Samsung | HT-H5200 | Samsung HT-H5200 Εγχειρίδιο χρήσης

HT-H5200
HT-HS5200
2.1CH Blu-ray™
Σύστημα οικιακού κινηματογράφου
εγχειρίδιο χρήσης
Φανταστείτε τις δυνατότητες
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν Samsung. Για
να έχετε πληρέστερες υπηρεσίες, πραγματοποιήστε εγγραφή του
προϊόντος σας στη διεύθυνση
www.samsung.com/register
HT-H5200_HS5200-GRE_0402.indd 1
2014-04-02
3:57:47
Πληροφορίες για την Ασφάλεια
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι
επικρατεί υψηλή τάση στο εσωτερικό.
Είναι επικίνδυνο να έχετε οποιουδήποτε
είδους επαφή με κάποιο εσωτερικό τμήμα
αυτού του προϊόντος.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙ;ΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ,
ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣ; ΜΕΡΟΣ) ΤΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΣ;ΤΕΡΙΚΟ
ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣ;ΠΙΚΟ.
• Στο περίβλημα της συσκευής, καθώς και στο πίσω ή το
κάτω μέρος υπάρχουν σχισμές και ανοίγματα για τον
απαραίτητο εξαερισμό. Για την αξιόπιστη λειτουργία της
συσκευής αυτής και για την προστασία της από τυχόν
υπερθέρμανση, οι εν λόγω σχισμές και τα ανοίγματα δεν
θα πρέπει να μπλοκαριστούν ούτε να καλυφθούν.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή αυτή σε περιορισμένο
χώρο, όπως βιβλιοθήκες ή εντοιχισμένα ερμάρια,
εκτός εάν εξασφαλίζεται επαρκής εξαερισμός.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή αυτή κοντά ή πάνω
από καλοριφέρ ή θερμαντικό σώμα ή επάνω σε
επιφάνεια εκτεθειμένη σε άμεσο ηλιακό φως.
- Μην τοποθετείτε δοχεία (βάζα κ.λπ.) που περιέχουν
νερό επάνω σε αυτήν τη συσκευή. Εάν πέσει νερό,
μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
• Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη στη βροχή και μην την
τοποθετείτε κοντά σε νερό (κοντά σε μπανιέρα, λαβομάνο,
νεροχύτη κουζίνας ή λεκάνη πλυσίματος, σε υγρό υπόγειο ή
κοντά σε πισίνα κ.λπ.). Εάν η συσκευή αυτή βραχεί κατά λάθος,
αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε
αμέσως με κάποιον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
• Η συσκευή αυτή λειτουργεί με μπαταρίες. Στην περιοχή
σας, ενδέχεται να ισχύουν περιβαλλοντικοί κανονισμοί
βάσει των οποίων είστε υποχρεωμένοι να απορρίπτετε
κατάλληλα τις μπαταρίες αυτές. Απευθυνθείτε στον
τοπικό σας φορέα για πληροφορίες σχετικά με την
απόρριψη ή την ανακύκλωση του προϊόντος.
• Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες, τα καλώδια προέκτασης ή
τους προσαρμογείς πέρα των δυνατοτήτων τους, γιατί κάτι
τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
• Περάστε τα καλώδια ρεύματος με τέτοιον τρόπο, ώστε
να μην τα πατάτε και να προστατεύονται από φθορές
που είναι δυνατό να προκληθούν από άλλα αντικείμενα
που τοποθετούνται επάνω σε αυτά ή προς αυτά. Δώστε
ιδιαίτερη προσοχή στα καλώδια στην άκρη του φις, στις
πρίζες, καθώς και στο σημείο σύνδεσης με τη συσκευή.
• Για την προστασία της συσκευής αυτής κατά τη διάρκεια
καταιγίδων ή όταν πρόκειται να μείνει χωρίς επιτήρηση
ή όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλες
χρονικές περιόδους, αποσυνδέστε την από την πρίζα
και αποσυνδέστε το σύστημα κεραίας ή καλωδιακής
τηλεόρασης. Με αυτό τον τρόπο αποτρέπετε πιθανή βλάβη
της συσκευής από κεραυνούς και υπερτάσεις ρεύματος.
• Προτού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος AC στην έξοδο του
προσαρμογέα DC, βεβαιωθείτε ότι η τάση του προσαρμογέα
DC αντιστοιχεί στην τοπική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
• Ποτέ μην εισάγετε οτιδήποτε μεταλλικό μέσα στα
ανοικτά μέρη της συσκευής αυτής. Εάν το κάνετε,
υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι αυτό
το προϊόν συνοδεύεται από σημαντική
τεκμηρίωση που αφορά τη λειτουργία και
τη συντήρησή του.
• Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, ποτέ μην αγγίζετε
το εσωτερικό της συσκευής αυτής. Η συσκευή αυτή θα
πρέπει να ανοίγει μόνο από ειδικευμένο τεχνικό.
• Φροντίστε να συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος μέχρι να
εφαρμόσει καλά. Κατά την αποσύνδεση του καλωδίου
ρεύματος από την πρίζα, να τραβάτε πάντοτε το
καλώδιο ρεύματος από το φις του. Ποτέ μην τραβάτε
το ίδιο το καλώδιο ρεύματος για να το αποσυνδέσετε.
Μην αγγίζετε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
• Εάν η συσκευή αυτή δεν λειτουργεί φυσιολογικά συγκεκριμένα, εάν παρατηρηθούν ασυνήθιστοι ήχοι ή μυρωδιές
από τη συσκευή – αποσυνδέστε την αμέσως και επικοινωνήστε
με κάποιον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή κέντρο σέρβις.
• Συντήρηση του περιβλήματος.
- Προτού συνδέσετε άλλα εξαρτήματα σε αυτό το
προϊόν, φροντίστε να τα απενεργοποιήσετε.
- Αν μετακινήσετε ξαφνικά το προϊόν από έναν ψυχρό σε
έναν θερμό χώρο, ενδέχεται να σχηματιστεί συμπύκνωση
υγρασίας στα λειτουργικά μέρη του και το φακό του,
προκαλώντας προβλήματα κατά την αναπαραγωγή
δίσκων. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, αποσυνδέστε το προϊόν,
περιμένετε δύο ώρες και, στη συνέχεια, συνδέστε το φις
ρεύματος στην πρίζα. Κατόπιν, τοποθετήστε το δίσκο
και δοκιμάστε ξανά να τον αναπαράγετε.
• Φροντίστε να τραβήξετε το φις από την πρίζα, εάν το
προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ή εάν πρόκειται
να απομακρυνθείτε από το σπίτι για παρατεταμένο
χρονικό διάστημα (ειδικά όταν μένουν μόνοι στο σπίτι
παιδιά, ηλικιωμένοι ή άτομα με αναπηρία).
- Η συσσωρευμένη σκόνη μπορεί να προκαλέσει
ηλεκτροπληξία, ηλεκτρική διαρροή ή πυρκαγιά,
δημιουργώντας σπινθήρες και θερμότητα στο
καλώδιο ρεύματος ή αλλοιώνοντας τη μόνωση.
• Απευθυνθείτε σε κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις
για πληροφορίες, εάν σκοπεύετε να τοποθετήσετε
το προϊόν σας σε χώρο με πολύ σκόνη, υψηλές ή
χαμηλές θερμοκρασίες, μεγάλο ποσοστό υγρασίας,
χημικές ουσίες ή σε χώρο όπου θα λειτουργεί 24 ώρες
το εικοσιτετράωρο όπως σε κάποιο αεροδρόμιο,
σιδηροδρομικό σταθμό κ.λπ. Εάν δεν το κάνετε αυτό,
μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά στο προϊόν σας.
• Να χρησιμοποιείτε μόνο φις και πρίζες με την κατάλληλη γείωση.
- Τυχόν ακατάλληλη γείωση μπορεί να προκαλέσει
ηλεκτροπληξία ή ζημιά σε εξοπλισμό. (Μόνο για
εξοπλισμό κατηγορίας l.)
• Για να απενεργοποιήσετε εντελώς τη συσκευή αυτή,
πρέπει να την αποσυνδέσετε από την πρίζα. Κατά
συνέπεια, η πρίζα και το φις ρεύματος θα πρέπει να
είναι άμεσα προσβάσιμα ανά πάσα στιγμή.
• Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το προϊόν.
2 - Ελληνικά
HT-H5200_HS5200-GRE_0402.indd 2
2014-04-02
3:57:51
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΕΙ Η ΕΞΑΠΛ;ΣΗ
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΝΑ ΚΡΑΤΑΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΚΕΡΙΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΓΥΜΝΗ
ΦΛΟΓΑ.
ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
Αυτό το προϊόν έχει κατηγοριοποιηθεί ως προϊόν ΛΕΪΖΕΡ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1.Με τη διενέργεια χειρισμών, ρυθμίσεων ή
διαδικασιών άλλων από αυτών που καθορίζονται σε αυτό
το έγγραφο, υπάρχει κίνδυνος έκθεσης σε ακτινοβολία.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
• ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΛΕΪΖΕΡ ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΓΕΙ ΚΑΙ
ΑΠΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΝΔΑΣΦΑΛΕΙΕΣ, ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ
ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΔΕΣΜΗ.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Προφυλάξεις για την προβολή 3D
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ 3D.
Διαβάστε και κατανοήστε τις ακόλουθες πληροφορίες για
την ασφάλεια προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 3D.
• Ορισμένοι θεατές ενδέχεται να αισθανθούν δυσφορία
κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης 3D, όπως
ζαλάδα, ναυτία και πονοκεφάλους. Αν παρουσιαστεί
οποιοδήποτε τέτοιο σύμπτωμα, σταματήστε να
παρακολουθείτε τηλεόραση 3D, βγάλτε τα γυαλιά 3D
Active και ξεκουραστείτε.
• Η παρακολούθηση εικόνων 3D για παρατεταμένο
χρονικό διάστημα ενδέχεται να προκαλέσει κόπωση
των ματιών. Αν νιώσετε τα μάτια σας κουρασμένα,
σταματήστε να παρακολουθείτε τηλεόραση 3D, βγάλτε
τα γυαλιά 3D Active και ξεκουραστείτε.
• Ένας υπεύθυνος ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει συχνά τα
παιδιά που χρησιμοποιούν τη λειτουργία 3D. Αν κάποιο
παιδί αναφέρει ότι έχει κουρασμένα μάτια, πονοκέφαλο,
ζαλάδα ή ναυτία, ζητήστε του να σταματήσει να
παρακολουθεί τηλεόραση 3D και να ξεκουραστεί.
• Μη χρησιμοποιείτε τα γυαλιά 3D Active για άλλους
σκοπούς (όπως ως γυαλιά μυωπίας, γυαλιά ηλίου,
προστατευτικά γυαλιά κλπ.).
• Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία 3D ή τα γυαλιά
3D Active όταν περπατάτε ή μετακινείστε. Αν
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 3D ή τα γυαλιά 3D
Active ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να χτυπήσετε
σε αντικείμενα, να σκοντάψετε και/ή να πέσετε, με
αποτέλεσμα να τραυματιστείτε σοβαρά.
• Αν θέλετε να απολαύσετε περιεχόμενο 3D, συνδέστε μια
συσκευή 3D (δέκτης AV ή τηλεόραση που είναι συμβατή με
3D) στη θύρα HDMI OUT του προϊόντος χρησιμοποιώντας
ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας. Φορέστε γυαλιά 3D
προτού αναπαράγετε το περιεχόμενο 3D.
• Το προϊόν μεταδίδει σήματα 3D μόνο μέσω ενός καλωδίου
HDMI που είναι συνδεδεμένο στη θύρα HDMI OUT.
• Η ανάλυση βίντεο στον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής
3D καθορίζεται από την ανάλυση του αρχικού βίντεο 3D.
Δεν μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση.
• Ορισμένες λειτουργίες όπως το BD Wise, η
προσαρμογή μεγέθους οθόνης και η προσαρμογή
ανάλυσης ενδέχεται να μην εκτελούνται σωστά στον
τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής 3D.
• Πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο HDMI υψηλής
ταχύτητας για τη σωστή έξοδο του σήματος 3D.
• Παραμείνετε σε απόσταση τουλάχιστον τρεις φορές
το πλάτος της οθόνης από την τηλεόραση όταν
παρακολουθείτε εικόνες 3D. Για παράδειγμα, αν έχετε
οθόνη 46 ιντσών, παραμείνετε σε απόσταση 3,5
μέτρων από την οθόνη.
• Για βέλτιστη εικόνα 3D, τοποθετήστε την οθόνη βίντεο
3D στο επίπεδο των ματιών σας.
• Όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε ορισμένες συσκευές
3D, το εφέ 3D ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
• Αυτό το προϊόν δεν μετατρέπει περιεχόμενο 2D σε 3D.
• Η ονομασία "Blu-ray 3D" και το λογότυπο "Blu-ray 3D"
είναι εμπορικά σήματα της Blu-ray Disc Association.
Πληροφορίες για την Ασφάλεια
• Αποθηκεύστε τα αξεσουάρ (μπαταρία κ.λπ.) σε
ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά.
• Μην τοποθετήσετε το προϊόν σε ασταθή θέση όπως σε
κάποιο ράφι που κουνιέται, σε κεκλιμένο δάπεδο ή σε
θέση που είναι εκτεθειμένη σε κραδασμούς.
• Μην αφήσετε το προϊόν να πέσει κάτω και μην το
χτυπάτε. Εάν το προϊόν υποστεί ζημιά, αποσυνδέστε
το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με ένα κέντρο
σέρβις.
• Για να καθαρίσετε τη συσκευή αυτή, αποσυνδέστε
το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και σκουπίστε
το προϊόν με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην
χρησιμοποιείτε χημικά όπως κερί, βενζόλιο, αλκοόλη,
διαλυτικά, εντομοκτόνα, αποσμητικά χώρου, λιπαντικά
ή απορρυπαντικά. Εξαιτίας των χημικών αυτών μπορεί
να προκληθεί αλλοίωση στην εμφάνιση του προϊόντος
και να σβηστούν οι τυπωμένες ενδείξεις επάνω στο
προϊόν.
• Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή
πιτσιλίσματα υγρών. Μην τοποθετείτε δοχεία γεμάτα με
υγρό, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.
• Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στη φωτιά.
• Μη συνδέετε πολλαπλές ηλεκτρικές συσκευές στην
ίδια πρίζα. Η υπερφόρτωση μιας πρίζας μπορεί να
προκαλέσει υπερθέρμανσή της, με αποτέλεσμα να
προκληθεί πυρκαγιά.
• Εάν αντικαταστήσετε την μπαταρία του
τηλεχειριστηρίου με λάθος τύπο μπαταρίας, υπάρχει
κίνδυνος έκρηξης. Αντικαταστήστε την μπαταρία μόνο
με μια άλλη ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.
3 - Ελληνικά
HT-H5200_HS5200-GRE_0402.indd 3
2014-04-02
3:57:52
Περιεχόμενα
ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
5
Πρόσθετα εξαρτήματα
23 Εναλλαγή της συσκευής-πηγής
5
Εξαρτήματα ηχείων
23 Αναπαραγωγή δίσκων του εμπορίου
6
Πρόσοψη
6
Πίσω όψη
23 Αναπαραγωγή ενός δίσκου με περιεχόμενο που
έχει εγγραφεί από το χρήστη
7
Τηλεχειριστήριο
24 Αναπαραγωγή αρχείων σε συσκευή USB
25 Έλεγχος αναπαραγωγής βίντεο
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
8
26 Αναπαραγωγή ενός προεγγεγραμμένου δίσκου
ήχου του εμπορίου
Σύνδεση των ηχείων
10 Σύνδεση σε τηλεόραση και εξωτερικές συσκευές
27 Έλεγχος αναπαραγωγής μουσικής
11 Σύνδεση με δρομολογητή δικτύου
28 Αναπαραγωγή περιεχομένου φωτογραφιών
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
12 Η διαδικασία αρχικής ρύθμισης
13 Η αρχική οθόνη με μια ματιά
29 Ακρόαση ραδιοφώνου
30 Χρήση της λειτουργίας Bluetooth
33 Χρήση των κουμπιών τηλεχειριστηρίου ειδικών
εφέ
13 Πρόσβαση στην οθόνη Ρυθμίσεις
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
14 Λειτουργίες Ρυθμίσεις
17 Ρύθμιση δικτύου
34 Χρήση του BD-LIVE™
19 Wi-Fi Direct
34 Χρήση του DLNA
20 Αναβάθμιση λογισμικού
34 Εφαρμογές
22 Ρύθμιση του DLNA
35 Χρήση του Opera TV Store
36 Screen Mirroring
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
37 Πρόσθετες πληροφορίες
38 Συμβατότητα με δίσκους και μορφές
43 Αντιμετώπιση προβλημάτων
46 Προδιαγραφές
47 Άδειες χρήσης
4 - Ελληνικά
HT-H5200_HS5200-GRE_0402.indd 4
2014-04-02
3:57:52
Έναρξη Χρήσης
Δείτε το πλαίσιο που αφορά τα εξαρτήματα και τα μέρη των ηχείων που αναγράφονται ή εικονίζονται παρακάτω.
Πρόσθετα εξαρτήματα
• Τηλεχειριστήριο
• Εγχειρίδιο χρήσης
Καλώδιο ρεύματος
Έναρξη Χρήσης
 Οι εικόνες που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης παρέχονται μόνο για αναφορά και ενδέχεται
να διαφέρουν σε σχέση με την πραγματική εμφάνιση του προϊόντος.
 Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για διαχειριστικές δαπάνες σε περίπτωση που συμβεί ένα από τα
παρακάτω:
a. αν κληθεί ένας τεχνικός κατόπιν αιτήματός σας, χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο προϊόν
(δηλαδή αν αμελήσατε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
b. αν προσκομίσετε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών, χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο
προϊόν (δηλαδή αν αμελήσατε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
 Θα ενημερωθείτε για το ακριβές ποσό αυτής της χρέωσης πριν από την έναρξη οποιασδήποτε
εργασίας ή κατ' οίκον επίσκεψης.
• Μπαταρίες
Κεραία FM
Εξαρτήματα ηχείων
HT-H5200
Εμπρός x 2
Καλώδιο ηχείου x 3
Υπογούφερ
Καλώδιο ηχείου x 3
Υπογούφερ
HT-HS5200
Εμπρός x 2
5 - Ελληνικά
HT-H5200_HS5200-GRE_0402.indd 5
2014-04-02
3:57:53
Έναρξη Χρήσης
Πρόσοψη
ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΟΘΟΝΗΣ
NFC
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΔΙΑΚΟΠΗ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/
ΠΑΥΣΗ
ΑΝΟΙΓΜΑ/
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
ΟΘΟΝΗ
5V 0.5A
ΘΗΚΗ ΔΙΣΚΟΥ
✎
✎
✎
✎
✎
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
USB
Όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο, μην αφήνετε παιδιά να αγγίζουν την επιφάνεια του προϊόντος. Η
επιφάνεια θα είναι καυτή.
Για να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση του λογισμικού του προϊόντος μέσω της υποδοχής USB, θα πρέπει να
χρησιμοποιήσετε μια μονάδα flash USB.
Όταν το προϊόν προβάλλει το μενού δίσκου Blu-ray Disc, δεν μπορείτε να αρχίσετε την ταινία πατώντας
το κουμπί /6 στο προϊόν ή στο τηλεχειριστήριο. Για να αναπαράγετε την ταινία, πρέπει να επιλέξετε
Αναπαραγωγή ταινίας ή Έναρξη στο μενού δίσκου και, στη συνέχεια, να πατήσετε το κουμπί E.
Εάν χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο ή εκτελείτε αναπαραγωγή περιεχομένου από συσκευή USB στην τηλεόρασή σας
μέσω του συστήματος οικιακού κινηματογράφου, δεν μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία BD/DVD με το κουμπί
FUNCTION. Για να επιλέξετε τη λειτουργία BD/DVD, πραγματοποιήστε έξοδο από το Διαδίκτυο ή σταματήστε
την αναπαραγωγή του περιεχομένου στην τηλεόραση και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη λειτουργία BD/DVD.
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία NFC, επισημάνετε τη συμβατή συσκευή πηγής Bluetooth στο
στο
επάνω μέρος του προϊόντος (βλ. σελίδα 32).
Πίσω όψη
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ
ΕΙΣΟΔΟΣ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ
ΨΥΞΗΣ
ΚΑΛΩΔΙΟ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΕΞΟΔΟΥ
ΗΧΕΙΩΝ
* ΚΕΡΑΙΑ FM
ΕΞΟΔΟΣ HDMI
(ΟΠΤΙΚΗ) ΕΙΣΟΔΟΣ ΗΧΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΔΟΧΗ
LAN
* Σύνδεση της κεραίας FM
1.
2.
✎
✎
Συνδέστε την παρεχόμενη κεραία FM στην υποδοχή FM ANT.
Μετακινήστε αργά το καλώδιο κεραίας στο χώρο, μέχρι να βρείτε μια θέση όπου είναι καλή η λήψη και, στη
συνέχεια, στερεώστε το σε έναν τοίχο ή κάποια άλλη σταθερή επιφάνεια.
Διατηρήστε ελάχιστο ελεύθερο χώρο 10 εκατοστών από όλες τις πλευρές του συστήματος οικιακού
κινηματογράφου για να διασφαλίσετε επαρκή εξαερισμό. Μην εμποδίζετε τον ανεμιστήρα ψύξης και μη
φράζετε τις οπές εξαερισμού.
Αυτό το προϊόν δεν λαμβάνει μεταδόσεις AM.
6 - Ελληνικά
HT-H5200_HS5200-GRE_0402.indd 6
2014-04-02
3:57:54
Τηλεχειριστήριο
Παρουσίαση του τηλεχειριστηρίου
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
του προϊόντος.
VOLUME
Ρύθμιση της έντασης του ήχου.
-
MUTE
+
RDS DISPLAY
Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά
για να κάνετε επιλογές.
Πατήστε για προβολή του μενού δίσκου.
Πατήστε για παράλειψη προς τα πίσω
ή προς τα εμπρός.
Πατήστε για αναπαραγωγή ενός
δίσκου ή αρχείων.
Πατήστε για τερματισμό της
αναπαραγωγής ενός δίσκου ή αρχείων.
Επιλογή της γλώσσας υποτίτλων δίσκου.
Πατήστε για να μεταβείτε στην
αρχική οθόνη.
Πατήστε για να χρησιμοποιήσετε το
μενού Εργαλεία.
Επιλογή στοιχείων μενού στην οθόνη
και αλλαγή τιμών στοιχείων μενού.
TA
1
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
7
8
9
TITLE MENU
DISC MENU
0
SUBTITLE
POPUP
HOME
REPEAT
TOOLS
INFO
EXIT
RETURN
Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
Αυτά τα κουμπιά χρησιμοποιούνται
τόσο για τα μενού του προϊόντος όσο
και για αρκετές λειτουργίες των δίσκων
Blu-ray Disc.
TUNER
MEMORY MO/ST
A
B
C
D
TUNING
TV SOUND DPS/EQ
DOWN
UP
Προσωρινή απενεργοποίηση
του ήχου.
Χρήση της λειτουργίας RDS
για τη λήψη σταθμών FM.
Έναρξη Χρήσης
FUNCTION
Πατήστε για επιλογή της λειτουργίας
οικιακού κινηματογραφου.
(BD/DVD, D. IN, AUX κ.λπ.).
Άνοιγμα και κλείσιμο της θήκης
δίσκου.
Χρησιμοποιείται για είσοδο στο
αναδυόμενο μενού/μενού τίτλου.
Πατήστε για αναζήτηση προς τα
πίσω ή προς τα εμπρός.
Πατήστε για παύση της
αναπαραγωγής.
Επιτρέπει την επανάληψη ενός
τίτλου, κεφαλαίου, κομματιού ή
δίσκου.
Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση
σχετικών πληροφοριών κατά την
αναπαραγωγή ενός δίσκου Bluray Disc/DVD ή αρχείων.
Πατήστε για έξοδο από το μενού.
Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση
μιας ραδιοφωνικής συχνότητας.
Επιλογή ήχου MONO ή STEREO
για ραδιοφωνικές εκπομπές.
Αναζήτηση για ενεργούς
σταθμούς FM και αλλαγή
καναλιού.
Πατήστε για άμεση μετάδοση σήματος
ήχου στο ηχείο του συστήματος οικιακού
κινηματογράφου ή στο ηχείο της
τηλεόρασης (βλ. σελίδα 33).
Επιλογή του επιθυμητού τρόπου
λειτουργίας ήχου DSP/EQ.
Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο
✎
✎
✎
Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι των μπαταριών “+” και “–” ταιριάζουν
με το διάγραμμα στο εσωτερικό του διαμερίσματος μπαταριών.
Με τυπική χρήση, οι μπαταρίες διαρκούν περίπου 1 έτος.
Μέγεθος
μπαταρίας: AAA
Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως περίπου 7
μέτρα από το προϊόν σε ευθεία γραμμή.
7 - Ελληνικά
HT-H5200_HS5200-GRE_0402.indd 7
2014-04-02
3:57:55
Συνδέσεις
Αυτή η ενότητα περιγράφει διάφορες μεθόδους σύνδεσης του προϊόντος με άλλες εξωτερικές συσκευές.
Προτού μετακινήσετε ή εγκαταστήσετε το προϊόν, φροντίστε να το απενεργοποιήσετε και να αποσυνδέσετε το
καλώδιο ρεύματος.
Σύνδεση των ηχείων
Υπογούφερ
Εμπρός (Δ)
Προϊόν
Εμπρός (Α)
Θέση του προϊόντος
Τοποθετήστε το σε μια βάση, σε ένα
ράφι επίπλου ή κάτω από τη βάση
της τηλεόρασης.
Επιλογή της θέσης ακρόασης
Η θέση ακρόασης θα πρέπει να
βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2,5
έως 3 φορές το μέγεθος οθόνης της
τηλεόρασης από την τηλεόραση.
Για παράδειγμα, αν έχετε οθόνη 46
ιντσών, η θέση ακρόασης θα πρέπει
να βρίσκεται σε απόσταση 3 έως 3,5
μέτρων από την οθόνη.
Εμπρός ηχεία
Τοποθετήστε αυτά τα ηχεία μπροστά από τη θέση ακρόασης, στραμμένα προς
τα μέσα (περίπου 45°) και προς το μέρος σας. Τοποθετήστε τα εμπρός ηχεία έτσι
ώστε τα τουίτερ τους να βρίσκονται στο ίδιο ύψος με τα αυτιά σας.
Υπογούφερ
Η θέση του υπογούφερ δεν είναι τόσο σημαντική. Τοποθετήστε το όπου θέλετε.
* Η όψη των ηχείων σας ενδέχεται να διαφέρει από τις εικόνες αυτού του εγχειριδίου.
* Αντιστοιχίστε τα καλώδια των ηχείων με την έγχρωμη ετικέτα στο πίσω μέρος του ηχείου και, στη
συνέχεια, συνδέστε τα στην υποδοχή με το ίδιο χρώμα. Ανατρέξτε στη σελίδα 9 για ακριβείς οδηγίες.
8 - Ελληνικά
HT-H5200_HS5200-GRE_0402.indd 8
2014-04-02
3:57:56
Συνδέσεις καλωδίων ηχείων
1.
Αντιστοιχίστε κάθε καλώδιο ηχείου με το σωστό ηχείο, αντιστοιχίζοντας το χρωματικά κωδικοποιημένο
βύσμα κάθε καλωδίου με την έγχρωμη ετικέτα στο κάτω μέρος κάθε ηχείου.
2.
Συνδέστε τα βύσματα των καλωδίων ηχείων από κάθε ηχείο στο πίσω μέρος του προϊόντος, ταιριάζοντας
τα χρώματα των βυσμάτων ηχείων με τα χρώματα των υποδοχών ηχείων.
Στην περίπτωση του HT-H5200
Συνδέσεις
Εμπρός ηχείο (Α)
Υπογούφερ
Εμπρός ηχείο (Δ)
* Ανατρέξτε στη σελίδα 5 για τα ηχεία HT-HS5200.
✎
Αν τοποθετήσετε ένα ηχείο κοντά στην τηλεόρασή σας, το χρώμα στην οθόνη ενδέχεται να αλλοιωθεί λόγω
του μαγνητικού πεδίου του.
| ΠΡΟΣΟΧΗ |
Αν θέλετε να τοποθετήστε τα ηχεία στον τοίχο, στερεώστε σταθερά στον τοίχο τις βίδες ή τα καρφιά (δεν
παρέχονται) όπου θέλετε να κρεμάσετε ένα ηχείο και, στη συνέχεια, και χρησιμοποιήστε τις οπές στο πίσω
μέρος του ηχείου για να το τοποθετήσετε στον τοίχο.
Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν με τα ηχεία ή κοντά τους. Μπορεί να τραυματιστούν αν πέσει ένα ηχείο.
Όταν συνδέετε τα καλώδια ηχείων στα ηχεία, βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα (+/–) είναι σωστή.
Κρατήστε το υπογούφερ μακριά από παιδιά, για να μην επιτρέψετε στα παιδιά να βάλουν τα χέρια τους ή
ξένα σώματα στον αγωγό (οπή) του υπογούφερ.
Μην κρεμάτε το υπογούφερ στον τοίχο μέσω του αγωγού (οπής).
9 - Ελληνικά
HT-H5200_HS5200-GRE_0402.indd 9
2014-04-02
3:57:57
Συνδέσεις
Σύνδεση σε τηλεόραση και εξωτερικές συσκευές
R
Κόκκινο
W
Λευκό
Μέθοδος 1
Εξωτερικές
συσκευές
Μέθοδος 2
AUDIO OUT
OPTICAL OUT
HDMI IN
Σύνδεση με τηλεόραση
Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται) ανάμεσα στην υποδοχή ΕΞΟΔΟΣ HDMI στο πίσω μέρος του
προϊόντος και την υποδοχή ΕΙΣΟΔΟΣ HDMI της τηλεόρασης. Αν η τηλεόραση υποστηρίζει ARC, μπορείτε να
ακούτε τον ήχο από την τηλεόρασή σας μέσω του συστήματος οικιακού κινηματογράφου συνδέοντας μόνο αυτό
το καλώδιο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 15 του παρόντος εγχειριδίου και στην ενότητα σχετικά με
το ARC στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας.
Σύνδεση με εξωτερικές συσκευές
Για να επιλέξτε το σωστό τρόπο λειτουργίας για μια εξωτερική συσκευή αφού συνδέσετε τη συσκευή, πατήστε το
κουμπί FUNCTION. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, ο τρόπος λειτουργίας αλλάζει με αυτή τη σειρά:
BD/DVD D. IN AUX FM BT
Παρακάτω, εξηγούνται δύο μέθοδοι για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών στο σύστημα οικιακού κινηματογράφου.
Μέθοδος 1 ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: Σύνδεση μιας εξωτερικής αναλογικής συσκευής
Με χρήση ενός καλωδίου ήχου RCA (δεν παρέχεται), συνδέστε την υποδοχή AUDIO IΝ του προϊόντος με την
υποδοχή AUDIO OUT της εξωτερικής αναλογικής συσκευής.  Επιλέξτε τη λειτουργία AUX.
• Φροντίστε να αντιστοιχίσετε τα χρώματα των βυσμάτων καλωδίων με τα χρώματα των υποδοχών εισόδου και
εξόδου.
Μέθοδος 2 ΟΠΤΙΚΗ: Σύνδεση μιας εξωτερικής ψηφιακής συσκευής ήχου
Για τη σύνδεση της ψηφιακής εξόδου ήχου συσκευών ψηφιακού σήματος, όπως δέκτες καλωδιακής και
δορυφορικής τηλεόρασης (αποκωδικοποιητές). Με χρήσης ενός οπτικού ψηφιακού καλωδίου (δεν παρέχεται),
συνδέστε την οπτική ψηφιακή είσοδο ήχου του προϊόντος με την οπτική ψηφιακή έξοδο της εξωτερικής
ψηφιακής συσκευής.  Επιλέξτε τη λειτουργία D. IN.
✎ Για να δείτε βίντεο από ένα δέκτη καλωδιακής/δορυφορικής τηλεόρασης, πρέπει να συνδέσετε την έξοδο
βίντεο του δέκτη απευθείας με την τηλεόρασή σας.
✎ Αυτό το σύστημα υποστηρίζει συχνότητα ψηφιακής δειγματοληψίας 32 kHz ή υψηλότερη από εξωτερικές
ψηφιακές συσκευές.
✎ Αυτό το σύστημα υποστηρίζει μόνο ήχο DTS και Dolby Digital. Δεν υποστηρίζεται ήχος MPEG, μια μορφή bitstream.
10 - Ελληνικά
HT-H5200_HS5200-GRE_0402.indd 10
2014-04-02
3:57:57
Σύνδεση με δρομολογητή δικτύου
Ασύρματο δίκτυο
Μπορείτε να συνδέσετε το προϊόν με το δρομολογητή
δικτύου σας χρησιμοποιώντας μία από τις μεθόδους
που φαίνονται παρακάτω.
Ενσύρματο δίκτυο
Ευρυζωνικό μόντεμ
(με ενσωματωμένο δρομολογητή)
Ευρυζωνική
υπηρεσία
Ευρυζωνική
υπηρεσία
Ή
✎
Δρομολογητής
Ευρυζωνική
υπηρεσία
Ευρυζωνικό
μόντεμ
✎
✎
✎
✎
✎
Ο δρομολογητής σας ή η πολιτική του παρόχου
υπηρεσιών Διαδικτύου ενδέχεται να αποτρέψει
την πρόσβαση του προϊόντος στο διακομιστή
ενημέρωσης λογισμικού της Samsung. Αν
συμβεί κάτι τέτοιο, επικοινωνήστε με τον πάροχο
υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) που χρησιμοποιείτε
για περισσότερες πληροφορίες.
Για τους χρήστες DSL, χρησιμοποιήστε ένα
δρομολογητή για να πραγματοποιήσετε σύνδεση
στο δίκτυο.
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία DLNA,
πρέπει να συνδέσετε τον υπολογιστή σας
στο δίκτυό σας, όπως φαίνεται στις εικόνες
παραπάνω. Η σύνδεση μπορεί να είναι ενσύρματη
ή ασύρματη.
Συνδέσεις
Δρομολογητής IP
ασύρματου δικτύου
✎
✎
✎
Αν ο δρομολογητής IP ασύρματου δικτύου
υποστηρίζει DHCP, αυτό το προϊόν μπορεί
να χρησιμοποιήσει μια διεύθυνση DHCP ή
μια στατική διεύθυνση IP για να συνδεθεί στο
ασύρματο δίκτυο.
Ρυθμίστε το δρομολογητή IP ασύρματου δικτύου
σε τρόπο λειτουργίας υποδομής (Infrastructure).
Δεν υποστηρίζεται ο τρόπος λειτουργίας Ad-hoc.
Το προϊόν υποστηρίζει μόνο τα ακόλουθα
πρωτόκολλα κλειδιού ασφαλείας ασύρματου
δικτύου:
- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Επιλέξτε ένα κανάλι που δεν χρησιμοποιείται
στο δρομολογητή ΙΡ ασυρμάτου δικτύου. Αν
το κανάλι που ρυθμίστηκε για το δρομολογητή
ΙΡ ασυρμάτου δικτύου χρησιμοποιείται από
κάποια άλλη κοντινή συσκευή, αυτό θα έχει
ως αποτέλεσμα παρεμβολές και απώλεια
επικοινωνίας.
Σύμφωνα με τις νεότερες προδιαγραφές Wi-Fi, το
σύστημα οικιακού κινηματογράφου της Samsung
δεν υποστηρίζει κρυπτογράφηση ασφαλείας WEP,
TKIP ή TKIP-AES (μικτό WPS2) σε δίκτυα που
λειτουργούν σε λειτουργία 802.11n.
Τα ασύρματα δίκτυα LAN, εκ φύσεως, ενδέχεται
να προκαλέσουν παρεμβολές, ανάλογα με
τις συνθήκες λειτουργίας (απόδοση σημείου
πρόσβασης, απόσταση, εμπόδια, παρεμβολές από
άλλες συσκευές ραδιοσυχνοτήτων κλπ.).
11 - Ελληνικά
HT-H5200_HS5200-GRE_0402.indd 11
2014-04-02
3:57:58
Ρυθμίσεις
4:3 Pan-Scan - Για παλαιότερες, αναλογικές
τηλεοράσεις με τυπική οθόνη. Προβολή εικόνων
4:3 σε πλήρη οθόνη και εικόνων 16:9 σε μορφή
Pan-Scan, η οποία εμφανίζει την εικόνα σε
πλήρη οθόνη αλλά αποκόπτει την αριστερή και
τη δεξιά πλευρά της και μεγεθύνει κατακόρυφα
το μεσαίο τμήμα της.
Η διαδικασία αρχικής ρύθμισης
• Το αρχικό μενού δεν εμφανίζεται αν δεν
διαμορφωθούν οι αρχικές ρυθμίσεις.
• Οι ενδείξεις οθόνης (OSD) αυτού του προϊόντος
ενδέχεται να αλλάξουν μετά την αναβάθμιση
της έκδοσης λογισμικού.
• Τα βήματα πρόσβασης ενδέχεται να διαφέρουν,
ανάλογα με το επιλεγμένο μενού.
1.
Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας αφού συνδέσετε
το προϊόν και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το
προϊόν. Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε το
προϊόν, το προϊόν προβάλλει αυτόματα την οθόνη
γλώσσας Αρχική ρύθμιση των αρχικών ρυθμίσεων.
2.
Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε την
επιθυμητή γλώσσα και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί E.
3.
Πατήστε το κουμπί E για να αρχίσει η ρύθμιση
της λειτουργίας.
5.
Εμφανίζεται η οθόνη Δίκτυο.
- Προτού ξεκινήσετε, επιβεβαιώστε ότι το
προϊόν έχει συνδεθεί στο δρομολογητή σας.
- Ρυθμίστε σε ενσύρματο ή ασύρματο, ανάλογα
με το περιβάλλον δικτύου σας.
- Αν έχετε ένα δίκτυο με στατικές διευθύνσεις
IP, σας συνιστούμε να επιλέξετε Αγνόηση,
πατώντας το ΜΠΛΕ (D) κουμπί.
✎
Εάν παραλείψετε τη ρύθμιση δικτύου εδώ ή εάν
το δίκτυο δεν λειτουργεί σωστά μετά τη ρύθμιση,
μπορείτε να ρυθμίσετε αργότερα τη σύνδεση
δικτύου για το προϊόν σας. (Ανατρέξτε στη σελίδα
17)
Αρ. ρυθ. | Δίκτ.
Αρχική ρύθμιση
Επιλέξτε τον τύπο του δικτύου.
Θα οριστεί η αναλ. οθ. και το δίκτυο.
Μπορείτε να αλλάξετε ρύθ. από τις "Ρυθμίσεις".
Τύπος δικτύου
Ασύρματο
㾎
Ενσύρματο
Έναρξη
Σύνδεση
Συνδέθηκε το καλώδιο
δικτύου.
a Προηγ.
4.
" Επιλ.
Εμφανίζεται η οθόνη Αναλογία οθόνης.
Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε τον
επιθυμητό λόγο πλευρών τηλεόρασης και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Έχετε τέσσερις επιλογές:
16:9 Αρχικό - Για τηλεοράσεις ευρείας οθόνης.
Προβολή εικόνων ευρείας οθόνης στην αρχική
τους μορφή 16:9 και εικόνων 4:3 (η παλαιότερη
τυπική μορφή) σε μορφή 4:3 Ρillarbox, με μαύρες
λωρίδες στα δεξιά και τα αριστερά.
16:9 Πλήρης - Για τηλεοράσεις ευρείας οθόνης.
Προβολή εικόνων ευρείας οθόνης στην αρχική
τους μορφή 16:9 και διεύρυνση εικόνων 4:3 για να
εμφανίζονται σε πλήρη οθόνη λόγου πλευρών 16:9.
4:3 Πανοραμική - Για παλαιότερες, αναλογικές
τηλεοράσεις με τυπική οθόνη. Προβολή εικόνων
4:3 σε πλήρη οθόνη και εικόνων 16:9 σε μορφή
Letterbox, η οποία διατηρεί το λόγο πλευρών
16:9 αλλά εμφανίζει μαύρες λωρίδες πάνω και
κάτω από την εικόνα.
6.
Το προϊόν επαληθεύει τη σύνδεση δικτύου
και, στη συνέχεια, συνδέεται στο δίκτυο.
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, πατήστε το
κουμπί E. Εμφανίζεται η οθόνη "Οι αρχικές
ρυθμίσεις ολοκληρώθηκαν." και, στη συνέχεια,
εμφανίζεται η αρχική οθόνη.
✎
Αν θέλετε να εμφανιστεί ξανά η οθόνη Αρχική
ρύθμιση για να πραγματοποιήσετε αλλαγές,
επιλέξτε τη ρύθμιση Επανεν.. (Ανατρέξτε στη
σελίδα 17)
Αν χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο HDMI για να
συνδέσετε το προϊόν σε μια τηλεόραση Samsung
που είναι συμβατή με Anynet+ (HDMI-CEC) και 1).
Έχετε ρυθμίσει τη δυνατότητα Anynet+ (HDMICEC) σε On, τόσο στην τηλεόραση όσο και στο
προϊόν και 2). Έχετε ρυθμίσει την τηλεόραση σε
μια γλώσσα που υποστηρίζεται από το προϊόν,
τότε το προϊόν θα επιλέξει αυτόματα αυτή τη
γλώσσα ως την προτιμώμενη γλώσσα.
✎
12 - Ελληνικά
HT-H5200_HS5200-GRE_0402.indd 12
2014-04-02
3:58:00
Η αρχική οθόνη με μια ματιά
1
Αναπ.δίσκ.
8 Λειτουρ.
2
Φωτογραφίες
Βίντεο
Μουσική
Χρησιμοποιήστε για μετάβαση σε εξωτερική
συσκευή, καθώς και για εναλλαγή ραδιοφώνου και
λειτουργίας για μία σύνδεση Bluetooth. Μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε το κουμπί FUNCTION του
της κεντρικής
τηλεχειριστηρίου και το κουμπί
μονάδας για εναλλαγή λειτουργίας.
9 Ρυθμίσεις
Ρύθμιση διάφορων λειτουργιών σύμφωνα με τις
προσωπικές σας προτιμήσεις.
Blu-ray
3
Screen Αλλαγή Λειτουρ.
Mirroring συσκευής
Ρυθμίσεις
45 6 7 8 9
1 Αναπ.δίσκ.
Εμφανίζεται ο δίσκος που βρίσκεται εκείνη τη
στιγμή στη θήκη.
Πατήστε E για να αρχίσει η αναπαραγωγή του
δίσκου.
Για να αναπαράγετε αρχεία βίντεο, φωτογραφιών
ή μουσικής που βρίσκονται στον υπολογιστή
σας, πρέπει να συνδέσετε το σύστημα οικιακού
κινηματογράφου και τον υπολογιστή σας σε ένα
οικιακό δίκτυο και πρέπει να εκτελέσετε λήψη
του λογισμικού DLNA, να το εγκαταστήσετε
στον υπολογιστή σας και να το διαμορφώσετε.
(Ανατρέξτε στη σελίδα 22)
Ρυθμίσεις
✎
Εφαρμογή 1 Εφαρμογή 2 Εφαρμογή 3 Εφαρμογή 4 Opera TV Περισσότερα
Store
Πρόσβαση στην οθόνη Ρυθμίσεις
2 Φωτογραφίες/Βίντεο/Μουσική
1.
Επιλέξτε Ρυθμίσεις στην αρχική οθόνη και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E. Εμφανίζεται η
οθόνη Ρυθμίσεις.
Αναπαραγωγή περιεχομένου φωτογραφιών,
βίντεο ή μουσικής από δίσκους, συσκευές USB,
υπολογιστές ή φορητές συσκευές.
Ρυθμίσεις
Οθόνη
Ρυθμίσεις 3D
Ήχος
Format οθόνης
: 16:9 Αρχικό
Δίκτυο
BD Wise
: Απενερ.
Πρόσβαση σε διάφορες χρεώσιμες ή δωρεάν
εφαρμογές.
Σύστημα
Ανάλυση
: Auto
Γλώσσα
Καρέ ταινίας (24 Fps)
: Απενερ.
4 Opera TV Store
Ασφάλεια
Μορφή χρώματος HDMI
: Auto
Γενικά
Πλούσιο χρώμα HDMI
: Απενερ.
Υποστήριξη
Προοδευτική λειτουργία
: Auto
3 Εφαρμογές
Καθιστά διαθέσιμη για χρήση τη διαδικτυακή
εφαρμογή (App) για την τηλεόραση.
5 Περισσότερα
Μία λίστα με χρήσιμες και δημοφιλείς εφαρμογές
που σας συνιστούμε.
2.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού,
τα υπομενού και τις επιλογές στην οθόνη
Ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην εικόνα του
τηλεχειριστηρίου παρακάτω. (Ανατρέξτε στη
σελίδα 14)
✎
Αν αφήσετε το προϊόν σε τρόπο λειτουργίας
διακοπής αναπαραγωγής για περισσότερα από 5
λεπτά χωρίς να το χρησιμοποιήσετε, εμφανίζεται
στην τηλεόραση η προφύλαξη οθόνης. Αν
το προϊόν παραμείνει σε τρόπο λειτουργίας
προφύλαξης οθόνης για περισσότερα από 20
λεπτά, απενεργοποιείται αυτόματα.
6 Screen Mirroring
Ρυθμίζει τη λειτουργία ασύρματης
παρακολούθησης μεταξύ του συστήματος οικιακού
κινηματογράφου και smart phone ή tablet.
7 Αλλαγή συσκευής
Εμφανίζει μία λίστα των συσκευών που είναι
συνδεδεμένες στην κεντρική μονάδα. Μεταβείτε
στην επιθυμητή συσκευή.
13 - Ελληνικά
HT-H5200_HS5200-GRE_0402.indd 13
2014-04-02
3:58:00
Ρυθμίσεις
Κουμπιά στο τηλεχειριστήριο που
χρησιμοποιούνται για το μενού
ρυθμίσεων
SUBTITLE
1
HOME
Λειτουργίες Ρυθμίσεις
Οθόνη
Ρυθμίσεις 3D
REPEAT
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
3
2
4
TUNER
1
Κουμπί HOME: Πατήστε για να μεταβείτε
στην αρχική οθόνη.
2
Κουμπί RETURN: Πατήστε για επιστροφή
στο προηγούμενο μενού.
3
Κουμπί E (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) / ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
• Πατήστε ▲▼◄► για μετακίνηση του
δρομέα ή επιλογή κάποιου στοιχείου.
• Πατήστε το κουμπί E για να
ενεργοποιήσετε το τρέχον επιλεγμένο
στοιχείο ή να επιβεβαιώσετε μια ρύθμιση.
4
Κουμπί EXIT: Πατήστε για να εξέλθετε από
το τρέχον μενού.
Λεπτομερείς πληροφορίες λειτουργίας
Κάθε λειτουργία Ρυθμίσεις, στοιχείο μενού και
μεμονωμένη επιλογή των ρυθμίσεων εξηγείται
λεπτομερώς στην οθόνη. Για να προβάλετε μια
επεξήγηση, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για
να επιλέξετε τη λειτουργία, το στοιχείο μενού ή την
επιλογή. Η επεξήγηση συνήθως εμφανίζεται στην
κάτω πλευρά της οθόνης.
Σε αυτή τη σελίδα αρχίζει μια σύντομη περιγραφή
κάθε λειτουργίας Ρυθμίσεις του μενού ρυθμίσεων.
Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με ορισμένες από
τις λειτουργίες εμφανίζονται επίσης στο παράρτημα
αυτού του εγχειριδίου.
Ρύθμιση των λειτουργιών που σχετίζονται με την
εικόνα 3D.
Αναπαραγωγή 3D Blu-ray: Επιλογή του αν
ένας δίσκος Blu-ray Disc με περιεχόμενο 3D θα
αναπαράγεται σε τρόπο λειτουργίας 3D. Αν μεταβείτε
στο αρχικό μενού σε τρόπο λειτουργίας 3D, το προϊόν
μεταβαίνει αυτόματα σε τρόπο λειτουργίας 2D.
Μέγεθος οθόνης: Εισαγωγή του μεγέθους οθόνης
της τηλεόρασης που είναι συνδεδεμένη στο προϊόν.
Το προϊόν προσαρμόζει αυτόματα την έξοδο σήματος
3D σύμφωνα με το μέγεθος οθόνης της τηλεόρασης.
✎
Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες για την
υγεία και την ασφάλεια προτού προβάλλετε
περιεχόμενο 3D. (Ανατρέξτε στη σελίδα 3)
Format οθόνης
Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε την έξοδο σήματος
του προϊόντος σύμφωνα με το μέγεθος οθόνης της
τηλεόρασης. (Ανατρέξτε στη σελίδα 37)
BD Wise
Το BD Wise είναι η τελευταία τεχνολογία
αλληλοσυνδεσιμότητας της Samsung. Όταν συνδέετε
μεταξύ τους μέσω HDMI ένα προϊόν της Samsung και
μια τηλεόραση της Samsung με BD Wise ενώ το BD
Wise είναι ενεργοποιημένο και στις δύο συσκευές, το
προϊόν μεταδίδει βίντεο στην ανάλυση βίντεο και το
ρυθμό καρέ του δίσκου Blu-ray Disc/DVD.
Ανάλυση
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ανάλυση εξόδου του
σήματος βίντεο HDMI σε BD Wise, Auto, 1080p,
1080i, 720p, 576p/480p. Ο αριθμός υποδεικνύει
το πλήθος των γραμμών βίντεο ανά καρέ. Οι
χαρακτήρες i και p υποδεικνύουν τη διεμπλεκόμενη
(interlaced) και την προοδευτική (progressive)
σάρωση αντίστοιχα. Όσο περισσότερες είναι οι
γραμμές, τόσο υψηλότερη είναι η ποιότητα.
Καρέ ταινίας (24 Fps)
Η ρύθμιση της δυνατότητας Καρέ ταινίας (24 Fps)
σε Auto επιτρέπει στο προϊόν να ρυθμίσει αυτόματα
την έξοδο HDMI στα 24 καρέ ανά δευτερόλεπτο για
βελτιωμένη ποιότητα εικόνας, αν είναι συνδεδεμένο σε
μια τηλεόραση που είναι συμβατή με σήμα 24 καρέ.
• Μπορείτε να απολαύσετε τη δυνατότητα Καρέ
ταινίας (24 Fps) μόνο στις τηλεοράσεις που
υποστηρίζουν αυτό το ρυθμό καρέ.
• Η δυνατότητα Καρέ ταινίας είναι διαθέσιμη μόνο
όταν το προϊόν βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας
HDMI με ανάλυση εξόδου 1080p.
14 - Ελληνικά
HT-H5200_HS5200-GRE_0402.indd 14
2014-04-02
3:58:01
Μορφή χρώματος HDMI
Ψηφιακή έξοδος
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη μορφή χρωματικής
περιοχής για την έξοδο HDMI, ώστε να αντιστοιχεί
στις δυνατότητες της συνδεδεμένης συσκευής
(τηλεόραση, οθόνη κλπ.).
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την επιλογή Ψηφιακή
έξοδος, έτσι ώστε να αντιστοιχεί στις δυνατότητες
του δέκτη AV που έχετε συνδέσει στο προϊόν. Για
περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον πίνακα
επιλογής ψηφιακής εξόδου. (Ανατρέξτε στη σελίδα 42)
Πλούσιο χρώμα HDMI
Έλεγχος δυναμικού εύρους
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το προϊόν ώστε να
μεταδίδει βίντεο με πλούσιο χρώμα από την
υποδοχή ΕΞΟΔΟΣ HDMI. Η ρύθμιση Πλούσιο
χρώμα παρέχει πιο ακριβή αναπαραγωγή του
χρώματος με μεγαλύτερο βάθος χρωμάτων.
Προοδευτική λειτουργία
Ήχος
Ρύθμιση ηχείου
Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις παρακάτω
ρυθμίσεις ηχείων και να ενεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε το δοκιμαστικό σήμα, ώστε να
μπορείτε να δοκιμάσετε τα ηχεία.
Επίπεδο: Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τη σχετική
ηχηρότητα κάθε ηχείου από 6 db έως -6dB. Για
παράδειγμα, αν σας αρέσει το βαθύ μπάσο, μπορείτε
να αυξήσετε την ηχηρότητα του υπογούφερ κατά 6dB.
Απόσταση: Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τη
σχετική απόσταση κάθε ηχείου από τη θέση ακρόασης
έως και 9 μέτρα. Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση,
τόσο δυνατότερος θα είναι ήχος του ηχείου.
Δοκιμ. σήμα: Σας επιτρέπει να εκτελέσετε τη λειτουργία
Δοκιμ. σήμα, ώστε να μπορέσετε να δοκιμάσετε τις
ρυθμίσεις σας. Η ρύθμιση της επιλογής Δοκιμ. σήμα
σε Ενεργ. ενεργοποιεί την επιλογή Δοκιμ. σήμα.
Ρυθμίζοντας την επιλογή στο Απενερ. απενεργοποιείται.
Ρυθμίσεις
Σας επιτρέπει να βελτιώσετε την ποιότητα εικόνας
κατά την προβολή DVD.
Σας επιτρέπει να εφαρμόσετε έλεγχο δυναμικού
εύρους σε ήχο Dolby Digital, Dolby Digital Plus και
Dolby TrueHD.
Auto: Αυτόματος έλεγχος του δυναμικού εύρους
του ήχου Dolby TrueHD, με βάση τις πληροφορίες
στην ηχητική επένδυση Dolby TrueHD.
Απενεργοποιεί επίσης τον έλεγχο δυναμικού
εύρους για Dolby Digital και Dolby Digital Plus.
Απενερ.: Αφήνει το δυναμικό εύρος χωρίς συμπίεση,
επιτρέποντάς σας να ακούτε τον αρχικό ήχο.
Ενεργ.: Ενεργοποίηση του ελέγχου δυναμικού
εύρους και για τις τρεις μορφές ήχου Dolby.
Αυξάνεται η ένταση των ασθενών ήχων και
μειώνεται η ένταση των δυνατών ήχων.
Λειτουργία μίξης
Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη μέθοδο πολυκαναλικής
μίξης υποδειγματοληψίας που είναι συμβατή με το
στερεοφωνικό σας σύστημα. Μπορείτε να επιλέξετε το
προϊόν να πραγματοποιεί μίξη υποδειγματοληψίας σε
Κανονικός στερεοφων. ή σε Συμβατό με Surround.
Συγχρονισμός ήχου
Όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε μια ψηφιακή
τηλεόραση, σας επιτρέπει να προσαρμόσετε την
καθυστέρηση του ήχου ώστε ο ήχος να είναι
συγχρονισμένος με το βίντεο. Μπορείτε να ρυθμίσετε
την καθυστέρηση σε τιμές μεταξύ 0 και 300 millisecond.
Δίκτυο
Επιλογή ηχείου
Σας επιτρέπει να επιλέξετε τα ηχεία που θέλετε να
είναι ενεργά, είτε τα ηχεία της τηλεόρασης είτε τα
ηχεία του συστήματος οικιακού κινηματογράφου.
Κανάλι επιστρ. ήχου
Σας επιτρέπει να κατευθύνετε τον ήχο από την τηλεόραση
στα ηχεία του συστήματος οικιακού κινηματογράφου.
Απαιτείται σύνδεση HDMI και μια τηλεόραση που είναι
συμβατή με Κανάλι επιστρ. ήχου (ARC).
• Αν η επιλογή Κανάλι επιστρ. ήχου είναι
ενεργοποιημένη και χρησιμοποιείτε ένα καλώδιο
HDMI για να συνδέσετε το προϊόν στην τηλεόραση,
δεν θα λειτουργεί η ψηφιακή οπτική είσοδος.
• Αν η επιλογή Κανάλι επιστρ. ήχου είναι ρυθμισμένη
σε Auto και χρησιμοποιείτε ένα καλώδιο HDMI για
να συνδέσετε το προϊόν στην τηλεόραση, επιλέγεται
αυτόματα η είσοδος ARC ή η ψηφιακή οπτική είσοδος.
Ρυθμίσεις δικτύου
Σας δίνει τη δυνατότητα για διαμόρφωση
της σύνδεσης δικτύου, ώστε να μπορείτε να
απολαύσετε διάφορες δυνατότητες όπως
υπηρεσίες Διαδικτύου ή λειτουργικότητα DLNA WiFi και να εκτελέσετε αναβαθμίσεις λογισμικού.
Δοκιμή δικτύου
Σας επιτρέπει να δοκιμάσετε τη ρύθμιση του
Πρωτοκόλλου Internet, για να διαπιστώσετε εάν
λειτουργεί κανονικά.
Κατάσταση δικτύου
Σας επιτρέπει να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση
του δικτύου και του Διαδικτύου.
15 - Ελληνικά
HT-H5200_HS5200-GRE_0402.indd 15
2014-04-02
3:58:02
Ρυθμίσεις
Wi-Fi Direct
Διαχ. δεδ. BD
Σας επιτρέπει να συνδέσετε μια συσκευή WiFi Direct με το προϊόν χρησιμοποιώντας ένα
ομότιμο δίκτυο, χωρίς να χρειάζεται δρομολογητής
ασύρματου δικτύου. Πρέπει να σημειωθεί ότι, εάν
το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε ασύρματο δίκτυο,
ενδέχεται να αποσυνδεθεί όταν χρησιμοποιείτε το
Wi-Fi Direct. (δείτε τη σελίδα 19)
Σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε το περιεχόμενο
που έχει γίνει λήψη από έναν δίσκο Blu-ray,
ο οποίος υποστηρίζει την υπηρεσία BD-Live.
Μπορείτε να προβάλλετε τις πληροφορίες
σχετικά με τη συσκευή USB που χρησιμοποιείτε
για την αποθήκευση δεδομένων BD Live,
συμπεριλαμβανομένου του χώρου αποθήκευσης.
Μπορείτε επίσης να διαγράψετε δεδομένα BD Live
και να αλλάξετε τη συσκευή.
✎
Η προβολή των αρχείων κειμένου, όπως τα αρχεία
με κατάληξη .TXT ή .DOC, δεν θα είναι δυνατή
όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi Direct.
DivX® Video On Demand
Screen Mirroring
Η λειτουργία Screen Mirroring σάς δίνει τη δυνατότητα
να προβάλλετε την οθόνη του smart phone σας ή της
συσκευής smart στην τηλεόραση που έχετε συνδέσει στο
σύστημα οικιακού κινηματογράφου. (δείτε τη σελίδα 36)
Όνομα συσκ
Σας επιτρέπει να εκχωρήσετε ένα όνομα αναγνώρισης
στο προϊόν. Χρησιμοποιείτε αυτό το όνομα για
να αναγνωρίσετε το προϊόν όταν το συνδέετε με
εξωτερικές συσκευές Wi-Fi (smartphone, tablet κλπ.).
Προβολή κωδικών εγγραφής DivX® VOD για την
αγορά και την αναπαραγωγή περιεχομένου DivX®
VOD.
Γλώσσα
Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που προτιμάτε
για το μενού οθόνης, το μενού δίσκου κ.λπ.
• Η επιλεγμένη γλώσσα θα εμφανιστεί μόνο αν
υποστηρίζεται από το δίσκο.
Ασφάλεια
Σύνδεση Διαδικτύου BD-Live
Σας δίνει τη δυνατότητα να επιτρέψετε ή να
απαγορεύσετε τη σύνδεση στο Διαδίκτυο για την
υπηρεσία BD-Live.
Σύστημα
Γονική διαβάθμιση BD
Αρχική ρύθμιση
Σας επιτρέπει να εκτελέσετε ξανά τη διαδικασία
Αρχική ρύθμιση. (Ανατρέξτε στη σελίδα 12)
Γρήγορη έναρξη
Αποτρέπει την αναπαραγωγή δίσκων Blu-ray
Disc με διαβάθμιση ίση ή μεγαλύτερη από μια
συγκεκριμένη ηλικιακή διαβάθμιση που εισάγετε,
εκτός εάν εισαγάγετε τον κωδικό ΡΙΝ.
Γονική διαβάθμιση DVD
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε γρήγορα την
τροφοδοσία, μειώνοντας το χρόνο έναρξης.
✎
Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι 0000.
Εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό ΡΙΝ για να
προσπελάσετε τη λειτουργία ασφαλείας αν δεν
έχετε δημιουργήσει το δικό σας κωδικό PIN.
Αν αυτή η λειτουργία ρυθμιστεί σε Ενεργ.,
αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση
αναμονής. (Περίπου 12 W ~ 20 W)
Αποτρέπει την αναπαραγωγή δίσκων DVD με
διαβάθμιση μεγαλύτερη από μια συγκεκριμένη
αριθμητική διαβάθμιση, εκτός εάν εισαγάγετε τον
κωδικό ΡΙΝ.
Αλλαγή PIN
Anynet+ (HDMI-CEC)
Το Anynet+ είναι μια βολική λειτουργία που
προσφέρει λειτουργίες σύνδεσης με άλλα προϊόντα
της Samsung που διαθέτουν τη δυνατότητα Anynet+
και σας επιτρέπει να ελέγξετε αυτά τα προϊόντα με
ένα τηλεχειριστήριο τηλεόρασης Samsung. Για να
χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει να
συνδέσετε αυτό το προϊόν σε μια τηλεόραση Samsung
που υποστηρίζει Anynet+ μέσω καλωδίου HDMI.
Αλλαγή του τετραψήφιου ΡΙΝ που χρησιμοποιείται
για πρόσβαση σε λειτουργίες ασφαλείας.
Γενικά
Ζώνη ώρας
Μπορείτε να καθορίσετε τη ζώνη ώρας που ισχύει
για την περιοχή σας.
16 - Ελληνικά
HT-H5200_HS5200-GRE_0402.indd 16
2014-04-02
3:58:02
2.
Υποστήριξη
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, επισημάνετε το
OK και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Αναβάθμιση Λογισμικού
❏ Ενσύρματο - Μη αυτόματο
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν
τη λειτουργία, ανατρέξτε στη σελίδα 20.
Αν διαθέτετε μια στατική διεύθυνση IP ή η αυτόματη
διαδικασία δεν λειτουργεί, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε
μη αυτόματα τις τιμές της επιλογής Ρυθμίσεις δικτύου.
Αφού ακολουθήσετε τα βήματα 1 έως 3 παραπάνω:
Επικοιν. με Samsung
Παρέχονται πληροφορίες επικοινωνίας για βοήθεια
με το προϊόν σας.
Στην οθόνη Ρυθμίσεις δικτύου, αλλάξτε την
επιλογή Τύπος δικτύου σε Ενσύρματο. Στη
συνέχεια, επιλέξτε Σύνδεση και πατήστε το κουμπί
E. Το προϊόν αναζητά ένα δίκτυο και, στη
συνέχεια, εμφανίζει το μήνυμα αποτυχίας σύνδεσης.
1.
Συμφωνητικό όρων χρήσης υπηρ.
✎
Επανεν.
Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες
τους τιμές, με εξαίρεση το δίκτυο. Απαιτείται
εισαγωγή του κωδικού ασφαλείας PIN. Ο
προεπιλεγμένος κωδικός ασφαλείας ΡΙΝ είναι 0000.
Αν είναι δυνατή η σύνδεση του συστήματος οικιακού
κινηματογράφου σε ασύρματο δίκτυο, επιλέξτε
Αλλαγή δικτύου σε αυτό το σημείο, αλλάξτε το
Τύπος δικτύου σε Ασύρματο και, στη συνέχεια,
μεταβείτε στις οδηγίες σχετικά με τα ασύρματα
δίκτυα. (Ανατρέξτε στη σελίδα 18)
Ρυθμίσεις
Προβολή της γενικής δήλωσης αποποίησης ευθυνών
σχετικά με περιεχόμενο και υπηρεσίες τρίτων.
Ρυθμίσεις δικτύου
Η σύνδεση ενσύρματου δικτύου απέτυχε.
Ρύθμιση δικτύου
Όταν συνδέετε αυτό το προϊόν σε ένα δίκτυο, μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές και λειτουργίες
που βασίζονται σε δίκτυο όπως το BD-LIVE και να
πραγματοποιήσετε αναβάθμιση του λογισμικού του
προϊόντος μέσω της σύνδεσης δικτύου.
Διεύθυνση MAC
Διεύθυνση IP
Μάσκα
υποδικτύου
Πύλη
Διακομιστής DNS
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
Η αυτόμ. ρύθμ. της IP απέτυχε. Δοκιμάστε τα παρακάτω για την αυτόμ. ρύθμ. της IP ή ρυθμίστε
την μη αυτόμ., από τις “Ρυθμίσεις IP”.
- Βεβαιωθείτε ότι ο διακομ. DHCP είναι ενεργός στο ασύρμ. δίκτυο, αποσυνδέστε και συνδέστε
το ασύρμ. δίκτυο.
- Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρ. Internet για πληροφ.
Αλλαγή δικτύου
Διαμόρφωση της σύνδεσης δικτύου σας
Για να αρχίσετε να διαμορφώνετε τη σύνδεση δικτύου
σας, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0. 0. 0. 0
Ρυθμίσ. IP
a Προηγ.
Επανάληψη
d Αγνόηση
Κλείσιμο
< Μετακίνηση
" Επιλ.
2.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄► για να
επιλέξετε Ρυθμίσ. IP και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί E. Εμφανίζεται η οθόνη Ρυθμίσ. IP.
1.
Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε Ρυθμίσεις και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
2.
Επιλέξτε Δίκτυο και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί E.
3.
Επιλέξτε το πεδίο Ρύθμιση IP και, στη συνέχεια,
ρυθμίστε το σε Μη αυτόματη εισαγωγή.
3.
Επιλέξτε Ρυθμίσεις δικτύου και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E.
4.
4.
Μεταβείτε στις οδηγίες για ενσύρματα δίκτυα
που αρχίζουν παρακάτω ή στις οδηγίες για
ασύρματα δίκτυα. (Ανατρέξτε στη σελίδα 18)
Επιλέξτε μία παράμετρο για να εισαγάγετε (για
παράδειγμα, Διεύθυνση IP) και, στη συνέχεια,
πατήστε E. Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό
πληκτρολόγιο στο τηλεχειριστήριο για να εισαγάγετε
τους αριθμούς για την παράμετρο. Μπορείτε
επίσης να εισάγετε αριθμούς, χρησιμοποιώντας τα
κουμπιά ▲▼. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄► στο
τηλεχειριστήριο για να μετακινηθείτε από το ένα
πεδίο εισαγωγής στο άλλο, εντός μίας παραμέτρου.
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία με μία παράμετρο,
πατήστε το κουμπί E.
Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να
μεταβείτε σε κάποια άλλη παράμετρο και, στη
συνέχεια, εισαγάγετε τους αριθμούς για τη
συγκεκριμένη παράμετρο, ακολουθώντας τις
οδηγίες στο Βήμα 4.
Ενσύρματο δίκτυο
❏ Ενσύρματο – Αυτόματα
Αφού ακολουθήσετε τα βήματα 1 έως 3 παραπάνω:
1.
Στην οθόνη Ρυθμίσεις δικτύου, αλλάξτε την
επιλογή Τύπος δικτύου σε Ενσύρματο. Στη
συνέχεια, επιλέξτε Σύνδεση και ατήστε το
κουμπί E. Το προϊόν ανιχνεύει την ενσύρματη
σύνδεση, επαληθεύει τη σύνδεση δικτύου και,
στη συνέχεια, συνδέεται στο δίκτυο.
5.
17 - Ελληνικά
HT-H5200_HS5200-GRE_0402.indd 17
2014-04-02
3:58:03
Ρυθμίσεις
6.
✎
7.
Επαναλάβετε τα Βήματα 4 και 5 μέχρι να
συμπληρώσετε όλες τις παραμέτρους.
4.
Μπορείτε να πάρετε τις τιμές των παραμέτρων του
δικτύου από τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου
που χρησιμοποιείτε.
Όταν ολοκληρωθεί η εισαγωγή όλων των τιμών,
επιλέξτε Επιστροφή (') και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E. Το σύστημα οικιακού
κινηματογράφου επαληθεύει τη σύνδεση
δικτύου και, στη συνέχεια, συνδέεται στο δίκτυο.
Ασύρματο δίκτυο
Μπορείτε να ρυθμίσετε μια σύνδεση ασύρματου
δικτύου με τρεις τρόπους:
- Αυτόματη ασύρματη σύνδεση
- Μη αυτόματη ασύρματη σύνδεση
- WPS(PBC)
Προτού διαμορφώσετε τη σύνδεση ασύρματου δικτύου,
αποσυνδέστε οποιεσδήποτε συσκευές ασύρματου δικτύου
είναι συνδεδεμένες στο προϊόν ή, αν υπάρχει, διακόψτε
την τρέχουσα ενσύρματη σύνδεση του προϊόντος.
❏ Ασύρματο - Μη αυτόματο
Αν διαθέτετε μια στατική διεύθυνση IP ή η αυτόματη
διαδικασία δεν λειτουργεί, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε
μη αυτόματα τις τιμές της επιλογής Ρυθμίσεις δικτύου.
Ακολουθήστε τα Βήματα 1 έως 3 στην ενότητα
"Διαμόρφωση της σύνδεσης δικτύου σας". (Ανατρέξτε
στη σελίδα 17)
1.
2.
3.
❏ Ασύρματο - Αυτόματα
Ακολουθήστε τα Βήματα 1 έως 3 στην ενότητα
"Διαμόρφωση της σύνδεσης δικτύου σας". (Ανατρέξτε
στη σελίδα 17)
1.
✎
4.
Στην οθόνη Ρυθμίσεις δικτύου, αλλάξτε την
επιλογή Τύπος δικτύου σε Ασύρματο. Το
προϊόν αναζητά τα διαθέσιμα δίκτυα και, στη
συνέχεια, εμφανίζει τη λίστα τους.
Ρυθμίσεις δικτύου
Επιλέξτε τον τύπο του δικτύου.
Τύπος δικτύου
Ασύρματο
Ασύρματο δίκτυο
㾎 si-ap
Μπορείτε να συνδέσετε τη
συσκευή Οικιακός
Κινηματόγράφος. BD στο
Internet. Επιλέξτε το ασύρματο
δίκτυο προς χρήση.
MIC
KIMING_VTOWER
WPS(PBC)
Αναζήτηση
m Μετακίνηση
" Επιλ.
' Επιστροφή
2.
Επιλέξτε το επιθυμητό δίκτυο και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E.
3.
Στην οθόνη Ασφάλεια, εισαγάγετε τον κωδικό
ασφαλείας ή τη φράση πρόσβασης του δικτύου
σας. Εισαγάγετε απευθείας τους αριθμούς,
χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο
τηλεχειριστήριο. Εισαγάγετε τα γράμματα
επιλέγοντας κάποιο γράμμα με τα κουμπιά ▲▼◄►
και, στη συνέχεια, πατώντας το κουμπί E.
Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Τέλος και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E. Το προϊόν
επαληθεύει τη σύνδεση δικτύου και, στη
συνέχεια, συνδέεται στο δίκτυο.
Θα πρέπει να μπορείτε να βρείτε τον κωδικό
ασφαλείας ή τη φράση πρόσβασης σε μία από
τις οθόνες ρύθμισης που χρησιμοποιήσατε για τη
ρύθμιση του δρομολογητή ή του μόντεμ σας.
5.
Στην οθόνη Ρυθμίσεις δικτύου, αλλάξτε την
επιλογή Τύπος δικτύου σε Ασύρματο. Το
προϊόν αναζητά τα διαθέσιμα δίκτυα και, στη
συνέχεια, εμφανίζει τη λίστα τους.
Πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα, επιλέξτε το
επιθυμητό δίκτυο ή Προσθήκη δικτύου και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Αν επιλέξατε ένα δίκτυο στο βήμα 2, μεταβείτε
στο βήμα 6. Αν επιλέξατε Προσθήκη δικτύου,
μεταβείτε στο βήμα 4.
Εισαγάγετε το όνομα του ασύρματου δικτύου ή
του δρομολογητή ασύρματου δικτύου σας.
• Εισάγετε απευθείας τους αριθμούς, χρησιμοποιώντας
τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.
• Εισαγάγετε γράμματα επιλέγοντας κάποιο
γράμμα με τα κουμπιά ▲▼◄► και, στη
συνέχεια, πατώντας το κουμπί E.
• Για να εμφανιστούν κεφαλαία γράμματα (ή για
να ξαναεμφανιστούν τα πεζά γράμματα αν
εμφανίζονται τα κεφαλαία γράμματα), επιλέξτε
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
• Για να εμφανιστούν σύμβολα και σημεία στίξης,
επιλέξτε 123#& και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί E. Για να ξαναεμφανιστούν τα
γράμματα, επιλέξτε 123#& και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E.
Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Τέλος και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Στην οθόνη μεθόδου ασφαλείας που εμφανίζεται,
χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
τον τύπο ασφαλείας του δικτύου και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E. Στην επόμενη
οθόνη, εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας ή τη
φράση πρόσβασης του δικτύου σας.
• Εισάγετε απευθείας τους αριθμούς, χρησιμοποιώντας
τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.
• Εισαγάγετε γράμματα επιλέγοντας κάποιο
γράμμα με τα κουμπιά ▲▼◄► και, στη
συνέχεια, πατώντας το κουμπί E.
18 - Ελληνικά
HT-H5200_HS5200-GRE_0402.indd 18
2014-04-02
3:58:03
Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Τέλος και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E. Το προϊόν
αναζητά το δίκτυο.
Εμφανίζεται η οθόνη αποτυχίας σύνδεσης στο
δίκτυο. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄► για να
επιλέξετε Ρυθμίσ. IP και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί E.
7.
Επιλέξτε το πεδίο Ρύθμιση IP και, στη συνέχεια,
ρυθμίστε το σε Μη αυτόματη εισαγωγή.
8.
Επιλέξτε μία παράμετρο για να εισαγάγετε (για
παράδειγμα, Διεύθυνση IP) και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E. Χρησιμοποιήστε το
αριθμητικό πληκτρολόγιο στο τηλεχειριστήριο για
να εισαγάγετε τους αριθμούς για την παράμετρο.
Μπορείτε επίσης να εισάγετε αριθμούς,
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ▲▼. Χρησιμοποιήστε
τα κουμπιά ◄► στο τηλεχειριστήριο για να
μετακινηθείτε από το ένα πεδίο εισαγωγής στο
άλλο, εντός μίας παραμέτρου. Όταν ολοκληρωθεί
η διαδικασία με μία τιμή, πατήστε το κουμπί E.
9.
Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να
μεταβείτε σε κάποια άλλη παράμετρο και, στη
συνέχεια, εισαγάγετε τους αριθμούς για τη
συγκεκριμένη παράμετρο, ακολουθώντας τις
οδηγίες στο Βήμα 8.
Ένας από τους ευκολότερους τρόπους να ρυθμίσετε τη
σύνδεση ασύρματου δικτύου είναι χρησιμοποιώντας
τη λειτουργία WPS(PBC). Αν ο δρομολογητής
ασύρματου δικτύου που χρησιμοποιείτε διαθέτει
κουμπί WPS(PBC), ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
Ακολουθήστε τα Βήματα 1 έως 3 στην ενότητα
"Διαμόρφωση της σύνδεσης δικτύου σας". (Ανατρέξτε
στη σελίδα 17)
1.
Στην οθόνη Ρυθμίσεις δικτύου, αλλάξτε την
επιλογή Τύπος δικτύου σε Ασύρματο. Το
προϊόν αναζητά τα διαθέσιμα δίκτυα και, στη
συνέχεια, εμφανίζει τη λίστα τους.
2.
Κυλίστε τη λίστα προς τα κάτω, επιλέξτε WPS(PBC)
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
3.
Πατήστε το κουμπί WPS(PBC) του δρομολογητή
σας εντός δύο λεπτών. Το προϊόν λαμβάνει
αυτόματα όλες τις τιμές ρυθμίσεων δικτύου που
χρειάζεται και συνδέεται στο δίκτυό σας, αφού
επιβεβαιωθεί η σύνδεση του δικτύου.
4.
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, επισημάνετε το
OK και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
✎
10. Επαναλάβετε τα Βήματα 8 και 9 μέχρι να
συμπληρώσετε όλες τις παραμέτρους.
✎
Μπορείτε να πάρετε τις τιμές των παραμέτρων του
δικτύου από τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου
που χρησιμοποιείτε.
11. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Επιστροφή (')
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Εμφανίζεται η οθόνη Κλειδί ασφαλ..
12. Στην οθόνη Κλειδί ασφαλ., εισαγάγετε τον
κωδικό ασφαλείας ή τη φράση πρόσβασης του
δικτύου σας. Εισάγετε απευθείας τους αριθμούς,
χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο
τηλεχειριστήριο. Εισαγάγετε γράμματα επιλέγοντας
κάποιο γράμμα με τα κουμπιά ▲▼◄► και, στη
συνέχεια, πατώντας το κουμπί E.
13. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Τέλος στα δεξιά της
οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
E. Το προϊόν επαληθεύει τη σύνδεση δικτύου
και, στη συνέχεια, συνδέεται στο δίκτυο.
14. Αφού το σύστημα οικιακού κινηματογράφου
επαληθεύσει το δίκτυο, επιλέξτε OK και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
✎
Μπορείτε επίσης να αρχίσετε τη μη αυτόματη
ρύθμιση του δικτύου, μεταβαίνοντας στην οθόνη
Ρυθμίσεις > Δίκτυο > Κατάσταση δικτύου.
Ρυθμίσεις
6.
❏ WPS(PBC)
Για σύνδεση WPS, ορίστε την κρυπτογράφηση
ασφαλείας του ασύρματου δρομολογητή σας σε
AES. Η κρυπτογράφηση ασφαλείας WEP δεν
υποστηρίζει σύνδεση WPS.
Wi-Fi Direct
Η λειτουργία Wi-Fi Direct σάς επιτρέπει να συνδέετε
συσκευές Wi-Fi Direct με το προϊόν και μεταξύ
τους χρησιμοποιώντας ένα ομότιμο δίκτυο, χωρίς
δρομολογητή ασύρματου δικτύου.
✎
Ορισμένες συσκευές Wi-Fi Direct ενδέχεται να
μην υποστηρίζουν τη λειτουργία DLNA εάν είναι
συνδεδεμένες μέσω Wi-Fi Direct. Σε αυτή την
περίπτωση, αλλάξτε τη μέθοδο σύνδεσης στο δίκτυο
που χρησιμοποιήσατε να συνδέσετε τη συσκευή με
το σύστημα οικιακού κινηματογράφου.
✎ Οι εκπομπές Wi-Fi Direct ενδέχεται να
παρεμβάλλονται στα σήματα Bluetooth. Προτού
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth, σας
συνιστούμε ιδιαίτερα να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία Wi-Fi Direct σε οποιαδήποτε συσκευή
είναι ενεργοποιημένη.
1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή Wi-Fi Direct και τη
λειτουργία Wi-Fi Direct της.
2.
Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε Ρυθμίσεις και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
3.
Επιλέξτε Δίκτυο και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί E.
19 - Ελληνικά
HT-H5200_HS5200-GRE_0402.indd 19
2014-04-02
3:58:04
Ρυθμίσεις
4.
Επιλέξτε Wi-Fi Direct και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί E. Εμφανίζονται οι συσκευές Wi-Fi
Direct στις οποίες μπορείτε να συνδεθείτε.
2.
Ρυθμίσεις
Οθόνη
Wi-Fi Direct
Μέσω του προϊόντος χρησιμοποιώντας έναν ΡΙΝ
ΉχοςΌνομα συσκ : HT-H5200
Επιλέξτε συσκευή Wi-Fi Direct για σύνδεση.
Δίκτυο
AndroidXXXXXXX
Σύστημα
1.
Χωρίς σύνδεση
Γλώσσα
Ανανέωση
Κλείσιμο
Ασφάλεια
Γενικά
Υποστήριξη
5.
Μπορείτε να ολοκληρώσετε τη σύνδεση Wi-Fi με
τρεις τρόπους:
• Μέσω της συσκευής Wi-Fi.
• Μέσω του προϊόντος χρησιμοποιώντας PBC.
• Μέσω του προϊόντος χρησιμοποιώντας έναν
ΡΙΝ.
Καθένας από αυτούς τους τρόπους περιγράφεται
παρακάτω.
Μέσω της συσκευής Wi-Fi
1.
2.
3.
Στη συσκευή Wi-Fi, ακολουθήστε τη διαδικασία
της συσκευής για τη σύνδεση με κάποια άλλη
συσκευή Wi-Fi Direct. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
χρήσης της συσκευής για οδηγίες.
Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, θα πρέπει να
δείτε ένα αναδυόμενο μήνυμα στην οθόνη της
τηλεόρασης, το οποίο δηλώνει ότι μια συσκευή
που υποστηρίζει Wi-Fi Direct υπέβαλε αίτημα
σύνδεσης. Επιλέξτε OK και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E για αποδοχή.
Εμφανίζεται το αναδυόμενο μήνυμα σύνδεσης,
ακολουθούμενο από το αναδυόμενο μήνυμα
ολοκλήρωσης σύνδεσης. Όταν κλείσει το
αναδυόμενο παράθυρο, θα πρέπει να δείτε τη
συσκευή που εμφανίζεται στην οθόνη Wi-Fi
Direct να υποδεικνύεται ως συνδεδεμένη.
• Οι διαδικασίες PBC και PIN συνδέουν τις
συσκευές αυτόματα.
Μέσω του προϊόντος χρησιμοποιώντας PBC
1.
Εμφανίζεται το αναδυόμενο μήνυμα σύνδεσης,
ακολουθούμενο από το αναδυόμενο μήνυμα
ολοκλήρωσης σύνδεσης. Όταν κλείσει το
αναδυόμενο παράθυρο, θα πρέπει να δείτε τη
συσκευή που εμφανίζεται στην οθόνη Wi-Fi
Direct να υποδεικνύεται ως συνδεδεμένη.
Επιλέξτε τη συσκευή Wi-Fi Direct που θέλετε να
συνδέσετε σε αυτό το προϊόν και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E.
Επιλέξτε τη συσκευή Wi-Fi Direct που θέλετε να
συνδέσετε σε αυτό το προϊόν και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E.
2. Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο ΡΙΝ.
3. Σημειώστε τον κωδικό ΡΙΝ στο αναδυόμενο
παράθυρο και, στη συνέχεια, εισαγάγετέ τον στο
κατάλληλο πεδίο της συσκευής Wi-Fi Direct που
θέλετε να συνδέσετε με το προϊόν.
4. Εμφανίζεται το αναδυόμενο μήνυμα σύνδεσης,
ακολουθούμενο από το αναδυόμενο μήνυμα
ολοκλήρωσης σύνδεσης. Όταν κλείσει το
αναδυόμενο παράθυρο, θα πρέπει να δείτε τη
συσκευή που εμφανίζεται στην οθόνη Wi-Fi
Direct να υποδεικνύεται ως συνδεδεμένη.
✎ Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi Direct,
διακόπτεται η τρέχουσα ενσύρματη ή ασύρματη
σύνδεση δικτύου.
✎ Η προβολή των αρχείων κειμένου, όπως τα αρχεία
με κατάληξη .TXT ή .DOC, δεν θα είναι δυνατή
όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi Direct.
Αναβάθμιση λογισμικού
Το μενού Αναβάθμιση Λογισμικού επιτρέπει την
αναβάθμιση του λογισμικού του προϊόντος, για
βελτίωση της απόδοσης ή πρόσθετες υπηρεσίες.
• Ποτέ μην απενεργοποιείτε ή ενεργοποιείτε ξανά
το προϊόν μη αυτόματα κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας ενημέρωσης.
• Η ενημέρωση ολοκληρώνεται όταν το προϊόν
απενεργοποιηθεί μετά την επανεκκίνηση.
Πατήστε το κουμπί ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ για να
ενεργοποιήσετε το ενημερωμένο προϊόν και να
το χρησιμοποιήσετε.
• Η εταιρεία Samsung Electronics δεν αναλαμβάνει
καμία νομική ευθύνη για τυχόν δυσλειτουργία
του προϊόντος που προκαλείται λόγω ασταθούς
σύνδεσης στο Διαδίκτυο ή αμέλειας του πελάτη
κατά την αναβάθμιση του λογισμικού.
1.
Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε Ρυθμίσεις και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
2.
Επιλέξτε Υποστήριξη και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί E.
3.
Επιλέξτε Αναβάθμιση Λογισμικού και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
20 - Ελληνικά
HT-H5200_HS5200-GRE_0402.indd 20
2014-04-02
3:58:04
4.
5.
✎
Επιλέξτε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
• Μέσω Διαδικτύου
• Μέσω USB
• Ειδοποίηση αυτόματης αναβάθμισης
10. Αντιγράψτε το φάκελο σε μια μονάδα flash USB.
Πατήστε το κουμπί E. Οι οδηγίες για κάθε
μέθοδο αρχίζουν παρακάτω.
Αν θέλετε να ακυρώσετε την αναβάθμιση κατά τη λήψη
του λογισμικού αναβάθμισης, πατήστε το κουμπί E.
Το προϊόν πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο για
να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Μέσω Διαδικτύου.
Προτού ξεκινήσετε, αφαιρέστε όλους τους δίσκους.
Επιλέξτε Μέσω Διαδικτύου και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E. Εμφανίζεται το μήνυμα
σύνδεσης σε διακομιστή.
2.
Αν υπάρχει κάποια διαθέσιμη ενημέρωση, εμφανίζεται
ένα αναδυόμενο μήνυμα που σας ρωτά αν θέλετε να
πραγματοποιήσετε αναβάθμιση. Αν επιλέξετε Ναι, το
προϊόν απενεργοποιείται αυτόματα, ενεργοποιείται
και, στη συνέχεια, ξεκινά την αναβάθμιση.
3.
Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο προόδου
ενημέρωσης. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση,
το προϊόν απενεργοποιείται ξανά αυτόματα.
4.
Πατήστε το κουμπί ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ για να
ενεργοποιήσετε το προϊόν.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
15. Επιλέξτε OK. Το σύστημα οικιακού
κινηματογράφου απενεργοποιείται αυτόματα,
ενεργοποιείται και, στη συνέχεια, ξεκινά την
αναβάθμιση. Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση,
το σύστημα οικιακού κινηματογράφου
απενεργοποιείται.
16. Πατήστε το κουμπί ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ για
να ενεργοποιήσετε το σύστημα οικιακού
κινηματογράφου.
✎
✎
Μέσω USB
3.
14. Το σύστημα οικιακού κινηματογράφου αναζητά
το λογισμικό στη μονάδα USB. Όταν βρει
το λογισμικό, εμφανίζεται το αναδυόμενο
παράθυρο αιτήματος ενημέρωσης.
Επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.
samsung.com.
Κάντε κλικ στο SUPPORT στο επάνω δεξιό
μέρος της σελίδας.
Εισαγάγετε τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος
στο πεδίο αναζήτησης. Καθώς εισάγετε τον
αριθμό του μοντέλου, μια αναπτυσσόμενη λίστα
εμφανίζει τα προϊόντα που αντιστοιχούν στον
αριθμό μοντέλου.
Κάντε αριστερό κλικ στον αριθμό μοντέλου του
προϊόντος σας στην αναπτυσσόμενη λίστα.
Στη σελίδα που εμφανίζεται, πραγματοποιήστε
κύλιση προς τα κάτω και, στη συνέχεια, κάντε
κλικ στο Firmware Manuals & Downloads.
Κάντε κλικ στο Firmware στο κέντρο της σελίδας.
Κάντε κλικ στο εικονίδιο ZIP της στήλης αρχείου
στη δεξιά πλευρά της σελίδας.
Κάντε κλικ στο Send στο πρώτο αναδυόμενο
παράθυρο που εμφανίζεται. Κάντε κλικ στο OK
στο δεύτερο αναδυόμενο παράθυρο, για να
πραγματοποιήσετε λήψη και αποθήκευση του
αρχείου υλικολογισμικού στον υπολογιστή σας.
Αποσυμπιέστε το αρχείο zip στον υπολογιστή
σας. Θα πρέπει να εμφανιστεί ένας φάκελος που
έχει ίδιο όνομα με το αρχείο zip.
Ρυθμίσεις
1.
2.
12. Στο μενού του προϊόντος, μεταβείτε στην
επιλογή Ρυθμίσεις > Υποστήριξη >
Αναβάθμιση Λογισμικού.
13. Επιλέξτε Μέσω USB.
Μέσω Διαδικτύου
1.
11. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανένας δίσκος
μέσα στο προϊόν και, στη συνέχεια, τοποθετήστε
τη μονάδα flash USB στη θύρα USB του
προϊόντος.
Δεν πρέπει να υπάρχει κανένας δίσκος μέσα στο
προϊόν κατά την αναβάθμιση του λογισμικού
μέσω της υποδοχής USB Host.
Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του λογισμικού,
ελέγξτε τις λεπτομέρειες του λογισμικού στο μενού
Αναβάθμιση Λογισμικού.
Ειδοποίηση αυτόματης αναβάθμισης
Εάν το προϊόν σας είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο και
ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση Ειδοποίηση αυτόματης
αναβάθμισης, το προϊόν θα σας ειδοποιήσει με
ένα αναδυόμενο μήνυμα εάν υπάρχει διαθέσιμη νέα
έκδοση λογισμικού.
1.
Ενεργοποιήστε το προϊόν.
2.
Στο μενού Αναβάθμιση Λογισμικού,
αλλάξτε την επιλογή Ειδοποίηση αυτόματης
αναβάθμισης σε Ενεργ.. Αν υπάρχει διαθέσιμη
μια νέα έκδοση λογισμικού, το προϊόν θα σας
ειδοποιήσει με ένα αναδυόμενο μήνυμα.
3.
Για να αναβαθμίσετε το υλικολογισμικό, επιλέξτε
Ναι. Το προϊόν απενεργοποιείται αυτόματα,
ενεργοποιείται και, στη συνέχεια, ξεκινά την
αναβάθμιση.
4.
Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο προόδου
ενημέρωσης. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση,
το προϊόν θα απενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα.
5.
Πατήστε το κουμπί ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ για να
ενεργοποιήσετε το προϊόν.
21 - Ελληνικά
HT-H5200_HS5200-GRE_0402.indd 21
2014-04-02
3:58:05
Ρυθμίσεις
Ρύθμιση του DLNA
Η λειτουργία DLNA σάς επιτρέπει να αναπαράγετε τα
αρχεία μουσικής, βίντεο και φωτογραφιών που υπάρχουν
στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το προϊόν αυτό.
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία DLNA, πρέπει να
συνδέσετε το προϊόν στον υπολογιστή σας μέσω δικτύου
(ανατρέξτε στη σελίδα 11) και να εγκαταστήσετε την
εφαρμογή SAMSUNG PC Share Manager στον υπολογιστή.
Λήψη του λογισμικού DLNA
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία DLNA με τον
υπολογιστή σας, θα πρέπει να εγκαταστήσετε το
λογισμικό DLNA στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να
πραγματοποιήσετε λήψη του λογισμικού υπολογιστή
και να λάβετε λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση του
DLNA από τη διαδικτυακή τοποθεσία Samsung.com.
1.
Μεταβείτε στη διαδικτυακή τοποθεσία www.
samsung.com.
2. Κάντε κλικ στο SUPPORT στο επάνω μέρος της
σελίδας.
3. Εισαγάγετε τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος
στο πεδίο αναζήτησης. Καθώς εισάγετε τον
αριθμό του μοντέλου, μια αναπτυσσόμενη λίστα
εμφανίζει τα προϊόντα που αντιστοιχούν στον
αριθμό μοντέλου.
4. Κάντε αριστερό κλικ στον αριθμό μοντέλου του
προϊόντος σας στην αναπτυσσόμενη λίστα.
5. Στη σελίδα που εμφανίζεται, πραγματοποιήστε
κύλιση προς τα κάτω και, στη συνέχεια, κάντε
κλικ στο Firmware Manuals & Downloads.
6. Κάντε κλικ στην καρτέλα Software.
7. Στην καρτέλα λογισμικού, κάντε κλικ στο εικονίδιο
EXE, στη δεξιά πλευρά της γραμμής του DLNA.
8. Στο πρώτο αναδυόμενο παράθυρο που
εμφανίζεται, κάντε κλικ στο Send. Στο δεύτερο
αναδυόμενο παράθυρο, κάντε κλικ στο Save File.
9. Βρείτε το αρχείο εγκατάστασης του DLNA στο
δίσκο σας και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ
στο αρχείο.
10. Στο αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται, κάντε
κλικ στο Run και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις
οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Πραγματοποιήστε λήψη του εγχειριδίου εγκατάστασης/
οδηγιών του DLNA από την ίδια καρτέλα λογισμικού,
κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο σύμβολο αρχείου PDF στη
στήλη αρχείου δεξιά. Πραγματοποιείται λήψη και άνοιγμα
του αρχείου σε μορφή PDF. Ακολουθήστε τις οδηγίες για
την εγκατάσταση και τη ρύθμιση του DLNA. Μπορείτε
να προβάλετε ή/και να αποθηκεύσετε το αρχείο.
✎
Για να χρησιμοποιήσετε DLNA με το smart phone
σας, θα πρέπει να συνδέσετε το σύστημα οικιακού
κινηματογράφου και το smart phone σας στο ίδιο
δίκτυο.
22 - Ελληνικά
HT-H5200_HS5200-GRE_0402.indd 22
2014-04-02
3:58:05
Αναπαραγωγή Περιεχομένου
Το σύστημα οικιακού κινηματογράφου μπορεί να
αναπαράγει περιεχόμενο που βρίσκεται σε δίσκους
Blu-ray/DVD/CD, συσκευές USB, υπολογιστές,
smartphone, tablet και σε εφαρμογές (Apps).
Για να αναπαράγετε περιεχόμενο που βρίσκεται στον
υπολογιστή σας ή σε μια φορητή συσκευή, πρέπει
να συνδέσετε τον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή
και το προϊόν στο δίκτυό σας. Για να αναπαράγετε
περιεχόμενο στον υπολογιστή σας, πρέπει επίσης
να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάσταση του
λογισμικού δικτύου DLNA ή να έχετε ήδη εγκατεστημένο
στον υπολογιστή σας το λογισμικό δικτύου DNLA.
✎ Οι υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Windows
7 και Windows 8 διαθέτουν ενσωματωμένο
λογισμικό DLNA. (Play To)
Εναλλαγή της συσκευής-πηγής
Μέθοδος 1
Από την αρχική οθόνη, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
▲▼◄► για μετακίνηση στο Αλλαγή συσκευής και,
στη συνέχεια, πατήστε E.
Θα εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο Αλλαγή
συσκευής. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για
να μετακινηθείτε στην επιθυμητή συσκευή και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Μέθοδος 2
Εάν μετακινηθείτε σε Φωτογραφίες, Βίντεο,
Μουσική ή άλλο περιεχόμενο που βασίζεται σε
αρχεία, θα εμφανιστεί μία λίστα φακέλων και αρχείων.
Πατήστε το ΚΟΚΚΙΝΟ (A) κουμπί για να εμφανιστεί
το αναδυόμενο παράθυρο Αλλαγή συσκευής,
χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για μετακίνηση στην
επιθυμητή συσκευή και, στη συνέχεια, πατήστε E.
Μέθοδος 3
Όταν μία συσκευή συνδεθεί για πρώτη φορά, εμφανίζεται
ένα αναδυόμενο παράθυρο στο οποίο μπορείτε να αλλάξετε
τη συσκευή-πηγή, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ◄►.
Πατήστε το κουμπί ^ για να κλείσετε τη θήκη
του δίσκου. Η αναπαραγωγή αρχίζει αυτόματα.
4.
Αν η αναπαραγωγή δεν αρχίσει αυτόματα,
πατήστε το κουμπί 6 στο τηλεχειριστήριο.
Φύλαξη και διαχείριση δίσκων
• Κράτημα των δίσκων
- Οι δαχτυλιές ή οι γρατσουνιές σε
ένα δίσκο ενδέχεται να μειώσουν
την ποιότητα του ήχου και
της εικόνας ή να προκαλέσουν παραλείψεις
περιεχομένου.
- Αποφεύγετε να αγγίζετε την επιφάνεια του
δίσκου εκεί όπου έχουν εγγραφεί δεδομένα.
- Κρατάτε τους δίσκους από τις άκρες τους, ώστε
να μην αφήνετε δαχτυλιές στην επιφάνειά τους.
- Μην κολλάτε χαρτί ή ταινία στους δίσκους.
• Καθαρισμός των δίσκων
- Αν υπάρχουν δαχτυλιές ή βρωμιές
σε ένα δίσκο, καθαρίστε τον με ένα
ήπιο απορρυπαντικό αραιωμένο
σε νερό και σκουπίστε τον με ένα
μαλακό πανί.
- Όταν καθαρίζετε έναν δίσκο, σκουπίστε τον απαλά
από το εσωτερικό προς το εξωτερικό μέρος του.
- Φύλαξη των δίσκων
 Μην τους αφήνετε κάτω από άμεσο ηλιακό φως.
 Διατηρήστε τους σε έναν δροσερό
αεριζόμενο χώρο.
 Κρατάτε τους σε ένα καθαρό προστατευτικό
περίβλημα και τοποθετείτε τους κατακόρυφα.
Αναπαραγωγή Περιεχομένου
Εάν δύο ή περισσότερες εξωτερικές συσκευές συνδεθούν
στην κύρια μονάδα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
οποιανδήποτε από τις τρεις μεθόδους που περιγράφονται
παρακάτω για να αλλάξετε τη συσκευή-πηγή.
3.
Αναπαραγωγή ενός δίσκου με
περιεχόμενο που έχει εγγραφεί
από το χρήστη
Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία πολυμέσων που
έχετε εγγράψει σε δίσκους Blu-ray, DVD ή CD.
1.
Τοποθετήστε ένα δίσκο που έχετε εγγράψει στη
θήκη δίσκου με την ετικέτα του δίσκου στραμμένη
προς τα πάνω και, στη συνέχεια, κλείστε τη θήκη.
2.
Αναπαραγωγή δίσκων του εμπορίου
1.
2.
Πατήστε το κουμπί ^ για να ανοίξετε τη θήκη δίσκου.
Τοποθετήστε προσεκτικά ένα δίσκο στη θήκη δίσκου,
με την ετικέτα του δίσκου στραμμένη προς τα πάνω.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
επιλέξετε τον τύπο περιεχομένου που θέλετε να
προβάλετε ή να αναπαράγετε - Φωτογραφίες,
Βίντεο ή Μουσική - και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί E.
Ή
2-1. Επιλέξτε Αναπ.δίσκ. από την αρχική οθόνη.
Εμφανίζεται η οθόνη Αναπ.δίσκ.. Χρησιμοποιήστε
τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε τον επιθυμητό
τύπο περιεχομένου, Φωτογραφίες, Βίντεο ή
Μουσική.
23 - Ελληνικά
HT-H5200_HS5200-GRE_0402.indd 23
2014-04-02
3:58:06
Αναπαραγωγή Περιεχομένου
3.
Εμφανίζεται μια οθόνη, στην οποία εμφανίζεται το
περιεχόμενο του δίσκου. Ανάλογα με τον τρόπο
ταξινόμησης του περιεχομένου, θα εμφανιστούν
φάκελοι, μεμονωμένα αρχεία ή και τα δύο.
4.
Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
▲▼◄► για να επιλέξετε ένα φάκελο και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
5.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
επιλέξετε ένα αρχείο για προβολή ή αναπαραγωγή
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
6.
Πατήστε το κουμπί RETURN μία ή περισσότερες
φορές για να εξέλθετε από την τρέχουσα οθόνη
ή από κάποιο φάκελο ή για να επιστρέψετε στην
Αρχική οθόνη. Πατήστε το κουμπί EXIT για να
επιστρέψετε αμέσως στην Αρχική οθόνη.
Μέθοδος 2: Εάν ενεργοποιηθεί το προϊόν
5.
6.
7.
Μεταβείτε στις σελίδες 25~29 για οδηγίες που
εξηγούν τον τρόπο ελέγχου της αναπαραγωγής
βίντεο, μουσικής και εικόνων σε δίσκο.
Αναπαραγωγή αρχείων σε
συσκευή USB
Υπάρχουν δύο μέθοδοι που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε για την αναπαραγωγή ή την
προβολή αρχείων πολυμέσων που βρίσκονται σε μια
συσκευή USB μέσω του προϊόντος σας.
Μέθοδος 1: Αν συνδέσετε μία συσκευή USB
προτού ενεργοποιηθεί το προϊόν
1.
Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο
"Συνδέθηκε νέα συσκευή.".
Αναπ.δίσκ.
Φωτογραφίες
Βίντεο
Μουσική
Συνδέθηκε νέα συσκευή.
ΔΙΣΚΟΣ USB
Φωτογραφίες
Βίντεο
Blu-ray
Μουσική
Opera TV Περισσότερα
Εφαρμογή 1 Εφαρμογή 2 Εφαρμογή 3 Εφαρμογή 4 O
Store
Screen Αλλαγή Λειτουρ. Ρυθμίσεις
Mirroring συσκευής
3.
4.
Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
▲▼◄► για να επιλέξετε ένα φάκελο και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Επιλέξτε ένα αρχείο για προβολή ή αναπαραγωγή
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Πατήστε το κουμπί RETURN για να εξέλθετε
από ένα φάκελο ή το κουμπί EXIT για να
επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.
Μεταβείτε στις σελίδες 25~29 για οδηγίες που
εξηγούν τον τρόπο ελέγχου της αναπαραγωγής
βίντεο, μουσικής και εικόνων σε μια συσκευή
USB.
αφού συνδέσετε μια συσκευή USB
1.
Ενεργοποιήστε το προϊόν.
2.
Πατήστε Αλλαγή συσκευής και επιλέξτε μία
συσκευή USB.
3.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄► για να
επιλέξετε Φωτογραφίες, Βίντεο ή Μουσική
στη αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί, E.
4.
Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
▲▼◄► για να επιλέξετε ένα φάκελο και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
5. Επιλέξτε ένα αρχείο για προβολή ή αναπαραγωγή
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
6. Πατήστε το κουμπί RETURN για να εξέλθετε
από ένα φάκελο ή το κουμπί EXIT για να
επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.
7. Μεταβείτε στις σελίδες 25~29 για οδηγίες που
εξηγούν τον τρόπο ελέγχου της αναπαραγωγής
βίντεο, μουσικής και εικόνων σε μια συσκευή
USB.
✎ Αν τοποθετήσετε ένα δίσκο κατά την
αναπαραγωγή από μια συσκευή USB ή ένα
τηλέφωνο, ο τρόπος λειτουργίας συσκευής
αλλάζει αυτόματα σε "Δίσκος".
✎ Αν το κινητό σας τηλέφωνο είναι συμβατό με
DLNA, μπορείτε να αναπαράγετε περιεχόμενο
χωρίς να συνδέσετε ένα καλώδιο USB. (Ανατρέξτε
στη σελίδα 34)
✎
Αν δεν εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο,
μεταβείτε στη μέθοδο 2.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Φωτογραφίες, Βίντεο ή Μουσική και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E. Ανάλογα με
τον τρόπο ταξινόμησης του περιεχομένου, θα
εμφανιστούν φάκελοι, μεμονωμένα αρχεία ή και
τα δύο.
24 - Ελληνικά
HT-H5200_HS5200-GRE_0402.indd 24
2014-04-02
3:58:07
Έλεγχος αναπαραγωγής βίντεο
2 Χρήση του μενού δίσκου, του μενού τίτλου,
του αναδυόμενου μενού και της λίστας τίτλων
Μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή περιεχομένου
βίντεο που βρίσκεται σε ένα δίσκο Blu-ray/DVD, σε
μια συσκευή USB, σε μια φορητή συσκευή ή σε έναν
υπολογιστή. Ανάλογα με το δίσκο ή το περιεχόμενο,
ορισμένες από τις λειτουργίες που περιγράφονται σε
αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
TITLE MENU
0
POPUP
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε αυτό το κουμπί
για να εμφανιστεί το μενού δίσκου.
TITLE MENU
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε αυτό το κουμπί
για να εμφανιστεί το μενού τίτλου.
• Αν ο δίσκος περιλαμβάνει μια λίστα
αναπαραγωγής, πατήστε το ΠΡΑΣΙΝΟ (B) κουμπί
για να μεταβείτε στη λίστα αναπαραγωγής.
Κουμπιά στο τηλεχειριστήριο
που χρησιμοποιούνται για την
αναπαραγωγή βίντεο
DISC MENU
DISC MENU
POPUP MENU
2
SUBTITLE
HOME
3 Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή
REPEAT
3
1.
1 Κουμπιά που σχετίζονται με την αναπαραγωγή
Το προϊόν δεν αναπαράγει ήχο στον τρόπο
λειτουργίας Αναζήτηση, Αργή ή Βηματική.
• Για να επιστρέψετε στην κανονική ταχύτητα
αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί 6.
6
Έναρξη της αναπαραγωγής.
5
Διακοπή της αναπαραγωγής.
7
Παύση της αναπαραγωγής.
2.
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί
REPEAT στο τηλεχειριστήριο.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να
επιλέξετε Απενερ., Τίτλ., Κεφάλαιο Όλα ή
Επανάληψη Α-Β και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί E.
❏ Επανάληψη Α-Β
Πατήστε το κουμπί E στο σημείο όπου
θέλετε να αρχίσει η επαναλαμβανόμενη
αναπαραγωγή (Α).
2. Πατήστε το κουμπί E στο σημείο όπου
θέλετε να σταματήσει η επαναλαμβανόμενη
αναπαραγωγή (Β).
3. Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή,
πατήστε ξανά το κουμπί REPEAT.
4. Πατήστε το κουμπί E.
✎ Ανάλογα με το δίσκο, ενδέχεται να μην εμφανιστούν
στην οθόνη όλες οι επιλογές επανάληψης.
