Samsung | WW90M741NOA | Samsung WW7800M Πλυντήριο QuickDrive™ με Addwash, 9 kg Εγχειρίδιο χρήσης

Πλυντήριο Ρούχων
Εγχειρίδιο Χρήσεως
WW90M7*****/WW80M7*****
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 1
2018/3/1 14:30:36
Περιεχόμενα
Περιεχόμενα
Πληροφορίες ασφαλείας
4
Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις οδηγίες ασφαλείας
Σημαντικά σύμβολα ασφαλείας
Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας
Οδηγίες σχετικά με τα Απορρίμματα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE)
4
4
5
13
Εγκατάσταση
14
Τι περιλαμβάνεται
Απαιτήσεις εγκατάστασης
Εγκατάσταση βήμα-βήμα
14
16
18
Προετοιμασία
26
Αρχικές ρυθμίσεις
Οδηγίες πλύσης
Οδηγίες για το συρτάρι απορρυπαντικού
26
26
29
Λειτουργίες
32
Πίνακας ελέγχου
32
Απλά βήματα εκκίνησης
34
Επισκόπηση προγράμματος
35
Ειδικές δυνατότητες
38
Ρυθμίσεις40
SmartThings41
Συντήρηση
45
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ ECO
45
46
Smart Check
Επείγουσα άντληση
47
Καθαρισμός48
Συντήρηση
52
Επαναφορά μετά από πάγωμα
Φροντίδα σε περίπτωση παρατεταμένης αχρησίας
52
52
Αντιμετώπιση προβλημάτων
53
Σημεία ελέγχου
Κωδικοί πληροφοριών
53
58
2 Ελληνικά
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 2
2018/3/1 14:30:36
61
Πίνακας φροντίδας υφασμάτων
Προστασία του περιβάλλοντος
Δελτίο προδιαγραφών
Πληροφορίες για τα προγράμματα κύριας πλύσης
Πληροφορίες για τα προγράμματα κύριας πλύσης
61
62
63
66
68
Περιεχόμενα
Προδιαγραφές
Ελληνικά 3
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 3
2018/3/1 14:30:36
Πληροφορίες ασφαλείας
Πληροφορίες ασφαλείας
Συγχαρητήρια για το νέο σας πλυντήριο Samsung. Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την
εγκατάσταση, τη χρήση και τη φροντίδα τη συσκευής. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο
προκειμένου να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τα πολυάριθμα πλεονεκτήματα και δυνατότητες του πλυντηρίου σας.
Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις οδηγίες ασφαλείας
Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι γνωρίζετε πώς να χρησιμοποιείτε
αποτελεσματικά και με ασφάλεια τα εκτεταμένα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες της νέας σας συσκευής. Φυλάξτε
το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος κοντά στη συσκευή για μελλοντική αναφορά. Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο
για τον προοριζόμενο σκοπό της όπως αυτός περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.
Οι Προειδοποιήσεις και οι Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο δεν καλύπτουν όλες τις πιθανές
συνθήκες και καταστάσεις που ενδεχομένως να προκύψουν. Αποτελεί δική σας ευθύνη να χρησιμοποιείτε κοινή
λογική, να επιδεικνύετε σύνεση και να προσέχετε κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση και το χειρισμό του
πλυντηρίου σας.
Επειδή οι οδηγίες λειτουργίας που ακολουθούν καλύπτουν διάφορα μοντέλα, τα χαρακτηριστικά του πλυντηρίου σας
ίσως διαφέρουν ελαφρώς από αυτά που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο και ίσως να μην ισχύουν όλα τα σήματα
προειδοποίησης. Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή πρόβλημα, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο τεχνικής
εξυπηρέτησης ή αναζητήστε βοήθεια και πληροφορίες στο Διαδίκτυο στο www.samsung.com.
Σημαντικά σύμβολα ασφαλείας
Τι σημαίνουν τα εικονίδια και τα σήματα στο εγχειρίδιο χρήστη:
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνοι ή μη ασφαλείς πρακτικές που μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό, θάνατο ή/και υλικές ζημιές.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνοι ή μη ασφαλείς χειρισμοί που μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Υποδεικνύει ότι υφίσταται κίνδυνος πρόκλησης σωματικής βλάβης ή υλικής φθοράς.
4 Ελληνικά
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 4
2018/3/1 14:30:36
Πληροφορίες ασφαλείας
Αυτά τα σύμβολα προειδοποίησης αποσκοπούν στην πρόληψη τραυματισμών για εσάς και τους άλλους.
Διαβάστε τα καταλεπτώς.
Αφού διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.
Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
Όπως ισχύει με κάθε συσκευή που χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα και κινούμενα εξαρτήματα, υπάρχουν πιθανοί
κίνδυνοι. Για να μπορείτε να χειρίζεστε με ασφάλεια αυτή τη συσκευή, εξοικειωθείτε με τη λειτουργία της και
επιδεικνύετε προσοχή κατά τη χρήση της.
Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να περιοριστεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή σωματικής βλάβης κατά
τη χρήση της συσκευής, να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις, όπως οι εξής:
1. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (καθώς και παιδιά) με
μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή ελλιπή πείρα και
γνώσεις, εκτός αν τους έχει παρασχεθεί επιτήρηση ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της
συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
2. Για χρήση στην Ευρώπη: Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητικές
ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν βρίσκονται υπό
επίβλεψη ή εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής
και κατανοούν τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται
να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν
επιτρέπεται να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
3. Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται για να είναι σίγουρο ότι δεν παίζουν με τη
συσκευή.
4. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας φθαρεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή αναλόγως ειδικευμένα άτομα προς
αποφυγή κινδύνων.
Ελληνικά 5
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 5
2018/3/1 14:30:36
Πληροφορίες ασφαλείας
Πληροφορίες ασφαλείας
5. Στη συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα νέα σετ εύκαμπτων σωλήνων που τη
συνοδεύουν και να μην χρησιμοποιηθούν ξανά τα παλιά σετ εύκαμπτων σωλήνων.
6. Για συσκευές με ανοίγματα εξαερισμού στη βάση, προσέξτε να μην φράσσονται τα
ανοίγματα από χαλί.
7. Για χρήση στην Ευρώπη: Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η παρουσία παιδιών κάτω των
3 ετών εκτός εάν επιβλέπονται συνεχώς.
ΠΡΟΣΟΧΗ
8. Προς αποφυγή του κινδύνου λόγω ακούσιας αλλαγής της ρύθμισης του θερμικού
διακόπτη, η παρούσα συσκευή δεν πρέπει να δέχεται τροφοδοσία από εξωτερική
διάταξη μεταγωγής, όπως χρονοδιακόπτη, ούτε να συνδέεται με κύκλωμα που
ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από τη βοηθητική εφαρμογή.
Σημαντικές προειδοποιησεισ για την εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής θα πρέπει να πραγματοποιείται από ειδικό τεχνικό ή εταιρεία τεχνικής
υποστήριξης.
• Σε αντίθετη περίπτωση ίσως προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, προβλήματα με το προϊόν ή
τραυματισμός.
Η συσκευή είναι βαριά, γι’ αυτό πρέπει να προσέχετε όταν τη σηκώνετε.
Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα τοίχου που πληροί τις προδιαγραφές του τοπικού ηλεκτρικού δικτύου.
Χρησιμοποιήστε την υποδοχή για αυτή τη συσκευή και μόνο και μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης.
• Η χρήση της πρίζας από κοινού με άλλες συσκευές μέσω πολύπριζου ή η προέκταση του καλωδίου ρεύματος
μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Βεβαιωθείτε ότι η τάση, η συχνότητα και η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος συμπίπτουν με τις προδιαγραφές
του προϊόντος. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Βάλτε το βύσμα του
ρεύματος καλά μέσα στην πρίζα.
Απομακρύνετε όλα τα ξένα αντικείμενα όπως σκόνη ή νερό από τους ακροδέκτες και τα σημεία επαφής του βύσματος
του ρεύματος με ένα στεγνό πανί σε τακτά διαστήματα.
• Βγάλτε το βύσμα του ρεύματος και καθαρίστε το με ένα στεγνό πανί.
• Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα με τρόπο ώστε το καλώδιο να πέφτει προς το δάπεδο.
6 Ελληνικά
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 6
2018/3/1 14:30:37
Αν βάλετε το βύσμα του ρεύματος στην πρίζα προς την αντίθετη κατεύθυνση, τα ηλεκτρικά σύρματα στο
εσωτερικό του καλωδίου ίσως υποστούν βλάβη και αυτό ενδεχομένως να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
Κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά, καθώς μπορεί να είναι επικίνδυνα.
• Εάν ένα παιδί βάλει μια σακούλα πάνω στο κεφάλι του, μπορεί να πάθει ασφυξία.
Εάν η συσκευή, το φις τροφοδοσίας ή το καλώδιο ρεύματος υποστεί βλάβη, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο
κέντρο σέρβις.
Πληροφορίες ασφαλείας
•
Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι σωστά γειωμένη.
Μη γειώνετε τη συσκευή σε σωλήνα φυσικού αερίου, σε πλαστικό σωλήνα ύδρευσης, ή σε τηλεφωνική γραμμή.
• Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ή προβλήματα με το προϊόν.
• Μην συνδέετε ποτέ το καλώδιο ρεύματος σε πρίζα η οποία δεν είναι κατάλληλα γειωμένη και βεβαιωθείτε ότι
τηρούνται οι τοπικοί και εθνικοί κανονισμοί.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε θερμαντικά σώματα ή εύφλεκτα υλικά.
Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή σε χώρο με υγρασία, λάδια ή σκόνη, ή σε χώρο εκτεθειμένο σε άμεσο ηλιακό φως
ή νερό (σταγόνες βροχής).
Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή σε χώρο που εκτίθεται σε χαμηλές θερμοκρασίες.
• Ο παγετός μπορεί να κάνει τους σωλήνες να σπάσουν.
Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή σε χώρο όπου υπάρχει ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου.
• Αυτό ίσως προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό μετασχηματιστή.
• Αυτό ίσως προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένο βύσμα ρεύματος, φθαρμένο καλώδιο ρεύματος ή ξεσφιγμένη πρίζα.
• Αυτό ίσως προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μην τραβάτε ούτε να λυγίζετε υπερβολικά το καλώδιο ρεύματος.
Μη στρίβετε ούτε να κάνετε κόμπο το καλώδιο ρεύματος.
Μην κρεμάτε το καλώδιο ρεύματος πάνω από μεταλλικό αντικείμενο, μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο
καλώδιο ρεύματος, μην εισάγετε το καλώδιο ρεύματος ανάμεσα σε αντικείμενα, ούτε να σπρώχνετε το καλώδιο
ρεύματος στον χώρο πίσω από τη συσκευή.
• Αυτό ίσως προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μην τραβάτε το καλώδιο του ρεύματος όταν βγάζετε το βύσμα από την πρίζα.
• Να κρατάτε το βύσμα όταν βγάζετε το βύσμα από την πρίζα.
• Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Αυτή η συσκευή πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στο βύσμα τροφοδοσίας, τα
πώματα της παροχής νερού και τους σωλήνες αποστράγγισης.
Ελληνικά 7
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 7
2018/3/1 14:30:37
Πληροφορίες ασφαλείας
Πληροφορίες ασφαλείας
Προφυλαξεισ για την εγκατάσταση
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η τοποθέτηση αυτής της συσκευής πρέπει να γίνει με τρόπο ώστε το φις τροφοδοσίας να είναι εύκολα προσβάσιμο.
• Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω της διαρροής ηλεκτρικού
ρεύματος.
Τοποθετήστε τη συσκευή σας σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια που μπορεί να αντέξει το βάρος της.
• Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθούν μη φυσιολογικές δονήσεις, μετακινήσεις, θόρυβοι ή προβλήματα με το
προϊόν.
Σημαντικές προειδοποιησεισ για τη χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν η συσκευή πλημμυρίσει, κλείστε αμέσως την παροχή νερού και ρεύματος και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο
κέντρο σέρβις.
• Μην αγγίζετε το βύσμα του ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
• Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
Αν η συσκευή παράγει περίεργους θορύβους, μυρωδιά καμένου ή καπνό, βγάλτε αμέσως το βύσμα ρεύματος από την
πρίζα και αποταθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
• Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Σε περίπτωση διαρροής φυσικού αερίου (π.χ. προπανίου, υγραερίου, κ.λπ.), αερίστε αμέσως χωρίς να αγγίξετε το
βύσμα του ρεύματος. Μην αγγίξετε τη συσκευή ούτε το καλώδιο ρεύματος.
• Μην χρησιμοποιείτε ανεμιστήρα αερισμού.
• Μια σπίθα μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά.
Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν μέσα ή πάνω στο πλυντήριο. Επιπλέον, κατά την απόρριψη της συσκευής,
αφαιρέστε τον μοχλό της πόρτας του πλυντηρίου.
• Εάν εγκλωβιστεί κάποιο παιδί μέσα στο πλυντήριο, μπορεί να πεθάνει από ασφυξία.
Φροντίστε να αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας (σπόγγο, αφρό στυρολίου) που έχουν τοποθετηθεί στη βάση του
πλυντηρίου πριν το χρησιμοποιήσετε.
Μην πλένετε είδη που έχουν έρθει σε επαφή με βενζίνη, κηροζίνη, βενζόλιο, διαλυτικό βαφής, οινόπνευμα ή άλλες
εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες.
• Αυτό ίσως προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή έκρηξη.
Μην ανοίγετε την πόρτα του πλυντηρίου ασκώντας δύναμη ενώ το πλυντήριο βρίσκεται σε λειτουργία (πλύση σε
υψηλή θερμοκρασία/στέγνωμα/στύψιμο).
8 Ελληνικά
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 8
2018/3/1 14:30:37
•
Το νερό που θα χυθεί έξω από το πλυντήριο μπορεί να προκαλέσει σε εσάς εγκαύματα ή ολισθηρότητα στο
δάπεδο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Αν ανοίξετε την πόρτα με το ζόρι ίσως προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.
Πληροφορίες ασφαλείας
•
Μην βάζετε το χέρι σας κάτω από το πλυντήριο ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.
• Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Μην αγγίζετε το βύσμα του ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
• Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
Μη σβήνετε το πλυντήριο βγάζοντας το βύσμα από την πρίζα ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια λειτουργία.
• Αν βάλετε ξανά το βύσμα στην πρίζα, μπορεί να δημιουργηθεί κάποια σπίθα και να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
Μην αφήνετε παιδιά ή αδύναμα άτομα να χρησιμοποιούν αυτό το πλυντήριο χωρίς την κατάλληλη επίβλεψη. Μην
αφήνετε παιδιά να σκαρφαλώνουν μέσα ή πάνω στη συσκευή.
• Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, έγκαυμα ή τραυματισμός.
Μην βάζετε το χέρι σας ή μεταλλικά αντικείμενα κάτω από το πλυντήριο ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.
• Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Να κρατάτε πάντα καλά το φις και να το τραβάτε
απευθείας προς τα έξω από την πρίζα.
• Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, ενδέχεται να προκληθεί βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά ή/και
ηλεκτροπληξία.
Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε, ή να τροποποιήσετε τη συσκευή από μόνοι σας.
• Μην χρησιμοποιείτε καμία ασφάλεια (όπως από χαλκό, συρματόσχοινο κ.λπ.) εκτός από την κανονική.
• Εάν η συσκευή χρειάζεται επισκευή ή επανεγκατάσταση, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.
• Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, πρόβλημα με το προϊόν ή τραυματισμός.
Όταν ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού ξεσφιχθεί από τη βρύση και πλημμυρίσει τη συσκευή, βγάλτε το βύσμα
από την πρίζα.
• Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Βγάλτε το βύσμα από την πρίζα όταν η συσκευή δε θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ή κατά τη
διάρκεια καταιγίδων.
• Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Εάν κάποια ξένη ουσία εισέλθει στη συσκευή, αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Samsung.
• Αυτό ίσως προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μην αφήνετε παιδιά (ή κατοικίδια) να παίζουν πάνω ή μέσα στο πλυντήριο. Η πόρτα του πλυντηρίου δεν ανοίγει
εύκολα από το εσωτερικό της, και τα παιδιά μπορεί να τραυματιστούν σοβαρά, αν παγιδευτούν μέσα του.
Ελληνικά 9
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 9
2018/3/1 14:30:37
Πληροφορίες ασφαλείας
Πληροφορίες ασφαλείας
Προφυλαξεισ για τη χρήση
ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν στο πλυντήριο υπάρχει κάποια ξένη ουσία, όπως απορρυπαντικό, βρομιά, υπολείμματα φαγητού κ.λπ.,
αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας και καθαρίστε το πλυντήριο, χρησιμοποιώντας ένα υγρό και μαλακό πανί.
• Σε αντίθετη περίπτωση ίσως προκληθεί αποχρωματισμός, παραμόρφωση, βλάβη ή σκουριά.
Το μπροστινό γυαλί μπορεί να σπάσει λόγω ισχυρής πρόσκρουσης. Φροντίστε να χρησιμοποιείτε το πλυντήριο με
προσοχή.
• Εάν σπάσει το γυαλί, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.
Μετά από διακοπή της παροχής νερού ή όταν συνδέετε ξανά τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού, ανοίγετε τη
βρύση αργά.
Ανοίγετε τη βρύση αργά μετά από μακρά περίοδο αχρησίας.
• Η πίεση του αέρα στον σωλήνα παροχής νερού ή στον αγωγό νερού μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε κάποιο
εξάρτημα του προϊόντος ή διαρροή νερού.
Εάν προκύψει σφάλμα άντλησης νερού ενώ το πλυντήριο βρίσκεται σε λειτουργία, δείτε μήπως υπάρχει κάποιο
πρόβλημα με την άντληση νερού.
• Εάν το πλυντήριο πλημμυρίσει λόγω κάποιου προβλήματος με την άντληση νερού και το χρησιμοποιήσετε,
ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω διαρροής ρεύματος.
Τοποθετείτε καλά τα ρούχα μέσα στο πλυντήριο, έτσι ώστε να μην πιαστεί κάποιο από αυτά στην πόρτα.
• Εάν κάποιο ρούχο πιαστεί στην πόρτα, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά σε αυτό ή στο πλυντήριο, ή να προκληθεί
διαρροή νερού.
