Samsung | UBD-M9500 | Samsung Ultra HD Blu-ray Player M9500 Εγχειρίδιο χρήσης

ΠΛΗΡΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
UBD-M9500
Φανταστείτε τις δυνατότητες
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν Samsung.
Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις,
δηλώστε το προϊόν σας στη διαδικτυακή διεύθυνση
www.samsung.com/register
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Προειδοποιηση
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχει
υψηλή τάση στο εσωτερικό της συσκευής.
Είναι επικίνδυνο να έρχεστε σε επαφή με
οποιοδήποτε εσωτερικό εξάρτημα αυτού
του προϊόντος.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ : ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή
ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ). ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ
ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.
Προϊόν κατηγορίας ΙΙ: Αυτό το
σύμβολο υποδεικνύει ότι δεν
απαιτείται σύνδεση ασφαλείας με
την ηλεκτρική γείωση.
Τάση εναλλασσόμενου ρεύματος:
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι η
ονομαστική τάση που επισημαίνεται
με το σύμβολο είναι τάση
εναλλασσόμενου ρεύματος.
Τάση συνεχούς ρεύματος: Αυτό
το σύμβολο υποδεικνύει ότι η
ονομαστική τάση που επισημαίνεται
με το σύμβολο είναι τάση συνεχούς
ρεύματος.
Προσοχή, συμβουλευτείτε τις οδηγίες
χρήσης: Αυτό το σύμβολο καθοδηγεί
το χρήστη να συμβουλευτεί το
εγχειρίδιο χρήσης για περαιτέρω
πληροφορίες σχετικά με την
ασφάλεια.
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι αυτό
το προϊόν συνοδεύεται από σημαντικά
έντυπα αναφορικά με τη λειτουργία και τη
συντήρηση.
• Στο περίβλημα της συσκευής, καθώς και στο
πίσω ή το κάτω μέρος υπάρχουν σχισμές και
ανοίγματα για τον απαραίτητο εξαερισμό. Για την
αξιόπιστη λειτουργία της συσκευής αυτής και για
την προστασία της από τυχόν υπερθέρμανση, οι
εν λόγω σχισμές και ανοίγματα δεν θα πρέπει να
μπλοκαριστούν ούτε να καλυφθούν.
-- Μην τοποθετείτε τη συσκευή αυτή σε
περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκες ή
εντοιχισμένα ερμάρια, εκτός εάν εξασφαλίζεται
επαρκής εξαερισμός.
-- Μην τοποθετείτε τη συσκευή αυτή κοντά ή πάνω
από καλοριφέρ ή θερμαντικό σώμα ή επάνω σε
επιφάνεια εκτεθειμένη σε άμεσο ηλιακό φως.
-- Μην τοποθετείτε δοχεία (βάζα κ.λπ.) που
περιέχουν νερό επάνω σε αυτήν τη συσκευή.
Εάν πέσει νερό, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή
ηλεκτροπληξία.
• Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη στη βροχή
και μην την τοποθετείτε κοντά σε νερό (κοντά σε
μπανιέρα, νεροχύτη κουζίνας, πισίνα κ.λπ.). Εάν η
συσκευή αυτή βραχεί κατά λάθος, αποσυνδέστε
την από την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε
αμέσως με κάποιον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
• Η συσκευή αυτή χρησιμοποιεί μπαταρίες. Στην
περιοχή σας, ενδέχεται να ισχύουν περιβαλλοντικοί
κανονισμοί βάσει των οποίων είστε υποχρεωμένοι
να απορρίπτετε κατάλληλα τις μπαταρίες αυτές.
Απευθυνθείτε στον τοπικό σας φορέα για
πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη ή την
ανακύκλωση του προϊόντος.
2 Ελληνικά
3 Ελληνικά
Πληροφορίες για την ασφάλεια
• Συντήρηση του περιβλήματος.
-- Προτού συνδέσετε άλλα εξαρτήματα σε αυτό το
προϊόν, φροντίστε να τα απενεργοποιήσετε.
-- Αν μετακινήσετε ξαφνικά το προϊόν από
έναν ψυχρό σε έναν θερμό χώρο, ενδέχεται
να σχηματιστεί συμπύκνωση υγρασίας
στα λειτουργικά μέρη του και το φακό
του, προκαλώντας προβλήματα κατά την
αναπαραγωγή δίσκων. Αν συμβεί κάτι τέτοιο,
αποσυνδέστε το προϊόν, περιμένετε δύο ώρες
και, στη συνέχεια, συνδέστε το φις ρεύματος
στην πρίζα. Κατόπιν, τοποθετήστε το δίσκο και
δοκιμάστε ξανά να τον αναπαράγετε.
• Φροντίστε να τραβήξετε το φις από την πρίζα,
εάν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί
ή εάν πρόκειται να απομακρυνθείτε από το σπίτι
για παρατεταμένο χρονικό διάστημα (ειδικά όταν
μένουν μόνοι στο σπίτι παιδιά, ηλικιωμένοι ή άτομα
με αναπηρία).
-- Η συσσωρευμένη σκόνη μπορεί να προκαλέσει
ηλεκτροπληξία, ηλεκτρική διαρροή ή πυρκαγιά,
δημιουργώντας σπινθήρες και θερμότητα στο
καλώδιο ρεύματος ή αλλοιώνοντας τη μόνωση.
• Απευθυνθείτε σε κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο
σέρβις για πληροφορίες, εάν σκοπεύετε να
τοποθετήσετε το προϊόν σας σε χώρο με πολύ
σκόνη, υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, μεγάλο
ποσοστό υγρασίας, χημικές ουσίες ή σε χώρο όπου
θα λειτουργεί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο όπως
σε κάποιο αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό
κ.λπ. Εάν δεν το κάνετε αυτό, μπορεί να προκληθεί
σοβαρή ζημιά στο προϊόν σας.
• Να χρησιμοποιείτε μόνο φις και πρίζες με την
κατάλληλη γείωση.
-- Τυχόν ακατάλληλη γείωση μπορεί να προκαλέσει
ηλεκτροπληξία ή ζημιά σε εξοπλισμό. (Μόνο για
εξοπλισμό κατηγορίας 1.)
• Για να απενεργοποιήσετε εντελώς τη συσκευή αυτή,
πρέπει να την αποσυνδέσετε από την πρίζα. Κατά
συνέπεια, η πρίζα και το φις ρεύματος θα πρέπει να
είναι άμεσα προσβάσιμα ανά πάσα στιγμή.
01
• Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες, τα καλώδια
προέκτασης ή τους προσαρμογείς πέρα των
δυνατοτήτων τους, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να
οδηγήσει σε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
• Περάστε τα καλώδια ρεύματος με τέτοιον τρόπο,
ώστε να μην τα πατάτε και να προστατεύονται από
φθορές που είναι δυνατό να προκληθούν από άλλα
αντικείμενα που τοποθετούνται επάνω σε αυτά ή
προς αυτά. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα καλώδια
στην άκρη του φις, στις πρίζες, καθώς και στο
σημείο σύνδεσης με τη συσκευή.
• Για την προστασία της συσκευής αυτής κατά
τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν πρόκειται να
μείνει χωρίς επιτήρηση ή όταν δεν πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί για μεγάλες χρονικές περιόδους,
αποσυνδέστε την από την πρίζα και αποσυνδέστε
το σύστημα κεραίας ή καλωδιακής τηλεόρασης.
Με αυτό τον τρόπο αποτρέπετε πιθανή βλάβη της
συσκευής από κεραυνούς και υπερτάσεις ρεύματος.
• Προτού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος AC στην
έξοδο του προσαρμογέα DC, βεβαιωθείτε ότι η
τάση του προσαρμογέα DC αντιστοιχεί στην τοπική
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
• Ποτέ μην εισάγετε οτιδήποτε μεταλλικό μέσα στα
ανοικτά μέρη της συσκευής αυτής. Εάν το κάνετε,
υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
• Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, ποτέ μην αγγίζετε
το εσωτερικό της συσκευής αυτής.
Η συσκευή αυτή θα πρέπει να ανοίγει μόνο από
ειδικευμένο τεχνικό.
• Φροντίστε να συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος
μέχρι να εφαρμόσει καλά. Κατά την αποσύνδεση
του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα, να τραβάτε
πάντοτε το καλώδιο ρεύματος από το φις του. Ποτέ
μην τραβάτε το ίδιο το καλώδιο ρεύματος για να το
αποσυνδέσετε. Μην αγγίζετε το καλώδιο ρεύματος
με βρεγμένα χέρια.
• Εάν η συσκευή αυτή δεν λειτουργεί φυσιολογικά
- συγκεκριμένα, εάν παρατηρηθούν ασυνήθιστοι
ήχοι ή μυρωδιές από τη συσκευή – αποσυνδέστε
την αμέσως και επικοινωνήστε με κάποιον
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή κέντρο σέρβις.
Πληροφορίες για την ασφάλεια
• Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το προϊόν.
• Αποθηκεύστε τα αξεσουάρ (μπαταρία κ.λπ.) σε
ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά.
• Μην τοποθετήσετε το προϊόν σε ασταθή θέση όπως
σε κάποιο ράφι που κουνιέται, σε κεκλιμένο δάπεδο
ή σε θέση που είναι εκτεθειμένη σε κραδασμούς.
• Μην αφήσετε το προϊόν να πέσει κάτω και μην το
χτυπάτε. Αν το προϊόν υποστεί ζημιά, αποσυνδέστε
το καλώδιο τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το
Κέντρο σέρβις της Samsung.
• Για να καθαρίσετε τη συσκευή αυτή, αποσυνδέστε
το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και σκουπίστε
το προϊόν με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην
χρησιμοποιείτε χημικά όπως κερί, βενζόλιο,
αλκοόλη, διαλυτικά, εντομοκτόνα, αποσμητικά
χώρου, λιπαντικά ή απορρυπαντικά. Εξαιτίας των
χημικών αυτών μπορεί να προκληθεί αλλοίωση
στην εμφάνιση του προϊόντος και να σβηστούν οι
τυπωμένες ενδείξεις επάνω στο προϊόν.
• Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή
πιτσιλίσματα υγρών. Μην τοποθετείτε δοχεία γεμάτα
με υγρό, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.
• Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στη φωτιά.
• Μη συνδέετε πολλαπλές ηλεκτρικές συσκευές στην
ίδια πρίζα. Η υπερφόρτωση μιας πρίζας μπορεί να
προκαλέσει υπερθέρμανσή της, με αποτέλεσμα να
προκληθεί πυρκαγιά.
• Εάν αντικαταστήσετε την μπαταρία του
τηλεχειριστηρίου με λάθος τύπο μπαταρίας, υπάρχει
κίνδυνος έκρηξης. Αντικαταστήστε την μπαταρία
μόνο με μια άλλη ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.
• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΕΙ
Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΝΑ
ΚΡΑΤΑΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΚΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΓΥΜΝΗ ΦΛΟΓΑ.
• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
-- Προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος
πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέσετε τη
συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
Προϊόν ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
Η παρούσα συσκευή αναπαραγωγής CD έχει
κατηγοριοποιηθεί ως προϊόν ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1.
Με τη διενέργεια χειρισμών, ρυθμίσεων ή διαδικασιών
άλλων από αυτών που καθορίζονται σε αυτό το
έγγραφο, υπάρχει κίνδυνος έκθεσης σε ακτινοβολία.
ΠΡΟΣΟΧΗ :
• ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΙΑ
ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΑ ΛΕΪΖΕΡ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΑΠΟΒΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΚΤΕΘΕΙ
ΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΗΣ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ
ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΩΣΤΑ,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.
• ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΛΕΪΖΕΡ. Η
ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Ή ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ή Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΛΥΣΗ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ. ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ
ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝΟΣ ΣΑΣ. ΑΝΑΘΕΣΤΕ
ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
Αυτό το προϊόν πληροί τους κανονισμούς της ΕΕ
όταν χρησιμοποιούνται θωρακισμένα καλώδια και
βύσματα για τη σύνδεσή του με άλλον εξοπλισμό.
Για να αποφύγετε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές
με ηλεκτρικές συσκευές, όπως π.χ. ραδιόφωνα
και τηλεοράσεις, χρησιμοποιήστε θωρακισμένα
καλώδια και βύσματα για τις συνδέσεις.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
\\ Αν ο αριθμός περιοχής ενός Ultra HD Blu-ray Disc/
Blu-ray Disc/DVD δεν αντιστοιχεί στον αριθμό
περιοχής αυτού του προϊόντος, το προϊόν δεν
μπορεί να αναπαράγει το δίσκο.
4 Ελληνικά
Πληροφορίες για την ασφάλεια
5 Ελληνικά
01
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το καλώδιο ρεύματος σε αυτόν τον εξοπλισμό
παρέχεται με ένα χυτό φις, το οποίο περιλαμβάνει μια
ασφάλεια. Η τιμή της ασφάλειας υποδεικνύεται στην
όψη του φις με τις ακίδες.
Εάν χρειάζεται αντικατάσταση, πρέπει να
χρησιμοποιήσετε μια ασφάλεια εγκεκριμένη κατά
BS1362 με την ίδια ονομαστική τιμή.
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το φις χωρίς το κάλυμμα της
ασφάλειας, αν το κάλυμμα είναι αποσπώμενο. Εάν
απαιτείται ανταλλακτικό κάλυμμα ασφάλειας, πρέπει
να είναι ίδιου χρώματος με την όψη του φις με τις
ακίδες. Διατίθενται ανταλλακτικά καλύμματα από την
τοπική αντιπροσωπία.
Αν το τοποθετημένο φις δεν είναι κατάλληλο για τις πρίζες
στο σπίτι σας ή αν το καλώδιο δεν είναι αρκετά μακρύ
ώστε να φτάσει σε κάποια πρίζα, θα πρέπει να αγοράσετε
ένα κατάλληλο καλώδιο προέκτασης εγκεκριμένο ως
προς την ασφάλεια ή να συμβουλευτείτε την τοπική
αντιπροσωπία για βοήθεια.
Ωστόσο, αν δεν υπάρχει εναλλακτική λύση από
την αποκοπή του φις, αφαιρέστε την ασφάλεια και,
στη συνέχεια, απορρίψτε το φις με ασφάλεια. Μην
συνδέετε το φις σε πρίζα ρεύματος, καθώς υπάρχει
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από το γυμνό εύκαμπτο
καλώδιο.
Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή
ρεύματος, πρέπει να τραβήξετε το φις από την πρίζα
και, ως εκ τούτου, η πρόσβαση στην πρίζα θα πρέπει
να είναι εύκολη.
Το προϊόν που συνοδεύει αυτό το εγχειρίδιο χρήσης
διατίθεται κατόπιν αδείας και υπόκειται στους
κανονισμούς προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας
τρίτων μερών.
Περιεχόμενο
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
18
2Προειδοποιηση
18
19
ΈΝΑΡΞΗ ΧΡΉΣΗΣ
8
Πρόσθετα εξαρτήματα
10
Πίσω όψη
9
15
15
15
16
16
17
17
17
Σύνδεση σε δρομολογητή δικτύου
Ασύρματο δίκτυο
Ενσύρματο δίκτυο
20
Διαδικασία αρχικών ρυθμίσεων
21
Πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων
20
Γνωριμία με το τηλεχειριστήριο
21
ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ
13
Μέθοδος 3 Σύνδεση φορητής συσκευής
μέσω Wi-Fi (Blu-ray to Mobile)
ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
Μπροστινό και δεξί πλαίσιο
11Τηλεχειριστήριο
11
18
22
Αρχική οθόνη
Κουμπιά του τηλεχειριστηρίου που
χρησιμοποιούνται για το μενού ρυθμίσεων
Λειτουργίες μενού ρυθμίσεων
22Εικόνα
22Ήχος
Σύνδεση σε τηλεόραση
Σύνδεση με συσκευή ήχου
Μέθοδος 1 Σύνδεση με Soundbar / δέκτη
AV συμβατό με HDMI (HDR) που υποστηρίζει
μετάδοση σημάτων
Μέθοδος 2 Σύνδεση ακουστικών Bluetooth
μέσω Bluetooth
Μέθοδος 3 Σύνδεση με Soundbar / δέκτη
AV συμβατό με HDMI που δεν υποστηρίζει
μετάδοση σημάτων
23Γενικά
25Υποστήριξη
26
Δίκτυα και το Διαδίκτυο
29
Αναβάθμιση λογισμικού
26
30
30
Μέθοδος 4 Σύνδεση με Soundbar / δέκτη AV
με ψηφιακό καλώδιο οπτικών ινών
Σύνδεση με φορητή συσκευή
Μέθοδος 1 Σύνδεση φορητής συσκευής
μέσω Bluetooth
Μέθοδος 2 Σύνδεση φορητής συσκευής
μέσω Wi-Fi (Smart View)
6 Ελληνικά
Διαμόρφωση της σύνδεσης δικτύου σας
Ενημέρωση τώρα
Αυτόματη ενημέρωση
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ ΜΈΣΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΔΙΚΤΎΟΥ
Αναπαραγωγή δίσκων του εμπορίου
40
Δημιουργία ενός Λογαριασμού Samsung
31
Αναπαραγωγή φωτογραφιών, βίντεο και
μουσικής (Πολυμέσα)
41
Χρήση εφαρμογών
31
31
32
32
33
33
34
36
36
36
37
37
37
37
37
38
38
39
Φύλαξη και διαχείριση δίσκων
41
Αναπαραγωγή περιεχομένου πολυμέσων που
είναι αποθηκευμένο σε συσκευή USB
Αναπαραγωγή περιεχομένου πολυμέσων που
είναι αποθηκευμένο σε υπολογιστή
Αναπαραγωγή ενός δίσκου με περιεχόμενο που
έχει εγγραφεί από το χρήστη
Έλεγχος αναπαραγωγής βίντεο
Κουμπιά στο τηλεχειριστήριο που
χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή
βίντεο
41
42
43
44
46
47
Η οθόνη Εφαρμογές με μια ματιά
Εκκίνηση εφαρμογής
Χρήση του Internet
Το παράθυρο Web Browser με μια ματιά
Χρήση του μενού του προγράμματος
περιήγησης
Σύνδεση των λογαριασμών διαδικτυακών
υπηρεσιών σας με το προϊόν
47BD-LIVE™
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
Χρήση του μενού στην οθόνη κατά την
αναπαραγωγή βίντεο
Χρήση των μενού Ταξινόμηση κατά και
Επιλογές
48
Κουμπιά στο τηλεχειριστήριο που
χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή
μουσικής
51
Πρόσθετες πληροφορίες
48Σημειωσεις
Έλεγχος αναπαραγωγής μουσικής
50
52
Χρήση του μενού επιλογών, κατά τη διάρκεια
της αναπαραγωγής
Χρήση των μενού Ταξινόμηση κατά και
Επιλογές σε οθόνη αρχείων
55
55
55
Επανάληψη κομματιών σε CD ήχου
Τυχαία αναπαραγωγή κομματιών σε CD ήχου
Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής από CD
ήχου
Αναπαραγωγή περιεχομένου φωτογραφιών
Χρήση του μενού στην οθόνη κατά την
αναπαραγωγή ενός αρχείου φωτογραφίας
Χρήση των μενού Ταξινόμηση κατά και
Επιλογές
Πριν από τη χρήση εφαρμογών
56
56
57
Ανάλυση σύμφωνα με τον τύπο περιεχομένου
Επιλογή ψηφιακής εξόδου
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Συμβατότητα δίσκων και μορφών
Τύποι δίσκων και περιεχόμενο που μπορεί να
αναπαράγει η συσκευή αναπαραγωγής
Τύποι δίσκων που δεν μπορεί να αναπαράγει
η συσκευή αναπαραγωγής
Κωδικός περιοχής
Λογότυπα δίσκων που αναπαράγονται από τη
συσκευή αναπαραγωγής
Υποστηριζόμενες μορφές
61
Ειδοποίηση συμμόρφωσης και συμβατότητας
62
Αποποίηση ευθυνών για τις υπηρεσίες δικτύου
62
63
Προστασία από αντιγραφή
Άδεια χρήσης
65Προδιαγραφές
7 Ελληνικά
Περιεχόμενο
31
Έναρξη χρήσης
Πρόσθετα εξαρτήματα
Βεβαιωθείτε ότι παρέχονται τα παρακάτω πρόσθετα εξαρτήματα.
TV
123
DISC
MENU
POP UP
/MENU
Μπαταρίες (μέγεθος AA)
TOOLS
Καλώδιο ρεύματος
Εγχειρίδιο χρήσης
Τηλεχειριστήριο
8 Ελληνικά
Μπροστινό και δεξί πλαίσιο
02
ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Έναρξη χρήσης
ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ/ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
ΕΝΔΕΙΞΗ POWER (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
Κόκκινο: Εκτός λειτουργίας
Πράσινο: Σε λειτουργία
Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα: Εντολή από τηλεχειριστήριο
ή τα κουμπιά της πρόσοψης, ενημέρωση λογισμικού.
POWER
ΟΘΌΝΗ
ΘΗΚΗ ΔΙΣΚΟΥ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΕΡΑΙΑ Wi-Fi/BT
Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά ή μπροστά από την
κεραία, ώστε να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της.
Δεξιά πλευρά
USB
5V 0.5A
USB HOST
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός
χώρος γύρω από τη δεξιά πλευρά
της κύριας μονάδας, ώστε να είναι
δυνατή η σύνδεση συσκευής USB.
||ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
\\ Για να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση του λογισμικού του προϊόντος μέσω της υποδοχής USB HOST, θα
πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια μονάδα μνήμης USB.
\\ Όταν το προϊόν εμφανίζει το μενού ενός δίσκου Ultra HD Blu-ray ή Blu-ray τυπικής ανάλυσης, δεν μπορείτε
να ξεκινήσετε την ταινία πατώντας το κουμπί p στο τηλεχειριστήριο. Για να αναπαράγετε την ταινία, πρέπει
να επιλέξετε "Αναπαραγωγή ταινίας" ή "Έναρξη" στο μενού δίσκου και, στη συνέχεια, να πατήσετε το κουμπί
 (OK) στο τηλεχειριστήριο.
9 Ελληνικά
Έναρξη χρήσης
Πίσω όψη
POWER
POWER
POWER
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
SUB
(Audio Only)
LAN
(
MAIN
)
HDMI OUT
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
DIGITAL AUDIO OUT
SUB
(Audio Only)
LAN
LAN
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
(
MAIN
)
HDMI OUT
HDMI OUT
Από την υποδοχή ❶ MAIN γίνεται
έξοδος ήχου και βίντεο.
Από την υποδοχή 2 SUB γίνεται
έξοδος μόνο ήχου.
\\ Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Anynet+ (HDMI-CEC), συνδέστε ένα καλώδιο HDMI στην υποδοχή
σύνδεσης HDMI 1.
Όταν κάνετε τη σύνδεση στην υποδοχή σύνδεσης HDMI 2, η λειτουργία Anynet+ (HDMI-CEC) δεν θα είναι
διαθέσιμη.
10 Ελληνικά
Τηλεχειριστήριο
Γνωριμία με το τηλεχειριστήριο
Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε την
τηλεόραση.
Ρύθμιση της έντασης ήχου της τηλεόρασης.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της
συσκευής αναπαραγωγής.
Πατήστε για να ανοίξετε και να κλείσετε τη
θήκη δίσκου.
Χρησιμοποιήστε το για να εμφανίσετε
στην οθόνη το αριθμητικό ή χρωματικό
πληκτρολόγιο ή το πληκτρολόγιο εισαγωγής
πληροφοριών.
Τα έγχρωμα κουμπιά χρησιμοποιούνται τόσο
για τη συσκευή αναπαραγωγής όσο και για
διάφορες λειτουργίες των δίσκων Ultra HD
Blu-ray ή Blu-ray.
TV
123
DISC
MENU
Μετά από τη ρύθμιση, σας επιτρέπει να
καθορίσετε την πηγή εισόδου στην τηλεόραση.
POP UP
/MENU
Χρησιμοποιείται για είσοδο στο μενού δίσκου.
Χρησιμοποιήστε το για να ανοίξετε το
αναδυόμενο μενού.
Πατήστε για να χρησιμοποιήσετε το μενού
Εργαλεία.
(OK) : Χρησιμοποιήστε το για να επιλέξετε
στοιχεία μενού.
TOOLS
(Επάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά) :
Μετακινήστε τον δρομέα προς τα επάνω,
κάτω, αριστερά ή δεξιά.
Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
Πατήστε για αναπαραγωγή δίσκων ή αρχείων.
ή
Πατήστε για παύση της αναπαραγωγής.
Πατήστε το για μετάβαση προς τα πίσω ή προς
τα εμπρός.
Εμφάνιση της αρχικής οθόνης.
Πατήστε για παράλειψη κεφαλαίων.
Τοποθέτηση μπαταριών (2 μπαταρίες AA)
Πατήστε για διακοπή της αναπαραγωγής ενός
δίσκου ή αρχείων.
Σύρετε το κάλυμμα της μπαταρίας προς την κατεύθυνση του βέλους μέχρι να αφαιρεθεί.
Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AA (1,5 V) φροντίζοντας να είναι σωστή η πλευρά πολικότητας +/-. Σύρετε το
κάλυμμα της μπαταρίας στη σωστή θέση.
11 Ελληνικά
Έναρξη χρήσης
\\ Τα παλαιότερα τηλεχειριστήρια των συσκευών αναπαραγωγής BD ενδέχεται να μην είναι συμβατά με αυτή τη
συσκευή.
02
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Έναρξη χρήσης
Χρήση των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου
για την καταχώριση κωδικών τηλεόρασης
Μάρκα
TV
1. Πατήστε παρατεταμένα
το κουμπί  (Λειτουργία
Τηλεόρασης).
1 2 3
4
123
DISC
MENU
POP UP
/MENU
2. Ενώ κρατάτε πατημένο το
5
6
κουμπί  (Λειτουργία
Τηλεόρασης), πατήστε τα
7
κουμπιά του τηλεχειριστηρίου
8
που αντιστοιχούν στον
9 0
διψήφιο κωδικό τηλεόρασης
από την παρακάτω λίστα. Για
καθοδήγηση, χρησιμοποιήστε την εικόνα στα δεξιά.
Για παράδειγμα: Για να εισαγάγετε τον αριθμό
01, πατήστε το κουμπί TOOLS και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί 123.
Σημειώστε ότι ορισμένες μάρκες τηλεοράσεων
έχουν περισσότερους από έναν 2ψήφιους
κωδικούς. Εάν ο πρώτος κωδικός δεν
λειτουργήσει, δοκιμάστε τον επόμενο.
