Samsung | HT-J7750W | Samsung 1330 W 7.1Ch Blu-ray Home Entertainment System J7750W Εγχειρίδιο χρήσης

HT-J7500W
HT-J7750W
Εγχειρίδιο χρήσης
Blu-ray™
Σύστημα οικιακού κινηματογράφου
Φανταστείτε τις δυνατότητες
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Samsung.
Για να λαμβάνετε πληρέστερες υπηρεσίες, καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση
www.samsung.com/register
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 1
2015-01-14
4:37:55
Πληροφορίες για την Ασφάλεια
✎
Οι παρακάτω πληροφορίες ισχύουν και για την υπομονάδα ασύρματου δέκτη (SWA-7000).
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει την
παρουσία υψηλής τάσης στο εσωτερικό
της συσκευής. Είναι επικίνδυνο να έχετε
οποιουδήποτε είδους επαφή με κάποιο
εσωτερικό εξάρτημα αυτού του προϊόντος.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ - ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙ>ΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ
ΠΙΣ> ΜΕΡΟΣ) ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΣΤΟ ΕΣ>ΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣ>ΠΙΚΟ.
• Στο περίβλημα της συσκευής, καθώς και στο πίσω ή στο
κάτω μέρος της, υπάρχουν σχισμές και ανοίγματα για τον
απαραίτητο εξαερισμό. Για να διασφαλιστεί η αξιόπιστη
λειτουργία αυτής της συσκευής και για να προστατευτεί
από υπερθέρμανση, αυτές οι σχισμές και τα ανοίγματα
δεν πρέπει να φράζονται ούτε να καλύπτονται.
- Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή σε περιορισμένο
χώρο, όπως βιβλιοθήκες ή εντοιχισμένες ντουλάπες,
εκτός αν παρέχεται επαρκής εξαερισμός.
- Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή κοντά ή πάνω
από καλοριφέρ ή θερμαντικό σώμα ή σε ένα σημείο
που είναι εκτεθειμένο σε άμεσο ηλιακό φως.
- Μην τοποθετείτε δοχεία (βάζα κ.λπ.) που περιέχουν
νερό πάνω σε αυτή τη συσκευή. Αν χυθεί νερό,
μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
• Μην αφήνετε αυτή τη συσκευή εκτεθειμένη στη
βροχή και μην την τοποθετείτε κοντά σε νερό (κοντά
σε μπανιέρα, νιπτήρα, νεροχύτη κουζίνας ή λεκάνη
πλυσίματος, σε υγρό υπόγειο ή κοντά σε πισίνα κ.λπ.).
Αν αυτή η συσκευή βραχεί κατά λάθος, αποσυνδέστε
την από την πρίζα και επικοινωνήστε αμέσως με έναν
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
• Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί μπαταρίες. Στην περιοχή
σας, ενδέχεται να ισχύουν περιβαλλοντικοί κανονισμοί
βάσει των οποίων είστε υποχρεωμένοι να απορρίπτετε
κατάλληλα αυτές τις μπαταρίες. Απευθυνθείτε στον
τοπικό σας φορέα για πληροφορίες σχετικά με την
απόρριψη ή την ανακύκλωση του προϊόντος.
• Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες, τα καλώδια προέκτασης ή
τους προσαρμογείς πέρα των δυνατοτήτων τους, επειδή κάτι
τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
• Περάστε τα καλώδια ρεύματος έτσι ώστε να μην
τα πατάτε και να προστατεύονται από φθορές που
μπορούν να προκληθούν από άλλα αντικείμενα που
τοποθετούνται πάνω σε αυτά ή προς αυτά. Δώστε
ιδιαίτερη προσοχή στα καλώδια στην άκρη του φις,
στις πρίζες και στο σημείο εξόδου από τη συσκευή.
• Για την προστασία αυτής της συσκευής κατά τη διάρκεια
καταιγίδων ή όταν πρόκειται να μείνει χωρίς επιτήρηση ή
όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλες χρονικές
περιόδους, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αποσυνδέστε
το σύστημα κεραίας ή καλωδιακής τηλεόρασης. Με αυτόν τον
τρόπο αποτρέπετε την πρόκληση ζημιάς στη συσκευή από
κεραυνούς και υπερτάσεις ρεύματος.
• Προτού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος AC στην
έξοδο του προσαρμογέα DC, βεβαιωθείτε ότι η τάση
του προσαρμογέα DC αντιστοιχεί στην τοπική παροχή
ηλεκτρικού ρεύματος.
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι αυτό
το προϊόν συνοδεύεται από σημαντική
τεκμηρίωση σχετικά με τη λειτουργία και
τη συντήρησή του.
• Ποτέ μην εισάγετε οτιδήποτε μεταλλικό μέσα στα
ανοικτά μέρη αυτής της συσκευής. Διαφορετικά,
υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
• Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, ποτέ μην αγγίζετε
το εσωτερικό αυτής της συσκευής. Αυτή η συσκευή θα
πρέπει να ανοίγεται μόνο από έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
• Φροντίστε να συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος έτσι
ώστε να εφαρμόσει καλά. Όταν αποσυνδέετε του
καλώδιο ρεύματος από την πρίζα, να τραβάτε πάντα το
καλώδιο ρεύματος από το φις του. Ποτέ μην τραβάτε
το ίδιο το καλώδιο ρεύματος για να το αποσυνδέσετε.
Μην αγγίζετε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
• Αν αυτή η συσκευή δεν λειτουργεί φυσιολογικά –
ειδικότερα, αν παρατηρήσετε ασυνήθιστους ήχους
ή μυρωδιές από τη συσκευή – αποσυνδέστε την
αμέσως και επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο ή κέντρο σέρβις.
• Συντήρηση του περιβλήματος.
- Προτού συνδέσετε άλλα εξαρτήματα σε αυτό το
προϊόν, φροντίστε να τα απενεργοποιήσετε.
- Αν μετακινήσετε ξαφνικά το προϊόν από έναν ψυχρό σε
ένα θερμό χώρο, ενδέχεται να σχηματιστεί συμπύκνωση
υγρασίας στα λειτουργικά μέρη του και το φακό του,
προκαλώντας προβλήματα κατά την αναπαραγωγή
δίσκων. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, αποσυνδέστε το προϊόν,
περιμένετε δύο ώρες και, στη συνέχεια, συνδέστε το
φις στην πρίζα. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το δίσκο και
δοκιμάστε ξανά να τον αναπαράγετε.
• Φροντίστε να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα
αν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ή αν
πρόκειται να λείπετε από το σπίτι για παρατεταμένο
χρονικό διάστημα (ειδικά όταν μένουν μόνοι στο σπίτι
παιδιά, ηλικιωμένοι ή άτομα με αναπηρία).
- Η συσσωρευμένη σκόνη μπορεί να προκαλέσει
ηλεκτροπληξία, ηλεκτρική διαρροή ή πυρκαγιά,
δημιουργώντας σπινθήρες και θερμότητα στο
καλώδιο ρεύματος ή αλλοιώνοντας τη μόνωση.
• Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για
πληροφορίες αν σκοπεύετε να τοποθετήσετε το προϊόν σας
σε χώρο με πολύ σκόνη, υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες,
μεγάλο ποσοστό υγρασίας, χημικές ουσίες ή σε χώρο
όπου θα λειτουργεί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, όπως σε
αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό κ.λπ. Αν δεν το κάνετε
αυτό, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρή ζημιά στο προϊόν σας.
• Χρησιμοποιείτε μόνο φις και πρίζες με την κατάλληλη γείωση.
- Τυχόν ακατάλληλη γείωση ενδέχεται να προκαλέσει
ηλεκτροπληξία ή ζημιά στον εξοπλισμό. (Μόνο για
εξοπλισμό κατηγορίας l.)
2 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 2
2015-01-14
4:37:58
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΕΙ Η ΕΞΑΠΛ>ΣΗ ΤΥΧΟΝ
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΝΑ ΚΡΑΤΑΤΕ ΠΑΝΤΑ ΜΑΚΡΙΑ
ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΓΥΜΝΗ ΦΛΟΓΑ.
• Για να περιορίσετε τον κίνδυνο
πρόκλησης πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε
αυτή τη συσκευή σε βροχή ή σε υγρασία.
ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
Αυτό το προϊόν έχει κατηγοριοποιηθεί ως προϊόν ΛΕΪΖΕΡ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1. Αν εκτελεστούν χειρισμοί, ρυθμίσεις ή
διαδικασίες διαφορετικές από αυτές που καθορίζονται στο
παρόν έγγραφο, υπάρχει κίνδυνος έκθεσης σε ακτινοβολία.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
• ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΛΕΪΖΕΡ ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΓΕΤΑΙ ΚΑΙ
ΑΠΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΔΑΣΦΑΛΕΙΕΣ, ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ
ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΔΕΣΜΗ.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Προφυλάξεις για την
παρακολούθηση εικόνας 3D
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ 3D.
Διαβάστε και κατανοήστε τις παρακάτω πληροφορίες για
την ασφάλεια προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 3D.
• Ορισμένοι θεατές ενδέχεται να αισθανθούν δυσφορία
κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης 3D, όπως
ζαλάδα, ναυτία και πονοκεφάλους. Αν παρουσιαστεί
οποιοδήποτε τέτοιο σύμπτωμα, σταματήστε να
παρακολουθείτε τηλεόραση 3D, βγάλτε τα γυαλιά 3D
Active και ξεκουραστείτε.
• Η παρακολούθηση εικόνων 3D για παρατεταμένο
χρονικό διάστημα ενδέχεται να προκαλέσει κόπωση
των ματιών. Αν νιώσετε τα μάτια σας κουρασμένα,
σταματήστε να παρακολουθείτε τηλεόραση 3D, βγάλτε
τα γυαλιά 3D Active και ξεκουραστείτε.
• Ένας υπεύθυνος ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει συχνά τα
παιδιά που χρησιμοποιούν τη λειτουργία 3D. Αν κάποιο
παιδί αναφέρει ότι έχει κουρασμένα μάτια, πονοκέφαλο,
ζαλάδα ή ναυτία, ζητήστε του να σταματήσει να
παρακολουθεί τηλεόραση 3D και να ξεκουραστεί.
• Μη χρησιμοποιείτε τα γυαλιά 3D Active για άλλους
σκοπούς (όπως ως γυαλιά μυωπίας, γυαλιά ηλίου,
προστατευτικά γυαλιά κλπ.).
• Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία 3D ή τα γυαλιά 3D Active
όταν περπατάτε ή μετακινείστε. Αν χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία 3D ή τα γυαλιά 3D Active ενώ μετακινείστε,
ενδέχεται να χτυπήσετε σε αντικείμενα, να σκοντάψετε ή/
και να πέσετε, με αποτέλεσμα να τραυματιστείτε σοβαρά.
• Αν θέλετε να απολαύσετε περιεχόμενο 3D, συνδέστε μια
συσκευή 3D (δέκτης AV ή τηλεόραση που είναι συμβατή με
3D) στη θύρα HDMI OUT του προϊόντος χρησιμοποιώντας
ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας. Φορέστε γυαλιά 3D
προτού αναπαράγετε το περιεχόμενο 3D.
• Το προϊόν μεταδίδει σήματα 3D μόνο μέσω ενός καλωδίου
HDMI που είναι συνδεδεμένο στη θύρα HDMI OUT.
• Η ανάλυση βίντεο στον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής
3D καθορίζεται από την ανάλυση του αρχικού βίντεο 3D.
Δεν μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση.
• Ορισμένες λειτουργίες όπως το BD Wise, η
προσαρμογή μεγέθους οθόνης και η προσαρμογή
ανάλυσης ενδέχεται να μην εκτελούνται σωστά στον
τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής 3D.
• Πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο HDMI υψηλής
ταχύτητας για σωστή μετάδοση του σήματος 3D.
• Παραμείνετε σε απόσταση τουλάχιστον τρεις φορές το
πλάτος της οθόνης από την τηλεόραση όταν παρακολουθείτε
εικόνες 3D. Για παράδειγμα, αν έχετε οθόνη 46 ιντσών,
παραμείνετε σε απόσταση 3,5 μέτρων από την οθόνη.
• Για βέλτιστη εικόνα 3D, τοποθετήστε την οθόνη βίντεο
3D στο ύψος των ματιών σας.
• Όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε ορισμένες συσκευές
3D, το εφέ 3D ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
• Αυτό το προϊόν δεν μετατρέπει περιεχόμενο 2D σε 3D.
• Η ονομασία "Blu-ray 3D" και το λογότυπο "Blu-ray 3D"
είναι εμπορικά σήματα της Blu-ray Disc Association.
Πληροφορίες για την Ασφάλεια
• Για να απενεργοποιήσετε εντελώς αυτή τη συσκευή,
πρέπει να την αποσυνδέσετε από την πρίζα. Κατά
συνέπεια, η πρίζα και το φις πρέπει να είναι άμεσα
προσβάσιμα ανά πάσα στιγμή.
• Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το προϊόν.
• Αποθηκεύστε τα πρόσθετα εξαρτήματα (μπαταρία κ.λπ.)
σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά.
• Μην τοποθετείτε το προϊόν σε ασταθή θέση όπως σε
κάποιο ράφι που κουνιέται, σε κεκλιμένο δάπεδο ή σε
θέση που είναι εκτεθειμένη σε κραδασμούς.
• Μην αφήνετε το προϊόν να πέσει κάτω και μην το χτυπάτε.
Αν το προϊόν υποστεί ζημιά, αποσυνδέστε το καλώδιο
ρεύματος και επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις.
• Για να καθαρίσετε αυτή τη συσκευή, αποσυνδέστε το
καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και σκουπίστε το
προϊόν με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε
χημικά όπως κερί, βενζόλη, αλκοόλη, διαλυτικά,
εντομοκτόνα, αποσμητικά χώρου, λιπαντικά ή
απορρυπαντικά. Αυτά τα χημικά μπορούν να
προκαλέσουν αλλοίωση στην εμφάνιση του προϊόντος ή
να σβήσουν τις τυπωμένες ενδείξεις επάνω στο προϊόν.
• Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή
πιτσιλίσματα υγρών. Μην τοποθετείτε δοχεία γεμάτα με
υγρά, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.
• Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες σε φωτιά.
• Μη συνδέετε πολλαπλές ηλεκτρικές συσκευές στην ίδια
πρίζα. Η υπερφόρτωση μιας πρίζας μπορεί να προκαλέσει
υπερθέρμανσή της, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά.
• Αν αντικαταστήσετε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου
με λάθος τύπο μπαταριών, υπάρχει κίνδυνος να
προκληθεί έκρηξη. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες μόνο
με άλλες ίδιου ή ισοδύναμου τύπου.
3 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 3
2015-01-14
4:37:59
Περιεχόμενα
ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
5
Πρόσθετα εξαρτήματα
28 Αναπαραγωγή δίσκων του εμπορίου
5
Εξαρτήματα ηχείων
28 Αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων
6
Πρόσοψη
30 Έλεγχος αναπαραγωγής βίντεο
7
Πίσω όψη
33 Έλεγχος αναπαραγωγής μουσικής
8
Τηλεχειριστήριο
38 Χρήση της λειτουργίας Bluetooth
40 Αναπαραγωγή περιεχομένου φωτογραφιών
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
9
42 Χρήση των κουμπιών τηλεχειριστηρίου για ειδικά
εφέ
Σύνδεση των ηχείων
13 Σύνδεση σε τηλεόραση και εξωτερικές συσκευές
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
14 Σύνδεση με δρομολογητή δικτύου
43 Σύνδεση σε λογαριασμό Samsung
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
43 Πριν από τη χρήση του SAMSUNG APPS
15 Διαδικασία αρχικής ρύθμισης
44 Χρήση του SAMSUNG APPS
15 Η αρχική οθόνη με μια ματιά
46 Screen Mirroring
16 Πρόσβαση στην οθόνη Ρυθμίσεις
46 Χρήση της εφαρμογής Web Browser
16 Λειτουργίες μενού ρυθμίσεων
22 Ρύθμιση ραδιοφώνου
50 Σύνδεση λογαριασμών διαδικτυακών υπηρεσιών
με το προϊόν
23 Ρύθμιση δικτύου
50 BD-LIVE™
25 Wi-Fi Direct
26 Αναβάθμιση λογισμικού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
51 Πρόσθετες πληροφορίες
52 Συμβατότητα με δίσκους και μορφές
59 Αντιμετώπιση προβλημάτων
62 Προδιαγραφές
64 Άδειες χρήσης
4 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 4
2015-01-14
4:38:00
Έναρξη Χρήσης
Ελέγξτε τη συσκευασία για τα πρόσθετα εξαρτήματα και τα μέρη ηχείων που αναφέρονται ή εμφανίζονται
παρακάτω.
Έναρξη Χρήσης
 Οι εικόνες που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης παρέχονται μόνο για αναφορά και
ενδέχεται να διαφέρουν σε σχέση με την πραγματική εμφάνιση του προϊόντος.
 Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για διαχειριστικές δαπάνες σε περίπτωση που συμβεί ένα από τα
παρακάτω:
a. αν κληθεί ένας τεχνικός κατόπιν αιτήματός σας, χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο
προϊόν (δηλαδή αν αμελήσατε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
b. αν προσκομίσετε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών, χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα
στο προϊόν (δηλαδή αν αμελήσατε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
 Θα ενημερωθείτε για το ακριβές ποσό αυτής της χρέωσης πριν από την πραγματοποίηση
οποιασδήποτε εργασίας ή κατ' οίκον επίσκεψης.
Πρόσθετα εξαρτήματα
• Τηλεχειριστήριο
• Μπαταρία λιθίου
• Εγχειρίδιο χρήσης
Καλώδιο ρεύματος (Κύρια μονάδα, SWA-7000) x 2
Κεραία FM
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΚΑΤΑΠΙΝΕΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ, ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ
Το τηλεχειριστήριο που συνοδεύει αυτό το προϊόν περιέχει μια μπαταρία τύπου κέρματος/κουμπιού.
Αν καταποθεί η μπαταρία τύπου κέρματος/κουμπιού, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά
εγκαύματα σε μόλις 2 ώρες, γεγονός που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο. Διατηρείτε τις νέες και τις
χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά. Αν το διαμέρισμα μπαταρίας δεν κλείνει καλά, σταματήστε να
χρησιμοποιείτε το προϊόν και διατηρήστε το μακριά από παιδιά. Αν νομίζετε ότι οι μπαταρίες ενδέχεται να έχουν
καταποθεί ή να έχουν εισέλθει σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, αναζητήστε αμέσως ιατρική φροντίδα.
Εξαρτήματα ηχείων
HT-J7500W - 5.1 κανάλια
Κεντρικό
Εμπρός x 2
Surround x 2
Καλώδιο ηχείου x 6
Υπογούφερ
Υπομονάδα ασύρματου δέκτη
(SWA-7000)
5 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 5
2015-01-14
4:38:00
Έναρξη Χρήσης
HT-J7750W - 7.1 κανάλια
Καλώδιο ηχείου x 2
Βίδα (5x20) x 16
Βάση
στηρίγματος x 4
Κεντρικό
Εμπρός/Εμπρός
επάνω x 2
Στήριγμα x 4
Surround x 2
Υπογούφερ
Υπομονάδα
ασύρματου δέκτη
(SWA-7000)
Πρόσοψη
ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΟΘΟΝΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΔΙΑΚΟΠΗ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/
ΠΑΥΣΗ
ΑΝΟΙΓΜΑ/
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΕ
ΛΥΧΝΙΕΣ ΚΕΝΟΥ
D
H-EN
HIG
VACUUM TUBE SO
UND
ΟΘΟΝΗ
5V 0.5A
ΘΗΚΗ ΔΙΣΚΟΥ
✎
✎
✎
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
USB
Αν τοποθετηθεί ένα κινητό τηλέφωνο ή μια φορητή συσκευή κοντά στον ενισχυτή με λυχνίες κενού ή αν
τοποθετηθούν ηλεκτρονικά προϊόντα πάνω στο προϊόν, μπορεί να προκληθεί θόρυβος ή παραμόρφωση του
ήχου.
Όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο, μην αφήνετε παιδιά να αγγίζουν την επιφάνεια του προϊόντος. Η
επιφάνεια θα είναι καυτή.
Για να αναβαθμίσετε το λογισμικό του προϊόντος μέσω της υποδοχής USB, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια
μονάδα flash USB.
6 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 6
2015-01-14
4:38:03
✎
✎
Όταν το προϊόν προβάλλει το μενού δίσκου Blu-ray Disc, δεν μπορείτε να ξεκινήσετε την ταινία πατώντας
στο προϊόν ή στο τηλεχειριστήριο. Για να αναπαράγετε την ταινία, πρέπει να επιλέξετε
το κουμπί
"Αναπαραγωγή ταινίας" ή "Έναρξη" στο μενού δίσκου και, στη συνέχεια, να πατήσετε το κουμπί OK.
Αν χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο ή αναπαράγετε περιεχόμενο από μια συσκευή USB στην τηλεόρασή σας
μέσω του συστήματος οικιακού κινηματογράφου, δεν μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία BD/DVD με το
κουμπί SOURCE. Για να επιλέξετε τη λειτουργία BD/DVD, αποσυνδεθείτε από το Διαδίκτυο ή διακόψτε την
αναπαραγωγή του περιεχομένου στην τηλεόραση και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη λειτουργία BD/DVD.
Έναρξη Χρήσης
Πίσω όψη
FRONT
R
SUBWOOFER
FRONT
IMPEDANCE : 3Ÿ
SPEAKERS OUT
L
CENTER
* Στην περίπτωση του μοντέλου HT-J7500W
ΕΞΟΔΟΣ HDMI
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ
ΨΥΞΗΣ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΙΣΟΔΟΣ HDMI
* ΚΕΡΑΙΑ FM
FRONT TOP
FRONT
R
R
SUBWOOFER
FRONT TOP
FRONT
L
FM ANT
LAN
L
CENTER
SPEAKERS OUT
ΚΑΛΩΔΙΟ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ
L
IMPEDANCE : 3Ÿ
AUX IN
POWER
R
HDMI OUT
ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΕΞΟΔΟΥ
ΗΧΕΙΩΝ
1
HDMI IN
2
ΥΠΟΔΟΧΗ LAN
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
(ΟΠΤΙΚΗ) ΕΙΣΟΔΟΣ ΗΧΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
* Σύνδεση της κεραίας FM
1.
Συνδέστε την παρεχόμενη κεραία FM στην υποδοχή FM ANT.
2.
Μετακινήστε αργά το καλώδιο κεραίας στο χώρο, μέχρι να βρείτε μια θέση όπου είναι καλή η λήψη και, στη
συνέχεια, στερεώστε το σε έναν τοίχο ή κάποια άλλη σταθερή επιφάνεια.
✎
✎
Διατηρήστε ελάχιστο ελεύθερο χώρο 10 εκατοστών από όλες τις πλευρές του συστήματος οικιακού
κινηματογράφου για να διασφαλίσετε επαρκή εξαερισμό. Μην εμποδίζετε τον ανεμιστήρα ψύξης και μη
φράζετε τις οπές εξαερισμού.
Αυτό το προϊόν δεν λαμβάνει μεταδόσεις AM.
7 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 7
2015-01-14
4:38:07
Έναρξη Χρήσης
Τηλεχειριστήριο
Παρουσίαση του τηλεχειριστηρίου
Πατήστε για άνοιγμα και κλείσιμο της
θήκης δίσκου.
Πατήστε για να επιλέξετε τη λειτουργία
του συστήματος οικιακού κινηματογράφου
(HDMI, AUX, BD/DVD κ.λπ.).
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
του προϊόντος.
Ρύθμιση της έντασης του ήχου.
Προσωρινή απενεργοποίηση του ήχου.
Πατήστε για παράλειψη προς τα πίσω
([) ή προς τα εμπρός (]).
ή
Πατήστε παρατεταμένα για αναζήτηση
προς τα πίσω (() ή προς τα εμπρός()).
Πατήστε για αναπαραγωγή δίσκου ή
αρχείων.
ή
Πατήστε για παύση της αναπαραγωγής.
Πατήστε για να χρησιμοποιήσετε το
μενού εργαλείων.
ή
Για να εμφανίσετε στην οθόνη το
αριθμητικό πληκτρολόγιο (ενδέχεται να
περιλαμβάνει πλήκτρα λειτουργιών όταν
απαιτείται), πατήστε παρατεταμένα το
κουμπί.
Πατήστε για διακοπή της αναπαραγωγής
του δίσκου ή έξοδο από το μενού.
Πατήστε για προβολή του μενού δίσκου.
Πατήστε για μετάβαση στην αρχική
οθόνη.
Επιλογή στοιχείων μενού στην οθόνη
και αλλαγή τιμών στοιχείων μενού.
,. : Αναζήτηση για ενεργούς
σταθμούς FM και αλλαγή καναλιού.
Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
Χρησιμοποιείται για είσοδο στο
αναδυόμενο μενού/μενού τίτλου.
Πατήστε για εφαρμογή ηχητικών εφέ.
Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση
Πατήστε για εγγραφή ραδιοφωνικών
σχετικών πληροφοριών κατά την
εκπομπών FM.
αναπαραγωγή ενός δίσκου Blu-ray Disc/
Πατήστε για εφαρμογή της λειτουργίας
DVD ή αρχείων.
DTS Neo:Fusion II/ηχητικό εφέ 3D.
Καθορισμός ενός χρόνου αναμονής για
Αυτά τα κουμπιά χρησιμοποιούνται
την απενεργοποίηση του προϊόντος.
τόσο για τα μενού του προϊόντος όσο
Επιλογή ήχου STEREO ή MONO για
και για αρκετές λειτουργίες των δίσκων
ραδιοφωνικές εκπομπές.
Blu-ray Disc.
Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση
Πατήστε για να επιλέξετε MANUAL/
μιας ραδιοφωνικής συχνότητας.
PRESET στη λειτουργία συντονισμού.
✎ Ενώ αναπαράγετε περιεχόμενο πολυμέσων στο SAMSUNG APPS, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί 5 στο
τηλεχειριστήριο για παύση της αναπαραγωγής. Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, πατήστε παρατεταμένα
το κουμπί e (Έξοδος) στο τηλεχειριστήριο.
Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο
1
Χρησιμοποιήστε ένα νόμισμα για
να περιστρέψετε αριστερόστροφα
το κάλυμμα τηλεχειριστηρίου
ώστε να το αφαιρέσετε, όπως
φαίνεται στην παραπάνω εικόνα.
2
3
Τοποθετήστε μια μπαταρία
λιθίου των 3 V. Διατηρήστε το
θετικό (+) πόλο προς τα πάνω
όταν τοποθετείτε την μπαταρία.
Τοποθετήστε το κάλυμμα
μπαταρίας και ευθυγραμμίστε τα
σημάδια "●" όπως φαίνεται στην
παραπάνω εικόνα.
Χρησιμοποιήστε ένα νόμισμα για
να περιστρέψετε δεξιόστροφα
το κάλυμμα μέχρι το τέρμα
της διαδρομής του ώστε να το
στερεώσετε στη θέση του.
8 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 8
2015-01-14
4:38:08
Συνδέσεις
Αυτή η ενότητα περιγράφει διάφορες μεθόδους σύνδεσης του προϊόντος με άλλες εξωτερικές συσκευές.
Προτού μετακινήσετε ή εγκαταστήσετε το προϊόν, φροντίστε να το απενεργοποιήσετε και να αποσυνδέσετε το
καλώδιο ρεύματος.
Σύνδεση των ηχείων
Υπογούφερ
Κεντρικό
Προϊόν
Εμπρός/Εμπρός
επάνω (Δ)
Surround (Δ)
Εμπρός/Εμπρός
επάνω (Α)
Surround (Α)
Επιλογή της θέσης ακρόασης
Η θέση ακρόασης θα πρέπει να
βρίσκεται σε απόσταση περίπου
2,5 έως 3 φορές το μέγεθος
οθόνης της τηλεόρασης από την
τηλεόραση. Για παράδειγμα, αν
έχετε οθόνη 46 ιντσών, η θέση
ακρόασης θα πρέπει να βρίσκεται
σε απόσταση 2,92 έως 3,5 μέτρων
από την οθόνη.
Συνδέσεις
Θέση του προϊόντος
Τοποθετήστε το σε μια βάση, σε
ένα ράφι επίπλου ή κάτω από τη
βάση της τηλεόρασης.
Υπομονάδα
ασύρματου δέκτη
* Το Εμπρός επάνω ηχεία ισχύει μόνο για το HT-J7750W.
HT-J7500W:
Εμπρός ηχεία
Τοποθετήστε αυτά τα ηχεία μπροστά από τη θέση ακρόασης, στραμμένα
προς τα μέσα (περίπου 45°) και προς το μέρος σας. Τοποθετήστε τα εμπρός
ηχεία έτσι ώστε τα τουίτερ τους να βρίσκονται στο ίδιο ύψος με τα αυτιά σας.
Ευθυγραμμίστε την πρόσοψη των εμπρός ηχείων με την πρόσοψη του κεντρικού
ηχείου ή τοποθετήστε τα λίγο πιο μπροστά από το κεντρικό ηχείο.
HT-J7750W:
Εμπρός/Εμπρός επάνω
ηχεία
Τοποθετήστε αυτά τα ηχεία μπροστά από τη θέση ακρόασης, στραμμένα
προς τα μέσα (περίπου 45°) και προς το μέρος σας. Τοποθετήστε τα εμπρός
ηχεία έτσι ώστε τα τουίτερ τους να βρίσκονται στο ίδιο ύψος με τα αυτιά
σας. Ευθυγραμμίστε την πρόσοψη των εμπρός/εμπρός επάνω ηχείων με την
πρόσοψη του κεντρικού ηχείου ή τοποθετήστε τα λίγο πιο μπροστά από το
κεντρικό ηχείο.
HT-J7500W:
Κεντρικό ηχείο
Καλύτερα να τοποθετήσετε το κεντρικό ηχείο στο ίδιο ύψος με τα εμπρός
ηχεία. Μπορείτε επίσης να το τοποθετήσετε ακριβώς επάνω ή κάτω από την
τηλεόραση.
HT-J7750W:
Κεντρικό ηχείο
Καλύτερα να τοποθετήσετε το κεντρικό ηχείο στο ίδιο ύψος με τα εμπρός/
εμπρός επάνω ηχεία. Μπορείτε επίσης να το τοποθετήσετε ακριβώς επάνω ή
κάτω από την τηλεόραση.
9 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 9
2015-01-14
4:38:09
Συνδέσεις
Ηχεία surround
Τοποθετήστε αυτά τα ηχεία στις δύο πλευρές της θέσης ακρόασης. Αν δεν
υπάρχει αρκετός χώρος, τοποθετήστε αυτά τα ηχεία έτσι ώστε να είναι
στραμμένα το ένα προς το άλλο. Τοποθετήστε τα περίπου 60 έως 90 εκατοστά
πάνω από τα αυτιά σας, στραμμένα ελαφρά προς τα κάτω.
* Σε αντίθεση με τα εμπρός και τα κεντρικά ηχεία, τα ηχεία surround
χρησιμοποιούνται κυρίως για ηχητικά εφέ. Δεν ακούγεται ήχος από αυτά
συνεχώς.
Υπογούφερ
Η θέση του υπογούφερ δεν είναι τόσο σημαντική. Τοποθετήστε το όπου θέλετε.
* Τα ηχεία surround πρέπει να είναι συνδεδεμένα στην υπομονάδα ασύρματου δέκτη.
* Η όψη των ηχείων σας ενδέχεται να διαφέρει από τις εικόνες αυτού του εγχειριδίου.
* Κάθε ηχείο έχει μια έγχρωμη ετικέτα στο πίσω ή στο κάτω μέρος του. Κάθε καλώδιο έχει μία έγχρωμη
λωρίδα κοντά στο άκρο του. Ταιριάξτε το χρώμα της λωρίδας σε κάθε καλώδιο με το χρώμα της
ετικέτας ηχείου και, στη συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο στο ηχείο. Για ακριβείς οδηγίες, ανατρέξτε
στη σελίδα 11.
Εγκατάσταση των ηχείων στο στήριγμα τύπου στύλου
* Μόνο για το μοντέλο HT-J7750W
1.
✎
Βρείτε το καλώδιο ηχείου που είναι προσαρτημένο στο
στήριγμα. Αναποδογυρίστε το στήριγμα και τη βάση
στηρίγματος, ξετυλίξτε το καλώδιο ηχείου και, στη
συνέχεια, τραβήξτε το μέσα από την οπή στη βάση
στηρίγματος.
Συνδέστε τη βάση στηρίγματος στο κάτω μέρος του
στηρίγματος.
3.
Εισαγάγετε τρεις βίδες 5x20 στις επισημασμένες οπές της
βάσης στηρίγματος και, στη συνέχεια, σφίξτε τις με ένα
κατσαβίδι, όπως φαίνεται στην εικόνα.
4.
Τοποθετήστε το καλώδιο ηχείου μέσα στην υποδοχή στο
κάτω μέρος της βάσης στηρίγματος.
5.
Συνδέστε το συναρμολογημένο στήριγμα με ένα ηχείο,
ταιριάζοντας μεταξύ τους τις ετικέτες στο στήριγμα και το
ηχείο, όπως φαίνεται στην εικόνα.
Τοποθετήστε μια βίδα (5x20) μέσα στην οπή που υπάρχει
στο πίσω μέρος του ηχείου και σφίξτε την περιστρέφοντας
δεξιόστροφα με ένα κατσαβίδι.
Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 6 με το άλλο ηχείο και
στήριγμα.
7.
Βάση
στηρίγματος
Να χειρίζεστε το στήριγμα προσεκτικά. Είναι βαρύ.
2.
6.
2
1
Στήριγμα
3
4
5
6
Ηχείο
Στήριγμα
10 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 10
2015-01-14
4:38:10
Συνδέσεις καλωδίων ηχείων
1.
Ταιριάξτε κάθε δεσμίδα καλωδίων ηχείου με το σωστό ηχείο, αντιστοιχίζοντας το χρωματικά κωδικοποιημένο
βύσμα σε κάθε δεσμίδα με το έγχρωμο αυτοκόλλητο στο κάτω ή στο πίσω μέρος κάθε ηχείου.
2.
Συνδέστε τα βύσματα των καλωδίων ηχείων από κάθε ηχείο στο πίσω μέρος του προϊόντος, ταιριάζοντας τα
χρώματα των βυσμάτων ηχείων με τα χρώματα των υποδοχών ηχείων. Όταν κάνετε τη σύνδεση, φροντίστε
να αντιστοιχίσετε το χρώμα της επισήμανσης στη ράχη του ηχείου.
HT-J7500W
Συνδέσεις
Εμπρός ηχείο (Δ)
Εμπρός ηχείο (Α)
FRONT
Υπομονάδα ασύρματου δέκτη
FRONT
R
SUBWOOFER
L
IMPEDANCE : 3Ÿ
SPEAKERS OUT
L
CENTER
R
SURROUND SPEAKERS OUT
52'#-'4+/2'&#0%'š
Κεντρικό ηχείο
ID SET
SPEAKERS OUT
FRONT
FRONT
R
SUBWOOFER
IMPEDANCE : 3Ÿ
Υπογούφερ
L
CENTER
1
HDMI OUT
Ηχείο surround (Α)
Ηχείο surround (Δ)
HT-J7750W
Εμπρός επάνω/
Εμπρός ηχείο (Α)
FRONT TOP
Υπομονάδα ασύρματου δέκτη
FRONT
FRONT TOP
R
FRONT
R
SUBWOOFER
L
L
IMPEDANCE : 3Ÿ
Εμπρός επάνω/
Εμπρός ηχείο (Δ)
CENTER
SPEAKERS OUT
L
R
SURROUND SPEAKERS OUT
52'#-'4+/2'&#0%'š
Κεντρικό ηχείο
Υπογούφερ
FRONT TOP
FRONT
R
R
SUBWOOFER
FRONT TOP
FRONT
L
CENTER
SPEAKERS OUT
Ηχείο surround (Α)
L
IMPEDANCE : 3Ÿ
ID SET
HDMI OUT
1
Ηχείο surround (Δ)
11 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 11
2015-01-14
4:38:12
Συνδέσεις
✎
✎
✎
✎
✎
Αν τοποθετήσετε ένα ηχείο κοντά στην τηλεόρασή σας, το χρώμα στην οθόνη ενδέχεται να αλλοιωθεί λόγω
του μαγνητικού πεδίου του.
Τοποθετήστε την υπομονάδα ασύρματου δέκτη πίσω από τη θέση ακρόασης. Αν η υπομονάδα ασύρματου
δέκτη βρίσκεται πολύ κοντά στο προϊόν, ενδέχεται να διαταραχτεί ο ήχος που ακούγεται από τα ηχεία λόγω
παρεμβολών.
Αν τοποθετήσετε κοντά στο προϊόν μια συσκευή όπως ένα φούρνο μικροκυμάτων, μια κάρτα ασύρματου
δικτύου LAN, μια συσκευή Bluetooth ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που χρησιμοποιεί τις συχνότητες 2,4/5,8
GHz, ενδέχεται να διαταραχτεί ο ήχος που ακούγεται από τα ηχεία λόγω παρεμβολών.
Η μέγιστη απόσταση μετάδοσης από το προϊόν μέχρι την υπομονάδα ασύρματου δέκτη είναι περίπου 10
μέτρα, αλλά ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον λειτουργίας. Αν υπάρχει ένας τοίχος χάλυβασκυροδέματος ή ένας μεταλλικός τοίχος ανάμεσα στο προϊόν και την υπομονάδα ασύρματου δέκτη, το
σύστημα ενδέχεται να μη λειτουργεί καθόλου, επειδή τα ραδιοκύματα δεν μπορούν να διαπεράσουν
μεταλλικές επιφάνειες.
Αν το προϊόν δεν συνδέεται ασύρματα, πρέπει να ρυθμίσετε τα αναγνωριστικά σύνδεσης του προϊόντος και
της υπομονάδας ασύρματου δέκτη. Με το προϊόν απενεργοποιημένο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί
(ΣΊΓΑΣΗΣ) στο τηλεχειριστήριο για 5 δευτερόλεπτα. Ενεργοποιήστε την υπομονάδα ασύρματου δέκτη. Στη
συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "ID SET" στο πίσω μέρος της υπομονάδας ασύρματου δέκτη για
5 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το προϊόν.
| ΠΡΟΣΟΧΗ |
Αν θέλετε να τοποθετήστε τα ηχεία στον τοίχο, στερεώστε σταθερά στον τοίχο τις βίδες ή τα καρφιά (δεν
παρέχονται) εκεί που θέλετε να κρεμάσετε ένα ηχείο και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε την οπή στο πίσω
μέρος κάθε ηχείου για να το κρεμάσετε προσεκτικά σε μια βίδα ή σε ένα καρφί.
Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν με τα ηχεία ή κοντά τους. Μπορεί να τραυματιστούν αν πέσει ένα ηχείο.
Όταν συνδέετε τα καλώδια ηχείων στα ηχεία, βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα (+/–) είναι σωστή.
Κρατήστε το υπογούφερ μακριά από παιδιά, για να μην επιτρέψετε στα παιδιά να βάλουν τα χέρια τους ή
ξένα σώματα στον αγωγό (οπή) του υπογούφερ.
