Sony | MEX-M70BT | Sony MEX-M70BT Radioodtwarzacz CD z bezprzewodową technologią BLUETOOTH® Instrukcja obsługi

\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEX-M70BT\4489690112MEXN6000BDEUR\00COVMEXN6000BDEUR\010COV.fm
masterpage: Cover
010COV.book Page 1 Friday, April 25, 2014 10:50 AM
4-489-404-PL(2)
PLB0
Radioodtwarzacz
Bluetooth®
Instrukcja obsługi
Zapis użytkownika
Symbol modelu i numer seryjny są podane na spodzie urządzenia.
Prosimy o zanotowanie numeru seryjnego poniżej.
Dane te mogą być potrzebne w przypadku kontaktowania się
z dealerem Sony w sprawach dotyczących tego produktu.
Model: MEX-M70BT
Numer seryjny:
Zmienianie kroku nastawiania częstotliwości FM/AM
– patrz strona 8.
Wyłączanie ekranu pokazu (DEMO) – patrz strona 18.
MEX-M70BT
MEX-M70BT
4-489-404-PL(2)
PL
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEX-M70BT\4489690112MEXN6000BDEUR\01GBMEXN6000BDEUR\020INT.fm
masterpage: Lewy
010COV.book Page 2 Friday, April 25, 2014 10:50 AM
Ze względów bezpieczeństwa urządzenie należy
instalować tylko w desce rozdzielczej łodzi.
Instalowanie i podłączanie urządzenia opisano
w osobnej instrukcji „Instalacja / połączenia”.
Wyprodukowano w Tajlandii
Własności diody lasera
 Czas trwania emisji: emisja ciągła
 Moc lasera: mniej niż 53,3 μW
(Wartość zmierzona w odległości około 200 mm od
powierzchni obiektywu w bloku czytnika
optycznego przy przysłonie 7 mm.)
Tabliczka znamionowa z podanym napięciem
zasilania itp. znajduje się na spodzie podstawy
montażowej.
Niniejszym Sony Corp. oświadcza, że
radioodtwarzacz MEX-M70BT spełnia wymagania
zasadnicze i inne stosowne postanowienia
dyrektywy 1999/5/UE.
Szczegółowe informacje można znaleźć pod
następującym adresem:
http://www.compliance.sony.de/
Uwaga dla klientów: poniższa informacja
dotyczy tylko sprzętu sprzedawanego
w krajach, w których obowiązują dyrektywy
UE
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia.
Zgodność produktu w UE: Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Niemcy.
Nadzór nad dystrybucją na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej: Sony Europe Limited
(Sp. z o.o.), Oddział w Polsce, 00-876 Warszawa,
ul. Ogrodowa 58.
Usuwanie zużytych baterii
i akumulatorów oraz zużytego
sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (dotyczy krajów
Unii Europejskiej i innych krajów
europejskich z wydzielonymi
systemami zbierania odpadów)
Ten symbol na produkcie, baterii, akumulatorze lub
opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być
zaliczany do odpadów domowych. Na pewnych
bateriach lub akumulatorach symbol ten może być
używany razem z symbolem chemicznym. Symbole
chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) dodaje się, gdy
bateria lub akumulator zawiera więcej niż 0,0005%
rtęci lub 0,004% ołowiu. Prawidłowe usunięcie
produktu, baterii lub akumulatora zapobiegnie
potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla
środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego,
których przyczyną mogłoby być niewłaściwe
usuwanie. Recykling materiałów pomaga
w zachowaniu surowców naturalnych.
W przypadku produktu, który ze względów
bezpieczeństwa, sprawności działania lub spójności
danych wymaga stałego podłączenia do
wewnętrznej baterii lub akumulatora, wymianę
baterii lub akumulatora należy zlecić
wykwalifikowanemu technikowi serwisu. Dla
zapewnienia prawidłowego przetworzenia baterii,
akumulatora lub zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego wyeksploatowane produkty
należy przekazać do odpowiedniego punktu, który
zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń
elektrycznych i elektronicznych. W przypadku
pozostałych baterii / akumulatorów należy się
zapoznać z odpowiednim podrozdziałem
dotyczącym bezpiecznego usuwania baterii lub
akumulatora z produktu. Baterię lub akumulator
należy przekazać do odpowiedniego punktu, który
zajmuje się recyklingiem zużytych baterii. Aby
uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego
produktu, baterii lub akumulatorów, należy się
skontaktować z władzami lokalnymi, firmą
świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem,
w którym produkt, bateria lub akumulator zostały
kupione.
Uwaga o baterii litowej
Nie narażać baterii na zbyt wysoką temperaturę
spowodowaną bezpośrednim oświetleniem
słonecznym, działaniem ognia itp.
Uwaga o wodoodpornej osłonie urządzenia
W miejscach narażonych na zachlapanie wodą
Sony stanowczo zaleca zabezpieczenie urządzenia
wodoodporną osłoną radioodtwarzacza
(sprzedawaną oddzielnie).
Po podłączeniu iPoda lub urządzenia USB nie jest
możliwe całkowite zamknięcie wodoodpornej
osłony radioodtwarzacza. Chronić urządzenie przed
zachlapaniem wodą.
2PL
MEX-M70BT
4-489-690-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEX-M70BT\4489690112MEXN6000BDEUR\01GBMEXN6000BDEUR\020INT.fm
masterpage: Prawy
010COV.book Page 3 Friday, April 25, 2014 10:50 AM
Ostrzeżenie dotyczące instalacji na łodzi,
której stacyjka nie ma położenia ACC
(akcesoriów)
Należy włączyć funkcję AUTO OFF (strona 19).
Urządzenie będzie się wówczas automatycznie,
całkowicie wyłączało po zadanym czasie, nie
powodując zużycia akumulatora. Jeśli funkcja
AUTO OFF nie jest włączona, przy każdym
wyłączaniu zapłonu należy nacisnąć przycisk OFF
na urządzeniu i trzymać go dotąd, aż
z wyświetlacza znikną wskazania.
3PL
MEX-M70BT
4-489-690-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEX-M70BT\4489690112MEXN6000BDEUR\01GBMEXN6000BDEUR\020INT.fm
masterpage: Lewy
010COV.book Page 4 Friday, April 25, 2014 10:50 AM
Uwagi o funkcji BLUETOOTH
Ostrzeżenie
SONY W ŻADNYM PRZYPADKU NIE BĘDZIE PONOSIĆ
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY
BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB DODATKOWE
ANI INNE SZKODY, OBEJMUJĄCE MIĘDZY INNYMI
UTRATĘ ZYSKU, UTRATĘ DOCHODU, UTRATĘ
DANYCH, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA
Z PRODUKTU LUB WSZELKIEGO ZWIĄZANEGO
Z NIM SPRZĘTU, PRZESTOJE I CZAS KLIENTA
ZWIĄZANE Z UŻYCIEM TEGO PRODUKTU, JEGO
SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA.
WAŻNE!
Bezpieczne i efektywne wykorzystanie
Wprowadzanie w urządzeniu zmian i przeróbek,
które nie są wyraźnie dopuszczone przez Sony,
może spowodować utratę prawa do użycia
urządzenia.
Przed użyciem tego produktu należy zapoznać się
z ograniczeniami użycia sprzętu BLUETOOTH
wynikającymi z przepisów krajowych.
Połączenia alarmowe
Zestaw głośnomówiący BLUETOOTH i połączone
z nim urządzenie elektroniczne wykorzystują do
pracy sygnały radiowe, sieci komórkowe i naziemne
oraz funkcje definiowane przez użytkownika, przez
co nie są w stanie zagwarantować połączenia
w każdych warunkach.
Z tego powodu, w przypadku ważnych połączeń
(takich jak wezwanie pogotowia ratunkowego) nie
należy polegać wyłącznie na jakimkolwiek
urządzeniu elektronicznym.
Przypominamy, że warunkiem inicjowania
i odbierania połączeń jest włączenie zestawu
głośnomówiącego i połączonego z nim urządzenia
elektronicznego w zasięgu sieci komórkowej
zapewniającej wystarczający poziom sygnału.
Wykonywanie połączeń ratunkowych może być
niemożliwe w pewnych sieciach komórkowych oraz
przy korzystaniu z pewnych usług sieci i / lub
funkcji telefonu.
Więcej informacji można uzyskać od lokalnego
operatora.
Kierowanie
Prosimy o zapoznanie się z przepisami
regulującymi korzystanie z telefonów
komórkowych i zestawów głośnomówiących na
obszarach, na których będzie wykorzystywany
radioodtwarzacz.
Należy zawsze koncentrować całą uwagę na
kierowaniu. Jeśli wymagają tego warunki, przed
inicjowaniem lub przyjmowaniem połączenia
należy zatrzymać łódź w bezpiecznym miejscu.
Podłączanie do innych urządzeń
Podłączając inne urządzenie, należy zapoznać się
ze szczegółową instrukcją bezpieczeństwa
zamieszczoną w jego instrukcji obsługi.
Oddziaływanie częstotliwości radiowych
Sygnały radiowe mogą oddziaływać na
niewłaściwie zainstalowane lub niedostatecznie
ekranowane systemy elektroniczne na łodzi, takie
jak elektroniczne systemy wtrysku paliwa,
elektroniczne systemy regulacji prędkości czy
systemy poduszki powietrznej. W sprawach
związanych z instalacją i serwisowaniem tego
urządzenia należy się porozumieć z producentem
łodzi lub jego przedstawicielem. Niewłaściwie
przeprowadzona instalacja i czynności serwisowe
mogą stanowić zagrożenie i spowodować
unieważnienie gwarancji udzielonej na to
urządzenie.
Prosimy o skonsultowanie się z producentem łodzi
w celu upewnienia się, że użycie telefonu
komórkowego na łodzi nie zakłóci pracy jej
systemów elektronicznych.
Należy systematycznie sprawdzać prawidłowe
zamontowanie i działania wszystkich urządzeń
bezprzewodowych na łodzi.
4PL
MEX-M70BT
4-489-690-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEX-M70BT\4489690112MEXN6000BDEUR\01GBMEXN6000BDEUR\030TOC.fm
masterpage: Prawy
010COV.book Page 5 Friday, April 25, 2014 10:50 AM
Informacje dodatkowe
Spis treści
Elementy urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Czynności wstępne
Zalecenia eksploatacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
24
24
26
Zdejmowanie panelu czołowego . . . . . . . . . . . . . . 8
Zmienianie kroku nastawiania częstotliwości
FM/AM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Nastawianie zegara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Przygotowanie urządzenia BLUETOOTH . . . . . . . . 8
Podłączanie iPoda/urządzenia USB . . . . . . . . . . . 10
Podłączanie innego przenośnego urządzenia
audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Słuchanie radia
System RDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Odtwarzanie
Odtwarzanie płyty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odtwarzanie z iPoda/urządzenia USB . . . . . . . . .
Odtwarzanie z urządzenia BLUETOOTH . . . . . . . .
Wyszukiwanie i odtwarzanie utworów . . . . . . . .
13
13
13
14
Telefonowanie w trybie
głośnomówiącym
Odbieranie telefonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Inicjowanie połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Czynności dostępne w czasie połączenia . . . . . . 16
Dodatkowe funkcje
Użycie aplikacji App Remote z telefonem iPhone/
telefonem z systemem Android . . . . . . . . . . . . 17
Ustawienia
Wyłączanie trybu pokazu (DEMO) . . . . . . . . . . . .
Podstawowa procedura wybierania ustawień. . .
Ustawienia ogólne (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawienia dźwięku (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . .
EQ10 PRESET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EQ10 SETTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POSITION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RB ENH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SW DIREC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawienia wyświetlania (DISPLAY) . . . . . . . . . . .
Ustawienia BT (BLUETOOTH) . . . . . . . . . . . . . . . . .
BT INIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
APP REM (App Remote) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
18
19
19
19
19
19
20
20
21
21
21
21
5PL
MEX-M70BT
4-489-690-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEX-M70BT\4489690112MEXN6000BDEUR\01GBMEXN6000BDEUR\040CD.fm
masterpage: Lewy
010COV.book Page 6 Friday, April 25, 2014 10:50 AM
Elementy urządzenia
Radioodtwarzacz
Na przycisku 3/

(odtwarzanie wielokrotne) znajduje się występ.
(przeglądanie) (strona 14)
Podczas odtwarzania powoduje włączenie trybu
przeglądania.
 Przycisk zdejmowania panelu czołowego
 SEEK +/–
Umożliwia automatyczne nastawianie stacji.
Naciśnięcie i przytrzymanie umożliwia ręczne
wyszukanie stacji.
/ (poprzedni/następny),
/ (przewijanie w tył/w przód)
 Pokrętło sterujące
Obracaj je, aby wyregulować głośność.
ENTER
Powoduje wybór wskazanego wariantu.
Po naciśnięciu przycisku SRC obracaj pokrętło
i naciśnij przycisk, aby zmienić źródło dźwięku.
VOICE (strona 16)
Włącza funkcję wybierania głosowego.
Kiedy jest włączona funkcja App Remote,
powoduje włączenie funkcji wybierania
głosowego (tylko telefon z systemem
Android™).
-APP
Naciśnij przycisk na ponad 2 sekundy, aby
włączyć funkcję App Remote (łączność).
Znak N
Przyłóż do pokrętła sterującego telefon
z systemem Android, aby nawiązać połączenie
BLUETOOTH.
  (wysuwanie płyty)
 SRC
Włącza urządzenie.
Powoduje zmianę źródła dźwięku.
-OFF
Naciśnij go na 1 sekundę, aby wyłączyć
zasilanie.
Naciśnij go na ponad 2 sekundy, aby wyłączyć
zasilanie i wyświetlacz.
Jeśli urządzenie jest wyłączone i zgaszony jest
wyświetlacz, to do sterowania nie można
używać pilota.

