Samsung | AR09NXFPEWQN | Samsung AR09NXFPEWQN Εγχειρίδιο χρήσης

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος
(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)
(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν,
υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB)
δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους.
Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της
ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους
τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των
υλικών πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το
προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με
τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον
ανακύκλωση.
Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους
και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα
πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.
Σωστή απόρριψη των μπαταριών στο συγκεκριμένο προϊόν
Το σήμα αυτό πάνω στην μπαταρία, στο εγχειρίδιο ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες σε αυτό
το προϊόν δε θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα κατά τη λήξη της διάρκειας
ζωής τους. Όπου αναγράφονται, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει
υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Οδηγίας 2006/66 της ΕC.
Για πληροφορίες σχετικά με τις δεσμεύσεις της Samsung αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος και
τις κανονιστικές υποχρεώσεις που αφορούν τα συγκεκριμένα προϊόντα (π.χ. κανονισμοί REACH, WEEE και περί
μπαταριών), επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
Συσκευή κλιματισμού
Εγχειρίδιο Χρήσεως
AR∗∗NXFP∗∗∗
•• Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού της συσκευής κλιματισμού Samsung.
•• Πριν από τη χρήση της μονάδας, αφιερώστε χρόνο να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το
εγχειρίδιο χρήσης και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
Ελληνικά 2

Περιεχόμενα
Πληροφορίες για την ασφάλεια 3
Πληροφορίες για την ασφάλεια
3
Γρήγορη επισκόπηση
12
Λειτουργία τηλεχειριστηρίου
12
Τοποθέτηση μπαταριών • Λειτουργίες • Έλεγχος θερμοκρασίας •
Έλεγχος ταχύτητας ανεμιστήρα • Έλεγχος κατεύθυνσης της ροής του αέρα
Λειτουργίες έξυπνης κατανάλωσης ενέργειας
14
Λειτουργία ψύξης
14
Λειτουργία Cool • Λειτουργία ψύξης 2-Step
Λειτουργία αφύγρανσης
15
Λειτουργία Dry
Λειτουργία θέρμανσης
15
Λειτουργία Heat
Γρήγορες και έξυπνες λειτουργίες
16
Λειτουργία Auto • Λειτουργία Fan • Λειτουργία Fast • Λειτουργία Comfort •
Λειτουργία ηχητικού σήματος • Λειτουργία Quiet
Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας
18
Χειρισμός εξοικονόμησης ενέργειας
18
Λειτουργία Single user • Λειτουργία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης χρονοδιακόπτη •
Λειτουργία good’sleep
Καθαρισμός και συντήρηση
20
Αυτόματος καθαρισμός
20
Αντιμετώπιση προβλημάτων
22
Πληροφορίες για το ψυκτικό μέσο
24
2 Ελληνικά
Πληροφορίες για την ασφάλεια
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Επικίνδυνες ή μη ασφαλείς πρακτικές που ενδέχεται να οδηγήσουν σε
σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο του χρήστη.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Επικίνδυνες ή μη ασφαλείς πρακτικές που ενδέχεται να οδηγήσουν σε
ελαφρύ τραυματισμό ή υλικές ζημιές.
Ακολουθήστε τις οδηγίες.
ΜΗΝ προβαίνετε στη συγκεκριμένη
ενέργεια.
Φροντίστε να γειώσετε το μηχάνημα για αποτροπή ηλεκτροπληξίας.
Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία.
ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Χρησιμοποιείτε καλώδιο τροφοδοσίας που συμμορφώνεται ή υπερκαλύπτει
τις προδιαγραφές τροφοδοσίας αυτού του προϊόντος και χρησιμοποιείτε το
μόνο για αυτήν τη συσκευή. Επίσης, μη χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης.
•• Η επέκταση του καλωδίου τροφοδοσίας ενδέχεται να οδηγήσει σε
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
•• Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό μετασχηματιστή. Αυτό μπορεί να οδηγήσει
σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
•• Εάν οι συνθήκες τάσης/συχνότητας/ονομαστικού ρεύματος είναι
διαφορετικές, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.
Ελληνικά 3
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Πριν από τη χρήση της καινούργιας συσκευής κλιματισμού, αφιερώστε χρόνο για να
διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο για να ενημερωθείτε σχετικά με τους τρόπους
αποδοτικού και ασφαλούς χειρισμού των προηγμένων λειτουργιών της καινούργιας σας
συσκευής.
Καθώς οι παρακάτω οδηγίες χειρισμού αφορούν διάφορα μοντέλα, τα χαρακτηριστικά
της συσκευής κλιματισμού που έχετε προμηθευτεί ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς
από αυτά που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Εάν έχετε ερωτήσεις, μπορείτε να
τηλεφωνήσετε στο πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών ή να βρείτε βοήθεια και
πληροφορίες online στη διεύθυνση www.samsung.com.
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται από
εξειδικευμένο τεχνικό ή εταιρεία service.
•• Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς,
έκρηξης, προβλημάτων με το προϊόν ή τραυματισμού καθώς και
ακύρωσης της εγγύησης η οποία ισχύει για το εγκατεστημένο προϊόν.
Τοποθετήστε ένα διακόπτη απομόνωσης δίπλα στη συσκευή
κλιματισμού (αλλά όχι στους πίνακές της) και έναν αυτόματο διακόπτη
κυκλώματος ειδικά για τη συσκευή κλιματισμού.
•• Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
Στερεώστε την εξωτερική μονάδα καλά ώστε τα ηλεκτρικά μέρη της να
μην είναι εκτεθειμένα.
•• Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία,
πυρκαγιά, έκρηξη ή προβλήματα με το προϊόν.
Μην τοποθετείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε θερμαντικό σώμα ή
εύφλεκτα υλικά. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε σημεία με υγρασία,
λάδια ή σκόνη και σε σημεία όπου το ηλιακό φως και το νερό (ή η
βροχή) θα μπορούν να έρθουν σε άμεση επαφή με τη συσκευή. Μην
τοποθετείτε τη συσκευή σε σημεία όπου ενδέχεται να παρουσιαστεί
διαρροή αερίου.
•• Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μην τοποθετείτε ποτέ την εξωτερική μονάδα σε σημεία όπως υψηλός
εξωτερικός τοίχος από όπου θα μπορούσε να πέσει.
•• Σε περίπτωση πτώσης της εξωτερικής μονάδας, ενδέχεται να
προκληθεί τραυματισμός, θάνατος ή υλικές ζημιές.
Η συσκευή πρέπει να γειωθεί κατάλληλα. Μη γειώνετε τη συσκευή σε
αγωγό αερίου, πλαστικό αγωγό νερού ή τηλεφωνική γραμμή.
•• Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία,
πυρκαγιά και έκρηξη.
•• Φροντίστε να χρησιμοποιείτε ρευματολήπτη με γείωση.
4 Ελληνικά
Καλύψτε το κλιματιστικό με ΣΑΚΟΥΛΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (PE)
μετά την εγκατάσταση και αφαιρέστε την όταν θέσετε σε
λειτουργία το κλιματιστικό.
Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδο και σκληρό δάπεδο που
μπορεί να αντέξει το βάρος της.
•• Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθούν μη φυσιολογικοί
κραδασμοί, θόρυβος ή προβλήματα με το προϊόν.
Τοποθετήστε σωστά το σωλήνα αποστράγγισης ώστε το νερό να
απορρέει σωστά.
•• Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να υπερχειλίσει το νερό
και να προκληθούν υλικές ζημιές. Αποφύγετε να συνδέετε την
αποστράγγιση με σωλήνες αποχέτευσης καθώς μελλοντικά
ενδέχεται να υπάρξουν οσμές.
Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε δωμάτιο χωρίς πηγές
ανάφλεξης (π.χ. γυμνές φλόγες, συσκευή αερίου, ηλεκτρική
θερμάστρα, κ.λπ.).
•• Λάβετε υπόψη ότι το ψυκτικό είναι άοσμο.
Κατά την τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας φροντίστε
να συνδέετε το σωλήνα αποστράγγισης έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται η σωστή απορροή του νερού.
•• Το νερό που παράγει η εξωτερική μονάδα κατά τη θέρμανση
ενδέχεται να υπερχειλίσει με αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών
ζημιών.
Πιο συγκεκριμένα, το χειμώνα, σε περίπτωση πτώσης ενός
κομματιού πάγου, ενδέχεται να προκληθεί θάνατος ή υλικές
ζημιές.
Ελληνικά 5
Πληροφορίες για την ασφάλεια
ΠΡΟΣΟΧΗ
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Πληροφορίες για την ασφάλεια
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σε περίπτωση ζημιάς στον αυτόματο διακόπτη κυκλώματος,
επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο service.
Μη σπρώχνετε και μην κάμπτετε υπερβολικά τη γραμμή μεταφοράς
ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Μη συστρέφετε και μη δένετε τη γραμμή
μεταφοράς ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Μην κρεμάτε τη γραμμή
τροφοδοσίας σε μεταλλικό αντικείμενο, μην τοποθετείτε πάνω της
βαριά αντικείμενα, μην την εισάγετε ανάμεσα σε αντικείμενα και μην
τη σπρώχνετε στο χώρο που δημιουργείται πίσω από τη συσκευή.
•• Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Όταν η συσκευή κλιματισμού δεν χρησιμοποιείται για παρατεταμένες
χρονικές περιόδους ή κατά τη διάρκεια κεραυνών/καταιγίδων,
διακόψτε την τροφοδοσία από τον αυτόματο διακόπτη κυκλώματος.
•• Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν η συσκευή έχει πλημμυρίσει, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο
κέντρο service.
•• Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
Εάν η συσκευή παράγει παράξενο θόρυβο, οσμή καμένου ή καπνό,
διακόψτε την τροφοδοσία αμέσως και επικοινωνήστε με το
πλησιέστερο κέντρο service.
•• Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
6 Ελληνικά
Ελληνικά 7
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Σε περίπτωση που εμφανιστεί κάποια δυσλειτουργία, διακόψτε
αμέσως τη λειτουργία του κλιματιστικού και αποσυνδέστε πλήρως το
σύστημα τροφοδοσίας. Στη συνέχεια συμβουλευθείτε εξουσιοδοτημένο
τεχνικό προσωπικό.
Σε περίπτωση διαρροής αερίου (όπως αερίου προπανίου, υγραερίου
κ.λπ.), αερίστε αμέσως το χώρο χωρίς να αγγίζετε τη γραμμή
τροφοδοσίας. Μην αγγίζετε τη συσκευή ή τη γραμμή τροφοδοσίας.
•• Μη χρησιμοποιείτε ανεμιστήρα αερισμού.
•• Η δημιουργία σπινθήρα μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή πυρκαγιά.
Για την επανεγκατάσταση της συσκευής κλιματισμού επικοινωνήστε με
το πλησιέστερο κέντρο service.
•• Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα με
το προϊόν, διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
•• Δεν παρέχεται υπηρεσία παράδοσης του προϊόντος. Σε περίπτωση
εγκατάστασης του προϊόντος σε άλλη τοποθεσία, ενδέχεται να
προκύψουν πρόσθετες δαπάνες κατασκευής και θα επιβληθεί το τέλος
εγκατάστασης.
•• Ειδικά όταν θέλετε να εγκαταστήσετε το προϊόν σε μια ασυνήθιστη
τοποθεσία, όπως σε βιομηχανική ή παραθαλάσσια περιοχή, όπου θα
εκτίθεται σε αλμυρό αέρα, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο
service.
Μην αγγίζετε τον αυτόματο διακόπτη κυκλώματος με βρεγμένα χέρια.
•• Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.
Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή κλιματισμού από τον αυτόματο
διακόπτη κυκλώματος όσο αυτή λειτουργεί.
•• Η απενεργοποίηση και η εκ νέου ενεργοποίηση της συσκευής
κλιματισμού με τον αυτόματο διακόπτη κυκλώματος ενδέχεται να
οδηγήσει σε δημιουργία σπινθήρα με αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας από τη συσκευή κλιματισμού,
φροντίστε να κρατάτε μακριά από τα παιδιά όλα τα υλικά συσκευασίας,
καθώς μπορεί να είναι επικίνδυνα για τη ζωή τους.
•• Εάν το παιδί φορέσει στο κεφάλι του κάποια σακούλα συσκευασίας,
υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Μην αγγίζετε το πτερύγιο ροής αέρα με τα χέρια ή τα δάχτυλά σας
σε λειτουργία θέρμανσης.
•• Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή έγκαυμα.
Μην τοποθετείτε τα δάχτυλά σας ή ξένα αντικείμενα στην οπή
εισροής/εκροής αέρα της συσκευής κλιματισμού.
•• Φροντίστε ιδιαίτερα ώστε τα παιδιά να μην τραυματίζονται
τοποθετώντας τα δάχτυλά τους στο προϊόν.
Μη χτυπάτε και μην τραβάτε τη συσκευή κλιματισμού με
υπερβολική δύναμη.
•• Αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, τραυματισμό ή προβλήματα
με το προϊόν.
Μην τοποθετείτε κοντά στην εξωτερική μονάδα αντικείμενα που θα
επέτρεπαν στα παιδιά να σκαρφαλώσουν πάνω στο μηχάνημα.
•• Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό των παιδιών.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κλιματισμού για παρατεταμένα
χρονικά διαστήματα σε χώρους με κακό εξαερισμό ή κοντά σε
ασθενείς.
•• Δεδομένου ότι αυτό θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο εξαιτίας της
έλλειψης οξυγόνου που προκαλείται, φροντίστε να ανοίγετε το
παράθυρο τουλάχιστον μία φορά ανά ώρα.
Σε περίπτωση που στη συσκευή εισχωρήσει οποιαδήποτε ξένη
ουσία, όπως νερό, διακόψτε την τροφοδοσία και επικοινωνήστε με
το πλησιέστερο κέντρο service.
•• Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να
τροποποιήσετε τη συσκευή.
•• Μη χρησιμοποιείτε καμία άλλη ασφάλεια (όπως χαλκού, αγωγού
κ.λπ.), εκτός από την τυπική.
•• Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία,
πυρκαγιά, προβλήματα με το προϊόν ή τραυματισμός.