Μην κρεμάτε το υπογούφερ στον τοίχο μέσω του αγωγού (οπής).
Η κεραία ασύρματης λήψης είναι ενσωματωμένη στην υπομονάδα ασύρματου δέκτη. Κρατήστε την μακριά
από νερό και υγρασία.
Για βέλτιστη απόδοση ακρόασης, φροντίστε η περιοχή γύρω από τη θέση της υπομονάδας ασύρματου
δέκτη να μην έχει εμπόδια.
Στον τρόπο λειτουργίας 2 καναλιών, δεν ακούγεται ήχος από τα ασύρματα ηχεία surround.
12 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 12
2015-01-14
4:38:15
Σύνδεση σε τηλεόραση και εξωτερικές συσκευές
AUX IN
FRONT TOP
FRONT
R
R
SUBWOOFER
FRONT TOP
FRONT
L
L
IMPEDANCE : 3Ÿ
AUX IN
POWER
FM ANT
FM ANT
LAN
L
CENTER
SPEAKERS OUT
R
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
LAN
L
R
1
HDMI OUT
Κόκκινο
W
Λευκό
Μέθοδος 1
HDMI IN (ARC)
Εξωτερικές
συσκευές
Μέθοδος 2
HDMI OUT
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
2
Συνδέσεις
R
HDMI IN
Μέθοδος 3
AUDIO OUT
OPTICAL OUT
Σύνδεση με τηλεόραση
Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται) ανάμεσα στην υποδοχή HDMI OUT στο πίσω μέρος του προϊόντος
και την υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασης. Αν η τηλεόραση υποστηρίζει ARC, μπορείτε να ακούτε τον ήχο
από την τηλεόρασή σας μέσω του συστήματος οικιακού κινηματογράφου συνδέοντας μόνο αυτό το καλώδιο.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 19 αυτού του εγχειριδίου και στην ενότητα σχετικά με το ARC στο
εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας.
Σύνδεση με εξωτερικές συσκευές
Μέθοδος 1 ΕΙΣΟΔΟΣ HDMI: Σύνδεση εξωτερικής συσκευής με καλώδιο HDMI
Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται) ανάμεσα στην υποδοχή HDMI IN στο πίσω μέρος του προϊόντος
και την υποδοχή HDMI OUT της ψηφιακής συσκευής.  Επιλέξτε τη λειτουργία HDMI1 ή HDMI2.
Μέθοδος 2 ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: Σύνδεση αναλογικής εξωτερικής συσκευής
Με χρήση ενός καλωδίου ήχου RCA (δεν παρέχεται), συνδέστε την υποδοχή AUDIO IΝ του προϊόντος με την
υποδοχή AUDIO OUT της αναλογικής εξωτερικής συσκευής.  Επιλέξτε τη λειτουργία AUX.
• Φροντίστε να αντιστοιχίσετε τα χρώματα των βυσμάτων καλωδίων με τα χρώματα των υποδοχών εισόδου και εξόδου.
Μέθοδος 3 ΟΠΤΙΚΗ: Σύνδεση εξωτερικής συσκευής ψηφιακού ήχου
Χρησιμοποιήστε για να συνδέσετε την ψηφιακή έξοδο ήχου συσκευών ψηφιακού σήματος, όπως δέκτες
καλωδιακής και δορυφορικής τηλεόρασης (αποκωδικοποιητές), με το σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Με
χρήσης ενός οπτικού ψηφιακού καλωδίου (δεν παρέχεται), συνδέστε την οπτική ψηφιακή είσοδο ήχου του
προϊόντος με την οπτική ψηφιακή έξοδο της ψηφιακής εξωτερικής συσκευής.  Επιλέξτε τη λειτουργία D. IN.
✎ Για να δείτε βίντεο από ένα δέκτη καλωδιακής/δορυφορικής τηλεόρασης, πρέπει να συνδέσετε την έξοδο
βίντεο του δέκτη απευθείας με την τηλεόρασή σας.
✎ Αυτό το σύστημα υποστηρίζει συχνότητα ψηφιακής δειγματοληψίας 32 kHz ή υψηλότερη από ψηφιακές
εξωτερικές συσκευές.
✎ Αυτό το σύστημα υποστηρίζει μόνο ήχο DTS και Dolby Digital. Δεν υποστηρίζεται ήχος MPEG, μια μορφή bitstream.
Επιλογή εξωτερικής συσκευής για χρήση
Για να επιλέξετε μια εξωτερική συσκευή αφού τη συνδέσετε, πατήστε το κουμπί SOURCE. Κάθε φορά που πατάτε
το κουμπί, η λειτουργία αλλάζει με αυτή τη σειρά: BD/DVD D. IN AUX HDMI1 HDMI2 FM BT
13 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 13
2015-01-14
4:38:15
Συνδέσεις
Σύνδεση με δρομολογητή δικτύου
Ασύρματο δίκτυο
Μπορείτε να συνδέσετε το προϊόν με το δρομολογητή
δικτύου σας χρησιμοποιώντας μία από τις μεθόδους
που φαίνονται παρακάτω.
Ενσύρματο δίκτυο
FRONT TOP
FRONT
R
R
SUBWOOFER
FRONT TOP
FRONT
L
L
IMPEDANCE : 3Ÿ
AUX IN
POWER
FM ANT
LAN
L
CENTER
SPEAKERS OUT
R
HDMI OUT
1
HDMI IN
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
2
Δρομολογητής IP
ασύρματου δικτύου
Ευρυζωνικό μόντεμ
(με ενσωματωμένο δρομολογητή)
Ευρυζωνική
υπηρεσία
Ευρυζωνική
υπηρεσία
Ή
✎
Δρομολογητής
Ευρυζωνική
υπηρεσία
Ευρυζωνικό
μόντεμ
✎
✎
✎
✎
✎
✎
✎
Ο δρομολογητής σας ή η πολιτική του παρόχου
υπηρεσιών Διαδικτύου ενδέχεται να αποτρέψει
την πρόσβαση του προϊόντος στο διακομιστή
ενημέρωσης λογισμικού της Samsung. Αν
συμβεί κάτι τέτοιο, επικοινωνήστε με τον πάροχο
υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) που χρησιμοποιείτε
για περισσότερες πληροφορίες.
Για τους χρήστες DSL, χρησιμοποιήστε ένα
δρομολογητή για να πραγματοποιήσετε σύνδεση
στο δίκτυο.
Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο CAT
7 για τη σύνδεση.
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν αν η
ταχύτητα δικτύου είναι χαμηλότερη από 10 Mbps.
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία DLNA,
πρέπει να συνδέσετε τον υπολογιστή σας στο
δίκτυο όπως φαίνεται στις παραπάνω εικόνες. Η
σύνδεση μπορεί να είναι ενσύρματη ή ασύρματη.
✎
✎
✎
Αν ο δρομολογητής IP ασύρματου δικτύου
υποστηρίζει DHCP, αυτό το προϊόν μπορεί
να χρησιμοποιήσει μια διεύθυνση DHCP ή
μια στατική διεύθυνση IP για να συνδεθεί στο
ασύρματο δίκτυο.
Ρυθμίστε το δρομολογητή IP ασύρματου δικτύου
σε τρόπο λειτουργίας υποδομής (Infrastructure).
Δεν υποστηρίζεται ο τρόπος λειτουργίας Ad-hoc.
Το προϊόν υποστηρίζει μόνο τα παρακάτω
πρωτόκολλα κλειδιού ασφαλείας ασύρματου
δικτύου:
- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Επιλέξτε ένα κανάλι που δεν χρησιμοποιείται
στο δρομολογητή ΙΡ ασυρμάτου δικτύου. Αν
το κανάλι που ρυθμίστηκε για το δρομολογητή
ΙΡ ασυρμάτου δικτύου χρησιμοποιείται από
κάποια άλλη κοντινή συσκευή, αυτό θα έχει
ως αποτέλεσμα παρεμβολές και απώλεια
επικοινωνίας.
Σύμφωνα με τις νεότερες προδιαγραφές Wi-Fi, το
σύστημα οικιακού κινηματογράφου της Samsung
δεν υποστηρίζει κρυπτογράφηση ασφαλείας WEP,
TKIP ή TKIP-AES (μικτό WPS2) σε δίκτυα που
λειτουργούν στον τρόπο λειτουργίας 802.11n.
Τα ασύρματα δίκτυα LAN, εκ φύσεως, ενδέχεται
να προκαλέσουν παρεμβολές, ανάλογα με
τις συνθήκες λειτουργίας (απόδοση σημείου
πρόσβασης, απόσταση, εμπόδια, παρεμβολές από
άλλες συσκευές ραδιοσυχνοτήτων κ.λπ.).
14 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0120.indd 14
2015-01-20
11:22:39
Ρυθμίσεις
Διαδικασία αρχικής ρύθμισης
1 ΑΝΑΠΑΡ. ΔΙΣΚΟΥ
• Το αρχικό μενού δεν εμφανίζεται αν δεν
διαμορφωθούν οι αρχικές ρυθμίσεις.
• Οι ενδείξεις οθόνης (OSD) αυτού του προϊόντος
ενδέχεται να αλλάξουν μετά την αναβάθμιση
της έκδοσης λογισμικού.
• Τα βήματα πρόσβασης ενδέχεται να διαφέρουν,
ανάλογα με το επιλεγμένο μενού.
✎
Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις σας μετά την
αρχική ρύθμιση, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Σύστημα >
Ρύθμιση στην αρχική οθόνη ή επιλέξτε Επανεν..
(Ανατρέξτε στη σελίδα 21)
ΑΝΑΠΑΡ. ΔΙΣΚΟΥ
2
3 SAMSUNG APPS
Λήψη/Προσπέλαση διάφορων χρεώσιμων ή
δωρεάν εφαρμογών.
4 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
Μια λίστα χρήσιμων και δημοφιλών εφαρμογών
που σας συνιστούμε για λήψη.
5 ΟΙ APP ΜΟΥ
Εμφανίζονται οι εφαρμογές των οποίων έχει
πραγματοποιηθεί λήψη και εγκατάσταση. Μπορείτε
να αλλάξετε τη σειρά εμφάνισης. (Ανατρέξτε στη
σελίδα 44)
6 Screen Mirroring
Ρύθμιση της λειτουργίας ασύρματου κατοπτρισμού
μεταξύ του συστήματος οικιακού κινηματογράφου
και ενός smartphone ή ενός tablet.
Αυτή η λειτουργία μενού ενδέχεται να μην
υποστηρίζεται, ανάλογα με τη χώρα.
7 Πηγή
3
ΠΟΛΥΜΕΣΑ
Αναπαραγωγή περιεχομένου φωτογραφιών,
βίντεο ή μουσικής από δίσκους, συσκευές USB,
υπολογιστές και φορητές συσκευές.
✎
Η αρχική οθόνη με μια ματιά
1
2 ΠΟΛΥΜΕΣΑ
Ρυθμίσεις
Αφού ολοκληρώσετε τη σύνδεση του συστήματος
οικιακού κινηματογράφου με την τηλεόραση,
ενεργοποιήστε την τηλεόραση και, στη συνέχεια,
ενεργοποιήστε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου.
Εμφανίζεται η πρώτη οθόνη αρχικής ρύθμισης.
Οι οθόνες ρύθμισης εμφανίζονται με αυτή τη
σειρά: Γλώσσα, Διαμόρφωση δικτύου, Όροι και
προϋποθέσεις, Ανάλυση οθόνης (Λόγος πλευρών) και
Διάταξη ηχείων (μόνο για το μοντέλο HT-J7500W).
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται σε
κάθε οθόνη, οι οποίες θα σας καθοδηγήσουν στη
διαδικασία εύκολης ρύθμισης. Όταν ολοκληρωθεί
η αρχική ρύθμιση, θα εμφανιστεί μία οθόνη που θα
σας καθοδηγήσει στο Αρχικό μενού. Για έξοδο από
αυτή την οθόνη, πατήστε το κουμπί e (Έξοδος) στο
τηλεχειριστήριο.
Εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με το δίσκο
που βρίσκεται στη θήκη δίσκου.
Πατήστε OK για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή
του δίσκου.
SAMSUNG APPS
Επιλέξτε την επιθυμητή πηγή που θα
χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα Digital In, AUX,
HDMI IN 1, HDMI IN 2, Tuner (FM Radio) ή
Bluetooth ανάλογα με την εξωτερική συσκευή
που είναι συνδεδεμένη και την κατάστασή της.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το κουμπί
SOURCE του τηλεχειριστηρίου ή το κουμπί
της
κύριας μονάδας.
Χωρ. Δίσ.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
8 Ρυθμίσεις
ΟΙ APP ΜΟΥ
Ρύθμιση διάφορων λειτουργιών σύμφωνα με τις
προσωπικές σας προτιμήσεις.
Εφαρμογή 1 Εφαρμογή 2 Εφαρμογή 3 Εφαρμογή 4 Εφαρμογή 5 Εφαρμογή 6
4
5
Screen Mirroring
6
Πηγή
Ρυθμίσεις
7
8
15 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 15
2015-01-14
4:38:19
Ρυθμίσεις
 Επιλογή μιας ρύθμισης στην αρχική οθόνη
1.
✎
Για να επιλέξετε μια ρύθμιση στην αρχική οθόνη,
μετακινήστε το δρομέα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά
78:; μέχρι να επισημάνετε τη ρύθμιση που
θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
Αν αφήσετε το προϊόν σε τρόπο λειτουργίας
διακοπής αναπαραγωγής για περισσότερα από 5
λεπτά χωρίς να το χρησιμοποιήσετε, εμφανίζεται
στην τηλεόραση η προφύλαξη οθόνης. Αν το
προϊόν παραμείνει στον τρόπο λειτουργίας
προφύλαξης οθόνης για περισσότερο από 20
λεπτά, απενεργοποιείται αυτόματα.
Πρόσβαση στην οθόνη Ρυθμίσεις
1.
Επιλέξτε Ρυθμίσεις στην αρχική οθόνη και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK. Εμφανίζεται η
οθόνη
η Ρυθμίσεις.
μ
Ρυθμίσεις
Εικόνα
Δίκτυο
Smart Hub
Σύστημα
Υποστήριξη
4
Κουμπί e (Έξοδος): Πατήστε για έξοδο
από το τρέχον μενού.
Λεπτομερείς πληροφορίες λειτουργίας
Κάθε λειτουργία, στοιχείο μενού και μεμονωμένη επιλογή
του μενού Ρυθμίσεις εξηγείται λεπτομερώς στην οθόνη.
Για να προβάλετε μια επεξήγηση, χρησιμοποιήστε τα
κουμπιά 78:; για να επιλέξετε τη λειτουργία, το
στοιχείο μενού ή την επιλογή. Η επεξήγηση συνήθως
εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά της οθόνης.
Παρακάτω αρχίζει μια σύντομη περιγραφή κάθε
λειτουργίας του μενού Ρυθμίσεις. Πρόσθετες πληροφορίες
σχετικά με ορισμένες από τις λειτουργίες εμφανίζονται
επίσης στο παράρτημα αυτού του εγχειριδίου.
Λειτουργίες μενού ρυθμίσεων
Εικόνα
Ήχος
3
Κουμπί OK / ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
• Πατήστε 78:; για μετακίνηση του
δρομέα ή επιλογή ενός στοιχείου.
• Πατήστε το κουμπί OK για να
ενεργοποιήσετε το τρέχον επιλεγμένο
στοιχείο ή να επιβεβαιώσετε μια ρύθμιση.
Έξοδος UHD
Auto
Ρυθμίσεις 3D
Format οθόνης
16:9 Αρχικό
BD Wise
Απ.
Ανάλυση
Auto
Καρέ ταινίας (24 Fps)
Auto
Μετατροπή DVD 24 Fps
Απ.
Εικόνα
Έξοδος UHD
Με αυτή την επιλογή μεταδίδεται βίντεο HDMI
σε ανάλυση UHD (Ultra High Definition). Αυτή η
επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η λειτουργία
καρέ ταινίας έχει ρυθμιστεί σε Auto.
✎
2.
Για να προσπελάσετε τα μενού, τα υπομενού και
τις επιλογές στην οθόνη Ρυθμίσεις, ανατρέξτε
στην εικόνα του τηλεχειριστηρίου παρακάτω.
Κουμπιά στο τηλεχειριστήριο που
χρησιμοποιούνται για το μενού ρυθμίσεων
1
3
4
2
1
Κουμπί HOME: Πατήστε για μετάβαση στην
αρχική οθόνη.
2
Κουμπί ' (Επιστροφή): Πατήστε για
επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα,
πρέπει να συνδέσετε το προϊόν σε μια συσκευή
που υποστηρίζει ανάλυση UHD και πρέπει
να διαθέτετε περιεχόμενο που αναπαράγεται
στα 24 καρέ ανά δευτερόλεπτο (ταχύτητα
κινηματογραφικής ταινίας).
Ρυθμίσεις 3D
Ρύθμιση των λειτουργιών που σχετίζονται με την
εικόνα 3D.
 Αναπαραγωγή 3D Blu-ray: Επιλογή του αν
ένας δίσκος Blu-ray Disc με περιεχόμενο 3D
θα αναπαράγεται σε τρόπο λειτουργίας 3D. Αν
μεταβείτε στο αρχικό μενού ή στο αρχικό μενού
του Smart Hub σε τρόπο λειτουργίας 3D, το προϊόν
μεταβαίνει αυτόματα σε τρόπο λειτουργίας 2D.
 Μέγεθος οθόνης: Εισαγωγή του μεγέθους οθόνης
της τηλεόρασης που είναι συνδεδεμένη στο προϊόν.
Το προϊόν προσαρμόζει αυτόματα την έξοδο
σήματος 3D σύμφωνα με το μέγεθος οθόνης της
τηλεόρασης.
✎
Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες σε
σχέση με την υγεία και την ασφάλεια προτού
παρακολουθήσετε περιεχόμενο 3D. (Ανατρέξτε
στη σελίδα 3)
16 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 16
2015-01-14
4:38:20
Format οθόνης
Πλούσιο χρώμα HDMI
Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε την έξοδο σήματος
του προϊόντος σύμφωνα με το μέγεθος οθόνης της
τηλεόρασης. (Ανατρέξτε στη σελίδα 51)
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το προϊόν ώστε
να μεταδίδει βίντεο με πλούσιο χρώμα από
την υποδοχή HDMI OUT. Η ρύθμιση πλούσιου
χρώματος παρέχει πιο ακριβή αναπαραγωγή
χρώματος με μεγαλύτερο βάθος χρωμάτων.
BD Wise
Το BD Wise είναι η τελευταία δυνατότητα
αλληλοσυνδεσιμότητας της Samsung. Όταν συνδέετε
μεταξύ τους μέσω HDMI ένα προϊόν της Samsung και
μια τηλεόραση της Samsung με BD Wise ενώ το BD
Wise είναι ενεργοποιημένο και στις δύο συσκευές, το
προϊόν μεταδίδει βίντεο στην ανάλυση βίντεο και το
ρυθμό καρέ του δίσκου Blu-ray Disc/DVD.
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ανάλυση εξόδου του
σήματος βίντεο HDMI σε BD Wise, Auto, 1080p,
1080i, 720p, 576p/480p. Ο αριθμός υποδεικνύει
το πλήθος των γραμμών βίντεο ανά καρέ. Οι
χαρακτήρες i και p υποδεικνύουν τη διεμπλεκόμενη
(interlaced) και την προοδευτική (progressive)
σάρωση αντίστοιχα. Όσο περισσότερες είναι οι
γραμμές, τόσο υψηλότερη είναι η ποιότητα.
Καρέ ταινίας (24 Fps)
Η ρύθμιση της δυνατότητας Καρέ ταινίας (24
Fps) σε Auto επιτρέπει στο προϊόν να ρυθμίσει
αυτόματα την έξοδο HDMI στα 24 καρέ ανά
δευτερόλεπτο για βελτιωμένη ποιότητα εικόνας,
αν είναι συνδεδεμένο σε μια τηλεόραση που είναι
συμβατή με 24 καρέ ανά δευτερόλεπτο.
• Μπορείτε να απολαύσετε τη δυνατότητα Καρέ
ταινίας (24 Fps) μόνο στις τηλεοράσεις που
υποστηρίζουν αυτό το ρυθμό καρέ.
• Η δυνατότητα καρέ ταινίας είναι διαθέσιμη μόνο
όταν το προϊόν βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας
HDMI με ανάλυση εξόδου 1080p.
Μετατροπή DVD 24 Fps
Μετατρέπει την αναπαραγωγή δίσκου DVD σε 24
καρέ ανά δευτερόλεπτο και τη μεταδίδει μέσω HDMI.
Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η επιλογή
Καρέ ταινίας (24 Fps) έχει ρυθμιστεί σε Auto.
✎
Αυτό το χαρακτηριστικό ισχύει μόνο για
δίσκους NTSC.
Προσαρμ. στο μέγεθ. της οθόνης
Σας επιτρέπει να επιλέξετε το βέλτιστο μέγεθος
για την οθόνη του Smart Hub ή της λειτουργίας
Screen Mirroring.
Μορφή χρώματος HDMI
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη μορφή χρωματικής
περιοχής για την έξοδο HDMI, ώστε να αντιστοιχεί
στις δυνατότητες της συνδεδεμένης συσκευής
(τηλεόραση, οθόνη κ.λπ.).
Σας επιτρέπει να βελτιώσετε την ποιότητα εικόνας
όταν παρακολουθείτε δίσκους DVD.
Ήχος
Απλή ρύθμιση ηχείων
(Μόνο για το μοντέλο HT-J7500W)
Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις
των ηχείων που έχετε συνδέσει για να λάβετε τον
καλύτερο δυνατό ήχο surround.
 Κανονική λειτ. : Κάντε αυτή την επιλογή αν έχετε
διαμορφώσει τα ηχεία σας στη συνιστώμενη
διάταξη ηχείων, με τα ηχεία surround δίπλα ή πίσω
από τη θέση ακρόασης.
 Απλή λειτ. : Κάντε αυτή την επιλογή αν έχετε
τοποθετήσει τα ηχεία surround μπροστά
από τη θέση ακρόασης. Πραγματοποιεί μίξη
υποδειγματοληψίας του ήχου από τα εμπρός ηχεία
στα ηχεία surround.
✎
Ρυθμίσεις
Ανάλυση
Προοδευτική λειτουργία
Οι δυνατότητες SFE, Virtual 7.1 δεν είναι
διαθέσιμες όταν είναι ενεργοποιημένη η
λειτουργία Απλή λειτ..
Ρύθμιση ηχείου
 Έξοδος ήχου: Σας επιτρέπει να επιλέξετε τα ηχεία
που θέλετε να είναι ενεργά, είτε τα ηχεία της
τηλεόρασης είτε τα ηχεία του συστήματος οικιακού
κινηματογράφου.
 Ρυθμίσεις (Ηχεία Home Theater): Σας επιτρέπει να
προσαρμόσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις ηχείων και να
ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το δοκιμαστικό
σήμα, ώστε να μπορείτε να δοκιμάσετε τα ηχεία.
- Στάθμη ήχου: Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε
τη σχετική ηχηρότητα κάθε ηχείου από 6 db έως
-6 db. Για παράδειγμα, αν σας αρέσει το βαθύ
μπάσο, μπορείτε να αυξήσετε την ηχηρότητα
του υπογούφερ κατά 6 db.
- Απόσταση: Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε
τη σχετική απόσταση κάθε ηχείου από τη θέση
ακρόασης σε έως και 9 μέτρα. Όσο μεγαλύτερη
είναι η απόσταση, τόσο δυνατότερος είναι ο
ήχος του ηχείου.
- Έλεγχος ηχείων: Έναρξη μιας δοκιμής για τη
ρύθμιση της βέλτιστης διαμόρφωσης ήχου
surround. Πατήστε Διακοπή δοκιμής για να
διακόψετε τη δοκιμή ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη.
17 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 17
2015-01-14
4:38:21
Ρυθμίσεις
✎
Σειρά δοκιμής ηχείων
HT-J7500W : Μπροστά αριστερά Μπροστά δεξιά Κέντρο Αριστερό
Surround Δεξί Surround Υπογούφερ
HT-J7750W : Μπροστά αριστερά Μπροστά δεξιά Κέντρο Αριστερό
Surround Δεξί Surround Μπροστά
επάνω αριστ. Μπροστά επάνω δεξιά Υπογούφερ
 Ρυθμίσεις ηχείου (Multiroom Link) : Μπορείτε
να ακούσετε ήχο από ένα απομακρυσμένο ηχείο
που είναι συνδεδεμένο στο σύστημα οικιακού
κινηματογράφου μέσω του οικιακού δικτύου σας.
Για να χρησιμοποιήσετε το ηχείο δικτύου, επιλέξτε
Multiroom. Αν είναι διαθέσιμο ένα ηχείο δικτύου,
εμφανίζεται στην οθόνη.
- Να μη γίνει χρήση : Το ηχείο δικτύου δεν
χρησιμοποιείται.
- Multiroom : Το ηχείο δικτύου εκπέμπει ήχο.
Όλα τα ηχεία δικτύου εκπέμπουν τον ίδιο ήχο
ανεξάρτητα καναλιών, χρησιμοποιώντας μόνο
τη μορφή PCM.
✎ Οι λειτουργίες SOUND EFFECT και 3D
SOUND δεν εφαρμόζονται αν η επιλογή
Multiroom έχει ρυθμιστεί σε Ενεργοποίηση.
✎ Η επιλογή ηχείου δικτύου δεν είναι διαθέσιμη
όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία
Screen Mirroring.
✎ Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο του Multiroom Link. Εγχειρίδιο
Multiroom Link: www.samsung.com > Support
> Αναζήτηση του προϊόντος με όνομα >
Multiroom Link > Λήψη PDF
Προσαρμογή ήχου
Η επιλογή προσαρμογής ήχου σάς επιτρέπει
να βαθμονομήσετε το σύστημα οικιακού
κινηματογράφου για βέλτιστη ποιότητα ήχου,
με βάση την κατάσταση της ακοής σας και τις
συνθήκες περιβάλλοντος.
Για να δημιουργήσετε ένα Προσαρμ. προφίλ
ήχου, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Στο μενού Προσαρμογή ήχου, επιλέξτε
Προσθήκη.
2. Στην επόμενη οθόνη, επιλέξτε Έναρξη.
Εμφανίζεται η οθόνη Προεπισκ..
3. Επιλέξτε Προεπισκ. για να ακούσετε το
δοκιμαστικό ήχο. Επιλέξτε Επόμενο και, στη
συνέχεια, πατήστε OK για να συνεχίσετε.
4.
Αρχίζει μια δοκιμή 6 βημάτων. Κατά τη
διάρκεια κάθε βήματος, η τηλεόραση εκπέμπει
ένα δοκιμαστικό τόνο σε διαφορετική
συχνότητα. Ο τόνος ξεκινά απαλά και η
έντασή του αυξάνεται. Επιλέξτε Ναι όταν
μπορείτε να ακούσετε το δοκιμαστικό τόνο.
Αν θέλετε να τον ακούσετε ξανά, επιλέξτε
Επανάληψη. Κάθε φορά που επιλέγετε Ναι,
η τηλεόραση προχωρά στον επόμενο τόνο.
Μόλις ολοκληρωθεί η δοκιμή, εμφανίζεται μια
οθόνη που σας επιτρέπει να συγκρίνετε τον
αρχικό ήχο με το βαθμονομημένο ήχο.
5. Επιλέξτε Επόμενο και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK για να συνεχίσετε.
Εμφανίζεται το πληκτρολόγιο οθόνης με ένα
προεπιλεγμένο όνομα προφίλ.
6. Εισαγάγετε ένα όνομα για το βαθμονομημένο
προφίλ ήχου ή αποδεχτείτε το προεπιλεγμένο
όνομα, επιλέξτε Τέλος και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
7. Επιλέξτε Τέλος στην επόμενη οθόνη και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK. Εμφανίζεται
ξανά η οθόνη Προσαρμογή ήχου.
 Προσαρμ. προφίλ ήχου : Επιλέξτε ένα
προφίλ ήχου που δημιουργήσατε για να
το ενεργοποιήσετε. Εναλλακτικά, επιλέξτε
Προβλήματα ακοής, ένα Προσαρμ. προφίλ
ήχου που αποτελείται από δυνατούς ήχους
ειδικά για άτομα με προβλήματα ακοής.
✎ Αν έχουν καταχωριστεί περισσότεροι από 3
προσαρμοσμένοι ήχοι, ενεργοποιείται ο τρόπος
λειτουργίας Οικογεν., ο οποίος χρησιμοποιεί
τη μέση τιμή όλων των καταχωρισμένων
προφίλ.
 Προσαρμ. προφίλ ή : Δημιουργία και προσθήκη
ενός νέου Προσαρμ. προφίλ ήχου. Ανατρέξτε
στις οδηγίες παραπάνω.
 Επεξ. προσαρμ. ήχου : Επιλογή ενός
Προσαρμ. προφίλ ήχου ήχου για τροποποίησή
του. Ακολουθήστε τα ίδια βήματα που
χρησιμοποιήσατε όταν δημιουργήσατε ένα
προφίλ ήχου. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη
μόνο αν έχετε προσθέσει ένα Προσαρμ. προφίλ
ήχου χρησιμοποιώντας την επιλογή Προσαρμ.
προφίλ ή. (Ανατρέξτε παραπάνω.)
 Διαχείριση ήχου : Μετονομασία ή διαγραφή
προσαρμοσμένων προφίλ ήχου. Αυτή η
λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο αν έχετε
προσθέσει ένα Προσαρμ. προφίλ ήχου
χρησιμοποιώντας την επιλογή Προσαρμ. προφίλ
ή. Για να επιλέξετε ένα προφίλ, επισημάνετε το
πλαίσιο ελέγχου στα δεξιά του προφίλ και, στη
συνέχεια, επιλέξτε Μετονομασία ή Διαγραφή.
Ισοσταθμιστής
Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε μη αυτόματα τις
ρυθμίσεις της επιλογής Ισοσταθμιστής.
18 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 18
2015-01-14
4:38:22
Έξυπνη έντ. Ήχου
Συγχρονισμός ήχου
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το προϊόν έτσι ώστε η
ένταση ήχου να παραμένει σταθερή όταν αλλάζει η
σκηνή ή όταν αλλάζετε το κανάλι.
Όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε μια ψηφιακή
τηλεόραση, σας επιτρέπει να προσαρμόσετε
την καθυστέρηση του ήχου έτσι ώστε ο ήχος να
είναι συγχρονισμένος με το βίντεο. Μπορείτε να
ρυθμίσετε την καθυστέρηση σε τιμές μεταξύ 0 και
300 millisecond.
Κανάλι επιστρ. ήχου
✎
Η ρύθμιση Auto στην επιλογή Συγχρονισμός
ήχου λειτουργεί εγγυημένα μόνο με
τηλεοράσεις Samsung που υποστηρίζουν τη
λειτουργία ARC (τη λειτουργία Anynet+).
Δίκτυο
Κατάσταση δικτύου
Σας επιτρέπει να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση
του δικτύου και του Διαδικτύου.
Ρυθμίσεις
Σας επιτρέπει να κατευθύνετε τον ήχο από την
τηλεόραση στα ηχεία του συστήματος οικιακού
κινηματογράφου. Απαιτείται σύνδεση HDMI και
μια τηλεόραση που είναι συμβατή με τη λειτουργία
Κανάλι επιστρ. ήχου (ARC).
• Αν η επιλογή Κανάλι επιστρ. ήχου έχει ρυθμιστεί
σε Ενεργ. και χρησιμοποιείτε ένα καλώδιο HDMI
για να συνδέσετε το προϊόν στην τηλεόραση, η
ψηφιακή οπτική είσοδος είναι απενεργοποιημένη.
• Αν η επιλογή Κανάλι επιστρ. ήχου είναι
ρυθμισμένη σε Auto και χρησιμοποιείτε ένα
καλώδιο HDMI για να συνδέσετε το προϊόν στην
τηλεόραση, επιλέγεται αυτόματα η λειτουργία
ARC ή η ψηφιακή οπτική είσοδος.
Ρυθμίσεις δικτύου
Ψηφιακή έξοδος
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την επιλογή Ψηφιακή
έξοδος έτσι ώστε να αντιστοιχεί στις δυνατότητες
του δέκτη AV που έχετε συνδέσει στο προϊόν. Για
περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον πίνακα
επιλογής ψηφιακής εξόδου. (Ανατρέξτε στη σελίδα 57)
Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τη σύνδεση
δικτύου, έτσι ώστε να μπορείτε να απολαύσετε
διάφορες δυνατότητες όπως διαδικτυακές
υπηρεσίες ή λειτουργικότητα Wi-Fi μέσω DLNA και
να εκτελέσετε αναβαθμίσεις λογισμικού.
Wi-Fi Direct
Έλεγχος δυναμικού εύρους
Σας επιτρέπει να εφαρμόσετε έλεγχο δυναμικού
εύρους σε ήχο Dolby Digital, Dolby Digital Plus και
Dolby TrueHD.
 Auto: Αυτόματος έλεγχος του δυναμικού εύρους
του ήχου Dolby TrueHD, με βάση τις πληροφορίες
στην ηχητική επένδυση Dolby TrueHD.
Απενεργοποιεί επίσης τον έλεγχο δυναμικού εύρους
για Dolby Digital και Dolby Digital Plus.
 Απ.: Αφήνει το δυναμικό εύρος χωρίς συμπίεση,
επιτρέποντάς σας να ακούτε τον αρχικό ήχο.
 Ενεργ.: Ενεργοποίηση του ελέγχου δυναμικού
εύρους και για τις τρεις μορφές ήχου Dolby.
Αυξάνεται η ένταση των ασθενών ήχων και
μειώνεται η ένταση των δυνατών ήχων.
Λειτουργία μίξης
Σας επιτρέπει να συνδέσετε μια συσκευή WiFi Direct με το προϊόν χρησιμοποιώντας ένα
ομότιμο δίκτυο, χωρίς να χρειάζεται δρομολογητής
ασύρματου δικτύου. Σημειώστε ότι, αν το προϊόν
είναι συνδεδεμένο σε ένα ασύρματο δίκτυο,
ενδέχεται να αποσυνδεθεί όταν χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία Wi-Fi Direct. (Ανατρέξτε στη σελίδα 25)
✎
Η προβολή αρχείων κειμένου, όπως τα αρχεία
με επέκταση .TXT ή .DOC, δεν είναι δυνατή όταν
χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi Direct.
Ρυθμίσεις συσκευής πολυμέσων
Μπορεί να επιτραπεί σε άλλες συσκευές στο
δίκτυο, όπως smartphone και tablet, η κοινή χρήση
περιεχομένου με το προϊόν.
Όνομα συσκ
Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη μέθοδο
πολυκαναλικής μίξης υποδειγματοληψίας που
είναι συμβατή με το στερεοφωνικό σας σύστημα.
Μπορείτε να επιλέξετε το προϊόν να πραγματοποιεί
μίξη υποδειγματοληψίας σε ήχο Κανονικός
στερεοφων. ή Συμβατό με Surround.
Σας επιτρέπει να εκχωρήσετε ένα όνομα
αναγνώρισης στο προϊόν. Χρησιμοποιείτε αυτό
το όνομα για να αναγνωρίσετε το προϊόν όταν
το συνδέετε με εξωτερικές συσκευές Wi-Fi
(smartphone, tablet κ.λπ.).
19 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 19
2015-01-14
4:38:22
Ρυθμίσεις
Ρυθμίσεις BD-Live
Σύστημα
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε διάφορες λειτουργίες
BD-Live. Η λειτουργία BD-Live σάς επιτρέπει να
προσπελάσετε πρόσθετες δυνατότητες που είναι
διαθέσιμες σε ορισμένους δίσκους Blu-ray Disc, αν
είστε συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο.
 Σύνδεση Διαδικτύου BD-Live: Σας δίνει τη
δυνατότητα να επιτρέψετε πλήρως, να επιτρέψετε
μερικώς ή να απαγορεύσετε μια διαδικτυακή
σύνδεση BD-Live.
 Διαχ. δεδ. BD: Διαχείριση δεδομένων BD, των
οποίων πραγματοποιήθηκε λήψη από μια υπηρεσία
BD-Live ή ένα δίσκο Blu-ray Disc.
✎
Για να χρησιμοποιήσετε το BD-Live, πρέπει
να τοποθετήσετε μια συσκευή αποθήκευσης
USB στη θύρα USB του συστήματος οικιακού
κινηματογράφου.
Smart Hub
Υπότιτλοι
Χρησιμοποιείται για την τροποποίηση υποτίτλων
σε περιεχόμενο VOD που υποστηρίζει υπότιτλους.
Σας επιτρέπει να αλλάξετε το χρώμα και το μέγεθος
γραμματοσειράς των εμφανιζόμενων υποτίτλων.
✎ Η λειτουργία Υπότιτλοι δεν είναι διαθέσιμη
με υπηρεσίες VOD που δεν υποστηρίζουν
υπότιτλους. Για ορισμένες υπηρεσίες VOD που
υποστηρίζουν υπότιτλους, ενδέχεται να μην
εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις της λειτουργίας.
✎ Ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε, αυτή η
λειτουργία μενού ενδέχεται να μην υποστηρίζεται.
Όροι και πολιτική
Όροι και προϋποθέσεις, πολιτική απορρήτου
Λογαρ. Samsung
Μπορείτε να δείτε τους όρους χρήσης και την πολιτική
απορρήτου για το Smart Hub, τους λογαριασμούς
Samsung και διάφορες άλλες υπηρεσίες.
Επαναφορά Smart Hub
Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων του Smart
Hub στις προεπιλεγμένες τιμές τους. Για να
χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να
εισάγετε τον κωδικό ασφαλείας ΡΙΝ. Πατήστε
παρατεταμένα το κουμπί 123 μέχρι να εμφανιστεί
στην οθόνη το αριθμητικό πληκτρολόγιο. Όταν
εμφανιστεί το αριθμητικό πληκτρολόγιο, επιλέξτε
έναν αριθμό χρησιμοποιώντας τα κουμπιά 78:;
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
✎ Ο προεπιλεγμένος κωδικός ασφαλείας ΡΙΝ είναι
0000.
Ρύθμιση
Σας επιτρέπει να εκτελέσετε ξανά τη διαδικασία
αρχικών ρυθμίσεων. Ανατρέξτε στις περιγραφές
που εμφανίζονται στην οθόνη.
Γρήγορη έναρξη
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη προϊόν ώστε να
ενεργοποιείται γρήγορα, μειώνοντας το χρόνο
εκκίνησης.
✎ Αν αυτή η λειτουργία ρυθμιστεί σε Ενεργ.,
αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας σε
κατάσταση αναμονής. (Περίπου 12 W ~ 20 W)
Γλώσσα
Σας επιτρέπει να επιλέξετε την προτιμώμενη
γλώσσα για το μενού οθόνης, το μενού δίσκου, τον
ήχο, τους υποτίτλους κ.λπ.
• Η γλώσσα που επιλέγετε για το μενού δίσκου, τον
ήχο του δίσκου ή τους υπότιτλους εμφανίζεται
μόνο αν υποστηρίζεται από το δίσκο.
