Samsung | DVD-HR773 | Samsung DVD-HR773 Εγχειρίδιο χρήσης

DVD-HR773
DVD-HR775
DVD-HR777
DVD
Εγχειρίδιο χρήσης
φανταστείτε τις δυνατότητες
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν Samsung.
Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις, δηλώστε το
προϊόν σας στη διαδικτυακή διεύθυνση
www.samsung.com/global/register
Έναρξη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΗΣ).
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
Αυτό το σύμβολο σημαίνει “επικίνδυνη
τάση” εντός του προϊόντος και
προειδοποιεί για πιθανότητα
ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ
ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ). ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει
σημαντικές οδηγίες που
συνοδεύουν το προϊόν.
Μην εγκαθιστάτε αυτήν τη συσκευή σε μικρό χώρο όπως Βιβλιοθήκη ή παρόμοιο έπιπλο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Για την αποφυγή βλάβης η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,
μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Ο ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ DVD ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΙΑ ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΑ ΛΕΪΖΕΡ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΑΠΟΒΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΚΤΕΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΗΣ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
ΣΥΜΦΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΛΕΪΖΕΡ.
Η ΧΡΗΣΗ ΤΝ ΣΤΟΙΧΕΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΝ ΡΥΘΜΙΣΕΝ Ή Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΝ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ
ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΛΥΣΗ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ. ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΝ
ΚΑΝΕΤΕ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ. ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΠΙΚΟ.
Αυτό το προϊόν πληρεί τους κανονισμούς της Ε.Ε. όταν χρησιμοποιούνται θωρακισμένα καλώδια και βύσματα για τη σύνδεσή του με
άλλον εξοπλισμό. Για να αποφύγετε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές με ηλεκτρικές συσκευές, όπως ραδιόφωνα και τηλεοράσεις,
χρησιμοποιείτε θωρακισμένα καλώδια και βύσματα για τις συνδέσεις.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το καλώδιο ρεύματος της συσκευής παρέχεται με ένα χυτό φις στο οποίο υπάρχει μια ασφάλεια. Η τιμή της ασφάλειας αναγράφεται στην
όψη του φις. Αν απατείται αντικατάσταση, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ασφάλεια εγκεκριμένη κατά BS1362 με την ίδια ονομαστική τιμή.
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε φις χωρίς το κάλυμμα της ασφάλειας, εάν αυτό είναι αποσπώμενο. Αν πρέπει να αντικατασταθεί το κάλυμμα της
ασφάλειας, πρέπει να έχει το ίδιο χρώμα όπως η πλευρά των ακροδεκτών του φις. Ανταλλακτικά καλύμματα διατίθενται από την αντιπροσωπία.
Εάν το προσαρτημένο φις δεν είναι κατάλληλο για τις πρίζες στο σπίτι σας ή το καλώδιο δεν είναι αρκετά μακρύ ώστε να φθάσει σε
κάποια πρίζα, θα πρέπει να αγοράσετε ένα κατάλληλο καλώδιο προέκτασης εγκεκριμένο ως προς την ασφάλεια ή να συμβουλευτείτε την
αντιπροσωπεία για βοήθεια.
στόσο, εάν δεν υπάρχει εναλλακτική λύση παρά να κόψετε το φις, αφαιρέστε την ασφάλεια και μετά πετάξτε το φις προσεκτικά. Μην
συνδέετε το κομμένο φις σε πρίζα ρεύματος, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από το γυμνό εύκαμπτο καλώδιο. Για να αποσυνδέσετε
τη συσκευή από το ρεύμα θα πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα, γι’ αυτό η πρίζα θα πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμη.
Το προϊόν που συνοδεύεται από αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών υπάγεται σε προκαθορισμένα πνευματικά δικαιώματα συγκεκριμένων
φορέων. Αυτή η άδεια περιορίζεται σε ιδιωτική, μη επαγγελματική χρήση από τους τελικούς καταναλωτές, για περιεχόμενο που παρέχεται
μετά από ειδική άδεια.
Δεν παρέχονται δικαιώματα επαγγελματικής χρήσης.
Η άδεια δεν καλύπτει κανένα άλλο προϊόν εκτός από το συγκεκριμένο και δεν αφορά κανένα μη εξουσιοδοτημένο προϊόν ή διαδικασία
που συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISO/IEC 11172-3 ή ISO/IEC 13818-3 που χρησιμοποιούνται ή πωλούνται μαζί με αυτό το προϊόν. Η
άδεια καλύπτει μόνο τη χρήση αυτού του προϊόντος για την κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση αρχείων ήχουπου συμμορφώνονται με
τα πρότυπα ISO/IEC 11172-3 ή ISO/IEC 13818-3. Δεν παραχωρούνται δικαιώματα για χαρακτηριστικά ή λειτουργίες που δεν
συμμορφώνονται με τα πρότυπα ISO/IEC 11172-3 ή ISO/IEC 13818-3.
2_ Έναρξη
ΠΡΟΦΥΛΆΞΕΙΣ
Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χειρισμού πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας
που αναφέρονται παρακάτω. Κρατήστε αυτές τις οδηγίες χειρισμού για μελλοντική χρήση.
Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
2)
Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
3)
Λάβετε υπόψη σας όλες τις προειδοποιήσεις.
4)
Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
5)
Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε νερό.
6)
Να καθαρίζετε τη συσκευή μόνο με στεγνό πανί.
7)
Μην φράσετε τα ανοίγματα εξαερισμού, Κάνετε την τοποθέτηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
8)
Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμαντικά σώματα, εστίες ή άλλες
συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που εκπέμπουν θερμότητα.
9)
Μην ματαιώνετε τον σκοπό ασφάλειας του φις με συγκεκριμένο προσανατολισμό ή του φις με ακροδέκτη γείωσης. Τα
φις με συγκεκριμένο προσανατολισμό διαθέτουν δύο πλακέ ακροδέκτες, όπου ο ένας είναι πιο πλατύς από τον άλλο.
Τα φις με ακροδέκτη γείωσης διαθέτουν δύο πλακέ ακροδέκτες και έναν τρίτο κυλινδρικό ακροδέκτη γείωσης. Ο
πλατύς πλακέ ακροδέκτης ή ο τρίτος κυλινδρικός ακροδέκτης γείωσης παρέχεται για την ασφάλεια σας. Αν το φις δεν
ταιριάζει στην πρίζα σας, συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της πεπαλαιωμένης πρίζας.
ΈΝΑΡΞΗ
1)
10) Μην πατάτε πάνω στο καλώδιο ρεύματος και προστατεύστε το από τυχόν φθορές ειδικά στα φις, τις υποδοχές και τα
σημεία σύνδεσης με τη συσκευή.
11) Να χρησιμοποιείτε μόνον εξαρτήματα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
12) Χρησιμοποιείτε μόνο το καρότσι, τη βάση, το τρίποδο, το στήριγμα ή το τραπέζι που καθορίζονται από τον
κατασκευαστή ή που πωλούνται μαζί με τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε καροτσάκι, θα πρέπει να το μετακινείτε
μαζί με τη συσκευή με προσοχή για να αποφύγετε τραυματισμό από ενδεχόμενη ανατροπή.
13) Να αποσυνδέετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς ή εάν δεν την χρησιμοποιείτε για μεγάλες
χρονικές περιόδους.
14) Αναθέστε όλες τις εργασίες επισκευής σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις. Απαιτείται σέρβις όταν η συσκευή έχει
υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, όπως ζημιά στο καλώδιο ρεύματος ή στο φις, πτώση υγρού ή αντικειμένων μέσα στη
συσκευή, έκθεση της συσκευής σε βροχή ή υγρασία, μη φυσιολογική λειτουργία ή πτώση της συσκευής.
Προφυλάξεις κατά το χειρισμό
• Πριν συνδέσετε άλλες εξωτερικές συσκευές με τη συσκευή, βεβαιωθείτε πως είναι απενεργοποιημένα.
• Μη μετακινείτε τη συσκευή όταν αναπαράγεται ένας δίσκος, καθότι ο δίσκος μπορεί να γρατσουνιστεί ή να σπάσει και να
προκληθούν ζημιές στα εσωτερικά εξαρτήματα της συσκευής εγγραφής.
• Μην τοποθετείτε βάζα γεμάτα με νερό ή μικρά μεταλλικά αντικείμενα επάνω στη συσκευή.
• Μην τοποθετείτε το χέρι σας μέσα στη θήκη του δίσκου.
• Μην τοποθετείτε οτιδήποτε άλλο εκτός από δίσκο μέσα στη θήκη του δίσκου.
• Εξωτερικοί παράγοντες όπως ο φωτισμός ή ο στατικός ηλεκτρισμός μπορεί να επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία της
συσκευής. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την ξανά χρησιμοποιώντας το
κουμπί STANDBY/ON ή αποσυνδέστε και κατόπιν επανασυνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα. Η συσκευή θα
λειτουργήσει κανονικά.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το δίσκο και έχετε απενεργοποιήσει τη συσκευή μετά τη χρήση.
• Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα όταν δε σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο
χρονικό διάστημα.
• Καθαρίστε το δίσκο σκουπίζοντας ακτινικά από το κέντρο προς την περιφέρεια του δίσκου.
• Μη βρέχετε και μην πιτσιλάτε τη συσκευή με υγρά! Επίσης, μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά, όπως π.χ. βάζα, επάνω στη
συσκευή.
• Το φις ρεύματος χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης και θα πρέπει να είναι έτοιμο για χρήση, ανά πάσα στιγμή.
Ελληνικά _3
Έναρξη
Συντήρηση του περιβλήματος
Για λόγους ασφαλείας, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
• Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό ή άλλα διαλυτικά καθαριστικά για το καθάρισμα.
• Σκουπίστε το περίβλημα με ένα καθαρό πανί.
HDD (Σκληρός δίσκος)
Ο σκληρός δίσκος έχει μεγάλη πυκνότητα αποθήκευσης, με την οποία καθίσταται δυνατή η εγγραφή προγραμμάτων
μεγάλης διάρκειας και η γρήγορη πρόσβαση σε εγγεγραμμένα δεδομένα. Μπορεί ωστόσο εύκολα να καταστραφεί από
τραντάγματα, κραδασμούς ή σκόνη και θα πρέπει να τοποθετείται μακριά από μαγνήτες. Για να αποφευχθεί η απώλεια
σημαντικών δεδομένων, ακολουθήστε τα παρακάτω μέτρα.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε σημεία όπου αναμένονται ακραίες μεταβολές της θερμοκρασίας.
• Μην υποβάλλετε τη συσκευή σε δυνατά τραντάγματα.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε σημείο που μπορεί να υποστεί μηχανικές δονήσεις ή σε ασταθή επιφάνεια.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε ένα θερμαντικό σώμα.
• Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος ενώ η συσκευή είναι σε λειτουργία.
• Μην επιχειρήσετε να αλλάξετε το σκληρό δίσκο. Αυτή η ενέργεια μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία.
Αν ο σκληρός δίσκος καταστραφεί, δεν μπορείτε να αποκαταστήσετε τα δεδομένα που χάθηκαν. Ο σκληρός δίσκος
αποτελεί προσωρινό χώρο αποθήκευσης.
Χειρισμός των δίσκων
• Χρησιμοποιείτε δίσκους με κανονικό (στρογγυλό) σχήμα. Αν χρησιμοποιήσετε δίσκο με
περίεργο (μη στρογγυλό) σχήμα, αυτή η συσκευή μπορεί να υποστεί ζημιά.
Κράτημα των δίσκων
• Αποφεύγετε να αγγίζετε την εγγράψιμη επιφάνεια του δίσκου.
DVD-RAM, DVD±RW και DVD±R
• Καθαρίζετε με ένα καθαριστικό δίσκων DVD-RAM/PD (το LF-K200DCA1 κατά προτίμηση). Μην
χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή πανιά για CD για να καθαρίσετε τους δίσκους DVD-RAM/±RW/±R.
DVD βίντεο, CD ήχου
• Σκουπίστε με ένα μαλακό πανί τις βρωμιές ή άλλα ξένα υλικά από το δίσκο.
Προφυλάξεις κατά το χειρισμό των δίσκων
• Μην γράφετε στην τυπωμένη πλευρά με στυλό διαρκείας ή μολύβι.
• Μην χρησιμοποιείτε σπρέυ καθαρισμού ή αντιστατικά. Μην χρησιμοποιείτε πτητικά χημικά, όπως βενζίνη ή διαλυτικό.
• Μην κολλάτε ετικέτες ή αυτοκόλλητα στους δίσκους. (Μη χρησιμοποιείτε δίσκους με αυτοκόλλητη ταινία ή υπολείμματα
αυτοκόλλητων που προεξέχουν).
• Μη χρησιμοποιείτε προστατευτικά ή καλύμματα προστασίας από γρατσουνιές.
• Μη χρησιμοποιείτε δίσκους εκτυπωμένους με εκτυπωτές ετικετών που κυκλοφορούν στην αγορά.
• Μη χρησιμοποιείτε παραμορφωμένους ή ραγισμένους δίσκους.
Αποθήκευση δίσκων
Μην προκαλείτε ζημιά στο δίσκο διότι τα δεδομένα σε αυτούς τους δίσκους είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στις συνθήκες
περιβάλλοντος.
• Μην τους αφήνετε κάτω από άμεσο ηλιακό φως.
• Φυλάσσετέ τους σε δροσερό και καλά εξαεριζόμενο χώρο.
• Αποθηκεύετέ τους σε κατακόρυφη θέση.
4_ Έναρξη
• Διατηρείτε τους δίσκους σε ένα καθαρό προστατευτικό περίβλημα.
• Αν μετακινήσετε γρήγορα τη συσκευή από ένα ψυχρό σε ένα θερμό χώρο, μπορεί να σχηματιστεί συμπύκνωση
υγρασίας στα λειτουργικά μέρη του και στο φακό και να προκληθούν προβλήματα κατά την αναπαραγωγή του δίσκου.
Αν συμβεί αυτό, μη συνδέετε το φις στην πρίζα και περιμένετε για δύο ώρες. Στη συνέχεια, εισαγάγετε το δίσκο και
δοκιμάστε και πάλι να τον αναπαραγάγετε.
Προδιαγραφές δίσκων
Αυτή η μονάδα εγγράφει και αναπαράγει ψηφιακές εικόνες υψηλής ποιότητας, σε δίσκους DVD-RAM/±RW/±R ή στο
σκληρό δίσκο.
Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε ψηφιακές εικόνες σε δίσκους DVD-RAM/±RW ή στο σκληρό δίσκο.
ΈΝΑΡΞΗ
Τύποι δίσκων
❖ DVD-Video
• Ένας δίσκος DVD μπορεί να περιέχει μέχρι 135 λεπτά εικόνας, 8 γλώσσες διαλόγων και 32 γλώσσες υποτίτλων.
Διαθέτει συμπίεση εικόνας MPEG-2 και ήχο Dolby Digital Surround, επιτρέποντάς σας να απολαύσετε ζωντανή και
καθαρή εικόνα ποιότητας κινηματογράφου στην άνεση του σπιτιού σας.
• Κατά το πέρασμα από το πρώτο στρώμα ενός δίσκου DVD Video δύο στρώσεων (Διπλής όψης ) στο δεύτερο,
μπορεί να εμφανιστεί μια στιγμιαία παραμόρφωση στην εικόνα και τον ήχο. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία της
συσκευής.
• Όταν ένας δίσκος DVD-RW/±R που έχει εγγραφεί σε τρόπο λειτουργίας Video “ολοκληρωθεί” (Finalise), γίνεται
δίσκος DVD-Video.
❖ CD ήχου
• Η συσκευή αναπαράγει δίσκους στους οποίους έχει εγγραφεί ήχος 44,1 kHz με παλμοκωδική διαμόρφωση (PCΜ).
• Η συσκευή αναπαράγει δίσκους CD-R και CD-RW μορφής CD-DA.
• Η συσκευή μπορεί να μην αναπαράγει μερικούς δίσκους CD-R ή CD-RW ανάλογα με την ποιότητα της εγγραφής.
❖ CD-R/-RW
• Χρησιμοποιήστε ένα δίσκο CD-R/-RW των 700 MB (80 λεπτών). Αν είναι δυνατόν, μη χρησιμοποιείτε δίσκο 800 MB
(90 λεπτών) ή μεγαλύτερο, καθώς μπορεί να μην αναπαραχθεί.
• Αν ο δίσκος CD-R/-RW δεν εγγράφηκε σε κλειστή περίοδο λειτουργίας (“session”), μπορεί να έχετε καθυστέρηση
κατά την αναπαραγωγή και μπορεί να μην αναπαράγονται όλα τα αρχεία.
• Μερικοί δίσκοι CD-R/-RW μπορεί να μην αναπαράγονται με αυτήν τη συσκευή, ανάλογα με τη συσκευή που
χρησιμοποιήθηκε κατά την εγγραφή τους. Για περιεχόμενο που έχει εγγραφεί σε δίσκους CD-R/-RW από CD για
δική σας χρήση, η δυνατότητα αναπαραγωγής εξαρτάται από το περιεχόμενο και τους δίσκους.
❖ Αναπαραγωγή και εγγραφή δίσκου DVD±R
• Όταν ένας δίσκος DVD±R έχει εγγραφεί σε τρόπο λειτουργίας Video “ολοκληρωθεί” (Finalise), γίνεται δίσκος DVDVideo.
• Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο διαθέσιμο χώρο του δίσκου και να εκτελέσετε διάφορες λειτουργίες επεξεργασίας,
όπως π.χ. να δώσετε τίτλους στους δίσκους και στα προγράμματα καθώς και να διαγράψετε προγράμματα, πριν την
ολοκλήρωση.
• Όταν διαγράφετε ένα πρόγραμμα από το DVD±R, αυτός ο χώρος δεν καθίσταται διαθέσιμος. Από τη στιγμή που θα
γίνει εγγραφή σε μια περιοχή του DVD±R, αυτή η περιοχή παύει να είναι πλέον διαθέσιμη για εγγραφή, είτε
διαγραφεί η εγγραφή είτε όχι.
• Χρειάζονται περίπου 30 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της εγγραφής πληροφοριών διαχείρισης μετά την
ολοκλήρωση της εγγραφής.
• Αυτό το προϊόν βελτιστοποιεί το DVD±R για κάθε εγγραφή. Η βελτιστοποίηση γίνεται όταν ξεκινάτε την εγγραφή,
μετά την εισαγωγή του δίσκου ή κατά την ενεργοποίηση της συσκευής. Η εγγραφή μπορεί να καταστεί αδύνατη αν
η βελτιστοποίηση γίνει πάρα πολλές φορές.
• Η αναπαραγωγή μπορεί να είναι αδύνατη σε μερικές περιπτώσεις λόγω των συνθηκών εγγραφής.
• Αυτή η μονάδα μπορεί να αναπαράγει δίσκους DVD±R που έχουν εγγραφεί και “ολοκληρωθεί” (Finalise) με μια
συσκευή εγγραφής DVD της Samsung. Μερικοί δίσκοι DVD±R μπορεί να μην αναπαράγονται ανάλογα με το δίσκο
και τις συνθήκες εγγραφής.
Ελληνικά _5
Έναρξη
❖ Αναπαραγωγή και εγγραφή δίσκου DVD-RW
• H εγγραφή και η αναπαραγωγή δίσκων DVD-RW μπορεί να γίνει τόσο σε τρόπο λειτουργίας Video όσο και σε τρόπο
λειτουργίας VR.
• Όταν ένα DVD-RW που έχει εγγραφεί σε τρόπο λειτουργίας Video και VR ολοκληρωθεί, δεν μπορείτε να κάνετε
επιπρόσθετες εγγραφές σε αυτό.
• Όταν ένας δίσκος DVD-RW που έχει εγγραφεί σε τρόπο λειτουργίας Video “ολοκληρωθεί” (Finalise), γίνεται δίσκος
DVD-Video.
• Και στους δύο τρόπους λειτουργίας, η αναπαραγωγή μπορεί να γίνει πριν και μετά την ολοκλήρωση, αλλά τυχόν
πρόσθετη εγγραφή, διαγραφή και επεξεργασία δεν μπορούν να γίνουν μετά την ολοκλήρωση.
• Αν θέλετε να εγγράψετε το δίσκο σε τρόπο λειτουργίας VR και μετά να εγγράψετε σε τρόπο λειτουργίας V, θα
πρέπει να εκτελέσετε διαμόρφωση. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν εκτελείτε διαμόρφωση, επειδή όλα τα
δεδομένα που έχουν εγγραφεί θα χαθούν.
• Ένας κενός δίσκος DVD-RW αρχικά διαμορφώνεται σε τρόπο λειτουργίας VR κατά την πρώτη του αρχικοποίηση.
❖ Αναπαραγωγή και εγγραφή δίσκου DVD+RW
• Στους δίσκους DVD+RW, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ της μορφής DVD-Video (τρόπος λειτουργίας βίντεο) και της
μορφής εγγραφής DVD-Video (τρόπος λειτουργίας VR).
• Η ολοκλήρωση δεν είναι απαραίτητη όταν χρησιμοποιείτε δίσκο DVD+RW.
❖ Αναπαραγωγή και εγγραφή δίσκου DVD-RAM
• Βεβαιωθείτε ότι ο τρόπος λειτουργίας εγγραφής είναι σε τρόπο λειτουργίας VR. Διαφορετικά, αυτό το προϊόν δεν θα
μπορεί να αναπαράγει την εγγραφή.
• Δεν μπορείτε να αναπαραγάγετε ένα DVD-RAM στις περισσότερες συσκευές DVD λόγω ασυμβατότητας.
• Σε αυτήν τη συσκευή μπορούν να αναπαραχθούν μόνο δίσκοι DVD-RAM βασικής έκδοσης 2.0.
• Τα DVD-RAM που εγγράφονται σε αυτήν τη συσκευή μπορεί να μην λειτουργούν σε άλλες συσκευές αναπαραγωγής
DVD. Για να εξακριβώσετε τη συμβατότητα με αυτούς τους δίσκους DVD-RAM, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης για
τη συσκευή.
• Στους δίσκους DVD-RAM με κασέτα, αφαιρέστε την κασέτα και χρησιμοποιήστε μόνο το δίσκο.
Αντιγραφή δίσκου
Προδιαγραφές αντιγραφής περιεχομένου
Περιεχόμενα
HDD € DVD
DVD € HDD
Τίτλος εγγεγραμένου βίντεο
Υποστηρίζεται
Υποστηρίζεται
Τίτλος με προστασία αντιγραφής
Δεν υποστηρίζεται
Δεν υποστηρίζεται
Τίτλος μίας αντιγραφής
Μεταφορά (Διαγράφει τον τίτλο από το σκληρό
δίσκο μετά την αντιγραφή)
Δεν υποστηρίζεται
Σε περίπτωση που έχει εγγραφεί πρόγραμμα με προστασία “αντιγραφή μία φορά” στο δίσκο DVD, αυτός ο τίτλος δεν
μπορεί να αντιγραφεί ξανά στο σκληρό δίσκο.
Αν όμως έχει εγγραφεί πρόγρ αμμα με προστασία “αντιγραφή μία φορά” στο σκληρό δίσκο, αυτός ο τίτλος δεν μπορεί να
αντιγραφεί σε DVD-RW (τρόπος λειτουργίας VR) ή DVD-RAM.
Προδιαγραφές αντιγραφής περιεχομένου
Περιεχόμενα
HDD ➔ DVD ή USB
DVD ➔ HDD ή USB
USB ➔ HDD ή DVD
MP3
Υποστηρίζεται
Υποστηρίζεται
Υποστηρίζεται
JPEG (φωτογραφίες)
Υποστηρίζεται
Υποστηρίζεται
Υποστηρίζεται
DivX
Υποστηρίζεται
Υποστηρίζεται
Υποστηρίζεται
CD-DA
Δεν υποστηρίζεται
Υποστηρίζεται
Δεν υποστηρίζεται
6_ Έναρξη
•
•
•
•
•
Disc(CD-R/CD-DA/CD-RW/DVD-RAM, DVD±R(Οριστικ.)/DVD+RW/DVD-RW(Οριστικ.)) ➔ HDD ή USB
HDD ➔ DVD-R, DVD-RW(V) ή USB
USB ➔ HDD ή DVD-R, DVD-RW(V)
Το PTP USB δεν είναι διαθέσιμο όταν αντιγράφετε σε USB
Εάν ο δίσκος ολοκληρωθεί με τον Διαχειριστής Δίσκων, θα είναι συμβατός με τον υπολογιστή ως δίσκος συστήματος
αρχείων UDF.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
Προστασία
Αυτή η συσκευή σάς επιτρέπει να προστατεύετε το περιεχόμενο των δίσκων σας, όπως περιγράφεται παρακάτω.
• Προστασία προγράμματος: Διαβάστε τη σελίδα 82 “Κλείδωμα (προστασία) τίτλου”
• Προστασία δίσκου: Διαβάστε τη σελίδα 96 “Προστασία δίσκου”
❋ Οι δίσκοι DVD-RAM/±RW/±R που δεν είναι συμβατοί με αυτήν τη μορφή DVD-Video δεν μπορούν να αναπαραχθούν
σε αυτό το προϊόν.
❋ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα εγγραφής DVD, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή των
DVD-RAM/±RW/±R.
❋ Η χρήση δίσκων DVD-RAM/±RW/±R κακής ποιότητας μπορεί να προκαλέσει απροσδόκητα προβλήματα
συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του σφάλματος κατά την εγγραφή, της απώλειας εγγεγραμμένου ή
επεξεργασμένου υλικού ή της πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή εγγραφής.
Διαμόρφωση δίσκου
❖ Χρήση δίσκων MP3
• Δίσκοι CD-R/-RW, DVD-RAM/±RW/±R και σκληρός δίσκος, USB με αρχεία MP3 που εγγράφηκαν με μορφή UDF,
ISO9660 ή JOLIET μπορούν να αναπαραχθούν στη συσκευή αυτή.
• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αρχεία MP3 μόνο με επέκταση ονόματος αρχείου “.mp3” ή “.MP3”.
• Σε αρχεία MP3 που έχουν εγγραφεί με μεταβαλλόμενο ρυθμό bit (Variable Bit Rate, VBR), από 32 Kbps έως 320
Kbps, ο ήχος μπορεί να αυξομειώνεται.
• Το δυνατό αναπαραγώμενο εύρος ρυθμού μετάδοσης bit είναι από 56 Kbps ως 320 Kbps.
• Κάθε φάκελος μπορεί να περιέχει έως 500 στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων αρχείων και υποφακέλων.
❖ Χρήση δίσκων JPEG
• Δίσκοι CD-R/-RW, DVD-RAM/±RW/±R, HDD, USB που εγγράφηκαν με μορφή UDF, ISO9660 ή JOLIET μπορούν
να αναπαραχθούν.
• Μπορούν να αναπαραχθούν αρχεία JPEG μόνο με επέκταση ονόματος αρχείου “.jpg” και “.JPG”.
• Κάθε φάκελος μπορεί να περιέχει έως 500 στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων αρχείων και υποφακέλων.
• Δεν υποστηρίζονται οι μορφές MOTION JPEG και Progressive JPEG.
❖ Χρήση δίσκων DivX
•
•
•
•
•
•
•
Δίσκοι : CD-R/-RW, DVD-RAM/±RW/±R, HDD, USB
Μπορούν να αναπαραχθούν αρχεία Βίντεο με τις ακόλουθες επεκτάσεις. : .avi, .divx, .AVI, .DIVX
Μορφή (Codec) βίντεο DivX : DivX 3.11 DivX 4.x DivX 5.x (χωρίς QPEL και GMC)
Μορφή (Codec) ήχου DivX : MP3, MPEG1 Audio Layer 2, LPCM, AC3, DTS
Μορφές αρχείων υπότιτλων που υποστηρίζονται: .smi, .srt, .sub, .psb, .txt, .ass
Κάθε φάκελος μπορεί να περιέχει έως 500 στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων αρχείων και υποφακέλων.
Είναι αδύνατη η αναπαραγωγή δίσκων με ανάλυση υψηλότερη από 720 x 576 pixel.
Ελληνικά _7
ΈΝΑΡΞΗ
• Πολλοί δίσκοι DVD είναι κωδικοποιημένοι με προστασία από αντιγραφή. Για αυτό το λόγο, θα πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή κατευθείαν στην τηλεόραση
σας και όχι στο βίντεο. Η σύνδεση στο βίντεο έχει ως αποτέλεσμα την αλλοιωμένη αναπαραγωγή της εικόνας όταν οι δίσκοι είναι προστατευμένοι.
• Το προϊόν αυτό ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, η οποία προστατεύεται από αξιώσεις μεθόδων ορισμένων διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας στις Η.Π.Α., καθώς και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία κατέχει η εταιρεία Macrovision Corporation και άλλοι κάτοχοι. Η
χρήση αυτής της τεχνολογίας προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων επιτρέπεται μόνον κατόπιν παραχώρησης άδειας χρήσης από την εταιρεία Macrovision
Corporation και προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και άλλες περιορισμένες χρήσεις προβολής, εκτός εάν η Macrovision Corporation έχει
παραχωρήσει άλλου είδους άδεια. Απαγορεύεται η αντίστροφη ανάλυση και η αποσυμβολομετάφραση του κώδικα.
Έναρξη
Μη χρησιμοποιείτε τους παρακάτω δίσκους!
• Οι δίσκοι LD, CD-G, CD-I, CD-ROM και DVD-ROM δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν.
[Σημείωση]
Τύποι δίσκων που μπορούν να αναπαραχθούν: CD/CD-R/-RW/MP3/JPEG/DVD-Video/DVD-RAM/±RW/±R.
Ένας δίσκος DVD-RW/-R που έχει εγγραφεί σε τρόπο λειτουργίας Video ή άλλον μπορεί να αναπαραχθεί μόνον όταν
ολοκληρωθεί.
• Μερικοί δίσκοι που διατίθενται στο εμπόριο και δίσκοι DVD που έχουν αγορασθεί εκτός της περιοχής σας ενδέχεται να
μην αναπαράγονται από αυτό το προϊόν. Όταν αναπαράγονται αυτοί οι δίσκοι, εμφανίζεται η ένδειξη “ΌχιΔίσκος.” ή
“Παρακαλώ ελέγξτε τον κωδικό περιοχής του δίσκου.”.
• Αν ο δίσκος DVD-RAM/±RW/±R είναι παράνομο αντίγραφο ή δεν είναι σε μορφή DVD Video, μπορεί επίσης να μην
αναπαράγεται.
❖ Συμβατότητα δίσκων
• Δεν είναι όλοι οι τύποι δίσκων συμβατοί με αυτή τη συσκευή.
❖ Συμβατές συσκευές USB στην κύρια θύρα
• Η κύρια θύρα USB είναι η θύρα ενός επιτραπέζιου ή φορητού υπολογιστή.
❋ Το προϊόν αυτό είναι συμβατό με συσκευές αποθήκευσης μεγάλου όγκου δεδομένων (αφαιρούμενες συσκευές
αποθήκευσης), καθώς και με συσκευές ΡΤΡ (όπως ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές)
• Η κύρια θύρα USB παρέχει συνδεσιμότητα USB 2.0, καθώς επίσης και συμβατότητα με συσκευές USB 1.1
(USB 1.0).
• Υποστηριζόμενες συσκευές στην κύρια θύρα
❋ Συσκευές αποθήκευσης μεγάλου όγκου δεδομένων
- Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή
- Συσκευή αναπαραγωγής ΜΡ3
- Memory stick
- Συσκευή ανάγνωσης καρτών (με μία ή πολλαπλές υποδοχές)
- Εξωτερική μονάδα σκληρού δίσκου
- Άλλες αφαιρούμενες συσκευές αποθήκευσης.
❋ Συσκευές PTP (Picture Transfer Protocol-Πρωτόκολλο Μεταφοράς Εικόνων)
- Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή (σε τρόπο λειτουργίας PTP ανάμεσα στους τρόπους λειτουργίας σύνδεσης USB)
• Το προϊόν αυτό υποστηρίζει τα συστήματα αρχείων FAT16/32
• Το προϊόν αυτό υποστηρίζει έως και 4 διαμερίσματα δίσκου
• Ειδοποίηση (Προσοχή)
❋ Εάν τυγχάνει να χρησιμοποιείτε ένα καλώδιο USB κακής ποιότητας, η συσκευή USB ενδέχεται να μην μπορεί να
αναγνωριστεί.
❋ Η συμβατότητα με συσκευές αναπαραγωγής MP3 είναι κάπως περιορισμένη.
- Το προϊόν αυτό μπορεί να αναπαράγει περιεχόμενο μορφής mp3 και μόνο.
- Το προϊόν αυτό δεν υποστηρίζει το ηχητικό περιεχόμενο που κρυπτογραφείται μέσω DRM (Digital Right
Management – Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων)
❋ Είτε η συσκευή διανομέα USB είτε η συνδεσιμότητα προέκτασης διανομέα δεν υποστηρίζεται.
❋ Κυκλοφορούν άπειροι τύποι συσκευών USB.
Ορισμένες από τις προαναφερόμενες συσκευές USB ενδέχεται να μην είναι συμβατές με το προϊόν αυτό. Η
λειτουργία της κύριας θύρας USB του προϊόντος αυτού δεν εγγυάται τη συμβατότητα με όλες τις άλλες συσκευές
USB.
8_ Έναρξη
• TPL (Target Peripheral List – Κύρια λίστα περιφερειακών)
Αφού το προϊόν αυτό δεν διαθέτει Windows XP αλλά ένα ενσωματωμένο κύριο σύστημα USB, οι υποστηριζόμενες
συσκευές USB αναπόφευκτα θα περιοριστούν.
Η λειτουργικότητα και η συμβατότητα της κύριας θύρας USB του προϊόντος αυτού έχει πιστοποιηθεί με τα ακόλουθα
στοιχεία. (Εκτός από αυτά τα στοιχεία, οι περισσότερες συσκευές USB θα είναι συμβατές με αυτό το προϊόν)
❋ DSC (Digital Still Camera – Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή)
Μάρκα
Samsung
VP-MS11, S800, Pro815, V20, V10, D60, UCA5
Sony
DSC-W50, DSC-R1, DSC-P200, DSC-P150
Olympus
C-70 zoom, SP-700, FE5500, C-470Z
Nikon
Coolpix 7900, Coolpix-p3, Coolpix S2
Panasonic
DMC-FX01, DMC-LX1S, DMC-FZ5
Canon
IXUS 60, IXUS 600, PowerShot A700, IXUS 700, A620, S80
Fuji
Finepix-F700
Κατασκευαστής
Μάρκα
i-river
N11, T30, T10, Mplayer
Samsung
YP-T8, YP-U2, YP-T9, YP-P2
ΈΝΑΡΞΗ
Κατασκευαστής
❋ MP3
❋ Άλλες
M
Προϊόντα
Κατασκευαστής
Μάρκα
PMP
COWON
A2
Εξωτερική μονάδα σκληρού δίσκου
DATAgram
DHC-350
Συσκευή ανάγνωσης καρτών
Unicon
UC-601R
 Μεταξύ των συσκευών αναπαραγωγής MP3 του παραπάνω καταλόγου, δεν υποστηρίζονται εκείνες που δεν χρησιμοποιούν την
Κατηγορία μαζικής αποθήκευσης.
Ελληνικά _9
Περιεχόμενα
ΈΝΑΡΞΗ
2
2
3
12
13
14
16
18
21
Προειδοποίηση
Προφυλάξεις
Γενικά χαρακτηριστικά
Πριν διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης
Τρόπος χρήσης αυτής της συσκευής
Αποσυσκευασία
Περιγραφή
Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου
ΣΎΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΡΎΘΜΙΣΗ
22
23
24
30
32
33
Σύνδεση της συσκευής
Πρόσθετες συνδέσεις
Κεραία + συσκευή εγγραφής DVD + εξωτερικός
αποκωδικοποιητής + τηλεόραση
Άλλοι τύποι σύνδεσης του καλωδίου εξόδου
βίντεο
Άλλοι τύποι σύνδεσης του καλωδίου εξόδου
ήχου
Σύνδεση του HDMI/DVI στην τηλεόραση
Σύνδεση στην υποδοχή εισόδου AV3 IN, DV
Σύνδεση σε συσκευές USB
ΡΎΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ
34
34
34
36
36
38
38
40
41
44
45
Πλοήγηση στο μενού επί της οθόνης
Ρυθμιση του Plug & Play
Ρύθμιση της ώρας
Ρύθμιση Καναλιού
Ρύθμιση των επιλογών της γλώσσας
Ρυθμίσεις των επιλογών Συστήματος
Ρύθμιση των επιλογών ήχου
Ρύθμιση των επιλογών βίντεο
Ρύθμιση του γονικού ελέγχου
Ρύθμιση των επιλογών εγγραφής
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ
47
47
Κωδικός περιοχής (μόνο για DVD-Video)
Λογότυπα δίσκων που μπορούν να
αναπαραχθούν
Τύποι δίσκων που μπορούν να αναπαραχθούν
Αναπαραγωγή ενός δίσκου
Χρήση του μενού δίσκου και του μενού τίτλων
Χρήση των κουμπιών που σχετίζονται με την
αναπαραγωγή
Χρήση του κουμπιού INFO
Επιλογή της γλώσσας υποτίτλων
Επιλογή των καναλιών ηχητικής επένδυσης και
καναλιών διαλόγων
Αλλαγή της οπτικής γωνίας της κάμερας
Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή
Μεγέθυνση
Χρήση δεικτών
Χρήση σελιδοδεικτών
Αναπαραγωγή ενός CD ήχου/MP3
Προβολή φωτογραφίας
Αναπαραγωγή DivX
22
25
27
47
47
49
50
50
52
52
53
53
53
54
55
56
57
62
64
10_ Περιεχόμενα
ΕΓΓΡΑΦΉ
66
73
74
75
78
79
79
EΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ
81
81
85
86
87
87
92
93
95
96
ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ
Εγγράψιμοι δίσκοι
Μορφές εγγραφής
Τρόπος λειτουργίας εγγραφής
Μη εγγράψιμες εικόνες
Άμεση εγγραφή
Αντιγραφή από βιντεοκάμερα
Εκτέλεση εγγραφής με το πάτημα ενός κουμπιού
(OTR)
Ταυτόχρονη εγγραφή και αναπαραγωγή
Η λειτουργία Χρονικής μετατόπισης ως σήμα
ζωντανής εκπομπής
Εκτέλεση εγγραφής με χρονοδιακόπτη
Χρήση της λειτουργίας ShowView
Εκτεταμμένο ShowView
Μετάβαση στη λίστα εγγραφών
Βασική επεξεργασία (λίστα τίτλων)
Χρήση της λειτουργίας Ταξινόμησης (Λίστα
τίτλων)
Μενού πλοήγησης
Επιλογή Περιεχομένων
Σύνθετη επεξεργασία (λίστα αναπαραγωγής)
Αντιγραφη απο HDD σε DVD ή αντιστροφα
Αντιγραφή αρχείων MP3, JPEG ή Divx
Αλλαγή ονόματος αρχείου μουσικής/
φωτογραφίας/DivX
Λειτουργία Διαχειριστής Δίσκων
100
100 Αντιμετώπιση προβλημάτων
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
102 Τεχνικές προδιαγραφές
102
Ελληνικά _11
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
66
67
68
69
70
71
72
Έναρξη
ΓΕΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
Αυτή η μονάδα εγγράφει και αναπαράγει ψηφιακές εικόνες υψηλής ποιότητας, σε δίσκους DVD-RAM/±RW/±R ή στο
σκληρό δίσκο. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε ψηφιακές εικόνες σε δίσκους DVD-RAM/±RW ή στο σκληρό δίσκο.
Εγγραφή στο σκληρό δίσκο
• DVD-HR773
Μπορείτε να εγγράψετε έως και 264 ώρες βίντεο (σε τρόπο λειτουργίας EP 8 ώρες) στον ενσωματωμένο σκληρό
δίσκο (HDD) χωρητικότητας 160 GB (gigabyte).
• DVD-HR775
Μπορείτε να εγγράψετε έως και 421 ώρες βίντεο (σε τρόπο λειτουργίας EP 8 ώρες) στον ενσωματωμένο σκληρό
δίσκο (HDD) χωρητικότητας 250 GB (gigabyte).
• DVD-HR777
Μπορείτε να εγγράψετε έως και 534 ώρες βίντεο (σε τρόπο λειτουργίας EP 8 ώρες) στον ενσωματωμένο σκληρό
δίσκο (HDD) χωρητικότητας 320 GB (gigabyte).
Συνδυάζοντας συσκευή εγγραφής DVD και σκληρό δίσκο υψηλής χωρητικότητας στην ίδια συσκευή, μπορείτε να κρατάτε
εγγραφές στο σκληρό δίσκο για γρήγορη ανάκτηση ανά πάσα στιγμή ή να γράφετε σε DVD για αρχειοθέτηση ή
αναπαραγωγή σε άλλες συσκευές αναπαραγωγής DVD.
Αντιγραφή μεταξύ σκληρού δίσκου και DVD
Μπορείτε να αντιγράφετε εγγραφές από το σκληρό δίσκο σε επανεγγράψιμο DVD ή από ένα DVD στο σκληρό δίσκο.
Μπορείτε να αντιγράψετε μόνον με τον ίδιο τρόπο λειτουργίας εγγραφής που εφαρμόζεται και στον τίτλο προς αντιγραφή.
Ταυτόχρονη εγγραφή και αναπαραγωγή
Η αναπαραγωγή και εγγραφή από το DVD και τον ενσωματωμένο σκληρό δίσκο είναι απολύτως ανεξάρτητες. Για
παράδειγμα, μπορείτε να εγγράψετε ένα πρόγραμμα σε ένα εγγράψιμο DVD ή στο σκληρό δίσκο, ενώ παρακολουθείτε
ένα άλλο πρόγραμμα που έχετε ήδη εγγράψει στο ίδιο DVD ή στο σκληρό δίσκο.
Αυτόματη ρύθμιση ποιότητας για εγγραφή με χρονοδιακόπτη
Αν επιλεγεί ο τρόπος λειτουργίας FR, η ποιότητα του βίντεο ρυθμίζεται αυτόματα ώστε να μπορεί να χωρέσει ό,τι έχει
προγραμματιστεί προς εγγραφή, στο διαθέσιμο χώρο του δίσκου. (Διαβάστε τη σελίδα 75)
Αντιγραφή δεδομένων από μια ψηφιακή βιντεοκάμερα χρησιμοποιώντας την υποδοχή DV
Μπορείτε να εγγράψτε βίντεο από συσκευές DV στο σκληρό δίσκο και σε δίσκους DVD-RAM/±RW/±R μέσω της υποδοχής
DV (IEEE 1394 - από βύσμα 4 ακροδεκτών σε βύσμα 4 ακροδεκτών). (Διαβάστε τη σελίδα 71)
Προοδευτική σάρωση υψηλής ποιότητας
Η προοδευτική σάρωση παρέχει βίντεο υψηλής ανάλυσης, χωρίς τρεμόπαιγμα. Ο μετατροπέας ψηφιακού σήματος σε
αναλογικό (DAC) των 10 bit στα 54 MHz και το κύκλωμα διαχωρισμού 2D Y/C παρέχουν την υψηλότερη δυνατή ποιότητα
αναπαραγωγής και εγγραφής. (Διαβάστε τη σελίδα 43)
Πιστοποίηση DivX
Τα DivX, DivX Certified και τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της DivXNetworks, Inc και
χρησιμοποιούνται μόνο κατόπιν σχετικής άδειας.
• Προϊόν DivX® με επίσημη πιστοποίηση
• Αναπαράγει όλες τις εκδόσεις βίντεο DivX® (περιλαμβανομένης και της έκδοσης DivX® 6), με τυπική αναπαραγωγή
αρχείων μέσων DivX®
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
Το HDMI μειώνει το θόρυβο στην εικόνα αποκαθιστώντας αμιγή διαδρομή ψηφιακού σήματος
βίντεο/ήχου από τη συσκευή εγγραφής DVD έως την τηλεόραση.
Αυτή η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ DVD ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ υποστηρίζει 576p, 720p, 1080i και 1080p.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Η λειτουργία Anynet+ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το χειρισμό της συσκευής εγγραφής με τη χρήση
τηλεχειριστηρίου τηλεόρασης Samsung, συνδέοντας τη συσκευή ΕΓΓΡΑΦΗΣ DVD ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ σε
μια τηλεόραση SAMSUNG μέσω ενός καλωδίου HDMI. (η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνον για τις
τηλεοράσεις SAMSUNG που υποστηρίζουν το Anynet+).
Τρόπος λειτουργίας Εγγραφής ΕZ
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να κάνετε αυτόματα Initialise (Προετοιμασία) και Finalise (Ολοκλήρωση) ενός δίσκου.
(Διαβάστε τη σελίδα 46)
Διασύνδεση USB για μεταφορά δεδομένων
Μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία JPEG, MP3 και DivX από τη συσκευή αναπαραγωγής MP3, τη μνήμη USB ή την ψηφιακή
κάμερα σε μια ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ DVD, χρησιμοποιώντας διασύνδεση USB.
Μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία JPEG, MP3 και DivX από τη συσκευή ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ DVD στη συσκευή
αναπαραγωγής MP3, τη μνήμη USB ή την ψηφιακή κάμερα, χρησιμοποιώντας διασύνδεση USB.
n
12_ Έναρξη
ΠΡΙΝ ΔΙΑΒΆΣΕΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τους παρακάτω όρους πριν διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης.
Εικονίδια που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο
Εικονίδιο
Ορισμός
HDD
Αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη στο σκληρό δίσκο.
DVD
Αυτό αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη στους δίσκους DVD ή DVD±R/-RW(V), οι οποίοι έχουν ολοκληρωθεί
RAM
Αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη σε δίσκους DVD-RAM.
-RW
Αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη σε δίσκους DVD-RW.
-R
+RW
+R
Αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη σε δίσκους DVD-R.
Αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη σε δίσκους DVD+RW.
Αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη σε δίσκους DVD+R.
CD-DA
Αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη σε CD με δεδομένα (CD-R ή CD-RW).
JPEG
Αυτό περιλαμβάνει μια λειτουργία διαθέσιμη στους δίσκους CD-R/-RW, DVD±R/±RW/-RAM ή στο σκληρό
δίσκο.
MP3
Αυτό περιλαμβάνει μια λειτουργία διαθέσιμη στους δίσκους CD-R/-RW, DVD±R/±RW/-RAM ή στο σκληρό
δίσκο.
DivX
Αυτό περιλαμβάνει μια λειτουργία διαθέσιμη στους δίσκους CD-R/-RW, DVD±R/±RW/-RAM ή στο σκληρό
δίσκο.
Προσοχή
Αυτό αφορά την περίπτωση όπου μια λειτουργία δεν εφαρμόζεται ή κάποιες ρυθμίσεις μπορεί να ακυρωθούν.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αυτό αφορά σε συμβουλές ή οδηγίες στη σελίδα που βοηθά στην εφαρμογή κάθε λειτουργίας.
Κουμπί
One-Touch
Μια λειτουργία που μπορεί να εφαρμοστεί με τη χρήση μόνο ενός κουμπιού.
USB
Αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη σε USB.
Σχετικά με τη χρήση αυτού του εγχειριδίου χρήσης
1) Βεβαιωθείτε ότι έχετε εξοικειωθεί με τις Οδηγίες ασφαλείας πριν τη χρήση του προϊόντος.
(Διαβάστε τις σελίδες 2~9)
2) Αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, ανατρέξτε στην Αντιμετώπιση προβλημάτων.
(Διαβάστε τις σελίδες 100~101)
Πνευματικά δικαιώματα
©2008 Samsung Electronics Co.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή μέρους ή ολόκληρου του εγχειριδίου
χρήσης χωρίς τη γραπτή άδεια από τη Samsung Electronics Co.