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
TOOLS
Κωδικοί ελέγχου τηλεόρασης
Μάρκα
SAMSUNG
AIWA
ANAM
BANG & OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
EMERSON
FERGUSON
FINLUX
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
RADIOLA
RADIOMARELLI
RCA
Κωδικοί
REX
SABA
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
SALORA
82
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
57
SANYO
SCHNEIDER
SELECO
71
SHARP
73
SIEMENS
57
SINGER
52
CONTINENTAL EDISON 75
DAEWOO
NEWSAN
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34
64
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
73
TELEFUNKEN
57
THOMSON ASIA
06, 49, 57
84
70
THOMSON
TOSHIBA
49, 52, 71
60, 72, 73, 75
52
61, 79
12 Ελληνικά
Κωδικοί
06, 19, 20, 21, 22, 78
06, 69
06, 57
40
57
06, 48, 62, 65
52, 77
83
68
66
74
72, 73, 75
13, 53, 54, 74, 75
06, 56, 57
72, 73, 75
58, 59, 73, 74
06, 56
57
45, 46
74
57, 72, 73, 74, 75
74
41, 42, 43, 44, 48
06
74
36, 37, 38, 39, 48
71
57
57
35, 48
73
67, 73, 75, 76
72, 73, 75
80, 81
47, 48, 49, 50, 51, 52
WEGA
57
YOKO
06
ZENITH
63
Συνδέσεις
Σύνδεση σε τηλεόραση
POWER
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
SUB
(Audio Only)
LAN
(
MAIN
SUB
(Audio Only)
LAN
(
MAIN
)
HDMI OUT
)
HDMI OUT
Ήχος
Βίντεο
||ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
\\ Όταν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη σε τηλεόραση UHD της Samsung, επιλέγεται αυτόματα η
βέλτιστη ποιότητα εικόνας (HDMI UHD Color - Ενεργ.).
\\ Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Anynet+ (HDMI-CEC), συνδέστε ένα καλώδιο HDMI στην υποδοχή
σύνδεσης HDMI 1.
Όταν κάνετε τη σύνδεση στην υποδοχή σύνδεσης HDMI 2, η λειτουργία Anynet+ (HDMI-CEC) δεν θα είναι
διαθέσιμη.
-- Η υποδοχή HDMI 2 δεν λειτουργεί ως έξοδος σήματος βίντεο.
\\ Αν χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο HDMI σε DVI για να συνδέσετε τη συσκευή προβολής σας, πρέπει επίσης να
συνδέσετε την υποδοχή DIGITAL AUDIO OUT στο προϊόν με ένα ηχοσύστημα για να ακούγεται ήχος.
\\ Το καλώδιο HDMI σε HDMI εξάγει ψηφιακό σήμα εικόνας και ήχου, συνεπώς δεν χρειάζεται να συνδέσετε
καλώδιο ήχου.
\\ Ανάλογα με την τηλεόραση, ορισμένες αναλύσεις εξόδου HDMI ενδέχεται να μη λειτουργούν. Ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας.
\\ Όταν συνδέετε τη συσκευή αναπαραγωγής στην τηλεόρασή σας για πρώτη φορά ή σε μια νέα τηλεόραση
χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI, η ανάλυση εξόδου HDMI ρυθμίζεται αυτόματα από τη συσκευή
αναπαραγωγής στην υψηλότερη τιμή που υποστηρίζεται από την τηλεόραση.
\\ Τα καλώδια HDMI μεγάλου μήκους ενδέχεται να προκαλέσουν την εμφάνιση θορύβου στην οθόνη. Αν συμβεί
κάτι τέτοιο, ρυθμίστε την επιλογή Πλούσιο χρώμα HDMI σε Απ., από το αντίστοιχο μενού.
\\ Για προβολή βίντεο σε τρόπο λειτουργίας εξόδου σήματος HDMI 720p, 1080p ή 2160p, πρέπει να
χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας (κατηγορίας 2).
13 Ελληνικά
Συνδέσεις
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
POWER
03
Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται) συνδέστε την υποδοχή HDMI OUT στο πίσω μέρος της
συσκευής αναπαραγωγής με την υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασης.
-- Μη συνδέετε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα τοίχου, μέχρι να πραγματοποιήσετε όλες τις υπόλοιπες
συνδέσεις.
-- Όταν αλλάζετε τις συνδέσεις, απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές προτού ξεκινήσετε.
Συνδέσεις
\\ Η έξοδος HDMI μεταφέρει μόνο καθαρό ψηφιακό σήμα στην τηλεόραση.
Αν η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), εμφανίζεται
θόρυβος στην οθόνη.
\\ Εάν η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), έκδοση 2.2,
ορισμένοι τίτλοι Ultra HD Blu-ray ενδέχεται να αναπαράγονται σε ανάλυση 1080p.
-- Αυτή η λειτουργία ελέγχεται από το πρότυπο προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου Ultra
HD Blu-ray Disc, σύμφωνα με την πρόθεση του παραγωγού να αποφευχθεί η παραβίαση των πνευματικών
δικαιωμάτων.
-- Για να δείτε βίντεο από ένα δίσκο Ultra HD Blu-ray στην αρχική του ανάλυση, συνδέστε το καλώδιο HDMI
σε μια θύρα εισόδου HDMI της τηλεόρασης που υποστηρίζει το πρότυπο HDCP 2.2.
-- Για να βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση υποστηρίζει HDCP 2.2, ελέγξτε τη θύρα HDMI στο πίσω μέρος της
τηλεόρασης ή ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.
\\ Αυτό το προϊόν υποστηρίζει τη λειτουργία HDR. (HDR: Η τεχνική High Dynamic Range (Υψηλό δυναμικό
εύρος) χρησιμοποιείται για αναπαραγωγή μεγαλύτερου δυναμικού εύρους φωτεινότητας, σε σύγκριση με τις
συμβατικές συσκευές απεικόνισης.)
-- Προκειμένου να επωφεληθείτε από τη λειτουργία HDR, χρειάζεστε περιεχόμενο HDR, μια τηλεόραση που
να υποστηρίζει HDR και ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας.
-- Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής σε μια υποδοχή εισόδου HDMI στην τηλεόραση που υποστηρίζει τη
λειτουργία HDR, χρησιμοποιώντας το καλώδιο HDMI.
-- Χρησιμοποιήστε το μενού της τηλεόρασης για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία που σχετίζεται με το HDR.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.
14 Ελληνικά
Σύνδεση με συσκευή ήχου
• Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται) ανάμεσα στην υποδοχή HDMI OUT 1 στο πίσω μέρος του
προϊόντος και την υποδοχή HDMI IN του δέκτη σας. Συνδέστε άλλο καλώδιο HDMI από την υποδοχή HDMI
OUT του δέκτη σας στην υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασής σας.
-- Ο δέκτης πρέπει να έχει δυνατότητα μετάδοσης σημάτων 4K, για να μπορεί να μεταδώσει περιεχόμενο βίντεο UHD.
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
POWER
POWER
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
SUB
(Audio Only)
LAN
(
MAIN
MAIN
MAIN
((
))
SUB
(Audio Only)
LAN
HDMI OUT
)
HDMI OUT
Ήχος/Βίντεο
Soundbar / Δέκτης AV
Βίντεο
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Αν το περιεχόμενο που θέλετε να αναπαραγάγετε έχει προστασία AACS 2.0, ενδέχεται να μην εμφανίζεται
στην οθόνη, ανάλογα με το δέκτη AV που έχετε συνδέσει. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του δέκτη AV που
διαθέτετε, για περισσότερες πληροφορίες.
Μέθοδος 2 Σύνδεση ακουστικών Bluetooth μέσω Bluetooth
• Συνδέστε την κύρια μονάδα με τα ακουστικά Bluetooth μέσω Bluetooth. Χρησιμοποιήστε την κύρια μονάδα για
να ορίσετε τα ακουστικά Bluetooth ως έξοδο ήχου και, στη συνέχεια, απολαύστε ήχο από τα ακουστικά σας.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να έχετε ορίσει την επιλογή Sound Mirroring σε Απ. στο
μενού ρυθμίσεων. (Προεπιλογή : Απ.)
15 Ελληνικά
Ακουστικά Bluetooth
Συνδέσεις
Μέθοδος 1 Σύνδεση με Soundbar / δέκτη AV συμβατό με HDMI (HDR) που υποστηρίζει μετάδοση σημάτων
03
Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray σε ένα ηχοσύστημα χρησιμοποιώντας μία από τις
τρεις μεθόδους που εμφανίζονται παρακάτω.
-- Μη συνδέετε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα τοίχου, μέχρι να πραγματοποιήσετε όλες τις υπόλοιπες συνδέσεις.
-- Όταν αλλάζετε τις συνδέσεις, απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές προτού ξεκινήσετε.
Συνδέσεις
Μέθοδος 3 Σύνδεση με Soundbar / δέκτη
AV συμβατό με HDMI που δεν υποστηρίζει
μετάδοση σημάτων
• Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται)
ανάμεσα στην υποδοχή HDMI OUT 1 στο πίσω
μέρος του προϊόντος και την υποδοχή HDMI IN
της τηλεόρασής σας. Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI
ανάμεσα στην υποδοχή HDMI OUT 2 στο πίσω
μέρος του προϊόντος και την υποδοχή HDMI IN
του δέκτη σας.
Μέθοδος 4 Σύνδεση με Soundbar / δέκτη AV
με ψηφιακό καλώδιο οπτικών ινών
• Χρήση ψηφιακού οπτικού καλωδίου (δεν παρέχεται),
συνδέστε την υποδοχή DIGITAL AUDIO OUT στο
προϊόν DIGITAL AUDIO IN του δέκτη.
• Θα ακουστεί ήχος μόνο μέσω των δύο εμπρός
ηχείων, ρυθμίζοντας την Ψηφιακή έξοδος σε
PCM.
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
POWER
POWER
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
SUB
(Audio Only)
LAN
(
MAIN
MAIN
)
)
SUB
(Audio Only)
LAN
(
HDMI OUT
HDMI OUT
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
SUB
(Audio Only)
LAN
(
MAIN
SUB
(Audio Only)
LAN
(
MAIN
)
HDMI OUT
)
HDMI OUT
Ήχος
Βίντεο
Ήχος
Soundbar / Δέκτης AV
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Soundbar / Δέκτης AV
||ΠΡΟΣΟXH |
\\ Μη συνδέετε τις υποδοχές HDMI OUT 1 και HDMI
OUT 2 του προϊόντος με ένα καλώδιο HDMI.
\\ Αν συνδέσετε ένα δέκτη στη θύρα DIGITAL
AUDIO OUT της συσκευής αναπαραγωγής, ο ήχος
που αναπαράγεται από το δέκτη ενδέχεται να μη
συγχρονίζεται με αυτόν της τηλεόρασης.
16 Ελληνικά
Σύνδεση με φορητή συσκευή
Ήχος
Φορητή
συσκευή
Φορητή συσκευή
1. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε (Πηγή) και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί Επάνω.
2. Επιλέξτε Οδηγός σύνδεσης κάτω δεξιά και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί  (OK).
Δέκτης AV
3. Ανοίξτε το Smart View στη φορητή συσκευή
σας.
1. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI ή
οπτικών ινών για να συνδέσετε τη συσκευή
αναπαραγωγής με δέκτη ή συσκευή ήχου.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Αν δεν χρησιμοποιήσετε καλώδιο HDMI ή οπτικών
ινών για να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής,
δεν θα ακούγεται η μουσική από τη φορητή
συσκευή.
2. Στην οθόνη Αρχική, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ήχος
και ορίστε την επιλογή Sound Mirroring σε
Ενεργ.. (Προεπιλογή: Απ.)
3. Εντοπίστε το όνομα της συσκευής
αναπαραγωγής. (Επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις >
Γενικά > Διαχείριση συστήματος > Όν. συσκ.)
4. Στη φορητή συσκευή, χρησιμοποιήστε την
εφαρμογή Bluetooth για να αναζητήσετε το
όνομα της συσκευής αναπαραγωγής. Επιλέξτε το
όνομα της συσκευής αναπαραγωγής που θέλετε
να συνδέσετε με τη συσκευή αναπαραγωγής
μέσω Bluetooth.
5. Μόλις επιτευχθεί η σύνδεση, αναπαραγάγετε
μουσική από τη φορητή συσκευή. Η μουσική
αναπαράγεται μέσω του δέκτη ή της συσκευής
ήχου που έχετε συνδέσει με τη συσκευή
αναπαραγωγής.
4. Στη φορητή συσκευή, εντοπίστε το όνομα της
συσκευής αναπαραγωγής στη λίστα διαθέσιμων
συσκευών και επιλέξτε το.
5. Η τηλεόραση εμφανίζει ένα μήνυμα σύνδεσης (για
παράδειγμα, "Σύνδεση με Android_92gb...") και,
στη συνέχεια εμφανίζει το μήνυμα ολοκλήρωσης
σύνδεσης.
6. Μετά από λίγο, η οθόνη της συσκευής σας
εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
7. Για να διακόψετε τη λειτουργία Smart View,
πατήστε το κουμπί  (Επιστροφη) στο
τηλεχειριστήριο ή κλείστε το Smart View.
||ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
\\ Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Smart View,
ενδέχεται να συμβούν διακοπές στην αναπαραγωγή
βίντεο ή ήχου, ανάλογα με το περιβάλλον σας.
\\ Οι μεταδόσεις μέσω Bluetooth μπορεί να
δημιουργούν παρεμβολές στο σήμα της
λειτουργίας Smart View. Προτού χρησιμοποιήσετε
τη λειτουργία Smart View, συνιστούμε να
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth στη
φορητή ή έξυπνη συσκευή σας (tablet κ.λπ.).
\\ Αν ο ασύρματος δρομολογητής (Wi-Fi)
χρησιμοποιεί ένα κανάλι DFS, δεν μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
Επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών
Internet για λεπτομέρειες.
17 Ελληνικά
Συνδέσεις
Συνδέστε μια φορητή συσκευή με τη συσκευή
αναπαραγωγής μέσω Bluetooth, για να
αναπαραγάγετε μουσική από τη φορητή συσκευή.
Η λειτουργία Smart View σάς επιτρέπει να προβάλετε
την οθόνη της φορητής συσκευής ή του tablet
Android σας στην τηλεόραση που είναι συνδεδεμένη
με τη συσκευή αναπαραγωγής.
03
Μέθοδος 1 Σύνδεση φορητής συσκευής μέσω
Bluetooth
Μέθοδος 2 Σύνδεση φορητής συσκευής μέσω
Wi-Fi (Smart View)
Συνδέσεις
Μέθοδος 3 Σύνδεση φορητής συσκευής μέσω
Wi-Fi (Blu-ray to Mobile)
Η λειτουργία Blu-ray to mobile (Blu-ray σε φορητή
συσκευή) σάς επιτρέπει να προβάλετε το περιεχόμενο της
συσκευής αναπαραγωγής σε φορητή συσκευή ή tablet
Android που έχετε συνδέσει με τη συσκευή αναπαραγωγής.
Φορητή συσκευή
1. Στη συσκευή αναπαραγωγής, εντοπίστε το όνομα της
συσκευής αναπαραγωγής. (Επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις
> Γενικά > Διαχείριση συστήματος > Όν. συσκ.)
2. Ανοίξτε το Samsung Connect στη φορητή
συσκευή. Στη λίστα που εμφανίζεται, εντοπίστε το
όνομα της συσκευής αναπαραγωγής. (Μπορεί να
χρειαστεί να εκτελέσετε Σάρωση για συσκευές.)
3. Επιλέξτε το όνομα της συσκευής αναπαραγωγής.
Στο αναπτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται κάτω
από το όνομα, επιλέξτε "Τηλεόραση σε φορητή
συσκευή" (ή "BD σε φορητή συσκευή").
4. Στη φορητή συσκευή εμφανίζεται ένα μήνυμα
σύνδεσης. Στην τηλεόραση εμφανίζεται ένα αίτημα
άδειας. Επιλέξτε Αποδοχή χρησιμοποιώντας το
τηλεχειριστήριο της συσκευής αναπαραγωγής.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Μετά την πρώτη φορά που θα επιλέξετε Αποδοχή,
δεν θα χρειαστεί να επιλέξετε ξανά Αποδοχή,
εκτός κι αν ακυρώσετε την άδεια.
5. Σε λίγα λεπτά, το περιεχόμενο που αναπαράγεται
στη συσκευή αναπαραγωγής προβάλλεται στην
οθόνη της φορητής συσκευής.
6. Για να διακόψετε τη λειτουργία Blu-ray σε φορητή
συσκευή, πατήστε δύο φορές  (Επιστροφη)
στη φορητή συσκευή.
||ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
\\ Ανάλογα με το μοντέλο της φορητής συσκευής, το
Samsung Connect μπορεί να αναφέρεται ως 'Blu-ray to
Mobile'. (Υποστηρίζεται μόνο από συσκευές Samsung.)
\\ Αν ο ασύρματος δρομολογητής (Wi-Fi)
χρησιμοποιεί ένα κανάλι DFS, δεν μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
Επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών
Internet για λεπτομέρειες.
Σύνδεση σε δρομολογητή δικτύου
Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής στο
δρομολογητή του δικτύου σας χρησιμοποιώντας μία
από τις μεθόδους που εμφανίζονται παρακάτω.
Η σύνδεση μπορεί να είναι ασύρματη ή ενσύρματη.
Ασύρματο δίκτυο
Σύνδεση τοίχου
Δρομολογητής
||ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
\\ Αν ο δρομολογητής ασύρματου δικτύου
υποστηρίζει DHCP, η συσκευή αναπαραγωγής
μπορεί να χρησιμοποιήσει μια διεύθυνση DHCP
ή μια στατική διεύθυνση IP για να συνδεθεί στο
ασύρματο δίκτυο.
\\ Ρυθμίστε το δρομολογητή ασύρματου δικτύου
σε τρόπο λειτουργίας υποδομής. Ο τρόπος
λειτουργίας Ad-hoc δεν υποστηρίζεται.
\\ Η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει μόνο
τα ακόλουθα πρωτόκολλα κλειδιού ασφαλείας
ασύρματου δικτύου:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
\\ Επιλέξτε ένα κανάλι στο δρομολογητή ασυρμάτου
δικτύου που δεν χρησιμοποιείται. Αν το κανάλι
που ρυθμίστηκε για το δρομολογητή ασυρμάτου
δικτύου χρησιμοποιείται από κάποια άλλη κοντινή
συσκευή, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα παρεμβολές
και απώλεια επικοινωνίας.
\\ Αν επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας Pure Highthroughput (Greenfield) 802.11n και ρυθμίσετε τον
τύπο κρυπτογράφησης του δρομολογητή σε WEP,
TKIP ή TKIP-AES (WPS2Mixed), αυτή η συσκευή
αναπαραγωγής δεν θα υποστηρίζει σύνδεση
σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές πιστοποίησης
Wi-Fi.
18 Ελληνικά
Δρομολογητής ή σύνδεση τοίχου
POWER
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
LAN
LAN
SUB
(Audio Only)
(
MAIN
)
HDMI OUT
||ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
\\ Ο δρομολογητής σας ή η πολιτική του παρόχου
υπηρεσιών Διαδικτύου ενδέχεται να αποτρέψει
την πρόσβαση της συσκευής αναπαραγωγής στο
διακομιστή ενημέρωσης λογισμικού της Samsung.
Εάν συμβεί αυτό, επικοινωνήστε με τον πάροχο
υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) που χρησιμοποιείτε,
για περισσότερες πληροφορίες.
\\ Για τους χρήστες DSL, χρησιμοποιήστε ένα
δρομολογητή για να πραγματοποιήσετε σύνδεση
στο δίκτυο.
\\ Για τη σύνδεση, χρησιμοποιήστε καλώδιο
κατηγορίας 7 (Cat 7) (*τύπου STP).
(*Συνεστραμμένο ζεύγος καλωδίων)
19 Ελληνικά
Συνδέσεις
Ενσύρματο δίκτυο
03
\\ Τα ασύρματα δίκτυα LAN, εκ φύσεως, ενδέχεται
να προκαλέσουν παρεμβολές, ανάλογα με τις
συνθήκες λειτουργίας (απόδοση δρομολογητή,
απόσταση, εμπόδια, παρεμβολές από άλλες
συσκευές ραδιοσυχνοτήτων κλπ.).
Ρυθμίσεις
Διαδικασία αρχικών ρυθμίσεων
Αρχική οθόνη
• Η αρχική οθόνη δεν εμφανίζεται αν δεν
διαμορφώσετε τις αρχικές ρυθμίσεις.
• Οι ενδείξεις οθόνης (OSD) αυτής της συσκευής
αναπαραγωγής ενδέχεται να αλλάξουν μετά την
αναβάθμιση της έκδοσης λογισμικού.
• Τα βήματα πρόσβασης ενδέχεται να διαφέρουν,
ανάλογα με το επιλεγμένο μενού.
Αφού συνδέσετε το προϊόν στην τηλεόρασή σας,
ενεργοποιήστε την τηλεόραση και το προϊόν. Την
πρώτη φορά που ενεργοποιείτε το προϊόν, στην
τηλεόραση εμφανίζεται η οθόνη των αρχικών
ρυθμίσεων του προϊόντος. Η διαδικασία αρχικών
ρυθμίσεων σάς δίνει τη δυνατότητα να ορίζετε τη
γλώσσα των ενδείξεων οθόνης (OSD) και των μενού,
το λόγο πλευρών οθόνης (μέγεθος οθόνης), καθώς
και ρυθμίζετε τις παραμέτρους του δικτύου και να
συνδέετε τη συσκευή αναπαραγωγής στο Διαδίκτυο.
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην
οθόνη.
1
||ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
\\ Αν παραλείψετε τη ρύθμιση δικτύου κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας αρχικών ρυθμίσεων,
μπορείτε να διαμορφώσετε αργότερα τις ρυθμίσεις
δικτύου σας. Για οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα
"Διαμόρφωση της σύνδεσης δικτύου σας" στις
σελίδες 26~29.
1
\\ Αν θέλετε να εμφανίσετε ξανά την αρχική
οθόνη Ρυθμίσεις και να κάνετε αλλαγές, επιλέξτε
Ρυθμίσεις > Γενικά > Έναρξη ρύθμισης στην
οθόνη Αρχική ή επιλέξτε Ρυθμίσεις > Υποστήριξη
> Επαναφορά. (Ανατρέξτε στη σελίδα 25)
\\ Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια λειτουργία
Anynet+ (HDMI-CEC), ακολουθήστε τις
παρακάτω οδηγίες.
1)Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής σε μια
τηλεόραση Samsung που είναι συμβατή με
Anynet+ (HDMI-CEC) χρησιμοποιώντας
καλώδιο HDMI.
2)Ρυθμίστε τη δυνατότητα Anynet+ (HDMI-CEC)
σε Ενεργ., τόσο στην τηλεόραση όσο και στο
προϊόν.
3)Θέστε τη συσκευή αναπαραγωγής στη
διαδικασία ορισμού αρχικών ρυθμίσεων.
2
3
4
5
20 Ελληνικά
Δίσκος
2
Εφαρμογή 1 Εφαρμογή 2 Εφαρμογή 3
3
Internet
4
Internet
5
(Λειτουργίες)
• Ρυθμίσεις : Ανοίγει το μενού του
προϊόντος. Στο μενού μπορείτε να ρυθμίσετε
διάφορες λειτουργίες ανάλογα με τις
προσωπικές σας προτιμήσεις. Αν μεταβείτε
στο μενού Ρυθμίσεις, εμφανίζεται το μενού
Γρήγορες ρυθμίσεις. Σε αυτό το μενού
μπορείτε να προσαρμόσετε διάφορες
επιλογές, όπως οι εξής: Λειτουργία
εικόνας, Προσαρμ. στο μεγέθ. της
οθόνης, Έξοδος ήχου, Μορφή εξόδου
ήχου, και Δίκτυο.
• Πηγή : Επιλέξτε έναν δίσκο ή μια
συσκευή αποθήκευσης USB, μια
συνδεδεμένη συσκευή δικτύου ή την
υπηρεσία Smart View.
• Αναζήτηση : Σας δίνει τη δυνατότητα
να κάνετε έρευνα για περιεχόμενο στις
εφαρμογές και το YouTube, εισάγοντας τις
αντίστοιχες λέξεις αναζήτησης.
• APPS : Αποκτήστε πρόσβαση
σε διάφορες επί πληρωμή ή δωρεάν
εφαρμογές.
Δίσκος : Εμφανίζει την επιλεγμένη πηγή.
Ληφθείσες εφαρμογές : Εμφανίζει τις
εφαρμογές που έχουν ληφθεί. Αν χρειάζεται,
μπορείτε να διαγράψετε, να επεξεργαστείτε
ή να αναδιατάξετε τις εφαρμογές που
εμφανίζονται σε αυτήν την ενότητα.
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Internet.
Χρησιμοποιήστε την επιλογή Προσθήκη
στην Αρχική για να προσθέσετε στην οθόνη
Αρχική στοιχεία μενού που χρησιμοποιούνται
συχνά.
TV
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Κουμπιά του τηλεχειριστηρίου που
χρησιμοποιούνται για το μενού
ρυθμίσεων
DISC
123
Ήχος
Γενικά
Υποστήριξη
Εικόνα
Ανάλυση
Καρέ ταινίας (24p/25p)
3
4
Κουμπί  (OK) : Πατήστε για να
ενεργοποιήσετε το τρέχον επιλεγμένο στοιχείο
ή να επιβεβαιώσετε μια ρύθμιση.
2
Κουμπιά
 (Επάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά) :
Πατήστε για να μετακινήσετε τον δρομέα ή να
επιλέξετε ένα στοιχείο.
Προσαρμ. στο μεγέθ. της οθόνης Μέγεθος 4 (100%)
Μορφή χρώματος HDMI
Πλούσιο χρώμα HDMI
HDR σε SDR
Auto
Αп.
Μεσαίο Gamma
2. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού, τα
υπομενού και τις επιλογές στην οθόνη Ρυθμίσεις,
ανατρέξτε στην εικόνα του τηλεχειριστηρίου
στην επόμενη στήλη.
TOOLS
1
16:9 Αρχικό
Auto
Ρυθμίσεις
1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις στην αρχική οθόνη και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί  (OK). Εμφανίζεται
η οθόνη Ρυθμίσεις.
Format οθόνης
POP UP
/MENU
1
2
Πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων
Εικόνα
MENU
3
4
Κουμπί  (Επιστροφη) : Επιστροφή στο
προηγούμενο μενού.
Κουμπί  (Κεντρικη) : Πατήστε για να
μεταβείτε στην αρχική οθόνη.
Λεπτομερείς πληροφορίες λειτουργίας
Κάθε λειτουργία, στοιχείο μενού και μεμονωμένη
επιλογή του μενού ρυθμίσεων εξηγείται λεπτομερώς
στην οθόνη. Για να προβάλετε μια επεξήγηση,
χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επάνω/Κάτω/Αριστερά/
Δεξιά για να επιλέξετε τη λειτουργία, το στοιχείο
μενού ή την επιλογή. Η επεξήγηση συνήθως
εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά της οθόνης. Στην
επόμενη σελίδα αρχίζει μια σύντομη περιγραφή
κάθε λειτουργίας του μενού ρυθμίσεων. Πρόσθετες
πληροφορίες σχετικά με ορισμένες από τις λειτουργίες
παρέχονται επίσης στο Παράρτημα αυτού του
εγχειριδίου.
21 Ελληνικά
04
\\ Αν η συσκευή αναπαραγωγής μείνει στη
λειτουργία διακοπής πάνω από 5 λεπτά χωρίς να
χρησιμοποιηθεί, εμφανίζεται μια προφύλαξη οθόνης
στην τηλεόραση. Αν η συσκευή αναπαραγωγής
μείνει στη λειτουργία προφύλαξης οθόνης πάνω από
15 λεπτά, απενεργοποιείται αυτόματα.
Ρυθμίσεις
Λειτουργίες μενού ρυθμίσεων
Πλούσιο χρώμα HDMI
Format οθόνης
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το προϊόν για έξοδο
βίντεο HDMI με πλούσιο χρώμα. Η ρύθμιση Πλούσιο
χρώμα παρέχει πιο ακριβή αναπαραγωγή του
χρώματος με μεγαλύτερο βάθος χρωμάτων.
