Sony | MEX-BT4000U | Sony MEX-BT4000U Radioodtwarzacz CD z Bluetooth® i portem USB Instrukcja obsługi

\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT4000\OI\4296017211MEXBT4000UEUR\01_GB\01GB+00COV-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 1 Monday, December 19, 2011 9:28 PM
4-296-017-PL(1)
Radioodtwarzacz
Bluetooth®
Instrukcja obsługi
Wyłączanie ekranu pokazu (DEMO) – patrz strona 7.
MEX-BT4000U
MEX-BT4000U
4-296-017-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT4000\OI\4296017211MEXBT4000UEUR\01_GB\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Monday, December 19, 2011 9:28 PM
Dla bezpieczeństwa, urządzenie należy
zainstalować w desce rozdzielczej
pojazdu. Instalację i połączenia opisano
w dostarczonej instrukcji instalacji
i podłączania.
Ta etykieta znajduje się na spodzie
podstawy montażowej.
Tabliczka znamionowa z podanym
napięciem zasilania itp. znajduje się na
spodzie podstawy montażowej.
Niniejszym Sony Corp. oświadcza, że
radioodtwarzacz MEX-BT4000U spełnia
istotne wymagania i inne stosowne
postanowienia dyrektywy 1999/5/UE.
Szczegółowe informacje można znaleźć pod
następującym adresem:
http://www.compliance.sony.de/
Włochy: Zasady użycia sieci RLAN reguluje:
– w odniesieniu do użytku prywatnego –
Dekret Legislacyjny nr 259 z 1.8.2003
(„Kodeks komunikacji elektronicznej”).
W szczególności, artykuł 104 wskazuje,
kiedy wymagane jest wcześniejsze
uzyskanie ogólnego zezwolenia, a artykuł
105 określa, kiedy dozwolone jest
swobodne użycie;
– w odniesieniu do publicznego
świadczenia usług polegających na
dostępie przez sieć RLAN do sieci i usług
telekomunikacyjnych – Dekret
Ministerialny z 28.5.2003 z późniejszymi
zmianami oraz artykuł 25 (ogólne
zezwolenie dotyczące sieci i usług
komunikacji elektronicznej) w Kodeksie
komunikacji elektronicznej.
2
Norwegia: zabrania się używania tego
sprzętu radiowego w strefie znajdującej się
w promieniu 20 km od ośrodka
Ny-Alesund na archipelagu Svalbard.
Uwaga dla klientów: poniższa
informacja dotyczy tylko sprzętu
sprzedawanego w krajach, w których
obowiązują dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japonia. Przedstawicielem
producenta w Unii Europejskiej upoważnionym do dokonania i potwierdzenia
oceny zgodności z wymaganiami
zasadniczymi jest Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa,
ul. Ogrodowa 58. W sprawach
serwisowych i gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami, których
adresy podano w osobnych dokumentach
gwarancyjnych lub serwisowych.
Usuwanie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (dotyczy krajów Unii
Europejskiej i innych krajów
europejskich z wydzielonymi
systemami zbiórki odpadów)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien
być zaliczany do odpadów komunalnych.
Należy go przekazać do odpowiedniego
punktu, który zajmuje się zbieraniem
i recyklingiem urządzeń elektrycznych
i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie
produktu zapobiegnie potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla
środowiska naturalnego i zdrowia
ludzkiego, których przyczyną mogłoby być
niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling
materiałów pomaga w zachowaniu
surowców naturalnych. Aby uzyskać
szczegółowe informacje o recyklingu tego
produktu, należy się skontaktować
z władzami lokalnymi, firmą świadczącą
usługi oczyszczania lub sklepem, w którym
produkt ten został kupiony.
Akcesoria, których dotyczy powyższe: pilot
MEX-BT4000U
4-296-017-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT4000\OI\4296017211MEXBT4000UEUR\01_GB\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Right_SideIndex
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Monday, December 19, 2011 9:28 PM
Usuwanie zużytych baterii
i akumulatorów (dotyczy
krajów Unii Europejskiej
i innych krajów europejskich
z wydzielonymi systemami
zbiórki odpadów)
Ten symbol na baterii, akumulatorze lub
opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Na pewnych bateriach i akumulatorach
symbol ten może się pojawiać razem
z oznaczeniem chemicznym. Oznaczenia
chemiczne rtęci (Hg) i ołowiu (Pb) są
dodawane, gdy bateria lub akumulator
zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004%
ołowiu. Prawidłowe usunięcie baterii lub
akumulatora zapobiegnie potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla
środowiska naturalnego i zdrowia
ludzkiego, których przyczyną mogłoby być
niewłaściwe usuwanie baterii lub akumulatora. Recykling materiałów pomaga
w zachowaniu surowców naturalnych.
W przypadku produktu, który ze względów
bezpieczeństwa, sprawności działania lub
spójności danych wymaga stałego
podłączenia do wewnętrznej baterii lub
akumulatora, wymianę baterii lub akumulatora należy zlecić wykwalifikowanemu
technikowi serwisu. Dla zapewnienia
prawidłowego przetworzenia baterii lub
akumulatora, wyeksploatowany produkt
należy przekazać do odpowiedniego punktu,
który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
W przypadku pozostałych baterii / akumulatorów należy się zapoznać z odpowiednim
podrozdziałem dotyczącym bezpiecznego
usuwania baterii lub akumulatora z produktu. Baterię lub akumulator należy przekazać
do odpowiedniego punktu, który zajmuje
się recyklingiem zużytych baterii. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu
tego produktu, baterii lub akumulatorów,
należy się skontaktować z władzami
lokalnymi, firmą świadczącą usługi
oczyszczania lub sklepem, w którym
produkt ten został kupiony.
Słowo, znak i logo Bluetooth są własnością
Bluetooth SIG Inc., a ich dowolne
wykorzystanie przez Sony Corporation
odbywa się na zasadzie licencji. Inne znaki
handlowe i nazwy handlowe należą do
odpowiednich właścicieli.
ZAPPIN i Quick-BrowZer są znakami
handlowymi Sony Corporation.
Windows Media jest zastrzeżonym
znakiem handlowym lub znakiem handlowym Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i / lub innych krajach.
Ten produkt zawiera technologię chronioną
pewnymi prawami własności intelektualnej
Microsoft Corporation. Zabrania się
wykorzystywania lub rozpowszechniania
takiej technologii poza tym produktem bez
zezwolenia firmy Microsoft.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano
i iPod touch są znakami handlowymi
Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
Technologia kodowania dźwięku MPEG
Layer-3 i patenty wykorzystane na licencji
Fraunhofer IIS i Thomson.
Uwaga o baterii litowej
Nie narażać baterii na zbyt wysoką
temperaturę spowodowaną przez bezpośrednie oświetlenie słoneczne, ogień itp.
Ostrzeżenie dotyczące instalacji
w samochodzie, którego stacyjka nie
ma położenia ACC (akcesoriów)
Należy włączyć funkcję automatycznego
wyłączania (strona 34). Urządzenie
będzie się wówczas automatycznie,
całkowicie wyłączało po zadanym czasie,
nie powodując zużycia akumulatora. Jeśli
funkcja automatycznego wyłączania nie
jest włączona, przy każdym wyłączaniu
zapłonu należy nacisnąć przycisk
 na urządzeniu i trzymać
go dotąd, aż z wyświetlacza znikną
wskazania.
3
MEX-BT4000U
4-296-017-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT4000\OI\4296017211MEXBT4000UEUR\01_GB\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Monday, December 19, 2011 9:28 PM
Spis treści
Czynności wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Uwagi o funkcji Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Wyłączanie trybu pokazu (DEMO). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nastawianie zegara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Zdejmowanie panelu czołowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Rozmieszczenie elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Programowanie i nastawianie stacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
RDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Odtwarzacz CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Odtwarzanie płyty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Urządzenia USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Odtwarzanie z urządzenia USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Odtwarzanie z iPoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Bezpośrednia obsługa iPoda — obsługa przez pasażera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Wyszukiwanie i odtwarzanie utworów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Różne tryby odtwarzania utworów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Wyszukiwanie utworu na podstawie nazwy — funkcja Quick-BrowZer™ . . . . . . . . 17
Wyszukiwanie utworu przez słuchanie fragmentów utworów — ZAPPIN™ . . . . . . 18
Zmienianie podświetlenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Zmienianie koloru wyświetlacza i przycisków — Dynamic Color Illuminator . . . . 19
Zaawansowane ustawienia koloru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Podłączanie urządzeń Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Operacje związane z funkcją Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Parowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Łączenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Telefonowanie w trybie głośnomówiącym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Strumieniowa transmisja muzyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Przywracanie fabrycznych ustawień w menu Bluetooth Settings . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Ustawienia dźwięku i menu ustawień. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Zmienianie ustawień dźwięku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Użycie zaawansowanych funkcji dźwięku — Advanced Sound Engine . . . . . . . . . . 31
Zmienianie ustawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Użycie oferowanych oddzielnie urządzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Dodatkowe urządzenie audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4
MEX-BT4000U
4-296-017-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT4000\OI\4296017211MEXBT4000UEUR\01_GB\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Monday, December 19, 2011 9:28 PM
Informacje dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Zalecenia eksploatacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
5
MEX-BT4000U
4-296-017-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT4000\OI\4296017211MEXBT4000UEUR\01_GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Monday, December 19, 2011 9:28 PM
Oddziaływanie częstotliwości
radiowych
Czynności wstępne
Uwagi o funkcji Bluetooth
Ostrzeżenie
SONY W ŻADNYM PRZYPADKU NIE
BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZA WSZELKIE SZKODY BEZPOŚREDNIE,
PRZYPADKOWE LUB DODATKOWE ANI
INNE SZKODY, OBEJMUJĄCE MIĘDZY
INNYMI UTRATĘ ZYSKU, UTRATĘ
DOCHODU, UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ
MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA
Z PRODUKTU LUB WSZELKIEGO
ZWIĄZANEGO Z NIM SPRZĘTU,
PRZESTOJE I CZAS KLIENTA ZWIĄZANE
Z UŻYCIEM TEGO PRODUKTU, JEGO
SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA.
WAŻNE!
Bezpieczne i efektywne wykorzystanie
Wprowadzanie w urządzeniu zmian
i przeróbek, które nie są wyraźnie
dopuszczone przez Sony, może spowodować
utratę prawa do użycia urządzenia.
Przed użyciem tego produktu należy zapoznać
się z ograniczeniami użycia sprzętu Bluetooth
wynikającymi z przepisów krajowych.
Kierowanie pojazdami
Prosimy o zapoznanie się z przepisami
regulującymi korzystanie z telefonów
komórkowych i zestawów głośnomówiących
na obszarach, na których będzie
wykorzystywany radioodtwarzacz.
Należy zawsze koncentrować całą uwagę na
jeździe. Jeśli wymagają tego warunki na
drodze, przed inicjowaniem lub
przyjmowaniem połączenia należy zjechać
z drogi i zatrzymać się.
Podłączanie do innych urządzeń
Podłączając inne urządzenie, należy zapoznać
się ze szczegółową instrukcją bezpieczeństwa
zamieszczoną w jego instrukcji obsługi.
6
Sygnały radiowe mogą oddziaływać na niewłaściwie zainstalowane lub niedostatecznie
ekranowane systemy elektroniczne
w samochodzie, takie jak elektroniczne
systemy wtrysku paliwa, elektroniczne
systemy przeciwpoślizgowe (zapobiegające
blokowaniu kół), elektroniczne systemy
regulacji prędkości czy systemy poduszki
powietrznej. W sprawach związanych
z instalacją i serwisowaniem tego urządzenia
należy się porozumieć z producentem pojazdu
lub jego przedstawicielem. Niewłaściwie
przeprowadzona instalacja i czynności
serwisowe mogą stanowić zagrożenie
i spowodować unieważnienie gwarancji
udzielonej na to urządzenie.
Prosimy o skonsultowanie się z producentem
pojazdu w celu upewnienia się, że użycie
telefonu komórkowego w samochodzie nie
zakłóci pracy jego systemów elektronicznych.
Należy systematycznie sprawdzać prawidłowe
zamontowanie i działania wszystkich urządzeń
bezprzewodowych w samochodzie.
Połączenia alarmowe
Samochodowy zestaw głośnomówiący
Bluetooth i połączone z nim urządzenie
elektroniczne wykorzystują do pracy sygnały
radiowe, sieci komórkowe i naziemne oraz
funkcje definiowane przez użytkownika, przez
co nie są w stanie zagwarantować połączenia
w każdych warunkach.
Z tego powodu, w przypadku ważnych
połączeń (takich jak wezwanie pogotowia
ratunkowego) nie należy polegać wyłącznie na
jakimkolwiek urządzeniu elektronicznym.
Przypominamy, że warunkiem inicjowania
i odbierania połączeń jest włączenie zestawu
głośnomówiącego i połączonego z nim
urządzenia elektronicznego w zasięgu sieci
komórkowej zapewniającej wystarczający
poziom sygnału.
Wykonywanie połączeń ratunkowych może
być niemożliwe w pewnych sieciach
komórkowych oraz przy korzystaniu
z pewnych usług sieci i / lub funkcji telefonu.
Więcej informacji można uzyskać od
lokalnego operatora.
MEX-BT4000U
4-296-017-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT4000\OI\4296017211MEXBT4000UEUR\01_GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Monday, December 19, 2011 9:28 PM
Wyłączanie trybu pokazu
(DEMO)
Można wyłączyć ekran demonstracyjny,
który pojawia się, gdy urządzenie jest
wyłączone.
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „DEMO”. Wówczas naciśnij
pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące, wyświetl
napis „DEMO-OFF”. Naciśnij
pokrętło.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
Wyświetlacz powróci do normalnego
trybu odbioru / odtwarzania.
Nastawianie zegara
Zegar pracuje w cyklu 24-godzinnym.
Zdejmowanie panelu
czołowego
Aby zapobiec kradzieży urządzenia, można
zdjąć z niego panel czołowy.
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk
 .
Urządzenie wyłączy się.
2
Naciśnij przycisk zdejmowania panelu
czołowego , po czym zdejmij panel,
pociągając go do siebie.
Sygnał ostrzegawczy
Jeśli kluczyk w stacyjce zostanie obrócony
do położenia OFF, a panel czołowy wciąż
znajduje się na radioodtwarzaczu, to na
kilka sekund włączy się sygnał
ostrzegawczy. Sygnalizacja dźwiękowa
działa tylko wówczas, gdy jest używany
wbudowany wzmacniacz.
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „CLOCK-ADJ”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
Migać zacznie wskazanie godziny.
Nie narażaj panelu czołowego na wysoką
temperaturę ani wilgoć. Unikaj zostawiania go
w zaparkowanym samochodzie albo na desce
rozdzielczej / tylnej półce.
3
Obracając pokrętło sterujące,
wyreguluj godzinę i minuty.
Aby przemieścić wskazanie, naciśnij
przycisk  –/+.
Zakładanie panelu czołowego
4
Uwaga
Po nastawieniu liczby minut naciśnij
przycisk wyboru.
Wybieranie ustawień jest zakończone.
Zegar rozpocznie pracę.
Dopasować część  panelu czołowego do
części  radioodtwarzacza, jak pokazano
na ilustracji, po czym wcisnąć lewą stronę
na miejsce, tak aby rozległ się lekki trzask.
Aby wyświetlić zegar, naciśnij przycisk
.
7
MEX-BT4000U
4-296-017-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT4000\OI\4296017211MEXBT4000UEUR\01_GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Monday, December 19, 2011 9:28 PM
Rozmieszczenie elementów
Radioodtwarzacz
W tym rozdziale przedstawiono
rozmieszczenie elementów sterujących
i podstawowe funkcje.
 Przycisk SOURCE/OFF
Naciśnij go, aby włączyć urządzenie /
zmienić źródło dźwięku (radio / CD /
USB / AUX / Bluetooth audio / telefon
Bluetooth).
Naciśnij go na 1 sekundę, aby wyłączyć
zasilanie.
