Sony | MEX-M100BT | Sony MEX-M100BT Radioodtwarzacz CD z bezprzewodową technologią BLUETOOTH® Instrukcja obsługi

4-586-258-12(1) (PL)
Zestaw muzyczny
Bluetooth®
Anulowanie wyświetlania prezentacji (DEMO): patrz str. 21.
Przełączanie interwału strojenia w pasmie FM/AM: patrz str. 8.
Informacje o podłączaniu/instalacji można znaleźć
na stronie str. 35.
MEX-M100BT
Instrukcja obsługi
PL
Notowanie ważnych informacji
Numer modelu i numer seryjny znajdują się
na spodzie urządzenia.
Numer seryjny należy zapisać poniżej.
Na numery te należy się powoływać
w kontaktach z lokalnym punktem sprzedaży
firmy Sony w sprawach związanych
z produktem.
Numer modelu: MEX-M100BT
Numer seryjny:
Ze względów bezpieczeństwa urządzenie należy
zainstalować w desce rozdzielczej łodzi,
ponieważ jego lewa część nagrzewa się
w czasie pracy.
Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć w podrozdziale „Schemat połączeń/
Instalacja” (str. 35).
Tabliczka znamionowa, wskazująca np. wielkość
napięcia roboczego, znajduje się na spodzie
obudowy.
Ostrzeżenie
Właściwości diody laserowej
 Czas trwania emisji: ciągły
 Moc lasera: mniej niż 53,3 μW
(Wartość mocy mierzona w odległości 200 mm
od powierzchni soczewki w bloku optycznym
z przysłoną 7 mm).
Spółka Sony Corporation oświadcza, że niniejszy
sprzęt jest zgodny z zasadniczymi
oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami
Dyrektywy 1999/5/WE.
Więcej informacji można znaleźć pod następującym
adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Uwaga dla klientów: poniższe informacje
odnoszą się tylko do wyposażenia
sprzedawanego w krajach stosujących
dyrektywy UE.
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Kwestie zgodności produktu z wymaganiami UE:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia
2PL
Usuwanie zużytych baterii
oraz niesprawnego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
(dotyczy krajów Unii Europejskiej
i innych krajów europejskich
z odrębnymi systemami
zbierania odpadów)
Ten symbol na produkcie, baterii/akumulatorze
lub na ich opakowaniach oznacza, że produktu ani
baterii/akumulatora nie można traktować jako
odpadu komunalnego. Na pewnych bateriach/
akumulatorach symbol ten może być używany
razem z symbolem chemicznym. Symbole
chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) dodaje
się, gdy bateria/akumulator zawiera więcej
niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi produktami
i bateriami/akumulatorami, można zapobiec ich
potencjalnemu negatywnemu wpływowi na
środowisko oraz zdrowie ludzi, jaki mógłby
wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia
się z tymi odpadami. Recykling materiałów pomaga
chronić surowce naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu
na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub
integralność danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii/akumulatora, wymianę
zużytej baterii lub zużytego akumulatora należy
zlecać wyłącznie wykwalifikowanym serwisantom.
Aby mieć pewność, że baterie/akumulatory oraz
sprzęt elektryczny i elektroniczny zostaną właściwie
zagospodarowane, należy dostarczyć te produkty
do odpowiedniego punktu zbiórki. W przypadku
pozostałych baterii/akumulatorów należy zapoznać
się z odpowiednim podrozdziałem dotyczącym
bezpiecznego usuwania baterii/akumulatora
z produktu. Baterię/akumulator należy przekazać
do odpowiedniego punktu, który zajmuje się
recyklingiem zużytych baterii/akumulatorów.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na
temat zbiórki i recyklingu baterii/akumulatorów
należy skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zajmującymi się zagospodarowywaniem
odpadów lub ze sklepem, w którym nabyto
produkt lub baterię/akumulator.
Uwaga odnośnie baterii litowej
Nie wolno wystawiać baterii na działanie silnych
źródeł ciepła, np. bezpośredniego światła
słonecznego, ognia itp.
Uwaga dla klientów, których łodzie są
wyposażone w stacyjkę bez pozycji ACC
Należy włączyć funkcję automatycznego
wyłączania AUTO OFF (str. 22). Umożliwia ona
całkowite automatyczne wyłączenie urządzenia
po upływie określonego czasu od chwili
wyłączenia odbiornika, chroniąc akumulator
przed rozładowaniem. Jeśli nie zostanie
włączona funkcja AUTO OFF, po każdym
wyłączeniu zapłonu należy nacisnąć
i przytrzymać przycisk OFF, aż do chwili
wygaszenia wyświetlacza.
Zastrzeżenie dotyczące usług oferowanych
przez podmioty trzecie
Usługi oferowane przez podmioty trzecie mogą
być modyfikowane, zawieszane albo wycofywane
bez powiadomienia. Sony nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za tego rodzaju sytuacje.
Ważna informacja
Ostrzeżenie
FIRMA SONY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY UBOCZNE, NASTĘPCZE,
ANI INNE OBEJMUJĄCE W SZCZEGÓLNOŚCI UTRATĘ
ZYSKÓW, UTRATĘ PRZYCHODU, UTRATĘ DANYCH,
UTRATĘ UŻYTECZNOŚCI PRODUKTU LUB
WSZELKIEGO ZWIĄZANEGO Z NIM SPRZĘTU,
CZAS NIESPRAWNOŚCI URZĄDZEŃ I CZAS
UŻYTKOWNIKA, POWIĄZANE Z LUB POWSTAŁE
W WYNIKU UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO
PRODUKTU, OBEJMUJĄCEGO SPRZĘT
I OPROGRAMOWANIE.
Informacje dotyczące komunikacji
BLUETOOTH
 Mikrofale emitowane przez urządzenia
BLUETOOTH mogą wpływać na działanie
elektronicznych urządzeń medycznych.
Aby uniknąć spowodowania wypadku, niniejsze
urządzenie oraz inne urządzenia BLUETOOTH
należy wyłączać w następujących miejscach:
 w szpitalach, pociągach, samolotach, na
stacjach benzynowych i w innych miejscach,
gdzie mogą występować łatwopalne gazy;
 w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów
przeciwpożarowych.
 Niniejsze urządzenie obsługuje funkcje
bezpieczeństwa, które są zgodne ze specyfikacją
BLUETOOTH, aby zapewniać bezpieczne
połączenie podczas komunikacji za
pośrednictwem technologii bezprzewodowej
BLUETOOTH. Jednak w zależności od ustawienia
poziomu bezpieczeństwa, zabezpieczenia mogą
nie być wystarczające. Korzystając z technologii
bezprzewodowej BLUETOOTH, należy zawsze
mieć na uwadze bezpieczeństwo.
 Sony nie bierze odpowiedzialności za wycieki
danych w czasie komunikacji BLUETOOTH.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów
dotyczących urządzenia, które nie zostały opisane
w niniejszej instrukcji obsługi, należy skontaktować
się z najbliższym punktem sprzedaży
produktów Sony.
Szanowny Kliencie, niniejszy produkt
jest wyposażony w nadajnik radiowy.
Zgodnie z Regulaminem nr 10 EKG ONZ producenci
jednostek pływających mogą uzależnić instalację
nadajników radiowych w łodziach od określonych
warunków. Przed przystąpieniem do instalacji
produktu należy zapoznać się z warunkami
producenta zawartymi w instrukcji obsługi
łodzi lub skontaktować się bezpośrednio
z producentem łodzi lub z jej sprzedawcą.
Połączenia ratunkowe
Niniejszy zestaw głośnomówiący BLUETOOTH
do łodzi oraz podłączone do niego urządzenie
elektroniczne wykorzystują do działania sieci
radiowe, komórkowe i linie naziemne, a także
funkcje zaprogramowane przez użytkownika,
które nie gwarantują utrzymywania połączenia
we wszystkich warunkach.
Dlatego w przypadku najważniejszych połączeń
(jak w przypadku sytuacji zagrożenia zdrowia)
nie należy polegać wyłącznie na urządzeniach
elektronicznych.
3PL
Ustawienia
Spis treści
Ostrzeżenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Opis elementów i przycisków sterujących . . . . . . . 5
Czynności wstępne
Zdejmowanie panelu przedniego . . . . . . . . . . . . . . 7
Resetowanie urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Przełączanie interwału strojenia
w pasmie FM/AM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Nastawianie zegara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Przygotowywanie urządzenia BLUETOOTH . . . . . . 8
Podłączanie urządzenia USB . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Podłączanie innych przenośnych
urządzeń audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Wyłączanie trybu pokazu (DEMO). . . . . . . . . . . . .
Podstawowa procedura wybierania ustawień . . .
Ustawienia ogólne (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawienia dźwięku (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustawienia wyświetlacza (DISPLAY) . . . . . . . . . . .
Ustawienia BLUETOOTH (BT) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konfiguracja aplikacji SongPal (SONGPAL) . . . . . .
21
21
22
22
24
24
24
Informacje dodatkowe
Aktualizowanie oprogramowania
układowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Środki ostrożności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozwiązywanie problemów. . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
25
26
27
29
Słuchanie audycji radiowych
Słuchanie audycji radiowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Korzystanie z systemu RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Słuchanie stacji radiowych
za pośrednictwem usługi SiriusXM
(dotyczy tylko USA i Kanady) . . . . . . . . . . . . . . 12
Odtwarzanie
Odtwarzanie płyty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odtwarzanie z urządzenia USB . . . . . . . . . . . . . . .
Odtwarzanie z urządzenia BLUETOOTH . . . . . . . .
Wyszukiwanie i odtwarzanie utworów . . . . . . . . .
14
14
14
15
Słuchanie muzyki za pośrednictwem
usługi Pandora®
Konfigurowanie usługi Pandora®. . . . . . . . . . . . . . 16
Odtwarzanie strumieniowe
za pośrednictwem usługi Pandora® . . . . . . . . 16
Czynności dostępne w usłudze Pandora® . . . . . . 16
Tryb rozmowy przez zestaw
głośnomówiący (tylko przez
połączenie BLUETOOTH)
Odbieranie połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Wykonywanie połączenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Czynności dostępne w czasie połączenia. . . . . . . 18
Przydatne funkcje
Korzystanie z aplikacji SongPal za pomocą
smartfona iPhone lub smartfona
z systemem Android . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Użycie aplikacji Siri Eyes Free . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4PL
Schemat połączeń/Instalacja
Przestrogi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista części do instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podłączanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
35
36
38
Opis elementów i przycisków sterujących
Jednostka centralna
Panel wewnętrzny (po zdjęciu panelu
przedniego)
Znak N
Aby nawiązać połączenie BLUETOOTH,
przyłóż do pokrętła sterującego smartfon
z systemem Android.
 Szczelina na płytę
 Okno wyświetlacza
 SEEK +/–
Automatycznie wybiera stacje radiowe.
Naciśnij i przytrzymaj, aby ręcznie nastawić
stacje radiowe.
/ (poprzedni/następny)
/ (szybkie przewijanie do tyłu/
do przodu)
 Przycisk zdejmowania panelu przedniego
 SRC (źródło)
Włącza urządzenie.
Zmienia źródło dźwięku.
OFF
Naciśnij na 1 sekundę, aby wyłączyć źródło
dźwięku i wyświetlić zegar.
Naciśnij na co najmniej 2 sekundy, aby wyłączyć
zasilanie i wyświetlacz.
Jeśli urządzenie jest wyłączone, a wyświetlacz —
wygaszony, nie jest dostępna obsługa pilotem.
 Pokrętło sterujące
Obracaj je, aby ustawić poziom głośności.
PUSH ENTER
Służy do wybierania wskazanego elementu.
Naciśnij przycisk SRC, następnie obróć i naciśnij
pokrętło, aby zmienić źródło dźwięku.
Naciśnij na co najmniej 2 sekundy, aby wyłączyć
funkcję „SongPal” (połączenie).
VOICE (str. 18, 20)
Powoduje włączenie funkcji wybierania
głosowego i rozpoznawania mowy, gdy
włączona jest funkcja „SongPal” (dotyczy tylko
smartfonów z systemem Android™) lub funkcja
Siri (dotyczy tylko urządzeń iPhone).
  (wysuwanie płyty)

(przeglądanie) (str. 13, 15, 15, 16)
Umożliwia włączanie trybu przeglądania
w czasie odtwarzania.

CALL
Służy do otwierania menu połączeń.
Odbiera/kończy połączenie.
Aby przełączyć sygnał BLUETOOTH, naciśnij
i przytrzymaj ten przycisk przez co najmniej
2 sekundy.

