Sony | MEX-BT2800 | Sony MEX-BT2800 Instrukcja obsługi

C:\4157841211MEXBT2800EUR\01GB+00COV-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 1 Friday, December 11, 2009 2:52 PM
4-157-841-PL(1)
Radioodtwarzacz
Bluetooth®
Instrukcja obs³ugi
Wy³¹czanie ekranu pokazu (DEMO) – patrz strona 7.
MEX-BT2800
©2009 Sony Corporation
MEX-BT2800
4-157-841-PL(1)
C:\4157841211MEXBT2800EUR\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Friday, December 11, 2009 2:52 PM
Dla bezpieczeństwa, urządzenie należy
zainstalować w desce rozdzielczej pojazdu.
Instalację i połączenia opisano w dostarczonej instrukcji instalacji i podłączania.
Ta etykieta znajduje się na spodzie
podstawy montażowej.
Tabliczka znamionowa z podanym napięciem
zasilania itp. znajduje się na spodzie podstawy
montażowej.
Niniejszym Sony Corp. oświadcza, że
radioodtwarzacz MEX-BT2800 spełnia istotne
wymagania i inne stosowne postanowienia
dyrektywy 1999/5/UE.
Szczegółowe informacje można znaleźć pod
następującym adresem:
http://www.compliance.sony.de/
Użycie tego sprzętu radiowego jest zabronione
w strefie znajdującej się w promieniu 20 km od
ośrodka Ny-Alesund na archipelagu Svalbard
w Norwegii.
Uwaga dla klientów: poniższa
informacja dotyczy tylko sprzętu
sprzedawanego w krajach, w których
obowiązują dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonia. Przedstawicielem producenta
w Unii Europejskiej upoważnionym do
dokonania i potwierdzenia oceny zgodności
z wymaganiami zasadniczymi jest Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad
dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876
Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach
serwisowych i gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami, których adresy
podano w osobnych dokumentach
gwarancyjnych lub serwisowych.
Usuwanie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
(dotyczy krajów Unii Europejskiej
i innych krajów europejskich
z wydzielonymi systemami zbierania
odpadów)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza,
że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów
domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego
punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe
usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego
i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być
niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling materiałów
pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby
uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego
produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi,
firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem,
w którym produkt ten został kupiony.
Słowo, znak i logo Bluetooth są własnością
Bluetooth SIG Inc., a ich dowolne wykorzystanie
przez Sony Corporation odbywa się na zasadzie
licencji. Inne znaki handlowe i nazwy handlowe
należą do odpowiednich właścicieli.
Windows Media i logo
Windows są znakami
handlowymi lub
zastrzeżonymi znakami
handlowymi Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3
i patenty wykorzystane na licencji Fraunhofer IIS
i Thomson.
Ten produkt jest chroniony pewnymi prawami
własności intelektualnej Microsoft Corporation.
Zabrania się wykorzystywania lub
rozpowszechniania takiej technologii bez
zezwolenia firmy Microsoft lub jej uprawnionego
podmiotu zależnego.
2
MEX-BT2800
4-157-841-PL(1)
C:\4157841211MEXBT2800EUR\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Friday, December 11, 2009 2:52 PM
Ostrzeżenie dotyczące instalacji
w samochodzie, którego stacyjka nie
ma położenia ACC (akcesoriów)
Należy włączyć funkcję automatycznego
wyłączania (strona 25).
Urządzenie będzie się wówczas
automatycznie, całkowicie wyłączało po
zadanym czasie, nie powodując zużycia
akumulatora.
Jeśli funkcja automatycznego wyłączania nie
jest włączona, przy każdym wyłączaniu
zapłonu należy nacisnąć przycisk
(SOURCE/OFF) na urządzeniu i trzymać go
dotąd, aż z wyświetlacza znikną wskazania.
3
MEX-BT2800
4-157-841-PL(1)
C:\4157841211MEXBT2800EUR\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Friday, December 11, 2009 2:52 PM
Spis treœci
Czynnoœci wstępne
Płyty, które można odtwarzać
w tym urządzeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Uwagi o funkcji Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Zerowanie urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Wyłączanie trybu pokazu (DEMO). . . . . . . . . . 7
Nastawianie zegara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Zdejmowanie panelu czołowego . . . . . . . . . . . . 8
Zakładanie panelu czołowego. . . . . . . . . . . . 9
Funkcja Bluetooth – skrócony
poradnik
Bluetooth w 3 krokach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Przyciski i ikony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1 Parowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2 Łączenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3 Telefonowanie w trybie głośnomówiącym
i strumieniowa transmisja muzyki. . . . . . . . . . 13
Rozmieszczenie elementów
i podstawowe funkcje
Radioodtwarzacz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Radio
Programowanie i nastawianie stacji . . . . . . . . 16
Programowanie automatyczne — BTM . . . 16
Programowanie ręczne . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Nastawianie zaprogramowanych stacji. . . . 16
Automatyczne nastawianie stacji . . . . . . . . 16
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Wybieranie ustawień AF i TA . . . . . . . . . . 17
Wybieranie typu programu PTY. . . . . . . . . 18
Wybieranie ustawienia CT . . . . . . . . . . . . . 18
Odtwarzacz CD
Zawartość wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . 19
Odtwarzanie wielokrotne
i w przypadkowej kolejności . . . . . . . . . . . 19
Bluetooth (telefonowanie /
transmisja muzyki)
Operacje związane z funkcją Bluetooth . . . . . 19
Parowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Informacja o ikonach Bluetooth. . . . . . . . . 20
Łączenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Włączanie wyjściowego sygnału Bluetooth
z radioodtwarzacza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Podłączanie telefonu komórkowego . . . . . 21
Podłączanie urządzenia audio . . . . . . . . . . 21
Telefonowanie w trybie głośnomówiącym. . . 22
Odbieranie połączeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Inicjowanie połączeń . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Przekazywanie połączeń . . . . . . . . . . . . . . 22
Włączanie wybierania głosowego . . . . . . . 22
Strumieniowa transmisja muzyki . . . . . . . . . . 23
Słuchanie muzyki z urządzenia audio . . . . 23
Sterowanie urządzeniem audio
z radioodtwarzacza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Usuwanie uwierzytelnienia wszystkich
podłączonych urządzeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Inne funkcje
Zmienianie ustawień dźwięku . . . . . . . . . . . .
Regulacja parametrów dźwięku . . . . . . . . .
Regulacja krzywej korekty — EQ3 . . . . . .
Zmienianie ustawień radioodtwarzacza
— SET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Posługiwanie się oferowanymi oddzielnie
urządzeniami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dodatkowe urządzenie audio . . . . . . . . . . .
Pilot-karta RM-X114 . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
24
24
25
26
26
26
Informacje dodatkowe
Zalecenia eksploatacyjne . . . . . . . . . . . . . . . .
Uwagi o płytach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kolejność odtwarzania plików MP3
/ WMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informacja o plikach MP3 . . . . . . . . . . . . .
Informacja o plikach WMA . . . . . . . . . . . .
Informacja o funkcji Bluetooth . . . . . . . . .
Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demontaż urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . .
Komunikaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
27
28
28
28
28
29
30
31
32
34
4
MEX-BT2800
4-157-841-PL(1)
C:\4157841211MEXBT2800EUR\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Friday, December 11, 2009 2:52 PM
Witryna pomocy technicznej
W przypadku pytań lub w celu uzyskania najnowszych informacji
wchodzących w zakres pomocy technicznej zapraszamy na:
http://support.sony-europe.com/
Witryna zawiera informacje o:
• Modelach i producentach kompatybilnych telefonów komórkowych
i najczęściej zadawane pytania dotyczące funkcji Bluetooth
5
MEX-BT2800
4-157-841-PL(1)
C:\4157841211MEXBT2800EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Friday, December 11, 2009 2:52 PM
Czynnoœci wstêpne
P³yty, które mo¿na odtwarzaæ
w tym urz¹dzeniu
Urządzenie umożliwia odtwarzanie płyt CD-DA
(także z danymi CD TEXT) i płyt CD-R/CD-RW
(plików MP3 / WMA (strona 28)).
Typ płyty
CD-DA
Oznaczenie na płycie
Uwagi o funkcji Bluetooth
Ostrzeżenie
SONY W ŻADNYM PRZYPADKU NIE BĘDZIE
PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA
WSZELKIE SZKODY BEZPOŚREDNIE,
PRZYPADKOWE LUB DODATKOWE ANI INNE
SZKODY, OBEJMUJĄCE MIĘDZY INNYMI
UTRATĘ ZYSKU, UTRATĘ DOCHODU,
UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI
KORZYSTANIA Z PRODUKTU LUB
WSZELKIEGO ZWIĄZANEGO Z NIM
SPRZĘTU, PRZESTOJE I CZAS KLIENTA
ZWIĄZANE Z UŻYCIEM TEGO PRODUKTU,
JEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA.
WAŻNE!
MP3
WMA
Bezpieczne i efektywne wykorzystanie
Wprowadzanie w urządzeniu zmian i przeróbek,
które nie są wyraźnie dopuszczone przez Sony,
może spowodować utratę prawa do użycia
urządzenia.
Przed użyciem tego produktu należy zapoznać się
z ograniczeniami użycia sprzętu Bluetooth
wynikającymi z przepisów krajowych.
Kierowanie pojazdami
Prosimy o zapoznanie się z przepisami
regulującymi korzystanie z telefonów
komórkowych i zestawów głośnomówiących na
obszarach, na których będzie wykorzystywany
radioodtwarzacz.
Należy zawsze koncentrować całą uwagę na
jeździe. Jeśli wymagają tego warunki na drodze,
przed inicjowaniem lub przyjmowaniem połączenia
należy zjechać z drogi i zatrzymać się.
Podłączanie do innych urządzeń
Podłączając inne urządzenie, należy zapoznać się ze
szczegółową instrukcją bezpieczeństwa
zamieszczoną w jego instrukcji obsługi.
6
MEX-BT2800
4-157-841-PL(1)
C:\4157841211MEXBT2800EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Friday, December 11, 2009 2:52 PM
Oddziaływanie częstotliwoœci
radiowych
Sygnały radiowe mogą oddziaływać na
niewłaściwie zainstalowane lub niedostatecznie
ekranowane systemy elektroniczne w samochodzie,
takie jak elektroniczne systemy wtrysku paliwa,
elektroniczne systemy przeciwpoślizgowe
(zapobiegające blokowaniu kół), elektroniczne
systemy regulacji prędkości czy systemy poduszki
powietrznej. W sprawach związanych z instalacją
i serwisowaniem tego urządzenia należy się
porozumieć z producentem pojazdu lub jego
przedstawicielem. Niewłaściwie przeprowadzona
instalacja i czynności serwisowe mogą stanowić
zagrożenie i spowodować unieważnienie gwarancji
udzielonej na to urządzenie.
Prosimy o skonsultowanie się z producentem
pojazdu w celu upewnienia się, że użycie telefonu
komórkowego w samochodzie nie zakłóci pracy
jego systemów elektronicznych.
Należy systematycznie sprawdzać prawidłowe
zamontowanie i działania wszystkich urządzeń
bezprzewodowych w samochodzie.
Połączenia alarmowe
Samochodowy zestaw głośnomówiący Bluetooth
i połączone z nim urządzenie elektroniczne
wykorzystują do pracy sygnały radiowe, sieci
komórkowe i naziemne oraz funkcje definiowane
przez użytkownika, przez co nie są w stanie
zagwarantować połączenia w każdych warunkach.
Z tego powodu, w przypadku ważnych połączeń
(takich jak wezwanie pogotowia ratunkowego) nie
należy polegać wyłącznie na jakimkolwiek
urządzeniu elektronicznym.
