Sony | MEX-BT5700U | Sony MEX-BT5700U Instrukcja obsługi

C:\413892921MEXBT5700UEUR\01GB+00COV-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 1 Thursday, April 16, 2009 5:02 PM
4-138-929-PL (1)
Radioodtwarzacz
Bluetooth®
Instrukcja obs³ugi
Wy³¹czanie ekranu pokazu (Demo) – patrz strona 7.
MEX-BT5700U
©2009 Sony Corporation
MEX-BT5700U
4-138-929-PL (1)
C:\413892921MEXBT5700UEUR\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Thursday, April 16, 2009 5:02 PM
Ze względów bezpieczeństwa
radioodtwarzacz należy instalować tylko
w desce rozdzielczej pojazdu. Instalowanie
i podłączanie urządzenia opisano w osobnej
instrukcji „Instalacja / połączenia”.
Ta etykieta znajduje się na spodzie
podstawy montażowej.
Tabliczka znamionowa z podanym napięciem
zasilania itp. znajduje się na spodzie podstawy
montażowej.
Niniejszym Sony Corp. oświadcza, że
radioodtwarzacz MEX-BT5700U spełnia istotne
wymagania i inne stosowne postanowienia
dyrektywy 1999/5/UE.
Szczegółowe informacje można znaleźć pod
następującym adresem:
http://www.compliance.sony.de/
Użycie tego sprzętu radiowego jest zabronione
w strefie znajdującej się w promieniu 20 km od
ośrodka Ny-Alesund na archipelagu Svalbard
w Norwegii.
Uwaga dla klientów: poniższa
informacja dotyczy tylko sprzętu
sprzedawanego w krajach, w których
obowiązują dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonia. Przedstawicielem producenta
w Unii Europejskiej upoważnionym do
dokonania i potwierdzenia oceny zgodności
z wymaganiami zasadniczymi jest Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad
dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876
Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach
serwisowych i gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami, których adresy
podano w osobnych dokumentach
gwarancyjnych lub serwisowych, albo
z najbliższym sprzedawcą produktów Sony.
Usuwanie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
(dotyczy krajów Unii Europejskiej
i innych krajów europejskich
z wydzielonymi systemami
zbierania odpadów)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza,
że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów
domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego
punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe
usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego
i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być
niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling materiałów
pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby
uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego
produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi,
firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem,
w którym produkt ten został kupiony.
Akcesoria, których dotyczy powyższe: pilot, mikrofon
Usuwanie zużytych baterii
i akumulatorów (dotyczy krajów
Unii Europejskiej i innych krajów
europejskich z wydzielonymi
systemami zbierania odpadów)
Ten symbol na baterii, akumulatorze lub opakowaniu
oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do
odpadów domowych. Prawidłowe usunięcie baterii lub
akumulatora zapobiegnie potencjalnym negatywnym
konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia
ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe
usuwanie baterii lub akumulatora. Recykling materiałów
pomaga w zachowaniu surowców naturalnych.
W przypadku produktu, który ze względów
bezpieczeństwa, sprawności działania lub spójności
danych wymaga stałego podłączenia do wewnętrznej
baterii lub akumulatora, wymianę baterii lub akumulatora
należy zlecić wykwalifikowanemu technikowi serwisu.
Dla zapewnienia prawidłowego przetworzenia baterii lub
akumulatora, wyeksploatowany produkt należy przekazać
do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem
i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
W przypadku pozostałych baterii / akumulatorów należy
się zapoznać z odpowiednim podrozdziałem dotyczącym
bezpiecznego usuwania baterii lub akumulatora
z produktu. Baterię lub akumulator należy przekazać do
odpowiedniego punktu, który zajmuje się recyklingiem
zużytych baterii.
Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego
produktu, baterii lub akumulatorów, należy się
skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą
usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt ten
został kupiony.
2
MEX-BT5700U
4-138-929-PL (1)
C:\413892921MEXBT5700UEUR\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Thursday, April 16, 2009 5:02 PM
Uwaga o baterii litowej
Nie narażać baterii na zbyt wysoką temperaturę
spowodowaną bezpoœrednim oœwietleniem
słonecznym, działaniem ognia itp.
Słowo, znak i logo Bluetooth są własnością
Bluetooth SIG Inc., a ich dowolne wykorzystanie
przez Sony Corporation odbywa się na zasadzie
licencji. Inne znaki handlowe i nazwy handlowe
należą do odpowiednich właścicieli.
ZAPPIN jest znakiem handlowym Sony
Corporation.
Windows Media i logo
Windows są znakami
handlowymi lub
zastrzeżonymi znakami
handlowymi Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach.
iPod jest znakiem handlowym Apple Inc.,
zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych
i innych krajach.
iPhone jest znakiem handlowym Apple Inc.
Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3
i patenty wykorzystane na licencji Fraunhofer IIS
i Thomson.
Niniejszy produkt jest chroniony pewnymi
prawami własności intelektualnej należącymi do
Microsoft Corporation. Wykorzystanie lub
rozpowszechnianie takiej technologii poza tym
produktem wymaga uzyskania licencji Microsoft
lub jego upoważnionego podmiotu zależnego.
Dostawcy treści korzystają ztechnologii
zarządzania prawami dostępu do zawartości
nośników cyfrowych Windows znajdujących się
wniniejszym urządzeniu („technologia
WM-DRM”) wcelu zabezpieczenia integralności
swoich treści („Treści chronione”), aby nie
następowało naruszenie praw własności
intelektualnej do treści, wtym praw autorskich.
To urządzenie odtwarza Treści chronione
zużyciem oprogramowania WM-DRM („Oprogramowanie WM-DRM”). Jeśli bezpieczeństwo
Oprogramowania WM-DRM wtym urządzeniu
ulegnie pogorszeniu, właściciele treści chronionych („Właściciele treści chronionych”) mogą
zażądać, aby firma Microsoft unieważniła prawo
Oprogramowania WM-DRM do uzyskiwania
nowych licencji na kopiowanie, wyświetlanie
i/ lub odtwarzanie Treści chronionych. Takie
unieważnienie nie wpływa na zdolność Oprogramowania WM-DRM do odtwarzania treści, które
nie są objęte ochroną. Lista unieważnionego
oprogramowania WM-DRM jest przesyłana do
urządzenia przy każdorazowym pobieraniu licencji
na Treści chronione zInternetu lub zkomputera.
Firma Microsoft może wpołączeniu ztaką licencją
przesyłać do urządzenia listy unieważnień również
wimieniu Właścicieli treści chronionych.
Ostrzeżenie dotyczące instalacji
w samochodzie, którego stacyjka nie
ma położenia ACC (akcesoriów)
Należy włączyć funkcję automatycznego
wyłączania (strona 34).
Urządzenie będzie się wówczas
automatycznie, całkowicie wyłączało po
zadanym czasie, nie powodując zużycia
akumulatora.
Jeśli funkcja automatycznego wyłączania nie
jest włączona, przy każdym wyłączaniu
zapłonu należy nacisnąć przycisk (OFF) na
urządzeniu i trzymać go dotąd, aż
z wyświetlacza znikną wskazania.
3
MEX-BT5700U
4-138-929-PL (1)
C:\413892921MEXBT5700UEUR\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Thursday, April 16, 2009 5:02 PM
Spis treœci
Czynnoœci wstępne
iPod
Płyty, które można odtwarzać
w tym urządzeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Uwagi o funkcji Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Zerowanie urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Wyłączanie trybu pokazu (DEMO). . . . . . . . . . 7
Przygotowanie pilota-karty . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Nastawianie zegara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Zdejmowanie panelu czołowego . . . . . . . . . . . . 8
Zakładanie panelu czołowego. . . . . . . . . . . . 9
Odtwarzanie z iPoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zawartość wyświetlacza. . . . . . . . . . . . . . .
Wybieranie trybu odtwarzania . . . . . . . . . . . .
Odtwarzanie wielokrotne
i w przypadkowej kolejności . . . . . . . . . . .
Bezpośrednia obsługa iPoda
— Obsługa przez pasażera . . . . . . . . . . . . . . .
Rozmieszczenie elementów
i podstawowe funkcje
Radioodtwarzacz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pilot-karta RM-X305 . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Wyszukiwanie utworu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Wyszukiwanie utworu na podstawie nazwy
— funkcja Quick-BrowZer . . . . . . . . . . . . . 14
Wyszukiwanie utworu przez słuchanie
fragmentów utworów — ZAPPIN™ . . . . . 15
Radio
Programowanie i nastawianie stacji . . . . . . . . 15
Programowanie automatyczne — BTM . . . 15
Programowanie ręczne . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Nastawianie zaprogramowanych stacji. . . . 15
Automatyczne nastawianie stacji . . . . . . . . 16
Wybieranie stacji z listy — LIST . . . . . . . . 16
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Wybieranie ustawień AF i TA . . . . . . . . . . 16
Wybieranie typu programu PTY. . . . . . . . . 17
Wybieranie ustawienia CT . . . . . . . . . . . . . 17
Odtwarzacz CD
Odtwarzanie płyty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Zawartość wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . 18
Odtwarzanie wielokrotne
i w przypadkowej kolejności . . . . . . . . . . . 18
Urządzenia USB
Odtwarzanie z urządzenia USB. . . . . . . . . . . . 19
Zawartość wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . 19
Odtwarzanie wielokrotne
i w przypadkowej kolejności . . . . . . . . . . . 20
20
21
22
22
22
Funkcja Bluetooth
Przed użyciem funkcji Bluetooth . . . . . . . . . .
Operacje związane z funkcją Bluetooth . . .
Konfigurowanie funkcji Bluetooth . . . . . .
Zewnętrzny mikrofon XA-MC10 . . . . . . .
Parowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyszukiwanie urządzenia Bluetooth
z radioodtwarzacza. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyszukiwanie radioodtwarzacza
z urządzenia Bluetooth. . . . . . . . . . . . . . . .
Informacja o ikonach Bluetooth. . . . . . . . .
Łączenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podłączanie telefonu komórkowego . . . . .
Podłączanie urządzenia audio . . . . . . . . . .
Telefonowanie w trybie głośnomówiącym. . .
Inicjowanie połączeń . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odbieranie połączeń. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przekazywanie połączeń . . . . . . . . . . . . . .
Użycie książki telefonicznej telefonu
komórkowego — Phonebook Access . . . .
Użycie książki telefonicznej . . . . . . . . . . .
Użycie pamięci numerów. . . . . . . . . . . . . .
Włączanie wybierania głosowego . . . . . . .
Strumieniowa transmisja muzyki . . . . . . . . . .
Słuchanie muzyki z urządzenia audio . . . .
Sterowanie urządzeniem audio
z radioodtwarzacza. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inne ustawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przywracanie fabrycznych ustawień
w menu ustawień Bluetooth . . . . . . . . . . . .
23
23
23
24
25
25
25
26
26
26
27
27
27
29
29
29
29
31
31
31
31
32
32
32
Inne funkcje
Zmienianie ustawień dźwięku . . . . . . . . . . . .
Regulacja parametrów dźwięku . . . . . . . . .
Regulacja krzywej korekty
— EQ3 Parametric Tune . . . . . . . . . . . . . .
Zmienianie ustawień radioodtwarzacza
— SET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
33
33
34
4
MEX-BT5700U
4-138-929-PL (1)
C:\413892921MEXBT5700UEUR\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Thursday, April 16, 2009 5:02 PM
Posługiwanie się oferowanymi
oddzielnie urządzeniami
Dodatkowe urządzenie audio . . . . . . . . . . . 35
Zmieniacz płyt CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Pilot-joystick RM-X4S . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Informacje dodatkowe
Zalecenia eksploatacyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Uwagi o płytach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Kolejność odtwarzania plików MP3 /
WMA / AAC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Informacja o iPodzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Informacja o funkcji Bluetooth. . . . . . . . . . 38
Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Demontaż urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Dane techniczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . 41
Komunikaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Witryna pomocy technicznej
W przypadku pytań lub w celu uzyskania najnowszych informacji
wchodzących w zakres pomocy technicznej zapraszamy na:
http://support.sony-europe.com/
Witryna zawiera informacje o:
• Modelach i producentach kompatybilnych cyfrowych odtwarzaczy audio
• Obsługiwanych plikach MP3 / WMA / AAC
• Modelach i producentach kompatybilnych telefonów komórkowych
i najczęściej zadawane pytania dotyczące funkcji Bluetooth
5
MEX-BT5700U
4-138-929-PL (1)
C:\413892921MEXBT5700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Thursday, April 16, 2009 5:02 PM
Czynnoœci wstêpne
P³yty, które mo¿na odtwarzaæ
w tym urz¹dzeniu
Urządzenie umożliwia odtwarzanie płyt CD-DA
(także z danymi CD TEXT) i płyt CD-R/CD-RW
(plików MP3 / WMA / AAC (strona 37)).
Typ płyty
CD-DA
Oznaczenie na płycie
Uwagi o funkcji Bluetooth
Ostrzeżenie
SONY W ŻADNYM PRZYPADKU NIE BĘDZIE
PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA
WSZELKIE SZKODY BEZPOŚREDNIE,
PRZYPADKOWE LUB DODATKOWE ANI INNE
SZKODY, OBEJMUJĄCE MIĘDZY INNYMI
UTRATĘ ZYSKU, UTRATĘ DOCHODU,
UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI
KORZYSTANIA Z PRODUKTU LUB
WSZELKIEGO ZWIĄZANEGO Z NIM
SPRZĘTU, PRZESTOJE I CZAS KLIENTA
ZWIĄZANE Z UŻYCIEM TEGO PRODUKTU,
JEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA.
WAŻNE!
MP3
WMA
AAC
Bezpieczne i efektywne wykorzystanie
Wprowadzanie w urządzeniu zmian i przeróbek,
które nie są wyraźnie dopuszczone przez Sony,
może spowodować utratę prawa do użycia
urządzenia.
Przed użyciem tego produktu należy zapoznać się
z ograniczeniami użycia sprzętu Bluetooth
wynikającymi z przepisów krajowych.
Kierowanie pojazdami
Prosimy o zapoznanie się z przepisami
regulującymi korzystanie z telefonów
komórkowych i zestawów głośnomówiących na
obszarach, na których będzie wykorzystywany
radioodtwarzacz.
Należy zawsze koncentrować całą uwagę na
jeździe. Jeśli wymagają tego warunki na drodze,
przed inicjowaniem lub przyjmowaniem połączenia
należy zjechać z drogi i zatrzymać się.
Podłączanie do innych urządzeń
Podłączając inne urządzenie, należy zapoznać się ze
szczegółową instrukcją bezpieczeństwa
zamieszczoną w jego instrukcji obsługi.
6
MEX-BT5700U
4-138-929-PL (1)
C:\413892921MEXBT5700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Thursday, April 16, 2009 5:02 PM
Oddziaływanie częstotliwoœci
radiowych
Sygnały radiowe mogą oddziaływać na
niewłaściwie zainstalowane lub niedostatecznie
ekranowane systemy elektroniczne w samochodzie,
takie jak elektroniczne systemy wtrysku paliwa,
elektroniczne systemy przeciwpoślizgowe
(zapobiegające blokowaniu kół), elektroniczne
systemy regulacji prędkości czy systemy poduszki
powietrznej. W sprawach związanych z instalacją
i serwisowaniem tego urządzenia należy się
porozumieć z producentem pojazdu lub jego
przedstawicielem. Niewłaściwie przeprowadzona
instalacja i czynności serwisowe mogą stanowić
zagrożenie i spowodować unieważnienie gwarancji
udzielonej na to urządzenie.
Prosimy o skonsultowanie się z producentem
pojazdu w celu upewnienia się, że użycie telefonu
komórkowego w samochodzie nie zakłóci pracy
jego systemów elektronicznych.
Należy systematycznie sprawdzać prawidłowe
zamontowanie i działania wszystkich urządzeń
bezprzewodowych w samochodzie.
Połączenia alarmowe
Samochodowy zestaw głośnomówiący Bluetooth
i połączone z nim urządzenie elektroniczne
wykorzystują do pracy sygnały radiowe, sieci
komórkowe i naziemne oraz funkcje definiowane
przez użytkownika, przez co nie są w stanie
zagwarantować połączenia w każdych warunkach.
Z tego powodu, w przypadku ważnych połączeń
(takich jak wezwanie pogotowia ratunkowego) nie
należy polegać wyłącznie na jakimkolwiek
urządzeniu elektronicznym.
Przypominamy, że warunkiem inicjowania
i odbierania połączeń jest włączenie zestawu
głośnomówiącego i połączonego z nim urządzenia
elektronicznego w zasięgu sieci komórkowej
zapewniającej wystarczający poziom sygnału.
Wykonywanie połączeń ratunkowych może być
niemożliwe w pewnych sieciach komórkowych oraz
przy korzystaniu z pewnych usług sieci i / lub
funkcji telefonu.
Więcej informacji można uzyskać od lokalnego
operatora.
Zerowanie urz¹dzenia
Urządzenie należy wyzerować przed pierwszym
użyciem, po wymianie akumulatora
w samochodzie lub po dokonaniu zmian
w połączeniach.
Zdejmij panel czołowy (strona 8) i spiczastym
przedmiotem, takim jak długopis, naciśnij
przycisk RESET (strona 10).
Uwaga
Naciœnięcie przycisku RESET spowoduje skasowanie
ustawień zegara i niektórych danych z pamięci.
Wy³¹czanie trybu pokazu
(DEMO)
Można wyłączyć ekran demonstracyjny, który
pojawia się po wyłączeniu urządzenia.
1
Wciœnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „Demo”, po czym naciœnij
przycisk wyboru.
3
Obracając pokrętło sterujące,
wyœwietl napis „off”, po czym naciœnij
przycisk wyboru.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
4
Naciœnij przycisk
(BACK).
Wyświetlacz powróci do normalnego trybu
odtwarzania / odbioru.
7
MEX-BT5700U
4-138-929-PL (1)
C:\413892921MEXBT5700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Thursday, April 16, 2009 5:02 PM
Przygotowanie pilota-karty
Wyjmij folię izolującą.
Zdejmowanie panelu
czo³owego
Aby zapobiec kradzieży urządzenia, można zdjąć
z niego panel czołowy.
Sygnał ostrzegawczy
Wskazówka
Informacje o wymianie baterii podano na stronie 39.