(wstecz)
Powrót do poprzedniego wskazania
wyświetlacza.
MODE (str. 11, 13, 14, 16, 18)
 Odbiornik pilota
 MENU*
Służy do otwierania menu konfiguracji.
* Niedostępne po wybraniu telefonu BT.
5PL
 Przyciski numeryczne (1–6)
Przełączanie zapisanych stacji radiowych.
Naciśnij i przytrzymaj, aby zapisać stację.
Wybieranie zapisanych numerów telefonów.
Naciśnij i przytrzymaj, aby zapisać numer
telefonu.
Pilot RM-X231
ALBUM /
Służy do pomijania albumów w urządzeniu
audio. Aby pomijać albumy w sposób ciągły,
naciśnij i przytrzymaj ten przycisk.
Naciśnij przycisk , aby wyrazić swoją
akceptację („kciuk w górę”), lub przycisk ,
aby wyrazić swoją dezaprobatę („kciuk w dół”)
w usłudze Pandora® (str. 16).
(powtarzanie)
(odtwarzanie w przypadkowej kolejności)
MIC (str. 18)
PAUSE
 MEGA BASS
Powoduje wzmacnianie basu odpowiednio do
poziomu głośności. Naciśnięcie tego przycisku
umożliwia zmianę ustawienia funkcji
MEGA BASS: [ON] (wł.), [OFF] (wył.).
Po wybraniu dla opcji [C.AUDIO+] ustawienia
[ON] automatycznie wprowadzane jest
ustawienie [OFF].
 PTY (typ programu)
Służy do włączania funkcji PTY w trybie RDS.
CAT (kategoria)
Służy do wyboru kanałów radiowych
w usłudze SiriusXM.
 Gniazdo wejścia AUX
 DSPL (wyświetlacz)
Naciśnij, aby zmienić wskazania wyświetlacza.
SCRL (przewijanie)
Naciśnij i przytrzymaj, aby przewijać
wskazania wyświetlacza.
 Port USB
 RESET (panel wewnętrzny) (str. 8)
Na przycisku VOL (głośność) + znajduje
się wypukłość.
 SOUND*
Służy do bezpośredniego otwierania
menu SOUND.
MENU*
Naciśnij i przytrzymaj, aby otworzyć
menu konfiguracji.
* Niedostępne po wybraniu telefonu BT.
 ///
Służą do wyboru pozycji ustawień itp.
ENTER
Służy do wybierania wskazanego elementu.
/ (poprzedni/następny)
+/– (album +/–)
 VOL (głośność) +/–
Przed użyciem usuń folię ochronną.
6PL
Pilot morski RM-X11M (nie należy
do wyposażenia)
Czynności wstępne
Zdejmowanie panelu
przedniego
Aby zapobiec kradzieży urządzenia, można zdjąć
z niego panel przedni.
1
Naciśnij i przytrzymaj przycisk OFF ,
aby wyłączyć urządzenie, następnie
naciśnij przycisk zdejmowania panelu
przedniego , po czym zdejmij panel,
pociągając go do siebie.
 VOL (głośność) +/–
 GP (grupa)/ALBM (album) +/–
Odbiór zaprogramowanych stacji.
Sygnał ostrzegawczy
Jeśli kluczyk w stacyjce zostanie obrócony do
położenia OFF, a panel przedni jeszcze nie został
zdjęty, to na kilka sekund włączy się sygnał
ostrzegawczy. Sygnalizacja dźwiękowa działa
tylko wówczas, gdy jest używany wbudowany
wzmacniacz.
Numery seryjne
Upewnij się, ze numery seryjne na spodzie
urządzenia i z tyłu panelu przedniego są
identyczne. W przeciwnym razie nie będzie
możliwe parowanie BLUETOOTH oraz parowanie
i rozłączanie z użyciem technologii NFC.
Zakładanie panelu przedniego
7PL
Resetowanie urządzenia
Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia, po
wymianie akumulatora lub po zmianie połączeń
urządzenie należy zresetować. Aby to zrobić,
zdejmij panel przedni i za pomocą długopisu
naciśnij przycisk RESET znajdujący się na panelu
wewnętrznym.
4
Po nastawieniu minut naciśnij
przycisk MENU.
Konfiguracja została zakończona i zegar
rozpoczyna pracę.
Wyświetlanie zegara*
Naciśnij przycisk DSPL.
* Dostępne tylko, gdy dla parametru [SUB DISPLAY]
jest wybrane ustawienie [SOURCE] (str. 24).
Przygotowywanie urządzenia
BLUETOOTH
Uwaga
Naciśnięcie przycisku RESET spowoduje utratę ustawień
zegara i części zawartości zapisanej w pamięci
urządzenia.
Przełączanie interwału
strojenia w pasmie FM/AM
Ustaw odpowiedni dla swojego kraju interwał
strojenia w pasmie FM/AM. Ustawienie to pojawia
się tylko przy wyłączonym źródle dźwięku
i włączonym zegarze.
1
Naciśnij przycisk MENU, za pomocą
pokrętła sterującego wyświetl opcję
[SET GENERAL], a następnie naciśnij
pokrętło.
2
Za pomocą pokrętła sterującego
wyświetl opcję [SET TUNER-STP],
a następnie naciśnij pokrętło.
3
Za pomocą pokrętła sterującego
wyświetl ustawienie [SET 50K/9K],
[SET 100K/10K] lub [SET 200K/10K],
a następnie naciśnij pokrętło.
Nastawianie zegara
1
2
Naciśnij przycisk MENU, za pomocą
pokrętła sterującego wyświetl opcję
[SET GENERAL], a następnie naciśnij
pokrętło.
Po podłączeniu urządzenia BLUETOOTH, takiego jak
smartfon, telefon komórkowy lub urządzenie audio,
możliwe jest słuchanie muzyki i prowadzenie
rozmów w trybie głośnomówiącym. Szczegółowe
informacje o podłączaniu znajdują się w instrukcji
obsługi urządzenia.
Przed podłączeniem urządzenia BLUETOOTH należy
zmniejszyć głośność odtwarzacza. W przeciwnym
razie z głośników może wydobyć się bardzo
głośny dźwięk.
Podłączanie smartfona jednym
dotknięciem (NFC)
Dotknięcie pokrętła sterowania smartfonem
wyposażonym w technologię NFC* powoduje
automatyczne sparowanie i połączenie obydwu
urządzeń.
* NFC (ang. Near Field Communication, komunikacja
bliskiego zasięgu) to technologia umożliwiająca
bezprzewodową komunikację krótkiego zasięgu
między różnymi urządzeniami, np. telefonami
komórkowymi i tagami IC. Dzięki funkcji NFC
transmisję danych można przeprowadzać z łatwością,
dotykając odpowiedniego symbolu lub wskazanego
miejsca na urządzeniach zgodnych z NFC.
W przypadku smartfona z systemem Android 4.0
lub starszym wymagane jest pobranie aplikacji
„NFC Easy Connect” dostępnej w serwisie
Google Play™. Aplikacja może być niedostępna
w niektórych krajach i regionach.
1
Włącz funkcję NFC w smartfonie.
Szczegółowe informacje znajdują się
w instrukcji obsługi smartfona.
2
Przyłóż część smartfona ze znakiem N do
części urządzenia oznaczonej znakiem N.
Za pomocą pokrętła sterującego
wyświetl opcję [SET CLOCK ADJ],
a następnie naciśnij pokrętło.
Wskazanie godzin zacznie migać.
3
Obracaj pokrętło sterowania,
aby ustawić godzinę i minuty.
Aby przemieścić wskaźnik cyfr, naciśnij
przycisk SEEK +/–.
8PL
Upewnij się, że na wyświetlaczu urządzenia
widoczny jest symbol .
Rozłączanie jednym dotknięciem
5
Ponownie przyłóż część smartfona ze znakiem N
do części urządzenia oznaczonej znakiem N.
Uwagi
 Aby uniknąć porysowania smartfona podczas
połączenia, obchodź się z nim ostrożnie.
 Funkcja łączenia jednym dotknięciem nie działa,
gdy urządzenie jest połączone z innym urządzeniem
zgodnym z technologią NFC. W takim przypadku
należy zakończyć połączenie z drugim urządzeniem
i nawiązać je ze smartfonem.
Jeśli na ekranie urządzenia
BLUETOOTH pojawi się monit o kod
uwierzytelniający*, wprowadź [0000].
* W zależności od urządzenia kod uwierzytelniający
może być określony mianem „klucz”, „kod PIN”,
„numer PIN”, „hasło” itp.
Wprowadź kod uwierzytelniający
[0000]
Parowanie i łączenie z urządzeniem
BLUETOOTH
Przed pierwszym połączeniem z urządzeniem
BLUETOOTH konieczne jest wzajemne
uwierzytelnienie pary urządzeń, nazywane
„parowaniem”. Parowanie umożliwia wzajemne
rozpoznawanie się tego urządzenia z innymi
urządzeniami.
Po zakończeniu parowania symbol
się na stałe.
6
zapala
Aby nawiązać połączenie BLUETOOTH,
wybierz to urządzenie w podłączanym
urządzeniu BLUETOOTH.
Po nawiązaniu połączenia pojawia się
symbol
albo
.
Uwaga
Podczas łączenia z urządzeniem BLUETOOTH
odtwarzacz nie będzie wykrywany przez inne
urządzenia. Aby umożliwić wykrywanie, przejdź
do trybu parowania i wyszukaj odtwarzacz z innego
urządzenia.
1
Ustawić urządzenie BLUETOOTH
w odległości 1 metra od tego urządzenia.
2
Naciśnij przycisk CALL. Obracając
pokrętło sterowania, wyświetl napis
[SET PAIRING]. Naciśnij pokrętło.
Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć w podrozdziale „Odtwarzanie z urządzenia
BLUETOOTH” (str. 14).
Urządzenie przełączy się w tryb czuwania
do parowania, a na wyświetlaczu pojawi
się symbol .
Anulowanie operacji parowania
3
4
Użyj funkcji parowania w urządzeniu
BLUETOOTH, aby wykryło ono
to urządzenie.
Wybierz na ekranie urządzenia
BLUETOOTH pozycję [MEX-M100BT].
Jeśli nazwa urządzenia nie jest widoczna
na ekranie, powtórz czynność 2.
Uruchamianie odtwarzania
Aby po sparowaniu odtwarzacza z urządzeniem
BLUETOOTH wyłączyć tryb parowania, wykonaj
czynność 2.
Podłączanie sparowanego urządzenia
BLUETOOTH
Aby użyć sparowanego urządzenia, trzeba je
połączyć z tym urządzeniem. Niektóre sparowane
urządzenia łączą się automatycznie.
1
Naciśnij przycisk CALL. Obracając
pokrętło sterowania, wyświetl napis
[SET BT SIGNL]. Naciśnij pokrętło.
Upewnij się, że symbol
świeci się.
2
Włącz funkcję BLUETOOTH w urządzeniu
BLUETOOTH.
3
Rozpocznij łączenie urządzenia
BLUETOOTH z tym urządzeniem.
Zapali sie symbol
albo
.
9PL
Ikony na wyświetlaczu:
Świeci się po włączeniu za pomocą
profilu HFP trybu głośnomówiącego.
Świeci się po podłączeniu za pomocą
profilu A2DP (profil zaawansowanej
dystrybucji audio) urządzenia audio.
Łączenie jednostki z ostatnio podłączonym
urządzeniem
Włącz funkcję BLUETOOTH w urządzeniu
BLUETOOTH.
Naciśnij przycisk SRC. Wybierz element [BT HOME]
albo {BT AUDIO].
Naciśnij przycisk ENTER, aby podłączyć telefon
komórkowy, lub przycisk PAUSE, aby podłączyć
urządzenie audio.
Uwagi
 Automatyczne parowanie BLUETOOTH nie jest
możliwe, gdy urządzenie jest połączone z innym
urządzeniem BLUETOOTH. W takim przypadku należy
odłączyć drugie urządzenie i podłączyć telefon
iPhone/iPod.
 Jeśli automatyczne parowanie BLUETOOTH się
nie powiedzie, należy zapoznać sie z rozdziałem
„Przygotowanie urządzenia BLUETOOTH” (str. 8).
Podłączanie urządzenia USB
1
2
Zmniejsz głośność w odtwarzaczu.
Podłącz urządzenie USB do odtwarzacza.
Do podłączania urządzenia iPod/iPhone użyj
przewodu połączeniowego USB urządzenia iPod
(sprzedawanego oddzielne).
Uwaga
Urządzenia nie można połączyć z telefonem
komórkowym podczas strumieniowej transmisji
dźwięku za pośrednictwem technologii BLUETOOTH.
W takim przypadku należy łączyć telefon
z odtwarzaczem.
Wskazówka
Kiedy włączony jest sygnał BLUETOOTH: w momencie
włączenia zapłonu urządzenie automatycznie podłącza
ostatnio podłączony telefon komórkowy.
Instalacja mikrofonu
Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć w podrozdziale „Instalacja mikrofonu”
(str. 38).
Podłączanie urządzenia iPhone/iPod
(automatyczne parowanie BLUETOOTH).
Jeśli do portu USB podłączono urządzenie iPhone/
iPod z systemem iOS5 lub nowszym, nastąpi
automatyczne sparowanie urządzeń.
Automatyczne parowanie BLUETOOTH jest możliwe
przy wybranym ustawieniu [ON] dla opcji
[SET AUTO PAIR] w menu [BT] (str. 24).
1
Włącz funkcję BLUETOOTH w urządzeniu
iPhone/iPod.
2
Podłącz telefon iPhone/iPod
do portu USB.
Podłączanie innych
przenośnych urządzeń audio
1
2
3
10PL
Zmniejsz głośność w odtwarzaczu.
Podłącz przenośne urządzenie audio do
gniazda wejścia AUX (mini jack stereo)
przewodem połączeniowym
(sprzedawanym oddzielnie)*.
* Użyj przewodu z prostym wtykiem.
4
Upewnij się, że na wyświetlaczu urządzenia
widoczny jest symbol .
Wyłącz przenośne urządzenie audio.
Naciskając przycisk SRC, wybierz
element [AUX].
Dopasowywanie poziomu dźwięku
z podłączonego urządzenia do innych źródeł
Włącz odtwarzanie w przenośnym urządzeniu
audio. Ustaw w nim umiarkowany poziom
głośności. W urządzeniu ustaw normalny
poziom głośności.
Naciśnij przycisk MENU i wybierz opcję [SET SOUND]
 [SET AUX VOLUME] (str. 23).
Słuchanie audycji radiowych
Słuchanie audycji radiowych
Wymagane jest ustawienie interwału strojenia
(str. 8).
Aby słuchać radia, naciskaj przycisk SRC,
aż wyświetli się napis [TUNER].
Automatyczne programowanie
stacji radiowych (BTM)
1
Wybierz pasmo (FM1, FM2, FM3, AM1
lub AM2) za pomocą przycisku MODE.
2
Naciśnij przycisk MENU, za pomocą
pokrętła sterującego wyświetl opcję
[SET GENERAL], a następnie naciśnij
pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterowania, wyświetl
element [SET BTM]. Naciśnij pokrętło.
Urządzenie przypisuje stacje do przycisków
numerycznych według częstotliwości.
Strojenie stacji
1
Wybierz pasmo (FM1, FM2, FM3, AM1
lub AM2) za pomocą przycisku MODE.
2
Nastaw stację.
Ręczne strojenie stacji
Naciśnij i przytrzymaj przycisk SEEK +/–, aby
zgrubnie nastawić częstotliwość. Następnie
naciskaj przycisk SEEK +/–, aby precyzyjnie
wyregulować częstotliwość.
Automatyczne strojenie stacji
Naciśnij przycisk SEEK +/–
Wyszukiwanie zostanie przerwane
po dostrojeniu stacji.
Strojenie ręczne
1
Podczas odbioru stacji, którą chcesz
zaprogramować, wciśnij i przytrzymaj
przycisk numeryczny (1–6) dotąd, aż
pojawi się napis [MEM].
Nastawianie zaprogramowanych stacji
1
Wybierz zakres fal, a następnie naciśnij
przycisk numeryczny (1–6).
11PL
Korzystanie z systemu RDS
Wybieranie typu programu (PTY)
1
Podczas odbioru stacji UKF (FM) naciśnij
przycisk PTY.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi się
żądany typ programu. Naciśnij pokrętło.
Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie stacji,
która nadaje program wybranego typu.
Typy programów (interwał strojenia: 200 kHz/
10 kHz)