Naciśnij go na ponad 2 sekundy, aby
wyłączyć zasilanie i wyświetlacz.
 Przyciski SEEK +/–
Radio:
Automatyczne nastawianie stacji
radiowych (po naciśnięciu); ręczne
wyszukiwanie stacji (po przytrzymaniu)
CD / USB:
Pomijanie utworu (po naciśnięciu);
ciągłe pomijanie utworów (po naciśnięciu i następującym w ciągu sekundy
kolejnym naciśnięciu i przytrzymaniu);
przechodzenie w przód i w tył utworu
(po przytrzymaniu)
Bluetooth Audio*2:
Pomijanie utworu (po naciśnięciu);
przechodzenie w tył i w przód utworu
(po przytrzymaniu)
 Przycisk CALL strona 21
Wyświetlanie menu połączenia (po
naciśnięciu); włączanie lub wyłączanie
sygnału Bluetooth (po naciśnięciu na co
najmniej 2 sekundy)
 Pokrętło sterujące / Przycisk wyboru
/ (trybu głośnomówiącego)
strona 25, 26, 30, 34
Regulacja głośności (przy obracaniu);
wybieranie wariantów (przy naciskaniu
i obracaniu); odbieranie / kończenie
połączenia (po naciśnięciu)
 Szczelina na płytę
Włóż płytę (stroną z opisem do góry).
Rozpocznie się odtwarzanie.
 Wyświetlacz
 Przycisk  (wyjmowania)
Służy do wyjmowania płyty.
 Złącze USB strona 14, 15
8
MEX-BT4000U
4-296-017-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT4000\OI\4296017211MEXBT4000UEUR\01_GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Monday, December 19, 2011 9:28 PM
 Przycisk
(BACK)/MODE strona 11,
16, 27
Umożliwia powrót do poprzedniego
ekranu.
Radio:
Służy do wybierania zakresu fal (UKF /
ŚR / DŁ).
USB (iPod):
Służy do włączania / wyłączania trybu
obsługi przez pasażera (po
przytrzymaniu).
Telefon Bluetooth:
Służy do włączania / wyłączania
odpowiedniego urządzenia (tego
radioodtwarzacza / telefonu
komórkowego).
 Przycisk zdejmowania panelu
czołowego strona 7
 Odbiornik sygnałów z pilota
 Przycisk
(BROWSE) strona 17
CD / USB:
Służy do włączania funkcji
Quick-BrowZer™.
 Przycisk AF (częstotliwości
zastępczych) / TA (komunikatów
o ruchu drogowym) / PTY (typu
programu) strona 12
Używany przy korzystaniu z systemu
RDS. Służy do wybierania ustawień AF
i TA (przy naciskaniu); służy do
wybierania typu PTY (po
przytrzymaniu).
 Przyciski numeryczne
Radio: strona 11
Nastawianie zaprogramowanych stacji
radiowych (po naciśnięciu); programowanie stacji (po przytrzymaniu)
CD / USB:
/: ALBUM / (podczas
odtwarzania pliku MP3 / WMA / AAC)
Pomijanie albumu (po
naciśnięciu); ciągłe pomijanie
albumów (po przytrzymaniu).
: REP*1 strona 16
: SHUF strona 16
: ZAP strona 18
: PAUSE
Włącza pauzę w odtwarzaniu.
Ponowne naciśnięcie wznawia
odtwarzanie.
Bluetooth Audio*2:
/: ALBUM /
: REP*1 strona 29
: SHUF strona 29
: PAUSE
Włącza pauzę w odtwarzaniu.
Ponowne naciśnięcie wznawia
odtwarzanie.
Telefon Bluetooth: strona 26, 28
Wybieranie zaprogramowanego
numeru (po naciśnięciu);
programowanie numeru telefonu
w pamięci (po przytrzymaniu)
: MIC (podczas rozmowy)
strona 27, 27
Regulacja wzmocnienia mikrofonu (po naciśnięciu); wybieranie
trybu osłabiania echa / osłabiania
zakłóceń (po przytrzymaniu).
 Przycisk DSPL (zmiany trybu
wyświetlania) / SCRL (przewijania
zawartości wyświetlacza) strona 11,
13, 14, 15, 24, 29
Służy do zmieniania wyświetlanej
zawartości (po naciśnięciu); służy do
przewijania zawartości wyświetlacza (po
przytrzymaniu).
 Gniazdo wejścia AUX strona 36
*1 Na tym przycisku znajduje się występ.
*2 Gdy podłączone jest urządzenie Bluetooth
(z obsługą profilu AVRCP technologii
Bluetooth). Zależnie od urządzenia, pewne
funkcje mogą być niedostępne.
Uwaga
Jeśli radioodtwarzacz zostanie wyłączony
i zniknie zawartość wyświetlacza, to sterowanie
za pomocą pilota nie jest możliwe dopóty, dopóki
nie zostanie naciśnięty przycisk 
na radioodtwarzaczu albo radioodtwarzacz nie
zostanie włączony przez włożenie płyty.
9
MEX-BT4000U
4-296-017-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT4000\OI\4296017211MEXBT4000UEUR\01_GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Monday, December 19, 2011 9:28 PM
Pilot RM-X231
 Przycisk ENTER
Wprowadzanie ustawienia / odbieranie
telefonu / kończenie połączenia
 Przycisk PTY (typu programu)
 Przycisk VOL +*/–
 Przycisk CALL
Służy do wyświetlania menu połączenia.
 Przycisk MODE
Radio:
Wybieranie zakresu fal (UKF / ŚR / DŁ)
USB (iPod):
Włączanie / wyłączanie trybu obsługi
przez pasażera (po przytrzymaniu)
Telefon Bluetooth:
Włączanie / wyłączanie odpowiedniego
urządzenia (tego radioodtwarzacza /
telefonu komórkowego)
Przed użyciem pilota należy wyjąć folię
izolacyjną.
 Przycisk SOUND/MENU
Wybieranie ustawień dźwięku (po
naciśnięciu); wyświetlanie menu
ustawień (po przytrzymaniu)
 Przycisk
 Przycisk OFF
Służy do wyłączania zasilania /
zatrzymywania urządzenia źródłowego
/ odrzucania połączenia.
 Przycisk SOURCE
Służy do włączania / zmieniania źródła
dźwięku (radio / CD / USB / AUX /
Bluetooth audio / telefon Bluetooth).
 Przyciski  ()/ ()
Służą do sterowania radiem /
odtwarzaczem CD / urządzeniem USB /
Bluetooth audio, tak jak przycisk
 –/+ na radioodtwarzaczu.
Przyciski   umożliwiają
wybieranie ustawień itp.
10
 Przycisk
(BACK)
Umożliwia powrót do poprzedniego
ekranu.
(BROWSE)
 Przyciski  (+)/ (–)
Służą do sterowania odtwarzaczem CD /
urządzeniem USB / Bluetooth audio, tak
jak przyciski / (ALBUM /)
na radioodtwarzaczu.
Przyciski   umożliwiają wybieranie
ustawień itp.
 Przycisk DSPL (zmiany trybu
wyświetlania) / SCRL (przewijania
zawartości wyświetlacza)
 Przyciski numeryczne
Włączanie pauzy w odtwarzaniu (po
naciśnięciu przycisku  (PAUSE))
Radio:
Nastawianie zaprogramowanych stacji
radiowych (po naciśnięciu); programowanie stacji (po przytrzymaniu) (UKF /
ŚR / DŁ)
Telefon Bluetooth:
Wybieranie zaprogramowanego numeru
(po naciśnięciu); programowanie numeru
telefonu w pamięci (po przytrzymaniu)
* Na tym przycisku znajduje się występ.
MEX-BT4000U
4-296-017-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT4000\OI\4296017211MEXBT4000UEUR\01_GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Monday, December 19, 2011 9:28 PM
Radio
Programowanie
i nastawianie stacji
Ostrzeżenie
Aby uniknąć wypadku, do nastawiania stacji
podczas jazdy należy używać funkcji
automatycznego programowania stacji
radiowych (BTM).
Programowanie
automatyczne — BTM
1
Naciskaj przycisk , aż
pojawi się napis „TUNER”.
Aby zmienić zakres fal, naciskaj przycisk
. Do wyboru są zakresy FM1
(UKF1), FM2, FM3, MW (ŚR) i LW
(DŁ).
2
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
3
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „BTM”. Wówczas naciśnij
pokrętło.
Urządzenie przypisze stacje do
przycisków numerycznych, porządkując
je według częstotliwości.
Programowanie ręczne
1
Podczas odbioru stacji, którą chcesz
zaprogramować, wciśnij i trzymaj
żądany przycisk numeryczny ( do
) dotąd, aż pojawi się wskaźnik
„MEM”.
Nastawianie
zaprogramowanych stacji
1
Wybierz zakres fal, a następnie naciśnij
żądany przycisk numeryczny ( do
).
Automatyczne nastawianie
stacji
1
Wybierz zakres fal, a następnie naciśnij
przycisk  +/–, aby wyszukać
stację.
Wyszukiwanie zostanie przerwane po
odebraniu stacji. Powtarzaj
wyszukiwanie aż do nastawienia żądanej
stacji.
Wskazówka
Jeśli znasz częstotliwość stacji, którą chcesz
nastawić, przytrzymaj wciśnięty przycisk
 +/–, aby z grubsza nastawić
częstotliwość, po czym naciskaj przycisk
 +/–, aby precyzyjnie nastawić
częstotliwość (strojenie ręczne).
RDS
Stacje UKF z systemem danych radiowych
(RDS) nadają obok zwykłego programu
radiowego także niesłyszalne informacje
cyfrowe.
Uwagi
• Zestaw dostępnych funkcji RDS zależy od kraju
i regionu.
• System RDS może nie działać właściwie, jeśli
sygnał stacji jest słaby albo jeśli nastawiona
stacja nie nadaje danych RDS.
Zmienianie zawartości wyświetlacza
Naciśnij przycisk .
11
MEX-BT4000U
4-296-017-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT4000\OI\4296017211MEXBT4000UEUR\01_GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Monday, December 19, 2011 9:28 PM
Wybieranie ustawień AF
(częstotliwości zastępczych) /
TA (komunikatów o ruchu
drogowym)
Funkcja AF umożliwia samoczynny wybór
tego nadajnika w sieci, który zapewnia
najsilniejszy sygnał. Funkcja TA umożliwia
odbiór informacji o bieżącej sytuacji na
drogach / audycji dla kierowców (TP).
1
Naciskaj przycisk , aż pojawi
się żądane ustawienie.
Wybierz
Aby
AF-ON
włączyć funkcję AF
i wyłączyć funkcję TA
TA-ON
włączyć funkcję TA
i wyłączyć funkcję AF
AF/TA-ON
włączyć funkcje AF i TA
AF/TA-OFF
wyłączyć funkcje AF i TA
Programowanie stacji RDS
z ustawieniami AF i TA
Stacje RDS programuje się razem
z ustawieniami funkcji AF/TA.
W przypadku użycia funkcji BTM,
programowane są tylko stacje RDS
i otrzymują one identyczne ustawienia
funkcji AF/TA.
Programując stacje ręcznie, można
programować zarówno stacje RDS, jak
i pozostałe, i wybierać indywidualne
ustawienia AF i TA dla poszczególnych
stacji.
Wskazówka
Jeżeli w czasie odbioru komunikatu o ruchu
drogowym zostanie zmieniona głośność, wybrany
poziom głośności zostanie umieszczony w pamięci radioodtwarzacza i będzie automatycznie
przywracany przy kolejnych komunikatach.
Słuchanie programu dla jednego
regionu — REGIONAL
Kiedy jest włączona funkcja AF: fabryczne
ustawienie urządzenia ogranicza odbiór do
określonego regionu. Dzięki temu nie
włączy się inna stacja regionalna
o silniejszym sygnale.
Po opuszczeniu obszaru nadawania stacji
regionalnej należy wybrać ustawienie
„REG-OFF” (strona 34).
Uwaga
Ta funkcja nie działa w Wielkiej Brytanii
i w niektórych innych państwach.
Funkcja łącza lokalnego (dotyczy tylko
Wielkiej Brytanii)
Funkcja łącza lokalnego pozwala na wybieranie innych stacji lokalnych nadających
na danym obszarze, nawet jeśli nie są one
przypisane do przycisków numerycznych.
1 Podczas odbioru stacji UKF naciśnij
przycisk numeryczny ( do ), do
którego jest przypisana lokalna stacja.
2 W ciągu pięciu sekund ponownie naciśnij
przycisk numeryczny lokalnej stacji.
Powtarzaj te czynności aż do odebrania
żądanej stacji lokalnej.
1 Wybierz ustawienia funkcji AF/TA, po czym
zaprogramuj stację przy użyciu funkcji
BTM lub ręcznie.
12
Odbieranie komunikatów o zagrożeniu
Jeśli jest włączona funkcja AF albo TA
i rozpocznie się nadawanie komunikatu
o zagrożeniu, to urządzenie automatycznie
przerwie odtwarzanie i przełączy się na ten
komunikat.
Wybieranie typu programu
(PTY)
Funkcja PTY umożliwia wyświetlenie
i wyszukanie programu określonego typu.
1
Podczas słuchania stacji UKF przytrzymaj wciśnięty przycisk  (PTY).
Jeśli stacja nadaje dane PTY, pojawi się
nazwa typu obecnego programu.
MEX-BT4000U
4-296-017-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT4000\OI\4296017211MEXBT4000UEUR\01_GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Monday, December 19, 2011 9:28 PM
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się żądany typ programu, po czym
naciśnij pokrętło.
Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie
stacji, która nadaje program wybranego
typu.
Typy programów
NEWS (Wiadomości), AFFAIRS
(Aktualności), INFO (Informacje), SPORT
(Sport), EDUCATE (Edukacja), DRAMA
(Słuchowiska), CULTURE (Kultura),
SCIENCE (Nauka), VARIED (Różne),
POP M (Muzyka pop), ROCK M (Muzyka
rockowa), EASY M (Muzyka łatwa
w odbiorze), LIGHT M (Lekka muzyka
klasyczna), CLASSICS (Muzyka klasyczna),
OTHER M (Inne rodzaje muzyki),
WEATHER (Pogoda), FINANCE (Finanse),
CHILDREN (Programy dla dzieci),
SOCIAL A (Programy społeczne),
RELIGION (Religia), PHONE IN (Audycje
na telefon), TRAVEL (Podróże), LEISURE
(Czas wolny), JAZZ (Muzyka jazzowa),
COUNTRY (Muzyka country), NATION M
(Muzyka ludowa), OLDIES (Złote
przeboje), FOLK M (Muzyka folk),
DOCUMENT (Programy dokumentalne)
Odtwarzacz CD
Odtwarzanie płyty
Urządzenie umożliwia odtwarzanie płyt
CD-DA (także z danymi CD TEXT) i płyt
CD-R/CD-RW (plików MP3 / WMA / AAC
(strona 37)).
1
Włóż płytę (stroną z opisem do góry).
Automatycznie rozpocznie się
odtwarzanie.
Aby wyjąć płytę, naciśnij przycisk .
Uwaga
Aby uniknąć uszkodzenia płyty, przed
wkładaniem / wyjmowaniem płyty należy
odłączyć urządzenie USB.
Zmienianie zawartości wyświetlacza
Naciśnij przycisk .
Wyświetlane informacje zależą od rodzaju
płyty, formatu nagrania i ustawień.
Wybieranie ustawienia CT
(czasu zegarowego)
Umożliwia nastawianie zegara na podstawie
danych CT z sygnału RDS.
1
Wybierz na ekranie ustawień
ustawienie „CT-ON” (strona 34).
Uwaga
Funkcja CT może nie działać prawidłowo
pomimo odbierania stacji RDS.
13
MEX-BT4000U
4-296-017-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT4000\OI\4296017211MEXBT4000UEUR\01_GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Monday, December 19, 2011 9:28 PM
Urządzenia USB
• Można używać urządzeń MSC (Mass
Storage Class) zgodnych ze standardem
USB.