(powrót)
Umożliwia powrót do poprzedniego ekranu.
MODE (strona 11, 13, 16)
 CALL
Służy do wyświetlania menu połączenia. Służy
do odbierania/kończenia połączenia.
Naciśnięcie na ponad 2 sekundy przełącza
sygnał BLUETOOTH.
 MENU
Wyświetla menu ustawień.
-DSPL
Przytrzymanie przycisku i następujące po nim
krótkie naciśnięcie powoduje zmianę zawartości
wyświetlacza.
 Odbiornik sygnałów z pilota
 Szczelina na płytę
 Wyświetlacz
6PL
MEX-M70BT
4-489-690-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEX-M70BT\4489690112MEXN6000BDEUR\01GBMEXN6000BDEUR\040CD.fm
masterpage: Prawy
010COV.book Page 7 Friday, April 25, 2014 10:50 AM
 Przyciski numeryczne (1 do 6)
Służą do włączania zaprogramowanej stacji
radiowej. Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje
programowanie stacji radiowej.
Służą do łączenia się z zaprogramowanym
numerem telefonu. Naciśnięcie i przytrzymanie
powoduje programowanie numeru telefonu.
ALBUM /
Powoduje pominięcie albumu w urządzeniu
audio. Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje
ciągłe pomijanie albumów.
(odtwarzanie wielokrotne)
(odtwarzanie w przypadkowej kolejności)
MIC (strona 16)
PAUSE
 PTY (typy programu)
Przytrzymaj go, aby wybrać typ PTY w systemie
RDS.
 Gniazdo wejścia AUX
 Port USB
 Mikrofon (po wewnętrznej stronie)
Zmienia zawartość wyświetlacza.
Przytrzymanie powoduje, że wyświetlany
element przesuwa się po wyświetlaczu.
  ()/ ()
 VOL +/–
 SOUND
Służy do bezpośredniego wyświetlania menu
ustawień dźwięku.
-MENU
Naciśnięcie i przytrzymanie wyświetla
systemowe menu ustawień.
  (+)/ (–)
 DSPL/SCRL
Zmienia zawartość wyświetlacza.
Przytrzymanie powoduje, że wyświetlany
element przesuwa się po wyświetlaczu.
Pilot morski RM-X11M
(sprzedawany oddzielnie)
Pilot RM-X231
 VOL +/–
 GP/ALBM +/–
Nastawianie zaprogramowanej stacji.
Na przycisku VOL + znajduje się występ.
Przed użyciem pilota należy wyjąć folię.
7PL
MEX-M70BT
4-489-690-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEX-M70BT\4489690112MEXN6000BDEUR\01GBMEXN6000BDEUR\040CD.fm
masterpage: Lewy
010COV.book Page 8 Friday, April 25, 2014 10:50 AM
Czynności wstępne
Zmienianie kroku nastawiania
częstotliwości FM/AM
Zdejmowanie panelu
czołowego
Krok nastawiania częstotliwości FM/AM zależy od
kraju. To ustawienie pojawia się, gdy urządzenie
jest wyłączone.
Aby zapobiec kradzieży urządzenia, można zdjąć
z niego panel czołowy.
1
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk OFF .
Urządzenie wyłączy się.
2
Naciśnij przycisk zdejmowania panelu
czołowego , po czym zdejmij panel,
pociągając go do siebie.
Wciśnij i przytrzymaj przycisk SELECT.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Obracając pokrętło sterujące, wyświetl
napis [TUNER-STP]. Naciśnij pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
ustawienie [50K/9K], [100K/10K] lub
[200K/10K]. Naciśnij pokrętło.
Nastawianie zegara
Sygnał ostrzegawczy
Jeśli kluczyk w stacyjce zostanie obrócony do
położenia OFF, a panel czołowy wciąż znajduje się
na radioodtwarzaczu, to na kilka sekund włączy się
sygnał ostrzegawczy. Sygnalizacja dźwiękowa
działa tylko wówczas, gdy jest używany
wbudowany wzmacniacz.
1
Naciśnij przycisk MENU. Obracając
pokrętło sterujące, wyświetl napis
[GENERAL]. Naciśnij pokrętło.
2
Obracając pokrętło sterujące, wyświetl
napis [CLOCK-ADJ]. Naciśnij pokrętło.
Migać zacznie wskazanie godziny.
3
Aby przemieścić wskazanie, naciśnij przycisk
SEEK +/–.
Numery seryjne
Upewnij się, że numery seryjne na spodzie
urządzenia i z tyłu panelu czołowego są
identyczne. W przeciwnym razie nie będzie
możliwe parowanie BLUETOOTH oraz parowanie
i rozłączanie z użyciem technologii NFC.
Zakładanie panelu czołowego
Obracając pokrętło sterujące, wyreguluj
godzinę i minuty.
4
Po nastawieniu liczby minut naciśnij
przycisk MENU.
Wybieranie ustawień jest zakończone. Zegar
rozpocznie pracę.
Aby wyświetlić zegar, naciśnij przycisk DSPL.
Przygotowanie urządzenia
BLUETOOTH
Po podłączeniu odpowiedniego urządzenia
BLUETOOTH możliwe jest słuchanie muzyki lub
prowadzenie rozmów w trybie głośnomówiącym.
Szczegółowych informacji o podłączaniu należy
szukać w instrukcji obsługi urządzenia.
Przed podłączeniem urządzenia BLUETOOTH należy
zmniejszyć głośność w radioodtwarzaczu.
8PL
MEX-M70BT
4-489-690-PL(2)
masterpage: Prawy
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEX-M70BT\4489690112MEXN6000BDEUR\01GBMEXN6000BDEUR\040CD.fm
010COV.book Page 9 Friday, April 25, 2014 10:50 AM
Parowanie i łączenie z urządzeniem
BLUETOOTH
Przed pierwszym połączeniem z urządzeniem
BLUETOOTH (telefonem komórkowym, urządzeniem audio itp.) konieczne jest wzajemne uwierzytelnienie pary urządzeń, zwane „parowaniem”.
Parowanie umożliwia wzajemne rozpoznawanie się
tego urządzenia z innymi urządzeniami.
6
Aby nawiązać połączenie BLUETOOTH,
wybierz radioodtwarzacz
w podłączanym urządzeniu BLUETOOTH.
Po nawiązaniu połączenia pojawia się wskaźnik
lub
.
Uwaga
Podczas łączenia z innym urządzeniem BLUETOOTH
radioodtwarzacz nie zostanie wykryty przez trzecie
urządzenie. Aby umożliwić wykrycie, należy włączyć
tryb parowania i wyszukać radioodtwarzacz z innego
urządzenia.
Kończenie parowania
1
Umieść urządzenie BLUETOOTH
w odległości do 1 m od tego urządzenia.
2
Naciśnij przycisk CALL. Obracając
pokrętło sterujące, wyświetl napis
[PAIRING]. Naciśnij pokrętło.
Aby po sparowaniu radioodtwarzacza
z urządzeniem BLUETOOTH wyłączyć tryb
parowania, wykonaj czynność 2.
Podłączanie sparowanego urządzenia
BLUETOOTH
Migać zacznie wskaźnik .
Urządzenie przełączy się w tryb gotowości do
parowania.
3
Użyj funkcji parowania w urządzeniu
BLUETOOTH, tak aby wykryło ono to
urządzenie.
4
Z ekranu urządzenia BLUETOOTH
wybierz wariant [Sony Car Audio].
Aby użyć sparowanego urządzenia, trzeba je
połączyć z tym urządzeniem. Niektóre sparowane
urządzenia łączą się automatycznie.
1
Jeśli wariant [Sony Car Audio] nie pojawi się,
cofnij się do czynności 2.
Naciśnij przycisk CALL. Obracając
pokrętło sterujące, wyświetl napis [BT
SIGNL]. Naciśnij pokrętło.
Upewnij się, że pali się wskaźnik
Włącz funkcję BLUETOOTH w urządzeniu
BLUETOOTH.
3
Rozpocznij łączenie urządzenia
BLUETOOTH z tym urządzeniem.
Zapali się wskaźnik
5
Jeśli na wyświetlaczu urządzenia
BLUETOOTH pojawi się żądanie kodu
uwierzytelniającego*, wprowadź [0000].
* W zależności od urządzenia, kod
uwierzytelniający może być określany mianem
„klucz”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.
.
2
lub
.
Ikony na wyświetlaczu:
Pali się, gdy podłączony jest telefon
komórkowy.
Pali się, gdy podłączony jest urządzenie
audio.
Wskazuje siłę sygnału w podłączonym
telefonie komórkowym.
Wprowadź kod uwierzytelniający
Łączenie radioodtwarzacza z ostatnio
podłączanym urządzeniem
[0000]
Po zakończeniu parowania wskaźnik
się na stałe.
zapala
Włącz funkcję BLUETOOTH w urządzeniu
BLUETOOTH.
Naciśnij przycisk SRC.
Wybierz wariant [BT PHONE] lub [BT AUDIO].
Naciśnij przycisk ENTER, aby podłączyć telefon
komórkowy, lub przycisk PAUSE, aby podłączyć
urządzenie audio.
9PL
MEX-M70BT
4-489-690-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEX-M70BT\4489690112MEXN6000BDEUR\01GBMEXN6000BDEUR\040CD.fm
masterpage: Lewy
010COV.book Page 10 Friday, April 25, 2014 10:50 AM
Uwaga
Radioodtwarzacza nie można połączyć z telefonem
komórkowym podczas strumieniowej transmisji
dźwięku. W takim przypadku należy łączyć telefon
z radioodtwarzaczem.
Wskazówka
Kiedy jest włączony sygnał BLUETOOTH: w momencie
włączenia zapłonu radioodtwarzacz automatycznie
podłącza ostatnio podłączony telefon komórkowy.
Instalacja mikrofonu
Informacji o sposobie podłączenia mikrofonu
należy szukać w dostarczonej instrukcji instalacji/
połączeń.
Podłączanie smartfona jednym
dotknięciem (NFC)
Podłączanie telefonu iPhone/iPoda
(automatyczne parowanie BLUETOOTH)
Kiedy do portu USB podłączony jest iPhone/iPod
z systemem iOS5 lub nowszym, następuje
automatyczne sparowanie urządzenia z telefonem
iPhone/iPodem.
Automatyczne parowanie BLUETOOTH jest możliwe
przy wybranym ustawieniu [ON] parametru [AUTO
PAIRING] w menu ustawień BT (strona 21).
1
Włącz funkcję BLUETOOTH w telefonie
iPhone/iPodzie.
2
Podłącz iPhone/iPod do portu USB.
Dotknięcie pokrętła sterującego smartfonem wyposażonym w technologię NFC* powoduje automatyczne
sparowanie i połączenie urządzenia ze smartfonem.
* NFC (Near Field Communication) jest technologią
zapewniającą łączność bezprzewodową o małym
zasięgu między różnymi urządzeniami, takimi jak
telefony komórkowe i plakietki IC. Dzięki NFC, do
przesłania danych wystarcza dotknięcie
odpowiedniego symbolu lub wskazanego miejsca na
urządzeniach zgodnych z technologią NFC.
W przypadku smartfona z systemem Android 4.0
lub starszym wymagane jest pobranie aplikacji
„NFC Easy Connect”, dostępnej w serwisie Google
Play™. Aplikacja może być niedostępna
w niektórych krajach i regionach.
1
Włącz funkcję NFC w smartfonie.
Szczegółowych informacji należy szukać
w instrukcji obsługi smartfonu.
2
Przyłóż część smartfona z oznaczeniem
N do części urządzenia z oznaczeniem N.
Sprawdź, czy na wyświetlaczu urządzenia pali
się wskaźnik .
Uwaga
Automatyczne parowanie BLUETOOTH nie jest możliwe,
gdy urządzenie jest połączone z innym urządzeniem
BLUETOOTH. W takim przypadku należy odłączyć
drugie urządzenie i podłączyć iPhone/iPod.
Podłączanie iPoda/urządzenia
USB
1
2
Zmniejsz głośność w radioodtwarzaczu.
Podłącz iPod/urządzenie USB do
radioodtwarzacza.
Do podłączenia iPoda/telefonu iPhone użyj
przewodu połączeniowego USB do iPoda
(sprzedawanego oddzielnie).
Podłączanie telefonu iPhone 5
Sprawdź, czy na wyświetlaczu urządzenia pali
się wskaźnik .
Rozłączanie jednym dotknięciem
Ponownie przyłóż część smartfona z oznaczeniem
N do części urządzenia z oznaczeniem N.
Uwagi
 Aby uniknąć porysowania smartfona, należy
ostrożnie obchodzić się z nim przy podłączaniu.
 Funkcja łączenia jednym dotknięciem nie działa, gdy
radioodtwarzacz jest połączony z innym urządzeniem
wyposażonym w technologię NFC. W takim
przypadku należy zakończyć połączenie z drugim
urządzeniem i nawiązać je ze smartfonem.
10PL
MEX-M70BT
4-489-690-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEX-M70BT\4489690112MEXN6000BDEUR\01GBMEXN6000BDEUR\040CD.fm
masterpage: Prawy
010COV.book Page 11 Friday, April 25, 2014 10:50 AM
Podłączanie innego
przenośnego urządzenia audio
1
2
3
Wyłącz urządzenie przenośne.
Zmniejsz głośność w radioodtwarzaczu.
Podłącz przenośne urządzenie audio do
gniazda wejścia AUX (mini jack stereo)
przewodem połączeniowym
(sprzedawanym oddzielnie)*.
* Użyj przewodu z prostym wtykiem.
4
Naciskając przycisk SRC, wybierz wariant
[AUX].
Słuchanie radia
Wymagany jest wybór kroku nastawiania
częstotliwości (strona 8).
Aby słuchać radia, naciskaj przycisk SRC aż do
wyświetlenia napisu [TUNER].
Automatyczne programowanie stacji
radiowych (BTM)
1
Naciskając przycisk MODE, wybierz
żądany zakres fal (FM1, FM2, FM3, AM1
lub AM2).
2
Naciśnij przycisk MENU. Obracając