NEWS (wiadomości), INFORM (informacje), SPORTS
(sport), TALK (rozmowy), ROCK (muzyka rockowa),
CLS ROCK (klasyczna muzyka rockowa), ADLT HIT
(przeboje dla dorosłych), SOFT RCK (łagodna
muzyka rockowa), TOP 40 (aktualne przeboje),
COUNTRY (muzyka country), OLDIES (złote
przeboje), SOFT (łagodna muzyka), NOSTALGA
(nostalgia), JAZZ (muzyka jazzowa), CLASSICL
(muzyka poważna), R & B (rhythm and blues),
SOFT R&B (łagodny rhythm and blues), LANGUAGE
(języki obce), REL MUSC (muzyka religijna),
REL TALK (rozmowy o religii), PERSNLTY (rozwój
osobowości), PUBLIC (radio publiczne), COLLEGE
(radio studenckie), HABL ESP (rozmowy w języku
hiszpańskim), MUSC ESP (muzyka hiszpańska),
HIP HOP (muzyka hip-hop), WEATHER (prognoza
pogody)
Typy programów (interwał strojenia: 100 kHz/
10 kHz, 50 kHz/9 kHz)
NEWS (wiadomości), AFFAIRS (aktualności), INFO
(informacje), SPORT (sport), EDUCATE (edukacja),
DRAMA (słuchowiska), CULTURE (kultura), SCIENCE
(nauka), VARIED (rozmaitości), POP M (muzyka
popularna), ROCK M (muzyka rockowa), EASY M
(muzyka łatwa w odbiorze), LIGHT M (lekka muzyka
poważna), CLASSICS (muzyka poważna), OTHER M
(inne gatunki muzyki), WEATHER (prognoza
pogody), FINANCE (finanse), CHILDREN (programy
dla dzieci), SOCIAL A (audycje społeczne),
RELIGION (religia), PHONE IN (audycje z udziałem
słuchaczy), TRAVEL (podróże), LEISURE (rozrywka),
JAZZ (muzyka jazzowa), COUNTRY (muzyka
country), NATION M (muzyka ludowa), OLDIES
(złote przeboje), FOLK M (muzyka folkowa),
DOCUMENT (audycje dokumentalne)
12PL
Nastawianie zegara (CT)
Umożliwia nastawienie zegara na podstawie
danych CT z sygnału RDS.
1
Wybierz w menu [SET GENERAL]
opcję [SET CT-ON] (str. 22).
Słuchanie stacji radiowych
za pośrednictwem usługi
SiriusXM (dotyczy tylko USA
i Kanady)
Uaktywnianie abonamentu
usługi SiriusXM
Tylko usługa SiriusXM zapewnia Ci dostęp
w jednym miejscu do większości ulubionych
audycji. Masz ponad 140 kanałów do wyboru,
m.in. z muzyką nieprzerywaną reklamami oraz
z najlepszymi transmisjami sportowymi,
wiadomościami, rozmowami oraz audycjami
satyrycznymi i rozrywkowymi. Witamy w świecie
radia satelitarnego. Wymagane są: odbiornik
SiriusXM Connect Vehicle Tuner i abonament.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć
pod adresem: www.siriusxm.com
Po zainstalowaniu odbiornika SiriusXM Connect
Vehicle Tuner i anteny, naciskaj przycisk SRC, aby
wyświetlić opcję [SIRIUSXM]. Na kanale 1 powinien
być słyszalny sygnał promocyjny usługi SiriusXM.
Po sprawdzeniu odbioru sygnału promocyjnego
wybierz kanał 0, aby poznać identyfikator swojego
odbiornika. Jest on podany również na spodzie
obudowy odbiornika SiriusXM Connect Vehicle
Tuner oraz na jego opakowaniu. Numer ten jest
niezbędny do uaktywnienia abonamentu. Należy
go sobie zanotować na przyszłość.
W Stanach Zjednoczonych abonament można
uaktywnić przez Internet lub dzwoniąc do biura
obsługi klienta SiriusXM:
 Internet: www.siriusxm.com/activatenow
 Telefon: 1-866-635-2349
W Kanadzie abonament można uaktywnić
przez Internet lub dzwoniąc do biura obsługi
klienta SiriusXM:
 Internet: www.siriusxm.ca/activatexm
 Telefon: 1-877-438-9677
W ramach procedury uaktywnienia satelity usługi
SiriusXM wyślą do Twojego odbiornika komunikat
aktywacyjny. Gdy zestaw muzyczny wykryje, że
odbiornik otrzymał komunikat aktywacyjny,
wyświetli napis: [SUBSCRIPTION UPDATED ENTER TO CONTINUE]. Po uaktywnieniu
abonamentu możesz korzystać z objętych
nim kanałów.
Zmiana kodu dostępu
Uwagi
 Procedura uaktywnienia zajmuje zwykle 10–15 minut,
ale może potrwać nawet godzinę.
 Aby zestaw muzyczny otrzymał komunikat
aktywacyjny, musi być włączony i ustawiony na
odbiór sygnału usługi SiriusXM.
4
Wybieranie kanałów usługi SiriusXM
1
2
Naciśnij przycisk
(przeglądaj).
Za pomocą pokrętła sterującego wybierz
odpowiedni kanał i naciśnij pokrętło.
1
2
3
Naciśnij przycisk MENU i obracaj pokrętłem
sterującym.
Wybierz kolejno opcje: [SET GENERAL] 
[SET PARENTAL]  [SET CODE EDIT].
W polu wprowadzania aktualnego kodu dostępu
wpisz aktualny kod dostępu, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Fabryczny kod dostępu to [0000].
W polu wprowadzania nowego kodu dostępu
wpisz swój nowy 4-cyfrowy kod dostępu,
a następnie naciśnij przycisk ENTER.
Zmiana wskazań wyświetlacza
Naciskaj przycisk DSPL, aby zmieniać wskazania
w następującej kolejności:
Numer kanału (domyślne)  Nazwa kanału 
Nazwa wykonawcy  Tytuł utworu  Informacje
o zawartości  Nazwa kategorii  Zegar*
* Nie pojawia się, jeśli dla opcji [SUB DISPLAY]
wybrane jest ustawienie [CLOCK] (str. 24).
Wybieranie kanałów z kategorii
1
2
Naciśnij przycisk CAT.
Za pomocą pokrętła sterującego wybierz
odpowiednią kategorię i naciśnij pokrętło.
Zapisywanie kanałów
1
Podczas odbioru kanału, który chcesz zapisać,
naciśnij i przytrzymaj przycisk numeryczny (1–6),
aż pojawi się napis [MEM].
Aby odebrać zapisany kanał, naciskaj przycisk
MODE, aby wyświetlić zakres [SXM1], [SXM2]
lub [SXM3], a następnie naciśnij przycisk
numeryczny (1–6).
Ustawianie funkcji kontroli rodzicielskiej
Funkcja kontroli rodzicielskiej umożliwia
ograniczanie dostępu do kanałów usługi SiriusXM
zawierających treści przeznaczone tylko dla
dorosłych. Po włączeniu tej funkcji odbiór
zablokowanych nią kanałów wymaga podania kodu
dostępu. Informacje o ustawianiu kodu dostępu
i blokowaniu kanałów można znaleźć poniżej.
1
2
3
4
Naciśnij przycisk MENU i obracaj pokrętłem
sterującym.
Wybierz kolejno opcje: [SET GENERAL] 
[SET PARENTAL]  [SET LOCK SELECT] 
[SET LOCK-ON].
Wpisz kod dostępu za pomocą pokrętła
sterującego na urządzeniu lub przycisków /
na pilocie.
Do zmiany miejsca wpisywania znaków możesz
używać przycisków SEEK +/– na urządzeniu lub
przycisków / na pilocie.
Fabryczny kod dostępu to [0000].
Po wpisaniu własnego kodu dostępu naciśnij
przycisk ENTER.
Aby odblokować kanały, wybierz opcję
[SET LOCK-OFF].
13PL
Zatrzymywanie odtwarzania
Naciśnij przycisk OFF na 1 sekundę.
Odtwarzanie
Odłączanie urządzenia
Odtwarzanie płyty
Zatrzymaj odtwarzanie, a następnie odłącz
urządzenie.
1
Ostrzeżenie dotyczące telefonu iPhone
Włóż płytę (stroną z etykietą do góry).
Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
Po podłączeniu telefonu iPhone za pomocą
przewodu USB jego głośność jest nadal regulowana
przez telefon. Aby uniknąć gwałtownego głośnego
dźwięku przy rozmowie telefonicznej, nie należy
zwiększać głośności w urządzeniu w czasie
rozmowy.
Bezpośrednia obsługa iPoda
(obsługa przez pasażera)
1
Odtwarzanie z urządzenia USB
W niniejszej instrukcji obsługi termin „iPod” jest
stosowany ogólnie w odniesieniu do funkcji iPod
urządzeń iPod oraz iPhone, chyba że w tekście
lub na ilustracjach zaznaczono inaczej.
Podczas odtwarzania przytrzymaj
przycisk MODE, aż pojawi się napis
[MODE IPOD].
Teraz można swobodnie obsługiwać iPod.
Do regulacji głośności można użyć tylko
odtwarzacza.
Wyłączanie funkcji obsługi przez pasażera
Szczegółowe informacje o zgodności iPodów
znajdują się w rozdziale „Informacje dotyczące
urządzeń iPod” (str. 25) lub na stronach pomocy
technicznej, których adresy podano z tyłu okładki.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE, aż pojawi się
napis [MODE AUDIO].
Odtwarzacz współpracuje z urządzeniami MSC
(Mass Storage Class) i MTP (Media Transfer Protocol)
zgodnymi ze standardem USB, takimi jak pamięci
flash USB, cyfrowe odtwarzacze multimedialne
czy smartfony z systemem Android.
Niektóre cyfrowe odtwarzacze multimedialne
i smartfony z systemem Android mogą wymagać
przełączenia trybu łączności z USB na MTP.
Odtwarzanie z urządzenia
BLUETOOTH
Uwagi
 Szczegółowe informacje o zgodności urządzeń USB
znajdują się na stronach pomocy technicznej, których
adresy podano z tyłu okładki.
 Nie można odtwarzać następujących plików:
MP3/WMA/AAC/FLAC:
 chronionych przed kopiowaniem
 objętych ochroną DRM (zarządzanie prawami
cyfrowymi)
 zawierających dźwięk wielokanałowy
MP3/WMA/AAC:
 poddanych bezstratnej kompresji
WAV:
 zawierających dźwięk wielokanałowy
1
Podłącz urządzenie USB do portu USB
(str. 10).
Rozpocznie się odtwarzanie.
Jeśli urządzenie jest już podłączone, w celu
rozpoczęcia odtwarzania należy nacisnąć
przycisk SRC, aby wybrać [USB] ([IPD] wyświetla
się w przypadku podłączenia iPoda).
2
Wyreguluj poziom głośności.
14PL
Można odtwarzać treści podłączonego urządzenia
zgodnego z profilem BLUETOOTH A2DP (profil
zaawansowanej dystrybucji audio).
1
Nawiąż połączenie BLUETOOTH
z urządzeniem audio (str. 8).
2
Naciskając przycisk SRC, wybierz opcję
[BT AUDIO].
3
4
Włącz odtwarzanie w urządzeniu audio.
Wyreguluj poziom głośności.
Uwagi
 W zależności od urządzenia audio odtwarzacz może
nie wyświetlać tytułu, numeru utworu/czasu i stanu
odtwarzania.
 Zmiana źródła dźwięku w odtwarzaczu nie
zatrzymuje odtwarzania w urządzeniu audio.
 Opcja [BT AUDIO] nie pojawia się na wyświetlaczu,
gdy uruchomiona jest aplikacja „SongPal”
wykorzystująca funkcję BLUETOOTH.
Dopasowywanie poziomu dźwięku
z podłączonego urządzenia BLUETOOTH
do innych źródeł
Włącz odtwarzanie w urządzeniu audio BLUETOOTH
i ustaw umiarkowany poziom głośności. Ustaw
normalny poziom głośności urządzenia.
Naciśnij przycisk MENU i wybierz opcję
[SET SOUND]  [SET BTA VOLUME] (str. 23).
Wyszukiwanie i odtwarzanie
utworów
Odtwarzanie z powtarzaniem i losowe
1
Podczas odtwarzania naciskaj przyciski
(powtarzanie) albo
(kolejność
losowa), aby włączyć odpowiedni
tryb odtwarzania.
Wyszukiwanie przez pomijanie
elementów (tryb Jump)
1
2
3
Naciśnij przycisk
(przeglądaj).
Naciśnij przycisk SEEK +.
Obracając pokrętło sterowania, wybierz
żądany element.
W tym trybie elementy z listy są pomijane
co 10% ich ogólnej liczby.
4
Naciśnij przycisk ENTER, aby powrócić
do trybu Quick-BrowZer.
Pojawi się wybrany element.
5
Za pomocą pokrętła sterującego
wyświetl odpowiedni element i naciśnij
pokrętło.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Odtwarzanie w wybranym trybie może
rozpocząć się z opóźnieniem.
Dostępne tryby odtwarzania zależą od wybranego
źródła dźwięku.
Wyszukiwanie utworu według nazwy
(Quick-BrowZer™)
1
Podczas odtwarzania z płyty CD,
urządzenia USB lub urządzenia
BT AUDIO*1 naciśnij przycisk
(przeglądaj)*2, aby wyświetlić listę
kategorii wyszukiwania.
Kiedy pojawi się lista utworów, naciskaj przycisk
(wstecz), aż pojawi się żądana kategoria
wyszukiwania.
*1 Funkcja dostępna, gdy urządzenia audio
obsługuje profil AVRCP (profil zdalnego
sterowania audio/wideo) w wersji 1.4
lub nowszej.
*2 Aby powrócić do początku listy kategorii, naciśnij
podczas odtwarzania z urządzenia USB przycisk
(przeglądaj) na co najmniej 2 sekundy.
2
Obracaj pokrętło sterowania, aby wybrać
żądaną kategorię wyszukiwania.
Następnie naciśnij pokrętło, aby
potwierdzić wybór.
3
Powtarzając czynność 2, odszukaj
żądany utwór.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Wyłączanie funkcji Quick-BrowZer
Naciśnij przycisk
(przeglądaj)
15PL
Jeśli pojawi się numer urządzenia
Słuchanie muzyki za pośrednictwem
usługi Pandora®
Usługa Pandora® umożliwia strumieniowe
odtwarzanie muzyki za pomocą smartfona iPhone
lub smartfona z systemem Android. Działaniem
usługi Pandora® na smartfonie iPhone lub
smartfonie z systemem Android połączonym
przez BLUETOOTH można sterować za pomocą
tego urządzenia.
Usługa Pandora® jest dostępna tylko
w niektórych krajach. Pod adresem
http://www.pandora.com/legal
można znaleźć więcej informacji na ten temat.
Konfigurowanie usługi
Pandora®
1
2
Sprawdź zgodność ze swoim
urządzeniem przenośnym w witrynie
pomocy technicznej, której adres
podano z tyłu okładki.
Pobierz najnowszą wersję aplikacji
Pandora® ze sklepu z aplikacjami
odpowiedniego dla Twojego smartfona.
Listę zgodnych urządzeń można
znaleźć pod adresem:
www.pandora.com/everywhere/mobile
Odtwarzanie strumieniowe
za pośrednictwem usługi
Pandora®
1
Połącz urządzenie przenośne z tym
urządzeniem (str. 8).
2
Naciskaj przycisk SRC, aby wyświetlić
napis [PANDORA].
3
Uruchom w urządzeniu przenośnym
aplikację Pandora®.
4
Naciśnij przycisk PAUSE, aby rozpocząć
odtwarzanie.
Upewnij się, że te same cyfry (np. 123456) są
wyświetlane na urządzeniu i w urządzeniu
przenośnym, a następnie naciśnij przycisk ENTER
na urządzeniu i wybierz w urządzeniu przenośnym
opcję [Yes] (Tak).
W przypadku uaktywniania funkcji
BLUETOOTH
Możesz wyregulować poziom głośności.
Naciśnij przycisk MENU, a następnie wybierz
kolejno opcje: [SET SOUND]  [SET BTA VOLUME]
(str. 23).
Czynności dostępne
w usłudze Pandora®
Wyrażanie opinii
Wyrażanie swojej akceptacji („kciuk w górę”)
lub dezaprobaty („kciuk w dół”) umożliwia
personalizowanie stacji.
1
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk 
(„kciuk w górę”) lub  („kciuk w dół”).
Korzystanie z listy stacji
Lista stacji umożliwia łatwe wybieranie