✎ Η επιλογή Κεφάλαιο ή Τίτλ. ενδέχεται να μην
εμφανιστεί αμέσως στην οθόνη. Συνεχίστε να
πατάτε τα κουμπιά ▲▼ μέχρι η επιλογή σας να
βρίσκεται μέσα στο κατάλληλο πεδίο.
✎ Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή,
πατήστε ξανά το κουμπί REPEAT, πατήστε τα
κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Απενερ. και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
✎ Η επιλογή Επανάληψη Α-Β ενδέχεται να μην
εμφανιστεί αμέσως στην οθόνη. Συνεχίστε να πατάτε
τα κουμπιά ▲▼ μέχρι η επιλογή Επανάληψη Α-Β
να βρίσκεται μέσα στο κατάλληλο πεδίο.
✎ Πρέπει να ορίσετε το σημείο (B) τουλάχιστον 5
δευτερόλεπτα χρόνου αναπαραγωγής μετά από
το σημείο (A).
1.
Κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί
Γρήγορη
3 ή . Κάθε φορά που πατάτε
αναπαραγωγή
το κουμπί 3 ή , η ταχύτητα
αναπαραγωγής αλλάζει.
Σε κατάσταση παύσης αναπαραγωγής,
Αργή
πατήστε το κουμπί . Κάθε φορά
αναπαραγωγή που πατάτε το κουμπί , η ταχύτητα
αναπαραγωγής αλλάζει.
Σε κατάσταση παύσης
Βηματική
αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί
αναπαραγωγή 7. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί
7, εμφανίζεται ένα νέο καρέ.
Κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί
Αγνόηση
1 ή 2. Κάθε φορά που πατάτε
αναπαραγωγής το κουμπί 1 ή 2, ο δίσκος
μετακινείται στο προηγούμενο ή το
επόμενο κεφάλαιο ή αρχείο.
Αναπαραγωγή Περιεχομένου
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε αυτό το κουμπί
για να εμφανιστεί το αναδυόμενο μενού.
1
25 - Ελληνικά
HT-H5200_HS5200-GRE_0402.indd 25
2014-04-02
3:58:07
Αναπαραγωγή Περιεχομένου
Χρήση του μενού εργαλείων
Υπότιτλοι
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί TOOLS.
Τίτλ.
Εάν υπάρχουν περισσότεροι από ένας τίτλοι σε
έναν δίσκο ή συσκευή, μπορείτε να μετακινηθείτε ή
να επιλέξετε τον επιθυμητό τίτλο.
Χρόνος αναπαραγ.
Σας επιτρέπει τη μετάβαση σε συγκεκριμένο σημείο
αναπαραγωγής. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά
κουμπιά για να εισαγάγετε το σημείο αναπαραγωγής.
Λειτ. επανάληψης
Δίνει τη δυνατότητα επανάληψης ενός τίτλου, ενός
κεφαλαίου ή μίας επιλεγμένης ενότητας.
Σας δίνει τη δυνατότητα να καθορίσετε την
επιθυμητή γλώσσα υποτίτλων.
Γωνία
Για να προβάλετε μια σκηνή από κάποια άλλη
γωνία. Η επιλογή Γωνία εμφανίζει τον αριθμό των
γωνιών που είναι διαθέσιμες για προβολή (1/1, 1/2,
1/3 κ.λπ.).
Βίντεο BONUSVIEW
Ήχος BONUSVIEW
Σας δίνει τη δυνατότητα να καθορίσετε την
επιθυμητή επιλογή Bonusview.
Επιλογές μενού που εμφανίζονται μόνον όταν
αναπαράγεται ένα αρχείο
Συγχρονισμός ήχου
Πλήρης οθόνη
Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε την καθυστέρηση
του ήχου ώστε ο ήχος να είναι συγχρονισμένος με
το βίντεο. Μπορείτε να ρυθμίσετε την καθυστέρηση
σε τιμές μεταξύ 0 και 300 millisecond.
Σας δίνει τη δυνατότητα να καθορίσετε το επιθυμητό
μέγεθος πλήρους οθόνης. Μπορείτε να επιλέξετε
Αρχική, Λειτ.1 (μεγαλύτερη) και Λειτ.2 (μέγιστη).
Ρυθμίσεις εικόνας
Πληροφορίες
Σας επιτρέπει να ορίσετε τη λειτουργία εικόνας.
 Λειτουργία
- Χρήστης : Σας επιτρέπει να προσαρμόζετε
μη αυτόματα τις λειτουργίες Φωτεινότητα,
Αντίθεση, Χρώμα και Ευκρίνεια.
- Δυναμική : Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για να
αυξήσετε την ευκρίνεια.
- Κανονικό : Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για τις
περισσότερες εφαρμογές προβολής.
- Κινημ. ταινία : Αυτή είναι η καλύτερη ρύθμιση
για την παρακολούθηση ταινιών.
Επιλέξτε για να δείτε τις πληροφορίες ενός αρχείου
βίντεο.
Μενού που εμφανίζεται μόνο όταν
αναπαράγονται δίσκοι BD/DVD
Κεφάλαιο
Σας δίνει τη δυνατότητα να μεταβείτε σε ένα
κεφάλαιο που θέλετε να παρακολουθήσετε.
Ήχος
Σας δίνει τη δυνατότητα να καθορίσετε την
επιθυμητή γλώσσα ήχου.
✎
Το μενού εργαλείων ενδέχεται να διαφέρει,
ανάλογα με το δίσκο ή τη συσκευή αποθήκευσης.
Ενδέχεται να μην εμφανίζονται όλες οι επιλογές.
Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής βίντεο
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής
αρχείων βίντεο με τρόπο παρόμοιο με τον τρόπο
δημιουργίας λίστας αναπαραγωγής αρχείων μουσικής.
Ανατρέξτε στη σελίδα 27 για οδηγίες.
Αναπαραγωγή ενός προεγγεγραμμένου
δίσκου ήχου του εμπορίου
1.
Τοποθετήστε ένα CD ήχου (CD-DA) ή έναν δίσκο
MP3 στη θήκη δίσκου.
• Για ένα CD (CD-DA) ήχου, το πρώτο κομμάτι
αναπαράγεται αυτόματα. Τα κομμάτια ενός
δίσκου αναπαράγονται με τη σειρά που έχουν
εγγραφεί στο δίσκο.
• Για έναν δίσκο MP3, πατήστε τα κουμπιά ◄►
για να επιλέξετε Μουσική και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E.
26 - Ελληνικά
HT-H5200_HS5200-GRE_0402.indd 26
2014-04-02
3:58:08
Pl li
Playlist
Λειτ. επανάληψης
4
Γρήγορη αναπαραγωγή (μόνο για CD
ήχου (CD-DA):
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε το κουμπί 3 ή το κουμπί . Κάθε
φορά που πατάτε το κουμπί 3 ή το κουμπί
, η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει.
5
Κουμπί 7: Παύση αναπαραγωγής ενός κομματιού.
6
Κουμπί 6: Αναπαραγωγή του τρέχοντος
επιλεγμένου κομματιού.
0/16
Εργαλεία
TRACK 001
Κομμάτι
Αντιγραφή
> Μετακίνηση < Ρύθμιση ' Επιστροφή
TRACK 003
04:41
TRACK 004
04:02
TRACK 005
03:43
TRACK 006
03:40
00:00/00:00
Επανάληψη κομματιών
CD
2.
" Παύση
Επιλ.
Εργαλεία
' Επιστροφή
Για να αναπαράγετε ένα συγκεκριμένο
κομμάτι, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ στο
τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε το κομμάτι και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
αναπαραγωγή μουσικής, ανατρέξτε στην ενότητα
"Έλεγχος αναπαραγωγής μουσικής" παρακάτω.
Έλεγχος αναπαραγωγής μουσικής
Μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή περιεχομένου
μουσικής που βρίσκεται σε ένα δίσκο DVD, σε ένα δίσκο
CD, σε μια συσκευή USB, σε μια φορητή συσκευή ή σε
έναν υπολογιστή. Ανάλογα με το δίσκο ή το περιεχόμενο,
ορισμένες από τις λειτουργίες που περιγράφονται σε
αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
Κουμπιά στο τηλεχειριστήριο
που χρησιμοποιούνται για την
αναπαραγωγή μουσικής
RDS DISPLAY
1
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
8
0
1
2
3
Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής μουσικής
1.
Εάν πραγματοποιείται αναπαραγωγή μουσικής
από κάποιο δίσκο CD ή DVD του εμπορίου,
πατήστε το κουμπί 5 ή RETURN. Εμφανίζεται
η οθόνη της λίστας μουσικής. Εάν δημιουργείτε
μια λίστα αναπαραγωγής μουσικής σε κάποιο
δίσκο που δημιουργήθηκε από το χρήστη ή σε
συσκευή USB, προσπελάστε τη λίστα Μουσικής
όπως περιγράφεται στη σελίδα 23 ή 24.
2.
Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να μεταβείτε στο
επιθυμητό αρχείο και, στη συνέχεια, πατήστε το
ΚΙΤΡΙΝΟ (C) κουμπί για να το επιλέξετε. Επαναλάβετε
αυτήν τη διαδικασία για να επιλέξετε πρόσθετα αρχεία.
3.
Αν θέλετε να επιλέξετε όλα τα αρχεία, πατήστε το
κουμπί TOOLS, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼
για να επιλέξετε Επιλογή Όλων και, στη συνέχεια,
πατήστε το E. Αν θέλετε να καταργήσετε την
επιλογή για όλα τα αρχεία, πατήστε το κουμπί
TOOLS, επιλέξτε Ακύρωση επιλογής όλων και,
στη συνέχεια, πατήστε το E.
9
POPUP
4
5
6
3
2.
TITLE MENU
DISC MENU
2
Κατά την αναπαραγωγή μουσικής, πατήστε το
κουμπί TOOLS.
Χρησιμοποιήστε το κουμπί ◄► για να επιλέξετε
Απενερ., Κομμάτι ή Ένα, Όλα ή Τυχ.σειρά στο
Λειτ. επανάληψης και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί E.
TA
1
7
1.
Μουσική
㾎
Αριθμητικά κουμπιά: Κατά την αναπαραγωγή
μιας λίστας αναπαραγωγής, πατήστε
τον αριθμό του επιθυμητού κομματιού.
Αναπαράγεται το επιλεγμένο κομμάτι.
Παράλειψη: Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε
το κουμπί 1 ή 2 για να μεταβείτε στο
προηγούμενο ή στο επόμενο μουσικό κομμάτι.
Κουμπί 5: Διακοπή της αναπαραγωγής
ενός κομματιού.
TRACK 001
Επελ. 1 αρχεία
TRACK 001
TRACK 002
05:57
04:27
TRACK 003
TRACK 004
04:07
03:41
TRACK 005
TRACK 006
03:17
03:35
TRACK 007
TRACK 008
03:47
03:49
TRACK 009
TRACK 010
03:53
CD a Αλλαγή συσκευής Επιλ.
Αναπαραγωγή Περιεχομένου
✎
Μπορείτε να ρυθμίσετε το προϊόν να επαναλαμβάνει
τα κομμάτια.
1/2 Σελίδα
03:45
Εργαλεία () Μετ. σε σελ. ' Επιστροφή
27 - Ελληνικά
HT-H5200_HS5200-GRE_0402.indd 27
2014-04-02
3:58:09
Αναπαραγωγή Περιεχομένου
4.
Για να αφαιρέσετε κάποιο αρχείο από τη λίστα
Λίστα αναπαραγ., μεταβείτε στο αρχείο και,
στη συνέχεια πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ (C) κουμπί.
5. Πατήστε το κουμπί E για να αναπαράγετε τα
επιλεγμένα αρχεία. Εμφανίζεται η οθόνη Λίστα
αναπαραγ..
6. Για να μεταβείτε στη λίστα μουσικής, πατήστε το
κουμπί 5 ή RETURN.
7. Για να επιστρέψετε στο παράθυρο Λίστα
αναπαραγ., πατήστε το κουμπί E.
✎ Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής
με έως και 99 κομμάτια σε ένα CD ήχου (CD-DA).
✎ Εάν μεταβείτε στη Λίστα μουσικής από τη Λίστα
αναπαραγ. και, στη συνέχεια, επιστρέψετε στη
Λίστα αναπαραγ., η Λίστα αναπαραγ. θα
ξεκινήσει την αναπαραγωγή πάλι από την αρχή.
Αντιγραφή
1.
Τοποθετήστε μια συσκευή USB στην υποδοχή
USB που υπάρχει στην πρόσοψη του προϊόντος.
2.
Ενόσω εμφανίζεται η οθόνη Αναπαραγωγής,
χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
ένα κομμάτι και, στη συνέχεια, πατήστε το
ΚΙΤΡΙΝΟ (C) κουμπί. Εμφανίζεται ένα σημάδι
επιλογής στα αριστερά του κομματιού.
✎
✎
Η λειτουργία αντιγραφής κωδικοποιεί τη μουσική
στη μορφή .mp3, στα 192 kbps.
Στην οθόνη της λίστας κομματιών, μπορείτε να
επιλέξετε Επιλογή Όλων ή Ακύρωση επιλογής
όλων.
- Χρησιμοποιήστε την επιλογή Επιλογή Όλων
για να επιλέξετε όλα τα κομμάτια και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E. Με αυτόν τον
τρόπο ακυρώνονται οι επιλογές μεμονωμένων
κομματιών.
- Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση Ακύρωση
επιλογής όλων για να αποεπιλέξετε συγχρόνως
όλα τα επιλεγμένα κομμάτια.
Αναπαραγωγή περιεχομένου
φωτογραφιών
Μπορείτε να αναπαράγετε περιεχόμενο φωτογραφιών
που βρίσκεται σε ένα DVD, σε μια συσκευή USB ή σε
έναν υπολογιστή.
Χρήση του μενού εργαλείων
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί TOOLS.
Έναρξη / Διακοπή παρουσίασης
3.
Επαναλάβετε το βήμα 2 για να επιλέξετε
πρόσθετα κομμάτια.
4.
Για να αφαιρέσετε ένα κομμάτι από τη λίστα,
μετακινηθείτε στο κομμάτι και, στη συνέχεια,
πατήστε ξανά το κουμπί ΚΙΤΡΙΝΟ (C). Αφαιρείται
το σημάδι επιλογής από το κομμάτι.
Επιλέξτε για αναπαραγωγή/παύση της
παρουσίασης.
Ταχύτ. προβολής
5.
Όταν τελειώσετε, πατήστε το κουμπί TOOLS.
Εμφανίζεται το μενού Εργαλεία.
Επιλέξτε για να προσαρμόσετε την ταχύτητα της
παρουσίασης.
6.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Αντιγραφή και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί E. Εμφανίζεται η οθόνη Αντιγραφή.
Μουσ. υπόκρουση
7.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
τη συσκευή στην οποία θα αποθηκευτούν τα
αντιγραμμένα αρχεία και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί E.
✎
Μην αποσυνδέετε τη συσκευή ενώ βρίσκεται σε
εξέλιξη η αντιγραφή.
8. Αν θέλετε να ακυρώσετε την αντιγραφή, πατήστε
το κουμπί E και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ναι.
Επιλέξτε Όχι για να συνεχιστεί η αντιγραφή.
9.
Όταν ολοκληρωθεί η αντιγραφή, εμφανίζεται το
μήνυμα "Η αντιγραφή ολοκληρώθηκε.".
10. Πατήστε το κουμπί E για να επιστρέψετε στην
οθόνη αναπαραγωγής.
✎
✎
Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη με δίσκους
CD ήχου DTS.
Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην υποστηρίζεται
από ορισμένους δίσκους.
Επιλέξτε για να ακούτε μουσική κατά την προβολή
μιας παρουσίασης.
Ζουμ
Επιλέξτε για να μεγεθύνετε την τρέχουσα εικόνα.
(Μεγέθυνση έως και 4 φορές.)
Περιστροφή
Επιλέξτε για να περιστρέψετε μια εικόνα. (Αυτή η
επιλογή περιστρέφει την εικόνα είτε δεξιόστροφα
είτε αριστερόστροφα.)
Πληροφορίες
Προβολή πληροφοριών για την εικόνα,
συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και του
μεγέθους αρχείου κ.λπ.
28 - Ελληνικά
HT-H5200_HS5200-GRE_0402.indd 28
2014-04-02
3:58:10
✎
✎
Το μενού Εργαλεία ενδέχεται να διαφέρει,
ανάλογα με το δίσκο ή τη συσκευή αποθήκευσης.
Ενδέχεται να μην εμφανίζονται όλες οι επιλογές.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μουσικής
υπόκρουσης, το αρχείο φωτογραφίας πρέπει
να βρίσκεται στο ίδιο μέσο αποθήκευσης με
το αρχείο μουσικής. ;στόσο, η ποιότητα του
ήχου ενδέχεται να επηρεαστεί από το ρυθμό
μετάδοσης bit του αρχείου MP3, το μέγεθος της
φωτογραφίας και τη μέθοδο κωδικοποίησης.
Αποθήκευση σταθμών
Παράδειγμα: Αποθήκευση της συχνότητας FM 89,10
στη μνήμη.
1.
Πατήστε το κουμπί FUNCTION για να επιλέξετε FM.
2.
Πατήστε το κουμπί TUNING UP, DOWN για να
επιλέξετε <89.10>.
3.
Πατήστε το κουμπί TUNER MEMORY.
• Αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη NUMBER.
Πατήστε ξανά το κουμπί TUNER MEMORY.
• Πατήστε το κουμπί TUNER MEMORY προτού
εξαφανιστεί μόνη της από την οθόνη η ένδειξη
NUMBER.
• Αφού πατήσετε το κουμπί TUNER MEMORY,
η ένδειξη NUMBER εξαφανίζεται από την
οθόνη και ο σταθμός αποθηκεύεται στη μνήμη.
4.
Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής
φωτογραφιών
5.
Ακρόαση ραδιοφώνου
• Για να κάνετε ακρόαση ραδιοφώνου, πρέπει να
συνδέσετε την παρεχόμενη κεραία FM.
Για να αποθηκεύσετε άλλο ένα σταθμό,
επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4.
• Για να συντονιστείτε σε προεπιλεγμένο σταθμό,
πατήστε το κουμπί TUNING UP, DOWN.
Πληροφορίες για τις μεταδόσεις RDS
Χρήση του RDS (Σύστημα δεδομένων
ραδιοφώνου) για τη λήψη σταθμών FM
Λειτουργία του ραδιοφώνου με το
τηλεχειριστήριο
1.
Πατήστε το κουμπί FUNCTION για να επιλέξετε FM.
2.
Συντονιστείτε στον επιθυμητό σταθμό.
• Συντονισμός στην προεπιλογή 1 : Πατήστε το
κουμπί 5 για να επιλέξετε PRESET και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί TUNING UP, DOWN
για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο σταθμό.
- Προτού μπορέσετε να συντονιστείτε σε
αποθηκευμένους σταθμούς, θα πρέπει να
προσθέσετε αποθηκευμένους σταθμούς
στη μνήμη του προϊόντος.
• Μη αυτόματος συντονισμός : Πατήστε το
κουμπί 5 για να επιλέξετε MANUAL και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί TUNING UP,
DOWN για να συντονιστείτε σε χαμηλότερη ή
υψηλότερη συχνότητα.
• Αυτόματος συντονισμός : Πατήστε το κουμπί
5 για να επιλέξετε MANUAL και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί TUNING UP, DOWN για να
αναζητήσετε αυτόματα τη ζώνη συχνοτήτων.
Ρύθμιση μονοφωνικού/στερεοφωνικού ήχου
Πατήστε το κουμπί MO/ST.
• Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, γίνεται εναλλαγή
της ρύθμισης του ήχου μεταξύ STEREO και MONO.
• Σε μια περιοχή με κακή λήψη, επιλέξτε ήχο MONO
για καθαρές εκπομπές χωρίς παρεμβολές.
Το RDS επιτρέπει στους σταθμούς FM να στέλνουν
ένα πρόσθετο σήμα μαζί με το κανονικό σήμα του
προγράμματός τους.
Για παράδειγμα, οι σταθμοί στέλνουν τα ονόματά τους
και πληροφορίες σχετικά με τον τύπο προγράμματος
που εκπέμπουν, όπως αθλητικά ή μουσική κλπ.
Όταν συντονιστείτε σε ένα σταθμό FM που παρέχει την
υπηρεσία RDS, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη RDS.
Αναπαραγωγή Περιεχομένου
Μπορείτε να δημιουργήσετε μία λίστα αναπαραγωγής
φωτογραφίας σχεδόν με τον ίδιο τρόπο που μπορείτε
να δημιουργήσετε μία λίστα αναπαραγωγής μουσικής.
Ανατρέξτε στη σελίδα 27 για οδηγίες. Επιλέξτε αρχεία
φωτογραφίας αντί για αρχεία μουσικής.
Περιγραφή της λειτουργίας RDS
• PTY (Τύπος προγράμματος): Εμφανίζει τον τύπο
προγράμματος που εκπέμπεται εκείνη τη στιγμή.
• PS NAME (Όνομα υπηρεσίας προγράμματος):
Υποδεικνύει το όνομα του σταθμού εκπομπής και
αποτελείται από 8 χαρακτήρες.
• RT (Ραδιοφωνικό κείμενο): Αποκωδικοποιεί το
κείμενο που εκπέμπεται από ένα σταθμό (αν
υπάρχει) και αποτελείται από έως 64 χαρακτήρες.
• CT (Ώρα ρολογιού): Αποκωδικοποιεί το ρολόι
πραγματικού χρόνου από τη συχνότητα FM. Ορισμένοι
σταθμοί ενδέχεται να μην εκπέμπουν πληροφορίες
PTY, RT ή CT, κατά συνέπεια αυτές οι πληροφορίες
ενδέχεται να μην εμφανίζονται σε όλες τις περιπτώσεις.
• TA (Αναγγελίες κίνησης): Η ένδειξη TA ON/OFF
υποδεικνύει αν οι αναγγελίες κίνησης βρίσκονται σε
εξέλιξη.
✎
Η υπηρεσία RDS ενδέχεται να μη λειτουργεί
σωστά αν ο συντονισμένος σταθμός δεν εκπέμπει
σωστά το σήμα RDS ή αν το σήμα είναι ασθενές.
29 - Ελληνικά
HT-H5200_HS5200-GRE_0402.indd 29
2014-04-02
3:58:11
Αναπαραγωγή Περιεχομένου
- Όταν πατάτε τα κουμπιά στο κύριο
τηλεχειριστήριο, φροντίστε να επιλέξετε το σταθμό
FM χρησιμοποιώντας το κύριο τηλεχειριστήριο.
Προβολή των σημάτων RDS
Μπορείτε να δείτε στην οθόνη τα σήματα RDS που
στέλνει ο σταθμός.
Πατήστε το κουμπί RDS DISPLAY ενώ ακούτε έναν
σταθμό FM.
• Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η ένδειξη αλλάζει
για να εμφανίσει τις ακόλουθες πληροφορίες: PS
NAME  RT  CT  Συχνότητα
PS (Υπηρεσία
προγράμματος)
Κατά την αναζήτηση,
εμφανίζεται η ένδειξη <PS
NAME> και, στη συνέχεια, τα
ονόματα των σταθμών. Αν δεν
στέλνεται σήμα, εμφανίζεται η
ένδειξη <NO PS>.
RT
(Ραδιοφωνικό
κείμενο)
Κατά την αναζήτηση,
εμφανίζεται η ένδειξη <RT>
και, στη συνέχεια, τα μηνύματα
κειμένου που στέλνει ο σταθμός.
Αν δεν στέλνεται σήμα,
εμφανίζεται η ένδειξη <NO RT>.
Συχνότητα
Η συχνότητα του σταθμού (δεν
παρέχεται από την υπηρεσία RDS).
+
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
1.
Πατήστε το κουμπί PTY SEARCH ενώ ακούτε
έναν σταθμό FM.
2.
Πατήστε το κουμπί PTY- ή PTY+ μέχρι να
εμφανιστεί στην οθόνη ο επιθυμητός κωδικός PTY.
• Στο δεξιό μέρος της οθόνης παρέχεται μια
περιγραφή των κωδικών ΡΤΥ.
3.
Πατήστε ξανά το κουμπί PTY SEARCH, ενώ ο
κωδικός PTY που επιλέξατε στο προηγούμενο
βήμα εμφανίζεται ακόμα στην οθόνη.
• Η κύρια μονάδα εκτελεί αναζήτηση στους 15
αποθηκευμένους σταθμούς FM, τη διακόπτει
όταν εντοπίσει αυτόν που επιλέξατε και
συντονίζεται στο συγκεκριμένο σταθμό.
Πληροφορίες για τους χαρακτήρες που
Χρήση της λειτουργίας Bluetooth
εμφανίζονται στην οθόνη
Όταν στην οθόνη εμφανίζονται σήματα PS ή RT,
χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι χαρακτήρες.
• Το παράθυρο προβολής δεν μπορεί να διακρίνει τα
κεφαλαία από τα πεζά γράμματα και χρησιμοποιεί
πάντα κεφαλαία γράμματα.
• Το παράθυρο προβολής δεν μπορεί να εμφανίσει
τονισμένα γράμματα, για παράδειγμα το γράμμα
<A,> ενδέχεται να αντιπροσωπεύει τονισμένα
γράμματα <A’s> όπως <À, Â, Ä, Á, Å και Ã.>
Ένδιεξη PTY (Τύπος προγράμματος) και
λειτουργία PTY-SEARCH
Ένα από τα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας RDS
είναι ότι μπορείτε να εντοπίσετε ένα συγκεκριμένο
είδος προγράμματος από τα αποθηκευμένα κανάλια,
καθορίζοντας τον κωδικό PTY.
Αναζήτηση ενός προγράμματος με χρήση των
κωδικών ΡΤΥ
• Προτού ξεκινήσετε!
- Η αναζήτηση PTY είναι δυνατή μόνο σε
αποθηκευμένους σταθμούς.
- Για να διακόψετε την αναζήτηση οποιαδήποτε
στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, πατήστε
το κουμπί 5 κατά την αναζήτηση.
- Υπάρχει ένα χρονικό όριο για την ολοκλήρωση των
παρακάτω βημάτων. Αν η ρύθμιση ακυρωθεί προτού
την ολοκληρώσετε, αρχίστε ξανά από το βήμα 1.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή Bluetooth
για να απολαύσετε μουσική με στερεοφωνικό ήχο
υψηλής ποιότητας, χωρίς κανένα καλώδιο!
Τι είναι το Bluetooth;
Η τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει σε συσκευές που
είναι συμβατές με Bluetooth να αλληλοσυνδέονται
εύκολα μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας μια ασύρματη
σύνδεση μικρής εμβελείας.
• Μια συσκευή Bluetooth ενδέχεται να κάνει βόμβο ή
να δυσλειτουργεί:
- Κάποιο μέρος του σώματός σας έρχεται σε
επαφή με το σύστημα λήψης/μετάδοσης της
συσκευής Bluetooth ή του συστήματος οικιακού
κινηματογράφου.
- Όταν υποβάλλεται σε ηλεκτρικές διακυμάνσεις
επειδή εμποδίζεται από έναν τοίχο, μια γωνία ή
ένα μεσότοιχο γραφείου.
- Όταν εκτίθεται σε ηλεκτρικές παρεμβολές από
συσκευές που χρησιμοποιούν την ίδια ζώνη
συχνοτήτων, συμπεριλαμβανομένου ιατρικού
εξοπλισμού, φούρνων μικροκυμάτων και
ασύρματων δικτύων LAN.
• Πραγματοποιήστε ζεύξη του συστήματος οικιακού
κινηματογράφου με τη συσκευή Bluetooth
διατηρώντας τα σε κοντινή απόσταση.
30 - Ελληνικά
HT-H5200_HS5200-GRE_0402.indd 30
2014-04-02
3:58:11
• Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση ανάμεσα στο
σύστημα οικιακού κινηματογράφου και τη συσκευή
Bluetooth, τόσο χαμηλότερη είναι η ποιότητα της
σύνδεσης. Αν η απόσταση υπερβεί την εμβέλεια
της λειτουργίας Bluetooth, η σύνδεση διακόπτεται.
• Σε περιοχές με χαμηλή ευαισθησία λήψης, η σύνδεση
Bluetooth ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
• Το σύστημα οικιακού κινηματογράφου διαθέτει
ενεργή εμβέλεια λήψης έως και 10 μέτρα προς
όλες τις κατευθύνσεις, αν δεν υπάρχουν εμπόδια.
Η σύνδεση διακόπτεται αυτόματα αν η συσκευή
είναι μεγαλύτερη από την εμβέλεια της λειτουργίας.
Ακόμα και μέσα σε αυτή την εμβέλεια, η ποιότητα
του ήχου ενδέχεται να μειωθεί από εμπόδια, όπως
τοίχοι ή πόρτες.
• Αυτή η ασύρματη συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει
ηλεκτρικές παρεμβολές κατά τη λειτουργία της.
5.
✎
✎
✎
✎
κινηματογράφου με συσκευή Bluetooth
Σύνδεση
Συσκευή Bluetooth
Προτού ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή
Bluetooth υποστηρίζει τη λειτουργία στερεοφωνικών
ακουστικών Bluetooth.
1.
Πατήστε το κουμπί FUNCTION στο
τηλεχειριστήριο του προϊόντος για να εμφανιστεί
το μήνυμα BT.
2.
Επιλέξτε το μενού Bluetooth στη συσκευή
Bluetooth με την οποία θέλετε να συνδεθείτε. Για
οδηγίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής
Bluetooth.
3.
Επιλέξτε το μενού στερεοφωνικών ακουστικών
στη συσκευή Bluetooth.
• Θα δείτε μια λίστα συσκευών.
4.
Επιλέξτε "[HTS]HXXXXX" από τη λίστα
αναζήτησης.
• Όταν το σύστημα οικιακού κινηματογράφου
συνδεθεί με τη συσκευή Bluetooth,
εμφανίζεται στην οθόνη πρόσοψης το όνομα
της συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth,
ακολουθούμενο από το όνομα του
συστήματος οικιακού κινηματογράφου.
✎
Το σύστημα οικιακού κινηματογράφου
υποστηρίζει μόνο δεδομένα SBC μέσης
ποιότητας (έως και 237 kbps στα 48 kHz) και δεν
υποστηρίζει δεδομένα SBC υψηλής ποιότητας
(328 kbps στα 44,1 kHz).
Υποστηρίζεται η δυνατότητα AVRCP. Η
λειτουργικότητά της διαφέρει, ανάλογα με τις
προδιαγραφές της συνδεδεμένης συσκευής.
Συνδεθείτε μόνο με συσκευές Bluetooth που
υποστηρίζουν το προφίλ A2DP.
Μπορεί να πραγματοποιηθεί ζεύξη μόνο με μία
συσκευή Bluetooth κάθε φορά.
Οι λειτουργίες αναζήτησης ή σύνδεσης ενδέχεται
να μην λειτουργήσουν σωστά στις παρακάτω
περιπτώσεις:
- Εάν υπάρχει ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο
κοντά ή γύρω από το σύστημα οικιακού
κινηματογράφου.
- Αν πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα ζεύξη
πολλαπλών συσκευών Bluetooth με το προϊόν.
- Αν η συσκευή Bluetooth είναι
απενεργοποιημένη, δεν βρίσκεται στην
κατάλληλη θέση ή δυσλειτουργεί.
- Σημειώστε ότι συσκευές όπως φούρνοι
μικροκυμάτων, προσαρμογείς ασύρματου
δικτύου LAN, λαμπτήρες φθορισμού και
θερμάστρες φωταερίου χρησιμοποιούν το ίδιο
εύρος συχνοτήτων με τη συσκευή Bluetooth και
μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτρικές παρεμβολές.
Αναπαραγωγή Περιεχομένου
✎
Σύνδεση του συστήματος οικιακού
Αναπαράγετε μουσική στη συνδεδεμένη
συσκευή.
• Μπορείτε να ακούσετε τη μουσική που
αναπαράγεται στη συνδεδεμένη συσκευή
Bluetooth μέσω του συστήματος οικιακού
κινηματογράφου.
Για καλή συμβατότητα με συσκευές Bluetooth
ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή όπως ένα κινητό
τηλέφωνο, συνιστούμε να ενημερώσετε το
υλικολογισμικό της συσκευής στην τελευταία
έκδοση.
Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth από το
σύστημα οικιακού κινηματογράφου
Μπορείτε να αποσυνδέσετε τη συσκευή Bluetooth
από το σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Για
οδηγίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής
Bluetooth.
• Όταν το σύστημα οικιακού κινηματογράφου
αποσυνδεθεί από τη συσκευή Bluetooth,
εμφανίζεται η ένδειξη DISCONNECTED στην
οθόνη πρόσοψης του συστήματος οικιακού
κινηματογράφου.
31 - Ελληνικά
HT-H5200_HS5200-GRE_0402.indd 31
2014-04-02
3:58:12
Αναπαραγωγή Περιεχομένου
Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth από το
Χρήση της λειτουργίας NFC
(Επικοινωνία κοντινού πεδίου)
σύστημα οικιακού κινηματογράφου
Πατήστε το κουμπί (
) στην πρόσοψη του
συστήματος οικιακού κινηματογράφου για να μεταβείτε
από τον τρόπο λειτουργίας BT σε κάποιο άλλο ή
απενεργοποιήστε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου.
• Με εξαίρεση την αποσύνδεση του συστήματος
οικιακού κινηματογράφου μέσω αλλαγής λειτουργιών,
η συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth περιμένει ένα
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για απόκριση από το
σύστημα οικιακού κινηματογράφου και, στη συνέχεια,
τερματίζει τη σύνδεση. (Το χρονικό διάστημα αποσύνδεσης
ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth).
✎ Στον τρόπο λειτουργίας σύνδεσης Bluetooth, η σύνδεση
Bluetooth διακόπτεται αν η απόσταση ανάμεσα στο σύστημα
οικιακού κινηματογράφου και τη συσκευή Bluetooth
υπερβαίνει τα 10 μέτρα. Όταν η συσκευή Bluetooth
επιστρέψει στην ενεργή εμβέλεια ή όταν επανεκκινήσετε τη
συσκευή Bluetooth, πρέπει να πραγματοποιήσετε ξανά ζεύξη
της συσκευής και του συστήματος οικιακού κινηματογράφου
για να επανασυνδεθείτε.
✎ Στον τρόπο λειτουργίας Bluetooth, εκκινείται η προφύλαξη
οθόνης αν η συσκευή Bluetooth παραμείνει σε κατάσταση
ετοιμότητας για 5 λεπτά. Για να επανασυνδέσετε τη
συσκευή Bluetooth, απενεργοποιήστε την προφύλαξη
οθόνης και, στη συνέχεια, συνδέστε τη συσκευή. Για
να απενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης, πατήστε
οποιοδήποτε κουμπί στο τηλεχειριστήριο (το κουμπί
έντασης ήχου, ένα αριθμητικό κουμπί κ.λπ.).
Χρήση της ενεργοποίησης μέσω Bluetooth
Όταν το σύστημα οικιακού κινηματογράφου είναι
απενεργοποιημένο, η σύνδεση της συσκευής smart
στο προϊόν μέσω Bluetooth μπορεί να ενεργοποιήσει
το σύστημα οικιακού κινηματογράφου.
✎ Η λειτουργία Γρήγορη έναρξη είναι διαθέσιμη
όταν το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)
είναι συνδεδεμένο σε παροχή AC.
✎ Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία,
ρυθμίστε την επιλογή Ρυθμίσεις > Σύστημα >
Γρήγορη έναρξη σε Ενεργ..
✎ Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει να
έχει πραγματοποιηθεί προηγουμένως σύνδεση Bluetooth
ανάμεσα στο σύστημα οικιακού κινηματογράφου και τη
συσκευή smart σας. Με άλλα λόγια, το σύστημα οικιακού
κινηματογράφου θα πρέπει να βρίσκεται στη λίστα
γνωστών συσκευών Bluetooth της συσκευής smart σας.
1. Συνδέστε τη συσκευή smart με το προϊόν, μέσω
Bluetooth. (Για πληροφορίες σχετικά με τις
συνδέσεις Bluetooth, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
της συσκευής smart).
2. Αφού συνδεθεί, το σύστημα οικιακού
κινηματογράφου θα ενεργοποιηθεί αυτομάτως,
σε λειτουργία BT.
• Επιλέξτε το επιθυμητό κομμάτι που θέλετε να
αναπαραχθεί από τη συσκευή smart.
Συνδέστε μια συσκευή που είναι συμβατή με NFC μέσω
Bluetooth στο σύστημα οικιακού κινηματογράφου,
χρησιμοποιώντας αυτή την απλή διαδικασία ρύθμισης.
Μπορείτε να αναπαράγετε μουσική από ένα smartphone
μέσω του συστήματος οικιακού κινηματογράφου.
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC στο
smartphone και βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία
κλειδώματος οθόνης του smartphone είναι
απενεργοποιημένη. Η λειτουργία NFC του
smartphone δεν είναι διαθέσιμη αν το κλείδωμα
οθόνης είναι ενεργοποιημένο.
2. Αγγίξτε απαλά το λογότυπο NFC
που υπάρχει
στο πάνω μέρος του συστήματος οικιακού
κινηματογράφου με τη συσκευή που υποστηρίζει NFC.
3. Εμφανίζεται στο smartphone ένα αναδυόμενο
παράθυρο που σας ρωτά αν θέλετε να προχωρήσετε
με τη σύνδεση Bluetooth. Επιλέξτε "Yes" (Ναι).
• Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση, εμφανίζεται το
μήνυμα επιτυχημένης σύνδεσης.
4. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή NFC,
αγγίξτε ξανά τη συσκευή στο πάνω μέρος του
συστήματος οικιακού κινηματογράφου.
• Για να συνδέσετε μια άλλη συσκευή NFC ενώ
εξακολουθεί να είναι συνδεδεμένο το πρώτο
smartphone, αγγίξτε εκείνη τη συσκευή στο πάνω
μέρος του συστήματος οικιακού κινηματογράφου.
Το σύστημα οικιακού κινηματογράφου
αποσυνδέεται από το πρώτο smartphone και
συνδέεται με το δεύτερο smartphone.
✎ Η λειτουργία NFC είναι ενσωματωμένη σε
συσκευές Android που χρησιμοποιούν λειτουργικό
σύστημα Android 4.1 Jellybean ή μεταγενέστερο.
- Αν η συσκευή σας χρησιμοποιεί ένα λειτουργικό
σύστημα Android που είναι προγενέστερο
από το Android 4.1 Jellybean, πρέπει να
πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής
«Samsung NFC Connection» από το
διαδικτυακό κατάστημα Android Μarket για να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία NFC.
✎ Η θέση της κεραίας NFC διαφέρει, ανάλογα με το
smartphone. Ελέγξτε πού βρίσκεται η κεραία NFC
πριν από τη σύνδεση. Προτού πραγματοποιήστε τη
σύνδεση, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του κινητού
τηλεφώνου σας για να ελέγξετε τη θέση της κεραίας.
✎ Αν το smartphone σας καλύπτεται από περίβλημα
μεγάλου πάχους, ενδέχεται να μην επιτευχθεί η σύνδεση.
1.
32 - Ελληνικά
HT-H5200_HS5200-GRE_0402.indd 32
2014-04-02
3:58:13
✎
✎
✎
✎
Αν η επιλογή Γρήγορη έναρξη είναι ρυθμισμένη
σε Ενεργ, η σύνδεση NFC λειτουργεί ακόμα και
όταν το σύστημα οικιακού κινηματογράφου είναι
απενεργοποιημένο. ;στόσο, αν το καλώδιο ρεύματος
έχει συνδεθεί και επανασυνδεθεί, η σύνδεση NFC
λειτουργεί μόνο μετά την ενεργοποίηση του συστήματος
οικιακού κινηματογράφου.
Το
είναι εμπορικό σήμα ή σήμα
κατατεθέν της NFC Forum, Inc. στις
Note2
Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες.
Η επισήμανση NFC για
σύνδεση Bluetooth δεν μπορεί
S3/S4
να πραγματοποιηθεί κατά
Note3
την ενεργοποίηση και την
απενεργοποίηση του προϊόντος.
Η επισήμανση NFC για σύνδεση
Bluetooth δεν λειτουργεί όταν αναβοσβήνει η
ενδεικτική λυχνία μπαταρίας.
❏ Προδιαγραφές υποστήριξης λειτουργίας TV
SOUND ON/OFF
Anynet+
Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση
(HDMI-CEC) ήχου τηλεόρασης ήχου τηλεόρασης
(ΟΝ)
(OFF)
Ρύθμιση
Αν διαθέτετε μια τηλεόραση που υποστηρίζει
Anynet+ (HDMI-CEC), το κουμπί TV SOUND
σάς επιτρέπει να κατευθύνετε τον ήχο της
τηλεόρασης στα ηχεία του συστήματος οικιακού
κινηματογράφου ή στα ηχεία της τηλεόρασης. Για να
το χρησιμοποιήσετε, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI στην τηλεόραση
και στο σύστημα οικιακού κινηματογράφου.
(Ανατρέξτε στη σελίδα 10)
2. Ρυμίστε την επιλογή Anynet+ (HDMI-CEC)
Ενεργ. στο σύστημα οικιακού κινηματογράφου
και στην τηλεόραση.
3. Πατήστε το κουμπί TV SOUND στο τηλεχειριστήριο.
Η ένδειξη TV SOUND ON αναβοσβήνει στην οθόνη
της πρόσοψης και, στη συνέχεια, αλλάζει σε D. IN.
• Όταν η λειτουργία TV SOUND είναι
ενεργοποιημένη, ο ήχος της τηλεόρασης
εξέρχεται μέσα από τα ηχεία του συστήματος
οικιακού κινηματογράφου.
4. Πατήστε ξανά το κουμπί TV SOUND για να
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία TV SOUND.
• Όταν η λειτουργία TV SOUND είναι
απενεργοποιημένη, ο ήχος της τηλεόρασης
εξέρχεται μέσα από τα ηχεία της
συνδεδεμένης τηλεόρασης Anynet+.
❏ Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία TV SOUND:
1) Όταν θέλετε να ακούτε τον ήχο της
τηλεόρασης μέσω των ηχείων του συστήματος
οικιακού κινηματογράφου.
2) Όταν θέλετε να ακούτε τον ήχο από μια
συσκευή USB που είναι συνδεδεμένη στην
τηλεόραση μέσω των ηχείων του συστήματος
οικιακού κινηματογράφου.
Σίγαση ηχείου
τηλεόρασης
Έξοδος ηχείου
τηλεόρασης
Έξοδος ηχείων
HTS
Σίγαση ηχείου
HTS
Έξοδος ηχείου
τηλεόρασης
Έξοδος ηχείου
τηλεόρασης
Έξοδος ηχείων
HTS
Σίγαση ηχείου
HTS
Έξοδος ηχείου
τηλεόρασης
Έξοδος ηχείου
τηλεόρασης
Σβηστή
Δεν
λειτουργεί
DSP/EQ
DSP/EQ
Μπορείτε να απολαμβάνετε διάφορες λειτουργίες
ήχου.
 DSPOFF : Επιλέξτε για κανονική ακρόαση.
 CINEMA : Αναπαραγωγή ρεαλιστικού και
ισχυρού ήχου για κινηματογραφικές ταινίες.
 MUSIC : Κατάλληλο για αποκλειστικά μουσικές
πηγές.
 GAME : Κατάλληλο για αναπαραγωγή
βιντεοπαιχνιδιών, με ισχυρό ήχο.
 M-STEREO (Πολυ-στέρεο) : Αναπαραγωγή
ήχου surround για πηγές εισόδου 2 καναλιών.
 POWER BASS : Ενισχύει το εφέ των μπάσων
του ήχου.
 LOUD : Βελτιώνει τα χαρακτηριστικά των
μπάσων του ήχου, ανάλογα με το επίπεδο
εξόδου.
 NIGHT : Βελτιώνει τις ρυθμίσεις για
αναπαραγωγή τη νύχτα, συμπιέζοντας το
δυναμικό εύρος (απαλός ήχος).
Αναπαραγωγή Περιεχομένου
TV SOUND
Σίγαση ηχείου
HTS
Ενεργ.
Χρήση των κουμπιών
τηλεχειριστηρίου ειδικών εφέ
TV SOUND
Έξοδος ηχείων
HTS
33 - Ελληνικά
HT-H5200_HS5200-GRE_0402.indd 33
2014-04-02
3:58:13
Υπηρεσίες Δικτύου
3.
Χρήση του BD-LIVE™
4.
1.
2.
Να συνδέσετε το προϊόν στο δίκτυο.
(Βλ. σελίδα 11)
5.
Να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του δικτύου.
(Βλ. σελίδες 17~19)
Αφού συνδεθεί στο δίκτυό σας το προϊόν, μπορείτε
να απολαύσετε ποικίλο περιεχόμενο υπηρεσιών που
σχετίζονται με ταινίες, το οποίο είναι διαθέσιμο σε
δίσκους που είναι συμβατοί με BD-LIVE.
1.
Συνδέστε μια μονάδα μνήμης USB στην
υποδοχή USB που υπάρχει στην πρόσοψη του
προϊόντος και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το
Διαχ. δεδ. BD για να ελέγξετε την υπολειπόμενη
μνήμη της. Η συσκευή μνήμης πρέπει να διαθέτει
τουλάχιστον 1 GB ελεύθερου χώρου, ώστε να
χωρέσουν οι υπηρεσίες BD-LIVE.
2.
Επιλέξτε Ρυθμίσεις στην αρχική οθόνη και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
3.
Επιλέξτε Σύστημα και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί E.
Επιλέξτε Διαχ. δεδ. BD και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E.
Επιλέξτε Αλλαγή συσκευής και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E.
Επιλέξτε ΔΙΣΚΟΣ USB και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E.
Τοποθετήστε ένα δίσκο Blu-ray Disc που
υποστηρίζει BD-LIVE.
4.
5.
6.
7.
8.
Επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα περιεχομένου
της υπηρεσίας BD-LIVE που παρέχεται από τον
κατασκευαστή του δίσκου.
✎
Ο τρόπος που χρησιμοποιείτε το BD-LIVE και το
παρεχόμενο περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρουν,
ανάλογα με τον κατασκευαστή του δίσκου.
Χρήση του DLNA
Το DLNA σας επιτρέπει την προσπέλαση και την
αναπαραγωγή αρχείων που βρίσκονται στον υπολογιστή
σας μέσω του συστήματος οικιακού κινηματογράφου.
Ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης του
DLNA για να ρυθμίσετε το DLNA στον υπολογιστή σας και
να επισημάνετε τους φακέλους και τα αρχεία που θέλετε
να μοιραστείτε με το σύστημα οικιακού κινηματογράφου.
Για την προσπέλαση και αναπαραγωγή αρχείων που
βρίσκονται στον υπολογιστή σας αφού ρυθμίσετε το
DLNA, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1.
Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας, την τηλεόρασή
σας και το σύστημα οικιακού κινηματογράφου.
2.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακομιστής DLNA Shared
λειτουργεί στον υπολογιστή σας.
6.
7.
✎
✎
✎
Στο σύστημα οικιακού κινηματογράφου, επιλέξτε
Αλλαγή συσκευής.
Χρησιμοποιήστε το κουμπί ▲% ια να επιλέξετε
τον υπολογιστή σας στη Λίστα συσκευών.
Επιλέξτε το είδος του αρχείου που θέλετε να
προβληθεί ή να αναπαραχθεί, Φωτογραφίες,
Βίντεο ή Μουσική και, στη συνέχεια, πατήστε E.
Χρησιμοποιήστε το κουμπί ▲%◄► για να επιλέξετε το
φάκελο με το είδος των αρχείων που επιλέξατε και, στη
συνέχεια, πατήστε το E. Εμφανίζεται η Λίστα αρχείων.
Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να προβληθεί ή
να αναπαραχθεί και, στη συνέχεια, πατήστε E.
Μπορείτε να δημιουργήσετε Λίστες αναπαραγωγής από
αρχεία που βρίσκονται στον υπολογιστή σας με τον
ίδιο τρόπο που δημιουργείτε λίστες αναπαραγωγής από
αρχεία που βρίσκονται σε συσκευές USB και δίσκους.
Με ορισμένες εξαιρέσεις, μπορείτε να ελέγξετε
την αναπαραγωγή αρχείων στον υπολογιστή σας
με τον ίδιο τρόπο που ελέγχετε την αναπαραγωγή
αρχείων σε συσκευές USB και δίσκους.
Μπορείτε επίσης να προσπελαύνετε αρχεία στον
υπολογιστή σας, επιλέγοντας πρώτα Φωτογραφίες,
Βίντεο ή Μουσική στην Αρχική οθόνη και
επιλέγοντας, στη συνέχεια, τον υπολογιστή σας
μέσα από τη λίστα συσκευών που εμφανίζεται.
Εφαρμογές
Το σύστημα οικιακού κινηματογράφου προσφέρει μία
εκτεταμένη συλλογή ειδήσεων, ταινιών, καιρού και άλλου
περιεχομένου που μπορείτε να κάνετε λήψη απευθείας και να
απολαύσετε στο δικό σας σύστημα οικιακού κινηματογράφου.
Πρώτα, ελέγξτε το δίκτυο και βεβαιωθείτε ότι το σύστημα
οικιακού κινηματογράφου είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο. Το
σύστημα οικιακού κινηματογράφου πρέπει να είναι συνδεδεμένο
στο Διαδίκτυο, για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Apps.
Οι εφαρμογές που προσφέρονται μέσω της δυνατότητας
Apps λειτουργούν πολύ παρόμοια με τις δικτυακές τους
εκδόσεις ή, εάν όχι, είναι εύχρηστες.
Οι εφαρμογές απαιτούν από εσάς να δημιουργείτε
λογαριασμούς, προτού μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε.
Αν και μπορείτε να δημιουργείτε έναν λογαριασμό
στις περισσότερες από αυτές τις τοποθεσίες μέσω του
συστήματος οικιακού κινηματογράφου, είναι ευκολότερο
και ταχύτερο να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό
επισκεπτόμενοι τις διαδικτυακές τοποθεσίες χρησιμοποιώντας
έναν υπολογιστή, φορητό υπολογιστή ή tablet με πρόσβαση
στο Διαδίκτυο. Έχετε υπ' όψιν σας ότι, σε ορισμένες
περιπτώσεις, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το σύστημα
οικιακού κινηματογράφου και έναν υπολογιστή, φορητό
υπολογιστή ή tablet, για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό.
Η κυριότερη διαφορά μεταξύ των κανονικών διαδικτυακών
εκδόσεων και των εκδόσεων που μπορείτε να προσπελάσετε
μέσω του συστήματος οικιακού κινηματογράφου είναι ότι,
στις εκδόσεις οικιακού κινηματογράφου, χρησιμοποιείτε
το τηλεχειριστήριό σας για να εισαγάγετε γράμματα και
αριθμούς και όχι κανονικό πληκτρολόγιο.
34 - Ελληνικά
HT-H5200_HS5200-GRE_0402.indd 34
2014-04-02
3:58:14
Χρήση εφαρμογών
Χρήση του Opera TV Store
Την πρώτη φορά που ανοίγετε οποιαδήποτε εφαρμογή,
το σύστημα οικιακού κινηματογράφου εμφανίζει δύο
συμβάσεις. Πρέπει να αποδεχθείτε και τις δύο συμβάσεις
για να κάνετε λήψη και χρήση των εφαρμογών.
;ς προεπιλογή, το σύστημα οικιακού κινηματογράφου
εμφανίζει τέσσερις δημοφιλείς εφαρμογές στην αρχική
οθόνη. Μπορείτε να εμφανίζετε περισσότερες εφαρμογές
και να αλλάζετε τις εφαρμογές που εμφανίζονται στην
αρχική οθόνη του συστήματος οικιακού κινηματογράφου,
επιλέγοντας το κουμπί Περισσότερα.
Για να εκκινήσετε μία εφαρμογή, επισημάνετε την
εφαρμογή, κάνετε διπλό κλικ επάνω της και, στη συνέχεια,
ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Προβολή πρόσθετων εφαρμογών
1.
3.
Αλλαγή των εφαρμογών που εμφανίζονται
στην αρχική οθόνη
1.
Επιλέξτε το κουμπί Περισσότερα και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
2.
Στην οθόνη "Περ. εφαρμογές", επιλέξτε το κουμπί
Επεξεργ. και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
3.
Οι εφαρμογές που εμφανίζει το σύστημα
οικιακού κινηματογράφου στην αρχική σελίδα
επισημαίνονται με ένα σύμβολο επιλογής.
Καταργήστε την επιλογή των εφαρμογών
που θέλετε να καταργήσετε από την αρχική
οθόνη επισημαίνοντας κάθε εφαρμογή και, στη
συνέχεια, πατώντας το κουμπί E.
4.
5.
✎
✎
Επιλέξτε εφαρμογές επισημαίνοντας την κάθε
εφαρμογή και, στη συνέχεια, πατώντας το
κουμπί E. Ένα σύμβολο επιλογής εμφανίζεται
στην κάθε εφαρμογή που επιλέγετε. Μπορείτε να
επιλέγετε έως τέσσερις εφαρμογές συγχρόνως.
Όταν τελειώσετε, επιλέξτε OK και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E. Εμφανίζεται ξανά η
αρχική οθόνη.
Για να κλείσετε μία εφαρμογή, πατήστε το κουμπί
EXIT στο τηλεχειριστήριό σας.
Για να διαγράψετε τα στοιχεία σύνδεσης για
όλες τις εφαρμογές, πατήστε το κουμπί 5 επί 5
δευτερόλεπτα ή περισσότερο.
Προσπέλαση του Opera TV Store
Για να προσπελάσετε το Opera TV Store, επιλέξτε το
κουμπί Opera TV Store στην αρχική οθόνη και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Για έξοδο από την οθόνη Opera TV Store, πατήστε
το κουμπί EXIT ή RETURN στο τηλεχειριστήριό σας.
Πλοήγηση στο Opera TV Store
Όταν εμφανίζεται η οθόνη Opera TV Store, εμφανίζει
μία σειρά από σχετικές εφαρμογές. Χρησιμοποιήστε
τα κουμπιά ▲%◄► στο τηλεχειριστήριό σας για να
μετακινήσετε την επισήμανση από εφαρμογή σε εφαρμογή.
Επιλογή μίας εφαρμογής
Μετακινήστε την επισήμανση στην εφαρμογή που
θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Στο αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται, επιλέξτε
ΆΝΟΙΓΜΑ για να ανοίξετε την εφαρμογή αμέσως ή
ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΜΟΥ! για να προσθέσετε την
εφαρμογή στο Οι εφαρμογές μου. Πατήστε το
κουμπί RETURN στο τηλεχειριστήριό σας, για να
επιστρέψετε στην οθόνη Opera TV Store.
Επιλογή εφαρμογών ανά κατηγορία
Για να διευκολύνετε την αναζήτηση εφαρμογών,
μπορείτε να εμφανίζετε εφαρμογές ανά κατηγορίες, όπως
Δημοφιλή, Παρακολούθησε, Άκούσε, Παίξε κ.λπ.
Για να επιλέξετε μία κατηγορία, χρησιμοποιήστε το
κουμπί ▲ στο τηλεχειριστήριό σας για να μετακινήσετε
την επισήμανση στο επάνω μέρος της οθόνης.
Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄► για να
επιλέξετε μια κατηγορία.
Υπηρεσίες Δικτύου
2.
Επιλέξτε το κουμπί Περισσότερα στην αρχική
οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Εμφανίζεται η οθόνη "Περ. εφαρμογές", στην
οποία εμφανίζονται διάφορες εφαρμογές.
Για να εμφανίσετε πρόσθετες εφαρμογές,
μετακινήστε την επισήμανση δεξιά ή αριστερά,
ωσότου εμφανιστεί άλλη ομάδα εφαρμογών.
Για έξοδο από την οθόνη "Περ. εφαρμογές",
επιλέξτε Κλείσιμο ή πατήστε το κουμπί RETURN
ή EXIT στο τηλεχειριστήριό σας.
Στο Opera TV Store, θα βρείτε διαδικτυακές υπηρεσίες
μετάδοσης βίντεο και μουσικής και κοινωνικά δίκτυα.
Χρήση της οθόνης Οι εφαρμογές μου
Για να προσπελάσετε την οθόνη Οι εφαρμογές μου,
επισημάνετέ την επιλογή ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΥ και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E. Εμφανίζεται
η οθόνη Οι εφαρμογές μου, στην οποία φαίνονται
όλες οι εφαρμογές που έχετε αποθηκεύση με την
ένδειξη Οι εφαρμογές μου.
Διαγραφή εφαρμογών από την οθόνη
Οι εφαρμογές μου
1.
2.
3.
Επισημάνετε το κουμπί ΜΕΝΟΎ στο επάνω μέρος
της οθόνης Οι εφαρμογές μου και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E στο τηλεχειριστήριό σας.
Επιλέξτε ΚΑΤΆΡΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ στο μενού
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Εμφανίζεται ένα κόκκινο ορθογώνιο γύρω από
μία από τις εφαρμογές.
Μετακινήστε το ορθογώνιο και την εφαρμογή
που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E.
35 - Ελληνικά
HT-H5200_HS5200-GRE_0402.indd 35
2014-04-02
3:58:14
Υπηρεσίες Δικτύου
4.
5.
6.
Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για να
διαγράψετε πρόσθετες εφαρμογές.
Όταν τελειώσετε, επιλέξτε ΤΕΛΟΣ και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Πατήστε το κουμπί RETURN για να επιστρέψετε
στην κύρια οθόνη.
• Οι εκπομπές Bluetooth ενδέχεται να
παρεμβάλλονται στο σήμα Screen Mirroring.
Προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
Screen Mirroring, σας συνιστούμε ιδιαίτερα
να απενεργοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth
στο smart phone ή τη smart συσκευή σας.
Αναζήτηση εφαρμογών
1.
2.
3.
Επιλέξτε ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ στο επάνω μέρος της
οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Για να αναζητήσετε γρήγορα δημοφιλή στοιχεία,
κάντε κλίκ σε μία από τις δημοφιλείς καρτέλες
αναζήτησης στο επάνω μέρος της οθόνης.
Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση μιας
εφαρμογής κατά όνομα, εισαγάγετε το όνομα της
εφαρμογής χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο
επί της οθόνης. Το Opera TV Store θα
κάνει αναζήτηση καθώς πληκτρολογείτε και
θα εμφανίζει εφαρμογές με ονόματα που
αντιστοιχούν στα γράμματα που πληκτρολογείτε.
• Για να ακυρώσετε μια τρέχουσα αναζήτηση, πατήστε
το κουμπί RETURN στο τηλεχειριστήριό σας ή επιλέξτε
ΠΊΣΩ στην οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε E.
Screen Mirroring
Το Screen Mirroring σας δίνει τη δυνατότητα να
εμφανίζετε την οθόνη ενός smart phone ή άλλης συμβατής
συσκευής στην οθόνη της τηλεόρασης, χρησιμοποιώντας
την τεχνολογία Miracast™. Ο μη αυτόματος κατοπτρισμός
οθόνης δεν χρειάζεται καλώδιο ή ασύρματο δρομολογητή.
1.
2.
3.
4.
5.
Από την αρχική οθόνη, χρησιμοποιήστε τα
κουμπιά ◄► για να επιλέξετε Screen Mirroring
και, στη συνέχεια, πατήστε E.
Εκκινήστε το AllShare Cast στο smart phone ή
τη συσκευή σας.
Στη συσκευή σας, εντοπίστε το όνομα του
συστήματος οικιακού κινηματογράφου στη λίστα
των διαθέσιμων συσκευών και επιλέξτε το.
Η τηλεόραση εμφανίζει ένα μήνυμα σύνδεσης
(για παράδειγμα, Connecting to Android_92gb...
[Σύνδεση με το Android_92gb]) και, στη συνέχεια
εμφανίζει μήνυμα ότι η σύνδεση έχει αποκατασταθεί.
Σε λίγα λεπτά, η οθόνη της συσκευής σας
εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
• Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Screen Mirroring,
ενδέχεται να συμβούν διακοπές στην αναπαραγωγή
βίντεο ή ήχου, ανάλογα με το περιβάλλον σας.
• Το σύστημα οικιακού κινηματογράφου μπορεί να
συνδεθεί με συσκευές που υποστηρίζουν AllShare
Cast. Σημειώστε ότι όλες οι συσκευές που έχουν
AllShare Cast μπορεί να μην υποστηρίζονται πλήρως,
ανάλογα με τον κατασκευαστή. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη σύνδεσης
με φορητές συσκευές, ανατρέξτε στη διαδικτυακή
τοποθεσία του κατασκευαστή.
36 - Ελληνικά
HT-H5200_HS5200-GRE_0402.indd 36
2014-04-02
3:58:15
Παράρτημα
Ψηφιακή έξοδος
Πρόσθετες πληροφορίες
Σημειώσεις
Συνδέσεις
ΕΞΟΔΟΣ HDMI
• Ορισμένες αναλύσεις εξόδου HDMI ενδέχεται να μη
λειτουργούν, ανάλογα με την τηλεόραση.
• Πρέπει να διαθέτετε σύνδεση HDMI για να
απολαύσετε βίντεο με τεχνολογία 3D.
• Τα καλώδια HDMI μεγάλου μήκους ενδέχεται να
προκαλέσουν την εμφάνιση θορύβου στην οθόνη.
Εάν συμβεί αυτό, ρυθμίστε την επιλογή Πλούσιο
χρώμα HDMI σε Απενερ. στο μενού.
Ρυθμίσεις
Ρυθμίσεις 3D
Format οθόνης
• Ανάλογα με τον τύπο του δίσκου, ορισμένοι λόγοι
πλευρών ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμοι.
• Αν επιλέξετε κάποια τιμή και επιλογή λόγου πλευρών
που είναι διαφορετική από το λόγο πλευρών οθόνης
της τηλεόρασής σας, τότε η εικόνα ενδέχεται να
φαίνεται παραμορφωμένη.
• Αν επιλέξετε 16:9 Αρχικό, η τηλεόρασή σας
ενδέχεται να εμφανίζει την ένδειξη 4:3 Pillarbox
(μαύρες ράβδοι στα πλάγια της εικόνας).
BD Wise (Μόνο για τα προϊόντα Samsung)
• Όταν το BD Wise είναι ενεργοποιημένο, η ρύθμιση
Ανάλυση έχει αυτόματα ως προεπιλογή το BD Wise
και το BD Wise εμφανίζεται στο μενού Ανάλυση.
• Εάν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε μία συσκευή
που δεν υποστηρίζει BD Wise, δεν μπορείτε να
χρησιμοποιείτε τη λειτουργία BD Wise.
• Για τη σωστή λειτουργία του BD Wise, ρυθμίστε την
επιλογή BD Wise τόσο στο προϊόν όσο και στην
τηλεόραση σε Ενεργ..
Σύνδεση Διαδικτύου BD-Live
• Όταν χρησιμοποιείτε περιεχόμενο BD-LIVE, η
σύνδεση στο Διαδίκτυο ενδέχεται να υπόκειται σε
περιορισμούς.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• Ανάλογα με την τηλεόραση, ορισμένες αναλύσεις
εξόδου HDMI ενδέχεται να μη λειτουργούν. Ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας.
• Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη αν το
καλώδιο HDMI δεν υποστηρίζει CEC.
• Αν μια τηλεόραση Samsung διαθέτει το λογότυπο
Anynet+, τότε υποστηρίζει τη λειτουργία Anynet+.
Παράρτημα
• Για ορισμένους δίσκους 3D, για να διακόψετε την
αναπαραγωγή μιας ταινίας σε τρόπο λειτουργίας 3D,
πατήστε μία φορά το κουμπί 5. Η αναπαραγωγή της
ταινίας διακόπτεται και η επιλογή τρόπου λειτουργίας
3D απενεργοποιείται. Για να αλλάξετε μια επιλογή
ρύθμισης 3D κατά την αναπαραγωγή μιας ταινίας
3D, πατήστε μία φορά το κουμπί 5. Εμφανίζεται το
μενού Blu-ray. Πατήστε ξανά το κουμπί 5 και, στη
συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις 3D στο μενού Blu-ray.
• Ανάλογα με το περιεχόμενο και τη θέση της εικόνας
στην οθόνη της τηλεόρασης, ενδέχεται να δείτε
κατακόρυφες μαύρες λωρίδες στην αριστερή πλευρά,
στη δεξιά πλευρά ή και στις δύο πλευρές της οθόνης.
• Φροντίστε να επιλέξετε τη σωστή Ψηφιακή έξοδος,
διαφορετικά δεν θα ακούγεται ήχος ή θα ακούγεται
μόνο ένας δυνατός θόρυβος.
• Αν η συσκευή HDMI (δέκτης AV, τηλεόραση) δεν
είναι συμβατή με τις μορφές συμπίεσης (Dolby Digital,
DTS), η έξοδος σήματος ήχου είναι μορφής PCM.
• Τα κανονικά DVD δεν διαθέτουν ήχο BONUSVIEW
ούτε ηχητικά εφέ πλοήγησης.
• Ορισμένοι δίσκοι Blu-ray Disc δεν διαθέτουν ήχο
BONUSVIEW ούτε ηχητικά εφέ πλοήγησης.
• Αυτή η ρύθμιση Ψηφιακή έξοδος δεν επηρεάζει
την αναλογική (Α/Δ) έξοδο ήχου ή την έξοδο ήχου
HDMI προς την τηλεόραση. Επηρεάζει την οπτική
έξοδο ήχου και την έξοδο ήχου HDMI όταν το
προϊόν είναι συνδεδεμένο σε ένα δέκτη AV.
• Αν αναπαράγετε ηχητική επένδυση MPEG, η έξοδος
σήματος ήχου είναι μορφής PCM ανεξάρτητα από
την επιλογή Ψηφιακή έξοδος selections (PCM ή
Bitstream).
• Η επιλογή Ψηφιακή έξοδος μπορεί να
ενεργοποιηθεί όταν η επιλογή Επιλογή ηχείου έχει
ρυθμιστεί σε Ηχείο TV.
Διαχ. δεδ. BD
• Στον τρόπο λειτουργίας εξωτερικής μνήμης, η
αναπαραγωγή δίσκου ενδέχεται να διακοπεί
αν αποσυνδέσετε τη συσκευή USB όταν η
αναπαραγωγή βρίσκεται σε εξέλιξη.
• Υποστηρίζονται μόνο οι συσκευές USB που έχουν
διαμορφωθεί στο σύστημα αρχείων FAT (ετικέτα
τόμου DOS 8.3). Συνιστούμε τη χρήση συσκευών
USB που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο USB 2.0
με ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής 4 MB/sec ή
υψηλότερη.
• Η λειτουργία Συνέχ. ενδέχεται να μη λειτουργεί
μετά τη διαμόρφωση της συσκευής αποθήκευσης.
• Η συνολική μνήμη που είναι διαθέσιμη για τη Διαχ. δεδ.
BD ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις συνθήκες.
DivX® Video On Demand
• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το DivX(R)
VOD, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία
"http://vod.divx.com".
37 - Ελληνικά
HT-H5200_HS5200-GRE_0402.indd 37
2014-04-02
3:58:15
Παράρτημα
Αναπαραγωγή αρχείων JPEG
Ρύθμιση ηχείου
• Όταν η επιλογή Επιλογή ηχείου είναι ρυθμισμένη
σε Ηχείο TV, ο ήχος αναπαράγεται από τα ηχεία της
τηλεόρασης.
• Δεν μπορείτε να μεγεθύνετε τους υποτίτλους και το
γραφικό PG σε τρόπο λειτουργίας πλήρους οθόνης.
Αναπαραγωγή Περιεχομένου
Έξοδος ήχου HDMI
Χρήση του κουμπιού TOOLS κατά την
αναπαραγωγή φωτογραφιών
• Όταν μεταδίδεται ήχος HDMI στα ηχεία της
τηλεόρασης, ο ήχος μετατρέπεται αυτόματα σε
μορφή 2 καναλιών.
• Εάν το σύστημα οικιακού κινηματογράφου είναι
συνδεδεμένο σε μία τηλεόραση συμβατή με BD
Wise που διαθέτει BD Wise Ενεργ., το μενού
Ρυθμίσεις εικόνας δεν θα εμφανιστεί.
• Η λειτουργία Μουσ. υπόκρουση δεν εκτελείται αν
το αρχείο μουσικής και τα αρχεία φωτογραφίας δεν
βρίσκονται στο ίδιο μέσο αποθήκευσης. Επίσης, η
ποιότητα του ήχου ενδέχεται να επηρεαστεί από το
ρυθμό μετάδοσης bit του αρχείου μουσικής MP3, το
μέγεθος των φωτογραφιών και τη μέθοδο κωδικοποίησης.
Κανάλι επιστρ. ήχου
• Όταν η επιλογή Anynet+ (HDMI-CEC) είναι
Απενερ., η λειτουργία Κανάλι επιστρ. ήχου δεν
είναι διαθέσιμη.
• Η χρήση ενός καλωδίου HDMI που δεν είναι
πιστοποιημένο για ARC (Κανάλι επιστροφής ήχου)
ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα συμβατότητας.
• Η λειτουργία ARC είναι διαθέσιμη μόνο αν είναι
συνδεδεμένη μια τηλεόραση που είναι συμβατή με ARC.
Συμβατότητα με δίσκους και μορφές
Τύποι δίσκων και περιεχόμενο που
μπορεί να αναπαράγει το προϊόν
Αναπαραγωγή
Αναπαραγωγή αρχείων βίντεο
• Τα αρχεία βίντεο με υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης
bit, 20 Mbps ή υψηλότερους, υπερβαίνουν τις
δυνατότητες του προϊόντος και ενδέχεται να
σταματήσουν να αναπαράγονται κατά τη διάρκεια
της αναπαραγωγής τους.
Μέσα
Τύπος
δίσκου
Λεπτομέρειες
Blu-ray Disc Δίσκοι BD-ROM ή BD3D Blu-ray RE/-R που έχουν εγγραφεί
στη μορφή BD-RE.
Disc
Επιλογή της γλώσσας ήχου
• Η ένδειξη ◄► δεν θα εμφανιστεί στην οθόνη αν η
ενότητα BONUSVIEW δεν περιέχει ρυθμίσεις ήχου
BONUSVIEW.
• Οι γλώσσες που είναι διαθέσιμες μέσω της λειτουργίας
γλώσσας ήχου εξαρτώνται από τις γλώσσες που
έχουν κωδικοποιηθεί στο δίσκο. Αυτή η λειτουργία ή
ορισμένες γλώσσες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
• Ορισμένοι δίσκοι Blu-ray Disc ενδέχεται να σας
επιτρέπουν να επιλέξετε ηχητική επένδυση μορφής
PCM ή Dolby Digital στα Αγγλικά.
Επιλογή της γλώσσας υποτίτλων
ΒΙΝΤΕΟ
ΜΟΥΣΙΚΗ
• Ανάλογα με το δίσκο Blu-ray Disc/DVD, ενδέχεται
να μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα υποτίτλων από
το μενού δίσκου. Πατήστε το κουμπί DISC MENU.
• Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τις γλώσσες
υποτίτλων που έχουν κωδικοποιηθεί στο δίσκο και
ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλους τους
δίσκους Blu-ray Disc/DVD.
• Αν ο δίσκος Blu-ray Disc διαθέτει ενότητα BONUSVIEW,
εμφανίζονται επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο
λειτουργίας BONUSVIEW της κυρίως ταινίας.
• Αυτή η λειτουργία αλλάζει ταυτόχρονα τους
πρωτεύοντες και τους δευτερεύοντες υπότιτλους.
• Εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός των κύριων και
των δευτερευόντων υποτίτλων, αντίστοιχα.
DVD-VIDEO,
DVD-RW,
DVD-R,
DVD+RW,
DVD+R
Δίσκοι DVD-VIDEO,
εγγράψιμοι δίσκοι
DVD+RW/DVDRW(V)/DVD-R/+R που
έχουν εγγραφεί και
οριστικοποιηθεί ή ένα μέσο
αποθήκευσης USB που
περιλαμβάνει περιεχόμενο
μορφής DivX, MKV, MP4.
Μουσική που έχει εγγραφεί
σε δίσκους CD-RW/-R, DVDCD-RW/-R,
RW/-R, BD-RE/-R ή σε ένα
DVD-RW/-R,
μέσο αποθήκευσης USB που
BD-RE/-R
περιλαμβάνει περιεχόμενο
μορφής MP3, WMA.
Φωτογραφίες που έχουν
εγγραφεί σε δίσκους CDCD-RW/-R, RW/-R, DVD-RW/-R,
Φ;ΤΟΓΡΑΦΙΕΣ DVD-RW/-R, BD-RE/-R ή σε ένα μέσο
BD-RE/-R αποθήκευσης USB που
περιλαμβάνει περιεχόμενο
μορφής JPEG.
✎
Το προϊόν ενδέχεται να μην αναπαράγει ορισμένους
δίσκους CD-RW/-R και DVD-R λόγω του τύπου
δίσκου ή των συνθηκών εγγραφής.
38 - Ελληνικά
HT-H5200_HS5200-GRE_0402.indd 38
2014-04-02
3:58:16
✎
✎
✎
✎
✎
Αν ένας δίσκος DVD-RW/-R δεν έχει εγγραφεί
σωστά στη μορφή DVD-Video, δεν είναι δυνατή η
αναπαραγωγή του.
Το προϊόν δεν αναπαράγει περιεχόμενο που έχει
εγγραφεί σε δίσκο DVD-R με ρυθμό μετάδοσης bit
που υπερβαίνει τα 10 Mbps.
Το προϊόν δεν αναπαράγει περιεχόμενο που έχει
εγγραφεί σε δίσκο BD-R ή σε συσκευή USB με ρυθμό
μετάδοσης bit που υπερβαίνει τα 30 Mbps.
Η αναπαραγωγή ενδέχεται να μην είναι δυνατή με
ορισμένους τύπους δίσκων ή όταν χρησιμοποιούνται
συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως η αλλαγή οπτικής
γωνίας και η προσαρμογή του λόγου πλευρών.
Πληροφορίες σχετικά με τους δίσκους αναγράφονται
λεπτομερώς στη συσκευασία τους. Ανατρέξτε σε
αυτήν αν είναι απαραίτητο.
Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου BD-J, η
φόρτωση ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο
από έναν κανονικό δίσκο ή ορισμένες λειτουργίες
ενδέχεται να εκτελούνται αργά.
Λογότυπα δίσκων που αναπαράγονται
από το προϊόν
3D Blu-ray Disc
BD-LIVE
Dolby
DTS
Java
Σύστημα μετάδοσης PAL στο
Η.Β., τη Γαλλία, τη Γερμανία κλπ.
DivX
Τύποι δίσκων που δεν μπορεί να
αναπαράγει το προϊόν
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/MV-Disc
κλπ.
• DVD-RW (τρόπος
λειτουργίας VR)
• CVD/CD-ROM/
CDV/CD-G/CD-I/
LD (σε δίσκους CD-G
αναπαράγεται μόνο ο
ήχος και όχι τα γραφικά)
✎
✎
✎
✎
• DVD-RAM
• Super Audio CD (εκτός
από τη στρώση CD)
• Δίσκοι DVD-R
χωρητικότητας 3,9 GB
για εγγραφές
Παράρτημα
Blu-ray Disc
Κωδικός περιοχής
Αυτό το προϊόν ενδέχεται να μην αποκρίνεται σε όλες
τις εντολές λειτουργίας, επειδή ορισμένοι δίσκοι Bluray Disc, DVD και CD επιτρέπουν συγκεκριμένες ή
περιορισμένες λειτουργίες και παρέχουν μόνο ορισμένες
δυνατότητες κατά την αναπαραγωγή.Σημειώστε ότι
αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα του προϊόντος.
Η εταιρεία Samsung δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι
αυτό το προϊόν θα αναπαράγει κάθε δίσκο που
φέρει τα λογότυπα Blu-ray Disc, DVD ή CD, επειδή
οι μορφές των δίσκων εξελίσσονται και ενδέχεται
να προκύψουν προβλήματα και σφάλματα κατά τη
δημιουργία λογισμικού Blu-ray Disc, DVD, CD και/ή
την κατασκευή των δίσκων.
Αν έχετε ερωτήσεις ή αντιμετωπίζετε δυσκολίες
με την αναπαραγωγή δίσκων Blu-ray Disc, DVD
ή CD σε αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με το
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.
Επίσης, ανατρέξτε στο υπόλοιπο εγχειρίδιο χρήσης
για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους
περιορισμούς αναπαραγωγής.
Ορισμένοι δίσκοι που διατίθενται στο εμπόριο και δίσκοι
DVD που έχουν αγοραστεί έξω από την περιοχή σας
ενδέχεται να μην αναπαράγονται σε αυτό το προϊόν.
Τα προϊόντα και οι δίσκοι διαθέτουν κωδικοποίηση κατά
περιοχή. Για να αναπαράγεται ένας δίσκος, αυτοί οι
κωδικοί περιοχής πρέπει να ταιριάζουν. Αν οι κωδικοί
δεν ταιριάζουν, ο δίσκος δεν αναπαράγεται. Ο αριθμός
περιοχής για αυτό το προϊόν εμφανίζεται στο πίσω μέρος
του προϊόντος.
Τύπος
δίσκου
Blu-ray
Disc
Κωδικός
περιοχής
Περιοχή
A
Βόρεια Αμερική, Κεντρική
Αμερική, Νότια Αμερική, Κορέα,
Ιαπωνία, Ταϊβάν, Χονγκ Κονγκ
και Νοτιοανατολική Ασία.
B
Ευρώπη, Γροιλανδία, Γαλλικές
επικράτειες, Μέση Ανατολή,
Αφρική, Αυστραλία και Νέα
Ζηλανδία.
C
Ινδία, Κίνα, Ρωσία, Κεντρική
και Νότια Ασία.
39 - Ελληνικά
HT-H5200_HS5200-GRE_0402.indd 39
2014-04-02
3:58:16
Παράρτημα
1
Η.Π.Α., επικράτειες των Η.Π.Α.
και Καναδάς
2
Ευρώπη, Ιαπωνία, Μέση
Ανατολή, Αίγυπτος, Αφρική,
Γροιλανδία
3
Ταϊβάν, Κορέα, Φιλιππίνες,
Ινδονησία, Χονγκ Κονγκ
4
Μεξικό, Νότια Αμερική,
Κεντρική Αμερική, Αυστραλία,
Νέα Ζηλανδία, Νησιά
Ειρηνικού, Καραϊβική
5
Ρωσία, Ανατολική Ευρώπη,
Ινδία, Βόρεια Κορέα, Μογγολία
6
Κίνα
DVDVIDEO
✎
Αν ο αριθμός περιοχής ενός δίσκου Blu-ray
Disc/DVD δεν αντιστοιχεί στον αριθμό περιοχής
αυτού του προϊόντος, το προϊόν δεν μπορεί να
αναπαράγει το δίσκο.
AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
• Αυτό το προϊόν μπορεί να αναπαράγει δίσκους μορφής
AVCHD. Οι δίσκοι αυτοί κανονικά εγγράφονται και
χρησιμοποιούνται σε βιντεοκάμερες.
• Η μορφή AVCHD είναι μια μορφή ψηφιακού βίντεο
High Definition για κάμερες.
• Η μορφή MPEG-4 AVC/H.264 συμπιέζει τις εικόνες
με υψηλότερη αποτελεσματικότητα από τη συμβατική
μορφή συμπίεσης εικόνας.
• Ορισμένοι δίσκοι AVCHD χρησιμοποιούν τη μορφή
"x.v.Colour". Αυτό το προϊόν μπορεί να αναπαράγει
δίσκους AVCHD που χρησιμοποιούν τη μορφή
"x.v.Colour". Η επωνυμία "x.v.Colour" είναι εμπορικό
σήμα της Sony Corporation.
• Η επωνυμία "AVCHD" και το λογότυπο AVCHD είναι
εμπορικά σήματα της Matsushita Electronic Industrial
Co., Ltd. και της Sony Corporation.
✎
✎
✎
Ορισμένοι δίσκοι μορφής AVCHD ενδέχεται να μην
αναπαράγονται, ανάλογα με τις συνθήκες εγγραφής.
Οι δίσκοι μορφής AVCHD θα πρέπει να είναι
οριστικοποιημένοι.
Η μορφή "x.v.Colour" προσφέρει ένα μεγαλύτερο
εύρος χρωμάτων από τους κανονικούς δίσκους DVD
βιντεοκάμερας.
✎
Ορισμένοι δίσκοι μορφής DivX, MKV και MP4
ενδέχεται να μην αναπαράγονται, ανάλογα με την
ανάλυση βίντεο και το ρυθμό καρέ τους.
Υποστηριζόμενες μορφές
Σημειώσεις σχετικά με τη σύνδεση USB
• Το προϊόν υποστηρίζει μέσα αποθήκευσης
USB, συσκευές αναπαραγωγής MP3, ψηφιακές
φωτογραφικές μηχανές και συσκευές ανάγνωσης
καρτών USB.
• Το προϊόν δεν υποστηρίζει ονόματα φακέλων ή
αρχείων με περισσότερους από 128 χαρακτήρες.
• Ορισμένες συσκευές USB/ψηφιακές φωτογραφικές
μηχανές ενδέχεται να μην είναι συμβατές με το προϊόν.
• Το προϊόν υποστηρίζει τα συστήματα αρχείων FAT 16,
FAT 32 και NTFS.
• Συνδέετε τις συσκευές USB απευθείας στη θύρα
USB του προϊόντος. Η σύνδεση μέσω καλωδίου USB
ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα συμβατότητας.
• Η εισαγωγή περισσότερων από μίας συσκευών
μνήμης σε μια μονάδα ανάγνωσης πολλαπλών καρτών
ενδέχεται να προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία της
μονάδας ανάγνωσης.
• Το προϊόν δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο PTP (Peer
to Peer).
• Μην αποσυνδέετε μία συσκευή USB ενόσω μεταφέρει
ή εγγράφει δεδομένα.
• Όσο υψηλότερη είναι η ανάλυση της εικόνας, τόσο
περισσότερος χρόνος χρειάζεται για να εμφανιστεί η
εικόνα.
• Αυτό το προϊόν δεν μπορεί να αναπαράγει αρχεία MP3
με τεχνολογία DRM (Digital Rights Management) που
γίνονται λήψη από εμπορικές τοποθεσίες.
• Το προϊόν υποστηρίζει μόνο βίντεο που έχει ρυθμό
καρέ χαμηλότερο από 30 fps (καρέ ανά δευτερόλεπτο).
• Το προϊόν υποστηρίζει μόνο συσκευές USB μαζικής
αποθήκευσης τύπου MSC (Mass Storage Class),
όπως μονάδες Τhumb και σκληρού δίσκου USB. (Δεν
υποστηρίζονται διανομείς.)
• Ορισμένες συσκευές USB HDD, συσκευές ανάγνωσης
πολλαπλών καρτών και μονάδες Τhumb ενδέχεται να
μην είναι συμβατές με αυτό το προϊόν.
• Αν κάποιες συσκευές USB απαιτούν υπερβολική ισχύ,
ενδέχεται να τις περιορίσει η συσκευή ασφαλείας
κυκλώματος.
• Αν η αναπαραγωγή από μια μονάδα σκληρού
δίσκου USB είναι ασταθής, παρέχετε πρόσθετη
ισχύ συνδέοντας τη μονάδα σκληρού δίσκου σε μια
πρίζα. Αν το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει,
επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της μονάδας
σκληρού δίσκου USB.
• Η εταιρεία SAMSUNG δεν ευθύνεται για την
καταστροφή αρχείων δεδομένων ή την απώλεια
δεδομένων.
40 - Ελληνικά
HT-H5200_HS5200-GRE_0402.indd 40
2014-04-02
3:58:17
Υποστήριξη αρχείων βίντεο
Επέκταση αρχείου
Περιέχον αρχείο (κοντέινερ)
Codec βίντεο
Codec ήχου
*.avi
AVI
DivX 3.11/4/5/6
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
MP3, Dolby Digital,
DTS,
WMA, PCM
*.mkv
MKV
VC-1 AP, DivX 5/6
H.264 BP/MP/HP
MP3, Dolby Digital,
DTS
*.wmv
WMV (wmv9)
VC-1 AP, VC-1 SM
WMA
*.mp4
MP4
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
AAC
*.mpg / *.mpeg
PS
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
MP1, 2
Dolby Digital, DTS
Ανάλυση
1920x1080
 Περιορισμοί
 Αποκωδικοποιητής βίντεο
- Υποστηρίζεται έως H.264 Level 4.1 και AVCHD
- Δεν υποστηρίζονται H.264 FMO/ASO/RS και VC1 SP/MP/AP L4
- MPEG4 SP, ASP : Ανάλυση χαμηλότερη από 1280 x 720: Μέγιστη τιμή 60 καρέ
Ανάλυση υψηλότερη από 1280 x 720: Μέγιστη τιμή 30 καρέ
- Δεν υποστηρίζεται GMC 2 ή υψηλότερο
Παράρτημα
- Ακόμα κι όταν κάποιο αρχείο έχει κωδικοποιηθεί με ένα υποστηριζόμενο codec που αναφέρεται παραπάνω, το αρχείο
ενδέχεται να μην αναπαράγεται αν το περιεχόμενό του είναι προβληματικό.
- Η κανονική αναπαραγωγή δεν είναι εγγυημένη αν οι πληροφορίες κοντέινερ του αρχείου είναι λανθασμένες ή αν το
ίδιο το αρχείο είναι κατεστραμμένο.
- Τα αρχεία που έχουν υψηλότερο ρυθμό μετάδοσης bit/ρυθμό καρέ από τον τυπικό ενδέχεται να παρουσιάζουν
διακοπές κατά την αναπαραγωγή του ήχου/βίντεο.
- Η λειτουργία αναζήτησης (παράλειψης) δεν είναι διαθέσιμη αν ο πίνακας ευρετηρίου του αρχείου είναι χαλασμένος.
 Αποκωδικοποιητής ήχου
- Υποστηρίζεται WMA 7, 8, 9 και STD
- Δεν υποστηρίζεται ρυθμός δειγματοληψίας WMA μονοφωνικού ήχου 22050 Hz.
- AAC: Μέγιστος ρυθμός δειγματοληψίας: 96 Khz (8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44,1, 48, 64, 88,2, 96), μέγιστος ρυθμός
μετάδοσης bit: 320 kbps
 Μορφές αρχείων υποτίτλων DivX που υποστηρίζονται
- *.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
Υποστήριξη αρχείων μουσικής
Επέκταση
αρχείου
*.mp3
Περιέχον αρχείο
(κοντέινερ)
MP3
Codec
ήχου
MP3
*.wma
WMA
WMA
Εύρος υποστήριξης
* Ρυθμοί δειγματοληψίας (σε kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* Ρυθμοί μετάδοσης bit - Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης bit από 5 έως 384 kbps
Υποστήριξη αρχείων εικόνας
Επέκταση αρχείου
*.jpg / *.jpeg / *.jpe
*.png
Τύπος
JPEG
PNG
Ανάλυση
15360x8640
41 - Ελληνικά
HT-H5200_HS5200-GRE_0402.indd 41
2014-04-02
3:58:17
Παράρτημα
Επιλογές ψηφιακής εξόδου
Ρύθμιση
Bitstream
(Unprocessed)
PCM
Σύνδεση
Έως και PCM 7.1
κανάλια
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Dolby Digital
Έως και PCM 2.1
κανάλια
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
DTS
DTS
Έως και PCM 7.1
κανάλια
DTS-HD Master
Audio
Ορισμός για
δίσκο Bluray Disc
PCM
Dolby TrueHD
DTS-HD High
Resolution
Audio
Ροή ήχου σε
DVD
Bitstream (Dolby
D Re-encoded)
Δέκτης AV που υποστηρίζει HDMI
PCM
Ροή ήχου σε
Blu-ray Disc
Bitstream (DTS
Re-encoded)
DTS Re-encoded
Dolby Digital Reencoded*
DTS-HD High
Resolution Audio
DTS-HD Master
Audio
PCM
PCM 2 κανάλια
PCM 2 κανάλια
PCM 2 κανάλια
PCM 2 κανάλια
Dolby Digital
Έως και PCM 2.1
κανάλια
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
Έως και PCM 7.1
κανάλια
DTS
DTS
DTS
Αποκωδικοποιεί
τον ήχο της κυρίως
ταινίας μαζί με
τη ροή ήχου
BONUSVIEW
σε ήχο PCM και
προσθέτει ηχητικά
εφέ πλοήγησης.
Μεταδίδει μόνο
τη ροή ήχου της
κυρίως ταινίας,
έτσι ώστε ο δέκτης
AV να μπορεί να
αποκωδικοποιήσει
τη ροή ήχου
bitstream. Δεν
ακούγεται ήχος
BONUSVIEW
ή ηχητικά εφέ
πλοήγησης.
Αποκωδικοποιεί
τον ήχο της κυρίως
ταινίας μαζί με
τη ροή ήχου
BONUSVIEW
σε ήχο PCM,
προσθέτει ηχητικά
εφέ πλοήγησης
και, στη συνέχεια,
επανακωδικοποιεί
τον ήχο PCM σε
DTS Βitstream.
Αποκωδικοποιεί
τον ήχο της
κυρίως ταινίας
μαζί με τη ροή
ήχου BONUSVIEW
σε ήχο PCM,
προσθέτει ηχητικά
εφέ πλοήγησης
και, στη συνέχεια,
επανακωδικοποιεί
τον ήχο PCM
σε Dolby Digital
Βitstream ή PCM.
Οποιαδήποτε
 Αν η ροή πηγής είναι 2 καναλιών ή μονοφωνική, δεν εφαρμόζεται η ρύθμιση "Re-encoded Dolby D". Το σήμα εξόδου
θα είναι PCM 2 καναλιών.
Οι δίσκοι Blu-ray Disc ενδέχεται να περιλαμβάνουν τρεις ροές ήχου:
- Ήχος κυρίως ταινίας: Η ηχητική επένδυση της κυρίως ταινίας.
- Ήχος BONUSVIEW: Μια πρόσθετη ηχητική επένδυση, όπως τα σχόλια του σκηνοθέτη ή των ηθοποιών.
- Ηχητικά εφέ πλοήγησης: Όταν επιλέγετε την πλοήγηση σε ορισμένα μενού, ενδέχεται να ακούγονται ηχητικά εφέ
πλοήγησης. Τα ηχητικά εφέ πλοήγησης είναι διαφορετικά σε κάθε δίσκο Blu-ray Disc.
42 - Ελληνικά
HT-H5200_HS5200-GRE_0402.indd 42
2014-04-02
3:58:18
Ανάλυση σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας εξόδου
Αναπαραγωγή Blu-ray Disc/ηλεκτρονικού περιεχομένου/ψηφιακού
περιεχομένου
Έξοδος
Ρύθμιση
BD Wise
Αναπαραγωγή DVD
Τρόπος λειτουργίας HDMI
Ηλεκτρονικό/ψηφιακό
περιεχόμενο
Τρόπος λειτουργίας HDMI
Blu-ray Disc
Ανάλυση δίσκου Bluray Disc
1080p στα 60 καρέ
480i
Μέγιστη ανάλυση εισόδου
τηλεόρασης
Αυτόματα
Μέγιστη ανάλυση εισόδου τηλεόρασης
1080p στα 60 καρέ
1080p στα 60 καρέ
-
1080p
-
1080p
Καρέ ταινίας: Auto (24 καρέ)
1080p στα 24 καρέ
-
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα όταν αυτό το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά. Αν το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε
δεν αναφέρεται παρακάτω ή αν οι οδηγίες παρακάτω δεν βοηθούν, απενεργοποιήστε το προϊόν, αποσυνδέσετε το
καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή κέντρο σέρβις της Samsung
Electronics.
Σύμπτωμα
Παράρτημα
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Έλεγχος/Λύση
Δεν είναι δυνατή η
εξαγωγή του δίσκου.
• Το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο σταθερά στην πρίζα;
• Απενεργοποιήστε και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά το προϊόν.
Δεν αρχίζει η
αναπαραγωγή.
• Ελέγξτε τον αριθμό περιοχής του δίσκου Blu-ray Disc/DVD. Οι δίσκοι Blu-ray Disc/
DVD που αγοράζονται από το εξωτερικό ενδέχεται να μην αναπαράγονται.
• Οι δίσκοι CD-ROM και DVD-ROM δεν αναπαράγονται σε αυτό το προϊόν.
• Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστό το επίπεδο διαβάθμισης.
Η αναπαραγωγή δεν
σταματά αμέσως όταν
πατήσετε το κουμπί 6/7.
• Μήπως χρησιμοποιείτε έναν παραμορφωμένο δίσκο ή ένα δίσκο με γρατσουνιές
στην επιφάνειά του;
• Σκουπίστε το δίσκο για να τον καθαρίσετε.
Δεν ακούγεται ήχος.
• Το σύστημα οικιακού κινηματογράφου δεν αναπαράγει ήχο κατά τη γρήγορη, την
αργή και τη βηματική αναπαραγωγή.
• Τα ηχεία είναι συνδεδεμένα σωστά; Οι ρυθμίσεις ηχείων έχουν προσαρμοστεί
σωστά;
• Μήπως ο δίσκος είναι πολύ φθαρμένος;
Το τηλεχειριστήριο δεν
λειτουργεί.
• Χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο εντός της εμβελείας λειτουργίας του και υπό τη
σωστή γωνία σε σχέση με τον αισθητήρα;
• Μήπως έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες;
• Επιλέξατε σωστά τον τρόπο λειτουργίας (TV/BD) του τηλεχειριστηρίου (TV ή BD);
43 - Ελληνικά
HT-H5200_HS5200-GRE_0402.indd 43
2014-04-02
3:58:18
Παράρτημα
Σύμπτωμα
Έλεγχος/Λύση
• Ο δίσκος περιστρέφεται
αλλά δεν προβάλλεται
εικόνα.
• Η ποιότητα της εικόνας
είναι κακή και η εικόνα
τρεμοπαίζει.
•
•
•
•
Δεν λειτουργούν η γλώσσα
ήχου και οι υπότιτλοι.
• Οι λειτουργίες γλώσσας ήχου και υποτίτλων δεν θα λειτουργούν εάν ο δίσκος δεν
περιέχει κομμάτια ήχου ή υποτίτλων σε πολλαπλές γλώσσες.
Η οθόνη μενού δεν
εμφανίζεται, ακόμα
και όταν επιλέγεται η
λειτουργία μενού.
• Μήπως χρησιμοποιείτε ένα δίσκο που δεν περιέχει μενού;
Δεν είναι δυνατή η αλλαγή
του λόγου πλευρών.
• Μπορείτε να αναπαράγετε δίσκους Blu-ray Disc/DVD μορφής 16:9 σε τρόπο
λειτουργίας 16:9 Πλήρης, 4:3 Πανοραμική ή 4:3 Pan-Scan, αλλά οι δίσκοι Bluray Disc/DVD μορφής 4:3 αναπαράγονται μόνο σε λειτουργία 4:3. Ανατρέξτε
στο κάλυμμα του δίσκου Blu-ray Disc και, στη συνέχεια, επιλέξτε την κατάλληλη
λειτουργία.
• Δεν λειτουργεί το
προϊόν. (Παράδειγμα:
Απενεργοποιείται μόνο
του ή ακούγεται ένας
παράξενος ήχος).
• Το προϊόν δεν λειτουργεί
κανονικά.
• Κρατήστε πατημένο το κουμπί 5 του τηλεχειριστηρίου για 5 δευτερόλεπτα σε
κατάσταση αναμονής. Έτσι, πραγματοποιείται επαναφορά της μονάδας.
- Η χρήση της λειτουργίας επαναφοράς διαγράφει όλες τις αποθηκευμένες
ρυθμίσεις. Μη χρησιμοποιήσετε αυτή τη λύση, εκτός αν είναι απαραίτητο.
Ξέχασα τον κωδικό
πρόσβασης επιπέδου
διαβάθμισης.
• Χωρίς δίσκο τοποθετημένο στο προϊόν, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί 5 για
περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη INIT και
όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις προεπιλεγμένες τιμές.
- Η χρήση της λειτουργίας επαναφοράς διαγράφει όλες τις αποθηκευμένες
ρυθμίσεις. Μη χρησιμοποιήσετε αυτή τη λύση, εκτός αν είναι απαραίτητο.
Δεν είναι δυνατή η λήψη
ραδιοφωνικών εκπομπών.
• Η κεραία είναι συνδεδεμένη σωστά;
• Αν το σήμα εισόδου της κεραίας είναι ασθενές, εγκαταστήστε μια εξωτερική κεραία
FM σε μια περιοχή με καλή λήψη.
Δεν ακούγεται ήχος όταν
προσπαθείτε να ακούσετε
τον ήχο της τηλεόρασης
μέσω των ηχείων του
συστήματος οικιακού
κινηματογράφου.
• Αν πατήσετε το κουμπί ^ ενώ ακούτε ήχο από την τηλεόραση χρησιμοποιώντας
τη λειτουργία D. IN ή AUX, ενεργοποιούνται οι λειτουργίες δίσκου Blu-ray Disc/
DVD και απενεργοποιείται ο ήχος της τηλεόρασης.
Στην οθόνη εμφανίζεται
η ένδειξη "Δεν είναι
διαθέσιμο".
• Η δυνατότητα ή η ενέργεια δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αυτή τη στιγμή επειδή:
1. Δεν το επιτρέπει το λογισμικό του δίσκου Blu-ray Disc/DVD.
2. Το λογισμικό του δίσκου Blu-ray Disc/DVD δεν υποστηρίζει τη δυνατότητα (π.χ. γωνία λήψης).
3. Η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη τη δεδομένη στιγμή.
4. Ζητήσατε έναν αριθμό τίτλου/κεφαλαίου ή κάποιο χρόνο αναζήτησης που βρίσκεται
εκτός εύρους.
Αν η έξοδος HDMI έχει
ρυθμιστεί σε μια ανάλυση
που δεν υποστηρίζεται
από την τηλεόρασή σας
(για παράδειγμα, 1080p),
ενδέχεται να μην εμφανίζεται
εικόνα στην τηλεόραση.
• Κρατήστε πατημένο το κουμπί 5 στην πρόσοψη για περισσότερα από 5
δευτερόλεπτα, χωρίς τοποθετημένο δίσκο. Όλες οι ρυθμίσεις θα επανέλθουν στις
εργοστασιακές τιμές τους.
Η τηλεόραση είναι αναμμένη;
Τα καλώδια βίντεο είναι συνδεδεμένα σωστά;
Μήπως ο δίσκος είναι βρώμικος ή φθαρμένος;
Οι δίσκοι κακής κατασκευής ενδέχεται να μην αναπαράγονται.
44 - Ελληνικά
HT-H5200_HS5200-GRE_0402.indd 44
2014-04-02
3:58:18
Σύμπτωμα
Έλεγχος/Λύση
Δεν υπάρχει έξοδος
σήματος HDMI.
• Ελέγξτε τη σύνδεση ανάμεσα στην τηλεόραση και την υποδοχή HDMI του
προϊόντος.
• Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας υποστηρίζει είσοδο σήματος HDMI ανάλυσης
576p/480p/720p/1080i/1080p.
Στην οθόνη εμφανίζεται μη
φυσιολογικό σήμα HDMI.
• Αν εμφανίζεται θόρυβος στην οθόνη, αυτό σημαίνει ότι η τηλεόραση δεν
υποστηρίζει HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Λειτουργία DLNA
Μπορώ να δω τους
φακέλους για κοινή χρήση
μέσω του DLNA, αλλά δεν
μπορώ να δω τα αρχεία.
• Το DLNA εμφανίζει μόνο αρχεία φωτογραφιών, μουσικής και ταινιών. Δεν
εμφανίζει άλλα είδη αρχείων.
Το βίντεο αναπαράγεται
διακοπτόμενα.
• Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο είναι σταθερό.
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δικτύου είναι σωστά συνδεδεμένο και ότι το δίκτυο
δεν είναι υπερφορτωμένο.
Η σύνδεση DLNA μεταξύ
της τηλεόρασης και του
υπολογιστή είναι ασταθής.
• Οι διευθύνσεις IP στο ίδιο υποδίκτυο θα πρέπει να είναι μοναδικές, διαφορετικά
μια διένεξη διεύθυνσης IP μπορεί να προκαλέσει ασταθή σύνδεση.
• Ελέγξτε αν έχετε ενεργοποιημένο ένα τείχος προστασίας. Αν ναι, απενεργοποιήστε
τη λειτουργία τείχους προστασίας.
Το σύστημα οικιακού
κινηματογράφου δεν
μπορεί να συνδεθεί στο
διακομιστή BD-LIVE.
• Ελέγξτε αν η σύνδεση δικτύου είναι ενεργή, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία
Κατάσταση δικτύου.
• Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένη στο προϊόν μια συσκευή αποθήκευσης USB.
• Η συσκευή μνήμης πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 1 GB ελεύθερου χώρου, ώστε
να χωρέσει η υπηρεσία BD-LIVE. Μπορείτε να ελέγξετε το διαθέσιμο χώρο στο
μενού Διαχ. δεδ. BD. (Ανατρέξτε στη σελίδα 37)
• Δείτε εάν η επιλογή Σύνδεση Διαδικτύου BD-Live έχει ρυθμιστεί σε
Αποδοχή(όλων).
• Αν όλες οι παραπάνω λύσεις αποτύχουν, επικοινωνήστε με τον πάροχο
περιεχομένου ή ενημερώστε το υλικολογισμικό στην πιο πρόσφατη έκδοση.
Κατά τη χρήση της
υπηρεσίας BD-LIVE,
παρουσιάζεται κάποιο
σφάλμα.
• Η συσκευή μνήμης USB πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 1 GB ελεύθερου χώρου,
ώστε να χωρέσει η υπηρεσία BD-LIVE. Μπορείτε να ελέγξετε το διαθέσιμο χώρο
στο μενού Διαχ. δεδ. BD. (Ανατρέξτε στη σελίδα 37)
✎
Παράρτημα
BD-LIVE
Όταν αποκαθίστανται οι εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, διαγράφονται όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα
BD χρήστη.
Δια της παρούσης, η Samsung Electronics δηλώνει ότι αυτό το σύστημα οικιακού κινηματογράφου
συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EΚ.
Μπορείτε να βρείτε την επίσημη Δήλωση συμμόρφωσης στη διαδικτυακή τοποθεσία http://www.samsung.
com, μεταβαίνοντας στο Υποστήριξη > Αναζήτηση υποστήριξης προϊόντος και εισάγοντας το όνομα μοντέλου.
Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.
45 - Ελληνικά
HT-H5200_HS5200-GRE_0402.indd 45
2014-04-02
3:58:19
Παράρτημα
Προδιαγραφές
Γενικά
Δέκτης
FM
HDMI
Ενισχυτής
Βάρος
1,90 kg
Διαστάσεις
430,0 (Π) x 55,0 (Υ) x 224,0 (Β) mm
Εύρος θερμοκρασίας
λειτουργίας
+5°C έως +35°C
Εύρος υγρασίας λειτουργίας
10 % έως 75 %
Αναλογία σήματος/θορύβου
55 dB
Χρησιμοποιήσιμη ευαισθησία
12 dB
Συνολική αρμονική
παραμόρφωση
1.0 %
Βίντεο
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Ήχος
Πολυκαναλικός ήχος PCM, ήχος Bitstream, ήχος PCM
Έξοδος εμπρός ηχείων
165 W x 2 (3;)
Έξοδος υπογούφερ
170 W (3;)
Απόκριση συχνότητας
Αναλογική είσοδος: 20 Hz~20 kHz (±3 dB)
Ψηφιακή είσοδος: 20 Hz~40 kHz (±4 dB)
Λόγος σήματος/θορύβου
70 dB
Διαχωρισμός καναλιών
60 dB
Ευαισθησία εισόδου
(AUX) 500 mV
Σύστημα ηχείων 2.1 καναλιών
Σύστημα ηχείων
Αντίσταση
Εμπρός
Υπογούφερ
3;
3;
Εύρος συχνοτήτων
200Hz ~ 20kHz
50Hz ~ 200Hz
Επίπεδο πίεσης εξόδου ήχου
84 dB/W/M
84 dB/W/M
Ονομαστική τιμή εισόδου
165 W
170 W
Μέγιστη είσοδος
330 W
340 W
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
(Μονάδες: mm)
95,0 x 146,0 x 74,0
Ηχείο
HT-H5200
168,1 x 349,8 x 289,8
HT-HS5200
122,0 x 530,0 x 120,0
255,0 x 297,0 x 255,0
HT-H5200
Βάρη (Μονάδα: kg)
0,44
3,40
HT-HS5200
1,18
✎
✎
✎
✎
✎
4,60
Δεν υποστηρίζονται ταχύτητες δικτύου 10 Mbps ή χαμηλότερες.
Η εταιρεία Samsung Electronics Co., Ltd επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τις προδιαγραφές χωρίς
προειδοποίηση.
Οι τιμές βάρους και διαστάσεων είναι κατά προσέγγιση.
Το σχέδιο και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την κατανάλωση ρεύματος, ανατρέξτε στην ετικέτα που είναι
επικολλημένη στο προϊόν.
46 - Ελληνικά
HT-H5200_HS5200-GRE_0402.indd 46
2014-04-02
3:58:19
Άδειες χρήσης
Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από την εταιρεία Dolby Laboratories. Η ονομασία Dolby και το
σύμβολο του διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.
Για τις ευρεσιτεχνίες DTS, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://patents.dts.com.
Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από την DTS Licensing Limited. Η επωνυμία DTS-HD, το
σύμβολο, η επωνυμία DTS μαζί με το σύμβολο είναι σήματα κατατεθέντα και το DTS-HD
Master Audio | Essential είναι εμπορικό σήμα της DTS, Inc. © DTS, Inc. Με την επιφύλαξη
παντός δικαιώματος.
Η επωνυμία DLNA®, το λογότυπο DLNA και η επωνυμία DLNA CERTIFIED® είναι εμπορικά
σήματα, σήματα υπηρεσιών ή σήματα πιστοποίησης της Digital Living Network Alliance.