pokrętło sterujące, wyświetl napis
[GENERAL]. Naciśnij pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące, wyświetl
napis [BTM]. Naciśnij pokrętło.
Urządzenie przypisze stacje do przycisków
numerycznych, porządkując je według
częstotliwości.
Dopasowywanie poziomu dźwięku
z podłączonego urządzenia do innych źródeł
Włącz odtwarzanie w przenośnym urządzeniu
audio, nastaw w nim umiarkowany poziom
głośności i nastaw normalny poziom głośności
w radioodtwarzaczu.
Naciśnij MENU i obracaj pokrętło sterujące.
Wybierz kolejno warianty [SOUND]  [AUX VOL]
(strona 20).
Nastawianie stacji
1
Naciskając przycisk MODE, wybierz
żądany zakres fal (FM1, FM2, FM3, AM1
lub AM2).
2
Nastaw stację.
Ręczne nastawianie stacji
Przytrzymaj wciśnięty przycisk SEEK +/–, aby
z grubsza nastawić częstotliwość, po czym
naciskaj przycisk SEEK +/–, aby precyzyjnie
nastawić częstotliwość.
Automatyczne nastawianie stacji
Naciśnij przycisk SEEK +/–.
Wyszukiwanie zostanie przerwane po
odebraniu stacji. Powtarzaj wyszukiwanie aż
do nastawienia żądanej stacji.
Ręczne programowanie stacji
1
Podczas odbioru stacji, którą chcesz
zaprogramować, wciśnij i trzymaj żądany
przycisk numeryczny (1 do 6) dotąd, aż
pojawi się napis [MEM].
11PL
MEX-M70BT
4-489-690-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEX-M70BT\4489690112MEXN6000BDEUR\01GBMEXN6000BDEUR\040CD.fm
masterpage: Lewy
010COV.book Page 12 Friday, April 25, 2014 10:50 AM
Nastawianie zaprogramowanych stacji
1
Wybierz żądany zakres i naciśnij żądany
przycisk numeryczny (1 do 6).
Nastawianie zegara (CT)
Umożliwia nastawianie zegara na podstawie
danych CT z sygnału RDS.
1
Wybierz w menu GENERAL ustawienie
[CT-ON] (strona 19).
System RDS
Wybieranie typu programu (PTY)
Funkcja PTY umożliwia wyświetlenie i wyszukanie
programu określonego typu.
1
Podczas słuchania stacji UKF naciśnij
przycisk PTY.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi się
żądany typ programu. Naciśnij pokrętło.
Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie stacji,
która nadaje program wybranego typu.
Typy programów (krok nastawiania
częstotliwości: 200 kHz/10 kHz)
NEWS (Wiadomości), INFORM (Informacje),
SPORTS (Sport), TALK (Rozmowy), ROCK (Rock),
CLS ROCK (Klasyka rocka), ADLT HIT (Przeboje dla
dorosłych), SOFT RCK (Delikatny rock), TOP 40 (Top
40), COUNTRY (Country), OLDIES (Złote przeboje),
SOFT (Delikatna muzyka), NOSTALGA (Nostalgia),
JAZZ (Jazz), CLASSICL (Muzyka klasyczna), R AND B
(Rhythm and Blues), SOFT R B (Delikatny Rhythm
and Blues), LANGUAGE (Język obcy), REL MUSC
(Muzyka religijna), REL TALK (Rozmowy o religii),
PERSNLTY (Osobowość), PUBLIC (Publiczność),
COLLEGE (Szkolnictwo), WEATHER (Pogoda)
Typy programów (krok nastawiania
częstotliwości: 100 kHz/10 kHz, 50 kHz/9 kHz)
NEWS (Wiadomości), AFFAIRS (Aktualności), INFO
(Informacje), SPORT (Sport), EDUCATE (Edukacja),
DRAMA (Słuchowiska), CULTURE (Kultura), SCIENCE
(Nauka), VARIED (Różne), POP M (Muzyka pop),
ROCK M (Muzyka rockowa), EASY M (Muzyka łatwa
w odbiorze), LIGHT M (Lekka muzyka klasyczna),
CLASSICS (Muzyka klasyczna), OTHER M (Inne
rodzaje muzyki), WEATHER (Pogoda), FINANCE
(Finanse), CHILDREN (Programy dla dzieci),
SOCIAL A (Programy społeczne), RELIGION
(Religia), PHONE IN (Audycje na telefon), TRAVEL
(Podróże), LEISURE (Czas wolny), JAZZ (Muzyka
jazzowa), COUNTRY (Muzyka country), NATION M
(Muzyka ludowa), OLDIES (Złote przeboje), FOLK M
(Muzyka folk), DOCUMENT (Programy
dokumentalne)
12PL
MEX-M70BT
4-489-690-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEX-M70BT\4489690112MEXN6000BDEUR\01GBMEXN6000BDEUR\040CD.fm
masterpage: Prawy
010COV.book Page 13 Friday, April 25, 2014 10:50 AM
2
Odtwarzanie
Wyreguluj głośność
w radioodtwarzaczu.
Zatrzymywanie odtwarzania
Odtwarzanie płyty
Na 1 sekundę naciśnij przycisk OFF.
1
Odłączanie urządzenia
Włóż płytę (stroną z opisem do góry).
Zatrzymaj odtwarzanie, po czym odłącz urządzenie.
Ostrzeżenie dotyczące telefonu iPhone
Po podłączeniu telefonu iPhone przewodem USB
głośność telefonu jest regulowana przez telefon
iPhone. Aby uniknąć gwałtownego głośnego
dźwięku po rozmowie telefonicznej, nie należy
zwiększać głośności w urządzeniu w czasie
rozmowy.
Automatycznie rozpocznie się odtwarzanie.
Odtwarzanie z iPoda/
urządzenia USB
W niniejszej instrukcji obsługi funkcje iPoda
w iPodzie i telefonie iPhone są określane ogólnym
terminem „iPod”, chyba że w tekście lub na
ilustracjach zaznaczono inaczej.
Szczegółowych informacji o zgodności iPodów należy szukać w podrozdziale „Informacja o iPodzie”
(strona 22) lub na stronach pomocy technicznej
Sony, których adresy podano z tyłu okładki.
Można używać urządzeń MSC (Mass Storage Class)
zgodnych ze standardem USB, takich jak pamięci
flash USB, cyfrowe odtwarzacze multimedialne czy
telefony Android.
Niektóre cyfrowe odtwarzacze multimedialne
i telefony Android mogą wymagać przełączenia
trybu łączności USB na MSC.
Uwagi
 Szczegółowych informacji o zgodności urządzeń USB
należy szukać na stronach pomocy technicznej,
których adresy podano z tyłu okładki.
 Nie można odtwarzać następujących plików MP3/
WMA/WAV:
 poddanych bezstratnej kompresji,
 chronionych przed kopiowaniem,
 objętych ochroną DRM (zarządzaniem prawami
cyfrowymi),
 zawierającymi dźwięk wielokanałowy.
1
Podłącz iPod/urządzenie USB do portu
USB (strona 10).
Rozpocznie się odtwarzanie.
Jeśli urządzenie jest już podłączone, w celu rozpoczęcia odtwarzania należy naciskać przycisk
SRC dotąd, aż pojawi się napis [USB1] (przedni
port USB) lub [USB2] (tylny port USB). (Po
rozpoznaniu iPoda na wyświetlaczu pojawia się
napis [IPD].)
Bezpośrednia obsługa iPodem
(obsługa przez pasażera)
Aby umożliwić bezpośrednią obsługę iPodem,
podczas odtwarzania przytrzymaj wciśnięty MODE,
aż pojawi się napis [MODE IPOD].
Do regulacji głośności można użyć tylko
radioodtwarzacza.
Wyłączanie funkcji obsługi przez pasażera
Przytrzymaj wciśnięty MODE, aż pojawi się napis
[MODE AUDIO].
Odtwarzanie z urządzenia
BLUETOOTH
Można odtwarzać treści z podłączonego urządzenia
zgodnego z profilem BLUETOOTH A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile).
1
Nawiąż połączenie BLUETOOTH
z urządzeniem audio (strona 9).
2
Naciskając przycisk SRC, wybierz wariant
[BT AUDIO].
3
4
Włącz odtwarzanie w urządzeniu audio.
Wyreguluj głośność
w radioodtwarzaczu.
Uwagi
 Radioodtwarzacz nie wyświetla tytułu, numeru
utworu, czasu, stanu odtwarzania i tym podobnych
informacji z niektórych podłączonych urządzeń.
 Zmiana źródła dźwięku w radioodtwarzaczu nie
wstrzymuje odtwarzania w urządzeniu audio.
13PL
MEX-M70BT
4-489-690-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEX-M70BT\4489690112MEXN6000BDEUR\01GBMEXN6000BDEUR\040CD.fm
masterpage: Lewy
010COV.book Page 14 Friday, April 25, 2014 10:50 AM
 Wariant [BT AUDIO] nie pojawia się na wyświetlaczu,
gdy uruchomiona jest aplikacja „App Remote”
wykorzystująca funkcję BLUETOOTH.
2
Obracając pokrętło sterujące, wskaż
żądaną kategorię. Naciśnij pokrętło, aby
potwierdzić wybór.
Dopasowywanie poziomu dźwięku
z urządzenia BLUETOOTH do innych źródeł
3
Powtarzając czynność 2, odszukaj
żądany utwór.
Włącz odtwarzanie w urządzeniu BLUETOOTH,
nastaw w nim umiarkowany poziom głośności
i nastaw normalny poziom głośności
w radioodtwarzaczu.
Naciśnij MENU i obracaj pokrętło sterujące.
Wybierz kolejno warianty [SOUND]  [BTA VOL]
(strona 20).
Wyszukiwanie i odtwarzanie
utworów
Rozpocznie się odtwarzanie.
Wyłączanie funkcji Quick-BrowZer
Naciśnij przycisk
Wyszukiwanie przez pomijanie
elementów (tryb Jump)
1
2
3
Odtwarzanie wielokrotne
i w przypadkowej kolejności
1
2
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
, aby włączyć tryb odtwarzania
wielokrotnego, lub
, aby wybrać tryb
odtwarzania w przypadkowej kolejności.
Naciskając przycisk
(odtwarzanie
wielokrotne) lub
(odtwarzania
w przypadkowej kolejności), wybierz
żądany tryb odtwarzania.
(przeglądania).
Naciśnij przycisk
(przeglądania).
Naciśnij przycisk SEEK +.
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
żądany element.
W tym trybie elementy z listy są pomijane co
10% ich ogólnej liczby.
4
Naciśnij przycisk ENTER, aby powrócić do
trybu Quick-BrowZer.
Pojawi się wybrany element.
5
Obracając pokrętło sterujące, wskaż
żądany element. Naciśnij pokrętło.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Odtwarzanie w wybranym trybie może się
rozpocząć z opóźnieniem.
Dostępne tryby odtwarzania zależą od wybranego
źródła dźwięku.
Wyszukiwanie utworu na podstawie
nazwy (Quick-BrowZer™)
1
Podczas odtwarzania z płyty CD,
urządzenia USB lub urządzenia BT
audio*1 naciśnij przycisk
(przeglądania)*2, aby wyświetlić listę
kategorii wyszukiwania.
Kiedy pojawi się lista utworów, naciskaj przycisk
(powrotu), aż pojawi się żądana kategoria
wyszukiwania.
*1 Funkcja dostępna, gdy urządzenie audio jest
zgodne z profilem AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile) 1.4 lub nowszym.
*2 Aby podczas odtwarzania z urządzenia USB
powrócić na początek listy kategorii, naciśnij
przycisk
(przeglądania) na ponad 2 sekundy.
14PL
MEX-M70BT
4-489-690-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEX-M70BT\4489690112MEXN6000BDEUR\01GBMEXN6000BDEUR\040CD.fm
masterpage: Prawy
010COV.book Page 15 Friday, April 25, 2014 10:50 AM
Telefonowanie w trybie
głośnomówiącym
Aby użyć telefonu komórkowego, połącz go z tym
urządzeniem. Szczegóły – patrz podrozdział
„Przygotowanie urządzenia BLUETOOTH” (strona 8).
Telefonowanie z użyciem historii
połączeń
1
Naciśnij przycisk CALL. Obracając
pokrętło sterujące, wyświetl napis
[RECENT CALL]. Naciśnij pokrętło.
Pojawi się lista historii połączeń.
2
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
z listy historii połączeń żądane nazwisko
/ nazwę i numer telefonu. Naciśnij
pokrętło.
Rozpocznie się połączenie.
Odbieranie telefonu
1
Kiedy dzwoni dzwonek, naciśnij przycisk
CALL.
Rozpocznie się połączenie.
Uwaga
Dźwięk dzwonka i głos rozmówcy dobiegają tylko
z przednich głośników.
Telefonowanie przez wprowadzenie
numeru telefonu
1
Naciśnij przycisk CALL. Obracając
pokrętło sterujące, wyświetl napis [DIAL
NUMBER]. Naciśnij pokrętło.
2
Obracając pokrętło sterujące, wprowadź
żądany numer telefonu. Na zakończenie
wybierz [ ] (odstęp) i naciśnij przycisk
ENTER*.
Odrzucanie połączenia
Na 1 sekundę naciśnij przycisk OFF.
Kończenie połączenia
Rozpocznie się połączenie.
Ponownie naciśnij przycisk CALL.
* Aby przemieścić wskazanie, naciśnij przycisk SEEK
+/–.
Inicjowanie połączenia
Jeśli podłączony telefon komórkowy jest zgodny
z profilem PBAP (Phone Book Access Profile), przy
telefonowaniu można wykorzystać książkę
telefoniczną lub historię połączeń.
Uwaga
Zamiast symbolu [#] wyświetlacz wskazuje [_].
Ponowne wybieranie numeru
1
Telefonowanie z użyciem książki
telefonicznej
1
Naciśnij przycisk CALL. Obracając
pokrętło sterujące, wyświetl napis
[PHONEBOOK]. Naciśnij pokrętło.
2
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