Ελληνικά _13
ΈΝΑΡΞΗ
S
Z
X
C
V
K
L
o
G
A
D
J
M
N
F
Όρος
Έναρξη
ΤΡΌΠΟΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΥΤΉΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ
Βήμα 1: Επιλέξτε τύπο δίσκου ή τον ενσωματωμένο σκληρό δίσκο
Πριν από την εγγραφή, ελέγξτε τον διαθέσιμο τύπο δίσκου.
Αυτή η συσκευή μπορεί να κάνει εγγραφή στους παρακάτω τύπος δίσκων. Αν θέλετε να εγγράψετε επανειλημμένα στον
ίδιο δίσκο ή θέλετε να επεξεργαστείτε το δίσκο μετά την εγγραφή, επιλέξτε ένα δίσκο DVD±RW ή DVD-RAM. Αν θέλετε να
αποθηκεύσετε μία εγγραφή χωρίς αλλαγές, επιλέξτε ένα δίσκο DVD±R. Μπορείτε να εγγράψετε αρχεία απευθείας στον
ενσωματωμένο σκληρό δίσκο ή να επεξεργαστείτε ένα αρχείο που έχετε εγγράψει.
Βήμα 2: Διαμορφώστε το δίσκο για να ξεκινήσει η εγγραφή
Σε αντίθεση με τις κοινές συσκευές βίντεο, η συσκευή εγγραφής DVD ξεκινά αυτόματα τη διαμόρφωση μόλις εισαχθεί ένας
καινούργιος δίσκος. Αυτό απαιτείται για την προετοιμασία της εγγραφής σε ένα δίσκο.
Χρήση του σκληρού δίσκου
Δεν απαιτείται διαμόρφωση.
Χρήση ενός DVD-RAM
Η διαμόρφωση σε ένα δίσκο αυτού του τύπου μπορεί να γίνει σε μορφή DVD Video Recording (τρόπος λειτουργίας VR).
Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις εγγεγραμμένες εικόνες, να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής με καθορισμένη σειρά
ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.
Χρήση ενός DVD-RW
Αυτός ο τύπος δίσκου μπορεί να διαμορφωθεί σε μορφή DVD-Video (τρόπος λειτουργίας V) ή μορφή εγγραφής DVDVideo (τρόπος λειτουργίας VR). Κατά την τοποθέτηση κενού δίσκου, εμφανίζεται ένα μήνυμα που ρωτά εάν θέλετε να
προετοιμάσετε το δίσκο ή όχι. Εάν επιλέξετε “DVD-VR” ή “DVD-V”, θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Μπορείτε να
αναπαραγάγετε ένα δίσκο που εγγράφηκε με τρόπο λειτουργίας Video σε διάφορες συσκευές DVD. Ένας δίσκος με τρόπο
λειτουργίας VR μπορεί να υποστεί επεξεργασία με περισσότερους τρόπους.
Χρήση ενός DVD-R
Η διαμόρφωση ενός DVD-R είναι περιττή και υποστηρίζεται μόνο η εγγραφή σε τρόπο λειτουργίας Video. Μπορείτε να
αναπαράγετε δίσκους αυτού του τύπου σε διάφορες συσκευές DVD, μόνον αφού αυτοί ολοκληρωθούν.
Using a DVD+RW
• Όταν τοποθετηθεί κενός δίσκος DVD+RW, εμφανίζεται ένα μήνυμα που ρωτά εάν θέλετε να μορφοποιήσετε το δίσκο ή
όχι. Εάν επιλέξετε “DVD+RW”, θα ξεκινήσει η μορφοποίηση.
Χρήση ενός DVD+R
Αυτός ο τύπος δίσκου θα μορφοποιηθεί αυτόματα.
14_ Έναρξη
Βήμα 3: Εγγραφή
Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι εγγραφής, η άμεση εγγραφή και η εγγραφή με χρονοδιακόπτη. Η εγγραφή με
χρονοδιακόπτη διακρίνεται στα εξής:
Λειτουργία εγγραφής : XP (υψηλή ποιότητα εγγραφής), SP (κανονική ποιότητα εγγραφής), LP (μεγάλος χρόνος εγγραφής)
και EP (παρατεταμένος χρόνος εγγραφής) ανάλογα με τον τρόπο εγγραφής. Όταν ο τρόπος εγγραφής είναι FR, γίνεται
εγγραφή της καλύτερης δυνατής ποιότητας εικόνας ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο εγγραφής που απομένει στο δίσκο.
Βήμα 4: Αναπαραγωγή
Ένα DVD αποτελείται από ενότητες που ονομάζονται “τίτλοι” και από υποενότητες που ονομάζονται “κεφάλαια”.
Βήμα 5: Επεξεργασία ενός εγγεγραμμένου δίσκου
Η επεξεργασία σε δίσκους είναι ευκολότερη απ’ ό,τι στις συμβατικές βιντεοταινίες. Η συσκευή εγγραφής DVD υποστηρίζει
πολλές λειτουργίες επεξεργασίας, οι οποίες εφαρμόζονται μόνο σε DVD και στον ενσωματωμένο σκληρό δίσκο.
Με ένα εύκολο και απλό μενού επεξεργασίας, μπορείτε να εφαρμόζετε διάφορες λειτουργίες επεξεργασίας, όπως
διαγραφή, αντιγραφή, μετονομασία, κλείδωμα κ.λπ., σε κάθε εγγεγραμμένο τίτλο.
Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής
(DVD-RAM/-RW σε τρόπο λειτουργίας VR, σκληρός δίσκος)
Στη συσκευή αυτή, μπορείτε να δημιουργείτε νέες λίστες αναπαραγωγής σε δίσκους και να τις επεξεργάζεστε χωρίς την
αρχική προϋπάρχουσα εγγραφή.
Βήμα 6: Ολοκλήρωση και αναπαραγωγή σε άλλες συσκευές DVD
Για να αναπαραγάγετε σε άλλες συσκευές DVD τα DVD που δημιουργείτε, μπορεί να απαιτείται ολοκλήρωση (Finalise) του
δίσκου. Πρώτα, τελειώστε με τις λειτουργίες επεξεργασίας και εγγραφής και, στη συνέχεια, ολοκληρώστε το δίσκο.
Όταν χρησιμοποιείτε ένα δίσκο DVD-RW σε τρόπο λειτουργίας VR
Οι δίσκοι DVD που εγγράφηκαν σε τρόπο λειτουργίας VR μπορούν να αναπαραχθούν μόνο από συσκευές εγγραφής DVD
και όχι από συσκευές αναπαραγωγής DVD.
Όταν χρησιμοποιείτε ένα δίσκο DVD-RW σε τρόπο λειτουργίας Video
Ο δίσκος πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί ώστε να είναι η δυνατή η αναπαραγωγή του σε άλλη συσκευή εκτός από αυτήν.
Μόλις ολοκληρώσετε το δίσκο, οποιαδήποτε περαιτέρω εγγραφή ή επεξεργασία θα είναι αδύνατη.
Για να καταστεί εφικτή νέα εγγραφή στο δίσκο, πρέπει να προηγηθεί κατάργηση της ολοκλήρωσης (Unfinalise).
Όταν χρησιμοποιείτε ένα δίσκο DVD±R
Θα πρέπει να ολοκληρώσετε το δίσκο για να τον αναπαράγετε σε συσκευή διαφορετική από αυτήν. Μόλις ολοκληρώσετε
το δίσκο, οποιαδήποτε περαιτέρω εγγραφή ή επεξεργασία θα είναι αδύνατη.
M
 Μπορείτε να ολοκληρώσετε αυτόματα το δίσκο, χρησιμοποιώντας τον τρόπο λειτουργίας Eγγραφή ΕZ Record.
(Διαβάστε τη σελίδα 46)
Ελληνικά _15
ΈΝΑΡΞΗ
Μπορείτε να επιλέξετε τον τίτλο που θέλετε να αναπαραγάγετε μέσα από το μενού που εμφανίζεται στην οθόνη και να
ξεκινήσετε αμέσως την αναπαραγωγή.
Έναρξη
ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ
Εξαρτήματα
Επιβεβαιώστε ότι έχετε τα παρακάτω εξαρτήματα.
USB
PAUSE
REPEAT
Καλώδιο βίντεο/ήχου
Καλώδιο κεραίας RF για την τηλεόραση
Τηλεχειριστήριο
Μπαταρίες για το τηλε
χειριστήριο (Μέγεθος AAA)
Εγχειρίδιο οδηγιών
Οδηγός γρήγορης
αναφοράς
Προετοιμασία του τηλεχειριστήριου
Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο
• Ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών στο πίσω μέρος του τηλεχειριστήριου.
• Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA. Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι (+ και –) των μπαταριών έχουν τοποθετηθεί σωστά.
• Τοποθετήστε το κάλυμμα ξανά στη θέση του.
Εάν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί κανονικά:
• Ελέγξτε την πολικότητα +/– των μπαταριών (ξηρών στοιχείων)
• Ελέγξτε μήπως οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί.
• Ελέγξτε μήπως μεσολαβούν εμπόδια μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του αισθητήρα τηλεχειρισμού της συσκευής.
• Ελέγξτε εάν υπάρχει κοντά φωτισμός φθορισμού.
Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους κατά τόπους κανονισμούς προστασίας περιβάλλοντος.
Μην τις πετάτε με τα οικιακά απορρίμματα.
Για να διαπιστώσετε αν η τηλεόραση σας είναι συμβατή, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
1. Θέστε την τηλεόρασή σας σε λειτουργία.
2. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την τηλεόραση.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί TV STANDBY/ON και πληκτρολογήστε τον διψήφιο κωδικό ανάλογα που
αντιστοιχεί στη μάρκα της τηλεόρασής σας, πατώντας τα αντίστοιχα αριθμητικά κουμπιά.
16_ Έναρξη
Κωδικοί τηλεοράσεων που μπορούν να ελεγχθούν με το τηλεχειριστήριο αυτό
ΜΑΡΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
SAMSUNG
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
ΜΑΡΚΑ
NOBLEX
NOKIA
ΚΩΔΙΚΟΣ
66
AIWA
82
ANAM
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
NORDMENDE
72, 73, 75
BANG & OLUFSEN
57
PANASONIC
53, 54, 74, 75
BLAUPUNKT
71
PHILIPS
06, 55, 56, 57
BRANDT
73
PHONOLA
06, 56, 57
BRIONVEGA
57
PIONEER
58, 59, 73, 74
52
RADIOLA
75
RADIOMARELLI
06, 56
57
DAEWOO
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
RCA
45, 46
EMERSON
64
REX
74
FERGUSON
SABA
73
FINLUX
06, 49, 57
SALORA
57, 72, 73, 74, 75
74
FORMENTI
57
SANYO
FUJITSU
84
SCHNEIDER
06
GRADIENTE
70
SELECO
74
49, 52, 71
SHARP
GRUNDIG
HITACHI
60, 72, 73, 75
IMPERIAL
52
JVC
61, 79
LG
06, 19, 20, 21, 22, 78
SINGER
57
SINUDYNE
57
SONY
TELEAVA
LOEWE OPTA
06, 57
TELEFUNKEN
MAGNAVOX
40
THOMSON
METZ
57
THOMSON ASIA
06, 48, 62, 65
MIVAR
36, 37, 38, 39, 48
71
06, 69
MITSUBISHI
41, 42, 43, 44, 48
SIEMENS
LOEWE
TOSHIBA
ΈΝΑΡΞΗ
CGE
CONTINENTAL EDISON
74
35, 48
73
67, 73, 75, 76
72, 73, 75
80, 81
47, 48, 49, 50, 51, 52
52, 77
WEGA
57
NEC
83
YOKO
06
NEWSAN
68
ZENITH
63
Αποτέλεσμα: Αν η τηλεόραση είναι συμβατή με το τηλεχειριστήριο, θα απενεργοποιηθεί.
Στο εξής, θα μπορείτε να χειρίζεστε την τηλεόραση με το τηλεχειριστήριο αυτό.
M
 Αν στον πίνακα αναγράφονται περισσότεροι από ένας κωδικοί για τη μάρκα της τηλεόρασής σας, δοκιμάστε κάθε κωδικό με τη σειρά
μέχρι να βρείτε κάποιον που λειτουργεί.
 Αν αντικαταστήσετε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου, θα πρέπει να ξαναπρογραμματίσετε τον κωδικό της μάρκας της τηλεόρασής
σας.
Μπορείτε να ελέγχετε την τηλεόραση με τα παρακάτω κουμπιά, αφού
προηγουμένως πατήσετε το κουμπί TV.
Κουμπί
TV STANDBY/ON
INPUT SEL.
TV VOL (+ / –)
PROG (, / .)
TV MUTE
Αριθμοί
M
Λειτουργία
Θέτει την τηλεόραση εντός/εκτός λειτουργίας.
Χρησιμοποιείται για την επιλογή εξωτερικής πηγής.
Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της έντασης ήχου της τηλεόρασης.
Χρησιμοποιείται για την επιλογή του επιθυμητού καναλιού.
Ανοίγει και κλείνει τον ήχο της τηλεόρασης.
Χρησιμοποιούνται για την άμεση εισαγωγή αριθμού.
 Οι λειτουργίες που αναφέρθηκαν παραπάνω δεν εκτελούνται απαραίτητα σε όλες τις τηλεοράσεις. Αν συναντήσετε προβλήματα,
χειριστείτε την τηλεόραση άμεσα
Ελληνικά _17
Έναρξη
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ
Πρόσοψη
1
2
8
12
11
10
3
7 6
9
ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ/
ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
Ανοίγει και κλείνει τη θήκη του δίσκου.
ΟΘΟΝΗ
Προβάλλει την κατάσταση αναπαραγωγής, το χρόνο κ.λπ.
ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/
ΠΑΥΣΗΣ
Αναπαράγει ένα δίσκο ή διακόπτει προσωρινά την αναπαραγωγή.
ΚΟΥΜΠΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ/
ΠΑΡΑΒΛΕΨΗΣ
5 4
Μεταβαίνει στον επόμενο τίτλο/κεφάλαιο/τραγούδι ή επιστρέφει στον προηγούμενο τίτλο/κεφάλαιο/τραγούδι.
(Λειτουργία αναπαραγωγής)
Επιλέγουν τα προκαθορισμένα κανάλια τηλεόρασης. (Λειτουργία διακοπής)
ΚΟΥΜΠΙ STOP
Διακόπτει την αναπαραγωγή του δίσκου.
ΚΟΥΜΠΙ REC
Έναρξη εγγραφής.
ΚΟΥΜΠΊ HDD/DVD
Επιλέγει τρόπο λειτουργίας HDD/DVD.
ΘΗΚΗ ΔΙΣΚΟΥ
Ανοίγει για την υποδοχή ενός δίσκου.
USB HOST
Συνδέστε την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, τη συσκευή αναπαραγωγής ΜΡ3, το memory stick, τη
συσκευή ανάγνωσης καρτών, την εξωτερική μονάδα σκληρού δίσκου ή άλλες αφαιρούμενες συσκευές
αποθήκευσης.
10
ΥΠΟΔΟΧΗ DV-IN
Υποδοχή για σύνδεση εξωτερικού ψηφιακού εξοπλισμού με βύσμα DV (όπως π.χ. βιντεοκάμερα).
11
ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΥ AV3
Υποδοχές για σύνδεση εξωτερικού εξοπλισμού.
12
ΚΟΥΜΠΊ STANDBY/ON
Θέτει τη συσκευή εντός/εκτός λειτουργίας.
18_ Έναρξη
Πίσω όψη
Ανεμιστήρας
1
3
2
4
5
6
7
8
9 10
1
Υποδοχή εισόδου “RF IN (FROM
ANT.)” από την κεραία
Σύνδεση καλωδίου RF από την κεραία.
2
Υποδοχή εξόδου “RF OUT (TO
TV)” προς την τηλεόραση
Συνδέει το καλώδιο ραδιοσυχνοτήτων στην είσοδο της κεραίας τηλεόρασης.
3
Υποδοχή εισόδου SCART ΑV2 (EXT)
Σύνδεση με εξοπλισμό που διαθέτει έξοδο SCART.
4
Υποδοχή εξόδου SCART AV1 (TV)
Σύνδεση με εξοπλισμό που διαθέτει είσοδο SCART.
5
HDMI OUT (ΕΞΟΔΟΣ HDMI)
Σύνδεση με εξοπλισμό που διαθέτει έξοδο HDMI.
6
Υποδοχή εξόδου “COMPONENT OUT”
Σύνδεση με εξοπλισμό που διαθέτει έξοδο βίντεο συνιστωσών.
7
Υποδοχή εξόδου “AUDIO”
Σύνδεση με την είσοδο ήχου εξωτερικού εξοπλισμού χρησιμοποιώντας καλώδια ήχου.
8
Υποδοχή εξόδου “VIDEO”
Σύνδεση της εισόδου εξωτερικού εξοπλισμού χρησιμοποιώντας καλώδιο βίντεο.
9
Υποδοχή εξόδου “DIGITAL AUDIO OUT
(COAXIAL)”
Σύνδεση με έναν ενισχυτή που διαθέτει ομοαξονική ψηφιακή είσοδο ήχου.
10
Υποδοχή εξόδου “DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)”
Σύνδεση με έναν ενισχυτή που διαθέτει οπτική ψηφιακή είσοδο ήχου.
Ελληνικά _19
ΈΝΑΡΞΗ
Ο ανεμιστήρας λειτουργεί όποτε η συσκευή είναι σε
λειτουργία. Εξασφαλίστε ελάχιστο ελεύθερο χώρο 10
εκ. στο πίσω μέρος της συσκευής, για τον
ανεμιστήρα.
Έναρξη
Οθόνη πρόσοψης
10
Ένδειξη σχετική με
αναπαραγωγή, Άνοιγμα/
Κλείσιμο
Ανάβει όταν επιλέγονται τα κουμπιά που σχετίζονται με την αναπαραγωγή καθώς και το άνοιγμα/κλείσιμο.
Ένδειξη δίσκου εισόδου
Εικονίδιο κατάστασης φωτισμού.
Η ένδειξη ΠΡΟΒΟΛΗΣ DVD
Ανάβει όταν επιλεγεί η λειτουργία DVD.
Ένδειξη ΠΡΟΒΟΛΗΣ HDD
Ανάβει όταν έχει επιλεγεί τρόπος λειτουργίας HDD.
Ένδειξη ΠΡΟΒΟΛΗΣ USB
Ανάβει όταν έχει επιλεγεί τρόπος λειτουργίας USB.
Ένδειξη τύπου δίσκου
Ανάβει όταν τοποθετηθεί ένας δίσκος DVD±RW/±R
Ένδειξη ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ
Ανάβει για να υποδείξει ότι έχει οριστεί εγγραφή με χρονοδιακόπτη.
Ένδειξη HDMI
Ανάβει για να υποδείξει ότι υπάρχει σύνδεση HDMI.
Ένδειξη REC (ΕΓΓΡΑΦΗ)
Ανάβει στον τρόπο λειτουργίας εγγραφής.
Ένδειξη ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής/ώρας/τρέχουσας κατάστασης.
20_ Έναρξη
ΡΎΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΟΥ
Το τηλεχειριστήριο του σκληρού δίσκου και της ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ DVD ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ λειτουργεί με τις τηλεοράσεις
Samsung, καθώς και με συμβατές μάρκες.
Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο
2. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες τύπου ΑΑΑ.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντιστοιχίσει τα άκρα “+” και
“–” των μπαταριών με το διάγραμμα που υπάρχει
στο εσωτερικό του χώρου μπαταριών.
Κουμπί TV
USB
Πατήστε το για να χειριστείτε την τηλεόραση.
3. Τοποθετήστε και πάλι το κάλυμμα.
Εάν γίνεται κανονική χρήση της τηλεόρασης,
υπολογίζεται ότι οι μπαταρίες διαρκούν έναν
χρόνο περίπου.
SELECT
(DVD, HDD, USB)
Κουμπί OPEN/CLOSE
Κουμπί STANDBY/ON
Ανοίγει και κλείνει τη συρταρωτή θήκη δίσκου.
Πατήστε το για να ανάψετε/σβήσετε τη συσκευή
εγγραφής.
Κουμπί TV STANDBY/ON
Πατήστε το για να ανάψετε/σβήσετε την τηλεόραση.
Αριθμητικά κουμπιά
Χρησιμοποιούνται για την άμεση εισαγωγή αριθμού.
Κουμπί TV/DVD
Κουμπί INPUT SEL.
Πατήστε το κουμπί TV/DVD για να επιλέξετε την
είσοδο βίντεο της τηλεόρασής σας.
Κουμπί SUBTITLE
PAUSE
Επιλέξτε σήμα εισόδου σε τρόπο λειτουργίας
εξωτερικής εισόδου (είσοδος PROG, AV1, AV2,
AV3 ή DV).
Πατήστε το για να αλλάξετε τη γλώσσα υποτίτλων
του DVD.
Κουμπιά σχετικά με αναπαραγωγή
Κουμπί TV MUTE/AUDIO
Γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός/πίσω, Αναζήτηση,
Παράλειψη, Διακοπή, Αναπαραγωγή/Πάγωμα
Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, κλείνει τον ήχο.
Χρησιμοποιήστε το για να προσπελάσετε διάφορες
λειτουργίες ήχου σε ένα δίσκο (λειτουργία DVD).
Κουμπί TV VOL
Κουμπί PROG
Ρύθμιση της έντασης της τηλεόρασης
Χρησιμοποιήστε το για να επιλέξετε ένα
πρόγραμμα στην τηλεόραση.
Κουμπί MENU
Κουμπί RETURN
Προβάλλει το μενού ρυθμίσεων της συσκευής.
Πατήστε το για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.
Κουμπιά OK/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (Κουμπιά ▲▼◄►)
Χρησιμοποιείται για επιλογή ή μετακίνηση προς τα επάνω/κάτω
και αριστερά/δεξιά κατά τη ρύθμιση της λειτουργίας του μενού.
Κουμπί INFO
Με αυτό προβάλλεται η τρέχουσα ρύθμιση ή η
κατάσταση του δίσκου.
Κουμπί EXIT
Πατήστε το για έξοδο από την οθόνη ρύθμισης.
Κουμπί TITLE LIST/DISC MENU
Χρησιμοποιήστε το για να προβάλλετε το μενού
της λίστας εγγραφών του δίσκου.
Κουμπί PLAY LIST/TITLE MENU
Χρησιμοποιήστε το για να επιστρέψετε στο μενού
τίτλων ή για να δείτε τη λίστα των εγγεγραμμένων
αρχείων.
Κουμπί A, B, C, D
Παρέχει πρόσβαση σε κοινές λειτουργίες της
ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ DVD ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ.
Κουμπί COPY
Πατήστε το όταν αντιγράφετε DVD στο σκληρό δίσκο ή
αντιστρόφως. Μπορείτε επίσης να αντιγράφετε αρχεία
από το σκληρό δίσκο ή από το DVD στις συσκευές
αποθήκευσης USB και αντίστροφα.
Κουμπί REC
Χρησιμοποιήστε το για να πραγματοποιήσετε
εγγραφή σε δίσκους HDD/DVD-RAM/±RW/±R.
Κουμπί MARKER
Χρησιμοποιήστε το για να τοποθετήσετε
σελιδοδείκτη όταν αναπαράγετε ένα δίσκο.
REPEAT
Κουμπί REC MODE
Χρησιμοποιήστε το για να ορίσετε την επιθυμητή
διάρκεια εγγραφής και ποιότητα εικόνας. (XP/SP/
LP/EP).
Κουμπί REC PAUSE/TIME SHIFT
Χρησιμοποιήστε το για να διακόψετε προσωρινά
την εγγραφή. Στον τρόπο λειτουργίας σκληρός
δίσκος(HDD), χρησιμοποιήστε το κουμπί για να
χειριστείτε τη λειτουργία Χρονικής μετατόπισης.
Κουμπί TIMER/REPEAT
Πατήστε για να εισέλθετε απ’ ευθείας στο μενού
τρόπου λειτουργίας εγγραφής με χρονοδιακόπτη.
Επιτρέπει την επανάληψη ενός τίτλου, κεφαλαίου,
κομματιού ή δίσκου.
Ελληνικά _21
ΈΝΑΡΞΗ
1. Σηκώστε το κάλυμμα που υπάρχει στο πίσω
μέρος του τηλεχειριστηρίου, όπως
υποδεικνύεται.
Σύνδεση και Ρύθμιση
ΣΎΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ
Αυτή η ενότητα περιγράφει διάφορες μεθόδους σύνδεσης της συσκευής με άλλες εξωτερικές συσκευές και τις απαραίτητες
αρχικές ρυθμίσεις.
Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή με την τηλεόραση μέσω καλωδίου SCART, αν υπάρχει η ανάλογη είσοδος στην
τηλεόραση.
1. Συνδέστε το καλώδιο RF όπως φαίνεται.
2. Συνδέστε το ένα βύσμα του καλωδίου SCART στην υποδοχή AV1 στο πίσω μέρος της συσκευής εγγραφής DVD.
3. Συνδέστε το άλλο βύσμα στην κατάλληλη υποδοχή της τηλεόρασης.
4. Βάλτε τη συσκευή εγγραφής DVD και την τηλεόραση στην πρίζα.
5. Θέση τη συσκευή εγγραφής DVD και την τηλεόραση σε λειτουργία.
6. Πατήστε το κουμπί INPUT SEL. στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης
το σήμα βίντεο από τη συσκευή εγγραφής DVD.
Στην είσοδο RF
IN (FROM ANT.)
Στην
τηλεόραση
Καλώδιο
RF(κεραίας)
Στην είσοδο κεραίας
M
 Η σύνδεση του καλωδίου RF αυτού του προϊόντος στέλνει μόνο σήματα τηλεόρασης. Για να παρακολουθήσετε ένα DVD από τη
συσκευή εγγραφής DVD, πρέπει να συνδέσετε το καλώδιο SCART ή τα καλώδια ήχου/βίντεο.
 Τρόπος λειτουργίας TV : Πατήστε το κουμπί TV/DVD στο τηλεχειριστήριο και θα εμφανιστεί η ένδειξη “TV” στη LED οθόνη (ή κλείστε
τη συσκευή εγγραφής DVD).
Μπορείτε τότε να παρακολουθήσετε προγράμματα που λαμβάνονται μέσω της τηλεόρασης.
22_ Σύνδεση και Ρύθμιση
ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ
Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή εγγραφής DVD με δορυφορικό ή ψηφιακό δέκτη.
ΣΎΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΡΎΘΜΙΣΗ
εξωτερική συσκευή
(βίντεο/δορυφορικός δέκτης)
- Τρόπος λειτουργίας DVD
1. Συνδέστε στην υποδοχή σύνδεσης AV2 της συσκευής εγγραφής DVD το βίντεο/δορυφορικό ή ψηφιακό δέκτη
χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο SCART.
2. Συνδέστε την υποδοχή σύνδεσης AV1 της συσκευής με την υποδοχή σύνδεσης SCART AV της τηλεόρασης.
3. Θέστε τη συσκευή εγγραφής DVD, το βίντεο/δορυφορικό ή ψηφιακό δέκτη και την τηλεόραση σε λειτουργία.
4. Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας εισόδου AV2.
- Τρόπος λειτουργίας TV
1. Πατήστε το κουμπί TV/DVD στο τηλεχειριστήριο και θα εμφανιστεί η ένδειξη “TV” στη LED οθόνη (ή κλείστε τη
συσκευή εγγραφής DVD).
2. Μπορείτε να παρακολουθήσετε προγράμματα από δορυφορικό ή ψηφιακό δέκτη, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με
αυτή τη συσκευή, ακόμα και όταν η συσκευή εγγραφής DVD είναι εκτός λειτουργίας.
Ελληνικά _23
Σύνδεση και Ρύθμιση
ΚΕΡΑΊΑ + ΣΥΣΚΕΥΉ ΕΓΓΡΑΦΉΣ DVD + ΕΞΩΤΕΡΙΚΌΣ
ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΉΣ + ΤΗΛΕΌΡΑΣΗ
Αν συνδέσετε εξωτερικό αποκωδικοποιητή με τη συσκευή εγγραφής DVD, μπορείτε να κάνετε εγγραφές από κωδικοποιημένα
κανάλια (εκπομπές CANAL+ ή Premiere) που λαμβάνονται μέσω του ενσωματωμένου στη συσκευή εγγραφής DVD δέκτη.
Πρίζα
3
ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ
1. Συνδέστε τα καλώδια της κεραίας RF όπως φαίνεται.
2. Συνδέστε την υποδοχή σύνδεσης AV1 της συσκευής εγγραφής με την υποδοχή σύνδεσης SCART AV της τηλεόρασης
χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο SCART.
3. Συνδέστε την υποδοχή σύνδεσης AV2 της συσκευής με την υποδοχή σύνδεσης SCART AV
του αποκωδικοποιητή.
4. Για να παρακολουθήσετε ή να εγγράψετε προγράμματα PAY-TV Canal Plus, ρυθμίστε τη συσκευή εγγραφής DVD
ώστε να λαμβάνει τα κανάλια χρησιμοποιώντας τις ενδείξεις επί της οθόνης. (Διαβάστε τις σελίδες 36~37)
24_ Σύνδεση και Ρύθμιση
ΆΛΛΟΙ ΤΎΠΟΙ ΣΎΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΊΟΥ ΕΞΌΔΟΥ ΒΊΝΤΕΟ
Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για την εξαγωγή του σήματος βίντεο χωρίς τη χρήση καλωδίων SCART. Επιλέξτε έναν από τους
ακόλουθους τρόπους σύνδεσης.
• Περίπτωση 1 : Σύνδεση σε υποδοχή εξόδου βίντεο (Composite)
• Περίπτωση 2 : Υποδοχές εξόδων συσκευής βίντεο συνιστωσών (Component)
Περίπτωση 1 : Σύνδεση σε υποδοχή εξόδου βίντεο (Composite)
1. Συνδέστε ένα καλώδιο βίντεο (κίτρινο) μεταξύ της υποδοχής εξόδου VIDEO (κίτρινο) της συσκευής και της υποδοχής
εισόδου VIDEO (κίτρινο) της τηλεόρασής σας (ή του ενισχυτή AV)
• Θα απολαύσετε εικόνες κανονικής ποιότητας.
2. Συνδέστε τα καλώδια ήχου (λευκό και κόκκινο) μεταξύ των υποδοχών εξόδου ήχου της συσκευής εγγραφής DVD και
των υποδοχών εισόδου ήχου της τηλεόρασης (ή του ενισχυτή AV). (Διαβάστε τις σελίδες 27~29)
Καλώδιο βίντεο/ήχου
Κίτρινο
Κόκκινο
Άσπρο
Ελληνικά _25
ΣΎΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΡΎΘΜΙΣΗ
Τρόποι λειτουργίας εξόδου βίντεο συνιστωσών και προοδευτικής σάρωσης
• Η έξοδος βίντεο συνιστωσών είναι διαθέσιμη μόνον εάν η τηλεόρασή σας υποστηρίζει αντίστοιχα είσοδο βίντεο
συνιστωσών. Αν η έξοδος βίντεο συνιστωσών δεν λειτουργεί, ελέγξτε τις συνδέσεις τηλεόρασης και τις ρυθμίσεις
επιλογών εισόδου τηλεόρασης.
• Σε σύγκριση με το τυπικό βίντεο πεπλεγμένου σήματος, η προοδευτική σάρωση διπλασιάζει τον αριθμό των γραμμών
που εμφανίζονται στην τηλεόραση, με αποτέλεσμα μια πιο σταθερή, χωρίς τρεμόπαιγμα, καθαρή εικόνα, σε σχέση με
την εικόνα του βίντεο πεπλεγμένου σήματος.
Αυτό είναι διαθέσιμο μόνο με τηλεοράσεις που υποστηρίζουν προοδευτική σάρωση.
• Έξοδος προοδευτικής σάρωσης (576p)
Οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν είναι όλες οι τηλεοράσεις υψηλής ευκρίνειας πλήρως συμβατές με αυτό το
προϊόν και στην περίπτωση που υπάρξουν προβλήματα στην εικόνα προοδευτικής σάρωσης 576, συνιστάται ο χρήστης
να αλλάξει τη σύνδεση στην έξοδο κανονικής ευκρίνειας. Αν προκύψουν ερωτήματα σχετικά με τη συμβατότητα της
τηλεόρασης με αυτό το μοντέλο συσκευής εγγραφής DVD 576p, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
Σύνδεση και Ρύθμιση
Περίπτωση 2 : Υποδοχές εξόδων συσκευής βίντεο συνιστωσών (Component)
1. Σύνδεση καλωδίων βίντεο (δεν συμπεριλαμβάνονται) μεταξύ των υποδοχών COMPONENT OUT (Y, PB, PR) της
συσκευής εγγραφής DVD και των υποδοχών εισόδου βίντεο συνιστωσών (Y, PB, PR) της τηλεόρασής σας.
• Θα απολαύσετε εικόνες υψηλής ποιότητας και ακρίβειας χρωμάτων.
2. Συνδέστε τα καλώδια ήχου (λευκό και κόκκινο) μεταξύ των υποδοχών AUDIO OUT της συσκευής εγγραφής DVD και
των υποδοχών εισόδου ήχου της τηλεόρασης (ή του ενισχυτή AV).
(Διαβάστε τις σελίδες 27~29).
3. Μετά τη σύνδεση, ανατρέξτε στις σελίδες 43.
Πράσινο
M
Μπλε
Κόκκινο
 Βεβαιωθείτε ότι ταιριάζουν τα χρώματα των υποδοχών και των βυσμάτων σύνδεσης. Οι υποδοχές εξόδου βίντεο συνιστωσών Y, PB, PR
της συσκευής εγγραφής DVD πρέπει να συνδέονται μόνο με τις αντίστοιχες υποδοχές εισόδου της τηλεόρασης.
 Η προοδευτική ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν η έξοδος βίντεο είναι ρυθμισμένη σε σήμα συνιστωσών. (Διαβάστε τη σελίδα 43)
26_ Σύνδεση και Ρύθμιση
ΆΛΛΟΙ ΤΎΠΟΙ ΣΎΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΊΟΥ ΕΞΌΔΟΥ ΉΧΟΥ
Manufactured under license under U.S. Patent #: 5,451,942 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and
DTS Digital Out are registered trademarks and the DTS logos and Symbol are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc.
All Rights Reserved.
Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από την εταιρεία Dolby Laboratories. Το “Dolby” και το σύμβολο του διπλού D είναι εμπορικά
σήματα της Dolby Laboratories.
Περίπτωση 1 : Σύνδεση με την τηλεόραση
Αν η τηλεόρασή σας διαθέτει υποδοχές εισόδου ήχου, χρησιμοποιήστε αυτή τη σύνδεση.
Κίτρινο
Κόκκινο
Άσπρο
Ελληνικά _27
ΣΎΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΡΎΘΜΙΣΗ
Υπάρχουν αρκετοί τρόποι εξαγωγής του σήματος ήχου χωρίς τη χρήση καλωδίων SCART. Επιλέξτε τον τρόπο σύνδεσης ήχου
που θεωρείτε κατάλληλο.
• Περίπτωση 1 : Σύνδεση με την τηλεόραση
• Περίπτωση 2 : Σύνδεση με στερεοφωνικό ενισχυτή με τις υποδοχές εξόδου AV
• Περίπτωση 3 : Σύνδεση με ενισχυτή AV με υποδοχή ψηφιακής εξόδου
Σύνδεση και Ρύθμιση
Περίπτωση 2 : Σύνδεση σε στερεοφωνικό ενισχυτή με τις υποδοχές
εξόδου AV
Αν ο στερεοφωνικός ενισχυτής έχει μόνον υποδοχές εισόδου ήχου (αριστερού και δεξιού καναλιού), χρησιμοποιήστε τις
υποδοχές AUDIO OUT της συσκευής.
Κόκκινο
Άσπρο
28_ Σύνδεση και Ρύθμιση
Εμπρός
(αριστερό) ηχείο
Εμπρός
(δεξί) ηχείο
Περίπτωση 3: Σύνδεση με ενισχυτή AV με υποδοχή ψηφιακής εξόδου
Αν ο ενισχυτής AV διαθέτει αποκωδικοποιητή Dolby Digital, MPEG2 ή DTS και ψηφιακή υποδοχή εισόδου, χρησιμοποιήστε
αυτή τη σύνδεση. Για να απολαύσετε ήχο Dolby Digital, MPEG2 ή DTS, πρέπει να ρυθμίσετε τις επιλογές ήχου. Σύμφωνα
με τον ενισχυτή σας, συνδέστε με ένα καλώδιο οπτικής ίνας ή με ένα ομοαξονικό καλώδιο. (Διαβάστε τις σελίδες 40~41)
ΣΎΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΡΎΘΜΙΣΗ
ή
Πίσω (δεξί)
Πίσω (αριστερό)
Εμπρός
(αριστερό)
Εμπρός (δεξί)
Υπογούφερ
Κεντρικό
Ελληνικά _29
Σύνδεση και Ρύθμιση
ΣΎΝΔΕΣΗ ΤΟΥ HDMI/DVI ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΌΡΑΣΗ
Εάν η τηλεόραση διαθέτει είσοδο HDMI/DVI, συνδέστε τον προσαρμογέα HDMI/DVI στην αντίστοιχη υποδοχή. Θα απολαύσετε
εικόνα και ήχο άριστης ποιότητας.
• Περίπτωση 1 : Σύνδεση σε τηλεόραση με υποδοχή HDMI
• Περίπτωση 2 : Σύνδεση σε τηλεόραση με υποδοχή DVI
Περίπτωση 1 : Σύνδεση σε τηλεόραση με υποδοχή HDMI
• Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου HDMI (δεν παρέχεται) στην υποδοχή HDMI OUT, στο πίσω μέρος της ΣΥΣΚΕΥΗΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ DVD ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ και το άλλο στην υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασης.
• Πατήστε τον επιλογέα πηγής εισόδου στο τηλεχειριστήριο, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης το σήμα
HDMI της συσκευής εγγραφής DVD/HDD.
M
 Αν η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ HDD και DVD είναι συνδεδεμένη στην τηλεόρασή σας σε λειτουργία εξόδου HDMI 1080p, πρέπει να
χρησιμοποιήσετε καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας Υψηλής ταχύτητας (κατηγορία 2) .
Περίπτωση 2 : Σύνδεση σε τηλεόραση με υποδοχή DVI
• Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου DVI (δεν συμπεριλαμβά νονται) στην υποδοχή HDMI OUT στο πίσω μέρος της
συσκευής εγγραφής DVD/HDD και το άλλο στην υποδοχή DVI IN της τηλεόρασης.
• Χρησιμοποιώντας τα καλώδια ήχου, συνδέστε τις εξόδους AUDIO OUT (κόκκινη και λευκή) στο πίσω μέρος της συσκευής
εγγραφής DVD/HDD στις εισόδους AUDIO IN (κόκκινη και λευκή) της τηλεόρασης. Θέστε τη συσκευή εγγραφής DVD/
HDD και την τηλεόραση σε λειτουργία.
• Πατήστε τον επιλογέα πηγής εισόδου στο τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης το σήμα DVI
της συσκευής εγγραφής DVD/HDD.
30_ Σύνδεση και Ρύθμιση
J
ΣΎΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΡΎΘΜΙΣΗ
Κόκκινο
Άσπρο
 Για να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο HDMI, κάντε τη σύνδεση Ήχου/Βίντεο προτού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος ή αφού
ολοκληρώσετε τη διαδικασία “Ρυθμιση του Plug & Play”. Μην συνδέσετε το καλώδιο HDMI ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία
“Ρυθμιση του Plug & Play”.




Η ενεργοποίηση της προοδευτικής σάρωσης γίνεται αυτόματα, όταν συνδεθεί το HDMI.
Εάν η τηλεόραση/ο δέκτης HDMI δεν υποστηρίζουν DTS, δεν ακούγεται ήχος κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου σε μορφή DTS.
Μπορείτε να μεταβείτε από την έξοδο HDMI σε άλλη έξοδο, μόνο στον τρόπο λειτουργίας διακοπής.
Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο HDMI για να συνδέσετε μια τηλεόραση Samsung στη ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ DVD ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ, μπορείτε
να χειριστείτε τη συσκευή εγγραφής με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
(η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνον για τις τηλεοράσεις SAMSUNG που υποστηρίζουν το Anynet+).) (Διαβάστε τη σελίδα 39)
 Αναζητήστε το λογότυπο n (εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει το λογότυπο n, υποστηρίζει τη λειτουργία Anynet+).
M
 HDMI (High Definition Multimedia Interface)
Η HDMI είναι μια σύνδεση που επιτρέπει την ψηφιακή μεταφορά δεδομένων βίντεο και ήχου μέσω ενός συνδέσμου. Το HDMI είναι
πλήρως συμβατό με το DVI, αφού η λειτουργία του βασίζεται στον τρόπο λειτουργίας DVI. Η μόνη διαφορά μεταξύ HDMI και DVI
είναι ότι το HDMI υποστηρίζει πολυκάναλο ήχο. Με τη χρήση του HDMI, η συσκευή εγγραφής DVD/HDD μεταδίδει ψηφιακό βίντεο
και ήχο αποδίδοντας πιο ζωντανή εικόνα σε μια τηλεόραση που διαθέτει υποδοχή εισόδου HDMI.
 Περιγραφή σύνδεσης HDMI
Σύνδεσμος HDMI - Ασυμπίεστα δεδομένα βίντεο και δεδομένα ψηφιακού ήχου ταυτόχρονα (δεδομένα LPCM ή Bit Stream).
- Παρόλο που η συσκευή χρησιμοποιεί καλώδιο HDMI, διαθέτει μία μόνον έξοδο ψηφιακού σήματος προς την τηλεόραση.
- Εάν η τηλεόραση δεν υποστηρίζει HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), θα εμφανιστεί χιόνι στην οθόνη.
 Γιατί η Samsung χρησιμοποιεί HDMI;
Οι αναλογικές τηλεοράσεις απαιτούν αναλογικό σήμα βίντεο/ήχου. Όμως, κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου DVD, τα δεδομένα που
μεταδίδονται στην τηλεόραση είναι ψηφιακά. Έτσι απαιτείται ένας μετατροπέας ψηφιακού σήματος σε αναλογικό (στη συσκευή εγγραφής
DVD/HDD) ή μετατροπέας αναλογικού σήματος σε ψηφιακό (στην τηλεόραση). Κατά τη διάρκεια αυτής της μετατροπής, η ποιότητα
της εικόνας μειώνεται, λόγω θορύβου ή απώλειας σήματος.
Η τεχνολογία HDMI είναι ανώτερη διότι δεν απαιτείται μετατροπή ψηφιακού σήματος σε αναλογικό, ενώ το σήμα από την συσκευή
εγγραφής έως την τηλεόραση είναι καθαρά ψηφιακό.
 Τι είναι το HDCP;
Το HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) είναι ένα σύστημα προστασίας από αντιγραφή, του περιεχομένου των
DVD που μεταδίδονται μέσω HDMI. Παρέχει μια ασφαλή ψηφιακή σύνδεση μεταξύ μιας πηγής βίντεο (υπολογιστής, DVD κ.λπ.) και
μιας συσκευής προβολής (τηλεόραση, συσκευή προβολής, κ.λπ.). Το περιεχόμενο κρυπτογραφείται στη συσκευή πηγής προς αποφυγή
παραγωγής παράνομων αντιγράφων.
Ελληνικά _31
Σύνδεση και Ρύθμιση
ΣΎΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΉ ΕΙΣΌΔΟΥ AV3 IN, DV
Αυτό επιτρέπει τη σύνδεση της συσκευής εγγραφής DVD με άλλες εξωτερικές συσκευές προκειμένου να παρακολουθήσετε ή να
εγγράψετε τις εξόδους τους.
• Περίπτωση 1 : Σύνδεση με βίντεο, αποκωδικοποιητή, συσκευή αναπαραγωγής DVD ή βιντεοκάμερα στις υποδοχές AV3 IN
• Περίπτωση 2 : Σύνδεση βιντεοκάμερας στην υποδοχή DV IN
Περίπτωση 1 : Σύνδεση με βίντεο, αποκωδικοποιητή, συσκευή
αναπαραγωγής DVD ή βιντεοκάμερα στις υποδοχές AV3 IN
Σύνδεση συσκευής βίντεο ή εξωτερικής συσκευής στις υποδοχές AV3 IN της συσκευής εγγραφής DVD.
Μπορείτε να κάνετε εγγραφές από συνδεδεμένες συσκευές (βίντεο, αποκωδικοποιητή, συσκευή αναπαραγωγής DVD ή
βιντεοκάμερα).
Βιντεοκάμερα
Συσκευή βίντεο
Αποκωδικοποιητής
DVD
Κίτρινο
M
Κόκκινο
Άσπρο
 Η επιλογή AV 3 IΝ θα γίνει αυτόματα. Αν δεν επιλεγεί αυτόματα η είσοδος, χρησιμοποιήστε το κουμπί INPUT SEL. για να επιλέξετε
τη σωστή είσοδο.
 Περιεχόμενο που προστατεύεται από αντιγραφή δεν μπορεί να εγγραφεί.
32_ Σύνδεση και Ρύθμιση
Περίπτωση 2 : Σύνδεση βιντεοκάμερας στην υποδοχή DV IN
Αν η ψηφιακή βιντεοκάμερα έχει υποδοχή εξόδου DV, συνδέστε τη στην υποδοχή εισόδου DV της συσκευής εγγραφής
DVD.
ΣΎΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΡΎΘΜΙΣΗ
Βιντεοκάμερα
M
 Αν δεν επιλεγεί αυτόματα η είσοδος, χρησιμοποιήστε το κουμπί INPUT SEL. για να επιλέξετε τη σωστή είσοδο.
ΣΎΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΈΣ USB
Αυτό σάς επιτρέπει να συνδέετε τη ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ DVD στις συσκευές USB.
Σύνδεση μνήμης USB, συσκευής αναπαραγωγής MP3 και ψηφιακής κάμερας στη USB HOST.
συσκευής
αναπαραγωγής MP3
ψηφιακής κάμερας
M
 Η αποσύνδεση του καλωδίου USB κατά τη διάρκεια μεταφοράς δεδομένων θα διακόψει την επικοινωνία και ενδέχεται να αλλοιώσει τα
δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη.
 Σε περίπτωση διακοπής της επικοινωνίας δεδομένων λόγω στατικού ηλεκτρισμού, μαγνητικού πεδίου ή για άλλο λόγο, επανεκκινήστε το
πρόγραμμα ή προσπαθήστε να αποσυνδέσετε/συνδέσετε ξανά το καλώδιο USB.
Ελληνικά _33
Ρύθμιση συστήματος
ΠΛΟΉΓΗΣΗ ΣΤΟ ΜΕΝΟΎ ΕΠΊ ΤΗΣ ΟΘΌΝΗΣ
Τα μενού στην οθόνη επιτρέπουν την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση διάφορων λειτουργιών στη συσκευή εγγραφής DVD.
Πατήστε το κουμπί MENU για να ανοίξετε το μενού επί της οθόνης και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα κουμπιά για
να περιηγηθείτε στα μενού επί της οθόνης.
1. Κουμπιά ▲▼, ◄►
Πατήστε αυτά τα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο για να μετακινήσετε τη
γραμμή επιλογής ▲▼◄► στις επιλογές του μενού, εκ περιτροπής.
2. Κουμπί OK
Πατήστε αυτό το κουμπί στο τηλεχειριστήριο για να επιβεβαιώσετε
οποιαδήποτε κανούργια ρύθμιση.
3. Κουμπί RETURN
Πατήστε αυτό το κουμπί στο τηλεχειριστήριο για να επιστρέψετε στην
προηγούμενη οθόνη του μενού ή για έξοδο από το μενού επί της οθόνης.