Przypominamy, że warunkiem inicjowania
i odbierania połączeń jest włączenie zestawu
głośnomówiącego i połączonego z nim urządzenia
elektronicznego w zasięgu sieci komórkowej
zapewniającej wystarczający poziom sygnału.
Wykonywanie połączeń ratunkowych może być
niemożliwe w pewnych sieciach komórkowych oraz
przy korzystaniu z pewnych usług sieci i / lub
funkcji telefonu.
Więcej informacji można uzyskać od lokalnego
operatora.
Zerowanie urz¹dzenia
Urządzenie należy wyzerować przed pierwszym
użyciem, po wymianie akumulatora
w samochodzie lub po dokonaniu zmian
w połączeniach.
Zdejmij panel czołowy (strona 8) i spiczastym
przedmiotem, takim jak długopis, naciśnij
przycisk RESET (strona 14).
Uwaga
Naciœnięcie przycisku RESET spowoduje skasowanie
ustawień zegara i niektórych danych z pamięci.
Wy³¹czanie trybu pokazu
(DEMO)
Można wyłączyć ekran demonstracyjny, który
pojawia się po wyłączeniu urządzenia.
1
Wciœnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Naciskaj przycisk wyboru dotąd, aż
pojawi się napis „DEMO”.
3
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
wariant „DEMO-OFF”.
4
Wciœnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Wybieranie ustawień jest zakończone,
a wyświetlacz powraca do normalnego trybu
odbioru / odtwarzania.
7
MEX-BT2800
4-157-841-PL(1)
C:\4157841211MEXBT2800EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Friday, December 11, 2009 2:52 PM
Nastawianie zegara
Zegar pracuje w cyklu 24-godzinnym.
Zdejmowanie panelu
czo³owego
1
Wciœnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
Aby zapobiec kradzieży urządzenia, można zdjąć
z niego panel czołowy.
2
Naciskaj przycisk wyboru dotąd, aż
pojawi się napis „CLOCK-ADJ”.
Sygnał ostrzegawczy
3
Naciœnij przycisk (SEEK) +.
Migać zacznie wskazanie godziny.
4
Obracając pokrętło sterujące,
wyreguluj godzinę i minuty.
Aby przemieścić wskazanie, naciśnij przycisk
(SEEK) –/+.
5
Po nastawieniu liczby minut naciœnij
przycisk wyboru.
Wybieranie ustawień jest zakończone. Zegar
rozpocznie pracę.
Aby wyświetlić zegar, naciśnij przycisk
(DSPL/SCRL). Ponownie naciśnij przycisk
(DSPL/SCRL), aby przywrócić poprzednią
zawartość ekranu.
Jeśli kluczyk w stacyjce zostanie obrócony do
położenia OFF, a panel czołowy wciąż znajduje
się na radioodtwarzaczu, to na kilka sekund
włączy się sygnał ostrzegawczy.
Sygnalizacja dźwiękowa działa tylko wówczas,
gdy jest używany wbudowany wzmacniacz.
1
Wciœnij i przytrzymaj przycisk
(SOURCE/OFF).
Urządzenie wyłączy się.
2
Naciœnij przycisk
do siebie.
i pociągnij panel
(SOURCE/OFF)
Wskazówka
Regulacja zegara może się również odbywać
automatycznie, z użyciem systemu RDS (strona 18).
Uwagi
• Nie naciskaj za mocno panelu czołowego ani
wyœwietlacza.
• Nie narażaj panelu czołowego na wysoką
temperaturę ani wilgoć. Unikaj zostawiania go
w zaparkowanym samochodzie albo na desce
rozdzielczej / tylnej półce.
8
MEX-BT2800
4-157-841-PL(1)
C:\4157841211MEXBT2800EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Friday, December 11, 2009 2:52 PM
Zakładanie panelu czołowego
Dopasuj część A panelu czołowego do części B
radioodtwarzacza, jak pokazano na ilustracji, po
czym wciśnij lewą stronę na miejsce, tak aby
rozległ się lekki trzask.
A
B
Uwaga
Nie kładŸ niczego po wewnętrznej stronie panelu
przedniego.
9
MEX-BT2800
4-157-841-PL(1)
C:\4157841211MEXBT2800EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Friday, December 11, 2009 2:52 PM
Funkcja Bluetooth – skrócony poradnik
Szczegółów dotyczących obsługi należy szukać w rozdziale „Bluetooth (telefonowanie / transmisja
muzyki)” (strona 19) i w instrukcji obsługi urządzenia Bluetooth.
Bluetooth w 3 krokach
1 Parowanie
Najpierw należy wykonać wzajemne uwierzytelnienie (parowanie) urządzenia Bluetooth
(telefonu komórkowego itp.) i radioodtwarzacza. Parowanie wykonuje się tylko raz.
2 Łączenie
Niekiedy podczas parowania możliwe jest automatyczne połączenie urządzeń. Aby użyć
urządzenia po wykonaniu parowania, należy rozpocząć łączenie.
3 Telefonowanie w trybie głoœnomówiącym / strumieniowa transmisja muzyki
Po nawiązaniu połączenia można rozmawiać bez angażowania rąk i słuchać muzyki.
Witryna pomocy technicznej
http://support.sony-europe.com/
10
MEX-BT2800
4-157-841-PL(1)
C:\4157841211MEXBT2800EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Friday, December 11, 2009 2:52 PM
Przyciski i ikony
Ikony
Opis ikon stanu
Pali się
Sygnał Bluetooth włączony
Miga
Tryb gotowości do parowania
Brak
Sygnał Bluetooth wyłączony
Pali się
Nawiązane połączenie z telefonem komórkowym
Miga
Łączenie się radioodtwarzacza z telefonem komórkowym
Brak
Brak połączenia
Pali się
Nawiązane połączenie z urządzeniem audio
Miga
Łączenie się radioodtwarzacza z urządzeniem audio
Brak
Brak połączenia
11
MEX-BT2800
4-157-841-PL(1)
C:\4157841211MEXBT2800EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Friday, December 11, 2009 2:52 PM
1 Parowanie
Obsługiwane
urządzenie
Sposób postępowania
1
Na mniej więcej 5 sekund naciśnij przycisk (BT).
t
2
Wyszukaj to urządzenie.
3
Wybierz „XPLOD”
4
Wprowadź hasło „0000”.
5
Postępuj zgodnie z wyświetlanymi poleceniami.
6
(Zakończenie parowania)
2 £¹czenie
Obsługiwane
urządzenie
Sposób postępowania
1
Na mniej więcej 3 sekundy naciśnij przycisk (BT).
t
2
Połącz telefon z tym urządzeniem.
t
Połącz urządzenie audio z radioodtwarzaczem.
t
12
Uwaga
Istnieje możliwoœć zainicjowania połączenia z urządzeniem Bluetooth z tego radioodtwarzacza (strona 21).
Jeœli nie udaje się zainicjować połączenia z urządzeniem Bluetooth z tego radioodtwarzacza, należy ponownie
wykonać parowanie.
MEX-BT2800
4-157-841-PL(1)
C:\4157841211MEXBT2800EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Friday, December 11, 2009 2:52 PM
3 Telefonowanie w trybie g³oœnomówi¹cym i strumieniowa
transmisja muzyki
Telefonowanie w trybie głoœnomówiącym
Funkcja
Sposób postępowania
Odbieranie telefonu / zakończenie
połączenia
Naciśnij przycisk
Odrzucanie połączenia
Na 2 sekundy naciśnij przycisk
Ponowne wybieranie numeru
1 Naciśnij przycisk (SOURCE/OFF).
.
.
t
2 Na 3 sekundy naciśnij przycisk
Przekazywanie połączenia
Na 2 sekundy naciśnij przycisk
.
.
Strumieniowa transmisja muzyki
Funkcja
Sposób postępowania
Słuchanie
1 Naciśnij przycisk (SOURCE/OFF).
t
2 Włącz odtwarzanie w urządzeniu audio.
Odtwarzanie / pauza (AVRCP)*
Naciśnij przycisk (6) (PAUSE).
Pomijanie utworów (AVRCP)*
Naciśnij przycisk ./>.
* Sposób postępowania zależy od urządzenia audio.
13
MEX-BT2800
4-157-841-PL(1)
C:\4157841211MEXBT2800EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Friday, December 11, 2009 2:52 PM
Rozmieszczenie elementów i podstawowe funkcje
Radioodtwarzacz
1
2 34
5
6
78
SOURCE
BT
AUX
PUS
MODE
H SE L E C T /
OFF
SEEK
SEEK
SCRL
DSPL
PTY
AF / TA
9 q; qa
RESET
2
REP
SHUF
MIC
3
4
5
qd
qs
Po zdjęciu panelu czołowego
qg
ALBUM
1
qh
PAUSE
6
qf
W tym rozdziale przedstawiono rozmieszczenie
elementów sterujących i podstawowe funkcje.
Szczegóły podano na wskazanych stronach.
A Przyciski SEEK +/–
CD:
Pomijanie utworów (po naciśnięciu); ciągłe
pomijanie utworów (po naciśnięciu
i następującym w ciągu sekundy kolejnym
naciśnięciu i przytrzymaniu); przechodzenie
w przód i w tył utworu (po przytrzymaniu)
Radio:
Automatyczne nastawianie stacji radiowych
(po naciśnięciu); ręczne wyszukiwanie stacji
(po przytrzymaniu)
Urządzenie audio Bluetooth*1:
Pomijanie utworów (po naciśnięciu).
B Przycisk BT (BLUETOOTH) strona 20
Służy do włączania / wyłączania sygnału
Bluetooth i parowania.
C Przycisk SOURCE/OFF
Naciśnij go, aby włączyć urządzenie /
zmienić źródło dźwięku (radio / CD / AUX /
Bluetooth audio / telefon Bluetooth).
Naciśnij go na 1 sekundę, aby wyłączyć
zasilanie.
Naciśnij go na ponad 2 sekundy, aby
wyłączyć zasilanie i wyświetlacz.
14
D Pokrętło sterujące / Przycisk wyboru
/ (trybu głoœnomówiącego)
Regulacja głośności (przy obracaniu);
wybieranie ustawień (przy naciskaniu
i obracaniu); odbieranie / kończenie
połączenia (po naciśnięciu).
MEX-BT2800
4-157-841-PL(1)
C:\4157841211MEXBT2800EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Friday, December 11, 2009 2:52 PM
E Szczelina na płytę
Włóż płytę (stroną z opisem do góry).
Rozpocznie się odtwarzanie.
F Wyœwietlacz
G Gniazdo wejœcia AUX strona 26
Służy do podłączenia przenośnego
urządzenia audio.
H Przycisk Z (wyjmowania)
Służy do wyjmowania płyty.
I Przycisk
(zdejmowania panelu
czołowego) strona 8
J Przycisk MODE strona 16
Służy do wybierania zakresu fal (UKF / ŚR /
DŁ).
K Przycisk DSPL (zmiany trybu
wyœwietlania) / SCRL (przewijania
zawartoœci wyœwietlacza) strona 17,
19
Służy do zmieniania wyświetlanej
zawartości (po naciśnięciu); służy do
przewijania zawartości wyświetlacza (po
przytrzymaniu).
L Przycisk AF (częstotliwoœci
zastępczych) / TA (komunikatów
o ruchu drogowym / PTY (typu
programu) strona 17
Używany przy korzystaniu z systemu RDS.
Służy do wybierania ustawień AF i TA (przy
naciskaniu); służy do wybierania typu PTY
(po przytrzymaniu).