• Wykorzystywane są kodeki MP3 (.mp3),
WMA (.wma), AAC (.m4a) i AAC (.mp4).
• Zaleca się wykonywanie zapasowych kopii
danych z urządzeń USB.
Szczegółowych informacji o zgodności
urządzeń USB należy szukać na stronach
pomocy technicznej, których adresy podano
z tyłu okładki.
Uwaga
Urządzenie USB należy podłączyć po
uruchomieniu silnika.
W zależności od urządzenia USB, podłączenie go
przed uruchomieniem silnika może być
przyczyną niewłaściwego działania lub
uszkodzenia.
Odtwarzanie z urządzenia
USB
1
Otwórz osłonę USB, po czym podłącz
urządzenie USB do złącza USB. Do
połączenia użyj przewodu właściwego
dla urządzenia USB (sprzedawanego
oddzielnie).
W celu zatrzymania odtwarzania należy
nacisnąć przycisk  na
1 sekundę.
Przed odłączeniem urządzenia USB należy
zatrzymać w nim odtwarzanie.
Uwagi
• Nie używać urządzeń USB, które ze względu na
swój ciężar lub objętość grożą upadkiem lub
odłączeniem się pod wpływem wibracji.
• Zdjęcie panelu czołowego podczas odtwarzania
z urządzenia USB grozi uszkodzeniem danych.
Zmienianie zawartości wyświetlacza
Naciśnij przycisk .
Wyświetlane informacje zależą od rodzaju
urządzenia USB, formatu nagrania
i ustawień.
Uwagi
• Można wyświetlić następujące dane:
– foldery (albumy): 128
– pliki (utwory) w folderze: 500
• Zależnie od ilości nagranych danych,
odtwarzanie może się rozpoczynać
z opóźnieniem.
• Nie można odtwarzać plików z ochroną DRM
(zarządzaniem prawami cyfrowymi).
• Przy odtwarzaniu lub przewijaniu do przodu /
do tyłu pliku MP3 / WMA / AAC zapisanego
w trybie VBR (zmiennej przepływności) może
się pojawiać nieprecyzyjny czas odtwarzania.
• Nie można odtwarzać następujących plików
MP3 / WMA / AAC:
– poddanych bezstratnej kompresji,
– objętych ochroną przed kopiowaniem.
Rozpocznie się odtwarzanie.
14
Jeśli urządzenie USB jest już podłączone,
w celu rozpoczęcia odtwarzania należy
naciskać przycisk  dotąd,
aż pojawi się napis „USB”.
MEX-BT4000U
4-296-017-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT4000\OI\4296017211MEXBT4000UEUR\01_GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Monday, December 19, 2011 9:28 PM
iPod
W niniejszej instrukcji obsługi funkcje
iPoda w iPodzie i telefonie iPhone są
określane ogólnym terminem „iPod”, chyba
że w tekście lub na ilustracjach zaznaczono
inaczej.
Szczegółowych informacji o zgodności
iPodów należy szukać w punkcie
„Informacja o iPodzie” (strona 38) lub na
stronach pomocy technicznej Sony, których
adresy podano z tyłu okładki.
W celu zatrzymania odtwarzania należy
nacisnąć przycisk  na
1 sekundę.
Przed odłączeniem iPoda należy zatrzymać
w nim odtwarzanie.
Ostrzeżenie dotyczące telefonu iPhone
Po podłączeniu telefonu iPhone przewodem USB
głośność telefonu jest regulowana przez telefon
iPhone. Aby uniknąć gwałtownego głośnego
dźwięku po rozmowie telefonicznej, nie należy
zwiększać głośności w radioodtwarzaczu w czasie
rozmowy.
Uwaga
Zdjęcie panelu czołowego podczas odtwarzania
z iPoda grozi uszkodzeniem danych.
Odtwarzanie z iPoda
Przed podłączeniem iPoda należy
zmniejszyć głośność w radioodtwarzaczu.
1
Otwórz osłonę USB, po czym podłącz
iPod do złącza USB. Do połączenia użyj
przewodu USB do iPoda
(sprzedawanego oddzielnie)*.
* Zalecany jest oferowany oddzielnie przewód
połączeniowy USB do iPoda RC-100IP.
Wskazówka
Kiedy urządzenie jest włączone, ładowany jest
iPod.
Tryb wznawiania (Resuming)
Kiedy iPod jest podłączony do złącza
dokującego, odtwarzanie rozpoczyna się
w trybie wybranym w iPodzie. W tym trybie
nie działają następujące przyciski:
–  (REP)
–  (SHUF)
Zmienianie zawartości wyświetlacza
Naciśnij przycisk .
Uwaga
Automatycznie rozpocznie się
odtwarzanie utworów z iPoda, od
miejsca, w którym ostatnio zatrzymano
odtwarzanie.
Jeśli iPod jest już podłączony, w celu
rozpoczęcia odtwarzania należy naciskać
przycisk  dotąd, aż
pojawi się napis „USB”. (Po rozpoznaniu
iPoda na wyświetlaczu pojawia się napis
„IPD”.)
Może się zdarzyć niewłaściwe wyświetlanie
niektórych liter zapisanych w iPodzie.
15
MEX-BT4000U
4-296-017-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT4000\OI\4296017211MEXBT4000UEUR\01_GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Monday, December 19, 2011 9:28 PM
Pomijanie albumów,
podcastów, gatunków,
playlist i wykonawców
Aby
Wykonaj tę czynność
Wyszukiwanie
i odtwarzanie
utworów
Pominąć
element
Naciśnij przycisk /
(ALBUM /) [jeden raz
na każdy element]
Różne tryby odtwarzania
utworów
Kolejno
pomijać
elementy
Przytrzymaj wciśnięty
przycisk / (ALBUM
/)
[puść przycisk po przejściu
do żądanego elementu]
Bezpośrednia obsługa
iPoda — obsługa przez
pasażera
Istnieje możliwość wielokrotnego
odtwarzania utworów (odtwarzanie
wielokrotne) i odtwarzania w przypadkowej
kolejności (odtwarzanie losowe).
Dostępne tryby odtwarzania zależą od
wybranego źródła dźwięku.
1
Podczas odtwarzania naciskaj przycisk
 (REP) lub  (SHUF), aż pojawi
się żądany tryb odtwarzania.
Odtwarzanie w wybranym trybie może
się rozpocząć z opóźnieniem.
Istnieje możliwość bezpośredniej obsługi
iPoda podłączonego do złącza dokującego.
Odtwarzanie wielokrotne
1
Wybierz
Podczas odtwarzania przytrzymaj
wciśnięty przycisk .
Pojawi się napis „MODE IPOD”
i możliwe będzie bezpośrednie
sterowanie iPodem.
Aby wyłączyć funkcję obsługi przez
pasażera, naciśnij i przytrzymaj przycisk
.
Pojawi się napis „MODE AUDIO” i nie
będzie możliwe bezpośrednie sterowanie
iPodem.
Uwaga
Do regulacji głośności można użyć tylko
radioodtwarzacza.
Aby odtwarzać
TRACK
utwór w trybie
z powtarzaniem
ALBUM
zawartość albumu
w trybie z powtarzaniem
PODCAST*1
podcast w trybie
z powtarzaniem
ARTIST*1
utwory wybranego
wykonawcy w trybie
z powtarzaniem
PLAYLIST*1
zawartość playlisty
w trybie z powtarzaniem
GENRE*1
utwory należące do
określonego gatunku
w trybie z powtarzaniem
OFF
utwory w normalnej
kolejności (normalne
odtwarzanie)
16
MEX-BT4000U
4-296-017-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT4000\OI\4296017211MEXBT4000UEUR\01_GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Monday, December 19, 2011 9:28 PM
Odtwarzanie w przypadkowej
kolejności
Wybierz
Aby odtwarzać
SHUF ALBUM
zawartość albumu
w przypadkowej
kolejności
SHUF DISC*2
zawartość płyty w przypadkowej kolejności
Wyszukiwanie utworu na
podstawie nazwy —
funkcja Quick-BrowZer™
Można łatwo wyszukać utwór na płycie CD
lub w urządzeniu USB na podstawie
kategorii.
1
SHUF PODCAST*1podcast w przypadkowej
kolejności
SHUF ARTIST*1
utwory wybranego
wykonawcy w przypadkowej kolejności
* Aby podczas odtwarzania z urządzenia USB
powrócić na początek listy kategorii, naciśnij
przycisk
(BROWSE) na ponad 2 sekundy.
SHUF PLAYLIST*1 zawartość playlisty
w przypadkowej
kolejności
SHUF GENRE*1
utwory należące do
określonego gatunku
w przypadkowej
kolejności
SHUF DEVICE*3
zawartość urządzenia
w przypadkowej
kolejności
SHUF OFF
utwory w normalnej
kolejności (normalne
odtwarzanie)
*1 tylko iPod
*2 tylko CD
Naciśnij przycisk
(BROWSE)*.
Włączy się funkcja Quick-BrowZer
i pojawi się lista kategorii wyszukiwania.
Kiedy pojawi się lista utworów, naciskaj
przycisk
(BACK), aż pojawi się
żądana kategoria wyszukiwania.
2
Obracając pokrętło sterujące, wskaż
żądaną kategorię. Naciśnij pokrętło,
aby potwierdzić wybór.
3
Powtarzaj czynność 2 aż do wybrania
żądanego utworu.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Aby wyłączyć tryb Quick-BrowZer, naciśnij
przycisk
(BROWSE).
Uwaga
Po włączeniu funkcji Quick-BrowZer wyłącza się
tryb odtwarzania wielokrotnego /
w przypadkowej kolejności.
*3 tylko USB i iPod
Wyszukiwanie przez pomijanie elementów — tryb Jump
Jeżeli kategoria zawiera wiele elementów,
można szybko odszukać żądany element.
1
Kiedy jest włączona funkcja
Quick-BrowZer, naciśnij przycisk
 +.
Pojawi się nazwa elementu.
2
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
żądany element lub element znajdujący
się blisko żądanego.
17
MEX-BT4000U
4-296-017-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT4000\OI\4296017211MEXBT4000UEUR\01_GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Monday, December 19, 2011 9:28 PM
W tym trybie elementy z listy są
pomijane co 10% ich ogólnej liczby.
3
Naciśnij przycisk wyboru.
Pojawi się ekran funkcji Quick-BrowZer
i wybrany element.
4
Obracając pokrętło sterujące, wskaż
żądany element. Naciśnij pokrętło.
Jeśli wybrany element jest utworem,
rozpocznie się jego odtwarzanie.
Aby wyłączyć tryb Jump, naciśnij przycisk
(BACK) lub  –.
Wyszukiwanie utworu
przez słuchanie fragmentów utworów — ZAPPIN™
Żądany utwór można wyszukać,
odtwarzając krótkie fragmenty nagrań
z płyty CD lub urządzenia USB.
Tryb ZAPPIN przydaje się przy szukaniu
utworu w trybie odtwarzania
w przypadkowej kolejności lub odtwarzania
wielokrotnego w przypadkowej kolejności.
1
Wyszukiwanie alfabetyczne
Kiedy do radioodtwarzacza jest podłączony
iPod, żądany element można wybrać z listy
alfabetycznej.
1
Utwór
Kiedy jest włączona funkcja
Quick-BrowZer, naciśnij przycisk
 +.
Naciśnięcie
Fragmenty utworów
przycisku . odtwarzane w trybie ZAPPIN
2
2
3
Obracając pokrętło sterujące, wskaż
pierwszą literę żądanego elementu.
Naciśnij pokrętło.
Pojawi się alfabetyczna lista elementów
zaczynających się od wybranej litery.
Obracając pokrętło sterujące, wskaż
żądany element. Naciśnij pokrętło.
Jeśli wybrany element jest utworem,
rozpocznie się jego odtwarzanie.
Aby wyłączyć wyszukiwanie alfabetyczne,
naciśnij przycisk
(BACK) lub  –.
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
 (ZAP).
Rozpocznie się odtwarzanie fragmentu
następnego utworu. Można zmienić czas
odtwarzania (strona 35).
Aby wysłuchać odtwarzany utwór,
naciśnij przycisk wyboru lub przycisk
 (ZAP).
Wybrany utwór zostanie odtworzony od
początku w normalnym trybie.
Naciśnięcie przycisku
(BACK)
również powoduje odtworzenie
wybranego utworu.
Wskazówki
• Aby w trybie ZAPPIN pominąć utwór, naciśnij
przycisk  +/–.
• Aby w trybie ZAPPIN pominąć album, naciśnij
przycisk/ (ALBUM /).
Uwagi
18
• W trybie wyszukiwania alfabetycznego
pomijane są symbole i rodzajniki (a / an / the)
poprzedzające wybraną literę.
• W zależności od wybranego elementu do wyszukania może być dostępny tylko tryb Jump.
• W zależności od ilości utworów, wyszukiwanie
alfabetyczne może działać powoli.
MEX-BT4000U
4-296-017-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT4000\OI\4296017211MEXBT4000UEUR\01_GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Monday, December 19, 2011 9:28 PM
Zmienianie
podświetlenia
Zmienianie koloru wyświetlacza i przycisków —
Dynamic Color Illuminator
Funkcja Dynamic Color Illuminator
umożliwia dopasowanie koloru
wyświetlacza i przycisków
radioodtwarzacza do kolorystyki wnętrza
pojazdu. Do wyboru jest 12
zaprogramowanych kolorów, kolor własny
oraz 5 zaprogramowanych schematów.
Personalizacja koloru
wyświetlacza i przycisków
— Custom Color
Można wybrać własny kolor wyświetlacza
i przycisków.
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „CUSTOM-C”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
3
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „BASE”. Wówczas naciśnij
pokrętło.
Można wybrać zaprogramowany kolor
stanowiący podstawę do dalszych
regulacji.
Wybór wariantu „BASE” powoduje
zastąpienie spersonalizowanego koloru.
4
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
ustawienie „RGB RED”, „RGB GRN”
lub „RGB BLUE”. Naciśnij pokrętło.
5
Obracając pokrętło sterujące, skoryguj
zakres koloru. Naciśnij pokrętło.
Regulowany zakres koloru: „0” – „32”.
Nie można wybrać ustawień „0” dla
wszystkich zakresów koloru.
6
Naciśnij przycisk
Zaprogramowane kolory:
RED, AMBER, M_AMBER, YELLOW,
WHITE, L_GREEN, GREEN, L_BLUE,
SKY BLUE, BLUE, PURPLE, PINK.
Zaprogramowane schematy:
RAINBOW, OCEAN, SUNSET, FOREST,
RANDOM.
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „COLOR”. Wówczas naciśnij
pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące, wskaż
żądany zaprogramowany kolor lub
schemat. Naciśnij pokrętło.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
Uwaga
Szybkie obracanie pokrętła może spowodować
zbyt szybkie zmiany koloru wyświetlacza
i przycisków.
(BACK).
Zmienianie trybu koloru DAY/NIGHT
W zależności od ustawienia parametru
DIMMER, można wybrać różne kolory dla
trybu DAY (dzień) / NIGHT (noc).
Tryb koloru
DIMMER*1
DAY
OFF lub AUTO (wyłączone
światła mijania*2)
NIGHT
ON lub AUTO (włączone
światła mijania*2)
*1 Więcej informacji o parametrze DIMMER
podano na stronie 34.
*2 Tylko wówczas, gdy jest podłączony przewód
sterowania oświetleniem.
19
MEX-BT4000U
4-296-017-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT4000\OI\4296017211MEXBT4000UEUR\01_GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Monday, December 19, 2011 9:28 PM
1 Podczas wykonywania czynności 2 wybierz
wariant „DAYNIGHT”.
2 Wybierz wariant „DAY” lub „NIGHT”.
3 Spersonalizuj zaprogramowany kanał
z czynności 2 do 5.
Zaawansowane
ustawienia koloru
Zmienianie koloru
w zależności od dźwięku
— Sound Synchronization
Efekt przy włączaniu
— Start White
Kiedy jest włączona funkcja Start White, po
naciśnięciu przycisku 
wyświetlacz i przyciski na radioodtwarzaczu
początkowo staną się białe, a następnie
przyjmą spersonalizowany kolor.
