Samsung | SH12BWH | Samsung SH12BWH Εγχειρίδιο χρήσης

SH09BWH
SH12BWH
SH09BWHX
SH12BWHX
ENGLISH
ESPAÑOL
Outdoor unit
DEUTSCH
Split-type Room Air Conditioner (Cool and Heat)
Aire acondicionado doméstico sistema Split (Refrigeración y Calefacción)
Climatiseur de type Séparé (Refroidissement et Chauffage)
Condizionatore d’aria per ambienti ad unità Separate (Raffreddamento e Riscaldamento)
Aparelho de ar condicionado tipo Split (Refrigeração e Aquecimento)
Geteilte raumklimaanlage (Kühlen und Wärmen)
PORTUGUÊS
ITALIANO
Indoor unit
FRANÇAIS
OWNER’S INSTRUCTIONS
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUEL D’UTILISATION
ISTRUZIONI PER L’USO
MANUAL DE INSTRUÇÕES
GEBRAUCHSANWEISUNG
√¢∏°π∂™ Ã∏™∆∏
E§§HNIKA
¢IAIPOYMENO K§IMATI™TIKO ¢øMATIOY (æ‡Í˘ Î·È £¤ÚÌ·ÓÛ˘)
E S F I P D G DB98-17817A(1)
¶ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜
√È ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ˘’fi„ÈÓ fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙË Û˘Û΢‹ Û·˜.
¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏
G-2
∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜. • ªÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙÚ·‡Ì· ‹ ı¿Ó·ÙÔ.
• ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ fiϘ ÙȘ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ·ÚÔ¯¤˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂȉÈfiÚıˆÛË,
ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ‹ ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi. • ∞˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ
ηٷÛ΢·ÛÙ‹ ‹ ÙËÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ‹ ¤Ó·Ó ·ÚfiÌÔÈÔ ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ
Ù¯ÓÈÎfi ÁÈ· Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜.
∫·Ù¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
◆ √È ¯Ú‹ÛÙ˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ·˘Ù‹˜ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ó· ÌËÓ ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó
Ó· ÙËÓ ÂÈÛ΢¿ÛÔ˘Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘˜.
∞ÓÙ›ıÂÙ·, ·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ηϤÛÔ˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÙËÓ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓË
·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ‹ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂȉÈfiÚıˆÛ˘ ‹ ÙÔÓ
ÚÔÌËıÂ˘Ù‹.
◆ ¶ÔÙ¤ ÌË Ú›ÍÂÙ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ˘ÁÚfi ̤۷ ÛÙË ÌÔÓ¿‰·. ∂¿Ó Û˘Ì‚Â› οÙÈ
Ù¤ÙÔÈÔ ‚Á¿ÏÙ ÙÔ ÊȘ ·fi ÙËÓ Ú›˙· ‹ ‰È·Îfi„Ù ÙËÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ·fi ÙÔÓ
‰È·ÎfiÙË Î·È Î·Ï¤ÛÙ ÙËÓ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓË ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜
Ì·˜ ‹ ¤Ó· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂȉÈfiÚıˆÛ˘.
◆ ªË ‚¿˙ÂÙ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÙÂÚ‡ÁÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ·¤ÚÔ˜
ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ‰ÈfiÙÈ Èı·ÓfiÓ ı· οÓÂÙ ˙ËÌÈ¿ ÛÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ηÈ
ÌÔÚ› Ó· ÚÔÍÂÓËı› ÙÚ·‡Ì·. ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË ÌÔÓ¿‰·.
◆ ªË ‚¿˙ÂÙ ÂÌfi‰È· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ÌÔÓ¿‰·.
◆ ¶ÔÙ¤ ÌË „ÂοÛÂÙ ˘ÁÚfi ̤۷ ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·. ∂¿Ó Û˘Ì‚Â› οÙÈ
Ù¤ÙÔÈÔ ·ÓÔ›ÍÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È Î·Ï¤ÛÙ ÙÔÓ ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ
Ù¯ÓÈÎfi Ô˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË.
◆ µÂ‚·Èˆı›Ù ÔÙÈ Ë ÌÔÓ¿‰· ·ÂÚ›˙ÂÙ·È ÛˆÛÙ¿ fiÏË ÙËÓ ÒÚ·:
ªËÓ ÙÔÔıÂÙ›Ù ÚÔ‡¯· ‹ ¿ÏÏ· ˘ÏÈο Â¿Óˆ ÛÙËÓ ÌÔÓ¿‰·.
◆ ∂¿Ó ‰Â ı· ¯Ú‹ÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ηÈÚfi, ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙȘ
Ì·Ù·Ú›Â˜. (fiÔ˘ ·˘Ùfi ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È)
◆ ŸÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ, Ë ·fiÛÙ·ÛË ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ›ӷÈ
¿Óˆ ·fi 7 ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ Û˘Û΢‹. (fiÔ˘ ·˘Ùfi ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È)
¶Ò˜ ı· ÂÙ¿ÍÂÙÂ ÙË
ÌÔÓ¿‰·
◆ ¶ÚÈÓ Ó· ÂÙ¿ÍÂÙ ÙËÓ Û˘Û΢‹, Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙȘ
Ì·Ù·Ú›Â˜ Î·È Ó· ÙȘ ÂÙ¿ÍÂÙ Ì Û‚·ÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙËÓ
·Ó·Î‡ÎψÛË.
◆ ŸÙ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙ ӷ ÂÙ¿ÍÂÙ ÙË ÌÔÓ¿‰·, Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÙÔÓ
ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜. ∂¿Ó ÔÈ ÛˆÏ‹Ó˜ ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó ·ÓÙÈηÓÔÓÈο,
ÙÔ „˘ÎÙÈÎfi ÌÔÚ› Ó· ¯˘ı› ¤Íˆ Î·È Ó· ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ ‰¤ÚÌ·,
ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙÚ·‡Ì·. ∏ ‰È·ÚÚÔ‹ ÙÔ˘ „˘ÎÙÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Â›Û˘
ÌÔχÓÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
◆ ™·˜ ·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ, ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÙ ‹ ÂÙ¿ÍÙ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Û˘Û΢·Û›·˜ ·˘ÙÔ‡
ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ì ÙÚfiÔ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÙ Û‚·ÛÌfi ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
ÕÏÏ·
◆ ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ ÔÙ¤ Ó· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Î·È Ó· ·ÔıË·ÂÙ·È Ë Û˘Û΢‹ Ï¿ÁÈ·
‹ ·Ó¿Ô‰· ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÛÔ‚·Ú‹ ˙ËÌÈ¿ ÛÙÔ Û˘ÌÈÂÛÙ‹.
◆ ∏ Û˘Û΢‹ ‰ÂÓ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ·fi ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ ‹
„˘¯ÔÏÔÁÈο ·Ó¿ËÚÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ Â›‚Ï„Ë: ∆· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÔÙ‡ÔÓÙ·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ·›˙Ô˘Ó Ì ÙËÓ Û˘Û΢‹.
◆ ∆Ô Ì¤ÁÈÛÙÔ Ú‡̷ ÌÂÙÚÈ¤Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ IEC ÁÈ· ÙËÓ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙÔ Ú‡̷ ÌÂÙÚÈ¤Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ISO ÁÈ·
ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
◆ ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ Û˘Û΢‹˜
■
■
■
■
■
¶ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EÈÎfiÓ· Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ - ¶Ï‹ÎÙÚ· Î·È OıfiÓË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EÎΛÓËÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ M·Ù·ÚÈÒÓ ÛÙÔ TËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ . . . . . . . . . . .
2
4
6
7
8
◆ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈ· Ù˘ Û˘Û΢ËÛ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
A˘ÙfiÌ·ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
æ‡ÍË ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
£¤ÚÌ·ÓÛË ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AʇÁÚ·ÓÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AÂÚÈÛÌfi˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T·¯Â›· ·ÏÏ·Á‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . .
∂›ÏÔÁË EÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ EÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P‡ıÌÈÛË Ù˘ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ Ù˘ ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·¤Ú· οıÂÙ· . . . . . . . .
P‡ıÌÈÛË Ù˘ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ Ù˘ ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·¤Ú· ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· . . . . . .
9
10
11
12
13
14
15
16
17
◆ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜
■
■
■
■
P‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË On . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË Off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË ‡ÓÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÌÈ· 1 flÚ· ÃÚÔÓԉȷÎfiË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
19
20
21
◆ ™˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË
■
■
■
■
■
™˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OÚÈ· ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Î·È ˘ÁÚ·Û›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ™˘Û΢‹˜ ™·˜ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ . . . . . .
E›Ï˘ÛË ÎÔÈÓÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
™˘ÓÙ‹ÚËÛË Û˘Û΢‹˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
º›ÏÙÚ· ηı·ÚÈÛÌÔ‡, ∞ÔÛÌËÙÈο Î·È µÈÔÏÔÁÈο (¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈο) . . .
22
23
23
24
25
25
E§§HNIKA
■
G-3
EÈÎfiÓ· Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜
TÔ Û¯¤‰ÈÔ Î·È ÙÔ Û¯‹Ì· ˘fiÎÂÈÓÙ·È Û ·ÏÏ·Á‹ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ.
EÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·
∞ÈÛıËÙ‹Ú·˜ ıÂÌÔÎÚ·Û›·˜
º›ÏÙÚÔ ·¤Ú·
(ÂÛˆÙÂÚÈο ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ)
¶ÙÂÚ‡ÁÈ· ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·¤Ú·
(ÂÍ·ÁˆÁ‹)
∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ÏÂȯӛ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
(¶ƒ∞™π¡∏)
EÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË
(¶ƒ∞™π¡∏)
∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ÏÂȯӛ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Turbo
(∫√∫∫π¡∏)
¢È·ÎfiÙ˘ On/Off
G-4
¢È·ÎfiÙ˘ On/Off
E›ÛÔ‰Ô˜ ·¤Ú·
E͈ÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·
SH30ZC1(C2)X
E›ÛÔ‰Ô˜ ·¤Ú· (›Ûˆ)
EÍÔ‰Ô˜ ·¤Ú·
E§§HNIKA
B·Ï‚›‰· Û‡Ó‰ÂÛ˘
G-5
TËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ - ¶Ï‹ÎÙÚ· Î·È OıfiÓË
EÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘
ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘
∆ÔÔı¤ÙËÛË £ÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜
Î·È ÃÚÔÓԉȷÎfiÙË
ŒÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· Ù˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜
˙ˆ‹˜ Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜
TÚfiÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
(
A˘ÙfiÌ·Ù·,
æ‡ÍË,
AÂÚÈÛÌfi˜,
AʇÁÚ·ÓÛË,
£¤ÚÌ·ÓÛË)
K·Ù‡ı˘ÓÛË ÚÔ‹˜ ·¤Ú·
T·¯‡ÙËÙ· ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·
¶Ï‹ÎÙÚÔ Turbo
¶Ï‹ÎÙÚÔ 1 flÚ·˜ ÃÚÔÓԉȷÎfiÙË
∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· 1 flÚ·˜
ÃÚÔÓԉȷÎfiÙË
P‡ıÌÈÛË ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË on
P‡ıÌÈÛË ¯ÚÔÓȉȷÎfiÙË Ôff
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Turbo
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‡ÓÔ˘
∂ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
¶Ï‹ÎÙÚÔ On/Off
¶Ï‹ÎÙÚÔ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÚfiÔ˘
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (A˘ÙfiÌ·Ù·, æ‡ÍË,
AʇÁÚ·ÓÛË, AÂÚÈÛÌfi˜, £¤ÚÌ·ÓÛË)
¶Ï‹ÎÙÚÔ £ÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜
¶Ï‹ÎÙÚÔ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ∞ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·
¶Ï‹ÎÙÚÔ ¤ÏÂÁ¯Ô˘
ηÙ‡ı˘ÓÛË ·¤Ú·
¶Ï‹ÎÙÚÔ ‡ÓÔ˘
¶Ï‹ÎÙÚÔ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË
∆ÔÔı¤ÙËÛ˘/∞·ڈÛ˘
¶Ï‹ÎÙÚÔ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË Ôn
¶Ï‹ÎÙÚÔ ¤Ï¯ÁÔ˘ Ù˘
Ì·Ù·Ú›·˜
¶Ï‹ÎÙÚÔ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË Ôff
™ËÌ›ˆÛË
G-6
¶Ï‹ÎÙÚÔ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
◆ ∫¿ı ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ‰Â›¯ÓÂÈ Î¿ı ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘Á›·˜ Î·È ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜.
∂¿Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ÂϤÁÍÙ ÙËÓ Ì·Ù·Ú›·, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
.
◆ ŸÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË Â›Ó·È Ë ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ˙ˆ‹˜ Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜,
ÙfiÛÔ ı· ·Ô̤ÓÂÈ Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ Ù˘.
∂¿Ó ·Ô̤ÓÂÈ ÌÈ· ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ˙ˆ‹˜ Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜,
·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ηÈÓÔ‡ÚÁȘ Ì·Ù·Ú›Ú˜.
EÎΛÓËÛË
MfiÏȘ ¤¯ÂÙ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Ì›· ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈ΋ Û˘Û΢‹ Ù‡Ô˘ Split Î·È ¤¯ÂÈ
ÂÁηٷÛÙ·ı› ·fi ÙÔÓ ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÂÁηٷÛÙ¿ÙË.
TÔ ‚È‚Ï›Ô Ô‰ËÁÈÒÓ ÂÚȤ¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ Ôχ ¯Ú‹ÛÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË
Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Û·˜. ¶·Ú·Î·ÏÒ ‚Ú›Ù ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ó· ÙȘ ‰È·‚¿ÛÂÙ ÌÈ·˜ Î·È ı· Û·˜
‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÂˆÊÂÏËı›Ù Ï‹Úˆ˜ ·fi Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜.
TÔ ‚È‚ÏÈ·Ú¿ÎÈ Â›Ó·È Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ÓÔ ˆ˜ ÂÍ‹˜.
◆ ™ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ 4-6 ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· Û¯¤‰È·:
-
EÛˆÙÂÚÈ΋ Î·È Â͈ÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·
-
TËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ (Ï‹ÎÙÚ· Î·È ÔıfiÓË)
£· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ‚Ú›Ù ٷ Ï‹ÎÙÚ· Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÙ ٷ
ۇ̂ÔÏ· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÔıfiÓË.
◆ ™ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ, ı· ‚Ú›Ù ÌÈ· Û›ڷ ‚‹Ì· ÚÔ˜ ‚‹Ì· ÙˆÓ
‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÁÈ· οı ‰È·ı¤ÛÈÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
OÈ ÂÈÎfiÓ˜ ÛÙȘ ‚‹Ì· ÚÔ˜ ‚‹Ì· ‰È·‰Èηۛ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÚ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο
ۇ̂ÔÏ·:
ø£EI™TE
KPATEI™TE
¶IE™MENO
E§§HNIKA
¶IE™TE
G-7
TÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ M·Ù·ÚÈÒÓ ÛÙÔ TËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙ›Ù ‹ Ó· ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÙÔ˘
ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ fiÙ·Ó:
◆ AÁÔÚ¿˙ÂÙ ÙË Û˘Û΢‹
◆ TÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο
™ËÌ›ˆÛË
◆ XÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ‰‡Ô Ì·Ù·Ú›Â˜ AAA, LR03, 1.5 V.
◆ MË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠·ÏȤ˜ Ì·Ù·Ú›Â˜ ‹ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë
Ì·Ù·ÚÈÒÓ Ì·˙›.