Nastawianie zegara
Jeśli kluczyk w stacyjce zostanie obrócony do
położenia OFF, a panel czołowy wciąż znajduje
się na radioodtwarzaczu, to na kilka sekund
włączy się sygnał ostrzegawczy.
Sygnalizacja dźwiękowa działa tylko wówczas,
gdy jest używany wbudowany wzmacniacz.
1
Naciœnij przycisk (OFF).
Urządzenie wyłączy się.
2
Naciœnij przycisk (OPEN).
Panel czołowy odchyli się do dołu.
3
Przesuń panel czołowy w prawo
i delikatnie wyciągnij jego lewą stronę.
Zegar pracuje w cyklu 24-godzinnym.
1
Wciœnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „Clock Adjust”.
3
4
Naciœnij przycisk wyboru.
5
Obracając pokrętło sterujące, nastaw
godzinę, po czym naciœnij przycisk
wyboru.
Obracając pokrętło sterujące, nastaw
minuty, po czym naciœnij przycisk
wyboru.
Aby przemieścić wskazanie, naciśnij przycisk
(SEEK) +/–.
Wybieranie ustawień jest zakończone. Zegar
rozpocznie pracę.
Wskazówka
Regulacja zegara może się również odbywać
automatycznie, z użyciem systemu RDS (strona 17).
Uwagi
• Nie naciskaj za mocno panelu czołowego ani
wyœwietlacza.
• Nie narażaj panelu czołowego na wysoką
temperaturę ani wilgoć. Unikaj zostawiania go
w zaparkowanym samochodzie albo na desce
rozdzielczej / tylnej półce.
• Zdjęcie panelu czołowego podczas odtwarzania
z urządzenia USB grozi uszkodzeniem danych.
8
MEX-BT5700U
4-138-929-PL (1)
C:\413892921MEXBT5700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Thursday, April 16, 2009 5:02 PM
Zakładanie panelu czołowego
Umieść otwór A w panelu czołowym na kołku
B urządzenia, po czym lekko wepchnij lewą
stronę.
Aby uruchomić urządzenie, naciśnij przycisk
(SOURCE) (lub włóż płytę).
Uwaga
Nie kładŸ niczego po wewnętrznej stronie panelu
przedniego.
9
MEX-BT5700U
4-138-929-PL (1)
C:\413892921MEXBT5700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Thursday, April 16, 2009 5:02 PM
Rozmieszczenie elementów i podstawowe funkcje
Radioodtwarzacz
1 2 34 5
6
8 9
7
OPEN
OFF
ZAP
SEEK
SOURCE
BLUETOOTH
BT
AUX
PU
SEEK
q;
MODE
SH
ENT
ER / SOUND / MEMU
qaqsqd
/
/
PTY
REP
SHUF
AF / TA
1
2
qf
Po zdjęciu panelu czołowego
qk
ql
w;
wa
RESET
W tym rozdziale przedstawiono rozmieszczenie
elementów sterujących i podstawowe funkcje.
Szczegóły podano na wskazanych stronach.
Odpowiednie przyciski na pilocie-karcie pełnią
te same funkcje co przyciski na
radioodtwarzaczu.
A Przycisk OFF strona 28
Służy do wyłączania zasilania /
zatrzymywania urządzenia źródłowego.
Telefon Bluetooth:
Służy do kończenia lub odrzucania
połączenia.
B Przycisk
(BACK) strona 14, 23, 33,
34
Umożliwia powrót do poprzedniego ekranu.
C Przycisk SOURCE
Służy do włączania / zmieniania źródła
dźwięku (Radio / CD / USB / AUX /
Bluetooth audio / telefon Bluetooth)*1.
D Przycisk ZAP strona 15
Służy do włączania funkcji ZAPPIN™.
ALBUM
3
4
DM
PAUSE
SCRL
5
6
DSPL
qg
qh qj
E Pokrętło sterujące / Przycisk wyboru
/
(trybu głoœnomówiącego) /
(kończenia połączenia)
Służy do regulacji głośności (przy
obracaniu); służy do wybierania ustawień
(przy naciskaniu i obracaniu).
Telefon Bluetooth:
Służy do wyświetlania menu CALL oraz
odbierania i kończenia połączenia.
F Odbiornik sygnałów z pilota-karty
G Wyœwietlacz
H Przycisk OPEN strona 8
I Gniazdo USB strona 19
Służy do podłączania urządzenia USB.
J Przyciski SEEK +/–
CD / USB:
Pomijanie utworów (po naciśnięciu); ciągłe
pomijanie utworów (po naciśnięciu
i następującym w ciągu sekundy kolejnym
naciśnięciu i przytrzymaniu); przechodzenie
w przód i w tył utworu (po przytrzymaniu)
Radio:
Automatyczne nastawianie stacji radiowych
(po naciśnięciu); ręczne wyszukiwanie stacji
(po przytrzymaniu)
Urządzenie audio Bluetooth*2:
Pomijanie utworu (po naciśnięciu);
przechodzenie w tył i w przód utworu (po
przytrzymaniu).
K Przycisk BT (BLUETOOTH) strona 23,
25, 26, 32
Służy do wyświetlania menu ustawień
Bluetooth.
10
MEX-BT5700U
4-138-929-PL (1)
C:\413892921MEXBT5700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Thursday, April 16, 2009 5:02 PM
L Przycisk MODE strona 15, 21, 22, 29
Naciśnięcie: wybieranie zakresu fal (UKF /
ŚR / DŁ) / wybieranie trybu odtwarzania
w iPodzie.
Przytrzymanie: włączenie / wyłączenie
obsługi przez pasażera.
M Przycisk
(LIST/BROWSE) strona
14, 16, 29, 30
Służy do wyświetlania listy (radio) / włączania funkcji Quick-BrowZer (CD / USB).
Telefon Bluetooth*3:
Służy do wyświetlania menu Phonebook
Access.
N Przycisk AF (częstotliwoœci
zastępczych) / TA (komunikatów
o ruchu drogowym / PTY (typu
programu) strona 16, 17
Używany przy korzystaniu z systemu RDS.
Służy do wybierania ustawień AF i TA (przy
naciskaniu); służy do wybierania typu PTY
(po przytrzymaniu).
O Przyciski numeryczne
CD / USB:
(1): REP strona 18, 20, 22
(2): SHUF strona 18, 20, 22
(3)/(4): ALBUM –/+ strona 22
Pomijanie albumu (po naciśnięciu);
ciągłe pomijanie albumów (po
przytrzymaniu).
(5): DM+
Poprawia brzmienie dźwięku
poddanego cyfrowej kompresji, takiego
jak MP3.
Aby włączyć funkcję DM+, wybierz
ustawienie „on”. Aby wyłączyć tę
funkcję, wybierz ustawienie „off”.
(6): PAUSE
Włącza pauzę w odtwarzaniu. Aby
wyłączyć tę funkcję, ponownie naciśnij
przycisk.
Radio:
Nastawianie zaprogramowanych stacji
radiowych (po naciśnięciu); programowanie
stacji (po przytrzymaniu)
Urządzenie audio Bluetooth*2:
(1): REP strona 32
(2): SHUF strona 32
(3)/(4): ALBUM –/+ strona 32
(6): PAUSE
Włącza pauzę w odtwarzaniu. Aby
wyłączyć tę funkcję, ponownie naciśnij
przycisk.
Telefon Bluetooth:
Służą do łączenia się z zaprogramowanymi
numerami.
P Przycisk DSPL (zmiany trybu
wyœwietlania) / SCRL (przewijania
zawartoœci wyœwietlacza) strona 18,
19, 21
Służy do zmieniania wyświetlanej
zawartości (po naciśnięciu); służy do
przewijania zawartości wyświetlacza (po
przytrzymaniu).
Q Gniazdo wejœcia AUX strona 35
Służy do podłączenia przenośnego
urządzenia audio.
R Wbudowany mikrofon
Uwaga
Nie zakrywać mikrofonu. Grozi to niewłaœciwym
działaniem trybu głoœnomówiącego.
S Przycisk RESET strona 7
T Szczelina na płytę
Służy do wkładania płyty.
U Przycisk Z (wyjmowania)
Służy do wyjmowania płyty.
*1 Kiedy jest podłączony zmieniacz płyt CD/MD: po
naciœnięciu przycisku (SOURCE) na wyœwietlaczu
pojawi się wskazanie „CD” i numer jednostki.
Naciskając wtedy przycisk (MODE) można
przełączyć zmieniacz.
*2 Gdy podłączone jest urządzenie Bluetooth
(z obsługą profilu AVRCP technologii Bluetooth).
Zależnie od urządzenia, pewne funkcje mogą być
niedostępne.
*3 Obsługa PBAP, tylko połączenie w trybie
głoœnomówiącym.
11
MEX-BT5700U
4-138-929-PL (1)
C:\413892921MEXBT5700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Thursday, April 16, 2009 5:02 PM
Pilot-karta RM-X305
1
2
3
4
5
6
7
0
qa
qs
qd
qf
qg
qh
8
qj
9
qk
Pilot-karta zawiera wymienione poniżej
przyciski, które nie występują lub działają
inaczej niż na radioodtwarzaczu. Przed użyciem
pilota należy wyjąć folię izolacyjną (strona 8).
A Przycisk CALL/ (trybu
głoœnomówiącego) strona 27
Telefon Bluetooth:
Służy do wyświetlania menu CALL oraz
odbierania połączenia.
B Przycisk SOURCE
Służy do włączania / zmieniania źródła
dźwięku (Radio / CD / USB / AUX /
Bluetooth audio / telefon Bluetooth)*.
C Przycisk ENTER
Służy do potwierdzania wyboru.
D Przycisk MODE
Naciśnięcie: wybieranie zakresu fal (UKF /
ŚR / DŁ) / wybieranie trybu odtwarzania
w iPodzie.
Przytrzymanie: włączenie / wyłączenie
obsługi przez pasażera.
E Przycisk MENU
Służy do wyświetlania menu.
F Przycisk
(LIST/BROWSE)
Służy do wyświetlania listy (radio) /
włączania funkcji Quick-BrowZer (CD /
USB).
Telefon Bluetooth:
Służy do wyświetlania menu Phonebook
Access.
G Przycisk DSPL (zmiany trybu
wyœwietlania) / PTY (typu programu)
strona 17
Służy do zmieniania wyświetlanej
zawartości / wybierania typu PTY
w systemie RDS.
H Przyciski numeryczne strona 25, 28,
28
Służą do wprowadzania liczb (numeru
telefonu, kodu uwierzytelniającego itp.).
Przyciski 1 do 6 działają tak samo jak
przyciski numeryczne na urządzeniu.
I Przycisk
strona 28
J Przycisk OFF/
(kończenia
połączenia) strona 28
Służy do wyłączania zasilania /
zatrzymywania urządzenia źródłowego /
kończenia lub odrzucania połączenia.
12
MEX-BT5700U
4-138-929-PL (1)
C:\413892921MEXBT5700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Thursday, April 16, 2009 5:02 PM
K Przycisk BLUETOOTH
Służy do wyświetlania menu ustawień
Bluetooth.
L Przyciski M (+) / m (–)
Służą do sterowania odtwarzaczem CD /
urządzeniem USB/Bluetooth Audio, tak jak
przyciski (3)/(4) (ALBUM –/+) na
radioodtwarzaczu.
Przyciski M m umożliwiają wybieranie
ustawień itp.
M Przyciski < (.)/, (>)
Służą do sterowania odtwarzaczem CD /
radiem / urządzeniem USB / Bluetooth
audio, tak jak przycisk (SEEK) –/+ na
radioodtwarzaczu.
Przyciski < , umożliwiają wybieranie
ustawień itp.
N Przycisk SCRL
Służy do przewijania zawartości
wyświetlacza.
O Przycisk SOUND
Służy do wybierania ustawień dźwięku.
P Przycisk ATT (wyciszania)
Służy do wyciszania dźwięku. Aby wyłączyć
tę funkcję, ponownie naciśnij przycisk.
Q Przyciski VOL +/–
Służy do regulacji głośności.
R Przycisk
strona 28
* Kiedy jest podłączony zmieniacz płyt CD/MD: po
naciœnięciu przycisku (SOURCE) na wyœwietlaczu
pojawi się wskazanie „CD” i numer jednostki.
Naciskając wtedy przycisk (MODE) można
przełączyć zmieniacz.
Uwaga
Jeœli radioodtwarzacz zostanie wyłączony i zniknie
zawartoœć wyœwietlacza, to sterowanie za pomocą
pilota-karty nie jest możliwe dopóty, dopóki nie
zostanie naciœnięty przycisk (SOURCE) na
radioodtwarzaczu albo radioodtwarzacz nie zostanie
włączony przez włożenie płyty.
13
MEX-BT5700U
4-138-929-PL (1)
C:\413892921MEXBT5700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Thursday, April 16, 2009 5:02 PM
Wyszukiwanie przez pomijanie
elementów — tryb Jump
Wyszukiwanie utworu
Jeżeli jakaś kategoria zawiera wiele elementów,
można szybko odszukać żądany element.
Wyszukiwanie utworu na
podstawie nazwy
— funkcja Quick-BrowZer
Można łatwo wyszukać utwór na płycie CD lub
w urządzeniu USB na podstawie kategorii.
A
B
Pokrętło sterujące
/ przycisk wyboru
(LIST/BROWSE)
OFF
1 Kiedy jest włączona funkcja Quick-BrowZer,
naciśnij przycisk (SEEK) +.
Pojawi się pokazany pod spodem ekran.
ZAP
SEEK
SOURCE
BLUETOOTH
BT
PU
SEEK
SEEK +/–
MODE
SH
ENT
ER / SOUND / MEMU
/
/
(BACK)
1
Naciœnij przycisk
(LIST/BROWSE).
Włączy się funkcja Quick-BrowZer i pojawi
się lista kategorii wyszukiwania.
2
Obracając pokrętło sterujące, wskaż
żądaną kategorię. Naciœnij pokrętło,
aby potwierdzić wybór.
3
Powtarzaj czynnoœć 2 aż do wybrania
żądanego utworu.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu
Naciśnij przycisk
(BACK).
Wyłączanie funkcji Quick-BrowZer
Naciśnij przycisk
(LIST/BROWSE).
C
A Numer obecnego elementu
B Liczba elementów na obecnym poziomie
C Nazwa elementu
Następnie pojawi się nazwa elementu.
2 Obracając pokrętło sterujące, wybierz żądany
element lub element znajdujący się blisko
żądanego.
W tym trybie numery elementów zmieniają się
co 10% liczby elementów.
3 Naciśnij przycisk wyboru.
Pojawi się ekran funkcji Quick-BrowZer
i wybrany element.
4 Obracając pokrętło sterujące, wskaż żądany
element. Naciśnij pokrętło.
Jeśli wybrany element jest utworem,
rozpocznie się jego odtwarzanie.
Wyłączanie trybu Jump
Naciśnij przycisk
(BACK) lub (SEEK) –.
Uwaga
Po włączeniu funkcji Quick-BrowZer wyłącza się tryb
odtwarzania wielokrotnego / w przypadkowej
kolejnoœci.
14
MEX-BT5700U
4-138-929-PL (1)
C:\413892921MEXBT5700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Thursday, April 16, 2009 5:02 PM
Wyszukiwanie utworu przez
słuchanie fragmentów utworów
— ZAPPIN™
Żądany utwór można wyszukać, odtwarzając
krótkie fragmenty nagrań z płyty CD lub
urządzenia USB.
Tryb ZAPPIN przydaje się przy szukaniu utworu
w trybie odtwarzania w przypadkowej kolejności
lub odtwarzania wielokrotnego w przypadkowej
kolejności.
Ostrzeżenie
Aby uniknąć wypadku, do nastawiania stacji
podczas jazdy należy używać funkcji
automatycznego programowania stacji
radiowych (BTM).
Programowanie automatyczne
— BTM
ZAP
SEEK
Programowanie i nastawianie
stacji
Przycisk wyboru
ZAP
OFF
Radio
SOURCE
1
Naciskaj przycisk (SOURCE), aż
pojawi się napis „TUNER”.
Aby zmienić zakres fal, naciskaj przycisk
(MODE). Do wyboru są zakresy FM1
(UKF1), FM2, FM3, MW (ŚR) i LW (DŁ).
2
Wciœnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
3
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się napis „BTM”, po czym naciœnij
przycisk wyboru.
Urządzenie przypisze stacje do przycisków
numerycznych, porządkując je według
częstotliwości.
Po zaprogramowaniu stacji rozlega się
sygnał.
BLUETOOTH
BT
PU
SEEK
MODE
SH
ENT
ER / SOUND / MEMU
/
/
(BACK)
1
Podczas odtwarzania naciœnij
przycisk (ZAP).
Rozpocznie się odtwarzanie fragmentu
następnego utworu.
Fragment jest odtwarzany przez określony
czas, po czym rozlega się kliknięcie
i rozpoczyna się odtwarzanie następnego
fragmentu.
Utwór
1
ZAP
2
Programowanie ręczne
2
3
4
1
Fragmenty utworów
odtwarzane w trybie ZAPPIN
Aby wysłuchać odtwarzany utwór,
naciœnij przycisk wyboru lub przycisk
(ZAP).
Wybrany utwór zostanie odtworzony od
początku w normalnym trybie.
Aby ponownie wyszukać utwór w trybie
ZAPPIN, powtórz czynności 1 i 2.
Wskazówki
• Można wybrać czas trwania odtwarzanego
fragmentu: 6 sekund / 9 sekund / 30 sekund (strona
35). Nie można wybrać fragmentu utworu do
odtworzenia.
• Aby w trybie ZAPPIN pominąć utwór lub album, naciœnij przycisk (SEEK) –/+ lub (3)/(4) (ALBUM –/+).
• Naciœnięcie przycisku
(BACK) również powoduje
wybór utworu do odtworzenia.
Podczas odbioru stacji, którą chcesz
zaprogramować, wciœnij i trzymaj
żądany przycisk numeryczny ((1) do
(6)) dotąd, aż pojawi się wskaŸnik
„MEM”.
Uwaga
Jeœli spróbujesz przypisać do tego samego przycisku
numerycznego inną stację, poprzednio przypisana
stacja zostanie skasowana.
Wskazówka
W przypadku programowania stacji RDS w pamięci
umieszczane jest także ustawienie AF/TA (strona 16).
Nastawianie zaprogramowanych
stacji
1
Wybierz zakres fal, a następnie
naciœnij żądany przycisk numeryczny
((1) do (6)).