Διαχ. συσκευών
Σας επιτρέπει να συνδέσετε ένα ασύρματο
πληκτρολόγιο ή ποντίκι USB στη θύρα USB που
υπάρχει στην πρόσοψη του προϊόντος.
 Ρυθμ. πληκτρολογίου: Σας επιτρέπει να
διαμορφώσετε ένα ασύρματο πληκτρολόγιο
USB που είναι συνδεδεμένο στο προϊόν.
✎ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο
μόνο όταν εμφανίζεται μια οθόνη ή ένα
παράθυρο πληκτρολογίου QWERTY στην
εφαρμογή Web Browser.
 Ρυθμίσεις ποντικιού: Σας επιτρέπει να
διαμορφώσετε ένα ασύρματο ποντίκι USB
που είναι συνδεδεμένο στο προϊόν. Μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι στο μενού του
προϊόντος με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιείτε
ένα ποντίκι στον υπολογιστή σας.
 Για να χρησιμοποιήσετε ένα ποντίκι με το μενού
του προϊόντος:
1.
2.
Συνδέστε το ποντίκι USB στο προϊόν.
Κάντε κλικ στο κύριο κουμπί που επιλέξατε
στην επιλογή Ρυθμίσεις ποντικιού.
Εμφανίζεται το απλό μενού.
3. Κάντε κλικ στις επιθυμητές επιλογές μενού.
✎ Ορισμένα πληκτρολόγια και ποντίκια USB HID
ενδέχεται να μην είναι συμβατά με το προϊόν
σας.
✎ Ορισμένα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο HID
ενδέχεται να μη λειτουργούν.
✎ Δεν υποστηρίζονται ενσύρματα πληκτρολόγια
USB.
✎ Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται ορισμένες
εφαρμογές.
20 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 20
2015-01-14
4:38:23
✎
Αν ένα ασύρματο πληκτρολόγιο HID δεν
λειτουργεί λόγω παρεμβολών, μετακινήστε το
πληκτρολόγιο πιο κοντά στο προϊόν.
Ασφάλεια
Γενικά
Σας επιτρέπει να καθορίσετε τη φωτεινότητα της
οθόνης και τη ζώνη ώρας.
 Οθόνη πρόσοψης: Σας επιτρέπει να αλλάξετε
τη φωτεινότητα της οθόνης πρόσοψης.
 Ζώνη ώρας: Μπορείτε να καθορίσετε τη ζώνη
ώρας που ισχύει για την περιοχή σας.
 Διαφάνεια μενού: Σας επιτρέπει να
προσαρμόσετε τη διαφάνεια του πλαισίου μενού.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Το Anynet+ είναι μια βολική λειτουργία που
προσφέρει λειτουργίες σύνδεσης με άλλα προϊόντα
της Samsung που διαθέτουν τη δυνατότητα
Anynet+ και σας επιτρέπει να ελέγξετε αυτά τα
προϊόντα με ένα τηλεχειριστήριο τηλεόρασης
Samsung. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία, πρέπει να συνδέσετε αυτό το προϊόν σε
μια τηλεόραση Samsung που υποστηρίζει Anynet+
μέσω καλωδίου HDMI.
DivX® Video On Demand
Προβολή κωδικών εγγραφής DivX® VOD για την
αγορά και την αναπαραγωγή περιεχομένου DivX®
VOD.
Υποστήριξη
Ρυθμίσεις
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί 123 μέχρι να
εμφανιστεί στην οθόνη το αριθμητικό πληκτρολόγιο.
Όταν εμφανιστεί το αριθμητικό πληκτρολόγιο, επιλέξτε
έναν αριθμό χρησιμοποιώντας τα κουμπιά 78:; και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK. Ο προεπιλεγμένος
κωδικός ασφαλείας PIN είναι 0000. Εισαγάγετε τον
προεπιλεγμένο κωδικό ΡΙΝ για να προσπελάσετε τη
λειτουργία ασφαλείας αν δεν έχετε δημιουργήσει το δικό
σας κωδικό PIN.
 Γονική διαβάθμιση BD: Αποτρέπει την αναπαραγωγή
δίσκων Blu-ray Disc με διαβάθμιση ίση ή μεγαλύτερη
από μια συγκεκριμένη ηλικιακή διαβάθμιση που έχετε
ορίσει, εκτός αν εισάγετε τον κωδικό ΡΙΝ.
 Γονική διαβάθμιση DVD: Αποτρέπει την
αναπαραγωγή δίσκων DVD με διαβάθμιση μεγαλύτερη
από μια συγκεκριμένη αριθμητική διαβάθμιση που
έχετε ορίσει, εκτός αν εισάγετε τον κωδικό ΡΙΝ.
 Αλλαγή PIN: Αλλαγή του τετραψήφιου ΡΙΝ που
χρησιμοποιείται για πρόσβαση σε λειτουργίες ασφαλείας.
 Αν ξεχάσετε τον κωδικό PIN σας
1. Αφαιρέστε τυχόν δίσκους ή συσκευές
αποθήκευσης USB.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί
@ στην πρόσοψη για 5 δευτερόλεπτα ή
περισσότερο. Όλες οι ρυθμίσεις θα επανέλθουν
στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές τους.
✎ Όταν αποκαθίστανται οι εργοστασιακές
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, διαγράφονται όλα τα
δεδομένα BD που έχουν αποθηκευτεί από το χρήστη.
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Anynet+
(HDMI-CEC), ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
1) Συνδέστε το προϊόν σε μια τηλεόραση Samsung
που είναι συμβατή με Anynet+ (HDMI-CEC)
χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI.
2) Ρυθμίστε τη δυνατότητα Anynet+ (HDMI-CEC) σε
Ενεργ. τόσο στην τηλεόραση όσο και στο προϊόν.
3) Αναζητήστε και, στη συνέχεια, επιλέξτε το προϊόν
στη λίστα Anynet+ (HDMI-CEC) της τηλεόρασης.
Για πιο ακριβείς οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα
Anynet+ του εγχειριδίου χρήσης της τηλεόρασης.
Απομακρυσμένη διαχείριση
Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία,
επιτρέπει στους υπαλλήλους του τηλεφωνικού
κέντρου της Samsung να διαγνώσουν και να
διορθώσουν προβλήματα με το προϊόν από
απόσταση. Απαιτείται ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο.
Η υπηρεσία Απομακρυσμένη διαχείριση ενδέχεται
να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες.
Ενημέρωση λογισμικού
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη
λειτουργία Ενημέρωση λογισμικού, ανατρέξτε στην
ενότητα "Αναβάθμιση λογισμικού" στη σελίδα 26.
Λειτουργία χρήσης
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την επιλογή Λειτουργία
χρήσης. Αν χρησιμοποιείτε το σύστημα οικιακού
κινηματογράφου στο σπίτι, να επιλέγετε πάντα
Οικιακή χρήση. Η επιλογή Επίδειξη καταστ.
προορίζεται μόνο για επίδειξη σε κατάστημα.
Επικοιν. με Samsung
Παρέχονται πληροφορίες επικοινωνίας για βοήθεια
με το προϊόν σας.
Επανεν.
Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις
προεπιλεγμένες τιμές τους, εκτός από τις ρυθμίσεις
δικτύου και Smart Hub. Απαιτείται εισαγωγή του
κωδικού ασφαλείας PIN. Πατήστε παρατεταμένα
το κουμπί 123 μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη
το αριθμητικό πληκτρολόγιο. Όταν εμφανιστεί
το αριθμητικό πληκτρολόγιο, επιλέξτε έναν
αριθμό χρησιμοποιώντας τα κουμπιά 78:;
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK. Ο
προεπιλεγμένος κωδικός ασφαλείας ΡΙΝ είναι 0000.
21 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 21
2015-01-14
4:38:24
Ρυθμίσεις
• Για να συντονιστείτε σε έναν αποθηκευμένο σταθμό,
πατήστε το κουμπί PRESET για να επιλέξετε
PRESET και, στη συνέχεια, πατήστε τα κουμπιά
78 για να επιλέξετε τον αποθηκευμένο σταθμό.
Ρύθμιση ραδιοφώνου
• Για να ακούσετε ραδιόφωνο, πρέπει να
συνδέσετε την παρεχόμενη κεραία FM.
Εγγραφή ραδιοφώνου FM
Λειτουργία του ραδιοφώνου με το
τηλεχειριστήριο
Μπορείτε να εγγράψετε την αγαπημένη σας
ραδιοφωνική εκπομπή στην τοποθετημένη συσκευή
αποθήκευσης USB.
1.
2.
1.
Πατήστε το κουμπί SOURCE για να επιλέξετε FM.
Συντονιστείτε στον επιθυμητό σταθμό.
• Συντονισμός σε προκαθορισμένο σταθμό:
Πατήστε το κουμπί PRESET για να επιλέξετε
PRESET και, στη συνέχεια, πατήστε
τα κουμπιά 78 για να επιλέξετε έναν
αποθηκευμένο σταθμό.
- Προτού μπορέσετε να συντονιστείτε σε
προκαθορισμένους σταθμούς, πρέπει να
προσθέσετε προκαθορισμένους σταθμούς
στη μνήμη του προϊόντος.
• Μη αυτόματος συντονισμός: Πατήστε το
κουμπί PRESET για να επιλέξετε MANUAL
και, στη συνέχεια, πατήστε τα κουμπιά
78 για να συντονιστείτε σε χαμηλότερη ή
υψηλότερη συχνότητα.
• Αυτόματος συντονισμός: Πατήστε το κουμπί
PRESET για να επιλέξετε MANUAL και, στη
συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά 78
για αυτόματη αναζήτηση στη ζώνη συχνοτήτων.
2.
3.
4.
Επιλογή Mono ή Stereo
✎
Πατήστε το κουμπί ST/MO.
• Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, πραγματοποιείται
εναλλαγή της ρύθμισης ήχου μεταξύ STEREO και
MONO.
• Σε μια περιοχή με κακή λήψη, επιλέξτε MONO για
καθαρή μετάδοση χωρίς παρεμβολές.
✎
Αποθήκευση σταθμών
✎
Παράδειγμα: Αποθήκευση της συχνότητας FM 89,10
στη μνήμη.
✎
1.
2.
3.
4.
5.
Πατήστε το κουμπί SOURCE για να επιλέξετε FM.
Πατήστε τα κουμπιά 78 για να επιλέξετε <89.10>.
Πατήστε το κουμπί MEMORY.
• Αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη NUMBER.
Πατήστε ξανά το κουμπί MEMORY.
• Πατήστε το κουμπί MEMORY προτού
εξαφανιστεί αυτόματα από την οθόνη η
ένδειξη NUMBER.
• Αφού πατήσετε το κουμπί MEMORY, η
ένδειξη NUMBER εξαφανίζεται από την οθόνη
και ο σταθμός αποθηκεύεται στη μνήμη.
Για να αποθηκεύσετε άλλο ένα σταθμό,
επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4.
✎
✎
✎
✎
Τοποθετήστε μια συσκευή USB στην υποδοχή
USB που υπάρχει στην πρόσοψη του προϊόντος.
Πατήστε το κουμπί SOURCE για να επιλέξετε
FM και, στη συνέχεια, πατήστε τα κουμπιά
78 για να επιλέξετε το σταθμό που θέλετε να
ηχογραφήσετε.
Πατήστε το κουμπί A (Κόκκινο) για να ξεκινήσετε
την εγγραφή της ραδιοφωνικής εκπομπής. Αρχίζει
η εγγραφή.
• Ο χρόνος της εγγραφής εμφανίζεται στα
αριστερά και ο χρόνος εγγραφής που είναι
ακόμα διαθέσιμος, σύμφωνα με τον ελεύθερο
χώρο στη συσκευή αποθήκευσης USB,
εμφανίζεται στα δεξιά.
Πατήστε το κουμπί e (Έξοδος) για να
ολοκληρώσετε την εγγραφή. Η εγγραφή
διακόπτεται και αποθηκεύεται ως αρχείο .mp3
ταυτόχρονα. Για να αναπαράγετε το εγγεγραμμένο
αρχείο, ανατρέξτε στην ενότητα "Αναπαραγωγή
αρχείων σε συσκευή αποθήκευσης".
Το εγγεγραμμένο αρχείο αποθηκεύεται στο φάκελο
Tuner που δημιουργείται αυτόματα.
Μόνο τα κουμπιά (ΑΝΟΙΓΜΑ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ),
(ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ), e (Έξοδος), (ΣΊΓΑΣΗΣ) και
VOL +/-, λειτουργούν, ενώ γίνεται ηχογράφηση από
το ραδιόφωνο FM.
Αν δεν πατήσετε κανένα κουμπί κατά την
εγγραφή, ενεργοποιείται η προφύλαξη οθόνης.
Εφέ ήχου όπως τα DSP, EQ κ.λπ. δεν καταγράφονται
κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης ραδιοφώνου FM.
Η ραδιοφωνική εκπομπή εγγράφεται στην
καθορισμένη, προεπιλεγμένη ένταση ήχου, ακόμα
και αν αλλάξετε την ένταση ήχου ή πατήσετε
το κουμπί (ΣΊΓΑΣΗΣ) κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας εγγραφής.
Αν αποσυνδέσετε τη συσκευή USB ή το καλώδιο
ρεύματος κατά τη διάρκεια της εγγραφής, το
τμήμα του αρχείου που έχει εγγραφεί μέχρι εκείνη
τη στιγμή ενδέχεται να μην αναπαράγεται.
Η εγγραφή δεν αρχίζει αν ο υπολειπόμενος
ελεύθερος χώρος της συσκευής αποθήκευσης
USB είναι λιγότερος από 2 MB.
Αν η συσκευή USB αφαιρεθεί ή έχει ανεπαρκή
χώρο (κάτω από 2 MB), εμφανίζεται το κατάλληλο
μήνυμα και διακόπτεται η εγγραφή.
22 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 22
2015-01-14
4:38:24
❏ Ενσύρματο - Μη αυτόματα
Ρύθμιση δικτύου
Όταν συνδέετε αυτό το προϊόν σε ένα δίκτυο, μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές και λειτουργίες που
βασίζονται σε δίκτυο όπως το Smart Hub ή το BDLIVE και να αναβαθμίσετε το λογισμικό του προϊόντος
μέσω της σύνδεσης δικτύου. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την προσπέλαση και τη
χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών, ανατρέξτε στο
κεφάλαιο "Υπηρεσίες Δικτύου" αυτού του εγχειριδίου
στις σελίδες 43~50. Οι οδηγίες για τη διαμόρφωση της
σύνδεσης δικτύου αρχίζουν παρακάτω.
Αν διαθέτετε μια στατική διεύθυνση IP ή η αυτόματη
διαδικασία δεν λειτουργεί, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε
μη αυτόματα τις τιμές της επιλογής Ρυθμίσεις δικτύου.
Αφού ακολουθήσετε τα βήματα 1 έως 3 παραπάνω:
1.
✎
Διαμόρφωση της σύνδεσης δικτύου σας
Ρυθμίσεις δικτύου
Η σύνδεση ενσύρματου δικτύου απέτυχε.
Διεύθυνση MAC
Διεύθυνση IP
Μάσκα υποδικτύου
Πύλη
Διακομιστής DNS
Αλλαγή δικτύου
2.
3.
4.
❏ Ενσύρματο – Αυτόματα
Αφού ακολουθήσετε τα βήματα 1 έως 3 παραπάνω:
Στην οθόνη Ρυθμίσεις δικτύου, αλλάξτε την
επιλογή Τύπος δικτύου σε Ενσύρματο. Στη
συνέχεια, επιλέξτε Σύνδεση και πατήστε το
κουμπί OK. Το προϊόν ανιχνεύει την ενσύρματη
σύνδεση, επαληθεύει τη σύνδεση δικτύου και,
στη συνέχεια, συνδέεται στο δίκτυο.
2.
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, επισημάνετε το
OK και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
Δεν είναι δυνατή η σύνδ. στο δίκτυο. Δοκιμ. τα εξής: βεβ. ότι η διεύθ. IP έχει οριστεί
σωστά στις ρυθμίσεις IP. Επικ. με τον πάροχο υπηρεσιών Internet για περισσότερες
πληροφορίες.
Ενσύρματο δίκτυο
1.
Ρυθμίσεις
Αν δεν διαμορφώσατε τη σύνδεση δικτύου σας κατά
τη διαδικασία αρχικών ρυθμίσεων ή αν χρειάζεται
να εκτελέσετε επαναφορά της σύνδεσης δικτύου,
ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
Προτού ξεκινήσετε, επικοινωνήστε με τον πάροχο
υπηρεσιών Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε για να
μάθετε αν η δική σας διεύθυνση IP είναι στατική
ή δυναμική. Αν είναι δυναμική και διαθέτετε
ένα ενσύρματο ή ασύρματο δίκτυο, συνιστούμε
να χρησιμοποιήσετε τις αυτόματες διαδικασίες
διαμόρφωσης που περιγράφονται παρακάτω.
Αν πραγματοποιείτε σύνδεση σε ένα ενσύρματο
δίκτυο, συνδέστε το προϊόν στο δρομολογητή
σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο LAN προτού
ξεκινήσετε τη διαδικασία διαμόρφωσης.
Για να αρχίσετε να διαμορφώνετε τη σύνδεση δικτύου
σας, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε Ρυθμίσεις και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
2. Επιλέξτε Δίκτυο και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί OK.
3. Επιλέξτε Ρυθμίσεις δικτύου και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
4. Μεταβείτε στις οδηγίες για ενσύρματα δίκτυα ή
στις οδηγίες για ασύρματα δίκτυα που αρχίζουν
στην επόμενη σελίδα.
Στην οθόνη Ρυθμίσεις δικτύου, αλλάξτε την
επιλογή Τύπος δικτύου σε Ενσύρματο. Στη
συνέχεια, επιλέξτε Σύνδεση και πατήστε το κουμπί
OK. Το προϊόν αναζητά κάποιο δίκτυο και, στη
συνέχεια, εμφανίζει το μήνυμα αποτυχίας σύνδεσης.
Αν μπορείτε να συνδέσετε ασύρματα το σύστημα
οικιακού κινηματογράφου στο δίκτυό σας, επιλέξτε
Αλλαγή δικτύου σε αυτό το χρονικό σημείο,
αλλάξτε την επιλογή Τύπος δικτύου σε Ασύρματο
και, στη συνέχεια, μεταβείτε στις οδηγίες για
ασύρματα δίκτυα στην επόμενη σελίδα.
5.
Ρυθμίσ. IP
Επανάλ.
Κλείσιμο
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά :; για να επιλέξετε
Ρυθμίσ. IP και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
OK. Εμφανίζεται η οθόνη Ρυθμίσ. IP.
Επιλέξτε το πεδίο Ρύθμιση IP και, στη συνέχεια,
ρυθμίστε το σε Μη αυτόματη εισαγωγή.
Επιλέξτε την παράμετρο που θα εισάγετε (για
παράδειγμα, Διεύθυνση IP) και, στη συνέχεια,
πατήστε OK. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 78 στο
τηλεχειριστήριο για να εισάγετε τους αριθμούς για
την παράμετρο. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε το
αριθμητικό πληκτρολόγιο για να εισάγετε έναν αριθμό
παραμέτρου. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί
123 μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το αριθμητικό
πληκτρολόγιο. Όταν εμφανιστεί το αριθμητικό
πληκτρολόγιο, επιλέξτε έναν αριθμό χρησιμοποιώντας
τα κουμπιά 78:; και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί OK. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά :; στο
τηλεχειριστήριο για να μετακινηθείτε από το ένα πεδίο
εισαγωγής στο άλλο, εντός μιας παραμέτρου. Όταν
ολοκληρώσετε τη διαδικασία για μία παράμετρο,
πατήστε το κουμπί OK.
Πατήστε το κουμπί 7 ή 8 για να μετακινηθείτε
σε κάποια άλλη παράμετρο και, στη συνέχεια,
εισαγάγετε τους αριθμούς για τη συγκεκριμένη
παράμετρο ακολουθώντας τις οδηγίες στο βήμα 4.
23 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 23
2015-01-14
4:38:25
Ρυθμίσεις
6.
✎
7.
Επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5 μέχρι να
συμπληρώσετε όλες τις παραμέτρους.
Μπορείτε να πάρετε τις τιμές των παραμέτρων
δικτύου από τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου
που χρησιμοποιείτε.
Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή των τιμών
όλων των παραμέτρων, επιλέξτε OK και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK. Το σύστημα
οικιακού κινηματογράφου επαληθεύει τη σύνδεση
δικτύου και, στη συνέχεια, συνδέεται στο δίκτυο.
Ασύρματο δίκτυο
Μπορείτε να ρυθμίσετε μια σύνδεση ασύρματου
δικτύου με τρεις τρόπους:
- Αυτόματη ασύρματη σύνδεση
- Μη αυτόματη ασύρματη σύνδεση
- WPS(PBC)
Προτού διαμορφώσετε τη σύνδεση ασύρματου
δικτύου, αποσυνδέστε οποιεσδήποτε συσκευές
ασύρματου δικτύου είναι συνδεδεμένες στο προϊόν
ή, αν υπάρχει, διακόψτε την τρέχουσα ενσύρματη
σύνδεση του προϊόντος.
❏ Ασύρματο - Αυτόματα
4.
✎
Στην οθόνη Ρυθμίσεις δικτύου, αλλάξτε την
επιλογή Τύπος δικτύου σε Ασύρματο. Το
προϊόν αναζητά τα διαθέσιμα δίκτυα και, στη
συνέχεια, εμφανίζει τη λίστα τους.
Αν διαθέτετε μια στατική διεύθυνση IP ή η αυτόματη
διαδικασία δεν λειτουργεί, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε
μη αυτόματα τις τιμές των ρυθμίσεων δικτύου.
Αφού ακολουθήσετε τα βήματα 1 έως 3 στην ενότητα
"Διαμόρφωση της σύνδεσης δικτύου σας" στη σελίδα
23:
1.
Στην οθόνη Ρυθμίσεις δικτύου, αλλάξτε την
επιλογή Τύπος δικτύου σε Ασύρματο. Το
προϊόν αναζητά τα διαθέσιμα δίκτυα και, στη
συνέχεια, εμφανίζει τη λίστα τους.
2.
Πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα, επιλέξτε το
επιθυμητό δίκτυο ή Προσθήκη δικτύου και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
3.
Αν επιλέξατε ένα δίκτυο στο βήμα 2, μεταβείτε
στο βήμα 6. Αν επιλέξατε Προσθήκη δικτύου,
μεταβείτε στο βήμα 4.
4.
Εισαγάγετε το όνομα του ασύρματου δικτύου ή
του δρομολογητή ασύρματου δικτύου σας.
• Εισαγάγετε γράμματα επιλέγοντας κάποιο
γράμμα με τα κουμπιά 78:; και, στη
συνέχεια, πατώντας το κουμπί OK.
• Για να εμφανιστούν κεφαλαία γράμματα (ή για
να ξαναεμφανιστούν τα πεζά γράμματα αν
εμφανίζονται τα κεφαλαία γράμματα), επιλέξτε
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
• Για να εμφανιστούν σύμβολα και σημεία στίξης,
επιλέξτε 123#& και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί OK. Για να ξαναεμφανιστούν τα
γράμματα, επιλέξτε 123#& και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Τέλος και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
5.
Στη οθόνη Τύπος ασφάλειας που εμφανίζεται,
χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 78 για να επιλέξετε
τη ρύθμιση Τύπος ασφάλειας για το δίκτυο
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK. Στην
επόμενη οθόνη, εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας
ή τη φράση πρόσβασης του δικτύου σας.
• Εισαγάγετε γράμματα επιλέγοντας κάποιο
γράμμα με τα κουμπιά 78:; και, στη
συνέχεια, πατώντας το κουμπί OK.
Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Τέλος και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK. Το προϊόν
αναζητά το δίκτυο.
Ρυθμίσεις δικτύου
Επιλέξτε τον τύπο του δικτύου.
Τύπος δικτύου
Ασύρματο
Ασύρματο δίκτυο
si-ap
Μπορείτε να συνδέσετε
τη συσκευή Συσκευή Bluray στο Internet. Επιλέξτε
το ασύρματο δίκτυο προς
χρήση.
iptime
KIMING_VTOWER
Ανανέωση
WPS(PBC)
2.
Επιλέξτε το επιθυμητό δίκτυο και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
3.
Στην οθόνη ασφάλειας, εισαγάγετε τον κωδικό
ασφαλείας ή τη φράση πρόσβασης του δικτύου
σας. Εισαγάγετε τα γράμματα επιλέγοντας κάποιο
γράμμα με τα κουμπιά 78:; και, στη συνέχεια,
πατώντας το κουμπί OK.
Θα πρέπει να μπορείτε να βρείτε τον κωδικό
ασφαλείας ή τη φράση πρόσβασης σε μία από
τις οθόνες ρύθμισης που χρησιμοποιήσατε για τη
ρύθμιση του δρομολογητή ή του μόντεμ σας.
❏ Ασύρματο - Μη αυτόματα
Αφού ακολουθήσετε τα βήματα 1 έως 3 στην ενότητα
"Διαμόρφωση της σύνδεσης δικτύου σας" στη σελίδα 23:
1.
Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Τέλος και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK. Το προϊόν
επαληθεύει τη σύνδεση δικτύου και, στη
συνέχεια, συνδέεται στο δίκτυο.
24 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 24
2015-01-14
4:38:26
6.
❏ WPS(PBC)
Ένας από τους ευκολότερους τρόπους να ρυθμίσετε τη
σύνδεση ασύρματου δικτύου είναι χρησιμοποιώντας
τη λειτουργία WPS(PBC). Αν ο δρομολογητής
ασύρματου δικτύου που χρησιμοποιείτε διαθέτει
κουμπί WPS(PBC), ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
Αφού ακολουθήσετε τα βήματα 1 έως 3 στην ενότητα
"Διαμόρφωση της σύνδεσης δικτύου σας" στη σελίδα 23:
1.
2.
3.
Στην οθόνη Ρυθμίσεις δικτύου, αλλάξτε την
επιλογή Τύπος δικτύου σε Ασύρματο. Το
προϊόν αναζητά τα διαθέσιμα δίκτυα και, στη
συνέχεια, εμφανίζει τη λίστα τους.
Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω στη
λίστα, επιλέξτε WPS(PBC) και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
Πατήστε το κουμπί WPS(PBC) του δρομολογητή
σας εντός δύο λεπτών. Αφού επαληθευτεί η
σύνδεση δικτύου, το προϊόν λαμβάνει αυτόματα
όλες τις τιμές ρυθμίσεων δικτύου που χρειάζεται
και συνδέεται στο δίκτυό σας.
4.
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, επισημάνετε το
OK και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
✎
Για σύνδεση WPS, ρυθμίστε την κρυπτογράφηση
ασφαλείας του δρομολογητή ασύρματου δικτύου
σας σε AES. Η κρυπτογράφηση ασφαλείας WEP
δεν υποστηρίζει σύνδεση WPS.
Ρυθμίσεις
Εμφανίζεται η οθόνη αποτυχίας σύνδεσης στο
δίκτυο. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά :; για να
επιλέξετε Ρυθμίσ. IP και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί OK.
7. Επιλέξτε το πεδίο Ρύθμιση IP και, στη συνέχεια,
ρυθμίστε το σε Μη αυτόματη εισαγωγή.
8. Επιλέξτε την παράμετρο δικτύου που θα εισάγετε
(για παράδειγμα, Διεύθυνση IP) και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK. Χρησιμοποιήστε τα
κουμπιά 78 στο τηλεχειριστήριο για να εισάγετε
τους αριθμούς για την παράμετρο. Εναλλακτικά,
χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για
να εισάγετε έναν αριθμό παραμέτρου. Πατήστε
παρατεταμένα το κουμπί 123 μέχρι να εμφανιστεί
στην οθόνη το αριθμητικό πληκτρολόγιο. Όταν
εμφανιστεί το αριθμητικό πληκτρολόγιο, επιλέξτε
έναν αριθμό χρησιμοποιώντας τα κουμπιά
78:; και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά :; στο τηλεχειριστήριο
για να μετακινηθείτε από το ένα πεδίο εισαγωγής στο
άλλο, εντός μιας παραμέτρου. Όταν ολοκληρώσετε
τη διαδικασία για μία τιμή, πατήστε το κουμπί OK.
9. Πατήστε το κουμπί 7 ή 8 για να μετακινηθείτε
σε κάποια άλλη παράμετρο και, στη συνέχεια,
εισαγάγετε τους αριθμούς για τη συγκεκριμένη
παράμετρο ακολουθώντας τις οδηγίες στο βήμα 8.
10. Επαναλάβετε τα βήματα 8 και 9 μέχρι να
συμπληρώσετε όλες τις παραμέτρους.
✎ Μπορείτε να πάρετε τις τιμές των παραμέτρων του
δικτύου από τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου
που χρησιμοποιείτε.
11. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε OK και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK. Εμφανίζεται η οθόνη
ασφάλειας.
12. Στην οθόνη ασφάλειας, εισαγάγετε τον κωδικό
ασφαλείας ή τη φράση πρόσβασης του δικτύου
σας. Εισαγάγετε γράμματα επιλέγοντας κάποιο
γράμμα με τα κουμπιά 78:; και, στη
συνέχεια, πατώντας το κουμπί OK.
13. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Τέλος στα δεξιά της
οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
OK. Το προϊόν επαληθεύει τη σύνδεση δικτύου
και, στη συνέχεια, συνδέεται στο δίκτυο.
14. Αφού το σύστημα οικιακού κινηματογράφου
επαληθεύσει το δίκτυο, επιλέξτε OK και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
✎ Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε τη μη αυτόματη
ρύθμιση δικτύου μεταβαίνοντας στην επιλογή
Ρυθμίσεις > Δίκτυο > Κατάσταση δικτύου.
Wi-Fi Direct
Η λειτουργία Wi-Fi Direct σάς επιτρέπει να συνδέετε
συσκευές Wi-Fi Direct με το προϊόν και μεταξύ
τους χρησιμοποιώντας ένα ομότιμο δίκτυο, χωρίς
δρομολογητή ασύρματου δικτύου.
✎
Ορισμένες συσκευές Wi-Fi Direct ενδέχεται
να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία DLNA
αν είναι συνδεδεμένες μέσω Wi-Fi Direct.
Σε αυτή την περίπτωση, αλλάξτε τη μέθοδο
σύνδεσης στο δίκτυο που χρησιμοποιήσατε να
συνδέσετε τη συσκευή με το σύστημα οικιακού
κινηματογράφου.
✎ Οι εκπομπές της λειτουργίας Wi-Fi Direct
μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα
σήματα Bluetooth. Προτού χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία Bluetooth, σας συνιστούμε ιδιαίτερα να
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi Direct σε
οποιαδήποτε συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή Wi-Fi Direct και τη
λειτουργία Wi-Fi Direct σε αυτή.
2.
Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε Ρυθμίσεις και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
3.
Επιλέξτε Δίκτυο και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί OK.
4.
Επιλέξτε Wi-Fi Direct και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί OK. Εμφανίζονται οι συσκευές Wi-Fi
Direct με τις οποίες μπορείτε να συνδέσετε το
σύστημα οικιακού κινηματογράφου.
25 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 25
2015-01-14
4:38:27
Ρυθμίσεις
2.
3.
Ρυθμίσεις
Wi-Fi Direct
Όνομα συσκ : [HTS]J7500W
Επιλέξτε συσκευή Wi-Fi Direct για σύνδεση.
AndroidXXXXXXX
Αποσυνδέθηκε
Ανανέωση
Κλείσιμο
5.
Μπορείτε να ολοκληρώσετε τη σύνδεση Wi-Fi με
τρεις τρόπους:
• Μέσω της συσκευής Wi-Fi.
• Μέσω του προϊόντος χρησιμοποιώντας PBC.
• Μέσω του προϊόντος χρησιμοποιώντας έναν
κωδικό ΡΙΝ.
Καθένας από αυτούς τους τρόπους περιγράφεται
παρακάτω.
Μέσω της συσκευής Wi-Fi
1.
2.
3.
Στη συσκευή Wi-Fi, ακολουθήστε τη διαδικασία
της συσκευής για τη σύνδεση με κάποια άλλη
συσκευή Wi-Fi Direct. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
χρήσης της συσκευής για οδηγίες.
Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, θα πρέπει να
δείτε ένα αναδυόμενο μήνυμα στην οθόνη της
τηλεόρασης, το οποίο δηλώνει ότι μια συσκευή
που υποστηρίζει Wi-Fi Direct υπέβαλε αίτημα
σύνδεσης. Επιλέξτε OK και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK για αποδοχή.
Εμφανίζεται το αναδυόμενο μήνυμα σύνδεσης,
ακολουθούμενο από το αναδυόμενο μήνυμα
ολοκλήρωσης σύνδεσης. Όταν κλείσει το
αναδυόμενο παράθυρο, θα πρέπει να δείτε τη
συσκευή που εμφανίζεται στην οθόνη Wi-Fi
Direct να υποδεικνύεται ως συνδεδεμένη.
Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο κωδικού ΡΙΝ.
Σημειώστε τον κωδικό ΡΙΝ στο αναδυόμενο
παράθυρο και, στη συνέχεια, εισαγάγετέ τον στο
κατάλληλο πεδίο της συσκευής Wi-Fi Direct που
θέλετε να συνδέσετε με το προϊόν.
4. Εμφανίζεται το αναδυόμενο μήνυμα σύνδεσης,
ακολουθούμενο από το αναδυόμενο μήνυμα
ολοκλήρωσης σύνδεσης. Όταν κλείσει το
αναδυόμενο παράθυρο, θα πρέπει να δείτε τη
συσκευή που εμφανίζεται στην οθόνη Wi-Fi
Direct να υποδεικνύεται ως συνδεδεμένη.
✎ Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi Direct,
διακόπτεται η τρέχουσα ενσύρματη ή ασύρματη
σύνδεση δικτύου.
✎ Η προβολή αρχείων κειμένου, όπως τα αρχεία
με επέκταση .TXT ή .DOC, δεν είναι δυνατή όταν
χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi Direct.
Αναβάθμιση λογισμικού
Το μενού Ενημέρωση λογισμικού σάς επιτρέπει
να αναβαθμίσετε το λογισμικό του προϊόντος, για
βελτίωση της απόδοσης ή πρόσθετες υπηρεσίες.
• Ποτέ μην απενεργοποιείτε ή ενεργοποιείτε ξανά
το προϊόν μη αυτόματα κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας ενημέρωσης.
1.
2.
3.
4.
5.
• Οι διαδικασίες PBC και PIN συνδέουν τις
συσκευές αυτόματα.
Μέσω του προϊόντος χρησιμοποιώντας PBC
1.
2.
Επιλέξτε τη συσκευή Wi-Fi Direct που θέλετε να
συνδέσετε με αυτό το προϊόν και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
Εμφανίζεται το αναδυόμενο μήνυμα σύνδεσης,
ακολουθούμενο από το αναδυόμενο μήνυμα
ολοκλήρωσης σύνδεσης. Όταν κλείσει το
αναδυόμενο παράθυρο, θα πρέπει να δείτε τη
συσκευή που εμφανίζεται στην οθόνη Wi-Fi
Direct να υποδεικνύεται ως συνδεδεμένη.
Μέσω του προϊόντος χρησιμοποιώντας έναν
κωδικό ΡΙΝ
1.
Επιλέξτε τη συσκευή Wi-Fi Direct που θέλετε να
συνδέσετε με αυτό το προϊόν και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
✎
✎
✎
✎
Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε Ρυθμίσεις και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
Επιλέξτε Υποστήριξη και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί OK.
Επιλέξτε Ενημέρωση λογισμικού και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
Για να πραγματοποιήσετε λήψη λογισμικού
ενημέρωσης και άμεση ενημέρωση, επιλέξτε
Ενημέρωση τώρα και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί OK. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην
ενότητα "Ενημέρωση τώρα" στην επόμενη σελίδα.
Για να επιτρέπετε στο προϊόν να πραγματοποιεί
αυτόματα λήψη λογισμικού ενημέρωσης όποτε
είναι διαθέσιμο, επιλέξτε Αυτόματη ενημέρωση
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
(Ανατρέξτε στη σελίδα 27)
Η αναβάθμιση έχει ολοκληρωθεί όταν το προϊόν
απενεργοποιείται και, στη συνέχεια, ενεργοποιείται
ξανά μόνο του.
Η εταιρεία Samsung Electronics δεν αναλαμβάνει
καμία νομική ευθύνη για τυχόν δυσλειτουργία
του προϊόντος που προκαλείται λόγω ασταθούς
σύνδεσης στο Διαδίκτυο ή αμέλειας του πελάτη
κατά την αναβάθμιση του λογισμικού.
Αν θέλετε να ακυρώσετε την αναβάθμιση κατά τη
λήψη του λογισμικού αναβάθμισης, πατήστε το
κουμπί OK.
Όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια αναβάθμιση
συστήματος, εμφανίζεται στην πρόσοψη η ένδειξη
"UPDATE".
26 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 26
2015-01-14
4:38:28
Ενημέρωση τώρα
Ενημέρωση μέσω USB
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή
Ενημέρωση τώρα για να ενημερώσετε το λογισμικό
μέσω της σύνδεσης δικτύου σας ή χρησιμοποιώντας
μια μονάδα flash USB. Παρακάτω εμφανίζονται
οι οδηγίες για σύνδεση δικτύου. Οι οδηγίες για τη
μονάδα flash USB βρίσκονται σε αυτή τη σελίδα.
1. Επιλέξτε Ενημέρωση τώρα και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK. Εμφανίζεται το
αναδυόμενο παράθυρο άμεσης ενημέρωσης.
2. Το προϊόν αναζητά την τελευταία έκδοση του
λογισμικού στο Διαδίκτυο.
3. Αν δεν βρει καμία ενημέρωση, εμφανίζεται
το αναδυόμενο μήνυμα "Δεν υπάρχουν νέες
ενημερώσεις αυτήν τη στιγμή.". Πατήστε το
κουμπί OK για να εξέλθετε.
4. Αν βρει μια νέα έκδοση, εμφανίζεται το
αναδυόμενο μήνυμα αιτήματος ενημέρωσης.
5. Επιλέξτε OK. Το προϊόν αναβαθμίζει το
λογισμικό, απενεργοποιείται και, στη συνέχεια,
ενεργοποιείται αυτόματα.
6. Αν δεν επιλέξετε OK ή Ακύρωση μέσα σε ένα λεπτό,
το προϊόν αποθηκεύει το νέο λογισμικό αναβάθμισης.
Μπορείτε να αναβαθμίσετε αργότερα το λογισμικό
χρησιμοποιώντας την επιλογή Αυτόματη ενημέρωση.
7. Αν επιλέξετε Ακύρωση, το προϊόν ακυρώνει την
αναβάθμιση.
✎ Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του
συστήματος, ελέγξτε τις λεπτομέρειες του
λογισμικού στην ενότητα πληροφοριών προϊόντος
της οθόνης επικοινωνίας με τη Samsung.
✎ Μην απενεργοποιείτε το προϊόν κατά τη διάρκεια
της αναβάθμισης λογισμικού. Ενδέχεται να
προκληθεί δυσλειτουργία του προϊόντος.