8 Ελληνικά
Μην τοποθετείτε αντικείμενα ή συσκευές κάτω από την εσωτερική
μονάδα.
•• Το στάξιμο του νερού από την εσωτερική μονάδα μπορεί να
οδηγήσει σε πυρκαγιά ή υλικές ζημιές.
Ελέγχετε τουλάχιστον μία φορά το χρόνο το πλαίσιο εγκατάστασης
της εξωτερικής μονάδας για σπασίματα.
•• Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός,
θάνατος ή υλικές ζημιές.
•• Για την αποφυγή τραυματισμού, αλλάξτε την κατεύθυνση των
πτερυγίων οριζόντιας ροής αέρα αφού διακόψετε την κίνηση του
πτερυγίου κατακόρυφης ροής αέρα.
Η μέγιστη ένταση του ρεύματος υπολογίζεται σύμφωνα με το
πρότυπο IEC για την ασφάλεια και σύμφωνα με το πρότυπο ISO για
την ενεργειακή απόδοση.
Όταν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά κατά την ψύξη
ή θέρμανση, υπάρχει πιθανότητα διαρροής ψυκτικού. Σε
περίπτωση διαρροής, διακόψτε τη λειτουργία, αερίστε τον
χώρο και επικοινωνήστε αμέσως με τον αντιπρόσωπο για την
επαναπλήρωση του ψυκτικού.
Το ψυκτικό δεν είναι επιβλαβές. Ωστόσο, αν έρθει σε επαφή με
φωτιά, ενδέχεται να παραχθούν επιβλαβή αέρια και υπάρχει
κίνδυνος πυρκαγιάς.
Κατά τη μεταφορά της εσωτερικής μονάδας, οι γραμμές σωλήνωσης
πρέπει να είναι καλυμμένες με στηρίγματα για προστασία. Μη
μετακινείτε το προϊόν κρατώντας τις γραμμές σωλήνωσης.
•• Ενδέχεται να προκληθεί διαρροή αερίου.
Μη στέκεστε και μην τοποθετείτε αντικείμενα (όπως πλυντήριο,
αναμμένα κεριά, αναμμένα τσιγάρα, πιάτα, χημικά προϊόντα,
μεταλλικά αντικείμενα, κ.λπ.) επάνω στη συσκευή.
•• Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά,
προβλήματα με το προϊόν ή τραυματισμό.
Ελληνικά 9
Πληροφορίες για την ασφάλεια
ΠΡΟΣΟΧΗ
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Μη χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
•• Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.
Μην ψεκάζετε με πτητικά υλικά, όπως εντομοκτόνο, την επιφάνεια
της συσκευής.
•• Εκτός από τις βλαβερές συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων, αυτό
μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή προβλήματα με
το προϊόν.
Μην πίνετε το νερό από τη συσκευή κλιματισμού.
•• Αυτό το νερό μπορεί να είναι επιβλαβές για την υγεία των
ανθρώπων.
Μη χτυπάτε με δύναμη και μην αποσυναρμολογείτε το
τηλεχειριστήριο.
Μην αγγίζετε τους σωλήνες που συνδέονται στο προϊόν.
•• Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εγκαύματα ή τραυματισμό.
Μην κόβετε ή καίτε το δοχείο ψυκτικού ή τις σωληνώσεις.
Μη στρέφετε την κατεύθυνση του αέρα προς το τζάκι ή τη
θερμάστρα.
Μη χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κλιματισμού για ψύξη
εξοπλισμού ακριβείας, συντήρηση τροφίμων, ζώων, φυτών ή
καλλυντικών ή για οποιουσδήποτε άλλους ασυνήθιστους σκοπούς.
•• Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές.
Αποφύγετε την άμεση έκθεση ανθρώπων, ζώων ή φυτών στη ροή
του αέρα από τη συσκευή κλιματισμού για παρατεταμένα χρονικά
διαστήματα.
•• Αυτό μπορεί να βλάψει την υγεία των ανθρώπων, τα ζώα ή τα φυτά.
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες φυσικές,
αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή απουσία εμπειρίας
και γνώσης, χωρίς επίβλεψη ή καθοδήγησή τους στη χρήση της
συσκευής από το άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά
τους. Απαιτείται επίβλεψη των παιδιών για να μην παίζουν με τη
συσκευή.
10 Ελληνικά
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην καθαρίζετε τη συσκευή καταβρέχοντάς την. Μη χρησιμοποιείτε
βενζίνη, διαλυτικό ή οινόπνευμα για να καθαρίσετε τη συσκευή.
•• Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αποχρωματισμό, παραμόρφωση, υλικές
ζημιές, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Πριν από τον καθαρισμό ή τις διαδικασίες συντήρησης, διακόψτε την
τροφοδοσία και περιμένετε μέχρι να σταματήσει ο ανεμιστήρας.
•• Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Να είστε προσεκτικοί κατά τον καθαρισμό της επιφάνειας του εναλλάκτη
θερμότητας της εξωτερικής μονάδας δεδομένου ότι τα άκρα του είναι
ιδιαίτερα αιχμηρά.
•• Αυτή η εργασία πρέπει να πραγματοποιείται από καταρτισμένο τεχνικό.
Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο εγκατάστασης ή το κέντρο service.
Μην καθαρίζετε τα εσωτερικά μέρη της συσκευής κλιματισμού.
•• Για αυτόν το σκοπό επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο service.
•• Κατά τον καθαρισμό του φίλτρου, ανατρέξτε στην περιγραφή της
διαδικασίας στην ενότητα «Επισκόπηση καθαρισμού».
•• Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθούν υλικές ζημιές,
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
•• Φροντίστε να αποφύγετε κάθε τραυματισμό από τα αιχμηρά άκρα της
εξωτερικής επιφάνειας κατά το χειρισμό του εναλλάκτη θερμότητας.
Ελληνικά 11
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Για χρήση στην Ευρώπη : Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες
σωματικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας
και γνώσης, εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες
σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους
που ενδέχεται να προκύψουν. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη
συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν επιτρέπεται
να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
Λειτουργία τηλεχειριστηρίου
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή κλιματισμού εύκολα επιλέγοντας μια λειτουργία και, στη συνέχεια,
ελέγχοντας τη θερμοκρασία, την ταχύτητα του ανεμιστήρα και την κατεύθυνση του αέρα. Για να δείτε τα κουμπιά
του τηλεχειριστηρίου που σχετίζονται με κάθε λειτουργία, ανατρέξτε στις μπροστινές σελίδες του εγχειριδίου.
Τοποθέτηση μπαταριών
1
Έλεγχος θερμοκρασίας
Ο έλεγχος της θερμοκρασίας σε κάθε λειτουργία
μπορεί να πραγματοποιηθεί ως εξής:
Γρήγορη επισκόπηση
δύο1.5V
μπαταρίες
1,5V
two
AAA typeAAA
batteries
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Οι περιγραφές στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται
κυρίως στα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου.
• Παρότι στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου
εμφανίζεται η ένδειξη Ionizer ( ) / d'light Cool
/ Usage / Filter Reset / Display, αυτή η λειτουργία
δεν διατίθεται σε αυτό το μοντέλο.
