Samsung | MM-J320 | Samsung 20 W 2.0Ch Micro Audio System J320 Εγχειρίδιο χρήσης

MM-J320
MM-J330
Σύστημα Micro
Αναπαραγωγή MP3-CD/WMA-CD/CD-R/RW
εγχειρίδιο χρήσης
Φανταστείτε τις δυνατότητες
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν Samsung.
Για να λαμβάνετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις,
δηλώστε το προϊόν σας τη διαδικτυακή διεύθυνση
www.samsung.com/register
02875F-MM-J320-EN-GRE-20150701.indd 1
2016/2/3 18:38:28
Προειδοποιήσεις για την ασφάλεια
ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ)
ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ - ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει "επικίνδυνη
τάση" στο εσωτερικό του προϊόντος, η
οποία είναι επικίνδυνη για πρόκληση
ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΤΑΙΡΙΑΞΤΕ
ΤΟΝ ΠΛΑΚΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΤΟΥ ΦΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ
ΕΙΣΑΓΑΓΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ.
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει σημαντικές
οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
• Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο πρόκλησης
πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή
τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής CD έχει
κατηγοριοποιηθεί ως προϊόν ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1.
Η διενέργεια χειρισμών, ρυθμίσεων ή διαδικασιών
διαφορετικών από αυτών που καθορίζονται στο
παρόν έγγραφο ενδέχεται να προκαλέσει την έκθεση
σε επικίνδυνη ακτινοβολία.
Συμμορφώνεται με το πρότυπο 21 CFR 1040.10,
εκτός από παρεκκλίσεις που είναι σύμφωνες με την
Ειδοποίηση περί λέιζερ αρ. 50 με ημερομηνία 24
Ιουνίου 2007.
• ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΕΙ Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ
ΤΥΧΟΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΝΑ ΚΡΑΤΑΤΕ
ΠΑΝΤΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΓΥΜΝΗ ΦΛΟΓΑ.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ:
• ΟΡΑΤΗ ΚΑΙ ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΛΕΪΖΕΡ ΟΤΑΝ
ΑΝΟΙΓΕΤΑΙ. ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΗ ΔΕΣΜΗ. (FDA 21 CFR)
ΠΡΟΣΟΧΗ:
• ΟΡΑΤΗ ΚΑΙ ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΛΕΪΖΕΡ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3B ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΓΕΤΑΙ. ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ
ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΔΕΣΜΗ. (IEC 60825-1)
• ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΛΕΪΖΕΡ.
Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ή
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ
ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ
ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ. ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
ΚΑΙ ΜΗΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΕ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ.
ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
2
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Ελληνικά
02875F-MM-J320-EN-GRE-20150701.indd 2
2016/2/3 18:38:28
Προφυλάξεις
• Διασφαλίστε ότι η παροχή συνεχούς ρεύματος
του σπιτιού σας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις
τροφοδοσίας ισχύος, οι οποίες αναφέρονται στην
αυτοκόλλητη ετικέτα αναγνώρισης που βρίσκεται στο
πίσω μέρος του προϊόντος σας.
• Τοποθετήστε το προϊόν οριζόντια, σε μια κατάλληλη
βάση (έπιπλο), με αρκετό χώρο γύρω του για
εξαερισμό (7,5 - 10 cm).
• Μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε ενισχυτές ή άλλο
εξοπλισμό που ενδέχεται να θερμαίνεται. Βεβαιωθείτε
ότι δεν καλύπτονται τα ανοίγματα εξαερισμού.
• Μην στοιβάζετε τίποτε επάνω στο προϊόν.
• Προτού μετακινήσετε το προϊόν, διασφαλίστε ότι η
υποδοχή εισαγωγής δίσκου είναι κενή.
• Για να απενεργοποιήστε εντελώς το προϊόν,
αποσυνδέστε το φις συνεχούς ρεύματος από την
πρίζα. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα αν πρόκειται
να αφήσετε τη συσκευή αχρησιμοποίητη για μεγάλο
χρονικό διάστημα.
• Κατά τη διάρκεια ηλεκτρικών καταιγίδων, να
αποσυνδέετε το φις ρεύματος από την πρίζα. Τυχόν
διακυμάνσεις της τάσης λόγω αστραπών μπορούν να
προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν.
• Μην εκθέτετε το προϊόν σε άμεσο ηλιακό φως ή
σε άλλες πηγές θερμότητας. Μπορεί να προκληθεί
υπερθέρμανση και δυσλειτουργία του προϊόντος.
• Να προστατεύετε το προϊόν από την υγρασία και
την υπερβολική θέρμανση και από εξοπλισμό που
δημιουργεί ισχυρά μαγνητικά ή ηλεκτρικά πεδία (π.χ.
ηχεία).
• Εάν το προϊόν παρουσιάσει δυσλειτουργία, να
αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα
τοίχου συνεχούς ρεύματος.
• Αυτό το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για
προσωπική χρήση. Δεν προορίζεται για βιομηχανική
χρήση.
• Αν το προϊόν ή κάποιος δίσκος αποθηκευτεί σε
ένα χώρο με χαμηλές θερμοκρασίες, ενδέχεται να
προκληθεί συμπύκνωση υγρασίας. Αν μεταφέρετε το
προϊόν σε άλλο χώρο κατά τη διάρκεια του χειμώνα,
περιμένετε περίπου 2 ώρες μέχρι να φτάσει σε
θερμοκρασία δωματίου προτού το χρησιμοποιήσετε.
• Οι μπαταρίες που χρησιμοποιούνται μαζί με αυτό
το προϊόν περιέχουν χημικά που είναι επιβλαβή στο
περιβάλλον. Μην πετάτε τις μπαταρίες στα γενικά
οικιακά απορρίμματα.
• Τοποθετήστε τα ηχεία σε εύλογη απόσταση στις δύο
πλευρές του συστήματος, για να διασφαλίσετε καλό
στερεοφωνικό ήχο.
• Κατευθύνετε τα ηχεία προς το χώρο ακρόασης.
• Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή
πιτσιλίσματα υγρών. Μην τοποθετείτε δοχεία γεμάτα
με υγρό, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.
• Για να απενεργοποιήσετε εντελώς τη συσκευή αυτή,
πρέπει να την αποσυνδέσετε από την πρίζα. Κατά
συνέπεια, η πρίζα και το φις πρέπει να είναι άμεσα
προσβάσιμα ανά πάσα στιγμή.
• Χρησιμοποιείτε μόνο φις και πρίζες με την κατάλληλη
γείωση.
-- Μια ακατάλληλη γείωση ενδέχεται να προκαλέσει
ηλεκτροπληξία ή ζημιά στον εξοπλισμό. (Μόνο για
εξοπλισμό κατηγορίας l.)
Φύλαξη και διαχείριση δίσκων
• Κράτημα των δίσκων
-- Οι δαχτυλιές ή οι γρατσουνιές σε ένα δίσκο
ενδέχεται να μειώσουν την ποιότητα του ήχου
και της εικόνας ή να προκαλέσουν
παραλείψεις περιεχομένου.
-- Αποφεύγετε να αγγίζετε την
επιφάνεια των δίσκων στα σημεία όπου έχουν
εγγραφεί δεδομένα.
-- Κρατάτε τους δίσκους από τις άκρες τους, ώστε
να μην αφήνετε δαχτυλιές στην επιφάνειά τους.
-- Μην κολλάτε χαρτί ή ταινία στους δίσκους.
• Καθαρισμός των δίσκων
-- Αν υπάρχουν δαχτυλιές ή βρωμιές
σε ένα δίσκο, καθαρίστε τον με ένα
ήπιο απορρυπαντικό αραιωμένο
σε νερό και σκουπίστε τον με ένα
μαλακό πανί.
-- Όταν καθαρίζετε ένα δίσκο, σκουπίστε τον
απαλά από το εσωτερικό προς το εξωτερικό
μέρος του.
• Φύλαξη των δίσκων
-- Μην τους αφήνετε εκτεθειμένους σε άμεσο
ηλιακό φως.
-- Φυλάσσετέ τους σε ένα δροσερό, αεριζόμενο
χώρο.
-- Κρατάτε τους σε ένα καθαρό προστατευτικό
περίβλημα και τοποθετείτε τους κατακόρυφα.
• Εάν τα ψυχρά τμήματα στο εσωτερικό του
προϊόντος έλθουν σε επαφή με ψυχρό αέρα,
ενδέχεται να δημιουργηθεί συμπύκνωση
υδρατμών. Όταν σχηματίζεται συμπύκνωση
υδρατμών στο εσωτερικό του προϊόντος,
ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Εάν συμβεί
αυτό, αφαιρέστε το δίσκο και αφήστε το προϊόν να
παραμείνει επί 1 ή 2 ώρες, σε λειτουργία.
Ελληνικά
02875F-MM-J320-EN-GRE-20150701.indd 3
3
2016/2/3 18:38:29
Συμβατότητα με δίσκους και μορφές
Αυτό το προϊόν δεν υποστηρίζει ασφαλή αρχεία
πολυμέσων (DRM).
Δίσκοι CD-R
• Ορισμένοι δίσκοι CD-R ενδέχεται να μην
αναπαράγονται, ανάλογα με τη συσκευή εγγραφής
δίσκου (συσκευή εγγραφής CD ή υπολογιστής)
που χρησιμοποιείται για την εγγραφή μουσικής και
την κατάσταση του δίσκου.
• Χρησιμοποιείτε δίσκους CD-R χωρητικότητας 650
MB/74 λεπτών. Μη χρησιμοποιείτε δίσκους CD-R
χωρητικότητας πάνω από 700 MB/80 λεπτά, καθώς
ενδέχεται να μην αναπαράγονται.
• Ορισμένα επανεγγράψιμα μέσα CD-RW ενδέχεται
να μην αναπαράγονται.
• Αναπαράγονται πλήρως μόνο δίσκοι CD-R που
έχουν «κλείσει» σωστά. Αν η περίοδος λειτουργίας
έχει κλείσει αλλά ο δίσκος παραμένει ανοιχτός,
ενδέχεται το προϊόν να μην μπορεί να αναπαράγει
πλήρως το δίσκο.
τα εγγεγραμμένα αρχεία.
• Εάν κάποιο αρχείο είναι κωδικοποιημένο στη
μορφή μεταβλητού ρυθμού μετάδοσης bit (VBR),
δηλαδή αρχείο που είναι κωδικοποιημένο τόσο σε
χαμηλό ρυθμό μετάδοσης bit όσο και σε υψηλό
ρυθμό μετάδοσης bit (32 Kbps ~ 320 Kbps),
ενδέχεται να προκληθούν παραλείψεις στον ήχο
κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
• Αναπαράγονται έως και 999 αρχεία ανά CD.