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „START-WHT”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące, wyświetl
napis „WHITE-ON”. Naciśnij
pokrętło.
4
Naciśnij przycisk
Funkcja ta działa przy wybranym
zaprogramowanym schemacie.
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „SND SYNC”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące, wyświetl
napis „SYNC-ON”. Naciśnij pokrętło.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
Aby wyłączyć tę funkcję, podczas
wykonywania czynności 3 wybierz
ustawienie „OFF”.
(BACK).
Wyświetlanie czystego koloru
— White Menu
Można poprawić czytelność menu (biel)
niezależnie od ustawienia koloru.
20
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „WHT MENU”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące, wyświetl
napis „WHITE-ON”. Naciśnij pokrętło.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
Aby wyłączyć tę funkcję, podczas wykonywania czynności 3 wybierz ustawienie „OFF”.
MEX-BT4000U
4-296-017-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT4000\OI\4296017211MEXBT4000UEUR\01_GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Monday, December 19, 2011 9:28 PM
Instalacja mikrofonu
Podłączanie
urządzeń Bluetooth
Operacje związane
z funkcją Bluetooth
Funkcja Bluetooth umożliwia użycie
radioodtwarzacza do telefonowania w trybie
głośnomówiącym i strumieniowej
transmisji muzyki.
Chcąc korzystać z funkcji Bluetooth trzeba
wykonać opisane poniżej czynności.
 Parowanie
Przed pierwszym połączeniem urządzeń
Bluetooth konieczne jest ich wzajemne
uwierzytelnienie, zwane „parowaniem”.
Operację tę trzeba wykonać tylko za
pierwszym razem – później
radioodtwarzacz i drugie urządzenie
będą się rozpoznawać automatycznie.
 Łączenie
Aby użyć urządzenia po wykonaniu
parowania, należy rozpocząć łączenie.
Niekiedy podczas parowania możliwe
jest automatyczne połączenie urządzeń.
 Telefonowanie w trybie
głośnomówiącym / strumieniowa
transmisja muzyki
Po nawiązaniu połączenia można
rozmawiać bez angażowania rąk
i słuchać muzyki.
Jeśli parowanie nie jest możliwe, używane
urządzenie może być niekompatybilne
z tym radioodtwarzaczem. Informacji
o kompatybilnych urządzeniach należy
szukać na stronach pomocy technicznej,
których adresy podano z tyłu okładki.
Aby przechwytywać dźwięk podczas telefonowania w trybie głośnomówiącym, trzeba
zainstalować mikrofon (dostarczony).
Informacji o sposobie podłączenia
mikrofonu należy szukać w dostarczonej
instrukcji instalacji / połączeń.
Użycie funkcji Bluetooth
1
Naciśnij przycisk .
Pojawi się menu połączenia.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się żądany parametr, po naciśnij
pokrętło.
3
Naciśnij przycisk
(BACK)*.
Źródłem dźwięku z powrotem stanie się
telefon Bluetooth.
* W przypadku parametrów SET PAIRING,
REDIAL, VOICE DIAL i SET BT SIGNL nie
trzeba wykonywać czynności 3.
Można zmienić ustawienia następujących
parametrów:
SET PAIRING (strona 22)
PHONEBOOK (strona 25, 27)
REDIAL (strona 26)
RECENT CALL (strona 26)
VOICE DIAL (strona 28)
DIAL NUMBER (strona 26)
PH BOOK SEL (strona 25)
RINGTONE*
Określa urządzenie, w którym odzywa
się dzwonek: to urządzenie („1”) lub
telefon komórkowy („2”).
AUTO ANSWER
Służy do wybierania ustawienia automatycznego odbierania telefonu przez to
urządzenie: „OFF” (wył.), „1” (około
3 sekund)” lub „2” (około 10 sekund).
21
MEX-BT4000U
4-296-017-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT4000\OI\4296017211MEXBT4000UEUR\01_GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Monday, December 19, 2011 9:28 PM
na podłączanym urządzeniu pod nazwą
„Sony Automotive”.
DEVICE DEL (strona 28)
SET BT SIGNL (strona 23, 24)
* W zależności od telefonu komórkowego, mimo
wybrania ustawienia „2” (telefon komórkowy)
może się włączać dzwonek radioodtwarzacza.
4
Parowanie
Przed łączeniem radioodtwarzacza i innego
urządzenia Bluetooth (telefonu
komórkowego, urządzenia audio itp.) przez
łącze Bluetooth trzeba wykonać
„parowanie” obu urządzeń.
Jeśli na wyświetlaczu podłączanego
urządzenia pojawi się żądanie kodu
uwierzytelniającego*, wprowadź
„0000”.
Jeśli urządzenie jest zgodne z Bluetooth
2.1, nie trzeba wprowadzać hasła.
* W zależności od urządzenia, kod
uwierzytelniający może być określany
mianem „klucz”, „kod PIN”, „numer PIN”
lub „hasło”.
Wprowadź kod
uwierzytelniający
Wskazówki
„0000”
• Szczegółowych informacji o parowaniu
urządzenia Bluetooth należy szukać w jego
instrukcji obsługi.
• Z radioodtwarzaczem można sparować
maksymalnie 9 urządzeń Bluetooth.
1
Umieść urządzenie Bluetooth
w odległości do 1 m od tego
urządzenia.
2
Naciśnij przycisk , po czym
obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „SET PAIRING”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
Urządzenie przełączy się w tryb
gotowości do parowania.
W pamięciach radioodtwarzacza
i urządzenia Bluetooth zostaną zapisane
odpowiednie informacje. Po sparowaniu
wskaźnik zapala się na stałe.
Radioodtwarzacz jest gotowy do
połączenia z drugim urządzeniem.
Uwaga
Jeśli wskaźnik „ ” nadal miga, używane
urządzenie może być niekompatybilne z tym
radioodtwarzaczem. Informacji
o kompatybilnych urządzeniach należy
szukać na stronach pomocy technicznej,
których adresy podano z tyłu okładki.
Miga
3
Przełącz urządzenie Bluetooth w tryb
wyszukiwania.
Na wyświetlaczu podłączanego
urządzenia pojawi się lista rozpoznanych
urządzeń. Radioodtwarzacz pojawia się
5
Wybierz radioodtwarzacz
w podłączanym urządzeniu Bluetooth.
Po nawiązaniu połączenia pojawia się
wskaźnik „ ” lub „ ”.
22
MEX-BT4000U
4-296-017-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT4000\OI\4296017211MEXBT4000UEUR\01_GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 23 Monday, December 19, 2011 9:28 PM
Uwagi
• Podczas łączenia z innym urządzeniem
Bluetooth radioodtwarzacz nie zostanie
wykryty przez trzecie urządzenie. Aby
umożliwić wykrycie, należy włączyć tryb
parowania i wyszukać radioodtwarzacz
z innego urządzenia.
• Wyszukiwanie i podłączanie może następować
z pewnym opóźnieniem.
• W zależności od urządzenia, przed
wprowadzeniem kodu uwierzytelniającego
może się pojawić ekran potwierdzenia
połączenia.
• Limit czasu na wprowadzenie kodu
uwierzytelniającego zależy od poszczególnych
urządzeń. W razie upłynięcia limitu czasu
należy od początku powtórzyć procedurę
parowania.
• Radioodtwarzacza nie można podłączyć do
urządzenia zgodnego tylko z profilem HSP
(Head Set Profile).
Podłączanie telefonu
komórkowego
1
Uwaga
Jeśli sygnał Bluetooth tego urządzenia jest
wyłączony, wybór wariantu „SET BT SIGNL”
wyłączy sygnał Bluetooth.
Wskazówka
Sygnał Bluetooth można też włączyć,
naciskając na co najmniej 2 sekundy przycisk
 na radioodtwarzaczu.
Wskazówka
Połączenie między radioodtwarzaczem
a pewnymi urządzeniami Bluetooth może być
nawiązywane automatycznie.
Przerywanie parowania
Aby po sparowaniu radioodtwarzacza
z urządzeniem Bluetooth wyłączyć tryb
parowania, wykonaj czynność 2.
Łączenie
Aby użyć urządzenia po wykonaniu
parowania, należy rozpocząć łączenie.
Niekiedy podczas parowania możliwe jest
automatyczne połączenie urządzeń.
Po wykonaniu parowania należy wykonać tę
procedurę.
Naciśnij przycisk , po czym
obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „SET BT SIGNL”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
Kiedy jest włączony sygnał Bluetooth,
pali się wskaźnik „ ”.
2
Włącz telefon komórkowy i włącz
w nim sygnał Bluetooth.
3
Połącz telefon z tym urządzeniem.
Po nawiązaniu połączenia pojawia się
wskaźnik „ ”. Jeśli po nawiązaniu
połączenia jako źródło zostanie wybrany
telefon Bluetooth, na wyświetlaczu
pojawi się nazwa sieci i nazwa
podłączonego telefonu.
Ikony na wyświetlaczu:
Wskaźnik siły sygnału
w podłączonym telefonie
komórkowym.*
Wskaźnik stanu akumulatora
w podłączonym telefonie
komórkowym.*
* Przy braku połączenia w trybie
głośnomówiącym wyłącza się. Zależy od
telefonu komórkowego.
23
MEX-BT4000U
4-296-017-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT4000\OI\4296017211MEXBT4000UEUR\01_GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 24 Monday, December 19, 2011 9:28 PM
Zmienianie zawartości wyświetlacza
Naciśnij przycisk .
Łączenie radioodtwarzacza z ostatnio
podłączanym telefonem komórkowym
1 Upewnij się, że w telefonie komórkowym
2
Włącz urządzenie audio i włącz w nim
sygnał Bluetooth.
3
Połącz urządzenie audio
z radioodtwarzaczem.
Po nawiązaniu połączenia pojawia się
wskaźnik „ ”.
włączony jest sygnał Bluetooth.
2 Naciskając przycisk ,
wyświetl napis „BT PHONE”.
3 Naciśnij przycisk
(trybu
głośnomówiącego).
Podczas łączenia miga wskaźnik „ ”. Po
nawiązaniu połączenia wskaźnik zapala
się na stałe.
Łączenie radioodtwarzacza z ostatnio
podłączanym urządzeniem audio
1 Upewnij się, że w urządzeniu audio
włączony jest sygnał Bluetooth.
2 Naciskając przycisk ,
Uwagi
• Niektóre telefony komórkowe wymagają
zezwolenia na dostęp do książki telefonicznej
po podłączeniu do tego urządzenia. Aby
zezwolić na dostęp, trzeba użyć odpowiednich
funkcji telefonu.
• Radioodtwarzacza nie można połączyć z telefonem komórkowym podczas strumieniowej
transmisji dźwięku. W takim przypadku należy
łączyć telefon z radioodtwarzaczem.
W odtwarzanym dźwięku mogą się pojawić
zakłócenia powodowane przez łączenie.
Wskazówka
Kiedy jest włączony sygnał Bluetooth: w momencie włączenia zapłonu radioodtwarzacz automatycznie podłącza ostatnio podłączony telefon
komórkowy. Dostępność tej funkcji zależy także
od telefonu. Jeśli nie jest możliwe automatyczne
połączenie, należy wykonać połączenie ręcznie.
Podłączanie urządzenia
audio
1
24
Naciśnij przycisk , po czym
obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „SET BT SIGNL”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
Kiedy jest włączony sygnał Bluetooth,
pali się wskaźnik „ ”.
wyświetl napis „BT AUDIO”.
3 Naciśnij przycisk  (PAUSE).
Podczas łączenia miga wskaźnik „ ”. Po
nawiązaniu połączenia wskaźnik zapala
się na stałe
Telefonowanie w trybie
głośnomówiącym
Kiedy urządzenie jest połączone z telefonem
komórkowym, możliwe jest inicjowanie
i przyjmowanie połączeń w trybie
głośnomówiącym, przy użyciu elementów
sterujących na tym urządzeniu.
Przed użyciem trybu głośnomówiącego,
należy wykonać poniższe kontrole:
 Sprawdź, czy na wyświetlaczu widoczne
są wskaźniki „ ” i „ ”.
 Jeśli wskaźniki „ ” i „ ” nie są
widoczne, wykonaj procedurę łączenia
(strona 23).
 Jeśli nie udaje się nawiązać połączenia
Bluetooth między radioodtwarzaczem
a telefonem komórkowym, należy wykonać procedurę parowania (strona 22).
MEX-BT4000U
4-296-017-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT4000\OI\4296017211MEXBT4000UEUR\01_GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 25 Monday, December 19, 2011 9:28 PM
Odbieranie połączeń
1
Naciśnij przycisk , po czym
obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „PHONEBOOK”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
Pojawi się priorytetowa książka telefoniczna. Standardowym ustawieniem
jest telefon komórkowy („CEL”).
2
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
z listy żądaną pierwszą literę. Naciśnij
pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
nazwisko / nazwę z listy nazwisk /
nazw. Naciśnij pokrętło.
4
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
numer z listy numerów. Naciśnij
pokrętło.
Rozpocznie się połączenie.
Kiedy dzwoni telefon, dźwięk dzwonka
dobiega z głośników samochodu lub
z podłączonego telefonu komórkowego. Na
wyświetlaczu widać nazwisko osoby
telefonującej lub numer telefonu.
1
Kiedy dzwoni dzwonek, naciśnij
przycisk (trybu głośnomówiącego).
Rozpocznie się połączenie.
Uwaga
Zależnie od telefonu komórkowego, na wyświetlaczu może się pojawić nazwisko rozmówcy.
Odrzucanie połączenia
Na 1 sekundę naciśnij przycisk
.
Uwaga
Kończenie połączenia
Ponownie naciśnij przycisk
głośnomówiącego).
(trybu
Telefonowanie z użyciem
książki telefonicznej
Można nawiązywać połączenia,
wykorzystując numery z książki
telefonicznej w radioodtwarzaczu
(wewnętrznej książki telefonicznej) lub
w telefonie komórkowym*.
Informacje o przesyłaniu danych z książki
telefonicznej telefonu komórkowego do
tego urządzenia podano w punkcie
„Wewnętrzna książka telefoniczna”
(strona 27).
* Aby radioodtwarzacz mógł odczytać dane
z książki telefonicznej telefonu komórkowego,
telefon musi być zgodny z profilem PBAP
(Phone Book Access Profile).
W zależności od telefonu komórkowego,
kontakty wyświetlane na urządzeniu mogą się
różnić od zawartości książki telefonicznej
telefonu.
Zmienianie priorytetowej książki
telefonicznej
1 Naciśnij przycisk , po czym obracaj
pokrętło sterujące, aż pojawi się napis „PH
BOOK SEL”. Wówczas naciśnij pokrętło.
2 Wybierz priorytetową książkę telefoniczną:
„CEL (telefon komórkowy)” lub „HU (to
urządzenie)”.
Uwaga o danych z książki telefonicznej
Przed złomowaniem lub przekazaniem
samochodu z zainstalowanym tym
radioodtwarzaczem należy przywrócić domyślne
wartości wszystkich ustawień radioodtwarzacza
dotyczących funkcji Bluetooth (strona 30).
Uniemożliwi to dostęp do danych niepowołanym
osobom.
Dane o książce telefonicznej zostaną również
usunięte po odłączeniu przewodu zasilającego.
25
MEX-BT4000U
4-296-017-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT4000\OI\4296017211MEXBT4000UEUR\01_GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 26 Monday, December 19, 2011 9:28 PM
Telefonowanie z użyciem
historii połączeń
Wybieranie numerów
z pamięci numerów
Można nawiązywać połączenia, wykorzystując historię połączeń w tym urządzeniu
lub w telefonie komórkowym. W pamięci
urządzenia jest przechowywanych maksymalnie 20 ostatnio wybieranych numerów.
Można przypisać 6 wpisów do pamięci
numerów. Informacje o przypisywaniu
podano w punkcie „Pamięć numerów
(wybieranie skrócone)” (strona 28).
