Samsung | MX-J630 | Samsung 230 W 2.0Ch Mini Audio System J630 Εγχειρίδιο χρήσης

MX-J630
MX-J730
Ηχοσύστημα MiNi Hi-Fi
Αναπαραγωγή MP3-CD/WMA-CD/CD-R/RW
εγχειρίδιο χρήσης
Φανταστείτε τις δυνατότητες
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν Samsung.
Για να λαμβάνετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις,
δηλώστε το προϊόν σας τη διαδικτυακή διεύθυνση
www.samsung.com/register
Προειδοποιήσεις για την ασφάλεια
ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ)
ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ - ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει "επικίνδυνη
τάση" στο εσωτερικό του προϊόντος, η
οποία είναι επικίνδυνη για πρόκληση
ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΤΑΙΡΙΑΞΤΕ
ΤΟΝ ΠΛΑΚΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΤΟΥ ΦΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ
ΕΙΣΑΓΑΓΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ.
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει σημαντικές
οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
• Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο πρόκλησης
πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή
τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής CD έχει
κατηγοριοποιηθεί ως προϊόν ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1.
Η διενέργεια χειρισμών, ρυθμίσεων ή διαδικασιών
διαφορετικών από αυτών που καθορίζονται στο
παρόν έγγραφο ενδέχεται να προκαλέσει την έκθεση
σε επικίνδυνη ακτινοβολία.
Συμμορφώνεται με το πρότυπο 21 CFR 1040.10,
εκτός από παρεκκλίσεις που είναι σύμφωνες με την
Ειδοποίηση περί λέιζερ αρ. 50 με ημερομηνία 24
Ιουνίου 2007.
• ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΕΙ Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ
ΤΥΧΟΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΝΑ ΚΡΑΤΑΤΕ
ΠΑΝΤΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΓΥΜΝΗ ΦΛΟΓΑ.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ:
• ΟΡΑΤΗ ΚΑΙ ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΛΕΪΖΕΡ ΟΤΑΝ
ΑΝΟΙΓΕΤΑΙ. ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΗ ΔΕΣΜΗ. (FDA 21 CFR)
ΠΡΟΣΟΧΗ:
• ΟΡΑΤΗ ΚΑΙ ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΛΕΪΖΕΡ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3B ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΓΕΤΑΙ. ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ
ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΔΕΣΜΗ. (IEC 60825-1)
• ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΛΕΪΖΕΡ.
Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ή
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ
ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ
ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ. ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
ΚΑΙ ΜΗΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΕ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ.
ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
2
Ελληνικά
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Προφυλάξεις
• Διασφαλίστε ότι η παροχή συνεχούς ρεύματος
του σπιτιού σας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις
τροφοδοσίας ισχύος, οι οποίες αναφέρονται στην
αυτοκόλλητη ετικέτα αναγνώρισης που βρίσκεται στο
πίσω μέρος του προϊόντος σας.
• Τοποθετήστε το προϊόν οριζόντια, σε μια κατάλληλη
βάση (έπιπλο), με αρκετό χώρο γύρω του για
εξαερισμό (7,5 - 10 cm).
• Μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε ενισχυτές ή άλλο
εξοπλισμό που ενδέχεται να θερμαίνεται. Βεβαιωθείτε
ότι δεν καλύπτονται τα ανοίγματα εξαερισμού.
• Μην στοιβάζετε τίποτε επάνω στο προϊόν.
• Προτού μετακινήσετε το προϊόν, διασφαλίστε ότι η
υποδοχή εισαγωγής δίσκου είναι κενή.
• Για να απενεργοποιήστε εντελώς το προϊόν,
αποσυνδέστε το φις συνεχούς ρεύματος από την
πρίζα. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα αν πρόκειται
να αφήσετε τη συσκευή αχρησιμοποίητη για μεγάλο
χρονικό διάστημα.
• Κατά τη διάρκεια ηλεκτρικών καταιγίδων, να
αποσυνδέετε το φις ρεύματος από την πρίζα. Τυχόν
διακυμάνσεις της τάσης λόγω αστραπών μπορούν να
προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν.
• Μην εκθέτετε το προϊόν σε άμεσο ηλιακό φως ή
σε άλλες πηγές θερμότητας. Μπορεί να προκληθεί
υπερθέρμανση και δυσλειτουργία του προϊόντος.
• Να προστατεύετε το προϊόν από την υγρασία και
την υπερβολική θέρμανση και από εξοπλισμό που
δημιουργεί ισχυρά μαγνητικά ή ηλεκτρικά πεδία (π.χ.
ηχεία).
• Εάν το προϊόν παρουσιάσει δυσλειτουργία, να
αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα
τοίχου συνεχούς ρεύματος.
• Αυτό το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για
προσωπική χρήση. Δεν προορίζεται για βιομηχανική
χρήση.
• Αν το προϊόν ή κάποιος δίσκος αποθηκευτεί σε
ένα χώρο με χαμηλές θερμοκρασίες, ενδέχεται να
προκληθεί συμπύκνωση υγρασίας. Αν μεταφέρετε το
προϊόν σε άλλο χώρο κατά τη διάρκεια του χειμώνα,
περιμένετε περίπου 2 ώρες μέχρι να φτάσει σε
θερμοκρασία δωματίου προτού το χρησιμοποιήσετε.
• Οι μπαταρίες που χρησιμοποιούνται μαζί με αυτό
το προϊόν περιέχουν χημικά που είναι επιβλαβή στο
περιβάλλον. Μην πετάτε τις μπαταρίες στα γενικά
οικιακά απορρίμματα.
• Τοποθετήστε τα ηχεία σε εύλογη απόσταση στις δύο
πλευρές του συστήματος, για να διασφαλίσετε καλό
στερεοφωνικό ήχο.
• Κατευθύνετε τα ηχεία προς το χώρο ακρόασης.
• Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή
πιτσιλίσματα υγρών. Μην τοποθετείτε δοχεία γεμάτα
με υγρό, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.
• Για να απενεργοποιήσετε εντελώς τη συσκευή αυτή,
πρέπει να την αποσυνδέσετε από την πρίζα. Κατά
συνέπεια, η πρίζα και το φις πρέπει να είναι άμεσα
προσβάσιμα ανά πάσα στιγμή.
• Χρησιμοποιείτε μόνο φις και πρίζες με την κατάλληλη
γείωση.
-- Μια ακατάλληλη γείωση ενδέχεται να προκαλέσει
ηλεκτροπληξία ή ζημιά στον εξοπλισμό. (Μόνο για
εξοπλισμό κατηγορίας l.)
Φύλαξη και διαχείριση δίσκων
• Κράτημα των δίσκων
-- Οι δαχτυλιές ή οι γρατσουνιές σε ένα δίσκο
ενδέχεται να μειώσουν την ποιότητα του ήχου
και της εικόνας ή να προκαλέσουν
παραλείψεις περιεχομένου.
-- Αποφεύγετε να αγγίζετε την
επιφάνεια των δίσκων στα σημεία όπου έχουν
εγγραφεί δεδομένα.
-- Κρατάτε τους δίσκους από τις άκρες τους, ώστε
να μην αφήνετε δαχτυλιές στην επιφάνειά τους.
-- Μην κολλάτε χαρτί ή ταινία στους δίσκους.
• Καθαρισμός των δίσκων
-- Αν υπάρχουν δαχτυλιές ή βρωμιές
σε ένα δίσκο, καθαρίστε τον με ένα
ήπιο απορρυπαντικό αραιωμένο
σε νερό και σκουπίστε τον με ένα
μαλακό πανί.
-- Όταν καθαρίζετε ένα δίσκο, σκουπίστε τον
απαλά από το εσωτερικό προς το εξωτερικό
μέρος του.
• Φύλαξη των δίσκων
-- Μην τους αφήνετε εκτεθειμένους σε άμεσο
ηλιακό φως.
-- Φυλάσσετέ τους σε ένα δροσερό, αεριζόμενο
χώρο.
-- Κρατάτε τους σε ένα καθαρό προστατευτικό
περίβλημα και τοποθετείτε τους κατακόρυφα.
• Εάν τα ψυχρά τμήματα στο εσωτερικό του
προϊόντος έλθουν σε επαφή με ψυχρό αέρα,
ενδέχεται να δημιουργηθεί συμπύκνωση
υδρατμών. Όταν σχηματίζεται συμπύκνωση
υδρατμών στο εσωτερικό του προϊόντος,
ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Εάν συμβεί
αυτό, αφαιρέστε το δίσκο και αφήστε το προϊόν να
παραμείνει επί 1 ή 2 ώρες, σε λειτουργία.
Ελληνικά
2
3
Συμβατότητα με δίσκους και μορφές
Αυτό το προϊόν δεν υποστηρίζει ασφαλή αρχεία
πολυμέσων (DRM).
Δίσκοι CD-R
• Ορισμένοι δίσκοι CD-R ενδέχεται να μην
αναπαράγονται, ανάλογα με τη συσκευή εγγραφής
δίσκου (συσκευή εγγραφής CD ή υπολογιστής)
που χρησιμοποιείται για την εγγραφή μουσικής και
την κατάσταση του δίσκου.
• Χρησιμοποιείτε δίσκους CD-R χωρητικότητας 650
MB/74 λεπτών. Μη χρησιμοποιείτε δίσκους CD-R
χωρητικότητας πάνω από 700 MB/80 λεπτά, καθώς
ενδέχεται να μην αναπαράγονται.
• Ορισμένα επανεγγράψιμα μέσα CD-RW ενδέχεται
να μην αναπαράγονται.
• Αναπαράγονται πλήρως μόνο δίσκοι CD-R που
έχουν «κλείσει» σωστά. Αν η περίοδος λειτουργίας
έχει κλείσει αλλά ο δίσκος παραμένει ανοιχτός,
ενδέχεται το προϊόν να μην μπορεί να αναπαράγει
πλήρως το δίσκο.
τα εγγεγραμμένα αρχεία.
• Εάν κάποιο αρχείο είναι κωδικοποιημένο στη
μορφή μεταβλητού ρυθμού μετάδοσης bit (VBR),
δηλαδή αρχείο που είναι κωδικοποιημένο τόσο σε
χαμηλό ρυθμό μετάδοσης bit όσο και σε υψηλό
ρυθμό μετάδοσης bit (32 Kbps ~ 320 Kbps),
ενδέχεται να προκληθούν παραλείψεις στον ήχο
κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
• Αναπαράγονται έως και 999 αρχεία ανά CD.
Υποστηριζόμενες μορφές ήχου
Επέκταση
αρχείου
*.mp3
Δίσκοι MP3-CD
• Μόνο οι δίσκοι CD-R με αρχεία MP3 σε μορφή ISO
9660 ή Joliet μπορούν να αναπαράγονται.
• Τα ονόματα αρχείων MP3 θα πρέπει να μην
περιέχουν κενά διαστήματα ή ειδικούς χαρακτήρες
(για παράδειγμα, /, =, +).
• Να χρησιμοποιείτε δίσκους που έχουν εγγραφή
με ρυθμό δεδομένων συμπίεσης/αποσυμπίεσης
μεγαλύτερο από 128 Kbps.
• Μόνο δίσκοι πολλαπλών περιόδων λειτουργίας
διαδοχικής εγγραφής μπορούν να αναπαραχθούν.
Εάν υπάρχει κάποιο κενό τμήμα σε έναν δίσκο
πολλαπλών περιόδων λειτουργίας, ο δίσκος μπορεί
να αναπαραχθεί μόνον έως το κενό τμήμα.
• Εάν ο δίσκος δεν έχει κλείσει, θα χρειαστεί
περισσότερο χρόνο για να αρχίσει να
αναπαράγεται και ίσως να μην αναπαράγονται όλα
*.wma
Codec ήχου
Ρυθμός
δειγματοληψίας
Ρυθμός
μετάδοσης
bit
MPEG 1
Layer3
16KHz ~
48KHz
80Kbps ~
320Kbps
MPEG 2
Layer3
16KHz ~
48KHz
80Kbps ~
320Kbps
MPEG 2.5
Layer3
16KHz ~
48KHz
80Kbps ~
320Kbps
Wave_
Format_
MSAudio1
16KHz ~
48KHz
56Kbps ~
128Kbps
Wave_
Format_
MSAudio2
16KHz ~
48KHz
56Kbps ~
128Kbps
➣➣Δεν υποστηρίζεται το codec WMA Professional.
➣➣Ο παραπάνω πίνακας υποδεικνύει τις μορφές, τους
ρυθμούς δειγματοληψίας και τους ρυθμούς
μετάδοσης bit που υποστηρίζονται. Τα αρχεία που
έχουν εγγραφεί σε μορφές που δεν υποστηρίζονται
ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά.
Εξαρτήματα
Βεβαιωθείτε ότι παρέχονται τα παρακάτω πρόσθετα εξαρτήματα.
Κεραία FM
Εγχειρίδιο χρήσης
Σύμβολα
4
Ελληνικά
Σημαντικό
Τηλεχειριστήριο/Μπαταρίες
Σημείωση
Περιεχόμενα
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το ηχοσύστημα MiNi Hi-Fi της SAMSUNG.