Παράρτημα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΟΡΦΗΣ DIVX: Το DivX® είναι μια μορφή ψηφιακού βίντεο
που δημιουργήθηκε από τη DivX, LLC, μια θυγατρική της Rovi Corporation. Αυτή η συσκευή
διαθέτει επίσημη πιστοποίηση DivX Certified® και έχει περάσει από αυστηρούς ελέγχους,
προκειμένου να επαληθευτεί ότι έχει τη δυνατότητα να αναπαράγει βίντεο DivX. Επισκεφτείτε
τη διαδικτυακή τοποθεσία divx.com για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού για μετατροπή των
αρχείων σας σε βίντεο μορφής DivX. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ DIVX ΚΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ: Αυτή η συσκευή DivX
Certified® πρέπει να δηλωθεί προκειμένου να αναπαράγει ταινίες μορφής DivX Video-on-Demand (VOD) που έχετε
αγοράσει. Για να αποκτήσετε το δικό σας κωδικό δήλωσης, μεταβείτε στην ενότητα DivX VOD του μενού ρύθμισης
της συσκευής σας. Μεταβείτε στη διαδικτυακή τοποθεσία vod.divx.com για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον
τρόπο ολοκλήρωσης της διαδικασίας δήλωσης. DivX Certified® για αναπαραγωγή βίντεο μορφής DivX® σε ανάλυση
έως HD 1080p, συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου υψηλών προδιαγραφών. Η επωνυμία DivX®, η επωνυμία
DivX Certified® και τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Rovi Corporation ή των θυγατρικών της και
χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας. Καλύπτεται από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα διπλώματα ευρεσιτεχνίας
Η.Π.Α.: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
Οι επωνυμίες HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface και το λογότυπο HDMI είναι
εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες.
Οι ονομασίες Oracle και Java είναι σήματα κατατεθέντα της Oracle και/ή των θυγατρικών της. Οι υπόλοιπες
επωνυμίες ενδέχεται να είναι σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.
Το προϊόν αυτό ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας από αντιγραφή, η οποία προστατεύεται από διπλώματα
ευρεσιτεχνίας στις Η.Π.Α. και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Rovi Corporation. Απαγορεύεται η
αποσυμπίληση και η ανακατασκευή κώδικα.
Οι ονομασίες και τα λογότυπα Blu-ray Disc™, Blu-ray™ είναι εμπορικά σήματα της Blu-ray Disc Association.
Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί τεχνολογία Cinavia για τον περιορισμό της χρήσης μη εξουσιοδοτημένων αντιγράφων
ορισμένων ταινιών και βίντεο του εμπορίου και των ηχητικών επενδύσεών τους. Όταν ανιχνεύεται απαγορευμένη χρήση ενός
μη εξουσιοδοτημένου αντιγράφου, εμφανίζεται ένα μήνυμα και διακόπτεται η αναπαραγωγή ή η αντιγραφή. Περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία Cinavia παρέχονται στο Διαδικτυακό κέντρο ενημέρωσης καταναλωτών της Cinavia,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.cinavia.com. Για να ζητήσετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία
Cinavia μέσω ταχυδρομείου, στείλτε μια καρτ-ποστάλ με την ταχυδρομική διεύθυνσή σας στη διεύθυνση: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Το προϊόν αυτό ενσωματώνει αποκλειστική τεχνολογία
κατόπιν αδείας από τη Verance Corporation, η οποία προστατεύεται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. με αριθμό
7.369.677 και άλλα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν στις Η.Π.Α. και διεθνώς, καθώς και από τη
νομοθεσία περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών μυστικών για ορισμένα στοιχεία αυτής της τεχνολογίας.
Η επωνυμία Cinavia είναι εμπορικό σήμα της Verance Corporation. Πνευματικά δικαιώματα 2004-2010 Verance Corporation.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος από τη Verance. Απαγορεύεται η αποσυμπίληση και η ανακατασκευή κώδικα.
- Ειδοποίηση για τις άδειες χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα
Για την περίπτωση χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα, στο μενού του προϊόντος είναι διαθέσιμες άδειες χρήσης
λογισμικού ανοιχτού κώδικα.
47 - Ελληνικά
HT-H5200_HS5200-GRE_0402.indd 47
2014-04-02
3:58:19
Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG σε όλο τον κόσμο
Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με
το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.
Area
` Europe
AUSTRIA
Contact Centre 
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
Web Site
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support
(Dutch)
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
051 331 999
www.samsung.com/support
BULGARIA 07001 33 11 , sharing cost
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
062 726 786
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
DENMARK 70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
www.samsung.com/de/support
GERMANY 0180 6 67267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus
dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
www.samsung.com/gr/support
from land line
GREECE
(+30) 210 6897691 from mobile and land
line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
http://www.samsung.com/hu/
HUNGARY
0680PREMIUM (0680-773-648)
support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG 261 03 710
www.samsung.com/support
Area
MONTENEGRO
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Contact Centre 
020 405 888
080 697 267
090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/
Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
0034902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support
(German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος
(Ισχύει για χώρες με συστήματα ξεχωριστής αποκομιδής)
Αυτή η σήμανση επάνω στην μπαταρία, στο εγχειρίδιο ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες
αυτού του προϊόντος δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με οικιακά απορρίμματα στο τέλος του
κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχει η σχετική σήμανση, τα σύμβολα των χημικών στοιχείων Hg, Cd ή Pb
υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο σε επίπεδα που υπερβαίνουν τα
επίπεδα αναφοράς της Οδηγίας 2006/66 της ΕΚ. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι
ουσίες μπορεί να βλάψουν τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον.
Για να προστατέψετε τους φυσικούς πόρους και να ενισχύσετε την προσπάθεια επαναχρησιμοποίησης
των υλικών, διαχωρίστε τις μπαταρίες από τους άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώστε τις μέσω
του τοπικού σας συστήματος δωρεάν επιστροφής μπαταριών.
Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος - Απορρίμματα ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
(Ισχύει για χώρες με συστήματα ξεχωριστής αποκομιδής)
Αυτή η σήμανση επάνω στο προϊόν, στα πρόσθετα εξαρτήματα ή στο έντυπο υλικό υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα
ηλεκτρονικά του πρόσθετα εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να απορρίπτονται
μαζί με οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποτρέψετε τη ρύπανση του
περιβάλλοντος ή πιθανούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων, ξεχωρίστε
αυτά τα είδη από τους άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώστε τα υπεύθυνα, για να ενισχύσετε την
προσπάθεια διαρκούς επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν είτε με το κατάστημα από όπου αγόρασαν το προϊόν είτε με
την τοπική κρατική υπηρεσία για λεπτομέρειες σχετικά με πού και πώς μπορούν να παραδώσουν αυτά τα είδη για
περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις
προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Το προϊόν αυτό και τα ηλεκτρονικά του πρόσθετα εξαρτήματα δεν θα πρέπει
να ανακατεύεται και να απορρίπτεται μαζί με άλλου είδους απόβλητα.
HT-H5200_HS5200-GRE_0402.indd 48
2014-04-02
3:58:20
HT-H5200
HT-HS5200
Blu-ray™ pe 2.1 canale
Sistem Home Entertainment
manualul utilizatorului
imaginaţi-vă posibilităţile
Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestui produs Samsung.
Pentru a beneficia de servicii complete, înregistraţi-vă
produsul la
www.samsung.com/register
HT-H5200_HS5200-ROM_0402.indd 1
2014-04-02
4:01:25
Informaţii privind Siguranţa
Acest simbol indică faptul că în interior
există o tensiune înaltă. Este periculos să
intraţi în orice fel de contact cu oricare din
componentele interne ale acestui produs.
ATENŢIE
NU DESCHIDEŢI. PERICOL DE ELECTROCUTARE
ATENŢIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE
ELECTROCUTARE, NU SCOATEŢI CAPACUL (SAU
SPATELE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT
FI REPARATE DE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE,
ADRESAŢI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.
• Fantele şi orificiile din carcasa aparatului şi din partea
din spate sau de jos sunt destinate ventilaţiei necesare.
Pentru a asigura funcţionarea fiabilă a acestui aparat şi
pentru a-l proteja împotriva supraîncălzirii, aceste fante
şi orificii nu trebuie să fie blocate sau acoperite.
- Nu amplasaţi acest aparat într-un spaţiu închis, cum
ar fi o un raft de cărţi sau un dulap încorporat, dacă
nu se poate asigura o ventilare corespunzătoare.
- Nu amplasaţi acest aparat în apropierea sau
deasupra unui radiator sau calorifer, ori în locuri în
care este expus la lumina directă a soarelui.
- Nu aşezaţi vase (vaze etc.) care conţin apă pe
acest aparat. O scurgere de apă poate provoca un
incendiu sau o electrocutare.
• Nu expuneţi acest aparat la ploaie şi nu îl amplasaţi în
apropierea apei (lângă o cadă, chiuvetă, lavoar, cadă
sau vană de spălat, într-un subsol umed sau lângă
o piscină etc.). Dacă udaţi în mod accidental acest
aparat, deconectaţi-l de la alimentare şi contactaţi
imediat un reprezentant autorizat.
• Acest aparat foloseşte baterii. În comunitatea dvs., ar
putea exista reglementări de mediu care să impună
casarea în mod corespunzător a acestor baterii.
Contactaţi autorităţile locale pentru informaţii despre
casare sau reciclare.
• Nu supraîncărcaţi prizele de perete, prelungitoarele sau
adaptoarele dincolo de capacitatea lor, deoarece acest
lucru poate duce la incendiu sau electrocutare.
• Direcţionaţi cablurile de alimentare cu energie astfel
încât să nu existe posibilitatea ca acestea să fie călcate
de persoane sau deteriorate de obiectele aşezate pe
ele. Acordaţi o atenţie deosebită cablurilor aflate în
zona din apropierea mufelor, în zona prizelor de perete,
precum şi în zona în care aceste cabluri ies din aparat.
• Pentru a proteja acest aparat în cazul unei furtuni cu
descărcări electrice sau atunci când aparatul este lăsat
nesupravegheat şi neutilizat pentru perioade lungi de
timp, deconectaţi-l de la priza de perete şi detaşaţi
antena sau sistemul de cabluri. Acest lucru va preveni
deteriorarea aparatului ca urmare a descărcărilor
electrice şi a fluctuaţiilor din reţeaua de alimentare cu
energie.
• Înainte de a conecta cablul de alimentare cu c.a.
la priza adaptor cu c.c., asiguraţi-vă că tensiunea
nominală a adaptorului cu c.c. corespunde celei
aferente reţelei electrice locale.
• Nu introduceţi niciodată obiecte metalice în orificiile
acestui aparat. Acest lucru poate crea un pericol de
electrocutare.
Acest simbol indică faptul că împreună
cu acest produs au fost incluse
informaţii importante în ceea ce
priveşte funcţionarea şi întreţinerea.
• Pentru a evita electrocutarea, nu atingeţi niciodată
interiorul acestui aparat. Acest aparat trebuie deschis
doar de către un tehnician calificat.
• Este necesar să introduceţi cablul de alimentare până
când acesta este conectat ferm. Când deconectaţi
cablul de alimentare de la o priză de perete, trageţi
întotdeauna de ştecherul cablului de alimentare. Nu
deconectaţi niciodată trăgând de cablul de alimentare.
Nu atingeţi cablul de alimentare cu mâinile ude.
• Dacă acest aparat nu funcţionează normal, în special
în cazul în care acesta emite orice sunete sau mirosuri
neobişnuite, deconectaţi-l imediat de la alimentare şi
contactaţi un reprezentant sau centru de service autorizat.
• Întreţinerea incintei.
- Înainte de a conecta alte componente la acest
aparat, asiguraţi-vă că acestea sunt oprite.
- Dacă mutaţi aparatul brusc dintr-un loc rece într-un
loc cald, se poate forma condens pe componentele
funcţionale şi lentile, putând cauza redarea anormală
a discului. În cazul în care se întâmplă acest lucru,
deconectaţi aparatul, aşteptaţi două ore, apoi
conectaţi cablul la priza electrică. Apoi, introduceţi
discul şi încercaţi să îl redaţi din nou.
• Asiguraţi-vă că scoateţi cablul de alimentare din priză în
cazul în care produsul urmează să rămână neutilizat sau
dacă urmează să nu fiţi acasă pentru o perioadă mai
lungă de timp (mai ales atunci când copiii, persoanele în
vârstă sau cu handicap sunt lăsate singure în casă).
- Acumulările de praf pot provoca o electrocutare,
o scurgere de curent electric sau un incendiu
deoarece pot face ca un cablu de alimentare să
genereze scântei şi căldură sau pot face ca izolaţia
cablului de alimentare să se deterioreze.
• Contactaţi un centru de service autorizat pentru informaţii
în cazul în care doriţi să instalaţi produsul într-un loc cu
praf excesiv, cu temperaturi ridicate sau scăzute, umiditate
ridicată, substanţe chimice sau în cazul în care produsul
va funcţiona 24 de ore pe zi cum ar fi într-un aeroport,
într-o staţie de tren etc. Dacă nu faceţi acest lucru, este
posibil să se producă o deteriorare gravă a produsului.
• Folosiţi numai ştechere şi prize de perete cu
împământare corespunzătoare.
- O împământare necorespunzătoare poate cauza
electrocutări sau deteriorarea echipamentului. (Numai
pentru echipamentele din Clasa l.)
• Pentru a opri complet acest aparat oprit, trebuie să îl
deconectaţi de la priza de perete. Prin urmare, priza de
perete şi ştecherul cablului de alimentare trebuie să fie
uşor accesibile în orice moment.
• Nu lăsaţi copiii să stea pe produs.
2 - Română
HT-H5200_HS5200-ROM_0402.indd 2
2014-04-02
4:01:28
AVERTISMENT:
• PENTRU A PREVENI IZBUCNIREA
INCENDIILOR, ŢINEŢI ÎNTOTDEAUNA
LUMÂNĂRILE ŞI ALTE ARTICOLE CU
FOC DESCHIS LA DISTANŢĂ DE ACEST
PRODUS.
PRODUS CU LASER DIN CLASA 1
Acest PRODUS este clasificat ca produs LASER
CLASA 1. Utilizarea altor comenzi, reglaje sau proceduri
decât cele specificate în prezentul manual pot duce la
expunerea periculoasă la radiaţii.
ATENŢIE:
• EVITAŢI EXPUNEREA LA RADIAŢII INVIZIBILE
GENERATE DE RAZA LASER, ÎN MOMENTUL
DESCHIDERII ŞI AL ÎMPĂMÂNTĂRII.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Măsuri de precauţie speciale
pentru utilizarea funcţiei 3D
INFORMAŢII IMPORTANTE PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI
SIGURANŢĂ PENTRU IMAGINILE 3D.
Citiţi şi înţelegeţi următoarele informaţii privind siguranţa
înainte de a utiliza funcţia 3D.
• Unii privitori pot întâmpina disconfort în timpul vizionării
la televizorul 3D, cum ar fi ameţeala, greaţa şi durerile
de cap. Dacă întâmpinaţi astfel de simptome, încetaţi
să mai priviţi la televizorul 3D, daţi-vă jos ochelarii 3D
Active şi odihniţi-vă.
• Privirea imaginilor 3D pe o perioadă lungă de timp
poate cauza astenopie. Dacă simţiţi că v-au obosit
ochii, încetaţi să mai priviţi la televizorul 3D, daţi-vă jos
ochelarii 3D Active şi odihniţi-vă.
• Un adult responsabil trebuie să verifice frecvent copiii
care utilizează funcţia 3D. În cazul în care copilul se
plânge că are ochii obosiţi, dureri de cap, ameţeli sau
greaţă, luaţi-l din faţa televizorului 3D şi puneţi-l să se
odihnească.
• Nu utilizaţi ochelarii 3D Active în alte scopuri (de ex.,
ca ochelari de vedere, ochelari de soare, ochelari de
protecţie etc.)
• Nu utilizaţi funcţia 3D sau ochelarii 3D Active în timp ce
mergeţi sau vă plimbaţi dintr-o parte în alta. Utilizând
funcţia 3D sau ochelarii 3D Active în timp ce vă plimbaţi
dintr-o parte în alta, puteţi să loviţi de obiecte, să vă
împiedica şi/sau să cădeţi şi să vă răniţi grav.
• Dacă doriţi să beneficiaţi de conţinut 3D, conectaţi un
dispozitiv 3D (receiver AV sau televizor compatibil 3D)
la portul de ieşire HDMI OUT utilizând un cablu HDMI
de mare viteză. Puneţi-vă ochelari speciali 3D înainte
de a reda conţinuturile 3D.
• Aparatul emite semnale 3D doar prin intermediul unui
cablu HDMI conectat la mufa de ieşire HDMI OUT.
• Rezoluţia video în modul de redare 3D este reglată în
funcţie de rezoluţia materialului video 3D original. Nu
puteţi schimba rezoluţia.
• Este posibil ca unele funcţii, precum BD Wise, reglarea
dimensiunii ecranului şi reglarea rezoluţiei să nu
funcţioneze corespunzător în modul de redare 3D.
• Trebuie să utilizaţi un cablu HDMI de mare viteză pentru
a emite un semnal 3D optim.
• Când urmăriţi imagini 3D, staţi la o distanţă de cel puţin
trei ori mai mare decât lăţimea ecranului de televizor.
De exemplu, dacă aveţi un ecran de 46 inch, staţi la o
distanţă de 138 inch (3,5 metri) de acesta.
• Plasaţi ecranul video 3D la nivelul ochilor pentru a
beneficia de cea mai bună imagine 3D.
• Atunci când aparatul este conectat la mai multe
dispozitive 3D, este posibil ca efectul 3D să nu
funcţioneze corespunzător.
• Acest aparat nu converteşte conţinutul 2D în conţinut
3D.
• Siglele „Blu-ray 3D” şi „Blu-ray 3D” sunt mărci
comerciale ale Blu-ray Disc Association.
Informaţii privind Siguranţa
• Depozitaţi accesoriile (baterie etc) într-un loc în care să
nu se afle la îndemâna copiilor.
• Nu instalaţi produsul într-un loc instabil, cum ar fi un
raft şubred, o podea înclinată sau un loc expus la
vibraţii.
• Nu scăpaţi şi nu loviţi produsul. În cazul în care
produsul se deteriorează, deconectaţi cablul de
alimentare şi contactaţi un centru de service.
• Pentru a curăţa acest aparat, deconectaţi cablul de
alimentare de la priza de perete şi ştergeţi produsul
cu o cârpă moale, uscată. Nu utilizaţi substanţe
chimice, cum ar fi ceara, benzenul, alcoolul, diluantul,
insecticidul, odorizantele, lubrifianţii sau detergenţii.
Aceste substanţe chimice pot deteriora aspectul
produsului sau pot şterge materialele imprimate de pe
acesta.
• Nu expuneţi acest aparat la situaţii în care este posibilă
scurgerea de lichid sau împroşcarea cu lichid. Nu
aşezaţi obiecte umplute cu lichid, cum ar fi vazele, pe
aparat.
• Nu aruncaţi bateriile în foc.
• Nu conectaţi mai multe dispozitive electrice în aceeaşi
priză de perete. Supraîncărcarea unei prize poate
cauza supraîncălzirea acesteia, rezultând într-un
incendiu.
• Există pericol de explozie dacă înlocuiţi bateriile folosite
în telecomandă cu un tip greşit de baterii. Înlocuiţi doar
cu baterii de acelaşi tip sau de un tip echivalent.
3 - Română
HT-H5200_HS5200-ROM_0402.indd 3
2014-04-02
4:01:29
Cuprins
INIŢIERE
REDAREA CONŢINUTURILOR
5
Accesorii
23 Comutarea la dispozitivul sursă
5
Componentele boxelor
23 Redarea discurilor video comerciale
6
Panoul frontal
6
Panoul din spate
23 Redarea unui disc cu conţinut înregistrat de
utilizator
7
Telecomandă
8
Conectarea boxelor
24 Redarea fişierelor de pe un dispozitiv de stocare
USB
CONEXIUNI
25 Controlul redării video
10 Conectarea la un televizor/la dispozitive externe
26 Redarea discurilor comerciale audio preînregistrate
11 Conectarea la un router de reţea
27 Controlul redării muzicii
28 Redarea conţinuturilor foto
SETĂRI
29 Audiţia radio
12 Procedura de configurare iniţială
30 Utilizarea funcţiei Bluetooth
13 Ecranul Home prezentat pe scurt
33 Utilizarea butoanelor speciale de pe telecomandă
13 Accesarea ecranului Setări
SERVICII DE REŢEA
14 Setări Funcţiile meniului
17 Configurarea reţelei
34 Utilizarea serviciului BD-LIVE™
19 Wi-Fi direct
34 Utilizarea DLNA
20 Actualizarea software-ului
34 Aplicaţii
22 Configurarea DLNA
35 Utilizarea caracteristicii Opera TV Store
36 Screen Mirroring
ANEXĂ
37 Informaţii suplimentare
38 Compatibilitatea discurilor şi a formatelor
43 Depanare
46 Specificaţii
47 Licenţe
4 - Română
HT-H5200_HS5200-ROM_0402.indd 4
2014-04-02
4:01:29
Iniţiere
Iniţiere
 Figurile şi ilustraţiile din acest manual pentru utilizator au rol consultativ şi pot diferi de aspectul efectiv
al aparatului.
 Se poate percepe o taxă administrativă în următoarele situaţii:
a. un inginer este chemat la solicitarea dvs. şi aparatul nu prezintă niciun defect (rezultă că nu aţi citit
manualul de utilizare);
b. duceţi unitatea la un centru de reparaţii şi aparatul nu prezintă niciun defect (rezultă că nu aţi citit
manualul de utilizare).
 Cuantumul acestei taxe administrative vă va fi comunicat înainte de efectuarea oricărei vizite la
domiciliu sau la locul de muncă.
Verificaţi cutia pentru a vedea dacă aveţi toate accesoriile şi componente pentru boxe enumerate sau prezentate
mai jos.
Accesorii
• Telecomandă
• Manual de utilizare
Cablu de alimentare
• Baterii
Antenă FM
Componentele boxelor
HT-H5200
Faţă x 2
Cablu boxe x 3
Subwoofer
Faţă x 2
Cablu boxe x 3
Subwoofer
HT-HS5200
5 - Română
HT-H5200_HS5200-ROM_0402.indd 5
2014-04-02
4:01:30
Iniţiere
Panoul frontal
PICTOGRAME PENTRU AFIŞARE
NFC
FUNCŢIE
OPRIRE
REDARE/PAUZĂ
DESCHIDERE/
ÎNCHIDERE
CONTROL
VOLUM
ALIMENTARE
DISPLAY
5V 0.5A
SERTAR PENTRU
DISCURI
✎
✎
✎
✎
✎
SENZOR PENTRU
TELECOMANDĂ
USB
Nu lăsaţi copiii să atingă suprafaţa aparatului când acesta este pornit. Aceasta este fierbinte.
Pentru a actualiza software-ul aparatului prin mufa USB, trebuie să utilizaţi un stick de memorie USB flash.
Atunci când aparatul afişează meniul discului Blu-ray, nu veţi putea începe redarea filmului prin apăsarea
butonului /6 de pe aparat sau de pe telecomandă. Pentru a reda filmul, trebuie să selectaţi opţiunile
Redare film sau Start din meniul discului şi să apăsaţi butonul E.
Dacă utilizaţi internetul sau jucaţi jocuri stocate de pe un dispozitiv USB pe televizor prin intermediul
sistemului Home Cinema, nu puteţi selecta modul BD/DVD folosind butonul FUNCTION. Pentru a selecta
modul BD/DVD, ieşiţi din internet sau întrerupeţi jocul de pe televizor şi apoi selectaţi modul BD/DVD.
Pentru a utiliza funcţia NFC, asociaţi dispozitivul sursă Bluetooth compatibil cu
produsului (consultaţi pagina 32).
, aflat în partea de sus a
Panoul din spate
INTRARE
AUXILIARĂ
VENTILATOR
CABLU DE
ALIMENTARE
* ANTENĂ FM
IEŞIRE HDMI
CONECTORI DE
IEŞIRE DE LA BOXE
INTRARE DIGITALĂ
EXTERNĂ (OPTICĂ)
MUFĂ LAN
* Conectarea antenei radio
1.
Conectaţi antena FM inclusă la mufa ANT pentru antena FM.
2.
Mutaţi încet antena în jurul dvs. până găsiţi o poziţie cu recepţie bună, apoi fixaţi antena de perete sau de o
suprafaţă rigidă.
✎
✎
Păstraţi un spaţiu liber de minim 10 cm în toate părţile sistemului Home Cinema pentru a asigura ventilarea
adecvată. Nu blocaţi ventilatorul de răcire sau fantele acestuia.
Produsul nu recepţionează transmisii AM.
6 - Română
HT-H5200_HS5200-ROM_0402.indd 6
2014-04-02
4:01:31
Telecomandă
Prezentarea telecomenzii
Porneşte şi opreşte aparatul.
VOLUME
Reglaţi volumul.
-
MUTE
+
RDS DISPLAY
Apăsaţi butoanele numerice
pentru a seta opţiunile.
Apăsaţi pentru a vizualiza meniul
discului.
Apăsaţi pentru a derula înapoi sau
înainte.
Apăsaţi pentru reda un disc sau un
fişier.
Apăsaţi pentru a opri redarea unui
disc sau unui fişier.
TA
1
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
7
8
9
TITLE MENU
DISC MENU
0
SUBTITLE
Selectează limba de subtitrare a discului.
Apăsaţi pentru a vă deplasa la ecranul
Home (Meniu principal).
Apăsaţi pentru a utiliza meniul Tools.
POPUP
HOME
REPEAT
TOOLS
RETURN
B
TV SOUND DPS/EQ
Utilizaţi pentru a intra în meniul
Popup/meniul Titlu.
Apăsaţi pentru a căuta înapoi
sau înainte.
Apăsaţi pentru pauză.
Vă permite să repetaţi un titlu, un
capitol, o melodie sau un disc.
EXIT
Apăsaţi pentru a ieşi din meniu.
TUNER
MEMORY MO/ST
A
Utilizaţi funcţia RDS pentru a
recepţiona posturi radio FM.
Utilizaţi pentru a afişa informaţiile
de redare când redaţi un disc
Blu-ray/DVD.
Reveniţi la meniul anterior.
Aceste butoane sunt utilizate atât
pentru meniurile aparatului, cât şi
pentru câteva funcţii Blu-ray Disc.
Apăsaţi pentru a direcţiona semnalul
audio către boxa sistemului Home
Cinema sau către boxa televizorului
(consultaţi pagina 33).
Apăsaţi pentru a opri temporar
sunetul.
INFO
Selectaţi articole de meniu de pe
ecran şi modificaţi valorile din meniu.
C
D
TUNING
DOWN
UP
Iniţiere
FUNCTION
Apăsaţi pentru a selecta modul
sistemului Home Cinema.
(BD/DVD, D. IN, AUX etc.).
Pentru a deschide şi închide
sertarul pentru discuri.
Utilizaţi pentru a seta o frecvenţă
radio presetată.
Selectează MONO sau STEREO
pentru transmisiunea radio.
Căutaţi posturi FM active şi
schimbaţi canalele.
Selectaţi modul audio DSP/EQ dorit.
Instalarea bateriilor în telecomandă
✎
✎
✎
Potriviţi marcajele „+” şi „–” minus de pe baterii cu cele de pe
diagrama din interiorul compartimentului.
În condiţii de utilizare normală a televizorului, bateriile durează
aproximativ un an.
Telecomanda poate fi utilizată la aproximativ 7 metri de aparat
în linie dreaptă.
Dimensiune
baterii: AAA
7 - Română
HT-H5200_HS5200-ROM_0402.indd 7
2014-04-02
4:01:32
Conexiuni
Această secţiune prezintă diverse metode de conectare a aparatului la alte componente externe. Înainte de
mutarea sau instalarea aparatului, opriţi alimentarea şi scoateţi cablul din priză.
Conectarea boxelor
Subwoofer
Faţă (D)
Produs
Faţă (S)
Boxele frontale
Subwoofer
Poziţia produsului
Aşezaţi aparatul pe un stativ, raft sau
pe suportul televizorului.
Selectarea poziţiei de audiţie
Poziţia de audiţie trebuie să fie la o
distanţă de aproximativ 2,5-3 ori mai
mare decât diagonala televizorului.
De exemplu, dacă aveţi un televizor
cu diagonala de 116 cm, poziţia de
audiţie va fi între 2,92 şi 3,50 metri
faţă de ecran.
Aşezaţi boxele în faţa poziţiei dvs. de audiţie, orientate spre dvs. (la aproximativ
45°). Aşezaţi boxele astfel încât tweeterele acestora să fie la nivelul urechii dvs.
Poziţia subwoofer-ului nu este foarte importantă. Îl puteţi aşeza oriunde doriţi.
* Aspectul boxelor dvs. ar putea să difere faţă de reprezentarea din imagini.
* Potriviţi cablurile pentru boxe cu etichetele colorate de pe spatele boxelor şi apoi conectaţi-le la mufa
cu aceeaşi culoare. Consultaţi pagina 9 pentru instrucţiuni suplimentare.
8 - Română
HT-H5200_HS5200-ROM_0402.indd 8
2014-04-02
4:01:34
Conexiuni prin cablu ale boxelor
1.
Potriviţi fiecare mănunchi de cabluri pentru boxe la boxa corectă potrivind mufa colorată din fiecare
mănunchi la autocolantul de aceeaşi culoare din partea inferioară a fiecărei boxe.
2.
Cuplaţi mufele cablului fiecărei boxe în spatele aparatului, potrivind culorile mufelor de intrare cu cele de
ieşire ale boxelor.
Pentru HT-H5200
Conexiuni
Boxă frontală (S)
Subwoofer
Boxă frontală (D)
* Consultaţi pagina 5 pentru boxele corespunzătoare HT-HS5200.
✎
Dacă aşezaţi o boxă lângă televizor, este posibil ca imaginea să fie distorsionată din cauza câmpului
magnetic.
| ATENŢIE |
Dacă doriţi să instalaţi boxele pe perete, fixaţi bine şuruburile sau cuiele (nu sunt incluse în pachet) de perete,
în poziţia dorită, şi apoi utilizaţi orificiile din partea din spate a boxelor pentru a le instala.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu sau în apropierea boxelor. Se pot răni în cazul căderii unei boxe.
Atunci când conectaţi firele la boxe, asiguraţi-vă că polaritatea (+/–) este cea corectă.
Nu lăsaţi subwooferul la îndemâna copiilor, pentru ca aceştia să nu introducă mâinile sau substanţe străine în
tubul (orificiul) din subwoofer.
Nu agăţaţi subwooferul de perete prin tub (orificiu).
9 - Română
HT-H5200_HS5200-ROM_0402.indd 9
2014-04-02
4:01:34
Conexiuni
Conectarea la un televizor/la dispozitive externe
R
Roşu
W
Alb
Metoda 1
Dispozitive
externe
Metoda 2
AUDIO OUT
OPTICAL OUT
HDMI IN
Conectarea la un televizor
Conectaţi un cablu HDMI (nu este inclus) de la mufa de ieşire HDMI OUT din spatele aparatului la mufa de
intrare HDMI IN a televizorului. Dacă televizorul acceptă sistemul ARC, puteţi auzi sunetul televizorului prin
sistemul Home Cinema, conectând doar acest cablu. Consultaţi pagina 15 din acest manual şi secţiunea despre
conectarea la sistemul ARC din manualul de utilizare al televizorului.
Conectarea la dispozitive externe
Pentru a selecta modul corect pentru un dispozitiv extern pe care l-aţi conectat la aparat, apăsaţi butonul
FUNCTION. De fiecare dată când apăsaţi butonul, modul se schimbă în ordinea următoare:
BD/DVD D. IN AUX FM BT
Mai jos sunt explicate două metode de conectare a dispozitivelor externe la sistemul Home Cinema.
Metoda 1 INTRARE AUXILIARĂ: Conectarea unei componente analogice externe
Utilizând un cablu audio RCA (nu este inclus), conectaţi mufa AUDIO In de pe aparat la mufa AUDIO Out de pe
componenta analogică externă.  Selectaţi modul AUX.
• Asiguraţi-vă că potriviţi culorile capetelor cablurilor cu cele ale mufelor de intrare şi ieşire.
Metoda 2 OPTICĂ: Conectarea unei componente audio digitale externe
Utilizaţi această interfaţă pentru a conecta ieşirea audio digitală a componentelor cu semnal digital precum cutiile
de cabluri şi receptoarele de satelit (Set-Top box-uri). Utilizând un cablu optic digital (nu este inclus), conectaţi
mufa optică de intrare audio digitală de pe aparat la mufa optică de ieşire digitală a dispozitivului digital extern.
 Selectaţi modul D. IN.
✎
✎
✎
Pentru a primi semnal video de la Set-Top Box, trebuie să conectaţi ieşirea video a acestuia direct la
televizor.
Acest sistem acceptă frecvenţe de eşantionare digitală de 32 kHz sau superioare de la componente digitale.
Acest sistem acceptă doar sunet DTS şi Dolby Digital. Formatul audio în şir de biţi, MPEG nu este acceptat.
10 - Română
HT-H5200_HS5200-ROM_0402.indd 10
2014-04-02
4:01:35
Conectarea la un router de reţea
Reţea wireless
Vă puteţi conecta aparatul la routerul de reţea
utilizând una din metodele ilustrate mai jos.
Reţea cu fir
Modem broadband
(cu router integrat)
Serviciu
broadband
Serviciu
broadband
sau
✎
Router
Serviciu
broadband
Modem
broadband
✎
✎
✎
Conexiuni
Echipament de
partajare a IP-ului
wireless
✎
✎
Este posibil ca routerul sau politicile furnizorului de
servicii internet să împiedice aparatul să acceseze
serverul Samsung de actualizare software. În
această situaţie, contactaţi furnizorul de servicii
internet pentru informaţii suplimentare.
Pentru utilizatorii DSL, se recomandă utilizarea
unui router pentru realizarea conexiunii la reţea.
Pentru a utiliza funcţia DLNA, trebuie să conectaţi
PC-ul la reţea aşa cum este indicat în imaginile de
mai sus. Conexiunea se poate realiza cu sau fără
fir.
✎
✎
✎
Dacă routerul IP wireless acceptă protocolul
DHCP, aparatul poate utiliza o adresă DHCP sau
o adresă IP statică pentru a se conecta la reţeaua
wireless.
Setaţi routerul IP wireless la modul Infrastructure
(Infrastructură). Modul ad-hoc nu este acceptat.
Aparatul acceptă doar următoarele protocoale
wireless securizate cu cheie:
- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Selectaţi un canal pentru routerul IP wireless
utilizat. În cazul în care canalul setat pentru
routerul IP wireless este utilizat de către un alt
dispozitiv din apropiere, aceasta poate genera
interferenţe şi erori de comunicare.
În conformitate cu cele mai recente specificaţii
de certificare Wi-Fi, sistemele Home Cinema
Samsung nu acceptă criptarea de securitate WEP,
TKIP sau TKIP-AES (WPS2 Mixed) în reţele care
rulează în modul 802.11n.
Prin natura sa, reţeaua LAN wireless poate cauza
interferenţe, în funcţie de condiţiile de operare
(performanţa punctului de acces, distanţă,
obstacole, interferenţa cu alte dispozitive radio
etc.).
11 - Română
HT-H5200_HS5200-ROM_0402.indd 11
2014-04-02
4:01:36
Setări
4:3 Pan-Scan - Pentru televizoare mai vechi,
analogice cu ecran standard. Afişează imagini 4:3
pe întregul ecran şi imagini 16:9 în format PanScan care umple ecranul, dar taie părţile stânga
şi dreapta ale imaginii şi extinde pe verticale
mijlocul acesteia.
Procedura de configurare iniţială
• Meniul Home nu va apărea dacă nu configuraţi
setările iniţiale.
• Afişajul de pe ecran se poate schimba dacă
actualizaţi versiunea software.
• Este posibil ca etapele de acces să difere în
funcţie de meniul pe care l-aţi selectat.
1.
Porniţi televizorul după conectarea aparatului şi
porniţi aparatul. La prima pornire a aparatului,
acesta afişează automat ecranul Setări iniţiale
Language.
2.
Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta limba
dorită şi apoi apăsaţi butonul E.
3.
Apăsaţi butonul E pentru a începe configurarea
funcţiei.
5.
Va apărea ecranul Reţea.
- Înainte de a începe, asiguraţi-vă că aparatul
este conectat la router printr-un cablu de
reţea.
- Setaţi opţiunea la Wired sau Wireless, în
funcţie de mediul dvs. de reţea.
- Dacă aveţi o reţea cu adresă IP statică,
vă sugerăm să selectaţi Omitere apăsând
butonul ALBASTRU (D).
✎
Dacă omiteţi configurarea reţelei sau nu o realizaţi
corect, puteţi a configura ulterior conexiunea
aparatului la reţea. (Consultaţi pagina 17)
Setări iniţiale
Setări iniţiale | Reţea
Se vor configura aspectul TV şi reţeaua.
Fiecare setare poate fi modificată ulterior din secţiunea „Setări”
Selectaţi tipul de reţea.
Tip de reţea
Wireless
㾎
Cablu
Start
Conectare
Cablu de reţea conectat.
a Înapoi
4.
" Selectare
Va apărea ecranul Aspect TV. Apăsaţi butoanele
▲▼ pentru a selecta aspectul TV dorit şi apoi
apăsaţi butonul E.
Aveţi patru opţiuni:
16:9 Original - Pentru televizoarele cu ecran
lat. Afişează imagini pe ecran lat în formatul
lor original 16:9 şi imagini 4:3 (formatul vechi,
standard) în format 4:3 pillar-box cu benzi negre
în stânga şi în dreapta.
16:9 Complet - Pentru televizoarele cu ecran lat.
Afişează imagini pe ecran panoramic în formatul
lor original 16:9 şi extinde imaginile în format 4:3
pentru a umple ecranul.
4:3 Letterbox - Pentru televizoare mai vechi,
analogice cu ecran standard. Afişează imagini
4:3 pe ecran complet şi imagini 16:9 în format
letterbox care păstrează raportul de dimensiuni
16:9, dar adaugă benzi negre deasupra şi sub
imagine.
6.
Aparatul verifică conexiunea la reţea, apoi
se conectează la aceasta. După finalizarea
conectării, apăsaţi butonul E. Va apărea
ecranul „Setările iniţiale au fost finalizate.”, iar
apoi va apărea ecranul Home.
✎
Dacă doriţi să afişaţi din nou ecranul Setări
iniţiale şi să faceţi modificări, selectaţi opţiunea
Reset.. (Consultaţi pagina 17)
Dacă utilizaţi un cablu HDMI pentru a conecta
aparatul la un televizor Samsung compatibil
Anynet+ (HDMI-CEC) şi 1.) Aţi setat caracteristica
Anynet+ (HDMI-CEC) la On atât pentru televizor,
cât şi pentru aparat şi 2.) Aţi setat televizorul la
o limbă acceptată de către aparat, aparatul va
selecta în mod automat limba respectivă ca limbă
preferată.
✎
12 - Română
HT-H5200_HS5200-ROM_0402.indd 12
2014-04-02
4:01:37
Ecranul Home prezentat pe scurt
1
Red. disc
2
Fotografii
Videocl.
Muzică
8 Funcţie
Folosiţi această opţiune pentru a comuta la
un dispozitiv extern, precum şi pentru a activa
conexiunea Bluetooth şi modul de funcţionare
a acesteia. Puteţi folosi butonul FUNCTION de
de pe unitatea
pe telecomandă sau butonul
principală pentru a comuta modul de funcţionare.
9 Setări
Setaţi diferite funcţii care să vă satisfacă
preferinţele.
Blu-ray
3
Screen Schimb.
Mirroring disp.
Funcţie
Setări
45 6 7 8 9
Pentru a reda sau viziona un film, o fotografie sau
o melodie de pe PC, trebuie să conectaţi sistemul
Home Cinema şi PC-ul într-o reţea de reşedinţă
şi să descărcaţi, instalaţi şi configuraţi software-ul
DLNA pe PC. (Consultaţi pagina 22)
Setări
✎
Aplicaţie 1 Aplicaţie 2 Aplicaţie 3 Aplicaţie 4 Opera TV Suplim.
Store
Accesarea ecranului Setări
1 Red. disc
Este afişat conţinutul discului aflat în tava pentru
discuri.
Apăsaţi pe E pentru a începe redarea
conţinuturilor de pe disc.
1.
Selectaţi Setări din ecranul principal şi apoi
apăsaţi E. Va apărea ecranul Setări.
Setări
Ecran
Setări 3D
Audio
Raport de aspect TV
: 16:9 Original
Redaţi fotografii, materiale video sau muzică de
pe discuri, dispozitive USB, PC-uri sau dispozitive
mobile.
Reţea
BD Wise
: Dezactivat
Sistem
Rezoluţie
: Automat
Limbă
Cadru film (24 Cps)
: Dezactivat
3 Aplicaţii
Securitate
Format culori HDMI
: Automat
General
HDMI - culori profunde
: Dezactivat
Asistenţă
Mod progresiv
: Automat
2 Fotografii/Videocl./Muzică
Accesaţi diverse aplicaţii plătite sau gratuite.
4 Opera TV Store
Permite utilizarea pe televizor a aplicaţiilor bazate
pe web.
2.
Pentru a accesa meniurile, sub-meniurile şi
opţiunile din ecranul Setări, consultaţi ilustraţia
cu telecomanda de mai jos. (Consultaţi pagina
14)
✎
Dacă produsul este lăsat în modul oprire pentru
mai mult de 5 minute fără a fi acţionat, pe televizor
va apărea un screen saver. Dacă lăsaţi aparatul
în modul screen saver pentru mai mult de 20 de
minute, alimentarea va fi oprită automat.
5 Suplim.
O listă de aplicaţii utile şi populare pe care vi le
recomandăm.
6 Screen Mirroring
Configuraţi funcţia de mirroring wireless între
sistemul Home Cinema şi un telefon smartphone
sau o tabletă.
7 Schimb. disp.
Afişează o listă de dispozitive externe conectate la
unitatea principală. Comutaţi la dispozitivul dorit.
13 - Română
HT-H5200_HS5200-ROM_0402.indd 13
2014-04-02
4:01:38
Setări
Butoanele de pe telecomandă utilizate
pentru meniul Setări
SUBTITLE
1
HOME
Ecran
REPEAT
Setări 3D
TOOLS
INFO
3
2
EXIT
RETURN
4
TUNER
1
Butonul HOME: Apăsaţi pentru a vă deplasa
la ecranul Home
2
Butonul RETURN : Apăsaţi pentru a reveni
la meniul anterior.
3
Butonul E (ENTER) / DE DEPLASARE:
• Apăsaţi ▲▼◄► pentru mişcarea
cursorului sau selectarea unui element.
• Apăsaţi butonul E pentru a activa
elementul selectat momentan sau a
confirma o setare.
4
Setări Funcţiile meniului
Butonul EXIT: Apăsaţi pentru a ieşi din
meniul curent.
Informaţii detaliate despre funcţii
Fiecare funcţie, element de meniu şi opţiune
individuală a meniului Setări este explicată detaliat
pe ecran. Pentru a vizualiza o explicaţie, utilizaţi
butoanele ▲▼◄► pentru a selecta funcţia, elementul
de meniu sau opţiunea. În general, explicaţia va
apărea în partea dreaptă a ecranului.
O scurtă descriere a fiecărei funcţii a meniului Setări
este prezentată începând cu această pagină. De
asemenea, veţi găsi informaţii suplimentare despre
unele funcţii în Anexa acestui manual.
Configuraţi funcţiile 3D.
Mod redare 3D Blu-ray: Selectaţi dacă doriţi
redarea conţinuturilor 3D ale unui disc Blu-ray
în modul 3D. Dacă accesaţi meniul principal în
modul 3D, aparatul se va comuta automat la 2D.
Dimens. ecran: Introduceţi dimensiunea televizorului
ataşat la aparat. Aparatul va regla automat imaginea
3D la dimensiunea ecranului televizorului.
✎
Citiţi cu atenţie informaţiile legate de sănătate
şi siguranţă înainte de a viziona conţinut 3D.
(Consultaţi pagina 3)
Raport de aspect TV
Vă permite să reglaţi imaginea aparatului la
dimensiunea ecranului televizorului. (Consultaţi
pagina 37)
BD Wise
BD Wise reprezintă cea mai recentă funcţie de
inter-conectivitate oferită de Samsung. Atunci
când conectaţi un aparat Samsung şi un televizor
Samsung cu funcţia BD Wise prin HDMI, iar
funcţia BD Wise este activată atât pe aparat cât
şi pe televizor, aparatul va emite semnalul video la
rezoluţia şi rata de cadre a discului Blu-ray/DVD.
Rezoluţie
Vă permite să selectaţi rezoluţia de ieşire a
semnalului video HDMI la BD Wise, Automat,
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p. Numărul indică
numărul de linii per cadru video. Literele i şi p
indică scanarea intercalată, respectiv progresivă.
Cu cât numărul de linii este mai mare, cu atât
calitatea este mai bună.
Cadru film (24 Cps)
Setarea caracteristicii Cadru film (24 Cps) la
Automat vă permite să reglaţi automat ieşirea
HDMI a aparatului la 24 cadre pe secundă pentru
o calitate superioară a imaginii, dacă este ataşat la
un televizor compatibil cu 24 Fs.
• Puteţi beneficia de caracteristica Cadru film (24
Cps) doar pe un televizor care acceptă această
rată de cadre.
• Funcţia Cadru film este disponibilă doar când
aparatul se află în modurile HDMI 1080i sau
1080p în ceea ce priveşte rezoluţia de ieşire.
14 - Română
HT-H5200_HS5200-ROM_0402.indd 14
2014-04-02
4:01:38
Format culori HDMI
Ieşire digitală
Vă permite să setaţi formatul de culoare pentru
ieşirea HDMI, astfel încât să corespundă capacităţilor
dispozitivului conectat (televizor, monitor, etc.).
Vă permite să setaţi parametrul Ieşire digitală
pentru a corespunde capacităţilor receiverului
AV pe care l-aţi conectat la aparat. Pentru mai
multe detalii, consultaţi tabelul de selectare a ieşirii
digitale. (Consultaţi pagina 42)
HDMI - culori profunde
Vă permite să setaţi aparatul să emită semnal video
de la mufa HDMI OUT cu opţiunea Deep Colour.
Opţiunea Deep Colour oferă o reproducere mai bună
a culorilor, dar şi o profunzime mai mare a acestora.
Mod progresiv
Audio
Setare difuzoare
Vă permite să ajustaţi următoarea setare a boxelor
şi să porniţi sau opriţi tonul de test pentru a testa
boxele.
Nivel: Vă permite să reglaţi nivelul sonor relativ
pentru fiecare boxă, între 6 dB şi -6dB. De
exemplu, dacă preferaţi un bass puternic, puteţi
creşte nivelul sonor al subwooferului cu 6dB.
Distanţă: Vă permite să reglaţi distanţa relativă a
fiecărei boxe faţă de poziţia de ascultare cu maxim
9 metri. Cu cât distanţa este mai mare, cu atât
sunetul va fi mai puternic.
Test Tone : Vă permite să rulaţi funcţia Test Tone
pentru a putea testa configuraţia boxelor. Setarea
opţiunii Test Tone la Activat activează Test Tone .
Setarea la Dezactivat realizează dezactivarea.
Selecţie difuzor
Vă permite să selectaţi ce boxe doriţi să fie active,
fie boxele televizorului, fie boxele sistemului Home
Cinema.
Canal return. audio
Vă permite să direcţionaţi sunetul de la televizor
către boxele sistemului Home Cinema. Necesită o
conexiune HDMI şi un televizor compatibil cu funcţia
Canal return. audio (ARC).
• În cazul în care opţiunea Canal return. audio
este activată şi utilizaţi un cablu HDMI pentru a
conecta aparatul la TV, intrarea optică digitală nu
va funcţiona.
• În cazul în care opţiunea Canal return. audio
este setată la Automat şi utilizaţi un cablu HDMI
pentru a conecta aparatul la TV, ARC şi intrarea
optică digitală sunt selectate automat.
Vă permite să aplicaţi controlul gamei dinamice
asupra sunetului Dolby Digital, Dolby Digital Plus şi
Dolby TrueHD.
Automat: Controlează automat gama dinamică a
sunetului Dolby TrueHD, pe baza informaţiilor de
pe coloana sonoră Dolby TrueHD. De asemenea,
dezactivează controlul intervalului dinamic pentru
Dolby Digital şi Dolby Digital Plus.
Dezactivat: Lasă gama dinamică necomprimată,
permiţându-vă să auziţi sunetul original.
Activat: Activează controlul gamei dinamice
pentru toate cele trei formate Dolby. Volumul
sunetelor mai reduse este crescut, iar volumul
sunetelor puternice este redus.
Setări
Vă permite să îmbunătăţiţi calitatea imaginii atunci
când vizionaţi discuri DVD.
Control Interval Dinamic
Mod downmixing
Vă permite să selectaţi metoda de reeşantionare
pe mai multe canale compatibilă cu sistemul
stereo. Aparatul poate realiza reeşantionarea la
semnal stereo Stereo normal sau Compatibil cu
surround (semnal stereo compatibil surround).
Sincr. audio
Când aparatul este ataşat la un televizor digital,
această funcţie vă permite să reglaţi decalajul sunetului,
astfel încât sunetul să fie sincronizat cu imaginea video.
Puteţi seta decalajul între 0 şi 300 milisecunde.
Reţea
Setări reţea
Configuraţi conexiunea de reţea pentru a putea
beneficia de diverse funcţii, cum sunt serviciile
internet sau funcţia DLNA Wi-Fi, şi puteţi realiza
upgrade software.
Test reţea
Vă permite să testaţi configurarea protocolului
internet pentru a afla dacă funcţionează corect.
Stare reţea
Vă permite să verificaţi starea reţelei curente şi a
conectării la internet.
15 - Română
HT-H5200_HS5200-ROM_0402.indd 15
2014-04-02
4:01:39
Setări
Wi-Fi direct
Gestionare date BD
Vă permite să conectaţi un dispozitiv Wi-Fi direct
la aparat utilizând o reţea Peer-to-Peer, fără un
router wireless. Dacă aparatul este conectat la o
reţea wireless, ar putea fi deconectat când utilizaţi
funcţia Wi-Fi direct. (Consultaţi pagina 19)
Vă permite să administraţi conţinutul descărcat
pe un disc Bluray care acceptă serviciul BD-Live.
Puteţi vizualiza informaţiile despre dispozitivul USB
pe care îl utilizaţi pentru stocarea datelor BD Live,
inclusiv spaţiul de stocare. Puteţi, de asemenea, să
ştergeţi datele BD Live şi să schimbaţi dispozitivul.
✎
Fişierele text, cum sunt cele cu extensia .TXT sau
.DOC, nu vor fi afişate când utilizaţi funcţia Wi-Fi
direct.
DivX® Video On Demand
Vizualizaţi coduri de înregistrare DivX® VOD pentru
a achiziţiona şi reda conţinut DivX® VOD.
Screen Mirroring
Funcţia Screen Mirroring vă permite să vizionaţi
ecranul telefonului smartphone sau al tabletei pe
ecranul televizorului când acestea sunt conectate
la sistemul Home Cinema. (Consultaţi pagina 36)
Nume dispozitiv
Vă permite să atribuiţi aparatului un nume de
identificare. Dvs. utilizaţi acest nume pentru a
identifica aparatul când conectaţi dispozitive Wi-Fi
externe (smartphone-uri, tablete etc.) la acesta.
Limbă
Vă permite să selectaţi limba pe care o preferaţi
pentru meniul de pe ecran, meniul discurilor, etc.
• Limba selectată va apărea numai dacă este
acceptată de disc.
Securitate
Conexiune la Internet BD-Live
PIN-ul prestabilit este 0000. Introduceţi codul PIN
prestabilit pentru a accesa funcţia de securitate,
dacă nu aţi creat deja un PIN propriu.
Vă permite să acceptaţi sau interziceţi o conexiune
la internet pentru serviciul BD-Live.
Clasif. parentală BD
Interzice redarea discurilor Blu-ray cu o clasificare
egală sau peste o clasificare pentru o anumită
vârstă pe care o introduceţi, cu excepţia cazului în
care introduceţi codul PIN.
Sistem
Setări iniţiale
Vă permite să reluaţi procedura Setări iniţiale.
(Consultaţi pagina 12)
Clasif. parentală DVD
Pornire rapidă
Împiedică redarea DVD-urilor cu o clasificare peste
o anumită clasificare numerică selectată de dvs.,
cu excepţia cazului în care introduceţi codul PIN.
Puteţi porni rapid alimentarea prin reducerea
timpului de încărcare a sistemului.
✎
Schimbare PIN
Dacă această funcţie este setată la Activat,
consumul energetic în modul Standby va fi mai
mare. (Aproximativ 12W ~ 20W)
Schimbă codul PIN de 4 cifre, utilizat pentru
accesarea funcţiilor de securitate.
Anynet+ (HDMI-CEC)
General
Anynet+ este o funcţie avantajoasă, care permite
efectuarea operaţiilor corespunzătoare aparatului
cu alte produse Samsung care au caracteristica
Anynet+ şi să controlaţi aceste produse cu o
telecomandă Samsung pentru televizor. Pentru a
utiliza această funcţie, trebuie să conectaţi acest
aparat la un televizor Samsung cu funcţia Anynet+
utilizând un cablu HDMI.
Fus orar
Vă permite să specificaţi fusul orar valabil pentru
zona dvs.
16 - Română
HT-H5200_HS5200-ROM_0402.indd 16
2014-04-02
4:01:40
2.
Asistenţă
Upgrade software
Când se termină verificarea, evidenţiaţi OK şi
apoi apăsaţi pe butonul E.
❏ Cablu - Manual
Pentru informaţii suplimentare despre această
funcţie, consultaţi pagina 20.
Dacă aveţi o adresă de IP statică sau dacă procedura
Automat nu funcţionează, va trebui să setaţi manual
valorile Setări reţea.
După ce urmaţi paşii 1 – 3 de mai sus:
Contactare Samsung
Oferă informaţii de contact pentru ca dvs. să puteţi
accesa resursele de asistenţă cu privire la aparat.
1.
În ecranul Setări reţea, modificaţi Tip de reţea la
Cablu. Apoi, selectaţi Conectare şi apoi apăsaţi
pe butonul E. Aparatul caută o reţea şi apoi
afişează mesajul care indică eşecul conectării la
reţea.
Contr. cond. furniz. servicii
✎
Reset.
Restabileşte toate setările la valorile implicite,
cu excepţia setărilor legate de reţea. Necesită
introducerea codului de securitate PIN. PIN-ul
prestabilit este 0000.
Dacă puteţi conecta sistemul Home Cinema
wireless la reţea, selectaţi Schimbare reţea,
schimbaţi Tip de reţea la Wireless şi urmaţi
instrucţiunile pentru reţele wireless. (Consultaţi
pagina 18)
Setări reţea
Conectarea la reţeaua cu cablu a eşuat.
Adresă MAC
Adresă IP
Mască subreţea
Gateway
Server DNS
Configurarea reţelei
Când conectaţi acest aparat la o reţea puteţi utiliza
aplicaţii şi funcţii bazate pe reţea, cum ar fi BD-LIVE şi
puteţi actualiza software-ul aparatului prin conexiunea
la reţea.
Schimbare reţea
Setări IP
a Înapoi
Pentru a începe configurarea conexiunii la reţea,
urmaţi paşii de mai jos:
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
Setarea aut. a adresei IP nu a reuşit. Încercaţi următoarele pt. a config. automat adresa IP sau
configuraţi-o manual, selectând „Setări IP”.
- Asiguraţi-vă că serverul DHCP este activat în reţeaua wireless, decon. şi recon. reţeaua
wireless.
- Pt. alte inf., contactaţi furnizorul de serv. internet.
Configurarea conexiunii la reţea
1.
Reîncerc.
d Omitere
< Mutare
Închidere
" Selectare
2.
Folosiţi butoanele ◄► pentru a selecta Setări
IP şi apoi apăsaţi pe butonul E. Va apărea
ecranul Setări IP.
În ecranul Home, selectaţi Setări, apoi apăsaţi
butonul E.
2.
Selectaţi Reţea şi apoi apăsaţi pe butonul E.
3.
3.
Selectaţi Setări reţea şi apoi apăsaţi pe butonul
E.
Selectaţi câmpul Setare IP, apoi setaţi-l la
Introduceti manual.
4.
4.
Consultaţi instrucţiunile pentru reţele cu fir, a
căror prezentare începe mai jos sau instrucţiunile
pentru reţele fără fir. (Consultaţi pagina 18)
Selectaţi un parametru pentru introducerea (de
exemplu Adresă IP) şi apoi apăsaţi E. Utilizaţi
tastatura numerică de pe telecomandă pentru
a introduce parametrii. Puteţi, de asemenea, să
introduceţi cifre utilizând butoanele ▲▼. Utilizaţi
butoanele ◄► de pe telecomandă pentru a
trece de la un câmp de introducere la altul pentru
un parametru. Când terminaţi configurarea unui
parametru, apăsaţi pe butonul E.
5.
Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a vă deplasa la
alt parametru şi apoi introduceţi numere pentru
acel parametru, conform instrucţiunilor de la
pasul 4.
Reţea cu fir
❏ Cablu – Automat
După ce urmaţi paşii 1 – 3 de mai sus:
1.
Setări
Consultaţi condiţiile generale de limitare a
responsabilităţii cu privire la conţinutul şi serviciile
de pe terţi.
În ecranul Setări reţea, modificaţi Tip de reţea la
Cablu. Apoi, selectaţi Conectare şi apoi apăsaţi
pe butonul E. Aparatul detectează reţeaua cu
fir, verifică setările conexiunii la reţea, apoi se
conectează la aceasta.
17 - Română
HT-H5200_HS5200-ROM_0402.indd 17
2014-04-02
4:01:40
Setări
6.
Repetaţi paşii 4 şi 5 pentru a introduce valori
pentru toţi parametrii.
✎
Puteţi obţine valorile pentru parametrii reţelei de la
furnizorul de internet.
7.
După ce aţi introdus date pentru toţi parametrii,
selectaţi Revenire (') şi apoi apăsaţi pe butonul
E. Sistemul home cinema verifică conexiunea
la reţea, apoi se conectează la aceasta.
Reţea wireless
Puteţi configura conexiunea la o reţea wireless în trei
moduri:
- Wireless automat
- Wireless Manual
- WPS(PBC)
Înainte de a configura conexiunea la reţea wireless,
deconectaţi toate dispozitivele de reţea wireless
conectate momentan la aparat sau, dacă este cazul,
conexiunea cu fir curentă a aparatului.
❏ Wireless - Automat
Urmaţi paşii de la 1 la 3 din secţiunea „Configurarea
conexiunii la reţea”. (Consultaţi pagina 17)
1.
4.
Când terminaţi, selectaţi Efectuat şi apoi apăsaţi
pe butonul E. Aparatul verifică conexiunea la
reţea, apoi se conectează la aceasta.
✎
Puteţi găsi codul de securitate sau fraza de acces
în unul din ecranele de configurare pe care le-aţi
utilizat la configurarea routerului sau a modemului.
❏ Wireless - Manual
Dacă aveţi o adresă de IP statică sau dacă procedura
automată nu funcţionează, va trebui să setaţi manual
valorile pentru parametrul Setări reţea.
Urmaţi paşii de la 1 la 3 din secţiunea „Configurarea
conexiunii la reţea”. (Consultaţi pagina 17)
1.
În ecranul Setări reţea, modificaţi Tip de reţea
la Wireless. Aparatul caută şi apoi afişează o
listă cu reţelele disponibile.
2.
Derulaţi lista, selectaţi reţeaua dorită sau faceţi
clic pe Adăugare reţea şi apoi apăsaţi pe
butonul E.
3.
Dacă aţi ales o reţea la pasul 2, continuaţi cu
pasul 6. Dacă aţi selectat Adăugare reţea,
treceţi la pasul 4.
4.
Introduceţi numele reţelei wireless sau al
routerului wireless.
• Introduceţi numerele direct cu ajutorul
butoanelor numerice de pe telecomandă.
• Introduceţi litere selectând o literă prin
utilizarea butoanelor ▲▼◄►, apoi apăsaţi
butonul E.
• Pentru a afişa majuscule (sau pentru a
afişa din nou litere mici dacă sunt afişate
majuscule), selectaţi
şi apoi apăsaţi pe
butonul E.
• Pentru a afişa simboluri sau semne de
punctuaţie, selectaţi 123#& şi apoi apăsaţi
butonul E. Pentru a trece din nou la litere,
selectaţi 123#& şi apoi apăsaţi butonul E.
Când terminaţi, selectaţi Efectuat şi apoi
apăsaţi pe butonul E.
5.
În ecranul Security method care apare, utilizaţi
butoanele ▲▼ pentru a selecta metoda de
securitate a reţelei şi apoi apăsaţi butonul E. În
ecranul următor, introduceţi codul de securitate
sau fraza de acces a reţelei.
• Introduceţi numerele direct cu ajutorul
butoanelor numerice de pe telecomandă.
• Introduceţi litere selectând o literă prin
utilizarea butoanelor ▲▼◄►, apoi apăsaţi
butonul E.
În ecranul Setări reţea, modificaţi Tip de reţea
la Wireless. Aparatul caută şi apoi afişează o
listă cu reţelele disponibile.
Setări reţea
Selectaţi tipul de reţea.
Tip de reţea
Wireless
Reţea wireless
㾎 si-ap
Puteţi conecta Home Theater
BD la internet. Selectaţi reţeaua
wireless pe care doriţi să o
utilizaţi.
MIC
KIMING_VTOWER
WPS(PBC)
Căutare
m Mutare
" Selectare
' Revenire
2.
Selectaţi reţeaua dorită, apoi apăsaţi butonul E.
3.
În ecranul Securitate, introduceţi codul de
securitate al reţelei sau expresia de acces.
Introduceţi numerele direct cu ajutorul butoanelor
numerice de pe telecomandă. Introduceţi litere
selectând o literă prin utilizarea butoanelor
▲▼◄►, apoi apăsaţi butonul E.
18 - Română
HT-H5200_HS5200-ROM_0402.indd 18
2014-04-02
4:01:41
❏ WPS(PBC)
Când terminaţi, selectaţi Efectuat şi apoi
apăsaţi pe butonul E. Aparatul va căuta
reţeaua.
Apare ecranul pentru conectarea eşuată le reţea.
Folosiţi butoanele ◄► pentru a selecta Setări
IP şi apoi apăsaţi pe butonul E.
7.
Selectaţi câmpul Setare IP, apoi setaţi-l la
Introduceti manual.
8.
Selectaţi un parametru de reţea pentru care doriţi
să introduceţi date (de exemplu, Adresă IP şi
apoi apăsaţi pe butonul E. Utilizaţi butoanele
numerice de pe telecomandă pentru a introduce
valorile numerice pentru parametrul respectiv.
Puteţi, de asemenea, să introduceţi cifre utilizând
butoanele ▲▼. Utilizaţi butoanele ◄► de pe
telecomandă pentru a trece de la un câmp de
introducere la altul pentru un parametru. Când
terminaţi introducerea datelor, apăsaţi pe butonul
E.
9.
Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a vă deplasa la
alt parametru şi apoi introduceţi numere pentru
acel parametru, conform instrucţiunilor de la
pasul 8.
10. Repetaţi paşii 8 şi 9 pentru a introduce valori
pentru toţi parametrii.
✎
Puteţi obţine valorile pentru parametrii reţelei de la
furnizorul de internet.
11. Când terminaţi, selectaţi Revenire (') şi apoi
apăsaţi pe butonul E. Va apărea ecranul
Cheie de securitate.
12. În ecranul Cheie de securitate, introduceţi codul
de securitate sau expresia de acces a reţelei
dvs. Introduceţi numerele direct cu ajutorul
butoanelor numerice de pe telecomandă.
Introduceţi litere selectând o literă prin utilizarea
butoanelor ▲▼◄►, apoi apăsaţi butonul E.
13. Când terminaţi, selectaţi Efectuat din partea
dreaptă a ecranului, apoi apăsaţi butonul E.
Aparatul verifică conexiunea la reţea, apoi se
conectează la aceasta.
14. După ce sistemul Home Cinema verifică reţeaua,
selectaţi OKşi apoi apăsaţi butonul E.
✎
De asemenea, puteţi realiza configurarea manuală
a reţelei, accesând meniul Setări > Reţea > Stare
reţea.
1.
În ecranul Setări reţea, modificaţi Tip de reţea
la Wireless. Aparatul caută şi apoi afişează o
listă cu reţelele disponibile.
2.
Derulaţi lista, selectaţi WPS(PBC) şi apoi apăsaţi
pe butonul E.
3.
Apăsaţi butonul WPS(PBC) al routerului în
decurs de două minute. Aparatul dvs. obţine în
mod automat toate valorile setărilor de reţea de
care are nevoie şi se conectează la reţeaua dvs.
4.
Când se termină acest proces, evidenţiaţi OK şi
apoi apăsaţi pe butonul E.
✎
Pentru conexiuni WPS, setaţi criptarea de
securitate a routerului wireless la AES. Criptarea
de securitate WEP nu acceptă conexiunea WPS.
Setări
6.
Una din cele mai simple modalităţi de a configura
conexiunea la reţeaua wireless este utilizarea funcţiei
WPS(PBC). Dacă routerul dvs. wireless are un buton
WPS(PBC), urmaţi aceşti paşi:
Urmaţi paşii de la 1 la 3 din secţiunea „Configurarea
conexiunii la reţea”. (Consultaţi pagina 17)
Wi-Fi direct
Funcţia Wi-Fi direct vă permite să conectaţi
dispozitive Wi-Fi direct la aparat şi între ele utilizând
o reţea de tip peer-to-peer, fără a fi necesar un router
wireless.
✎
Unele dispozitive Wi-Fi direct este posibil să
nu accepte funcţia DLNA dacă aparatul este
conectat prin Wi-Fi direct. În această situaţie,
schimbaţi metoda de conectare la reţea utilizată
pentru conectarea dispozitivului la sistemul Home
Cinema.
✎ Wi-Fi direct Transmisiunile pot interfera cu
semnalele Bluetooth. Înainte de a utiliza funcţia
Bluetooth, vă recomandăm să opriţi funcţia WiFi direct pentru toate dispozitivele pe care este
activată.
1. Porniţi dispozitivul Wi-Fi direct şi activaţi funcţia
Wi-Fi direct a acestuia.
2.
În ecranul Home, selectaţi Setări, apoi apăsaţi
butonul E.
3.
Selectaţi Reţea şi apoi apăsaţi pe butonul E.
19 - Română
HT-H5200_HS5200-ROM_0402.indd 19
2014-04-02
4:01:41
Setări
4.
Selectaţi Wi-Fi direct şi apoi apăsaţi pe butonul
E. Apar dispozitivele Wi-Fi direct la care vă
puteţi conecta.
2.
Setări
Ecran
Wi-Fi direct
Prin intermediul aparatului, utilizând un cod
PIN
AudioNume dispozitiv : HT-H5200
Selectaţi dispoz. Wi-Fi direct pentru conectare.
Reţea
AndroidXXXXXXX
Sistem
Asistenţă
Aveţi la dispoziţie trei modalităţi pentru a finaliza
conexiunea Wi-Fi:
• Prin intermediul dispozitivului Wi-Fi.
• Prin intermediul aparatului, utilizând PBC.
• Prin intermediul aparatului, utilizând un cod
PIN.
Fiecare din aceste modalităţi este detaliată mai
jos.
3.
Pentru dispozitivul Wi-Fi, urmaţi procedura
dispozitivului pentru a vă conecta la un alt
dispozitiv Wi-Fi direct. Pentru instrucţiuni,
consultaţi manualul de utilizare al dispozitivului.
După finalizarea procedurii, ar trebui să apară o
fereastră pop-up pe ecranul televizorului, care
vă informează că un dispozitiv care acceptă WiFi direct a solicitat conectarea. Selectaţi OK şi
apoi apăsaţi pe butonul E pentru a accepta.
Apare fereastra pop-up Connecting, urmată de
fereastra pop-up Connected. Când se închide
această fereastră, ar trebui să vedeţi dispozitivul
afişat în ecranul Wi-Fi direct, ca dispozitiv
conectat.
• Procedurile PBC şi PIN conectează dispozitivele
automat.
Prin intermediul aparatului, utilizând PBC
1.
Apare fereastra pop-up PIN.
3.
Reţineţi codul PIN din fereastra pop-up şi apoi
reintroduceţi-l în câmpul corespunzător al
dispozitivului Wi-Fi direct pe care doriţi să îl
conectaţi.
4.
Apare fereastra pop-up Connecting, urmată de
fereastra pop-up Connected. Când se închide
această fereastră, ar trebui să vedeţi dispozitivul
afişat în ecranul Wi-Fi direct, ca dispozitiv
conectat.
✎
Conexiunea curentă prin fir sau wireless la reţea
va fi deconectată atunci când utilizaţi funcţia WiFi direct.
Fişierele text, cum sunt cele cu extensia .TXT sau
.DOC, nu vor fi afişate când utilizaţi funcţia Wi-Fi
direct.
✎
Prin intermediul dispozitivului Wi-Fi
2.
2.
Închidere
General
1.
Selectaţi dispozitivul Wi-Fi direct pe care doriţi
să îl conectaţi la acest aparat şi apoi apăsaţi pe
butonul E.
Reîmp.
Securitate
5.
1.
Neconectat
Limbă
Apare fereastra pop-up Connecting, urmată de
fereastra pop-up Connected. Când se închide
această fereastră, ar trebui să vedeţi dispozitivul
afişat în ecranul Wi-Fi direct, ca dispozitiv
conectat.
Selectaţi dispozitivul Wi-Fi direct pe care doriţi
să îl conectaţi la acest aparat şi apoi apăsaţi pe
butonul E.
Actualizarea software-ului
Meniul Upgrade software vă permite să actualizaţi
software-ul aparatului pentru a obţine îmbunătăţirea
performanţelor sau servicii suplimentare.
• Nu opriţi sau porniţi niciodată manual aparatul în
timpul procesului de actualizare.
• Procesul de actualizare este finalizat când
aparatul se opreşte după ce s-a reiniţializat.
Apăsaţi butonul ALIMENTARE pentru a porni şi
utiliza aparatul.
• Samsung Electronics nu îşi asumă
responsabilitatea pentru defecţiunile aparatului
cauzate de o conexiune instabilă la Internet
sau de neglijenţa consumatorului în timpul
actualizării software.
1.
În ecranul Home, selectaţi Setări şi apoi apăsaţi
butonul E.
2.
Selectaţi Asistenţă şi apoi apăsaţi pe butonul
E.
3.
Selectaţi Upgrade software şi apoi apăsaţi pe
butonul E.
20 - Română
HT-H5200_HS5200-ROM_0402.indd 20
2014-04-02
4:01:42
4.
5.
✎
Selectaţi una din următoarele metode:
• Prin Internet
• Prin USB
• Notificare de upgrade automată
10. Copiaţi acest folder într-o unitate flash USB.
Apăsaţi pe butonul E. Indicaţiile pentru fiecare
metodă încep mai jos.
12. În meniul aparatului, accesaţi Setări > Asistenţă
> Upgrade software.
11. Asiguraţi-vă că nu este introdus niciun disc în
aparat şi apoi introduceţi unitatea flash USB în
portul USB al aparatului.
Dacă doriţi să anulaţi procesul de actualizare în
cursul desfăşurării, apăsaţi butonul E.
Prin Internet
1.
Selectaţi Prin Internet şi apoi apăsaţi pe butonul
E. Va apărea mesajul Connecting to Server.
2.
Dacă este disponibilă o versiune de actualizare,
va apărea un mesaj pop-up prin care sunteţi
întrebat dacă doriţi să realizaţi upgrade. Dacă
selectaţi Da, aparatul se opreşte automat, apoi
porneşte şi începe procesul de upgrade.
3.
Va părea fereastra pop-up care indică evoluţia
procesului de actualizare. La finalizarea
actualizării, aparatul se va opri automat din nou.
4.
Apăsaţi butonul ALIMENTARE pentru a porni
aparatul.
Prin USB
1.
Accesaţi www.samsung.com.
2.
Faceţi clic pe SUPPORT din partea dreaptă sus
a paginii.
3.
Introduceţi numărul modelului aparatului în
câmpul de căutare. Când introduceţi numărul, va
fi afişată o listă derulantă cu numere de produse
care corespund valorii pe care o introduceţi.
4.
Faceţi clic dreapta pe numărul de model al
produsului din lista derulantă.
5.
În pagina care apare, derulaţi în jos şi faceţi clic
pe Firmware Manuals & Downloads.
6.
Faceţi clic pe Firmware din partea centrală a
paginii.
7.
Faceţi clic pe pictograma ZIP din coloana File
aflată în partea dreaptă a paginii.
8.
Faceţi clic pe Send în prima fereastră pop-up
care apare. Faceţi clic pe OK în a doua fereastră
pop-up pentru a descărca şi salva fişierul
firmware pe PC.
9.
Dezarhivaţi fişierul ZIP pe calculator. Ar trebui să
existe un singur folder, cu acelaşi nume ca şi
fişierul ZIP.
14. Aparatul Home Cinema va căuta software-ul
pe unitatea USB. Când găseşte actualizarea
software, apare fereastra pop-up Update
Request.
15. Selectaţi opţiunea OK. Aparatul Home Cinema
se opreşte, apoi porneşte şi începe procesul de
upgrade. După finalizarea actualizării, aparatul
Home Cinema se opreşte.
Setări
Aparatul dvs. trebuie să fie conectat la Internet pentru
a putea utiliza funcţia Prin Internet. Scoateţi toate
discurile înainte de a începe.
13. Selectaţi Prin USB.
16. Apăsaţi butonul ALIMENTARE pentru a porni
aparatul Home Cinema.
✎
✎
Atunci când actualizaţi software-ul utilizând mufa
USB nu trebuie să existe niciun disc în aparat.
Când se termină actualizarea componentei
software, consultaţi detaliile acesteia accesând
meniul Upgrade software.
Notificare de upgrade automată
Dacă aparatul este conectat la reţea şi activaţi
Notificare de upgrade automată, aparatul vă va
înştiinţa printr-un mesaj pop-up dacă există o versiune
software nouă.
1.
Porniţi aparatul.
2.
În ecranul Upgrade software, setaţi Notificare
de upgrade automată la Activat. Dacă este
disponibilă o versiune software nouă, aparatul vă
va înştiinţa printr-un mesaj pop-up.
3.
Pentru a realiza upgrade al firmware-ului,
selectaţi Da. Aparatul se opreşte automat, apoi
porneşte şi începe procesul de upgrade.
4.
Va apărea fereastra pop-up care indică evoluţia
actualizării. La finalizarea actualizării, aparatul se
va opri automat din nou.
5.
Apăsaţi butonul ALIMENTARE pentru a porni
aparatul.
21 - Română
HT-H5200_HS5200-ROM_0402.indd 21
2014-04-02
4:01:42
Setări
Configurarea DLNA
DLNA vă permite să redaţi cu ajutorul aparatului
muzică, filme şi fotografii de pe PC. Pentru a utiliza
DLNA trebuie să conectaţi în reţea aparatul la PC
(consultaţi pagina 11) şi să instalaţi SAMSUNG PC
Share Manager pe PC.
Pentru a descărca software-ul DLNA
Pentru a utiliza DLNA cu PC-ul trebuie să instalaţi
software-ul DLNA pe PC. Puteţi descărca software-ul
pentru PC şi puteţi obţine instrucţiuni detaliate pentru
utilizarea DLNA de pe site-ul web Samsung.com.
1.
Accesaţi www.samsung.com.
2.
Faceţi clic pe SUPPORT din partea de sus a
paginii.
3.
Introduceţi numărul modelului aparatului în
câmpul de căutare. Când introduceţi numărul, va
fi afişată o listă derulantă cu numere de produse
care corespund valorii pe care o introduceţi.
4.
Faceţi clic dreapta pe numărul de model al
produsului din lista derulantă.
5.
În pagina care apare, derulaţi în jos şi faceţi clic
pe Firmware Manuals & Downloads.
6.
Faceţi clic pe fila Software.
7.
În această filă, faceţi clic pe pictograma EXE din
partea dreaptă a rândului DLNA.
8.
Faceţi clic pe Send. În următoarea fereastră popup, faceţi clic pe Save File.
9.
Găsiţi fişierul DLNA Install aflat pe unitatea dvs.
hard disk şi apoi faceţi dublu clic pe acesta.
10. În fereastra pop-up care apare, faceţi clic pe Run
şi apoi urmaţi instrucţiunile care apar pe ecran.
Descărcaţi manualul de instalare/instrucţiuni DLNA
din aceeaşi filă Software, făcând clic pe simbolul
fişierului PDF din coloana File din partea dreaptă.
Se va descărca şi se va deschide fişierul în format
PDF. Urmaţi instrucţiunile pentru a instala şi configura
DLNA. Puteţi vizualiza şi/sau salva fişierul.
✎
Pentru a utiliza funcţia DLNA cu smartphone-ul
dvs., trebuie să conectaţi sistemul Home Cinema
şi smartphone-ul la aceeaşi reţea.
22 - Română
HT-H5200_HS5200-ROM_0402.indd 22
2014-04-02
4:01:43
Redarea Conţinuturilor
Sistemul Home Cinema poate reda conţinut de pe
discuri Blu-ray/DVD/CD, dispozitive USB, PC-uri,
smartphone-uri, tablete şi din secţiunea Apps.
Pentru a reda conţinut de pe PC sau de pe un
dispozitiv mobil, trebuie să conectaţi PC-ul sau
dispozitivul mobil şi aparatul în reţea. Pentru a
reda conţinut de pe PC, trebuie, de asemenea, să
descărcaţi şi să instalaţi software-ul de reţea DLNA
sau să aveţi instalat software-ul de reţea DLNA pe
PC.
✎
PC-urile pe care rulează Windows 7 şi Windows 8
au deja software-ul DLNA (Play To) încorporat.
Comutarea la dispozitivul sursă
Metoda 1
Din ecranul Home, utilizaţi butoanele ▲▼◄► pentru
a vă deplasa la Schimb. disp. şi apoi apăsaţi pe
butonul E.
Va apărea fereastra pop-up Schimb. disp.. Utilizaţi
butoanele ▲▼ pentru a vă deplasa la dispozitivul dorit
şi apoi apăsaţi pe butonul E.
Metoda 2
Dacă vă deplasaţi la Fotografii, Videocl., Muzică
sau la alte conţinuturi bazate pe fişiere, va apărea
o listă cu foldere şi fişiere. Apăsaţi pe butonul
ROŞU (A) pentru a afişa fereastra pop-up Schimb.
disp., utilizaţi butoanele ▲▼ pentru a vă deplasa la
dispozitivul dorit şi apoi apăsaţi pe butonul E.
Metoda 3
Când un dispozitiv este conectat pentru prima dată,
va apărea o fereastră pop-up în care puteţi schimba
dispozitivul sursă utilizând butoanele ◄►.
Apăsaţi pe butonul ^ pentru a închide tava
pentru discuri. Redarea începe automat.
4.
Dacă redarea nu începe automat, apăsaţi pe
butonul 6 de pe telecomandă.
Depozitarea & gestionarea discurilor
• Manevrarea discurilor
- Amprentele sau zgârieturile de pe
suprafaţa unui disc pot reduce
calitatea sunetului şi a imaginii sau
pot duce la saltul peste sectoarele respective.
- Evitaţi să atingeţi suprafaţa discului pe care au
fost înregistrate date.
- Ţineţi discul de margine, pentru a nu lăsa
amprente pe suprafaţa acestuia.
- Nu lipiţi hârtie sau bandă adezivă pe disc.
• Curăţarea discurilor
- Dacă murdăriţi sau lăsaţi amprente
pe un disc, curăţaţi-l cu un
detergent fin diluat cu apă şi ştergeţi
cu o cârpă moale.
- Atunci când curăţaţi discul, mişcarea trebuie să
fie dinspre interior spre exterior.
- Depozitarea discului
 Nu expuneţi la lumina soarelui.
 Păstraţi discul într-un loc aerisit şi rece.
 Păstraţi discul într-un plic de protecţie curat
şi depozitaţi-l în poziţie verticală.
Redarea Conţinuturilor
În cazul în care două sau mai multe dispozitive
externe sunt conectate la unitatea principală, puteţi
utiliza oricare din cele trei metode descrise mai jos
pentru a schimba dispozitivul sursă.
3.
Redarea unui disc cu conţinut
înregistrat de utilizator
Puteţi reda fişiere multimedia pe care le-aţi înregistrat
pe discuri Blu-ray, DVD sau CD.
1.
Aşezaţi un disc înregistrat de utilizator în sertarul
pentru discuri cu eticheta în sus şi apoi închideţi
sertarul.
2.
Redarea discurilor video comerciale
1.
Apăsaţi pe butonul ^ pentru a deschide sertarul
pentru discuri.
2.
Aşezaţi cu atenţie discul în sertar, cu eticheta în
sus.
Utilizaţi butoanele ▲▼◄► pentru a selecta
tipul de conţinut pe care doriţi să îl vizionaţi sau
redaţi - Fotografii Videocl. sau Muzică - şi apoi
apăsaţi pe butonul E.
SAU
2-1. Selectaţi Red. disc din ecranul Home. Va apărea
ecranul Red. disc. Utilizaţi butoanele ▲▼ pentru
a selecta tipul de conţinut pe care doriţi să îl
vizionaţi sau redaţi, Fotografii, Videocl. sau
Muzică.
23 - Română
HT-H5200_HS5200-ROM_0402.indd 23
2014-04-02
4:01:43
Redarea Conţinuturilor
3.
Va apărea un ecran care listează conţinutul
discului. În funcţie de organizarea conţinutului,
veţi vedea foldere, fişiere sau ambele.
3.
4.
Dacă este necesar, utilizaţi butoanele ▲▼◄►
pentru a selecta un folder, apoi apăsaţi butonul
E.
4.
5.
Utilizaţi butoanele ▲▼◄► pentru a selecta un
fişier pentru vizualizare sau redare şi apoi apăsaţi
butonul E.
6.
7.
Apăsaţi butonul RETURN încă o dată pentru a
părăsi ecranul curent şi a ieşi dintr-un folder sau
a reveni în ecranul principal. Apăsaţi butonul
EXIT pentru a reveni direct în ecranul principal.
Accesaţi paginile 25~29 pentru instrucţiuni
despre controlul redării filmelor, muzicii şi
fotografiilor de pe un disc.
Redarea fişierelor de pe un
dispozitiv de stocare USB
Există două metode pe care le puteţi utiliza pentru a
viziona fişiere multimedia de pe un dispozitiv USB pe
acest aparat.
Metoda 1: În cazul în care conectaţi dispozitivul
USB în timp ce produsul este pornit
1.
Va apărea tastatura pop-up „Disp. nou conect.”.
Red. disc
Fotografii
Videocl.
Muzică
Disp. nou conect.
DISC USB
Fotografii
Videocl.
Blu-ray
Muzică
Aplicaţie 1 Aplicaţie 2 Aplicaţie 3 Aplicaţie 4 Opera TV Suplim.
Store
Screen Schimb.
Mirroring disp.
Funcţie
5.
6.
Dacă este necesar, utilizaţi butoanele ▲▼◄►
pentru a selecta un folder, apoi apăsaţi butonul
E.
Selectaţi fişierul pe care doriţi să îl vizionaţi sau
redaţi şi apăsaţi butonul E.
Apăsaţi pe butonul RETURN pentru a ieşi dintrun folder sau pe butonul EXIT pentru a reveni la
ecranul Home.
Consultaţi paginile 25~29 pentru instrucţiuni
despre controlul redării filmelor, muzicii şi
fotografiilor de pe un dispozitiv USB.
Metoda 2: Dacă aparatul este pornit după ce
conectaţi un dispozitiv USB
1.
Porniţi aparatul.
2.
Apăsaţi pe Schimb. disp. şi selectaţi un
dispozitiv USB.
3.
Utilizaţi butoanele◄► pentru a selecta
Fotografii, Videocl. sau Muzică din ecranul
Home şi apoi apăsaţi pe butonul E.
4.
Dacă este necesar, utilizaţi butoanele ▲▼◄►
pentru a selecta un folder, apoi apăsaţi butonul
E.
5. Selectaţi fişierul pe care doriţi să îl vizionaţi sau
redaţi şi apăsaţi butonul E.
6. Apăsaţi pe butonul RETURN pentru a ieşi dintrun folder sau pe butonul EXIT pentru a reveni la
ecranul Home.
7. Consultaţi paginile 25~29 pentru instrucţiuni
despre controlul redării filmelor, muzicii şi
fotografiilor de pe un dispozitiv USB.
✎ Dacă introduceţi un disc atunci când redaţi fişiere
de pe un dispozitiv de stocare USB sau de pe un
telefon, modul dispozitivului se schimbă automat
la „Disc”.
✎ Dacă telefonul dvs. celular este compatibil cu
DLNA, puteţi reda conţinuturi fără a utiliza un
cablu USB. (Consultaţi pagina 34)
Setări
✎
Dacă fereastra pop-up nu este afişată, continuaţi
cu Metoda 2.
2. Folosiţi butoanele ▲▼ pentru a selecta
Fotografii, Videocl. sau Muzică şi apoi apăsaţi
pe butonul E. În funcţie de organizarea
conţinutului, veţi vedea foldere, fişiere sau
ambele.
24 - Română
HT-H5200_HS5200-ROM_0402.indd 24
2014-04-02
4:01:44
Controlul redării video
2 Utilizarea meniului discului, a titlului discului,
a meniului pop-up şi a listei de titluri
Puteţi controla redarea conţinutului video de pe un
disc Blu-ray/DVD, dispozitiv USB, dispozitiv mobil sau
PC. În funcţie de disc sau de conţinut, este posibil ca
unele din funcţiile descrise în acest manual să nu fie
disponibile.
Butoane de pe telecomandă utilizate
pentru redarea clipurilor video.
TITLE MENU
DISC MENU
0
POPUP
2
1
DISC MENU
În timpul redării, apăsaţi acest buton pentru a afişa
meniul discului.
TITLE MENU
În timpul redării, apăsaţi acest buton pentru a afişa
meniul de titluri.
• În cazul în care discul conţine o listă de redare,
apăsaţi butonul VERDE (B) pentru a accesa lista
de redare.
POPUP MENU
SUBTITLE
HOME
REPEAT
3 Repetarea redării
1 Butoane de redare
Aparatul nu redă sunet în modul Căutare, Lent
sau Treaptă.
• Pentru a reveni la redarea la viteză normală,
apăsaţi butonul 6.
1.
În timpul redării, apăsaţi pe butonul REPEAT
al telecomenzii.
2.
Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
Dezactivat, Titlu, Capitol, Toate sau
Repetare A-B, şi apoi apăsaţi pe butonul E.
6
Porneşte redarea.
❏ Repetare A-B
5
Opreşte redarea.
1.
7
Întrerupe redarea.
Apăsaţi butonul E în punctul în care doriţi să
înceapă secţiunea pe care doriţi să o repetaţi
(A).
2.
Apăsaţi butonul E în punctul în care doriţi
să se termine secţiunea pe care doriţi să o
repetaţi (B).
3.
Pentru a reveni la redarea normală, apăsaţi din
nou butonul REPEAT.
În timpul redării, apăsaţi pe butonul
Modul de
3 sau . La fiecare apăsare a
redare rapidă butonului 3 sau , viteza de
redare se va schimba.
Redarea cu
încetinitorul
În modul de pauză, apăsaţi pe
butonul . La fiecare apăsare a
butonului , viteza de redare se
va schimba.
Redarea
secvenţială
În modul de pauză, apăsaţi pe
butonul 7. La fiecare apăsare a
butonului 7, apare un cadru nou.
Redare cu
omitere
În timpul redării, apăsaţi pe butonul
1 sau 2. La fiecare apăsare a
butonului 1 sau 2, discul trece
la capitolul sau fişierul anterior sau
următor.
Apăsaţi butonul E.
4.
✎
✎
✎
✎
✎
Redarea Conţinuturilor
În timpul redării, apăsaţi acest buton pentru a afişa
meniul Popup.
3
În funcţie de disc, este posibil ca ecranul să nu
afişeze toate opţiunile de repetare.
Este posibil ca ecranul să nu afişeze imediat
elementul Capitol or Titlu. Apăsaţi butoanele
▲▼ până când opţiunea dvs. este încadrată în
câmpul corespunzător.
Pentru a reveni la modul normal de redare,
apăsaţi din nou pe butonul REPEAT, apoi apăsaţi
pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opţiunea
Dezactivat şi apoi apăsaţi pe butonul E.
Este posibil ca ecranul să nu afişeze imediat
elementul Repetare A-B. Apăsaţi pe butoanele
▲▼ până când opţiunea Repetare A-B este
încadrată în câmpul corespunzător.
Trebuie să setaţi punctul (B) după cel puţin 5
secunde de redare, după punctul (A).
25 - Română
HT-H5200_HS5200-ROM_0402.indd 25
2014-04-02
4:01:45
Redarea Conţinuturilor
Utilizarea meniului TOOLS
Subtitrare
În timpul redării, apăsaţi pe butonul TOOLS.
Vă permite să setaţi limba dorită pentru subtitrare.
Titlu
Unghi
Dacă există mai multe titluri pe un disc sau
dispozitiv, vă permite să vă deplasaţi sau să
selectaţi titlul dorit.
Pentru a viziona o scenă din alt unghi. Opţiunea
Unghi afişează numărul de unghiuri de vizionare
disponibile (1/1, 1/2, 1/3 etc.).
Timp redare
Video BONUSVIEW
Vă permite să vă deplasaţi la un anumit punct
de redare. Utilizaţi butoanele numerice pentru a
introduce punctul de redare.
Vă permite să setaţi opţiunea Bonusview dorită.
Mod Repetare
Audio BONUSVIEW
Selecţii de meniu care apar numai când este
redat un fişier
Vă permite să repetaţi un titlu, un capitol sau o
secţiune specificată.
Ecr. compl.
Sincr. audio
Vă permite să setaţi decalajul sunetului pentru a se
sincroniza cu imaginea. Puteţi seta decalajul între 0
şi 300 de milisecunde.
Vă permite să setaţi dimensiunea de ecran complet
dorită. Puteţi selecta Original, Mod1 (larger) sau
Mod2 (largest).
Informaţii
Selectaţi pentru a vizualiza informaţiile fişierului
video.
Setări imagine
Vă permite să setaţi modul pentru imagine.
 Mod
- Utilizator : Vă permite să reglaţi manual
funcţiile Luminozitate, Contrast, Culoare şi
Claritate.
- Dinamic : Alegeţi această setare pentru a
îmbunătăţi claritatea.
- Normal : Alegeţi această setare pentru
majoritatea aplicaţiilor de vizualizare.
- Film : Aceasta este cea mai bună setare
pentru vizionarea filmelor.
✎
În funcţie de disc sau de dispozitivul de stocare,
meniul de instrumente poate diferi. Este posibil să
nu fie afişate toate opţiunile.
Crearea unei liste de redare
Puteţi crea o listă de redare a filmelor într-un mod
aproape identic cu cel de creare a unei liste de redare
a muzicii. Consultaţi pagina 27 pentru instrucţiuni.
Redarea discurilor comerciale
audio pre-înregistrate
Selecţii de meniu care apar numai când este
1.
redat un disc BD/DVD
Capitol
Vă permite să vă deplasaţi la un capitol pe care
doriţi să îl vizionaţi.
Audio
Vă permite să setaţi limba audio dorită.
Introduceţi un CD audio (CD-DA) sau un disc
MP3 în sertarul pentru discuri.
• În cazul CD-urilor Audio (CD-DA), prima
melodie va fi redată automat. Piesele de pe
un disc sunt redate în ordinea în care au fost
înregistrate pe disc.
• În cazul discurilor MP3, apăsaţi butoanele
◄► pentru a selecta opţiunea Muzică, apoi
apăsaţi pe butonul E.
26 - Română
HT-H5200_HS5200-ROM_0402.indd 26
2014-04-02
4:01:46
Pl li
Playlist
Mod Repetare
4
Redare rapidă (numai Audio CD (CD-DA)):
În timpul redării, apăsaţi pe butonul 3 sau
. La fiecare apăsare a butonului 3 sau
, viteza de redare se va schimba.
5
Butonul 7: Întrerupe o melodie.
6
Butonul 6: Redă melodia selectată.
0/16
Instrum.
TRACK 001
Pistă
Rip
> Mutare
< Ajustare
' Revenire
TRACK 003
04:41
TRACK 004
04:02
TRACK 005
03:43
TRACK 006
03:40
00:00/00:00
Repetarea pieselor
Puteţi configura aparatul pentru a repeta piese.
" Pauză
CD
2.
Selectare
Instrum.
' Revenire
Pentru a reda o piesă anume, utilizaţi butoanele ▲▼
de pe telecomandă pentru a selecta piesa, apoi
apăsaţi pe butonul E.
Pentru informaţii suplimentare despre redarea
muzicii, consultaţi secţiunea Controlul redării
muzicii de mai jos.
În timpul redării muzicii, apăsaţi pe butonul
TOOLS.
2.
Utilizaţi butonul ◄► pentru a selecta Dezactivat,
Pistă sau 1, Toate sau Amestec. în Mod
Repetare şi apoi apăsaţi butonul E.
Crearea unei liste de redare a muzicii
1.
Dacă redaţi muzică de pe un CD sau DVD
comercial, apăsaţi butonul 5 sau butonul
RETURN. Este afişat ecranul Music List. În cazul
în care creaţi o listă de redare de pe un disc
creat de utilizator sau de pe un dispozitiv USB,
accesaţi lista cu fişiere muzicale aşa cum este
descris la pagina 23 sau 24.
2.
Apăsaţi butoanele ▲▼◄► pentru a vă deplasa
la fişierul dorit şi apoi apăsaţi butonul GALBEN
(C) pentru a-l selecta. Repetaţi această
procedură pentru a selecta şi alte fişiere.
3.
Dacă doriţi să selectaţi toate fişierele, apăsaţi
butonul TOOLS, utilizaţi butoanele ▲▼ pentru
a selecta Select. globală ţi apoi apăsaţi E.
Dacă doriţi să deselectaţi toate fişierele, apăsaţi
butonul TOOLS selectaţi Deselectare toate şi
apoi apăsaţi E.
Controlul redării muzicii
Puteţi controla redarea muzicii de pe un DVD, CD,
dispozitiv USB, dispozitiv mobil sau un PC. În funcţie
de disc sau de conţinut, este posibil ca unele din
funcţiile descrise în acest manual să nu fie disponibile.
Butoane de pe telecomandă utilizate
pentru redarea muzicii
RDS DISPLAY
1
TA
1
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
7
8
9
TITLE MENU
DISC MENU
0
POPUP
1
4
Muzică
2
3
S
Redarea Conţinuturilor
✎
1.
O
5
6
㾎
Butoanele numerice: În timpul redării listei
de redare, apăsaţi numărul melodiei dorite.
Este redată piesa selectată.
2
Omitere: În timpul redării, apăsaţi pe butonul
1 sau 2 pentru a vă deplasa la melodia
următoare sau anterioară din listă.
3
Butonul 5: Opreşte o melodie.
TRACK 001
TRACK 002
05:57
04:27
TRACK 003
TRACK 004
04:07
03:41
TRACK 005
TRACK 006
03:17
03:35
TRACK 007
TRACK 008
03:47
03:49
TRACK 009
TRACK 010
03:53
CD
1 fişiere sel.
TRACK 001
a Schimb. disp.
1/2 Pagină
03:45
Selectare
Instrum.
() Salt pag.
' Revenire
27 - Română
HT-H5200_HS5200-ROM_0402.indd 27
2014-04-02
4:01:46
Redarea Conţinuturilor
4.
Pentru a elimina un fişier din Listă red.,
deplasaţi-vă la fişierul respectiv şi apăsaţi pe
butonul GALBEN (C).
5.
Apăsaţi butonul E pentru a reda fişierele
selectate. Va apărea ecranul Listă red..
6.
Pentru a vă deplasa la lista de melodii, apăsaţi
pe butonul 5 sau pe butonul RETURN.
7.
Pentru a reveni la Listă red., apăsaţi pe butonul
E.
✎
Pe un CD Audio (CD-DA) puteţi crea o listă de
redare cu până la 99 de melodii.
Dacă accesaţi lista muzicală din Listă red. şi
apoi reveniţi la Listă red., elementulListă red. vă
începe redarea cu primul fişier.
✎
Rip
✎
Operaţia de rip codifică muzica în format .mp3 la
192 kbps.
În ecranul Track list, puteţi alege Select. globală
sau Deselectare toate.
- Folosiţi opţiunea Select. globală pentru a
selecta toate piesele, apoi apăsaţi pe butonul
E. Această opţiune anulează piesele
individuale selectate.
- Utilizaţi opţiunea Deselectare toate pentru a
deselecta simultan toate piesele.
Redarea conţinuturilor foto
Puteţi reda conţinuturi foto aflate pe un DVD,
dispozitiv USB, dispozitiv mobil sau PC.
Utilizarea meniului de instrumente
1.
Introduceţi un dispozitiv USB în mufa USB de pe
panoul frontal al aparatului.
2.
Când este afişat ecranul Playback, utilizaţi
butoanele ▲▼ pentru a selecta o piesă şi apoi
apăsaţi pe butonul GALBEN (C). În partea
stângă a piesei apare o bifă.
3.
✎
În timpul redării, apăsaţi pe butonul TOOLS.
Începere expunere diap. / Oprire expunere
diapozitive
Selectaţi această opţiune pentru reda/întrerupe
redarea diapozitivelor.
Repetaţi pasul 2 pentru a selecta şi bifa piese
suplimentare.
Viteză diapozitive
4.
Pentru a elimina o piesă din listă, deplasaţi-vă
la piesa respectivă şi apăsaţi din nou butonul
GALBEN (C). Melodia va fi debifată.
Selectaţi această opţiune pentru a regla viteza de
redare a diapozitivelor.
5.
Când terminaţi, apăsaţi pe butonul TOOLS. Va
apărea meniul Instrum..
Muzică de fond
6.
Folosiţi butoanele ▲▼ pentru a selecta Rip şi
apoi apăsaţi pe butonul E. Va apărea ecranul
Rip.
7.
Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta
dispozitivul pe care este stocat fişierul pentru
care doriţi să executaţi rip şi apoi apăsaţi butonul
E.
✎
Nu deconectaţi dispozitivul în timpul executării
operaţiei de rip.
8. Dacă doriţi să anulaţi operaţia de rip, apăsaţi
butonul E şi apoi selectaţi Da. Selectaţi Nu
pentru a continua operaţia de rip.
9.
După finalizarea operaţiei de rip, va apărea
mesajul „Extragere finalizată.”.
Selectaţi această opţiune pentru a asculta muzică
în timpul vizionării unei prezentări de dispozitive.
Zoom
Selectaţi această opţiune pentru a mări fotografia
selectată. (Fotografia se poate mări de până la 4
ori)
Rotire
Selectaţi această opţiune pentru a roti fotografia.
(Fotografia va fi rotită în sens orar sau anti-orar.)
Informaţii
Afişează informaţiile despre imagine, inclusiv
numele, dimensiunea etc.
10. Apăsaţi pe butonul E pentru a reveni la ecranul
Playback.
✎
✎
Această funcţie nu este disponibilă cu CD-uri DTS
Audio.
Această funcţie ar putea să nu fie acceptată de
unele discuri.
28 - Română
HT-H5200_HS5200-ROM_0402.indd 28
2014-04-02
4:01:48
✎
✎
În funcţie de disc sau de dispozitivul de stocare,
meniul Instrum. poate diferi. Este posibil să nu fie
afişate toate opţiunile.
Pentru a activa muzica de fundal, fişierul imagine
trebuie să se găsească pe acelaşi suport de stocare
ca şi fişierul muzical. Totuşi, calitatea sunetului
poate fi afectată de rata de biţi a fişierului Mp3, de
dimensiunea fotografiei şi de metoda de codare.
Crearea unei liste de redare a
fotografiilor
Presetarea posturilor
Exemplu: Presetarea frecvenţei 89.10 FM în memorie.
1.
Apăsaţi butonul FUNCTION pentru a selecta
FM.
2.
Apăsaţi butonul TUNING UP, DOWN pentru a
selecta <89.10>.
3.
Apăsaţi pe butonul TUNER MEMORY.
• Pe afişaj apare NUMBER.
Apăsaţi din nou pe butonul TUNER MEMORY.
• Apăsaţi pe butonul TUNER MEMORY înainte
ca menţiunea NUMBER să dispară de pe
afişaj.
• După ce apăsaţi pe butonul TUNER
MEMORY, menţiunea NUMBER va dispărea
de pe afişaj, iar postul va fi stocat în memorie.
4.
Puteţi crea o listă de redare cu fotografii aproape în
acelaşi mod în care aţi crea o listă de redare muzicală.
Consultaţi pagina 27 pentru instrucţiuni. Selectaţi
fişiere foto în locul fişierelor muzicale.
5.
• Pentru a asculta posturi radio trebuie să
conectaţi antena FM inclus în pachet.
Pentru a preseta un alt post, repetaţi paşii 2-4.
• Pentru a comuta pe un post presetat, apăsaţi
butonul TUNING UP, DOWN.
Despre transmisia RDS
Controlarea funcţiei radio cu ajutorul
telecomenzii
Utilizarea sistemului RDS (Radio Data System)
1.
Apăsaţi butonul FUNCTION pentru a selecta
FM.
2.
Reglaţi la postul dorit.
• Reglare presetare 1: Apăsaţi butonul 5
pentru a selecta PRESET, după care apăsaţi
pe butonul TUNING UP, DOWN pentru a
selecta un post presetat.
- Înainte de a putea asculta posturi radio
presetate, trebuie să adăugaţi astfel de posturi
în memoria aparatului. Consultaţi secţiunea
de presetare a posturilor de mai jos.
• Reglare manuală: Apăsaţi butonul 5 pentru
a selecta MANUAL, după care apăsaţi pe
butonul TUNING UP, DOWN pentru a selecta
o frecvenţă mai înaltă sau mai joasă.
• Reglare automată: Apăsaţi butonul 5
pentru a selecta MANUAL, după care apăsaţi
şi menţineţi apăsat pe butonul TUNING UP,
DOWN pentru a căuta în mod automat posturi
în banda respectivă.
RDS permite posturilor FM să trimită un semnal
suplimentar odată cu semnalele normale de program.
De exemplu, posturile îşi trimit numele, precum şi
informaţiile despre tipul de program transmis, cum ar
fi sport, muzică etc.
Atunci când comutaţi la un post FM care furnizează
servicii RDS, pe afişaj se aprinde indicatorul RDS.
pentru recepţionarea posturilor FM Posturi FM
Setarea Mono/Stereo
Apăsaţi butonul MO/ST.
• După fiecare apăsare a butonului, sunetul este
comutat între STEREO şi MONO.
• Într-o zonă cu recepţie slabă, selectaţi MONO
pentru o transmisie clară, fără interferenţe.
Redarea Conţinuturilor
Audiţia radio
Descrierea funcţiei RDS
• PTY (Tip program) : Afişează tipul de program
transmis în momentul respectiv.
• PS NAME (Nume servicii program) : Indică numele
postului de transmisie şi este format din 8 caractere.
• RT (Text radio) : Decodifică transmiterea textului de
la un post (dacă există) şi este compus din maxim
64 de caractere.
• CT (Ora exactă) : Decodifică ora exactă de pe
frecvenţa FM. Este posibil ca unele posturi să nu
transmită informaţii despre PTY, RT sau CT, de
aceea informaţiile pot să nu fie afişate întotdeauna.
• TA (Anunţuri din trafic) : TA ON/OFF (Anunţuri
din trafic activate/dezactivate) indică faptul că
anunţurile despre trafic sunt în curs de desfăşurare.
✎
Este posibil ca sistemul RDS să nu funcţioneze
corespunzător dacă postul respectiv nu transmite
corespunzător semnalul RDS sau semnalul este
prea slab.
29 - Română
HT-H5200_HS5200-ROM_0402.indd 29
2014-04-02
4:01:48
Redarea Conţinuturilor
- Atunci când apăsaţi butoanele de pe
telecomanda principală, asiguraţi-vă că aţi
selectat postul FM cu ajutorul telecomenzii
principale.
Pentru a afişa semnalele RDS
Puteţi vizualiza semnalele RDS pe care postul le
trimite pe afişaj.
Apăsaţi butonul RDS DISPLAY în timp ce ascultaţi un
post radio.
• După fiecare apăsare a butonului, afişajul se
modifică pentru a vă indica următoarele informaţii:
PS NAME  RT  CT  Frecvenţă
PS (Serviciu
program)
În timpul căutării, pe afişaj apare
<PS NAME> (Nume servicii
program), după care sunt
afişate numele posturilor. <Pe
afişaj apare NO PS> dacă nici
un semnal nu este trimis.
RT(Text radio)
în timpul căutării, pe ecran
apare <RT>, iar apoi mesajele
text trimise de postul respectiv.
<Pe afişaj apare NO RT> dacă
nici un semnal nu este trimis.
Frecvenţă
Frecvenţa postului (serviciu nonRDS)
Despre caracterele de pe afişaj
+
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
1.
Apăsaţi butonul PTY SEARCH în timp ce
ascultaţi un post FM.
2.
Apăsaţi pe PTY- sau pe PTY+ până când pe
afişaj apare codul dorit.
• Pe afişaj apar codurile PTY descrise în
dreapta.
3.
Apăsaţi din nou pe butonul PTY SEARCH, cât
timp codul PTY selectat la pasul anterior rămâne
pe afişaj.
• Aparatul caută 15 posturi FM presetate,
întrerupe operaţia când găseşte un post
selectat de dvs. şi comută pe postul respectiv.
Utilizarea funcţiei Bluetooth
Când sunt afişate semnale PS sau RT, următoarele
caractere sunt utilizate.