1
2
Naciśnij przycisk , po czym
obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „RECENT CALL”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
Pojawi się lista historii połączeń tego
radioodtwarzacza lub telefonu
komórkowego (zależnie od ustawienia
parametru „PH BOOK SEL”).
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
z listy historii połączeń żądane
nazwisko / nazwę i numer telefonu.
Naciśnij pokrętło.
Rozpocznie się połączenie.
Uwaga
Historia połączeń w tym urządzeniu może się nie
zmienić nawet po skasowaniu odpowiedniej
historii połączeń w telefonie komórkowym.
1
2
Naciśnij przycisk .
3
Naciśnij przycisk (trybu
głośnomówiącego).
Rozpocznie się połączenie.
Naciśnij przycisk numeryczny ( do
), do którego jest przypisany
żądany kontakt.
Ponowne wybieranie numeru
1
Naciśnij przycisk , po czym
obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „REDIAL”. Wówczas naciśnij
pokrętło.
Rozpocznie się połączenie.
Czynności podczas połączenia
Telefonowanie przez wprowadzenie numeru telefonu
1
2
Naciśnij przycisk , po czym
obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „DIAL NUMBER”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
Obracając pokrętło sterujące, wprowadź
żądany numer telefonu. Na zakończenie wybierz „ ” (odstęp) i naciśnij
przycisk (trybu głośnomówiącego)*.
Rozpocznie się połączenie.
* Aby przemieścić wskazanie, naciśnij
przycisk  –/+.
Uwaga
26
Zamiast symbolu „#” wyświetlacz wskazuje „_”.
Programowanie głośności dzwonka
i głosu osoby telefonującej
Można zaprogramować głośność dzwonka
i głosu osoby telefonującej.
Regulowanie głośności dzwonka:
Obróć pokrętło sterujące, gdy dzwoni
dzwonek. Można wyregulować głośność
dzwonka.
Regulowanie głośności głosu rozmówcy:
Obróć pokrętło sterujące podczas rozmowy.
Będzie można wyregulować głośność głosu
rozmówcy.
Uwaga
Kiedy źródłem dźwięku jest telefon Bluetooth,
obracanie pokrętła sterującego reguluje tylko
głośność głosu rozmówcy.
MEX-BT4000U
4-296-017-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT4000\OI\4296017211MEXBT4000UEUR\01_GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 27 Monday, December 19, 2011 9:28 PM
Regulacja wzmocnienia mikrofonu
Można regulować głośności dźwięku
słyszanego przez rozmówcę. Naciskając
przycisk  (MIC), wybierz żądany
poziom głośności („MIC-LOW”,
„MIC-MID”, „MIC-HI”).
Tryb EC/NC (osłabiania echa /
osłabiania zakłóceń)
Istnieje możliwość osłabienia echa
i zakłóceń.
Przytrzymując wciśnięty przycisk ,
wybierz ustawienie „EC/NC-1” lub „EC/
NC-2”.
Przekazywanie połączeń
Chcąc włączyć lub wyłączyć żądane
urządzenie (radioodtwarzacz / telefon
komórkowy), naciśnij przycisk 
lub użyj telefonu komórkowego.
Uwagi
• Szczegółów dotyczących obsługi telefonu należy
szukać w jego instrukcji obsługi.
• W zależności od telefonu komórkowego, próba
przekazania połączenia może spowodować
wyłączenie trybu głośnomówiącego.
Wewnętrzna książka
telefoniczna
Można przesłać do radioodtwarzacza
zawartość książki telefonicznej telefonu
komórkowego. Urządzenie pozwala na
zapis do 1000 kontaktów, po 5 numerów na
kontakt. Dostęp do książki telefonicznej
telefonu komórkowego można uzyskać
tylko wówczas, gdy telefon ten jest aktualnie
podłączony do radioodtwarzacza.
Uwagi
• Najpierw należy sprawdzić, czy
radioodtwarzacz jest połączony z telefonem
komórkowym przy użyciu łącza Bluetooth.
• Najpierw należy sprawdzić, czy dla parametru
„PH BOOK SEL” w menu połączenia wybrane
jest ustawienie „HU” (strona 25).
• Informacje o przesyłaniu danych z książki
telefonicznej telefonu komórkowego do tego
urządzenia należy szukać w instrukcji obsługi
telefonu.
1
Naciśnij przycisk , po czym
obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „PHONEBOOK”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „ADD CONTACT”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
Na wyświetlaczu urządzenia pojawi się
komunikat „WAITING”.
3
Prześlij zawartość książki telefonicznej,
wybierając odpowiednie funkcje
w telefonie komórkowym.
Podczas przesyłania na wyświetlaczu
radioodtwarzacza widać komunikat
„RECEIVING”, Po zakończeniu
przesyłania pojawi się komunikat
„COMPLETE”.
Aktualizowanie wewnętrznej książki
telefonicznej
Wykonaj czynności 1 do 3 z poprzedniej
procedury.
Usuwanie wpisu
1 Wskaż w wewnętrznej książce telefonicznej
lub w historii połączeń nazwę, którą chcesz
usunąć. Naciśnij pokrętło sterujące.
Szczegółowe informacje o wybieraniu nazw
z wewnętrznej książki telefonicznej podano
na stronie 25.
2 Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi się
napis „DEL CONTACT”. Wówczas naciśnij
pokrętło.
3 Obracając pokrętło sterujące, wyświetl napis
„DELETE-YES”. Naciśnij pokrętło.
Po skasowaniu pojawia się napis
„COMPLETE”.
Aby skasować całą zawartość wewnętrznej
książki telefonicznej lub historii połączeń,
podczas wykonywania czynności 2 wybierz
wariant „DELETE ALL”.
27
MEX-BT4000U
4-296-017-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT4000\OI\4296017211MEXBT4000UEUR\01_GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 28 Monday, December 19, 2011 9:28 PM
Kasowanie informacji o urządzeniu
Można kasować zawartość wewnętrznych
książek telefonicznych i historii połączeń.
1
Naciśnij przycisk , po czym
obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „VOICE DIAL”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
2
Wypowiedz znacznik głosowy zapisany
w telefonie.
Po rozpoznaniu głosu zostanie
nawiązane połączenie.
1 Naciśnij przycisk , po czym obracaj
pokrętło sterujące, aż pojawi się napis
„DEVICE DEL”. Wówczas naciśnij
pokrętło.
2 Wskaż książkę telefoniczną urządzenia,
którą chcesz usunąć.
3 Obracając pokrętło sterujące, wyświetl napis
„DELETE-YES”. Naciśnij pokrętło.
Po skasowaniu pojawia się napis
„COMPLETE”.
Pamięć numerów (wybieranie
skrócone)
Do pamięci numerów można przypisać 6
kontaktów z książki telefonicznej.
1
Wybierz numer telefonu, który chcesz
przypisać do pamięci numeru. Numer
można wybrać z książki telefonicznej,
historii połączeń* lub wprowadzając go
bezpośrednio.
Na wyświetlaczu urządzenia pojawi się
numer telefonu.
* W przypadku historii połączeń można
również wybrać nazwisko. Na wyświetlaczu
radioodtwarzacza pojawi się wówczas
nazwisko rozmówcy.
2
Naciśnij przycisk numeryczny ( do
) z numerem żądanej pamięci i trzymaj go dotąd, aż pojawi się napis „MEM”.
Wpis zostanie przypisany do pamięci
numeru.
Włączanie wybierania
głosowego
28
Istnieje możliwość użycia funkcji
wybierania głosowego w telefonie
komórkowym podłączonym do tego
urządzenia przez wypowiedzenie znacznika
głosowego zapisanego w telefonie.
Uwagi
• Najpierw należy sprawdzić, czy radioodtwarzacz jest połączony z telefonem komórkowym.
• Najpierw należy zapisać w telefonie znacznik
głosowy.
• Kiedy telefon jest podłączony do
radioodtwarzacza, w pewnych przypadkach
funkcja wybierania głosowego może nie działać.
• Działanie funkcji wybierania głosowego zależy
od efektywności funkcji rozpoznawania
w telefonie komórkowym. Szczegółów należy
szukać na stronach pomocy technicznej,
których adresy podano z tyłu okładki.
Wskazówka
Znaczniki głosowe należy zapisywać siedząc
w samochodzie, przez radioodtwarzacz, przy
wybranym źródle dźwięku „BT PHONE”.
Wskaźnik SMS
Kiedy do urządzenia jest podłączony telefon
komórkowy, wskaźnik SMS informuje
o przychodzących lub nieprzeczytanych
wiadomościach SMS.
Po otrzymaniu nowej wiadomości SMS
wskaźnik SMS miga.
Jeśli w telefonie są nieprzeczytane wiadomości SMS, wskaźnik SMS pali się na stałe.
Uwaga
Działanie wskaźnika SMS zależy od telefonu
komórkowego.
MEX-BT4000U
4-296-017-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT4000\OI\4296017211MEXBT4000UEUR\01_GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 29 Monday, December 19, 2011 9:28 PM
Strumieniowa transmisja
muzyki
Słuchanie muzyki
z urządzenia audio
Radioodtwarzacz umożliwia słuchanie
muzyki z urządzenia audio zgodnego
z profilem A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) technologii Bluetooth.
1
Zmniejsz głośność
w radioodtwarzaczu.
2
Naciskając przycisk ,
wyświetl napis „BT AUDIO”.
3
Włącz odtwarzanie w urządzeniu
audio.
4
Wyreguluj głośność
w radioodtwarzaczu.
Zmienianie zawartości wyświetlacza
Naciśnij przycisk .
Korygowanie poziomu głośności
Istnieje możliwość skompensowania różnicy
poziomu dźwięku między radioodtwarzaczem a urządzeniem audio Bluetooth.
1 Włącz odtwarzanie w urządzeniu audio
Bluetooth i nastaw w nim umiarkowany
poziom głośności.
2 Nastaw w radioodtwarzaczu normalny
poziom głośności.
Sterowanie urządzeniem
audio z radioodtwarzacza
Jeśli urządzenie audio jest zgodne
z profilem Bluetooth AVRCP (Audio Video
Remote Control Profile), można korzystać
z wymienionych pod spodem funkcji.
(Sposób postępowania zależy od urządzenia
audio.)
Aby
Wykonaj tę czynność
Pomijać
albumy
Naciśnij przycisk /
(ALBUM /)
[jeden raz na każdy album]
Włączyć
odtwarzanie
wielokrotne
Naciśnij przycisk 
(REP)*1
Włączyć
Naciśnij przycisk 
odtwarzanie (SHUF)*1
w przypadkowej kolejności
Rozpocząć
odtwarzanie
Naciśnij przycisk 
(PAUSE)*2 na
radioodtwarzaczu.
Włączyć pauzę Naciśnij przycisk 
(PAUSE)*2 na
radioodtwarzaczu.
Pomijać
utwory
Naciśnij przycisk 
–/+ (/) [jeden raz
na każdy utwór]
Przejść w tył / Przytrzymaj wciśnięty
w przód
przycisk  –/+
(/) [trzymaj
przycisk aż do odszukania
żądanego miejsca]
*1 Naciskaj przycisk, aż pojawi się żądane
ustawienie.
*2 W zależności od urządzenia konieczne może
być dwukrotne naciśnięcie.
Do obsługi innych funkcji należy używać
urządzenia audio.
3 Naciśnij przycisk wyboru.
4 Obracając pokrętło sterujące, aż pojawi się
napis „BTA VOL”, po czym wyreguluj
poziom głośności („+18dB” – „0dB” –
„– 8dB”) regulatorem głośności.
29
MEX-BT4000U
4-296-017-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT4000\OI\4296017211MEXBT4000UEUR\01_GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 30 Monday, December 19, 2011 9:28 PM
Uwagi
• Radioodtwarzacz nie wyświetla tytułu, numeru
utworu, czasu, stanu odtwarzania i tym
podobnych informacji z niektórych
podłączonych urządzeń. Informacje są
wyświetlane tylko przy odtwarzaniu
z urządzenia Bluetooth audio.
• Zmiana źródła dźwięku w radioodtwarzaczu
nie wstrzymuje odtwarzania w urządzeniu
audio.
Ustawienia dźwięku
i menu ustawień
Zmienianie ustawień
dźwięku
Regulacja parametrów
dźwięku
Przywracanie fabrycznych ustawień w menu
Bluetooth Settings
Radioodtwarzacz umożliwia przywrócenie
domyślnych wartości wszystkich ustawień
radioodtwarzacza dotyczących funkcji
Bluetooth (informacji o parowaniu, książki
telefonicznej, historii połączeń, pamięci
numerów, informacji o urządzeniu itp.).
1
Naciśnij na 1 sekundę przycisk
, aby wyłączyć
zasilanie.
2
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się lista menu.
3
Obracając pokrętło sterujące, wyświetl
napis „BT INIT”. Naciśnij pokrętło.
Pojawi się ekran potwierdzenia.
4
Obracając pokrętło sterujące, wyświetl
napis „INIT-YES”. Naciśnij pokrętło.
Podczas przywracania domyślnych
ustawień funkcji Bluetooth miga
komunikat „INITIAL”. Po zakończeniu
pojawia się komunikat „COMPLETE”.
Uwaga
Przed usunięciem urządzenia należy usunąć
zaprogramowane numery przez wybór polecenia
„BT INIT”.
1
Podczas odtwarzania / słuchania radia
naciśnij przycisk wyboru.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się żądany parametr z menu, po czym
naciśnij pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
żądane ustawienie. Naciśnij pokrętło.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
Można zmienić ustawienia następujących
parametrów:
EQ7 PRESET (strona 31)
EQ7 SETTING (strona 31)
POSITION
SET POSITION (ustawienie miejsca
słuchania) (strona 32)
ADJ POSITION (korygowanie miejsca
słuchania)*1 (strona 33)
SET SW POS (ustawienie położenia
subwoofera)*1*2 (strona 32)
BALANCE
Regulacja balansu dźwięku: „RIGHT-15”
(prawo) – „CENTER” (środek) –
„LEFT-15” (lewo).
FADER
Regulacja względnego poziomu:
„FRONT-15” (przód) – „CENTER”
(środek) – „REAR-15” (tył).
DM+ (strona 33)
30
MEX-BT4000U
4-296-017-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT4000\OI\4296017211MEXBT4000UEUR\01_GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 31 Monday, December 19, 2011 9:28 PM
RB ENH (Rear Bass Enhancer) (strona 33)
SW LEVEL (poziom subwoofera)*
Regulacja poziomu dźwięku w subwooferze: „+10 dB” – „0 dB” – „–10 dB”.
(Przy minimalnym ustawieniu pojawia
się wskazanie „ATT”.)
2
AUX VOL (poziom ze źródła AUX)*3
Regulacja poziomu dźwięku z każdego
z podłączonych urządzeń dodatkowych:
„+18 dB” – „0 dB” – „–8 dB”.
To ustawienie eliminuje konieczność
korygowania głośności przy zmianie
źródła dźwięku.
BTA VOL (poziom ze źródła Bluetooth
Audio)*4 (strona 29)
Użycie zaawansowanych
funkcji dźwięku —
Advanced Sound Engine
Procesor Advanced Sound Engine cyfrowo
przetwarza sygnał, aby wytworzyć
w samochodzie idealne pole brzmieniowe.
Wybieranie ustawień
brzmienia — EQ7 Preset
W urządzeniu jest zaprogramowanych 7
krzywych korekty dźwięku (XPLOD,
VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE,
GRAVITY, CUSTOM i OFF).
*1 Ukryte, gdy parametr „SET POSITION” jest
ustawiony na „OFF”.
1
Podczas odtwarzania / słuchania radia
naciśnij przycisk wyboru.
*2 Kiedy wyjście dźwięku pracuje w trybie
„SUB-OUT” (strona 34).
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „EQ7 PRESET”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
3
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się żądana krzywa korekty, po czym
naciśnij pokrętło.
4
Naciśnij przycisk
*3 Kiedy jest udostępnione źródło AUX
(strona 36).
*4 Kiedy jest udostępnione źródło Bluetooth
audio.
(BACK).