Διαθέστε χρόνο για να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες.
Θα σας βοηθήσουν να λειτουργείτε το σύστημά σας σωστά και να αξιοποιείτε απόλυτα τις δυνατότητές
του.
Προειδοποιήσεις για την ασφάλεια......... 2
Γρήγορη αναζήτηση κομματιού....... 11
Προφυλάξεις............................................. 3
Λειτουργία CD/USB My List.................. 11
Φύλαξη και διαχείριση δίσκων................ 3
Έλεγχος ή επεξεργασία του κομματιού της
Συμβατότητα με δίσκους και μορφές..... 4
My List..................................................... 11
Υποστηριζόμενες μορφές ήχου............... 4
Χρήση Bluetooth..................................... 12
Εξαρτήματα............................................... 4
Χρήση της εφαρμογής Samsung Audio
Remote.................................................... 13
Περιεχόμενα.............................................. 5
Περιγραφή................................................. 6
Πρόσοψη.............................................. 6
Πίσω μέρος.......................................... 7
Τηλεχειριστήριο................................... 8
Λειτουργία οθόνης.................................... 8
Αναπαραγωγή CD/MP3/WMA-CD........... 9
Επιλογή κομματιού................................... 9
Αναζήτηση συγκεκριμένου τμήματος
μουσικής σε ένα CD.................................. 9
Επανάληψη ενός ή όλων των κομματιών σε
TV SoundConnect................................... 14
Ρύθμιση του ρολογιού............................ 15
Λειτουργία χρονοδιακόπτη.................... 15
Ακύρωση του χρονοδιακόπτη............... 16
Ακρόαση ραδιοφώνου........................... 16
Λειτουργία εγγραφής............................. 17
Ταχύτητα εγγραφής................................ 18
Επιλογή τρόπου λειτουργίας
PRESET EQ............................................. 18
Επιλογή τρόπου λειτουργίας USER EQ.... 18
έναν δίσκο CD........................................... 9
Επιλογή τρόπου λειτουργίας
MY KARAOKE......................................... 18
Αναπαραγωγή συσκευής USB............... 10
Χρήση του FOOTBALL MODE............... 18
Επιλογή κομματιού από συσκευή
USB .................................................. 10
Χρήση της λειτουργίας GIGA SOUND... 18
Γρήγορη αναζήτηση φακέλου.......... 10
Χρήση της λειτουργίας NON-STOP
RELAY...................................................... 19
Χρήση αναζήτησης υψηλής ταχύτητας....10
Λειτουργία αυτόματης αλλαγής............. 19
Επανάληψη ενός ή όλων των
κομματιών.......................................... 10
Ενημέρωση λογισμικού.......................... 19
Διαγραφή αρχείου............................. 10
Αντιμετώπιση προβλημάτων................. 20
Προδιαγραφές......................................... 21
•
Οι εικόνες που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης παρέχονται μόνο για αναφορά και ενδέχεται να διαφέρουν
σε σχέση με την πραγματική εμφάνιση του προϊόντος.
•
Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για διαχειριστικές δαπάνες σε περίπτωση που συμβεί ένα από τα παρακάτω:
a. αν κληθεί ένας τεχνικός κατόπιν αιτήματός σας, χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο προϊόν
(δηλαδή αν αμελήσατε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
b. αν προσκομίσετε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών, χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο προϊόν
(δηλαδή αν αμελήσατε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
•
Θα ενημερωθείτε για το ακριβές ποσό αυτής της χρέωσης πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας ή κατ' οίκον
επίσκεψης.
Ελληνικά
4
5
Περιγραφή
Πρόσοψη
1
21
2
3
4
20
5
19
18
6
17
7
16
8
15
9
10
11
14
13
12
1. Παράθυρο οθόνης
2. Κουμπί FOOTBALL MODE
3. Κουμπί GIGA SOUND BLAST
4. Κουμπί CD/ Bluetooth
5. Κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗΣ/λειτουργίας συντονισμού
6. Κουμπί αναζήτησης/παράλειψης
7. Κουμπί TV SOUND CONNECT
8. Κουμπί USB 1, 2
9. Κουμπί PRESET EQ
10. Κουμπί USB REC
11. Υποδοχή USB 1 μόνο για αναπαραγωγή
12. Θήκη δίσκου
13. Υποδοχή USB 2 REC για αναπαραγωγή και εγγραφή με συσκευές USB
14. Κουμπί USER EQ
6
Ελληνικά
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Κουμπί OPEN/CLOSE
Κουμπί AUTO CHANGE
Κουμπί αναζήτησης/παράλειψης
Χειριστήριο ΕΝΤΑΣΗΣ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Κουμπί PLAY/PAUSE
Κουμπί TUNER/AUX
Κουμπί POWER
• Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε και
να απενεργοποιήσετε το ηχοσύστημα MiNi Hi-Fi.
Πίσω μέρος
1
2
3
4
1. Ακροδέκτες συνδέσμου ηχείων 2.0
καναλιών
Οι υποδοχές σύνδεσης του ηχείου βρίσκονται στο
πίσω μέρος του συστήματος:
1. Για να επιτύχετε τη σωστή ποιότητα ήχου,
εισαγάγετε τα καλώδια σύνδεσης του ήχου που
προσδιορίζονται παρακάτω στις σωστές
υποδοχές σύνδεσης ηχείου στο πίσω μέρος του
συστήματος.
• Α
ριστερό ηχείο (επισήμανση L).
• Δεξιό ηχείο (επισήμανση R).
2. ONLY FOR SERVICE
• Αυτή η υποδοχή προορίζεται μόνο για
σέρβις. Μην τη χρησιμοποιείτε.
3. Υποδοχές AUX IN
1. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο ήχου (δεν
παρέχεται) για να συνδέσετε την υποδοχή AUX
IN του προϊόντος με την υποδοχή εξόδου ήχου
κάποιας εξωτερικής, αναλογικής συσκευής.
• Φροντίστε να αντιστοιχίσετε τα χρώματα των
βυσμάτων.
• Αν η εξωτερική αναλογική συσκευή διαθέτει
μόνο μία έξοδο ήχου, συνδέσετε το καλώδιο
στην αριστερή ή στη δεξιά υποδοχή.
• Πατήστε το κουμπί TUNER/AUX στην κύρια
μονάδα ή το κουμπί AUX στο τηλεχειριστήριο
για να επιλέξετε την είσοδο AUX.AUX, εάν
δεν πατηθεί κανένα κουμπί επί περισσότερες
από 8 ώρες, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί
αυτομάτως.
4. Υποδοχή σύνδεσης κεραίας FM
1. Συνδέστε την κεραία FM (παρέχεται) στην
υποδοχή κεραίας FM.
2. Μετακινήστε αργά το καλώδιο κεραίας στο χώρο,
μέχρι να βρείτε μια θέση όπου είναι καλή η λήψη
και, στη συνέχεια, στερεώστε το σε έναν τοίχο ή
κάποια άλλη σταθερή επιφάνεια.
3. Εάν η λήψη είναι καλή, μπορεί να χρειαστεί να
εγκαταστήσετε κεραία εξωτερικού χώρου. Για να
το κάνετε, συνδέστε μία κεραία FM εξωτερικού
χώρου στην υποδοχή κεραίας FM στο πίσω μέρος
του συστήματος, χρησιμοποιώντας ένα
ομοαξονικό καλώδιο 75 Ω (δεν παρέχεται).
Ελληνικά
6
7
Τηλεχειριστήριο
42
1
2
3
4
5
6
7
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
8
9
10
11
12
30
29
28
27
26
13
14
15
16
17
18
19
20
21
25
24
23
22
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
POWER
Bluetooth
CD
USB
TUNER
TUNING MODE
AUX
PRESET EQ
TUNING/SKIP
STOP
PLAY/PAUSE
FOOTBALL
VOLUME ENTER
FOLDER -/EFFECT DOWN .
MY LIST
TIMER ON/OFF
19. TIMER SET
20. BEAT WAVING
• Αυτή η λειτουργία
δεν είναι διαθέσιμη
στο προϊόν αυτό.
21. MY KARAOKE
22. MIC VOLUME -, +
• Αυτή η λειτουργία
δεν είναι διαθέσιμη
στο προϊόν αυτό.
23. DELETE
24. SLEEP
• Καθορισμός
ενός χρόνου
αδράνειας, για την
απενεργοποίηση
του προϊόντος.
25. SEARCH
26. FOLDER +/EFFECT +
27. UP ,
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
VOLUME +
GIGA
AUTO CHANGE
REPEAT
Γρήγορα προς τα πίσω/ εμπρός
USER EQ
MEMORY
DISPLAY
NON-STOP RELAY
MO/ST
REC SPEED
USB REC
TV SoundConnect
CD OPEN/CLOSE
MUTE
• Προσωρινή
απενεργοποίηση
του ήχου.
Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο
• Τοποθετήστε μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο,
έτσι ώστε η πολικότητα (+,- ) να αντιστοιχεί στο
διάγραμμα στο διαμέρισμα των μπαταριών.
• Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στη φωτιά.
• Μη βραχυκυκλώνετε, μην αποσυναρμολογείτε
και μην υπερθερμαίνετε τις μπαταρίες.
• Εάν αντικαταστήσετε τις μπαταρίες του
τηλεχειριστηρίου με λάθος τύπο μπαταριών,
υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Αντικαταστήστε τις
μπαταρίες μόνο με άλλες ίδιου ή αντίστοιχου
* Μέγεθος μπαταρίας: AAA
τύπου.
• Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
απόσταση έως περίπου 7 μέτρα από τη μονάδα,
σε ευθεία γραμμή.
Λειτουργία οθόνης
Μπορείτε να βλέπετε όλες τις λειτουργίες που είναι
διαθέσιμες στην οθόνη και να προσαρμόζετε τη
φωτεινότητα της οθόνης.
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί DISPLAY στο
τηλεχειριστήριο, η λειτουργία προβολής αλλάζει με την
ακόλουθη σειρά:
●●
●●
●●
●●
Η λειτουργία επίδειξης
Εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη "xxxW MINI
COMPONENT AUDIO". Το "xxx" διαφέρει ανάλογα με
το μοντέλο σας.
Η λειτουργία μείωσης φωτεινότητας
Επιλέγεται η λειτουργία μείωσης της φωτεινότητας και
η οθόνη σκουραίνει.
Display ON (Ενεργοποίηση οθόνης)
Η οθόνη ενεργοποιείται.
Clock ON (Ενεργοποίηση ρολογιού)
Εμφανίζεται το ρολόι.
8
Ελληνικά
Λειτουργία μουσικής επίδειξης
Πατήστε το κουμπί DISPLAY επί 10 δευτερόλεπτα για την έναρξη
της λειτουργίας επίδειξης.
Όταν πατήσετε το κουμπί DISPLAY ενόσω προβάλλεται η
επίδειξη, η λειτουργία ενεργοποιείται ως εξής:
DIMMER ON ; DIMMER OFF ; --:-- [εμφάνιση ώρας]
;κανονική προβολή
Ακύρωση της λειτουργίας μουσικής επίδειξης
• Πατήστε ξανά το κουμπί DISPLAY επί 10 δευτερόλεπτα. Η
λειτουργία DEMO ακυρώνεται και το προϊόν απενεργοποιείται.
• Πατήστε το κουμπί TUNER/AUX, CD/Bluetooth ή USB. Η
λειτουργία DEMO ακυρώνεται και πραγματοποιείται μετάβαση
στην επιλεγμένη λειτουργία.
• Όταν η λειτουργία επίδειξης είναι ενεργοποιημένη,
λειτουργεί μόνο το κουμπί POWER ( ), MUTE και
VOLUME, καθώς και τα κουμπιά που αναφέρθηκαν
παραπάνω.
• • Η λειτουργία DEMO εκτελείται για 3 λεπτά περίπου.
Όταν ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή της λειτουργίας
DEMO, το μήνυμα DEMO θα παραμείνει στην οθόνη
πρόσοψης μέχρι να ακυρώσετε τη λειτουργία DEMO.
Αναπαραγωγή CD/MP3/WMA-CD
Σας δίνει τη δυνατότητα αναπαραγωγής δίσκων CD των
12 cm, χωρίς προσαρμογέα.
το προϊόν είναι σχεδιασμένο για την αναπαραγωγή
☛☛Αυτό
δίσκων CD, CD, CD-R, CD-RW ή MP3/WMA-CD.
Επιλογή κομματιού
Μπορείτε να επιλέξετε ένα επιθυμητό κομμάτι,
ενόσω γίνεται αναπαραγωγή ενός δίσκου.
Αναπαραγωγή του προηγούμενου κομματιού
Πατήστε το κουμπί [ εντός 3 δευτερολέπτων αφότου
αρχίσει η αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού.
Πατήστε το κουμπί [ δύο φορές, 3 δευτερόλεπτα ή
περισσότερο αφότου αρχίσει η αναπαραγωγή του
τρέχοντος κομματιού.
