Sony | MEX-GS600BT | Sony MEX-GS600BT GS600BT: radioodtwarzacz samochodowy CD z Bluetooth® Instrukcja szybkiego uruchamiania

SONY MEX-GS600BT (PL) 4-427-805-21(1)
SONY MEX-GS600BT (PL) 4-427-805-21(1)
4-427-805-PL(1)



Radioodtwarzacz
Bluetooth®

*2
×2

Ostrzeżenia
2
*1 Niektóre pojazdy wyposażone są w antenę ze złączem,
które nie pasuje do gniazda. Należy wówczas użyć
przejściówki (sprzedawanej oddzielnie)
*2 Przewód z wtykami cinch (sprzedawany oddzielnie).
*3 Niektóre pojazdy wymagają użycia adaptera do pilota
przewodowego (sprzedawanego oddzielnie).
*4 Impedancja głośników: 4 – 8 omów × 4
*5 Przewód wejścia mikrofonowego należy poprowadzić
tak, aby nie utrudniał kierowania pojazdem, nawet
jeśli nie jest on wykorzystywany. W przypadku
prowadzenia przewodu w pobliżu stóp należy
umocować go uchwytem itp.
*6 Szczegóły dotyczące instalacji mikrofonu podano
w punkcie „Instalacja mikrofonu ()” na odwrocie.
*7 Kabel połączeniowy USB RC-100IP (sprzedawany
oddzielnie).
Urządzenie należy zainstalować w desce rozdzielczej
pojazdu. Podczas pracy urządzenia nagrzewa się jego
tył.
Czerwony
Złącze zasilania pomocniczego
Żółty
Czerwony
Żółty

*2
Instalacja/połączenia
1
2
Bezpiecznik (10 A)
*7
3
4

5
Tuleja ferrytowa
6
7
8
Fioletowy
Szary
Biały
Zielony
+
Prawy tylny głośnik
–
Prawy tylny głośnik
+
Prawy przedni głośnik
–
Prawy przedni głośnik
+
Lewy przedni głośnik
–
Lewy przedni głośnik
+
Lewy tylny głośnik
–
Lewy tylny głośnik
4
Żółty
włączone zasilanie
7
Czerwony
ciągłe zasilanie
Lista części (
*6
do złącza głośnikowego w samochodzie
1
3
A
Czerwony
Czerwony
)
Numery na ilustracji odpowiadają numerom w opisie.
Przed wysyłką z fabryki na urządzenie jest zakładana
obejma  i kołnierz ochronny . Przed montowaniem
urządzenia należy użyć kluczyków odblokowujących 
i zdjąć z urządzenia obejmę . Szczegóły podano
w punkcie „Zdejmowanie kołnierza ochronnego
i obejmy ()” na odwrocie.
Nie wyrzucać kluczyków odblokowujących . Są
one potrzebne przy wymontowywaniu urządzenia.
*4
*1z anteny samochodowej
Urządzenie jest przystosowane tylko do zasilania
napięciem stałym 12 V z biegunem ujemnym na masie.
Uważać, aby nie przyciąć żadnych przewodów śrubami
albo ruchomymi częściami, na przykład szyną od fotela.
Aby uniknąć zwarcia, przed wykonywaniem połączeń
wyłączyć zapłon samochodu.
Zanim przewód zasilający  zostanie podłączony do
złącza zasilania pomocniczego, należy go podłączyć do
urządzenia i głośników.
Poprowadzić wszystkie przewody masy do
wspólnego punktu masy.
Dla bezpieczeństwa zaizolować taśmą izolacyjną
wszystkie niepodłączone przewody.
Uwagi o przewodzie zasilającym (żółtym)
Jeśli urządzenie jest podłączane wraz z innym sprzętem
stereo, to znamionowy prąd wykorzystywanego obwodu
musi być wyższy niż suma prądów bezpieczników
w poszczególnych urządzeniach.
Jeśli żaden obwód w samochodzie nie ma
wystarczającego prądu znamionowego, urządzenie
należy podłączyć wprost do akumulatora.
Pozycje 2, 4, 6 i 8 z polaryzacją ujemną mają przewody w paski.