z listy żądaną pierwszą literę. Naciśnij
pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
nazwisko / nazwę z listy nazwisk / nazw.
Naciśnij pokrętło.
4
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
numer z listy numerów. Naciśnij
pokrętło.
Rozpocznie się połączenie.
Naciśnij przycisk CALL. Obracając
pokrętło sterujące, wyświetl napis
[REDIAL]. Naciśnij pokrętło.
Rozpocznie się połączenie.
Programowanie numerów telefonów
Można przypisać 6 wpisów do pamięci numerów.
1
Wybierz numer telefonu, który chcesz
przypisać do pamięci numeru. Numer
można wybrać z książki telefonicznej,
historii połączeń lub wprowadzając go
bezpośrednio.
Na wyświetlaczu urządzenia pojawi się numer
telefonu.
2
Wciśnij i trzymaj żądany przycisk
numeryczny (1 do 6) dotąd, aż pojawi się
napis [MEM].
Wpis zostanie przypisany do pamięci numeru.
15PL
MEX-M70BT
4-489-690-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEX-M70BT\4489690112MEXN6000BDEUR\01GBMEXN6000BDEUR\040CD.fm
masterpage: Lewy
010COV.book Page 16 Friday, April 25, 2014 10:50 AM
Wybieranie numerów z pamięci
numerów
1
Naciśnij przycisk SRC. Obracając pokrętło
sterujące, wyświetl napis [BT PHONE].
Naciśnij pokrętło.
2
Naciśnij przycisk numeryczny (1 do 6), do
którego jest przypisany żądany kontakt.
3
Naciśnij przycisk ENTER.
Rozpocznie się połączenie.
Telefonowanie z wykorzystaniem
znaczników głosowych
Połączenie można zainicjować, wypowiadając
znacznik głosowy zapisany w telefonie
komórkowym z funkcją głosowego wybierania
numerów.
1
Osłabianie echa i zakłóceń (tryb osłabiania
echa / osłabiania zakłóceń)
Wciśnij i przytrzymaj przycisk MIC.
Do wyboru są następujące ustawienia: [EC/NC-1],
[EC/NC-2].
Przekazywanie połączenia
Chcąc włączyć lub wyłączyć żądane urządzenie
(radioodtwarzacz / telefon komórkowy), naciśnij
przycisk MODE lub użyj telefonu komórkowego.
Uwaga
W zależności od telefonu komórkowego, próba
przekazania połączenia może spowodować wyłączenie
trybu głośnomówiącego.
Sprawdzanie stanu wiadomości SMS/poczty
elektronicznej*
Po odebraniu nowej wiadomości SMS/maila miga
wskaźnik
. Zapalony wskaźnik informuje
o nieodczytanych wiadomościach.
* Funkcja dostępna, gdy telefon komórkowy jest
zgodny z profilem MAP (Message Access Profile).
Naciśnij przycisk CALL. Obracając
pokrętło sterujące, wyświetl napis
[VOICE DIAL]. Naciśnij pokrętło.
Jeśli wyłączona jest funkcja App Remote, można
także nacisnąć przycisk ENTER.
2
Wypowiedz znacznik głosowy zapisany
w telefonie.
Po rozpoznaniu głosu zostanie nawiązane
połączenie.
Wyłączanie trybu wybierania głosowego
Naciśnij przycisk ENTER.
Czynności dostępne w czasie
połączenia
Programowanie głośności dzwonka i głosu
osoby telefonującej
Można zaprogramować głośność dzwonka i głosu
osoby telefonującej.
Regulowanie głośności dzwonka:
Obróć pokrętło sterujące, kiedy dzwoni dzwonek.
Regulowanie głośności głosu rozmówcy:
Obróć pokrętło sterujące podczas rozmowy.
Regulowanie głośności dźwięku słyszanego
przez rozmówcę (regulacja wzmocnienia
mikrofonu)
Naciśnij przycisk MIC.
Wybierz żądany poziom głośności: [MIC-LOW]
(cichy), [MIC-MID] (średni) lub [MIC-HI] (głośny).
16PL
MEX-M70BT
4-489-690-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEX-M70BT\4489690112MEXN6000BDEUR\01GBMEXN6000BDEUR\040CD.fm
masterpage: Prawy
010COV.book Page 17 Friday, April 25, 2014 10:50 AM
Dodatkowe funkcje
Użycie aplikacji App Remote
z telefonem iPhone/telefonem
z systemem Android
Aplikację „App Remote” na
telefon iPhone należy pobrać
z serwisu App Store, a na telefon
z systemem Android — z serwisu
Google Play.
Dzięki aplikacji „App Remote”
można używać następujących
funkcji:
 Uruchamianie i obsługa współpracujących aplikacji w telefonie iPhone/telefonie z systemem
Android za pośrednictwem tego urządzenia.
 Użycie gestów telefonu iPhone/telefonu
z systemem Android do wybierania źródła w tym
urządzeniu.
 Uruchamianie aplikacji/źródła dźwięku lub
wyszukiwanie słowa kluczowego w aplikacji
przez wypowiedzenie do mikrofonu słowa
kluczowego lub frazy (tylko telefon z systemem
Android).
 Automatyczne odczytywanie nadchodzących
wiadomości tekstowych, SMS, maili, wpisów
z serwisów Twitter i Facebook, kalendarza itp.
oraz możliwość odpowiadania na wiadomości
tekstowe, SMS i maile (tylko telefon z systemem
Android).
 Regulacja ustawień dźwięku (EQ10, balans,
proporcje przód-tył, miejsce słuchania) za
pomocą telefonu iPhone/telefonu z systemem
Android.
Uwagi
 Dla własnego bezpieczeństwa należy przestrzegać
lokalnych przepisów ruchu drogowego i nie korzystać
z aplikacji podczas kierowania łodzią.
 Dostępne funkcje zależą od aplikacji. Informacji
o współpracujących aplikacjach należy szukać na
stronach pomocy technicznej, których adresy podano
z tyłu okładki.
 Aplikacja App Remote 2.0 wykorzystująca łącze USB
współpracuje tylko z telefonami iPhone z systemem
iOS 5/iOS 6.
 Aplikacja App Remote 2.0 wykorzystująca łącze
BLUETOOTH współpracuje tylko z telefonami
z systemem Android 2.2, 2.3, 3.*, 4.0, 4.1 lub 4.2.
 Funkcja rozpoznawania głosu nie działa w niektórych
smartfonach. W takim przypadku należy przejść do
menu [Settings] i wybrać wariant [Voice Recognition].
 Funkcja odczytu wiadomości SMS, maili
i powiadomień działa tylko w urządzeniach
z systemem Android z zainstalowanym syntezatorem
mowy.
 Do odczytywania wpisów z serwisów Twitter
i Facebook, kalendarza itp. niezbędna jest aplilkacja
„Smart Connect” dostarczana przez Sony Mobile
Communications.
Nawiązywanie połączenia z aplikacją
App Remote
1
Podłącz iPhone do portu USB lub telefon
z systemem Android przez łącze
BLUETOOTH.
2
3
Uruchom aplikację „App Remote”.
Na co najmniej 2 sekundy naciśnij na
urządzeniu przycisk APP.
Rozpocznie się łączenie z telefonem iPhone/
telefonem z systemem Android.
Szczegółowych informacji o obsłudze telefonu
iPhone/telefonu z systemem Android należy
szukać w pomocy do aplikacji.
Jeśli pojawi się numer urządzenia
Upewnij się, że na radioodtwarzaczu i urządzeniu
mobilnym wyświetlane są jednakowe numery (np.
123456), po czym naciśnij przycisk ENTER na
radioodtwarzaczu i wybierz „Yes” (Tak)
w urządzeniu mobilnym.
Kończenie połączenia
Wciśnij i przytrzymaj przycisk APP.
Wybieranie źródła lub aplikacji
Używając elementów sterujących
radioodtwarzacza, można wybrać żądane źródło
lub aplikację w smartfonie.
1
Obracając pokrętło sterujące, wybierz żądane
źródło lub aplikację. Naciśnij pokrętło.
Aby wybrać inne źródło lub aplikację, naciśnij
przycisk SRC, po czym wybierz żądane źródło lub
aplikację pokrętłem sterującym.
Odczytywanie na głos różnych komunikatów (tylko telefon z systemem Android)
Po odebraniu wiadomości SMS, maila, wpisów
z serwisów Twitter i Facebook, powiadomienia
kalendarza itp. odpowiednie informacje są automatycznie odczytywane przez głośniki łodzi.
Informacji o ustawieniach należy szukać w pomocy
do aplikacji.
17PL
MEX-M70BT
4-489-690-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEX-M70BT\4489690112MEXN6000BDEUR\01GBMEXN6000BDEUR\040CD.fm
masterpage: Lewy
010COV.book Page 18 Friday, April 25, 2014 10:50 AM
Włączanie rozpoznawania głosu (tylko
telefon z systemem Android)
Zarejestrowanie aplikacji pozwoli na użycie funkcji
poleceń głosowych. Szczegółów należy szukać
w pomocy do aplikacji.
Włączanie rozpoznawania głosu
1
2
Aby włączyć rozpoznawanie głosu, naciśnij przycisk
ENTER.
Kiedy na telefonie z systemem Android pojawi się
komunikat [Say Source or App], wypowiedz do
mikrofonu odpowiednie polecenie głosowe.
Ustawienia
Wyłączanie trybu pokazu
(DEMO)
Można wyłączyć ekran demonstracyjny, który
pojawia się, gdy urządzenie jest wyłączone.
1
Naciśnij przycisk MENU. Obracając
pokrętło sterujące, wyświetl napis
[DISPLAY]. Naciśnij pokrętło.
2
Obracając pokrętło sterujące, wyświetl
napis [DEMO]. Naciśnij pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące, wyświetl
napis [DEMO-OFF]. Naciśnij pokrętło.
Wybieranie ustawień jest zakończone.
Uwagi
 W pewnych przypadkach funkcja rozpoznawania
głosu może nie działać.
 Rozpoznawanie głosu może działać niewłaściwie.
Zależy to od działania podłączonego telefonu
z systemem Android.
 Dla uzyskania optymalnego działania funkcji
rozpoznawania głosu należy zadbać o zmniejszenie
do minimum odgłosów pracy silnika itp.
 Aby poprawić jakość rozpoznawania głosu, można
użyć zewnętrznego mikrofonu.
Kiedy wybrana jest aplikacja z muzyką lub
filmem*
Naciśnij przycisk 1 lub 2, aby włączyć tryb HID.
Przyciskami SEEK +/– wybierz wariant do
odtworzenia, po czym naciśnij przycisk ENTER, aby
rozpocząć odtwarzanie.
* Funkcja dostępna, gdy telefon z systemem Android
jest zgodny z profilem HID (Human Interface Device
Profile)
4
Dwukrotnie naciśnij przycisk
(powrotu).
Wyświetlacz powróci do normalnego trybu
odbioru / odtwarzania.
Podstawowa procedura
wybierania ustawień
Ustawienia w menu wybiera się zgodnie z poniższą
procedurą.
Dostępne warianty zależą od wybranego źródła
dźwięku i ustawień.
1
2
Wybieranie ustawień dźwięku
Naciśnij przycisk MENU.
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
żądaną kategorię ustawień. Naciśnij
pokrętło.
Dostępne są następujące kategorie ustawień:
 GENERAL (strona 19)
 SOUND (strona 19)
 DISPLAY (strona 21)
 BT (BLUETOOTH) (strona 21)
 APP REM (App Remote) (strona 21)
Używając smartfona, można wybrać ustawienia
parametrów EQ, BAL/FAD/SW Level i Position.
3
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
żądany wariant. Naciśnij pokrętło.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu
Informacji o ustawieniach należy szukać w pomocy
do aplikacji.
Naciśnij przycisk
(powrotu).
18PL
MEX-M70BT
4-489-690-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEX-M70BT\4489690112MEXN6000BDEUR\01GBMEXN6000BDEUR\040CD.fm
masterpage: Prawy
010COV.book Page 19 Friday, April 25, 2014 10:50 AM
Podtrzymywanie ustawień w pamięci
Ustawienia ogólne (oprócz zegara, blokady
rodzicielskiej i hasła), ustawienia dźwięku (oprócz
głośności), ustawienia wyświetlania i ustawienia
tunera są automatycznie zapisywane w wewnętrznej pamięci urządzenia:
 10 sekund po wyłączeniu zasilania (obróceniu
kluczyka z położenia ACC do OFF lub
analogicznego).
 10 sekund po wyłączeniu przez przytrzymanie
przycisku OFF.
Ustawienia ogólne (GENERAL)
CLOCK-ADJ (nastawianie zegara) (strona 8)
TUNER-STP (krok nastawiania częstotliwości)
(strona 8)
CAUT ALM
Włączanie ([ON]) lub wyłączanie ([OFF]) sygnału
ostrzegawczego (strona 8). (Tylko przy
wyłączonym urządzeniu.)
BEEP
Włączanie ([ON]) lub wyłączanie ([OFF])
sygnalizacji dźwiękowej.
AUTO OFF
Automatyczne, całkowite wyłączanie
radioodtwarzacza po upływie zadanego czasu
od jego wyłączenia: [NO] (nie), [30S] (30
sekund), [30M] (30 minut), [60M].
AUX-A
Włączanie ([ON]) lub wyłączanie ([OFF])
wyświetlania źródła AUX. (Tylko przy
wyłączonym urządzeniu.)
CT
Włączanie ([ON]) lub wyłączanie ([OFF]) funkcji
CT (strona 12).
BTM (strona 11)
PARENTAL
Włączanie ([ON]) lub wyłączanie ([OFF]) funkcji