odpowiedniej stacji.
1
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
(przeglądaj).
2
Naciskaj przycisk SEEK +, aby wybrać
kolejność sortowania: [BY DATE]
(Według daty) lub [A TO Z]
(Alfabetycznie).
3
Za pomocą pokrętła sterującego
wyświetl odpowiednią stację
i naciśnij pokrętło.
Rozpocznie się odtwarzanie.
16PL
Dodawanie zakładek
Odtwarzany aktualnie utwór można dodać
do zakładek i zapisać na swoim koncie usługi
Pandora®.
1
Podczas odtwarzania naciśnij
przycisk MODE.
Tryb rozmowy przez zestaw
głośnomówiący (tylko przez
połączenie BLUETOOTH)
Aby użyć telefonu komórkowego, połącz go
z urządzeniem. Szczegółowe informacje
na ten temat można znaleźć w podrozdziale
„Przygotowywanie urządzenia BLUETOOTH” (str. 8).
Wykonywanie połączenia z użyciem
historii połączeń
1
Naciśnij przycisk CALL, za pomocą
pokrętła sterującego wyświetl opcję
[SET RECENT CALL], a następnie
naciśnij pokrętło.
Pojawi się lista historii połączeń.
2
Obracaj pokrętło sterowania, aby wybrać
nazwisko albo numer telefonu z listy
historii połączeń. Naciśnij pokrętło.
Rozpocznie się połączenie.
Odbieranie połączenia
Wykonywanie połączenia przez
wprowadzenie numeru telefonu
1
Naciśnij przycisk CALL, za pomocą
pokrętła sterującego wyświetl opcję
[SET DIAL NUMBER], a następnie naciśnij
pokrętło.
2
Naciśnij przycisk OFF przez 1 sekundę.
Obracaj pokrętło sterowania, aby
wprowadzić numer telefonu.
Na zakończenie wybierz [ ] (odstęp)
i naciśnij przycisk ENTER*.
Kończenie połączenia
Rozpocznie się połączenie.
Ponownie naciśnij przycisk CALL.
* Aby przemieścić wskaźnik cyfr, naciśnij
przycisk SEEK +/–.
1
Kiedy dzwoni dzwonek, naciśnij
przycisk CALL.
Rozpocznie się połączenie.
Uwaga
Dźwięk dzwonka i głos rozmówcy dobiegają tylko
z przednich głośników.
Odrzucanie połączenia
Wykonywanie połączenia
Jeśli podłączony telefon obsługuje profil PBAP
(profil dostępu do książki telefonicznej), można do
wykonywania połączeń wykorzystywać książkę
telefoniczną lub historię połączeń.
Uwaga
Zamiast symbolu [#] na wyświetlaczu pojawi się
symbol [_].
Ponowne wybieranie numeru
1
Wykonywanie połączenia z użyciem
książki telefonicznej
1
Rozpocznie się połączenie.
Naciśnij przycisk CALL, za pomocą
pokrętła sterującego wyświetl opcję
[SET PHONE BOOK], a następnie naciśnij
pokrętło.
Wybieranie numerów z pamięci
urządzenia
1
Obracaj pokrętło sterowania, aby wybrać
nazwisko z listy nazwisk. Naciśnij
pokrętło.
Naciśnij przycisk SRC. Obracając
pokrętło sterowania, wyświetl element
[BT PHONE]. Naciśnij pokrętło.
2
Obracaj pokrętło sterowania, aby
wybrać numer z listy numerów.
Naciśnij pokrętło.
Naciśnij przycisk numeryczny (1–6),
do którego przypisany jest żądany
kontakt.
3
Naciśnij przycisk ENTER.
2
Obracaj pokrętło sterowania, aby wybrać
z listy pierwszą literę. Naciśnij pokrętło.
3
4
Naciśnij przycisk CALL, za pomocą
pokrętła sterującego wyświetl opcję
[SET REDIAL], a następnie naciśnij
pokrętło.
Rozpocznie się połączenie.
Rozpocznie się połączenie.
17PL
Programowanie numerów telefonów
Można zaprogramować do 6 numerów telefonów.
1
2
Wybierz numer telefonu, który chcesz przypisać do
pamięci urządzenia. Numer można pobrać z książki
telefonicznej, historii połączeń lub wprowadzając
go bezpośrednio.
Na wyświetlaczu urządzenia pojawi się wybrany
numer telefonu.
Naciśnij i przytrzymaj żądany przycisk numeryczny
(1–6) dotąd, aż pojawi się napis [MEM].
Kontakt zostanie zapisany pod wybranym numerem
w pamięci urządzenia.
Wykonywanie połączenia
z wykorzystaniem znaczników
głosowych
Połączenie można wykonać, wypowiadając
znacznik głosowy zapisany w podłączonym
telefonie komórkowym wyposażonym w funkcję
głosowego wybierania numerów.
1
Naciśnij przycisk CALL. Obracając
pokrętło sterowania, wyświetl element
[SET VOICE DIAL]. Naciśnij pokrętło.
Jeśli funkcja „SongPal” jest wyłączona, można
także nacisnąć przycisk VOICE.
2
Wypowiedz znacznik głosowy zapisany
w pamięci telefonu.
Po rozpoznaniu głosu zostanie wykonane
połączenie.
Wyłączanie funkcji wybierania głosowego
Naciśnij przycisk VOICE.
Czynności dostępne w czasie
połączenia
Regulowanie głośności dzwonka
Obróć pokrętło sterowania, gdy dzwoni dzwonek.
Regulowanie głośności głosu rozmówcy
Obróć pokrętło sterowania podczas rozmowy.
Regulacja poziomu głośności dźwięku
słyszanego przez rozmówcę (wzmocnienie
mikrofonu)
Naciśnij przycisk MIC.
Wybierz żądany poziom głośności: [BTP MIC
GAIN-LOW], [BTP MIC GAIN-MID], [BTP MIC
GAIN-HI].
Redukcja echa i zakłóceń (tryb osłabiania
echa/zakłóceń)
Naciśnij i przytrzymaj przycisk MIC.
Tryby do wyboru: [BTP EC/NC-1], [BTP EC/NC-2].
18PL
Przełączanie pomiędzy trybem ręcznym
i głośnomówiącym
Podczas rozmowy naciskaj przycisk MODE, aby
przełączać dźwięk połączenia pomiędzy trybem
standardowym i głośnomówiącym.
Uwaga
W zależności od typu telefonu komórkowego funkcja
ta może być niedostępna.
Jeśli pojawi się numer urządzenia
Przydatne funkcje
Korzystanie z aplikacji SongPal
za pomocą smartfona iPhone
lub smartfona z systemem
Android
Niezbędna jest najnowsza
wersja aplikacji „SongPal”.
Można ją pobrać do smartfona
iPhone z serwisu App Store,
a do smartfona z systemem
Android — z serwisu
Google Play.
Uwagi
 Dla własnego bezpieczeństwa
należy przestrzegać lokalnych
przepisów ruchu po drogach
wodnych i nie korzystać z aplikacji podczas
kierowania łodzią.
 Aplikacja SongPal służy do obsługi zgodnych
urządzeń audio marki Sony za pomocą telefonu
iPhone/smartfonu z systemem Android.
 Dostępne funkcje aplikacji SongPal zależą od
podłączonych urządzeń.
 Więcej informacji o obsłudze aplikacji SongPal za
pomocą telefonu iPhone/smartfonu z systemem
Android zamieszczono w dalszej części niniejszej
instrukcji obsługi.
 Więcej informacji o aplikacji SongPal można znaleźć
pod następującym adresem URL: http://rd1.sony.net/
help/speaker/songpal/
 Odwiedź poniższą witrynę i sprawdź kompatybilne
modele telefonu iPhone/smartfonu Android.
W przypadku telefonu iPhone: odwiedź serwis
App Store
W przypadku smartfonu z systemem Android:
odwiedź serwis Google Play
Upewnij się, że wyświetlany jest jednakowy numer
(np. 123456). Następnie wybierz opcję [Yes] (Tak)
w smartfonie iPhone lub smartfonie z systemem
Android.
Kończenie połączenia
Naciśnij i przytrzymaj przycisk ENTER.
Wybieranie źródła sygnału lub aplikacji
Za pomocą urządzenia można wybrać odpowiednie
źródło sygnału lub aplikację w smartfonie iPhone
lub smartfonie z systemem Android.
Wybieranie źródła sygnału
Naciskaj przycisk SRC. Można też nacisnąć przycisk
SRC, a następnie za pomocą pokrętła sterującego
wybrać odpowiednie źródło i nacisnąć
przycisk ENTER.
Wyświetlanie listy źródeł dźwięku
Naciśnij przycisk SRC.
Odczytywanie komunikatów
na głos (dotyczy tylko smartfonów
z systemem Android)
Po odebraniu wiadomości SMS, powiadomienia
z serwisu Twitter lub Facebook albo z kalendarza
itp. następuje automatyczne odczytanie treści
przez głośniki łodzi.
Łączenie z aplikacją SongPal
1
Połącz urządzenie ze smartfonem
iPhone lub smartfonem z systemem
Android przez łącze BLUETOOTH (str. 8).
2
3
Uruchom aplikację „SongPal”.
Naciśnij i przytrzymaj na urządzeniu
przycisk ENTER przez co najmniej
2 sekundy.
Zostanie nawiązane połączenie ze smartfonem
iPhone lub smartfonem z systemem Android.
Szczegółowe informacje o obsłudze smartfona
iPhone lub smartfona z systemem Android
można znaleźć w pomocy aplikacji.
Szczegółowe informacje o ustawieniach można
znaleźć w pomocy aplikacji.
19PL
Włączanie funkcji rozpoznawania głosu
(tylko smartfony z systemem Android)
Rejestrowanie aplikacji umożliwia ich obsługę
za pomocą komend głosowych. Szczegółowych
informacji należy szukać w pomocy aplikacji.
Wprowadzanie ustawień
Za pomocą smartfona iPhone lub smartfona
z systemem Android można konfigurować
wiele ustawień urządzenia.
Włączanie funkcji rozpoznawania głosu
1
2
Aby włączyć funkcję rozpoznawania głosu, naciśnij
przycisk VOICE.
Kiedy na ekranie smartfona z systemem Android
pojawi się komunikat [Say Source or App],
wypowiedz do mikrofonu odpowiednią
komendę głosową.
Szczegółowe informacje o ustawieniach można
znaleźć w pomocy aplikacji.
Użycie aplikacji Siri Eyes Free
Uwagi
 Funkcja rozpoznawania głosu może nie być dostępna
w niektórych przypadkach.
 Rozpoznawanie głosu może działać niewłaściwie.
Zależy to od parametrów podłączonego smartfonu
z systemem Android.
 Dla uzyskania optymalnego działania funkcji
rozpoznawania głosu należy zadbać o zmniejszenie
do minimum odgłosów pracy silnika itp.
Odpowiadanie głosowe na wiadomość
SMS (tylko smartfony z systemem
Android)
Funkcja rozpoznawania głosu umożliwia
odpowiadanie na odebrane wiadomości.
1
2
3
Włącz funkcję rozpoznawania głosu i wypowiedz
komendę „Reply”.
W aplikacji „SongPal” wyświetli się ekran
odpowiadania na wiadomość.
Wypowiedz treść odpowiedzi.
W aplikacji „SongPal” wyświetli się lista
przygotowanych wiadomości.
Obracaj pokrętło sterowania, aby wybrać żądaną
wiadomość. Naciśnij pokrętło, aby potwierdzić
wybór.
Wiadomość zostanie wysłana.
20PL
Aplikacja Siri Eyes Free pozwala na bezdotykową
obsługę telefonu iPhone za pomocą komend
głosowych. Aby z niej skorzystać, należy podłączyć
telefon iPhone do odtwarzacza za pomocą
połączenia BLUETOOTH. Funkcja ta jest dostępna
dla telefonów iPhone 4s i nowszych. Upewnij
się, że w telefonie iPhone jest zainstalowana
najnowsza wersja systemu iOS.
Przed użyciem aplikacji konieczne jest wzajemne
uwierzytelnienie telefonu iPhone i odtwarzacza
i sparowanie ich za pośrednictwem połączenia
BLUETOOTH. Szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć w podrozdziale „Przygotowywanie
urządzenia BLUETOOTH” (str. 8).
1
Włącz funkcję Siri w telefonie iPhone.
Szczegółowe informacje znajdują się
w instrukcji obsługi telefonu iPhone.
2
Naciśnij przycisk VOICE.
Wyświetli się ekran komend głosowych.
3
Po sygnale dźwiękowym wypowiedz
polecenie do mikrofonu.
Po kolejnym sygnale dźwiękowym Siri udzieli
odpowiedzi.
Wyłączanie funkcji Siri Eyes Free
Naciśnij przycisk VOICE.
Uwagi
 W zależności od warunków otoczenia smartfon
iPhone może nie rozpoznać głosu użytkownika
(np. w czasie pływania łodzią).
 Na obszarach, gdzie odbiór sygnału sieci komórkowej
jest utrudniony, funkcja Siri Eyes Free może działać
nieprawidłowo lub jej czas reakcji może być dłuższy
niż zwykle.
 W zależności od stanu technicznego telefonu iPhone
funkcja Siri Eyes Free może nie działać prawidłowo
lub się wyłączyć.
 Podczas odtwarzania utworu z telefonu iPhone
podłączonego do urządzenia za pomocą połączenia
BLUETOOTH, w chwili uruchomienia odtwarzania
funkcja Siri Eyes Free automatycznie się wyłącza,
a urządzenie przełącza źródło sygnału na
BLUETOOTH.
 W przypadku włączenia funkcji Siri Eyes Free w czasie
odtwarzania dźwięku urządzenie może przełączyć
źródło dźwięku na BLUETOOTH nawet jeśli nie
zostanie wybrana ścieżka do odtworzenia.
 Funkcja Siri Eyes Free może nie działać prawidłowo
lub się wyłączyć podczas podłączania telefonu
iPhone do portu USB.
 Podczas podłączania telefonu iPhone do urządzenia
nie należy włączać funkcji Siri za pomocą telefonu.
W przeciwnym razie funkcja Siri Eyes Free może nie
działać prawidłowo lub się wyłączyć.
 Gdy funkcja Sir Eyes Free jest włączona, dźwięk
nie jest odtwarzany.
Ustawienia
Wyłączanie trybu pokazu
(DEMO)
Ekran prezentacji, który pojawia się, gdy urządzenie
jest wyłączone i widoczny jest zegar, można
wyłączyć.
1
Naciśnij przycisk MENU. Obracając
pokrętło sterowania, wyświetl element
[SET GENERAL]. Naciśnij pokrętło.
2
Obracając pokrętło sterowania, wyświetl
element [SET DEMO]. Naciśnij pokrętło.
3
Obracając pokrętło sterowania, wyświetl
element [SET DEMO-OFF]. Naciśnij
pokrętło.
Wybieranie ustawień jest zakończone.
4
Dwukrotnie naciśnij przycisk
(wstecz).
Wyświetlacz powróci do normalnego trybu
odbioru/odtwarzania.
Podstawowa procedura
wybierania ustawień
Dostępne są następujące kategorie ustawień:
Ustawienia ogólne (GENERAL), ustawienia dźwięku
(SOUND), ustawienia wyświetlania (DISPLAY),
Konfiguracja połączenia BLUETOOTH (BT),
Konfiguracja połączenia z aplikacją SongPal
(SONGPAL)
(Niedostępne po wybraniu telefonu BT).
1
2
Naciśnij przycisk MENU.
Obracaj pokrętło sterowania, aby wybrać
kategorię ustawień. Następnie naciśnij
pokrętło.
Opcje, które można dostosować, różnią się
w zależności od źródła dźwięku i ustawień.
3
Obracaj pokrętło sterowania, aby wybrać
żądane opcje. Następnie naciśnij
pokrętło, aby potwierdzić wybór.
Powrót do poprzedniego wskazania
wyświetlacza
Naciśnij przycisk
(wstecz).
21PL
Ustawienia ogólne (GENERAL)
DEMO (prezentacja)
Służy do włączania funkcji trybu prezentacji:
[ON] (wł.), [OFF] (wył.).
CLOCK ADJ (nastawianie zegara) (str. 8)
TUNER-STP (interwał strojenia) (str. 8)
(Tylko przy wyłączonym źródle dźwięku