1.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία Αυτόματη
ενημέρωση έτσι ώστε το προϊόν να πραγματοποιεί
λήψη νέου λογισμικού αναβάθμισης όταν βρίσκεται
σε τρόπο λειτουργίας Αυτόματη ενημέρωση.
Στον τρόπο λειτουργίας Αυτόματη ενημέρωση, το
προϊόν είναι ενεργοποιημένο και η σύνδεσή του στο
Διαδίκτυο είναι ενεργή. Αυτό επιτρέπει στο προϊόν
να πραγματοποιεί αυτόματα λήψη λογισμικού
αναβάθμισης, όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
1. Πατήστε τα κουμπιά 78 για να επιλέξετε τον
τρόπο λειτουργίας Αυτόματη ενημέρωση και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
2. Επιλέξτε Ενεργ. ή Απενερ.. Αν επιλέξετε Ενεργ.,
το προϊόν πραγματοποιεί αυτόματα λήψη νέου
λογισμικού αναβάθμισης όταν βρίσκεται σε τρόπο
λειτουργίας αυτόματης ενημέρωσης και είναι
ενεργοποιημένο. Αν πραγματοποιήσει λήψη νέου
λογισμικού αναβάθμισης, το προϊόν θα σας ρωτήσει αν
θέλετε να το εγκαταστήσετε όταν το ενεργοποιήσετε.
✎ Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Αυτόματη
ενημέρωση, το προϊόν πρέπει να είναι
συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο.
3.
4.
5.
Στην επόμενη οθόνη, εισαγάγετε τον αριθμό
μοντέλου του προϊόντος στο πεδίο αναζήτησης.
Καθώς εισάγετε τον αριθμό του μοντέλου, μια
αναπτυσσόμενη λίστα εμφανίζει τα προϊόντα που
ταιριάζουν με τον αριθμό μοντέλου.
Κάντε αριστερό κλικ στον αριθμό μοντέλου του
προϊόντος σας στην αναπτυσσόμενη λίστα.
Στη σελίδα που εμφανίζεται, επιλέξτε
Downloads.
6.
Εντοπίστε το αρχείο αναβάθμισης (τύπου USB)
στη στήλη περιγραφής. Κάντε κλικ στο εικονίδιο
του ZIP στη στήλη λήψης αρχείου, στα δεξιά.
7.
Κάντε κλικ στο Send στο αναδυόμενο παράθυρο
που εμφανίζεται. Γίνεται λήψη του αρχείου στον
υπολογιστή σας.
Ρυθμίσεις
Αυτόματη ενημέρωση
2.
Επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.
samsung.com.
Κάντε κλικ στο OWNERS & SUPPORT στο
επάνω δεξιό μέρος της σελίδας και, στη συνέχεια,
επιλέξτε Manuals & Downloads από την
αναπτυσσόμενη λίστα που εμφανίζεται.
8.
Αποσυμπιέστε το αρχείο zip στον υπολογιστή
σας. Θα πρέπει να εμφανιστεί ένας φάκελος που
έχει ίδιο όνομα με το αρχείο zip.
9. Αντιγράψτε το φάκελο σε μια μονάδα flash USB.
10. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανένας δίσκος μέσα
στο προϊόν και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τη
μονάδα flash USB στη θύρα USB του προϊόντος.
11. Στο μενού του προϊόντος, μεταβείτε στην
επιλογή Ρυθμίσεις > Υποστήριξη > Ενημέρωση
λογισμικού.
12. Επιλέξτε Ενημέρωση τώρα.
13. Το προϊόν αναζητά το λογισμικό στη μονάδα
USB. Όταν βρει το λογισμικό, εμφανίζεται το
αναδυόμενο παράθυρο αιτήματος ενημέρωσης.
14. Επιλέξτε OK. Το προϊόν αναβαθμίζει το
λογισμικό, απενεργοποιείται και, στη συνέχεια,
ενεργοποιείται αυτόματα.
✎ Δεν πρέπει να υπάρχει κανένας δίσκος μέσα στο
προϊόν κατά την αναβάθμιση του λογισμικού
μέσω της υποδοχής USB.
✎ Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του
συστήματος, ελέγξτε τις λεπτομέρειες του
λογισμικού στην ενότητα πληροφοριών προϊόντος
της οθόνης επικοινωνίας με τη Samsung.
✎ Μην απενεργοποιείτε το προϊόν κατά τη διάρκεια
της αναβάθμισης λογισμικού. Ενδέχεται να
προκληθεί δυσλειτουργία του προϊόντος.
✎ Οι αναβαθμίσεις λογισμικού μέσω της υποδοχής
USB πρέπει να εκτελούνται μόνο με μονάδες flash
USB.
27 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 27
2015-01-14
4:38:29
Αναπαραγωγή Περιεχομένου
Το σύστημα οικιακού κινηματογράφου μπορεί να
αναπαράγει περιεχόμενο που βρίσκεται σε δίσκους
Blu-ray/DVD/CD, συσκευές USB, υπολογιστές,
smartphone, tablet και το Διαδίκτυο.
Για να αναπαράγετε περιεχόμενο που βρίσκεται στον
υπολογιστή σας ή σε μια φορητή συσκευή, πρέπει
να συνδέσετε τον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή
και το προϊόν στο δίκτυό σας. Για να αναπαράγετε
περιεχόμενο στον υπολογιστή σας, πρέπει επίσης
να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάσταση
του λογισμικού δικτύου DLNA ή να έχετε ήδη
εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας το λογισμικό
δικτύου DLNA.
✎
Οι υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Windows
7 και Windows 8 διαθέτουν ενσωματωμένο
λογισμικό DLNA.
- Όταν καθαρίζετε ένα δίσκο, σκουπίστε τον απαλά
από το εσωτερικό προς το εξωτερικό μέρος του.
- Φύλαξη των δίσκων
 Μην τους αφήνετε εκτεθειμένους σε άμεσο
ηλιακό φως.
 Διατηρήστε τους σε έναν δροσερό
αεριζόμενο χώρο.
 Κρατάτε τους σε ένα καθαρό προστατευτικό
περίβλημα και τοποθετείτε τους κατακόρυφα.
Αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων
1.
2.
Αναπαραγωγή δίσκων του
εμπορίου
1.
2.
Πατήστε το κουμπί 6 για να ανοίξετε τη θήκη
δίσκου.
Τοποθετήστε προσεκτικά ένα δίσκο στη θήκη
δίσκου, με την ετικέτα του δίσκου στραμμένη
προς τα πάνω.
✎
3.
3.
4.
Πατήστε το κουμπί 6 για να κλείσετε τη θήκη
δίσκου. Η αναπαραγωγή αρχίζει αυτόματα.
Αν η αναπαραγωγή δεν αρχίσει αυτόματα,
πατήστε το κουμπί p στο τηλεχειριστήριο.
4.
5.
Φύλαξη και διαχείριση δίσκων
• Κράτημα των δίσκων
- Οι δαχτυλιές ή οι γρατσουνιές
σε ένα δίσκο ενδέχεται να
μειώσουν την ποιότητα του ήχου
και της εικόνας ή να προκαλέσουν παράλειψη
περιεχομένου.
- Αποφεύγετε να αγγίζετε την επιφάνεια του
δίσκου εκεί όπου έχουν εγγραφεί δεδομένα.
- Κρατάτε τους δίσκους από τις άκρες τους, έτσι ώστε
να μην αφήνετε δαχτυλιές στην επιφάνειά τους.
- Μην κολλάτε χαρτί ή ταινία στους δίσκους.
• Καθαρισμός των δίσκων
- Αν υπάρχουν δαχτυλιές ή βρωμιές
σε ένα δίσκο, καθαρίστε τον με ένα
ήπιο απορρυπαντικό αραιωμένο
σε νερό και σκουπίστε τον με ένα
μαλακό πανί.
6.
7.
8.
✎
Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε ΠΟΛΥΜΕΣΑ και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK. Εμφανίζεται
η οθόνη "Παίχθ. πρόσφατα".
Επιλέξτε Χώρος αποθήκευσης, Συσκευή
δικτύου στο κάτω μέρος τη οθόνης.
• Χώρος αποθήκευσης - Εμφανίζονται
οι συσκευές αποθήκευσης που είναι
συνδεδεμένες στο προϊόν.
• Συσκευή δικτύου - Εμφανίζονται οι φορητές
συσκευές, οι υπολογιστές, τα tablet και
παρόμοιες συσκευές που είναι συνδεδεμένες
μέσω δικτύου.
Όταν επιλέγετε ένα στοιχείο, πραγματοποιείται
κύλιση πληροφοριών σχετικά με το στοιχείο
στο κάτω μέρος του παραθύρου εμφάνισης του
στοιχείου.
Επιλέξτε ένα στοιχείο ή μια συσκευή και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK. Εμφανίζεται
μια οθόνη που παραθέτει το περιεχόμενο του
στοιχείου ή της συσκευής. Ανάλογα με τον
τρόπο ταξινόμησης του περιεχομένου, θα δείτε
φάκελους, μεμονωμένα αρχεία ή και τα δύο.
Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
78:; για να επιλέξετε ένα φάκελο και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
Πατήστε τα κουμπιά 78:; για να επιλέξετε
ένα αρχείο για προβολή ή αναπαραγωγή και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
Το επιλεγμένο αρχείο αναπαράγεται.
Πατήστε το κουμπί ' (Επιστροφή) για να
εξέλθετε από ένα φάκελο ή το κουμπί e
(Έξοδος) για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.
Μεταβείτε στις σελίδες 30~42 για οδηγίες που
εξηγούν πώς να ελέγξετε την αναπαραγωγή
βίντεο, μουσικής και εικόνων σε μια συσκευή
αποθήκευσης.
Για να εμφανίζεται μόνο ένας τύπος αρχείων
πολυμέσων, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία
φίλτρο ( ) στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης
του στοιχείου ή της συσκευής.
28 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 28
2015-01-14
4:38:29
✎
✎
Στην αναπτυσσόμενη λίστα φίλτρο( ), επιλέξτε
Φωτογραφίες, Βίντεο ή Μουσική.
Παρότι το προϊόν εμφανίζει φακέλους που περιέχουν
όλους τους τύπους περιεχομένου, εμφανίζει μόνο τα
αρχεία του τύπου περιεχομένου που επιλέξατε. Για
παράδειγμα, αν επιλέξατε Μουσική, θα μπορείτε να
δείτε μόνο αρχεία μουσικής.
Για να εμφανίζεται μόνο ένας τύπος αρχείων
πολυμέσων, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία
φίλτρο ( ) στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης
του στοιχείου ή της συσκευής.
✎
Στην αναπτυσσόμενη λίστα φίλτρο( ), επιλέξτε
Φωτογραφίες, Βίντεο ή Μουσική.
Παρότι το προϊόν εμφανίζει φακέλους που περιέχουν
όλους τους τύπους περιεχομένου, εμφανίζει μόνο τα
αρχεία του τύπου περιεχομένου που επιλέξατε. Για
παράδειγμα, αν επιλέξατε Μουσική, θα μπορείτε να
δείτε μόνο αρχεία μουσικής.
Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
78:; για να επιλέξετε ένα φάκελο και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
Επιλέξτε ένα αρχείο για προβολή ή αναπαραγωγή
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
Πατήστε το κουμπί ' (Επιστροφή) για να
εξέλθετε από ένα φάκελο ή το κουμπί e
(Έξοδος) για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.
Μεταβείτε στις σελίδες 30~42 για οδηγίες που
εξηγούν τον τρόπο ελέγχου της αναπαραγωγής
βίντεο, μουσικής και εικόνων σε μια συσκευή
αποθήκευσης.
Αν τοποθετήσετε ένα δίσκο κατά την αναπαραγωγή
από μια συσκευή USB ή ένα τηλέφωνο, ο τρόπος
λειτουργίας συσκευής αλλάζει αυτόματα σε "Δίσκος".
Αν το κινητό σας τηλέφωνο είναι συμβατό με
DLNA, μπορείτε να αναπαράγετε περιεχόμενο στο
τηλέφωνο χωρίς να συνδέσετε ένα καλώδιο USB.
✎
Αναπαραγωγή αρχείων σε συσκευή
αποθήκευσης
3.
Μέθοδος 1: Αν ενεργοποιήσετε το προϊόν
αφού συνδέσετε μια συσκευή αποθήκευσης
1.
Ενεργοποιήστε το προϊόν.
4.
2.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα
"Αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων" στη σελίδα
28. Στο βήμα 2, επιλέξτε Χώρος αποθήκευσης.
5.
Μέθοδος 2: Αν συνδέσετε μια συσκευή USB
6.
ενώ το προϊόν είναι ενεργοποιημένο
1.
Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης στο
προϊόν. (εγγεγραμμένο CD, συσκευή USB
κλπ.) Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο
"Συνδέθηκε νέα συσκευή.". Αν είναι
συνδεδεμένες δύο ή περισσότερες συσκευές
αποθήκευσης, χρησιμοποιήστε το κουμπί :;
για εναλλαγή μεταξύ των συσκευών.
ΑΝΑΠΑΡ. ΔΙΣΚΟΥ
ΠΟΛΥΜΕΣΑ
SAMSUNG APPS
Συνδέθηκε νέα συσκευή.
STORAGE DEVICE
Όλα
Χωρ. Δίσ.
Φωτογραφίες
Βίντεο
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
ΟΙ APP ΜΟΥ
Μουσική
Εφαρμογή 1 Εφαρμογή 2 Εφαρμογή 3 Εφαρμογή 4 Εφαρμογή 5 Εφαρμογή 6
✎
Screen Mirroring
Πηγή
Ρυθμίσεις
Αν δεν εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο,
μεταβείτε στη μέθοδο 1.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 78 για να επιλέξετε
Όλα, Φωτογραφίες, Βίντεο ή Μουσική και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK. Ανάλογα
με τον τρόπο ταξινόμησης του περιεχομένου, θα
εμφανιστούν φάκελοι, μεμονωμένα αρχεία ή και
τα δύο.
✎
✎
Αναπαραγωγή περιεχομένου
πολυμέσων που είναι αποθηκευμένο σε
υπολογιστή/φορητή συσκευή
Αναπαραγωγή Περιεχομένου
✎
Μπορείτε να αναπαράγετε στο σύστημα οικιακού
κινηματογράφου το περιεχόμενο πολυμέσων που
είναι αποθηκευμένο σε έναν υπολογιστή ή σε μια
φορητή συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο ίδιο
δίκτυο με το σύστημα οικιακού κινηματογράφου.
✎ Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα
συμβατότητας αν επιχειρήσετε να αναπαράγετε αρχεία
πολυμέσων μέσω ενός διακομιστή DLNA τρίτου.
✎ Το περιεχόμενο του οποίου πραγματοποιείται
κοινή χρήση με έναν υπολογιστή ή μια φορητή
συσκευή ενδέχεται να μην αναπαράγεται, ανάλογα
με τον τύπο κωδικοποίησης και τη μορφή
αρχείου του περιεχομένου. Επιπλέον, ορισμένες
λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
✎ Το περιεχόμενο πολυμέσων ενδέχεται να
μην αναπαράγεται ομαλά, ανάλογα με την
κατάσταση του δικτύου. Σε αυτή την περίπτωση,
χρησιμοποιήστε μια συσκευή αποθήκευσης USB.
29 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 29
2015-01-14
4:38:30
Αναπαραγωγή Περιεχομένου
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
✎
✎
✎
✎
Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε ΠΟΛΥΜΕΣΑ και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
Επιλέξτε Συσκευή δικτύου στο κάτω μέρος της
οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
OK. Εμφανίζονται οι συσκευές αποθήκευσης
που είναι συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο με το
σύστημα οικιακού κινηματογράφου.
Επιλέξτε μια συσκευή αποθήκευσης και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK. Εμφανίζονται οι φάκελοι και
τα αρχεία των οποίων πραγματοποιείται κοινή χρήση
με την επιλεγμένη συσκευή αποθήκευσης.
Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
78:; για να επιλέξετε ένα φάκελο και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
Επιλέξτε ένα αρχείο για προβολή ή αναπαραγωγή
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
Πατήστε το κουμπί ' (Επιστροφή) για να
εξέλθετε από ένα φάκελο ή το κουμπί e
(Έξοδος) για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.
Μεταβείτε στις σελίδες 30~42 για οδηγίες που
εξηγούν πώς να ελέγξετε την αναπαραγωγή βίντεο,
μουσικής και εικόνων σε μια συσκευή αποθήκευσης.
Για να εμφανίζεται μόνο ένας τύπος αρχείων
πολυμέσων, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία
φίλτρο ( ) στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης
του στοιχείου ή της συσκευής.
Στην αναπτυσσόμενη λίστα φίλτρο( ), επιλέξτε
Φωτογραφίες, Βίντεο ή Μουσική.
Παρότι το προϊόν εμφανίζει φακέλους που περιέχουν
όλους τους τύπους περιεχομένου, εμφανίζει μόνο τα
αρχεία του τύπου περιεχομένου που επιλέξατε. Για
παράδειγμα, αν επιλέξατε Μουσική, θα μπορείτε να
δείτε μόνο αρχεία μουσικής.
Εναλλακτικά, μεταβείτε στο περιεχόμενο
πολυμέσων που θα αναπαράγετε και πατήστε το
κουμπί OK για να αναπαράγετε το περιεχόμενο.
Έλεγχος αναπαραγωγής βίντεο
Μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή περιεχομένου
βίντεο που βρίσκεται σε ένα δίσκο Blu-ray/DVD,
σε μια συσκευή USB, σε μια φορητή συσκευή ή σε
έναν υπολογιστή. Ορισμένες από τις λειτουργίες που
περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να μην
είναι διαθέσιμες, ανάλογα με το δίσκο ή το περιεχόμενο.
Κουμπιά στο τηλεχειριστήριο
που χρησιμοποιούνται για την
αναπαραγωγή βίντεο
1
2
1 Χρήση του μενού δίσκου, του μενού τίτλου,
του αναδυόμενου μενού και της λίστας τίτλων
DISC MENU
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε αυτό το κουμπί
για να εμφανιστεί το μενού δίσκου.
TITLE MENU
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε αυτό το κουμπί
για να εμφανιστεί το μενού τίτλου ή το αναδυόμενο
μενού.
• Αν ο δίσκος περιλαμβάνει μια λίστα
αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί Ταξινόμηση
κατά για να μεταβείτε στη λίστα αναπαραγωγής.
2 Κουμπιά που σχετίζονται με την
αναπαραγωγή
Το προϊόν δεν αναπαράγει ήχο στον τρόπο
λειτουργίας αναζήτησης ή αργής αναπαραγωγής.
• Για να επιστρέψετε στην κανονική ταχύτητα
αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί p.
30 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 30
2015-01-14
4:38:31
p
e (Έξοδος)
Έναρξη/Παύση της αναπαραγωγής.
Διακοπή της αναπαραγωγής.
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε
παρατεταμένα το κουμπί [
Γρήγορη
ή ]. Κάθε φορά που πατάτε
αναπαραγωγή
παρατεταμένα το κουμπί [ ή ],
αλλάζει η ταχύτητα αναπαραγωγής.
Σε κατάσταση παύσης
αναπαραγωγής, πατήστε
Αργή
παρατεταμένα το κουμπί ]. Κάθε
αναπαραγωγή φορά που πατάτε παρατεταμένα
το κουμπί ], αλλάζει η ταχύτητα
αναπαραγωγής.
Χρήση του μενού εργαλείων
Δίσκοι του εμπορίου
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί TOOLS.
Βίντεο που βασίζεται σε αρχείο
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί TOOLS.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά :; για να επιλέξετε
Ρυθμίσεις (T) στην επάνω δεξιά γωνία και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
Αναπαραγωγή από την αρχή
Επιλέξτε για επιστροφή στην αρχή της ταινίας και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
3D
Χρησιμοποιήστε το μενού 3D για να επιλέξετε Σε
παράθεση ή Πάνω-κάτω αν το περιεχόμενο 3D
που αναπαράγεται δεν εμφανίζεται σωστά στον
τρόπο λειτουργίας 3D.
✎ Χρησιμοποιήστε το μενού 3D μόνο για
περιεχόμενο 3D. Αν εφαρμόσετε τη ρύθμιση
μορφής Σε παράθεση ή Πάνω-κάτω σε
περιεχόμενο 2D, δεν εμφανίζεται σωστά.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
Επιλογή σκηνής κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής, για προβολή ή έναρξη μιας ταινίας
από την επιθυμητή σκηνή.
✎
Αν οι πληροφορίες ευρετηρίου στο αρχείο
έχουν αλλοιωθεί ή αν το αρχείο δεν υποστηρίζει
ευρετηρίαση, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
τη λειτουργία επιλογής σκηνής.
✎ Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία DLNA μετά
από τη σύνδεση σε έναν υπολογιστή μέσω του
δικτύου σας, η λειτουργία επιλογής σκηνής
ενδέχεται να μην υποστηρίζεται.
 Αναζήτηση τίτλων: Αν υπάρχουν περισσότερες
από μία ταινίες στο δίσκο ή στη συσκευή, επιλέξτε
για να ξεκινήσει ένας διαφορετικός τίτλος.
1.
Επιλέξτε Αναζήτηση τίτλων και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 78 για να
επιλέξετε έναν τίτλο και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
✎ Για να κάνετε αναζήτηση σε έναν τίτλο DVD,
πατήστε παρατεταμένα το κουμπί TOOLS
ενόσω η αναπαραγωγή παραμένει τερματισμένη.
Εισαγάγετε τον αριθμό 00 και, στη συνέχεια, τον
αριθμό του επιθυμητού κεφαλαίου/κομματιού
(01, 02 κ.λπ.).
 Αναζήτηση κεφαλαίων: Επιλέξτε για να
αναπαράγετε το επιθυμητό κεφάλαιο.
Αναπαραγωγή Περιεχομένου
Κατά την αναπαραγωγή,
πατήστε το κουμπί [ ή ].
Αγνόηση
Κάθε φορά που πατάτε το
αναπαραγωγής κουμπί [ ή ], ο δίσκος
μεταβαίνει στο προηγούμενο ή
στο επόμενο κεφάλαιο/αρχείο.
Επιλογή σκηνής
1.
Επιλέξτε Αναζήτηση κεφαλαίων και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 78 για να
επιλέξετε ένα κεφάλαιο και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
 Γραμμή αναζήτ. χρόνου: Επιλέξτε για να αναπαράγετε
την ταινία από ένα επιλεγμένο χρονικό σημείο.
1.
Επιλέξτε Γραμμή αναζήτ. χρόνου και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί 123 μέχρι
να εμφανιστεί στην οθόνη το αριθμητικό
πληκτρολόγιο. Όταν εμφανιστεί το αριθμητικό
πληκτρολόγιο, επιλέξτε έναν αριθμό
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά 78:; και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
✎ Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά
:; για μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα
πίσω στην ταινία. Κάθε φορά που πατάτε τα κουμπιά
:;, πραγματοποιείται μετακίνηση προς τα εμπρός
ή προς τα πίσω στην ταινία κατά ένα λεπτό.
31 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 31
2015-01-14
4:38:32
Αναπαραγωγή Περιεχομένου
Λειτ. επανάληψης
Ρυθμίσεις ισοσταθμιστή
Σας επιτρέπει να επαναλάβετε έναν τίτλο, ένα
κεφάλαιο ή μια συγκεκριμένη ενότητα.
- Απ.: Επιλέξτε για επιστροφή στην κανονική
αναπαραγωγή.
- Τίτλ.: Επιλέξτε για επανάληψη ενός επιλεγμένου τίτλου.
- Κεφάλαιο: Επιλέξτε για επανάληψη ενός
συγκεκριμένου κεφαλαίου.
- Επανάληψη Α-Β: Επιλέξτε για επανάληψη μιας
συγκεκριμένης ενότητας.
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τον ισοσταθμιστή.
1.
✎
Η επιλογή Ρυθμίσεις ισοσταθμιστή
εμφανίζεται μόνο όταν η επιλογή Λειτ.
ισοσταθμιστή έχει ρυθμιστεί σε Ενεργ..
Ήχος
Επιλέξτε για να καθορίσετε την επιθυμητή γλώσσα
ήχου.
Συγχρονισμός ήχου
Πατήστε το κουμπί OK στο σημείο όπου
θέλετε να αρχίσει η επαναλαμβανόμενη
αναπαραγωγή (Α).
2. Πατήστε το κουμπί OK στο σημείο όπου
θέλετε να σταματήσει η επαναλαμβανόμενη
αναπαραγωγή (Β).
✎ Ανάλογα με το δίσκο, ενδέχεται να μην εμφανιστούν
στην οθόνη όλες οι επιλογές επανάληψης.
✎ Οι επιλογές Απενερ., Επαν. ένός και Επαν.
Όλων εμφανίζονται όταν αναπαράγετε ένα
βίντεο που έχει εγγραφεί ως ψηφιακό αρχείο.
✎ Η επιλογή Κεφάλαιο ή Τίτλ. ενδέχεται να μην
εμφανιστεί αμέσως στην οθόνη. Συνεχίστε να
πατάτε τα κουμπιά 78 μέχρι η επιλογή σας να
βρίσκεται μέσα στο κατάλληλο πεδίο.
✎ Η επιλογή Επανάληψη Α-Β ενδέχεται να μην
εμφανιστεί αμέσως στην οθόνη. Συνεχίστε να πατάτε
τα κουμπιά 78 μέχρι η επιλογή Επανάληψη Α-Β
να βρίσκεται μέσα στο κατάλληλο πεδίο.
✎ Πρέπει να ορίσετε το σημείο (B) τουλάχιστον 5
δευτερόλεπτα χρόνου αναπαραγωγής μετά το
σημείο (A).
Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν το προϊόν είναι
συνδεδεμένο σε μια ψηφιακή τηλεόραση, το σήμα
ήχου ενδέχεται να μη συγχρονίζεται με το σήμα
βίντεο. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, χρησιμοποιήστε
τη λειτουργία συγχρονισμού ήχου για να
προσαρμόσετε το χρόνο καθυστέρησης του
σήματος ήχου ώστε να ταιριάζει με το σήμα βίντεο.
Εικόνα
Σας επιτρέπει να καθορίσετε την επιθυμητή επιλογή
Bonusview.
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την επιλογή Εικόνα.
- Δυναμική: Αύξηση της ευκρίνειας και της
φωτεινότητας.
- Τυπικό: Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για τις
περισσότερες εφαρμογές προβολής.
- Κινημ. ταινία: Η καλύτερη ρύθμιση για την
παρακολούθηση ταινιών.
- Χρήστης: Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τις
λειτουργίες ευκρίνειας και μείωσης θορύβου,
αντίστοιχα.
✎ Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία BD Wise,
αυτό το μενού δεν εμφανίζεται.
Λειτ. ισοσταθμιστή
Ενεργοποιήστε την επιλογή Λειτ. ισοσταθμιστή
για να χρησιμοποιήσετε τον ισοσταθμιστή.
Υπότιτλοι
Σας επιτρέπει να καθορίσετε την επιθυμητή
γλώσσα υποτίτλων.
Ρυθμίσεις υποτίτλων
Σας επιτρέπει να καθορίσετε τις επιθυμητές
επιλογές υποτίτλων.
Γωνία
Προβολή μιας σκηνής από κάποια άλλη γωνία. Η
επιλογή Γωνία εμφανίζει τον αριθμό των γωνιών
που είναι διαθέσιμες για προβολή (1/1, 1/2, 1/3
κ.λπ.).
Βίντεο BONUSVIEW
Ήχος BONUSVIEW
Περιστροφή
Μπορείτε να περιστρέψετε την εικόνα δεξιόστροφα
ή αριστερόστροφα κατά 90 μοίρες.
Πλήρης οθόνη
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το μέγεθος της εικόνας
βίντεο. Επιλέξτε Αρχική, Λειτ.1 (μεγαλύτερο) ή
Λειτ.2 (μέγιστο).
Πληροφορίες
Επιλέξτε για να δείτε τις πληροφορίες ενός αρχείου
βίντεο.
✎
✎
Το μενού εργαλείων ενδέχεται να διαφέρει,
ανάλογα με το δίσκο ή τη συσκευή αποθήκευσης.
Τα αρχεία βίντεο με υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης
bit, 20 Mbps ή υψηλότερους, υπερβαίνουν τις
δυνατότητες του προϊόντος και ενδέχεται να
σταματήσουν να αναπαράγονται κατά τη διάρκεια
της αναπαραγωγής τους.
32 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 32
2015-01-14
4:38:33
Χρήση των μενού Ταξινόμηση κατά και
Επιλογές
Επιλέξτε τη λειτουργία φίλτρο ( ) και, στη συνέχεια,
επιλέξτε Βίντεο για να εμφανιστούν μόνο τα βίντεο.
✎
Παρότι το προϊόν εμφανίζει φακέλους που
περιέχουν όλους τους τύπους περιεχομένου,
εμφανίζει μόνο τα αρχεία του τύπου περιεχομένου
που επιλέξατε. Για παράδειγμα, αν επιλέξατε
Βίντεο, θα μπορείτε να δείτε μόνο αρχεία βίντεο.
Στην οθόνη που παραθέτει τα αρχεία βίντεο,
χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 78:; για να επιλέξετε
Ταξινόμηση κατά ή Επιλογές στο πάνω δεξιό μέρος
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
Βίντεο
Ταξινόμηση κατά
Τα μενού Ταξινόμηση κατά και Επιλογές είναι
συνήθως διαθέσιμα όταν προβάλλετε αρχεία βίντεο
σε μια μονάδα flash USB, σε έναν υπολογιστή, σε
ένα δίσκο που εγγράψατε ή σε μια φορητή συσκευή.
Συνήθως δεν είναι διαθέσιμα αν παρακολουθείτε
ένα δίσκο Blu-ray, DVD ή CD του εμπορίου.
Έλεγχος αναπαραγωγής μουσικής
Μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή
περιεχομένου μουσικής που βρίσκεται σε ένα δίσκο
DVD, σε ένα δίσκο CD, σε μια συσκευή USB, σε μια
φορητή συσκευή ή σε έναν υπολογιστή. Ορισμένες
από τις λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτό το
εγχειρίδιο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα
με το δίσκο ή το περιεχόμενο.
Κουμπιά στο τηλεχειριστήριο
που χρησιμοποιούνται για την
αναπαραγωγή μουσικής
4
13
2
Επιλογές
 Αναπ. επιλεγμ.
Η λειτουργία Αναπ. επιλεγμ. σάς επιτρέπει
να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής,
επιλέγοντας συγκεκριμένα αρχεία για
αναπαραγωγή. Λειτουργεί ουσιαστικά με τον ίδιο
τρόπο για όλα τα πολυμέσα. Ανατρέξτε στην
ενότητα "Χρήση της Αναπ. επιλεγμ. με CD του
εμπορίου" στη σελίδα 36.
 Αποστολή
Επιλέξτε Αποστολή για να αποστείλετε τα
επιλεγμένα αρχεία σε διαδικτυακές τοποθεσίες
(Picasa, Facebook κ.λπ.) ή σε συσκευές. Για να
χρησιμοποιήσετε την επιλογή Αποστολή με μια
διαδικτυακή τοποθεσία, πρέπει να δημιουργήσετε
ένα λογαριασμό στη διαδικτυακή τοποθεσία και,
στη συνέχεια, να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας
τη λειτουργία σύνδεσης. Η επιλογή Αποστολή
λειτουργεί ουσιαστικά με τον ίδιο τρόπο για
μουσική, φωτογραφίες και βίντεο. Για γενικές
οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση της
λειτουργίας Αποστολή" στη σελίδα 41.
✎
1
Κουμπιά [ ]: Μετάβαση στο
προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
2
Κουμπί e (Έξοδος): Διακοπή της
αναπαραγωγής ενός κομματιού.
3
Γρήγορη αναπαραγωγή (μόνο για CD
ήχου [CD-DA])
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε
παρατεταμένα το κουμπί [ ή ].
Κάθε φορά που πατάτε παρατεταμένα
το κουμπί [ ή ], αλλάζει η ταχύτητα
αναπαραγωγής.
4
Κουμπί p : Έναρξη/Παύση της
αναπαραγωγής ενός κομματιού.
Αναπαραγωγή Περιεχομένου
 Ημερομηνία
Εμφανίζει όλους τους φακέλους με βίντεο κατά
ημερομηνία. Αν επιλέξετε ένα φάκελο και, στη
συνέχεια, πατήσετε το κουμπί OK, εμφανίζονται
όλα τα αρχεία βίντεο στο φάκελο κατά ημερομηνία.
 Τίτλ.
Εμφανίζει όλα τα αρχεία βίντεο στο μέσο ή στη
συσκευή αποθήκευσης κατά τίτλο.
 Φάκελος
Εμφανίζει όλους τους φακέλους στο μέσο ή στη
συσκευή αποθήκευσης.
✎
Τα μενού Επιλογές, Ταξινόμηση κατά ενδέχεται
να διαφέρουν, ανάλογα με το δίσκο ή τη συσκευή
αποθήκευσης. Ενδέχεται να μην εμφανίζονται όλες
οι επιλογές.
33 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 33
2015-01-14
4:38:33
Αναπαραγωγή Περιεχομένου
Στοιχεία ελέγχου οθόνης μουσικής
TRACK 001
TRACK 001
00:00/00:00
Γρήγορη αναπαραγωγή του
κομματιού προς τα πίσω.
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
04:41
TRACK 004
04:02
TRACK 005
03:43
TRACK 006
03:40
TRACK 007
04:06
TRACK 008
03:52
TRACK 009
03:04
TRACK 010
04:02
Αρχικά, εμφανίζεται η οθόνη λίστας κομματιών και
αρχίζει να αναπαράγεται το πρώτο κομμάτι. Αν
αναπαράγετε ένα εγγεγραμμένο δίσκο του εμπορίου
και δεν πατήσετε στιγμιαία κανένα κουμπί στο
τηλεχειριστήριο, εμφανίζεται η οθόνη αναπαραγωγής.
Για να επιστρέψετε στην οθόνη λίστας κομματιών,
πατήστε το κουμπί ' (Επιστροφή).


,
1
Αναπαραγωγή κομματιών με τυχαία σειρά.

Μόνο στην
οθόνη
λίστας
μουσικής.
TRACK 001
00:00:40
00:03:35
Στην οθόνη λίστας κομματιών, χρησιμοποιήστε τα
κουμπιά 78 για να μετακινήσετε την επισήμανση
στο επιθυμητό κομμάτι. Πατήστε το κουμπί OK για να
αναπαράγετε το κομμάτι.
Στοιχεία ελέγχου μουσικής στην οθόνη
Προβολή του ισοσταθμιστή.
 Ρυθμίσεις ισοσταθμιστή: Μη αυτόματη
προσαρμογή του ισοσταθμιστή.
(Διατίθεται μόνο όταν είναι
ενεργοποιημένη η Λειτ. ισοσταθμιστή.)
 Αναπ. επιλεγμ.: Η λειτουργία Αναπ.
επιλεγμ. σάς επιτρέπει να επιλέξετε
συγκεκριμένα αρχεία για αναπαραγωγή.
Λειτουργεί ουσιαστικά με τον ίδιο
τρόπο για όλα τα πολυμέσα. Ανατρέξτε
την ενότητα "Χρήση της Αναπαραγωγή
επιλεγμένων με μέσα που εγγράψατε
μόνοι σας (CD, συσκευές USB κλπ.)"
στη σελίδα 36.
 Αντιγραφή: Η λειτουργία αντιγραφής
μετατρέπει τον ήχο από ένα δίσκο CD
στη μορφή mp3 και αποθηκεύει τα
αρχεία που έχουν μετατραπεί σε μια
συσκευή USB ή στη φορητή συσκευή
που είναι συνδεδεμένη στο προϊόν.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιγραφή"
στη σελίδα 38.
 Πληροφορίες: Εμφάνιση
πληροφοριών κομματιού.
Για να προσπελάσετε τα στοιχεία ελέγχου,
αναπαράγετε ένα κομμάτι και, στη συνέχεια,
χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 78:; για να
μετακινηθείτε στο επιθυμητό στοιχείο ελέγχου.
✎
✎
✎
Τα στοιχεία ελέγχου της οθόνης μουσικής είναι
προσπελάσιμα μόνο όταν αναπαράγεται ένα κομμάτι.
Δεν εμφανίζονται ταυτόχρονα όλα τα στοιχεία ελέγχου.
Για περιεχόμενο που βασίζεται σε αρχεία, οι
ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες στην επιλογή
) διαφέρουν.
Ρυθμίσεις(
Χρήση των μενού Ταξινόμηση κατά και
Επιλογές
Παύση της αναπαραγωγής ενός
κομματιού.
Αναπαραγωγή ενός κομματιού.
Μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι.
Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι.
Γρήγορη αναπαραγωγή του
κομματιού προς εμπρός.
Επανάληψη ενός κομματιού ή όλων
των κομματιών.
Επιλέξτε τη λειτουργία φίλτρο ( ) και, στη συνέχεια,
επιλέξτε Μουσική για να εμφανιστούν μόνο τα αρχεία
μουσικής.
✎ Παρότι το προϊόν εμφανίζει φακέλους που περιέχουν
όλους τους τύπους περιεχομένου, εμφανίζει μόνο τα
αρχεία του τύπου περιεχομένου που επιλέξατε. Για
παράδειγμα, αν επιλέξατε Μουσική, θα μπορείτε να
δείτε μόνο αρχεία μουσικής.
34 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 34
2015-01-14
4:38:34
Στην οθόνη που παραθέτει τα αρχεία μουσικής,
χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 78:; για να επιλέξετε
Ταξινόμηση κατά ή Επιλογές στο πάνω δεξιό μέρος
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
✎
✎
Μουσική
Ταξινόμηση κατά
Επανάληψη κομματιών σε CD ήχου
Μπορείτε να ρυθμίσετε το προϊόν ώστε να
επαναλαμβάνει κομμάτια σε ένα CD ήχου (CD-DA/
MP3).
1.
Στην οθόνη λίστας κομματιών κατά την
αναπαραγωγή, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
78:; για να επιλέξετε
στην κάτω
αριστερή γωνία της οθόνης και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
2.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 78 για να επιλέξετε
την επιθυμητή λειτουργία επανάληψης - Απ.,
Ένα τραγ. ή Όλα - και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί OK.
TRACK 001
Επιλογές
 Αναπ. επιλεγμ.
Η λειτουργία Αναπ. επιλεγμ. σάς επιτρέπει
να επιλέξετε συγκεκριμένα αρχεία για
αναπαραγωγή. Λειτουργεί ουσιαστικά με τον
ίδιο τρόπο για όλα τα πολυμέσα. Ανατρέξτε
στις ενότητες "Χρήση της Αναπ. επιλεγμ. με
CD του εμπορίου" στη σελίδα 36 και "Χρήση
της Αναπαραγωγή επιλεγμένων με μέσα που
εγγράψατε μόνοι σας (CD, συσκευές USB κλπ.)"
στη σελίδα 36.