Υποστηριζόμενες μορφές ήχου
Επέκταση
αρχείου
*.mp3
Δίσκοι MP3-CD
• Μόνο οι δίσκοι CD-R με αρχεία MP3 σε μορφή ISO
9660 ή Joliet μπορούν να αναπαράγονται.
• Τα ονόματα αρχείων MP3 θα πρέπει να μην
περιέχουν κενά διαστήματα ή ειδικούς χαρακτήρες
(για παράδειγμα, /, =, +).
• Να χρησιμοποιείτε δίσκους που έχουν εγγραφή
με ρυθμό δεδομένων συμπίεσης/αποσυμπίεσης
μεγαλύτερο από 128 Kbps.
• Μόνο δίσκοι πολλαπλών περιόδων λειτουργίας
διαδοχικής εγγραφής μπορούν να αναπαραχθούν.
Εάν υπάρχει κάποιο κενό τμήμα σε έναν δίσκο
πολλαπλών περιόδων λειτουργίας, ο δίσκος μπορεί
να αναπαραχθεί μόνον έως το κενό τμήμα.
• Εάν ο δίσκος δεν έχει κλείσει, θα χρειαστεί
περισσότερο χρόνο για να αρχίσει να
αναπαράγεται και ίσως να μην αναπαράγονται όλα
*.wma
Codec ήχου
Ρυθμός
δειγματοληψίας
Ρυθμός
μετάδοσης bit
MPEG 1
Layer3
16KHz ~
48KHz
80Kbps ~
320Kbps
MPEG 2
Layer3
16KHz ~
48KHz
80Kbps ~
320Kbps
MPEG 2.5
Layer3
16KHz ~
48KHz
80Kbps ~
320Kbps
Wave_
Format_
MSAudio1
16KHz ~
48KHz
56Kbps ~
128Kbps
Wave_
Format_
MSAudio2
16KHz ~
48KHz
56Kbps ~
128Kbps
➣➣Δεν υποστηρίζεται το codec WMA Professional.
➣➣Ο παραπάνω πίνακας υποδεικνύει τις μορφές, τους
ρυθμούς δειγματοληψίας και τους ρυθμούς
μετάδοσης bit που υποστηρίζονται. Τα αρχεία που
έχουν εγγραφεί σε μορφές που δεν υποστηρίζονται
ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά.
Πρόσθετα εξαρτήματα
Βεβαιωθείτε ότι παρέχονται τα παρακάτω πρόσθετα εξαρτήματα.
Κεραία FM
Εγχειρίδιο χρήσης
Σύμβολα
4
Σημαντικό
Τηλεχειριστήριο/Μπαταρίες
Σημείωση
Ελληνικά
02875F-MM-J320-EN-GRE-20150701.indd 4
2016/2/3 18:38:29
Περιεχόμενα
Ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το ηχοσύστημα της SAMSUNG.
Διαθέστε χρόνο για να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες.
Θα σας βοηθήσουν να χειριστείτε το σύστημα και να αξιοποιήσετε πλήρως τις δυνατότητές του.
Προειδοποιήσεις για την ασφάλεια.....................2
Παράλειψη 10 κομματιών............................... 11
Προφυλάξεις.................................................................3
Ακρόαση ραδιοφώνου........................................... 11
Φύλαξη και διαχείριση δίσκων..............................3
Χρήση της λειτουργίας Bluetooth..................... 12
Συμβατότητα με δίσκους και μορφές.................4
TV SoundConnect.................................................... 14
Υποστηριζόμενες μορφές ήχου............................4
Ρύθμιση του ρολογιού........................................... 14
Πρόσθετα εξαρτήματα.............................................4
Λειτουργία χρονοδιακόπτη.................................. 15
Περιεχόμενα..................................................................5
Ακύρωση του χρονοδιακόπτη............................ 15
Περιγραφή.....................................................................6
Λειτουργία εγγραφής............................................. 16
Εμπρός/επάνω όψη............................................6
Επιλογή τρόπου λειτουργίας
ισοσταθμιστή............................................................. 17
Πίσω όψη.................................................................7
Τηλεχειριστήριο...................................................8
Αναπαραγωγή CD/MP3/WMA-CD........................9
Επιλογή κομματιού.....................................................9
Ενημέρωση λογισμικού......................................... 17
Αντιμετώπιση προβλημάτων............................... 18
Προδιαγραφές........................................................... 19
Αναζήτηση συγκεκριμένου τμήματος
μουσικού κομματιού σε CD.................................. 10
Επανάληψη ενός ή όλων των
κομματιών σε CD...................................................... 10
Παράλειψη 10 κομματιών..................................... 10
Αναπαραγωγή μέσω συσκευής USB................. 10
Επιλογή κομματιού από
συσκευή USB...................................................... 10
Γρήγορη αναζήτηση φακέλου..................... 10
Χρήση της αναζήτησης υψηλής
ταχύτητας............................................................. 10
Επανάληψη ενός ή όλων των
κομματιών............................................................ 10
•
Οι εικόνες που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης παρέχονται μόνο για αναφορά και ενδέχεται να διαφέρουν σε
σχέση με την πραγματική εμφάνιση του προϊόντος.
•
Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για διαχειριστικές δαπάνες σε περίπτωση που συμβεί ένα από τα παρακάτω:
a. αν κληθεί ένας τεχνικός κατόπιν αιτήματός σας, χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο προϊόν
(δηλαδή αν αμελήσατε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
b. αν προσκομίσετε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών, χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο προϊόν
(δηλαδή αν αμελήσατε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
•
Θα ενημερωθείτε για το ακριβές ποσό αυτής της χρέωσης πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας ή κατ' οίκον
επίσκεψης.
Ελληνικά
02875F-MM-J320-EN-GRE-20150701.indd 5
5
2016/2/3 18:38:29
Περιγραφή
Εμπρός/επάνω όψη
1
2
3
4 5
6
7
!
5V 500mA AUX IN
9 8
0
1
Κουμπί POWER (Τροφοδοσία)
Πατήστε αυτό το κουμπί για να
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το
προϊόν.
2
Κουμπί FUNCTION
3
Κουμπί STOP (Διακοπή)
4
Κουμπί PLAY/PAUSE (Αναπαραγωγή/Παύση)
5
Κουμπί OPEN/CLOSE (Άνοιγμα/Κλείσιμο)
6
Κουμπί VOLUME CONTROL (Έλεγχος έντασης
ήχου) -
9
Υποδοχή USB
Κουμπί VOLUME CONTROL (Έλεγχος έντασης
ήχου) +
0
Υποδοχή δίσκου
7
!
Οθόνη
ΥΠΟΔΟΧΗ AUX IN
8
1. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο ήχου (δεν
παρέχεται) για να συνδέσετε την υποδοχή AUX
IN της συσκευής αναπαραγωγής με την υποδοχή
εξόδου ήχου μιας αναλογικής εξωτερικής
συσκευής.
2. Πατήστε
για να αλλάξετε τον τρόπο
λειτουργίας εισόδου σε AUX.
~~ Αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για περισσότερες
από 8 ώρες στον τρόπο λειτουργίας AUX, το
προϊόν απενεργοποιείται αυτόματα.
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΑΦΗΣ
¡¡ Πατήστε την οθόνη αφής με την άκρη του δακτύλου σας.
¡¡ Για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στην οθόνη αφής, μη χρησιμοποιείτε κανένα αντικείμενο εκτός από τα δάκτυλά σας για να τη χειριστείτε.
¡¡ Μην αγγίζετε την οθόνη αφής αν τα δάκτυλά σας δεν είναι καθαρά.
¡¡ Μην αγγίζετε την οθόνη αφής φορώντας γάντια.
¡¡ Η οθόνης αφής ενδέχεται να μη λειτουργεί αν χρησιμοποιήσετε το νύχι σας ή κάποιο εργαλείο, όπως ένα στυλό διαρκείας.
6
Ελληνικά
02875F-MM-J320-EN-GRE-20150701.indd 6
2016/2/3 18:38:29
Πίσω όψη
3
2
1
1. ONLY FOR SERVICE
• Αυτή η υποδοχή προορίζεται μόνο για σέρβις.
Μην τη χρησιμοποιείτε.
2. Υποδοχή σύνδεσης κεραίας FM
1. Συνδέστε την κεραία FM (παρέχεται) στην υποδοχή
κεραίας FM.
2. Μετακινήστε αργά το καλώδιο κεραίας στο χώρο,
μέχρι να βρείτε μια θέση όπου είναι καλή η λήψη και,
στη συνέχεια, στερεώστε το σε έναν τοίχο ή κάποια
άλλη σταθερή επιφάνεια.
3. Εάν η λήψη είναι καλή, μπορεί να χρειαστεί να
εγκαταστήσετε κεραία εξωτερικού χώρου. Για να το
κάνετε, συνδέστε μία κεραία FM εξωτερικού χώρου
στην υποδοχή κεραίας FM στο πίσω μέρος του
συστήματος, χρησιμοποιώντας ένα ομοαξονικό
καλώδιο 75 Ω (δεν παρέχεται).
3. Ακροδέκτες συνδέσμου ηχείων 2.0 καναλιών
Οι υποδοχές σύνδεσης του ηχείου βρίσκονται στο
πίσω μέρος του συστήματος:
1. Για να επιτύχετε τη σωστή ποιότητα ήχου,
εισαγάγετε τα καλώδια σύνδεσης του ήχου που
προσδιορίζονται παρακάτω στις σωστές
υποδοχές σύνδεσης ηχείου στο πίσω μέρος του
συστήματος.
• Α
ριστερό ηχείο (επισήμανση L).
• Δεξιό ηχείο (επισήμανση R).
Ελληνικά
02875F-MM-J320-EN-GRE-20150701.indd 7
7
2016/2/3 18:38:29
Τηλεχειριστήριο
Λειτουργία
SLEEP (Αναμονή - Ρύθμιση ενός χρόνου αναμονής για
την απενεργοποίηση του προϊόντος.)
Επανάληψη
+10
Τροφοδοσία
Χρονοδιακόπτης Ρολόι
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη
Εγγραφή μέσω USB
Αναζήτηση προς τα πίσω
Διακοπή
Αναζήτηση προς τα εμπρός
Αναπαραγωγή/Παύση
Παράλειψη/Προβολή RDS*
Παράλειψη/Τύπος προγράμματος RDS*
MUTE (Σίγαση - Προσωρινή απενεργοποίηση του ήχου.