• Α
νοίξτε ή κλείστε ήπια το δίσκο CD. Μην ασκείτε
υπερβολική δύναμη.
• Μην ασκείτε δύναμη και μην τοποθετήσετε βαρύ
αντικείμενο επάνω στο προϊόν.
• Μην εισαγάγετε δίσκους CD με σχήμα εκτός
προδιαγραφών, όπως δίσκους CD με σχήμα καρδιάς ή
οκταγώνου. Μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στο προϊόν.
• Για να έχετε τον καλύτερο δυνατό ήχο, να διατηρείτε τους
δίσκους CD σας προσεκτικά και σωστά.
1. Π
ατήστε το κουμπί OPEN/CLOSE (Άνοιγμα/Κλείσιμο), για
να ανοίξετε τη θήκη δίσκου.
2. Τοποθετήστε προσεκτικά έναν δίσκο στη συρταρωτή θήκη
δίσκου, με την ετικέτα του δίσκου στραμμένη προς τα επάνω.
3. Πατήστε το κουμπί OPEN/CLOSE (Άνοιγμα/Κλείσιμο), για
να κλείσετε τη θήκη δίσκου. Η αναπαραγωγή του δίσκου θα
αρχίσει αυτόματα.
• Για ήχο MP3/WMA-CD, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά
για να ολοκληρωθεί η σάρωση των κομματιών των δίσκων.
• Αν κάνετε αναπαραγωγή ενός αρχείου με αγγλικό
τίτλο ή μέσο MP3/WMA-CD με αγγλικό τίτλο, ο τίτλος
του τραγουδιού θα εμφανίζεται στην οθόνη. (Όλες οι
άλλες γλώσσες, εκτός από τα Αγγλικά, ενδέχεται να μην
εμφανίζονται).
• Ένα κομμάτι με αγγλικό τίτλο που θα περιέχει ειδικό
χαρακτήρα δεν θα εμφανίζεται.
Αναπαραγωγή του επόμενου κομματιού
Πατήστε το κουμπί ].
Αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού από την αρχή
Πατήστε το κουμπί [ μία φορά, 3 δευτερόλεπτα αφότου
αρχίσει η αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού.
Αναπαραγωγή του κομματιού της επιλογής σας
Πατήστε το κουμπί [ ή το κουμπί ] για να μεταβείτε
στο επιθυμητό κομμάτι.
• Μπορείτε να επιλέξετε απευθείας ένα κομμάτι χωρίς το
κουμπί [ ή ]. (ανατρέξτε στη σελίδα 11)
Αναζήτηση συγκεκριμένου
τμήματος μουσικής σε ένα CD
Όταν ακούτε έναν δίσκο CD, μπορείτε να κάνετε
γρήγορη αναζήτηση για ένα συγκεκριμένο τμήμα
ενός μουσικού κομματιού.
1. Πατήστε τα κουμπιά (, ) για τη λειτουργία αναζήτησης.
Πατήστε
...
<Οθόνη αναπαραγωγής CD/MP3/WMA-CD>
Ένδειξη κομματιού
1 0:19
Ένδειξη χρόνου
αναπαραγωγής
4. Προσαρμογή της έντασης του ήχου ως εξής:
• Περιστρέφοντας το κουμπί VOLUME στη μονάδα ή
πατώντας το κουμπί Vol + ή – του τηλεχειριστηρίου.
• Η ένταση του ήχου μπορεί να προσαρμοστεί σε 31
βαθμίδες (VOLUME MIN, VOLUME 01 - VOLUME 29 και
VOLUME MAX).
5. Για προσωρινή παύση αναπαραγωγής, πατήστε το
κουμπί PLAY/PAUSE (p). Πατήστε το κουμπί
PLAY/PAUSE (p) για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή
του δίσκου.
6. Για να τελειώσει η αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί STOP
(@).
• Εάν δεν υπάρχει δίσκος CD τοποθετημένος στη θήκη δίσκου, η
μονάδα εμφανίζει την ένδειξη “NO DISC” (Δεν υπάρχει δίσκος).
• Η ποιότητα της αναπαραγωγής MP3/WMA-CD μπορεί να ποικίλλει,
ανάλογα με την κατάσταση του δίσκου που περιέχει τα αρχεία
μουσικής ή την κατάσταση της συσκευής εγγραφής με την οποία
δημιουργήθηκε ο δίσκος.
• Εάν υπάρχουν διαφορετικοί τύποι αρχείων ή μη απαραίτητοι φάκελοι
στον ίδιο δίσκο, θα έχετε προβλήματα με την αναπαραγωγή.
• Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, να διατηρείτε το δίσκο κλειστό,
για να μην μπαίνει σκόνη.
• Μπορείτε να τοποθετείτε ή να αφαιρείτε έναν δίσκο CD όταν είναι
επιλεγμένο το ραδιόφωνο, το USB ή κάποια βοηθητική πηγή. Επίσης,
όταν πατάτε το κουμπί OPEN/CLOSE (Άνοιγμα/Κλείσιμο), το προϊόν θα
αλλάξει αυτόματα σε λειτουργία MP3/CD.
• Αν δεν πατηθούν κουμπιά στο προϊόν ή το τηλεχειριστήριο για
περισσότερα από 3 λεπτά όταν το προϊόν βρίσκεται στη λειτουργία
παύσης, θα περάσει σε λειτουργία τερματισμού.
• Αν δεν πατηθούν κουμπιά στο προϊόν ή το τηλεχειριστήριο για
περισσότερα από 25 λεπτά όταν το προϊόν βρίσκεται στη λειτουργία
τερματισμού ή στη λειτουργία χωρίς δίσκο, θα απενεργοποιηθεί
αυτομάτως η τροφοδοσία.
CDDA
MP3/WMA
(1➞(2➞(3➞(4
(4
)1➞)2➞)3➞)4
)4
• Μπορείτε επίσης να πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί
[ ή ] στην κύρια μονάδα για να εκτελέσετε αυτόματη
σάρωση για ένα κομμάτι.
• Το προϊόν δεν αναπαράγει ήχο όταν βρίσκεται σε
λειτουργία γρήγορης αναζήτησης ( ,) 3 ή( ,) 4.
Επανάληψη ενός ή όλων των
κομματιών σε έναν δίσκο CD
Μπορείτε να αναπαράγετε έναν δίσκο CD, ένα
σύνολο κομματιών σε έναν φάκελο ή ένα
μεμονωμένο κομμάτι, επανειλημμένα:
1. Πατήστε το κουμπί REPEAT.
Με το κάθε πάτημα του κουμπιού REPEAT, η λειτουργία
επανάληψης αλλάζει ως εξής:
MP3/WMA: OFF➝ TRACK ➝ DIR ➝ ALL ➝ RANDOM
CD: OFF➝ TRACK ➝ ALL ➝ RANDOM
2. Εάν θέλετε να διακόψετε τη λειτουργία
επανάληψης, πατήστε το κουμπί REPEAT μέχρι να
εμφανιστεί η ένδειξη "OFF".
• OFF: Ακύρωση επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής.
• TRACK: Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή του επιλεγμένου κομματιού.
• DIR: Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή όλων των κομματιών στον επιλεγμένο φάκελο.
• ALL: Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή ολόκληρου του δίσκου.
• RANDOM: ναπαραγωγή κομματιών με τυχαία σειρά.
Ελληνικά
8
9
Αναπαραγωγή συσκευής USB
Συνδέστε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης,
όπως μια μονάδα USB μνήμης flash ή ένα
εξωτερικό HDD (Μονάδα σκληρού δίσκου), στο
προϊόν. Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία σε
μορφή MP3/WMA.
Πριν ξεκινήσετε!
• Συνδέστε στο προϊόν σας την εξωτερική συσκευή
αποθήκευσης USB.
• Επιλέξτε τη λειτουργία USB πατώντας το κουμπί
στην κύρια μονάδα ή επιλέξτε USB πατώντας το κουμπί USB
στο τηλεχειριστήριο.
• Αναπαράγεται αυτόματα το πρώτο κομμάτι στον πρώτο
κατάλογο.
Για τη διακοπή της αναπαραγωγής
Για τη διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί
STOP ( @ ).
Για αφαίρεση της συσκευής USB
Εάν πατήσετε το κουμπί STOP ( @ ) μία ακόμα φορά,
μπορείτε να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη συσκευή USB.
Μη συνδέσετε φορτιστή USB στη θύρα USB αυτού του
προϊόντος. Μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στο προϊόν.
➣➣
➣➣
☛☛
Επιλογή κομματιού από συσκευή USB
Μπορείτε να επιλέξετε κάποιο αρχείο MP3 κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής.
1. Εάν θέλετε να μεταβείτε στο προηγούμενο/επόμενο
κομμάτι, πατήστε στιγμιαία τα κουμπιά [,] .
• Η μονάδα μεταβαίνει στο προηγούμενο/επόμενο
αρχείο εντός του καταλόγου.
• Εάν πατήσετε τα κουμπιά [,] περισσότερες φορές
από το πλήθος των αρχείων που υπάρχουν στον
κατάλογο, η μονάδα θα μεταβεί στον επόμενο κατάλογο.
Γρήγορη αναζήτηση φακέλου
1. Πατήστε το κουμπί
ή
στο τηλεχειριστήριο
για να μεταβείτε στον προηγούμενο/επόμενο
φάκελο.
2. Όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση, θα δείτε το όνομα
του προηγούμενου/επόμενου φακέλου. Θα ξεκινήσει
η αναπαραγωγή του πρώτου κομματιού στο φάκελο.
Χρήση αναζήτησης υψηλής ταχύτητας
Μπορείτε να αναζητήσετε γρήγορα την ενότητα
κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
1. Πατήστε το κουμπί (,).
• Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, πραγματοποιείται
γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω/εμπρός.
Δεν ακούγεται ήχος στη λειτουργία γρήγορης
.
αναπαραγωγής.
☛☛
Επανάληψη ενός ή όλων των κομματιών
1. Π
ατήστε το κουμπί REPEAT.
Με κάθε πάτημα του κουμπιού REPEAT (Επανάληψη), η
λειτουργία επανάληψης αλλάζει ως εξής:
OFF ➝ TRACK ➝ DIR ➝ ALL ➝ RANDOM
2. Εάν θέλετε να διακόψετε τη λειτουργία επανάληψης, πατήστε
το κουμπί REPEAT μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "OFF".
• OFF: Ακύρωση της επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής.
• TRACK: Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή του επιλεγμένου κομματιού.
• DIR: Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή όλων των κομματιών στον επιλεγμένο φάκελο.
• ALL: Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή όλων των κομματιών.
• RANDOM: Α
ναπαραγωγή κομματιών με τυχαία σειρά.
10
Ελληνικά
Διαγραφή αρχείου
Μπορείτε να διαγράψετε κάποιο αρχείο στη
συσκευή USB.
1. Αναπαράγετε το αρχείο που θέλετε να
διαγράψετε.
2. Πατήστε το κουμπί DELETE στο τηλεχειριστήριο.
Εμφανίζεται η ένδειξη "DEL N".
3. Πατήστε το κουμπί DELETE στο τηλεχειριστήριο
ή πατήστε το κουμπί [ ή ] μέχρι να
εμφανιστεί η ένδειξη “DEL Y”.
4. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη “DEL Y”, πατήστε το
κουμπί ENTER στο τηλεχειριστήριο. Εμφανίζεται
η ένδειξη “DELETE END” και ολοκληρώνεται η
διαγραφή.
☛☛Δεν υποστηρίζεται το σύστημα αρχείων NTFS.
Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε
κάποια συσκευή USB με τη μονάδα αυτή.
• Ορισμένες συσκευές USB ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά
με αυτό το προϊόν.
• Η μέγιστη ένταση του ρεύματος που υποστηρίζεται από τη θύρα
USB για μια εξωτερική συσκευή είναι 500 mA (στα 5 V DC).
• Το προϊόν αυτό υποστηρίζει μόνο συσκευές USB που έχουν
διαμορφωθεί σε σύστημα αρχείων FAT16 και FAT32.
• Οι σκληροί δίσκοι USB θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι σε
ξεχωριστή πηγή ρεύματος. Διαφορετικά, οι σκληροί δίσκοι δεν
θα λειτουργούν.
• Εάν κάποια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης USB είναι
συνδεδεμένη σε πολλαπλές συσκευές, θα αναπαραχθούν μόνο
τα αρχεία στον πρώτο σκληρό δίσκο.
• Εάν κάποια εξωτερική συσκευή USB διαθέτει πολλαπλά
διαμερίσματα, αναγνωρίζεται μόνο το πρώτο διαμέρισμα που
υποστηρίζει το σύστημα αρχείων.
• Δεν υποστηρίζονται αρχεία με προστασία DRM. Το DRM (Digital
Right Management) απαγορεύει τη μη εξουσιοδοτημένη
πρόσβαση σε κάποιο αρχείο DRM, ώστε τα πνευματικά
δικαιώματα του αρχείου να προστατεύονται από την πειρατεία.