M Przyciski numeryczne
CD:
(1)/(2): ALBUM –/+ (podczas
odtwarzania pliku MP3 / WMA)
Pomijanie albumu (po naciśnięciu);
ciągłe pomijanie albumów (po
przytrzymaniu).
(3): REP*2 strona 19
(4): SHUF strona 19
(6): PAUSE
Włącza pauzę w odtwarzaniu. Aby
wyłączyć tę funkcję, ponownie naciśnij
przycisk.
Radio:
Nastawianie zaprogramowanych stacji
radiowych (po naciśnięciu); programowanie
stacji (po przytrzymaniu)
Urządzenie audio Bluetooth*1:
(6): PAUSE
Włącza pauzę w odtwarzaniu. Aby
wyłączyć tę funkcję, ponownie naciśnij
przycisk.
Telefon Bluetooth:
(5): MIC strona 22
N Odbiornik sygnałów z pilota-karty
O Przycisk RESET (za panelem czołowym)
strona 7
P Mikrofon strona 22
Uwaga
Nie zakrywać mikrofonu. Grozi to niewłaœciwym
działaniem trybu głoœnomówiącego.
*1 Gdy podłączone jest urządzenie Bluetooth
(z obsługą profilu AVRCP technologii Bluetooth).
Zależnie od urządzenia, pewne funkcje mogą być
niedostępne.
*2 Na tym przycisku znajduje się występ.
15
MEX-BT2800
4-157-841-PL(1)
C:\4157841211MEXBT2800EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Friday, December 11, 2009 2:52 PM
Radio
Automatyczne nastawianie stacji
Programowanie i nastawianie
stacji
1
Ostrzeżenie
Aby uniknąć wypadku, do nastawiania stacji
podczas jazdy należy używać funkcji
automatycznego programowania stacji
radiowych (BTM).
Programowanie automatyczne
— BTM
1
Naciskaj przycisk (SOURCE/OFF), aż
pojawi się napis „TUNER”.
Aby zmienić zakres fal, naciskaj przycisk
(MODE). Do wyboru są zakresy FM1
(UKF1), FM2, FM3, MW (ŚR) i LW (DŁ).
2
Wciœnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
3
Naciskaj przycisk wyboru dotąd, aż
pojawi się napis „BTM”.
4
Naciœnij przycisk (SEEK) +.
Urządzenie przypisze stacje do przycisków
numerycznych, porządkując je według
częstotliwości.
Po zaprogramowaniu stacji rozlega się
sygnał.
Wybierz zakres fal, a następnie
naciœnij przycisk (SEEK) +/–, aby
wyszukać stację.
Wyszukiwanie zostanie przerwane po
odebraniu stacji. Powtarzaj wyszukiwanie aż
do nastawienia żądanej stacji.
Wskazówka
Jeœli znasz częstotliwoœć stacji, którą chcesz
nastawić, przytrzymaj wciœnięty przycisk (SEEK) +/–,
aby z grubsza nastawić częstotliwoœć, po czym
naciskaj przycisk (SEEK) +/–, aby precyzyjnie
nastawić częstotliwoœć (strojenie ręczne).
Programowanie ręczne
1
Podczas odbioru stacji, którą chcesz
zaprogramować, wciœnij i trzymaj
żądany przycisk numeryczny ((1) do
(6)) dotąd, aż pojawi się wskaŸnik
„MEM”.
Uwaga
Jeœli spróbujesz przypisać do tego samego przycisku
numerycznego inną stację, poprzednio przypisana
stacja zostanie skasowana.
Wskazówka
W przypadku programowania stacji RDS w pamięci
umieszczane jest także ustawienie AF/TA (strona 17).
Nastawianie zaprogramowanych
stacji
1
Wybierz zakres fal, a następnie
naciœnij żądany przycisk numeryczny
((1) do (6)).
16
MEX-BT2800
4-157-841-PL(1)
C:\4157841211MEXBT2800EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Friday, December 11, 2009 2:52 PM
RDS
Wybieranie ustawień AF i TA
1
Wprowadzenie
Stacje UKF z systemem danych radiowych
(RDS) nadają obok zwykłego programu radiowego także niesłyszalne informacje cyfrowe.
Zawartoœć wyœwietlacza
A TA/TP*1
B Zakres fal, funkcja
C Częstotliwość*2 (nazwa stacji), numer
pamięci, zegar, dane RDS
*1 Podczas komunikatu o ruchu drogowym miga
wskaŸnik „TA”. WskaŸnik „TP” pali się po
odebraniu odpowiedniej stacji.
*2 Podczas odbioru stacji RDS, na lewo od wskazania
częstotliwoœci widać wskaŸnik „*”.
Aby zmieniać informacje wyświetlane w polu C,
naciskaj przycisk (DSPL/SCRL).
Naciskaj przycisk (AF/TA), aż pojawi
się żądane ustawienie.
Wybierz
Aby
AF-ON
włączyć funkcję AF i wyłączyć
funkcję TA
TA-ON
włączyć funkcję TA i wyłączyć
funkcję AF
AF, TA-ON
włączyć funkcje AF i TA
AF, TA-OFF
wyłączyć funkcje AF i TA
Programowanie stacji RDS
z ustawieniami AF i TA
Stacje RDS programuje się razem
z ustawieniami funkcji AF/TA. W przypadku
użycia funkcji BTM, programowane są tylko
stacje RDS i otrzymują one identyczne
ustawienia funkcji AF/TA.
Programując stacje ręcznie, można programować
zarówno stacje RDS, jak i pozostałe, i wybierać
indywidualne ustawienia AF i TA dla
poszczególnych stacji.
1 Wybierz ustawienia funkcji AF/TA, po czym
zaprogramuj stację przy użyciu funkcji BTM
lub ręcznie.
Funkcje RDS
Urządzenie pozwala na użycie następujących
funkcji systemu RDS:
AF (częstotliwości zastępcze)
Pozwala na wybór tego nadajnika w sieci, który
zapewnia najsilniejszy sygnał. Dzięki tej
funkcji można słuchać jednej stacji przy
podróżach na długie dystanse, bez konieczności
ręcznego zmieniania częstotliwości.
TA (komunikaty o ruchu drogowym) /
TP (programy o ruchu drogowym)
Umożliwia odbiór informacji o bieżącej
sytuacji na drogach / audycji dla kierowców.
Odebrany komunikat / program przerywa
odtwarzanie bieżącego źródła dźwięku.
PTY (typy programu)
Wyświetla typ aktualnie odbieranego programu
i umożliwia wyszukanie programu określonego
typu.
CT (czas zegarowy)
Umożliwia nastawianie zegara na podstawie
danych CT z sygnału RDS.
Uwagi
• Zestaw dostępnych funkcji RDS zależy od kraju
i regionu.
• System RDS może nie działać właœciwie, jeœli sygnał
stacji jest słaby albo jeœli nastawiona stacja nie
nadaje danych RDS.
Odbieranie komunikatów
o zagrożeniu
Jeśli jest włączona funkcja AF albo TA
i rozpocznie się nadawanie komunikatu
o zagrożeniu, to urządzenie automatycznie
przerwie odtwarzanie i przełączy się na ten
komunikat.
Wskazówka
Jeżeli w czasie odbioru komunikatu o ruchu
drogowym zostanie zmieniona głoœnoœć, wybrany
poziom głoœnoœci zostanie umieszczony w pamięci
radioodtwarzacza i będzie automatycznie
przywracany przy kolejnych komunikatach.
Słuchanie programu dla jednego
regionu — REG
Kiedy jest włączona funkcja AF: fabryczne
ustawienie urządzenia ogranicza odbiór do
określonego regionu. Dzięki temu nie włączy się
inna stacja regionalna o silniejszym sygnale.
Po opuszczeniu obszaru nadawania stacji
regionalnej należy wybrać ustawienie
„REG-OFF” (strona 25).
Uwaga
Ta funkcja nie działa w Wielkiej Brytanii i w niektórych
innych państwach.
17
MEX-BT2800
4-157-841-PL(1)
C:\4157841211MEXBT2800EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Friday, December 11, 2009 2:52 PM
Funkcja łącza lokalnego (dotyczy
tylko Wielkiej Brytanii)
Funkcja łącza lokalnego pozwala na wybieranie
innych stacji lokalnych nadających na danym
obszarze, nawet jeśli nie są one przypisane do
przycisków numerycznych.
1 Podczas odbioru stacji UKF naciśnij przycisk
numeryczny ((1) do (6)), do którego jest
przypisana lokalna stacja.
2 W ciągu pięciu sekund ponownie naciśnij
przycisk numeryczny lokalnej stacji.
Powtarzaj te czynności aż do odebrania
żądanej stacji lokalnej.
Wybieranie ustawienia CT
1
Wybierz na ekranie ustawień
ustawienie „CT-ON” (strona 25).
Uwagi
• Funkcja CT może nie działać pomimo odbierania
stacji RDS.
• Między godziną nastawioną przez funkcję CT
a rzeczywistą godziną może występować niewielka
różnica.
Wybieranie typu programu PTY
1
Podczas słuchania stacji UKF
przytrzymaj wciœnięty przycisk (AF/TA)
(PTY).
Jeśli stacja nadaje dane PTY, pojawi się
nazwa typu obecnego programu.
2
Naciskaj przycisk (AF/TA) (PTY), aż
pojawi się żądany typ programu.
3
Naciœnij przycisk (SEEK) +/–.
Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie stacji,
która nadaje program wybranego typu.
Typy programów
NEWS (Wiadomości), AFFAIRS
(Aktualności), INFO (Informacje), SPORT
(Sport), EDUCATE (Edukacja), DRAMA
(Słuchowiska), CULTURE (Kultura),
SCIENCE (Nauka), VARIED (Różne), POP M
(Muzyka pop), ROCK M (Muzyka rockowa),
EASY M (Muzyka łatwa w odbiorze),
LIGHT M (Lekka muzyka klasyczna),
CLASSICS (Muzyka klasyczna), OTHER M
(Inne rodzaje muzyki), WEATHER (Pogoda),
FINANCE (Finanse), CHILDREN (Programy
dla dzieci), SOCIAL A (Programy społeczne),
RELIGION (Religia), PHONE IN (Audycje na
telefon), TRAVEL (Podróże), LEISURE (Czas
wolny), JAZZ (Muzyka jazzowa), COUNTRY
(Muzyka country), NATION M (Muzyka
ludowa), OLDIES (Złote przeboje), FOLK M
(Muzyka folk), DOCUMENT (Programy
dokumentalne)
Uwaga
Funkcji tej nie można używać w pewnych krajach,
w których nie są dostępne dane PTY.
18
MEX-BT2800
4-157-841-PL(1)
C:\4157841211MEXBT2800EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Friday, December 11, 2009 2:52 PM
Odtwarzacz CD
Bluetooth (telefonowanie /
transmisja muzyki)
Zawartoœć wyœwietlacza
Operacje zwi¹zane z funkcj¹
Bluetooth
Chcąc korzystać z funkcji Bluetooth trzeba
wykonać opisane poniżej czynności.
A Źródło dźwięku
B Nazwa utworu*1, Nazwa płyty /
wykonawcy*1, Nazwa wykonawcy*1, Numer
albumu*2, Nazwa albumu*1, Numer utworu /
Czas odtwarzania, Zegar
*1 Wyœwietlane są informacje zawarte w danych CD
TEXT i plikach MP3 / WMA.
*2 Numer albumu jest wyœwietlany tylko po zmianie
albumu.
Aby zmieniać informacje wyświetlane w polu B,
naciskaj przycisk (DSPL/SCRL).