Ανάλυση
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το επίπεδο γάμμα όταν
βλέπετε βίντεο που έχουν μετατραπεί από HDR σε
SDR.
Εικόνα
Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε το σήμα εξόδου της
συσκευής αναπαραγωγής στο μέγεθος και τη μορφή
της οθόνης της τηλεόρασης.
Ρύθμιση της ανάλυσης εξόδου του σήματος βίντεο
HDMI σε Auto, 2160p, 1080p, 720p ή 576p/480p.
Ο αριθμός υποδεικνύει τον αριθμό των γραμμών
βίντεο ανά καρέ. Γενικά, όσο περισσότερες είναι οι
γραμμές, τόσο υψηλότερη είναι η ποιότητα.
Καρέ ταινίας (24p/25p)
Αν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε τηλεόραση
συμβατή με τη δυνατότητα αναπαραγωγής 24p/25p
το δευτερόλεπτο, η ρύθμιση της δυνατότητας Καρέ
ταινίας (24p/25p) σε Auto επιτρέπει την αυτόματη
ρύθμιση της εξόδου HDMI του προϊόντος σε 24 καρέ
ανά δευτερόλεπτο, για βελτιωμένη ποιότητα εικόνας.
• Μπορείτε να απολαύσετε τη δυνατότητα Καρέ
ταινίας (24p/25p) μόνο στις τηλεοράσεις που
υποστηρίζουν αυτό το ρυθμό καρέ.
• Η λειτουργία Καρέ ταινίας (24p/25p)
ενεργοποιείται μόνο όταν η συσκευή
αναπαραγωγής αναπαράγει περιεχόμενο με
ταχύτητα καρέ 24 καρέ ανά δευτερόλεπτο.
• Η δυνατότητα Καρέ ταινίας είναι διαθέσιμη μόνο
όταν το προϊόν βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας
HDMI με ανάλυση εξόδου 1080p ή 2160p.
Προσαρμ. στο μεγέθ. της οθόνης
Ήχος
Έξοδος ήχου
Σας επιτρέπει να επιλέξετε ποια ηχεία θα είναι ενεργά.
Επιλέξτε μια συσκευή ήχου από τη λίστα.
Ρύθμιση ηχείου Surround Wi-Fi
Συνδέστε το Samsung Soundbar με ασύρματα ηχεία
μέσω Wi-Fi, για να διαμορφώσετε ένα στερεοφωνικό
ή surround ηχοσύστημα.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Αν ο ασύρματος δρομολογητής (Wi-Fi)
χρησιμοποιεί ένα κανάλι DFS, δεν μπορείτε
να δημιουργήσετε μια σύνδεση surround
χρησιμοποιώντας Wi-Fi. Επικοινωνήστε με
την εταιρεία παροχής υπηρεσιών Internet για
λεπτομέρειες.
Μορφή εξόδου ήχου
Σας επιτρέπει να επιλέξετε την κατάλληλη μορφή
ψηφιακής εξόδου ήχου (HDMI) για τον δέκτη AV που
διαθέτετε.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Ρύθμιση της οθόνης στο βέλτιστο μέγεθος.
Μορφή χρώματος HDMI
HDR σε SDR
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη μορφή χρωματικής
περιοχής για την έξοδο HDMI, ώστε να αντιστοιχεί στις
δυνατότητες της συνδεδεμένης συσκευής (τηλεόραση,
οθόνη κ.λπ.). Αφού επιλέξετε κάποια μορφή, η οθόνη
γίνεται μαύρη για μια στιγμή.
\\ Αν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη
σε Soundbar ATMOS και είναι ενεργοποιημένη η
ρύθμιση Auto, η επιλογή ήχου ορίζεται αυτόματα
σε Bitstream.
Μορφή εξόδου ήχου (Οπτική)
Σας επιτρέπει να επιλέξετε την κατάλληλη μορφή
ψηφιακής εξόδου ήχου (Οπτική) για τον δέκτη AV που
διαθέτετε.
22 Ελληνικά
Υποδειγματοληψία PCM
Σας επιτρέπει να εφαρμόσετε έλεγχο δυναμικού
εύρους για ήχο Dolby Digital, Dolby Digital Plus και
Dolby TrueHD.
Auto: Ελέγχει αυτόματα το δυναμικό εύρος του
ήχου Dolby TrueHD, με βάση τις πληροφορίες που
υπάρχουν στην ηχητική επένδυση Dolby TrueHD.
Επίσης, ενεργοποιεί τον έλεγχο δυναμικού εύρους
για Dolby Digital και Dolby Digital Plus.
Απ.: Αφήνει το δυναμικό εύρος ασυμπίεστο,
επιτρέποντάς σας να ακούτε τον αρχικό ήχο.
Ενεργ.: Ενεργοποιεί τον έλεγχο δυναμικού εύρους
για όλες τις μορφές ήχου Dolby. Οι πιο απαλοί
ήχοι γίνονται δυνατότεροι και η ένταση ήχου των
δυνατών ήχων μειώνεται.
Λειτουργία μίξης
Σας επιτρέπει να επιλέγετε τη μέθοδο πολυκαναλικής
μίξης υποδειγματοληψίας που είναι συμβατή με το
στερεοφωνικό σας σύστημα. Μπορείτε να επιλέξετε
ώστε η συσκευή αναπαραγωγής να κάνει μίξη
υποδειγματοληψίας σε κανονικό στερεοφωνικό ήχο ή
σε ήχο συμβατό με surround.
Λειτ. DTS Neo:6
Μπορείτε να απολαύσετε πολυκαναλικό ήχο μέσω της
εξόδου HDMI από μια πηγή ήχου 2 καναλιών.
Συγχρονισμός ήχου
Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν το προϊόν είναι
συνδεδεμένο σε μια ψηφιακή τηλεόραση, το σήμα ήχου
ενδέχεται να μη συγχρονίζεται με το σήμα βίντεο. Αν
συμβεί κάτι τέτοιο, προσαρμόστε το χρόνο καθυστέρησης
του σήματος ήχου ώστε να ταιριάζει με το σήμα βίντεο.
• Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο καθυστέρησης του
σήματος ήχου σε τιμές μεταξύ 0 msec και 240 msec.
Προσαρμόστε στη βέλτιστη ρύθμιση.
||ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
\\ Ο χρόνος καθυστέρησης του σήματος ήχου
που καθορίζετε ενδέχεται να μην είναι ακριβής,
ανάλογα με το περιεχόμενο που αναπαράγεται.
\\ Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά
την αναπαραγωγή περιεχομένου από οπτικό δίσκο.
Γενικά
Δίκτυο
Κατάσταση δικτύου : Σας επιτρέπει να ελέγξετε
την τρέχουσα κατάσταση του δικτύου και του
Διαδικτύου.
Ρυθμίσεις δικτύου : Ρυθμίστε τις παραμέτρους της
σύνδεσης δικτύου για να απολαμβάνετε διάφορες
λειτουργίες, όπως υπηρεσίες Internet , και να εκτελείτε
ενημερώσεις λογισμικού.
Ρυθμίσεις BD-Live : Ρύθμιση διάφορων
λειτουργιών BD-Live. Το BD-Live σάς επιτρέπει να
προσπελάσετε πρόσθετες λειτουργίες που είναι
διαθέσιμες σε ορισμένους δίσκους Ultra HD Bluray Disc ή Blu-ray Disc, αν είστε συνδεδεμένοι στο
Διαδίκτυο.
• Σύνδεση Διαδικτύου BD-Live : Σας δίνει
τη δυνατότητα να επιτρέψετε πλήρως, να
επιτρέψετε μερικώς ή να απαγορεύσετε μια
διαδικτυακή σύνδεση BD-Live.
• Διαχ. δεδ. BD : Διαχείριση δεδομένων BD
των οποίων πραγματοποιείται λήψη από μια
υπηρεσία BD-Live ή ένα δίσκο Ultra HD Blu-ray
Disc/Blu-ray Disc.
Προηγμένες ρυθμίσεις : Εμφάνιση σύνθετων
ρυθμίσεων δικτύου για τη συσκευή.
• IPv6 : Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση σύνδεσης
δικτύου IPv6 στη συσκευή.
• Κατάσταση IPv6 : Έλεγχος της κατάστασης της
τρέχουσας σύνδεσης δικτύου IPv6 και σύνδεσης
Internet.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ρυθμίσεις
BD-Live, συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης
USB και επιλέξτε την από το μενού Διαχ. δεδ.
BD.
23 Ελληνικά
Ρυθμίσεις
Έλεγχος δυναμικού εύρους
Αν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη σε
δέκτη ή Soundbar μέσω καλωδίου HDMI ή οπτικών
ινών, μπορείτε να μοιραστείτε μουσική από μια
φορητή συσκευή και να την ακούσετε από τα ηχεία
του συνδεδεμένου δέκτη ή Soundbar.
04
Σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε υποδειγματοληψία
των σημάτων PCM 96 kHz στα 48 kHz, προτού
γίνει έξοδος σε ενισχυτή. Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση
Υποδειγματοληψία PCM, αν ο ενισχυτής ή ο δέκτης
δεν είναι συμβατός με σήμα 96 kHZ.
Sound Mirroring
Ρυθμίσεις
Διαχείριση συστήματος
Μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές που παρατίθενται
παρακάτω σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
Γλώσσα : Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που
προτιμάτε για το μενού οθόνης, το μενού δίσκου, τον
ήχο, τους υποτίτλους κ.λπ.
• Η γλώσσα που επιλέγετε για το μενού δίσκου,
τον ήχο του δίσκου ή τους υποτίτλους
εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται στο δίσκο.
Όν. συσκ : Σας επιτρέπει να εισάγετε ένα όνομα
για τη συσκευή αναπαραγωγής, με το οποίο θα
αναγνωρίζεται στα δίκτυά σας.
Προβολή ειδοποιήσεων : Μπορείτε να δείτε
τη λίστα με τα μηνύματα συμβάντων που έχει
δημιουργήσει η συσκευή αναπαραγωγής.
Λογαριασµός Samsung : Δημιουργήστε και
διαχειριστείτε τον προσωπικό σας λογαριασμό
Samsung. Για να δημιουργήσετε λογαριασμό
Samsung, επιλέξτε: Ρυθμίσεις > Γενικά >
Διαχείριση συστήματος > Λογαριασµός
Samsung > Δημιουργία λογαριασμού. Ορισμένες
υπηρεσίες του Smart Hub διατίθενται επί πληρωμή.
Ασφάλεια : Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι
0000. Εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό ΡΙΝ
για να προσπελάσετε τη λειτουργία ασφαλείας
αν δεν έχετε δημιουργήσει το δικό σας κωδικό
PIN. Αφού προσπελάσετε για πρώτη φορά τη
λειτουργία ασφαλείας, αλλάξτε τον κωδικό PIN
χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Αλλαγή PIN.
• Γονική διαβάθμιση BD : Αποτρέπει την
αναπαραγωγή των δίσκων Ultra HD Blu-ray Disc
ή Blu-ray Disc με ταξινόμηση ίση ή υψηλότερη
από μια συγκεκριμένη ταξινόμηση ηλικίας που
έχετε ορίσει, εκτός εάν εισαγάγετε κωδικό PIN.
• Γονική διαβάθμιση DVD : Αποτρέπει την
αναπαραγωγή δίσκων DVD με διαβάθμιση ίση
ή υψηλότερη από μια συγκεκριμένη αριθμητική
διαβάθμιση που επιλέγετε, εκτός αν εισαχθεί ο
κωδικός PIN.
• Αλλαγή PIN : Αλλαγή του τετραψήφιου κωδικού
PIN που χρησιμοποιείται για πρόσβαση στις
λειτουργίες ασφαλείας.
`` Αν ξεχάσετε τον κωδικό PIN:
1. Αφαιρέστε οποιονδήποτε δίσκο ή συσκευή
αποθήκευσης USB έχετε τοποθετήσει.
2. Πατήστε για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα
το κουμπί ^ (Άνοιγμα/Κλείσιμο) στο
πρόσοψη μέρος του πλαισίου. Εμφανίζεται
στην οθόνη το μήνυμα αρχικοποίησης και
το προϊόν απενεργοποιείται αυτόματα.
Όταν ενεργοποιήσετε ξανά το προϊόν, θα
πραγματοποιηθεί επαναφορά όλων των
ρυθμίσεων.
WoL/WoWLAN : Ενεργοποιήστε ή
απενεργοποιήστε τη λειτουργία WOL (Wake on
LAN) ή WoWLAN (Wake on Wireless LAN).
Διαχείριση εξωτερικών συσκευών
Anynet+ (HDMI-CEC) : Η λειτουργία Anynet+
είναι μια εύχρηστη λειτουργία που προσφέρει
συνδεδεμένες λειτουργίες με άλλες συσκευές
αναπαραγωγής της Samsung που διαθέτουν
τη δυνατότητα Anynet+ και σας επιτρέπει να
ελέγχετε αυτά τα προϊόντα με ένα τηλεχειριστήριο
τηλεόρασης Samsung. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή
τη λειτουργία, πρέπει να συνδέσετε αυτή τη συσκευή
αναπαραγωγής σε μια τηλεόραση Samsung που
υποστηρίζει Anynet+ με ένα καλώδιο HDMI.
DivX® Video On Demand : Προβολή κωδικών
εγγραφής DivX® VOD για την αγορά και την
αναπαραγωγή περιεχομένου DivX® VOD.
Διαχείριση πληκτρολογίου : Ορίστε τη γλώσσα
και τον τύπο του πληκτρολογίου που είναι
συνδεδεμένο μέσω USB.
||ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
\\ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο
μόνο όταν εμφανίζεται μια οθόνη ή ένα
παράθυρο πληκτρολογίου QWERTY στην
εφαρμογή Web Browser.
\\ Ορισμένα πληκτρολόγια και ποντίκια HID USB
δεν είναι συμβατά με τη συσκευή αναπαραγωγής.
\\ Ορισμένα πλήκτρα των πληκτρολογίων HID
ενδέχεται να μη λειτουργούν.
\\ Δεν υποστηρίζονται τα ενσύρματα πληκτρολόγια USB.
\\ Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.
\\ Αν ένα ασύρματο πληκτρολόγιο HID δεν
λειτουργεί λόγω παρεμβολών, μετακινήστε το
πληκτρολόγιο πιο κοντά στη συσκευή.
Διαχείριση σύνδεσης συσκευών : Σας επιτρέπει
να ελέγξετε ποιες από τις συσκευές που είναι
συνδεδεμένες στο δίκτυό σας (π.χ. φορητές
συσκευές και tablet) μπορούν να μοιραστούν
περιεχόμενο με τη συσκευή αναπαραγωγής.
24 Ελληνικά
`` Αποδοχή σύνδεσης με φορητή συσκευή
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Ανάλογα με τον κατασκευαστή της φορητής
συσκευής, το Smart View μπορεί να αναφέρεται
ως Screen Mirroring ή Miracast.
2. Όταν η φορητή συσκευή επιχειρεί να
συνδεθεί με τη συσκευή αναπαραγωγής,
εμφανίζεται ένα μήνυμα ειδοποίησης στην
κορυφή της οθόνης της τηλεόρασης.
Επιλέξτε Αποδοχή. Μπορείτε να
αναπαράγετε αρχεία πολυμέσων μόνο από
τις συσκευές στις οποίες έχετε επιτρέψει να
συνδεθούν με το προϊόν.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Αν δεν θέλετε να εμφανίζετε ένα μήνυμα
ειδοποίησης όταν η φορητή συσκευή επιχειρεί
να συνδεθεί, επιλέξτε Διαχείριση σύνδεσης
συσκευών και ορίστε την επιλογή Ειδοποίηση
πρόσβασης σε Απ..
3. Αναπαραγάγετε περιεχόμενο από τη
φορητή συσκευή.
Υψηλή αντίθεση : ρυθμίστε την προβολή του
φόντου και των γραμματοσειρών σε χρώματα
υψηλής αντίθεσης στις επιλογές Εφαρμογές
(Smart Hub) και Πολυμέσα.
Μεγέθυνση : ορίστε ώστε να μεγεθύνεται το
επιλεγμένο στοιχείο στις επιλογές Εφαρμογές
(Smart Hub) και Πολυμέσα.
Έναρξη ρύθμισης
Σας επιτρέπει να εκτελέσετε από την αρχή τη
διαδικασία αρχικών ρυθμίσεων.
Υποστήριξη
Ενημέρωση λογισμικού
Αυτό το μενού επιτρέπει την αναβάθμιση του
λογισμικού του προϊόντος, για βελτίωση της
απόδοσης ή πρόσθετες υπηρεσίες.
Επαναφορά Smart Hub
Επαναφέρει όλες τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του
Smart Hub. Για να το χρησιμοποιήσετε, πρέπει να
εισαγάγετε τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας PIN.
Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι 0000.
Επανεν.
Γίνεται επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις
προεπιλεγμένες τους τιμές, με εξαίρεση τις ρυθμίσεις
δικτύου και Smart Hub και, στη συνέχεια, εκκινεί
τη λειτουργία Ρύθμιση. Για να το χρησιμοποιήσετε,
πρέπει να εισαγάγετε τον προσωπικό κωδικό
ασφαλείας (PIN).
Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN ασφαλείας είναι 0000.
4. Η τηλεόραση που είναι συνδεδεμένη με
τη συσκευή αναπαραγωγής προβάλλει
τα αρχεία περιεχομένου που είναι
αποθηκευμένα στη φορητή συσκευή.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Αν μεταβείτε σε άλλη οθόνη στη φορητή
συσκευή κατά την αναπαραγωγή, η σύνδεση με
το προϊόν θα τερματιστεί.
25 Ελληνικά
Ρυθμίσεις
1. Επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να
αναπαραγάγετε από τη φορητή συσκευή.
(Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση με
φορητή συσκευή" στη σελίδα 17.)
Προσβασιμότητα
04
Για να αναπαραγάγετε το περιεχόμενο
πολυμέσων που είναι αποθηκευμένο σε μια
φορητή συσκευή, πρέπει να επιτρέψετε τη
σύνδεση της φορητής συσκευής με το προϊόν.
Επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Γενικά
> Διαχείριση εξωτερικών συσκευών >
Διαχείριση σύνδεσης συσκευών > Λίστα
συσκευών. Εμφανίζονται οι φορητές συσκευές
που είναι συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο με το
προϊόν.
Ρυθμίσεις
Απομακρυσμένη διαχείριση
Όταν έχει ενεργοποιηθεί, επιτρέπει στους υπαλλήλους
του τηλεφωνικού κέντρου της Samsung να
εντοπίζουν και να λύνουν από απόσταση προβλήματα
με το προϊόν. Απαιτεί ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο.
||ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
\\ Η υπηρεσία απομακρυσμένης διαχείρισης
ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες
χώρες.
\\ Για να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία
απομακρυσμένης διαχείρισης:
1)Καλέστε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών
της Samsung και ζητήστε απομακρυσμένη
υποστήριξη.
2)Ανοίξτε το μενού της συσκευής
αναπαραγωγής από την τηλεόρασή σας και
μεταβείτε στην ενότητα Υποστήριξη.
3)Επιλέξτε Απομακρυσμένη διαχείριση και,
στη συνέχεια, διαβάστε και αποδεχθείτε
τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών. Όταν
εμφανιστεί η οθόνη του PIN, δώστε τον
αριθμό του PIN στον εκπρόσωπο.
4)Ο αντιπρόσωπος προσπελαύνει τη συσκευή
αναπαραγωγής.
Πληροφορίες για αυτήν τη συσκευή
Παρέχονται πληροφορίες επικοινωνίας για βοήθεια με
τη συσκευή αναπαραγωγής.
Όροι και πολιτική
Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες εφαρμογών,
πρέπει να διαβάσετε και να αποδεχτείτε τόσο τους
όρους και τις προϋποθέσεις όσο και την πολιτική
απορρήτου για τις εφαρμογές.
Δίκτυα και το Διαδίκτυο
Όταν συνδέετε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής
σε ένα δίκτυο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
εφαρμογές και λειτουργίες που βασίζονται σε
δίκτυο όπως το Smart Hub ή το BD-LIVE και να
πραγματοποιήσετε αναβάθμιση του λογισμικού
της συσκευής αναπαραγωγής μέσω της σύνδεσης
δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
την προσπέλαση και τη χρήση υπηρεσιών Διαδικτύου,
ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Υπηρεσίες δικτύου" αυτού
του εγχειριδίου στις σελίδες 40~47. Οι οδηγίες
για τη διαμόρφωση της σύνδεσης δικτύου αρχίζουν
παρακάτω.
Διαμόρφωση της σύνδεσης δικτύου σας
Πριν ξεκινήσετε, ελέγξτε εάν η διεύθυνση IP είναι
στατική ή δυναμική. (Οι περισσότερες διευθύνσεις
είναι δυναμικές). Αν είναι δυναμική και διαθέτετε
ένα ενσύρματο ή ασύρματο δίκτυο, συνιστούμε
να χρησιμοποιήσετε τις αυτόματες διαδικασίες
διαμόρφωσης που περιγράφονται παρακάτω.
Αν κάνετε σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο, αποσυνδέστε
οποιαδήποτε ενσύρματη σύνδεση δικτύου προτού
ξεκινήσετε.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Επιλέξτε Γρήγορες ρυθμίσεις > Δίκτυο στην
οθόνη Αρχική για να απλοποιήσετε τη διαδικασία
ρύθμισης παραμέτρων δικτύου.
Για να ξεκινήσετε τη διαμόρφωση του δικτύου σας,
ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
Ενσύρματο δίκτυο
ĞĞ
Ενσύρματο - αυτόματη σύνδεση
1. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε Ρυθμίσεις και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί  (OK).
2. Επιλέξτε Γενικά και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί  (OK).
3. Επιλέξτε Δίκτυο και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί  (OK).
4. Επιλέξτε Ρυθμίσεις δικτύου και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
5. Στην οθόνη Τύπος δικτύου, επιλέξτε Ενσύρματο
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί  (OK).
26 Ελληνικά
7. Πατήστε το κουμπί
Ενσύρματο - Χειροκίνητα
Αν διαθέτετε μια στατική διεύθυνση IP ή η αυτόματη
διαδικασία δεν λειτουργεί, θα πρέπει να ρυθμίσετε
χειροκίνητα τις τιμές της επιλογής Ρυθμίσεις δικτύου.
Ακολουθήστε τα βήματα 1 και 3 της αυτόματης
διαδικασίας διαμόρφωσης ενσύρματου δικτύου και,
στη συνέχεια, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Επιλέξτε Κατάσταση δικτύου. Το προϊόν
αναζητά κάποιο δίκτυο και, στη συνέχεια,
εμφανίζει το μήνυμα αποτυχίας σύνδεσης.
Μπορείτε να ρυθμίσετε μια σύνδεση ασύρματου
δικτύου με τέσσερις τρόπους:
-- Αυτόματη ασύρματη σύνδεση
-- Χειροκίνητη ασύρματη σύνδεση
-- WPS(PBC)
-- WPS(PIN)
Όταν διαμορφώνετε τη σύνδεση ασύρματου
δικτύου, θα αποσυνδεθούν οποιεσδήποτε συσκευές
ασύρματου δικτύου είναι συνδεδεμένες μέσω του
προϊόντος ή θα διακοπεί η τρέχουσα ενσύρματη
σύνδεση του προϊόντος, αν υπάρχει.
ĞĞ
2. Στο κάτω μέρος της οθόνης, επιλέξτε Ρυθμίσ. IP
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί  (OK).
Εμφανίζεται η οθόνη Ρυθμίσ. IP.
3. Επιλέξτε το πεδίο Ρυθμίσ. IP και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί  (OK).
4. Επιλέξτε Μη αυτόματη εισαγωγή στο πεδίο
Ρυθμίσ. IP και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
 (OK).
5. Επιλέξτε μια τιμή για εισαγωγή (για παράδειγμα,
Διεύθυνση IP) και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί  (OK).
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επάνω/Κάτω στο
τηλεχειριστήριο για να εισάγετε τους αριθμούς
της παραμέτρου αυτής. Χρησιμοποιήστε τα
κουμπιά Αριστερά/Δεξιά στο τηλεχειριστήριο
για να μετακινηθείτε από το ένα πεδίο εισαγωγής
στο άλλο, εντός μίας τιμής. Όταν ολοκληρώσετε
την εισαγωγή για μία τιμή, πατήστε το κουμπί
 (OK).
6. Πατήστε το κουμπί Επάνω ή Κάτω για να
μετακινηθείτε σε κάποια άλλη τιμή και, στη συνέχεια,
εισαγάγετε τους αριθμούς για τη συγκεκριμένη τιμή
ακολουθώντας τις οδηγίες στο βήμα 5.
7. Επαναλάβετε τα βήματα 5 και 6 μέχρι να
συμπληρώσετε όλες τις τιμές.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Μπορείτε να πάρετε τις τιμές δικτύου από τον
πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε.
8. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή όλων των
τιμών, επιλέξτε OK και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί  (OK). Το προϊόν επαληθεύει τη
σύνδεση δικτύου και, στη συνέχεια, συνδέεται
στο δίκτυο.
Ασύρματο - Αυτόματα
1. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε Ρυθμίσεις και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί  (OK).
2. Επιλέξτε Γενικά και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί  (OK).
3. Επιλέξτε Δίκτυο και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί  (OK).
4. Επιλέξτε Ρυθμίσεις δικτύου και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί  (OK).
5. Επιλέξτε Ασύρματο στην οθόνη Τύπος δικτύου
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί  (OK).
Ασύρματη σύνδεση
iptime23
iptime
solugen_edu#2
Ανανέωση
6. Επιλέξτε το επιθυμητό δίκτυο και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί  (OK).
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Εναλλακτικά, επιλέξτε Προσθήκη δικτύου στο
κάτω μέρος της λίστας ασύρματων δικτύων, για
να δημιουργήσετε μια σύνδεση. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο, αν γνωρίζετε
το SSID (όνομα) του ασύρματου δρομολογητή.
27 Ελληνικά
Ρυθμίσεις
ĞĞ
 (OK).
Ασύρματο δίκτυο
04
6. Το προϊόν ανιχνεύει την ενσύρματη σύνδεση,
επαληθεύει τη σύνδεση δικτύου και, στη
συνέχεια, συνδέεται στο δίκτυο.
Ρυθμίσεις
7. Στην οθόνη ασφάλειας, εισαγάγετε τον κωδικό
ασφαλείας ή τη φράση πρόσβασης του δικτύου σας.
Εισαγάγετε τα γράμματα επιλέγοντας κάποιο
γράμμα με ένα κουμπί βέλους και, στη συνέχεια,
πατώντας το κουμπί  (OK).
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Για να βλέπετε τον κωδικό πρόσβασης καθώς τον
εισάγετε, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά βέλους για
να επιλέξετε Εµφάνιση κωδικού πρόσβασης.
στη δεξιά πλευρά και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί  (OK).
8. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Τέλος και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί  (OK). Το προϊόν
επαληθεύει τη σύνδεση δικτύου και, στη
συνέχεια, συνδέεται στο δίκτυο.
9. Όταν ολοκληρωθεί η επαλήθευση, επιλέξτε OK
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί  (OK).
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Θα πρέπει να μπορείτε να βρείτε τον κωδικό
ασφαλείας ή τη φράση πρόσβασης σε μία από
τις οθόνες ρύθμισης που χρησιμοποιήσατε για τη
ρύθμιση του δρομολογητή ή του μόντεμ σας.