ΣΥΣΚΕΥΗ HDD & DVD
HDD
Βιβλιοθήκη
Βιβλιοθήκη
Χρονοδιακόπτης
Εγγραφής
Διαχειριστής
Δίσκων
Τίτλος
|
DivX
|
Μουσική
|
Φωτο.
|
Ρύθμιση
mΜΤΚΝ
sΕΠΙΛΓΗ
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
4. Κουμπί EXIT
Πατήστε αυτό το κουμπί για έξοδο από το MENU επί της οθόνης.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ PLUG & PLAY
Η συσκευή εγγραφής DVD θα ρυθμιστεί αυτόματα όταν συνδεθεί στην πρίζα για πρώτη φορά. Τα τηλεοπτικά κανάλια τηλεόρασης
και η ώρα θα αποθηκευτούν στη μνήμη. Αυτή η διαδικασία διαρκεί μερικά λεπτά. Στη
συνέχεια, η συσκευή θα είναι έτοιμη για χρήση.
1. Συνδέστε το καλώδιο RF όπως φαίνεται στη σελίδα 22. (Σύνδεση της
συσκευής εγγραφής DVD με την τηλεόραση μέσω του καλωδίου RF της
κεραίας και του καλωδίου SCART.)
Για να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο HDMI, κάντε τη σύνδεση Ήχου/Βίντεο
προτού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος ή αφού ολοκληρώσετε τη
διαδικασία “Ρυθμιση του Plug & Play”. Μην συνδέσετε το καλώδιο HDMI
ενώ η διαδικασία “Ρυθμιση του Plug & Play” βρίσκεται σε εξέλιξη.
Press 1
Нажмите 2
Nac. 3
Nyomja Le 4
Stiskněte 5
Stlač 6
Πιέστε 7
Натиснете 8
MACROVISION
2. Βάλτε τη συσκευή εγγραφής DVD στην πρίζα. Η ένδειξη “AUTO” θα αρχίσει
να αναβοσβήνει στην οθόνη της συσκευής.
3. Πατήστε ένα αριθμητικό κουμπί για να επιλέξετε τη γλώσσα.
4. Πατήστε το κουμπί OK για να ξεκινήσει η αυτόματη ρύθμιση.
5. Επιλέξτε “Χώρα” χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ▲▼, ◄► για να επιλέξετε
τη χώρα σας.
• Όταν επιλέγετε “Χώρα”, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα
συντομογραφιών.
A(Austria)
NL(Netherlands)
S(Sweden)
PL(Poland)
B(Belgium)
I(Italy)
CH(Swiss)
CZ (Czech)
DK(Denmark)
N(Norway)
TR(Turkey)
Άλλες
FIN(Finland)
P(Portugal)
GR(Greece)
D(Deutschland)
E(Spain)
HU(Hungary)
• Η συσκευή εγγραφής DVD αναζητεί σταθμούς ανάλογα με μια λίστα
προτιμήσεων προσυντονισμού καναλιών που αντιστοιχεί στη χώρα που
έχετε επιλέξει.
34_ Ρύθμιση συστήματος
English
Русский
Polski
Magyar
Česky
Slovenský
Ελληνικά
Български
MP52H
Ενεργοποίηση αυτόματης ρύθμισης.
Ναι
Όχι
Επιλογή Χώρας
A
NL
S
PL
B
I
CH
CZ
Άλλες
DK
N
TR
FIN
P
GR
D
E
HU
6. Θα ξεκινήσει η αυτόματη σάρωση καναλιών.
• Ο αριθμός των σταθμών που αποθηκεύονται αυτόματα στη μνήμη της
συσκευής εγγραφής DVD εξαρτάται από τον αριθμό των σταθμών που
θα εντοπιστούν.
Επιτυχής ολοκλήρωση αυτόματης σάρωσης καναλιών.
Πιέστε το πλήκτρο [OK] για αυτόματη
ρύθμιση ρολογιού.
7. Μετά την ολοκλήρωση της αυτόματης σάρωσης καναλιών, η αυτόματη
ρύθμιση της ώρας ξεκινά αυτόματα σε 10 δευτερόλεπτα. Αν θέλετε να
ξεκινήσετε την αυτόματη ρύθμιση της ώρας αμέσως, πατήστε το κουμπί
OK.
OK
8. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί αυτόματα η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.
Για έξοδο από την αυτόματη ρύθμιση της ώρας, πατήστε το κουμπί MENU.
Παρακαλώ περιμένετε. Ρύθμιση ρολογιού.
Εάν θέλετε να τερματίσετετην ρύθμιση ρολογιού,
πιέστε το πλήκτρο [MENU].
& Play” ολοκληρώθηκε. Εάν θέλετε να την αλλάξετε, μπορείτε να ρυθμίσετε τους
σταθμούς μόνοι σας από το μενού “Ρύθμιση Καναλιού – Χειρορύθμιση”. (Ανατρέξτε
στη σελίδα 37)
 Η λειτουργία αυτόματης ρύθμισης μπορεί να εκτελεστεί πατώντας συνεχώς το κουμπί
STOP ( ) στη συσκευή για 10 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, όταν η συσκευή
είναι απενεργοποιημένη και δεν έχει περιέχει δίσκος.
Ρύθμιση Ρολογιού
9. Ελέγξτε την ημερομηνία και την ώρα.
μην. ημ/νία έτος ώρα λεπ. Αυτ.
• αν είναι: Σωστές, πατήστε το κουμπί OK για να αποθηκεύσετε την
IAN
01 2008 12
00
on
Τρίτη
ημερομηνία και την ώρα. Αν δεν πατήσετε το κουμπί OK, η ημερομηνία
και η ώρα θα αποθηκευτούν αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα.
• αν είναι: Λάθος, εισαγάγετε το σωστό Μήνας, Μέρα, Έτος, Ώρα ή Λεπτά
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ▲▼◄► ή τα αριθμητικά κουμπιά.
Πατήστε το κουμπί OK για να αποθηκεύσετε την ημερομηνία και την
ώρα. Εάν χρειαστεί να αλλάξετε τη ρύθμιση του ρολογιού, μπορείτε να το κάνετε με μη αυτόματο τρόπο.
Ελληνικά _35
ΡΎΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ
M
 Τώρα, η συσκευή εγγραφής είναι έτοιμη προς χρήση. Η ρύθμιση “Θμιση του Plug
Ρύθμιση συστήματος
ΡΎΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΏΡΑΣ
Αυτό το μενού χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της τρέχουσας ώρας.
Πρέπει να ρυθμίσετε την ώρα για να χρησιμοποιήσετε την εγγραφή με χρονοδιακόπτη.
1. Με τη συσκευή σε τρόπο λειτουργίας διακοπής της αναπαραγωγής, πατήστε
το κουμπί MENU.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Ρύθμιση και, στη συνέχεια,
πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
ΣΥΣΚΕΥΗ HDD & DVD
HDD
Ρύθμιση
Βιβλιοθήκη
Χρονοδιακόπτης
Εγγραφής
Διαχειριστής
Δίσκων
Ρύθμιση
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Σύστημα και, στη συνέχεια,
πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Ρύθμιση Ρολογιού και, στη
συνέχεια, πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να εισαγάγετε Μήνα, Ημέρα, Έτος, Ώρες
ή Λεπτά. Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά για την άμεση εισαγωγή των
δεδομένων ώρας. Η ημέρα της εβδομάδας προβάλλεται αυτόματα.
5. Πατήστε το κουμπί OK και η ημερομηνία και η ώρα θα αποθηκευθούν. Αν
δεν πατήσετε το κουμπί OK, δεν θα αποθηκευθούν.
M
 Για την αυτόματη ρύθμιση της ώρας, πρέπει να έχετε ένα καλώδιο RF κεραίας
Σύστημα
|
Ρύθμιση Καναλιού
|
Γλώσσα
|
Ήχος
|
|
Βίντεο
|
1
Γονικό Κλείδωμα
|
Αντιγραφή
mΜΤΚΝ
sΕΠΙΛΓΗ
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΗ HDD & DVD
HDD
Σύστημα
Βιβλιοθήκη
Χρονοδιακόπτης
Εγγραφής
Διαχειριστής
Δίσκων
|
Ρύθμιση Ρολογιού
Αυτ. Απενεργ/ση
: off
|
Anynet+ (HDMI CEC)
: on
|
|
DivX(R) Καταγραφή
Ρύθμιση
mΜΤΚΝ
sΕΠΙΛΓΗ
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
συνδεδεμένο. (Διαβάστε τη σελίδα 22)
 Η συσκευή εγγραφής DVD ρυθμίζει αυτόματα την ώρα, σύμφωνα με το σήμα ώρας
που μεταδίδεται μεταξύ των καναλιών PR1 έως PR5. Αν δεν χρειάζεστε τη
λειτουργία αυτόματης ρύθμισης ώρας, επιλέξτε Oφφ.
ΣΥΣΚΕΥΗ HDD & DVD
HDD
Ρύθμιση Ρολογιού
Βιβλιοθήκη
Χρονοδιακόπτης
Εγγραφής
Διαχειριστής
Δίσκων
Ρύθμιση
μην. ημ/νία
έτος
ώρα
λεπ.
Αυτ.
IAN
2008
12
00
on
01
Τρίτη
<ΜΤΚΝ
sΕΠΙΛΓΗ
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
ΡΎΘΜΙΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΎ
Αυτόματη Ρύθμιση
Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει τη μη αυτόματη ρύθμιση της μπάντας του δέκτη της συσκευής εγγραφής DVD για λήψη
μέσω κεραίας ή για καλωδιακή τηλεόραση, ανάλογα με τη σύνδεση στην υποδοχή εισόδου της κεραίας κατά την αρχική
ρύθμιση.
1. Με τη συσκευή σε τρόπο λειτουργίας διακοπής της αναπαραγωγής, πατήστε
το κουμπί MENU.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Ρύθμιση και, στη συνέχεια,
πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
ΣΥΣΚΕΥΗ HDD & DVD
HDD
Βιβλιοθήκη
Χρονοδιακόπτης
Εγγραφής
Διαχειριστής
Δίσκων
Αυτόματη Ρύθμιση
|
Χειρορύθμιση
|
Ρύθμιση
mΜΤΚΝ
36_ Ρύθμιση συστήματος
Ρύθμιση Καναλιού
sΕΠΙΛΓΗ
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Ρύθμιση Καναλιού και, στη συνέχεια, πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Αυτόματη Ρύθμιση και, στη συνέχεια, πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
Θα εμφανιστεί το μήνυμα “Τα δεδομένα σας θα χαθούν. Πιεσέσετε [OK] για συνέχεια, [RETURN] για έξοδο”.
5. Πατήστε το κουμπί OK και μετά πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε τη χώρα σας.
• Η συσκευή εγγραφής DVD αναζητεί σταθμούς ανάλογα με τη λίστα προτιμήσεων προσυντονισμού καναλιών της
χώρας που έχετε επιλέξει. (Διαβάστε τη σελίδα 34)
M
 Πατήστε το κουμπί OK για να διακόψετε την Αυτόματη Ρύθμιση.
Χειρορύθμιση
Μπορείτε να προσθέσετε ένα προσυντονισμένο κανάλι που δεν εντοπίστηκε από την αυτόματη αναζήτηση καναλιών.
Επίσης, μπορείτε να διαγράψετε ένα κανάλι που δεν θέλετε. Μπορείτε να προγραμματίσετε τη σειρά των καναλιών.
Για ρύθμιση, ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 3, στην ενότητα “Αυτόματη Ρύθμιση“ στη σελίδα 36.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Χειρορύθμιση και, στη συνέχεια, πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
5. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε ένα ПР που θέλετε να
Χειρορύθμιση
επεξεργαστείτε, να διαγράψετε ή να επιλέξετε εναλλακτικά και, στη
ПР
CH
Όνομα
Αποκ/τής
συνέχεια, πατήστε το κουμπί COLOUR.
01
002
---off
02
004
---off
Επιλέξτε Επεξ., Διαγρά. ή Ανταλλά..
03
------04
------• Αν επιλέξετε Επεξ. (κουμπί ΚΟΚΚΙΝΟ(A)) : Μπορείτε να προσθέσετε ή
05
------06
------να επεξεργαστείτε πληροφορίες ΠΡ (προγράμματος). Αφού αλλάξετε τις
07
------πληροφορίες ΠΡ (CH, Όνομα, Αποκ/τής, MFT), επιλέξτε Αποθ. και
Επεξ.
Διαγρά.
Ανταλλά.
πατήστε το κουμπί OK.
- CH : (Κανάλι) Συντονιστείτε στο κανάλι χρησιμοποιώντας τα κουμπιά
Χειρορύθμιση
◄►.
ПР
01
- Όνομα : Το όνομα του καναλιού ανιχνεύεται αυτόματα στο σήμα που
CH
002
εκπέμπεται. Αν δεν ανιχνευθεί, μπορείτε να επεξεργαστείτε το
Όνομα
---όνομα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ▲▼◄►.
Αποκ/τής
off
- Αποκ/τής : Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, μπορείτε να εγγράψετε
MFT
κωδικοποιημένα κανάλια με εξωτερικό αποκωδικοποιητή.
Αποθ.
mΜΤΚΝ sΕΠΙΛΓΗ
Προτού την ενεργοποιήσετε, ανατρέψτε στις οδηγίες
σύνδεσης εξωτερικού αποκωδικοποιητή στη σελίδα 24.
- MFT(Manual Frequency Tunning) (Μη αυτόματος συντονισμός συχνοτήτων) : Μπορείτε να ρυθμίσετε με
ακρίβεια τη συχνότητα του καναλιού με τα κουμπιά ◄►.
• Αν επιλέξετε Διαγρά. (κουμπί ΠΡΑΣΙΝΟ(B)) : διαγράφονται οι πληροφορίες καναλιού του επιλεγμένου ΠΡ.
• Αν επιλέξετε Ανταλλά. (κουμπί ΚΙΤΡΙΝΟ(C)) : Μπορείτε να κάνετε ανταλλάσσω των πληροφοριών δύο ΠΡ
(προγραμμάτων). Για παράδειγμα, αν θέλετε να κάνετε ανταλλάσσω των ΠΡ2 και ΠΡ5, επιλέξτε ανταλλάσσω στο
ΠΡ2 και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK στο ΠΡ5.
Ελληνικά _37
ΡΎΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ
6. Πατήστε το κουμπί OK. Ξεκινά η αναζήτηση καναλιών.
• Σαρώνεται η πρώτη μπάντα συχνοτήτων και προβάλλεται και αποθηκεύεται ο πρώτος σταθμός που θα βρεθεί. Η
συσκευή συνεχίζει την αναζήτηση για το δεύτερο σταθμό και ούτω καθ’ εξής.
• Ο αριθμός των καναλιών που αποθηκεύονται αυτόματα από τη συσκευή εγγραφής DVD εξαρτάται από τον αριθμό
των καναλιών που εντοπίζονται.
Ρύθμιση συστήματος
ΡΎΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΏΝ ΤΗΣ ΓΛΏΣΣΑΣ
Εάν ρυθμίσετε εκ των προτέρων τις επιλογές γλώσσας, η επιλεγμένη γλώσσα θα εμφανίζεται αυτόματα κάθε φορά που
προβάλλεται μια ταινία.
1. Με τη συσκευή σε τρόπο λειτουργίας διακοπής της αναπαραγωγής, πατήστε
το κουμπί MENU.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Ρύθμιση και, στη συνέχεια,
πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Γλώσσα και, στη συνέχεια,
πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
Θα εμφανιστεί το μενού ρύθμισης γλώσσας.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε τη γλώσσα που επιθυμείτε και
στη συνέχεια πατήστε το κουμπί OK ή το κουμπί ►.
• Ήχος : Για τη γλώσσα διαλόγων του δίσκου.
• Υπότιτλ. : Για τη γλώσσα υποτίτλων του δίσκου.
• Μενού Δίσκου : Για το μενού δίσκου που περιέχεται στο δίσκο.
• Μενού : Για το μενού επί της οθόνης της συσκευής σας.
ΣΥΣΚΕΥΗ HDD & DVD
HDD
Γλώσσα
Βιβλιοθήκη
Χρονοδιακόπτης
Εγγραφής
Διαχειριστής
Δίσκων
Ήχος
: Πρωτότυπο
|
Υπότιτλ.
: Αυτόματο
|
Μενού Δίσκου
: English
|
Μενού
: Ελληνικά
|
Ρύθμιση
mΜΤΚΝ
sΕΠΙΛΓΗ
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
5. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε τη γλώσσα που επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί OK ή το
κουμπί ►.
M
 Εάν η επιλεγμένη γλώσσα δεν έχει εγγραφεί στο δίσκο, επιλέγεται η αρχική προ-εγγεγραμμένη γλώσσα.
 Η επιλεγμένη γλώσσα θα εμφανιστεί μόνο αν αυτή υποστηρίζεται στο συγκεκριμένο δίσκο.
ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΏΝ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ
Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την αλλαγή των ρυθμίσεων του συστήματος.
1. Με τη συσκευή σε τρόπο λειτουργίας διακοπής της αναπαραγωγής, πατήστε
το κουμπί MENU.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Ρύθμιση και, στη συνέχεια,
πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
ΣΥΣΚΕΥΗ HDD & DVD
HDD
Σύστημα
Βιβλιοθήκη
Χρονοδιακόπτης
Εγγραφής
Διαχειριστής
Δίσκων
|
Ρύθμιση Ρολογιού
Αυτ. Απενεργ/ση
: off
|
Anynet+ (HDMI CEC)
: on
|
|
DivX(R) Καταγραφή
Ρύθμιση
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Σύστημα και, στη συνέχεια,
πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή συστήματος
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK ή το κουμπί ►.
mΜΤΚΝ
sΕΠΙΛΓΗ
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
5. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να κάνετε την επιθυμηή επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK ή το κουμπί ►.
Ρύθμιση αυτόματης απενεργοποίησης της συσκευής
Αυτή η λειτουργία θέτει αυτόματα τη συσκευή εγγραφής DVD εκτός λειτουργίας,
σε περίπτωση που δεν πατηθεί κανένα κουμπί κατά τον επιλεγμένο χρόνο.
1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Αυτ. Απενεργ/ση και, στη
συνέχεια, πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
ΣΥΣΚΕΥΗ HDD & DVD
HDD
Βιβλιοθήκη
Χρονοδιακόπτης
Εγγραφής
Διαχειριστής
Δίσκων
Σύστημα
|
Ρύθμιση Ρολογιού
Αυτ. Απενεργ/ση
off
Anynet+ (HDMI CEC)2 Ώρες
DivX(R) Καταγραφή 6 Ώρες
: off
|
: on
|
Ρύθμιση
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε και μετά
πατήστε το κουμπί OK ή το κουμπί ►.
• off : Απενεργοποιείται η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης.
mΜΤΚΝ
sΕΠΙΛΓΗ
rΕΠΣΤΡΦ
• 2 Ώρες : Η συσκευή θα τεθεί εκτός λειτουργίας αυτόματα δύο ώρες μετά
το τελευταίο πάτημα κουμπιού.
• 6 Ώρες : Η συσκευή θα τεθεί αυτόματα εκτός λειτουργίας έξι ώρες μετά το τελευταίο πάτημα κουμπιού.
• Αν ο χρόνος που έχετε επιλέξει για τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης λήξει κατά τη διάρκεια
αναπαραγωγής ή εγγραφής, η συσκευή θα λειτουργεί μέχρι να ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή ή η εγγραφή.
38_ Ρύθμιση συστήματος
|
eΕΞΟΔΟΣ
Anynet+ (HDMI CEC)
Η λειτουργία Anynet+ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το χειρισμό της συσκευής
εγγραφής με τη χρήση τηλεχειριστηρίου τηλεόρασης Samsung, συνδέοντας τη
συσκευή ΕΓΓΡΑΦΗΣ DVD ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ σε μια τηλεόραση SAMSUNG
μέσω ενός καλωδίου HDMI. (Διαβάστε τις σελίδες 30~31) (η λειτουργία αυτή
είναι διαθέσιμη μόνον για τις τηλεοράσεις SAMSUNG που υποστηρίζουν το
Anynet+).
Σύστημα
Βιβλιοθήκη
Χρονοδιακόπτης
Εγγραφής
Διαχειριστής
Δίσκων
|
Ρύθμιση Ρολογιού
Αυτ. Απενεργ/ση
: off
|
Anynet+ (HDMI CEC)off
: on
|
|
DivX(R) Καταγραφή on
Ρύθμιση
mΜΤΚΝ
sΕΠΙΛΓΗ
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
ΡΎΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ
1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Anynet+ (HDMI CEC) και, στη
συνέχεια, πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
Θα εμφανιστούν τα στοιχεία Anynet+ (HDMI-CEC).
ΣΥΣΚΕΥΗ HDD & DVD
HDD
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε on και, στη συνέχεια, πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
Για να χρησιμοποιήσετε το Anynet+ (HDMI CEC)
1. Συνδέστε τη ΣΥΣΚΕΥΗ HDD & DVD RECORDER σε μια τηλεόραση Samsung TV με το καλώδιο HDMI.
(Διαβάστε τις σελίδες 30~31)
2. Ρυθμίστε το Anynet+ (HDMI-CEC) στο “on”, στη ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ DVD ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ.
(βλ. παραπάνω)
3. Ρυθμίστε τη λειτουργία Anynet+ στην τηλεόρασή σας. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
οδηγιών της τηλεόρασης.)
• Μπορείτε να χειριστείτε τη ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ DVD ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ,
n
χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
DVDR
Δείτε
τηλεόραση
(Τα κουμπιά της τηλεόρασης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο
Επιλέξτε συσκευή
της ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ σε σκληρό δίσκο (HDD) και σε δίσκο DVD : , ,
Εγγραφή
Μενού συσκευής
,
και
,
κουμπιά , κουμπί ~ )
Λειτουργία συσκευής
Δέκτης : off
• Με το πάτημα του κουμπιού Anynet+ στο τηλεχειριστήριο της
Εγκατάσταση
>Μτκν
sEnter
τηλεόρασης, εμφανίζονται στο αριστερό μέρος οι ενδείξεις επί της
eΕξοδοσ
οθόνης.
- Επιλέξτε συσκευή : Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να
επιλέξετε συσκευή.
- Εγγραφή : Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για την έναρξη ή τη διακοπή της εγγραφής.
- Μενού συσκευής : πως το κουμπί MENU (
ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ.
) που υπάρχει στο τηλεχειριστήριο της ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ DVD
- Λειτουργία συσκευής : Όπως το κουμπί INFO (
DVD ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ.
M
<TV Μενού>
) που υπάρχει στο τηλεχειριστήριο της ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
 Εάν πατήσετε το κουμπί STANDBY/ON της συσκευής εγγραφής ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, η προβολή της οθόνης της
τηλεόρασης θα αλλάξει στην προβολή αναπαραγωγής.
 Εάν προσπαθήσετε να αναπαράγετε κάποιο DVD ενόσω η τηλεόραση είναι σβηστή, η τηλεόραση θα ανάψει.
 Εάν σβήσετε την τηλεόραση, θα σβήσει αυτόματα και η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ DVD ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ. (Όταν η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
DVD ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ εκτελεί εγγραφή, δεν μπορεί να τεθεί εκτός λειτουργίας.)
 Εάν αλλάξετε την πηγή HDMI και επιλέξετε άλλη πηγή (Σύνθετο σήμα, σήμα συνιστωσών, RF κ.λπ.) στην τηλεόραση, ενώ
αναπαράγεται ο δίσκος DVD, η συσκευής εγγραφής HDD και DVD θα πάψει να λειτουργεί. Αλλά η συσκευή εγγραφής σε HDD &
DVD μπορεί να εξακολουθήσει την εγγραφή DVD.
Καταχώριση DivX(R)
Χρησιμοποιήστε τον κωδικό εγγραφής για να καταχωρίσετε αυτή τη συσκευή με
τη μορφή DivX(R) Video On Demand. Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.divx.com/vod
ΣΥΣΚΕΥΗ HDD & DVD
HDD
Σύστημα
Βιβλιοθήκη Ρύθμιση Ρολογιού
DivX(R) Βίντεο σε ζήτηση
: off
Χρονοδιακόπτης Αυτ. Απενεργ/ση
Εγγραφής
(HDMI CEC) είναι: XXXXXXXX
: on
Ο προσωπικός Anynet+
κωδικός καταχώρισής
Διαχειριστής
Δίσκων
DivX(R) δείτε
Καταγραφή
Για περισσότερα,
www.divx.com/vod
Ρύθμιση
OK
sΕΠΙΛΓΗ
rΕΠΣΤΡΦ
|
|
|
|
eΕΞΟΔΟΣ
Ελληνικά _39
Ρύθμιση συστήματος
ΡΎΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΏΝ ΉΧΟΥ
Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή εγγραφής DVD με εξωτερικό ενισχυτή ή σύστημα οικιακού κινηματογράφου.
Οι επιλογές ήχου σάς επιτρέπουν να κάνετε ρυθμίσεις στη συσκευή ήχου και την κατάσταση του ήχου, ανάλογα με το
ηχοσύστημα που χρησιμοποιείτε. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τον τρόπο λειτουργίας NICAM.
1. Με τη συσκευή σε τρόπο λειτουργίας διακοπής της αναπαραγωγής, πατήστε
το κουμπί MENU.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Ρύθμιση και, στη συνέχεια,
πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
ΣΥΣΚΕΥΗ HDD & DVD
HDD
Βιβλιοθήκη
Χρονοδιακόπτης
Εγγραφής
Διαχειριστής
Δίσκων
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Ήχος και, στη συνέχεια, πατήστε
το OK ή το κουμπί ►.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να ορίσετε την επιλογή ήχου που επιθυμείτε
και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί OK ή το κουμπί ►.
Ρύθμιση
Ρύθμιση
Σύστημα
|
Ρύθμιση Καναλιού
|
Γλώσσα
|
Ήχος
|
|
Βίντεο
|
1
Γονικό Κλείδωμα
|
Αντιγραφή
mΜΤΚΝ
sΕΠΙΛΓΗ
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
5. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε και μετά πατήστε το κουμπί OK ή το κουμπί ►.
Ψηφιακή Έξοδος
• PCM : Επιλέξτε το εάν η συσκευή σας δεν μπορεί να αποκωδικοποιήσει σήμα
Dolby Digital(ή MPEG-2).
• Bitstream : Εξάγει τον ήχο Dolby Digital (ή MPEG-2) ως bitstream (ροή
δυαδικών ψηφίων). Επιλέξτε το όταν ο δέκτης AV ή ο ενισχυτής AV διαθέτει
αποκωδικοποιητή Dolby Digital (ή MPEG-2).
ΣΥΣΚΕΥΗ HDD & DVD
HDD
Ήχος
Βιβλιοθήκη
Χρονοδιακόπτης
Εγγραφής
Διαχειριστής
Δίσκων
Ψηφιακή Έξοδος
DTS
: PCM
PCM
Bitstream : off
|
|
DRC
: on
|
NICAM
: on
|
Ρύθμιση
M
 Η ρύθμιση ψηφιακής εξόδου εφαρμόζεται τόσο σε ήχο Dolby Digital όσο και σε
ήχο MPEG-2. Ο ήχος LPCM εξάγεται πάντα σε παλμοκωδική διαμόρφωση
(PCM). Δεν έχει σχέση με τη ρύθμιση ψηφιακής εξόδου.
mΜΤΚΝ
sΕΠΙΛΓΗ
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
 Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή ψηφιακή έξοδο, διαφορετικά δε θα ακούτε
ήχο ή θα ακούτε δυνατό θόρυβο.
DTS
• off : Δεν εξέρχεται σήμα DTS. Επιλέξτε το όταν ο δέκτης AV (ή ο ενισχυτής
AV) δεν διαθέτει αποκωδικοποιητή DTS.
• on : Εξέρχεται DTS Bitstream μέσω της ψηφιακής εξόδου όταν κάνετε
αναπαραγωγή ήχου DTS. Επιλέξτε το μόνο όταν ο δέκτης AV (ή ο ενισχυτής
AV) διαθέτει αποκωδικοποιητή DTS.
M
ΣΥΣΚΕΥΗ HDD & DVD
HDD
Ήχος
Βιβλιοθήκη
Χρονοδιακόπτης
Εγγραφής
Διαχειριστής
Δίσκων
Ψηφιακή Έξοδος
DTS
DRC
off
on
NICAM
: PCM
|
: off
|
: on
|
: on
|
Ρύθμιση
 Όταν γίνεται αναπαραγωγή ήχου DTS, δεν εξέρχεται ήχος από την έξοδο ήχου AV.
40_ Ρύθμιση συστήματος
mΜΤΚΝ
sΕΠΙΛΓΗ
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
DRC
ΣΥΣΚΕΥΗ HDD & DVD
HDD
Ήχος
Βιβλιοθήκη
Χρονοδιακόπτης
Εγγραφής
Διαχειριστής
Δίσκων
Ψηφιακή Έξοδος
: PCM
|
DTS
: off
|
: on
|
: on
|
DRC
off
on
NICAM
Ρύθμιση
mΜΤΚΝ
sΕΠΙΛΓΗ
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
NICAM
Τα προγράμματα NICAM χωρίζονται σε 3 τύπους. NICAM Stereo, NICAM Mono
και Bilingual (δίγλωσσα) (εκπομπή σε άλλη γλώσσα). Τα προγράμματα NICAM
συνοδεύονται πάντα από κανονική μονοφωνική εκπομπή και μπορείτε να
επιλέξετε τον ήχο που επιθυμείτε ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας τη
λειτουργία NICAM.
• on : Τρόπος λειτουργίας NICAM
• off : Κάντε αυτή την ρύθμιση μόνο για την εγγραφή του τυπικού
μονοφωνικού ήχου κατά την εκπομπή NICAM, εάν ο στερεοφωνικός ήχος
ακούγεται παραμορφωμένος λόγω κακών συνθηκών λήψης.
ΣΥΣΚΕΥΗ HDD & DVD
HDD
Ήχος
Βιβλιοθήκη
Χρονοδιακόπτης
Εγγραφής
Διαχειριστής
Δίσκων
Ψηφιακή Έξοδος
: PCM
|
DTS
: off
|
DRC
: on
|
: on
|
NICAM
off
on
Ρύθμιση
mΜΤΚΝ
sΕΠΙΛΓΗ
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
ΡΎΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΏΝ ΒΊΝΤΕΟ
Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την αλλαγή των ρυθμίσεων βίντεο.
Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τον τύπο του δίσκου. Μπορεί να μην εφαρμόζεται σε ορισμένους τύπους δίσκων.
1. Με τη συσκευή σε τρόπο λειτουργίας διακοπής της αναπαραγωγής, πατήστε
το κουμπί MENU.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Ρύθμιση και, στη συνέχεια,
πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Βίντεο και, στη συνέχεια,
πατήστε το OK ή το κουμπί ►. Θα εμφανιστεί το μενού ρύθμισης βίντεο.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να ορίσετε την επιλογή που θέλετε για το
βίντεο και μετά πατήστε το κουμπί OK ή το κουμπί ►.
ΣΥΣΚΕΥΗ HDD & DVD
HDD
Ρύθμιση
Βιβλιοθήκη
Χρονοδιακόπτης
Εγγραφής
Διαχειριστής
Δίσκων
Ρύθμιση
Σύστημα
|
Ρύθμιση Καναλιού
|
Γλώσσα
|
Ήχος
|
|
Βίντεο
|
1
Γονικό Κλείδωμα
|
Αντιγραφή
mΜΤΚΝ
sΕΠΙΛΓΗ
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
5. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε και μετά πατήστε το κουμπί OK ή το κουμπί ►.
Λόγος πλευρών εικόνας στην τηλεόραση
Ανάλογα με τον τύπο της τηλεόρασης που έχετε, ίσως θέλετε να προσαρμόσετε
τη ρύθμιση της οθόνης. (λόγος πλευρών εικόνας)
• 4:3 Letter Box : Κάντε αυτή την επιλογή όταν θέλετε να βλέπετε ολόκληρη
την οθόνη 16:9 που αποδίδει το DVD, σε οθόνη τηλεόρασης 4:3. Στην
κορυφή και τη βάση της οθόνης θα εμφανίζονται μαύρες λωρίδες.
• 4:3 Pan-Σάρω. : Κάντε αυτή την επιλογή όταν έχετε τηλεόραση με συμβατική
οθόνη, οπότε θα προβάλλετε το κεντρικό μέρος της οθόνης 16:9. (Τα άκρα
της εικόνας αριστερά και δεξιά θα κόβονται.)
• 16:9 Πλάτος : Σε τηλεόραση ευρείας οθόνης, θα προβάλλετε ολόκληρη την
εικόνα 16:9.
ΣΥΣΚΕΥΗ HDD & DVD
HDD
Βίντεο
Βιβλιοθήκη
Χρονοδιακόπτης
Εγγραφής
Διαχειριστής
Δίσκων
Ρύθμιση
mΜΤΚΝ
TV Διάσταση
4:3 Letter: 16:9
Box Πλάτος
3D Μείωση Θορύβου 4:3 Pan-Σάρω.
: off
16:9 Πλάτος
Ανάλυση HDMI
: 576p
|
Έξοδος Βίντεο
: Component
|
Εξοδος Component
: Διαπλεκόμενη |
sΕΠΙΛΓΗ
rΕΠΣΤΡΦ
|
|
eΕΞΟΔΟΣ
Ελληνικά _41
ΡΎΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ
Αυτό είναι ενεργό μόνο όταν ανιχνεύεται σήμα Dolby Digital.
• on : Όταν αναπαράγεται ήχος ταινίας σε χαμηλή ένταση ή από μικρής ισχύος
ηχεία, το σύστημα εφαρμόζει την κατάλληλη συμπίεση για να ακούγεται
καλύτερα ο ήχος χαμηλής στάθμης και να αποφεύγονται τα απότομα
περάσματα σε ήχο υπερβολικά υψηλής έντασης.
• off : Μπορείτε να απολαύσετε την ταινία με κανονικό δυναμικό εύρος.
Ρύθμιση συστήματος
3D Μείωση Θορύβου (Τριδιάστατη μείωση του θορύβου)
• off : Κανονική
• on : Παρέχει καθαρή εικόνα μέσω μείωσης θορύβου (για την εγγραφή).
ΣΥΣΚΕΥΗ HDD & DVD
HDD
Βίντεο
Βιβλιοθήκη
Χρονοδιακόπτης
Εγγραφής
Διαχειριστής
Δίσκων
Ρύθμιση
mΜΤΚΝ
TV Διάσταση
: 16:9 Πλάτος
|
3D Μείωση Θορύβου off
: off
|
: 576p
|
Έξοδος Βίντεο
: Component
|
Εξοδος Component
: Διαπλεκόμενη |
on
Ανάλυση HDMI
sΕΠΙΛΓΗ
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
Ανάλυση HDMI
Η ρύθμιση αυτή χρησιμοποιείται όταν η μονάδα είναι συνδεδεμένη με HDMI σε
συσκευές προβολής (τηλεόραση, προβολικό κ.ά.).
•
•
•
•
576p : 720 x 576
720p : 1280 x 720
1080i : 1920 x 1080
1080p : 1920 x 1080
ΣΥΣΚΕΥΗ HDD & DVD
HDD
Βίντεο
Βιβλιοθήκη
Χρονοδιακόπτης
Εγγραφής
Διαχειριστής
Δίσκων
Ρύθμιση
mΜΤΚΝ
TV Διάσταση
: 16:9 Πλάτος
|
3D Μείωση Θορύβου
: off
|
Ανάλυση HDMI
Έξοδος Βίντεο
Εξοδος Component
sΕΠΙΛΓΗ
|
: 576p
576p
720p
: Component |
1080i
: Διαπλεκόμενη \
1080p
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
Επιλογή εξόδου
• Συνδέστε τη ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ DVD ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ στην τηλεόρασή σας με καλώδιο HDMI.
Ρυθμίστε την είσοδο της τηλεόρασης στη θέση HDMI.
M
 Η ενεργοποίηση της προοδευτικής σάρωσης γίνεται αυτόματα όταν συνδεθεί το HDMI. (Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται η ένδειξη HDMI
στην πρόσοψη της ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ DVD ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ)
 Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας για να διαπιστώσετε αν υποστηρίζει προοδευτική σάρωση (P-SCAN).
Εάν υποστηρίζει προοδευτική σάρωση, ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου για να κάνετε τις αντίστοιχες ρυθμίσεις στο σύστημα
μενού της τηλεόρασης.
 Οι αναλύσεις της εξόδου HDMI που είναι διαθέσιμες εξαρτώνται από τη συνδεδεμένη τηλεόραση ή το προβολικό. Για λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης ή της συσκευής προβολής.
 Εάν αλλάξει η ανάλυση, πιθανόν να χρειαστούν μερικά δευτερόλεπτα ώστε να προβληθεί η εικόνα φυσιολογικά.
42_ Ρύθμιση συστήματος
Έξοδος Βίντεο
ΣΥΣΚΕΥΗ HDD & DVD
HDD
Βίντεο
Βιβλιοθήκη
Χρονοδιακόπτης
Εγγραφής
Διαχειριστής
Δίσκων
Ρύθμιση
mΜΤΚΝ
TV Διάσταση
: 16:9 Πλάτος
|
3D Μείωση Θορύβου
: off
|
Ανάλυση HDMI
: 576p
|
: Component |
Component
Εξοδος Component RGB
: Διαπλεκόμενη
Έξοδος Βίντεο
sΕΠΙΛΓΗ
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
Σε τρόπο λειτουργίας συνιστωσών, μπορείτε να ρυθμίσετε την έξοδο βίντεο σε Progressive ή Interlace.
Όταν το καλώδιο HDMI δεν είναι συνδεδεμένο, οι διαθέσιμες υποδοχές εξόδου βίντεο είναι οι ακόλουθες.
Διαθέσιμη υποδοχή εξόδου βίντεο
Επιλογή τρόπου λειτουργίας
Τρόπος λειτουργίας συνιστωσών
Τρόπος λειτουργίας RGB
|
°
R, G, B
°
|
Composite
|
°
Έξοδος σήματος βίντεο Composite
|
|
Υποδοχή εξόδου
Έξοδος συνιστωσών
(Y, PB, PR)
AV1 Scart
M
 Όταν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται), η έξοδος RGB δεν λειτουργεί. Η Έξοδος Βίντεο είναι ρυθμισμένη στο
Συνιστωσών.
Έξοδος συνιστωσών (προοδευτική σάρωση)
Αυτή η λειτουργία διατίθεται όταν το σήμα εξόδου του βίντεο είναι σήμα
συνιστωσών. Αυτή η ρύθμιση σάς επιτρέπει να επιλέξτε τον τρόπο
λειτουργίας προοδευτικής σάρωσης. Για να προβάλλετε τον τρόπο
λειτουργίας ‘Progressive scan mode’ (προοδευτικής σάρωσης), συνδέστε
πρώτα το καλώδιο συνιστωσών. (βλ. Σελίδα 26) Βεβαιωθείτε ότι τα
καλώδια συνιστωσών έχουν συνδεθεί σωστά.
ΣΥΣΚΕΥΗ HDD & DVD
HDD
Βιβλιοθήκη
Χρονοδιακόπτης
Εγγραφής
Διαχειριστής
Δίσκων
Ρύθμιση
Βίντεο
TV Διάσταση
: 16:9 Πλάτος
|
3D Μείωση Θορύβου
: off
|
Ανάλυση HDMI
: 576p
|
Έξοδος Βίντεο
: Component
|
Εξοδος Component Διαπλεκόμενη
: Διαπλεκόμενη
Προοδευτική
• Προοδευτική
mΜΤΚΝ
sΕΠΙΛΓΗ
rΕΠΣΤΡΦ
Το μήνυμα “Θέλεις να διατηρήσεις προοδευτική σάρωση? 10’” θα εμφανιστεί.
Επιλέξτε Ναι για επαναφορά στη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης.
• Διαπλεκόμενη
Το μήνυμα “Θέλεις να διατηρήσεις διαπλεκόμενη σάρωση? 10’” θα εμφανιστεί. Επιλέξτε Ναι για επαναφορά στη
λειτουργία διαπλεκόμενης σάρωσης.
M
eΕΞΟΔΟΣ
 Όταν το καλώδιο HDMI είναι συνδεδεμένο, η οθόνη αυτή δεν εμφανίζεται.
Ελληνικά _43
ΡΎΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ
Μπορείτε να απολαύσετε εικόνα υψηλής ποιότητας μέσω των συνδέσεων βίντεο
RGB ή συνιστωσών. Η έξοδος βίντεο RGB είναι διαθέσιμη αν συνδέσετε την
υποδοχή SCART (AV1) και η έξοδος βίντεο συνιστωσών είναι διαθέσιμη αν
συνδέσετε την υποδοχή των συνιστωσών (Y, PB, PR). Μόνο ένα από αυτά τα
σήματα μπορεί να επιλεχθεί κάθε φορά.
• Component
• RGB
Ρύθμιση συστήματος
ΡΎΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΚΟΎ ΕΛΈΓΧΟΥ
Z
Η λειτουργία γονικού ελέγχου λειτουργεί όταν αναπαράγετε δίσκους DVD που περιέχουν αξιολόγηση, η οποία σας βοηθά να
ελέγχετε τους τύπους DVD που παρακολουθεί η οικογένειά σας. Κάθε δίσκος περιέχει έως και 8 επίπεδα αξιολόγησης.
1. Με τη συσκευή σε τρόπο λειτουργίας διακοπής της αναπαραγωγής, πατήστε
το κουμπί MENU.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Ρύθμιση και, στη συνέχεια,
πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Γονικό Κλείδωμα και, στη
συνέχεια, πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
Όταν θέτετε για πρώτη φορά τη συσκευή σας σε λειτουργία, θα εμφανιστεί
το μήνυμα “Δημιουργήστε τον κωδικό πρόσβασης”.
ΣΥΣΚΕΥΗ HDD & DVD
HDD
Ρύθμιση
Βιβλιοθήκη
Χρονοδιακόπτης
Εγγραφής
Διαχειριστής
Δίσκων
Ρύθμιση
Σύστημα
|
Ρύθμιση Καναλιού
|
Γλώσσα
|
Ήχος
|
|
Βίντεο
|
1
Γονικό Κλείδωμα
|
Αντιγραφή
mΜΤΚΝ
sΕΠΙΛΓΗ
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
4. Εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας τα
αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.
Θα εμφανιστεί το μήνυμα “Επιβεβαιώστε τον κωδικό πρόσβασης”. Πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης.
Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης
1. Αφαιρέστε το δίσκο.
2. Πατήστε και κρατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (&) στην πρόσοψη για 10 ή περισσότερα δευτερόλεπτα.
Ρύθμιση του επιπέδου αξιολόγησης
Γονικό Κλείδωμα
Βιβλιοθήκη
Χρονοδιακόπτης
Εγγραφής
Διαχειριστής
Δίσκων
Ρύθμιση
|
Επί. ταξινόμησης
: off
off
Επίπ.8-Ενήλ.
Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης
Επίπ.7
Επίπ.6
Επίπ.5
Επίπ.4
Επίπ.3
Επίπ.2
|
►
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το επίπεδο αξιολόγησης που
θέλετε και στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK ή το κουμπί ►.
Για παράδειγμα, αν επιλέξετε έως το Επίπεδο 6, οι δίσκοι που έχουν
εγγραφεί σε Επίπεδο 7 και 8 δεν θα αναπαράγονται. Ο μεγαλύτερος
αριθμός υποδεικνύει ότι το πρόγραμμα προορίζεται για ενήλικες.
ΣΥΣΚΕΥΗ HDD & DVD
HDD
◄
1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Επί. ταξινόμησης και, στη
συνέχεια, πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
mΜΤΚΝ
sΕΠΙΛΓΗ
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης
1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης
και, στη συνέχεια, πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
2. Εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας τα
αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο. Θα εμφανιστεί το μήνυμα
“Επιβεβαιώστε τον κωδικό πρόσβασης”.
ΣΥΣΚΕΥΗ HDD & DVD
HDD
Γονικό Κλείδωμα
Βιβλιοθήκη
Χρονοδιακόπτης
Εγγραφής
Διαχειριστής
Δίσκων
Επί. ταξινόμησης
: Επίπ.7
Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης
|
|
Ρύθμιση
3. Εισαγάγετε ξανά τον κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας πάλι
τααριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.
mΜΤΚΝ
M
 Αφού ρυθμίσετε το Επί. ταξινόμησης, μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης.
44_ Ρύθμιση συστήματος
sΕΠΙΛΓΗ
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
ΡΎΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΏΝ ΕΓΓΡΑΦΉΣ
Αυτόματη δημιουργία κεφαλαίων
CVKL
(Τρόπος λειτουργίας V)
Ένας δίσκος DVD-Video αποτελείται από ‘Τίτλους’ και ‘Κεφάλαια’. Κατά την εγγραφή ενός προγράμματος, δημιουργείται
ένας Τίτλος. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, ο τίτλος θα χωριστεί σε Κεφάλαια.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Αντιγραφή και, στη συνέχεια,
πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
ΣΥΣΚΕΥΗ HDD & DVD
DVD-RW(V)
Αντιγραφή
Βιβλιοθήκη
Χρονοδιακόπτης
Εγγραφής
Διαχειριστής
Δίσκων
: off
|
: 6 Ώρες
|
Εγγραφή EZ
: off
|
Συμβατότητα λειτ. V
: off
|
ΔημιουργόςΕνοτήτωνoff
on
EP χρόνος θέσης
Ρύθμιση
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε ΔημιουργόςΕνοτήτων και, στη
συνέχεια, πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
mΜΤΚΝ
sΕΠΙΛΓΗ
rΕΠΣΤΡΦ
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε off ή on και, στη συνέχεια,
πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
• off : Επιλέξτε το αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης δημιουργίας κεφαλαίων.
• on : Επιλέξτε το αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης δημιουργίας κεφαλαίων.
Πατήστε το κουμπί EXIT (
eΕΞΟΔΟΣ
) για έξοδο από το μενού.
5. Πατήστε το κουμπί REC για να ξεκινήσει η εγγραφή.
(Διαβάστε τη σελίδα 70 σχετικά με τη ρύθμιση της ταχύτητας εγγραφής) Εμφανίζεται το μήνυμα “Θέλετε να
δημιουργήσετε μενού ενοτήτων μετά από την εγγραφή;”.
6. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε OK και μετά πατήστε το κουμπί OK.
• Δημιουργείται ένα καινούργιο κεφάλαιο ανάλογα με τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας εγγραφής. Ένα κεφάλαιο θα
έχει διάρκεια περίπου 5 λεπτά σε τρόπο λειτουργίας ΧΡ και SP και περίπου 15 λεπτά σε τρόπο λειτουργίας LP και EP.
7. Πατήστε το κουμπί STOP (
) για να διακόψετε την εγγραφή.
8. Για να εμφανιστούν οι τίτλοι που δημιουργήθηκαν, ολοκληρώστε (Finalise) το δίσκο (Δείτε τη σελίδα 98) και μετά
πατήστε το κουμπί TITLE MENU. Εμφανίζεται το μενού τίτλων.
• Η ολοκλήρωση δεν είναι απαραίτητη όταν χρησιμοποιείτε δίσκο DVD+RW.
9. Για να εμφανιστούν τα κεφάλαια που δημιουργήθηκαν, επιλέξτε τον επιθυμητό τίτλο και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί DISC MENU. Εμφανίζεται το μενού κεφαλαίων για τον επιλεγμένο τίτλο.
J
 Η λειτουργία αυτόματης δημιουργίας κεφαλαίων δεν εκτελείται κατά την εγγραφή με χρονοδιακόπτη ή όταν θέσετε τη συσκευή εκτός
λειτουργίας.
Ρύθμιση χρόνου τρόπου λειτουργίας ΕΡ
Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους τέσσερις τρόπους λειτουργίας εγγραφής
πατώντας το κουμπί REC MODE όσες φορές χρειάζεται.