Wskazówka
Wyœwietlane informacje zależą od modelu, rodzaju
płyty, formatu nagrania i ustawień. Szczegółowe
informacje o plikach MP3 / WMA podano na stronie
28.
Odtwarzanie wielokrotne
i w przypadkowej kolejnoœci
1
Podczas odtwarzania naciskaj
przycisk (3) (REP) lub (4) (SHUF), aż
pojawi się żądane ustawienie.
Wybierz
Aby odtwarzać
TRACK
utwór w trybie
z powtarzaniem
ALBUM*
zawartość albumu
w trybie z powtarzaniem
SHUF ALBUM*
zawartość albumu
w przypadkowej
kolejności
SHUF DISC
zawartość płyty
w przypadkowej
kolejności
1 Parowanie
Przed pierwszym połączeniem urządzeń
Bluetooth konieczne jest ich wzajemne
uwierzytelnienie, zwane „parowaniem”.
Operację tę trzeba wykonać tylko za
pierwszym razem – później radioodtwarzacz
i drugie urządzenie będą się rozpoznawać
automatycznie. Sparować można maksymalnie 8 urządzeń. (W zależności od urządzenia,
przy każdym łączeniu może być wymagane
wprowadzenie kodu uwierzytelniającego.)
2 Łączenie
Aby użyć urządzenia po wykonaniu
parowania, należy rozpocząć łączenie.
Niekiedy podczas parowania możliwe jest
automatyczne połączenie urządzeń.
3 Telefonowanie w trybie
głoœnomówiącym / strumieniowa
transmisja muzyki
Po nawiązaniu połączenia można rozmawiać
bez angażowania rąk i słuchać muzyki.
Witryna pomocy technicznej
http://support.sony-europe.com/
* Podczas odtwarzania utworu MP3 / WMA
Aby przywrócić normalny tryb odtwarzania,
wybierz ustawienie „ OFF” lub „SHUF OFF”.
19
MEX-BT2800
4-157-841-PL(1)
C:\4157841211MEXBT2800EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Friday, December 11, 2009 2:52 PM
5
Parowanie
Najpierw należy przeprowadzić wzajemne
uwierzytelnianie (parowanie) urządzenia
Bluetooth (telefonu komórkowego itp.)
i radioodtwarzacza. Sparować można
maksymalnie 8 urządzeń. Parowanie wykonuje
się jeden raz – nie trzeba go powtarzać.
1
Umieœć urządzenie Bluetooth w odległoœci do 1 m od tego urządzenia.
2
Naciœnij przycisk (BT) i trzymaj go, aż
zacznie migać wskaŸnik „ ” (około 5
sekund).
Urządzenie przełączy się w tryb gotowości do
parowania.
miga
3
Przełącz urządzenie Bluetooth w tryb
wyszukiwania.
Na wyświetlaczu podłączanego urządzenia
pojawi się lista rozpoznanych urządzeń.
Radioodtwarzacz pojawia się na podłączanym urządzeniu pod nazwą „XPLOD”.
Rozpocznij łączenie urządzenia
Bluetooth z radioodtwarzaczem.
Po nawiązaniu połączenia pojawia się
wskaźnik „ ” lub „ ”.
* W zależnoœci od urządzenia, kod uwierzytelniający
może być okreœlany mianem „klucz”, „kod PIN”,
„numer PIN” lub „hasło”.
Uwaga
Tryb gotowoœci do parowania pozostaje aktywny aż
do nawiązania połączenia.
Informacja o ikonach Bluetooth
Urządzenie wyświetla następujące ikony:
pali się:
miga:
Sygnał Bluetooth włączony
Tryb gotowości do
parowania
zgaszona: Sygnał Bluetooth
wyłączony
Udane połączenie
pali się:
Łączenie
miga:
zgaszona: Brak połączenia
Udane połączenie
pali się:
Łączenie
miga:
zgaszona: Brak połączenia
DR-BT30Q
XPLOD
XXXXXXX
4
Jeœli na wyœwietlaczu podłączanego
urządzenia pojawi się żądanie kodu
uwierzytelniającego*, wprowadŸ
„0000”.
WprowadŸ kod
uwierzytelniający.
XXXX
„0000”
W pamięciach radioodtwarzacza i urządzenia
Bluetooth zostaną zapisane odpowiednie
informacje. Po sparowaniu urządzenia są
gotowe do połączenia.
20
Wskaźnik „ ” miga, a po zakończeniu
parowania zapala się na stałe.
MEX-BT2800
4-157-841-PL(1)
C:\4157841211MEXBT2800EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Friday, December 11, 2009 2:52 PM
£¹czenie
Po wykonaniu parowania należy wykonać tę
procedurę.
Włączanie wyjœciowego sygnału
Bluetooth z radioodtwarzacza
Chcąc korzystać z funkcji Bluetooth, trzeba
włączyć wyjściowy sygnał Bluetooth
z urządzenia.
1
Naciœnij przycisk (BT) i trzymaj go, aż
zapali się wskaŸnik „ ” (około
3 sekund).
Sygnał Bluetooth zostanie włączony.
Podłączanie telefonu
komórkowego
1
SprawdŸ, czy w radioodtwarzaczu
i telefonie komórkowym jest włączony
sygnał Bluetooth.
2
Połącz telefon z tym urządzeniem.
Po nawiązaniu połączenia pojawia się
wskaźnik „ ”.
Wskazówka
Kiedy jest włączony sygnał Bluetooth: w momencie
włączenia zapłonu radioodtwarzacz automatycznie
podłącza ostatnio podłączony telefon komórkowy.
Dostępnoœć tej funkcji zależy także od telefonu. Jeœli
połączenie nie następuje automatycznie, trzeba je
wykonać ręcznie.
Podłączanie urządzenia audio
1
SprawdŸ, czy w radioodtwarzaczu
i urządzeniu audio jest włączony
sygnał Bluetooth.
2
Połącz urządzenie audio
z radioodtwarzaczem.
Po nawiązaniu połączenia pojawia się
wskaźnik „ ”.
Łączenie radioodtwarzacza
z ostatnio podłączanym
urządzeniem audio
1 Sprawdź, czy w radioodtwarzaczu
i urządzeniu audio jest włączony sygnał
Bluetooth.
2 Naciskając przycisk (SOURCE/OFF),
wyświetl napis „BT AUDIO”.
3 Naciśnij przycisk (6).
Podczas łączenia miga wskaźnik „ ”. Po
nawiązaniu połączenia ikona „ ” zapala się
na stałe.
Łączenie radioodtwarzacza
z ostatnio podłączanym telefonem
komórkowym
1 Sprawdź, czy w radioodtwarzaczu i telefonie
komórkowym jest włączony sygnał Bluetooth.
2 Naciskając przycisk (SOURCE/OFF),
wyświetl napis „BT PHONE”.
3 Naciśnij przycisk
(trybu
głośnomówiącego).
Podczas łączenia miga wskaźnik „ ”. Po
nawiązaniu połączenia ikona „ ” zapala się
na stałe.
Uwaga
Radioodtwarzacza nie można połączyć z telefonem
komórkowym podczas strumieniowej transmisji
dŸwięku. W takim przypadku należy łączyć telefon
z radioodtwarzaczem. W odtwarzanym dŸwięku mogą
się pojawić zakłócenia powodowane przez łączenie.
21
MEX-BT2800
4-157-841-PL(1)
C:\4157841211MEXBT2800EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Friday, December 11, 2009 2:52 PM
Telefonowanie w trybie
g³oœnomówi¹cym
Najpierw należy sprawdzić, czy radioodtwarzacz
jest połączony z telefonem komórkowym.
Odbieranie połączeń
Przekazywanie połączeń
Chcąc włączyć lub wyłączyć żądane urządzenie
(radioodtwarzacz / telefon komórkowy), można
wykonać poniższą czynność.
1
Przytrzymaj wciœnięty przycisk
(trybu głoœnomówiącego) lub użyj
telefonu komórkowego.
Kiedy dzwoni telefon, dźwięk dzwonka dobiega
z głośników samochodu.
Szczegółów dotyczących obsługi telefonu należy
szukać w jego instrukcji obsługi.
1
Uwaga
W zależnoœci od telefonu komórkowego, próba
przekazania połączenia może spowodować
wyłączenie trybu głoœnomówiącego.
Kiedy dzwoni dzwonek, naciœnij
przycisk (trybu głoœnomówiącego).
Rozpocznie się połączenie.
Kończenie połączenia
Ponownie naciśnij przycisk
głośnomówiącego).
(trybu
Aby odrzucić połączenie, naciśnij przycisk
(trybu głośnomówiącego) na 2 sekundy.
Regulacja wzmocnienia mikrofonu
Do wyboru są dwa poziomy głośności („LOW”
lub „HI”) pozwalające na dobór odpowiedniej
głośności do potrzeb rozmówcy.
Włączanie wybierania głosowego
Istnieje możliwość użycia funkcji wybierania
głosowego w telefonie komórkowym
podłączonym do tego urządzenia przez
wypowiedzenie znacznika głosowego
zapisanego w telefonie.
1
Naciskając przycisk (SOURCE/OFF),
wyœwietl napis „BT PHONE”.
2
Naciœnij przycisk (trybu
głoœnomówiącego).
Telefon komórkowy przełączy się w tryb
wybierania głosowego.
3
Wypowiedz znacznik głosowy
zapisany w telefonie.
Po rozpoznaniu głosu zostanie nawiązane
połączenie.
1 Podczas rozmowy naciskaj przycisk (5).
Warianty zmieniają się następująco:
MIC-LOW y MIC-HI
Uwaga
Mikrofon radioodtwarzacza znajduje się z tyłu panelu
czołowego (strona 14). Nie zasłaniać mikrofonu taœmą
itp.
Inicjowanie połączeń
Można wybrać tylko ostatnio wybierany numer.
1
Naciskając przycisk (SOURCE/OFF),
wyœwietl napis „BT PHONE”.
2
Na co najmniej 3 sekundy naciœnij
przycisk (trybu głoœnomówiącego).
Rozpocznie się połączenie.
Kończenie połączenia
Ponownie naciśnij przycisk
głośnomówiącego).
(trybu
Aby połączyć się z innym numerem, należy użyć
telefonu komórkowego, a następnie przekazać
połączenie.
Szczegółowe informacje o przekazywaniu
połączeń podano poniżej.
Uwagi
• Najpierw należy sprawdzić, czy radioodtwarzacz jest
połączony z telefonem komórkowym.
• Najpierw należy zapisać w telefonie znacznik
głosowy.
• Kiedy telefon jest podłączony do radioodtwarzacza,
w pewnych przypadkach funkcja wybierania
głosowego może nie działać.
• Rozpoznanie dŸwięku mogą utrudniać hałasy, takie
jak dŸwięk pracy silnika. Aby poprawić odbiór,
należy używać tej funkcji przy możliwie niskim
poziomie hałasu.
• Działanie funkcji wybierania głosowego zależy od
efektywnoœci funkcji rozpoznawania w telefonie
komórkowym. Szczegółów należy szukać na
stronach www pomocy technicznej (strona 19).
Wskazówki
• Znacznik głosowy należy wymówić w taki sam
sposób, jak przy jego zapisie w telefonie.
• Znacznik głosowy należy zapisać, siedząc
w samochodzie, przez radioodtwarzacz, przy
wybranym Ÿródle dŸwięku „BT PHONE”.
22
MEX-BT2800
4-157-841-PL(1)
C:\4157841211MEXBT2800EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 23 Friday, December 11, 2009 2:52 PM
Strumieniowa transmisja
muzyki
Słuchanie muzyki z urządzenia
audio
Radioodtwarzacz umożliwia słuchanie muzyki
z urządzenia audio zgodnego z profilem A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile)
technologii Bluetooth.
