Samsung | AS09HPCX | Samsung AS09HPCX Εγχειρίδιο χρήσης

Outdoor unit
AS09HPCN
AS09HPDN
AS12HPCN
AS12HPDN
AS18HPCN
AS18HPDN
AS24HPCN
AS24HPDN
AS09HPCX
AS09HPDX
AS12HPCX
AS12HPDX
AS18HPCX
AS18HPDX
AS24HPCX
AS24HPDX
ESPAÑOL
E§§HNIKA
Split - type Air Conditioner (Cooling and Heating)
Acondicionador de aire de tipo partido (Enfriamiento y Calefacción)
Climatiseur de type Split (Réfrigération & Chauffage)
Tipo-Split Aria Condizionata (Raffredamento e Riscaldamento)
Aparelho de ar condicionado - tipo Split (Refrigeração e Aquecimento)
Split -Typ Klimaanlage (Kühlen and Heizen)
¢È·ÈÚÔ‡ÌÂÓ˜ ∫ÏÈÌ·ÙÈÛÙÈΤ˜ ™˘Û΢¤˜ ¢ˆÌ·Ù›Ô˘ (æ‡Í˘ Î·È £¤ÚÌ·ÓÛ˘)
FRANÇAIS
Indoor unit
ITALIANO
USER’S MANUAL
MANUAL DE USUARIO
MANUEL DE L’UTILISATEUR
MANUALE D’UTENE
MAUNAL DE INSTRUÇÕES
BENUTZERHANDBUCH
√¢∏°π∂™ Ã∏™∆∏
ENGLISH
Page 29
PORTUGUÊS
11/1/05 3:11 PM
DEUTSCH
AS09HPCN-24445A(1)-IB-G
E S F I P D G DB98-24445A(1)
AS09HPCN-24445A(1)-IB-G
11/1/05 3:10 PM
Page 2
∫·Ù·ÁÚ¿„ÂÙ ÙË Û˘ÛÎÂ‡Ë Û·˜ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË www.samsung.com/global/register
¶ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜
√È ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ˘’fi„ÈÓ fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÙË Û˘Û΢‹ Û·˜.
¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏
∫·Ù¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
¶Ò˜ ı· ·ÔÛ‡ÚÂÙÂ
ÙË ÌÔÓ¿‰·
ÕÏÏ·
G-2
• ∂¿Ó ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔηϤÛÂÙÂ
ΛӉ˘ÓÔ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜, ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹ ı·Ó¿ÙÔ˘.
• H ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ
ηٷÛ΢·ÛÙ‹ ‹ ÙËÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ‹ ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ Ù¯ÓÈÎfi.
• ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ fiϘ ÙȘ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ·ÚÔ¯¤˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂȉÈfiÚıˆÛË,
ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ‹ ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi.
◆ √È ¯Ú‹ÛÙ˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ·˘Ù‹˜ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ó· ÌËÓ
ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÙËÓ ÂÈÛ΢¿ÛÔ˘Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ
ÎÚ›ÛË ÙÔ˘˜. ™˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ó· ηϤÛÔ˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
ΤÓÙÚÔ ÂȉÈfiÚıˆÛ˘.
◆ ¶ÔÙ¤ ÌËÓ Ú›ÍÂÙ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ˘ÁÚ Ú›˙· ‹ ‰È·Îfi„Ù ÙËÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·
·fi ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË Î·È Î·Ï¤ÛÙ ÙËÓ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓË ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·
Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì·˜ ‹ ˙ËÙ‹ÛÙ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÂÓfi˜ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˘
ΤÓÙÚÔ˘ ÂȉÈfiÚıˆÛ˘.
◆ ªËÓ ‚¿˙ÂÙ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÙÂÚ‡ÁÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛ˘
·ÚÔ¯‹˜ ·¤ÚÔ˜ ‰ÈfiÙÈ Èı·ÓfiÓ ı· οÓÂÙ ˙ËÌÈ¿ ÛÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi
·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ‹ Î·È ÌÔÚ› Ó· ÚÔÍÂÓËı› ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜. T· Ú¤ÂÈ Ó·
·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË ÌÔÓ¿‰·.
◆ ªËÓ ‚¿˙ÂÙ ÂÌfi‰È· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ÌÔÓ¿‰·.
◆ ¶ÔÙ¤ ÌËÓ „ÂοÛÂÙ ˘ÁÚfi ̤۷ ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·. ∂¿Ó Û˘Ì‚Â›
οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ÎÏ›ÛÙ ÙÔ ÚÂϤ ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÔ‡ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ηÈ
ηϤÛÙ ÙÔÓ ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ Ù¯ÓÈÎfi Ô˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË.
◆ µÂ‚·Èˆı›Ù ÔÙÈ Ë ÌÔÓ¿‰· ·ÂÚ›˙ÂÙ·È ÛˆÛÙ¿ fiÏË ÙËÓ ÒÚ·:
ªËÓ ÙÔÔıÂÙ›Ù ÚÔ‡¯· ‹ ¿ÏÏ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Â¿Óˆ ÛÙËÓ ÌÔÓ¿‰·.
◆ ∂¿Ó ‰ÂÓ ¯Ú‹ÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ηÈÚfi, ·Ê·ÈÚ¤ÛÙÂ
ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜. (fiÔ˘ ·˘Ùfi ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È)
◆ ŸÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ, Ë ·fiÛÙ·ÛË ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó·
Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi 7 ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ Û˘Û΢‹. (fiÔ˘ ·˘Ùfi ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È)
◆ ¶ÚÈÓ Ó· ÂÙ¿ÍÂÙ ÙËÓ Û˘Û΢‹, Ú¤ÂÈ Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜
·fi ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
◆ ŸÙ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙ ӷ ·ÔÛ‡ÚÂÙ ÙË ÌÔÓ¿‰·, Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÙÔÓ
ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜. ∂¿Ó ÔÈ ÛˆÏ‹Ó˜ ·Ê·ÈÚÂıÔ‡Ó Ì ϿıÔ˜ ÙÚfiÔ,
ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ‰È·ÚÚ‡ÛÂÈ „˘ÎÙÈÎfi Ì ڇ·ÓÛË Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜.
∂¿Ó ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ ‰¤ÚÌ·, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi.
◆ ™·˜ ·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ, ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÙ ‹ ÂÙ¿ÍÙ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Û˘Û΢·Û›·˜
·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ì ÙÚfiÔ ÊÈÏÈÎfi ÚÔ˜ ÙÔ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ Û‚·ÛÌfi
ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
◆ ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ ÔÙ¤ Ó· ÙÔÔıÂÙ›ÙÂ Î·È Ó· ·ÔıË·ÂÙ ÙË Û˘Û΢‹
Ï¿ÁÈ· ‹ ·Ó¿Ô‰· ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ˙ËÌÈ¿ ÛÙÔ Û˘ÌÈÂÛÙ‹.
◆ ∏ Û˘Û΢‹ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ ‹ ¿ÙÔÌ·
ÎÏÔÓÈṲ̂Ó˘ ˘Á›·˜ ¯ˆÚ›˜ Â›‚Ï„Ë.
◆ ∆Ô Ì¤ÁÈÛÙÔ Ú‡̷ ÌÂÙÚÈ¤Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜`
·ÛÊ·Ï›·˜ IEC.
◆ ∆Ô Ú‡̷ ÌÂÙÚÈ¤Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ISO ÁÈ· ÙËÓ
ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.
AS09HPCN-24445A(1)-IB-G
11/1/05 3:10 PM
Page 3
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
◆ ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ Û˘Û΢‹˜
■
■
■
■
■
¶ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
√ÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ οı ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ - ¶Ï‹ÎÙÚ· Î·È OıfiÓË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ M·Ù·ÚÈÒÓ ÛÙÔ TËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ . . . . . . . . . . .
EÎΛÓËÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
4
6
7
8
◆ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Û˘Û΢‹˜
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
∂›ÏÔÁË A˘ÙfiÌ·Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
∂›ÏÔÁË æ‡Í˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
∂›ÏÔÁË £¤ÚÌ·ÓÛ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
∂›ÏÔÁË AʇÁÚ·ÓÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
∂›ÏÔÁË AÂÚÈÛÌÔ‡ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
∂›ÏÔÁË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Turbo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
∂›ÏÔÁË §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ EÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ EÓ¤ÚÁÂÈ·˜ . . . . . . . . . . .
∂ÈÏÔÁ‹ Ù˘ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ∞˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ ∫·ı·ÚÈÛÌÔ‡ . . . . . . . . . . .
∂ÈÏÔÁ‹ Ù˘ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ◊¯Ô˘ (On/Off) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
∂ÈÏÔÁ‹ Ù˘ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ∞ÓÈfiÓÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
∫·Ù·ÎfiÚ˘ÊË P‡ıÌÈÛË Ù˘ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ Ù˘ ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·¤Ú· . . .
√ÚÈ˙fiÓÙÈ· P‡ıÌÈÛË Ù˘ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ Ù˘ ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·¤Ú· . . . . . .
P‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË ÂÎΛÓËÛ˘ On . . . . . . . . . . . . . . . . .
P‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË Û‚Ë̷ۛÙÔ˜ Off . . . . . . . . . . . . . . .
P‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË ‡ÓÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
◆ ™˘ÛÙ¿ÛÂȘ Àԉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹Û˘
■ ™˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
■ ŸÚÈ· ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Î·È ˘ÁÚ·Û›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
■ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ™˘Û΢‹˜ Û·˜ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ . . . . .
■ √‰ËÁfi˜ ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ¶ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
■ ∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÔ‡ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ Û·˜ . . . . . . . . .
■ ∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∞ÓÙÈ·ÏÏÂÚÁÈÎÔ‡ Î·È ∞ÔÛÌËÙÈÎÔ‡
Ê›ÏÙÚÔ˘ (ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19
20
21
22
23
24
25
26
27
27
E§§HNIKA
■
™ˆÛÙ‹ ¢È¿ıÂÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙÔ˜
(∞ÔÚڛ̷ٷ ∏ÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ & ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∂ÍÔÏÈÛÌÔ‡)
∆· Û‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Â¿Óˆ ÛÙÔ ÚÔ˚fiÓ ‹ ÛÙ· ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· Ô˘ ÙÔ Û˘Óԉ‡ԢÓ, ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ı·
Ú¤ÂÈ Ó· Ú›ÙÂÙ·È Ì·˙› Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· ÔÈÎȷο ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘
Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó ÂÓ‰Ô¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï·‚ÂÚ¤˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‹ ÙËÓ ˘Á›· ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˘
‰È·ı¤Û˘ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, Û·˜ ·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ÙÔ ‰È·¯ˆÚ›ÛÂÙ ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Ó· ÙÔ
·Ó·Î˘ÎÏÒÛÂÙÂ, ÒÛÙ ӷ ‚ÔËı‹ÛÂÙ ÛÙËÓ ‚ÈÒÛÈÌË Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ fiÚˆÓ.
√È ÔÈÎÈ·ÎÔ› ¯Ú‹ÛÙ˜ ı Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÏıÔ˘Ó Û ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ›Ù Ì ÙÔÓ ˆÏËÙ‹ ·’fiÔ˘ ·ÁfiÚ·Û·Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ,
›Ù ÙȘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ˘ËÚÂÛ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏËÚÔÊÔÚËıÔ‡Ó ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÌÂ
ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚ÔÓ ÁÈ· ·ÛÊ·Ï‹ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË.
√È ÂȯÂÈÚËÌ¿ÛÂȘ-¯Ú‹ÛÙ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÏıÔ˘Ó Û Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜
fiÚÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÒÏËÛ˘. ∆Ô ÚÔ˚fiÓ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ı· Ú¤ÚÂÈ Ó· ·Ó·ÌÈÁÓ‡ÂÙ·È Ì ¿ÏÏ·
Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ ·ÔÚڛ̷ٷ ÚÔ˜ ‰È¿ıÂÛË.
G-3
AS09HPCN-24445A(1)-IB-G
11/1/05 3:10 PM
Page 4
√ÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ οı ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜
TÔ Û¯¤‰ÈÔ Î·È ÙÔ Û¯‹Ì· ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ.
EÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·
E›ÛÔ‰Ô˜ ·¤Ú·
∞ÈÛıËÙ‹Ú·˜
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜
‰ˆÌ·Ù›Ô˘
¢È·ÎfiÙ˘ On/Off
º›ÏÙÚÔ ·¤Ú· ¶ÙÂÚ‡ÁÈ· ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·¤Ú·
(·fi ÙË ÁÚ›ÏÈ·)
(ÂÍ·ÁˆÁ‹)
ƒ‡ıÌÈÛË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ &
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘
ŒÓ‰ÂÈÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (A˘ÙfiÌ·Ù·-æ‡ÍË, æ‡ÍË,
AʇÁÚ·ÓÛË, ∞ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·˜ : ªÏÂ
A˘ÙfiÌ·Ù·-£¤ÚÌ·ÓÛË, £¤ÚÌ·ÓÛË : ¶ÔÚÙÔηϛ)
ŒÓ‰ÂÈÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
Turbo (ªÏÂ)
ŒÓ‰ÂÈÍË ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË
(¶ÔÚÙÔηϛ)
ŒÓ‰ÂÈÍË ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘
ηı·ÚÈÛÌÔ‡ (ªÏÂ)
ŒÓ‰ÂÈÍË ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ (ªÏÂ)
ŒÓ‰ÂÈÍË ·ÓÈfiÓÙˆÓ
(ªÏÂ)
ŒÓ‰ÂÈÍË Ù·¯‡ÙËÙ·˜
·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· (ªÏÂ)
∞ÈÛıËÙ‹Ú·˜ ÙËϯÂÈÚÈÛÌÔ‡
™ËÌ›ˆÛË
G-4
◆ ™ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Auto, ÔÈ 2 ÂӉ›ÍÂȘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ·˘ÍÔÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î·È
ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ.
◆ ™Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ (Auto) Ë ¤Ó‰ÂÈÍË
Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ·˘ÍÔÌÂÈÒÓÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ Î·È ·ÓÙÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î¿ıÂ
ÊÔÚ¿ Ô˘ ·Ù¿ÙÂ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
. ∂¿Ó Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Turbo,
Ë ¤Ó‰ÂÈÍË Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Ì ÙËÓ Ì¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ ηÈ
Ù·¯‡ÙËÙ·.
◆ ∂¿Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ / ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË ÔıfiÓ˘
ηٿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
◆ √ ·ÈÛıËÙ‹Ú·˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙËÓ
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ·ÈÛıËÙ‹Ú·, Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ
ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ·˘Ù‹ ÛÙËÓ ÔıfiÓË.
AS09HPCN-24445A(1)-IB-G
E͈ÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·
11/1/05 3:10 PM
AS09HPCX
Page 5
AS09HPDX
AS12HPCX
AS12HPDX
E›ÛÔ‰Ô˜ ·¤Ú· (›Ûˆ)
ŒÍÔ‰Ô˜ ·¤Ú·
B·Ï‚›‰· Û‡Ó‰ÂÛ˘
(ÂÛˆÙÂÚÈο)
E͈ÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·
AS18HPCX
AS18HPDX
E›ÛÔ‰Ô˜ ·¤Ú· (›Ûˆ)
ŒÍÔ‰Ô˜ ·¤Ú·
B·Ï‚›‰· Û‡Ó‰ÂÛ˘
E͈ÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·
AS24HPCX
AS24HPDX
E§§HNIKA
E›ÛÔ‰Ô˜ ·¤Ú· (›Ûˆ)
ŒÍÔ‰Ô˜ ·¤Ú·
B·Ï‚›‰· Û‡Ó‰ÂÛ˘
G-5
AS09HPCN-24445A(1)-IB-G
11/1/05 3:10 PM
Page 6
TËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ - ¶Ï‹ÎÙÚ· Î·È OıfiÓË
ŒÓ‰ÂÈÍË ÂÎÔÌ‹˜
ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘
ŒÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· Ù˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜
˙ˆ‹˜ Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜
ŒÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ∞ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·
ŒÓ‰ÂÈÍË ·ÓÈfiÓÙˆÓ
ŒÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ‡ÓÔ˘
ŒÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›·
¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË Ôn
¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
(
A˘ÙfiÌ·Ù·, æ‡ÍË, AʇÁÚ·ÓÛË,
∞ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·˜, £¤ÚÌ·ÓÛË)
ŒÓ‰ÂÈÍË ‹¯Ô˘ (On/Off)
ŒÓ‰ÂÈÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Turbo
ƒ‡ıÌÈÛË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜
∫·Ù‡ı˘ÓÛË ·ÚÔ¯‹˜ ·¤Ú·
ŒÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË Off
ŒÓ‰ÂÈÍË ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
¶Ï‹ÎÙÚÔ ¢È·ÎfiÙË(On/Off)
¶Ï‹ÎÙÚÔ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÚfiÔ˘
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (A˘ÙfiÌ·Ù·, æ‡ÍË,
AʇÁÚ·ÓÛË, ∞ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·˜,
£¤ÚÌ·ÓÛË)
¶Ï‹ÎÙÚÔ Ú‡ıÌÈÛ˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·
¶Ï‹ÎÙÚÔ Turbo
¶Ï‹ÎÙÚÔ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
¶Ï‹ÎÙÚÔ Ú‡ıÌÈÛ˘
£ÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜
¶Ï‹ÎÙÚÔ „ËÊȷ΋˜ ¤Ó‰ÂÈ͢
(On/Off)
¶Ï‹ÎÙÚÔ Î›ÓËÛ˘ Â¿Óˆ /
οو
¶Ï‹ÎÙÚÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‹¯Ô˘ (On/Off)
¶Ï‹ÎÙÚÔ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ ηı·ÚÈÛÌÔ‡
¶Ï‹ÎÙÚÔ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË √n
¶Ï‹ÎÙÚÔ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË
∆ÔÔı¤ÙËÛ˘/∞·ڈÛ˘
¶Ï‹ÎÙÚÔ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË √ff
¶Ï‹ÎÙÚÔ ‡ÓÔ˘
¶Ï‹ÎÙÚÔ ·ÓÈfiÓÙˆÓ
G-6
AS09HPCN-24445A(1)-IB-G
11/1/05 3:10 PM
Page 7
TÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ M·Ù·ÚÈÒÓ ÛÙÔ TËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙ›Ù ‹ Ó· ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ fiÙ·Ó:
◆ AÁÔÚ¿˙ÂÙ ÙË Û˘Û΢‹
◆ TÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο
™ËÌ›ˆÛË
◆ ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ‰‡Ô Ì·Ù·Ú›Â˜ AAA, LR03, 1.5 V.
◆ ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠·ÏȤ˜ Ì·Ù·Ú›Â˜ ‹ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë
Ì·Ù·ÚÈÒÓ Ì·˙›.
◆ OÈ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·ÔÊÔÚÙÈÛÙÔ‡Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ÌÂÙ¿
1
™ÚÒÍÙ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ ηٿ ÙË
ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ‚¤ÏÔ˘˜ Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ.
2
∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙȘ ‰‡Ô Ì·Ù·Ú›Â˜, ÚÔÛ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜:
ÙÔ + Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜ Ì ÙÔ + ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ Î·È ÙÔ - Ù˘
Ì·Ù·Ú›·˜ Ì ÙÔ - ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘.
3
KÏ›ÛÙ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ÛÚÒ¯ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ,
̤¯ÚÈ Ó· ÎÔ˘ÌÒÛÂÈ Ì ¤Ó· ÎÏÈÎ.
E§§HNIKA
·fi 12 Ì‹Ó˜, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›.
G-7
AS09HPCN-24445A(1)-IB-G
11/1/05 3:10 PM
Page 8
EÎΛÓËÛË
TÔ ‚È‚Ï›Ô Ô‰ËÁÈÒÓ ÂÚȤ¯ÂÈ Ôχ ¯Ú‹ÛÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË
Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Û·˜. ™·˜ ·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ, Ó· ÙȘ ‰È·‚¿ÛÂÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÌÈ·˜ Î·È ı·
Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÙ ·fiÏ˘Ù· Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜.
Œ¯ÂÙ ‰ÂÈ ‹‰Ë ÙË ‚·ÛÈ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ 4 ÂÒ˜ 6.
•ÂΛÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂÏ›‰·, ı· ‚Ú›Ù ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ‰È·‰Èηۛ˜ ‚‹Ì· ÚÔ˜
‚‹Ì· ÁÈ· οı ‰È·ı¤ÛÈÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
™ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ‚‹Ì· ÚÔ˜ ‚‹Ì· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÙÚ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ۇ̂ÔÏ·:
¶π∂™∆∂
G-8
ø£∏™TE
∫ƒ∞∆∏™∆∂
¶I∞∆∏MENO
AS09HPCN-24445A(1)-IB-G
11/1/05 3:10 PM
Page 9
∂›ÏÔÁË A˘ÙfiÌ·Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Auto Â¿Ó ı¤ÏÂÙ ӷ „‡ÍÂÙ ‹ Ó·
ıÂÚÌ¿ÓÂÙ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Û·˜. ªÔÚ›Ù ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙË
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi.
1
AÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
(On/Off) .
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ◆ ∞Ó¿‚ÂÈ Ë ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙËÓ
ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·.
◆ H Û˘Û΢‹ ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô˘
›¯·Ù ÂÈϤÍÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿.
◆ H¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜ Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜.
2
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
ÙÔ
.
¿Óˆ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·:
◆ ∏¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜, οı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ȥ˙ÂÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
.
◆ ∏ Û˘Û΢‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∞˘ÙfiÌ·ÙË.
◆ ∏ ∞˘ÙfiÌ·ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· „‡¯ÂÈ Î·È ıÂÚÌ·›ÓÂÈ ÙÔ ¯ÒÚÔ
·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·.
◆ ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ‰È·ÁÚ¿„Ù ÙË Ï¤ÍË ÙÚfiÔ˜
ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·fi „‡ÍË Û ı¤ÚÌ·ÓÛË ‹ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·,
·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ηٿ ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
™ËÌ›ˆÛË
MÔÚ›Ù ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙÈÁÌ‹.
3 °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
̤¯ÚÈ Ó·
ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÂÈı˘ÌËÙ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·. H ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ú‡ıÌÈÛ˘ Ù˘
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Â›Ó·È ÌÂٷ͇ 16ÆC Î·È 30ÆC.
◆ ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ȥ˙ÂÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
:
- H ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·Ù¿ 1ÆC
- H¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜ Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜
◆ ∏ Ù·¯‡ÙËÙ· ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù·.
E§§HNIKA
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·:
◆ 2 ‰Â›ÎÙ˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ·˘ÍÔÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î·È
ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ.
¶›Ó·Î·˜ ÂϤÁ¯Ô˘
G-9
AS09HPCN-24445A(1)-IB-G
11/1/05 3:10 PM
Page 10
∂›ÏÔÁË æ‡Í˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘
ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· æ‡Í˘, ·Ó ÂÈı˘Ì›Ù ӷ „‡¯ÂÙ ÙÔ
‰ˆÌ¿ÙÈÔ Û·˜. ªÔÚ›Ù ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Î·È ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘
·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ηٿ ÙËÓ „‡ÍË.
1
AÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·:
2
◆ ∞Ó¿‚ÂÈ Ë ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙËÓ
ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·.
◆ H Û˘Û΢‹ ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘
›¯·Ù ÂÈϤÍÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿.
◆ H¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜ Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜.
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
ÙÔ
.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·:
(On/Off) .
¿Óˆ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›
◆ ∏¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜, οı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ȥ˙ÂÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
.
◆ ∏ Û˘Û΢‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· æ‡ÍË.
™ËÌ›ˆÛË
3
°È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
Ì›· ‹
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÂÈı˘ÌËÙ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·.
ªÔÚ›Ù ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÌÂٷ͇ 16ÆC Î·È 30ÆC.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·:
4
MÔÚ›Ù ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙÈÁÌ‹.
◆ ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ȥ˙ÂÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
:
- H ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·Ù¿ 1ÆC
- H¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜ Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜.
◆ H Û˘Û΢‹ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· „‡¯ÂÈ Â¿Ó Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘
‰ˆÌ·Ù›Ô˘ Â›Ó·È ˘„ËÏfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ ÂÈÏÂÁ̤ÓË
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·.
◆ ∏ Û˘Û΢‹ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· Ó· „‡¯ÂÈ fiÙ·Ó
Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ Û˘Ì¤ÛÂÈ ÌÂ
ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ÂÓÒ Ô ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·˜
ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›.
∂ÈϤÍÙ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÙÈÌ‹.
A˘ÙfiÌ·ÙË (ηٷ ÛÂÈÚ¿ :
)
X·ÌËÏ‹
MÂÛ·›·
Y„ËÏ‹
˯› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ◆ ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ȥ˙ÂÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
◆ ∏ ¤Ó‰ÂÈÍË Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ·˘ÍÔÌÂÈÒÓÂÙ·È
Û˘Ó¯Ҙ Î·È ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ·Ù¿ÙÂ
ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
.
¶›Ó·Î·˜ ÂϤÁ¯Ô˘
™ËÌ›ˆÛË
5
G-10
∏ ¤Ó‰ÂÈÍË Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜
Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÙËÓ ·˘ÙfiÌ·ÙË
Ù·¯‡ÙËÙ· ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· (Automatic).
°È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·¤Ú· ‚Ï. ÙȘ ÛÂÏ. 19.
AS09HPCN-24445A(1)-IB-G
11/1/05 3:10 PM
Page 11
∂›ÏÔÁË £¤ÚÌ·ÓÛ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘
ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· £¤ÚÌ·ÓÛ˘ ·Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ıÂÚÌ¿ÓÂÙÂ
ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Û·˜. ªÔÚ›Ù ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Î·È ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ·
ÙÔ˘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ÔÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË.
1
AÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·:
2
◆ ∞Ó¿‚ÂÈ Ë ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙËÓ
ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·.
◆ H Û˘Û΢‹ ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘
›¯·Ù ÂÈϤÍÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿.
◆ H¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜ Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜.
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
ÙÔ
.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·:
(On/Off) .
¿Óˆ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›
◆ ∏¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜, οı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ȥ˙ÂÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
.
◆ ∏ Û˘Û΢‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· £¤ÚÌ·ÓÛ˘.
™ËÌ›ˆÛË
°È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
Ì›· ‹
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÂÈı˘ÌËÙ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·.
ªÔÚ›Ù ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÌÂٷ͇ 16ÆC Î·È 30ÆC.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·:
4
◆ ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ȥ˙ÂÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
:
- H ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·Ù¿ 1ÆC
- H¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜ Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜.
◆ ∂¿Ó Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÂ
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· (Ó· ‰È·ÁÚ·ÊÔ‡Ó ÔÈ ·ÚÂÓı¤ÛÂȘ
˘„ËÏfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓË Î·Ù¿ Ó·
ÚÔÛÙÂı› ¤Ó· ÎÂÓfi +5ÆC), Ë Û˘Û΢‹ ÛÙ·Ì·Ù¿ ÙËÓ
ı¤ÚÌ·ÓÛË, ·ÏÏ¿ Ô ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·˜ ·ÎfiÌ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›.
◆ H Û˘Û΢‹ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ıÂÚÌ·›ÓÂÈ Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË
Ó· ‰È·ÁÚ·Ê› fiÙÈ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ›ӷÈ
¯·ÌËÏfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ (ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·
ηٿ Ó· ÚÔÛÙÂı› ¤Ó· ÎÂÓfi+3ÆC Ó· ‰È·ÁÚ·ÊÔ‡Ó ÔÈ
·ÚÂÓı¤ÛÂȘ).
∂ÈϤÍÙ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÙÈÌ‹.
A˘ÙfiÌ·ÙË (ηٷ ÛÂÈÚ¿ :
E§§HNIKA
3
MÔÚ›Ù ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙÈÁÌ‹.
)
X·ÌËÏ‹
MÂÛ·›·
Y„ËÏ‹
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ◆ ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ȥ˙ÂÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
˯› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜.
◆ ∏ ¤Ó‰ÂÈÍË Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ·˘ÍÔÌÂÈÒÓÂÙ·È
Û˘Ó¯Ҙ Î·È ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ·Ù¿ÙÂ
ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
.
◆ °È· Ù· ÚÒÙ· 3~5 ÏÂÙ¿, Ô ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·˜ ÌÔÚ› Ó· ÌË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÌÔ‰ÈÛÙ› Ë ¤ÍÔ‰Ô˜
„˘¯ÚÔ‡ ·¤Ú· ·fi ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·. ™˘Ì‚¿ÏÏÂÈ
ÛÙËÓ Â·Ú΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË ÙÔ˘ ·¤Ú· ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ Û·˜.
™ËÌ›ˆÛË
5
¶›Ó·Î·˜ ÂϤÁ¯Ô˘
∏ ¤Ó‰ÂÈÍË Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜
Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÙËÓ ·˘ÙfiÌ·ÙË
Ù·¯‡ÙËÙ· ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· (Automatic).
°È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·¤Ú· ‚Ï. ÙȘ ÛÂÏ. 19.
G-11
AS09HPCN-24445A(1)-IB-G
11/1/05 3:10 PM
Page 12
∂›ÏÔÁË AʇÁÚ·ÓÛ˘
AÓ Ë ˘ÁÚ·Û›· ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Â›Ó·È Ôχ ˘„ËÏ‹ ÌÔÚ›Ù ӷ οÓÂÙÂ
·Ê‡ÁÚ·ÓÛË. ªÔÚ›Ù ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ÛÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹.
1
AÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·:
2
™ËÌ›ˆÛË
3
G-12
¿Óˆ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›
◆ ∏¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜, οı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ȥ˙ÂÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
.
◆ ∏ Û˘Û΢‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∞ʇÁÚ·ÓÛ˘.
MÔÚ›Ù ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙÈÁÌ‹.
°È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
̤¯ÚÈ Ó·
ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÂÈı˘ÌËÙ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·. H ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ú‡ıÌÈÛ˘ Ù˘
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Â›Ó·È ÌÂٷ͇ 18ÆC Î·È 30ÆC.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·:
4
◆ ∞Ó¿‚ÂÈ Ë ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙËÓ
ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·.
◆ H Û˘Û΢‹ ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘
›¯·Ù ÂÈϤÍÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿.
◆ H¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜ Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜.
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
ÙÔ
.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·:
(On/Off) .
◆ ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ȥ˙ÂÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
:
- H ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·Ù¿ 1ÆC
- H¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜ Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜
◆ ∏ Û˘Û΢‹ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ÙËÓ ˘ÁÚ·Û›· ηÈ
Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù·.
°È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·¤Ú· ‚Ï. ÙȘ ÛÂÏ. 19.
AS09HPCN-24445A(1)-IB-G
11/1/05 3:10 PM
Page 13
∂›ÏÔÁË AÂÚÈÛÌÔ‡ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘
AÓ Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈfi Û·˜ Â›Ó·È ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÂÚ›ÛÂÙÂ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∞ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·. ªÔÚ›Ù ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ
Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹.
1 AÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·:
(On/Off) .
◆ ∞Ó¿‚ÂÈ Ë ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙËÓ
ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·.
◆ H Û˘Û΢‹ ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘
›¯·Ù ÂÈϤÍÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿.
◆ H¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜ Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜.
2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
ÙÔ
.
¿Óˆ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·:
◆ ∏¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜, οı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ȥ˙ÂÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
.
◆ ∏ Û˘Û΢‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∞ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·.
◆ H ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù·.
™ËÌ›ˆÛË
MÔÚ›Ù ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙÈÁÌ‹.
3 ∂ÈϤÍÙ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÙÈÌ‹.
X·ÌËÏ‹
MÂÛ·›·
Y„ËÏ‹
◆ ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ›Â˙ÂÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
, ˯› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜.
◆ ∏ ¤Ó‰ÂÈÍË Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ·˘ÍÔÌÂÈÒÓÂÙ·È
Û˘Ó¯Ҙ Î·È ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ·Ù¿ÙÂ
ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
.
E§§HNIKA
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·:
¶›Ó·Î·˜ ÂϤÁ¯Ô˘
4 °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·¤Ú· ‚Ï. ÙȘ ÛÂÏ. 19.
G-13
AS09HPCN-24445A(1)-IB-G
11/1/05 3:10 PM
Page 14
∂›ÏÔÁË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Turbo
H ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Turbo ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· „‡¯ÂÙ ‹ Ó· ıÂÚÌ·›ÓÂÙ ÙÔ
‰ˆÌ¿ÙÈfi Û·˜ ÙÔ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi. H ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Turbo ‰È·ÚΛ ÁÈ· 30
ÏÂÙ¿ Ì ÙȘ ̤ÁÈÛÙ˜ ÙÈ̤˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙÔÓ
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
1
AÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
(On/Off) .
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ◆ ∞Ó¿‚ÂÈ Ë ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙËÓ
ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·.
◆ H Û˘Û΢‹ ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘
›¯·Ù ÂÈϤÍÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿.
◆ H¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜ Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜.
2
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ◆ H ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Î·È Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·
Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù·.
◆ ∏ ¤Ó‰ÂÈÍË Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÌÂ
ÙË Ì¤ÁÈÛÙË Ú‡ıÌÈÛË Î·È Ù·¯‡ÙËÙ·.
◆ H Û˘Û΢‹ „‡¯ÂÈ ‹ ıÂÚÌ·›ÓÂÈ ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ fiÛÔ ÙÔ
‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·.
◆ ªÂÙ¿ ·fi 30 ÏÂÙ¿, Ë Û˘Û΢‹ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È
·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ηÈ
Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·ÛÚ›·˜ Î·È Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÙÔ˘
·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·.
◆ ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Turbo ÛÙËÓ
∞˘ÙfiÌ·ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· æ‡Í˘ ηÈ
£¤ÚÌ·ÓÛ˘. ∂¿Ó ÂÈϤÍÂÙ ·˘Ù‹ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÛÙËÓ ∞ʇÁÚ·ÓÛ˘ ‹ ÙÔÓ ∞ÂÚÈÛÌfi,ÚÔÛı¤ÛÙ ¤Ó·
ÎÂÓfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ∞˘ÙfiÌ·ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
Control Panel
3
AÓ ı¤ÏÂÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Turbo ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘
ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙˆÓ 30 ÏÂÙÒÓ, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·:
4
G-14
.
H Û˘Û΢‹ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ
ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
°È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·¤Ú· ‚Ï. ÙȘ ÛÂÏ. 19.
AS09HPCN-24445A(1)-IB-G
11/1/05 3:11 PM
Page 15
∂›ÏÔÁË §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ EÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ EÓ¤ÚÁÂÈ·˜
ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÈ· Ó·
ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÂÙ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ηٿ ÙËÓ „‡ÍË. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜
ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙ› ·˘Ù‹ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
1
AÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
(On/Off) .
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ◆ ∞Ó¿‚ÂÈ Ë ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙËÓ
ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·.
◆ H Û˘Û΢‹ ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘
›¯·Ù ÂÈϤÍÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿.
◆ H¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜ Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜.
2
¶›ÂÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ◆ H¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜ Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜.
◆ ∆Ô ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙË §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.
◆ To ÙÂÚ‡ÁÈÔ Î·Ù‡ı˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ·¤Ú· ÎÈÓ›ٷÈ
Â¿Óˆ Î·È Î¿Ùˆ.
◆ °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙË §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ·Ù‹ÛÙÂ ÙÔ
Í·Ó¿.
™ËÌ›ˆÛË
¶·Ù‹ÛÙÂ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ̤¯ÚÈ
Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÂÈı˘ÌËÙ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·. ªÔÚ›Ù ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙË
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÌÂٷ͇ 26°C Î·È 30°C.
™ËÌ›ˆÛË
4
∂ÈϤÍÙ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ›Â˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
Ì›· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÂÈı˘ÌËÙ‹ Ú‡ıÌÈÛË.
™ËÌ›ˆÛË
5
∂¿Ó ı¤ÏÂÙ ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Û οو
ÙˆÓ 26°C, ·Î˘ÚÒÛÙ ÙË §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÚÔÙÔ‡ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·.
E§§HNIKA
3
ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· „‡Í˘.
∏ ¤Ó‰ÂÈÍË Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ·˘ÍÔÌÂÈÒÓÂÙ·È
Û˘Ó¯Ҙ Î·È ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ·Ù¿ÙÂ
ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
.
°È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·¤Ú· ‚Ï. ÙȘ ÛÂÏ. 19.
G-15
AS09HPCN-24445A(1)-IB-G
11/1/05 3:11 PM
Page 16
∂ÈÏÔÁ‹ Ù˘ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ∞˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ ∫·ı·ÚÈÛÌÔ‡
ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ÙË §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∞˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ ∫·ı·ÚÈÛÌÔ‡ Â¿Ó ı¤ÏÂÙÂ
Ó· ·ÔÛÙÂÈÚÒÛÂÙ ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ· ‹ Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙË
ÌÔ‡¯Ï·. ∞ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ· Â›Ó·È Û‚ËÛÙfi,
ÌÔÚ›Ù ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ·˘Ù‹ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
1
AÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
(On/Off) .
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ◆ ∞Ó¿‚ÂÈ Ë ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙËÓ
ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·.
◆ H Û˘Û΢‹ ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘
›¯·Ù ÂÈϤÍÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿.
◆ H¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜ Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜.
2
∆ËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ◆ ∏ ¤Ó‰ÂÈÍË
ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ·Ó¿‚ÂÈ Î·È Ë
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∞˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ ∫·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ¤¯ÂÈ Ú˘ıÌÈÛÙ›.
◆ ŸÙ·Ó Û‚‹ÓÂÙ ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ·, ·˘Ùfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›
ÛÙË §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∞˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ ∫·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ÁÈ· 30 ÏÂÙ¿.
ªÂÙ¿ Ù· 30 ÏÂÙ¿, ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ· Û‚‹ÓÂÈ.
◆ ∂¿Ó ·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
fiÙ·Ó ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ·
Â›Ó·È Û‚ËÛÙfi, ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙË
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∞˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ ∫·ı·ÚÈÛÌÔ‡ Â› 30 ÏÂÙ¿.
ŸÙ·Ó ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi
Ì˯¿ÓËÌ· Ù›ıÂÙ·È
On
¶›Ó·Î·˜ ÂϤÁ¯Ô˘
Off
™ËÌ›ˆÛË
3
G-16
¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·
ÃÚfiÓÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
æ‡ÍË, A˘ÙfiÌ·Ù·, AʇÁÚ·ÓÛË
30 ÏÂÙ¿
£¤ÚÌ·ÓÛË, ∞ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·˜
15 ÏÂÙ¿
30 ÏÂÙ¿
√ ‰Â›ÎÙ˘ ∞˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ ∫·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ
ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·.
¶·Ù‹ÛÙÂ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
Í·Ó¿ ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙË §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÚÈÓ ·fi ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ
30-ÏÂÙÒÓ.
AS09HPCN-24445A(1)-IB-G
11/1/05 3:11 PM
Page 17
∂ÈÏÔÁ‹ Ù˘ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ◊¯Ô˘ (On/Off)
ªÔÚ›Ù ӷ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ / ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔÓ ‹¯Ô ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÔ‡
Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
1
¶·Ù‹ÛÙÂ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
™ËÌ›ˆÛË
ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÂÙ ÙÔÓ ‹¯Ô.
∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ·Ù¿Ù ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
◊¯Ô˘ (On/Off) ÂÈϤÁÂÙ·È Î·Ù Â·Ó¿ÏË„Ë.
On
Off
E§§HNIKA
ËÓ
G-17
AS09HPCN-24445A(1)-IB-G
11/1/05 3:11 PM
Page 18
∂ÈÏÔÁ‹ Ù˘ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ∞ÓÈfiÓÙˆÓ
∏ Û˘Û΢‹ ÌÔÚ› Ó· ·Ú¿ÁÂÈ ·ÓÈfiÓÙ· ·fi ÙÔÓ ÈÔÓÈÛÙ‹Ú· ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·.
∂ÊfiÛÔÓ, ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÚfiÛıÂÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ
ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘Á›·˜, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Û·˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÎÔ›.
1
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ◆ ∏ Û˘Û΢‹ ·Ú¿ÁÂÈ ·ÓÈfiÓÙ·.
◆ ∏¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜.
™ËÌ›ˆÛË
∂¿Ó ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
fiÙ·Ó Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¤¯ÂÈ
‰È·ÎÔ›, Ë Û˘Û΢‹ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· Î·È ·Ú·Á›
·ÓÈfiÓÙ· ÌÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ∞ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ÌÂ
÷ÌËÏ‹ Ù·¯‡ÙËÙ· ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·.
2
¶·Ù‹ÛÙÂ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
·ÓÈfiÓÙˆÓ.
Í·Ó¿ ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙË §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ∏ Û˘Û΢‹ Â·Ó·ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙÔÓ
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ηÈ
ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·.
3
G-18
°È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·¤Ú· ‚Ï. ÙȘ ÛÂÏ. 19.
AS09HPCN-24445A(1)-IB-G
11/1/05 3:11 PM
Page 19
∫·Ù·ÎfiÚ˘ÊË P‡ıÌÈÛË Ù˘ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ Ù˘ ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·¤Ú·
ªÔÚ›Ù ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ηٷÎfiÚ˘Ê· ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·¤Ú· Ó·
‰È·ÁÚ·Ê› ÙÔ ÎfiÌ·. ∆Ô Â͈ÙÂÚÈÎfi ÙÂÚ‡ÁÈÔ ÚÔ‹˜ ÎÈÓÂ›Ù·È Â¿Óˆ Î·È Î¿Ùˆ
·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ·fi‰ÔÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ „‡Í˘ ‹ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘.
1
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
ηÙ‡ı˘ÓÛË.
̤¯ÚÈ Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: TÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÙÂÚ‡ÁÈÔ Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È Î¿ıÂÙ·.
2
AÓ ı¤ÏÂÙ ӷ ÎÈÓÂ›Ù·È ÙÔ ÙÂÚ‡ÁÈÔ Â¿Óˆ Î·È Î¿Ùˆ ·˘ÙfiÌ·Ù· fiÙ·Ó Ë
Û˘Û΢‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
.
3
°È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙËÓ ·˘ÙfiÌ·ÙË Â¿Óˆ Î·È Î¿Ùˆ ΛÓËÛË ÙÔ˘
ÙÂÚ˘Á›Ô˘, ȤÛÙ ͷӿ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
.
™ËÌ›ˆÛË
AÓ Û˘Û΢‹...
TfiÙ ÙÔ ÙÂÚ‡ÁÈÔ Â›Ó·È...
¢ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› (Off)
ÂÓÙÂÏÒ˜ ÎÏÂÈÛÙfi.
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ› Í·Ó¿ (On)
Ù›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ı¤ÛË
E§§HNIKA
√ÚÈ˙fiÓÙÈ· P‡ıÌÈÛË Ù˘ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ Ù˘ ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·¤Ú·
ªÔÚ›Ù ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·¤Ú· Ì ÙÔ
¯¤ÚÈ Û·˜. ∆· ÂÛˆÙÂÚÈο ÙÂÚ‡ÁÈ· Ì ٷ ÌÈÎÚ¿ ÂÏ¿ÛÌ·Ù· ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙÔÓ ·¤Ú·
ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË.
1
ƒ˘ıÌ›ÛÙ ٷ ÂÛˆÙÂÚÈο ÙÂÚ‡ÁÈ· Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ Û·˜ Û‡ÚÔÓÙ·˜ Ù· Ï¿ÁÈ·
·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‹ ‰ÂÍÈ¿.
G-19
AS09HPCN-24445A(1)-IB-G
11/1/05 3:11 PM
Page 20
P‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË ÂÎΛÓËÛ˘ On
ªÔÚ›Ù ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ ÃÚÔÓԉȷÎfiÙË ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ (On Timer) ÁÈ· ÙËÓ
·˘ÙfiÌ·ÙË ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÔ‡ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓÔ
¯ÚfiÓÔ. ªÔÚ›Ù ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·fi 30 ÏÂÙ¿ ̤¯ÚÈ 24 ÒÚ˜.
1
°È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÒÚ· ÛÙÔ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË On. ªÔÚ›ÙÂ
Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË 0.5 ÒÚ· Î·È ÙȘ 24 ÒÚ˜.
2
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙÂ ÙË Ú‡ıÌÈÛË.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ◆ EÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ·Ô̤ÓÂÈ.
◆ ™Ù·Ì·Ù¿ Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Ë ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ÙÔ˘
¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË.
◆ ∏ ÂÈÏÂÁ̤ÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·
ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË ÌÂÙ¿ ·fi 10
‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·.
◆ ∏ Û˘Û΢‹ ÍÂÎÈÓ¿ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙËÓ ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓË
ÒÚ· Î·È ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È Ë Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË
On.
3
°È· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ô ÂÈı˘ÌËÙfi˜ ÙÚfiÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙÔ
¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ∏ Û˘Û΢‹ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ÙÚfiÔ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ fiÙ·Ó ·Ó¿„ÂÈ.
°È· Ó· ·Î˘ÚÒÛÂÙ ÙÔ ÃÚÔÓԉȷÎfiË On.
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
ÃÚÔÓԉȷÎfiË On.
™ËÌ›ˆÛË
G-20
ÁÈ· Ó· ’·Î˘ÚÒÛÂÙ ‰È·ÁÚ¿„Ù ÙËÓ ·fiÛÙÚÔÊÔ ÙÔÓ
∂¿Ó ȤÛÂÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÙÔ ‰È·ÁÚ·Ê‹
ÌÔÚ›Ù ӷ
‰È·ÁÚ¿„Ù ÙËÓ ·fiÛÙÚÔÊÔ '·Î˘ÚÒÛÂÙÂ Î·È ÙÔ ÃÚÔÓԉȷÎfiË
On Î·È ÙÔ ÃÚÔÓԉȷÎfiÙË Off.
AS09HPCN-24445A(1)-IB-G
11/1/05 3:11 PM
Page 21
P‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË Û‚Ë̷ۛÙÔ˜ Off
ÌÔÚ›Ù ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ ÃÚÔÓԉȷÎfiÙË ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜ (Off Timer) ÁÈ· Ó·
ÎÏ›ÛÂÙ ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ· ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙÔ ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚfiÓÔ.
ªÔÚ›Ù ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·fi 30 ÏÂÙ¿ ̤¯ÚÈ 24 ÒÚ˜.
1
°È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÒÚ· ÛÙÔ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË Off. ªÔÚ›ÙÂ
Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË 0.5 ÒÚ· Î·È ÙȘ 24 ÒÚ˜.
2
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ◆
◆
◆
¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·
ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙÂ ÙË Ú‡ıÌÈÛË.
EÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ·Ô̤ÓÂÈ.
™Ù·Ì·Ù¿ Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Ë ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ÙÔ˘
¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË.
∏ Û˘Û΢‹ ÍÂÎÈÓ¿ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙËÓ ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓË
ÒÚ· Î·È ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È Ë Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË
Off.
AÓ ı¤ÏÂÙ ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÌÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô
ÒÚ˜ Î·È Ó· ÙËÓ ¤¯ÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÁÈ· ‰‡Ô ÒÚ˜:
1. ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
2. ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
3. ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
4. ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ‘4.0 ∏r’.
.
ªÔÚ›Ù ӷ ‰Â›Ù ‹ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË
ÙÈÌ‹ ηÈ/‹ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
‹
ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘
ÃÚÔÓԉȷÎfiÙË Off.
E§§HNIKA
™ËÌ›ˆÛË
̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ‘2.0 ∏r’.
.
°È· Ó· ·Î˘ÚÒÛÂÙ ÙÔ ÃÚÔÓԉȷÎfiË Off.
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
ÃÚÔÓԉȷÎfiË Off.
™ËÌ›ˆÛË
ÁÈ· Ó· '·Î˘ÚÒÛÂÙ ‰È·ÁÚ¿„Ù ÙËÓ ·fiÛÙÚÔÊÔ ÙÔÓ
∂¿Ó ȤÛÂÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÙÔ ‰È·ÁÚ·Ê‹
ÌÔÚ›Ù ӷ
‰È·ÁÚ¿„Ù ÙËÓ ·fiÛÙÚÔÊÔ '·Î˘ÚÒÛÂÙÂ Î·È ÙÔ ÃÚÔÓԉȷÎfiË
On Î·È ÙÔ ÃÚÔÓԉȷÎfiÙË Off.
G-21
AS09HPCN-24445A(1)-IB-G
11/1/05 3:11 PM
Page 22
P‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË ‡ÓÔ˘
ªÔÚ›Ù ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË ‡ÓÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û‚‹ÓÂÈ
·˘ÙfiÌ·Ù· ÙË Û˘Û΢‹ fiÙ·Ó ÎÔÈÌ¿ÛÙÂ. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ÛÙ·Ì·Ù¿ 6
ÒÚ˜ ·ÊÔ‡ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË.
1
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ◆
◆
™ËÌ›ˆÛË
æ‡ÍË
£¤ÚÌ·ÓÛË
.
H¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜ Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜.
∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È fiˆ˜
Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÎfiÓ˜.
ªÔÚ›Ù ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË ‡ÓÔ˘ ÌfiÓÔ ÛÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· æ‡Í˘ ‹ £¤ÚÌ·ÓÛ˘.
∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ·˘Í¿ÓÂÙ·È
ηٿ 1°C οı ÒÚ·.
ŸÙ·Ó ·˘ÍËı› ηٿ 2°C,
Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰È·ÙËÚ›ٷÈ
ÁÈ· 4 ÒÚ˜.
∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÂÏ·ÙÙÒÓÂÙ·È
ηٿ 1°C οı ÒÚ·.
ŸÙ·Ó ÂÏ·ÙÙˆı› ηٿ 2°C,
Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰È·ÙËÚ›ٷÈ
ÁÈ· 4 ÒÚ˜.
EÈÏÂÁ.
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·
XÚfiÓÔ˜
¤Ó·Ú͢
XÚfiÓÔ˜
‰È·ÎÔ‹˜
XÚfiÓÔ˜
¤Ó·Ú͢
XÚfiÓÔ˜
‰È·ÎÔ‹˜
EÈÏÂÁ.
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·
A·ڈÛË ÙÔ˘ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË ‡ÓÔ˘
¶·Ù‹ÛÙÂ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
ÁÈ· Ó· ’·Î˘ÚÒÛÂÙ ‰È·ÁÚ¿„Ù ÙËÓ ·fiÛÙÚÔÊÔ
ÙÔÓ ÃÚÔÓԉȷÎfiË ⁄ÓÔ˘.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ◆ H¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜ Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜.
◆ ∏ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›·
‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È È·.
◆ ∏ Û˘Û΢‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο.
G-22
AS09HPCN-24445A(1)-IB-G
11/1/05 3:11 PM
Page 23
™˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
£¤Ì·
™‡ÛÙ·ÛË
£ÂÚÌ·ÓÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ·
H ·ÓÙÏ›· ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ ·ÔÚÚÔÊ¿ ıÂÚÌfiÙËÙ· ·fi ÙÔÓ
Â͈ÙÂÚÈÎfi ·¤Ú· Î·È ÙÔÓ ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi.
AÓ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ·¤Ú· ¤ÊÙÂÈ, Ë
Û˘Û΢‹ ı· ıÂÚÌ·›ÓÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚ·. ∂¿Ó ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ‰ÂÓ
¤¯ÂÈ ˙ÂÛÙ·ı› ·ÚÎÂÙ¿, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ Î·È Ì›·
ÂÈϤÔÓ Û˘Û΢‹ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘
Aӷ΢ÎÏÔÊÔÚ›·
ıÂÚÌÔ‡ ·¤Ú·
H Û˘Û΢‹ ·Ó·Î˘ÎÏÔÊÔÚ› ıÂÚÌfi ·¤Ú· ÁÈ· Ó·
ıÂÚÌ·›ÓÂÈ ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, ··ÈÙ›ٷÈ
οÔÈ· ÒÚ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ÁÈ· Ó·
ıÂÚÌ·Óı› fiÏÔ ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ. AÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÏÔÈfiÓ
ı¤ÛÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË Û˘Û΢‹ Ï›ÁË ÒÚ· ÚÔÙÔ‡
Ì›Ù ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ.
¶·ÁˆÓÈ¿
ŸÙ·Ó ÂÈϤÍÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘,
ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ¿ÁÔ˜ ÛÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋
ÌÔÓ¿‰· ÏfiÁˆ Ù˘ ¯·ÌËÏ‹˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Î·È Ù˘
˘„ËÏ‹˜ ˘ÁÚ·Û›·˜.
AÓ ·˘Ùfi Û˘Ì‚Â›:
◆ H ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÛÙ·Ì·Ù¿.
◆ ∏ Û˘Û΢‹ ·Ô„‡¯ÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ÁÈ· 7 ÏÂÙ¿
ÂÚ›Ô˘.
MÂÙ¿ ·fi 7 ÂÚ›Ô˘ ÏÂÙ¿ Ë Û˘Û΢‹ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È
ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
Y„ËϤ˜ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜
Î·È Â͈ÙÂÚÈΤ˜
ıÂÚÌÔÚηۛ˜
AÓ Î·È ÔÈ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ Î·È ÔÈ Â͈ÙÂÚÈΤ˜
ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Â›Ó·È ˘„ËϤ˜ fiÙ·Ó ÂÈϤÁÂÙ ÙÔÓ
ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, Ô Â͈ÙÂÚÈÎfi˜
·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·˜ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ Î·È Ô Û˘ÌÈÂÛÙ‹˜
ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜. A˘Ùfi ›ӷÈ
Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ·Ï¿ ÂÚÈ̤ÓÂÙ ̤¯ÚÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ
¿ÏÈ Ë Û˘Û΢‹.
¢È·ÎÔ‹ Ú‡̷ÙÔ˜
AÓ Û˘Ì‚Â› ‰È·ÎÔ‹ Ú‡̷ÙÔ˜ fiÙ·Ó Ë Û˘Û΢‹
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ÌÔÓ¿‰· ÛÙ·Ì·Ù¿. ŸÙ·Ó Â·Ó¤ÏıÂÈ ÙÔ
Ú‡̷ Ë Û˘Û΢‹ Û·˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ¿ÏÈ ·˘ÙfiÌ·Ù·.
ªË¯·ÓÈÛÌfi˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜
ŸÙ·Ó Ë Û˘Û΢‹ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË
Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ÊȘ ÛÙËÓ Ú›˙· ‹ Â›Ó·È ÛÙ·Ì·ÙË̤ÓË,
Ë Î·ÓÔÓÈ΋ ÏÂÈÚÙÔ˘ÚÁ›· ·Ú¯›˙ÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi 3 ÏÂÙ¿
ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜.
E§§HNIKA
E‰Ò ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÚÈΤ˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ ӷ ·ÎÔÏÔ˘ı›Ù fiÙ·Ó
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙË Û˘Û΢‹ Û·˜:
G-23
AS09HPCN-24445A(1)-IB-G
11/1/05 3:11 PM
Page 24
ŸÚÈ· ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Î·È ˘ÁÚ·Û›·˜
∂¿Ó ÂϤÁÍÂÙ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ, ı· ÌÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ Û˘Û΢‹ Û·˜ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο.
AÓ Ë Û˘Û΢‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÂ..
TfiÙÂ..
Y„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜
MÔÚ› Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È Ë Û˘Û΢‹ Ó·
ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ.
X·ÌËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜
MÈ· ‰È·ÚÚÔ‹ ÓÂÚÔ‡ ‹ οÔÈ· ¿ÏÏË ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Â› ·Ó Ë Û˘Û΢‹
·ÁÒÛÂÈ.
Y„ËÏ¿ Â›‰· ˘ÁÚ·Û›·˜
TÔ ÓÂÚfi ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì˘ÎÓˆı› Î·È Ó· ÛÙ¿˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜
ÌÔÓ¿‰·˜, ·Ó Ë Û˘Û΢‹ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô.
TÚfiÔ˜
E͈٠ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·
EÛˆÙ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·
EÛˆÙ ˘ÁÚ·Û›·
£¤ÚÌ·ÓÛË
æ‡ÍË
AʇÁÚ·ÓÛË
0ÆC - 24ÆC ÂÚ.
21ÆC - 43ÆC ÂÚ.
18ÆC - 43ÆC ÂÚ.
27ÆC ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ
16ÆC - 32ÆC ÂÚ.
16ÆC - 32ÆC ÂÚ.
80% ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ
-
❇
G-24
AÓ Ë Â͈ÙÂÚÈ΋ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ ˘˜ ‰È·ÁÚ¿„Ù ÙÔ ÎÂÓfi 0ÆC, Ë ÈηÓÔًٷ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÌÔÚ› Ó· ¤ÛÂÈ
̤¯ÚÈ 70~80% ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
AÓ Ë Û˘Û΢‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û ¿Óˆ ·fi ÙÔ˘˜ 32ÆC (ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘), Ë „˘ÎÙÈ΋
ÈηÓfiÙËÙ· ÌÔÚ› Ó· ÌÂȈı›.
AS09HPCN-24445A(1)-IB-G
11/1/05 3:11 PM
Page 25
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ™˘Û΢‹˜ Û·˜ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ
∏ Û˘Û΢‹ Û·˜ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·’¢ı›·˜ ·fi ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·.
1
∞ÓÔ›ÍÙ ÙËÓ ÂÌÚfiÛıÈ· ÁÚ›ÏÈ·.
2
°È· Ó· ·Ó¿„ÂÙ ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ·, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
On/Off ÛÙËÓ ÂÌÚfiÛıÈ· ÁÚ›ÏÈ· Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜.
AÔ ¤ÏÂÛÌ·: ◆ ∞Ó¿‚ÂÈ Ë ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙËÓ
ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·.
◆ ∏¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜.
◆ ∏ Û˘Û΢‹ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ì ÙÔÓ ϤÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÙÚfiÔ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·‰ˆÌ·Ù›Ô˘
ÚÔÛı¤ÛÙ ÎÂÓfi. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ
·fi „‡ÍË ÛÂı¤ÚÌ·ÓÛË, ‹ ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ
ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ηٿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
£ÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘
÷ÌËÏfiÙÂÚË ·fi 21ÆC
ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi 21ÆC
°È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹, ȤÛÙ ¿ÏÈ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË On/Off.
™ËÌ›ˆÛË
∞ÎfiÌ· ÎÈ Â¿Ó Ë Û˘Û΢‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË
On/Off, Ô ¯ÂÈÚÈÛÌfi˜ Ù˘ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi˜ ̤ۈ ÙÔ˘
ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘.
E§§HNIKA
3
∆ÚfiÔ˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
£¤ÚÌ·ÓÛË
æ‡ÍË
G-25
AS09HPCN-24445A(1)-IB-G
11/1/05 3:11 PM
Page 26
√‰ËÁfi˜ ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ¶ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ
¶ÚÈÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ service, ÂϤÁÍÙ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ. MÔÚÔ‡Ó Ó· Û·˜
ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È Ù· ¤ÍÔ‰· ÌÈ·˜ ÂÚÈÙÙ‹˜ ÎÏ‹Û˘.
¶Úfi‚ÏËÌ·
H Û˘Û΢‹ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›
ηıfiÏÔ˘.
EÍ‹ÁËÛË/§‡ÛË
◆ EϤÁÍÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÚÂϤ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ·ÚÔ¯‹˜ Â›Ó·È ÂÓÂÚÁfi.
◆ CEϤÁÍÙ ·Ó Ë ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜
ÌÔÓ¿‰·˜ Â›Ó·È ·Ó·Ì̤ÓË, ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
(On/Off) ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
◆ EϤÁÍÙ ·Ó Ë ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜
ÌÔÓ¿‰·˜ Â›Ó·È ·Ó·Ì̤ÓË.
·Ó Ó·È:
- ÂÚÈ̤ÓÂÙ ̤¯ÚÈ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› Ô ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˘ ηÈ
ˉȷÁÚ¿„Ù ÙËÓ ·‡Ï·.
- Û˘Û΢‹ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ·Î˘ÚÒÛÙ ÙÔ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË
(‚Ï. ÛÂÏ. 20 Î·È 21 ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ)
H Û˘Û΢‹ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›
Ì ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ
◆ EϤÁÍÙ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ÂÌfi‰È· ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·.
◆ EϤÁÍÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘.
◆ µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÛÙ Û ·fiÛÙ·ÛË ÂÓÙfi˜ 7 ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙË
ÌÔÓ¿‰·.
◆ µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÛÎÔ‡ÂÙ ÙÔÓ ·ÈÛıËÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ÛÙ·
ÚÔÛı¤ÛÙ ÎÂÓfi ‰ÂÍÈ¿ Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜.
¢ÂÓ Ë¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜ fiÙ·Ó
(On/Off)
Ȥ˙ÂÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ
◆ AÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙÂ, ·Ó Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË, ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜.
H Û˘Û΢‹ ‰ÂÓ „‡¯ÂÈ Ô‡ÙÂ
ıÂÚÌ·›ÓÂÈ
◆ EϤÁÍÙ ·Ó ¤¯ÂÈ ÂÈÏÂÁ› Ô ÔÚıfi˜ ÙÚfiÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
(A˘ÙfiÌ·ÙÔ, æ‡ÍË, £¤ÚÌ·ÓÛË).
◆ H ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ôχ ¯·ÌËÏ‹ ‹ Ôχ ˘„ËÏ‹.
◆ ∂ϤÁÍÙÂ Â¿Ó Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ·¤Ú·. ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙË
ÛÂÏ›‰· 27 ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘.
◆ EϤÁÍÙ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÌfi‰È· ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋
ÌÔÓ¿‰·.
G-26
K·Ù¿ ÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË ‰ÂÓ
ÂÈÙ˘¯¿ÓÂÙ·È Ë ÂÈı˘ÌËÙ‹
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Î·È Ë Û˘Û΢‹
ÛÙ·Ì·Ù¿ Û˘¯Ó¿
◆ EϤÁÍÙ ·Ó Ú˘ıÌ›ÛÙËΠۈÛÙ¿ Ë ÂÈı˘ÌËÙ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·.
∏ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·
‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ fiÙ·Ó ·Ù¿Ù ÙÔ
Ï‹ÎÙÚÔ
◆ ∂ϤÁÍÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È Ú˘ıÌÈṲ̂ÓÔ Û „‡ÍË, ı¤ÚÌ·ÓÛË ‹
ÂÍ·ÂÚÈÛÌfi. ™Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∞˘ÙfiÌ·ÙÔ Î·È ∞ʇÁÚ·ÓÛË, Ë Ù·¯‡ÙËÙ·
·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù·.
∏ ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ·¤Ú·
‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ fiÙ·Ó ·Ù¿ÙÂ
ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
◆ EϤÁÍÙ ·Ó Ë Û˘Û΢‹ Â›Ó·È ·ÓÔȯً, ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ·Ù‹ÛÙ ÙÔ
(On/Off) ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
Ï‹ÎÙÚÔ
O ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˘ ‰ÂÓ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛˆÛÙ¿.
◆ EϤÁÍÙ ·Ó Ô ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÙËΠۈÛÙ¿,
‚Ï. ÛÂÏ. 20 Î·È 21.
√ÛÌ‹ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ
ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
Ù˘ Û˘Û΢‹˜.
◆ AÂÚ›ÛÙ ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·.
◆ A˘Í‹ÛÙ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·.
◆ ∞Ó Ë ÚÔ‹ ÙÔ˘ ·¤Ú· ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ÙËÓ Î·Ù¢ı‡ÓÂÙ ÚÔ˜ Ù· οو.
AS09HPCN-24445A(1)-IB-G
11/1/05 3:11 PM
Page 27
∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÔ‡ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ Û·˜
°È· Ó· ÂÙ‡¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ¯Ú‹ÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Û·˜, Ú¤ÂÈ
Ó· ÙËÓ Î·ı·Ú›˙ÂÙ οı 2 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ÙË ÛÎfiÓË
Ô˘ Û˘ÛÛˆÚ‡ÂÙ·È ÛÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ·¤Ú·.
™∏ª∞¡∆π∫√ ¶ÚÈÓ Î·ı·Ú›ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ Û·˜ ‚‚·Èˆı›Ù ˆ˜ ¤¯ÂÙÂ
ηÙ‚¿ÛÂÈ ÙÔ ÚÂϤ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ·ÚÔ¯‹˜.
1
∞ÓÔ›ÍÙ ÙËÓ ÂÌÚfiÛıÈ· ÁÚ›ÏÈ· ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ Ù· ÙÂÚ‡ÁÈ· ÛÙȘ οو
‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÁˆÓ›Â˜ Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜.
2
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙËÓ ÂÌÚfiÛıÈ· ÁÚ›ÏÈ· ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜.
3
∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘ ·¤Ú· οو ·fi ÙËÓ ÂÌÚfiÛıÈ·
ÁÚ›ÏÈ· Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ÁÈ· Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚˆı›.
4
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ fiÛË ÛÎfiÓË ¤¯ÂÈ Ì·˙¢Ù› ÛÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ·¤Ú· Ì ËÏÂÎÙÚÈ΋
ÛÎÔ‡· ‹ ‚Ô‡ÚÙÛ·.
∂ÌÚfiÛıÈÔ Î¿Ï˘ÌÌ·
5
ŸÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÙÂ, ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘ ÛÙËÓ ÂÁÎÔ‹
ÙÔ˘ Î·È ÛÙÂÚÂÒÛÙ ÙÔ ÛÙ· 5 ÙÂÚ‡ÁÈ· Ù˘ ÁÚ›ÏÈ·˜.
6
∫·ı·Ú›ÛÙ ÙËÓ ÂÌÚfiÛıÈ· ÁÚ›ÏÈ· Ì ‚ÚÂÁ̤ÓÔ ·Ó› Î·È Ì·Ï·Îfi
·ÔÚÚ˘·ÓÙÈÎfi (ª∏¡ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‚ÂÓ˙›ÓË, ‰È·Ï˘ÙÈο ‹ ¿ÏÏ· ¯ËÌÈο).
7
∂·Ó·Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹ÛÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ·¤Ú· Î·È ÙËÓ ÂÌÚfiÛıÈ· ÁÚ›ÏÈ·.
™¯ÈÛÌ‹ ÛÒÌ·ÙÔ˜
™ÒÌ·
º›ÏÙÚÔ
·¤Ú·
™ÒÌ·
™ËÌ›ˆÛË
PAÓ ‰È·ÁÚ¿„Ù ÙÔ ƒ ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË Û˘Û΢‹
ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ı¤ÛÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔÓ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·
ÁÈ· ÙÚ›˜ ‹ Ù¤ÛÛÂÚ˜ ÒÚ˜ ÁÈ· Ó· ·ÂÚÈÛÙ› ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘
ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÔ‡ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜.
∂ÌÚfiıÈÓÔ Î¿Ï˘ÌÌ·
ÕÁÁÈÛÙÚÔ
∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∞ÓÙÈ·ÏÏÂÚÁÈÎÔ‡ Î·È ∞ÔÛÌËÙÈÎÔ‡ Ê›ÏÙÚÔ˘
(ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi)
1
∞ÓÔ›ÍÙ ÙÔ ÂÌÚfiÛıÈÔ Î¿Ï˘ÌÌ· Û‡ÚÔÓÙ·˜ ÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ ‰ÂÍÈ¿ ηÈ
·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÂÛÔ¯¤˜ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ.
2
∆Ú·‚‹ÍÙ ¤Íˆ ÙÔ ∞ÓÙÈ·ÏÏÂÚÁÈÎfi Î·È ∞ÔÛÌËÙÈÎfi Ê›ÏÙÚÔ.
3
∫·ı·Ú›ÛÙ ٷ Ê›ÏÙÚ· Ì ηı·Úfi ÓÂÚfi, ¤ÂÈÙ· ·Ê‹ÛÙ ٷ ÛÙË ÛÎÈ¿
ÁÈ· Ó· ÛÙÂÁÓÒÛÔ˘Ó.
4
∂·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ٷ Ê›ÏÙÚ· ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜.
5
∫Ï›ÛÙ ÙÔ ÂÌÚfiÛıÈÔ Î¿Ï˘ÌÌ·.
E§§HNIKA
ª¤Û· ÛÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ· Û·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ∞ÓÙÈ·ÏÏÂÚÁÈο ηÈ
∞ÔÛÌËÙÈο Ê›ÏÙÚ·. ∞˘Ù¿ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó ÙȘ ÔṲ̂˜ Î·È ÙË ÛÎfiÓË ·fi ÙÔ
‰ˆÌ¿ÙÈÔ Û·˜. £· Ú¤ÂÈ Ó· ηı·Ú›˙ÂÙ ٷ Ê›ÏÙÚ· οı 3 Ì‹Ó˜.
∞ÔÛÌËÙÈÎfi Ê›ÏÙÚÔ
∞ÓÙÈ·ÏÏÂÚÁÈÎfi
º›ÏÙÚÔ
G-27
AS09HPCN-24445A(1)-IB-G
11/1/05 3:11 PM
Page 28
THIS AIR CONDITIONER IS MANUFACTURED BY:
ESTE AIRE ACONDICIONADO HA SIDO FABRICADO POR:
CE CLIMATISEUR EST FABRIQUE PAR:
QUESTO CONDIZIONATORE D’ARIA È PRODOTTO DA:
ESTE APARELHO DE AR CONDICIONADO É FABRICADO POR:
DIESE KLIMAANLAGE IST FABRIZIERT VON:
AYTH H ™Y™KEYH KATA™KEYA™THKE A¶O:
ELECTRONICS
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any comments or questions regarding a Samsung products, contact the SAMSUNG
customer care center.
Country
Customeer Care Center
Web Site
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
02 201 2418
844 000 844
38 322 887
09 693 79 554
08 25 08 65 65 (0,15 /min)
01805 - 121213 ( 0,12/min)
06 40 985 985
199 153 153
02 261 03 710
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.lu
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
0900 20 200 88 ( 0.10/min)
231 627 22
0 801 801 881
80 8 200 128
0850 123 989
902 10 11 30
08 585 367 87
0870 242 0303
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
Printed in Korea
Download PDF

advertising