ΣΥΣΚΕΥΗ HDD & DVD
HDD
Αντιγραφή
Βιβλιοθήκη
Σε τρόπο λειτουργίας EP(παρατεταμένη εγγραφή), μπορείτε να ρυθμίσετε το
χρόνο εγγραφής σε 6 ή 8 ώρες με αυτήν τη ρύθμιση.
• 6 Ώρες
• 8 Ώρες
Χρονοδιακόπτης
Εγγραφής
Διαχειριστής
Δίσκων
ΔημιουργόςΕνοτήτων
EP χρόνος θέσης
6 Ώρες
8 Ώρες
Εγγραφή EZ
Συμβατότητα λειτ. V
: off
|
: 6 Ώρες
|
: off
|
: off
|
Ρύθμιση
mΜΤΚΝ
sΕΠΙΛΓΗ
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
Ελληνικά _45
ΡΎΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ
1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Ρύθμιση και, στη συνέχεια,
πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
Ρύθμιση συστήματος
Eγγραφή ΕZ
CVKL
(Τρόπος λειτουργίας V)
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να κάνετε αυτόματα Initialise (Προετοιμασία) και
Finalise (Ολοκλήρωση) ενός δίσκου.
1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Εγγραφή EZ και, στη συνέχεια,
πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε on και, στη συνέχεια, πατήστε το
OK ή το κουμπί ►.
Πατήστε το κουμπί EXIT ( ) για έξοδο από το μενού.
3. Εισαγάγετε έναν δίσκο.
Εάν ο δίσκος είναι καινούριος, η προετοιμασία θα γίνει αυτομάτως.
ΣΥΣΚΕΥΗ HDD & DVD
HDD
Αντιγραφή
Βιβλιοθήκη
Χρονοδιακόπτης
Εγγραφής
Διαχειριστής
Δίσκων
ΔημιουργόςΕνοτήτων
: off
|
EP χρόνος θέσης
: 6 Ώρες
|
Εγγραφή EZ
: off
|
: off
|
off
Συμβατότητα λειτ. V on
Ρύθμιση
mΜΤΚΝ
sΕΠΙΛΓΗ
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
4. Πατήστε το κουμπί REC.
5. Η λειτουργία Eγγραφή ΕZ θα εκτελέσει αυτόματα ολοκλήρωση του δίσκου υπό τις παρακάτω συνθήκες.
• Όταν πατάτε το κουμπί OPEN/CLOSE (Ανοιγμα/Κλείσιμο) στη ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ DVD ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ αφού
η εγγραφή καταλάβει ποσοστό μεγαλύτερο από 70% του δίσκου. Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή δίσκου η θήκη θα
ανοίξει.
• Το παραπάνω χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο μόνον όταν τοποθετηθεί δίσκος DVD-RW(V), DVD+R ή DVD-R.
M
 Εάν εισαγάγετε έναν νέο δίσκο DVD-RW, θα διαμορφωθεί στον τρόπο λειτουργίας V μέσω της λειτουργίας αυτόματης προετοιμασίας.
 Εάν εισαγάγετε έναν νέο δίσκο DVD+RW, θα μορφοποιηθεί αυτόματα.
 Εάν επιλέξετε off (απενεργοποίηση), θα πρέπει να κάνετε μη αυτόματη προετοιμασία του δίσκου (βλ. σελίδα 67) και αυτόματη
ολοκλήρωση του δίσκου μέσω του μενού Διαχειριστή Δίσκων) (βλ. σελίδα 98).
 Η διάρκεια της Εγγραφής διαφέρει, ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας εγγραφής. (Διαβάστε τις σελίδες 47~48)
Συμβατότητα λειτ. V
Αυτή η δυνατότητα αφορά τις ρυθμίσεις για την επιλογή ήχων όταν εγγράφετε
τη μετάδοση NICAM STEREO (Πολυηχητική μετάδοση) σε σκληρό δίσκο. Δεν
επηρεάζει άμεσα την εγγραφή σε DVD ενός προγράμματος.
• off : Και οι δύο επιλογές “Dual L” και “Dual R” της πολυηχητικής μετάδοσης
εγγράφονται στο σκληρό δίσκο. Οι τίτλοι που εγγράφονται στο σκληρό δίσκο
με αυτές τις ρυθμίσεις δεν μπορούν να αντιγραφούν σε DVD-R ή DVD-RW
(τρόπο λειτουργίας V).
• on : Στο σκληρό δίσκο εγγράφεται μία από τις δύο επιλογές “Dual L” και “Dual
R” της πολυηχητικής μετάδοσης. Οι τίτλοι που εγγράφονται στο σκληρό δίσκο
με τέτοιες ρυθμίσεις δεν μπορούν να αντιγραφούν σε DVD-R ή DVD-RW
(τρόπος λειτουργίας V). Οι επιλογές “Dual L” και “Dual R” μπορούν να
επιλεχθούν από το μενού “Επιλογή Ήχου.”
ΣΥΣΚΕΥΗ HDD & DVD
HDD
Αντιγραφή
Βιβλιοθήκη
Χρονοδιακόπτης
Εγγραφής
Διαχειριστής
Δίσκων
: off
|
EP χρόνος θέσης
: 6 Ώρες
|
Εγγραφή EZ
: off
|
Συμβατότητα λειτ. V off
: off
|
Ρύθμιση
mΜΤΚΝ
on
sΕΠΙΛΓΗ
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΗ HDD & DVD
HDD
Αντιγραφή
Βιβλιοθήκη
Χρονοδιακόπτης
Εγγραφής
Διαχειριστής
Δίσκων
Ρύθμιση
mΜΤΚΝ
46_ Ρύθμιση συστήματος
ΔημιουργόςΕνοτήτων
ΔημιουργόςΕνοτήτων
: off
|
EP χρόνος θέσης
: 6 Ώρες
|
Εγγραφή EZ
: off
|
Συμβατότητα λειτ. V
: on
|
: Dual L
\
Επιλογή Ήχου
sΕΠΙΛΓΗ
Dual L
Dual R
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
Αναπαραγωγή
Αυτή η ενότητα παρουσιάζει τις βασικές λειτουργίες αναπαραγωγής και την
αναπαραγωγή ανάλογα με τον τύπο του δίσκου.
ΚΩΔΙΚΌΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ (ΜΌΝΟ ΓΙΑ DVD-VIDEO)
2
ALL
ΛΟΓΌΤΥΠΑ ΔΊΣΚΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΧΘΟΎΝ
STEREO CREATOR
Dolby Digital
Στερεοφωνικός ήχος
DTS
Σύστημα εκπομπής PAL στο
Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη
Γερμανία κ.λπ.
Ψηφιακός ήχος
DivX
MP3
ΤΎΠΟΙ ΔΊΣΚΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΧΘΟΎΝ
Τύποι δίσκων
DVD-VIDEO
Λογότυπο
περιεχομένου
δίσκου
Εγγεγραμμένο
περιεχόμενο
Σχήμα δίσκου
Μεγ. διάρκεια αναπαραγωγής
Μονής όψης (12cm)
240 λεπτά
VIDEO
Διπλής όψης (12cm)
480 λεπτά
AUDIO
Μονής όψης (8cm)
80 λεπτά
Διπλής όψης (8cm)
160 λεπτά
Μονής όψης (12cm)
74 λεπτά
Μονής όψης (8cm)
20 λεπτά
Μονής όψης (12cm)
–
Μονής όψης (8cm)
–
Μονής όψης (12cm)
–
Μονής όψης (8cm)
–
Μονής όψης (12cm)
–
Μονής όψης (8cm)
–
AUDIO-CD
AUDIO
JPEG
Εικόνα JPEG
MP3
Ήχος MP3
DivX
Ταινία DivX
Ελληνικά _47
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ
Τόσο η συσκευή εγγραφής DVD όσο και οι δίσκοι είναι κωδικοποιημένοι ανά περιοχή. Για να είναι δυνατή η
αναπαραγωγή ενός δίσκου, ο κωδικός της συσκευής πρέπει να συμφωνεί με τον κωδικό του δίσκου. Εάν οι κωδικοί δε
συμφωνούν, δε θα είναι εφικτή η αναπαραγωγή του δίσκου. Ο Αριθμός Περιοχής αυτής της συσκευής εγγραφής DVD
αναγράφεται στον πίσω όψη της συσκευής.
Αναπαραγωγή
Τύποι δίσκων
Λογότυπο
περιεχομένου
δίσκου
Εγγεγραμμένο
περιεχόμενο
Σχήμα δίσκου
Μεγ. διάρκεια αναπαραγωγής
1 ώρα και (XP: Άριστη ποιότητα)
DVD-RAM
Μονής όψης (12cm)
2 ώρες και (SP: Κανονική ποιότητα)
(4.7GB)
4 ώρες και (LP: Μεγάλος χρόνος αναπ.)
AUDIO
6 ή 8 ώρες και (EP: Παρατεταμένη εγγρ.)
VIDEO
2 ώρες και (XP: Άριστη ποιότητα)
Διπλής όψης (12cm)
4 ώρες και (SP: Κανονική ποιότητα)
(9.4GB)
8 ώρες και (LP: Μεγάλος χρόνος αναπ.)
12 ή 16 ώρες και (EP: Παρατεταμένη εγγρ.)
1 ώρα και (XP: Άριστη ποιότητα)
DVD-RW
AUDIO
VIDEO
12cm (4.7GB)
2 ώρες και (SP: Κανονική ποιότητα)
4 ώρες και (LP: Μεγάλος χρόνος αναπ.)
6 ή 8 ώρες και (EP: Παρατεταμένη εγγρ.)
1 ώρα και (XP: Άριστη ποιότητα)
Μονής όψης (12cm)
(4.7GB)
2 ώρες και (SP: Κανονική ποιότητα)
4 ώρες και (LP: Μεγάλος χρόνος αναπ.)
6 ή 8 ώρες και (EP: Παρατεταμένη εγγρ.)
DVD-R
AUDIO
1 ώρα και 50λεπτά (XP: Άριστη ποιότητα)
VIDEO
3 ώρες και 40λεπτά (SP: Κανονική ποιότητα)
Διπλής όψης (12cm)
(8.5GB)
7 ώρες και 20λεπτά
(LP: Μεγάλος χρόνος αναπ.)
11 ή 14 ώρες και 40λεπτά
(EP: Παρατεταμένη εγγρ.)
1 ώρα και (XP: Άριστη ποιότητα)
DVD+RW
AUDIO
VIDEO
12cm (4.7GB)
2 ώρες και (SP: Κανονική ποιότητα)
4 ώρες και (LP: Μεγάλος χρόνος αναπ.)
6 ή 8 ώρες και (EP: Παρατεταμένη εγγρ.)
1 ώρα και (XP: Άριστη ποιότητα)
Μονής όψης (12cm)
(4.7GB)
2 ώρες και (SP: Κανονική ποιότητα)
4 ώρες και (LP: Μεγάλος χρόνος αναπ.)
6 ή 8 ώρες και (EP: Παρατεταμένη εγγρ.)
DVD+R
AUDIO
1 ώρα και 50λεπτά (XP: Άριστη ποιότητα)
VIDEO
3 ώρες και 40λεπτά (SP: Κανονική ποιότητα)
Διπλής όψης (12cm)
(8.5GB)
7 ώρες και 20λεπτά
(LP: Μεγάλος χρόνος αναπ.)
11 ή 14 ώρες και 40λεπτά
(EP: Παρατεταμένη εγγρ.)
CD-R/-RW
DVD-RAM/-RW/-R
48_ Αναπαραγωγή
JPEG
MP3
DivX
–
–
Τύποι δίσκων που δεν μπορούν να αναπαραχθούν
•
•
•
•
DVD-Video με κωδικό περιοχής διαφορετικό από “2” ή “ALL”
3,9 GB DVD-R για Authoring.
DVD-RAM/-RW (τρόπος λειτουγίας VR) που δεν έχει εγγραφεί σύμφωνα με το Πρότυπο εγγραφής βίντεο
Δίσκος DVD±R/DVD-RW(V) που έχει υποστεί εγγραφή και δεν έχει ολοκληρωθεί σε συσκευή εγγραφής από διαφορετικό
κατασκευαστή.
• DVD-ROM/PD/MV-Disc κ.λπ
• CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I
 Αυτή η συσκευή εγγραφής HDD μπορεί να λειτουργήσει μόνο με δίσκους που είναι συμβατοί με το πρότυπο DVD-RAM έκδοση 2.0.
 Η αναπαραγωγή ή/και η εγγραφή μπορεί να μην εκτελείται για κάποιους τύπους δίσκων ή όταν εκτελούνται ειδικές λειτουργίες, όπως
π.χ. αλλαγή οπτικής γωνίας ή ρύθμιση λόγου πλευρών εικόνας. Οι πληροφορίες σχετικά με τους δίσκους αναγράφονται λεπτομερώς στη
συσκευασία. Ανατρέξτε σε αυτήν αν είναι απαραίτητο.
 Μην λερώνετε και μη γρατσουνίζετε το δίσκο. Τυχόν δαχτυλιές, βρωμιά, σκόνη, γρατσουνιές ή υπολείμματα καπνού τσιγάρων πάνω
στην επιφάνειά του δίσκου ενδέχεται να καταστήσουν ανέφικτη τη χρήση του για εγγραφή.
 Οι δίσκοι DVD-RAM/±RW/±R μπορεί να μην αναπαράγονται σε μερικές συσκευές εγγραφής DVD, ανάλογα με τη συσκευή, το δίσκο
και τις συνθήκες εγγραφής.
 Δισκοι με προγράμματα NTSC που έχουν εγγραφεί σε αυτές τις συσκευές δεν μπορούν να αναπαραχθούν και να εγγραφούν στη
συσκευή που έχετε στα χέρια σας.
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ ΕΝΌΣ ΔΊΣΚΟΥ
1. Πατήστε το κουμπί OPEN/CLOSE.
2. Τοποθετήστε προσεκτικά ένα δίσκο στη θήκη δίσκων, με την ετικέτα του δίσκου στραμμένη προς τα επάνω.
3. Πατήστε το κουμπί OPEN/CLOSE για να κλείσετε τη θήκη δίσκου.
• Η συσκευή εγγραφής DVD κλείνει τη θήκη του δίσκου και αρχίζει αυτόματα την αναπαραγωγή του δίσκου.
• Η συσκευή εγγραφής DVD δεν αναπαράγει τους δίσκους αυτόματα μετά την πρώτη έναρξη λειτουργίας της.
• Όταν η συσκευή εγγραφής τεθεί σε λειτουργία και υπάρχει δίσκος στη θήκη, η συσκευή ενεργοποιείται και
παραμένει σε κατάσταση διακοπής.
• Πατήστε το κουμπί PLAY ( ) για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
• Αν θέλετε η συσκευή να ξεκινά την αναπαραγωγή όταν τη θέτετε σε λειτουργία και υπάρχει δίσκος μέσα στη θήκη
της, θέστε την σε λειτουργία με το κουμπί PLAY ( ).
4. Πατήστε το κουμπί STOP (
) για να διακόψετε την αναπαραγωγή.
M
 Όταν διακόπτετε την αναπαραγωγή ενός δίσκου, η συσκευή θυμάται το σημείο διακοπής. Όταν πατήσετε ξανά το κουμπί PLAY ( ), η
J
 Μη μετακινείτε τη συσκευή κατά την αναπαραγωγή, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο δίσκο.
αναπαραγωγή θα συνεχίσει από το σημείο που είχε διακοπεί. (Εκτός εάν αφαιρέσετε το δίσκο, βγάλετε τη συσκευή εγγραφής DVD από
την πρίζα ή πατήσετε δύο φορές το κουμπί STOP ( ).)
 Βεβαιωθείτε ότι πατάτε το κουμπί OPEN/CLOSE για να ανοίξετε ή να κλείσετε τη θήκη του δίσκου.
 Μην πιέζετε τη θήκη του δίσκου κατά το άνοιγμα ή το κλείσιμο, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στη συσκευή.
 Μην τοποθετείτε ξένες ουσίες επάνω ή μέσα στη θήκη του δίσκου.
 Μερικές λειτουργίες μπορεί να εκτελούνται διαφορετικά ή να είναι απενεργοποιημένες ανάλογα με τον τύπο του δίσκου. Αν συμβεί αυτό,
ανατρέξτε στις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία του δίσκου.
 Προσέξτε ιδιαιτέρως τα παιδιά καθότι μπορεί να παγιδεύσουν τα δάκτυλά τους μεταξύ της θήκης δίσκου και του περιβλήματος της
συσκευής, κατά το κλείσιμο της θήκης δίσκου.
 Θα πρέπει να εισάγετε ένα δίσκο DVD τη φορά. Η εισαγωγή δύο ή περισσότερων δίσκων δε θα επιτρέψει την αναπαραγωγή ενώ
πιθανόν να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή αναπαραγωγής DVD.
Ελληνικά _49
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ
M
Αναπαραγωγή
ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΎ ΔΊΣΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΝΟΎ ΤΊΤΛΩΝ
Μερικοί δίσκοι περιέχουν ένα ξεχωριστό σύστημα μενού που σας επιτρέπει να επιλέγετε ειδικές λειτουργίες για τον τίτλο, τα
κεφάλαια, τους διαλόγους, τους υπότιτλους, την προεπισκόπηση της ταινίας, τις πληροφορίες για τους συντελεστές κ.λπ.
Για τους δίσκους DVD-Video
• Μενού δίσκου : Πατήστε το κουμπί DISC MENU για να εισέλθετε στο μενού δίσκου.
• Μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων που αφορά τη λειτουργία αναπαραγωγής.
• Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα διαλόγων και υποτίτλων κ.λπ. που παρέχονται από το δίσκο.
• Μενού τίτλου : Πατήστε το κουμπί TITLE MENU για να μεταβείτε στο μενού τίτλων του δίσκου.
• Πατήστε αυτό το κουμπί αν ο δίσκος περιέχει περισσότερους από έναν τίτλους. Μερικοί δίσκοι μπορεί να μην
υποστηρίζουν τη λειτουργία του μενού τίτλων.
Z
Για δίσκους HDD/DVD-RAM/±RW/±R
SXCVKL
• Τίτλος Λίσ.
Πατήστε το κουμπί TITLE LIST. Η λίστα τίτλων περιέχει τα προγράμματα που έχουν ήδη εγγραφεί. Αν διαγραφεί ένας
τίτλος, ο συγκεκριμένος τίτλος δεν μπορεί να αναπαραχθεί ξανά.
• ΛίστΠξμτς (HDD/DVD-RAM/-RW(VR))
Πατήστε το κουμπί PLAY LIST. Αφορά μια λίστα τίτλων που έχουν επιλεχθεί από το χρήστη. Όταν εκτελείται μια λίστα
αναπαραγωγής, αναπαράγεται μόνο η σκηνή που έχει επιλεχθεί από το χρήστη και μετά η αναπαραγωγή διακόπτεται.
Καθώς σε μια λίστα αναπαραγωγής περιέχονται μόνο οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αναπαραγωγή της
επιθυμητής σκηνής, ακόμα και αν διαγραφεί η λίστα αναπαραγωγής, η αρχική εγγραφή δε θα διαγραφεί. (μόνο σε τρόπο
λειτουργίας VR)
ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΏΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΊΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ
Αναζήτηση σε κεφάλαιο ή κομμάτι
SZXCVBKL
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε τα κουμπιά SEARCH (
HDD/DVD-VIDEO/
DVD-RAM/±RW/±R
) (Αναζήτηση) στο τηλεχειριστήριο.
X2 X4X8
 X 16  X 32  X 128
DivX
X2 X4X8
AUDIO CD (CD-DA)
X2 X4X8
• Μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση στο πρόγραμμα και προς τα πίσω.
• Όταν κρατάτε πατημένα τα κουμπιά SEARCH (
), η αναπαραγωγή γίνεται στην προεπιλεγμένη ταχύτητα X4. Αν
), η αναπαραγωγή γίνεται με κανονική ταχύτητα.
αφήσετε τα κουμπιά SEARCH (
• Για να επιστρέψετε σε αναπαραγωγή κανονικής ταχύτητας, πατήστε το κουμπί PLAY ( ).
M
 Μπορείτε να ακούσετε ήχο κατά την αναζήτηση προς τα πίσω(X 2) σε δίσκο HDD/DVD-VIDEO/DVD-RAM/±RW/±R.
Δεν ακούγεται ήχος κατά τον τρόπο λειτουργίας Scan(Αναζήτηση) σε δίσκο DivX.)
 Η ταχύτητα που σημειώνεται σε αυτή τη λειτουργία πιθανόν να είναι μεγαλύτερη από την πραγματική ταχύτητα αναπαραγωγής.
50_ Αναπαραγωγή
Παράλειψη κεφαλαίων, τίτλων ή δεικτών
SZXCVBKL
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε τα κουμπιά SKIP (
) (Παράλειψη) στο τηλεχειριστήριο.
Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση
SZXCVKLD
Στον τρόπο λειτουργίας παύσης, πατήστε τα κουμπιά SEARCH (
) του τηλεχειριστηρίου.
• Αν πατήσετε το κουμπί SEARCH ( ),
 1/2 Œ  1/4 Œ  1/8
• Αν πατήσετε το κουμπί SEARCH ( ),
 1/2 Œ  1/4 Œ  1/8
• Για να επιστρέψετε στην κανονική ταχύτητα αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί PLAY (
).
) κατά την προσωρινή διακοπή της
Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά SEARCH (
αναπαραγωγής. Θα γίνει αργή αναπαραγωγή του δίσκου στο Αργά 2 της ταχύτητας. Αν αφήσετε το κουμπί, η
λειτουργία προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής θα επανέλθει.
M
 Η ταχύτητα που σημειώνεται σε αυτή τη λειτουργία πιθανόν να είναι μεγαλύτερη από την πραγματική ταχύτητα αναπαραγωγής.
 Σε δίσκους DivX, η αργή κίνηση εφαρμόζεται μόνο στην αναπαραγωγή προς τα εμπρός.
Αναπαραγωγή καρέ-καρέ
SZXCVKLD
Πατήστε τα κουμπιά SKIP ( , ) στο τηλεχειριστήριο σε τρόπο λειτουργίας προσωρινής διακοπής της
αναπαραγωγής.
• Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, εμφανίζεται καινούργιο καρέ.
Όταν πατάτε το κουμπί SKIP ( ), προβάλλεται το προηγούμενο καρέ.
Όταν πατάτε το κουμπί SKIP ( ), προβάλλεται το επόμενο καρέ.
• Για να επιστρέψετε στην κανονική ταχύτητα αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί PLAY ( ).
M
 Σε δίσκους DivX, η αναπαραγωγή καρέ-καρέ εφαρμόζεται μόνο στην αναπαραγωγή προς τα εμπρός.
Ελληνικά _51
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ
• Αν πατήσετε το κουμπί SKIP ( ),
Προχωρά στην αρχή του κεφαλαίου, του τίτλου ή του δείκτη. (HDD/DVD-RAM/-RW(τρόπος λειτουργίας VR)).
Αν πατήσετε το κουμπί μία ακόμα φορά μέσα σε 3 δευτερόλεπτα, η αναπαραγωγή επιστρέφει στην αρχή
του προηγούμενου κεφαλαίου, τίτλου ή δείκτη. (HDD/DVD-RAM/-RW(τρόπος λειτουργίας VR)).
• Αν πατήσετε το κουμπί SKIP ( ),
μεταβαίνετε στο επόμενο κεφάλαιο ή κομμάτι ή δείκτη (HDD/DVD-RAM/-RW (τρόπος λειτουργίας VR)).
Αναπαραγωγή
ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΎ INFO
Η λειτουργία INFO επιτρέπει την εύκολη αναζήτηση μιας επιθυμητής σκηνής με προσπέλαση του τίτλου, του κεφαλαίου ή του
χρονικού σημείου.
Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις υποτίτλων και διαλόγων και να ρυθμίσετε μερικά χαρακτηριστικά, όπως μεταξύ άλλων
του Angle (Οπτική γωνία), Repeat (Επανάληψη), Zoom (Ζουμ).
Μετακίνηση απευθείας σε μια σκηνή με το INFO
SZXCVKLD
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία, εάν θέλετε να μεταβείτε σε έναν
συγκεκριμένο τίτλο, κεφάλαιο ή χρονική στιγμή.
1. Πατήστε το κουμπί INFO κατά την αναπαραγωγή.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Αναζήτηση και, στη συνέχεια,
πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
DVD-VIDEO
t Αναζήτηση
O Υπότιτλ.
Q Ήχος
z Γωνία
P Επ/άλψ
v ZOOM
>ΜΤΚΝ
Πληροφορίες
|
off
ENG 2 D 5.1 CH
1/1
off
off
sΕΠΙΛΓΗ
|
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Τίτλος, Κεφάλαιο ή Ώρα.
4. Πατήστε τα κουμπιά ◄► ή τα αριθμητικά κουμπιά για να επιλέξετε την
επιθυμητή σκηνή και μετά πατήστε το κουμπί OK.
Στην περίπτωση αναζήτησης μιας χρονικής στιγμής, χρησιμοποιήστε τα
αριθμητικά κουμπιά για την εισαγωγή της ώρας με τη σειρά: ώρες, λεπτά,
δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
M
Αναζήτηση
w Τίτλος
‘ Κεφάλαιο
x Ώρα
<ΑΛΛΑΓΗ
Πληροφορίες
1/3
1/40
00:00:37
sΕΠΙΛΓΗ
 Αυτό μπορεί να μην λειτουργεί σε κάποιους δίσκους.
Όταν εισάγετε ένα δίσκο CD(CD-DA) ήχου ή ένα δίσκo JPEG, ανάλογα με τον
τύπο του δίσκου οι πληροφορίες στη οθόνη μπορεί να μην εμφανιστούν.
 Η λειτουργία αναζήτησης χρονικού σημείου δεν εκτελείται σε ορισμένους δίσκους.
 Για να κλείσετε την οθόνη, πατήστε το κουμπί RETURN.
ΕΠΙΛΟΓΉ ΤΗΣ ΓΛΏΣΣΑΣ ΥΠΟΤΊΤΛΩΝ
ZD
Επιλογή μίας από τις γλώσσες υποτίτλων που παρέχονται στο δίσκο.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία πατώντας το κουμπί SUBTITLE στο τηλεχειριστήριο.
1. Πατήστε το κουμπί INFO κατά την αναπαραγωγή.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Υπότιτλ..
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα
M
 Η εμφάνιση των υποτίτλων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του δίσκου.
 Μερικοί δίσκοι επιτρέπουν την επιλογή γλώσσας μόνο για το μενού τους.
52_ Αναπαραγωγή
ΕΠΙΛΟΓΉ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΏΝ ΗΧΗΤΙΚΉΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΏΝ ΔΙΑΛΌΓΩΝ
SZXCKLD
Επιλογή μίας από τις ηχητικές επενδύσεις που παρέχονται στο δίσκο. Επίσης, επιλογή των καναλιών διαλόγων από προγράμματα
τηλεόρασης που έχουν εγγραφεί.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία πατώντας το κουμπί AUDIO στο τηλεχειριστήριο.
1. Πατήστε το κουμπί INFO κατά την αναπαραγωγή.
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Ήχος.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε την ηχητική επένδυση ή το κανάλι διαλόγων που προτιμάτε.
M
 Η ηχητική επένδυση ή το κανάλι διαλόγων μπορεί να είναι διαφορετικά επειδή εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις κάθε δίσκου.
 Μερικοί δίσκοι επιτρέπουν την επιλογή γλώσσας διαλόγων μόνο για το μενού του δίσκου.
ΑΛΛΑΓΉ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΉΣ ΓΩΝΊΑΣ ΤΗΣ ΚΆΜΕΡΑΣ
Z
Όταν ένας δίσκος DVD-Video περιέχει πολλαπλές οπτικές γωνίες κάποιας συγκεκριμένης σκηνής, μπορείτε να επιλέξετε τη
λειτουργία Angle.
1. Πατήστε το κουμπί INFO κατά την αναπαραγωγή.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Γωνία.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε την επιθυμητή γωνία.
M
 Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από το δίσκο και μπορεί να μην εκτελείται σε όλα τα DVD.
 Αυτή η λειτουργία δεν εκτελείται όταν το DVD δεν έχει εγγραφεί με σύστημα πολλαπλών οπτικών γωνιών.
 Προβάλλει την τρέχουσα γωνία και το συνολικό αριθμό γωνιών.
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΌΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ
Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή
SZXCVKLD
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία πατώντας το κουμπί REPEAT στο τηλεχειριστήριο.
1. Πατήστε το κουμπί INFO κατά την αναπαραγωγή.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Επ/άλψ.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε off, A-B ή Τίτλου ή Κεφάλαιο, ανάλογα με το τι θέλετε να αναπαράγετε
επαναλαμβανόμενα και μετά πατήστε το κουμπί OK.
M
 Ο σκληρός δίσκος, οι δίσκοι DVD-RAM/-RW (τρόπος λειτουργίας VR), οι μη ολοκληρωμένοι δίσκοι DVD±R και οι μη ολοκληρωμένοι
δίσκοι DVD-RW (τρόπος λειτουργίας V) δεν μπορούν να επαναλαμβάνουν κεφάλαια.
 Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την κανονική αναπαραγωγή πατώντας το κουμπί EXIT (
).
Ελληνικά _53
Αναπαραγωγή
Επανάληψη αποσπάσματος
SZXCVKL
1. Πατήστε το κουμπί INFO κατά την αναπαραγωγή.
Επ/άλψ
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Επ/άλψ.
A-B >
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε A-B και μετά πατήστε το κουμπί
OK.
4. Πατήστε το κουμπί OK στο σημείο όπου θέλετε να αρχίζει η επανάληψη της
αναπαραγωγής (A) και, στη συνέχεια, πατήστε το ξανά στο σημείο που
θέλετε να τελειώνει ή επανάληψη της αναπαραγωγής (B). Ξεκινά η
επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή του αποσπάσματος A-B.
M
>ΑΛΛΑΓΗ
sΕΠΙΛΓΗ
 Αν ορίσετε το σημείο (B) πριν παρέλθουν πέντε δευτερόλεπτα αναπαραγωγής, εμφανίζεται η ένδειξη απαγόρευσης ( ).
 Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την κανονική αναπαραγωγή πατώντας το κουμπί EXIT(
).
 Τα CD(CD-DA) ήχου, οι δίσκοι MP3 και οι δίσκοι DivX δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία Repeat A-B.
ΜΕΓΈΘΥΝΣΗ
SZXCVKL
1. Πατήστε το κουμπί INFO κατά την αναπαραγωγή.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Zoom και, στη συνέχεια,
πατήστε το OK ή το κουμπί ►. Η ένδειξη ( ) θα εμφανιστεί.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να μεταβείτε στην περιοχή που θέλετε να
μεγεθύνετε.
4. Πατήστε το κουμπί OK.
Η οθόνη θα μεγεθυνθεί στο διπλάσιο του κανονικού μεγέθους. Πατώντας
και πάλι το κουμπί OK αυξάνετε το μέγεθος της οθόνης στο τετραπλάσιο
του κανονικού μεγέθους.
HDD/DVD-VIDEO/DVD-RAM/±RW/±R
M
κανονικό μέγεθος ĺ X2 ĺ X4 ĺ X2 ĺ κανονικό μέγεθος
 Όταν πραγματοποιείται εγγραφή στον τρόπο λειτουργίας EP, η λειτουργία Ζουμ δεν υποστηρίζεται, εκτός αν η εγγραφή γίνει
στον τρόπο λειτουργίας V.
54_ Αναπαραγωγή
ΧΡΉΣΗ ΔΕΙΚΤΏΝ
SXC
(Τρόπος λειτουργίας VR)
Τοποθετήστε δείκτες στις σκηνές που θέλετε να δείτε ξανά, ώστε να μπορείτε να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή από τη θέση που
έχετε σηματοδοτήσει.
Ρύθμιση δεικτών
1. Πατήστε το κουμπί MARKER κατά την αναπαραγωγή.
Σημάδι
01 02 -- -- -- -- -- -- -- --
N:2
3. Πατήστε τα κουμπιά ► για να μεταβείτε στην επόμενη θέση.
4. Πατήστε το κουμπί OK ξανά, όταν εμφανιστεί η σκηνή που θέλετε.
• Εμφανίζεται ο αριθμός 02 και η σκηνή αποθηκεύεται στη μνήμη.
<ΜΤΚΝ
sΑΝΑΠ.
rΕΠΣΤΡΦ
Ακύρωσ
• Ο σκληρός δίσκος και οι δίσκοι DVD-RAM ή DVD-RW (τρόπος
λειτουργίας VR) διαθέτουν τη λειτουργία Σημάδι αντί της λειτουργίας Σελ/
δείκ. Επειδή οι σκηνές μπορεί να εμφανίζονται ως διαφορετικές σελίδες, η
αρίθμηση είναι απαραίτητη. Αν ένας δίσκος είναι κωδικοποιημένος με προστασία δίσκου, οι δείκτες δεν μπορούν να
οριστούν ή να διαγραφούν και μόνο η λειτουργία αναπαραγωγής είναι διαθέσιμη.
Αναπαραγωγή από ένα δείκτη
1. Πατήστε το κουμπί MARKER κατά την αναπαραγωγή.
2. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε μια σκηνή στην οποία έχει τοποθετηθεί δείκτης.
3. Πατήστε το κουμπί OK ή το κουμπί PLAY ( ) για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή από την επιλεγμένη σκηνή.
• Αν πατήσετε το κουμπί SKIP ( ) (Παράλειψη), μεταβαίνετε στην αρχή του δείκτη. Αν πατήσετε το κουμπί μία
ακόμα φορά μέσα σε 3 δευτερόλεπτα, η αναπαραγωγή επιστρέφει στην αρχή του προηγούμενου δείκτη.
• Αν πατήσετε το κουμπί SKIP ( ), μεταβαίνετε στον επόμενο δείκτη.
Διαγραφή ενός δείκτη
1. Πατήστε το κουμπί MARKER κατά την αναπαραγωγή.
2. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε μια σκηνή στην οποία έχει τοποθετηθεί δείκτης.
3. Πατήστε το κουμπί ΚΟΚΚΙΝΟ(A) για να διαγράψετε τον επιλεγμένο δείκτη.
• Όταν διαγράφεται ένας δείκτης κατά την αναπαραγωγή ενός HDD/DVD-RAM/-RW (τρόπος λειτουργίας VR),
αλλάζουν οι αριθμοί των δεικτών. Για παράδειγμα, αν ο 7ος δείκτης διαγραφεί μετά την καταχώριση δέκα δεικτών,
οι αριθμοί των δεικτών μετά τον όγδοο θα μετακινηθούν αυτόματα κατά μία θέση και ο 8ος θα γίνει 7ος.
Ελληνικά _55
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ
2. Πατήστε το κουμπί OK όταν εμφανιστεί η σκηνή που θέλετε.
• Εμφανίζεται ο αριθμός 01 και η σκηνή αποθηκεύεται στη μνήμη.
Αναπαραγωγή
ΧΡΉΣΗ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΏΝ
ZCVKL
(Τρόπος λειτουργίας V)
Ρύθμιση σελιδοδεικτών
1. Πατήστε το κουμπί MARKER κατά την αναπαραγωγή.
Σελ/δείκ
2. Πατήστε το κουμπί OK όταν εμφανιστεί η σκηνή που θέλετε.
• Εμφανίζεται ο αριθμός 1 και η σκηνή αποθηκεύεται στη μνήμη.
1 2 - - - - - - -
--
3. Πατήστε τα κουμπιά ► για να μεταβείτε στην επόμενη θέση.
4. Πατήστε το κουμπί OK ξανά όταν εμφανιστεί η σκηνή που θέλετε.
Εμφανίζεται ο αριθμός 2 και η σκηνή αποθηκεύεται στη μνήμη.
• Επαναλάβετε τα παραπάνω για να τοποθετήσετε σελιδοδείκτες και άλλες
θέσεις.
• Μπορείτε να τοποθετήσετε σελιδοδείκτες έως και σε 10 σκηνές.
M
<ΜΤΚΝ
sΑΝΑΠ.
Ακύρωσ
 Εάν η θήκη του δίσκου ανοίξει και μετά κλείσει, οι σελιδοδείκτες εξαφανίζονται.
Αναπαραγωγή από ένα σελιδοδείκτη
1. Πατήστε το κουμπί MARKER κατά την αναπαραγωγή.
2. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε μια σκηνή στην οποία έχει τοποθετηθεί σελιδοδείκτης.
3. Πατήστε το κουμπί OK ή το κουμπί PLAY (
) για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή από την επιλεγμένη σκηνή.
Διαγραφή σελιδοδείκτη
1. Πατήστε το κουμπί MARKER κατά την αναπαραγωγή.
2. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε μια σκηνή στην οποία έχει τοποθετηθεί σελιδοδείκτης.
3. Πατήστε το κουμπί ΚΟΚΚΙΝΟ(A) για να διαγράψετε τον επιλεγμένο σελιδοδείκτη.
56_ Αναπαραγωγή
rΕΠΣΤΡΦ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ ΕΝΌΣ CD ΉΧΟΥ/MP3
Κουμπιά στο τηλεχειριστήριο που χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή
CD(CD-DA)/MP3 ήχου
1
4
1
1
Κουμπί SKIP (
επόμενη σελίδα.
2
3
2
5
2
Πατήστε τα κουμπιά (
X 8) (Μόνον CD ήχου)
3
Κουμπί STOP (
(τραγουδιού).
4
Κουμπί PAUSE (
5
Κουμπί PLAY (
6
▲▼ : Επιλέγει ένα κομμάτι (τραγούδι).
7
Κουμπί ΚΟΚΚΙΝΟ(A) :
• Δημιουργεί μια λίστα αναπαραγωγής ή μεταβαίνει σε μια λίστα
αναπαραγωγής.
• Επιλογή όλων : MP3, CD-DA
• Αντιγραφή : MP3
• Εισαγωγή CD : CD ήχου
8
Κουμπί ΠΡΑΣΙΝΟ(B) : Επιλέγει τη σειρά ταξινόμησης.
(μόνον για δίσκους MP3)
9
Κουμπί OK : Αναπαράγει το επιλεγμένο κομμάτι (τραγούδι).
10
Κουμπί ΚΙΤΡΙΝΟ(C) : Επιλέγει τον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής.
(Επ/άλψ)
PAUSE
10
11
7
8
REPEAT
) : γρήγορη αναπαραγωγή (X 2, X 4,
) : Διακόπτει την αναπαραγωγή ενός κομματιού
) : Εκτελεί παύση της αναπαραγωγής.
), OK : Αναπαράγει ένα κομμάτι (τραγούδι).
11 Κουμπί ΜΠΛΕ(D) : Επιλέγει τα περιεχόμενα. (μόνον για δίσκους MP3)
Αναπαραγωγή ενός CD (CD-DA) ήχου
1. Τοποθετήστε ένα CD (CD-DA) ήχου στη θήκη του δίσκου.
• Εμφανίζεται το μενού του CD ήχου και αναπαράγονται αυτόματα τα κομμάτια (τραγούδια).
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το κομμάτι (τραγούδι) που θέλετε να ακούσετε και μετά πατήστε το κουμπί
OK.
Στοιχεία οθόνης CD(CD-DA) ήχου
➀
CD
Q TRACK01
Μουσική Λίστα
1/10
Αρ.
➁
➂
➃
Q TRACK01
Μήκος
4:19
002 TRACK02
3:57
003 TRACK03
3:57
  ►   00:02:22
004 TRACK04
4:03
I TRACK01
005 TRACK05
4:09
006 TRACK06
5:08
007 TRACK07
3:31
Επεξ.
#/$ Πίσω/Εμπρ. Σελ.
Τίτλ
Θέση αναπ/γ
a Σημάδι
eΕΞΟΔΟΣ
➄
➅
Τρέχον κομμάτι (τραγούδι) : Προβάλλει τον αριθμό του τραγουδιού
που αναπαράγεται την τρέχουσα στιγμή.
Εμφανίζει τα διαθέσιμα κουμπιά και το χρόνο αναπαραγωγής που
αντιστοιχεί στο τμήμα που αναπαράγεται την τρέχουσα στιγμή.
Προβάλλει τον τύπο και το όνομα του τρέχοντος αρχείου.
Προβάλλει τα διαθέσιμα κουμπιά.
Προβάλλει το τρέχον ευρετήριο αναπαραγωγής και το συνολικό αριθμό
κομματιών.
Προβάλλει τη λίστα κομματιών (τραγουδιών).
Ελληνικά _57
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ
5 9
6
) : Μεταβαίνει στην προηγούμενη ή την
Αναπαραγωγή
Αναπαραγωγή ενός δίσκου MP3
1. Εισαγάγετε ένα δίσκο MP3 στη θήκη δίσκου.
• Εμφανίζεται το μενού
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Βιβλιοθήκη και μετά πατήστε το κουμπί OK ή το κουμπί ►.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Μουσική και μετά πατήστε το κουμπί OK ή το κουμπί ►.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το κομμάτι που θέλετε να ακούσετε και μετά, πατήστε το κουμπί OK.
Στοιχεία οθόνης MP3
➀
CD
Q Song 1.mp3
Μουσική Λίστα
1/9
Αρ.
Τίτλ
Μέγεθο
Y ROOT
➁
➂
➃
►
00:02:22
9 Song 1.mp3
E ROOT
Επεξ.
#/$ Πίσω/Εμπρ. Σελ.
Q Song 1.mp3
3.8 MB
002 Song 2.mp3
3.8 MB
003 Song 3.mp3
5.1 MB
004 Song 4.mp3
9.2 MB
005 Song 5.mp3
5.2 MB
006 Song 6.mp3
10.3 MB
Ταξινόμηση
Θέση αναπ/γ
Περιεχόμ.
a Σημάδι
eΕΞΟΔΟΣ
➄
➅
Τρέχον κομμάτι (τραγούδι) : Προβάλλει το όνομα του κομματιού που
αναπαράγεται.
Εμφανίζει τα διαθέσιμα κουμπιά και το χρόνο αναπαραγωγής που
αντιστοιχεί στο τμήμα που αναπαράγεται την τρέχουσα στιγμή.
Προβάλλει τον τύπο και το όνομα του αρχείου, καθώς και το όνομα του
φακέλου.
Προβάλλει τα διαθέσιμα κουμπιά.
Προβάλλει το τρέχον ευρετήριο αναπαραγωγής και το συνολικό αριθμό
κομματιών.
Προβάλλει τη λίστα κομματιών (τραγουδιών).
Επανάληψη CD (CD-DA) και MP3
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία πατώντας το κουμπί REPEAT στο τηλεχειριστήριο. Κατά την
αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί REPEAT επανειλημμένα για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας επανάληψης που
θέλετε.
1. Πατήστε το κουμπί ΚΙΤΡΙΝΟ(C) κατά την αναπαραγωγή Λίστας μουσικής.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε τον τρόπο αναπαραγωγής που
θέλετε και μετά πατήστε το κουμπί OK ή το κουμπί ►.
• Ομαλό (CD (CD-DA)/MP3) : Τα κομμάτια ενός δίσκου αναπαράγονται
με τη σειρά με την οποία έχουν εγγραφεί στο δίσκο.
•
Επανάληψη κομματιού. (CD (CD-DA)/MP3)
•
Επανάληψη φακέλου (MP3)
Επανάληψη Όλων (CD (CD-DA)/MP3)
•
•
Τυχαία (CD (CD-DA)/MP3) : Αναπαραγωγή των κομματιών ενός
δίσκου με τυχαία σειρά.
58_ Αναπαραγωγή
CD
Q TRACK01
Μουσική Λίστα
1/10
Αρ.
Τίτλ
Q TRACK01
Μήκος
4:19
002 TRACK02
3:57
003 TRACK03
3:57
  ►   00:02:22
004 TRACK04
Ομαλό
4:03
I TRACK01
005 TRACK05
Επανάληψη κομμ.
4:09
006 TRACK06
Επανάληψη Όλων
5:08
007 TRACK07
Τυχαία
3:31
Επεξ.
#/$ Πίσω/Εμπρ. Σελ.
Θέση αναπ/γ
a Σημάδι
eΕΞΟΔΟΣ
Εισαγωγή CD
1. Αναπαραγωγή των κομματιών ενός δίσκου με τυχαία σειρά.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Εισαγωγή CD και, στη συνέχεια,
πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
CD
Q TRACK01
Τίτλ
Q TRACK01
Μήκος
4:19
002 TRACK02
3:57
003 TRACK03
3:57
  CD
►   00:02:22
Εισαγωγή
004 TRACK04
4:03
TRACK01
ΝέαI
playlist
005 TRACK05
4:09
ΠροςΤηΛίστΠαιξ
Επιλογή όλων
006 TRACK06
5:08
007 TRACK07
3:31
Επεξ.
Θέση αναπ/γ
#/$ Πίσω/Εμπρ. Σελ.
a Σημάδι
CD
Επιλεγμένα στοιχεία:
eΕΞΟΔΟΣ
Εισαγωγή CD
Διαθέσιμο:
Πηγή : DVD
4. Πατήστε τα κουμπιά ►▲▼ για να επιλέξετε τα μέσα-στόχους, έπειτα
πατήστε το κουμπί OK.
• Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν νέο φάκελο, πατώντας το κουμπί
ΠΡΑΣΙΝΟ(B).
5. Πατήστε το κουμπί ΚΟΚΚΙΝΟ(A) για να επιλέξετε έναρξη αντιγραφής.
Εμφανίζεται το μήνυμα “Αριθμός αρχείου: x”.
Μουσική Λίστα
1/10
Αρ.
Προς : HDD
E HDD
001 TRACK01
002 TRACK02
9 CDDA
8 3.84MB
003 TRACK03
004 TRACK04
005 TRACK05
006 TRACK06
Αντιγραφή
Ταξινόμηση
#/$ Πίσω/Εμπρ. Σελ.
6. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε Έναρξη και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
Ξεκινά η αντιγραφή αρχείων.
• Για να ακυρώσετε την αντιγραφή όταν βρίσκεται σε εξέλιξη, πατήστε το
κουμπί EXIT ( ).
CD
Επιλεγμένα στοιχεία: 9.68MB (2)
Πηγή Αντιγραφή
: DVD
Ελεύθερος χώρος
: 236623 MB
001 TRACK01
Αριθμός αρχείου:
1/2
002 TRACK02
Αρχείου : Song
1.CDA
003 TRACK03
9 CDDA
8 3.84MB
Επιλογή όλων
Αποεπιλ.όλ
a Σημάδι
eΕΞΟΔΟΣ
Εισαγωγή CD
Διαθέσιμο: 236724MB
Προς : HDD
E HDD
004 TRACK04
33%
005 TRACK05
006 TRACK06
M
 Η μορφή ενός αρχείου mp3 μετά την εισαγωγή θα είναι η ακόλουθη:
Αντιγραφή
Νέος φάκελος
eΕΞΟΔΟΣ
Ρυθμός rate 128 kbps
Kανάλι 2(στερεοφωνικό)
Ρυθμός δειγματοληψίας 44 KHz
 Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή δίσκων DTS, CDDA και δίσκων με προστασία από εγγραφή.
Νέα λίστα αναπαραγωγής
oA
Μπορείτε να καταχωρίσετε μέχρι 30 κομμάτια στη λίστα αναπαραγωγής.
CD
1. Πατήστε το κουμπί ΚΟΚΚΙΝΟ(A) κατά την αναπαραγωγή Λίστας μουσικής.
Αρ.
ΦιάξιμοΛίστας
Τίτλ.
Αρ.
PLAYLIST
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Νέα playlist και μετά πατήστε το
κουμπί OK ή το κουμπί ►.
001 TRACK01
001 TRACK10
002 TRACK02
002 TRACK08
003 TRACK03
003 TRACK04
004 TRACK04
004 TRACK07
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε κομμάτια με τη σειρά που θέλετε
να αναπαράγονται και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί OK.