blokady rodzicielskiej i edycja hasła. (Tylko po
podłączeniu tunera SiriusXM).
SXM RESET
Zerowanie ([ON]) lub rezygnacja z zerowania
([OFF]) ustawień tunera SiriusXM
(zaprogramowanych kanałów/blokady
rodzicielskiej). (Tylko po podłączeniu tunera
SiriusXM).
Ustawienia dźwięku (SOUND)
C.AUDIO+ (ClearAudio+)
Włączanie ([ON]) lub wyłączanie ([OFF])
reprodukcji dźwięku z zalecanymi przez Sony
optymalizacjami sygnału cyfrowego.
(Ustawienie automatycznie zmienia się na [OFF]
po zmianie ustawienia parametru [EQ10
PRESET]).
EQ10 PRESET
Urządzenie pozwala na wybór 10
zaprogramowanych krzywych korekty dźwięku:
[R AND B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP],
[ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[CUSTOM], [OFF].
Ustawienia krzywej korekty można
zaprogramować niezależnie dla każdego źródła.
EQ10 SETTING
Wybieranie ustawienia [CUSTOM] korektora
EQ10.
BASE
Wybieranie krzywej korekty stanowiącej
podstawę do dalszych regulacji: [BAND1] 32 Hz,
[BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz,
[BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz,
[BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Poziom dźwięku można regulować
z dokładnością do 1 dB, od -6 dB do +6 dB.
POSITION
SET F/R POS
Urządzenie umożliwia opóźnianie reprodukcji
dźwięku z poszczególnych głośników w celu
symulacji naturalnego pola dźwiękowego
i zapewnienia optymalnego dźwięku w miejscu
słuchania.
FRONT L: z przodu po lewej
FRONT R: z przodu po prawej
FRONT: z przodu pośrodku
ALL: w środku łodzi
CUSTOM: wybieranie pozycji przy użyciu
aplikacji App Remote
OFF: bez określonego miejsca
ADJ POSITION*
Można precyzyjnie skorygować ustawienie
miejsca słuchania.
Zakres regulacji: [+3] – [CENTER] – [-3].
SET SW POS* (położenie subwoofera)
NEAR: blisko
NORMAL: normalna odległość
FAR: daleko
BALANCE
Regulacja balansu dźwięku: [RIGHT-15] (prawo) –
[CENTER] (środek) – [LEFT-15] (lewo).
FADER
Regulacja względnego poziomu: [FRONT-15]
(przód) – [CENTER] (środek) – [REAR-15)] (tył).
19PL
MEX-M70BT
4-489-690-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEX-M70BT\4489690112MEXN6000BDEUR\01GBMEXN6000BDEUR\040CD.fm
masterpage: Lewy
010COV.book Page 20 Friday, April 25, 2014 10:50 AM
DSEE (Digital Sound Enhancement Engine)
Poprawia brzmienie dźwięku poddanego
cyfrowej kompresji przez przywracanie
utraconych wysokich częstotliwości.
Ustawienia tej funkcji można zaprogramować
niezależnie dla każdego źródła (oprócz radia).
Włączanie ([ON]) lub wyłączanie ([OFF]) trybu
DSEE.
LOUDNESS (kontur)
Włączanie ([ON]) lub wyłączanie ([OFF])
wzmacniania tonów niskich i wysokich w celu
uzyskania czystego dźwięku przy małej
głośności.
AAV
Włączanie ([ON]) lub wyłączanie ([OFF])
optymalizacji głośności odtwarzania wszystkich
źródeł.
RB ENH
Funkcja Rear Bass Enhancer wzmacnia tony
niskie przez zastosowanie filtra
dolnoprzepustowego w dźwięku kierowanym do
tylnych głośników. Funkcja ta pozwala tylnym
głośnikom spełniać rolę subwoofera, gdy
subwoofer nie jest podłączony. (Tylko gdy
parametr [SW DIREC] jest ustawiony na [OFF].)
RBE MODE (tryb funkcji Rear Bass Enhancer)
Do wyboru są ustawienia [1], [2], [3], [OFF] (wył.).
LPF FREQ (częstotliwość filtra
dolnoprzepustowego)
Wybieranie częstotliwości odcięcia subwoofera:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (nachylenie charakterystyki filtra
dolnoprzepustowego)
Wybieranie charakterystyki filtra
dolnoprzepustowego: [1], [2], [3].
SW DIREC (bezpośrednie podłączenie subwoofera)
Istnieje możliwość podłączenia subwoofera
bezpośrednio do przewodu tylnego głośnika,
bez używania wzmacniacza mocy. (Tylko gdy
parametr [RBE MODE] jest ustawiony na [OFF].)
Do jednego z przewodów tylnego głośnika
należy podłączyć subwoofer o impedancji 4 –
8 omów. Nie podłączać głośnika do drugiego
przewodu tylnego głośnika.
SW MODE (tryb subwoofera)
Do wyboru są ustawienia [1], [2], [3], [OFF] (wył.).
SW PHASE (faza subwoofera)
Wybieranie fazy subwoofera: [NORM], [REV]
(odwrotna).
SET POS* (położenie subwoofera)
Określanie położenia subwoofera: [NEAR]
(blisko), [NORM] (normalnie), [FAR] (daleko).
LPF FREQ (częstotliwość filtra
dolnoprzepustowego)
Wybieranie częstotliwości odcięcia subwoofera:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (nachylenie charakterystyki filtra
dolnoprzepustowego)
Wybieranie charakterystyki filtra
dolnoprzepustowego: [1], [2], [3].
S.WOOFER
SW LEVEL (poziom subwoofera)
Regulacja poziomu dźwięku w subwooferze:
[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].
(Przy minimalnym ustawieniu pojawia się
wskazanie [ATT].)
SW PHASE (faza subwoofera)
Wybieranie fazy subwoofera: [NORM], [REV]
(odwrotna).
SET POS* (położenie subwoofera)
Określanie położenia subwoofera: [NEAR]
(blisko), [NORMAL] (normalnie), [FAR] (daleko).
LPF FREQ (częstotliwość filtra
dolnoprzepustowego)
Wybieranie częstotliwości odcięcia subwoofera:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (nachylenie charakterystyki filtra
dolnoprzepustowego)
Wybieranie charakterystyki filtra
dolnoprzepustowego: [1], [2], [3].
HPF (filtr górnoprzepustowy)
HPF FREQ (częstotliwość filtra
górnoprzepustowego)
Wybieranie częstotliwości odcięcia przedniego/
tylnego głośnika: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz],
[100Hz], [120Hz].
HPF SLOP (nachylenie charakterystyki filtra
górnoprzepustowego)
Wybieranie charakterystyki filtra
górnoprzepustowego (nie działa, gdy parametr
[HPF FREQ] jest ustawiony na [OFF]): [1], [2], [3].
AUX VOL (poziom ze źródła AUX)
Regulacja poziomu dźwięku z każdego
z podłączonych urządzeń dodatkowych: [+18 dB]
– [0 dB] – [-8 dB].
To ustawienie eliminuje konieczność
korygowania głośności przy zmianie źródła
dźwięku.
BTA VOL (poziom ze źródła BLUETOOTH)
Regulacja poziomu dźwięku z każdego
z podłączonych urządzeń BLUETOOTH: [+6 dB] –
[0 dB] – [-6 dB].
To ustawienie eliminuje konieczność
korygowania głośności przy zmianie źródła
dźwięku.
* Nie pojawia się, gdy parametr [SET F/R POS] jest
ustawiony na [OFF].
20PL
MEX-M70BT
4-489-690-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEX-M70BT\4489690112MEXN6000BDEUR\01GBMEXN6000BDEUR\040CD.fm
masterpage: Prawy
010COV.book Page 21 Friday, April 25, 2014 10:50 AM
Ustawienia wyświetlania
(DISPLAY)
DEMO
Włączanie ([ON]) lub wyłączanie ([OFF]) trybu
demonstracyjnego.
DIMMER
Zmienianie jasności wyświetlacza.
AT (automatyczne)
Jasność wyświetlacza zmniejsza się
automatycznie po włączeniu świateł. (Tylko
wówczas, gdy jest podłączony przewód
sterowania oświetleniem.)
ON
Jasność wyświetlacza jest stale zmniejszona.
OFF
Normalna jasność.
BT SIGNL (strona 9)
Włączanie ([ON]) lub wyłączanie ([OFF]) funkcji
BLUETOOTH.
BT INIT (inicjalizacja BLUETOOTH)
Przywracanie domyślnych wartości wszystkich
ustawień radioodtwarzacza dotyczących funkcji
BLUETOOTH (informacji o parowaniu, pamięci
numerów, informacji o urządzeniu itp.).
Inicjalizację należy wykonać przed wyrzuceniem
urządzenia. (Tylko przy wyłączonym urządzeniu.)
(Tylko w menu ustawień.)
APP REM (App Remote)
Nawiązywanie i kończenie połączenia z aplikacją
App Remote
ILLUM
Zmienianie koloru podświetlenia: [1], [2].
AUTO SCR
Włączanie ([ON]) lub wyłączanie ([OFF]) automatycznego przesuwania się długich napisów.
Ustawienia BT (BLUETOOTH)
To menu ustawień można również wyświetlić przez
naciśnięcie przycisku CALL.
PAIRING (strona 9)
PHONEBOOK (strona 15)
REDIAL (strona 15)
RECENT CALL (strona 15)
VOICE DIAL (strona 16)
DIAL NUMBER (strona 15)
RINGTONE
Określa urządzenie, w którym odzywa się
dzwonek: to urządzenie ([1]) lub telefon
komórkowy ([2]).
AUTO ANS (automatyczne odbieranie)
Służy do wybierania ustawienia
automatycznego odbierania telefonu przez to
urządzenie: [OFF] (wył.), [1] (około 3 sekund) lub
[2] (około 10 sekund).
AUTO PAIRING
Włączanie ([ON]) lub wyłączanie ([OFF])
automatycznego parowania BLUETOOTH, gdy
do portu USB jest podłączone urządzenie
z systemem iOS 5.0 lub nowszym. (Tylko
w menu ustawień.)
21PL
MEX-M70BT
4-489-690-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEX-M70BT\4489690112MEXN6000BDEUR\01GBMEXN6000BDEUR\040CD.fm
masterpage: Lewy
010COV.book Page 22 Friday, April 25, 2014 10:50 AM
Informacje dodatkowe
Zalecenia eksploatacyjne
 Jeśli łódź była zacumowana i bezpośrednio
świeciło na nią słońce, przed użyciem urządzenia
należy je ostudzić.
 Nie zostawiać panelu czołowego ani urządzeń
audio wewnątrz łodzi. Wysoka temperatura
spowodowana przez bezpośrednie oświetlenie
słoneczne mogła doprowadzić do ich
uszkodzenia.
 Antena sterowana siłownikiem będzie się
wysuwała automatycznie.
Skraplanie pary wodnej
W razie skroplenia się w urządzeniu pary wodnej
należy wyjąć płytę i odczekać mniej więcej godzinę
na wyschnięcie urządzenia; w przeciwnym razie nie
będzie ono działało właściwie.
 foldery (albumy): 150 (łącznie z folderem
głównym)
 pliki (utwory) i foldery: 300 (jeśli nazwa
folderu/pliku składa się z wielu znaków, liczba
ta może być mniejsza od 300)
 maksymalna liczba wyświetlanych znaków
w nazwie folderu/pliku: 32 (Joliet) / 64 (Romeo)
 Jeśli płyta zawierająca wiele sesji rozpoczyna się
sesją CD-DA, zostanie rozpoznana jako płyta
CD-DA, a inne sesje nie będą odtwarzane.
 Płyty, których nie można odtwarzać
 CD-R/CD-RW o niskiej jakości nagrania.
 CD-R/CD-RW nagrane w nieobsługiwanym
urządzeniu nagrywającym.
 niewłaściwie sfinalizowane płyty CD-R/CD-RW.
 CD-R/CD-RW inne niż nagrane w formacie
muzycznej płyty CD lub w formacie MP3
zgodnym z ISO9660 poziom 1 / poziom 2, Joliet
/ Romeo lub wielosesyjnym.
Kolejność odtwarzania plików MP3/
WMA
Aby zachować wysoką jakość dźwięku
Chronić urządzenie i płyty przed zachlapaniem.
MP3 / WMA
Folder (album)
Plik (utwór) MP3 / WMA
Uwagi o płytach
 Nie narażać płyt na bezpośrednie promieniowanie
słoneczne ani oddziaływanie źródeł ciepła, takich
jak przewody z gorącym powietrzem. Nigdy nie
zostawiać ich w łodzi zacumowanej w pełnym
słońcu.
 Przed odtwarzaniem należy
przetrzeć ściereczką do
czyszczenia, od środka na
zewnątrz. Nie używać
rozpuszczalników, takich jak
benzyna czy rozcieńczalnik
ani dostępnych w handlu
środków czyszczących.
 Urządzenie jest
przystosowane do odtwarzania płyt zgodnych ze
standardem płyty kompaktowej (CD). Płyty
DualDisc i niektóre płyty muzyczne kodowane
z wykorzystaniem technologii ochrony przed
kopiowaniem nie są zgodne ze standardem płyty
kompaktowej (CD) i dlatego urządzenie może nie
odtwarzać takich płyt.
 Płyty, których nie można odtwarzać
 Płyty z naklejonymi etykietkami albo
naklejkami. Próba odtworzenia takiej płyty grozi
awarią urządzenia lub zniszczeniem płyty.
 Płyty o specjalnych kształtach (serca, kwadratu,
gwiazdy itp.). Próba odtworzenia takiej płyty
grozi awarią urządzenia.
 o średnicy 8 cm
Informacja o iPodzie
 Możliwe jest podłączenie wymienionych poniżej
modeli iPodów. Przed użyciem należy
zaktualizować oprogramowanie iPoda do
najnowszej wersji.
Kompatybilne modele telefonów iPhone/iPodów
Współpracujący model
USB
iPhone 5