• Fereastra afişajului nu poate face distincţia între
majuscule şi minuscule, utilizând întotdeauna
majusculele.
• Fereastra afişajului nu poate afişa diacriticele, aşa
că <A,> ar putea să înlocuiască diacriticele bazate
pe litera <A’s>, precum <À, Â, Ä, Á, Å şi Ã.>
Indicaţia PTY (Tip program) şi
funcţia de căutare PTY-SEARCH
Unul dintre avantajele serviciului RDS este că puteţi
localiza un anumit gen de program din canalele
presetate, specificând codurile PTY.
Pentru a căuta un program cu ajutorul
codurilor PTY
• Înainte de a începe!
- Funcţia PTY Search se aplică doar la posturile
presetate.
- Pentru a întrerupe procesul de căutare, apăsaţi
butonul 5 în timpul căutării.
- Există o limită de timp atunci când efectuaţi
următorii paşi. Dacă setarea este anulată înainte
de finalizare, iniţializaţi din nou operaţia de la
pasul 1.
Puteţi utiliza un dispozitiv Bluetooth pentru a vă
bucura de muzică stereo de înaltă calitate, fără
cabluri!
Ce reprezintă Bluetooth?
Bluetooth este o tehnologie care permite
interconectarea rapidă a dispozitivelor compatibile
Bluetooth printr-o conexiune fără fir, cu rază scurtă de
acţiune.
• Un dispozitiv Bluetooth poate funcţiona defectuos:
- Când o parte a corpului se află în contact cu
sistemul de transmisie/recepţie al dispozitivului
Bluetooth sau al sistemului Blu-ray Home
Cinema .
- Când este supus la variaţii electrice din cauza
diverselor obstacole – pereţi, colţuri sau elemente
de partiţionare a birourilor.
- Când este supus la interferenţe electrice din
partea unor dispozitive care funcţionează
pe aceeaşi frecvenţă – inclusiv echipamente
medicale, cuptoare cu microunde şi routere
wireless LAN.
• Împerecheaţi sistemul Home Cinema cu dispozitivul
Bluetooth, cu cele două dispozitive în poziţie
apropiată.
30 - Română
HT-H5200_HS5200-ROM_0402.indd 30
2014-04-02
4:01:48
• Cu cât distanţa dintre sistemul Home Cinema
şi dispozitivul Bluetooth este mai mare, cu atât
calitatea sunetului devine mai slabă. Dacă distanţa
este mai mare decât raza de operare Bluetooth,
conexiunea se va întrerupe.
• În zonele cu calitate scăzută a recepţiei, este posibil
ca conexiunea Bluetooth să nu funcţioneze corect.
• Sistemul Home Cinema are o rază de recepţie
de max. 10 m în orice direcţie, dacă nu este
obstrucţionat de obiecte. Conexiunea va fi
întreruptă automat, dacă dispozitivul iese din raza
de recepţie. Chiar şi în interiorul acestei raze de
recepţie, calitatea sunetului poate fi deteriorată de
diverse obstacole – cum ar fi uşile sau pereţii.
• Acest dispozitiv wireless poate cauza interferenţe
electrice în timpul funcţionării.
Redaţi muzică pe dispozitivul conectat.
• Puteţi asculta muzica redată de pe dispozitivul
Bluetooth conectat, prin intermediul sistemului
Home Cinema.
✎
Sistemul Home Cinema acceptă numai date
Middle Quality SBC (până la 237 kbps la frecvenţa
de 48 kHz) şi nu acceptă date High Quality SBC
(328 kbps la frecvenţa de 44.1 kHz).
Caracteristica AVRCP este acceptată.
Funcţionalitatea sa va diferi în funcţie de
specificaţiile dispozitivului conectat.
Conectaţi numai la dispozitive Bluetooth care
acceptă profilul A2DP.
Nu puteţi împerechea mai multe dispozitive
Bluetooth simultan.
Funcţiile de căutare sau de conectare ar putea să
nu funcţioneze corect în următoarele situaţii:
- Dacă în apropierea sistemului Home Cinema
există un câmp electric puternic.
- Dacă sunt împerecheate simultan mai multe
dispozitive Bluetooth cu aparatul.
- Dacă dispozitivul Bluetooth este oprit, nu este
găsit sau nu funcţionează corect.
- Reţineţi că unele dispozitive, cum sunt
cuptoarele cu microunde, adaptoarele wireless
LAN, lămpile fluorescente şi cuptoarele cu gaz,
utilizează aceeaşi frecvenţă ca şi dispozitivul
Bluetooth şi pot cauza interferenţe.
✎
✎
✎
✎
un dispozitiv Bluetooth
Conectare
Dispozitiv Bluetooth
Înainte de a începe, verificaţi dacă dispozitivul
Bluetooth acceptă căşti stereo compatibile Bluetooth.
1.
Apăsaţi pe butonul FUNCTION de pe
telecomandă pentru a afişa mesajul BT.
2.
Selectaţi meniul Bluetooth al dispozitivului pe
care doriţi să îl conectaţi. Pentru instrucţiuni,
consultaţi manualul dispozitivului conectat prin
Bluetooth.
3.
Selectaţi un meniu pentru căşti Stereo pe
dispozitivul Bluetooth.
• Veţi vedea o listă a dispozitivelor.
4.
Selectaţi „[HTS]HXXXXX” din lista cu rezultatele
căutării.
• Când sistemul Home Cinema este conectat
la dispozitivul Bluetooth, pe afişajul frontal va
apărea numele dispozitivului conectat prin
Bluetooth, urmat numele sistemului Home
Cinema.
✎
Redarea Conţinuturilor
Pentru a conecta sistemul Home Cinema la
5.
Pentru a garanta compatibilitatea dispozitivului
conectat prin Bluetooth sau a altor dispozitive
cum ar fi un telefon mobil, vă recomandăm
actualizarea software-ului dispozitivului la ultima
versiune.
Pentru a deconecta dispozitivul Bluetooth de
la sistemul Home Cinema
Puteţi deconecta dispozitivul Bluetooth de la sistemul
Home Cinema. Pentru instrucţiuni, consultaţi manualul
dispozitivului conectat prin Bluetooth.
• Când sistemul Home Cinema este deconectat de
la dispozitivul Bluetooth, sistemul va afişa mesajul
DISCONNECTED pe afişajul frontal.
31 - Română
HT-H5200_HS5200-ROM_0402.indd 31
2014-04-02
4:01:49
Redarea Conţinuturilor
Pentru a deconecta sistemul Home Cinema de
la dispozitivul Bluetooth
Apăsaţi butonul (
) de pe panoul frontal al
sistemului Home Cinema pentru a comuta de la BT la
un alt mod sau pentru a opri funcţionarea sistemului
Home Cinema.
• Cu excepţia deconectării sistemului Home Cinema
prin schimbarea funcţiei, dispozitivul Bluetooth
conectat va aştepta o anumită perioadă de timp
un răspuns de la sistemul Home Cinema înainte
de a întrerupe conexiunea. (Durata de deconectare
poate varia, în funcţie de dispozitivul Bluetooth.)
✎
✎
În modul de conectare Bluetooth, conexiunea
Bluetooth se va întrerupe dacă distanţa dintre
sistemul Home Cinema şi dispozitivul Bluetooth
depăşeşte 10 metri. Când dispozitivul Bluetooth
revine în raza de acţiune sau când îl reporniţi,
trebuie să realizaţi din nou împerecherea între
sistemul Home Cinema şi dispozitiv.
În modul Bluetooth, screen saver-ul va porni dacă
dispozitivul Bluetooth rămâne în starea Ready
timp de 5 minute. Pentru a reconecta dispozitivul
cu Bluetooth, dezactivaţi screen saver-ul şi apoi
reconectaţi dispozitivul. Pentru a dezactiva screen
saver-ul, apăsaţi orice buton de pe telecomandă
(butonul pentru volum, un buton numeric, etc.)
Utilizarea funcţiei de pornire la
conectarea prin Bluetooth
Utilizarea NFC (Near Field
Communication)
Conectaţi dispozitivul compatibil NFC prin Bluetooth
la sistemul Home Cinema utilizând această procedură
simplă de configurare. Puteţi reda muzică de pe
telefonul inteligent pe sistemul Home Cinema.
1.
Activaţi funcţia NFC pe telefonul Smartphone şi
asiguraţi-vă că funcţia de blocare a ecranului
de pe telefon este dezactivată. Funcţia NFC
a telefonului nu va fi activă dacă ecranul este
blocat.
2.
Atingeţi uşor sigla NFC
din partea frontală a
sistemului Home Cinema cu dispozitivul NFC.
3.
Pe telefonul Smartphone va apărea o fereastră
pop-up prin care sunteţi întrebat dacă doriţi
să continuaţi cu conectarea prin Bluetooth.
Selectaţi 'Yes' (Da).
• La finalizarea conexiunii, va apărea mesajul
'connected' (conectat).
4.
Pentru a deconecta dispozitivul NFC, atingeţi din
nou dispozitivul de panoul din partea stângă a
sistemului Home Cinema.
• Pentru a conecta alt dispozitiv NFC dacă
este conectat deja un telefon, atingeţi celălalt
dispozitiv de panoul superior al sistemului
Home Cinema. Sistemul Home Cinema va
deconecta primul telefon şi îl va conecta pe
cel de-al doilea.
✎
Funcţia NFC este integrată pe dispozitive Android
pe care rulează Android OS 4.1 Jellybean sau o
versiune ulterioară.
- Dacă pe dispozitivul dvs. rulează o versiune
Android anterioară versiunii Android OS
4.1 Jellybean, pentru a utiliza funcţia NFC,
trebuie să descărcaţi aplicaţia 'Samsung NFC
Connection' de pe Android Market.
✎
Poziţia antenei NFC diferă de la un telefon la altul.
Verificaţi locaţia antenei NFC înainte de conectare.
Consultaţi manualul telefonului mobil pentru a afla
locaţia antenei înainte de a realiza conectarea.
Dacă telefonul este acoperit cu o husă groasă,
este posibil să nu se poată realiza conexiunea.
Atunci când sistemul Home Cinema este oprit,
conectarea dispozitivului dvs. inteligent la aparat prin
Bluetooth poate determina pornirea sistemului Home
Cinema.
✎
Pornire rapidă este disponibil atunci când cablul
de alimentare cu c.a. este conectat la sursa de
alimentare cu c.a.
✎ Pentru a utiliza această funcţie, setaţi Setări >
Sistem > Pornire rapidă la Activat.
✎ Pentru a utiliza această funcţie este sistemul
Home Cinema trebuie să fi fost conectat anterior
prin Bluetooth cu dispozitivul inteligent. Cu alte
cuvinte, sistemul Home Cinema trebuie să se
găsească în lista de dispozitive Bluetooth a
dispozitivului inteligent.
1. Conectaţi dispozitivul inteligent la aparat prin
Bluetooth. (Pentru informaţii referitoare la
conexiunile prin Bluetooth, consultaţi manualul
dispozitivului dvs. inteligent.)
2.
După realizarea conexiunii, sistemul Home
Cinema va porni automat şi va funcţiona în
modul BT.
• Selectaţi melodia pe care doriţi să o redaţi pe
dispozitivul dvs. inteligent.
✎
32 - Română
HT-H5200_HS5200-ROM_0402.indd 32
2014-04-02
4:01:50
✎
✎
✎
✎
Conexiunea NFC funcţionează chiar şi când
sistemul Home Cinema este oprit, dacă funcţia de
Pornire rapidă este Activat. Totuşi, dacă sistemul
Home Cinema a fost scos din priză, conexiunea
NFC va funcţiona numai după pornirea şi oprirea
acestuia.
Utilizarea butoanelor speciale de
pe telecomandă
Anynet+
(HDMI-CEC) Sunet TV activat
Setare
Sunet TV
dezactivat
Ieşire boxă HTS
Dezactivare
sunet boxă HTS
Dezactivare
sunet boxă TV
Ieşire boxă TV
Ieşire boxă HTS
Dezactivare
sunet boxă HTS
Ieşire boxă TV
Ieşire boxă TV
Ieşire boxă HTS
Dezactivare
sunet boxă HTS
Ieşire boxă TV
Ieşire boxă TV
Activat
Dezactivat
Nu
funcţionează
TV SOUND
TV SOUND
DSP/EQ
DSP/EQ
Dacă aveţi un televizor care acceptă Anynet+
(HDMI-CEC), butonul TV SOUND vă permite să
redaţi sunetul de la televizor prin boxele sistemului
Home Cinema sau boxele televizorului. Pentru
utilizare, urmaţi aceste etape:
1.
Conectaţi un cablu HDMI la televizor şi la
sistemul Home Cinema. (Consultaţi pagina 10)
2.
Setaţi Anynet+ (HDMI-CEC) la Activat pentru
sistemul Home Cinema şi pentru televizor.
3.
Apăsaţi butonul TV SOUND de pe
telecomandă. Mesajul TV SOUND ON clipeşte
pe afişajul frontal şi apoi se schimbă la D. IN.
• Când opţiunea TV SOUND este activată,
sunetul de la televizor este redat prin boxele
sistemului Home Cinema.
4.
Apăsaţi din nou butonul TV SOUND pentru a
dezactiva opţiunea TV SOUND.
• Când opţiunea TV SOUND este dezactivată,
sunetul de la televizor este redat pe
televizorul cu funcţia Anynet+ conectat.
Redarea Conţinuturilor
este o marcă comercială sau
o marcă comercială înregistrată a
Note2
NFC Forum, Inc. în Statele Unite
ale Americii şi în alte ţări.
S3/S4
Marcarea NFC pentru conexiunea
Note3
Bluetooth nu poate fi efectuată
când se realizează pornirea şi
oprirea.
Marcarea NFC pentru conexiunea Bluetooth nu
va funcţiona când indicatorul pentru acumulator
clipeşte.
❏ Specificaţii referitoare la suportul pentru
funcţia TV SOUND:
Vă puteţi bucura de diverse moduri sonore.
 DSPOFF: Selectaţi acest mod pentru o audiţie
normală.
 CINEMA: Redă un sunet realist şi puternic,
ideal pentru vizionarea filmelor.
 MUSIC : Adecvat pentru sursele de muzică.
 GAME : Adecvat pentru jocuri video şi pentru
reproducerea unui sunet puternic.
 M-STEREO (Multi Stereo) : Produce sunet
surround pentru sursele cu 2 canale.
 POWER BASS: Amplifică sunetele joase.
 LOUD: Îmbunătăţeşte caracteristicile sunetelor
joase în funcţie de nivelul ieşirii.
 NIGHT: Optimizează sunetele pentru condiţii de
audiţie nocturne, prin comprimarea intervalului
dinamic (este redat un sunet slab).
❏ Utilizarea opţiunii TV SOUND :
1) Când doriţi să ascultaţi sunetul de la televizor
prin boxele sistemului Home Cinema.
2) Când doriţi să ascultaţi sunetul de pe un
dispozitiv USB conectat la televizor prin boxele
sistemului Home Cinema.
33 - Română
HT-H5200_HS5200-ROM_0402.indd 33
2014-04-02
4:01:50
Servicii de reţea
Utilizarea serviciului BD-LIVE™
1.
Conectaţi aparatul la reţea.
(Consultaţi pagina 11)
2.
Configuraţi setările de reţea.
(Consultaţi paginile de la 17 la 19)
3.
Pe sistemul Home Cinema, selectaţi Schimb.
disp..
4.
Utilizaţi butonul ▲% pentru a selecta PC-ul din
lista de dispozitive.
5.
Selectaţi tipul de fişiere pe care doriţi să le
vizualizaţi sau redaţi, Fotografii, Videocl. sau
Muzică şi apoi apăsaţi E.
Utilizaţi butonul ▲%◄► pentru a selecta folderul
cu tipul de fişiere selectate şi apoi apăsaţi E.
Va fi afişată lista de fişiere.
După ce aparatul este conectat la reţea, puteţi
accesa diverse servicii care au ca obiect filmele, prin
intermediul discurilor compatibile BD-LIVE.
6.
1.
7.
2.
Ataşaţi un stick de memorie USB la mufa USB
din partea din faţă a aparatului, după care utilizaţi
funcţia Gestionare date BD pentru a verifica
memoria rămasă. Dispozitivul de memorie
trebuie să aibă un spaţiu liber de cel puţin 1 GB
pentru a permite utilizarea serviciilor BD-LIVE.
Selectaţi Setări din ecranul Home şi apoi apăsaţi
pe butonul E.
3.
Selectaţi Sistem şi apoi apăsaţi pe butonul E.
4.
Selectaţi Gestionare date BD şi apoi apăsaţi pe
butonul E.
5.
Selectaţi Schimb. disp. şi apoi apăsaţi pe
butonul E.
6.
Selectaţi DISC USB şi apoi apăsaţi pe butonul
E.
7.
Introduceţi un disc Blu-ray care acceptă BDLIVE.
8.
Selectaţi un element din lista de conţinuturi
de servicii BD-LIVE furnizate de producătorul
discului.
✎
Modul în care utilizaţi BD-LIVE şi conţinuturile
furnizate diferă în funcţie de producătorul discului.
Utilizarea DLNA
DLNA vă permite să accesaţi şi să redaţi pe sistemul
Home Cinema fişiere de pe PC.
Urmaţi instrucţiunile din ghidul utilizatorului DLNA
pentru a configura DLNA pe PC şi a marca folderele
şi fişierele pe care doriţi să le partajaţi cu sistemul
Home Cinema.
Pentru a accesa şi a reda fişiere de pe PC după ce aţi
configurat DLNA, urmaţi paşii de mai jos:
1.
Porniţi PC-ul, televizorul şi sistemul Home
Cinema.
2.
Asiguraţi-vă că serverul DLNA Shared rulează pe
PC.
✎
✎
✎
Selectaţi fişierul pe care doriţi să îl redaţi sau
vizualizaţi şi apoi apăsaţi pe butonul E.
Puteţi crea liste de redare cu fişiere de pe PC în
acelaşi mod în care creaţi liste de redare cu fişiere
de pe dispozitive USB şi discuri.
Cu câteva excepţii, puteţi controla redarea
fişierelor de pe PC în acelaşi mod în care controlaţi
redarea fişierelor de pe dispozitive USB şi discuri.
Puteţi, de asemenea, să accesaţi fişiere de pe PC
selectând una dintre opţiunile Fotografii, Videocl.
sau Muzică în ecranul Home şi selectând apoi
PC-ul din lista de dispozitive care apare.
Aplicaţii
Sistemul dvs. Home Cinema vă pune la dispoziţie o
colecţie vastă de ştiri, filme, informaţii despre vreme
şi alte tipuri de conţinut, pe care le puteţi descărca
direct şi pe care le puteţi viziona pe sistemul Home
Cinema. Verificaţi reţeaua şi asiguraţi-vă că sistemul
Home Cinema este conectat la internet. Aparatul dvs.
trebuie să fie conectat la internet pentru ca dvs. să
puteţi utiliza funcţia Apps.
Aplicaţiile oferite prin caracteristica Apps funcţionează
similar versiunilor on-line ale acestora. Aplicaţiile care
funcţionează în mod diferit sunt uşor de utilizat.
Pentru utilizarea aplicaţiilor, este necesar să creaţi
un cont. Deşi puteţi crea un cont pentru cele mai
multe dintre aceste site-uri prin intermediul sistemului
Home Cinema, este mai uşor şi mai rapid să creaţi un
cont prin vizitarea site-urilor online, folosind un PC,
un laptop sau o tabletă cu acces la Internet. Reţineţi
că, în unele cazuri, va trebui să utilizaţi sistemul
Home Cinema împreună cu un PC, un laptop sau
o tabletă pentru a crea un cont. Principala diferenţă
dintre versiunile obişnuite online şi versiunile pe care
le puteţi accesa prin sistemul Home Cinema este
că, în cazul versiunilor accesate prin sistemul Home
Cinema, utilizaţi telecomanda pentru a introduce
litere şi numere, iar în cazul versiunilor online, folosiţi o
tastatură.
34 - Română
HT-H5200_HS5200-ROM_0402.indd 34
2014-04-02
4:01:51
Utilizarea aplicaţiilor
Utilizarea caracteristicii Opera TV Store
Prima dată când accesaţi oricare dintre aplicaţii,
sistemul Home Cinema afişează două acorduri.
Trebuie să acceptaţi ambele acorduri pentru a
descărca şi utiliza oricare dintre aplicaţii.
În mod implicit, sistemul Home Cinema afişează patru
aplicaţii populare pe ecranul Home. Puteţi vizualiza
mai multe aplicaţii şi puteţi schimba aplicaţiile care
sunt afişate pe ecranul Home al sistemului Home
Cinema prin selectarea butonului Suplim..
Pentru a porni o aplicaţie, evidenţiaţi aplicaţia, faceţi
dublu clic pe aceasta şi apoi urmaţi instrucţiunile
afişate pe ecran.
Vizualizarea mai multor aplicaţii
Selectaţi butonul Suplim. din ecranul Home şi
apoi apăsaţi pe butonul E. Apare ecranul Mai
multe aplicaţii, în care este afişată o listă de
aplicaţii.
2.
Pentru a vizualiza aplicaţii suplimentare, deplasaţi
cursorul la dreapta sau la stânga, până când
apare un alt grup de aplicaţii.
3.
Pentru a ieşi din ecranul Mai multe aplicaţii,
selectaţi opţiunea Închidere sau apăsaţi pe
butonul RETURN sau butonul EXIT de pe
telecomandă.
Home
1.
Selectaţi butonul Suplim. şi apoi apăsaţi pe
butonul E.
2.
Selectaţi butonul Editare din ecranul Mai multe
aplicaţii şi apoi apăsaţi pe butonul E.
3.
Aplicaţiile care sunt afişate în pagina Home a
sistemului Home Cinema sunt marcate cu o bifă.
Deselectaţi aplicaţiile pe care doriţi să le eliminaţi
din ecranul Home prin evidenţierea fiecărei
aplicaţii şi prin apăsarea butonului E.
Selectaţi aplicaţii prin evidenţierea fiecăreia dintre
acestea şi prin apăsarea butonului E. O bifă va
apărea deasupra fiecărei aplicaţii selectate. La
un moment dat pot exista cel mult patru aplicaţii
selectate.
5.
Când terminaţi, selectaţi OK şi apoi apăsaţi pe
butonul E. Apare din nou ecranul Home.
✎
Pentru a ieşi dintr-o aplicaţie, apăsaţi pe butonul
EXIT de pe telecomandă.
Pentru a şterge informaţiile de conectare pentru
toate aplicaţiile, apăsaţi pe butonul 5 timp de
minimum 5 secunde.
✎
Pentru a accesa Opera TV Store selectaţi butonul
Opera TV Store din ecranul Home şi apoi apăsaţi pe
butonul E.
Pentru a ieşi din ecranul Opera TV Store, apăsaţi pe
butonul EXIT sau pe butonul RETURN de pe telecomandă.
Navigarea în cadrul caracteristicii
Opera TV Store
Când apare ecranul Opera TV Store în acesta va
fi afişată o serie de aplicaţii, ordonate pe categorii.
Utilizaţi butoanele ▲%◄► de pe telecomandă pentru a
deplasa cadranul de evidenţiere de la o aplicaţie la alta.
Selectarea unei aplicaţii
Deplasaţi cadranul de evidenţiere la aplicaţia dorită şi
apoi apăsaţi pe butonul E.
În fereastra pop-up care apare, selectaţi opţiunea
DESCHIDERE pentru a deschide aplicaţia imediat sau
opţiunea ÎN APLICAŢIILE MELE! pentru a adăuga aplicaţia
la Aplicaţiile mele. Apăsaţi butonul RETURN de pe
telecomandă pentru a reveni la ecranul Opera TV Store.
Selectarea aplicaţiilor în funcţie de
categorie
Schimbarea aplicaţiilor afişate în ecranul
4.
Accesarea caracteristicii Opera TV Store
Servicii de reţea
1.
În Opera TV Store, veţi găsi servicii de înaltă calitate
pentru redarea în flux a conţinuturilor video de pe
internet, pentru interacţiune socială şi pentru redarea
în flux a muzicii.
Pentru a simplifica procesul de căutare a aplicaţiilor,
puteţi vizualiza aplicaţiile în funcţie de categorii precum
Popular, Supraveghere, Ascultare, Redare, etc.
Pentru a selecta o categorie, utilizaţi butonul ▲
de pe telecomandă pentru a deplasa cadranul de
evidenţiere în partea de sus a ecranului.
Apoi, utilizaţi butoanele ◄► pentru a selecta o categorie.
Utilizarea ecranului Aplicaţiile mele
Pentru a accesa Aplicaţiile mele, evidenţiaţi APLICAŢIILE
MELE şi apoi apăsaţi pe butonul E. Ecranul Aplicaţiile
mele va apărea şi va afişa toate aplicaţiile care au fost
salvate în categoria Aplicaţiile mele.
Ştergerea aplicaţiilor din secţiunea
Aplicaţiile mele
1.
2.
3.
Evidenţiaţi butonul MENIU din partea de sus a
ecranului Aplicaţiile mele şi apoi apăsaţi pe
butonul E de pe telecomandă.
Selectaţi ELIMINARE APLICAŢII şi apoi apăsaţi
pe butonul E. Un dreptunghi de culoare roşie
va apărea în jurul uneia dintre aplicaţii.
Deplasaţi dreptunghiul la aplicaţia pe care doriţi
să o ştergeţi şi apoi apăsaţi pe butonul E.
35 - Română
HT-H5200_HS5200-ROM_0402.indd 35
2014-04-02
4:01:51
Servicii de reţea
4.
5.
Repetaţi acest proces pentru a şterge mai multe
aplicaţii. Când terminaţi, selectaţi EFECTUAT şi
apoi apăsaţi pe butonul E.
Apăsaţi pe butonul RETURN pentru a reveni la
ecranul principal.
Căutarea aplicaţiilor
1.
2.
3.
• Transmisiunile Bluetooth pot interfera cu
semnalul funcţiei Screen Mirroring. Înainte
de a utiliza funcţia Screen Mirroring, vă
recomandăm să dezactivaţi funcţia Bluetooth
a telefonului smartphone sau a dispozitivului
inteligent (tabletă, etc.)
Selectaţi CĂUTARE din partea de sus a ecranului
şi apoi apăsaţi pe butonul E.
Pentru a căuta rapid articole populare, faceţi clic
pe una din filele de căutare din partea de sus a
ecranului.
Pentru a căuta o aplicaţie după nume, introduceţi
numele aplicaţiei cu ajutorul tastaturii de pe
ecran. Opera TV Store va executa căutarea
în timp real şi va afişa aplicaţiile al căror nume
corespunde literelor pe care le introduceţi.
• Pentru a anula o căutare curentă, apăsaţi pe
butonul RETURN de pe telecomandă sau
selectaţi opţiunea ÎNAPOI de pe ecran şi apoi
apăsaţi pe butonul E.
Screen Mirroring
Screen Mirroring vă permite să afişaţi ecranul unui
smartphone sau a unui alt dispozitiv compatibil pe
ecranul televizorului, folosind tehnologia Miracast™.
Funcţia Manual Screen Mirroring nu impune utilizarea
unui cablu sau unui router wireless.
1.
2.
Din ecranul Home, utilizaţi butoanele ◄► pentru
a selecta Screen Mirroring şi apoi apăsaţi pe
butonul E.
Lansaţi AllShare Cast pe smartphone-ul sau
dispozitivul dvs.
3.
Pe dispozitivul dvs., căutaţi numele sistemului
Home Cinema în lista de dispozitive disponibile
şi selectaţi-l.
4.
Pe televizor va fi afişat un mesaj de conectare
(de exemplu, Connecting to Android_92gb...
(Conectare la Android_92gb...)), iar apoi un
mesaj care indică finalizarea conectării.
5.
După câteva momente, pe ecranul televizorului
va apărea ecranul dispozitivului conectat.
• Când utilizaţi funcţia Screen Mirroring, este
posibil ca semnalul audio sau video să fie
întrerupt, în funcţie de mediul de redare.
• Sistemul Home Cinema se poate conecta
la dispozitive care acceptă funcţia AllShare
Cast. Reţineţi că, în funcţie de producător,
este posibil ca nu toate dispozitivele care au
funcţia AllShare Cast să fie acceptate. Pentru
informaţii suplimentare despre conectarea
dispozitivelor mobile, consultaţi site-ul web al
producătorului acestora.
36 - Română
HT-H5200_HS5200-ROM_0402.indd 36
2014-04-02
4:01:52
Anexă
Informaţii suplimentare
Ieşire digitală
Notă
Conexiuni
IEŞIRE HDMI
• S-ar putea ca anumite rezoluţii de ieşire HDMI să nu
poată fi afişate, în funcţie de televizorul dvs.
• Trebuie să dispuneţi de o conexiune HDMI pentru a
reda material video în tehnologia 3D.
• Un cablu HDMI lung poate genera o imagine
neclară. În această situaţie, setaţi HDMI - culori
profunde la Dezactivat în meniu.
Setări
Setări 3D
Raport de aspect TV
• În funcţie de tipul discului, este posibil ca unele
proporţii de dimensiuni să nu fie disponibile.
• Dacă selectaţi o proporţie a dimensiunilor diferită
faţă de cea a televizorului dvs., atunci s-ar putea ca
imaginea să apară distorsionată.
• Dacă selectaţi opţiunea 16:9 Original, televizorul
dvs. poate afişa conţinutul în format 4:3 Pillarbox
(bare negre în părţile laterale ale imaginii).
BD Wise (numai pentru produsele Samsung)
• Atunci când funcţia BD Wise este activată, setarea
Rezoluţie va prelua automat valoarea implicită BD
Wise, iar BD Wise va apărea în meniul Rezoluţie.
• Dacă aparatul este conectat la un dispozitiv care nu
acceptă BD Wise, nu veţi putea utiliza funcţia BD
Wise.
• Pentru a beneficia de o funcţionare adecvată a
funcţiei BD Wise, setaţi opţiunea BD Wise atât
pentru aparat, cât şi pentru televizor, la Activat.
Conexiune la Internet BD-Live
• Conexiunea la internet poate fi restricţionată în timp
ce utilizaţi conţinuturi BD-LIVE.
Anexă
• Pentru unele discuri 3D, pentru a opri un film
în timpul redării 3D, apăsaţi o dată butonul 5.
Filmul se opreşte şi opţiunea pentru modul 3D
este dezactivată. Pentru a schimba selectarea unei
opţiuni 3D când redaţi un film 3D, apăsaţi o dată
butonul 5. Va apărea meniul Blu-ray. Apăsaţi din
nou pe butonul 5, după care selectaţi opţiunea
Setări 3D din meniul Blu-ray.
• În funcţie de conţinutul şi de poziţia imaginii pe
ecranul televizorului, este posibil să vedeţi bare
verticale negre în partea dreaptă a ecranului, în
partea stângă a ecranului sau în ambele părţi ale
ecranului.
• Asiguraţi-vă că selectaţi opţiunea corectă pentru
Ieşire digitală. În caz contrar, sunetul nu va fi emis
sau veţi auzi doar un zgomot tare.
• Dacă dispozitivul HDMI (receiver AV, televizor) nu
este compatibil cu formatele comprimate (Dolby
digital, DTS), semnalul audio va fi emis ca PCM.
• Discurile DVD obişnuite nu dispun de canalul audio
BONUSVIEW şi de efectele de sunet de navigare.
• Unele discuri Blu-ray nu dispun de canalul audio
BONUSVIEW şi de efectele de sunet de navigare.
• Această configuraţie pentru Ieşire digitală nu
afectează sunetul emis analogic (S/D) sau prin
HDMI pe televizorul dvs. Configuraţia afectează
emiterea optică sau prin HDMI a sunetului atunci
când aparatul dvs. este conectat la un receiver AV.
• Dacă redaţi coloane sonore MPEG, semnalul audio
va fi emis ca PCM, indiferent de selecţiile privind
Ieşire digitală (PCM sau Bitstream).
• Ieşire digitală poate fi activat când Selecţie difuzor
este setat la Difuzor TV.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• În funcţie de televizor, este posibil ca anumite
rezoluţii de ieşire HDMI să nu poată fi afişate.
Consultaţi manualul de utilizare al televizorului.
• Această funcţie nu este disponibilă în situaţia în care
cablul HDMI nu acceptă CEC.
• Dacă televizorul dvs. Samsung are o siglă Anynet+,
atunci acceptă funcţia Anynet+.
Gestionare date BD
• În modul de memorie externă, redarea discului
poate fi oprită dacă deconectaţi dispozitivul USB în
timpul redării.
• Sunt acceptate numai acele dispozitive USB
formatate în sistemul de fişiere FAT (etichetă de
volum DOS 8.3). Vă recomandăm să utilizaţi
dispozitive USB care acceptă protocolul USB 2.0 cu
o viteză de citire/scriere de 4 MB/sec sau mai mare.
• Funcţia Continuare este posibil să nu funcţioneze
după formatarea dispozitivului de stocare.
• Dimensiunea totală disponibilă pentru funcţia
Gestionare date BD poate diferi, în funcţie de
condiţii.
DivX® Video On Demand
• Pentru informaţii suplimentare despre DivX(R) VOD,
accesaţi "http://vod.divx.com".
37 - Română
HT-H5200_HS5200-ROM_0402.indd 37
2014-04-02
4:01:52
Anexă
Setare difuzoare
Redarea fişierelor JPEG
• Când opţiunea Selecţie difuzor este setată
la Difuzor TV, sunetul este emis prin boxele
televizorului.
• În modul de afişare pe întregul ecran nu puteţi mări
subtitrarea şi grafica PG.
Redarea Conţinuturilor
Audio HDMI
• Când semnalul audio HDMI este redat prin boxele
televizorului, acesta este redus în mod automat la 2
canale.
Canal return. audio
• Când funcţia Anynet+ (HDMI-CEC) este setată
la Dezactivat, funcţia Canal return. audio este
indisponibilă.
• Utilizarea unui cablu HDMI necertificat pentru ARC
(Audio Return Channel) poate cauza probleme de
compatibilitate.
• Funcţia ARC este disponibilă doar dacă este
conectat un televizor compatibil ARC.
Redare
Utilizarea butonului TOOLS în timpul redării
imaginilor
• Dacă sistemul Home Cinema este conectat la un
televizor compatibil BD Wise pentru care funcţia BD
Wise este setată la Activat meniul Setări imagine
nu va apărea.
• Funcţia Muzică de fond nu va funcţiona decât
dacă fişierul audio şi cel foto se află în acelaşi
suport de stocare. De asemenea, calitatea sunetului
poate fi afectată de rata de biţi a fişierului MP3, de
dimensiunea fotografiilor şi de metoda de codare.
Compatibilitatea discurilor şi a
formatelor
Redarea fişierelor video
Tipuri de discuri şi conţinuturi care pot
fi redate de aparat
• Fişierele video cu rate de biţi ridicate, de peste
20Mbps, solicită capacităţile aparatului, redarea
putând fi întreruptă.
Media
Tipul discului
Detalii
Selectarea limbii de dublaj
Disc Blu-ray Disc BD-ROM sau BDRE/-R înregistrat în format
Disc Blu-ray 3D BD-RE.
• Indicatorul ◄► nu va fi afişat pe ecran dacă
secţiunea BONUSVIEW nu conţine setări audio
BONUSVIEW.
• Limbile disponibile prin intermediul funcţiei Audio
Language depind de limbile care sunt codificate pe
disc. Este posibil ca această funcţie sau anumite
limbi să nu fie disponibilă(e).
• Unele discuri Blu-ray nu permit selectarea unei
coloane sonore PCM sau Dolby Digital în limba
engleză.
DVD-VIDEO,
DVD-RW,
DVD-R,
DVD+RW,
DVD+R
DVD-VIDEO, discuri
DVD+RW/DVD-RW(V)/
DVDR/+R care au fost
înregistrate şi finalizate
sau un suport de stocare
USB care conţine fişiere
DivX, MKV, MP4.
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Muzică înregistrată pe
discuri CD-RW/-R, DVDRW/-R, BD-RE/-R sau
pe un suport de stocare
USB care conţine fişiere
MP3 sau WMA.
CD-RW/-R,
FOTOGRAFII DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Fotografii înregistrate pe
discuri CD-RW/-R, DVDRW/-R, BD-RE/-R sau
pe un suport de stocare
USB care conţine fişiere
JPEG.
VIDEO
Selectarea limbii de subtitrare
• În funcţie de discul Blu-ray/DVD, puteţi schimba
limba de subtitrare din Disc Menu. Apăsaţi pe
butonul DISC MENU.
• Această funcţie depinde de subtitrările codificate pe
disc şi este posibil să nu poată fi disponibilă pentru
toate discurile Blu-ray/DVD.
• Dacă discul Blu-ray are o secţiune BONUSVIEW, vor
apărea informaţiile despre caracteristica principală/
modul BONUSVIEW.
• Această funcţie schimbă simultan modurile primar şi
secundar.
• Este afişat numărul total de subtitluri principale şi
secundare.
MUZICĂ
✎
Este posibil ca aparatul să nu redea anumite discuri
CD-RW/-R şi DVD-R din cauza tipului de disc sau a
condiţiilor de înregistrare.
38 - Română
HT-H5200_HS5200-ROM_0402.indd 38
2014-04-02
4:01:53
✎
✎
✎
✎
✎
Dacă un disc DVD-RW/-R nu a fost înregistrat
corespunzător în format DVD Video, nu va putea fi
redat.
Aparatul dvs. nu va reda conţinut care a fost
înregistrat pe un disc DVD-R la o rată de biţi care
depăşeşte 10 Mbps.
Aparatul dvs. nu va reda conţinut care a fost
înregistrat pe un disc BD-R sau dispozitiv USB la o
rată de biţi care depăşeşte 30 Mbps.
S-ar putea ca redarea să nu funcţioneze pentru
anumite tipuri de discuri sau când sunt efectuate
anumite operaţii, precum modificarea unghiului şi
ajustarea raportului dimensiunilor. Informaţii despre
discuri sunt incluse în detaliu pe cutia discului.
Consultaţi-le dacă este cazul.
Când redaţi un titlu BD-Java, s-ar putea ca încărcarea să
dureze mai mult, sau ca unele funcţii să meargă încet.
Siglele discurilor pe care aparatul le
poate reda
Disc Blu-ray
Disc Blu-ray 3D
BD-LIVE
Dolby
DTS
Java
Sistem de transmisie PAL în
Regatul Unit, Franţa, Germania
etc.
DivX
Tipuri de discuri pe care aparatul dvs.
nu le poate reda
✎
✎
✎
✎
• DVD-RAM
• Super Audio CD (cu
excepţia CD layer)
• Disc DVD-R de 3,9 GB
pentru înregistrare.
Este posibil ca acest aparat să nu răspundă la toate
comenzile de operare, deoarece anumite discuri
Blu-ray Disc, DVD şi CD permit operaţii specifice
sau limitate şi oferă doar anumite caracteristici în
timpul redării. Reţineţi că acest lucru nu reprezintă o
defectare a aparatului.
Samsung nu poate garanta că acest aparat va reda
orice disc purtând sigla Blu-ray Disc, DVD sau CD,
deoarece formatele discurilor evoluează şi pot apărea
probleme şi erori în timpul creării de software pentru
Blu-ray Disc, DVD şi CD şi/sau în timpul producerii
discurilor.
Contactaţi centrul de asistenţă clienţi SAMSUNG
dacă aveţi întrebări sau întâmpinaţi dificultăţi la
redarea discurilor Blu-ray Disc, DVD sau CD utilizând
acest aparat. De asemenea, consultaţi restul acestui
manual de utilizare pentru informaţii suplimentare cu
privire la restricţiile de redare.
S-ar putea ca unele discuri comerciale şi discuri
DVD achiziţionate în afara regiunii dvs. să nu poată fi
redate cu acest aparat.
Anexă
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/MVDisc
etc.
• DVD-RW (mod VR)
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD (discurile
CD-G redau doar fişiere
audio, nu şi imagini)
Cod regional
Atât aparatul, cât şi discurile sunt codate în funcţie de
regiune. Aceste coduri regionale trebuie să corespundă
pentru a permite redarea discului. Dacă acestea nu
corespund, discul nu va putea fi redat. Numărul regional
pentru acest aparat este afişat pe panoul din spate al
aparatului.
Tipul
Cod
discului regional
Disc
Blu-ray
Zonă
A
America de Nord, America
Centrală, America de Sud,
Coreea, Japonia, Taiwan, Hong
Kong şi Asia de Sud-Est.
B
Europa, Groenlanda, teritoriile
franceze, Orientul Mijlociu,
Africa, Australia şi Noua
Zeelandă.
C
India, China, Rusia, Asia
Centrală şi de Sud.
39 - Română
HT-H5200_HS5200-ROM_0402.indd 39
2014-04-02
4:01:53
Anexă
1
2
Europa, Japonia, Orientul
Mijlociu, Egipt, Africa,
Groenlanda
3
Taiwan, Coreea, Filipine,
Indonezia, Hong Kong
4
Mexic, America de Sud,
America Centrală, Noua
Zeelandă, Insulele Pacificului,
Insulele Caraibe
5
Rusia, Europa de Est, India,
Coreea de Nord, Mongolia
6
China
DVDVIDEO
✎
✎
SUA, teritoriile SUA şi Canada
Dacă numărul regional al unui disc Blu-ray Disc/
DVD nu corespunde cu numărul regional al acestui
aparat, aparatul nu poate reda discul.
AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
• Acest aparat poate reda discuri în format AVCHD. În
mod normal, aceste discuri sunt înregistrate şi utilizate
în camerele video.
• Formatul AVCHD este un format de înaltă definiţie
pentru camera video digitală.
• Formatul MPEG-4 AVC/H.264 comprimă imaginile
pentru o eficienţă mai mare decât a formatului
convenţional de comprimare a imaginii.
• Unele discuri AVCHD utilizează formatul „x.v.Colour”.
Acest aparat poate reda discuri în AVCHD care
utilizează formatul „x.v.Colour”.
• „x.v.Colour” este marcă comercială a Sony
Corporation.
• „AVCHD” şi sigla AVCHD sunt mărci comerciale ale
Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. şi Sony
Corporation.
✎
✎
✎
Este posibil ca unele discuri cu format AVCHD să nu
poată fi redate, în funcţie de condiţiile de înregistrare.
Discurile în format AVCHD trebuie să fie finalizate.
S-ar putea ca unele discuri în format DivX, MKV şi
MP4 să nu poată fi redate, în funcţie de rezoluţia video
şi de rata de cadre.
Formate acceptate
Note privind conexiunea USB
• Aparatul dvs. acceptă suporturi de stocare USB,
playere MP3, camere digitale şi cititoare de carduri
USB.
• Aparatul nu acceptă nume de folder sau fişiere mai
mari de 128 de caractere.
• Este posibil ca unele dispozitive USB/camere digitale
să nu fie compatibile cu aparatul.
• Aparatul dvs. acceptă sistemele de fişiere FAT 16, FAT
32 şi NTFS.
• Conectaţi dispozitivele USB direct la portul USB al
aparatului. Conectarea prin intermediul unui cablu USB
poate cauza probleme de compatibilitate.
• Introducerea mai multor dispozitive de memorie întrun cititor de carduri multiplu poate cauza funcţionarea
necorespunzătoare a cititorului.
• Aparatul nu acceptă protocolul PTP (Peer to Peer).
• Nu deconectaţi un dispozitiv USB în timp ce acesta
transferă sau înregistrează date.
• Cu cât este mai mare rezoluţia unei imagini, cu atât mai
mult durează pentru ca imaginea să fie afişată.
• Acest aparat nu poate reda fişiere MP3 cu DRM (Digital
Rights Management – management al drepturilor
digitale) descărcate de pe site-uri comerciale.
• Aparatul dvs. acceptă doar conţinut video cu rata de
cadre sub 30 fps.
• Aparatul dvs. acceptă numai dispozitive USB Mass
Storage Class (MSC), cum ar fi stick-urile de memorie
şi HDD USB. (HUB nu este acceptat).
• Este posibil ca anumite dispozitive HDD USB, cititoare
de carduri multiple sau stick-uri de memorie să nu fie
compatibile cu acest aparat.
• Dacă unele dispozitive USB necesită putere excesivă,
acestea pot fi limitate de dispozitivul de siguranţă al
circuitului.
• Dacă redarea de pe un HDD USB este instabilă,
furnizaţi putere suplimentară conectând HDD-ul la o
priză de perete. Dacă problema persistă, contactaţi
producătorul HDD USB.
• SAMSUNG nu este responsabilă pentru deteriorarea
fişierelor de date sau pentru pierderea datelor.
„x.v.Colour” oferă o gamă mai largă de culori decât
discurile DVD obişnuite pentru camera digitală.
40 - Română
HT-H5200_HS5200-ROM_0402.indd 40
2014-04-02
4:01:54
Suport pentru fişiere video
Extensie fişier
Container
Codec video
Codec audio
Rezoluţie
*.avi
AVI
DivX 3.11/4/5/6
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
MP3, Dolby Digital, DTS,
WMA, PCM
*.mkv
MKV
VC-1 AP, DivX 5/6
H.264 BP/MP/HP
MP3, Dolby Digital, DTS
*.wmv
WMV (wmv9)
VC-1 AP, VC-1 SM
WMA
*.mp4
MP4
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
AAC
*.mpg / *.mpeg
PS
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
MP1, 2
Dolby Digital, DTS
1920x1080
 Limitări
 Decodor video
Anexă
- Chiar dacă un fişier este codificat de un codec acceptat din cele enumerate mai sus, este posibil ca fişierul să nu
poată fi redat în cazul în care conţinutul său prezintă o problemă.
- Redarea normală nu este garantată dacă informaţiile referitoare la containerul fişierului sunt greşite sau dacă fişierul în
sine este corupt.
- Fişierele cu o rată de biţi/rată de cadre mai ridicată decât cea standard s-ar putea întrerupe din redarea sunetului/
filmelor.
- Funcţia Seek (skip) nu este disponibilă dacă tabelul de indexare al fişierului este deteriorat.
- Acceptă până la H.264 Level 4.1 şi AVCHD
- Nu acceptă H.264 FMO/ASO/RS şi VC1 SP/MP/AP L4
- MPEG4 SP, ASP : Sub 1280 x 720: Maximum 60 de cadre
Peste 1280 x 720: Maximum 30 de cadre
- Nu acceptă GMC 2 sau superior
 Decodor audio
- Acceptă WMA 7, 8, 9 şi STD
- Nu acceptă rată de eşantionare WMA de 22050 Hz mono.
- AAC: Rată de eşantionare maximă: 96Khz (8, 11, 12, 16, 22,24, 32,44.1, 48, 64, 88.2, 96) Rată de biţi maximă: 320kbps
 Formate acceptate de fişiere de subtitrare DivX
- *.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
Suport pentru fişiere audio
Extensie fişier
Container
Codec audio
Interval acceptat
*.mp3
MP3
MP3
-
*.wma
WMA
WMA
* Rate de eşantionare (în kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* Rate de biţi – Toate ratele de biţi din intervalul 5 kbps – 384 kbps
Suport pentru fişiere foto
Extensie fişier
Tip
*.jpg / *.jpeg / *.jpe
JPEG
*.png
PNG
Rezoluţie
15360x8640
41 - Română
HT-H5200_HS5200-ROM_0402.indd 41
2014-04-02
4:01:54
Anexă
Selectarea ieşirii digitale
Configurare
Şir de biţi
(neprocesat)
PCM
Conexiune
PCM
Audio
Stream
pentru Bluray Disc
Până la 7.1 canale
PCM
Dolby Digital
Până la 2.1 canale
PCM
Definiţia
pentru disc
Blu-ray
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
DTS
DTS
Până la 7.1 canale
PCM
DTS-HD Master
Audio
Audio
Stream
pentru DVD
PCM
Dolby TrueHD
DTS-HD High
Resolution
Audio
Bitstream (Dolby
D recodificat)
Receiver AV acceptat de HDMI
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Bitstream (DTSrecodificat)
Recodat DTS
Dolby Digital
recodificat *
DTS-HD High
Resolution Audio
DTS-HD Master
Audio
PCM
2 canale PCM
2 canale PCM
2 canale PCM
2 canale PCM
Dolby Digital
Până la 2.1 canale
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
Până la 7.1 canale
PCM
DTS
DTS
DTS
Decodifică
semnalul audio
principal şi
fluxul audio
BONUSVIEW
într-un semnal
audio PCM şi
adaugă efecte
de sunet de
navigare, apoi
recodifică fluxul
audio PCM în şir
de biţi DTS.
Decodifică fluxul
audio principal
şi fluxul audio
BONUSVIEW întrun semnal audio
PCM şi adaugă
efecte de sunet
pentru navigaţie,
apoi recodifică
semnalul audio
PCM într-un flux
de biţi Dolby Digital
sau în PCM.
Oricare
Emite doar semnalul
audio principal
Decodifică semnalul
pentru ca receiverul
audio principal
AV să poată
şi fluxul audio
decodifica şirul de
BONUSVIEW într-un
biţi audio. Nu veţi
semnal audio PCM
auzi fluxul audio
şi adaugă efecte de
BONUSVIEW şi
sunet de navigare.
efectele de sunet de
navigare.
 Dacă fluxul sursă este emis pe 2 canale sau mono, setările “Re-encoded Dolby D” nu sunt aplicate. Ieşirea va fi pe 2
canale PCM.
Discurile Blu-ray pot conţine trei fluxuri audio:
- Caracteristica audio principală: Coloana sonoră a caracteristicii principale.
- Fluxul audio BONUSVIEW: O coloană sonoră suplimentară, cum ar fi cea a comentariilor actorilor sau ale regizorilor.
- Efecte de sunet de navigare: Atunci când alegeţi să navigaţi printre meniuri, este posibil să auziţi efectele de sunet de
navigare. Aceste efecte de sunet sunt diferite pentru fiecare disc Blu-ray.
42 - Română
HT-H5200_HS5200-ROM_0402.indd 42
2014-04-02
4:01:55
Rezoluţia în funcţie de modul de ieşire
Redare disc Blu-ray/conţinuturi E-contents/conţinuturi digitale
Ieşire
Configurare
BD Wise
Redare DVD
Mod HDMI
Disc Blu-ray
Conţinuturi
E-contents/digitale
Rezoluţia discurilor Blu-ray
1080p@60F
Mod HDMI
480i
Auto
Rezoluţia maximă a ieşirii TV
Rezoluţia maximă a ieşirii TV
1080p@60F
1080p@60F
-
1080p
-
1080p
Cadru film: Auto (24
cadre pe secundă)
1080p@24F
-
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
Depanare
Simptom
Anexă
Consultaţi tabelul de mai jos dacă aparatul nu funcţionează corespunzător. Dacă problema pe care o întâmpinaţi nu
apare mai jos sau dacă instrucţiunea corespunzătoare nu vă este de folos, opriţi aparatul, scoateţi cablul de alimentare
şi contactaţi cel mai apropiat dealer autorizat sau centru de service Samsung Electronics.
Verificare/Soluţie
Nu pot scoate discul din
aparat.
• Aţi introdus corespunzător cablul de alimentare în priză?
• Opriţi aparatul şi porniţi-l din nou.
Redarea nu este iniţializată.
• Verificaţi codul regional al discului Blu-ray/DVD. Este posibil ca discurile Blu-ray/
DVD achiziţionate din alte ţări să nu poată fi redate.
• Discurile CD-ROM şi DVD-ROM nu pot fi redate pe acest aparat.
• Asiguraţi-vă că nivelul de evaluare este corect.
Redarea nu începe imediat
atunci când apăsaţi pe
butonul 6/7.
• Utilizaţi un disc deformat sau cu zgârieturi pe suprafaţa de citire?
• Curăţaţi discul cu o cârpă.
Nu este emis sunet.
• Sistemul Home Cinema nu redă sunet în timpul redării rapide, redării cu
încetinitorul sau redării secvenţiale.
• Aţi conectat corespunzător boxele? Aţi personalizat corect configuraţia boxelor?
• Discul este grav deteriorat?
Telecomanda nu
funcţionează.
• Utilizaţi telecomanda în raza de acţiune a acesteia şi la un unghi adecvat în raport
cu senzorul?
• S-au consumat bateriile?
• Aţi selectat corespunzător funcţiile de mod (TV/BD) ale telecomenzii (TV sau BD) ?
43 - Română
HT-H5200_HS5200-ROM_0402.indd 43
2014-04-02
4:01:55
Anexă
Simptom
Verificare/Soluţie
• Discul se roteşte, însă
nu este afişată nicio
imagine.
• Calitatea imaginii este
slabă, iar imaginea
tremură.
•
•
•
•
Limba de dublaj
şi subtitrările nu
funcţionează.
• Funcţiile Audio Language (Limbă audio) şi Subtitle (Subtitrare) nu vor funcţiona
dacă discul nu conţine piste de sunet sau subtitrări în mai multe limbi.
Ecranul Meniu nu apare,
nici măcar după selectarea
funcţiei meniului.
• Utilizaţi un disc care nu conţine meniuri?
Nu se pot modifica
proporţiile dimensiunilor.
• Puteţi reda discuri Blu-ray/DVD cu raportul dimensiunilor de 16:9 în modurile
16:9 Full, 4:3 Letter Box sau 4:3 Pan Scan, dar discurile Blu-ray/DVD cu raportul
dimensiunilor de 4:3 nu pot fi vizionate decât la un raport de 4:3. Consultaţi
eticheta discului Blu-ray şi selectaţi apoi funcţia corespunzătoare.
• Aparatul nu funcţionează.
(Exemplu : Aparatul se
închide sau se aude un
zgomot ciudat.)
• Aparatul nu funcţionează
normal.
• Ţineţi apăsat butonul 5 de pe telecomandă timp de 5 secunde în modul
STANDBY. Unitatea va fi resetată.
- Utilizarea funcţiei RESET va determina ştergerea tuturor setărilor existente. Nu
utilizaţi funcţia decât dacă este absolut necesar.
Aţi uitat parola pentru
setarea nivelului de
clasificare.
• Fără niciun disc introdus în aparat, ţineţi apăsat butonul 5 mai mult de 5
secunde. INIT apare pe afişaj şi toate setările vor reveni la valorile implicite.
- Utilizarea funcţiei RESET va determina ştergerea tuturor setărilor existente. Nu
utilizaţi funcţia decât dacă este absolut necesar.
Nu se pot recepţiona
transmisiunile radio.
• Aţi conectat corespunzător antena?
• Dacă semnalul de intrare al antenei este slab, instalaţi o antenă FM externă într-o
zonă cu recepţie bună.
Nu este redat sunet atunci
când încercaţi să ascultaţi
sunetul de la televizor prin
boxele sistemului Home
Cinema.
• Dacă apăsaţi pe butonul ^ în timp ce ascultaţi sunetul de la televizor utilizând
funcţia D. IN sau AUX, funcţiile Blu-ray/DVD sunt activate şi acest lucru duce la
oprirea sunetului de la televizor.
Pe ecran apare
„Indisponibil”.
• Funcţia sau acţiunea nu poate fi efectuată în acest moment deoarece:
1. Componenta software a discului Blu-ray/DVD restricţionează aceste funcţii şi acţiuni.
2. Software-ul discului Blu-ray/DVD nu acceptă funcţia respectivă (de ex., unghiuri).
3. Funcţia nu este disponibilă în acel moment.
4. Aţi solicitat un titlu sau număr de capitol sau un cod temporar aflat în afara
intervalului existent.
Dacă semnalul HDMI de
ieşire este setat la o rezoluţie
care nu este acceptată de
televizorul dvs. (de ex.,
1080p), nu veţi putea viziona
imaginea pe televizor.
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat pe butonul 5 de pe panoul frontal pentru mai mult de
5 secunde, fără niciun disc introdus. Toate setările vor reveni la cele din fabrică.
Aţi pornit televizorul?
Aţi conectat corespunzător cablurile video?
Discul este murdar sau deteriorat?
Este posibil ca un disc de slabă calitate să nu poată fi redat.
44 - Română
HT-H5200_HS5200-ROM_0402.indd 44
2014-04-02
4:01:55
Simptom
Verificare/Soluţie
Nu există semnal de ieşire
HDMI.
• Verificaţi conexiunea dintre televizor şi mufa HDMI a aparatului.
• Verificaţi dacă televizorul dvs. acceptă rezoluţie de intrare HDMI
576p/480p/720p/1080i/1080p.
Imagine HDMI anormală.
• Dacă pe ecran apar imagini aleatorii, înseamnă că televizorul nu acceptă HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protection).
Funcţia DLNA
Pot vedea folderele
partajate prin DLNA, dar nu
pot vedea fişierele.
• În DLNA sunt afişate numai filme, fotografii şi muzică. Nu sunt afişate alte tipuri de
fişiere.
Semnalul video este redat
intermitent.
• Verificaţi dacă reţeaua este stabilă.
• Verificaţi dacă aţi conectat corespunzător cablul de reţea şi dacă reţeaua este
cumva supraîncărcată.
Conexiunea DLNA dintre
televizor şi PC este
instabilă.
• Adresele IP din aceeaşi subreţea trebuie să fie unice, în caz contrar putând apărea
conflicte IP care pot duce la o conexiune instabilă.
• Verificaţi dacă este activat un paravan de protecţie.Dacă acesta este cazul,
dezactivaţi paravanul respectiv.
BD-LIVE
• Verificaţi dacă aţi realizat cu succes conectarea la reţea, utilizând funcţia Stare
reţea.
• Verificaţi dacă dispozitivul de memorie USB este conectat la aparat.
• Dispozitivul de memorie trebuie să dispună de cel puţin 1GB de spaţiu liber
pentru a permite serviciile BD-LIVE. Puteţi verifica spaţiul de memorie disponibil în
secţiunea Gestionare date BD. (Consultaţi pagina 37)
• Vedeţi dacă opţiunea Conexiune la Internet BD-Live este setată la Permiteti
(toate).
• Dacă nicio variantă de mai sus nu funcţionează, contactaţi furnizorul de conţinut
sau realizaţi trecerea la cel mai recent firmware.
Atunci când utilizaţi
serviciul BD-LIVE, apare o
eroare.
• Dispozitivul de memorie trebuie să dispună de cel puţin 1GB de spaţiu liber
pentru a permite serviciile BD-LIVE. Puteţi verifica spaţiul de memorie disponibil în
secţiunea Gestionare date BD. (Consultaţi pagina 37)
✎
Anexă
Sistemul Home Cinema
nu se poate conecta la
serverul BD-LIVE.
Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele BD ale utilizatorilor stocate sunt şterse.
Prin prezenta, Samsung Electronics, declară că acest sistem Home Cinema respectă cerinţele de bază şi
alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC.
Declaraţia oficială de conformitate poate fi găsită la adresa http://www.samsung.com. Acesaţi Support
(Asistenţă) > Search Product Support (Căutare asistenţă pentru produs) şi introduceţi numele modelului.
Acest echipament poate fi utilizat în toate ţările din Uniunea Europeană.
45 - Română
HT-H5200_HS5200-ROM_0402.indd 45
2014-04-02
4:01:56
Anexă
Specificaţii
General
Tuner FM
HDMI
Greutate
1,90 kg
Dimensiuni
430,0 (L) x 55,0 (Î) x 224,0 (l) mm
Intervalul de temperatură de
funcţionare
între +5°C şi +35°C
Intervalul de umiditate de
funcţionare
de la 10 % la 75 %
Raport semnal/zgomot
55 dB
Sensibilitate utilizabilă
12 dB
Distorsiune armonică totală
1,0 %
Video
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Audio
Semnal audio pe mai multe canale PCM, semnal audio Bitstream, semnal
audio PCM
Ieşire boxe frontale
165 W x 2 (3)
Ieşire subwoofer
170 W (3)
Răspuns în frecvenţă
Amplificator
Intrare analogică: 20Hz~20kHz (±3dB)
Intrare digitală: 20Hz~40kHz (±4dB)
Raport S/N
70dB
Separarea canalelor
60 dB
Sensibilitate intrare
(AUX) 500mV
Sistem boxe pe 2.1 canale
Sistem boxe
Faţă
Subwoofer
Impedanţă
3
3
Interval frecvenţă
200Hz ~ 20kHz
50Hz ~ 200Hz
Nivel presiune sunet la ieşire
84 dB/W/M
84 dB/W/M
Intrare estimată
165W
170W
Intrare maximă
330W
Boxă
340W
HT-H5200
Dimensiuni (L x Î x l)
(Unitate: mm)
95,0 x 146,0 x 74,0
168,1 x 349,8 x 289,8
HT-HS5200
122,0 x 530,0 x 120,0
255,0 x 297,0 x 255,0
HT-H5200
Greutate (Unitate: kg)
0,44
3,40
HT-HS5200
1,18
✎
✎
✎
✎
✎
4,60
Reţelele cu viteze mai mici sau egale cu 10Mbps nu sunt acceptate.
Samsung Electronics Co., Ltd îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile fără înştiinţare.
Valorile de greutate şi dimensiunile sunt aproximative.
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără înştiinţare prealabilă.
Pentru informaţii despre alimentarea cu energie electrică şi consum, consultaţi eticheta ataşată produsului.
46 - Română
HT-H5200_HS5200-ROM_0402.indd 46
2014-04-02
4:01:56
Licenţe
Fabricat sub licenţă Dolby Laboratories. Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci comerciale
înregistrate ale Dolby Laboratories.
Pentru brevetele DTS consultaţi http://patents.dts.com. Produs sub licenţa DTS Licensing
Limited. DTS, DTSHD, Simbolul, & DTS şi Simbolul împreună sunt mărci comerciale
înregistrate, iar DTS-HD Master Audio | Essential este marcă comercială a DTS, Inc. ©
DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.
DESPRE CLIPURILE VIDEO DIVX: DivX® este un format video digital creat de DivX, LLC, o
filială a Rovi Corporation. Acesta este un dispozitiv DivX Certified® oficial, care a fost supus
unor testări riguroase pentru a se verifica dacă poate reda materiale video DivX. Accesaţi
divx.com pentru informaţii suplimentare şi instrumente software pentru conversia fişierelor în
format DivX.DESPRE CLIPURI VIDEO DIVX LA CERERE: Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie înregistrat pentru a
putea reda conţinut DivX video la cerere (VOD). Pentru a genera codul de înregistrare, localizaţi secţiunea DivX VOD
din meniul de configurare a dispozitivului. Accesaţi vod.divx.com pentru a obţine mai multe informaţii referitoare la
finalizarea înregistrării. DivX Certified® pentru redarea conţinutului video DivX® cu o rezoluţie de până la HD 1080p,
inclusiv conţinut premium. DivX®, DivX Certified® şi siglele asociate sunt mărci comerciale ale Rovi Corporation sau
ale filialelor sale. şi sunt utilizate sub licenţă. Acest aparat este acoperit de unul sau mai multe dintre brevetele SUA
următoare: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
Anexă
DLNA®, sigla DLNA şi DLNA CERTIFIED® sunt mărci comerciale, mărci de servicii sau mărci
certificate ale Digital Living Network Alliance.
HDMI, High-Definition Multimedia Interface şi sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite ale Americii şi alte ţări.
Oracle şi Java reprezintă mărci comerciale înregistrate ale Oracle şi/sau ale afiliaţilor acesteia. Alte denumiri
pot reprezenta mărci comerciale ale proprietarilor în cauză.
Acest aparat conţine tehnologie de protejare a drepturilor de autor, protejată de brevete SUA şi de alte drepturi privind
proprietatea intelectuală a Rovi Corporation. Demontarea şi dezasamblarea aparatului sunt interzise.
Blu-ray Disc™, Blu-ray™ şi siglele asociate reprezintă mărci comerciale ale Blu-ray Disc Association.
Acest aparat utilizează tehnologia Cinavia pentru a limita utilizarea de copii neautorizate ale unor filme şi clipuri video
şi coloane sonore produse în interes comercial. Când este detectată utilizarea unei copii neautorizate, va fi afişat un
mesaj, iar redarea sau copierea va fi întreruptă. Mai multe informaţii despre tehnologia Cinavia puteţi găsi la Centrul
online de informaţii pentru clienţi Cinavia la http://www.cinavia.com. Pentru a solicita informaţii suplimentare despre
Cinavia prin poştă, trimiteţi o scrisoare cu adresa dvs. la: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, SUA. „Acest aparat conţine tehnologie sub licenţă de la Verance Corporation şi este protejat de
patentul SUA 7,369,677 şi alte patente din SUA şi internaţionale, emise şi în aşteptare, precum şi de dreptul de autor
şi protejarea secretului comercial pentru anumite aspecte ale acestei tehnologii. Cinavia este marcă comercială a
Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Toate drepturile rezervate de Verance. Este interzisă
demontarea sau dezasamblarea aparatului.
- Notificare de licenţă open source
În cazul utilizării de software open source, licenţele Open Source sunt disponibile în meniul produsului.
47 - Română
HT-H5200_HS5200-ROM_0402.indd 47
2014-04-02
4:01:56
Contactati Samsung International
Daca aveti intrebari sau sugestii legate de produsele Samsung, va rugam sa
contactati centrul de asistenta clienti SAMSUNG.
Area
` Europe
AUSTRIA
Contact Centre 
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
Web Site
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support
(Dutch)
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
051 331 999
www.samsung.com/support
BULGARIA 07001 33 11 , sharing cost
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
062 726 786
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
DENMARK 70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
www.samsung.com/de/support
GERMANY 0180 6 67267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus
dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
www.samsung.com/gr/support
from land line
GREECE
(+30) 210 6897691 from mobile and land
line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
http://www.samsung.com/hu/
HUNGARY
0680PREMIUM (0680-773-648)
support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG 261 03 710
www.samsung.com/support
Area
MONTENEGRO
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Contact Centre 
020 405 888
080 697 267
090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/
Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
0034902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support
(German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
Reciclarea corectă a bateriilor din acest aparat
(Aplicabil în toate ţările cu sisteme de colectare separate)
Acest marcaj de pe baterie, din manual sau de pe ambalaj, indică faptul că bateriile din acest aparat nu
trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer. Acolo unde sunt menţionate, simbolurile substanţelor
Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb cu o concentraţie peste
nivelurile de referinţă specificate prin Directiva CE 2006/66. Dacă bateriile nu sunt reciclate corect, aceste
substanţe pot dăuna sănătăţii sau mediului înconjurător.
Pentru a proteja resursele naturale şi a promova reutilizarea materialelor, separaţi bateriile de alte reziduuri
şi reciclaţi-le în cadrul programelor locale de returnare gratuită a bateriilor.
Eliminarea corectă a produsului (Deşeuri electrice şi electronice)
(Aplicabil în toate ţările cu sisteme de colectare separate)
Acest marcaj de pe produse, accesorii sau manuale indică faptul că produsul şi accesoriile electronice ale acestuia
(adică încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie aruncate împreună cu celelalte reziduuri menajere la finalul ciclului
de viaţă al acestora. Pentru a preveni eventualele daune asupra mediului sau a sănătăţii, din cauza înlăturării
necontrolate a produsului, separaţi aceste articole de alte tipuri de reziduuri şi reciclaţi-le, dacă este posibil, pentru a
încuraja refolosirea resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul de la care au achiziţionat produsul sau administraţia locală,
pentru detalii privind locul şi modalitatea de depozitare a acestor produse, în vederea reciclării sale corespunzătoare.
Utilizatorii corporativi trebuie să contacteze furnizorul şi să verifice termenii şi condiţiile contractului de achiziţie.
Produsul şi accesoriile electronice ale acestuia nu trebuie amestecate cu alte reziduuri comerciale.
HT-H5200_HS5200-ROM_0402.indd 48
2014-04-02
4:01:57
HT-H5200
HT-HS5200
2.1-канална Blu-ray™
Система за домашно кино
ръководство за потребителя
Представете си възможностите
Благодарим, че закупихте този продукт на Samsung. За да
получите пълно обслужване, регистрирайте продукта на
www.samsung.com/register
HT-H5200_HS5200-BUL_0402.indd 1
2014-04-02
3:54:56
Информация за Безопасност
ВНИМАНИЕ
Този символ показва, че вътре има
високо напрежение. Опасен е всякакъв
контакт с вътрешните части на
продукта.
РИСК ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР – НЕ ОТВАРЯЙ
ВНИМАНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР,
НЕ СВАЛЯЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНИЯ КАПАК). ВЪТРЕ
НЯМА ЧАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ОТ
ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ
КЪМ КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ.
• Слотовете и отворите на кабинета и в черната и
долната част са предоставени за вентилация. За да
гарантирате надеждна работа на апарата и да го
защитите от прегряване, тези слотове и отвори не
трябва да се блокират или покриват.
- Не поставяйте този апарат в ограничено
пространство като секция или вграден шкаф
освен ако няма подходяща вентилация.
- Не поставяйте уреда близо до или над радиатор
или топлинен регулатор, нито на пряка слънчева
светлина.
- Не поставяйте върху уреда съдове с вода (напр.
вази). Разливането на вода може да причини
пожар или токов удар.
• Не излагайте апарата на вода и не го поставяйте
в близост до вода (близо да вани, перални, мивки,
легени или мокро мазе, близо до басейни и т.н.).
Ако този апарат случайно стане мокър, извадете
кабела от контакта и извикайте веднага оторизиран
дилър.
• Този апарат използва батерии. Във вашата страна
вероятно има закони за опазване на околната среда,
които изискват батериите да се изхвърлят правилно.
Свържете се с местните власти за информация за
изхвърляне и рециклиране.
• Не пренатоварвайте стенните контакти,
разклонителите или адаптерите, тъй като това може
да доведе до пожар или токов удар.
• Разполагайте захранващите кабели така, че да не
бъдат настъпвани или притискани от предмети,
поставени върху или близо до тях. Бъдете особено
внимателни с кабелите откъм края с щепсела, в
електрическия контакт и на мястото, където излизат
от уреда.
• За да предпазите апарата от светкавица или когато
е оставен без надзор или неизползван за дълги
периоди от време, извадете захранващия кабел от
контакта и извадете антената или кабелната система.
Това предотвратява повреди поради светкавици или
промени в захранването.
• Преди да свържете AC захранващия кабел към DC
адаптерния контакт, уверете се, че указанията за
напрежение на DC адаптера отговарят на местната
електрическа система.
• Никога не поставяйте метални предмети в
отворените части на апарата. Това може да създаде
опасност от токов удар.
Този символ показва, че с този продукт
е включена важната документация,
описваща работата и поддръжката на
продукта.
• За да избегнете токов удар, ни пипайте
вътрешността на апарата. Само квалифициран
техник трябва да отваря апарата.
• Уверете се, че захранващият кабел е вкаран докрай
в контакта. Когато изключвате захранващия кабел от
контакта, винаги издърпвайте щепсела. Никога не
дърпайте самия кабел. Не докосвайте щепсела на
захранването с мокри ръце.
• Ако този апарат не функционира правилно,
особено ако издава необичайни звуци или миризми,
извадете веднага захранващия кабел и се свържете
с оторизиран дилър или сервизен център.
• Поддръжка на корпуса.
- Преди свързването на други компоненти към този
продукт, уверете се, че сте изключили всичките.
- Ако преместите вашия продукт внезапно от
студено място на топло място, възможно е да се
образува конденз по работещите части и лещи,
и да причини неестествено възпроизвеждане
на диска. Ако това стане, изключете продукта,
изчакайте два часа, преди да включите щепсела
в контакта за захранване. След това поставете
диска и опитайте да го възпроизведете отново.
• Непременно изключете уреда от контакта, ако няма да
го използвате или няма да сте в дома си дълго време
(особено ако в това време там има възрастни хора,
деца или хора с увреждания, оставени без надзор).
- Натрупаният прах може да причини токов удар,
утечка или пожар в резултат от прегряване или
искра от захранващия кабел, или от влошаване на
изолацията.
• Свържете се с оторизиран сервиз за информация,
ако искате да разположите продукта на място с много
прах, високи или ниски температури, висока влажност,
химикали или където той ще работи 24 часа на ден,
например на летище, гара и др. В противен случай
може да възникне сериозна повреда в продукта.
• Използвайте само правилно заземени адаптер и
контакт.
- Неправилното заземяване може да предизвика
токов удар или повреда на оборудването. (само
уреди клас l.)
• За да изключите напълно уреда, трябва да извадите
щепсела от контакта. Затова контактът и щепселът
на захранващия кабел трябва да са лесно достъпни
по всяко време.
• Не позволявайте на деца да се катерят върху уреда.
2 - Български
HT-H5200_HS5200-BUL_0402.indd 2
2014-04-02
3:55:07
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ИЗБУХВАНЕТО НА
ПОЖАР, ВИНАГИ ДРЪЖТЕ СВЕЩИТЕ
ИЛИ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ОТКРИТ
ОГЪН ДАЛЕЧЕ ОТ ТОЗИ ПРОДУКТ.
ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ КЛАС 1
Този продукт е класифициран като ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ
КЛАС 1. Използването на органи за управление,
настройки или изпълнението на процедури, различни
от описаните в настоящото, може да доведе до опасно
излагане на излъчване.
ВНИМАНИЕ:
• НЕВИДИМО ЛАЗЕРНО ИЗЛЪЧВАНЕ В ОТВОРЕНО
ПОЛОЖЕНИЕ И ПРИ ОСВОБОДЕНИ БЛОКИРОВКИ;
ИЗБЯГВАЙТЕ ИЗЛАГАНЕ НА ЛЪЧА.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Предпазни мерки при гледане
на 3D
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕТО И
БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ГЛЕДАНЕ НА 3D КАРТИНА.
Уверете се, че сте прочели и разбрали следната
информация за безопасността, преди да използвате 3D
функцията на телевизора.
• Някои зрители могат да изпитат дискомфорт при
гледане на 3D телевизия, като замаяност, гадене и
главоболие. Ако изпитате някои от тези симптоми,
преустановете гледането на 3D телевизия, свалете
очилата 3D Active и си починете.
• Гледането на 3D картина за дълги периоди от време
може да доведе до напрягане на очите. Ако усетите
напрягане на очите, преустановете гледането на 3D
картина, свалете очилата 3D Active и си починете.
• Възрастните трябва да наблюдават децата, които
използват 3D функцията. Ако има оплаквания от уморени
очи, главоболие, замаяност или гадене, накарайте детето
да спре да гледа 3D телевизия и да си почине.
• Не използвайте очилата 3D Active за други цели
(като например стандартни очила, слънчеви очила,
предпазни очила и т. н.)
• Не използвайте 3D функцията или очилата 3D Active,
докато се разхождате или местите. Използването на 3D
функцията или очилата 3D Active, докато се движите,
може да доведе до наранявания, защото може да се
блъснете в предмети, да се спънете и/или да паднете.
• Ако искате да се радвате на 3D съдържание, свържете
3D устройството (3D-съвместим AV приемник или
телевизор) към порта HDMI OUT на продукта, като
използвате високоскоростен HDMI кабел. Поставете
3D очилата, преди да изпълнявате 3D съдържание.
• 3D сигналът се извежда само през HDMI кабела,
свързан към порта HDMI OUT.
• Разделителната способност за видео в 3D режим на
възпроизвеждане се определя от разделителната
способност на оригиналното 3D видео. Не може да
я смените.
• Някои функции като BD Wise или задаване на
размера и разделителната способност на екрана
може да не работят правилно режим 3D.
• Трябва да използвате високоскоростен HDMI кабел
за правилно извеждане на 3D сигнала.
• Гледайте 3D изображения от разстояние поне
три пъти по-голямо от широчината екрана на
телевизора. Например, ако имате 46-инчов екран,
стойте на поне 3,5 метра от екрана.
• Поставете 3D екрана на нивото на очите за найдобра 3D картина.
• Когато продуктът се свърже към някакви 3D
устройство, 3D ефектът може да не работи правилно.
• Този продукт не преобразува 2D съдържание в 3D.
• Логотата Blu-ray 3D и Blu-ray 3D са търговски марки
на Blu-ray Disc Association.
Информация за Безопасност
• Съхранявайте аксесоарите (батерия и т.н.) на
безопасно разстояние от деца.
• Не разполагайте уреда на нестабилни места, като
клатеща се лавица или наклонен под, нито на места
с вибрации.
• Не изпускайте и не удряйте уреда. Ако е повреден,
извадете захранващия кабел и се свържете със
сервизен център.
• За да почистите уреда, изключете щепсела от
контакта и го забършете с мека, суха кърпа. Не
използвайте химикали като восък, бензен, спирт,
разредители, инсектициди, освежители за въздух,
смазочни масла или почистващи препарати. Тези
химикали може да повредят повърхността на
продукта или да изтрият означенията върху него.
• Апаратът не бива да бъде излаган на капене или
пръски. Не поставяйте върху апарата предмети,
напълнени с течност, например вази.
• Не изхвърляйте батериите в огън.
• Не включвайте повече от един уред в един контакт.
Ако претоварите контакт може да възникне
прегряване, което да доведе до пожар.
• Има опасност от експлозия, ако поставите в
дистанционното управление батерии от грешен тип.
Заменяйте само със същия или еквивалентен тип.
3 - Български
HT-H5200_HS5200-BUL_0402.indd 3
2014-04-02
3:55:08
Съдържание
НАЧАЛО
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ
5
Аксесоари
23 Смяна на външното устройство
5
Компоненти на високоговорителите
6
Преден панел
23 Възпроизвеждане на дискове от търговската
мрежа
6
Заден панел
7
Дистанционно управление
23 Изпълняване на диск със съдържание,
записано от потребителя
24 Възпроизвеждане на файлове на USB
устройство
ВРЪЗКИ
8
25 Управление на възпроизвеждането на видео
Свързване на високоговорителите
10 Свързване към телевизор и външни устройства
11 Свързване към мрежов рутер
НАСТРОЙКИ
26 Възпроизвеждане на предварително записани
аудио дискове от търговската мрежа
27 Управление на възпроизвеждането на музика
28 Възпроизвеждане на снимки
12 Процедура по първоначални настройки
29 Слушане на радио
13 Бърз поглед на началния екран
30 Използване на Bluetooth
13 Достъп до екрана Настройки
33 Използване на бутоните за специални ефекти
на дистанционно управление
14 Функции на менюто Настройки
17 Настройка на мрежа
МРЕЖОВИ УСЛУГИ
19 Wi-Fi Direct
34 Използване на BD-LIVE™
20 Надстройка на софтуера
34 Използване на DLNA
22 Настройка на DLNA
34 Приложения
35 Използване на Opera TV Store
36 Screen Mirroring
ПРИЛОЖЕНИЕ
37 Допълнителна информация
38 Съвместимост на дискове и формати
43 Отстраняване на неизправности
46 Спецификации
47 Лицензи
4 - Български
HT-H5200_HS5200-BUL_0402.indd 4
2014-04-02
3:55:08
Начало
Начало
 Цифрите и илюстрациите в това ръководство за потребителя са предоставени само за справка и
могат да се различават от действителния изглед на изделието.
 Може да се начисли такса за администриране, ако:
a. е извикан техник по ваше настояване и няма дефект в продукта (т.е. не сте прочели
ръководството за потребителя)
b. занесете уреда в сервизен център и няма дефект в продукта (т.е. не сте прочели
ръководството за потребителя).
 Сумата за тази такса за администриране ще ви бъде съобщена, преди да се извърши каквато и
да е било работа или посещение вкъщи.
Проверете кутията за изброените или посочените по-долу аксесоари и компонентни на високоговорители.
Аксесоари
• Дистанционно управление • Ръководство за потребителя • Батерии
Захранващ кабел
FM антена
Компоненти на високоговорителите
HT-H5200
Преден x 2
Кабел за
високоговорител x 3
Събуфер
Кабел за
високоговорител x 3
Събуфер
HT-HS5200
Преден x 2
5 - Български
HT-H5200_HS5200-BUL_0402.indd 5
2014-04-02
3:55:09
Начало
Преден панел
ИКОНИ НА ДИСПЛЕЯ
NFC
ФУНКЦИЯ
СТОП
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ/
ПАУЗА
ОТВАРЯНЕ/
ЗАТВАРЯНЕ
УПРАВЛЕНИЕ
НА ЗВУКА
ВКЛЮЧВАНЕ
ДИСПЛЕЙ
5V 0.5A
ТАВИЧКА ЗА ДИСК
✎
✎
✎
✎
✎
СЕНЗОР ЗА ДИСТАНЦИОННО
УПРАВЛЕНИЕ
USB
Когато продуктът е включен, не позволявайте на деца да пипат повърхността му. Тя е гореща.
За да актуализирате продукта чрез USB извода, трябва да използвате USB памет.
Когато плейърът покаже менюто на Blu-ray диска, не може да стартирате филма с натискане на бутона
/6 на продукта или дистанционното управление. За да изпълните филма, трябва да изберете
Изпълнение на филма или Старт от менюто на диска и после да натиснете бутона E .
Ако използвате интернет или възпроизвеждате съдържание от USB устройство на телевизора чрез
системата за домашно кино, не можете да избирате режим BD/DVD с бутона FUNCTION. За да
изберете режим BD/DVD, излезте от интернет или спрете възпроизвеждането на съдържанието на
телевизора и изберете режим BD/DVD.
За да използвате функцията NFC, маркирайте
отгоре на продукта със съвместимото Bluetooth
изходно устройство (вж. стр. 32).
Заден панел
ВЕНТИЛАТОР ЗА
ОХЛАЖДАНЕ
* FM АНТЕНА
AUX ВХОД
HDMI ИЗХОД
ЗАХРАНВАЩ КОНЕКТОРИ НА ИЗХОДА
КАБЕЛ
ЗА ВИСОКОГОВОРИТЕЛ
ВЪНШЕН ЦИФРОВ АУДИО
ВХОД (ОПТИЧЕН)
ГНЕЗДО LAN
* Свързване на FM антената
1.
2.
✎
✎
Свържете доставената FM антена към извода за FM антена.
Започнете да въртите бавно проводника на антената, докато намерите позиция, в която приеманият
сигнал е добър, и след това я закрепете към стена или друга устойчива повърхност.
Поддържайте минимално разстояние от 10 см от всички страни на системата за домашно кино, за да
гарантирате адекватно проветряване. Не препречвайте вентилатора за охлаждане или отворите за
вентилация.
Това устройство не приема излъчвания в AM обхвата.
6 - Български
HT-H5200_HS5200-BUL_0402.indd 6
2014-04-02
3:55:10
Дистанционно управление
Преглед на дистанционното управление.
Включва и изключва продукта.
VOLUME
Регулиране на силата на звука.
-
MUTE
+
RDS DISPLAY
Натиснете цифров бутон, за да
работите с опциите.
Натиснете, за да проверите
менюто на диска.
Натиснете, за да прескочите
назад или напред от диска.
Натиснете, за да възпроизведете
диск или файлове.
Натиснете, за да спрете
възпроизвеждането на диск или файлове.
Избира езика на субтитрите на диска.
Натиснете, за да преминете към
началния екран.
Натиснете това, за да използвате
меню Инструменти.
Избиране на елементи от
екранното меню и променяне на
стойностите в менюто.
Връщане към предишното меню.
TA
1
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
7
8
9
TITLE MENU
DISC MENU
0
SUBTITLE
POPUP
HOME
REPEAT
TOOLS
INFO
EXIT
RETURN
TUNER
MEMORY MO/ST
Тези бутони се използват за
менютата на продукта и също за
някои функции на Blu-ray диска.
A
B
TV SOUND DPS/EQ
C
D
TUNING
DOWN
UP
Натиснете за насочване на аудио
сигнал към високоговорителите на
системата за домашно кино или тези
на телевизора. (вж. стр. 33)
Начало
FUNCTION
Натиснете, за да изберете режим
на системата за домашно кино.
(BD/DVD, D. IN, AUX и т.н.).
За отваряне и затваряне на
тавичката на диска.
Временно изключване на
звука.
Използване на функцията
RDS (Система за данни за
радиостанции) за приемане на
FM станции.
Използвайте този бутон, за да
влезете в изскачащо меню/
меню за заглавие.
Натиснете, за да търсите назад
или напред от диска.
Натиснете, за да поставите
възпроизвеждането на пауза.
Позволява да повторите дадено
заглавие, глава, изпълнение или
диск.
Използвайте това за показване
на информация при изпълнение
на Blu-ray/DVD диск или
файлове.
Натиснете за изход от менюто.
Използва се за настройка на
радиочестота.
Изберете MONO или STEREO за
радиостанциите.
Търсене на активни FM
радиостанции и смяна на канали.
Избор на желания DSP/EQ
аудио режим.
Поставяне на батериите в дистанционното управление
✎
✎
✎
Уверете се, че краищата "+" и "–" на батериите съвпадат с
диаграмата вътре в отделението.
При стандартно използване батериите издържат около една
година.
Дистанционното управление може да се използва до
приблизително 7 метра от продукта по права линия.
Размер на
батерията: AAA
7 - Български
HT-H5200_HS5200-BUL_0402.indd 7
2014-04-02
3:55:11
Връзки
В този раздел са разгледани различни начини на свързване на устройството към други външни
компоненти. Преди да премествате или инсталирате устройството, трябва непременно да изключите
захранването и да извадите щепсела от контакта.
Свързване на високоговорителите
Събуфер
Преден (Д)
Продукт
Преден (Л)
Местоположение на
устройството
Поставете го върху стойка или
рафт на шкаф, или под стойката за
телевизора.
Избор на местоположение за
слушане
Местоположението за слушане
трябва да е отдалечено на
разстояние, което е от 2,5 до 3 пъти
по-голямо от размера на екрана на
телевизора. Например, ако имате
46-инчов екран, стойте на 2,92 до 3,5
метра от екрана.
Предни
високоговорители
Поставете тези високоговорители пред местоположението ви за слушане,
обърнати навътре (около 45°) към вас. Поставете предните високоговорители
така, че "пищялките" да са на същата височина като ушите ви.
Събуфер
Положението на събуфъра не е от толкова критично значение. Можете да го
поставите, където желаете.
* Видът на високоговорителите може да се различава от илюстрациите в това ръководство.
* Свържете кабелите за високоговорителите, като цветът им трябва да съответства на цветовото
обозначение на гърба на високоговорителя и съответно ги включете в гнездо със същия цвят.
Вж. стр. 9 за точни инструкции.
8 - Български
HT-H5200_HS5200-BUL_0402.indd 8
2014-04-02
3:55:13
Свързване на кабелите на високоговорителите
1.
Свържете всеки комплект кабели към правилния високоговорител, като съблюдавате цвета на
щепсела да съответства на цветния стикер отдолу на всеки високоговорител.
2.
Свържете щепселите на кабелите от всеки високоговорител към изводите на гърба на устройството,
като спазвате цветовите съответствия на жаковете на високоговорителите и гнездата.
При HT-H5200
Връзки
Преден
високоговорител (Л)
Събуфер
Преден
високоговорител (Д)
* Вж. стр. 5 за високоговорителите на HT-HS5200.
✎
Ако сте поставили високоговорител близо до вашия телевизор, цветовете на екрана могат да се
променят поради магнитното поле.
| ВНИМАНИЕ |
Ако искате да монтирате високоговорителите на стена, затегнете винтовете или пироните (не са
предоставени) здраво за стената, на която възнамерявате да окачите високоговорителя, и после, като
използвате отвора на гърба на всеки високоговорител, внимателно окачете високоговорителя на
винта или пирон.
Не позволявайте деца да си играят с високоговорителите или близо до тях. Могат да се наранят, ако
високоговорителят падне.
Когато свързвате високоговорителните кабели към високоговорителите, се погрижете поляритетът им
(+/–) да е правилен.
Пазете събуфъра извън достъпа на деца, за да не могат да пъхнат ръцете си или чужди тела в канала
(отвора) на събуфъра.
Не използвайте канала (отвора) за окачване на събуфъра на стената.
9 - Български
HT-H5200_HS5200-BUL_0402.indd 9
2014-04-02
3:55:13
Връзки
Свързване към телевизор и външни устройства
R
Червен
W
Бял
Метод 1
Външни
устройства
Метод 2
AUDIO OUT
OPTICAL OUT
HDMI IN
Свързване към телевизор
Свържете HDMI кабела (не е включен в доставката) от извода HDMI OUT на гърба на устройството
към извода HDMI IN на вашия телевизор. Ако телевизорът поддържа ARC, можете да слушате звука от
телевизора през системата за домашно кино само с този включен кабел. Вж. стр. 15 в това ръководство и
раздела за ARC в ръководството за потребителя на телевизора за подробности.
Свързване към външни устройства
За да изберете правилния режим за външно устройство, след като сте го свързали, натиснете бутона
FUNCTION. При всяко натискане на бутона режимът се сменя в тази последователност:
BD/DVD D. IN AUX FM BT
Двата метода за свързване на външни устройства към системата за домашно кино са обяснени по-долу.
Метод 1 AUX ВХОД : Свързване на външен аналогов компонент
Като използвате RCA аудио кабел (не е предоставен), свържете гнездото AUDIO In на продукта към
гнездото AUDIO Out на външния аналогов компонент.  Изберете режим AUX.
• Уверете се, че цветът на щепселите съответства на този на входните и изходните гнезда.
Метод 2 ОПТИЧЕН: Свързване на външен цифров аудио компонент
Използвайте, за да свържете цифров аудио изход на компоненти с цифров сигнал, например кабелна кутия
или сателитен приемник (сателитна приставка): Като използвате цифров оптичен кабел (не е включен),
свържете гнездото Optical Digital Audio In на продукта към гнездото Digital Optical Out на външното
цифрово устройство, като използвате цифров оптичен кабел.  Изберете режим D. IN.
✎
✎
✎
За да виждате видео от вашия приемник за кабелна телевизия/сателитен приемник, трябва да свържете
видео изхода му директно към телевизор.
Тази система поддържа честота на цифрово семплиране 32 kHz или по-голяма от външни цифрови
компоненти.
Тази система поддържа само DTS и Dolby Digital аудио. MPEG аудио, формат на побитов поток, не се
поддържа.
10 - Български
HT-H5200_HS5200-BUL_0402.indd 10
2014-04-02
3:55:14
Свързване към мрежов рутер
Безжична мрежа
Свържете продукта към мрежов рутер, като
използвате един от методите, илюстрирани подолу.
Кабелна мрежа
Широколентов модем
(с интегриран рутер)
Широколентова
услуга
Връзки
Безжичен IP
съвместител
Широколентова услуга
Или
✎
Рутер
Широколентова
услуга
✎
Широколентов
модем
✎
✎
✎
✎
Вашият рутер или правилата на доставчика
на интернет услуги могат да забраняват на
продукта достъп до сървъра за актуализация на
софтуера на Samsung. За повече информация
в такъв случай се обърнете към своя доставчик
на интернет услуги.
За потребителите на DSL, използвайте рутер,
за да осъществите мрежово свързване.
За да използвате DLNA мрежова функция,
трябва да свържете вашия компютър
към вашата мрежа, както е показано на
илюстрациите по-горе. Връзката може да е
кабелни или безжична.
✎
✎
✎
Ако безжичният IP рутер поддържа DHCP,
вашият продукт може да ползва DHCP или
статичен IP адрес за свързване към безжичната
мрежа.
Задайте на безжичния рутер инфраструктурен
режим. Режимът компютър-компютър не се
поддържа.
Продуктът поддържа само следните протоколи
за защита на безжичната мрежа:
- WEP(OPEN/SHARED), WPA-PSK(TKIP/AES),
WPA2-PSK(TKIP/AES)
Изберете канал за безжичен IP рутер, който в
момента не се използва. Ако каналът, зададен
за безжичния IP рутер, в момента се използва
от друго устройство в близост, това ще доведе
до смущение и връзката може да се прекъсне.
В съответствие с най-новите спецификации на
Wi-Fi сертификацията, системата за домашно
кино Samsung не поддържа протоколите за
защита с шифроване WEP, TKIP или TKIP-AES
(WPS2 смесено) в мрежи, работещи в режим
802.11n.
Безжичният LAN, по своята същност, може да
причини смущения, в зависимост от условията
на използване (качество на точка за достъп,
разстояние, препятствие, смущения от страна
на други радио устройства, и т.н).
11 - Български
HT-H5200_HS5200-BUL_0402.indd 11
2014-04-02
3:55:15
Настройки
4:3 Разтеглен - За по-стари аналогови
телевизори със стандартни екрани. Показва
картина с формат 4:3 на цял екран и картина
с формат 16:9 във формат "разтеглено", който
запълва екрана, но отрязва дясната и лявата
част от картината и уголемява вертикално
централната част.
Процедура по първоначални
настройки
• Началното меню няма да се покаже, ако не
конфигурирате първоначалните настройки.
• OSD (Екранното меню) може да се промени в
продукта след актуализиране на софтуерната
версия.
• Необходимите действия за достъп могат да
бъдат различни в зависимост от избраното
меню.
1.
Включете телевизора след свързване на
продукта и включете продукта. Когато
включите продукта за пръв път, той
автоматично ще покаже екранът за език на
Начална настройка.
2.
Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
желания език и след това натиснете бутона E.
3.
Натиснете бутона E, за да стартирате
функцията за настройка.
5.
✎
Появява се екранът Мрежа.
- Преди да започнете, се уверете, че
продуктът е свързан към рутера.
- Задайте на кабелен или безжичен, в
зависимост от вашата мрежова среда.
- Ако имате мрежа със статичен IP адрес,
предлагаме да изберете Преск., като
натиснете СИНИЯ (D) бутон.
Ако пропуснете конфигурирането на мрежата
тук или настройката не работи правилно,
можете да настроите мрежовата връзка на
продукта по-късно. (Вж. стр. 17)
Нач.настр. | Мрежа
Изберете типа на мрежата си.
Начална настройка
Тип мрежа
Ще се настр.Пропорции ТВ и Мрежа.
Всяка от настр.може да се пром.после от "Настройки"
Безжичен
㾎
Кабелен
Свързване
Свързан е мрежов кабел.
Старт
a Предишно
4.
" Избор
Появява се екранът Пропорции ТВ. Натиснете
бутоните ▲▼, за да изберете желаното екранно
съотношение, и след това натиснете бутона E.
Имате четири избора:
16:9 оригинален - За широкоекранни
телевизори. Показва широкоекранните картини в
оригиналния им формат 16:9 и картина с формат
4:3 (старият стандартен формат) във формат 4:3
пощенска кутия с черни ленти отляво и отдясно.
16:9 цял екран - За широкоекранни
телевизори. Показва широкоекранна картина
в оригиналния й формат 16:9 и разширява
картината с формат 4:3 до формат 16:9.
4:3 Нормален - За по-стари аналогови
телевизори със стандартни екрани. Показва
картина с формат 4:3 на цял екран и картина
с формат 16:9 във формат "кутия за писма",
който запазва екранното съотношение 16:9,
но поставя черни ленти над и под картината.
6.
Продуктът проверява мрежовата връзка и
се свързва към мрежата. Когато е готово,
натиснете бутона E. Появява се екранът
"Началните настройки са завършени." и
след това се появява началният екран.
✎
Ако искате да покажете екрана Начална
настройка отново и да направите промени,
изберете опцията Върни. (Вж. стр. 17)
Ако използвате HDMI кабел, за да свържете
продукта със съвместим с Anynet+ (HDMICEC) телевизор Samsung и 1.) Задали сте
функцията Anynet+ (HDMI-CEC) на Вкл. както
в телевизора, така и в продукта и 2.) Ако
телевизорът използва език, поддържан от
продукта, този език ще се зададе автоматично
като предпочитан.
✎
12 - Български
HT-H5200_HS5200-BUL_0402.indd 12
2014-04-02
3:55:16
Бърз поглед на началния екран
1
Пусни диск
2
Снимки
Видео
Муз.
8 Функция
Използвайте за превключване на външно
устройство и за радио, както и за превключване
на режима за Bluetooth връзка. Можете
да използвате бутона FUNCTION на
на
дистанционното управление и бутона
дистанционното управление за превключване
на режима.
9 Настройки
Задава различни функции в съответствие с
личните ви предпочитания.
Blu-ray
3
Screen Смяна Функция Настройки
Mirroring на у-во
✎
45 6 7 8 9
За да възпроизведете или гледате файлове
с видео, музика или снимки на компютъра,
трябва да свържете своята система за домашно
кино към домашна мрежа и трябва да изтеглите,
инсталирате и конфигурирате софтуера DLNA
на компютъра. (Вж. стр. 22)
Настройки
Приложения 1 Приложения 2 Приложения 3 Приложения 4 Opera TV Още
Store
1 Пусни диск
Показва се дискът, който в момента се намира в
тавичката.
Натиснете бутона E, за да стартирате
възпроизвеждането на диска.
Достъп до екрана Настройки
1.
2 Снимки/Видео/Муз.
Изберете Настройки на началния екран и
после натиснете E. Появява се екранът
Настройки.
Настройки
Изпълняване на видеоклипове, снимки и
музика на диск, USB устройство, компютър или
мобилно устройство.
Дисплей
Настройки 3D
Аудио
Пропорции ТВ
: 16:9 оригинален
3 Приложения
Мрежа
BD Wise
: Изкл.
Система
Резолюция
: Авто
Достъп до разнообразни платени или безплатни
приложения.
Език
Movie Frame (24к/сек)
: Изкл.
Защита
HDMI формат за цвят
: Авто
4 Opera TV Store
Общи
HDMI дълбоки цветове
: Изкл.
Поддръжка
Прогр. режим
: Авто
Прави интернет приложенията за телевизор
налични за използване.
5 Още
2.
Списък с полезни и популярни приложения,
които препоръчваме.
✎
6 Screen Mirroring
Задава функцията за безжична огледалност между
системата за домашно кино и смартфон или таблет.
7 Смяна на у-во
Показва списък с външни устройства, свързани
към основното устройство. Превключете на
желаното устройство.
За достъп до менюто с настройки,
подменютата и опциите на екрана Настройки
вж. илюстрацията на дистанционното
управление по-долу. (Вж. стр. 14)
Ако продуктът остане в режим на спряно
възпроизвеждане в продължение на повече
от 5 минути без намеса на потребителя, на
екрана на вашия телевизор ще се появи
скрийнсейвър. Ако продуктът се остави в
режим на скрийнсейвър повече от 20 минути,
захранването ще се изключи автоматично.
13 - Български
HT-H5200_HS5200-BUL_0402.indd 13
2014-04-02
3:55:17
Настройки
Бутони на дистанционното
управление, използвани в менюто за
настройки
SUBTITLE
1
HOME
REPEAT
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
4
TUNER
1
Бутон HOME: Натиснете, за да преминете
към началния екран.
2
Бутон RETURN: Натиснете за връщане на
предишното меню.
3
Бутон E (ВЪВЕЖДАНЕ) / ПОСОКИ:
• Натиснете ▲▼◄►, за да местите
курсора или изберете елемент.
• Натиснете бутона E за активиране
на текущо избрания елемент или
потвърждаване на настройката.
4
Дисплей
Настройки 3D
3
2
Функции на менюто Настройки
Бутон EXIT: Натиснете за изход от
текущото меню.
Подробна информация за функциите
Всяка функция, елемент от меню или индивидуална
опция на Настройки е обяснена подробно на
екрана. За да видите обяснението, използвайте
бутоните ▲▼◄►, за да изберете функцията,
елемента от менюто или опцията. Обикновено
обяснението се появява отдолу на екрана.
На тази страница започва кратко описание
на функциите на Настройки. Допълнителна
информация за някои функции също се намира в
Приложението на това ръководство.
Настройка на функциите, свързани с гледане на 3D
Режим възпр. 3D Blu-ray: Изберете дали
да изпълните Blu-ray диск с 3D съдържание
в 3D режим. Ако се придвижите в началното
меню, докато сте в 3D режим, продуктът ще се
превключи автоматично на 2D.
Размер екран: Въведете размера на телевизора,
свързан към продукта. Продуктът автоматично
ще настрои 3D картината спрямо размера на
екрана на вашия телевизор.
✎
Прочетете внимателно следната информация
за безопасността, преди да гледате 3D
съдържание. (Вж. стр. 3)
Пропорции ТВ
Позволява ви да регулирате екранното
съотношение на вашия телевизор. (Вж. стр. 37)
BD Wise
BD Wise е най-новата функция за свързване
на Samsung. Когато свържете продукт и
телевизор Samsung с BD Wise чрез HDMI и BD
Wise е включено както в компютъра, така и в
продукта, продуктът извежда видеосигнала с
разделителната способност и кадровата скорост
на Blu-ray/DVD диска.
Резолюция
Позволява ви да зададете изходящата разделителна
способност на HDMI видео сигнал на BD Wise,
Авто, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p. Цифрите
показват броя на редовете във видео сигнала.
Буквите i и p показват съответно презредово
и прогресивно сканиране. Колкото повече са
редовете, толкова по-добро е качеството.
Movie Frame (24к/сек)
Задаването на функцията Movie Frame (24к/сек)
на Авто позволява на продукта автоматично да
коригира HDMI изходящия сигнал на 24 кадъра
в секунда за по-добро качество на картината,
ако е свързан към съвместим с 24Fs телевизор.
• Можете да се наслаждавате на функцията
Movie Frame (24к/сек) само при телевизори,
които поддържат тази скорост на кадрите.
• Може да изберете Филмови кадри само когато
продуктът е в режим на изходна разделителна
способност HDMI 1080p.
14 - Български
HT-H5200_HS5200-BUL_0402.indd 14
2014-04-02
3:55:18
HDMI формат за цвят
Цифров изход
Позволява да зададете настройките така,
че цветовото пространство за HDMI изход
да съвпада с възможностите на свързаното
устройство (телевизор, монитор и т.н.).
Ако зададете Цифров изход да съвпада с
възможностите на AV приемника, значи сте
свързали продукта. За още подробности вж.
таблицата за избор на цифров изход. (Вж. стр. 42)
HDMI дълбоки цветове
Управление на динамичен обхват
Позволява да извеждате картината от гнездото
HDMI OUT с дълбоки цветове. Дълбокият цвят
позволява по-точна репрезентация на цветовете
с по-голяма дълбочина.
Прогр. режим
Аудио
Настр. високогов.
Позволява да регулирате настройките на
предните високоговорители и да включвате и
изключвате тестовия тон, така че да изпробвате
високоговорителите.
Ниво: Позволява да регулирате относителната
сила на звука на всеки високоговорител от 6 dB до
-6 dB. Например, ако харесвате дълбоките баси,
можете да увеличите силата на събуфера с 6 dB.
Разстояние: позволява ви да регулирате
относителното разстояние на всеки
високоговорител от позицията на слушане до
9 метра. Колкото е по-голямо разстоянието,
толкова по-силен е звука от високоговорителя.
Тестов тон: Позволява ви да стартирате
функцията Тестов тон, така че да изпробвате
вашите настройки. Задаването на Тестов тон на
Вкл. включва Тестов тон. Задаването й на Изкл.
я изключва.
Настройки
Позволява подобряване на качеството на
картината при гледане на DVD.
Задава опцията Управление на динамичен
обхват за Dolby Digital, Dolby Digital Plus, и Dolby
TrueHD аудио.
Авто: Автоматично управлява динамичния
обхват за Dolby TrueHD аудио, въз основа на
информацията на Dolby TrueHD саундтрака.
Също изключва Управление на динамичен обхват
за Dolby Digital и Dolby Digital Plus.
Изкл.: Оставя динамичния обхват без
компресиране, което ви позволява да чувате
оригиналния звук.
Вкл.:Включва управлението на динамичен обхват
за всички формати Dolby. По-тихите звуци са посилни, а по-силните звуци се намаляват.
Реж.смесв.сигнал с огр.
Позволява да избирате метода на смесване, който
е съвместим с вашата стерео система. Можете
да изберете продукта да смесва до Нормално
стерео или до Съвместимост за обемен звук.
Синхр. звук
Когато продуктът е свързан към цифров
телевизор, ви позволява да регулирате
забавянето на звука, за да се синхронизира с
картината. Можете да зададете забавяне между
0 и 300 милисекунди.
Избор на говорител
Позволява ви да изберете кои високоговорители
да активирате, тези на телевизора или на
системата за домашно кино.
Канал връщане аудио
Позволява ви да насочите звука от телевизора
към високоговорителите на системата за
домашно кино. Изисква HDMI връзка и телевизор,
съвместим с Канал връщане аудио (ARC).
• Ако е включен Канал връщане аудио и
използвате HDMI кабел за връзка на продукта
към телевизора, цифровия оптичен вход няма
да работи.
• Ако Канал връщане аудио е зададено на
Авто и използвате HDMI кабел за връзка на
продукта към телевизора, автоматично се
избира ARC или цифров аудио вход.
Мрежа
Мрежови настройки
Позволява ви да конфигурирате мрежовите
настройки, така че да се наслаждавате на
разнообразни функции като интернет услуги
или DLNA Wi-Fi и да извършвате надстройки на
софтуера.
Мрежов тест
Позволява ви да тествате настройката на интернет
протокола, за да видите дали работи правилно.
Състояние мрежа
Може да проверите състоянието на текущата
мрежа и интернет.
15 - Български
HT-H5200_HS5200-BUL_0402.indd 15
2014-04-02
3:55:19
Настройки
Wi-Fi Direct
У-ние BD данни
Позволява ви да свържете Wi-Fi Direct устройство
към продукта, като използвате равноправна
мрежа, без нуждата от безжичен рутер.
Отбележете, че, ако продуктът е свързан към
безжична мрежа, връзката може да се прекъсне,
ако използвате Wi-Fi Direct. (Вж. стр. 19)
Позволява ви да управлявате изтеглено
съдържание от Blu-ray диск, който поддържа
услугата BD-Live. Можете да видите
информацията относно USB устройството, което
използвате, или относно BD Live съхранението
на данни, включително мястото за съхранение.
Също така можете да изтриете данните на BD
Live и да промените устройството.
✎
Текстови файлове, като напр. такива с
разширение .TXT или .DOC, няма да се показват,
когато използвате функцията Wi-Fi Direct.
Screen Mirroring
Функцията Screen Mirroring ви позволява да
покажете екрана на вашия смартфон или смарт
устройство на телевизора, който сте свързали
към системата за домашно кино. (Вж. стр. 36)
Име на устройство
Позволява да посочите име за идентифициране
на продукта. Използвайте това име, за да
идентифицирате продукта, когато свързвате
външни Wi-Fi устройства (смартфони, таблети и
т.н.) към него.
BD-Live интернет връзка
Позволява да разрешите или забраните
интернет връзка за услугата BD-Live.