Aby wyłączyć korektor dźwięku, podczas
wykonywania czynności 3 wybierz
ustawienie „OFF”.
Wskazówka
Ustawienia krzywej korekty można
zaprogramować niezależnie dla każdego źródła.
Regulacja krzywej korekty
— EQ7 Setting
Po wybraniu ustawienia korektora
„CUSTOM” można wybrać własne
ustawienia korektora.
1
Wybierz źródło dźwięku, po czym
naciśnij przycisk wyboru.
31
MEX-BT4000U
4-296-017-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT4000\OI\4296017211MEXBT4000UEUR\01_GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 32 Monday, December 19, 2011 9:28 PM
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „EQ7 SETTING”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
3
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „BASE”. Wówczas naciśnij
pokrętło.
Można wybrać krzywą korekty
stanowiącą podstawę do dalszych
regulacji.
4
Obracając pokrętło sterujące, wskaż
żądaną krzywą korekty. Naciśnij
pokrętło.
5
Skoryguj krzywą korekty.
Obracając pokrętło sterujące, wskaż
żądane pasmo częstotliwości. Naciśnij
pokrętło.
BAND1: 63 Hz
BAND2: 160 Hz
BAND3: 400 Hz
BAND4: 1 kHz
BAND5: 2,5 kHz
BAND6: 6,3 kHz
BAND7: 16,0 kHz
Obracając pokrętło sterujące, skoryguj
krzywą korekty. Naciśnij pokrętło.
Poziom dźwięku można regulować
z dokładnością do 1 dB, od -6 dB do
+6 dB.
Powtarzając czynności  i ,
wyreguluj ustawienia pozostałych pasm
częstotliwości.
6
32
Dwukrotnie naciśnij przycisk
(BACK).
Krzywa korekty zostanie zapisana pod
ustawieniem „CUSTOM”.
Optymalizacja dźwięku przez
wyrównywanie parametrów
czasowych
— Listening Position
Urządzenie umożliwia opóźnianie
reprodukcji dźwięku z poszczególnych
głośników w celu symulacji naturalnego
pola dźwiękowego i zapewnienia
optymalnego dźwięku w miejscu słuchania.
Dostępne ustawienia parametru
„POSITION” (miejsce słuchania)
omówiono poniżej.
FRONT L (): z przodu
po lewej
FRONT R (): z przodu
po prawej
FRONT (): z przodu
pośrodku
ALL (): w środku
pojazdu
OFF: bez określonego
miejsca
Można także określić przybliżone położenie
subwoofera względem miejsca słuchania,
o ile:
– wyjście dźwięku pracuje w trybie
„SUB-OUT” (strona 34),
– wybrane jest miejsce słuchania inne niż
„OFF”.
Dostępne ustawienia parametru „SET SW
POS” omówiono poniżej.
NEAR (): blisko
NORMAL (): normalna odległość
FAR (): daleko
1
Podczas odtwarzania / słuchania radia
naciśnij przycisk wyboru.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „SET POSITION”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
ustawienie „FRONT L”, „FRONT R”,
„FRONT” lub „ALL”. Naciśnij
pokrętło.
MEX-BT4000U
4-296-017-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT4000\OI\4296017211MEXBT4000UEUR\01_GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 33 Monday, December 19, 2011 9:28 PM
4
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „SET SW POS”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
5
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
żądaną odległość od subwoofera:
„NEAR”, „NORMAL” lub „FAR”.
Naciśnij pokrętło.
6
Naciśnij przycisk
Korygowanie miejsca
słuchania
Można precyzyjnie skorygować ustawienie
miejsca słuchania.
1
Podczas odtwarzania / słuchania radia
naciśnij przycisk wyboru.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „ADJ POSITION”. Wówczas
naciśnij pokrętło.
4
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
ustawienie „ON”. Naciśnij pokrętło.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
Wskazówka
Ustawienia funkcji DM+ można zaprogramować
niezależnie dla każdego źródła.
(BACK).
Aby wyłączyć tę funkcję, podczas
wykonywania czynności 3 wybierz
ustawienie „OFF”.
3
3
Użycie tylnych głośników
jako subwoofera
— Rear Bass Enhancer
Funkcja Rear Bass Enhancer wzmacnia tony
niskie przez zastosowanie filtra
dolnoprzepustowego (strona 35) w dźwięku
kierowanym do tylnych głośników. Funkcja
ta pozwala tylnym głośnikom spełniać rolę
subwoofera, gdy subwoofer nie jest
podłączony.
1
Podczas odtwarzania / słuchania radia
naciśnij przycisk wyboru.
2
Obracając pokrętło sterujące, skoryguj
miejsce słuchania. Naciśnij pokrętło.
Zakres regulacji: „+3” – „CENTER” –
„–3”.
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „RB ENH”. Wówczas naciśnij
pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
ustawienie „1”, „2” lub „3”. Naciśnij
pokrętło.
Naciśnij przycisk
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
(BACK).
DM+ Advanced
Technologia DM+ Advanced poprawia
brzmienie dźwięku poddanego cyfrowej
kompresji przez przywracanie utraconych
wysokich częstotliwości.
1
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
wyboru.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „DM+”. Wówczas naciśnij
pokrętło.
33
MEX-BT4000U
4-296-017-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT4000\OI\4296017211MEXBT4000UEUR\01_GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 34 Monday, December 19, 2011 9:28 PM
Zmienianie ustawień
1
Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
REAR/SUB*1
Przełączanie funkcji wyjścia dźwięku:
„REAR-OUT” (wzmacniacz mocy),
„SUB-OUT” (subwoofer).
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się żądany parametr, po naciśnij
pokrętło.
DEMO (tryb pokazu)
Włączanie lub wyłączanie trybu pokazu:
„ON” (wł.), „OFF” (wył.).
3
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
żądane ustawienie. Naciśnij pokrętło.*
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
DIMMER
Zmienianie jasności wyświetlacza.
4
Naciśnij przycisk
(BACK).
* W przypadku parametrów CLOCK-ADJ i BTM
nie trzeba wykonywać czynności 4. W przypadku parametrów BT SIGNL i PAIRING nie
trzeba wykonywać czynności 3 i 4.
Dostępne warianty zależą od wybranego
źródła dźwięku i ustawień.
CLOCK-ADJ (nastawianie zegara) (strona 7)
CT
Włączanie („ON”) lub wyłączanie
(„OFF”) funkcji CT (strona 13).
– „AT”: jasność wyświetlacza zmniejsza się
automatycznie po włączeniu świateł.
(Tylko wówczas, gdy jest podłączony
przewód sterowania oświetleniem.)
– „ON”: jasność wyświetlacza jest stale
zmniejszona.
– „OFF”: wyświetlacz ma normalną
jasność.
COLOR
Wybieranie zaprogramowanego koloru
wyświetlacza i przycisków na
radioodtwarzaczu (strona 19).
CUSTOM-C
Wybieranie zaprogramowanego koloru
stanowiącego podstawę do dalszych
regulacji (strona 19).
BEEP
Włączanie lub wyłączanie sygnalizacji
dźwiękowej: „ON” (wł.), „OFF” (wył.).
SND SYNC
Dostosowywanie koloru do dźwięku:
„ON” (wł.), „OFF” (wył.).
CAUT ALM*1
Włączanie („ON”) lub wyłączanie
(„OFF”) sygnału ostrzegawczego
(strona 7).
WHT MENU
Włączanie efektu przy przełączaniu
źródła dźwięku: „ON” (wł.), „OFF”
(wył.).
AUX-A*1
Włączanie lub wyłączanie wyświetlania
źródła AUX: „ON” (wł.), „OFF” (wył.)
(strona 36).
START-WHT
Wybieranie koloru początkowego: „ON”
(wł.), „OFF” (wył.).
AUTO OFF
Automatyczne, całkowite wyłączanie
radioodtwarzacza po upływie zadanego
czasu od jego wyłączenia: „NO” (nie),
„30S (sekund)”, „30M (minut)”, „60M
(minut)”.
AUTO SCR
Automatyczne przesuwanie się długich
napisów: „ON” (wł.), „OFF” (wył.).
REGIONAL*2
Włączanie („ON”) lub wyłączanie
(„OFF”) ograniczenia odbioru do
określonego regionu (strona 12).
34
MEX-BT4000U
4-296-017-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT4000\OI\4296017211MEXBT4000UEUR\01_GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 35 Monday, December 19, 2011 9:28 PM
ZAP TIME
Określanie długości fragmentu
odtwarzanego przez funkcję ZAPPIN.
– „Z.TIME-1” (około 6 sekund),
„Z.TIME-2” (około 15 sekund),
„Z.TIME-3” (około 30 sekund).
ZAP BEEP
Włączanie („ON”) lub wyłączanie
(„OFF”) sygnału dźwiękowego między
utworami.
LPF FREQ*3
Wybieranie częstotliwości odcięcia
subwoofera: „50Hz”, „60Hz”, „80Hz”,
„100Hz”, „120Hz”.
LPF SLOP*3
Wybieranie charakterystyki filtra
dolnoprzepustowego: „1”, „2”, „3”.
BT SIGNL
Włączanie lub wyłączanie sygnału
Bluetooth.
PAIRING
Włączanie lub wyłączanie trybu
parowania. Wzajemne uwierzytelnianie
radioodtwarzacza i urządzenia
Bluetooth.
*1 Kiedy urządzenie jest wyłączone.
*2 Kiedy odbierana jest stacja UKF.
*3 Kiedy wyjście dźwięku pracuje w trybie
„SUB-OUT” lub wybrane jest ustawienie
funkcji Rear Bass Enhancer inne niż „OFF”.
*4 Kiedy wyjście dźwięku pracuje w trybie
„SUB-OUT”.
SW PHASE *4
Wybieranie fazy subwoofera: „NORM”,
„REV” (odwrotna).
HPF FREQ
Wybieranie częstotliwości odcięcia
przedniego / tylnego głośnika: „OFF”
(wył.), „50Hz”, „60Hz”, „80Hz”,
„100Hz”, „120Hz”.
HPF SLOP
Wybieranie charakterystyki filtra
górnoprzepustowego (nie działa, gdy
parametr HPF FREQ jest ustawiony na
„OFF”): „1”, „2”, „3”.
LOUDNESS
Wzmacnianie tonów niskich i wysokich
w celu uzyskania czystego dźwięku przy
małej głośności: „ON” (wł.), „OFF”
(wył.).
ALO
Włączanie („ON”) lub wyłączanie
(„OFF”) optymalizacji głośności
odtwarzania wszystkich źródeł.
BTM (strona 11)
BT INIT*1 (strona 30)
35
MEX-BT4000U
4-296-017-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT4000\OI\4296017211MEXBT4000UEUR\01_GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 36 Monday, December 19, 2011 9:28 PM
Korygowanie poziomu głośności
Użycie oferowanych
oddzielnie urządzeń
Dodatkowe urządzenie
audio
Przed rozpoczęciem odtwarzania należy
skorygować głośność w każdym
z podłączanych urządzeń.
1 Zmniejsz głośność w radioodtwarzaczu.
2 Naciskaj przycisk , aż
pojawi się napis „AUX”.
3 Włącz odtwarzanie w przenośnym
Gniazdo wejścia AUX (mini jack stereo)
umożliwia podłączenie oferowanego
oddzielnie przenośnego urządzenia audio.
Później można wybrać odpowiednie źródło
i słuchać dźwięku z podłączonego
urządzenia przez głośniki samochodu.
urządzeniu audio i nastaw w nim
umiarkowany poziom głośności.
4 Nastaw w radioodtwarzaczu normalny
poziom głośności.
5 Skoryguj poziom głośności (strona 31).
Podłączanie przenośnego urządzenia
audio
1 Wyłącz urządzenie przenośne.
2 Zmniejsz głośność w radioodtwarzaczu.
3 Podłącz przenośne urządzenie audio
przewodem połączeniowym (sprzedawanym
oddzielnie)*.
* Użyj przewodu z prostym wtykiem.
36
MEX-BT4000U
4-296-017-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT4000\OI\4296017211MEXBT4000UEUR\01_GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 37 Monday, December 19, 2011 9:28 PM
Informacje
dodatkowe
Zalecenia eksploatacyjne
• Jeśli samochód stał zaparkowany
i bezpośrednio świeciło na niego słońce,
przed użyciem urządzenia należy je ostudzić.
• Nie zostawiać panelu czołowego ani
urządzeń audio wewnątrz pojazdu. Wysoka
temperatura spowodowana przez
bezpośrednie oświetlenie słoneczne mogła
doprowadzić do ich uszkodzenia.
• Antena sterowana siłownikiem będzie się
wysuwała automatycznie.
• Urządzenie jest przystosowane do
odtwarzania płyt zgodnych ze standardem
płyty kompaktowej (CD). Płyty DualDisc
i niektóre płyty muzyczne kodowane
z wykorzystaniem technologii ochrony przed
kopiowaniem nie są zgodne ze standardem
płyty kompaktowej (CD) i dlatego
urządzenie może nie odtwarzać takich płyt.
• Płyty, których nie można odtwarzać
– Płyty z naklejonymi etykietkami albo
naklejkami. Próba odtworzenia takiej płyty
grozi awarią urządzenia lub zniszczeniem
płyty.
– Płyty o specjalnych kształtach (serca,
kwadratu, gwiazdy itp.). Próba odtworzenia
takiej płyty grozi awarią urządzenia.
– Płyty o średnicy 8 cm
Uwagi o płytach CD-R / CD-RW
Skraplanie pary wodnej
W razie skroplenia się w urządzeniu pary
wodnej należy wyjąć płytę i odczekać mniej
więcej godzinę na wyschnięcie urządzenia;
w przeciwnym razie nie będzie ono działało
właściwie.
Aby zachować wysoką jakość dźwięku
Chronić urządzenie i płyty przed
zachlapaniem.
Uwagi o płytach
• Nie narażać płyt na bezpośrednie
promieniowanie słoneczne ani
oddziaływanie źródeł ciepła, takich jak
przewody z gorącym powietrzem. Nigdy nie
zostawiać ich w samochodzie zaparkowanym
w pełnym słońcu.
• Przed odtwarzaniem
należy przetrzeć ściereczką
do czyszczenia, od środka
na zewnątrz. Nie używać
rozpuszczalników, takich
jak benzyna czy
rozcieńczalnik ani
dostępnych w handlu środków czyszczących.
• Wartości maksymalne: (tylko CD-R /
CD-RW)
– foldery (albumy): 150 (łącznie z folderem
głównym)
– pliki (utwory) i foldery: 300 (jeśli nazwa
folderu / pliku składa się z wielu znaków,
liczba ta może być mniejsza od 300)
– maksymalna liczba wyświetlanych znaków
w nazwie folderu / pliku: 32 (Joliet) / 64
(Romeo)
• Jeśli płyta zawierająca wiele sesji rozpoczyna
się sesją CD-DA, zostanie rozpoznana jako
płyta CD-DA, a inne sesje nie będą
odtwarzane.
• Płyty, których nie można odtwarzać
– CD-R / CD-RW o niskiej jakości nagrania.
– CD-R / CD-RW nagrane w nieobsługiwanym
urządzeniu nagrywającym.
– niewłaściwie sfinalizowane płyty CD-R /
CD-RW.
– CD-R/CD-RW inne niż nagrane w formacie
muzycznej płyty CD lub w formacie MP3
zgodnym z ISO9660 poziom 1 / poziom 2,
Joliet / Romeo lub wielosesyjnym.
37
MEX-BT4000U
4-296-017-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT4000\OI\4296017211MEXBT4000UEUR\01_GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 38 Monday, December 19, 2011 9:28 PM
Kolejność odtwarzania
plików MP3 / WMA / AAC
MP3 / WMA /
AAC
Folder
(album)
Plik (utwór)
MP3 / WMA /
AAC
Informacja o iPodzie
• Możliwe jest podłączenie wymienionych
poniżej modeli iPodów. Przed użyciem
należy zaktualizować oprogramowanie
iPoda do najnowszej wersji.