iPhone 4S

iPhone 4

iPhone 3GS

iPhone 3G

iPod touch (5. generacja)

Uwagi o płytach CD-R/CD-RW
iPod touch (4. generacja)

 Wartości maksymalne: (tylko CD-R/CD-RW)
iPod touch (3. generacja)

22PL
MEX-M70BT
4-489-690-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEX-M70BT\4489690112MEXN6000BDEUR\01GBMEXN6000BDEUR\040CD.fm
masterpage: Prawy
010COV.book Page 23 Friday, April 25, 2014 10:50 AM
Współpracujący model
USB
iPod touch (2. generacja)

iPod classic

iPod nano (7. generacja)

iPod nano (6. generacja)

iPod nano (5. generacja)

iPod nano (4. generacja)

iPod nano (3. generacja)

 Symbole „Made for iPod” oraz „Made for iPhone”
oznaczają urządzenia elektroniczne przeznaczone
specjalnie do łączenia z iPodem lub telefonem
iPhone i sprawdzone pod kątem zgodności ze
standardami działania firmy Apple. Firma Apple
nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego
urządzenia ani jego zgodność ze standardami
bezpieczeństwa i innymi standardami wymaganymi przez prawo. Zwracamy uwagę, że użycie
tych akcesoriów z iPodem lub telefonem iPhone
może wpływać na łączność bezprzewodową.
Informacja o funkcji BLUETOOTH
Co to jest technologia BLUETOOTH?
 BLUETOOTH jest technologią bezprzewodową
o małym zasięgu umożliwiającą bezprzewodowe
przesyłanie danych między urządzeniami
cyfrowymi, takimi jak telefon komórkowy i zestaw
słuchawkowy. Zasięg łączności bezprzewodowej
BLUETOOTH wynosi mniej więcej 10 m.
Najczęściej łączy się dwa urządzenia, ale istnieją
urządzenia, które można łączyć z wieloma
urządzeniami.
 Technologia bezprzewodowa BLUETOOTH nie
wymaga używania przewodów ani
odpowiedniego ustawiania urządzeń względem
siebie, jak w technologii podczerwonej.
Podłączane urządzenie może się więc znajdować
w torbie albo w kieszeni.
 Technologia BLUETOOTH jest międzynarodowym
standardem uznawanym i wykorzystywanym
przez miliony firm z całego świata.
Łączność BLUETOOTH
 Zasięg łączności bezprzewodowej BLUETOOTH
wynosi mniej więcej 10 m.
Maksymalny zasięg zależy od obecności
przeszkód (osób, metalu, ścian) i pól
elektromagnetycznych.
 Na jakość łączności BLUETOOTH mogą wpływać
następujące czynniki:
 obecność przeszkód (osób, metalu, ścian)
między radioodtwarzaczem a urządzeniem
BLUETOOTH,
 znajdujące się w pobliżu urządzenie
wykorzystujące częstotliwość 2,4 GHz: element
bezprzewodowej sieci LAN, telefon
bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa itp.
 Urządzenia BLUETOOTH i bezprzewodowe sieci
LAN (IEEE802.11b/g) wykorzystują to samo pasmo
częstotliwości. Użycie radioodtwarzacza
w pobliżu bezprzewodowej sieci LAN może
prowadzić do zakłóceń w mikrofalach, a w efekcie
do pogorszenia szybkości transmisji,
powstawania zakłóceń lub problemów
z połączeniem. W takim przypadku należy:
 używać radioodtwarzacza co najmniej 10 m od
elementów bezprzewodowej sieci LAN,
 jeśli radioodtwarzacz pracuje w odległości
mniejszej niż 10 m od elementów
bezprzewodowej sieci LAN, należy wyłączyć
sieć bezprzewodową,
 zainstalować radioodtwarzacz i urządzenie
BLUETOOTH możliwie blisko siebie.
 Mikrofale emitowane przez urządzenie
BLUETOOTH mogą zakłócać pracę elektronicznych
urządzeń medycznych. Ze względu na ryzyko
wypadku, zaleca się wyłączenie radioodtwarzacza
i innych urządzeń BLUETOOTH w następujących
miejscach:
 w miejscach występowania gazów palnych,
szpitalach, pociągach, samolotach i na stacjach
paliw;
 w pobliżu drzwi automatycznych i alarmów
pożarowych.
 Radioodtwarzacz wykorzystuje zabezpieczenia
standardu BLUETOOTH, które służą zapewnieniu
bezpieczeństwa połączenia bezprzewodowego
BLUETOOTH. Mimo to, w pewnych warunkach nie
można uzyskać wystarczającego poziomu
bezpieczeństwa. Korzystając z bezprzewodowej
łączności BLUETOOTH, należy zachować
ostrożność.
 Sony nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne ujawnienie informacji wynikłe
z transmisji BLUETOOTH.
 Nie można zagwarantować połączenia z każdym
urządzeniem BLUETOOTH.
 Urządzenie z funkcją BLUETOOTH musi być
zgodne ze standardem BLUETOOTH
zdefiniowanym przez BLUETOOTH SIG. Ponadto
urządzenie musi zostać uwierzytelnione.
 Nawet jeśli podłączane urządzenie jest zgodne
ze wspomnianym standardem BLUETOOTH,
niektóre urządzenia nie dają się podłączyć albo
działają niewłaściwie. Zależy to od funkcji
i parametrów technicznych urządzenia.
 W zależności od urządzenia i środowiska
transmisyjnego, podczas rozmów w trybie
głośnomówiącym mogą występować
zakłócenia.
 W zależności od urządzenia i środowiska
transmisyjnego rozpoczęcie transmisji może
nastąpić z pewnym opóźnieniem.
Inne
 Zależnie od jakości sygnału radiowego i miejsca
pracy urządzenia, funkcja podłączania telefonu
komórkowego przez łącze BLUETOOTH może nie
działać.
23PL
MEX-M70BT
4-489-690-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEX-M70BT\4489690112MEXN6000BDEUR\01GBMEXN6000BDEUR\040CD.fm
masterpage: Lewy
010COV.book Page 24 Friday, April 25, 2014 10:50 AM
 Jeśli korzystanie z urządzenia BLUETOOTH powoduje uczucie dyskomfortu, należy natychmiast
zaprzestać jego używania. W przypadku
powtarzających się problemów prosimy o kontakt
z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony.
W przypadku pytań lub problemów związanych
z urządzeniem, a nie omówionych w tej instrukcji,
prosimy o skontaktowanie się z najbliższym
autoryzowanym sklepem Sony.
Konserwacja
Wymiana baterii litowej w pilocie
Kiedy bateria jest bliska wyładowania, zmniejsza się
zasięg pilota. Należy wtedy wymienić baterię na
nową baterię litową CR2025. Użycie innej baterii
grozi powstaniem pożaru lub wybuchem.
Stroną + do góry
Uwagi o baterii litowej
 Przechowywać baterię litową w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W razie połknięcia baterii
bezzwłocznie porozumieć się z lekarzem.
 Aby zapewnić dobry styk, należy wytrzeć baterię
suchą ściereczką.
 Instalując baterię, zwrócić uwagę na właściwe
ułożenie biegunów.
 Ze względu na ryzyko zwarcia, nie chwytać baterii
metalowymi szczypcami.
 Nigdy nie należy dotykać złączy bezpośrednio
palcami ani żadnymi metalowymi przedmiotami.
Dane techniczne
Sekcja tunera
UKF (FM)
Zakres częstotliwości:
87,5 – 108,0 MHz (krok 50 kHz)
87,5 – 108,0 MHz (krok 100 kHz)
87,5 – 107,9 MHz (krok 200 kHz)
Gniazdo anteny: gniazdo anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia: 25 kHz
Czułość użyteczna: 8 dBf
Selektywność: 75 dB przy 400 kHz
Odstęp sygnału od szumu: 80 dB (stereo)
Separacja: 50 dB przy 1 kHz
Pasmo przenoszenia: 20 – 15 000 Hz
ŚR (AM)
Zakres częstotliwości:
531 – 1602 kHz (krok 9 kHz)
530 – 1710 kHz (krok 10 kHz)
Krok nastawiania częstotliwości AM:
Do wyboru 9 kHz/10 kHz
Gniazdo anteny: gniazdo anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia:
9124,5 kHz lub 9115,5 kHz/4,5 kHz (krok 9 kHz)
9115 kHz lub 9125 kHz/5 kHz (krok 10 kHz)
Czułość: 26 μV
Sekcja odtwarzacza CD
Odstęp sygnału od szumu: 120 dB
Pasmo przenoszenia: 10 – 20 000 Hz
Kołysanie i drżenie:
Poniżej dającego się zmierzyć poziomu
Wykorzystywane kodeki: MP3 (.mp3) i WMA (.wma).
OSTRZEŻENIE
Sekcja odtwarzacza USB
Niewłaściwie użytkowana bateria może
wybuchnąć.
Nie próbować ładować, rozbierać ani palić
baterii.
Interfejs: USB (High-speed)
Maksymalny prąd: 1 A (z przodu), 2,1 A (z tyłu)
Maksymalna liczba rozpoznawanych utworów:
10 000
Wykorzystywane kodeki:
MP3 (.mp3), WMA (.wma) i WAV (.wav)
Czyszczenie złączy
Urządzenie może nie działać właściwie, jeśli nie są
czyste złącza między nim a panelem czołowym.
Aby temu zapobiec, zdejmij panel (strona 8)
i wyczyść złącza bawełnianą watką. Nie naciskaj
złączy za mocno, gdyż grozi to ich uszkodzeniem.
Uwagi
 Dla bezpieczeństwa, przed czyszczeniem złączy
należy wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
Łączność bezprzewodowa
System łączności:
Wersja 3.1 standardu Bluetooth
Poziom wyjściowy:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
(maks. +4 dBm)
Maks. zasięg łączności: około 10 m w linii wzroku*1
Pasmo częstotliwości:
Pasmo 2,4 GHz (2,4000 – 2,4835 GHz)
System modulacji: FHSS
Obsługiwane profile BLUETOOTH*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
HFP (Handsfree Profile) 1.6
24PL
MEX-M70BT
4-489-690-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEX-M70BT\4489690112MEXN6000BDEUR\01GBMEXN6000BDEUR\040CD.fm
masterpage: Prawy
010COV.book Page 25 Friday, April 25, 2014 10:50 AM
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
MAP (Message Access Profile)
HID (Human Interface Device Profile)
*1 Faktyczny zasięg zależy od takich czynników jak
obecność przeszkód między urządzeniami, pól
magnetycznych wokół kuchenki mikrofalowej,
ładunków statycznych, czułości odbioru, wydajności
anteny, systemu operacyjnego, oprogramowania itp.
*2 Profile standardu BLUETOOTH określają cel
połączenia BLUETOOTH między urządzeniami.
Sekcja wzmacniacza mocy
Wyjścia: wyjścia głośnikowe
Impedancja głośników: 4 – 8 omów
Maksymalna moc wyjściowa: 55 W × 4
(przy 4 omach)
Ogólne
Wyjścia:
Wyjścia audio (przód, tył, subwoofer)
Złącze sterowania przekaźnikiem siłownika
antenowego / wzmacniaczem mocy (REM
OUT)
Wejścia:
Złącze wejścia SiriusXM (tylko USA/Kanada)
Wejściowe złącze pilota
Gniazdo antenowe
Złącze wejścia MIC
Gniazdo wejścia AUX (mini jack stereo)
Port USB: z przodu, z tyłu
Zasilanie: napięcie stałe 12 V z akumulatora łodzi
(biegun ujemny na masie)
Wymiary: około 178 × 50 × 177 mm
(szer. × wys. × gł.)
Wymiary montażowe: około 182 × 53 × 160 mm
(szer. × wys. × gł.)
Waga: około 1,2 kg
Zawartość zestawu:
Radioodtwarzacz (1 szt.)
Pilot (1 szt.): RM-X231
Mikrofon (1 szt.)
Elementy do instalacji i podłączenia (1 zestaw)
Wyposażenie dodatkowe:
Pilot morski: RM-X11M
Znak N jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym
znakiem towarowym NFC Forum Inc. w Stanach
Zjednoczonych i w innych krajach.
Windows Media jest zastrzeżonym znakiem
towarowym lub znakiem towarowym Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych
krajach.
Niniejszy produkt jest chroniony pewnymi prawami
własności intelektualnej należącymi do Microsoft
Corporation. Zabrania się wykorzystywania lub
rozpowszechniania takiej technologii poza tym
produktem bez licencji firmy Microsoft lub
autoryzowanego podmiotu zależnego firmy
Microsoft.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, i iPod touch
są znakami towarowymi Apple Inc., zastrzeżonymi
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App
Store jest znakiem usługowym Apple Inc.
Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3
i odnośne patenty licencjonowane od Fraunhofer
IIS i Thomson.
Google, Google Play i Android są znakami