DivX® Видео при поискване
Вж. DivX® VOD регистрационния код, за да
закупите и изпълните DivX® VOD съдържание.
Език
Можете да изберете предпочитания от вас език
за екранното меню, менюто на диска и др.
• Избраният език ще се появи само ако се
поддържа от диска.
Защита
PIN кодът по подразбиране е 0000. Въведете
PIN кода по подразбиране за достъп до
функцията за защита, ако не сте създали свой
собствен PIN код.
Родителска кат. за BD
Предотвратява възпроизвеждането на Bluray дискове с или над определена възрастова
категоризация освен ако не се въведе PIN код.
Система
Начална настройка
Позволява ви да рестартирате процедурата по
Начална настройка. (Вж. стр. 12)
Родителска кат. за DVD
Бърз старт
Предотвратява възпроизвеждането на DVD
дискове с или над определена цифрова
категоризация освен ако не се въведе PIN код.
Можете да включите захранването бързо, като
намалите времето за рестартиране.
✎
Ако тази функция е зададена на Вкл.,
консумацията в режим на готовност ще се
увеличи. (около 12 W ~ 20 W)
Смяна PIN
Сменя 4-цифрения PIN код, който се използва
за достъп до функциите за защита.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Общи
Anynet+ е удобна функция, която предлага
свързано действие с други продукти на
Samsung с функция Anynet+ и ви позволява да
управлявате тези продукти с едно дистанционно
управление Samsung. За да работите с тази
функция, свържете този продукт към Anynet+
телевизор Samsung с HDMI кабел.
Часови пояс
Позволява ви да задавате часовата зона, която е
приложима за вашия регион.
16 - Български
HT-H5200_HS5200-BUL_0402.indd 16
2014-04-02
3:55:19
2.
Поддръжка
Надстройка на софтуера
Когато е готово, маркирайте OK и натиснете
бутона E.
❏ Кабелен - Ръчно
За повече информация за тази функция вж. стр.
20.
Връзка Samsung
Предоставя информация за контакт за помощ за
вашето устройство.
Ако имате статичен IP адрес или ако автоматичната
процедура не работи, трябва да въведете
стойностите за Мрежови настройки ръчно.
След следване на стъпки 1 до 3 по горе:
На екрана Мрежови настройки сменете
Тип мрежа на Кабелен . След това изберете
Свързване и натиснете бутона E. Продуктът
търси мрежа и после показва съобщението за
неуспешна връзка.
✎
Възможно е да свържете вашата система за
домашно кино към мрежата безжично, изберете
Смяна на мрежа, сменете Тип мрежа на
Безжичен и след това отидете на инструкциите
за безжична мрежа. (Вж. стр. 18)
Условия на договора за обсл.
Вижте целия общ отказ от отговорност по
отношение на съдържание и услуги на трети
лица.
Върни
Връща всички настройки до фабричните
стойности по подразбиране, с изключение
на мрежовите настройки. Изисква да
въведете защитен PIN. PIN кодът за защита по
подразбиране е 0000.
Мрежови настройки
Неуспешно свързване с мрежата с кабел.
MAC адрес
IP адрес
Подмрежова маска
Шлюз
DNS сървър
Настройка на мрежа
Когато свържете този продукт към мрежа, можете
да използвате базирани на мрежата услуги,
например BD-LIVE, както и да надстройвате
софтуера, когато е налична мрежова връзка.
1.
В началния екран изберете Настройки и
после натиснете бутона E.
2.
Изберете Мрежа и после натиснете бутона E.
3.
Изберете Мрежови настройки и после
натиснете бутона E.
4.
Отидете в инструкциите за кабелна мрежа,
които започват по-долу или инструкциите за
безжична мрежа. (Вж. стр. 18)
Смяна на мрежа
На екрана Мрежови настройки сменете
Тип мрежа на Кабелен . После изберете
Свързване и натиснете бутона E. Продуктът
открива кабелната мрежа, проверява
мрежовата връзка и се свързва към мрежата.
d Преск.
Нов опит
Затвори
< Преместване
" Избор
2.
Използвайте бутоните ◄►, за да изберете
IP настр., и после натиснете бутона E.
Появява се екранът IP настр..
3.
Изберете полето IP настройка и го задайте на
Ръчно въвеждане.
4.
Изберете параметър за въвеждане (например
IP адрес) и после натиснете E. Използвайте
цифровите клавиши на дистанционното
управление, за да въведете параметъра.
Можете да въведете цифрите и с помощта на
бутоните ▲▼. Използвайте клавишите ◄► на
дистанционното управление, за да се местите
между полетата за въвеждане в рамките
на параметъра. Когато свършите с даден
параметър, натиснете бутона E.
5.
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да се
преместите до друг параметър, и след това
въведете цифрите за този параметър, като
следвате инструкциите в Стъпка 4.
❏ Кабелен – Автоматично
1.
IP настр.
a Предишно
Кабелна мрежа
След следване на стъпки 1 до 3 по горе:
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
Неусп. авт. настр. на IP. Опитайте следното, за да настр. IP адреса автоматично, или
задайте IP адреса ръчно, като изб. 'IP настройки'.
- Убедете се, че в безж. мрежа има активиран DHCP сървър, след което изкл. и
отново свържете безж. мрежа.
- За повече инф. се свържете с доставчика на интернет усл.
Конфигуриране на мрежовата връзка
За да започнете конфигурирането на мрежовата
връзка, следвайте тези стъпки:
Настройки
1.
17 - Български
HT-H5200_HS5200-BUL_0402.indd 17
2014-04-02
3:55:19
Настройки
6.
Повтаряйте Стъпки 4 и 5, докато попълните
полетата за всички параметри.
✎
Можете да получите мрежовите стойности от
своя доставчик на интернет услуги.
7.
Когато свършите с въвеждането на всички
параметри, изберете Връщане ('), и после
натиснете бутона E. Системата за домашно
кино проверява мрежовата връзка и се
свързва към мрежата.
Безжична мрежа
Може да настроите безжичната мрежа по три
начина:
- Безжична автоматично
- Безжична ръчно
- WPS(PBC)
Преди да конфигурираме връзката с безжичната
мрежа, изключете всички устройства, които текущо
са свързани към продукта или, ако е приложимо,
към текущата кабелна връзка на продукта.
4.
Когато сте готови, изберете Готово и после
натиснете бутона E. Продуктът проверява
мрежовата връзка и се свързва към мрежата.
✎
Би трябвало да намерите кода за защита или
паролата на един от екраните за настройка на
вашия рутер или модем.
❏ Безжичен - Ръчно
Ако имате статичен IP адрес или ако автоматичната
процедура не работи, трябва да въведете
стойностите за Мрежови настройки ръчно.
Следвайте стъпки 1 до 3 в "Конфигуриране на
мрежовата връзка". (Вж. стр. 17)
1.
На екрана Мрежови настройки сменете Тип
мрежа на Безжичен. Продуктът търси и
после показва списък на наличните мрежи.
2.
Превъртете списъка и изберете желаната
мрежа или Добавяне мрежа и после
натиснете бутона E.
3.
Ако сте избрали мрежа в стъпка 2, отидете на
стъпка 6. Ако сте избрали Добавяне мрежа,
отидете на стъпка 4.
4.
Въведете името на безжичната мрежа или
безжичния рутер.
• Въведете цифрите, като използвате
цифровите бутони на дистанционното
управление.
• Въвеждайте букви, като ги избирате с
бутоните ▲▼◄► и после натиснете бутона
E.
• За да покажете главни букви (или да покажете
повторно малки, ако са показани главните),
и после натиснете E.
изберете
❏ Безжичен - Автоматично
Следвайте стъпки 1 до 3 в "Конфигуриране на
мрежовата връзка". (Вж. стр. 17)
1.
На екрана Мрежови настройки сменете Тип
мрежа на Безжичен. Продуктът търси и
после показва списък на наличните мрежи.
Мрежови настройки
Изберете типа на мрежата си.
Тип мрежа
Безжичен
Безжична мрежа
㾎 si-ap
KIMING_VTOWER
WPS(PBC)
• За да покажете символи и пунктуационни
знаци, изберете 123#& и после натиснете
бутона E. За да покажете отново букви,
изберете 123#& и после натиснете бутона
E.
Когато сте готови, изберете Готово и после
натиснете бутона E.
Можете да свържете вашия
BD домашно кино към
интернет. Моля, изберете коя
безжична мрежа да
използвате.
MIC
Търсене
m Преместване
" Избор
' Връщане
2.
Изберете желаната мрежа и натиснете бутона
E.
3.
В екрана Защита въведете паролата за защита
или кодовата фраза за мрежата. Въведете
цифрите директно, като използвате цифровите
бутони на дистанционното управление.
Въвеждайте букви, като ги избирате с
бутоните ▲▼◄► и после натиснете бутона
E.
5.
На екрана за метод на защита, който се
появява, използвайте бутоните ▲▼, за да
изберете метода за защита на мрежата, и
после натиснете бутона E. На следващия
екран въведете защитния код на мрежата или
паролата.
• Въведете цифрите, като използвате
цифровите бутони на дистанционното
управление.
• Въвеждайте букви, като ги избирате с бутоните
▲▼◄► и после натиснете бутона E.
18 - Български
HT-H5200_HS5200-BUL_0402.indd 18
2014-04-02
3:55:20
Когато сте готови, изберете Готово и после
натиснете бутона E. Продуктът търси
мрежата.
Появява се екранът за неуспешна мрежова
връзка. Използвайте бутоните ◄►, за да
изберете IP настр., и после натиснете бутона
E.
7.
Изберете полето IP настройка и го задайте на
Ръчно въвеждане.
8.
Изберете мрежов параметър за въвеждане
(например IP адрес) и после натиснете бутона
E. Използвайте цифровите клавиши на
дистанционното управление, за да въведете
параметъра. Можете да въведете цифрите
и с помощта на бутоните ▲▼. Използвайте
клавишите ◄► на дистанционното
управление, за да се местите между полетата
за въвеждане в рамките на параметъра.
Когато свършите с дадена стойност, натиснете
бутона v.
9.
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да се
преместите до друг параметър, и след това
въведете цифрите за този параметър, като
следвате инструкциите в Стъпка 8.
10. Повтаряйте Стъпки 8 и 9, докато попълните
полетата за всички параметри.
✎
Можете да получите мрежовите стойности от
своя доставчик на интернет услуги.
11. Когато сте готови, изберете Връщане (')
и после натиснете бутона E. Появява се
екранът Код защита.
12. В екрана Код защита въведете кода за
защита или паролата за мрежата. Въведете
цифрите, като използвате цифровите бутони
на дистанционното управление. Въвеждайте
букви, като ги избирате с бутоните ▲▼◄► и
после натиснете бутона E.
13. Когато сте приключили, изберете Готово
отдолу на екрана и натиснете бутона E.
Продуктът проверява мрежовата връзка и се
свързва към мрежата.
14. След като системата за домашно кино
провери мрежата, изберете OK и после
натиснете бутона E.
✎
Можете също да започнете ръчна настройка на
мрежата, като отидете в Настройки > Мрежа
> Състояние мрежа.
Един от най-лесните начини за настройка
на безжична мрежова връзка е с функцията
WPS(PBC). Ако безжичният рутер има бутон
WPS(PBC), следвайте тези стъпки:
Следвайте стъпки 1 до 3 в "Конфигуриране на
мрежовата връзка". (Вж. стр. 17)
1.
На екрана Мрежови настройки сменете Тип
мрежа на Безжичен. Продуктът търси и
после показва списък на наличните мрежи.
2.
Превъртете надолу списъка, изберете
WPS(PBC), и после натиснете бутона E.
3.
Натиснете бутона WPS(PBC) на рутера си
в рамките на две минути. Вашият продукт
автоматично открива всички необходими
мрежови настройки и се свързва към мрежата,
след като мрежовата връзка се провери.
4.
Когато е готово, маркирайте OK и натиснете
бутона E.
✎
Настройки
6.
❏ WPS(PBC)
За WPS връзка задайте защитното кодиране
на безжичния рутер на AES. Задаването на
защитно кодиране WEP не поддържа WPS
връзка.
Wi-Fi Direct
Функцията Wi-Fi Direct позволява да свържете към
Wi-Fi Direct устройства към продукта и едно към
друго, като използвате равноправна мрежа, без
нуждата от безжичен рутер.
✎
Някои Wi-Fi Direct устройства може да не
поддържат функцията DLNA, ако са свързани
чрез Wi-Fi Direct. Ако това е така, сменете
метода на мрежова връзка, който сте
използвали за свързване на устройството и
системата за домашно кино.
✎ Wi-Fi Direct предаването може да предизвика
смущения в Bluetooth сигнала. Преди да
използвате функцията Bluetooth, горещо
препоръчваме да изключите функцията Wi-Fi
Direct на всяко устройство, в което е текущо
включена.
1. Включете устройствотоWi-Fi Direct и
активирайте функцията му Wi-Fi Direct.
2.
В началния екран изберете Настройки и
после натиснете бутона E.
3.
Изберете Мрежа и после натиснете бутона
E.
19 - Български
HT-H5200_HS5200-BUL_0402.indd 19
2014-04-02
3:55:20
Настройки
4.
Изберете Wi-Fi Direct и после натиснете
бутона E. Устройствата Wi-Fi Direct, които
можете да свържете, се появяват.
2.
Настройки
Дисплей
Wi-Fi Direct
Чрез продукта с PIN
Име на устройство: HT-H5200
Аудио
Изберете Wi-Fi Direct устройството за свързване.
Мрежа
AndroidXXXXXXX
Система
1.
Изберете Wi-Fi Direct устройството, което
искате да свържете към продукта, и натиснете
бутона E.
2.
Появява се изскачащият екран PIN.
3.
Отбележете PIN кода в изскачащия прозорец
и след това го въведете в съответното поле
в Wi-Fi Direct устройството, което искате да
свържете.
4.
Появява се изскачащият прозорец за
свързване, следван от този за установена
връзка. Когато се затвори, би трябвало да
видите устройството в екрана Wi-Fi Direct
като свързано.
Не е свързана
Език
Обнови
Затвори
Защита
Общи
Поддръжка
5.
Има три начина да завършите Wi-Fi връзката:
• Чрез Wi-Fi устройството.
• Чрез продукта с PBC.
• Чрез продукта с PIN.
✎
Всеки метод е описан по-долу.
Чрез Wi-Fi устройството
1.
2.
3.
На Wi-Fi устройството следвайте процедурата
за свързване с друго Wi-Fi Direct устройство.
Вж. ръководството за потребителя на
устройството за инструкции.
Когато завършите процедурата, трябва да
видите на екрана на телевизора изскачащ
прозорец, че устройството, което поддържа
Wi-Fi Direct, е поискало свързване. Изберете
OK и после натиснете бутона E, за да
приемете.
Появява се изскачащият прозорец за
свързване, следван от този за установена
връзка. Когато се затвори, би трябвало да
видите устройството в екрана Wi-Fi Direct
като свързано.
• Процедурите за PBC и PIN свързват
устройствата автоматично.
Чрез продукта с PBC
1.
Появява се изскачащият прозорец за
свързване, следван от този за установена
връзка. Когато се затвори, би трябвало да
видите устройството в екрана Wi-Fi Direct
като свързано.
Изберете Wi-Fi Direct устройството, което
искате да свържете към продукта, и натиснете
бутона E.
✎
Когато използвате функцията Wi-Fi Direct,
текущата кабелна или мрежова връзка ще се
прекъсне.
Текстови файлове, като напр. такива с
разширение .TXT или .DOC, няма да се показват,
когато използвате функцията Wi-Fi Direct.
Надстройка на софтуера
Менюто Надстройка на софтуера позволява
да актуализирате софтуера за подобряване на
работата и допълнителни услуги.
• Никога не изключвайте продукта ръчно по
време на процеса на надстройка.
• Актуализирането ще завърши, когато
продуктът се изключи след рестартиране.
Натиснете бутона ВКЛЮЧВАНЕ, за да включите
актуализирания продукт и да го използвате.
• Samsung Electronics не поема правна
отговорност за неизправност на плейъра,
причинена от нестабилна интернет връзка
или небрежност на клиента по време на
надстройката.
1.
В началното меню изберете Настройки и
после натиснете бутона E.
2.
Изберете Поддръжка и после натиснете
бутона E.
3.
Изберете Надстройка на софтуера и после
натиснете бутона E.
20 - Български
HT-H5200_HS5200-BUL_0402.indd 20
2014-04-02
3:55:21
4.
Изберете един от следните методи:
• Онлайн
• ЧРЕЗ USB
• Известие за автоматично обновяване
5.
Натиснете бутона E.
По-долу са дадени указания за всеки метод.
✎
Ако искате да отмените надстройката, докато
се изтегля софтуерът, натиснете бутона E.
Онлайн
Вашият продукт трябва да е свързан с интернет, за
да използвате функцията Онлайн. Извадете всички
дискове, преди да започнете.
Изберете Онлайн и после натиснете бутона
E. Появява се съобщението за свързване
със сървъра.
2.
Ще се появи изскачащо съобщение, ако е
налична актуализация, която ви пита дали
искате да актуализирате. Ако изберете Да,
продуктът се изключва автоматично, включва
се и започва актуализирането.
3.
Ще се появи изскачащ прозорец за напредък
на актуализирането. Когато то завърши,
продуктът ще се изключи автоматично.
4.
Натиснете бутона ВКЛЮЧВАНЕ, за да
включите продукта.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
12. В менюто на продукта отидете на Настройки
> Поддръжка > Надстройка на софтуера.
13. Изберете ЧРЕЗ USB.
14. Системата за домашно кино търси софтуер на
USB устройството. Когато намери софтуер,
се появява изскачащият прозорец Заявка за
актуализация.
15. Изберете OK. Системата за домашно кино
ще се изключи, включи отново и започне
надстройката. Когато надстройката завърши,
системата за домашно кино се изключва.
16. Натиснете бутона ВКЛЮЧВАНЕ, за да
включите системата за домашно кино.
✎
✎
В продукта не бива да има поставен диск,
когато надстроявате софтуера, като използвате
USB Host извода.
Когато обновяването на софтуера завърши,
проверете подробностите за софтуера в
менюто Надстройка на софтуера.
Известие за автоматично обновяване
ЧРЕЗ USB
1.
2.
11. Уверете се, че в продукта няма поставен диск,
след това поставете USB устройството с флаш
памет в USB порта на продукта.
Настройки
1.
10. Копирайте файла на USB устройството с флаш
памет.
Посетете www.samsung.com.
Щракнете върху SUPPORT в най-горната част
на страницата.
Въведете номера на модела на продукта в полето
за търсене В процеса на въвеждане на номера на
модела ще се появи падащ списък с продуктите,
които отговарят на номера на модела.
Щракнете с левия бутон върху номера на
модела на вашия продукт в падащия списък.
На страницата, която се появява, превъртете
надолу и щракнете върху Firmware Manuals
& Downloads.
Щракнете върху Firmware в най-горната част
на страницата.
Щракнете върху иконата ZIP в колоната с
файлове отдясно на страницата.
Щракнете върху Send в първия новопоявил се
изскачащ прозорец. Щракнете върху OK във
втория появил се изскачащ прозорец, за да
изтеглите и запишете файла на фърмуера на
компютъра.
Разархивирайте zip архива на компютъра.
Трябва да имате папка със същото име като
това на zip файла.
Ако продуктът ви е свързан към мрежа и включите
Известие за автоматично обновяване,
продуктът ще ви извести чрез изскачащо
съобщение, ако има налична нова версия на
софтуера.
1.
Включете вашия продукт.
2.
В менюто Надстройка на софтуера задайте
Известие за автоматично обновяване
на Вкл.. Ако има налична нова версия
на софтуера, продуктът ще ви уведоми с
изскачащо съобщение.
3.
За да актуализирате фърмуера, изберете
Да. Продуктът автоматично ще се изключи,
включи отново и започне надстройката.
4.
Ще се появи изскачащ прозорец за напредък
на актуализирането. Когато актуализирането
завърши, продуктът ще се изключи
автоматично отново.
5.
Натиснете бутона ВКЛЮЧВАНЕ, за да
включите продукта.
21 - Български
HT-H5200_HS5200-BUL_0402.indd 21
2014-04-02
3:55:21
Настройки
Настройка на DLNA
DLNA позволява да изпълнявате музика, видео
и снимки на компютъра, като използвате вашия
продукт. За да използвате DLNA, трябва да
свържете продукта с компютъра през мрежата
(вж. стр. 11) и да инсталирате SAMSUNG PC Share
Manager на компютъра.
За изтегляне на софтуера DLNA
За да използвате DLNA с вашия компютър, трябва
да инсталирате софтуера DLNA на компютъра.
Може да изтеглите компютърния софтуер и
подробни инструкции за използване на DLNA от
уеб сайта Samsung.com.
1.
Отидете на www.samsung.com.
2.
Щракнете върху SUPPORT в най-горната част
на страницата.
3.
Въведете номера на модела на продукта в
полето за търсене В процеса на въвеждане на
номера на модела ще се появи падащ списък
с продуктите, които отговарят на номера на
модела.
4.
Щракнете с левия бутон върху номера на
модела на вашия продукт в падащия списък.
5.
На страницата, която се появява, превъртете
надолу и щракнете върху Firmware Manuals
& Downloads.
6.
Щракнете върху раздела Software.
7.
В този раздел щракнете върху иконата EXE
отдясно на реда DLNA.
8.
Щракнете върху Send в изскачащия прозорец,
който се появява. Във втория изскачащ
прозорец щракнете върху Save File.
9.
Намерете инсталационния файл на DLNA на
вашия диск и щракнете двукратно върху него.
10. В изскачащото меню, което се появява,
щракнете върху Run и следвайте
инструкциите на екрана.
Изтеглете ръководството за инсталиране/
инструкции на DLNA от същия раздел Софтуер,
като щракнете върху съответния PDF символ в
колоната с файлове отдясно. Файлът в PDF формат
ще се изтегли и отвори. Следвайте указанията за
инсталиране и настройка на DLNA. Можете да
видите и/или запишете файла.
✎
За да използвате DLNA със своя смартфон,
трябва да свържете системата за домашно кино
и смартфона към една и съща мрежа.
22 - Български
HT-H5200_HS5200-BUL_0402.indd 22
2014-04-02
3:55:22
Възпроизвеждане на Съдържание
Вашата система за домашно кино може да
изпълнява съдържание на Blu-ray/DVD/CD дискове,
USB устройства, компютри, таблети и приложения.
За да възпроизведете съдържание на компютъра
или мобилно устройство, трябва да свържете
компютъра или мобилното устройство към вашата
мрежа. За да възпроизвеждате съдържание
на компютъра, трябва също да изтеглите и да
инсталирате мрежовия софтуер DLNA или вече да
разполагате с DLNA мрежов софтуер на компютъра.
✎
Компютри с Windows 7 и Windows 8 имат
вграден DLNA софтуер (Play To).
Смяна на външното устройство
Метод 1
В началния екран използвайте бутоните ▲▼◄►,
за да се преместите на Смяна на у-во, и после
натиснете бутона E.
Ще се появи изскачащият прозорец Смяна на
у-во. Използвайте бутоните ▲▼, за да изберете
желаното устройство, и после натиснете бутона E.
Метод 2
Ако се преместите на Снимки, Видео, Муз. или
друго файлово съдържание, ще се появи списък с
файлове и папки. Натиснете ЧЕРВЕНИЯ (A) бутон,
за да покажете изскачащото устройство Смяна
на у-во, използвайте бутоните ▲▼, за да се
преместите на желаното устройство, и натиснете
бутона E.
Метод 3
Когато дадено устройство се свързва за пръв път,
се появява изскачащ прозорец, в който можете да
смените външното устройство с бутоните ◄►.
Възпроизвеждане на дискове от
търговската мрежа
1.
Натиснете бутона ^, за да отворите тавичката
за диск.
2.
Поставете внимателно диск с лицевата страна
нагоре върху тавичката.
Натиснете бутона ^, за да затворите тавичката за
диск. Възпроизвеждането започва автоматично.
4.
Ако възпроизвеждането на започне
автоматично, натиснете бутона 6 на
дистанционното управление.
Съхранение и управление на дискове
• Начин на държане на дискове
- Отпечатъци от пръсти или
драскотини по диска могат да
влошат качеството на звука и
картината или да причинят прескачане.
- Избягвайте да докосвате повърхността на
диска, където се прави запис.
- Хващайте диска за ръбовете, за да не останат
отпечатъци от пръсти по повърхността.
- Не лепете хартия или ленти по диска.
• Почистване на дисковете
- Когато по повърхността на диска
попаднат отпечатъци от пръсти
или замърсявания, почиствайте
със слаб препарат, разтворен във
вода, и избърсвайте с мека кърпа.
- Когато го почиствате, бършете диска леко
отвътре навън.
- Съхранение на дискове
 Не дръжте дискове изложени на пряка
слънчева светлина.
 Пазете на хладно и проветриво място.
 Пазете в чиста предпазна обвивка и
дръжте вертикално.
Възпроизвеждане на Съдържание
Ако към основното устройство са включени
две или повече външни устройства, можете да
използвате всеки от трите метода по-долу, за да
смените външното устройство.
3.
Изпълняване на диск със
съдържание, записано от
потребителя
Можете да изпълнявате мултимедийни файлове,
които сте записали на Blu-ray, DVD или CD дискове.
1.
Поставете записан от потребителя диск в
тавичката за дискове, като етикетът му сочи
нагоре, и затворете тавичката.
2.
Използвайте бутоните ▲▼◄►, за да изберете
желания тип съдържание, който искате да
гледате или изпълните - Снимки, Видео или
Муз. - и после натиснете бутона E.
ИЛИ
2-1. Изберете Пусни диск от началния екран.
Появява се екранът Пусни диск. Използвайте
бутоните ▲▼, за да изберете желания тип
съдържание, Снимки, Видео или Муз..
23 - Български
HT-H5200_HS5200-BUL_0402.indd 23
2014-04-02
3:55:22
Възпроизвеждане на Съдържание
3.
Появява се екран със съдържанието
на диска. В зависимост от това как е
подредено съдържанието, ще видите папки,
индивидуални файлове или и двете.
4.
Ако е необходимо, използвайте бутоните
▲▼◄►, за да изберете папка, и после
натиснете бутона E.
5.
Използвайте бутоните ▲▼◄►, за да изберете
желания файл, който искате да гледате или
изпълните, и натиснете бутона E.
6.
Натиснете бутона RETURN веднъж или
няколко пъти за изход от текущия екран, за
изход от папка или връщане на началния
екран. Натиснете бутона EXIT, за да се
върнете направо към началния екран.
Метод 2: Ако продуктът се включи,
5.
6.
7.
Отидете на страници 25~29 за инструкции,
които обясняват как да управлявате
възпроизвеждането на видеоклипове, музика
и снимки на диск.
Възпроизвеждане на файлове на
USB устройство
Има два метода, които можете да използвате за
изпълнение или гледане на мултимедийни файлове
на USB устройство чрез вашия продукт.
Метод 1: Ако свържете USB устройство,
докато продуктът е включен
1.
Появява се изскачащият прозорец "Свърз.
нов.устр.".
Пусни диск
Снимки
Видео
Муз.
Свърз.нов.устр.
USB ДИСК
Снимки
Видео
Blu-ray
3.
4.
Ако е необходимо, използвайте бутоните
▲▼◄►, за да изберете папка, и после
натиснете бутона E.
Изберете файл, който искате да гледате или
изпълните, и натиснете бутона E.
Натиснете бутона RETURN за изход от папка
или бутона EXIT за връщане на началния
екран.
Отидете на страници 25~29 за инструкции,
които обясняват как да управлявате
възпроизвеждането на видеоклипове, музика
и снимки на USB устройство.
след като свържете USB устройство
1.
Включете продукта.
2.
Натиснете Смяна на у-во и изберете USB
устройството.
3.
Използвайте бутоните ◄►, за да изберете
Снимки, Видео или Муз. на началния екран,
и после натиснете бутона E.
4.
Ако е необходимо, използвайте бутоните
▲▼◄►, за да изберете папка, и после
натиснете бутона E.
5. Изберете файл, който искате да гледате или
изпълните, и натиснете бутона E.
6. Натиснете бутона RETURN за изход от папка
или бутона EXIT за връщане на началния
екран.
7. Отидете на страници 25~29 за инструкции,
които обясняват как да управлявате
възпроизвеждането на видеоклипове, музика
и снимки на USB устройство.
✎ Ако поставите диск, докато изпълнявате USB
устройство или телефон, режимът се сменя на
"Диск" автоматично.
✎ Ако мобилният телефон е съвместим с DLNA,
можете да изпълнявате съдържанието, без да
свързвате с USB кабел. (Вж. стр. 34)
Муз.
Приложения 1 Приложения 2 Приложения 3 Приложения 4 Opera TV Още
Store
Screen Смяна Функция Настройки
Mirroring на у-во
✎
Ако изскачащият прозорец не се появи,
преминете към метод 2.
2. Използвайте бутоните ▲▼, за да изберете
Снимки, Видео или Муз. и после натиснете
бутона E. В зависимост от това как е
подредено съдържанието, ще видите папки,
индивидуални файлове или и двете.
24 - Български
HT-H5200_HS5200-BUL_0402.indd 24
2014-04-02
3:55:23
Управление на
възпроизвеждането на видео
Можете да управлявате възпроизвеждането на видео
съдържание на Blu-ray/DVD диск, USB устройство
или мобилно устройство на компютъра. В зависимост
от диска или съдържанието, някои функции, описани
в това ръководство, може да не са налични.
Бутони на дистанционното, които се
използват за възпроизвеждане на видео
TITLE MENU
DISC MENU
0
POPUP
2
1
2 Използване на менюто за диск/заглавие/
изскачащото меню и списъка със заглавия
DISC MENU
По време на възпроизвеждането, натиснете този
бутон, за да покажете на менюто на диска.
TITLE MENU
По време на възпроизвеждането, натиснете този
бутон, за да покажете на менюто на заглавието.
• Ако вашият диск има списък за изпълнение,
натиснете ЗЕЛЕНИЯ (B) бутон, за да отидете в
списъка.
POPUP MENU
HOME
REPEAT
3
По време на възпроизвеждането, натиснете този
бутон, за да покажете на изскачащото меню.
3 Възпроизвеждане с повтаряне
1 Бутони за управление на
възпроизвеждането
1.
По време на възпроизвеждането, натиснете
бутона REPEAT на дистанционното
управление.
В режим Търсене, Бавно или Стъпка продуктът
не възпроизвежда звук.
• За да се върнете към възпроизвеждане с
нормална скорост, натиснете бутона 6.
2.
Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Изкл., Загл., Глава, Всички или Повт. А-В
и после натиснете бутона E.
6
Стартира възпроизвеждането
5
Спира възпроизвеждането
7
Спира на пауза
възпроизвеждането.
По време на възпроизвеждане
натиснете бутона 3 или
Възпроизвеждане с
. При всяко натискане на
бърза скорост
бутона 3 или скоростта на
възпроизвеждане се променя.
По време на пауза натиснете
Възпроизвеждане с бутона . При всяко
намалена скорост натискане на скоростта на
възпроизвеждане се променя.
По време на пауза натиснете
Възпроизвеждане
бутона 7. При всяко натискане
на стъпки
на 7 се появява нов кадър.
По време на възпроизвеждане
натиснете бутона 1 или 2.
Възпроизвеждане с При всяко натискане на бутона
прескачане
1 или 2 дискът преминава
на предишната или следващата
глава или файл.
❏ Повт. А-В
1.
Натиснете бутона E в точката, в която искате
да започне повторното изпълнение (A).
2.
Натиснете бутона E в точката, в която
искате да спре повторното изпълнение (B).
3.
За да се върнете към нормално
възпроизвеждане, натиснете отново бутона
REPEAT.
4.
✎
✎
✎
✎
✎
Възпроизвеждане на Съдържание
SUBTITLE
Натиснете бутона E.
В зависимост от диска, екранът може да не
покаже всички опции за повтаряне.
Екранът може да не покаже веднага Глава
или Загл.. Продължавайте да натискате
бутоните ▲▼, докато вашият избор се появи
в съответното поле.
За да се върнете към нормално
възпроизвеждане, натиснете отново бутона
REPEAT, натиснете бутоните ▲▼ , за да
изберете Изкл. и после натиснете бутона E.
Екранът може да не покаже веднага
Повт. А-В. Продължавайте да натискате
бутоните ▲▼, докато Повт. А-В се появи в
съответното поле.
Трябва да зададете точка (B) на разстояние
поне 5 секунди от точка (A).
25 - Български
HT-H5200_HS5200-BUL_0402.indd 25
2014-04-02
3:55:24
Възпроизвеждане на Съдържание
Използване на менюто с
ИНСТРУМЕНТИ
Субтитри
По време на възпроизвеждане натиснете бутона
TOOLS.
Загл.
Ако има повече от едно заглавие на диск или
устройство, това ви позволява да се преместите
на желаното заглавие.
Позволява да зададете желания език на субтитрите
Ъгъл
Изберете това, за да гледате сцената под друг
ъгъл. Опцията Ъгъл показва наличните ъгли за
гледане (1/1, 1/2, 1/3 и т.н.).
BONUSVIEW видео
BONUSVIEW аудио
Позволява да зададете желаната опция на
Bonusview.
Време за възпр.
Позволява да се придвижите към специфична
точка на възпроизвеждане. Използвайте
бутоните с цифри, за да въведете точката на
възпроизвеждане.
Меню, което се появява само при
възпроизвеждане на файл
Режим повтаряне
Цял екран
Позволява да повторите дадено заглавие, глава,
или маркирана част.
Позволява задаване на сцена на цял екран.
Можете да изберете Предишно, Режим1 (поголям) и Режим2 (най-голям).
Синхр. звук
Позволява ви да регулирате забавянето на звука,
за да се синхронизира с картината. Можете да
зададете забавяне между 0 и 300 милисекунди.
Настр. на картината
В зависимост от диска или устройството за
съхранение, менюто Инструменти може да е
различно. Възможно е да не се покажат всички
опции.
Създаване на списък за
възпроизвеждане на видео
Можете да създадете списък за възпроизвеждане
на видеофайлове по начин, който е почти
идентичен на начина, по който създавате списък за
възпроизвеждане на музикални файлове. Вж. стр.
27 за инструкции.
Възпроизвеждане на
предварително записани аудио
дискове от търговската мрежа
Меню, което се появява само при
възпроизвеждане на BD/DVD диск
Глава
1.
Позволява да се преместите на глава, която
искате да гледате.
Позволява да зададете желания аудио език.
Изберете това, за да проверите информацията
за видео файла.
✎
Позволява ви зададете режима на картината.
 Режим
- Потребител: Позволява ръчно да
регулирате функциите Яркост, Контраст,
Цвят и Острота.
- Динамичен: Изберете тази настройка за
увеличаване на остротата.
- Нормална: Изберете тази настройка за
повечето приложения за гледане.
- Филм Това е най-добрата настройка за
гледане на филми.
Аудио
Информация
Поставете аудио диск (CD-DA) или MP3 диск в
тавичката за диск.
• За Аудио CD (CD-DA), първият запис се
изпълнява автоматично. Записите от диска
се възпроизвеждат в реда, в който са били
записани върху диска.
• При един MP3 диск, натиснете бутоните
◄►, за да изберете Муз., след това
натиснете бутона E.
26 - Български
HT-H5200_HS5200-BUL_0402.indd 26
2014-04-02
3:55:25
Pl li
Playlist
Режим повтаряне
Песен
Изв
> Преместване
< Регул.
4
Бързо възпроизвеждане (само за
аудио CD [CD-DA]):.
По време на възпроизвеждане
натиснете бутона 3 или . При всяко
натискане на 3 или , скоростта на
възпроизвеждане се променя.
5
Бутон 7: Пауза на изпълнение.
6
Бутон 6: Възпроизвежда избраното
изпълнение.
0/16
Инструм
TRACK 001
' Връщане
TRACK 003
04:41
TRACK 004
04:02
TRACK 005
03:43
TRACK 006
03:40
00:00/00:00
Повтаряне на записи
" Пауза
CD
2.
Избор
Инструм
' Връщане
За да изпълните определен запис, използвайте
бутоните ▲▼ на дистанционното управление, за
да изберете запис, и после натиснете бутона E.
За повече информация за изпълнението на
музика вж. "Управление на възпроизвеждането
на музика" по-долу.
Управление на
възпроизвеждането на музика
Можете да управлявате възпроизвеждането на
музика на DVD, CD, USB устройство, мобилно
устройство или компютър. В зависимост от диска
или съдържанието, някои функции, описани в това
ръководство, може да не са налични.
Бутони на дистанционното, които се
използват за възпроизвеждане на
музика
RDS DISPLAY
1
1
2
3
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
7
8
9
2.
Използвайте бутона ◄►, за да изберете Изкл.,
Песен или Веднъж, Всички или Разбъркв. в
Режим повтаряне и после натиснете бутона E.
Създаване на списък за
възпроизвеждане на музика
1.
Ако възпроизвеждате музика от търговски CD
или DVD диск, натиснете 5 или RETURN. Ще
се покаже екранът с музикалния списък. Ако
създавате списък за изпълнение от музика,
която се намира на създаден от потребителя
диск или USB устройство, трябва да получите
достъп до музикалния списък, както е описано
на стр. 23 или 24.
2.
Натиснете бутоните ▲▼◄►, за да се придвижите
до желания файл, след което натиснете ЖЪЛТИЯ
(C) бутон, за да го изберете. Повторете тази
процедура, за да добавите още файлове.
3.
Ако искате да изберете всички файлове,
натиснете бутона TOOLS, използвайте
бутоните ▲▼, за да изберете Избор всички,
и после натиснете E. Ако искате да
демаркирате всички файлове, натиснете
бутона TOOLS, изберете Демаркиране
всички, и после натиснете E.
TITLE MENU
DISC MENU
0
POPUP
2
3
По време на изпълнение на музика натиснете
бутона TOOLS.
TA
PTY -
S
1.
O
4
5
6
Муз.
㾎
1
2
3
Цифрови бутони: По време на
възпроизвеждане на списък за
изпълнение, натиснете желания номер на
запис. Избраният запис се възпроизвежда.
Пропускане: По време на
възпроизвеждане натиснете бутона 1
или 2, за да се преместите на предишния
или следващия музикален запис.
Бутон 5: Спира изпълнение.
TRACK 001
Избр. 1 файла
TRACK 001
TRACK 002
05:57
04:27
TRACK 003
TRACK 004
04:07
03:41
TRACK 005
TRACK 006
03:17
03:35
TRACK 007
TRACK 008
03:47
03:49
TRACK 009
TRACK 010
03:53
CD
a Смяна на у-во
Възпроизвеждане на Съдържание
✎
Можете да зададете на продукта да повтаря
записите.
1/2 Страница
03:45
Избор
Инструм
() Скок стр.
' Връщане
27 - Български
HT-H5200_HS5200-BUL_0402.indd 27
2014-04-02
3:55:25
Възпроизвеждане на Съдържание
4.
За да премахнете файл от Списък, придвижете
се до файла, след което натиснете ЖЪЛТИЯ
(C) бутон.
5.
Натиснете бутона E, за да изпълните
избрания файл. Появява се екранът Списък.
6.
За да преминете към Музикален списък,
натиснете бутона 5 или RETURN.
7.
За да се върнете обратно в Списък, натиснете
бутона E.
✎
Може да създадете до 99 записа на един Аудио
CD (CD-DA).
Ако отидете в Музикалния списък от Списък,
след което се върнете в Списък, Списък ще
започне да се изпълнява отново отначало.
✎
✎
✎
Извличането шифрова музикалните файлове
във формат .mp3 при 192 kbps.
На екрана със списък на записи можете да
изберете Избор всички или Демаркиране
всички.
- Използвайте Избор всички, за да изберете
всички записи, и после натиснете бутона E.
Това отменя избора на индивидуални записи.
- Изберете Демаркиране всички , за да
демаркирате всички записи наведнъж.
Възпроизвеждане на снимки
Можете да изпълнявате снимки на диск, USB
устройство или мобилно устройство на компютъра.
Извличане
Използване на менюто с инструменти
1.
Поставете USB устройство в USB жака отпред
на продукта.
По време на възпроизвеждане натиснете бутона
TOOLS.
2.
При показан екран на възпроизвеждане
използвайте бутоните ▲▼, за да изберете
запис, и натиснете ЖЪЛТИЯ (C) бутон. Отляво
на записа се появява отметка.
3.
Старт / Стоп слайдшоу
Изберете, за да стартирате/поставите на пауза
слайдшоуто.
Повторете стъпка 2, за да изберете
допълнителни записи.
Скорост слайдшоу
4.
За да премахнете запис от списъка, отидете
на записа и натиснете отново ЖЪЛТИЯ (C)
бутон. Отметката на записа се премахва.
Изберете, за да контролирате скоростта на
слайдшоуто.
5.
Когато сте готови, натиснете бутона TOOLS.
Появява се менюто Инструм.
Фонова музика
6.
Използвайте бутоните ▲▼, за да изберете
Изв, и после натиснете бутона E. Появява
се екранът Изв.
7.
Използвайте бутоните ▲▼ за да изберете
устройството, където да запаметите
извлечения файл, и после натиснете бутона
E.
✎
Изберете това, ако искате да слушате музика,
докато гледате слайдшоу.
Увеличение
Изберете, за да уголемите текущата снимка.
(Увеличаване до 4 пъти)
Върти
Не прекъсвайте връзката към устройството по
време на извличането.
8. Ако искате да отмените извличането на
записа, натиснете бутона E и изберете Да.
Изберете Не, за да продължите извличането.
Изберете това, ако искате да завъртите текущата
снимка. (Това ще завърти снимката в посока на
или обратна на часовниковата стрелка.)
9.
Показва информация за снимката, включително
име, размер и т.н.
Когато извличането завърши, се появява
съобщението "Извличането е завършено.".
Информация
10. Натиснете бутона E, за да се върнете на
екрана за възпроизвеждане.
✎
✎
Тази функция не е налична за DTS аудио CD.
Възможно е тази функция да не се поддържа от
някои дискове.
28 - Български
HT-H5200_HS5200-BUL_0402.indd 28
2014-04-02
3:55:27
✎
✎
В зависимост от диска или устройството за
съхранение, менюто Инструм може да е различно.
Възможно е да не се покажат всички опции.
За да активирате функцията за фонова музика,
фото файлът трябва да се намира на същия
носител като този на музикалния файл. Обаче
качеството на звука може да се повлияе от
побитовата скорост на MP3 файла, размерът на
снимката и методът на кодиране.
Създаване на списък за
възпроизвеждане на снимки
Можете да създадете списък за възпроизвеждане
със снимки по почти същия начин като създаването
на списък за възпроизвеждане на музика. Вж.
стр. 27 за инструкции. Изберете снимки, вместо
музикални файлове.
Предварителна настройка на станции
Пример: Настройка на FM 89.10 в паметта.
1.
Натиснете бутона FUNCTION, за да изберете FM.
2.
Натиснете бутона TUNING UP, DOWN, за да
изберете <89.10>.
3.
Натиснете бутона TUNER MEMORY.
• На екрана се появява NUMBER (НОМЕР).
Натиснете отново бутона TUNER MEMORY.
• Натиснете бутона TUNER MEMORY, преди
от екрана да изчезне NUMBER (НОМЕР).
• След като натиснете бутона TUNER
MEMORY, NUMBER (НОМЕР) изчезва от
екрана и станцията се запаметява.
4.
5.
За RDS излъчванията
• За да слушате радио, трябва да свържете
предоставената FM антена.
Използване на RDS (Система за данни за
радиостанции) за приемане на FM станции
Контролиране на радиото с
дистанционно управление
1.
Натиснете бутона FUNCTION, за да изберете FM.
2.
Настройте желаната станция.
• Предварителна настройка 1: Натиснете
бутона 5, за да изберете PRESET, и след
това натиснете бутона TUNING UP, DOWN,
за да изберете предварително настроена
станция.
- Преди да преминете на предварително
настроени станции, трябва да ги добавите
в паметта на продукта.
• Ръчна настройка: Натиснете бутона 5, за
да изберете MANUAL, и след това натиснете
бутона TUNING UP, DOWN, за да преминете
на по-висока или по-ниска честота.
• Автоматична настройка: Натиснете бутона
5, за да изберете MANUAL, и след това
натиснете бутона TUNING UP, DOWN, за да
търсите автоматично честотна лента.
Задаване на Моно/Стерео
Натиснете бутона MO/ST.
• При всяко натискане на бутона се извършва
превключване на звука между STEREO и MONO.
• В район със слаб сигнал изберете MONO за поясно приемане без смущения.
RDS дава възможност на FM станции да излъчват
допълнителен сигнал едновременно със сигнала за
обичайните им програми.
Например, станциите излъчват името си, както и
информация за типа програма, която предават,
като спорт, музика и др.
Когато сте настроили апарата на FM станция, която
предоставя услугата RDS, индикаторът RDS светва
на дисплея.
Възпроизвеждане на Съдържание
Слушане на радио
За да настроите предварително други станции,
повторете стъпки от 2 до 4.
• За да приемате предварително настроена
станция, натиснете бутона TUNING UP, DOWN.
Описание на RDS функцията
• PTY (Тип програма): Показва типа на излъчваната
в момента програма.
• PS NAME (Название на програмната услуга) :
Показва названието на излъчващата станция и се
състои от 8 знака.
• RT (Радио текст): Декодира текст, излъчван
от станцията (ако има такъв) и се състои от
максимум 64 знака.
• CT (Часово време): Декодира реално часово
време от FM честотата. Възможно е някои
станции да не излъчват PTY, RT или CT
информация, затова такава не се показва във
всички случаи.
• TA (Обява за трафик): TA ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.)
показва, че уведомяването за трафик е в ход на
изпълнение.
✎
Възможно е RDS да не функционира правилно, ако
станцията, която слушате, не предава правилно
RDS сигнала или силата на сигнала е слаба.
29 - Български
HT-H5200_HS5200-BUL_0402.indd 29
2014-04-02
3:55:27
Възпроизвеждане на Съдържание
- Когато натискате бутоните на основното
дистанционно управление, уверете се, че
сте избрали FM станцията чрез основното
дистанционно управление.
За показване на RDS сигналите
Можете да видите RDS сигналите, излъчвани от
станцията на дисплея.
Натиснете бутона RDS DISPLAY, докато слушате
FM станция.
• При всяко натискане на бутона дисплеят се
променя, за да покаже следната информация: PS
NAME  RT  CT  Честота
+
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
Докато се извършва търсене
се показва <PS NAME (PS
ИМЕ)>, а след това се показват
наименованията на станциите.
<NO PS (НЯМА PS)> се показва,
ако няма излъчван сигнал.
1.
Натиснете бутона PTY SEARCH, докато
слушате FM станция.
2.
RT (Радио
текст)
Докато се извършва търсене,
се показва <RT>, а след това се
показват текстовите съобщения,
излъчвани от станцията. <NO RT
(НЯМА RT)> се показва, ако няма
излъчван сигнал.
Натискайте бутона PTY- или PTY+, докато на
дисплея се покаже желания от вас PTY код.
• Дисплеят ви показва PTY кодовете, описани
вдясно.
3.
Честота
Честота на станцията (не-RDS
услуга)
Натиснете отново бутона PTY SEARCH,
докато PTY кодът, избран в предишната
стъпка, е още на дисплея.
• Централното устройство претърсва 15
предварително настроени FM станции,
спира, когато намери избраната от вас, и
настройва апарата на тази станция.
PS
(Програмна
услуга)
За знаците, показвани на дисплея
Когато дисплеят показва PS или RT сигнали, се
използват следните знаци.
• Дисплеят не прави разлика между главни и
малки букви и винаги показва главни букви.
• Дисплеят не може да покаже знаци с ударения и
диакритични символи, например <A,> може да
означава варианти на <A’s> като <À, Â, Ä, Á, Å и
Ã.>
Индикация за PTY (Тип програма) и
функцията PTY-ТЪРСЕНЕ
Едно от преимуществата на RDS услугата е, че можете
да откриете конкретна програма от предварително
настроените канали, като посочите PTY кодове.
Търсене на програма с използване на
PTY кодове
• Преди да започнете!
- Функцията PTY Търсене е приложима само за
предварително настроени станции.
- За да спрете търсенето по всяко време в хода
на процеса, натиснете бутона 5 по време на
търсенето.
- За следните стъпки има ограничение по
време. Ако настройката бъде отменена преди
да завършите, започнете отново от стъпка 1.
Използване на Bluetooth
Може да използвате Bluetooth устройство, за да
се радвате на музика с високо качество на звука,
всичко без жици!
Какво е Bluetooth?
Bluetooth е технология, която позволява Bluetoothсъвместими устройства да общуват, като използват
безжична връзка от близки разстояния.
• Bluetooth устройството може да причини шум
или неизправност:
- Когато част от тялото е в контакт с
приемо-предаващата система на Bluetooth
устройството или системата за домашно кино.
- Когато и изложено на електрически вариации
от блокиращи предмети като стени, ъгли или
офис подразделения.
- Когато е изложено на електрическа
интерференция от устройства със сходен
честотен диапазон, включително медицински
уреди, микровълнови печки и безжични LAN.
• Сдвоете системата за домашно кино и Bluetooth
устройството, докато се в близост едно от друго.
30 - Български
HT-H5200_HS5200-BUL_0402.indd 30
2014-04-02
3:55:27
5.
Изпълняван на музика на свързаното
устройство.
• Можете да слушате музиката, изпълнявана
на свързаното Bluetooth устройство,
направо от системата за домашно кино.
✎
За свързване на системата за домашно
✎
Системата за домашно кино поддържа само
SBC данни със средно качество (до 237
kbps@48 kHz) и не подържа SBC данни с
високо качество (328 kbps@44,1 kHz).
Функцията AVRCP се поддържа. Начинът и на
работа може да е различен, в зависимост от
спецификациите на свързаното устройство.
Свързвайте само Bluetooth устройства, които
поддържат функцията A2DP профил.
Може да свързвате само по едно Bluetooth
устройство.
Функциите за търсене или връзка може да не
работят правилно в следните случаи:
- Ако има силно електрично поле в близост
или около системата за домашно кино.
- Ако няколко Bluetooth устройства са сдвоени
едновременно към продукта.
- Ако Bluetooth устройството се изключи, не е
на място или е неизправно.
- Отбележете, че устройства като
микровълнови фурни, безжични LAN
адаптери, флуоресцентни светлини и газови
фурни използват същия честотен диапазон
като Bluetooth устройството, което може да
доведе до електрическа интерференция.
кино към Bluetooth устройство
✎
✎
✎
Свързване
Bluetooth устройство
Преди да започнете, се уверете, че Bluetooth
устройството поддържа съвместима с Bluetooth
функция за стерео слушалки.
1.
Натиснете бутона FUNCTION на
дистанционното управление, за да покажете
съобщението BT.
2.
Изберете менюто Bluetooth на Bluetooth
устройството, което искате да свържете. За
инструкции вж. ръководството за потребителя
на Bluetooth устройството.
3.
Изберете меню стерео слушалка в Bluetooth
устройството.
• Ще видите списък с устройства.
4.
Изберете "[HTS]HXXXXX" от списъка с
резултати от търсенето.
• Когато системата за домашно кино е
свързана към Bluetooth устройството, на
предния дисплея на системата за домашно
кино ще се появи името на свързаното
Bluetooth устройство, следвано от името на
системата за домашно кино.
✎
За добра съвместимост на Bluetooth или друг
вид устройства, например мобилен телефон,
препоръчваме да актуализирате до най-новата
версия на софтуера на устройството.
Възпроизвеждане на Съдържание
• Колкото е по-голямо разстоянието между
системата за домашно кино и Bluetooth
устройството, толкова по-лошо става качеството.
Ако разстоянието надхвърли работния обхват на
Bluetooth, връзката се изгубва.
• В области с слабо приемане-чувствителност,
Bluetooth връзката може да не работи правилно.
• Системата за домашно кино има ефективен
обхват на приемане до 10 м във всички посоки,
ако няма препятствия. Връзката ще бъде
автоматично прекъсната, ако устройството
излезе извън обхват. Дори в рамките на този
обхват качеството на звука можа да се занижи
поради препятствия като стени и врати.
• Това безжично устройство може да причини
електрически смущения по време на работа.
За прекъсване на връзката между Bluetooth
устройството и системата за домашно кино
Можете да прекъснете връзката между Bluetooth
устройството и системата за домашно кино. За
инструкции вж. ръководството за потребителя на
Bluetooth устройството.
• Когато връзката между Bluetooth устройството
и системата за домашно кино се прекъсне, на
системата ще се покаже DISCONNECTED на
лицевия дисплей.
31 - Български
HT-H5200_HS5200-BUL_0402.indd 31
2014-04-02
3:55:28
Възпроизвеждане на Съдържание
За прекъсване на връзката между системата
за домашно кино и Bluetooth устройството
Натиснете бутона (
) на предния панел на
системата за домашно кино, за да превключите
от режим BT на друг режим или да изключите
системата за домашно кино.
• С изключение на случая, когато прекъсвате
връзката към системата за домашно кино чрез
смяна на функциите, свързаното Bluetooth
устройство ще изчака определено време за
реакция от системата за домашно кино, преди
да прекрати връзката. (Времето за прекъсване
на връзката може да е различно, в зависимост от
Bluetooth устройството.)
✎
✎
В режим на свързване с Bluetooth, Bluetooth
връзката може да се изключи, ако интервалът
между системата за домашно кино и Bluetooth
устройството превиши 10 метра. Когато
Bluetooth устройството се върне в работен
обхват или рестартирате Bluetooth устройството,
трябва да то сдвоите със системата за домашно
кино, за да установите повторно връзката.
В режим Bluetooth скрийнсейвърът ще се
стартира, ако Bluetooth устройството остане
в готовност за 5 минути. За да свържете
повторно Bluetooth устройството, изключете
скрийнсейвъра и после свържете устройството.
За да изключите скрийнсейвъра, натиснете
произволен бутон на дистанционното управление
(за сила на звука, цифров бутон и т.н.).
Използване на NFC (Комуникация в
близко поле)
Свържете вашето съвместимо с NFC устройство
чрез Bluetooth към системата за домашно кино,
като използвате процедура за проста настройка.
Можете да възпроизвеждате музика от смартфона
чрез системата за домашно кино.
1.
Включете функцията NFC на смартфона и
се уверете, че функцията за заключване на
екрана на смартфона е изключена. Функцията
NFC на смартфона не работи, ако е включено
заключването на екрана.
2.
Внимателно докоснете логото NFC
отгоре на системата за домашно кино с
поддържащото NFC устройство.
3.
Появява се изскачащ прозорец, който ви
пита дали искате да продължите с Bluetooth
връзката, на смартфона. Изберете Yes (Да).
• Когато свързването завърши, са появява
съобщението connected (свързан).
4.
За да прекъснете връзката към NFC
устройството, докоснете горния панел на
системата за домашно кино с устройството.
• За да свържете друго NFC устройство,
докато смартфонът е все още свързан,
докоснете горния панел на системата за
домашно кино с това устройство. Системата
за домашно кино ще прекъсне връзката към
първия смартфон и ще се свърже към втория.
✎
Функцията NFC е вградена в устройства
Android, които работят с Android OS 4.1
Jellybean или по-нова версия.
- Ако устройството ви работи с Android OS,
която е по-ранна от Android OS 4.1 Jellybean,
трябва да изтеглите приложението Samsung
NFC Connection от Android market, за да
използвате функцията NFC.
✎
Позицията на NFC антената е различна за
различните смартфони. Проверете къде се
намира NFC антената, преди да продължите.
Направете справка в ръководството на
потребителя на вашия мобилен телефон, за да
проверите къде се намира антената, преди да
установите връзка.
Ако смартфонът ви се намира в дебел калъф,
връзката може да не е успешна.
Използване на включване чрез Bluetooth
Когато системата за домашно кино е изключена,
свързването на смарт устройство към продукта
чрез Bluetooth връзка може да включи системата за
домашно кино.
✎
Функцията Бърз старт е налична, когато към
AC източника е свързан AC захранващ кабел.
✎ За да използвате тази функция, задайте
Настройки > Система > Бърз старт на Вкл..
✎ За да използвате тази функция, трябва да е вече
установена Bluetooth връзка между системата
за домашно кино и вашето смарт устройство. С
други думи системата за домашно кино трябва
да присъства в списъка с познати Bluetooth
устройства на вашето смарт устройство.
1. Свържете смарт устройството към продукта чрез
Bluetooth. (За информация за Bluetooth връзката
вж. ръководството на смарт устройството.)
2.
След установяване на връзката системата за
домашно кино се включва автоматично в
режим BT.
• Изберете желаната музика, която да
изпълните на смарт устройството.
✎
32 - Български
HT-H5200_HS5200-BUL_0402.indd 32
2014-04-02
3:55:29
✎
✎
✎
✎
NFC връзката работи дори когато системата за
домашно кино е изключена, ако Бърз старт е
зададено на Вкл.. Обаче NFC ще работи само
след включване на системата за домашно кино,
ако захранващият кабел и бил изваден и след
това отново включен.
е търговска марка или
регистрирана търговска марка NFC
Note2
Forum, Inc. в САЩ и други страни.
NFC отбелязването за Bluetooth
връзка не работи при при
включване и изключване.
NFC отбелязването за Bluetooth
връзка не работи, докато
индикаторът за батерия мига.
S3/S4
Note3
Anynet+
(HDMI-CEC)
Настройка
ЗВУК НА
ЗВУК НА
ТЕЛЕВИЗОРА ВКЛ. ТЕЛЕВИЗОРА ИЗКЛ.
Извеждане през
високоговорител
на СДК
Високоговорител
на СДК изкл.
ТВ
високоговорител
изкл.
Извеждане
през ТВ
високоговорител
Извеждане през
високоговорител
на СДК
Високоговорител
на СДК изкл.
Извеждане
през ТВ
високоговорител
Извеждане
през ТВ
високоговорител
Извеждане през
високоговорител
на СДК
Високоговорител
на СДК изкл.
Извеждане
през ТВ
високоговорител
Извеждане
през ТВ
високоговорител
ВКЛ.
ИЗКЛ.
TV SOUND
TV SOUND
Ако имате телевизор, който поддържа Anynet+
(HDMI-CEC), бутонът TV SOUND ви позволява
да пренасочвате звука от телевизора към
високоговорителите на системата за домашно
кино или тези на телевизора. За да използвате,
следвайте тези стъпки:
1. Свържете HDMI кабела към телевизора и
системата за домашно кино. (Вж. стр. 10)
2. Задайте Anynet+ (HDMI-CEC) Вкл. в
системата за домашно кино и телевизора.
3. Натиснете бутона TV SOUND на дистанционното
управление. TV SOUND ON мига на предния
панел и после се сменя на D. IN.
• Когато TV SOUND (ЗВУК НА ТЕЛЕВИЗОРА)
е включено, звукът от телевизора се
извежда пред високоговорителите на
системата за домашно кино.
4. Натиснете отново бутона TV SOUND, за да
изключите звука на телевизора.
• Когато TV SOUND, звукът на телевизора
се извежда през високоговорителите на
свързания Anynet+ телевизор.
❏ Използване на TV SOUND (ЗВУК НА
ТЕЛЕВИЗОРА):
1) Когато искате да слушате звука на
телевизора през високоговорителите на
системата за домашно кино.
2) Когато искате да слушате звука от USB
устройство, включено в телевизора, през
високоговорителите на системата за
домашно кино.
Не
функционира
DSP/EQ
DSP/EQ
Можете да се наслаждавате на разнообразни
режими на звука.
 DSPOFF: Изберете тази настройка за
стандартно слушане.
 CINEMA: Възпроизвежда реалистичен и
мощен звук за филми.
 MUSIC: Подходящ за изцяло музикални
източници.
 GAME: Възпроизвежда мощен звук,
подходящ за видео игри.
 M-STEREO (Мулти стерео): Възпроизвежда
звук за 2-канални входящи източници.
 POWER BASS: Подсилване на басовия
звуков ефект.
 LOUD: Подобрява нискочестотните звукови
характеристики според нивото на извеждане.
 NIGHT: Оптимизира за нощно слушане чрез
компресиране на динамичния обхват (мек звук).
Възпроизвеждане на Съдържание
Използване на бутоните
за специални ефекти на
дистанционно управление
❏ TV SOUND ON/OFF (ЗВУК НА ТЕЛЕВИЗОРА
ВКЛ./ИЗКЛ.) поддържа спецификации:
33 - Български
HT-H5200_HS5200-BUL_0402.indd 33
2014-04-02
3:55:29
Мрежови Услуги
3.
Използване на BD-LIVE™
4.
1.
2.
Свързване на продукта към мрежата.
(вж. стр 11)
5.
Конфигурирайте мрежовите настройки.
(вж. стр. 17~19)
6.
След като продуктът е свързан с мрежата, може да
се радвате на различно съдържание, свързано с
филми, като използвате съвместим с BD-LIVE диск.
1.
Поставете USB памет в USB гнездото отпред на
продукта и после използвайте У-ние BD данни,
за да проверете оставащата памет. Устройството
с памет трябва да има поне 1GB свободно
място, за да побере услугите на BD-LIVE.
2.
Изберете Настройки на началния екран и
после натиснете бутона E.
3.
Изберете Система и после натиснете бутона E.
4.
Изберете У-ние BD данни и после натиснете
бутона E.
5.
Изберете Смяна на у-во и после натиснете
бутона E.
6.
Изберете USB ДИСК и после натиснете бутона
E.
7.
Поставете Blu-ray диск, който поддържа BDLIVE.
8.
Изберете елемент от различните услуги на
BD-LIVE, предоставени от производителя на
диска.
✎
Начинът, по който използвате BD-LIVE, и
предоставените услуги може да се различават,
в зависимост от производителя на диска.
Използване на DLNA
DLNA ви дава възможност за достъп и за
възпроизвеждане на файлове, намиращи се на
компютъра ви, чрез системата за домашно кино.
Следвайте насоките в ръководството на
потребителя за DLNA, за да настроите DLNA на
компютъра и да обозначавате папки и файлове,
които искате да споделите със системата за
домашно кино.
За да достигнете и да възпроизведете файлове,
намиращи се на компютъра, след като сте
настроили DLNA, следвайте тези стъпки:
1.
Включете компютъра, телевизора и системата
за домашно кино.
2.
Уверете се, че Споделения DLNA сървър се
изпълнява на компютъра.
7.
✎
✎
✎
На вашата система за домашно кино изберете
Смяна на у-во.
Използвайте бутона ▲▼, за да изберете своя
компютър в списъка с устройства.
Изберете типа на файла, който искате да
видите или възпроизведете, Снимки, Видео
или Муз., и после натиснете E.
Използвайте бутона ▲▼◄►, за да изберете
папката с типа файлове, който сте избрали,
след което натиснете E. Показва се
списъкът с файлове.
Изберете файла, който искате да видите или
възпроизведете, след което натиснете E.
Можете да създавате Списъци за
възпроизвеждане от файлове на компютъра по
същия начин, по който създавате списъци за
възпроизвеждане от файлове, намиращи се на
USB устройства и дискове.
С няколко изключения можете да контролирате
възпроизвеждането на файловете на компютъра
по същия начин, по който контролирате
възпроизвеждането на файловете на USB
устройства и дискове.
Също така можете да получите достъп до
файловете на компютъра, като първо изберете
Снимки, Видео или Муз. в началния екран,
след което изберете компютъра си от списъка
с устройства, който се показва.
Приложения
Вашата система за домашно кино предлага богата
колекция от новини, спорт, времето и друг тип
съдържание, което можете да изтеглите директно и
на което да се насладите на системата за домашно
кино. Първо проверете мрежата и се уверете, че
системата за домашно кино е свързана към интернет.
Вашата система за домашно кино трябва да е свързана
с интернет, за да използвате функцията Приложения.
Приложенията, които се предлагат чрез функцията
Приложения, работят подобно на съответните онлайн
версии, а, когато са различни, ползването им е лесно.
Тези приложения изискват да създадете акаунти,
преди да ги използвате. Въпреки, че можете да
създадете акаунт в повечето от тези сайтове чрез
вашата система за домашно кино, по-лесно и бързо
е да създадете акаунт, като посетите тези сайтове
онлайн от компютър, лаптоп или таблет с достъп до
интернет. Отбележете, че в някои случаи може да
е необходимо да използвате системата за домашно
кино и компютър, лаптоп или таблет, за да установите
акаунт. Основната разлика между стандартните
онлайн версии и версиите, до които имате достъп
чрез системата за домашно кино, е, че при версиите
за системата за домашно кино можете да използвате
дистанционното управление, за да въвеждате цифри
и букви, за разлика от клавиатурата.
34 - Български
HT-H5200_HS5200-BUL_0402.indd 34
2014-04-02
3:55:30
Използване на приложения
Използване на Opera TV Store
При първия достъп до всяко от приложенията
системата за домашно кино показва две споразумения.
Трябва да приемете и двете споразумения, за да
изтегляте и използвате приложения.
По подразбиране системата за домашно кино
показва четири приложения на началния екран.
Можете да виждате повече приложения и да
променяте показаните на началния екран, като
изберете бутона Още.
За да стартирате приложение, маркирайте го,
щракнете двукратно върху него и следвайте
показаните на екрана инструкции.
Разглеждане на допълнителни приложения
Изберете Още на началния екран и натиснете
бутона E. Появява се екранът с още приложения,
който показва колекция от приложения.
2.
За да видите допълнителни приложения,
преместете маркера надясно или наляво,
докато се появи друга група приложения.
3.
За изход от екрана с още приложения, изберете
Затвори или натиснете бутона RETURN или
бутона EXIT на дистанционното управление.
Смяна на приложенията, показани на
1.
Изберете бутона Още и после натиснете
бутона E.
2.
Изберете Редакт. на екрана с още
приложения и натиснете бутона E.
3.
Приложенията, които системата за домашно
кино показва на началния екран са маркирани
с отметка. Демаркирайте приложенията, които
искате да премахнете от началния екран,
като маркирате всяко приложения и после
натиснете бутона E.
4.
Избирайте приложения, като маркирате всяко
приложение и после натиснете бутона E.
На всяко избрано приложение се появява
отметка. Едновременно можете да изберете
до четири приложения.
5.
Когато сте готови, изберете OK и после
натиснете бутона E. Появява се повторно
началният екран.
✎
За достъп до Opera TV Store изберете бутона
Opera TV Store на началния екран и натиснете
бутона E.
За изход от екрана Opera TV Store натиснете бутона
EXIT или RETURN на дистанционното управление.
Навигиране в Opera TV Store
Появява се екранът Opera TV Store, който показва
колекция от сортирани приложения. Използвайте
бутоните ▲▼◄► на дистанционното управление,
за да се местите курсора между приложенията.
Избиране на приложение
Преместете маркера на приложението, което
искате, и после натиснете бутона E.
В изскачащия прозорец, който се появява, изберете
ОТВОРИ, за да отворите приложението веднага, или В
МОИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ!, за да добавите приложението
в Моите приложения. Натиснете бутона RETURN, за
да се върнете на екрана Opera TV Store.
Избор на приложения по категории
началния екран Екран
✎
Достъп до Opera TV Store
За изход от приложение натиснете бутона EXIT
на дистанционното управление.
За да изтриете информацията за влизане за
всички приложения, натиснете бутона 5 за 5
секунди или повече.
Мрежови Услуги
1.
В Opera TV Store ще откриете услуги за
висококачествено интернет поточно предаване,
социални мрежи и поточно предаване на музика.
За да направите търсенето на приложения полесно, можете да разглеждате приложенията по
категории, например Популярен, Гледайте,
Слушайте, Играйте и т.н.
За да изберете категория, използвайте бутоните
▲ на дистанционното управление, за да местите
маркера до горната част на екрана.
После използвайте бутоните ◄►, за да изберете
категория.
Използване на екрана Моите приложения
За достъп до екрана Моите приложения, маркирайте
MОИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ и после натиснете бутона
E. Появява се екранът Моите приложения, който
показва всички изтеглени от вас приложения с
местоназначение Моите приложения.
Изтриване на приложения от Мои приложения
1.
2.
3.
Маркирайте МЕНЮ отгоре на екрана Моите
приложения и натиснете бутона E на
дистанционното управление.
Изберете ПРЕМАХВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ в
менюто и после натиснете бутона E. Около едно
от приложенията се появява червен правоъгълник.
Преместете правоъгълника на приложението,
което искате да изтриете, и после натиснете
бутона E.
35 - Български
HT-H5200_HS5200-BUL_0402.indd 35
2014-04-02
3:55:30
Мрежови Услуги
4.
5.
6.
Повторете тази процедура, за да изтриете още
приложения.
Когато сте готови, изберете ГОТОВО и после
натиснете бутона E.
Натиснете бутона RETURN, за да се върнете в
основния екран.
• Bluetooth предаването може да предизвика
смущения в сигнала на Screen Mirroring.
Преди да използвате функцията Screen
Mirroring, препоръчваме горещо да
изключите функцията Bluetooth на вашия
смартфон или смарт устройство.
Търсене на приложения
1.
2.
3.
Изберете ТЪРСЕНЕ отгоре на екрана и после
натиснете бутона E.
За да търсите бързо популярни елементи,
щракнете върху един от популярните раздели
на търсене отгоре на екрана.
За да търсите приложение по име, въведете
името, като използвате екранната клавиатура.
Opera TV Store ще търси, докато въвеждате, и
ще покаже приложенията, които съответстват
на въведените от вас букви.
• За да отмените текущото търсене, натиснете
бутона RETURN на дистанционното
управление или изберете НАЗАД на екрана
и после натиснете E.
Screen Mirroring
Screen Mirroring ви позволява да покажете екрана
на смартфон или друго съвместимо устройство
на екрана на телевизора чрез технологията
Miracast™. Ръчното дублиране на екрана не
изисква кабел или безжичен рутер.
1.
2.
3.
4.
5.
В началния екран използвайте бутоните ◄►,
за да изберетеScreen Mirroring, и после
натиснете бутона E.
Стартирайте AllShare Cast на вашия смартфон
или устройство.
На вашето устройство открийте името на
системата за домашно кино в списъка с
налични устройства и го изберете.
На телевизора се показва съобщение
за свързване (напр., Свързване към
Android_92gb...), последвано от съобщение за
завършено свързване.
След малко екранът на вашето устройство се
появява на екрана на телевизора.
• Когато използвате функцията Screen
Mirroring, може да се появят насичане на
видеото или загуби на звука, в зависимост
от средата.
• Вашата система за домашно кино може да
се свърже към устройства, които поддържат
AllShare Cast. Възможно е не всички
устройства с AllShare Cast да се поддържат
напълно, това зависи от производителя. За
допълнителна информация за поддържане
на мобилна връзка направете справка в уеб
сайта на производителя.
- Български
36
HT-H5200_HS5200-BUL_0402.indd 36
2014-04-02
3:55:31
Приложение
Допълнителна информация
Цифров изход
Забележки
Връзки
HDMI ИЗХОД
• В зависимост от вашия телевизор, определени
разделителни способности на изходящия HDMI
сигнал може да не функционират.
• Трябва да имате HDMI връзка, за да се
наслаждавате на 3D технологията.
• Дългият HDMI кабел може да причини шум на
екрана. Ако това е така, задайте HDMI дълбоки
цветове на Изкл. в менюто.
Настройки
Настройки 3D
Пропорции ТВ
• В зависимост от типа на диска, някои от
пропорциите може да не са достъпни.
• Ако изберете екранно съотношение различно
от екранното съотношение на вашия телевизор,
картината може да изглежда деформирана.
• Ако изберете 16:9 оригинален, телевизорът
може да покаже 4:3 пощенска кутия (черни
ленти отстрани на картината).
BD Wise (Само за продукти на Samsung)
• Когато BD Wise е включено, настройката
Резолюция автоматично се задава на BD Wise и
BD Wise се появява в меню Резолюция.
• Ако продуктът е свързан с устройство, който не
поддържа BD Wise, не можете да използвате
функцията BD Wise.
• За правилното функциониране на BD Wise
задайте опцията BD Wise в продукта и съответно
телевизора на Вкл..
BD-Live интернет връзка
• Интернет връзката може да е ограничена, когато
използвате BD-LIVE съдържание.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• В зависимост от вашия телевизор, определени
разделителни способности на изходящия HDMI
сигнал няма да работят. Вж. ръководството за
потребителя на вашия телевизор.
• Тази функция не е достъпна, ако HDMI кабелът не
поддържа CEC.
• Ако вашият телевизор Samsung има лого
Anynet+, той поддържа функцията Anynet+ .
Приложение
• За някои 3D дискове, за да спрете филм по време
на 3D възпроизвеждане, натиснете бутона 5
веднъж. Филмът спира и опцията за 3D режим
се деактивира. За да промените избора на 3D
опция, когато изпълнявате 3D филм, натиснете
бутона 5 веднъж. Появява се менюто Blu-ray.
Натиснете отново бутона 5, после изберете
Настройки 3D в менюто Blu-ray.
• В зависимост от съдържанието и позицията на
картината на екрана на телевизора, може да
виждате вертикални черни ленти отляво, отдясно
и от двете страни.
• Уверете се, че сте избрали правилния Цифров
изход или няма да чувате никакъв звук или силен
шум.
• Ако HDMI устройството (AV приемник,
телевизор) не е съвместимо с компресираните
формати (Dolby Digital, DTS), аудио сигналът се
възпроизвежда като PCM.
• Стандартните DVD дискове нямат BONUSVIEW
аудио и звукови ефекти при навигация.
• Някои Blu-ray дискове нямат BONUSVIEW аудио
и звукови ефекти при навигация.
• Тази конфигурация за Цифров изход не засяга
аналоговото (Л/Д) аудио или изходящия HDMI
сигнал към вашия телевизор. Тя засяга изходящия
сигнал от оптичния изход и HDMI изходящия
сигнал при свързване към AV приемник.
• Ако изпълнявате аудио саундтрак тип MPEG,
независимо от избора на Цифров изход(PCM
или Побитов поток) , аудио сигналът се извежда
във формат PCM.
• Цифров изход може да се активира, когато Избор
на говорител е зададено на ТВ говорител.
У-ние BD данни
• В режим на външна памет, възпроизвеждането на
диск ще бъде спряно, ако прекъснете връзката
на USB устройството по време на изпълнението.
• Поддържат се само онези USB устройства,
форматирани във файлова система FAT (DOS
8.3 издание). Препоръчваме да използвате USB
устройства, които поддържат USB 2.0 протокол с
4 MB/сек или по-висока скорост на писане/четене.
• Функцията Възобн.Play (Продължаване на
възпроизвеждането) може да не работи след
форматирането на устройството за съхранение.
• Общата памет, налична за У-ние BD данни, може
да се различава, в зависимост от условията.
DivX® Видео при поискване
• За повече информация относно DivX(R) VOD
посетете http://vod.divx.com.
37 - Български
HT-H5200_HS5200-BUL_0402.indd 37
2014-04-02
3:55:31
Приложение
Настр. високогов.
Възпроизвеждане на JPEG файлове
• Когато Избор на говорител е зададено
на ТВ говорител, звукът се извежда през
високоговорителите на телевизора.
• Не може да уголемявате субтитрите и PG
графиката в режим на цял екран.
Възпроизвеждане на Съдържание
HDMI аудио
Използване на бутона TOOLS, докато се
възпроизвеждат снимки
• Когато HDMI аудио се извежда през
високоговорителите на телевизора, то
автоматично се смесва до 2 канала.
Канал връщане аудио
• Когато Anynet+ (HDMI-CEC) е Изкл., функцията
Канал връщане аудио не е налична.
• При използване на ARC (Канал връщане аудио)несертифициран HDMI кабел може да възникне
проблем със съвместимостта.
• Функцията ARC е налична, ако е свързан
съвместим с ARC телевизор.
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на видео файлове
• Видео файлове с високи побитови скорости от
20 Mbps или повече напрягат възможностите
на продукта и могат да спрат по време на
възпроизвеждане.
• Ако системата е свързана към телевизор, който
е съвместим с BD и има менюто BD Wise Вкл.,
менюто Настр. на картината няма да се покаже.
• Функцията Фонова музика няма да работи
освен ако музикалният файл и фото файлът
не са на същия носител за съхранение. Освен
това качеството на звука може да се повлияе от
побитовата скорост на MP3 файла, размерът на
снимката и методът на шифроване.
Съвместимост на дискове и
формати
Видове дискове и съдържание, които
могат да бъдат възпроизвеждани от
вашия продукт
Мултимедия Вид на диска
Избиране на аудио език
Детайли
Blu-ray диск BD-ROM или BD-RE/-R
3D Blu-ray диск, записан в BD-RE
формат.
диск
• Индикаторът ◄► няма да бъде показан на
екрана, ако разделът BONUSVIEW не съдържа
настройки за BONUSVIEW аудио.
• Наличните езици чрез функцията Аудио език
зависят от езиците, които са кодирани в диска.
Тази функция или определени езици могат да не
бъдат налични.
• Някои Blu-ray дискове могат да ви дадат
възможност да изберете PCM или Dolby Digital
аудио запис на английски език.
ВИДЕО
DVD-VIDEO, записани
DVD+RW/DVD-RW(V)/
DVD-VIDEO,
DVD-R/+R дискове,
DVD-RW,
които са записани и
DVD-R,
финализирани, или USB
DVD+RW,
устройство за памет,
DVD+R
съдържащо DivX, MKV
или MP4 съдържание.
Избиране на език за субтитрите
• В зависимост от Blu-ray/DVD диска, може да сте в
състояние да смените желания език на субтитри
в менюто Диск. Натиснете бутона DISC MENU.
• Тази функция зависи от това, какви субтитри са
кодирани на диска, като може да не работи с
всички Blu-ray/DVD дискове.
• Информация за основния BONUSVIEW режим
се показва и ако Blu-ray диска има раздел
BONUSVIEW.
• Тази функция променя едновременно и
основните, и вторичните субтитри.
• Показва се броят съответно на основните и
вторични субтитри.
МУЗИКА
Музика, записана
на CD-RW/-R, DVDCD-RW/-R,
RW/-R, BD-RE/-R диск
DVD-RW/-R,
или USB устройство за
BD-RE/-R
памет с MP3 или WMA
съдържание.
СНИМКИ
Снимки, записани на
CD-RW/-R, CD-RW/-R, DVD-RW/-R,
DVD-RW/-R, BD-RE/-R диск или USB
BD-RE/-R устройство за памет с
JPEG съдържание.
✎
Възможно е продуктът да не може да възпроизвежда
определени CD-RW/-R и DVD-R дискове, в
зависимост от типа диск или условията на запис.
38 - Български
HT-H5200_HS5200-BUL_0402.indd 38
2014-04-02
3:55:32
✎
✎
✎
✎
✎
Ако DVD-RW/-R диск не е записан правилно
във формат DVD видео, няма да може да се
възпроизвежда.
Вашият продукт няма да изпълни съдържание,
което е записано на DVD-R при побитова скорост,
която надхвърля 10 Mbps.
Вашият продукт няма да изпълни съдържание,
което е записано на DVD-R или USB устройство
при побитова скорост, която надхвърля 30 Mbps.
Възпроизвеждането може да не работи при
определени видове дискове, или когато се
изпълняват специфични операции като смяна на
ъгъла и настройка на съотношението. Информацията
относно диска е написана в детайли върху кутията.
Моля, вижте това, ако е необходимо.
При възпроизвеждане на BD-Java заглавие,
зареждането може да продължи по-дълго от
обичайното, или някои функции да се изпълняват
по-бавно.
Логота на дискове, които могат да
бъдат възпроизвеждани
3D Blu-ray диск
BD-LIVE
Dolby
DTS
Java
PAL система за предаване във
Великобритания, Франция,
Германия и т.н.
DivX
Видове дискове, които не могат да
бъдат възпроизвеждани от вашия
продукт
• HD DVD
• DVD-RAM
• DVD-ROM/PD/MV-Диск, • Super Audio CD (без
и т.н.
CD слой)
• DVD-RW (режим VR
• 3,9 GB DVD-R диск за
(Видеозапис))
създаване.
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD(CD-Gs
изпълнява само аудио
без графика.)
✎
✎
✎
✎
Възможно е този продукт да не реагира на всички
команди за действие, тъй като някои Blu-ray, DVD
или CD дискове позволяват само конкретни или
ограничени действия и функции по време на
възпроизвеждане. Имайте предвид, че това не е
дефект на продукта.
Samsung не може да гарантира, че този продукт
ще възпроизвежда всеки диск с логото Blu-ray,
DVD и CD, тъй като дисковите формати могат да
се променят, и е възможно да възникнат проблеми
и грешки при създаването на софтуер за Blu-ray,
DVD и CD, и/или производството на дискове.
Ако имате въпроси или срещнете трудности
при възпроизвеждане на Blu-ray, DVD или CD
дискове с този продукт, свържете се с центъра за
обслужване на клиенти на SAMSUNG. Също така,
прегледайте останалата част на това ръководство
за допълнителна информация или относно
ограниченията при възпроизвеждане.
Някои търговски дискове и DVD дискове, купени
извън вашия регион може да не могат да бъдат
възпроизведени с този продукт.
Приложение
Blu-ray диск
Регионален код
Продуктите и дисковете са кодирани според региона.
Тези регионални кодове трябва да съвпадат, за да се
възпроизведе дискът. Ако кодовете не съответстват,
дискът няма да бъде възпроизведен. Регионалният номер
за този продукт се намира на задното табло на продукта.
Вид на Регионален
диска
код
Blu-ray
диск
Зона
A
Северна Америка, Централна
Америка, Южна Америка,
Корея, Япония, Тайван,
Хонконг и Югоизточна Азия.
B
Европа, Гренландия,
Френски територии, Близък
Изток, Африка, Австралия и
Нова Зеландия.
C
Индия, Китай, Русия,
Централна и Южна Азия.
39 - Български
HT-H5200_HS5200-BUL_0402.indd 39
2014-04-02
3:55:32
Приложение
1
САЩ, територии на САЩ и
Канада
2
Европа, Япония, Близък
изток, Египет, Африка,
Гренландия
3
Тайван, Корея, Филипините,
Индонезия, Хонконг
4
Мексико, Южна Америка,
Централна Америка,
Австралия, Нова Зеландия,
Тихоокеания, Карибите
5
Русия, Източна Европа,
Индия, Северна Корея,
Монголия
6
Китай
DVDVIDEO
✎
Ако номерът на регион на Blu-ray/DVD диска
не съответства на номера на регион на този
продукт, той няма да може да възпроизвежда
диска.
AVCHD (Усъвършенстван видео кодек
за висока разделителна способност)
• Този продукт може да възпроизвежда дискове във
формат AVCHD. Такива дискове обикновено се
записват и използват във видеокамери.
• Форматът AVCHD е формат с висока разделителна
способност за цифрова видеокамера.
• Форматът MPEG-4 AVC/H.264 може да компресира
изображения по-ефективно от традиционния
формат за компресиране на изображения.
• Някои AVCHD дискове използват формат
"x.v.Colour". Този продукт може да възпроизвежда
AVCHD дискове във формат "x.v.Color".
• "x.v.Colour" е търговска марка на Sony Corporation.
• “AVCHD” и логото AVCHD са търговски марки на
Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. и на Sony
Corporation.
✎
✎
✎
Някои дискове във формат AVCHD е възможно да
не могат да се възпроизвеждат, в зависимост от
условията на запис.
Дисковете във формат AVCHD трябва да бъдат
финализирани.
"x.v.Colour" предлага по-богат цветови диапазон от
обикновените DVD дискове за видеокамери.
✎
Някои формати DivX, MKV и MP4 формати може
да не се изпълнят, в зависимост от разделителната
способност и условията на кадровата скорост.
Поддържани формати
Бележки относно USB връзката
• Вашият продукт поддържа USB устройства за памет,
MP3 продукти, цифрови камери и четци на USB
карти.
• Продуктът не поддържа папки или имена на
файлове, по-дълги от 128 знака.
• Някои USB устройства/цифрови камери може да не
са съвместими с продукта.
• Продуктът ви поддържа файловите системи FAT 16,
FAT 32 и NTFS.
• Свържете USB устройствата директно към USB
порта на продукта. Свързването чрез USB кабел
може да доведе до проблеми със съвместимостта.
• Поставяне на повече от едно устройство с памет
на четец за няколко карти може да не работи
правилно.
• Плейърът не поддържа протокола PTP (с
равноправен достъп).
• Не изваждайте USB устройство, докато прехвърля
или записва данни.
• Колкото по-голяма е разделителната способност,
толкова по-голямо е изчакването за показване.
• Продуктът не може да изпълнява MP3 файлове
с DRM (Права върху електронно съдържание),
изтеглени от търговски сайтове.
• Вашият продукт не поддържа видео с кадрова
честота под 30fps (кадъра в секунда).
• Вашият продукт поддържа само USB устройства
от тип Mass Storage Class (MSC), напр. пръстови
устройства, четци на флаш карти и USB твърди
дискове. (HUB не се поддържа.)
• Определени USB твърди дискове, четци за няколко
карти и пръстови устройства може да не са
съвместими с продукта.
• Ако някои устройства изискват допълнителна
мощност, USB устройството може да се ограничи от
устройство за защита на мрежата.
• Ако възпроизвеждането от USB твърд диск е
нестабилно, осигурете допълнително захранване,
като включите твърдия диск в контакт. Ако
проблемът продължи, свържете се с производителя
на USB твърдия диск.
• SAMSUNG не е отговорен за повреждане и
загубване на данни.
40 - Български
HT-H5200_HS5200-BUL_0402.indd 40
2014-04-02
3:55:33
Поддръжка на видео файлове
Разширение
на файла
Контейнер
Видео кодек
Аудио кодек
Разделителна
способност
*.avi
AVI
DivX 3.11/4/5/6
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
MP3, Dolby Digital, DTS,
WMA, PCM
*.mkv
MKV
VC-1 AP, DivX 5/6
H.264 BP/MP/HP
MP3, Dolby Digital, DTS
*.wmv
WMV (wmv9)
VC-1 AP, VC-1 SM
WMA
*.mp4
MP4
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
AAC
*.mpg / *.mpeg
PS
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
MP1, 2
Dolby Digital, DTS
1920x1080
 Ограничения
 Видео декодер
- Поддържа до H.264, Ниво 4,1 и AVCHD
- Не поддържа H.264 FMO/ASO/RS и VC1 SP/MP/AP L4.
- MPEG4 SP, ASP: Под 1280 x 720: 60 кадъра макс.
Над 1280 x 720: 30 кадъра макс.
- Не поддържа GMC 2 или по-висок
Приложение
- Дори файлът да е бил шифрован от поддържан кодек, споменат по-горе, възможно е той да не се изпълни, ако
има проблем със съдържанието.
- Нормалното възпроизвеждане на е гарантирано, ако информацията за контейнера на файла е грешна или
самият файл е повреден.
- Файлове, които са с по-висока побитова/кадрова скорост от стандартното, могат да доведат до насичане при
възпроизвеждане на звука/картината.
- Функцията за търсене (прескачане) не е налична, ако е повредена таблицата на индекса на файла.
 Аудио декодер
- Поддържа WMA 7, 8, 9 и STD
- Не поддържа WMA честота на семплиране от 220/50 Hz моно.
- AAC: Максимална честота на семплиране: 96 Khz (8, 11, 12, 16, 22,24, 32,44.1, 48, 64, 88.2, 96) Максимална
побитова скорост: 320 kbps
 Поддържани DivX формати субтитри
- *.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
Поддръжка на музикални файлове
Разширение
на файла
Контейнер
Аудио кодек
*.mp3
MP3
MP3
-
WMA
* Скорости на семплиране (в kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* Побитови скорости – Всички в диапазона от 5 kbps до 384 kbps
*.wma
WMA
Диапазон на поддръжка
Поддръжка на файлове със снимки
Разширение на файла
Тип
*.jpg / *.jpeg / *.jpe
JPEG
*.png
PNG
Разделителна способност
15360x8640
41 - Български
HT-H5200_HS5200-BUL_0402.indd 41
2014-04-02
3:55:33
Приложение
Избор на цифров изходящ сигнал
Настройка
Побитов поток
(необработен)
PCM
Връзка
До PCM 7.1 кан.
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Dolby Digital
До PCM 2.1 кан.
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
DTS
DTS
До PCM 7.1 кан.
DTS-HD
основно аудио
PCM
Дефиниция
за Blu-ray
диск
PCM
Dolby TrueHD
DTS-HD High
Resolution
Audio
Аудио поток
на DVD
Побитов поток
(прекодиран
Dolby D.)
AV приемник, който поддържа HDMI
PCM
Аудио поток
на Blu-ray
диск
Побитов поток
(прекодиран DTS)
DTS прекодиран
Прекодиран
Dolby Digital *
DTS-HD High
Resolution Audio
DTS-HD основно
аудио
PCM 2-канален
PCM 2-канален
PCM 2-канален
PCM 2-канален
Dolby Digital
До PCM 2.1 кан.
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
До PCM 7.1 кан.
DTS
DTS
DTS
Декодира
основното аудио
и BONUSVIEW
аудиото заедно
в PCM аудио и
добавя звукови
ефекти при
навигация.
Извежда само
основното аудио,
така че вашият
AV приемник
може да декодира
аудио побитовото
изпълнение.
Няма да чувате
BONUSVIEW
аудиото и звукови
ефекти при
навигация.
Всякакъв
Декодира
основното
Декодира
аудио и
основното аудио
BONUSVIEW
и BONUSVIEW
аудиото заедно
аудиото заедно
в PCM аудио и
в PCM аудио и
звукови ефекти
звукови ефекти при
при навигация,
навигация, после
после кодира
кодира повторно
повторно PCM
PCM аудиото в
аудиото в Dolby
DTS побитово
Digital побитово
изпълнение.
изпълнение или
PCM.
 Ако източникът на пряко изпълнение е 2-канален или моно, настройкате "Прекодиран Dolby D" не се прилага.
Изходът ще бъде 2-канален PCM.
Blu-ray дисковете могат да включват три аудио потока:
- Основно аудио: Аудио саундтракът на основната функция.
- BONUSVIEW аудио: Допълнителен саундтрак като коментари на режисьора или артистите.
- Звукови ефекти при навигация: Когато избирате някои опции за навигация в менютата, може да прозвучат
звукови ефекти при навигация. Звуковите ефекти при навигация са различни за всеки Blu-ray диск.
42 - Български
HT-H5200_HS5200-BUL_0402.indd 42
2014-04-02
3:55:34
Разделителна способност според режима на изходящия сигнал
Възпроизвеждане на Blu-ray диск/Електронно съдържание/Цифрово
съдържание
Изход
Настройка
BD Wise
Възпроизвеждане на DVD
Режим HDMI
Blu-ray диск
Електронно/цифрово
съдържание
Режим HDMI
Разделителна
способност на
Blu-ray диск
1080p@60F
480i
Макс. разделителна
способност на ТВ
Авто
Макс. разделителна способност на ТВ
1080p@60F
1080p@60F
-
1080p
-
1080p
Кадри на филм: Авто (24 кадъра)
1080p@24F
-
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
Отстраняване на неизправности
Проблем
Проверка/Действие за корекция
Не можете да извадите
диска.
• Включен ли е добре захранващият кабел в контакта?
• Изключете захранването и след това го включете отново.
Възпроизвеждането не
започва.
• Проверете номера на регион на Blu-ray/DVD диска. Blu-ray/DVD дискове,
закупени в чужбина, е възможно да не могат да се възпроизвеждат.
• CD-ROM и DVD-ROM дискове не могат да се възпроизвеждат на това
устройство.
• Проверете дали е зададено правилно ниво за родителски контрол.
Възпроизвеждането не
започва веднага след
натискане на бутон
6/7.
• Не използвате ли диск, който е деформиран или с драскотини по
повърхността?
• Избършете и почистете диска.
Няма звук.
• По време на бързо възпроизвеждане, бавно възпроизвеждане и покадрово
възпроизвеждане системата за домашно кино не възпроизвежда звук.
• Свързани ли са правилно високоговорителите? Правилно ли сте
персонализирали настройките на високоговорителите?
• Не е ли дискът сериозно повреден?
Дистанционното
управление не работи.
• Работите ли с дистанционното управление в рамките на работния му обхват и
съответния ъгъл спрямо сензора?
• Батериите изтощени ли са?
• Правилно ли сте избрали функциите (TV/BD) на дистанционното (TV или BD)?
Приложение
Когато продуктът не работи правилно, направете справка в долната таблица. Ако проблемът не е посочен подолу или ако инструкциите не помогнат, изключете устройството, извадете кабела от контакта и се свържете с
най-близкия оторизиран дилър или сервизен център на Samsung Electronics.
43 - Български
HT-H5200_HS5200-BUL_0402.indd 43
2014-04-02
3:55:34
Приложение
Проблем
Проверка/Действие за корекция
• Дискът се върти, но
няма картина.
• Качеството на
картината е лошо и
картината е нестабилна.
•
•
•
•
Езикът за аудио и
субтитри не работи.
• Функциите за аудио език и субтитри не работят, ако дискът не съдържа
саундтраци и субтитри на няколко езика.
Не се появява екран с
меню дори след като е
избрана функция за меню.
• Не използвате ли диск, в който няма менюта?
Пропорциите на екрана
не могат да бъдат
променени.
• Можете да възпроизвеждате 16:9 Blu-ray/DVD дискове в режим 16:9 на цял
екран, режим 4:3 Нормален, или 4:3 Разтеглен, но Blu-ray/DVD дискове могат
да се възпроизвеждат само в режим 4:3. Проверете на опаковката на Blu-ray
диска и изберете подходяща функция.
• Продуктът не
работи. (Пример:
Електрозахранването
се изключва или се
чува странен звук.)
• Продуктът не работи
нормално.
• Натиснете и задръжте бутона 5 на дистанционното управление за 5 секунди
в режим на STANDBY. Това ще нулира уреда.
- Използването на функцията RESET, ще изтрие всички запаметени
настройки. Не използвайте тази функция, ако не е наложително.
Забравили сте паролата
за класификация.
• Когато в продукта няма поставен диск, натиснете и задръжте бутона 5
на продукта за повече от 5 секунди. На дисплея се появява INIT и всички
настройки се връщат на фабричните си стойности.
- Използването на функцията RESET, ще изтрие всички запаметени
настройки. Не използвайте тази функция, ако не е наложително.
Не се приемат радио
предавания.
• Свързана ли е правилно антената?
• Ако входящият сигнал от антената е слаб, монтирайте външната FM антена на
място с добро приемане на сигнала.
Няма звук, когато
опитате да слушате звука
на телевизора през
високоговорителите на
системата за домашно кино.
• Ако натиснете бутона ^, когато слушате аудио от телевизора с използване
на функциите D. IN или AUX, функциите за BD/DVD са включени и това
заглушава аудиото от телевизора.
"Не е налично" се
появява на екрана.
• Функциите или действието не могат да се изпълнят в този момент, защото:
1. Софтуерът на Blu-ray/DVD дискът ограничава това.
2. Софтуерът на Blu-ray диска/DVD не поддържа функцията (напр. ъгли).
3. Функцията не е налично в момента.
4. Поискали сте номер на заглавие или глава или време на търсене извън
наличния диапазон.
Ако HDMI изходящият
сигнал е зададен на
разделителна способност,
която вашият телевизор
не може да поддържа
(например, 1080p),
възможно е да не виждате
картина на телевизора.
• Натиснете и задръжте бутона 5 на предния панел в продължение на
повече от 5 секунди, без диск в продукта. Всички настройки се връщат към
фабричните стойности.
Телевизорът включен ли е?
Свързани ли са правилно видео кабелите?
Не е ли дискът не замърсен или повреден?
Диск с лошо фабрично качество няма да може да се възпроизвежда.
44 - Български
HT-H5200_HS5200-BUL_0402.indd 44
2014-04-02
3:55:34
Проблем
Проверка/Действие за корекция
Няма HDMI извеждане.
• Проверете връзката между телевизора и HDMI гнездото на продукта.
• Проверете дали вашият телевизор поддържа разделителна способност
576p/480p/720p/1080i/1080p на входящия HDMI сигнал.
На екрана се появява
ненормално извеждане
на HDMI
• Ако на телевизора се появи смущение във формата на снеговалеж, това
означава, че телевизорът не поддържа HDCP (Широколентова цифрова
защита на съдържанието).
DLNA функция
Мога да виждам папки,
споделени чрез DLNA, но
не и файловете.
• DLNA показва само снимки, музика и филми. Не показва друг вид файлове.
Видеоклипът се
възпроизвежда насечено.
• Проверете дали мрежата е стабилна.
• Проверете дали е правилно свързан мрежовият кабел и дали мрежата е
претоварена.
Връзката DLNA между
компютъра и продукта е
нестабилна.
• IP адресът под същата подмрежа трябва да е уникален, в противен случай IP
сблъсък може да доведе до нестабилна връзка.
• Проверете дали няма активирана защитна стена. Ако е така, деактивирайте я.
BD-LIVE
• Проверете дали е успешна мрежовата връзка с функцията Състояние мрежа.
• Проверете дали USB устройството с памет е свързано към продукта.
• Устройството с памет трябва да има поне 1GB свободно място, за да побере
услугите на BD-LIVE. Може да проверите наличната памет в У-ние BD данни.
(Вж. стр. 37)
• Проверете дали опцията BD-Live интернет връзка е зададена на
Разреши(вс.).
• Ако по-горното не успее, свържете се с доставчика на съдържание, за да
актуализирате до най-новия фърмуер.
При използване на
услугата BD-LIVE се
появява грешка.
• USB устройството с памет трябва да има поне 1GB свободно място, за да
побере услугите на BD-LIVE. Може да проверите наличната памет в У-ние BD
данни. (Вж. стр. 37)
✎
Приложение
Системата за домашно
кино не може да се
свърже към сървъра на
BD-LIVE.
Когато бъдат възстановени фабричните настройки по подразбиране, всички данни от потребителя, записани в
BD данните, ще бъдат изтрити.
С това Samsung Electronics декларира, че тази система за домашно кино отговаря на основните
изисквания и други съответни условия на Директива 1999/5/EC.
Официалната Декларация за съответствие може да се намери на http://www.samsung.com, отидете
на Поддръжка > Намери и въведете името на модела.
Този уред може да работи във всички страни от ЕС.
45 - Български
HT-H5200_HS5200-BUL_0402.indd 45
2014-04-02
3:55:35
Приложение
Спецификации
Общи
FM Тунер
HDMI
Усилвател
Тегло
1,90 кг
Размери
430,0 (Ш) x 55,0 (В) x 224,0 (Д) мм
Диапазон на работна
температура
+5°C до +35°C
Диапазон на работна влажност
10 % до 75 %
Съотношение сигнал/шум
55 dB
Полезна чувствителност
12 dB
Обща хармонична деформация
1.0 %
Видео
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Аудио
PCM многоканално аудио, побитово аудио, PCM аудио
Изходящ сигнал от преден
високоговорител
165 W x 2 (3–)
Изходящ сигнал от събуфър
170 W (3–)
Честотен диапазон
Аналогов вход: 20 Hz~20 kHz (±3 dB)
Цифров вход: 20 Hz~40 kHz (±4 dB)
S/N съотношение
70 dB
Дискретизация на каналите
60 dB
Входна чувствителност
(AUX) 500 mV
2.1-канална система високоговорители
Система високоговорители
Високоговорител
Преден
Събуфер
Импеданс
3–
3–
Честотна лента
200Hz ~ 20kHz
50Hz ~ 200Hz
Звуково налягане на изходящ
звук
84 dB/W/M
84 dB/W/M
Номинална входна мощност
165 W
170 W
Максимална входна мощност
330 W
340 W
HT-H5200
Размери (Ш x В x Д)
(Единица: мм)
95,0 x 146,0 x 74,0
168,1 x 349,8 x 289,8
HT-HS5200
122,0 x 530,0 x 120,0
255,0 x 297,0 x 255,0
HT-H5200
Тегла (Единица: кг)
0,44
3,40
HT-HS5200
1,18
✎
✎
✎
✎
✎
4,60
Не се поддържат скорости на мрежата равни на или по-ниски от 10Mbps.
Samsung Electronics Co., Ltd си запазва правото да променя спецификациите без предизвестие.
Теглото и размерите са приблизителни.
Конструкцията и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
За спецификациите на мощността и консумацията проверете етикета на продукта.
46 - Български
HT-H5200_HS5200-BUL_0402.indd 46
2014-04-02
3:55:35
Лицензи
Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby и символът двойно-D са запазени
марки на Dolby Laboratories.
За DTS патенти вж. http://patents.dts.com. Произведено по лиценз на DTS Licensing
Limited. DTS, DTSHD, символът и DTS заедно със символа са регистрирани търговски
марки и DTS-HD Master Audio | Essential е търговска марка на DTS, Inc. © DTS, Inc
Всички права запазени.
ЗА DIVX VIDEO: DivX® е цифров видео формат, създаден от DivX, LLC, филиал на
Rovi Corporation. Това е официално DivX Certified® устройство, преминало сериозни
тестове, за да се потвърди, че възпроизвежда DivX видео. Посетете divx.com за повече
информация и софтуерни инструменти за преобразуване на файлове в DivX видео.
ОТНОСНО DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Това сертифицирано с DivX® устройство трябва да е регистрирано за
изпълнение на DivX Video-on-Demand (VOD) съдържание. За да получите регистрационния код, намерете раздел
DivX VOD в менюто за настройки на устройството. Отидете на vod.divx.com за това как да завършите вашата
регистрация. DivX Certified® за изпълнение на DivX® видео до HD 1080p, включително премиално съдържание.
DivX®, DivX Certified® и асоциираните логота са търговски марки на Rovi Corporation или нейни филиали и
се използват под лиценз. Покрива се от един или повече от следните патенти на САЩ: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274
Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, както и логото HDMI са
търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC в САЩ и
други страни.
Приложение
DLNA®, логото DLNA и DLNA CERTIFIED® са търговски марки, марки за услуги или
марки за сертифициране на Digital Living Network Alliance.
Oracle и Java са регистрирани търговски марки на Oracle и/или нейни филиали. Други имена може да
са търговски марки на съответните притежатели.
В това изделие е вградена технология за защита на авторски права, защитена с патенти в САЩ и други права на
интелектуална собственост на Rovi Corporation. Забранен е инженеринг и демонтиране в обратен ред.
Логотата Blu-ray Disc™, Blu-ray™ са търговски марки на Blu-ray Disc Association.
Този продукт използва технологията Cinavia, за да ограничи използването на неоторизирани копия на някои
филми, видеоклипове и саундтраци. Когато се засече забранено ползване на неоторизирано копие, ще се
покаже съобщение и възпроизвеждането или копирането ще се прекъсне. Повече информация за технологията
Cinavia се предоставя от онлайн центъра за информация за клиенти на Cinavia на http://www.cinavia.com.
За да поискате допълнителна информация от Cinavia по пощата, изпратете запитванията с вашия пощенски
адрес на: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Този продукт
използва фирмена технология под лиценз от Verance Corporation и е защитен с патент на САЩ 7,369,677 и
други издадени и заявени патенти в САЩ и по целия свят, както и от защита на авторското право и търговските
тайни за определени аспекти от такава технология. Cinavia е търговска марка на Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. Всички права запазени от Verance. Забранен е инженеринг или демонтиране в
обратен ред.
- Бележката за лиценза за отворен код
В случай на използване на софтуер с отворен код, лицензите за отворен код са налични от менюто на продукта.
47 - Български
HT-H5200_HS5200-BUL_0402.indd 47
2014-04-02
3:55:35
Свържете се с САМСУНГ Глобално
Ако имате въпроси или коментари относно продуктите на Самсунг, моля да се
свържете с центъра за обслужване на клиенти на САМСУНГ.
Area
` Europe
AUSTRIA
Contact Centre 
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
Web Site
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support
(Dutch)
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
051 331 999
www.samsung.com/support
BULGARIA 07001 33 11 , sharing cost
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
062 726 786
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
DENMARK 70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
www.samsung.com/de/support
GERMANY 0180 6 67267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus
dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
www.samsung.com/gr/support
from land line
GREECE
(+30) 210 6897691 from mobile and land
line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
http://www.samsung.com/hu/
HUNGARY
0680PREMIUM (0680-773-648)
support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG 261 03 710
www.samsung.com/support
Area
MONTENEGRO
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Contact Centre 
020 405 888
080 697 267
090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/
Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
0034902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support
(German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
Правилно изхвърляне на батериите на този продукт
(Приложимо в страни със системи за разделно събиране на отпадъци)
Тази маркировка на батерията, ръководството или опаковката показва, че батериите на продукта
не трябва да се изхвърлят с останалите битови отпадъци в края на експлоатационния им период.
Присъствието на маркировки на химическите символи Hg, Cd или Pb показва, че батерията
съдържа живак, кадмий и олово над препоръчаните в Директива 2006/66 на ЕС стойности. Ако
батериите не се изхварлят правилно, тези субстанции могат да причинят вреда на човешкото здраве
или на околната среда.
За да се защити околната среда и да се стимулира рециклирането, отделяйте батериите от друти
типове отпадък и ги рециклирайте в местните центрове за връщане на батерии.
Правилно изхвърляне на този продукт (отпадъчно
електрическо и електронно оборудване)
(Приложимо в страни със системи за разделно събиране на отпадъци)
Тази маркировка на продукта, ръководството или опаковката показва, че продуктът и неговите електронни
аксесоари (напр. зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не трябва да се изхвърлят с останалите битови
отпадъци в края на експлоатационния им период.
За да се избегне възможна опасност за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне
на отпадъци, отделяйте тези продукти от останалите видове отпадъци и ги рециклирайте по отговорен начин,
за да съдействате за устойчивото повторно използване на суровините.
Битовите потребители трябва да се обърнат или към магазина, откъдето са закупили този уред, или към
местните власти, за подробна информация къде и как могат да предадат този уред за рециклиране, безопасно
за околната среда.
Потребителите от предприятията трябва да се обърнат към доставчика си и да проверят условията в договора
за покупка.
Този продукт и неговите електронни аксесоари не трябва да се смесват с други отпадъци на работното място.