Zalecane urządzenia
– iPod touch (4. generacja)
– iPod touch (3. generacja)
– iPod touch (2. generacja)
– iPod touch (1. generacja)
– iPod classic
– iPod z funkcją wideo*
– iPod nano (6. generacja)
– iPod nano (5. generacja)
– iPod nano (4. generacja)
– iPod nano (3. generacja)
– iPod nano (2. generacja)
– iPod nano (1. generacja)*
– iPhone 4
– iPhone 3GS
– iPhone 3G
– iPhone
* W przypadku podłączenia iPoda nano
(1. generacji) lub iPoda z funkcją wideo nie
można używać funkcji obsługi przez pasażera.
38
• Symbole „Made for iPod” i „Made for
iPhone” oznaczają urządzenia
elektroniczne przeznaczone specjalnie do
łączenia z iPodem lub z telefonem iPhone
i sprawdzone pod kątem zgodności ze
standardami działania firmy Apple. Firma
Apple nie ponosi odpowiedzialności za
działanie tego urządzenia ani jego
zgodność ze standardami bezpieczeństwa
i innymi standardami wymaganymi przez
prawo. Zwracamy uwagę, że użycie tego
urządzenia w połączeniu z iPodem lub
telefonem iPhone może wpływać na
łączność bezprzewodową.
Informacja o funkcji
Bluetooth
Co to jest technologia Bluetooth?
• Bluetooth jest technologią bezprzewodową
o małym zasięgu umożliwiającą
bezprzewodowe przesyłanie danych między
urządzeniami cyfrowymi, takimi jak telefon
komórkowy i zestaw słuchawkowy. Zasięg
łączności bezprzewodowej Bluetooth wynosi
mniej więcej 10 m. Najczęściej łączy się dwa
urządzenia, ale istnieją urządzenia, które
można łączyć z wieloma urządzeniami.
• Technologia bezprzewodowa Bluetooth nie
wymaga używania przewodów ani
odpowiedniego ustawiania urządzeń
względem siebie, jak w technologii
podczerwonej. Podłączane urządzenie może
się więc znajdować w torbie albo w kieszeni.
• Technologia Bluetooth jest
międzynarodowym standardem uznawanym
i wykorzystywanym przez miliony firm
z całego świata.
Łączność przez interfejs Bluetooth
• Zasięg łączności bezprzewodowej Bluetooth
wynosi mniej więcej 10 m.
Maksymalny zasięg zależy od obecności
przeszkód (osób, metalu, ścian) i pól
elektromagnetycznych.
• Na jakość łączności Bluetooth mogą
wpływać następujące czynniki:
– obecność przeszkód (osób, metalu, ścian)
między radioodtwarzaczem a urządzeniem
Bluetooth,
MEX-BT4000U
4-296-017-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT4000\OI\4296017211MEXBT4000UEUR\01_GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 39 Monday, December 19, 2011 9:28 PM
– znajdujące się w pobliżu urządzenie
wykorzystujące częstotliwość 2,4 GHz:
element bezprzewodowej sieci LAN, telefon
bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa itp.
• Urządzenia Bluetooth i bezprzewodowe sieci
LAN (IEEE802.11b/g) wykorzystują to samo
pasmo częstotliwości. Użycie
radioodtwarzacza w pobliżu
bezprzewodowej sieci LAN może prowadzić
do zakłóceń w mikrofalach, a w efekcie do
pogorszenia szybkości transmisji,
powstawania zakłóceń lub problemów
z połączeniem. W takim przypadku należy:
– używać radioodtwarzacza co najmniej 10 m
od elementów bezprzewodowej sieci LAN,
– jeśli radioodtwarzacz pracuje w odległości
mniejszej niż 10 m od elementów
bezprzewodowej sieci LAN, należy wyłączyć
sieć bezprzewodową,
– zainstalować radioodtwarzacz i urządzenie
Bluetooth możliwie blisko siebie.
• Mikrofale emitowane przez urządzenie
Bluetooth mogą zakłócać pracę
elektronicznych urządzeń medycznych. Ze
względu na ryzyko wypadku, zaleca się
wyłączenie radioodtwarzacza i innych
urządzeń Bluetooth w następujących
miejscach:
– w miejscach występowania gazów palnych,
szpitalach, pociągach, samolotach i na
stacjach paliw;
– w pobliżu drzwi automatycznych i alarmów
pożarowych.
• Radioodtwarzacz wykorzystuje
zabezpieczenia standardu Bluetooth, które
służą zapewnieniu bezpieczeństwa
połączenia bezprzewodowego Bluetooth.
Mimo to, w pewnych warunkach nie można
uzyskać wystarczającego poziomu
bezpieczeństwa. Korzystając
z bezprzewodowej łączności Bluetooth,
należy zachować ostrożność.
• Sony nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne ujawnienie informacji wynikłe
z transmisji Bluetooth.
• Nie można zagwarantować połączenia
z każdym urządzeniem Bluetooth.
– Urządzenie z funkcją Bluetooth musi być
zgodne ze standardem Bluetooth
zdefiniowanym przez Bluetooth SIG.
Ponadto urządzenie musi zostać
uwierzytelnione.
– Nawet jeśli podłączane urządzenie jest
zgodne ze wspomnianym standardem
Bluetooth, niektóre urządzenia nie dają się
podłączyć albo działają niewłaściwie. Zależy
to od funkcji i parametrów technicznych
urządzenia.
– W zależności od urządzenia i środowiska
transmisyjnego, podczas rozmów w trybie
głośnomówiącym mogą występować
zakłócenia.
• W zależności od urządzenia i środowiska
transmisyjnego rozpoczęcie transmisji może
nastąpić z pewnym opóźnieniem.
Inne
• Zależnie od jakości sygnału radiowego
i miejsca pracy urządzenia, funkcja
podłączania telefonu komórkowego przez
interfejs Bluetooth może nie działać.
• Jeśli korzystanie z urządzenia Bluetooth
powoduje uczucie dyskomfortu, należy
natychmiast zaprzestać jego używania.
W przypadku powtarzających się problemów
prosimy o kontakt z najbliższą autoryzowaną
stacją serwisową Sony.
W przypadku pytań lub problemów
związanych z urządzeniem, a nie omówionych
w tej instrukcji, prosimy o skontaktowanie się
z najbliższym autoryzowanym sklepem Sony.
Konserwacja
Wymiana baterii litowej w pilocie
Kiedy bateria jest bliska wyładowania,
zmniejsza się zasięg pilota. Należy wtedy
wymienić baterię na nową baterię litową
CR2025. Użycie innej baterii grozi
powstaniem pożaru lub wybuchem.
Stroną + do góry
39
MEX-BT4000U
4-296-017-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT4000\OI\4296017211MEXBT4000UEUR\01_GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 40 Monday, December 19, 2011 9:28 PM
Uwagi o baterii litowej
• Przechowywać baterię litową w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W razie połknięcia
baterii bezzwłocznie porozumieć się z lekarzem.
• Aby zapewnić dobry styk, należy wytrzeć
baterię suchą ściereczką.
• Instalując baterię, zwrócić uwagę na właściwe
ułożenie biegunów.
• Ze względu na ryzyko zwarcia, nie chwytać
baterii metalowymi szczypcami.
OSTRZEŻENIE
Niewłaściwie użytkowana bateria może
wybuchnąć. Nie ładować, nie rozbierać
ani nie palić baterii.
Czyszczenie złączy
Urządzenie może nie działać właściwie, jeśli
nie są czyste złącza między nim a panelem
czołowym. Aby temu zapobiec, zdejmij panel
czołowy (strona 7) i wyczyść złącza
bawełnianą watką. Nie naciskaj złączy za
mocno, gdyż grozi to ich uszkodzeniem.
Dane techniczne
Sekcja tunera
UKF (FM)
Zakres częstotliwości: 87,5 – 108,0 MHz
Gniazdo anteny: gniazdo anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia: 25 kHz
Czułość użyteczna: 8 dBf
Selektywność: 75 dB przy 400 kHz
Odstęp sygnału od szumu: 80 dB (stereo)
Separacja: 50 dB przy 1 kHz
Pasmo przenoszenia: 20 – 15 000 Hz
ŚR/DŁ (MW/LW)
Zakres częstotliwości:
ŚR (MW): 531 – 1602 kHz
DŁ (LW): 153 – 279 kHz
Gniazdo anteny: gniazdo anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia:
9, 124,5 kHz lub 9, 115,5 kHz / 4,5 kHz
Czułość: ŚR (MW): 26 μV, DŁ (LW): 45 μV
Sekcja odtwarzacza CD
Odstęp sygnału od szumu: 120 dB
Pasmo przenoszenia: 10 – 20 000 Hz
Kołysanie i drżenie:
Poniżej dającego się zmierzyć poziomu
Sekcja odtwarzacza USB
Interfejs: USB (full speed)
Maksymalny prąd: 1 A
Uwagi
• Dla bezpieczeństwa, przed czyszczeniem złączy
należy wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk ze
stacyjki.
• Nigdy nie należy dotykać złączy bezpośrednio
palcami ani żadnymi metalowymi
przedmiotami.
40
Łączność bezprzewodowa
System łączności:
Wersja 2.1 standardu Bluetooth + EDR
Poziom wyjściowy:
Bluetooth Standard Power Class 2 (maks.
+4 dBm)
Maks. zasięg łączności:
Około 10 m w linii wzroku*1
Pasmo częstotliwości:
Pasmo 2,4 GHz (2,4000 – 2,4835 GHz)
System modulacji: FHSS
Obsługiwane profile Bluetooth*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
1.2
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
1.3
HFP (Handsfree Profile) 1.5
PBAP (Phone Book Access Profile)
OPP (Object Push Profile)
*1 Faktyczny zasięg zależy od takich czynników
jak obecność przeszkód między urządzeniami,
pól magnetycznych wokół kuchenki
mikrofalowej, ładunków statycznych, czułości
MEX-BT4000U
4-296-017-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT4000\OI\4296017211MEXBT4000UEUR\01_GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 41 Monday, December 19, 2011 9:28 PM
odbioru, wydajności anteny, systemu
operacyjnego, oprogramowania itp.
*2 Profile standardu Bluetooth określają cel
połączenia Bluetooth między urządzeniami.
Sekcja wzmacniacza mocy
Wyjścia: wyjścia głośnikowe
Impedancja głośników: 4 – 8 omów
Maksymalna moc wyjściowa:
52 W × 4 (przy 4 omach)
Ogólne
Wyjścia:
Wyjścia audio (przód, przełączanie tył /
subwoofer)
Złącze sterowania przekaźnikiem siłownika
antenowego
Złącze sterowania wzmacniaczem mocy
Wejścia:
Złącze sterowania wyciszaniem dźwięku przy
telefonowaniu
Wejściowe złącze pilota
Gniazdo antenowe
Złącze wejścia MIC
Gniazdo wejścia AUX (mini jack stereo)
Złącze USB
Zasilanie: napięcie stałe 12 V z akumulatora
samochodowego (biegun ujemny na masie)
Wymiary: około 178 × 50 × 179 mm
(szer. × wys. × gł.)
Wymiary montażowe: około 182 × 53 × 162 mm
(szer. × wys. × gł.)
Waga: około 1,2 kg
Dostarczane wyposażenie:
Pilot RM-X231
Mikrofon
Elementy do instalacji i podłączenia (1 zestaw)
Wyposażenie dodatkowe:
Kabel połączeniowy USB do iPoda: RC-100IP
Niektóre z wymienionych tu akcesoriów mogą
być niedostępne w lokalnych sklepach.
Dokładne informacje można uzyskać
w sklepie.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec
zmianie.
Rozwiązywanie
problemów
Poniższa lista ułatwi rozwiązanie problemów,
jakie mogą wystąpić z urządzeniem.
Przed zapoznaniem się z nią należy sprawdzić
połączenia i sposób obsługi.
Informacji o użyciu bezpiecznika
i o demontażu urządzenia z deski rozdzielczej
należy szukać w dostarczonej instrukcji
instalacji / połączeń.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany,
prosimy o odwiedzenie witryny pomocy
technicznej, której adres podano z tyłu
okładki.
Ogólne
Brak zasilania urządzenia.
 Sprawdź połączenia i bezpiecznik.
 Jeśli urządzenie jest wyłączone i zgaszony jest
wyświetlacz, to do sterowania nie można
używać pilota.
– Włącz urządzenie.
Antena sterowana siłownikiem nie wysuwa
się.
 Antena nie jest wyposażona w przekaźnik.
Brak dźwięku.
 Włączona jest funkcja ATT lub funkcja
wyciszania przy telefonowaniu (gdy do
przewodu ATT podłączony jest przewód
samochodowego zestawu głośnomówiącego).
 W systemie z dwoma głośnikami proporcje
przód-tył („FADER”) nie są nastawione
w położenie pośrednie.
Brak sygnalizacji dźwiękowej.
 Sygnalizacja została wyłączona (strona 34).
 Podłączony jest dodatkowy wzmacniacz mocy,
a wbudowany wzmacniacz nie jest używany.
Zawartość pamięci uległa skasowaniu.
 Odłączono przewód zasilający lub akumulator
albo są one nieprawidłowo podłączone.
41
MEX-BT4000U
4-296-017-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT4000\OI\4296017211MEXBT4000UEUR\01_GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 42 Monday, December 19, 2011 9:28 PM
Kasowane są zaprogramowane stacje
i właściwa godzina.
Przepalił się bezpiecznik.
Zmiana położenia kluczyka w stacyjce
powoduje zakłócenia.
 Przewody nie są właściwie podłączone do
złącza zasilania akcesoriów w samochodzie.
Podczas odtwarzania lub odbioru włącza się
tryb demonstracyjny.
 Jeśli wybrane jest ustawienie „DEMO-ON”
i przez 5 sekund nie zostanie wykonana żadna
czynność, włączy się tryb demonstracyjny.
– Wybierz ustawienie „DEMO-OFF”
(strona 34).
Wskaźniki znikają z wyświetlacza / nie
pojawiają się na wyświetlaczu.
 Wybrane jest ustawienie „DIM-ON” funkcji
zmniejszania jasności wyświetlacza
(strona 34).
 Wskaźniki znikają po naciśnięciu na pewien
czas przycisku .
– Ponownie naciśnij przycisk
, aby wyświetlić wskaźniki.
 Złącza są brudne (strona 40).
Nie działa funkcja automatycznego
wyłączania.
 Radioodtwarzacz jest włączony. Funkcja
automatycznego wyłączania działa po
wyłączeniu radioodtwarzacza.
– Wyłącz urządzenie.
Odbiór radia
Nie można odbierać stacji.
Dźwięk nie przebija się przez zakłócenia.
 Nieprawidłowo wykonane połączenia.
– Podłącz przewód sterowania siłownikiem
antenowym (niebieski) lub przewód
zasilania akcesoriów (czerwony) do
przewodu zasilającego wzmacniacza
antenowego (tylko jeśli w boczną / tylną
szybę samochodu jest wbudowana antena
radiowa).
– Sprawdź podłączenie anteny samochodowej.
– Jeśli nie wysuwa się antena sterowana
siłownikiem, sprawdź podłączenie przewodu
sterującego siłownikiem antenowym.
42
Nie można nastawiać zaprogramowanych
stacji.
 Zaprogramuj właściwą częstotliwość.
 Nadawany sygnał jest za słaby.
Nie działa funkcja strojenia
automatycznego.
 Nadawany sygnał jest za słaby.
– Nastaw częstotliwość ręcznie.
RDS
Po kilku sekundach odbioru rozpoczyna się
wyszukiwanie stacji.
 Odbierana stacja nie świadczy usługi TP albo
ma słaby sygnał.
– Wyłącz funkcję TA (strona 12).
Brak komunikatów o ruchu drogowym.
 Włącz funkcję TA (strona 12).
 Pomimo że odbierana stacja wysyła kod usługi
TP, nie nadaje żadnych komunikatów o ruchu
drogowym.
– Nastaw inną stację.
Zamiast typu PTY pojawia się wskazanie
„- - - - - - - -”.