ĞĞ
Ασύρματο - Χειροκίνητα
Αν διαθέτετε μια στατική διεύθυνση IP ή η αυτόματη
διαδικασία δεν λειτουργεί, θα πρέπει να ρυθμίσετε
χειροκίνητα τις τιμές της επιλογής Ρυθμίσεις δικτύου.
1. Ακολουθήστε τις οδηγίες της αυτόματης διαδικασίας
διαμόρφωσης ασύρματου δικτύου έως το Βήμα 6.
2. Το προϊόν αναζητά κάποιο δίκτυο και, στη συνέχεια,
εμφανίζει το μήνυμα αποτυχίας σύνδεσης.
3. Στο κάτω μέρος της οθόνης, επιλέξτε Ρυθμίσ. IP
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί  (OK).
Εμφανίζεται η οθόνη Ρυθμίσ. IP.
4. Επιλέξτε το πεδίο Ρυθμίσ. IP και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί  (OK).
5. Επιλέξτε Μη αυτόματη εισαγωγή στο πεδίο Ρυθμίσ.
IP και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί  (OK).
6. Επιλέξτε μια τιμή για εισαγωγή (για παράδειγμα,
Διεύθυνση IP) και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί  (OK).
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Αριστερά/Δεξιά στο
τηλεχειριστήριο για να εισάγετε τους αριθμούς
της παραμέτρου αυτής. Χρησιμοποιήστε
τα κουμπιά Αριστερά/Δεξιά/  (OK) στο
τηλεχειριστήριο για να μετακινηθείτε από το
ένα πεδίο εισαγωγής στο άλλο, εντός μίας τιμής.
Αφού ρυθμίσετε μια παράμετρο, επιλέξτε Τέλος.
7. Πατήστε το κουμπί Επάνω ή Κάτω για να
μετακινηθείτε σε κάποια άλλη τιμή και, στη συνέχεια,
εισαγάγετε τους αριθμούς για τη συγκεκριμένη τιμή
ακολουθώντας τις οδηγίες στο βήμα 6.
8. Επαναλάβετε τα βήματα 6 και 7 μέχρι να
συμπληρώσετε όλες τις τιμές.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Μπορείτε να πάρετε τις τιμές δικτύου από τον
πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε.
9. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε OK και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί  (OK). Εμφανίζεται η οθόνη
ασφάλειας.
10. Στην οθόνη ασφάλειας, εισαγάγετε τον κωδικό
ασφαλείας ή τη φράση πρόσβασης του δικτύου
σας. Εισαγάγετε γράμματα επιλέγοντας κάποιο
γράμμα με τα κουμπιά Επάνω/Κάτω/Αριστερά/
Δεξιά και, στη συνέχεια, πατώντας το κουμπί
 (OK).
11. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Τέλος στα δεξιά της
οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
 (OK).
Το προϊόν επαληθεύει τη σύνδεση δικτύου και,
στη συνέχεια, συνδέεται στο δίκτυο.
12. Αφού το προϊόν επαληθεύσει το δίκτυο, επιλέξτε
OK και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί  (OK).
ĞĞ
WPS(PBC)
1. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε Ρυθμίσεις και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί  (OK).
2. Επιλέξτε Γενικά και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί  (OK).
3. Επιλέξτε Δίκτυο και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί  (OK).
4. Επιλέξτε Ρυθμίσεις δικτύου και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί  (OK).
5. Επιλέξτε Ασύρματο στην οθόνη Τύπος δικτύου
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί  (OK).
Το προϊόν αναζητά τα διαθέσιμα δίκτυα και, στη
συνέχεια, εμφανίζει τη λίστα τους.
6. Πατήστε το κουμπί Κάτω στο τηλεχειριστήριο και
μετά  (OK) για να επιλέξετε τη ρύθμιση Χρήση
WPS. Εμφανίζεται το μήνυμα "Πιέστε το κουμπί
WPS ή PBC στον ασύρματο δρομολογητή σας
εντός των επόμενων δύο λεπτών.".
28 Ελληνικά
WPS(PIN)
Προτού ξεκινήσετε, ανοίξτε το μενού ρύθμισης του
δρομολογητή στον υπολογιστή σας και προσπελάστε
την οθόνη με το πεδίο εισαγωγής PIN WPS.
1. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε Ρυθμίσεις και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί  (OK).
2. Επιλέξτε Γενικά και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί  (OK).
3. Επιλέξτε Δίκτυο και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί  (OK).
4. Επιλέξτε Ρυθμίσεις δικτύου και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί  (OK).
5. Επιλέξτε Ασύρματο στην οθόνη Τύπος δικτύου
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί  (OK).
Το προϊόν αναζητά τα διαθέσιμα δίκτυα και, στη
συνέχεια, εμφανίζει τη λίστα τους.
Αυτό το μενού σάς δίνει τη δυνατότητα αναβάθμισης
του λογισμικού του προϊόντος, για βελτίωση της
απόδοσης ή πρόσθετες υπηρεσίες.
• Ποτέ μην απενεργοποιείτε ή ενεργοποιείτε ξανά
τη συσκευή αναπαραγωγής μη αυτόματα κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης.
1. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε Ρυθμίσεις και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί  (OK).
2. Επιλέξτε Υποστήριξη και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί  (OK).
3. Επιλέξτε Ενημέρωση λογισμικού και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί  (OK).
4. Για να εκτελέσετε λήψη και άμεση ενημέρωση
του λογισμικού ενημέρωσης, επιλέξτε
Ενημέρωση τώρα και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί  (OK).
7. Επιλέξτε WPS(PIN) και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί  (OK). Εμφανίζεται το αναδυόμενο
παράθυρο κωδικού ΡΙΝ.
5. Προκειμένου το προϊόν να μπορέσει να εκτελέσει
αυτόματα λήψη του λογισμικού ενημέρωσης
όποτε αυτό είναι διαθέσιμο, επιλέξτε Αυτόματη
ενημέρωση και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί  (OK). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην
ενότητα "Αυτόματη ενημέρωση" στη σελίδα
30.
||ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
\\ Η αναβάθμιση έχει ολοκληρωθεί όταν η συσκευή
αναπαραγωγής απενεργοποιείται και, στη συνέχεια,
ενεργοποιείται ξανά μόνη της.
6. Επιλέξτε το επιθυμητό δίκτυο και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί  (OK).
8. Εισαγάγετε τον κωδικό PIN στο πεδίο PIN
WPS στην οθόνη ρύθμισης δρομολογητή και
αποθηκεύστε την αλλαγή.
\\ Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του
δρομολογητή για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο
προσπέλασης των οθονών ρύθμισης του
δρομολογητή ή ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης
του δρομολογητή.
\\ Για σύνδεση WPS, ρυθμίστε τη μέθοδο
κρυπτογράφησης ασφάλειας του δρομολογητή
ασύρματου δικτύου σας σε AES. Ο συνδέσεις WPS
δεν υποστηρίζουν κρυπτογράφηση ασφάλειας
WEP.
||ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
\\ Η εταιρεία Samsung Electronics δεν αναλαμβάνει
καμία νομική ευθύνη για τυχόν δυσλειτουργία της
συσκευής αναπαραγωγής η οποία θα προκληθεί
λόγω ασταθούς διαδικτυακής σύνδεσης ή αμέλειας
του πελάτη κατά την ενημέρωση του λογισμικού.
\\ Αν θέλετε να ακυρώσετε την αναβάθμιση κατά τη
λήψη του λογισμικού αναβάθμισης, πατήστε το
κουμπί  (OK).
29 Ελληνικά
Ρυθμίσεις
ĞĞ
Αναβάθμιση λογισμικού
04
7. Πατήστε για 2 λεπτά το κουμπί WPS ή PBC στον
δρομολογητή. Το προϊόν λαμβάνει αυτόματα όλες
τις τιμές ρυθμίσεων δικτύου που χρειάζεται και
συνδέεται στο δίκτυό σας.
Ρυθμίσεις
Ενημέρωση τώρα
Ενημέρωση μέσω USB
2. Η λειτουργία αναβάθμισης μέσω Διαδικτύου
πραγματοποιεί λήψη και εγκατάσταση του
λογισμικού αναβάθμισης απευθείας από το
Διαδίκτυο.
-- Αυτή η επιλογή απαιτεί σύνδεση στο
Διαδίκτυο.
1. Επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία
της Samsung από έναν υπολογιστή και
πραγματοποιήστε λήψη του πακέτου ενημέρωσης
σε μια συσκευή USB.
1. Επιλέξτε Υποστήριξη > Ενημέρωση λογισμικού
> Ενημέρωση τώρα.
||ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
\\ Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του συστήματος,
ελέγξτε τα στοιχεία του λογισμικού στην ενότητα
πληροφοριών προϊόντος στην οθόνη επικοινωνίας
με τη Samsung.
\\ Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής
κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης του λογισμικού.
Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία της
συσκευής αναπαραγωγής.
Αυτόματη ενημέρωση
3. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία
αυτόματης ενημέρωσης έτσι ώστε η συσκευή
αναπαραγωγής να πραγματοποιεί λήψη νέου
λογισμικού αναβάθμισης όταν βρίσκεται σε
τρόπο λειτουργίας αυτόματης ενημέρωσης.
Αυτό επιτρέπει στη συσκευή αναπαραγωγής να
κάνει λήψη λογισμικού αναβάθμισης αυτόματα
όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
1. Πατήστε τα κουμπιά Επάνω/Κάτω για να
επιλέξετε Αυτόματη ενημέρωση και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί  (OK).
2. Η λειτουργία ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται
κάθε φορά που πατάτε το κουμπί  (OK).
Για να αναβαθμίσετε μέσω USB, ακολουθήστε αυτά
τα βήματα:
2. Αποθηκεύστε το πακέτο ενημέρωσης στο φάκελο
ανωτάτου επιπέδου της συσκευής USB.
-- Διαφορετικά, το προϊόν δεν θα μπορεί να
εντοπίσει το πακέτο ενημέρωσης.
3. Συνδέστε τη συσκευή USB που περιέχει το
πακέτο ενημέρωσης στο προϊόν.
4. Επιλέξτε Υποστήριξη > Ενημέρωση λογισμικού
> Ενημέρωση τώρα.
5. Το λογισμικό ενημερώνεται χρησιμοποιώντας το
πακέτο ενημέρωσης στη συσκευή USB.
||ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
\\ Δεν πρέπει να υπάρχει κανένας δίσκος μέσα
στο προϊόν όταν αναβαθμίζετε το λογισμικό
χρησιμοποιώντας την υποδοχή USB.
\\ Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του συστήματος,
ελέγξτε τις λεπτομέρειες του λογισμικού στην
ενότητα πληροφοριών προϊόντος της οθόνης
επικοινωνίας με τη Samsung.
\\ Μην απενεργοποιείτε το προϊόν κατά τη διάρκεια
της ενημέρωσης λογισμικού. Ενδέχεται να
προκληθεί δυσλειτουργία του προϊόντος.
\\ Οι ενημερώσεις λογισμικού χρησιμοποιώντας την
υποδοχή USB πρέπει να εκτελούνται μόνο με
μονάδες flash USB.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Αυτόματη
ενημέρωση, το προϊόν πρέπει να είναι
συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο.
30 Ελληνικά
Αναπαραγωγή μέσων
1. Πατήστε το κουμπί ^ για να ανοίξετε τη θήκη
δίσκου.
2. Τοποθετήστε προσεκτικά ένα δίσκο στη θήκη
δίσκου, με την ετικέτα του δίσκου στραμμένη
προς τα πάνω.
Αναπαραγωγή φωτογραφιών, βίντεο
και μουσικής (Πολυμέσα)
Στο προϊόν μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία
πολυμέσων που είναι αποθηκευμένα σε συσκευή USB
ή υπολογιστή.
||ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
3. Πατήστε το κουμπί ^ για να κλείσετε τη θήκη
του δίσκου.
Η αναπαραγωγή αρχίζει αυτόματα.
4. Αν δεν ξεκινά αυτόματα η αναπαραγωγή,
πατήστε το κουμπί  (Κεντρικη), επιλέξτε Αναπ.
δίσκ στην οθόνη Αρχική και μετά πατήστε το
κουμπί  (OK) στο τηλεχειριστήριο.
Φύλαξη και διαχείριση δίσκων
\\ Είναι αδύνατη η αναπαραγωγή περιεχομένου
πολυμέσων εάν το περιεχόμενο ή η συσκευή
αποθήκευσης δεν υποστηρίζονται από το προϊόν.
\\ Προτού συνδέσετε μια συσκευή USB,
δημιουργήστε εφεδρικό αντίγραφο των
σημαντικών αρχείων. Η Samsung δεν ευθύνεται
για αρχεία που έχουν υποστεί ζημιά ή χαθεί.
Αναπαραγωγή περιεχομένου πολυμέσων
που είναι αποθηκευμένο σε συσκευή USB
1. Συνδέστε τη συσκευή USB σας στο προϊόν.
• Κράτημα των δίσκων
-- Τυχόν δαχτυλιές ή γρατσουνιές
στο δίσκο ενδέχεται να μειώσουν
την ποιότητα του ήχου και
της εικόνας ή να προκαλέσουν παράλειψη
περιεχομένου.
-- Αποφεύγετε να αγγίζετε την επιφάνεια του δίσκου
στα σημεία όπου έχουν εγγραφεί δεδομένα.
-- Κρατάτε το δίσκο από τις άκρες του, έτσι ώστε να
μη δημιουργήσετε δαχτυλιές στην επιφάνεια.
-- Μην κολλάτε χαρτί ή ταινία στο δίσκο.
2. Πατήστε το κουμπί  (Κεντρικη). Επιλέξτε
 (Πηγή) και, στη συνέχεια, USB Storage.
Εμφανίζονται οι φάκελοι και τα αρχεία που
υπάρχουν στη συσκευή USB.
3. Επιλέξτε το περιεχόμενο πολυμέσων που θέλετε
να αναπαράγετε από τη λίστα. Το περιεχόμενο
πολυμέσων αναπαράγεται.
4. Για να εξέλθετε, πατήστε το κουμπί
@ (Διακοπης) ή το κουμπί  (Επιστροφη).
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Όταν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή USB,
εμφανίζεται ένα μήνυμα στην κορυφή της οθόνης.
Για να προβάλετε τα αρχεία περιεχομένου που
υπάρχουν στη συσκευή USB, επιλέξτε Αναζήτηση.
31 Ελληνικά
Αναπαραγωγή μέσων
Αναπαραγωγή δίσκων του εμπορίου
• Καθαρισμός των δίσκων
-- Αν ο δίσκος έχει δαχτυλιές ή είναι
λερωμένος, καθαρίστε τον με ένα
ήπιο απορρυπαντικό αραιωμένο σε
νερό και σκουπίστε τον με ένα μαλακό πανί.
-- Κατά τον καθαρισμό, σκουπίζετε απαλά από το
εσωτερικό προς το εξωτερικό μέρος του δίσκου.
• Φύλαξη των δίσκων
`` Μην τους αφήνετε στο άμεσο ηλιακό φως.
`` Διατηρήστε τους σε ένα δροσερό αεριζόμενο
χώρο.
`` Διατηρήστε τους σε ένα καθαρό προστατευτικό
κάλυμμα και φυλάξτε τους κατακόρυφα.
05
Η συσκευή αναπαραγωγής Ultra HD Blu-ray μπορεί να
αναπαραγάγει περιεχόμενο από δίσκους Ultra HD
Blu-ray/Blu-ray/DVD/CD, συσκευές USB και
υπολογιστές, καθώς και από το web.
Για να αναπαραγάγετε περιεχόμενο από τον
υπολογιστή σας, πρέπει να συνδέσετε τον υπολογιστή
και το προϊόν στο δίκτυό σας.
Αναπαραγωγή μέσων
Αναπαραγωγή περιεχομένου πολυμέσων
που είναι αποθηκευμένο σε υπολογιστή
Στο προϊόν μπορείτε να αναπαραγάγετε περιεχόμενο
πολυμέσων το οποίο είναι αποθηκευμένο σε
υπολογιστή του ίδιου δικτύου.
||ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
\\ Για να αναπαραγάγετε περιεχόμενο από
υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη
η λειτουργία οικιακού δικτύου στον υπολογιστή.
\\ Το περιεχόμενο που είναι κοινόχρηστο με τον
υπολογιστή ενδέχεται να μην αναπαράγεται,
ανάλογα με τον τύπο κωδικοποίησης και τη μορφή
αρχείου του περιεχομένου. Επιπλέον, ορισμένες
λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
\\ Το περιεχόμενο πολυμέσων ενδέχεται να μην
αναπαράγεται ομαλά, ανάλογα με την κατάσταση
του δικτύου. Εάν δεν γίνεται ομαλή αναπαραγωγή
του περιεχομένου, μεταφέρετε το περιεχόμενο σε
μια συσκευή USB, συνδέστε τη συσκευή USB στη
συσκευή αναπαραγωγής και, στη συνέχεια, κάντε
αναπαραγωγή του περιεχομένου από τη συσκευή
USB.
1. Συνδέστε τον υπολογιστή και τη συσκευή
αναπαραγωγής στο ίδιο δίκτυο.
2. Πατήστε το κουμπί  (Κεντρικη).
Επιλέξτε  (Πηγή) και στη συνέχεια
Υπολογιστής χρήστη. Εμφανίζονται οι φάκελοι
και τα αρχεία που υπάρχουν στον υπολογιστή.
3. Επιλέξτε το περιεχόμενο πολυμέσων που θέλετε
να αναπαράγετε από τη λίστα. Το περιεχόμενο
πολυμέσων αναπαράγεται.
4. Για να εξέλθετε, πατήστε το κουμπί
@ (Διακοπης) ή το κουμπί  (Επιστροφη).
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Η αναπαραγωγή περιεχομένου UHD BD ενδέχεται
να χρειάζεται σύνδεση δικτύου. Ανάλογα με
το περιβάλλον δικτύου και την κατάσταση του
Διακομιστή περιεχομένου (Studio), η αναπαραγωγή
ενδέχεται να μην γίνεται με επιτυχία.
Αναπαραγωγή ενός δίσκου με περιεχόμενο
που έχει εγγραφεί από το χρήστη
Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία πολυμέσων που
έχετε εγγράψει σε δίσκους Blu-ray, DVD ή CD.
1. Τοποθετήστε ένα δίσκο που έχετε εγγράψει
στη θήκη δίσκου με την ετικέτα του δίσκου
στραμμένη προς τα επάνω και, στη συνέχεια,
κλείστε τη θήκη.
2. Πατήστε το κουμπί  (Κεντρικη).
Επιλέξτε  (Πηγή) και στη συνέχεια Δίσκος.
Εμφανίζονται οι φάκελοι και τα αρχεία που
υπάρχουν στον δίσκο.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Παρόλο που το προϊόν εμφανίζει φακέλους για
όλους τους τύπους περιεχομένου, εμφανίζει μόνο
αρχεία του τύπου περιεχομένου που έχετε επιλέξει
στο μενού Φιλτράρισμα κατά.
Για παράδειγμα, αν επιλέξετε Μουσική, θα
εμφανιστούν μόνο τα αρχεία μουσικής. Για να
αλλάξετε την επιλογή, επιστρέψτε στο μενού
Φιλτράρισμα κατά.
3. Εμφανίζεται μια οθόνη, στην οποία εμφανίζεται το
περιεχόμενο του δίσκου. Ανάλογα με τον τρόπο
ταξινόμησης του περιεχομένου, θα εμφανιστούν
φάκελοι, μεμονωμένα αρχεία ή και τα δύο.
4. Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
Επάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά για να επιλέξετε
ένα φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
 (OK).
5. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επάνω/Κάτω/
Αριστερά/Δεξιά για να επιλέξετε ένα αρχείο
για προβολή ή αναπαραγωγή και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί  (OK).
6. Πατήστε το κουμπί  (Επιστροφη) μία ή
περισσότερες φορές για να εξέλθετε από την
τρέχουσα οθόνη ή από κάποιο φάκελο ή για να
επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη.
7. Μεταβείτε στις σελίδες 33 ~ 39 για
οδηγίες που εξηγούν τον τρόπο ελέγχου της
αναπαραγωγής βίντεο, μουσικής και εικόνων σε
δίσκο.
32 Ελληνικά
TV
DISC
Έλεγχος αναπαραγωγής
βίντεο
MENU
POP UP
/MENU
123
123
DISC
MENU
„„
POP UP
TOOLS
/MENU
Χρήση του μενού δίσκου, του αναδυόμενου
μενού ή της λίστας τίτλων
Κουμπί
DISC
MENU
„„
Κουμπί
POP UP
/MENU
Κουμπιά που σχετίζονται με TOOLS
την
αναπαραγωγή
Το προϊόν δεν αναπαράγει ήχο στον τρόπο λειτουργίας
αναζήτησης ή βηματικής αναπαραγωγής.
• Για να επιστρέψετε στην κανονική ταχύτητα
αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί p.
p Κουμπί
@ Κουμπί
Έναρξη της αναπαραγωγής. Όταν
γίνεται αναπαραγωγή κάποιου
δίσκου, πατήστε για παύση της
αναπαραγωγής. Πατήστε και πάλι για
επανεκκίνηση.
Διακοπή της αναπαραγωγής.
Γρήγορη
αναπαραγωγή
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε
το κουμπί ( ή ).
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί
( ή ), αλλάζει η ταχύτητα
αναπαραγωγής.
Αργή
αναπαραγωγή
Στη λειτουργία παύσης, πατήστε το
κουμπί ).
Κάθε φορά που πατάτε το
κουμπί ), αλλάζει η ταχύτητα
αναπαραγωγής.
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το
κουμπί I_ ή +I .
Αγνόηση
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί
αναπαραγωγής I_ ή +I , ο δίσκος μεταβαίνει στο
προηγούμενο ή στο επόμενο
κεφάλαιο ή αρχείο.
33 Ελληνικά
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε
αυτό το κουμπί για να εμφανιστεί το
μενού δίσκου.
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε
αυτό το κουμπί για να εμφανιστεί το
αναδυόμενο μενού.
Αναπαραγωγή μέσων
Κουμπιά στο τηλεχειριστήριο που χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή βίντεο
05
Μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή περιεχομένου βίντεο που βρίσκεται σε δίσκο, συσκευή USB ή
υπολογιστή. Ανάλογα με τον δίσκο
TV ή το περιεχόμενο, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ορισμένες λειτουργίες
που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.
Αναπαραγωγή μέσων
Χρήση του μενού στην οθόνη κατά την αναπαραγωγή βίντεο
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά για να επιλέξετε λειτουργία και μετά πατήστε το
κουμπί  (OK).
Εμφάνιση προαιρετικών μενού
Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου: Πατήστε το TOOLS στο τηλεχειριστήριο.
Κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου βίντεο ή αρχείου βίντεο 360°: Πατήστε το
τηλεχειριστήριο και μετά επιλέξτε το εικονίδιο στην οθόνη.
 (OK) στο
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Τα διαθέσιμα προαιρετικά μενού εξαρτώνται από τον δίσκο ή τη μορφή αρχείου. Ανατρέξτε στον παρακάτω
πίνακα.
Διαθεσιμότητα μενού
Προαιρετικό
μενού
Περιγραφή
Πληροφορίες
Σας επιτρέπει να δείτε τις πληροφορίες ενός βίντεο.
Αναπαραγωγή
από την αρχή
Επιλέξτε για να επιστρέψετε στην αρχή της ταινίας και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί  (OK).
Δίσκος
Αρχείο



-- Αναζήτηση τίτλων : Αν υπάρχουν περισσότερες από
μία ταινίες στο δίσκο ή στη συσκευή, επιλέξτε για να
ξεκινήσετε ένα διαφορετικό τίτλο.
1. Επιλέξτε Αναζήτηση τίτλων και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί  (OK).
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επάνω/Κάτω για να
επιλέξετε έναν τίτλο και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί  (OK).
-- Αναζήτηση κεφαλαίων : Επιλέξτε για να
αναπαράγετε το επιθυμητό κεφάλαιο.
Επιλογή
σκηνής
1. Επιλέξτε Αναζήτηση κεφαλαίων και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί  (OK) .
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επάνω/Κάτω για να
επιλέξετε ένα κεφάλαιο και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί  (OK).
-- Γραμμή αναζήτ. χρόνου : Επιλέξτε για να
αναπαράγετε την ταινία από ένα επιλεγμένο χρονικό
σημείο.
1. Επιλέξτε Γραμμή αναζήτ. χρόνου και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί  (OK).
2. Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά Αριστερά/Δεξιά,
εισαγάγετε το χρονικό σημείο όπου θέλετε να
μεταβείτε.
34 Ελληνικά

Αρχείο
360°

Διαθεσιμότητα μενού
Περιγραφή
Δίσκος
Επιλογή
σκηνής
Λειτ.
επανάληψης
Λειτουργία
εικόνας
Ήχος
Συγχρονισμός
ήχου
Υπότιτλοι
Γωνία
Περιστροφή
\\ Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά
Αριστερά/Δεξιά για να προχωρήσετε την ταινία προς
τα πίσω ή προς τα εμπρός. Η ταινία προχωρά προς
τα πίσω ή προς τα εμπρός κατά ένα λεπτό κάθε φορά
που πατάτε τα κουμπιά Αριστερά/Δεξιά.
\\ Αν οι πληροφορίες ευρετηρίου στο αρχείο
έχουν αλλοιωθεί ή αν το αρχείο δεν υποστηρίζει
ευρετηρίαση, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία Επιλογή σκηνής.
\\ Εάν πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή αρχείων
σε συσκευή δικτύου αφού συνδέσετε τη συσκευή
αναπαραγωγής σε υπολογιστή στο δίκτυό σας, η
λειτουργία Επιλογή σκηνής ενδέχεται να μην λειτουργεί.
\\ Κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου βίντεο,
χρησιμοποιήστε το κουμπί Επάνω στο τηλεχειριστήριο
για να μεταβείτε σε συγκεκριμένη σκηνή.
Σας επιτρέπει να επαναλάβετε έναν τίτλο, ένα κεφαλαίου
ή μια συγκεκριμένη ενότητα.
Σας επιτρέπει να ορίσετε τη λειτουργία εικόνας.
-- Δυναμική: Αύξηση της ευκρίνειας και της φωτεινότητας.
-- Τυπική: Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για τις περισσότερες
εφαρμογές προβολής.
-- Ταινία: Η καλύτερη ρύθμιση για την παρακολούθηση
ταινιών.
-- Χρήστης: Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε την ευκρίνεια
και τη λειτουργία μείωσης θορύβου, αντίστοιχα.

Επιλέξτε για να ορίσετε το συγχρονισμό ήχου.

Χρησιμοποιήστε την για να ορίσετε την επιθυμητή
γλώσσα υποτίτλων.

||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |





Μπορείτε να περιστρέψετε την οθόνη δεξιόστροφα ή
αριστερόστροφα κατά 90 μοίρες.


Χρησιμοποιήστε την για να ορίσετε την επιθυμητή
γλώσσα ήχου.
Σας επιτρέπει να προβάλετε μια σκηνή από κάποια άλλη
γωνία. Η επιλογή "Γωνία" εμφανίζει τον αριθμό των
γωνιών που είναι διαθέσιμες για προβολή. Όταν ένας
δίσκος Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc/DVD περιέχει
πολλαπλές γωνίες λήψης μιας συγκεκριμένης σκηνής,
μπορείτε να αλλάξετε τη γωνία.