 Αποστολή
Επιλέξτε Αποστολή για να αποστείλετε τα
επιλεγμένα αρχεία σε διαδικτυακές τοποθεσίες
(Picasa, Facebook κ.λπ.) ή σε συσκευές. Για να
χρησιμοποιήσετε την επιλογή Αποστολή, πρέπει
να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό στη διαδικτυακή
τοποθεσία και, στη συνέχεια, να συνδεθείτε
χρησιμοποιώντας τη λειτουργία σύνδεσης. Η
επιλογή Αποστολή λειτουργεί ουσιαστικά με τον
ίδιο τρόπο για μουσική, φωτογραφίες και βίντεο.
Για γενικές οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα
"Χρήση της λειτουργίας Αποστολή" στη σελίδα 41.
 Κωδικοποίηση
Επιλέξτε για να διαχειριστείτε τις επιλογές
κωδικοποίησης κειμένου.
 Μετονομασία λίστ. αναπ.
Σας επιτρέπει να τροποποιήσετε το όνομα μιας
λίστας αναπαραγωγής.
 Διαγραφή λίστας αναπαραγωγής
Σας επιτρέπει να διαγράψετε μια λίστα
αναπαραγωγής.
 Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγ.
Σας επιτρέπει να προσθέσετε επιπλέον αρχεία σε
μια λίστα αναπαραγωγής.
TRACK 001
00:00/00:00
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
04:41
TRACK 004
04:02
TRACK 005
03:43
TRACK 006
03:40
TRACK 007
04:06
TRACK 008
03:52
TRACK 009
03:04
TRACK 010
04:02
Αναπαραγωγή Περιεχομένου
 Κομμάτι
Εμφανίζει όλα τα μουσικά κομμάτια στο μέσο ή
στη συσκευή αποθήκευσης.
 Άλμπουμ
Εμφανίζει όλα τα αρχεία μουσικής στο μέσο ή
στη συσκευή αποθήκευσης κατά άλμπουμ.
 Καλλιτ.
Εμφανίζει όλα τα αρχεία μουσικής στο μέσο ή
στη συσκευή αποθήκευσης κατά καλλιτέχνη.
 Είδος
Εμφανίζει όλα τα αρχεία μουσικής στο μέσο ή
στη συσκευή αποθήκευσης κατά είδος.
 Φάκελος
Εμφανίζει όλους τους φακέλους στο μέσο ή στη
συσκευή αποθήκευσης.
Το μενού Επιλογές ενδέχεται να διαφέρει,
ανάλογα με το δίσκο ή τη συσκευή αποθήκευσης.
Ενδέχεται να μην εμφανίζονται όλες οι επιλογές.
Οι επιλογές Μετονομασία λίστ. αναπ. και
Διαγραφή λίστας αναπαραγωγής εμφανίζονται
μόνο αν υπάρχει ήδη μια λίστα αναπαραγωγής.
Οθόνη λίστας κομματιών


TRACK 001
00:00:40
00:03:35
Οθόνη αναπαραγωγής
Πατήστε το κουμπί ' (Επιστροφή) στο
τηλεχειριστήριο για να επιστρέψετε στην οθόνη λίστας
κομματιών.
35 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 35
2015-01-14
4:38:38
Αναπαραγωγή Περιεχομένου
- Χρησιμοποιήστε την επιλογή Διαγραφ.όλων για
να αποεπιλέξετε συγχρόνως όλα τα επιλεγμένα
κομμάτια. Στη συνέχεια, επιλέξτε μεμονωμένα
κομμάτια ή χρησιμοποιήστε την επιλογή Επιλ.
Όλων για να επιλέξετε όλα τα κομμάτια και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ' (Επιστροφή)
στο τηλεχειριστήριο ή επιλέξτε Αναπαρ. και
πατήστε το κουμπί OK. Αν δεν χρησιμοποιήσετε
την επιλογή Επιλ. Όλων και δεν επιλέξετε
μεμονωμένα κομμάτια, η λίστα της λειτουργίας
Αναπ. επιλεγμ. δεν αλλάζει.
- Η επιλογή Ακύρωση ακυρώνει οποιεσδήποτε
αλλαγές πραγματοποιήσατε στην οθόνη Αναπ.
επιλεγμ.. Όταν επιστρέψετε στην οθόνη λίστας
κομματιών, η λίστα της λειτουργίας Αναπ.
επιλεγμ. δεν θα έχει αλλάξει.
Τυχαία αναπαραγωγή κομματιών σε CD ήχου
Μπορείτε να ρυθμίσετε το προϊόν ώστε να αναπαράγει τα
κομμάτια σε ένα CD ήχου (CD-DA/MP3) με τυχαία σειρά.
1. Κατά την αναπαραγωγή, χρησιμοποιήστε τα
κουμπιά 78:; για να επιλέξετε
στην κάτω
αριστερή γωνία της οθόνης και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 78 για να
ρυθμίσετε τη λειτουργία Τυχ.σειρά σε Απ. ή
Ενεργ. και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
Χρήση της Αναπ. επιλεγμ. με CD του
εμπορίου
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
✎
✎
Στην οθόνη λίστας κομματιών, επιλέξτε
Ρυθμίσεις ( ) στο κάτω αριστερό μέρος και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK. Εμφανίζεται
το μενού Ρυθμίσεις.
Επιλέξτε Αναπ. επιλεγμ. και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK. Εμφανίζεται η οθόνη
Αναπ. επιλεγμ..
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 78 για να
επιλέξετε ένα κομμάτι και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί OK. Εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής
στα αριστερά του κομματιού.
Επαναλάβετε το βήμα 3 για να επιλέξετε
πρόσθετα κομμάτια.
Για να αφαιρέσετε ένα κομμάτι από τη λίστα,
μετακινηθείτε στο κομμάτι και, στη συνέχεια,
πατήστε ξανά το κουμπί OK. Το σημάδι επιλογής
αφαιρείται από το κομμάτι.
Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Αναπαρ. στο κάτω
αριστερό μέρος και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί OK. Επανεμφανίζεται η οθόνη λίστας
κομματιών, παραθέτοντας μόνο τα κομμάτια
που επιλέξατε. Τα επιλεγμένα κομμάτια
αναπαράγονται αυτόματα.
Για να ακυρώσετε τη λίστα της λειτουργίας Αναπ.
επιλεγμ., επιλέξτε Ρυθμίσεις ( ) στο κάτω
αριστερό μέρος της οθόνης λίστας κομματιών.
Στο μενού ρυθμίσεων, επιλέξτε Αναπαραγωγή
όλων. Επανεμφανίζεται η οθόνη λίστας κομματιών,
παραθέτοντας όλα τα κομμάτια στο CD.
Μπορείτε να επιλέξετε έως και 99 κομμάτια
από ένα CD ήχου (CD-DA) χρησιμοποιώντας τη
λειτουργία αναπαραγωγής επιλεγμένων.
Στην οθόνη Αναπ. επιλεγμ., μπορείτε επίσης
να επιλέξετε Επιλ. Όλων, Διαγραφ.όλων και
Ακύρωση.
- Χρησιμοποιήστε την επιλογή Επιλ. Όλων για
να επιλέξετε όλα τα κομμάτια. Με αυτόν τον
τρόπο ακυρώνονται οι επιλογές μεμονωμένων
κομματιών. Όταν πατάτε το κουμπί '
(Επιστροφή) στο τηλεχειριστήριο ή επιλέγετε
Αναπαρ. και, στη συνέχεια, πατάτε το κουμπί
OK, εμφανίζονται στην οθόνη λίστας κομματιών
όλα τα κομμάτια και το προϊόν αρχίζει να τα
αναπαράγει όλα από το κομμάτι 001.
Χρήση της Αναπαραγωγή επιλεγμένων
με μέσα που εγγράψατε μόνοι σας (CD,
συσκευές USB κλπ.)
1.
Τοποθετήστε ένα CD ή μια συσκευή USB που
έχετε εγγράψει μόνοι σας στο σύστημα οικιακού
κινηματογράφου. Εμφανίζεται το αναδυόμενο
παράθυρο Συνδέθηκε νέα συσκευή..
2. Επιλέξτε Μουσική και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί OK στο τηλεχειριστήριο. Εμφανίζεται η
οθόνη λίστας αρχείων, παραθέτοντας εικονίδια
για κομμάτια, φακέλους ή και τα δύο.
3. Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
78:; για να επιλέξετε ένα φάκελο και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
4. Όταν εμφανίζονται τα αρχεία που θέλετε να
αναπαράγετε, επιλέξτε Επιλογές στο πάνω δεξιό
μέρος και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
5. Επιλέξτε Αναπαραγωγή επιλεγμένων και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK. Εμφανίζονται
πλαίσια ελέγχου στην επάνω αριστερή πλευρά
των εικονιδίων κομματιών.
6. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 78:; για να
επιλέξετε ένα κομμάτι και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί OK. Εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής
στο πλαίσιο ελέγχου.
7. Επαναλάβετε το βήμα 6 για να επιλέξετε
πρόσθετα κομμάτια.
8. Για να αφαιρέσετε ένα κομμάτι από τη λίστα,
μετακινηθείτε στο κομμάτι και, στη συνέχεια,
πατήστε ξανά το κουμπί OK. Το σημάδι επιλογής
αφαιρείται από το κομμάτι.
9. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Αναπαραγωγή και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK. Εμφανίζεται η
οθόνη λίστας κομματιών, παραθέτοντας μόνο τα
κομμάτια που επιλέξατε. Τα επιλεγμένα κομμάτια
αναπαράγονται αυτόματα.
10. Για να ακυρώσετε τη λίστα της λειτουργίας
Αναπαραγωγή επιλεγμένων, πατήστε το κουμπί
' (Επιστροφή) ή το κουμπί e (Έξοδος). Αν
πατήσετε ' (Επιστροφή), επιστρέφετε στην
οθόνη λίστας αρχείων. Αν πατήσετε e (Έξοδος),
μεταβαίνετε στην αρχική οθόνη.
36 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 36
2015-01-14
4:38:39
✎
Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
Αναπαραγωγή επιλεγμένων για να
παρακολουθήσετε βίντεο, χρησιμοποιήστε τη
λειτουργία φίλτρο ( ) για να επιλέξετε Βίντεο
αντί για Μουσική.
Χρήση της Αναπαραγωγή επιλεγμένων
από την αρχική οθόνη
✎
Δημιουργία και επεξεργασία λίστας
αναπαραγωγής που είναι αποθηκευμένη
σε συσκευή αποθήκευσης
Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής
3.
4.
5.
6.
7.
11.
12.
13.
Αναπαραγωγή λίστας αναπαραγωγής
1.
2.
Συνδέστε μια συσκευή USB με αποθηκευμένη
μουσική στην υποδοχή USB του συστήματος οικιακού
κινηματογράφου και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε
το σύστημα οικιακού κινηματογράφου.
Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε ΠΟΛΥΜΕΣΑ και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
Στην οθόνη ΠΟΛΥΜΕΣΑ, επιλέξτε Χώρος αποθήκευσης
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
Επιλέξτε τη συσκευή USB και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
Στο πάνω μέρος της οθόνης, επιλέξτε φίλτρο ( )
Μουσική.
Αφού επανεμφανιστεί η οθόνη, επιλέξτε select
Επιλογές ( ) Προσθήκη στη λίστα
αναπαραγωγ..
Στην επόμενη οθόνη, επιλέξτε μια υπάρχουσα
λίστα αναπαραγωγής και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί OK.
Ή
Επιλέξτε Νέα λίστα αναπαραγωγής και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK. Αν
επιλέξατε μια υπάρχουσα λίστα αναπαραγωγής,
μεταβείτε στο βήμα 9. Αν επιλέξατε Νέα λίστα
αναπαραγωγής, μεταβείτε στο βήμα 8.
Στο πληκτρολόγιο οθόνης, αποδεχτείτε
το προεπιλεγμένο όνομα για τη νέα λίστα
αναπαραγωγής ή εισαγάγετε ένα νέο όνομα.
Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Τέλος, πατήστε OK
και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο βήμα 9.
Περιηγηθείτε στην οθόνη που παραθέτει τη
μουσική που θέλετε να προσθέσετε στη λίστα
αναπαραγωγής.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 78:; για να
επιλέξετε ένα κομμάτι και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί OK. Εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής
στο πλαίσιο ελέγχου που υπάρχει στην αριστερή
πλευρά του εικονιδίου κομματιού.
Επαναλάβετε το βήμα 10 για να επιλέξετε
πρόσθετα κομμάτια.
Για να αφαιρέσετε ένα κομμάτι από τη λίστα,
μετακινηθείτε στο κομμάτι και, στη συνέχεια,
πατήστε ξανά το κουμπί OK. Το σημάδι επιλογής
αφαιρείται από το κομμάτι.
Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Προσθήκη στο
πάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK. Η λίστα αναπαραγωγής
αποθηκεύεται στη συσκευή USB και εμφανίζεται
το αναδυόμενο μήνυμα "Προστέθηκε". Πατήστε
το κουμπί OK.
3.
Συνδέστε τη συσκευή USB με τη λίστα
αναπαραγωγής στη θύρα USB του συστήματος
οικιακού κινηματογράφου.
Περιηγηθείτε στη λίστα αναπαραγωγής (Αρχική
οθόνη ΠΟΛΥΜΕΣΑ Χώρος αποθήκευσης
Συσκευή
Επιλέξτε τη λίστα αναπαραγωγής και, στη
συνέχεια, πατήστε OK. Εμφανίζεται η οθόνη
λίστας κομματιών και αρχίζει να αναπαράγεται το
πρώτο κομμάτι της λίστας αναπαραγωγής.
Αναπαραγωγή Περιεχομένου
- Αν επιλέξατε ΠΟΛΥΜΕΣΑ, επιλέξτε Χώρος
αποθήκευσης ή Συσκευή δικτύου (Συσκευές
δικτύου) στην οθόνη ΠΟΛΥΜΕΣΑ. Στη συνέχεια,
επιλέξτε το μέσο αποθήκευσης στην οθόνη Χώρος
αποθήκευσης ή τη συσκευή στην οθόνη Συσκευή
δικτύου. Εμφανίζεται η οθόνη λίστας αρχείων.
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία φίλτρο ( ) για να
επιλέξετε Μουσική και, στη συνέχεια,
ακολουθήστε τις οδηγίες αρχίζοντας από το βήμα 3
παραπάνω.
2.
9.
10.
Επιλέξτε ΑΝΑΠΑΡ. ΔΙΣΚΟΥ ή ΠΟΛΥΜΕΣΑ,
ανάλογα με το μέσο που χρησιμοποιείτε.
- Αν επιλέξατε ΑΝΑΠΑΡ. ΔΙΣΚΟΥ, εμφανίζεται η
οθόνη λίστας κομματιών. Χρησιμοποιήστε τη
λειτουργία φίλτρο ( ) για να επιλέξετε
Μουσική και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις
οδηγίες αρχίζοντας από το βήμα 3 παραπάνω.
1.
8.
Επεξεργασία λίστας αναπαραγωγής
1.
Ενώ αναπαράγετε μια λίστα αναπαραγωγής,
) Επεξεργασία λίστας
επιλέξτε Ρυθμίσεις (
αναπαραγωγής στην κάτω αριστερή γωνία της
οθόνης λίστας κομματιών.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 78:; για να
επιλέξετε ένα κομμάτι και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί OK. Εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής
δίπλα στο κομμάτι.
3. Για να ακυρώσετε μια επιλογή, επιλέξτε ξανά το
κομμάτι και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
✎ Για να επιλέξετε συγχρόνως όλα τα κομμάτια,
χρησιμοποιήστε την επιλογή Επιλογή όλων.
Για να ακυρώσετε συγχρόνως όλες τις επιλογές,
χρησιμοποιήστε την επιλογή Ακύρωση επιλογής
όλων.
2.
37 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 37
2015-01-14
4:38:40
Αναπαραγωγή Περιεχομένου
4.
Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Διαγραφή στο κάτω
αριστερό μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK. Εμφανίζεται ένα
αναδυόμενο παράθυρο επιβεβαίωσης.
5. Επιλέξτε Ναι και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί OK.
✎ Αν διαγράψετε όλα τα αρχεία που
περιλαμβάνονται σε μια λίστα αναπαραγωγής,
διαγράφεται και η ίδια η λίστα αναπαραγωγής.
✎ Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 5 λίστες
αναπαραγωγής.
10. Αν θέλετε να ακυρώσετε την αντιγραφή αφού
ξεκινήσει, πατήστε το κουμπί OK και, στη
συνέχεια, επιλέξτε Ναι. Επιλέξτε Όχι για να
συνεχιστεί η αντιγραφή.
Αντιγραφή
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή Bluetooth
για να απολαύσετε μουσική με στερεοφωνικό ήχο
υψηλής ποιότητας, χωρίς κανένα καλώδιο!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
✎
7.
8.
9.
✎
Τοποθετήστε μια συσκευή USB στην υποδοχή
USB που υπάρχει στην πρόσοψη του προϊόντος.
Αυτή είναι η συσκευή στην οποία θα αντιγράψετε
τα αρχεία.
Τοποθετήστε ένα CD μουσικής στο σύστημα
οικιακού κινηματογράφου. Μετά από λίγο,
εμφανίζεται η οθόνη λίστας κομματιών.
Στην οθόνη λίστας κομματιών, επιλέξτε
Ρυθμίσεις ( ) στο κάτω αριστερό μέρος της
οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
OK. Εμφανίζεται το μενού ρυθμίσεων.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 78 για να επιλέξετε
Αντιγραφή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
OK. Εμφανίζεται η οθόνη αντιγραφής.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 78 για να
επιλέξετε ένα κομμάτι και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί OK. Εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής
στα αριστερά του κομματιού.
Επαναλάβετε το βήμα 5 για να επιλέξετε
πρόσθετα κομμάτια.
Για να επιλέξετε συγχρόνως όλα τα κομμάτια,
επιλέξτε Επιλ. Όλων στο κάτω αριστερό μέρος της
οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
Για να αφαιρέσετε ένα κομμάτι από τη λίστα,
μετακινηθείτε στο κομμάτι και, στη συνέχεια,
πατήστε ξανά το κουμπί OK. Το σημάδι επιλογής
αφαιρείται από το κομμάτι.
Όταν τελειώσετε, επιλέξτε το κουμπί Αντιγραφή
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά 78 και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK. Εμφανίζεται το
αναδυόμενο παράθυρο αντιγραφής.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 78 για να επιλέξετε
τη συσκευή στην οποία θα αποθηκευτούν τα
αντιγραμμένα αρχεία και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί OK. Αρχίζει η αντιγραφή.
Μην αποσυνδέετε τη συσκευή ενώ βρίσκεται σε
εξέλιξη η αντιγραφή.
11. Όταν ολοκληρωθεί η αντιγραφή, εμφανίζεται
το μήνυμα "Η αντιγρ. ολοκλ. επιτ.". Πατήστε
το κουμπί OK. Επανεμφανίζεται η οθόνη λίστας
κομματιών.
Χρήση της λειτουργίας Bluetooth
• Απόσταση ζεύξης : μέγιστη 2 μέτρα,
Απόσταση λειτουργίας : μέγιστη 10 μέτρα.
• Η πραγματική λειτουργία ενδέχεται να είναι
διαφορετική ανάλογα με το περιβάλλον, ακόμα
και αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή εντός της
απόστασης λειτουργίας.
Τι είναι το Bluetooth;
Η τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει σε συσκευές που
είναι συμβατές με Bluetooth να αλληλοσυνδέονται
εύκολα μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας μια ασύρματη
σύνδεση μικρής εμβελείας.
• Μια συσκευή Bluetooth ενδέχεται να παράγει
βόμβο ή να δυσλειτουργεί:
- Όταν κάποιο μέρος του σώματός σας έρχεται σε
επαφή με το σύστημα λήψης/μετάδοσης της συσκευής
Bluetooth ή του συστήματος οικιακού κινηματογράφου.
- Όταν υποβάλλεται σε ηλεκτρικές διακυμάνσεις
επειδή εμποδίζεται από έναν τοίχο, μια γωνία ή
ένα μεσότοιχο γραφείου.
- Όταν εκτίθεται σε ηλεκτρικές παρεμβολές από συσκευές
που χρησιμοποιούν την ίδια ζώνη συχνοτήτων,
συμπεριλαμβανομένου ιατρικού εξοπλισμού, φούρνων
μικροκυμάτων και ασύρματων δικτύων LAN.
• Πραγματοποιήστε ζεύξη του συστήματος οικιακού
κινηματογράφου με τη συσκευή Bluetooth
διατηρώντας τα σε κοντινή απόσταση.
• Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση ανάμεσα στο
σύστημα οικιακού κινηματογράφου και τη συσκευή
Bluetooth, τόσο χαμηλότερη είναι η ποιότητα της
σύνδεσης. Αν η απόσταση υπερβεί την εμβέλεια
της λειτουργίας Bluetooth, η σύνδεση διακόπτεται.
• Σε περιοχές με χαμηλή ευαισθησία λήψης, η σύνδεση
Bluetooth ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
38 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 38
2015-01-14
4:38:41
• Το σύστημα οικιακού κινηματογράφου διαθέτει
ενεργή εμβέλεια λήψης έως και 10 μέτρα προς
όλες τις κατευθύνσεις, αν δεν υπάρχουν εμπόδια. Η
σύνδεση διακόπτεται αυτόματα αν η συσκευή βρεθεί
εκτός αυτής της εμβελείας. Ακόμα και εντός αυτής
της εμβελείας, η ποιότητα του ήχου ενδέχεται να
μειωθεί από εμπόδια, όπως τοίχοι ή πόρτες.
• Αυτή η ασύρματη συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει
ηλεκτρικές παρεμβολές κατά τη λειτουργία της.
Σύνδεση του συστήματος οικιακού
κινηματογράφου με συσκευή Bluetooth
Σύνδεση
Υποστηρίζεται η δυνατότητα AVRCP. Η
λειτουργικότητά της διαφέρει, ανάλογα με τις
προδιαγραφές της συνδεδεμένης συσκευής.
✎ Συνδεθείτε μόνο με συσκευές Bluetooth που
υποστηρίζουν το προφίλ A2DP.
✎ Μπορεί να πραγματοποιηθεί ζεύξη μόνο με μία
συσκευή Bluetooth κάθε φορά.
✎ Η λειτουργία αναζήτησης ή σύνδεσης ενδέχεται να
μην εκτελείται σωστά στις παρακάτω περιπτώσεις:
- Αν υπάρχει ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο κοντά ή γύρω
από το σύστημα οικιακού κινηματογράφου.
- Αν πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα ζεύξη
πολλαπλών συσκευών Bluetooth με το προϊόν.
- Αν η συσκευή Bluetooth είναι απενεργοποιημένη,
δεν βρίσκεται στην κατάλληλη θέση ή
δυσλειτουργεί.
Σημειώστε ότι συσκευές όπως φούρνοι μικροκυμάτων,
προσαρμογείς ασύρματου δικτύου LAN, λαμπτήρες
φθορισμού και θερμάστρες φωταερίου χρησιμοποιούν
το ίδιο εύρος συχνοτήτων με τη συσκευή Bluetooth
και μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτρικές παρεμβολές.
✎
Για βέλτιστη συμβατότητα λειτουργίας ανάμεσα στο
σύστημα οικιακού κινηματογράφου και μια συσκευή
Bluetooth ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή, όπως ένα
κινητό τηλέφωνο, συνιστούμε να ενημερώσετε το
λειτουργικό σύστημα της συσκευής στην τελευταία
έκδοση.
1.
Πατήστε το κουμπί SOURCE στο τηλεχειριστήριο
για να εμφανιστεί το μήνυμα BT.
2.
Επιλέξτε το μενού Bluetooth στη συσκευή
Bluetooth με την οποία θέλετε να συνδεθείτε. Για
οδηγίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής
Bluetooth.
Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth από το
3.
Επιλέξτε "[HTS]Jxxxxx" από τη λίστα
αναζήτησης.
• Όταν το σύστημα οικιακού κινηματογράφου
συνδεθεί με τη συσκευή Bluetooth,
εμφανίζεται στην οθόνη πρόσοψης το όνομα
της συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth,
ακολουθούμενο από το όνομα του
συστήματος οικιακού κινηματογράφου.
Μπορείτε να αποσυνδέσετε τη συσκευή Bluetooth από
το σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Για οδηγίες,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής Bluetooth.
• Όταν το σύστημα οικιακού κινηματογράφου
αποσυνδεθεί από τη συσκευή Bluetooth,
εμφανίζεται η ένδειξη DISCONNECTED στην
οθόνη πρόσοψης του συστήματος οικιακού
κινηματογράφου.
4.
Αναπαράγετε μουσική στη συνδεδεμένη
συσκευή.
• Μπορείτε να ακούσετε τη μουσική που
αναπαράγεται στη συνδεδεμένη συσκευή
Bluetooth μέσω του συστήματος οικιακού
κινηματογράφου.
✎
Το σύστημα οικιακού κινηματογράφου
υποστηρίζει μόνο δεδομένα SBC μέσης
ποιότητας (έως και 237 kbps στα 48 kHz) και δεν
υποστηρίζει δεδομένα SBC υψηλής ποιότητας
(328 kbps στα 44,1 kHz).
σύστημα οικιακού κινηματογράφου
Αναπαραγωγή Περιεχομένου
Συσκευή Bluetooth
Προτού ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή
Bluetooth υποστηρίζει τη λειτουργία στερεοφωνικών
ακουστικών Bluetooth.
✎
Αποσύνδεση του συστήματος οικιακού
κινηματογράφου από συσκευή Bluetooth
Πατήστε το κουμπί (
) στην πρόσοψη του συστήματος
οικιακού κινηματογράφου για να μεταβείτε από τον
τρόπο λειτουργίας BT σε έναν άλλο ή απενεργοποιήστε
το σύστημα οικιακού κινηματογράφου.
• Με εξαίρεση την αποσύνδεση του συστήματος
οικιακού κινηματογράφου μέσω αλλαγής λειτουργίας,
η συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth περιμένει ένα
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για απόκριση
από το σύστημα οικιακού κινηματογράφου και,
στη συνέχεια, τερματίζει τη σύνδεση. (Το χρονικό
διάστημα αποσύνδεσης ενδέχεται να διαφέρει,
ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth).
39 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 39
2015-01-14
4:38:41
Αναπαραγωγή Περιεχομένου
✎
✎
Στον τρόπο λειτουργίας σύνδεσης Bluetooth,
η σύνδεση Bluetooth διακόπτεται αν η
απόσταση ανάμεσα στο σύστημα οικιακού
κινηματογράφου και τη συσκευή Bluetooth
υπερβεί τα 10 μέτρα. Όταν η συσκευή Bluetooth
βρεθεί ξανά εντός ενεργής εμβελείας ή όταν
επανεκκινήσετε τη συσκευή Bluetooth, πρέπει να
πραγματοποιήσετε ξανά ζεύξη της συσκευής και
του συστήματος οικιακού κινηματογράφου για να
επανασυνδεθείτε.
Στον τρόπο λειτουργίας Bluetooth, εκκινείται
η προφύλαξη οθόνης αν η συσκευή Bluetooth
παραμείνει σε κατάσταση ετοιμότητας για 5
λεπτά. Για να επανασυνδέσετε τη συσκευή
Bluetooth, απενεργοποιήστε την προφύλαξη
οθόνης και, στη συνέχεια, συνδέστε τη συσκευή.
Για να απενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης,
πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στο τηλεχειριστήριο
(τα κουμπιά έντασης ήχου, τα κουμπιά 78:;
κλπ.).
Χρήση της λειτουργίας
Bluetooth Quick Start
Όταν το σύστημα οικιακού κινηματογράφου είναι
απενεργοποιημένο, η σύνδεση μιας συσκευής smart
που είχε συνδεθεί προηγουμένως με το προϊόν μέσω
Bluetooth μπορεί να ενεργοποιήσει το σύστημα
οικιακού κινηματογράφου.
✎ Το σύστημα οικιακού κινηματογράφου πρέπει να
είναι συνδεδεμένο στην πρίζα για να εκτελεστεί η
λειτουργία Γρήγορη έναρξη.
✎ Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία,
ρυθμίστε την επιλογή Ρυθμίσεις > Σύστημα >
Γρήγορη έναρξη σε Ενεργ..
✎ Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα
πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί προηγουμένως
σύνδεση Bluetooth ανάμεσα στο σύστημα
οικιακού κινηματογράφου και τη συσκευή
smart σας. Με άλλα λόγια, το σύστημα οικιακού
κινηματογράφου θα πρέπει να βρίσκεται στη
λίστα συσκευών με τις οποίες έχει ήδη συνδεθεί η
συσκευή Bluetooth σας.
1. Συνδέστε τη συσκευή smart που είχε συνδεθεί
προηγουμένως με το προϊόν μέσω Bluetooth. (Για
πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις Bluetooth,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής smart).
2. Αφού συνδεθεί, το σύστημα οικιακού
κινηματογράφου ενεργοποιείται αυτόματα σε
λειτουργία BT.
• Επιλέξτε το επιθυμητό μουσικό κομμάτι που
θέλετε να αναπαράγετε στη συσκευή smart
σας.
Αναπαραγωγή περιεχομένου
φωτογραφιών
Μπορείτε να αναπαράγετε περιεχόμενο φωτογραφιών
που βρίσκεται σε ένα δίσκο DVD, σε μια συσκευή
USB, σε μια φορητή συσκευή ή σε έναν υπολογιστή.
Χρήση του μενού εργαλείων
Ενώ προβάλλετε μια φωτογραφία, πατήστε το κουμπί
TOOLS στο τηλεχειριστήριο.
Επιλέξτε Ρυθμίσεις (T) στην επάνω δεξιά γωνία
της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
OK. Εμφανίζεται η αναπτυσσόμενη λίστα του μενού
εργαλείων.
Ρυθμίσεις παρουσίασης
 Ταχύτητα: Επιλέξτε για να ρυθμίσετε την
ταχύτητα της παρουσίασης.
 Εφέ: Επιλέξτε για να ρυθμίσετε τα ειδικά εφέ της
παρουσίασης.
Περιστροφή
Επιλέξτε για να περιστρέψετε την εικόνα. (Αυτή η
επιλογή περιστρέφει την εικόνα είτε δεξιόστροφα
είτε αριστερόστροφα.)
Ζουμ
Επιλέξτε για να μεγεθύνετε την τρέχουσα εικόνα.
(Μεγέθυνση έως και 4 φορές.)
Εικόνα
 Δυναμική: Επιλέξτε για να αυξήσετε την ευκρίνεια.
 Τυπικό: Επιλέξτε για τις περισσότερες εφαρμογές
προβολής.
 Κινημ. ταινία: Αυτή είναι η καλύτερη ρύθμιση για
την παρακολούθηση ταινιών.
 Χρήστης: Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τις λειτουργίες
ευκρίνειας και μείωσης θορύβου, αντίστοιχα.
Μουσ. υπόκρουση
Επιλέξτε για να ακούτε μουσική κατά την προβολή
μιας παρουσίασης.
Λειτ. ισοσταθμιστή
Ρυθμίστε σε Ενεργ για να χρησιμοποιήσετε τον
ισοσταθμιστή. Προσαρμόστε τις προσωπικές σας
προτιμήσεις ήχου χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις
ισοσταθμιστή.
Ρυθμίσεις ισοσταθμιστή
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η
επιλογή Λειτ. ισοσταθμιστή έχει ρυθμιστεί σε Ενεργ..
40 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 40
2015-01-14
4:38:42
Φωτογραφίες
Αποστολή
Επιλέξτε Αποστολή για να αποστείλετε τα
επιλεγμένα αρχεία σε διαδικτυακές τοποθεσίες
(Picasa, Facebook κ.λπ.) ή σε συσκευές. Για να
χρησιμοποιήσετε την επιλογή Αποστολή με μια
διαδικτυακή τοποθεσία, πρέπει να δημιουργήσετε
ένα λογαριασμό στη διαδικτυακή τοποθεσία και,
στη συνέχεια, να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας
τη λειτουργία σύνδεσης. Η επιλογή Αποστολή
λειτουργεί ουσιαστικά με τον ίδιο τρόπο για
μουσική, φωτογραφίες και βίντεο. Για γενικές
οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση της
λειτουργίας Αποστολή" στη σελίδα 41.
Ταξινόμηση κατά
Πληροφορίες
Επιλογές
Εμφάνιση των πληροφοριών εικόνας.
✎
✎
Το μενού Επιλογές ενδέχεται να διαφέρει,
ανάλογα με το δίσκο ή τη συσκευή αποθήκευσης.
Ενδέχεται να μην εμφανίζονται όλες οι επιλογές.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Μουσ.
υπόκρουση, το αρχείο φωτογραφίας πρέπει
να βρίσκεται στο ίδιο μέσο αποθήκευσης με
το αρχείο μουσικής. >στόσο, η ποιότητα του
ήχου μπορεί να επηρεαστεί από το ρυθμό
μετάδοσης bit του αρχείου MP3, το μέγεθος της
φωτογραφίας και τη μέθοδο κωδικοποίησης.
Δεν μπορείτε να μεγεθύνετε τους υπότιτλους και
το γραφικό PG στον τρόπο λειτουργίας πλήρους
οθόνης.
Χρήση των μενού Ταξινόμηση κατά
και Επιλογές όταν εμφανίζεται η λίστα
αρχείων φωτογραφιών
Επιλέξτε τη λειτουργία φίλτρο ( ) και, στη συνέχεια,
επιλέξτε Φωτογραφίες για να εμφανιστούν μόνο οι
φωτογραφίες.
✎ Παρότι το προϊόν εμφανίζει φακέλους που
περιέχουν όλους τους τύπους περιεχομένου,
εμφανίζει μόνο τα αρχεία του τύπου περιεχομένου
που επιλέξατε. Για παράδειγμα, αν επιλέξατε
Φωτογραφίες, θα μπορείτε να δείτε μόνο αρχεία
φωτογραφιών.
Στην οθόνη που παραθέτει τα αρχεία φωτογραφιών,
χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 78:; για να επιλέξετε
Ταξινόμηση κατά ή Επιλογές στο πάνω δεξιό μέρος
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
 Προβολή διαφανειών
Εκκινεί την παρουσίαση. Προβάλλει όλα τα αρχεία
στον τρέχοντα φάκελο, το ένα μετά το άλλο. Αν
θέλετε να δημιουργήσετε μια παρουσίαση με μια
επιλεγμένη ομάδα φωτογραφιών, ανατρέξτε στην
ενότητα "Αναπ. επιλεγμ." παρακάτω.
 Αναπ. επιλεγμ.
Η λειτουργία Αναπ. επιλεγμ. σάς επιτρέπει
να επιλέξετε συγκεκριμένα αρχεία για
αναπαραγωγή. Λειτουργεί ουσιαστικά με τον
ίδιο τρόπο για όλα τα πολυμέσα. Ανατρέξτε την
ενότητα "Χρήση της Αναπαραγωγή επιλεγμένων
με μέσα που εγγράψατε μόνοι σας (CD,
συσκευές USB κλπ.)" στη σελίδα 36.
 Αποστολή
Επιλέξτε Αποστολή για να αποστείλετε τα
επιλεγμένα αρχεία σε διαδικτυακές τοποθεσίες
(Picasa, Facebook κ.λπ.) ή σε συσκευές. Για
να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Αποστολή
με μια διαδικτυακή τοποθεσία, πρέπει να
δημιουργήσετε ένα λογαριασμό στη διαδικτυακή
τοποθεσία και, στη συνέχεια, να συνδεθείτε
χρησιμοποιώντας τη λειτουργία σύνδεσης.
✎
Αναπαραγωγή Περιεχομένου
✎
 Ημερομηνία
Ομαδοποιεί όλα τα αρχεία φωτογραφιών
στο μέσο ή στη συσκευή αποθήκευσης κατά
ημερομηνία. Κάντε κλικ σε μια ομάδα για να
δείτε τις φωτογραφίες σε αυτή την ομάδα.
 Τίτλ.
Εμφανίζει όλα τα αρχεία φωτογραφιών στο μέσο
ή στη συσκευή αποθήκευσης κατά τίτλο.
 Φάκελος
Εμφανίζει όλους τους φακέλους στο μέσο ή στη
συσκευή αποθήκευσης.
Το μενού Επιλογές ενδέχεται να διαφέρει,
ανάλογα με το δίσκο ή τη συσκευή αποθήκευσης.
Ενδέχεται να μην εμφανίζονται όλες οι επιλογές.
Χρήση της λειτουργίας Αποστολή
1.
2.
3.
4.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 78 για να επιλέξετε
Αποστολή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
OK. Εμφανίζεται η οθόνη επιλογής.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 78 για να επιλέξετε
μια φωτογραφία και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί OK. Εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής στα
αριστερά της φωτογραφίας.
Επαναλάβετε το βήμα 2 για να επιλέξετε
πρόσθετες φωτογραφίες.
Για να αφαιρέσετε μια φωτογραφία από τη λίστα,
μετακινηθείτε στη φωτογραφία και, στη συνέχεια,
πατήστε ξανά το κουμπί OK. Το σημάδι επιλογής
αφαιρείται από τη φωτογραφία.
41 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 41
2015-01-14
4:38:42
Αναπαραγωγή Περιεχομένου
Όταν τελειώσετε, πατήστε τα κουμπιά 78 για να
επιλέξετε Αποστολή και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί OK. Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο
αποστολής που παραθέτει τις διαδικτυακές
τοποθεσίες (Picassa, Facebook κ.λπ.) ή τις συσκευές
στις οποίες μπορείτε να στείλετε τις φωτογραφίες.
6. Επιλέξτε έναν προορισμό και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
7. Αν στέλνετε τις φωτογραφίες σε μια διαδικτυακή
τοποθεσία, εκκινείται η τοποθεσία. Συνδεθείτε
και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
✎ Για να στείλετε φωτογραφίες σε μια διαδικτυακή
τοποθεσία, πρέπει να διαθέτετε ένα λογαριασμό
στη συγκεκριμένη τοποθεσία.
5.
Χρήση των κουμπιών
τηλεχειριστηρίου για ειδικά εφέ
Λειτουργία SOUND EFFECT
3.
Μπορείτε να ρυθμίσετε μια πηγή εισόδου δύο
καναλιών ώστε να αναπαράγει ήχο σε τρόπο
λειτουργίας surround 5.1 καναλιών.
❏ Λειτουργία SFE
 Symphony Hall in Boston (Hall 1): Παρέχει
καθαρά φωνητικά, σαν να ακούτε μουσική σε μια
αίθουσα συναυλιών.
 Philharmonic Hall in Bratislava (Hall 2): Παρέχει
επίσης καθαρά φωνητικά, σαν να ακούτε μουσική
σε μια αίθουσα συναυλιών, αλλά λιγότερο δυνατά
από αυτά της ρύθμισης αίθουσας 1.
 Jazz Club in Seoul B: Συνιστώμενη ρύθμιση για
μουσική Τζαζ.
 Church in Seoul: Δίνει την αίσθηση ακρόασης σε
μια μεγαλοπρεπή εκκλησία.
 Amphitheater (Rock): Συνιστώμενη ρύθμιση για
μουσική Ροκ.
 Απ.: Επιλέξτε για κανονική ακρόαση.
❏ Αθλητισμός
Σας επιτρέπει να επιλέξετε έναν τρόπο λειτουργίας
που βελτιστοποιεί τον ήχο.