• Αν εισαγάγατε στη λίστα αναπαραγωγής λάθος κομμάτι, πατήστε τα
κουμπιά ►▲▼ για να το επιλέξετε και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί
OK.
005 TRACK05
4. Για να αποθηκεύσετε μια Λίστα αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί
ΚΟΚΚΙΝΟ(A).
Θα δημιουργηθεί νέα λίστα αναπαραγωγής.
006 TRACK06
007 TRACK07
Αποθ.
mΜΤΚΝ
Μουσική Λίσ.
sΠΡΟΣΘΉΚΗ
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
CD
Playlist
q
U
Αρ.
Τίτλ
Μήκος
Y PLAYLIST
E PLAYLIST01
  ►   00:00:00
Y PLAYLIST
mΜΤΚΝ
sΕΠΙΛΓΗ
a Σημάδι
eΕΞΟΔΟΣ
Ελληνικά _59
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το φάκελο που θέλετε να
αντιγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί MARKER έως ότου
εμφανιστεί ένα σημάδι επιλογής
• Εάν δεν θέλετε να αντιγράψετε κάποια συγκεκριμένη εγγραφή από αυτές
που έχουν επισημανθεί, απλώς επιλέξτε την εγγραφή και πατήστε το
κουμπί MARKER για να καταργήσετε την επιλογή, μέχρι να εξαφανιστεί
το σημάδι επιλογής.
o
Αναπαραγωγή
Μετάβαση στη λίστα αναπαραγωγή
oA
1. Πατήστε το κουμπί ΚΟΚΚΙΝΟ(A) κατά την αναπαραγωγή Λίστας μουσικής.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε ΠροςΤηΛίστΠαιξ και, στη
συνέχεια, πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
CD
Playlist
q
U
Αρ.
Τίτλ
Μήκος
Y PLAYLIST
E PLAYLIST01
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το φάκελο της επιθυμητής λίστας
αναπαραγωγής και μετά πατήστε το κουμπί OK.
Τα επιλεγμένα κομμάτια αναπαράγονται αυτόματα.
  ►   00:02:22
Y PLAYLIST
mΜΤΚΝ
sΕΠΙΛΓΗ
a Σημάδι
eΕΞΟΔΟΣ
Διαγραφή της λίστας αναπαραγωγής
oA
1. Πατήστε το κουμπί ΚΟΚΚΙΝΟ(A) κατά την αναπαραγωγή Λίστας μουσικής.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε ΠροςΤηΛίστΠαιξ και, στη
συνέχεια, πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
CD
q
Αρ.
Μήκος
PLAYLIST
PLAYLIST01
Θέλετε ναEδιαγράψετε;
E PLAYLIST02
(►)
00:00:00
Ναι
l PLAYLIST01
4. Πατήστε το κουμπί ΚΟΚΚΙΝΟ(A).
M
Τίτλ
Y
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε τη λίστα αναπαραγωγής που
θέλετε να διαγράψετε.
5. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε Ναι και μετά πατήστε το κουμπί
OK. Η επιλεγμένη λίστα αναπαραγωγής διαγράφεται.
Playlist
1/2
U
Διαγρά.
<ΜΤΚΝ
Επξ.playlist
sΕΠΙΛΓΗ
Όχι
Νέα playlist
rΕΠΣΤΡΦ
Μουσική Λίσ.
eΕΞΟΔΟΣ
 Όταν η συσκευή αναπαραγωγής τίθεται εκτός λειτουργίας ή εκτός σύνδεσης ή ανοίγει ένα αρχείο, τυχόν λίστες αναπαραγωγής στο δίσκο
ή τη μνήμη USB θα διαγραφούν.
Μετάβαση στην επεξεργασία λίστας αναπαραγωγής
oA
1. Πατήστε το κουμπί ΚΟΚΚΙΝΟ(A) κατά την αναπαραγωγή Λίστας μουσικής.
CD
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε ΠροςΤηΛίστΠαιξ και, στη
συνέχεια, πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
Αρ.
ΕπξργσΛίστΠξμ
Τίτλ.
Αρ.
001 TRACK01
001 TRACK10
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε τη λίστα αναπαραγωγής που
θέλετε να επεξεργαστείτε.
002 TRACK02
002 TRACK04
003 TRACK03
003 TRACK06
004 TRACK04
004 TRACK07
4. Πατήστε το κουμπί ΠΡΑΣΙΝΟ(B) στον τρόπο λειτουργίας λίστας
αναπαραγωγής.
006 TRACK06
PLAYLIST
005 TRACK05
007 TRACK07
Αποθ.
mΜΤΚΝ
Μουσική Λίσ.
sΠΡΟΣΘΉΚΗ
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
5. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε κομμάτια με τη σειρά που θέλετε
να αναπαράγονται και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί OK.
• Αν εισαγάγατε στη λίστα αναπαραγωγής λάθος κομμάτι, πατήστε τα κουμπιά ► ▲▼ για να το επιλέξετε και στη
συνέχεια πατήστε το κουμπί OK.
6. Για να αποθηκεύσετε μια Λίστα αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί ΚΟΚΚΙΝΟ(A).
Η λίστα αναπαραγωγής θα αλλάξει.
60_ Αναπαραγωγή
Μετάβαση στη λίστα μουσικής
1. Πατήστε το κουμπί ΜΠΛΕ(D) κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής Λίστας
αναπαραγωγής.
Εμφανίζεται η Λίστα μουσικής.
oA
CD
Q TRACK04
Playlist
1/4
U
Αρ.
Τίτλ
Y
PLAYLIST01
R
Μήκος
TRACK04
4:03
002
TRACK02
3:57
  ►   00:02:22
003
TRACK06
5:08
I TRACK04
k PLAYLIST01
004
TRACK01
4:19
Νέα playlist
Μουσική Λίσ.
eΕΞΟΔΟΣ
Χρήση της Ταξινόμησης
A
Εάν θέλετε να αλλάξετε τη σειρά Ταξινόμησης της Λίστας μουσικής, υπάρχει
ένας απλός τρόπος για να το κάνετε.
CD
Q Song 10.mp3
Μουσική Λίστα
1/10
1. Ενόσω εμφανίζεται το μενού λίστας, πατήστε το κουμπί ΠΡΑΣΙΝΟ(B) για να
επιλέξετε Ταξινόμηση.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK ή το κουμπί ►.
• Όνομα : Με αλφαβητική σειρά.
• Μέγεθος : Σύμφωνα με το μέγεθος του αρχείου ήχου.
M
Αρ.
Τίτλ
Μέγεθο
Y ROOT
►
00:02:22
9 Song 10.mp3
E ROOT
Όνομα
Μέγεθος
Επεξ.
Q Song 10.mp3
3.8MB
002 Song 1.mp3
5.8MB
003 Song 2.mp3
5.1MB
004 Song 3.mp3
9.2MB
005 Song 4.mp3
5.2MB
006 Song 5.mp3
10.3MB
Ταξινόμηση
#/$ Πίσω/Εμπρ. Σελ.
Θέση αναπ/γ
Περιεχόμ.
a Σημάδι
eΕΞΟΔΟΣ
 Οι δίσκοι CD ήχου (CD-DA) δεν είναι διαθέσιμοι.
 Μπορείτε να τα ταξινομήστε κατά Όνομα ή Διάρκεια.
Η ταξινομημένη λίστα θα επανέλθει στη σειρά που τα αντιγράψατε, όταν επανεισέλθετε στη Μουσική Λίστα.
Επιλογή Περιεχομένων
1. Πατήστε το κουμπί ΜΠΛΕ(D) για να επιλέξετε Περιεχόμενα.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε τα περιεχόμενα που θέλετε να
μετακινήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
M
 Αυτή η λειτουργία είναι δυνατή μόνον όταν ο δίσκος περιέχει τα επιλεγμένα
A
CD
Q Song 10.mp3
Μουσική Λίστα
1/10
Αρ.
Μέγεθο
Y ROOT
►
00:02:22
Q Song 10.mp3
3.8MB
002 Song 1.mp3
5.8MB
003 Song 2.mp3
9 Song 10.mp3
E ROOT
004 Song 3.mp3
005 Song 4.mp3
περιεχόμενα.
 Οι δίσκοι CD ήχου (CD-DA) δεν είναι διαθέσιμοι.
Τίτλ
006 Song 5.mp3
Επεξ.
Ταξινόμηση
#/$ Πίσω/Εμπρ. Σελ.
Τίτλος 5.1MB
DivX 9.2MB
Μουσική5.2MB
Φωτ.(με10.3MB
μουσική)
Θέση αναπ/γ
Περιεχόμ.
a Σημάδι
eΕΞΟΔΟΣ
Ταυτόχρονη αναπαραγωγή μουσική / βίντεο
A
Μπορείτε να ακούτε μουσική ενώ προβάλλεται μια φωτογραφία.
1. Πατήστε το κουμπί ΜΠΛΕ(D) για να επιλέξετε Περιεχόμενα.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Φωτ.(με μουσική) και, στη
συνέχεια, πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
Εμφανίζεται η Λίστα φωτογραφιών. (Ανατρέξτε στη σελίδα 62)
M
CD
Q Song 10.mp3
Μουσική Λίστα
1/10
Αρ.
Τίτλ
►
00:02:22
9 Song 10.mp3
E ROOT
Q Song 10.mp3
3.8MB
002 Song 1.mp3
5.8MB
003 Song 2.mp3
004 Song 3.mp3
005 Song 4.mp3
006 Song 5.mp3
 Για να εκτελέσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να επιλέξετε ένα
δίσκο στον οποίο περιέχονται τόσο αρχεία μουσικής όσο και
αρχεία φωτογραφιών.
Μέγεθο
Y ROOT
Επεξ.
#/$ Πίσω/Εμπρ. Σελ.
Ταξινόμηση
Τίτλος 5.1MB
DivX 9.2MB
Μουσική5.2MB
Φωτ.(με10.3MB
μουσική)
Θέση αναπ/γ
Περιεχόμ.
a Σημάδι
eΕΞΟΔΟΣ
Ελληνικά _61
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ
Επξ.playlist
Αναπαραγωγή
ΠΡΟΒΟΛΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑΣ
G
1. Εισαγάγετε ένα δίσκο JPEG στη θήκη του δίσκου.
• Εμφανίζεται το μενού
CD
Image 1.jpg
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Βιβλιοθήκη και, στη συνέχεια,
πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Φωτο. και, στη συνέχεια,
πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
• Για να δείτε τις επόμενες 8 εικόνες, πατήστε το κουμπί SKIP ( ).
• Για να δείτε τις προηγούμενες 8 εικόνες, πατήστε το κουμπί SKIP (
Λίστα φωτογρ.
1/17
ROOT
Image 1.jpg
Image 10.jpg
Image 11.jpg
Image 13.jpg
Image 14.jpg
Image 15.jpg
Image 16.jpg
Επεξ.
Ταξινόμηση
#/$ Πίσω/Εμπρ. Σελ.
Slideshow
a Σημάδι
Περιεχόμ.
eΕΞΟΔΟΣ
).
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε την επιθυμητή εικόνα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
Διαδοχική προβολή φωτογραφιών
Για ρύθμιση, ακολουθήστε τα βήματα 1 και 4 παραπάνω
5. Πατήστε το κουμπί PLAY ( ).
• Μόλις μεταβείτε στη Λίστα φωτογραφιών, μπορείτε να χειριστείτε τη
διαδοχική προβολή φωτογραφιών, πατώντας το κουμπί ΚΙΤΡΙΝΟ(C).
Image 1.jpg
1/17
6. Πατήστε το κουμπί ΚΟΚΚΙΝΟ(A) για να επιλέξετε Ταχύτητα.
7. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε την ταχύτητα της διαδοχικής
προβολής φωτογραφιών και μετά πατήστε το κουμπί OK ή το κουμπί ►.
Θα ξεκινήσει η διαδοχική προβολή φωτογραφιών και οι φωτογραφίες
προβάλλονται με την επιλεγμένη ταχύτητα.
• Μπορείτε να μεταβείτε στη Λίστα φωτογρ. πατώντας το κουμπί
ΚΙΤΡΙΝΟ(C).
❖ Για να διακόψετε τη διαδοχική προβολή των
φωτογραφιών
Πατήστε τα κουμπιά ΠΡΑΣΙΝΟ(B), STOP (
) ή RETURN.
Στροφή
>ΦΩΤΟΓΡ.
► ΠΡΟΒ.ΔΙΑΦ.
ZOOM
rΕΠΣΤΡΦ
Image 1.jpg
Γρήγ.
Ομαλό
Αργά
Ταχύτητα
>ΦΩΤΟΓΡ.
eΕΞΟΔΟΣ
1/17
Απε. Slideshow
► ΠΡΟΒ.ΔΙΑΦ.
Λίστα φωτογρ.
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
Περιστροφή
Για ρύθμιση, ακολουθήστε τα βήματα 1 και 4 παραπάνω
5-1. Πατήστε το κουμπί ΠΡΑΣΙΝΟ(B) για να επιλέξετε Στροφή.
6. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε τη γωνία περιστροφής και στη
συνέχεια πατήστε το κουμπί OK ή το κουμπί ►.
• Μόλις επιλέξετε γωνία στροφής, μπορείτε να την αλλάξετε πατώντας το
κουμπί ΚΟΚΚΙΝΟ(A).
• Μπορείτε να μεταβείτε στη Λίστα φωτογρ πατώντας το κουμπί
ΚΙΤΡΙΝΟ(C).
Image 1.jpg
>ΦΩΤΟΓΡ.
1/17
off
Στροφή 90
Στροφή 180
Στροφή 270
Στροφή
ZOOM
► ΠΡΟΒ.ΔΙΑΦ.
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
❖ Για να διακόψετε την περιστροφή
Πατήστε τα κουμπιά ΠΡΑΣΙΝΟ(B), STOP (
) ή RETURN.
Στροφή
Παύση στροφ
Λίστα φωτογρ.
rΕΠΣΤΡΦ
62_ Αναπαραγωγή
eΕΞΟΔΟΣ
Zoom
Για ρύθμιση, ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 4 στη σελίδα 62.
5-1. Πατήστε το κουμπί ΚΙΤΡΙΝΟ(C) για να επιλέξετε Zoom.
6. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί OK, η εικόνα μεγεθύνεται έως 4x
(τέσσερις φορές το κανονικό μέγεθος).
➞ X2 ➞ X4 ➞ X2 ➞ Ομαλό
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ
• Μπορείτε να μεταβείτε στη Λίστα φωτογρ. πατώντας το κουμπί
ΚΙΤΡΙΝΟ(C).
❖ Για να διακόψετε το ζουμ
Πατήστε τα κουμπιά ΠΡΑΣΙΝΟ(B), STOP (
) ή RETURN.
Μετάβαση στη λίστα φωτογραφιών
Για ρύθμιση, ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 4 στη σελίδα 62.
5-1. Πατήστε το κουμπί RETURN για να μεταβείτε στη Λίστα φωτογρ..
Χρήση της Ταξινόμησης
Εάν θέλετε να αλλάξετε τη σειρά Ταξινόμησης της Λίστας φωτογραφιών, υπάρχει ένας απλός τρόπος για να το κάνετε.
1. Ενόσω εμφανίζεται το μενού λίστας, πατήστε το κουμπί ΠΡΑΣΙΝΟ(B) για να
επιλέξετε Ταξινόμηση.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK ή το κουμπί ►.
• Όνομα : Με αλφαβητική σειρά.
• Μέγεθος : Σύμφωνα με το μέγεθος του αρχείου φωτογραφίας.
CD
Image 1.jpg
Λίστα φωτογρ.
1/17
ROOT
Image 13.jpg
Image 1.jpg
Image 10.jpg
Image 11.jpg
Όνομα
Image 14.jpg
Μέγεθος
Image 15.jpg
Image 16.jpg
Επεξ.
M
 Μπορείτε να τα ταξινομήστε κατά Όνομα ή Μέγεθος. Η ταξινομημένη λίστα θα
Ταξινόμηση
#/$ Πίσω/Εμπρ. Σελ.
Slideshow
a Σημάδι
Περιεχόμ.
eΕΞΟΔΟΣ
επανέλθει στη σειρά που τα αντιγράψατε, όταν επανεισέλθετε στη Λίστα φωτογρ.
Επιλογή Περιεχομένων
Για ρύθμιση, ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 3 στη σελίδα 62.
1. Πατήστε το κουμπί ΜΠΛΕ(D) για να επιλέξετε Περιεχόμενα.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε τα περιεχόμενα που θέλετε να
μετακινήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
CD
Image 1.jpg
ROOT
M
 Αυτή η λειτουργία είναι δυνατή μόνον όταν ο δίσκος περιέχει τα επιλεγμένα
περιεχόμενα.
Image 13.jpg
Επεξ.
#/$ Πίσω/Εμπρ. Σελ.
Λίστα φωτογρ.
1/17
Image 1.jpg
Image 14.jpg
Ταξινόμηση
Image 10.jpg
Image 11.jpg
Image 15.jpg
Τίτλος
DivX
Μουσική
Image 16.jpg
Φωτο.
Slideshow
a Σημάδι
Περιεχόμ.
eΕΞΟΔΟΣ
Ελληνικά _63
Αναπαραγωγή
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ DIVX
N Χρήση του κουμπιού ΜΕΝU
1. Εισαγάγετε ένα δίσκο DivX στη θήκη του δίσκου.
• Εμφανίζεται το μενού.
CD
Movie_01.avi
Λίστα DivX
1/1
Αρ.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Βιβλιοθήκη και, στη συνέχεια,
πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
Τίτλ.
Μέγεθος
001 Movie_01.avi
162.8MB
Y ROOT
3 DivX
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε DivX και, στη συνέχεια, πατήστε
το OK ή το κουμπί ►.
E ROOT
Επεξ.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το αρχείο avi (DivX) και μετά
πατήστε το κουμπί OK ή το κουμπί PLAY ( ).
Ταξινόμηση
Υπότιτλ.
a Σημάδι
Περιεχόμ.
eΕΞΟΔΟΣ
5. Όταν αναπαράγετε αρχεία DivX, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εξής λειτουργίες. Αν πατήσετε το κουμπί STOP (
μία φορά κατά την αναπαραγωγή, θα εμφανιστεί η λίστα αρχείων και αν πατήσετε ξανά το κουμπί θα κλείσετε την
οθόνη του μενού.
)
Περιγραφή λειτουργίας DivX
Λειτουργία
Παράλειψη σκηνής
Αν, κατά την αναπαραγωγή, πατήσετε τα κουμπιά SKIP (
), μεταπηδάτε εμπρός ή πίσω 5 λεπτά.
Αναζήτηση
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε τα κουμπιά SEARCH (
υψηλότερη ταχύτητα. (X 2, X 4, X 8)
) και πατήστε ξανά για να εκτελέσετε αναζήτηση με
Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση
Αναπαραγωγή καρέ-καρέ
M
Περιγραφή
τρόπο λειτουργίας παύσης ( ), πατήστε το κουμπί SEARCH ( ) του τηλεχειριστηρίου.
Η αναπαραγωγή σε αργή κίνηση προς τα πίσω δεν είναι διαθέσιμη.(1/2, 1/4, 1/8)
Στον τρόπο λειτουργίας παύσης ( ), πατήστε το κουμπί SKIP ( ) του τηλεχειριστηρίου στον τρόπο λειτουργίας
παγώματος εικόνας.
Η αναπαραγωγή σε αργή κίνηση προς τα πίσω δεν είναι διαθέσιμη.
 Κάποια αρχεία DivX που δημιουργήθηκαν σε προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή μπορεί να μην αναπαράγονται στη συσκευή.
Για αυτό το λόγο, δεν υποστηρίζονται ο τύπος Codec, η έκδοση και η υψηλότερη ανάλυση από αυτή των προδιαγραφών.
Κωδικοποίηση υπότιτλων DivX
1. Πατήστε το κουμπί ΚΙΤΡΙΝΟ(C) στην λίστα αρχείων.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε μια γλώσσα υπότιτλων που
υποστηρίζεται από το DivX, κατά περιοχή, και στη συνέχεια πατήστε το
κουμπί OK.
CD
Movie_01.avi
Λίστα DivX
1/1
Αρ.
Τίτλ.
Μέγεθος
001 Movie_01.avi
162.8MB
Y ROOT
3 DivX
E ROOT
Επεξ.
Δυτ.Ευρ. (Windows)
Κεντρ.Ευρ. (Windows)
Ελληνικά (Windows)
Κυριλλικά (Windows)
Ταξινόμηση
Υπότιτλ.
a Σημάδι
64_ Αναπαραγωγή
Περιεχόμ.
eΕΞΟΔΟΣ
Δυτ.Ευρ.
Αφρικανολλανδική, Βασκικά, Καταλανικά, Δανέζικα, Ολλανδικά, Αγγλικά, Γλώσσα νήσων Φερόες, Φινλανδικά, Γαλλικά,
Γερμανικά, Ισλανδικά, Ινδονησιακά, Ιταλικά, Μαλαϊκά, Νορβηγικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Σουαχίλι, Σουηδικά
Κεντρ.Ευρ.
Αγγλικά, Αλβανικά, Κροατικά, Τσέχικα, Ουγγρικά, Πολωνικά, Ρουμανικά, Σερβικά (Λατινικά), Σλοβάκικα, Σλοβένικα
Ελληνικά
Αγγλικά, Ελληνικά
Κυριλλικά
Αγγλικά, Αζερικά, Λευκορωσικά, Βουλγαρικά, Καζάχικα, Σκοπιανά, Ρωσικά, Σερβικά, Ταταρικά, Ουκρανικά, Ουζμπεκικά
 Εάν η γλώσσα των υπότιτλων εμφανίζεται με αλλοιωμένη γραμματοσειρά, αλλάξτε τους υπότιτλους DivX στην κατάλληλη περιοχή. Εάν
δεν εμφανίζονται σωστά και πάλι, αυτό σημαίνει ότι δεν υποστηρίζεται αυτή η μορφή.
Χρήση της Ταξινόμησης
Εάν θέλετε να αλλάξετε τη σειρά Ταξινόμησης της Λίστας DivX, υπάρχει ένας
απλός τρόπος για να το κάνετε.
CD
Movie_01.avi
Λίστα DivX
1/3
Αρ.
1. Ενόσω εμφανίζεται το μενού λίστας, πατήστε το κουμπί ΠΡΑΣΙΝΟ(B) για να
επιλέξετε Ταξινόμηση.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK ή το κουμπί ►.
• Όνομα : Με αλφαβητική σειρά.
• Μέγεθος : Σύμφωνα με το μέγεθος του αρχείου DivX.
M
Τίτλ.
Μέγεθος
001 Movie_01.avi
162.8MB
002 Movie_02.avi
238.2MB
003 Movie_03.avi
118.4MB
Y ROOT
3 DivX
E ROOT
Όνομα
Μέγεθος
Επεξ.
Ταξινόμηση
Υπότιτλ.
Περιεχόμ.
a Σημάδι
eΕΞΟΔΟΣ
 Μπορείτε να τα ταξινομήστε κατά Όνομα ή Μέγεθος.
Η ταξινομημένη λίστα θα επανέλθει στη σειρά που τα αντιγράψατε, όταν επανεισέλθετε στη Λίστα DivX.
Επιλογή Περιεχομένων
1. Πατήστε το κουμπί ΜΠΛΕ(D) για να επιλέξετε Περιεχόμενα.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε τα περιεχόμενα που θέλετε να
μετακινήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
CD
Movie_01.avi
Λίστα DivX
1/1
Αρ.
Τίτλ.
Μέγεθος
Y ROOT
001 Movie_01.avi
3 DivX
E ROOT
Επεξ.
162.8MB
Τίτλος
DivX
Μουσική
Φωτο.
Ταξινόμηση
Υπότιτλ.
a Σημάδι
M
Περιεχόμ.
eΕΞΟΔΟΣ
 Αυτή η λειτουργία είναι δυνατή μόνον όταν ο δίσκος περιέχει τα επιλεγμένα περιεχόμενα.
Ελληνικά _65
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ
M
Εγγραφή
Αυτή η ενότητα παρουσιάζει διάφορες μεθόδους εγγραφής σε σκληρό δίσκο και σε DVD.
Αυτή η συσκευή μπορεί να εγγράψει σε δίσκους διαφόρων τύπων. Πριν την εγγραφή,
διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες και επιλέξτε τον τύπο του δίσκου ανάλογα με την
προτίμησή σας.
ΕΓΓΡΆΨΙΜΟΙ ΔΊΣΚΟΙ
Αυτή η συσκευή εγγραφής μπορεί να εγγράψει στους εξής δίσκους.
HDD
DVD-RAM
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
• Οι δίσκοι DVD-RAM και DVD±RW είναι επανεγγράψιμοι.
• Οι δίσκοι DVD±R δεν είναι επανεγράψιμοι
Συμβατότητα μεταξύ συσκευών εγγραφής της Samsung και τρίτων κατασκευαστών
Τύποι δίσκων
Εγγραφή
Συσκευή εγγραφής
Ολοκλήρωση
Επιπλέον μορφές εγγραφής σε
συσκευή εγγραφής Samsung
DVD-RAM
Τρόπος
λειτουργίας VR
Samsung
X
Εγγράψιμο
Άλλη εταιρία
X
Εγγράψιμο
με ολοκλήρωση
Μη εγγράψιμο
χωρίς ολοκλήρωση
Εγγράψιμο
με ολοκλήρωση
Μη εγγράψιμο
χωρίς ολοκλήρωση
Εγγράψιμο
με ολοκλήρωση
Μη εγγράψιμο
χωρίς ολοκλήρωση
Εγγράψιμο
με ολοκλήρωση
Μη εγγράψιμο
χωρίς ολοκλήρωση
Μη εγγράψιμο
με ολοκλήρωση
Μη εγγράψιμο
χωρίς ολοκλήρωση
Εγγράψιμο
με ολοκλήρωση
Μη εγγράψιμο
χωρίς ολοκλήρωση
Μη εγγράψιμο
Samsung
X
Μη εγγράψιμο σε ορισμένες περιπτώσεις
Άλλη εταιρία
X
Μη εγγράψιμο σε ορισμένες περιπτώσεις
με ολοκλήρωση
Μη εγγράψιμο
χωρίς ολοκλήρωση
Μη εγγράψιμο σε ορισμένες περιπτώσεις
με ολοκλήρωση
Μη εγγράψιμο
χωρίς ολοκλήρωση
Μη εγγράψιμο σε ορισμένες περιπτώσεις
Samsung
Τρόπος
λειτουργίας VR
Άλλη εταιρία
DVD-RW
Samsung
Τρόπος
λειτουργίας V
Άλλη εταιρία
Samsung
DVD-R
Τρόπος
λειτουργίας V
Άλλη εταιρία
DVD+RW
–
Samsung
DVD+R
–
Άλλη εταιρία
66_ Εγγραφή
M
 Ολοκλήρωση
- Η ολοκλήρωση κλείνει το δίσκο DVD-RW/±R ώστε να μην μπορεί να γίνει άλλη εγγραφή.
 Κατάργηση ολοκλήρωσης
- Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την πρόσθετη εγγραφή σε ένα δίσκο DVD-RW, ο οποίος αρχικά εγγράφηκε με τη συσκευή εγγραφής
DVD.
- Σε ένα δίσκο DVD-RW που είχε εγγραφεί με τη μέθοδο DAO (Disc At Once) σε έναν υπολογιστή δεν μπορεί να γίνει κατάργηση
της ολοκλήρωσης.
- Δεν μπορεί να καταργηθεί η ολοκλήρωση σε δίσκους DVD±R.
ΜΟΡΦΈΣ ΕΓΓΡΑΦΉΣ
Όταν εισάγετε δίσκο που δεν έχει ξαναχρησιμοποιηθεί, εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα. Επειδή οι διαθέσιμες λειτουργίες
διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του δίσκου, επιλέξτε ένα δίσκο που καλύπτει τις ανάγκες σας.
DVD-RAM/+R : Η μορφοποίηση θα ξεκινήσει αυτόματα.
DVD+RW : Χρησιμοποιήστε το αφού διαμορφώσετε το δίσκο.
DVD-RW : Χρησιμοποιήστε το αφού προετοιμάσετε το δίσκο.
Αν θέλετε να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας, ανατρέξτε στο Διαμόρφωση ενός δίσκου στη σελίδα 98.
DVD-R : Η διαμόρφωση ενός DVD-R είναι περιττή και υποστηρίζεται μόνο η εγγραφή σε τρόπο λειτουργίας Video.
DVD-RAM/-RW(τρόπος λειτουργίας VR)
• Αυτός ο τρόπος λειτουργίας επιτρέπει πολλαπλές λειτουργίες επεξεργασίας (όπως διαγραφή ολόκληρου τίτλου,
τμηματική διαγραφή τίτλου, κ.λπ.)
• Ποικίλες επιλογές επεξεργασίας με τη χρήση της λίστας αναπαραγωγής που έχει δημιουργηθεί.
DVD-RW(τρόπος λειτουργίας V)/-R
• Τα κεφάλαια θα δημιουργηθούν αυτόματα όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή σε δίσκους DVD-RW/-R
στον τρόπο λειτουργίας Video.
Το μήκος του κεφαλαίου (διάστημα μεταξύ των κεφαλαίων) ποικίλει ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας εγγραφής.
• Απλή επεξεργασία (διαγραφή τίτλων/αλλαγή ονόματος τίτλου)
DVD+RW
• Στους δίσκους DVD+RW, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ της μορφής DVD-Video (τρόπος λειτουργίας βίντεο) και της
μορφής εγγραφής DVD-Video (τρόπος λειτουργίας VR).
Ελληνικά _67
ΕΓΓΡΑΦΉ
- Σε ένα δίσκο DVD-RW που έχει εγγραφεί σε τρόπο λειτουργίας Video ενός τρίτου κατασκευαστή συσκευών εγγραφής, δεν μπορεί να
γίνει κατάργηση ολοκλήρωσης.
Εγγραφή
ΤΡΌΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΓΡΑΦΉΣ
Επιλέξτε έναν από τους τέσσερις τρόπους λειτουργίας εγγραφής πατώντας επανειλημμένα το κουμπί REC MODE ενώ η συσκευή
είναι σε τρόπο λειτουργίας διακοπής για να επιλέξετε χρόνο εγγραφής και ποιότητα εικόνας. Γενικά, η ποιότητα της εικόνας
βελτιώνεται καθώς ο χρόνος εγγραφής μειώνεται. Σε τρόπο λειτουργίας FR, επιλέγεται αυτόματα ο πιο κατάλληλος τρόπος
λειτουργίας εγγραφής, ανάλογα με το χρόνο εγγραφής που απομένει στο δίσκο και τη διάρκεια της εγγραφής με χρονοδιακόπτη.
Με αυτή η λειτουργία επιλέγεται μόνο ένας τρόπος λειτουργίας XP, SP, LP και EP και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον
τρόπο λειτουργίας για εγγραφή με χρονοδιακόπτη.
• DVD-HR773
Τρόπος λειτουργίας εγγραφής
Χρόνοι εγγραφής
HDD (160GB)
DVD-RAM/±RW/±R
XP
(τρόπος λειτ. υψηλής ποιότ.)
Περίπου 33 ώρες
Περίπου 1 ώρα περίπου 8.5 Mbps
SP
(τρόπος λειτ. κανονικής ποιότ.)
Περίπου 67 ώρες
Περίπου 2 ώρες περίπου 4.5 Mbps
LP
(τρόπος λειτ. εγγρ. μεγάλης διάρκειας)
Περίπου 133 ώρες
Περίπου 4 ώρες περίπου 2 Mbps
Περίπου 199 ώρες
Περίπου 6 ώρες/ περίπου 1.6 Mbps
Περίπου 264 ώρες
Περίπου 8 ώρες/περίπου 1.2 Mbps
Περίπου 33 ώρες ~ 264 ώρες
Περίπου 1~8 ώρεςώρες
EP
(παρατεταμένη εγγραφή)
FR
(ευέλικτη εγγραφή)
• DVD-HR775
Τρόπος λειτουργίας εγγραφής
Χρόνοι εγγραφής
HDD (250GB)
DVD-RAM/±RW/±R
XP
(τρόπος λειτ. υψηλής ποιότ.)
Περίπου 53 ώρες
Περίπου 1 ώρα περίπου 8.5 Mbps
SP
(τρόπος λειτ. κανονικής ποιότ.)
Περίπου 106 ώρες
Περίπου 2 ώρες περίπου 4.5 Mbps
LP
(τρόπος λειτ. εγγρ. μεγάλης διάρκειας)
Περίπου 211 ώρες
Περίπου 4 ώρες περίπου 2 Mbps
Περίπου 316 ώρες
Περίπου 6 ώρες/ περίπου 1.6 Mbps
Περίπου 421 ώρες
Περίπου 8 ώρες/περίπου 1.2 Mbps
Περίπου 53 ώρες ~ 421 ώρες
Περίπου 1~8 ώρεςώρες
EP
(παρατεταμένη εγγραφή)
FR
(ευέλικτη εγγραφή)
68_ Εγγραφή
• DVD-HR777
Τρόπος λειτουργίας εγγραφής
Χρόνοι εγγραφής
DVD-RAM/±RW/±R
XP (τρόπος λειτ. υψηλής ποιότ.)
Περίπου 68 ώρες
Περίπου 1 ώρα περίπου 8.5 Mbps
SP (τρόπος λειτ. κανονικής ποιότ.)
Περίπου 135 ώρες
Περίπου 2 ώρες περίπου 4.5 Mbps
LP (τρόπος λειτ. εγγρ. μεγάλης διάρκειας)
Περίπου 270 ώρες
Περίπου 4 ώρες περίπου 2 Mbps
Περίπου 405 ώρες
Περίπου 6 ώρες/ περίπου 1.6 Mbps
Περίπου 534 ώρες
Περίπου 8 ώρες/περίπου 1.2 Mbps
Περίπου 68 ώρες ~ 534 ώρες
Περίπου 1~8 ώρεςώρες
EP (παρατεταμένη εγγραφή)
FR (ευέλικτη εγγραφή)
M
 Ο χρόνος εγγραφής ποικίλλει ανάλογα με τις κατά περίπτωση συνθήκες.
 1 GB=1.000.000.000 byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα ενδέχεται να είναι μικρότερη, καθώς το εσωτερικό
υλικολογισμικό χρησιμοποιεί ένα τμήμα της μνήμης.
 Οι δίσκοι DVD±R διπλής στρώσης διαθέτουν περίπου τη διπλάσια χωρητικότητα από τους δίσκους DVD±R απλής στρώσης.
(Διαβάστε τη σελίδα 48)
ΜΗ ΕΓΓΡΆΨΙΜΕΣ ΕΙΚΌΝΕΣ
Βίντεο με προστασία αντιγραφής δεν μπορεί να εγγραφεί σε αυτήν τη συσκευή εγγραφής DVD.
Όταν η συσκευή λαμβάνει ένα σήμα απαγόρευσης αντιγραφής κατά την εγγραφή, η εγγραφή διακόπτεται και εμφανίζεται το
παρακάτω μήνυμα στην οθόνη, με το οποίο γίνεται γνωστό ότι δεν επιτρέπεται αντιγραφή όταν υπάρχει η σχετική προστασία.
Σχετικά με σήματα ελέγχου αντιγραφής
Οι εκπομπές τηλεόρασης που περιέχουν σήματα ελέγχου αντιγραφής μπορεί να έχουν έναν από τους εξής τρεις τύπους
σήματος Αντιγραφή-Free (ελεύθερη αντιγραφή), Αντιγραφή-Once (αντιγραφή μία φορά) και Αντιγραφή-Never (δεν
επιτρέπεται αντιγραφή). Αν θέλετε να κάνετε εγγραφή ενός προγράμματος αντιγραφής μίας φοράς, χρησιμοποιήστε DVDRW με CPRM σε VR Mode, DVD-RAM, HDD.
Τύπος σήματος
Αντιγραφή-Free
Αντιγραφή-Once
Αντιγραφή-Never
O
–
–
τρόπος λειτουργίας VR
O
O*
–
τρόπος λειτουργίας V
DVD-R
DVD-RAM(εκδ. 2.0)
DVD+RW
DVD+R
HDD
O
O
O
O
O
O
O*
–
–
O*
–
–
–
–
–
–
Μέσο
DVD-RW(εκδ.1.1)
DVD-RW(εκδ.1.1)
με CPRM
Όταν έχει γίνει η εγγραφή του “αντιγραφή μία φορά”, η εγγραφή δεν μπορεί να επαναληφθεί.
❖ Προστασία περιεχομένου για εγγράψιμα μέσα (CPRM)
Η CPRM είναι ένας μηχανισμός που προσπαθεί να περιορίσει μια εγγραφή στο μέσο στο οποίο έχει εγγραφεί.
Υποστηρίζεται από μερικές συσκευές εγγραφής DVD, αλλά όχι από πολλές συσκευές αναπαραγωγής DVD. Κάθε κενό
εγγράψιμο DVD φέρει έναν μοναδικό 64-bit κωδικό αναγνώρισης ID χαραγμένο στο BCA. Όταν γίνεται εγγραφή
προστατευμένου περιεχομένου στο δίσκο, μπορεί να γίνει κρυπτογράφηση με 56μπιτο κλειδί C2 (Cryptomeria) που
προκύπτει από τον κωδικό αναγνώρισης του μέσου.
Κατά την αναπαραγωγή, ο κωδικός ID αναγνωρίζεται από το BCA και χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενός κλειδιού που
αποκρυπτογραφεί τα περιεχόμενα του δίσκου. Αν τα περεχόμενα του δίσκου αντιγραφούν σε άλλο μέσο, ο κωδικός
αναγνώρισης ID θα λείπει ή θα είναι λάθος και τα δεδομένα δεν θα αποκρυπτογραφούνται.
Ελληνικά _69
ΕΓΓΡΑΦΉ
HDD (320GB)
Εγγραφή
ΆΜΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΉ
SXCVKL
Προτού ξεκινήσετε
1. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χώρος στο δίσκο για την εγγραφή. Ρυθμίστε τον τρόπο λειτουργίας
εγγραφής.
2. Πατήστε το κουμπί HDD ή το κουμπί DVD.
Αν επιλέξετε DVD, πατήστε το κουμπί OPEN/CLOSE και τοποθετήστε έναν επανεγγράψιμο δίσκο στη θήκη δίσκου.
Πατήστε το κουμπί OPEN/CLOSE για να κλείσετε τη θήκη δίσκου.
Περιμένετε μέχρι να σβήσει η ένδειξη LOAD από την οθόνη της πρόσοψης της συσκευής.
Εγγραφή του τρέχοντος προγράμματος που παρακολουθείτε στην
τηλεόραση
1. Πατήστε το κουμπιά PROG (
) ή τα αριθμητικά κουμπιά για να
επιλέξετε το πρόγραμμα που θέλετε να εγγράψετε.
Τρόπος Εγγραφής
SP(35:12)
2. Πατήστε το κουμπί REC MODE όσες φορές χρειάζεται, (ή πατήστε το
κουμπί REC MODE και μετά τα κουμπιά ▲▼) για να επιλέξετε την
ταχύτητα (ποιότητα) της εγγραφής.
➞ SP ➞ LP ➞ EP ➞ XP
3. Πατήστε το κουμπί REC.
Προβάλλονται στην οθόνη πληροφορίες που αφορούν το κανάλι και, στη
συνέχεια, ξεκινά η εγγραφή.
HDD
 Εγγραφή:
ПР 1 [SP]
Το εικονίδιο (REC) εμφανίζεται στην οθόνη της πρόσοψης.
Εγγραφή από εξωτερικές συσκευές που παρακολουθείτε
1. Πατήστε το κουμπί INPUT SEL. για να επιλέξετε την πηγή εισόδου, ανάλογα με τη σύνδεση που έχετε κάνει.
Η οθόνη της πρόσοψης αλλάζει με την εξής σειρά:
➞ PR Number ➞ AV1 ➞ AV2 ➞ AV3 ➞ DV
Αν συνδέσετε μια ψηφιακή βιντεοκάμερα, πατήστε το κουμπί INPUT SEL. για να επιλέξετε DV.
(Διαβάστε τη σελίδα 71)
2. Πατήστε το κουμπί REC MODE όσες φορές χρειάζεται, (ή πατήστε το κουμπί REC MODE και μετά τα κουμπιά ▲▼)
για να επιλέξετε την ταχύτητα (ποιότητα) εγγραφής.
3. Πατήστε το κουμπί REC.
Στην οθόνη εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας εξωτερικής εισόδου και, στη συνέχεια, ξεκινά
η εγγραφή.
Το εικονίδιο (REC) εμφανίζεται στην πρόσοψη.
70_ Εγγραφή
Για παύση της εγγραφής
•
•
•
•
Πατήστε το κουμπί REC PAUSE για να προσωρινή διακοπή της εγγραφής που εκτελείτε.
Πατήστε το κουμπί REC PAUSE ξανά για να αρχίσει πάλι η εγγραφή.
) στη διάρκεια των παύσεων.
Μπορείτε να αλλάζετε κανάλια πατώντας τα κουμπιά PROG (
Εάν επιλέξετε τρόπο λειτουργίας DV σε κατάσταση παύσης της εγγραφής, η εγγραφή θα σταματήσει.
Εάν αλλάξετε την πηγή εισόδου στον τρόπο λειτουργίας DV, σε κατάσταση παύσης της εγγραφής, η εγγραφή θα
σταματήσει..
Για να διακόψετε την εγγραφή
M
 Δεν μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας εγγραφής κατά την εγγραφή.
 Η εγγραφή θα διακοπεί αυτόματα αν δεν έχει μείνει ελεύθερος χώρος για την εγγραφή.
 Σε έναν δίσκο DVD-RAM/-RW/-R μπορούν να εγγραφούν μέχρι 99 τίτλοι και σε ένα δίσκο DVD+RW/+R μέχρι 48 τίτλοι.
 Μπορείτε να καταχωρίσετε έως και 999 τίτλους στο σκληρό δίσκο.
 Η εγγραφή στο σκληρό δίσκο μπορεί να φτάσει τις 24 ώρες και όταν εγγράφετε για 24 ώρες, θα εγγραφούν 3 τίτλοι, καθένας εκ των
οποίων θα έχει διάρκεια 8 ώρες.
 Η εγγραφή θα διακοπεί αυτόματα αν επιλέξετε να αντιγράψετε μέσο με προστασία από αντιγραφή.
 Στους δίσκους DVD-RAM/±RW πρέπει να γίνει διαμόρφωση προτού ξεκινήσει η εγγραφή. Οι περισσότεροι καινούργιοι δίσκοι
πωλούνται χωρίς να έχουν υποστεί διαμόρφωση.
 Μη χρησιμοποιείτε δίσκους DVD-R με αυτήν τη συσκευή.
ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ ΑΠΌ ΒΙΝΤΕΟΚΆΜΕΡΑ
SXCVKL
Μπορείτε να ελέγχετε τη βιντεοκάμερα μέσω της διεπαφής IEEE1394 (DV).
Τρόπος Εγγραφής
SP(35:12)
1. Συνδέστε την υποδοχή της εξόδου DV της βιντεοκάμερας με την υποδοχή
εισόδου DV στην πρόσοψη της συσκευής εγγραφής DVD, με ένα καλώδιο
DV.
2. Πατήστε το κουμπί HDD ή το κουμπί DVD.
Αν επιλέξετε DVD, πατήστε το κουμπί OPEN/CLOSE και τοποθετήστε έναν
εγγράψιμο δίσκο στη θήκη δίσκου.
Πατήστε το κουμπί OPEN/CLOSE για να κλείσετε τη θήκη δίσκου.
Περιμένετε μέχρι η ένδειξη LOAD να σβηστεί από την οθόνη της συσκευής.
DV
3. Πατήστε το κουμπί REC MODE όσες φορές χρειάζεται για να επιλέξετε την
ταχύτητα (ποιότητα) της εγγραφής.
4. Πατήστε το κουμπί INPUT SEL. για να επιλέξετε DV.
Αν η είσοδος έχει οριστεί ως DV, εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης
ένα μενού αναπαραγωγής/εγγραφής που καθιστά εφικτό τον έλεγχο της
βιντεοκάμερας.
Η συσκευή DV είναι συνδεδεμένη.
<ΜΤΚΝ
rΕΠΣΤΡΦ
5. Επιλέξτε το εικονίδιο Αναπαραγωγή (►) στο πάνω μέρος της οθόνης, για να
αναπαράγετε τα περιεχόμενα της βιντεοκάμερας και να βρείτε το σημείο από το οποίο θα ξεκινήσει η εγγραφή.
6. Για να ξεκινήσει η εγγραφή, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε το εικονίδιο Record ( ● ) στο πάνω
μέρος της οθόνης και, κατόπιν, πατήστε το κουμπί OK.
Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί REC στο τηλεχειριστήριο για να ξεκινήσει η εγγραφή.
Ελληνικά _71
ΕΓΓΡΑΦΉ
Πατήστε το κουμπί STOP ( ) για να διακόψετε ή να τελειώσετε την εγγραφή που βρίσκεται σε εξέλιξη.
• Όταν χρησιμοποιείτε δίσκους DVD-RAM/±RW/±R, εμφανίζεται το μήνυμα “Εκτελείται αναβάθμιση πληροφοριών δίσκου.
Παρακαλώ περιμένετε.”.
Εγγραφή
Για να διακόψετε την εγγραφή
Πατήστε το κουμπί STOP ( ) για να διακόψετε ή να σταματήσετε την εγγραφή που βρίσκεται σε εξέλιξη.
• Όταν χρησιμοποιείτε δίσκους DVD-RAM/±RW/±R, εμφανίζεται το μήνυμα “Εκτελείται αναβάθμιση πληροφοριών δίσκου.
Παρακαλώ περιμένετε.”.
M
 Για να εμφανιστούν τα σχετικά εικονίδια αναπαραγωγής στην οθόνη, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί κατεύθυνσης στο τηλεχειριστήριο.
ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΉΣ ΜΕ ΤΟ ΠΆΤΗΜΑ ΕΝΌΣ ΚΟΥΜΠΙΟΎ (OTR)
SXCVKL
Μπορείτε να εγγράψετε στη συσκευή έως και 8 ώρες, πατώντας το κουμπί REC και επιλέγοντας διάρκεια εγγραφής που αυξάνεται
κατά 30 λεπτά.
1. Πατήστε το κουμπί HDD ή το κουμπί DVD.
Αν επιλέξετε DVD, πατήστε το κουμπί OPEN/CLOSE και τοποθετήστε έναν
εγγράψιμο δίσκο στη θήκη δίσκου.
Πατήστε το κουμπί OPEN/CLOSE για να κλείσετε τη θήκη δίσκου.
Περιμένετε μέχρι να σβήσει η ένδειξη LOAD από την οθόνη της συσκευής.
HDD
 Εγγραφή:
ПР 1 [SP]
2. Πατήστε τα κουμπιά PROG (
) ή τα αριθμητικά κουμπιά για να
επιλέξετε το πρόγραμμα που θα εγγράψετε. Αν θέλετε να εγγράψετε μέσω
μίας συνδεδεμένης εξωτερικής συσκευής, πατήστε το κο υμπί INPUT SEL.
για να επιλέξετε την εξωτερική είσοδο (AV1, AV2, AV3, DV ή PR01).
3. Πατήστε το κουμπί REC για να ξεκινήσει η εγγραφή.
4. Πατήστε το κουμπί REC όσες φορές χρειάζεται για να επιλέξετε τον
επιθυμητό χρόνο εγγραφής.
Τύπος OTR
➞ 0:30 ➞ 1:00 ➞ ... 8:00 ➞ off
M
 Ο χρονοδιακόπτης μειώνεται ανά λεπτό, από το 8:00 ως το 0:00 και στο τέλος, η
συσκευή εγγραφής DVD διακόπτει την εγγραφή.
Για να διακόψετε την εγγραφή
Πατήστε το κουμπί STOP ( ). Εμφανίζεται το μήνυμα “Θέλετε να σταματήσετε την εγγραφή;”.
• Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε Ναι και μετά πατήστε το κουμπί OK.
• Ή πατήστε ξανά το κουμπί STOP ( ).
72_ Εγγραφή
0:30
ΤΑΥΤΌΧΡΟΝΗ ΕΓΓΡΑΦΉ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ
S
Μπορείτε να αναπαράγετε από την αρχή το πρόγραμμα που εγγράφετε την τρέχουσα χρονική στιγμή.
Μπορείτε να παρακολουθείτε την προηγούμενη λίστα τίτλων ενώ εγγράφετε ένα πρόγραμμα.
Χρήση του κουμπιού PLAY (
)
1. Με τη συσκευή σε τρόπο λειτουργίας εγγραφής, πατήστε το κουμπί
PLAY ( ).
Αναπαράγει τον τίτλο, που γράφετε την τρέχουσα στιγμή, από την αρχή.
Η αναπαραγωγή είναι διαθέσιμη 10 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της
εγγραφής.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά SKIP (
) και άλλα κουμπιά
που σχετίζονται με την αναπαραγωγή, για να παρακολουθείτε τη λίστα των
προηγούμενων εγγραφών.
HDD
ΕΓΓΡΑΦΉ
► ΑΝΑΠ.
Διακοπή αναπαραγωγής / Εγγραφής
1. Πατήστε το κουμπί STOP (
). Κλείνει η οθόνη αναπαραγωγής και εμφανίζεται η οθόνη τρέχουσας εγγραφής.
2. Αν πατήσετε το κουμπί STOP (
) ακόμα μία φορά, θα διακόψετε την εγγραφή.
N Χρήση του κουμπιού TITLE LIST
1. Με τη συσκευή σε τρόπο λειτουργίας εγγραφής, πατήστε το κουμπί TITLE
LIST.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία 10 ή περισσότερα
δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της εγγραφής.
) για να επιλέξετε τη λίστα τίτλων
Πατήστε τα κουμπιά ▲▼/SKIP (
που έχουν ήδη εγγραφεί.
HDD
RECORDING...
Τίτλος Λίσ.
4/4
Αρ.
3 MPEG2
Τίτλ
Μήκος
001 JAN/01/2008 17:30 PR
01:00:00
002 JAN/01/2008 21:00 PR
01:00:00
003 JAN/01/2008 23:15 PR
00:30:00
004 RECORDING...
00:00:00
4 JAN/02/2008 00:00
1 XP
eΕΞΟΔΟΣ
2. Πατήστε το κουμπί OK ή το κουμπί PLAY ( ).
Αναπαράγει τον τίτλο που εγγράφετε την τρέχουσα στιγμή, από την αρχή.
N Χρήση του κουμπιού ΜΕΝU
1. Με τη συσκευή σε τρόπο λειτουργίας εγγραφής, πατήστε το κουμπί MENU.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Τίτλος και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK. Εμφανίζεται η οθόνη της
Λίστας Τίτλων
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼/SKIP (
) για να επιλέξετε τη λίστα τίτλων που θα εγγραφούν και, στη συνέχεια,
πατήστε τα κουμπιά OK ή ►.
Μπορείτε να αναπαράγετε από την αρχή τον τίτλο που εγγράφετε την τρέχουσα χρονική στιγμή.
Διακοπή αναπαραγωγής / Εγγραφής
1. Πατήστε μία φορά το κουμπί STOP (
Τίτλων.
2. Stiskněte tlačítko MENU (
) znovu, objeví se obrazovka probíhajícího nahrávání.
3. Αν πατήσετε το κουμπί STOP (
M
), για να εξαφανιστεί η οθόνη αναπαραγωγής και να εμφανιστεί η οθόνη Λίστας
) ακόμα μία φορά, θα διακόψετε την εγγραφή.
 Στον τρόπο λειτουργίας αναζήτησης δεν ακούγεται κανένας ήχος.
 Η αναπαραγωγή από δίσκο DVD ή σκληρό δίσκο είναι διαθέσιμη κατά την εγγραφή στο σκληρό δίσκο. Ωστόσο, τα αρχεία JPEG, MP3
και DivX του δίσκου δεν μπορούν να αναπαραχθούν.
 Η αναπαραγωγή από το σκληρό δίσκο επιτρέπεται κατά την εγγραφή σε δίσκο DVD. Ωστόσο, τα αρχεία JPEG και MP3 του σκληρού
δίσκου δεν μπορούν να αναπαραχθούν.
Ελληνικά _73
Εγγραφή
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΧΡΟΝΙΚΉΣ ΜΕΤΑΤΌΠΙΣΗΣ ΩΣ ΣΉΜΑ ΖΩΝΤΑΝΉΣ ΕΚΠΟΜΠΉΣ
S
Αυτή η λειτουργία επαναλαμβάνει την αναπαραγωγή των εγγραφών ως σήμα ζωντανής
εκπομπής.
Time Shift
on
Εάν σας διακόψουν την ώρα που παρακολουθείτε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα, πατήστε
απλώς το κουμπί TIME SHIFT , προκειμένου η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ DVD ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ
ΔΙΣΚΟ να ξεκινήσει αυτόματα την εγγραφή του προγράμματος.
>ΑΛΛΑΓΗ
sΕΠΙΛΓΗ
Χρήση του funkci Časový posun
1. Πατήστε το κουμπί TIME SHIFT του τηλεχειριστηρίου.
Εμφανίζεται το μενού Χρονικής Μετατόπισης.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε on και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
3. Ενόσω παρακολουθείτε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα που μεταδίδεται τη συγκεκριμένη στιγμή, πατήστε το κουμπί
PAUSE ( ).
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα εισέρχεται στον τρόπο λειτουργίας παύσης και εμφανίζεται η Γραμμή Χρονικής Μετατόπισης.
4. Πατήστε το κουμπί PLAY (
) και πάλι για τη συνέχιση της παρακολούθησης του προγράμματος.
Στοιχεία Οθόνης Χρονικής Μετατόπισης
1
2
3 4
5
Εμφανίζει το τρέχον μέσο.
6
Εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση.
►
HDD
13:25:04
14:02:28
ΑΝΑΠ.
Σημείο παρακολούθησης.
Χρόνος τρέχουσας αναπαραγωγής.
7
5
Σημείο ζωντανής εκπομπής.
6
Χρόνος ζωντανής εκπομπής.
7
Γραμμή χρόνου Χρονικής Μετατόπισης
Κουμπιά του τηλεχειριστηρίου που χρησιμοποιούνται για τη
λειτουργία Χρονικής Μετατόπισης
1. Κουμπί PLAY (
) : Αναπαραγωγή.
2. Κουμπί PAUSE (
) : Παύση του τηλεοπτικού σήματος.
3. Κουμπιά SEARCH (
) : Γρήγορη αναπαραγωγ ( X2, X4, X8, X16, X32, X128)
4. Κουμπί SKIP (
), κουμπί STOP (
5. Κουμπί SKIP (
) : Επιστρέφει στο σημείο όπου ξεκινά η Χρονική Μετατόπιση.
M




) : Μεταβαίνουν στο ζωντανό τηλεοπτικό πρόγραμμα.
Η Χρονική Μετατόπιση διατίθεται μόνον όταν έχει επιλεγεί ο τρόπος λειτουργίας σκληρού δίσκου.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία για μέχρι και δύο ώρες.
Εάν η Χρονική Μετατόπιση είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να αναπαράγετε μόνον τα περιεχόμενα χρησιμοποιώντας το μενού.
Πατήστε το κουμπί TIME SHIFT για να ακυρώσετε τη λειτουργία Time shift (Χρονική μετατόπιση).
74_ Εγγραφή
ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΉΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΌΠΤΗ
SXCVKL
1. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της κεραίας είναι συνδεδεμένο.
2. Ελέγξτε τον χρόνο που απομένει στο δίσκο.
3. Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστή η ημερομηνία και η ώρα.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει την ώρα (Ρύθμιση-Ρύθμιση Ρολογιού) πριν προχωρήσετε σε εγγραφή με χρονοδιακόπτη.
(Διαβάστε τη σελίδα 36)
1. Με τη συσκευή σε τρόπο λειτουργίας διακοπής της αναπαραγωγής,
πατήστε το κουμπί TIMER.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Προγραμ. Λίστα και, στη
συνέχεια, πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
ΣΥΣΚΕΥΗ HDD & DVD
HDD
Βιβλιοθήκη
Χρονοδιακόπτης
Εγγραφής
Διαχειριστής
Δίσκων
3. Πατήστε το κουμπί OK για να επιλέξετε Προσθήκη στη λίστα.
4. Ορισμός εγγραφής με χρονοδιακόπτη.
• Συμπληρώστε τα στοιχεία εισόδου χρησιμοποιώντας τα κουμπιά
▲▼◄ ► και τα αριθμητικά κουμπιά.
◄ ► : Μετάβαση στο προηγούμενο / επόμενο στοιχείο.
, 0~9 : Επιλογή τιμής.
• Προς : Επιλογή του μέσου στο οποίο θα γίνει η εγγραφή (σκληρός δίσκος
ή δίσκος DVD).
• Πηγή : Η πηγή εισόδου βίντεο (AV1, AV2 ή AV3), ή το κανάλι στο οποίο
θέλετε να ορίσετε εγγραφή με χρονόμετρο.
• Ημ/ία : Η εγγραφή με χρονοδιακόπτη επιτρέπει τη ρύθμιση του χρόνου
εγγραφής μέσα σε περίοδο ενός μήνα. Ορίστε την ημέρα εγγραφής.
(μήνας/ημέρα)
IAN 31
Κάθε KYP
IAN 30
IAN 29
Χρονοδιακόπτης Εγγρ
|
ShowView
|
Προγραμ. Λίστα
Εκτεταμμένο ShowView
|
Αποθηκευμένη λίστα
Ρύθμιση
mΜΤΚΝ
sΕΠΙΛΓΗ
rΕΠΣΤΡΦ
HDD
ΔΕΥ-ΠΑΡ
IAN 02
ΔΕΥ-ΣΑΒ
IAN 01
Κάθε Μέρα
eΕΞΟΔΟΣ
Προγραμ. Λίστα
Τρέχων Χρόνος 10:54
Αρ. Προς Πηγή
Ημ/ία Έναρξη Τέλος
Προσθήκη στη λίστα
Λειτ.
VPS/PDC
Χρόνος εγγραφής HDD 108:14 SP
Αποθηκευμένη λίστα
sΕΠΙΛΓΗ
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
HDD
Προγραμ. Λίστα
Τρέχων Χρόνος 10:54
Αρ. Προς Πηγή
Ημ/ία Έναρξη Τέλος
Αρ. 01 Δεν υπάρχει Τίτλος
Προσθήκη στη λίστα
Λειτ.
Προς
Πηγή
Ημ/ία
Έναρξη
Τέλος
Λειτ.
HDD
PR 01
IAN 01
10 : 54
12 : 54
SP
Τίτλ.
Χρόνος εγγραφής HDD 108:14 SP
Κάθε ΣΑΒ
|
: off
VPS/PDC
VPS/PDC
on
s Αποθ.
Χρόνος εγγραφής HDD 108:14 SP
Αποθηκευμένη λίστα
<ΜΤΚΝ
sΕΠΙΛΓΗ
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
• Έναρξη/Τέλος Χρόνος : Ώρα έναρξης και διακοπής της εγγραφής με χρονοδιακόπτη.
• Λειτ. (Τρόπος λειτουργίας εγγραφής) :
- FR (ευέλικτη εγγραφή) : Επιλέξτε το όταν θέλετε να επιλέγεται αυτόματα η ποιότητα του βίντεο. Σε τρόπο
λειτουργίας FR, επιλέγεται αυτόματα ο πιο κατάλληλος τρόπος λειτουργίας εγγραφής, ανάλογα με το χρόνο
εγγραφής που απομένει στο δίσκο και τη διάρκεια της εγγραφής με χρονοδιακόπτη. Αυτή η λειτουργία επιλέγεται
μόνο σε έναν τρόπο λειτουργίας από τους XP, SP, LP και EP.
- XP (υψηλή ποιότητα): Επιλέξτε το όταν η ποιότητα του βίντεο είναι σημαντική.
- SP (κανονική ποιότητα): Επιλέξτε το για εγγραφή με κανονική ποιότητα.
- LP (χαμηλή ποιότητα): Επιλέξτε το όταν απαιτείται μεγάλος χρόνος εγγραφής.
- EP (παρατεταμένη): Επιλέξτε το όταν απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος εγγραφής.
• VPS/PDC : Λειτουργία VPS(σύστημα προγράμματος βίντεο) ή PDC(έλεγχος παράδοσης προγράμματος).
- Αν ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να ελέγξετε την ώρα έναρξης και διακοπής της εγγραφής με ένα
ειδικό σήμα που περιέχεται στο σήμα εκπομπής. Αν ένα πρόγραμμα τηλεόρασης συντομευτεί ή ξεκινήσει
νωρίτερα ή αργότερα από ότι έχει προγραμματιστεί, αυτή η λειτουργία συγχρονίζει αυτόματα την ώρα εκκίνησης
Ελληνικά _75
ΕΓΓΡΑΦΉ
N Χρήση του κουμπιού TIMER
Εγγραφή
και τερματισμού της εγγραφής με την πραγματική ώρα εκπομπής.
- Ρυθμίστε την ώρα εγγραφής ΑΚΡΙΒΣ στην ώρα που έχει ανακοινωθεί στο πρόγραμμα τηλεόρασης. Διαφορετικά
δε θα γίνει η εγγραφή με χρονοδιακόπτη.
- Μην επιλέξετε τη λειτουργία PDC ή VPS εκτός και αν είστε σίγουροι ότι το πρόγραμμα εκπέμπεται με PDC ή VPS.
• TITLE : Για να επισημάνετε το όνομα τίτλου, πατήστε το κουμπί ΚΟΚΚΙΝΟ(A).
Εμφανίζεται η οθόνη μετονομασίας του τίτλου.
Ακολουθήστε τα βήματα 4 και 5 που αναφέρονται στην ενότητα “Μετονομασία (τιτλοδότηση) τίτλου” στη
σελίδες 81~82.
5. Αφού επιλέξετε την τιμή για κάθε τρόπο λειτουργίας, πατήστε το κουμπί OK για να επιλέξετε Αποθ..
• ’ θα εμφανιστεί στην πρόσοψη. Υποδεικνύει ότι η εγγραφή με χρονοδιακόπτη έχει καταχωριστεί.
Εάν οι ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη επικαλύπτονται:
Τα προγράμματα εγγράφονται με σειρά προτεραιότητας. Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής του πρώτου
προγράμματος, ξεκινά η εγγραφή του δεύτερου προγράμματος.
Για έξοδο χωρίς την αποθήκευση της τρέχουσας ρύθμισης
Πατήστε το κουμπί EXIT ( ).
Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού
Πατήστε το κουμπί RETURN αν δεν θέλετε να ορίσετε εγγραφή με χρονοδιακόπτη.
6. Απενεργοποιήστε τη συσκευή για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της εγγραφής με χρονοδιακόπτη.
Η εγγραφή με χρονοδιακόπτη δεν ισχύει όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
M
 Ο χρόνος της εγγραφής με χρονοδιακόπτη μπορεί να διαφέρει από τον χρόνο που θέσατε ανάλογα με την κατάσταση του δίσκου και τη
συνολική κατάσταση της εγγραφής με χρονοδιακόπτη (για παράδειγμα, όταν υπάρχει επικάλυψη των χρόνων εγγραφής, ή όταν η
προηγούμενη εγγραφή τελειώσει 2 λεπτά πριν την ώρα εκκίνησης της επόμενης εγγραφής).
 Μπορείτε να ρυθμίσετε έως και 12 προγράμματα στην εγγραφή με χρονοδιακόπτη.
 Αν ο σκληρός δίσκος δεν έχει διαθέσιμο χώρο, το ’ αναβοσβήνει. Αυτό σημαίνει ότι ο σκληρός δίσκος δεν έχει αρκετό χώρο για να
γίνει εγγραφή.
 Εάν έχετε ορίσει την εγγραφή με χρονοδιακόπτης μέσω VPS/PDC, ο ανεμιστήρας μπορεί να εξακολουθεί να λειτουργεί και να παράγει
θόρυβο όταν τεθεί εκτός λειτουργίας.
Επεξεργασία της λίστας προγραμματισμού
Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να επεξεργαστείτε τη λίστα προγραμματισμένων εγγραφών.
Για ρύθμιση, ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 2, στην ενότητα “Εκτέλεση εγγραφής με χρονοδιακόπτη” στη σελίδα 75.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε τον αριθμό από τη λίστα
προγραμματισμένων εγγραφών που θέλετε να επεξεργαστείτε και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
• Επεξεργαστείτε τα στοιχεία που θέλετε να αλλάξετε. Ανατρέξτε στην
ενότητα “Δημιουργία εγγραφής με χρονοδιακόπτη” για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία εισόδου εγγραφής με
χρονοδιακόπτη. (Διαβάστε τις σελίδες 75~76)
4. Πατήστε το κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή της ρύθμισης.
5. Πατήστε το κουμπί EXIT ( ) μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας.
Η οθόνη Προγραμ. Λίστα θα εξαφανιστεί.
76_ Εγγραφή
HDD
Αρ.
-01
02
03
Προγραμ. Λίστα
Τρέχων Χρόνος 10:54
Προς
--HDD
HDD
HDD
Πηγή
---PR 01
PR 01
PR 01
Ημ/ία
-- -IAN 01
IAN 01
IAN 01
Έναρξη
--:-17:30
21:00
23:15
Τέλος
--:-18:30
22:00
23:45
Λειτ.
-SP
SP
SP
VPS/PDC
-on
on
on
Χρόνος εγγραφής HDD 108:14 SP
Προσθήκη
>ΜΤΚΝ
Διαγρά.
sΕΠΙΛΓΗ
Αποθηκευμένη λίστα
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
Προσθήκη προγραμματισμένης λίστας
Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να προσθέσετε μια εγγραφή στην προγραμματισμένη λίστα.
Για ρύθμιση, ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 2 στην ενότητα “Εκτέλεση εγγραφής με χρονοδιακόπτη” στη σελίδα 75.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼για να επιλέξετε τον αριθμό της Προγραμματισμένης Λίστας και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΚΟΚΚΙΝΟ(A).
• Ορίστε τα προγράμματα που θέλετε να προσθέσετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία εισόδου
εγγραφής με χρονοδιακόπτη, ανατρέξτε στην ενότητα “Εκτέλεση εγγραφής με χρονοδιακόπτη”.
(Διαβάστε τις σελίδες 75~76)
ΕΓΓΡΑΦΉ
4. Πατήστε το κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε την προσθήκη της ρύθμισης.
5. Πατήστε το κουμπί EXIT ( ) μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας.
Η οθόνη Προγραμματισμένη λίστα θα εξαφανιστεί.
Διαγραφή της λίστας προγραμματισμού
SXCVKL
Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να διαγράψετε μια εγγραφή από τη λίστα προγραμματισμένων εγγραφών.
Για ρύθμιση, ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 2 στην ενότητα “Εκτέλεση εγγραφής με χρονοδιακόπτη” στη σελίδα 75.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε τον αριθμό από την Προγραμματισμένη Λίστα που θέλετε να διαγράψετε
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΠΡΑΣΙΝΟ(B).
• Θα εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης διαγραφής “Θέλετε να διαγράψετε;”.
4. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε Ναι και μετά πατήστε το κουμπί OK.
• Η επιλεγμένη εγγραφή θα διαγραφεί από τη λίστα.
5. Πατήστε το κουμπί EXIT ( ) μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας.
Η οθόνη Προγραμ. Λίστα θα εξαφανιστεί.
Ελληνικά _77
Εγγραφή
ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ SHOWVIEW
SXCVKL
Προτού ρυθμίσετε τη συσκευή εγγραφής HDD και DVD για εγγραφή.
• Θέστε σε λειτουργία την τηλεόραση και τη ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ DVD ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ.
• Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστή η ημερομηνία και η ώρα.
Μπορείτε να ρυθμίσετε την εγγραφή έως και δώδεκα προγραμμάτων.
1. Με τη συσκευή σε τρόπο λειτουργίας διακοπής της αναπαραγωγής, πατήστε
το κουμπί TIMER.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε ShowView και, στη συνέχεια,
πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
• Εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας επιτρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό
ShowView.
3. Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό από το
τηλεοπτικό περιοδικό, πλάι στο πρόγραμμα που επιθυμείτε να εγγράψετε.
• Εάν θέλετε να διορθώσετε τον κωδικό ShowView που εισάγετε:
- Πατήστε το κουμπί ◄, έως ότου διαγραφεί το ψηφίο που πρέπει να
διορθωθεί.
- Πληκτρολογήστε το σωστό ψηφίο.
4. Πατήστε το κουμπί OK.
• Εμφανίζονται οι σχετικές πληροφορίες του προγράμματος.
• Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ShowView για πρώτη φορά με τους
αποθηκευμένους σταθμούς, ο αριθμός προγράμματος αναβοσβήνει.
Αυτή τη φορά, θα πρέπει να εισαγάγετε τον αριθμό PR μη αυτόματα,
πατώντας τα κουμπιά ▲▼.
5. Πατήστε το κουμπί ΚΟΚΚΙΝΟ(A) εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το
προεπιλεγμένο όνομα τίτλου.
Εμφανίζεται η οθόνη Μετονομασίας.
Ακολουθήστε τα βήματα 4 και 5 που αναφέρονται στην ενότητα
“Μετονομασία ενός τίτλου” στις σελίδες 81~82.
6. Εάν είναι σωστό το πρόγραμμα και οι χρόνοι, πατήστε το κουμπί OK.
ΣΥΣΚΕΥΗ HDD & DVD
HDD
Χρονοδιακόπτης Εγγρ
Βιβλιοθήκη
Χρονοδιακόπτης
Εγγραφής
Διαχειριστής
Δίσκων
|
ShowView
|
Προγραμ. Λίστα
Εκτεταμμένο ShowView
|
: off
|
Αποθηκευμένη λίστα
Ρύθμιση
mΜΤΚΝ
sΕΠΙΛΓΗ
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΗ HDD & DVD
HDD
ShowView
Βιβλιοθήκη
Χρονοδιακόπτης
Εγγραφής
Διαχειριστής
Δίσκων
Ρύθμιση
Εισαγωγή κωδικού αριθμού
ShowView [0-9]
(Πιέστε το πλήκτρο [OK]:
Δημιουργήστε Κωδικό.)
sΕΠΙΛΓΗ
0~9 ΑΡΙΘΜ.
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
HDD
Προγραμ. Λίστα
Τρέχων Χρόνος 10:54
Αρ. Προς Πηγή
Ημ/ία Έναρξη Τέλος
Αρ. 01 Δεν υπάρχει Τίτλος
Προσθήκη στη λίστα
Λειτ.
Προς
Πηγή
Ημ/ία
Έναρξη
Τέλος
Λειτ.
HDD
––
IAN 01
10 : 54
12 :54
SP
Τίτλ.
Χρόνος εγγραφής HDD 108:14 SP
VPS/PDC
VPS/PDC
on
s Αποθ.
Χρόνος εγγραφής HDD 108:14 SP
Αποθηκευμένη λίστα
<ΜΤΚΝ
sΕΠΙΛΓΗ
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
7. Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας, πατώντας το κουμπί STANDBY/ON για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις
εγγραφής με χρονοδιακόπτη.
• Ανατρέξτε στις σελίδες 77, 79 εάν θέλετε:
- Να ελέγξετε εάν έχει ρυθμιστεί σωστά η λειτουργία εγγραφής με χρονοδιακόπτη
- Να ακυρώσετε μια εκ των προτέρων ρυθμισμένη εγγραφή.
M
 Οι αριθμοί που βρίσκονται πλάι σε κάθε λίστα τηλεοπτικών προγραμμάτων σε περιοδικά ή εφημερίδες είναι κωδικοί αριθμοί
ShowView, σύμφωνα με τους οποίους μπορείτε να προγραμματίσετε άμεσα τη ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ DVD ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ με το
τηλεχειριστήριο. Εισαγάγετε τον κωδικό ShowView για το πρόγραμμα που επιθυμείτε να εγγράψετε.
 Το ShowView αποτελεί σήμα κατατεθέν της Gemstar Development Corporation. Το σύστημα ShowView κατασκευάζεται κατόπιν
αδείας της Gemstar Development Corporation.
78_ Εγγραφή
ΕΚΤΕΤΑΜΜΈΝΟ SHOWVIEW
Για την αποφυγή καθυστερήσεων ή υπερβάσεων, η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ DVD ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ διαθέτει μια λειτουργία που
ονομάζεται Εκτεταμμένο ShowView, η οποία επιτρέπει την επέκταση του χρόνου εγγραφής έως και 60 λεπτά.
• Να γίνει χρήση μόνον εάν το PDC δεν διατίθεται ή ρυθμίστε στο OFF (Απενεργοποίηση).
1. Με τη συσκευή σε τρόπο λειτουργίας διακοπής της αναπαραγωγής, πατήστε
το κουμπί TIMER.
ΣΥΣΚΕΥΗ HDD & DVD
HDD
Βιβλιοθήκη
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Εκτεταμμένο ShowView και,
στη συνέχεια, πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
Χρονοδιακόπτης
Εγγραφής
Διαχειριστής
Δίσκων
) για έξοδο από το μενού.
|
Προγραμ. Λίστα
Εκτεταμμένο ShowView
Αποθηκευμένη λίστα
Ρύθμιση
mΜΤΚΝ
sΕΠΙΛΓΗ
off
10
20
30
40
50
60
|
|
: 30
|
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΣΤΗ ΛΊΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΏΝ
SXCVKL
Μπορείτε να δείτε μια λίστα των προγραμμάτων που έχουν εγγραφεί.
N Χρήση του κουμπιού TIMER
1. Με τη συσκευή σε τρόπο λειτουργίας διακοπής της αναπαραγωγής, πατήστε
το κουμπί TIMER.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Αποθηκευμένη λίστα και μετά
πατήστε το κουμπί OK ή το κουμπί ►.
3. Πατήστε το κουμπί EXIT ( ) μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας.
Η οθόνη Αποθηκευμένη λίστα θα εξαφανιστεί.
HDD
Αποθηκευμένη λίστα
Αρ. Προς Πηγή
Ημ/ία
Έναρξη
Τέλος
Λειτ.
V/P
Ιδιότητα
01
HDD PR 01
IAN 01
17:30
18:30
SP
on
OK
02
HDD PR 01
IAN 01
21:00
22:00
SP
on
OK
03
HDD PR 01
IAN 01
23:15
23:45
SP
on
OK
Διαγρά.
>ΜΤΚΝ
Διαγραφή Όλα
sΕΠΙΛΓΗ
Προγραμ. Λίστα
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
Πληροφορίες για τη Recorded List (Λίστα εγγραφών)
Ενημέρωση για την επιτυχία ή την αποτυχία της επιλεγμένης λίστας εγγραφών να πραγματοποιήσει εγγραφή με
χρονοδιακόπτη.
HDD
3-1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε τον αριθμό της Αποθηκευμένη
λίστα και μετά πατήστε το κουμπί OK.
Αποθηκευμένη λίστα
Αρ. Προς Πηγή
Ημ/ία
Έναρξη
Τέλος
Λειτ.
V/P
Ιδιότητα
01
HDD PR 01
IAN 01
17:30
18:30
SP
on
OK
02
HDD PR 01
IAN 01
21:00
22:00
SP
on
OK
03
HDD PRΟ01Χρονοδιακόπτης
IAN 01
23:15
23:45
on
εγγραφής
τελείωσεSPεπιτυχώς.
OK
OK
Διαγρά.
Διαγραφή Όλα
sΕΠΙΛΓΗ
Προγραμ. Λίστα
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
Διαγραφή Λίστας εγγραφών
Μεμονωμένη διαγραφή μίας Αποθηκευμένη λίστα.
3-1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε τον αριθμό του προγράμματος
από τη Αποθηκευμένη λίστα που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΚΟΚΚΙΝΟ(A).
4. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε Ναι και μετά πατήστε το κουμπί
OK.
HDD
Αποθηκευμένη λίστα
Αρ. Προς Πηγή
Ημ/ία
Έναρξη
Τέλος
Λειτ.
V/P
Ιδιότητα
01 Αρ.
HDD 01
PR 01
IAN 01
17:30
18:30
SP
on
OK
02
HDD PR 01
IAN 01
21:00
22:00
SP
on
OK
03
HDD PR 01
IAN 01Θέλετε 23:15
23:45
SP
να διαγράψετε;
on
OK
Ναι
Διαγρά.
mΜΤΚΝ
Διαγραφή Όλα
sΕΠΙΛΓΗ
Όχι
Προγραμ. Λίστα
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
Ελληνικά _79
ΕΓΓΡΑΦΉ
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το Εκτεταμμένο ShowView και,
στη συνέχεια, πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
4. Πατήστε το κουμπί EXIT (
Χρονοδιακόπτης Εγγρ
ShowView
Εγγραφή
Διαγραφή περιεχομένων λίστας εγγραφών
Διαγράφει τα περιεχόμενα όλης της λίστας εγγραφών.
3-1. Πατήστε το κουμπί ΠΡΑΣΙΝΟ(B).
4. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε Ναι και μετά πατήστε το κουμπί
OK.
HDD
Αποθηκευμένη λίστα
Αρ. Προς Πηγή
Ημ/ία
Έναρξη
Τέλος
Λειτ.
V/P
Ιδιότητα
01
HDD PR 01
IAN 01
17:30
18:30
SP
on
OK
02
HDD PR 01
IAN 01
21:00
22:00
SP
on
OK
03
HDD PR Θέλετε
01
IAN διαγράψετε
01
23:15μια εγγεγραμμένη
23:45
SP λίστα;
on
να
Ναι
Διαγρά.
mΜΤΚΝ
Διαγραφή Όλα
sΕΠΙΛΓΗ
OK
Όχι
Προγραμ. Λίστα
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
Μετάβαση στη λίστα προγραμματισμένων εγγραφώ
Άμεση μετάβαση από τη λίστα εγγραφών στη λίστα προγραμματισμένων εγγραφών.
3-1. Πατήστε το κουμπί ΚΙΤΡΙΝΟ(C).
HDD
Αρ. Προς Πηγή
Προγραμ. Λίστα
Τρέχων Χρόνος 10:54
Ημ/ία Έναρξη Τέλος
Προσθήκη στη λίστα
Λειτ.
VPS/PDC
Χρόνος εγγραφής HDD 105:44 SP
Αποθηκευμένη λίστα
sΕΠΙΛΓΗ
80_ Εγγραφή
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
Eπεξεργασία
ΒΑΣΙΚΉ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ (ΛΊΣΤΑ ΤΊΤΛΩΝ)
Αναπαραγωγή τίτλου
SXCVKL
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αναπαράγετε μια σκηνή από τη λίστα τίτλων.
N Χρήση του κουμπιού TITLE LIST
1. Με τη συσκευή σε τρόπο λειτουργίας διακοπής/αναπαραγωγής, πατήστε το
κουμπί TITLE LIST.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε μια καταχώριση της λίστας τίτλων
την οποία θέλετε να αναπαραγάγετε και στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
OK ή το κουμπί PLAY ( ).
Θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή της επιλεγμένης καταχώρισης (τίτλος).
HDD
JAN/01/2008 17:30 PR1
Τίτλος Λίσ.
1/3
Αρ.
Τίτλος
Μήκος
001 JAN/01/2008 17:30 PR
01:00:00
002 JAN/02/2008 21:00 PR
01:00:00
003 JAN/03/2008 23:15 PR
00:30:00
3 MPEG2
4 JAN/01/2008 17:30
1 SP
Συμβατότητα λειτ. V
Επεξ.
Ταξινόμηση
3. Για να διακόψετε την αναπαραγωγή του τίτλου, πατήστε το κουμπί
STOP( ).
Η οθόνη επιστρέφει στην οθόνη Λίστας τίτλων.
Μετάβαση σε
Περιεχόμ.
a Σημάδι
eΕΞΟΔΟΣ
Μετονομασία ενός τίτλου
SXCVKL
Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να μετονομάσετε μια εγγραφή λίστας τίτλου, π.χ., για να επεξεργαστείτε τον τίτλο μιας
εγγραφής προγράμματος.
N Χρήση του κουμπιού TITLE LIST
HDD
JAN/01/2008 17:30 PR1
Αρ.
1. Με τη συσκευή σε τρόπο λειτουργίας διακοπής/αναπαραγωγής, πατήστε το
κουμπί TITLE LIST.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε όποια καταχώριση θέλετε να
μετονομάσετε από την Λίστα τίτλων και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΚΟΚΚΙΝΟ(A).
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Μετονομασία και, στη συνέχεια,
πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
Εμφανίζεται η οθόνη Μετονομασία.
4. Επιλέξτε τους επιθυμητούς χαρακτήρες χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ▲▼
◄ ► και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
• Πίσω Διάστημα (κουμπί ΚΟΚΚΙΝΟ(A)) : Διαγράφει και μετακινεί το
δρομέα προς τα πίσω κατά μία θέση.
• Διάστημα (κουμπί ΠΡΑΣΙΝΟ(B)) : Εισαγάγει ένα κενό και ο δρομέας
μετακινείται μία θέση προς τα δεξιά.
Τίτλος Λίσ.
1/3
Τίτλος
Μήκος
001 JAN/01/2008 17:30 PR
01:00:00
002 JAN/02/2008 21:00 PR
01:00:00
003 JAN/03/2008 23:15 PR
00:30:00
3 MPEG2
4 JAN/01/2008 17:30
1 SP
Συμβατότητα λειτ. V
Επεξ.
HDD
JAN/01/2008 17:30 PR1
Διαγρά.
Αντιγραφή
Μετονομασία
Προστασία
Μερική
3 διαγρ.
MPEG2
Διαχωρ.
4 JAN/01/2008 17:30
Νέα playlist
1 SP
Επιλογή
όλων λειτ. V
Συμβατότητα
Επεξ.
Ταξινόμηση
Μετάβαση σε
Περιεχόμ.
a Σημάδι
eΕΞΟΔΟΣ
Τίτλος Λίσ.
1/3
Αρ.
Τίτλ
Μήκος
001 JAN/01/2008 17:30 PR
01:00:00
002 JAN/02/2008 21:00 PR
01:00:00
003 JAN/03/2008 23:15 PR
00:30:00
Ταξινόμηση
Μετάβαση σε
Περιεχόμ.
a Σημάδι
eΕΞΟΔΟΣ
Ελληνικά _81
EΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ
Αυτή η ενότητα παρουσιάζει βασικές λειτουργίες επεξεργασίας DVD και επεξηγεί τις
λειτουργίες επεξεργασίας τόσο για μία εγγραφή στο δίσκο όσο και για ολόκληρο το δίσκο.
Η εγγραφή ή η επεξεργασία μπορεί να μην ολοκληρωθεί αν προκύψει κάποιο σφάλμα,
όπως ξαφνική διακοπή ρεύματος.
Προσέξτε ότι σε υλικό που έχει καταστραφεί, δεν μπορεί να γίνει ανάκτηση του αρχικού
περιεχομένου.
Eπεξεργασία
• Εκκαθ (κουμπί ΚΙΤΡΙΝΟ(C)) : Διαγράφει όλους τους χαρακτήρες που
εισαγάγατε.
• Αποθ. (κουμπί ΜΠΛΕ(D)) : Καταχωρίζει τους χαρακτήρες που
εισαγάγατε.
HDD
Μετονομασία
Sports(A1)
5. Πατήστε το κουμπί ΜΠΛΕ(D) για να επιλέξετε Αποθ..
Το όνομα του τίτλου που άλλαξε εμφανίζεται στο στοιχείο του τίτλου της
επιλεγμένης εγγραφής.
Πίσω Διάστημα
mΜΤΚΝ
Διάστημα
sΕΠΙΛΓΗ
Εκκαθ.
Αποθ.
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
Κλείδωμα (Προστασία) ενός τίτλου
SXCVKL
Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να κλειδώσετε μια εγγραφή και για να την προστατεύσετε από ακούσια διαγραφή.
N Χρήση του κουμπιού TITLE LIST
1. Με τη συσκευή σε τρόπο λειτουργίας διακοπής/αναπαραγωγής, πατήστε το
κουμπί TITLE LIST.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε όποια καταχώριση θέλετε να
προστατεύσετε από τη Λίστα Τίτλων και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
MARKER έως ότου εμφανιστεί ένα σημάδι επιλογής. Επαναλάβετε το βήμα
αυτό για να επιλέξετε τον επιπλέον τίτλο που θέλετε να προστατεύσετε.
• Εάν δεν θέλετε να προστατεύσετε μία συγκεκριμένη εγγραφή από αυτές
που έχουν επισημανθεί, απλώς επιλέξτε την εγγραφή και πατήστε το
κουμπί MARKER για να καταργήσετε την επιλογή μέχρι να εξαφανιστεί
το σημείο επιλογής.
3. Πατήστε το κουμπί ΚΟΚΚΙΝΟ(A) για να επιλέξετε Επεξ..
Εμφανίζεται το μενού Επεξεργάζομαι.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Προστασία και, στη συνέχεια,
πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
HDD
JAN/02/2008 21:00 PR1
Τίτλος Λίσ.
2/3
Αρ.
Διαγρά.
Αντιγραφή
3 MPEG2
Προστασία
4 JAN/02/2008 21:00
Νέα playlist
1 SP
Επιλογή
όλων
Συμβατότητα λειτ. V
Αποεπιλ.όλων
Επεξ.
Τίτλος
01:00:00
002 JAN/02/2008 21:00 PR
01:00:00
003 JAN/03/2008 23:15 PR
00:30:00
Ταξινόμηση
HDD
JAN/02/2008 21:00 PR1
Προστασία
Μήκος
001 JAN/01/2008 17:30 PR
Μετάβαση σε
Περιεχόμ.
a Σημάδι
eΕΞΟΔΟΣ
Τίτλος Λίσ.
2/3
Αρ.
Τίτλος
001 JAN/01/2008 17:30 PR
Μήκος
01:00:00
2 στοιχείο(-α)
002επιλέχτηκε(-αν)
JAN/02/2008 21:00 PR 01:00:00
Ρυθμ. λειτ. προστασίας
τίτλου:23:15 PR 00:30:00
003 JAN/03/2008
3 MPEG2
4 JAN/02/2008 21:00
on
off
1 SP
Συμβατότητα λειτ. V
Επεξ.
<ΜΤΚΝ
Ταξινόμηση
sΕΠΙΛΓΗ
Μετάβαση σε
rΕΠΣΤΡΦ
Περιεχόμ.
eΕΞΟΔΟΣ
5. Πατήστε τα κουμπιά ◄ ► για να επιλέξετε Οn και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί OK. Το εικονίδιο κλειδαριά στο παράθυρο πληροφοριών της επιλεγμένης εγγραφής αλλάζει σε κατάσταση
κλειδώματος. (10)
6. Εάν θέλετε να ακυρώσετε την Προστασία, επιλέξτε off στο βήμα 5 και πατήστε το κουμπί OK. Το εικονίδιο λουκέτου
αλλάζει σε κατάσταση ξεκλειδώματος. (0 1)
M
 Εάν επιλέξετε “Επιλογή όλων” από το μενού Επεξεργασία, θα επισημανθούν όλοι οι τίτλοι.
82_ Eπεξεργασία
Διαγραφή ενός τίτλου
SXCVKL
Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να διαγράψετε μια εγγραφή από τη λίστα τίτλων.
N Χρήση του κουμπιού TITLE LIST
1. Με τη συσκευή σε τρόπο λειτουργίας διακοπής/αναπαραγωγής, πατήστε το
κουμπί TITLE LIST.
Τίτλος Λίσ.
2/3
Αρ.
Διαγρά.
Αντιγραφή
3 MPEG2
Προστασία
JAN/02/2008 21:00
Νέα 4
playlist
1 SP
Επιλογή
όλων
Συμβατότητα
Αποεπιλ.όλων λειτ. V
Επεξ.
Τίτλος
001 JAN/01/2008 17:30 PR
01:00:00
002 JAN/02/2008 21:00 PR
01:00:00
003 JAN/03/2008 23:15 PR
00:30:00
Ταξινόμηση
Μετάβαση σε
Περιεχόμ.
a Σημάδι
eΕΞΟΔΟΣ
HDD
JAN/02/2008 21:00 PR1
Τίτλος Λίσ.
2/3
Αρ.
3. Πατήστε το κουμπί ΚΟΚΚΙΝΟ(A) για να επιλέξετε Επεξ..
Εμφανίζεται το μενού Επεξεργασία.
Μήκος
Τίτλος
001 JAN/01/2008 17:30 PR
Μήκος
01:00:00
2 στοιχείο(-α) επιλέχτηκε(-αν)
002 JAN/02/2008 21:00 PR 01:00:00
Θέλετε να
διαγράψετε;
003 σβησμένα)
JAN/03/2008 23:15 PR 00:30:00
(playlists
3 MPEG2
Ναι
Όχι
JAN/02/2008 21:00
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Διαγρά. και, στη συνέχεια,
SP
πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
Συμβατότητα λειτ. V
Επεξ.
Ταξινόμηση
Μετάβαση σε
Περιεχόμ.
• Το μήνυμα εξαρτάται από τον τύπο του δίσκου. Θα εμφανιστεί ένα
<ΜΤΚΝ
sΕΠΙΛΓΗ
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
μήνυμα επιβεβαίωσης. HDD, DVD-RAM(τρόπος λειτουργίας VR), DVDRW(τρόπος λειτουργίας VR): Εάν υπάρχει λίστα αναπαραγωγής,
εμφανίζεται το μήνυμα “Θέλετε να διαγράψετε; (playlists σβησμένα)”. DVD-RW(τρόπος λειτουργίας V)/+RW/±R: Εάν
δεν υπάρχει λίστα αναπαραγωγής, εμφανίζεται το μήνυμα “Θέλετε να διαγράψετε;”.
5. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε Ναι και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
M
 Δεν μπορείτε να διαγράψετε μια εγγραφή με προστασία. Αν θέλετε να διαγράψετε μια εγγραφή με προστασία, επιλέξτε το “off” στο
μενού προστασίας τίτλων. (Διαβάστε τη σελίδα 82)
 Όταν η Προστασία Δίσκου βρίσκεται στη θέση Protected, δεν μπορείτε να διαγράψετε τίτλους. (Διαβάστε τη σελίδα 96)
 Όταν διαγραφεί μια εγγραφή από τη λίστα τίτλων δεν μπορεί να ανακτηθεί.
 Από τη στιγμή που ένα DVD-RW/±R ολοκληρωθεί, ο εν λόγω δίσκος δεν μπορεί να διαγραφεί.
 Στα DVD±R, οι τίτλοι διαγράφονται μόνο από το μενού, ωστόσο, ο Τίτλος παραμένει ουσιαστικά στο δίσκο.
 Εάν επιλέξετε “Επιλογή Όλων” από το μενού Επεξεργασία, θα επισημανθούν όλοι οι τίτλοι.
Ελληνικά _83
EΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε όποια καταχώριση θέλετε να
διαγράψετε από τη Λίστα Τίτλων και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
MARKER έως ότου εμφανιστεί ένα σημάδι επιλογής. Επαναλάβετε το βήμα
αυτό για να επιλέξετε τον πρόσθετο τίτλο που θέλετε να διαγράψετε.
• Εάν δεν θέλετε να διαγράψετε μία συγκεκριμένη εγγραφή από αυτές που
έχουν επισημανθεί, απλώς επιλέξτε την εγγραφή και πατήστε το κουμπί
MARKER για να καταργήσετε την επιλογή μέχρι να εξαφανιστεί το
σημάδι επιλογής.
HDD
JAN/02/2008 21:00 PR1
Eπεξεργασία
Χωρισμός τμήματος τίτλου (Χωρισμός)
SK
Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να διαχωρίσετε μια ενότητα εγγραφής στη λίστα τίτλων σε δύο τίτλους.
N Χρήση του κουμπιού TITLE LIST
1. Με τη συσκευή σε τρόπο λειτουργίας διακοπής/αναπαραγωγής, πατήστε το
κουμπί TITLE LIST.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε όποια καταχώριση θέλετε να
χωρίσετε από τη Λίστα τίτλων και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΚΟΚΚΙΝΟ(A).
Εμφανίζεται το μενού Επεξεργάζομαι.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Διαχωρ. και, στη συνέχεια,
πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
Επεξ.
4. Χρησιμοποιώντας τα σχετικά κουμπιά αναπαραγωγής (PLAY ( ),
), μετακινηθείτε προς το σημείο διαχωρισμού και πατήστε
SEARCH (
το κουμπί OK.
Εάν το σημείο αυτό δεν αποτελεί το σημείο που θέλετε να διαχωρίσετε,
πατήστε το κουμπί RETURN για να ακυρώσετε την επιλογή.
Χρησιμοποιώντας τα σχετικά κουμπιά αναπαραγωγής, μετακινηθείτε προς
το σημείο διαχωρισμού και πατήστε το κουμπί OK.
HDD
JAN/01/2008 17:30 PR1
Διαχωρ.
Τίτλος Λίσ.
1/3
Αρ.
Τίτλος
01:00:00
002 JAN/02/2008 21:00 PR
01:00:00
003 JAN/03/2008 23:15 PR
00:30:00
Ταξινόμηση
Επιλέξτε
► ΑΝΑΠ.
<ΜΤΚΝ
 Διακο.
sΕΠΙΛΓΗ
00:00:00
00:00:20
Τίτλος Λίσ. Αρ. 001
Διαχωρ. 1
Διαχωρ. 2
00:00:00
00:00:00
►
Επιλέξτε
► ΑΝΑΠ.
00:00:01
Διαχωρ.
Επιστρ.
 Διακο.
  Σάρωση
sΕΠΙΛΓΗ
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
HDD
JAN/01/2008 17:30 PR1
Διαχωρ.
Επιστρ.
  Σάρωση
Ναι
Διαχωρ. 2
00:00:00
00:30:55
Όχι

Επιλέξτε
► ΑΝΑΠ.
eΕΞΟΔΟΣ
Διαχωρ. 1
Δεν είναι δυνατή του τίτλου μετά
τον διαχωρισμό.
Θέλετε να διαχωρίσετε τον τίτλο;
00:00:20
rΕΠΣΤΡΦ
Περιεχόμ.
eΕΞΟΔΟΣ
Τίτλος Λίσ. Αρ. 001
Διαχωρ. 2
Διαχωρ.
Μετάβαση σε
a Σημάδι
Διαχωρ.
Τίτλος Λίσ. Αρ. 001
Διαχωρ. 1

Μήκος
001 JAN/01/2008 17:30 PR
HDD
JAN/01/2008 17:30 PR1
<ΜΤΚΝ
5. Πατήστε το κουμπί OK για να επιλέξετε Διαχωρ..
6. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να
επιλέξετε Ναι, και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
Ο τίτλος διαχωρίζεται σε δύο
τμήματα και οι τίτλοι που θα
ακολουθήσουν θα
μετατοπιστούν προς τα κάτω
κατά μία θέση.
HDD
JAN/01/2008 17:30 PR1
Διαγρά.
Αντιγραφή
Μετονομασία
Προστασία
Μερική
3 διαγρ.
MPEG2
Διαχωρ.
4 JAN/01/2008 17:30
Νέα playlist
1 SP
Επιλογή
όλων λειτ. V
Συμβατότητα
<ΜΤΚΝ
00:30:55
Διαχωρ.
Επιστρ.
 Διακο.
  Σάρωση
sΕΠΙΛΓΗ
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
Διαγραφή μιας ενότητας τίτλου (Τμηματική διαγραφή)
SXCK
(Τρόπος λειτουργίας VR)
Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να διαγράψετε μια ενότητα εγγραφής στη λίστα τίτλων.