• Ακόμα και αν η επέκταση του αρχείου είναι .mp3, η αναπαραγωγή
του δεν είναι δυνατή εάν διαμορφωθεί σε MPEG layer 1 ή 2.
• Μη χρησιμοποιείτε διανομέα USB. Οι διανομείς USB δεν
υποστηρίζονται.
• Στη μονάδα εμφανίζονται μόνο οι πρώτοι 15 χαρακτήρες του
ονόματος του αρχείου MP3/WMA.
• Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί να υποστηρίζει αφαιρούμενους
σκληρούς δίσκους χωρητικότητας κάτω από 160 GB. Ανάλογα
με τη συσκευή, ενδέχεται να μην υποστηρίζεται ένας
αφαιρούμενος σκληρός δίσκος χωρητικότητας 160 GB και άνω.
• Ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά μέχρι το προϊόν να
αναγνωρίσει τα αρχεία σε μια συσκευή USB.
• Οι συσκευές USB (ιδιαίτερα οι σκληροί δίσκοι USB) ενδέχεται να
προκαλούν παύση κατά τη μετάβαση στο επόμενο κομμάτι.
• Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται ορισμένες συσκευές USB,
ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, συσκευές ανάγνωσης
καρτών USB, iPod, iPhone και smartphone.
• Με συσκευές USB που υποστηρίζουν μόνο την έκδοση USB 1.1,
η μονάδα ενδέχεται να προσπελάσει αργά τα αρχεία ή να μην
αναγνωρίσει τις ιδιότητες των αρχείων.
• Εάν δεν πατηθούν κουμπιά στο προϊόν ή το τηλεχειριστήριο
για περισσότερα από 3 λεπτά όταν το προϊόν βρίσκεται στη
λειτουργία παύσης, θα περάσει σε λειτουργία διακοπής.
• Εάν δεν πατηθούν κουμπιά στο προϊόν ή το τηλεχειριστήριο
για περισσότερα από 25 λεπτά όταν το προϊόν βρίσκεται στη
λειτουργία διακοπής ή στη λειτουργία χωρίς USB, αυτό θα
απενεργοποιηθεί αυτόματα.
• Αναπαράγονται έως και 999 αρχεία ανά συσκευή USB.
Γρήγορη αναζήτηση κομματιού
Για CDDA/MP3-CD/USB, μπορείτε να επιλέξετε
απευθείας ένα κομμάτι χωρίς το κουμπί [ ή ].
1. Πατήστε το κουμπί SEARCH.
Αφού πατήσετε το κουμπί SEARCH, πατήστε το
κουμπί , ή . στο τηλεχειριστήριο ή στρέψτε
το χειριστήριο VOLUME/JOG στο προϊόν προς
τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε το
κομμάτι που επιθυμείτε.
• Μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στο επιλεγμένο
κομμάτι.
<Οθόνη αναζήτησης>
Ένδειξη επιλεγμένου
κομματιού
0 12 0 25
Ένδειξη συνολικού
αριθμού κομματιών
2. Όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση, αρχίζει
αυτόματα η αναπαραγωγή του κομματιού.
Λειτουργία CD/USB My List
• Μ
πορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία My List
για να προγραμματίσετε τη σειρά αναπαραγωγής έως
και 99 κομματιών της επιλογής σας.
• Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη κατά την
αναπαραγωγή ενός αρχείου CDDA ή MP3/WMA σε μια
συσκευή CD-ROM/USB.
1. Π
ατήστε το κουμπί MY LIST για να εμφανιστεί το
παρακάτω μήνυμα:
L0 1 --
(01= αριθμός My List, --= αριθμός κομματιού)
2. Χρησιμοποιήστε το χειριστήριο VOLUME/JOG στην
κύρια μονάδα ή χρησιμοποιήστε τα κουμπιά [,
] ή ,, . για να μεταβείτε στο επιθυμητό κομμάτι.
• Στρέψτε το χειριστήριο VOLUME/JOG προς τα
αριστερά ή προς τα δεξιά στην κύρια μονάδα για
να μεταβείτε στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
• Πατήστε [ ή . για να μεταβείτε στο
προηγούμενο κομμάτι.
• Πατήστε ] ή , για να μεταβείτε στο επόμενο
κομμάτι.
3. Πατήστε το κουμπί ENTER ( ) για να
επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Η επιλογή
αποθηκεύεται και εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα:
L0 2 -4. Για να επιλέξετε πρόσθετα κομμάτια, ακολουθήστε
τα παραπάνω βήματα 2 και 3.
5. Πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (p) ή το κουμπί
MY LIST στο τηλεχειριστήριο για την αναπαραγωγή
των κομματιών του My list.
• Σε κατάσταση διακοπής, όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση
My List, πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (p) για την
αναπαραγωγή των κομματιών του My List.
6. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί MY LIST στο
τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε OFF-MY LIST
και να εξέλθετε από τη λειτουργία My List.
• Κάθε φορά που πατάτε παρατεταμένα το κουμπί MY
LIST στο τηλεχειριστήριο, η λειτουργία αλλάζει ως
εξής: ON-MY LIST ; OFF-MY LIST.
ON-MY LIST: Είσοδος στη λειτουργία My List.
OFF-MY LIST: Έξοδος από τη λειτουργία My List.
• Εάν ανοίξετε τη θήκη δίσκου ή απενεργοποιήσετε το
προϊόν, ακυρώνεται το My List σας.
• Εάν αφαιρέσετε τη συσκευή USB, η λειτουργία My
List της τρέχουσας λειτουργίας USB θα ακυρωθεί.
• Στη λειτουργία CD/USB ON-MY LIST, αν πατήσετε το
κουμπί USB REC, SEARCH, DELETE ή
ή
οι
λειτουργίες αυτές δεν θα είναι διαθέσιμες και στη
μονάδα θα εμφανιστεί η ένδειξη "MY LIST PLAY".
• Εάν μεταβείτε σε άλλη λειτουργία, η λειτουργία CD/USB
My List διατηρείται.
• Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή ή η αντιγραφή, θα
ακυρωθεί το My List του USB 2.
Έλεγχος ή επεξεργασία του
κομματιού της My List
Μπορείτε να ελέγξετε μια λίστα κομματιών του MY
List και να τα επεξεργαστείτε όπως εσείς θέλετε.
1. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ενός
κομματιού του My List, πατήστε το κουμπί MY LIST.
2. Πατήστε το κουμπί ENTER ( ) για προβολή του
παρακάτω μηνύματος:
C0 1 02 or 0 1 002
(01= αριθμός My List, 02 ή 002= αριθμός κομματιού)
3. Πατήστε το κουμπί ENTER ( ) ή το κουμπί
Effect- ή Effect+ επανειλημμένα μέχρι να
εμφανιστεί το επιθυμητό κομμάτι.
4. Πατήστε το χειριστήριο VOLUME/JOG στην
κύρια μονάδα ή πατήστε το κουμπί [ ή ], για
να επιλέξετε ένα διαφορετικό κομμάτι.
5. Πατήστε το κουμπί ENTER ( ) για να
επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
6. Για την αναπαραγωγή των κομματιών του My List,
πατήστε το κουμπί MY LIST στο τηλεχειριστήριο
ή πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE (p).
• Κατά τη χρήση των λειτουργιών ελέγχου και επεξεργασίας
του κομματιού στη λειτουργία My List, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το κουμπί DELETE για να αφαιρέσετε ένα
κομμάτι από τη λίστα κομματιών My List.
1. Πατήστε το κουμπί DELETE στο τηλεχειριστήριο.
Εμφανίζεται η ένδειξη "DEL N".
2. Πατήστε το κουμπί DELETE στο τηλεχειριστήριο ή
πατήστε το κουμπί [ ή ] μέχρι να εμφανιστεί η
ένδειξη “DEL Y”.
3. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη “DEL Y”, πατήστε το κουμπί
ENTER στο τηλεχειριστήριο. Εμφανίζεται η ένδειξη
“REMOVE” και η αφαίρεση ολοκληρώνεται.
Ελληνικά
10
11
Χρήση Bluetooth
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή Bluetooth για
να απολαύσετε μουσική με στερεοφωνικό ήχο υψηλής
ποιότητας, χωρίς κανένα καλώδιο!
Τι είναι το Bluetooth;
Η τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει σε συσκευές που είναι
συμβατές με Bluetooth να αλληλοσυνδέονται εύκολα
μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας μια ασύρματη σύνδεση
μικρής εμβελείας.
• Μια συσκευή Bluetooth ενδέχεται να προκαλέσει θόρυβο
ή δυσλειτουργία, ανάλογα με τη χρήση, όταν:
- Κάποιο μέρος του σώματός σας έρχεται σε επαφή με το
σύστημα λήψης/μετάδοσης της συσκευής Bluetooth ή
του προϊόντος.
- Υποβάλλεται σε ηλεκτρικές διακυμάνσεις επειδή
εμποδίζεται από έναν τοίχο, μια γωνία ή ένα μεσότοιχο
γραφείου.
- Εκτίθεται σε ηλεκτρικές παρεμβολές από συσκευές
που χρησιμοποιούν την ίδια ζώνη συχνοτήτων,
συμπεριλαμβανομένου ιατρικού εξοπλισμού, φούρνων
μικροκυμάτων και ασύρματων δικτύων LAN.
• Διατηρήστε το ηχοσύστημα MiNi Hi-Fi και τη συσκευή
Bluetooth κοντά μεταξύ τους κατά τη ζεύξη. Όσο
μεγαλύτερη είναι η απόσταση ανάμεσα στο σύστημα και
τη συσκευή Bluetooth, τόσο χειρότερη είναι η ποιότητα.
• Εάν η απόσταση υπερβεί την εμβέλεια της λειτουργίας
Bluetooth, η σύνδεση διακόπτεται.
• Σε περιοχές με χαμηλή ευαισθησία λήψης, η σύνδεση
Bluetooth ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
• Το ηχοσύστημα MiNi Hi-Fi διαθέτει ενεργή εμβέλεια
λήψης έως και 5 μέτρα προς όλες τις κατευθύνσεις,
εάν δεν υπάρχουν εμπόδια. Η σύνδεση διακόπτεται
αυτόματα αν η συσκευή Bluetooth βρεθεί εκτός αυτής
της εμβελείας. Ακόμα και εντός εμβελείας, η ποιότητα του
ήχου ενδέχεται να μειωθεί από εμπόδια, όπως τοίχοι ή
πόρτες.
• Αυτή η ασύρματη συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει
ηλεκτρικές παρεμβολές κατά τη λειτουργία της.
Σύνδεση του συστήματος MiNi Hi-Fi με
συσκευή Bluetooth
Προτού ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth
υποστηρίζει τη λειτουργία στερεοφωνικών ακουστικών
Bluetooth.
1. Πατήστε το κουμπί CD/Bluetooth στην κύρια
μονάδα ή το κουμπί Bluetooth στο τηλεχειριστήριο
για να εμφανιστεί το μήνυμα "BT".control to display
the "BT" message.
• Εμφανίζεται η ένδειξη WAIT για ένα σύντομο
χρονικό διάστημα και, στη συνέχεια, η ένδειξη BT
READY στην οθόνη πρόσοψης του συστήματος
MiNi Hi-Fi.
2. Επιλέξτε το μενού Bluetooth στη συσκευή Bluetooth
με την οποία θέλετε να συνδεθείτε. (Ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής Bluetooth.)
3. Επιλέξτε το μενού στερεοφωνικών ακουστικών στη
συσκευή Bluetooth.
• Θα δείτε μια λίστα των συσκευών που
σαρώθηκαν.
12
Ελληνικά
4. Επιλέξτε "[Samsung] MINI xxxxxx J-Series" από
τη λίστα αναζήτησης.
• Όταν το προϊόν συνδεθεί με τη συσκευή
Bluetooth, εμφανίζεται η ένδειξη Device
name(Όνομα συσκευής) ; BT στην οθόνη της
πρόσοψης.
• Εάν η συσκευή Bluetooth δεν έχει κατορθώσει
να συνδεθεί με το προϊόν ή εάν στην οθόνη
εμφανιστεί η ένδειξη "UNPAIRED", διαγράψτε
το προηγούμενο "[Samsung] MINI XXXXXX
J-Series" που εντοπίστηκε από τη συσκευή
Bluetooth και δώστε εντολή για νέα αναζήτηση
του συστήματος MINI.
5. Μπορείτε να ακούσετε τη μουσική που
αναπαράγεται στη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth
μέσω του συστήματος MiNi Hi-Fi.
• Στον τρόπο λειτουργίας Bluetooth, δεν είναι
διαθέσιμες οι λειτουργίες αναπαραγωγής/
διακοπής/επόμενου/προηγούμενου σε ορισμένα
μοντέλα.
• Το προϊόν υποστηρίζει μόνο δεδομένα SBC μέσης
ποιότητας (έως και 237 kbps στα 48 kHz) και δεν
υποστηρίζει δεδομένα SBC υψηλής ποιότητας (328
kbps στα 44,1 kHz).
• Η δυνατότητα AVRCP δεν υποστηρίζεται.