Πατήστε ξανά για να επανενεργοποιήσετε τον ήχο.)
Συντονισμός/Άλμπουμ
Ένταση ήχου +
Ισοσταθμιστής
Ένταση ήχου -
Εισαγωγή
Μονοφωνικός/Στερεοφωνικός ήχος
Τρόπος λειτουργίας συντονισμού
Συντονισμός/Άλμπουμ
* Αυτό το προϊόν ενδέχεται να μη διαθέτει τη λειτουργία RDS.
Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο
• Τοποθετήστε μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο, έτσι ώστε
η πολικότητα (+,- ) να αντιστοιχεί στο διάγραμμα στο
διαμέρισμα των μπαταριών.
• Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στη φωτιά.
• Μη βραχυκυκλώνετε, μην αποσυναρμολογείτε και μην
υπερθερμαίνετε τις μπαταρίες.
* Μέγεθος μπαταρίας: AAA
• Εάν αντικαταστήσετε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου
με λάθος τύπο μπαταριών, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
Αντικαταστήστε τις μπαταρίες μόνο με άλλες ίδιου ή
αντίστοιχου τύπου.
• Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
απόσταση έως περίπου 7 μέτρα από τη μονάδα, σε ευθεία
γραμμή.
8
Ελληνικά
02875F-MM-J320-EN-GRE-20150701.indd 8
2016/2/3 18:38:30
ου.
Αναπαραγωγή CD/MP3/WMA-CD
Σας δίνει τη δυνατότητα αναπαραγωγής δίσκων CD των
12 cm, χωρίς προσαρμογέα.
☛☛Αυτό το προϊόν είναι σχεδιασμένο για την
αναπαραγωγή δίσκων CD, CD, CD-R, CD-RW ή MP3/
WMA-CD.
• Ανοίξτε ή κλείστε ήπια το δίσκο CD. Μην ασκείτε
υπερβολική δύναμη.
• Μην ασκείτε δύναμη και μην τοποθετήσετε βαρύ
αντικείμενο επάνω στο προϊόν.
• Μην εισαγάγετε δίσκους CD με σχήμα εκτός
προδιαγραφών, όπως δίσκους CD με σχήμα
καρδιάς ή οκταγώνου. Μπορεί να προκαλέσετε
ζημιά στο προϊόν.
• Για να έχετε τον καλύτερο δυνατό ήχο, να
διατηρείτε τους δίσκους CD σας προσεκτικά και
σωστά.
1. Π
ατήστε το κουμπί OPEN/CLOSE (Άνοιγμα/Κλείσιμο),
για να ανοίξετε τη θήκη δίσκου.
2. Τοποθετήστε προσεκτικά έναν δίσκο στη συρταρωτή
θήκη δίσκου, με την ετικέτα του δίσκου στραμμένη
προς τα επάνω.
3. Πατήστε το κουμπί OPEN/CLOSE (Άνοιγμα/Κλείσιμο),
για να κλείσετε τη θήκη δίσκου. Η αναπαραγωγή του
δίσκου θα αρχίσει αυτόματα.
• Για ήχο MP3/WMA-CD, μπορεί να χρειαστούν
μερικά λεπτά για να ολοκληρωθεί η σάρωση των
κομματιών των δίσκων.
• Αν κάνετε αναπαραγωγή ενός αρχείου με αγγλικό
τίτλο ή μέσο MP3/WMA-CD με αγγλικό τίτλο,
ο τίτλος του τραγουδιού θα εμφανίζεται στην
οθόνη. (Όλες οι άλλες γλώσσες, εκτός από τα
Αγγλικά, ενδέχεται να μην εμφανίζονται).
• Ένα κομμάτι με αγγλικό τίτλο που θα περιέχει
ειδικό χαρακτήρα δεν θα εμφανίζεται.
<Οθόνη αναπαραγωγής CD/MP3/WMA-CD>
Ένδειξη
κομματιού
+
1 0:19
Ένδειξη χρόνου
αναπαραγωγής
4. Προσαρμογή της έντασης του ήχου ως εξής:
• Περιστρέφοντας το κουμπί VOLUME στη μονάδα ή
πατώντας το κουμπί Vol + ή – του τηλεχειριστηρίου.
• Η ένταση του ήχου μπορεί να προσαρμοστεί σε 31
βαθμίδες (VOLUME MIN, VOLUME 01 - VOLUME 29
και VOLUME MAX).
5. Για προσωρινή παύση αναπαραγωγής, πατήστε το
κουμπί PLAY/PAUSE (p). Πατήστε το κουμπί
PLAY/PAUSE (p) για να συνεχιστεί η
αναπαραγωγή του δίσκου.
6. Για να τελειώσει η αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί
STOP (@).
• Εάν δεν υπάρχει δίσκος CD τοποθετημένος στη θήκη
δίσκου, η μονάδα εμφανίζει την ένδειξη “NO DISC”
(Δεν υπάρχει δίσκος).
• Η ποιότητα της αναπαραγωγής MP3/WMA-CD
μπορεί να ποικίλλει, ανάλογα με την κατάσταση
του δίσκου που περιέχει τα αρχεία μουσικής ή την
κατάσταση της συσκευής εγγραφής με την οποία
δημιουργήθηκε ο δίσκος.
• Εάν υπάρχουν διαφορετικοί τύποι αρχείων ή μη
απαραίτητοι φάκελοι στον ίδιο δίσκο, θα έχετε
προβλήματα με την αναπαραγωγή.
• Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, να διατηρείτε
το δίσκο κλειστό, για να μην μπαίνει σκόνη.
• Μπορείτε να τοποθετείτε ή να αφαιρείτε έναν δίσκο
CD όταν είναι επιλεγμένο το ραδιόφωνο, το USB
ή κάποια βοηθητική πηγή. Επίσης, όταν πατάτε το
κουμπί OPEN/CLOSE (Άνοιγμα/Κλείσιμο), το προϊόν
θα αλλάξει αυτόματα σε λειτουργία MP3/CD.
• Αν δεν πατηθούν κουμπιά στο προϊόν ή το
τηλεχειριστήριο για περισσότερα από 3 λεπτά όταν
το προϊόν βρίσκεται στη λειτουργία παύσης, θα
περάσει σε λειτουργία τερματισμού.
• Αν δεν πατηθούν κουμπιά στο προϊόν ή το
τηλεχειριστήριο για περισσότερα από 25 λεπτά όταν
το προϊόν βρίσκεται στη λειτουργία τερματισμού
ή στη λειτουργία χωρίς δίσκο, θα απενεργοποιηθεί
αυτομάτως η τροφοδοσία.
Επιλογή κομματιού
Μπορείτε να επιλέξετε ένα επιθυμητό κομμάτι,
ενόσω γίνεται αναπαραγωγή ενός δίσκου.
Αναπαραγωγή του προηγούμενου κομματιού
Πατήστε το κουμπί [ εντός 3 δευτερολέπτων
αφότου αρχίσει η αναπαραγωγή του τρέχοντος
κομματιού.
Πατήστε το κουμπί [ δύο φορές, 3 δευτερόλεπτα
ή περισσότερο αφότου αρχίσει η αναπαραγωγή
του τρέχοντος κομματιού.
Αναπαραγωγή του επόμενου κομματιού
Πατήστε το κουμπί ].
Αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού από την αρχή
Πατήστε το κουμπί [ μία φορά, 3 δευτερόλεπτα
αφότου αρχίσει η αναπαραγωγή του τρέχοντος
κομματιού.
Αναπαραγωγή του κομματιού της επιλογής σας
Πατήστε το κουμπί [ ή το κουμπί ] για να
μεταβείτε στο επιθυμητό κομμάτι.
• Μπορείτε να επιλέξετε απευθείας ένα κομμάτι
χωρίς το κουμπί [ ή ]. (ανατρέξτε στη σελίδα
10)
Ελληνικά
02875F-MM-J320-EN-GRE-20150701.indd 9
9
2016/2/3 18:38:30
Αναζήτηση συγκεκριμένου τμήματος
μουσικού κομματιού σε CD
Αναπαραγωγή μέσω συσκευής USB
Όταν ακούτε έναν δίσκο CD, μπορείτε να κάνετε
γρήγορη αναζήτηση για ένα συγκεκριμένο τμήμα
ενός μουσικού κομματιού.
Συνδέστε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης,
όπως μια μονάδα USB μνήμης flash ή ένα
εξωτερικό HDD (Μονάδα σκληρού δίσκου), στο
προϊόν. Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία σε
μορφή MP3/WMA.
1. Πατήστε τα κουμπιά (, ) για τη λειτουργία
αναζήτησης.
Πριν ξεκινήσετε!
Πατήστε ...
CDDA
MP3/WMA
(1➞(2➞(3➞(4
(4
)1➞)2➞)3➞)4
)4
• Το προϊόν δεν αναπαράγει ήχο όταν βρίσκεται σε
λειτουργία γρήγορης αναζήτησης ( ,) 3 ή(
,) 4.
Επανάληψη ενός ή όλων των
κομματιών σε CD
Μπορείτε να αναπαράγετε έναν δίσκο CD, ένα
σύνολο κομματιών σε έναν φάκελο ή ένα
μεμονωμένο κομμάτι, επανειλημμένα:
1. Π
ατήστε το κουμπί REPEAT.
Με το κάθε πάτημα του κουμπιού REPEAT, η
λειτουργία επανάληψης αλλάζει ως εξής:
MP3/WMA: OFF ➝ TRACK ➝ DIR ➝ ALL ➝ RANDOM
CDDA: OFF ➝ TRACK ➝ ALL ➝ RANDOM
2. Εάν θέλετε να διακόψετε τη λειτουργία
επανάληψης, πατήστε το κουμπί REPEAT μέχρι να
εμφανιστεί η ένδειξη "OFF".
• OFF: Ακύρωση επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής.
• TRACK: Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή του επιλεγμένου κομματιού.
• DIR: Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή όλων των κομματιών στον επιλεγμένο φάκελο.
• ALL: Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή ολόκληρου του δίσκου.
• RANDOM: ν απαραγωγή κομματιών με τυχαία σειρά.
Παράλειψη 10 κομματιών
Πατήστε το κουμπί +10 στον τρόπο λειτουργίας
αναπαραγωγής. Αυτή η λειτουργία παραλείπει έως
και 10 κομμάτια μετά το τρέχον κομμάτι.