i włączonym zegarze).
CAUT ALARM (alarm ostrzegawczy)
Służy do włączania funkcji alarmu
ostrzegawczego: [ON] (wł.), [OFF] (wył.) (str. 7).
(Tylko przy wyłączonym źródle dźwięku
i włączonym zegarze).
BEEP
Służy do włączania sygnalizacji dźwiękowej:
[ON] (wł.), [OFF] (wył.).
AUTO OFF
Automatyczne całkowite wyłączanie urządzenia
po upływie określonego czasu od jego
wyłączenia: [ON] (30 minut), [OFF].
CT (czas zegarowy)
Służy do włączania funkcji CT: [ON] (wł.),
[OFF] (wył.).
BTM (best tuning memory) (str. 11)
(Tylko przy wybranym odbiorniku radiowym).
PARENTAL
Służy do włączania funkcji funkcji blokady
rodzicielskiej — [ON] (wł.), [OFF] (wył.) —
i edytowania kodu dostępu (str. 13).
(Tylko przy wybranej usłudze SiriusXM).
SXM RESET (resetowanie odbiornika usługi
SiriusXM)
Służy do przywracania fabrycznych ustawień
odbiornika SiriusXM Connect Vehicle Tuner
(ustawione kanały/blokada rodzicielska):
[YES] (tak), [NO] (nie).
(Tylko przy wybranej usłudze SiriusXM).
FIRMWARE
Służy do sprawdzania/aktualizowania wersji
oprogramowania układowego. Więcej informacji
na ten temat można znaleźć w witrynie pomocy
technicznej pod adresem:
http://esupport.sony.com/
FW VERSION (wersja oprogramowania
układowego)
Służy do wyświetlania bieżącej wersji
oprogramowania układowego.
FW UPDATE (aktualizacja oprogramowania
układowego)
Uruchamianie procesu aktualizacji
oprogramowania układowego: [YES] (tak),
[NO] (nie).
(Tylko przy wyłączonym źródle dźwięku
i włączonym zegarze).
22PL
Ustawienia dźwięku (SOUND)
Ustawienia dźwięku są dostępne dla wszystkich
źródeł z wyjątkiem telefonu BT.
CLEAR AUDIO+
Odtwarzanie dźwięku z optymalizacją sygnału
cyfrowego z użyciem ustawień zalecanych
przez firmę Sony: [ON] (wł.), [OFF] (wył.).
(Wyłącza się ([OFF]) automatycznie po zmianie
ustawienia [EQ10 PRESET] lub włączeniu ([ON])
funkcji MEGA BASS).
EQ10 PRESET
Wybór jednej z 10 krzywych korektora lub jego
wyłączenie: [OFF], [R&B], [ROCK], [POP],
[DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ],
[SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM].
Ustawienie krzywej korektora może zostać
zapamiętane osobno dla każdego źródła
sygnału.
EQ10 CUSTOM
Wybór ustawień opcji [CUSTOM] korektora EQ10.
Ustawianie krzywej korektora: [BAND1] 32 Hz,
[BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz,
[BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz,
[BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Poziom dźwięku można regulować
z dokładnością do 1 dB, od -6 dB do +6 dB.
POSITION (miejsce słuchania)
F/R POSITION (z przodu/z tyłu)
Urządzenie umożliwia opóźnianie reprodukcji
dźwięku z poszczególnych głośników w celu
symulacji naturalnego pola dźwiękowego
i zapewnienia optymalnych wrażeń
w miejscu słuchania:
 [FRONT L] (z przodu po lewej),
 [FRONT R] (z przodu po prawej),
 [FRONT] (z przodu pośrodku),
 [ALL] (pośrodku łodzi),
[OFF] (bez określonego miejsca)
ADJ POSITION* (regulowanie miejsca odsłuchu)
Precyzyjna korekcja miejsca słuchania
w zakresie: [+3] – [CENTER] – [-3].
SW POSITION* (położenie subwoofera)
 [NEAR] (blisko),
 [NORMAL] (normalna odległość),
 [FAR] (daleko)
BALANCE
Regulacja balansu dźwięku w zakresie:
[RIGHT-15] (prawo) – [CENTER] (środek) –
[LEFT-15] (lewo).
FADER
Regulacja względnego poziomu w zakresie:
[FRONT-15] (przód) – [CENTER] (środek) –
[REAR-15] (tył).
DSEE (system poprawy dźwięku cyfrowego)
Poprawa brzmienia dźwięku poddanego
cyfrowej kompresji przez przywrócenie
utraconych wysokich częstotliwości.
Ustawienia tej funkcji można zaprogramować
niezależnie dla każdego źródła (oprócz tunera).
Wybór trybu DSEE: [ON] (wł.), [OFF] (wył.).
AAV (zaawansowana automatyczna regulacja
głośności)
Optymalizuje poziom głośności dźwięku
odtwarzanego ze wszystkich źródeł: [ON] (wł.),
[OFF] (wył.).
REARBAS ENH (wzmocnienie basów w głośnikach
tylnych)
Wzmacnianie basów poprzez zastosowanie filtra
dolnoprzepustowego w dźwięku kierowanym
do głośników tylnych. Dzięki tej funkcji tylne
głośniki mogą działać jak subwoofer (jeśli nie
jest on podłączony). (Tylko gdy dla parametru
[SUBW MODE] wybrane jest ustawienie [OFF]).
RBE MODE (tryb wzmocnienia tylnych basów)
Wybieranie trybu wzmocnienia basów
w głośnikach tylnych: [1], [2], [3], [OFF] (wył.).
LPF FREQ (częstotliwość filtra
dolnoprzepustowego)
Wybieranie częstotliwości odcięcia subwoofera:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (nachylenie charakterystyki filtra
dolnoprzepustowego)
Wybieranie charakterystyki LPF: [1], [2], [3].
SUBW DIRECT (bezpośrednie podłączenie
subwoofera)
Istnieje możliwość podłączenia subwoofera
bezpośrednio do przewodu głośnika tylnego,
z pominięciem wzmacniacza. (Tylko gdy dla
parametru [RBE MODE] wybrane jest ustawienie
[OFF]).
Do jednego z przewodów głośnika tylnego
należy podłączyć subwoofer o impedancji
4–8 omów. Nie należy podłączać głośnika
do drugiego przewodu głośnika tylnego.
SUBW MODE (tryb subwoofera)
Umożliwia wybór trybu subwoofera: [1], [2], [3],
[OFF] (wył.).
SUBW PHASE (faza subwoofera)
Wybiera fazę subwoofera: [NORM] (normalna),
[REV] (odwrócona).
SW POSITION* (położenie subwoofera)
Wybiera położenie subwoofera: [NEAR] (bliskie),
[NORMAL] (normalna odległość), [FAR] (dalekie).
LPF FREQ (częstotliwość filtra
dolnoprzepustowego)
Wybieranie częstotliwości odcięcia subwoofera:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (nachylenie charakterystyki filtra
dolnoprzepustowego)
Wybieranie charakterystyki LPF: [1], [2], [3].
SUB WOOFER
SUBW LEVEL (poziom głośności subwoofera)
Regulacja poziomu głośności subwoofera:
[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].
(Po wybraniu minimalnego ustawienia pojawia
się wskazanie [ATT]).
SUBW PHASE (faza subwoofera)
Wybiera fazę subwoofera: [NORM] (normalna),
[REV] (odwrócona).
SW POSITION* (położenie subwoofera)
Wybiera położenie subwoofera: [NEAR] (bliskie),
[NORMAL] (normalna odległość), [FAR] (dalekie).
LPF FREQ (częstotliwość filtra
dolnoprzepustowego)
Wybieranie częstotliwości odcięcia subwoofera:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (nachylenie charakterystyki filtra
dolnoprzepustowego)
Wybieranie charakterystyki LPF: [1], [2], [3].
HPF (filtr górnoprzepustowy)
HPF FREQ (częstotliwość filtra
górnoprzepustowego)
Wybieranie częstotliwości odcięcia głośników
przednich/tylnych: [OFF], [50 Hz], [60 Hz],
[80 Hz], [100 Hz], [120 Hz].
HPF SLOPE (nachylenie charakterystyki filtra
górnoprzepustowego)
Wybieranie charakterystyki HPF (tylko, gdy dla
ustawienia [HPF] wybrana jest opcja [OFF]):
[1], [2], [3].
AUX VOLUME (poziom głośności źródła AUX)
Regulacja poziomu głośności dźwięku
z każdego podłączonego urządzenia
dodatkowego: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Ustawienie to eliminuje konieczność
korygowania głośności przy zmianie źródła
dźwięku.
BTA VOLUME (poziom głośności źródła dźwięku
BLUETOOTH)
Regulacja poziomu głośności dźwięku
z każdego podłączonego urządzenia
BLUETOOTH: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Ustawienie to eliminuje konieczność
korygowania głośności przy zmianie źródła
dźwięku.
* Nie pojawia się, gdy dla opcji [F/R POSITION]
wybrane jest ustawienie [OFF].
23PL
Ustawienia wyświetlacza
(DISPLAY)
Ustawienia BLUETOOTH (BT)
DIMMER
Przyciemnianie wyświetlacza: [ON], [OFF], [AT]
(automatycznie)
(Ustawienie [AT] jest dostępne, gdy do
urządzenia podłączony jest przewód sterowania
oświetleniem i gdy zostaną włączone światła).
PHONE BOOK (str. 17)
SUB DISPLAY
Umożliwia wybór dodatkowych informacji
pokazywanych na wyświetlaczu: [SOURCE],
[CLOCK].
BUTTON COLOR
Ustawia zaprogramowany albo własny kolor
przycisków.
COLOR
Wybieranie zaprogramowanego koloru
z 15 zaprogramowanych kolorów lub 1 koloru
własnego.
CUSTOM COLOR
Zapamiętuje własny kolor przycisków.
RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE
Zakres regulacji koloru: [0]–[32] (ustawienia
[0] nie można przypisać do wszystkich
zakresów kolorów).
DSPL COLOR (kolor wyświetlacza)
Ustawia zaprogramowany albo własny kolor
wyświetlacza.
COLOR
Wybieranie zaprogramowanego koloru
z 15 zaprogramowanych kolorów lub 1 koloru
własnego.
CUSTOM COLOR
Zapamiętuje własny kolor wyświetlacza.
RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE
Zakres regulacji koloru: [0]–[32] (ustawienia
[0] nie można przypisać do wszystkich
zakresów kolorów).
SOUND SYNC (synchronizacja z dźwiękiem)
Służy do włączania synchronizacji oświetlenia
z dźwiękiem: [ON] (wł.), [OFF] (wył.).
MOTION DSPL (wyświetlanie animacji)
Włączanie wyświetlania ruchomych wzorców:
[ON], [OFF], [SA] (analizator widma).
AUTO SCROLL
Automatycznie przewija długie napisy:
[ON] (wł.), [OFF] (wył.).
(Niedostępne podczas odtwarzania dźwięku
ze źródła AUX albo tunera).
24PL
PAIRING (str. 9)
REDIAL (str. 17)
RECENT CALL (str. 17)
VOICE DIAL (str. 18)
DIAL NUMBER (str. 17)
RINGTONE
Wybór urządzenia, które będzie sygnalizować
przychodzące połączenie: [1] (odtwarzacz),
[2] (telefon komórkowy).
AUTO ANSWER
Służy do wybierania ustawienia
automatycznego odbierania telefonu przez to
urządzenie: [OFF] (wył.), [1] (ok. 3 sekund),
[2] (ok. 10 sekund).
AUTO PAIR (automatyczne parowanie)
Włączanie lub wyłączanie automatycznego
parowania BLUETOOTH, gdy do portu USB jest
podłączone urządzenie z systemem iOS 5.0 lub
nowszym: [ON] (wł.), [OFF] (wył.).
BT SIGNL (sygnał BLUETOOTH) (str. 9)
Włączanie lub wyłączanie funkcji BLUETOOTH.
BT INIT (inicjalizacja BLUETOOTH)
Przywracanie domyślnych wartości wszystkich
ustawień urządzenia dotyczących funkcji
BLUETOOTH (informacje o parowaniu, pamięć
przycisków numerycznych, informacje
o urządzeniu itp.): [YES] (tak), [NO] (nie).
Inicjalizację urządzenia należy wykonać
przed utylizacją urządzenia.
(Tylko przy wyłączonym źródle dźwięku
i włączonym zegarze).
Konfiguracja aplikacji SongPal
(SONGPAL)
Łączenie i kończenie połączenia z aplikacją
„SongPal”.
Informacje dodatkowe
Aktualizowanie
oprogramowania układowego
Aktualną wersję oprogramowania układowego
można pobrać z następującej witryny:
http://esupport.sony.com/
Aby zaktualizować oprogramowanie układowe,
przejdź do witryny pomocy technicznej i postępuj
zgodnie z podanymi instrukcjami.
Środki ostrożności
 Jeśli łódź jest przycumowana w nasłonecznionym
miejscu, należy najpierw schłodzić urządzenie.
 Nie należy zostawiać panelu przedniego ani
urządzeń audio wewnątrz łodzi. Wysoka
temperatura padającego światła słonecznego
mogłaby doprowadzić do ich uszkodzenia.
 Antena automatyczna wysuwa się samoczynnie.
 Płyty z naklejonymi etykietkami, naklejkami itp.
Próba odtworzenia takiej płyty grozi awarią
urządzenia lub zniszczeniem płyty.
 Płyt o niestandardowych kształtach (serca,
gwiazdy, kwadraty itp.). Próba odtworzenia
takiej płyty grozi awarią urządzenia.
 Płyty o średnicy 8 cm (3 1/4 cala).
Uwagi na temat płyt CD-R/CD-RW
 Jeśli płyta zawierająca wiele sesji rozpoczyna się
sesją CD-DA, zostanie rozpoznana jako płyta
CD-DA. Pozostałe sesje nie będą odtwarzane.
 Następujących płyt NIE MOŻNA odtwarzać:
 CD-R/CD-RW o niskiej jakości zapisu.
 CD-R/CD-RW nagrane za pomocą
nieobsługiwanego urządzenia nagrywającego.
 CD-R/CD-RW niewłaściwie sfinalizowane.
 CD-R/CD-RW inne niż w formacie CD lub
MP3 zgodnych ze standardem ISO9660 Level 1/
Level 2, Joliet/Romeo lub multi-session.
Kolejność odtwarzania plików audio
Folder (album)
Plik audio (ścieżka)
Skraplanie pary wodnej
Jeżeli wewnątrz urządzenia pojawi się wilgoć,
wyjmij płytę i zaczekaj około godziny, aby
urządzenie wyschło. W przeciwnym przypadku
sprzęt nie będzie działał prawidłowo.
Zachowanie wysokiej jakości dźwięku
Aby zachować najwyższą jakość dźwięku, chroń
urządzenie i płyty przed zachlapaniem.
Uwagi na temat płyt
 Nie należy narażać płyt na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych ani źródeł ciepła, np.
gorących kanałów wentylacyjnych, a także nie
należy pozostawiać ich w łodzi przycumowanej
w nasłonecznionym miejscu.
 Przed rozpoczęciem
odtwarzania płyty należy
ją oczyścić przy użyciu
specjalnej szmatki, od środka
na zewnątrz. Nie należy
używać środków takich jak
benzyna, rozpuszczalnik ani
ogólnie dostępnych środków
czyszczących.
 Urządzenie jest przeznaczone do odtwarzania
płyt zgodnych ze standardem Compact Disc (CD).
Płyty DualDisc i niektóre płyty muzyczne
kodowane z wykorzystaniem technologii ochrony
przed kopiowaniem nie są zgodne ze standardem
płyty kompaktowej (CD) i dlatego urządzenie
może nie odtwarzać takich płyt.
 Następujących płyt NIE MOŻNA odtwarzać:
Informacje dotyczące urządzeń iPod
 Do urządzenia można podłączyć następujące
modele urządzenia iPod. Przed podłączeniem
należy zaktualizować oprogramowanie iPoda
do najnowszej wersji.
Obsługiwane modele urządzeń iPhone/iPodów
Obsługiwany
model
Bluetooth®
USB
iPhone 6 Plus