• Συνδέστε το προϊόν μόνο με συσκευές Bluetooth που
υποστηρίζουν τη λειτουργία A2DP (AV).
• Δεν μπορείτε να συνδέσετε το προϊόν με μια συσκευή
Bluetooth που υποστηρίζει μόνο τη λειτουργία HF
(Hands-Free).
• Μπορεί να πραγματοποιηθεί ζεύξη μόνο με μία
συσκευή Bluetooth κάθε φορά.
• Ενδέχεται να σας ζητηθεί να εισάγετε έναν κωδικό
(πρόσβασης) PIN όταν συνδέετε τη συσκευή
Bluetooth με το σύστημα MiNi Hi-Fi. Αν εμφανιστεί
το παράθυρο εισαγωγής κωδικού PIN, εισαγάγετε τον
κωδικό <0000>.
• Αφού απενεργοποιήσετε το σύστημα MiNi Hi-Fi
και διακοπεί η ζεύξη, η ζεύξη δεν αποκαθίσταται
αυτόματα. Για να επανασυνδέσετε το προϊόν, πρέπει
να πραγματοποιήσετε ξανά ζεύξη με τη συσκευή.
• Το ηχοσύστημα MiNi Hi-Fi ενδέχεται να μην αναζητά ή
να μη συνδέεται σωστά στις παρακάτω περιπτώσεις:
-- Αν υπάρχει ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο γύρω από το
σύστημα MiNi Hi-Fi.
-- Αν η συσκευή Bluetooth είναι απενεργοποιημένη,
δεν βρίσκεται στην κατάλληλη θέση ή
δυσλειτουργεί.
• Σημειώστε ότι συσκευές όπως φούρνοι μικροκυμάτων,
προσαρμογείς ασύρματου δικτύου LAN,
λαμπτήρες φθορισμού και θερμάστρες φωταερίου
χρησιμοποιούν το ίδιο εύρος συχνοτήτων με τη
συσκευή Bluetooth, οπότε μπορεί να προκαλέσουν
ηλεκτρικές παρεμβολές.
Αποσύνδεση της συσκευής Bluetooth
από το σύστημα MiNi Hi-Fi
Μπορείτε να αποσυνδέσετε τη συσκευή
Bluetooth από το σύστημα Mini Hi-Fi. Για
οδηγίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της
συσκευής Bluetooth.
• Πραγματοποιείται αποσύνδεση από το σύστημα
MiNi Hi-Fi.
• • Όταν το σύστημα MiNi Hi-Fi αποσυνδέεται από
τη συσκευή Bluetooth, εμφανίζεται η ένδειξη BT
DISCONNECTED ; BT READY στην οθόνη του
συστήματος MiNi Hi-Fi.
Αποσύνδεση του συστήματος MiNi Hi-Fi
από τη συσκευή Bluetooth
Πατήστε το κουμπί κάποιου άλλου τρόπου
λειτουργίας στην πρόσοψη του συστήματος Mini
Hi-Fi για να μεταβείτε από τον τρόπο λειτουργίας
Bluetooth σε κάποιον άλλο τρόπο λειτουργίας
ή απενεργοποιήστε το σύστημα Mini Hi-Fi. Η
τρέχουσα συνδεδεμένη συσκευή αποσυνδέεται.
• Η συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth περιμένει ένα
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για απόκριση από το
σύστημα MiNi Hi-Fi και, στη συνέχεια, τερματίζει τη
σύνδεση. (Το χρονικό διάστημα αποσύνδεσης ενδέχεται
να διαφέρει, ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth.)
• Στον τρόπο λειτουργίας σύνδεσης Bluetooth, η σύνδεση
Bluetooth διακόπτεται αν η απόσταση ανάμεσα στο
σύστημα MiNi Hi-Fi και τη συσκευή Bluetooth υπερβεί την
ενεργή εμβέλεια λήψης.
• Αν η συσκευή Bluetooth ξαναβρεθεί στην ενεργή εμβέλεια
μετά την αποσύνδεση, μπορείτε να επανεκκινήσετε το
σύστημα MiNi Hi-Fi για να αποκαταστήσετε τη ζεύξη με τη
συσκευή Bluetooth.
• Το σύστημα MiNi Hi-Fi απενεργοποιείται αυτόματα μετά
από 25 λεπτά στην κατάσταση BT Ready.
• Όταν μια συσκευή Bluetooth συνδέεται με το ηχοσύστημα
MiNi Hi-Fi, το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα στη
λειτουργία Bluetooth αν βρίσκεται σε διαφορετικό τρόπο
λειτουργίας (με εξαίρεση όταν εμφανίζεται η ένδειξη
"REQUEST" στον τρόπο λειτουργίας TV SoundConnect).
Χρήση της λειτουργίας ενεργοποίησης
μέσω Bluetooth
τη συσκευή smart με το προϊόν μέσω Bluetooth. (Για
πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις Bluetooth,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής smart).
• Η ζεύξη της συσκευής Bluetooth με το σύστημα
MiNi Hi-Fi πρέπει να έχει ήδη πραγματοποιηθεί.
3. Όταν ολοκληρώνεται η σύνδεση, το προϊόν
ενεργοποιείται αυτόματα σε τρόπο λειτουργίας
Bluetooth.
• Επιλέξτε το επιθυμητό μουσικό κομμάτι που
θέλετε να αναπαραχθεί από τη συσκευή smart.
• Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Bluetooth
στο τηλεχειριστήριο ή το κουμπί CD/Bluetooth
στην κύρια μονάδα για να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth Power On.
Κάθε φορά που πατάτε παρατεταμένα αυτό το κουμπί,
στην οθόνη του συστήματος MiNi Hi-Fi εμφανίζεται
η ένδειξη ON-BLUETOOTH POWER ; OFFBLUETOOTH POWER.
Χρήση της εφαρμογής Samsung
Audio Remote
Εγκατάσταση της εφαρμογής Samsung
Audio Remote
Για να ελέγξετε το προϊόν με τη συσκευή smart
σας και της εφαρμογής Samsung Audio Remote,
πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής Samsung Audio
Remote από το διαδικτυακό κατάστημα Google Play.
Πρόσβαση στην εφαρμογή Samsung
Audio Remote
Αφού εγκαταστήσετε την εφαρμογή Samsung Audio
Remote, ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στην
εφαρμογή.
Όταν το προϊόν είναι απενεργοποιημένο,
μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή smart
με το προϊόν μέσω Bluetooth για να το
ενεργοποιήσετε.
1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Bluetooth στο
τηλεχειριστήριο ή πατήστε παρατεταμένα το
κουμπί CD/Bluetooth στο προϊόν για να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth Power
On. Εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη ONBLUETOOTH POWER.
2. Όταν το προϊόν είναι απενεργοποιημένο, συνδέστε
• Η λειτουργία εφαρμογών υποστηρίζει μόνο κινητά
τηλέφωνα Android που χρησιμοποιούν λειτουργικό
σύστημα Android 3.0 ή μεταγενέστερο.
Ελληνικά
12
13
TV SoundConnect
Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο από μια
τηλεόραση Samsung που είναι συμβατή με
SoundConnect μέσω του συστήματος MiNi
Hi-Fi, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία TV
SoundConnect.
τηλεόραση στον τρόπο λειτουργίας TV
SoundConnect, πατήστε το κουμπί p για
περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα και, στη
συνέχεια, συνδέστε το προϊόν με την άλλη
τηλεόραση ακολουθώντας τις παραπάνω
οδηγίες.
Σύνδεση του συστήματος MiNi Hi-Fi με
τηλεόραση Samsung που είναι συμβατή
με SoundConnect
Αποσύνδεση της τηλεόρασης από το σύστημα
MiNi Hi-Fi
Προτού ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, φροντίστε
να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία SoundConnect ή
SoundShare της τηλεόρασης.
Μπορείτε να αποσυνδέσετε την τηλεόραση από
το σύστημα MiNi Hi-Fi. Για οδηγίες, ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.
1. Πατήστε το κουμπί TV SOUND CONNECT στην
κύρια μονάδα ή το κουμπί TV SoundConnect
στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το μήνυμα
TV SOUNDCONNECT.
• Όταν το σύστημα MiNi Hi-Fi αποσυνδέεται
από την τηλεόραση, εμφανίζεται η ένδειξη TV
DISCONNECTED ; REQUEST στην οθόνη του
συστήματος Mini Hi-Fi.
WAIT ; SEARCH ; REQUEST
2. Ρυθμίστε την επιλογή Add New Device του μενού
SoundConnect Settings της τηλεόρασης, στο On.
(Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
χρήσης της τηλεόρασης.)
3. Όταν το σύστημα MiNi Hi-Fi συνδεθεί με την
τηλεόραση, εμφανίζεται η ένδειξη [TV] Name ;
TV στην οθόνη πρόσοψης.
4. Ο ήχος από τη συνδεδεμένη τηλεόραση
αναπαράγεται μέσω του ηχοσυστήματος MiNi
Hi-Fi.
• Στον τρόπο λειτουργίας TV SoundConnect, δεν
είναι διαθέσιμες οι λειτουργίες αναπαραγωγής/
επανάληψης/διακοπής/επόμενου/
προηγούμενου.
• Η δυνατότητα SoundConnect είναι διαθέσιμη
σε ορισμένες τηλεοράσεις Samsung που
κυκλοφόρησαν από το 2012. Ελέγξτε αν η
τηλεόρασή σας υποστηρίζει τη λειτουργία
SoundShare ή SoundConnect. (Για περισσότερες
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης
της τηλεόρασης.)
• Αν αποσυνδέσετε το σύστημα MiNi Hi-Fi από
την πρίζα, η σύνδεση μέσω της λειτουργίας
TV SoundConnect τερματίζεται. Για να
αποκαταστήσετε τη σύνδεση, συνδέστε το
σύστημα MiNi Hi-Fi στην πρίζα και, στη συνέχεια,
ρυθμίστε ξανά τη σύνδεση μέσω της λειτουργίας
TV SoundConnect.
• Μόνο ένα σύστημα MiNi Hi-Fi κάθε φορά
μπορεί να συνδεθεί με μια τηλεόραση μέσω της
λειτουργίας TV SoundConnect.
• Για να συνδέσετε το προϊόν με κάποια άλλη
14
Ελληνικά
Αποσύνδεση του συστήματος MiNi Hi-Fi από
την τηλεόραση
Πατήστε το κουμπί κάποιου άλλου τρόπου
λειτουργίας στην πρόσοψη του συστήματος MiNi
Hi-Fi για να μεταβείτε από τον τρόπο λειτουργίας TV
SoundConnect σε κάποιον άλλο τρόπο λειτουργίας ή
απενεργοποιήστε το σύστημα MiNi Hi-Fi. Η τρέχουσα
συνδεδεμένη συσκευή αποσυνδέεται.
• Η συνδεδεμένη τηλεόραση περιμένει ένα
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για απόκριση από
το σύστημα MiNi Hi-Fi και, στη συνέχεια, τερματίζει
τη σύνδεση. (Το χρονικό διάστημα αποσύνδεσης
ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την τηλεόραση.)
• Η σύνδεση ενδέχεται να τερματιστεί ή ο ήχος
ενδέχεται να αναπαράγεται με διακοπές αν η
απόσταση ανάμεσα στην τηλεόραση και το
σύστημα MiNi Hi-Fi υπερβαίνει τα 2 μέτρα.
• Η αστάθεια στο περιβάλλον δικτύου ενδέχεται να
προκαλέσει απώλεια της σύνδεσης ή αναπαραγωγή
του ήχου με διακοπές.
• Στον τρόπο λειτουργίας TV SoundConnect, το
σύστημα MiNi Hi-Fi απενεργοποιείται αυτόματα
μετά από 25 λεπτά αν δεν συνδεθεί με μια
τηλεόραση.
Ρύθμιση του ρολογιού
Για κάθε βήμα, έχετε στη διάθεσή σας μερικά δευτερόλεπτα
για να ρυθμίσετε τις απαιτούμενες επιλογές. Εάν υπερβείτε
το χρονικό όριο, πρέπει να ξεκινήσετε από την αρχή.
1. Ενεργοποιήστε το σύστημα πατώντας το κουμπί
POWER (
).
2. Πατήστε το κουμπί TIMER SET και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ENTER (
) για να εμφανιστεί
η ένδειξη "CLOCK".
3. Πατήστε το κουμπί ENTER (
). Το ψηφίο της
ώρας αναβοσβήνει.
• Για να αυξήσετε την ένδειξη της ώρας, πατήστε: ,
• Για να μειώσετε την ένδειξη της ώρας, πατήστε: .
4. Όταν εμφανιστεί η σωστή ώρα, πατήστε το κουμπί
ENTER (
). Τα ψηφία των λεπτών αναβοσβήνουν.
• Για να αυξήσετε την ένδειξη των λεπτών, πατήστε: ,
• Για να μειώσετε την ένδειξη των λεπτών, πατήστε: .
5. Όταν εμφανιστούν τα σωστά λεπτά, πατήστε το κουμπί
ENTER (
). Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη " TIME".