10
• Συνδέστε στο προϊόν σας την εξωτερική συσκευή
αποθήκευσης USB.
• Επιλέξτε τη λειτουργία USB πατώντας το κουμπί
στην κύρια μονάδα ή επιλέξτε USB πατώντας το κουμπί
FUNCTION στο τηλεχειριστήριο.
• Αναπαράγεται αυτόματα το πρώτο κομμάτι στον πρώτο
κατάλογο.
Για τη διακοπή της αναπαραγωγής
Για τη διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί
STOP ( @ ).
Για αφαίρεση της συσκευής USB
Εάν πατήσετε το κουμπί STOP ( @ ) μία ακόμα φορά,
μπορείτε να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη συσκευή USB.
Μη συνδέσετε φορτιστή USB στη θύρα USB αυτού του
προϊόντος. Μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στο προϊόν.
➣➣
➣➣
☛☛
Επιλογή κομματιού από συσκευή USB
Μπορείτε να επιλέξετε κάποιο αρχείο MP3 κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής.
1. Εάν θέλετε να μεταβείτε στο προηγούμενο/επόμενο
κομμάτι, πατήστε στιγμιαία τα κουμπιά [,] .
• Η μονάδα μεταβαίνει στο προηγούμενο/επόμενο
αρχείο εντός του καταλόγου.
• Εάν πατήσετε τα κουμπιά [,] περισσότερες φορές
από το πλήθος των αρχείων που υπάρχουν στον
κατάλογο, η μονάδα θα μεταβεί στον επόμενο κατάλογο.
Γρήγορη αναζήτηση φακέλου
1. Πατήστε το κουμπί TUNING/ALBUM , ή .
στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στον
προηγούμενο/επόμενο φάκελο.
2. Όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση, θα δείτε το όνομα
του προηγούμενου/επόμενου φακέλου. Θα ξεκινήσει
η αναπαραγωγή του πρώτου κομματιού στο φάκελο.
Χρήση της αναζήτησης υψηλής ταχύτητας
Μπορείτε να αναζητήσετε γρήγορα την ενότητα
κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
1. Πατήστε το κουμπί (,).
• Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, πραγματοποιείται
γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω/εμπρός.
Δεν ακούγεται ήχος στη λειτουργία γρήγορης
.
αναπαραγωγής.
☛☛
Επανάληψη ενός ή όλων των κομματιών
1. Π
ατήστε το κουμπί REPEAT.
Με κάθε πάτημα του κουμπιού REPEAT (Επανάληψη), η
λειτουργία επανάληψης αλλάζει ως εξής:
OFF ➝ TRACK ➝ DIR ➝ ALL ➝ RANDOM
2. Εάν θέλετε να διακόψετε τη λειτουργία επανάληψης, πατήστε
το κουμπί REPEAT μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "OFF".
• OFF: Ακύρωση της επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής.
• TRACK: Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή του επιλεγμένου κομματιού.
• DIR: Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή όλων των κομματιών στον επιλεγμένο φάκελο.
• ALL: Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή όλων των κομματιών.
• RANDOM: Αναπαραγωγή κομματιών με τυχαία σειρά.
Ελληνικά
02875F-MM-J320-EN-GRE-20150701.indd 10
2016/2/3 18:38:30
Ακρόαση ραδιοφώνου
Παράλειψη 10 κομματιών
Αποθήκευση των επιθυμητών σταθμών
Ανατρέξτε στην ενότητα Παράλειψη 10 κομματιών.
Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 15 σταθμούς
FM.
Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε
κάποια συσκευή USB με τη μονάδα αυτή.
• Ορισμένες συσκευές USB ενδέχεται να μη λειτουργούν
σωστά με αυτό το προϊόν.
• Η μέγιστη ένταση του ρεύματος που υποστηρίζεται από τη
θύρα USB για μια εξωτερική συσκευή είναι 500 mA (στα 5 V
DC).
• Το προϊόν αυτό υποστηρίζει μόνο συσκευές USB που έχουν
διαμορφωθεί σε σύστημα αρχείων FAT16 και FAT32.
• Οι σκληροί δίσκοι USB θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι σε
ξεχωριστή πηγή ρεύματος. Διαφορετικά, οι σκληροί δίσκοι
δεν θα λειτουργούν.
• Εάν κάποια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης USB είναι
συνδεδεμένη σε πολλαπλές συσκευές, θα αναπαραχθούν
μόνο τα αρχεία στον πρώτο σκληρό δίσκο.
• Εάν κάποια εξωτερική συσκευή USB διαθέτει πολλαπλά
διαμερίσματα, αναγνωρίζεται μόνο το πρώτο διαμέρισμα
που υποστηρίζει το σύστημα αρχείων.
• Δεν υποστηρίζονται αρχεία με προστασία DRM. Το
DRM (Digital Right Management) απαγορεύει τη μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε κάποιο αρχείο DRM, ώστε
τα πνευματικά δικαιώματα του αρχείου να προστατεύονται
από την πειρατεία.
• Ακόμα και αν η επέκταση του αρχείου είναι .mp3, η
αναπαραγωγή του δεν είναι δυνατή εάν διαμορφωθεί σε
MPEG layer 1 ή 2.
• Μη χρησιμοποιείτε διανομέα USB. Οι διανομείς USB δεν
υποστηρίζονται.
• Στη μονάδα εμφανίζονται μόνο οι πρώτοι 15 χαρακτήρες
του ονόματος του αρχείου MP3/WMA.
• Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί να υποστηρίζει
αφαιρούμενους σκληρούς δίσκους χωρητικότητας κάτω
από 160 GB. Ανάλογα με τη συσκευή, ενδέχεται να μην
υποστηρίζεται ένας αφαιρούμενος σκληρός δίσκος
χωρητικότητας 160 GB και άνω.
• Ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά μέχρι το προϊόν να
αναγνωρίσει τα αρχεία σε μια συσκευή USB.
• Οι συσκευές USB (ιδιαίτερα οι σκληροί δίσκοι USB)
ενδέχεται να προκαλούν παύση κατά τη μετάβαση στο
επόμενο κομμάτι.
• Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται ορισμένες συσκευές USB,
ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, συσκευές ανάγνωσης
καρτών USB, iPod, iPhone και smartphone.
• Με συσκευές USB που υποστηρίζουν μόνο την έκδοση USB
1.1, η μονάδα ενδέχεται να προσπελάσει αργά τα αρχεία ή
να μην αναγνωρίσει τις ιδιότητες των αρχείων.
• Εάν δεν πατηθούν κουμπιά στο προϊόν ή το τηλεχειριστήριο
για περισσότερα από 3 λεπτά όταν το προϊόν βρίσκεται στη
λειτουργία παύσης, θα περάσει σε λειτουργία διακοπής.
• Εάν δεν πατηθούν κουμπιά στο προϊόν ή το τηλεχειριστήριο
για περισσότερα από 25 λεπτά όταν το προϊόν βρίσκεται
στη λειτουργία διακοπής ή στη λειτουργία χωρίς USB, αυτό
θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
• Αναπαράγονται έως και 999 αρχεία ανά συσκευή USB.
1. Επιλέξτε FM πατώντας το κουμπί FUNCTION
(Λειτουργία).
2. Για να αναζητήσετε έναν σταθμό, πατήστε το
3.
4.
κουμπί STOP (Διακοπή) στο προϊόν ή το κουμπί
TUNING MODE (Τρόπος λειτουργίας συντονισμού)
μία ή περισσότερες φορές μέχρι να εμφανιστεί η
ένδειξη MANUAL (Μη αυτόματα).
Επιλέξτε έναν σταθμό ως εξής:
• Κρατήστε πατημένο το κουμπί TUNING/ALBUM
,, . στο τηλεχειριστήριο για να αναζητήσετε
αυτόματα ενεργούς σταθμούς εκπομπής.
Πατήστε το κουμπί MO/ST (Μονοφωνικός/
Στερεοφωνικός ήχος) για εναλλαγή μεταξύ
στερεοφωνικού και μονοφωνικού ήχου.
• Σε μια περιοχή με κακή λήψη, επιλέξτε MONO
(Μονοφωνικός ήχος) για καθαρές εκπομπές χωρίς
παρεμβολές.
• Αυτό ισχύει μόνο όταν ακούτε έναν σταθμό FM.
5. Αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε το ραδιοφωνικό
σταθμό που βρήκατε, επιστρέψτε στο βήμα 3 και
αναζητήστε έναν άλλο σταθμό.
Διαφορετικά:
a. Πατήστε το κουμπί ENTER (Εισαγωγή).
• Εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη FM,
ακολουθούμενη από έναν αριθμό που
αναβοσβήνει. Αυτός ο αριθμός είναι ο τρέχων
αριθμός προεπιλογής.
b. Πατήστε τα κουμπιά ,, . για να εκτελέσετε
κύλιση και να επιλέξετε έναν αριθμό
προεπιλογής.
• Μπορείτε να επιλέξετε έναν αριθμό από το 1 έως
το 15.
c. Πατήστε το κουμπί ¬ για να αποθηκεύσετε
την προεπιλογή.
6. Για να αποθηκεύσετε πρόσθετους ραδιοφωνικούς
σταθμούς, επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5.
Επιλογή αποθηκευμένου σταθμού
Για να ακούσετε έναν αποθηκευμένο σταθμό,
ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Επιλέξτε FM πατώντας το κουμπί FUNCTION
(Λειτουργία).
2. Πατήστε το κουμπί STOP (Διακοπή) στο προϊόν
μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "PRESET"
(Προεπιλογή).
3. Πατήστε TUNING/ALBUM ,, . στο
τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε έναν αριθμό
προεπιλογής.
Ελληνικά
02875F-MM-J320-EN-GRE-20150701.indd 11
11
2016/2/3 18:38:31
Χρήση της λειτουργίας Bluetooth
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή Bluetooth
για να απολαύσετε μουσική με στερεοφωνικό ήχο
υψηλής ποιότητας, χωρίς κανένα καλώδιο!
Τι είναι το Bluetooth;
Η τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει σε συσκευές που
είναι συμβατές με Bluetooth να αλληλοσυνδέονται
εύκολα μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας μια ασύρματη
σύνδεση μικρής εμβελείας.
• Μια συσκευή Bluetooth ενδέχεται να προκαλέσει
θόρυβο ή δυσλειτουργία, ανάλογα με τη χρήση, όταν:
-- Κάποιο μέρος του σώματός σας έρχεται σε επαφή
με το σύστημα λήψης/μετάδοσης της συσκευής
Bluetooth ή του συστήματος Micro.