iPhone 6


iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPhone 4


iPhone 3GS

iPhone 3G


25PL
Obsługiwany
model
Bluetooth®
USB
iPod touch
(5. generacja)


iPod touch
(4. generacja)


Konserwacja
Wymiana baterii litowej w pilocie
iPod touch
(3. generacja)

W normalnych warunkach bateria wytrzyma około
1 roku. (Okres użytkowania może być krótszy
w zależności od warunków użytkowania).
W miarę wyczerpywania się baterii zakres działania
pilota się zmniejsza.
iPod touch
(2. generacja)

PRZESTROGA
iPod classic

iPod nano
(7. generacja)

iPod nano
(6. generacja)

iPod nano
(5. generacja)

iPod nano
(4. generacja)

iPod nano
(3. generacja)

W przypadku nieprawidłowej wymiany baterii
istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. Należy
wymieniać wyłącznie na baterie tego samego
typu lub odpowiedniki.
znakiem + do góry
 Określenia „Made for iPod” i „Made for iPhone”
oznaczają, że elektroniczne akcesorium zostało
przygotowane specjalnie do współpracy
z urządzeniem iPod lub iPhone oraz otrzymało
zaświadczenie producenta o spełnieniu wymagań
firmy Apple dotyczących parametrów
użytkowych. Firma Apple nie ponosi
odpowiedzialności za działanie tego urządzenia
ani jego zgodność z normami bezpieczeństwa
i z przepisami. Należy pamiętać, że użytkowanie
tego akcesorium z urządzeniem iPod lub iPhone
może wpłynąć na funkcjonowanie systemów
bezprzewodowych.
Uwagi dotyczące baterii litowej
 Przechowuj baterię litową w miejscu niedostępnym
dla dzieci. W razie połknięcia baterii natychmiast
skontaktuj się z lekarzem.
 Aby zapewnić dobrą styczność, należy wytrzeć
baterię suchą ściereczką.
 Podczas instalowania baterii należy pamiętać
o właściwym położeniu jej biegunów.
 Nie należy chwytać baterii za pomocą metalowej
pincety, gdyż mogłoby to doprowadzić do zwarcia.
Czyszczenie złączy
Jeśli złącza między urządzeniem a panelem
przednim nie są czyste, urządzenie może działać
nieprawidłowo. Aby temu zapobiec, zdejmij panel
przedni (str. 7) i wyczyść złącza bawełnianą watką.
Nie naciskaj złączy zbyt mocno, ponieważ grozi
to ich uszkodzeniem.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów
dotyczących urządzenia, które nie zostały opisane
w niniejszej instrukcji obsługi, należy skontaktować
się z najbliższym punktem sprzedaży
produktów Sony.
Uwagi
 Ze względów bezpieczeństwa przed rozpoczęciem
czyszczenia złączy wyłącz zapłon i wyjmij kluczyk
ze stacyjki.
 Nie wolno dotykać złączy bezpośrednio palcami
ani metalowymi przedmiotami.
26PL
Dane techniczne
DOTYCZĄ KLIENTÓW W STANACH
ZJEDNOCZONYCH. NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA
W KANADZIE, W TYM W PROWINCJI QUEBEC.
DANE TECHNICZNE MOCY MUZYCZNEJ
Standard CEA2006
Moc wyjściowa: 40 W (wartość
skuteczna) × 4 przy 4 omach < 1%
zniekształceń harmonicznych i szumów
Odstęp sygnału od szumu: 80 dBA
(poziom odniesienia: 1 W przy 4 omach)
Sekcja odbiornika radiowego
Pasmo UKF (FM)
Zakres strojenia:
87,5–108,0 MHz (interwał 50 kHz)
87,5–108,0 MHz (interwał 100 kHz)
87,5–107,9 MHz (interwał 200 kHz)
Interwał strojenia w pasmie UKF (FM):
50, 100 lub 200 kHz (przełączany)
Gniazdo anteny:
Zewnętrzne złącze anteny
Częstotliwość pośrednia:
UKF (FM) CCIR: od -1956,5 do -487,3 kHz oraz
od +500,0 do +2095,4 kHz
Czułość użyteczna: 8 dBf
Selektywność: 75 dB przy 400 kHz
Odstęp sygnału od szumu: 73 dB
Separacja: 50 dB przy 1 kHz
Pasmo przenoszenia: 20–15 000 Hz
Pasmo AM
Zakres strojenia:
531–1602 kHz (interwał 9 kHz)
530–1710 kHz (interwał 10 kHz)
Interwał strojenia w pasmie AM:
9 lub 10 kHz (przełączany)
Gniazdo anteny:
Zewnętrzne złącze anteny
Czułość: 26 μV
Sekcja odtwarzacza CD
Odstęp sygnału od szumu: 120 dB
Pasmo przenoszenia: 20–20 000 Hz
Kołysanie i drżenie: poniżej dającego się zmierzyć
poziomu
Maksymalna liczba: (tylko CD-R/CD-RW)
 folderów (albumów): 150 (w tym główny —
„ROOT”)
 plików (utworów) i folderów: 300 (mniej, jeśli
nazwy folderów i plików zawierają wiele znaków)
 wyświetlanych znaków nazwy folderu/pliku:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
Obsługiwane kodeki: MP3 (.mp3), WMA (.wma)
oraz AAC (.m4a)
Sekcja odtwarzacza USB
Interfejs: USB (szybki)
Maksymalny prąd: 1,5 A
Maksymalna liczba rozpoznawanych utworów:
10 000
Obsługiwane kodery-dekodery:
MP3 (.mp3)
Przepływność: od 8 do 320 kbps (obsługuje
VBR (zmienna przepływność))
Częstotliwości próbkowania: 16–48 kHz
WMA (.wma)
Przepływność: od 32 do 192 kbps (obsługuje
VBR (zmienna przepływność))
Częstotliwości próbkowania: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
AAC (.m4a, .mp4)
Przepływność: 8–320 kbps
Częstotliwości próbkowania: 11,025–48 kHz
WAV (.wav)
Głębia bitowa: 16 bitów
Częstotliwości próbkowania: 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Głębia bitowa: 16 bitów, 24 bity
Częstotliwości próbkowania: 44,1 kHz, 48 kHz
Łączność bezprzewodowa
System komunikacji:
Wersja 3.0 standardu BLUETOOTH
Wyjście:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
(Max. +4 dBm)
Maksymalny zasięg komunikacyjny:
Linia widzenia ok. 10 m*1
Pasmo częstotliwości:
pasmo 2,4 GHz (od 2,4000 GHz do 2,4835 GHz)
Metoda modulacji: FHSS
Zgodne profile BLUETOOTH*2:
A2DP (profil zaawansowanej dystrybucji
audio) 1.3
AVRCP (profil zdalnego sterowania audio/
wideo) 1.5
HFP (profil trybu głośnomówiącego) 1.6
PBAP (profil dostępu do książki telefonicznej)
SPP (profil portu szeregowego)
MAP (profil dostępu od wiadomości)
HID (profil interfejsu HID)
Obsługiwane kodeki:
SBC (.sbc) oraz AAC (.m4a)
*1 Rzeczywisty zasięg zależy od czynników takich jak
przeszkody między urządzeniami, pola magnetyczne
wokół kuchenki mikrofalowej, elektryczność
statyczna, czułość odbioru, wydajność anteny,
system operacyjny, aplikacja itp.
*2 Standardowe profile BLUETOOTH wskazują na cel
komunikacji pomiędzy urządzeniami nawiązywanej
za pośrednictwem funkcji BLUETOOTH.
27PL
Sekcja wzmacniacza mocy
Wyjścia: wyjścia głośnikowe
Impedancja głośników: 4–8 omów
Maksymalna moc wyjściowa: 100 W × 4
(przy 4 omach)
Ogólne
Wyjścia:
Gniazdo wyjść audio (FRONT, REAR,
SUB [PRZÓD, TYŁ, SUBWOOFER])
Antena/gniazdo do sterowania wzmacniaczem
mocy (REM OUT)
Wejścia:
Gniazdo wejścia sygnału usługi SiriusXM
(dotyczy tylko USA i Kanady)
Gniazdo wejścia pilota
Gniazdo wejścia antenowego
Gniazdo MIC
Gniazdo wejścia AUX (stereofoniczne typu
mini jack)
Port USB
Wymagane zasilanie: 12 V (prąd stały)
z akumulatora łodzi (biegun ujemny na masie)
Znamionowy pobór prądu: 10 A
Wymiary:
około 178 mm × 50 mm × 178 mm
(szer./wys./gł.)
Wymiary montażowe:
około 182 × 53 × 161 mm (szer./wys./głęb)
Waga: około 1,3 kg
Zawartość opakowania:
Jednostka centralna (1 szt.)
Pilot (1 szt.): RM-X231
Mikrofon (1 szt.)
Części do instalacji i podłączenia (1 zestaw)
Akcesoria/wyposażenie dodatkowe*:
Odbiornik SiriusXM Connect Vehicle Tuner:
SXV100
Pilot morski: RM-X11M
* Akcesoria/wyposażenie dodatkowe inne niż pilot
morski RM-X11M nie są wodoszczelne. Nie należy
więc narażać ich na kontakt z wodą.
Najbliższy punkt sprzedaży może nie posiadać
w ofercie niektórych z wymienionych powyżej
akcesoriów. Szczegółowych informacji udzieli
sprzedawca.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie
bez wcześniejszego powiadomienia.
Informacje o prawach własności
intelektualnej
Odbiornik SiriusXM Connect Vehicle Tuner
i abonament należy nabyć osobno.
www.siriusxm.com
Sirius, XM oraz wszystkie pokrewne oznaczenia
i logo są znakami towarowymi firmy Sirius XM
Radio Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Znak i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc, a użycie tych
znaków przez firmę Sony Corporation jest objęte
licencją. Pozostałe znaki towarowe i nazwy
handlowe należą do przedsiębiorstw, które
je zarejestrowały.
Znak N jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym
znakiem towarowym firmy NFC Forum, Inc
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Windows Media jest zastrzeżonym znakiem
towarowym lub znakiem towarowym firmy
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych
i/lub innych krajach.
Niniejszy produkt jest chroniony pewnymi
prawami własności intelektualnej firmy
Microsoft Corporation. Zabrania się użytkowania
lub dystrybucji takiej technologii oddzielnie
od produktu bez licencji firmy Microsoft lub
autoryzowanego podmiotu zależnego firmy
Microsoft.
AirPlay, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano,
iPod touch oraz Siri są znakami towarowymi firmy
Apple Inc. zastrzeżonymi w USA i innych krajach.
App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.
Technologia i patenty kodowania dźwięku
MPEG Layer-3 na licencji instytutu Fraunhofer IIS
i firmy Thomson.
Pandora®, logo Pandora® i znamię handlowe
Pandora® są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Pandora Media, Inc., użytymi za jej zgodą.
Google, Google Play i Android są znakami
towarowymi firmy Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Redystrybucja i używanie w postaci źródłowej
i binarnej (z modyfikacjami lub bez nich) jest
dozwolone, dopóki są spełnione następujące
warunki:
28PL
 Redystrybucje kodu źródłowego muszą zawierać
powyższą informację o ochronie praw autorskich,
niniejszą listę warunków oraz poniższe
zastrzeżenie.
 Redystrybucje w postaci binarnej muszą zawierać
w dokumentacji i (lub) w innych materiałach
dostarczanych z daną dystrybucją powyższą
informację o ochronie praw autorskich, niniejszą
listę warunków oraz poniższe zastrzeżenie.
 Ani nazwa fundacji Xiph.org, ani nazwy jej
członków nie mogą być używane w celu
propagowania lub promowania produktów
powstałych na bazie niniejszego
oprogramowania bez uprzedniego uzyskania
pisemnej zgody.
NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE
PRZEZ WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH
I WSPÓŁTWÓRCÓW NA ZASADZIE „AS IS” („TAKIE,
JAKIE JEST”), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI
WYRAŻONYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM
W SZCZEGÓLNOŚCI DOROZUMIANYCH GWARANCJI
WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO
OKREŚLONYCH CELÓW. FUNDACJA ANI JEJ
CZŁONKOWIE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE,
POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, NADZWYCZAJNE,
CZĘŚCIOWE LUB WTÓRNE (W TYM TAKŻE ZA
SZKODY WYNIKAJĄCE Z KONIECZNOŚCI UŻYCIA
PRODUKTÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH,
NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA, UTRATY DANYCH
LUB ZYSKÓW ALBO PRZERW W DZIAŁALNOŚCI)
BEZ WZGLĘDU NA ICH PRZYCZYNĘ LUB PRZYJĘTE
ZAŁOŻENIE DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI
(KONTRAKTOWEJ, ŚCISŁEJ LUB DELIKTOWEJ —
ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA
ZANIEDBANIE), POWSTAŁE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB
W WYNIKU UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO
OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA
PRZEKAZANA INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI
POWSTANIA TAKICH SZKÓD.
Rozwiązywanie problemów
Poniższa lista ułatwi rozwiązywanie problemów,
jakie mogą wystąpić z urządzeniem.
Przed zapoznaniem się z nią należy sprawdzić
połączenia i zapoznać się ze sposobem obsługi.
Szczegółowe informacje o użyciu bezpiecznika
i demontażu urządzenia z deski rozdzielczej
znajdują się w rozdziale „Schemat połączeń/
Instalacja” (str. 35).
Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, skorzystaj
ze stron pomocy technicznej, których adresy
podano z tyłu okładki.
Ogólne
Urządzenie nie jest zasilane.
 Jeśli urządzenie jest wyłączone, a wyświetlacz —
wygaszony, nie można go obsługiwać za pomocą
pilota.
 Włącz urządzenie.
Urządzenie wyłącza się podczas odtwarzania
z dużą głośnością.
 Moc dostarczana przewodem zasilającym łodzi
może być niewystarczająca.
 Sprawdź przewód zasilający. Jeśli problem
nie dotyczy przewodu, podłącz urządzenie
bezpośrednio do akumulatora.
Jeśli sytuacja nie zmieni się, skontaktuj się
z najbliższym punktem sprzedaży.
Brak dźwięku lub poziom głośności jest
bardzo niski.
 Potencjometr [FADER] nie został ustawiony
na korzystanie z zestawu 2 głośników.
 Poziom głośności odtwarzacza lub podłączonego
urządzenia jest bardzo niski.
 Zwiększ poziom głośności odtwarzacza
i podłączonego urządzenia.
Brak sygnalizacji dźwiękowej.
 Podłączony jest dodatkowy wzmacniacz mocy,
a wbudowany wzmacniacz nie jest używany.
Zawartość pamięci została usunięta.
 Naciśnięto przycisk resetowania.
 Należy ponownie zaprogramować pamięć.
 Nastąpiło odłączenie przewodu zasilającego
lub akumulatora albo są one nieprawidłowo
podłączone.
Zaprogramowane stacje i nastawienie zegara
są kasowane.
Przepalił się bezpiecznik.
Włączenie zapłonu powoduje powstawanie
zakłóceń.
 Przewody są niewłaściwie podłączone
do złącza zasilania akcesoriów w łodzi.
Podczas odtwarzania lub odbioru włącza się tryb
prezentacji.
 Jeśli wybrane jest stawienie [DEMO-ON] i przez
5 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność,
włączy się tryb prezentacji.
 Wybierz ustawienie [DEMO-OFF] (str. 22).
Wskazania wyświetlacza znikają/nie
pojawiają się.
 Włączona jest funkcja zmniejszania jasności
wyświetlacza [DIMMER ON] (str. 24).
 Wskazania wyświetlacza znikają po naciśnięciu
i przytrzymaniu przycisku OFF.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk OFF,
aby uaktywnić wyświetlacz.
 Złącza są zabrudzone (str. 26).
29PL
Wyświetlacz/oświetlenie miga.
 Zasilanie jest niewystarczające.
 Upewnij się, że akumulator łodzi dostarcza
do urządzenia wystarczającą ilość energii.
(Wymagane napięcie zasilania to 12 V prądu
stałego).
Przyciski funkcyjne nie działają.
Nie można wyjąć płyty.
 Urządzenie jest podłączone nieprawidłowo.
 Sprawdź podłączenie urządzenia.
Jeśli usterka nie ustępuje, naciśnij przycisk
RESET (str. 8).
Zawartość pamięci zostanie usunięta.
Ze względów bezpieczeństwa nie wolno
resetować urządzenia podczas kierowania
pojazdem.
Odbiór radia
Nie można odbierać stacji.
Dźwięk jest niesłyszalny ze względu
na zakłócenia.
 Urządzenie jest podłączone nieprawidłowo.
 Jeśli łódź ma wbudowaną antenę w tylnej/
bocznej szybie, podłącz przewód REM OUT
(w niebiesko-białe pasy) lub przewód zasilania
pomocniczego (czerwony) do zacisku mocy
obecnego wzmacniacza sygnału anteny.
 Sprawdź podłączenie anteny.
 Jeśli antena automatyczna się nie wysuwa,
sprawdź podłączenie przewodu zasilania
anteny.
 Ustawienie interwału strojenia zostało usunięte.
 Ponownie ustaw interwał strojenia (str. 8).
Nie można nastawić zaprogramowanych stacji.
 Moc nadawanego sygnału jest za słaba.
System RDS
Zamiast typu PTY pojawia się wskazanie
[- - - - - - - -].
 Nastawiona stacja nie działa w systemie RDS.
 Dane RDS nie zostały odebrane.
 Stacja nie określa typu programu.
Odtwarzanie płyt CD
Nie można odtworzyć płyty.
 Płyta jest zabrudzona lub uszkodzona.
 Płyta CD-R/CD-RW nie jest przeznaczona
do zastosowań audio (str. 25).
Nie można odtworzyć plików MP3/WMA/AAC.
 Zawartość płyty jest niezgodna z formatem
i wersją MP3/WMA/ACC. Szczegółowe informacje
o płytach i formatach znajdują się na stronach
pomocy technicznej, których adresy podano
z tyłu okładki.
30PL
Odtwarzanie plików MP3/WMA/ACC może
rozpocząć się z opóźnieniem.
 W przypadku następujących płyt czas
rozpoczęcia odtwarzania może być dłuższy:
 płyty zawierające skomplikowaną strukturę
folderów,
 płyty nagrana w trybie wielosesyjnym,