1.
2.
❏ Virtual Surround
Πατήστε το κουμπί SOUND EFFECT.
Πατήστε τα κουμπιά 78 για να επιλέξετε τον
επιθυμητό τρόπο λειτουργίας: DSP, Virtual
Surround, Λειτουργία SFE ή Αθλητισμός.
Πατήστε τα κουμπιά :; για να επιλέξετε το
επιθυμητό ηχητικό εφέ.
❏ DSP
 MP3 Enhancer: Βοηθά στη βελτίωση της
εμπειρίας ακρόασης ήχου (π.χ. μουσική mp3).
Μπορείτε να αναβαθμίσετε τον ήχο επιπέδου
MP3 (24 kHz, 8 bit) σε ήχο επιπέδου CD (44,1
kHz, 16 bit).
 Power Bass: Αυξάνει την ένταση των μπάσων
τόνων και παρέχει εφέ υπόκωφου ήχου.
 Virtual 7.1 (Μόνο για το μοντέλο HT-J7500W):
Δημιουργεί εικονικό ήχο 7.1 καναλιών
χρησιμοποιώντας το σύστημα ηχείων 5.1
καναλιών.
 Απ.: Επιλέξτε για κανονική ακρόαση.
✎ Αν επιλέξετε Απλή ρύθμιση ηχείων > Απλή
λειτ., οι ρυθμίσεις DSP εμφανίζονται ως εξής.
(Η λειτουργία Απλή ρύθμιση ηχείων διαθέσιμη
μόνο στο μοντέλο HT-J7500W.)
Enhanced Stereo  Mp3 Enhancer  Power
Bass  Virtual Surround
✎
Το όνομα αυτής της λειτουργίας ενδέχεται να
διαφέρει, ανάλογα με το δίσκο ή τη συσκευή
αποθήκευσης.
 Σχολιαστής: Δίνει έμφαση στη φωνή του
σχολιαστή κατά τη διάρκεια ενός αθλητικού
αγώνα, για να αυξηθεί η προσήλωσή σας στον
αγώνα.
 Гήπεδο: Δίνει έμφαση στις φωνές των θεατών
κατά τη διάρκεια ενός αθλητικού αγώνα, για να
προστεθεί αμεσότητα.
 Απ.: Επιλέξτε για κανονική ακρόαση.
DTS Neo:Fusion II / 3D Sound
Μπορείτε να απολαύσετε πιο φυσικό και
ζωντανό ήχο surround με εμπλουτισμένους
τόνους, προσαρμόζοντας το βάθος του ήχου
χρησιμοποιώντας τις επιλογές επιπέδου.
• DTS Neo:Fusion II : Απ.  Ενεργ.
• 3D Sound (Μόνο για το μοντέλο HT-J7500W):
Απ.  Υψηλό  Χαμηλό
✎
✎
Η επιλογή 3D Sound δεν είναι διαθέσιμη στον
τρόπο λειτουργίας FM.
Η επιλογή 3D Sound εμφανίζεται μόνο αν
επιλέξετε Απλή ρύθμιση ηχείων > Απλή λειτ..
* Enhanced Stereo : Ένα εφέ ηχητικού πεδίου
που επεκτείνει τον ήχο από τα εμπρός κανάλια
στα κανάλια surround.
42 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 42
2015-01-14
4:38:43
Υπηρεσίες Δικτύου
Μπορείτε να απολαύσετε διάφορες υπηρεσίες
δικτύου, όπως η ροή βίντεο ή διαδικτυακές
εφαρμογές, συνδέοντας το προϊόν στο δίκτυό σας.
Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες δικτύου,
πρέπει πρώτα να κάνετε τα εξής:
1. Να συνδέσετε το προϊόν σε ένα δίκτυο.
(Ανατρέξτε στη σελίδα 14)
2. Να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του δικτύου.
(Ανατρέξτε στις σελίδες 23~25)
10. Επιλέξτε μια εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε
για την αναγνώριση του λογαριασμού σας και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
11. Επιλέξτε Τέλος.
✎ Αν επιλέξατε Αυτόματη σύνδεση, την επόμενη
φορά που θα συνδεθείτε, το προϊόν θα εισάγει
αυτόματα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
και τον κωδικό πρόσβασής σας. Το μόνο που
χρειάζεται να κάνετε είναι να επιλέξετε Σύνδεση.
✎
Σύνδεση σε λογαριασμό Samsung
Προτού προσπελάσετε την οθόνη SAMSUNG APPS,
συνιστούμε να συνδεθείτε στο λογαριασμό Samsung
σας.
✎
Αν δεν διαθέτετε λογαριασμό Samsung,
δημιουργήστε έναν επιλέγοντας Δημιουργία
λογαριασμού.
Πριν από τη χρήση του
SAMSUNG APPS
Αν δεν έχετε ρυθμίσει το Smart Hub όταν
χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά την οθόνη
SAMSUNG APPS, το προϊόν θα σας ζητήσει να
εκτελέσετε τη διαδικασία ρύθμισης του Smart Hub.
1.
Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε SAMSUNG APPS
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΟΚ.
2.
Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο του Smart
Hub που σας ρωτά αν θέλετε να ρυθμίσετε το
Smart Hub. Επιλέξτε Ναι και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK. Εμφανίζεται η οθόνη
υποδοχής.
Υπηρεσίες Δικτύου
Για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Samsung,
ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Ενώ προβάλλεται η αρχική οθόνη, πατήστε το
κουμπί . Εμφανίζεται η οθόνη Σύνδεση.
2. Επιλέξτε το πεδίο αναγνωριστικού και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK. Εμφανίζεται το
αναδυόμενο παράθυρο πληκτρολογίου.
3. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε
τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.
Όταν τελειώσετε, επιλέξτε το κουμπί Τέλος και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK. Εμφανίζεται
ξανά η οθόνη Σύνδεση.
4. Επιλέξτε το πεδίο κωδικού πρόσβασης και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK. Εμφανίζεται το
αναδυόμενο παράθυρο πληκτρολογίου.
5. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε
τον κωδικό πρόσβασής σας. Όταν τελειώσετε,
επιλέξτε το κουμπί Τέλος και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK. Εμφανίζεται ξανά η
οθόνη Σύνδεση.
6. Για να είναι ευκολότερη η διαδικασία σύνδεσης
την επόμενη φορά, επιλέξτε Αυτόματη σύνδεση
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
7. Επιλέξτε Σύνδεση και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί OK.
8. Εμφανίζεται η οθόνη Όροι και προϋποθέσεις
για το Samsung account.
9. Επιλέξτε Συμφωνώ και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί OK.
Αν πατήσετε το κουμπί
αφού συνδεθείτε,
εμφανίζεται η οθόνη Σύνδεση. Μπορείτε να
επιλέξετε Σύνδεση λογαριασμών, Επεξεργασία
προφίλ, Κατάργηση λογαρ. και Αποσύνδεση.
3.
Επιλέξτε Έναρξη και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί OK. Εμφανίζεται η οθόνη Όροι και
προϋποθέσεις, Πολιτική Απορρήτου Smart
Hub.
4. Στην οθόνη Πρόσθετες υπηρεσίες και επιλογές,
πρέπει να διαβάσετε και να αποδεχτείτε τόσο τους
όρους και τις προϋποθέσεις όσο και την πολιτική
απορρήτου του Smart Hub για να χρησιμοποιήσετε
το Smart Hub.
5. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και, στη
συνέχεια, κάντε κλικ στα κουμπιά Προβ. λεπτομ.
για να διαβάσετε τα πλήρη έγγραφα.
✎ Δεν χρειάζεται να αποδεχτείτε τη συμπληρωματική
ειδοποίηση προστασίας απορρήτου αλλά, αν δεν
το κάνετε, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες μία
ή περισσότερες δυνατότητες ή λειτουργικότητες
Smart TV.
6. Επιλέξτε Συμφωνώ σε όλα και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK. Εμφανίζεται η οθόνη
ολοκλήρωσης ρύθμισης. Πατήστε το κουμπί OK.
43 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 43
2015-01-14
4:38:44
Υπηρεσίες Δικτύου
Χρήση του SAMSUNG APPS
Μέσω της οθόνης SAMSUNG APPS, μπορείτε
να πραγματοποιήσετε λήψη εφαρμογών από το
Διαδίκτυο, καθώς και να εκκινήσετε και να εκτελέσετε
αυτές τις εφαρμογές στην τηλεόρασή σας. Για να
προσπελάσετε ορισμένες εφαρμογές, πρέπει να
διαθέτετε ένα λογαριασμό Samsung.
✎ Ενώ αναπαράγετε περιεχόμενο πολυμέσων στο
SAMSUNG APPS, πατήστε παρατεταμένα
το κουμπί 5 στο τηλεχειριστήριο για παύση
της αναπαραγωγής. Για να διακόψετε την
αναπαραγωγή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί
e (Έξοδος) στο τηλεχειριστήριο.
Η οθόνη SAMSUNG APPS με μια ματιά
1
2
Λήψη εφαρμογής
SAMSUNG APPS
1.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
1
2
3
4
5
2
3
4
5
2.
ΟΙ APP ΜΟΥ
WebBrowser
Την πρώτη φορά που ανοίγετε την οθόνη SAMSUNG
APPS, το σύστημα οικιακού κινηματογράφου
πραγματοποιεί αυτόματα λήψη μιας ομάδας δωρεάν
εφαρμογών. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη αυτών των
εφαρμογών, εμφανίζονται στην οθόνη SAMSUNG
APPS. Για να δείτε πρόσθετες εφαρμογές, επιλέξτε
Πιο δημοφιλή, Τι νέο υπάρχει ή Κατηγορίες στο
κάτω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί OK.
Η επιλογή Πιο δημοφιλή εμφανίζει τις πιο δημοφιλείς
εφαρμογές και η επιλογή Τι νέο υπάρχει τις νεότερες
εφαρμογές. Η επιλογή Κατηγορίες εμφανίζει μια
σειρά εικονιδίων που αντιπροσωπεύουν κατηγορίες
όπως Βίντεο, Παιχνίδι και Αθλητισμός. Επιλέξτε ένα
εικονίδιο κατηγορίας και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί OK. Το σύστημα οικιακού κινηματογράφου
εμφανίζει τις εφαρμογές στη συγκεκριμένη κατηγορία.
6
7
8
9
10
✎
Πιο δημοφιλή Τι νέο υπάρχει Κατηγορίες
3.
3
1
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ: Εμφανίζεται προτεινόμενο
περιεχόμενο, το οποίο διαχειρίζεται η
Samsung. Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις
προτεινόμενες εφαρμογές.
4.
2
ΟΙ APP ΜΟΥ: Εμφανίζεται η προσωπική
σας συλλογή εφαρμογών, οι οποίες
τροποποιούνται στην οθόνη ΟΙ APP ΜΟΥ.
5.
3
Πιο δημοφιλή, Τι νέο υπάρχει και
Κατηγορίες: Επιλέξτε για προβολή και λήψη
πρόσθετων εφαρμογών.
6.
Επιλέξτε Πιο δημοφιλή, Τι νέο υπάρχει ή
Κατηγορίες και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί OK.
Αν επιλέξατε Κατηγορίες, επιλέξτε ένα εικονίδιο
κατηγορίας και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
OK. Διαφορετικά, μεταβείτε στο βήμα 3.
Στις οθόνες Πιο δημοφιλή, Τι νέο υπάρχει
και Κατηγορίες, εμφανίζεται ένα πράσινο
βέλος στις εφαρμογές των οποίων έχετε ήδη
πραγματοποιήσει λήψη.
Επιλέξτε μια εφαρμογή της οποίας θέλετε να
πραγματοποιήσετε λήψη και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK. Εμφανίζεται η οθόνη
λεπτομερών πληροφοριών για την εφαρμογή.
Επιλέξτε το κουμπί Λήψη στην οθόνη και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK. Η επιλογή
Λήψη αλλάζει σε Ακύρωση και αρχίζει η λήψη
της εφαρμογής.
Αν θέλετε να ακυρώσετε τη λήψη, επιλέξτε
Ακύρωση και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
OK.
Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, η επιλογή Ακύρωση
αλλάζει σε Ανοιγμα. Επιλέξτε Ανοιγμα και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK για
να εκκινήσετε την εφαρμογή. Εναλλακτικά,
πατήστε το κουμπί ' (Επιστροφή) μέχρι να
επανεμφανιστεί η οθόνη SAMSUNG APPS.
Η εφαρμογή της οποίας πραγματοποιήσατε
λήψη εμφανίζεται στην οθόνη εφαρμογών στην
περιοχή ΟΙ APP ΜΟΥ.
44 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 44
2015-01-14
4:38:45
Εκκίνηση εφαρμογής
Προβ. λεπτομ.
1.
1.
2.
Επιλέξτε SAMSUNG APPS στην αρχική οθόνη
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
Στη οθόνη SAMSUNG APPS, χρησιμοποιήστε
τα κουμπιά 78:; για να επιλέξετε μια
εφαρμογή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
OK. Η εφαρμογή εκκινείται.
2.
Στη οθόνη ΟΙ APP ΜΟΥ, επιλέξτε την εφαρμογή
για την οποία θέλετε να δείτε λεπτομερείς
πληροφορίες και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί OK για 3 δευτερόλεπτα. Εμφανίζεται το
μενού επιλογών.
Επιλέξτε Προβ. λεπτομ. και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
Μενού επιλογών
Το μενού επιλογών σάς επιτρέπει να προσθέσετε και
να διαγράψετε εφαρμογές από την περιοχή ΟΙ APP
ΜΟΥ. Σας επιτρέπει επίσης να αλλάξετε τη θέση
μιας εφαρμογής στην περιοχή ΟΙ APP ΜΟΥ και να
ενημερώσετε εφαρμογές.
Αλλαγή προβολής
1.
2.
Μετακίνηση
1.
3.
4.
Διαγραφή
1.
2.
3.
Στη οθόνη ΟΙ APP ΜΟΥ, επιλέξτε την εφαρμογή
που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK για 3 δευτερόλεπτα.
Εμφανίζεται το μενού επιλογών.
Επιλέξτε Διαγραφή και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί OK.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά :; για να επιλέξετε
Ναι και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
Πολλ. διαγρ.
1.
2.
3.
4.
Στη οθόνη ΟΙ APP ΜΟΥ, επιλέξτε μια εφαρμογή
που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK για 3 δευτερόλεπτα.
Εμφανίζεται το μενού επιλογών.
Επιλέξτε Πολλ. διαγρ. και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί OK.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 78:; για
να επιλέξετε τις εφαρμογές που θέλετε να
διαγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
OK.
Χρησιμοποιήστε το κουμπί 8 για να επιλέξετε
Διαγραφή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
OK.
3.
Υπηρεσίες Δικτύου
2.
Στη οθόνη ΟΙ APP ΜΟΥ, επιλέξτε την εφαρμογή
που θέλετε να μετακινήσετε και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK για 3 δευτερόλεπτα.
Εμφανίζεται το μενού επιλογών.
Επιλέξτε Μετακίνηση και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί OK.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 78:; για να
μετακινήσετε την εφαρμογή.
Όταν η εφαρμογή βρίσκεται εκεί που τη θέλετε,
πατήστε το κουμπί OK ή e (Έξοδος).
Στη οθόνη ΟΙ APP ΜΟΥ, επιλέξτε μια εφαρμογή
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK για 3
δευτερόλεπτα. Εμφανίζεται το μενού επιλογών.
Επιλέξτε Αλλαγή προβολής και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK. Αν η τρέχουσα προβολή
είναι η προβολή περισσότερων αναπαραγωγών,
θα ερωτηθείτε αν θέλετε να την αλλάξετε στην
προσαρμοσμένη προβολή. Αν η τρέχουσα
προβολή είναι η προσαρμοσμένη προβολή,
θα ερωτηθείτε αν θέλετε να την αλλάξετε
στην προβολή περισσότερων αναπαραγωγών.
Η προβολή περισσότερων αναπαραγωγών
ταξινομεί τις εφαρμογές κατά τον αριθμό
εκτελέσεων κάθε εφαρμογής. Η προσαρμοσμένη
προβολή σάς επιτρέπει να ταξινομήσετε τις
εφαρμογές σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
Επιλέξτε OK και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί OK για να αλλάξετε την προβολή.
Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα
Αν κλειδώσετε μια εφαρμογή, είναι πιο δύσκολο να
διαγραφεί κατά λάθος.
1. Στη οθόνη ΟΙ APP ΜΟΥ, επιλέξτε την εφαρμογή
που θέλετε να κλειδώσετε και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK για 3 δευτερόλεπτα.
Εμφανίζεται το μενού επιλογών.
2. Επιλέξτε Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
3. Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο εισαγωγής
κωδικού ΡΙΝ. Εισαγάγετε τον κωδικό ΡΙΝ. Πατήστε
παρατεταμένα το κουμπί 123 μέχρι να εμφανιστεί
στην οθόνη το αριθμητικό πληκτρολόγιο. Όταν
εμφανιστεί το αριθμητικό πληκτρολόγιο, επιλέξτε
έναν αριθμό χρησιμοποιώντας τα κουμπιά
78:; και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
OK. Αν δεν έχετε ορίσει έναν κωδικό ΡΙΝ,
εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό ΡΙΝ: 0000.
4. Εμφανίζεται ένα πλαίσιο ελέγχου σε κάθε
εικονίδιο εφαρμογής. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
78:; για να μετακινηθείτε στην εφαρμογή
που θέλετε να κλειδώσετε και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK για να την επιλέξετε.
Εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής στο εικονίδιο.
45 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 45
2015-01-14
4:38:46
Υπηρεσίες Δικτύου
5.
6.
7.
Επαναλάβετε το βήμα 4 για να επιλέξετε άλλες
εφαρμογές. Χρησιμοποιήστε την επιλογή
Επιλογή όλων ή Ακύρωση επιλογής όλων στο
κάτω μέρος της οθόνης για να επιλέξετε ή να
αποεπιλέξετε συγχρόνως όλες τις εφαρμογές. Για
να αποεπιλέξετε μεμονωμένες εφαρμογές, επιλέξτε
ξανά την εφαρμογή και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί OK. Το σημάδι επιλογής εξαφανίζεται.
Όταν ολοκληρώσετε την επισήμανση των
επιλογών σας, μεταβείτε στην επιλογή
Αποθήκευση στο κάτω μέρος της οθόνης και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
Εμφανίζεται ένα σημάδι κλειδώματος στο εικονίδιο
της επιλεγμένης εφαρμογής. Θα σας ζητηθεί να
εισάγετε τον κωδικό ΡΙΝ για να διαγράψετε ή να
ξεκλειδώσετε μια κλειδωμένη εφαρμογή.
✎
✎
✎
Ενημέρωση εφαρμογών
1.
2.
3.
4.
Στη οθόνη ΟΙ APP ΜΟΥ, επιλέξτε οποιαδήποτε
εφαρμογή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
OK για 3 δευτερόλεπτα. Εμφανίζεται το μενού
επιλογών.
Επιλέξτε Ενημέρωση εφαρμογών και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
Η οθόνη Ενημέρωση εφαρμογών εμφανίζει
όλες τις εφαρμογές που έχουν διαθέσιμες
ενημερώσεις. Επιλέξτε κάθε εφαρμογή που
θέλετε να ενημερώσετε και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK. Μπορείτε επίσης να
επιλέξετε Επιλογή Όλων για να ενημερώσετε
όλες τις εφαρμογές που εμφανίζονται.
Επιλέξτε Ενημέρ. και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί OK.
Χρήση της εφαρμογής Web Browser
Μπορείτε να προσπελάσετε το Διαδίκτυο
χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Web Browser.
1.
Επιλέξτε SAMSUNG APPS στην αρχική οθόνη
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
2.
Στην οθόνη SAMSUNG APPS, επιλέξτε
WebBrowser και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί OK.
Όταν εκτελείτε την εφαρμογή Web Browser
με το προϊόν συνδεδεμένο μέσω HDMI σε μια
τηλεόραση που είναι συμβατή με BD Wise – και
η λειτουργία BD Wise είναι ενεργοποιημένη – το
πρόγραμμα περιήγησης μεγιστοποιείται σε πλήρη
οθόνη και η ανάλυση της τηλεόρασης ρυθμίζεται
αυτόματα στη βέλτιστη ανάλυση.
Η εφαρμογή Web Browser δεν είναι συμβατή με
εφαρμογές Java.
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή περιεχομένου
τύπου Flash Player με την εφαρμογή Web
Browser.
Αν επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε λήψη ενός
αρχείου και το αρχείο δεν μπορεί να αποθηκευτεί,
εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος.
Δεν υποστηρίζεται η λειτουργία ηλεκτρονικού
εμπορίου (αγορά προϊόντων από το Διαδίκτυο).
Δεν υποστηρίζεται λογισμικό ActiveX.
Ενδέχεται να υπάρχει φραγή πρόσβασης
σε ορισμένες διαδικτυακές τοποθεσίες ή σε
προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο που
παρέχονται από ορισμένες εταιρείες.
✎
Screen Mirroring
Η λειτουργία Screen Mirroring σάς επιτρέπει να
προβάλετε την οθόνη ενός smartphone ή ενός tablet
με λειτουργικό σύστημα Android στην τηλεόραση που
έχετε συνδέσει στο προϊόν.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε Screen Mirroring
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
Εκκινήστε το AllShare Cast ή το Screen
Mirroring στη συσκευή σας.
Στη συσκευή σας, βρείτε το όνομα του προϊόντος
στη λίστα των διαθέσιμων συσκευών και, στη
συνέχεια, επιλέξτε το.
Η τηλεόραση εμφανίζει ένα μήνυμα σύνδεσης
(για παράδειγμα, Connecting to Android_92gb...
[Σύνδεση με το Android_92gb]) και, στη συνέχεια
εμφανίζει το μήνυμα ολοκλήρωσης σύνδεσης.
Μετά από λίγο, η οθόνη της συσκευής σας
εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
Για να τερματίσετε τη λειτουργία Screen Mirroring,
πατήστε το κουμπί e (Έξοδος) ή ' (Επιστροφή)
στο τηλεχειριστήριο ή εξέλθετε από τη λειτουργία
Screen Mirroring στο smartphone σας.
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύνδεση με μια
συσκευή που υποστηρίζει AllShare Cast ή τη
λειτουργία κατοπτρισμού οθόνης. Σημειώστε
ότι ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλήρως
όλες οι συσκευές που διαθέτουν AllShare Cast ή
λειτουργία κατοπτρισμού οθόνης, ανάλογα με τον
κατασκευαστή. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την υποστήριξη σύνδεσης με φορητές
συσκευές, ανατρέξτε στη διαδικτυακή τοποθεσία
του κατασκευαστή.
Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Screen Mirroring,
ενδέχεται να προκύψουν διακοπές στην αναπαραγωγή
βίντεο ή ήχου, ανάλογα με το περιβάλλον σας.
Οι μεταδόσεις της λειτουργίας Bluetooth
μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στο
σήμα της λειτουργίας Screen Mirroring. Προτού
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Screen Mirroring,
συνιστούμε ιδιαίτερα να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία Bluetooth στο smartphone ή στη
συσκευή smart σας (tablet κ.λπ.).
✎
✎
✎
✎
✎
✎
46 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 46
2015-01-14
4:38:47
Περιήγηση με πλοήγηση και περιήγηση
με δείκτη
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία περιήγησης με
πλοήγηση, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 78:; στο
τηλεχειριστήριο για να μετακινήσετε το δείκτη
στο εικονίδιο της λειτουργίας περιήγησης με
πλοήγηση, στο πάνω δεξιό μέρος της οθόνης.
Το εικονίδιο της λειτουργίας περιήγησης με
πλοήγηση είναι το τρίτο εικονίδιο από τα δεξιά.
Ο δείκτης βρίσκεται στη σωστή θέση αν το
εικονίδιο πάρει μπλε χρώμα και εμφανιστούν
στην οθόνη οι λέξεις "Περιήγ. με πλ.".
2. Πατήστε το κουμπί OK. Η λειτουργία περιήγησης
με πλοήγηση ενεργοποιείται και παραμένει
ενεργοποιημένη κάθε φορά που εκκινείτε την
εφαρμογή Web Browser ή μέχρι να αλλάξετε τη
λειτουργία σε περιήγηση με δείκτη.
Ο πίνακας ελέγχου, ο οποίος εμφανίζεται στο πάνω
μέρος της οθόνης, διαθέτει μια σειρά από εικονίδια
που εκκινούν ορισμένες χρήσιμες λειτουργίες. Τα
εικονίδια περιγράφονται παρακάτω, ξεκινώντας από το
εικονίδιο που υπάρχει στην αριστερή άκρη της οθόνης.
http://www.samsung.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
100%
: Μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα.
: Μετάβαση στην επόμενη ιστοσελίδα.
: Προβολή της οθόνης σελιδοδεικτών και
ιστορικού. Μπορείτε να τοποθετήσετε ένα
σελιδοδείκτη στην τρέχουσα σελίδα, να επιλέξετε
έναν υφιστάμενο σελιδοδείκτη, καθώς και να
επεξεργαστείτε και να διαγράψετε σελιδοδείκτες.
Μπορείτε επίσης να προβάλετε το ιστορικό
περιήγησής σας και να επιλέξετε μια σελίδα για
να την επισκεφτείτε ξανά.
: Μετάβαση στην αρχική οθόνη της
εφαρμογής Web Browser.
http://www.samsung.com : Σας επιτρέπει να εισάγετε
μη αυτόματα τη διεύθυνση μιας σελίδας,
χρησιμοποιώντας το αναδυόμενο πληκτρολόγιο.
: Επαναφόρτωση της τρέχουσας σελίδας, έτσι
ώστε να ανανεωθεί στην οθόνη.
: Προσθήκη της τρέχουσας σελίδας στους
σελιδοδείκτες σας.
: Σας επιτρέπει να αναζητήσετε
πληροφορίες εισάγοντας λέξεις ή χαρακτήρες
χρησιμοποιώντας το αναδυόμενο πληκτρολόγιο.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση του αναδυόμενου
πληκτρολογίου" στην επόμενη σελίδα.
100% : Σας επιτρέπει να μεγεθύνετε ή να
σμικρύνετε την οθόνη κατά διάφορα ποσοστά.
/
: Σας επιτρέπει να εναλλάξετε μεταξύ
των λειτουργιών περιήγησης με δείκτη και
περιήγησης με πλοήγηση.
: Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του
προγράμματος περιήγησης. Ανατρέξτε στην ενότητα
"Χρήση του μενού ρυθμίσεων" στη σελίδα 49.
: Κλείσιμο του παραθύρου της εφαρμογής
Web Browser.
Υπηρεσίες Δικτύου
Η εφαρμογή Web Browser παρέχει δύο τρόπους
περιήγησης, περιήγηση με δείκτη και περιήγηση
με πλοήγηση. Την πρώτη φορά που εκκινείτε το
πρόγραμμα περιήγησης, είναι ενεργοποιημένη η
λειτουργία περιήγησης με δείκτη. Αν χρησιμοποιείτε
ένα ποντίκι για περιήγηση στην εφαρμογή Web
Browser, συνιστούμε να αφήσετε ενεργοποιημένη
τη λειτουργία περιήγησης με δείκτη. Με τη
λειτουργία περιήγησης με δείκτη, μετακινείτε το
δείκτη χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους στο
τηλεχειριστήριο. Ο δείκτης μετακινείται ελεύθερα
στην οθόνη, όπως ο δείκτης σε έναν υπολογιστή
όταν χρησιμοποιείτε το ποντίκι. Με τη λειτουργία
περιήγησης με πλοήγηση, χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα
βέλους για να μετακινήσετε την επισήμανση από
μια σύνδεση, ένα κουμπί ή ένα πεδίο εισαγωγής στο
επόμενο. Η επισήμανση περιορίζεται στις συνδέσεις,
τα κουμπιά και τα πεδία εισαγωγής.
Ο πίνακας ελέγχου με μια ματιά
47 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 47
2015-01-14
4:38:47
Υπηρεσίες Δικτύου
Χρήση του αναδυόμενου πληκτρολογίου
Επιλογές στο αναδυόμενο πληκτρολόγιο
Όταν κάνετε κλικ στο http://www.samsung.com , το
ή προσπελαύνετε κάποιο πεδίο
δεδομένων ή εισαγωγής κειμένου και, στη συνέχεια,
πατάτε το κουμπί OK, εμφανίζεται το αναδυόμενο
πληκτρολόγιο.
η ρ
γ
Για να προσπελάσετε τις επιλογές του αναδυόμενου
στο κάτω
πληκτρολογίου, επισημάνετε το κουμπί
αριστερό μέρος του πληκτρολογίου και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
http://www.samsung.com
Γλώσσα
100%
Επιλέξτε τη γλώσσα του πληκτρολογίου. Μπορείτε
να επιλέξετε Αγγλικά, Γαλλικά, Ρωσικά κ.λπ.
Προτεινόμενο κείμενο
Το πληκτρολόγιο προτείνει συνιστώμενες λέξεις
καθώς εισάγετε κείμενο. Μπορείτε να ρυθμίσετε
αυτή τη λειτουργία σε Ενεργ. ή Απενερ..
Καθώς εισαγάγετε χαρακτήρες, εμφανίζεται προτεινόμενο κείμενο.
Caps
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
123#& a
s
d
f
g
h
j
k
z
x
c
v
b
n
ENG
m
l
,
www. .com
.
/
^

~
@
!
Τέλος
?
-


Ακύρωση
 
Για να χρησιμοποιήσετε το αναδυόμενο πληκτρολόγιο
με το τηλεχειριστήριο, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 78:; στο
τηλεχειριστήριο για να μετακινήσετε την
επισήμανση στο επιθυμητό γράμμα ή αριθμό.
2. Πατήστε το κουμπί OK για να εισάγετε το γράμμα
ή τον αριθμό στο πεδίο εισαγωγής.
3. Για να προσπελάσετε τα κεφαλαία γράμματα,
μετακινήστε την επισήμανση στο πλήκτρο Caps
στο πάνω αριστερό μέρος και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK. Πατήστε ξανά το κουμπί
OK με το πλήκτρο Caps επισημασμένο για να
προσπελάσετε ξανά τα πεζά γράμματα.
4. Για να προσπελάσετε σύμβολα και πρόσθετα σημεία
στίξης, επισημάνετε το κουμπί 123#& στα αριστερά
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
5. Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα που εισάγατε,
μετακινήστε την επισήμανση στο κουμπί και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
6. Για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες που
εισάγατε, μετακινήστε την επισήμανση στο
κουμπί Εκκαθάριση και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί OK.
7. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή, μετακινήστε
την επισήμανση στο κουμπί Τέλος και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
✎
Επαναφορά δεδομένων προτεινόμενου
κειμένου
Εκκαθάριση
*
Διαγραφή της μνήμης του πληκτρολογίου
Samsung. Επιλέξτε OK για να διαγράψετε όλα όσα
έχει μάθει το πληκτρολόγιο Samsung για το στυλ
γραψίματός σας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν
νέων λέξεων που έχετε χρησιμοποιήσει.
Πρόβλεψη επόμενου γράμματος
Το πληκτρολόγιο προβλέπει το επόμενο γράμμα
καθώς εισάγετε γράμματα. Οι προβλέψεις
εμφανίζονται σε ένα δακτύλιο γύρω από το
γράμμα που μόλις εισάγατε. Μπορείτε να επιλέξετε
ένα γράμμα που προβλέφτηκε ή να μεταβείτε σε
κάποιο άλλο γράμμα. Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτή
τη λειτουργία σε Ενεργ. ή Απενερ..
Προεπισκόπηση τονισμένου χαρακτήρα
Επιλέξτε αν θέλετε να πληκτρολογήσετε γράμματα
με σημεία τονισμού.
Αν έχετε συνδεδεμένο στο προϊόν σας
ένα ασύρματο πληκτρολόγιο, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το ασύρματο πληκτρολόγιο για
την εισαγωγή γραμμάτων, αριθμών, συμβόλων
και σημείων στίξης. Σημειώστε ότι το ασύρματο
πληκτρολόγιο θα λειτουργεί μόνο όταν
εμφανίζεται το αναδυόμενο πληκτρολόγιο και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την εισαγωγή
γραμμάτων, αριθμών, συμβόλων και σημείων
στίξης.
48 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 48
2015-01-14
4:38:49
Χρήση του μενού ρυθμίσεων
Το μενού ρυθμίσεων περιέχει λειτουργίες που
ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το
πρόγραμμα περιήγησης και λειτουργίες ασφαλείας του
προγράμματος περιήγησης. Για να ανοίξετε το μενού
στον πίνακα
ρυθμίσεων, επισημάνετε το εικονίδιο
ελέγχου και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
Για να επιλέξετε μια επιλογή στο μενού ρυθμίσεων,
επισημάνετε την επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε
μ OK.
το κουμπί
http://www.samsung.com
100%
Ενεργ.λειτ.“Άρπαγμα”
Εγκεκρ. τοποθεσίες
Ιδιωτική περιήγ. ενεργή
Ορισμός μηχανής αναζήτ.
Ρυθμιση Web browser
Βοήθεια
Κλείσιμο
 Διαχείριση εγκεκριμένων τοποθεσιών: Σας
επιτρέπει να πληκτρολογήσετε διευθύνσεις URL για
προσθήκη στη λίστα εγκεκριμένων τοποθεσιών και να
διαγράψετε τοποθεσίες από τη λίστα εγκεκριμένων
τοποθεσιών. Αν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία
και δεν έχετε προσθέσει καμία τοποθεσία στη λίστα
εγκεκριμένων τοποθεσιών, δεν θα μπορείτε να
προσπελάσετε καμία διαδικτυακή τοποθεσία.
Ιδιωτική περιήγ. ενεργή/ανενεργή
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τρόπου λειτουργίας
ιδιωτικής περιήγησης. Όταν είναι ενεργοποιημένη η
λειτουργία ιδιωτικής περιήγησης, το πρόγραμμα περιήγησης
δεν αποθηκεύει τις διευθύνσεις URL των τοποθεσιών που
επισκέπτεστε. Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τον τρόπο
λειτουργίας ιδιωτικής περιήγησης, επιλέξτε Ναι.
Αν εκτελείται ο τρόπος λειτουργίας ιδιωτικής περιήγησης,
το εικονίδιο διακοπής εμφανίζεται εμπρός από τη
διεύθυνση URL στο πάνω μέρος της οθόνης. Για να
απενεργοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας ιδιωτικής
περιήγησης, επιλέξτε τον ξανά όταν είναι ενεργοποιημένος.
Μπορείτε να καθορίσετε την επιθυμητή μηχανή αναζήτησης.
Ρυθμιση Web browser
Ενεργ./Απεν. λειτ.“Άρπαγμα”
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας
λήψης. Όταν η λειτουργία λήψης είναι ενεργοποιημένη,
μπορείτε να μετακινήσετε μια ιστοσελίδα προς τα πάνω
και προς τα κάτω χωρίς να σύρετε τη γραμμή κύλισης.
Η λειτουργία λήψης είναι διαθέσιμη μόνο στη
λειτουργία περιήγησης με δείκτη.
Εγκεκρ. τοποθεσίες
Σας επιτρέπει να περιορίζετε την πρόσβαση των παιδιών
σας σε ακατάλληλες ιστοσελίδες, επιτρέποντας την
πρόσβαση μόνο στις ιστοσελίδες που έχετε καταχωρίσει.
Κάθε φορά που προσπελαύνετε αυτή τη λειτουργία,
εμφανίζεται η οθόνη κωδικού PIN. Πατήστε παρατεταμένα
το κουμπί 123 μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το
αριθμητικό πληκτρολόγιο. Όταν εμφανιστεί το αριθμητικό
πληκτρολόγιο, επιλέξτε έναν αριθμό χρησιμοποιώντας τα
κουμπιά 78:; και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
Την πρώτη φορά που θα προσπελάσετε αυτή τη λειτουργία,
εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό PIN, 0000.
Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PIN χρησιμοποιώντας
τη λειτουργία επαναφοράς κωδικού πρόσβασης για τη
λειτουργία Εγκεκρ. τοποθεσίες. Δείτε παρακάτω.
 Λειτουργία εγκεκριμένων τοποθεσιών:
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας
Εγκεκρ. τοποθεσίες.
 Επαν. κωδ. πρόσβ. για εγκεκρ. τοποθεσ.:
Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης για τη
λειτουργία εγκεκριμένων τοποθεσιών.
 Προσθ. τρέχ. τοπ.: Σας επιτρέπει να προσθέσετε
τη διαδικτυακή τοποθεσία που προβάλλεται εκείνη
τη στιγμή στη λίστα των εγκεκριμένων τοποθεσιών.
 Ορισμός ως αρχ. σελ.: Μπορείτε να καθορίσετε
την αρχική σελίδα του προγράμματος περιήγησης.
 Αποκ. Pop-up: Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
της λειτουργίας φραγής αναδυόμενων παραθύρων.
 Αποκλ. σελίδων: Μπορείτε να προσδιορίσετε
αν θα αποκλείονται οι διαφημίσεις και να
επιλέξετε τις διευθύνσεις URL για τις οποίες θα
αποκλείονται οι διαφημίσεις.
 Γενικά: Μπορείτε να διαγράψετε προσωπικές
πληροφορίες όπως το ιστορικό περιήγησης
σε διαδικτυακές τοποθεσίες και τα δεδομένα
περιήγησης (cookie κ.λπ.) και να επαναφέρετε όλες
τις ρυθμίσεις της εφαρμογής Web Browser στις
εργοστασιακές προεπιλογές τους. Μπορείτε επίσης
να ρυθμίσετε την επιλογή Λειτουργία ασφάλειας.
✎ Ρυθμίστε την επιλογή Λειτουργία ασφάλειας
σε Ενεργ. για να αποφύγετε την πρόσβαση
σε κακόβουλες/πλαστές τοποθεσίες και να
αποτρέψετε την εκτέλεση κακόβουλου κώδικα.
 Κωδικοποίηση: Μπορείτε να καθορίσετε τη
ρύθμιση κωδικοποίησης για ιστοσελίδες σε
αυτόματη ή να επιλέξετε μη αυτόματα τη μορφή
κωδικοποίησης από μια λίστα.
 Δείκτης: Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα
του δείκτη στη λειτουργία περιήγησης με δείκτη.
 Στοιχεία προγρ. περιήγησης: Εμφάνιση του
αριθμού έκδοσης και πληροφοριών πνευματικών
δικαιωμάτων για την εφαρμογή Web Browser.
Υπηρεσίες Δικτύου
Ορισμός μηχανής αναζήτ.
Βοήθεια
Παροχή βασικών πληροφοριών σχετικά με τη
λειτουργία της εφαρμογής Web Browser.
49 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 49
2015-01-14
4:38:51
Υπηρεσίες Δικτύου
✎
Ορισμένες από τις λειτουργίες της επιλογής Ρυθμιση
Web browser ενδέχεται να μην είναι ενεργοποιημένες,
ανάλογα με τη διαδικτυακή τοποθεσία. Οι λειτουργίες
που δεν είναι ενεργοποιημένες έχουν γκρι χρώμα και
δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
Σύνδεση λογαριασμών διαδικτυακών
υπηρεσιών με το προϊόν
Η λειτουργία σύνδεσης λογαριασμών σάς επιτρέπει
να συνδέσετε το προϊόν σας με τους λογαριασμούς
που διαθέτετε σε διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως
το Pandora, έτσι ώστε το προϊόν να μπορεί να σας
συνδέει αυτόματα όταν εκκινείτε την εφαρμογή για τη
συγκεκριμένη υπηρεσία.