towarowymi Google Inc.
Niektóre z wymienionych tu akcesoriów mogą być
niedostępne w lokalnych sklepach. Dokładne
informacje można uzyskać w sklepie.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.
Prawa autorskie
Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi
znakami towarowymi Bluetooth SIG Inc., a ich
dowolne wykorzystanie przez Sony Corporation
odbywa się na zasadzie licencji. Inne znaki
towarowe i nazwy handlowe należą do
odpowiednich właścicieli.
25PL
MEX-M70BT
4-489-690-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEX-M70BT\4489690112MEXN6000BDEUR\01GBMEXN6000BDEUR\040CD.fm
masterpage: Lewy
010COV.book Page 26 Friday, April 25, 2014 10:50 AM
Rozwiązywanie problemów
Poniższa lista ułatwi rozwiązanie problemów, jakie
mogą wystąpić z urządzeniem.
Przed zapoznaniem się z nią należy sprawdzić
połączenia i sposób obsługi.
Informacji o użyciu bezpiecznika i o demontażu
urządzenia z deski rozdzielczej należy szukać
w dostarczonej instrukcji instalacji/połączeń.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, prosimy
o odwiedzenie witryny pomocy technicznej, której
adres podano z tyłu okładki.
Ogólne
Brak zasilania urządzenia.
 Jeśli urządzenie jest wyłączone i zgaszony jest
wyświetlacz, to do sterowania nie można używać
pilota.
 Włącz urządzenie.
Brak dźwięku.
 W systemie z dwoma głośnikami proporcje
przód-tył ([FADER]) nie są nastawione
w położenie pośrednie.
Brak sygnalizacji dźwiękowej.
 Podłączony jest dodatkowy wzmacniacz mocy,
a wbudowany wzmacniacz nie jest używany.
Zawartość pamięci uległa skasowaniu.
 Odłączono przewód zasilający lub akumulator
albo są one nieprawidłowo podłączone.
Kasowane są zaprogramowane stacje i właściwa
godzina.
Przepalił się bezpiecznik.
Zmiana położenia kluczyka w stacyjce powoduje
zakłócenia.
 Przewody nie są właściwie podłączone do złącza
zasilania akcesoriów łodzi.
Podczas odtwarzania lub odbioru włącza się tryb
demonstracyjny.
 Jeśli wybrane jest ustawienie [DEMO-ON] i przez
5 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność,
włączy się tryb demonstracyjny.
 Wybierz ustawienie [DEMO-OFF] (strona 21).
Wskaźniki znikają z wyświetlacza / nie pojawiają
się na wyświetlaczu.
 Wybrane jest ustawienie [DIM-ON] funkcji
zmniejszania jasności wyświetlacza (strona 21).
 Wskaźniki znikają po naciśnięciu na pewien czas
przycisku [OFF].
 Ponownie naciśnij przycisk OFF na urządzeniu,
aby wyświetlić wskaźniki.
 Złącza są brudne (strona 24).
Nie działają przyciski funkcji.
Nie można wyjąć płyty.
 Na co najmniej 2 sekundy naciśnij przyciski PTY/
CAT i
(powrotu)/MODE, aby wyzerować
urządzenie.
Zawartość pamięci zostanie skasowana.
Dla bezpieczeństwa, nie zerować urządzenia
podczas kierowania łodzią.
Odbiór radia
Nie można odbierać stacji.
Dźwięk nie przebija się przez zakłócenia.
 Nieprawidłowo wykonane połączenia.
 Jeśli w tylną/boczną szybę łodzi jest
wbudowana antena radiowa, trzeba podłączyć
przewód REM OUT (w niebiesko-białe paski)
lub przewód zasilania akcesoriów (czerwony)
do przewodu zasilania wzmacniacza
antenowego łodzi.
 Sprawdź podłączenie anteny łodzi.
 Jeśli nie wysuwa się antena sterowana
siłownikiem, sprawdź podłączenie przewodu
sterującego siłownikiem antenowym.
 Skasowany został krok nastawiania
częstotliwości.
 Ponownie wybierz ustawienie kroku
nastawiania częstotliwości (strona 8).
Nie można nastawiać zaprogramowanych stacji.
 Nadawany sygnał jest za słaby.
RDS
Zamiast typu PTY pojawia się wskazanie
[- - - - - - - -].
 Nastawiona stacja nie działa w systemie RDS.
 Dane RDS nie zostały odebrane.
 Stacja nie określa typu programu.
Odtwarzanie płyt CD
Nie zaczyna się odtwarzanie.
 Płyta jest brudna lub uszkodzona.
 Próbowano odtworzyć płytę CD-R / CD-RW
nieprzeznaczoną do zastosowań audio
(strona 22).
Nie można odtwarzać plików MP3 / WMA.
 Zawartość płyty nie jest zgodna z formatem
i wersją MP3 / WMA. Szczegółowych informacji
o płytach i formatach, które można odtwarzać,
należy szukać w witrynie pomocy technicznej.
Rozpoczęcie odtwarzania plików MP3 / WMA
trwa dłużej niż innych nagrań.
 Odtwarzanie następujących płyt rozpoczyna się
z opóźnieniem:
 płyt zawierających skomplikowaną strukturę
drzewiastą,
26PL
MEX-M70BT
4-489-690-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEX-M70BT\4489690112MEXN6000BDEUR\01GBMEXN6000BDEUR\040CD.fm
masterpage: Prawy
010COV.book Page 27 Friday, April 25, 2014 10:50 AM
 płyt nagranych w trybie Multi Session,
 płyt, do których można dodać dane.
Przerwy w dźwięku.
 Płyta jest brudna lub uszkodzona.
Odtwarzanie z urządzeń USB
Nie jest możliwe odtwarzanie przez koncentrator
USB.
 Radioodtwarzacz nie rozpoznaje urządzeń USB
podłączonych przez koncentrator USB.
Rozpoczęcie odtwarzania z urządzenia USB
rozpoczyna się z opóźnieniem.
 Pliki zapisane w urządzeniu USB mają
skomplikowaną strukturę drzewiastą.
Występują przerwy w dźwięku.
 Przerwy w dźwięku mogą występować przy
przepływnościach większych niż 320 kb/s.
Niezgodność nazwy aplikacji z rzeczywistą
aplikacją w trybie App Remote.
 Ponownie uruchom aplikację z aplikacji „App
Remote”.
Funkcja NFC
Nie można użyć funkcji połączenia jednym
dotknięciem (NFC).
 Smartfon nie reaguje na dotykanie.
 Sprawdź, czy w smartfonie włączona jest
funkcja NFC.
 Przybliż część smartfona z oznaczeniem N do
części urządzenia z oznaczeniem N.
 Jeśli smartfon znajduje się w etui, wyjmij go.
 Czułość odbioru NFC zależy od urządzenia.
Jeśli kilkakrotnie nie uda się podłączyć smartfona
przy użyciu funkcji łączenia jednym dotknięciem,
nawiąż połączenie BLUETOOTH ręcznie.
Funkcja BLUETOOTH
Nie pojawia się nazwa rozpoznanego
urządzenia.
 W zależności od stanu podłączanego urządzenia
niemożliwe bywa uzyskanie jego nazwy.
Brak dźwięku dzwonka.
 Wyreguluj głośność, obracając pokrętło sterujące
podczas odbierania połączenia.
 W zależności od podłączanego urządzenia
dźwięk dzwonka bywa przesyłany niewłaściwie.
 Zmień ustawienie parametru [RINGTONE] na [1]
(strona 21).
 Do urządzenia nie są podłączone przednie
głośniki.
 Podłącz do urządzenia antenę przednie
głośniki. Dźwięk dzwonka dobiega tylko
z przednich głośników.
Nie słychać głosu rozmówcy.
 Do urządzenia nie są podłączone przednie
głośniki.
 Podłącz do urządzenia antenę przednie
głośniki. Głos rozmówcy dobiega tylko
z przednich głośników.
Osoba, z którą rozmawiasz, narzeka na zbyt
małą lub zbyt dużą głośność.
 Skoryguj głośność za pomocą funkcji regulacji
wzmocnienia mikrofonu (strona 16).
W rozmowie telefonicznej występuje echo lub
zakłócenia.
 Zmniejsz głośność.
 Zmień ustawienie parametru [EC/NC Mode] na
[EC/NC-1] lub [EC/NC-2] (strona 16).
 W przypadku występowania głośnych hałasów
zewnętrznych, które zagłuszają dźwięk telefonu,
należy postarać się zmniejszyć głośność tych
hałasów.
Przykładowo, jeśli otwarte jest okno i z zewnątrz
dobiega silny hałas, należy zamknąć okno. Jeśli
źródłem hałasu jest klimatyzacja, należy
zmniejszyć jej wydajność.
Podłączane urządzenie nie rozpoznaje
radioodtwarzacza.
 Przed parowaniem przełącz radioodtwarzacz
w tryb gotowości do parowania.
 Po połączeniu z urządzeniem BLUETOOTH
radioodtwarzacz nie zostanie wykryty przez
trzecie urządzenie.
 Należy zakończyć bieżące łączenie i wyszukać
radioodtwarzacz z innego urządzenia.
 Aby wykonać parowanie, należy włączyć sygnał
wyjściowy BLUETOOTH (strona 9).
Nie jest podłączany telefon.
 Podczas odtwarzania dźwięku BLUETOOTH
telefon nie jest podłączany pomimo naciśnięcia
przycisku CALL.
 Podłącz radioodtwarzacz z telefonu.
Połączenie jest niemożliwe.
 Połączeniem steruje jednostronnie
radioodtwarzacz lub urządzenie BLUETOOTH, ale
nie oba urządzenia.
 Podłączyć radioodtwarzacz za pomocą
urządzenia BLUETOOTH lub na odwrót.
Zbyt mała / zbyt duża głośność z podłączonego
urządzenia audio.
 Poziom głośności zależy od urządzenia audio.
 Skoryguj głośność w podłączonym urządzeniu
audio lub w radioodtwarzaczu.
Niska jakość dźwięku z telefonu.
 Jakość dźwięku z telefonu zależy od warunków
odbioru sygnału przez telefon komórkowy.
 W przypadku słabego sygnału należy przepłynąć w miejsce, gdzie odbiór będzie lepszy.
27PL
MEX-M70BT
4-489-690-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEX-M70BT\4489690112MEXN6000BDEUR\01GBMEXN6000BDEUR\040CD.fm
masterpage: Lewy
010COV.book Page 28 Friday, April 25, 2014 10:50 AM
Przerwy w dźwięku odtwarzanym przez
urządzenie audio BLUETOOTH.
 Zmniejsz odległość między radioodtwarzaczem
a urządzeniem audio BLUETOOTH.
 Jeśli urządzenie audio BLUETOOTH znajduje się
w blokującym sygnał pokrowcu itp., to należy
wyjąć urządzenie z pokrowca.
 W pobliżu pracuje kilka urządzeń BLUETOOTH lub
innych urządzeń wytwarzających fale radiowe.
 Wyłącz pozostałe urządzenia.
 Zwiększ odległość od innych urządzeń.
 W momencie ustanawiania połączenia między
radioodtwarzaczem a telefonem komórkowym
występuje krótka przerwa w dźwięku. Nie
świadczy to o uszkodzeniu.
Nie można sterować podłączonym urządzeniem
audio BLUETOOTH.
 Sprawdź, czy podłączone urządzenie audio
BLUETOOTH jest zgodne z AVRCP.
Nie działają niektóre funkcje.
 Sprawdź, czy podłączone urządzenie obsługuje
daną funkcję.
Niespodziewanie odbierany jest telefon.
 W podłączonym telefonie włączona jest funkcja
automatycznego odbierania połączenia.
Parowanie nie powiodło się ze względu na
przekroczenie limitu czasu.
 W zależności od podłączanego urządzenia, czas
na wykonanie parowania może być krótki.
 Spróbuj wykonać parowanie w wyznaczonym
czasie.
Nie można użyć funkcji BLUETOOTH.
 Wyłącz urządzenie, naciskając na co najmniej 2
sekundy przycisk OFF, po czym włącz je na nowo.
Brak dźwięku z głośników łodzi podczas
połączenia w trybie głośnomówiącym.
 Jeśli dźwięk dobiega z telefonu komórkowego,
należy zmienić ustawienia telefonu tak, aby
dźwięk był reprodukowany przez głośniki łodzi.
Niezgodność nazwy aplikacji z rzeczywistą
aplikacją w trybie App Remote.
 Ponownie uruchom aplikację z aplikacji „App
Remote”.
Kiedy aplikacja „App Remote” wykorzystuje
łącze BLUETOOTH, wyświetlacz automatycznie
przełącza się na [BT AUDIO].
 Wystąpił błąd w działaniu aplikacji „App Remote”
lub funkcji BLUETOOTH.
 Ponownie uruchom aplikację.
Komunikaty
ERROR
 Płyta jest brudna albo włożona spodem do góry.
 Oczyść płytę lub właściwie ją włóż.
 Włożona została czysta płyta.
 Ze względu na jakiś problem nie można
odtwarzać płyty.
 Włóż inną płytę.
 Urządzenie USB nie zostało automatycznie
rozpoznane.
 Odłącz je i podłącz na nowo.
 Naciśnij przycisk , aby wyjąć płytę.
HUB NO SUPRT
 Radioodtwarzacz nie współpracuje
z koncentratorami USB.
IPD STOP (iPod stop)