Αρχείο
360°
Αναπαραγωγή μέσων
||ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
Αρχείο


\\ Τα αρχεία βίντεο με υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης bit, 20 Mbps ή υψηλότερους, υπερβαίνουν τις δυνατότητες
του προϊόντος και ενδέχεται να διακοπεί η αναπαραγωγή τους.
35 Ελληνικά
05
Προαιρετικό
μενού
Αναπαραγωγή μέσων
Χρήση των μενού Ταξινόμηση κατά και
Επιλογές
Χρήση του μενού Ταξινόμηση κατά
Στην οθόνη ενός φακέλου που περιέχει αρχεία βίντεο,
επιλέξτε Ταξινόμηση κατά και πατήστε το κουμπί
 (OK). Ταξινομήστε τους φακέλους ή τα αρχεία κατά
ημερομηνία ή τίτλο.
Χρήση του μενού επιλογών
Σε μια οθόνη αρχείων που περιέχει αρχεία βίντεο,
επιλέξτε Επιλογές και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί  (OK).
Αναπαραγωγή
επιλεγμένων
Ανανέωση
Σάς δίνει τη δυνατότητα να
επιλέγετε συγκεκριμένα αρχεία για
αναπαραγωγή. Λειτουργεί ουσιαστικά
με τον ίδιο τρόπο για όλα τα μέσα.
TV
Έλεγχος αναπαραγωγής μουσικής
Μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή
μουσικού
DISC
MENU
περιεχομένου που123
βρίσκεται
σε δίσκο,
POP UPσυσκευή USB
/MENU
ή υπολογιστή.
Ανάλογα με το δίσκο ή το περιεχόμενο, ορισμένες
από τις λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτό το
εγχειρίδιο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
Κουμπιά στο τηλεχειριστήριο που
χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή
μουσικής
TOOLS
2
1
Ενημερώνει τη λίστα φακέλων
ή αρχείων από τη συσκευή
πολυμέσων ή αποθήκευσης.
3
4
1
2
3
4
36 Ελληνικά
Κουμπί @ : Διακοπή της αναπαραγωγής ενός
κομματιού.
Κουμπί p : Γίνεται αναπαραγωγή/παύση
ενός κομματιού.
Γρήγορη αναπαραγωγή (μόνο για CD
ήχου τύπου [CD-DA])
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί
( ή ). Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί
( ή ), αλλάζει η ταχύτητα αναπαραγωγής.
Κουμπί I_+I : Μετάβαση στο προηγούμενο/
επόμενο κομμάτι.
Χρήση του μενού επιλογών, κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής
Επανάληψη κομματιών σε CD ήχου
Πληροφορίες
1. Στην οθόνη αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε
τα κουμπιά Επάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά για
να επιλέξετε
στην κάτω αριστερή γωνία της
οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
 (OK).
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επάνω/Κάτω για να
επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία επανάληψης
- Απ., Ένα τραγ., ή Όλα - και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί  (OK).
Επιλέξτε για να δείτε τις πληροφορίες
περιεχομένου.
TRACK 003
XXXXXX
TRACK 004
TRACK 005
\\ Το μενού ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το
δίσκο ή τη συσκευή αποθήκευσης.
Χρήση των μενού Ταξινόμηση κατά και
Επιλογές σε οθόνη αρχείων
Χρήση του μενού Ταξινόμηση κατά
Στην οθόνη ενός φακέλου που περιέχει αρχεία
μουσικής, επιλέξτε Ταξινόμηση κατά και πατήστε
το κουμπί  (OK). Ταξινομήστε τους φακέλους ή τα
αρχεία κατά ημερομηνία ή τίτλο.
Χρήση του μενού Επιλογές
Σε μια οθόνη αρχείων που περιέχει αρχεία μουσικής,
επιλέξτε Επιλογές και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
 (OK).
Ανανέωση
XXXXXX
TRACK 002
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Αναπαραγωγή
επιλεγμένων
TRACK 001
Σάς δίνει τη δυνατότητα να
επιλέγετε συγκεκριμένα αρχεία
για αναπαραγωγή. Λειτουργεί
ουσιαστικά με τον ίδιο τρόπο για
όλα τα μέσα. Ανατρέξτε στην
ενότητα "Επανάληψη κομματιών
σε CD ήχου", στη σελίδα 37.
Ενημερώνει τη λίστα φακέλων
ή αρχείων από τη συσκευή
πολυμέσων ή αποθήκευσης.
TRACK 006
TRACK 007
TRACK 001
XXXXXX
00:55
Παύση
TRACK 008
TRACK 009
03:35
TRACK 010
TRACK 011
TRACK 012
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
Τυχαία αναπαραγωγή κομματιών σε CD ήχου
Μπορείτε να ρυθμίσετε το προϊόν ώστε να
αναπαράγει τα κομμάτια σε ένα CD ήχου (CD-DA/
MP3) με τυχαία σειρά.
1. Στην οθόνη αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε
τα κουμπιά Επάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά για
να επιλέξετε
στην κάτω αριστερή γωνία της
οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
 (OK).
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επάνω/Κάτω για να
ρυθμίσετε τη λειτουργία τυχαίας σειράς σε Ενεργ. ή
Απ., και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί  (OK).
Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής από CD ήχου
1. Με την οθόνη αναπαραγωγής να εμφανίζεται,
επιλέξτε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
 (OK). Εμφανίζεται το μενού Ρυθμίσεις.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επάνω/Κάτω για
να επιλέξετε Αναπ. επιλεγμ. και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί  (OK).
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επάνω/Κάτω για να
επιλέξετε ένα κομμάτι και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί  (OK). Εμφανίζεται ένα σημάδι
επιλογής στα αριστερά του κομματιού.
37 Ελληνικά
Αναπαραγωγή μέσων
Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να
επιλέξετε συγκεκριμένα κομμάτια
για αναπαραγωγή. Λειτουργεί
Αναπ. επιλεγμ. ουσιαστικά με τον ίδιο τρόπο για όλα
τα μέσα. Ανατρέξτε στην ενότητα
"Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής
από CD ήχου" στη σελίδα 37.
Μπορείτε να ρυθμίσετε το προϊόν ώστε να επαναλαμβάνει
κομμάτια σε ένα CD ήχου (CD-DA/MP3).
05
Στην οθόνη αναπαραγωγής αρχείων μουσικής,
χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επάνω/Κάτω/Αριστερά/
Δεξιά για να επιλέξετε και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί  (OK).
Αναπαραγωγή μέσων
4. Επαναλάβετε το βήμα 3 για να επιλέξετε
πρόσθετα κομμάτια.
Αναπαραγωγή περιεχομένου
φωτογραφιών
5. Για να αφαιρέσετε ένα κομμάτι από τη λίστα,
μετακινηθείτε στο κομμάτι και, στη συνέχεια,
πατήστε ξανά το κουμπί  (OK).
Αφαιρείται το σημάδι επιλογής από το κομμάτι.
Μπορείτε να αναπαραγάγετε περιεχόμενο φωτογραφιών
που βρίσκεται σε DVD, συσκευή USB ή υπολογιστή.
||ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επάνω/Κάτω/Αριστερά/
Δεξιά για να επιλέξετε λειτουργία και μετά πατήστε το
κουμπί  (OK).
Για να εμφανίσετε το μενού Επιλογές κατά την
αναπαραγωγή ή στη λειτουργία παύσης, πατήστε
το κουμπί TOOLS. Εναλλακτικά, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά Επάνω/Κάτω/
Αριστερά/Δεξιά για να επιλέξετε το εικονίδιο και
μετά πατήστε το κουμπί  (OK).
6. Όταν τελειώσετε, πατήστε τα κουμπιά Επάνω/
Κάτω για να επιλέξετε Τέλος και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί  (OK). Επανεμφανίζεται η
οθόνη αναπαραγωγής μουσικής, παραθέτοντας
μόνο τα κομμάτια που επιλέξατε. Τα επιλεγμένα
κομμάτια αναπαράγονται αυτόματα.
\\ Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα
αναπαραγωγής με έως και 99 κομμάτια σε ένα CD
ήχου (CD-DA).
\\ Στην οθόνη αναπαραγωγής επιλεγμένων, μπορείτε
επίσης να επιλέξετε Επιλ. όλων, Αποεπιλ. όλων
και Ακύρωση.
-- Χρησιμοποιήστε την επιλογή Επιλ. όλων για
να επιλέξετε όλα τα κομμάτια. Με αυτόν τον
τρόπο ακυρώνονται οι επιλογές μεμονωμένων
κομματιών. Αν πατήσετε το κουμπί
 (Επιστροφη) στο τηλεχειριστήριο ή επιλέξετε
το κουμπί Τέλος και, στη συνέχεια, πατήσετε
το κουμπί  (OK), εμφανίζονται στην οθόνη
αναπαραγωγής μουσικής όλα τα κομμάτια και το
προϊόν αρχίζει να αναπαράγει όλα τα κομμάτια
από το κομμάτι 001.
-- Χρησιμοποιήστε την επιλογή Αποεπιλ.
όλων για να καταργήσετε συγχρόνως την
επιλογή όλων των επιλεγμένων κομματιών.
Στη συνέχεια, επιλέξτε μεμονωμένα κομμάτια
ή χρησιμοποιήστε την επιλογή Επιλ. όλων
για να επιλέξετε όλα τα κομμάτια και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί  (Επιστροφη)
στο τηλεχειριστήριο. Αν δεν χρησιμοποιήσετε
την επιλογή Επιλ. όλων και δεν επιλέξετε
μεμονωμένα κομμάτια, η λίστα αναπαραγωγής
δεν αλλάζει.
-- Η επιλογή Ακύρωση ακυρώνει όλες τις
αλλαγές που έχετε πραγματοποιήσει στην
οθόνη αναπαραγωγής επιλεγμένων. Όταν
επιστρέψετε στην οθόνη αναπαραγωγής, η
λίστα αναπαραγωγής δεν θα έχει αλλάξει.
Χρήση του μενού στην οθόνη κατά την
αναπαραγωγή ενός αρχείου φωτογραφίας
Λειτουργία
360
Αναπαραγωγή περιεχομένου
φωτογραφιών 360°.
Ζουμ
Επιλέξτε για να μεγεθύνετε την
τρέχουσα εικόνα. (Μεγέθυνση έως
και 4 φορές.)
Προσαρμογή
σε οθόνη
Περιστροφή
στα αριστερά
Περιστροφή
στα δεξιά
Ταχύτητα
παρουσίασης
Εφέ
παρουσίασης
Αλλαγή του μεγέθους των φωτογραφιών
για προσαρμογή στην οθόνη.
Περιστροφή της εικόνας
αριστερόστροφα.
Περιστροφή της εικόνας
δεξιόστροφα.
Επιλέξτε για να ορίσετε την
ταχύτητα παρουσίασης.
Επιλέξτε για να ορίσετε το εφέ
παρουσίασης.
Επιλέξτε για να ακούτε μουσική κατά
την προβολή μιας παρουσίασης.
Μουσική
υπόκρουση
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Πληροφορίες
Επιλέξτε για να δείτε τις
πληροφορίες περιεχομένου.
||ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
\\ Ο αριθμός των αρχείων μουσικής
που εντοπίζονται από την εξωτερική
συσκευή ενδέχεται να διαφέρει,
ανάλογα με τη συσκευή.
\\ Το μενού ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το
δίσκο ή τη συσκευή αποθήκευσης.
38 Ελληνικά
Χρήση του μενού Ταξινόμηση κατά
Στην οθόνη ενός φακέλου που περιέχει αρχεία
φωτογραφιών, επιλέξτε Ταξινόμηση κατά και
πατήστε το κουμπί  (OK). Ταξινομήστε τους
φακέλους ή τα αρχεία κατά ημερομηνία ή τίτλο.
Χρήση του μενού επιλογών
Σε μια οθόνη αρχείων που περιέχει αρχεία
φωτογραφιών, επιλέξτε Επιλογές και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί  (OK).
Αναπαραγωγή
επιλεγμένων
Ανανέωση
Σάς δίνει τη δυνατότητα να
επιλέγετε συγκεκριμένα αρχεία
για αναπαραγωγή. Λειτουργεί
ουσιαστικά με τον ίδιο τρόπο για
όλα τα μέσα. Ανατρέξτε στην
ενότητα "Δημιουργία λίστας
αναπαραγωγής από CD ήχου" στη
σελίδα 37.
Ενημερώνει τη λίστα φακέλων
ή αρχείων από τη συσκευή
πολυμέσων ή αποθήκευσης.
39 Ελληνικά
Αναπαραγωγή μέσων
Χρήση των μενού Ταξινόμηση κατά και
Επιλογές
05
\\ Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Μουσική
υπόκρουση, το αρχείο φωτογραφίας πρέπει να
βρίσκεται στο ίδιο μέσο αποθήκευσης με το αρχείο
μουσικής.
Σημειώστε ότι η ποιότητα του ήχου ενδέχεται
να επηρεαστεί από το ρυθμό μετάδοσης bit του
αρχείου MP3, το μέγεθος της φωτογραφίας και τη
μέθοδο κωδικοποίησης.
Υπηρεσίες δικτύου
Μπορείτε να απολαμβάνετε διάφορες δικτυακές
υπηρεσίες, όπως η ροή βίντεο ή διαδικτυακών
εφαρμογών, συνδέοντας τη συσκευή αναπαραγωγής
στο δίκτυό σας.
Για να χρησιμοποιήσετε τις δικτυακές υπηρεσίες,
θα πρέπει πρώτα:
1. Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής σε
δίκτυο. (Βλ. σελίδα 18)
2. Να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του δικτύου.
(Βλ. σελίδες 26~29)
Δημιουργία ενός Λογαριασμού
Samsung
Δημιουργήστε έναν λογαριασμό Samsung, για να
αξιοποιήσετε όλα όσα σας προσφέρει η Samsung
στο Διαδίκτυο. Δημιουργήστε λογαριασμούς για
όλα τα μέλη της οικογένειας, για να μπορούν να
έχουν πρόσβαση στους δικούς τους λογαριασμούς
στο Facebook, το Twitter κ.λπ. Χρειάζεστε επίσης
λογαριασμό Samsung αν θέλετε να κάνετε λήψη
εφαρμογών με χρέωση ή να ενοικιάζετε ταινίες.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Αν είχατε παραβλέψει τους όρους χρήσης
του Smart Hub κατά το στάδιο των αρχικών
ρυθμίσεων, θα εμφανιστεί η οθόνη με τους όρους.
Αποδεχτείτε όλους τους όρους και ακολουθήστε
τα βήματα που παρατίθενται παρακάτω.
3. Στην αρχική οθόνη, πατήστε APPS.
Εμφανίζεται η οθόνη Λογαρ. Samsung.
8. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε
τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη για να
μετακινηθείτε από χαρακτήρα σε χαρακτήρα.
Πατήστε  (OK) για να επιλέξετε έναν χαρακτήρα.
Πατήστε το στα αριστερά, για να εισαγάγετε
κεφαλαία. Επιλέξτε το #@! για να επιλέξετε
πρόσθετα σύμβολα.
9. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Επόμενο στο
πληκτρολόγιο και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί  (OK). Όταν εμφανιστεί ένα
παράθυρο που επιβεβαιώνει ότι είναι έγκυρο
το αναγνωριστικό, πατήστε το κουμπί
 (OK). Εμφανίζεται και πάλι η οθόνη Nέος
λογαριασμός. Εισαγάγετε τον κωδικό
πρόσβασης, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα
κατεύθυνσης στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε
Τέλος και μετά πατήστε το κουμπί  (OK).
10. Πατήστε ξανά το κουμπί  (OK) για να
προβάλετε την επόμενη σελίδα.
11. Εισαγάγετε το όνομα και το επώνυμό σας με τον
ίδιο τρόπο.
12. Επιλέξτε το πεδίο Ημερομηνία γέννησης και, στη
συνέχεια, επιλέξτε αριθμούς χρησιμοποιώντας τα
κουμπιά με τα βέλη επάνω και κάτω ή πατώντας
τους αριθμούς στο τηλεχειριστήριό σας. Αφού
συμπληρώσετε τα απαιτούμενα πεδία, επιλέξτε
Επόμενο και πατήστε το κουμπί  (OK). Μόλις
ολοκληρώσετε τη δημιουργία λογαριασμού
Samsung, θα συνδεθείτε αυτόματα μέσω του
νέου λογαριασμού.
||ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
4. Στην οθόνη Λογαρ. Samsung, επιλέξτε
Δημιουργία λογαριασμού και πατήστε το
κουμπί  (OK).
5. Λογαριασμό Samsung μπορούν να
δημιουργήσουν μόνο οι χρήστες που είναι άνω
των 14 ετών. Όταν εμφανιστεί ένα παράθυρο
που ρωτά εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις,
επιλέξτε το Ναι και πατήστε το κουμπί  (OK).
Εμφανίζεται η οθόνη Όροι & προϋποθέσεις,
πολιτική απορρήτου του Samsung account.
\\ Η Samsung στέλνει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου επιβεβαίωσης στη διεύθυνση
που εισαγάγατε. Πρέπει να ανοίξετε το μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να ανταποκριθείτε
όπως απαιτείται, για να οριστικοποιήσετε το
λογαριασμό σας.
\\ Για να διαχειριστείτε τον λογαριασμό Samsung,
χρησιμοποιήστε τα στοιχεία μενού Λογαρ.
Samsung > Ο λογαρ. μου.
6. Πατήστε το κουμπί  (OK) για αποδοχή, πατήστε
το κουμπί Δεξιά και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί  (OK). Εμφανίζεται η οθόνη Nέος
λογαριασμός.
7. Επιλέξτε το πεδίο του αναγνωριστικού (ID)
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί  (OK).
Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο
πληκτρολογίου.
40 Ελληνικά
Πριν από τη χρήση εφαρμογών
Η οθόνη Εφαρμογές με μια ματιά
APPS και, στη
 (OK).
2. Αν δεν έχετε ρυθμίσει το Smart Hub, εμφανίζεται
η οθόνη Όροι και Προϋποθέσεις, Πολιτική
Απορρήτου Smart Hub.
1
2
APPS
DISCOVER
YOUR FAVORITE
VIDEO APPS
3. Για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες προτού
αποδεχτείτε τους όρους χρήσης, επιλέξετε
Προβολή όλων και πατήστε το κουμπί  (OK).
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Δεν χρειάζεται να αποδεχτείτε τη συμπληρωματική
ειδοποίηση απορρήτου αλλά, αν δεν το κάνετε, μία
ή περισσότερες από τις δυνατότητες Smart Hub
ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
4. Επιλέξτε Συμφωνώ σε όλα και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί  (OK). Εμφανίζεται η οθόνη
ολοκλήρωσης ρύθμισης. Πατήστε το κουμπί
 (OK).
Χρήση εφαρμογών
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη εφαρμογών
από το Διαδίκτυο, καθώς και να προσπελάσετε
διάφορες εφαρμογές και να τις προβάλετε στην
τηλεόρασή σας. Για να προσπελάσετε ορισμένες
εφαρμογές, πρέπει να διαθέτετε ένα λογαριασμό
Samsung.
3
1
2
Συνδεθείτε με τον προσωπικό
σας λογαριασμό Samsung.
Χρησιμοποιήστε διάφορες λειτουργίες
που προσφέρει η Samsung. Αν δεν
διαθέτετε λογαριασμό Samsung,
δημιουργήστε έναν λογαριασμό σε
αυτήν την ενότητα.
Εισαγάγετε το όνομα συγκεκριμένης
εφαρμογής για να την αναζητήσετε.
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις μιας
ληφθείσας εφαρμογής.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Για ορισμένες εφαρμογές υπηρεσίας ροής
δεδομένων 4K (Netflix, Amazon κ.λπ.), η χρήση
της υπηρεσίας 4K ενεργοποιείται εάν η τηλεόραση
υποστηρίζει HDCP 2.2. Εάν η τηλεόραση (ή
το βύσμα HDMI που είναι συνδεδεμένο) δεν
υποστηρίζει HDCP 2.2, η κατηγορία 4K δεν θα
εμφανίζεται.
Λάβετε μια εφαρμογή βίντεο για να βλέπετε
βίντεο.
3
Οι διαθέσιμες εφαρμογές εμφανίζονται στο
κάτω μέρος. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
Επάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά για να λάβετε
ή να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή που
θέλετε.
Την πρώτη φορά που ανοίγετε την οθόνη
APPS, η συσκευή αναπαραγωγής Ultra HD Bluray πραγματοποιεί αυτόματα λήψη μιας ομάδας
δωρεάν εφαρμογών. Μετά τη λήψη, οι εφαρμογές
εμφανίζονται στη λίστα Ληφθείσα εφαρµογή.
41 Ελληνικά
Υπηρεσίες δικτύου
1. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε
συνέχεια, πατήστε το κουμπί
06
Η οθόνη APPS εμφανίζει μια λίστα με διάφορες
εφαρμογές. Χρησιμοποιήστε τη λίστα για να
κατεβάσετε εύκολα εφαρμογές.
Αν δεν έχετε ρυθμίσει το Smart Hub, όταν
χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά Εφαρμογές, το
προϊόν θα σας ζητήσει να εκτελέσετε πρώτα τη
διαδικασία ρύθμισης του Smart Hub.
Υπηρεσίες δικτύου
Λήψη εφαρμογής
1. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επάνω/Κάτω για να
μεταβείτε στις ενότητες Επιλογές συντακτών,
Πιο δηµµφιλή, Περιεχόμενο ομάδας ή Είδος.
Αν βρίσκεστε στην ενότητα Περιεχόμενο
ομάδας ή Είδος, πατήστε το κουμπί  (OK)
για να επιλέξετε την κατηγορία ή το είδος που
θέλετε.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επάνω/Κάτω/
Αριστερά/Δεξιά για να μεταβείτε στην εφαρμογή
που θέλετε να λάβετε και μετά πατήστε το κουμπί
 (OK). Εμφανίζεται η οθόνη με τις αναλυτικές
πληροφορίες της εφαρμογής.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Οι εφαρμογές που είναι ήδη εγκατεστημένες έχουν
την ένδειξη "Εγκαταστάθηκε" στη μικρογραφία
της εφαρμογής.
3. Επιλέξτε Εγκατάσταση στην οθόνη και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί  (OK). Αντί για
το κουμπί Εγκατάσταση εμφανίζεται πλέον
το κουμπί Ακύρωση και ξεκινά η λήψη της
εφαρμογής.
4. Αν θέλετε να ακυρώσετε τη λήψη, επιλέξτε
Ακύρωση και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
 (OK).
5. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, η επιλογή Ακύρωση
αλλάζει σε Άvoιγμα. Επιλέξτε Άvoιγμα και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί  (OK) για εκκίνηση
της εφαρμογής. Εναλλακτικά, πατήστε το κουμπί
 (Επιστροφη), ωσότου η εμφανιστεί και πάλι η
οθόνη APPS.
Η εφαρμογή που λάβατε θα εμφανιστεί στη λίστα
Ληφθείσα εφαρµογή.
||ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
\\ Για να προσθέσετε την εγκατεστημένη εφαρμογή
στην οθόνη Αρχική, επιλέξτε Προσθήκη
στην Αρχική στην οθόνη ολοκλήρωσης της
εγκατάστασης.
Εκκίνηση εφαρμογής
1. Στην οθόνη Αρχική, επιλέξτε
πατήστε το κουμπί  (OK).
APPS και
2. Στην οθόνη APPS, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
Επάνω/Κάτω για να μεταβείτε στην ενότητα
Ληφθείσα εφαρµογή. Χρησιμοποιήστε τα
κουμπιά Αριστερά/Δεξιά για να μεταβείτε
στην εφαρμογή που θέλετε και μετά πατήστε το
κουμπί  (OK). Η εφαρμογή εκκινείται.
Το μενού
Ρυθμίσεις
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επάνω/Κάτω/Αριστερά/
Δεξιά για να μεταβείτε στο μενού
Ρυθμίσεις
στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης APPS και μετά
πατήστε το κουμπί  (OK).
Αυτόματη ενημέρωση
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή
αυτόματης ενημέρωσης εφαρμογών. Επιλέξτε
Αυτόματη ενημέρωση στην επάνω δεξιά γωνία
της οθόνης Ρυθμίσεις και μετά πατήστε το κουμπί
 (OK). Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, θέτετε την
επιλογή σε Ενεργ. ή Απ..
Διαγραφή
1. Στην οθόνη Ρυθμίσεις, επιλέξτε την εφαρμογή
που θέλετε να διαγράψετε.
2. Επιλέξτε Διαγραφή και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί  (OK).
Προσθήκη στην Αρχική
1. Στην οθόνη Ρυθμίσεις, επιλέξτε την εφαρμογή
που θέλετε να προσθέσετε στην οθόνη Αρχική.
2. Επιλέξτε Προσθήκη στην Αρχική και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί  (OK).
3. Στο κάτω μέρος της οθόνης, χρησιμοποιήστε τα
κουμπιά Αριστερά/Δεξιά για να προσδιορίσετε
πού θα προσθέσετε την εφαρμογή και μετά
πατήστε το κουμπί  (OK).
\\ Εάν δεν μπορεί να γίνει λήψη της εφαρμογής λόγω
ανεπάρκειας εσωτερικής μνήμης, συνδέστε μία
συσκευή αποθήκευσης USB και προσπαθήστε και
πάλι.
42 Ελληνικά
1. Στην οθόνη Ρυθμίσεις, επιλέξτε την εφαρμογή
που θέλετε να κλειδώσετε.
2. Επιλέξτε Προβολή λεπτομερειώ και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί  (OK). Εμφανίζεται
η οθόνη με τις αναλυτικές πληροφορίες της
εφαρμογής.
Αυτή η λειτουργία αποκλείει την πρόσβαση σε μία
εφαρμογή, εκτός εάν εισάγετε τον κωδικό PIN σας. Το
ξεκλείδωμα αφαιρεί το κλείδωμα.
2. Επιλέξτε Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί  (OK). Εισαγάγετε
τον κωδικό ΡΙΝ.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
1. Στην οθόνη Ρυθμίσεις, επιλέξτε την εφαρμογή
για την οποία θέλετε να δείτε λεπτομέρειες.
Χρήση του Internet
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Internet μέσω της
εφαρμογής Internet.
Επιλέξτε Internet στην αρχική οθόνη και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί  (OK).
\\ Για το ξεκλείδωμα εφαρμογών, ακολουθήστε
περίπου τις ίδιες οδηγίες, αλλά επιλέγετε
εφαρμογές που έχουν λουκέτα.
Μετακίνηση
1. Στην οθόνη Ρυθμίσεις, επιλέξτε την εφαρμογή
που θέλετε να μετακινήσετε.
2. Επιλέξτε Μετακίνηση και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί  (OK).
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Αριστερά/Δεξιά για
να μετακινήσετε την εφαρμογή.
4. Όταν η εφαρμογή βρίσκεται εκεί που τη θέλετε,
πατήστε το κουμπί  (OK).
Επανεγκατάσταση
1. Στην οθόνη Ρυθμίσεις, επιλέξτε την εφαρμογή
που θέλετε να επανεγκαταστήσετε.