• Για το πολλαπλό σύστημα,οι ενδείξεις
Ionizer ( ) / d'light Cool / Single user / Usage /
Filter Reset / Display εμφανίζονται στην οθόνη του
τηλεχειριστηρίου, αλλά αυτές οι λειτουργίες δεν
είναι διαθέσιμες.
1
Λειτουργίες
Μπορείτε να αλλάξετε την τρέχουσα λειτουργία από
Auto, Cool, Dry, Fan και Heat πατώντας το κουμπί
.
Λειτουργία
Έλεγχος θερμοκρασίας
Auto/Cool/ Προσαρμογή ανά 1 °C μεταξύ 16 και
Heat
30 °C.
Προσαρμογή ανά 1 °C μεταξύ 18 και
Dry
30 °C.
Ο έλεγχος της θερμοκρασίας δεν είναι
Fan
εφικτός.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες Cool,
Dry και Heat στις ακόλουθες συνθήκες:
Λειτουργία
Cool
Dry
Heat
Εσωτερική
16 °C έως 18 °C έως
27 °C ή
χαμηλότερη
θερμοκρασία
32 °C
32 °C
Εξωτερική -10 °C έως -10 °C έως -15 °C έως
24 °C
θερμοκρασία
46 °C
46 °C
80% ή
Εσωτερική χαμηλότερη
_
_
υγρασία
σχετική
υγρασία
• Εάν η συσκευή κλιματισμού λειτουργεί σε
περιβάλλον με ιδιαίτερα υψηλή υγρασία σε
λειτουργία Cool για παρατεταμένο χρονικό
διάστημα, τότε ενδέχεται να παρουσιαστεί
συμπύκνωση.
• Εάν η εξωτερική θερμοκρασία πέσει στους -15 °C,
η απόδοση θέρμανσης ενδέχεται να μειωθεί σε
ποσοστό έως 60-70% σε σχέση με την καθορισμένη
απόδοση.
• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
εξωτερική θερμοκρασία στο πολλαπλό σύστημα,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο για το πολλαπλό σύστημα.
12 Ελληνικά
1
Έλεγχος ταχύτητας ανεμιστήρα
Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες ταχύτητες
ανεμιστήρα σε κάθε λειτουργία:
Λειτουργία
Διαθέσιμες ταχύτητες ανεμιστήρα
(Αυτόματη)
Cool/Heat
(Αυτόματη), (Χαμηλή),
(Υψηλή),
(Turbo)
Fan
(Χαμηλή),
(Turbo)
(Μεσαία),
(Μεσαία),
(Υψηλή),
Έλεγχος κατεύθυνσης της ροής
του αέρα
Κατακόρυφη ροή αέρα
Διατηρήστε σταθερή την κατεύθυνση της
κατακόρυφης ροής αέρα σταματώντας την κίνηση
του πτερύγιου κατακόρυφης ροής αέρα.
Σε λειτουργία
▶
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Εάν ρυθμίσετε το πτερύγιο κατακόρυφης ροής του
αέρα χειροκίνητα, ενδέχεται να μην κλείσει σωστά
όταν απενεργοποιήσετε τη συσκευή κλιματισμού.
• Μπορείτε να ελέγξετε την κατακόρυφη ροή του
αέρα κατά την εκτέλεση της λειτουργίας good'sleep
σε λειτουργία Heat, αλλά όχι σε λειτουργία Cool.
Οριζόντια ροή αέρα (μη αυτόματη)
Διατηρήστε σταθερή την κατεύθυνση της οριζόντιας
ροής αέρα αλλάζοντας με μη αυτόματο τρόπο την
κατεύθυνση των πτερυγίων οριζόντιας ροής αέρα.
Ελληνικά 13
Γρήγορη επισκόπηση
Auto/Dry
1
Λειτουργία ψύξης
Οι έξυπνες και ισχυρές λειτουργίες ψύξης της συσκευής κλιματισμού Samsung διατηρούν τη δροσιά και την άνεση
στον κλιματιζόμενο χώρο.
2
Λειτουργία Cool
Επιλέξτε τη λειτουργία Cool για δροσιά σε ζεστό
καιρό.
▶
▶
Επιλέξτε Cool.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Για άνεση, διατηρήστε τη διαφορά θερμοκρασίας
του εσωτερικού και του εξωτερικού αέρα στους 5 °C
στη λειτουργία Cool.
Λειτουργίεςέξυπνηςκατανάλωσηςενέργειας
• Αφού επιλέξετε τη λειτουργία Cool, επιλέξτε τη
λειτουργία, τη θερμοκρασία και την ταχύτητα του
ανεμιστήρα.
‐‐ Για να ψύξετε γρήγορα το δωμάτιό σας, επιλέξτε
χαμηλή θερμοκρασία και υψηλή ταχύτητα του
ανεμιστήρα.
‐‐ Για να εξοικονομήσετε ενέργεια, επιλέξτε
υψηλή θερμοκρασία και χαμηλή ταχύτητα του
ανεμιστήρα.
‐‐ Καθώς η εσωτερική θερμοκρασία πλησιάζει
την καθορισμένη ρύθμιση, ο συμπιεστής
θα λειτουργεί σε χαμηλή ταχύτητα για
εξοικονόμηση ενέργειας.
14 Ελληνικά
3
Λειτουργία ψύξης 2-Step
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ψύξης 2-Step για να
επιτύχετε γρήγορα την καθορισμένη θερμοκρασία.
Η συσκευή κλιματισμού ρυθμίζει αυτόματα την
ταχύτητα του ανεμιστήρα και την κατεύθυνση της
ροής του αέρα. Μπορείτε να επιλέξετε αυτήν τη
λειτουργία μόνο στη λειτουργία Cool.
Στη λειτουργία
Cool
▶
Επιλέξτε 2-Step.
▶

▶
▶
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Εάν επιλέξετε τη λειτουργία 2-Step ενώ εκτελούνται
λειτουργίες όπως Fast, Comfort, Quiet, Single user ή
good'sleep, αυτές οι λειτουργίες ακυρώνονται.
Λειτουργία αφύγρανσης
Η λειτουργία αφύγρανσης της συσκευής κλιματισμού Samsung διατηρεί στεγνό και άνετο τον κλιματιζόμενο
χώρο.
4
Λειτουργία Dry
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Dry σε βροχερό ή
υγρό καιρό.
▶
▶
Επιλέξτε Dry.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία, τόσο
μεγαλύτερη είναι η ικανότητα αφύγρανσης. Όταν
η υγρασία μοιάζει να είναι υψηλή, ρυθμίστε την
καθορισμένη θερμοκρασία σε κάποια χαμηλή
ρύθμιση.
• Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Dry
για θέρμανση. Η λειτουργία Dry έχει σχεδιαστεί για
να δημιουργεί μια αίσθηση δροσιάς.
Η λειτουργία θέρμανσης της συσκευής κλιματισμού Samsung διατηρεί ζεστό και άνετο τον κλιματιζόμενο χώρο.
5
Λειτουργία Heat
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Heat για να
διατηρήσετε τη ζεστασιά.
▶
▶
Επιλέξτε Heat.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης της συσκευής
κλιματισμού ο ανεμιστήρας ενδέχεται να μη
λειτουργεί για περίπου 3 έως 5 λεπτά στην αρχή με
σκοπό να αποφευχθούν τα κρύα ρεύματα αέρα.
• Εάν η συσκευή κλιματισμού δεν θερμανθεί επαρκώς,
χρησιμοποιήστε μια πρόσθετη συσκευή θέρμανσης
σε συνδυασμό με την συσκευή κλιματισμού.
• Κατά την εκτέλεση της λειτουργίας απόψυξης,
δεν εκρέει αέρας από την εσωτερική μονάδα για
να αποτραπεί η εκροή κρύου αέρα. Λίγο μετά την
ολοκλήρωση της λειτουργίας απόψυξης αρχίζει να
παράγεται θερμός αέρας.
• Ο κύκλος της λειτουργίας απόψυξης ενδέχεται να
μειωθεί ανάλογα με την ποσότητα του πάγου που
έχει σχηματιστεί στην εξωτερική μονάδα.
• Ο κύκλος της λειτουργίας απόψυξης ενδέχεται να
μειωθεί ανάλογα με την υγρασία που δημιουργεί η
βροχή και ο πάγος.
• Κατά την εκτέλεση της λειτουργίας απόψυξης, δεν
είναι δυνατή η επιλογή άλλων λειτουργιών από το
τηλεχειριστήριο. Μπορείτε να τις επιλέξετε αφού
ολοκληρωθεί η λειτουργία απόψυξης.
• Όταν, σε λειτουργία θέρμανσης, η εξωτερική
θερμοκρασία είναι χαμηλή και η υγρασία υψηλή,
ενδέχεται να σχηματιστεί πάγος στον εξωτερικό
εναλλάκτη θερμότητας. Αυτό ενδέχεται να μειώσει
την απόδοση θερμότητας. Σε αυτήν την περίπτωση,
το κλιματιστικό εκτελεί λειτουργία απόψυξης για
5 έως 12 λεπτά για να αφαιρεθεί ο πάγος από τον
εξωτερικό εναλλάκτη θερμότητας.
Ελληνικά 15
Λειτουργίεςέξυπνηςκατανάλωσηςενέργειας
Λειτουργία θέρμανσης
Γρήγορες και έξυπνες λειτουργίες
Υπάρχουν πολλές πρόσθετες λειτουργίες που προσφέρει η συσκευή κλιματισμού Samsung.
6
Λειτουργία Auto
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Auto όταν
θέλετε να ελέγχεται αυτόματα η λειτουργία της
συσκευής κλιματισμού. Η συσκευή κλιματισμού θα
δημιουργήσει την πιο άνετη δυνατή ατμόσφαιρα.
▶
▶
Επιλέξτε Auto.
Λειτουργίεςέξυπνηςκατανάλωσηςενέργειας
• Όταν η εσωτερική θερμοκρασία μοιάζει να είναι
υψηλότερη ή χαμηλότερη από την καθορισμένη,
η συσκευή κλιματισμού δημιουργεί αυτόματα είτε
ψυχρό αέρα προκειμένου να μειώσει την εσωτερική
θερμοκρασία είτε θερμό αέρα προκειμένου να
αυξήσει την εσωτερική θερμοκρασία.
Λειτουργία Fan
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Fan για χρήση της
συσκευής κλιματισμού ως απλού ανεμιστήρα.
Η συσκευή κλιματισμού δημιουργεί μια φυσική
δροσιά.
▶
▶
Επιλέξτε Fan.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Εάν η συσκευή κλιματισμού πρόκειται να μη
χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένη χρονική
περίοδο, στεγνώστε την ενεργοποιώντας τη
λειτουργία Fan για 3 ή 4 ώρες.
• Η εξωτερική μονάδα έχει σχεδιαστεί να μη
λειτουργεί σε λειτουργία Fan με σκοπό να
αποτρέπεται η εισροή κρύου αέρα μέσα από τη
μονάδα. Πρόκειται για φυσιολογική λειτουργία και
όχι βλάβη της συσκευής κλιματισμού.
16 Ελληνικά
Λειτουργία Fast
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Fast για γρήγορη
ψύξη ή θέρμανση του δωματίου. Πρόκειται για
την ισχυρότερη λειτουργία θέρμανσης και ψύξης
που διαθέτει η συσκευή κλιματισμού. Μπορείτε να
επιλέγετε αυτήν τη λειτουργία σε λειτουργία Cool
και Heat.
Στη λειτουργία Cool ή Heat
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
7
8

▶
▶
Επιλέξτε Fast.
▶
▶
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Μπορείτε να αλλάξετε την κατεύθυνση της ροής
του αέρα.
• Δεν μπορείτε να αλλάξετε την καθορισμένη
θερμοκρασία και την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
• Όταν επιλέξετε τη λειτουργία Fast σε λειτουργία
Heat, ενδέχεται να μην μπορείτε να αυξήσετε την
ταχύτητα του ανεμιστήρα. Αυτό συμβαίνει για να
αποτραπεί η εκροή ψυχρού αέρα.
• Εάν επιλέξετε τη λειτουργία Fast ενώ εκτελούνται
λειτουργίες όπως ψύξη 2-Step, Comfort, Single
user, Quiet ή good'sleep, αυτές οι λειτουργίες
ακυρώνονται.
9
Λειτουργία Comfort
10
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Comfort όταν
αισθάνεστε ότι η υπάρχουσα θέρμανση ή ψύξη είναι
πολύ ισχυρή. Η συσκευή κλιματισμού παρέχει ήπια
ψύξη ή θέρμανση. Μπορείτε να επιλέγετε αυτήν τη
λειτουργία σε λειτουργία Cool και Heat.
Στη λειτουργία Cool ή Heat

▶
▶
Επιλέξτε
Comfort.
▶
▶
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία χαρακτηριστικού
ήχου για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε
το ηχητικό σήμα που παράγεται όταν πατάτε το
κουμπί στο τηλεχειριστήριο.
▶

▶
Επιλέξτε Beep.
▶
11
Λειτουργία Quiet
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Quiet για να μειώσετε
το θόρυβο λειτουργίας. Μπορείτε να επιλέγετε αυτήν
τη λειτουργία σε λειτουργία Cool και Heat.
Στη λειτουργία Cool ή Heat

▶
▶
▶ Επιλέξτε Quiet. ▶
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Μπορείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία και την
κατεύθυνση της ροής του αέρα.
• Δεν μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα του
ανεμιστήρα.
• Εάν επιλέξετε τη λειτουργία Quiet ενώ εκτελούνται
λειτουργίες όπως ψύξη 2-Step, Fast, Comfort,
Single user ή good'sleep, αυτές οι λειτουργίες
ακυρώνονται.
Ελληνικά 17
Λειτουργίεςέξυπνηςκατανάλωσηςενέργειας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Μπορείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία και την
κατεύθυνση της ροής του αέρα.
• Δεν μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα του
ανεμιστήρα.