Για να δημιουργήσετε μια σύνδεση λογαριασμού
υπηρεσίας, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1.
Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε το κουμπί
στην
επάνω δεξιά γωνία και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί OK για να συνδεθείτε στο λογαριασμό
Samsung σας.
2.
Αφού συνδεθείτε, επιλέξτε ξανά το κουμπί
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
Επιλέξτε Σύνδεση λογαριασμών στην οθόνη
του λογαριασμού σας και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί OK.
Στην οθόνη Σύνδεση λογαριασμών, επιλέξτε
την υπηρεσία που θέλετε να συνδέσετε με το
προϊόν και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
Στην οθόνη αναγνωριστικού και κωδικού
πρόσβασης, εισαγάγετε το αναγνωριστικό που
χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στην υπηρεσία
που επιλέξατε χρησιμοποιώντας το αναδυόμενο
πληκτρολόγιο. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Τέλος
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για τον κωδικό
πρόσβασης. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Τέλος
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
Επιλέξτε OK και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί OK.
3.
4.
5.
6.
7.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
✎
Επιλέξτε Δίκτυο και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί OK.
Επιλέξτε Ρυθμίσεις BD-Live και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
Επιλέξτε Διαχ. δεδ. BD και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
Επιλέξτε Επιλογή συσκευής και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
Επιλέξτε μια συσκευή USB και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
Τοποθετήστε ένα δίσκο Blu-ray Disc που
υποστηρίζει BD-LIVE.
Επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα περιεχομένου
της υπηρεσίας BD-LIVE που παρέχεται από τον
κατασκευαστή του δίσκου.
Ο τρόπος που χρησιμοποιείτε το BD-LIVE και το
παρεχόμενο περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρουν,
ανάλογα με τον κατασκευαστή του δίσκου.
BD-LIVE™
Αφού συνδεθεί στο δίκτυό σας το προϊόν, μπορείτε
να απολαύσετε ποικίλο περιεχόμενο υπηρεσιών που
σχετίζονται με ταινίες, το οποίο είναι διαθέσιμο σε
δίσκους που είναι συμβατοί με BD-LIVE.
1.
2.
Συνδέστε μια μονάδα flash USB στην υποδοχή
USB που υπάρχει στην πρόσοψη του προϊόντος
και, στη συνέχεια, ελέγξτε την υπολειπόμενη
μνήμη της. Η συσκευή αποθήκευσης πρέπει να
διαθέτει τουλάχιστον 1 GB ελεύθερου χώρου,
ώστε να χωρέσουν τα δεδομένα των υπηρεσιών
BD-LIVE.
Επιλέξτε Ρυθμίσεις στην αρχική οθόνη και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
50 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 50
2015-01-14
4:38:52
Παράρτημα
Πρόσθετες πληροφορίες
Ψηφιακή έξοδος
Σημειώσεις
Συνδέσεις
ΕΞΟΔΟΣ HDMI
• Ορισμένες αναλύσεις εξόδου HDMI ενδέχεται να μη
λειτουργούν, ανάλογα με την τηλεόραση.
• Πρέπει να πραγματοποιήσετε σύνδεση HDMI για να
απολαύσετε βίντεο με τεχνολογία 3D.
• Τα καλώδια HDMI μεγάλου μήκους ενδέχεται να
προκαλέσουν την εμφάνιση θορύβου στην οθόνη.
Αν συμβεί κάτι τέτοιο, ρυθμίστε την επιλογή
Πλούσιο χρώμα HDMI σε Απ. στο μενού.
Ρυθμίσεις
Ρυθμίσεις 3D
Format οθόνης
• Ανάλογα με τον τύπο του δίσκου, ορισμένοι λόγοι
πλευρών ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμοι.
• Αν επιλέξετε κάποια τιμή και ρύθμιση λόγου
πλευρών που είναι διαφορετική από το λόγο
πλευρών οθόνης της τηλεόρασής σας, τότε η εικόνα
ενδέχεται να φαίνεται παραμορφωμένη.
• Αν επιλέξετε 16:9 Αρχικό, η τηλεόρασή σας ενδέχεται
να προβάλει εικόνα σε τρόπο λειτουργίας 4:3
Pillarbox (μαύρες λωρίδες στις πλευρές της εικόνας).
BD Wise (Μόνο για προϊόντα Samsung)
• Όταν η επιλογή BD Wise ρυθμίζεται σε Ενεργ.,
η επιλογή Ανάλυση ρυθμίζεται αυτόματα σε BD
Wise και η επιλογή BD Wise εμφανίζεται στο μενού
Ανάλυση.
• Αν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε μια συσκευή
που δεν υποστηρίζει BD Wise, δεν μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία BD Wise.
• Για σωστή λειτουργία του BD Wise, ρυθμίστε την
επιλογή BD Wise τόσο στο προϊόν όσο και στην
τηλεόραση σε Ενεργ..
Σύνδεση Διαδικτύου BD-Live
• Όταν χρησιμοποιείτε περιεχόμενο BD-LIVE, η σύνδεση
στο Διαδίκτυο ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισμούς.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• Ορισμένες αναλύσεις εξόδου HDMI ενδέχεται να μη
λειτουργούν, ανάλογα με την τηλεόραση. Ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας.
• Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη αν το
καλώδιο HDMI δεν υποστηρίζει CEC.
• Αν μια τηλεόραση Samsung διαθέτει το λογότυπο
Anynet+, τότε υποστηρίζει τη λειτουργία Anynet+.
Παράρτημα
• Για ορισμένους δίσκους 3D, για να διακόψετε την
αναπαραγωγή μιας ταινίας σε τρόπο λειτουργίας
3D, πατήστε μία φορά το κουμπί e (Έξοδος).
Η αναπαραγωγή της ταινίας διακόπτεται και η
επιλογή τρόπου λειτουργίας 3D απενεργοποιείται.
Για να αλλάξετε μια επιλογή ρύθμισης 3D κατά την
αναπαραγωγή μιας ταινίας 3D, πατήστε μία φορά
το κουμπί e (Έξοδος). Εμφανίζεται το μενού Bluray. Πατήστε ξανά το κουμπί e (Έξοδος) και, στη
συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις 3D στο μενού Blu-ray.
• Ανάλογα με το περιεχόμενο και τη θέση της εικόνας
στην οθόνη της τηλεόρασης, ενδέχεται να δείτε
κατακόρυφες μαύρες λωρίδες στην αριστερή πλευρά,
στη δεξιά πλευρά ή και στις δύο πλευρές της οθόνης.
• Φροντίστε να επιλέξετε τη σωστή ρύθμιση Ψηφιακή
έξοδος, διαφορετικά δεν θα ακούγεται ήχος ή θα
ακούγεται μόνο ένας δυνατός θόρυβος.
• Αν η συσκευή HDMI (δέκτης AV, τηλεόραση) δεν
είναι συμβατή με τις μορφές συμπίεσης (Dolby Digital,
DTS), το σήμα ήχου μεταδίδεται σε μορφή PCM.
• Τα κανονικά DVD δεν διαθέτουν ήχο BONUSVIEW
ούτε ηχητικά εφέ πλοήγησης.
• Ορισμένοι δίσκοι Blu-ray Disc δεν διαθέτουν ήχο
BONUSVIEW ούτε ηχητικά εφέ πλοήγησης.
• Αυτή η ρύθμιση Ψηφιακή έξοδος δεν επηρεάζει
την αναλογική (Α/Δ) έξοδο ήχου ή την έξοδο ήχου
HDMI προς την τηλεόραση. Επηρεάζει την οπτική
έξοδο ήχου και την έξοδο ήχου HDMI όταν το
προϊόν είναι συνδεδεμένο σε ένα δέκτη AV.
• Αν αναπαράγετε ηχητική επένδυση MPEG, το σήμα
ήχου μεταδίδεται σε μορφή PCM ανεξάρτητα από
την επιλογή Ψηφιακή έξοδος (PCM ή Bitstream).
• Η επιλογή Ψηφιακή έξοδος μπορεί να
ενεργοποιηθεί όταν η επιλογή Έξοδος ήχου έχει
ρυθμιστεί σε Ηχείο TV.
Διαχ. δεδ. BD
• Στον τρόπο λειτουργίας εξωτερικής μνήμης, η
αναπαραγωγή δίσκου ενδέχεται να διακοπεί
αν αποσυνδέσετε τη συσκευή USB όταν η
αναπαραγωγή βρίσκεται σε εξέλιξη.
• Υποστηρίζονται μόνο οι συσκευές USB που έχουν
μορφοποιηθεί στο σύστημα αρχείων FAT (ετικέτα τόμου
DOS 8.3). Συνιστούμε τη χρήση συσκευών USB που
υποστηρίζουν το πρωτόκολλο USB 2.0 με ταχύτητα
ανάγνωσης/εγγραφής 4 MB/sec ή υψηλότερη.
• Η λειτουργία συνέχισης αναπαραγωγής ενδέχεται
να μην είναι διαθέσιμη μετά τη μορφοποίηση της
συσκευής αποθήκευσης.
• Η συνολική μνήμη που είναι διαθέσιμη για τη
λειτουργία Διαχ. δεδ. BD ενδέχεται να διαφέρει,
ανάλογα με τις συνθήκες.
DivX® Video On Demand
• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
βίντεο κατά απαίτηση DivX(R) VOD, επισκεφτείτε τη
διαδικτυακή τοποθεσία "http://vod.divx.com".
51 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 51
2015-01-14
4:38:53
Παράρτημα
Οθόνη πρόσοψης
Αναπαραγωγή αρχείων JPEG
• Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη φωτεινότητα του
και του κουμπιού VOL +, -.
κουμπιού
• Δεν μπορείτε να μεγεθύνετε τους υπότιτλους και το
γραφικό PG στον τρόπο λειτουργίας πλήρους οθόνης.
Αναπαραγωγή Περιεχομένου
Ρύθμιση ηχείου
• Όταν η επιλογή Έξοδος ήχου έχει ρυθμιστεί σε
Ηχείο TV, ο ήχος αναπαράγεται από τα ηχεία της
τηλεόρασης.
HDMI Audio (Έξοδος ήχου HDMI)
• Όταν μεταδίδεται ήχος HDMI στα ηχεία της τηλεόρασης,
ο ήχος μετατρέπεται αυτόματα σε μορφή 2 καναλιών.
Κανάλι επιστρ. ήχου
• Όταν η επιλογή Anynet+ (HDMI-CEC) έχει
ρυθμιστεί σε Απ., η λειτουργία Κανάλι επιστρ.
ήχου δεν είναι διαθέσιμη.
• Η χρήση ενός καλωδίου HDMI που δεν είναι
πιστοποιημένο για ARC (Κανάλι επιστροφής ήχου)
ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα συμβατότητας.
• Η λειτουργία ARC είναι διαθέσιμη μόνο αν είναι
συνδεδεμένη μια τηλεόραση που είναι συμβατή με ARC.
Χρήση του κουμπιού TOOLS κατά την
αναπαραγωγή φωτογραφιών
• Αν το σύστημα οικιακού κινηματογράφου είναι
συνδεδεμένο σε μια τηλεόραση που είναι συμβατή με
BD Wise και έχει ρυθμισμένη την επιλογή BD Wise σε
Ενεργ., δεν εμφανίζεται το μενού ρυθμίσεων Εικόνα.
• Η λειτουργία Μουσ. υπόκρουση δεν εκτελείται αν
το αρχείο μουσικής και τα αρχεία φωτογραφιών δεν
βρίσκονται στο ίδιο μέσο αποθήκευσης. Επίσης, η
ποιότητα του ήχου ενδέχεται να επηρεαστεί από το
ρυθμό μετάδοσης bit του αρχείου μουσικής MP3, το
μέγεθος των φωτογραφιών και τη μέθοδο κωδικοποίησης.
Συμβατότητα με δίσκους και μορφές
Τύποι δίσκων και περιεχόμενο που
μπορεί να αναπαράγει το προϊόν
Αναπαραγωγή
Αναπαραγωγή αρχείων βίντεο
• Τα αρχεία βίντεο με υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης bit,
20 Mbps ή υψηλότερους, υπερβαίνουν τις δυνατότητες
του προϊόντος και ενδέχεται να σταματήσουν να
αναπαράγονται κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής τους.
Μέσα
ΒΙΝΤΕΟ
Επιλογή της γλώσσας υποτίτλων
• Ανάλογα με το δίσκο Blu-ray/DVD, ενδέχεται να
μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα υποτίτλων από το
μενού δίσκου. Πατήστε το κουμπί DISC MENU.
• Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τις γλώσσες
υποτίτλων που έχουν κωδικοποιηθεί στο δίσκο και
ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλους τους
δίσκους Blu-ray/DVD.
• Αν ο δίσκος Blu-ray Disc διαθέτει ενότητα BONUSVIEW,
εμφανίζονται επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο
λειτουργίας BONUSVIEW της κυρίως ταινίας.
• Αυτή η λειτουργία αλλάζει ταυτόχρονα τους
πρωτεύοντες και τους δευτερεύοντες υπότιτλους.
• Εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός των κύριων και
των δευτερευόντων υποτίτλων, αντίστοιχα.
Λεπτομέρειες
Blu-ray Disc Δίσκοι BD-ROM ή BD3D Blu-ray RE/-R που έχουν εγγραφεί
στη μορφή BD-RE.
Disc
Επιλογή της γλώσσας ήχου
• Η ένδειξη ◄► δεν θα εμφανιστεί στην οθόνη αν η
ενότητα BONUSVIEW δεν περιέχει ρυθμίσεις ήχου
BONUSVIEW.
• Οι γλώσσες που είναι διαθέσιμες μέσω της λειτουργίας
γλώσσας ήχου εξαρτώνται από τις γλώσσες που
έχουν κωδικοποιηθεί στο δίσκο. Αυτή η λειτουργία ή
ορισμένες γλώσσες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
• Ορισμένοι δίσκοι Blu-ray Disc ενδέχεται να σας
επιτρέπουν να επιλέξετε ηχητική επένδυση μορφής
PCM ή Dolby Digital στα Αγγλικά.
Τύπος
δίσκου
ΜΟΥΣΙΚΗ
Δίσκοι DVD-VIDEO,
εγγράψιμοι δίσκοι
DVD-VIDEO, DVD+RW/DVDDVD-RW, RW(V)/DVD-R/+R που
DVD-R,
έχουν εγγραφεί και
DVD+RW, οριστικοποιηθεί ή ένα μέσο
αποθήκευσης USB που
DVD+R,
περιλαμβάνει περιεχόμενο
VCD
μορφής DivX, MKV, MP4,
VCD.
Μουσική που έχει εγγραφεί
σε δίσκους CD-RW/-R,
CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R
DVD-RW/-R, ή ένα μέσο αποθήκευσης
BD-RE/-R USB που περιλαμβάνει
περιεχόμενο μορφής MP3
ή WMA.
Φωτογραφίες που έχουν
εγγραφεί σε δίσκους CDCD-RW/-R, RW/-R, DVD-RW/-R,
Φ>ΤΟΓΡΑΦΙΕΣ DVD-RW/-R, BD-RE/-R ή ένα μέσο
BD-RE/-R αποθήκευσης USB που
περιλαμβάνει περιεχόμενο
μορφής JPEG.
52 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 52
2015-01-14
4:38:53
✎
✎
✎
✎
✎
✎
Το προϊόν ενδέχεται να μην αναπαράγει ορισμένους
δίσκους CD-RW/-R και DVD-R λόγω του τύπου
δίσκου ή των συνθηκών εγγραφής.
Αν ένας δίσκος DVD-RW/-R δεν έχει εγγραφεί
σωστά στη μορφή DVD-Video, δεν είναι δυνατή η
αναπαραγωγή του.
Το προϊόν δεν αναπαράγει περιεχόμενο που έχει
εγγραφεί σε δίσκο DVD-R με ρυθμό μετάδοσης bit
που υπερβαίνει τα 10 Mbps.
Το προϊόν δεν αναπαράγει περιεχόμενο που έχει
εγγραφεί σε δίσκο BD-R ή σε συσκευή USB με ρυθμό
μετάδοσης bit που υπερβαίνει τα 30 Mbps.
Η αναπαραγωγή ενδέχεται να μην είναι δυνατή με
ορισμένους τύπους δίσκων ή όταν χρησιμοποιούνται
συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως η αλλαγή οπτικής
γωνίας και η προσαρμογή του λόγου πλευρών.
Πληροφορίες σχετικά με τους δίσκους αναγράφονται
λεπτομερώς στη συσκευασία τους. Ανατρέξτε σε
αυτές αν είναι απαραίτητο.
Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου BD-J, η φόρτωση
ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο από έναν κανονικό
δίσκο ή ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να εκτελούνται
αργά.
Λογότυπα δίσκων που αναπαράγονται
από το προϊόν
Blu-ray Disc
3D Blu-ray Disc
BD-LIVE
Dolby
DTS
Java
• HD DVD
• DVD-RAM
• DVD-ROM/PD/MV-Disc
• Super Audio CD (εκτός
κ.λπ.
από τη στρώση CD)
• DVD-RW (τρόπος
• Δίσκοι DVD-R
λειτουργίας VR)
χωρητικότητας 3,9 GB
για εγγραφές
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD (σε δίσκους
CD-G αναπαράγεται μόνο
ο ήχος και όχι τα γραφικά)
✎
✎
✎
✎
Αυτό το προϊόν ενδέχεται να μην αποκρίνεται σε όλες
τις εντολές λειτουργίας, επειδή ορισμένοι δίσκοι Bluray Disc, DVD και CD επιτρέπουν συγκεκριμένες ή
περιορισμένες λειτουργίες και παρέχουν μόνο ορισμένες
δυνατότητες κατά την αναπαραγωγή. Σημειώστε ότι
αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα του προϊόντος.
Η εταιρεία Samsung δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι
αυτό το προϊόν θα αναπαράγει κάθε δίσκο που
φέρει τα λογότυπα Blu-ray Disc, DVD ή CD, επειδή
οι μορφές των δίσκων εξελίσσονται και ενδέχεται
να προκύψουν προβλήματα και σφάλματα κατά τη
δημιουργία λογισμικού Blu-ray Disc, DVD, CD ή/και
την κατασκευή των δίσκων.
Αν έχετε ερωτήσεις ή αντιμετωπίζετε δυσκολίες με την
αναπαραγωγή δίσκων Blu-ray Disc, DVD ή CD σε αυτό
το προϊόν, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών της SAMSUNG. Επίσης, ανατρέξτε στο
υπόλοιπο εγχειρίδιο χρήσης για πρόσθετες πληροφορίες
σχετικά με τους περιορισμούς αναπαραγωγής.
Ορισμένοι δίσκοι που διατίθενται στο εμπόριο και δίσκοι
DVD που έχουν αγοραστεί έξω από την περιοχή σας
ενδέχεται να μην αναπαράγονται σε αυτό το προϊόν.
DivX
Παράρτημα
Τύποι δίσκων που δεν μπορεί να
αναπαράγει το προϊόν
Σύστημα μετάδοσης PAL
στο Η.Β., τη Γαλλία, τη
Γερμανία κ.λπ.
Κωδικός περιοχής
Τόσο τα προϊόντα όσο και οι δίσκοι διαθέτουν κωδικοποίηση
κατά περιοχή. Για να αναπαράγεται ένας δίσκος, αυτοί οι
κωδικοί περιοχής πρέπει να ταιριάζουν. Αν οι κωδικοί δεν
ταιριάζουν, ο δίσκος δεν αναπαράγεται. Ο κωδικός περιοχής
για αυτό το προϊόν εμφανίζεται στο πίσω μέρος του προϊόντος.
Τύπος Κωδικός
δίσκου περιοχής
Blu-ray
Disc
Περιοχή
A
Βόρεια Αμερική, Κεντρική
Αμερική, Νότια Αμερική, Κορέα,
Ιαπωνία, Ταϊβάν, Χονγκ Κονγκ
και Νοτιοανατολική Ασία.
B
Ευρώπη, Γροιλανδία, Γαλλικές
επικράτειες, Μέση Ανατολή,
Αφρική, Αυστραλία και Νέα
Ζηλανδία.
C
Ινδία, Κίνα, Ρωσία, Κεντρική
Ασία και Νότια Ασία.
53 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 53
2015-01-14
4:38:54
Παράρτημα
1
Η.Π.Α., επικράτειες των Η.Π.Α.
και Καναδάς
2
Ευρώπη, Ιαπωνία, Μέση
Ανατολή, Αίγυπτος, Αφρική,
Γροιλανδία
3
Ταϊβάν, Κορέα, Φιλιππίνες,
Ινδονησία, Χονγκ Κονγκ
4
Μεξικό, Νότια Αμερική,
Κεντρική Αμερική, Αυστραλία,
Νέα Ζηλανδία, Νησιά Ειρηνικού,
Καραϊβική
5
Ρωσία, Ανατολική Ευρώπη,
Ινδία, Βόρεια Κορέα, Μογγολία
6
Κίνα
DVDVIDEO
✎
Αν ο κωδικός περιοχής ενός δίσκου Blu-ray/DVD
δεν αντιστοιχεί στον κωδικό περιοχής αυτού του
προϊόντος, το προϊόν δεν μπορεί να αναπαράγει το
δίσκο.
AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
• Αυτό το προϊόν μπορεί να αναπαράγει δίσκους μορφής
AVCHD. Οι δίσκοι αυτοί κανονικά εγγράφονται και
χρησιμοποιούνται σε βιντεοκάμερες.
• Η μορφή AVCHD είναι μια μορφή ψηφιακού βίντεο
High Definition για βιντεοκάμερες.
• Η μορφή MPEG-4 AVC/H.264 συμπιέζει τις εικόνες
με υψηλότερη αποτελεσματικότητα από τη συμβατική
μορφή συμπίεσης εικόνας.
• Ορισμένοι δίσκοι AVCHD χρησιμοποιούν τη μορφή
"x.v.Colour". Αυτό το προϊόν μπορεί να αναπαράγει
δίσκους AVCHD που χρησιμοποιούν τη μορφή
"x.v.Colour".
• Η ονομασία "x.v.Colour" είναι εμπορικό σήμα της Sony
Corporation.
• Η ονομασία "AVCHD" και το λογότυπο AVCHD είναι
εμπορικά σήματα της Matsushita Electronic Industrial
Co., Ltd. και της Sony Corporation.
✎
✎
✎
Ορισμένοι δίσκοι μορφής AVCHD ενδέχεται να μην
αναπαράγονται, ανάλογα με τις συνθήκες εγγραφής.
Οι δίσκοι μορφής AVCHD πρέπει να είναι
οριστικοποιημένοι.
Η μορφή "x.v.Colour" προσφέρει ένα μεγαλύτερο
εύρος χρωμάτων από τους κανονικούς δίσκους DVD
βιντεοκάμερας.
✎
Ορισμένοι δίσκοι μορφής DivX, MKV και MP4
ενδέχεται να μην αναπαράγονται, ανάλογα με την
ανάλυση βίντεο και το ρυθμό καρέ τους.
Υποστηριζόμενες μορφές
Σημειώσεις σχετικά με τη σύνδεση USB
• Το προϊόν υποστηρίζει μέσα αποθήκευσης
USB, συσκευές αναπαραγωγής MP3, ψηφιακές
φωτογραφικές μηχανές και συσκευές ανάγνωσης
καρτών USB.
• Το προϊόν δεν υποστηρίζει ονόματα φακέλων ή
αρχείων με περισσότερους από 128 χαρακτήρες.
• Ορισμένες συσκευές USB ή ψηφιακές φωτογραφικές
μηχανές ενδέχεται να μην είναι συμβατές με το προϊόν.
• Το προϊόν υποστηρίζει τα συστήματα αρχείων FAT 16,
FAT 32 και NTFS.
• Συνδέετε τις συσκευές USB απευθείας στη θύρα
USB του προϊόντος. Η σύνδεση μέσω καλωδίου USB
ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα συμβατότητας.
• Η εισαγωγή περισσότερων από μίας συσκευών
αποθήκευσης σε μια μονάδα ανάγνωσης πολλαπλών
καρτών ενδέχεται να προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία
της μονάδας ανάγνωσης.
• Το προϊόν δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο PTP
(Ομότιμο).
• Μην αποσυνδέετε μία συσκευή USB ενώ μεταφέρει ή
εγγράφει δεδομένα.
• Όσο υψηλότερη είναι η ανάλυση της εικόνας, τόσο
περισσότερος χρόνος χρειάζεται για να εμφανιστεί η
εικόνα.
• Αυτό το προϊόν δεν μπορεί να αναπαράγει αρχεία MP3
με τεχνολογία DRM (Digital Rights Management), των
οποίων έχει πραγματοποιηθεί λήψη από εμπορικές
τοποθεσίες.
• Το προϊόν υποστηρίζει μόνο βίντεο που έχει ρυθμό
καρέ χαμηλότερο από 30 fps.
• Το προϊόν υποστηρίζει μόνο συσκευές USB μαζικής
αποθήκευσης τύπου MSC (Mass Storage Class),
όπως μονάδες Τhumb και μονάδες USB HDD. (Δεν
υποστηρίζονται διανομείς.)
• Ορισμένες συσκευές USB HDD, συσκευές ανάγνωσης
πολλαπλών καρτών και μονάδες Τhumb ενδέχεται να
μην είναι συμβατές με αυτό το προϊόν.
• Αν κάποιες συσκευές USB απαιτούν υπερβολική ισχύ,
ενδέχεται να τις περιορίσει η συσκευή ασφαλείας
κυκλώματος.
• Αν η αναπαραγωγή από μια μονάδα USB HDD είναι
ασταθής, παρέχετε πρόσθετη ισχύ συνδέοντας τη
μονάδα σκληρού δίσκου σε μια πρίζα. Αν το πρόβλημα
εξακολουθεί να υπάρχει, επικοινωνήστε με τον
κατασκευαστή της μονάδας USB HDD.
• Η εταιρεία SAMSUNG δεν ευθύνεται για την
καταστροφή αρχείων δεδομένων ή την απώλεια
δεδομένων.
54 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 54
2015-01-14
4:38:55
Υποστήριξη αρχείων βίντεο
Επέκταση
αρχείου
Περιέχον
αρχείο
(κοντέινερ)
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.ps
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
*.webm
*.rmvb
Codec βίντεο
Ανάλυση
MVC
Ρυθμός
Ρυθμός καρέ
μετάδοσης bit Codec ήχου
(fps)
(Mbps)
24/25/30
60
Motion JPEG
H.264 BP/MP/HP
Divx 3.11 / 4 / 5 / 6
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
Window Media Video v9(VC1)
FHD :
MAX 30
HD :
MAX 60
AVS
30
MPEG2
MPEG1
Microsoft MPEG-4 v3
Window Media Video
v7(WMV1), v8(WMV2)
1280x720
AC3
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG(MP3)
DTS
(Core, LBR)
MAX 30
720x576
Microsoft MPEG-4 v1, v2
VP6
640x480
6~30
4
WebM
VP8
1920x1080
6~30
20
Vorbis
RMVB
RV8/9/10 (RV30/40)
1920x1080
6~30
20
RealAudio 6
 Περιορισμοί
 Αποκωδικοποιητής βίντεο
- Τα αρχεία με τα υποστηριζόμενα codec που
αναφέρονται παραπάνω δεν υποστηρίζονται αν το
περιεχόμενό τους παρουσιάζει προβλήματα.
- Η κανονική αναπαραγωγή δεν είναι εγγυημένη αν οι
πληροφορίες κοντέινερ του αρχείου είναι εσφαλμένες
ή αν το ίδιο το αρχείο είναι κατεστραμμένο.
- Για το περιεχόμενο με ρυθμό μετάδοσης bit/ρυθμό
καρέ που είναι υψηλότερος από τον τυπικό, ενδέχεται
να διακόπτεται η αναπαραγωγή του ήχου ή του βίντεο.
- Η λειτουργία αναζήτησης (παράλειψης) δεν είναι
διαθέσιμη αν ο πίνακας ευρετηρίου του αρχείου είναι
χαλασμένος.
- Η αναπαραγωγή ενδέχεται να διαταραχτεί όταν
αναπαράγεται περιεχόμενο από το δίκτυο, ανάλογα με
την κατάσταση του δικτύου σας.
- Ορισμένες συσκευές USB ή ψηφιακές φωτογραφικές
μηχανές ενδέχεται να μην είναι συμβατές με το προϊόν.
- Η μορφή RMVB υποστηρίζεται στην Κίνα, το Χονγκ
Κονγκ και τη Νοτιοανατολική Ασία.
- Το codec AVS υποστηρίζεται μόνο για περιεχόμενο
στην Κίνα
- Η επέκταση *.ps υποστηρίζεται μόνο για περιεχόμενο
στην Κίνα
- Το codec DivX δεν υποστηρίζεται για περιεχόμενο στις Η.Π.Α.
- Υποστηρίζεται έως και H.264 Level 4.1 (εκτός από
FMO/ASO/RS)
- Δεν υποστηρίζεται VC1 AP L4
- Εκτός από WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
Ανάλυση χαμηλότερη από 1280 X 720: Μέγιστος
ρυθμός 60 καρέ
Ανάλυση υψηλότερη από 1280 X 720: Μέγιστος
ρυθμός 30 καρέ
- Δεν υποστηρίζεται GMC 2 ή υψηλότερο
- Για περιεχόμενο 3D, υποστηρίζεται μόνο τύπος
ακολουθίας SVAF επάνω και κάτω, δίπλα-δίπλα και
αριστερά/δεξιά (2 ES).
- Υποστηρίζονται μόνο οι προδιαγραφές BD MVC
Παράρτημα
H 263 Sorrenson
 Αποκωδικοποιητής ήχου
-
Υποστηρίζεται WMA 10 Pro (έως και 5.1)
Δεν υποστηρίζεται ήχος WMA Lossless
Υποστηρίζεται προφίλ M2
Το codec RealAudio 10 Lossless δεν υποστηρίζεται για
περιεχόμενο στην Κίνα και το Χονγκ Κονγκ
Δεν υποστηρίζεται QCELP, AMR NB/WB
Vorbis: Υποστηρίζονται έως και 5.1 κανάλια
DD+: Υποστηρίζονται έως και 7.1 κανάλια
Το codec DTS LBR υποστηρίζεται μόνο σε κοντέινερ
MKV/MP4/TS
55 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0120.indd 55
2015-01-20
11:22:45
Παράρτημα
Υποστήριξη αρχείων μουσικής
Επέκταση αρχείου
Τύπος
Codec
Σχόλια
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
-
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG4
AAC
-
*.flac
FLAC
FLAC
Υποστηρίζονται έως και 2 κανάλια
*.ogg
OGG
Vorbis
Υποστηρίζονται έως και 2 κανάλια
*.wma
WMA
WMA
Υποστηρίζεται WMA 10 Pro (έως και 5.1),
δεν υποστηρίζεται ήχος WMA Lossless
Υποστηρίζεται προφίλ έως και M2
*.wav
wav
wav
-
*.mid
*.midi
midi
midi
Τύπος 0 και τύπος 1
Δεν υποστηρίζεται αναζήτηση
Υποστηρίζεται μόνο σε συσκευές USB
*.ape
ape
ape
Υποστηρίζεται μόνο σε συσκευές smart
*.aif
*.aiff
AIFF
AIFF
-
*.m4a
ALAC
ALAC
-
Υποστήριξη αρχείων εικόνας
Επέκταση αρχείου
Τύπος
Ανάλυση
Σχόλια
*.jpg
*.jpeg
JPEG
15360x8640
-
*.png
PNG
4096x4096
-
*.bmp
BMP
4096x4096
-
*.mpo
MPO
15360x8640
-
56 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 56
2015-01-14
4:38:56
Επιλογές ψηφιακής εξόδου
Ρύθμιση
PCM
Σύνδεση
Bitstream (DTS Re- Bitstream (Dolby D
encoded)
Re-encoded)
Δέκτης AV που υποστηρίζει HDMI
PCM
Έως και PCM 7.1
κανάλια
PCM
Dolby Digital
Έως και PCM 5.1
κανάλια
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Ροή ήχου σε
δίσκο Blu- Dolby TrueHD
ray Disc
DTS
DTS-HD High
Resolution
Audio
Dolby Digital Plus
HT-J7500W :
Έως και PCM 5.1
κανάλια
HT-J7750W :
Έως και PCM 7.1
κανάλια
DTS-HD
Master Audio
Dolby TrueHD
DTS Re-encoded
DTS
DTS-HD High
Resolution Audio
Έως και PCM 5.1
κανάλια
Dolby Digital
DTS
HT-J7500W :
Έως και PCM 5.1
κανάλια
HT-J7750W :
Έως και PCM 7.1
κανάλια
DTS
Οποιαδήποτε
Παράρτημα
PCM 2 κανάλια
Dolby Digital
Ροή ήχου σε
δίσκο DVD
Dolby Digital Reencoded*
DTS-HD Master
Audio
PCM
Ορισμός για
δίσκο Bluray Disc
Bitstream
(Unprocessed)
Αποκωδικοποιεί
τον ήχο της κυρίως
ταινίας μαζί με
τη ροή ήχου
BONUSVIEW
σε ήχο PCM και
προσθέτει ηχητικά
εφέ πλοήγησης.
Μεταδίδει μόνο
τη ροή ήχου της
κυρίως ταινίας,
έτσι ώστε ο δέκτης
AV να μπορεί να
αποκωδικοποιήσει
τη ροή ήχου
bitstream. Δεν
ακούγεται ήχος
BONUSVIEW
ή ηχητικά εφέ
πλοήγησης.
Αποκωδικοποιεί
τον ήχο της κυρίως
ταινίας μαζί με
τη ροή ήχου
BONUSVIEW
σε ήχο PCM,
προσθέτει ηχητικά
εφέ πλοήγησης
και, στη συνέχεια,
επανακωδικοποιεί
τον ήχο PCM σε
DTS Βitstream.
Αποκωδικοποιεί
τον ήχο της κυρίως
ταινίας μαζί με
τη ροή ήχου
BONUSVIEW
σε ήχο PCM,
προσθέτει ηχητικά
εφέ πλοήγησης
και, στη συνέχεια,
επανακωδικοποιεί
τον ήχο PCM
σε Dolby Digital
Βitstream ή σε PCM.
 Αν η ροή πηγής είναι 2 καναλιών ή μονοφωνική, δεν εφαρμόζεται η ρύθμιση "Re-encoded Dolby D". Το σήμα εξόδου
θα είναι PCM 2 καναλιών.
Οι δίσκοι Blu-ray Disc ενδέχεται να περιλαμβάνουν τρεις ροές ήχου:
- Ήχος κυρίως ταινίας: Η ηχητική επένδυση της κυρίως ταινίας.
- Ήχος BONUSVIEW: Μια πρόσθετη ηχητική επένδυση, όπως τα σχόλια του σκηνοθέτη ή των ηθοποιών.
- Ηχητικά εφέ πλοήγησης: Όταν επιλέγετε την πλοήγηση σε ορισμένα μενού, ενδέχεται να ακούγονται ηχητικά εφέ
πλοήγησης. Τα ηχητικά εφέ πλοήγησης είναι διαφορετικά σε κάθε δίσκο Blu-ray Disc.
57 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 57
2015-01-14
4:38:57
Παράρτημα
Ανάλυση σύμφωνα με τον τύπο περιεχομένου
Τύπος περιεχομένου
Blu-ray Disc
Ηλεκτρονικό/ψηφιακό
περιεχόμενο
Ανάλυση δίσκου Blu-ray Disc
1080p στα 60 καρέ
Ρύθμιση
BD Wise
Αυτόματα
Έξοδος UHD: Αυτόματα
2160p στα 24 καρέ
2160p στα 24 καρέ
Έξοδος UHD: Απενεργοποίηση
1080p στα 24 καρέ
1080p στα 24 καρέ
Μέγιστη ανάλυση εισόδου
τηλεόρασης
Μέγιστη ανάλυση
εισόδου τηλεόρασης
Καρέ ταινίας: Αυτόματα (24 καρέ)
 Μόνο για 1080p

1080p στα 24 καρέ
1080p στα 24 καρέ
1080p
1080p στα 60 καρέ
1080p στα 60 καρέ
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
Καρέ ταινίας:
Αυτόματα
Καρέ ταινίας: Απενεργοποίηση
Τύπος περιεχομένου
Ρύθμιση
BD Wise
Αυτόματα
Καρέ
ταινίας:
Αυτόματα
Μετατροπή
DVD 24 Fps:
Αυτόματα
576i/480i
Έξοδος UHD: Αυτόματα
2160p στα 24 καρέ
Έξοδος UHD: Απενεργοποίηση
1080p στα 24 καρέ
Μετατροπή DVD 24 Fps: Απενεργοποίηση
Καρέ ταινίας: Απενεργοποίηση
✎
✎
✎
✎
✎
DVD
Μέγιστη ανάλυση εισόδου τηλεόρασης
Μέγιστη ανάλυση εισόδου τηλεόρασης
Καρέ ταινίας: Αυτόματα (Μετατροπή DVD 24 Fps: Αυτόματα)
 Μόνο για 1080p

1080p στα 24 καρέ
1080p
1080p στα 60 καρέ
1080i
1080i
720p
720p
576p/480p
576p/480p
Αν η τηλεόραση που συνδέσατε με το προϊόν δεν υποστηρίζει τη ρύθμιση καρέ ταινίας ή την επιλεγμένη ανάλυση,
εμφανίζεται το μήνυμα "Εάν δεν εμφανίζονται εικόνες αφού επιλέξετε "Ναι", περιμένετε 15 δευτερόλεπτα για να
επιστρέψετε στην προηγούμενη ανάλυση. Θέλετε να αλλάξετε την ανάλυση;". Αν επιλέξετε "Ναι", η οθόνη της
τηλεόρασης παραμένει κενή για 15 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, η ανάλυση επανέρχεται αυτόματα στην
προηγούμενη τιμή.
Αν η οθόνη παραμείνει κενή αφού αλλάξετε την ανάλυση, αφαιρέστε όλους τους δίσκους και, στη συνέχεια, κρατήστε
πατημένο το κουμπί @ στο πάνω μέρος του προϊόντος για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα. Όλες οι ρυθμίσεις
επανέρχονται στις εργοστασιακές προεπιλογές. Εκτελέστε ξανά τη διαδικασία αρχικής ρύθμισης. Στη συνέχεια, μεταβείτε
στην επιλογή Ρυθμίσεις > Εικόνα > Ανάλυση στο μενού και επιλέξτε τη σωστή ανάλυση για την τηλεόρασή σας.
Όταν εκτελέσετε τη διαδικασία αρχικής ρύθμισης, επιλέξτε ξανά μόνο τη γλώσσα και το λόγο πλευρών οθόνης
(μέγεθος και φορμά οθόνης). Η επαναφορά δεν επηρεάζει τις ρυθμίσεις δικτύου σας, οπότε θα πρέπει να μπορείτε
να παραλείψετε τη ρύθμιση δικτύου και την ενημέρωση λογισμικού.