15
MEX-BT5700U
4-138-929-PL (1)
C:\413892921MEXBT5700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Thursday, April 16, 2009 5:02 PM
Automatyczne nastawianie stacji
1
Wybierz zakres fal, a następnie
naciœnij przycisk (SEEK) +/–, aby
wyszukać stację.
Wyszukiwanie zostanie przerwane po
odebraniu stacji. Powtarzaj wyszukiwanie aż
do nastawienia żądanej stacji.
Wskazówka
Jeœli znasz częstotliwoœć stacji, którą chcesz
nastawić, przytrzymaj wciœnięty przycisk (SEEK) +/–,
aby z grubsza nastawić częstotliwoœć, po czym
naciskaj przycisk (SEEK) +/–, aby precyzyjnie
nastawić częstotliwoœć (strojenie ręczne).
Wybieranie stacji z listy — LIST
Można wyświetlić listę częstotliwości.
1
Wybierz zakres fal, a następnie
naciœnij przycisk
(LIST).
Pojawi się lista zaprogramowanych stacji.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się żądana stacja.
*1 Przy wybranym ustawieniu „on” parametru
„Information”:
– Podczas odbioru programu „TP” pali się
wskaŸnik „TP”.
– Kiedy jest włączona funkcja „TA/AF”, pali się
wskaŸnik „TA”/„AF”.
*2 Podczas odbioru stacji RDS, na lewo od wskazania
częstotliwoœci widać wskaŸnik „RDS”.
Funkcje RDS
Urządzenie pozwala na użycie następujących
funkcji systemu RDS:
AF (częstotliwości zastępcze)
Pozwala na wybór tego nadajnika w sieci, który
zapewnia najsilniejszy sygnał. Dzięki tej
funkcji można słuchać jednej stacji przy
podróżach na długie dystanse, bez konieczności
ręcznego zmieniania częstotliwości.
TA (komunikaty o ruchu drogowym) / TP
(programy o ruchu drogowym)
Umożliwia odbiór informacji o bieżącej
sytuacji na drogach / audycji dla kierowców.
Odebrany komunikat / program przerywa
odtwarzanie bieżącego źródła dźwięku.
PTY (typy programu)
Wyświetla typ aktualnie odbieranego programu
i umożliwia wyszukanie programu określonego
typu.
3
Naciœnij przycisk wyboru, aby
nastawić wybraną stację.
Wyświetlacz powróci do normalnego trybu
odbioru.
RDS
Wprowadzenie
Stacje UKF z systemem danych radiowych
(RDS) nadają obok zwykłego programu radiowego także niesłyszalne informacje cyfrowe.
Zawartoœć wyœwietlacza
A
16
B
C
CT (czas zegarowy)
Umożliwia nastawianie zegara na podstawie
danych CT z sygnału RDS.
Uwagi
• Zestaw dostępnych funkcji RDS zależy od kraju
i regionu.
• System RDS może nie działać właœciwie, jeœli sygnał
stacji jest słaby albo jeœli nastawiona stacja nie
nadaje danych RDS.
Wybieranie ustawień AF i TA
1
Naciskaj przycisk (AF/TA), aż pojawi
się żądane ustawienie.
Wybierz
Aby
AF on
włączyć funkcję AF i wyłączyć
funkcję TA
TA on
włączyć funkcję TA i wyłączyć
funkcję AF
AF/TA on
włączyć funkcje AF i TA
AF/TA off
wyłączyć funkcje AF i TA
D
E
A Zakres fal, funkcja
B TP / TA / AF*1
C Zegar
D Numer pamięci
E Częstotliwość*2 (nazwa stacji), dane RDS
MEX-BT5700U
4-138-929-PL (1)
C:\413892921MEXBT5700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Thursday, April 16, 2009 5:02 PM
Programowanie stacji RDS
z ustawieniami AF i TA
Stacje RDS programuje się razem
z ustawieniami funkcji AF/TA. W przypadku
użycia funkcji BTM, programowane są tylko
stacje RDS i otrzymują one identyczne
ustawienia funkcji AF/TA.
Programując stacje ręcznie, można programować
zarówno stacje RDS, jak i pozostałe, i wybierać
indywidualne ustawienia AF i TA dla
poszczególnych stacji.
1 Wybierz ustawienia funkcji AF/TA, po czym
zaprogramuj stację przy użyciu funkcji BTM
lub ręcznie.
Odbieranie komunikatów
o zagrożeniu
Jeśli jest włączona funkcja AF albo TA
i rozpocznie się nadawanie komunikatu
o zagrożeniu, to urządzenie automatycznie
przerwie odtwarzanie i przełączy się na ten
komunikat.
Wskazówka
Jeżeli w czasie odbioru komunikatu o ruchu
drogowym zostanie zmieniona głoœnoœć, wybrany
poziom głoœnoœci zostanie umieszczony w pamięci
radioodtwarzacza i będzie automatycznie
przywracany przy kolejnych komunikatach.
Słuchanie programu dla jednego
regionu — Regional
Kiedy jest włączona funkcja AF: fabryczne
ustawienie urządzenia ogranicza odbiór do
określonego regionu. Dzięki temu nie włączy się
inna stacja regionalna o silniejszym sygnale.
Po opuszczeniu obszaru nadawania stacji
regionalnej należy wybrać ustawienie „Regional
off” (strona 35).
Uwaga
Ta funkcja nie działa w Wielkiej Brytanii i w niektórych
innych państwach.
Funkcja łącza lokalnego (dotyczy
tylko Wielkiej Brytanii)
Funkcja łącza lokalnego pozwala na wybieranie
innych stacji lokalnych nadających na danym
obszarze, nawet jeśli nie są one przypisane do
przycisków numerycznych.
1 Podczas odbioru stacji UKF naciśnij przycisk
numeryczny ((1) do (6)), do którego jest
przypisana lokalna stacja.
2 W ciągu pięciu sekund ponownie naciśnij
przycisk numeryczny lokalnej stacji.
Powtarzaj te czynności aż do odebrania
żądanej stacji lokalnej.
Wybieranie typu programu PTY
1
Podczas słuchania stacji UKF
przytrzymaj wciœnięty przycisk (AF/TA)
(PTY).
Jeśli stacja nadaje dane PTY, pojawi się
nazwa typu obecnego programu.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się żądany typ programu.
3
Naciœnij przycisk wyboru.
Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie stacji,
która nadaje program wybranego typu.
Typy programów
News (Wiadomości), Current Affairs
(Aktualności), Information (Informacje),
Sport (Sport), Education (Edukacja), Drama
(Słuchowisko), Cultures (Kultura), Science
(Nauka), Varied Speech (Różne),
Pop Music (Muzyka pop), Rock Music
(Muzyka rockowa), Easy Listening (Muzyka
łatwa w odbiorze), Light Classics M (Lekka
muzyka klasyczna), Serious Classics
(Muzyka klasyczna), Other Music (Inne
rodzaje muzyki), Weather & Metr (Pogoda),
Finance (Finanse), Children’s Progs
(Programy dla dzieci), Social Affairs
(Programy społeczne), Religion (Religia),
Phone In (Audycje na telefon), Travel &
Touring (Podróże), Leisure & Hobby (Czas
wolny), Jazz Music (Muzyka jazzowa),
Country Music (Muzyka country),
National Music (Muzyka narodowa),
Oldies Music (Złote przeboje), Folk Music
(Muzyka folk), Documentary (Audycje
dokumentalne)
Uwaga
Funkcji tej nie można używać w pewnych krajach,
w których nie są dostępne dane PTY.
Wybieranie ustawienia CT
1
Wybierz na ekranie ustawień
ustawienie „CT on” (strona 34).
Uwagi
• Funkcja CT może nie działać pomimo odbierania
stacji RDS.
• Między godziną nastawioną przez funkcję CT
a rzeczywistą godziną może występować niewielka
różnica.
17
MEX-BT5700U
4-138-929-PL (1)
C:\413892921MEXBT5700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Thursday, April 16, 2009 5:02 PM
Wskazówka
Wyœwietlane informacje zależą od rodzaju płyty,
formatu nagrania i ustawień.
Odtwarzacz CD
Odtwarzanie p³yty
1
2
3
Naciœnij przycisk (OPEN).
Włóż płytę (stroną z opisem do góry).
Zamknij panel przedni.
Automatycznie rozpocznie się odtwarzanie.
Wyjmowanie płyty
Odtwarzanie wielokrotne
i w przypadkowej kolejnoœci
1
Podczas odtwarzania naciskaj
przycisk (1) (REP) lub (2) (SHUF), aż
na wyœwietlaczu pojawi się żądane
ustawienie.
1 Naciśnij przycisk (OPEN).
2 Naciśnij przycisk Z.
Płyta wysunie się.
3 Zamknij panel przedni.
Wybierz
Aby odtwarzać
Repeat Track
utwór w trybie
z powtarzaniem
Repeat Album*
zawartość albumu
w trybie z powtarzaniem
Zawartoœć wyœwietlacza
Shuffle Album*
zawartość albumu
w przypadkowej
kolejności
Shuffle Disc
zawartość płyty
w przypadkowej
kolejności
Aby zmieniać wyświetlane informacje, naciskaj
przycisk (DSPL).
B
A
* Podczas odtwarzania utworu MP3 / WMA / AAC
C
Aby przywrócić normalny tryb odtwarzania,
wybierz ustawienie „Repeat off” albo „Shuffle
off”.
D
A Źródło dźwięku
B Zegar
C Nazwa utworu*, Nazwa wykonawcy*,
Nazwa płyty / albumu*
D Ustawienie korektora EQ3 / Tryb DM+
Advanced / Tryb ZAPPIN / Odtwarzanie
wielokrotne / Odtwarzanie w przypadkowej
kolejności
B
A
E
A Źródło dźwięku
B Zegar
E Nazwa wykonawcy*, Nazwa płyty / albumu*,
Nazwa utworu*, Numer płyty / albumu,
Numer utworu, Czas odtwarzania
* Wyœwietlane są informacje zawarte w danych CD
TEXT i plikach MP3 / WMA / AAC.
18
MEX-BT5700U
4-138-929-PL (1)
C:\413892921MEXBT5700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Thursday, April 16, 2009 5:02 PM
Urz¹dzenia USB
Szczegółowych informacji o zgodności urządzeń
USB należy szukać na stronach pomocy
technicznej.
Witryna pomocy technicznej
http://support.sony-europe.com/
• Można używać urządzeń MSC (Mass Storage
Class) i MTP (Media Transfer Protocol)
zgodnych ze standardem USB.
• Wykorzystywane są kodeki MP3 (.mp3),
WMA (.wma) i AAC (.m4a).
• Zaleca się wykonywanie zapasowych kopii
danych z urządzeń USB.
Uwaga
Urządzenie USB należy podłączyć po uruchomieniu
silnika.
W zależnoœci od urządzenia USB, podłączenie go
przed uruchomieniem silnika może być przyczyną
niewłaœciwego działania lub uszkodzenia.
Odłączanie urządzenia USB
1 Zatrzymaj odtwarzanie w urządzeniu USB.
2 Odłącz urządzenie USB.
Odłączenie urządzenia USB w czasie
odtwarzania może spowodować uszkodzenie
danych w urządzeniu USB.
Uwagi
• Nie używać urządzeń USB, które ze względu na swój
ciężar lub objętoœć grożą upadkiem lub odłączeniem
się pod wpływem wibracji.
• Zdjęcie panelu czołowego podczas odtwarzania
z urządzenia USB grozi uszkodzeniem danych.
• Radioodtwarzacz nie rozpoznaje urządzeń USB
podłączonych przez koncentrator USB.
• Odłączenie urządzenia USB w czasie odtwarzania
spowoduje wyœwietlenie na urządzeniu komunikatu
„NO Device”.
Zawartoœć wyœwietlacza
Aby zmieniać wyświetlane informacje, naciskaj
przycisk (DSPL).
B
A
Odtwarzanie z urz¹dzenia USB
1
Przesuń osłonę gniazda USB.
C
2
Podłącz urządzenie USB do złącza
USB.
W przypadku korzystania z przewodu USB,
należy użyć przewodu dostarczonego
z podłączanym urządzeniem.
D
A Źródło dźwięku
B Zegar
C Nazwa utworu, Nazwa wykonawcy, Nazwa
albumu
D Ustawienie korektora EQ3 / Tryb DM+
Advanced / Tryb ZAPPIN / Odtwarzanie
wielokrotne / Odtwarzanie w przypadkowej
kolejności
B
A
E
Rozpocznie się odtwarzanie.
Jeśli urządzenie USB jest już podłączone, w celu
rozpoczęcia odtwarzania należy naciskać
przycisk (SOURCE) dotąd, aż pojawi się napis
„USB”.
W celu zatrzymania odtwarzania należy nacisnąć
przycisk (OFF).
A Źródło dźwięku
B Zegar
E Nazwa wykonawcy, Nazwa albumu, Nazwa
utworu, Numer albumu, Numer utworu, Czas
odtwarzania
19
MEX-BT5700U
4-138-929-PL (1)
C:\413892921MEXBT5700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Thursday, April 16, 2009 5:02 PM
Uwagi
• Wyœwietlane informacje zależą od rodzaju
urządzenia USB, formatu nagrania i ustawień.
• Można wyœwietlić następujące dane:
– foldery (albumy): 128
– pliki (utwory) w folderze: 512
• Nie zostawiać urządzeń USB w zaparkowanym
pojeŸdzie. Grozi to awarią.
• Zależnie od iloœci nagranych danych, odtwarzanie
może się rozpoczynać z opóŸnieniem.
• Nie można odtwarzać plików z ochroną DRM
(zarządzaniem prawami cyfrowymi).
• Przy odtwarzaniu lub przewijaniu do przodu / do tyłu
pliku MP3 / WMA / AAC zapisanego w trybie VBR
(zmiennej przepływnoœci) może się pojawiać
nieprecyzyjny czas odtwarzania.
• Nie można odtwarzać następujących plików MP3 /
WMA / AAC:
– poddanych bezstratnej kompresji,
– objętych ochroną przed kopiowaniem.
Odtwarzanie wielokrotne
i w przypadkowej kolejnoœci
1
Podczas odtwarzania naciskaj
przycisk (1) (REP) lub (2) (SHUF), aż
na wyœwietlaczu pojawi się żądane
ustawienie.
zawartość albumu
w trybie z powtarzaniem
Shuffle Album
zawartość albumu
w przypadkowej
kolejności
Shuffle Device
zawartość urządzenia
w przypadkowej
kolejności
Odtwarzanie z iPoda
Przed podłączeniem iPoda należy zmniejszyć
głośność w radioodtwarzaczu.
1
Przesuń osłonę gniazda USB.
2
Połącz iPod z gniazdem USB za
pomocą kabla dokującego USB.
.
Repeat Album
http://support.sony-europe.com/
U
utwór w trybie
z powtarzaniem
Witryna pomocy technicznej
>
Repeat Track
W niniejszej instrukcji obsługi funkcje iPoda
w iPodzie i iPhonie są określane ogólnym
terminem „iPod”, chyba że w tekście lub na
ilustracjach zaznaczono inaczej.
EN
Aby odtwarzać
Szczegółowych informacji o zgodności iPodów
należy szukać w punkcie „Informacja o iPodzie”
na stronie 38 lub na stronach pomocy technicznej
Sony.
M
Wybierz
iPod
Po 3 sekundach wybieranie ustawień jest
zakończone.
Aby przywrócić normalny tryb odtwarzania,
wybierz ustawienie „Repeat off” albo „Shuffle
off”.
iPod automatycznie się włączy, a na jego
ekranie pojawi się następujący obraz:*
Wskazówka
Zaleca się użycie kabla dokującego USB RC-100IP
(wyposażenie dodatkowe).
20
MEX-BT5700U
4-138-929-PL (1)
C:\413892921MEXBT5700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Thursday, April 16, 2009 5:02 PM
Automatycznie rozpocznie się odtwarzanie
utworów z iPoda, od miejsca, w którym
ostatnio zatrzymano odtwarzanie.
Jeśli iPod jest już podłączony, w celu
rozpoczęcia odtwarzania należy naciskać
przycisk (SOURCE) dotąd, aż pojawi się
napis „USB” lub „iPod”.
Zawartoœć wyœwietlacza
Aby zmieniać wyświetlane informacje, naciskaj
przycisk (DSPL).
B
A
* Ekran ten nie pojawia się, gdy odtwarzanie z iPoda
odbywało się ostatnio w trybie obsługi przez
pasażera.
3
Naciskając przycisk (MODE), wybierz
żądany tryb odtwarzania.
Tryby zmieniają się następująco:
Resuming Mode (tryb wznawiania) t
Album Mode (tryb albumu) t Track
Mode (tryb utworu) t Podcast Mode
(tryb podcastu)* t Genre Mode (tryb
gatunku) t Playlist Mode (tryb
playlisty) t Artist Mode (tryb
wykonawcy)
* Może się nie pojawiać przy pewnych ustawieniach
iPoda.
4
C
D
A Wskazanie źródła (iPod)
B Zegar
C Nazwa utworu, Nazwa wykonawcy, Nazwa
albumu
D Ustawienie korektora EQ3 / Tryb DM+
Advanced / Tryb ZAPPIN* / Odtwarzanie
wielokrotne* / Odtwarzanie w przypadkowej
kolejności*
Wyreguluj głoœnoœć.
W celu zatrzymania odtwarzania należy nacisnąć
przycisk (OFF).
B
A
Odłączanie iPoda
1 Zatrzymaj odtwarzanie w iPodzie.
2 Odłącz iPod.
Ostrzeżenie dotyczące iPhone’a
Po podłączeniu iPhone’a przewodem USB głoœnoœć
telefonu jest regulowana przez iPhone. Aby uniknąć
gwałtownego głoœnego dŸwięku po rozmowie
telefonicznej, nie należy zwiększać głoœnoœci
w radioodtwarzaczu w czasie rozmowy.
Uwagi
• Zdjęcie panelu czołowego podczas odtwarzania
z iPoda grozi uszkodzeniem danych.
• Radioodtwarzacz nie będzie rozpoznawał iPoda
podłączonego przez przewód USB.
Wskazówki
• Kiedy kluczyk w stacyjce znajduje się w położeniu
ACC i radioodtwarzacz jest włączony, ładowany jest
akumulator w iPodzie.
• Odłączenie iPoda w czasie odtwarzania spowoduje
wyœwietlenie na urządzeniu komunikatu „NO
Device”.