◆ OÈ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·ÔÊÔÚÙÈÛÙÔ‡Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ÌÂÙ¿
·fi 12 Ì‹Ó˜, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›.
1
™ÚÒÍÙ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ ηٿ ÙË ÊÔÚ¿
ÙÔ˘ ‚¤ÏÔ˘˜ Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ›ÛÙ ÙÔ.
2
TÔÔıÂÙ›ÛÙ ÙȘ ‰‡Ô Ì·Ù·Ú›Â˜, ÚÔÛ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜:
◆ ÙÔ + Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜ Ì ÙÔ + ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘.
◆ ÙÔ - Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜ Ì ÙÔ - ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘.
3
G-8
KÏ›ÛÙ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ÛÚÒ¯ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ, ̤¯ÚÈ Ó· ·ÛÊ·ÏÈÛÙ›
ÌÂ ¤Ó· ÎÏÈÎ.
A˘ÙfiÌ·ÙË §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ªÔÚ›Ù Ӓ·ÓÔ›ÍÂÙ ÙËÓ Û˘Û΢‹ Û·˜ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ∞˘ÙfiÌ·ÙÔ ·fi ÙÔ
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈfi Û·˜. ™ÙÔÓ ÙÚfiÔ ∞˘ÙfiÌ·ÙÔ, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ „‡Í˘ ηÈ
Ù˘ ı¤ÚÌ·Ó·Û˘ ÂÈϤÁÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù·. ªÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· ·˘Í¿ÓÂÙ ‹
¯·ÌËÏÒÛÂÙ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Î·È ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·.
AÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·:
¶PO™OXH
2
H Û˘Û΢‹ Â›Ó·È ÂÊԉȷṲ̂ÓË Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘ÔÛÙ› ˙ËÌÈ¿ ·fi:
◆ AfiÙÔ̘ ÂÎÎÈÓ‹ÛÂȘ
◆ ¢È·ÎÔ‹ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ·ÚÔ¯‹˜
£· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÌÂÙ¿ ·fi 3 ÏÂÙ¿.
∂¿Ó ‰ÂÓ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›
ÛÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘,
ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
¿Óˆ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Ì›· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜
ÊÔÚ¤˜, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·:
◆ ∏¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜, οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
.
◆ ∏ Û˘Û΢‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ∞˘ÙfiÌ·ÙÔ.
◆ √ ÙÚfiÔ˜ ∞˘ÙfiÌ·ÙÔ „‡¯ÂÈ Î·È ıÂÚÌ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ È‰·ÓÈ΋
·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·
·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·.
◆ √ ÙÚfiÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·fi „‡ÍË Û ı¤ÚÌ·ÓÛË,
·fi ı¤ÚÌ·ÓÛË Û „‡ÍË ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÙÚ¯ԇÌÂÓË
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ηٿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
™ËÌ›ˆÛË
3
.
◆ ∞Ó¿‚ÂÈ Ë ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙËÓ
ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·.
◆ H Û˘Û΢‹ ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘
›¯·Ù ÂÈϤÍÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿.
◆ H¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜.
MÔÚ›Ù ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙÈÁÌ‹.
°È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
Ì›· ‹
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÂÈı˘ÌËÙ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·.
H ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÏÏ·Á‹˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ 16ÆC
Î·È 30ÆC.
:
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ◆ ∫¿ı ÊÔÚ¿ ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
- H ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·Ù¿ 1ÆC
- H¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜
E§§HNIKA
1
G-9
æ‡ÍË ‰ˆÌ·Ù›Ô˘
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· æY•H™, ·Ó ÂÈı˘Ì›Ù ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ:
◆
◆
1
AÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ◆ ∞Ó¿‚ÂÈ Ë ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙËÓ
ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·.
◆ H Û˘Û΢‹ ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘ ›¯·ÙÂ
ÂÈϤÍÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿.
◆ Hx› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜.
¶PO™OXH
2
H Û˘Û΢‹ Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ÚÔÛÙ·Û›·˜
ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘ÔÛÙ› ˙ËÌÈ¿ ·fi:
◆ AfiÙÔ̘ ÂÎÎÈÓ‹ÛÂȘ
◆ ¢È·ÎÔ‹ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ·ÚÔ¯‹˜
£· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο ÌÂÙ¿ ·fi 3 ÏÂÙ¿.
∂¿Ó ‰ÂÓ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›
ÛÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘, ȤÛÙÂ
ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
¿Óˆ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Ì›· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜,
̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ◆ ∏¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜, οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
.
◆ ∏ Û˘Û΢‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ æ‡Í˘.
™ËÌ›ˆÛË
3
ÙËÓ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· „‡Í˘
ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ηٿ ÙËÓ „‡ÍË
MÔÚ›Ù ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙÈÁÌ‹.
°È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
Ì›· ‹
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÂÈı˘ÌËÙ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·.
H ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÏÏ·Á‹˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ 16ÆC
Î·È 30ÆC.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ◆ ∫¿ı ÊÔÚ¿ ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
:
- H ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·Ù¿ 1ÆC
- H¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜
◆ H Û˘Û΢‹ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· „‡¯ÂÈ Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ Ë
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ Â›Ó·È ˘„ËÏfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ
ÂÈÏÂÁ̤ÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·.
◆ ∏ Û˘Û΢‹ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· Ó· „˘¯Ú¿ÓÂÈ
fiÙ·Ó Ô ÌÂÙÚËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚËÙËÚ›Ô˘ Û˘Ì¤ÛÂÈ ÌÂ
ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ÂÓÒ Ô ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·˜
·ÎfiÌ· ÏÂÈÙÔ˘Á›.
4 ∂ÈϤÍÙ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
Ì›· ‹
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÙÔÔı¤ÙËÛË.
A˘ÙfiÌ·ÙË (ηٷ ÛÂÈÚ¿ :
)
X·ÌËÏ‹
MÂÛ·›·
Y„ËÏ‹
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
5
G-10
, ˯› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜.
°È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·¤Ú· ‚Ï. ÙȘ ÛÂÏ. 16 Î·È 17.
£¤ÚÌ·ÓÛË ‰ˆÌ·Ù›Ô˘
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· £¤ÚÌ·ÓÛ˘ ·Ó ı¤ÏÂÙ ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ:
◆
◆
ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘
ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ηٿ ÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË
1 AÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ◆ ∞Ó¿‚ÂÈ Ë ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙËÓ
ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·.
◆ H Û˘Û΢‹ ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘
›¯·Ù ÂÈϤÍÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿.
◆ H¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜.
¶PO™OXH
H Û˘Û΢‹ Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘ÔÛÙ› ˙ËÌÈ¿ ·fi:
◆ AfiÙÔ̘ ÂÎÎÈÓ‹ÛÂȘ
◆ ¢È·ÎÔ‹ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ·ÚÔ¯‹˜
£· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚ›· ÏÂÙ¿.
2 ∂¿Ó ‰ÂÓ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›
ÛÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘, ȤÛÙÂ
ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
¿Óˆ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Ì›· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜,
̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ◆ ∏¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜, οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
.
◆ ∏ Û˘Û΢‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ £¤ÚÌ·ÓÛ˘.
™ËÌ›ˆÛË
MÔÚ›Ù ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙÈÁÌ‹.
4 ∂ÈϤÍÙ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
E§§HNIKA
3 °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
Ì›· ‹
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÂÈı˘ÌËÙ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·.
H ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÏÏ·Á‹˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ 16ÆC
Î·È 30ÆC.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ◆ ∫¿ı ÊÔÚ¿ ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
:
- H ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·Ù¿ 1ÆC
- H¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜
◆ ∂¿Ó Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ Û˘Ì›ÙÂÈ ÛÙËÓ
ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· (ÂÈÏÂÁ̤ÓË
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·+5ÆC), Ë Û˘Û΢‹ ÛÙ·Ì·Ù¿ ÙËÓ
ı¤ÚÌ·ÓÛË, ·ÏÏ¿ Ô ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·˜ ·ÎfiÌ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›.