2. Επιλέξτε Επανεγκατάσταση και μετά πατήστε
το κουμπί  (OK). Γίνεται επανεγκατάσταση της
εφαρμογής. Η επανεγκατάσταση ενδέχεται να
διαρκέσει μερικά λεπτά.
||ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
\\ Η εφαρμογή Web Browser δεν είναι συμβατή με
εφαρμογές Java.
\\ Αν επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε λήψη ενός
αρχείου και το αρχείο δεν μπορεί να αποθηκευτεί,
εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος.
\\ Δεν υποστηρίζονται οι εφαρμογές ηλεκτρονικού
εμπορίου (αγορά προϊόντων από το Διαδίκτυο).
\\ Δεν υποστηρίζεται λογισμικό ActiveX.
\\ Ενδέχεται να υπάρχει φραγή πρόσβασης σε ορισμένες
διαδικτυακές τοποθεσίες ή προγράμματα περιήγησης
στο Διαδίκτυο που παρέχονται από ορισμένες
εταιρείες.
\\ Η αναπαραγωγή βίντεο Flash δεν υποστηρίζεται.
43 Ελληνικά
Υπηρεσίες δικτύου
Προβολή λεπτομερειώ
06
Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα
Υπηρεσίες δικτύου
Το παράθυρο Web Browser με μια ματιά
1
23
4
5
Ο πίνακας ελέγχου, ο οποίος εμφανίζεται
στο πάνω μέρος της οθόνης, διαθέτει μια
σειρά από εικονίδια που εκκινούν ορισμένες
χρήσιμες λειτουργίες.
6
Προτεινόμενα
http://www.samsung.com
Προτεινόμενα
Συχνότερες επισκέψεις
100%
Σελιδοδείκτες
Άνοιγμα καρτελών
3
1
• Τρέχουσα καρτέλα: Εμφανίζει το όνομα
της τρέχουσας καρτέλας. Για να διαγράψετε
την καρτέλα, πατήστε το δίπλα από το
όνομα της καρτέλας.
• Άνοιγμα νέας καρτέλας: Ανοίγει μια νέα
καρτέλα του προγράμματος περιήγησης
web.
• Άνοιγμα νέας μυστικής καρτέλας:
Ανοίγει μια νέα καρτέλα του προγράμματος
περιήγησης web σε Λειτουργία ασφαλείας.
• Προτεινόμενα: Εμφανίζει προτεινόμενες
τοποθεσίες web.
• Συχνότερες επισκέψεις: Εμφανίζει
τοποθεσίες web που επισκέπτεστε συχνά.
2
• Σελιδοδείκτες: Εμφανίζει τη λίστα
σελιδοδεικτών. Μπορείτε να επιλέξετε
έναν υφιστάμενο σελιδοδείκτη, καθώς
και να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε
σελιδοδείκτες.
• : Μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα.
• : Μετάβαση στην επόμενη ιστοσελίδα.
• : Μετάβαση στην αρχική οθόνη της
εφαρμογής Web Browser.
• http://www.samsung.com
: Χρησιμοποιήστε το αναδυόμενο
πληκτρολόγιο στην οθόνη για να
εισαγάγετε μια διεύθυνση URL ή μια
λέξη-κλειδί για αναζήτηση συγκεκριμένων
πληροφοριών. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε
στην ενότητα "Χρήση του αναδυόμενου
πληκτρολογίου" στη σελίδα 45.
• : Επαναφόρτωση της τρέχουσας
σελίδας, έτσι ώστε να ανανεωθεί στην
οθόνη.
• : Προσθήκη της τρέχουσας σελίδας
στους σελιδοδείκτες σας.
• 100% : Σας επιτρέπει να μεγεθύνετε ή
να συρρικνώσετε την οθόνη κατά διάφορα
ποσοστά.
•
: Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τις
ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα
"Χρήση του μενού του προγράμματος
περιήγησης" στη σελίδα 46.
5
•
6
•
: Εμφανίζεται η σελίδα Λογαρ.
Samsung.
4
• Άνοιγμα καρτελών: Εμφανίζει μια
λίστα με τις ανοικτές καρτέλες, καθώς
και με καρτέλες που έχετε ανοίξει σε
διαφορετικό πρόγραμμα περιήγησης web
χρησιμοποιώντας τον ίδιο λογαριασμό.
44 Ελληνικά
: Κλείσιμο της εφαρμογής Web Browser.
Χρήση του αναδυόμενου πληκτρολογίου
http://www.samsung.com
Συχνότερες επισκέψεις
Προτεινόμενα
#@!
ENG
1
2
q
w
z
x
a
100%
s
3
e
d
c
4
r
f
v
5
t
g
b
6
Σελιδοδείκτες
7
8
j
k
y
u
n
m
h
9
0
i
o
p
,
.
?
www. .com
l
/
~
<
Άνοιγμα καρτελών
^
@
*
!
-
>
Διαγραφή
όλων
Τέλος
Ακύρωση
Επιλογές στο αναδυόμενο πληκτρολόγιο
Για να προσπελάσετε τις επιλογές του αναδυόμενου
πληκτρολογίου, επισημάνετε το στο κάτω αριστερό
μέρος του πληκτρολογίου και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί  (OK).
Επαναφορά δεδομένων προτεινόμενου κειμένου
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Οι χαρακτήρες που εμφανίζονται στο πληκτρολόγιο
εξαρτώνται από την επιλεγμένη γλώσσα.
1. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επάνω/Κάτω/
Αριστερά/Δεξιά στο τηλεχειριστήριο για να
μετακινήσετε την επισήμανση στο επιθυμητό
γράμμα ή αριθμό.
2. Πατήστε το κουμπί  (OK) για να εισάγετε το
γράμμα ή τον αριθμό στο πεδίο εισαγωγής.
3. Για να προσπελάσετε τα κεφαλαία γράμματα,
μετακινήστε την επισήμανση στο πλήκτρο
επάνω αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί  (OK). Πατήστε ξανά το κουμπί
 (OK) με το πλήκτρο επισημασμένο για να
προσπελάσετε ξανά τα πεζά γράμματα. Όταν
εμφανίζεται το πληκτρολόγιο στην οθόνη,
πατήστε το κουμπί p στο τηλεχειριστήριο για
εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών.
4. Για να προσπελάσετε σύμβολα και πρόσθετα
σημεία στίξης, επιλέξτε το #@! στα αριστερά και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί  (OK).
5. Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα που εισάγατε,
μετακινήστε την επισήμανση στο
και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί  (OK).
6. Για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες που
εισάγατε, μετακινήστε την επισήμανση στο
Διαγραφή όλων και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί  (OK).
7. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή, μετακινήστε
την επισήμανση στο Τέλος και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί  (OK).
Απαλοιφή της μνήμης του πληκτρολογίου της
Samsung. Επιλέξτε για να διαγράψετε όλα
όσα απομνημόνευσε το πληκτρολόγιο της
Samsung σχετικά με το στυλ γραφής σας,
συμπεριλαμβανομένων τυχόν νέων λέξεων που
χρησιμοποιήσατε.
Πρόβλεψη επόμενου χαρακτήρα (κατά τη χρήση
των κουμπιών κατεύθυνσης)
Το πληκτρολόγιο προβλέπει το επόμενο γράμμα
καθώς εισάγετε γράμματα. Η πρόβλεψη εμφανίζεται
σε ένα δακτύλιο γύρω από το γράμμα που μόλις
εισάγατε. Μπορείτε να επιλέξετε ένα γράμμα
που προβλέφθηκε ή να μετακινηθείτε σε κάποιο
άλλο γράμμα. Μπορείτε να ενεργοποιείτε ή να
απενεργοποιείτε τη λειτουργία.
Γλώσσα
Επιλογή της γλώσσας για το πληκτρολόγιο.
Μπορείτε να επιλέξτε Αγγλικά, Γαλλικά, Ρωσικά κλπ.
45 Ελληνικά
Υπηρεσίες δικτύου
Προτεινόμενα
\\ Αν έχετε συνδεδεμένο στο προϊόν σας
ένα ασύρματο πληκτρολόγιο, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το ασύρματο πληκτρολόγιο
για να εισάγετε γράμματα, αριθμούς, σύμβολα
και σημεία στίξης. Σημειώστε ότι το ασύρματο
πληκτρολόγιο θα λειτουργεί μόνο όταν εμφανίζεται
το αναδυόμενο πληκτρολόγιο και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μόνο για την εισαγωγή γραμμάτων,
αριθμών, συμβόλων και σημείων στίξης.
06
Όταν κάνετε κλικ στο
ή
προσπελαύνετε κάποιο πεδίο εισαγωγής δεδομένων ή
κειμένου και, στη συνέχεια, πατάτε το κουμπί  (OK),
εμφανίζεται το αναδυόμενο πληκτρολόγιο.
Για να χρησιμοποιήσετε το αναδυόμενο πληκτρολόγιο
με το τηλεχειριστήριο, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Υπηρεσίες δικτύου
Χρήση του μενού του προγράμματος
περιήγησης
Το μενού περιλαμβάνει λειτουργίες σχετικά με τη
λειτουργία και την ασφάλεια του προγράμματος
περιήγησης. Για να ανοίξετε το μενού, επιλέξετε το
εικονίδιο  (Μενού) και μετά πατήστε το κουμπί
 (OK). Για να ανοίξετε μια επιλογή, επιλέξτε την και
μετά πατήστε το κουμπί  (OK).
Προτεινόμενα
http://www.samsung.com
Προτεινόμενα
Συχνότερες επισκέψεις
Ιστορικό
Bookmarks
100%
Open Tabs
Προβολή επιφάνειας εργασίας
Προβολή πιστοποιητικών
Ρυθμίσεις
Ιστορικό
Εμφανίζει μια λίστα με τις τοποθεσίες web που έχετε επισκεφτεί.
Για να διαγράψετε τη λίστα, επιλέξτε Κατάργηση όλων.
Προβολή επιφάνειας εργασίας
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε
τη λειτουργία Προβολή επιφάνειας εργασίας.
Προβολή πιστοποιητικών
Εμφανίζει πληροφορίες για το πιστοποιητικό της
τρέχουσας τοποθεσίας web.
Ρυθμίσεις
• Γενικά
-- Συγχρονισμός και προβολή καρτελών και
σελιδοδεικτών μεταξύ συσκευών: Συνδεθείτε με
τον προσωπικό σας λογαριασμό Samsung για να
συγχρονίσετε την κύρια μονάδα με άλλες συσκευές.
Μπορείτε να μοιραστείτε σελιδοδείκτες και να δείτε
καρτέλες που είναι ανοικτές σε άλλες συσκευές.
-- Αυτόματη απόκρυψη των καρτελών και της
γραμμής εργαλείων: Αποκρύπτει αυτόματα
τις καρτέλες και τη γραμμή εργαλείων.
-- Αποκλεισμός αναδυόμενων παραθύρων:
Αποκλείει τα αναδυόμενα παράθυρα.
-- Επαναφορά ρυθμίσεων: Μπορείτε
να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις του
προγράμματος περιήγησης web στις
εργοστασιακές προεπιλογές. Η ενέργεια αυτή δεν
επηρεάζει τους σελιδοδείκτες και το ιστορικό.
• Αρχική σελίδα: Μπορείτε να ορίσετε την αρχική
σελίδα του προγράμματος περιήγησης.
• Μηχανή αναζήτησης: Μπορείτε να ορίσετε την
επιθυμητή μηχανή αναζήτησης.
• Απόρρητο και ασφάλεια
-- Χωρίς παρακολούθηση: Εμποδίζει τις
τοποθεσίες web να παρακολουθούν τη
δραστηριότητά σας.
-- Διαγραφή ιστορικού: Διαγράφει όλο το
ιστορικό περιήγησης.
-- JavaScript: Επιτρέπει την εκτέλεση JavaScript
σε όλες τις τοποθεσίες, για καλύτερη εμπειρία
περιήγησης.
-- Διαγραφή δεδομένων περιήγησης:
Διαγράφει όλα τα δεδομένα περιήγησης, όπως
cookies, προσωρινά αποθηκευμένες εικόνες
και δεδομένα. Η ενέργεια αυτή δεν επηρεάζει
τους σελιδοδείκτες και το ιστορικό.
• Γονικό Κλείδωμα: Επιτρέπει την πρόσβαση στο
web μόνο σε σελίδες που έχετε εγκρίνει.
-- ΡΙΝ Γονικού Κλειδώματος: Ορίστε έναν
κωδικό PIN για διαχείριση της λειτουργίας
γονικού ελέγχου. Για να ορίσετε έναν κωδικό
PIN, επιλέξτε Ορισμός PIN.
-- Λίστα με τις εγκεκριμένες σελίδες: Σας
επιτρέπει να εγκρίνετε συγκεκριμένες
εφαρμογές ή να καταργήσετε εγκεκριμένες
σελίδες.
• Κωδικοποίηση: Μπορείτε να ορίσετε τη ρύθμιση
κωδικοποίησης για ιστοσελίδες σε αυτόματη ή να
επιλέξετε χειροκίνητα τη μορφή κωδικοποίησης
από μια λίστα.
• Πληροφορίες: Παρέχονται βασικές πληροφορίες
σχετικά με τη λειτουργία της εφαρμογής Web
Browser.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Ανάλογα με τη διαδικτυακή τοποθεσία, ορισμένες
από τις λειτουργίες της επιλογής Ρυθμίσεις
ενδέχεται να μην είναι ενεργοποιημένες. Οι
λειτουργίες που δεν είναι ενεργοποιημένες
εμφανίζονται με γκρι χρώμα και δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν.
46 Ελληνικά
Σύνδεση των λογαριασμών διαδικτυακών
υπηρεσιών σας με το προϊόν
Αφού συνδεθεί στο δίκτυό σας η συσκευή αναπαραγωγής,
μπορείτε να απολαύσετε ποικίλο περιεχόμενο υπηρεσιών
που σχετίζονται με ταινίες, το οποίο είναι διαθέσιμο σε
δίσκους που είναι συμβατοί με BD-LIVE.
1. Τοποθετήστε μια μονάδα μνήμης flash USB στην
υποδοχή USB στη δεξιά πλευρά του προϊόντος και
ελέγξτε πόσος χώρος είναι διαθέσιμος. Η συσκευή
μνήμης πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 1 GB ελεύθερου
χώρου, ώστε να χωρέσουν οι υπηρεσίες BD-LIVE.
2. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε Ρυθμίσεις και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί  (OK).
3. Επιλέξτε Γενικά και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί  (OK).
4. Επιλέξτε Δίκτυο και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί  (OK).
5. Επιλέξτε Ρυθμίσεις BD-Live και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί  (OK).
6. Επιλέξτε Διαχ. δεδ. BD και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί  (OK).
7. Επιλέξτε Επιλογή συσκευής και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί  (OK).
8. Επιλέξτε USB Storage και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί  (OK).
9. Τοποθετήστε έναν δίσκο Ultra HD Blu-ray Disc ή
Blu-ray Disc που υποστηρίζει BD-LIVE.
10. Επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα περιεχομένου
της υπηρεσίας BD-LIVE που παρέχεται από τον
κατασκευαστή του δίσκου.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Ο τρόπος που χρησιμοποιείτε το BD-LIVE και το
παρεχόμενο περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρουν,
ανάλογα με τον κατασκευαστή του δίσκου.
47 Ελληνικά
Υπηρεσίες δικτύου
BD-LIVE™
06
Η λειτουργία σύνδεσης λογαριασμών υπηρεσίας
σάς επιτρέπει να συνδέσετε το προϊόν με τους
λογαριασμούς σας σε διαδικτυακές υπηρεσίες όπως
το Pandora, έτσι ώστε το προϊόν να μπορεί να σας
συνδέει αυτόματα στην υπηρεσία όταν εκκινείτε την
εφαρμογή για τη συγκεκριμένη υπηρεσία.
Εκτελέστε εγγραφή του λογαριασμού σας
μεταβαίνοντας στο ΚΕΝΤΡΙΚΗ  APPS 
Σύνδεση  Δηµιουργία λογαρ. Facebook.
Παράρτημα
Πρόσθετες πληροφορίες
Σημειωσεις
Format οθόνης
• Ανάλογα με τον τύπο του δίσκου, ορισμένοι λόγοι πλευρών ενδέχεται να μην είναι
διαθέσιμοι.
• Αν επιλέξετε κάποια τιμή και επιλογή λόγου πλευρών που είναι διαφορετική από το
λόγο πλευρών οθόνης της τηλεόρασής σας, τότε η εικόνα ενδέχεται να φαίνεται
παραμορφωμένη.
• Αν επιλέξετε 16:9 Αρχικό, η τηλεόραση ενδέχεται να προβάλλει την εικόνα σε
μορφή 4:3 Pillarbox.
Ψηφιακή έξοδος
Ρυθμίσεις
• Φροντίστε να επιλέξετε τη σωστή Ψηφιακή έξοδο, διαφορετικά δεν θα ακούγεται
ήχος ή θα ακούγεται μόνο ένας δυνατός θόρυβος.
• Αν η συσκευή HDMI (δέκτης AV, τηλεόραση) δεν είναι συμβατή με τις μορφές
συμπίεσης (Dolby Digital, DTS), η έξοδος σήματος ήχου είναι μορφής PCM.
• Τα κανονικά DVD δεν διαθέτουν ήχο BONUSVIEW ούτε ηχητικά εφέ πλοήγησης.
• Ορισμένοι δίσκοι Ultra HD Blu-ray Disc και τυπικοί Blu-ray Disc δεν διαθέτουν ήχο
BONUSVIEW και Εφέ ήχου πλοήγησης.
• Αυτή η ρύθμιση ψηφιακής εξόδου δεν επηρεάζει την έξοδο ήχου HDMI που είναι
συνδεδεμένη με την τηλεόρασή σας.
Επηρεάζει την οπτική έξοδο ήχου και την έξοδο ήχου HDMI όταν η συσκευή
αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη σε έναν δέκτη AV.
• Αν αναπαράγετε ηχητική επένδυση MPEG, η έξοδος σήματος ήχου είναι μορφής
PCM ανεξάρτητα από την επιλογή ψηφιακής εξόδου (PCM ή Bitstream).
Υпοδειγματοληψία PCM
• Ακόμα και όταν η Υποδειγματοληψία PCM έχει ρυθμιστεί σε Απ., ορισμένοι δίσκοι
παράγουν μόνο ήχο διαμορφωμένο με υποδειγματοληψία μέσω των οπτικών εξόδων
ψηφιακού σήματος.
• HDMI
-- Αν η τηλεόρασή σας δεν είναι συμβατή με συμπιεσμένες πολυκαναλικές μορφές
ήχου (Dolby Digital, DTS), η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να παράγει ήχο
PCM 2 καναλιών διαμορφωμένο με μίξη ακόμη και αν έχετε επιλέξει Bitstream (είτε
Re-encoded είτε Unprocessed) από το μενού ρύθμισης.
-- Αν η τηλεόρασή σας δεν είναι συμβατή με ρυθμούς δειγματοληψίας PCM
υψηλότερους από 48kHz, η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να παράγει ήχο
48kHz.
Σύνδεση Διαδικτύου BD-Live
• Τι είναι ένα έγκυρο πιστοποιητικό;
Όταν η συσκευή αναπαραγωγής χρησιμοποιεί το BD-LIVE για να στείλει τα δεδομένα
δίσκου και ένα αίτημα πιστοποίησης του δίσκου στο διακομιστή, ο διακομιστής
χρησιμοποιεί τα δεδομένα που μεταδόθηκαν για να ελέγξει αν ο δίσκος είναι έγκυρος
και στέλνει το πιστοποιητικό πίσω στη συσκευή αναπαραγωγής.
• Όταν χρησιμοποιείτε περιεχόμενο BD-LIVE, η σύνδεση στο Διαδίκτυο ενδέχεται να
υπόκειται σε περιορισμούς.
48 Ελληνικά
Διαχ. δεδ. BD
• Ανάλογα με την τηλεόραση, ορισμένες αναλύσεις εξόδου HDMI ενδέχεται να μη
λειτουργούν. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας.
• Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη αν το καλώδιο HDMI δεν υποστηρίζει CEC.
• Αν μια τηλεόραση Samsung διαθέτει το λογότυπο Anynet+, τότε υποστηρίζει τη
λειτουργία Anynet+.
Επιλογή της γλώσσας ήχου
• Η ένδειξη Αριστερά/Δεξιά δεν θα εμφανιστεί στην οθόνη αν η ενότητα
BONUSVIEW δεν περιέχει ρυθμίσεις ήχου BONUSVIEW.
• Οι γλώσσες που είναι διαθέσιμες μέσω της λειτουργίας γλώσσας ήχου εξαρτώνται
από τις γλώσσες που έχουν κωδικοποιηθεί στο δίσκο. Αυτή η λειτουργία ή ορισμένες
γλώσσες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
• Ορισμένοι δίσκοι Ultra HD Blu-ray Disc και τυπικοί Blu-ray Disc ενδέχεται να σας
επιτρέπουν να επιλέξετε ηχητική επένδυση PCM ή Dolby Digital στα Αγγλικά.
Αναπαραγωγή
μέσων
Επιλογή της γλώσσας υποτίτλων
• Ανάλογα με το δίσκο Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc/DVD Disc, ενδέχεται να
μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα υποτίτλων από το μενού δίσκου. Πατήστε το
κουμπί DISC MENU.
• Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τις γλώσσες υποτίτλων που έχουν κωδικοποιηθεί
στο δίσκο και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλους τους δίσκους Ultra HD Bluray Disc/Blu-ray Disc/DVD.
• Αν ο δίσκος Ultra HD Blu-ray Disc ή Blu-ray Disc διαθέτει ενότητα BONUSVIEW,
εμφανίζονται επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας BONUSVIEW
κυρίως ταινίας.
• Αυτή η λειτουργία αλλάζει ταυτόχρονα τους πρωτεύοντες και τους δευτερεύοντες
υποτίτλους.
• Ο συνολικός αριθμός των πρωτευόντων και των δευτερευόντων υποτίτλων
προβάλλονται αντίστοιχα.
49 Ελληνικά
Παράρτημα
Anynet+ (HDMI-CEC)
07
Ρυθμίσεις
• Στον τρόπο λειτουργίας εξωτερικής μνήμης, η αναπαραγωγή δίσκου ενδέχεται να
διακοπεί αν αποσυνδέσετε τη συσκευή USB όταν η αναπαραγωγή βρίσκεται σε
εξέλιξη.
• Υποστηρίζονται μόνο οι συσκευές USB που έχουν διαμορφωθεί στο σύστημα αρχείων
FAT (ετικέτα τόμου DOS 8.3).
Συνιστούμε τη χρήση συσκευών USB που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο USB 2.0
με ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής 4 MB/sec ή υψηλότερη.
• Η λειτουργία συνέχισης αναπαραγωγής ενδέχεται να μη λειτουργεί μετά από τη
διαμόρφωση της συσκευής αποθήκευσης.
• Η συνολική μνήμη που είναι διαθέσιμη στη λειτουργία διαχείρισης δεδομένων BD
ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις συνθήκες.
Παράρτημα
Ανάλυση σύμφωνα με τον τύπο περιεχομένου
Ρύθμιση
Καρέ ταινίας
(24p/25p)
* 2160p, 1080p
μόνο
Ανάλυση
Τύπος
περιεχομένου
Ultra HD
Blu-ray Disc/
Blu-ray Disc
Ηλεκτρονικό
περιεχόμενο/
ψηφιακό
περιεχόμενο
Δίσκος DVD
Auto
2160p(1080p)@24
2160p(1080p)@60
2160p(1080p)@60
Αп.
Μέγιστη ανάλυση
εισόδου τηλεόρασης
Μέγιστη ανάλυση
εισόδου τηλεόρασης
Μέγιστη ανάλυση
εισόδου τηλεόρασης
Auto
2160p(1080p)@60
2160p(1080p)@24
2160p(1080p)@60
Αп.
Μέγιστη ανάλυση
εισόδου τηλεόρασης
Μέγιστη ανάλυση
εισόδου τηλεόρασης
Μέγιστη ανάλυση
εισόδου τηλεόρασης
Auto
Μέγιστη ανάλυση
εισόδου τηλεόρασης
Μέγιστη ανάλυση
εισόδου τηλεόρασης
Μέγιστη ανάλυση
εισόδου τηλεόρασης
2160p
2160p@60
2160p@60
2160p@60
1080p
1080p@60
1080p@60
1080p@60
720p
720p@60
720p@60
720p@60
576p/480p
576p/480p@60
576p/480p@60
576p/480p@60
Περιεχόμενο
δίσκου
Περιεχόμενο
ροής
||ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
\\ Αν η τηλεόραση που συνδέσατε στο προϊόν δεν υποστηρίζει τη ρύθμιση Καρέ ταινίας ή την επιλεγμένη ανάλυση,
εμφανίζεται το μήνυμα "Εάν δεν εµφανίζονται εικόνες αφού εпιλέξετε "Ναι", пεριμένετε 15 δευτερόλεпτα για να
εпιστρέψετε στην пροηγούμενη ανάλυση. Θέλετε να αλλάξετε την ανάλυση;" . Αν επιλέξετε Ναι, η οθόνη της
τηλεόρασης θα παραμείνει κενή για 15 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, η ανάλυση θα επανέλθει αυτόματα
στην προηγούμενη τιμή.
\\ Αν η οθόνη εξακολουθεί να είναι κενή αφού αλλάξετε ανάλυση, αφαιρέστε όλους του δίσκους και πατήστε
για τουλάχιστον 5 λεπτά το κουμπί ^ (Άνοιγμα/Κλείσιμο) στο πρόσοψη μέρος του προϊόντος. Εμφανίζεται
στην οθόνη το μήνυμα αρχικοποίησης και το προϊόν απενεργοποιείται αυτόματα. Όταν ενεργοποιήσετε ξανά
το προϊόν, θα πραγματοποιηθεί επαναφορά όλων των ρυθμίσεων. Εκτελέστε ξανά τη διαδικασία αρχικών
ρυθμίσεων. Στη συνέχεια, μεταβείτε στην εντολή Ρυθμίσεις > Εικόνα > Ανάλυση στο μενού και επιλέξτε τη
σωστή ανάλυση για την τηλεόρασή σας.
\\ Όταν εκτελείτε τη διαδικασία αρχικών ρυθμίσεων, επιλέξτε και πάλι τη γλώσσα και το λόγο πλευρών (μέγεθος
και μορφή οθόνης) μόνο.
Η επαναφορά δεν επηρεάζει τις ρυθμίσεις δικτύου που έχετε κάνει, οπότε θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα
να παραλείψετε τη ρύθμιση δικτύου και την αναβάθμιση λογισμικού.
\\ Όταν αποκαθίστανται οι εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, διαγράφονται όλα τα δεδομένα BD που
αποθηκεύτηκαν από το χρήστη.
\\ Ένας δίσκος Ultra HD Blu-ray Disc ή τυπικός Blu-ray Disc πρέπει να διαθέτει τη λειτουργία 24 καρέ,
προκειμένου το προϊόν να χρησιμοποιεί τη λειτουργία Καρέ ταινίας (24p/25p).