 płyty, na których można zapisać dodatkowe
dane.
Dźwięk jest przerywany.
 Płyta jest zabrudzona lub uszkodzona.
Odtwarzanie z urządzeń USB
Nie można odtwarzać urządzeń podłączonych
do koncentratora USB.
 Urządzenie nie rozpoznaje urządzeń
podłączonych do koncentratora USB.
Odtwarzanie z urządzenia USB rozpoczyna się
z opóźnieniem.
 Dane zapisane w urządzeniu USB mają
skomplikowaną strukturę folderów.
Występują przerwy w dźwięku.
 Dźwięk może być przerywany w przypadku
plików o dużej przepływności.
 W pewnych sytuacjach pliki DRM mogą
nie być odtwarzane.
Nie można odtworzyć pliku audio.
 Urządzenia USB sformatowane w systemach
plików innych niż FAT16 lub FAT32 nie
są obsługiwane*.
* Urządzenie obsługuje system plików FAT16 i FAT32,
ale niektóre urządzenia USB mogą nie obsługiwać
systemów FAT. Więcej szczegółów można uzyskać
w instrukcji obsługi urządzenia USB lub kontaktując
się z producentem.
Funkcja NFC
Nie można nawiązać połączenia za pomocą
jednego dotknięcia (NFC).
 Jeśli smartfon nie reaguje na dotyk:
 sprawdź, czy funkcja NFC jest włączona,
 zbliż część smartfona ze znakiem N do części
urządzenia oznaczonej znakiem N.
 Jeśli smartfon znajduje się w etui, wyjmij go.
 Czułość odbioru sygnału NFC zależy od
urządzenia.
Jeśli mimo kilku prób nie uda się nawiązać
połączenia przy użyciu funkcji łączenia jednym
dotknięciem, nawiąż połączenie
BLUETOOTH ręcznie.
Funkcja BLUETOOTH
Podłączane urządzenie nie rozpoznaje
odtwarzacza.
 Przed parowaniem przełącz odtwarzacz
w tryb gotowości do parowania.
 Po połączeniu z urządzeniem BLUETOOTH
odtwarzacz nie będzie wykrywany przez inne
urządzenia.
 Zakończ bieżące połączenie i wyszukaj
odtwarzacz z innego urządzenia.
 Aby wykonać parowanie, włącz sygnał wyjściowy
BLUETOOTH (str. 9).
Połączenie jest niemożliwe.
 Połączeniem steruje jednostronnie odtwarzacz
lub urządzenie BLUETOOTH, ale nie oba
urządzenia.
 Podłącz odtwarzacz za pomocą urządzenia
BLUETOOTH lub na odwrót.
Nie pojawia się nazwa rozpoznanego
urządzenia.
 W zależności od stanu podłączonego urządzenia
uzyskanie jego nazwy może być niemożliwe.
Brak dźwięku dzwonka.
 Wyreguluj głośność, obracając pokrętło sterujące
podczas odbierania połączenia.
 W zależności od podłączonego urządzenia
dźwięk dzwonka bywa przesyłany niewłaściwie.
 Ustaw dla opcji [RINGTONE] ustawienie [1]
(str. 24).
 Do urządzenia nie są podłączone przednie
głośniki.
 Podłącz przednie głośniki do urządzenia.
Dźwięk dzwonka dobiega tylko z przednich
głośników.
Nie słychać głosu rozmówcy.
 Do urządzenia nie są podłączone przednie
głośniki.
 Podłącz przednie głośniki do urządzenia.
Głos rozmówcy dobiega tylko z przednich
głośników.
Rozmówca narzeka na zbyt małą lub zbyt
dużą głośność.
 Wyreguluj poziom głośności za pomocą funkcji
regulacji wzmocnienia mikrofonu (str. 18).
W rozmowie telefonicznej występuje echo
lub zakłócenia.
 Zmniejsz poziom głośności.
 Wybierz dla trybu EC/NC opcję [BTP EC/NC-1]
albo [BTC EC/NC-2] (str. 18).
 Jeśli odgłosy otoczenia zagłuszają dźwięk
telefonu, postaraj się je zminimalizować.
Przykładowo, jeśli otwarte jest okno i z zewnątrz
dobiega hałas itp., należy zamknąć okno. Jeśli
źródłem hałasu jest klimatyzacja, zmniejsz
jej wydajność.
Telefon nie jest podłączony.
 Podczas odtwarzania dźwięku BLUETOOTH
telefon nie jest podłączany pomimo naciśnięcia
przycisku CALL.
 Podłącz odtwarzacz z telefonu.
Jakość dźwięku telefonu jest niska.
 Jakość dźwięku z telefonu zależy od warunków
odbioru sygnału przez telefon komórkowy.
 W przypadku słabego sygnału należy
przepłynąć w miejsce, gdzie odbiór
będzie lepszy.
Głośność podłączonego urządzenia audio
jest zbyt mała (wysoka).
 Poziom głośności zmienia się w zależności
od podłączonego urządzenia audio.
 Skoryguj głośność w podłączonym urządzeniu
audio lub odtwarzaczu.
Podczas odtwarzania z urządzenia BLUETOOTH
dźwięk jest przerywany.
 Zmniejsz odległość między odtwarzaczem
a urządzeniem audio BLUETOOTH.
 Jeśli urządzenia audio BLUETOOTH znajduje się
w blokującym sygnał etui, to należy je wyjąć.
 W pobliżu pracuje kilka urządzeń BLUETOOTH lub
innych urządzeń, które emitują fale radiowe.
 Wyłącz pozostałe urządzenia.
 Zwiększ odległość od pozostałych urządzeń.
 W momencie nawiązywania połączenia między
odtwarzaczem a telefonem komórkowym
występuje krótka przerwa w dźwięku.
Nie oznacza to nieprawidłowego działania.
Nie można obsługiwać podłączonego urządzenia
audio BLUETOOTH.
 Sprawdź, czy podłączone urządzenie audio
BLUETOOTH obsługuje profil AVRCP.
Niektóre funkcje nie działają.
 Sprawdź, czy podłączone urządzenie obsługuje
daną funkcję.
Połączenie jest odbierane przypadkowo.
 W podłączonym telefonie włączono funkcję
automatycznego odbierania połączenia.
Parowanie nie powiodło się ze względu na
przekroczenie limitu czasu oczekiwania.
 W zależności od podłączonego urządzenia czas
na wykonanie parowania może być krótki.
 Wykonaj parowanie w wyznaczonym czasie.
Nie można użyć funkcji BLUETOOTH.
 Wyłącz urządzenie, naciskając i przytrzymując
przycisk OFF przez co najmniej 2 sekundy,
a następnie włącz je ponownie.
31PL
Podczas połączenia w trybie głośnomówiącym
z głośników łodzi nie wydobywa się dźwięk.
 Jeśli dźwięk dobiega z telefonu komórkowego,
należy zmienić ustawienia telefonu tak, aby
dźwięk był reprodukowany przez głośniki łodzi.
Funkcja Siri Eyes Free nie włącza się.
 Przeprowadź w urządzeniu uwierzytelnianie
smartfona iPhone obsługującego funkcję
Siri Eyes Free.
 Włącz funkcję Siri w telefonie iPhone.
 Zakończ połączenie BLUETOOTH między
telefonem iPhone a odbiornikiem, a następnie
wykonaj je ponownie.
Obsługa aplikacji SongPal
Niezgodność nazwy aplikacji z rzeczywistą
aplikacją w trybie „SongPal”.
 Ponownie uruchom aplikację z aplikacji
„SongPal”.
Kiedy aplikacja „SongPal” wykorzystuje łącze
BLUETOOTH, wyświetlacz automatycznie
przełącza się na źródło [BT AUDIO].
 Wystąpił błąd w działaniu aplikacji „SongPal”
lub funkcji BLUETOOTH.
 Ponownie uruchom aplikację.
Aplikacja „SongPal” jest odłączana
automatycznie, gdy wyświetlacz przełącza się
na źródło [IPD].
 Aplikacja „SongPal” zainstalowana w telefonie
iPhone/iPodzie nie obsługuje odtwarzania
z iPoda.
 Zmień źródło dźwięku z [IPD] na inne,
a następnie nawiąż połączenie z aplikacją
„SongPal” (str. 19).
Korzystanie z usługi Pandora®
Nie można nawiązać połączenia z usługą
Pandora®.
 Wyłącz aplikację Pandora® w urządzeniu
przenośnym, a następnie uruchom ją ponownie.
Komunikaty o błędach/wiadomości
CD ERROR: Nie można odtworzyć płyty. Płyta
zostanie wysunięta automatycznie.
 Oczyść płytę lub włóż ją w prawidłowy sposób.
Upewnij się, że na płycie znajdują się dane
i że nie jest uszkodzona.
CD NO MUSIC: Włożona płyta nie zawiera plików
muzycznych. Płyta zostanie wysunięta
automatycznie.
 Włóż płytę CD z plikami muzycznymi (str. 27).
32PL
CD PUSH EJT: Nie można automatycznie
wysunąć płyty.
 Naciśnij przycisk  (wysuwanie).
HUB NO SUPRT: Koncentratory USB nie
są obsługiwane.
IPD STOP: Odtwarzanie z urządzenia iPod zostało
zakończone.
 Włącz odtwarzanie w urządzeniu iPhone/iPod.
OUTPUT ERROR: Mogło dojść do awarii
wewnętrznej.
 Sprawdź połączenie. Jeśli komunikat o błędzie
wyświetla się w dalszym ciągu, skontaktuj się
z najbliższym punktem sprzedaży produktów
firmy Sony.
OVERLOAD: Urządzenie USB jest przeciążone.
 Odłącz urządzenie USB, a następnie naciśnij
przycisk SRC, aby wybrać inne źródło.
 Podłączone urządzenie USB jest uszkodzone
lub nieobsługiwane.
READ: Urządzenie odczytuje informacje.
 Poczekaj na odczytanie danych. Odtwarzanie
rozpocznie się automatycznie. Może to chwilę
potrwać w zależności od organizacji plików.
TEMP CAUTION: Została włączona funkcja ochrony
termicznej.
 Zmniejsz poziom głośności.
USB ERROR: Nie można odtwarzać zawartości
urządzenia USB.
 Podłącz urządzenie USB ponownie.
USB NO DEV: Urządzenie USB nie jest podłączone
albo rozpoznawane.
 Upewnij się, że urządzenie USB albo przewód
USB jest prawidłowo podłączony.
USB NO MUSIC: Urządzenie USB nie zawiera
plików muzycznych.
 Podłącz urządzenie USB z plikami muzycznymi
(str. 27).
USB NO SUPRT: Urządzenie USB nie jest
obsługiwane.
 Szczegółowe informacje o zgodności urządzeń
USB znajdują się w witrynie pomocy technicznej,
której adres podano z tyłu okładki.
lub
: Początek lub koniec płyty.
(znak podkreślenia): Wyświetlenie danego znaku
jest niemożliwe.
Funkcja BLUETOOTH:
Korzystanie z usługi Pandora®:
BT BUSY: Urządzenie BLUETOOTH jest zajęte.
 Odczekaj chwilę i ponów próbę.
ERROR: Nie można wykonać wybranej operacji.
 Odczekaj chwilę i ponów próbę.
CANNOT SKIP: nie można przeskakiwać utworów.
 Poczekaj, aż skończą się reklamy lub rozpocznie
następny utwór, albo wybierz z listy inną stację.
Usługa Pandora® ogranicza liczbę możliwych
przypadków przeskakiwania utworów.
NO DEV: Urządzenie BLUETOOTH nie jest
podłączone albo rozpoznawane.
 Upewnij się, że urządzenie BLUETOOTH jest
prawidłowo podłączone oraz że nawiązano
komunikację BLUETOOTH.
NO NETWORK: niestabilne połączenie z siecią
lub jego brak.
 Ponownie nawiąż w urządzeniu połączenie
z siecią lub poczekaj, aż zostanie automatycznie
nawiązane.
P EMPTY: Pamięć kontaktów jest pusta.
NO STATION: brak stacji na Twoim koncie.
 Utwórz stację w urządzeniu przenośnym.
UNKNOWN: Nie można wyświetlić numeru
telefonu lub nazwy kontaktu.
WITHHELD: Numer telefonu został ukryty
przez nadawcę.
Aplikacja SongPal:
APP --------: Brak połączenia z aplikacją.
 Ponownie nawiąż połączenie z aplikacją
„SongPal” (str. 19).
APP DISCNCT: Połączenie z aplikacją zostało
rozłączone.
 Ponownie nawiąż połączenie z aplikacją
„SongPal” (str. 19).
NOT ALLOWED: wybrana czynność jest
niedozwolona.
 Nie można wyrażać opinii.
 Poczekaj, aż skończą się reklamy.
 Niektóre funkcje, np. Shared Station, nie
umożliwiają wyrażania opinii. Poczekaj,
aż rozpocznie się następny utwór, albo
wybierz z listy inną stację.
 Nie można dodawać zakładek.
 Poczekaj, aż skończą się reklamy.
 Wybierz inny utwór lub inną stację, a następnie
spróbuj ponownie.
PAN ERROR: nie można wykonać wybranej
czynności.
 Odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.
APP DISPLAY: Otwarte jest menu konfiguracji
ekranu aplikacji.
 Zamknij menu konfiguracji ekranu aplikacji,
aby móc korzystać z przycisków.
PAN MAINT: trwa konserwacja serwera usługi
Pandora®.
 Odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.
APP LIST: Otwarta jest lista utworów zapisanych
na płycie CD/w pamięci urządzenia USB/iPoda.
 Zamknij listę, aby móc korzystać z przycisków.
PAN OPEN APP - PRESS PAUSE: aplikacja Pandora®
nie jest uruchomiona.
 Uruchom aplikację Pandora® w urządzeniu
przenośnym, a następnie naciśnij przycisk PAUSE.
APP MENU: Otwarte jest menu konfiguracji
aplikacji.
 Zamknij menu konfiguracji, aby móc korzystać
z przycisków.
APP NO DEV: urządzenie z zainstalowaną aplikacją
nie jest połączone lub rozpoznawane.
 Podłącz urządzenie za pomocą połączenia
BLUETOOTH, a następnie za pomocą aplikacji
„SongPal” (str. 19).
APP SOUND: Otwarte jest menu konfiguracji
dźwięku aplikacji.
 Zamknij menu konfiguracji dźwięku aplikacji,
aby móc korzystać z przycisków.
PAN RESTRICT: usługa Pandora® jest niedostępna
poza terytorium Twojego kraju.
PLEASE LOGIN - PANDORA APP: nie jesteś
zalogowany(-a) na swoim koncie usługi Pandora®.
 Odłącz urządzenie przenośne, zaloguj się na
swoje konto usługi Pandora® i ponownie połącz
urządzenie przenośne z zestawem muzycznym.
UPDATE PAN: do nawiązania połączenia użyto
starej wersji aplikacji Pandora®.
 Zaktualizuj aplikację Pandora® do najnowszej
wersji.
OPEN APP: aplikacja „SongPal” nie jest
uruchomiona.
 Uruchom aplikację.
33PL
Korzystanie z usługi SiriusXM:
CH LOCKED
 Wybrany kanał jest zablokowany przez funkcję
kontroli rodzicielskiej.
Więcej informacji o funkcji kontroli rodzicielskiej
i sposobie dostępu do zablokowanych nią
kanałów znajdziesz w podrozdziale „Ustawianie
funkcji kontroli rodzicielskiej” (str. 13).
CH UNAVAIL
 Wybrany kanał nie jest prawidłowym kanałem
usługi SiriusXM lub przestał już być dostępny.
 Ten komunikat może się też na krótko pojawić
przy pierwszym nawiązywaniu połączenia
z nowym odbiornikiem SiriusXM Connect
Vehicle Tuner.
Informacje o dostępnych kanałach usługi
SiriusXM można znaleźć w przypadku Stanów
Zjednoczonych pod adresem www.siriusxm.com,
a w przypadku Kanady pod adresem
www.siriusxm.ca.
CHAN UNSUB
 Wybrany kanał nie należy do zakresu Twojego
abonamentu usługi SiriusXM lub przestał już być
w nim dostępny.
Jeśli masz pytania dotyczące zakresu swojego
abonamentu lub chcesz dołączyć do niego ten
kanał, skontaktuj się z firmą SiriusXM.
W przypadku Stanów Zjednoczonych skorzystaj
z witryny www.siriusxm.com lub zadzwoń
pod numer: 1-866-635-2349.
W przypadku Kanady skorzystaj z witryny
www.siriusxm.ca lub zadzwoń pod numer:
1-877-438-9677.
CHK ANT
 Urządzenie wykryło problem z anteną usługi
SiriusXM.
 Przewód antenowy może być odłączony
lub uszkodzony.
 Sprawdź, czy przewód antenowy jest
podłączony do odbiornika SiriusXM Connect
Vehicle Tuner.
 Sprawdź, czy przewód antenowy nie jest
uszkodzony lub poskręcany.
 Jeśli przewód jest uszkodzony, wymień antenę.
Produkty firmy SiriusXM są dostępne
w najbliższym punkcie sprzedaży sprzętu
audio do łodzi oraz w Internecie pod adresem:
www.shop.siriusxm.com
CHECK TUNER
 Urządzenie ma problemy z komunikacją
z odbiornikiem SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
 Odbiornik może być odłączony lub uszkodzony.
 Sprawdź, czy przewód odbiornika SiriusXM
Connect Vehicle Tuner jest starannie
podłączony do urządzenia.
34PL
MEM FAILURE
 Nie można zapisać kanału pod
zaprogramowanym numerem w pamięci
urządzenia.
 Upewnij się, że kanał, który chcesz zapisać
w pamięci, jest prawidłowy.
NO SIGNAL
 Odbiornik SiriusXM Connect Vehicle Tuner ma
problemy z odbiorem sygnału satelitarnego
usługi SiriusXM.
 Sprawdź, czy łódź znajduje się w wolnej
przestrzeni, a pomiędzy nią a niebem nie
znajdują się żadne przeszkody.
 Sprawdź, czy montowana na magnes antena
usługi SiriusXM znajduje się na metalowej
powierzchni na zewnątrz łodzi.
 Odsuń antenę usługi SiriusXM od wszelkich
przeszkód.
 Sprawdź, czy przewód antenowy nie
jest uszkodzony lub poskręcany.
 Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami na
temat montażu anteny podanymi w instrukcji
instalacji odbiornika SiriusXM Connect Vehicle
Tuner.
 Jeśli przewód jest uszkodzony, wymień antenę.
Produkty firmy SiriusXM są dostępne
w najbliższym punkcie sprzedaży sprzętu
audio do łodzi oraz w Internecie pod adresem:
www.shop.siriusxm.com
SUBSCRIPTION UPDATE - ENTER TO CONTINUE
 Urządzenie wykryło zmianę stanu Twojego
abonamentu usługi SiriusXM.
 Naciśnij przycisk ENTER, aby usunąć ten
komunikat.
Jeśli masz pytania dotyczące swojego
abonamentu, skontaktuj się z firmą SiriusXM.
W przypadku Stanów Zjednoczonych skorzystaj
z witryny www.siriusxm.com lub zadzwoń
pod numer: 1-866-635-2349.
W przypadku Kanady skorzystaj z witryny
www.siriusxm.ca lub zadzwoń pod numer:
1-877-438-9677.
Jeśli problem nie zostanie usunięty po wykonaniu
wszystkich powyższych czynności, skontaktuj się
z najbliższym punktem sprzedaży produktów
firmy Sony.
Jeśli urządzenie wymaga naprawy ze względu
na problemy z odtwarzaniem płyt CD, należy
dostarczyć płytę używaną w czasie, gdy problem
wystąpił po raz pierwszy.
Schemat połączeń/Instalacja
Lista części do instalacji


