Lietuvių kalba
Šiuo dokumentu Sony Corporation
deklaruoja, kad ši įranga atitinka esminius
reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas. Susipažinti su visu atitikties
deklaracijos turiniu Jūs galite interneto
tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Română
Prin prezenta, Sony Corporation declară că
acest tip de echipament respectă cerinţele
esenţiale şi este în conformitate cu
prevederile Directivei 1999/5/EC.
Pentru detalii, vă rugăm accesaţi
următoarea adresă:
http://www.compliance.sony.de/
Slovensky
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto
zariadenie spĺňa základné požiadavky
a všetky príslušné ustanovenia
Smernice 1999/5/ES. Podrobnosti získate
na webovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema
v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi
relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Za podrobnosti vas naprošamo, če
pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/
Español
Norsk
Sony Corporation erklærer herved at dette
utstyret er i samsvar med de grunnleggende
krav og øvrige relevante krav i direktiv
1999/5/EF. For flere detaljer, vennligst se:
http://www.compliance.sony.de/
Polski
Niniejszym Sony Corporation oświadcza,
że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Szczegółowe informacje znaleźć można
pod następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Por medio de la presente Sony Corporation
declara que este equipo cumple con los
requisitos esenciales y cualesquiera otras
disposiciones aplicables o exigibles de
la Directiva 1999/5/CE. Para mayor
información, por favor consulte el
siguiente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Srpski
Sony Corporation ovim izjavljuje da je
oprema u skladu sa osnovnim zahtevima
i ostalim relevantnim odredbama Direktive
1999/5/EC. Detaljnije informacije možete
da vidite na sledećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Português
Sony Corporation declara que este
equipamento está conforme com os
requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE. Para mais informações,
por favor consulte o seguinte URL:
http://www.compliance.sony.de/
Svenska
Härmed intygar Sony Corporation att denna
utrustning står I överensstämmelse med
de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår
av direktiv 1999/5/EG. För ytterligare
information gå in på följande hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Witryna pomocy technicznej
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących pomocy
technicznej dla tego produktu należy zapoznać
się z informacjami podanymi na stronie:
http://www.sony.eu/support
Już dziś zarejestruj swój produkt on-line:
http://www.sony.eu/mysony
©2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising