Samsung | SH09AI8RX | Samsung SH09AI8RX Εγχειρίδιο χρήσης

SH09AI8R
SH09AI8V
SH09AI8RX
SH09AI8VX
ENGLISH
ESPAÑOL
Outdoor Unit
DEUTSCH
E§§HNIKA
Split-type Room Air Conditioner (Cool and Heat)
Aire acondicionado doméstico sistema Split (Refrigeración y Calefacción)
Climatiseur de type Séparé (Refroidissement et Chauffage)
Condizionatore d’aria per ambienti ad unità Separate (Raffreddamento e Riscaldamento)
Aparelho de ar condicionado tipo Split (Refrigeração e Aquecimento)
Geteilte raumklimaanlage (Kühlen und Wärmen)
¢IAIPOYMENO K§IMATI™TIKO ¢øMATIOY (æ‡Í˘ Î·È £¤ÚÌ·ÓÛ˘)
PORTUGUÊS
ITALIANO
Indoor Unit
FRANÇAIS
OWNER’S INSTRUCTIONS
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUEL D’UTILISATION
ISTRUZIONI PER L’USO
MANUAL DE INSTRUÇÕES
GEBRAUCHSANWEISUNG
√¢∏°π∂™ Ã∏™∆∏
E S F I P D G DB98-16808A(1)
¶ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜
√È ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ˘’fi„ÈÓ fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙË Û˘Û΢‹ Û·˜.
¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏
∫·Ù¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
¶Ò˜ ı· ÂÙ¿ÍÂÙÂ ÙË
ÌÔÓ¿‰·
ÕÏÏ·
G-2
∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜. • ªÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙÚ·‡Ì· ‹ ı¿Ó·ÙÔ.
• ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ fiϘ ÙȘ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ·ÚÔ¯¤˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂȉÈfiÚıˆÛË,
ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ‹ ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi. • ∞˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ
ηٷÛ΢·ÛÙ‹ ‹ ÙËÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ‹ ¤Ó·Ó ·ÚfiÌÔÈÔ ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ
Ù¯ÓÈÎfi ÁÈ· Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜.
◆ √È ¯Ú‹ÛÙ˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ·˘Ù‹˜ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ó· ÌËÓ ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó
Ó· ÙËÓ ÂÈÛ΢¿ÛÔ˘Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘˜.
∞ÓÙ›ıÂÙ·, ·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ηϤÛÔ˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÙËÓ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓË
·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ‹ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂȉÈfiÚıˆÛ˘ ‹ ÙÔÓ
ÚÔÌËıÂ˘Ù‹.
◆ ¶ÔÙ¤ ÌË Ú›ÍÂÙ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ˘ÁÚfi ̤۷ ÛÙË ÌÔÓ¿‰·. ∂¿Ó Û˘Ì‚Â› οÙÈ
Ù¤ÙÔÈÔ ‚Á¿ÏÙ ÙÔ ÊȘ ·fi ÙËÓ Ú›˙· ‹ ‰È·Îfi„Ù ÙËÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ·fi ÙÔÓ
‰È·ÎfiÙË Î·È Î·Ï¤ÛÙ ÙËÓ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓË ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜
Ì·˜ ‹ ¤Ó· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂȉÈfiÚıˆÛ˘.
◆ ªË ‚¿˙ÂÙ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÙÂÚ‡ÁÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ·¤ÚÔ˜
ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ‰ÈfiÙÈ Èı·ÓfiÓ ı· οÓÂÙ ˙ËÌÈ¿ ÛÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ηÈ
ÌÔÚ› Ó· ÚÔÍÂÓËı› ÙÚ·‡Ì·. ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË ÌÔÓ¿‰·.
◆ ªË ‚¿˙ÂÙ ÂÌfi‰È· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ÌÔÓ¿‰·.
◆ ¶ÔÙ¤ ÌË „ÂοÛÂÙ ˘ÁÚfi ̤۷ ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·. ∂¿Ó Û˘Ì‚Â› οÙÈ
Ù¤ÙÔÈÔ ·ÓÔ›ÍÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È Î·Ï¤ÛÙ ÙÔÓ ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ
Ù¯ÓÈÎfi Ô˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË.
◆ µÂ‚·Èˆı›Ù ÔÙÈ Ë ÌÔÓ¿‰· ·ÂÚ›˙ÂÙ·È ÛˆÛÙ¿ fiÏË ÙËÓ ÒÚ·:
ªËÓ ÙÔÔıÂÙ›Ù ÚÔ‡¯· ‹ ¿ÏÏ· ˘ÏÈο Â¿Óˆ ÛÙËÓ ÌÔÓ¿‰·.
◆ ∂¿Ó ‰Â ı· ¯Ú‹ÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ηÈÚfi, ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙȘ
Ì·Ù·Ú›Â˜. (fiÔ˘ ·˘Ùfi ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È)
◆ ŸÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ, Ë ·fiÛÙ·ÛË ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ›ӷÈ
¿Óˆ ·fi 7 ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ Û˘Û΢‹. (fiÔ˘ ·˘Ùfi ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È)
◆ ¶ÚÈÓ Ó· ÂÙ¿ÍÂÙ ÙËÓ Û˘Û΢‹, Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙȘ
Ì·Ù·Ú›Â˜ Î·È Ó· ÙȘ ÂÙ¿ÍÂÙ Ì Û‚·ÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙËÓ
·Ó·Î‡ÎψÛË.
◆ ŸÙ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙ ӷ ÂÙ¿ÍÂÙ ÙË ÌÔÓ¿‰·, Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÙÔÓ
ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜. ∂¿Ó ÔÈ ÛˆÏ‹Ó˜ ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó ·ÓÙÈηÓÔÓÈο,
ÙÔ „˘ÎÙÈÎfi ÌÔÚ› Ó· ¯˘ı› ¤Íˆ Î·È Ó· ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ ‰¤ÚÌ·,
ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙÚ·‡Ì·. ∏ ‰È·ÚÚÔ‹ ÙÔ˘ „˘ÎÙÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Â›Û˘
ÌÔχÓÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
◆ ™·˜ ·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ, ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÙ ‹ ÂÙ¿ÍÙ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Û˘Û΢·Û›·˜ ·˘ÙÔ‡
ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ì ÙÚfiÔ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÙ Û‚·ÛÌfi ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
◆ ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ ÔÙ¤ Ó· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Î·È Ó· ·ÔıË·ÂÙ·È Ë Û˘Û΢‹ Ï¿ÁÈ·
‹ ·Ó¿Ô‰· ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÛÔ‚·Ú‹ ˙ËÌÈ¿ ÛÙÔ Û˘ÌÈÂÛÙ‹.
◆ ∏ Û˘Û΢‹ ‰ÂÓ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ·fi ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ ‹
„˘¯ÔÏÔÁÈο ·Ó¿ËÚÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ Â›‚Ï„Ë: ∆· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÔÙ‡ÔÓÙ·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ·›˙Ô˘Ó Ì ÙËÓ Û˘Û΢‹.
◆ ∆Ô Ì¤ÁÈÛÙÔ Ú‡̷ ÌÂÙÚÈ¤Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ IEC ÁÈ· ÙËÓ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙÔ Ú‡̷ ÌÂÙÚÈ¤Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ISO ÁÈ·
ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
◆ ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ Û˘Û΢‹˜
■
■
■
■
■
¶ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EÈÎfiÓ· Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ - ¶Ï‹ÎÙÚ· Î·È OıfiÓË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EÎΛÓËÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ M·Ù·ÚÈÒÓ ÛÙÔ TËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ . . . . . . . . . . .
2
4
6
7
8
◆ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈ· Ù˘ Û˘Û΢ËÛ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
A˘ÙfiÌ·ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
æ‡ÍË ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
£¤ÚÌ·ÓÛË ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T·¯Â›· ·ÏÏ·Á‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . .
AʇÁÚ·ÓÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AÂÚÈÛÌfi˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
∂›ÏÔÁË EÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ EÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¶·Ú·ÁˆÁ‹ ∞ÓÈfiÓÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ ÚÔ‹˜ ·¤ÚÔ˜. . . . . . . . . . . . . . . . .
9
10
11
12
13
14
15
16
17
◆ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜
■ P‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË On . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
■ P‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË Off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
■ P‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË ‡ÓÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
◆ ™˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË
■
■
■
■
■
™˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OÚÈ· ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Î·È ˘ÁÚ·Û›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ™˘Û΢‹˜ ™·˜ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ . . . . . .
E›Ï˘ÛË ÎÔÈÓÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
™˘ÓÙ‹ÚËÛË Û˘Û΢‹˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘ ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛ˘ ÔÛÌÒÓ. . . . . . . . . .
21
22
22
23
24
25
E§§HNIKA
■
G-3
EÈÎfiÓ· Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜
TÔ Û¯¤‰ÈÔ Î·È ÙÔ Û¯‹Ì· ˘fiÎÂÈÓÙ·È Û ·ÏÏ·Á‹ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ.
EÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·
¢È·ÎfiÙ˘
ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘/ ·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘
∞ÈÛıËÙ‹Ú·˜
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜
‰ˆÌ·Ù›Ô˘
¶ÙÂÚ‡ÁÈÔ ÚÔ‹˜
·¤Ú· (‰ÂÍ›)
¶ÙÂÚ‡ÁÈÔ ÚÔ‹˜
·¤Ú· (·ÚÈÛÙÂÚfi)
™ÙfiÌÈÔ ÂÈÛfi‰Ô˘
·¤ÚÔ˜
¶ÙÂÚ‡ÁÈÔ ÚÔ‹˜
·¤Ú· (οو)
∞ÈÛıËÙ‹Ú·˜
ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘
ƒ‡ıÌÈÛË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜
Î·È ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜
‰ˆÌ·Ù›Ô˘.
ŒÓ‰ÂÈÍË ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
ŒÓ‰ÂÈÍË ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË
¤Ó‰ÂÈÍË ·ÓÈfiÓÙˆÓ
ŒÓ‰ÂÈÍË turbo
ŒÓ‰ÂÈÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
™ËÌ›ˆÛË
G-4
◆ ∂¿Ó ıÂϤÙ ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ on/off ÙËÓ ŒÓ‰ÂÈÍË Î·Ù¿ ÙËÓ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
ÛÙÔ
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
◆ ∆Ô ·ÈÛıËÙ‹ÚÈÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘
‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÙËÓ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Á‡Úˆ ·ã·˘Ùfi
Î·È ÙËÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Â¿Óˆ ÛÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË.
E͈ÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·
E›ÛÔ‰Ô˜ ·¤Ú· (›Ûˆ)
EÍÔ‰Ô˜ ·¤Ú·
E§§HNIKA
B·Ï‚›‰· Û‡Ó‰ÂÛ˘
(ÂÛˆÙÂÚÈο)
G-5
TËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ - ¶Ï‹ÎÙÚ· Î·È OıfiÓË
TÚfiÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
EÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘
ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘
EÓ‰ÂÈÍË Î·Ù¿ÛÙ·Û˘ Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜
T·¯‡ÙËÙ· ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·
∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ∞ÓÈfiÓÙˆÓ
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‡ÓÔ˘
(
A˘ÙfiÌ·Ù·,
AÂÚÈÛÌfi˜,
æ‡ÍË, AʇÁÚ·ÓÛË,
£¤ÚÌ·ÓÛË)
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Turbo
P‡ıÌÈÛË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜
K·Ù‡ı˘ÓÛË ÚÔ‹˜ ·¤Ú·
P‡ıÌÈÛË ¯ÚÔÓȉȷÎfiÙË Ôff
P‡ıÌÈÛË ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË on
∂ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
¶Ï‹ÎÙÚÔ On/Off
¶Ï‹ÎÙÚÔ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÚfiÔ˘
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (A˘ÙfiÌ·Ù·, æ‡ÍË,
AʇÁÚ·ÓÛË, AÂÚÈÛÌfi˜, £¤ÚÌ·ÓÛË)
¶Ï‹ÎÙÚÔ Ú‡ıÌÈÛ˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜
ÙÔ˘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·
¶Ï‹ÎÙÚ· Ú‡ıÌÈÛ˘
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜
æËÊÈ·Îfi i Ï‹ÎÙÚÔ On/Off
¶Ï‹ÎÙÚÔ A˘ÙfiÌ·Ù˘ ΛÓËÛ˘
ÙÂÚ˘Á›Ô˘
¶Ï‹ÎÙÚÔ Turbo
¶Ï‹ÎÙÚÔ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
¶Ï‹ÎÙÚÔ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË Ôn
¶Ï‹ÎÙÚÔ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË
∆ÔÔı¤ÙËÛ˘/∞·ڈÛ˘
¶Ï‹ÎÙÚÔ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË Ôff
¶Ï‹ÎÙÚÔ ‡ÓÔ˘
¶Ï‹ÎÙÚÔ ∞ÓÈfiÓÙˆÓ
G-6
EÎΛÓËÛË
MfiÏȘ ¤¯ÂÙ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Ì›· ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈ΋ Û˘Û΢‹ Ù‡Ô˘ Split Î·È ¤¯ÂÈ
ÂÁηٷÛÙ·ı› ·fi ÙÔÓ ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÂÁηٷÛÙ¿ÙË.
TÔ ‚È‚Ï›Ô Ô‰ËÁÈÒÓ ÂÚȤ¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ Ôχ ¯Ú‹ÛÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË
Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Û·˜. ¶·Ú·Î·ÏÒ ‚Ú›Ù ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ó· ÙȘ ‰È·‚¿ÛÂÙ ÌÈ·˜ Î·È ı· Û·˜
‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÂˆÊÂÏËı›Ù Ï‹Úˆ˜ ·fi Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜.
TÔ ‚È‚ÏÈ·Ú¿ÎÈ Â›Ó·È Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ÓÔ ˆ˜ ÂÍ‹˜.
◆ ™ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ 4-6 ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· Û¯¤‰È·:
-
EÛˆÙÂÚÈ΋ Î·È Â͈ÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·
-
TËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ (Ï‹ÎÙÚ· Î·È ÔıfiÓË)
£· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ‚Ú›Ù ٷ Ï‹ÎÙÚ· Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÙ ٷ
ۇ̂ÔÏ· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÔıfiÓË.
◆ ™ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ, ı· ‚Ú›Ù ÌÈ· Û›ڷ ‚‹Ì· ÚÔ˜ ‚‹Ì· ÙˆÓ
‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÁÈ· οı ‰È·ı¤ÛÈÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
OÈ ÂÈÎfiÓ˜ ÛÙȘ ‚‹Ì· ÚÔ˜ ‚‹Ì· ‰È·‰Èηۛ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÚ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο
ۇ̂ÔÏ·:
ø£EI™TE
KPATEI™TE
¶IE™MENO
E§§HNIKA
¶IE™TE
G-7
TÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ M·Ù·ÚÈÒÓ ÛÙÔ TËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙ›Ù ‹ Ó· ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÙÔ˘
ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ fiÙ·Ó:
◆ AÁÔÚ¿˙ÂÙ ÙË Û˘Û΢‹
◆ TÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο
™ËÌ›ˆÛË
◆ XÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ‰‡Ô Ì·Ù·Ú›Â˜ AAA, LR03, 1.5 V.
◆ MË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠·ÏȤ˜ Ì·Ù·Ú›Â˜ ‹ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë
Ì·Ù·ÚÈÒÓ Ì·˙›.
◆ OÈ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·ÔÊÔÚÙÈÛÙÔ‡Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ÌÂÙ¿
·fi 12 Ì‹Ó˜, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›.
1
™ÚÒÍÙ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ ηٿ ÙË
ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ‚¤ÏÔ˘˜ Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ›ÛÙ ÙÔ.
2
TÔÔıÂÙ›ÛÙ ÙȘ ‰‡Ô Ì·Ù·Ú›Â˜, ÚÔÛ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜:
◆ ÙÔ + Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜ Ì ÙÔ + ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘.
◆ ÙÔ - Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜ Ì ÙÔ - ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘.
3
G-8
KÏ›ÛÙ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ÛÚÒ¯ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ,
̤¯ÚÈ Ó· ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ì ¤Ó· ÎÏÈÎ.
A˘ÙfiÌ·ÙË §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ªÔÚ›Ù ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙËÓ Û˘Û΢‹ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Automatic ·fi ÙÔ
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈfi Û·˜. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Automatic Ë È‰·ÓÈ΋ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·
Î·È Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ÂÈϤÁÔÓÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù·.
1
AÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
(On/Off).
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ◆ ∞Ó¿‚ÂÈ Ë ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙËÓ
ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·.
◆ H Û˘Û΢‹ ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘
›¯·Ù ÂÈϤÍÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿.
◆ H¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜.
¶PO™OXH
2
H Û˘Û΢‹ Â›Ó·È ÂÊԉȷṲ̂ÓË Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘ÔÛÙ› ˙ËÌÈ¿ ·fi:
◆ AfiÙÔ̘ ÂÎÎÈÓ‹ÛÂȘ
◆ ¢È·ÎÔ‹ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ·ÚÔ¯‹˜
£· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÌÂÙ¿ ·fi 3 ÏÂÙ¿.
∂¿Ó ‰ÂÓ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›
ÛÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘, ȤÛÙÂ
ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
¿Óˆ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Ì›· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜,
̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ◆ ∏¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜, οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
.
◆ H Û˘Û΢‹ ÍÂÎÈÓ¿ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û AUTO.
™ËÌ›ˆÛË
°È· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙËÓ ‚·ÛÈ΋ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· (Ë Û˘Û΢‹ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÈ
ÙËÓ ‚·ÛÈ΋ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘),
ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
Ì›· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜.
∂¶π§∂°.
£∂ƒª√∫ƒ∞™ÿ∞
-2°C
∂¶π§∂°.
£∂ƒª√∫ƒ∞™ÿ∞
-1°C
< fiÙ·Ó ˙ÂÛÙ·›ÓÂÛÙÂ >
K·ÓÔÓÈ΋ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·
∂¶π§∂°.
∂¶π§∂°.
£∂ƒª√∫ƒ∞™ÿ∞ £∂ƒª√∫ƒ∞™ÿ∞
+1°C
E§§HNIKA
3
MÔÚ›Ù ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙÈÁÌ‹.
+2°C
< fiÙ·Ó ÎÚ˘ÒÓÂÙÂ >
G-9
æ‡ÍË ‰ˆÌ·Ù›Ô˘
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· æY•H™, ·Ó ÂÈı˘Ì›Ù ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ:
◆
◆
1
AÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
(On/Off).
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ◆ ∞Ó¿‚ÂÈ Ë ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙËÓ
ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·.
◆ H Û˘Û΢‹ ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘ ›¯·ÙÂ
ÂÈϤÍÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿.
◆ Hx› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜.
¶PO™OXH
2
ÙËÓ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· „‡Í˘
ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ηٿ ÙËÓ „‡ÍË
H Û˘Û΢‹ Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ÚÔÛÙ·Û›·˜
ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘ÔÛÙ› ˙ËÌÈ¿ ·fi:
◆ AfiÙÔ̘ ÂÎÎÈÓ‹ÛÂȘ
◆ ¢È·ÎÔ‹ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ·ÚÔ¯‹˜
£· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο ÌÂÙ¿ ·fi 3 ÏÂÙ¿.
∂¿Ó ‰ÂÓ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›
ÛÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘, ȤÛÙÂ
ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
¿Óˆ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Ì›· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜,
̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ◆ ∏¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜, οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
.
◆ H Û˘Û΢‹ ÍÂÎÈÓ¿ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û æY•H.
™ËÌ›ˆÛË
3
MÔÚ›Ù ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙÈÁÌ‹.
°È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
Ì›· ‹
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÂÈı˘ÌËÙ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·.
H ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÏÏ·Á‹˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ 18ÆC
Î·È 30ÆC.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ◆ ∫¿ı ÊÔÚ¿ ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
:
- H ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·Ù¿ 1ÆC
- H¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜
◆ H Û˘Û΢‹ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· „‡¯ÂÈ Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ
Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ Â›Ó·È ˘„ËÏfiÙÂÚË ·fi
ÙËÓ ÂÈÏÂÁ̤ÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·.
◆ ∏ Û˘Û΢‹ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· Ó· „˘¯Ú¿ÓÂÈ
fiÙ·Ó Ô ÌÂÙÚËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚËÙËÚ›Ô˘ Û˘Ì¤ÛÂÈ ÌÂ
ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ÂÓÒ Ô ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·˜
·ÎfiÌ· ÏÂÈÙÔ˘Á›.
Ì›· ‹
4 ∂ÈϤÍÙ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÙÔÔı¤ÙËÛË.
A˘ÙfiÌ·ÙË (ηٷ ÛÂÈÚ¿ :
)
X·ÌËÏ‹
MÂÛ·›·
Y„ËÏ‹
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
5
G-10
, ˯› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜.
°È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·¤Ú· ‚Ï. ÙȘ ÛÂÏ. 17.
£¤ÚÌ·ÓÛË ‰ˆÌ·Ù›Ô˘
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· £¤ÚÌ·ÓÛ˘ ·Ó ı¤ÏÂÙ ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ:
◆
◆
ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘
ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ηٿ ÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË
1 AÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
(On/Off).
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ◆ ∞Ó¿‚ÂÈ Ë ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙËÓ
ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·.
◆ H Û˘Û΢‹ ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘
›¯·Ù ÂÈϤÍÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿.
◆ H¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜.
¶PO™OXH
H Û˘Û΢‹ Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘ÔÛÙ› ˙ËÌÈ¿ ·fi:
◆ AfiÙÔ̘ ÂÎÎÈÓ‹ÛÂȘ
◆ ¢È·ÎÔ‹ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ·ÚÔ¯‹˜
£· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚ›· ÏÂÙ¿.
2 ∂¿Ó ‰ÂÓ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›
ÛÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘, ȤÛÙÂ
ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
¿Óˆ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Ì›· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜,
̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ◆ ∏¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜, οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
.
◆ H Û˘Û΢‹ ÍÂÎÈÓ¿ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û £¤ÚÌ·ÓÛË.
™ËÌ›ˆÛË
MÔÚ›Ù ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙÈÁÌ‹.
E§§HNIKA
3 °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
Ì›· ‹
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÂÈı˘ÌËÙ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·.
H ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÏÏ·Á‹˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ 16ÆC
Î·È 30ÆC.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ◆ ∫¿ı ÊÔÚ¿ ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
:
- H ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·Ù¿ 1ÆC
- H¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜
◆ H Û˘Û΢‹ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ıÂÚÌ·›ÓÂÈ Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË
fiÙÈ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ Â›Ó·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ·fi
ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ (ÂÈÏÂÁ̤ÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· +3ÆC).
◆ ∏ Û˘Û΢‹ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· Ó· ıÂÚÌ·›ÓÂÈ
fiÙ·Ó Ô ÌÂÙÚËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚËÙËÚ›Ô˘ Û˘Ì¤ÛÂÈ ÌÂ
ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ÂÓÒ Ô
·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·˜ ·ÎfiÌ· ÏÂÈÙÔ˘Á›.
4 ∂ÈϤÍÙ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
Ì›· ‹
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÙÔÔı¤ÙËÛË.
A˘ÙfiÌ·ÙË (ηٷ ÛÂÈÚ¿ :
)
X·ÌËÏ‹
MÂÛ·›·
Y„ËÏ‹
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·:
◆ ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
, ˯› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜.
◆ °È· Ù· ÚÒÙ· ÙÚ›· ¤ˆ˜ ¤ÓÙ ÏÂÙ¿, Ô ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ôχ ·ÚÁ¿ ̤¯ÚÈ Ó· ıÂÚÌ·Óı› Â·ÚÎÒ˜ Ô ·¤Ú·˜.
OÙ·Ó ÂÈÙ¢¯ı› Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, Ô ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·˜
Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ Ù·¯‡ÙËÙ·.
5 °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·¤Ú· ‚Ï. ÙȘ ÛÂÏ. 17.
G-11
T·¯Â›· ·ÏÏ·Á‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘
H ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Turbo „‡Í˘/ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· „‡¯ÂÈ ‹ Ó·
ıÂÚÌ·›ÓÂÈ ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈfi Û·˜ ÙÔ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi.
¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·:
E¯ÂÙ ÌfiÏȘ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ Û·˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ ˆ˜
ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Â›Ó·È Ôχ ˙ÂÛÙfi. £¤ÏÂÙ ӷ ¯·ÌËÏÒÛÂÙ ÙËÓ
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi.
H ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Turbo ‰È·ÚΛ ÁÈ· 30 ÏÂÙ¿ Ì ÙȘ ̤ÁÈÛÙ˜ ÙÈ̤˜ Î·È ÌÂÙ¿
ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÛÙËÓ
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·.
1 AÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
(On/Off).
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ◆ ∞Ó¿‚ÂÈ Ë ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙËÓ
ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·.
◆ H Û˘Û΢‹ ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘
›¯·Ù ÂÈϤÍÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿.
◆ H¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜.
2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÙÚÔ
.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ◆ H ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Î·È Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·
Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù·.
◆ H Û˘Û΢‹ „‡¯ÂÈ ‹ ıÂÚÌ·›ÓÂÈ ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ fiÛÔ ÙÔ
‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·.
◆ MÂÙ¿ 30 ÏÂÙ¿, Ë Û˘Û΢‹ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù·
ÛÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, Ì ÙËÓ ·Ú¯È΋
Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Ú›·˜ Î·È Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÙÔ˘
·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·. AÓ ȤÛÂÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
ηٿ ÙËÓ
‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Û AʇÁÚ·ÓÛË ‹ AÂÚÈÛÌfi,
ÙfiÙÂ Ë Û˘Û΢‹ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Û A˘ÙfiÌ·ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
3
∂¿Ó ıÂϤÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Turbo ÚÈÓ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜
Ù˘ ÂÚ›Ô‰Ô˘ 30 ÏÂÙÒÓ, ȤÛÙ ͷӿ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: H Û˘Û΢‹ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ
ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, Ì ÙËÓ ·Ú¯È΋ Ú‡ıÌÈÛË Ù˘
ıÂÚÌÔÎÚ·Ú›·˜ Î·È Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·.
4
G-12
°È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·¤Ú· ‚Ï. ÙȘ ÛÂÏ. 17.
AʇÁÚ·ÓÛË
AÓ Ë ˘ÁÚ·Û›· ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Â›Ó·È Ôχ ˘„ËÏ‹ ÌÔÚ›Ù ӷ οÓÂÙ ·Ê‡ÁÚ·ÓÛË
¯ˆÚ›˜ Ó· ¯·ÌËÏÒÛÂÙ ¿Ú· Ôχ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘.
AÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
(On/Off).
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ◆ ∞Ó¿‚ÂÈ Ë ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙËÓ
ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·.
◆ H Û˘Û΢‹ ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘
›¯·Ù ÂÈϤÍÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿.
◆ H¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜.
¶PO™OXH
H Û˘Û΢‹ Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ÚÔÛÙ·Û›·˜
ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘ÔÛÙ› ˙ËÌÈ¿ ·fi:
◆ AfiÙÔ̘ ÂÎÎÈÓ‹ÛÂȘ
◆ ¢È·ÎÔ‹ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ·ÚÔ¯‹˜
£· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚ›· ÏÂÙ¿.
2
∂¿Ó ‰ÂÓ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›
ÛÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘, ȤÛÙÂ
ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
¿Óˆ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Ì›· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜,
̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ◆ ∏¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜, οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
.
◆ H Û˘Û΢‹ ÍÂÎÈÓ¿ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û AʇÁÚ·ÓÛË.
™ËÌ›ˆÛË
MÔÚ›Ù ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙÈÁÌ‹.
3
°È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
Ì›· ‹
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÂÈı˘ÌËÙ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·.
H ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÏÏ·Á‹˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ 18ÆC
Î·È 30ÆC.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ◆ ∫¿ı ÊÔÚ¿ ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
:
- H ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·Ù¿ 1ÆC
- H¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜
◆ H Û˘Û΢‹ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ÙËÓ ˘ÁÚ·Û›·.
H ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·¤Ú· Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù·.
4
°È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·¤Ú· ‚Ï. ÙȘ ÛÂÏ. 17.
E§§HNIKA
1
G-13
AÂÚÈÛÌfi˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘
AÓ Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈfi Û·˜ Â›Ó·È ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ
·ÂÚ›ÛÂÙÂ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· AEPI™MOY.
1 AÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
(On/Off).
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ◆ ∞Ó¿‚ÂÈ Ë ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙËÓ
ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·.
◆ H Û˘Û΢‹ ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘
›¯·Ù ÂÈϤÍÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿.
◆ H¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜.
2 ∂¿Ó ‰ÂÓ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›
ÛÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘, ȤÛÙÂ
ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
¿Óˆ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Ì›· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜,
̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ◆ ∏¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜, οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ȤÛÙ ÙÔ
Ï‹ÎÙÚÔ
.
◆ H Û˘Û΢‹ ÍÂÎÈÓ¿ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û AÂÚÈÛÌfi.
◆ H ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù·.
™ËÌ›ˆÛË
MÔÚ›Ù ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙÈÁÌ‹.
3 ∂ÈϤÍÙ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
Ì›· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÂÈı˘ÌËÙ‹
ÙÔÔı¤ÙËÛË:
X·ÌËÏ‹
MÂÛ·›·
Y„ËÏ‹
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·:
∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
˯› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜.
,
4 °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·¤Ú· ‚Ï. ÙȘ ÛÂÏ. 17.
G-14
∂›ÏÔÁË EÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ EÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Mode
∂¿Ó ÂÈı˘Ì›Ù ӷ οÓÂÙ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÂÓÒ Ë Û˘Û΢‹ Û·˜
‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÂÈϤÍÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.
2
AÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
(On/Off).
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·:
◆ ∞Ó¿‚ÂÈ Ë ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙËÓ
ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·.
◆ H Û˘Û΢‹ ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘
›¯·Ù ÂÈϤÍÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿.
◆ H¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜.
¶PO™OXH
H Û˘Û΢‹ Â›Ó·È ÂÊԉȷṲ̂ÓË Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ÚÔÛÙ·Û›·˜
ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘ÔÛÙ› ˙ËÌÈ¿ ·fi:
◆ AfiÙÔ̘ ÂÎÎÈÓ‹ÛÂȘ
◆ ¢È·ÎÔ‹ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ·ÚÔ¯‹˜
£· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÌÂÙ¿ ·fi 3 ÏÂÙ¿.
∂ÈϤÍÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· COOL Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
™ËÌ›ˆÛË
.
ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· COOL.
3
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ◆ ∏¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜.
◆ ∏ Û˘Û΢‹ Û·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ Mode ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.
◆ To ÙÂÚ‡ÁÈÔ Î·Ù‡ı˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ·¤Ú· ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È
Â¿Óˆ Î·È Î¿Ùˆ.
◆ °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ȤÛÙ ͷӿ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
.
4
°È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
Ì›· ‹
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÂÈı˘ÌËÙ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·.
H ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÏÏ·Á‹˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ 26ÆC
Î·È 30ÆC.
™ËÌ›ˆÛË
E§§HNIKA
1
∂¿Ó ÂÈı˘Ì›Ù ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· οو ·fi ÙÔ 26ÆC,
·Î˘ÚÒÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜.
5
°È· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
Ì›· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹
ÙÔÔı¤ÙËÛË.
6
°È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·¤Ú· ‚Ï. ÙȘ ÛÂÏ. 17.
G-15
¶·Ú·ÁˆÁ‹ ∞ÓÈfiÓÙˆÓ
∏ Û˘Û΢‹ ÌÔÚ› Ó· ·Ú¿ÁÂÈ ·ÓÈfiÓÙ· ·fi ÙÔÓ ÈÔÓÈÛÙ‹Ú· ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·.
∂ÊfiÛÔÓ, ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÚfiÛıÂÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ
ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘Á›·˜, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Û·˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÎÔ›.
1
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ◆ ∏ Û˘Û΢‹ ·Ú¿ÁÂÈ ·ÓÈfiÓÙ·.
◆ ∏¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜.
™ËÌ›ˆÛË
∂¿Ó ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
fiÙ·Ó Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¤¯ÂÈ
‰È·ÎÔ›, Ë Û˘Û΢‹ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· Î·È ·Ú·Á›
·ÓÈfiÓÙ· ÌÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ∞ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ÌÂ
÷ÌËÏ‹ Ù·¯‡ÙËÙ· ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·.
2
∂¿Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∞ÓÈfiÓÙˆÓ, ȤÛÙ ͷӿ ÙÔ
Ï‹ÎÙÚÔ
.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ∏ Û˘Û΢‹ Â·Ó·ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙÔÓ
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ηÈ
ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·.
3
G-16
°È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·¤Ú· ‚Ï. ÙȘ ÛÂÏ. 17.
¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ ÚÔ‹˜ ·¤ÚÔ˜.
∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ı¤ÛË ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·,
ÌÔÚ›Ù ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÙÂÚ˘Á›Ô˘ ÚÔ‹˜ ·¤Ú· ÛÙÔ
οو, ·ÚÈÛÙÂÚfi ‹ ‰ÂÍ› ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·˘ÍËı› Ë
·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÔ‡.
1
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
ÌÈ· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ∆Ô Â͈ÙÂÚÈÎfi ÙÂÚ‡ÁÈÔ Â›Ó·È Ú˘ıÌÈṲ̂ÓÔ Û ÙÚÂȘ
ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ.
™Y™TA™H
2
OÙ·Ó...
P˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÙÂÚ‡ÁÈÔ ÚÔ˜ Ù·...
懯ÂÈ
¶¿Óˆ.
£ÂÚÌ·›ÓÂÈ
K¿Ùˆ.
∞Ó ÂÈı˘Ì›Ù ӷ ÎÈÓÂ›Ù·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙÔ ÙÂÚ‡ÁÈÔ fiÙ·Ó ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi
Â›Ó·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ∆Ô ÙÂÚ‡ÁÈÔ ÎÈÓÂ›Ù·È ¿Óˆ-οو, ·ÚÈÛÙÂÚ¿-‰ÂÍÈ¿, Á‡Úˆ
·fi ÙÔ ÛÂÙ Ù˘ ı¤Û˘ ‚¿Û˘.
°È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ÙÂÚ˘Á›Ô˘ ¿Óˆ-οو, ·ÚÈÛÙÂÚ¿-‰ÂÍÈ¿,
·Ù‹ÛÙ ͷӿ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
™ËÌ›ˆÛË
™ËÌ›ˆÛË
.
AÓ Û˘Û΢‹...
TfiÙ ÙÔ ÙÂÚ‡ÁÈÔ Â›Ó·È...
¢ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› (Off)
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ› Í·Ó¿ (On again)
ÂÓÙÂÏÒ˜ ÎÏÂÈÛÙfi.
£¤ÛÂÙ ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ı¤ÛË
Âʈ‰È·Ṳ̂ÓÔ Ì ÎÈÓËÙ‹Ú·.
ŸÙ·Ó ·Ù¿Ù ÙÔ ÎÔ˘Ì›
, οı ÙÂÚ‡ÁÈÔ ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÂ
ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ AUTO/COOL/DRY/FAN/HEAT.
øÛÙfiÛÔ, Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ‰ÂÍÈ¿ ÙÂÚ‡ÁÈ· ‰ÂÓ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È
ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ turbo Î·È ÙÔ Î¿Ùˆ ÙÂÚ‡ÁÈÔ ‰ÂÓ
ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ SLEEP.
E§§HNIKA
3
G-17
P‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ XÚÔÓԉȷÎfiÙË On
O ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˘ On ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ·˘ÙfiÌ·Ù· Ë Û˘Û΢‹ ÌÂÙ¿
·fi Ì›· ‰Â‰Ô̤ÓË ÂÚ›Ô‰Ô ¯ÚfiÓÔ˘. MÔÚ›Ù ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô
·fi 30 ÏÂÙ¿ ¤ˆ˜ 24 ÒÚ˜.
1
°È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
ÌÈ· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÒÚ·.
MÔÚ›Ù ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ·fi 30’ ¤ˆ˜ 24 ÒÚ˜.
2
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
(ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË/·Î‡ÚˆÛË) ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ◆ EÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ·Ô̤ÓÂÈ.
◆ ™Ù·Ì·Ù¿ Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Ë ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ÙÔ˘
¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË.
◆ O ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·
ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË ÌÂÙ¿ ·fi 10 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·.
◆ H Û˘Û΢‹ ÍÂÎÈÓ¿ ·˘ÙfiÌ·Ù· fiÙ·Ó Ô ÌÂÙÚËÙ‹˜ ÛÙÔ
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Û˘Ì¤ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ú‡ıÌÈÛ˘
Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË On.
3
°È· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ, ·Ù¿Ù ÙÔ
Ï‹ÎÙÚÔ
¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÂÈı˘ÌËÙfi ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙÔ
¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚËÛÙËÚ›Ô˘.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·:
∏ Û˘Û΢‹ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ÙÚfiÔ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ fiÙ·Ó ÙËÓ ·Ó¿„ÂÈ.
A·ڈÛË ÙÔ˘ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË On
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
™ËÌ›ˆÛË
G-18
(ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË/·Î‡ÚˆÛË).
∂¿Ó ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Ô
¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˘ Off, ·Î˘ÚÒÓÂÙ·È Â›Û˘ Ô
¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˘ Off.
P‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ XÚÔÓԉȷÎfiÙË Off
O ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˘ Off Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹
·˘ÙfiÌ·Ù· ÌÂÙ¿ ·fi Ì›· ‰Â‰Ô̤ÓË ÂÚ›Ô‰Ô ¯ÚfiÓÔ˘. MÔÚ›Ù ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ
ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ·fi 30 ÏÂÙ¿ ¤ˆ˜ 24 ÒÚ˜.
1
°È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
ÌÈ· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÒÚ·.
MÔÚ›Ù ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ·fi 30’ ¤ˆ˜ 24 ÒÚ˜.
2
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
(ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË/·Î‡ÚˆÛË) ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ◆ EÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ·Ô̤ÓÂÈ.
◆ ™Ù·Ì·Ù¿ Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Ë ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ÙÔ˘
¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË.
◆ H Û˘Û΢‹ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· fiÙ·Ó Ô
ÌÂÙÚËÙ‹˜ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Û˘Ì¤ÛÂÈ Ì ÙÔÓ
¯ÚfiÓÔ Ú‡ıÌÈÛ˘ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È Ô
¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˘ Off.
™ËÌ›ˆÛË
AÓ ı¤ÏÂÙ ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÌÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô ÒÚ˜
Î·È Ó· ÙËÓ ¤¯ÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÁÈ· ‰‡Ô ÒÚ˜:
1. ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ‘2.0 ∏r’.
2. ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
(ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË/·Î‡ÚˆÛË).
3. ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ‘4.0 ∏r’.
4. ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
(ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË/·Î‡ÚˆÛË).
ªÔÚ›Ù ӷ ‰Â›Ù ‹ Ó· ·ÏÏ¿Í·Ù ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË
ÙÔÔı¤ÙËÛË Î·È/‹ ÙËÓ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
‹ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘
ÃÚÔÓԉȷÎfiÙË Off.
E§§HNIKA
¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·
A·ڈÛË ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË Off
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
™ËÌ›ˆÛË
(ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË/·Î‡ÚˆÛË).
∂¿Ó ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Ô
¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˘ On, ·Î˘ÚÒÓÂÙ·È Â›Û˘ Ô
¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˘ On.
G-19
P‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË ‡ÓÔ˘
O ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˘ ‡ÓÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› fiÙ·Ó „‡¯ÂÙ ‹
ıÂÚÌ·›ÓÂÙ ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Î·È ı¤ÏÂÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ·˘ÙfiÌ·Ù·
̤۷ Û ̛· ÂÚ›Ô‰Ô 6 ˆÚÒÓ.
™ËÌ›ˆÛË
AÓ ÂÈı˘Ì›Ù ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙË ÌÔÓ¿‰· Ì›·
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÒÚ· ‚Ï. ÛÂÏ. 19.
1 B‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ¤¯ÂÙ ÂÈϤÍÂÈ Â›Ù ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· æY•H™ ›ÙÂ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· £EPMAN™H™.
2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·:
æ‡ÍË
.
◆ H¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜.
◆ H Û˘Û΢‹ ı· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ fiˆ˜
Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÎfiÓ˜.
H ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ·˘Í¿ÓÂÙ·È
ηٿ 1ÆC οı ÒÚ·.
OÙ·Ó ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ηٿ 2ÆC
(ÌÂÙ¿ ·fi 2 ÒÚ˜), Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÁÈ· 4 ÒÚ˜
£¤ÚÌ·ÓÛË H ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÌÂÈÒÓÂÙ·È
ηٿ 1ÆC οı ÒÚ·.
OÙ·Ó ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ηٿ 2ÆC
(ÌÂÙ¿ ·fi 2 ÒÚ˜), Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÁÈ· 4 ÒÚ˜
EÈÏÂÁ.
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·
XÚfiÓÔ˜
¤Ó·Ú͢
XÚfiÓÔ˜
‰È·ÎÔ‹˜
XÚfiÓÔ˜
¤Ó·Ú͢
XÚfiÓÔ˜
‰È·ÎÔ‹˜
EÈÏÂÁ.
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·
A·ڈÛË ÙÔ˘ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË ‡ÓÔ˘
AÓ ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ È· ÙÔ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË ‡ÓÔ˘,
ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔÓ ·Î˘ÚÒÛÂÙ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙÈÁÌ‹.
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ◆ H¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜.
◆ ¢ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È È· Ë ¤Ó‰ÂÈÍË
◆ ∏ Û˘Û΢‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο.
G-20
ÛÙËÓ ÔıfiÓË.
™˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
£¤Ì·
™‡ÛÙ·ÛË
AÔ‰fiÛÂȘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘
H ·ÓÙÏ›· ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ ·ÔÚÚÔÊ¿ ıÂÚÌfiÙËÙ·
·fi ÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi ·¤Ú· Î·È ÙÔÓ ÌÂٷʤÚÂÈ
ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi. AÓ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘
Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ·¤Ú· ¤ÊÙÂÈ, Ë Û˘Û΢‹ ı·
ıÂÚÌ·›ÓÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚ·.
Aӷ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ıÂÚÌÔ‡ ·¤Ú·
H Û˘Û΢‹ ·Ó·Î˘ÎÏÔÊÔÚ› ıÂÚÌfi ·¤Ú· ÁÈ·
Ó· ıÂÚÌ·›ÓÂÈ ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘,
··ÈÙÂ›Ù·È Î¿ÔÈ· ÒÚ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÍÂΛÓËÌ·
Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ÁÈ· Ó· ıÂÚÌ·›ÓÂÈ fiÏÔ ÙÔ
‰ˆÌ¿ÙÈÔ. AÓ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ı¤ÛÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÙË Û˘Û΢‹ Ï›ÁË ÒÚ· ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ
ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ.
¶·ÁˆÓÈ¿
OÙ·Ó Ë Â͈ÙÂÚÈ΋ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ›ӷÈ
¯·ÌËÏ‹ Î·È Ë ˘ÁÚ·Û›· ˘„ËÏ‹, ÂÓ‰¤¯ÂÙ ӷ
Û¯ËÌ·ÙËÛÙ› ¿ÁÔ˜ ÛÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·
ηٿ ÙËÓ ÏÂÈÙÚÔ˘Á›· Ù˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘.
AÓ ·˘Ùfi Û˘Ì‚Â›:
◆ ŸÙ·Ó Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÛÙ·Ì·Ù¿,
ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È
ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘
ÙÚfiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·Ô·ÁÔÔ›ËÛ˘.
◆ O ÙÚfiÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·fi„˘Í˘ ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ÁÈ· 7 ÏÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘.
¢ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ·fi ̤ÚÔ˘˜ Û·˜ η̛·
·Ú¤Ì‚·ÛË. MÂÙ¿ ·fi 7 ÏÂÙ¿ Ë Û˘Û΢‹
Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
Y„ËϤ˜ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ηÈ
Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜
AÓ Î·È ÔÈ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ Î·È ÔÈ Â͈ÙÂÚÈΤ˜
ıÂÚÌÔÚηۛ˜ Â›Ó·È ˘„ËϤ˜ Î·È ÂÈϤÁÂÙ ÙÔÓ
ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Ô Â͈ÙÂÚÈÎfi˜
·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·˜ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ Î·È Ô Û˘ÌÈÂÛÙ‹˜
ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜.
A˘Ùfi Â›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ·Ï¿ ÂÚÈ̤ÓÂÙÂ
̤¯ÚÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ¿ÏÈ Ë Û˘Û΢‹.
¢È·ÎÔ‹ Ú‡̷ÙÔ˜
AÓ Û˘Ì‚Â› ‰È·ÎÔ‹ Ú‡̷ÙÔ˜ fiÙ·Ó Ë
Û˘Û΢‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ÌÔÓ¿‰· ÛÙ·Ì·Ù¿.
ŸÙ·Ó Â·Ó¤ÏıÂÈ ÙÔ Ú‡̷ Ë Û˘Û΢‹ Û·˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·˘ÙfiÌ·Ù·.
E§§HNIKA
E‰Ò ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÚÈΤ˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ ӷ ·ÎÔÏÔ˘ı›Ù fiÙ·Ó
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙË Û˘Û΢‹ Û·˜.
G-21
OÚÈ· ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Î·È ˘ÁÚ·Û›·˜
O ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˜ ›Ó·Î·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ù· fiÚÈ· Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Î·È Ù˘ ˘ÁÚ·Û›·˜ ̤۷ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Ë Û˘Û΢‹.
AÓ Ë Û˘Û΢‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÂ... TfiÙÂ...
Y„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜
MÔÚ› Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È Ë Û˘Û΢‹ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ.
X·ÌËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜
MÈ· ‰È·ÚÚÔ‹ ÓÂÚÔ‡ ‹ οÔÈ· ¿ÏÏË ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Â› ·Ó Ë Û˘Û΢‹ ·ÁÒÛÂÈ.
Y„ËÏ¿ Â›‰· ˘ÁÚ·Û›·˜
TÔ ÓÂÚfi ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì˘ÎÓˆı› Î·È Ó· ÛÙ¿˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜
·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô.
TÚfiÔ˜
£¤ÚÌ·ÓÛË
æ‡ÍË
AʇÁÚ·ÓÛË
E͈Ù. ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·
EÛˆÙ. ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·
EÛˆÙ. ˘ÁÚ·Û›·
0ÆC - 24ÆC ÂÚ.
21ÆC - 43ÆC ÂÚ.
18ÆC - 43ÆC ÂÚ.
27ÆC ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ
18ÆC - 32ÆC ÂÚ.
18ÆC - 32ÆC ÂÚ.
80% ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ
-
❇ AÓ Ë Â͈ÙÂÚÈ΋ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ ‚·ıÌfi 0°°C, Ë ÈηÓÔًٷ Ù˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÌÔÚ› Ó· η٤‚ÂÈ
̤¯ÚÈ 70~80% ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
❇ AÓ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· „‡Í˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ¿Óˆ ·fi 33ÆC(ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·)
ÙfiÙÂ, Ë Û˘Û΢‹ ‰ÂÓ ·Ô‰›‰ÂÈ Ï‹Úˆ˜.
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ™˘Û΢‹˜ ™·˜ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ
∏ Û˘Û΢‹ Û·˜ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·’¢ı›·˜ ·fi ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋
ÌÔÓ¿‰· Â¿Ó ¤¯ÂÙ ¯¿ÛÂÈ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ‹ ¤¯ÂÈ ¿ıÂÈ ‚Ï¿‚Ë.
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘
ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜.
2
°È· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë Û˘Û΢‹, ȤÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË O¡/OFF ÛÙË ‰ÂÍÈ¿
ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜.
N
1
L
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ◆ ∞Ó¿‚ÂÈ Ë ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· OPERATION ÛÙËÓ
ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·.
◆ ∏¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜.
◆ ∏ Û˘Û΢‹ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ì ÙÔÓ ϤÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÙÚfiÔ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘.
3
∆ÚfiÔ˜
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
÷ÌËÏfiÙÂÚË ·fi 21ÆC
£¤ÚÌ·ÓÛË
ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi 21ÆC
æ‡ÍË
°È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹, ȤÛÙ ¿ÏÈ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË O¡/OFF.
™ËÌ›ˆÛË
G-22
£ÂÚÌÔÎÚ·Û›·
‰ˆÌ·Ù›Ô˘
∞ÎfiÌ· ÎÈ Â¿Ó Ë Û˘Û΢‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË
O¡/OFF, ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ›ӷÈ
ÂÊÈÎÙ¤˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘.
E›Ï˘ÛË ÎÔÈÓÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ
¶ÚÈÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ service, ÂÈÙÂϤÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˘˜ ·ÏÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜.
MÔÚÔ‡Ó Ó· Û·˜ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È Ù· ¤ÍÔ‰· ÌÈ·˜ ÂÚÈÙÙ‹˜ ÎÏ‹Û˘.
¶Úfi‚ÏËÌ·
H Û˘Û΢‹ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›
ηıfiÏÔ˘
◆ EϤÁÍÙ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÚÔ¯‹.
◆ EϤÁÍÙ ·Ó Ë ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜
ÌÔÓ¿‰·˜ Â›Ó·È ·Ó·Ì̤ÓË, ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
(On/Off) ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
◆ EϤÁÍÙ ·Ó Ë ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· timer Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜
Â›Ó·È ·Ó·Ì̤ÓË, ·Ó Ó·È:
- ÂÚÈ̤ÓÂÙ ̤¯ÚÈ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› Ô ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˘ ηÈ
Ë Û˘Û΢‹ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù·
- ·Î˘ÚÒÛÙ ÙÔ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË (‚Ï. ÛÂÏ. 18 Î·È 19)
H Û˘Û΢‹ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›
Ì ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ
◆ EϤÁÍÙ ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÌfi‰È· ·Ó¿ÌÂÛ· Û ۷˜ Î·È ÙËÓ
ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·.
◆ EϤÁÍÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘.
◆ EϤÁÍÙ fiÙÈ Â›ÛÙ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÌÔÓ¿‰· (7m ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ).
¢ÂÓ Ë¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜ fiÙ·Ó
Ȥ˙ÂÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
(On/Off)
ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ
◆ EϤÁÍÙ ˆ˜ ÛÎÔ‡ÂÙ ÙÔÓ ·ÈÛıËÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘
ÛÙ· ‰ÂÍÈ¿ Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜.
◆ AÓÙÈηٷÛÙ›ÛÙÂ, ·Ó Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜.
H Û˘Û΢‹ ‰ÂÓ „‡¯ÂÈ Ô‡ÙÂ
ıÂÚÌ·›ÓÂÈ
◆ EϤÁÍÙ ·Ó ¤¯ÂÈ ÂÈÏÂÁ› Ô ÔÚıfi˜ ÙÚfiÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
(A˘ÙfiÌ·ÙË, æ‡ÍË, £¤ÚÌ·ÓÛË).
◆ H ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ôχ ¯·ÌËÏ‹ ‹ Ôχ ˘„ËÏ‹.
◆ ™ÎfiÓË ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ‚Ô˘ÏÒÛÂÈ Ù· Ê›ÏÙÚ· (‚Ï. ÛÂÏ. 24).
◆ EϤÁÍÙ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÌfi‰È· ÌÔÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ
Â͈ÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·.
K·Ù¿ ÙËÓ ı¤ÚÌ·ÓÛË ‰ÂÓ
ÂÈÙ˘¯¿ÓÂÙ·È Ë ÂÈı˘ÌËÙ‹
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Î·È Ë Û˘Û΢‹
ÛÙ·Ì·Ù¿ Û˘¯Ó¿
◆ EϤÁÍÙ ·Ó Ú˘ıÌ›ÛÙËΠۈÛÙ¿ Ë ÂÈı˘ÌËÙ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·.
◆ A˘Í‹ÛÙ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·.
◆ ∞Ó Ë ÚÔ‹ ÙÔ˘ ·¤Ú· ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ
ÙÔ ÙËϯÂÈÚËÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ÙËÓ Î·Ù¢ı‡ÓÂÙ ÚÔ˜ Ù· οو.
∏ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·
‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ fiÙ·Ó ȤÛÙ ÙÔ
Ï‹ÎÙÚÔ
◆ EϤÁÍÙ ·Ó Ô ÙÚfiÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Â›Ó·È Û æY•H, £EPMAN™H
‹ AEPI™MO. ™ÙÔ AYTOMATO Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ·ÏÏ¿˙ÂÈ
·˘ÙfiÌ·Ù· Î·È Û AʇÁÚ·ÓÛË Ë Ù·¯‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È ÛÂ
A˘ÙfiÌ·ÙÔ.
∏ ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ·¤Ú· ‰ÂÓ
·ÏÏ¿˙ÂÈ fiÙ·Ó ȤÛÙ ÙÔ
Ï‹ÎÙÚÔ
◆ EϤÁÍÙ ·Ó Ë Û˘Û΢‹ Â›Ó·È ·ÓÔȯً, ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ȤÛÙ ÙÔ
Ï‹ÎÙÚÔ
(On/Off) ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
O ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˘ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛˆÛÙ¿
◆ EϤÁÍÙ ·Ó Ô ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÙËΠۈÛÙ¿, ‚Ï.
ÛÂÏ. 18 Î·È 19.
√ÛÌ‹ ‰È·¯‡ÂÙ·È ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ
ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
Ù˘ Û˘Û΢‹˜
◆ AÂÚ›ÛÙ ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ.
E§§HNIKA
EÍ‹ÁËÛË/§‡ÛË
G-23
™˘ÓÙ‹ÚËÛË Û˘Û΢‹˜
°È¿ ÙËÓ ¿ÚÈÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Û·˜, Ú¤ÂÈ Ó· ηı¿ÚÈÛÙÂ
·Ó¿ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ·‰ÒÓ Ù·ÎÙÈο ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ·¤Ú· ÁÈ¿ ÙË ·Ê·›ÚÂÛË
Û˘ÛÛˆÚ¢ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÎfiÓˆÓ.
¶PO™OXH
¶ÚÈÓ Î·ı·Ú›ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ Û·˜ ‚‚·Èˆı›Ù ˆ˜ ¤¯ÂÙÂ
‰È·Îfi„ÂÈ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÚÔ¯‹.
1
∞ÔÛ˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹ÛÙ ÙÔ Î¿Ùˆ Î¿Ï˘ÌÌ· Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔ ÌÚÔÛÙ¿.
2
∆Ú·‚‹ÍÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ·¤Ú· ·Ê·ÈÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ·fi ÙËÓ ÚÔÂÍÔ¯‹ ÙÔ˘.
3
AÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ fiÏË ÙË ÛÎfiÓË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ·¤Ú· Ì ̛·
ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡· ‹ Ì ̛· ‚Ô‡ÚÙÛ·.
4
∫·ı·Ú›ÛÙ ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰· Ì ¤Ó· ˘ÁÚfi ·Ó› Î·È ‹ÈÔ Î·ı·ÚÈÛÙÈÎfi
(ª∏ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‚ÂÓ˙›ÓË, ‰È·Ï˘ÙÈο ‹ ¿ÏÏÔ˘ ›‰Ô˘˜ ¯ËÌÈο).
5
∂·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ·¤Ú· ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘ ı¤ÛË, Î·È ÌÂÙ¿
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹ÛÙ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ϤÁÌ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ·¤Ú·
(ÚÒÙÔÓ, ¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ‰‡Ô ÁÚ›ÏÏÈ· ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÌÚÔÛÙÈÓÔ‡
ϤÁÌ·ÙÔ˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ·¤Ú· Î·È ÌÂÙ¿ ÎÏ›ÛÙ ÙÔ ϤÁÌ·).
¶ÚÔÂÍÔ¯‹ Ê›ÏÙÚÔ˘.
º›ÏÙÚÔ Bio Green
º›ÏÙÚÔÂÓÂÚÁÔ‡
¿Óıڷη
º›ÏÙÚÔ ·¤Ú·
G-24
™ËÌ›ˆÛË
AÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË Û˘Û΢‹ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏË ¯ÚÔÓ.
ÂÚ›Ô‰Ô, ı¤ÛÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔÓ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ÁÈ· ÙÚ›˜ ‹
Ù¤ÛÛÂÚ˜ ÒÚ˜ ÁÈ· Ó· ·ÂÚÈÛÙ› Ï‹Úˆ˜ .
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘ ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛ˘ ÔÛÌÒÓ
∆Ô Ê›ÏÙÚÔ ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛ˘ ÔÛÌÒÓ Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ ÛÙÔ
ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi ÁÈ· Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ÙȘ ÔṲ̂˜. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘
Ê›ÏÙÚÔ˘ ̤¯ÚÈ Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 6 Ì‹Ó˜ ·Ó¿ÏÔÁ·
Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÔ‡.
1
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙË Û˘Û΢·Û›· ‚ÈÓ˘Ï›Ô˘ ·fi ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ.
2
∞ÔÛ˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹ÛÙ ÙÔ Î¿Ùˆ Î¿Ï˘ÌÌ· Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔ ÌÚÔÛÙ¿.
3
µÁ¿ÏÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ·¤Ú· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ ·fi ÙËÓ ÚÔÂÍÔ¯‹ ÙÔ˘.
4
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ‹‰Ë ˘¿Ú¯ÔÓ Ê›ÏÙÚÔ ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛ˘ ÔÛÌÒÓ Î·È
·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔ Ì ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ.
E§§HNIKA
™ Ë Ì Â › ˆ Û Ë ◆ ªËÓ ·Ê·ÈÚ›Ù ÙË Û˘Û΢·Û›· ·fi ¤Ó· Ê›ÏÙÚÔ
ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛ˘ ÔÛÌÒÓ Ì¤¯ÚÈ Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÙÔ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ, ÁÈ·Ù› ı· ¯¿ÛÂÈ ÙȘ ȉÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘.
G-25
Memo
G-26
E§§HNIKA
Memo
G-27
THIS AIR CONDITIONER IS MANUFACTURED BY:
ESTE AIRE ACONDICIONADO HA SIDO FABRICADO POR:
CE CLIMATISEUR EST FABRIQUE PAR:
QUESTO CONDIZIONATORE D’ARIA È PRODOTTO DA:
ESTE APARELHO DE AR CONDICIONADO É FABRICADO POR:
DIESE KLIMAANLAGE IST FABRIZIERT VON:
AYTH H ™Y™KEYH KATA™KEYA™THKE A¶O:
ELECTRONICS
Download PDF

advertising