HT-H5200_HS5200-BUL_0402.indd 48
2014-04-02
3:55:36
HT-H5200
HT-HS5200
2.1-kanalni Blu-ray™
sistem za kućnu zabavu
korisničko uputstvo
Zamislite mogućnosti
Hvala što ste kupili Samsungov proizvod. Da dobijete
kompletniju uslugu, molimo da vaš proizvod registrujete na
www.samsung.com/register
HT-H5200_HS5200-SER_0402.indd 1
2014-04-02
4:02:10
Sigurnosne Informacije
Ovaj simbol pokazuje da unutar
proizvoda postoji visok napon. Opasno
je na bilo koji način dodirivati bilo koji
unutrašnji deo ovog proizvoda.
OPREZ
OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA. NE OTVARATI.
OPREZ: DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD
ELEKTRIČNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI
ZADNJU STRANU). UNUTAR UREĐAJA NE POSTOJE
DELOVI KOJE MOŽETE SERVISIRATI. SERVISIRANJE
POVERITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA.
• Slotovi i otvori na kućištu, kao i na zadnjem ili donjem
delu, su napravljeni za neophodnu ventilaciju. Da biste
obezbedili pouzdan rad ovog aparata i da biste ga
zaštitili od pregrevanja, ovi slotovi i otvori se nikada ne
smeju blokirati ili pokrivati.
- Ne stavljajte aparat u zatvoren prostor, kao što je
polica za knjige ili ugrađeni ormarić, osim ako nije
obezbeđena odgovarajuća ventilacija.
- Nemojte da ostavljate aparat pored ili preko
radijatora ili grejača, ili na mestima gde je izložen
direktnoj sunčevoj svetlosti
- Ne stavljajte sudove (vaze, itd.), koji sadrže vodu, na
ovaj aparat. Prolivena voda može izazvati požar ili
električni udar.
• Ne izlažite aparat kiši i ne stavljajte ga pored vode
(pored kade, lavora, sudopere, kadicu za veš, u vlažan
podrum ili pored bazena, itd.). Ako se aparat slučajno
pokvasi, isključite ga i odmah se obratite ovlašćenom
prodavcu.
• Ovaj aparat koristi baterije. U vašoj opštini možda
postoje ekološki propisi koji nalažu da se te baterije
pravilno odlažu u otpad. Obratite se lokalnim vlastima u
vezi informacija o odlaganju u otpad i recikliranju.
• Ne preopterećujte zidne utičnice, produžne kablove
ili adaptere van dozvoljenog kapaciteta, jer to može
dovesti do požara ili električnog udara.
• Provucite kablove za napajanje tako da se po njima ne
gazi i da ih ne mogu uklještiti predmeti koji se stavljaju
na ili oko njih. Posebnu pažnju obratite na kablove na
kraju sa utikačem, kod zidnih utičnica, i na mestima
gde izlaze iz uređaja.
• Da biste zaštitili ovaj aparat od munje, ili kada ga
ostavljate bez nadzora i ne planirate da ga koristite
u dužem vremenskom periodu, isključite ga iz zidne
utičnice i isključite antenski ili kablovski sistem. To će
sprečiti oštećenja na uređaju usled munja i naponskih
udara na dalekovodima.
• Pre povezivanja AC kabla za napajanje na izlaz DC
adaptera, proverite da li oznaka napona DC adaptera
odgovara lokalnom mrežnom naponu.
• Nikada nemojte stavljati metalne predmete u otvorene
delove ovog aparata. To može dovesti do opasnosti od
električnog udara.
Ovaj simbol pokazuje da je uz ovaj
proizvod isporučena važna literatura
koja se odnosi na rad i održavanje.
• Da biste izbegli električni udar, nikada nemojte
dodirivati unutrašnjost aparata. Aparat treba da otvara
isključivo kvalifikovani serviser.
• Obavezno čvrsto utaknite kabl za napajanje. Kada
isključujete kabl za napajanje iz zidne utičnice,
kabl uvek vucite za utikač. Nikada ne isključujte
povlačenjem kabla za napajanje. Ne dodirujte kabl za
napajanje vlažnim rukama.
• Ako aparat ne radi normalno, posebno ako iz njega
izlaze bilo kakvi neobični zvuci ili mirisi, odmah ga
isključite iz struje i obratite se ovlašćenom prodavcu ili
servisnom centru.
• Održavanje kućišta.
- Pre povezivanja drugih komponenata na ovaj
proizvod, morate prvo da ih isključite.
- Ako proizvod iznenada premestite sa hladnog
na toplo mesto, može se javiti kondenzacija na
radnim delovima i sočivima i izazvati abnormalnu
reprodukciju diska. Ako se to desi, isključite proizvod
iz struje, sačekajte dva sata i ponovo priključite
utikač u zidnu utičnicu. Zatim, stavite disk i ponovo
pokušajte reprodukciju.
• Obavezno izvucite utikač iz utičnice ako proizvod
nećete da koristite ili ako napuštate kuću na duže
vreme (posebno kada će deca, starije osobe ili osobe
sa invaliditetom ostati sami u kući).
- Akumulirana prašina može da izazove električni
udar, električno curenje ili požar, tako što će izazvati
stvaranje varnica i toplote na kablu za napajanje ili
slabljenje izolacije.
• Obratite se ovlašćenom servisnom centru za
informacije, ako nameravate da proizvod instalirate
na mestu sa mnogo prašine, visokim ili niskim
temperaturama, visokoj vlažnosti, hemijskih supstanci
ili gde će raditi 24 sata dnevno, kao što je aerodrom,
železnička stanica, itd. Ako to ne uradite, može doći
do ozbiljnog oštećenja vašeg proizvoda.
• Koristite samo ispravno uzemljeni utikač i zidnu
utičnicu.
- Neispravno uzemljenje može uzrokovati električni
udar ili oštećenje opreme. (Samo oprema Klase l.)
• Da biste aparat isključili u potpunosti, morate ga
isključiti iz zidne utičnice. Zbog toga, zidna utičnica i
utikač stalno moraju biti lako dostupni i spremni.
• Ne dozvolite deci da se kače na proizvod.
2 - Srpski
HT-H5200_HS5200-SER_0402.indd 2
2014-04-02
4:02:13
UPOZORENJE :
• DA BISTE SPREČILI ŠIRENJE VATRE,
SVEĆE I DRUGE PREDMETE SA
OTVORENIM PLAMENOM UVEK DRŽITE
DALJE OD PROIZVODA.
LASERSKI proizvod KLASE 1
Ovaj proizvod je klasifikovan kao LASERSKI proizvod
KLASE 1. Upotreba kontrola, podešavanja ili izvršavanje
procedura, osim onih koje nisu ovde navedene, može
dovesti do izlaganja opasnom zračenju.
OPREZ :
• NEVIDLJIVO LASERSKO ZRAČENJE AKO SE UREĐAJ
OTVORI I ONEMOGUĆE ZAŠTITE, IZBEGAVAJTE
IZLAGANJE ZRAKU.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Mere opreza za 3D funkciju
VAŽNE ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE INFORMACIJE
ZA 3D SLIKE.
Pročitajte i proučite sledeće sigurnosne informacije pre
korišćenja 3D funkcije.
• Neki gledaoci mogu da osete nelagodnost prilikom
gledanja 3D televizije, npr. vrtoglavicu, mučninu i
glavobolju. Ako osetite bilo koji od tih simptoma,
prekinite sa gledanjem 3D televizije, skinite 3D aktivne
naočare i odmorite se.
• Gledanje 3D slika u dužem periodu može izazvati
naprezanje očiju. Ako osetite naprezanje očiju, prekinite
sa gledanjem 3D televizije, skinite 3D aktivne naočare i
odmorite se.
• Odgovorna odrasla osoba treba često da proverava
decu koja koriste 3D funkciju. Ako postoje bilo kakve
naznake o zamoru očiju, glavobolji, vrtoglavici ili
mučnini neka dete prekine gledanje 3D televizije i
odmori se.
• Ne koristite 3D aktivne naočare u druge svrhe (kao
naočare za vid, naočare za sunce, zaštitne naočare,
itd.)
• Nemojte koristiti 3D funkcije ili 3D aktivne naočare
dok hodate ili se krećete. Korišćenje 3D funkcije ili 3D
aktivnih naočara za vreme kretanja može da dovede
do toga da udarate u predmete, da se sapletete i/ili
padnete, kao i do teških povreda.
• Ako želite da uživate u 3D sadržaju, povežite 3D uređaj
(3D kompatibilan AV prijemnik ili TV) na HDMI OUT
priključak proizvoda korišćenjem HDMI kabla velike
brzine. Stavite 3D naočare pre reprodukovanja 3D
sadržaja.
• Proizvod šalje 3D signale samo putem HDMI kabla koji
je povezan na HDMI OUT priključak.
• Rezolucija video signala u modu 3D reprodukcije
fiksirana na rezoluciju originalnog 3D videa. Rezoluciju
ne možete da promenite.
• Neke funkcije kao što su BD Wise, podešavanje
dijagonale i rezolucije ekrana, možda neće pravilno
funkcionisati u modu 3D reprodukcije.
• Za pravilnu isporuku 3D signala morate koristiti HDMI
kabl za velike brzine.
• Kada gledate 3D slike, udaljite se od televizora
najmanje za tri širine ekrana. Na primer, ako imate
ekran dijagonale 46 inča, udaljite se od ekrana 3,5
metara.
• Za najbolju 3D sliku, 3D video ekran postavite u visini
očiju.
• Ako je proizvod povezan sa nekim 3D uređajima, 3D
efekat možda neće pravilno funkcionisati.
• Ovaj proizvod ne vrši konverziju 2D sadržaja u 3D.
• „Blu-ray 3D‟ i „Blu-ray 3D‟ logotip su zaštitni znaci Bluray Disc Association.
Sigurnosne Informacije
• Čuvajte pribor (bateriju, itd.) na mestu koje je van
domašaja dece.
• Ne stavljajte proizvod na nestabilno mesto kao što
je nestabilna polica, kosi pod, ili na mesto izloženo
vibracijama.
• Proizvod nemojte ispuštati niti udarati. Ako je proizvod
oštećen, isključite kabl za napajanje i obratite se
servisnom centru.
• Da biste očistili aparat, izvucite kabl za napajanje
iz zidne utičnice i obrišite proizvod mekom, suvom
krpom. Nemojte koristiti hemikalije kao što su vosak,
benzen, alkohol, razređivači, insekticidi, osveživači,
maziva ili deterdžent. Ove hemikalije mogu da oštete
izgled proizvoda ili izbrišu štampane oznake na
proizvodu.
• Ne izlažite aparat kapanju ili prskanju. Ne stavljajte na
aparat predmete napunjene tečnostima, kao što su
vaze.
• Ne bacajte baterije u vatru.
• Ne priključujte više električnih uređaja na istu zidnu
utičnicu. Preopterećenje utičnice može prouzrokovati
pregrevanje koje može dovesti do požara.
• Postoji opasnost od eksplozije ako baterije koje se
koriste u daljinskom upravljaču zamenite pogrešnim
tipom baterije. Stavljajte samo baterije istog ili
ekvivalentnog tipa.
3 - Srpski
HT-H5200_HS5200-SER_0402.indd 3
2014-04-02
4:02:14
Sadržaj
POČETAK
REPRODUKCIJA SADRŽAJA
5
Pribor
23 Promena izvornog uređaja
5
Komponente zvučnika
23 Reprodukcija komercijalnih diskova
6
Prednja ploča
6
Zadnja ploča
23 Reprodukcija diska sa snimljenim sadržajem
korisnika
7
Daljinski upravljač
24 Reprodukcija datoteka na USB uređaju
25 Kontrola video reprodukcije
POVEZIVANJA
8
Povezivanje zvučnika
26 Reprodukcija snimljenog komercijalnog audio
diska
10 Povezivanje sa televizorom i spoljašnjim
uređajima
27 Kontrola reprodukcije muzike
11 Povezivanje sa mrežnim ruterom
29 Slušanje radija
PODEŠAVANJA
12 Procedura početnog podešavanja
13 Početni ekran ukratko
28 Reprodukovanje foto sadržaja
30 Korišćenje Bluetooth funkcije
33 Korišćenje tastera za specijalne efekte na
daljinskom upravljaču
MREŽNI SERVISI
13 Pristupanje Podešavanja ekranu
14 Podešavanja menija
34 Korišćenje BD-LIVE™
17 Podešavanje mreže
34 Korišćenje DLNA
19 Wi-Fi Direct
34 Aplikacije
20 Nadogradnja softvera
35 Korišćenje aplikacije Opera TV Store
22 Podešavanje DLNA
36 Screen Mirroring
DODATAK
37 Dodatne informacije
38 Disk i kompatibilnost formata
43 Rešavanje problema
46 Specifikacije
47 Licence
4 - Srpski
HT-H5200_HS5200-SER_0402.indd 4
2014-04-02
4:02:14
Početak
Početak
 Slike i ilustracije koje su upotrebljene u ovom korisničkom uputstvu date su samo kao reference i
mogu se razlikovati od vašeg proizvoda.
 Administrativni troškovi mogu biti naplaćeni u sledećim slučajevima:
a. tehničar je pozvan u vaš dom na vaš zahtev i ako proizvod nije u kvaru (tj. ako niste pročitali ovo
korisničko uputstvo),
b. Vi donesete uređaj u servisni centar, a proizvod nije u kvaru (tj. ako niste pročitali ovo korisničko
uputstvo).
 Iznos tih administrativnih troškova biće vam saopšten pre obavljanja bilo kakvih radova ili kućne
posete.
Proverite da li se u kutiji nalazi pribor i komponente zvučnika koji su navedeni ili prikazani u nastavku.
Pribor
• Daljinski upravljač
• Korisničko uputstvo
Kabl za napajanje
• Baterije
FM antena
Komponente zvučnika
HT-H5200
Prednji x 2
Kabl zvučnika x 3
Subwoofer
Prednji x 2
Kabl zvučnika x 3
Subwoofer
HT-HS5200
5 - Srpski
HT-H5200_HS5200-SER_0402.indd 5
2014-04-02
4:02:15
Početak
Prednja ploča
IKONE NA DISPLEJU
NFC
FUNKCIJA
ZAUSTAVLJANJE
REPRODUKCIJA/
PAUZIRANJE
OTVARANJE/
ZATVARANJE
KONTROLA
JAČINE ZVUKA
NAPAJANJE
DISPLEJ
5V 0.5A
FIOKA ZA DISK
✎
✎
✎
✎
✎
SENZOR DALJINSKOG UPRAVLJAČA
USB
Kada je proizvod uključen, ne dozvolite da deca dodiruju površinu proizvoda. Biće vruća.
Da biste nadogradili softver proizvoda putem USB konektora, morate koristiti USB fleš memoriju.
Kada proizvod prikaže meni Blu-ray diska, reprodukciju filma nećete moći da pokrenete pritiskom na
/6 taster na proizvodu ili daljinskom upravljaču. Da biste reprodukovali film morate da izaberete stavku za
reprodukciju filma ili pokretanje u meniju diska i da zatim pritisnete taster E.
Ako koristite Internet ili reprodukujete sadržaj sa USB uređaja na vašem televizoru preko kućnog bioskopa,
ne možete izabrati BD/DVD mod pomoću tastera FUNCTION. Da biste izabrali BD/DVD mod, zatvorite
Internet ili zaustavite reprodukciju sadržaja na televizoru, a zatim izaberite BD/DVD mod.
Da biste koristili NFC funkciju, dodirnite kompatibilnim Bluetooth uređajem oznaku
proizvoda (Pogledajte stranu 32).
na gornjoj ploči
Zadnja ploča
VENTILATOR
ZA HLAĐENJE
KABL ZA
NAPAJANJE
AUX ULAZ
IZLAZNI KONEKTORI
ZA ZVUČNIK
* FM ANTENA
HDMI IZLAZ
SPOLJAŠNJI DIGITALNI
AUDIO ULAZ (OPTIČKI)
LAN KONEKTOR
* Povezivanje FM antene
1.
2.
✎
✎
Povežite isporučenu FM antenu sa FM ANT konektorom.
Polako pomerajte žicu antene dok ne nađete mesto sa dobrim prijemom, a zatim je učvrstite na zid ili neku
drugu čvrstu površinu.
Obezbedite najmanje 10 cm slobodnog prostora sa svih strana kućnog bioskopa da biste osigurali
adekvatnu ventilaciju. Ne blokirajte ventilator za hlađenje ili ventilacione otvore.
Ovaj proizvod ne prima AM emisije.
6 - Srpski
HT-H5200_HS5200-SER_0402.indd 6
2014-04-02
4:02:16
Daljinski upravljač
Prikaz daljinskog upravljača
Uključuje i isključuje proizvod.
VOLUME
Podešava jačinu zvuka.
-
MUTE
+
RDS DISPLAY
Pritiskajte numeričke tastere da
biste upravljali funkcijama.
Pritisnite za prikaz menija diska.
Pritisnite za premotavanje unazad ili
unapred.
Pritisnite za reprodukciju diska ili
datoteka.
Pritisnite za zaustavljanje diska ili
datoteka.
Bira jezik za titlove diska.
Pritisnite za prelazak na početni ekran.
Pritisnite da biste koristili meni sa
alatkama.
Izaberite stavke menija na ekranu
i menjajte vrednosti u meniju.
Povratak u prethodni meni.
Ovi tasteri se koriste za menije
proizvoda i za nekoliko funkcija
na Blu-ray diskovima.
Otvara i zatvara fioku za disk.
TA
1
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
7
8
9
TITLE MENU
DISC MENU
0
SUBTITLE
POPUP
HOME
REPEAT
Početak
FUNCTION
Pritisnite da biste izabrali mod
kućnog bioskopa. (BD/DVD, D.
IN, AUX, itd.).
Privremeno isključuje zvuk.
Koristite RDS funkciju za prijem
FM stanica.
Koristite za ulazak u iskačući
meni/meni naslova.
Pritisnite za pretraživanje unazad
ili unapred.
Pritisnite za pauziranje
reprodukcije.
Omogućava vam da ponovite
naslov, poglavlje, numeru ili disk.
TOOLS
RETURN
INFO
Koristite za prikazivanje
informacija o reprodukciji tokom
reprodukovanja Blu-ray/DVD
diska ili datoteka.
EXIT
Pritisnite za izlazak iz menija.
TUNER
MEMORY MO/ST
A
B
TV SOUND DPS/EQ
C
D
TUNING
DOWN
UP
Pritisnite da biste usmerili signal na
zvučnik kućnog bioskopa ili zvučnik
televizora. (Pogledajte stranu 33)
Koristite za memorisanje frekvencije
radio stanice.
Izaberite MONO ili STEREO za
prijem radio stanice.
Potražite aktivne FM stanice i
promenite kanale.
Izaberite željeni DSP/EQ audio mod.
Stavljanje baterija u daljinski upravljač
✎
✎
✎
Pobrinite se da se „+‟ i „–‟ kontakti baterija poklapaju sa crtežom
unutar odeljka za baterije.
Pri standardnoj upotrebi televizora baterije će trajati oko jednu
godinu.
Daljinski upravljač se može koristiti do oko 7 metara od
proizvoda u pravoj liniji.
Veličina
baterije: AAA
7 - Srpski
HT-H5200_HS5200-SER_0402.indd 7
2014-04-02
4:02:17
Povezivanja
Ovaj odeljak opisuje različite načine povezivanja proizvoda sa drugim spoljnim komponentama. Pre nego što
pomerite ili instalirate ovaj proizvod, proverite da li je isključeno napajanje i iskopčajte kabl za napajanje.
Povezivanje zvučnika
Subwoofer
Prednji (D)
Proizvod
Prednji (L)
Položaj proizvoda
Postavite ga na stalak ili policu
ormana ili ispod stalka za TV.
Izbor mesta za slušanje
Mesto za slušanje bi trebalo da bude
udaljeno od TV aparata za 2,5 do 3
dimenzije TV ekrana. Na primer, ako
imate ekran od 46 inča, mesto za
slušanje bi trebalo da se nalazi na
udaljenosti od 2,92 do 3,50 metara
od ekrana.
Prednji zvučnici
Ove zvučnike stavite ispred svog mesta za slušanje, tako da budu okrenuti
ka unutra (oko 45°) i prema vama. Postavite prednje zvučnike tako da njihovi
visokotonci budu u visini vaših ušiju.
Subwoofer
Pozicija subwoofer zvučnika nije toliko kritična. Postavite ga gde god želite.
* Izgled vaših zvučnika može se razlikovati u odnosu na slike u ovom uputstvu.
* Uparite kablove zvučnika sa obojenim nalepnicama na poleđini zvučnika, a zatim ih priključite u
konektor iste boje. Pogledajte stranu 9 radi tačnih uputstava.
8 - Srpski
HT-H5200_HS5200-SER_0402.indd 8
2014-04-02
4:02:18
Povezivanje kabla zvučnika
1.
Povežite kabl svakog zvučnika sa odgovarajućim zvučnikom tako da boja priključka na svakom kablu
odgovara boji nalepnice sa donje strane svakog zvučnika.
2.
Povežite spojne priključke zvučnika na poleđini proizvoda tako da boje spojnih priključaka zvučnika
odgovaraju bojama konektora zvučnika.
U slučaju HT-H5200
Povezivanja
Prednji zvučnik (L)
Subwoofer
Prednji zvučnik (D)
* Pogledajte stranu 5 za zvučnike modela HT-HS5200.
✎
Ako stavite zvučnik blizu TV aparata, boja ekrana bi mogla da se izobliči zbog magnetnog polja.
| OPREZ |
Ako želite da instalirate zvučnike na zid, snažno pričvrstite zavrtnje ili eksere (nisu isporučeni) na zid gde god
želite da okačite zvučnik, a zatim, koristeći otvor na zadnjem delu svakog zvučnika, pažljivo okačite svaki
zvučnik na zavrtanj ili ekser.
Nemojte dozvoliti da se deca igraju zvučnicima ili blizu njih. Mogla bi se povrediti ako zvučnik padne.
Kada povezujete kablove zvučnika na zvučnike, pazite na ispravan polaritet (+/–).
Držite subwoofer zvučnik van domašaja dece kako bi se sprečila mogućnost da deca stavljaju ruke ili strane
predmete u kanal (otvor) subwoofer zvučnika.
Ne vešajte subwoofer zvučnik na zid kroz ovaj kanal (otvor).
9 - Srpski
HT-H5200_HS5200-SER_0402.indd 9
2014-04-02
4:02:19
Povezivanja
Povezivanje sa televizorom i spoljašnjim uređajima
R
Crvena
W
Bela
Način 1
Spoljašnji uređaji
Način 2
AUDIO OUT
OPTICAL OUT
HDMI IN
Povezivanje sa televizorom
Povežite HDMI kabl (nije isporučen) iz HDMI IZLAZNOG konektora na poleđini proizvoda do HDMI ULAZNOG
konektora na televizoru. Ako televizor podržava ARC, možete da čujete zvuk televizora putem sistema kućnog
bioskopa sa kojim je povezan samo ovim kablom. Za detalje pogledajte stranu 15 u ovom uputstvu i deo o ARC
u korisničkom uputstvu televizora.
Povezivanje sa spoljašnjim uređajima
Da biste izabrali pravilan mod za spoljni uređaj nakon povezivanja uređaja, pritisnite taster FUNCTION. Svaki put
kada pritisnete ovaj taster, mod se menja na sledeći način :
BD/DVD D. IN AUX FM BT
Dva načina povezivanja spoljnih uređaja sa vašim sistemom kućnog bioskopa su objašnjena u nastavku.
Način 1 AUDIO ULAZ : Povezivanje spoljašnje analogne komponente
Korišćenjem RCA audio kabla (nije isporučen) povežite konektor za AUDIO ulaz na subwooferu sa konektorom
za AUDIO izlaz na spoljnoj analognoj komponenti.  Izaberite AUX mod.
• Vodite računa da se boje priključaka kablova poklapaju sa bojama na ulaznim i izlaznim konektorima.
Način 2 OPTIČKI : Povezivanje spoljašnje digitalne audio komponente
Koristite za povezivanje digitalnog audio izlaza digitalnih komponenti signala, kao što su kablovski dekoderi
i satelitski prijemnici (Set-Top-Box dekoderi): Korišćenjem digitalnog optičkog kabla (nije isporučen) povežite
konektor za optički digitalni audio ulaz na proizvodu sa konektorom za digitalni optički izlaz na spoljnom
digitalnom uređaju.  Izaberite D. IN mod.
✎
✎
✎
Da biste gledali video signal sa svog kablovskog dekodera/satelitskog prijemnika, njegov video izlaz morate
da povežete direktno na televizor.
Sistem podržava digitalne frekvencije odmeravanja od 32 kHz ili više od spoljnih digitalnih komponenti.
Ovaj sistem podržava samo DTS i Dolby Digital audio. MPEG audio, format toka bitova, nije podržan.
10 - Srpski
HT-H5200_HS5200-SER_0402.indd 10
2014-04-02
4:02:19
Povezivanje sa mrežnim ruterom
Bežična mreža
Možete da povežete proizvod sa svojim mrežnim
ruterom na neki od načina koji su ilustrovani u
nastavku.
Kablovska mreža
Širokopojasni modem
(sa integrisanim ruterom)
Širokopojasni
servis
Povezivanja
Bežični IP delitelj
Širokopojasni servis
Ili
✎
Ruter
✎
Širokopojasni
servis
✎
Širokopojasni
modem
✎
✎
✎
✎
Vaš ruter ili pravila vašeg dobavljača Internet
usluga mogu sprečiti pristup Samsungovom
serveru za ažuriranje softvera. Ako do toga dođe,
obratite se vašem dobavljaču Internet usluga (ISP)
u vezi dodatnih informacija.
Ako ste korisnik DSL-a, koristite ruter za
uspostavljanje veze sa mrežom.
Da biste koristili funkciju DLNA, morate povezati
računar na mrežu kao što je prikazano na slici.
Veza može biti kablovska ili bežična.
✎
✎
Ako vaš bežični ruter podržava DHCP, ovaj
proizvod može koristiti DHCP ili statičku IP adresu
za povezivanje sa bežičnom mrežom.
Podesite bežični IP ruter na infrastukturni mod.
Ad-hoc mod nije podržan.
Ovaj proizvod podržava samo sledeće protokole
bežičnog prenosa sa bezbednosnim ključem:
- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Izaberite kanal na bežičnom IP ruteru koji se
trenutno ne koristi. Ako kanal postavljen za
bežični IP ruter trenutno koristi neki drugi uređaj
u blizini, to će dovesti do ometanja i neuspešne
komunikacije.
U skladu sa najnovijim specifikacijama Wi-Fi
sertifikata, Samsung sistem kućnog bioskopa ne
podržava bezbednosno šifrovanje tipa WEP, TKIP
ili TKIP-AES (WPS2 Mixed) u mrežama koje rade
u modu 802.11n.
Po svojoj prirodi, bežični LAN može izazvati
smetnje, što zavisi od uslova korišćenja
(performanse pristupne tačke, razdaljina,
prepreke, ometanje od strane drugih radio
uređaja, itd.).
11 - Srpski
HT-H5200_HS5200-SER_0402.indd 11
2014-04-02
4:02:20
Podešavanja
4:3 Pan-Scan - Za starije, analogne televizore
sa standardnim ekranom. Prikazuje slike formata
4:3 na celom ekranu i slike 16:9 u Pan-Scan
formatu koji popunjava ekran, ali odseca sliku
na levom i desnom kraju i vertikalno povećava
srednji deo.
Procedura početnog podešavanja
• Početni meni se neće pojaviti ako ne
konfigurišete početna podešavanja.
• OSD (prikaz na ekranu) se kod ovog proizvoda
može promeniti posle nadogradnje verzije
softvera.
• Koraci za pristup se mogu razlikovati zavisno od
izabranog menija.
1.
Nakon povezivanja proizvoda uključite televizor,
a zatim uključite proizvod. Kada prvi put uključite
ovaj proizvod, on će automatski prikazati ekran
za jezik Početne postavke.
2.
Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali željeni
jezik, a zatim pritisnite taster E.
3.
Pritisnite taster E da biste pokrenuli
podešavanje funkcije.
5.
✎
Pojavljuje se ekran Mreža.
- Pre nego što počnete, proverite da li je
proizvod povezan sa ruterom.
- Postavite na kablovsku ili bežičnu mrežu, u
zavisnosti od okruženja mreže.
- Ako imate mrežu sa statičkim IP adresama,
preporučujemo da izaberete Presk. pritiskom
na PLAVI (D) taster.
Ako ovde preskočite podešavanje mreže ili
podešavanje ne funkcioniše ispravno, možete
kasnije podesiti mrežnu vezu proizvoda.
(Pogledajte stranu 17)
Početne postavke | Mreža
Početne postavke
Izaberite tip mreže.
Tip mreže
Biće podešeni format slike i mreža.
Sve postavke mogu naknadno da se menjaju u okviru „Postavke“
Bežično
㾎
Žična TV
Poveziv.
Pokreni
Mrežni kabl je uključen.
a Preth.
4.
" Izaberi
Pojavljuje se ekran Format slike. Pritiskajte
tastere ▲▼ da biste izabrali proporciju TV
ekrana, a zatim pritisnite taster E.
Imate četiri mogućnosti:
16:9 Originalno - Za televizore sa širokim
ekranom. Prikazuje slike za široki ekran u
originalnom formatu 16:9 i slike u formatu 4:3
(stari, standardni format) sa crnim trakama na
levoj i desnoj strani.
16:9 Potpuno - Za televizore sa širokim
ekranom. Prikazuje slike za široki ekran u
originalnom formatu 16:9 i slike u formatu 4:3
tako da popune ekran 16:9.
4:3 Letter Box - Za starije, analogne televizore
sa standardnim ekranom. Prikazuje slike formata
4:3 na celom ekranu i slike 16:9 u letter box
formatu koji zadržava proporciju ekrana 16:9, ali
stavlja crne trake iznad i ispod slike.
6.
Proizvod proverava mrežnu vezu, a zatim se
povezuje sa mrežom. Kada je to završeno,
pritisnite taster E. Pojavljuje se ekran „Početne
postavke su dovršene.‟, a zatim se pojavljuje
početni ekran.
✎
Ako želite da ponovo prikažete ekran Početne
postavke i izvršite promene, izaberite opciju
Reset. (Pogledajte stranu 17)
Ako koristite HDMI kabl za povezivanje proizvoda
na Samsung TV aparat koji je kompatibilan sa
funkcijom Anynet+ (HDMI-CEC) i 1.) Opciju
Anynet+ (HDMI-CEC) ste uključili i kod televizora
i kod proizvoda i 2.) TV aparat ste postavili na jezik
koji proizvod podržava, proizvod će automatski
izabrati taj jezik kao željeni jezik.
✎
12 - Srpski
HT-H5200_HS5200-SER_0402.indd 12
2014-04-02
4:02:22
Početni ekran ukratko
1
8 Funkcija
2
Repr. disk
Fotografije
Vid. zapisi
Muzika
Koristite za povezivanje na spoljašnji uređaj i za
promenu radija i moda za Bluetooth vezu. Možete
koristiti taster FUNCTION daljinskog upravljača i
jedinice za promenu moda.
taster glavne
9 Podešavanja
Podesite različite funkcije tako da odgovaraju
vašim željama.
✎
Blu-ray
Apl. 2
Apl. 3
Apl. 4
3
Opera TV
Store
Još
Screen Zamena Funkcija Podešavanja
Mirroring uređ.
45 6 7 8 9
Pristupanje Podešavanja ekranu
1 Repr. disk
1.
Podešavanja
Apl. 1
Za reprodukciju ili pregled video sadržaja,
muzičkih datoteka koje se nalaze na vašem
računaru morate povezati vaš kućni bioskop
i računar na kućnu mrežu i morate preuzeti,
instalirati i konfiguisati DLNA softver na vašem
računaru. (Pogledajte stranu 22)
Izaberite Podešavanja na početnom ekranu i
pritisnite E. Pojavljuje se ekran Podešavanja.
Prikazuje se disk koji je trenutno u fioci za disk.
Pritisnite E da pokrenete reprodukciju diska.
Podešavanja
2 Fotografije/Vid. zapisi/Muzika
Reprodukujte fotografije, video ili muzičke sadržaje
sa diska, USB uređaja, PC računara ili mobilnih
uređaja.
3 Aplikacije
Pristupite različitim aplikacijama koje se naplaćuju
ili su besplatne.
Ekran
Postavke za 3D
Zvuk
Format slike
: 16:9 Originalno
Mreža
BD Wise
: Isklj.
Sistem
Rezolucija
: Aut.
Jezik
Filmski kadar (24 fps)
: Isklj.
Bezbednost
HDMI format boja
: Aut.
Opšte postavke
HDMI duboki tonovi boje
: Isklj.
Podrška
Napredni režim
: Aut.
4 Opera TV Store
Čini Web aplikacije za TV dostupnim za korišćenje.
2.
Za pristup menijima, podmenijima i opcijama
na Podešavanja ekranu, pogledajte prikaz
daljinskog upraljača. (Pogledajte stranu 14)
5 Još
✎
Lista korisnih i popularnih aplikacija koje
preporučujemo.
6 Screen Mirroring
Postavite funkciju bežičnog preslikavanja između
kućnog bioskopa i pametnog telefona ili tableta.
Ako je proizvod zaustavljen duže od 5 minuta bez
intervencije korisnika, na vašem televizoru će se
pojaviti čuvar ekrana. Ako je proizvod ostavljen
u modu čuvara ekrana duže od 20 minuta,
napajanje se automatski isključuje.
7 Zamena uređ.
Prikazuje listu spoljašnjih uređaja povezanih na
glavnu jedinicu. Prebacite na željeni uređaj.
13 - Srpski
HT-H5200_HS5200-SER_0402.indd 13
2014-04-02
4:02:22
Podešavanja
Tasteri na daljinskom upravljaču za
meni za podešavanja
SUBTITLE
1
HOME
Podešavanja menija
Ekran
REPEAT
Postavke za 3D
TOOLS
INFO
3
2
EXIT
RETURN
4
TUNER
1
HOME taster : Pritisnite za prelazak na
početni ekran.
2
RETURN taster : Pritisnite za povratak na
prethodni meni.
3
Tasteri E (UNESI) / STRELICE ZA SMER :
• Pritisnite ▲▼◄► za pomeranje kursora ili
odaberite stavku.
• Pritisnite taster E za aktivaciju trenutno
odabrane stavke ili potvrdite postavku.
4
EXIT taster : Pritisnite za izlazak iz trenutnog
menija.
Podesite funkcije vezane za 3D.
Režim repr. za 3D Blu-ray: Izaberite da li da Bluray disk sa 3D sadržajem bude reprodukovan u
3D modu. Ukoliko, dok ste u 3D modu, pređete na
početni ekran, proizvod će se automatski prebaciti
u 2D mod.
Veličina ekrana: Unesite veličinu TV uređaja koji
je priključen na proizvod. Proizvod će automatski
podesiti 3D izlaz prema veličini ekrana TV uređaja.
✎
Detaljne informacije o funkciji
Svaka Podešavanja funkcija, stavka menija i
individualna opcija detaljno je objašnjena na ekranu.
Da pogledate objašnjenje, koristite tastere ▲▼◄► da
izaberete funkciju, stavku menija ili opciju. Objašnjenje
će obično biti prikazano u dnu ekrana.
Kratak opis svake Podešavanja funkcije počinje na
ovoj strani. Dodatne informacije o nekim funkcijama
su takođe date u dodatku ovog uputstva.
Pre gledanja 3D sadržaja pažljivo pročitajte
informacije koje se odnose na zdravlje i
bezbednost. (Pogledajte stranu 3)
Format slike
Omogućava vam da podesite izlaz proizvoda na
veličinu ekrana vašeg televizora. (Pogledajte stranu
37)
BD Wise
BD Wise je najnovija Samsungova opcija za
međusobno povezivanje uređaja. Kada povežete
Samsung proizvod na Samsung TV uređaj sa BD
Wise funkcijom jedan sa drugim preko HDMI, i
ako je opcija BD Wise uključena i kod proizvoda i
kod televizora, proizvod šalje video signal sa video
rezolucijom i brzinom kadrova Blu-ray/DVD diska.
Rezolucija
Omogućava da podesite izlaznu rezoluciju HDMI
video signala na BD Wise, Aut., 1080p, 1080i,
720p, 576p/480p. Ovaj broj označava broj linija
video signala po kadru. Slova i i p označavaju
prepleteno i progresivno skeniranje, respektivno.
Što je više linija, veći je kvalitet.
Filmski kadar (24 fps)
Podešavanje funkcije Filmski kadar (24 fps) na
opciju Aut. omoguća proizvodu da automatski podesi
HDMI izlaz na 24 kadra u sekundi za bolji kvalitet slike
ako je povezan na televizor sa opcijom 24Fs.
• U funkciji Filmski kadar (24 fps) možete uživati
samo ako TV uređaj podržava ovu brzinu
kadrova.
• Opcija filmskog kadra je dostupna samo ako je
proizvod u modu izlazne HDMI rezolucije 1080p.
14 - Srpski
HT-H5200_HS5200-SER_0402.indd 14
2014-04-02
4:02:23
HDMI format boja
Digitalni izlaz
Omogućava vam da podesite format raspona boja
za HDMI izlaz tako da odgovara mogućnostima
povezanog uređaja (TV, monitor, itd.).
Omogućava da funkciju Digitalni izlaz podesite
tako da odgovara mogućnostima AV prijemnika koji
ste povezali na proizvod. Za više detalja pogledajte
tabelu za izbor digitalnog izlaza. (Pogledajte stranu
42)
HDMI duboki tonovi boje
Omogućava vam da proizvod podesite tako da sa
HDMI IZLAZNOG konektora šalje video signal sa
dubokim tonovima boja. Opcija za duboke tonove
boje omogućava precizniju reprodukciju boja sa
većom dubinom tonova boje.
Napredni režim
Zvuk
Postavke zvučnika
Omogućava da podesite sledeće postavke
zvučnika i da uključite i isključite tonsku probu kako
biste isprobali zvučnike.
Nivo: Omogućava da podesite relativnu jačinu
zvuka svakog zvučnika od 6 dB do -6 dB. Na
primer, ukoliko vam se sviđa duboki bas, možete
povećati jačinu zvuka na subwooferu za 6 dB.
Razdaljina: Omogućava da podesite relativnu
udaljenost svakog zvučnika od mesta slušanja
do 9 metara. Što je rastojanje veće, jačina
zvučnika će biti veća.
Probni ton: Omogućava pokretanje funkcije
Probni ton tako da možete testirati podešavanja.
Postavljanjem funkcije Probni ton na opciju Uklj.
uključuje se funkcija Probni ton. Postavljanjem
na opciju Isklj. isključuje se funkcija.
Omogućava da primenite dinamičku kontrolu
opsega na Dolby Digital, Dolby Digital Plus i Dolby
True HD audio.
Aut.: Automatski kontroliše dinamički opseg
za Dolby TrueHD audio, na osnovu informacija
u Dolby TrueHD podlozi. Takođe, uključuje
dinamičku kontrolu opsega za Dolby Digital i
Dolby Digital Plus.
Isklj.: Ostavlja dinamički opseg bez sažimanja,
tako da čujete originalni zvuk.
Uklj.: Uključuje dinamičku kontrolu opsega za
sva tri Dolby formata. Tiši zvukovi postaju glasniji
a jačina glasnijeg zvuka se smanjuje.
Podešavanja
Omogućava vam da poboljšate kvalitet slike kada
gledate DVD diskove.
Dinamička kontrola opsega
Režim smanjivanja broja kanala
Omogućava da izaberete metod za smanjenje
broja kanala koji je kompatibilan sa vašim stereo
sistemom. Možete izabrati da uređaj konvertuje na
Normalni stereo ili na Kompatibilan sa surround
zvukom.
Audio sinhr.
Kada je proizvod povezan sa digitalnim
televizorom, omogućava vam da podesite audio
kašnjenje tako da se audio sinhronizuje sa video
signalom. Možete da podesite kašnjenje između 0 i
300 milisekundi.
Izbor zvučnika
Omogućava vam da izaberete koji će zvučnici biti
aktivni, zvučnici televizora ili zvučnici kućnog bioskopa.
Povratni audio kanal
Omogućava vam da usmerite zvuk sa televizora na
zvučnike kućnog bioskopa. Zahteva HDMI vezu i
Povratni audio kanal (ARC) kompatibilni TV uređaj.
• Ako je funkcija Povratni audio kanal uključena i
koristite HDMI kabl za povezivanje proizvoda sa
televizorom, digitalni optički ulaz neće funkcionisati.
• Ako je funkcija Povratni audio kanal postavljena
na Aut. i koristite HDMI kabl za povezivanje
proizvoda sa televizorom, ARC ili digitalni optički
ulaz se bira automatski.
Mreža
Postavke mreže
Omogućava da konfigurišete mrežnu vezu da biste
uživali u različitim funkcijama, kao što su Internet
usluge ili DLNA Wi-Fi funkcionalnosti, kao i obavljali
nadogradnju softvera.
Test mreže
Omogućava testiranje podešavanja Internet
protokola da biste videli da li ispravno radi.
Status mreže
Omogućava da proverite trenutni status mreže i
Interneta.
15 - Srpski
HT-H5200_HS5200-SER_0402.indd 15
2014-04-02
4:02:24
Podešavanja
Wi-Fi Direct
Upravljanje BD podacima
Omogućava vam da povežete Wi-Fi Direct uređaj
sa proizvodom korišćenjem mreže ravnopravnih
članova (peer-to-peer), bez bežičnog rutera. Imajte
na umu da proizvod, ukoliko je povezan na bežičnu
mrežu, može biti odspojen kada koristite funkciju
Wi-Fi Direct. (Pogledajte stranu 19)
Omogućava vam da upravljate sadržajima
preuzetim sa Blu-ray diska koji podržava BD-Live
uslugu. Možete videti informacije o USB uređaju
koji koristite kao BD Live skladište podataka,
uključujući i memorijski prostor. Možete i da
izbrišete BD Live podatke i promenite uređaj.
✎
DivX® vid. na zah.
Tekstualne datoteke, kao što su datoteke sa
oznakom .TXT ili .DOC, neće se prikazati kada
koristite Wi-Fi Direct funkciju.
Pogledajte DivX® VOD registracione kodove da
biste kupili i reprodukovali DivX® VOD sadržaj.
Screen Mirroring
Jezik
Funkcija Screen Mirroring omogućava pregled
ekrana vašeg pametnog telefona ili pametnog
uređaja na televizoru koji ste povezali na sistem
kućnog bioskopa. (Pogledajte stranu 36)
Omogućava izbor željenog jezika za meni na
ekranu, meni diska, itd.
• Izabrani jezik će se pojaviti samo ako je podržan
na disku.
Ime uređaja
Omogućava vam da dodelite ime za identifikaciju
proizvoda. Ovo ime koristite za identifikaciju
proizvoda kada povezujete spoljašnje Wi-Fi uređaje
(pametne telefone, tablet uređaje itd.) sa njim.
Internet veza za uslugu BD-Live
Omogućava vam da dozvolite ili zabranite vezu sa
Internetom kada koristite BD-Live servis.
Sistem
Bezbednost
Podrazumevani PIN je 0000. Unesite
podrazumevani PIN da biste pristupili sigurnosnim
funkcijama ako niste kreirali sopstveni PIN.
BD ocena roditelja
Sprečava reprodukciju Blu-ray diskova sa ocenom
koja je jednaka ili viša od posebne ocene koju ste
uneli osim ako se unese PIN.
Početne postavke
DVD ocena roditelja
Omogućava da ponovo pokrenete proceduru
Početne postavke. (Pogledajte stranu 12)
Sprečava reprodukciju DVD diskova sa ocenom
koja je viša od posebne numeričke ocene koju ste
izabrali osim ako se unese PIN.
Brz poč. rada
Promena PIN-a
Smanjenjem vremena pokretanja sistema možete
brzo isključiti napajanje.
✎
Ako se ova funkcija postavi na Uklj., povećaće
se potrošnja struje u mirovanju. (Oko 12 W ~ 20
W)
Promenite 4-cifreni PIN koji koristite za pristup
bezbednosnim funkcijama.
Opšte postavke
Anynet+ (HDMI-CEC)
Vremenska zona
Anynet+ je praktična funkcija koja nudi povezani
rad sa drugim Samsungovim proizvodima koji
imaju Anynet+ funkciju i omogućava upravljanje tim
proizvodima preko jednog daljinskog upravljača
Samsung televizora. Da biste koristili ovu funkciju,
morate povezati proizvod sa Samsung televizorom
koji ima Anynet+ funkciju pomoću HDMI kabla.
Omogućava da zadate vremensku zonu za vaše
mesto.
16 - Srpski
HT-H5200_HS5200-SER_0402.indd 16
2014-04-02
4:02:24
2.
Podrška
Nadogradnja softvera
Kada se to završi, označite OK, a zatim pritisnite
taster E.
❏ Žična TV - Ručno
Za dodatne informacije o ovoj funkciji pogledajte
stranu 20.
Obratite se kompaniji Samsung
Pruža informacije za kontakt radi pomoći u vezi sa
vašim proizvodom.
Ako imate statičku IP adresu ili automatska procedura
ne funkcioniše, biće potrebno da vrednosti za
Postavke mreže podesite ručno.
Pratite korake od 1 do 3 date gore:
U ekranu Postavke mreže, promenite opciju
Tip mreže na opciju Žična TV. Zatim, izaberite
Poveziv. i pritisnite taster E. Proizvod traži
mrežu, a zatim prikazuje poruku o neuspešnom
povezivanju.
✎
Ukoliko je moguće kućni bioskop bežičnim putem
povezati na vašu mrežu, izaberite Promeni mrežu
za sada, promenite opciju Tip mreže na opciju
Bežično, a zatim pređite na uputstva za bežične
mreže. (Pogledajte stranu 18)
Ugovor o korišćenju usluge
Pogledajte opštu izjavu o odricanju odgovornosti
koja se odnosi na sadržaje i usluge trećih strana.
Reset
Vraća sve postavke na zadane vrednosti,
osim postavki za mrežu. Zahteva da unesete
bezbednosni PIN. Podrazumevani bezbednosni
PIN je 0000.
Podešavanja
1.
Postavke mreže
Ožičena mrežna veza je uspostavljena.
MAC adresa
IP adresa
Podmrežna maska
Mrežni prolaz
DNS server
Podešavanje mreže
Kada ovaj proizvod povežete sa mrežom možete
da koristite mrežne aplikacije i funkcije kao što je
BD-LIVE i da nadogradite softver proizvoda putem
mrežne veze.
Automatsko podeš. IP-a nije uspelo. Probajte sledeće da biste autom. podesili IP ili ručno
podesite IP pomoću opcije „Podešavanje IP-a”.
- Uverite se da je DHCP server omogućen na bežičnoj mreži, a zatim isklj. i uključite bežičnu
mrežu.
- Dodatne info. potražite od dobavljača Internet usluge.
Konfigurisanje mrežne veze
Promeni mrežu
Da biste počeli sa konfigurisanjem mrežne veze,
postupite na sledeći način:
1.
2.
Izaberite Mreža, a zatim pritisnite taster E.
3.
Izaberite Postavke mreže, a zatim pritisnite
taster E.
4.
Pređite na uputstva za kablovske mreže
navedene ispod ili na uputstva za bežične mreže.
(Pogledajte stranu 18)
d Presk.
Zatvori
< Premesti
" Izaberi
Koristite tastere ◄► da biste izabrali IP
postavke, a zatim pritisnite taster E. Pojavljuje
se ekran IP postavke.
3.
Izaberite polje IP postavka, a zatim ga postavite
na opciju Ručni unos.
4.
Izaberite parametar za unos (na primer, IP
adresa), a zatim pritisnite E. Za unos vrednosti
parametra koristite numeričke tastere na
daljinskom upravljaču. Brojeve možete uneti i
pomoću tastera ▲▼. Koristite tastere ◄► na
daljinskom upravljaču za pomeranje sa jednog
na drugo polje za unos u okviru parametra. Kada
završite sa unosom jednog parametra, pritisnite
taster E.
5.
Pritisnite taster ▲ ili ▼ da biste prešli na drugi
parametar, a zatim unesite vrednosti za taj
parametar prateći uputstva data u koraku 4.
❏ Žična TV – Automatski
Pratite korake od 1 do 3 date gore:
U ekranu Postavke mreže, promenite opciju
Tip mreže na opciju Žična TV. Zatim, izaberite
Poveziv. i pritisnite taster E. Proizvod
detektuje kablovsku vezu, proverava mrežnu
vezu, a zatim se povezuje sa mrežom.
Pok. opet
2.
Kablovska mreža
1.
IP postavke
a Preth.
Na početnom ekranu izaberite Podešavanja, a
zatim pritisnite taster E.
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
17 - Srpski
HT-H5200_HS5200-SER_0402.indd 17
2014-04-02
4:02:25
Podešavanja
6.
✎
7.
Ponovite korake 4 i 5 dok ne unesete sve
parametre.
Vrednosti parametara mreže možete dobiti od
vašeg dobavljača Internet usluga.
Kada završite sa unosom svih vrednosti
parametara, izaberite Nazad ('), a zatim
pritisnite taster E. Kućni bioskop potvrđuje
mrežnu vezu a zatim se povezuje sa mrežom.
Bežična mreža
Vezu sa bežičnom mrežom možete podesiti na tri
načina:
- Automatska bežična veza
- Ručna bežična veza
- WPS(PBC)
Pre nego konfigurišete bežičnu mrežnu vezu, odvojite
bilo koji bežični mrežni uređaj koji je trenutno povezan
sa proizvodom ili, ako postoji, trenutnu kablovsku
vezu proizvoda.
4.
Kada završite, izaberite Završeno, a zatim
pritisnite taster E. Proizvod proverava mrežnu
vezu, a zatim se povezuje sa mrežom.
✎
Bezbednosni kod ili frazu za pristup bi trebalo da
nađete na nekom od instalacionih ekrana koje ste
koristili prilikom instalacije svog rutera ili modema.
❏ Bežično - Ručno
Ako imate statičku IP adresu ili automatska procedura
ne funkcioniše, biće potrebno da vrednosti za
Postavke mreže podesite ručno.
Pratite korake od 1 do 3 u odeljku „Konfigurisanje
mrežne veze‟. (Pogledajte stranu 17)
1.
U ekranu Postavke mreže, promenite opciju Tip
mreže na opciju Bežično. Ovaj proizvod traži, a
zatim prikazuje listu dostupnih mreža.
2.
Skrolujte kroz listu, izaberite željenu mrežu ili
Dodaj mrežu, a zatim pritisnite taster E.
3.
Ako ste u koraku 2 izabrali mrežu, pređite na
korak 6. Ako ste izabrali opciju Dodaj mrežu,
pređite na korak 4.
4.
Unesite naziv vaše bežične mreže ili bežičnog
rutera.
• Unesite brojeve direktno pomoću numeričkih
tastera na daljinskom upravljaču.
• Unesite slova biranjem slova pomoću tastera
▲▼◄►, a zatim pritiskom na taster E.
• Da biste prikazali velika slova (ili ponovo vratili
mala slova, ako su prikazana velika slova),
izaberite
, a zatim pritisnite taster E.
❏ Bežično - Automatski
Pratite korake od 1 do 3 u odeljku „Konfigurisanje
mrežne veze‟. (Pogledajte stranu 17)
1.
U ekranu Postavke mreže, promenite opciju Tip
mreže na opciju Bežično. Ovaj proizvod traži, a
zatim prikazuje listu dostupnih mreža.
Postavke mreže
Izaberite tip mreže.
Tip mreže
Bežično
• Da biste prikazali simbole i znake interpunkcije,
izaberite 123#&, a zatim pritisnite taster E.
Da biste ponovo prikazali slova, izaberite
123#&, a zatim pritisnite taster E.
Kada završite, izaberite Završeno, a zatim
pritisnite taster E.
Bežična mreža
㾎 si-ap
BD kućni bioskop možete
povezati sa Internetom.
Izaberite bežičnu mrežu koju
želite da koristite.
MIC
KIMING_VTOWER
WPS(PBC)
Pretraga
5.
m Premesti
" Izaberi
' Nazad
2.
Izaberite željenu mrežu a zatim pritisnite taster
E.
3.
U ekranu Bezbednost, unesite bezbednosni
kod ili frazu za pristup. Direktno unesite brojeve
pomoću numeričkih tastera na daljinskom
upravljaču. Unesite slova biranjem slova pomoću
tastera ▲▼◄►, a zatim pritiskom na taster E.
Na ekranu za tip bezbednosti koji se pojavljuje,
koristite tastere ▲▼ da izaberete željeni tip
bezbednosti mreže, a zatim pritisnite taster E.
Na narednom ekranu, unesite bezbednosni kod
ili frazu za pristup vašoj mreži.
• Unesite brojeve direktno pomoću numeričkih
tastera na daljinskom upravljaču.
• Unesite slova biranjem slova pomoću tastera
▲▼◄►, a zatim pritiskom na taster E.
18 - Srpski
HT-H5200_HS5200-SER_0402.indd 18
2014-04-02
4:02:25
❏ WPS(PBC)
Kada završite, izaberite Završeno, a zatim
pritisnite taster E. Proizvod traži mrežu.
Pojavljuje se ekran za neuspešno povezivanje
na mrežu. Koristite tastere ◄► da biste izabrali
opciju IP postavke, a zatim pritisnite taster E.
7.
Izaberite polje IP postavka, a zatim ga postavite
na opciju Ručni unos.
8.
Izaberite parametar mreže za unos (na primer,
IP adresa), a zatim pritisnite E taster. Za unos
vrednosti parametra koristite numeričke tastere
na daljinskom upravljaču. Brojeve možete uneti
i pomoću tastera ▲▼. Koristite tastere ◄► na
daljinskom upravljaču za pomeranje sa jednog
na drugo polje za unos u okviru parametra. Kada
završite sa jednom vrednošću pritisnite taster
E.
9.
Pritisnite taster ▲ ili ▼ da biste prešli na drugi
parametar, a zatim unesite vrednosti za taj
parametar prateći uputstva data u koraku 8.
10. Ponovite korake 8 i 9 dok ne unesete sve
parametre.
✎
1.
U ekranu Postavke mreže, promenite opciju Tip
mreže na opciju Bežično. Ovaj proizvod traži, a
zatim prikazuje listu dostupnih mreža.
2.
Pregledajte listu nadole, izaberite WPS(PBC), a
zatim pritisnite taster E.
3.
Pritisnite taster WPS(PBC) na vašem ruteru u
roku od dva minuta. Vaš proizvod će automatski
pribaviti sve potrebne vrednosti postavki mreže
i povezati vas sa mrežom nakon potvrđivanja
mrežne veze.
4.
Kada se to završi, označite OK, a zatim pritisnite
taster E.
✎
Vrednosti parametara mreže možete dobiti od
vašeg dobavljača Internet usluga.
12. U ekranu Bezbednosni ključ, unesite sigurnosni
kod ili frazu za pristup mreži. Unesite brojeve
direktno pomoću numeričkih tastera na
daljinskom upravljaču. Unesite slova biranjem
slova pomoću tastera ▲▼◄►, a zatim pritiskom
na taster E.
13. Kada završite, izaberite Završeno u desnom delu
ekrana, a zatim pritisnite taster E. Proizvod
proverava mrežnu vezu, a zatim se povezuje sa
mrežom.
14. Nakon što kućni bioskop potvrdi mrežu, izaberite
OK, a zatim pritisnite taster E.
Takođe, možete započeti ručno podešavanje
mreže preko opcije Podešavanja > Mreža >
Status mreže.
U slučaju WPS veze, postavite bezbednosno
šifrovanje bežičnog rutera na opciju AES. WEP
bezbednosno šifrovanje ne podržava WPS vezu.
Wi-Fi Direct
11. Kada završite, izaberite Nazad ('), a zatim
pritisnite taster E. Pojavljuje se ekran
Bezbednosni ključ.
✎
Jedan od najlakših načina da se podesi bežična
mrežna veza je korišćenje WPS(PBC) funkcije. Ako
vaš bežični ruter ima taster WPS(PBC), postupite na
sledeći način:
Pratite korake od 1 do 3 u odeljku „Konfigurisanje
mrežne veze‟. (Pogledajte stranu 17)
Podešavanja
6.
Funkcija Wi-Fi Direct omogućava da povežete WiFi Direct uređaje i proizvod i između sebe pomoću
„peer-to-peer‟ mreže, bez bežičnog rutera.
✎
Neki Wi-Fi Direct uređaji možda neće podržavati
DLNA funkciju ako su povezani preko funkcije
Wi-Fi Direct. U tom slučaju, promenite način
povezivanja sa mrežom koji ste koristili za
povezivanje uređaja sa sistemom kućnog
bioskopa.
✎ Wi-Fi Direct prenos može ometati Bluetooth
signale. Pre korišćenja Bluetooth funkcije,
preporučujemo da obavezno isključite Wi-Fi
Direct funkciju na svim uređajima na kojima je ona
aktivna.
1. Uključite Wi-Fi Direct uređaj i aktivirajte njegovu
Wi-Fi Direct funkciju.
2.
Na početnom ekranu izaberite Podešavanja, a
zatim pritisnite taster E.
3.
Izaberite Mreža, a zatim pritisnite taster E.
19 - Srpski
HT-H5200_HS5200-SER_0402.indd 19
2014-04-02
4:02:26
Podešavanja
4.
Izaberite Wi-Fi Direct, a zatim pritisnite taster
E. Pojaviće se Wi-Fi Direct uređaji sa kojima
se možete povezati.
2.
Pojavljuje se prozor „Povezivanje‟, praćen
prozorom „Povezano‟. Kada se prozor zatvori,
trebalo bi da vidite uređaj naveden na Wi-Fi
Direct ekranu kao povezan.
Podešavanja
Ekran
Preko proizvoda pomoću PIN-a
Wi-Fi Direct
1.
Izaberite Wi-Fi Direct uređaj koji želite da
povežete sa ovim proizvodom, a zatim pritisnite
taster E.
Osveži
2.
Pojavljuje se prozor „PIN“.
Zatvori
3.
Zabeležite PIN kod iz poruke, a zatim ga unesite
u odgovarajuće polje na Wi-Fi Direct uređaju
koji želite da povežete.
4.
Pojavljuje se prozor „Povezivanje‟, praćen
prozorom „Povezano‟. Kada se prozor zatvori,
trebalo bi da vidite uređaj naveden na Wi-Fi
Direct ekranu kao povezan.
✎
Trenutna kablovska ili bežična mrežna veza biće
odspojena kada koristite Wi-Fi Direct funkciju.
Tekstualne datoteke, kao što su datoteke sa
oznakom .TXT ili .DOC, neće se prikazati kada
koristite Wi-Fi Direct funkciju.
ZvukIme uređaja : HT-H5200
Izaberite Wi-Fi Direct uređaj za povezivanje.
Mreža
AndroidXXXXXXX
Sistem
Nije povezana
Jezik
Bezbednost
Opšte postavke
Podrška
5.
Postoje tri načina da završite Wi-Fi povezivanje:
• Putem Wi-Fi uređaja.
• Preko proizvoda pomoću PBC-a.
• Preko proizvoda pomoću PIN-a.
Svaki od načina je opisan u nastavku.
✎
Putem Wi-Fi uređaja
1.
2.
3.
Na Wi-Fi uređaju, sledite proceduru na uređaju za
povezivanje sa drugim Wi-Fi Direct uređajem.
Pogledajte korisničko uputstvo uređaja u vezi
uputstava.
Kada završite proceduru, trebalo bi da vidite
prozor na vašem TV ekranu u kome se navodi
da je uređaj koji podržava Wi-Fi Direct funkciju
zatražio povezivanje. Izaberite OK, a zatim
pritisnite taster E da biste prihvatili zahtev.
Pojavljuje se prozor „Povezivanje‟, praćen
prozorom „Povezano‟. Kada se prozor zatvori,
trebalo bi da vidite uređaj naveden na Wi-Fi
Direct ekranu kao povezan.
• PBC i PIN procedurama se uređaji automatski
povezuju.
Preko proizvoda pomoću PBC-a
1.
Nadogradnja softvera
Meni Nadogradnja softvera vam omogućava da
nadogradite softver proizvoda radi poboljšanja
performansi ili dodatnih usluga.
• Nikad ne isključujte i ne uključujte proizvod
ručno tokom procesa ažuriranja.
• Ažuriranje će biti završeno kada se proizvod
isključi nakon ponovnog pokretanja. Pritisnite
taster NAPAJANJE da biste uključili ažurirani
proizvod radi upotrebe.
• Samsung Electronics neće imati nikakvu
zakonsku odgovornost za neispravnost
proizvoda izazvanu nestabilnom vezom sa
Internetom ili nemarnošću korisnika tokom
nadogradnje softvera.
1.
Izaberite Wi-Fi Direct uređaj koji želite da
povežete sa ovim proizvodom, a zatim pritisnite
taster E.
Na početnom meniju izaberite Podešavanja, a
zatim pritisnite taster E.
2.
Izaberite Podrška, a zatim pritisnite taster E.
3.
Izaberite Nadogradnja softvera, a zatim
pritisnite taster E.
20 - Srpski
HT-H5200_HS5200-SER_0402.indd 20
2014-04-02
4:02:26
4.
5.
✎
Izaberite jedan od sledećih načina:
• Preko Interneta
• Preko USB veze
• Obaveštenje o automatskoj nadogradnji
10. Iskopirajte fasciklu na USB fleš memoriju.
Pritisnite taster E. Uputstva za svaki način
navedena su u nastavku.
12. U meniju proizvoda pronađite opciju
Podešavanja > Podrška > Nadogradnja
softvera.
Ako želite da otkažete ažuriranje dok je ažuriranje
softvera u toku, pritisnite taster E.
Preko Interneta
1.
2.
3.
4.
Izaberite Preko Interneta, a zatim pritisnite
taster E. Pojavljuje se poruka za povezivanje
sa serverom.
Ako postoji materijal za preuzimanje, pojaviće
se poruka sa pitanjem da li želite da izvršite
nadogradnju. Ako izaberete Da, proizvod se
automatski isključuje, ponovo uključuje, a zatim
počinje nadogradnju.
Pojaviće se iskačući prozor za praćenje napretka.
Kada se ažuriranje završi, proizvod će se ponovo
automatski isključiti.
Pritisnite taster NAPAJANJE da biste uključili
proizvod.
Preko USB veze
13. Izaberite Preko USB veze.
14. Kućni bioskop traži softver na USB memoriji.
Kada pronađe softver, pojavljuje se poruka sa
zahtevom za ažuriranje.
15. Izaberite OK. Kućni bioskop se isključuje,
uključuje a zatim otpočinje nadogradnju. Kada se
nadogradnja završi, kućni bioskop se isključuje.
16. Pritisnite taster NAPAJANJE da biste uključili
kućni bioskop.
✎
✎
Fioka za disk mora da bude prazna kada softver
nadograđujete korišćenjem USB Host konektora.
Kada se završi ažuriranje softvera, proverite
podatke o softveru u meniju Nadogradnja
softvera.
Obaveštenje o automatskoj
nadogradnji
Ako je proizvod povezan sa mrežom i aktivirali ste
funkciju Obaveštenje o automatskoj nadogradnji,
proizvod će vas iskačućom porukom obavestiti kada
nova verzija softvera postane dostupna.
1.
Posetite www.samsung.com.
1.
Uključite proizvod.
2.
Kliknite na SUPPORT u gornjem desnom delu
stranice.
2.
3.
U polje za pretragu unesite broj modela
prozvoda. Dok unosite broj modela, padajuća
lista prikazuje proizvode koji odgovaraju broju
modela.
U meniju Nadogradnja softvera, postavite opciju
Obaveštenje o automatskoj nadogradnji
na opciju Uklj.. Ako je dostupna nova verzija
softvera, proizvod će vas o tome obavestiti
iskačućom porukom.
3.
4.
U padajućoj listi levim tasterom miša označite
broj modela vašeg proizvoda.
Da biste nadogradili fabrički softver, izaberite
Da. Proizvod se automatski isključuje, ponovo
uključuje, a zatim počinje nadogradnju.
5.
Na prikazanoj stranici, listajte na dole a zatim
kliknite na Firmware Manuals & Downloads.
4.
Pojaviće se iskačuća poruka o napredovanju
ažuriranja. Kada se ažuriranje završi, proizvod će
se ponovo automatski isključiti.
5.
Pritisnite taster NAPAJANJE da biste uključili
proizvod.
6.
Kliknite na Firmware u središtu stranice.
7.
Kliknite na ZIP ikonu u koloni za datoteku u
desnom delu stranice.
8.
Kliknite na Send u prvoj poruci koja se pojavi.
Kliknite na OK u drugoj poruci da biste preuzeli
i sačuvali datoteku fabričkog softvera na vašem
računaru.
9.
Otpakujte zip arhivu na vašem računaru. Trebalo
bi da imate jednu fasciklu koja ima isto ime kao
zip datoteka.
Podešavanja
Vaš proizvod mora da bude povezan na Internet da
biste koristili funkciju Preko Interneta. Pre nego što
počnete izvadite sve diskove.
11. Uverite se da se u proizvodu ne nalazi disk,
a zatim umetnite USB fleš memoriju u USB
priključak proizvoda.
21 - Srpski
HT-H5200_HS5200-SER_0402.indd 21
2014-04-02
4:02:27
Podešavanja
Podešavanje DLNA
DLNA vam omogućava da reprodukujete muziku,
video zapise i datoteke fotografija na vašem računaru
korišćenjem ovog proizvoda. Da biste koristili DLNA,
morate da povežete proizvod na vaš računar preko
mreže (pogledajte stranu 11) i da instalirate aplikaciju
SAMSUNG PC Share Manager na računaru.
Preuzimanje DLNA softvera
Da biste koristili DLNA na vašem računaru, morate
instalirati DLNA softver na računaru. Na web lokaciji
Samsung.com možete preuzeti računarski softver i
dobiti detaljna uputstva za korišćenje DLNA.
1.
Idite na www.samsung.com.
2.
Kliknite na SUPPORT u gornjem delu stranice.
3.
U polje za pretragu unesite broj modela
prozvoda. Dok unosite broj modela, padajuća
lista prikazuje proizvode koji odgovaraju broju
modela.
4.
U padajućoj listi levim tasterom miša označite
broj modela vašeg proizvoda.
5.
Na prikazanoj stranici, listajte na dole a zatim
kliknite na Firmware Manuals & Downloads.
6.
Kliknite na karticu Software.
7.
Na kartici za softver, kliknite na ikonu EXE sa
desne strane linije DLNA.
8.
U prvoj poruci koja se pojavi, kliknite na Send. U
drugoj poruci, kliknite na Save File.
9.
Pronađite instalacionu datoteku DLNA na disku,
a zatim dva puta kliknite na nju.
10. U poruci koja se pojavi kliknite na Run, a zatim
pratite uputstva koja se pojavljuju na ekranu.
Preuzmite priručnik za instalaciju/uputstvo za
upotrebu DLNA na istoj kartici „Softver‟ tako što ćete
kliknuti na simbol odgovarajuće PDF datoteke u koloni
sa datotekama na desnoj strani. Datoteka u PDF
formatu će se preuzeti i otvoriti. Pratite uputstva za
instalaciju i podešavanje DLNA. Možete da pogledate
i/ili sačuvate datoteku.
✎
Da biste DLNA funkciju koristili sa pametnim
telefonom, potrebno je da kućni bioskop i
pametan telefon povežete na istu mrežu.
22 - Srpski
HT-H5200_HS5200-SER_0402.indd 22
2014-04-02
4:02:27
Reprodukcija Sadržaja
Vaš kućni bioskop može reprodukovati sadržaj koji se
nalazi na Blu-ray/DVD/CD diskovima, USB uređajima,
računarima, pametnim telefonima, tablet računarima i
u Aplikacijama.
Da biste reprodukovali sadržaj koji se nalazi na
računaru ili mobilnom uređaju, morate povezati
računar ili mobilni uređaj i proizvod na mrežu. Da biste
reprodukovali sadržaj sa računara, takođe morate
preuzeti i instalirati DLNA mrežni softver ili morate
imati DLNA mrežni softver na računaru.
✎
Računari sa operativnim sistemom Windows 7 i
Windows 8 imaju preinstaliran DLNA softver (Play To).
Promena izvornog uređaja
Način 1
U početnom ekranu koristite tastere ▲▼◄► da biste
pronašli opciju Zamena uređ., a zatim pritisnite taster
E.
Pojavljuje se prozor Zamena uređ.. Koristite tastere
▲▼ da biste pronašli željeni uređaj, a zatim pritisnite
E.
Način 2
Ako pređete na opciju Fotografije, Vid. zapisi,
Muzika ili drugi sadržaj koji se nalazi u datotekama,
pojaviće se lista fascikli i datoteka. Pritisnite CRVENI
(A) taster da biste prikazali prozor Zamena uređ.,
koristite tastere ▲▼ da biste pronašli željeni uređaj, a
zatim pritisnite E.
Način 3
Kada se uređaj povezuje po prvi put, pojavljuje se
prozor u kome možete da promenite izvorni uređaj
pomoću tastera ◄►.
Reprodukcija komercijalnih
diskova
Pritisnite taster ^ da zatvorite fioku za disk.
Reprodukcija počinje automatski.
4.
Ako reprodukcija ne počne automatski, pritisnite
taster 6 na daljinskom upravljaču
Čuvanje diska i rukovanje diskom
• Držanje diskova
- Otisci prstiju ili male ogrebotine
na disku mogu da smanje kvalitet
zvuka i slike ili da prouzrokuju
preskakanje.
- Izbegavajte da dodirujete površinu diska na kojoj
su snimljeni podaci.
- Uvek držite disk za ivice da biste izbegli
ostavljanje otisaka prstiju na površini diska.
- Ne lepite papir ili traku na disk.
• Čišćenje diskova
- Ako na površini diska postoje otisci
prstiju ili prljavština, očistite ga
blagom sapunicom i obrišite mekom
tkaninom.
- Prilikom čišćenja nežno brišite od
centra ka spoljnom obodu diska.
- Čuvanje diska
 Ne čuvajte na direktnoj sunčevoj svetlosti.
 Čuvajte u hladnom provetrenom prostoru.
 Čuvajte u čistom zaštitnom omotu i
skladištite uspravno.
Reprodukcija Sadržaja
Ako su na glavni uređaj povezana dva ili više spoljašnjih
uređaja, za promenu izvornog uređaja možete da
koristite bilo koji od tri načina opisana u nastavku.
3.
Reprodukcija diska sa snimljenim
sadržajem korisnika
Možete da reprodukujete multimedijske datoteke koje
ste snimili na Blu-ray, DVD ili CD diskovima.
1.
Stavite disk koji je snimio korisnik u fioku za disk
tako da nalepnica na disku bude okrenuta na
gore a zatim zatvorite fioku.
2.
1.
Pritisnite taster ^ da otvorite fioku za disk.
2.
Pažljivo stavite disk u fioku tako da nalepnica na
disku bude okrenuta nagore.
Koristite tastere ▲▼◄► da biste izabrali tip
sadržaja koji želite da pregledate ili reprodukujete
- Fotografije, Vid. zapisi ili Muzika - a zatim
pritisnite taster E.
ILI
2-1. Izaberite Repr. disk u početnom ekranu.
Pojavljuje se ekran Repr. disk. Koristite tastere
▲▼ da biste izabrali željeni tip sadržaja,
Fotografije, Vid. zapisiili Muzika.
23 - Srpski
HT-H5200_HS5200-SER_0402.indd 23
2014-04-02
4:02:28
Reprodukcija Sadržaja
3.
Pojavljuje se ekran sa listom sadržaja na disku.
Zavisno od načina na koji je sadržaj uređen,
videćete fascikle, pojedinačne datoteke ili oboje.
4.
Ako je potrebno, koristite tastere ▲▼◄► da
izaberete fasciklu, a zatim pritisnite taster E.
5.
Koristite tastere ▲▼◄► da biste izabrali
datoteku za pregled ili reprodukciju, a zatim
pritisnite taster E.
7.
Na stranama 25~29 potražite uputstva u kojima
je objašnjeno kako se kontroliše reprodukcija
video zapisa, muzike i slika na disku.
Reprodukcija datoteka na USB
uređaju
Način 1 : Ako povežete USB uređaj dok je
proizvod uključen
Pojavljuje se ekran „Priključen nov uređaj‟.
Repr. disk
Fotografije
Vid. zapisi
5.
Ako je potrebno, koristite tastere ▲▼◄► da
biste izabrali fasciklu, a zatim pritisnite taster E.
Izaberite datoteku za pregled ili reprodukciju, a
zatim pritisnite taster E.
Pritisnite taster RETURN da biste izašli iz fascikle
ili taster EXIT da biste se vratili na početni ekran.
Na stranama 25~29 potražite uputstva u kojima
je objašnjeno kako se kontroliše reprodukcija
video zapisa, muzike i slika na USB uređaju.
Način 2 : Ako se proizvod uključi nakon
povezivanja USB uređaja
1.
Uključite proizvod.
2.
Pritisnite Zamena uređ. i izaberite USB uređaj.
3.
Koristite tastere ◄► da biste izabrali
Fotografije, Vid. zapisiili Muzika na početnom
ekranu, a zatim pritisnite taster E.
4.
Postoje dva načina koje možete da koristite za
reprodukciju ili pregled multimedijalnih datoteka na
USB uređaju preko vašeg proizvoda.
1.
4.
6.
Pritisnite taster RETURN jednom ili više puta da
biste izašli iz trenutnog ekrana, izašli iz fascikle
ili da biste se vratili na početni ekran. Pritisnite
taster EXIT da biste se vratili direktno na početni
ekran.
6.
3.
Muzika
Priključen nov uređaj
USB DISK
Fotografije
Ako je potrebno, koristite tastere ▲▼◄► da
biste izabrali fasciklu, a zatim pritisnite taster E.
5. Izaberite datoteku za pregled ili reprodukciju, a
zatim pritisnite taster E.
6. Pritisnite taster RETURN da biste izašli iz fascikle
ili taster EXIT da biste se vratili na početni ekran.
7. Na stranama 25~29 potražite uputstva u kojima
je objašnjeno kako se kontroliše reprodukcija
video zapisa, muzike i slika na USB uređaju.
✎ Ako tokom reprodukcije na USB uređaju
ili telefonu umetnete disk, mod uređaja se
automatski menja u „Disk‟.
✎ Ako je vaš mobilni telefon kompatibilan sa
funkcijom DLNA, možete reprodukovati sadržaj
bez povezivanja USB kabla. (Pogledajte stranu
34)
Vid. zapisi
Blu-ray
Muzika
Apl. 1
✎
2.
Apl. 2
Apl. 3
Apl. 4
Opera TV
Store
Još
Screen Zamena
Mirroring uređ.
Funkcija Podešavanja
Ako se poruka ne pojavi, pređite na način 2.
Koristite tastere ▲▼ da biste izabrali Fotografije,
Vid. zapisiili Muzika a zatim pritisnite taster
E. Zavisno od načina na koji je sadržaj uređen,
videćete fascikle, pojedinačne datoteke ili oboje.
24 - Srpski
HT-H5200_HS5200-SER_0402.indd 24
2014-04-02
4:02:29
Kontrola video reprodukcije
2 Korišćenje menija diska, menija naslova,
iskačućeg menija i liste naslova
Možete da kotrolišete reprodukciju video sadržaja
koji se nalazi na Blu-ray/DVD disku, USB uređaju,
mobilnom uređaju ili računaru. U zavisnosti od diska ili
sadržaja, neke od funkcija opisanih u ovom uputstvu
možda neće biti dostupne.
Tokom reprodukcije, pritisnite ovaj taster za prikaz
menija naslova.
• Ako vaš disk ima spisak za reprodukciju,
pritisnite ZELENI (B) taster da biste prešli na
spisak za reprodukciju.
TITLE MENU
0
POPUP
Tokom reprodukcije, pritisnite ovaj taster za prikaz
menija diska.
TITLE MENU
Tasteri na daljinskom upravljaču za
reprodukciju video zapisa
DISC MENU
DISC MENU
2
1
POPUP MENU
SUBTITLE
HOME
REPEAT
3 Ponavljanje reprodukcije
1 Tasteri za kontrolu reprodukovanja
Ovaj proizvod ne reprodukuje zvuk u Pretraga,
Polakoili Korak modu.
• Za vraćanje na normalnu brzinu reprodukovanja,
pritisnite taster 6.
1.
U toku reprodukcije pritisnite taster REPEAT
na daljinskom upravljaču.
2.
Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Isklj.,
Naslov, Poglavlje, Svi ili Ponovi od A - B, a
zatim pritisnite taster E.
6
Počinje reprodukciju.
❏ Ponovi od A - B
5
Zaustavlja reprodukciju.
1.
7
Pritisnite taster E na mestu od kog želite da
počne ponavljanje reprodukcije (A).
Pauzira reprodukciju.
2.
Pritisnite taster E na mestu na kome želite
da se završi ponavljanje reprodukcije (B).
3.
Za povratak na normalnu reprodukciju
pritisnite ponovo taster REPEAT.
U toku reprodukcije pritisnite taster
Brza
3 ili . Svaki put kada pritisnete
reprodukcija taster 3 ili , brzina reprodukcije
će se promeniti.
U modu pauze, pritisnite taster .
Usporena
Svaki put kada pritisnete taster ,
reprodukcija
brzina reprodukcije će se promeniti.
4.
✎
✎
Reprodukcija U modu pauze, pritisnite taster 7.
korak-poSvaki put kada pritisnete taster 7,
korak
pojaviće se novi kadar.
U toku reprodukcije pritisnite taster
1 ili 2. Svaki put kada pritisnete
Prestupna
taster 1 ili 2, disk prelazi na
reprodukcija
prethodno ili sledeće poglavlje ili
datoteku.
✎
✎
✎
Reprodukcija Sadržaja
Tokom reprodukcije, pritisnite ovaj taster za prikaz
iskačućeg menija.
3
Pritisnite taster E.
U zavisnosti od diska, ekran ne mora prikazati
sve opcije ponavljanja.
Na ekranu se možda neće odmah prikazati
Poglavlje ili Naslov. Nastavite da pritiskate
tastere ▲▼ dok se vaš izbor ne bude našao
unutar primenljivog polja.
Za povratak na normalnu reprodukciju pritisnite
ponovo taster REPEAT, pritiskajte tastere ▲▼
da biste izabrali Isklj., a zatim pritisnite taster
E.
Na ekranu se možda neće odmah prikazati
Ponovi od A - B. Nastavite da pritiskate
tastere ▲▼ dok se opcija Ponovi od A - B ne
nađe u primenljivom polju.
Tačku (B) morate da podesite najmanje 5
sekundi kasnije u odnosu na tačku (A).
25 - Srpski
HT-H5200_HS5200-SER_0402.indd 25
2014-04-02
4:02:29
Reprodukcija Sadržaja
Korišćenje menija TOOLS
Titlovi
U toku reprodukcije pritisnite taster TOOLS.
Omogućava postavljanje željenog jezika titla.
Naslov
Ugao
Ako na disku ili uređaju postoji više od jednog
naslova, pomoću ovog tastera možete pronaći ili
izabrati željeni naslov.
Prikazivanje scene iz drugog ugla. Opcija Ugao
prikazuje broj uglova dostupnih za prikazivanje (1/1,
1/2, 1/3, itd.).
Vreme reprodukcije
BONUSVIEW video
Omogućava prelazak na određenu tačku u
reprodukciji. Koristite numeričke tastere za unos
tačke u reprodukciji.
Omogućava postavljanje željene opcije za dodatne
scene.
Meni koji se pojavljuje samo kada se
Režim ponavljanja
reprodukuje datoteka
Omogućava ponavljanje određenog naslova,
poglavlja ili označenog dela.
Ceo ekran
Audio sinhr.
Omogućava podešavanje audio kašnjenja tako da
se audio sinhronizuje sa video signalom. Možete
da podesite kašnjenje od 0 do 300 milisekundi.
Podešavanja slike
reprodukuje BD/DVD disk
Poglavlje
Omogućava postavljanje željene veličine celog
ekrana. Možete izabrati Original, Mod1 (veći), i
Mod2 (najveći).
Informacije
Izaberite za prikaz informacija o video datoteci.
Omogućava podešavanje moda slike.
 Režim
- Korisnik : Omogućava ručno podešavanje
funkcija Osvetljenje, Kontrast, Boja i
Oštrina.
- Dinamična : Izaberite ovu postavku da
povećate oštrinu.
- Normalno : Izaberite ovu postavku za većinu
aplikacija prikazivanja.
- Film : Ovo je najbolja postavka za gledanje
filmova.
Meni koji se pojavljuje samo kada se
BONUSVIEW audio
✎
U zavisnosti od diska ili memorijskog uređaja,
meni sa alatkama se može razlikovati. Možda
neće biti prikazane sve opcije.
Kreiranje spiska za reprodukciju video
zapisa
Možete da kreirate spisak za reprodukciju video
datoteka na način koji je skoro identičan načinu na
koji kreirate spisak za reprodukciju muzičkih datoteka.
Za uputstva pogledajte stranu 27.
Reprodukcija snimljenog
komercijalnog audio diska
1.
Omogućava prelazak na poglavlje koje želite da
gledate.
Zvuk
Omogućava postavljanje željenog audio jezika.
Umetnite Audio CD (CD-DA) ili MP3 disk u fioku
za disk.
• U slučaju Audio CD (CD-DA) diska, prva
numera će se automatski reprodukovati.
Numere na disku se reprodukuju po redosledu
po kome su snimane na disku.
• U slučaju MP3 diska, pritisnite tastere ◄►
da biste izabrali Muzika, zatim pritisnite taster
E.
26 - Srpski
HT-H5200_HS5200-SER_0402.indd 26
2014-04-02
4:02:30
Pl li
Playlist
Režim ponavljanja
Numera
Rip
> Premesti
< Podesi
" Pauza
TRACK 003
04:41
TRACK 004
04:02
TRACK 005
03:43
TRACK 006
03:40
Izaberi
Alatke
5
7 taster : Pauzira numeru.
6
6 taster : Reprodukuje trenutno izabranu
numeru.
' Nazad
00:00/00:00
CD
4
Brza reprodukcija (samo Audio CD [CDDA] disk) :
U toku reprodukcije pritisnite taster 3 ili .
Svaki put kada pritisnete taster 3 ili ,
brzina reprodukcije će se promeniti.
0/16
Alatke
TRACK 001
' Nazad
Da biste reprodukovali pojedinačnu numeru,
koristite tastere ▲▼ na daljinskom upravljaču da
biste izabrali numeru, a zatim pritisnite taster E.
✎
Za više informacija o reprodukciji muzike, pređite
na odeljak „Kontrola reprodukcije muzike‟ u
nastavku.
Možete da podesite da proizvod reprodukuje numere.
1.
Tokom reprodukcije muzike, pritisnite taster
TOOLS.
2.
Koristite taster ◄► da biste izabrali Isklj.,
Numera ili Jedna, Svi ili Sluč.red. u opciji
Režim ponavljanja, a zatim pritisnite taster E.
Kreiranje spiska za reprodukciju muzike
Kontrola reprodukcije muzike
1.
Ako reprodukujete muziku sa komercijalnog CD
ili DVD diska, pritisnite taster 5 ili RETURN.
Pojavljuje se ekran sa listom pesama. Ako
kreirate spisak za reprodukciju od muzike na
disku koji je kreirao korisnik ili USB uređaju,
pristupite listi pesama kao što je opisano na
strani 23 ili 24.
2.
Pritiskajte tastere ▲▼◄► da biste pronašli
željenu datoteku, a zatim pritisnite ŽUTI
(C) taster da biste je izabrali. Ponovite ovu
proceduru da biste izabrali dodatne datoteke.
3.
Ako želite da izaberete sve datoteke, pritisnite
taster TOOLS, koristite tastere ▲▼ da izaberete
opciju Izbor svih, a zatim pritisnite taster E.
Ako želite da poništite izbor svih datoteka,
pritisnite taster TOOLS, izaberite Opozovi izbor
svega, a zatim pritisnite taster E.
Možete da kotrolišete reprodukciju muzičkog sadržaja
koji se nalazi na DVD, CD, USB, mobilnom uređaju ili
računaru. U zavisnosti od diska ili sadržaja, neke od
funkcija opisanih u ovom uputstvu možda neće biti
dostupne.
Tasteri na daljinskom upravljaču za
reprodukciju muzike
RDS DISPLAY
1
TA
1
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
7
8
9
TITLE MENU
DISC MENU
0
POPUP
2
3
1
2
3
S
O
4
5
6
Muzika
㾎
Numerički tasteri : Tokom reprodukcije
spiska za reprodukciju, pritisnite broj željene
numere. Izabrana numera se reprodukuje.
Preskoči : U toku reprodukcije pritisnite
taster 1 ili 2 da biste prešli na prethodnu
ili sledeću muzičku numeru.
TRACK 001
1 izabr. datot.
TRACK 001
TRACK 002
05:57
04:27
TRACK 003
TRACK 004
04:07
03:41
TRACK 005
TRACK 006
03:17
03:35
TRACK 007
TRACK 008
03:47
03:49
TRACK 009
TRACK 010
03:53
CD
a Zamena uređ.
Reprodukcija Sadržaja
2.
Ponavljanje numera
1/2 Stranica
03:45
Izaberi
Alatke
() Pres. str.
' Nazad
5 taster : Zaustavlja numeru.
27 - Srpski
HT-H5200_HS5200-SER_0402.indd 27
2014-04-02
4:02:31
Reprodukcija Sadržaja
4.
Da biste uklonili datoteku sa Rep. Lista, pređite
na datoteku, a zatim pritisnite ŽUTI (C) taster.
✎
5.
Pritisnite taster E da biste reprodukovali
izabrane datoteke. Pojavljuje se ekran Rep.
Lista.
✎
6.
Za prelazak na listu pesama, pritisnite taster 5
ili RETURN taster.
7.
Da biste se vratili nazad na Rep. Lista, pritisnite
taster E.
✎
Na Audio CD diskovima (CD-DA) možete da
kreirate spisak za reprodukciju sa do 99 numera.
Ako do liste pesama dođete iz opcije Rep. Lista,
a zatim se vratite na opciju Rep. Lista, Rep. Lista
će se reprodukovati od početka.
✎
Postupkom ripovanja se muzika kodira u .mp3
formatu pri 192 kb/s.
Na ekranu sa listama numera možete izabrati
Izbor svih ili Opozovi izbor svega.
- Koristite opciju Izbor svih da biste izabrali
sve numere, a zatim pritisnite taster E. Na
taj način se poništava vaš izbor pojedinačnih
numera.
- Koristite opciju Opozovi izbor svega da biste
odjednom odznačili sve izabrane numere.
Reprodukovanje foto sadržaja
Možete da reprodukujete foto sadržaj koji se nalazi na
DVD disku, USB, mobilnom uređaju ili računaru.
Ripovanje
Korišćenje menija sa alatkama
1.
Umetnite USB uređaj u USB konektor sa prednje
strane proizvoda.
U toku reprodukcije pritisnite taster TOOLS.
2.
Kada se prikaže ekran za reprodukciju, koristite
tastere ▲▼ za izbor numere, a zatim pritisnite
ŽUTI (C) taster. Potvrdni okvir se pojavljuje na
levoj strani numere.
3.
Ponovite korak 2 da biste izabrali i označili
dodatne numere.
4.
Da biste uklonili numeru sa liste, pronađite
numeru, a zatim ponovo pritisnite ŽUTI (C)
taster. Oznaka na numeri će biti uklonjena.
Izaberite da biste pokrenuli/pauzirali prezentaciju.
Brzina prezent.
Izaberite da podesite brzinu prikazivanja slajdova.
Pozadinska muzika
5.
Kada završite, pritisntie taster TOOLS. Pojavljuje
se meni Alatke.
6.
Koristite tastere ▲▼ da biste izabrali Rip, a zatim
pritisnite taster E. Pojavljuje se ekran Rip.
7.
Koristite tastere ▲▼ da biste izabrali uređaj za
skladištenje ripovanih datoteka, a zatim pritisnite
taster E.
✎
Ne isključujte uređaj dok je proces ripovanja u
toku.
8. Ako želite da otkažete ripovanje, pritisnite taster
E a zatim izaberite Da. Izaberite Ne da biste
nastavili sa ripovanjem.
9.
Pokreni / Zaustavi projekciju slajdova
Izaberite ako želite da slušate muziku dok gledate
slajdove.
Zum
Izaberite ako želite da uvećate trenutnu sliku.
(Uvećano do 4 puta)
Okreni
Izaberite da rotirate sliku. (Slika će se rotirati ili u
smeru ili suprotno smeru kretanja kazaljke na satu.)
Informacije
Pokazuje informacije o slici kao što su ime i
veličina, itd.
Kada se ripovanje završi, pojavljuje se poruka
„Ripovanje je završeno.‟.
10. Pritisnite taster E da biste se vratili na ekran za
reprodukciju.
✎
✎
Ova funkcija nije dostupna za DTS Audio CD
diskove.
Ova funkcija možda neće biti podržana na nekim
diskovima.
28 - Srpski
HT-H5200_HS5200-SER_0402.indd 28
2014-04-02
4:02:32
✎
✎
U zavisnosti od diska ili memorijskog uređaja,
meni Alatke se može razlikovati. Možda neće biti
prikazane sve opcije.
Da biste omogućili funkciju pozadinske muzike,
datoteka fotografije mora da se nalazi na istom
memorijskom mediju kao i muzička datoteka.
Međutim, na kvalitet zvuka može uticati bitska brzina
MP3 datoteke, veličina fotografije i način kodiranja.
Podešavanje stanica
Primer : Memorisanje stanice FM 89.10.
1.
Pritisnite taster FUNCTION da biste izabrali FM.
2.
Pritisnite taster TUNING UP, DOWN da
izaberete <89.10>.
3.
Pritisnite taster TUNER MEMORY.
• Na displej treperi BROJ.
Ponovo pritisnite taster TUNER MEMORY.
• Pritisnite taster TUNER MEMORY pre nego
što BROJ samostalno nestane sa displeja
• Kada pritisnete taster TUNER MEMORY,
BROJ nestaje sa displeja, a stanica se smešta
u memoriju.
4.
Kreiranje spiska za reprodukciju
fotografija
Možete da kreirate spisak za reprodukciju fotografija
na način koji je skoro identičan načinu na koji
kreirate spisak za reprodukciju muzičkih datoteka.
Za uputstva pogledajte stranu 27. Izaberite datoteke
fotografija umesto datoteka muzike.
5.
Slušanje radija
O RDS emisijama
• Da biste slušali radio, morate povezati
isporučenu FM antenu.
Korišćenje RDS (radio informacionog sistema)
za prijem FM stanica
Upravljanje radiom preko daljinskog
upravljača
1.
Pritisnite taster FUNCTION da biste izabrali FM.
2.
Pronađite željenu stanicu.
• Prethodno podešavanje 1 : Pritisnite taster
5 da biste izabrali PRESET, a zatim pritisnite
taster TUNING UP, DOWN da biste izabrali
prethodno podešenu stanicu.
- Da biste podesili unapred podešenu
stanicu, morate da dodate unapred
podešene stanice u memoriju proizvoda.
• Ručno podešavanje : Pritisnite taster 5 da
biste izabrali MANUAL, a zatim pritisnite taster
TUNING UP, DOWN za podešavanje niže ili
više frekvencije.
• Automatsko podešavanje : Pritisnite taster
5 da biste izabrali MANUAL, a zatim
pritisnite i držite taster TUNING UP, DOWN
da biste automatski pretražili opseg.
Podešavanje mono/stereo zvuka
Pritisnite taster MO/ST.
• Svaki put kada pritisnete taster, zvuk se prebacuje
između opcije STEREO i MONO.
• U području lošeg prijema, izaberite MONO za
jasnije, neometane radio emisije.
RDS omogućava FM stanicama da šalju dodatni
signal uz signale redovnog programa.
Na primer, stanice šalju svoja imena, kao i informacije
o tipu programa koji emituju, kao što su sport ili
muzika itd.
Ako je podešena FM stanica koja obezbeđuje RDS
uslugu, na displeju se pali RDS indikator.
Reprodukcija Sadržaja
Da podesite drugu stanicu, ponovite korake od 2
do 4.
• Da pređete na unapred podešenu stanicu,
pritisnite taster TUNING UP, DOWN.
Opis RDS funkcije
• PTY (Vrsta programa) : Prikazuje vrstu programa
koja se trenutno emituje.
• PS NAME (Ime programske stanice) : Označava
ime stanice koja emituje program i sastoji se od 8
znakova.
• RT (radijski tekst) : Dekodira tekst koji šalje stanica
(ako postoji) i sastoji se od maksimalno 64 znaka.
• CT (Vreme) : Dekodira sat realnog vremena iz FM
frekvencije. Neke stanice možda ne prenose PTY,
RT ili CT informacije, pa zato one možda neće biti
prikazane u svim slučajevima.
• TA (Saobraćajna obaveštenja) : TA ON/OFF
pokazuje da se prenosi saobraćajno obaveštenje.
✎
RDS možda neće pravilno funkcionisati ako
podešena stanica ne emituje pravilno RDS signal
ili ako je signal slab.
29 - Srpski
HT-H5200_HS5200-SER_0402.indd 29
2014-04-02
4:02:33
Reprodukcija Sadržaja
- Kada pritiskate tastere na primarnom daljinskom
upravljaču, proverite da li ste izabrali FM stanicu
putem primarnog daljinskog upravljača.
Prikazivanje RDS signala
RDS signale koje šalje stanica možete videti na
displeju.
Pritisnite taster RDS DISPLAY dok slušate FM
stanicu.
• Svaki put kada pritisnete taster, prikaz na displeju
se menja da bi vam pokazao sledeće informacije :
PS NAME  RT  CT  Frekvencija
PS
(programski
servis)
U toku traženja se prikazuje
<PS NAME>, a zatim će biti
prikazana imena stanica. <NO
PS> se pojavljuje ako se ne
šalje signal.
RT (radijski
tekst)
U toku traženja se prikazuje
<RT>, a zatim će na ekranu biti
prikazane tekstualne poruke
koje šalje stanica. <NO RT> se
pojavljuje ako se ne šalje signal.
Frekvencija
Frekvencija stanice (bez RDS
usluge)
+
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
1.
Pritisnite taster PTY SEARCH dok slušate FM
stanicu.
2.
Pritiskajte taster PTY- ili PTY+ dok se na ekranu
ne pojavi željeni PTY kod.
• Displej prikazuje PTY kodove na desnoj strani.
3.
Pritiskajte taster PTY SEARCH ponovo, dok je
PTY kod, koji je izabran u prethodnom koraku,
još uvek na displeju.
• Centralni uređaj pretražuje 15 prethodno
podešenih FM stanica i zaustavlja se kada
pronađe onu koju ste izabrali i bira tu stanicu.
Korišćenje Bluetooth funkcije
O znacima koji se prikazuju na displeju
Kada se na displeju prikažu PS ili RT signali, koriste
se sledeći znaci.
• Prozor displeja ne može da razlikuje velika i mala
slova i uvek koristi velika slova.
• Prozor displeja ne može da prikaže naglašena
slova, na primer, <A,>, se može koristiti za
naglašena slova <A’s>, kao što su <À, Â, Ä, Á, Å i
Ã.>
PTY (vrsta programa) indikacija i
funkcija PTY-SEARCH
Jedna od prednosti RDS usluge je ta što možete
pronaći određenu vrstu programa iz unapred
podešenih kanala specificiranjem PTY kodova.
Traženje programa koji koristi PTY kodove
• Pre nego što počnete!
- PTY pretraga se može primeniti samo za unapred
podešene stanice.
- Za prekidanje pretrage u bilo kom trenutku
procesa, pritisnite taster 5 u toku traženja.
- Postoji vremensko ograničenje za sledeće
korake. Ako je podešavanje otkazano pre
završetka, počnite ponovo od koraka 1.
Možete da koristite Bluetooth uređaj da biste uživali
u muzici sa stereo zvukom visokog kvaliteta, bez
ijednog kabla!
Šta je Bluetooth?
Bluetooth je tehnologija koja omogućava lako
međusobno povezivanje Bluetooth kompatibilnih
uređaja putem bežične veze kratkog dometa.
• Bluetooth uređaj može da uzrokovati smetnje ili
neispravnost:
- Kada je deo tela u kontaktu sa prijemnim/
predajnim sistemom Bluetooth uređaja ili kućnog
bioskopa.
- Pod uticajem električnih kolebanja zbog prepreka
od strane zida, ćoška ili pregrade.
- Kod izlaganja električnom ometanju od strane
uređaja koji koriste isti frekventni opseg,
uključujući i medicinsku opremu, mikrotalasne
pećnice i bežične LAN mreže.
• Uparite kućni bioskop sa Bluetooth uređajem
održavajući malo rastojanje.
30 - Srpski
HT-H5200_HS5200-SER_0402.indd 30
2014-04-02
4:02:33
• Što je rastojanje između kućnog bioskopa i
Bluetooth uređaja veće, kvalitet će biti lošiji. Ako
rastojanje pređe radni opseg Bluetooth funkcije,
veza će se prekinuti.
• U područjima sa slabim prijemom, Bluetooth veza
možda neće funkcionisati pravilno.
• Kućni bioskop ima efektivan domet prijema do
10 metara u svim smerovima ako ne postoje
prepreke. Veza će biti automatski prekinuta ako
rastojanje bude van ovog dometa. Čak i u okviru
ovog opsega, kvalitet zvuka može biti oslabljen
preprekama, kao što su zidovi ili vrata.
• Ovaj bežični uređaj može tokom svog rada izazvati
električne smetnje.
Reprodukujte muziku na povezanom uređaju.
• Možete da slušate muziku koja se reprodukuje
na povezanom Bluetooth uređaju preko
sistema kućnog bioskopa.
✎
Kućni bioskop podržava samo SBC podatke
srednjeg kvaliteta (do 237 kb/s@48 kHz) i ne
podržava SBC podatke visokog kvaliteta (328 kb/
s@44,1 kHz).
AVRCP funkcija je podržana. Njena funkcionalnost
će se razlikovati, u zavisnosti od specifikacija
povezanog uređaja.
Povežite samo sa Bluetooth uređajem koji
podržava A2DP profil.
Moguće je istovremeno uparivati samo jedan
Bluetooth uređaj.
Proizvod možda neće pravilno vršiti pretraživanje
ili povezivanje u sledećim slučajevima:
- Ako u okolini kućnog bioskopa postoji jako
električno polje.
- Ako se sa proizvodom istovremeno uparuje
nekoliko Bluetooth uređaja.
- Ako je Bluetooth uređaj isključen, nije na mestu
ili je neispravan.
- Obratite pažnju da uređaji kao što su
mikrotalasne pećnice, adapter za bežičnu LAN
vezu, neonske sijalice i plinski šporeti koriste
isti frekventni opseg kao i Bluetooth uređaj, što
može uzrokovati električne smetnje.
✎
✎
✎
Povezivanje kućnog bioskopa na
✎
Bluetooth uređaj
Povezivanje
Bluetooth uređaj
Pre nego što počnete, proverite da li Bluetooth uređaj
podržava funkciju Bluetooth kompatibilnih stereo
slušalica.
✎
Reprodukcija Sadržaja
5.
Za dobru kompatibilnost Bluetooth uređaja ili bilo
kog drugog uređaja, kao što je mobilni telefon,
preporučujemo vam da ažurirate najnoviju verziju
uređaja.
1.
Pritiskajte taster FUNCTION na daljinskom
upravljaču da biste prikazali poruku BT.
2.
Izaberite Bluetooth meni na Bluetooth uređaju
koji želite da povežete. Uputstvo potražite u
uputstvu za Bluetooth uređaj.
Raskidanje veze Bluetooth uređaja i
3.
Izaberite meni za stereo slušalice kod Bluetooth
uređaja.
• Videćete spisak uređaja.
4.
Izaberite „[HTS]HXXXXX‟ iz dobijenog spiska.
• Kada je kućni bioskop povezan sa Bluetooth
uređajem, na prednjem displeju kućnog
bioskopa će se prikazati naziv povezanog
Bluetooth uređaja, praćeno nazivom kućnog
bioskopa.
Možete da raskinete vezu između Bluetooth uređaja
i kućnog bioskopa. Uputstvo potražite u uputstvu za
Bluetooth uređaj.
• Kada sistem kućnog bioskopa prekine vezu sa
Bluetooth uređajem, kućni bioskop će prikazati
poruku DISCONNECTED na prednjem displeju.
kućnog bioskopa
31 - Srpski
HT-H5200_HS5200-SER_0402.indd 31
2014-04-02
4:02:34
Reprodukcija Sadržaja
Raskidanje veze kućnog bioskopa i
Korišćenje NFC (tehnologija bliske
komunikacije)
Bluetooth uređaja
Pritisnite taster (
) na prednjoj ploči kućnog
bioskopa da biste prebacili iz moda BT u drugi mod ili
isključili kućni bioskop.
• Osim ako ne isključite kućni bioskop usled
konverzije funkcije, povezani Bluetooth uređaj
će sačekati izvesno vreme na odgovor kućnog
bioskopa pre nego što raskine vezu. (Vreme
raskidanja veze može da se razlikuje, zavisno od
Bluetooth uređaja.)
✎
✎
U modu Bluetooth povezivanja, Bluetooth veza
se može izgubiti ako rastojanje između sistema
kućnog bioskopa i Bluetooth uređaja premaši 10
m. Kada se Bluetooth uređaj nađe u efikasnom
dometu ili kada restartujete Bluetooth uređaj,
potrebno je da ponovo uparite uređaj i kućni
bioskop da biste uspostavili vezu.
U Bluetooth modu, čuvar ekrana će se pokrenuti
ako Bluetooth uređaj ostane u stanju pripravnosti
5 minuta. Da biste ponovo povezali Bluetooth
uređaj, isključite čuvar ekrana, a zatim povežite
uređaj. Da biste isključili čuvar ekrana, pritisnite
bilo koji taster na daljinskom upravljaču (taster za
jačinu zvuka, numerički taster, itd.)
Korišćenje aktivacije putem Bluetooth
veze
Povežite svoj NFC kompatibilan uređaj preko
Bluetooth veze na kućni bioskop koristeći ovaj
jednostavan postupak podešavanja. Možete
reprodukovati muziku sa pametnog telefona preko
kućnog bioskopa.
1.
Uključite NFC funkciju na pametnom telefonu
i uverite se da je funkcija zaključavanja ekrana
na pametnom telefonu isključena. NFC funkcija
na pametnom telefonu neće raditi ako je
zaključavanje ekrana uključeno.
2.
Uređajem koji podržava NFC funkciju pažljivo
sa gornje strane
dodirnite NFC logotip
kućnog bioskopa.
3.
Na pametnom telefonu se pojavljuje poruka sa
pitanjem da li želite da nastavite sa Bluetooth
povezivanjem. Izaberite „Yes‟ (Da).
• Kada je povezivanje završeno, pojavljuje se
poruka „connected‟ (povezano).
4.
Da biste prekinuli vezu sa NFC uređajem,
ponovo uređajem dodirnite gornju ploču kućnog
bioskopa.
• Da biste povezali drugi NFC uređaj dok je prvi
pametan telefon još uvek povezan, drugim
uređajem dodirnite gornju ploču kućnog
bioskopa. Kućni bioskop će prekinuti vezu sa
prvim pametnim telefonom i povezati se sa
drugim pametnim telefonom.
Kada je kućni bioskop isključen, možete ga uključiti
povezivanjem pametnog uređaja i proizvoda putem
Bluetooth veze.
✎
Brz poč. rada funkcija je dostupna kada je AC
kabl za napajanje povezan na AC izvor napajanja.
✎
Da biste koristili ovu funkciju, postavite
Podešavanja > Sistem > Brz poč. rada na
opciju Uklj..
✎
NFC funkcija je ugrađena u Android uređaje
koji rade na Android OS 4.1 Jellybean ili novijim
verzijama.
- Ako vaš uređaj radi sa verzijom Android OS
koja prethodi verziji Android OS 4.1 Jellybean,
da biste koristili NFC funkciju morate preuzeti
aplikaciju „Samsung NFC Connection‟ sa
usluge Android Market.
✎
Položaj NFC antene na pametnim telefonima je
različit. Pre povezivanja proverite gde se NFC
antena nalazi. Pre nego što uspostavite vezu,
pogledajte korisničko uputstvo vašeg mobilnog
telefona da biste proverili lokaciju antene.
Ako je vaš pametan telefon pokriven debelim
kućištem, povezivanje možda neće uspeti.
✎
Da biste koristili ovu funkciju, prethodno treba
uspostaviti Bluetooth vezu između kućnog
bioskopa i vašeg pametnog uređaja. Drugim
rečima, na listi poznatih Bluetooth uređaja na
vašem pametnom uređaju treba pronaći kućni
bioskop.
1. Povežite pametan uređaj sa proizvodom putem
Bluetooth veze. (Informacije o Bluetooth
povezivanju potražite u uputstvu za pametni
uređaj.)
2.
Kada se poveže, kućni bioskop će se automatski
isključiti u BT modu.
• Izaberite željenu muziku za reprodukciju na
pametnom uređaju.
✎
32 - Srpski
HT-H5200_HS5200-SER_0402.indd 32
2014-04-02
4:02:34
✎
✎
✎
✎
NFC povezivanje funkcioniše čak i kada je
kućni bioskop isključen, ako je funkcija Brz
poč. rada Uklj.. Ipak, ako je kabl za napajanje
isključen i ponovo priključen, NFC povezivanje će
funkcionisati samo nakon što se kućni bioskop
uključi.
je zaštitni znak ili registrovani
zaštitni znak NFC Forum, Inc. u
Note2
Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim zemljama.
S3/S4
NFC označavanje za Bluetooth
Note3
povezivanje se ne može
uspostaviti prilikom uključivanja i
isključivanja.
NFC označavanje za Bluetooth povezivanje neće
funkcionisati dok indikator baterije treperi.