◆ H Û˘Û΢‹ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ıÂÚÌ·›ÓÂÈ Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË
fiÙÈ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ Â›Ó·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ·fi
ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ (ÂÈÏÂÁ̤ÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·+3ÆC).
Ì›· ‹
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÙÔÔı¤ÙËÛË.
A˘ÙfiÌ·ÙË (ηٿ ÛÂÈÚ¿ :
)
X·ÌËÏ‹
MÂÛ·›·
Y„ËÏ‹
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·:
◆ ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
, ˯› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜.
◆ °È· Ù· ÚÒÙ· ÙÚ›· ¤ˆ˜ ¤ÓÙ ÏÂÙ¿, Ô ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ôχ ·ÚÁ¿ ̤¯ÚÈ Ó· ıÂÚÌ·Óı› Â·ÚÎÒ˜ Ô ·¤Ú·˜.
OÙ·Ó ÂÈÙ¢¯ı› Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, Ô ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·˜
Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ Ù·¯‡ÙËÙ·.
5 °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·¤Ú· ‚Ï. ÙȘ ÛÂÏ. 16 Î·È 17.
G-11
AʇÁÚ·ÓÛË
AÓ Ë ˘ÁÚ·Û›· ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Â›Ó·È Ôχ ˘„ËÏ‹ ÌÔÚ›Ù ӷ οÓÂÙ ·Ê‡ÁÚ·ÓÛË
¯ˆÚ›˜ Ó· ¯·ÌËÏÒÛÂÙ ¿Ú· Ôχ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘.
1
AÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ◆ ∞Ó¿‚ÂÈ Ë ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙËÓ
ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·.
◆ H Û˘Û΢‹ ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘
›¯·Ù ÂÈϤÍÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿.
◆ H¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜.
¶PO™OXH
G-12
H Û˘Û΢‹ Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘ÔÛÙ› ˙ËÌÈ¿ ·fi:
◆ AfiÙÔ̘ ÂÎÎÈÓ‹ÛÂȘ
◆ ¢È·ÎÔ‹ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ·ÚÔ¯‹˜
£· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚ›· ÏÂÙ¿.
2
∂¿Ó ‰ÂÓ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›
ÛÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘,
ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
¿Óˆ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Ì›· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜
ÊÔÚ¤˜, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›.
◆ ∏¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜, οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·:
◆ ∏ Û˘Û΢‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ∞ʇÁÚ·ÓÛ˘.
™ËÌ›ˆÛË
MÔÚ›Ù ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙÈÁÌ‹.
3
°È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
Ì›· ‹
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÂÈı˘ÌËÙ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·.
H ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÏÏ·Á‹˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ 16ÆC
Î·È 30ÆC.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ◆ ∫¿ı ÊÔÚ¿ ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
:
- H ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·Ù¿ 1ÆC
- H¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜
◆ H Û˘Û΢‹ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ÙËÓ ˘ÁÚ·Û›·.
H ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·¤Ú· Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù·.
4
°È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·¤Ú· ‚Ï. ÙȘ ÛÂÏ. 16 Î·È 17.
AÂÚÈÛÌfi˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘
AÓ Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈfi Û·˜ Â›Ó·È ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ
·ÂÚ›ÛÂÙÂ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· AEPI™MOY.
1 AÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ◆ ∞Ó¿‚ÂÈ Ë ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙËÓ
ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·.
◆ H Û˘Û΢‹ ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘
›¯·Ù ÂÈϤÍÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿.
◆ H¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜.
2 ∂¿Ó ‰ÂÓ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›
ÛÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘,
ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
¿Óˆ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Ì›· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜
ÊÔÚ¤˜, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›.
◆ ∏¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜, οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·:
◆ ∏ Û˘Û΢‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ∞ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·.
◆ H ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù·.
™ËÌ›ˆÛË
MÔÚ›Ù ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙÈÁÌ‹.
3 ∂ÈϤÍÙ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
Ì›·
‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÙÔÔı¤ÙËÛË:
X·ÌËÏ‹
MÂÛ·›·
Y„ËÏ‹
∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
˯› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜.
,
E§§HNIKA
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·:
4 °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·¤Ú· ‚Ï. ÙȘ ÛÂÏ. 16 Î·È 17.
G-13
T·¯Â›· AÏÏ·Á‹ £ÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ¢ˆÌ·Ù›Ô˘
H ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Turbo „‡Í˘/ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· „‡¯ÂÈ ‹
Ó· ıÂÚÌ·›ÓÂÈ ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈfi Û·˜ ÙÔ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi.
¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·:
E¯ÂÙ ÌfiÏȘ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ Û·˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ ˆ˜
ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Â›Ó·È Ôχ ˙ÂÛÙfi. £¤ÏÂÙ ӷ ¯·ÌËÏÒÛÂÙÂ
ÙËÓ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi.
H ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Turbo ‰È·ÚΛ ÁÈ· 30 ÏÂÙ¿ Ì ÙȘ ̤ÁÈÛÙ˜ ÙÈ̤˜ Î·È ÌÂÙ¿
ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÛÙËÓ
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·.
1 AÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ◆ ∞Ó¿‚ÂÈ Ë ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙËÓ
ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·.
◆ H Û˘Û΢‹ ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘
›¯·Ù ÂÈϤÍÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿.
◆ H¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜.
2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÙÚÔ
.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ◆ H ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Î·È Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·
Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù·.
◆ H Û˘Û΢‹ „‡¯ÂÈ ‹ ıÂÚÌ·›ÓÂÈ ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ fiÛÔ ÙÔ
‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·.
◆ MÂÙ¿ 30 ÏÂÙ¿, Ë Û˘Û΢‹ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù·
ÛÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, Ì ÙËÓ
·Ú¯È΋ Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Ú›·˜ Î·È Ù˘
Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·.
◆ ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Turbo ÛÙÔÓ
ÙÚfiÔ ∞˘ÙfiÌ·ÙÔ, æ‡Í˘ Î·È £¤ÚÌ·ÓÛ˘. ∂¿Ó ÂÈϤÍÂÙÂ
·˘Ù‹ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ∞ʇÁÚ·ÓÛ˘ ‹
∞ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·, ı· Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ∞˘ÙfiÌ·ÙÔ.
G-14
3
AÓ ı¤ÏÂÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Turbo ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘
¯ÚÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙˆÓ 30 ÏÂÙÒÓ, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
Ì›· ‹
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ̤¯ÚÈ Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› ÙÔ
.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: H Û˘Û΢‹ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ
ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, Ì ÙËÓ ·Ú¯È΋ Ú‡ıÌÈÛË Ù˘
ıÂÚÌÔÎÚ·Ú›·˜ Î·È Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·.
4
°È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·¤Ú· ‚Ï. ÙȘ ÛÂÏ. 16 Î·È 17.
∂›ÏÔÁË EÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ EÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Mode
ªÔÚ›Ù ӷ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÂÙ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ηٿ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙËÓ æ‡ÍË
Î·È ı¤ÚÌ·Ó·ÛË. ™ÙÔÓ ÙÚfiÔ æ‡Í˘, Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ·˘Í‹ÛÂÈ Î·È ÛÙÔÓ
ÙÚfiÔ £¤ÚÌ·ÓÛ˘ ı· ¯·ÏËÌÒÛÂÈ, Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.
1
2
AÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·:
◆ ∞Ó¿‚ÂÈ Ë ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙËÓ
ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·.
◆ H Û˘Û΢‹ ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘
›¯·Ù ÂÈϤÍÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿.
◆ H¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜.
¶PO™OXH
H Û˘Û΢‹ Â›Ó·È ÂÊԉȷṲ̂ÓË Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ÚÔÛÙ·Û›·˜
ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘ÔÛÙ› ˙ËÌÈ¿ ·fi:
◆ AfiÙÔ̘ ÂÎÎÈÓ‹ÛÂȘ
◆ ¢È·ÎÔ‹ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ·ÚÔ¯‹˜
£· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÌÂÙ¿ ·fi 3 ÏÂÙ¿.