E
A Wskazanie źródła (iPod)
B Zegar
E Nazwa wykonawcy, Nazwa albumu, Nazwa
utworu, Numer utworu*, Liczba utworów*,
Czas odtwarzania*
* Ukryte podczas działania funkcji obsługi przez
pasażera.
Wskazówka
W momencie zmiany albumu / podcastu / gatunku /
wykonawcy / playlisty na chwilę pojawia się numer
odpowiedniego elementu.
Uwaga
Może się zdarzyć niewłaœciwe wyœwietlanie niektórych
liter zapisanych w iPodzie.
Tryb wznawiania (Resume)
Kiedy iPod jest podłączony do złącza
dokującego, radioodtwarzacz przełącza się
w tryb wznawiania, a odtwarzanie rozpoczyna
się w trybie wybranym w iPodzie.
W trybie wznawiania nie działają następujące
przyciski:
– (1) (REP)
– (2) (SHUF)
21
MEX-BT5700U
4-138-929-PL (1)
C:\413892921MEXBT5700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Thursday, April 16, 2009 5:02 PM
Wybieranie trybu odtwarzania
1
Podczas odtwarzania naciskaj
przycisk (MODE).
Tryby zmieniają się następująco:
Album Mode (tryb albumu) t Track
Mode (tryb utworu) t Podcast Mode
(tryb podcastu)* t Genre Mode (tryb
gatunku) t Playlist Mode (tryb
playlisty) t Artist Mode (tryb
wykonawcy)
Wybierz
Aby odtwarzać
Shuffle Artist
utwory wybranego
wykonawcy
w przypadkowej
kolejności
Shuffle Playlist
zawartość playlisty
w przypadkowej
kolejności
Shuffle Genre
utwory należące do
określonego gatunku
w przypadkowej
kolejności
Shuffle Device
zawartość urządzenia
w przypadkowej
kolejności
* Może się nie pojawiać przy pewnych ustawieniach
iPoda.
Pomijanie albumów, podcastów,
gatunków, playlist i wykonawców
Aby
Naciœnij przycisk
Pominąć
element
(3)/(4) (ALBUM –/+)
(jeden raz na każdy element)
Pomijać
kolejno
elementy
(3)/(4) (ALBUM –/+)
(puść przycisk po przejściu do
żądanego elementu)
Odtwarzanie wielokrotne
i w przypadkowej kolejnoœci
1
Podczas odtwarzania naciskaj
przycisk (1) (REP) lub (2) (SHUF), aż
na wyœwietlaczu pojawi się żądane
ustawienie.
Wybierz
Aby odtwarzać
Repeat Track
utwór w trybie
z powtarzaniem
Repeat Album
zawartość albumu
w trybie z powtarzaniem
Repeat Podcast
podcast w trybie
z powtarzaniem
Repeat Artist
utwory wybranego
wykonawcy w trybie
z powtarzaniem
Repeat Playlist
zawartość playlisty
w trybie z powtarzaniem
Repeat Genre
utwory należące do
określonego gatunku
w trybie z powtarzaniem
Shuffle Album
zawartość albumu
w przypadkowej
kolejności
Shuffle Podcast
podcast w przypadkowej
kolejności
Po 3 sekundach wybieranie ustawień jest
zakończone.
Aby przywrócić normalny tryb odtwarzania,
wybierz ustawienie „Repeat off” albo „Shuffle
off”.
Bezpoœrednia obs³uga iPoda
— Obs³uga przez pasa¿era
Istnieje możliwość obsługi iPoda podłączonego
bezpośrednio do złącza dokującego.
1
Podczas odtwarzania przytrzymaj
wciœnięty przycisk (MODE).
Pojawi się napis „Mode iPod” i możliwe
będzie bezpośrednie sterowanie iPodem.
Wyłączanie funkcji obsługi przez
pasażera
Wciśnij i przytrzymaj przycisk (MODE).
Pojawi się napis „Mode Audio”, a tryb
odtwarzania zmieni się na „Resuming Mode”.
Uwagi
• Do regulacji głoœnoœci można użyć tylko
radioodtwarzacza.
• Wyłączenie tego trybu wyłącza tryb odtwarzania
wielokrotnego.
22
MEX-BT5700U
4-138-929-PL (1)
C:\413892921MEXBT5700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 23 Thursday, April 16, 2009 5:02 PM
Funkcja Bluetooth
Przed u¿yciem funkcji Bluetooth
3
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
żądane ustawienie, po czym naciœnij
przycisk wyboru.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu
Naciśnij przycisk
(BACK).
Operacje związane z funkcją
Bluetooth
Ukrywanie menu ustawień Bluetooth.
Naciśnij przycisk (BT).
Chcąc korzystać z funkcji Bluetooth trzeba
wykonać opisane poniżej czynności.
Menu ustawień Bluetooth
1 Parowanie
Przed pierwszym połączeniem urządzeń
Bluetooth konieczne jest ich wzajemne
uwierzytelnienie, zwane „parowaniem”.
Operację tę trzeba wykonać tylko za
pierwszym razem – później radioodtwarzacz
i drugie urządzenie będą się rozpoznawać
automatycznie. Sparować można maksymalnie 9 urządzeń. (W zależności od urządzenia,
przy każdym łączeniu może być wymagane
wprowadzenie kodu uwierzytelniającego.)
2 Łączenie
Aby użyć urządzenia po wykonaniu
parowania, należy rozpocząć łączenie.
Niekiedy podczas parowania możliwe jest
automatyczne połączenie urządzeń.
3 Telefonowanie w trybie głoœnomówiącym / strumieniowa transmisja muzyki
Po nawiązaniu połączenia można rozmawiać
bez angażowania rąk i słuchać muzyki.
Szczegółowe informacje o współpracujących
urządzeniach można znaleźć w następującej
witrynie pomocy technicznej:
Witryna pomocy technicznej
http://support.sony-europe.com/
Konfigurowanie funkcji Bluetooth
Przed podłączaniem urządzenia Bluetooth trzeba
skonfigurować ustawienia funkcji Bluetooth
w radioodtwarzaczu.
1
Naciœnij przycisk (BT).
Pojawi się menu ustawień Bluetooth.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się żądany parametr z menu, po czym
naciœnij przycisk wyboru.
W zależności od ustawienia, ponowne
obracanie pokrętła sterującego umożliwia
wybór innych ustawień.
Signal
Umożliwia włączenie („on”) lub wyłączenie
(„off”) sygnału Bluetooth z radioodtwarzacza.
– „on”: radioodtwarzacz emituje sygnał
Bluetooth.
– „off”: sygnał Bluetooth nie jest emitowany.
Podłączając urządzenie Bluetooth, należy
wybrać ustawienie „on”.
Visibility
Umożliwia innym urządzeniom Bluetooth
wyszukanie radioodtwarzacza.
– „Show”: możliwość wyszukania
radioodtwarzacza przez inne urządzenia.
– „Hide”: radioodtwarzacz nie jest
wyszukiwany przez inne urządzenia.
Chcąc wyszukać radioodtwarzacz z innego
urządzenia Bluetooth, należy wybrać ustawienie
„Show”.
Device Name
Umożliwia zmianę nazwy radioodtwarzacza
wyświetlanej na innych urządzeniach.
(Domyślna nazwa: „XPLOD”)
Wybierz wariant „Rename” i wprowadzaj znaki.
Można wprowadzić do 13 znaków.
Aby przywrócić nazwę „XPLOD”, wybierz
wariant „Default”.
Search
Umożliwia wyszukiwanie innych urządzeń
Bluetooth (strona 25).
Device List
Wyświetla listę uwierzytelnionych urządzeń.
Wybierz nazwę urządzenia, które chcesz
podłączyć lub odłączyć.
Aby usunąć wszystkie urządzenia, wybierz
wariant „Delete All”.
Auto Answer
„off”: odbieranie połączenia tylko po
naciśnięciu przycisku
(trybu
głośnomówiącego).
– „Short”: automatyczne obieranie telefonu po
mniej więcej 3 sekundach.
– „Long”: automatyczne obieranie telefonu po
mniej więcej 10 sekundach.
23
MEX-BT5700U
4-138-929-PL (1)
C:\413892921MEXBT5700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 24 Thursday, April 16, 2009 5:02 PM
Ringtone
Służy do zmieniania dźwięku dzwonka.
– „Cellular*1”: odtwarzanie dzwonka telefonu
komórkowego.
– „Default”: odtwarzanie domyślnego dzwonka
radioodtwarzacza.
EC/NC Mode*2 (tryb osłabiania echa /
osłabiania zakłóceń)
Umożliwia osłabianie echa i zakłóceń w czasie
rozmów telefonicznych.
Normalnie należy wybierać ustawienie „Mode
1”. Jeśli jakość reprodukowanego dźwięku nie
jest zadowalająca, należy zmienić ustawienie na
„Mode 2” lub „off”.
MIC Gain*2
Zmienia poziom głośności: „–2”, „–1”, „0”,
„+1”, „+2”.
MIC Select*3
– „External”: automatyczne przełączanie na
podłączony zewnętrzny mikrofon.
– „Internal”: użycie tylko wewnętrznego
mikrofonu.
Initialize
Przywracanie fabrycznych ustawień wszystkich
parametrów związanych z funkcją Bluetooth
(strona 32).
*1 W zależnoœci od telefonu komórkowego, mimo
wybrania ustawienia „Cellular” może się włączać
dzwonek radioodtwarzacza.
*2 Ustawienie tej funkcji można zmieniać w czasie
trwania połączenia.
*3 Brak możliwoœci włączenia tej funkcji w czasie
trwania połączenia.
Uwagi
• Szczegółowych informacji o ustawieniach innych
urządzeń Bluetooth należy szukać w instrukcjach
obsługi tych urządzeń.
• Wybór wariantu „Initialize” powoduje usunięcie
wszystkich zapisanych ustawień w menu Call
i Bluetooth Settings.
Zewnętrzny mikrofon XA-MC10
Podłączając do gniazda wejścia mikrofonu
zewnętrzny mikrofon można poprawić jakość
dźwięku podczas rozmów prowadzonych
z użyciem tego urządzenia.
Instalacja na osłonie przeciwsłonecznej
Mikrofon zewnętrzny
Przewód połączeniowy
Zaczepy
Instalacja na desce rozdzielczej
Zaczepy
Przewód połączeniowy
Mikrofon
zewnętrzny
Wskazówka
Można okreœlić priorytet mikrofonów (strona 24).
24
MEX-BT5700U
4-138-929-PL (1)
C:\413892921MEXBT5700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 25 Thursday, April 16, 2009 5:02 PM
Parowanie
6
PotwierdŸ wybór przez naciœnięcie
przycisku wyboru.
Pojawi się napis „Connection Complete”,
a łączenie będzie zakończone.
W czasie łączenia wyświetlany jest wskaźnik
„ ” lub „ ”.
Najpierw należy przeprowadzić wzajemne
uwierzytelnianie (parowanie) urządzenia
Bluetooth (telefonu komórkowego itp.)
i radioodtwarzacza. Sparować można
maksymalnie 9 urządzeń. Parowanie wykonuje
się jeden raz – nie trzeba go powtarzać.
* W zależnoœci od urządzenia, kod uwierzytelniający
może być okreœlany mianem „klucz”, „kod PIN”,
„numer PIN” lub „hasło”.
Wyszukiwanie urządzenia
Bluetooth z radioodtwarzacza
Wyszukiwanie radioodtwarzacza
z urządzenia Bluetooth
Najpierw należy sprawdzić, czy drugie
urządzenie Bluetooth jest możliwe do
wyszukania (wykrywalne).
Sprawdź ustawienia funkcji Bluetooth: parametr
„Signal” powinien być ustawiony na „on”,
a parametr „Visibility” na „Show” (strona 23).
1
Naciœnij przycisk (BT).
Pojawi się menu ustawień Bluetooth.
1
2
Obracając pokrętło sterujące,
wyœwietl napis „Search”, po czym
naciœnij przycisk wyboru.
Przełącz urządzenie Bluetooth w tryb
wyszukiwania.
Na wyświetlaczu podłączanego urządzenia
pojawi się lista rozpoznanych urządzeń.
Radioodtwarzacz pojawia się na podłączanym urządzeniu pod nazwą „XPLOD*1”.
DR-BT30Q
XPLOD
XXXXXXX
Rozpocznie się wyszukiwanie możliwych do
podłączenia urządzeń, po czym pojawi się
lista nazw znalezionych urządzeń. Jeśli nie
można odebrać nazwy urządzenia Bluetooth,
pojawia się jego adres.
Czas wyszukiwania zależy od liczby
urządzeń Bluetooth.
3
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
żądane urządzenie, po czym naciœnij
przycisk wyboru.
4
Wybierz żądany rodzaj połączenia:
„Handsfree Connect” (funkcja zestawu głoœnomówiącego) lub „Audio
Connect” (funkcja odtwarzacza audio).
Rozpocznie się parowanie.
5
WprowadŸ kod uwierzytelniający*.
Do wprowadzenia użyj pokrętła sterującego
lub pilota-karty. Wprowadzony kod musi być
jednakowy dla radioodtwarzacza
i podłączanego urządzenia. Kodem
uwierzytelniającym może być samodzielnie
wybrana liczba lub liczba narzucona przed
podłączane urządzenie.
Szczegółów należy szukać w instrukcji
obsługi podłączanego urządzenia.
2
Jeœli na wyœwietlaczu podłączanego
urządzenia pojawi się żądanie kodu
uwierzytelniającego*2, wprowadŸ kod
uwierzytelniający.
Do wprowadzenia użyj pokrętła sterującego
lub pilota-karty. Wprowadzony kod (np.
„0000”) musi być jednakowy dla podłączanego urządzenia i tego radioodtwarzacza.
WprowadŸ kod
uwierzytelniający
XXXX
„0000”
W pamięciach radioodtwarzacza i urządzenia
Bluetooth zostaną zapisane odpowiednie
informacje. Po sparowaniu urządzenia są
gotowe do połączenia.
3
Rozpocznij łączenie urządzenia
Bluetooth z radioodtwarzaczem.
Pojawi się napis „Connection Complete”,
a łączenie będzie zakończone.
Po nawiązaniu połączenia pojawia się
wskaźnik „ ” lub „ ”.
*1 Ustawienie domyœlne, możliwe do zmiany.
*2 W zależnoœci od urządzenia, kod uwierzytelniający
może być okreœlany mianem „klucz”, „kod PIN”,
„numer PIN” lub „hasło”.
25
MEX-BT5700U
4-138-929-PL (1)
C:\413892921MEXBT5700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 26 Thursday, April 16, 2009 5:02 PM
Uwagi
• Podczas łączenia z innym urządzeniem Bluetooth
radioodtwarzacz nie zostanie wykryty przez trzecie
urządzenie. Aby umożliwić wykrycie, należy
zakończyć bieżące łączenie i wyszukać
radioodtwarzacz z innego urządzenia.
• Wyszukanie niektórych urządzeń przez
radioodtwarzacz może się okazać niemożliwe.
W takim przypadku należy wyszukać
radioodtwarzacz z podłączanego urządzenia.
• W przypadku równoczesnego włączenia
wyszukiwania w radioodtwarzaczu i w drugim
urządzeniu, urządzenia nie rozpoznają się.
• Wyszukiwanie i podłączanie może następować
z pewnym opóŸnieniem.
• W zależnoœci od urządzenia, przed wprowadzeniem
kodu uwierzytelniającego może się pojawić ekran
potwierdzenia połączenia.
• Limit czasu na wprowadzenie kodu
uwierzytelniającego zależy od poszczególnych
urządzeń.
• Radioodtwarzacza nie można podłączyć do
urządzenia zgodnego tylko z profilem HSP (Head
Set Profile).
Informacja o ikonach Bluetooth
Urządzenie wyświetla następujące ikony:
pali się:
Sygnał Bluetooth włączony
zgaszona: Sygnał Bluetooth
wyłączony
Udane połączenie
pali się:
Łączenie
miga:
zgaszona: Brak połączenia
Udane połączenie
pali się:
Łączenie
miga:
zgaszona: Brak połączenia
Wskaźnik siły sygnału
w podłączanym telefonie
komórkowym*
Wskaźnik stanu
akumulatora
w podłączanym telefonie
komórkowym*
* Przy braku połączenia w trybie głoœnomówiącym
przybiera szary kolor. Zależy od telefonu
komórkowego.
£¹czenie
Po wykonaniu parowania należy wykonać tę
procedurę.
Podłączanie telefonu
komórkowego
1
SprawdŸ, czy w radioodtwarzaczu
i telefonie komórkowym jest włączony
sygnał Bluetooth.
2
Połącz telefon z tym urządzeniem.
Po nawiązaniu połączenia pojawia się
wskaźnik „ ”.
Podłączanie uwierzytelnionych
urządzeń
1
Naciœnij przycisk (BT).
Pojawi się menu ustawień Bluetooth.
2
Obracając pokrętło sterujące,
wyœwietl napis „Device List”, po czym
naciœnij przycisk wyboru.
Pojawi się lista uwierzytelnionych urządzeń.
3
Wybierz urządzenie, które chcesz
podłączyć.
4
Wybierz wariant „Handsfree Connect”.
Pojawi się napis „Connection Complete”,
a łączenie będzie zakończone.
Podczas łączenia widać wskaźnik „ ”.
Kończenie połączenia
Podczas wykonywania czynności 4 wybierz
wariant „Handsfree Disconnect”.
Usuwanie uwierzytelnienia
podłączonego urządzenia
Podczas wykonywania czynności 4 wybierz
wariant „Delete”.
Uwaga
Podczas transmisji dŸwięku w trybie Bluetooth audio
w odtwarzanym dŸwięku mogą się pojawić zakłócenia
powodowane przez łączenie.
Wskazówka
Kiedy jest włączony sygnał Bluetooth: w momencie
włączenia zapłonu radioodtwarzacz automatycznie
podłącza ostatnio podłączony telefon komórkowy.
Dostępnoœć tej funkcji zależy także od telefonu. Jeœli
połączenie nie następuje automatycznie, trzeba je
wykonać ręcznie.
26
MEX-BT5700U
4-138-929-PL (1)
C:\413892921MEXBT5700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 27 Thursday, April 16, 2009 5:02 PM
Podłączanie urządzenia audio
1
SprawdŸ, czy w radioodtwarzaczu
i urządzeniu audio jest włączony
sygnał Bluetooth.
2
Połącz urządzenie audio
z radioodtwarzaczem.
Po nawiązaniu połączenia pojawia się
wskaźnik „ ”.