Κλείνετε την παροχή νερού όταν το πλυντήριο δεν χρησιμοποιείται.
Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες στο εξάρτημα σύνδεσης του σωλήνα παροχής νερού είναι καλά σφιγμένες.
• Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθούν υλικές ζημιές ή τραυματισμός.
Φροντίστε να μην υπάρχουν ξένες ουσίες (π.χ. σκουπιδάκια, κλωστές, τρίχες κ.λπ.) στην ελαστική τσιμούχα και στο
τζάμι της μπροστινής πόρτας.
• Εάν κάποια ξένη ουσία πιαστεί στην πόρτα ή εάν η πόρτα δεν κλείσει εντελώς, ενδέχεται να προκληθεί διαρροή
νερού.
Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, ανοίξτε τη βρύση νερού και ελέγξτε ότι το εξάρτημα σύνδεσης του σωλήνα
παροχής νερού είναι καλά σφιγμένο και ότι δεν υπάρχει διαρροή νερού.
• Εάν οι βίδες στο εξάρτημα σύνδεσης του σωλήνα παροχής νερού δεν είναι καλά σφιγμένες, μπορεί να προκληθεί
διαρροή νερού.
Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
10 Ελληνικά
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 10
2018/3/1 14:30:37
Μην στέκεστε όρθιοι επάνω στη συσκευή και μην τοποθετείτε αντικείμενα (όπως άπλυτα ρούχα, αναμμένα κεριά,
αναμμένα τσιγάρα, πιάτα, χημικά, μεταλλικά αντικείμενα κ.λπ.) επάνω στη συσκευή.
• Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, προβλήματα με το προϊόν ή τραυματισμό.
Μην ψεκάζετε πτητικά υλικά όπως εντομοκτόνο πάνω στην επιφάνεια της συσκευής.
• Εκτός του ότι είναι επιβλαβή για τον άνθρωπο, ενδέχεται επίσης να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή
πρόβλημα με το προϊόν.
Πληροφορίες ασφαλείας
Η χρήση του προϊόντος για επαγγελματικούς σκοπούς θεωρείται κακή χρήση του προϊόντος. Σε αυτή την περίπτωση,
το προϊόν δεν θα καλύπτεται από την τυπική εγγύηση που παρέχει η Samsung και δεν μπορεί να αποδοθεί καμία
ευθύνη στη Samsung για βλάβες ή ζημίες που προκύπτουν από την εν λόγω κακή χρήση.
Μην τοποθετείτε αντικείμενα που παράγουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία κοντά στο πλυντήριο.
• Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό λόγω δυσλειτουργίας.
Το νερό που αντλείται κατά τη διάρκεια της πλύσης σε υψηλή θερμοκρασία ή του κύκλου στεγνώματος είναι καυτό.
Μην αγγίζετε το νερό.
• Αυτό μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή τραυματισμό.
Μην πλένετε, μην στύβετε και μην στεγνώνετε αδιάβροχα καθίσματα, χαλάκια ή ρούχα (*), εκτός εάν η συσκευή σας
διαθέτει ειδικό κύκλο για το πλύσιμο αυτών των ειδών.
(*): Μάλλινα κλινοσκεπάσματα, καλύμματα βροχής, γιλέκα ψαρέματος, παντελόνια του σκι, σλίπινγκ μπαγκ,
καλύμματα για πάνες, αθλητικές φόρμες και καλύμματα για ποδήλατα, μηχανές και αυτοκίνητα κ.λπ.
• Μην πλένετε παχιά ή σκληρά χαλάκια, ακόμη κι αν υπάρχει το σύμβολο του πλυντηρίου στην ετικέτα φροντίδας.
Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά στο πλυντήριο, στους τοίχους, στο δάπεδο ή στα ρούχα λόγω μη
φυσιολογικών δονήσεων.
• Μην πλένετε χαλάκια ή ταπέτα εισόδου με υπόστρωμα από λάστιχο. Το υπόστρωμα από λάστιχο ενδέχεται να
αποσπαστεί και να κολλήσει στον κάδο, προκαλώντας βλάβη όπως σφάλμα κατά την άντληση.
Μην θέτετε το πλυντήριο σε λειτουργία όταν το συρτάρι απορρυπαντικού δεν βρίσκεται στη θέση του.
• Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός λόγω διαρροής νερού.
Μην αγγίζετε το εσωτερικό του κάδου κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά το στέγνωμα, καθώς θα είναι καυτό.
• Ενδέχεται να προκληθούν εγκαύματα.
Μην βάζετε το χέρι σας μέσα στο συρτάρι απορρυπαντικού.
• Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό καθώς το χέρι σας μπορεί να πιαστεί στη διάταξη εισαγωγής
απορρυπαντικού.
• Ο οδηγός υγρού απορρυπαντικού (μόνο για όσα μοντέλα υπάρχει αυτή η δυνατότητα) δεν χρησιμοποιείται για
απορρυπαντικό σε σκόνη. Αφαιρέστε τον οδηγό όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη.
Μην βάζετε άλλα αντικείμενα (όπως παπούτσια, υπολείμματα τροφών, ζώα) εκτός από τα άπλυτα ρούχα μέσα στο
πλυντήριο.
• Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο πλυντήριο, ή τραυματισμό και θάνατο στην περίπτωση κατοικίδιων λόγω
ανώμαλων κραδασμών.
Ελληνικά 11
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 11
2018/3/1 14:30:37
Πληροφορίες ασφαλείας
Πληροφορίες ασφαλείας
Μην πατάτε τα κουμπιά με αιχμηρά αντικείμενα όπως καρφίτσες, μαχαίρια, νύχια, κ.λπ.
• Αυτό ίσως προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
Μην πλένετε ρούχα τα οποία έχουν λερωθεί με λάδια, κρέμες ή λοσιόν που συνήθως βρίσκονται σε καταστήματα
καλλυντικών ή ινστιτούτα μασάζ.
• Μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση της ελαστικής τσιμούχας και διαρροή νερού.
Μην αφήνετε στον κάδο μεταλλικά αντικείμενα, όπως παραμάνες ή καρφίτσες για τα μαλλιά, ή λευκαντικό για μεγάλο
χρονικό διάστημα.
• Ενδέχεται να προκληθεί σκούριασμα του κάδου.
• Εάν αρχίσει να εμφανίζεται σκουριά πάνω στην επιφάνεια του κάδου, απλώστε ένα (ουδέτερο) καθαριστικό
επάνω στην επιφάνεια και χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι για να την καθαρίσετε. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε
μεταλλική βούρτσα.
Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό στεγνού καθαρίσματος απευθείας πάνω στα ρούχα και μην πλένετε, ξεπλένετε ή
στεγνώνετε ρούχα που έχουν ποτιστεί με απορρυπαντικό στεγνού καθαρίσματος.
• Ενδέχεται να προκληθεί αυτανάφλεξη ή ανάφλεξη λόγω της θερμότητας που δημιουργείται από την οξείδωση
του λαδιού.
Μην χρησιμοποιείτε νερό από συσκευές ψύξης/θέρμανσης νερού.
• Ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα στο πλυντήριο.
Μην χρησιμοποιείτε φυσικό σαπούνι χεριών για το πλυντήριο.
• Εάν ξεραθεί και συσσωρευτεί μέσα στο πλυντήριο, ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα με το προϊόν,
αποχρωματισμός, σκουριά ή δυσάρεστες οσμές.
Τοποθετείτε τις κάλτσες και τα σουτιέν σε δίχτυ πλυντηρίου και πλένετέ τα μαζί με τα υπόλοιπα ρούχα.
Μην πλένετε αντικείμενα μεγάλου μεγέθους όπως κλινοσκεπάσματα μέσα στο δίχτυ πλύσης.
• Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός λόγω μη φυσιολογικών δονήσεων.
Μην χρησιμοποιείτε σκληρυμένο απορρυπαντικό.
• Εάν συσσωρευτεί μέσα στο πλυντήριο, μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού.
Βεβαιωθείτε ότι οι τσέπες όλων των ρούχων που θα πλυθούν είναι άδειες.
• Σκληρά, αιχμηρά αντικείμενα, όπως νομίσματα, παραμάνες, νύχια, βίδες ή πέτρες μπορούν να προκαλέσουν
εκτεταμένη φθορά στη συσκευή.
Μην πλένετε ρούχα με μεγάλες αγκράφες, κουμπιά ή άλλα βαριά μεταλλικά αξεσουάρ.
Ταξινομήστε τα ρούχα με βάση το χρώμα και το βαθμό που ξεβάφουν και επιλέξτε τον συνιστώμενο κύκλο, τη
θερμοκρασία νερού και τις πρόσθετες λειτουργίες.
• Ενδέχεται να προκληθεί αποχρωματισμός ή ζημιά στο ύφασμα.
Όταν κλείνετε την πόρτα, προσέξτε ώστε να μην πιαστούν δάχτυλα παιδιών.
• Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.
12 Ελληνικά
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 12
2018/3/1 14:30:37
Σημαντικές προειδοποιησεισ για το καθάρισμα
Πληροφορίες ασφαλείας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην καθαρίζετε τη συσκευή ψεκάζοντας νερό απευθείας επάνω της.
Μην χρησιμοποιείτε ισχυρό όξινο καθαριστικό.
Μην χρησιμοποιείτε βενζόλη, νέφτι, ή οινόπνευμα για να καθαρίσετε τη συσκευή.
• Ενδέχεται να προκληθεί αποχρωματισμός, παραμόρφωση, ζημιά, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Πριν καθαρίσετε ή κάνετε κάποια συντήρηση, βγάλτε το βύσμα της συσκευής από την πρίζα.
• Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Οδηγίες σχετικά με τα Απορρίμματα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
(WEEE)
Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος (Απόβλητα Ηλεκτρικού &
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)
(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα
εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του
εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται
μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους.
Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον
ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε
να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα
ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών
πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ'
όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να
πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο
μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.
Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους
και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το
προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα
συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.
Για πληροφορίες σχετικά με τις δεσμεύσεις της Samsung αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τις
κανονιστικές υποχρεώσεις που αφορούν τα συγκεκριμένα προϊόντα π.χ. REACH, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική
διεύθυνση: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Ελληνικά 13
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 13
2018/3/1 14:30:37
Εγκατάσταση
Φροντίστε ώστε το άτομο που θα εγκαταστήσει το πλυντήριο να ακολουθήσει πιστά αυτές τις οδηγίες, προκειμένου
το νέο σας πλυντήριο να λειτουργεί σωστά και να μην κινδυνεύετε να τραυματιστείτε κάθε φορά που βάζετε τα ρούχα
σας για πλύσιμο.
Εγκατάσταση
Τι περιλαμβάνεται
Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται μέσα στη συσκευασία του προϊόντος. Αν προκύψει κάποιο
πρόβλημα με το πλυντήριο ρούχων ή τα εξαρτήματα, αποταθείτε στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών Samsung
στην περιοχή σας ή με το κατάστημα όπου έγινε η αγορά.
01
02
09
03
04
10
11
05
12
06
07
08
01 Μοχλός απασφάλισης
02 Συρτάρι απορρυπαντικού
03 Πίνακας ελέγχου
04 Πόρτα
05 Κάδος
06 Φίλτρο αντλίας
07 Σωλήνας επείγουσας άντλησης
08 Κάλυμμα φίλτρου
09 Επιφάνεια εργασίας
10 Βύσμα τροφοδοσίας
11 Σωλήνας άντλησης
12 Ρυθμιζόμενα πόδια
* Το σχέδιο του συρταριού ή/και του μοχλού διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.
14 Ελληνικά
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 14
2018/3/1 14:30:37
Τάπες μπουλονιών
Οδηγός σωλήνα
Σωλήνας παροχής κρύου νερού
Σωλήνας παροχής ζεστού νερού
Θήκη υγρού απορρυπαντικού
(μόνο για συγκεκριμένα μοντέλα)
Εγκατάσταση
Κλειδί σύσφιξης
Στερεωτής καλύμματος
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•
•
•
Τάπες μπουλονιών : Ο αριθμός των πωμάτων για βίδες που παρέχονται (3 έως 6) εξαρτάται από το μοντέλο.
Σωλήνας παροχής ζεστού νερού: Μόνο για συγκεκριμένα μοντέλα.
Θήκη υγρού απορρυπαντικού: Μόνο για συγκεκριμένα μοντέλα.
Ελληνικά 15
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 15
2018/3/1 14:30:38
Εγκατάσταση
Εγκατάσταση
Απαιτήσεις εγκατάστασης
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και γείωση
Παροχή νερού
•
Η κατάλληλη πίεση νερού για το συγκεκριμένο
πλυντήριο ρούχων κυμαίνεται μεταξύ 50 kPa και 800
kPa. Με πίεση νερού κάτω των 50 kPa ενδεχομένως να
μην κλείνει εντελώς η βαλβίδα νερού. Διαφορετικά,
μπορεί να χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να
γεμίσει ο κάδος, με αποτέλεσμα το πλυντήριο να
τεθεί εκτός λειτουργίας. Οι παροχές νερού πρέπει να
βρίσκονται εντός 120 εκ. από την πίσω πλευρά του
πλυντηρίου ούτως ώστε οι παρεχόμενοι σωλήνες
εισαγωγής νερού να φτάνουν το πλυντήριο.
Για να μειωθεί ο κίνδυνος διαρροών:
• Φροντίστε ούτως ώστε οι βρύσες να είναι εύκολα
προσβάσιμες.
• Κλείνετε τις βρύσες όταν το πλυντήριο είναι εκτός
λειτουργίας.
• Ελέγχετε τακτικά ότι δεν υπάρχουν διαρροές στα
σημεία εφαρμογής των σωλήνων εισόδου νερού.
Ασφάλεια ή ασφαλειοδιακόπτη AC 220-240 V / 50
Hz
• Χρησιμοποιήστε χωριστό κύκλωμα τροφοδοσίας
μόνο για το πλυντήριο
Για να εξασφαλιστεί η κατάλληλη γείωση, το πλυντήριο
ρούχων συνοδεύεται από καλώδιο ρεύματος που
διαθέτει τριπολικό φις με γείωση για χρήση σε
κατάλληλα εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα.
Αν έχετε απορίες για τη γείωση, συμβουλευτείτε
αδειούχο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό σέρβις.
Μην προβείτε σε μετατροπές του συνοδευτικού φις. Αν
δεν μπαίνει στην πρίζα, καλέστε αδειούχο ηλεκτρολόγο
και εγκαταστήστε την κατάλληλη πρίζα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
•
•
•
•
ΜΗΝ χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης.
Να χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο ρεύματος που
παρέχεται με το πλυντήριό σας.
ΜΗ συνδέετε το καλώδιο γείωσης με γραμμές
αποχέτευσης από πλαστικό, γραμμές παροχής
φυσικού αερίου ή σωλήνες ζεστού νερού.
Σε περίπτωση εσφαλμένης σύνδεσης των αγωγών
γείωσης, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριό σας για πρώτη
φορά, ελέγξτε όλες τις συνδέσεις ανάμεσα στις
βαλβίδες νερού και τις βρύσες για τυχόν διαρροές.
Αντληση
Η Samsung συνιστά ο σωλήνας υδροληψίας να
βρίσκεται σε ύψος 60-90 εκ. Για τη σύνδεση του σωλήνα
αποστράγγισης με τον σωλήνα υδροληψίας θα πρέπει
να χρησιμοποιείται κολλάρο σύσφιξης και ο σωλήνας
υδροληψίας θα πρέπει να καλύπτει πλήρως το σωλήνα
αποστράγγισης.
16 Ελληνικά
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 16
2018/3/1 14:30:38
Εγκατάσταση σε εσοχές ή ντουλάπια
Για βέλτιστη απόδοση, το πλυντήριό σας πρέπει
να εγκατασταθεί σε σταθερό δάπεδο. Ενδέχεται να
χρειαστεί ενίσχυση των ξύλινων πατωμάτων για
την ελαχιστοποίηση των δονήσεων και/ή των μη
ισορροπημένων φορτίων. Οι μοκέτες και οι επιφάνειες
με μαλακή επίστρωση αποτελούν παράγοντες που
συμβάλλουν στις δονήσεις και αυξάνουν την τάση του
πλυντηρίου να κινείται ελαφρώς κατά τη διάρκεια του
κύκλου στυψίματος.
Ελάχιστο διάκενο για ομαλή λειτουργία:
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην εγκαθιστάτε ποτέ το πλυντήριο σε πλατφόρμα ή σε
επιφάνεια που δεν στηρίζεται καλά.
Στα πλαϊνά
25 χλστ.
Στο επάνω μέρος
25 χλστ.
Στο πίσω μέρος
50 χλστ.
Στο μπροστινό μέρος
550 χλστ.
Εάν το πλυντήριο εγκατασταθεί μαζί με στεγνωτήριο, το
μπροστινό μέρος της εσοχής ή του ντουλαπιού πρέπει
να διαθέτει τουλάχιστον 550 χλστ. μη φρασσόμενου
ανοίγματος. Το πλυντήριό σας μόνο του δεν απαιτεί
συγκεκριμένο άνοιγμα.
Εγκατάσταση
Δάπεδο
Θερμοκρασία νερού
Μην εγκαθιστάτε το πλυντήριο σε χώρους όπου το νερό
μπορεί να παγώνει, διότι το πλυντήριο πάντα διατηρεί
κάποια ποσότητα νερού μέσα στις βαλβίδες νερού, τις
αντλίες ή/και τους σωλήνες. Το παγωμένο νερό που
παραμένει μέσα στα εξαρτήματα σύνδεσης μπορεί να
προκαλέσει βλάβη στους ιμάντες, την αντλία και τα
λοιπά εξαρτήματα του πλυντηρίου ρούχων.
Ελληνικά 17
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 17
2018/3/1 14:30:38
Εγκατάσταση
Εγκατάσταση βήμα-βήμα
Εγκατάσταση
ΒΗΜΑ 1 - Επιλέξτε θέση
Απαιτήσεις θέσεις:
• Στερεή, επίπεδη επιφάνεια χωρίς μοκέτα ή δάπεδο που ενδέχεται να εμποδίζει τον εξαερισμό
• Δεν εκτίθεται άμεσα στο ηλιακό φως
• Επαρκής χώρος για εξαερισμός και καλωδίωση
• Η θερμοκρασία χώρου πρέπει να είναι πάντα υψηλότερη από το σημείο πήξης (0 ˚C)
• Δεν είναι κοντά σε πηγές θερμότητας
ΒΗΜΑ 2 - Αφαιρέστε τα μπουλόνια μεταφοράς
Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος
και αφαιρέστε τα μπουλόνια μεταφοράς.