Przestrogi
 Wszystkie przewody masy należy poprowadzić
do wspólnego punktu masy.
 Należy uważać, aby nie przyciąć żadnych
przewodów wkrętami lub ruchomymi częściami,
np. szyną od fotela.
 Przed wykonywaniem połączeń należy wyłączyć
zapłon łodzi.
 Podłącz żółty i czerwony przewód zasilania
dopiero po podłączeniu pozostałych przewodów.
 Ze względów bezpieczeństwa wszystkie
niepołączone przewody należy zaizolować
taśmą izolacyjną.
×2


5 × maks. 8 mm
×4


Maks. rozmiar M4 × 6 mm
Środki ostrożności
 Starannie wybierz miejsce instalacji, aby
urządzenie nie utrudniało kierowania łodzią
lub pojazdem.
 Unikaj instalacji urządzenia w miejscach
narażonych na kurz, zabrudzenia, nadmierne
wstrząsy i wysoką temperaturę, np. w miejscach
bezpośrednio nasłonecznionych albo obok
kanałów ogrzewania.
 Starannie wybierz miejsce instalacji, aby zapobiec
uszkodzeniu urządzenia wskutek przedostawania
się wody do jego wnętrza. Należy unikać miejsc
narażonych na zachlapanie wodą. Zalecane jest
użycie wodoszczelnej osłony na samochodowy
zestaw stereofoniczny (nie należy do
wyposażenia).
 Aby instalacja była bezpieczna i pewna, używaj
tylko dostarczonego zestawu elementów
do montażu.
Uwagi dotyczące przewodu zasilania (żółty)
Jeśli urządzenie jest podłączane wraz z innym sprzętem
stereofonicznym, znamionowy prąd wykorzystywanego
obwodu musi być większy niż suma prądów
bezpieczników w poszczególnych urządzeniach.
Kąt montażu
Urządzenie można montować pod kątem
mniejszym niż 45°.





 Ta lista części nie zawiera wszystkich elementów
znajdujących się w zestawie.
 Uchwyt  i kołnierz ochronny  są fabrycznie
przymocowane do urządzenia. Przed
zamontowaniem urządzenia należy użyć
kluczyków odblokowujących , aby zdjąć
z urządzenia obejmę . Szczegółowe informacje
na ten temat można znaleźć w podrozdziale
„Instalacja mikrofonu” (str. 38).
 Zachowaj klucze zwalniające , ponieważ są
one niezbędne do wyjęcia urządzenia z łodzi.
35PL
Podłączanie
Subwoofer*1*10
*3
*3
*3
Wzmacniacz mocy*1*10
Satelitarny odbiornik
radiowy (SiriusXM)*1*10
*4*9
Pilot morski RM-X11M*1


Biały
Biało-czarne paski
Szary
Przedni głośnik*1*2*7*10
Szaro-czarne paski
Zielony
Zielono-czarne paski
Fioletowy
Tylny głośnik*1*2*7*10
Fioletowo-czarne paski
Pomarańczowo-białe paski
Niebiesko-białe paski
Czerwony
Żółty
Czarny
Przy bezpośrednim połączeniu z akumulatorem*8
Szczegółowe informacje
na ten temat można znaleźć
w podrozdziale „Wykonywanie
połączeń” (str. 37).
Żółty
Czarny
z anteny w łodzi
*5*6*10
36PL
*1 Nie należy do wyposażenia
*2 Impedancja głośników: 4–8 Ω × 4
*3 Przewód z wtykami cinch (nie należy
do wyposażenia)
*4 W zależności od typu łodzi użyj adaptera do
przewodowego pilota (nie należy do wyposażenia).
*5 Przewód wejścia mikrofonowego należy tak
poprowadzić, aby nie utrudniał kierowania łodzią.
W przypadku prowadzenia przewodu w pobliżu
stóp należy umocować go uchwytem itp.
*6 Informacje na temat instalacji mikrofonu można
znaleźć w podrozdziale „Instalacja mikrofonu”
(str. 38).
*7 Należy używać głośników o skutecznej mocy
wejściowej co najmniej 50 W. Zalecane jest
stosowanie pełnopasmowych głośników firmy
Sony z serii XB.
*8 Jeśli prąd znamionowy bezpiecznika używanego
w łodzi wynosi 10 A, połącz urządzenie
bezpośrednio z akumulatorem, aby uniknąć zwarcia.
*9 Dostarczany w zestawie z pilotem morskim.
*10 Brak wodoszczelności.
Wykonywanie połączeń
 Do sygnału oświetlenia łodzi
Pamiętaj, aby najpierw podłączyć czarny
przewód masy do masy akumulatora lub
rozgałęźnika.
 Do przewodu sterowania aktywną anteną
lub do przewodu zasilającego wzmacniacza
antenowego
Jeśli brak w obwodzie aktywnej anteny lub
wzmacniacza antenowego albo występuje
w nim wysuwana ręcznie antena teleskopowa,
podłączanie tego przewodu jest zbędne.
Do gniazda AMP REMOTE IN w opcjonalnym
wzmacniaczu mocy
To połączenie jest przeznaczone wyłącznie
do wzmacniaczy mocy i aktywnej anteny.
Połączenie z innym układem mogłoby
spowodować uszkodzenie urządzenia.
 Do złącza zasilania +12 V, do którego dociera
prąd po przestawieniu kluczyka w stacyjce
w położenie zasilania akcesoriów
Jeśli brak położenia zasilania akcesoriów,
podłącz do złącza zasilania +12 V (akumulatora),
do którego stale dociera prąd.
Pamiętaj, aby najpierw podłączyć czarny
przewód masy do masy akumulatora
lub rozgałęźnika.
 Do złącza zasilania +12 V, do którego
stale dociera prąd
Pamiętaj, aby najpierw podłączyć czarny
przewód masy do masy akumulatora
lub rozgałęźnika.
Przy bezpośrednim połączeniu
z akumulatorem
Jeśli prąd znamionowy bezpiecznika używanego
w łodzi wynosi 10 A, połącz urządzenie
bezpośrednio z akumulatorem, aby
uniknąć zwarcia.
 do dodatniego bieguna akumulatora
 do metalowej części łodzi
Uwagi
 Mimo podłączenia do przewodu zasilającego łodzi
urządzenie może działać nieprawidłowo z powodu
niedostatecznej mocy. W takim przypadku należy
podłączyć je bezpośrednio do akumulatora.
 Wszystkie przewody połączone z dodatnim
biegunem akumulatora powinny być chronione
bezpiecznikiem w promieniu 450 mm od bieguna
akumulatora i zanim zetkną się z jakąkolwiek
częścią metalową.
 Upewnij się, że średnica przewodów z akumulatora
podłączonych do łodzi (masa do kadłuba)* jest co
najmniej równa średnicy przewodu z akumulatora
połączonego z jednostką centralną.
 Podczas pracy przy pełnej mocy przez system
przepływa prąd o natężeniu ponad 15 A. Dlatego
należy upewnić się, że przewody podłączone do
zacisków +12 V i GND tego urządzenia mają średnicę
co najmniej 14 Ga (AWG14) lub powierzchnię
przekroju większą niż 2 mm².
Mniej niż 450 mm
*
Bezpiecznik (15 A)
Akumulator łodzi +12 V
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów
dotyczących połączenia należy skontaktować się
z najbliższym punktem sprzedaży.
Subwoofer Easy Connection
(łatwe podłączenie subwoofera)
Istnieje możliwość podłączenia subwoofera
bezpośrednio do przewodu głośnika tylnego,
z pominięciem wzmacniacza.
Przedni głośnik
Subwoofer
Uwaga
Użyj subwoofera o impedancji od 4 do 8 omów
i odpowiedniej mocy wejściowej, aby uniknąć
jego uszkodzenia.
 Do masy akumulatora lub rozgałęźnika
Najpierw podłącz czarny przewód masy,
a następnie przewody zasiania (żółty
i czerwony).
37PL
Zasilanie podtrzymujące zawartość
pamięci
Jeśli żółty przewód wejścia zasilania jest
podłączony, obwód pamięci będzie zasilany stale,
nawet po wyłączeniu zapłonu samochodu.
Podłączanie głośników
 Wyłącz urządzenie przed podłączaniem
głośników.
 Użyj głośników o impedancji od 4 do 8 omów
i odpowiedniej mocy wejściowej, aby uniknąć
ich uszkodzenia.
Instalacja
Zdejmowanie kołnierza ochronnego
i uchwytu
Przed instalacją urządzenia zdejmij z niego kołnierz
ochronny  i obejmę .
1
Chwyć oba brzegi kołnierza
ochronnego  i wyciągnij go.

Instalacja mikrofonu
Aby móc wykonywać połączenia w trybie
głośnomówiącym, trzeba zainstalować
mikrofon .
2

Wsuń oba kluczyki odblokowujące
 między urządzenie a obejmę .
Po usłyszeniu kliknięcia odłącz obejmę
od urządzenia.




Zaczep (nie należy do wyposażenia)
Przestrogi
 Owinięcie przewodu wokół kolumny kierownicy
lub lewarka zmiany biegów stanowi bardzo
poważne zagrożenie. Należy zadbać, aby
przewód i inne części nie utrudniały kierowania
łodzią.
 Jeśli łódź jest wyposażona w elementy
amortyzujące uderzenia, przed instalacją należy
skontaktować się z punktem sprzedaży
urządzenia lub łodzi.
Uwaga
Przed przyklejeniem taśmy dwustronnej  oczyść
powierzchnię deski rozdzielczej suchą ściereczką.
38PL
Haczykiem do wewnątrz.
Montaż urządzenia w desce rozdzielczej
lub w otworze wyciętym w łodzi
 Przed montażem upewnij się, że zaczepy po obu
stronach obejmy  są odgięte do wewnątrz
na głębokość co najmniej 2 mm.
 W przypadku japońskich samochodów patrz
podrozdział „Montaż odtwarzacza w japońskim
samochodzie” (str. 39).
1
Montaż odtwarzacza w japońskim
samochodzie
Instalacja urządzenia w niektórych markach
japońskich samochodów może okazać się
niemożliwa. Należy wtedy skontaktować się
z najbliższym punktem sprzedaży produktów
firmy Sony.
TOYOTA

Wsuń obejmę  do wnętrza deski
rozdzielczej, a następnie odegnij
zaczepy na zewnątrz, zapewniając
dokładne dopasowanie.
Do deski rozdzielczej/
konsoli środkowej
Uchwyt
182 mm
Uchwyt
53 mm

Części dostępne w zestawie
z samochodem

2
Zaczep
NISSAN

Przymocuj urządzenie do obejmy ,
a następnie przyczep kołnierz
ochronny .
Do deski rozdzielczej/
konsoli środkowej
Panel konsoli
Uchwyt


Uchwyt



PRZESTROGA
Podczas wyjmowania urządzenia z deski
rozdzielczej nie dotykaj jego lewej strony.
Radiator po lewej stronie jednostki zachowuje
wysoką temperaturę zaraz po jej użyciu.
Uwagi
 Jeśli zaczepy są wyprostowane albo wygięte
na zewnątrz, urządzenie nie będzie właściwie
przymocowane i może wyskoczyć.
 Upewnij się, że 4 zaczepy na kołnierzu ochronnym 
są właściwie wprowadzone w otwory urządzenia.

Części dostępne w zestawie
z samochodem
Uwaga
Aby zapobiec błędnemu działaniu, należy stosować
wyłącznie śruby dostarczone w zestawie .
Zdejmowanie i zakładanie panelu
przedniego
Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć w podrozdziale „Zdejmowanie panelu
przedniego” (str. 7).
Resetowanie urządzenia
Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć w podrozdziale „Resetowanie urządzenia”
(str. 8).
39PL
Wymiana bezpiecznika
Wymieniając bezpiecznik, należy użyć zamiennika
o prądzie znamionowym identycznym z prądem
podanym na poprzednim bezpieczniku. Jeśli
bezpiecznik przepali się, należy go wymienić po
sprawdzeniu podłączenia zasilania. Jeśli nowo
wymieniony bezpiecznik również się przepali, może
to oznaczać wewnętrzne uszkodzenie. Należy
wtedy skontaktować się z najbliższym punktem
sprzedaży produktów marki Sony.
Bezpiecznik (15 A)
Uwaga
Do wymiany bezpiecznika użyj odpowiedniego
narzędzia.
40PL
Witryna pomocy technicznej
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących pomocy
technicznej dla tego produktu należy zapoznać
się z informacjami podanymi na stronie:
http://esupport.sony.com/
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych
z tym produktem spróbuj wykonać następujące czynności:
1
Zapoznaj się z rozdziałem Rozwiązywanie
problemów w tej Instrukcji obsługi.
2
Skontaktuj się z nami (tylko na terenie
Stanów Zjednoczonych):
Telefon
Adres URL
http://www.sony.net/
©2016 Sony Corporation
1-800-222-7669
http://www.SONY.com
Download PDF

advertising