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ◆ ∏¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜.
◆ ∏ Û˘Û΢‹ Û·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ Mode ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.
◆ To ÙÂÚ‡ÁÈÔ Î·Ù‡ı˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ·¤Ú· ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È
Â¿Óˆ Î·È Î¿Ùˆ.
◆ °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ȤÛÙ ͷӿ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
.
™ËÌ›ˆÛË
3
.
ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ∂ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ æ‡Í˘ Î·È £¤ÚÌ·ÓÛ˘.
°È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
Ì›· ‹
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÂÈı˘ÌËÙ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·.
°È· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
E§§HNIKA
4
Ì›· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹
ÙÔÔı¤ÙËÛË.
5
°È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·¤Ú· ‚Ï. ÙȘ ÛÂÏ. 16 Î·È 17.
G-15
P‡ıÌÈÛË Ù˘ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ Ù˘ ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·¤Ú· οıÂÙ·
AÓ·ÏfiÁˆ˜ Ù˘ ı¤Û˘ Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ Û·˜,
ÌÔÚ›Ù ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÙÂÚ˘Á›Ô˘ ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·¤Ú·,
·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ·fi‰ÔÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜.
1
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
ÌÈ· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: TÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÙÂÚ‡ÁÈÔ Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È Î¿ıÂÙ·.
2
AÓ ı¤ÏÂÙ ӷ ÎÈÓÂ›Ù·È ÙÔ ÙÂÚ‡ÁÈÔ ·˘ÙfiÌ·Ù· fiÙ·Ó Ë Û˘Û΢‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›,
ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ∆Ô ÙÂÚ‡ÁÈÔ ÎÈÓÂ›Ù·È ¿Óˆ οو Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ‚·ÛÈ΋
ÙÔÔıÂÙË̤ÓË ı¤ÛË.
3
°È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙËÓ ·˘ÙfiÌ·ÙË Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ÙÂÚ˘Á›Ô˘, ȤÛÙ ͷӿ
ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
.
™ËÌ›ˆÛË
G-16
AÓ Û˘Û΢‹...
TfiÙ ÙÔ ÙÂÚ‡ÁÈÔ Â›Ó·È...
¢ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› (Off)
ÂÓÙÂÏÒ˜ ÎÏÂÈÛÙfi.
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ› Í·Ó¿ (On again)
£¤ÛÂÙ ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ı¤ÛË
Âʈ‰È·Ṳ̂ÓÔ Ì ÎÈÓËÙ‹Ú·.
P‡ıÌÈÛË Ù˘ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ Ù˘ ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·¤Ú· ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·
Y¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô Û‡ÓÔÏ· ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÙÂÚ˘Á›ˆÓ Ù˘ ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·¤Ú·.
Oˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÙÂÚ‡ÁÈÔ Ù˘ ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·¤Ú· ÌÔÚ› Ó·
Ú˘ıÌÈÛÙ› οıÂÙ·, Ù· ÂÛˆÙÂÚÈο ÙÂÚ‡ÁÈ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú˘ıÌÈÛÙÔ‡Ó ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·.
P˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ Î¿ı ۇÓÔÏÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÙÂÚ˘Á›ˆÓ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ
ÂÈı˘ÌËÙ‹ ı¤ÛË, Û‡ÚÔÓÙ¿˜ ÙÔ Ï¿ÁÈ· ‰ÂÍÈ¿ ‹ ·ÚÈÛÙÂÚ¿.
E§§HNIKA
1
G-17
P‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ XÚÔÓԉȷÎfiÙË On
O ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˘ On ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ·˘ÙfiÌ·Ù· Ë Û˘Û΢‹ ÌÂÙ¿
·fi Ì›· ‰Â‰Ô̤ÓË ÂÚ›Ô‰Ô ¯ÚfiÓÔ˘. ªÔÚ›Ù ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô
ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·fi ÙËÓ 1 ÒÚ· ̤¯ÚÈ 24 ÒÚ˜.
1
°È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
ÌÈ· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÒÚ·.
¶Èı·Ófi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· 1 ÒÚ· Î·È 24 ÒÚ˜ ÂÚȤ¯ˆÓ.
2
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·:
3
ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
◆ EÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ·Ô̤ÓÂÈ.
◆ ™Ù·Ì·Ù¿ Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Ë ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ÙÔ˘
¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË.
◆ O ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·
ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË ÌÂÙ¿ ·fi 10 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·.
◆ H Û˘Û΢‹ ÍÂÎÈÓ¿ ·˘ÙfiÌ·Ù· fiÙ·Ó Ô ÌÂÙÚËÙ‹˜ ÛÙÔ
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Û˘Ì¤ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ú‡ıÌÈÛ˘
Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË On.
°È· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ, ·Ù¿Ù ÙÔ
Ï‹ÎÙÚÔ
¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÂÈı˘ÌËÙfi ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙÔ
¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚËÛÙËÚ›Ô˘.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ∏ Û˘Û΢‹ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ÙÚfiÔ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ fiÙ·Ó ÙËÓ ·Ó¿„ÂÈ.
™ËÌ›ˆÛË
∂¿Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ
ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÃÚÔÓԉȷÎfiÙË On, ·˘Ùfi ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ
·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÙȘ 25 ÒÚ˜.
A·ڈÛË ÙÔ˘ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË On
∂¿Ó ‰ÂÓ ı¤ÏÂÙ È· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔÓ ÃÚÔÓԉȷÎfiË On Ô˘
¤¯ÂÙ ڢıÌ›ÛÂÈ, ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ ·Î˘ÚÒÛÂÙ ÔˆÙ‰‹ÔÙÂ.
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
™ËÌ›ˆÛË
G-18
.
AÓ ı¤ÏÂÙ ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹, ÚÈÓ ÂÓÂÚÁÔÔÈËı›
Ô ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˘, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
.
P‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ XÚÔÓԉȷÎfiÙË Off
O ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˘ Off Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ·˘ÙfiÌ·Ù·
ÌÂÙ¿ ·fi Ì›· ‰Â‰Ô̤ÓË ÂÚ›Ô‰Ô ¯ÚfiÓÔ˘. ªÔÚ›Ù ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô
ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·fi ÙËÓ 1 ÒÚ· ̤¯ÚÈ 24 ÒÚ˜.
1
°È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
ÌÈ· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÒÚ·.
¶Èı·Ófi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· 1 ÒÚ· Î·È 24 ÒÚ˜ ÂÚȤ¯ˆÓ.
2
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ◆ EÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ·Ô̤ÓÂÈ.
◆ ™Ù·Ì·Ù¿ Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Ë ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ÙÔ˘
¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË.
◆ H Û˘Û΢‹ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· fiÙ·Ó Ô
ÌÂÙÚËÙ‹˜ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Û˘Ì¤ÛÂÈ Ì ÙÔÓ
¯ÚfiÓÔ Ú‡ıÌÈÛ˘ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È Ô
¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˘ Off.
™ËÌ›ˆÛË
AÓ ı¤ÏÂÙ ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÌÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô ÒÚ˜
Î·È Ó· ÙËÓ ¤¯ÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÁÈ· ‰‡Ô ÒÚ˜:
1. ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ‘2 ∏r’.
2. ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
(ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË/·Î‡ÚˆÛË).
3. ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ‘4 ∏r’.
4. ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
(ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË/·Î‡ÚˆÛË).
ªÔÚ›Ù ӷ ‰Â›Ù ‹ Ó· ·ÏÏ¿Í·Ù ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË
ÙÔÔı¤ÙËÛË Î·È/‹ ÙËÓ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
‹ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘
ÃÚÔÓԉȷÎfiÙË Off.