N Χρήση του κουμπιού TITLE LIST
1. Με τη συσκευή σε τρόπο λειτουργίας διακοπής/αναπαραγωγής, πατήστε το
κουμπί TITLE LIST.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε όποια καταχώριση θέλετε να
επεξεργαστείτε από τη Λίστα τίτλων και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΚΟΚΚΙΝΟ(A).
Εμφανίζεται το μενού Επεξεργάζομαι.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Μερική διαγρ. και, στη συνέχεια,
πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
84_ Eπεξεργασία
HDD
JAN/01/2008 17:30 PR1
Διαγρά.
Αντιγραφή
Μετονομασία
Προστασία
Μερική
3 διαγρ.
MPEG2
Διαχωρ.
4 JAN/01/2008 17:30
Νέα playlist
1 SP
Επιλογή
όλων λειτ. V
Συμβατότητα
Επεξ.
Τίτλος Λίσ.
1/3
Αρ.
Τίτλος
Μήκος
001 JAN/01/2008 17:30 PR
01:00:00
002 JAN/02/2008 21:00 PR
01:00:00
003 JAN/03/2008 23:15 PR
00:30:00
Ταξινόμηση
Μετάβαση σε
Περιεχόμ.
a Σημάδι
eΕΞΟΔΟΣ
4. Πατήστε το κουμπί OK στο σημείο έναρξης.
Η εικόνα και το σημείο έναρξης εμφανίζονται στο παράθυρο σημείου
έναρξης της ενότητας διαγραφής.
• Επιλέξτε το σημείο έναρξης και διακοπής της ενότητας που θέλετε
να διαγράψετε, χρησιμοποιώντας τα σχετικά κουμπιά
αναπαραγωγής.
• Σχετικά κουμπιά αναπαραγωγής : (PLAY ( ), PAUSE ( ),
)).
SEARCH (
Τίτλος Λίσ. Αρ. 001
Έναρξη
Τέλος
00:19:10
00:41:20
►
Έναρξη
► ΑΝΑΠ.
<ΜΤΚΝ
00:41:20
Τέλος
Διαγρά.
 Διακο.
Επιστρ.
  Σάρωση
sΕΠΙΛΓΗ
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
HDD
JAN/01/2008 17:30 PR1
Μερική διαγρ.
Τίτλος Λίσ. Αρ. 001
Έναρξη
Τέλος
00:19:10
00:41:20
Θέλετε να διαγράψετε;
(Το διεγραμμένο τμήμα δεν θα αποκατατσταθεί)
6. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε Διαγρά. και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
7. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε Ναι και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί OK.
Η επιλεγμένη ενότητα θα διαγραφεί.
Μερική διαγρ.
Ναι
Όχι

Έναρξη
► ΑΝΑΠ.
<ΜΤΚΝ
00:41:20
Τέλος
Διαγρά.
 Διακο.
Επιστρ.
  Σάρωση
sΕΠΙΛΓΗ
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
8. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε Επιστρ. και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
M
 Η χρονική διάρκεια του τμήματος που πρόκειται να διαγραφεί πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.
 Το σημείο λήξης δεν μπορεί να προηγηθεί του σημείου έναρξης.
 Η ενότητα δεν μπορεί να διαγραφεί όταν περιλαμβάνει μια φωτογραφία.
 Πατήστε το κουμπί EXIT (
) μόλις τελειώσει η λειτουργία.
Η οθόνη λίστας τίτλων θα εξαφανιστεί.
ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΤΑΞΙΝΌΜΗΣΗΣ (ΛΊΣΤΑ ΤΊΤΛΩΝ)
SXCVKL
Όταν χρειάζεται να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης της λίστας τίτλων.
1. Ενόσω εμφανίζεται το μενού λίστας, πατήστε το κουμπί ΠΡΑΣΙΝΟ(B) για να
επιλέξετε Ταξινόμηση.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK ή το κουμπί ►.
• Ημ/ία : Με βάση το χρόνο εγγραφής των τίτλων.
• Όνομα : Με αλφαβητική σειρά.
• Μήκος : Με βάση τη διάρκεια του εγγεγραμμένου τίτλου.
• Πληρ. καναλιού : Με βάση τις πληροφορίες καναλιού.
M
HDD
JAN/01/2008 17:30 PR1
Τίτλος Λίσ.
1/3
Αρ.
Τίτλος
Μήκος
001 JAN/01/2008 17:30 PR
01:00:00
002 JAN/02/2008 21:00 PR
01:00:00
003 JAN/03/2008 23:15 PR
00:30:00
3 MPEG2
Ημ/ία
4 JAN/01/2008
Όνομα
17:30
1 SP
Μήκος
Συμβατότητα λειτ.
V καναλιού
Πληρ.
Επεξ.
Ταξινόμηση
Μετάβαση σε
Περιεχόμ.
a Σημάδι
eΕΞΟΔΟΣ
 Μπορείτε να τα ταξινομήστε κατά Ημερομηνία, Όνομα, Μήκος ή Πληροφορίες καναλιού. Η ταξινομημένη λίστα θα επανέλθει στη σειρά
που τα αντιγράψατε, όταν επανεισέλθετε στο Τίτλος Λίστας.
Ελληνικά _85
EΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ
5. Πατήστε το κουμπί OK στο σημείο διακοπής.
Το καρέ και ο χρόνος του σημείου διακοπής εμφανίζονται στο παράθυρο
σημείου διακοπής της ενότητας προς διαγραφή.
HDD
JAN/01/2008 17:30 PR1
Eπεξεργασία
ΜΕΝΟΎ ΠΛΟΉΓΗΣΗΣ
Πλοήγηση στο χρόνο
SXC
(Τρόπος λειτουργίας VR)
Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να αναζητήσετε σκηνές λεπτό προς λεπτό από τη λίστα τίτλων που έχουν εγγραφεί.
N Χρήση του κουμπιού TITLE LIST
1. Με τη συσκευή σε τρόπο λειτουργίας διακοπής/αναπαραγωγής, πατήστε το
κουμπί TITLE LIST.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε όποια καταχώριση θέλετε να
αναπαραγάγετε από τη Λίστα τίτλων και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΚΙΤΡΙΝΟ(C).
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Πλοήγ. Χρόνου και, στη
συνέχεια, πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
4. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να παραλείψετε ένα λεπτό κάθε φορά και να
αναζητήσετε τη σκηνή που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί OK
ή το κουμπί PLAY ( ).
M
HDD
JAN/01/2008 17:30 PR1
Τίτλος Λίσ.
1/3
Αρ.
Τίτλος
Μήκος
001 JAN/01/2008 17:30 PR
01:00:00
002 JAN/02/2008 21:00 PR
01:00:00
003 JAN/03/2008 23:15 PR
00:30:00
3 MPEG2
4 JAN/01/2008 17:30
Playlist
Πλοήγ. Χρόνου
Πλοήγ. Σκηνών
1 SP
Συμβατότητα λειτ. V
Επεξ.
Ταξινόμηση
Μετάβαση σε
Περιεχόμ.
a Σημάδι
eΕΞΟΔΟΣ
HDD
3JAN/01/2008 17:30 PR1
Πλοήγ. Χρόνου
1/3
 Ο δρομέας δεν μετακινείται αν ο επιλεγμένος τίτλος διαρκεί λιγότερο από 1 λεπτό.
 Η λειτουργία πλοήγησης μπορεί να μην εκτελείται σε ένα δίσκο που δεν έχει
εγγραφεί σε αυτήν τη συσκευή.
 Ένας τίτλzος που έχει υποστεί επεξεργασία μπορεί να μην προβάλλει τον ακριβή
00:00
17:30
<ΜΤΚΝ
18:30
sΕΠΙΛΓΗ
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
χρόνο αναζήτησης.
Πλοήγηση σε σκηνές
SXC
(Τρόπος λειτουργίας VR)
Αν υπάρχει ένας τίτλος που αποτελείται από δείκτες (δείτε τη σελίδα 55), μπορείτε να αναζητήσετε τη σκηνή που θέλετε
χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Πλοήγηση Σκηνών.
N Χρήση του κουμπιού TITLE LIST
HDD
JAN/01/2008 17:30 PR1
1. Με τη συσκευή σε τρόπο λειτουργίας διακοπής/αναπαραγωγής, πατήστε το
κουμπί TITLE LIST.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε όποια καταχώριση θέλετε να
αναπαραγάγετε από τη Λίστα τίτλων και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΚΙΤΡΙΝΟ(C).
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Πλοήγ. Σκηνών και, στη
συνέχεια, πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ ◄► για να επιλέξετε τη σκηνή που θέλετε και
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK ή το κουμπί PLAY ( ).
Αρ.
Τίτλος
Μήκος
001 JAN/01/2008 17:30 PR
01:00:00
002 JAN/02/2008 21:00 PR
01:00:00
003 JAN/03/2008 23:15 PR
00:30:00
3 MPEG2
4 JAN/01/2008 17:30
Playlist
Πλοήγ. Χρόνου
Πλοήγ. Σκηνών
1 SP
Συμβατότητα λειτ. V
Επεξ.
Ταξινόμηση
Μετάβαση σε
Περιεχόμ.
a Σημάδι
eΕΞΟΔΟΣ
HDD
JAN/01/2008 17:30 PR1
01 00:00:05
M
Τίτλος Λίσ.
1/3
02 00:00:35
Πλοήγ. Σκηνών
Σκηνής Αρ. 1/3
03 00:01:05
 Η πλοήγηση σε σκηνές (Scene Navigation) δεν λειτουργεί αν ο επιλεγμένος τίτλος
δεν έχει δείκτες.
sΑΝΑΠ.
86_ Eπεξεργασία
eΕΞΟΔΟΣ
ΕΠΙΛΟΓΉ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ
1. Πατήστε το κουμπί ΜΠΛΕ(D) για να επιλέξετε Περιεχόμενα.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε τα περιεχόμενα που θέλετε να
μετακινήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
M
SXCVKL
HDD
JAN/01/2008 17:30 PR1
Τίτλος Λίσ.
1/3
Αρ.
Τίτλος
001 JAN/01/2008 17:30 PR
01:00:00
002 JAN/02/2008 21:00 PR
01:00:00
003 JAN/03/2008 23:15 PR
00:30:00
3 MPEG2
 Αυτή η λειτουργία είναι δυνατή μόνον όταν ο δίσκος περιέχει τα επιλεγμένα
Τίτλος
DivX
Μουσική
Φωτο.
4 JAN/01/2008 17:30
1 SP
περιεχόμενα.
Συμβατότητα λειτ. V
Ταξινόμηση
Μετάβαση σε
Περιεχόμ.
a Σημάδι
eΕΞΟΔΟΣ
ΣΎΝΘΕΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ (ΛΊΣΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ)
Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής
SXC
(Τρόπος λειτουργίας VR)
Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να δημιουργήσετε μια καινούργια λίστα αναπαραγωγής εγγραφών από τον τίτλο που έχει εγγραφεί.
N Χρήση του κουμπιού TITLE LIST
1. Με τη συσκευή σε τρόπο λειτουργίας διακοπής/αναπαραγωγής, πατήστε το
κουμπί TITLE LIST.
2. Πατήστε το κουμπί ΚΟΚΚΙΝΟ(A). Εμφανίζεται το μενού Επεξεργάζομαι.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Νέα playlist και, στη συνέχεια,
πατήστε το OK ή το κουμπί ►. Εμφανίζεται η οθόνη ΦιάξιμοΛίστας.
4. Πατήστε το κουμπί OK στο σημείο έναρξης.
• Η εικόνα και ο χρόνος του σημείου έναρξης εμφανίζονται στο παράθυρο
έναρξης.
• Η κίτρινη γραμμή επιλογής μετακινείται προς το κουμπί Τέλος.
• Επιλέξτε το σημείο έναρξης της ενότητας από την οποία θέλετε να
δημιουργήσετε μια νέα σκηνή, με τη βοήθεια τω σχετικών κουμπιών
), SKIP (
)).
αναπαραγωγής (PLAY ( ), SEARCH (
5. Πατήστε το κουμπί OK στο σημείο διακοπής.
• Το καρέ και ο χρόνος διακοπής εμφανίζονται στο παράθυρο διακοπής.
• Η κίτρινη γραμμή επιλογής μετακινείται προς το στοιχείο Δημιουργ.
6. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε Δημιουργ και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
• Δημιουργία σκηνής για τη λίστα αναπαραγωγής. Εμφανίζεται μια
καινούρια οθόνη Make scene. Επαναλάβετε τα βήματα 4~6 για να
δημιουργήσετε μια νέα σκηνή για τη λίστα αναπαραγωγής. Μια νέα
σκηνή θα προστεθεί στην τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής. Μπορείτε να
ελέγξετε και να προβάλλετε όλες τις σκηνές μέσω της οθόνης Edit playlist.
(Διαβάστε τη σελίδα 89)
• Δημιουργία καινούργιας λίστας αναπαραγωγής. Επαναλάβετε τα βήματα
1~6 εάν επιθυμείτε να δημιουργήσετε μια καινούργια λίστα αναπαραγωγής.
HDD
JAN/01/2008 17:30 PR1
Διαγρά.
Αντιγραφή
Μετονομασία
Προστασία
Μερική
3 διαγρ.
MPEG2
Διαχωρ.
4 JAN/01/2008 17:30
Νέα playlist
1 SP
Επιλογή
όλων λειτ. V
Συμβατότητα
Επεξ.
Τίτλος Λίσ.
1/3
Αρ.
Τίτλος
Μήκος
001 JAN/01/2008 17:30 PR
01:00:00
002 JAN/02/2008 21:00 PR
01:00:00
003 JAN/03/2008 23:15 PR
00:30:00
Ταξινόμηση
Μετάβαση σε
Περιεχόμ.
a Σημάδι
eΕΞΟΔΟΣ
HDD
Νέα playlist
ΦιάξιμοΛίστας
Σκηνής Αρ. 001
Τίτλος Λίσ. : 1/3
Έναρξη
Τέλος
00:08:38
00:00:00
►
00:08:38
Έναρξη
Τέλος
 Διακο.
► ΑΝΑΠ.
<ΜΤΚΝ
Δημιουργ
Επιστρ.
  Σάρωση # $ Skip
sΕΠΙΛΓΗ
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
HDD
Νέα playlist
ΦιάξιμοΛίστας
Σκηνής Αρ. 001
Τίτλος Λίσ. : 1/3
Έναρξη
Τέλος
00:08:38
00:11:03

Έναρξη
► ΑΝΑΠ.
<ΜΤΚΝ
00:11:03
Τέλος
 Διακο.
sΕΠΙΛΓΗ
Δημιουργ
Επιστρ.
  Σάρωση # $ Skip
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
7. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε Επιστρ. και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK για το τέλος της
λειτουργίας.
M
 Μπορείτε να δημιουργήσετε μέχρι 99 εγγραφές στη λίστα αναπαραγωγής.
 Ανάλογα με τον τύπο του δίσκου, η οθόνη που εμφανίζεται μπορεί να διαφέρει ελαφρά.
Ελληνικά _87
EΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ
Επεξ.
Μήκος
Eπεξεργασία
Αναπαραγωγή εγγραφών από τη λίστα αναπαραγωγής
SXC
(Τρόπος λειτουργίας VR)
Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να αναπαράγετε τις εγγραφές της λίστας αναπαραγωγής.
N Χρήση του κουμπιού PLAY LIST
1. Με τη συσκευή σε τρόπο λειτουργίας διακοπής/αναπαραγωγής, πατήστε το
κουμπί PLAY LIST.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε τη λίστα αναπαραγωγής που
θέλετε να αναπαραγάγετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK ή το
κουμπί PLAY ( ).
3. Πατήστε το κουμπί STOP ( ) για διακόψετε την αναπαραγωγή.
Επιστρέφετε στην οθόνη ΛίστΠξμτς.
HDD
JAN/02/2008 13:47
Playlist
1/3
Αρ.
Τίτλος
Μήκος
001 JAN/02/2008 13:47
00:06:09
002 JAN/02/2008 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2008 14:08
00:01:54
i PLAYLIST
4 JAN/02/2008 13:47
7 6 Scenes
Επεξ.
Ταξινόμηση
Τίτλος Λίσ.
a Σημάδι
eΕΞΟΔΟΣ
Μετονομασία μιας εγγραφής της λίστας αναπαραγωγής
SXC
(Τρόπος λειτουργίας VR)
Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να μετονομάσετε μια εγγραφή στη λίστα αναπαραγωγής, π.χ. για να επεξεργαστείτε τον
τίτλο μιας εγγραφής στη λίστα αναπαραγωγής.
N Χρήση του κουμπιού PLAY LIST
1. Με τη συσκευή σε τρόπο λειτουργίας διακοπής/αναπαραγωγής, πατήστε το
κουμπί PLAY LIST.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε όποια καταχώριση θέλετε να
μετονομάσετε από τη Λίστα αναπαραγωγής και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΚΟΚΚΙΝΟ(A).
Εμφανίζεται το μενού Επεξεργάζομαι.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Μετονομασία και, στη συνέχεια,
πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
Εμφανίζεται η οθόνη Μετονομασία.
4. Επιλέξτε τους επιθυμητούς χαρακτήρες χρησιμοποιώντας τα κουμπιά
▲▼◄► και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
• Πίσω Διάστημα (κουμπί ΚΟΚΚΙΝΟ(A)): Διαγράφει και μετακινεί το
δρομέα προς τα πίσω κατά μία θέση.
• Διάστημα (κουμπί ΠΡΑΣΙΝΟ(B)): Εισαγάγει ένα κενό και ο δρομέας
μετακινείται μία θέση προς τα δεξιά.
• Εκκαθ. (κουμπί ΚΙΤΡΙΝΟ(C)): Διαγράφει όλους τους χαρακτήρες που
εισαγάγατε.
• Αποθ. (κουμπί ΜΠΛΕ(D)): Καταχωρίζει τους χαρακτήρες που
εισαγάγατε.
5. Πατήστε το κουμπί ΜΠΛΕ(D) για να επιλέξετε Αποθ..
Ο αλλαγμένος τίτλος εμφανίζεται στο πεδίο του τίτλου του επιλεγμένου
τίτλου της λίστας αναπαραγωγής.
88_ Eπεξεργασία
HDD
JAN/02/2008 13:47
Playlist
1/3
Αρ.
Τίτλος
Μήκος
001 JAN/02/2008 13:47
00:06:09
002 JAN/02/2008 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2008 14:08
00:01:54
i PLAYLIST
4 JAN/02/2008 13:47
7 6 Scenes
Επεξ.
Ταξινόμηση
Τίτλος Λίσ.
a Σημάδι
HDD
JAN/02/2008 13:47
Playlist
1/3
Αρ.
Διαγρά.
Αντιγραφή
i PLAYLIST
Μετονομασία
4 JAN/02/2008 13:47
Επξ.playlist
Νέα 7
playlist
6 Scenes
Επιλογή όλων
Επεξ.
eΕΞΟΔΟΣ
Τίτλος
Μήκος
001 JAN/02/2008 13:47
00:06:09
002 JAN/02/2008 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2008 14:08
00:01:54
Ταξινόμηση
Τίτλος Λίσ.
a Σημάδι
HDD
eΕΞΟΔΟΣ
Μετονομασία
Dolphin
Πίσω Διάστημα
mΜΤΚΝ
Διάστημα
sΕΠΙΛΓΗ
Εκκαθ.
Αποθ.
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
Επεξεργασία μιας σκηνής για τη λίστα αναπαραγωγής
SXC
(Τρόπος λειτουργίας VR)
Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να επεξεργαστείτε τις σκηνές για τη λίστα αναπαραγωγής.
N Χρήση του κουμπιού PLAY LIST
1. Με τη συσκευή σε τρόπο λειτουργίας διακοπής/αναπαραγωγής, πατήστε το
κουμπί PLAY LIST.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Επξ.playlist και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK ή το κουμπί ►.
Η οθόνη Επεξεργασία λίστας αναπαραγωγής θα εμφανιστεί.
Playlist
1/3
Αρ.
Διαγρά.
Αντιγραφή
i PLAYLIST
Μετονομασία
4 JAN/02/2008 13:47
Επξ.playlist
Νέα 7
playlist
6 Scenes
Επιλογή όλων
Επεξ.
Τίτλος
Μήκος
001 JAN/02/2008 13:47
00:06:09
002 JAN/02/2008 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2008 14:08
00:01:54
Ταξινόμηση
Τίτλος Λίσ.
a Σημάδι
eΕΞΟΔΟΣ
HDD
JAN/02/2008 13:47
ΕπξργσΛίστΠξμ
No. Σκηνής 1/6
01
00:02:24
02
05
0:00:09
06
Τροπο.
0:00:34
03
00:00:31
00:01:06
07
00:00:00
Μετακίνηση
04
0:01:22
Προσθήκη
Διαγρά.
sΑΝΑΠ.
eΕΞΟΔΟΣ
Αναπαραγωγή μιας επιλεγμένης σκηνής
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε τη σκηνή που θέλετε να αναπαράγετε και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί OK ή PLAY ( ).
Η επιλεγμένη σκηνή αναπαράγεται.
• Για να διακόψετε την αναπαραγωγή της σκηνής, πατήστε το κουμπί STOP ( ).
Τροποποίηση μιας σκηνής (αντικατάσταση μιας σκηνής)
Για ρύθμιση, ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 3.
4-1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε τη σκηνή που θέλετε να
τροποποιήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΚΟΚΚΙΝΟ(A).
Εμφανίζεται η οθόνη Τροποποίηση Σκηνής.
5. Πατήστε το κουμπί OK στο σημείο έναρξης της σκηνής.
• Η εικόνα και ο χρόνος του σημείου έναρξης εμφανίζονται στο παράθυρο
έναρξης.
• Επιλέξτε το σημείο έναρξης ή διακοπής της ενότητας που θέλετε να
τροποποιήσετε χρησιμοποιώντας τα σχετικά κουμπιά αναπαραγωγής
(PLAY ( ), SEARCH (
), SKIP (
)).
HDD
JAN/02/2008 13:47
Τροποποίηση Σκηνής
Σκηνής Αρ. 001
Τίτλος Λίσ. : 1/3
Έναρξη
Τέλος
00:04:54
00:00:00
►
00:05:27
Έναρξη
► ΑΝΑΠ.
Τέλος
 Διακο.
<ΜΤΚΝ
Αλλαγή
sΕΠΙΛΓΗ
rΕΠΣΤΡΦ
HDD
JAN/02/2008 13:47
eΕΞΟΔΟΣ
Τροποποίηση Σκηνής
6. Πατήστε το κουμπί OK στο σημείο διακοπής της σκηνής.
• Το καρέ και ο χρόνος διακοπής εμφανίζονται στο παράθυρο διακοπής.
7. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε Αλλαγή και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
• Η σκηνή που θέλετε να τροποποιήσετε εναλλάσσεται με την επιλεγμένη
ενότητα.
Επιστρ.
  Σάρωση # $ Skip
Σκηνής Αρ. 001
Τίτλος Λίσ. : 1/3
Έναρξη
Τέλος
00:04:54
00:06:25

Έναρξη
► ΑΝΑΠ.
<ΜΤΚΝ
00:06:25
Τέλος
 Διακο.
sΕΠΙΛΓΗ
Αλλαγή
Επιστρ.
  Σάρωση # $ Skip
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
Ελληνικά _89
EΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε όποια καταχώριση θέλετε να
επεξεργαστείτε από τη Λίστα αναπαραγωγής και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΚΟΚΚΙΝΟ(A).
Εμφανίζεται το μενού Επεξεργάζομαι.
HDD
JAN/02/2008 13:47
Eπεξεργασία
Μετακίνηση μιας σκηνής (αλλαγή της θέσης μιας σκηνής)
Για ρύθμιση, ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 3 στη σελίδα 89.
4-1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε τη σκηνή που θέλετε να
μετακινήσετε (αλλαγή θέσης) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΠΡΑΣΙΝΟ(B).
• Ένα κίτρινο παράθυρο επιλογής εμφανίζεται στη σκηνή που θα
μετακινηθεί.
5. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε τη θέση στην οποία θέλετε
να μετακινήσετε την επιλεγμένη σκηνή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
OK.
M
HDD
JAN/02/2008 13:47
ΕπξργσΛίστΠξμ
No. Σκηνής 1/6
01
00:02:24
02
0:00:34
03
00:00:31
05
0:00:09
06
00:01:06
07
00:00:00
04
0:01:22
sΑΠΟΘ.
eΕΞΟΔΟΣ
 Δεν μπορείτε να μετακινήσετε την επιλεγμένη σκηνή στη θέση της επόμενης σκηνής, διότι η επιλεγμένη σκηνή πρέπει να εισαχθεί πριν
από αυτή τη θέση, γεγονός το οποίο δεν απαιτεί καμία ενέργεια.
 Ανάλογα με τον τύπο του δίσκου, η οθόνη που εμφανίζεται μπορεί να διαφέρει ελαφρά.
Προσθήκη μιας σκηνής
Για ρύθμιση, ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 3 στη σελίδα 89.
4-1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε τη σκηνή μπροστά από την
οποία θα έχει εισαχθεί μια νέα σκηνή και πατήστε το κουμπί ΚΙΤΡΙΝΟ(C).
Εμφανίζεται η οθόνη Προσθήκη Σκηνής.
5. Πατήστε το κουμπί OK στο σημείο έναρξης της σκηνής.
• Η εικόνα και ο χρόνος του σημείου έναρξης εμφανίζονται στο παράθυρο
έναρξης.
• Επιλέξτε το σημείο έναρξης ή διακοπής της ενότητας που θέλετε να
τροποποιήσετε χρησιμοποιώντας τα σχετικά κουμπιά αναπαραγωγής
), SKIP (
)).
(PLAY ( ), SEARCH (
HDD
JAN/02/2008 13:47
Προσθήκη Σκηνής
Σκηνής Αρ. 001
Τίτλος Λίσ. : 1/3
Έναρξη
Τέλος
00:01:51
00:00:00
►
00:01:51
Έναρξη
Τέλος
Προσθήκη
 Διακο.
► ΑΝΑΠ.
<ΜΤΚΝ
Επιστρ.
  Σάρωση # $ Skip
sΕΠΙΛΓΗ
rΕΠΣΤΡΦ
HDD
JAN/02/2008 13:47
eΕΞΟΔΟΣ
Προσθήκη Σκηνής
Σκηνής Αρ. 001
6. Πατήστε το κουμπί OK στο σημείο διακοπής της σκηνής.
• Το καρέ και ο χρόνος διακοπής εμφανίζεται στο παράθυρο διακοπής.
• Για ακύρωση, πατήστε τα κουμπιά ◄► και επιλέξτε Επιστρ. και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
Τίτλος Λίσ. : 1/3
Έναρξη
Τέλος
00:01:51
00:07:28

Έναρξη
00:07:28
Τέλος
Προσθήκη
Επιστρ.
 Διακο.
  Σάρωση # $ Skip
► ΑΝΑΠ.
7. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε Προσθήκη και, στη συνέχεια,
<ΜΤΚΝ
sΕΠΙΛΓΗ
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
πατήστε το κουμπί OK.
• Η ενότητα που θέλετε να προσθέσετε εισάγεται πριν από τη σκηνή που επιλέχθηκε στο βήμα 4-1 της ενότητας
Προσθήκη Σκηνής.
Διαγραφή μιας σκηνής
Για ρύθμιση, ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 3 στη σελίδα 89.
4-1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε τη σκηνή που θέλετε να
διαγράψετε και, στη συνέχεια,πατήστε το κουμπί BLUE(D).
• Εμφανίζεται το μήνυμα “Θέλετε να διαγράψετε την σκηνή;”.
5. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε Ναι και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί OK για να διαγράψετε την επιλεγμένη σκηνή.
HDD
JAN/02/2008 13:47
01
00:02:24
05
0:00:09
02Θέλετε 0:00:34
03 την
00:00:31
να διαγράψετε
σκηνή; 04
Ναι
Τροπο.
<ΜΤΚΝ
90_ Eπεξεργασία
ΕπξργσΛίστΠξμ
No. Σκηνής 1/6
06
00:01:06
Μετακίνηση
sΕΠΙΛΓΗ
0:01:22
Όχι
07
00:00:00
Προσθήκη
rΕΠΣΤΡΦ
Διαγρά.
eΕΞΟΔΟΣ
Διαγραφή μιας εγγραφής της λίστας αναπαραγωγής από τη λίστα
αναπαραγωγής
N Χρήση του κουμπιού PLAY LIST
1. Με τη συσκευή σε τρόπο λειτουργίας διακοπής/αναπαραγωγής, πατήστε το
κουμπί PLAY LIST.
3. Πατήστε το κουμπί ΚΟΚΚΙΝΟ(A) για να επιλέξετε Επεξ.
Εμφανίζεται το μενού Επεξεργασία.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Διαγρά. και, στη συνέχεια,
πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
• Θα εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης διαγραφής “Θέλετε να
διαγράψετε;”.
5. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε Ναι και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί OK.
Επιστρέφετε αυτόματα στην οθόνη ΛίστΠξμτς αφού τελειώσει η λειτουργία
διαγραφής.
Playlist
1/3
Αρ.
 Εάν επιλέξετε “Επιλογή όλων” από το μενού Επεξεργασία, θα επισημανθούν όλοι οι
τίτλοι.
Μήκος
00:06:09
002 JAN/02/2008 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2008 14:08
00:01:54
i PLAYLIST
4 JAN/02/2008 13:47
7 6 Scenes
Επεξ.
Ταξινόμηση
Τίτλος Λίσ.
a Σημάδι
HDD
JAN/02/2008 13:51
Αρ.
Διαγρά.
i PLAYLIST
Αντιγραφή
JAN/02/2008 13:51
Νέα 4
playlist
7 6όλων
Scenes
Επιλογή
Αποεπιλ.όλων
Επεξ.
Τίτλος
00:06:09
002 JAN/02/2008 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2008 14:08
00:01:54
Ταξινόμηση
Τίτλος Λίσ.
HDD
JAN/02/2008 13:51
Τίτλος
Μήκος
001 JAN/02/2008 13:47
00:06:09
002 JAN/02/2008 13:51
00:03:33
2 στοιχείο(-α)
003επιλέχτηκε(-αν)
JAN/02/2008 14:08
Θέλετε να διαγράψετε;
00:01:54
4 JAN/02/2008 13:51
Επεξ.
Ναι
Όχι
Ταξινόμηση
<ΜΤΚΝ
eΕΞΟΔΟΣ
Playlist
2/3
Αρ.
PLAYLIST
Μήκος
001 JAN/02/2008 13:47
a Σημάδι
i
eΕΞΟΔΟΣ
Playlist
2/3
7 6 Scenes
M
Τίτλος
001 JAN/02/2008 13:47
sΕΠΙΛΓΗ
Τίτλος Λίσ.
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
Χρήση της Ταξινόμησης (Λίστα αναπαραγωγής)
Εάν θέλετε να αλλάξετε τη σειρά Ταξινόμησης της Λίστας αναπαραγωγής, υπάρχει ένας απλός τρόπος για να το κάνετε.
1. Ενόσω εμφανίζεται το μενού λίστας, πατήστε το κουμπί ΠΡΑΣΙΝΟ(B) για να
επιλέξετε Ταξινόμηση.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK ή το κουμπί ►.
• Ημ/ία : Με βάση το χρόνο δημιουργίας των λιστών αναπαραγωγής.
• Όνομα : Με αλφαβητική σειρά.
HDD
JAN/02/2008 13:47
Αρ.
 Μπορείτε να τα ταξινομήστε κατά Ημερομηνία ή Όνομα. Η ταξινομημένη λίστα θα
Τίτλος
Μήκος
001 JAN/02/2008 13:47
00:06:09
002 JAN/02/2008 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2008 14:08
00:01:54
i PLAYLIST
4 JAN/02/2008 13:47
7 6 Scenes
Επεξ.
M
Playlist
1/3
Ημ/ία
Όνομα
Ταξινόμηση
Τίτλος Λίσ.
a Σημάδι
eΕΞΟΔΟΣ
επανέλθει στη σειρά που τα αντιγράψατε, όταν επανεισέλθετε στη ΛίστΠξμτς.
Ελληνικά _91
EΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε όποια καταχώριση θέλετε να
διαγράψετε από την Λίστα αναπαραγωγής και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί MARKER έως ότου εμφανιστεί ένα σημάδι επιλογής.
Επαναλάβετε το βήμα αυτό για να επιλέξετε τον πρόσθετο τίτλο που θέλετε
να διαγράψετε.
• Εάν δεν θέλετε να διαγράψετε μία συγκεκριμένη εγγραφή από αυτές που
έχουν επισημανθεί, απλώς επιλέξτε την εγγραφή και πατήστε το κουμπί
MARKER για να καταργήσετε την επιλογή μέχρι να εξαφανιστεί το
σημάδι επιλογής.
HDD
JAN/02/2008 13:47
Eπεξεργασία
ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟ HDD ΣΕ DVD Ή ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ
Πληροφορίες σχετικά με την οθόνη αντιγραφής
1
HDD
Επιλεγμένα στοιχεία:
Αντιγραφή
Διαθέσιμο : 4099MB
Πηγή : HDD
2
Προς : DVD
4
DVD
001 JAN/01/2008 1
002 JAN/01/2008 1
3 MPEG2
3
003 JAN/01/2008 1
0 SP
8 47MB
Αντιγραφή
Ταξινόμηση
Επιλογή
a Σημάδι
5
6
eΕΞΟΔΟΣ
1
Συνολικό μέγεθος και αριθμός των επιλεγμένων τίτλων προς αντιγραφή
2
Τίτλος που πρόκειται να αντιγράψετε
3
Αυτό δείχνει το διαθέσιμο χώρο στο δίσκο
4
Η θέση στην οποία αποθηκεύονται τα αντίγραφα των αρχείων
5
Κουμπί έναρξης αντιγραφής
6
Κουμπί ταξινόμησης (Ημερομηνία, Όνομα, Διάρκεια, Πληρ. καναλιού)
7
Κουμπί επιλογής
- Επιλογή όλων : Επιλέγονται όλες οι εγγραφές που υπάρχουν στον τρέχοντα
φάκελο.
- Αποεπιλ.όλων : Αποεπιλέγονται όλες οι επιλεγμένες εγγραφές.
7
Προδιαγραφές αντιγραφής περιεχομένων
Περιεχόμενα
Τίτλος εγγεγραμμένου βίντεο
Τίτλος με προστασία από αντιγραφή
Τίτλος αντιγραφή μία φορά
Από σκληρό δίσκο Œ δίσκο DVD
Υποστηρίζεται
Δεν υποστηρίζεται
Μετακίνηση (Διαγράφει τον τίτλο που βρίσκεται στο
σκληρό δίσκο, αφότου ο τίτλος αντιγραφεί στο DVD)
δίσκο DVD Œ Από σκληρό δίσκο
Υποστηρίζεται
Δεν υποστηρίζεται
Δεν υποστηρίζεται
Η αντιγραφή είναι δυνατή μόνο με δίσκο συμβατό με CPRM.
Μόλις το “αντιγραφή μία φορά” εγγραφεί στο δίσκο, αυτός ο τίλος δεν μπορεί να αντιγραφεί ξανά στο σκληρό δίσκο.
‘Ομως, εάν το “αντιγραφή μία φορά” έχει εγγραφεί στο σκληρό δίσκο, αυτός ο τίλος δεν μπορεί να αντιγραφεί σε DVD-RW
(τρόπος λειτουργίας VR) ή DVD-RAM.
N Χρήση του κουμπιού TITLE LIST
1. Πατήστε το κουμπί OPEN/CLOSE και τοποθετήστε έναν εγγράψιμο δίσκο στη θήκη του δίσκου.
2. Πατήστε το κουμπί OPEN/CLOSE για να κλείσει η θήκη του δίσκου.
Περιμένετε μέχρι να σβήσει η ένδειξη LOAD από την οθόνη της πρόσοψης
της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χώρος στο
δίσκο για την εγγραφή.
3. Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία πατώντας το κουμπί HDD ή DVD στο
τηλεχειριστήριο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε κάποια επιθυμητή
λειτουργία, πατώντας το κουμπί HDD/DVD στην πρόσοψη.
4. Με τη συσκευή σε τρόπο λειτουργίας διακοπής/αναπαραγωγής, πατήστε το
κουμπί TITLE LIST.
5. Πατήστε το κουμπί COPY. Εμφανίζεται η οθόνη Αντιγραφή.
• Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, μπορείτε επίσης να αντιγράψετε
τον τίτλο πατώντας το κουμπί COPY.
HDD
JAN/01/2008 17:30 PR1
Τίτλος Λίσ.
1/3
Αρ.
Τίτλος
Μήκος
001 JAN/01/2008 17:30 PR
01:00:00
002 JAN/02/2008 21:00 PR
01:00:00
003 JAN/03/2008 23:15 PR
00:30:00
3 MPEG2
4 JAN/01/2008 17:30
1 SP
Συμβατότητα λειτ. V
Επεξ.
Ταξινόμηση
HDD
Επιλεγμένα στοιχεία:
Μετάβαση σε
Περιεχόμ.
a Σημάδι
eΕΞΟΔΟΣ
Αντιγραφή
Διαθέσιμο : 4099MB
Πηγή : HDD
Προς : DVD
001 JAN/01/2008 1
DVD
002 JAN/01/2008 1
3 MPEG2
003 JAN/01/2008 1
6. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε όποια καταχώριση θέλετε να
8 47MB
αντιγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί MARKER έως ότου
Αντιγραφή
Ταξινόμηση
Επιλογή
εμφανιστεί ένα σημάδι επιλογής. Επαναλάβετε το βήμα αυτό για να
a Σημάδι
eΕΞΟΔΟΣ
επιλέξετε τον πρόσθετο τίτλο που θέλετε να αντιγράψετε.
• Εάν δεν θέλετε να αντιγράψετε κάποια συγκεκριμένη εγγραφή από αυτές που έχουν επισημανθεί, απλώς επιλέξτε
την εγγραφή και πατήστε το κουμπί MARKER για να καταργήσετε την επιλογή, μέχρι να εξαφανιστεί το σημάδι
επιλογής.
0 SP
92_ Eπεξεργασία
7. Πατήστε το κουμπί ΚΟΚΚΙΝΟ(A) για να επιλέξετε Αντιγραφή.
• Ο τίτλος που πρόκειται να αντιγράψετε δεν εμφανίζεται στην οθόνη και η
αντιγραφή ξεκινά ενόσω προβάλλεται στην οθόνη η τηλεοπτική εκπομπή.
• Πατήστε το κουμπί INFO για να προβάλετε τη ράβδο προόδου
αντιγραφής. Εάν πατήσετε ξανά το κουμπί INFO, η ράβδος προόδου
αντιγραφής θα εξαφανιστεί.
• Για να ακυρώσετε την αντιγραφή, πατήστε το κουμπί ΚΟΚΚΙΝΟ(A).
x
21%
b Τύ. με γραμμή
Ακύρωσ
8. Εάν ολοκληρωθεί η αντιγραφή με επιτυχία, εμφανίζεται το μήνυμα “Ο τίτλος
έχει αντιγραφεί επιτυχώς.”.
c Κανάλι
1. Πατήστε το κουμπί OPEN/CLOSE και τοποθετήστε έναν δίσκο DVD-Βίντεο
στη θήκη του δίσκου.
2. Πατήστε το κουμπί OPEN/CLOSE για να κλείσετε τη θήκη δίσκου.
EΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ
Αντιγραφή DVD-Βίντεο
DVD HDD
 Αντιγραφή
3. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί COPY.
Θα γίνει έναρξη της αντιγραφής.
M
 Η λειτουργία Copy (Αντιγραφή) απενεργοποιείται στις παρακάτω περιπτώσεις:
- Εάν προσπαθήσετε να αντιγράψετε κάποιο μενού.
- Εάν ο δίσκος είναι NTSC ή διαθέτει προστασία από εγγραφή
- Τίτλοι που είναι διαφορετικοί στο σύστημα εκπομπής.
- Ο τίτλος ήχου που αντιγράφεται στον HDD θα εγγραφεί σε μορφή 2ch AC3.
- Για την έξοδο ήχου σε μορφή DTS, η πηγή ήχου δεν θα αντιγραφεί.
ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ ΑΡΧΕΊΩΝ MP3, JPEG Ή DIVX
Προδιαγραφές αντιγραφής περιεχομένου
Περιεχόμενα
MP3
JPEG (φωτογραφίες)
DivX
CD-DA
•
•
•
•
•
HDD Œ DVD ή USB
Υποστηρίζεται
Υποστηρίζεται
Υποστηρίζεται
Δεν υποστηρίζεται
DVD Œ HDD ή USB
Υποστηρίζεται
Υποστηρίζεται
Υποστηρίζεται
Υποστηρίζεται
USB Œ HDD ή DVD
Υποστηρίζεται
Υποστηρίζεται
Υποστηρίζεται
Δεν υποστηρίζεται
Disc(CD-R/ CD-DA/ CD-RW/ DVD-RAM/ DVD±R(Οριστικ.)/ DVD+RW/ DVD-RW(Οριστικ.)) HDD ή USB
HDD DVD-R, DVD-RW(V) ή USB
USB HDD ή DVD-R, DVD-RW(V)
Το PTP USB δεν είναι διαθέσιμο όταν αντιγράφετε σε USB
Εάν ο δίσκος ολοκληρωθεί με τον Διαχειριστής Δίσκων, θα είναι συμβατός με τον υπολογιστή ως δίσκος συστήματος
αρχείων UDF.
Αντιγραφή αρχείου
1. Εισαγάγετε ένα δίσκο με αρχεία JPEG, MP3 ή DivX στη θήκη του δίσκου.
2. Πατήστε το κουμπί OPEN/CLOSE για να κλείσει η θήκη του δίσκου.
Περιμένετε μέχρι να σβήσει η ένδειξη LOAD από την οθόνη της πρόσοψης
της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χώρος στο
δίσκο για την εγγραφή.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Βιβλιοθήκη και, στη συνέχεια,
πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Μουσική, Φωτο. ή DivX και, στη
συνέχεια, πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
CD
Επιλεγμένα στοιχεία: 5.85MB (1)
Πηγή : DVD
E HDD
Y ROOT
001 Song 10.mp3
9 MP3
8 5.85MB
Αντιγραφή
Διαθέσιμο :
Προς :
E USB
002 Song 1.mp3
003 Song 2.mp3
004 Song 3.mp3
005 Song 4.mp3
Αντιγραφή
Ταξινόμηση
Επιλογή όλων
a Σημάδι
Αποεπιλ.όλ
eΕΞΟΔΟΣ
5. Πατήστε το κουμπί COPY. Εμφανίζεται η οθόνη Αντιγραφή.
Ελληνικά _93
Eπεξεργασία
6. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το αρχείο MP3, φωτογραφίας ή
DivX που θέλετε να αντιγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
MARKER έως ότου εμφανιστεί ένα σημάδι επιλογής.
• Εάν δεν θέλετε να αντιγράψετε κάποια συγκεκριμένη εγγραφή από αυτές
που έχουν επισημανθεί, απλώς επιλέξτε την εγγραφή και πατήστε το
κουμπί MARKER για να καταργήσετε την επιλογή, μέχρι να εξαφανιστεί
το σημάδι επιλογής.
7. Πατήστε τα κουμπιά ►▲▼ για να επιλέξετε το μέσο για την αντιγραφή και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
• Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν νέο φάκελο, πατώντας το κουμπί
ΠΡΑΣΙΝΟ(B).
8. Πατήστε το κουμπί ΚΟΚΚΙΝΟ(A) για να επιλέξετε Αντιγραφή.
Εμφανίζεται το μήνυμα “Αριθμός αρχείου: x”.
9. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε Έναρξη και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
Ξεκινά η αντιγραφή αρχείων.
• Για να ακυρώσετε την αντιγραφή, πατήστε το κουμπί EXIT ( ).
CD
Επιλεγμένα στοιχεία: 9.68MB (2)
Αντιγραφή
Διαθέσιμο : 236724MB
Πηγή : DVD
Προς : HDD
Y ROOT
t ROOT
001 Song 10.mp3
9 MP3
8 3.84MB
002 Song 1.mp3
003 Song 2.mp3
004 Song 3.mp3
005 Song 4.mp3
Αντιγραφή
Νέος φάκελος
eΕΞΟΔΟΣ
CD
Επιλεγμένα στοιχεία: 9.68MB (2)
Αντιγραφή
Διαθέσιμο : 236724MB
Πηγή : DVD
Προς : HDD
Y ROOT
t ROOT
001 Song
10.mp3
Αριθμός
αρχείου: 2
002 Song 1.mp3
9 MP3
8 3.84MB
003 Song 2.mp3
Έναρξη
004 Song 3.mp3
ΕΞΟΔΟΣ
005 Song 4.mp3
Αντιγραφή
Νέος φάκελος
Μετονομασία
eΕΞΟΔΟΣ
CD
Επιλεγμένα στοιχεία: 9.68MB (2)
Πηγή Αντιγραφή
: DVD
ROOT : 236623 MB
ΕλεύθεροςYχώρος
001 Song
Αριθμός αρχείου:
1 /10.mp3
2
002 Song
1.mp3
Αρχείου : Song
1.mp3
9 MP3
8 3.84MB
Αντιγραφή
Διαθέσιμο : 236724MB
Προς : HDD
t ROOT
003 Song 2.mp3
33%
004 Song 3.mp3
005 Song 4.mp3
Αντιγραφή
Νέος φάκελος
Μετονομασία
eΕΞΟΔΟΣ
Αντιγραφή φακέλου
1. Εισαγάγετε ένα δίσκο (με αρχεία JPEG, ΜΡ3 ή DivX) στη θήκη του δίσκου.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Βιβλιοθήκη και, στη συνέχεια,
πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Μουσική, Φωτο. ή DivX και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK ή το κουμπί ►.
Εμφανίζεται ο φάκελος MP3, JPEG ή DivX.
4. Πατήστε το κουμπί COPY. Εμφανίζεται η οθόνη Αντιγραφή.
5. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το φάκελο που θέλετε να
αντιγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί MARKER έως ότου
εμφανιστεί ένα σημάδι επιλογής.
• Εάν δεν θέλετε να αντιγράψετε κάποιο συγκεκριμένο φάκελο από αυτούς
που έχουν επισημανθεί, απλώς επιλέξτε την εγγραφή και πατήστε το
κουμπί MARKER για να καταργήσετε την επιλογή, μέχρι να εξαφανιστεί
το σημάδι επιλογής.
6. Πατήστε τα κουμπιά ►▲▼ για να επιλέξετε το μέσο για την αντιγραφή και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
• Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν νέο φάκελο, πατώντας το κουμπί
ΠΡΑΣΙΝΟ(B).
7. Πατήστε το κουμπί ΚΟΚΚΙΝΟ(A) για να επιλέξετε Αντιγραφή.
Εμφανίζεται το μήνυμα “Αριθμός αρχείου: x”.
8. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε Έναρξη και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
Ξεκινά η αντιγραφή του φακέλου.
94_ Eπεξεργασία
CD
Επιλεγμένα στοιχεία: 76.8MB (2)
Πηγή : DVD
Προς :
E HDD
Y ROOT
E MP3 (1)
9 MP3
8 40.2MB
Αντιγραφή
Διαθέσιμο : 236715MB
E USB
E MP3 (2)
E MP3 (3)
Αντιγραφή
Ταξινόμηση
Επιλογή όλων
a Σημάδι
CD
Επιλεγμένα στοιχεία: 76.8MB (2)
Πηγή : DVD
Αποεπιλ.όλ
eΕΞΟΔΟΣ
Αντιγραφή
Διαθέσιμο : 236715MB
Προς : HDD
Y ROOT
t ROOT
E MP3 (1)
9 MP3
8 36.6MB
E MP3 (2)
E MP3 (3)
Αντιγραφή
Νέος φάκελος
eΕΞΟΔΟΣ
CD
Επιλεγμένα στοιχεία: 76.8MB (2)
Πηγή : DVD
Αντιγραφή
Διαθέσιμο : 236715MB
Προς :
Y ROOT
t ROOT
Αριθμός αρχείου: 24
E MP3 (1)
9 MP3
8 36.6MB
Αντιγραφή
E MP3 (2)
E MP3 (3)
Έναρξη
ΕΞΟΔΟΣ
Νέος φάκελος
eΕΞΟΔΟΣ
Όλοι οι υποφάκελοι και τα αρχεία που περιέχονται στον επιλεγμένο φάκελο θα αντιγραφούν.