Podłączanie uwierzytelnionych
urządzeń
1
Naciœnij przycisk (BT).
Pojawi się menu ustawień Bluetooth.
2
Obracając pokrętło sterujące,
wyœwietl napis „Device List”, po czym
naciœnij przycisk wyboru.
Pojawi się lista uwierzytelnionych urządzeń.
3
Wybierz urządzenie, które chcesz
podłączyć.
4
Wybierz wariant „Audio Connect”.
Pojawi się napis „Connection Complete”,
a łączenie będzie zakończone.
Podczas łączenia widać wskaźnik „ ”.
Łączenie radioodtwarzacza
z ostatnio podłączanym
urządzeniem audio
Naciśnij przycisk (6) przy wybranym źródle
dźwięku „Bluetooth Audio”.
Kończenie połączenia
Podczas wykonywania czynności 4 wybierz
wariant „Audio Disconnect”.
Usuwanie uwierzytelnienia
podłączonego urządzenia
Podczas wykonywania czynności 4 wybierz
wariant „Delete”.
Telefonowanie w trybie
g³oœnomówi¹cym
Najpierw należy sprawdzić, czy radioodtwarzacz
jest połączony z telefonem komórkowym.
Inicjowanie połączeń
Radioodtwarzacz pozwala na zainicjowanie
połączenia z podłączonego telefonu
komórkowego.
Numer można wybrać z książki telefonicznej
w telefonie komórkowym. (strona 29).
1
Naciskaj przycisk (SOURCE), aż
pojawi się napis „Bluetooth Phone”.
2
Naciœnij przycisk
(trybu
głoœnomówiącego).
Pojawi się menu CALL.
3
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się żądany parametr z menu, po czym
naciœnij przycisk wyboru.
W zależności od ustawienia, ponowne
obracanie pokrętła sterującego umożliwia
wybór innych ustawień.
Menu Call
Phonebook*1
Wybieranie numerów z książki telefonicznej
zapisanej w urządzeniu (strona 29)
(maksymalna liczba kontaktów: 300).
Recent Call*1
Wybieranie numerów z historii wykonanych /
odebranych połączeń. (Lista może zawierać
maksymalnie 20 nazw i numerów telefonów.)
Aby skasować nazwę i numer telefonu, wybierz
wariant „Delete”. Aby skasować całą historię,
wybierz wariant „Delete All”.
Dial
Wprowadzanie żądanego numeru pokrętłem
sterującym lub za pomocą pilota-karty.
Receive PB*1*2 (odbieranie zawartości książki
telefonicznej)
Odbieranie książki telefonicznej z telefonu
komórkowego i jej zapisywanie (strona 29).
27
MEX-BT5700U
4-138-929-PL (1)
C:\413892921MEXBT5700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 28 Thursday, April 16, 2009 5:02 PM
Security
Ochronę informacja o charakterze osobistym
przez wprowadzenie 4-cyfrowego hasła.
Kiedy jest włączona ochrona, wybór jednego
z powyższych menu powoduje wyświetlenie
komunikatu „Security Code”.
Aby wyłączyć ochronę, należy wprowadzić
hasło. Urządzenia będzie wówczas można
używać bez podawania hasła aż do wyłączenia.
*1 Po włączeniu funkcji „Security” pojawia się
komunikat „Security Code”, a użycie tej funkcji jest
niemożliwe.
*2 Jeœli radioodtwarzacz nie pozwala na wyœwietlenie
pewnych znaków, mogą występować błędy
w wyœwietlaniu.
Wybieranie numerów z książki
telefonicznej zapisanej w urządzeniu
1 Obracając pokrętło sterujące, wyświetl napis
„Phonebook”, po czym naciśnij przycisk
wyboru.
2 Wybierz pierwszą literę z listy inicjałów.
3 Wybierz nazwę / nazwisko z listy nazw.
4 Wybierz numer telefonu z listy numerów.
5 Wybierz wariant „Call”.
Wybieranie numerów z historii
połączeń
1 Obracając pokrętło sterujące, wyświetl napis
„Recent Call”, po czym naciśnij przycisk
wyboru.
2 Wybierz nazwę / nazwisko i numer telefonu
z historii połączeń.
3 Wybierz wariant „Call”.
Uwaga
Numery można wybierać tylko z historii połączeń
radioodtwarzacza
Telefonowanie przez wprowadzenie
numeru telefonu
1 Obracając pokrętło sterujące, wyświetl napis
„Dial”, po czym naciśnij przycisk wyboru.
2 Wprowadź żądany numer przyciskami
numerycznymi, pokrętłem sterującym lub
pilotem-kartą.
3 Wybierz wariant „Yes”.
Wybieranie numerów z pamięci
numerów
Najpierw trzeba przypisać numer telefonu do
pamięci numeru (strona 31).
1 Naciśnij przycisk (1) - (6) przy wybranym
źródle „Bluetooth Phone”.
2 Wybierz wariant „Yes”.
Programowanie głoœnoœci dzwonka
i głosu osoby telefonującej
Można zaprogramować głośność dzwonka
i głosu osoby telefonującej.
Regulowanie głośności dzwonka:
Obracaj pokrętło sterujące, gdy dzwoni
dzwonek. Pojawi się napis „Ring Volume”,
a głośność dzwonka zostanie zaprogramowana.
Regulowanie głośności głosu osoby
telefonującej:
Obracaj pokrętło sterujące przy wybranym
źródle „Bluetooth Phone”. Pojawi się napis „Talk
Volume”, a głośność głosu osoby telefonującej
zostanie zaprogramowana.
Wysyłanie tonów DTMF (Dual Tone
Multiple Frequency)
Można wysyłać tony DTMF.
Aby wysyłać tony DTMF, podczas połączenia
naciskaj żądane przyciski numeryczne (0 – 9,
lub ) na pilocie-karcie.
Kończenie połączenia
Ponownie naciśnij przycisk
(trybu
głośnomówiącego) lub naciśnij przycisk (OFF).
Uwaga
Zakończenie połączenia nie powoduje zakończenia
połączenia Bluetooth.
Regulacja wzmocnienia mikrofonu
Do wyboru są różne poziomy głośności („–2”,
„–1”, „0”, „+1”, „+2”) pozwalające na dobór
głośności do potrzeb rozmówcy.
Wskazówka
Przy włączonej opcji „Auto Answer” połączenie jest
odbierane automatycznie, po zadanym czasie (strona
23).
W celu wprowadzenia symbolu „+” przytrzymaj
wciśnięty przycisk 0 na pilocie-karcie.
28
MEX-BT5700U
4-138-929-PL (1)
C:\413892921MEXBT5700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 29 Thursday, April 16, 2009 5:02 PM
Odbieranie połączeń
Kiedy dzwoni telefon, dźwięk dzwonka dobiega
z głośników samochodu.
1
Kiedy dzwoni dzwonek, naciœnij
przycisk
(trybu głoœnomówiącego).
Rozpocznie się połączenie.
Uwaga
Wewnętrzny mikrofon radioodtwarzacza znajduje się
z tyłu panelu czołowego (strona 10). Nie zasłaniać
mikrofonu taœmą itp.
Odrzucanie połączenia
Naciśnij przycisk (OFF).
Przekazywanie połączeń
Chcąc włączyć lub wyłączyć żądane urządzenie
(radioodtwarzacz / telefon komórkowy), można
wykonać poniższą czynność.
1
Naciœnij przycisk (MODE) lub użyj
telefonu komórkowego.
Szczegółów dotyczących obsługi telefonu należy
szukać w jego instrukcji obsługi.
Uwaga
W zależnoœci od telefonu komórkowego, próba
przekazania połączenia może spowodować
wyłączenie trybu głoœnomówiącego.
Użycie książki telefonicznej
telefonu komórkowego
— Phonebook Access
Radioodtwarzacz pozwala na dostęp do książki
telefonicznej telefonu komórkowego.
Dostępność tej funkcji zależy od telefonu
komórkowego.
Uwaga o profilu PBAP
Wymagana jest obsługa profilu PBAP przez telefon
komórkowy, tylko połączenie w trybie
głoœnomówiącym.
1
Naciskaj przycisk (SOURCE), aż
pojawi się napis „Bluetooth Phone”.
2
Naciœnij przycisk
(LIST/BROWSE).
Pojawi się menu Phonebook Access.
3
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się żądany parametr z menu, po czym
naciœnij przycisk wyboru.
W zależności od ustawienia, ponowne
obracanie pokrętła sterującego umożliwia
wybór innych ustawień.
Menu Phonebook Access
Access To
Umożliwia wybór książki telefonicznej
w telefonie komórkowym: „Local” lub „SIM”.
– „Local”: dostęp do książki telefonicznej
w pamięci telefonu komórkowego.
– „SIM”: dostęp do książki telefonicznej na
karcie SIM.
PB Browse
Umożliwia przeglądanie książki telefonicznej
w telefonie komórkowym w celu nawiązania
połączenia.
PB Download*
Umożliwia wczytywanie książki telefonicznej
z telefonu komórkowego (strona 30).
* Po włączeniu funkcji „Security” pojawia się
komunikat „Security Code”, a użycie tej funkcji jest
niemożliwe.
Uwaga
Telefon komórkowy powinien pozostawać w trybie
gotowoœci.
Wybieranie numerów z książki
telefonicznej zapisanej w telefonie
komórkowym
1 Obracając pokrętło sterujące, wyświetl napis
„PB Browse”, po czym naciśnij przycisk
wyboru.
2 Wybierz pierwszą literę z listy inicjałów.
3 Wybierz nazwę / nazwisko z listy nazw.
4 Wybierz numer telefonu z listy numerów.
5 Wybierz wariant „Yes”.
Użycie książki telefonicznej
Uwagi o danych z książki telefonicznej
• Wczytanej zawartoœci książki telefonicznej telefonu
komórkowego nie można zastąpić nowymi danymi.
Niektóre dane (nazwisko itp.) mogą ulec powieleniu.
• Uszkodzenie urządzenia może spowodować utratę
zawartoœci książki telefonicznej.
• Przed usunięciem urządzenia należy usunąć
zawartoœć książki telefonicznej przez wybór
polecenia „Initialize” (strona 32).
• W książce telefonicznej można zapisać maksymalnie
300 kontaktów. Przy próbie zapisu większej liczby
numerów pojawi się komunikat „Memory Full”.
29
MEX-BT5700U
4-138-929-PL (1)
C:\413892921MEXBT5700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 30 Thursday, April 16, 2009 5:02 PM
Wczytywanie książki telefonicznej za
pomocą menu Phonebook Access
Wymagana jest obsługa profilu PBAP przez
telefon komórkowy (tylko połączenie w trybie
głośnomówiącym).
1 Naciśnij przycisk
(LIST/BROWSE).
2 Obracając pokrętło sterujące, wyświetl napis
„PB Download”, po czym naciśnij przycisk
wyboru.
3 Pojaw się komunikat „Downloading...” .
4 Po zakończeniu wczytywania pojawi się napis
„Complete”.
Przesyłanie zawartoœci książki
telefonicznej z telefonu
komórkowego
1 Naciśnij przycisk
(trybu
głośnomówiącego).
2 Obracając pokrętło sterujące, wyświetl napis
„Receive PB”, po czym naciśnij przycisk
wyboru.
Pojawi się komunikat „Waiting...”.
3 Prześlij książkę telefoniczną, używając
odpowiednich funkcji telefonu komórkowego.
Podczas odbioru książki telefonicznej widać
komunikat „Data Receiving...”.
Po zakończeniu odbierania pojawi się napis
„Complete”.
Uwagi
• Przed odbieraniem danych z książki telefonicznej
należy odłączyć urządzenie audio.
• Aby przerwać przesyłanie zawartoœci książki
telefonicznej, trzeba użyć funkcji telefonu
komórkowego.
Zapisywanie numerów z historii
połączeń
1 Naciśnij przycisk
(trybu
głośnomówiącego).
2 Obracając pokrętło sterujące, wyświetl napis
„Recent Call”, po czym naciśnij przycisk
wyboru.
3 Wybierz nazwę / nazwisko i numer telefonu
z historii połączeń.
4 Wybierz wariant „Save to PB”.
5 Wprowadź nazwę.
Można wprowadzić do 40 znaków.
Wchodzenie do książki telefonicznej
Menu Phonebook Access:
Dostępność menu PB Access zależy od telefonu
komórkowego.
1 Naciśnij przycisk
(LIST/BROWSE).
2 Obracając pokrętło sterujące, wyświetl napis
„PB Browse”, po czym naciśnij przycisk
wyboru.
Podczas odczytu książki telefonicznej widać
komunikat „Listing...” .
Książka telefoniczna w radioodtwarzaczu:
1 Naciśnij przycisk
(trybu
głośnomówiącego).
2 Obracając pokrętło sterujące, wyświetl napis
„Phonebook”, po czym naciśnij przycisk
wyboru.
Zapisywanie pojedynczego numeru
za pomocą menu Phonebook Access
1
2
3
4
Wejdź do książki telefonicznej (strona 30).
Wybierz kontakt.
Wybierz wariant „Save to Phonebook”.
Wybierz wariant „Yes”.
Usuwanie z książki telefonicznej
radioodtwarzacza
Funkcję tę można wybrać tylko po wyświetleniu
menu CALL.
1
2
3
4
Wejdź do książki telefonicznej (strona 30).
Wskaż nazwę, którą chcesz usunąć.
Wybierz wariant „Delete Contact”.
Wybierz wariant „Yes”.
Aby skasować całą zawartość książki
telefonicznej, podczas wykonywania czynności 1
wybierz wariant „Delete All”. Po skasowaniu
sprawdź, czy cała zawartość książki została
prawidłowo skasowana.
Zmienianie nazwy w książce
telefonicznej
Funkcję tę można wybrać tylko po wyświetleniu
menu CALL.
1
2
3
4
Wejdź do książki telefonicznej (strona 30).
Wskaż nazwę, którą chcesz zmienić.
Wybierz wariant „Edit Name”.
Zmień nazwę.
Można wprowadzić do 40 znaków.
Wskazówka
Aby zmienić numer telefonu, należy dodać numer,
a następnie skasować poprzedni.
30
MEX-BT5700U
4-138-929-PL (1)
C:\413892921MEXBT5700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 31 Thursday, April 16, 2009 5:02 PM
Użycie pamięci numerów
Można przypisać numer z książki telefonicznej /
historii połączeń do pamięci numeru.
Programowanie w pamięci numeru
z książki telefonicznej
Funkcję tę można wybrać tylko po wyświetleniu
menu CALL.
1 Wejdź do książki telefonicznej (strona 30).
2 Wskaż numer telefonu, który chcesz zapisać,
po czym wybierz wariant „Preset Memory”.
3 Wybierz numer pamięci (P1 – P6), do której
chcesz przypisać numer.
Programowanie w pamięci numeru
z historii połączeń
1 Naciśnij przycisk
(trybu
głośnomówiącego).
2 Obracając pokrętło sterujące, wyświetl napis
„Recent Call”, po czym naciśnij przycisk
wyboru.
3 Wskaż nazwę lub numer telefonu, który
chcesz zapisać, po czym wybierz wariant
„Preset Memory”.
4 Wybierz numer pamięci (P1 – P6), do której
chcesz przypisać numer.
• Działanie funkcji wybierania głosowego zależy od
efektywnoœci funkcji rozpoznawania w telefonie
komórkowym. Szczegółów należy szukać na
stronach www pomocy technicznej.
• Nie używaj funkcji wybierania głosowego w telefonie
komórkowym podczas połączenia w trybie
głoœnomówiącym.
Wskazówki
• Znacznik głosowy należy wymówić w taki sam
sposób, jak przy jego zapisie w telefonie.
• Znacznik głosowy należy zapisać, siedząc
w samochodzie, przez radioodtwarzacz, przy
wybranym Ÿródle dŸwięku „Bluetooth Phone”.
Strumieniowa transmisja
muzyki
Słuchanie muzyki z urządzenia
audio
Radioodtwarzacz umożliwia słuchanie muzyki
z urządzenia audio zgodnego z profilem A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile)
technologii Bluetooth.
1
Połącz radioodtwarzacz
z urządzeniem audio Bluetooth (strona
27).
Podczas łączenia widać wskaźnik „ ”.
2
Zmniejsz głoœnoœć
w radioodtwarzaczu.
3
Naciskaj przycisk (SOURCE), aż
pojawi się napis „Bluetooth Audio”.
4
Włącz odtwarzanie w urządzeniu
audio.
5
Wyreguluj głoœnoœć
w radioodtwarzaczu.
Włączanie wybierania głosowego
Istnieje możliwość użycia funkcji wybierania
głosowego w telefonie komórkowym
podłączonym do tego urządzenia przez
wypowiedzenie znacznika głosowego
zapisanego w telefonie.
1
Naciskaj przycisk (SOURCE), aż
pojawi się napis „Bluetooth Phone”.
2
Wciœnij i przytrzymaj przycisk (trybu
głoœnomówiącego).
Telefon komórkowy przełączy się w tryb
wybierania głosowego.
3
Wypowiedz znacznik głosowy
zapisany w telefonie.
Po rozpoznaniu głosu zostanie nawiązane
połączenie.
Uwagi
• Najpierw należy sprawdzić, czy radioodtwarzacz jest
połączony z telefonem komórkowym.
• Najpierw należy zapisać w telefonie znacznik
głosowy.
• Kiedy telefon jest podłączony do radioodtwarzacza,
w pewnych przypadkach funkcja wybierania
głosowego może nie działać.
• Rozpoznanie dŸwięku mogą utrudniać hałasy, takie
jak dŸwięk pracy silnika. Aby poprawić odbiór,
należy używać tej funkcji przy możliwie niskim
poziomie hałasu.
Korygowanie poziomu głoœnoœci
Istnieje możliwość skompensowania różnicy
poziomu dźwięku między radioodtwarzaczem
a urządzeniem audio Bluetooth.
1 Włącz odtwarzanie w urządzeniu audio
Bluetooth i nastaw w nim umiarkowany
poziom głośności.
2 Nastaw w radioodtwarzaczu normalny poziom
głośności.
3 Naciśnij przycisk wyboru.
4 Obracając pokrętło sterujące, wyświetl napis
„Bluetooth Audio Level”, po czym naciśnij
przycisk wyboru.
5 Obracając pokrętło sterujące, wyreguluj
poziom głośności („+18dB” – „0dB” –
„–8dB”).