• Εάν αισθάνεστε ότι η ψύξη ή η θέρμανση σε
λειτουργία Comfort δεν επαρκεί, ακυρώστε τη
λειτουργία Comfort.
• Εάν επιλέξετε τη λειτουργία Comfort ενώ
εκτελούνται λειτουργίες όπως ψύξη 2-Step, Fast,
Single user, Quiet ή good'sleep, αυτές οι λειτουργίες
ακυρώνονται.
Λειτουργία ηχητικού σήματος
Χειρισμός εξοικονόμησης ενέργειας
Οι λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας της συσκευής κλιματισμού Samsung μειώνουν την
κατανάλωση ενέργειας.
12
Λειτουργία Single user
13
Για το πολλαπλό σύστημα, αυτή η λειτουργία δεν
υποστηρίζεται.
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Single user για να
μειωθεί η κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας κατά
τη θέρμανση ή την ψύξη. Μπορείτε να επιλέγετε αυτήν
τη λειτουργία σε λειτουργία Cool και Heat.
Στη λειτουργία Cool ή Heat
Λειτουργία ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης χρονοδιακόπτη
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
χρονοδιακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την
συσκευή κλιματισμού μετά από μια συγκεκριμένη ώρα που θα ορίσετε.
(Επιλέξτε Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση
από τις επιλογές Ενεργοποίηση,
▶
Απενεργοποίηση και
.)

▶
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Όταν εκκινείται η λειτουργία Single user, στο
τηλεχειριστήριο εμφανίζεται για λίγα δευτερόλεπτα το
μοτίβο
και εκκινείται αυτόματα η κατακόρυφη
παλινδρόμηση αέρα.
• Αφού επιλέξετε τη λειτουργία Single user, μπορείτε να
αλλάξετε την καθορισμένη θερμοκρασία (24 έως 30 °C
σε λειτουργία Cool, 16 έως 30 °C σε λειτουργία Heat),
την ταχύτητα του ανεμιστήρα και την κατεύθυνση της
κατακόρυφης ροής του αέρα.
Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας
• Όταν η λειτουργία Single user είναι ενεργοποιημένη σε
λειτουργία Cool, ενώ η καθορισμένη θερμοκρασία έχει
οριστεί σε κάτω από 24 °C, η καθορισμένη θερμοκρασία
αυξάνεται αυτόματα τους 24 °C. Αλλά αν η ίδια
θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί μεταξύ 25 και 30 °C, τότε
παραμένει η ίδια.
• Ακόμη και μετά την απενεργοποίηση της λειτουργίας
Single user, η κατακόρυφη παλινδρόμηση του αέρα
συνεχίζεται μέχρι να την απενεργοποιήσετε από το κουμπί
κατακόρυφης παλινδρόμησης αέρα ( ).
• Εάν επιλέξετε τη λειτουργία Single user ενώ εκτελούνται
λειτουργίες όπως ψύξη 2-Step, Fast, Comfort, Quiet ή
good'sleep, αυτές οι λειτουργίες ακυρώνονται.

18 Ελληνικά
▶
▶
Επιλέξτε Single
▶
user.
▶
▶
• Πατήστε το κουμπί
(Χρονοδιακόπτης) για να αλλάξετε την
τρέχουσα ρύθμιση σε On, Off και
(good’sleep).
Η επιλογή
(good’sleep) εμφανίζεται μόνο σε λειτουργίες Cool και Heat.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Μόλις ενεργοποιηθεί η λειτουργία ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης χρονοδιακόπτη στην οθόνη της εσωτερικής
μονάδας εμφανίζεται η ένδειξη του χρονοδιακόπτη ( ).
• Μπορείτε να ορίσετε χρονικό διάστημα μεταξύ 0,5 και 24 ωρών.
Ορίστε το χρονικό διάστημα σε 0,0 για να ακυρώσετε τη λειτουργία
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης χρονοδιακόπτη.
• Μετά την ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη μπορείτε να αλλάξετε
τη λειτουργία και την καθορισμένη θερμοκρασία. Δεν μπορείτε
να αλλάξετε την καθορισμένη θερμοκρασία όταν εκτελείται η
λειτουργία Fan.
• Δεν μπορείτε να ορίσετε την ίδια ώρα και για την ενεργοποίηση και
για την απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη.
Συνδυασμός ενεργοποίησης και
απενεργοποίησης του χρονοδιακόπτη
Όταν η συσκευή
κλιματισμού είναι
απενεργοποιημένη
• Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε τη λειτουργία Single user
πατώντας το κουμπί Options (
).
Στη λειτουργία Cool ή Heat
(Ρυθμίστε την ώρα
ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης.)
Όταν η συσκευή
κλιματισμού είναι
ενεργοποιημένη
Παράδειγμα: ενεργοποίηση: 3 ώρες,
απενεργοποίηση: 5 ώρες
Η συσκευή κλιματισμού ενεργοποιείται μετά
από 3 ώρες από τη στιγμή της εκκίνησης της
λειτουργίας ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
χρονοδιακόπτη, παραμένει ενεργή για 2 ώρες και,
στη συνέχεια, απενεργοποιείται αυτόματα.
Παράδειγμα: ενεργοποίηση: 3 ώρες,
απενεργοποίηση: 1 ώρα
Η συσκευή κλιματισμού απενεργοποιείται μετά
από 1 ώρα από τη στιγμή της εκκίνησης της
λειτουργίας ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
χρονοδιακόπτη και, στη συνέχεια, ενεργοποιείται
μετά από 2 ώρες από τη στιγμή της
απενεργοποίησής της.
14
Λειτουργία good’sleep
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία good'sleep για να
έχετε καλό ύπνο τη νύχτα και για να εξοικονομήσετε
ενέργεια. Μπορείτε να επιλέγετε αυτήν τη
λειτουργία σε λειτουργία Cool και Heat.
Στη
λειτουργία
Cool ή Heat
▶

(Επιλέξτε
από τις επιλογές
Ενεργοποίηση,
Απενεργοποίηση
και .)
(Ρυθμίστε το χρόνο
λειτουργίας.)
▶
▶
• Πατήστε το κουμπί
(Χρονοδιακόπτης) για να
αλλάξετε την τρέχουσα ρύθμιση σε On, Off και
(good’sleep).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Μπορείτε να ορίσετε χρονικό διάστημα λειτουργίας
μεταξύ 0,5 και 12 ωρών. Ορίστε το χρονικό
διάστημα σε 0,0 για να ακυρώσετε τη λειτουργία
good’sleep.
• Ο προεπιλεγμένος χρόνος για τη ρύθμιση
good’sleep σε λειτουργία Cool είναι 8 ώρες. Εάν
ο χρόνος λειτουργίας έχει οριστεί σε πάνω από
5 ώρες, η λειτουργία αφύπνισης ξεκινά 1 ώρα
πριν από την καθορισμένη ώρα. Το κλιματιστικό
σταματά αυτόματα όταν λήξει ο χρόνος
λειτουργίας.
• Όταν οι λειτουργίες ενεργοποίησης και
απενεργοποίησης χρονοδιακόπτη και η
λειτουργία good'sleep επικαλύπτονται, η
συσκευή κλιματισμού αρχίζει να λειτουργεί
το χρονοδιακόπτη με τη λειτουργία που
ενεργοποιήθηκε πιο πρόσφατα.