1. Ξεσφίξτε τα μπουλόνια μεταφοράς στην πίσω
πλευρά του πλυντηρίου με το συνοδευτικό κλειδί.
2. Καλύψτε τις οπές με τις παρεχόμενες πλαστικές
τάπες μπουλονιών.
Φυλάξτε τα μπουλόνια μεταφοράς για μελλοντική
χρήση.
18 Ελληνικά
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 18
2018/3/1 14:30:38
3. Κλείστε όλες τις πλαστικές τάπες μπουλονιών στο
πίσω μέρος του πλυντηρίου ρούχων.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην αφαιρείτε τη βίδα (A) που στερεώνει το κολάρο
σύσφιξης.
Εγκατάσταση
A
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες,
υλικά από πολυστυρένιο κλπ.) πρέπει να πεταχτούν σε χώρο όπου δεν έχουν πρόσβαση τα παιδιά.
Ελληνικά 19
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 19
2018/3/1 14:30:38
Εγκατάσταση
ΒΗΜΑ 3 - Ρυθμίστε τα πόδια ευθυγράμμισης
Εγκατάσταση
1. Σύρετε το πλυντήριο στη θέση του χωρίς απότομες
κινήσεις. Η υπερβολική δύναμη μπορεί να
προκαλέσει βλάβη στα πόδια ευθυγράμμισης.
2. Ευθυγραμμίστε το πλυντήριο ρούχων ρυθμίζοντας
τα πόδια ευθυγράμμισης με το χέρι.
3. Όταν ολοκληρωθεί η ευθυγράμμιση, σφίξτε τα
παξιμάδια με το κλειδί.
ΒΗΜΑ 4 - Συνδέστε το σωλήνα νερού
Ο παρεχόμενος προσαρμογέας για τον σωλήνα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο. Αυτό το βήμα σας
καθοδηγεί στη διαδικασία σύνδεσης του προσαρμογέα τύπου βύσματος. Αν έχετε παραλάβει τον προσαρμογέα με
βιδωτή απόληξη, περάστε στο 7.
Συνδέστε το σωλήνα παροχής νερού στην παροχή
νερού.
A
1. Αφαιρέστε το σύνδεσμο (A) από το σωλήνα
παροχής νερού (B).
B
2. Για να ξεσφίξετε τις τέσσερις βίδες του συνδέσμου
χρησιμοποιήστε σταυροκατσάβιδο.
20 Ελληνικά
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 20
2018/3/1 14:30:39
3. Πιάστε το σύνδεσμο και στρέψτε το εξάρτημα (C)
κατά τη φορά του βέλους για να το ξεσφίξετε κατά
5 χλστ. (*).

C
E
Εγκατάσταση
C
4. Τοποθετήστε το σύνδεσμο μέσα στην παροχή
νερού, και σφίξτε τις βίδες ενώ ανασηκώνετε το
σύνδεσμο.
5. Στρέψτε το εξάρτημα (C) κατά τη φορά του βέλους
για να το σφίξετε.
6. Ενώ κρατάτε σταθερό το εξάρτημα (E), συνδέστε
το σωλήνα παροχής νερού στο σύνδεσμο. Μετά,
αποδεσμεύστε το εξάρτημα (E). Ο σωλήνας
κουμπώνει στο σύνδεσμο με έναν χαρακτηριστικό
ήχο.
7. Αν χρησιμοποιείτε παροχή νερού με βιδωτή
απόληξη, χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο
προσαρμογέα με βιδωτή απόληξη για να
συνδέσετε στην παροχή νερού όπως φαίνεται στο
σχήμα.
Ελληνικά 21
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 21
2018/3/1 14:30:39
Εγκατάσταση
Εγκατάσταση
8. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής
νερού στη βαλβίδα εισαγωγής, στην πίσω πλευρά
του πλυντηρίου. Στρέψτε το σωλήνα δεξιόστροφα
για να τον σφίξετε.
9. Ανοίξτε την παροχή νερού και ελέγξτε αν υπάρχει
διαρροή στα σημεία σύνδεσης, Εάν υπάρχει
διαρροή νερού, επαναλάβετε τα παραπάνω
βήματα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν υπάρχει διαρροή νερού, διακόψτε τη λειτουργία του πλυντηρίου και αποσυνδέστε το από την ηλεκτρική παροχή.
Στη συνέχεια, επικοινωνήσετε με το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης Samsung της περιοχής σας. Διαφορετικά, με τη
διαρροή μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην τεντώνετε υπερβολικά το σωλήνα παροχής νερού. Αν ο σωλήνας είναι πολύ κοντός, αντικαταστήστε τον με
μεγαλύτερο σωλήνα υψηλής πίεσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•
•
Αφού συνδέσετε το σωλήνα παροχής νερού στο σύνδεσμο, βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί σωστά τραβώντας το
σωλήνα παροχής νερού προς τα κάτω.
Χρησιμοποιήστε κάποια από τις βρύσες του εμπορίου. Αν η βρύση είναι τετράγωνη ή πολύ μεγάλη, αφαιρέστε το
δακτύλιο προτού εισαγάγετε τη βρύση μέσα στο σύνδεσμο.
22 Ελληνικά
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 22
2018/3/1 14:30:39
Για μοντέλα που διαθέτουν πρόσθετη βαλβίδα εισαγωγής ζεστού νερού:
1. Συνδέστε το κόκκινο άκρο του σωλήνα παροχής
ζεστού νερού στη βαλβίδα εισαγωγής ζεστού
νερού, στην πίσω πλευρά του πλυντηρίου.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής
ζεστού νερού στην παροχή ζεστού νερού.
Εγκατάσταση
Σωλήνας νερού Aqua (για συγκεκριμένα μοντέλα μόνο)
Ο σωλήνας νερού Aqua ειδοποιεί τους χρήστες σε
περίπτωση κινδύνου διαρροής νερού. Σε περίπτωση
διαρροής ανιχνεύει τη ροή του νερού και αποκτά
κόκκινο χρώμα στην κεντρική ένδειξη (A).
A
Ελληνικά 23
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 23
2018/3/1 14:30:39
Εγκατάσταση
ΒΗΜΑ 5 - Τοποθετήστε το σωλήνα άντλησης
Ο σωλήνας άντλησης μπορεί να τοποθετηθεί με τους εξής τρεις τρόπους:
Εγκατάσταση
Πάνω από το χείλος ενός νιπτήρα

Ο σωλήνας άντλησης πρέπει να τοποθετηθεί σε ύψος
μεταξύ 60 και 90 εκ. Για να διατηρήσετε την κλίση του
στομίου του σωλήνα άντλησης, χρησιμοποιήστε τον
πλαστικό οδηγό του σωλήνα (A) που περιέχεται στη
συσκευασία. Για να διασφαλίσετε την ομαλή άντληση
στερεώστε τον οδηγό με άγκιστρο στον τοίχο.
A
Σε σωλήνα αποχέτευσης

Ο σωλήνας αποχέτευσης θα πρέπει να βρίσκεται σε
ύψος μεταξύ 60 και 90 εκ. (*). Συνιστούμε τη χρήση
κατακόρυφου σωλήνα με ύψος 65 εκ. Βεβαιωθείτε ότι
ο σωλήνας αποχέτευσης συνδέεται υπό κλίση με τον
κατακόρυφο σωλήνα.
Απαιτήσεις σωλήνα υδροληψίας:
• Ελάχιστη διάμετρος 5 εκ
• Ελάχιστη χωρητικότητα απαγωγής 60 λίτρα το
λεπτό
24 Ελληνικά
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 24
2018/3/1 14:30:39
Σε μια διακλάδωση του σωλήνα αποχέτευσης του
νιπτήρα
Η διακλάδωση του σωλήνα αποχέτευσης πρέπει να
βρίσκεται επάνω από το σιφόνι του νιπτήρα, ώστε το
άκρο του σωλήνα να βρίσκεται τουλάχιστον 24 ίντσες
(60 εκ.) επάνω από το δάπεδο.
(*) : 24 ίντσες (60 εκ.)
Εγκατάσταση
ΒΗΜΑ 6 - Ενεργοποίηση
Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε πρίζα με εγκεκριμένη παροχή ρεύματος 220-240 V / 50 Hz που προστατεύεται
από ασφάλεια ή αντίστοιχο διακόπτη κυκλώματος. Μετά, πατήστε το κουμπί Λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε το
πλυντήριο.
Ελληνικά 25
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 25
2018/3/1 14:30:40
Προετοιμασία
Αρχικές ρυθμίσεις
Εκτελέστε Βαθμονόμηση (συνιστάται)
Προετοιμασία
Το Calibration (Βαθμονόμηση) διασφαλίζει τον ακριβή υπολογισμό του βάρους στο πλυντήριο. Βεβαιωθείτε ότι ο
κάδος είναι άδειος, προτού εκτελέσετε το Calibration (Βαθμονόμηση).
1. Απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε το πλυντήριο ρούχων.
2. Κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα κουμπιά Θερμοκρασία και Λήξη Προγράμματος (ή Θερμοκρασία και Λήξη
Προγράμματος+) για 3 δευτερόλεπτα για να περάσετε σε λειτουργία Βαθμονόμησης. Εμφανίζεται το μήνυμα
“Cb”.
-- Τα κουμπιά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο. Επιλέξτε το μοντέλο σας.
3. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Εκκίνηση/Παύση (Πιέστε για έναρξη) για να εκτελεστεί το πρόγραμμα
Calibration (Βαθμονόμηση). Ο κάδος θα περιστρέφεται δεξιόστροφα και αριστερόστροφα για 3 λεπτά περίπου.
4. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, εμφανίζεται η ένδειξη “0” στην οθόνη και το πλυντήριο ρούχων θα
απενεργοποιηθεί αυτόματα. Το πλυντήριο είναι πλέον έτοιμο για χρήση.
Οδηγίες πλύσης
ΒΗΜΑ 1 - Ταξινόμηση
Ταξινομήστε τα άπλυτα ρούχα σύμφωνα με τα εξής κριτήρια:
•
•
•
•
Ετικέτα φροντίδας ρούχων: Ταξινομήστε τα ρούχα σας σε βαμβακερά, μικτά, συνθετικά, μεταξωτά, μάλλινα και
ρούχα από τεχνητό μετάξι.
Χρώμα: Ξεχωρίστε τα λευκά από τα χρωματιστά.
Μέγεθος: Όταν μέσα στον κάδο αναμειγνύονται ρούχα διαφορετικού μεγέθους, η απόδοση της πλύσης
βελτιώνεται.
Ευαισθησία: Πλύνετε τα ευαίσθητα ρούχα χωριστά, για ρούχα από αγνό, παρθένο μαλλί ή μετάξι και για τις
κουρτίνες. Ελέγξτε τις ετικέτες των ρούχων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Φροντίστε να ελέγξετε την ετικέτα φροντίδας του κάθε ρούχου και να το ταξινομήσετε αναλόγως πριν αρχίσετε την
πλύση.
ΒΗΜΑ 2 - Αδειάστε τις τσέπες
Αδειάστε όλες τις τσέπες των άπλυτων ρούχων
•
Τα μεταλλικά αντικείμενα όπως κέρματα, καρφίτσες και πόρπες στα ρούχα μπορεί να προκαλέσουν φθορές στα
υπόλοιπα ρούχα αλλά και στον κάδο.
26 Ελληνικά
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 26
2018/3/1 14:30:40
Τα ρούχα που έχουν κουμπιά και κεντήματα γυρίστε από την ανάποδη
•
•
Εάν υπάρχουν ανοικτά φερμουάρ από παντελόνια και μπουφάν κατά τη διάρκεια του πλυσίματος, μπορεί να
προκληθεί ζημιά στον κάδο. Πρέπει να κλείνετε και να στερεώνετε τα φερμουάρ με κλωστή.
Τα ρούχα με μακριά κορδόνια μπορεί να πιαστούν στα υπόλοιπα ρούχα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δέσει τα κορδόνια
πριν από την πλύση.
ΒΗΜΑ 3 - Χρησιμοποιήστε δίχτυ πλύσης
•
•
ΒΗΜΑ 4 - Κάντε πρόπλυση (εφόσον χρειάζεται)
Προετοιμασία
•
Τα σουτιέν (που πλένονται με νερό) πρέπει να τοποθετούνται σε δίχτυ πλύσης. Τα μεταλλικά μέρη των σουτιέν
ενδέχεται να τρυπήσουν και να σχίσουν τα άλλα ρούχα.
Τα μικρά και ελαφριά ρούχα όπως οι κάλτσες, τα γάντια, τα καλσόν και τα μαντήλια ενδέχεται να πιαστούν γύρω
από την πόρτα. Τοποθετήστε τα μέσα σε λεπτό δίχτυ πλυντηρίου.
Μην πλένετε το δίκτυ μόνο του χωρίς άλλα ρούχα. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει μη φυσιολογικούς
κραδασμούς που θα μπορούσαν να μετακινήσουν το πλυντήριο και να προκαλέσουν τραυματισμό.
Ορίστε την επιλογή Πρόπλυση για το επιλεγμένο πρόγραμμα εφόσον τα ρούχα είναι πολύ λερωμένα. Μην
χρησιμοποιείτε την επιλογή Prewash (Πρόπλυση) όταν το απορρυπαντικό προστίθεται με το χέρι μέσα στον κάδο ή
όταν χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό.
ΒΗΜΑ 5 - Καθορίστε τη χωρητικότητα της πλύσης
Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο. Με την υπερφόρτωση, τα ρούχα ενδέχεται να μην πλυθούν σωστά. Για τη
χωρητικότητα πλύσης που αναλογεί στον τύπο των ρούχων, δείτε τη σελίδα 35.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν πλένετε κλινοσκεπάσματα ή παπλώματα, μπορεί να παραταθεί ο χρόνος πλύσης ή να μειωθεί η απόδοση
στυψίματος. Για κλινοσκεπάσματα ή παπλώματα, το συνιστώμενο μέγιστο πρόγραμμα στυψίματος είναι 800 σ.α.λ. και
η χωρητικότητα πλύσης είναι έως 2 κιλά.
ΠΡΟΣΟΧΗ
•
•
•
Όταν τα ρούχα δεν κατανέμονται σωστά μπορεί να μειωθεί η απόδοση του στυψίματος.
Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα έχουν τοποθετηθεί καλά μέσα στον κάδο και δεν έχουν πιαστεί στην πόρτα.
Μην χτυπάτε την πόρτα. Κλείστε την πόρτα απαλά. Διαφορετικά, η πόρτα ενδέχεται να μην κλείσει καλά.
ΒΗΜΑ 6 - Χρησιμοποιήστε κατάλληλο απορρυπαντικό
Το είδος του απορρυπαντικού εξαρτάται από το είδος του υφάσματος (βαμβακερά, συνθετικά, ευαίσθητα, μάλλινα),
το χρώμα, τη θερμοκρασία του νερού και την ένταση των λεκέδων. Χρησιμοποιείτε πάντα απορρυπαντικό πλύσης
χαμηλού αφρισμού, σχεδιασμένο για αυτόματα πλυντήρια.
Ελληνικά 27
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 27
2018/3/1 14:30:40
Προετοιμασία
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•
Ακολουθείτε τις συστάσεις του κατασκευαστή του απορρυπαντικού σχετικά με το βάρος των ρούχων που
πλένετε, την ένταση των λεκέδων και τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας. Αν δεν είστε σίγουροι για τη
σκληρότητα του νερού, αποταθείτε στην αρμόδια υπηρεσία ύδρευσης της περιοχής σας.
• Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό που συνήθως σκληραίνει ή στερεοποιείται. Αυτό το απορρυπαντικό μπορεί
να παραμείνει και μετά το πρόγραμμα ξεβγάλματος, και να βουλώσει την έξοδο άντλησης.
• Εάν παρουσιαστούν πάρα πολλές φυσαλίδες κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος, θα εμφανιστεί το μήνυμα
"Sud".
ΠΡΟΣΟΧΗ
Προετοιμασία
Όταν πλένετε μάλλινα με το πρόγραμμα για μάλλινα να χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερο υγρό απορρυπαντικό. Εάν
χρησιμοποιηθούν στο πρόγραμμα για μάλλινα απορρυπαντικά σε σκόνη, ενδέχεται να παραμείνουν επάνω στα ρούχα
και να αλλοιώσουν το χρώμα τους.
Κάψουλες πλύσης
Για άριστα αποτελέσματα όταν χρησιμοποιείτε κάψουλες πλύσης ακολουθήστε τις εξής οδηγίες.
1. Τοποθετήστε την κάψουλα στο κάτω μέρος του
άδειου κάδου και προς το βάθος.
2. Τοποθετήστε τα ρούχα μέσα στον κάδο πάνω από
την κάψουλα.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Για προγράμματα που χρησιμοποιούν κρύο νερό ή προγράμματα που ολοκληρώνονται σε λιγότερο από μία ώρα,
η κάψουλα ενδέχεται να μην διαλυθεί τελείως.
28 Ελληνικά
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 28
2018/3/1 14:30:40
Οδηγίες για το συρτάρι απορρυπαντικού
Το πλυντήριο ρούχων διαθέτει θήκη με τρία τμήματα: το αριστερό τμήμα για την κύρια πλύση, το μεσαίο
τμήμα για το μαλακτικό ρούχων και το δεξιό τμήμα για την πρόπλυση.
Θήκη πρόπλυσης: Τοποθετήστε
απορρυπαντικό για πρόπλυση.
2.
Θήκη κύριας πλύσης: Τοποθετήστε
απορρυπαντικό για την κύρια πλύση, μαλακτικό
νερού, απορρυπαντικό για το μούλιασμα,
λευκαντικό ή/και καθαριστικά λεκέδων.
3.
Θήκη μαλακτικού: Τοποθετήστε πρόσθετα
όπως μαλακτικό ρούχων. Μην υπερβαίνετε το
όριο πλήρωσης (A).
A
Προετοιμασία
1.