Diagram połączeń (
Czerwony
Czerwony
do złącza zasilania w samochodzie
Ostrzeżenie
Aby uniknąć skaleczenia palca, ostrożnie obchodzić się
z obejmą .
Przykład połączeń (
Szczegóły – patrz „Schemat podłączenia zasilania ()”.
4
Żółty
ciągłe zasilanie
5
W niebiesko-białe
paski
sterowanie siłownikiem anteny /
wzmacniaczem mocy (REM OUT)
6
Pomarańczowobiały
włączone zasilanie oświetlenia
7
Czerwony
włączone zasilanie
8
Czarny
masa
Pozycje 1, 2 i 3 nie mają szpilek.
B
Żółty
Żółty
Żółty
Żółty
)
Bezpośrednie podłączanie subwoofera (-B)
Informacji o ustawieniach przy takim połączeniu należy
szukać w dostarczonej instrukcji obsługi.
* Nie podłączać w ten sposób głośnika.
4
Żółty
włączone zasilanie
7
Czerwony
ciągłe zasilanie
samochód bez położenia ACC
Uwagi
Przed podłączeniem wzmacniacza należy bezwzględnie podłączyć
przewód uziemiający.
Sygnalizacja dźwiękowa działa tylko wówczas, gdy jest używany
wbudowany wzmacniacz.
)
Ostrzeżenie
Jeśli posiadany siłownik antenowy nie jest wyposażony
w przekaźnik, podłączenie urządzenia za pomocą
dostarczonego przewodu zasilającego  grozi
uszkodzeniem anteny.
Uwagi o przewodach sterujących
Przewód REM OUT (w niebiesko-białe paski) dostarcza napięcie stałe
+12 V po włączeniu urządzenia.
Jeśli używany jest wzmacniacz mocy (sprzedawany oddzielnie), należy
podłączyć przewód REM OUT (w niebiesko-białe paski) lub przewód
zasilania akcesoriów (czerwony) do złącza AMP REMOTE IN
wzmacniacza.
Jeśli w tylną/boczną szybę samochodu jest wbudowana antena UKF/
ŚR/DŁ, trzeba podłączyć przewód REM OUT (w niebiesko-białe paski)
lub przewód zasilania akcesoriów (czerwony) do zacisku zasilania
istniejącego wzmacniacza antenowego. Szczegóły można uzyskać
w punkcie sprzedaży.
Urządzenie nie współpracuje z siłownikiem antenowym bez przekaźnika.
Podłączenie podtrzymujące zawartość pamięci
Jeśli jest podłączony żółty przewód wejścia zasilania, obwód pamięci
będzie zasilany stale, nawet po wyłączeniu zapłonu.
Uwagi o podłączaniu głośników
Wyłączyć urządzenie przed podłączaniem głośników.
Użyć głośników o impedancji od 4 do 8 omów i o wystarczającej mocy
znamionowej. Inaczej głośniki mogą ulec uszkodzeniu.
Nie łączyć zacisków zestawu głośnikowego z karoserią samochodu ani
nie łączyć zacisków prawych głośników z zaciskami lewych głośników.
Nie łączyć przewodu masy urządzenia z zaciskiem (–) głośnika.
Nie próbować łączyć głośników równolegle.
Podłączać tylko pasywne głośniki. Podłączenie do zacisków
głośnikowych aktywnych głośników (z wbudowanymi
wzmacniaczami) grozi uszkodzeniem urządzenia.
Aby uniknąć awarii, nie używać fabrycznie zainstalowanych
w samochodzie przewodów głośnikowych, jeśli dla ujemnego bieguna
(–) lewego i prawego głośnika jest wykorzystywany wspólny przewód.
Nie łączyć między sobą wyprowadzeń głośnikowych urządzenia.
Uwaga dotycząca połączeń
Jeśli głośnik i wzmacniacz są niewłaściwie połączone, na wyświetlaczu
pojawia się napis „FAILURE”. Należy wówczas sprawdzić połączenie
głośnika ze wzmacniaczem.
Schemat podłączenia zasilania
( )
Złącza pomocniczego zasilania mogą się różnić zależnie
od marki samochodu. Aby upewnić się, że wyprowadzenia
są właściwie dopasowane, należy skontrolować schemat
pomocniczego zasilania. Istnieją trzy podstawowe typy
(-1, -2, -3). Konieczna może być zamiana pozycji
czerwonego i żółtego przewodu w przewodzie zasilającym
radioodtwarzacza.
Po właściwym dopasowaniu wyprowadzeń i przełączeniu
przewodów zasilających należy podłączyć urządzenie do
zasilania w samochodzie. W przypadku pytań
i problemów dotyczących urządzenia, a nie omówionych
w tej instrukcji, prosimy o porozumienie się ze sprzedawcą
samochodu.
Sprzęt występujący na ilustracjach (nie stanowi wyposażenia)
© 2012 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
*
Przedni głośnik
Subwoofer
Wzmacniacz mocy
Tylny głośnik
iPod/iPhone
MEX-GS600BT
MEX-GS600BT_IG_PL.indd 1
SONY MEX-GS600BT (PL) 4-427-805-21(1)
03.01.2013 12:23
SONY MEX-GS600BT (PL) 4-427-805-21(1)
SONY MEX-GS600BT (PL) 4-427-805-21(1)
SONY MEX-GS600BT (PL) 4-427-805-21(1)
1
2
1