-- Υποβάλλεται σε ηλεκτρικές διακυμάνσεις που
προκαλούνται από εμπόδια όπως ένας τοίχος, μια
γωνία ή ένας μεσότοιχος γραφείου.
-- Εκτίθεται σε ηλεκτρικές παρεμβολές από συσκευές
που χρησιμοποιούν την ίδια ζώνη συχνοτήτων,
συμπεριλαμβανομένου ιατρικού εξοπλισμού,
φούρνων μικροκυμάτων και ασύρματων δικτύων
LAN.
• Πραγματοποιήστε ζεύξη του συστήματος Micro με
τη συσκευή Bluetooth, ενόσω βρίσκονται σε κοντινή
απόσταση μεταξύ τους.
• Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση ανάμεσα στο
σύστημα Micro και τη συσκευή Bluetooth, τόσο
χειρότερη είναι η ποιότητα της σύνδεσης. Αν η
απόσταση υπερβεί την εμβέλεια της λειτουργίας
Bluetooth, η σύνδεση διακόπτεται.
• Σε περιοχές με κακή λήψη, η σύνδεση Bluetooth
ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
• Η σύνδεση Bluetooth λειτουργεί μόνο όταν η
συσκευή Bluetooth και το σύστημα Micro βρίσκονται
σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους. Η σύνδεση
διακόπτεται αυτόματα αν η συσκευή Bluetooth
βρεθεί εκτός εμβελείας. Ακόμα και εντός εμβελείας, η
ποιότητα του ήχου ενδέχεται να μειωθεί από εμπόδια
όπως τοίχοι ή πόρτες.
• Αυτή η ασύρματη συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει
ηλεκτρικές παρεμβολές κατά τη λειτουργία της.
Σύνδεση του συστήματος Micro με
συσκευή Bluetooth
Προτού ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth
υποστηρίζει τη λειτουργία στερεοφωνικών ακουστικών
Bluetooth.
1. Πατήστε το κουμπί FUNCTION για να εμφανιστεί
η ένδειξη BT.
• Εμφανίζεται η ένδειξη WAIT (Περιμένετε)
12
για ένα σύντομο χρονικό διάστημα και, στη
συνέχεια, η ένδειξη BT READY (Λειτουργία
ΒΤ έτοιμη) στην οθόνη πρόσοψης του
συστήματος Micro.
2. Επιλέξτε το μενού Bluetooth στη συσκευή
Bluetooth με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.
(Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής
Bluetooth.)
3. Επιλέξτε το μενού στερεοφωνικών ακουστικών
στη συσκευή Bluetooth.
• Εμφανίζεται η λίστα των συσκευών που
σαρώθηκαν.
4. Επιλέξτε "[Samsung] MICRO xxxxxx" από τη
λίστα.
• Όταν το προϊόν συνδεθεί με τη συσκευή
Bluetooth, εμφανίζεται η ένδειξη Όνομα
συσκευής ; BT στην οθόνη πρόσοψης.
• Αν η ζεύξη της συσκευής Bluetooth με το
προϊόν αποτύχει, διαγράψτε το προηγούμενο
στοιχείο "[Samsung] MICRO xxxxxx" που
εντοπίστηκε από τη συσκευή Bluetooth και
εκτελέστε ξανά αναζήτηση για το προϊόν.
5. Μπορείτε να ακούσετε τη μουσική που
αναπαράγεται στη συνδεδεμένη συσκευή
Bluetooth μέσω του συστήματος Micro.
• Στον τρόπο λειτουργίας Bluetooth, δεν είναι
διαθέσιμες οι λειτουργίες αναπαραγωγής/
διακοπής/επόμενου/προηγούμενου
ορισμένων μοντέλων.
• Το προϊόν υποστηρίζει μόνο δεδομένα SBC μεσαίας
ποιότητας (έως και 237 kbps στα 48 kHz) και δεν
υποστηρίζει δεδομένα SBC υψηλής ποιότητας (328
kbps στα 44,1 kHz).
• Δεν υποστηρίζεται η δυνατότητα AVRCP.
• Συνδέετε το προϊόν μόνο με συσκευές Bluetooth που
υποστηρίζουν τη λειτουργία A2DP (AV).
• Δεν μπορείτε να συνδέσετε το προϊόν με μια συσκευή
Bluetooth που υποστηρίζει μόνο τη λειτουργία HF
(Hands-Free).
• Μπορεί να πραγματοποιηθεί ζεύξη μόνο με μία
συσκευή Bluetooth κάθε φορά.
• Ενδέχεται να σας ζητηθεί να εισάγετε έναν κωδικό
(πρόσβασης) PIN όταν συνδέετε τη συσκευή
Bluetooth με το σύστημα Micro. Αν εμφανιστεί το
παράθυρο εισαγωγής κωδικού PIN, εισαγάγετε τον
κωδικό <0000>.
• Αφού απενεργοποιήσετε το σύστημα Micro και
τερματιστεί η ζεύξη, η ζεύξη δεν αποκαθίσταται
αυτόματα. Για να επανασυνδέσετε το προϊόν, πρέπει
Ελληνικά
02875F-MM-J320-EN-GRE-20150701.indd 12
2016/2/3 18:38:31
να πραγματοποιήσετε ξανά ζεύξη με τη συσκευή.
• Το σύστημα Micro ενδέχεται να μην εκτελεί
αναζήτηση ή να μη συνδέεται σωστά στις παρακάτω
περιπτώσεις:
-- Αν υπάρχει ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο γύρω από
το σύστημα Micro.
-- Αν η συσκευή Bluetooth είναι
απενεργοποιημένη, δεν βρίσκεται στην
κατάλληλη θέση ή δυσλειτουργεί.
• Σημειώστε ότι συσκευές όπως φούρνοι
μικροκυμάτων, προσαρμογείς ασύρματου δικτύου
LAN, λαμπτήρες φθορισμού και θερμάστρες
φωταερίου χρησιμοποιούν το ίδιο εύρος συχνοτήτων
με τη συσκευή Bluetooth, οπότε μπορούν να
προκαλέσουν ηλεκτρικές παρεμβολές.
Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth από το
σύστημα Micro
Μπορείτε να αποσυνδέσετε τη συσκευή Bluetooth
από το σύστημα Micro. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής Bluetooth.
• Πραγματοποιείται αποσύνδεση από το σύστημα
Micro.
• Όταν το σύστημα Micro αποσυνδέεται από τη
συσκευή Bluetooth, εμφανίζεται στην οθόνη του
συστήματος Micro η ένδειξη BT DISCONNECTED
; BT READY.
Αποσύνδεση του συστήματος Micro από
συσκευή Bluetooth
Πατήστε το κουμπί κάποιου άλλου τρόπου
λειτουργίας στην πρόσοψη του συστήματος
Micro για να μεταβείτε από τον τρόπο λειτουργίας
Bluetooth σε κάποιον άλλο τρόπο λειτουργίας ή
απενεργοποιήστε το σύστημα Micro. Η τρέχουσα
συνδεδεμένη συσκευή αποσυνδέεται.
• Η συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth περιμένει ένα
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για απόκριση από
το σύστημα Micro και, στη συνέχεια, τερματίζει
τη σύνδεση. (Το χρονικό διάστημα αποσύνδεσης
ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τη συσκευή
Bluetooth.)
• Στον τρόπο λειτουργίας σύνδεσης Bluetooth, η
σύνδεση Bluetooth ενδέχεται να διακοπεί αν η
απόσταση ανάμεσα στο σύστημα Micro και τη
συσκευή Bluetooth υπερβεί τα 5 μέτρα.
• Αν η συσκευή Bluetooth βρεθεί ξανά εντός
ενεργής εμβελείας μετά την αποσύνδεση,
μπορείτε να επανεκκινήσετε το σύστημα Micro
για να αποκαταστήσετε τη ζεύξη με τη συσκευή
Bluetooth.
• Το σύστημα Micro απενεργοποιείται αυτόματα
μετά από 25 λεπτά στην κατάσταση ετοιμότητας.
• Όταν μια συσκευή Bluetooth συνδέεται με το
σύστημα Micro, το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα
στον τρόπο λειτουργίας Bluetooth αν βρίσκεται
σε διαφορετικό τρόπο λειτουργίας (εκτός από
όταν εμφανίζει την ένδειξη "REQUEST" στον τρόπο
λειτουργίας TV SoundConnect, αν η συσκευή
Bluetooth δεν έχει πραγματοποιήσει ξανά ζεύξη με
το σύστημα Micro).
Χρήση της λειτουργίας ενεργοποίησης
μέσω Bluetooth
Όταν το προϊόν είναι απενεργοποιημένο, μπορείτε
να συνδέσετε μια συσκευή smart με το προϊόν μέσω
Bluetooth για να το ενεργοποιήσετε.
1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί FUNCTION
για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
ενεργοποίησης μέσω Bluetooth. Εμφανίζεται
στην οθόνη η ένδειξη ON–BLUETOOTH POWER
(Ενεργοποίηση μέσω Bluetooth ενεργή).
2. Όταν το προϊόν είναι απενεργοποιημένο,
συνδέστε τη συσκευή smart με το προϊόν μέσω
Bluetooth. (Για πληροφορίες σχετικά με τις
συνδέσεις Bluetooth, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
της συσκευής smart).
• Πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί ξανά ζεύξη
της συσκευής Bluetooth με το σύστημα Micro.
3. Όταν ολοκληρώνεται η σύνδεση, το προϊόν
ενεργοποιείται αυτόματα στον τρόπο
λειτουργίας Bluetooth.
• Επιλέξτε την επιθυμητή μουσική που θέλετε
να αναπαράγετε από τη συσκευή smart.
• Κρατήστε πατημένο το κουμπί FUNCTION για
να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία ενεργοποίησης μέσω Bluetooth.Κάθε
φορά που κρατάτε πατημένο αυτό το κουμπί,
εμφανίζεται στην οθόνη του συστήματος Micro
η ένδειξη ON -BLUETOOTH POWER ; OFFBLUETOOTH POWER.
Ελληνικά
02875F-MM-J320-EN-GRE-20150701.indd 13
13
2016/2/3 18:38:31
TV SoundConnect
Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο από μια τηλεόραση
Samsung που είναι συμβατή με SoundConnect
μέσω του συστήματος Micro, χρησιμοποιώντας τη
λειτουργία TV SoundConnect.