ΠΡΟΣΟΧΗ
•
•
Μην ανοίγετε το συρτάρι του απορρυπαντικού όσο το πλυντήριο βρίσκεται σε λειτουργία.
Μην χρησιμοποιείτε τους εξής τύπους απορρυπαντικού:
-- Ταμπλέτες ή κάψουλες
-- Μπάλες ή δίχτυα
Για να αποτρέψετε το βούλωμα του τμήματος, τα συμπυκνωμένα ή εξαιρετικά εμπλουτισμένα προϊόντα
(μαλακτικό ή απορρυπαντικό) θα πρέπει να αραιώνονται με νερό πριν χρησιμοποιηθούν.
• Πριν από τη μετακίνηση του πλυντηρίου ρούχων, πρέπει να αδειάσετε το συρτάρι απορρυπαντικού το οποίο
ενδέχεται να περιέχει απορρυπαντικό ή/και μαλακτικό. Το περιεχόμενο στο συρτάρι ενδέχεται να χυθεί στο
δάπεδο.
•
Ελληνικά 29
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 29
2018/3/1 14:30:40
Προετοιμασία
Για να τοποθετήσετε προϊόντα πλύσης στη θήκη χειροκίνητης διανομής
1. Τραβήξτε το συρτάρι απορρυπαντικού για να το
ανοίξετε.
2. Τοποθετήστε απορρυπαντικό για ρούχα στη
Προετοιμασία
θήκη κύριας πλύσης σύμφωνα με τις οδηγίες
ή τις συστάσεις του κατασκευαστή. Για να
χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό, δείτε τη
σελίδα <30>.
3. Τοποθετήστε μαλακτικό ρούχων στη θήκη
μαλακτικού. Μην υπερβαίνετε το όριο
πλήρωσης.
4. Αν θέλετε να κάνετε πρόπλυση, τοποθετήστε
απορρυπαντικό πρόπλυσης στη θήκη
πρόπλυσης σύμφωνα με τις οδηγίες ή τις
συστάσεις του κατασκευαστή.
5. Κλείστε το συρτάρι απορρυπαντικού.
30 Ελληνικά
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 30
2018/3/1 14:30:41
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην τοποθετείτε απορρυπαντικό σε σκόνη στο
δοχείο υγρού.
• Το συμπυκνωμένο μαλακτικό για ρούχα θα πρέπει
να διαλύεται με νερό πριν τοποθετηθεί στη θήκη.
• Μην τοποθετείτε απορρυπαντικό κύριας πλύσης
στη
θήκη για μαλακτικό ρούχων.
Πρώτα τοποθετήστε το παρεχόμενο δοχείο υγρού στη
Προετοιμασία
Για να χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό χειροκίνητα (μόνο για όσα μοντέλα υπάρχει αυτή η
δυνατότητα)
θήκη κύριας πλύσης. Μετά, τοποθετήστε υγρό
απορρυπαντικό στο δοχείο χωρίς να υπερβείτε το
όριο πλήρωσης (A).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
A
• Εισαγάγετε τον οδηγό υγρού απορρυπαντικού
μόνο αφού πρώτα αφαιρέσετε το συρτάρι
απορρυπαντικού από το πλυντήριο ρούχων
πατώντας τον μοχλό απασφάλισης (A).
• Μετά από την πλύση, ίσως να παραμείνει
λίγο υγρό απορρυπαντικό μέσα στο συρτάρι
απορρυπαντικού.
ΠΡΟΣΟΧΗ
•
•
Μην υπερβαίνετε το όριο πλήρωσης που
υποδεικνύεται στο εσωτερικό του δοχείου.
Αφαιρέστε το δοχείο υγρού εφόσον χρησιμοποιείτε
απορρυπαντικό σε σκόνη.
Ελληνικά 31
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 31
2018/3/1 14:30:41
Λειτουργίες
Πίνακας ελέγχου
02
11
08
10
09
12
01
07
Λειτουργίες
03 04
05
06
01 Επιλογή
Προγράμματος
Στρέψτε τον διακόπτη για να διαλέξετε πρόγραμμα.
02 Οθόνη
Η οθόνη εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το εκάστοτε πρόγραμμα και τον εκτιμώμενο
χρόνο που υπολείπεται, ή κωδικό πληροφορίας όταν προκύπτει κάποιο πρόβλημα.
Για τα κουμπιά και τα εικονίδια, ανατρέξτε στην αντίστοιχη σελίδα.
03 Θερμοκρασία
Πατήστε για να αλλάξετε τη θερμοκρασία του νερού για το τρέχον πρόγραμμα.
Πατήστε το παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί ο
φωτισμός κάδου.
Ο φωτισμός κάδου απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 2 λεπτά.
04 Ξέβγαλμα
Πατήστε για να επιλέξετε πόσα ξεβγάλματα θα γίνουν στο τρέχον πρόγραμμα. Μπορείτε να
επιλέξετε έως και 5 ξεβγάλματα, ανάλογα με τον κύκλο.
05 Στύψιμο
Πατήστε για να επιλέξετε την ταχύτητα του στυψίματος στο τρέχον πρόγραμμα. Οι στροφές
ανά λεπτό (Σ.Α.Λ.) διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.
• Χωρίς Ξέβγαλμα( ): Το τελευταίο πρόγραμμα ξεβγάλματος αναβάλλεται ούτως
ώστε τα ρούχα να παραμείνουν μέσα στο νερό. Για να ξεφορτώσετε τα ρούχα, εκτελέστε
πρόγραμμα άντλησης ή στυψίματος.
-- Για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή "Χωρίς ξέβγαλμα", πατήστε επανειλημμένα το
κουμπί Στύψιμο μέχρι οι αριθμητικές ενδείξεις σ.α.λ. να απενεργοποιηθούν. Δεν είναι
διαθέσιμη για το πρόγραμμα ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ/ΣΤΥΨΙΜΟ.
• Χωρίς στύψιμο( ): Ο κάδος δεν περιστρέφεται μετά το τελευταίο πρόγραμμα
άντλησης.
-- Για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Χωρίς στίψιμο, πατήστε επανειλημμένα
το κουμπί Στύψιμο μέχρι οι αριθμητικές ενδείξεις σ.α.λ. να απενεργοποιηθούν.
Διαθέσιμη μόνο για το πρόγραμμα ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ/ΣΤΥΨΙΜΟ.
• Μόνο Στύψιμο : Για να εκτελέσετε το πρόγραμμα Μόνο Στύψιμο, πατήστε το κουμπί
Στύψιμο για 3 δευτερόλεπτα. Όταν εμφανιστεί ο χρόνος του προγράμματος και η
ταχύτητα στυψίματος, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί Στύψιμο μέχρι να επιλεγεί
η επιθυμητή ταχύτητα στυψίματος. Στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο
το κουμπί Εκκίνηση/Παύση (Πιέστε για έναρξη) , για να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Η
ταχύτητα στυψίματος εξαρτάται από το επιλεγμένο πρόγραμμα.
32 Ελληνικά
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 32
2018/3/1 14:30:41
Πατήστε για να ορίσετε μία από τις εξής επιλογές Εντατική Πλύση και Πρόπλυση. Πατήστε
ξανά για να αναιρέσετε την επιλογή.
07 Λήξη Προγράμματος
Η επιλογή Λήξη Προγράμματος μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο λήξης του εκάστοτε
προγράμματος. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας, ο χρόνος έναρξης του προγράμματος θα
καθορίζεται από τις εσωτερικές λογικές διατάξεις του μηχανήματος. Για παράδειγμα, αυτή η
ρύθμιση χρησιμεύει όταν θέλετε να προγραμματίσετε το μηχάνημα για να σταματήσει την
πλύση την ώρα που συνήθως γυρίζετε σπίτι από τη δουλειά.
• Πατήστε για να επιλέξετε προκαθορισμένη μονάδα ωρών.
08 Επίμονοι Λεκέδες
Πατήστε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας Επίμονοι Λεκέδες. Βοηθά στην
αφαίρεση μιας ευρείας γκάμας επίμονων λεκέδων.
• Το Επίμονοι Λεκέδες βοηθά στην αφαίρεση διαφόρων επίμονων λεκέδων.
• Αφού επιλέξετε το Επίμονοι Λεκέδες, τα ρούχα μουλιάζουν διεξοδικά με φυσαλίδες νερού
για αποτελεσματική πλύση.
• Το Επίμονοι Λεκέδες είναι διαθέσιμο και διαρκεί 30 λεπτά σε αυτά τα
προγράμματα: ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ, ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ, SUPER SPEED και
ΦΡΟΝΤΙΔΑ&ΥΓΙΕΙΝΗ.
09 Smart Control
Πατήστε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας Smart Control. Όταν η
λειτουργία Smart Control έχει ενεργοποιηθεί, μπορείτε να ελέγχετε το πλυντήριο ρούχων από
κινητή συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα SmartThings στη
σελίδα <40>.
10 Εύκολο Σιδέρωμα
Η ταχύτητα στυψίματος μειώνεται για να ελαττωθούν τα ζαρώματα των ρούχων.
• Ρυθμίστε την ταχύτητα στυψίματος στις 800 σ.α.λ.
11 Λειτουργίας
Πατήστε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του πλυντηρίου ρούχων.
12 Εκκίνηση/Παύση
(Πιέστε για έναρξη)
Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να ξεκινήσει μια λειτουργία, ή πατήστε για να
σταματήσει προσωρινά μια λειτουργία.
Λειτουργίες
06 Επιπλέον Επιλογές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές, ανατρέξτε στην ενότητα Ειδικές δυνατότητες.
Ελληνικά 33
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 33
2018/3/1 14:30:42
Λειτουργίες
Απλά βήματα εκκίνησης
2
5
3
1
4
6
Λειτουργίες
1.
2.
3.
4.
Πατήστε το Λειτουργία για να ενεργοποιήσετε το πλυντήριο ρούχων.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα στον πίνακα προγραμμάτων.
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος (Θερμοκρασία,Ξέβγαλμα και Στύψιμο) κατά περίπτωση.
Για να προσθέσετε επιλογή, πατήστε Επιπλέον Επιλογές. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ξανά για να επιλέξετε το
στοιχείο της προτίμησής σας.
5. Το μηχάνημα παρέχει τρία προσιτά κουμπιά για τα προγράμματα Επίμονοι Λεκέδες, Εύκολο Σιδέρωμα, και
Smart Control για τη διευκόλυνσή σας. Για να χρησιμοποιήσετε ένα στοιχείο επιλογής, πατήστε το αντίστοιχο
κουμπί.
6. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Εκκίνηση/Παύση (Πιέστε για έναρξη).
Για να αλλάξετε το πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
1. Πατήστε το κουμπί Εκκίνηση/Παύση (Πιέστε για έναρξη) για να διακόψετε τη λειτουργία.
2. Επιλέξτε διαφορετικό πρόγραμμα.
3. Πιέστε το κουμπί Εκκίνηση/Παύση (Πιέστε για έναρξη) ξανά για να αρχίσει το νέο πρόγραμμα.
34 Ελληνικά
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 34
2018/3/1 14:30:42
Επισκόπηση προγράμματος
Βασικά προγράμματα
Πρόγραμμα
Περιγραφή
•
Μέγιστο
Βέλτιστη απόδοση με χαμηλότερη κατανάλωση
ρεύματος για βαμβακερά υφάσματα, κλινοσκεπάσματα,
τραπεζομάντιλα, εσώρουχα, πετσέτες ή πουκάμισα. Για
εξοικονόμηση ενέργειας, η πραγματική θερμοκρασία
πλύσης ενδέχεται να είναι διαφορετική από την
καθορισμένη.
Μέγιστο
Για μπλούζες ή πουκάμισα από πολυεστέρα (ντιολέν,
τρεβίρα), πολυαμίδη (περλόν, νάιλον), ή άλλα παρόμοια.
4,0
• Για ευαίσθητα υφάσματα όπως ανάμικτες ίνες από τεχνητό
μετάξι, βισκόζη και συνθετικά.
• Για καλύτερη απόδοση, χρησιμοποιήστε υγρό
απορρυπαντικό.
2,0
•
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ
ΞΕΒΓΑΛΜΑ+ΣΤΥΨΙΜΟ
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ/
ΣΤΥΨΙΜΟ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ
ECO
•
•
Διαθέτει πρόσθετο ξέβγαλμα μετά από την προσθήκη
μαλακτικού στα ρούχα.
Μέγιστο
•
Διαθέτει μια επιπλέον διαδικασία στυψίματος για την
αποτελεσματική απομάκρυνση της υγρασίας από τα ρούχα.
Μέγιστο
•
•
Καθαρίζει τον κάδο, απομακρύνοντας βρομιά και βακτήρια.
Να εκτελείται μετά από κάθε 40 πλύσεις χωρίς προσθήκη
απορρυπαντικού ή λευκαντικού.
Να βεβαιώνεστε ότι ο κάδος είναι άδειος.
Να μην χρησιμοποιούνται καθαριστικά προϊόντα για τον
καθαρισμό του κάδου.
-
•
•
Λειτουργίες
Για βαμβακερά, κλινοσκεπάσματα, τραπεζομάντιλα,
εσώρουχα, πετσέτες ή πουκάμισα.
Ο χρόνος πλύσης και ο αριθμός ξεβγαλμάτων ρυθμίζονται
αυτόματα ανάλογα με το φορτίο.
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
Μέγιστο Φορτίο
(kg)
Ελληνικά 35
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 35
2018/3/1 14:30:42
Λειτουργίες
Περιγραφή
Μέγιστο Φορτίο
(kg)
Για ελαφρά λερωμένα ενδύματα και λιγότερο από 2,0 kg ρούχα
που χρειάζεστε γρήγορα.
• Χρησιμοποιεί μικρότερη ποσότητα από 20 g
απορρυπαντικού. Εάν χρησιμοποιηθεί μεγαλύτερη
ποσότητα από 20 g απορρυπαντικού, ενδέχεται να
απομείνει υπόλειμμα απορρυπαντικού.
• Για υγρό απορρυπαντικό, χρησιμοποιήστε το μέγιστο 20
ml.
2,0
Πρόγραμμα
15’ ΓΡΗΓΟΡΟ ΠΛΥΣΙΜΟ
•
5,0
•
Κύκλος χαμηλής θερμοκρασίας ecobubble που βοηθά στη
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
4,0
•
Ειδικά για μάλλινα που πλένονται στο πλυντήριο και για
φορτίο έως 2 kg.
Το πρόγραμμα για μάλλινα περιλαμβάνει απαλές
παλινδρομικές κινήσεις και μούλιασμα για να μην μπουν
ούτε να ξεχειλώσουν οι μάλλινες ίνες.
Συνιστάται η χρήση ουδέτερου απορρυπαντικού.
2,0
Για ρούχα που φοριούνται σε υπαίθριους χώρους, φόρμες
του σκι και αθλητικά ρούχα φτιαγμένα από λειτουργικά
υφάσματα, όπως σπάντεξ, στρετς και μικροΐνες.
2,0
•
SUPER SPEED
SUPER ECO WASH
Λειτουργίες
Ένα πρόγραμμα που ολοκληρώνεται σε 39 λεπτά, για
καθημερινά ρούχα όπως εσώρουχα και πουκάμισα.
Η διάρκεια του προγράμματος θα διαφέρει ανάλογα με τις
συνθήκες παροχής νερού και το φορτίο και τον τύπο των
ρούχων.
•
ΜΑΛΛΙΝΑ
•
•
ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΡΟΥΧΑ
Κύκλοι Ατμού
Πρόγραμμα
ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ&ΥΓΙΕΙΝΗ
Περιγραφή
Μέγιστο Φορτίο
(kg)
•
•
Για κάλυμμα κρεβατιού, σεντόνια, κάλυμμα παπλώματος κλπ.
Για άριστα αποτελέσματα, πλύνετε μόνο 1 τύπο σεντονιού και
φροντίστε το βάρος του φορτίου να είναι έως 2,0 kg.
2,0
•
Για πολύ λερωμένα, ανεξίτηλα ρούχα. Αυτό το πρόγραμμα
χρησιμοποιεί ατμό και πολύ υψηλή θερμοκρασία νερού για
την αποτελεσματική αφαίρεση των λεκέδων.
4,0
36 Ελληνικά
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 36
2018/3/1 14:30:42
Επιλογές
Επιλογή
Περιγραφή
•
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο από το
πλυντήριο ρούχων. Όταν αυτή η λειτουργία ρυθμιστεί σε Απενεργοποίηση,
δεν θα ηχήσουν η ειδοποίηση AddWash, ο ήχος ολοκλήρωσης του
προγράμματος και το ηχητικό σήμα απενεργοποίησης. Ωστόσο, οι άλλοι ήχοι
παραμένουν ενεργοί.
•
Προσθέτει προκαταρκτικό πρόγραμμα πλύσης πριν από το πρόγραμμα της
κύριας πλύσης.
•
Για πολύ λερωμένα ρούχα. Η διάρκεια κάθε προγράμματος είναι μεγαλύτερη
από το κανονικό.
Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση
Ήχου
Πρόπλυση
Εντατική Πλύση
Λήξη Προγράμματος
Λειτουργίες
Μπορείτε να επιλέξετε αυτόματα την ολοκλήρωση της πλύσης σε μεταγενέστερο χρόνο, επιλέγοντας καθυστέρηση από 1 (60
λεπτά) έως 24 ώρες (ανά μία ώρα). Η ώρα που εμφανίζεται υποδεικνύει το χρόνο που θα ολοκληρωθεί η πλύση.
1. Επιλέξτε πρόγραμμα. Μετά αλλάξτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος κατά περίπτωση.
2. Πατήστε το κουμπί Λήξη Προγράμματος (ή το κουμπί +/-) επανειλημμένα μέχρι να οριστεί ο επιθυμητός χρόνος λήξης.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Εκκίνηση/Παύση (Πιέστε για έναρξη). Η ένδειξη Λήξη Προγράμματος
αναβοσβήνει και το πλυντήριο περιστρέφει τον κάδο για να ανιχνεύσει το βάρος του φορτίου σε περίπτωση που η
ανίχνευση φορτίου έχει προρυθμιστεί για το επιλεγμένο πρόγραμμα. Όταν ολοκληρωθεί, εμφανίζει τη ρυθμισμένη ώρα
με το χρονόμετρο να λειτουργεί.