Sterowanie urządzeniem audio
z radioodtwarzacza
Jeśli urządzenie audio jest zgodne z profilem
Bluetooth AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile), można korzystać z wymienionych pod
spodem funkcji. (Sposób postępowania zależy od
urządzenia audio.)
Aby
Naciœnij przycisk
Odtwarzać
(6) (PAUSE)* na
radioodtwarzaczu.
1
Zmniejsz głoœnoœć
w radioodtwarzaczu.
2
Włączyć pauzę (6) (PAUSE)* na
radioodtwarzaczu.
Naciskając przycisk (SOURCE/OFF),
wyœwietl napis „BT AUDIO”.
3
Włącz odtwarzanie w urządzeniu
audio.
Pomijać utwory SEEK –/+ (./>) [jeden
raz na każdy utwór]
4
Wyreguluj głoœnoœć
w radioodtwarzaczu.
Korygowanie poziomu głoœnoœci
Istnieje możliwość skompensowania różnicy
poziomu dźwięku między radioodtwarzaczem
a urządzeniem audio Bluetooth.
1 Włącz odtwarzanie w urządzeniu audio
Bluetooth i nastaw w nim umiarkowany
poziom głośności.
2 Nastaw w radioodtwarzaczu normalny poziom
głośności.
3 Naciskaj przycisk wyboru, aż pojawi się napis
„BTA”, po czym wyreguluj poziom głośności
(–8 dB do +18 dB) regulatorem głośności.
* W zależnoœci od urządzenia konieczne może być
dwukrotne naciœnięcie.
Do obsługi innych funkcji należy używać
urządzenia audio.
Uwagi
• Podczas odtwarzania z urządzenia audio,
radioodtwarzacz nie wyœwietla numeru utworu,
czasu, stanu odtwarzania i tym podobnych
informacji z podłączonego urządzenia.
• Zmiana Ÿródła dŸwięku w radioodtwarzaczu nie
wstrzymuje odtwarzania w urządzeniu audio.
Wskazówka
Telefon komórkowy zgodny z profilem A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile) można
podłączyć jako urządzenie audio i słuchać muzyki.
Usuwanie uwierzytelnienia
wszystkich pod³¹czonych
urz¹dzeñ
1
Naciœnij na 1 sekundę przycisk
(SOURCE/OFF), aby wyłączyć zasilanie.
2
Jeœli pali się wskaŸnik „ ”, naciœnij
przycisk (BT) i trzymaj go dotąd, aż
wskaŸnik „ ” zniknie.
3
4
Wciœnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
5
Naciœnij przycisk (SEEK) +.
Rozpocznie się inicjalizacja.
Usuwanie uwierzytelnienia wszystkich
urządzeń trwa 3 sekundy. Kiedy miga napis
„INITIAL”, nie wyłączaj zasilania.
Naciskaj przycisk wyboru dotąd, aż
pojawi się napis „BT INIT”.
23
MEX-BT2800
4-157-841-PL(1)
C:\4157841211MEXBT2800EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 24 Friday, December 11, 2009 2:52 PM
Inne funkcje
Zmienianie ustawieñ dŸwiêku
Regulacja krzywej korekty — EQ3
Po wybraniu trybu korekty „CUSTOM” można
wybrać własne ustawienia korektora.
1
Wybierz Ÿródło dŸwięku, po czym
naciskaj przycisk wyboru, aż pojawi
się napis „EQ3”.
Regulacja parametrów dŸwięku
1
Naciskaj przycisk wyboru dotąd, aż
pojawi się żądany wariant.
2
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
wariant „CUSTOM”.
2
Obracając pokrętło sterujące, zmień
ustawienie wybranego parametru.
Po 5 sekundach wybieranie ustawień jest
zakończone, a wyświetlacz powraca do
normalnego trybu odbioru / odtwarzania.
3
Naciskaj przycisk wyboru dotąd, aż
pojawi się napis „LOW” (tony niskie),
„MID” (tony œrednie) lub „HI” (tony
wysokie).
4
Obracając pokrętło sterujące, zmień
ustawienie wybranego parametru.
Poziom dźwięku można regulować
z dokładnością do 1 dB, od –10 dB do
+10 dB.
Można zmienić ustawienia następujących
parametrów (szczegóły podano na wskazanych
stronach).
EQ3
W urządzeniu jest zaprogramowanych 7
krzywych korekty dźwięku (XPLOD, VOCAL,
EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY,
CUSTOM i OFF).
LOW*1, MID*1, HI*1 (strona 24)
BAL (balans)
Regulacja balansu dźwięku między lewym
a prawym głośnikiem.
FAD (proporcje przód-tył)
Regulacja balansu dźwięku między przednimi
a tylnymi głośnikami.
SUB*2 ((głośność w subwooferze)
Regulacja głośności w subwooferze.
AUX*3 (poziom ze źródła AUX)
Regulacja poziomu dźwięku z każdego
z podłączonych urządzeń dodatkowych:
„+18 dB” – „0 dB” – „–8 dB”.
To ustawienie eliminuje konieczność
korygowania głośności przy zmianie źródła
dźwięku.
BTA*4 (poziom ze źródła BT-Audio)
Regulacja poziomu dźwięku z każdego
z podłączonych urządzeń audio Bluetooth:
„+18 dB” – „0 dB” – „–8 dB.”
To ustawienie eliminuje konieczność
korygowania głośności przy zmianie źródła
dźwięku (strona 23).
Powtarzając czynności 3 i 4, wyreguluj
krzywą korekty.
W celu przywrócenia fabrycznie
zaprogramowanej krzywej korekty, przed
zakończeniem wybierania ustawień naciśnij
na dwie sekundy przycisk wyboru.
Po 5 sekundach wybieranie ustawień jest
zakończone, a wyświetlacz powraca do
normalnego trybu odbioru / odtwarzania.
Wskazówka
Dostępne są także inne krzywe korekty.
*1 Kiedy jest włączona funkcja EQ3.
*2 Kiedy wyjœcie dŸwięku pracuje w trybie „SUBOUT” (strona 25).
Przy minimalnym ustawieniu widać wskazanie
„ATT”. Do wyboru jest 21 ustawień.
*3 Kiedy jest udostępnione Ÿródło AUX (strona 26).
*4 Kiedy jest udostępnione Ÿródło Bluetooth (strona
23).
24
MEX-BT2800
4-157-841-PL(1)
C:\4157841211MEXBT2800EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 25 Friday, December 11, 2009 2:52 PM
Zmienianie ustawieñ
radioodtwarzacza — SET
1
Wciœnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Naciskaj przycisk wyboru dotąd, aż
pojawi się żądany wariant.
3
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
żądane ustawienie (na przykład „ON”
albo „OFF”).
4
Wciœnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Wybieranie ustawień jest zakończone,
a wyświetlacz powraca do normalnego trybu
odbioru / odtwarzania.
Uwaga
Wyœwietlane warianty zależą od wybranego Ÿródła
dŸwięku i ustawień.
Można zmienić ustawienia następujących
parametrów (szczegóły podano na wskazanych
stronach).
CLOCK-ADJ (nastawianie zegara) (strona 8)
CT (czas zegarowy)
Włączanie („ON”) lub wyłączanie („OFF”)
funkcji CT (strona 17, 18).
BEEP (sygnalizacja dźwiękowa)
Włączanie lub wyłączanie sygnalizacji
dźwiękowej: „ON” (wł.), „OFF” (wył.).
AUX-A*1 (źródło AUX)
Włączanie lub wyłączanie („AUX-A-OFF”)
wyświetlania źródła AUX: „ON” (wł.), „OFF”
(wył.) (strona 26).
A.OFF (automatyczne wyłączanie)
Automatyczne, całkowite wyłączanie
radioodtwarzacza po upływie zadanego czasu
od jego wyłączenia: „NO” (nie), „30S
(sekund)”, „30M (minut)”, „60M (minut)”.
SUB/REAR*1
Przełączanie funkcji wyjścia dźwięku:
„SUB-OUT” (subwoofer), „REAR-OUT”
(wzmacniacz mocy).
DEMO (tryb pokazu)
Włączanie lub wyłączanie trybu pokazu: „ON”
(wł.), „OFF” (wył.).
DIM (jasność wyświetlacza)
Zmienianie jasności wyświetlacza: „ON” (wł.),
„OFF” (wył.).
A.SCRL (automatyczne przesuwanie się
napisów)
Automatyczne przesuwanie się długich
napisów: „ON” (wł.), „OFF” (wył.).
LOCAL (tryb wyszukiwania lokalnego)
– „ON”: nastawianie tylko stacji o dość silnym
sygnale.
– „OFF”: nastawianie wszystkich stacji.
MONO*2 (tryb monofoniczny)
Wybieranie trybu monofonicznego w celu
poprawy jakości odbioru w paśmie UKF: „ON”
(wł.), „OFF” (wył.).
REG*2 (odbiór stacji regionalnej)
Włączanie („ON”) lub wyłączanie („OFF”)
ograniczenia odbioru do określonego regionu
(strona 17).
LPF*3 (filtr dolnoprzepustowy)
Wybieranie częstotliwości odcięcia subwoofera:
„OFF” (wył.), „80Hz”, „100Hz”, „120Hz”,
„140Hz”, „160Hz”.
LPF NORM/REV*3 (filtr dolnoprzepustowy
normalny / odwrotny)
Wybieranie fazy subwoofera: „NORM”, „REV”
(odwrotna).
HPF (filtr górnoprzepustowy)
Wybieranie częstotliwości odcięcia przedniego /
tylnego głośnika: „OFF” (wył.), „80Hz”,
„100Hz”, „120Hz”, „140Hz”, „160Hz”.
LOUD (kontur)
Wzmacnianie tonów niskich i wysokich w celu
uzyskania czystego dźwięku przy małej
głośności: „ON” (wł.), „OFF” (wył.).
BTM (strona 16)
BT INIT*1 (inicjalizacja Bluetooth) (strona 23)
*1 Kiedy urządzenie jest wyłączone.
*2 Kiedy odbierana jest stacja UKF.
*3 Kiedy wyjœcie dŸwięku pracuje w trybie
„SUB-OUT”.
25
MEX-BT2800
4-157-841-PL(1)
C:\4157841211MEXBT2800EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 26 Friday, December 11, 2009 2:52 PM
Pos³ugiwanie siê oferowanymi
oddzielnie urz¹dzeniami
Pilot-karta RM-X114
Odpowiednie przyciski na pilocie-karcie pełnią
te same funkcje co przyciski na
radioodtwarzaczu.
Dodatkowe urządzenie audio
Gniazdo wejścia AUX (mini jack stereo)
umożliwia podłączenie oferowanego oddzielnie
przenośnego urządzenia audio. Później można
wybrać odpowiednie źródło i słuchać dźwięku
z podłączonego urządzenia przez głośniki
samochodu. Istnieje możliwość skompensowania
różnicy poziomu dźwięku między
radioodtwarzaczem a przenośnym urządzeniem
audio.
DSPL
MENU*
SOURCE
</,
(SEEK –/+)
VOL (+/–)
1 Wyłącz urządzenie przenośne.
2 Zmniejsz głośność w radioodtwarzaczu.
3 Podłącz urządzenie do radioodtwarzacza.
AUX
AUX
Przewód połączeniowy*
(wyposażenie dodatkowe)
* Użyj przewodu z prostym wtykiem.
Korygowanie poziomu głoœnoœci
Przed rozpoczęciem odtwarzania należy
skorygować głośność w każdym z podłączanych
urządzeń.