50 Ελληνικά
Επιλογή ψηφιακής εξόδου
HDMI
Έως και PCM
PCM
7.1 κανάλια
Έως και PCM
Dolby Digital
7.1 κανάλια
Dolby Digital Έως και PCM
Plus
7.1 κανάλια
Ροή ήχου ή
Έως και PCM
Ultra HD
Dolby TrueHD
7.1 κανάλια
Blu-ray Disc/
Έως και PCM
Blu-ray Disc
DTS
6.1 κανάλια
DTS-HD High
Έως και PCM
Resolution
7.1 κανάλια
Audio
DTS-HD
Έως και PCM
Master Audio 7.1 κανάλια
2 κανάλια
PCM
PCM
Ροή ήχου σε
Έως και PCM
Dolby Digital
δίσκο DVD
5.1 κανάλια
Έως και PCM
DTS
6.1 κανάλια
Ορισμός
Ultra HD
Blu-ray Disc/
Blu-ray Disc
Οπτική
HDMI
2 κανάλια
PCM
PCM
2 κανάλια
Dolby Digital
PCM
2 κανάλια Dolby Digital
PCM
Plus
2 κανάλια
Dolby TrueHD
PCM
2 κανάλια
DTS
PCM
DTS-HD High
2 κανάλια
Resolution
PCM
Audio
2 κανάλια
DTS-HD
PCM
Master Audio
2 κανάλια 2 κανάλια
PCM
PCM
2 κανάλια
Dolby Digital
PCM
2 κανάλια
DTS
PCM
Αποκωδικοποιεί τον ήχο
της κυρίως ταινίας μαζί με
Οποιαδήποτε τη ροή ήχου BONUSVIEW
σε ήχο PCM και προσθέτει
ηχητικά εφέ πλοήγησης.
Οπτική
2 κανάλια
PCM
Bitstream
(DTS
Re-encoded)
HDMI ή Οπτική
DTS Re-encoded
Dolby Digital DTS Re-encoded
Dolby Digital DTS Re-encoded
Dolby Digital DTS Re-encoded
DTS
DTS Re-encoded
DTS
DTS Re-encoded
DTS
DTS Re-encoded
2 κανάλια
PCM
Dolby Digital
DTS
Μεταδίδει μόνο τη ροή ήχου
της κυρίως ταινίας, έτσι ώστε
ο δέκτης AV να μπορεί να
αποκωδικοποιήσει τη ροή
ήχου bitstream.
Δεν ακούγεται ήχος
BONUSVIEW και ηχητικά εφέ
πλοήγησης.
Bitstream
(Dolby D
Re-encoded)
HDMI ή Οπτική
Dolby Digital
Re-encoded*
Dolby Digital
Re-encoded*
Dolby Digital
Re-encoded*
Dolby Digital
Re-encoded*
Dolby Digital
Re-encoded*
Dolby Digital
Re-encoded*
Dolby Digital
Re-encoded*
2 κανάλια PCM
2 κανάλια PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
Αποκωδικοποιεί
τον ήχο της
κυρίως ταινίας
μαζί με τη
ροή ήχου
BONUSVIEW
σε ήχο PCM,
προσθέτει ηχητικά
εφέ πλοήγησης
και, στη συνέχεια,
επανακωδικοποιεί
τον ήχο PCM σε
DTS Bitstream
Αποκωδικοποιεί
τον ήχο της κυρίως
ταινίας μαζί με
τη ροή ήχου
BONUSVIEW
σε ήχο PCM,
προσθέτει ηχητικά
εφέ πλοήγησης
και, στη συνέχεια,
επανακωδικοποιεί
τον ήχο PCM
σε Dolby Digital
Βitstream ή σε PCM.
* Αν η ροή πηγής είναι 2 καναλιών ή μονοφωνική, δεν εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις "Dolby D Re-encoded". Το
σήμα εξόδου θα είναι 2 κανάλια PCM.
* Αν έχετε θέσει τη ρύθμιση Έξοδος ήχου σε Αυτόματο, η συσκευή αναπαραγωγής επιλέγει αυτόματα την
κατάλληλη μορφή από τις τέσσερις μορφές που παρατίθενται παραπάνω.
Οι δίσκοι Ultra HD Blu-ray Disc και οι τυπικοί Blu-ray Disc ενδέχεται να περιέχουν τρεις ροές ήχου:
-- Ήχος κυρίως ταινίας : Η ηχητική επένδυση της κυρίως ταινίας.
-- Ήχος BONUSVIEW : Μια πρόσθετη ηχητική επένδυση, όπως τα σχόλια του σκηνοθέτη ή των ηθοποιών.
-- Ηχητικά εφέ πλοήγησης : Όταν επιλέγετε την πλοήγηση σε ορισμένα μενού, ενδέχεται να ακούγονται ηχητικά
εφέ πλοήγησης. Τα ηχητικά εφέ πλοήγησης είναι διαφορετικά σε κάθε δίσκο Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc
51 Ελληνικά
Παράρτημα
Σύνδεση
Bitstream
(Unprocessed)
PCM
07
Ρύθμιση
Παράρτημα
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Προτού ζητήσετε επισκευή, δοκιμάστε τις ακόλουθες λύσεις.
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΛΥΣΗ
Δεν μπορεί να εκτελεστεί καμία
λειτουργία με το τηλεχειριστήριο.
• Ελέγξτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. Ενδέχεται να χρειάζονται
αντικατάσταση.
• Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση μικρότερη από
6,1 μέτρα από τη συσκευή αναπαραγωγής.
• Αφαιρέστε τις μπαταρίες και κρατήστε πατημένο ένα ή περισσότερα
κουμπιά για μερικά λεπτά, ώστε να εξαντληθεί η ενέργεια του
μικροεπεξεργαστή στο εσωτερικό του τηλεχειριστηρίου και να
εκτελέσει επαναφορά. Επανατοποθετήστε τις μπαταρίες και δοκιμάστε
ξανά να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.
Ο δίσκος δεν αναπαράγεται.
• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει τοποθετηθεί με την πλευρά της ετικέτας
στραμμένη προς τα πάνω.
• Ελέγξτε τον αριθμό περιοχής του δίσκου Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray
Disc/DVD.
Το μενού του δίσκου δεν
εμφανίζεται.
• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος διαθέτει μενού δίσκου.
Εμφανίζεται στην οθόνη ένα
μήνυμα απαγόρευσης.
• Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν πατιέται ένα μη έγκυρο κουμπί.
• Το λογισμικό του δίσκου Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc/DVD δεν
υποστηρίζει τη δυνατότητα (π.χ. γωνίες λήψης).
• Ζητήσατε έναν τίτλο ή αριθμό κεφαλαίου ή κάποιο χρόνο αναζήτησης
που βρίσκεται εκτός εύρους.
Ο τρόπος λειτουργίας
αναπαραγωγής διαφέρει από
την επιλογή που έγινε στο μενού
ρύθμισης.
• Ορισμένες λειτουργίες που επιλέγονται στο μενού ρύθμισης ενδέχεται
να μη λειτουργούν σωστά, αν ο δίσκος δεν έχει κωδικοποιηθεί με την
αντίστοιχη λειτουργία.
Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του
λόγου πλευρών οθόνης.
• Ο λόγος πλευρών οθόνης στον Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc/DVD
Disc είναι σταθερός και δεν μπορεί να αλλαχθεί.
• Αυτό δεν οφείλεται σε κάποιο πρόβλημα με τη συσκευή
αναπαραγωγής.
Δεν ακούγεται ήχος.
• Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε τη σωστή Ψηφιακή έξοδο στο μενού
επιλογών Ήχος.
Η οθόνη είναι κενή.
• Αν η έξοδος HDMI έχει ρυθμιστεί σε κάποια ανάλυση που δεν μπορεί να
υποστηρίξει η τηλεόρασή σας (για παράδειγμα 1080p), ενδέχεται να μην
εμφανίζεται εικόνα στην τηλεόραση.
• Πατήστε το κουμπί ^ (Άνοιγμα/Κλείσιμο) (στην πρόσοψη) για
περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα, χωρίς τοποθετημένο δίσκο. Εμφανίζεται
στην οθόνη το μήνυμα αρχικοποίησης και το προϊόν απενεργοποιείται
αυτόματα. Όταν ενεργοποιήσετε ξανά το προϊόν, θα πραγματοποιηθεί
επαναφορά όλων των ρυθμίσεων.
• Όταν αποκαθίστανται οι εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις,
διαγράφονται όλα τα δεδομένα BD που αποθηκεύτηκαν από το χρήστη.
52 Ελληνικά
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΛΥΣΗ
Η εικόνα παρουσιάζει θόρυβο ή
είναι παραμορφωμένη.
• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν είναι βρώμικος και δεν έχει γρατσουνιές.
• Καθαρίστε το δίσκο.
Καμία έξοδος σήματος HDMI.
• Ελέγξτε τη σύνδεση ανάμεσα στην τηλεόραση και την υποδοχή HDMI
της συσκευής αναπαραγωγής.
• Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας υποστηρίζει είσοδο σήματος HDMI
ανάλυσης 576p/480p, 720p, 1080p ή 2160p.
• Για προβολή βίντεο σε τρόπο λειτουργίας εξόδου σήματος HDMI
720p, 1080p ή 2160p, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο HDMI
υψηλής ταχύτητας (κατηγορίας 2).
Μη φυσιολογική εικόνα στην
οθόνη από την υποδοχή HDMI.
• Αν εμφανίζεται θόρυβος στην οθόνη, αυτό σημαίνει ότι η τηλεόραση
δεν υποστηρίζει HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Αν αντιμετωπίζετε άλλα
προβλήματα.
• Μεταβείτε στον πίνακα περιεχομένων και εντοπίστε την ενότητα
του εγχειριδίου χρήσης που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με
το χαρακτηριστικό με το οποίο αντιμετωπίζετε πρόβλημα και, στη
συνέχεια, ακολουθήστε ξανά τη διαδικασία.
• Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί, επικοινωνήστε με το
πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Samsung.
Αναπαραγωγή Πολυμέσων σε
δικτυακές συσκευές
Μπορείτε να δείτε τους φακέλους
που έχουν οριστεί για κοινή χρήση
στις δικτυακές συσκευές, αλλά δεν
μπορείτε να δείτε τα αρχεία.
• Η λίστα Πολυμέσα προβάλλει μόνο αρχεία Βίντεο, Φωτογραφιών και
Μουσικής. Δεν εμφανίζονται άλλοι τύποι αρχείων.
Το βίντεο αναπαράγεται με
διακοπές.
• Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο είναι σταθερό.
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δικτύου είναι σωστά συνδεδεμένο και ότι
το δίκτυο δεν είναι υπερφορτωμένο.
Η σύνδεση Δικτύου ανάμεσα στο
προϊόν και τον υπολογιστή είναι
ασταθής.
• Οι διευθύνσεις IP στο ίδιο υποδίκτυο θα πρέπει να είναι μοναδικές.
Αν δεν είναι μοναδικές, μια διένεξη διεύθυνσης IP μπορεί να προκαλέσει
αυτό το φαινόμενο.
• Ελέγξτε αν έχετε ενεργοποιημένο ένα τείχος προστασίας.
Αν ναι, απενεργοποιήστε τη λειτουργία τείχους προστασίας.
53 Ελληνικά
Παράρτημα
• Πατήστε το κουμπί ^ (Άνοιγμα/Κλείσιμο) (στην πρόσοψη) για
περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα, χωρίς τοποθετημένο δίσκο.
Εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα αρχικοποίησης και το προϊόν
απενεργοποιείται αυτόματα. Όταν ενεργοποιήσετε ξανά το προϊόν, θα
πραγματοποιηθεί επαναφορά όλων των ρυθμίσεων.
Μη χρησιμοποιήσετε αυτή τη λύση, παρά μόνο αν είναι απόλυτη
ανάγκη.
• Όταν αποκαθίστανται οι εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις,
διαγράφονται όλα τα δεδομένα BD που αποθηκεύτηκαν από το
χρήστη.
07
Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης.
Παράρτημα
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
BD-LIVE
ΛΥΣΗ
Δεν μπορώ να συνδεθώ στο
διακομιστή BD-LIVE.
• Δοκιμάστε αν είναι επιτυχημένη η σύνδεση δικτύου, χρησιμοποιώντας
τη λειτουργία Κατάσταση δικτύου. (Ανατρέξτε στη σελίδα 23)
• Βεβαιωθείτε ότι μια συσκευή μνήμης USB είναι συνδεδεμένη στη
συσκευή αναπαραγωγής.
• Η συσκευή αποθήκευσης πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 1GB
ελεύθερου χώρου, ώστε να χωρέσουν τα δεδομένα της υπηρεσίας
BD-LIVE.
Μπορείτε να ελέγξετε το διαθέσιμο χώρο στο μενού Διαχ. δεδ. BD.
(Ανατρέξτε στη σελίδα 23)
• Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση Σύνδεση Διαδικτύου BD-Live έχει
ρυθμιστεί σε Αποδοχή (όλων).
• Αν όλες οι παραπάνω λύσεις αποτύχουν, επικοινωνήστε με τον
πάροχο περιεχομένου ή ενημερώστε το υλικολογισμικό της συσκευής
αναπαραγωγής στην τελευταία έκδοση.
Όταν χρησιμοποιείτε
την υπηρεσία BD-LIVE,
παρουσιάζεται κάποιο σφάλμα.
• Η συσκευή αποθήκευσης πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 1GB
ελεύθερου χώρου, ώστε να χωρέσουν τα δεδομένα της υπηρεσίας
BD-LIVE.
Μπορείτε να ελέγξετε το διαθέσιμο χώρο στο μενού Διαχ. δεδ. BD.
(Ανατρέξτε στη σελίδα 23)
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Όταν αποκαθίστανται οι εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, διαγράφονται όλα τα δεδομένα BD που
αποθηκεύτηκαν από το χρήστη.
54 Ελληνικά
Συμβατότητα δίσκων και μορφών
ΒΙΝΤΕΟ
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Τύπος δίσκου
Λεπτομέρειες
Ultra HD
Blu-ray Disc
Μορφή Ultra HD BD-ROM.
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
Δίσκοι DVD-VIDEO, DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R που έχουν εγγραφεί
και οριστικοποιηθεί ή μέσα αποθήκευσης USB που περιλαμβάνουν
περιεχόμενο DivX, MKV, MP4.
Blu-ray Disc
Μορφή BD-ROM.
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R, CD ήχου (CD-DA), μουσική που έχει εγγραφεί σε CD-RW/-R, DVD-RW/-R,
CDDA,
BD-RE/-R ή μέσο αποθήκευσης USB με περιεχόμενο MP3 ή WMA.
BD-RE/-R
CD-RW/-R, Φωτογραφίες που έχουν εγγραφεί σε ένα δίσκο CD-RW/-R, DVD-RW/-R,
DVD-RW/-R, BD-RE/-R ή σε ένα μέσο αποθήκευσης USB που περιλαμβάνει περιεχόμενο
JPEG.
BD-RE/-R
||ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
\\ Η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να μην αναπαράγει ορισμένους δίσκους CD-RW/-R και DVD-R λόγω
του τύπου δίσκου ή των συνθηκών εγγραφής.
\\ Αν ένας δίσκος DVD-RW/-R δεν έχει εγγραφεί σωστά στη μορφή DVD-Video, δεν είναι δυνατή η
αναπαραγωγή του.
\\ Η συσκευή αναπαραγωγής δεν αναπαράγει περιεχόμενο που έχει εγγραφεί σε δίσκο DVD-R με ρυθμό
μετάδοσης bit που υπερβαίνει τα 10 Mbps.
\\ Η συσκευή αναπαραγωγής δεν αναπαράγει περιεχόμενο που έχει εγγραφεί σε δίσκο BD-R ή συσκευή USB με
ρυθμό μετάδοσης bit που υπερβαίνει τα 25 Mbps.
\\ Η αναπαραγωγή ενδέχεται να μην είναι δυνατή με ορισμένους τύπους δίσκων ή όταν χρησιμοποιούνται
συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως η αλλαγή οπτικής γωνίας και η προσαρμογή του λόγου πλευρών. Οι
πληροφορίες σχετικά με τους δίσκους αναγράφονται λεπτομερώς στη συσκευασία τους. Ανατρέξτε σε αυτές
αν είναι απαραίτητο.
\\ Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου BD-J, η φόρτωση ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο από έναν
κανονικό δίσκο ή ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να εκτελούνται αργά.
Τύποι δίσκων που δεν μπορεί να αναπαράγει η συσκευή αναπαραγωγής
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV κ.λπ.
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(εκτός από τη στρώση
CD)
• DVD-RW (τρόπος
• Δίσκοι DVD-R
λειτουργίας VR)
χωρητικότητας 3,9 GB
για εγγραφές
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(σε δίσκους CD-G
αναπαράγεται μόνο ο
ήχος και όχι τα γραφικά)
55 Ελληνικά
Παράρτημα
Μέσο
07
Τύποι δίσκων και περιεχόμενο που μπορεί να αναπαράγει η συσκευή αναπαραγωγής
Παράρτημα
Κωδικός περιοχής
Οι συσκευές αναπαραγωγής και οι δίσκοι έχουν
κωδικοποίηση κατά περιοχή. Για να αναπαράγεται
ένας δίσκος, αυτοί οι κωδικοί περιοχής πρέπει να
ταιριάζουν. Αν οι κωδικοί δεν ταιριάζουν, ο δίσκος
δεν αναπαράγεται.
Ο αριθμός περιοχής για αυτή τη συσκευή
αναπαραγωγής εμφανίζεται στο πίσω μέρος της
συσκευής αναπαραγωγής.
Τύπος
δίσκου
Κωδικός
περιοχής
A
Blu-ray
Disc
B
C
DVDVIDEO
Λογότυπα δίσκων που αναπαράγονται
από τη συσκευή αναπαραγωγής
Blu-ray Disc
BD-LIVE
Περιοχή
Βόρεια Αμερική,
Κεντρική Αμερική, Νότια
Αμερική, Κορέα, Ιαπωνία,
Ταϊβάν, Χονγκ Κονγκ και
Νοτιοανατολική Ασία.
Ευρώπη, Γροιλανδία,
Γαλλικές επικράτειες,
Μέση Ανατολή, Αφρική,
Αυστραλία και Νέα
Ζηλανδία.
Ultra HD Blu-ray Disc
Σύστημα μετάδοσης PAL
στο Η.Β., τη Γαλλία, τη
Γερμανία κλπ.
Ινδία, Κίνα, Ρωσία, Κεντρική
και Νότια Ασία.
1
Η.Π.Α., επικράτειες των
Η.Π.Α. και Καναδάς
2
Ευρώπη, Ιαπωνία, Μέση
Ανατολή, Αίγυπτος,
Αφρική, Γροιλανδία
3
Ταϊβάν, Κορέα, Φιλιππίνες,
Ινδονησία, Χονγκ Κονγκ
4
Μεξικό, Νότια Αμερική,
Κεντρική Αμερική,
Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία,
Νησιά Ειρηνικού,
Καραϊβική
5
Ρωσία, Ανατολική Ευρώπη,
Ινδία, Βόρεια Κορέα,
Μογγολία
6
Κίνα
56 Ελληνικά
HEVC
DivX
Υποστηριζόμενες μορφές
Περιέχον
αρχείο
Codec βίντεο
Ανάλυση
H.264 BP/MP/HP
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
4096x2160
HEVC
(H.265 - Κύρια,
Κύρια10)
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
Motion JPEG
3840x2160
MVC
Ρυθμός καρέ
(fps)
4096X2160: 30
3840X2160: 60
Ρυθμός
μετάδοσης
bit (Mbps)
60
60
80
30
80
DivX 3.11 / 4 / 5 /
6
MPEG4 SP/ASP
60
Window Media Video
v9(VC1)
MPEG2
1920x1080
MPEG1
20
Microsoft MPEG-4 v1,
v2, v3
Window Media Video
v7(WMV1),
v8(WMV2)
Codec
ήχου
Dolby Digital
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG(MP3)
DTS
(Core , LBR)
G.711
(A-Law,
μ-Law)
30
H 263 Sorrenson
VP6
*.webm
WebM
*.rmvb
RMVB
VP8
1920x1080
60
20
RV8/9/10 (RV30/40)
1920x1080
60
20
VP9
4096x2160 4096X2160: 60
57 Ελληνικά
40
Vorbis
RealAudio 6
Παράρτημα
Επέκταση
αρχείου
07
Υποστήριξη αρχείων βίντεο
Παράρτημα
`` Περιορισμοί
-- Ακόμα και όταν κάποιο αρχείο έχει κωδικοποιηθεί
με ένα υποστηριζόμενο codec που αναφέρεται
στον πίνακα υποστήριξης αρχείων βίντεο, το αρχείο
ενδέχεται να μην αναπαράγεται αν το περιεχόμενό
του παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα.
-- Η κανονική αναπαραγωγή δεν είναι εγγυημένη
αν οι πληροφορίες κοντέινερ του αρχείου
είναι εσφαλμένες ή αν το ίδιο το αρχείο είναι
κατεστραμμένο.
-- Η αναπαραγωγή περιεχομένου με υψηλότερο
ρυθμό καρέ από το βασικό ρυθμό bit/ρυθμό καρέ
ενδέχεται να προκαλέσει διακοπές του ήχου ή της
εικόνας βίντεο.
-- Η λειτουργία αναζήτησης (μετάβασης) δεν είναι
διαθέσιμη αν ο πίνακας ευρετηρίου του αρχείου έχει
αλλοιωθεί.
-- Κατά την απομακρυσμένη αναπαραγωγή ενός
αρχείου μέσω σύνδεσης δικτύου, η αναπαραγωγή
του βίντεο ενδέχεται να παρουσιάζει διακοπές,
ανάλογα με την ταχύτητα του δικτύου.
-- Ορισμένες συσκευές USB/ψηφιακές φωτογραφικές
μηχανές ενδέχεται να μην είναι συμβατές με το
προϊόν.
-- Το codec HEVC υποστηρίζεται μόνο για μέσα που
περιέχουν MKV, MP4. και TS.
-- Το codec DivX δεν υποστηρίζεται από μοντέλα που
κατασκευάζονται για τις Η.Π.Α. ή τον Καναδά.
-- Υποστηρίζει DD+ (έως και 7.1 κανάλια)
-- Το codec DTS LBR υποστηρίζεται μόνο από
κοντέινερ MKV / MP4 / TS.
ĞĞ
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων
υποτίτλων DivX
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Ορισμένοι δίσκοι μορφής DivX, MKV και MP4
ενδέχεται να μην αναπαράγονται, ανάλογα με την
ανάλυση βίντεο και το ρυθμό καρέ τους.
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων υποτίτλων
Όνομα
MPEG-4 Timed text
SAMI
SubRip
SubViewer
Εξωτερικοί
`` Αποκωδικοποιητής βίντεο
-- Υποστηρίζει έως και H.264 Level 4.1. (Δεν
υποστηρίζει FMO/ASO/RS)
-- Δεν υποστηρίζει VC1/AP/L4.
-- CODEC εκτός από WMVv7, v8, MSMPEG4 v3,
MVC, VP6
1) Κάτω από 1280 x 720: Μέγιστη τιμή 60 καρέ.
2) Πάνω από 1280 x 720: Μέγιστη τιμή 30 καρέ.
-- Δεν υποστηρίζει GMC 2 ή υψηλότερο.
-- Υποστηρίζει SVAF επάνω/κάτω, πλάι-πλάι, τύπος
ακολουθίας προβολής αριστερά/δεξιά (2 ES)
-- Υποστηρίζει τις προδιαγραφές MVC για BD.
58 Ελληνικά
.srt
.sub
Advanced SubStation
Alpha
.ass
SubStation Alpha
.ssa
Powerdivx
.psb
Xsub
AVI
SubStation Alpha
-- Υποστηρίζει WMA 10 PRO (έως και 5.1 κανάλια).
-- Δεν υποστηρίζει ήχο WMA Lossless.
-- Επίσης υποστηρίζει το προφίλ M2.
-- Η μορφή RealAudio 10 Lossless δεν υποστηρίζεται
από μοντέλα που κατασκευάζονται για την Κίνα και
το Χονγκ Κονγκ.
-- Δεν υποστηρίζει QCELP/AMR NB/WB.
-- Υποστηρίζει Vorbis (έως και 2 κανάλια).
.smi
.sub ή .txt
Advanced SubStation
Alpha
`` Αποκωδικοποιητής ήχου
.ttxt
Micro DVD
SMPTE-TT Text
Εσωτερικοί
Κατάληξη
ονόματος
.xml
MKV
MKV
SubRip
MKV
MPEG-4 Timed text
MP4
VobSub
TTML με ομαλή ροή
δεδομένων
SMPTE-TT TEXT
SMPTE-TT PNG
MKV
MP4
MP4
MP4
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων μουσικής
Codec
Εύρος
υποστήριξης
*.mp3
MPEG
MPEG1
Audio
Layer 3
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG4
AAC
-
Κατάληξη
ονόματος
-
Τύπος
Ανάλυση
*.jpg
*.jpeg
JPEG
15360x8640
*.bmp
PNG
BMP
4096x4096
*.png
*.flac
FLAC
FLAC
24 bit/192 kHz
Υποστήριξη έως 2
καναλιών.
*.ogg
OGG
Vorbis
Υποστηρίζει έως και
δύο κανάλια.
*.wma
WMA
WMA
Για WMA 10 Pro
υποστηρίζει έως
προφίλ M2 και 5.1
κανάλια.
Δεν υποστηρίζεται
ήχος WMA
Lossless.
*.wav
wav
wav
-
*.mid
*.midi
midi
midi
Τα Type 0, type
1 και Seek δεν
υποστηρίζονται.
Διαθέσιμο μόνο με
USB.
*.ape
ape
ape
-
*.aif
*.aiff
AIFF
AIFF
-
*.m4a
ALAC
ALAC
-
4096x4096
Σημειώσεις σχετικά με τη σύνδεση USB
• Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει μέσα
αποθήκευσης USB, συσκευές αναπαραγωγής MP3,
ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και συσκευές
USB ανάγνωσης καρτών.
• Ορισμένες συσκευές USB/ψηφιακές φωτογραφικές
μηχανές ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη
συσκευή αναπαραγωγής.
• Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει τα
συστήματα αρχείων FAT16, FAT32 και NTFS.
• Συνδέετε τις συσκευές USB απευθείας στη θύρα
USB της συσκευής αναπαραγωγής. Η σύνδεση
μέσω καλωδίου USB ενδέχεται να προκαλέσει
προβλήματα συμβατότητας.
• Η εισαγωγή πολλαπλών συσκευών αποθήκευσης
σε μια μονάδα ανάγνωσης πολλαπλών καρτών
ενδέχεται να προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία της
μονάδας ανάγνωσης.
• Η συσκευή αναπαραγωγής δεν υποστηρίζει το
πρωτόκολλο PTP.
• Μην αποσυνδέετε μια συσκευή USB κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας "φόρτωσης".
• Όσο υψηλότερη είναι η ανάλυση της εικόνας, τόσο
περισσότερος χρόνος χρειάζεται για να εμφανιστεί
η εικόνα.
• Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής δεν μπορεί να
αναπαράγει αρχεία MP3 με τεχνολογία DRM
(Digital Rights Management) που γίνονται λήψη από
εμπορικές τοποθεσίες.
• Η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει μόνο βίντεο
με ρυθμό καρέ χαμηλότερο από 30 fps.
• Η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει μόνο
συσκευές USB τύπου MSC (Mass Storage Class)
όπως μονάδες παλάμης, συσκευές ανάγνωσης
καρτών Flash και μονάδες σκληρού δίσκου USB.
(Δεν υποστηρίζεται HUB.)
• Ορισμένες συσκευές σκληρού δίσκου USB,
συσκευές ανάγνωσης πολλαπλών καρτών και
μονάδες παλάμης ενδέχεται να μην είναι συμβατές
με αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής.