 Nastawiona stacja nie działa w systemie RDS.
 Dane RDS nie zostały odebrane.
 Stacja nie określa typu programu.
Miga nazwa stacji.
 Dla obecnej stacji nie ma częstotliwości
zastępczej.
– Naciśnij przycisk  +/– w czasie
migania nazwy stacji. Pojawi się napis „PI
SEEK”, a urządzenie rozpocznie
wyszukiwanie innej częstotliwości z tym
samym kodem PI (identyfikacji programu).
Odtwarzanie płyt CD
Nie można włożyć płyty.
 Jest już włożona inna płyta.
 Płyta jest na siłę wkładana spodem do góry
albo niewłaściwie.
Nie zaczyna się odtwarzanie.
 Płyta jest brudna lub uszkodzona.
 Próbowano odtworzyć płytę CD-R / CD-RW
nieprzeznaczoną do zastosowań audio
(strona 37).
MEX-BT4000U
4-296-017-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT4000\OI\4296017211MEXBT4000UEUR\01_GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Blank
00GB+00COV-EUR.book Page 43 Monday, December 19, 2011 9:28 PM
Nie można odtwarzać plików MP3 / WMA /
AAC.
 Zawartość płyty nie jest zgodna z formatem
i wersją MP3 / WMA / AAC. Szczegółowych
informacji o płytach i formatach, które można
odtwarzać, należy szukać w witrynie pomocy
technicznej.
Rozpoczęcie odtwarzania plików MP3 / WMA
/ AAC trwa dłużej niż innych nagrań.
 Odtwarzanie następujących płyt rozpoczyna
się z opóźnieniem:
– płyt zawierających skomplikowaną strukturę
drzewiastą,
– płyt nagranych w trybie Multi Session,
– płyt, do których można dodać dane.
Nie przesuwają się wskazania na
wyświetlaczu.
 Jeśli płyta zawiera bardzo dużo znaków,
wskazania mogą się nie przesuwać.
 Wyłączona jest funkcja „AUTO SCR”.
– Wybierz ustawienie „A.SCRL-ON”
(strona 34).
– Wciśnij i przytrzymaj przycisk 
(SCRL).
Przerwy w dźwięku.
 Niewłaściwie wykonana instalacja.
– Zainstaluj urządzenie pod kątem mniejszym
niż 45°, mocując je do stabilnej części
samochodu.
 Płyta jest brudna lub uszkodzona.
Odtwarzanie z urządzeń USB
Nie jest możliwe odtwarzanie przez
koncentrator USB.
 Radioodtwarzacz nie rozpoznaje urządzeń
USB podłączonych przez koncentrator USB.
Nie można odtwarzać nagrań.
 Urządzenie USB nie działa.
– Odłącz je i podłącz na nowo.
Rozpoczęcie odtwarzania z urządzenia USB
rozpoczyna się z opóźnieniem.
 Pliki zapisane w urządzeniu USB mają
skomplikowaną strukturę drzewiastą.
Funkcja Bluetooth
Podłączane urządzenie nie rozpoznaje
radioodtwarzacza.
 Przed parowaniem przełącz radioodtwarzacz
w tryb gotowości do parowania.
 Po połączeniu z urządzeniem Bluetooth
radioodtwarzacz nie zostanie wykryty przez
trzecie urządzenie.
– Należy zakończyć bieżące łączenie
i wyszukać radioodtwarzacz z innego
urządzenia.
 Aby wykonać parowanie, należy włączyć
sygnał wyjściowy Bluetooth (strona 23, 24, 35).
Połączenie jest niemożliwe.
 Połączeniem steruje jednostronnie
radioodtwarzacz lub urządzenie Bluetooth, ale
nie oba urządzenia.
– Podłączyć radioodtwarzacz za pomocą
urządzenia Bluetooth lub na odwrót.
 Sprawdź procedurę parowania w instrukcji
obsługi drugiego urządzenia itp., po czym
powtórnie wykonaj operację.
Nie pojawia się nazwa rozpoznanego
urządzenia.
 W zależności od stanu podłączanego
urządzenia niemożliwe bywa uzyskanie jego
nazwy.
Brak dźwięku dzwonka.
 Wyreguluj głośność, obracając pokrętło
sterujące podczas odbierania połączenia.
 W zależności od podłączanego urządzenia
dźwięk dzwonka bywa przesyłany
niewłaściwie.
– Zmień ustawienie parametru „RINGTONE”
na „1” (strona 21).
Zbyt cichy głos rozmówcy.
 Skoryguj poziom głośności.
Osoba, z którą rozmawiasz, narzeka na zbyt
małą lub zbyt dużą głośność.
 Skoryguj głośność za pomocą funkcji regulacji
wzmocnienia mikrofonu (strona 27).
Występują przerwy w dźwięku.
 Przerwy w dźwięku mogą występować przy
przepływnościach większych niż 320 kb/s.
MEX-BT4000U
4-296-017-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT4000\OI\4296017211MEXBT4000UEUR\01_GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 44 Monday, December 19, 2011 9:28 PM
W rozmowie telefonicznej występuje echo
lub zakłócenia.
 Zmniejsz głośność.
 Zmień ustawienie parametru „EC/NC Mode”
na „EC/NC-1” lub „EC/NC-2” (strona 27).
 W przypadku występowania głośnych hałasów
zewnętrznych, które zagłuszają dźwięk
telefonu, należy postarać się zmniejszyć
głośność tych hałasów.
Przykładowo, jeśli otwarte jest okno
i z zewnątrz dobiega silny hałas, należy
zamknąć okno. Jeśli źródłem hałasu jest
klimatyzacja, należy zmniejszyć jej wydajność.
Nie można sterować podłączonym
urządzeniem audio Bluetooth.
 Sprawdź, czy podłączone urządzenie audio
Bluetooth jest zgodne z AVRCP.
Nie jest podłączany telefon.
 Podczas odtwarzania dźwięku Bluetooth
telefon nie jest podłączany pomimo naciśnięcia przycisku
(trybu głośnomówiącego).
– Podłącz radioodtwarzacz z telefonu.
Niespodziewanie odbierany jest telefon.
 W podłączonym telefonie włączona jest
funkcja automatycznego odbierania
połączenia.
 Funkcja „AUTO ANSWER” radioodtwarzacza
jest ustawiona na „ANS-1” lub „ANS-2”
(strona 21).
Niska jakość dźwięku z telefonu.
 Jakość dźwięku z telefonu zależy od warunków
odbioru sygnału przez telefon komórkowy.
– W przypadku słabego sygnału należy przejechać w miejsce, gdzie odbiór będzie lepszy.
Zbyt mała / zbyt duża głośność
z podłączonego urządzenia audio.
 Poziom głośności zależy od urządzenia audio.
– Skoryguj głośność w podłączonym
urządzeniu audio lub w radioodtwarzaczu.
Brak dźwięku z urządzenia audio Bluetooth.
 W urządzeniu audio jest włączona pauza.
– Wyłącz pauzę w urządzeniu audio.
44
Przerwy w dźwięku odtwarzanym przez
urządzenie audio Bluetooth.
 Zmniejsz odległość między radioodtwarzaczem a urządzeniem audio Bluetooth.
 Jeśli urządzenie audio Bluetooth znajduje się
w blokującym sygnał pokrowcu itp., to należy
wyjąć urządzenie z pokrowca.
 W pobliżu pracuje kilka urządzeń Bluetooth
lub innych urządzeń wytwarzających fale
radiowe.
– Wyłącz pozostałe urządzenia.
– Zwiększ odległość od innych urządzeń.
 W momencie ustanawiania połączenia między
radioodtwarzaczem a telefonem komórkowym
występuje krótka przerwa w dźwięku. Nie
świadczy to o uszkodzeniu.
Nie działają niektóre funkcje.
 Sprawdź, czy podłączone urządzenie obsługuje
daną funkcję.
Kiedy dzwoni telefon, nie pojawia się
nazwisko osoby dzwoniącej.
 W telefonie osoby dzwoniącej włączona jest
funkcja ukrywania numeru.
Parowanie nie powiodło się ze względu na
przekroczenie limitu czasu.
 W zależności od podłączanego urządzenia,
czas na wykonanie parowania może być krótki.
– Spróbuj wykonać parowanie
w wyznaczonym czasie.
Nie można użyć funkcji Bluetooth.
 Wyłącz urządzenie, naciskając na co najmniej
2 sekundy przycisk , po czym
włącz je na nowo.
Brak dźwięku z głośników samochodu
podczas połączenia w trybie
głośnomówiącym.
 Jeśli dźwięk dobiega z telefonu komórkowego,
należy zmienić ustawienia telefonu tak, aby
dźwięk był reprodukowany przez głośniki
samochodu.
Nie pojawiają się dane z książki telefonicznej
przechowywane w tym urządzeniu.
 Do urządzenia przez łącze Bluetooth
podłączone jest inne urządzenie Bluetooth.
– Podłącz telefon komórkowy, którego książka
telefoniczna została przesłana do tego
urządzenia (strona 25).
MEX-BT4000U
4-296-017-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT4000\OI\4296017211MEXBT4000UEUR\01_GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 45 Monday, December 19, 2011 9:28 PM
Komunikaty
BT BUSY
 Urządzenie nie może odczytać zawartości
książki telefonicznej i historii połączeń
telefonu komórkowego.
– Odczekaj chwilę i ponów próbę.
CHECKING
 Radioodtwarzacz weryfikuje połączenie
z urządzeniem USB.
– Zaczekaj na zakończenie weryfikacji
połączenia.
DEVICE FULL
 W wewnętrznej książce telefonicznej zapisane
są już dane z 5 urządzeń.
– Usuń jedno z nich, po czym spróbuj dodać
dane innego telefonu komórkowego
(strona 28).
EMPTY
 Historia połączeń jest pusta.
 Książka telefoniczna jest pusta.
ERROR
 Płyta jest brudna albo włożona spodem do
góry.
– Oczyść płytę lub właściwie ją włóż.
 Włożona została czysta płyta.
 Ze względu na jakiś problem nie można
odtwarzać płyty.
– Włóż inną płytę.
 Urządzenie USB nie zostało automatycznie
rozpoznane.
– Odłącz je i podłącz na nowo.
 Naciśnij przycisk , aby wyjąć płytę.
 Niepowodzenie inicjalizacji ustawień
Bluetooth.
 Problem z dostępem do książki telefonicznej.
 Zawartość książki telefonicznej uległa zmianie
w czasie połączenia z telefonem komórkowym.
– Ponownie połącz się z książką telefoniczną.
FAILURE
 Niewłaściwe podłączenie głośników /
wzmacniaczy.
– Sprawdź połączenia w instrukcji instalacji /
podłączania dla tego modelu.
HUB NO SUPRT
 Radioodtwarzacz nie współpracuje
z koncentratorami USB.
MEM FAILURE
 Nie powiodło się przypisywanie kontaktu do
pamięci numeru.
– Sprawdź, czy zapisywany numer jest
prawidłowy (strona 28).
MEMORY BUSY
 Urządzenie zapisuje dane.
– Zaczekaj na zakończenie zapisu.
MEMORY FULL
 Zapisany zostało 1000 kontaktów.
– W wewnętrznej książce telefonicznej można
zapisać maksymalnie 1000 kontaktów.
NO AF
 Dla obecnej stacji nie ma częstotliwości
zastępczej.
– Naciśnij przycisk  +/– w czasie
migania nazwy stacji. Urządzenie rozpocznie
wyszukiwanie innej częstotliwości z tym
samym kodem PI (identyfikacji programu)
(migać będzie napis „PI SEEK”).
NO DEV
 Wybrane jest źródło USB, ale nie jest
podłączone urządzenie USB. Podczas
odtwarzania nastąpiło odłączenie urządzenia
lub przewodu USB.
– Podłącz urządzenie i przewód USB.
 Wybranym źródłem dźwięku jest urządzenie
Bluetooth audio, ale nie zostało podłączone
urządzenie Bluetooth audio. Podczas rozmowy
nastąpiło odłączenie urządzenia Bluetooth
audio.
– Podłącz urządzenie Bluetooth audio.
 Wybranym źródłem dźwięku jest telefon
Bluetooth, ale nie został podłączony telefon
Bluetooth. Podczas rozmowy nastąpiło
odłączenie telefonu komórkowego.
– Podłącz telefon komórkowy.
NO INFO
 Z podłączonego telefonu komórkowego nie
jest odbierana nazwa sieci ani nazwa telefonu.
45
MEX-BT4000U
4-296-017-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT4000\OI\4296017211MEXBT4000UEUR\01_GB\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 46 Monday, December 19, 2011 9:28 PM
NO MUSIC
 Włożona płyta lub urządzenie USB nie zawiera
plików muzycznych.
– Włóż do radioodtwarzacza płytę z plikami
muzycznymi.
– Podłącz urządzenie USB zawierające pliki
muzyczne.
READ
 Urządzenie odczytuje z płyty informacje
o wszystkich utworach i albumach.
– Zaczekaj na zakończenie odczytu
i automatyczne rozpoczęcie odtwarzania.
Zależnie od struktury płyty, może to potrwać
ponad minutę.
NO NAME
 W utworze nie jest zapisana nazwa płyty /
albumu / wykonawcy / utworu.
UNKNOWN
 Podczas przeglądania książki telefonicznej lub
historii połączeń nie jest możliwe wyświetlenie
nazwy / nazwiska lub numeru telefonu.
NO PHONEBOOK
 W urządzeniu nie ma danych książki
telefonicznej.
– Prześlij do urządzenia zawartość książki
telefonicznej.
NOT FOUND
 W trybie wyszukiwania alfabetycznego żaden
element nie zaczyna się na wybraną literę.
NO TP (brak komunikatów o ruchu drogowym)
 Urządzenie będzie nadal poszukiwało
dostępnych stacji TP.
OFFSET
 Podejrzenie wewnętrznego uszkodzenia.
– Sprawdź połączenia. Jeśli komunikat nie
zniknie z wyświetlacza, skontaktuj się
z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową
Sony.
OVERLOAD
 Urządzenie USB jest przeciążone.
– Odłącz urządzenie USB, po czym zmień
źródło dźwięku przyciskiem
.
– Komunikat ten może oznaczać podłączenie
uszkodzonego albo nieobsługiwanego
urządzenia USB.
USB NO SUPRT
 Podłączone urządzenie USB nie jest
obsługiwane.
– Szczegółowych informacji o zgodności
urządzeń USB należy szukać na stronach
pomocy technicznej.
WITHHELD
 Numer telefonu został ukryty przez nadawcę.
„
” lub „
”
 Podczas przechodzenia w przód lub w tył
nagrań osiągnięto początek albo koniec płyty
i nie można przejść dalej.
„ ”
 Urządzenie nie pozwala na wyświetlenie tego
znaku.
Jeśli podane tu rozwiązania nie poprawią
sytuacji, prosimy o skontaktowanie się
z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową
Sony.
Jeśli urządzenie wymaga naprawy ze względu
na problemy z odtwarzaniem płyty CD,
prosimy o dostarczenie płyty używanej
w czasie, gdy problem wystąpił po raz
pierwszy.
P (numer pamięci) EMPTY
 Pamięć stacji jest pusta.
PUSH EJT
 Nie można wysunąć płyty.
– Naciśnij przycisk  (wyjmowania).
46
MEX-BT4000U
4-296-017-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT4000\OI\4296017211MEXBT4000UEUR\01_GB\04GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 47 Monday, December 19, 2011 9:28 PM
MEX-BT4000U
4-296-017-PL(1)
\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\MEXBT4000\OI\4296017211MEXBT4000UEUR\01_GB\04GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Bcov
00GB+00COV-EUR.book Page 48 Monday, December 19, 2011 9:28 PM
Witryna pomocy technicznej
W przypadku pytań lub w celu uzyskania najnowszych informacji
wchodzących w zakres pomocy technicznej zapraszamy na:
http://support.sony-europe.com
Zarejestruj swój produkt przez Internet:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
©2011 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
MEX-BT4000U
4-296-017-PL(1)
Download PDF

advertising