E§§HNIKA
¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·
A·ڈÛË ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË Off
∂¿Ó ‰ÂÓ ı¤ÏÂÙ È· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔÓ ÃÚfiÓԉȷÎfiË Off Ô˘
¤¯ÂÙ ڢıÌ›ÛÂÈ, ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ ·Î˘ÚÒÛÂÙ ÔˆÙ‰‹ÔÙÂ.
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
™ËÌ›ˆÛË
.
AÓ ı¤ÏÂÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹, ÚÈÓ ÂÓÂÚÁÔÔÈËı›
Ô ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˘, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
.
G-19
P‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË ‡ÓÔ˘
O ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˘ ‡ÓÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› fiÙ·Ó „‡¯ÂÙ ‹ ıÂÚÌ·›ÓÂÙÂ
ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Î·È ı¤ÏÂÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ·˘ÙfiÌ·Ù· ̤۷ Û ̛·
ÂÚ›Ô‰Ô 6 ˆÚÒÓ.
™ËÌ›ˆÛË
AÓ ÂÈı˘Ì›Ù ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙË ÌÔÓ¿‰· Ì›·
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÒÚ· ‚Ï. ÛÂÏ. 19.
1 ∂Ȃ‚·ÈÒÛÙ fiÙÈ ¤¯ÂÙ ÂÈϤÍÂÈ Â›Ù ÙÔÓ ÙÚfiÔ æ‡Í˘ ‹ £¤ÚÌ·ÓÛ˘.
2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
ÌÈ· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›
Ë ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›·
ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ◆ H¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜.
◆ H Û˘Û΢‹ ı· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ fiˆ˜
Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÎfiÓ˜.
æ‡ÍË
H ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ·˘Í¿ÓÂÙ·È
ηٿ 1ÆC οı ÒÚ·.
OÙ·Ó ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ηٿ 2ÆC
(ÌÂÙ¿ ·fi 2 ÒÚ˜), Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÁÈ· 4 ÒÚ˜
£¤ÚÌ·ÓÛË H ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÌÂÈÒÓÂÙ·È
ηٿ 1ÆC οı ÒÚ·.
OÙ·Ó ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ηٿ 2ÆC
(ÌÂÙ¿ ·fi 2 ÒÚ˜), Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÁÈ· 4 ÒÚ˜
EÈÏÂÁ.
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·
XÚfiÓÔ˜
¤Ó·Ú͢
XÚfiÓÔ˜
‰È·ÎÔ‹˜
XÚfiÓÔ˜
¤Ó·Ú͢
XÚfiÓÔ˜
‰È·ÎÔ‹˜
EÈÏÂÁ.
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·
A·ڈÛË ÙÔ˘ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË ‡ÓÔ˘
AÓ ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ È· ÙÔ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË ‡ÓÔ˘,
ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔÓ ·Î˘ÚÒÛÂÙ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙÈÁÌ‹.
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ◆ H¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜.
◆ ∏ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›·
‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È È·.
◆ ∏ Û˘Û΢‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο.
G-20
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÌÈ· 1 flÚ· ÃÚÔÓԉȷÎfiË.
1 flÚ· ÃÚÔÓԉȷÎfiË ‰È¢ÎÔχÓÂÈ Î¿ı ÙÚfiÔ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÌfiÓÔ ÁÈ· ÌÈ·
ÒÚ· Î·È ÛÙ·Ì·Ù¿ ·˘ÙfiÌ·Ù· Ì ÌfiÓÔ ÌÈ· ›ÂÛË ÙÔ˘ Ï‹ÎÙÚÔ˘ 1 flÚ·
¯ÚÔÓԉȷÎfiË. ∂›Ó·È ηÏfi ÁÈ· Û·˜ fiÙ·Ó ·ÈÛı¿ÓÂÛÙ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË
¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË Off Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË Off
·ÔʇÁÔÓÙ·˜ ÂÚÈÙÙ¤˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ.
1
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
ÌÈ· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›
Ë ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›·
ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
◆ H¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·:
◆ ∏ Û˘Û΢‹ ÛÙ·Ì·Ù¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ì›· ÒÚ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
·˘ÙfiÌ·Ù·.
2
°È· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÌÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ˘fi ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË 1 flÚ·
ÃÚÔÓԉȷÎfiÙË, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
̤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë
ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÛÙÔÓ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
∏ Û˘Û΢‹ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ‹ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·:
ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ÙÚfiÔ Ì ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË 1 flÚ·
ÃÚÔÓԉȷÎfiÙË.
∂¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÃÚÔÓԉȷÎfiÙË Ù˘ 1 flÚ·˜ fiÙ·Ó Ë
Û˘Û΢‹ ÛÙ·Ì·ÙËı›, ·˘Ù‹ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·È ı· ÛÙ·Ì·ÙËı›
ÌÂÙ¿ ÌÈ· ÒÚ·.
E§§HNIKA
™ËÌ›ˆÛË
°È· ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË 1 flÚ· ÃÚÔÓԉȷÎfiÙË
∂¿Ó ‰ÂÓ ı¤ÏÂÙ È· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ 1 flÚ· ÃÚÔÓԉȷÎfiÙË Ô˘ ¤¯ÂÙÂ
ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ, ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ ·Î˘ÚÒÛÂÙ ÔˆÙ‰‹ÔÙÂ.
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
.
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ◆ H¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜.
◆ ∏ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›·
‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È È·.
◆ ∏ Û˘Û΢‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο.
G-21
™˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
E‰Ò ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÚÈΤ˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ ӷ ·ÎÔÏÔ˘ı›Ù fiÙ·Ó
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙË Û˘Û΢‹ Û·˜.
G-22
£¤Ì·
™‡ÛÙ·ÛË
AÔ‰fiÛÂȘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘
H ·ÓÙÏ›· ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ ·ÔÚÚÔÊ¿ ıÂÚÌfiÙËÙ·
·fi ÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi ·¤Ú· Î·È ÙÔÓ ÌÂٷʤÚÂÈ
ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi. AÓ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘
Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ·¤Ú· ¤ÊÙÂÈ, Ë Û˘Û΢‹ ı·
ıÂÚÌ·›ÓÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚ· .
Aӷ΢ÎÏÔÊÔÚ›·
ıÂÚÌÔ‡ ·¤Ú·
H Û˘Û΢‹ ·Ó·Î˘ÎÏÔÊÔÚ› ıÂÚÌfi ·¤Ú· ÁÈ·
Ó· ıÂÚÌ·›ÓÂÈ ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘,
··ÈÙÂ›Ù·È Î¿ÔÈ· ÒÚ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘
Û˘Û΢‹˜ ÁÈ· Ó· ıÂÚÌ·›ÓÂÈ fiÏÔ ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ.
AÓ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ı¤ÛÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË Û˘Û΢‹
Ï›ÁË ÒÚ· ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ.
¶·ÁˆÓÈ¿
OÙ·Ó Ë Â͈ÙÂÚÈ΋ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Â›Ó·È ¯·ÌËÏ‹
Î·È Ë ˘ÁÚ·Û›· ˘„ËÏ‹, ÂÓ‰¤¯ÂÙ ӷ
Û¯ËÌ·ÙËÛÙ› ¿ÁÔ˜ ÛÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·
ηٿ ÙËÓ ÏÂÈÙÚÔ˘Á›· Ù˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘.
AÓ ·˘Ùfi Û˘Ì‚Â›:
◆ H ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÛÙ·Ì·Ù¿
◆ O ÙÚfiÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·fi„˘Í˘ ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ÁÈ· 7 ÏÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘.