❏ Specifikacije podrške za TV SOUND ON/
OFF:
Anynet+
(HDMI-CEC)
postavka
TV Sound
UKLJUČEN
TV Sound
ISKLJUČEN
Izlaz HTS
zvučnika
HTS zvučnik
bez zvuka
TV zvučnik bez
zvuka
Izlaz TV
zvučnika
Izlaz HTS
zvučnika
HTS zvučnik
bez zvuka
Izlaz TV
zvučnika
Izlaz TV
zvučnika
Izlaz HTS
zvučnika
HTS zvučnik
bez zvuka
Izlaz TV
zvučnika
Izlaz TV
zvučnika
UKLJUČENO
ISKLJUČENO
Bez funkcije
TV SOUND
TV SOUND
DSP/EQ
Ako imate televizor koji podržava funkciju Anynet+
(HDMI-CEC), taster TV SOUND omogućava da
usmeravate zvuk televizora na zvučnike kućnog
bioskopa ili zvučnike televizora. Da biste koristili ovaj
taster, postupite na sledeći način:
1.
Povežite HDMI kabl na televizor i kućni
bioskop. (Pogledajte stranu 10)
2.
Postavite opciju Anynet+ (HDMI-CEC) Uklj.
na kućnom bioskopu i televizoru.
3.
Pritisnite taster TV SOUND na daljinskom
upravljaču. TV SOUND ON treperi na displeju
na prednjoj ploči, a zatim prelazi u D. IN.
• Kada je funkcija TV SOUND uključena, zvuk
televizora se emituje kroz zvučnike kućnog
bioskopa.
4.
Ponovo pritisnite taster TV SOUND da biste
isključili funkciju TV SOUND.
• Kada je funkcija TV SOUND isključena,
zvuk televizora se emituje kroz zvučnike
povezanog televizora sa Anynet+ funkcijom.
DSP/EQ
Reprodukcija Sadržaja
Korišćenje tastera za specijalne
efekte na daljinskom upravljaču
Možete uživati u različitim modovima zvuka.
 DSPOFF : Izaberite za normalno slušanje.
 CINEMA : Proizvodi realističan i snažan zvuk za
filmske izvore.
 MUSIC : Prikladno za potpuno muzičke izvore.
 GAME : Pogodan za igranje video igara i
proizvodi snažan zvuk.
 M-STEREO (Multi Stereo) : Proizvodi surround
zvuk za 2-kanalne ulazne izvore.
 POWER BASS : Pojačani zvučni efekat za
basove.
 LOUD : Poboljšava zvučne karakteristike za
basove prema izlaznom nivou.
 NIGHT : Optimizovan za noć uz komprimovanje
dinamičkog opsega (meki zvuk).
❏ Korišćenje tastera TV SOUND:
1) Kada želite da slušate zvuk televizora kroz
zvučnike kućnog bioskopa.
2) Kada želite da slušate zvuk sa USB uređaja
koji je priključen na televizor kroz zvučnike
kućnog bioskopa.
33 - Srpski
HT-H5200_HS5200-SER_0402.indd 33
2014-04-02
4:02:35
Mrežni servisi
Korišćenje BD-LIVE™
1.
Povežite proizvod na mrežu.
(Pogledajte stranu 11)
2.
Konfigurišite postavke mreže.
(Pogledajte strane 17~19)
3.
Na sistemu kućnog bioskopa, izaberite Zamena
uređ..
4.
Koristite taster ▲% da biste na spisku uređaja
izabrali vaš računar.
5.
Izaberite tip datoteke koji želite da prikažete ili
reprodukujete, Fotografije, Vid. zapisiili Muzika
a zatim pritisnite E.
Koristite taster ▲%◄► da biste izabrali fasciklu
sa tipom datoteka koji ste izabrali, a zatim
pritisnite E. Prikazuje se lista datoteka.
Kada se proizvod poveže na mrežu, možete uživati u
raznim filmskim sadržajima koji su dostupni na BDLIVE kompatibilnim diskovima.
6.
1.
Priključite USB memorijski stik u USB konektor
na prednjoj strani proizvoda, a zatim koristite
funkciju Upravljanje BD podacima da proverite
preostalu memoriju. Memorijski uređaj mora da
ima najmanje 1 GB slobodnog prostora da bi
mogao da podrži BD-LIVE servise.
7.
2.
Izaberite Podešavanja na početnom ekranu, a
zatim pritisnite taster E.
✎
3.
Izaberite Sistem, a zatim pritisnite taster E.
4.
Izaberite Upravljanje BD podacima, a zatim
pritisnite taster E.
5.
Izaberite Zamena uređ., a zatim pritisnite taster
E.
6.
Izaberite USB DISK, a zatim pritisnite taster E.
7.
Umetnite Blu-ray disk koji podržava BD-LIVE.
8.
Izaberite neki od raznih sadržaja BD-LIVE usluga
koje je ponudio proizvođač diska.
✎
Način na koji koristite BD-LIVE i ponuđeni sadržaji
mogu se razlikovati, zavisno od proizvođača
diska.
Korišćenje DLNA
DLNA omogućava pristup datotekama i reprodukciju
datoteka koje se nalaze na računaru preko kućnog
bioskopa.
Pratite uputstva u korisničkom uputstvu DLNA
uređaja da biste podesili DLNA funkciju na računaru
i označili fascikle i datoteke koje želite da podelite sa
kućnim bioskopom.
Da biste nakon podešavanja DLNA pristupili
datotekama i reprodukovali datoteke koje se nalaze
na računaru, učinite sledeće:
1.
Uključite računar, televizor i kućni bioskop.
2.
Proverite da li je DLNA deljeni server pokrenut na
računaru.
✎
✎
Izaberite datoteku koju želite da gledate ili
reprodukujete, a zatim pritisnite E.
Možete da kreirate spiskove za reprodukciju od
datoteka na računaru na isti način na koji kreirate
spiskove za reprodukciju od datoteka na USB
uređajima i diskovima.
Uz nekoliko izuzetaka, možete da kontrolišete
reprodukciju datoteka sa računara na isti način
na koji kontrolišete reprodukciju datoteka sa USB
uređaja i diskova.
Takođe, možete da pristupite datotekama na
računaru ako prvo izaberete Fotografije, Vid.
zapisiili Muzika na početnom ekranu, a zatim
izaberete računar sa spiska uređaja koji se
pojavljuje.
Aplikacije
Vaš kućni bioskop pruža raznovrsnu kolekciju vesti,
filmova, vremena i drugog sadržaja koji možete
direktno preuzeti i uživati u njemu putem kućnog
bioskopa. Prvo, proverite mrežu i proverite da li je
kućni bioskop povezan sa Internetom. Vaš kućni
bioskop mora biti povezan sa Internetom da biste
koristili funkciju aplikacija.
Aplikacije koje se nude preko funkcije za aplikacije
funkcionišu slično njihovim verzijama na mreži ili, ako
se razlikuju, lakše su za korišćenje.
Da biste koristili aplikacije, potrebno je da pre toga
kreirate naloge. Iako na većini ovih lokacija možete
kreirati nalog putem vašeg kućnog bioskopa,
jednostavnije i brže je da kreirate nalog tako što ćete
posetiti lokacije na mreži pomoću računara, laptopa
ili tablet računara koji ima pristup Internetu. Obratite
pažnju da ćete u nekim slučajevima za uspostavljanje
naloga morati da koristite kućni bioskop i računar,
laptop ili tablet računar. Osnovna razlika između
standardne verzije na mreži i verzija kojima možete
da pristupite preko vašeg kućnog bioskopa je da kod
verzija na kućnom bioskopu umesto tastature koristite
daljinski upravljač za unos slova i brojeva.
34 - Srpski
HT-H5200_HS5200-SER_0402.indd 34
2014-04-02
4:02:36
Korišćenje aplikacija
Prvi put kada pristupite bilo kojoj aplikaciji, kućni
bioskop prikazuje dva ugovora. Morate prihvatiti oba
ugovora da biste preuzeli i koristili bilo koju aplikaciju.
Podrazumevano, kućni bioskop na početnom ekranu
prikazuje četiri popularne aplikacije. Možete videti
dodatne aplikacije i promeniti aplikacije koje kućni
bioskop prikazuje na početnom ekranu ako izaberete
taster Još.
Da biste pokrenuli aplikaciju, dva puta kliknite na nju,
a zatim pratite uputstva prikazana na ekranu.
Prikazivanje dodatnih aplikacija
1.
Izaberite taster Još na početnom ekranu, a
zatim pritisnite taster E. Pojavljuje se ekran
sa dodatnim aplikacijama i prikazuje banku
aplikacija.
Da biste prikazali dodatne aplikacije, pomerite
okvir na desno ili levo dok se ne pojavi druga
grupa aplikacija.
3.
Da biste izašli iz ekrana sa dodatnim aplikacijama,
izaberite Zatvori ili pritisnite taster RETURN ili
taster EXIT na daljinskom upravljaču.
Promena aplikacija prikazanih na početnom
ekranu
1.
Izaberite taster Još, a zatim pritisnite taster E.
2.
Izaberite taster Uredi na ekranu sa dodatnim
aplikacijama, a zatim pritisnite taster E.
3.
Aplikacije koje kućni bioskop prikazuje na
početnoj strani su označeni oznakom potvrde.
Opozovite izbor svih aplikacija koje želite da
uklonite sa početnog ekrana tako što ćete
označiti svaku aplikaciju, a zatim pritisnuti taster
E.
4.
Izaberite aplikacije tako što ćete označiti svaku
aplikaciju, a zatim pritisnuti taster E. Oznaka
potvrde se pojavljuje na svakoj izabranoj
aplikaciji. Istovremeno možete imati do četiri
izabrane aplikacije.
Pristupanje aplikaciji Opera TV Store
Da biste pristupili aplikaciji Opera TV Store, izaberite
taster Opera TV Store na početnom ekranu, a zatim
pritisnite taster E.
Da biste izašli iz ekrana Opera TV Store, pritisnite
taster EXIT ili RETURN na daljinskom upravljaču.
Kretanje u aplikaciji Opera TV Store
Kada se pojavi ekran Opera TV Store, on prikazuje
banku izdvojenih aplikacija. Koristite tastere ▲%◄►
na daljinskom upravljaču da biste pomerili okvir sa
jedne na drugu aplikaciju.
Izbor aplikacije
Pomerite okvir do željene aplikacije, a zatim pritisnite
taster E.
U prozoru koji se pojavljuje izaberite OPEN da biste
aplikaciju otvorili odmah ili IN MY APPS! da biste
aplikaciju dodali u My Apps. Pritisnite taster RETURN
na daljinskom upravljaču da biste se vratili na Opera
TV Store ekran.
Izbor aplikacija prema kategoriji
5.
Kada završite, izaberite OK, a zatim pritisnite
taster E. Ponovo se pojavljuje početni ekran.
✎
Da biste izašli iz aplikacije, pritisnite taster EXIT na
daljinskom upravljaču.
Da biste izbrisali informacije za prijavu za sve
aplikacije, pritisnite taster 5 i držite ga 5 sekundi
ili duže.
✎
U aplikaciji Opera TV Store, pronaći ćete Internet
video tok striming visokog kvaliteta, društvene mreže
i usluge za striming muzike.
Mrežni servisi
2.
Korišćenje aplikacije Opera TV
Store
Da biste olakšali pretraživanje aplikacija, možete ih
pregledati kao kategorije, na primer, Popular, Watch,
Listen, Play, itd.
Da biste izabrali kategoriju, koristite taster ▲ na
daljinskom upravljaču da biste pomerili okvir u gornji
deo ekrana.
Zatim, koristite tastere ◄► za izbor kategorije.
Korišćenje My Apps ekrana
Da biste pristupili My Apps ekranu, označite MY
APPS, a zatim pritisnite taster E. Pojavljuje se ekran
My Apps i prikazuje aplikacije koje ste sačuvali na
lokaciji My Apps.
Brisanje aplikacija iz ekrana My Apps
1.
Označite taster MENU u gornjem delu My
Apps ekrana, a zatim pritisnite taster E na
daljinskom upravljaču.
2.
Izaberite REMOVE APPS u meniju, a zatim
pritisnite taster E. Oko jedne aplikacije se
pojavljuje crveni pravougaonik.
3.
Pomerite pravougaonik do aplikacije koju želite
da izbrišete, a zatim pritisnite taster E.
35 - Srpski
HT-H5200_HS5200-SER_0402.indd 35
2014-04-02
4:02:36
Mrežni servisi
4.
Ponovite ovaj postupak prilikom brisanja
dodatnih aplikacija.
5.
Kada završite, izaberite ZAVRŠENO, a zatim
pritisnite taster E.
6.
Pritisnite taster RETURN da biste se vratili na
glavni ekran.
• Prenos putem Bluetooth veze može
ometati signal funkcije Screen Mirroring.
Preporučujemo da pre korišćenja funkcije
Screen Mirroring isključite Bluetooth funkciju
na svom pametnom telefonu ili pametnom
uređaju.
Pretraživanje aplikacija
1.
Izaberite SEARCH u gornjem delu ekrana, a
zatim pritisnite taster E.
2.
Da biste brzo pretraživali popularne stavke,
kliknite na jednu od kartica za popularnu
pretragu u gornjem delu ekrana.
3.
Da biste aplikaciju tražili prema imenu, unesite
ime aplikacije pomoću tastature na ekranu.
Opera TV Store će vršiti pretragu dok unosite
slova i prikazivaće aplikacije sa imenima koja
odgovaraju unetim slovima.
• Da biste poništili trenutnu pretragu, pritisnite
taster RETURN na daljinskom upravljaču ili
izaberite BACK na ekranu, a zatim pritisnite E.
Screen Mirroring
Screen Mirroring omogućava prikazivanje ekrana
pametnog telefona ili drugog kompatibilnog uređaja
na ekranu televizora pomoću Miracast™ tehnologije.
Za ručno odslikavanje ekrana nije potreban kabl ili
bežični ruter.
1.
U početnom ekranu koristite tastere ◄► da biste
izabrali Screen Mirroring, a zatim pritisnite E.
2.
Pokrenite funkciju AllShare Cast na pametnom
telefonu ili uređaju.
3.
Na uređaju, na listi dostupnih uređaja pronađite
ime sistema kućnog bioskopa, a zatim ga
izaberite.
4.
Televizor prikazuje poruku za povezivanje u toku (na
primer, Connecting to Android_92gb...) a zatim
prikazuje poruku da je povezivanje uspešno.
5.
U nekoliko trenutaka se ekran vašeg uređaja
prikazuje na ekranu televizora.
• Kada koristite funkciju Screen Mirroring,
može doći do prekida video zapisa ili gubitka
zvuka, u zavisnosti od okruženja.
• Kućni bioskop se može povezati sa uređajima
koji podržavaju funkciju AllShare Cast. Obratite
pažnju da svi uređaji koji imaju funkciju
AllShare Cast ne moraju biti u potpunosti
podržani, što zavisi od proizvođača. Dodatne
informacije o podršci za mobilno povezivanje
potražite na web lokaciji proizvođača.
36 - Srpski
HT-H5200_HS5200-SER_0402.indd 36
2014-04-02
4:02:36
Dodatak
Dodatne informacije
Digitalni izlaz
Napomene
Povezivanje
HDMI IZLAZ
• Određene HDMI izlazne rezolucije možda neće
funkcionisati, u zavisnosti od vašeg televizora.
• Da biste uživali u video zapisima sa 3D tehnologijom
morate imati HDMI vezu.
• Dugačak HDMI kabl može izazvati šum na ekranu.
Ako do toga dođe, postavite HDMI duboki tonovi
boje na opciju Isklj. u meniju.
Podešavanja
Postavke za 3D
Format slike
• Zavisno od tipa diska, neke proporcije ekrana
možda neće biti na raspolaganju.
• Ako izaberete proporciju ekrana i opciju koja se
razlikuje od proporcije ekrana vašeg televizora,
moglo bi doći do poremećaja slike.
• Ako izaberete 16:9 Originalno, vaš televizor može
prikazati 4:3 Pillarbox (crne linije na stranama slike).
BD Wise (samo Samsung proizvodi)
• Kada je funkcija BD Wise uključena, postavka
Rezolucija se automatski vraća na BD Wise, a
opcija BD Wise se pojavljuje u meniju Rezolucija.
• Ako je proizvod povezan na uređaj koji ne podržava
opciju BD Wise, ne možete da koristite funkciju BD
Wise.
• Za pravilan rad funkcije BD Wise, podesite opciju
BD Wise na proizvodu i televizoru na Uklj..
Internet veza za uslugu BD-Live
• Internet veza može biti ograničena za vreme
korišćenja BD-LIVE sadržaja.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• Zavisno od vašeg televizora, izvesne rezolucije
HDMI izlaza možda neće funkcionisati. Pogledajte
korisničko uputstvo za televizor.
• Ova funkcija nije na raspolaganju ako HDMI kabl ne
podržava CEC.
• Ako vaš Samsung TV ima Anynet+ logotip, onda
podržava Anynet+ funkciju.
Dodatak
• Kod nekih 3D diskova, da biste zaustavili film u toku
3D reprodukcije, pritisnite jednom taster 5. Film se
zaustavlja, a opcija 3D moda se deaktivira. Da biste
promenili izbor 3D opcije u toku reprodukovanja
3D filma, pritisnite jednom taster 5. Pojavljuje se
Blu-ray meni. Ponovo pritisnite taster 5, a zatim
izaberite Postavke za 3D u Blu-ray meniju.
• U zavisnosti od sadržaja i položaja slike na ekranu
vašeg televizora, možete videti vertikalne crne linije
na levoj strani, na desnoj strani ili na obe strane.
• Obavezno izaberite pravilan Digitalni izlaz ili nećete
čuti zvuk ili ćete čuti jak šum.
• Ako HDMI uređaj (AV prijemnik, TV) nije kompatibilan
sa komprimovanim formatima (Dolby digital, DTS),
audio signal se isporučuje kao PCM.
• Standardni DVD diskovi nemaju BONUSVIEW audio
i navigacione zvučne efekte.
• Neki Blu-ray diskovi nemaju BONUSVIEW audio i
navigacione zvučne efekte.
• Ovo podešavanje za Digitalni izlaz ne utiče
na analogni (L/D) ili HDMI audio izlaz ka vašem
televizoru. Ono utiče na optički i HDMI audio izlaz
kada je proizvod povezan na AV prijemnik.
• Ako reprodukujete MPEG audio filmske podloge,
audio signal isporučuje PCM bez obzira na izabrane
opcije za Digitalni izlaz (PCM ili tok bitova).
• Digitalni izlaz se može aktivirati kada je opcija
Izbor zvučnika postavljena na Zvučnik TV-a.
Upravljanje BD podacima
• U modu spoljašnje memorije, reprodukcija diska
može biti prekinuta ukoliko u toku reprodukcije
odspojite USB uređaj.
• Podržavaju se samo oni USB uređaji koji su
formatirani u FAT sistemu datoteka (DOS 8.3
oznaka logičkog diska). Preporučujemo da koristite
USB uređaje koji podržavaju USB 2.0 protokol sa
brzinom čitanja/pisanja od 4 MB/s ili većom.
• Funkcija Nastavi Play možda neće funkcionisati
nakon što formatirate memorijski uređaj.
• Ukupna memorija koja je dostupna za Upravljanje
BD podacima može se razlikovati, što zavisi od
uslova.
DivX® vid. na zah.
• Za više informacija o DivX(R) VOD, posetite „http://
vod.divx.com‟.
37 - Srpski
HT-H5200_HS5200-SER_0402.indd 37
2014-04-02
4:02:37
Dodatak
Postavke zvučnika
Reprodukovanje JPEG datoteka
• Kada je funkcija Izbor zvučnika postavljena na
Zvučnik TV-a, zvuk proizvode zvučnici televizora.
• Ne možete da uvećate titl ili PG grafiku u modu
prikaza na celom ekranu.
HDMI audio
Reprodukcija Sadržaja
Korišćenje tastera TOOLS pri reprodukciji slika
• Kada se HDMI audio signal šalje na zvučnik
televizora, on se automatski spušta na 2 kanala.
Povratni audio kanal
• Kada je funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) postavljena
na Isklj., funkcija Povratni audio kanal nije
dostupna.
• Korišćenje HDMI kabla bez ARC (Audio Return
Channel) sertifikata može dovesti do problema
kompatibilnosti.
• ARC funkcija je dostupna samo ako je povezan
uređaj kompatibilan sa funkcijom ARC.
• Ako je kućni bioskop povezan na televizor koji
je kompatibilan sa BD Wise i kod koga je opcija
BD Wise Uklj., meni Podešavanja slike se neće
pojaviti.
• Funkcija Pozadinska muzika neće funkcionisati ako
se muzička datoteka i datoteka fotografije ne nalaze
na istom memorijskom uređaju. Takođe, na kvalitet
zvuka može uticati bitska brzina MP3 datoteke,
veličina fotografija i način kodiranja.
Disk i kompatibilnost formata
Reprodukcija
Reprodukovanje video datoteka
• Video datoteke sa velikim bitskim brzinama od 20
Mb/s ili višim opterećuju kapacitete proizvoda i
mogu da zaustave reprodukciju u toku.
Tipovi diskova i sadržaji koje vaš
proizvod može reprodukovati
Medijum
Biranje audio jezika
Tip diska
Blu-ray disk BD-ROM ili BD-RE/-R disk
3D Blu-ray disk snimljen u BD-RE formatu.
• Indikator ◄► se neće pojaviti na ekranu ako
BONUSVIEW deo ne sadrži nijednu BONUSVIEW
audio postavku.
• Jezici koji su dostupni preko funkcije audio jezika
zavise od jezika koji su kodirani na disku. Ova
funkcija ili određeni jezici možda neće biti dostupni.
• Neki Blu-ray diskovi omogućavaju da izaberete
PCM ili Dolby Digital audio podlogu na engleskom
jeziku.
VIDEO
DVD-VIDEO,
DVD-RW,
DVD-R,
DVD+RW,
DVD+R
DVD-VIDEO, snimljeni
DVD+RW/DVD-RW(V)/
DVD-R/+R diskovi koji
su snimljeni i finalizovani
ili USB memorijski mediji
na kojima se nalaze DivX,
MKV, MP4 sadržaji.
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Muzika snimljena na CDRW/-R, DVD-RW/-R,
BD-RE/-R diskovima ili
memorijskim medijima na
kojima se nalaze MP3 ili
WMA sadržaji.
Biranje jezika titla
• Zavisno od Blu-ray/DVD diska, možda ćete morati
da promenite željeni titl u meniju diska. Pritisnite
taster DISC MENU.
• Ova funkcija zavisi od toga koji titlovi su kodirani na
disku i možda neće biti dostupna na svim Blu-ray/
DVD diskovima.
• Informacije o BONSUVIEW modu glavne opcije će
se takođe pojaviti ako Blu-ray disk ima BONUSVIEW
deo.
• Ova funkcija istovremeno menja primarne i
sekundarne titlove.
• Redom se prikazuje ukupan broj primarnih i
sekundarnih titlova.
Detalji
MUZIKA
CD-RW/-R,
FOTOGRAFIJE DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
✎
Fotografije snimljene na
CD-RW/-R, DVD-RW/-R,
BD-RE/-R diskovima ili
USB memorijskim medijima
na kojima se nalaze JPEG
sadržaji.
Ovaj proizvod možda neće reprodukovati neke CDRW/-R i DVD-R diskove zbog tipa diska ili uslova
snimanja.
38 - Srpski
HT-H5200_HS5200-SER_0402.indd 38
2014-04-02
4:02:38
✎
✎
✎
✎
✎
Ako DVD-RW/-R disk nije ispravno snimljen u DVD
video formatu, neće moći da se reprodukuje.
Vaš proizvod neće reprodukovati sadržaj koji je
snimljen na DVD-R uređaju sa bitskom brzinom
većom od 10 Mb/s.
Vaš proizvod neće reprodukovati sadržaj koji je
snimljen na BD-R ili USB uređaju sa bitskom brzinom
većom od 30 Mb/s.
Reprodukcija možda neće uspeti sa nekim tipovima
diskova ili kada koristite specifične operacije, kao
što su promena ugla ili podešavanje proporcija slike.
Informacije o diskovima su detaljno navedene na kutiji
diska. Pogledajte ako je neophodno.
Kada reprodukujete BD-J naslov, učitavanje može trajati
duže nego kod običnih naslova ili će se neke funkcije
vršiti sporije.
Oznake diskova koje proizvod može
reprodukovati
Blu-ray disk
3D Blu-ray disk
BD-LIVE
Dolby
DTS
Java
PAL televizijski sistem u
Ujedinjenom Kraljevstvu,
Francuskoj, Nemačkoj, itd.
DivX
Tipovi diskova koje vaš proizvod ne
može reprodukovati
✎
✎
✎
✎
• DVD-RAM
• Super Audio CD (osim
CD lejera)
• 3,9 GB DVD-R diskovi
za autorizaciju.
Ovaj proizvod možda neće reagovati na sve komande
za rad zato što neki Blu-ray, DVD ili CD diskovi
dozvoljavaju određene ili ograničene operacije i
mogućnosti tokom reprodukcije. Molimo da imate na
umu da to nije greška u proizvodu.
Samsung ne može garantovati da će ovaj proizvod
reprodukovati svaki disk sa Blu-ray, DVD ili CD
logotipom jer se formati diskova razvijaju, i problemi i
greške se mogu javiti pri pravljenju softvera za Blu-ray
diskove, DVD i CD i/ili proizvodnji diskova.
Molimo da kontaktirate SAMSUNG centar za brigu
o korisnicima ukoliko imate pitanja ili naiđete na
poteškoću pri reprodukciji Blu-ray diska, DVD ili CD
u ovom proizvodu. Takođe, u ovom korisničkom
uputstvu možete naći i dodatne informacije o
ograničenjima reprodukcije.
Neki komercijalni diskovi i DVD diskovi koji su
kupljeni van vašeg regiona možda neće moći da se
reprodukuju ovim proizvodom.
Dodatak
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/MV-disk,
itd.
• DVD-RW(VR mod)
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD(CD-G
diskovi reprodukuju
samo audio sadržaje, ne
reprodukuju grafiku.)
Regionalni kod
Proizvod i diskovi su kodirani prema regionu. Ti regionalni
kodovi moraju da se slažu da bi se disk reprodukovao.
Ako se kodovi ne slažu, disk se neće reprodukovati.
Regionalni broj ovog proizvoda je prikazan na zadnjoj
ploči proizvoda.
Tip diska
Blu-ray
disk
Regionalni
kod
Oblast
A
Severna Amerika, Centralna
Amerika, Južna Amerika,
Koreja, Japan, Tajvan, Hong
Kong i Jugoistočna Azija.
B
Evropa, Grenland, Francuske
teritorije, Bliski Istok, Afrika,
Australija i Novi Zeland.
C
Indija, Kina, Rusija, Centralna
i Južna Azija.
39 - Srpski
HT-H5200_HS5200-SER_0402.indd 39
2014-04-02
4:02:38
Dodatak
✎
1
SAD, teritorije SAD i Kanada
2
Evropa, Japan, Bliski Istok,
Egipat, Afrika, Grenland
3
Tajvan, Koreja, Filipini,
Indonezija, Hong Kong
4
Meksiko, Južna Amerika,
Centralna Amerika, Australija,
Novi Zeland, Pacifička
ostrva, Karibi
5
Rusija, Istočna Evropa, Indija,
Severna Koreja, Mongolija
6
Kina
Neki diskovi DivX, MKV i MP4 formata se možda
neće moći reprodukovati, što zavisi od uslova video
rezolucije i brzine kadrova.
Podržani formati
DVDVIDEO
✎
Ako regionalni broj Blu-ray diska/DVD diskova
ne odgovara regionalnom broju ovog proizvoda,
proizvod ne može da reprodukuje takav disk.
AVCHD (Napredni video kodek visoke
definicije)
• Ovaj proizvod može da reprodukuje diskove AVCHD
formata. Takvi diskovi se obično snimaju i koriste u
videokamerama.
• AVCHD format je format digitalne videokamere visoke
definicije.
• MPEG-4 AVC/H.264 format je u stanju da komprimuje
slike sa većom efikasnošću od konvencionalnog
formata za kompresiju slike.
• Neki AVCHD diskovi koriste format „x.v.Colour‟.
Ovaj proizvod može da reprodukuje AVCHD diskove
korišćenjem formata „x.v.Colour‟.
• „x.v.Colour‟ je zaštitni znak Sony Corporation.
• „AVCHD‟ i logotip AVCHD su zaštitni znaci kompanija
Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. i Sony
Corporation.
✎
✎
✎
Napomene o USB povezivanju
• Vaš proizvod podržava USB memorijske uređaje, MP3
plejere, digitalne fotoaparate i USB čitače kartica.
• Ovaj proizvod ne podržava imena fascikli ili datoteka
koja su duža od 128 znakova.
• Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda neće biti
kompatibilni sa ovim proizvodom.
• Vaš proizvod podržava sisteme datoteka FAT16, FAT32
i NTFS.
• USB uređaje povežite direktno na USB priključak
proizvoda. Povezivanje preko USB kabla može dovesti
do problema kompatibilnosti.
• Stavljanje više od jednog memorijskog uređaja u
čitač za više kartica može da dovede do nepravilnog
funkcionisanja čitača.
• Ovaj proizvod ne podržava PTP (peer-to-peer) protokol.
• Ne isključujte USB uređaj tokom prenosa ili snimanja
podataka.
• Što je veća rezolucija slike, više vremena će biti
potrebno da se prikaže slika.
• Ovaj proizvod ne može da reprodukuje MP3 datoteke
sa DRM (Upravljanje digitalnim pravima) sistemom koje
su preuzete sa komercijalnih lokacija.
• Vaš proizvod podržava samo video zapise sa manje od
30 f/s (brzina kadrova).
• Vaš proizvod podržava samo klase USB memorijskih
uređaja velikog kapaciteta (MSC), kao što su fleš
memorije i USB HDD uređaji. (HUB nije podržan.)
• Određeni USB HDD uređaji, čitači kartica i fleš
memorije možda neće biti kompatibilni sa ovim
proizvodom.
• Ako je za neke USB uređaje neophodno prekomerno
napajanje, uređaj za zaštitu kola može ograničiti uređaj.
• Ako je reprodukcija sa USB HDD uređaja nestabilna,
obezbedite dodatno napajanje priključivanjem čvrstog
diska u zidnu utičnicu. Ako problem i dalje postoji,
obratite se proizvođaču USB HDD uređaja.
• SAMSUNG nije odgovoran za bilo koje oštećenje
datoteka s podacima ili gubitak podataka.
Neki diskovi AVCHD formata se možda neće moći
reprodukovati, što zavisi od uslova snimanja.
Diskovi AVCHD formata moraju da se finalizuju.
„x.v.Colour‟ nudi širi opseg boja od običnih DVD
diskova za videokamere.
40 - Srpski
HT-H5200_HS5200-SER_0402.indd 40
2014-04-02
4:02:39
Podrška za video datoteke
Oznaka tipa datoteke
Sadržaj
Video kodek
Audio kodek
*.avi
AVI
DivX 3.11/4/5/6
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
MP3, Dolby Digital, DTS,
WMA, PCM
*.mkv
MKV
VC-1 AP, DivX 5/6
H.264 BP/MP/HP
MP3, Dolby Digital, DTS
*.wmv
WMV (wmv9)
VC-1 AP, VC-1 SM
WMA
*.mp4
MP4
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
AAC
*.mpg / *.mpeg
PS
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
MP1, 2
Dolby Digital, DTS
Rezolucija
1920x1080
 Ograničenja
 Video dekoder
- Podržava protokol H.264 do nivoa 4.1 i AVCHD
- Ne podržava H.264 FMO/ASO/RS i VC1 SP/MP/AP L4 protokole
- MPEG4 SP, ASP : Ispod 1280 x 720 : maks. 60 kadrova
Iznad 1280 x 720 : maks. 30 kadrova
- Ne podržava GMC 2 ili više
Dodatak
- Čak i kada je datoteka kodirana gore navedenim podržanim kodekom, moguće je da se datoteka ne reprodukuje ako
postoji problem sa sadržajem.
- Normalna reprodukcija nije zagarantovana ako je informacija sadržaja datoteke pogrešna ili ako je sama datoteka oštećena.
- Kod datoteka koje imaju veću bitsku brzinu/brzinu kadrova od standardne može da dođe do prekida pri reprodukciji.
- Funkcija traženja (preskakanja) nije dostupna ako je tabela indeksiranja datoteke oštećena.
 Audio dekoder
- Podržava WMA 7, 8, 9 i STD
- Ne podržava WMA frekvenciju semplovanja od 220/50 Hz mono.
- AAC: Maks. brzina semplovanja: 96 KHz (8, 11, 12, 16, 22,24, 32,44,1, 48, 64, 88,2, 96) Maks. bitska brzina: 320 kb/s
 Podržani DivX formati za datoteke titlova
- *.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
Podrška za muzičke datoteke
Oznaka tipa datoteke
Sadržaj
Audio kodek
*.mp3
MP3
MP3
-
WMA
* Brzine semplovanja (u kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44,1, 48
* Bitske brzine - Sve bitske brzine u opsegu od 5 kb/s do 384 kb/s
*.wma
WMA
Podržani opseg
Podrška za slikovne datoteke
Oznaka tipa datoteke
Tip
*.jpg / *.jpeg / *.jpe
JPEG
*.png
PNG
Rezolucija
15360x8640
41 - Srpski
HT-H5200_HS5200-SER_0402.indd 41
2014-04-02
4:02:39
Dodatak
Izabrane opcije za Digitalni izlaz
Podešavanje
Tok bitova
(neobrađeno)
PCM
Povezivanje
PCM
Audio tok
bitova na
Blu-ray
disku
Do 7.1-kanalni PCM
Dolby Digital
Do 2.1-kanalni PCM
Definicija
Blu-ray diska
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
DTS
DTS
Do 7.1-kanalni PCM
DTS-HD Master
Audio
Audio tok na
DVD disku
PCM
Dolby TrueHD
DTS-HD High
Resolution
Audio
Tok bitova
(Dolby D ponovo
kodiran)
HDMI AV prijemnik
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Tok bitova (DTS
ponovo kodiran)
DTS ponovo
kodiran
Dolby Digital
ponovo kodiran *
DTS-HD High
Resolution Audio
DTS-HD Master
Audio
PCM
PCM 2-kanalni
PCM 2-kanalni
PCM 2-kanalni
PCM 2-kanalni
Dolby Digital
Do 2.1-kanalni PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
Do 7.1-kanalni PCM
DTS
DTS
DTS
Bilo koji
Dekodira
audio signal
Dekodira audio
glavne opcije i
signal glavne opcije
Šalje samo audio
BONUSVIEW
Dekodira audio
i BONUSVIEW
tok glavne opcije
audio tok bitova
signal glavne opcije i
tako da AV
audio tok bitova
zajedno u jedan
BONUSVIEW audio
prijemnik može
zajedno u jedan
PCM audio
tok bitova zajedno
da dekodira audio PCM audio signal i
signal i dodaje
u jedan PCM audio
tok bitova. Nećete dodaje navigacione
navigacione
signal i dodaje
čuti BONUSVIEW
zvučne efekte,
zvučne efekte,
navigacione zvučne
audio ili navigacione
a zatim ponovo
a zatim ponovo
efekte.
zvučne efekte.
kodira PCM audio
kodira PCM audio
u DTS tok bitova.
u Dolby Digital tok
bitova ili PCM.
 Ako je tok izvora 2-kanalni, ne primenjuje se postavka „Dolby D ponovo kodiran‟. Izlaz će biti 2-kanalni LPCM.
Blu-ray diskovi mogu da sadrže tri audio toka bitova :
- Glavni audio signal : Audio filmska podloga glavne opcije.
- BONUSVIEW audio : Dodatna filmska podloga, kao što su komentari režisera ili glumca.
- Navigacioni zvučni efekti : Kada izaberete navigaciju nekog menija, mogu se čuti navigacioni zvučni efekti. Navigacioni
zvučni efekti su različiti na svakom Blu-ray disku.
42 - Srpski
HT-H5200_HS5200-SER_0402.indd 42
2014-04-02
4:02:39
Rezolucija prema izlaznom modu
Reprodukcija Blu-ray diska/E-sadržaja/Digitalnih sadržaja
Reprodukcija DVD diska
HDMI mod
Izlaz
Podešavanje
BD Wise
E-sadržaji/Digitalni
sadržaji
HDMI mod
Blu-ray disk
Rezolucija Blu-ray
diska
1080p@60F
480i
Auto
Maks. rezolucija TV ulaza
1080p@60F
1080p@60F
Maks. rezolucija TV ulaza
-
1080p
-
1080p
Filmski kadar : Auto (24Fs)
1080p@24F
-
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
Rešavanje problema
Simptom
Provera/Mera
Ne možete da izbacite
disk.
• Da li je kabl za napajanje sigurno priključen u utičnicu?
• Isključite napajanje, a zatim ga ponovo uključite.
Reprodukcija ne počinje.
• Proverite regionalni broj na Blu-ray/DVD disku. Blu-ray/DVD disk koji su kupljeni u
inostranstvu možda neće moći da se reprodukuju.
• CD-ROM i DVD-ROM diskovi ne mogu da se reprodukuju ovim proizvodom.
• Proverite da li je nivo rejtinga tačan.
Reprodukcija ne počinje
odmah posle pritiskanja
tastera 6/7.
• Da li koristite deformisani disk ili disk sa ogrebotinama na površini?
• Obrišite disk.
Nema zvuka.
• Kućni bioskop ne reprodukuje zvuk tokom brze reprodukcije, usporene reprodukcije
i reprodukcije „korak po korak‟.
• Da li su zvučnici pravilno povezani? Da li su postavke zvučnika pravilno
prilagođene?
• Da li je disk mnogo oštećen?
Daljinski upravljač ne radi.
• Da li daljinski upravljač koristite u okviru njegovog radnog dometa i pod pravilnim
uglom u odnosu na senzor?
• Da li su baterije istrošene?
• Da li ste pravilno izabrali funkcije moda (TV/BD) daljinskog upravljača (TV ili BD)?
Dodatak
Pogledajte donju tabelu ako ovaj proizvod ne funkcioniše ispravno. Ako vaš problem nije naveden u tabeli ili ako dato
uputstvo ne pomogne, isključite proizvod, iskopčajte kabl za napajanje i pozovite najbližeg ovlašćenog prodavca ili
servisni centar za Samsung elektronske uređaje.
43 - Srpski
HT-H5200_HS5200-SER_0402.indd 43
2014-04-02
4:02:40
Dodatak
Simptom
Provera/Mera
• Disk se okreće ali se
slika ne prikazuje.
• Kvalitet slike je loš i slika
podrhtava.
•
•
•
•
Jezik zvuka i titlova ne
funkcioniše.
• Jezik zvuka i funkcija titlova neće raditi ako disk ne sadrži zvučne podloge ili titlove
na više jezika.
Ekran menija se ne
pojavljuje kada se izabere
funkcija menija.
• Da li koristite disk koji ne sadrži menije?
Proporcija ekrana se ne
može promeniti.
• Možete da reprodukujete 16:9 Blu-ray/DVD diskove u 16:9 Full modu, 4:3
Letter Box modu ili 4:3 Pan-Scan modu, ali se 4:3 Blu-ray/DVD diskovi mogu
reprodukovati samo u modu 4:3. Pogledajte omotnicu Blu-ray diska, a zatim
izaberite odgovarajuću funkciju.
• Proizvod ne radi. (Primer:
Napajanje se isključuje ili
se čuje čudan zvuk.)
• Proizvod ne radi
normalno.
• Pritisnite i držite taster 5 daljinskog upravljača 5 sekundi u modu PRIPRAVNOSTI.
Na taj način ćete resetovati uređaj.
- Upotrebom funkcije RESET obrisaće se sve sačuvane postavke. Ne koristite
ovu funkciju ako nije neophodno.
Zaboravili ste lozinku za
nivo rejtinga.
• Dok se u proizvodu ne nalazi disk, pritisnite i držite pritisnut taster 5 duže
od 5 sekundi. INIT se pojavljuje na displeju i sve postavke se vraćaju na
podrazumevane vrednosti.
- Upotrebom funkcije RESET obrisaće se sve sačuvane postavke. Ne koristite
ovu funkciju ako nije neophodno.
Nije moguć prijem radio
emisija.
• Da li je antena pravilno povezana?
• Ako je ulazni signal antene slab, instalirajte spoljnu FM antenu unutar područja
dobrog prijema.
Ne postoji zvuk kada
pokušate da slušate zvuk
televizora preko zvučnika
kućnog bioskopa.
• Ako pritisnete taster ^ dok slušate zvuk televizora kada koristite funkcije D. IN ili
AUX, funkcije Blu-ray/DVD diska se uključuju i zvuk televizora se isključuje.
Poruka „Nije dostupno‟ se
pojavljuje na ekranu.
• Funkcije ili aktivnosti se ne mogu završiti u ovom trenutku jer:
1. To ograničava softver na Blu-ray/DVD disku.
2. Softver na Blu-ray/DVD disku ne podržava funkciju (npr., uglovi).
3. Funkcija trenutno nije dostupna.
4. Zahtevali ste naslov ili broj poglavlja ili vreme pretrage koji su izvan opsega.
Ako je HDMI izlaz
postavljen na rezoluciju
koju vaš televizor ne
podržava (na primer,
1080p), možda nećete
videti sliku na televizoru.
• Pritisnite i držite taster 5 na prednjoj ploči duže od 5 sekundi kada se u
proizvodu ne nalazi disk. Sve postavke će se vratiti na fabričke vrednosti.
Da li je televizor uključen?
Da li su video kablovi pravilno povezani?
Da li je disk prljav ili oštećen?
Loše proizvedeni disk možda neće moći da se reprodukuje.
44 - Srpski
HT-H5200_HS5200-SER_0402.indd 44
2014-04-02
4:02:40
Simptom
Provera/Mera
Ne postoji HDMI izlaz.
• Proverite vezu između televizora i HDMI konektora proizvoda.
• Proverite da li vaš TV podržava 576p/480p/720p/1080i/1080p rezolucije HDMI
ulaza.
Abnormalan ekran HDMI
izlaza.
• Ako se na ekranu pojavi slučajni šum, to znači da televizor ne podržava HDCP
(širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja).
DLNA funkcija
Možete da vidite fascikle
koje se dele preko DLNA,
ali ne možete da vidite
datoteke.
• DLNA prikazuje samo datoteke fotografija, muzike i filmova. Ne prikazuje druge
vrste datoteka.
Video se reprodukuje sa
prekidima.
• Proverite da li je mreža stabilna.
• Proverite da li je mrežni kabl pravilno povezan i da li mreža nije preopterećena.
DLNA veza između
televizora i računara je
nestabilna.
• IP adrese pod istom podmrežom treba da budu jedinstvene, u suprotnom IP
kolizija može da dovede do nestabilne veze.
• Proverite da li ste omogućili zaštitni zid. Ako jeste, onemogućite funkciju zaštitnog
zida.
BD-LIVE
• Proverite da li je mrežna veza uspešno uspostavljena ili ne korišćenjem funkcije
Status mreže.
• Proverite da li je USB memorijski uređaj povezan sa proizvodom.
• Memorijski uređaj mora da ima najmanje 1 GB slobodnog prostora da bi mogao
da podrži BD-LIVE servis. Raspoloživu veličinu možete da proverite u Upravljanje
BD podacima. (Pogledajte stranu 37)
• Proverite da li je opcija Internet veza za uslugu BD-Live postavljena na Dozvoli
(sve).
• Ako to ne uspe, kontaktirajte dobavljača sadržaja ili ažurirajte najnoviji fabrički
softver.
Došlo je do greške pri
korišćenju BD-Live usluge.
• USB memorijski uređaj mora da ima najmanje 1 GB slobodnog prostora da bi
mogao da podrži BD-LIVE servis. Raspoloživu veličinu možete da proverite u
Upravljanje BD podacima. (Pogledajte stranu 37)
✎
Dodatak
Kućni bioskop ne može
da se poveže sa BD-Live
serverom.
Ako su vraćene podrazumevane fabričke postavke, svi sačuvani korisnički BD podaci biće obrisani.
Samsung Electronics ovim izjavljuje da je ovaj sistem kućnog bioskopa usklađen sa suštinskim zahtevima
i drugim relevantnim odredbama direktive 1999/5/EC.
Zvaničnu Izjavu o usklađenosti možete naći na adresi http://www.samsung.com. Idite na Support (Podrška)
> Search Product Support (Traži podršku za proizvod) i unesite naziv modela.
Ova oprema se može koristiti u svim EU zemljama.
45 - Srpski
HT-H5200_HS5200-SER_0402.indd 45
2014-04-02
4:02:40
Dodatak
Specifikacije
Opšte
Težina
1,90 kg
Dimenzije
430,0 (Š) x 55,0 (V) x 224,0 (D) mm
Opseg radne temperature
+5 °C do +35 °C
Radni opseg vlažnosti vazduha 10 % do 75 %
FM tjuner
Odnos signal/šum
55 dB
Korisna osetljivost
12 dB
Ukupna harmonijska
izobličenja
1,0 %
Video
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Audio
PCM višekanalni zvuk, tok audio podataka, PCM audio
Prednji zvučnik, izlaz
165 W x 2 (3 )
Subwoofer zvučnik, izlaz
170 W (3 )
HDMI
Frekventni odziv
Analogni ulaz : 20 Hz~20 kHz (±3 dB)
Digitalni ulaz : 20 Hz~40 kHz (±4 dB)
Pojačavač
Odnos signal/šum
70 dB
Odvajanje kanala
60 dB
Ulazna osetljivost
(AUX) 500 mV
2.1-kanalni sistem zvučnika
Sistem zvučnika
Prednji
Subwoofer
Impedansa
3
3
Frekventni opseg
200 Hz ~ 20 kHz
50 Hz ~ 200 Hz
Nivo zvučnog pritiska na izlazu
84 dB/W/M
84 dB/W/M
Nominalni ulaz
165 W
170W
Maksimalni ulaz
330 W
Zvučnik
340 W
HT-H5200
Dimenzije (Š x V x D)
(Jedinica : mm)
95,0 x 146,0 x 74,0
168,1 x 349,8 x 289,8
HT-HS5200
122,0 x 530,0 x 120,0
255,0 x 297,0 x 255,0
HT-H5200
Težine (Jedinica : kg)
0,44
3,40
HT-HS5200
1,18
✎
✎
✎
✎
✎
4,60
Mrežne brzine jednake ili manje od 10 Mb/s nisu podržane.
Samsung Electronics Co., Ltd zadržava pravo da promeni specifikacije bez prethodne najave.
Težina i dimenzije su približne.
Dizajn i specifikacije su podložni izmenama bez prethodnog obaveštavanja.
U vezi sa napajanjem i potrošnjom energije, pogledajte nalepnicu na proizvodu.
46 - Srpski
HT-H5200_HS5200-SER_0402.indd 46
2014-04-02
4:02:41
Licence
Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby i dvostruki-D simbol su zaštitni znaci
Dolby Laboratories..
Za DTS patente, pogledajte http://patents.dts.com. Proizvedeno pod licencom kompanije
DTS Licensing Limited. DTS, DTSHD, simbol, kao i DTS i simbol zajedno su registrovani
zaštitni znaci, a DTS-HD Master Audio | Essential je zaštitni znak kompanije DTS, Inc. ©
DTS, Inc. Sva prava zadržana.
O DIVX FORMATU VIDEO ZAPISA: DivX® je digitalni video format koji je kreirala kompanija
DivX, LLC, podružnica kompanije Rovi Corporation. Ovo je zvanični DivX Certified® uređaj
koji je prošao stroge testove kojima je potvrđeno da reprodukuje DivX video. Posetite divx.
com za više informacija i softverske alate za konverziju vaših datoteka u DivX video zapise.
O DIVX FORMATU VIDEO ZAPISA NA ZAHTEV: Ovaj DivX Certified® uređaj mora da bude registrovan da bi mogao
reprodukovati filmove kupljene u DivX formatu video zapisa na zahtev (VOD). Da biste pribavili svoj registracioni kod,
pronađite DivX VOD odeljak u meniju za podešavanje vašeg uređaja. Idite na vod.divx.xom da biste saznali kako da
završite proces registracije. DivX Certified® za reprodukciju DivX® video zapisa do HD 1080p, uključujući i premium
sadržaj. DivX®, DivX Certified® i povezani logotipi su zaštitni znaci kompanije Rovi Corporation ili njenih podružnica i
koriste se pod licencom. Pokriven jednim ili više sledećih patenata u SAD: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
Pojmovi HDMI, High-Definition Multimedia Interface i HDMI logotip su zaštitni znaci ili
registrovani zaštitni znaci kompanije HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim zemljama.
Dodatak
DLNA®, DLNA logotip i DLNA CERTIFIED® su zaštitni znaci, službeni znaci ili sertifikacioni
znaci udruženja Digital Living Network Alliance.
Oracle i Java su registrovani zaštitni znaci kompanije Oracle i/ili njenih filijala. Ostala imena mogu biti zaštitni
znaci njihovih vlasnika.
Ovaj proizvod obuhvata tehnologiju zaštite od kopiranja koja je zaštićena pravom na osnovu S.A.D. patenata i drugih
prava na intelektualnu svojinu Rovi Corporation. Reinženjering i demontaža su zabranjeni.
Blu-ray Disc™, Blu-ray™ i logotipi su zaštitni znaci kompanije Blu-ray Disc Association.
Ovaj proizvod koristi Cinavia tehnologiju za ograničavanje korišćenja neovlašćenih kopija nekih komercijalno
proizvedenih filmova i video zapisa, kao i njihovih muzičkih podloga. Kada se otkrije korišćenje neovlašćenog kopiranja,
prikazaće se poruka i prekinuti kopiranje. Više informacija o Cinavia tehnologiji ćete naći u Cinavia onlajn informacionom
centru za potrošače na adresi http://www.cinavia.com. Za dodatne informacije o Cinavia tehnologiji pošaljite zahtev
putem pošte na adresu: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, SAD. Ovaj
proizvod sadrži vlasničku tehnologiju po licenci kompanije Verance Corporation i zaštićen je američkim patentom
7,369,677 i drugim patentima u SAD i međunarodnim patentima koji su izdati ili čekaju na odobrenje, kao i po zakonu
o autorskom pravu i poslovnim tajnama za određene aspekte takve tehnologije. Cinavia je zaštitni znak kompanije
Verance Corporation. Autorsko pravo 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava zadržava Verance. Reinženjering ili
demontaža su zabranjeni.
- Obaveštenje o licenciranju otvorenog izvornog koda
U slučaju korišćenja softvera sa otvorenim izvornim kodom, Licence za otvoreni izvorni kod su dostupne u meniju
proizvoda.
47 - Srpski
HT-H5200_HS5200-SER_0402.indd 47
2014-04-02
4:02:41
Kontaktirajte Samsung
Ukoliko imate pitanja ili komentare vezane za Samsung proizvode, molimo Vas
kontaktirajte Samsung korisnički centar.
Area
` Europe
AUSTRIA
Contact Centre 
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
Web Site
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support
(Dutch)
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
051 331 999
www.samsung.com/support
BULGARIA 07001 33 11 , sharing cost
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
062 726 786
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
DENMARK 70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
www.samsung.com/de/support
GERMANY 0180 6 67267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus
dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
www.samsung.com/gr/support
from land line
GREECE
(+30) 210 6897691 from mobile and land
line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
http://www.samsung.com/hu/
HUNGARY
0680PREMIUM (0680-773-648)
support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG 261 03 710
www.samsung.com/support
Area
MONTENEGRO
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Contact Centre 
020 405 888
080 697 267
090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/
Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
0034902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support
(German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
Pravilno odlaganje baterija iz ovog proizvoda
(Primenljivo u zemljama sa posebnim sistemima za prikupljanje)
Ova oznaka na bateriji, uputstvu ili pakovanju pokazuje da baterije u ovom proizvodu ne bi trebalo da se
odlažu zajedno sa kućnim otpadom na kraju svog radnog veka. Ako su označeni, hemijski simboli Hg,
Cd ili Pb ukazuju da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u vrednostima većim nego što je propisano
EC direktivom 2006/66. Ako se baterije ne odlože pravilno, te supstance mogu imati štetne posledice po
zdravlje ljudi ili okolinu.
Radi zaštite prirodnih resursa i promovisanja ponovne upotrebe materijala, odvojite baterije od drugih vrsta
otpada i reciklirajte ih kroz vaš lokalni, besplatni sistem vraćanja.
Pravilno odlaganje ovog proizvoda (električni i elektronski otpad)
(Primenljivo u zemljama sa posebnim sistemima za prikupljanje)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili literaturi pokazuje da proizvod i njegova elektronska dodatna oprema
(npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne treba da se odlažu sa drugim kućnim otpadom na kraju svog radnog veka. Da
sprečite moguće štetne posledice po okolinu ili zdravlje ljudi zbog nekontrolisanog odlaganja otpada, molimo da
ove stvari odvojite od drugih vrsta otpada i reciklirate ih odgovorno radi promovisanja održive ponovne upotrebe
materijalnih resursa.
Kućni korisnici bi trebalo da se obrate ili trgovini u kojoj su kupili proizvod ili lokalnoj službi za informacije o tome gde i
kako mogu da predaju ove stvari radi ekološki bezbednog recikliranja.
Poslovni korisnici bi trebalo da se obrate svom dobavljaču i provere uslove kupoprodajnog ugovora. Ovaj proizvod
i njegovu elektronsku dodatnu opremu ne bi trebalo mešati sa drugim komercijalnim otpadima prilikom odlaganja u
otpad.
HT-H5200_HS5200-SER_0402.indd 48
2014-04-02
4:02:42
HT-H5200
HT-HS5200
2.1-kanalni sustav Blu-ray™
sustav kućne zabave
korisnički priručnik
zamislite mogućnosti
Zahvaljujemo vam se na kupnji ovog proizvoda tvrtke
Samsung. Da biste primili potpuniju uslugu, registrirajte svoj
proizvod na
www.samsung.com/register
HT-H5200_HS5200-CRO_0402.indd 1
2014-04-02
3:55:59
Sigurnosne Informacije
Ovaj simbol označava prisutnost visokog
napona u unutrašnjosti. Opasno je
dodirivati bilo koji unutrašnji dio ovog
proizvoda na bilo koji način.
OPREZ!
OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE OTVARAJTE!
OPREZ: DA BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA,
NEMOJTE UKLANJATI OPLATU (I STRAŽNJU PLOČU). U
UNUTRAŠNJOSTI NEMA DIJELOVA KOJE MOŽE SERVISIRATI
KORISNIK. SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFICIRANIM
DJELATNICIMA.
• Utori i otvori na ormariću i poleđini ili podnožju
osiguravaju nužno prozračivanje. Da biste osigurali
pouzdan rad ovog uređaja i zaštitili ga od pregrijavanja
ove otvore nikada nemojte zatvarati ili prekrivati.
- Nemojte smještati uređaj u skučeni prostor poput
police za knjige ili ugrađenog ormarića, osim ako se
primjereno ne prozračuju.
- Nemojte smještati ovaj uređaj pored ili na radijator
ili toplinski spremnik, ni na mjesta izravno izložena
sunčevoj svjetlosti.
- Nemojte stavljati posude (vaze, i sl.) s vodom na ovaj
uređaj. Polijevanje vodom može uzrokovati požar ili
strujni udar.
• Nemojte izlagati ovaj uređaj kiši, niti ga smještati blizu
vode (kade, umivaonika, sudopera ili korita za pranje, u
vlažni podrum ili blizu bazena, itd.) Ako se ovaj uređaj
slučajno smoči, isključite ga iz struje i obratite se
odmah ovlaštenom distributeru.
• Ovaj uređaj koristi baterije. U vašoj zajednici, možda
postoje propisi za zaštitu okoliša koji zahtijevaju
primjereno odlaganje tih baterija. Obratite se lokalnim
vlastima za informacije o odlaganju i recikliranju.
• Ne preopterećujte zidne utičnice, produžne kablove
ili pretvarače iznad njihovih mogućnosti, jer to može
uzrokovati požar ili strujni udar.
• Provedite kablove napajanja na način koji će
onemogućiti da se po njima gazi ili prikliješti
predmetima. Obratite posebnu pozornost na krajeve
kablova kod priključka, utičnice na zidu i na izlazu iz
uređaja.
• Da biste zaštitili ovaj uređaj od udara groma ili prilikom
dugotrajnog nekorištenja ili neodržavanja, isključite
ga iz utičnice na zidu i odspojite antenu ili kablovski
sustav. To će spriječiti oštećenja uređaja uzrokovana
udarom groma ili naponskih oscilacija.
• Prije priključivanja AC kabla na DC utičnicu adaptera,
provjerite odgovara li napon na DC adapteru naponu u
lokalnoj distribucijskoj mreži.
• Nikad nemojte uguravati ništa metalno u otvore ovog
uređaja. Time možete stvoriti opasnost od strujnog
udara.
Ovaj simbol označava da je su uz ovaj
proizvod priloženi važni dokumenti o
rukovanju i održavanju.
• Da biste izbjegli strujni udar, nikada ne dirajte
unutrašnjost ovog uređaja. Ovaj uređaj smije otvarati
samo kvalificirani tehničar.
• Vodite računa da kabel napajanja priključite do kraja.
Kad isključujete kabel napajanja iz zidne utičnice,
uvijek potežite utičnicu kabela za napajanje. Nikad
ne isključujte uređaj iz struje potezanjem kabela. Ne
dodirujte kabel napajanja mokrim rukama.
• Ako ovaj uređaj ne radi normalno - naročito, ako se
jave neuobičajeni zvukovi ili mirisi - odmah ga isključite
iz struje i obratite se ovlaštenom distributeru ili servisu.
• Održavanje ormarića
- Prije priključivanja drugih komponenti na ovaj
proizvod obavezno ih isključite.
- Ako iznenada premjestite proizvod s hladnog na
toplo mjesto, na radnim dijelovima i lećama može se
stvoriti kondenzat te izazvati nepravilnu reprodukciju
diska. Dođe li to toga, isključite proizvod i pričekajte
dva sata prije nego što priključite utikač u utičnicu.
Potom umetnite disk i pokušajte ga ponovno
reproducirati.
• Provjerite jeste li isključili utičnicu iz zida ako se uređaj
neće koristiti ili ako napuštate kuću na duže vrijeme
(naročito ako će sama u kući ostati djeca, starije osobe
ili osobe s invaliditetom)
- Nakupljena prašina može uzrokovati strujni udar,
električno curenje ili požar uzrokovanjem iskrenja i
zagrijavanja kabela napajanja ili propadanja izolacije.
• Obratite se ovlaštenom servisu za informacije
ako namjeravate ugraditi svoj proizvod na mjesto
gdje će biti izložen gustoj prašini, visokim ili niskim
temperaturama, visokoj vlazi, kemikalijama ili gdje će
raditi 24 sata dnevno poput zračne luke, željezničke
stanice, itd. Propuštanje te radnje može dovesti do
ozbiljnog oštećenja vašeg proizvoda.
• Koristite samo odgovarajuće uzemljeni utikač i zidnu
utičnicu.
- Neispravno uzemljenje može uzrokovati strujni udar
ili oštećenje opreme. (Samo oprema Klase I).
• Da biste u potpunosti isključili ovaj uređaj, morate ga
isključiti iz zidne utičnice. Stoga, zidna utičnica i utikač
moraju uvijek biti dostupni.
• Ne dozvoljavajte djeci zadržavanje u blizini proizvoda.
2 - Hrvatski
HT-H5200_HS5200-CRO_0402.indd 2
2014-04-02
3:56:03
UPOZORENJE:
• DA BISTE SPRIJEČILI ŠIRENJE VATRE,
UVIJEK DRŽITE SVIJEĆE I DRUGE
PREDMETE S OTVORENIM PLAMENOM
DALJE OD OVOG PROIZVODA.
LASERSKI Proizvod KLASE 1
Čitač kompaktnog diska klasificiran je kao LASERSKI
proizvod KLASE 1. Korištenje kontrola, podešavanja ili
izvođenje postupaka, osim onih gore navedenih, može
rezultirati izlaganjem opasnom zračenju.
OPREZ:
• NEVIDLJIVO LASERSKO ZRAČENJE KADA JE
OTVOREN, A SIGURNOSNI MEHANIZMI OMETANI;
IZBJEGAVAJTE IZLAGANJE ZRACI.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
3D Mjere opreza
VAŽNE ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE INFORMACIJE
ZA 3D SLIKE. Prije uporabe funkcije 3D prikaza pročitajte
i proučite sljedeće sigurnosne informacije.
• Neki bi gledatelji tijekom gledanja 3D televizije mogli
osjetiti neugodne reakcije kao što su vrtoglavice,
mučnine i glavobolje. Ako osjetite bilo koji od ovih
simptoma, prestanite gledati 3D televiziju, skinite 3D
aktivne naočale i odmorite se.
• Dugotrajno gledanje 3D slika može izazvati naprezanje
očiju. Budete li osjetili naprezanje očiju, prestanite
gledati 3D televiziju, skinite 3D aktivne naočale i
odmorite se.
• Odgovorna odrasla osoba trebala bi često provjeravati
djecu koja rabe funkciju 3D prikaza. Ako se dijete
žali na umor očiju, glavobolju, vrtoglavicu ili mučninu,
trebalo bi prestati gledati 3D televiziju i odmarati se.
• 3D aktivne naočale ne rabite u druge svrhe (kao
dioptrijske, sunčane ili zaštitne naočale itd).
• Funkciju 3D prikaza i 3D aktivne naočale ne rabite dok
hodate ili ste u pokretu. Uporaba funkcije 3D prikaza ili
3D aktivnih naočala tijekom kretanja može uzrokovati
sudaranje s predmetima, spoticanje i/ili padanje te
ozbiljne ozljede.
• Želite li uživati u 3D sadržaju, spojite 3D uređaj (AV
prijemnik ili televizor koji podržava 3D tehnologiju)
s priključkom HDMI OUT proizvoda pomoću HDMI
kabela za brzi prijenos podataka. Prije reprodukcije 3D
sadržaja stavite 3D naočale.
• Proizvod šalje 3D signale samo putem HDMI kabela
spojenog na priključak HDMI OUT.
• Razlučivost videa u 3D načinu reprodukcije odgovara
razlučivosti originalnog 3D videozapisa. Razlučivost ne
možete mijenjati.
• U 3D načinu reprodukcije neke funkcije poput BD Wise,
prilagodbe veličine zaslona i prilagodbe razlučivosti
možda neće ispravno raditi.
• Za pravilan izlaz 3D signala morate upotrebljavati HDMI
kabel za brzi prijenos podataka.
• Tijekom gledanja 3D slika budite udaljeni od zaslona
televizora najmanje tri širine zaslona. Na primjer, ako
imate zaslon veličine 46 inča, gledajte na udaljenosti od
3,5 metra od zaslona.
• 3D videozaslon postavite u razini očiju da biste imali
najbolju 3D sliku.
• Ako je proizvod priključen na neke 3D uređaje, 3D efekt
možda neće pravilno raditi.
• Ovaj proizvod ne pretvara 2D sadržaj u 3D.
• Logotipovi „Blu-ray 3D” i „Blu-ray 3D” zaštitni su
znakovi tvrtke Blu-ray Disc Association.
Sigurnosne Informacije
• Skladištite dodatnu opremu (baterije, itd.) na sigurnom
mjestu izvan dosega djece.
• Ne ugrađujte proizvod na nestabilno mjesto poput
klimave police, rešetkastog poda ili na mjesto izloženo
vibracijama.
• Nemojte ispuštati ili udarati proizvod. Ako je proizvod
oštećen, isključite ga iz zidne utičnice i obratite se
servisu.
• Za čišćenje uređaja, isključite kabel napajanja iz
zidne utičnice i prebrišite uređaj mekom, suhom
krpom. Nemojte koristiti nikakve kemikalije poput
voska, benzena, alkohola, razrjeđivača, insekticida,
osvježivača zraka, maziva ili deterdženta. Te kemikalije
mogu oštetiti izgled uređaja ili izbrisati slova otisnuta na
proizvodu.
• Nemojte izlagati ovaj uređaj kapanju ili prskanju. Na
uređaj ne stavljajte predmete napunjene tekućinom,
poput vaza.
• Ne bacajte baterije u vatru.
• U jednu zidnu utičnicu ne uključujte više električnih
uređaja. Preopterećenje utičnice može uzrokovati
njezino pregrijavanje i požar.
• Ako zamijenite baterije u daljinskom upravljaču
pogrešnom vrstom baterija može doći do opasnosti od
eksplozije. Zamijenite ih samo istim ili odgovarajućim
tipom.
3 - Hrvatski
HT-H5200_HS5200-CRO_0402.indd 3
2014-04-02
3:56:03
Sadržaj
POČETAK
REPRODUCIRANJE SADRŽAJA
5
Dodatna oprema
23 Promjena izvornog uređaja
5
Komponente zvučnika
23 Reproduciranje komercijalnih diskova
6
Prednja ploča
6
Stražnja ploča
23 Reprodukcija diskova sa sadržajem koji je snimio
korisnik
7
Daljinski upravljač
24 Reprodukcija datoteka na USB uređaju
25 Upravljanje reprodukcijom videozapisa
VEZE
8
Spajanje zvučnika
26 Reprodukcija snimljenih komercijalnih
audiodiskova
10 Povezivanje s TV-om i vanjskim uređajima
27 Upravljanje reprodukcijom glazbe
11 Povezivanje s mrežnim usmjerivačem
28 Reprodukcija fotografskog sadržaja
POSTAVKE
12 Postupak početnog podešavanja postavki
13 Ukratko o Početnom zaslonu
29 Slušanje radija
30 Uporaba Bluetooth sučelja
33 Uporaba tipki za specijalne efekte na daljinskom
upravljaču
13 Pristup Postavke zaslonu
MREŽNE USLUGE
14 Postavke funkcije izbornika
17 Postavljanje mreže
34 Primjena funkcije BD-LIVE™
19 Izravni Wi-Fi
34 Upotreba DLNA
20 Nadogradnja softvera
34 Aplikacije
22 Postavljanje DLNA
35 Upotreba funkcije Opera TV Store
36 Screen Mirroring
DODATAK
37 Dodatne informacije
38 Kompatibilnost diska i formata
43 Rješavanje problema
46 Specifikacije
47 Licence
4 - Hrvatski
HT-H5200_HS5200-CRO_0402.indd 4
2014-04-02
3:56:04
Početak
Početak
 Slike u ovom korisničkom priručniku služe samo kao primjer i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda
proizvoda.
 Moguća je naplata administrativne pristojbe u slučaju
a. poziva inženjera na vaš zahtjev, a nema oštećenja na proizvodu (tj.. ako niste pročitali korisnički
priručnik)
b. da donesete jedinicu na popravak u servis, a nema oštećenja na proizvodu (tj.. ako niste pročitali
korisnički priručnik)
 S visinom administrativne pristojbe bit ćete upoznati prije poduzimanja bilo kakvih radnji ili kućnog
posjeta.
Provjerite jesu li u kutiji dodatna oprema i dijelovi zvučnika koji su navedeni ili prikazani u nastavku.
Dodatna oprema
• Daljinski upravljač
• Korisnički priručnik
Kabel napajanja
• Baterije
FM antena
Komponente zvučnika
HT-H5200
Prednji x 2
Kabel zvučnika x 3
Subwoofer
Prednji x 2
Kabel zvučnika x 3
Subwoofer
HT-HS5200
5 - Hrvatski
HT-H5200_HS5200-CRO_0402.indd 5
2014-04-02
3:56:04
Početak
Prednja ploča
IKONE ZASLONA
NFC
FUNKCIJA
ZAUSTAVI
REPRODUKCIJA/
PAUZIRANJE
OTVORI/
ZATVORI
REGULACIJA
GLASNOĆE
NAPAJANJE
MONITOR
5V 0.5A
LADICA ZA DISK
✎
✎
✎
✎
✎
SENZOR DALJINSKOG
USB
UPRAVLJAČA
Kad je uređaj uključen, pazite da djeca ne dodiruju površinu proizvoda. Bit će vruća.
Za ažuriranje softvera proizvoda putem USB priključka morate upotrijebiti USB Flash pogon.
Kada proizvod prikazuje izbornik Blu-ray diska, ne možete pokrenuti reprodukciju filma pritiskom na tipku
/6 na proizvodu ili daljinskom upravljaču. Da biste reproducirali film, na izborniku diska morate odabrati
Reproduciraj film ili Pokreni, a zatim pritisnite E tipku.
Ako koristite internet ili reproducirate sadržaj s USB uređaja na vaš TV putem kućnog kina, ne možete
odabrati BD/DVD način koristeći gumb FUNCTION tipku. Za odabir BD/DVD načina, izađite iz interneta ili
zaustavite sadržaj koji reproducirate na televizoru i zatim odaberite BD/DVD način.
Za korištenje NFC funkcije, označite odgovarajući Bluetooth izvorni uređaj na
(Pogledajte str. 32)
gornjoj strani uređaja.
Stražnja ploča
RASHLADNI
VENTILATOR
KABEL
NAPAJANJA
AUX ULAZ
IZLAZNI KONEKTORI
ZVUČNIKA
* FM ANTENA
HDMI IZLAZ
VANJSKI DIGITALNI
AUDIO ULAZ (OPTIČKI)
LAN PRIKLJUČAK
* Spajanje FM antene
1.
2.
✎
✎
Uključite isporučenu FM antenu u utičnicu FM ANT (FM ANTENA).
Lagano pomičite žicu antene uokolo dok ne nađete položaj dobrog prijama, a zatim je pričvrstite na zid ili
drugu krutu površinu.
Neka sa svih strana kućnog kina bude najmanje 10 cm slobodnog prostora da biste osigurali odgovarajuću
ventilaciju. Ne ometajte rad ventilatora ili otvore za ventilaciju.
Ovaj proizvod ne prima AM emitiranje.
6 - Hrvatski
HT-H5200_HS5200-CRO_0402.indd 6
2014-04-02
3:56:05
Daljinski upravljač
Pregled daljinskog upravljača
Uključite i isključite proizvod.
VOLUME
Prilagodite glasnoću.
-
MUTE
+
RDS DISPLAY
Pritisnite brojčane gumbe za rad
s mogućnostima.
TA
1
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
7
8
9
TITLE MENU
DISC MENU
Pritisnite za pregled izbornika diska.
Pritisnite za preskakanje naprijed ili natrag.
Pritisnite za reproduciranje diska ili
datoteka.
Pritisnite za prekid reproduciranja
diska ili datoteka.
0
POPUP
HOME
Ove tipke rabe se za izbornike
proizvoda i za nekoliko funkcija
Blu-ray diska.
Koristite RDS funkciju za prijam
FM postaja.
Upotrijebite za otvaranje skočnog
izbornika / izbornika naslova.
Pritisnite za pretraživanje naprijed
ili natrag.
REPEAT
Omogućuje ponovnu reprodukciju
naslova, poglavlja, pjesme ili diska.
TOOLS
INFO
Koristi se za prikaz informacija o
reprodukciji tijekom reprodukcije
Blu-ray diska / DVD-a ili datoteka.
EXIT
Pritisnite za izlazak iz izbornika.
Pritisnite za uporabu izbornika alata.
Odaberite stavke na zaslonskom
izborniku i promijenite im vrijednost.
Povratak na prethodni izbornik.
Privremeno isključivanje zvuka.
Pritisnite za pauziranje reprodukcije.
SUBTITLE
Odabire jezik podnaslova diska.
Pritisnite za prijelaz na početni zaslon.
Početak
FUNCTION
Pritisnite za odabir načina rada
televizora Kućno kino. (BD/DVD,
D. IN, AUX, itd.).
Otvaranje i zatvaranje ladice
za disk.
RETURN
TUNER
MEMORY MO/ST
A
B
TV SOUND DPS/EQ
C
D
TUNING
DOWN
UP
Pritisnite za usmjeravanje zvučnog
signala prema zvučniku kućnog
kina ili televizora. (vidi str. 33)
Upotrijebite za postavljanje prethodno
memorirane radijske frekvencije.
Odaberite MONO ili STEREO za
radio program.
Služi za traženje aktivnih FM
postaja i mijenjanje kanala.
Odaberite željeni DSP/EQ audio
načina rada.
Stavljanje baterija u daljinski upravljač
✎
✎
✎
Pazite da polovi „+” i „-” na baterijama odgovaraju shemi u
odjeljku za baterije.
Uz pretpostavku da se televizor koristi na uobičajeni način,
baterije traju otprilike godinu dana.
Daljinski upravljač može se koristiti na udaljenosti do približno 7
metara pravocrtno.
Veličina baterije:
AAA
7 - Hrvatski
HT-H5200_HS5200-CRO_0402.indd 7
2014-04-02
3:56:07
Veze
Ovaj odlomak opisuje razne načine povezivanja uređaja s drugim vanjskim komponentama. Prije premještanja ili
postavljanja uređaja obavezno isključite napajanje, a kabel za napajanje izvucite iz utičnice.
Spajanje zvučnika
Subwoofer
Prednji (D)
Proizvod
Prednji (L)
Prednji zvučnici
Subwoofer
Položaj uređaja
Postavite ga na stalak ili policu
ormara ili ispod stalka za televizor.
Odabir položaja za slušanje
Položaj za slušanje trebao bi biti takav
da se televizor nalazi na udaljenosti
od 2,5 do 3 veličine zaslona
televizora. Na primjer, ako imate
zaslon od 46 inča, položaj za slušanje
smjestite na 2,92 do 3,50 metara
udaljenosti od zaslona.
Ove zvučnike postavite ispred mjesta s kojeg slušate, tako da budu okrenuti
prema vama (na oko 45°). Prednje zvučnike smjestite tako da njihovi visokotonci
budu u visini ušiju.
Položaj subwoofera nije toliko bitan. Smjestite ga gdje god želite.
* Izgled vaših zvučnika može se razlikovati od ilustracija iz ovog priručnika.
* Uskladite kablove zvučnika po boji naljepnica na poleđini zvučnika, i uključite ih u utičnice iste boje.
Točne upute potražite na stranici 9.
8 - Hrvatski
HT-H5200_HS5200-CRO_0402.indd 8
2014-04-02
3:56:08
Veze kabela zvučnika
1.
Za sparivanje snopa kabela pojedinog zvučnika s pravim zvučnikom uskladite obojeni utikač na svakom
snopu s naljepnicom u boji na dnu svakog zvučnika.
2.
Utikače žica zvučnika iz svakog zvučnika uključite na stražnjoj strani proizvoda tako da boje utikača
odgovaraju bojama utičnica zvučnika.
Za model HT-H5200
Veze
Prednji zvučnik (L)
Subwoofer
Prednji zvučnik (D)
* O zvučnicima uređaja HT-HS5200 pročitajte na stranici 5.
✎
Ako zvučnik postavite blizu televizora, magnetsko polje moglo bi iskriviti boju na zaslonu.
| OPREZ |
Ako želite postaviti zvučnike na zid, pričvrstite vijke ili čavle (nisu isporučeni) čvrsto na zid gdje želite objesiti
zvučnik, i zatim, na rupice sa stražnje strane svakog zvučnika, pažljivo objesite svaki zvučnik na vijak ili
čavao.
Ne dopuštajte djeci da se igraju sa zvučnicima ili blizu njih. Mogla bi se ozlijediti ako zvučnik padne.
Prilikom spajanja žica zvučnika na zvučnike provjerite je li polaritet (+/–) ispravan.
Subwoofer držite izvan dohvata djece da biste ih spriječili da guraju svoje ruke ili razne predmete u kanal (otvor)
zvučnika.
Ne vješajte zvučnik za vrlo niske tonove na zid kroz cijev (rupu).
9 - Hrvatski
HT-H5200_HS5200-CRO_0402.indd 9
2014-04-02
3:56:08
Veze
Povezivanje s TV-om i vanjskim uređajima
R
Crvena
W
Bijela
1. način
Vanjski uređaji
2. način
AUDIO OUT
OPTICAL OUT
HDMI IN
Povezivanje s televizorom
HDMI kabel (nije isporučen) povežite iz utičnice HDMI OUT na stražnjoj strani proizvoda s utičnicom HDMI IN na
televizoru. Ako TV podržava funkciju ARC, zvuk s TV-a možete čuti iz kućnog kina jedino ako ga povežete ovim
kabelom. Potražite dodatne detalje na 15. stranici ovog priručnika i odjeljku o ARC-u u korisničkom priručniku
svojeg TV-a.
Povezivanje s vanjskim uređajima
Da biste odabrali ispravan način rada za vanjski uređaj nakon što ste povezali uređaj, pritisnite tipku FUNCTION
tipku. Pri svakom pritisku tipke, mijenja se način rada sljedećim redoslijedom:
BD/DVD D. IN AUX FM BT
Dva su načina povezivanja vanjskih uređaja s vašim kućnim kinom opisana u nastavku.
1. način AUX ULAZ : Spajanje vanjske analogne komponente
Pomoću RCA audiokabela (nije isporučen) povežite utičnicu AUDIO In (AUDIO ulaz) na proizvodu s utičnicom
AUDIO Out (AUDIO izlaz) na vanjskoj analognoj komponenti.  Odaberite AUX način.
• Provjerite odgovaraju li boje na utikačima kabela bojama na ulaznim i izlaznim utičnicama.
2. način OPTIČKI : Spajanje vanjske digitalne audio komponente
Za povezivanje digitalnog audioizlaza komponenata digitalnog signala poput kabelskih kutija i satelitskih
prijamnika (Prijamnici za digitalnu televiziju). Pomoću digitalnog optičkog kabela (nije isporučen) povežite utičnicu
optičkog digitalnoj audioulaza na proizvodu s utičnicom digitalnog optičkog izlaza vanjskog digitalnog uređaja.
 Odaberite D. IN način.
✎
✎
✎
Za gledanje videa s kabelske kutije/satelitskog prijamnika, njegov video izlaz morate spojiti s TV-om.
Ovaj sustav podržava digitalne frekvencije uzorkovanja od 32 kHz ili više s vanjskih digitalnih komponenti.
Ovaj sustav podržava samo DTS i Dolby digitalni audio. MPEG audio, format podatkovni tok, nije podržan.
10 - Hrvatski
HT-H5200_HS5200-CRO_0402.indd 10
2014-04-02
3:56:09
Bežična mreža
Povezivanje s mrežnim
usmjerivačem
Proizvod možete povezati s mrežnim usmjerivačem
na jedan od načina opisanih u nastavku.
Žičana mreža
Veze
Uređaj za bežično
dodjeljivanje IP adresa
Širokopojasni modem
(s integriranim usmjerivačem)
Širokopojasna
mrežna usluga
Širokopojasna
mrežna usluga
Ili
✎
Usmjerivač
Širokopojasna
mrežna usluga
✎
✎
Širokopojasni
modem
✎
✎
✎
✎
Vaš usmjerivač ili politika vašeg pružatelja
internetskih sluga mogu onemogućiti pristup
proizvoda Samsungovu poslužitelju za ažuriranje
softvera. Ako se to dogodi, dodatne informacije
zatražite od svog pružatelja internetskih usluga
(eng. Internet Service Provider, ISP).
Za povezivanje s mrežom korisnici DSL-a trebaju
rabiti usmjerivač.
Za uporabu funkcije DLNA vaše računalo morate
spojiti na mrežu kako je prikazano na gornjim
slikama. Veza može biti žičana ili bežična.
✎
✎
Ako bežični IP usmjerivač podržava DHCP, ovaj
se proizvod može koristiti DHCP-om ili statičnom
IP adresom kako bi se povezao s bežičnom
mrežom.
Bežični IP usmjerivač postavite na infrastrukturni
način rada. Ad-hoc način rada nije podržan.
Proizvod podržava samo sljedeće bežične
protokole sa sigurnosnim ključem:
- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Odaberite kanal na bežičnom IP usmjerivaču
koji se trenutno ne upotrebljava. Ako neki drugi
uređaj u blizini trenutno rabi kanal postavljen za IP
bežični usmjerivač, može doći do smetnji i prekida
komunikacije.
U skladu s najnovijim specifikacijama Wi-Fi
certifikacije, Samsung kućna kina ne podržavaju
sigurnosno šifriranje WEP, TKIP ili TKIP-AES
(WPS2 mješovito) na mrežama koje se izvode u
načinu rada 802.11n.
Po svojoj prirodi, bežični LAN može uzrokovati
smetnje ovisno o uvjetima rada (snaga pristupne
točke, udaljenost, prepreke, ometanje od strane
drugih radio uređaja itd).
11 - Hrvatski
HT-H5200_HS5200-CRO_0402.indd 11
2014-04-02
3:56:10
Postavke
4:3 rezani prikaz – za starije, standardne
zaslone na analognim TV uređajima. Prikazuje
slike 4:3 na punom zaslonu i slike 16:9 u formatu
Pan-Scan koji ispunjava zaslon, no izrezuje
lijevu i desnu stranu slike te vertikalno povećava
srednji dio.
Postupak početnog podešavanja
postavki
• Početni izbornik neće se prikazati ako ne
konfigurirate početne postavke.
• OSD (prikaz na zaslonu) na ovome proizvodu
može se promijeniti nakon nadogradnje
softverske inačice.
• Koraci za pristup mogu se razlikovati ovisno o
odabranom izborniku.
1.
Nakon spajanja proizvoda najprije uključite
televizor, a zatim proizvod. Pri prvom uključivanju
proizvoda automatski se pojavljuje zaslon
Početne postavke Jezik.
2.
Tipkama ▲▼ odaberite željeni jezik, a zatim
pritisnite tipku E tipku.
3.
Pritisnite tipku E da biste pokrenuli postavljanje
funkcije.
5.
Pojavljuje se Mreža zaslon.
- Prije nego što počnete, provjerite je li proizvod
povezan s usmjerivačem.
- Postavite na žičanu ili bežičnu mrežu ovisno o
mrežnom okruženju.
- Ako vaša mreža ima statične IP adrese,
preporučujemo vam da odaberete Preskoči
pritiskom na tipku PLAVA (D) tipku.
✎
Ako sada preskočite postavljanje mreže ili
postavljanje ne radi pravilno, možete mrežnu vezu
na proizvodu postaviti kasnije. (Pogledajte str. 17)
Početne postavke | Mreža
Odaberite vrstu mreže.
Vrsta mreže
Početne postavke
Bežično
㾎
Postavljaju se opcije TV slika i Mreža.
Sve se postavke mogu kasnije promijeniti u opciji “Postavke”
Kabelska TV
Poveži
Mrežni kabel priključen.
Pokreni
a Preth.
4.
6.
Proizvod provjerava mrežnu vezu, a zatim
se povezuje s mrežom. Nakon što završite,
pritisnite tipku E tipku. Pojavljuje se Početno
postavljanje dovršeno. zaslon, a zatim se
pojavljuje Početni zaslon.
✎
Ako želite ponovni prikaz Početne postavke
zaslona i unijeti izmjene, odaberite Pon.p. opciju.
(Pogledajte str. 17)
Ako koristite HDMI kabel da biste spojili proizvod
s televizorom Samsung koji podržava Anynet+
(HDMI-CEC) i 1.) Postavili ste Anynet+ (HDMICEC) značajku na UKLJUČENO i na televizoru i
na proizvodu te 2.) Na televizoru ste postavili jezik
koji proizvod podržava, proizvod će automatski
odabrati taj jezik kao željeni jezik.
" Odabir
Pojavljuje se Omjer televizora zaslon. Tipkama
▲▼ odaberite željeni omjer visine i širine slike
televizora, a zatim pritisnite tipku E.
Imate četiri mogućnosti:
16:9 Original - za TV širokog zaslona Prikazuje
slike na širokom zaslonu u njihovom originalnom
formatu 16:9 i slike 4:3 (stari, standardni oblik)
u stupcu 4:3 s crnim trakama s lijeve i desne
strane.
16:9 Cijeli - za TV širokog zaslona Prikazuje
slike na širokom zaslonu u njihovom originalnom
formatu 16:9 i proširuje slike 4:3 tako da ispune
zaslon 16:9.
4:3 crni rubovi – za starije, standardne zaslone
na analognim TV uređajima. Prikazuje slike 4:3
na punom zaslonu i slike 16:9 u formatu letter
box koji zadržava format 16:9, no postavlja crne
trake iznad i ispod slike.
✎
12 - Hrvatski
HT-H5200_HS5200-CRO_0402.indd 12
2014-04-02
3:56:11
Ukratko o Početnom zaslonu
1
Repr. disk
8 Funkcija
2
Fotografije
Videozapisi
Glazba
Koristite za prebacivanje na vanjski uređaj i za
prebacivanje radija i načina za Bluetooth vezu.
Možete koristiti daljinske upravljače. FUNCTION
jedinice za prebacivanje
tipka i tipka osnovne
načina.
9 Postavke
postavljajte razne funkcije prema osobnim željama.
✎
Blu-ray
3
Više
Screen
Prom. Funkcija Postavke
Mirroring uređaja
45 6 7 8 9
Postavke
Aplikacija 1 Aplikacija 2 Aplikacija 3 Aplikacija 4 Opera TV
Store
Da biste reproducirali ili prikazali videozapis,
glazbu, fotografije, glazbene datoteke spremljene
na vašem računalu, morate spojiti svoje kućno
kino i računalo na mrežu, a potom preuzeti,
instalirati i konfigurirati softver DLNA na svojem
računalu. (Pogledajte str. 22)
Pristup Postavke zaslonu
1 Repr. disk
1.
Reproducira disk koji se trenutno nalazi u ladici.
Pritisni E za početak reprodukcije diska.
Postavke
2 Fotografije/Videozapisi/Glazba
Reproducira fotografije, videozapise ili glazbu s
diska, USB-a, računala ili mobilnih uređaja.
3 Aplikacije
Pristupajte različitim aplikacijama uz plaćanje
naknade ili besplatno.
4 Opera TV Store
Omogućava korištenje internetskih aplikacija na
televizoru.
2.
5 Više
Popis korisnih i popularnih aplikacija koje
preporučujemo.
✎
6 Screen Mirroring
Postavite funkciju bežičnog zrcaljenja između
kućnog kina i pametnog telefona ili tablet
računala.
Odaberite Postavke na početnom zaslonu i
pritisnite E. Pojavljuje se Postavke zaslon.
Zaslon
3D postavke
Audio
TV omjer
: 16:9 Original
Mreža
BD Wise
: Isključeno
Sustav
Rezolucija
: Autom.
Jezik
Filmski kadar (24 fps)
: Isključeno
Sigurnost
HDMI format boje
: Autom.
Općenito
HDMI duboka boja
: Isključeno
Podrška
Progresivni način rada
: Autom.
Za pristup izbornicima i pod-izbornicima i
opcijama na Postavke zaslonu, pogledajte
ilustraciju daljinskog upravljača. (Pogledajte str.
14)
Ako proizvod ostavite u stanju zaustavljene
reprodukcije duže od 5 minuta bez uporabe,
na televizoru će se pojaviti čuvar zaslona. Ako
proizvod ostavite u načinu rada s čuvarom
zaslona duže od 20 minuta, automatski će se
isključiti.
7 Prom. uređaja
Prikazuje popis vanjskih uređaja koji su povezani s
osnovnom jedinicom. Prebacite na željeni uređaj.
13 - Hrvatski
HT-H5200_HS5200-CRO_0402.indd 13
2014-04-02
3:56:12
Postavke
Tipke na daljinskom upravljaču
koje se upotrebljavaju za izbornik s
postavkama
SUBTITLE
1
HOME
Postavke funkcije izbornika
Zaslon
REPEAT
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
3D postavke
3
2
4
TUNER
1
HOME tipka : Pritisnite za prijelaz na početni
zaslon.
2
RETURN tipka : Pritisnite za povratak na
prethodni izbornik.
3
E (ENTER) / SMJER tipka :
• Pritisni ▲▼◄► za pomicanje pokazivača
ili odabir stavke.
• Pritisnite tipku E da biste aktivirali
trenutačno odabranu stavku ili potvrdili
postavku.
4
EXIT tipka : Pritisnite za izlazak iz
trenutačnog izbornika.
Detaljne informacije o funkcijama
Sve Postavke funkcije, stavke izbornika i pojedinačne
mogućnosti detaljno su opisane na zaslonu. Za
prikaz objašnjenja pritišćite gumbe ▲▼◄► da biste
odabrali funkciju, stavku izbornika ili mogućnost.
Objašnjenje će se obično pojaviti pri dnu zaslona.
Kratki opis svake Postavke funkcije počinje na ovoj
stranici. Dodatne informacije o nekim funkcijama
također se nalaze i u dijelu „Dodatak” ovog priručnika.
Postavite 3D funkcije.
Način reprod. 3D Blu-ray: Odaberite želite li
reproducirati Blu-ray disk s 3D sadržajem u 3D
načinu rada. Ako se u 3D načinu rada prebacite
na početni zaslon, proizvod će se automatski
prebaciti u 2D način rada.
Velič. zaslona: Unesite veličinu TV-a priloženu
uz proizvod. Proizvod će automatski prilagoditi
3D izlaz na veličinu ekrana TV-a.
✎
Pročitajte pažljivo zdravstvene i sigurnosne
informacije prije gledanja 3D sadržaja.
(Pogledajte str. 3)
TV omjer
Izlaz iz proizvoda prilagođava veličini zaslona
televizora. (Pogledajte str. 37)
BD Wise
BD Wise BD Wise je Samsungova najnovija
značajka međusobnog povezivanja uređaja. Kad
povezujete Samsung proizvod i Samsung TV s
ugrađenom značajkom BD Wise preko HDMI, a
BD Wise značajka nalazi se i na proizvodu i na
TV-u, proizvod reproducira video u razlučivosti
videozapisa i brzini kadrova Blu-ray/DVD Diska.
Rezolucija
Postavlja izlaznu razlučivost HDMI videosignala
na BD Wise, Autom., 1080p, 1080i, 720p,
576p/480p. Broj označava broj linija videozapisa
po kadru. Slova „i” i „p” označavaju isprepleteno
odnosno progresivno pretraživanje. Što je više
linija, to je kvaliteta bolja.
Filmski kadar (24 fps)
Postavljanje Filmski kadar (24 fps) značajke na
Autom. omogućava proizvodu da automatski
prilagodi svoj HDMI izlaz na 24 kadra u sekundi za
bolju kvalitetu slike ako je povezan s TV-om koji
podržava 24Fs.
• Možete uživati u Filmski kadar (24 fps) značajci
samo na TV-u koji podržava ovu brzinu izmjene
kadra.
• Značajka Filmski kadar dostupna je samo kada
je proizvod u načinu rada izlazne razlučivosti od
1080p.
14 - Hrvatski
HT-H5200_HS5200-CRO_0402.indd 14
2014-04-02
3:56:13
HDMI format boje
Digitalni izlaz
Omogućuje postavljanje formata prostora boja
HDMI izlaza tako da odgovara mogućnostima
spojenog uređaja (televizora, monitora i slično).
Omogućava postavke za Digitalni izlaz tako da
odgovara mogućnostima AV prijamnika koji ste
spojili na proizvod. Više pojedinosti potražite u
tablici odabira digitalnog izlaza. (Pogledajte str. 42)
HDMI duboka boja
Omogućuje postavljanje proizvoda tako da šalje
video iz utičnice HDMI OUT sa značajkom Duboka
boja. Duboka boja omogućuje točniju reprodukciju
boja s većom dubinom.
Progresivni način rada
Audio
Postavke zvučnika
Omogućuje prilagodbu sljedećih postavki zvučnika
te uključivanje i isključivanje ispitnog tona u svrhu
testiranja zvučnika.
Razina: omogućuje prilagodbu relativne
glasnoće svakog zvučnika u rasponu od 6dB
do -6dB. Na primjer, ako volite duboke niske
tonove, glasnoću subwoofera možete povećati
za 6dB.
Udaljenost: omogućuje vam prilagodbu relativne
udaljenosti svakog zvučnika od položaja slušanja
do 9 metara. Što je udaljenost veća, to će biti
veća i glasnoća zvučnika.
Probni zvuk: omogućava pokretanje Probni
zvuk funkcije da biste mogli ispitati svoje
prilagodbe. Postavljanje značajke Probni
zvuk na Uključeno uključuje Probni zvuk.
Postavljanje na Isključeno je isključuje.
Omogućuje primjenu kontrole dinamičkog raspona
zvuka u formatima Dolby Digital, Dolby Digital Plus
i Dolby True HD.
Autom.: Automatski kontrolira dinamički raspon
zvuka Dolby TrueHD na osnovi informacija u
zvučnom zapisu Dolby TrueHD. Isključuje i
kontrolu dinamičkog raspona za Dolby Digital i
za Dolby Digital Plus.
Isključeno: Zadržava nekomprimiranost
dinamičkog raspona, omogućavajući slušanje
izvornog zvuka.
Uključeno: Uključuje kontrolu dinamičkog
raspona za sva tri Dolby formata. Tiši zvukovi
postaju glasniji, a jačina glasnih zvukova je
manja.
Postavke
Omogućuje poboljšanje kvalitete slike pri gledanju
DVD-a.
Kontrola dinamičkog raspona
Način rada miksanja
Omogućava odabir načina višekanalnog miksanja
kompatibilnog s vašim stereosustavom. Možete
odabrati da proizvod miksa na Normalni stereo ili
na Podržava surround zvuk.
Audio sinkr.
Kad je proizvod spojen s digitalnim TV-om,
možete namjestiti odgodu zvuka za sinkronizaciju
s videozapisom. Odgodu možete postaviti na
razdoblje između 0 i 300 milisekundi.
Mreža
Odabir zvučnika
Postavke mreže
Omogućuje odabir zvučnika koje želite da rade, ili
zvučnike TV-a ili zvučnike kućnog kina.
Kanal s povr. zvukom
Omogućava usmjeravanje zvuka s TV-a na zvučnike
kućnog kina. Zahtijeva HDMI vezu i Kanal s povr.
zvukom TV koji podržava (ARC).
• Ako je Kanal s povr. zvukom funkcija uključena,
a vi za povezivanje proizvoda s TV-om rabite
HDMI kabel, digitalni optički izlaz neće raditi.
• Ako je Kanal s povr. zvukom postavljen na
Autom., a vi za povezivanje proizvoda s TV-om
koristite HDMI kabel, ARC ili digitalni optički izlaz
biraju se automatski.
Omogućava konfiguraciju mrežne veze tako da
možete uživati u raznim značajkama kao što su
internetske usluge ili DLNA Wi-Fi funkcija te izvršiti
nadogradnje softvera.
Testiranje mreže
Omogućuje vam testiranje postavki internetskog
protokola da biste provjerili funkcionira li ispravno.
Status mreže
Omogućava provjeru trenutačnog statusa mreže i
interneta.
15 - Hrvatski
HT-H5200_HS5200-CRO_0402.indd 15
2014-04-02
3:56:14
Postavke
Izravni Wi-Fi
Upravljanje BD podacima
Omogućava povezivanje Izravni Wi-Fi uređaja s
proizvodom pomoću mreže ravnopravnih računala
(eng. peer-to-peer), bez potrebe za bežičnim
usmjerivačem. Napominjemo da se proizvod, ako
je spojen na bežičnu mrežu, može odspojiti tijekom
uporabe Izravni Wi-Fi. (Pogledajte str. 19)
Omogućuje upravljanje sadržajem koji ste preuzeli
putem Blu-ray diska koji podržava uslugu BDLive. Možete prikazati informacije o USB uređaju
koji upotrebljavate za pohranu podataka na usluzi
BD Live, uključujući i prostor za pohranu. Možete
i izbrisati podatke iz usluge BD Live i promijeniti
uređaj.
✎
Tekstualne datoteke, poput onih s nastavkom
.TXT ili .DOC, neće se prikazati kada
upotrebljavate funkciju Izravni Wi-Fi.
DivX® video na zahtjev
Da biste kupili i reproducirali DivX® VOD sadržaj,
pregledajte DivX® VOD registracijske kodove.
Screen Mirroring
Funkcija Screen Mirroring omogućuje vam da vidite
zaslon svog pametnog telefona ili tabletnog računala
sa sustavom android na televizoru koji ste povezali
sa sustavom kućnog kina. (Pogledajte str. 36)
Naziv uređaja
Omogućava vam dodjelu identifikacijskog naziva
proizvoda. Taj ćete naziv koristiti za identifikaciju
proizvoda prilikom povezivanja s vanjskim WI-Fi
uređajima (pametnim telefonima, tablet računalima,
itd.).
BD-Live internetska veza
Jezik
Omogućava odabir željenog jezika za zaslonski
izbornik, izbornik diska itd.
• Odabrani jezik pojavit će se samo ako je
podržan na disku.
Sigurnost
Zadani PIN je 0000. Unesite zadani PIN da biste
pristupili sigurnosnoj funkciji ako niste stvorili vlastiti
PIN.
BD roditelj. kontrola
Omogućuje vam da dopustite ili zabranite
internetsku vezu na usluzi BD-Live.
Sprječava reproduciranje Blu-ray diskova s
ocjenom koja je jednaka ili viša od određene dobne
ocjene, ako ne unesete PIN.
Sustav
Početne postavke
DVD roditelj. kontrola
Omogućava ponovno pokretanje Početne
postavke postupka. (Pogledajte str. 12)
Sprječava reproduciranje DVD-ova s ocjenom
iznad određene brojčane ocjene ako ne unesete
PIN.
Brzi start
Promjena PIN-a
Napajanje možete brzo uključiti skraćivanjem
vremena podizanja sustava.
✎
Ako se ta funkcija postavi na Uključeno, povećat
će se potrošnja energije u stanju mirovanja. (Oko
12 W ~ 20 W)
Promijenite 4-znamenkasti PIN za pristup
sigurnosnim funkcijama.
Općenito
Anynet+ (HDMI-CEC)
Vrem. zona
Anynet+ korisna je funkcija koja nudi povezivanje
radnji s drugim Samsungovim proizvodima koji
imaju značajku Anynet+ i omogućava kontroliranje
tih proizvoda putem daljinskog upravljača
Samsungova televizora. Da biste mogli upravljati
tom funkcijom, HDMI kabelom morate povezati
proizvod sa Samsungovim televizorom koji ima
značajku Anynet+.
Možete postaviti vremensku zonu u kojoj se
nalazite.
16 - Hrvatski
HT-H5200_HS5200-CRO_0402.indd 16
2014-04-02
3:56:14
2.
Podrška
Nadogradnja softvera
Nakon što završite, označite U redui pritisnite
E tipku.
❏ Kabelska TV - Ručno
Ostale informacije o ovoj funkciji potražite na 20.
stranici.
Obratite se tvrtki Samsung
Sadrži kontaktne podatke za pomoć u vezi s
uporabom proizvoda.
Ako imate statičnu IP adresu ili automatski postupak
ne funkcionira, morat ćete vrijednosti za Postavke
mreže postaviti ručno.
Nakon provođenja gore navedenih koraka od 1 do 3:
1.
Na zaslonu Postavke mreže promijenite Vrsta
mreže na Kabelska TV. Zatim odaberite Poveži
i pritisnite E tipku. Proizvod traži mrežu i zatim
prikazuje poruku o neuspjelom povezivanju.
Uvjeti ugovora o usluzi
✎
Pon.p.
Vraća sve postavke, osim mrežnih, na tvornički
zadane postavke. Zahtijeva unos vašeg
sigurnosnog PIN-a. Zadani sigurnosni PIN je 0000.
Ako je moguće bežično povezivanje kućnog kina
s vašom mrežom, odaberite Promijeni mrežu
i promijenite Vrsta mreže na Bežično, a zatim
u uputama potražite dio o bežičnim mrežama.
(Pogledajte str. 18)
Postavke mreže
Spajanje žičane mreže nije uspjelo.
MAC adresa
IP adresa
Maska podmreže
Pristupnik
DNS poslužitelj
Postavljanje mreže
Kada povežete ovaj proizvod s mrežom, možete
upotrijebiti aplikacije temeljene na mreži i funkcije
kao što su BD-LIVE te nadograditi softver proizvoda
putem mrežne veze.
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
Auto. postavljanje IP adrese nije uspjelo. IP možete u "IP postavkama" postaviti ručno ili za
auto. postav. IP adrese probajte sljedeće.
- Provjerite je li omogućen DHCP poslužitelj pa odspojite i spojite prilagodnik bežične mreže.
- Za više informacija obratite se davatelju internetskih usluga.
Promijeni mrežu
Konfiguriranje mrežne veze
IP postavke
a Preth.
Za početak konfiguriranja mrežne veze slijedite ove
korake:
Pon.pokuš.
d Preskoči
Zatvori
< Pomak
" Odabir
2.
Tipkama ◄► odaberite IP postavkezatim
pritisnite E tipku. Pojavljuje se IP postavke
zaslon.
Odaberite Mreža, a zatim pritisnite E tipku.
3.
3.
Odaberite Postavke mreže, a zatim pritisnite
E tipku.
Odaberite IP postavka polje i postavite ga na
Ručni upis.
4.
4.
Prijeđite na upute za žičane mreže koje su
navedene u nastavku ili upute za bežične mreže.
(Pogledajte str. 18)
Odaberite parametar za unos (IP adresa, na
primjer), i pritisnite E. Upotrijebite brojčane
tipke na daljinskom upravljaču da biste unijeli
brojeve za taj parametar. Brojeve možete unijeti i
pomoću tipki ▲▼. Tipkama ◄► na daljinskom
upravljaču krećite se od jednog do drugog polja
za unos unutar parametra. Kada ste završite s
jednim parametrom, pritisnite E tipku.
5.
Pritišćite tipke ▲ ili ▼ za pomicanje na drugi
parametar, a zatim unesite brojeve za taj
parametar slijedeći upute u 4. koraku.
1.
Na Početnom zaslonu odaberite Postavke, a
zatim pritisnite E tipku.
2.
Žičana mreža
❏ Kabelska TV – Automatski
Nakon provođenja gore navedenih koraka od 1 do 3:
1.
Na zaslonu Postavke mreže promijenite Vrsta
mreže na Kabelska TV. Zatim odaberite Poveži
i pritisnite E tipku. Proizvod prepoznaje žičanu
vezu, potvrđuje je i spaja se na mrežu.
Postavke
Potražite informacije o sadržaju i uslugama
drugih proizvođača u općoj izjavi o odricanju od
odgovornosti.
17 - Hrvatski
HT-H5200_HS5200-CRO_0402.indd 17
2014-04-02
3:56:14
Postavke
6.
✎
7.
Ponavljajte 4. i 5. korak sve dok ne unesete sve
parametre.
Parametre mreže može vam dati vaš davatelj
internetskih usluga.
Kad završite unos svih vrijednosti parametara,
odaberite Povratak ('), zatim pritisnite E
tipku. Kućno kino provjerava mrežnu vezu, a
zatim se povezuje s mrežom.
Bežična mreža
Bežičnu mrežnu vezu možete postaviti na tri načina:
- Bežično automatski
- Bežično ručno
- WPS(PBC)
Prije nego što konfigurirate bežičnu mrežnu vezu,
isključite uređaj s bežičnom mrežom koji je trenutačno
povezan s proizvodom ili, ako je primjenjivo,
trenutačnu žičanu vezu proizvoda.
❏ Bežično - Automatski
Provedite korake 1 do 3 iz odjeljka „Konfiguriranje
mrežne veze”. (Pogledajte str. 17)
1.
4.
✎
Ako imate statičnu IP adresu ili automatski postupak
ne funkcionira, morat ćete vrijednosti za Postavke
mreže postaviti ručno.
Provedite korake 1 do 3 iz odjeljka „Konfiguriranje
mrežne veze”. (Pogledajte str. 17)
1.
Na zaslonu Postavke mreže promijenite Vrsta
mreže na Bežično. Proizvod traži dostupne
mreže i prikazuje njihov popis.
2.
Pretražite popis i odaberite željenu mrežu ili
Dodaj mrežu, a zatim pritisnite E tipku.
3.
Ako ste u 2. koraku odabrali mrežu, prijeđite na 6.
korak. Ako odaberete Dodaj mrežu, Idite na 4.
korak.
4.
Upišite naziv svoje bežične mreže ili bežičnog
usmjerivača.
• Brojeve unosite izravno brojčanim tipkama na
daljinskom upravljaču.
• Unesite slova odabirući ih tipkama ▲▼◄►, a
zatim pritisnite E tipku.
• Za prikaz velikih slova (ili vraćanje na prikaz
malih slova ako se prikazuju velika), odaberite
, a zatim pritisnite E tipku.
Postavke mreže
Odaberite vrstu mreže.
Bežično
Bežična mreža
㾎 si-ap
• Za prikaz simbola i interpunkcije, odaberite
123#&, a zatim pritisnite E tipku. Za
povratak na prikaz slova, odaberite 123#&, a
zatim pritisnite E tipku.
Kad dovršite, odaberite Dovršeno, a zatim
pritisnite E tipku.
BD kućno kino možete povezati
na Internet. Odaberite bežičnu
mrežu koju želite upotrebljavati.
MIC
KIMING_VTOWER
WPS(PBC)
Pretraž.
m Pomak
" Odabir
' Povratak
2.
Odaberite željenu mrežu, a zatim pritisnite E
tipku.
3.
Na Sigurnost zaslonu, unesite sigurnosni kod
ili lozinku vaše mreže. Unesite brojeve izravno
koristeći brojčane tipke na daljinskom upravljaču.
Unesite slova odabirući ih tipkama ▲▼◄►, a
zatim pritisnite E tipku.
Sigurnosni kod ili lozinku trebali biste pronaći
na jednom od zaslona postavki koje ste koristili
prilikom postavljanja usmjerivača ili modema.
❏ Bežično - Ručno
Na zaslonu Postavke mreže promijenite Vrsta
mreže na Bežično. Proizvod traži dostupne
mreže i prikazuje njihov popis.
Vrsta mreže
Kad dovršite, odaberite Dovršeno, a zatim
pritisnite E tipku. Proizvod provjerava mrežnu
vezu, a zatim se povezuje s mrežom.
5.
Na zaslonu Security method (Sigurnosna
metoda) koji se pojavi, tipkama ▲▼ odaberite
sigurnosnu metodu mreže, a zatim pritisnite E
tipku. Na sljedećem zaslonu unesite sigurnosni
kod ili lozinku svoje mreže.
• Brojeve unosite izravno brojčanim tipkama na
daljinskom upravljaču.
• Unesite slova odabirući ih tipkama ▲▼◄►, a
zatim pritisnite E tipku.
18 - Hrvatski
HT-H5200_HS5200-CRO_0402.indd 18
2014-04-02
3:56:15
❏ WPS(PBC)
Kad dovršite, odaberite Dovršeno, a zatim
pritisnite E tipku. Proizvod traži mrežu.