1 Zmniejsz głośność w radioodtwarzaczu.
2 Naciskaj przycisk (SOURCE/OFF), aż pojawi
się wskazanie „AUX”.
Po chwili pojawi się napis „AUX FRONT
IN”.
3 Włącz odtwarzanie w przenośnym urządzeniu
audio i nastaw w nim umiarkowany poziom
głośności.
4 Nastaw w radioodtwarzaczu normalny poziom
głośności.
5 Skoryguj poziom głośności (strona 24).
MODE
SEEK–
SOUN
D
DISC +
SOURCE
DISC –
LIST
SEEK+
R
ENTE
+
m/M
(DISC*/
PRESET
+/–)
ENTER*
PRESET –
OFF
MODE
LIST
PRESET +
MENU
SOUND
OFF
Podłączanie przenoœnego
urządzenia
DSPL
ATT
VOL
ATT
–
Pilot-karta zawiera wymienione poniżej
przyciski, które nie występują lub działają
inaczej niż na radioodtwarzaczu.
• Przycisk DSPL
Służy do zmieniania wyświetlanej zawartości.
• Przycisk SOURCE
Służy do włączania / zmieniania źródła
dźwięku (Radio / CD / AUX / Bluetooth audio /
telefon Bluetooth).
• Przyciski </, (SEEK –/+)
Służą do sterowania radiem / odtwarzaczem
CD / urządzeniem Bluetooth audio, tak jak
przycisk (SEEK) –/+ na radioodtwarzaczu.
• Przycisk SOUND
Działa tak jak przycisk wyboru na
radioodtwarzaczu.
Telefon Bluetooth:
Naciśnij go na ponad 2 sekundy, aby ponownie
wybrać ostatnio wybierany numer.
Naciśnij go, aby włączyć tryb wybierania
głosowego / zakończyć połączenie lub odebrać
telefon.
• Przycisk OFF
Służy do wyłączania zasilania / zatrzymywania
urządzenia źródłowego / kończenia połączenia.
• Przycisk LIST
Służy do wybierania typu PTY w systemie
RDS.
• Przyciski M/m (DISC*/PRESET +/–)
Służą do sterowania odtwarzaczem CD, tak jak
przyciski (1)/(2) (ALBUM –/+) na
radioodtwarzaczu.
• Przycisk ATT (wyciszania)
Służy do wyciszania dźwięku. Aby wyłączyć tę
funkcję, ponownie naciśnij przycisk.
* Funkcja niedostępna w tym urządzeniu
26
MEX-BT2800
4-157-841-PL(1)
C:\4157841211MEXBT2800EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 27 Friday, December 11, 2009 2:52 PM
Uwaga
Jeœli radioodtwarzacz zostanie wyłączony i zniknie
zawartoœć wyœwietlacza, to sterowanie za pomocą
pilota-karty nie jest możliwe dopóty, dopóki nie
zostanie naciœnięty przycisk (SOURCE/OFF) na
radioodtwarzaczu albo radioodtwarzacz nie zostanie
włączony przez włożenie płyty.
Informacje dodatkowe
Zalecenia eksploatacyjne
• Jeśli samochód stał zaparkowany i bezpośrednio
świeciło na niego słońce, przed użyciem
urządzenia należy je ostudzić.
• Antena sterowana siłownikiem będzie się
wysuwała automatycznie.
Skraplanie pary wodnej
W razie skroplenia się w urządzeniu pary wodnej
należy wyjąć płytę i odczekać mniej więcej godzinę
na wyschnięcie urządzenia; w przeciwnym razie nie
będzie ono działało właściwie.
Aby zachować wysoką jakoœć
dŸwięku
Chronić urządzenie i płyty przed zachlapaniem.
Uwagi o płytach
• Nie narażać płyt na bezpośrednie promieniowanie
słoneczne ani oddziaływanie źródeł ciepła, takich
jak przewody z gorącym powietrzem. Nigdy nie
zostawiać ich w samochodzie zaparkowanym
w pełnym słońcu.
• Przed odtwarzaniem należy
przetrzeć ściereczką do
czyszczenia, od środka na
zewnątrz. Nie używać
rozpuszczalników, takich jak
benzyna czy rozcieńczalnik ani
dostępnych w handlu środków
czyszczących.
• Urządzenie jest przystosowane
do odtwarzania płyt zgodnych ze standardem
płyty kompaktowej (CD). Płyty DualDisc
i niektóre płyty muzyczne kodowane
z wykorzystaniem technologii ochrony przed
kopiowaniem nie są zgodne ze standardem płyty
kompaktowej (CD) i dlatego urządzenie może nie
odtwarzać takich płyt.
• Płyty, których nie można odtwarzać
– Płyty z naklejonymi etykietkami albo
naklejkami. Próba odtworzenia takiej płyty grozi
awarią urządzenia lub zniszczeniem płyty.
– Płyty o specjalnych kształtach (serca, kwadratu,
gwiazdy itp.). Próba odtworzenia takiej płyty
grozi awarią urządzenia.
– Płyty o średnicy 8 cm
Uwagi o płytach CD-R / CD-RW
• Wartości maksymalne: (tylko CD-R / CD-RW)
– foldery (albumy): 150 (łącznie z folderem
głównym)
– pliki (utwory) i foldery: 300 (jeśli nazwa folderu
/ pliku składa się z wielu znaków, liczba ta może
być mniejsza od 300)
– maksymalna liczba wyświetlanych znaków
w nazwie folderu / pliku: 32 (Joliet) / 64
(Romeo)
27
MEX-BT2800
4-157-841-PL(1)
C:\4157841211MEXBT2800EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 28 Friday, December 11, 2009 2:52 PM
• Jeśli płyta zawierająca wiele sesji rozpoczyna się
sesją CD-DA, zostanie rozpoznana jako płyta
CD-DA, a inne sesje nie będą odtwarzane.
• Płyty, których nie można odtwarzać
– CD-R / CD-RW o niskiej jakości nagrania.
– CD-R / CD-RW nagrane w nieobsługiwanym
urządzeniu nagrywającym.
– niewłaściwie sfinalizowane płyty CD-R /
CD-RW.
– CD-R/CD-RW inne niż nagrane w formacie
muzycznej płyty CD lub w formacie MP3
zgodnym z ISO9660 poziom 1 / poziom 2, Joliet
/ Romeo lub wielosesyjnym.
Informacja o plikach WMA
• WMA (Windows Media Audio) jest standardem
kompresji plików muzycznych. Dane dźwiękowe
CD ulegają zmniejszeniu do mniej więcej 1/22*
początkowej wielkości.
• Znaczniki WMA mogą liczyć 63 znaków.
• Przy nadawaniu nazw plikom WMA należy
pamiętać o dodawaniu rozszerzenia „.wma”.
• Przy odtwarzaniu lub przewijaniu do przodu / do
tyłu pliku WMA zapisanego w trybie VBR
(zmiennej przepływności) może się pojawiać
nieprecyzyjny czas odtwarzania.
* tylko przy 64 kb/s
Kolejnoœć odtwarzania plików
MP3/WMA
MP3 / WMA
Folder
(album)
Plik (utwór)
MP3 / WMA
Uwaga
Nie można odtwarzać następujących plików WMA:
– poddanych bezstratnej kompresji,
– objętych ochroną przed kopiowaniem.
Informacja o funkcji Bluetooth
Co to jest technologia Bluetooth?
Informacja o plikach MP3
• MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) jest
znormalizowaną technologią i formatem służącym
do kompresji dźwięku. Dane dźwiękowe CD
ulegają zmniejszeniu do mniej więcej 1/10
początkowej wielkości.
• Znaczniki ID3 w wersji 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4
dotyczą tylko plików MP3. Znacznik ID3 liczy
15/30 znaków (1.0 i 1.1) albo 63/126 znaków (2.2,
2.3 i 2.4).
• Przy nadawaniu nazw plikom MP3 należy
pamiętać o dodawaniu rozszerzenia „.mp3”.
• Przy odtwarzaniu lub przewijaniu do przodu / do
tyłu pliku MP3 zapisanego w trybie VBR
(zmiennej przepływności) może się pojawiać
nieprecyzyjny czas odtwarzania.
Uwaga
Przy odtwarzaniu plików MP3 o dużej przepływnoœci,
takiej jak 320 kb/s, mogą występować przerwy
w dŸwięku.
28
• Bluetooth jest technologią bezprzewodową
o małym zasięgu umożliwiającą bezprzewodowe
przesyłanie danych między urządzeniami
cyfrowymi, takimi jak telefon komórkowy
i zestaw słuchawkowy. Zasięg łączności
bezprzewodowej Bluetooth wynosi mniej więcej
10 m. Najczęściej łączy się dwa urządzenia, ale
istnieją urządzenia, które można łączyć z wieloma
urządzeniami.
• Technologia bezprzewodowa Bluetooth nie
wymaga używania przewodów ani odpowiedniego
ustawiania urządzeń względem siebie, jak w technologii podczerwonej. Podłączane urządzenie może się więc znajdować w torbie albo w kieszeni.
• Technologia Bluetooth jest międzynarodowym
standardem uznawanym i wykorzystywanym
przez miliony firm z całego świata.
Łącznoœć przez interfejs Bluetooth
• Zasięg łączności bezprzewodowej Bluetooth
wynosi mniej więcej 10 m.
Maksymalny zasięg zależy od obecności
przeszkód (osób, metalu, ścian) i pól
elektromagnetycznych.
• Na jakość łączności Bluetooth mogą wpływać
następujące czynniki:
– obecność przeszkód (osób, metalu, ścian)
między radioodtwarzaczem a urządzeniem
Bluetooth,
– znajdujące się w pobliżu urządzenie
wykorzystujące częstotliwość 2,4 GHz: element
bezprzewodowej sieci LAN, telefon
bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa itp.
• Urządzenia Bluetooth i bezprzewodowe sieci
LAN (IEEE802.11b/g) wykorzystują to samo
pasmo częstotliwości. Użycie radioodtwarzacza
w pobliżu bezprzewodowej sieci LAN może
prowadzić do zakłóceń w mikrofalach,
a w efekcie do pogorszenia szybkości transmisji,
powstawania zakłóceń lub problemów
z połączeniem. W takim przypadku należy:
MEX-BT2800
4-157-841-PL(1)
C:\4157841211MEXBT2800EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 29 Friday, December 11, 2009 2:52 PM
•
•
•
•
•
– używać radioodtwarzacza co najmniej 10 m od
elementów bezprzewodowej sieci LAN,
– jeśli radioodtwarzacz pracuje w odległości
mniejszej niż 10 m od elementów
bezprzewodowej sieci LAN, należy wyłączyć
sieć bezprzewodową,
– zainstalować radioodtwarzacz i urządzenie
Bluetooth możliwie blisko siebie.
Mikrofale emitowane przez urządzenie Bluetooth
mogą zakłócać pracę elektronicznych urządzeń
medycznych. Ze względu na ryzyko wypadku,
zaleca się wyłączenie radioodtwarzacza i innych
urządzeń Bluetooth w następujących miejscach:
– w miejscach występowania gazów palnych,
szpitalach, pociągach, samolotach i na stacjach
paliw;
– w pobliżu drzwi automatycznych i alarmów
pożarowych.
Radioodtwarzacz wykorzystuje zabezpieczenia
standardu Bluetooth, które służą zapewnieniu
bezpieczeństwa połączenia bezprzewodowego
Bluetooth. Mimo to, w pewnych warunkach nie
można uzyskać wystarczającego poziomu
bezpieczeństwa. Korzystając z bezprzewodowej
łączności Bluetooth, należy zachować ostrożność.