• Εάν επιλέξετε τη λειτουργία good'sleep ενώ
εκτελούνται λειτουργίες όπως ψύξη 2-Step, Fast,
Comfort, Quiet ή Single user, αυτές οι λειτουργίες
ακυρώνονται.
Λειτουργία
Συνιστώμενη
καθορισμένη
θερμοκρασία
Βέλτιστη
καθορισμένη
θερμοκρασία
Cool
25 °C έως 27 °C
26 °C
Heat
21 °C έως 23 °C
22 °C
Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας
• Μόλις ενεργοποιηθεί η λειτουργία good’sleep στην
οθόνη της εσωτερικής μονάδας εμφανίζεται η
ένδειξη του χρονοδιακόπτη ( ).
• Μπορείτε να προσαρμόζετε τη θερμοκρασία κατά 1
°C μεταξύ 16 και 30 °C.
• Οι συνιστώμενες και βέλτιστες καθορισμένες
θερμοκρασίες σε λειτουργία good’sleep είναι οι
εξής:
Ελληνικά 19
Αυτόματος καθαρισμός
Επισκόπηση καθαρισμού

Διάρκεια καθαρισμού
(λεπτά)
Οθόνη
εσωτερικής
μονάδας
Indoor
unit display
Auto (Cool), Cool,
Dry
30
Auto (Heat), Heat,
Fan
15
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Όταν ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη αυτόματου καθαρισμού, στο τηλεχειριστήριο αναβοσβήνει και, στη
συνέχεια, εξαφανίζεται η ένδειξη Clean.
Η ένδειξη χρονοδιακόπτη ( ) εμφανίζεται επίσης στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας.
• Όταν η συσκευή κλιματισμού είναι απενεργοποιημένη, η λειτουργία αυτόματου καθαρισμού ξεκινά αμέσως
μετά την επιλογή της. Όταν η συσκευή κλιματισμού είναι ενεργοποιημένη, η λειτουργία αυτόματου καθαρισμού
ξεκινά μόλις διακοπεί η λειτουργία της συσκευής κλιματισμού.
• Κατά τη διάρκεια του αυτόματου καθαρισμού, ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας συνεχίζει να λειτουργεί
και τα πτερύγια ροής αέρα παραμένουν ανοιχτά για την εκροή του αέρα περιβάλλοντος.
Καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας της εσωτερικής μονάδας και της
εξωτερικής επιφάνειας της εξωτερικής μονάδας θέρμανσης
Καθαρισμός και συντήρηση
Μαλακή βούρτσα
Πανί βρεγμένο με χλιαρό νερό
Πριν τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τον εξοπλισμό
και αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα.
20 Ελληνικά
Ψεκάστε με νερό για να καθαρίσετε τη σκόνη.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην καθαρίζετε την οθόνη με χρήση αλκαλικών απορρυπαντικών.
• Μη χρησιμοποιείτε θειικό οξύ, υδροχλωρικό οξύ ή οργανικούς διαλύτες (όπως διαλυτικά, κηροζίνη και ακετόνη)
για να καθαρίσετε τις επιφάνειες. Μην τοποθετείτε αυτοκόλλητα, δεδομένου ότι αυτό μπορεί να βλάψει την
εξωτερική επιφάνεια της συσκευής κλιματισμού.
• Όταν καθαρίζετε και επιθεωρείτε τον εναλλάκτη θερμότητας στην εξωτερική μονάδα, απευθυνθείτε στο τοπικό
κέντρο service για βοήθεια.
Καθαρισμός φίλτρου

Ηλεκτρική σκούπα
Μαλακή βούρτσα
30 λεπτά
Ήπιο καθαριστικό
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην τρίβετε το φίλτρο αέρα με βούρτσα ή άλλο εργαλείο καθαρισμού. Αυτό μπορεί να καταστρέψει το φίλτρο.
• Μην τοποθετείτε το φίλτρο αέρα σε άμεσο ηλιακό φως για να το στεγνώσετε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Εάν το φίλτρο αέρα στεγνώσει σε υγρό περιβάλλον, τότε μπορεί να δημιουργηθεί δυσοσμία. Καθαρίστε το ξανά
και αφήστε το να στεγνώσει σε καλά αεριζόμενο χώρο.
Ελληνικά 21
Καθαρισμός και συντήρηση
• Καθαρίζετε το φίλτρο αέρα κάθε 2 εβδομάδες. Η περίοδος καθαρισμού ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη
χρήση και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Εάν η συσκευή κλιματισμού δεν λειτουργεί κανονικά, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για να
εξοικονομήσετε χρόνο και να αποφύγετε τα περιττά έξοδα.
Πρόβλημα
Λύση
• Ελέγξτε την κατάσταση τροφοδοσίας, στη συνέχεια, θέστε ξανά τη συσκευή
κλιματισμού σε λειτουργία.
Η συσκευή κλιματισμού δεν
λειτουργεί καθόλου.
• Ενεργοποιήστε τον αυτόματο διακόπτη κυκλώματος, συνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας και, στη συνέχεια, θέστε ξανά τη συσκευή κλιματισμού σε
λειτουργία.
• Βεβαιωθείτε ότι ο απομονωτής είναι ενεργοποιημένος.
• Ελέγξτε εάν εκτελείται η λειτουργία απενεργοποίησης χρονοδιακόπτη. Θέστε
ξανά σε λειτουργία τη συσκευή κλιματισμού πατώντας το κουμπί Τροφοδοσία.
Δεν μπορώ να αλλάξω τη
θερμοκρασία.
• Ελέγξτε εάν εκτελούνται οι λειτουργίες Fan ή Fast. Σε αυτές τις λειτουργίες η
συσκευή κλιματισμού ελέγχει αυτόματα την καθορισμένη θερμοκρασία και,
συνεπώς, δεν μπορείτε να αλλάξετε την καθορισμένη θερμοκρασία.
• Ελέγξτε εάν η καθορισμένη θερμοκρασία είναι υψηλότερη σε λειτουργία
Cool ή χαμηλότερη σε λειτουργία Heat από την υπάρχουσα θερμοκρασία.
Στο τηλεχειριστήριο πατήστε το κουμπί Θερμοκρασία για να αλλάξετε την
καθορισμένη θερμοκρασία.
• Ελέγξτε εάν το φίλτρο αέρα έχει φράξει από ακαθαρσίες. Εάν το φίλτρο αέρα
έχει φράξει, η απόδοση ψύξης και θέρμανσης μπορεί να μειωθεί. Καθαρίζετε το
φίλτρο τακτικά.
• Ελέγξτε εάν η εξωτερική μονάδα έχει καλυφθεί από κάτι ή εάν έχει εγκατασταθεί
κοντά σε εμπόδια. Αφαιρέστε τα καλύμματα και τα εμπόδια.
Η συσκευή κλιματισμού δεν
παράγει ζεστό ή κρύο αέρα.