Σύνδεση του συστήματος Micro με
τηλεόραση Samsung που είναι συμβατή
με SoundConnect
Προτού ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία,
φροντίστε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
SoundConnect ή SoundShare της τηλεόρασης
Samsung.
1. Πατήστε το κουμπί FUNCTION στην κύρια μονάδα ή
το κουμπί
στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το
μήνυμα TV SOUNDCONNECT.
WAIT ; SEARCH ; REQUEST
2. Στο μενού ρυθμίσεων SoundConnect της τηλεόρασης,
ρυθμίστε την επιλογή Add New Device (Προσθήκη
νέας συσκευής) σε On (Ενεργοποίηση). (Για
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της
τηλεόρασης.)
3. Όταν το σύστημα Micro συνδεθεί με την τηλεόραση,
εμφανίζεται η ένδειξη Όνομα τηλεόρασης ; TV στην
οθόνη πρόσοψης.
4. Ο ήχος από τη συνδεδεμένη τηλεόραση αναπαράγεται
μέσω του συστήματος Micro.
• Στον τρόπο λειτουργίας TV SoundConnect, δεν
είναι διαθέσιμες οι λειτουργίες αναπαραγωγής/
επανάληψης/διακοπής/επόμενου/προηγούμενου.
• Η δυνατότητα SoundConnect είναι διαθέσιμη
σε ορισμένες τηλεοράσεις Samsung που
κυκλοφόρησαν από το 2012 και μετά. Ελέγξτε
αν η τηλεόρασή σας υποστηρίζει τη λειτουργία
SoundShare ή SoundConnect. (Για περισσότερες
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της
τηλεόρασης.)
• Αν αποσυνδέσετε το σύστημα Micro από την
πρίζα, η σύνδεση TV SoundConnect τερματίζεται.
Για να αποκαταστήσετε τη σύνδεση, συνδέστε το
σύστημα Micro σε μια πρίζα και, στη συνέχεια,
ρυθμίστε ξανά τη σύνδεση TV SoundConnect.
• Μόνο ένα σύστημα Micro μπορεί να συνδεθεί κάθε
φορά με μια τηλεόραση μέσω της λειτουργίας TV
SoundConnect.
• Για να συνδέσετε το προϊόν με κάποια άλλη τηλεόραση
στον τρόπο λειτουργίας TV SoundConnect, πατήστε
το κουμπί p για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα
και, στη συνέχεια, συνδέστε το προϊόν με την άλλη
τηλεόραση ακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες.
Αποσύνδεση τηλεόρασης από το σύστημα Micro
Μπορείτε να αποσυνδέσετε την τηλεόραση από
το σύστημα Micro.
14
Για οδηγίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της
τηλεόρασης.
• Όταν το σύστημα Micro αποσυνδέεται από την
τηλεόραση, εμφανίζεται στην οθόνη του η ένδειξη
TV DISCONNECTED ; REQUEST .
Αποσύνδεση του συστήματος Micro από
τηλεόραση
Πατήστε το κουμπί κάποιου άλλου τρόπου
λειτουργίας στην πρόσοψη του συστήματος Micro
για να μεταβείτε από τον τρόπο λειτουργίας TV
SoundConnect σε κάποιον άλλο τρόπο λειτουργίας
ή απενεργοποιήστε το σύστημα Micro. Η τρέχουσα
συνδεδεμένη συσκευή αποσυνδέεται.
• Η συνδεδεμένη τηλεόραση περιμένει ένα
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για απόκριση από
το σύστημα Micro και, στη συνέχεια, τερματίζει
τη σύνδεση. (Το χρονικό διάστημα αποσύνδεσης
ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την τηλεόραση.)
• Η σύνδεση ενδέχεται να τερματιστεί ή ο ήχος ενδέχεται
να αναπαράγεται με διακοπές αν η απόσταση ανάμεσα
στην τηλεόραση και το σύστημα Micro υπερβαίνει τα 2
μέτρα.
• Η αστάθεια στο περιβάλλον δικτύου ενδέχεται να
προκαλέσει τερματισμό της σύνδεσης ή αναπαραγωγή
του ήχου με διακοπές.
• Στον τρόπο λειτουργίας TV SoundConnect, το σύστημα
Micro απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 25 λεπτά
αν δεν συνδεθεί με μια τηλεόραση.
Ρύθμιση του ρολογιού
Για κάθε βήμα, έχετε στη διάθεσή σας μερικά δευτερόλεπτα
για να ρυθμίσετε τις απαιτούμενες επιλογές. Εάν υπερβείτε
το χρονικό όριο, πρέπει να ξεκινήσετε από την αρχή.
1. Ενεργοποιήστε το σύστημα πατώντας το κουμπί
POWER ( ).
2. Πατήστε το κουμπί TIMER CLOCK και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER (
) για να
εμφανιστεί η ένδειξη "CLOCK".
3. Πατήστε το κουμπί ENTER (
). Το ψηφίο της
ώρας αναβοσβήνει.
• Για να αυξήσετε την ένδειξη της ώρας, πατήστε: ,
• Για να μειώσετε την ένδειξη της ώρας, πατήστε: .
4. Όταν εμφανιστεί η σωστή ώρα, πατήστε το κουμπί
ENTER (
). Τα ψηφία των λεπτών αναβοσβήνουν.
• Για να αυξήσετε την ένδειξη των λεπτών, πατήστε: ,
• Για να μειώσετε την ένδειξη των λεπτών, πατήστε: .
5. Όταν εμφανιστούν τα σωστά λεπτά, πατήστε το κουμπί
ENTER (
). Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη " TIME".
• Η τρέχουσα ώρα έχει πλέον ρυθμιστεί.
• Μπορείτε να εμφανίσετε την ώρα ακόμα και όταν
χρησιμοποιείτε κάποια άλλη λειτουργία,
πατώντας μία φορά το κουμπί TIMER CLOCK.
Ελληνικά
02875F-MM-J320-EN-GRE-20150701.indd 14
2016/2/3 18:38:31
Λειτουργία χρονοδιακόπτη
Ο χρονοδιακόπτης δίνει τη δυνατότητα της
αυτόματης ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του
συστήματος σε συγκεκριμένες ώρες.
• Προτού ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη, επιβεβαιώστε ότι η
τρέχουσα ώρα είναι σωστή.
• Για κάθε βήμα, έχετε στη διάθεσή σας μερικά δευτερόλεπτα
για να ρυθμίσετε τις απαιτούμενες επιλογές. Εάν υπερβείτε
το χρονικό όριο, πρέπει να ξεκινήσετε από την αρχή.
• Εάν δεν θέλετε πλέον το σύστημα να ενεργοποιείται ή να
απενεργοποιείται αυτόματα, πρέπει να ακυρώσετε το
χρονοδιακόπτη πατώντας το κουμπί TIMER ON/OFF.
Παράδειγμα: Θέλετε να ξυπνάτε με μουσική κάθε πρωί.
1. Ενεργοποιήστε το σύστημα πατώντας το κουμπί POWER
( ).
2. Πατήστε το κουμπί TIMER CLOCK (Ρύθμιση
χρονοδιακόπτη) μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη TIME.
3. Πατήστε το κουμπί ENTER (
).
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ένδειξη ON για μερικά
δευτερόλεπτα. Μπορείτε να ρυθμίσετε την
ώρα ενεργοποίησης του χρονοδιακόπτη.
4. Ρυθμίστε την ώρα ενεργοποίησης του χρονοδιακόπτη.
a Π
ατήστε το κουμπί , ή . για να ρυθμίσετε τις ώρες.
b Πατήστε το κουμπί ENTER (
).
Αποτέλεσμα: Τα ψηφία των λεπτών αναβοσβήνουν.
c Πατήστε το κουμπί , ή . για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
d Π
ατήστε το κουμπί ENTER (
).
Αποτέλεσμα: Ε μφανίζεται η ένδειξη OFF για μερικά
δευτερόλεπτα. Μπορείτε πλέον να
ρυθμίσετε την ώρα απενεργοποίησης του
χρονοδιακόπτη.
5. Ρυθμίστε την ώρα απενεργοποίησης του χρονοδιακόπτη.
a Π
ατήστε το κουμπί , ή . για να ρυθμίσετε τις ώρες.
b Πατήστε το κουμπί ENTER (
).
Αποτέλεσμα: Τα ψηφία των λεπτών αναβοσβήνουν.
c Πατήστε
το κουμπί , ή . για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
d Πατήστε το κουμπί ENTER (
).
Αποτέλεσμα: Ε μφανίζεται η ένδειξη VOL XX, όπου το
XX αντιστοιχεί στην ήδη ρυθμισμένη
ένταση ήχου.
6. Πατήστε το κουμπί , ή . για να προσαρμόσετε την ένταση
του ήχου και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER (
).
Αποτέλεσμα: Ε μφανίζεται η πηγή που πρόκειται να επιλεγεί.
7. Πατήστε το κουμπί , ή . για να επιλέξετε την επιθυμητή
πηγή για αναπαραγωγή όταν ενεργοποιηθεί το σύστημα.
Εάν επιλέξετε... Πρέπει επίσης να...
FM (ραδιόφωνο)
CD/MP3 (δίσκος CD)
USB
Πατήσετε το κουμπί ENTER (
a
).
b Επιλέξετε έναν αποθηκευμένο
σταθμό πατώντας το κουμπί , ή ..
Τοποθετήσετε ένα δίσκο CD.
Συνδέσετε τη συσκευή USB.
8. Πατήστε το κουμπί ENTER (
).
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ένδειξη CHKREC (Do you want
to record?).
9. Πατήστε το κουμπί ENTER (
).
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ένδειξη REC N. Μπορείτε να
πατήσετε το κουμπί , ή . για να επιλέξετε REC Y ή REC
N και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER (
).
1). Αν επιλέξετε REC N, το σύστημα Micro δεν εγγράφει
όταν ενεργοποιείται. Αν έχετε ήδη ρυθμίσει τη
λειτουργία εγγραφής δέκτη με χρονοδιακόπτη,
επιλέξτε REC N για να την ακυρώσετε. Σημειώστε ότι
το σύστημα Micro θα εξακολουθεί να ενεργοποιείται ή
να απενεργοποιείται τις ώρες που ρυθμίσατε νωρίτερα
σε αυτή τη διαδικασία.