31
MEX-BT5700U
4-138-929-PL (1)
C:\413892921MEXBT5700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 32 Thursday, April 16, 2009 5:02 PM
Sterowanie urządzeniem audio
z radioodtwarzacza
Jeśli urządzenie audio jest zgodne z profilem
Bluetooth AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile), można korzystać z wymienionych pod
spodem funkcji. (Sposób postępowania zależy od
urządzenia audio.)
Aby
Naciœnij przycisk
Odtwarzać
(6) (PAUSE)*1 na
radioodtwarzaczu
Włączyć pauzę (6) (PAUSE)* na
radioodtwarzaczu
1
Inne ustawienia
Przywracanie fabrycznych
ustawień w menu ustawień
Bluetooth
Radioodtwarzacz pozwala na przywrócenie
fabrycznych ustawień wszystkich parametrów
związanych z funkcją Bluetooth.
1
Naciœnij przycisk (BT).
Pojawi się menu ustawień Bluetooth.
2
Obracając pokrętło sterujące,
wyœwietl napis „Initialize”, po czym
naciœnij przycisk wyboru.
Pojawi się ekran potwierdzenia.
3
Wybierz wariant „Yes”.
Podczas przywracania fabrycznych ustawień
funkcji Bluetooth widać komunikat
„Initializing...”.
Pomijać utwory (SEEK) –/+ (./>)
[jeden raz na każdy utwór]
Przejść w tył / (SEEK) –/+ (./>)
w przód utworu i przytrzymaj go
Włączyć tryb (1) (REP) na
radioodtwarzaczu*2
odtwarzania
wielokrotnego
Włączyć tryb (2) (SHUF) na
radioodtwarzaczu*2
odtwarzania
w przypadkowej kolejności
Pomijać
albumy
Uwaga
Przed usunięciem urządzenia należy usunąć
zawartoœć książki telefonicznej przez wybór polecenia
„Initialize”.
(3)/(4) (ALBUM –/+)
*1 W zależnoœci od urządzenia konieczne może być
dwukrotne naciœnięcie.
*2 Naciskaj przycisk, aż pojawi się żądane ustawienie.
Do obsługi innych funkcji należy używać
urządzenia audio.
Uwagi
• Radioodtwarzacz nie wyœwietla tytułu, numeru
utworu, czasu, stanu odtwarzania i tym podobnych
informacji z niektórych podłączonych urządzeń.
Informacje są wyœwietlane tylko przy odtwarzaniu
w trybie Bluetooth Audio.
• Zmiana Ÿródła dŸwięku w radioodtwarzaczu nie
wstrzymuje odtwarzania w urządzeniu audio.
Wskazówka
Telefon komórkowy zgodny z profilem A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile) można
podłączyć jako urządzenie audio i słuchać muzyki.
32
MEX-BT5700U
4-138-929-PL (1)
C:\413892921MEXBT5700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 33 Thursday, April 16, 2009 5:02 PM
Inne funkcje
Zmienianie ustawieñ dŸwiêku
Regulacja parametrów dŸwięku
1
2
Naciœnij przycisk wyboru.
3
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
żądane ustawienie, po czym naciœnij
przycisk wyboru.
4
Naciœnij przycisk
(BACK).
Wybieranie ustawień jest zakończone,
a wyświetlacz powraca do normalnego trybu
odtwarzania / odbioru.
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się żądany parametr z menu, po czym
naciœnij przycisk wyboru.
W zależności od ustawienia, ponowne
obracanie pokrętła sterującego umożliwia
wybór innych ustawień.
Można zmienić ustawienia następujących
parametrów:
EQ3 Parametric Preset
Wybieranie jednej z 7 krzywych korekty
dźwięku.
EQ3 Parametric Tune*1
Własne ustawienia korektora.
Subwoofer Tune & LPF
Phase
Wybieranie fazy (działa tylko przy włączonym
filtrze LPF): „Normal” (normalna), „Reverse”
(odwrotna).
FREQ
Wybieranie częstotliwości odcięcia subwoofera:
„80Hz”, „100Hz”, „120Hz”, „140Hz”,
„160Hz”, „OFF” (wył.).
Level
Regulacja poziomu dźwięku w subwooferze:
„+10dB” – „0dB” – „–10dB”.
(Przy minimalnym ustawieniu pojawia się
wskazanie „– ∞”.)
HPF & Speaker Select
Speaker
Wybieranie głośników: „All” (wszystkie),
„Front” (przednie) lub „Rear” (tylne).
FREQ
Wybieranie częstotliwości odcięcia: „OFF”
(wył.), „80Hz”, „100Hz”, „120Hz”, „140Hz”,
„160Hz”.
DSO (dynamiczny aranżer sceny dźwiękowej)
Umożliwia uzyskanie bardziej wyrazistego pola
brzmieniowego.
Do wyboru są ustawienia „1”, „2”, „3” i „off”
(wył.). Im większa liczba, tym silniejszy efekt.
Fader & Balance
Fader
Regulacja względnego poziomu: „Front:15”
(przód) – „Center” (środek) – „Rear:15” (tył).
Balance
Regulacja balansu dźwięku: „Right:15” (prawo)
– „Center” (środek) – „Left:15” (lewo).
AUX Level*2
Regulacja poziomu dźwięku z każdego
z podłączonych urządzeń dodatkowych:
„+18 dB” – „0 dB” – „–8 dB”.
To ustawienie eliminuje konieczność
korygowania głośności przy zmianie źródła
dźwięku.
Bluetooth Audio Level*3
Regulacja poziomu dźwięku z każdego
z podłączonych urządzeń audio Bluetooth:
„+18dB” – „0dB” – „–8dB”.
To ustawienie eliminuje konieczność
korygowania głośności przy zmianie źródła
dźwięku.
*1 Ukryte, gdy parametr „EQ3 Parametric Preset” jest
ustawiony na „off”.
*2 Kiedy jest wybrane Ÿródło AUX.
*3 Kiedy jest udostępnione Ÿródło Bluetooth Audio.
Regulacja krzywej korekty
— EQ3 Parametric Tune
Po wybraniu trybu korekty „Custom” można
wybrać własne ustawienia korektora.
Wybierz ustawienie „Custom” parametru „EQ3
Parametric Preset”.
1
Wybierz Ÿródło dŸwięku, po czym
naciœnij przycisk wyboru.
2
Obracając pokrętło sterujące,
wyœwietl napis „EQ3 Parametric
Tune”, po czym naciœnij pokrętło.
3
Skoryguj krzywą korekty.
Można regulować środkową częstotliwość
korektora, poziom dźwięku i szerokość
pasma w trzech zakresach „Low” (tony
niskie), „Mid” (tony średnie) i „Hi” (tony
wysokie).
1 Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się żądany parametr z menu, po czym
naciśnij przycisk wyboru.
2 Obracając pokrętło sterujące, wybierz
żądane ustawienie, po czym naciśnij
przycisk wyboru.
W poszczególnych zakresach można
regulować następujące częstotliwości:
Tony niskie: 60 Hz lub 100 Hz
Tony średnie: 500 Hz lub 1,0 kHz
33
MEX-BT5700U
4-138-929-PL (1)
C:\413892921MEXBT5700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 34 Thursday, April 16, 2009 5:02 PM
Tony wysokie: 10,0 kHz lub 12,5 kHz
60Hz 100Hz
LOW
500Hz 1.0kHz
10.0kHz 12.5kHz
MID
HI
Zakres regulacji poziomu dźwięku:
„+10 dB” – „0 dB” – „–10 dB”.
Zmienianie ustawieñ
radioodtwarzacza — SET
1
Wciœnij i przytrzymaj przycisk wyboru.
Pojawi się ekran ustawień.
2
Obracaj pokrętło sterujące, aż pojawi
się żądany parametr z menu, po czym
naciœnij przycisk wyboru.
3
Obracając pokrętło sterujące, wybierz
żądane ustawienie, po czym naciœnij
przycisk wyboru.
Wybieranie ustawienia jest zakończone.
4
Naciœnij przycisk
(BACK).
Wyświetlacz powróci do normalnego trybu
odtwarzania / odbioru.
+10dB
0dB
-10dB
Dostępne ustawienia „Q” w każdym
paśmie:
Tonu niskie: „0.5”, „1.0”, „1.5” lub „2.0”
Tony średnie: „0.75”, „1.0”, „1.25” lub „1.5”
Tony wysokie: „0.75” i „1.25”
Uwagi
• Wyœwietlane warianty zależą od wybranego Ÿródła
dŸwięku i ustawień.
• Ekranu ustawień nie można wyœwietlić przy
wybranym Ÿródle „Bluetooth Phone”.
Można zmienić ustawienia następujących
parametrów (szczegóły podano na wskazanych
stronach).
Setup (ustawienia)
Parametr „Q” określa szerokość pasma
regulowanych częstotliwości.
dB
Q=1.0 1.5 2.0
2.0
1.5
1.0
Hz
Powtarzając czynności 1 do 2, wyreguluj
ustawienia pozostałych pasm częstotliwości.
4
Dwa razy naciœnij przycisk
(BACK).
Wybieranie ustawień jest zakończone,
a wyświetlacz powraca do normalnego trybu
odtwarzania / odbioru.
Aby przywrócić fabrycznie zaprogramowaną
krzywą korekty, podczas wykonywania
czynności 3 wybierz kolejno warianty
„Initialize” i „Yes”.
Wskazówka
Dostępne są także inne krzywe korekty.
Clock Adjust (nastawianie zegara) (strona 8)
CT (czas zegarowy) (strona 16, 17)
Beep (sygnalizacja dźwiękowa)
Włączanie lub wyłączanie sygnalizacji
dźwiękowej: „on” (wł.), „off” (wył.).
RM (pilot-joystick)
Zmienianie kierunku pracy pokręteł na
pilocie-joysticku.
– „NORM”: fabryczne kierunki pracy pilota.
– „REV”: gdy pilot ma być zamontowany na
prawo od kolumny kierownicy.
AUX Audio*1
Włączanie lub wyłączanie wyświetlania źródła
AUX: „on” (wł.), „off” (wył.) (strona 35).
Auto Off (automatyczne wyłączanie)
Automatyczne, całkowite wyłączanie
radioodtwarzacza po upływie zadanego czasu
od jego wyłączenia: „NO” (nie), „30sec”
(sekund), „30min” (minut), „60min” (minut).
34
MEX-BT5700U
4-138-929-PL (1)
C:\413892921MEXBT5700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 35 Thursday, April 16, 2009 5:02 PM
Display
Demo (tryb pokazu)
Włączanie lub wyłączanie trybu
demonstracyjnego: „on” (wł.), „off” (wył.).
Image (obraz)
Wybieranie wyświetlania różnych obrazów.
– „Movie”: wyświetlanie filmu.
– „SA 1 – 3, All”: wyświetlanie analizatora
widma.
– „Wall.P 1 – 3, All”: wyświetlanie tapety.
– „off”: obrazy nie są wyświetlane.
– „All”: wyświetlanie wszystkich obrazów.
Information (informacje)
Określa, czy mają się pojawiać różne informacje
zależne od źródła dźwięku: „on” (wł.), „off”
(wł.).
Dimmer (jasność wyświetlacza)
Zmienianie jasności wyświetlacza.
– „Auto”: jasność wyświetlacza zmniejsza się
automatycznie po włączeniu świateł. (Tylko
wówczas, gdy jest podłączony przewód
sterowania oświetleniem.)
– „on”: jasność wyświetlacza jest stale
zmniejszona.
– „off”: wyświetlacz ma normalną jasność.
Auto Scroll (automatyczne przesuwanie się
napisów)
Automatyczne przesuwanie się długich
napisów: „on” (wł.), „off” (wył.).
Play Mode
Local (tryb wyszukiwania lokalnego)
– „on”: nastawianie tylko stacji o dość silnym
sygnale.
– „off”: nastawianie wszystkich stacji.
Mono*2 (tryb monofoniczny)
Wybieranie trybu monofonicznego w celu
poprawy jakości odbioru w paśmie UKF: „on”
(wł.), „off” (wył.).
Regional*2 (odbiór stacji regionalnej) (strona
17)
Zappin Time*3 (czas dla funkcji Zappin)
Określanie długości fragmentu odtwarzanego
przez funkcję ZAPPIN.
– „1” (około 6 sekund), „2” (około 9 sekund),
„3” (około 30 sekund).
BTM (strona 15)
Pos³ugiwanie siê oferowanymi
oddzielnie urz¹dzeniami
Dodatkowe urządzenie audio
Gniazdo wejścia AUX (mini jack stereo)
umożliwia podłączenie oferowanego oddzielnie
przenośnego urządzenia audio. Później można
wybrać odpowiednie źródło i słuchać dźwięku
z podłączonego urządzenia przez głośniki
samochodu. Istnieje możliwość skompensowania
różnicy poziomu dźwięku między
radioodtwarzaczem a przenośnym urządzeniem
audio.
Podłączanie przenoœnego
urządzenia
1 Wyłącz urządzenie przenośne.
2 Zmniejsz głośność w radioodtwarzaczu.
3 Podłącz urządzenie do radioodtwarzacza.
AUX
Przewód połączeniowy*
(wyposażenie dodatkowe)
* Użyj przewodu z prostym wtykiem.
*1 Kiedy urządzenie jest wyłączone.
*2 Kiedy odbierana jest stacja UKF.
*3 Kiedy jest wybrane Ÿródło CD / USB.
35
MEX-BT5700U
4-138-929-PL (1)
C:\413892921MEXBT5700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 36 Thursday, April 16, 2009 5:02 PM
Korygowanie poziomu głoœnoœci
Przed rozpoczęciem odtwarzania należy
skorygować głośność w każdym z podłączanych
urządzeń.
Odtwarzanie wielokrotne
i w przypadkowej kolejnoœci
1 Podczas odtwarzania naciskaj przycisk (1)
(REP) lub (2) (SHUF), aż na wyświetlaczu
pojawi się żądane ustawienie.
1 Zmniejsz głośność w radioodtwarzaczu.
2 Naciskaj przycisk (SOURCE), aż pojawi się
napis „AUX”.
3 Włącz odtwarzanie w przenośnym urządzeniu
audio i nastaw w nim umiarkowany poziom
głośności.
4 Nastaw w radioodtwarzaczu normalny poziom
głośności.
5 Skoryguj poziom głośności (strona 33).
Repeat Disc
płytę w trybie z powtarzaniem
Shuffle
Changer
utwory ze zmieniacza
w przypadkowej kolejności
Zmieniacz płyt CD
Pilot-joystick RM-X4S
Wybieranie zmieniacza
Naklejanie etykiety
1 Naciskaj przycisk (SOURCE), aż pojawi się
napis „CD”.
2 Naciskając przycisk (MODE), wyświetl
symbol żądanego zmieniacza.
Wybierz
Aby odtwarzać
Aby przywrócić normalny tryb odtwarzania,
wybierz ustawienie „Repeat off” albo „Shuffle
off”.
Najpierw należy nakleić właściwą etykietę, która
zależy od miejsca montażu pilota.
Numer jednostki
SEL
MODE
DSPL
DSPL
MODE
SEL
Rozmieszczenie elementów
Odpowiednie przyciski na pilocie-joysticku
pełnią te same funkcje, co przyciski na
radioodtwarzaczu.
ATT
Rozpocznie się odtwarzanie.
Pomijanie albumów i płyt
1 Podczas odtwarzania naciskaj przycisk (3)/
(4) (ALBUM –/+).
Wykonaj następującą
Aby pominąć /
czynnoœć przyciskiem (3)/
pomijać
(4) (ALBUM –/+)
album
Przytrzymaj na chwilę przycisk
i puść go.
kolejno albumy Zacznij naciskać przycisk
w ciągu 2 sekund od puszczenia
go.
36
płyty
Naciskaj przycisk.
kolejno płyty
W ciągu 2 sekund ponownie
naciśnij przycisk i przytrzymaj
go.
SEL
PRESET/
DISC
MODE
SOURCE
OFF
Numer płyty
DSPL
VOL
SEEK/AMS
OFF
Pilot-joystick zawiera następujące elementy
sterujące, których używa się inaczej niż
elementów na radioodtwarzaczu:
• Przycisk ATT (wyciszania)
Służy do wyciszania dźwięku. Aby wyłączyć tę
funkcję, ponownie naciśnij przycisk.
• Pokrętło PRESET/DISC
CD/USB: działa tak jak przyciski (3)/(4)
(ALBUM –/+) na radioodtwarzaczu (należy
wcisnąć i obracać pokrętło).
Radio: nastawianie zaprogramowanych stacji
(należy wcisnąć i obracać pokrętło).
• Regulator VOL
Działa tak jak pokrętło sterujące na
radioodtwarzaczu (należy obracać regulator).
MEX-BT5700U
4-138-929-PL (1)
C:\413892921MEXBT5700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 37 Thursday, April 16, 2009 5:02 PM
• Pokrętło SEEK/AMS
Działa jak przycisk (SEEK) +/– na
radioodtwarzaczu (należy obracać lub wcisnąć
i obracać pokrętło).
• Przycisk DSPL
Służy do zmieniania wyświetlanej zawartości.
Zmienianie kierunku pracy
Kierunek pracy jest fabrycznie nastawiony
w pokazany niżej sposób.
Informacje dodatkowe
Zalecenia eksploatacyjne
• Jeśli samochód stał zaparkowany i bezpośrednio
świeciło na niego słońce, przed użyciem
urządzenia należy je ostudzić.
• Antena sterowana siłownikiem będzie się
wysuwała automatycznie.
Skraplanie pary wodnej
Zwiększanie
Zmniejszanie
Jeśli pilot-joystick będzie zamontowany na
prawo od kolumny kierownicy, można odwrócić
kierunek pracy.
1 Przytrzymując wciśnięty regulator VOL,
naciśnij i przytrzymaj przycisk (SEL).
W razie skroplenia się w urządzeniu pary wodnej
należy wyjąć płytę i odczekać mniej więcej godzinę
na wyschnięcie urządzenia; w przeciwnym razie nie
będzie ono działało właściwie.
Aby zachować wysoką jakoœć
dŸwięku
Chronić urządzenie i płyty przed zachlapaniem.
Uwagi o płytach
• Nie narażać płyt na bezpośrednie promieniowanie
słoneczne ani oddziaływanie źródeł ciepła, takich
jak przewody z gorącym powietrzem. Nigdy nie
zostawiać ich w samochodzie zaparkowanym
w pełnym słońcu.