• Η τρέχουσα ώρα έχει πλέον ρυθμιστεί.
• Μπορείτε να εμφανίσετε την ώρα ακόμα και όταν
χρησιμοποιείτε κάποια άλλη λειτουργία,
πατώντας μία φορά το κουμπί TIMER SET.
• Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ],
[ ή το χειριστήριο VOLUME/JOG στην
πρόσοψη αντί του κουμπιού , ή . στα
βήματα 3 και 4.
Λειτουργία χρονοδιακόπτη
Ο χρονοδιακόπτης δίνει τη δυνατότητα της
αυτόματης ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του
συστήματος σε συγκεκριμένες ώρες.
• Προτού ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη, επιβεβαιώστε ότι
η τρέχουσα ώρα είναι σωστή.
• Για κάθε βήμα, έχετε στη διάθεσή σας μερικά
δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε τις απαιτούμενες
επιλογές. Εάν υπερβείτε το χρονικό όριο, πρέπει να
ξεκινήσετε από την αρχή.
• Εάν δεν θέλετε πλέον το σύστημα να ενεργοποιείται ή να
απενεργοποιείται αυτόματα, πρέπει να ακυρώσετε το
χρονοδιακόπτη πατώντας το κουμπί TIMER ON/OFF.
Παράδειγμα: Θέλετε να ξυπνάτε με μουσική κάθε πρωί.
1. Ενεργοποιήστε το σύστημα πατώντας το κουμπί
POWER (
).
2. Πατήστε το κουμπί TIMER SET (Ρύθμιση χρονοδιακόπτη)
μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη TIME.
3. Πατήστε το κουμπί ENTER (
).
Αποτέλεσμα: Ε μφανίζεται η ένδειξη ON για μερικά
δευτερόλεπτα. Μπορείτε να ρυθμίσετε την
ώρα ενεργοποίησης του χρονοδιακόπτη.
4. Ρυθμίστε την ώρα ενεργοποίησης του χρονοδιακόπτη.
a Π
ατήστε το κουμπί , ή . για να ρυθμίσετε τις ώρες.
b Πατήστε το κουμπί ENTER (
).
Αποτέλεσμα: Τα ψηφία των λεπτών αναβοσβήνουν.
c Πατήστε το κουμπί , ή . για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
d
Π
ατήστε το κουμπί ENTER (
).
Αποτέλεσμα: Ε μφανίζεται η ένδειξη OFF για μερικά
δευτερόλεπτα. Μπορείτε πλέον να ρυθμίσετε
την ώρα απενεργοποίησης του
χρονοδιακόπτη.
5. Ρυθμίστε την ώρα απενεργοποίησης του χρονοδιακόπτη.
a Π
ατήστε το κουμπί , ή . για να ρυθμίσετε τις ώρες.
b Πατήστε το κουμπί ENTER (
).
Αποτέλεσμα: Τα ψηφία των λεπτών αναβοσβήνουν.
c Πατήστε το κουμπί , ή . για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
d Πατήστε το κουμπί ENTER (
).
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ένδειξη VOL XX, όπου το XX
αντιστοιχεί στην ήδη ρυθμισμένη ένταση
ήχου.
6. Πατήστε το κουμπί , ή . για να προσαρμόσετε την
ένταση του ήχου και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ENTER (
).
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η πηγή που πρόκειται να επιλεγεί.
7. Πατήστε το κουμπί , ή . για να επιλέξετε την
επιθυμητή πηγή για αναπαραγωγή όταν ενεργοποιηθεί
το σύστημα.
Εάν
επιλέξετε...
Πρέπει επίσης να...
FM (ραδιόφωνο)
Πατήσετε το κουμπί ENTER (
a
).
b Επιλέξετε έναν αποθηκευμένο
σταθμό πατώντας το κουμπί , ή ..
CD/MP3 (δίσκος CD)
Τοποθετήσετε ένα δίσκο CD.
Συνδέσετε τη συσκευή USB.
USB
8. Πατήστε το κουμπί ENTER (
).
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ένδειξη CHKREC (Do you
want to record?).
9. Πατήστε το κουμπί ENTER (
).
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ένδειξη REC N. Μπορείτε να
πατήσετε το κουμπί , ή . για να επιλέξετε REC Y ή
REC N και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER (
).
1). Εάν επιλέξετε REC N, το σύστημα MiNi Hi-Fi δεν θα
εγγράψει όταν ενεργοποιηθεί. Εάν έχετε ήδη ρυθμίσει
τη λειτουργία εγγραφής δέκτη με χρονοδιακόπτη,
επιλέξτε REC N για να την ακυρώσετε. Σημειώστε ότι
το σύστημα MiNi Hi-Fi θα παραμείνει ενεργοποιημένο
ή απενεργοποιημένο σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που
πραγματοποιήσατε νωρίτερα σε αυτή τη διαδικασία.
2). Εάν επιλέξετε REC Y, μπορείτε να ρυθμίσετε το σύστημα
MiNi Hi-Fi ώστε να εγγράψει όταν ενεργοποιηθεί. Οι
ώρες ενεργοποίησης και απενεργοποίησης εγγραφής
μπορεί να διαφέρουν από τις ώρες ενεργοποίησης και
απενεργοποίησης με χρονοδιακόπτη που ρυθμίσατε
νωρίτερα σε αυτή τη διαδικασία.
a. Πατήστε το κουμπί ENTER (
).
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ένδειξη ON για
μερικά δευτερόλεπτα. Μπορείτε να ρυθμίσετε
την ώρα ενεργοποίησης εγγραφής δέκτη με
χρονοδιακόπτη.recording switch-on time.
b. Πατήστε το κουμπί ENTER (
).
Αποτέλεσμα: OFF iΕμφανίζεται η ένδειξη OFF για
Ελληνικά
14
15
μερικά δευτερόλεπτα. Μπορείτε να ρυθμίσετε την
ώρα απενεργοποίησης εγγραφής δέκτη με
χρονοδιακόπτη.
• Ο μέγιστος χρόνος εγγραφής δέκτη με
χρονοδιακόπτη είναι 5 ώρες.
• Εάν οι ώρες ενεργοποίησης και απενεργοποίησης
με χρονοδιακόπτη είναι ίδιες, εμφανίζεται το
μήνυμα ERROR.
• Εάν δεν υπάρχει δίσκος τοποθετημένος ή συσκευή
USB συνδεδεμένη στο σύστημα MiNi Hi-Fi, αν
επιλέξετε "MP3/CD" ή "USB 1 ή USB 2", το σύστημα
MiNi Hi-Fi επιλέγει αυτόματα "TUNER".
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά ], [
ή το χειριστήριο VOLUME/JOG στην κύρια μονάδα
αντί για το κουμπί , ή . για να προσαρμόσετε τις
ρυθμίσεις στα βήματα 4 έως 9.
• Εάν η ώρα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης
προϊόντος είναι ίδια με την ώρα εγγραφής με
χρονοδιακόπτη, ισχύει μόνο η ώρα ενεργοποίησης
ή απενεργοποίησης προϊόντος και δεν εφαρμόζεται
η ώρα εγγραφής με χρονοδιακόπτη.
• Εάν ο αυτόματος χρονοδιακόπτης είναι
ενεργοποιημένος, η λειτουργία MP3/CD ή USB
ενδέχεται να χρειάζεται ένα πρόσθετο βήμα
ενεργοποίησης, ανάλογα με το δίσκο (ή τη συσκευή).
Καλύτερα να επιλέξετε τη λειτουργία δέκτη.
Ακύρωση του χρονοδιακόπτη
Αφού ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη, η μονάδα
θα εκκινηθεί αυτόματα την ώρα που
υποδεικνύεται από την ένδειξη TIMER στην
οθόνη. Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε πλέον
το χρονοδιακόπτη, πρέπει να τον ακυρώσετε.
1. Πατήστε το κουμπί TIMER ON/OFF για να
ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη.
2. Πατήστε ξανά το κουμπί TIMER ON/OFF για να
επανεκκινήσετε το χρονοδιακόπτη.
• Όταν επιλέγετε τον τρόπο λειτουργίας OFF-TIMER
, δεν είναι διαθέσιμες οι λειτουργίες TIMER
RECORDING και TIMER
Ακρόαση ραδιοφώνου
Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και: 15 σταθμούς FM.
Με χρήση των κουμπιών στο τηλεχειριστήριο
1. Πατήστε το κουμπί TUNER για να επιλέξετε FM.
2. Συντονιστείτε στον επιθυμητό σταθμό.
• Preset Tuning : Πατήστε το κουμπί TUNING MODE
για να επιλέξετε PRESET και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί TUNING [ ή ] για να επιλέξετε τον
αποθηκευμένο σταθμό.
• Automatic Tuning : Πατήστε το κουμπί TUNING
MODE για να επιλέξετε MANUAL και, στη συνέχεια,
πατήστε παρατεταμένα το κουμπί TUNING [ ή
] για αυτόματη αναζήτηση των ενεργών σταθμών
εκπομπής.
• Manual Tuning : Πατήστε το κουμπί TUNING MODE
για να επιλέξετε MANUAL και, στη συνέχεια, πατήστε
σύντομα το κουμπί TUNING [ ή ] για να
αυξήσετε ή να μειώσετε σταδιακά τη συχνότητα.
16
Ελληνικά
Χρήση των κουμπιών στην κύρια μονάδα
1. Πατήστε το κουμπί TUNER/AUX για να επιλέξετε FM.
2. Συντονιστείτε στον επιθυμητό σταθμό.
• Preset Tuning : Πατήστε το κουμπί STOP ( @ ) για να
επιλέξετε PRESET και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
[ ή ] για να επιλέξετε τον αποθηκευμένο σταθμό.
• Automatic Tuning : Πατήστε το κουμπί STOP ( @ )
για να επιλέξετε MANUAL και, στη συνέχεια, πατήστε
παρατεταμένα το κουμπί [ ή ] για αυτόματη
αναζήτηση των ενεργών σταθμών εκπομπής.
• Manual Tuning : Πατήστε το κουμπί STOP ( @ ) για
να επιλέξετε MANUAL και, στη συνέχεια, πατήστε
σύντομα το κουμπί [ ή ] για να αυξήσετε ή να
μειώσετε σταδιακά τη συχνότητα.
Επιλογή μονοφωνικού ή στερεοφωνικού ήχου
1. Πατήστε το κουμπί MO/ST.
• Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, γίνεται εναλλαγή
της ρύθμισης του ήχου μεταξύ STEREO και MONO.
• Σε μια περιοχή με κακή λήψη, επιλέξτε MONO για
καθαρές εκπομπές χωρίς παρεμβολές.
• Αυτό ισχύει μόνο όταν ακούτε ένα σταθμό FM.
Αποθήκευση σταθμών
Παράδειγμα: Αποθήκευση σταθμού FM 89.10 στη μνήμη.
1. Πατήστε το κουμπί TUNER για να επιλέξετε FM.
2. Πατήστε το κουμπί TUNING MODE για να επιλέξετε
τον τρόπο λειτουργίας <MANUAL>.
3. Πατήστε το κουμπί TUNING [ ή ] για να
επιλέξετε <89.10>.
4. Πατήστε το κουμπί MEMORY.
• Στην οθόνη εμφανίζεται το FM και ένας αριθμός
που αναβοσβήνει. Αυτός ο αριθμός είναι ο τρέχων
αριθμός προεπιλογής.
5. Πατήστε το κουμπί TUNING [, ] ή τα κουμπιά
,, . για να εκτελέσετε κύλιση και να επιλέξετε
έναν αριθμό προεπιλογής.
• Μπορείτε να επιλέξετε έναν αριθμό από το 1 έως
το 15.
6. Πατήστε το κουμπί ENTER (
).
• Πατήστε το κουμπί ENTER ( ) προτού
εξαφανιστεί ο αριθμός από την οθόνη.
• Ο αριθμός εξαφανίζεται από την οθόνη και ο
σταθμός αποθηκεύεται στη μνήμη.
7. Για να αποθηκεύσετε άλλο ένα σταθμό, επαναλάβετε
τα βήματα 2 έως 6.
• Για να συντονιστείτε σε έναν αποθηκευμένο
σταθμό, πατήστε TUNING [ ή ] για να
επιλέξετε κάποιο κανάλι.
• Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το κουμπί
[ ή ] στην πρόσοψη αντί του κουμπιού
TUNING [ ή ] στα βήματα 3, 5, 7.
Λειτουργία εγγραφής
Μπορείτε να εγγράψετε από ένα CD, μια
ραδιοφωνική εκπομπή ή κάποια εξωτερική πηγή σε
μια συσκευή αποθήκευσης USB.
1. Συνδέστε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης USB
στην υποδοχή USB 2 (
)) του προϊόντος.
2. Α
ναπαράγετε ένα δίσκο, συντονιστείτε σε ένα
σταθμό ή συνδέστε μια εξωτερική πηγή στο προϊόν
σας.
CD
• Πατήστε το κουμπί CD/Bluetooth στην
κύρια μονάδα ή πατήστε το κουμπί CD στο
τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία
MP3/CD.