4. Για να ακυρώσετε την Λήξη Προγράμματος , επανεκκινήστε το πλυντήριο ρούχων πατώντας το κουμπί Λειτουργία.
Περίπτωση χρήσης
Αν σκοπεύετε να βγείτε στις 5:00 μ.μ. και θέλετε να σιγουρευτείτε ότι το 2ωρο πρόγραμμα πλύσης θα έχει τελειώσει μέχρι τότε,
διαλέξτε την επιλογή Λήξη Προγράμματος. Απλώς επιλέξτε την 3ωρη ρύθμιση και πατήστε το Εκκίνηση/Παύση (Πιέστε για
έναρξη) στις 2:00 μ.μ. Το πλυντήριο ρούχων τότε θα ξεκινήσει στις 3:00 μ.μ. και θα τελειώσει στις 5:00 μ.μ. Δείτε παρακάτω το
διάγραμμα που επεξηγεί τους χρόνους αυτού του παραδείγματος.
2:00 μ.μ.
Ρυθμίστε τη λειτουργία Καθυστέρηση Έναρξης
στις 3 ώρες
3:00 μ.μ.
Έναρξη
5:00 μ.μ.
Λήξη
Αισθητήρας φορτίου
Το εικονίδιο του αισθητήρα φορτίου ανάβει όταν επιλέξετε ένα πρόγραμμα το οποίο υποστηρίζει ανίχνευση
φορτίου. Ορισμένα προγράμματα ενδέχεται να μην υποστηρίζουν την ανίχνευση φορτίου. Όταν ξεκινήσετε
το πρόγραμμα, το εικονίδιο αναβοσβήνει ή παραμένει σταθερό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανίχνευσης
φορτίου και σβήνει όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί.
Ελληνικά 37
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 37
2018/3/1 14:30:42
Λειτουργίες
Ειδικές δυνατότητες
AddWash
Όταν η ενδεικτική λυχνία AddWash
είναι αναμμένη, μπορείτε να διακόψετε τη λειτουργία του πλυντηρίου και να
τοποθετήστε πρόσθετα ρούχα ή μαλακτικό στον κάδο. Η πόρτα Add Door ανοίγει κατά περισσότερο από 130° για
εύκολη πρόσβαση.
1. Πατήστε το κουμπί Εκκίνηση/Παύση (Πιέστε για
έναρξη) για να διακόψετε τη λειτουργία.
2. Πιέστε την επάνω περιοχή της πόρτας Add Door
μέχρι να ακούσετε έναν χαρακτηριστικό ήχο «κλικ»
ξεκλειδώματος. Τραβήξτε τη λαβή της πόρτας Add
Door για να την ανοίξετε.
Λειτουργίες
3. Ανοίξτε την πόρτα Add Door και τοποθετήστε
πρόσθετα ρούχα ή μαλακτικό στον κάδο.
4. Σπρώξτε την πόρτα Add Door μέχρι να ακούσετε
έναν χαρακτηριστικό ήχο «κλικ» κλεισίματος.
5. Πατήστε το κουμπί Εκκίνηση/Παύση (Πιέστε για
έναρξη) για να συνεχίσετε τη λειτουργία.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στην πόρτα Add Door.
Ενδέχεται να σπάσει.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το νερό μέσα στον κάδο δεν θα διαρρεύσει αν η πόρτα Add Door έχει κλείσει σωστά. Ενδέχεται να σχηματιστούν
σταγόνες νερού γύρω από την πόρτα, αλλά δεν θα διαρρεύσουν από το εσωτερικό του κάδου.
38 Ελληνικά
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 38
2018/3/1 14:30:43
ΠΡΟΣΟΧΗ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Λειτουργίες
•
Μην ανοίγετε την πόρτα Add Door αν έχει σχηματιστεί αφρός μέσα στον κάδο, ο οποίος ξεπερνά το ύψος της
πόρτας Add Door.
Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε την πόρτα Add Door ενώ το πλυντήριο βρίσκεται σε λειτουργία, χωρίς να πατήσετε
πρώτα το κουμπί Εκκίνηση/Παύση (Πιέστε για έναρξη). Σημειώστε ότι η πόρτα Add Door μπορεί να ανοιχτεί
ακούσια (χωρίς να πατηθεί το κουμπί Εκκίνηση/Παύση (Πιέστε για έναρξη)) όταν ολοκληρωθεί η πλύση.
Μην προσθέτετε υπερβολικό φορτίο μέσω της πόρτας Add Door. Ενδέχεται να μειωθεί η απόδοση.
Μη χρησιμοποιείτε την κάτω περιοχή της πόρτας Add Door ως λαβή. Ενδέχεται να πιαστούν τα δάχτυλά σας.
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει πιαστεί στην πόρτα Add Door κανένα ρούχο.
Κρατήστε τα κατοικίδια μακριά από το πλυντήριο, ειδικά από την πόρτα Add Door.
Όταν χρησιμοποιείτε ζεστό νερό για την πλύση, ενδέχεται να φαίνεται ότι υπάρχει διαρροή νερού από την
πόρτα Add Door μετά το άνοιγμα και το κλείσιμο της πόρτας Add Door. Αυτό είναι φυσιολογικό, απλά επειδή ο
ατμός που αναδύεται από την ανοιχτή πόρτα Add Door έχει κρυώσει και έχει σχηματίσει σταγόνες νερού στην
επιφάνεια.
Όταν η πόρτα Add Door κλείνει, στεγανοποιείται και δεν μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού. Ωστόσο, ενδέχεται
να αντιμετωπίσετε φαινομενική διαρροή νερού γύρω από την πόρτα - το νερό που απομένει γύρω από την
πόρτα Add Door ενδέχεται να σχηματίσει σταγόνες νερού. Αυτό είναι φυσιολογικό.
Η κύρια πόρτα και η πόρτα Add Door δεν μπορούν να ανοιχτούν όταν η θερμοκρασία νερού είναι υψηλότερη
από 50 °C. Αν η στάθμη του νερού μέσα στον κάδο ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο σημείο, η κύρια πόρτα δεν
μπορεί να ανοιχτεί.
Ο κωδικός πληροφοριών DDC εμφανίζεται στην οθόνη. Για περαιτέρω ενέργειες, ανατρέξτε στην ενότητα
“Κωδικοί πληροφοριών”.
Διατηρείτε πάντα καθαρή την πόρτα Add door και το χώρο της. Κατάλοιπα ή απορρυπαντικό επάνω ή γύρω
από τα λάστιχα της πόρτας Add door ενδέχεται να προκαλέσουν διαρροή.
Ελληνικά 39
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 39
2018/3/1 14:30:43
Λειτουργίες
Λειτουργίες
Ρυθμίσεις
Γονικό κλείδωμα
Για να αποτραπούν ατυχήματα με παιδιά ή βρέφη, το
Γονικό κλείδωμα ασφαλίζει όλα τα κουμπιά εκτός από το
Λειτουργία.
Για να ενεργοποιήσετε το γονικό κλείδωμα
• Για τα μοντέλα με θήκη χειροκίνητης διανομής,
πατήστε ταυτόχρονα και κρατήστε πατημένα τα
πλήκτρα - και + (της επιλογής Λήξη Προγράμματος)
για 3 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, πατήστε
παρατεταμένα το κουμπί Εκκίνηση/Παύση (Πιέστε
για έναρξη), για να το ενεργοποιήσετε. Η πόρτα
κλειδώνει και η ένδειξη για το Γονικό κλείδωμα
ενεργοποιείται.
Για να απενεργοποιήσετε προσωρινά το γονικό
κλείδωμα
Για τα μοντέλα με θήκη χειροκίνητης διανομής, πατήστε
ταυτόχρονα και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα - και +
(της επιλογής Λήξη Προγράμματος) για 3 δευτερόλεπτα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν ανοίξετε την πόρτα μετά από 1 λεπτό ή
περισσότερο αφού απενεργοποιήσετε το Γονικό
κλείδωμα, μια ειδοποίηση ηχεί για έως και 2 λεπτά.
• Εάν κλείσετε την πόρτα εντός 2 λεπτών, η
πόρτα κλειδώνει και το Γονικό κλείδωμα
επανενεργοποιείται. Εάν δεν κλείσετε την πόρτα ή
δεν την κλείσετε σωστά, η ειδοποίηση θα συνεχίσει
να ηχεί για 2 λεπτά.
• Για να προσθέσετε ρούχα μετά την ενεργοποίηση
του Γονικού κλειδώματος, πρώτα απενεργοποιήστε
το Γονικό κλείδωμα ή επανεκκινήστε το πλυντήριο.
Για να ακυρώσετε το Γονικό κλείδωμα
• Για τα μοντέλα με θήκη χειροκίνητης διανομής,
πατήστε παρατεταμένα το - και το + (της
επιλογής Λήξη Προγράμματος) ταυτόχρονα για
3 δευτερόλεπτα για να το απενεργοποιήσετε και,
στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα και πάλι τα
κουμπιά για 3 δευτερόλεπτα για να ακυρώσετε το
Γονικό Κλείδωμα. Η πόρτα ξεκλειδώνει και η ένδειξη
για το Γονικό κλείδωμα απενεργοποιείται.
•
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Ήχου
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον
ήχο από το πλυντήριο ρούχων. Όταν αυτή η λειτουργία
ρυθμιστεί σε Απενεργοποίηση, δεν θα ηχήσουν η
ειδοποίηση AddWash, ο ήχος ολοκλήρωσης του
προγράμματος και το ηχητικό σήμα απενεργοποίησης.
Ωστόσο, οι άλλοι ήχοι παραμένουν ενεργοί.
• Για σίγαση του ήχου, πατήστε παρατεταμένα το
Επιπλέον Επιλογές για 3 δευτερόλεπτα.
• Για κατάργηση της σίγασης του ήχου, πατήστε το
παρατεταμένα ξανά για 3 δευτερόλεπτα.
• Η ρύθμισή σας θα διατηρηθεί ακόμα αφού
επανεκκινήσετε το πλυντήριο.
Φωτισμός Κάδου
Ρυθμίστε ή αλλάξτε την επιλογή Φωτισμός Κάδου.
• Πατήστε το κουμπί Θερμοκρασία για να επιλέξετε
Φωτισμός Κάδου.
• Για να αποδεσμεύσετε τη λειτουργία Φωτισμός
Κάδου, πατήστε παρατεταμένα το Θερμοκρασία για
3 δευτερόλεπτα.
40 Ελληνικά
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 40
2018/3/1 14:30:43
SmartThings
Σύνδεση Wi-Fi
Στο smartphone, μεταβείτε στην επιλογή Settings (Ρυθμίσεις), ενεργοποιήστε την ασύρματη σύνδεση και επιλέξτε
ένα σημείο πρόσβασης (AP).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Λειτουργίες
• Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη μόνο για οικιακή χρήση (Κατηγορία B) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
όλες τις αστικές περιοχές.
• Αυτή η συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει ασύρματες παρεμβολές και ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο
εγκαταστάτης αυτής της συσκευής δεν μπορούν να παράσχουν κανένα είδος μέτρου ασφαλείας.
• Οι συνιστώμενες μέθοδοι κρυπτογράφησης είναι WPA/TKIP και WPA2/AES. Δεν υποστηρίζονται νέα
πρωτόκολλα Wi-Fi ή μη εγκεκριμένα πρωτόκολλα Wi-Fi.
• Η ευαισθησία λήψης ενός ασύρματου δικτύου ενδέχεται να επηρεαστεί από παρακείμενα ασύρματα
περιβάλλοντα.
• Εάν ο πάροχος Internet έχει καταγράψει τη διεύθυνση MAC του υπολογιστή σας ή της μονάδας μόντεμ
για μόνιμη χρήση, το πλυντήριο Samsung δεν μπορεί να συνδεθεί στο Internet. Σε αυτή την περίπτωση,
επικοινωνήστε με τον πάροχο Internet.
• Το τείχος προστασίας του Internet ενδέχεται να διακόψει τη σύνδεση Internet. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο,
επικοινωνήστε με τον πάροχο Internet.
• Εάν η διακοπή της σύνδεσης Internet συνεχιστεί αφού ακολουθήσετε τα μέτρα του παρόχου Internet,
επικοινωνήστε με ένα κατάστημα λιανικής πώλησης Samsung ή κέντρο σέρβις στην περιοχή σας.
• Για την εγκατάσταση ενσύρματων και ασύρματων δρομολογητών, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του
δρομολογητή που χρησιμοποιείτε.
• Το πλυντήριο ρούχων Samsung υποστηρίζει τα πρωτόκολλα Wi-Fi 2,4 GHz.
• Το πλυντήριο ρούχων Samsung υποστηρίζει τα πρωτόκολλα IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz), Soft-AP. (Συνιστάται
το πρωτόκολλο IEEE802.11n)
• Ένας μη εγκεκριμένος ενσύρματος/ασύρματος δρομολογητής ενδέχεται να μην μπορεί να συνδεθεί με το
πλυντήριο ρούχων Samsung.
Λήψη
Σε μια αγορά εφαρμογών (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), βρείτε την εφαρμογή
SmartThings με έναν όρο αναζήτησης "SmartThings". Κάντε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής στη συσκευή
σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Η εφαρμογή SmartThings είναι διαθέσιμη σε συσκευές άλλων κατασκευαστών με Android OS 6.0
(Marshmallow) ή νεότερη έκδοση, συσκευές Samsung με Android OS 5.0 (Lollipop) ή νεότερη έκδοση και
συσκευές iOS με iOS 10.0 ή νεότερη έκδοση. (Για τα iPhones, πρέπει να είναι iPhone 6 ή νεότερο). Η εφαρμογή
είναι βελτιστοποιημένη για smartphone Samsung (σειρές Galaxy S και Note).
• Ορισμένες δυνατότητες της εφαρμογής ενδέχεται να λειτουργούν διαφορετικά, ανάλογα με τις συσκευές των
άλλων κατασκευαστών.
• Για βελτιωμένη απόδοση, η εφαρμογή υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Ελληνικά 41
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 41
2018/3/1 14:30:43
Λειτουργίες
Σύνδεση
Πρώτα πρέπει να συνδεθείτε στο SmartThings με το λογαριασμό σας Samsung. Για να δημιουργήσετε ένα νέο
λογαριασμό Samsung, ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή. Δεν χρειάζεστε ξεχωριστή εφαρμογή για να
δημιουργήσετε το λογαριασμό σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν έχετε ένα λογαριασμό Samsung, χρησιμοποιήστε τον για να συνδεθείτε. Ένας χρήστης με δηλωμένο smartphone
της Samsung συνδέεται αυτόματα.
Για να δηλώσετε τη συσκευή σας στο SmartThings
1. Βεβαιωθείτε ότι το smartphone είναι συνδεδεμένο σε ένα ασύρματο δίκτυο. Εάν δεν είναι συνδεδεμένο,
μεταβείτε στην επιλογή Settings (Ρυθμίσεις) και ενεργοποιήστε την ασύρματη σύνδεση και επιλέξτε ένα
σημείο πρόσβασης (AP).
2. Επιλέξτε για να γίνει εκτέλεση της εφαρμογής SmartThings στο smartphone.
Λειτουργίες
3. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα "A new device is found." (Βρέθηκε νέα συσκευή), επιλέξτε Add (Προσθήκη) .
4. Εάν δεν εμφανιστεί κανένα μήνυμα, επιλέξτε + και επιλέξτε το πλυντήριό σας από μια λίστα με τις διαθέσιμες
συσκευές. Εάν το πλυντήριό σας δεν εμφανίζεται στη λίστα, επιλέξτε Device Type (Τύπος συσκευής) >
Specific Device Model (Συγκεκριμένο μοντέλο συσκευής) και, στη συνέχεια, προσθέστε το πλυντήριό σας με
μη αυτόματο τρόπο.
5. Δηλώστε το πλυντήριο στην εφαρμογή SmartThings ως εξής.
α.
Συνδεθείτε στο SmartThings με το λογαριασμό σας Samsung.
β.
Ενεργοποιήστε μια σύνδεση Wi-Fi.
γ.
Προσθέστε το πλυντήριο ρούχων στο SmartThings. Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο ρούχων είναι
συνδεδεμένο στο SmartThings.
δ.
Όταν η δήλωση ολοκληρωθεί, το πλυντήριο ρούχων εμφανίζεται στο smartphone.
Εφαρμογή Washing Machine
Ενσωματωμένος έλεγχος: Μπορείτε να παρακολουθείτε και να ελέγχετε το πλυντήριο ρούχων ενώ είστε στο σπίτι
ή και καθ' οδόν.
• Επιλέξτε το εικονίδιο Washing Machine στο SmartThings. Εμφανίζεται η σελίδα της εφαρμογής Washing
Machine.
• Ελέγξτε την κατάσταση λειτουργίας ή ειδοποιήσεις που έχουν σχέση με το πλυντήριό σας και, εάν χρειάζεται,
αλλάξτε επιλογές ή ρυθμίσεις.
42 Ελληνικά
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 42
2018/3/1 14:30:43
SmartThings
Κατηγορία
Σημείο ελέγχου
Μπορείτε να ελέγξετε το τρέχον πρόγραμμα και τις επιλογές
του και τον υπόλοιπο χρόνο του προγράμματος.
Smart Control
Εμφανίζεται η κατάσταση Smart Control για το πλυντήριο
ρούχων.
Αυτο-έλεγχος
Χρησιμοποιήστε το για να ελέγξετε εάν το πλυντήριο
ρούχων λειτουργεί σωστά.
Παρακολούθηση κατανάλωσης ενέργειας
Χρησιμοποιήστε το για να παρακολουθήσετε την
κατάσταση της κατανάλωσης ενέργειας.
Έναρξη/Παύση/Ακύρωση
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα και τις απαραίτητες επιλογές και,
στη συνέχεια, επιλέξτε Start/Pause/ Cancel (Έναρξη/Παύση/
Ακύρωση) για έναρξη μιας λειτουργίας, για προσωρινή
διακοπή ή για ακύρωση της τρέχουσας λειτουργίας.
Αγαπημένα
Προσθέστε προγράμματα και επιλογές που χρησιμοποιείτε
συχνά στο My Favorite (Αγαπημένα) για μετέπειτα χρήση.
Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε
Σας ειδοποιεί όταν το τρέχον πρόγραμμα ολοκληρωθεί.