Pojavljuje se zaslon neuspjelog povezivanja
na mrežu. Koristite ◄► tipke za odabir IP
postavke, a zatim pritisnite E tipku.
7.
Odaberite IP postavka polje i postavite ga na
Ručni upis.
8.
Odaberite mrežni parametar za unos (IP adresa,
na primjer), i pritisnite E tipku. Upotrijebite
brojčane tipke na daljinskom upravljaču da biste
unijeli brojeve za taj parametar. Brojeve možete
unijeti i pomoću tipki ▲▼. Tipkama ◄► na
daljinskom upravljaču krećite se od jednog do
drugog polja za unos unutar parametra. Kada
ste završite s jednom vrijednošću, pritisnite E
tipku.
9.
Pritišćite tipke ▲ ili ▼ za pomicanje na drugi
parametar, a zatim unesite brojeve za taj
parametar slijedeći upute u 8. koraku.
10. Ponavljajte 8. i 9. korak sve dok ne unesete sve
parametre.
✎
1.
Na zaslonu Postavke mreže promijenite Vrsta
mreže na Bežično. Proizvod traži dostupne
mreže i prikazuje njihov popis.
2.
Pretražite popis, odaberite WPS(PBC), a zatim
pritisnite E tipku.
3.
Pritisnite WPS(PBC) tipku na usmjerivaču
unutar dvije minute. Vaš proizvod automatski
dohvaća sve potrebne vrijednosti postavki mreže
i povezuje se s mrežom nakon provjere mrežne
veze.
4.
Nakon što završi, označite U redu, a zatim
pritisnite E tipku.
✎
Parametre mreže može vam dati vaš davatelj
internetskih usluga.
11. Kad dovršite, odaberite Povratak ('), zatim
pritisnite E tipku. Pojavljuje se Sigurnosni
ključ zaslon.
12. Na Sigurnosni ključ zaslonu unesite sigurnosni
kod ili lozinku svoje mreže. Brojeve unosite
izravno brojčanim tipkama na daljinskom
upravljaču. Unesite slova odabirući ih tipkama
▲▼◄►, a zatim pritisnite E tipku.
13. Kad dovršite, odaberite Dovršeno u desnom
dijelu ekrana, i pritisnite E tipku. Proizvod
provjerava mrežnu vezu, a zatim se povezuje s
mrežom.
14. Nakon što kućno kino potvrdi mrežnu vezu,
odaberite U redu, a zatim pritisnite E tipku.
✎
Jedan od najlakših načina postavljanja bežične
mrežne veze jest uporaba WPS(PBC) funkcije. Ako
vaš bežični usmjerivač ima WPS(PBC) tipku, slijedite
ove korake:
Provedite korake 1 do 3 iz odjeljka „Konfiguriranje
mrežne veze”. (Pogledajte str. 17)
Možete također započeti s ručnim postavljanjem
mreže ako odete na Postavke > Mreža > Status
mreže.
Postavke
6.
Za WPS vezu postavite sigurnosno šifriranje
bežičnog usmjerivača na AES. WEP sigurnosno
šifriranje ne podržava WPS vezu.
Izravni Wi-Fi
Funkcija Izravni Wi-Fi omogućava povezivanje
Izravni Wi-Fi uređaja s proizvodom i međusobno
koristeći mreže ravnopravnih računala, bez bežičnog
usmjerivača.
✎
Neki Izravni Wi-Fi uređaji možda neće podržavati
funkciju DLNA ako se povežu putem funkcije
Izravni Wi-Fi. Ako je to slučaj, promijenite način
mrežnog povezivanja koji ste upotrijebili za
povezivanje s kućnim kinom.
✎ Izravni Wi-Fi prijenosi mogu ometati Bluetooth
signale. Prije uporabe Bluetooth funkcije, izričito
preporučujemo da isključite Izravni Wi-Fi funkciju
na svim uređajima koji su trenutno uključeni.
1. Uključite Izravni Wi-Fi uređaj i aktivirajte Izravni
Wi-Fi funkciju.
2.
Na Početnom zaslonu odaberite Postavke, a
zatim pritisnite E tipku.
3.
Odaberite Mreža, a zatim pritisnite E tipku.
19 - Hrvatski
HT-H5200_HS5200-CRO_0402.indd 19
2014-04-02
3:56:15
Postavke
4.
Odaberite Izravni Wi-Fi, a zatim pritisnite E
tipku. Pojavljuju se Izravni Wi-Fi uređaji s kojima
je moguće povezivanje.
2.
Pojavljuje se skočni prozor Povezivanje nakon
kojeg slijedi skočni prozor Povezano. Kada se
zatvori, uređaj bi trebao biti naveden na Izravni
Wi-Fi zaslonu kao povezan.
Postavke
Zaslon
Putem proizvoda upotrebom PIN-a
Izravni Wi-Fi
AudioNaziv uređaja : HT-H5200
1.
Odaberite Izravni Wi-Fi uređaj koji želite povezati
s ovim proizvodom, zatim pritisnite E tipku.
2.
Pojavljuje se skočni prozor PIN.
3.
Zabilježite PIN kôd iz skočnog prozora, zatim ga
unesite u odgovarajuće polje na Izravni Wi-Fi
uređaju koji želite povezati.
4.
Pojavljuje se skočni prozor Povezivanje nakon
kojeg slijedi skočni prozor Povezano. Kada se
zatvori, uređaj bi trebao biti naveden na Izravni
Wi-Fi zaslonu kao povezan.
✎
Trenutačna žičana ili bežična mrežna veza odspojit
će se prilikom upotrebe Izravni Wi-Fi funkcije.
Tekstualne datoteke, poput onih s nastavkom .TXT
ili .DOC, neće se prikazati kada upotrebljavate
Izravni Wi-Fi funkciju.
Odaberite "Izravni Wi-Fi" uređaj za povezivanje.
Mreža
AndroidXXXXXXX
Sustav
Nije povezano
Jezik
Osvježi
Zatvori
Sigurnost
Općenito
Podrška
5.
Postoje tri načina za dovršetak Wi-Fi povezivanja:
• Putem Wi-Fi uređaja.
• Putem proizvoda upotrebom PBC-a.
• Putem proizvoda upotrebom PIN-a.
✎
Svaki od načina opisan je u nastavku.
Putem Wi-Fi uređaja
1.
2.
3.
Na Wi-Fi uređaju pratite postupak uređaja za
povezivanje s drugim Izravni Wi-Fi uređajem.
Upute potražite u korisničkom priručniku
uređaja.
Nakon dovršetka tog postupka na TV zaslonu
trebali biste vidjeti skočni prozor s porukom da
je uređaj koji podržava Izravni Wi-Fi zatražio
povezivanje. Odaberite U redu, a zatim pritisnite
E tipku za prihvaćanje.
Pojavljuje se skočni prozor Povezivanje nakon
kojeg slijedi skočni prozor Povezano. Kada se
zatvori, uređaj bi trebao biti naveden na Izravni
Wi-Fi zaslonu kao povezan.
• PBC i PIN automatski povezuju uređaje.
Izbornik Nadogradnja softvera omogućuje vam da
nadogradnjom softvera proizvoda poboljšate njegovu
izvedbu ili dobijete dodatne usluge.
• Tijekom postupka ažuriranja nikada ručno ne
isključujte ili uključujte proizvod.
• Ažuriranje će biti dovršeno kada se proizvod
nakon ponovnog pokretanja isključi. Pritisnite
tipku NAPAJANJE za uključivanje i uporabu
ažuriranog proizvoda.
• Tvrtka Samsung Electronics ne snosi pravnu
odgovornost za kvar proizvoda čiji je uzrok
nestabilna internetska veza ili nemar korisnika
tijekom nadogradnje softvera.
1.
Putem proizvoda koji koriste PBC
1.
Nadogradnja softvera
Odaberite Izravni Wi-Fi uređaj koji želite povezati
s ovim proizvodom, zatim pritisnite E tipku.
Na Početnom zaslonu odaberite Postavke, a
zatim pritisnite E tipku.
2.
Odaberite Podrška, a zatim pritisnite E tipku.
3.
Odaberite Nadogradnja softvera, a zatim
pritisnite E tipku.
20 - Hrvatski
HT-H5200_HS5200-CRO_0402.indd 20
2014-04-02
3:56:16
4.
5.
✎
Odaberite jedan od sljedećih načina:
• Online
• Putem USB kartice
• Obavijest o automatskoj nadogradnji
10. Kopirajte tu mapu na USB Flash pogon.
11. Pazite da u proizvodu nema diska, zatim u USB
priključak proizvoda umetnite USB Flash pogon.
Pritisnite E tipku. Upute za svaki način nalaze
se u nastavku.
Ako od nadogradnje želite odustati tijekom
preuzimanja softvera za nadogradnju, pritisnite
E tipku.
Online
13. Odaberite Putem USB kartice.
14. Kućno kino traži softver na USB pogonu. Kad
pronađe softver, pojavljuje se skočni prozor
Zahtjev za ažuriranje.
15. Odaberite U redu. Kućno kino se isključuje,
uključuje i pokreće nadogradnju. Kad
nadogradnja završi, kućno kino se isključuje.
16. Pritisnite tipku NAPAJANJE za uključivanje
kućnog kina.
1.
Odaberite Online, a zatim pritisnite E tipku.
Pojavljuje se poruka Povezivanje s poslužiteljem.
✎
2.
Ako je ažuriranje dostupno, prikazuje se skočna
poruka s upitom želite li provesti nadogradnju.
Ako odaberete Da, proizvod se automatski
isključuje, uključuje i pokreće nadogradnju.
✎
Pojavit će se skočni prozor koji prikazuje
napredak ažuriranja. Po završetku ažuriranja
proizvod će se automatski ponovo isključiti.
Obavijest o automatskoj nadogradnji
3.
4.
Pritisnite tipku NAPAJANJE za uključivanje
proizvoda.
Putem USB kartice
1.
Posjetite www.samsung.com.
2.
Kliknite SUPPORT u gornjem desnom dijelu
stranice.
3.
U polje za pretraživanje unesite broj modela
proizvoda. Dok unosite broj modela, padajući
izbornik prikazat će proizvode koji odgovaraju
broju modela.
4.
Lijevo kliknite broj modela svog proizvoda na
padajućem popisu.
5.
Na stranici koja se pojavi pomaknite se do i
kliknite na Firmware Manuals & Downloads.
6.
Kliknite Firmware na sredini stranice.
7.
Kliknite ZIP ikonu u stupcu File (Datoteka) na
desnoj strani stranice.
8.
Kliknite Send U skočnom prozoru koji se pojavi.
Kliknite OK u drugom skočnom prozoru kliknite
OK da biste na računalo preuzeli i spremili
datoteku upravljačkog programa.
9.
Raspakirajte zip arhivu na računalo. Trebali biste
imati jednu mapu istog naziva kao i zip datoteka.
Disk se ne smije nalaziti u proizvodu kada
provodite nadogradnju softvera pomoću priključka
USB Host.
Po završetku nadogradnje softvera pojedinosti
softvera provjerite u Nadogradnja softvera
izborniku.
Postavke
Proizvod mora biti spojen na internet da biste mogli
koristiti Online funkciju. Uklonite sve diskove prije
nego što započnete.
12. Na izborniku proizvoda idite na Postavke >
Podrška > Nadogradnja softvera.
Ako je proizvod spojen na mrežu i postavite
Obavijest o automatskoj nadogradnji proizvod će
vas obavijestiti o raspoloživosti nove inačice softvera
skočnom porukom.
1.
Uključite proizvod.
2.
Na izborniku Nadogradnja softvera postavite
Obavijest o automatskoj nadogradnji na
Uključeno. Ako je dostupna nova inačica
softvera, proizvod će vas o tome obavijestiti
skočnom porukom.
3.
Za nadogradnju programske opreme odaberite
Da. Proizvod se automatski isključuje, uključuje i
pokreće nadogradnju.
4.
Pojavit će se skočni prozor koji prikazuje
napredak ažuriranja. Po završetku ažuriranja
proizvod će se ponovo automatski isključiti.
5.
Pritisnite tipku NAPAJANJE za uključivanje
proizvoda.
21 - Hrvatski
HT-H5200_HS5200-CRO_0402.indd 21
2014-04-02
3:56:16
Postavke
Postavljanje DLNA
DLNA omogućuje reprodukciju glazbe, videozapisa
i datoteka fotografija s osobnog računala putem
proizvoda. Za upotrebu funkcije DLNA morate spojiti
proizvod s osobnim računalom putem mreže (vidi str.
11) i na osobno računalo instalirati softver SAMSUNG
PC Share Manager.
Preuzimanje softvera DLNA
Da biste funkciju DLNA koristili s računalom, najprije
na računalo morate instalirati softver DLNA. Na
internetskoj stranici Samsung.com možete preuzeti
softver DLNA za računalo i dobiti podrobne upute za
upotrebu tog softvera.
1.
Idite na www.samsung.com.
2.
Kliknite SUPPORT na vrhu stranice.
3.
U polje za pretraživanje unesite broj modela
proizvoda. Dok unosite broj modela, padajući
izbornik prikazat će proizvode koji odgovaraju
broju modela.
4.
Lijevo kliknite broj modela svog proizvoda na
padajućem popisu.
5.
Na stranici koja se pojavi pomaknite se do i
kliknite na Firmware Manuals & Downloads.
6.
Kliknite Firmware karticu.
7.
Na kartici softvera kliknite ikonu EXE na desnoj
strani retka DLNA.
8.
U prvom skočnom prozoru koji se pojavi, kliknite
Send. U sljedećem skočnom prozoru kliknite
Save File.
9.
Na disku pronađite instalacijsku datoteku
softvera DLNA, zatim je dvaput kliknite.
10. U prvom skočnom prozoru koji se pojavi, kliknite
Run, i slijedite upute koje se prikazuju na
zaslonu.
S iste kartice Software (Softver) preuzmite DLNA
Installation/Instruction manual (Priručnik za instalaciju/
upotrebu softvera DLNA) klikom na simbol PDF
datoteke u stupcu File (Datoteka) na desnoj strani.
Preuzet će se i otvoriti datoteka u PDF formatu.
Slijedite upute o instalaciji i postavljanju DLNA.
Datoteku možete pregledati i/ili spremiti.
✎
Za korištenje DLNA sa pametnim telefonom,
morate spojiti kućno kino i pametni telefon na istu
mrežu.
22 - Hrvatski
HT-H5200_HS5200-CRO_0402.indd 22
2014-04-02
3:56:17
Reproduciranje Sadržaja
Vaše kućno kino može reproducirati sadržaj koji se
nalazi na Blu-ray/DVD/CD diskovima, USB uređajima,
računalima, pametnim telefonima, tablet računalima i
aplikacijama
Da biste reproducirali sadržaj koji se nalazi na
računalu ili mobilnom uređaju, morate spojiti računalo
ili mobilni uređaj i proizvod s mrežom. Da biste
reproducirali sadržaj na svom računalu, morate
također preuzeti i instalirati mrežni softver za DLNA ili
već imati mrežni softver za DLNA na računalu.
✎
Računala sa sustavima Windows 7 i Windows 8
imaju ugrađen softver za DLNA (Reproduciraj na).
Promjena izvornog uređaja
1. način
S Početnog zaslona, koristeći ▲▼◄► tipke za
kretanje idite na Prom. uređajai pritisnite E.
Pojavljuje se Prom. uređaja skočni prozor. Pritišćite
tipke ▲▼ za odabir željenog uređaja, a zatim pritisnite
E.
2. način
Ako idete na Fotografije, Videozapisi, Glazba ili neki
drugi sadržaj iz datoteka, pojavit će se popis mapa
i datoteka. Pritisnite CRVENA (A) tipku za prikaz
Prom. uređaja skočnog prozora, pritišćite tipke ▲▼
za odabir željenog uređaja, a zatim pritisnite E.
3. način
Prilikom prvog priključivanja uređaja, javit će se skočni
prozor na kojem možete promijeniti izvorni uređaj
pomoću ◄► tipki.
Pritisnite ^ tipku da biste zatvorili ladicu diska.
Reprodukcija započinje automatski.
4.
Ako reprodukcija ne započne automatski,
pritisnite 6 tipku na daljinskom upravljaču.
Pohranjivanje diskova i upravljanje
njima
• Držanje diskova
- Otisci prstiju i ogrebotine na disku
mogu umanjiti kvalitetu zvuka i slike
ili uzrokovati preskakanje.
- Izbjegavajte dodirivanje površine diska na kojem
su snimljeni podaci.
- Disk držite za rubove kako otisci prstiju ne bi
ostali na površini.
- Ne lijepite papir ili traku na disk.
• Čišćenje diska
- Ako se disk zaprlja otiscima prstiju
ili prljavštinom, očistite ga blagim
deterdžentom razrijeđenim u vodi i
obrišite ga mekom krpom.
- Disk čistite tako da ga brišete od unutarnjeg
prema vanjskom rubu.
- Pohranjivanje diska
 Ne držite ga na izravnoj sunčevoj svjetlosti.
 Čuvajte ga na hladnom i prozračenom
mjestu.
 Čuvajte ga u čistom zaštitnom omotu i u
okomitom položaju.
Reprodukcija diskova sa
sadržajem koji je snimio korisnik
Možete reproducirati multimedijske datoteke koje ste
snimili na Blu-ray, DVD ili CD diskove.
1.
Reproduciranje komercijalnih
diskova
1.
Pritisnite ^ tipku da biste otvorili ladicu diska.
2.
Pažljivo umetnite disk u ladicu diska tako da
naljepnica na disku bude okrenuta prema gore.
Reproduciranje Sadržaja
Ako su na osnovnu jedinicu priključena dva ili više
vanjska uređaja, možete koristiti bilo koji od tri dolje
navedenih načina za promjenu izvornog uređaja.
3.
Samostalno snimljeni disk stavite u ladicu za disk
tako da naljepnica bude okrenuta prema gore, a
zatim zatvorite ladicu.
2.
Pritišćite ▲▼◄► za odabir vrste sadržaja koji
želite prikazati ili reproducirati - Fotografije,
Videozapisi ili Glazba, a zatim pritisnite E
tipku.
ILI
2-1. Odaberite Repr. disk na početnom zaslonu.
Pojavljuje se Repr. disk zaslon. Pritišćite tipke
▲▼ za odabir željene vrste sadržaja, Fotografije,
Videozapisi ili Glazba.
23 - Hrvatski
HT-H5200_HS5200-CRO_0402.indd 23
2014-04-02
3:56:17
Reproduciranje Sadržaja
3.
Pojavljuje se zaslon s popisom sadržaja diska.
Ovisno o rasporedu sadržaja vidjet ćete mape,
pojedinačne datoteke ili sve.
3.
4.
Ako bude potrebno, pritišćite tipke ▲▼◄► da
biste odabrali mapu, a zatim pritisnite tipku E
tipku.
4.
5.
Pomoću tipki ▲▼◄► odaberite datoteku koju
želite prikazati ili reproducirati, a zatim pritisnite
E tipku.
6.
7.
Pritisnite RETURN tipku jednom ili više puta za
izlazak iz trenutačnog zaslona, izlazak iz mape ili
povratak na početni zaslon. Pritisnite EXIT tipku
da biste se vratili izravno na početni zaslon.
Upute s objašnjenjima o tome kako upravljati
reprodukcijom videozapisa, glazbe i slika na
disku potražite na stranicama 25~29.
5.
6.
Ako bude potrebno, pritišćite tipke ▲▼◄► da
biste odabrali mapu, a zatim pritisnite tipku E
tipku.
Odaberite datoteku za prikaz ili reprodukciju,
zatim pritisnite tipku E tipku.
Pritisnite RETURN tipku za izlazak iz mape ili
EXIT tipku da biste se vratili na početni zaslon.
Na stranicama 25~29 nalaze se upute
s objašnjenjima o tome kako upravljati
reprodukcijom videozapisa, glazbe i slika na
USB uređaju.
2. način: ako ste proizvod uključili nakon
što ste spojili USB uređaj
1.
Uključite proizvod.
2.
Pritisnite Prom. uređaja i odaberite USB uređaj
3.
Koristite tipke ◄► za odabir Fotografije,
Videozapisi ili Glazba na početnom zaslonu i
zatim pritisnite E tipku.
Reprodukcija datoteka na USB
uređaju
4.
Putem proizvoda možete na dva načina reproducirati
i prikazivati multimedijske datoteke koje se nalaze na
USB uređaju.
1. način: Ako spajate USB uređaj
dok je proizvod uključen
1.
Pojavljuje se Novi ur. spoj." skočni prozor.
Repr. disk
Fotografije
Videozapisi
Glazba
Novi ur. spoj.
USB DISK
Fotografije
Videozapisi
Blu-ray
Glazba
Aplikacija 1 Aplikacija 2 Aplikacija 3 Aplikacija 4 Opera TV
Store
Više
Screen
Prom.
Mirroring uređaja
Ako bude potrebno, pritišćite tipke ▲▼◄► da
biste odabrali mapu, a zatim pritisnite tipku E
tipku.
5. Odaberite datoteku za prikaz ili reprodukciju,
zatim pritisnite tipku E tipku.
6. Pritisnite RETURN tipku za izlazak iz mape ili
EXIT tipku da biste se vratili na početni zaslon.
7. Na stranicama 25~29 nalaze se upute
s objašnjenjima o tome kako upravljati
reprodukcijom videozapisa, glazbe i slika na
USB uređaju.
✎ Ako tijekom reprodukcije sadržaja s USB uređaja
ili mobitela umetnete disk, način rada uređaja
automatski se mijenja u „Disk”.
✎ Ako vaš mobilni telefon podržava DLNA, sadržaj
možete reproducirati bez povezivanja USB kabela.
(Pogledajte str. 34)
Funkcija Postavke
✎
Ako se skočni prozor ne pojavi, prijeđite na 2.
način.
2. Koristite tipke ▲▼ za odabir Fotografije,
Videozapisi ili Glazba , a zatim pritisnite E
tipku. Ovisno o rasporedu sadržaja, vidjet ćete
mape, pojedinačne datoteke ili sve.
24 - Hrvatski
HT-H5200_HS5200-CRO_0402.indd 24
2014-04-02
3:56:18
Upravljanje reprodukcijom
videozapisa
2 Uporaba izbornika diska, izbornika naslova,
skočnog izbornika i popisa naslova
Možete upravljati reprodukcijom videosadržaja koji
se nalazi na Blu-ray/DVD diskovima, USB uređaju,
mobilnom uređaju ili računalu. Neke funkcije opisane
u ovom priručniku možda neće biti dostupne, ovisno
o disku ili sadržaju.
Tipke za reprodukciju videozapisa na
daljinskom upravljaču
TITLE MENU
DISC MENU
0
POPUP
2
DISC MENU
Tijekom reprodukcije pritisnite ovu tipku da biste
prikazali izbornik Disk
TITLE MENU
Tijekom reprodukcije pritisnite ovu tipku da biste
prikazali izbornik Naslov.
• Ako vaš disk ima popis skladbi pritisnite
ZELENA (B) tipku za pristup popisu skladbi.
POPUP MENU
1
SUBTITLE
HOME
REPEAT
3
3 Ponavljanje reprodukcije
1 Tipke vezane uz reprodukciju
Proizvod ne reproducira zvuk u Pretraž., Sporo ili
Korak načinu.
• Da biste vratili normalnu brzinu reprodukcije,
pritisnite tipku 6 tipku.
6
Započinje reprodukciju.
5
Zaustavlja reprodukciju.
7
Privremeno zaustavlja reprodukciju.
Tijekom reprodukcije, pritisnite tipke
Ubrzana
3 ili . Svaki put kad pritisnete
reprodukcija tipke 3 ili promijenit će se
brzina reprodukcije.
U načinu rada pauziranja pritisnite
Usporena
tipku . Svaki put kad pritisnete
reprodukcija tipku promijenit će se brzina
reprodukcije.
U načinu rada pauziranja pritisnite
Reprodukcija
tipku 7. Svaki put kad pritisnete
u koracima
tipku 7 pojavi se novi okvir.
Tijekom reprodukcije, pritisnite tipke
Reprodukcija 1 ili 2. Svaki put kad pritisnete
s
tipke 1 ili 2 disk se pomiče na
preskakanjem prethodno ili sljedeće poglavlje ili
datoteku.
1.
Tijekom reprodukcije, pritisnite tipke REPEAT
na daljinskom upravljaču.
2.
Pritišćite tipke ▲▼ za odabir Isključeno,
Naslov, Poglavlje, Svi ili Ponovite A-B, a
zatim pritisnite E tipku.
❏ Ponovite A-B
1.
Pritisnite E tipku u točki od koje želite početi
ponovnu reprodukciju (A).
2.
Pritisnite E tipku u točki od koje želite početi
ponovnu reprodukciju (B).
3.
Da biste vratili normalnu brzinu reprodukcije,
pritisnite tipku REPEAT ponovno.
Pritisnite E tipku.
4.
✎
✎
✎
✎
✎
Reproduciranje Sadržaja
Tijekom reprodukcije pritisnite ovu tipku da biste
prikazali Skočni izbornik.
Ovisno o disku, zaslon možda neće prikazati
sve mogućnosti ponavljanja.
Na ekranu se možda neće prikazati Poglavlje
ili Naslov odmah. Nastavite pritiskati tipke ▲▼
dok vaš odabir ne bude unutar primjenjivog
polja.
Da biste vratili normalnu brzinu reprodukcije,
pritisnite tipku REPEAT ponovno, pritišćite
tipke ▲▼ za odabir Isključeno, a zatim
pritisnite E tipku.
Na ekranu se možda neće prikazati Ponovite
A-B odmah. Nastavite pritiskati tipke ▲▼ dok
se Ponovite A-B ne nađe unutar primjenjivog
polja.
Točku (B) morate postaviti na najmanje 5
sekundi trajanja reprodukcije poslije točke (A).
25 - Hrvatski
HT-H5200_HS5200-CRO_0402.indd 25
2014-04-02
3:56:19
Reproduciranje Sadržaja
Uporaba izbornika ALATI
Podnaslov
Tijekom reprodukcije, pritisnite TOOLS tipku.
Odaberite za postavljanje željenog jezika titlova.
Naslov
Kut
Ako na disku ili uređaju postoji nekoliko filmova,
omogućava prelazak na ili odabir željenog naslova.
Za prikaz prizora iz drugog kuta. Pojavljuje se Kut
opcija prikazuje broj kutova dostupnih za prikaz
(1/1, 1/2, 1/3 itd.).
Vrijeme reprodukc.
Omogućava povratak na određenu točku
reprodukcije. Upotrijebite brojčane tipke za unos
točke reprodukcije.
Način ponavljanja
BONUSVIEW video
BONUSVIEW audio
Odaberite za postavljanje željene BONUSVIEW
opcije.
Opcije koje se pojavljuju u izborniku samo kad
Omogućava ponavljanje određenog naslova,
poglavlja ili označenog dijela.
se reproducira datoteka.
Audio sinkr.
Puni zaslon
Omogućuje prilagođavanje odgode zvuka tako
da je zvuk sinkroniziran s videozapisom. Odgodu
možete postaviti na razdoblje između 0 i 300
milisekundi.
Odaberite da biste postavili željenu veličinu punog
zaslona. Možete odabrati: Original, Način 1 (veći),
i Način 2 (najveći).
Postavke slike
Omogućuje postavljanje načina prikaza slike.
 Način rada
- Korisnik : Omogućava namještanje funkcija
Svjetlina, Kontrast, Boja, i Oštrina ručno.
- Dinamičan : Odaberite ovu postavku za
povećanje oštrine.
- Normalan : Odaberite ovu postavku za većinu
programa koje gledate.
- Film : Ovo je najbolja postavka za gledanje
filmova.
Opcije koje se pojavljuju u izborniku samo kad
se reproducira BD/DVD disk
Informacije
Odaberite da biste prikazali informacije o datoteci
videozapisa.
✎
Stvaranje popisa videozapisa
Popis videozapisa za reprodukciju možete izraditi na
način koji je gotovo identičan načinu na koji stvarate
popis glazbenih datoteka. Upute potražite na stranici
27.
Reprodukcija snimljenih
komercijalnih audiodiskova
1.
Poglavlje
Odaberite za pomicanje na poglavlje koje želite
gledati.
Audio
Odaberite za postavljanje željenog audio jezika.
Izbornik alata ovisi o disku ili uređaju za pohranu.
Možda se neće prikazati sve mogućnosti.
Umetnite audio CD (CD-DA) ili MP3 disk u ladicu
za disk.
• Kod Audio CD-a (CD-DA) automatski se
reproducira prva pjesma. Zapisi na disku
reproduciraju se redom kojim su snimljeni na
disk.
• Za MP3 disk, pritiskom na tipke ◄►
odaberite Glazba, a zatim pritisnite E tipku.
26 - Hrvatski
HT-H5200_HS5200-CRO_0402.indd 26
2014-04-02
3:56:20
Pl li
Playlist
Način ponavljanja
Traka
Kopiraj
> Pomak
< Podesi
TRACK 003
04:41
TRACK 004
04:02
TRACK 005
03:43
TRACK 006
03:40
" Pauza
2.
Odabir
Alati
' Povratak
Da biste reproducirali određeni zapis, odaberite
ga tipkama ▲▼ na daljinskom upravljaču, zatim
pritisnite E tipku.
7 tipka : Pauzira zapis.
6
6 tipka : Reproducira trenutačno odabrani
zapis.
Više informacija o reprodukciji glazbe naći ćete
u poglavlju Upravljanje reprodukcijom glazbe u
nastavku.
Upravljanje reprodukcijom glazbe
Ponavljanje pjesama
Proizvod možete postaviti tako da ponavlja zapise.
1.
Tijekom reprodukcije, pritisnite TOOLS tipku.
2.
Koristite ◄► tipke za odabir Isključeno, Traka ili
Jedan, Svi ili Nasumično u Način ponavljanja,
a zatim pritisnite E tipku.
Stvaranje popisa pjesama
1.
Ako reproducirate glazbu s komercijalnog CD-a ili
DVD-a, pritisnite 5 ili RETURN tipku. Pojavljuje
se Zaslon s popisom glazbe. Ako stvarate popis
pjesama za disk ili USB uređaj koji je kreirao
korisnik, pristupite Music List kako je opisano na
stranicama 23 ili 24.
2.
Pritišćite gumbe ▲▼◄► za prelazak na željenu
datoteku, a zatim pritisnite ŽUTA (C) tipku
za odabir. Ponovite ovaj postupak za odabir
dodatnih datoteka.
3.
Ako želite odabrati kategoriju, pritisnite. TOOLS
tipku, koristite tipke ▲▼ za odabir Odabir
svihi pritisnite E. Ako želite poništiti odabir
svih datoteka pritisnite TOOLS tipku, odaberite
Poništi odabir za svei pritisnite E.
Možete kontrolirati reprodukciju glazbe koja se
nalazi na DVD-u,CD-u, USB-u, mobilnom uređaju ili
računalu. Neke funkcije opisane u ovom priručniku
možda neće biti dostupne, ovisno o disku ili sadržaju.
Tipke za reprodukciju glazbe na
daljinskom upravljaču
RDS DISPLAY
1
TA
1
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
7
8
9
TITLE MENU
DISC MENU
0
POPUP
2
3
1
4
Glazba
㾎
S
O
5
6
Brojčame tipke: Tijekom reprodukcije
popisa pjesama pritisnite broj željene
pjesme. Reproducira se odabrana pjesma.
TRACK 001
1 dat. su izab.
TRACK 001
TRACK 002
5:57
4:27
TRACK 003
TRACK 004
4:07
3:41
TRACK 005
TRACK 006
3:17
3:35
TRACK 007
TRACK 008
3:47
3:49
TRACK 009
TRACK 010
3:53
2
Preskoči : Tijekom reprodukcije, pritisnite
tipke 1 ili 2 da biste se prebacili na
prethodnu ili sljedeću snimku glazbe.
3
5 tipka : Zaustavlja zapis.
CD
a Prom. uređaja
Reproduciranje Sadržaja
✎
5
' Povratak
00:00/00:00
CD
4
Brza reprodukcija (samo audio CD (CDDA):
Tijekom reprodukcije, pritisnite tipke 3 ili
Svaki put kad pritisnete tipke 3 ili promijenit će se brzina reprodukcije.
0/16
Alati
TRACK 001
1/2 Stranica
3:45
Odabir
Alati
() Skoči na
' Povratak
27 - Hrvatski
HT-H5200_HS5200-CRO_0402.indd 27
2014-04-02
3:56:20
Reproduciranje Sadržaja
4.
Za uklanjanje datoteke s Pop. skl. idite do
datoteke i zatim pritisnite ŽUTA (C) tipku.
✎
5.
Pritisnite E tipku za reprodukciju željenih
datoteka. Pojavljuje se Pop. skl. zaslon.
✎
6.
Za prelazak na Popis glazbe pritisnite 5 ili
RETURN tipku.
7.
✎
✎
Za povratak na Pop. skl. pritisnite E tipku.
Na audio CD-ovima (CD-DA) možete stvoriti popis
pjesama s najviše 99 pjesama.
Ako na Popis glazbe prelazite s Pop. skl., i zatim
se vratite na Pop. skl. reprodukcija Pop. skl. će
početi ispočetka.
1.
Umetnite USB uređaj u USB priključak na
prednjoj ploči proizvoda.
2.
Na prikazanom zaslonu za reprodukciju koristite
▲▼ za odabir zapisa, a zatim pritisnite ŽUTA (C)
tipku. Lijevo od zapisa pojavljuje se kvačica.
3.
Da biste odabrali dodatne zapise, ponavljajte 2.
korak.
4.
Da biste neku pjesmu uklonili s popisa,
pomaknite se na nju, a zatim pritisnite tipku
ŽUTA (C) još jednom. Kvačica pored pjesme se
uklanja.
Uporaba izbornika Alati
Nakon završetka pritisnite TOOLS tipku.
Pojavljuje se Alati izbornik.
6.
Koristite tipke ▲▼ za odabir Kopiraj, a zatim
pritisnite E tipku. Pojavljuje se Kopiraj zaslon.
7.
Tipkama ▲▼ odaberite uređaj za pohranu ripane
datoteke, zatim pritisnite E tipku.
9.
Pokreni / Zaustavi prikaz slajdova
Odaberite da biste pokrenuli/zaustavili prikaz
prezentacije.
Brzina prik. prez.
Odaberite za prilagodbu brzine prezentacije.
Odaberite za slušanje glazbe tijekom dijaprojekcije.
Zoom
Odaberite za povećanje trenutačne slike. (Uvećava
do 4 puta)
Tijekom kopiranja nemojte odspajati uređaj.
Ako želite poništiti kopiranje, pritisnite E tipku
i odaberite Da. Odaberite Ne za nastavak
kopiranja.
Kad kopiranje završi, pojavit će se „Ripanje je
završeno.” poruka.
10. Pritisnite E tipku da biste se vratili na zaslon
reprodukcije.
✎
✎
Tijekom reprodukcije, pritisnite TOOLS tipku.
Pozadinska glazba
5.
✎
Reprodukcija fotografskog
sadržaja
Možete reproducirati fotografski sadržaj s DVD-a,
USB-a, mobilnog uređaja ili računala.
Kopiranje
8.
Funkcija Ripping kodira glazbu u format mp3 pri
brzini od 192kb/s.
Na zaslonu popisa glazbe, možete odabrati
Odabir svih ili Poništi odabir za sve.
- Koristite Odabir svih za odabir svih snimki,
a zatim pritisnite E tipku. Time poništavate
odabire pojedinačnih pjesama.
- Koristite Poništi odabir za sve za istodobno
poništavanje odabira svih snimaka.
Okreni
Odaberite za zakretanje slike. (Ovo će zakrenuti
sliku u smjeru kretanja kazaljki sata ili obratno.)
Informacije
Prikazuju se informacije o slici uključujući naziv,
veličinu itd.
Ova funkcija nije dostupna s DTS audio CD-om.
Ovu funkciju neki diskovi možda ne podržavaju.
28 - Hrvatski
HT-H5200_HS5200-CRO_0402.indd 28
2014-04-02
3:56:22
✎
✎
Ovisno o disku ili uređaju za pohranu, izbornik
Alati može biti različit. Možda se neće prikazati
sve mogućnosti.
Za omogućavanje funkcije pozadinske glazbe
datoteka fotografije mora biti na istom mediju
za pohranu kao i glazbena datoteka. Međutim,
kvalitetu zvuka može poremetiti brzina prijenosa
MP3 datoteke, veličina fotografije i način
kodiranja.
Memoriranje postaja
Primjer: Postavljanje frekvencije FM 89,10 u memoriju.
1.
Pritisnite FUNCTION za odabir FM.
2.
Pritisnite TUNING UP, DOWN tipku za odabir
<89.10>.
3.
Pritisnite TUNER MEMORY tipku.
• BROJ treperi na zaslonu.
Pritisnite TUNER MEMORY još jednom.
• Pritisnite TUNER MEMORY tipku prije nego
što BROJ sam nestane s prikaza.
• Nakon što pritisnete TUNER MEMORY
tipku, BROJ nestaje s prikaza, a postaja je
pohranjena u memoriji.
4.
Stvaranje popisa fotografija
Popis fotografija možete stvoriti gotovo na jednak
način kao i popis glazbe. Upute potražite na stranici
27. Umjesto datoteka s glazbom odaberite fotografiju.
5.
Slušanje radija
Upravljanje radijem putem daljinskog
upravljača
1.
Pritisnite FUNCTION tipku za odabir FM.
2.
Namjestite željenu postaju.
• Namještanje memoriranih postaja 1 :
Pritisnite 5 tipku za odabir PRESET, a zatim
pritisnite TUNING UP, DOWN za odabir
prethodno postavljene postaje.
- Prije namještanja na memorirane postaje, te
postaje najprije morate dodati u memoriju
proizvoda.
• Ručno podešavanje : Pritisnite tipku 5
za odabir MANUAL, a zatim pritisnite tipke
TUNING UP, DOWN za namještanje niže ili
više frekvencije.
• Automatsko namještanje: : Pritisnite tipku
5 za odabir MANUAL, a zatim pritisnite i
držite TUNING UP, DOWN za automatsko
traženje pojasa.
Postavke mono/stereo
Pritisnite MO/ST tipku.
• Pri svakom pritisku tipke zvuk se prebacuje sa
načina STEREO na MONO.
• U području slabog prijama, odaberite MONO za
jasno emitiranje bez smetnji.
O emitiranju RDS-om
Uporaba RDS-a (radijski podatkovni sustav) za
prijam FM postaja.
RDS (radijski podatkovni sustav) omogućuje FM
postajama da uz redovite signale programa šalju
dodatni signal.
Na primjer, postaje šalju svoja imena i informacije o
vrsti programa koji emitiraju, poput sporta, glazbe itd.
Kada je namještena FM postaja koja pruža uslugu
RDS, na zaslonu se uključuje indikator RDS-a.
Reproduciranje Sadržaja
• Da biste slušali radio, morate spojiti isporučenu
FM antenu.
Da biste memorirali sljedeću postaju, ponovite
korake od 2 do 4.
• Za namještanje na unaprijed postavljenu
postaju pritisnite TUNING UP, DOWN tipku.
Opis funkcije RDS
• PTY (vrsta programa): Prikazuje vrstu programa koji
se trenutačno emitira.
• PS NAME (naziv usluge programa) : pokazuje ime
postaje emitiranja i sastoji se od 8 znakova.
• RT (tekst na radiju): dekodira tekst koji emitira
postaja (ako ga emitira) i sastoji se od najviše 64
znaka.
• CT (vrijeme na satu): Dekodira stvarno vrijeme na
satu s FM frekvencije. Neke postaje možda ne
emitiraju informacije PTY, RT i CT, pa stoga ovo
možda neće biti moguće u svim slučajevima.
• TA (obavijesti o prometu): TA ON/OFF (OBAVIJESTI
O PROMETU UKLJUČENE/ISKLJUČENE) prikazuje
da je u tijeku prijenos obavijesti o prometu.
✎
RDS možda neće ispravno raditi ako namještena
postaja ispravno ne odašilje RDS signal ili ako je
signal slab.
29 - Hrvatski
HT-H5200_HS5200-CRO_0402.indd 29
2014-04-02
3:56:22
Reproduciranje Sadržaja
- Kada pritišćete tipke na glavnom daljinskom
upravljaču, provjerite jeste li odabrali FM postaju
koristeći isti.
Za prikaz RDS signala
RDS signale koje postaja šalje možete vidjeti
na zaslonu.
Pritisnite tipku RDS DISPLAY za vrijeme slušanja FM
postaje.
• Svaki put kada pritisnete ovu tipku, prikaz se
mijenja da vam pokaže sljedeće informacije : PS
NAME  RT  CT  Frekvencija
PS (usluga
programa)
Tijekom traženja pojavljuje se
<PS NAME> (<NAZIV USLUGE
PROGRAMA>), a zatim se
prikazuju nazivi postaja. Ako
nema poslanog signala,
pojavljuje se <NO PS> (<NEMA
USLUGE PROGRAMA>).
RT (Tekst na
radiju)
Tijekom traženja pojavljuje se
<RT> (<TEKST NA RADIJU>),
a zatim se prikazuje tekstualna
poruka koju šalje postaja.
Ako nema poslanog signala,
pojavljuje se <NO RT> (<NEMA
TEKSTA NA RADIJU>).
Frekvencija
Frekvencija postaje (ne pripada
RDS usluzi)
O znakovima na prikazu
Kad prikaz pokaže PS ili RT signale, rabe se sljedeći
znakovi.
• Prozor zaslona ne može razlikovati velika i mala
slova te uvijek prikazuje velika slova.
• Prozor zaslona ne može prikazivati znakove s
naglascima; na primjer <A,> može važiti za slova
<A’s> s naglascima poput <À, Â, Ä, Á, Å i Ã.>.
Naznaka PTY (Vrsta programa) i funkcija
PTY-SEARCH (TRAŽENJE VRSTE PROGRAMA)
Jedna od prednosti RDS usluge jest da možete
locirati određenu vrstu programa iz memoriranih
kanala zadavanjem PTY kodova.
Za traženje programa pomoću PTY kodova
• Prije nego što počnete!
- Funkcija PTY Search primjenjuje se samo na
unaprijed postavljene postaje.
- Za zaustavljanje traženja u bilo kojem trenutku
pritisnite tipku 5 tijekom traženja.
- Za sljedeće korake postoji vremensko
ograničenje. Ako se postavljanje prekine prije
dovršetka postupka, počnite ponovno od 1.
koraka.
+
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
1.
Pritisnite tipku PTY SEARCH za vrijeme slušanja
FM postaje.
2.
Pritisnite tipku PTY- ili PTY+ PTY dok se na
zaslonu ne pojavi željena šifra PTY-a.
• Zaslon prikazuje PTY kodove koji su opisani
na desnoj strani.
3.
Pritisnite tipku PTY SEARCH ponovno, dok se
na prikazu još uvijek nalazi šifra PTY-a koju ste
odabrali u prethodnom koraku.
• Središnji uređaj traži 15 memoriranih FM
postaja te se zaustavlja kada pronađe jednu
koju ste odabrali i namješta se na tu postaju.
Uporaba Bluetooth sučelja
Bluetooth uređaj možete upotrebljavati za slušanje
glazbe s visokokvalitetnim stereo zvukom i to bez
žica!
Što je Bluetooth?
Bluetooth je tehnologija koja omogućuje jednostavno
međusobno povezivanje uređaja kompatibilnih s
tehnologijom Bluetooth pomoću bežične veze kratkog
dometa.
• Bluetooth uređaj može prouzročiti smetnje ili
neispravnost:
- Ako je dio tijela u kontaktu sa sustavom prijama/
odašiljanja Bluetooth uređaja ili sustavom kućnog
kina.
- Uslijed električnih varijacija uzrokovanih
smetnjama zbog zida, kuta ili uredskih pregrada.
- Uslijed električnih smetnji uređaja istog
frekvencijskog pojasa, uključujući medicinsku
opremu, mikrovalne pećnice i bežični LAN.
• Uparite kućno kino s Bluetooth uređajem tako da
oba uređaja budu jedan blizu drugoga.
30 - Hrvatski
HT-H5200_HS5200-CRO_0402.indd 30
2014-04-02
3:56:22
• Što je veća udaljenost između kućnog kina i
Bluetooth uređaja, to je kvaliteta lošija. Veza se gubi
kada udaljenost premaši radni raspon Bluetootha.
• U područjima slabog prijama odnosno osjetljivosti
veza Bluetooth možda neće ispravno raditi.
• Kućno kino ima stvarni raspon prijema do 10
metara u svim smjerovima, ako nema prepreka.
Veza će se automatski prekinuti ako je udaljenost
izvan ovog raspona. Čak i unutar ovog raspona
kvalitetu zvuka mogu smanjiti prepreke poput
zidova ili vrata.
• Ovaj bežični uređaj za vrijeme rada može uzrokovati
električke smetnje.
5.
Za povezivanje kućnog kina na Bluetooth uređaj
✎
✎
✎
✎
Povezivanje
Bluetooth uređaj
Prije nego što počnete, provjerite podržava li
Bluetooth uređaj funkciju Bluetooth kompatibilnih
stereoslušalica.
✎
1.
Pritisnite tipku FUNCTION na daljinskom
upravljaču, za prikaz BT poruke.
2.
Odaberite izbornik Bluetooth na Bluetooth
uređaju koji želite spojiti. Upute potražite u
priručniku za Bluetooth uređaj.
3.
Odaberite izbornik stereo slušalica na Bluetooth
uređaju.
• Vidjet ćete popis uređaja.
4.
Odaberite „[HTS]HXXXXX” s popisa.
• Kad je kućno kino povezano s Bluetooth
uređajem, na prednjem zaslonu kućnog kina
pojavit će se naziv povezanog Bluetooth
uređaja iza kojeg slijedi naziv kućnog kina.
Kućno kino podržava samo podatke Middle
Quality SBC (do 237kb/s na 48 kHz), a ne
podržava podatke High Quality SBC (328kb/s na
44,1 kHz).
Sustav podržava značajku AVRCP. Njezine
funkcije će se razlikovati, ovisno o specifikacijama
povezanog uređaja.
Povežite ga samo na Bluetooth uređaj koji
podržava profil A2DP.
U isto se vrijeme može upariti samo jedan
Bluetooth uređaj.
Funkcije pretraživanja ili povezivanja možda neće
ispravno raditi u sljedećim slučajevima:
- Ako postoji jako električno polje u blizini ili oko
kućnog kina.
- Ako je s proizvodom upareno više Bluetooth
uređaja.
- Ako je uređaj Bluetooth isključen, nije postavljen
ili je neispravan.
- Imajte na umu da uređaji poput mikrovalnih
pećnica, bežičnih LAN adaptera, fluorescentnih
svjetala i plinskih peći rabe isti frekvencijski
raspon kao i Bluetooth uređaj i mogu uzrokovati
električne smetnje.
Reproduciranje Sadržaja
✎
Na povezanom uređaju reproducirajte glazbu.
• Glazbu koja se reproducira na povezanom
Bluetooth uređaju možete slušati putem
sustava kućnog kina.
Za dobru kompatibilnost funkcije Bluetooth s bilo
kojim drugim uređajem, kao što je mobilni telefon,
preporučujemo da uređaj ažurirate na najnoviju
verziju.
Za odspajanje Bluetooth uređaja od kućnog kina
Bluetooth uređaj možete odspojiti od kućnog kina.
Upute potražite u priručniku za Bluetooth uređaj.
• Kada je kućno kino odspojeno od Bluetooth
uređaja, ono će prikazivati DISCONNECTED na
prednjem zaslonu.
31 - Hrvatski
HT-H5200_HS5200-CRO_0402.indd 31
2014-04-02
3:56:23
Reproduciranje Sadržaja
Za odspajanje kućnog kina od Bluetooth uređaja
Pritisnite tipku (
) na prednjoj ploči kućnog kina za
prebacivanje s BT na drugi način rada ili isključivanje
kućnog kina.
• Osim u slučaju kad odspojite kućno kino
promjenom funkcija, povezani će Bluetooth uređaj
prije prekida veze čekati određeno vrijeme odgovor
od kućnog kina. (Vrijeme prekidanja veze varira
ovisno o Bluetooth uređaju).
✎
✎
U načinu rada veze Bluetooth veza se može
prekinuti ako udaljenost između sustava kućnog
kina i uređaja Bluetooth prijeđe 10 metara. Kad
se Bluetooth uređaj vrati u valjani raspon ili ga
ponovno pokrenete, za ponovno spajanje morate
ponovno upariti uređaj i kućno kino.
U Bluetooth načinu rada pokrenut će se čuvar
zaslona ako Bluetooh uređaj 5 minuta ostane
u stanju pripravnosti. Za ponovno povezivanje
Bluetooth uređaja isključite čuvar zaslona, a zatim
povežite uređaj. Da biste isključili čuvar zaslona,
pritisnite bilo koju tipku na daljinskom upravljaču
(tipku za glasnoću, brojčanu tipku itd.)
Upotreba NFC-a (Bežična tehnologija
kratkog dometa)
Povežite svoj uređaj kompatibilan s NFC-om
putem Bluetootha s kućnim kinom primjenom ovog
jednostavnog postupka postavljanja. Na pametnom
telefonu možete reproducirati glazbu putem kućnog
kina.
1.
2.
3.
Na uređaju se prikazuje skočni prozor s upitom
želite li nastaviti s Bluetooth povezivanjem.
Odaberite “Yes” (Da).
• Kada je povezivanje dovršeno, prikazuje se
poruka «connected» (povezano).
4.
Da biste prekinuli vezu s NFC uređajem, ponovo
uređajem dodirnite gornju ploču kućnog kina.
• Da biste povezali neki drugi NFC uređaj dok
je prvi pametni telefon još povezan, dodirnite
gornju ploču kućnog kina tim uređajem. Kućno
kino će prekinuti vezu s prvim pametnim
telefonom i povezati se s drugim.
Upotreba funkcije Buetooth
uključivanje
Kad je kućno kino isključeno, spajanje pametnog
uređaja na proizvod putem Bluetooth veze može
uključiti kućno kino.
✎
Brzi start funkcija je dostupna kad je AC kabel
napajanja uključen u AC izvor napajanja.
✎
Da biste mogli koristiti ovu funkciju, postavite
Postavke > Sustav > Brzi start na Uključeno.
✎
Da biste koristili ovu funkciju Bluetooth veza između
Kućnog kina i vašeg pametnog uređaja treba biti
uspostavljena ranije. Drugim riječima, Kućno kino
treba pronaći na popisu poznatih Bluetooth uređaja
vašeg pametnog uređaja.
1. Spojite svoj pametni uređaj na proizvod preko
Bluetootha. (Informacije o Bluetooth vezi,
potražite u korisničkom priručniku pametnog
uređaja).
2.
Kad se spoji, kućno kino će se automatski
uključiti u BT načinu.
• Odaberite željenu glazbu za reprodukciju na
pametnom uređaju.
Uključite funkciju NFC na uređaju i provjerite
je li funkcija zaključavanja zaslona na uređaju
isključena. Funkcija NFC na uređaju neće raditi
ako je uključeno zaključavanje zaslona.
Uređajem koji podržava NFC lagano dodirnite
logotip NFC
na vrhu kućnog kina.
✎
NFC funkcija ugrađena je u uređaje sa sustavom
Android Android OS 4.1 Jellybean ili novijim.
- Ako Vaš uređaj radi na sustavu Android OS
verzije starije od Android OS 4.1 Jellybean,
morate preuzeti aplikaciju “Samsung NFC
Connection” iz trgovine Android Market kako
biste mogli upotrebljavati funkciju NFC.
✎
Položaj NFC antene razlikuje se na pametnim
telefonima. Prije povezivanja provjerite gdje
je smještena NFC antena. Prije povezivanja
provjerite položaj antene u korisničkom priručniku
svog mobilnog telefona.
Ako je Vaš pametni telefon u debelom kućištu,
povezivanje možda neće uspjeti.
✎
32 - Hrvatski
HT-H5200_HS5200-CRO_0402.indd 32
2014-04-02
3:56:23
✎
Ukoliko je funkcija Brzi start postavljena na
Uključeno, NFC veza radi čak i ako je kućno
kino isključeno. Međutim, ako se kabel napajanja
iskopča i ponovo spoji, NFC veza radit će tek
nakon uključivanja kućnog kina.
✎
je zaštitni znak ili registrirani
zaštitni znak tvrtke NFC Forum,
Note2
Inc. u Sjedinjenim Američkim
Državama i ostalim zemljama.
S3/S4
NFC označavanje za Bluetooth
Note3
vezu ne može se uspostaviti
tijekom uključivanja i isključivanja.
NFC označavanje za Bluetooth
vezu neće raditi dok se pokazatelj baterije pali i
gasi.
✎
✎
❏ Specifikacija podrške za ZVUK S TV-A
UKLJUČEN/ISKLJUČEN
Anynet+
(HDMI-CEC)
Postavke
Zvuk s TV-a
UKLJUČEN
Zvuk s TV-a
ISKLJUČEN
Izlaz HTS
zvučnika
HTS zvučnik
utišan
TV zvučnik
utišan
Izlaz TV
zvučnika
Izlaz HTS
zvučnika
HTS zvučnik
utišan
Izlaz TV zvučnika
Izlaz TV
zvučnika
Izlaz HTS
zvučnika
HTS zvučnik
utišan
Izlaz TV zvučnika
Izlaz TV
zvučnika
UKLJUČEN
ISKLJUČEN
Ne radi
TV SOUND
TV SOUND
Ako imate televizor koji podržava Anynet+ (HDMICEC), TV SOUND tipka omogućit će vam
usmjeravanje audio signala televizora na zvučnike
kućnog kina ili televizora. Da biste upotrijebili tu
mogućnost, slijedite ove korake:
1.
HDMI kabelom povežite TV i kućno kino.
(Pogledajte str. 10)
2.
Postavite Anynet+ (HDMI-CEC) Uključeno i
na kućnom kinu i na TV-u.
3.
Pritisnite tipku TV SOUND na daljinskom
upravljaču. TV SOUND ON trepti na prikazu
na prednjoj ploči, što se zatim mijenja u D. IN.
• Ako je TV SOUND (ZVUK S TV-A) uključen,
zvuk s TV-a reproducira se na zvučnicima
kućnog kina.
4.
Pritisnite tipku TV SOUND ponovno za
isključivanje funkcije TV SOUND,
• Ako je TV SOUND (ZVUK S TV-A) isključen,
zvuk s TV-a reproducira se preko zvučnika
povezanog televizora s funkcijom Anynet+.
DSP/EQ
DSP/EQ
Reproduciranje Sadržaja
Uporaba tipki za specijalne efekte
na daljinskom upravljaču
Možete uživati u različitim načinima zvuka.
 DSPOFF : odaberite za normalno slušanje.
 CINEMA : Reproducira realistične i snažne
zvukove za filmove.
 MUSIC : Primjeren za sve glazbene izvore.
 GAME : Prikladan za igranje video igara i
proizvodi snažan zvuk.
 M-STEREO (Multi Stereo) : Proizvodi surround
zvuk za izvore s 2 ulazna kanala.
 POWER BASS : Pojačava učinak basa.
 LOUD : Poboljšava karakteristike basa u skladu
s izlaznom razinom.
 NIGHT : Optimizira za noćni rad kompresijom
dinamičkog raspona (meki zvuk).
❏ Upotrijebite TV SOUND (ZVUK S TV-A):
1) Kada zvuk s TV-a želite slušati preko zvučnika
kućnog kina.
2) Ako zvuk s USB uređaja uključenog u TV želite
slušati preko zvučnika kućnog kina.
33 - Hrvatski
HT-H5200_HS5200-CRO_0402.indd 33
2014-04-02
3:56:24
Mrežne Usluge
Primjena funkcije BD-LIVE™
1.
Spojite proizvod na mrežu. (pogledajte str. 11)
2.
Konfigurirajte postavke mreže.
(Pogledajte stranice 17~19)
3.
Na kućnom kinu odaberite Prom. uređaja.
4.
Tipkama ▲% odaberite računalo u stavci Device
List (Popis uređaja).
5.
Odaberite vrstu datoteke koju želite prikazati
ili reproducirati, Fotografije, Videozapisi ili
Glazba i pritisnite E.
Tipkama ▲▼◄► odaberite mapu koja sadrže
vrstu datoteka koje ste odabrali, a potom
pritisnite E. Prikazuje se File List (Popis
datoteka).
6.
Kada je proizvod povezan s vašom mrežom, možete
uživati u raznim sadržajima usluga povezanih s
filmovima koji su dostupni na diskovima kompatibilnim
s uslugom BD-LIVE.
1.
Priključite USB memorijski uređaj u USB utičnicu
na prednjoj strani proizvoda, a zatim upotrijebite
Upravljanje BD podacima za provjeru
preostale memorije. Za prihvat usluga BD-LIVE
memorijski uređaj mora sadržavati najmanje 1
GB slobodnog prostora.
2.
Odaberite Postavke na početnom zaslonu i
pritisnite E tipku.
3.
Odaberite Sustav, a zatim pritisnite tipke E
tipku.
4.
Odaberite Upravljanje BD podacima, a zatim
pritisnite E tipku.
5.
Odaberite Prom. uređaja, a zatim pritisnite E
tipku.
6.
Odaberite USB DISK, a zatim pritisnite E tipku.
7.
Umetnite Blu-ray disk koji podržava uslugu BDLIVE.
8.
Odaberite stavku s popisa raznih sadržaja usluge
BD-LIVE koje vam pruža proizvođač diska.
✎
Način uporabe usluge BD-LIVE i pruženog
sadržaja može se razlikovati ovisno o proizvođaču
diska.
Upotreba DLNA
DLNA vam omogućuje pristup i reprodukciju datoteka
spremljenih na vašem računalu putem kućnog kina.
Slijedite upute u korisničkom vodiču za DLNA da biste
postavili DLNA na svojem računalu i označili mape i
datoteke koje želite dijeliti s kućnim kinom.
Da biste im pristupili i reproducirali datoteke koje
se nalaze na računalu nakon što postavite DLNA,
slijedite ove korake:
1.
Uključite računalo, televizor, a potom kućno kino.
2.
Provjerite da je na računalu pokrenut DLNA
poslužitelj za dijeljenje.
7.
✎
✎
✎
Odaberite datoteku koju želite reproducirati ili
pogledati, zatim pritisnite E.
Popise za reprodukciju možete izraditi iz datoteka
na računalu na isti način na koji možete izraditi
popise za reprodukciju iz datoteka na USB
uređajima ili diskovima.
Uz nekoliko iznimki, reprodukciju datoteka na
računalu možete kontrolirati na isti način kao
i reprodukciju datoteka na USB uređajima i
diskovima.
Datotekama na računalu možete pristupiti i tako
što ćete prvo odabrati Fotografije, Videozapisi
ili Glazba na početnom zaslonu, a zatim odabrati
svoje računalo s popisa uređaja koji će se pojaviti.
Aplikacije
Vaše kućno kino nudi bogat izbor vijesti, filmova,
vremenske prognoze i drugog sadržaja koji možete
skinuti i u njima uživati izravno na kućnom kinu. Prvo,
provjerite mrežu i je li kućno kino spojeno na internet.
Da biste mogli upotrijebiti funkciju Apps (Aplikacije),
proizvod mora biti spojen na internet.
Aplikacije dostupne putem Apps značajke rade
jednako kao i njihove mrežne inačice, a ako ne,
jednostavne su za uporabu.
Značajka aplikacije može se koristiti tek nakon izrade
korisničkog računa. Iako možete izraditi korisnički
račun na većini internetskih mjesta putem kunog
kina, jednostavnije je i brže izraditi račun posjetom na
internetske stranice preko računala, laptopa ili tablet
računala s pristupom internetu. Napominjemo, da
će u nekim slučajevima, biti potrebno koristiti i kućno
kino i računalo, laptop ili tablet za uspostavu računa.
Osnovna razlika između običnih on-line inačica i
inačica kojima možete pristupiti preko kućnog kina
je u tome što ćete za inačice za kućno kino umjesto
tipkovnice za unos slova i brojki koristiti daljinski
upravljač.
34 - Hrvatski
HT-H5200_HS5200-CRO_0402.indd 34
2014-04-02
3:56:25
Korištenje Aplikacija
Upotreba funkcije Opera TV Store
Kad prvi put pristupate nekoj aplikaciji, kućno kino
prikazuje dva ugovora. Morate prihvatiti uvjete oba
ugovora za skidanje i korištenje aplikacija.
Po tvorničkim postavkama, kućno kino prikazuje četiri
popularne aplikacije na početnom zaslonu. Možete
vidjeti više aplikacija i promijeniti one koje prikazuje
kućno kino na početnom zaslonu odabirom tipke
Više tipku.
Za pokretanje aplikacije, osvijetlite aplikaciju, kliknite
dvostruko i zatim slijedite upute prikazane na zaslonu.
U Opera TV Storenaći ćete internet video streaming
visoke kvalitete, društvene mreže i usluge emitiranja
glazbe s računala.
Pristupanje funkciji Opera TV Store
Za pristup funkciji Opera TV StoreOdaberite Opera
TV Store na početnom zaslonu i zatim pritisnite E
tipku.
Za izlaz iz funkcije Opera TV Store pritisnite EXIT ili
RETURN na daljinskom upravljaču.
Pregled dodatnih aplikacija
1.
2.
Za pregled dodatnih aplikacija, pomičite
osjvetljenje s lijeva na desno dok se ne pojavi
sljedeća grupa aplikacija.
Za izlaz iz zaslona Više aplikacija, odaberite
Zatvori i pritisnite RETURN tipku ili EXIT tipku
na daljinskom upravljaču.
Promjena aplikacija prikazanih na početnom
zaslonu
Kretanje unutar Opera TV Store zaslona
Kad se pojavi Opera TV Store zaslon, prikazat će
se banka raspoloživih aplikacija. Tipkama ▲▼◄►
pomičite osvjetljenje s jedne aplikacije na drugu.
Odabir aplikacije
Osvjetlite aplikaciju koju želite i pritisnite E tipku.
U skočnom prozoru koji se pojavi, kliknite OTVORI
za trenutačno otvaranje aplikacije ili U MOJE
APLIKACIJE! za dodavanje aplikacije u Moje
aplikacije. Pritisnite tipku RETURN na daljinskom
upravljaču za povratak na Opera TV Store zaslon.
1.
Odaberite Više, a zatim pritisnite E tipku.
Odabir aplikacija prema kategoriji
2.
Odaberite Uredi na zaslonu Više aplikacija i zatim
pritisnite E tipku.
3.
Aplikacije koje prikazuje kućno kino na početnom
zaslonu označene su kvačicom. Poništite odabir
aplikacija koje želite ukloniti s početnog zaslona
osvjetljenjem svake aplikacije i pritiskom na E
tipku.
Da biste jednostavnije pretraživali aplikacije , možete
ih prikazati po kategorijama poput Popularno,
Gledanje, Slušanje, Reprodukcija, itd.
Za odabir kategorije koristite tipku ▲ na daljinskom
upravljaču za pomicanje osvjetljenja na vrh zaslona.
Zatim tipkama ◄► odaberite kategoriju.
4.
Odaberite aplikacije tako što ćete ih osvijetliti i
zatim pritisnuti E tipku. Na svakoj aplikaciji
koju odaberete pojavit će se oznaka kvačice.
Odjednom možete odabrati do četiri aplikacije.
5.
✎
✎
Kad završite, odaberite U redu, a zatim pritisnite
E tipku. Ponovno se pojavljuje početni zaslon.
Za izlaz iz aplikacije pritisnite tipku EXIT na
daljinskom upravljaču.
Za brisanje podataka za prijavu za sve aplikacije
tipku 5 držite pritisnutom 5 sekundi ili više.
Mrežne Usluge
3.
Odaberite Više na početnom zaslonu i zatim
pritisnite E tipku. Pojavit će se zaslon Više
aplikacija s bankom aplikacija.
Uporabom Moje aplikacije zaslona
za pristup Moje aplikacije zaslonu, osvijetlite MOJE
APLIKACIJE, a zatim pritisnite E tipku. Pojavljuje
se Moje aplikacije zaslon s prikazom svih aplikacija
koje ste spremili na odredište Moje aplikacije.
Brisanje aplikacija iz dijela Moje
aplikacije
1.
Osvijetlite IZBORNIK na gornjoj strani Moje
aplikacije zaslona, a zatim pritisnite E na
daljinskom upravljaču.
2.
Odabir UKLONI APLIKACIJE u izborniku, a
zatim pritisnite E tipku. Oko jedne od aplikacija
pojavit će se crveni kvadrat.
3.
Namjestite kvadrat na aplikaciju koju želite
izbrisati i pritisnite E tipku.
35 - Hrvatski
HT-H5200_HS5200-CRO_0402.indd 35
2014-04-02
3:56:25
Mrežne Usluge
4.
Ponovite ovaj postupak za brisanje dodatnih
aplikacija.
5.
Kad dovršite, odaberite DOVRŠENO, a zatim
pritisnite E tipku.
6.
Pritisnite tipku RETURN da biste se vratili na
početni zaslon.
• Bluetooth prijenos može ometati Screen
Mirroring signal. Prije uporabe funkcije
Screen Mirroring preporučujemo da na
pametnom telefonu ili pametnom uređaju
isključite funkciju Bluetooth.
Pretraživanje Aplikacija
1.
Odaberite PRETRAŽI u desnom dijelu ekrana, i
pritisnite E tipku.
2.
Za brzo pretraživanje popularnih stavaka, kliknite
jednu iz kartice pretraživanja popularnih na
gornjem dijelu zaslona.
3.
Za pretraživanje aplikacija po imenu, unesite ime
aplikacije putem zaslonske tipkovnice. Opera
TV Store će pretraživati dok vi tipkate i prikazati
aplikacije sličnih naziva slovima koje unesete.
• Za prekid pretrage koja je u tijeku, pritisnite
RETURN tipku na daljinskom upravljaču ili
odaberite NATRAG na zaslonu i pritisnite E.
Screen Mirroring
Screen Mirroring omogućava prikaz zaslona
pametnog telefona ili drugog kompatibilnog uređaja
na zaslonu TV-a putem Miracast™ tehnologije.
Ručno zrcaljenje ekrana ne zahtijeva kabel ili bežični
usmjerivač.
1.
S Početnog zaslona, koristeći ◄► tipke
odaberite Screen Mirroringi pritisnite E.
2.
Pokrenite AllShare Cast na svom pametnom
telefonu ili uređaju.
3.
Na svom uređaju pronađite naziv sustava kućnog
kina na popisu dostupnih uređaja, a zatim ga
odaberite.
4.
Televizor najprije prikazuje poruku o povezivanju
(na primjer, Povezivanje s Androidom_92gb...), a
zatim prikazuje poruku da je uređaj spojen.
5.
Za nekoliko trenutaka zaslon vašeg uređaja
pojavljuje se na zaslonu TV-a.
• Prilikom korištenja funkcije Screen Mirroring
može doći do smetnji u reprodukciji videa ili
zvuka, ovisno o okruženju.
• Kućno kino može se povezati s uređajima
koji podržavaju AllShare Cast. Napominjemo,
da svi uređaji koji imaju AllShare Cast neće
možda biti u potpunosti podržani, ovisno o
proizvođaču. Infomacije o podršci za mobilno
povezivanje potražite na internetskoj stranici
proizvođača.
36 - Hrvatski
HT-H5200_HS5200-CRO_0402.indd 36
2014-04-02
3:56:25
Dodatak
Dodatne informacije
Digitalni izlaz
Napomene
Veze
HDMI OUT
• Ovisno o vašem televizoru, određene razlučivosti
HDMI izlaza možda neće raditi.
• Morate imati HDMI vezu da biste uživali u
videozapisima s 3D tehnologijom.
• Dugi HDMI kabel može uzrokovati smetnje na
zaslonu. Ako se to dogodi, postavite HDMI duboka
boja na Isključeno u izborniku.
Postavke
3D postavke
TV omjer
• Ovisno o vrsti diska, neki omjeri možda neće biti
dostupni.
• Ako odaberete omjer i opciju koji se razlikuju od
omjera zaslona televizora, slika bi mogla djelovati
izobličeno.
• Ako odaberete 16:9 Originaltelevizor će možda
prikazati 4:3 Pillarbox (crne trake sa svake strane
slike)
BD Wise (samo Samsung proizvodi)
• Kad je funkcija BD Wise uklučena, Rezolucija
automatski postavlja tvorničke postavke za BD Wise
i BD Wise se pojavljuje na Rezolucija izborniku.
• Ako proizvod koji spajate na uređaj ne podržava BD
Wisenećete moći koristiti BD Wise funkciju.
• Za pravilan rad funkcije BD Wisepostavite BD Wise
opciju i na proizvodu i na TV-u na Uključeno.
BD-Live internetska veza
• Internetska veza može biti ograničena dok se
koristite sadržajem usluge BD-LIVE.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Dodatak
• Da biste kod nekih 3D diskova zaustavili film
tijekom 3D reprodukcije, jedanput pritisnite tipku
5 jednom. Film se zaustavlja, a mogućnost 3D
načina se deaktivira. Da biste promijenili odabir 3D
mogućnosti tijekom reprodukcije 3D filma, pritisnite
tipku 5 jednom. Pojavljuje se izbornik Blu-ray.
Pritisnite tipku 5 ponovno i odaberite 3D postavke
u Blu-ray izborniku.
• Ovisno o sadržaju i položaju slike na zaslonu
televizora možete vidjeti okomite crne trake na lijevoj
i desnoj ili na obje strane zaslona.
• Provjerite jeste li odabrali ispravan Digitalni izlaz
inače nećete čuti nikakav zvuk osim glasnog šuma.
• Ako HDMI uređaj (AV prijemnik, televizor) nije
kompatibilan s komprimiranim formatima (Dolby
digital, DTS), audiosignal izlazi kao PCM.
• Uobičajeni DVD-ovi nemaju zvučni zapis značajke
BONUSVIEW i mogućnost Zvučni efekti navigacije.
• Neki Blu-ray diskovi nemaju zvučni zapis značajke
BONUSVIEW ni mogućnost Zvučni efekti navigacije.
• Ove postavke za Digitalni izlaz e utječu na analogni
(L/D) audio ili HDMI autio izlaz na vašem televizoru.
Utječe na optički i HDMI audio izlaz kad je vaš
proizvod povezan s AV prijamnikom.
• Ako reproducirate zvučni zapis u formatu MPEG,
audiosignal izlazi kao PCM bez obzira na odabire
Digitalni izlaz (PCM i podatkovni tok).
• Digitalni izlaz se može aktivirati kad je funkcija
Odabir zvučnika postavljena na Zvučnik
televizora.
• Ovisno o televizoru određene izlazne HDMI
razlučivosti možda neće raditi. Pogledajte korisnički
priručnik televizora.
• Ova funkcija nije dostupna ako HDMI kabel ne
podržava CEC.
• Ako Samsung televizor ima logotip Anynet+, tada
on podržava funkciju Anynet+.
Upravljanje BD podacima
• U načinu rada vanjske memorije reprodukcija diska
možda će se zaustaviti ako iskopčate USB uređaj
tijekom reprodukcije.
• Podržani su samo USB uređaji formatirani u
datotečnom sustavu FAT (oznaka DOS 8.3).
Preporučujemo upotrebu USB uređaja koji
podržavaju protokol USB 2.0 s brzinom čitanja/
zapisivanja od 4 MB/s ili većom.
• Pojavljuje se Nastavi Funkcija reprodukcije možda
neće raditi nakon formatiranja uređaja za pohranu.
• Ukupna memorija raspoloživa za Upravljanje BD
podacima može se razlikovati, ovisno o uvjetima.
DivX® video na zahtjev
• Više informacija o DivX(R) VOD usluzi možete
pronaći na adresi http://vod.divx.com.
37 - Hrvatski
HT-H5200_HS5200-CRO_0402.indd 37
2014-04-02
3:56:26
Dodatak
Postavke zvučnika
Reprodukcija JPEG datoteka
• Kad je funkcija Odabir zvučnika postavljena
na Zvučnik televizorazvuk se reproducira na
zvučnicima televizora.
• U načinu prikaza preko cijelog zaslona ne možete
povećati podnaslov i PG grafiku.
Reproduciranje Sadržaja
HDMI audio
Uporaba tipke TOOLS tijekom reprodukcije slika
• Ako se HDMI audioizlaz prenosi na zvučnik TV-a, on
se automatski spušta na 2 kanala.
Kanal s povr. zvukom
• Kad je funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) na
Isključenofunkcija Kanal s povr. zvukom nije
dostupna.
• Uporaba HDMI kabela koji nije certificiran za ARC
(kanal s povratnim zvukom) može uzrokovati
problem s kompatibilnosti.
• Funkcija kanala s povratnim zvukom dostupna je
samo ako je spojen televizor koji je podržava.
• Ako je kućno kino povezano s TV-om koji podržava
BD Wise i ima BD Wise Uključeno funkcija
Postavke slike neće se pojaviti.
• Pojavljuje se Pozadinska glazba funkcija koja će
raditi samo ako su glazbena datoteka i datoteka
s fotografijama smještene na istom mediju za
pohranu. Na kvalitetu zvuka može utjecati brzina
prijenosa MP3 glazbene datoteke, veličina fotografije
i način kodiranja.
Kompatibilnost diska i formata
Reprodukcija
Vrste diskova i sadržaja koje vaš
proizvod može reproducirati
Reprodukcija videodatoteka
• Videodatoteke s velikim brzinama prijenosa od 20
Mb/s ili većim opterećuju kapacitete proizvoda i
mogu zaustaviti reprodukciju.
Mediji
Vrsta diska
Pojedinosti
Blu-ray disk BD-ROM ili BD-RE/-R disk
3D Blu-ray disk snimljen u formatu BD-RE.
Odabir audiojezika
• Ako dio BONUSVIEW ne sadržava audio postavke
za BONUSVIEW, na zaslonu se ne pojavljuje
pokazivač ◄►.
• Jezici dostupni putem funkcije audiojezika ovise o
jezicima koji su kodirani na disku. Ova funkcija ili
određeni jezici možda neće biti dostupni.
• Neki Blu-ray diskovi omogućavaju odabir zvučnog
zapisa u formatu PCM ili Dolby Digital na engleskom
jeziku.
DVD-VIDEO,
DVD-RW,
DVD-R,
DVD+RW,
DVD+R
DVD-VIDEO, snimljeni
DVD+RW/DVD-RW(V)/
DVD-R/+R diskovi koji su
snimljeni i finalizirani ili USB
medij za pohranu na kojem
se nalazi sadržaj u formatu
DivX, MKV ili MP4.
GLAZBA
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Glazba snimljena na CDRW/-R, DVD-RW/-R, BDRE/-R diskovima ili USB
mediju za pohranu na
kojima se nalazi sadržaj u
formatu MP3 ili WMA.
FOTOGRAFIJE
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Fotografije snimljene na
CD-RW/-R, DVD-RW/-R,
BD-RE/-R diskovima ili
USB mediju za pohranu na
kojima se nalazi sadržaj u
formatu JPEG.
VIDEOZAPISI
Odabir jezika podnaslova
• Ovisno o Blu-ray disku / DVD disku, možda ćete
moći promijeniti jezik podnaslova u izborniku diska.
Pritisnite tipku DISC MENU tipku.
• Ova funkcija ovisi o odabiru podnaslova kodiranih
na disku i možda neće biti dostupna na svim Bluray diskovima / DVD diskovima.
• Ako se u Blu-ray disku nalazi dio BONUSVIEW,
pojavljuju se i podaci o glavnom načinu značajke
BONUSVIEW.
• Ovom funkcijom u isto se vrijeme mijenjaju primarni i
sekundarni podnaslovi.
• Prikazuje se ukupan brojev primarnih i sekundarnih
podnaslova.
✎
Proizvod možda neće reproducirati određene CDRW/-R i DVD-R diskove zbog vrste diska ili uvjeta
snimanja.
38 - Hrvatski
HT-H5200_HS5200-CRO_0402.indd 38
2014-04-02
3:56:27
✎
✎
✎
✎
✎
Ako DVD-RW/-R disk nije pravilno snimljen u DVD
video formatu, neće se moći reproducirati.
Vaš proizvod neće reproducirati sadržaj koji je
snimljen na DVD-R-u pri brzini većoj od 10 Mb/s.
Vaš proizvod neće reproducirati sadržaj koji je
snimljen na BD-R ili USB uređaj pri brzini većoj od 30
Mb/s.
Reprodukcija možda neće raditi na nekim vrstama
diskova ili pri izvođenju određenih postupaka, poput
mijenjanja kuta i prilagodbe formata slike. Detaljne
informacije o disku ispisane su na pakiranju. Pročitajte
ih u slučaju potrebe.
Kada se reproducira BD-J naslov, učitavanje bi moglo
trajati duže nego kod normalnog naslova ili bi neke
funkcije mogle raditi sporije.
Logotipovi diskova koje proizvod može
reproducirati
Blu-ray disk
3D Blu-ray disk
BD-LIVE
Dolby
DTS
Java
PAL sustav emitiranja u Velikoj
Britaniji, Francuskoj, Njemačkoj
itd.
DivX
Vrste diskova koje vaš proizvod ne
može reproducirati
✎
✎
✎
✎
• DVD-RAM
• Super Audio CD (osim
CD sloja)
• DVD-R disk od 3,9
GB za stvaranje
višemedijskog
materijala.
Ovaj proizvod možda neće reagirati na svaku radnu
naredbu zato što neki Blu-ray diskovi, DVD-i i CD-i
dopuštaju određene ili ograničene radnje i značajke
tijekom reprodukcije.Imajte na umu kako se ne radi o
kvaru proizvoda..
Samsung ne može jamčiti da će ovaj proizvod
reproducirati svaki disk s logotipom Blu-ray, DVD
ili CD jer se formati diska razvijaju i mogu nastati
problemi i pogreške tijekom stvaranja softvera za Bluray disk, DVD, CD i/ili proizvodnje samoga diska.
Obratite se Centru za korisnike tvrtke SAMSUNG
ako imate pitanja ili naiđete na poteškoće prilikom
reprodukcije medija Blu-ray Disc, DVD ili CD na ovom
proizvodu. Dodatne informacije o ograničenjima
reprodukcije potražite u drugim poglavljima ovog
korisničkog priručnika.
Na ovom proizvodu ne mogu se reproducirati neki
komercijalni diskovi i DVD diskovi koji nisu kupljeni u
vašoj regiji.
Dodatak
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/MV-disk
itd.
• DVD-RW (VR način)
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD (CDG diskovi reproduciraju
samo zvuk, ali ne i
grafiku.)
Regionalni kod
Proizvodi i diskovi kodirani su prema regiji. Ti se regionalni
kodovi moraju podudarati kako bi se disk reproducirao.
Ako se kodovi ne podudaraju, disk neće biti moguće
reproducirati. Regionalni kod ovog proizvoda naveden je
na stražnjoj ploči proizvoda.
Vrsta
diska
Blu-ray
disk
Regionalni
kod
Područje
A
Sjeverna Amerika, Centralna
Amerika, Južna Amerika,
Koreja, Japan, Tajvan, Hong
Kong i jugoistočna Azija.
B
Europa, Grenland, Francuski
teritoriji, Bliski Istok, Afrika,
Australija i Novi Zeland.
C
Indija, Kina, Rusija, središnja i
južna Azija.
39 - Hrvatski
HT-H5200_HS5200-CRO_0402.indd 39
2014-04-02
3:56:27
Dodatak
1
SAD, Američki teritoriji i
Kanada
2
Europa, Japan, Bliski
Istok, Egipat, Južna Afrika,
Grenland
3
Tajvan, Koreja, Filipini,
Indonezija, Hong Kong
4
Meksiko, Južna Amerika,
Centralna Amerika, Australija,
Novi Zeland, Pacifički otoci,
Karibi
5
Rusija, Istočna Europa, Indija,
veći dio Afrike, Sjeverna
Koreja, Mongolija
6
Kina
DVDVIDEO
✎
Ako regionalni broj na DVD-u ne odgovara
regionalnom broju ovog proizvoda, proizvod ne
može reproducirati taj CD.
AVCHD (napredni videokodek za zapise
visoke definicije)
• Ovaj proizvod može reproducirati diskove AVCHD
formata. Ti diskovi obično se snimaju i rabe u
videokamerama.
• AVCHD format je format videozapisa visoke definicije s
digitalne videokamere.
• Format MPEG-4 AVC/H.264 komprimira slike većom
učinkovitosti od klasičnog formata za komprimiranje
slika.
• Neki AVCHD diskovi upotrebljavaju format „x.v. Colour“.
Ovaj proizvod može reproducirati AVCHD diskove koji
koriste "x.v.Colour" format.
• "x.v.Colour" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
• "AVCHD" i logotip AVCHD zaštitni su znakovi tvrtki
Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. i Sony
Corporation.
✎
✎
✎
✎
Neki diskovi s formatima DivX, MKV i MP4 možda se
neće reproducirati, ovisno o videorazlučivosti i brzini
kadrova.
Podržani formati
Napomene za USB vezu
• Vaš proizvod podržava USB medij za pohranu, MP3
proizvode, digitalne fotoaparate i USB čitače kartica.
• Proizvod ne podržava imena mapa ili datoteka dulja od
128 znakova.
• Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda neće biti
kompatibilni s ovim proizvodom.
• Vaš proizvod podržava FAT 16, FAT 32, i NTFS sustave
datoteka.
• Povežite USB uređaje izravno na USB priključak
proizvoda. Povezivanje putem USB kabela može
uzrokovati probleme s kompatibilnošću.
• Umetanje više od jednog memorijskog uređaja u čitač
više kartica možete uzrokovati nepravilan rad čitača.
• Ovaj proizvod ne podržava PTP protokol.
• Ne isključujte USB uređaj dok se prenosi ili snima
podatke..
• Što je veća razlučivost slike, to je više vremena
potrebno za njen prikaz.
• Ovaj proizvod ne može reproducirati MP3 datoteke s
DRM-om (upravljanje digitalnim pravima) preuzete s
komercijalnih web-mjesta.
• Vaš proizvod podržava samo videozapise s manje od
30 kadrova/s (kadrova u sekundi).
• Vaš player podržava samo USB uređaje za masovnu
pohranu (MSC), kao što su thumb pogoni i USB HDD.
(HUB nije podržan.)
• Neki USB tvrdi diskovi, višekartični čitači i mali
memorijski pogoni možda neće biti kompatibilni s ovim
proizvodom.
• Ako neki USB uređaji zahtijevaju više snage, mogu se
ograničiti uređajem za zaštitu strujnog kruga.
• Ako je reprodukcija sa USB HDD-a nestabilna,
omogućite dodatno napajanje uključivanjem HDD-a
u zidnu utičnicu. Ako se problem ne riješi, obratite se
proizvođaču USB HDD uređaja.
• SAMSUNG nije odgovoran za bilo kakva oštećenja
podatkovnih datoteka ili gubitak podataka.
Neki diskovi AVCHD formata možda se neće moći
reproducirati, ovisno o uvjetima snimanja.
Diskovi AVCHD formata moraju se finalizirati.
"x.v.Color” pruža širi raspon boja od klasičnih DVD
diskova videokamera.
40 - Hrvatski
HT-H5200_HS5200-CRO_0402.indd 40
2014-04-02
3:56:27
Podrška za videodatoteke
Nastavak datoteke
Spremnik
Videokodek
Audiokodek
Razlučivost
*.avi
AVI
DivX 3.11/4/5/6
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
MP3, Dolby Digital, DTS,
WMA, PCM
*.mkv
MKV
VC-1 AP, DivX 5/6
H.264 BP/MP/HP
MP3, Dolby Digital, DTS
*.wmv
WMV (wmv9)
VC-1 AP, VC-1 SM
WMA
*.mp4
MP4
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
AAC
*.mpg / *.mpeg
PS
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
MP1, 2
Dolby Digital, DTS
1920x1080
 Ograničenja
 Videodekoder
- Podržava H.264 do razine 4.1 i AVCHD
- Ne podržava H.264 FMO/ASO/RS i VC1 SP/MP/AP L4
- MPEG4 SP, ASP : Ispod 1280 x 720: maks. 60 kadrova
Iznad 1280 x 720: maks. 30 kadrova
- Ne podržava GMC 2 ili noviji
Dodatak
- Čak i kada je datoteka dekodirana gore navedenim podržanim kodekom, možda je nećete moći reproducirati ako
postoji problem s njenim sadržajem.
- Normalna reprodukcija nije zajamčena ako su podaci spremnika datoteke pogrešni ili je sama datoteka oštećena.
- Datoteke s višom brzinom prijenosa podataka/brzinom izmjene kadrova mogu zastajkivati tijekom reprodukcije zvuka/
videozapisa.
- Funkcija traženja (preskakanja) nije dostupna ako je indeksna tablica datoteke oštećena.
 Audiodekoder
- Podržava WMA 7, 8, 9 i STD
- Ne podržava brzinu uzorkovanja WMA formata od 220/50 Hz mono.
- AAC: Maks. brzina uzorkovanja: 96 Khz (8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44,1, 48, 64, 88,2, 96) Maksimalna brzina
prijenosa podataka: 320 kbps
 Podržani datotečni formati podnaslova DivX
- *.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
Podrška za glazbene datoteke
Nastavak
datoteke
Spremnik
Audiokodek
*.mp3
MP3
MP3
-
WMA
* Frekvencije uzorkovanja (u kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44,1, 48
* Brzina prijenosa – sve brzine prijenosa u rasponu od 5 kb/s do 384 kb/s.
*.wma
WMA
Raspon podrške
Podrška za slikovnu datoteku
Nastavak datoteke
Tip
*.jpg / *.jpeg / *.jpe
JPEG
*.png
PNG
Razlučivost
15360x8640
41 - Hrvatski
HT-H5200_HS5200-CRO_0402.indd 41
2014-04-02
3:56:28
Dodatak
Odabir digitalnog izlaza
Postavljanje
Podatkovni tok
(neobrađeno)
PCM
Veza
Do 7.1-kanalnog
PCM-a
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Dolby Digital
Do 2.1-kanalnog
PCM-a
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
DTS
DTS
Do 7.1-kanalnog
PCM-a
DTS-HD Master
Audio
Definicija za
Blu-ray disk
PCM
Dolby TrueHD
DTS-HD High
Resolution
Audio
Audio tok na
DVD-u
Podatkovni tok
(Dolby D pon.
kod)
AV prijemnik koji podržava HDMI
PCM
Audio tok
na Blu-ray
disku
Podatkovni tok
(DTS pon. kod.)
DTS pon. kod.
Dolby Digital. pon.
kod.*
DTS-HD High
Resolution Audio
DTS-HD Master
Audio
PCM
PCM 2-kanalni
PCM 2-kanalni
PCM 2-kanalni
PCM 2-kanalni
Dolby Digital
Do 2.1-kanalnog
PCM-a
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
Do 7.1-kanalnog
PCM-a
DTS
DTS
DTS
Bilo koji
Zajedno dekodira
zvučni zapis glavne
značajke i zvučni
zapis značajke
BONUSVIEW u
PCM zvučnom
zapisu te dodaje
zvučne efekte
navigacije.
Zajedno dekodira
Zajedno dekodira
Proizvodi samo
zvučni zapis glavne zvučni zapis glavne
zvučni zapis
značajke i zvučni
značajke i zvučni
glavne značajke
zapis značajke
zapis značajke
kako bi vaš AV
BONUSVIEW u
BONUSVIEW u
prijamnik mogao
PCM zvučnom
PCM audio te
dekodirati zvučni
zapisu te dodaje
dodaje zvučne
zapis. Nećete čuti
zvučne efekte
efekte navigacije,
zvuk BONUSVIEW navigacije, a zatim
a zatim ponovno
i zvučne efekte
ponovno kodira
kodira PCM audio
navigacije.
PCM zvučni zapis u
u Dolby Digital
podatkovni tok DTS. zapisu ili PCM-u.
 Ako je zapis izvora 2-kanalni ili mono, postavka “Re-encoded Dolby D” (“Ponovno kodiran Dolby D”) se ne primjenjuje.
Izlaz će biti 2-kanalni PCM.
Blu-ray diskovi mogu sadržavati tri slijeda bitova zvuka:
- Audio glavne značajke: zvučni zapis glavne značajke.
- BONUSVIEW audio: dodatni zvučni zapis kao što je komentar redatelja ili glumaca.
- Zvučni efekti navigacije: Kad odaberete neke navigacijske opcije na izborniku, mogu se oglasiti zvučni efekti navigacije.
Zvučni efekti navigacije drugačiji su na svakom Blu-ray disku.
42 - Hrvatski
HT-H5200_HS5200-CRO_0402.indd 42
2014-04-02
3:56:28
Razlučivost prema načinu izlaza
Reprodukcija Blu-ray diska/e-sadržaja/digitalnog sadržaja
Reprodukcija DVD-a
Način rada s HDMI-jem
Izlaz
Postavljanje
BD Wise
E-sadržaj/digitalni
sadržaj
Način rada s HDMI-jem
Blu-ray disk
Razlučivost Blu-ray
diska
1080p pri 60 kadrova
480i
Autom.
Maks. razlučivost TV ulaza
1080p pri 60 kadrova
1080p pri 60 kadrova
Maks. razlučivost TV ulaza
-
1080p
-
1080p
Filmski kadar: Autom. (24
kadrova u sekundi)
1080p pri 24F
-
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
Rješavanje problema
Simptom
Dodatak
Ako proizvod ne radi pravilno, pogledajte donju tablicu. Ako problem koji imate nije dolje naveden ili ako navedene upute
ne pomažu, isključite proizvod, iskopčajte kabel za napajanje i kontaktirajte najbližeg ovlaštenog prodavača ili servisni
centar Samsung Electronics.
Provjera/popravak
Ne mogu izbaciti disk.
• Je li kabel za napajanje pravilno utaknut u utičnicu?
• Isključite napajanje, a zatim ga ponovno uključite.
Reprodukcija ne počinje.
• Provjerite regionalni kod na Blu-ray/DVD disku. Blu-ray/DVD disk kupljen u
inozemstvu možda nećete moći reproducirati.
• Na ovom proizvodu ne može se reproducirati CD-ROM i DVD-ROM.
• Uvjerite se da je razina ocjene točna.
Reprodukcija ne počinje
odmah čim pritisnete tipke
6/7 tipku.
• Upotrebljavate li oštećen disk ili disk s ogrebotinama na površini?
• Obri te disk.
Nema zvuka.
• Kućno kino ne reproducira zvuk tijekom brze reprodukcije, spore reprodukcije ili
reprodukcija u koracima.
• Jesu li zvučnici pravilno spojeni? Je li postavka zvučnika pravilno prilagođena?
• Je li disk ozbiljno oštećen?
Daljinski upravljač ne radi.
• Radite li s daljinskim upravljačem unutar njegovog radnog dometa te unutar
pravilnog kuta u odnosu na senzor?
• Jesu li baterije prazne?
• Jeste li pravilno odabrali funkcije načina rada (TV/BD) daljinskog upravljača (TV ili
BD)?
43 - Hrvatski
HT-H5200_HS5200-CRO_0402.indd 43
2014-04-02
3:56:29
Dodatak
Simptom
Provjera/popravak
• Disk se okreće, ali nema
slike.
• Kvaliteta slike je slaba, a
slika titra.
•
•
•
•
Jezik zvučnog zapisa i
podnaslovi ne rade.
• Jezik zvučnog zapisa i podnaslovni ne rade ako disk nema višejezične zvučne
zapise ili podnaslove.
Zaslon izbornika ne
pojavljuje se čak i kada
je odabrana funkcija
izbornika.
• Upotrebljavate li disk koji ne sadržava izbornike?
Omjer zaslona ne može se
promijeniti.
• 16:9 Blu-ray/DVD diskove možete reproducirati u načinima 16:9 Cijeli, 4:3 crni
rubovi ili 4:3 rezani prikaz, ali 4:3 Blu-ray/DVD diskovi mogu se reproducirati samo
u omjeru 4:3. Pogledajte omotnicu Blu-ray diska, a zatim odaberite odgovarajuću
funkciju.
• Proizvod ne radi.
(Primjer: Napajanje
se isključilo ili ste čuli
čudan zvuk.)
• Proizvod ne radi
normalno.
• Držite tipku 5 na daljinskom upravljaču pritisnutom 5 sekundi u STANDBY
načinu. Tako će se jedinica resetirati.
- Upotreba RESET funkcije obrisati će sve spremljene postavke. Ne koristite tu
funkciju ako nije potrebno.
Zaboravili ste lozinku za
razinu ocjene.
• Ako disk nije u proizvodu, držite pritisnutom tipku 5 duže od 5 sekundi. INIT se
pojavljuje na zaslonu, a sve se postavke vraćaju na tvornički zadane vrijednosti.
- Upotreba RESET funkcije obrisati će sve spremljene postavke. Ne koristite tu
funkciju ako nije potrebno.
Radio prijam nije moguć.
• Je li antena pravilno spojena?
• Ako je ulazni signal antene slab, postavite vanjsku FM antenu u područje s dobrim
prijemom.
Prilikom pokušaja slušanja
zvuka s TV-a preko
zvučnika kućnog kina ne
čuje se nikakav zvuk.
• Ako pritisnete ^ dok slušate zvuk s TV-a koristeći D. IN ili AUX funkcije Blu-ray/
DVD disc (Blu-ray/DVD disk) su uključene, a zvuk TV-a je stišan.
"Nije raspoloživo"
pojavljuje se na zaslonu
• Značajke ili radnja se trenutno ne mogu dovršiti jer:
1. Ih softver Blu-ray/DVD diskova ograničava.
2. Softver Blu-ray/DVD diska ne podržava tu značajku (npr. kutove).
3. Ova značajka trenutno nije dostupna.
4. Zatražili ste naslov ili broj poglavlja ili vrijeme traženja koje je izvan raspona.
Ako je HDMI izlaz
postavljen na razlučivost
koju vaš televizor ne
podržava (npr. 1080p),
možda nećete moći vidjeti
sliku na televizoru.
• Pritisnite i držite tipku 5 na prednjoj ploči duće od 5 sekundi kada disk nije u
proizvodu. Sve postavke vraćaju se na tvorničke.
Je li televizor uključen?
Jesu li videokabeli pravilno spojeni?
Je li disk prljav ili oštećen?
Loše proizveden disk možda se neće moći reproducirati.
44 - Hrvatski
HT-H5200_HS5200-CRO_0402.indd 44
2014-04-02
3:56:29
Simptom
Provjera/popravak
Nema HDMI izlaza.
• Provjerite vezu između televizora i HDMI utičnice na proizvodu.
• Provjerite podržava li televizor razlučivost HDMI ulaza od
576p/480p/720p/1080i/1080p.
Na zaslonu se pojavljuje
poruka neuobičajen HDMI
izlaz.
• Ako se na zaslonu pojavljuju povremene smetnje, to znači da televizor ne podržava
HDCP (zaštitu digitalnog sadržaja visoke propusnosti).
Funkcija DLNA
Možete vidjeti mape
dijeljene putem funkcije
DLNA, ali ne možete vidjeti
datoteke.
• DLNA prikazuje samo one datoteke koje odgovaraju kategorijama Fotografija,
Glazba i Film. ne prikazuje druge vrste datoteka.
Videozapis se reproducira
u prekidima.
• Provjerite je li mreža stabilna.
• Provjerite je li mrežni kabel pravilno spojen i je li mreža preopterećena.
DLNA veza između TV
uređaja i osobnog računala
nije stabilna.
• IP adresa unutar iste podmreže treba biti jedinstvena, u protivnom podudaranje IP
adresa može dovesti do navedene pojave.
• Provjerite je li omogućen vatrozid. Ako jest, onemogućite funkciju vatrozida.
BD-LIVE
• Ispitajte je li mrežna veza aktivna putem Status mreže funkcije
• Provjerite je li USB memorijski uređaj povezan s proizvodom.
• Za prihvat usluge BD-LIVE memorijski uređaj mora sadržavati najmanje 1 GB
slobodnog prostora. Raspoloživi prostor možete provjeriti u funkciji Upravljanje
BD podacima. (Pogledajte str. 37)
• Provjerite je li opcija BD-Live internetska veza postavljena na Dopusti (sve).
• Ako ne uspije ništa od navedenog, obratite se pružatelju sadržaja ili ažurirajte na
najnoviju programsku opremu.
Pri uporabi usluge BD-LIVE
javlja se pogreška.
• Za prihvat usluge BD-LIVE memorijski uređaj mora sadržavati najmanje 1 GB
slobodnog prostora. Raspoloživi prostor možete provjeriti u funkciji Upravljanje
BD podacima. (Pogledajte str. 37)
✎
Dodatak
Kućno kino se ne može
povezati s poslužiteljem
usluge BD-LIVE.
Nakon vraćanja na tvorničke postavke brišu se svi spremljeni korisnički podaci BD-a.
Tvrtka Samsung Electronics ovim izjavljuje da je ovaj sustav kućnog kina usklađen s bitnim zahtjevima i
drugim važnim odredbama Direktive 1999/5/EZ.
Službena Izjava o sukladnosti nalazi se na adresi http://www.samsung.com, idite na Support (Podrška) >
Search Product Support (Pretraživanje podrške za proizvod) i unesite naziv modela.
Ova oprema smije se upotrebljavati u svim državama Europske unije.
45 - Hrvatski
HT-H5200_HS5200-CRO_0402.indd 45
2014-04-02
3:56:29
Dodatak
Specifikacije
Općenito
Prijamnik
za FM
HDMI
Pojačalo
Težina
1,90 kg
Dimenzije
430,0(Š) x 55,0(V) x 224,0(D) mm
Raspon radne temperature
Od +5 °C do +35 °C
Raspon vlažnosti
Od 10 % do 75 %
Omjer signal/buka
55 dB
Korisna osjetljivost
12 dB
Ukupno harmonijsko
izobličenje
1.0 %
Video
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Zvuk
PCM višekanalni zvuk, zvuk prijenosa biranih podataka, PCM audio
Izlazna snaga prednjeg
zvučnika
165W x 2 (3)
Izlazna snaga subwoofera
170W (3)
Frekvencijski odziv
Analogni ulaz : 20 Hz~20kHz (±3 dB)
Digitalni ulaz : 20 Hz ~ 40 kHz (± 4 dB)
S/N omjer
70 dB
Odvajanje kanala
60 dB
Ulazna osjetljivost
(AUX) 500mV
2.1-kanalni sustav zvučnika
Sustav zvučnika
Prednji
Subwoofer
Impedancija
3
3
Raspon frekvencije
200Hz ~ 20kHz
50Hz ~ 200Hz
Razina izlaznog pritiska zvuka
84 dB/W/M
84 dB/W/M
Nominalni ulaz
165W
170W
Maksimalni ulaz
330W
340W
HT-H5200
Zvučnik
Dimenzije (Š x V x D)
(Jedinica : mm)
95,0 x 146,0 x 74,0
168,1 x 349,8 x 289,8
HT-HS5200
122,0 x 530,0 x 120,0
255,0 x 297,0 x 255,0
HT-H5200
Težina (Jedinica: kg)
0,44
3,40
HT-HS5200
1,18
✎
✎
✎
✎
✎
4,60
Brzine mreže od 10 Mb/s ili sporije nisu podržane.
Samsung Electronics Co., Ltd pridržava pravo promjene specifikacija bez prethodne obavijesti.
Težina i dimenzije su približni.
Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne obavijesti.
Više o napajanju i potrošnji energije pročitajte na etiketi koja se nalazi na proizvodu.
46 - Hrvatski
HT-H5200_HS5200-CRO_0402.indd 46
2014-04-02
3:56:30
Licence
Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. Dolby i simbol dvostrukog D trgovački su
znakovi tvrtke Dolby Laboratories.
Za DTS patente posjetite http://patents.dts.com. Proizvedeno pod licencom tvrtke DTS
Licensing Limited. DTS, simboli te DTS i simbol zajedno registrirani su zaštitni znakovi, a
DTS-HD Master Audio | Essential zaštitni je znak tvrtke DTS, Inc. © DTS, Inc, Sva prava
zadržana.
O DIVX VIDEOZAPISIMA: DivX® je digitalni videoformat koji je proizvela tvrtka DivX, LLC,
podružnica korporacije Rovi. Ovo je uređaj sa službenim certifikatom DivX Certified® koji je
prošao rigorozna ispitivanja kako bi se provjerilo reproducira li DivX video. Više informacija i
softverske alate za pretvaranje datoteka u DivX videozapise potražite na adresi www.divx.com.
O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Za reprodukciju kupljenih DivX videozapisa na zahtjev (VOD) potrebno je registrirati ovaj
uređaj s oznakom DivX Certified®. Za pristup registracijskoj šifri pronađite dio DivX VOD u izborniku postavki uređaja.
Dodatne podatke o dovršenju postupka registracije možete pronaći na adresi vod.divx.com. DivX s oznakom DivX
Certified® reproducira DivX® videozapis do HD razlučivosti od 1080p uključujući i ekskluzivni sadržaj. DivX®, DivX
Certified® i pridruženi logotipi zaštitni su znaci tvrtke DivX, Inc i rabe se uz licencu. Obuhvaćen je jednim ili više od
sljedećih patenata SAD-a: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
Pojmovi HDMI i High-Definition Multimedia Interface i logotip HDMI zaštitni su znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licencing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i
drugim zemljama.
Dodatak
DLNA®, logotip DLNA i DLNA CERTIFIED® tržišni su znaci, servisne oznake ili oznake
ceritifikata Digital Living Network Alliance.
Oracle i Java registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Oracle i/ili njenih podružnica. Ostala imena mogu biti
zaštitni znakovi svojih odnosnih vlasnika.
Ovaj proizvod uključuje tehnologiju zaštite autorskog prava koja je zaštićena patentima SAD-a i drugim pravima na
intelektualno vlasništvo korporacije Rovi. Zabranjeni su obrnuti inženjering ili rastavljanje.
Blu-ray Disc™, Blu-ray™ i logotipovi su zaštitni znakovi tvrtke Blu-ray Disc Association.
ovaj proizvod rabi tehnologiju Cinavia kako bi se ograničila uporaba neovlaštenih kopija nekih komercijalno proizvedenih
filmova i videozapisa i njihovih zvučnih zapisa. Kada se otkrije zabranjena uporaba neovlaštene kopije, prikazat će se
poruka i prekinut će se reproduciranje i kopiranje. Ostale informacije o tehnologiji Cinavia dostupne su u mrežnom
informacijskom centru za korisnike tvrtke Cinavia na http://www.cinavia.com. Da biste zatražili dodatne informacije
o tehnologiji Cinavia putem pošte, pošaljite nam dopis na poštansku adresu: Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, SAD. Ovaj proizvod sadržava zakonom zaštićenu tehnologiju pod licencom
korporacije Verance i zaštićen je američkim patentom 7,369,677 i ostalim američkim i svjetskim patentima koji su
izdanje i čije je izdanje u tijeku, kao i zaštitama autorskih prava i poslovnih tajni za određene aspekte te tehnologije.
Cinavia je zaštitni znak korporacije Verance. Autorsko pravo 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava pridržava
Verance. Zabranjeni su obrnuti inženjering i rastavljanje.
Obavijest o licenci za uporabu softvera otvorenog koda
U slučaju uporabe softvera slobodnog koda, licence za uporabu takvog softvera dostupne su u izborniku proizvoda.
47 - Hrvatski
HT-H5200_HS5200-CRO_0402.indd 47
2014-04-02
3:56:30
Kontaktirajte Samsung
Ukoliko imate pitanje ili komentar vezan uz Samsung proizvod, molimo da
kontaktirate Samsung korisničku podršku.
Area
` Europe
AUSTRIA
Contact Centre 
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
Web Site
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support
(Dutch)
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
051 331 999
www.samsung.com/support
BULGARIA 07001 33 11 , sharing cost
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
062 726 786
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
DENMARK 70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
www.samsung.com/de/support
GERMANY 0180 6 67267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus
dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
www.samsung.com/gr/support
from land line
GREECE
(+30) 210 6897691 from mobile and land
line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
http://www.samsung.com/hu/
HUNGARY
0680PREMIUM (0680-773-648)
support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG 261 03 710
www.samsung.com/support
Area
MONTENEGRO
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Contact Centre 
Web Site
020 405 888
www.samsung.com/support
080 697 267
090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/
Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
0034902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support
(German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
Pravilno odlaganje baterija u ovom proizvodu
(Vrijedi u zemljama sa zasebnim sustavima prikupljanja)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili ambalaži označava da baterije u ovom proizvodu na kraju svojeg
radnog vijeka ne treba odlagati s drugim kućanskim otpadom. Gdje su označeni, kemijski simboli Hg, Cd ili
Pb označavaju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo iznad referentnih vrijednosti Smjernice Europske unije
2006/66. Nepravilnim odlaganjem baterija ove tvari mogu prouzročiti štetu ljudskom zdravlju i okolišu.
Za zaštitu prirodnih resursa i promicanje recikliranja odvajajte baterije od drugog otpada i reciklirajte ih
besplatnim sustavom povrata u svom području.
Pravilno odlaganje ovog proizvoda (otpadna električna i
elektronička oprema)
(Vrijedi u zemljama sa zasebnim sustavima prikupljanja)
Ova oznaka na proizvodu, priboru ili literaturi označava da proizvod i njegov elektronički pribor (npr. punjač, slušalice,
USB kabel) na kraju svojeg radnog vijeka ne treba odlagati s drugim kućanskim otpadom.
Za sprečavanje moguće štete za okoliš ili ljudsko zdravlje od nekontroliranog odlaganja otpada, odvojite ove
predmete od drugih vrsta otpada i odgovorno ih reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu iskoristivost
materijalnih resursa.
Privatni korisnici trebaju kontaktirati trgovca kod kojeg su kupili ovaj proizvod ili lokalni vladin ured zbog pojedinosti o
mjestu i načinu odlaganja za recikliranje ovih proizvoda na način siguran za okoliš.
Poslovni korisnici trebaju kontaktirati svojeg dobavljača te provjeriti odredbe i uvjete ugovora o kupnji.
Ovaj proizvod i njegov elektronički pribor ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom za odlaganje.
AH68-02693G-01
HT-H5200_HS5200-CRO_0402.indd 48
2014-04-02
3:56:30
Download PDF

advertising