• Για να ακυρώσετε την αντιγραφή, πατήστε το κουμπί EXIT ( ).
CD
M
 Με το πάτημα του κουμπιού EXIT (




Προς :
) κατά τη διάρκεια της αντιγραφής ενός
ROOT : 236615 MB
t ROOT
ΕλεύθεροςYχώρος
E MP3
Αριθμός αρχείου:
1 /(1)24
φακέλου, ακυρώνεται η διαδικασία αντιγραφής του φακέλου αφού προηγουμένως
MP3##
(2)1.mp3
Αρχείου : 01.E###
9 MP3
E MP3 (3)
αντιγραφεί το τρέχον αρχείο.
33%
8 36.6MB
Μπορείτε να αντιγράψετε έως 500 αρχεία ή υποφακέλους σε έναν φάκελο.
[ MP3, JPEG, DivX ]
Αντιγραφή
Νέος φάκελος
eΕΞΟΔΟΣ
Εάν θέλετε να αντιγράψετε αρχεία, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο
προτού αρχίσετε την αντιγραφή.
Δεν μπορείτε να αντιγράψετε απευθείας στο φάκελο ανώτατου επιπέδου (ROOT),
χωρίς να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο.
Εάν ο φάκελος ανώτατου επιπέδου (ΡΙΖΙΚΟΣ) περιέχει ήδη 500 φακέλους, πρέπει να
διαγράψετε ένα ή περισσότερα στοιχεία προτού μπορέσετε να δημιουργήσετε νέο
φάκελο.
Το μέγεθος του αρχείου στο δίσκο μπορεί να διαφέρει ελάχιστα σε σχέση με το
μέγεθος του αρχείου που αντιγράφηκε στο σκληρό δίσκο λόγω του συστήματος
αρχείων.
Εάν επισημάνετε ορισμένες εγγραφές στον τρέχοντα φάκελο και τις μετακινήσετε σε έναν διαφορετικό φάκελο για να τις ανοίξετε, οι
εγγραφές αυτές θα καταργηθούν αυτόματα και θα εξαιρεθούν από τη λίστα επιλογής.
ΑΛΛΑΓΉ ΟΝΌΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΊΟΥ ΜΟΥΣΙΚΉΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑΣ/DIVX
S
Μπορείτε να μετονομάσετε ένα αρχείο μουσικής, φωτογραφίας ή DivX που έχετε αντιγράψει στο σκληρό δίσκο.
1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε την καταχώριση που θέλετε να
μετονομάσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΚΟΚΚΙΝΟ(A).
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Μετονομασία και, συνέχεια,
επιλέξτε το κουμπί OK ή το κουμπί ►.
Εμφανίζεται η οθόνη Μετονομασίας.
3. Επιλέξτε τους χαρακτήρες που θέλετε χρησιμοποιώντας τα κουμπιά
▲▼◄► και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
• Πίσω διάστημα (κουμπί ΚΟΚΚΙΝΟ(A)): Διαγράφει και μετακινεί το
δρομέα προς τα πίσω κατά μία θέση.
• Διάστημα (κουμπί ΠΡΑΣΙΝΟ(B)): Εισαγάγει ένα κενό και ο δρομέας
μετακινείται μία θέση προς τα δεξιά.
• Εκκαθ. (κουμπί ΚΙΤΡΙΝΟ(C)): Διαγράφει όλους τους χαρακτήρες που
εισαγάγατε.
• Αποθ. (κουμπί ΜΠΛΕ(D)): Καταχωρίζει τους χαρακτήρες που
εισαγάγατε.
4. Πατήστε το κουμπί ΜΠΛΕ(D) για να επιλέξετε Αποθ..
Στην επιλεγμένη καταχώριση εμφανίζεται το αλλαγμένο όνομα αρχείου.
HDD
Q Song 1.mp3
Μουσική Λίστα
Αρ.
Τίτλ
Μέγεθο
001 Song 1.mp3
3.8 MB
002 Song 2.mp3
3.8 MB
003 Song 3.mp3
5.1 MB
Y ROOT
Αντιγραφή
Νέα playlist
00:00:00
(►)
ΠροςΤηΛίστΠαιξ
9 όλων
Song 1.mp3
Επιλογή
E ROOT
Διαγρά.
Μετονομασία
Επεξ.
004 Song 4.mp3
9.2 MB
005 Song 5.mp3
5.2 MB
006 Song 6.mp3
10.3 MB
Ταξινόμηση
#/$ Πίσω/Εμπρ. Σελ.
Θέση αναπ/γ
Περιεχόμ.
a Σημάδι
eΕΞΟΔΟΣ
HDD
Μετονομασία
Dream
Πίσω Διάστημα
mΜΤΚΝ
Διάστημα
sΕΠΙΛΓΗ
Εκκαθ.
Αποθ.
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
HDD
Q Dream.mp3
Μουσική Λίστα
1/9
Αρ.
Τίτλ
Μέγεθο
Y ROOT
►
00:00:00
9 Dream.mp3
E ROOT
Επεξ.
#/$ Πίσω/Εμπρ. Σελ.
Q Dream.mp3
3.8 MB
002 Song 2.mp3
3.8 MB
003 Song 3.mp3
5.1 MB
004 Song 4.mp3
9.2 MB
005 Song 5.mp3
5.2 MB
006 Song 6.mp3
10.3 MB
Ταξινόμηση
Θέση αναπ/γ
Περιεχόμ.
a Σημάδι
eΕΞΟΔΟΣ
Ελληνικά _95
EΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ

Αντιγραφή
Διαθέσιμο : 236715MB
Επιλεγμένα στοιχεία: 76.8MB (2)
Πηγή Αντιγραφή
: DVD
Eπεξεργασία
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΉΣ ΔΊΣΚΩΝ
Επεξεργασία του ονόματος του δίσκου
XCVKL
Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να δώσετε όνομα στο δίσκο.
1. Με τη συσκευή σε τρόπο λειτουργίας διακοπής της αναπαραγωγής, πατήστε
το κουμπί MENU.
DVD-RAM(VR)
Διαχειριστής Δίσκων
Όνομα Δίσκου
DVD-VR
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Διαχειριστής Δίσκων και, στη
συνέχεια, πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
Χρησιμοπ. Χώρος
00:17
( 0.52 GB)
Διαθέσιμος Χώρος
01:54 SP
( 3.85 GB)
Πληροφ. Προστ. Δίσκ.
Μη Προστατευμένο
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε Μετονομασία και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
Εμφανίζεται η οθόνη Μετονομασία.
Τρέχ. Λειτ. Εγγρ.
Λειτουργία -VR
4. Επιλέξτε τους επιθυμητούς χαρακτήρες χρησιμοποιώντας τα κουμπιά
▲▼◄► και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
5. Πατήστε το κουμπί ΜΠΛΕ(D) για να επιλέξετε Αποθ..
Δίνεται ένα όνομα στο δίσκο.
M
Μετονομασία
<ΜΤΚΝ
Προστασία
Διαγραφή Όλα
sΕΠΙΛΓΗ
rΕΠΣΤΡΦ
DVD-RAM(VR)
Διαμόρφωση
eΕΞΟΔΟΣ
Μετονομασία
DISC–1
 Μπορεί να χρειαστεί να αναιρέσετε την προστασία του δίσκου προτού ξεκινήσετε την
επεξεργασία.
 Ανάλογα με τον τύπο του δίσκου, η οθόνη που εμφανίζεται μπορεί να διαφέρει.
Πίσω Διάστημα
mΜΤΚΝ
Διάστημα
sΕΠΙΛΓΗ
Εκκαθ.
Αποθ.
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
Προστασία δίσκου
XCV
Η προστασία δίσκου (Disk Protection) επιτρέπει την προστασία των δίσκων από
τυχαία διαμόρφωση ή διαγραφή.
1. Με τη συσκευή σε τρόπο λειτουργίας διακοπής της αναπαραγωγής, πατήστε
το κουμπί MENU.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Διαχειριστής Δίσκων και, στη
συνέχεια, πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε Προστασία και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
4. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε on και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί OK.
DVD-RAM(VR)
Διαχειριστής Δίσκων
Όνομα Δίσκου
DVD-VR
Χρησιμοπ. Χώρος
00:17
( 0.52 GB)
Διαθέσιμος Χώρος
01:54 SP
( 3.85 GB)
Πληροφ. Προστ. Δίσκ.
Μη Προστατευμένο
Τρέχ. Λειτ. Εγγρ.
Λειτουργία -VR
Μετονομασία
<ΜΤΚΝ
Προστασία
rΕΠΣΤΡΦ
DVD-RAM(VR)
00:17
( 0.52 GB)
Διαθέσιμος Χώρος
01:54 SP
( 3.85 GB)
Προστασία
Δίσκου:
Μη Προστατευμένο
Τρέχ. Λειτ. Εγγρ.
Λειτουργία -VR
on
Μετονομασία
eΕΞΟΔΟΣ
DVD-VR
Χρησιμοπ. Χώρος
<ΜΤΚΝ
Διαμόρφωση
Διαχειριστής Δίσκων
Όνομα Δίσκου
Πληροφ. Προστ. Δίσκ.
96_ Eπεξεργασία
Διαγραφή Όλα
sΕΠΙΛΓΗ
Προστασία
sΕΠΙΛΓΗ
off
Διαγραφή Όλα
rΕΠΣΤΡΦ
Διαμόρφωση
eΕΞΟΔΟΣ
Διαγραφή όλων των λιστών τίτλων
1. Με τη συσκευή σε τρόπο λειτουργίας διακοπής της αναπαραγωγής, πατήστε
το κουμπί MENU.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Διαχειριστής Δίσκων και, στη
συνέχεια, πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
DVD-RAM(VR)
Διαχειριστής Δίσκων
Όνομα Δίσκου
DVD-VR
Χρησιμοπ. Χώρος
00:17
( 0.52 GB)
Διαθέσιμος Χώρος
01:54 SP
( 3.85 GB)
Πληροφ. Προστ. Δίσκ.
Μη Προστατευμένο
Τρέχ. Λειτ. Εγγρ.
Λειτουργία -VR
Μετονομασία
<ΜΤΚΝ
Προστασία
Διαγραφή Όλα
sΕΠΙΛΓΗ
Διαμόρφωση
rΕΠΣΤΡΦ
DVD-RAM(VR)
eΕΞΟΔΟΣ
Διαχειριστής Δίσκων
Όνομα Δίσκου
DVD-VR
Χρησιμοπ. Χώρος
00:17
( 0.52 GB)
Διαθέσιμος Χώρος
01:54 SP
( 3.85 GB)
Θέλετε να σβήσετεΜη
όλες
τις λίστες τίτλων;
Πληροφ. Προστ. Δίσκ.
Προστατευμένο
Τρέχ. Λειτ. Εγγρ.
Λειτουργία -VR
Ναι
Μετονομασία
<ΜΤΚΝ
Προστασία
Όχι
Διαγραφή Όλα
sΕΠΙΛΓΗ
Διαμόρφωση
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
4. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε Ναι και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
Όλες οι λίστες τίτλων θα διαγραφούν.
Διαγραφή όλων των λιστών τίτλων/λίστες DivX/μουσικής/φωτογραφιών
1. Με τη συσκευή σε τρόπο λειτουργίας διακοπής της αναπαραγωγής, πατήστε
το κουμπί MENU.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Διαχειριστής Δίσκων και, στη
συνέχεια, πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε Διαγρά. και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
• Εάν υφίσταται εγγραφή με προστασία: Δε θα εκτελεστεί η λειτουργία
διαγραφής όλων των λιστών τίτλων. Εάν υπάρχει τίτλος που περιέχει
φωτογραφίες, αυτή η λειτουργία δε θα εκτελεστεί. Αν θέλετε να
διαγράψετε μια εγγραφή με προστασία, απενεργοποιήστε το Protect
(προστασία) στοιχείο Lock (κλείδωμα).
S
HDD
Χρησιμοπ. Χώρος
000:39
( 1.68 GB)
Διαθέσιμος Χώρος
065:19 XP
( 231.01 GB)
Διαγρά.
<ΜΤΚΝ
sΕΠΙΛΓΗ
Διαμόρφωση
rΕΠΣΤΡΦ
HDD
eΕΞΟΔΟΣ
Διαχειριστής Δίσκων
Χρησιμοπ. Χώρος
000:39
( 1.68 GB)
Διαθέσιμος Χώρος
065:19 XP
( 231.01 GB)
4. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε Τίτλος, DivX, Μουσική ή Φωτο.
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
5. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε Ναι και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί OK.
Όλες οι λίστες τίτλων, λίστες DivX, λίστες μουσικής ή φωτογραφιών θα
διαγραφούν.
Διαχειριστής Δίσκων
Επιλέξτε περιεχόμενα για να τα διαγράψετε όλα
Τίτλος
DivX
Μουσική
Φωτο.
Διαγρά.
<ΜΤΚΝ
sΕΠΙΛΓΗ
Διαμόρφωση
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
<Τίτλος>
HDD
Διαχειριστής Δίσκων
Χρησιμοπ. Χώρος
000:39
( 1.68 GB)
Διαθέσιμος Χώρος
065:19 XP
( 231.01 GB)
Όλες οι λίστες αναπαραγωγής επίσης θα σβηστούν.
Θέλετε να συνεχίσετε;
Ναι
Όχι
Διαγρά.
<ΜΤΚΝ
sΕΠΙΛΓΗ
rΕΠΣΤΡΦ
Διαμόρφωση
eΕΞΟΔΟΣ
Ελληνικά _97
EΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε Διαγραφή Όλα και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
• Θα εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης “Θέλετε να σβήσετε όλες τις
λίστες τίτλων;”.
• Εάν υφίσταται εγγραφή με προστασία: Δε θα εκτελεστεί η λειτουργία
διαγραφής όλων των λιστών τίτλων. Εάν υπάρχει τίτλος που περιέχει
φωτογραφίες, αυτή η λειτουργία δε θα εκτελεστεί. Εάν θέλετε να
διαγράψετε μια προστατευμένη εγγραφή, απενεργοποιήστε το Protect
στοιχείο Lock.
• Εάν χρησιμοποιείτε προστατευμένο δίσκο DVD-RAM/-RW, τα δεδομένα
δεν θα μπορέσουν να διαγραφούν από το δίσκο.
• Εάν επιλέξετε Ναι, θα εμφανιστεί το μήνυμα “Όλες οι λίστες
αναπαραγωγής επίσης θα σβηστούν. Θέλετε να συνεχίσετε;”.
XCVKL
Eπεξεργασία
Διαμόρφωση ενός δίσκου
SXCK
Χρησιμοποιήστε αυτές τις οδηγίες για να κάνετε διαμόρφωση σε ένα δίσκο. Πρέπει να αναιρεθεί επίσης η προστασία
δίσκου.
1. Με τη συσκευή σε τρόπο λειτουργίας διακοπής της αναπαραγωγής, πατήστε
το κουμπί MENU.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Διαχειριστής Δίσκων και, στη
συνέχεια, πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
HDD
Διαχειριστής Δίσκων
Χρησιμοπ. Χώρος
000:39
( 1.68 GB)
Διαθέσιμος Χώρος
065:19 XP
( 231.01 GB)
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε Διαμόρφωση και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
Διαγρά.
Διαμόρφωση
HDD/ DVD-RAM/+RW
<ΜΤΚΝ
sΕΠΙΛΓΗ
rΕΠΣΤΡΦ
eΕΞΟΔΟΣ
• Θα εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης “Τρέχον μέσο: ½½½ Θέλετε να
γίνει διαμόρφωση;”.
• Εάν επιλέξετε Ναι, θα εμφανιστεί το μήνυμα “Όλα τα δεδομένα θα σβηστούν. Θέλετε να συνεχίσετε;”.
DVD-RW
• Θα εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης “Επιλέξτε την μορφή εγγραφής για το DVD-RW.”
• Εάν επιλέξετε τον τύπο μορφής που επιθυμείτε, θα εμφανιστεί το μήνυμα “Όλα τα δεδομένα θα διαγραφούν. Θέλετε
να συνεχίσετε;”.
4. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε Ναι και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK. Έχει γίνει διαμόρφωση στο
δίσκο.
Οι δίσκοι DVD-VR και DVD-V καθορίζονται από τον τρόπο εγγραφής τους.
DISC
DVD-VR
DVD-V
DVD-RAM/-RW
DVD-RW/DVD-R
• Στους δίσκους DVD+RW, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ της μορφής DVD-Video (τρόπος λειτουργίας βίντεο) και της
μορφής εγγραφής DVD-Video (τρόπος λειτουργίας VR).
Ολοκλήρωση δίσκου
CVL
Αφού κάνετε εγγραφή τίτλων σε ένα δίσκο DVD-RW/±R με τη συσκευή
εγγραφής DVD, πρέπει να γίνει η ολοκλήρωση πριν την αναπαραγωγή του σε
εξωτερικές συσκευές.
1. Με τη συσκευή σε τρόπο λειτουργίας διακοπής της αναπαραγωγής, πατήστε
το κουμπί MENU.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Διαχειριστής Δίσκων και, στη
συνέχεια, πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε Οριστικ. και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
Θα εμφανιστεί το μήνυμα “Θέλετε να οριστικοποιήσετε τον δίσκο;”.
DVD-RW(VR)
Διαχειριστής Δίσκων
Όνομα Δίσκου
DVD-VR
Χρησιμοπ. Χώρος
00:17
( 0.52 GB)
Διαθέσιμος Χώρος
01:54 SP
( 3.85 GB)
Πληροφ. Προστ. Δίσκ.
Μη Προστατευμένο
Τρέχ. Λειτ. Εγγρ.
Λειτουργία -VR
Μετονομασία
Προστασία
mΜΤΚΝ
Διαγραφή Όλα
sΕΠΙΛΓΗ
Οριστικ.
rΕΠΣΤΡΦ
4. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε Ναι και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
Θα εμφανιστεί και πάλι το μήνυμα επιβεβαίωσης “Ο Δίσκος θα οριστικοποιηθεί. Θέλετε να συνεχίσετε;”.
5. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε Ναι και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
Γίνεται ολοκλήρωση του δίσκου.
98_ Eπεξεργασία
Διαμόρφωση
eΕΞΟΔΟΣ
M
 Όταν γίνει ολοκλήρωση στο δίσκο, δεν μπορείτε να διαγράψετε εγγραφές από τη λίστα εγγραφών.
 Μετά την ολοκλήρωση, ο δίσκος DVD±R/-RW (τρόπος λειτουργίας video) λειτουργεί όπως ένας δίσκος DVD-Video.
 Ανάλογα με τον τύπο του δίσκου η οθόνη που εμφανίζεται μπορεί να διαφέρει.
 Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον όγκο των δεδομένων που εγγράφονται στο δίσκο.
 Τα δεδομένα στο δίσκο θα καταστραφούν αν η συσκευή εγγραφής απενεργοποιηθεί όταν η ολοκλήρωση είναι σε εξέλιξη.
 Μπορείτε να ολοκληρώσετε αυτόματα το δίσκο, χρησιμοποιώντας τον τρόπο λειτουργίας Εγγραφή EZ. (Διαβάστε τη σελίδα 46)
1. Με τη συσκευή σε τρόπο λειτουργίας διακοπής της αναπαραγωγής, πατήστε
το κουμπί MENU.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Διαχειριστής Δίσκων και, στη
συνέχεια, πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε Μη Οριστικ. και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
Θα εμφανιστεί το μήνυμα “Θέλετε την μη οριστικοποίηση του δίσκου;”.
C
DVD-RW(VR:F)
Διαχειριστής Δίσκων
Όνομα Δίσκου
DVD-VR
Τρέχ. Λειτ. Εγγρ.
Λειτουργία -VR
Μη Οριστικ.
<ΜΤΚΝ
sΕΠΙΛΓΗ
Διαμόρφωση
rΕΠΣΤΡΦ
4. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε Ναι και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί OK.
Θα εμφανιστεί και πάλι το μήνυμα επιβεβαίωσης “Ο Δίσκος δεν θα οριστικοποιηθεί. Θέλετε να συνεχίσετε;”.
eΕΞΟΔΟΣ
5. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε Ναι και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
Η ολοκλήρωση του δίσκου καταργείται.
M
 Σε ένα δίσκο DVD-RW μπορεί να γίνει ολοκλήρωση και κατάργηση της ολοκλήρωσης σε τρόπο λειτουργίας Video.
Ολοκλήρωση
Κατάργηση ολοκλήρωσης
Ένδειξη
DVD-Video(RW)
DVD-RW
(τρόπος λειτουργίας V)
Λειτουργία
Όπως οι δίσκοι DVD-Video
Η πρόσθετη εγγραφή, προστασία και διαγραφή είναι
δυνατή.
 Σε ένα δίσκο DVD-RW μπορεί να γίνει ολοκλήρωση και κατάργηση της ολοκλήρωσης σε τρόπο λειτουργίας VR.
Ολοκλήρωση
Κατάργηση ολοκλήρωσης
Ένδειξη
DVD-RW (τρόπος λειτουργίας VR:F)
DVD-RW (τρόπος λειτουργίας VR)
Λειτουργία
Η πρόσθετη εγγραφή, διαγραφή, επεξεργασία και
προστασία δεν είναι δυνατή.
Η πρόσθετη εγγραφή, διαγραφή, επεξεργασία και
προστασία είναι δυνατή.
Ελληνικά _99
EΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ
Κατάργηση ολοκλήρωσης δίσκου (τρόπος λειτουργίας V/VR)
Παραπομπές
ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ
Αν το προϊόν παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία, εκτελέστε τους παρακάτω ελέγχους πριν επικοινωνήσετε με ένα
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Samsung.
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ/ΛΥΣΗ
Η είσοδος εμφανίζεται για λίγο χρόνο όταν
ενεργοποιείται η συσκευή.
Η συσκευή εγγραφής DVD χρειάζεται κάποιο χρόνο για προετοιμασία και η είσοδος θα εμφανίζεται για
περίπου 10 δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίηση.
Δεν μπορεί να γίνει η εγγραφή προγραμμάτων
τηλεόρασης.
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά τοποθετημένο στην πρίζα.
• Έχετε ρυθμίσει σωστά τα κανάλια στη συσκευή εγγραφής DVD;
• Ελέγξτε το διαθέσιμο χώρο στους δίσκους DVD-RAM/±RW/±R/σκληρό δίσκο.
Πατάτε το κουμπί REC αλλά η συσκευή δεν
αποκρίνεται.
Ελέγξτε τον διαθέσιμο τύπο δίσκου. (Διαβάστε τη σελίδα 66)
Αν ένα πρόγραμμα έχει προστασία αντιγραφής, δεν μπορεί να εγγραφεί.
Δε γίνεται αναπαραγωγή του δίσκου.
• Βεβαιωθείτε ότι έχει εισαχθεί σωστά ο δίσκος με την ετικέτα στραμμένη προς τα επάνω.
• Ελέγξτε τον κωδικό περιοχής του δίσκου DVD.
• Αυτή η συσκευή εγγραφής DVD δεν μπορεί να αναπαράγει μερικούς τύπους δίσκων.
(Διαβάστε τις σελίδες 8, 47)
Το εικονίδιο εμφανίζεται στην οθόνη.
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία λόγω μιας από τις ακόλουθες αιτίες:
(1) Δεν την επιτρέπει ο δίσκος DVD.
(2) Ο δίσκος DVD δεν υποστηρίζει αυτό το χαρακτηριστικό (για παράδειγμα: πολλαπλές οπτικές γωνίες)
(3) Αυτό το χαρακτηριστικό δεν είναι διαθέσιμο αυτήν τη στιγμή.
(4) Ζητήσατε κάποιον τίτλο ή κεφάλαιο ή χρόνο αναζήτησης που βρίσκεται εκτός εύρους.
Οι ρυθμίσεις τρόπου λειτουργίας αναπαραγωγής
είναι διαφορετικές από τις ρυθμίσεις που
καταχωρήθηκαν στο μενού των ρυθμίσεων
(Settings menu).
Ο δίσκος δεν υποστηρίζει όλες τις επιλεγμένες λειτουργίες. Σε αυτήν την περίπτωση, μερικές ρυθμίσεις
που έχουν καταχωρηθεί στο μενού των ρυθμίσεων μπορεί να μην λειτουργούν σωστά.
Δεν μπορείτε να αλλάξετε το λόγο πλευρών.
Ο λόγος πλευρών είναι σταθερός για δίσκους DVD. (Διαβάστε τη σελίδα 41)
Η λειτουργία επιλογής οπτικής γωνίας δεν
εφαρμόζεται κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου
DVD.
Η λειτουργία επιλογής οπτικής γωνίας είναι διαθέσιμη μόνο όταν ο δίσκος περιέχει εικόνα που έχει
ληφθεί από διαφορετικές γωνίες.
Η επιλεγμένη γλώσσα διαλόγων και/ή υπότιτλων
δεν αναπαράγεται.
Οι γλώσσες διαλόγων και υποτίτλων αναφέρονται στον κάθε δίσκο συγκεκριμένα. Μόνο οι γλώσσες
διαλόγων και υποτίτλων που περιέχονται στο δίσκο DVD είναι διαθέσιμες και εμφανίζονται στο μενού
του δίσκου.
Δεν γίνεται αντιγραφή τίτλου ή αρχείου στον άλλο
τρόπο λειτουργίας.
• Οι δίσκοι DVD που είναι κωδικοποιημένοι με προστασία εγγραφής δεν μπορούν να αντιγραφούν στο
σκληρό δίσκο.
• Ανατρέξτε στο “Προδιαγραφές αντιγραφής περιεχομένου” στη σελίδα 6 για να ελέγξετε αν
υποστηρίζεται η αντιγραφή.
Ανατρέξτε στην ενότητα “Συμβατότητα λειτ. V” στη σελίδα 46 για να ελέγξετε εάν υποστηρίζεται η
αντιγραφή.
Ο δίσκος περιστρέφεται, αλλά δεν εμφανίζεται
εικόνα ή εμφανίζεται εικόνα κακής ποιότητας.
• Βεβαιωθείτε ότι έχουν ρυθμιστεί σωστά οι ρυθμίσεις βίντεο. (Διαβάστε τις σελίδες 41~43)
• Ελέγξτε για φθορά ή ξένες ουσίες στο δίσκο.
• Μερικοί δίσκοι κακής ποιότητας μπορεί να μην αναπαράγονται σωστά.
• Αν οι σκηνές εναλλάσσονται γρήγορα από σκοτεινές σε φωτεινές, η οθόνη μπορεί να τρεμοπαίζει
κατακόρυφα για λίγο, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
100_ Παραπομπές
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ/ΛΥΣΗ
• Παρακολουθείτε ένα πρόγραμμα σε τρόπο λειτουργίας αργής κίνησης ή παράλειψης;
Εάν παρακολουθείτε κάποιο πρόγραμμα με οποιαδήποτε άλλη ταχύτητα εκτός της κανονικής, δεν
ακούγεται ήχος. (εκτός της λειτουργίας γρήγορης κίνησης του δίσκου προς τα εμπρός (X2).)
• Ελέγξτε τις συνδέσεις και τις ρυθμίσεις. (Διαβάστε τις σελίδες 27~29, 40~41)
• Ελέγξτε αν ο δίσκος έχει υποστεί ζημιά.
Καθαρίστε το δίσκο, αν είναι απαραίτητο.
• Βεβαιωθείτε ότι έχει εισαχθεί σωστά ο δίσκος με την ετικέτα στραμμένη προς τα επάνω.
Δεν γίνεται εξαγωγή ήχου.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τις σωστές ρυθμίσεις ψηφιακής εξόδου στο μενού επιλογών εξόδου ήχου
(Audio Output Options). (Διαβάστε τις σελίδες 40~41)
Αναβοσβήνει η λυχνία του χρονοδιακόπτη.
• Ελέγξτε αν υπάρχει αρκετός χώρος στο δίσκο ή στο σκληρό δίσκο για την εγγραφή.
• Ελέγξτε αν ο τρέχον δίσκος είναι εγγράψιμος ή όχι.
Βεβαιωθείτε ότι το έχετε ελέγξει πριν την ώρα έναρξης της εγγραφής.
Η εγγραφή με χρονοδιακόπτη δεν λειτουργεί
σωστά.
• Ελέγξτε και πάλι το χρόνο εγγραφής και τις ρυθμίσεις χρόνου διακοπής.
• Η εγγραφή θα ακυρωθεί αν διακοπεί η τροφοδοσία λόγω πτώσης τάσης ή άλλης παρόμοιας αιτίας
κατά την εγγραφή.
Είναι αδύνατη η αντιγραφή σε USB ή το
αντίστροφο
• Ελέγξτε τη σύνδεση USB. Αποσυνδέστε το καλώδιο και επιχειρήσετε να το επανασυνδέσετε..
• Ανατρέξτε στην ενότητα “Συμβατές συσκευές USB στην κύρια θύρα” στη σελίδα 8.
Δεν υπάρχει έξοδος HDMI.
• Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος βίντεο έχει δυνατότητα σύνδεσης HDMI.
• Ελέγξτε τη σύνδεση της τηλεόρασης με την υποδοχή HDMI της εγγραφής DVD/HDD.
• Ελέγξτε εάν η τηλεόραση υποστηρίζει HDMI.
Μη φυσιολογική εικόνα σήματος από την υποδοχή
HDMI στην οθόνη.
Εάν εμφανίζεται χιόνι στην οθόνη, σημαίνει ότι η τηλεόραση δεν υποστηρίζει HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection).
Αστάθεια σήματος εξόδου HDMI
• Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης.
• Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.
• Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα στη συσκευή εγγραφής DVD. Σταθείτε σε λογική
απόσταση. Απομακρύνετε τα εμπόδια μεταξύ της συσκευής και του τηλεχειριστηρίου.
• Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες δεν έχουν εξαντληθεί.
• Ελέγξτε το κουμπί επιλογής TV/DVD.
• Ελέγξτε αν έχετε επιλέξει ή όχι το κουμπί ελέγχου TV.
Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης γονικού
ελέγχου.
Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά PLAY/PAUSE (&) στην πρόσοψη επί περισσότερα από 10
δευτερόλεπτα, χωρίς δίσκο στη μονάδα.)
Όλες οι ρυθμίσεις θα επιστρέψουν στις εργοστασιακές. Μην χρησιμοποιήσετε αυτή τη λύση παρά μόνον
εάν είναι απόλυτη ανάγκη.
Είναι δυνατό να αλλάξετε τους υποτίτλους και το
σήμα ήχου σε έναν εγγεγραμμένο δίσκο;
Ένας εγγεγραμμένος δίσκος αναπαράγεται μόνο με τους υπότιτλους και το σήμα ήχου που είχαν επιλεγεί
κατά την εγγραφή του.
Άλλα προβλήματα.
• Διαβάστε τον πίνακα περιεχομένων και, στη συνέχεια, εντοπίστε και διαβάστε την ενότητα που
αναφέρεται στο πρόβλημά σας και ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται.
• Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε τη συσκευή εγγραφής DVD.
• Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις της Samsung.
Ελληνικά _101
ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ
Δεν ακούγεται ήχος.
Παράρτημα
ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ
Γενικά
Είσοδοι
Απαιτήσεις τροφοδοσίας
AC 220~240 V, 50 Hz
Κατανάλωση ρεύματος
30 Watts / 2,2 Watts (Εκτός λειτουργίας)
Βάρος
3,8 Kg
Διαστάσεις
430 mm (Π) x 300 mm (Μ) x 55 mm (Υ)
Θερμοκρασία λειτουργίας
+5 °C με +35 °C
Άλλες συνθήκες
Κρατήστε το σε οριζόντια θέση κατά την λειτουργία του. Λιγότερο από 75% υγρασία
κατά την λειτουργία του.
Σήμα βίντεο
Βίντεο σύνθετου σήματος : 1,0 V p-p σε φορτίο 75 Ω, συγχρ. αρνητικ.
Ήχος
Μέγιστη στάθμη ήχου εισόδου: 2 V rms
Είσοδος DV
συμβατή υποδοχή IEEE 1394 (4 ακροδεκτών)
Λήψη καναλιών
PAL, SECAM-B/G, D/K, I
Υποδοχή Scart
AV2
(Εξωτερικό Scart)
Σήμα βίντεο: Σύνθετου σήματος, RGB
σήμα ήχου: αναλογικό
1 x αναλογικές υποδοχές εξόδου
Ήχος
Οπτική/Ομοαξονική ψηφιακή έξοδος ήχου
Βίντεο σύνθετου σήματος: 1 x υποδοχή εξόδου βίντεο
Έξοδοι
Σήμα βίντεο
1 x έξοδος συνιστωσών (Y: 1,0 V p-p, Pb: 0,70 Vp-p, Pr: 0,70 Vp-p σε φορτίο 75Ω )
HDMI/DVI (576p, 720p, 1080i, 1080p)
Υποδοχή Scart
Εγγραφή
Σκληρός δίσκος
Χωρητικότητα
USB
AV1 (Scart TV)
Σήμα βίντεο: Σύνθετου σήματος, RGB
σήμα ήχου: αναλογικό
Μορφή συμπίεσης εικόνας
MPEG-II
Μορφή συμπίεσης ήχου
Dolby Digital 2 κανάλια/256 Kbps, MPEG-II
Ποιότητα εγγραφής
XP (περίπου 8,5 Mbps), SP (περίπου 4,5 Mbps), LP (περίπου 2,5 Mbps),
EP (περίπου 1,6 Mbps ή περίπου 1,2 Mbps)
Απόκριση ακουστικών συχνοτήτων
20 Hz~20 kHz
DVD-HR773
160 GB
DVD-HR775
250 GB
DVD-HR777
320 GB
USB 2.0 H/S
Host (Κύρια θύρα) x 1
Έξοδος ήχου
Για δίσκους DVD, το σήμα ήχου εγγράφεται σε δειγματοληψία με συχνότητα 96 kHz και μετατρέπεται στην έξοδο σε 48 kHz.
Τύπος δίσκου
DVD
AUDIO CD (CD-DA)
Αναλογική έξοδος ήχου
48 / 96 kHz
44,1 kHz
Έξοδος ψηφιακού ήχου
48 kHz
44,1 kHz
102_ Παράρτημα
ǼȁȁǹȈ (GREECE)
ǹȖĮʌȘIJȑ ʌİȜȐIJȘ,
ȈĮȢ İȣȤĮȡȚıIJȠȪȝİ ȖȚĮ IJȘȞ İȝʌȚıIJȠıȪȞȘ ʌȠȣ įİȓȟĮIJİ
ıIJȘȞ SAMSUNG ȝİ IJȘȞ ĮȖȠȡȐ ĮȣIJȒȢ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ.
ȉȠ ʌȡȠȧȩȞ ĮȣIJȩ IJȘȢ SAMSUNG İȓȞĮȚ İȖȖȣȘȝȑȞȠ ȖȚĮ
ʌİȡȓȠįȠ įȫįİțĮ (12) ȝȘȞȫȞ Įʌȩ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ĮȖȠȡȐȢ IJȠȣ ȖȚĮ ĮȞIJĮȜȜĮțIJȚțȐ țĮȚ İȡȖĮIJȚțȐ. ȈIJȘȞ
ʌİȡȓʌIJȦıȘ ʌȠȣ șĮ ȤȡİȚĮıIJİȓ İʌȚıțİȣȒ, IJȠ ʌȡȠȧȩȞ
ĮȣIJȩ IJȘȢ SAMSUNG șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıIJĮȜİȓ Ȓ ȞĮ
ȝİIJĮijİȡșİȓ ıIJȠ İȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠ serȞice, ȝİ ȑȟȠįĮ
IJȠȣ ĮȖȠȡĮıIJȒ. ǼȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠȚ ĮȞIJȚʌȡȩıȦʌȠȚ țĮȚ
İȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞĮ țȑȞIJȡĮ serȞice ıİ ȐȜȜİȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȑȢ
ȤȫȡİȢ, șĮ ĮʌȠįİȤșȠȪȞ IJȠȣȢ ȩȡȠȣȢ IJȘȢ İȖȖȪȘıȘȢ.
ȆȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ȖȚĮ IJĮ İȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞĮ țȑȞIJȡĮ serȞice
ıIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ, ȝʌȠȡİȓIJİ ȞĮ ʌȐȡİIJİ Įʌȩ IJȘȞ
FOURLlS TRADE ǹ.Ǽ.Ǻ.Ǽ.
ȁ. ȀȡȣȠȞİȡȓȠȣ 112
145 68 ȀȡȣȠȞȑȡȚ, ǹIJIJȚțȒȢ
ȉȘȜ. 210.629.3100
Ŷ ǵȡȠȚ IJȘȢ İȖȖȪȘıȘȢ
1. Ǿ İȖȖȪȘıȘ ȚıȤȪİȚ İȐȞ țĮȚ ȝȩȞȠ İȐȞ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ
ȤȡİȚȐȗİIJĮȚ serȞice țĮȚ Ș țȐȡIJĮ İȖȖȪȘıȘȢ ȑȤİȚ
ʌȜȒȡȦȢ ıȣȝʌȜȘȡȦșİȓ țĮȚ ıijȡĮȖȚıșİȓ Įʌȩ
IJȠ țĮIJȐıIJȘȝĮ ĮȖȠȡȐȢ. ǼʌȓıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌȡȠıțȠȝȚıșİȓ țĮȚ IJȠ IJȚȝȠȜȩȖȚȠ Ȓ Ș ĮʌȩįİȚȟȘ
ȜȚĮȞȚțȒȢ ʌȫȜȘıȘȢ, ʌȐȞȦ ıIJȘȞ ȠʌȠȓĮ Ƞ ıİȚȡȚĮțȩȢ
ĮȡȚșȝȩȢ IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İȣțȡȚȞȒȢ.
2. Ǿ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ IJȘȢ SAMSUNG ĮijȠȡȐ ȝȩȞȠ IJȘȞ
İʌȚıțİȣȒ IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ
3. Ǿ İʌȚıțİȣȒ IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĮIJȓșİIJĮȚ
ȝȩȞȠ ıİ İȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞĮ țȑȞIJȡĮ serȞice
Ȓ İȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠȣȢ ĮȞIJȚʌȡȠıȫʌȠȣȢ IJȘȢ
SAMSUNG. ȀĮȝȓĮ ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘ įİȞ șĮ ȖȓȞİȚ
ĮʌȠįİțIJȒ ȖȚĮ İʌȚıțİȣȒ ʌȠȣ ȑȤİȚ ȖȓȞİȚ Įʌȩ ȝȘ
İȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠ Įʌȩ IJȘȞ SAMSUNG ıȣȞİȡȖİȓȠ.
4. ȉȠ ʌȡȠȧȩȞ ĮȣIJȩ įİȞ șĮ șİȦȡȘșİȓ İȜĮIJIJȦȝĮIJȚțȩ ıIJĮ
ȣȜȚțȐ Ȓ ıIJȘȞ İȡȖĮıȓĮ İʌȚıțİȣȒȢ İȐȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌȡȠıĮȡȝȠıIJİȓ, ȝİIJĮIJȡĮʌİȓ Ȓ ȡȣșȝȚıIJİȓ ȫıIJİ ȞĮ
ıȣȝȝȠȡijȦșİȓ ȝİ IJȚȢ IJȠʌȚțȑȢ IJİȤȞȚțȑȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮijȑȢ
Ȓ ʌȡȠįȚĮȖȡĮijȑȢ ʌȠȣ ȚıȤȪȠȣȞ ıİ ȤȫȡĮ ȐȜȜȘ Įʌȩ
ĮȣIJȒ ȖȚĮ IJȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠȠȡȚȗȩIJĮȞ Ȓ țĮIJĮıțİȣȐıIJȘțİ.
Ǿ İȖȖȪȘıȘ ĮȣIJȒ įİȞ țĮȜȪʌIJİȚ ĮʌȠȗȘȝȚȫıİȚȢ ȖȚĮ:
* ȀİijĮȜȑȢ ȕȓȞIJİȠ țĮȚ țĮıİIJȠijȫȞȦȞ
* ȀİijĮȜȑȢ ȕȚȞIJİȠțȐȝİȡĮȢ
* īİȞȞȒIJȡȚİȢ ĮțIJȚȞȫȞ laser ıIJĮ CD, DȃD
* ȉȘȜİȤİȚȡȚıIJȒȡȚĮ
* ȁȣȤȞȓİȢ ijȠȪȡȞȦȞ ȝȚțȡȠțȣȝȐIJȦȞ
* ȆȡȠıĮȡȝȠȖȑȢ, ȝİIJĮIJȡȠʌȑȢ Ȓ ȡȣșȝȓıİȚȢ,
ĮȞİȟȐȡIJȘIJĮ ĮȞ İȓȞĮȚ İʌȚIJȣȤȒȢ Ȓ ĮȞİʌȚIJȣȤȒȢ, ȠȪIJİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ ȗȘȝȓĮ ʌȡȠȑȡȤİIJĮȚ İȟ ĮȣIJȠȪ...
5. Ǿ İȖȖȪȘıȘ ĮȣIJȒ įİȞ țĮȜȪʌIJİȚ țĮȝȓĮ Įʌȩ IJȚȢ
ʌĮȡĮțȐIJȦ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ:
* ȆİȡȚȠįȚțȠȪȢ İȜȑȖȤȠȣȢ, ıȣȞIJȒȡȘıȘ țĮȚ İʌȚıțİȣȒ
Ȓ ĮȞIJȚțĮIJȐıIJĮıȘ ȝİȡȫȞ ʌȠȣ ȠijİȓȜȠȞIJĮȚ ıİ
ijȣıȚȠȜȠȖȚțȒ ijșȠȡȐ
* ȉĮ ȑȟȠįĮ țĮȚ IJȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ȝİIJĮijȠȡȐȢ ʌȠȣ
ıȤİIJȓȗȠȞIJĮȚ ȝİ IJȘȞ İȖȖȪȘıȘ ĮȣIJȠȪ IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ
* ǽȘȝȓĮ ıİ ĮȣIJȩ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ ʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤİIJĮȚ Įʌȩ:
ǹ. ȀĮIJȐȤȡȘıȘ Ȓ țĮȚ țĮțȒ ȤȡȒıȘ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ
ĮȜȜȐ țĮȚ ȝȘ ʌİȡȚȠȡȚıȝȑȞȘȢ ıİ:
ȂȘ ȤȡȒıȘ ĮȣIJȠȪ IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ ȖȚĮ IJȠȣȢ
ıțȠʌȠȪȢ ʌȠȣ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȐ ʌȡȠȠȡȓȗİIJĮȚ Ȓ
ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ȤȡȒıİȦȢ ȖȚĮ IJȘȞ ıȦıIJȒ
ȤȡȒıȘ țĮȚ ıȣȞIJȒȡȘıȘ ĮȣIJȠȪ IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ
ȉȘȞ İȖțĮIJȐıIJĮıȘ țĮȚ ȤȡȒıȘ IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ
ȝİ IJȡȩʌȠȣȢ ʌȠȣ ĮȞIJȓțİȚȞIJĮȚ ıIJȚȢ IJİȤȞȚțȑȢ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮijȑȢ ĮıijĮȜİȓĮȢ ʌȠȣ ȚıȤȪȠȣȞ țĮIJȐ
IJȘȞ ȤȡȒıȘ IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ
Ǻ. ǼʌȚıțİȣȒ ʌȠȣ ȑȖȚȞİ Įʌȩ ȝȘ İȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞĮ
ıȣȞİȡȖİȓĮ service
ī. ǹIJȣȤȒȝĮIJĮ, șİȠȝȘȞȓİȢ Ȓ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ
ĮȚIJȓĮ ʌȑȡĮ IJȠȣ İȜȑȖȤȠȣ IJȘȢ SAMSUNG,
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĮȜȜȐ ȝȘ ʌİȡȚȠȡȚıȝȑȞȦȞ
IJȦȞ țİȡĮȣȞȫȞ, IJȠȣ ȞİȡȠȪ, IJȘȢ ijȦIJȚȐȢ, IJȦȞ
įȘȝȠıȓȦȞ ĮȞĮIJĮȡĮȤȫȞ, IJȠȣ țĮțȠȪ ĮİȡȚıȝȠȪ ț.Ȝʌ.
ǻ. Ǿ İȖȖȪȘıȘ ĮȣIJȒ įİȞ İʌȘȡİȐȗİȚ IJĮ įȚțĮȚȫȝĮIJĮ
IJȠȣ țĮIJĮȞĮȜȦIJȒ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ
İijĮȡȝȠıIJȑĮ İșȞȚțȒ ȞȠȝȠșİıȓĮ ʌȠȣ ȚıȤȪİȚ,
ȠȪIJİ IJĮ įȚțĮȚȫȝĮIJĮ IJȦȞ țĮIJĮȞĮȜȦIJȫȞ İȞĮȞIJȓȠȞ
IJȦȞ ȜȚĮȞȠʌȦȜȘIJȫȞ ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ Įʌȩ IJȘȞ
ıȪȝȕĮıȘ ʌȫȜȘıȘȢ.
Ǽ. Ȉİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ʌȠȣ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ İșȞȚțȒ
ȞȠȝȠșİıȓĮ ĮȣIJȒ Ș İȖȖȪȘıȘ șĮ İȓȞĮȚ Ș ȝȠȞĮįȚțȒ
țĮȚ ĮʌȠțȜİȚıIJȚțȒ țȐȜȣȥȘ IJȠȣ țĮIJĮȞĮȜȦIJȒ ȖȚĮ
țȐșİ ȗȘȝȚȐ.
FOURLIS TRADE ǹ.Ǽ.Ǻ.Ǽ.
Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG WORLD WIDE
Εάν έχετε τυχόν ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών
της SAMSUNG.
Περιοχή
North America
Latin America
Χώρα
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
Europe
CIS
Asia Pacific
Middle East &
Africa
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών 1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421 , 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
0032 (0)2 201 24 18
844 000 844
Distributor pro Českou republiku:
Samsung Zrt., česka organizační složka
Vyskočilova 4, 14000 Praha 4
70 70 19 70
030-6227 515
3260 SAMSUNG ( 0,15/Min),
08 25 08 65 65 ( 0,15/Min)
Τοποθεσία Web
www.samsung.com/ca
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
www.samsung.com
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com
www.samsung.com/se
www.samsung.com
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.com
www.samsung.kz
www.samsung.uz
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
0900-SAMSUNG(726-7864) ( 0,10/Min)
815-56 480
0 801 801 881 , 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902 10 11 30
0771-400 200
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0800-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
800-7267
800-7267
1300 362 603
0800SAMSUNG(726-7864)
800-810-5858 , 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282 , 1800 110011
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232 , 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com
01805 - SAMSUNG(726-7864) (
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
0035 (0)2 261 03 710
0,14/Min)
www.samsung.com
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.ee
www.samsung.com
www.samsung.com/nz
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/tw
www.samsung.com
www.samsung.com
Σωστή Διάθεση αυτού του Προϊόντος
(Απορρίμματα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)
Τα σήματα που εμφανίζονται επάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύουν ότι
δεν θα πρέπει να ρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής
του. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας
της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους
απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των
υλικών πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με τον πωλητή απ’ όπου αγόρασαν αυτό το
προϊόν, είτε τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον
τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτό το προϊόν για ασφαλή προς το περιβάλλον
ανακύκλωση.
Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους
όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου πώλησης. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται με
άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.
AK68-01672B
Download PDF

advertising