¢ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ·fi ̤ÚÔ˘˜ Û·˜ η̛·
·Ú¤Ì‚·ÛË. MÂÙ¿ ·fi 7 ÏÂÙ¿ Ë Û˘Û΢‹
Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
Y„ËϤ˜ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ηÈ
Î·È Â͈ÙÂÚÈΤ˜
ıÂÚÌÔÎڷۛ˜
AÓ Î·È ÔÈ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ Î·È ÔÈ Â͈ÙÂÚÈΤ˜
ıÂÚÌÔÚηۛ˜ Â›Ó·È ˘„ËϤ˜ Î·È ÂÈϤÁÂÙ ÙÔÓ
ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Ô Â͈ÙÂÚÈÎfi˜
·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·˜ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ Î·È Ô Û˘ÌÈÂÛÙ‹˜
ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜.
A˘Ùfi Â›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ·Ï¿ ÂÚÈ̤ÓÂÙÂ
̤¯ÚÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ¿ÏÈ Ë Û˘Û΢‹.
¢È·ÎÔ‹ Ú‡̷ÙÔ˜
AÓ Û˘Ì‚Â› ‰È·ÎÔ‹ Ú‡̷ÙÔ˜ fiÙ·Ó Ë Û˘Û΢‹
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ÌÔÓ¿‰· ÛÙ·Ì·Ù¿.
ŸÙ·Ó Â·Ó¤ÏıÂÈ ÙÔ Ú‡̷ Ë Û˘Û΢‹ Û·˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·˘ÙfiÌ·Ù·.
OÚÈ· ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Î·È ˘ÁÚ·Û›·˜
O ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˜ ›Ó·Î·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ù· fiÚÈ· Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Î·È Ù˘ ˘ÁÚ·Û›·˜ ̤۷ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Ë Û˘Û΢‹.
AÓ Ë Û˘Û΢‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÂ..
TfiÙÂ...
Y„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜
MÔÚ› Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È Ë Û˘Û΢‹ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ.
X·ÌËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜
MÈ· ‰È·ÚÚÔ‹ ÓÂÚÔ‡ ‹ οÔÈ· ¿ÏÏË ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Â› ·Ó Ë Û˘Û΢‹ ·ÁÒÛÂÈ.
Y„ËÏ¿ Â›‰· ˘ÁÚ·Û›·˜
TÔ ÓÂÚfi ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì˘ÎÓˆı› Î·È Ó· ÛÙ¿˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜
ÌÔÓ¿‰·˜ ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô.
TÚfiÔ˜
£¤ÚÌ·ÓÛË
æ‡ÍË
AʇÁÚ·ÓÛË
E͈Ù. ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·
EÛˆÙ. ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·
0ÆC - 24ÆC ÂÚ.
27ÆC ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ
EÛˆÙ. ˘ÁÚ·Û›·
-
19ÆC - 43ÆC ÂÚ.
19ÆC - 43ÆC ÂÚ.
16ÆC - 32ÆC ÂÚ.
16ÆC - 32ÆC ÂÚ.
80% ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ
-
❇ AÓ Ë Â͈ÙÂÚÈ΋ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ ‚·ıÌfi 0ÆC, Ë ÈηÓÔًٷ Ù˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÌÔÚ› Ó· η٤‚ÂÈ Ì¤¯ÚÈ
70~80% ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
AÓ Ë Û˘Û΢‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ¿Óˆ ·fi ÙÔ˘˜ 32ÆC(ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘), ‰ÂÓ „‡¯ÂÈ Ì ÙÚfiÔ Â·Ú΋.
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ™˘Û΢‹˜ ™·˜ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ
∏ Û˘Û΢‹ Û·˜ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·’¢ı›·˜ ·fi ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋
ÌÔÓ¿‰· Â¿Ó ¤¯ÂÙ ¯¿ÛÂÈ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ‹ ¤¯ÂÈ ¿ıÂÈ ‚Ï¿‚Ë.
1
°È· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë Û˘Û΢‹, ȤÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË On/Off ÛÙË ‰ÂÍÈ¿
ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜.
£ÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘
÷ÌËÏfiÙÂÚË ·fi 24ÆC
ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi 24ÆC
2
E§§HNIKA
AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ◆ ∞Ó¿‚ÂÈ Ë ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· Operation ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋
ÌÔÓ¿‰·.
◆ ∏¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜.
◆ ∏ Û˘Û΢‹ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ì ÙÔÓ ϤÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÙÚfiÔ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘.
√ ÙÚfiÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·fi „‡ÍË Û ı¤ÚÌ·ÓÛË,
·fi ı¤ÚÌ·ÓÛË Û „‡ÍË ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÙÚ¯ԇÌÂÓË
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ηٿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·:
∆ÚfiÔ˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
£¤ÚÌ·ÓÛË
æ‡ÍË
°È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹, ȤÛÙ ¿ÏÈ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË On/Off.
™ËÌ›ˆÛË
∞ÎfiÌ· ÎÈ Â¿Ó Ë Û˘Û΢‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË
On/Off, ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ›ӷÈ
ÂÊÈÎÙ¤˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘.
G-23
E›Ï˘ÛË ÎÔÈÓÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ
¶ÚÈÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ service, ÂÈÙÂϤÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˘˜ ·ÏÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜.
MÔÚÔ‡Ó Ó· Û·˜ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È Ù· ¤ÍÔ‰· ÌÈ·˜ ÂÚÈÙÙ‹˜ ÎÏ‹Û˘.
¶Úfi‚ÏËÌ·
G-24
EÍ‹ÁËÛË/§‡ÛË
H Û˘Û΢‹ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›
ηıfiÏÔ˘
◆ EϤÁÍÙ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÚÔ¯‹.
◆ EϤÁÍÙ ·Ó Ë ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜
ÌÔÓ¿‰·˜ Â›Ó·È ·Ó·Ì̤ÓË, ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
◆ EϤÁÍÙ ·Ó Ë ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· Timer Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜
Â›Ó·È ·Ó·Ì̤ÓË, ·Ó Ó·È:
- ÂÚÈ̤ÓÂÙ ̤¯ÚÈ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› Ô ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˘ Î·È Ë
Û˘Û΢‹ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù·
- ·Î˘ÚÒÛÙ ÙÔ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË (‚Ï. ÛÂÏ. 18 Î·È 19)
H Û˘Û΢‹ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›
Ì ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ
◆ EϤÁÍÙ ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÌfi‰È· ·Ó¿ÌÂÛ· Û ۷˜ Î·È ÙËÓ
ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·.
◆ EϤÁÍÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘.
◆ EϤÁÍÙ fiÙÈ Â›ÛÙ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÌÔÓ¿‰· (7m ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ).
¢ÂÓ Ë¯Â› Ô ‚ÔÌ‚ËÙ‹˜ fiÙ·Ó
Ȥ˙ÂÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
ÛÙÔ
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ
◆ EϤÁÍÙ ˆ˜ ÛÎÔ‡ÂÙ ÙÔÓ ·ÈÛıËÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘
ÛÙ· ‰ÂÍÈ¿ Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜.
◆ AÓÙÈηٷÛÙ›ÛÙÂ, ·Ó Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜.
H Û˘Û΢‹ ‰ÂÓ „‡¯ÂÈ Ô‡ÙÂ
ıÂÚÌ·›ÓÂÈ
◆ EϤÁÍÙ ·Ó ¤¯ÂÈ ÂÈÏÂÁ› Ô ÔÚıfi˜ ÙÚfiÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
(A˘ÙfiÌ·ÙË, æ‡ÍË, £¤ÚÌ·ÓÛË).
◆ H ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ôχ ¯·ÌËÏ‹ ‹ Ôχ ˘„ËÏ‹.
◆ ™ÎfiÓË ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ‚Ô˘ÏÒÛÂÈ Ù· Ê›ÏÙÚ· (‚Ï. ÛÂÏ. 25).
◆ EϤÁÍÙ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÌfi‰È· ÌÔÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ
Â͈ÙÂÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·.
K·Ù¿ ÙËÓ ı¤ÚÌ·ÓÛË ‰ÂÓ
ÂÈÙ˘¯¿ÓÂÙ·È Ë ÂÈı˘ÌËÙ‹
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Î·È Ë Û˘Û΢‹
ÛÙ·Ì·Ù¿ Û˘¯Ó¿
◆ EϤÁÍÙ ·Ó Ú˘ıÌ›ÛÙËΠۈÛÙ¿ Ë ÂÈı˘ÌËÙ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·.