2). Αν επιλέξετε REC Y, μπορείτε να ρυθμίσετε το σύστημα
Micro ώστε να εγγράφει όταν ενεργοποιείται. Οι
ώρες ενεργοποίησης και απενεργοποίησης εγγραφής
μπορεί να διαφέρουν από τις ώρες ενεργοποίησης και
απενεργοποίησης με χρονοδιακόπτη που ρυθμίσατε
νωρίτερα σε αυτή τη διαδικασία.
a. Πατήστε το κουμπί ENTER (
).
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ένδειξη ON για
μερικά δευτερόλεπτα. Μπορείτε να ρυθμίσετε
την ώρα ενεργοποίησης εγγραφής δέκτη με
χρονοδιακόπτη.recording switch-on time.
b. Πατήστε το κουμπί ENTER (
).
Αποτέλεσμα: OFF iΕμφανίζεται η ένδειξη OFF για
μερικά δευτερόλεπτα. Μπορείτε να ρυθμίσετε την
ώρα απενεργοποίησης εγγραφής δέκτη με
χρονοδιακόπτη.
• Ο μέγιστος χρόνος εγγραφής δέκτη με χρονοδιακόπτη
είναι 5 ώρες.
• Εάν οι ώρες ενεργοποίησης και απενεργοποίησης με
χρονοδιακόπτη είναι ίδιες, εμφανίζεται το μήνυμα
ERROR.
• Όταν δεν έχει τοποθετηθεί δίσκος ή δεν έχει συνδεθεί
συσκευή USB στο σύστημα Micro, αν επιλέξετε "MP3/
CD" ή "USB", το σύστημα Micro επιλέγει αυτόματα "FM".
• Εάν η ώρα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης
προϊόντος είναι ίδια με την ώρα εγγραφής με
χρονοδιακόπτη, ισχύει μόνο η ώρα ενεργοποίησης ή
απενεργοποίησης προϊόντος και δεν εφαρμόζεται η
ώρα εγγραφής με χρονοδιακόπτη.
• Εάν ο αυτόματος χρονοδιακόπτης είναι
ενεργοποιημένος, η λειτουργία MP3/CD ή USB ενδέχεται
να χρειάζεται ένα πρόσθετο βήμα ενεργοποίησης,
ανάλογα με το δίσκο (ή τη συσκευή). Καλύτερα να
επιλέξετε τη λειτουργία δέκτη.
Ακύρωση του χρονοδιακόπτη
Αφού ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη, η μονάδα θα
εκκινηθεί αυτόματα την ώρα που υποδεικνύεται
από την ένδειξη TIMER στην οθόνη. Αν δεν θέλετε
να χρησιμοποιείτε πλέον το χρονοδιακόπτη,
πρέπει να τον ακυρώσετε.
1. Για να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη, πατήστε μία
φορά το κουμπί TIMER ON/OFF (Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη). Δεν εμφανίζεται
πλέον το εικονίδιο .
2. Για να συνεχίσετε το χρονοδιακόπτη, πατήστε ξανά το
κουμπί TIMER ON/OFF (Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη). Εμφανίζεται ξανά
το εικονίδιο .
• Όταν επιλέγετε τον τρόπο λειτουργίας TIMER OFF
(Απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη), δεν είναι διαθέσιμες
οι λειτουργίες TIMER RECORDING (Εγγραφή με
χρονοδιακόπτη) και TIMER (Χρονοδιακόπτης).
Ελληνικά
02875F-MM-J320-EN-GRE-20150701.indd 15
15
2016/2/3 18:38:32
Λειτουργία εγγραφής
Μπορείτε να εγγράψετε από ένα CD, μια
ραδιοφωνική εκπομπή ή κάποια εξωτερική πηγή σε
μια συσκευή αποθήκευσης USB.
1. Συνδέστε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης USB
στην υποδοχή USB του προϊόντος.
2. Α
ναπαράγετε ένα δίσκο, συντονιστείτε σε ένα σταθμό
ή συνδέστε μια εξωτερική πηγή στο προϊόν σας.
CD
• Πατήστε το κουμπί
στην κύρια μονάδα
ή πατήστε το κουμπί FUNCTION στο
τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία
MP3/CD.
• Πατήστε το κουμπί OPEN/CLOSE για να ανοίξετε
τη θήκη δίσκου.
• Τοποθετήστε ένα CD και πατήστε το κουμπί
OPEN/CLOSE για να κλείσετε τη θήκη δίσκου.
• Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά επιλογής CD ( [ ή
] ) για να επιλέξετε το επιθυμητό τραγούδι.
Δέκτης
• Πατήστε το κουμπί
στην κύρια μονάδα ή το
κουμπί FUNCTION στο τηλεχειριστήριο για να
επιλέξετε τη λειτουργία FM.
• Συντονιστείτε στο σταθμό που θέλετε να
εγγράψετε.
Εξωτερική πηγή
• Συνδέστε μια εξωτερική συσκευή/συσκευή
αναπαραγωγής MP3 στο προϊόν σας.
• Πατήστε το κουμπί
στην κύρια μονάδα ή το
κουμπί FUNCTION στο τηλεχειριστήριο για να
επιλέξετε την είσοδο <AUX>.
• Αναπαράγετε ένα τραγούδι από την εξωτερική
συσκευή.
3. Πατήστε το κουμπί USB REC για να ξεκινήσετε την
εγγραφή.
CD
• Εμφανίζεται η ένδειξη “TRACK RECORDING” και
αρχίζει η εγγραφή του CD.
• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί USB
REC για να ξεκινήσετε την εγγραφή όλων των
κομματιών στο δίσκο. Εμφανίζεται η ένδειξη "FULL
CD RECORDING".
MP3/WMA-CD
• Πατήστε το κουμπί USB REC. Το αρχείο που
αναπαράγεται αντιγράφεται στη συσκευή USB.
• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί
USB REC. Όλα τα αρχεία στον τρέχοντα φάκελο
αντιγράφονται στη συσκευή USB.
ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ: Εμφανίζεται η
ένδειξη“CHECK”“START”“COPY
XX”“COPY END” Όταν ολοκληρωθεί η
εγγραφή, εμφανίζεται η ένδειξη "STOP".
• Αν το όνομα αρχείου υπάρχει ήδη, εμφανίζεται η
ένδειξη "FILE EXIST" και ακυρώνεται η λειτουργία.
16
Δέκτης/Εξωτερική πηγή
• Δέκτης: "TUNER RECORDING""RECORD"
• Εξωτερική πηγή : "AUX
RECORDING""RECORD"
4. Για να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε το κουμπί
STOP (@). Το προϊόν δημιουργεί και αποθηκεύει
αυτόματα τα αρχεία που εγγραφήκαν στη μορφή .
MP3 (SAM-XXXX.MP3).
5. Για να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη συσκευή USB,
πατήστε το κουμπί STOP (@) μία ακόμα φορά. Μετά
την εγγραφή, δημιουργείται στη συσκευή USB ένας
κατάλογος με όνομα “RECORDING(DISCxxxx)”(FULL
CD RECORDING), “RECORDING”(TRACK RECORDING),
“CD COPY”(MP3/WMA-CD), “TUNER RECORDING” ή
“AUX RECORDING”.
• Μην αποσυνδέετε τη συσκευή USB ή το καλώδιο
ρεύματος κατά τη διάρκεια της εγγραφής, καθώς
ενδέχεται να καταστραφεί το αρχείο.
• Αν αποσυνδέσετε τη συσκευή USB κατά τη διάρκεια
μιας εγγραφής, το ανολοκλήρωτο αρχείο εγγραφής
ενδέχεται να καταστραφεί, με αποτέλεσμα να μην
είναι δυνατή η διαγραφή του. Αν συμβεί κάτι τέτοιο,
συνδέστε τη συσκευή USB σε έναν υπολογιστή,
δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων
που είναι αποθηκευμένα σε αυτή και, στη συνέχεια,
διαμορφώστε τη συσκευή USB.
• Όταν δεν υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος στη
συσκευή αποθήκευσης USB, το σύστημα εμφανίζει το
μήνυμα “NOT ENOUGH MEMORY”.
• Η συσκευή USB ή ο σκληρός δίσκος στον οποίον
εγγράφετε πρέπει να έχει διαμορφωθεί στο σύστημα
αρχείων FAT. Δεν υποστηρίζεται το σύστημα αρχείων
NTFS.
• Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αναζήτησης
υψηλής ταχύτητας σε CD, δεν είναι διαθέσιμη η
εγγραφή CD.
• Μερικές φορές, ο χρόνος εγγραφής ενδέχεται να είναι
περισσότερος με ορισμένες συσκευές USB.
• Ο προεπιλεγμένος ισοσταθμιστής και η λειτουργία
ισοστάθμισης από το χρήστη δεν διατίθενται κατά τη
διάρκεια μιας εγγραφής.
• Η λειτουργία REPEAT ρυθμίζεται αυτόματα σε "OFF" και
δεν είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια μιας εγγραφής.
• Δεν μπορείτε να εγγράψετε ραδιόφωνο κατά την
αναζήτηση σταθμών ή αν δεν είναι διαθέσιμος κανένας
σταθμός στη λειτουργία δέκτη.
• Σημειώστε ότι αν ρυθμίσετε τη στάθμη εισόδου σε
πολύ υψηλή τιμή όταν εγγράφετε μουσική από μια
εξωτερική συσκευή μέσω του καναλιού AUX ή USB,
ενδέχεται να προκληθεί θόρυβος στην εγγραφή. Αν
συμβεί κάτι τέτοιο, μειώστε την ένταση ήχου της
εξωτερικής συσκευής.
• Ο μέγιστος χρόνος εγγραφής στον τρόπο λειτουργίας
TUNER/AUX είναι 5 ώρες.
Ελληνικά
02875F-MM-J320-EN-GRE-20150701.indd 16
2016/2/3 18:38:32
Επιλογή τρόπου λειτουργίας
ισοσταθμιστή
Το σύστημα Micro παρέχει προκαθορισμένες
ρυθμίσεις ισοσταθμιστή που είναι
βελτιστοποιημένες για συγκεκριμένα είδη
μουσικής.
1. Πατήστε το κουμπί EQ.
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί EQ
(Ισοσταθμιστής), ο τρόπος λειτουργίας αλλάζει ως
εξής:
OFF;FLAT;RANCHERA;CUMBIA;REGGAE
;MERENGUE;SALSA;REGGATON
;FOLKLORE;PARTY;POP;HIP HOP
;ROCK;JAZZ;CLASSICAL;ELECTRONIC;P
OWER BASS
\\ Το κουμπί EQ απενεργοποιείται κατά την
εγγραφή και το προϊόν ρυθμίζεται αυτόματα σε
τρόπο λειτουργίας "OFF".