• Ελέγξτε εάν η συσκευή κλιματισμού εκτελεί τη λειτουργία απόψυξης. Όταν
σχηματίζεται πάγος το χειμώνα ή όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ
χαμηλή, η συσκευή κλιματισμού εκτελεί αυτόματα τη λειτουργία απόψυξης. Όσο
εκτελείται αυτή η λειτουργία, διακόπτεται η λειτουργία του ανεμιστήρα της
εσωτερικός μονάδας και δεν παράγεται θερμός αέρας.
• Ελέγξτε εάν οι πόρτες ή τα παράθυρα είναι ανοικτά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε
κακή απόδοση ψύξης ή θέρμανσης. Κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα.
Καθαρισμός και συντήρηση
• Ελέγξτε εάν η συσκευή κλιματισμού ενεργοποιείται αμέσως μετά τη διακοπή
της λειτουργίας ψύξης ή θέρμανσης. Σε αυτήν την περίπτωση, λειτουργεί μόνο ο
ανεμιστήρας για την προστασία του συμπιεστή της εξωτερικής μονάδας.
• Ελέγξτε εάν το μήκος του σωλήνα είναι πολύ μεγάλο. Όταν το μήκος του σωλήνα
υπερβαίνει το μέγιστο μήκος, η απόδοση ψύξης και θέρμανσης μπορεί να
μειωθεί.
Δεν μπορώ να αλλάξω την
κατεύθυνση της ροής του
αέρα.
22 Ελληνικά
• Ελέγξτε εάν εκτελείται η λειτουργία good'sleep. Όσο εκτελείται αυτή η
λειτουργία, δεν μπορείτε να ελέγξετε την κατεύθυνση της ροής του αέρα. (Αλλά
μπορείτε να ελέγξετε την κατεύθυνση της ροής του αέρα εάν αυτή η λειτουργία
εκτελείται σε λειτουργία Heat.)
Πρόβλημα
Δεν μπορώ να αλλάξω την
ταχύτητα του ανεμιστήρα.
Λύση
• Όταν εκτελούνται οι λειτουργίες Auto, Dry ή Fast ή όταν η λειτουργία good'sleep
εκτελείται σε λειτουργία Cool, η συσκευή κλιματισμού ελέγχει αυτόματα την
ταχύτητα του ανεμιστήρα και, συνεπώς, δεν μπορείτε να την αλλάξετε.
• Αντικαταστήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο.
Το τηλεχειριστήριο δεν
λειτουργεί.
• Βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν εμποδίζει τον αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου.
• Ελέγξτε εάν υπάρχουν ισχυρές συσκευές φωτισμού κοντά στη συσκευή
κλιματισμού. Το ισχυρό φως που προέρχεται από λαμπτήρες φθορισμού ή νέον
μπορεί να διακόψει τα ηλεκτρικά κύματα.
Η λειτουργία ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης του
χρονοδιακόπτη δεν
λειτουργεί.
• Ελέγξτε εάν στο τηλεχειριστήριο πατήσατε το κουμπί ΟΡΙΣΜΟΣ αφού ρυθμίσατε
την ώρα.
Η ένδειξη αναβοσβήνει
αδιάλειπτα.
• Πατήστε το κουμπί Τροφοδοσία για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή
κλιματισμού ή αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Εάν η ένδειξη
εξακολουθεί να αναβοσβήνει, επικοινωνήστε με το κέντρο service.
Στο δωμάτιο διεισδύουν
οσμές κατά τη λειτουργία.
• Ελέγξτε εάν η συσκευή κλιματισμού λειτουργεί σε περιβάλλον με καπνό. Αερίστε
το δωμάτιο ή θέστε τη συσκευή κλιματισμού σε λειτουργία Fan για 3-4 ώρες.
(Δεν υπάρχουν στοιχεία που χρησιμοποιούνται στη συσκευή κλιματισμού τα
οποία αναδίδουν έντονη οσμή.)
• Ελέγξτε εάν οι αύλακες αποστράγγισης είναι καθαροί. Καθαρίζετέ τους τακτικά.
• Εάν η ένδειξη της εσωτερικής μονάδας αναβοσβήνει, επικοινωνήστε με το
πλησιέστερο κέντρο service. Φροντίστε να ενημερώσετε το κέντρο service
σχετικά με τον κωδικό σφάλματος.
Δημιουργείται θόρυβος.
• Ανάλογα με την κατάσταση της συσκευής κλιματισμού, όταν αλλάζει η ροή
του ψυκτικού μέσου, ενδέχεται να ακουστεί θόρυβος. Πρόκειται για κανονική
λειτουργία.
Παράγεται καπνός από την
εξωτερική μονάδα.
• Αυτό ενδέχεται να μην είναι πυρκαγιά αλλά καπνός που παράγεται από τον
εναλλάκτη θερμότητας της εξωτερικής μονάδας όσο εκτελείται η λειτουργία
απόψυξης σε λειτουργία Heat το χειμώνα.
Στάζουν σταγόνες νερού από
τις συνδέσεις του σωλήνα της
εξωτερικής μονάδας.
• Ενδέχεται να αναπτυχθεί συμπύκνωση όταν αλλάζει υπερβολικά η θερμοκρασία
του περιβάλλοντος. Πρόκειται για κανονική λειτουργία.
Για να ικανοποιεί την αντιμικροβιακή του λειτουργία το προϊόν αυτό έχει υποστεί επεξεργασία με
βιοκτόνο από ζεόλιθο αργύρου-ψευδαργύρου.
Ελληνικά 23
Καθαρισμός και συντήρηση
Εμφανίζεται σφάλμα.
Πληροφορίες για το ψυκτικό μέσο
Σημαντικές πληροφορίες για τον κανονισμό σχετικά με το χρησιμοποιούμενο ψυκτικό μέσο.
Αυτό το προϊόν περιέχει φθοριωμένα αέρια θερμοκηπίου. Μην απελευθερώνετε αυτά τα αέρια στην ατμόσφαιρα.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αν το σύστημα περιέχει ποσότητα 5 tCO2e και άνω φθοριωμένων αερίων του θερμοκηπίου, πρέπει να
πραγματοποιείται έλεγχος για διαρροές τουλάχιστον μία φορά κάθε 12 μήνες, σύμφωνα με τον κανονισμό υπ’
αριθμό 517/2014. Αυτή η ενέργεια πρέπει να εκτελείται μόνο από καταρτισμένο προσωπικό. Στην παραπάνω
περίπτωση, ο υπεύθυνος εγκατάστασης (ή το αρμόδιο άτομο για τον τελικό έλεγχο) πρέπει να παρέχει ένα βιβλίο
συντήρησης με όλες τις πληροφορίες που καταγράφει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) N°
517/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 αναφορικά με τα
φθοριωμένα αέρια του θερμοκηπίου.
Αυτή η εσωτερική μονάδα μπορεί να συνδεθεί μόνο με εξωτερική μονάδα R-32 ή R-410A
Τύπος ψυκτικού μέσου
675
R-410A
2088
• GWP: Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη
• Υπολογισμός tCO2e : kg x GWP/1000
Καθαρισμός και συντήρηση
24 Ελληνικά
Τιμή GWP
R-32
Σημειώσεις
Καθαρισμός και συντήρηση
Ελληνικά 25
Download PDF