• Przed odtwarzaniem należy
przetrzeć ściereczką do
czyszczenia, od środka na
zewnątrz. Nie używać
rozpuszczalników, takich jak
benzyna czy rozcieńczalnik ani
dostępnych w handlu środków
czyszczących.
• Urządzenie jest przystosowane
do odtwarzania płyt zgodnych ze standardem
płyty kompaktowej (CD). Płyty DualDisc
i niektóre płyty muzyczne kodowane
z wykorzystaniem technologii ochrony przed
kopiowaniem nie są zgodne ze standardem płyty
kompaktowej (CD) i dlatego urządzenie może nie
odtwarzać takich płyt.
• Płyty, których nie można odtwarzać
– Płyty z naklejonymi etykietkami albo
naklejkami. Próba odtworzenia takiej płyty grozi
awarią urządzenia lub zniszczeniem płyty.
– Płyty o specjalnych kształtach (serca, kwadratu,
gwiazdy itp.). Próba odtworzenia takiej płyty
grozi awarią urządzenia.
– Płyty o średnicy 8 cm
Uwagi o płytach CD-R / CD-RW
• Wartości maksymalne: (tylko CD-R / CD-RW)
– foldery (albumy): 150 (łącznie z folderem
głównym)
– pliki (utwory) i foldery: 300 (jeśli nazwa folderu
/ pliku składa się z wielu znaków, liczba ta może
być mniejsza od 300)
– maksymalna liczba wyświetlanych znaków
w nazwie folderu / pliku: 32 (Joliet) / 64
(Romeo)
37
MEX-BT5700U
4-138-929-PL (1)
C:\413892921MEXBT5700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 38 Thursday, April 16, 2009 5:02 PM
• Jeśli płyta zawierająca wiele sesji rozpoczyna się
sesją CD-DA, zostanie rozpoznana jako płyta
CD-DA, a inne sesje nie będą odtwarzane.
• Płyty, których nie można odtwarzać
– CD-R / CD-RW o niskiej jakości nagrania.
– CD-R / CD-RW nagrane w nieobsługiwanym
urządzeniu nagrywającym.
– niewłaściwie sfinalizowane płyty CD-R /
CD-RW.
– CD-R/CD-RW inne niż nagrane w formacie
muzycznej płyty CD lub w formacie MP3
zgodnym z ISO9660 poziom 1 / poziom 2, Joliet
/ Romeo lub wielosesyjnym.
Kolejnoœć odtwarzania plików MP3
/ WMA / AAC
MP3 / WMA /
AAC
Folder
(album)
Plik (utwór)
MP3 / WMA /
AAC
Informacja o iPodzie
• Możliwe jest podłączenie wymienionych poniżej
modeli iPodów.
Przed użyciem należy zaktualizować
oprogramowanie iPoda do najnowszej wersji.
– iPod touch
– iPod classic
– iPod z funkcją wideo*
– iPod nano (3. generacja)
– iPod nano (2. generacja)
– iPod nano (1. generacja)*
– iPhone i iPhone 3G
* W przypadku podłączenia iPoda nano (1. generacji)
lub iPoda z funkcją wideo nie można używać funkcji
obsługi przez pasażera.
• Symbol „Made for iPod” oznacza urządzenia
elektroniczne przeznaczone specjalnie do łączenia
z iPodem i sprawdzone pod kątem zgodności ze
standardami działania firmy Apple.
• Symbol „Works for iPhone” oznacza urządzenia
elektroniczne przeznaczone specjalnie do łączenia
z iPhonem i sprawdzone pod kątem zgodności ze
standardami działania firmy Apple.
• Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za
działanie tego urządzenia ani jego zgodność ze
standardami bezpieczeństwa i innymi standardami
wymaganymi przez prawo.
38
Informacja o funkcji Bluetooth
Co to jest technologia Bluetooth?
• Bluetooth jest technologią bezprzewodową
o małym zasięgu umożliwiającą bezprzewodowe
przesyłanie danych między urządzeniami
cyfrowymi, takimi jak telefon komórkowy
i zestaw słuchawkowy. Zasięg łączności
bezprzewodowej Bluetooth wynosi mniej więcej
10 m. Najczęściej łączy się dwa urządzenia, ale
istnieją urządzenia, które można łączyć z wieloma
urządzeniami.
• Technologia bezprzewodowa Bluetooth nie
wymaga używania przewodów ani odpowiedniego
ustawiania urządzeń względem siebie, jak
w technologii podczerwonej. Podłączane
urządzenie może się więc znajdować w torbie albo
w kieszeni.
• Technologia Bluetooth jest międzynarodowym
standardem uznawanym i wykorzystywanym
przez miliony firm z całego świata.
Łącznoœć przez interfejs Bluetooth
• Zasięg łączności bezprzewodowej Bluetooth
wynosi mniej więcej 10 m.
Maksymalny zasięg zależy od obecności
przeszkód (osób, metalu, ścian) i pól
elektromagnetycznych.
• Na jakość łączności Bluetooth mogą wpływać
następujące czynniki:
– obecność przeszkód (osób, metalu, ścian)
między radioodtwarzaczem a urządzeniem
Bluetooth,
– znajdujące się w pobliżu urządzenie
wykorzystujące częstotliwość 2,4 GHz: element
bezprzewodowej sieci LAN, telefon
bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa itp.
• Urządzenia Bluetooth i bezprzewodowe sieci
LAN (IEEE802.11b/g) wykorzystują to samo
pasmo częstotliwości. Użycie radioodtwarzacza
w pobliżu bezprzewodowej sieci LAN może
prowadzić do zakłóceń w mikrofalach,
a w efekcie do pogorszenia szybkości transmisji,
powstawania zakłóceń lub problemów
z połączeniem. W takim przypadku należy:
– używać radioodtwarzacza co najmniej 10 m od
elementów bezprzewodowej sieci LAN,
– jeśli radioodtwarzacz pracuje w odległości
mniejszej niż 10 m od elementów
bezprzewodowej sieci LAN, należy wyłączyć
sieć bezprzewodową,
– zainstalować radioodtwarzacz i urządzenie
Bluetooth możliwie blisko siebie.
• Mikrofale emitowane przez urządzenie Bluetooth
mogą zakłócać pracę elektronicznych urządzeń
medycznych. Ze względu na ryzyko wypadku,
zaleca się wyłączenie radioodtwarzacza i innych
urządzeń Bluetooth w następujących miejscach:
– w miejscach występowania gazów palnych,
szpitalach, pociągach, samolotach i na stacjach
paliw;
– w pobliżu drzwi automatycznych i alarmów
pożarowych.
MEX-BT5700U
4-138-929-PL (1)
C:\413892921MEXBT5700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 39 Thursday, April 16, 2009 5:02 PM
• Radioodtwarzacz wykorzystuje zabezpieczenia
standardu Bluetooth, które służą zapewnieniu
bezpieczeństwa połączenia bezprzewodowego
Bluetooth. Mimo to, w pewnych warunkach nie
można uzyskać wystarczającego poziomu
bezpieczeństwa. Korzystając z bezprzewodowej
łączności Bluetooth, należy zachować ostrożność.
• Sony nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
ujawnienie informacji wynikłe z transmisji
Bluetooth.
• Nie można zagwarantować połączenia z każdym
urządzeniem Bluetooth.
– Urządzenie z funkcją Bluetooth musi być
zgodne ze standardem Bluetooth zdefiniowanym
przez Bluetooth SIG. Ponadto urządzenie musi
zostać uwierzytelnione.
– Nawet jeśli podłączane urządzenie jest zgodne
ze wspomnianym standardem Bluetooth,
niektóre urządzenia nie dają się podłączyć albo
działają niewłaściwie. Zależy to od funkcji
i parametrów technicznych urządzenia.
– W zależności od urządzenia i środowiska
transmisyjnego, podczas rozmów w trybie
głośnomówiącym mogą występować zakłócenia.
• W zależności od urządzenia i środowiska
transmisyjnego rozpoczęcie transmisji może
nastąpić z pewnym opóźnieniem.
Inne
• Zależnie od jakości sygnału radiowego i miejsca
pracy urządzenia, funkcja podłączania telefonu
komórkowego przez interfejs Bluetooth może nie
działać.
• Jeśli korzystanie z urządzenia Bluetooth powoduje
uczucie dyskomfortu, należy natychmiast
zaprzestać jego używania. W przypadku
powtarzających się problemów prosimy o kontakt
z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony.
W przypadku pytań lub problemów związanych
z urządzeniem, a nie omówionych w tej instrukcji,
prosimy o skontaktowanie się z najbliższym
autoryzowanym sklepem Sony.
Uwagi o baterii litowej
• Przechowywać baterię litową w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W razie połknięcia baterii
bezzwłocznie porozumieć się z lekarzem.
• Aby zapewnić dobry styk, należy wytrzeć baterię
suchą œciereczką.
• Instalując baterię, zwrócić uwagę na właœciwe
ułożenie biegunów.
• Ze względu na ryzyko zwarcia, nie chwytać baterii
metalowymi szczypcami.
OSTRZEŻENIE
Niewłaściwie użytkowana bateria może
wybuchnąć. Nie ładować, nie rozbierać
ani nie palić baterii.
Wymiana
bezpiecznika
Wymieniając bezpiecznik,
należy użyć zamiennika
o prądzie znamionowym
identycznym z prądem
podanym na poprzednim
bezpieczniku. Jeśli bezpiecznik
przepali się, należy go
wymienić po sprawdzeniu
Bezpiecznik (10 A)
podłączenia zasilania. Jeśli
nowo wymieniony bezpiecznik
również się przepali, może to oznaczać wewnętrzne
uszkodzenie. Należy się wtedy skontaktować
z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Czyszczenie złączy
Urządzenie może nie działać właściwie, jeśli nie są
czyste złącza między nim a panelem czołowym.
Aby temu zapobiec, zdejmij panel czołowy (strona
8) i wyczyść złącza bawełnianą watką. Nie naciskaj
złączy za mocno, gdyż grozi to ich uszkodzeniem.
Konserwacja
Wymiana baterii litowej
w pilocie-karcie
W normalnych warunkach bateria wystarcza na
mniej więcej rok. (Trwałość baterii może się okazać
mniejsza w zależności od warunków pracy.)
Kiedy bateria jest bliska wyładowania, zmniejsza
się zasięg pilota-karty. Należy wtedy wymienić
baterię na nową baterię litową CR2025. Użycie
innej baterii grozi pożarem lub wybuchem.
Radioodtwarzacz
Tył panelu
czołowego
Uwagi
• Dla bezpieczeństwa, przed czyszczeniem złączy
należy wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
• Nigdy nie należy dotykać złączy bezpoœrednio
palcami ani żadnymi metalowymi przedmiotami.
Stroną + do góry
c
39
MEX-BT5700U
4-138-929-PL (1)
C:\413892921MEXBT5700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 40 Thursday, April 16, 2009 5:02 PM
Demonta¿ urz¹dzenia
1
Dane techniczne
Zdejmij kołnierz ochronny.
Sekcja odtwarzacza CD
1 Zdejmij panel czołowy (strona 8).
Odstęp sygnału od szumu: 120 dB
Pasmo przenoszenia: 10 – 20 000 Hz
Kołysanie i drżenie:
Poniżej dającego się zmierzyć poziomu
2 Chwyć za oba brzegi kołnierza
ochronnego i wyciągnij kołnierz.
Sekcja tunera
UKF (FM)
Zakres częstotliwości: 87,5 – 108,0 MHz
Gniazdo anteny:
Gniazdo anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia: 150 kHz
Czułość użyteczna: 10 dBf
Selektywność: 75 dB przy 400 kHz
Odstęp sygnału od szumu: 70 dB (mono)
Separacja: 40 dB przy 1 kHz
Pasmo przenoszenia: 20 – 15 000 Hz
x
ŒR/DŁ (MW/LW)
2
Wymontuj urządzenie.
Zakres częstotliwości:
ŚR (MW): 531 – 1 602 kHz
DŁ (LW): 153 – 279 kHz
Gniazdo anteny:
Gniazdo anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia: 25 kHz
Czułość: ŚR (MW): 26 µV, DŁ (LW): 45 µV
1 Wsuń oba kluczyki odblokowujące aż do
ich zablokowania.
Sekcja odtwarzacza USB
Haczykiem do
wewnątrz.
2 Pociągnij za oba kluczyki, aby obluzować
urządzenie.
3 Wysuń urządzenie z kieszeni montażowej.
Interfejs: USB (full speed)
Maksymalny prąd: 500 mA
Łącznoœć bezprzewodowa
System łączności:
Wersja 2.0 standardu Bluetooth + EDR
Poziom wyjściowy:
Bluetooth Standard Power Class 2 (maks.
+4 dBm)
Maks. zasięg łączności:
Około 10 m w linii wzroku*1
Pasmo częstotliwości:
Pasmo 2,4 GHz (2,4000 – 2,4835 GHz)
System modulacji: FHSS
Obsługiwane profile Bluetooth*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.3
HFP (Handsfree Profile) 1.5
PBAP (Phone Book Access Profile)
OPP (Object Push Profile)
*1 Faktyczny zasięg zależy od takich czynników jak
obecnoœć przeszkód między urządzeniami, pól
magnetycznych wokół kuchenki mikrofalowej,
ładunków statycznych, czułoœci odbioru,
wydajnoœci anteny, systemu operacyjnego,
oprogramowania itp.
*2 Profile standardu Bluetooth okreœlają cel
połączenia Bluetooth między urządzeniami.
Sekcja wzmacniacza mocy
40
Wyjścia: wyjścia głośnikowe (połączenia trwałe)
Impedancja głośników: 4 – 8 omów
Maksymalna moc wyjściowa:
52 W × 4 (przy 4 omach)
MEX-BT5700U
4-138-929-PL (1)
C:\413892921MEXBT5700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 41 Thursday, April 16, 2009 5:02 PM
Ogólne
Wyjścia:
Wyjścia audio (przód / tył)
Wyjście na subwoofer (monofoniczne)
Złącze sterowania przekaźnikiem siłownika
antenowego
Złącze sterowania wzmacniaczem mocy
Wejścia:
Wejściowe złącze pilota
Gniazdo antenowe
Złącze sterowania wyciszaniem dźwięku przy
telefonowaniu
Złącze sterujące oświetlenia
Wejściowe złącze magistrali sterującej BUS
Wejściowe złącze magistrali BUS audio
Gniazdo wejścia AUX (mini jack stereo)
Złącze USB
Złącze wejścia MIC
Regulacja brzmienia:
Tony niskie: ±10 dB przy 60 Hz (XPLOD)
Tony średnie: ±10 dB przy 1 kHz (XPLOD)
Tony wysokie: ±10 dB przy 10 kHz (XPLOD)
Zasilanie: napięcie stałe 12 V z akumulatora
samochodowego (biegun ujemny na masie)
Wymiary: około 178 × 50 × 182 mm
(szer. × wys. × gł.)
Wymiary montażowe: około 182 × 53 × 162 mm
(szer. × wys. × gł.)
Waga: około 1,3 kg
Dostarczane wyposażenie:
Pilot-karta: RM-X305
Elementy do instalacji i podłączenia (1 zestaw)
Mikrofon: XA-MC10
Wyposażenie dodatkowe:
Pilot-joystick RM-X4S
Przewód BUS (dostarczany z przewodem
z wtykami cinch): RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
Zmieniacz płyt CD (6 płyt): CDX-T69
Selektor sygnału źródłowego: XA-C40
Kabel połączeniowy USB do iPoda: RC-100IP
Niektóre z wymienionych tu akcesoriów mogą być
niedostępne w lokalnych sklepach. Dokładne
informacje można uzyskać w sklepie.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.
• Niektóre płytki drukowane nie zawierają środków
opóźniających zapłon opartych na halogenkach.
• Obudowy nie zawierają środków opóźniających
zapłon opartych na halogenkach.
• Materiały amortyzujące w opakowaniach są
wykonane z papieru.
Rozwi¹zywanie problemów
Poniższa lista ułatwi rozwiązanie problemów, jakie
mogą wystąpić z urządzeniem.
Przed zapoznaniem się z nią należy sprawdzić
połączenia i sposób obsługi.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, prosimy
o odwiedzenie następującej witryny pomocy
technicznej.
Witryna pomocy technicznej
http://support.sony-europe.com/
Ogólne
Brak zasilania urządzenia.
• Sprawdź połączenia i bezpiecznik.
• Jeśli urządzenie jest wyłączone i zgaszony jest
wyświetlacz, to do sterowania nie można używać
pilota-karty.
t Włącz urządzenie.
Antena sterowana siłownikiem nie wysuwa się.
Antena nie jest wyposażona w przekaźnik.
Brak dŸwięku.
• Włączona jest funkcja ATT lub funkcja wyciszania
przy telefonowaniu (gdy do przewodu ATT
podłączony jest przewód samochodowego zestawu
głośnomówiącego).
• W systemie z dwoma głośnikami proporcje przód-tył
(„Fader”) nie są nastawione w położenie pośrednie.
• Zmieniacz CD jest niezgodny z formatem płyty
(MP3 / WMA / AAC).
t Do odtwarzania użyj zmieniacza płyt CD Sony
zgodnego z MP3 lub tego radioodtwarzacza.
Brak sygnalizacji dŸwiękowej.
• Sygnalizacja została wyłączona (strona 34).
• Podłączony jest dodatkowy wzmacniacz mocy,
a wbudowany wzmacniacz nie jest używany.
Zawartoœć pamięci uległa skasowaniu.
• Naciśnięty został przycisk RESET.
t Ponownie wprowadź ustawienia do pamięci.
• Odłączono przewód zasilający lub akumulator albo
są one nieprawidłowo podłączone.
Kasowane są zaprogramowane stacje
i właœciwa godzina.
Przepalił się bezpiecznik.
Zmiana położenia kluczyka w stacyjce
powoduje zakłócenia.
Przewody nie są właściwie podłączone do złącza
zasilania akcesoriów w samochodzie.
Podczas odtwarzania lub odbioru włącza się
tryb demonstracyjny.
Jeśli wybrane jest ustawienie „Demo on” i przez 5
sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, włączy
się tryb demonstracyjny.
t Wybierz ustawienie „Demo off” (strona 35).
41
MEX-BT5700U
4-138-929-PL (1)
C:\413892921MEXBT5700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 42 Thursday, April 16, 2009 5:02 PM
WskaŸniki znikają z wyœwietlacza / nie
pojawiają się na wyœwietlaczu.