• Αν ορισμένες συσκευές USB απαιτούν υπερβολική
ισχύ, ενδέχεται να περιορίζονται από τη συσκευή
ασφαλείας του κυκλώματος.
59 Ελληνικά
Παράρτημα
Τύπος
07
Κατάληξη
ονόματος
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων εικόνας
Παράρτημα
• Αν η αναπαραγωγή από μια μονάδα σκληρού
δίσκου USB είναι ασταθής, παρέχετε πρόσθετη
ισχύ συνδέοντας τη μονάδα σκληρού δίσκου σε μια
πρίζα.
Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον
κατασκευαστή της μονάδας σκληρού δίσκου USB.
• Η εταιρεία SAMSUNG δεν ευθύνεται για την
καταστροφή αρχείων δεδομένων ή την απώλεια
δεδομένων.
• Η συσκευή αναπαραγωγής σας δεν υποστηρίζει
συμπιεσμένα αρχεία, διάσπαρτα αρχεία και
κρυπτογραφημένα αρχεία NTFS.
-- Μπορείτε να επιδιορθώσετε ή να διαμορφώσετε
μια συσκευή USB στον επιτραπέζιο υπολογιστή
σας. (Μόνο στο λειτουργικό σύστημα
MS-Windows)
AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
• Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να
αναπαράγει δίσκους μορφής AVCHD. Οι δίσκοι
αυτοί κανονικά εγγράφονται και χρησιμοποιούνται
σε βιντεοκάμερες.
• Η μορφή AVCHD είναι μια μορφή ψηφιακού βίντεο
High Definition για κάμερες.
• Η μορφή MPEG-4 AVC/H.264 συμπιέζει τις εικόνες
με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από τη
συμβατική μορφή συμπίεσης εικόνας.
• Ορισμένοι δίσκοι AVCHD χρησιμοποιούν τη μορφή
"x.v.Color". Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί
να αναπαράγει δίσκους AVCHD που χρησιμοποιούν
τη μορφή "x.v.Color".
• Η ονομασία "x.v.Color" είναι εμπορικό σήμα της
Sony Corporation.
• Η ονομασία "AVCHD" και το λογότυπο AVCHD
είναι εμπορικά σήματα της Matsushita Electronic
Industrial Co., Ltd. και της Sony Corporation.
||ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
\\ Ορισμένοι δίσκοι μορφής AVCHD ενδέχεται να
μην αναπαράγονται, ανάλογα με τις συνθήκες
εγγραφής.
Οι δίσκοι μορφής AVCHD πρέπει να έχουν
οριστικοποιηθεί.
\\ Η μορφή "x.v.Color" προσφέρει ένα μεγαλύτερο
εύρος χρωμάτων από τους κανονικούς δίσκους
DVD βιντεοκάμερας.
60 Ελληνικά
Ειδοποίηση συμμόρφωσης και συμβατότητας
Παράρτημα
61 Ελληνικά
07
ΔΕΝ είναι συμβατοί ΟΛΟΙ οι δίσκοι
• Σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιγράφονται παρακάτω και αυτούς που αναφέρονται σε άλλα σημεία
του παρόντος εγχειριδίου, συμπεριλαμβανομένης της ενότητας τύπων και χαρακτηριστικών δίσκων αυτού του
εγχειριδίου χρήσης, οι τύποι δίσκων που αναπαράγονται είναι οι εξής: προ-εγγεγραμμένοι δίσκοι Ultra HD BDROM, BD-ROM, DVD-VIDEO και CD ήχου (CD-DA) που διατίθενται στο εμπόριο, καθώς και δίσκοι BD-RE/-R,
DVD-RW/-R και CD-RW/-R.
• Άλλοι δίσκοι, διαφορετικοί από τους παραπάνω, δεν αναπαράγονται και/ή δεν προορίζονται για αναπαραγωγή από
αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής. Επίσης, ορισμένοι από τους παραπάνω δίσκους ενδέχεται να μην αναπαράγονται
λόγω μίας ή περισσότερων από τις αιτίες που περιγράφονται παρακάτω.
• Η εταιρεία Samsung δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτή η συσκευή αναπαραγωγής θα αναπαράγει κάθε δίσκο
που φέρει τα λογότυπα Ultra HD BD-ROM, BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R,
CD-RW/-R και αυτή η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να μην αποκρίνεται σε όλες τις εντολές λειτουργίας
ή να μην εκτελεί όλες τις δυνατότητες κάθε δίσκου. Αυτά και άλλα προβλήματα συμβατότητας δίσκων και
λειτουργίας συσκευής αναπαραγωγής ενδέχεται να προκύψουν με τους δίσκους νέων και υφιστάμενων
μορφών επειδή:
-- Η μορφή Ultra HD Blu-ray/Blu-ray είναι μια νέα, εξελισσόμενη μορφή και αυτή η συσκευή αναπαραγωγής
ενδέχεται να μην αξιοποιεί όλες τις λειτουργίες των δίσκων Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc, επειδή
ορισμένα χαρακτηριστικά ενδέχεται να είναι προαιρετικά, ενδέχεται να έχουν προστεθεί επιπλέον
χαρακτηριστικά στη μορφή Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc μετά από την παραγωγή αυτής της συσκευής
αναπαραγωγής και ορισμένα διαθέσιμα χαρακτηριστικά ενδέχεται να έχουν καθυστερημένη διαθεσιμότητα,
-- δεν υποστηρίζονται από αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής όλες οι νέες και υφιστάμενες εκδόσεις μορφών δίσκου.
-- οι νέες και υφιστάμενες μορφές δίσκων ενδέχεται να αναθεωρηθούν, να τροποποιηθούν, να ενημερωθούν,
να βελτιωθούν και/ή να συμπληρωθούν
-- ορισμένοι δίσκοι κατασκευάζονται με τρόπο που επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων ή περιορισμένων
λειτουργιών και δυνατοτήτων κατά την αναπαραγωγή τους
-- ορισμένες δυνατότητες ενδέχεται να είναι προαιρετικές, ενδέχεται να έχουν προστεθεί επιπλέον δυνατότητες
μετά την κατασκευή αυτής της συσκευής αναπαραγωγής ή ορισμένες διαθέσιμες δυνατότητες ενδέχεται να
διατίθενται με καθυστέρηση.
-- ορισμένοι δίσκοι που φέρουν τα λογότυπα Ultra HD BD-ROM, BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVDRW/-R, DVD+RW/+R και CD-RW/-R ενδέχεται παρόλα αυτά να μην είναι τυποποιημένοι δίσκοι
-- ορισμένοι δίσκοι ενδέχεται να μην αναπαράγονται, ανάλογα με την κατάσταση του δίσκου ή τις συνθήκες
εγγραφής του
-- μπορεί να προκύψουν προβλήματα και σφάλματα κατά τη δημιουργία λογισμικού δίσκων Ultra HD Blu-ray
Disc, Blu-ray Disc ή DVD ή/και την κατασκευή των δίσκων,
-- αυτή η συσκευή αναπαραγωγής λειτουργεί διαφορετικά από μια τυπική συσκευή αναπαραγωγής DVD ή
άλλο εξοπλισμό AV - και/ή
-- για αιτίες που αναφέρονται σε άλλα σημεία αυτού του εγχειριδίου χρήσης και άλλες αιτίες που
ανακαλύπτονται και δημοσιεύονται από το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.
• Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη συμβατότητα δίσκων ή τη λειτουργία της συσκευής αναπαραγωγής,
επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.
Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG για πιθανές
ενημερώσεις αυτής της συσκευής αναπαραγωγής.
• Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς αναπαραγωγής και τη συμβατότητα δίσκων,
ανατρέξτε στις ενότητες Προφυλάξεις, Προτού διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης, Τύποι και χαρακτηριστικά
δίσκων και Πριν από την αναπαραγωγή αυτού του εγχειριδίου χρήσης.
• Για συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray Disc που διαθέτουν έξοδο προοδευτικής σάρωσης : ΟΙ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
HIGH DEFINITION ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΠΡΟΒΟΛΗ
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΣΑΡΩΣΗΣ, ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΣΗΜΑΤΟΣ "ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ"
(SD). ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ
ΠΡΟΪΟΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ.
Παράρτημα
Προστασία από αντιγραφή
• Λόγω του ότι το AACS (Advanced Access Content System) είναι το εγκεκριμένο σύστημα προστασίας
περιεχομένου για τη μορφή Ultra HD Blu-ray Disc και Blu-ray Disc, με τον ίδιο τρόπο που το σύστημα CSS
(Content Scramble System) χρησιμοποιείται για τη μορφή DVD, επιβάλλονται ορισμένοι περιορισμοί στην
αναπαραγωγή, την έξοδο αναλογικού σήματος κλπ. για το περιεχόμενο που προστατεύεται από το σύστημα
AACS.
Η λειτουργία και οι περιορισμοί αυτού του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το χρόνο αγοράς,
καθώς αυτοί οι περιορισμοί ενδέχεται να εφαρμοστούν και/ή να τροποποιηθούν από το σύστημα AACS
μετά από την κατασκευή αυτού του προϊόντος. Επιπλέον, οι τεχνολογίες BD-ROM Mark και BD+ που
χρησιμοποιούνται ως πρόσθετο σύστημα προστασίας περιεχομένου για τις μορφές Ultra HD Blu-ray Disc και
Blu-ray Disc επιβάλλουν ορισμένους περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών αναπαραγωγής για
περιεχόμενο με προστασία BD-ROM Mark ή/και BD+.
• Πολλοί δίσκοι Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc/DVD είναι κωδικοποιημένοι με προστασία από την αντιγραφή.
Για αυτό το λόγο, θα πρέπει να συνδέετε τη συσκευή αναπαραγωγής μόνο απευθείας στην τηλεόρασή σας
και όχι σε μια συσκευή βίντεο. Η σύνδεση σε μια συσκευή βίντεο έχει ως αποτέλεσμα παραμορφωμένη εικόνα
όταν οι δίσκοι Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc/DVD διαθέτουν προστασία από αντιγραφή.
• Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων των Η.Π.Α. και άλλων χωρών, απαγορεύεται η
μη εξουσιοδοτημένη εγγραφή, χρήση, προβολή, διανομή ή τροποποίηση τηλεοπτικών προγραμμάτων,
βιντεοταινιών, δίσκων Ultra HD Blu-ray Disc, Blu-ray Disc, DVD και άλλου υλικού. Η πράξη αυτή επισύρει
αστικές και/ή ποινικές ευθύνες.
• Ειδοποίηση τεχνολογίας Cinavia : Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί τεχνολογία Cinavia για τον περιορισμό της
χρήσης μη εξουσιοδοτημένων αντιγράφων ορισμένων ταινιών και βίντεο που διατίθενται στο εμπόριο, καθώς
και της ηχητικής επένδυσής τους. Αν ανιχνευτεί απαγορευμένη χρήση ενός μη εξουσιοδοτημένου αντιγράφου,
εμφανίζεται ένα μήνυμα και διακόπτεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή.
Περισσότερες πληροφορίες για την τεχνολογία Cinavia παρέχονται στο Διαδικτυακό κέντρο πληροφόρησης
πελατών της Cinavia, στη διεύθυνση http://www.cinavia.com. Για να ζητήσετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά
με την τεχνολογία Cinavia μέσω ταχυδρομείου, στείλτε μια κάρτα με την ταχυδρομική διεύθυνσή σας στο: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Το προϊόν αυτό ενσωματώνει αποκλειστική τεχνολογία που χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας από τη Verance
Corporation, η οποία προστατεύεται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. με αριθμό 7.369.677 και άλλα
διπλώματα ευρεσιτεχνίας που έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν στις Η.Π.Α. και διεθνώς, καθώς και από προστασία
πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών μυστικών για ορισμένα στοιχεία της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Η
επωνυμία Cinavia είναι εμπορικό σήμα της Verance Corporation. Πνευματικά δικαιώματα 2004-2015 Verance
Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος από τη Verance. Απαγορεύεται η αποσυμπίληση ή
ανακατασκευή κώδικα.
Αποποίηση ευθυνών για τις υπηρεσίες δικτύου
Όλο το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που είναι προσπελάσιμες μέσω αυτής της συσκευής ανήκουν σε τρίτους και
προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα ή/και άλλους νόμους
περί πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτό το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες παρέχονται σε σας αποκλειστικά για
προσωπική και μη εμπορική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση περιεχομένου ή υπηρεσιών με τρόπο που δεν είναι
εξουσιοδοτημένος από τον κάτοχο του περιεχομένου ή τον πάροχο υπηρεσιών. Απαγορεύεται η τροποποίηση,
η αντιγραφή, η αναδημοσίευση, η αποστολή, η δημοσίευση, η μετάδοση, η μετάφραση, η πώληση, η
δημιουργία παραγώγων έργων, η εκμετάλλευση ή η διανομή με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, οποιουδήποτε
περιεχομένου ή υπηρεσιών που προβάλλονται μέσω αυτής της συσκευής, χωρίς περιορισμούς αναφορικά με τα
προαναφερθέντα, παρά μόνο με την ρητή εξουσιοδότηση από τον αντίστοιχο κάτοχο περιεχομένου ή πάροχο
υπηρεσιών.
62 Ελληνικά
• Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the
double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
• For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, the DTS-HD
logo, and DTS-HD Master Audio are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc.
in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
• DivX
Αυτή η συσκευή DivX Certified® υποστηρίζει αρχεία βίντεο DivX® HD (συμπεριλαμβανομένων
των αρχείων .avi, .divx). Πραγματοποιήστε λήψη δωρεάν λογισμικού από το www.divx.com
για δημιουργία, αναπαραγωγή και μετάδοση ροής ψηφιακών βίντεο. Για αναπαραγωγή
ταινιών DivX που έχετε αγοράσει, φροντίστε αρχικά να δηλώσετε τη συσκευή σας στο vod.
divx.com. Θα βρείτε τον κωδικό εγγραφής σας στην ενότητα DivX VOD του μενού ρυθμίσεων της συσκευής.
Αυτή η συσκευή DivX Certified® υποστηρίζει βίντεο DivX® HD (συμπεριλαμβανομένων των αρχείων .avi, .divx).
Οι επωνυμίες DivX®, DivX Certified® και τα σχετιζόμενα λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της DivX, LLC και
χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας. Καλύπτεται από μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ευρεσιτεχνίες των
ΗΠΑ: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
63 Ελληνικά
Παράρτημα
Άδεια χρήσης
07
ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ SAMSUNG ΔΕΝ
ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ, ΡΗΤΩΣ Ή
ΕΜΜΕΣΩΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΑΠΟΠΟΙΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ Η SAMSUNG ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ
ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ, ΥΠΟ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, ΕΙΤΕ ΕΝΤΟΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ
Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ, ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΕΞΟΔΑ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ
ΛΟΓΩ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΜΙΑ.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους ενδέχεται να τερματιστούν ή να διακοπούν οποιαδήποτε στιγμή και
η Samsung δεν κάνει καμία δήλωση και δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσία
θα παραμείνει διαθέσιμο για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες μεταδίδονται
από τρίτους μέσω δικτύων και εγκαταστάσεων μετάδοσης, επί των οποίων η Samsung δεν έχει κανένα έλεγχο.
Χωρίς περιορισμούς αναφορικά με τη γενική ισχύ αυτής της αποποίησης ευθυνών, η Samsung αποποιείται ρητά
οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη για τυχόν διακοπή ή αναστολή της παροχής οποιουδήποτε περιεχομένου ή
υπηρεσίας που διατίθεται μέσω αυτής της συσκευής.
Η εταιρεία Samsung δεν είναι ούτε υπεύθυνη ούτε υποχρεωμένη να παρέχει εξυπηρέτηση πελατών αναφορικά
με το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες. Οποιαδήποτε απορία ή αίτημα για παροχή υπηρεσιών σχετικά με το
περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες θα πρέπει να υποβάλλεται απευθείας στους αντίστοιχους παρόχους περιεχομένου
και υπηρεσιών.
Παράρτημα
• The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo
are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States
and other countries.
• Οι επωνυμίες Oracle και Java είναι σήματα κατατεθέντα της Oracle και/ή των θυγατρικών της.
Οι υπόλοιπες επωνυμίες ενδέχεται να είναι σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.
• Ειδοποίηση για τις άδειες χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα
-- Για την περίπτωση χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα, στο μενού του προϊόντος είναι διαθέσιμες άδειες
χρήσης ανοιχτού κώδικα.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Ultra HD Blu-ray Disc™, Ultra HD Blu-ray™ και τα λογότυπα είναι εμπορικά σήματα
της Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc Association.
• ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ
ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΙ
ΚΑΘΕΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
(1) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ, (2) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΠΟΥ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΗΓΓΕΙΛΕ Ή ΑΓΟΡΑΣΕ
ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΕΚΧΩΡΗΘΟΥΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ
ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΩΛΗΤΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.
Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.
Η Samsung Electronics δηλώνει ότι ο εν λόγω εξοπλισμός συμμορφώνεται με την οδηγία
2014/53/ΕΚ.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση:
http://www.samsung.com. Επιλέξτε Υποστήριξη > Αναζήτηση υποστήριξης προϊόντος και
εισαγάγετε το όνομα του μοντέλου.
Ο εξοπλισμός μπορεί να λειτουργήσει σε όλες τις χώρες της ΕΕ.
Η λειτουργία ασύρματου δικτύου WLAN 5 GHz (Wi-Fi ή SRD) αυτού του εξοπλισμού μπορεί να
λειτουργήσει μόνο σε εσωτερικό χώρο.
64 Ελληνικά
Προδιαγραφές
Γενικά
Εύρος θερμοκρασίας
λειτουργίας
+5°C έως +35°C
406,0 (Π) X 45,0 (Υ) X 225,6 (Β) mm
Εύρος υγρασίας λειτουργίας
10 % έως 75 %
Έξοδος DC
Μέγεθος 5 V, 500 mA
Τύπος A
USB
USB 2,0
Βίντεο
HDMI1
2160p, 1080p, 720p, 576p/480p
Ήχος
HDMI2
Έξοδος ήχου
PCM, Bitstream
Ήχος
PCM, Bitstream
Ψηφιακή Έξοδος ήχου
Οπτική
Ethernet
Ακροδέκτης 100BASE - TX
Ασύρματο δίκτυο LAN
Δίκτυο
Ενσωματωμένο (802.11 ac (2x2))
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Ασφάλεια
Ισχύς εξόδου
ασύρματης
συσκευής
WPS(PBC)
Υποστηρίζεται
Μέγιστη ισχύς μετάδοσης Wi-Fi
Μέγιστη ισχύς μετάδοσης BT
100 mW στα 2,4 GHz – 2,4835 GHz,
5,15 GHz – 5,35 GHz και 5,47 GHz – 5,725 GHz
100 mW στα 2,4 GHz – 2,4835 GHz
• Ταχύτητες δικτύου ίσες ή χαμηλότερες από 10 Mbps δεν υποστηρίζονται.
• Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
• Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την κατανάλωση ρεύματος, ανατρέξτε στην ετικέτα που είναι
επικολλημένη στη συσκευή αναπαραγωγής.
• Οι τιμές βάρους και διαστάσεων είναι κατά προσέγγιση.
Συνολική κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση
αναμονής (W)
Wi-Fi
Μέθοδος απενεργοποίησης
θύρας
1,1W
ΚΕΝΤΡΙΚΗ > Ρυθμίσεις > Γενικά > Διαχείριση
συστήματος > WoL/WoWLAN Ενεργ./Απ.
• Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για διαχειριστικές δαπάνες σε περίπτωση που συμβεί ένα από
ταπαρακάτω:
(a) αν κληθεί ένας τεχνικός κατόπιν αιτήματός σας, χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο προϊόν
(δηλαδή αν αμελήσατε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
(b) αν προσκομίσετε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών, χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο
προϊόν (δηλαδή αν αμελήσατε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
• Θα ενημερωθείτε για το ακριβές ποσό αυτής της χρέωσης πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε
εργασίας ή κατ’ οίκον επίσκεψης.
65 Ελληνικά
Παράρτημα
1,9 kg
Διαστάσεις
07
Βάρος
Παράρτημα
Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης
μπαταριών.)
Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες
αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του
κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg , Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία
περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας
2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν
βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.
Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ
τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των
φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.
Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος
(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)
(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που
το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής,
ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά
το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο
περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να
διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να
βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν
αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις
λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα
για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.
Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν
τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του
εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.
Για πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της Samsung και τις κανονιστικές υποχρεώσεις για
συγκεκριμένα προϊόντα, π.χ. REACH, WEEE και μπαταρίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
66 Ελληνικά
ΕΛΛΑΣ (GREECE)
Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε
στην SAMSUNG με την αγορά αυτής της συσκευής.
Το προϊόν αυτό της SAMSUNG είναι εγγυημένο για
περίοδο δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία
αγοράς του για ανταλλακτικά και εργατικά. Στην
περίπτωση που θα χρειαστεί επισκευή, το προϊόν
αυτό της SAMSUNG θα πρέπει να σταλεί ή να
μεταφερθεί στο εξουσιοδοτημένο serνice, με έξοδα
του αγοραστή. Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι και
εξουσιοδοτημένα κέντρα serνice σε άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες, θα αποδεχθούν τους όρους της
εγγύησης.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα κέντρα
serνice στην Ελλάδα, μπορείτε να πάρετε από την
FOURLlS TRADE Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Κρυονερίου 112
145 68 Κρυονέρι, Αττικής
Τηλ. 210.629.3100
@ Όροι της εγγύησης
1. Η εγγύηση ισχύει εάν και μόνο εάν το προϊόν
χρειάζεται serνice και η κάρτα εγγύησης έχει
πλήρως συμπληρωθεί και σφραγισθεί από το
κατάστημα αγοράς. Επίσης πρέπει να
προσκομισθεί και το τιμολόγιο ή η απόδειξη
λιανικής πώλησης, πάνω στην οποία ο σειριακός
αριθμός του προϊόντος πρέπει να είναι ευκρινής.
2. Η υποχρέωση της SAMSUNG αφορά μόνο την
επισκευή του προϊόντος
3. Η επισκευή του προϊόντος πρέπει να ανατίθεται
μόνο σε εξουσιοδοτημένα κέντρα serνice ή
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της
SAMSUNG. Καμία αποζημίωση δεν θα γίνει
αποδεκτή για επισκευή που έχει γίνει από μη
εξουσιοδοτημένο από την SAMSUNG συνεργείο.
4. Το προϊόν αυτό δεν θα θεωρηθεί ελαττωματικό
στα υλικά ή στην εργασία επισκευής εάν θα
πρέπει να προσαρμοστεί, μετατραπεί ή ρυθμιστεί
ώστε να συμμορφωθεί με τις τοπικές τεχνικές
προδιαγραφές ή προδιαγραφές που ισχύουν σε
χώρα άλλη από αυτή για την οποία προοριζόταν
ή κατασκευάστηκε.
Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει αποζημιώσεις για:
* Κεφαλές βίντεο και κασετοφώνων
* Κεφαλές βιντεοκάμερας
* Γεννήτριες ακτινών laser στα CD, DΝD
* Τηλεχειριστήρια
* Λυχνίες φούρνων μικροκυμάτων
* Προσαρμογές, μετατροπές ή ρυθμίσεις,
ανεξάρτητα αν είναι επιτυχής ή ανεπιτυχής, ούτε
οποιαδήποτε ζημία προέρχεται εξ αυτού...
5. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει καμία από τις
παρακάτω περιπτώσεις:
* Περιοδικούς ελέγχους, συντήρηση και επισκευή
ή αντικατάσταση μερών που οφείλονται σε
φυσιολογική φθορά
* Τ α έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς που
σχετίζονται με την εγγύηση αυτού του προϊόντος
* Ζημία σε αυτό το προϊόν που προέρχεται από:
Α. Κατάχρηση ή και κακή χρήση,
συμπεριλαμβανομένης αλλά και μη
περιορισμένης σε:
Μη χρήση αυτού του προϊόντος για τους
σκοπούς που φυσιολογικά προορίζεται ή
σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως για την
σωστή χρήση και συντήρηση αυτού του
προϊόντος
Την εγκατάσταση και χρήση του προϊόντος
με τρόπους που αντίκεινται στις τεχνικές
προδιαγραφές ασφαλείας που ισχύουν κατά
την χρήση του προϊόντος
Β. Ε πισκευή που έγινε από μη εξουσιοδοτημένα
συνεργεία service
Γ. Ατυχήματα, θεομηνίες ή οποιαδήποτε αιτία
πέρα του ελέγχου της SAMSUNG,
συμπεριλαμβανομένων αλλά μη
περιορισμένων των κεραυνών, του νερού, της
φωτιάς, των δημοσίων αναταραχών, του
κακού αερισμού κ.λπ.
Δ. Η
εγγύηση αυτή δεν επηρεάζει τα δικαιώματα
του καταναλωτή που προβλέπονται από την
εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία που ισχύει,
ούτε τα δικαιώματα των καταναλωτών
εναντίον των λιανοπωλητών που απορρέουν
από την σύμβαση πώλησης.
Ε. Σ
ε περίπτωση που δεν υπάρχει εθνική
νομοθεσία αυτή η εγγύηση θα είναι η
μοναδική και αποκλειστική κάλυψη του
καταναλωτή για κάθε ζημιά.
FOURLIS TRADE Α.Ε.Β.Ε.
© 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG WORLD WIDE
Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών της SAMSUNG.
Country
Contact Centre 
Web Site
` Europe
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
IRELAND (EIRE) 0818 717100
GERMANY
06196 77 555 77
FRANCE
01 48 63 00 00
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
SPAIN
0034902172678
PORTUGAL
808 207 267
LUXEMBURG
261 03 710
NETHERLANDS 088-9090100 (lokaal tarief)
BELGIUM
02-201-24-18
NORWAY
815 56480
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/uk/
support
www.samsung.com/ie/
support
www.samsung.com/de/
support
www.samsung.com/fr/
support
www.samsung.com/it/
support
www.samsung.com/es/
support
www.samsung.com/pt/
support
www.samsung.com/
be_fr/support
www.samsung.com/nl/
support
www.samsung.com/be/
support (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr/support (French)
www.samsung.com/no/
support
www.samsung.com/dk/
support
www.samsung.com/fi/
support
www.samsung.com/se/
support
FINLAND
030-6227 515
SWEDEN
0771 726 786
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy
operatora)
www.samsung.com/pl/
support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/
support
Country
AUSTRIA
SWITZERLAND
CZECH
SLOVAKIA
CROATIA
BOSNIA
MONTENEGRO
SLOVENIA
SERBIA
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
Contact Centre 
Web Site
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/
support
www.samsung.com/ch/
support (German)
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/
ch_fr/support (French)
www.samsung.com/cz/
800 - SAMSUNG (800-726786)
support
www.samsung.com/sk/
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
support
www.samsung.com/hr/
072 726 786
support
www.samsung.com/
055 233 999
support
www.samsung.com/
020 405 888
support
www.samsung.com/si/
080 697 267 (brezplačna številka)
support
www.samsung.com/rs/
011 321 6899
support
*3000 Цена в мрежата
www.samsung.com/bg/
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия support
*8000 (apel in retea)
www.samsung.com/ro/
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG)
support
Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
from land line (+30) 210 6897691 from
mobile and land line
LITHUANIA
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/gr/
support
www.samsung.com/lt/
support
www.samsung.com/lv/
support
www.samsung.com/ee/
support
Download PDF

advertising