2





A

1
Zamontować urządzenie pod kątem mniejszym niż 45°.
MEX-GS600BT_IG_PL.indd 2
SONY MEX-GS600BT (PL) 4-427-805-21(1)
Występy
B
2
1
2
Bezpiecznik (10 A)
Przycisk zdejmowania panelu
czołowego
Kąt montażu


A
Zaczep (wyposażenie dodatkowe)
Zaczepy (wyposażenie dodatkowe)
Przed instalacją urządzenia należy z niego zdjąć
kołnierz ochronny  i obejmę .
1 Zdejmij kołnierz ochronny .
2
Chwyć za oba brzegi kołnierza ochronnego 
i wyciągnij kołnierz.
Zdejmij obejmę .
Wsuń oba kluczyki odblokowujące  między
urządzenie a obejmę . Powinien rozlec się
lekki trzask.
Pociągnij obejmę  do dołu, po czym pociąg­
nij urządzenie do góry, odłączając je od obejmy.
Przykład montażu (

Zaczep
B
Zdejmowanie kołnierza
ochronnego i obejmy ( )
Ścianka
przeciwogniowa

53 mm
Haczykiem do wewnątrz.
Starannie wybrać miejsce instalacji, tak aby urządzenie
nie utrudniało normalnego kierowania pojazdem.
Unikać instalacji urządzenia w miejscach narażonych na
kurz, brud, nadmierną wibrację i wysoką temperaturę
– na przykład w bezpośrednim oświetleniu słonecznym
albo obok przewodów ogrzewania.
Aby instalacja była bezpieczna i pewna, używać tylko
dostarczonego zestawu elementów do montażu.
Deska
rozdzielcza
182 mm