Ειδοποίηση AddWash (για συγκεκριμένα
μοντέλα μόνο)
Σας ειδοποιεί για την προσθήκη νέου φορτίου.
Remaining laundry (Υπόλοιπα ρούχα) (για
συγκεκριμένα μοντέλα μόνο)
Σας ειδοποιεί για τυχόν ρούχα που έχουν απομείνει μετά την
ολοκλήρωση ενός προγράμματος.
Λειτουργία Laundry Recipe *
Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο και το χρώμα του
υφάσματος, καθώς και το βαθμό λεκιάσματος, προκειμένου
να λάβετε προτεινόμενες επιλογές και προγράμματα πλύσης
τα οποία μπορείτε να ξεκινήσετε αμέσως.
Στοιχείο ελέγχου
Λειτουργίες
Κατάσταση πλύσης
Παρακολούθηση
Ειδοποίηση
Περιγραφή
Μπορείτε να επιλέξετε το χρόνο που θέλετε για να
ολοκληρωθεί ένα πρόγραμμα πλύσης.
Λειτουργία Laundry Planner *
Q-Rator
Αφού ορίσετε το χρόνο που θέλετε, θα λάβετε έναν
προτεινόμενο πρόγραμμα πλύσης το οποίο θα τελειώσει
εντός του χρόνου που ορίσατε και μπορείτε να ξεκινήσετε ή
να διατηρήσετε το προτεινόμενο πρόγραμμα.
Παρέχει μια τακτική αναφορά με μια ανάλυση της
κατάστασης λειτουργίας της συσκευής σε συχνότητα που
ορίζεται από τον χρήστη (κάθε εβδομάδα/μήνα).
Λειτουργία HomeCare Wizard *
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την τακτική αναφορά
για να ελέγχετε το μοτίβο χρήσης, τις απαιτήσεις
συντήρησης και την κατανάλωση ενέργειας** για την
καθορισμένη χρονική περίοδο.
* Απαιτείται η υπηρεσία "SmartThings" η οποία είναι διαθέσιμη σε Android και iOS.
Απαιτείται εγγραφή.
** Μόνο ενδεικτικά αποτελέσματα.
Ελληνικά 43
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 43
2018/3/1 14:30:43
Λειτουργίες
Ανακοίνωση Ανοιχτού Κώδικα
Το λογισμικό που περιλαμβάνεται στο εν λόγω προϊόν περιέχει λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Μπορείτε να παραλάβετε
τον πλήρη αντίστοιχο πηγαίο κώδικα για διάστημα τριών ετών ύστερα από την τελευταία αποστολή αυτού του
προϊόντος αν στείλετε email στο oss.request@samsung.com.
Υπάρχει ακόμα η δυνατότητα να παραλάβετε τον πλήρη αντίστοιχο πηγαίο κώδικα σε φυσικό μέσο όπως δίσκο CDROM, με μια ελάχιστη επιβάρυνση.
Λειτουργίες
Στην ακόλουθη διεύθυνση URL http://opensource.samsung.com/opensource/SimpleConnectTP/seq/0 θα βρείτε
ιστοσελίδα για λήψη του διαθέσιμου πηγαίου κώδικα και πληροφορίες για άδεια χρήσης ανοιχτού κώδικα σχετικά με
το συγκεκριμένο προϊόν. Αυτή η προσφορά ισχύει για κάθε παραλήπτη αυτών των πληροφοριών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Με την παρούσα η Samsung Electronics δηλώνει πως η συσκευή με ασύρματο εξοπλισμό συμμορφώνεται με την
Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική
διεύθυνση: Μπορείτε να βρείτε την επίσημη Δήλωση συμμόρφωσης στη διαδικτυακή τοποθεσία http://www.
samsung.com. Μεταβείτε στην ενότητα Support (Υποστήριξη) > Search Product Support (Αναζήτηση υποστήριξης
προϊόντος) και εισαγάγετε το όνομα του μοντέλου.
Μέγιστη ισχύς πομπού Wi-Fi: 20 dBm στα 2,412 GHz – 2,472 GHz
44 Ελληνικά
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 44
2018/3/1 14:30:44
Συντήρηση
Το πλυντήριο ρούχων πρέπει να διατηρείται καθαρό για να παραμείνει αποδοτικό και για να διαφυλαχθεί η διάρκεια
ζωής του.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ ECO
Με την τακτική εκτέλεση αυτού του προγράμματος καθαρίζετε τον κάδο και απομακρύνετε τα βακτηρίδια. Επίσης,
αυτό το πρόγραμμα απομακρύνει συσσωρευμένη βρομιά από το λάστιχο της πόρτας.
1. Πατήστε το Λειτουργία για να ενεργοποιήσετε το πλυντήριο ρούχων.
2. Στρέψτε τον Επιλογέα κύκλου για να επιλέξετε ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ ECO .
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Εκκίνηση/Παύση (Πιέστε για έναρξη).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η θερμοκρασία του νερού στο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ ECO
δυνατότητα αλλαγής.
έχει ρυθμιστεί στους 70 °C, και δεν υπάρχει η
ΠΡΟΣΟΧΗ
Να μην χρησιμοποιούνται καθαριστικά προϊόντα για τον καθαρισμό του κάδου. Τα χημικά κατάλοιπα μέσα στον κάδο
υποβαθμίζουν την απόδοση της πλύσης.
Υπενθύμιση για ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ ECO
•
•
Η υπενθύμιση για το ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ ECO εμφανίζεται στην κεντρική οθόνη μετά από κάθε 40 πλύσεις.
Συνιστούμε την τακτική εκτέλεση του ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ ECO .
Όταν δείτε για πρώτη φορά αυτή την υπενθύμιση, μπορείτε να την αγνοήσετε για 6 συνεχόμενες πλύσεις. Από
την 7η πλύση, η υπενθύμιση δεν εμφανίζεται πλέον. Ωστόσο, εμφανίζεται και πάλι αφού συμπληρωθούν για
δεύτερη φορά 40 πλύσεις.
Συντήρηση
Ελληνικά 45
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 45
2018/3/1 14:30:44
Συντήρηση
Smart Check
Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει πρώτα να κατεβάσετε την εφαρμογή Samsung Smart Washer
από το Play Store ή το Apple Store, και να την εγκαταστήσετε σε φορητή συσκευή με λειτουργία κάμερας.
Η λειτουργία Smart Check έχει βελτιστοποιηθεί για: συσκευές της σειράς Galaxy και iPhone (μόνο για όσα μοντέλα
υπάρχει αυτή η δυνατότητα).
1. Όταν το πλυντήριο ρούχων εντοπίσει ένα πρόβλημα προς έλεγχο, ένας ενημερωτικός κωδικός εμφανίζεται
στην οθόνη. Για να εισέλθετε στη λειτουργία Smart Check, πατήστε παρατεταμένα το Ξέβγαλμα και το Στύψιμο
ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα.
2. Το πλυντήριο ρούχων αρχίζει τη διαδικασία αυτόματου διαγνωστικού ελέγχου και εμφανίζει κωδικός
πληροφορίας εφόσον ανιχνευθεί πρόβλημα.
3. Εκτελέστε την εφαρμογή Samsung Smart Washer στη φορητή συσκευή σας, και πατήστε στην επιλογή
Smart Check.
4. Φέρτε τη φορητή συσκευή κοντά στην οθόνη του πλυντηρίου ρούχων έτσι ώστε η φορητή συσκευή και το
πλυντήριο να είναι δίπλα-δίπλα. Στη συνέχεια, ο κωδικός πληροφορίας αναγνωρίζεται αυτόματα από την
εφαρμογή.
5. Όταν ο κωδικός πληροφορίας αναγνωρίζεται σωστά, η εφαρμογή παρέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το
πρόβλημα μαζί με πρακτικές οδηγίες αντιμετώπισης.
Συντήρηση
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•
Το όνομα της λειτουργίας, Smart Check, μπορεί να διαφέρει από γλώσσα σε γλώσσα.
•
Αν πέφτει έντονο φως πάνω στην οθόνη του πλυντηρίου ρούχων, η εφαρμογή μπορεί να μην αναγνωρίσει τον
κωδικό πληροφορίας.
•
Αν η εφαρμογή δεν αναγνωρίσει τον κωδικό Smart Check μετά από κάποιες προσπάθειες, πληκτρολογήστε τον
κωδικό πληροφορίας στην οθόνη της εφαρμογής.
46 Ελληνικά
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 46
2018/3/1 14:30:44
Επείγουσα άντληση
Σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος, αντλήστε το νερό μέσα από τον κάδο προτού βγάλετε τα ρούχα.
1. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο ρούχων και βγάλτε
το βύσμα από την πρίζα του ρεύματος.
2. Πατήστε απαλά την πάνω επιφάνεια του
καλύμματος φίλτρου για να το ανοίξετε.
3. Βάλτε ένα άδειο, ευρύχωρο δοχείο γύρω από το
κάλυμμα και απλώστε το σωλήνα επείγουσας
άντλησης στο δοχείο ενώ κρατάτε το καπάκι του
σωλήνα (A).
A
Συντήρηση
B
4. Ανοίξτε το καπάκι του σωλήνα και αφήστε το
νερό που υπάρχει μέσα στο Σωλήνα επείγουσας
άντλησης (B) να αδειάσει στο δοχείο.
5. Όταν τελειώσετε, κλείστε το καπάκι του σωλήνα,
και τοποθετήστε το σωλήνα στη θέση του. Μετά,
κλείστε το κάλυμμα του φίλτρου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Χρησιμοποιήστε αρκετά ευρύχωρο δοχείο γιατί το
νερό μέσα στον κάδο μπορεί να είναι περισσότερο
από όσο περιμένετε.
Ελληνικά 47
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 47
2018/3/1 14:30:44
Συντήρηση
Καθαρισμός
Επιφάνεια του πλυντηρίου ρούχων
Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί με απορρυπαντικά καθαρισμού οικιακής χρήσης χωρίς αποξεστικά υλικά. Μην
ψεκάζετε νερό πάνω στο πλυντήριο.
Add Door
1. Ανοίξτε την πόρτα Add Door.
2. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε
την πόρτα Add Door.
A
-- Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά. Ενδέχεται να
προκληθεί αποχρωματισμός.
-- Να είστε προσεκτικοί όταν καθαρίζετε το
ελαστικό υπόστρωμα και τον μηχανισμό
κλειδώματος (A).
-- Ξεσκονίζετε τακτικά την περιοχή της πόρτας.
3. Σκουπίστε και κλείστε την πόρτα Add Door μέχρι
να ακούσετε έναν χαρακτηριστικό ήχο «κλικ».
Συντήρηση
ΠΡΟΣΟΧΗ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Μην ασκείτε δύναμη στην πόρτα Add Door. Ενδέχεται να σπάσει.
Μην αφήνετε ανοιχτή την πόρτα Add Door ενώ πλυντήριο ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.
Μην τοποθετείτε ποτέ βαριά αντικείμενα επάνω στην πόρτα Add Door.
Για να αποτραπεί ο τραυματισμός, μην αγγίζετε την πόρτα Add Door ενώ ο κάδος περιστρέφεται.
Μην ανοίγετε την πόρτα Add Door ενώ πλυντήριο ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Ενδέχεται να προκληθεί
τραυματισμός.
Μην πατάτε κουμπιά στον πίνακα ελέγχου ενώ η πόρτα Add Door είναι ανοιχτή. Ενδέχεται να προκληθεί
τραυματισμός ή αστοχία συστήματος.
Μην τοποθετείτε άλλα αντικείμενα, εκτός από ρούχα.
Μην τοποθετείτε ογκώδη είδη στον κάδο μέσω της πόρτας Add Door.
Μην τραβάτε έξω το ελαστικό παρέμβυσμα της πόρτας Add Door όταν καθαρίζετε. Ενδέχεται να προκληθεί
ζημιά.
48 Ελληνικά
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 48
2018/3/1 14:30:45
Φίλτρο πλέγματος
Καθαρίστε το φίλτρο πλέγματος του σωλήνα παροχής νερού μία ή δύο φορές το χρόνο.
1. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο ρούχων, και βγάλτε
το φις του καλωδίου τροφοδοσίας από την πρίζα.
2. Κλείστε την παροχή νερού.
3. Ξεβιδώστε και αποσυνδέστε το σωλήνα παροχής
νερού από το πίσω μέρος του πλυντηρίου. Καλύψτε
το σωλήνα με ένα πανί για να μην πεταχτεί έξω το
νερό.
4. Με μια πένσα αφαιρέστε το φίλτρο πλέγματος από
τη βαλβίδα εισαγωγής.
5. Βυθίστε το φίλτρο πλέγματος σε νερό, έως ότου
βυθιστεί και το εξάρτημα σύνδεσης.
6. Αφήστε το φίλτρο πλέγματος στον ίσκιο για να
στεγνώσει εντελώς.
7. Τοποθετήστε και πάλι το φίλτρο πλέγματος μέσα
στη βαλβίδα εισαγωγής και συνδέστε ξανά το
σωλήνα νερού στη βαλβίδα εισαγωγής.
8. Ανοίξτε την παροχή νερού.
Συντήρηση
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν το φίλτρο πλέγματος έχει βουλώσει, στην οθόνη εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος “4C”.
Ελληνικά 49
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 49
2018/3/1 14:30:45
Συντήρηση
Φίλτρο αντλίας
Συνιστούμε το φίλτρο αντλίας να καθαρίζεται 5 ή 6 φορές το χρόνο για να μη βουλώνει. Αν το φίλτρο αντλίας
βουλώσει, μπορεί να μειωθεί η απόδοση της λειτουργίας φυσαλίδων.
1. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο ρούχων, και βγάλτε
το φις του καλωδίου τροφοδοσίας από την πρίζα.
2. Αντλήστε το νερό που παραμένει στο εσωτερικό
του κάδου. Δείτε την ενότητα “Επείγουσα
άντληση”.
3. Πατήστε απαλά την πάνω επιφάνεια του
καλύμματος φίλτρου για να το ανοίξετε.
4. Στρέψτε το κουμπί του φίλτρου αντλίας προς τα
αριστερά για να αντλήσετε το υπολειπόμενο νερό.
5. Καθαρίστε το φίλτρο αντλίας με μαλακή
βούρτσα. Βεβαιωθείτε ότι ο έλικας της αντλίας
αποστράγγισης μέσα στο φίλτρο δεν έχει
βουλώσει.
6. Τοποθετήστε και πάλι το φίλτρο αντλίας, και
στρέψτε το κουμπί του φίλτρου προς τα δεξιά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Συντήρηση
•
•
Μερικά φίλτρα αντλίας διαθέτουν κουμπί
ασφαλείας που έχει σχεδιαστεί για την αποτροπή
ατυχημάτων με παιδιά. Για να ανοίξετε το κουμπί
ασφαλείας του φίλτρου αντλίας, πιέστε προς τα
μέσα και στρέψτε το αριστερόστροφα. Χάρη στο
μηχανισμό ελατηρίου του κουμπιού ασφαλείας το
φίλτρο ανοίγει.
Για να κλείσετε το κουμπί ασφαλείας του φίλτρου
αντλίας, στρέψτε το δεξιόστροφα. Το ελατήριο
τρίζει κάπως αλλά αυτό είναι φυσιολογικό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν το φίλτρο αντλίας έχει βουλώσει, στην οθόνη εμφανίζεται ο κωδικός πληροφορίας “5C”.
ΠΡΟΣΟΧΗ
•
•
Αφού καθαρίσετε το φίλτρο, βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα φίλτρου έχει κουμπώσει καλά. Διαφορετικά, μπορεί να
προκληθεί διαρροή.
Αφού καθαρίσετε το φίλτρο, βεβαιωθείτε ότι έχει μπει καλά στη θέση του. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί
δυσλειτουργία ή διαρροή.
50 Ελληνικά
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 50
2018/3/1 14:30:45
Συρτάρι απορρυπαντικού
1. Ενώ κρατάτε πατημένο τον μοχλό απασφάλισης
στο εσωτερικό του συρταριού, τραβήξτε το
συρτάρι για να ανοίξει.
2. Καθαρίστε τα μέρη του συρταριού με τρεχούμενο
νερό και μια μαλακή βούρτσα.
Συντήρηση
3. Καθαρίστε την εσοχή του συρταριού με μια μαλακή
βούρτσα.
4. Επανατοποθετήστε το δοχείο υγρού
απορρυπαντικού στη θέση του στο συρτάρι.
5. Σπρώξτε το συρτάρι προς τα μέσα για να το
κλείσετε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για να αφαιρέσετε τα κατάλοιπα απορρυπαντικού, εκτελέστε το πρόγραμμα ΞΕΒΓΑΛΜΑ+ΣΤΥΨΙΜΟ με τον κάδο
άδειο.
Ελληνικά 51
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 51
2018/3/1 14:30:46
Συντήρηση
Επαναφορά μετά από πάγωμα
Το πλυντήριο ρούχων μπορεί να παγώσει όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 0 °C.
1. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο ρούχων, και βγάλτε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας από την πρίζα.
2. Ρίξτε ζεστό νερό στην παροχή νερού για να χαλαρώσει ο σωλήνας παροχής νερού.
3. Αποσυνδέστε το σωλήνα παροχής νερού και μουλιάστε τον σε ζεστό νερό.
4. Ρίξτε ζεστό νερό στον κάδο και αφήστε το για περίπου 10 λεπτά.
5. Συνδέστε ξανά το σωλήνα παροχής νερού στην παροχή νερού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν το πλυντήριο ρούχων συνεχίζει να μη λειτουργεί ομαλά, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα μέχρι να
αποκατασταθεί η λειτουργία του.
Φροντίδα σε περίπτωση παρατεταμένης αχρησίας
Συντήρηση
Αποφεύγετε να μην χρησιμοποιείτε το πλυντήριο ρούχων για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Εάν όμως παραστεί
ανάγκη, αποστραγγίστε το νερό από το πλυντήριο και βγάλτε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας από την πρίζα.
1. Στρέψτε τον διακόπτη Επιλογή Προγράμματος για να διαλέξετε ΞΕΒΓΑΛΜΑ+ΣΤΥΨΙΜΟ.
2. Αδειάστε τον κάδο και πατήστε το κουμπί Εκκίνηση/Παύση (Πιέστε για έναρξη).
3. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, κλείστε την παροχή νερού και αποσυνδέστε το σωλήνα παροχής νερού.
4. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο ρούχων, και βγάλτε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας από την πρίζα.
5. Ανοίξτε την πόρτα για να μπορεί να μπαίνει αέρας στον κάδο.
52 Ελληνικά
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 52
2018/3/1 14:30:46
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Σημεία ελέγχου
Αν αντιμετωπίσετε πρόβλημα με το πλυντήριο ρούχων, πρώτα ελέγξτε τον παρακάτω πίνακα και δοκιμάστε τις
συστάσεις.
Πρόβλημα
Ενέργεια
•
•
•
•
Δεν παίρνει μπρος.
Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο είναι στην πρίζα.
Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη.
Βεβαιωθείτε ότι οι βρύσες είναι ανοιχτές.
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Εκκίνηση/Παύση (Πιέστε για έναρξη) για
να ξεκινήσει το πλυντήριο.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί το Γονικό Κλείδωμα .
• Προτού αρχίσει να γεμίζει το πλυντήριο ρούχων, ακούγονται διάφοροι
μεταλλικοί ήχοι καθώς ελέγχεται το κλείσιμο της πόρτας και ακολουθεί μια
γρήγορη άντληση.
• Ελέγξτε την ασφάλεια ή ανεβάστε τον διακόπτη στον πίνακα.
Δεν υπάρχει επαρκής
παροχή νερού ή δεν
παρέχεται καθόλου νερό.
•
•
•
•
•
Μετά από το πρόγραμμα,
το απορρυπαντικό
παραμένει μέσα
στο συρτάρι του
απορρυπαντικού.
• Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο λειτουργεί με επαρκή πίεση νερού.
• Βεβαιωθείτε ότι το απορρυπαντικό τοποθετείται στο κέντρο του συρταριού,
μακριά από τα τοιχώματα.
• Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι ξεβγάλματος έχει τοποθετηθεί σωστά.
• Αν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη, βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας
απορρυπαντικού βρίσκεται στην πάνω θέση.
• Αφαιρέστε το καπάκι ξεβγάλματος και καθαρίστε το συρτάρι
απορρυπαντικού.
Ανοίξτε στο τέρμα τη βρύση.
Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη.
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής νερού δεν έχει παγώσει.
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής νερού δεν έχει στρεβλώσει ή φράξει.
Βεβαιωθείτε ότι η πίεση του νερού είναι επαρκής.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Ελληνικά 53
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 53
2018/3/1 14:30:46
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Ενέργεια
Υπερβολικοί κραδασμοί ή
κάνει θόρυβο.
• Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο ρούχων έχει τοποθετηθεί σε οριζόντιο,
σταθερό δάπεδο που δεν είναι ολισθηρό. Αν το δάπεδο δεν είναι οριζόντιο,
χρησιμοποιήστε τα πόδια οριζοντίωσης για να ρυθμίσετε το ύψος του
πλυντηρίου ρούχων.
• Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί οι βίδες μεταφοράς.
• Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο δεν έρχεται σε επαφή με άλλο αντικείμενο.
• Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο στον κάδο είναι ισοκατανεμημένο.
• Το μοτέρ μπορεί να κάνει θόρυβο στο πλαίσιο της κανονικής λειτουργίας.
• Οι φόρμες εργασίας και τα ρούχα με μεταλλικά αξεσουάρ μπορεί να κάνουν
θόρυβο όσο πλένονται. Αυτό είναι φυσιολογικό.
• Τα μεταλλικά αντικείμενα όπως τα νομίσματα μπορεί να κάνουν θόρυβο.
Μετά το πλύσιμο, αφαιρέστε αυτά τα αντικείμενα από τον κάδο ή τη θήκη του
φίλτρου.
Δεν αντλεί το νερό ή/και
δεν κάνει στύψιμο.
• Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης είναι τεντωμένος σε όλη του τη
διαδρομή μέχρι το σύστημα αποχέτευσης. Αν προκύψει κώλυμα άντλησης,
καλέστε την τεχνική υποστήριξη.
• Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο υπολειμμάτων δεν έχει φράξει.
• Κλείστε την πόρτα και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Εκκίνηση/Παύση
(Πιέστε για έναρξη). Για τη δική σας ασφάλεια, το πλυντήριο ρούχων δε
στεγνώνει ούτε στύβει ρούχα εφόσον η πόρτα δεν είναι κλειστή.
• Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης δεν έχει παγώσει ή βουλώσει.
• Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης είναι συνδεδεμένος σε σύστημα
αποχέτευσης που δεν έχει βουλώσει.
• Αν στο πλυντήριο ρούχων δεν παρέχεται επαρκής ηλεκτρική τάση,
διακόπτεται προσωρινά η άντληση ή το στύψιμο. Αμέσως μόλις
αποκατασταθεί η ηλεκτρική τροφοδοσία στο πλυντήριο ρούχων, συνεχίζεται
ομαλά η λειτουργία του.
Η πόρτα δεν ανοίγει.
• Πατήστε το κουμπί Εκκίνηση/Παύση (Πιέστε για έναρξη) για να σταματήσει
η λειτουργία του πλυντηρίου.
• Μπορεί να χρειαστούν λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να ξεκλειδώσει ο μηχανισμός
κλειδώματος της πόρτας.
• Η πόρτα ανοίγει αφού περάσουν 3 λεπτά μετά το σταμάτημα ή την
απενεργοποίηση του πλυντηρίου ρούχων.
• Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει άντληση όλου του νερού από τον κάδο.
• Η πόρτα μπορεί να μην ανοίγει εφόσον υπάρχει ακόμα νερό μέσα στον κάδο.
Αντλήστε το νερό από τον κάδο και ανοίξτε την πόρτα με το χέρι.
• Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία για το κλείδωμα της πόρτας έχει σβήσει. Η
ενδεικτική λυχνία για το κλείδωμα της πόρτας σβήνει αφού αντληθεί το νερό
από το πλυντήριο ρούχων.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Πρόβλημα
54 Ελληνικά
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 54
2018/3/1 14:30:46
Πρόβλημα
Υπερβολικός αφρισμός.
Ενέργεια
• Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τους συνιστώμενους τύπους απορρυπαντικού
σύμφωνα με τις υποδείξεις.
• Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό υψηλής απόδοσης προς αποφυγή
υπερβολικού αφρισμού.
• Μειώστε την ποσότητα απορρυπαντικού όταν το νερό είναι μαλακό και όταν
τα φορτία ρούχων είναι μικρά ή ελαφρά λερωμένα.
• Δε συνιστάται η χρήση απορρυπαντικού που δεν είναι υψηλής απόδοσης.
Δεν υπάρχει η δυνατότητα
• Βεβαιωθείτε ότι η ποσότητα απορρυπαντικού και μαλακτικού ρούχων που
προσθήκης επιπλέον
υπολείπεται δεν υπερβαίνει το όριο.
απορρυπαντικού.
Σταματάει.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
• Βάλτε το βύσμα του καλωδίου ρεύματος σε ηλεκτρική πρίζα με τάση.
• Ελέγξτε την ασφάλεια ή ανεβάστε τον διακόπτη στον πίνακα.
• Κλείστε την πόρτα και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Εκκίνηση/Παύση
(Πιέστε για έναρξη) για να ξεκινήσει η λειτουργία του πλυντηρίου. Για τη δική
σας ασφάλεια, το πλυντήριο ρούχων δε στεγνώνει ούτε στύβει ρούχα εφόσον
η πόρτα δεν είναι κλειστή.
• Προτού αρχίσει να γεμίζει το πλυντήριο ρούχων, ακούγονται διάφοροι
μεταλλικοί ήχοι καθώς ελέγχεται το κλείσιμο της πόρτας και ακολουθεί μια
γρήγορη άντληση.
• Μπορεί να υπάρχει περίοδος παύσης ή μουλιάσματος στο πρόγραμμα.
Περιμένετε λίγο και το πλυντήριο ρούχων μπορεί να ξεκινήσει.
• Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο πλέγματος του σωλήνα παροχής νερού στις βρύσες
δεν έχει βουλώσει. Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο πλέγματος.
• Αν στο πλυντήριο ρούχων δεν παρέχεται επαρκής ηλεκτρική τάση,
διακόπτεται προσωρινά η άντληση ή το στύψιμο. Αμέσως μόλις
αποκατασταθεί η ηλεκτρική τροφοδοσία στο πλυντήριο ρούχων, συνεχίζεται
ομαλά η λειτουργία του.
Ελληνικά 55
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 55
2018/3/1 14:30:46
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Πρόβλημα
Ενέργεια
Γεμίζει με νερό σε λάθος
θερμοκρασία.
• Ανοίξτε στο τέρμα και τις δύο βρύσες.
• Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή θερμοκρασίας είναι σωστή.
• Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες έχουν συνδεθεί στις σωστές βρύσες. Ξεπλύνετε τις
γραμμές νερού.
• Βεβαιωθείτε ότι ο θερμοσίφωνας έχει ρυθμιστεί για παροχή ζεστού νερού
τουλάχιστον 49 °C (120 °F) στη βρύση. Επίσης, ελέγξτε τη χωρητικότητα και
την απόδοση ροής του θερμοσίφωνα.
• Αποσυνδέστε τους σωλήνες και καθαρίστε το φίλτρο πλέγματος. Το φίλτρο
πλέγματος μπορεί να έχει βουλώσει.
• Όσο γεμίζει το πλυντήριο ρούχων, η θερμοκρασία του νερού μπορεί να
αλλάξει καθώς η λειτουργία αυτόματου ελέγχου θερμοκρασίας ελέγχει τη
θερμοκρασία του εισερχόμενου νερού. Αυτό είναι φυσιολογικό.
• Όσο γεμίζει το πλυντήριο ρούχων, μπορεί να παρατηρήσετε να περνάει
μόνο καυτό ή/και μόνο κρύο νερό από τη θήκη όταν έχουν επιλεγεί κρύες ή
ζεστές θερμοκρασίες. Αυτό είναι φυσιολογικό στο πλαίσιο της λειτουργίας
αυτόματου ελέγχου θερμοκρασίας καθώς το πλυντήριο ρούχων καθορίζει τη
θερμοκρασία του νερού.
Το φορτίο είναι
βρεγμένο στο τέλος του
προγράμματος.
• Χρησιμοποιήστε την Υψηλή ή την Πολύ Υψηλή ταχύτητα στυψίματος.
• Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό υψηλής απόδοσης για να μειώσετε τον
υπερβολικό αφρισμό.
• Το φορτίο είναι υπερβολικά μικρό. Τα μικρά φορτία (ένα ή δύο αντικείμενα)
μπορεί να μην ισορροπούν καλά και να μη στύβονται πλήρως.
• Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης δεν έχει στραβώσει ή βουλώσει.
Διαρροή νερού.
• Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη.
• Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις σωλήνων είναι σφιγμένες.
• Βεβαιωθείτε ότι το άκρο του σωλήνα άντλησης έχει εισαχθεί και στερεωθεί
σωστά στο σύστημα αποχέτευσης.
• Αποφύγετε την υπερφόρτωση.
• Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό υψηλής απόδοσης προς αποφυγή
υπερβολικού αφρισμού.
Μυρίζει.
• Τα κατάλοιπα του υπερβολικού αφρισμού συσσωρεύονται στις κόγχες και
μπορεί να προκαλέσουν άσχημες οσμές.
• Εκτελείτε τακτικά τα προγράμματα καθαρισμού για απολύμανση.
• Καθαρίζετε το λάστιχο της πόρτας (διάφραγμα).
• Στεγνώνετε το εσωτερικό του πλυντηρίου ρούχων μετά από το τέλος κάθε
προγράμματος.
56 Ελληνικά
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 56
2018/3/1 14:30:46
Πρόβλημα
Δε φαίνονται φυσαλίδες
(Μόνο για μοντέλα
Bubbleshot).
Ενέργεια
• Οι φυσαλίδες μπορεί να μη φαίνονται λόγω υπερφόρτωσης.
• Αν τα ρούχα είναι πολύ λερωμένα μπορεί να δημιουργούνται φυσαλίδες.
• Η πόρτα Add Door μπορεί να ανοιχτεί μόνο όταν εμφανίζεται η ένδειξη
Ωστόσο, δεν ανοίγει στις παρακάτω περιπτώσεις:
Μπορώ να ανοίξω
την πόρτα Add Door
οποιαδήποτε στιγμή;
Αναβοσβήνουν οι
ενδείξεις για τη θήκη
αυτόματης διανομής.
(μόνο για συγκεκριμένα
μοντέλα)
.
-- Όταν εκτελείται η διαδικασία βρασμού ή στεγνώματος και η εσωτερική
θερμοκρασία είναι υψηλή.
-- Αν ρυθμίσετε τη λειτουργία Γονικό κλείδωμα για λόγους ασφαλείας.
-- Όταν εκτελείται κύκλος πλύσης κάδου ή στεγνώματος κάδου που δεν
περιλαμβάνει πρόσθετα ρούχα.
• Ελέγξτε αν το συρτάρι απορρυπαντικού έχει κλείσει σωστά.
-- Ανοίξτε το συρτάρι απορρυπαντικού και κλείστε το ξανά. Βεβαιωθείτε ότι
έχει κλείσει σωστά.
• Αυτό μπορεί να συμβαίνει αν το υγρό απορρυπαντικό περιέχει σκληρυντικό
μέσα στη θήκη απορρυπαντικού.
-- Καθαρίστε και αποφράξτε τη θήκη απορρυπαντικού.
Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί, επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης Samsung της περιοχής σας.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Ελληνικά 57
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 57
2018/3/1 14:30:46
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Κωδικοί πληροφοριών
Όταν το πλυντήριο δε λειτουργεί σωστά, ενδέχεται να εμφανιστεί στην οθόνη ένας κωδικός πληροφορίας. Ελέγξτε
τον παρακάτω πίνακα και δοκιμάστε τις συστάσεις.
Κωδικός
4C
Ενέργεια
Δεν παρέχεται νερό.
• Βεβαιωθείτε ότι οι βρύσες είναι ανοιχτές.
• Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες νερού δεν έχουν βουλώσει.
• Βεβαιωθείτε ότι οι βρύσες δεν είναι παγωμένες.
• Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο λειτουργεί με επαρκή πίεση νερού.
• Βεβαιωθείτε ότι οι βρύση κρύου νερού και η βρύση ζεστού νερού έχουν
συνδεθεί σωστά.
• Καθαρίστε το φίλτρο πλέγματος γιατί μπορεί να έχει βουλώσει.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν το πλυντήριο εμφανίζει τον κωδικό “4C”, κάνει άντληση για 3 λεπτά. Κατά το
διάστημα αυτό, το κουμπί Ένδειξη Λειτουργίας On-Off δε λειτουργεί.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
•
4C2
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής κρύου νερού έχει συνδεθεί καλά στη
βρύση κρύου νερού.
Αν έχει συνδεθεί στη βρύση ζεστού νερού, τα ρούχα μπορεί να
παραμορφώνονται σε κάποια προγράμματα.
5C
Το νερό δεν αντλείται.
• Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης δεν έχει παγώσει ή βουλώσει.
• Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης έχει τοποθετηθεί σωστά, ανάλογα με τον
τύπο σύνδεσης.
• Καθαρίστε το φίλτρο υπολειμμάτων γιατί μπορεί να έχει βουλώσει.
• Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης είναι τεντωμένος σε όλη του τη διαδρομή
μέχρι το σύστημα αποχέτευσης.
• Αν ο κωδικός πληροφορίας παραμένει, επικοινωνήστε με το κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών.
dC
Το πλυντήριο λειτουργεί με την πόρτα ανοιχτή.
• Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει πιαστεί κάποιο ρούχο στην πόρτα.
DC1
Το κλείδωμα/ξεκλείδωμα κύριας πόρτας δεν λειτουργεί σωστά.
• Απενεργοποιήστε το πλυντήριο και επανεκκινήστε τον κύκλο.
• Αν ο κωδικός πληροφορίας παραμένει, επικοινωνήστε με το κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών.
58 Ελληνικά
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 58
2018/3/1 14:30:46
Κωδικός
Ενέργεια
DC3
Το κλείδωμα/ξεκλείδωμα πόρτας Add Door δεν λειτουργεί σωστά.
• Απενεργοποιήστε το πλυντήριο και επανεκκινήστε τον κύκλο.
• Αν ο κωδικός πληροφορίας παραμένει, επικοινωνήστε με το κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών.
OC
Υπερχείλιση νερού.
• Επανεκκίνηση μετά από στύψιμο.
• Αν ο κωδικός πληροφορίας παραμένει στην οθόνη, αποταθείτε στο κέντρο
τεχνικής εξυπηρέτησης Samsung της περιοχής σας.
LC, LC1
Ελέγξτε το σωλήνα άντλησης.
• Βεβαιωθείτε ότι το άκρο του σωλήνα άντλησης έχει τοποθετηθεί στο δάπεδο.
• Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης δεν έχει βουλώσει.
• Αν ο κωδικός πληροφορίας παραμένει, επικοινωνήστε με το κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν το πλυντήριο εμφανίζει τον κωδικό “LC,LC1”, κάνει άντληση για 3 λεπτά. Κατά
το διάστημα αυτό, το κουμπί Λειτουργία δε λειτουργεί.
3C
Ελέγξτε τη λειτουργία του μοτέρ.
• Δοκιμάστε να ξεκινήσετε το πρόγραμμα από την αρχή.
• Αν ο κωδικός πληροφορίας παραμένει, επικοινωνήστε με το κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών.
UC
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Ub
Δε λειτουργεί το στύψιμο.
• Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα έχουν απλωθεί ομοιόμορφα.
• Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο ρούχων βρίσκεται σε επίπεδη, ευσταθή
επιφάνεια.
• Ξεμπλέξτε τα μπλεγμένα ρούχα. Αν πλένετε μόνον ένα ρούχο, όπως ένα
μπουρνούζι ή ένα τζιν, το αποτέλεσμα του τελικού στυψίματος μπορεί να μην
είναι ικανοποιητικό και στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα ελέγχου “Ub”.
Η ηλεκτρονική διάταξη ελέγχου πρέπει να ελεγχθεί (Σφάλμα υπέρτασης).
• Ελέγξτε την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος και την καλωδίωση.
• Ελέγξτε αν υπάρχει ομαλή παροχή ρεύματος.