 Kiedy nie jest włączona funkcja odtwarzania
wielokrotnego, zakończyło się odtwarzanie
ostatniego utworu w albumie.
Aplikacja muzyczna w iPodzie/telefonie iPhone
zakończyła działanie.
 Naciśnij przycisk PAUSE, aby ponownie
rozpocząć odtwarzanie.
NO DEV
 Wybrane jest źródło [USB], ale nie jest
podłączone urządzenie USB. Podczas
odtwarzania nastąpiło odłączenie urządzenia lub
przewodu USB.
 Podłącz urządzenie i przewód USB.
NO MUSIC
 Włożona płyta lub urządzenie USB nie zawiera
plików muzycznych.
 Włóż płytę CD z plikami muzycznymi.
 Podłącz urządzenie USB zawierające pliki
muzyczne.
OVERLOAD
 Urządzenie USB jest przeciążone.
 Odłącz urządzenie USB, po czym zmień źródło
dźwięku przyciskiem SRC.
 Podłączone zostało uszkodzone albo
nieobsługiwane urządzenie USB.
PUSH EJT
 Nie można wysunąć płyty.
 Naciśnij przycisk  (wyjmowania).
READ
 Urządzenie odczytuje z płyty informacje
o wszystkich utworach i albumach.
 Zaczekaj na zakończenie odczytu
i automatyczne rozpoczęcie odtwarzania.
Zależnie od struktury płyty, może to potrwać
ponad minutę.
USB NO SUPRT
 Podłączone urządzenie USB nie jest obsługiwane.
28PL
MEX-M70BT
4-489-690-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEX-M70BT\4489690112MEXN6000BDEUR\01GBMEXN6000BDEUR\040CD.fm
masterpage: Prawy
010COV.book Page 29 Friday, April 25, 2014 10:50 AM
 Szczegółowych informacji o zgodności
urządzeń USB należy szukać na stronach
pomocy technicznej.
[
] lub [
]
 Podczas przechodzenia w przód lub w tył nagrań
osiągnięto początek albo koniec płyty i nie
można przejść dalej.
[ ]
 Nie można wyświetlić tego znaku.
Dla funkcji BLUETOOTH:
BT BUSY
 Urządzenie nie może odczytać zawartości książki
telefonicznej i historii połączeń telefonu
komórkowego.
 Odczekaj chwilę i ponów próbę.
ERROR
 Niepowodzenie inicjalizacji ustawień Bluetooth.
 Problem z dostępem do książki telefonicznej.
 Zawartość książki telefonicznej uległa zmianie
w czasie połączenia z telefonem komórkowym.
 Ponownie połącz się z książką telefoniczną.
MEM FAILURE
 Nie powiodło się przypisywanie kontaktu do
pamięci numeru.
 Sprawdź, czy zapisywany numer jest
prawidłowy (strona 15).
MEMORY BUSY
 Urządzenie zapisuje dane.
 Zaczekaj na zakończenie zapisu.
NO DEV
 Wybranym źródłem dźwięku jest urządzenie
BLUETOOTH audio, ale nie zostało podłączone
urządzenie BLUETOOTH audio. Podczas rozmowy
nastąpiło odłączenie urządzenia BLUETOOTH
audio.
 Podłącz urządzenie BLUETOOTH audio.
 Wybranym źródłem dźwięku jest telefon
BLUETOOTH, ale nie został podłączony telefon
BLUETOOTH. Podczas rozmowy nastąpiło
odłączenie telefonu komórkowego.
 Podłącz telefon komórkowy.
Dla aplikacji App Remote:
APP ------- Brak połączenia z aplikacją.
 Ponownie nawiąż połączenie z telefonem
iPhone.
APP DISCNCT
 Brak połączenia z aplikacją App Remote.
 Nawiąż połączenie z aplikacją App Remote
(strona 17).
APP MENU
 Użycie przycisków nie jest możliwe przy
otwartym menu w telefonie iPhone/Android.
 Zamknij menu w telefonie iPhone/Android.
APP NO DEV
 Nie jest podłączone urządzenie z zainstalowaną
aplikacją.
 Podłącz urządzenie i nawiąż połączenie
z telefonem iPhone.
APP SOUND
 Użycie przycisków nie jest możliwe przy
otwartym menu dźwięku w telefonie iPhone/
Android.
 Zamknij menu dźwięku w telefonie iPhone/
Android.
OPEN APP
 Aplikacja „App Remote” nie jest uruchomiona.
 Uruchom aplikację w telefonie iPhone.
Jeśli podane tu rozwiązania nie poprawią sytuacji,
prosimy o skontaktowanie się z najbliższą
autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Jeśli urządzenie wymaga naprawy ze względu na
problemy z odtwarzaniem płyty CD, prosimy
o dostarczenie płyty używanej w czasie, gdy
problem wystąpił po raz pierwszy.
P EMPTY
 Pamięć stacji jest pusta.
UNKNOWN
 Podczas przeglądania książki telefonicznej lub
historii połączeń nie jest możliwe wyświetlenie
nazwy / nazwiska lub numeru telefonu.
WITHHELD
 Numer telefonu został ukryty przez nadawcę.
29PL
MEX-M70BT
4-489-690-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEX-M70BT\4489690112MEXN6000BDEUR\00COVMEXN6000BDEUR\050BCO.fm
masterpage: Lewy
010COV.book Page 30 Friday, April 25, 2014 10:50 AM
Česky
Sony Corp. tímto prohlašuje, že MEX-M70BT splňuje
základní požadavky a další příslušná ustanovení
Směrnice 1999/5/CE.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
Dansk
Undertegnede, Sony Corp. erklærer herved, at
følgende udstyr MEX-M70BT overholder de
væsentlige krav og øvrige relevante krav i Direktiv
1999/5/EF.
For yderligere information gå ind på følgende
hjemmeside: http://www.compliance.sony.de/
Deutsch
Hiermit erklärt Sony Corp., dass sich dieser MEXM70BT in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den anderen
relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG
befindet.
Weitere Informationen erhältlich unter:
http://www.compliance.sony.de/
Eesti
Sony Corp. teatab käesolevaga, et MEX-M70BT on
kooskõlas oluliste ja vastavate direktiivi 1999/5/EÜ
nõuetega.
Üksikasjalikumaks infoks vaadake URL:
http://www.compliance.sony.de/
English
Hereby, Sony Corp., declares that this MEX-M70BT is
in compliance with the essential requirements and
other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
For details, please access the following URL:
http://www.compliance.sony.de/
Español
Por medio de la presente, Sony Corp. declara que el
MEX-M70BT cumple con los requisitos esenciales y
cualesquiera otras disposiciones aplicables o
exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Para mayor información, por favor consulte el
siguiente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Français
Par la présente, Sony Corp. déclare que l’appareil
MEX-M70BT est conforme aux exigences
essentielles et aux autres dispositions pertinentes
de la directive 1999/5/CE.
Pour toute information complémentaire, veuillez
consultez l’URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/
Italiano
Con la presente Sony Corp. dichiara che questo
MEX-M70BT è conforme ai requisiti essenziali ed
alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla
direttiva 1999/5/CE.
Per ulteriori dettagli, si prega di consultare il
seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Język polski
Niniejszym firma Sony Corp. deklaruje, że
urządzenie MEX-M70BT jest zgodne z
podstawowymi wymaganiami oraz z odpowiednimi
postanowieniami Dyrektwy 1999/5/EC.
Szczegółowe informacje można znaleźć pod
następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Latviski
Ar šo Sony Corp. paziņo, ka MEX-M70BT atbilst
Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un
citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Plašāka informācija ir pieejama šajā URL:
http://www.compliance.sony.de/
Lietuviškai
Sony Corp. pareiškia, kad šis MEX-M70BT atitinka
esminius 1999/5/EB direktyvos reikalavimus ir kitas
nuostatas.
Susipažinti visu atitikties deklaracijos turiniu Jūs
galite interneto tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
MEX-M70BT
4-489-690-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEX-M70BT\4489690112MEXN6000BDEUR\00COVMEXN6000BDEUR\050BCO.fm
masterpage: Prawy
010COV.book Page 31 Friday, April 25, 2014 10:50 AM
Magyarul
Ezennel a Sony Corp. kijelenti, hogy a MEX-M70BT
megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek
és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
További információkat a következő weboldalon
találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Nederlands
Hierbij verklaart Sony Corp. dat het toestel MEXM70BT in overeenstemming is met de essentiële
eisen en de andere relevante bepalingen van
richtlijn 1999/5/EG.
Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
Norsk
Herved erklærer Sony Corp. at dette MEX-M70BT er i
overensstemmelse med vesentlige krav og andre
relevante bestemmelser som fremgår av direktiv
1999/5/EC.
Gå til denne URL-en for mer informasjon:
http://www.compliance.sony.de/
Português
A Sony Corp. declara que este MEX-M70BT está
conforme com os requisitos essenciais e outras
provisões da Directiva 1999/5/CE.
Para mais informações, por favor consulte a
seguinte URL:
http://www.compliance.sony.de/
Suomi
Sony Corp. vakuuttaa täten että MEX-M70BT
tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden
ehtojen mukainen.
Halutessasi lisätietoja käy osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Svenska
Härmed intygar Sony Corp. att denna MEX-M70BT
står I överensstämmelse med de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser
som framgår av direktiv 1999/5/EG.
För ytterligare information gå in på följande
hemsida: http://www.compliance.sony.de/
Türkçe
İşbu Belge ile Sony Corp. MEX-M70BT’in 1999/5/EC
Yönetmeliğinin temel gereklilikleri ve ilgili
maddeleri ile uyumlu olduğunu belgeler.
Detaylı bilgi için, lütfen belirtilen web sitesini ziyaret
ediniz:
http://www.compliance.sony.de/
Ελληνικά
Με την παρούσα η Sony Corp. Δηλώνει ότι MEXM70BT συμμορφώνεται προς της ουσιώδεις
απαιτήσεις και της λοιπές σχετικές διατάξεις της
οδηγίας 1999/5/EK.
Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε
την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/
Slovensky
Sony Corp. potvrdzuje, že MEX-M70BT spĺňa
základné požiadavky a ostatné nariadenia smernice
1999/5/EC.
Podrobnosti získate nasledovnej webovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Sony izjavlja, da je MEX-M70BT v skladu z
bistvenimi zahtevami in ostalimi zadevnimi ukrepi
Direktive 1999/5/ES.
Za podrobnosti glejte stran URL:
http://www.compliance.sony.de/
Български
С настоящото Sony Corp. декларира, че този
апарат MEX-M70BT отговаря на съществените
изисквания и останалите условия на директива
1999/5/EO.
Подробности могат да бъдат намерени на
следния URL:
http://www.compliance.sony.de/
Hrvatski
Ovime Sony Corp. izjavljuje da je MEX-M70BT u
skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim
odredbama direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj internet
adresi:
http://www.compliance.sony.de/
MEX-M70BT
4-489-690-PL(2)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEX-M70BT\4489690112MEXN6000BDEUR\00COVMEXN6000BDEUR\050BCO.fm
masterpage: BCO
010COV.book Page 32 Friday, April 25, 2014 10:50 AM
Witryna pomocy technicznej
W przypadku pytań lub w celu uzyskania najnowszych informacji wchodzących w zakres pomocy technicznej
zapraszamy na:
http://support.sony-europe.com/
Zarejestruj swój produkt przez Internet:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
©2014 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
MEX-M70BT
4-489-690-PL(2)
Download PDF

advertising