• Πατήστε το κουμπί OPEN/CLOSE για να ανοίξετε
τη θήκη δίσκου.
• Τοποθετήστε ένα CD και πατήστε το κουμπί
OPEN/CLOSE για να κλείσετε τη θήκη δίσκου.
• Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά επιλογής CD ( [ ή
] ) για να επιλέξετε το επιθυμητό τραγούδι.
Δέκτης
• Πατήστε το κουμπί TUNER/AUX στην κύρια
μονάδα ή το κουμπί TUNER στο τηλεχειριστήριο
για να επιλέξετε τη λειτουργία TUNER.
• Συντονιστείτε στο σταθμό που θέλετε να
εγγράψετε.
Εξωτερική πηγή
• Συνδέστε μια εξωτερική συσκευή/συσκευή
αναπαραγωγής MP3 στο προϊόν σας.
• Πατήστε το κουμπί TUNER/AUX στην κύρια
μονάδα ή το κουμπί AUX στο τηλεχειριστήριο για
να επιλέξετε την είσοδο <AUX>.
• Αναπαράγετε ένα τραγούδι από την εξωτερική
συσκευή.
USB 1
• Συνδέστε μια συσκευή USB στην υποδοχή USB 1
του προϊόντος σας
• Πατήστε το κουμπί
στην κύρια μονάδα
ή το κουμπί USB στο τηλεχειριστήριο για να
επιλέξετε το USB 1.
• Αναπαράγετε ένα τραγούδι από τη συσκευή στην
υποδοχή USB 1.
3. Πατήστε το κουμπί USB REC για να ξεκινήσετε την
εγγραφή.
CD
• Εμφανίζεται η ένδειξη “TRACK RECORDING” και
αρχίζει η εγγραφή του CD.
• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί USB
REC για να ξεκινήσετε την εγγραφή όλων των
κομματιών στο δίσκο. Εμφανίζεται η ένδειξη
"FULL CD RECORDING".
MP3-CD, USB 1
• Πατήστε το κουμπί USB REC. Το αρχείο που
αναπαράγεται αντιγράφεται στη συσκευή USB 2.
• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί
USB REC. Όλα τα αρχεία στον τρέχοντα φάκελο
αντιγράφονται στη συσκευή USB 2.
ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ: Εμφανίζεται η
ένδειξη“CHECK”“START”“COPY
XX”“COPY END” Όταν ολοκληρωθεί η
εγγραφή, εμφανίζεται η ένδειξη "STOP".
• Αν το όνομα αρχείου υπάρχει ήδη, εμφανίζεται η
ένδειξη "FILE EXIST" και ακυρώνεται η λειτουργία.
Δέκτης/Εξωτερική πηγή
• Δέκτης: "TUNER RECORDING""RECORD"
• Εξωτερική πηγή : "AUX
RECORDING""RECORD"
4. Για να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε το κουμπί
STOP (@). Το προϊόν δημιουργεί και αποθηκεύει
αυτόματα τα αρχεία που εγγραφήκαν στη μορφή .
MP3 (SAM-XXXX.MP3).
5. Για να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη συσκευή USB,
πατήστε το κουμπί STOP (@) μία ακόμα φορά. Μετά
την εγγραφή, δημιουργείται στη συσκευή USB ένας
κατάλογος με όνομα “RECORDING(DISCxxxx)”(FULL
CD RECORDING), “RECORDING”(TRACK RECORDING),
“CD COPY”(MP3 CD/USB), “TUNER RECORDING” ή
“AUX RECORDING”.
• Μην αποσυνδέετε τη συσκευή USB ή το καλώδιο
ρεύματος κατά τη διάρκεια της εγγραφής, καθώς
ενδέχεται να καταστραφεί το αρχείο.
• Αν αποσυνδέσετε τη συσκευή USB κατά τη διάρκεια
μιας εγγραφής, το ανολοκλήρωτο αρχείο εγγραφής
ενδέχεται να καταστραφεί, με αποτέλεσμα να μην είναι
δυνατή η διαγραφή του. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, συνδέστε
τη συσκευή USB σε έναν υπολογιστή, δημιουργήστε
αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων που είναι
αποθηκευμένα σε αυτή και, στη συνέχεια, διαμορφώστε
τη συσκευή USB.
• Όταν δεν υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος στη
συσκευή αποθήκευσης USB, το σύστημα εμφανίζει το
μήνυμα “NOT ENOUGH MEMORY”.
• Η συσκευή USB ή ο σκληρός δίσκος στον οποίον
εγγράφετε πρέπει να έχει διαμορφωθεί στο σύστημα
αρχείων FAT. Δεν υποστηρίζεται το σύστημα αρχείων
NTFS.
• Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αναζήτησης υψηλής
ταχύτητας σε CD, δεν είναι διαθέσιμη η εγγραφή CD.
• Μερικές φορές, ο χρόνος εγγραφής ενδέχεται να είναι
περισσότερος με ορισμένες συσκευές USB.
• Στη λειτουργία My List ή στη λειτουργία αυτόματης
αλλαγής, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
εγγραφής.
• Ο προεπιλεγμένος ισοσταθμιστής και η λειτουργία
ισοστάθμισης από το χρήστη δεν διατίθενται κατά τη
διάρκεια μιας εγγραφής.
• Οι λειτουργίες GIGA SOUND και FOOTBALL ρυθμίζονται
αυτόματα σε "OFF" και δεν είναι διαθέσιμες κατά τη
διάρκεια μιας εγγραφής.
• Η λειτουργία REPEAT ρυθμίζεται αυτόματα σε "OFF" και
δεν είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια μιας εγγραφής.
• Δεν μπορείτε να εγγράψετε ραδιόφωνο κατά την
αναζήτηση σταθμών ή αν δεν είναι διαθέσιμος κανένας
σταθμός στη λειτουργία δέκτη.
• Σημειώστε ότι αν ρυθμίσετε τη στάθμη εισόδου σε πολύ
υψηλή τιμή όταν εγγράφετε μουσική από μια εξωτερική
συσκευή μέσω του καναλιού AUX ή USB, ενδέχεται να
προκληθεί θόρυβος στην εγγραφή. Αν συμβεί κάτι τέτοιο,
μειώστε την ένταση ήχου της εξωτερικής συσκευής.
• Ο μέγιστος χρόνος εγγραφής στον τρόπο λειτουργίας
TUNER/AUX είναι 5 ώρες.
• Εάν στην υποδοχή USB2 δεν υπάρχει καμία συνδεδεμένη
συσκευή USB και πατήσετε το κουμπί USB REC,
εμφανίζεται η ένδειξη "USB2 NOT READY".
• Εάν το σύστημα Hi-Fi δεν υποστηρίζει τη συσκευή
USB που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή USB2, με το
πάτημα του πλήκτρου USB REC θα εμφανιστεί η ένδειξη
"NOT SUPPORTED USB DEVICE".
Ελληνικά
16
17
Ταχύτητα εγγραφής
You can select the recording speed before recording.
Μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα εγγραφής προτού
εγγράψετε.
Σε λειτουργία δίσκου CDDA, κάθε φορά που πατάτε το
κουμπί REC SPEED στο τηλεχειριστήριο, η ταχύτητα
εγγραφής αλλάζει ως εξής:
NORMAL SPEED RECORD ; HIGH SPEED RECORD
• Όταν εγγράφετε από το δέκτη ή μια εξωτερική πηγή, δεν
μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα εγγραφής.
• Εάν επιλέξετε HIGH SPEED RECORD, δεν ακούγεται ήχος
κατά τη διάρκεια της εγγραφής.
Επιλογή τρόπου λειτουργίας PRESET EQ
Το ηχοσύστημα MiNi Hi-Fi παρέχει προκαθορισμένες
ρυθμίσεις ισοσταθμιστή που είναι βελτιστοποιημένες
για συγκεκριμένα είδη μουσικής.
1. Πατήστε το κουμπί PRESET EQ.
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί PRESET EQ
επανειλημμένα ή εάν πατήσετε το κουμπί PRESET
EQ και, στη συνέχεια, στρέψετε το χειριστήριο VOLUME/JOG στο προϊόν, ο τρόπος λειτουργίας θα
αλλάξει ως εξής:
FLAT;RANCHERA;CUMBIA;REGGAE
;MERENGUE;SALSA;REGGATON
;FOLKLORE;PARTY;POP;HIP HOP
;ROCK;JAZZ;CLASSIC;ELECTRONIC
• Χρησιμοποιήστε το χειριστήριο VOLUME/JOG για
να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας PRESET EQ και ο
επιλεγμένος τρόπος λειτουργίας PRESET EQ θα εφαρμοστεί
μετά από 2 δευτερόλεπτα περίπου.
Επιλογή τρόπου λειτουργίας USER EQ
Μπορείτε να τροποποιήσετε την ηχηρότητα της
ζώνης συχνοτήτων του ισοσταθμιστή
χρησιμοποιώντας τον τρόπο λειτουργίας USER EQ.
1. Π
ατήστε το κουμπί USER EQ.
2. Πατήστε το κουμπί ENTER για να εμφανιστεί η
ζώνη ισοσταθμιστή.
3. Πατήστε το κουμπί
ή το κουμπί
για να
μεταβείτε στην επιθυμητή ζώνη.
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί
ή το κουμπί
στο τηλεχειριστήριο, η ζώνη θα αλλάζει ως
εξής:
80H 0 ; 200H 0 ; 800H 0 ; 2KH 0 ; 8KH 0
4. Πατήστε το κουμπί , ή το κουμπί . για να
επιλέξετε μια στάθμη από -6 έως +6.
5. Πατήστε το κουμπί ENTER.
• Μπορείτε επίσης να προεπιλέξετε πρώτα τον ισοσταθμιστή,
να επαναλάβετε τα βήματα 2~4 και, στη συνέχεια, να
πατήσετε το κουμπί MEMORY στο τηλεχειριστήριο για να
αποθηκεύσετε την επιλογή σας στο USER EQ.
• Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί [ ή το
κουμπί ] στο χειριστήριο VOLUME/JOG στην πρόσοψη
αντί του κουμπιού , ή ..
• Μπορείτε να εφαρμόσετε το εφέ GIGA SOUNG στις
λειτουργίες FOOTBALL, EQ.
18
Ελληνικά
Επιλογή τρόπου λειτουργίας MY KARAOKE
Πατήστε το κουμπί MY KARAOKE στο τηλεχειριστήριο
για να μειώσετε την ένταση των φωνητικών. Κάθε φορά
που πατάτε το κουμπί MY KARAOKE στο
τηλεχειριστήριο, η λειτουργία ήχου εναλλάσσεται
μεταξύ ON (Ενεργοποίηση) και OFF (Απενεργοποίηση).
• OFF: Αναπαραγωγή του αρχικού ήχου.
• ON: Αναπαραγωγή της μουσικής με την ένταση των
φωνητικών μειωμένη.
• Σχετικά με τη λειτουργία My Karaoke, αυτή λειτουργεί μόνο
για αναπαραγωγή CD/MP3, USB. Η λειτουργία αυτή δεν
μπορεί να εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
Tuner, Bluetooth, AUX και TV SoundConnect.
• Αυτό το προϊόν δεν παρέχει υποδοχή MIC IN.
Χρήση του FOOTBALL MODE
Η λειτουργία Football ζωντανεύει τον ήχο που
ακούτε και παρέχει μεγαλύτερο ρεαλισμό σε
αθλητικές εκπομπές.
1. Πατήστε το κουμπί FOOTBALL MODE.
Κάθε φορά που πατάτε αυτό το κουμπί, η
λειτουργία ήχου αλλάζει ως εξής:
ANNOUNCER ; STADIUM ; OFF
2. Για να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε το
κουμπί FOOTBALL MODE μέχρι να εμφανιστεί η
ένδειξη “OFF”.
Χρήση της λειτουργίας GIGA SOUND
Η λειτουργία GIGA SOUND ενισχύει τον ήχο
μπάσων και παρέχει διπλάσια στάθμη μπάσων για
δυνατό, ρεαλιστικό ήχο.
1. Π
ατήστε το κουμπί GIGA SOUND BLAST στην
κύρια μονάδα ή το κουμπί GIGA στο
τηλεχειριστήριο. Κάθε φορά που πατάτε αυτό το
κουμπί, η ρύθμιση ήχου αλλάζει ως εξής:
OFF-GIGA SOUND ; GIGA SOUND BLAST
2. Γ ια να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε το
κουμπί GIGA SOUND BLAST μέχρι να εμφανιστεί η
ένδειξη “OFF-GIGA SOUND”.
Χρήση της λειτουργίας NON-STOP RELAY
Η λειτουργία NON-STOP RELAY αναπαράγει συνεχώς
μουσική χωρίς διαστήματα ανάμεσα στα κομμάτια/
αρχεία. Για παράδειγμα, για δύο διαδοχικά αρχεία
μουσικής, η λειτουργία μεταβαίνει σε κάποια θέση 10
δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του δεύτερου αρχείου
όταν απομένουν για το πρώτο αρχείο 10 δευτερόλεπτα
αναπαραγωγής.