\\ Ο τρόπος λειτουργίας ισοσταθμιστή ενδέχεται
να διαφέρει, ανάλογα με την περιοχή.
Ενημέρωση λογισμικού
Η Samsung ενδέχεται να προσφέρει ενημερώσεις για το
υλικολογισμικό συστήματος του προϊόντος στο μέλλον.
Αν προσφέρεται μια ενημέρωση, μπορείτε να
ενημερώσετε το υλικολογισμικό συνδέοντας μια
συσκευή USB στην οποία είναι αποθηκευμένη η
ενημέρωση υλικολογισμικού στη θύρα USB του
προϊόντος σας.
Σημειώστε ότι αν υπάρχουν πολλαπλά αρχεία
ενημέρωσης, πρέπει να τα φορτώσετε χωριστά στη
συσκευή USB και να χρησιμοποιήσετε ένα αρχείο κάθε
φορά για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό.
Επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία samsung.com
ή επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο της Samsung
για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη
λήψη αρχείων ενημέρωσης.
• SΤοποθετήστε μια συσκευή USB που περιέχει την
ενημέρωση υλικολογισμικού στη θύρα USB της κύριας
μονάδας.
• Το υλικολογισμικό ενημέρωσης ενδέχεται να μη
λειτουργήσει σωστά αν είναι αποθηκευμένα στη
συσκευή αποθήκευσης USB αρχεία ήχου που
υποστηρίζονται από το προϊόν.
• Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος και μην
αφαιρείτε τη συσκευή USB κατά την εγκατάσταση
των ενημερώσεων. Η κύρια μονάδα απενεργοποιείται
αυτόματα αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση του
υλικολογισμικού.
• Μετά την ενημέρωση, όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται
στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές τους.
Συνιστούμε να καταγράψετε τις ρυθμίσεις σας,
ώστε να μπορείτε να τις επαναφέρετε εύκολα μετά
την ενημέρωση. Εάν αποτύχει η ενημέρωση του
υλικολογισμικού, συνιστούμε να διαμορφώσετε τη
συσκευή USB σε FAT16/FAT32 και να προσπαθήσετε
ξανά.
• Αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση του λογισμικού,
ενεργοποιήστε το προϊόν χωρίς τοποθετημένο
δίσκο. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “NO DISC”.
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί STOP στην κύρια
μονάδα για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα. Στην
οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “INIT” και η μονάδα
απενεργοποιείται. Η αναβάθμιση έχει ολοκληρωθεί.
• Μην διαμορφώνετε τη συσκευή USB στη μορφή NTFS.
Το προϊόν δεν υποστηρίζει το σύστημα αρχείων NTFS.
• Ορισμένες συσκευές USB ενδέχεται να μην
υποστηρίζονται, ανάλογα με τον κατασκευαστή.
• Το προϊόν διαθέτει λειτουργία DUAL BOOT. Εάν
αποτύχει η ενημέρωση του υλικολογισμικού, οι
περισσότερες λειτουργίες θα είναι αδύνατες και
στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "UPGRADE
FIRMWARE". Ενημερώστε ξανά το υλικολογισμικό.
Ελληνικά
02875F-MM-J320-EN-GRE-20150701.indd 17
17
2016/2/3 18:38:32
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα όταν αυτή η μονάδα δεν λειτουργεί σωστά. Αν το
πρόβλημα που αντιμετωπίζετε δεν αναφέρεται παρακάτω ή αν οι οδηγίες παρακάτω δεν
βοηθούν, απενεργοποιήστε τη μονάδα, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και
επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή κέντρο σέρβις της
Samsung Electronics.
Σύμπτωμα
Έλεγχος/Λύση
Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή του
δίσκου.
• Το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο σταθερά στην πρίζα;
• Απενεργοποιήστε και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά το προϊόν.
Η αναπαραγωγή δεν αρχίζει
αμέσως μόλις πατηθεί το κουμπί
αναπαραγωγής/παύσης.
• Μήπως χρησιμοποιείτε έναν παραμορφωμένο δίσκο ή ένα δίσκο με
γρατσουνιές στην επιφάνειά του;
• Σκουπίστε το δίσκο για να τον καθαρίσετε.
Δεν ακούγεται ήχος.
• Η μονάδα δεν εκπέμπει ήχο κατά τη γρήγορη και την αργή αναπαραγωγή.
• Τα ηχεία είναι συνδεδεμένα σωστά;
• Μήπως ο δίσκος είναι πολύ φθαρμένος;
Το τηλεχειριστήριο δεν
λειτουργεί.
• Το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιείται εντός της γωνίας και της εμβέλειας
λειτουργίας του;
• Μήπως έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες;
• Το προϊόν δεν λειτουργεί.
(Παράδειγμα: Απενεργοποιείται
μόνο του, δεν λειτουργεί το
πλήκτρο πρόσοψης ή ακούγεται
ένας παράξενος ήχος).
• Το προϊόν δεν λειτουργεί
κανονικά.
Δεν είναι δυνατή η λήψη
ραδιοφωνικών εκπομπών.
18
• Επανεκκινήστε τη μονάδα: Χωρίς τοποθετημένο δίσκο και με το μήνυμα
“NO DISC” να εμφανίζεται στην οθόνη του προϊόντος, πατήστε και
κρατήστε πατημένο το κουμπί STOP (@) στην κύρια μονάδα για
περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα. Η χρήση της λειτουργίας RESET διαγράφει όλες τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις.
Μη χρησιμοποιήσετε αυτή τη λύση, εκτός αν είναι απαραίτητο.
• Η κεραία είναι συνδεδεμένη σωστά;
• Αν το σήμα εισόδου της κεραίας είναι ασθενές, εγκαταστήστε μια
εξωτερική κεραία FM σε μια περιοχή με καλή λήψη.
Ελληνικά
02875F-MM-J320-EN-GRE-20150701.indd 18
2016/2/3 18:38:32
Προδιαγραφές
Γενικά
Δέκτης FM
Δίσκος CD
Κύρια μονάδα (MM-J320)
Κύρια μονάδα (MM-J330)
Βάρος
Εμπρός ηχείο (MM-J320)
Εμπρός ηχείο (MM-J330)
Κύρια μονάδα
Διαστάσεις Εμπρός ηχείο (MM-J320)
Εμπρός ηχείο (MM-J330)
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
Εύρος υγρασίας λειτουργίας
Λόγος σήματος/θορύβου
Χρησιμοποιήσιμη ευαισθησία
Συνολική αρμονική παραμόρφωση
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
1.23 Kg
1.31 Kg
1.12 Kg
2.07 Kg
200.3 (Π) x 114.0 (Υ) x 200.3 (Β) mm
132.0 (Π) x 213.0 (Υ) x 140.5(Β) mm
142.5 (Π) x 260.0 (Υ) x 180.5(Β) mm
+5°C~+35°C
10 % έως 75 %
50 dB
12 dB
0.6 %
Ταχύτητα ανάγνωσης: 4,8 ~ 5,6 m/sec
Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής: 74 λεπτά
MM-J320- 20 W (Μέγιστο)
Έξοδος εμπρός ηχείων
10 W/CH (8 Ω/100 Hz)
MM-J330- 70 W (Μέγιστο)
Ενισχυτής
Έξοδος εμπρός ηχείων
35 W/CH (8 Ω / 100 Hz)
Εύρος συχνοτήτων
20 Hz~20 KHz
Λόγος σήματος/θορύβου
60 dB
Διαχωρισμός καναλιών
50 dB
Ευαισθησία εισόδου
(AUX) 1.2 V
*: Ονομαστική τιμή προδιαγραφών
- Η εταιρεία Samsung Electronics Co., Ltd επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τις προδιαγραφές χωρίς προειδοποίηση.
- Οι τιμές βάρους και διαστάσεων είναι κατά προσέγγιση.
- Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
- Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την κατανάλωση ρεύματος, ανατρέξτε στην ετικέτα που είναι επικολλημένη στο
προϊόν.
Ανακοίνωση για το λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Για να στείλετε ερωτήσεις και αιτήματα σχετικά με λογισμικό ανοιχτού κώδικα, επικοινωνήστε με τη
Samsung μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (oss.request@samsung.com).
Με την παρούσα, η Samsung Electronics δηλώνει ότι αυτός ο εξοπλισμός πληροί τις ουσιώδεις
απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EΚ.
Μπορείτε να βρείτε την πρωτότυπη Δήλωση συμμόρφωσης στη διαδικτυακή τοποθεσία http://www.
samsung.com, μεταβαίνοντας στο Υποστήριξη > Αναζήτηση υποστήριξης προϊόντος και εισάγοντας
το όνομα μοντέλου.
Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.
Ελληνικά
02875F-MM-J320-EN-GRE-20150701.indd 19
19
2016/2/3 18:38:32
Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG WORLD WIDE
Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών της SAMSUNG.
Area
`` Europe
AUSTRIA
Contact Centre 
0800 - SAMSUNG (0800 7267864)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
051 331 999
07001 33 11 , sharing cost
062 726 786
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030-6227 515
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt.
Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll
free
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
800-SAMSUNG (800.7267864)
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
Web Site
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support
(Dutch)
www.samsung.com/be_fr/
support (French)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/gr/support
http://www.samsung.com/hu/
support
www.samsung.com/it/support
[Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος]
(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία
υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται
μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου
υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία
περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της
Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές
οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία
ή το περιβάλλον.
Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και
ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης
μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της
επαναχρησιμοποίησης υλικών.
02875F-MM-J320-EN-GRE-20150701.indd 20
Area
Contact Centre 
LUXEMBURG 261 03 710
MONTENEGRO 020 405 888
080 697 267
SLOVENIA
090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
NETHERLANDS
(€ 0,10/Min)
NORWAY
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22
607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za
POLAND
1 impuls według taryfy operatora
** (koszt połączenia według taryfy
operatora)
PORTUGAL
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726
ROMANIA
7864) TOLL FREE No.
SERBIA
011 321 6899
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
SPAIN
0034902172678
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Web Site
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support
(German)
SWITZERLAND 0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch_fr/
support (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος
(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)
(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα
εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του
εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται
μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους.
Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον
ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε
να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα
ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών
πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ’
όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου
να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον
οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον
ανακύκλωση.
Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους
και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το
προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα
συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.
2016/2/3 18:38:32
Download PDF

advertising