Zalecenia eksploatacyjne
3
)
Instalacja w desce rozdzielczej
Uwagi
Przed instalacją należy upewnić się, czy zaczepy po obu stronach
obejmy  są odgięte do wewnątrz na głębokość co najmniej 2 mm.
Jeśli zaczepy będą ustawione na wprost lub wygięte na zewnątrz,
urządzenie nie zostanie właściwie zainstalowane i może wyskoczyć
(-1).
 razie potrzeby należy odgiąć występy na zewnątrz, zapewniając w ten
sposób dokładne dopasowanie (-2).
4 zaczepy na kołnierzu ochronnym  muszą być właściwie
wprowadzone w otwory urządzenia (-3).
Jak zdjąć i założyć panel
czołowy ( )
Przed instalacją urządzenia należy zdjąć z niego
panel czołowy.
-A Zdejmowanie
Przed zdejmowaniem panelu czołowego należy nacisnąć
przycisk . Następnie należy nacisnąć
przycisk zdejmowania panelu czołowego i pociągnąć panel
do siebie.
-B Zakładanie
Dopasować część  panelu czołowego do części 
radioodtwarzacza, jak pokazano na ilustracji, po czym
wcisnąć lewą stronę na miejsce, tak aby rozległ się lekki
trzask.
Ostrzeżenie dotyczące
instalacji w samochodzie,
którego stacyjka nie ma
położenia ACC (akcesoriów)
Należy włączyć funkcję automatycznego wyłączania.
Szczegóły podano w instrukcji obsługi.
Urządzenie będzie się wówczas automatycznie, całkowicie
wyłączało po zadanym czasie, nie powodując zużycia
akumulatora.
Jeśli funkcja automatycznego wyłączania nie jest włączona,
przy każdym wyłączaniu zapłonu należy nacisnąć przycisk
 na urządzeniu i trzymać go dotąd, aż
z wyświetlacza znikną wskazania.
Wymiana bezpiecznika (
)
Wymieniając bezpiecznik, należy użyć zamiennika
o prądzie znamionowym identycznym z prądem podanym
na poprzednim bezpieczniku. Jeśli bezpiecznik przepali
się, należy go wymienić po sprawdzeniu podłączenia
zasilania. Jeśli nowo wymieniony bezpiecznik również się
przepali, może to oznaczać wewnętrzne uszkodzenie.
Należy się wtedy skontaktować z najbliższą autoryzowaną
stacją serwisową Sony.
Instalacja mikrofonu (
)
-A Instalacja na osłonie
przeciwsłonecznej
Aby przechwytywać dźwięk podczas telefonowania
w trybie głośnomówiącym, trzeba zainstalować mikrofon
(dostarczony).
1
2
Ostrzeżenia
Nie narażać mikrofonu na bardzo wysoką temperaturę
ani wilgoć.
Owinięcie przewodu wokół kolumny kierownicy lub
lewarka zmiany biegów stanowi bardzo poważne
zagrożenie. Zadbać, aby przewód i inne części nie
utrudniały kierowania pojazdem.
Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszki powietrzne lub
inne wyposażenie amortyzujące uderzenia, przed
instalacją należy się skontaktować ze sprzedawcą
urządzenia lub samochodu.
3
Zainstaluj mikrofon w uchwycie .
Zainstaluj uchwyt na osłonie
przeciwsłonecznej.
Zainstaluj zaczepy (wyposażenie dodatkowe)
i skoryguj długość i ułożenie przewodu tak, aby
nie utrudniał on kierowania pojazdem.
3
Zainstaluj zaczep (wyposażenie dodatkowe)
i skoryguj długość i ułożenie przewodu tak, aby
nie utrudniał on kierowania pojazdem.
Uwagi
Przed przyklejeniem taśmy dwustronnej oczyść powierzchnię deski
rozdzielczej suchą ściereczką.
Ustaw mikrofon pod właściwym kątem.
Mikrofon można zainstalować bez uchwytu .
W takim przypadku należy przymocować mikrofon do deski
rozdzielczej, używając taśmy dwustronnej . Niewykorzystany uchwyt
należy pozostawić do wykorzystania w przyszłości.
-B Instalacja na desce rozdzielczej
1
2
Zainstaluj mikrofon w uchwycie , po czym
poprowadź przewód w rowku w uchwycie .
Przymocuj uchwyt do deski rozdzielczej,
używając taśmy dwustronnej .
03.01.2013 12:23
SONY MEX-GS600BT (PL) 4-427-805-21(1)
Download PDF

advertising