1. Πατήστε το κουμπί NON-STOP RELAY στο
τηλεχειριστήριο.
Κάθε φορά που πατάτε αυτό το κουμπί, ο τρόπος
λειτουργίας αλλάζει ως εξής:
ON-NON-STOP MUSIC RELAY ; OFF-NONSTOP MUSIC RELAY
2. Για να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε το
κουμπί NON-STOP RELAY μέχρι να εμφανιστεί η
ένδειξη “OFF-NON-STOP MUSIC RELAY”.
• Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο κατά την
αναπαραγωγή ενός CD/USB.
Λειτουργία αυτόματης αλλαγής
Μπορείτε να αναπαράγετε ένα δίσκο και, στη
συνέχεια, μια μονάδα USB διαρκώς.
1. Πατήστε το κουμπί AUTO CHANGE και, στη
συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά , , . ή
τα κουμπιά [, ] για να επιλέξετε μια
ρύθμιση και, στη συνέχεια, πατήστε
για να
εφαρμόσετε την επιλογή σας.
• Εάν η επιλογή My List Play δεν έχει οριστεί σε τρόπο
λειτουργίας CD/USB, οι ρυθμίσεις αλλάζουν ως εξής:
AUTO CHANGE OFF ; ALL
• Εάν η επιλογή My List Play έχει οριστεί σε τρόπο
λειτουργίας CD/USB, οι ρυθμίσεις αλλάζουν
διαφορετικά: AUTO CHANGE OFF ; ALL ; MYLIST
• Όταν η λειτουργία AUTO CHANGE έχει οριστεί σε "ALL", το
σύστημα Hi-Fi θα αναπαράγει μουσική από τα DISC, USB1 και
USB2, συνεχόμενα.
• Όταν η λειτουργία AUTO CHANGE έχει οριστεί σε "MYLIST",
το σύστημα Hi-Fi θα αναπαράγει κομμάτια του My List από τα
DISC, USB1 και USB2, συνεχόμενα.
• Όταν η λειτουργία αυτόματης αλλαγής έχει οριστεί σε "ALL/
MYLIST", εάν πατήσετε το κουμπί POWER, το κουμπί FUNCTION
ή το κουμπί OPEN/CLOSE, η λειτουργία αυτόματης αλλαγής
μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση "OFF".
• Κατά την αναπαραγωγή μέσω USB, αν αποσυνδέσετε τη
συσκευή USB, η λειτουργία αυτόματης αλλαγής μεταβαίνει
αυτόματα σε κατάσταση "OFF".
• Όταν η λειτουργία αυτόματης αλλαγής έχει οριστεί σε "ALL/
MYLIST", η μονάδα δεν μπορεί να εγγράψει.
• Όταν η λειτουργία αυτόματης αλλαγής έχει οριστεί σε "ALL/
MYLIST", η λειτουργία REPEAT αλλάζει αυτόματα σε OFF.
• Όταν η λειτουργία αυτόματης αλλαγής έχει οριστεί σε "ALL/
MYLIST", οι λειτουργίες DELETE, USB REC, MYLIST και REPEAT
δεν λειτουργούν και στη μονάδα εμφανίζεται η ένδειξη "ALL/
MY LIST-AUTO CHANGE".
• Όταν ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του ΔΙΣΚΟΥ, αν δεν
υπάρχει USB 1, η μονάδα θα συνεχίσει να αναπαράγει μουσική
από το USB 2.
• Όταν ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του ΔΙΣΚΟΥ, αν δεν υπάρχει
USB 1 και USB 2, η μονάδα θα συνεχίσει να αναπαράγει το δίσκο.
• Όταν ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του USB 2, αν δεν υπάρχει
ΔΙΣΚΟΣ, η μονάδα θα συνεχίσει να αναπαράγει μουσική από το USB 1.
Ενημέρωση λογισμικού
Η Samsung ενδέχεται να προσφέρει ενημερώσεις για το
υλικολογισμικό συστήματος του προϊόντος στο μέλλον.
Αν προσφέρεται μια ενημέρωση, μπορείτε να
ενημερώσετε το υλικολογισμικό συνδέοντας μια
συσκευή USB στην οποία είναι αποθηκευμένη η
ενημέρωση υλικολογισμικού στη θύρα USB του
προϊόντος σας.
Σημειώστε ότι αν υπάρχουν πολλαπλά αρχεία
ενημέρωσης, πρέπει να τα φορτώσετε χωριστά στη
συσκευή USB και να χρησιμοποιήσετε ένα αρχείο κάθε
φορά για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό.
Επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία samsung.com
ή επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο της Samsung
για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη
λήψη αρχείων ενημέρωσης.
• SΤοποθετήστε μια συσκευή USB που περιέχει την
ενημέρωση υλικολογισμικού στη θύρα USB της κύριας
μονάδας.
• Το υλικολογισμικό ενημέρωσης ενδέχεται να μη
λειτουργήσει σωστά αν είναι αποθηκευμένα στη
συσκευή αποθήκευσης USB αρχεία ήχου που
υποστηρίζονται από το προϊόν.
• Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος και μην
αφαιρείτε τη συσκευή USB κατά την εγκατάσταση
των ενημερώσεων. Η κύρια μονάδα απενεργοποιείται
αυτόματα αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση του
υλικολογισμικού.
• Μετά την ενημέρωση, όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται
στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές τους.
Συνιστούμε να καταγράψετε τις ρυθμίσεις σας,
ώστε να μπορείτε να τις επαναφέρετε εύκολα μετά
την ενημέρωση. Εάν αποτύχει η ενημέρωση του
υλικολογισμικού, συνιστούμε να διαμορφώσετε τη
συσκευή USB σε FAT16/FAT32 και να προσπαθήσετε
ξανά.
• Αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση του λογισμικού,
ενεργοποιήστε το προϊόν χωρίς τοποθετημένο
δίσκο. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “NO DISC”.
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί STOP στην κύρια
μονάδα για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα. Στην
οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “INIT” και η μονάδα
απενεργοποιείται. Η αναβάθμιση έχει ολοκληρωθεί.
• Μην διαμορφώνετε τη συσκευή USB στη μορφή NTFS.
Το προϊόν δεν υποστηρίζει το σύστημα αρχείων NTFS.
• Ορισμένες συσκευές USB ενδέχεται να μην
υποστηρίζονται, ανάλογα με τον κατασκευαστή.
• Το προϊόν διαθέτει λειτουργία DUAL BOOT. Εάν
αποτύχει η ενημέρωση του υλικολογισμικού, οι
περισσότερες λειτουργίες θα είναι αδύνατες και
στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "UPGRADE
FIRMWARE". Ενημερώστε ξανά το υλικολογισμικό.
Ελληνικά
18
19
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα όταν αυτή η μονάδα δεν λειτουργεί σωστά. Αν το
πρόβλημα που αντιμετωπίζετε δεν αναφέρεται παρακάτω ή αν οι οδηγίες παρακάτω δεν
βοηθούν, απενεργοποιήστε τη μονάδα, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και
επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή κέντρο σέρβις της
Samsung Electronics.
Σύμπτωμα
Έλεγχος/Λύση
Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή του
δίσκου.
• Το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο σταθερά στην πρίζα;
• Απενεργοποιήστε και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά το προϊόν.
Η αναπαραγωγή δεν αρχίζει
αμέσως μόλις πατηθεί το κουμπί
αναπαραγωγής/παύσης.
• Μήπως χρησιμοποιείτε έναν παραμορφωμένο δίσκο ή ένα δίσκο με
γρατσουνιές στην επιφάνειά του;
• Σκουπίστε το δίσκο για να τον καθαρίσετε.
Δεν ακούγεται ήχος.
• Η μονάδα δεν εκπέμπει ήχο κατά τη γρήγορη και την αργή αναπαραγωγή.
• Τα ηχεία είναι συνδεδεμένα σωστά;
• Μήπως ο δίσκος είναι πολύ φθαρμένος;
Το τηλεχειριστήριο δεν
λειτουργεί.
• Το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιείται εντός της γωνίας και της εμβέλειας
λειτουργίας του;
• Μήπως έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες;
• Το προϊόν δεν λειτουργεί.
(Παράδειγμα: Απενεργοποιείται
μόνο του, δεν λειτουργεί το
πλήκτρο πρόσοψης ή ακούγεται
ένας παράξενος ήχος).
• Το προϊόν δεν λειτουργεί
κανονικά.
Δεν είναι δυνατή η λήψη
ραδιοφωνικών εκπομπών.
20
Ελληνικά
• Επανεκκινήστε τη μονάδα: Χωρίς τοποθετημένο δίσκο και με το μήνυμα
“NO DISC” να εμφανίζεται στην οθόνη του προϊόντος, πατήστε και
κρατήστε πατημένο το κουμπί STOP (@) στην κύρια μονάδα για
περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα. Η χρήση της λειτουργίας RESET διαγράφει όλες τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις.
Μη χρησιμοποιήσετε αυτή τη λύση, εκτός αν είναι απαραίτητο.
• Η κεραία είναι συνδεδεμένη σωστά;
• Αν το σήμα εισόδου της κεραίας είναι ασθενές, εγκαταστήστε μια
εξωτερική κεραία FM σε μια περιοχή με καλή λήψη.
Προδιαγραφές
Γενικά
Δέκτης FM
Δίσκος CD
Βάρος (MX-J630)
Βάρος (MX-J730)
Διαστάσεις
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
Εύρος υγρασίας λειτουργίας
Λόγος σήματος/θορύβου
Χρησιμοποιήσιμη ευαισθησία
Συνολική αρμονική παραμόρφωση
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
2.15 Kg
2.45 Kg
200 (Π) x 308.5 (Υ) x 230 (Β) mm
+5°C~+35°C
10 % έως 75 %
55 dB
12 dB
0.6 %
Ταχύτητα ανάγνωσης: 4,8 ~ 5,6 m/sec
Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής: 74 λεπτά
MX-J630- 230 W (Μέγιστο)
Έξοδος εμπρός ηχείων
115 W/CH (4 Ω/100 Hz)
MX-J730- 600 W (Μέγιστο)
Ενισχυτής
Έξοδος εμπρός ηχείων
300 W/CH (4 Ω/100 Hz)
Εύρος συχνοτήτων
20 Hz~20 KHz
Λόγος σήματος/θορύβου
80 dB
Διαχωρισμός καναλιών
55 dB
Ευαισθησία εισόδου
(AUX) 2.0 V
*: Ονομαστική τιμή προδιαγραφών
- Η εταιρεία Samsung Electronics Co., Ltd επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τις προδιαγραφές χωρίς προειδοποίηση.
- Οι τιμές βάρους και διαστάσεων είναι κατά προσέγγιση.
- Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
- Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την κατανάλωση ρεύματος, ανατρέξτε στην ετικέτα που είναι επικολλημένη στο
προϊόν.
Ανακοίνωση για το λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Για να στείλετε ερωτήσεις και αιτήματα σχετικά με λογισμικό ανοιχτού κώδικα, επικοινωνήστε με τη
Samsung μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (oss.request@samsung.com).
Με την παρούσα, η Samsung Electronics δηλώνει ότι αυτός ο εξοπλισμός πληροί τις ουσιώδεις
απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EΚ.
Μπορείτε να βρείτε την πρωτότυπη Δήλωση συμμόρφωσης στη διαδικτυακή τοποθεσία http://
www.samsung.com, μεταβαίνοντας στο Υποστήριξη > Αναζήτηση υποστήριξης προϊόντος και
εισάγοντας το όνομα μοντέλου.
Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.
Ελληνικά
20
21
Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG WORLD WIDE
Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών της SAMSUNG.
Area
`` Europe
Contact Centre 
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG (0800 7267864)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
051 331 999
07001 33 11 , sharing cost
062 726 786
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030-6227 515
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt.
Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll
free
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
800-SAMSUNG (800.7267864)
261 03 710
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
Web Site
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support
(Dutch)
www.samsung.com/be_fr/
support (French)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/gr/support
http://www.samsung.com/hu/
support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/support
[Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος]
(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία
υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται
μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου
υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία
περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της
Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές
οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία
ή το περιβάλλον.
Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και
ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης
μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της
επαναχρησιμοποίησης υλικών.
Area
Contact Centre 
MONTENEGRO 020 405 888
080 697 267
SLOVENIA
090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
NETHERLANDS
(€ 0,10/Min)
NORWAY
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22
607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za
POLAND
1 impuls według taryfy operatora
** (koszt połączenia według taryfy
operatora)
PORTUGAL
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726
ROMANIA
7864) TOLL FREE No.
SERBIA
011 321 6899
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
SPAIN
0034902172678
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Web Site
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support
(German)
SWITZERLAND 0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch_fr/
support (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος
(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)
(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα
εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του
εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται
μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους.
Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον
ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε
να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα
ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών
πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ’
όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου
να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον
οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον
ανακύκλωση.
Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους
και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το
προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα
συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.
Download PDF

advertising