Sony nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
ujawnienie informacji wynikłe z transmisji
Bluetooth.
Nie można zagwarantować połączenia z każdym
urządzeniem Bluetooth.
– Urządzenie z funkcją Bluetooth musi być
zgodne ze standardem Bluetooth zdefiniowanym
przez Bluetooth SIG. Ponadto urządzenie musi
zostać uwierzytelnione.
– Nawet jeśli podłączane urządzenie jest zgodne
ze wspomnianym standardem Bluetooth,
niektóre urządzenia nie dają się podłączyć albo
działają niewłaściwie. Zależy to od funkcji
i parametrów technicznych urządzenia.
– W zależności od urządzenia i środowiska
transmisyjnego, podczas rozmów w trybie
głośnomówiącym mogą występować zakłócenia.
W zależności od urządzenia i środowiska
transmisyjnego rozpoczęcie transmisji może
nastąpić z pewnym opóźnieniem.
Inne
• Zależnie od jakości sygnału radiowego i miejsca
pracy urządzenia, funkcja podłączania telefonu
komórkowego przez interfejs Bluetooth może nie
działać.
• Jeśli korzystanie z urządzenia Bluetooth powoduje
uczucie dyskomfortu, należy natychmiast
zaprzestać jego używania. W przypadku
powtarzających się problemów prosimy o kontakt
z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Konserwacja
Wymiana baterii litowej
w pilocie-karcie
W normalnych warunkach bateria wystarcza na
mniej więcej rok. (Trwałość baterii może się
okazać mniejsza w zależności od warunków
pracy.)
Kiedy bateria jest bliska wyładowania, zmniejsza
się zasięg pilota-karty. Należy wtedy wymienić
baterię na nową baterię litową CR2025. Użycie
innej baterii grozi powstaniem pożaru lub
wybuchem.
x
Stroną +
do góry
Uwagi o baterii litowej
• Przechowywać baterię litową w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W razie połknięcia baterii
bezzwłocznie porozumieć się z lekarzem.
• Aby zapewnić dobry styk, należy wytrzeć baterię
suchą œciereczką.
• Instalując baterię, zwrócić uwagę na właœciwe
ułożenie biegunów.
• Ze względu na ryzyko zwarcia, nie chwytać baterii
metalowymi szczypcami.
OSTRZEŻENIE
Niewłaściwie użytkowana bateria może
wybuchnąć. Nie ładować, nie rozbierać
ani nie palić baterii.
W przypadku pytań lub problemów związanych
z urządzeniem, a nie omówionych w tej instrukcji,
prosimy o skontaktowanie się z najbliższym
autoryzowanym sklepem Sony.
29
MEX-BT2800
4-157-841-PL(1)
C:\4157841211MEXBT2800EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 30 Friday, December 11, 2009 2:52 PM
Wymiana
bezpiecznika
Demonta¿ urz¹dzenia
Wymieniając bezpiecznik,
należy użyć zamiennika
o prądzie znamionowym
identycznym z prądem
podanym na poprzednim
bezpieczniku. Jeśli bezpiecznik
przepali się, należy go
wymienić po sprawdzeniu
Bezpiecznik (10 A)
podłączenia zasilania. Jeśli
nowo wymieniony bezpiecznik
również się przepali, może to oznaczać wewnętrzne
uszkodzenie. Należy się wtedy skontaktować
z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony.
1
1 Zdejmij panel czołowy (strona 8).
2 Chwyć za oba brzegi kołnierza
ochronnego i wyciągnij kołnierz.
Czyszczenie złączy
x
Urządzenie może nie działać właściwie, jeśli nie są
czyste złącza między nim a panelem czołowym.
Aby temu zapobiec, zdejmij panel czołowy (strona
8) i wyczyść złącza bawełnianą watką. Nie naciskaj
złączy za mocno, gdyż grozi to ich uszkodzeniem.
2
Radioodtwarzacz
Tył panelu
czołowego
Uwagi
• Dla bezpieczeństwa, przed czyszczeniem złączy
należy wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
• Nigdy nie należy dotykać złączy bezpoœrednio
palcami ani żadnymi metalowymi przedmiotami.
Zdejmij kołnierz ochronny.
Wymontuj urządzenie.
1 Wsuń oba kluczyki odblokowujące aż do
ich zablokowania.
Haczykiem do
wewnątrz.
2 Pociągnij za oba kluczyki, aby obluzować
urządzenie.
3 Wysuń urządzenie z kieszeni montażowej.
30
MEX-BT2800
4-157-841-PL(1)
C:\4157841211MEXBT2800EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 31 Friday, December 11, 2009 2:52 PM
Dane techniczne
Sekcja tunera
UKF (FM)
Zakres częstotliwości: 87,5 – 108,0 MHz
Gniazdo anteny: gniazdo anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia: 150 kHz
Czułość użyteczna: 10 dBf
Selektywność: 75 dB przy 400 kHz
Odstęp sygnału od szumu: 70 dB (mono)
Separacja: 40 dB przy 1 kHz
Pasmo przenoszenia: 20 – 15 000 Hz
ŒR/DŁ (MW/LW)
Zakres częstotliwości:
ŚR (MW): 531 – 1 602 kHz
DŁ (LW): 153 – 279 kHz
Gniazdo anteny: gniazdo anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia: 25 kHz
Czułość: ŚR (MW): 26 µV, DŁ (LW): 45 µV
Sekcja odtwarzacza CD
Odstęp sygnału od szumu: 120 dB
Pasmo przenoszenia: 10 – 20 000 Hz
Kołysanie i drżenie:
Poniżej dającego się zmierzyć poziomu
Łącznoœć bezprzewodowa
System łączności:
Wersja 2.0 standardu Bluetooth
Poziom wyjściowy:
Bluetooth Standard Power Class 2 (maks.
+4 dBm)
Maks. zasięg łączności:
Około 10 m w linii wzroku*1
Pasmo częstotliwości:
Pasmo 2,4 GHz (2,4000 – 2,4835 GHz)
System modulacji: FHSS
Obsługiwane profile Bluetooth*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Handsfree Profile) 1.5
HSP (Headset Profile)
Ogólne
Wyjścia:
Wyjścia audio (przód, przełączanie tył /
subwoofer)
Złącze sterowania przekaźnikiem siłownika
antenowego
Złącze sterowania wzmacniaczem mocy
Wejścia:
Złącze sterowania wyciszaniem dźwięku przy
telefonowaniu
Wejściowe złącze pilota
Gniazdo antenowe
Gniazdo wejścia AUX (mini jack stereo)
Regulacja brzmienia:
Tony niskie: ±10 dB przy 60 Hz (XPLOD)
Tony średnie: ±10 dB przy 1 kHz (XPLOD)
Tony wysokie: ±10 dB przy 10 kHz (XPLOD)
Zasilanie: napięcie stałe 12 V z akumulatora
samochodowego (biegun ujemny na masie)
Wymiary: około 178 × 50 × 179 mm (szer. × wys. × gł.)
Wymiary montażowe: około 182 × 53 × 162 mm
(szer. × wys. × gł.)
Waga: około 1,2 kg
Dostarczane wyposażenie:
Elementy do instalacji i podłączenia (1 zestaw)
Wyposażenie dodatkowe:
Pilot-karta RM-X114
Niektóre z wymienionych tu akcesoriów mogą być
niedostępne w lokalnych sklepach. Dokładne
informacje można uzyskać w sklepie.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.
• Niektóre płytki drukowane nie zawierają środków
opóźniających zapłon opartych na halogenkach.
• Obudowy nie zawierają środków opóźniających
zapłon opartych na halogenkach.
• Materiały amortyzujące w opakowaniach są
wykonane z papieru.
*1 Faktyczny zasięg zależy od takich czynników jak
obecnoœć przeszkód między urządzeniami, pól
magnetycznych wokół kuchenki mikrofalowej,
ładunków statycznych, czułoœci odbioru,
wydajnoœci anteny, systemu operacyjnego,
oprogramowania itp.
*2 Profile standardu Bluetooth okreœlają cel
połączenia Bluetooth między urządzeniami.
Sekcja wzmacniacza mocy
Wyjścia: wyjścia głośnikowe (połączenia trwałe)
Impedancja głośników: 4 – 8 omów
Maksymalna moc wyjściowa:
52 W × 4 (przy 4 omach)
31
MEX-BT2800
4-157-841-PL(1)
C:\4157841211MEXBT2800EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 32 Friday, December 11, 2009 2:52 PM
Rozwi¹zywanie problemów
Poniższa lista ułatwi rozwiązanie problemów, jakie
mogą wystąpić z urządzeniem.
Przed zapoznaniem się z nią należy sprawdzić
połączenia i sposób obsługi.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, prosimy
o odwiedzenie następującej witryny pomocy
technicznej.
Witryna pomocy technicznej
http://support.sony-europe.com/
Ogólne
Brak zasilania urządzenia.
• Sprawdź połączenia i bezpiecznik.
• Jeśli urządzenie jest wyłączone i zgaszony jest
wyświetlacz, to do sterowania nie można używać
pilota-karty.
t Włącz urządzenie.
Antena sterowana siłownikiem nie wysuwa się.
Antena nie jest wyposażona w przekaźnik.
Brak dŸwięku.
• Włączona jest funkcja ATT lub funkcja wyciszania
przy telefonowaniu (gdy do przewodu ATT
podłączony jest przewód samochodowego zestawu
głośnomówiącego).
• W systemie z dwoma głośnikami proporcje przód-tył
(„FAD”) nie są nastawione w położenie pośrednie.
• W urządzeniu audio Bluetooth włączona jest pauza.
t Wyłącz pauzę.
Brak sygnalizacji dŸwiękowej.
• Sygnalizacja została wyłączona (strona 25).
• Podłączony jest dodatkowy wzmacniacz mocy,
a wbudowany wzmacniacz nie jest używany.
Zawartoœć pamięci uległa skasowaniu.
• Naciśnięty został przycisk RESET.
t Ponownie wprowadź ustawienia do pamięci.
• Odłączono przewód zasilający lub akumulator albo
są one nieprawidłowo podłączone.
Kasowane są zaprogramowane stacje
i właœciwa godzina.
Przepalił się bezpiecznik.
Zmiana położenia kluczyka w stacyjce
powoduje zakłócenia.
Przewody nie są właściwie podłączone do złącza
zasilania akcesoriów w samochodzie.
Podczas odtwarzania lub odbioru włącza się
tryb demonstracyjny.
Jeśli wybrane jest ustawienie „DEMO-ON” i przez 5
sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, włączy
się tryb demonstracyjny.
t Wybierz ustawienie „DEMO-OFF” (strona 25).
WskaŸniki znikają z wyœwietlacza / nie
pojawiają się na wyœwietlaczu.
• Wybrane jest ustawienie „DIM-ON” funkcji
zmniejszania jasności wyświetlacza (strona 25).
• Wskaźniki znikają po naciśnięciu na pewien czas
przycisku (SOURCE/OFF).
t Ponownie naciśnij przycisk (SOURCE/OFF), aby
wyświetlić wskaźniki.
• Złącza są brudne (strona 30).
Nie działa funkcja automatycznego
wyłączania.
Radioodtwarzacz jest włączony. Funkcja
automatycznego wyłączania działa po wyłączeniu
radioodtwarzacza.
t Wyłącz urządzenie.
Odbiór radia
Nie można odbierać stacji.
DŸwięk nie przebija się przez zakłócenia.