◆ A˘Í‹ÛÙ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·.
◆ ∞Ó Ë ÚÔ‹ ÙÔ˘ ·¤Ú· ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ
ÙÔ ÙËϯÂÈÚËÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ÙËÓ Î·Ù¢ı‡ÓÂÙ ÚÔ˜ Ù· οو.
∏ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·
‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ fiÙ·Ó ȤÛÙ ÙÔ
Ï‹ÎÙÚÔ
◆ ∂ϤÁÍÙ fiÙÈ Ô ÙÚfiÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ∞˘ÙfiÌ·ÙÔ,
æ‡ÍË, £¤ÚÌ·ÓÛË ‹ ∞ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ; ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ∞ʇÁÚ·ÓÛ˘,
Ë Ù·¯‡Ù·Ù· ÙÔ˘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù·.
∏ ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ·¤Ú· ‰ÂÓ
·ÏÏ¿˙ÂÈ fiÙ·Ó ȤÛÙ ÙÔ
Ï‹ÎÙÚÔ
◆ EϤÁÍÙ ·Ó Ë Û˘Û΢‹ Â›Ó·È ·ÓÔȯً, ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ȤÛÙ ÙÔ
Ï‹ÎÙÚÔ
ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
O ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˘ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛˆÛÙ¿
◆ EϤÁÍÙ ·Ó Ô ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÙËΠۈÛÙ¿,
‚Ï. ÛÂÏ. 18 Î·È 19.
√ÛÌ‹ ‰È·¯‡ÂÙ·È ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ
ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
Ù˘ Û˘Û΢‹˜
◆ AÂÚ›ÛÙ ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ.
™˘ÓÙ‹ÚËÛË Û˘Û΢‹˜
°È· Ó· ÂÙ‡¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ¯Ú‹ÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Û·˜,
Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ Î·ı·Ú›˙ÂÙ ηÓÔÓÈο Î·È Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ÙË ÛÎfiÓË Ô˘
Û˘ÛÛˆÚ‡ÂÙ·È ÛÙ· Ê›ÏÙÚ· ·¤Ú·.
¶PO™OXH
¶ÚÈÓ Î·ı·Ú›ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ Û·˜ ‚‚·Èˆı›Ù ˆ˜ ¤¯ÂÙÂ
‰È·Îfi„ÂÈ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÚÔ¯‹.
1
∞ÓÔ›ÍÙ ÙÔ ÂÌÚfiÛıÈÔ Î¿Ï˘ÌÌ· Û‡ÚÔÓÙ·˜ ÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ ‰ÂÍÈ¿ ηÈ
·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÂÛÔ¯¤˜ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ.
2
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ٷ Ê›ÏÙÚ· ·¤Ú· ·fi οı ÂÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ηχÌÌ·ÙÔ˜.
3
AÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ fiÏË ÙË ÛÎfiÓË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ·¤Ú· Ì ̛·
ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡· ‹ Ì ̛· ‚Ô‡ÚÙÛ·.
4
∂·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ٷ Ê›ÏÙÚ· ·¤Ú· ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÛÙ·ıÂÚ¿ οıÂ
ÂÛÔ¯‹ ÙÔ˘ Î·Ï˘ÌÌ¿ÙÔ˜.
5
°È· Ó· ÎÏ›ÛÙ ÙÔ ÂÌÚfiÛıÈÔ Î¿Ï˘ÌÌ·, ÙÔÔı¤ÙÂÙ ÛÙ· ¿ÁÁÈÛÙÚ· ηÈ
ȤÛÙ ÚÔ˜ Ù· οو ‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÂÛÔ¯¤˜.
6
∂ÌÚfiıÈÓÔ Î¿Ï˘ÌÌ·
º›ÏÙÚÔ
·¤Ú·
ÂÛÔ¯‹
ÛÒÌ·ÙÔ˜
™¯ÈÛÌ‹ ÛÒÌ·ÙÔ˜
∂ÌÚfiıÈÓÔ
Î¿Ï˘ÌÌ·
ÂÁÎÔ‹
∫·ı·Ú›ÛÙ ÙÔ ÂÌÚfiÛıÈÔ Î¿Ï˘ÌÌ· Ì ¤Ó· ‡Ê·ÛÌ· ÔÙÈṲ̂ÓÔ ÛÂ
¯ÏÈ·Ú‹ Û·Ô˘Ó¿‰·(ÌËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‚ÂÓ˙›ÓË, ÛÎfiÓ˜ ηı·ÚÈÛÌÔ‡
‹ ¿ÏÏ· ¯ËÌÈο).
™ËÌ›ˆÛË
™¯ÈÛÌ‹
ÛÒÌ·ÙÔ˜
AÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË Û˘Û΢‹ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏË ¯ÚÔÓ.
ÂÚ›Ô‰Ô, ı¤ÛÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔÓ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ÁÈ· ÙÚ›˜ ‹
Ù¤ÛÛÂÚ˜ ÒÚ˜ ÁÈ· Ó· ·ÂÚÈÛÙ› Ï‹Úˆ˜.
º›ÏÙÚ· ηı·ÚÈÛÌÔ‡, ∞ÔÛÌËÙÈο Î·È µÈÔÏÔÁÈο (¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈο)
1
∞ÓÔ›ÍÙ ÙÔ ÂÌÚfiÛıÈÔ Î¿Ï˘ÌÌ· Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ Û‡ÚÔÓÙ·˜
ÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ.
2
∆Ú·‚‹ÍÙ ¤Íˆ Ù· ·ÔÛÌËÙÈο Ê›ÏÙÚ· Î·È Ù· ‚ÈÔÊ›ÏÙÚ·.
3
∫·ı·Ú›ÛÙ ٷ Ê›ÏÙÚ· Ì ηı·Úfi ÓÂÚfi, ¤ÂÈÙ· ·Ê‹ÛÙ ٷ ÛÙËÓ ÛÎÈ¿
ÁÈ· Ó· ÛÙÂÁÓÒÛÔ˘Ó.
4
∂·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ٷ Ê›ÏÙÚ· ÛÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘˜.
™ËÌ›ˆÛË
5
E§§HNIKA
∆· ·ÔÛÌËÙÈο Ê›ÏÙÚ· Î·È Ù· ‚ÈÔÊ›ÏÙÚ· ÂÁηı›ÛÙ·ÓÙ·È ÛÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi
Ì˯¿ÓËÌ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ Ôχ ÌÈÎÚÒÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ÛÎfiÓ˘
Î·È ÙˆÓ ÔÛÌÒÓ. ∏ ˙ˆ‹ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ê›ÏÙÚˆÓ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 3 Ì‹Ó˜.
º›ÏÙÚÔ ÂÓÂÚÁÔ‡ ¿Óıڷη
µÈÔÏÔÁÈο Ê›ÏÙÚÔ
ªÔÚ›Ù ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ Ê›ÏÙÚˆÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.
∫Ï›ÛÙ ÙËÓ ÁÚ›ÏÈ· ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ·¤Ú·.
G-25
Memo
G-26
E§§HNIKA
Memo
G-27
THIS AIR CONDITIONER IS MANUFACTURED BY:
ESTE AIRE ACONDICIONADO HA SIDO FABRICADO POR:
CE CLIMATISEUR EST FABRIQUE PAR:
QUESTO CONDIZIONATORE D’ARIA È PRODOTTO DA:
ESTE APARELHO DE AR CONDICIONADO É FABRICADO POR:
DIESE KLIMAANLAGE IST FABRIZIERT VON:
AYTH H ™Y™KEYH KATA™KEYA™THKE A¶O:
ELECTRONICS
Printed in Korea
Download PDF

advertising