• Wybrane jest ustawienie „Dimmer on” funkcji
zmniejszania jasności wyświetlacza (strona 35).
• Wskaźniki znikają po naciśnięciu na pewien czas
przycisku (OFF).
t Ponownie przytrzymaj wciśnięty przycisk
(OFF), aby wyświetlić wskaźniki.
• Złącza są brudne (strona 39).
Nie działa funkcja automatycznego
wyłączania.
Radioodtwarzacz jest włączony. Funkcja
automatycznego wyłączania działa po wyłączeniu
radioodtwarzacza.
t Wyłącz urządzenie.
Nie działa funkcja DSO.
W zależności od rodzaju wnętrza pojazdu i typu
muzyki, funkcja DSO może nie zapewniać
oczekiwanego efektu.
Na wyœwietlaczu nie pojawiają się żadne
informacje.
t Zmień ustawienie na „Information on” (strona 35).
Nie można skorygować poziomu głoœnoœci.
W momencie wybrania przyciskiem (SOURCE)
źródła AUX nie było podłączone przenośne
urządzenie audio.
t Podłącz przenośne urządzenie audio do gniazda
wejścia AUX.
Odtwarzanie płyt CD
Nie można włożyć płyty.
• Jest już włożona inna płyta.
• Płyta jest na siłę wkładana spodem do góry albo
niewłaściwie.
Nie zaczyna się odtwarzanie.
• Płyta jest brudna lub uszkodzona.
• Próbowano odtworzyć płytę CD-R / CD-RW
nieprzeznaczoną do zastosowań audio (strona 37).
Nie można odtwarzać plików MP3 / WMA /
AAC.
Zawartość płyty nie jest zgodna z formatem i wersją
MP3 / WMA / AAC. Szczegółowych informacji
o płytach i formatach, które można odtwarzać, należy
szukać w witrynie pomocy technicznej.
Rozpoczęcie odtwarzania plików MP3 / WMA /
AAC trwa dłużej niż innych nagrań.
Odtwarzanie następujących płyt rozpoczyna się
z opóźnieniem:
– płyt zawierających skomplikowaną strukturę
drzewiastą,
– płyt nagranych w trybie Multi Session,
– płyt, do których można dodać dane.
Nie przesuwają się wskazania na
wyœwietlaczu.
• Jeśli płyta zawiera bardzo dużo znaków, wskazania
mogą się nie przesuwać.
• Wyłączona jest funkcja „Auto Scroll”.
t Wybierz ustawienie „Auto Scroll on” (strona 35).
t Wciśnij i przytrzymaj przycisk (DSPL) (SCRL).
Przerwy w dŸwięku.
• Niewłaściwie wykonana instalacja.
t Zainstaluj urządzenie pod kątem mniejszym niż
45°, mocując je do stabilnej części samochodu.
• Płyta jest brudna lub uszkodzona.
Nie działają przyciski funkcji.
Nie można wyjąć płyty.
Naciśnij przycisk RESET (strona 7).
Odbiór radia
Nie można odbierać stacji.
DŸwięk nie przebija się przez zakłócenia.
Nieprawidłowo wykonane połączenia.
t Podłącz przewód sterowania siłownikiem
antenowym (niebieski) lub przewód zasilania
akcesoriów (czerwony) do przewodu zasilającego
wzmacniacza antenowego (tylko jeśli w boczną /
tylną szybę samochodu jest wbudowana antena
UKF / ŚR / DŁ).
t Sprawdź podłączenie anteny samochodowej.
t Jeśli nie wysuwa się antena sterowana siłownikiem,
sprawdź podłączenie przewodu sterującego
siłownikiem antenowym.
t Kiedy włączona jest funkcja DSO, dźwięk jest
czasami tłumiony przez zakłócenia.
t Wyłącz funkcję DSO (strona 33).
Nie można nastawiać zaprogramowanych
stacji.
• Zaprogramuj właściwą częstotliwość.
• Nadawany sygnał jest za słaby.
Nie działa funkcja strojenia automatycznego.
• Niewłaściwe ustawienie trybu wyszukiwania
lokalnego.
t Strojenie jest za często przerywane:
Włącz tryb „Local on” (strona 35).
t Podczas strojenia pomijane są stacje:
Wybierz tryb „Local off” (strona 35).
• Nadawany sygnał jest za słaby.
t Nastaw częstotliwość ręcznie.
Podczas odbioru stacji UKF miga wskaŸnik
„ST”.
• Dokładnie nastaw częstotliwość.
• Nadawany sygnał jest za słaby.
t Wybierz tryb monofoniczny „Mono on” (strona
35).
Stereofoniczna audycja UKF jest odbierana
w wersji monofonicznej.
Urządzenie pracuje w trybie monofonicznym.
t Wybierz tryb „Mono off” (strona 35).
RDS
Po kilku sekundach odbioru rozpoczyna się
wyszukiwanie stacji.
Odbierana stacja nie świadczy usługi TP albo ma słaby
sygnał.
t Wyłącz funkcję TA (strona 16).
42
MEX-BT5700U
4-138-929-PL (1)
C:\413892921MEXBT5700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 43 Thursday, April 16, 2009 5:02 PM
Brak komunikatów o ruchu drogowym.
• Włącz funkcję TA (strona 16).
• Pomimo że odbierana stacja wysyła kod usługi TP,
nie nadaje żadnych komunikatów o ruchu
drogowym.
t Nastaw inną stację.
Zamiast typu PTY pojawia się wskazanie
„- - - - - - - -”.
• Nastawiona stacja nie działa w systemie RDS.
• Dane RDS nie zostały odebrane.
• Stacja nie określa typu programu.
Odtwarzanie z urządzeń USB
Nie jest możliwe odtwarzanie przez
koncentrator USB.
Radioodtwarzacz nie rozpoznaje urządzeń USB
podłączonych przez koncentrator USB.
Nie można odtwarzać nagrań.
Urządzenie USB nie działa.
t Odłącz je i podłącz na nowo.
Rozpoczęcie odtwarzania z urządzenia USB
rozpoczyna się z opóŸnieniem.
Pliki zapisane w urządzeniu USB mają
skomplikowaną strukturę drzewiastą.
Włącza się sygnał dŸwiękowy.
Urządzenie USB zostało odłączone w czasie
odtwarzania.
t W celu ochrony danych, przed odłączeniem
urządzenia USB należy zawsze zatrzymać
odtwarzanie.
Występują przerwy w dŸwięku.
Przerwy w dźwięku mogą występować przy
przepływnościach większych niż 320 kb/s.
Funkcja Bluetooth
Podłączane urządzenie nie rozpoznaje
radioodtwarzacza.
• Zmień ustawienie parametru „Signal” na „on” (strona
23).
• Zmień ustawienie parametru „Visibility” na „Show”
(strona 23).
• Podczas łączenia z innym urządzeniem Bluetooth
radioodtwarzacz nie zostanie wykryty przez trzecie
urządzenie. Należy zakończyć bieżące łączenie
i wyszukać radioodtwarzacz z innego urządzenia.
Odłączone urządzenie będzie można później wybrać
z listy uwierzytelnionych urządzeń.
Radioodtwarzacz nie rozpoznaje
podłączanego urządzenia.
Sprawdź ustawienie Bluetooth w podłączanym
urządzeniu.
Połączenie jest niemożliwe.
• Radioodtwarzacz może nie wyszukiwać pewnych
urządzeń.
t Do wyszukania radioodtwarzacza użyj drugiego
urządzenia.
• Zależnie od stanu drugiego urządzenia, jego
wyszukanie przez radioodtwarzacz może się okazać
niemożliwe.
t Do wyszukania radioodtwarzacza użyj drugiego
urządzenia.
• Sprawdź procedurę parowania w instrukcji obsługi
drugiego urządzenia itp., po czym powtórnie
wykonaj operację.
Nie pojawia się nazwa rozpoznanego
urządzenia.
W zależności od stanu podłączanego urządzenia
niemożliwe bywa uzyskanie jego nazwy.
Brak dŸwięku dzwonka.
• Skoryguj głośność za pomocą parametru „Ring
Volume”.
• W zależności od podłączanego urządzenia dźwięk
dzwonka bywa przesyłany niewłaściwie.
t Zmień ustawienie parametru „Ringtone” na
„Default” (strona 24).
Zbyt cichy głos rozmówcy.
Skoryguj głośność za pomocą parametru „Talk
Volume”.
Osoba, z którą rozmawiasz, narzeka na zbyt
małą lub zbyt dużą głoœnoœć.
Skoryguj głośność za pomocą funkcji regulacji
wzmocnienia mikrofonu (strona 24).
W rozmowie telefonicznej występuje echo lub
zakłócenia.
• Zmniejsz głośność.
• Dla parametru „EC/NC Mode” wybrane jest
ustawienie „off”.
t Zmień ustawienie parametru „EC/NC Mode” na
„Mode 1” lub „Mode 2” (strona 24).
• W przypadku występowania głośnych hałasów
zewnętrznych, które zagłuszają dźwięk telefonu,
należy postarać się zmniejszyć głośność tych
hałasów.
Przykładowo, jeśli otwarte jest okno i z zewnątrz
dobiega silny hałas, należy zamknąć okno. Jeśli
źródłem hałasu jest klimatyzacja, należy zmniejszyć
jej wydajność.
Niska jakoœć dŸwięku z telefonu.
Jakość dźwięku z telefonu zależy od warunków
odbioru sygnału przez telefon komórkowy.
t W przypadku słabego sygnału należy przejechać
w miejsce, gdzie odbiór będzie lepszy.
Zbyt mała / zbyt duża głoœnoœć
z podłączonego urządzenia audio.
Poziom głośności zależy od urządzenia audio.
t Skoryguj głośność w podłączonym urządzeniu
audio lub w radioodtwarzaczu.
Brak dŸwięku z urządzenia audio Bluetooth.
W urządzeniu audio jest włączona pauza.
t Wyłącz pauzę w urządzeniu audio.
43
MEX-BT5700U
4-138-929-PL (1)
C:\413892921MEXBT5700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 44 Thursday, April 16, 2009 5:02 PM
Przerwy w dŸwięku odtwarzanym przez
urządzenie audio Bluetooth.
• Zmniejsz odległość między radioodtwarzaczem
a urządzeniem audio Bluetooth.
• Jeśli urządzenie audio Bluetooth znajduje się
w blokującym sygnał pokrowcu itp., to należy wyjąć
urządzenie z pokrowca.
• W pobliżu pracuje kilka urządzeń Bluetooth lub
innych urządzeń wytwarzających fale radiowe.
t Wyłącz pozostałe urządzenia.
t Zwiększ odległość od innych urządzeń.
• W momencie ustanawiania połączenia między
radioodtwarzaczem a telefonem komórkowym
występuje krótka przerwa w dźwięku. Nie świadczy
to o uszkodzeniu.
Nie można sterować podłączonym
urządzeniem audio Bluetooth.
Sprawdź, czy podłączone urządzenie audio Bluetooth
jest zgodne z AVRCP.
Nie działają niektóre funkcje.
Sprawdź, czy podłączone urządzenie obsługuje daną
funkcję.
Kiedy dzwoni telefon, nie pojawia się nazwisko
osoby dzwoniącej.
• Informacja ta nie jest zapisana w książce
telefonicznej.
t Zapisz odpowiednie dane w książce telefonicznej
(strona 30).
• W telefonie osoby dzwoniącej włączona jest funkcja
ukrywania numeru.
Niespodziewanie odbierany jest telefon.
• W podłączonym telefonie włączona jest funkcja
automatycznego rozpoczynania połączenia.
• Funkcja „Auto Answer” radioodtwarzacza jest
ustawiona na „Short” lub „Long” (strona 23).
Parowanie nie udaje się ze względu na
przekroczenie limitu czasu.
W zależności od podłączanego urządzenia, czas na
wykonanie parowania może być krótki. Spróbuj
wykonać parowanie w wyznaczonym czasie,
wybierając jednocyfrowy kod uwierzytelniający.
Nie można użyć funkcji Bluetooth.
Wyłącz radioodtwarzacz, naciskając na 2 sekundy
przycisk (OFF), po czym włącz go na nowo.
Brak dŸwięku z głoœników samochodu
podczas połączenia w trybie
głoœnomówiącym.
Jeśli dźwięk dobiega z telefonu komórkowego, należy
zmienić ustawienia telefonu tak, aby dźwięk był
reprodukowany przez głośniki samochodu.
Nie działa zewnętrzny mikrofon.
Niewłaściwe ustawienie wyboru mikrofonu.
t Zmień ustawienie parametru „MIC Select” na
„External” (strona 24).
Komunikaty
Busy now... Please try later
Urządzenie jest obecnie zajęte.
t Odczekaj chwilę i ponów próbę.
Checking
Radioodtwarzacz weryfikuje połączenie
z urządzeniem USB.
t Zaczekaj na zakończenie weryfikacji połączenia.
Connection Failed
Połączenie z książką telefoniczną zostało zakończone
przez telefon komórkowy.
t Ponów próbę użycia książki telefonicznej.
Empty
• Lista urządzeń jest pusta.
• Lista ostatnich połączeń jest pusta.
• Książka telefoniczna telefonu komórkowego jest
pusta.
Error*1
• Płyta jest brudna albo włożona spodem do góry.*2
t Oczyść płytę lub właściwie ją włóż.
• Włożona została czysta płyta.
• Ze względu na jakiś problem nie można odtwarzać
płyty.
t Włóż inną płytę.
• Urządzenie USB nie zostało automatycznie
rozpoznane.
t Odłącz je i podłącz na nowo.
• Naciśnij przycisk Z, aby wyjąć płytę.
• Zawartość książki telefonicznej uległa zmianie
w czasie połączenia z telefonem komórkowym.
t Ponów próbę użycia książki telefonicznej.
Error - Please Initialize Bluetooth Setting Data
Wystąpił błąd pamięci.
t Wyświetl menu Bluetooth Settings i wybierz
polecenie „Initialize”.
Failure
Niewłaściwe podłączenie głośników / wzmacniaczy.
t Sprawdź połączenia w instrukcji instalacji /
podłączania dla tego modelu.
HF Device is not available
Nie jest podłączony telefon komórkowy.
t Podłącz telefon komórkowy.
Hubs Not Supported
Radioodtwarzacz nie współpracuje z koncentratorami
USB.
Invalid Code
Niewłaściwe hasło.
t W przypadku zapomnienia hasła konieczna jest
inicjalizacja przez menu Bluetooth Settings.
Load
Zmieniacz płyt CD pobiera płytę.
t Zaczekaj na zakończenie pobierania.
Local Seek +/–
Podczas wyszukiwania automatycznego włączony jest
tryb wyszukiwania lokalnego.
44
MEX-BT5700U
4-138-929-PL (1)
C:\413892921MEXBT5700UEUR\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 45 Thursday, April 16, 2009 5:02 PM
NO AF
Dla obecnej stacji nie ma częstotliwości zastępczej.
t Naciśnij przycisk (SEEK) +/– w czasie migania
nazwy stacji. Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie
innej częstotliwości z tym samym kodem PI
(identyfikacji programu) (migać będzie napis „PI
Seek”).
NO Device
Przyciskiem (SOURCE) wybrano wejście USB, ale
nie jest podłączone urządzenie USB. Podczas
odtwarzania nastąpiło odłączenie urządzenia lub
przewodu USB.
t Podłącz urządzenie i przewód USB.
NO Devices Found
Radioodtwarzacz nie rozpoznaje podłączanego
urządzenia.
t Sprawdź ustawienie Bluetooth w podłączanym
urządzeniu.
NO Disc
W zmieniaczu CD nie ma płyty.
t Włóż płyty do zmieniacza CD.
NO Magazine
Do zmieniacza CD nie włożono magazynku na płyty.
t Włóż magazynek do zmieniacza CD.
NO Music
Włożona płyta lub urządzenie USB nie zawiera plików
muzycznych.
t Włóż do radioodtwarzacza lub do zmieniacza CD
zgodnego z MP3 płytę z plikami muzycznymi.
t Podłącz urządzenie USB zawierające pliki
muzyczne.
NO TP
Urządzenie będzie nadal poszukiwało dostępnych
stacji TP.
Not Supported
Podłączone urządzenie USB nie jest obsługiwane.
t Szczegółowych informacji o zgodności urządzeń
USB należy szukać na stronach pomocy
technicznej.
Offset
Podejrzenie wewnętrznego uszkodzenia.
t Sprawdź połączenia. Jeśli komunikat nie zniknie
z wyświetlacza, skontaktuj się z najbliższą
autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Overload
Urządzenie USB jest przeciążone.
t Odłącz urządzenie USB, po czym zmień źródło
dźwięku przyciskiem (SOURCE).
t Komunikat ten może oznaczać podłączenie
uszkodzonego albo nieobsługiwanego urządzenia
USB.
Push Reset
Ze względu na jakiś problem nie jest możliwe
sterowanie jednostką CD, zmieniaczem CD lub
urządzeniem USB.
t Naciśnij przycisk RESET (strona 7).
Read
Urządzenie odczytuje z płyty informacje o wszystkich
utworach i albumach.
t Zaczekaj na zakończenie odczytu i automatyczne
rozpoczęcie odtwarzania. Zależnie od struktury
płyty, może to potrwać ponad minutę.
„
” lub „
”
Podczas przechodzenia w przód lub w tył nagrań
osiągnięto początek albo koniec płyty i nie można
przejść dalej.
„ ”
Urządzenie nie pozwala na wyświetlenie tego znaku.
*1 Jeœli błąd wystąpi podczas odtwarzania płyty CD,
to na wyœwietlaczu nie pojawia się numer tej płyty.
*2 Na wyœwietlaczu pojawi się numer płyty
powodującej błąd.
Jeśli podane tu rozwiązania nie poprawią sytuacji,
prosimy o skontaktowanie się z najbliższą
autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Jeśli urządzenie wymaga naprawy ze względu na
problemy z odtwarzaniem płyty CD, prosimy
o dostarczenie płyty używanej w czasie, gdy
problem wystąpił po raz pierwszy.
45
MEX-BT5700U
4-138-929-PL (1)
06GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 46 Thursday, April 16, 2009 5:02 PM
MEX-BT5700U
4-138-929-PL (1)
06GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 47 Thursday, April 16, 2009 5:02 PM
MEX-BT5700U
4-138-929-PL (1)
06GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 48 Thursday, April 16, 2009 5:02 PM
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
MEX-BT5700U
4-138-929-PL (1)
Download PDF

advertising