• Nieprawidłowo wykonane połączenia.
t Podłącz przewód sterowania siłownikiem
antenowym (niebieski) lub przewód zasilania
akcesoriów (czerwony) do przewodu zasilającego
wzmacniacza antenowego (tylko jeśli w boczną /
tylną szybę samochodu jest wbudowana antena
UKF / ŚR / DŁ).
t Sprawdź podłączenie anteny samochodowej.
t Jeśli nie wysuwa się antena sterowana
siłownikiem, sprawdź podłączenie przewodu
sterującego siłownikiem antenowym.
Nie można nastawiać zaprogramowanych
stacji.
• Zaprogramuj właściwą częstotliwość.
• Nadawany sygnał jest za słaby.
Nie działa funkcja strojenia automatycznego.
• Niewłaściwe ustawienie trybu wyszukiwania
lokalnego.
t Strojenie jest za często przerywane:
Włącz tryb „LOCAL-ON” (strona 25).
t Podczas strojenia pomijane są stacje:
Wybierz tryb „LOCAL-OFF” (strona 25).
• Nadawany sygnał jest za słaby.
t Nastaw częstotliwość ręcznie.
Podczas odbioru stacji UKF miga wskaŸnik
„ST”.
• Dokładnie nastaw częstotliwość.
• Nadawany sygnał jest za słaby.
t Wybierz tryb monofoniczny „MONO-ON”
(strona 25).
Stereofoniczna audycja UKF jest odbierana
w wersji monofonicznej.
Urządzenie pracuje w trybie monofonicznym.
t Wybierz tryb „MONO-OFF” (strona 25).
32
MEX-BT2800
4-157-841-PL(1)
C:\4157841211MEXBT2800EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 33 Friday, December 11, 2009 2:52 PM
RDS
Po kilku sekundach odbioru rozpoczyna się
wyszukiwanie stacji.
Odbierana stacja nie świadczy usługi TP albo ma słaby
sygnał.
t Wyłącz funkcję TA (strona 17).
Brak komunikatów o ruchu drogowym.
• Włącz funkcję TA (strona 17).
• Pomimo że odbierana stacja wysyła kod usługi TP,
nie nadaje żadnych komunikatów o ruchu
drogowym.
t Nastaw inną stację.
Zamiast typu PTY pojawia się wskazanie
„- - - - - - - -”.
• Nastawiona stacja nie działa w systemie RDS.
• Dane RDS nie zostały odebrane.
• Stacja nie określa typu programu.
Odtwarzanie płyt CD
Nie można włożyć płyty.
• Jest już włożona inna płyta.
• Płyta jest na siłę wkładana spodem do góry albo
niewłaściwie.
Nie zaczyna się odtwarzanie.
• Płyta jest brudna lub uszkodzona.
• Próbowano odtworzyć płytę CD-R / CD-RW
nieprzeznaczoną do zastosowań audio (strona 27).
Nie można odtwarzać plików MP3 / WMA.
Zawartość płyty nie jest zgodna z formatem i wersją
MP3 / WMA (strona 28).
Rozpoczęcie odtwarzania plików MP3 / WMA
trwa dłużej niż innych nagrań.
Odtwarzanie następujących płyt rozpoczyna się
z opóźnieniem:
– płyt zawierających skomplikowaną strukturę
drzewiastą,
– płyt nagranych w trybie Multi Session,
– płyt, do których można dodać dane.
Nie przesuwają się wskazania na
wyœwietlaczu.
• Jeśli płyta zawiera bardzo dużo znaków, wskazania
mogą się nie przesuwać.
• Dla parametru „A.SCRL” wybrane jest ustawienie
„OFF”.
t Wybierz ustawienie „A.SCRL-ON” (strona 25).
t Wciśnij i przytrzymaj przycisk (DSPL/SCRL).
Przerwy w dŸwięku.
• Niewłaściwie wykonana instalacja.
t Zainstaluj urządzenie pod kątem mniejszym niż
45°, mocując je do stabilnej części samochodu.
• Płyta jest brudna lub uszkodzona.
Nie działają przyciski funkcji.
Nie można wyjąć płyty.
Naciśnij przycisk RESET (strona 7).
Funkcja Bluetooth
Podłączane urządzenie nie rozpoznaje
radioodtwarzacza.
• Przed parowaniem przełącz radioodtwarzacz w tryb
gotowości do parowania.
• Po połączeniu z urządzeniem Bluetooth
radioodtwarzacz nie zostanie wykryty przez trzecie
urządzenie. Należy zakończyć bieżące łączenie
i wyszukać radioodtwarzacz z innego urządzenia.
• Aby wykonać parowanie, należy włączyć sygnał
wyjściowy Bluetooth (strona 21).
Połączenie jest niemożliwe.
• Podłączyć radioodtwarzacz za pomocą urządzenia
Bluetooth lub na odwrót. Połączeniem steruje
jednostronnie radioodtwarzacz lub urządzenie
Bluetooth, ale nie oba urządzenia.
• Sprawdź procedurę parowania w instrukcji obsługi
drugiego urządzenia itp., po czym powtórnie
wykonaj operację.
Zbyt cichy głos rozmówcy.
Skoryguj poziom głośności.
Osoba, z którą rozmawiasz, narzeka na zbyt
małą lub zbyt dużą głoœnoœć.
Skoryguj głośność za pomocą funkcji regulacji
wzmocnienia mikrofonu (strona 22).
W rozmowie telefonicznej występuje echo lub
zakłócenia.
• Zmniejsz głośność.
• W przypadku występowania głośnych hałasów
zewnętrznych, które zagłuszają dźwięk telefonu,
należy postarać się zmniejszyć głośność tych
hałasów.
Przykładowo, jeśli otwarte jest okno i z zewnątrz
dobiega silny hałas, należy zamknąć okno. Jeśli
źródłem hałasu jest klimatyzacja, należy zmniejszyć
jej wydajność.
Nie jest podłączany telefon.
Podczas odtwarzania dźwięku Bluetooth telefon nie
jest podłączany pomimo naciśnięcia przycisku
(trybu głośnomówiącego).
t Podłącz radioodtwarzacz z telefonu.
Niska jakoœć dŸwięku z telefonu.
Jakość dźwięku z telefonu zależy od warunków
odbioru sygnału przez telefon komórkowy.
t W przypadku słabego sygnału należy przejechać
w miejsce, gdzie odbiór będzie lepszy.
Zbyt mała / zbyt duża głoœnoœć
z podłączonego urządzenia audio.
Poziom głośności zależy od urządzenia audio.
t Skoryguj głośność w podłączonym urządzeniu
audio lub w radioodtwarzaczu.
33
MEX-BT2800
4-157-841-PL(1)
C:\4157841211MEXBT2800EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 34 Friday, December 11, 2009 2:52 PM
Przerwy w dŸwięku odtwarzanym przez
urządzenie audio Bluetooth.
• Zmniejsz odległość między radioodtwarzaczem
a urządzeniem audio Bluetooth.
• Jeśli urządzenie audio Bluetooth znajduje się
w blokującym sygnał pokrowcu itp., to należy wyjąć
urządzenie z pokrowca.
• W pobliżu pracuje kilka urządzeń Bluetooth lub
innych urządzeń wytwarzających fale radiowe.
t Wyłącz pozostałe urządzenia.
t Zwiększ odległość od innych urządzeń.
• W momencie ustanawiania połączenia między
radioodtwarzaczem a telefonem komórkowym
występuje krótka przerwa w dźwięku. Nie świadczy
to o uszkodzeniu.
Nie można sterować podłączonym
urządzeniem audio Bluetooth.
Sprawdź, czy podłączone urządzenie audio Bluetooth
jest zgodne z AVRCP.
Nie działają niektóre funkcje.
Sprawdź, czy podłączone urządzenie obsługuje daną
funkcję.
Niespodziewanie odbierany jest telefon.
W podłączonym telefonie włączona jest funkcja
automatycznego odbierania połączenia.
Brak dŸwięku z głoœników samochodu
podczas połączenia w trybie
głoœnomówiącym.
Jeśli dźwięk dobiega z telefonu komórkowego, należy
zmienić ustawienia telefonu tak, aby dźwięk był
reprodukowany przez głośniki samochodu.
Podczas inicjalizacji pojawia się napis „OFF
BT”.
Naciśnij przycisk (BT) i trzymaj go dotąd, aż zniknie
wskaźnik „ ”. Wówczas powtórz inicjalizację
(strona 23).
Komunikaty
ERROR
• Płyta jest brudna albo włożona spodem do góry.
t Oczyść płytę lub właściwie ją włóż.
• Włożona została czysta płyta.
• Ze względu na jakiś problem nie można odtwarzać
płyty.
t Włóż inną płytę.
• Naciśnij przycisk Z, aby wyjąć płytę.
FAILURE
Niewłaściwe podłączenie głośników / wzmacniaczy.
t Sprawdź połączenia w instrukcji instalacji /
podłączania dla tego modelu.
L. SEEK +/–
Podczas wyszukiwania automatycznego włączony jest
tryb wyszukiwania lokalnego.
NO AF
Dla obecnej stacji nie ma częstotliwości zastępczej.
t Naciśnij przycisk (SEEK) +/– w czasie migania
nazwy stacji. Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie
innej częstotliwości z tym samym kodem PI
(identyfikacji programu) (migać będzie napis „PI
SEEK”).
NO MUSIC
Włożona płyta nie zawiera plików muzycznych.
t Włóż do radioodtwarzacza płytę z plikami
muzycznymi.
NO NAME
W utworze nie jest zapisana nazwa płyty / albumu /
wykonawcy / utworu.
NO TP
Urządzenie będzie nadal poszukiwało dostępnych
stacji TP.
OFFSET
Podejrzenie wewnętrznego uszkodzenia.
t Sprawdź połączenia. Jeśli komunikat nie zniknie
z wyświetlacza, skontaktuj się z najbliższą
autoryzowaną stacją serwisową Sony.
READ
Urządzenie odczytuje z płyty informacje o wszystkich
utworach i albumach.
t Zaczekaj na zakończenie odczytu i automatyczne
rozpoczęcie odtwarzania. Zależnie od struktury
płyty, może to potrwać ponad minutę.
RESET
Ze względu na jakiś problem nie jest możliwe
sterowanie tym urządzeniem.
t Naciśnij przycisk RESET (strona 7).
„
” lub „
”
Podczas przechodzenia w przód lub w tył nagrań
osiągnięto początek albo koniec płyty i nie można
przejść dalej.
„ ”
Urządzenie nie pozwala na wyświetlenie tego znaku.
34
MEX-BT2800
4-157-841-PL(1)
C:\4157841211MEXBT2800EUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 35 Friday, December 11, 2009 2:52 PM
Jeśli podane tu rozwiązania nie poprawią sytuacji,
prosimy o skontaktowanie się z najbliższą
autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Jeśli urządzenie wymaga naprawy ze względu na
problemy z odtwarzaniem płyty CD, prosimy
o dostarczenie płyty używanej w czasie, gdy
problem wystąpił po raz pierwszy.
35
MEX-BT2800
4-157-841-PL(1)
06GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 36 Friday, December 11, 2009 2:52 PM
MEX-BT2800
4-157-841-PL(1)
06GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 37 Friday, December 11, 2009 2:52 PM
MEX-BT2800
4-157-841-PL(1)
06GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 38 Friday, December 11, 2009 2:52 PM
CDX-GT300S
MEX-BT2800
4-157-841-PL(1)
06GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 39 Friday, December 11, 2009 2:52 PM
CDX-GT300S
MEX-BT2800
4-157-841-PL(1)
06GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 40 Friday, December 11, 2009 2:52 PM
Zarejestruj swój produkt przez Internet:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
MEX-BT2800
4-157-841-PL(1)
Download PDF

advertising