• Αν ο κωδικός πληροφορίας παραμένει, επικοινωνήστε με το κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών.
Ανίχνευση χαμηλής τάσης
• Ελέγξτε αν το βύσμα του καλωδίου ρεύματος είναι στην πρίζα.
• Αν ο κωδικός πληροφορίας παραμένει, επικοινωνήστε με το κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών.
Ελληνικά 59
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 59
2018/3/1 14:30:46
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Κωδικός
HC
1C
Ενέργεια
Έλεγχος θέρμανσης υψηλής θερμοκρασίας
• Αν ο κωδικός πληροφορίας παραμένει, επικοινωνήστε με το κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών.
Ο αισθητήρας Στάθμης Νερού δε λειτουργεί σωστά.
• Δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε το πλυντήριο και να αρχίσετε ξανά το
πρόγραμμα.
• Ελέγξτε την καλωδίωση του Αισθητήρα Στάθμης Νερού.
• Αν ο κωδικός πληροφορίας παραμένει, επικοινωνήστε με το κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν το πλυντήριο εμφανίζει τον κωδικό “1C”, κάνει άντληση για 3 λεπτά. Κατά το
διάστημα αυτό, το κουμπί Ένδειξη Λειτουργίας On-Off δε λειτουργεί.
8C
Ο αισθητήρας MEMS δεν λειτουργεί σωστά.
• Απενεργοποιήστε το πλυντήριο και επανεκκινήστε τον κύκλο.
• Αν ο κωδικός πληροφορίας παραμένει, επικοινωνήστε με το κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών.
AC
Ελέγξτε την επικοινωνία ανάμεσα στο κεντρικό και τα δευτερεύοντα PBA.
• Δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε το πλυντήριο και να αρχίσετε ξανά το
πρόγραμμα.
• Αν ο κωδικός πληροφορίας παραμένει, επικοινωνήστε με το κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών.
AC6
Ελέγξτε την επικοινωνία ανάμεσα στο κύριο PBA και το PBA του Inverter.
• Ανάλογα με την κατάσταση, το πλυντήριο ενδέχεται να επιστρέψει αυτόματα σε
κανονική λειτουργία.
• Απενεργοποιήστε το πλυντήριο και επανεκκινήστε τον κύκλο.
• Αν ο κωδικός πληροφορίας παραμένει, επικοινωνήστε με το κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών.
ddC
Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν ανοίγετε την πόρτα Add Door χωρίς να
πατήσετε το κουμπί Παύση. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, κάντε ένα από τα παρακάτω:
• Για να προσθέσετε ρούχα για πλύσιμο, πατήστε το Add Door για να κλείσει
σωστά. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Εκκίνηση/Παύση και προσπαθήστε
ξανά.
• Αν πατήσετε το Add Door κατά λάθος, πατήστε το Add Door ξανά για να κλείσει
σωστά. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Εκκίνηση/Παύση για να συνεχίσετε τη
λειτουργία.
Αν κάποιος κωδικός πληροφορίας παραμένει στην οθόνη, αποταθείτε στο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης Samsung
της περιοχής σας.
60 Ελληνικά
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 60
2018/3/1 14:30:46
Προδιαγραφές
Πίνακας φροντίδας υφασμάτων
Τα σύμβολα που ακολουθούν παρέχουν οδηγίες για τη φροντίδα των υφασμάτων. Οι ετικέτες φροντίδας τύπου
υφασμάτων περιλαμβάνουν τέσσερα σύμβολα στην εξής σειρά: πλύσιμο, χλωρίνη, στέγνωμα και σιδέρωμα, και
στεγνό καθάρισμα όταν είναι απαραίτητο. Η χρήση των συμβόλων εξασφαλίζει την ύπαρξη συνέπειας μεταξύ των
κατασκευαστών υφασμάτων για τα εγχώρια και τα εισαγόμενα υφάσματα. Ακολουθήστε τις οδηγίες της ετικέτας για
να μεγιστοποιήσετε το χρόνο ζωής των υφασμάτων και να μειώσετε τυχόν προβλήματα στην πλύση τους.
Ανθεκτικό υλικό
Δεν σιδερώνεται
Ευαίσθητο ύφασμα
Το ρούχο καθαρίζεται με στεγνό
καθάρισμα με οποιονδήποτε διαλύτη
Μπορεί να πλυθεί στους 95 ˚C
Στεγνό καθάρισμα
Μπορεί να πλυθεί στους 60 ˚C
Στεγνό καθάρισμα μόνον με
υπερχλωρικό οξύ, υγρό αναπτήρα,
καθαρό οινόπνευμα ή R113
Μπορεί να πλυθεί στους 40 ˚C
Στεγνό καθάρισμα μόνον με καύσιμο
αεροπλάνων, καθαρό οινόπνευμα ή R113
Μπορεί να πλυθεί στους 30 ˚C
Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα
Μόνο πλύσιμο στο χέρι
Στεγνώστε τοποθετώντας το επίπεδα
Μόνον στεγνό καθάρισμα
Μπορεί να κρεμαστεί για να στεγνώσει
Μπορεί να λευκανθεί σε κρύο νερό
Στέγνωμα σε κρεμάστρα
Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη
Στέγνωμα σε στεγνωτήριο, κανονική
θερμότητα
Μπορεί να σιδερωθεί σε θερμοκρασία
μέχρι 200 ˚C κατ’ ανώτατο
Στέγνωμα σε στεγνωτήριο, μειωμένη
θερμότητα
Μπορεί να σιδερωθεί σε θερμοκρασία
μέχρι 150 ˚C κατ’ ανώτατο
Μην στεγνώνετε στο στεγνωτήριο
Προδιαγραφές
Μπορεί να σιδερωθεί σε θερμοκρασία
μέχρι 100 ˚C κατ’ ανώτατο
Ελληνικά 61
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 61
2018/3/1 14:30:48
Προδιαγραφές
Προστασία του περιβάλλοντος
•
•
•
Προδιαγραφές
•
Αυτή η συσκευή κατασκευάζεται από ανακυκλώσιμα υλικά. Αν αποφασίσετε να πετάξετε αυτήν τη συσκευή,
τηρήστε τους κατά τόπους κανονισμούς διάθεσης απορριμάτων. Κόψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε η συσκευή
να μην μπορεί να συνδεθεί σε πρίζα ρεύματος. Αφαιρέστε την πόρτα ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα
παγίδευσης ζώων και μικρών παιδιών μέσα στη συσκευή.
Μην προσθέτετε μεγαλύτερες ποσότητες απορρυπαντικού από αυτές που συνιστώνται από τους κατασκευαστές.
Χρησιμοποιείτε προϊόντα αφαίρεσης λεκέδων και λευκαντικά πριν τον κύκλο πλύσης, μόνο όταν είναι απολύτως
απαραίτητο.
Εξοικονομήστε νερό και ρεύμα πλένοντας μόνο με πλήρη φορτία (η ακριβής ποσότητα εξαρτάται από το
πτόγραμμα που χρησιμοποιείται).
62 Ελληνικά
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 62
2018/3/1 14:30:48
Δελτίο προδιαγραφών
Οι αστερίσκοι “ * ” υποδεικνύουν παραλλαγή μοντέλου και μπορεί να περιλαμβάνουν (0-9) ή (A-Z).
Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας
φόρτωσης
Τύπος
Όνομα μοντέλου
WW90M74****
Διαστάσεις
Π600 X Μ600 X Υ850 (mm)
Πίεση νερού
50 kPa - 800 kPa
Καθαρό βάρος
80 kg
Μέγιστο φορτίο πλύσης και στυψίματος
Κατανάλωση ισχύος
WW80M74****
Πλύση και
θέρμανση
9,0 kg
8,0 kg
220 V
2000 W
240 V
2400 W
Περιστροφές στυψίματος
1400 σ.α.λ.
Τύπος
Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας
φόρτωσης
Όνομα μοντέλου
WW90M76****
Διαστάσεις
Π600 X Μ600 X Υ850 (mm)
Πίεση νερού
50 kPa - 800 kPa
Καθαρό βάρος
83 kg
Μέγιστο φορτίο πλύσης και στυψίματος
Κατανάλωση ισχύος
WW80M76****
Πλύση και
θέρμανση
Περιστροφές στυψίματος
9,0 kg
8,0 kg
220 V
2000 W
240 V
2400 W
1600 σ.α.λ.
Προδιαγραφές
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές ενδέχεται να μεταβληθούν χωρίς πρότερη ειδοποίηση για λόγους ποιοτικής
βελτίωσης.
Ελληνικά 63
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 63
2018/3/1 14:30:48
Προδιαγραφές
E
D
A
C
B
Α
600 mm
B
850 mm
C
600 mm
D
690 mm
E
1190 mm
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Προδιαγραφές
Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές ενδέχεται να μεταβληθούν χωρίς πρότερη ειδοποίηση για λόγους ποιοτικής
βελτίωσης.
64 Ελληνικά
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 64
2018/3/1 14:30:49
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) Αρ. 1061/2010
Οι αστερίσκοι “ * ” υποδεικνύουν παραλλαγή μοντέλου και μπορεί να περιλαμβάνουν (0-9) ή (A-Z).
Samsung
Όνομα μοντέλου
Χωρητικότητα
Ενεργειακή απόδοση
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (Βασίζεται σε 220 τυπικούς κύκλους
πλύσης με το πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C και 40 °C
με πλήρες και μερικό φορτίο, καθώς και στην κατανάλωση στις
καταστάσεις απενεργοποίησης και αναμονής. Η πραγματική
κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της
συσκευής.)
kg
WW90M74****
9,0
A+++
WW80M74****
8,0
A+++
kWh/έτος
130
116
kWh
kWh
kWh
0,59
0,57
0,55
0,51
0,51
0,51
W
0,48
0,48
W
10,00
10,00
ℓ/έτος
9400
8100
Α
Α
1400
44
1400
44
Κατανάλωση ενέργειας
Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο
Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με μερικό φορτίο
Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο
Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση
απενεργοποίησης.
Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής.
Ετήσια κατανάλωση νερού (Βασίζεται σε 220 τυπικούς κύκλους πλύσης
με το πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C και 40 °C με πλήρες και
μερικό φορτίο. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον
τρόπο χρήσης της συσκευής.)
Κατηγορία απόδοσης στυψίματος
Κατηγορία απόδοσης στυψίματος με περιδίνηση σε κλίμακα από G (κατώτατη απόδοση) έως
A (ανώτατη απόδοση)
Μέγιστη ταχύτητα περιδίνησης
σ.α.λ.
Απομένουσα υγρασία
%
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ στους 60 °C και
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ στους 40 °C είναι το «τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους
Τα προγράμματα
60 °C» και το «τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C». Είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό κανονικά λερωμένων βαμβακερών
ρούχων και είναι τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα (όσον αφορά την κατανάλωση νερού και ενέργειας) για αυτόν τον τύπο ρούχων.
Σε αυτά τα προγράμματα η πραγματική θερμοκρασία του νερού μπορεί να διαφέρει από την αναγραφόμενη θερμοκρασία. Μετά από την
εγκατάσταση εκτελέστε τη λειτουργία Βαθμονόμησης (συμβουλευτείτε την ενότητα Εκτελέστε Βαθμονόμηση (συνιστάται) στη σελίδα
<26>).
Διάρκεια του βασικού προγράμματος
Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο
Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με μερικό φορτίο
Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο
Διάρκεια κατάστασης αναμονής (Tl)
λεπτά
λεπτά
λεπτά
λεπτά
211
160
140
8
211
150
135
8
Πλύση
Στύψιμο
dB (A) re 1 pW
dB (A) re 1 pW
49
73
Προδιαγραφές
Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου, εκφραζόμενες σε dB(A) re 1 pW και στρογγυλοποιημένες στον πλησιέστερο ακέραιο,
κατά τη διάρκεια των φάσεων πλύσης και στυψίματος στο τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο:
49
73
Αυτόνομο
Η διάρκεια του προγράμματος θα διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες παροχής νερού και το φορτίο και τον τύπο
των ρούχων.
Ελληνικά 65
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 65
2018/3/1 14:30:49
Προδιαγραφές
Πληροφορίες για τα προγράμματα κύριας πλύσης
Μοντέλο
Πρόγραμμα
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ
WW90M74****
WW80M74****
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ
Διάρκεια
Θερμοκρασία Χωρητικότητα
προγράμματος
(°C)
(kg)
(λεπτά)
Περιεκτικότητα
υπολειπόμενης
υγρασίας
(%)
Κατανάλωση
νερού
(ℓ/κύκλο)
Κατανάλωση
ενέργειας
(kWh/κύκλο)
20
4,5
79
56
60
0,23
40
4,5
140
44
40
0,55
4,5
160
44
40
0,57
9,0
211
44
46
0,59
60
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
40
4,0
134
35
66
0,68
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ
20
4,0
79
56
53
0,22
40
4,0
135
44
33
0,51
4,0
150
44
33
0,51
8,0
211
44
40
0,51
4,0
134
35
66
0,68
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
60
40
Προδιαγραφές
Οι τιμές στον πίνακα έχουν μετρηθεί υπό τις συνθήκες που ορίζονται στο Πρότυπο IEC60456/EN60456. Οι
πραγματικές τιμές θα εξαρτώνται από το πώς χρησιμοποιείται η συσκευή.
66 Ελληνικά
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 66
2018/3/1 14:30:49
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) Αρ. 1061/2010
Οι αστερίσκοι “ * ” υποδεικνύουν παραλλαγή μοντέλου και μπορεί να περιλαμβάνουν (0-9) ή (A-Z).
Samsung
Όνομα μοντέλου
Χωρητικότητα
Ενεργειακή απόδοση
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (Βασίζεται σε 220 τυπικούς κύκλους
πλύσης με το πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C και 40 °C
με πλήρες και μερικό φορτίο, καθώς και στην κατανάλωση στις
καταστάσεις απενεργοποίησης και αναμονής. Η πραγματική
κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της
συσκευής.)
kg
WW90M76****
9,0
A+++
WW80M76****
8,0
A+++
kWh/έτος
130
116
kWh
kWh
kWh
0,60
0,57
0,52
0,51
0,51
0,51
W
0,48
0,48
W
10,00
10,00
ℓ/έτος
9400
8100
Α
Α
1600
44
1600
44
Κατανάλωση ενέργειας
Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο
Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με μερικό φορτίο
Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο
Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση
απενεργοποίησης.
Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής.
Ετήσια κατανάλωση νερού (Βασίζεται σε 220 τυπικούς κύκλους πλύσης
με το πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C και 40 °C με πλήρες και
μερικό φορτίο. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον
τρόπο χρήσης της συσκευής.)
Κατηγορία απόδοσης στυψίματος
Κατηγορία απόδοσης στυψίματος με περιδίνηση σε κλίμακα από G (κατώτατη απόδοση) έως
A (ανώτατη απόδοση)
Μέγιστη ταχύτητα περιδίνησης
σ.α.λ.
Απομένουσα υγρασία
%
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ στους 60 °C και
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ στους 40 °C είναι το «τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους
Τα προγράμματα
60 °C» και το «τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C». Είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό κανονικά λερωμένων βαμβακερών
ρούχων και είναι τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα (όσον αφορά την κατανάλωση νερού και ενέργειας) για αυτόν τον τύπο ρούχων.
Σε αυτά τα προγράμματα η πραγματική θερμοκρασία του νερού μπορεί να διαφέρει από την αναγραφόμενη θερμοκρασία. Μετά από την
εγκατάσταση εκτελέστε τη λειτουργία Βαθμονόμησης (συμβουλευτείτε την ενότητα Εκτελέστε Βαθμονόμηση (συνιστάται) στη σελίδα
<26>).
Διάρκεια του βασικού προγράμματος
Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο
Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με μερικό φορτίο
Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο
Διάρκεια κατάστασης αναμονής (Tl)
λεπτά
λεπτά
λεπτά
λεπτά
211
160
140
8
211
150
135
8
Προδιαγραφές
Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου, εκφραζόμενες σε dB(A) re 1 pW και στρογγυλοποιημένες στον πλησιέστερο ακέραιο,
κατά τη διάρκεια των φάσεων πλύσης και στυψίματος στο τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο:
Πλύση
Στύψιμο
dB (A) re 1 pW
dB (A) re 1 pW
49
75
49
75
Αυτόνομο
Η διάρκεια του προγράμματος θα διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες παροχής νερού και το φορτίο και τον τύπο
των ρούχων.
Ελληνικά 67
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 67
2018/3/1 14:30:49
Προδιαγραφές
Πληροφορίες για τα προγράμματα κύριας πλύσης
Μοντέλο
Πρόγραμμα
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ
WW90M76****
WW80M76****
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ
Διάρκεια
Θερμοκρασία Χωρητικότητα
προγράμματος
(°C)
(kg)
(λεπτά)
Περιεκτικότητα
υπολειπόμενης
υγρασίας
(%)
Κατανάλωση
νερού
(ℓ/κύκλο)
Κατανάλωση
ενέργειας
(kWh/κύκλο)
20
4,5
79
54
60
0,23
40
4,5
140
44
40
0,52
4,5
160
44
40
0,57
9,0
211
44
46
0,60
60
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
40
4,0
134
35
66
0,68
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ
20
4,0
79
54
53
0,22
40
4,0
135
44
33
0,51
4,0
150
44
33
0,51
8,0
211
44
40
0,51
4,0
134
35
66
0,68
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
60
40
Προδιαγραφές
Οι τιμές στον πίνακα έχουν μετρηθεί υπό τις συνθήκες που ορίζονται στο Πρότυπο IEC60456/EN60456. Οι
πραγματικές τιμές θα εξαρτώνται από το πώς χρησιμοποιείται η συσκευή.
68 Ελληνικά
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 68
2018/3/1 14:30:49
Προδιαγραφές
Ελληνικά 69
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 69
2018/3/1 14:30:49
Σημειώσεις
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 70
2018/3/1 14:30:49
Σημειώσεις
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 71
2018/3/1 14:30:49
ΑΠΟΡΙΕΣ Ή ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΧΩΡΑ
ΚΑΛΕΣΤΕ
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864)
only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and
land line
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
Ή ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΣΤΟ
www.samsung.com/gr/support
DC68-03889L-00
WW90M741NOA_DC68-03889L_EL.indd 72
2018/3/1 14:30:49
Download PDF

advertising