Όταν αποκαθίστανται οι εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, διαγράφονται όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα
BD του χρήστη.
Για να χρησιμοποιήσει το προϊόν τον τρόπο λειτουργίας Καρέ ταινίας (24 Fps), ο δίσκος Blu-ray Disc πρέπει να
διαθέτει τη δυνατότητα 24 καρέ ανά δευτερόλεπτο.
58 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 58
2015-01-14
4:38:57
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα όταν αυτό το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά. Αν το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε δεν
αναφέρεται παρακάτω ή αν οι οδηγίες παρακάτω δεν βοηθούν, απενεργοποιήστε το προϊόν, αποσυνδέσετε το καλώδιο
ρεύματος και επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή κέντρο σέρβις της Samsung Electronics.
Σύμπτωμα
Έλεγχος/Λύση
• Το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο σταθερά στην πρίζα;
• Απενεργοποιήστε και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά το προϊόν.
Δεν αρχίζει η
αναπαραγωγή.
• Ελέγξτε τον κωδικό περιοχής του δίσκου Blu-ray/DVD. Οι δίσκοι Blu-ray/DVD που
αγοράζονται από το εξωτερικό ενδέχεται να μην αναπαράγονται.
• Οι δίσκοι CD-ROM και DVD-ROM δεν αναπαράγονται σε αυτό το προϊόν.
• Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστό το επίπεδο διαβάθμισης.
Η αναπαραγωγή δεν
αρχίζει αμέσως όταν
πατάτε το κουμπί p.
• Μήπως χρησιμοποιείτε έναν παραμορφωμένο δίσκο ή ένα δίσκο με γρατσουνιές
στην επιφάνειά του;
• Σκουπίστε το δίσκο για να τον καθαρίσετε.
Δεν ακούγεται ήχος.
• Το σύστημα οικιακού κινηματογράφου δεν αναπαράγει ήχο κατά τη γρήγορη, την
αργή και τη βηματική αναπαραγωγή.
• Τα ηχεία είναι συνδεδεμένα σωστά; Οι ρυθμίσεις ηχείων έχουν προσαρμοστεί
σωστά;
• Μήπως ο δίσκος είναι πολύ φθαρμένος;
HT-J7500W: Μπορείτε να
ακούσετε ήχο μόνο από
μερικά ηχεία, αλλά όχι και
από τα 6.
•
•
•
•
HT-J7750W: Μπορείτε να
ακούσετε ήχο μόνο από
μερικά ηχεία, αλλά όχι και
από τα 8.
Σε ορισμένους δίσκους Blu-ray/DVD, ακούγεται ήχος μόνο από τα εμπρός ηχεία.
Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία είναι συνδεδεμένα σωστά.
Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.
Κατά την αναπαραγωγή ήχου από ένα δίσκο CD, το ραδιόφωνο ή μια τηλεόραση,
η μονάδα αναπαράγει ήχο μόνο από τα εμπρός ηχεία.
HT-J7500W: Δεν
αναπαράγεται ήχος
surround Dolby Digital 5.1
CH.
• Υπάρχει το σήμα "Dolby Digital 5.1 CH" στο δίσκο; Ο ήχος surround Dolby Digital
5.1 CH αναπαράγεται μόνο αν ο δίσκος έχει εγγραφεί με ήχο 5.1 καναλιών.
• Η γλώσσα ήχου έχει ρυθμιστεί σωστά σε Dolby Digital 5.1 CH στην οθόνη
πληροφοριών;
HT-J7750W: Δεν
αναπαράγεται ήχος
surround Dolby Digital 7.1
CH.
• Υπάρχει το σήμα "Dolby Digital 7.1 CH" στο δίσκο; Ο ήχος surround Dolby Digital
7.1 CH αναπαράγεται μόνο αν ο δίσκος έχει εγγραφεί με ήχο 7.1 καναλιών.
• Η γλώσσα ήχου έχει ρυθμιστεί σωστά σε Dolby Digital 7.1 CH στην οθόνη
πληροφοριών;
Το τηλεχειριστήριο δεν
λειτουργεί.
• Χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο εντός της εμβελείας λειτουργίας του και υπό τη
σωστή γωνία σε σχέση με τον αισθητήρα;
• Μήπως έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες;
• Ο δίσκος περιστρέφεται
αλλά δεν προβάλλεται
εικόνα.
• Η ποιότητα της εικόνας
είναι κακή και η εικόνα
τρεμοπαίζει.
•
•
•
•
Δεν λειτουργούν η γλώσσα
ήχου και οι υπότιτλοι.
• Η γλώσσα ήχου και οι υπότιτλοι δεν λειτουργούν αν ο δίσκος δεν τα περιλαμβάνει.
Παράρτημα
Δεν είναι δυνατή η
εξαγωγή του δίσκου.
Η τηλεόραση είναι αναμμένη;
Τα καλώδια βίντεο είναι συνδεδεμένα σωστά;
Μήπως ο δίσκος είναι βρώμικος ή φθαρμένος;
Οι δίσκοι κακής κατασκευής ενδέχεται να μην αναπαράγονται.
59 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 59
2015-01-14
4:38:58
Παράρτημα
Σύμπτωμα
Έλεγχος/Λύση
Η οθόνη μενού δεν
εμφανίζεται, ακόμα
και όταν επιλέγετε τη
λειτουργία μενού.
• Μήπως χρησιμοποιείτε ένα δίσκο που δεν περιέχει μενού;
Δεν είναι δυνατή η αλλαγή
του λόγου πλευρών.
• Μπορείτε να αναπαράγετε δίσκους Blu-ray/DVD μορφής 16:9 σε τρόπο λειτουργίας
16:9 Πλήρης, 4:3 Πανοραμική ή 4:3 Pan-Scan, αλλά οι δίσκοι Blu-ray/DVD μορφής
4:3 αναπαράγονται μόνο σε τρόπο λειτουργίας 4:3. Ανατρέξτε στο κάλυμμα του
δίσκου Blu-ray Disc και, στη συνέχεια, επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία.
• Το προϊόν δεν
λειτουργεί. (Παράδειγμα:
Απενεργοποιείται μόνο
του ή ακούγεται ένας
παράξενος ήχος).
• Το προϊόν δεν λειτουργεί
κανονικά.
• Κρατήστε πατημένο το κουμπί e (Έξοδος) του τηλεχειριστηρίου για 5
δευτερόλεπτα σε κατάσταση αναμονής. Με αυτόν τον τρόπο πραγματοποιείται
επαναφορά της μονάδας.
- Η χρήση της λειτουργίας επαναφοράς διαγράφει όλες τις αποθηκευμένες
ρυθμίσεις. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία, εκτός αν είναι απαραίτητο.
Ξεχάσατε τον κωδικό
πρόσβασης επιπέδου
διαβάθμισης.
• Χωρίς δίσκο τοποθετημένο στο προϊόν, κρατήστε πατημένο το κουμπί @ του
προϊόντος για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα. Εμφανίζεται η ένδειξη INIT στην
οθόνη και όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις προεπιλεγμένες τιμές τους.
- Η χρήση της λειτουργίας επαναφοράς διαγράφει όλες τις αποθηκευμένες
ρυθμίσεις. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία, εκτός αν είναι απαραίτητο.
Δεν είναι δυνατή η λήψη
ραδιοφωνικών εκπομπών.
• Η κεραία είναι συνδεδεμένη σωστά;
• Αν το σήμα εισόδου της κεραίας είναι ασθενές, εγκαταστήστε μια εξωτερική κεραία
FM σε μια περιοχή με καλή λήψη.
Δεν ακούγεται ήχος κατά
την ακρόαση του ήχου από
την τηλεόραση μέσω του
προϊόντος.
• Αν πατήσετε το κουμπί ΑΝΟΙΓΜΑ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ ^ ενώ ακούτε ήχο από την
τηλεόραση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία D. IN ή AUX, ενεργοποιούνται οι
λειτουργίες δίσκου Blu-ray/DVD και απενεργοποιείται ο ήχος της τηλεόρασης.
Εμφανίζεται στην οθόνη
η ένδειξη "Δεν είναι
διαθέσιμο".
• Η δυνατότητα ή η ενέργεια δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αυτή τη στιγμή επειδή:
1. Δεν το επιτρέπει το λογισμικό του δίσκου Blu-ray/DVD.
2. Το λογισμικό του δίσκου Blu-ray/DVD δεν υποστηρίζει τη δυνατότητα (π.χ.
γωνία λήψης).
3. Η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη τη δεδομένη στιγμή.
4. Ζητήσατε έναν αριθμό τίτλου/κεφαλαίου ή κάποιο χρόνο αναζήτησης που
βρίσκεται εκτός εύρους.
Αν η έξοδος HDMI έχει
ρυθμιστεί σε μια ανάλυση
που δεν υποστηρίζεται
από την τηλεόρασή σας
(για παράδειγμα, 1080p),
ενδέχεται να μην εμφανίζεται
εικόνα στην τηλεόραση.
• Κρατήστε πατημένο το κουμπί @ στην πρόσοψη για περισσότερο από 5
δευτερόλεπτα, χωρίς δίσκο τοποθετημένο στο προϊόν. Όλες οι ρυθμίσεις θα
επανέλθουν στις εργοστασιακές τιμές τους.
Δεν υπάρχει έξοδος
σήματος HDMI.
• Ελέγξτε τη σύνδεση ανάμεσα στην τηλεόραση και την υποδοχή HDMI του προϊόντος.
• Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας υποστηρίζει είσοδο σήματος HDMI ανάλυσης
576p/480p/720p/1080i/1080p.
Εμφανίζεται στην οθόνη μη
φυσιολογική εικόνα HDMI.
• Αν εμφανίζεται θόρυβος στην οθόνη, αυτό σημαίνει ότι η τηλεόραση δεν
υποστηρίζει HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
60 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 60
2015-01-14
4:38:58
Σύμπτωμα
Έλεγχος/Λύση
BD-LIVE
Το σύστημα οικιακού
κινηματογράφου δεν
μπορεί να συνδεθεί στο
διακομιστή BD-LIVE.
• Ελέγξτε αν η σύνδεση δικτύου είναι ενεργή, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία
κατάστασης δικτύου.
• Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένη στο προϊόν μια συσκευή αποθήκευσης USB.
• Η συσκευή αποθήκευσης πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 1 GB ελεύθερου χώρου,
ώστε να χωρέσουν τα δεδομένα της υπηρεσίας BD-LIVE. Μπορείτε να ελέγξετε το
διαθέσιμο χώρο στην επιλογή Διαχ. δεδ. BD. (Ανατρέξτε στη σελίδα 51)
• Δείτε αν η επιλογή Σύνδεση Διαδικτύου BD-Live έχει ρυθμιστεί σε Αποδοχή(όλων).
• Αν όλες οι παραπάνω λύσεις αποτύχουν, επικοινωνήστε με τον πάροχο
περιεχομένου ή ενημερώστε το υλικολογισμικό στην τελευταία έκδοση.
Κατά τη χρήση της υπηρεσίας
BD-LIVE, παρουσιάζεται
κάποιο σφάλμα.
• Η συσκευή αποθήκευσης USB πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 1 GB ελεύθερου χώρου,
ώστε να χωρέσουν τα δεδομένα της υπηρεσίας BD-LIVE. Μπορείτε να ελέγξετε το
διαθέσιμο χώρο στην επιλογή Διαχ. δεδ. BD. (Ανατρέξτε στη σελίδα 51)
✎
Όταν αποκαθίστανται οι εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, διαγράφονται όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα
BD του χρήστη.
Παράρτημα
Με την παρούσα, η Samsung Electronics δηλώνει ότι αυτός ο εξοπλισμός πληροί τις ουσιώδεις απαιτήσεις
και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EΚ.
Μπορείτε να βρείτε την πρωτότυπη Δήλωση συμμόρφωσης στη διαδικτυακή τοποθεσία http://www.samsung.
com, μεταβαίνοντας στο Support (Υποστήριξη) > Αναζήτηση υποστήριξης προϊόντος και εισάγοντας το όνομα
μοντέλου.
Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.
Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
61 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 61
2015-01-14
4:38:59
Παράρτημα
Προδιαγραφές
Βάρος
2,7 kg
Διαστάσεις
430,0 (Π) x 55,0 (Υ) x 312,0 (Β) mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
+5 °C έως +35 °C
Εύρος υγρασίας λειτουργίας
10% έως 75%
Αναλογία σήματος/θορύβου
55 dB
Χρησιμοποιήσιμη ευαισθησία
12 dB
Συνολική αρμονική παραμόρφωση
0,5%
Βίντεο
2D : 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D : 1080p, 720p
Ήχος
Πολυκαναλικός ήχος PCM, ήχος Bitstream, ήχος PCM
Έξοδος εμπρός ηχείων
165 W x 2 (3 >)
Έξοδος εμπρός επάνω ηχείων
(Μόνο για το μοντέλο HT-J7750W)
165 W x 2 (3 >)
Έξοδος κεντρικού ηχείου
170 W (3 >)
Έξοδος ηχείων surround
165 W x 2 (3 >)
Έξοδος υπογούφερ
170 W (3 >)
Γενικά
Δέκτης
FM
HDMI
Ενισχυτής
Αναλογική είσοδος: 20 Hz ~ 20 kHz (±3 dB)
Απόκριση συχνότητας
Ψηφιακή είσοδος: 20 Hz ~ 40 kHz (±4 dB)
Λόγος σήματος/θορύβου
70 dB
Διαχωρισμός καναλιών
60 dB
Ευαισθησία εισόδου
(AUX) 500 mV
62 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 62
2015-01-14
4:39:00
HT-J7500W
Σύστημα
ηχείων
Αντίσταση
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
(Μονάδες: mm)
Βάρος
(Μονάδες:
kg)
95,0 x 280,0 x 101,0
1,75
95,0 x 150,0 x 101,0
0,64
320,0 x 80,5 x 101,0
1,02
200,0 x 390,0 x 350,0
5,70
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
(Μονάδες: mm)
Βάρος
(Μονάδες:
kg)
95,0 x 1215,0 x 101,0
(Βάση στηρίγματος: 276,0 x
23,0 x 264,0)
5,01
95,0 x 1160,0 x 101,0
(Βάση στηρίγματος: 276,0 x
23,0 x 264,0)
4,73
320,0 x 80,5 x 101,0
1,02
200,0 x 390,0 x 350,0
5,70
Επίπεδο
Εύρος
Ονομαστική Μέγιστη
πίεσης εξόδου
συχνοτήτων
τιμή εισόδου είσοδος
ήχου
Εμπρός
140 Hz ~
20 kHz
Surround
165 W
330 W
87 dB/W/M
3>
Κεντρικό
20 Hz ~
200 Hz
Υπογούφερ
170 W
340 W
88 dB/W/M
HT-J7750W
Σύστημα
ηχείων
Αντίσταση
Επίπεδο
Ονομαστική Μέγιστη
Εύρος
πίεσης εξόδου
τιμή εισόδου είσοδος
συχνοτήτων
ήχου
Εμπρός/
Εμπρός
επάνω
165 W
330 W
87 dB/W/M
3>
Κεντρικό
Υπογούφερ
✎
✎
✎
✎
✎
20 Hz ~
200 Hz
170 W
340 W
88 dB/W/M
Παράρτημα
Surround
140 Hz ~
20 kHz
Δεν υποστηρίζονται ταχύτητες δικτύου 10 Mbps ή χαμηλότερες.
Η εταιρεία Samsung Electronics Co., Ltd επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τις προδιαγραφές χωρίς
προειδοποίηση.
Οι τιμές βάρους και διαστάσεων είναι κατά προσέγγιση.
Το σχέδιο και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την κατανάλωση ρεύματος, ανατρέξτε στην ετικέτα που είναι
επικολλημένη στο προϊόν.
❏ SWA-7000
Βάρος
0,73 kg
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
50,0 X 201,3 X 132,0 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
+5 °C έως +35 °C
Εύρος υγρασίας λειτουργίας
10% έως 75%
Έξοδος
165 W x 2 CH
Εύρος συχνοτήτων
20 Hz ~ 20 KHz
Λόγος σήματος/θορύβου
65 dB
63 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 63
2015-01-14
4:39:00
Παράρτημα
Άδειες χρήσης
Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από τη Dolby Laboratories. Η ονομασία Dolby και το σύμβολο
του διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.
Για τις ευρεσιτεχνίες DTS, ανατρέξτε στην διαδικτυακή τοποθεσία
http://patents.dts.com. Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από
την DTS Licencing Limited. Οι ονομασίες DTS, DTS-HD, το
αντίστοιχο σύμβολο, η ονομασία DTS μαζί με το σύμβολο και
η ονομασία DTS-HD μαζί με το σύμβολο είναι σήματα κατατεθέντα της DTS, Inc. Οι ονομασίες DTS-HD Master Audio |
Essential και DTS Neo:Fusion II είναι εμπορικά σήματα της DTS, Inc. © DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Αυτή η συσκευή με πιστοποίηση DivX Certified® έχει υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές για να
διασφαλιστεί ότι αναπαράγει βίντεο DivX®.
Για να αναπαράγετε ταινίες DivX του εμπορίου, καταχωρίστε πρώτα τη συσκευή σας στη
διαδικτυακή τοποθεσία vod.divx.com. Βρείτε τον κωδικό καταχώρισης στην ενότητα DivX VOD του
μενού ρύθμισης της συσκευής σας.
Με πιστοποίηση DivX Certified® για αναπαραγωγή βίντεο DivX® ανάλυσης έως και HD 1080p, συμπεριλαμβανομένου
αποκλειστικού περιεχομένου.
Το DivX®, το DivX Certified® και τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της DivX, LLC και χρησιμοποιούνται κατόπιν
αδείας.
Καλύπτεται από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα διπλώματα ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α.: 7.295.673, 7.460.668, 7.515.710,
7.519.274.
Οι επωνυμίες HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface και το λογότυπο HDMI είναι
εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες.
Οι ονομασίες Oracle και Java είναι σήματα κατατεθέντα της Oracle ή/και των θυγατρικών της. Οι υπόλοιπες
ονομασίες ενδέχεται να είναι σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.
Το προϊόν αυτό ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας από αντιγραφή, η οποία προστατεύεται από διπλώματα
ευρεσιτεχνίας στις Η.Π.Α. και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Rovi Corporation. Απαγορεύεται η
αποσυμπίληση και η ανακατασκευή κώδικα.
Οι ονομασίες και τα λογότυπα Blu-ray Disc™, Blu-ray™ είναι εμπορικά σήματα της Blu-ray Disc Association.
Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί τεχνολογία Cinavia για τον περιορισμό της χρήσης μη εξουσιοδοτημένων αντιγράφων
ορισμένων ταινιών και βίντεο του εμπορίου και των ηχητικών επενδύσεών τους. Όταν ανιχνεύεται απαγορευμένη χρήση ενός
μη εξουσιοδοτημένου αντιγράφου, εμφανίζεται ένα μήνυμα και διακόπτεται η αναπαραγωγή ή η αντιγραφή. Περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία Cinavia παρέχονται στο Διαδικτυακό κέντρο ενημέρωσης καταναλωτών της Cinavia,
στη διαδικτυακή τοποθεσία http://www.cinavia.com. Για να ζητήσετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία
Cinavia μέσω ταχυδρομείου, στείλτε μια καρτ-ποστάλ με την ταχυδρομική διεύθυνσή σας στη διεύθυνση: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Το προϊόν αυτό ενσωματώνει αποκλειστική τεχνολογία
κατόπιν αδείας από τη Verance Corporation, η οποία προστατεύεται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. με αριθμό
7.369.677 και άλλα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν στις Η.Π.Α. και διεθνώς, καθώς και από τη
νομοθεσία περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών μυστικών για ορισμένα στοιχεία αυτής της τεχνολογίας.
Η ονομασία Cinavia είναι εμπορικό σήμα της Verance Corporation. Πνευματικά δικαιώματα 2004-2010 Verance Corporation.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος από τη Verance. Απαγορεύεται η αποσυμπίληση και η ανακατασκευή κώδικα.
- Ειδοποίηση για τις άδειες χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα
Για την περίπτωση χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα, στο μενού του προϊόντος είναι διαθέσιμες άδειες χρήσης
λογισμικού ανοιχτού κώδικα.
64 - Ελληνικά
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 64
2015-01-14
4:39:01
© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG σε όλο τον κόσμο
Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με
το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.
Area
` Europe
AUSTRIA
Contact Centre 
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
Web Site
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support
(Dutch)
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
051 331 999
www.samsung.com/support
BULGARIA 07001 33 11 , sharing cost
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
062 726 786
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
DENMARK 70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
www.samsung.com/de/support
GERMANY 0180 6 67267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus
dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
www.samsung.com/gr/support
from land line
GREECE
(+30) 210 6897691 from mobile and land
line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
http://www.samsung.com/hu/
HUNGARY
0680PREMIUM (0680-773-648)
support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG 261 03 710
www.samsung.com/support
Area
MONTENEGRO
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Contact Centre 
020 405 888
080 697 267
090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/
Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
0034902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support
(German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος
(Ισχύει για χώρες με συστήματα ξεχωριστής αποκομιδής)
Αυτή η σήμανση επάνω στην μπαταρία, στο εγχειρίδιο ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες
αυτού του προϊόντος δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με οικιακά απορρίμματα στο τέλος του
κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχει η σχετική σήμανση, τα σύμβολα των χημικών στοιχείων Hg, Cd ή Pb
υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο σε επίπεδα που υπερβαίνουν τα
επίπεδα αναφοράς της Οδηγίας 2006/66 της ΕΚ. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι
ουσίες μπορεί να βλάψουν τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον.
Για να προστατέψετε τους φυσικούς πόρους και να ενισχύσετε την προσπάθεια επαναχρησιμοποίησης
των υλικών, διαχωρίστε τις μπαταρίες από τους άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώστε τις μέσω
του τοπικού σας συστήματος δωρεάν επιστροφής μπαταριών.
Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος - Απορρίμματα ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
(Ισχύει για χώρες με συστήματα ξεχωριστής αποκομιδής)
Αυτή η σήμανση επάνω στο προϊόν, στα πρόσθετα εξαρτήματα ή στο έντυπο υλικό υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα
ηλεκτρονικά του πρόσθετα εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να απορρίπτονται
μαζί με οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποτρέψετε τη ρύπανση του
περιβάλλοντος ή πιθανούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων, ξεχωρίστε
αυτά τα είδη από τους άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώστε τα υπεύθυνα, για να ενισχύσετε την
προσπάθεια διαρκούς επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν είτε με το κατάστημα από όπου αγόρασαν το προϊόν είτε με
την τοπική κρατική υπηρεσία για λεπτομέρειες σχετικά με πού και πώς μπορούν να παραδώσουν αυτά τα είδη για
περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις
προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Το προϊόν αυτό και τα ηλεκτρονικά του πρόσθετα εξαρτήματα δεν θα πρέπει
να ανακατεύεται και να απορρίπτεται μαζί με άλλου είδους απόβλητα.
HT-J7500W_J7750W-GRE-0114.indd 65
2015-01-14
4:39:01
HT-J7500W
HT-J7750W
manualul utilizatorului
Blu-ray™
Sistem Home Entertainment
Imaginaţi-vă posibilităţile
Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestui produs Samsung.
Pentru a beneficia de servicii complete, înregistraţi-vă produsul la
www.samsung.com/register
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 1
2015-01-14
4:46:06
Informaţii privind Siguranţa
✎
Următoarele se aplică şi modulului receiver wireless (SWA-7000).
Acest simbol indică faptul că în interior
există o tensiune înaltă. Este periculos să
intraţi în orice fel de contact cu oricare
din componentele interne ale acestui
produs.
ATENŢIE
NU DESCHIDEŢI. PERICOL DE ELECTROCUTARE
ATENŢIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE
ELECTROCUTARE, NU SCOATEŢI CAPACUL (SAU
SPATELE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT
FI REPARATE DE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE,
ADRESAŢI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.
• Fantele şi orificiile din carcasa aparatului şi din partea
din spate sau de jos sunt destinate ventilaţiei necesare.
Pentru a asigura funcţionarea fiabilă a acestui aparat şi
pentru a-l proteja împotriva supraîncălzirii, aceste fante
şi orificii nu trebuie să fie blocate sau acoperite.
- Nu amplasaţi acest aparat într-un spaţiu închis, cum
ar fi o un raft de cărţi sau un dulap încorporat, dacă
nu se poate asigura o ventilare corespunzătoare.
- Nu amplasaţi acest aparat în apropierea sau
deasupra unui radiator sau calorifer, ori în locuri în
care este expus la lumina directă a soarelui.
- Nu aşezaţi vase (vaze etc.) care conţin apă pe
acest aparat. O scurgere de apă poate provoca un
incendiu sau o electrocutare.
• Nu expuneţi acest aparat la ploaie şi nu îl amplasaţi în
apropierea apei (lângă o cadă, chiuvetă, lavoar, cadă
sau vană de spălat, într-un subsol umed sau lângă
o piscină etc.). Dacă udaţi în mod accidental acest
aparat, deconectaţi-l de la alimentare şi contactaţi
imediat un reprezentant autorizat.
• Acest aparat foloseşte baterii. În comunitatea dvs., ar
putea exista reglementări de mediu care să impună
casarea în mod corespunzător a acestor baterii.
Contactaţi autorităţile locale pentru informaţii despre
casare sau reciclare.
• Nu supraîncărcaţi prizele de perete, prelungitoarele sau
adaptoarele dincolo de capacitatea lor, deoarece acest
lucru poate duce la incendiu sau electrocutare.
• Direcţionaţi cablurile de alimentare cu energie astfel
încât să nu existe posibilitatea ca acestea să fie călcate
de persoane sau deteriorate de obiectele aşezate pe
ele. Acordaţi o atenţie deosebită cablurilor aflate în
zona din apropierea mufelor, în zona prizelor de perete,
precum şi în zona în care aceste cabluri ies din aparat.
• Pentru a proteja acest aparat în cazul unei furtuni cu
descărcări electrice sau atunci când aparatul este lăsat
nesupravegheat şi neutilizat pentru perioade lungi de
timp, deconectaţi-l de la priza de perete şi detaşaţi
antena sau sistemul de cabluri. Acest lucru va preveni
deteriorarea aparatului ca urmare a descărcărilor
electrice şi a fluctuaţiilor din reţeaua de alimentare cu
energie.
• Înainte de a conecta cablul de alimentare cu c.a.
la priza adaptor cu c.c., asiguraţi-vă că tensiunea
nominală a adaptorului cu c.c. corespunde celei
aferente reţelei electrice locale.
Acest simbol indică faptul că împreună
cu acest produs au fost incluse
informaţii importante în ceea ce priveşte
funcţionarea şi întreţinerea.
• Nu introduceţi niciodată obiecte metalice în orificiile
acestui aparat. Acest lucru poate crea un pericol de
electrocutare.
• Pentru a evita electrocutarea, nu atingeţi niciodată
interiorul acestui aparat. Acest aparat trebuie deschis
doar de către un tehnician calificat.
• Este necesar să introduceţi cablul de alimentare până
când acesta este conectat ferm. Când deconectaţi
cablul de alimentare de la o priză de perete, trageţi
întotdeauna de ştecherul cablului de alimentare. Nu
deconectaţi niciodată trăgând de cablul de alimentare.
Nu atingeţi cablul de alimentare cu mâinile ude.
• Dacă acest aparat nu funcţionează normal, în special
în cazul în care acesta emite orice sunete sau mirosuri
neobişnuite, deconectaţi-l imediat de la alimentare şi
contactaţi un reprezentant sau centru de service autorizat.
• Întreţinerea incintei.
- Înainte de a conecta alte componente la acest
aparat, asiguraţi-vă că acestea sunt oprite.
- Dacă mutaţi aparatul brusc dintr-un loc rece într-un
loc cald, se poate forma condens pe componentele
funcţionale şi lentile, putând cauza redarea anormală
a discului. În cazul în care se întâmplă acest lucru,
deconectaţi aparatul, aşteptaţi două ore, apoi
conectaţi cablul la priza electrică. Apoi, introduceţi
discul şi încercaţi să îl redaţi din nou.
• Asiguraţi-vă că scoateţi cablul de alimentare din priză în
cazul în care produsul urmează să rămână neutilizat sau
dacă urmează să nu fiţi acasă pentru o perioadă mai
lungă de timp (mai ales atunci când copiii, persoanele în
vârstă sau cu handicap sunt lăsate singure în casă).
- Acumulările de praf pot provoca o electrocutare,
o scurgere de curent electric sau un incendiu
deoarece pot face ca un cablu de alimentare să
genereze scântei şi căldură sau pot face ca izolaţia
cablului de alimentare să se deterioreze.
• Contactaţi un centru de service autorizat pentru informaţii
în cazul în care doriţi să instalaţi produsul într-un loc cu
praf excesiv, cu temperaturi ridicate sau scăzute, umiditate
ridicată, substanţe chimice sau în cazul în care produsul va
funcţiona 24 de ore pe zi cum ar fi într-un aeroport, într-o
staţie de tren etc. Dacă nu faceţi acest lucru, este posibil
să se producă o deteriorare gravă a produsului.
• Folosiţi numai ştechere şi prize de perete cu
împământare corespunzătoare.
- O împământare necorespunzătoare poate cauza
electrocutări sau deteriorarea echipamentului. (Numai
pentru echipamentele din Clasa l.)
2 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 2
2015-01-14
4:46:10
AVERTISMENT:
• PENTRU A PREVENI IZBUCNIREA
INCENDIILOR, ŢINEŢI ÎNTOTDEAUNA
LUMÂNĂRILE ŞI ALTE ARTICOLE CU
FOC DESCHIS LA DISTANŢĂ DE ACEST
PRODUS.
• Pentru a reduce riscul de incendiu sau
electrocutare, nu expuneţi aparatul la ploaie sau
umezeală.
PRODUS CU LASER DIN CLASA 1
Acest PRODUS este clasificat ca produs LASER
CLASA 1. Utilizarea altor comenzi, reglaje sau proceduri
decât cele specificate în prezentul manual pot duce la
expunerea periculoasă la radiaţii.
ATENŢIE:
• EVITAŢI EXPUNEREA LA RADIAŢII INVIZIBILE
GENERATE DE RAZA LASER, ÎN MOMENTUL
DESCHIDERII ŞI AL ÎMPĂMÂNTĂRII.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Măsuri de precauţie speciale
pentru utilizarea funcţiei 3D
INFORMAŢII IMPORTANTE PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI
SIGURANŢĂ PENTRU IMAGINILE 3D.
Citiţi şi înţelegeţi următoarele informaţii privind siguranţa
înainte de a utiliza funcţia 3D.
• Unii privitori pot întâmpina disconfort în timpul vizionării
la televizorul 3D, cum ar fi ameţeala, greaţa şi durerile
de cap. Dacă întâmpinaţi astfel de simptome, încetaţi
să mai priviţi la televizorul 3D, daţi-vă jos ochelarii 3D
Active şi odihniţi-vă.
• Privirea imaginilor 3D pe o perioadă lungă de timp
poate cauza astenopie. Dacă simţiţi că v-au obosit
ochii, încetaţi să mai priviţi la televizorul 3D, daţi-vă jos
ochelarii 3D Active şi odihniţi-vă.
• Un adult responsabil trebuie să verifice frecvent copiii
care utilizează funcţia 3D. În cazul în care copilul se
plânge că are ochii obosiţi, dureri de cap, ameţeli sau
greaţă, luaţi-l din faţa televizorului 3D şi puneţi-l să se
odihnească.
• Nu utilizaţi ochelarii 3D Active în alte scopuri (de ex.,
ca ochelari de vedere, ochelari de soare, ochelari de
protecţie etc.)
• Nu utilizaţi funcţia 3D sau ochelarii 3D Active în timp ce
mergeţi sau vă plimbaţi dintr-o parte în alta. Utilizând
funcţia 3D sau ochelarii 3D Active în timp ce vă plimbaţi
dintr-o parte în alta, puteţi să loviţi de obiecte, să vă
împiedica şi/sau să cădeţi şi să vă răniţi grav.
• Dacă doriţi să beneficiaţi de conţinut 3D, conectaţi un
dispozitiv 3D (receiver AV sau televizor compatibil 3D)
la portul de ieşire HDMI OUT utilizând un cablu HDMI
de mare viteză. Puneţi-vă ochelari speciali 3D înainte
de a reda conţinuturile 3D.
• Aparatul emite semnale 3D doar prin intermediul unui
cablu HDMI conectat la mufa de ieşire HDMI OUT.
• Rezoluţia video în modul de redare 3D este reglată în
funcţie de rezoluţia materialului video 3D original. Nu
puteţi schimba rezoluţia.
• Este posibil ca unele funcţii, precum BD Wise, reglarea
dimensiunii ecranului şi reglarea rezoluţiei să nu
funcţioneze corespunzător în modul de redare 3D.
• Trebuie să utilizaţi un cablu HDMI de mare viteză pentru
a emite un semnal 3D optim.
• Când urmăriţi imagini 3D, staţi la o distanţă de cel puţin
trei ori mai mare decât lăţimea ecranului de televizor.
De exemplu, dacă aveţi un ecran de 46 inch, staţi la o
distanţă de 3,5 metri de acesta.
• Plasaţi ecranul video 3D la nivelul ochilor pentru a
beneficia de cea mai bună imagine 3D.
• Atunci când aparatul este conectat la mai multe
dispozitive 3D, este posibil ca efectul 3D să nu
funcţioneze corespunzător.
• Acest aparat nu converteşte conţinutul 2D în conţinut
3D.
• Siglele „Blu-ray 3D” şi „Blu-ray 3D” sunt mărci
comerciale ale Blu-ray Disc Association.
Informaţii privind Siguranţa
• Pentru a opri complet acest aparat oprit, trebuie să îl
deconectaţi de la priza de perete. Prin urmare, priza de
perete şi ştecherul cablului de alimentare trebuie să fie
uşor accesibile în orice moment.
• Nu lăsaţi copiii să stea pe produs.
• Depozitaţi accesoriile (baterie etc.) într-un loc în care să
nu se afle la îndemâna copiilor.
• Nu instalaţi produsul într-un loc instabil, cum ar fi un raft
şubred, o podea înclinată sau un loc expus la vibraţii.
• Nu scăpaţi şi nu loviţi produsul. În cazul în care
produsul se deteriorează, deconectaţi cablul de
alimentare şi contactaţi un centru de service.
• Pentru a curăţa acest aparat, deconectaţi cablul de
alimentare de la priza de perete şi ştergeţi produsul
cu o cârpă moale, uscată. Nu utilizaţi substanţe
chimice, cum ar fi ceara, benzenul, alcoolul, diluantul,
insecticidul, odorizantele, lubrifianţii sau detergenţii.
Aceste substanţe chimice pot deteriora aspectul
produsului sau pot şterge materialele imprimate de pe
acesta.
• Nu expuneţi acest aparat la situaţii în care este posibilă
scurgerea de lichid sau împroşcarea cu lichid. Nu aşezaţi
obiecte umplute cu lichid, cum ar fi vazele, pe aparat.
• Nu aruncaţi bateriile în foc.
• Nu conectaţi mai multe dispozitive electrice în aceeaşi
priză de perete. Supraîncărcarea unei prize poate cauza
supraîncălzirea acesteia, rezultând într-un incendiu.
• Există pericol de explozie dacă înlocuiţi bateriile folosite
în telecomandă cu un tip greşit de baterii. Înlocuiţi doar
cu baterii de acelaşi tip sau de un tip echivalent.
3 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 3
2015-01-14
4:46:11
Cuprins
INIŢIERE
REDAREA CONŢINUTURILOR
5
Accesorii
28 Redarea discurilor video comerciale
5
Componentele boxelor
28 Redarea fişierelor multimedia
6
Panoul frontal
30 Controlul redării video
7
Panoul din spate
33 Controlul redării muzicii
8
Telecomandă
38 Utilizarea funcţiei Bluetooth
40 Redarea conţinuturilor foto
CONEXIUNI
9
42 Utilizarea butoanelor speciale de pe telecomandă
Conectarea boxelor
SERVICII DE REŢEA
13 Conectarea la un televizor/la dispozitive externe
14 Conectarea la un router de reţea
SETĂRI
15 Procedura de configurare iniţială
15 Ecranul Home prezentat pe scurt
16 Accesarea ecranului Setări
16 Funcţiile meniului Setări
22 Configurare radio
43 Conectarea la contul Samsung
43 Înainte de a utiliza SAMSUNG APPS
44 Utilizarea SAMSUNG APPS
46 Screen Mirroring
46 Utilizarea browserului web
50 Legarea conturilor de internet la aparat
50 BD-LIVE™
ANEXĂ
23 Configurarea reţelei
25 Wi-Fi direct
51 Informaţii suplimentare
26 Actualizarea software-ului
52 Compatibilitatea discurilor şi a formatelor
59 Depanare
62 Specificaţii
64 Licenţe
4 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 4
2015-01-14
4:46:11
Iniţiere
Iniţiere
 Figurile şi ilustraţiile din acest manual pentru utilizator au rol consultativ şi pot diferi de aspectul
efectiv al aparatului.
 Se poate percepe o taxă administrativă în următoarele situaţii:
a. un inginer este chemat la solicitarea dvs. şi aparatul nu prezintă niciun defect (rezultă că nu aţi
citit manualul de utilizare);
b. duceţi unitatea la un centru de reparaţii şi aparatul nu prezintă niciun defect (rezultă că nu aţi
citit manualul de utilizare).
 Cuantumul acestei taxe administrative vă va fi comunicat înainte de efectuarea oricărei vizite la
domiciliu sau la locul de muncă.
Verificaţi cutia pentru a vedea dacă aveţi toate accesoriile şi componente pentru boxe enumerate sau prezentate
mai jos.
Accesorii
• Telecomandă
• Baterie cu litiu
Cablu de alimentare (Unitate principală, SWA-7000) x 2
• Manualul utilizatorului
Antenă FM
AVERTISMENT: NU ÎNGHIŢIŢI BATERIILE, PERICOL DE ARSURI CHIMICE.
[Telecomanda include] Acest aparat conţine o baterie rotundă.
Dacă este înghiţită bateria rotundă, poate provoca arsuri interne grave în doar 2 ore şi
poate provoca moartea. Nu lăsaţi bateriile noi şi pe cele folosite la îndemâna copiilor. În cazul în care
compartimentul bateriilor nu se închide, încetaţi utilizarea aparatului şi nu îl lăsaţi la îndemâna copiilor. Dacă
aveţi impresia că un copil a înghiţit o baterie sau si-a introdus-o în orice orificiu corporal, consultaţi imediat
un medic.
Componentele boxelor
HT-J7500W - 5.1 canale
Centru
Faţă X 2
Surround X 2
Cablu boxe x 6
Subwoofer
Modul receiver wireless
(SWA-7000)
5 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 5
2015-01-14
4:46:12
Iniţiere
HT-J7750W - 7.1 canale
Cablu boxe x 2
Şurub (5x20) x 16
Suport x 4
Centru
Faţă/Faţă sus x 2
Stativ X 4
Surround X 2
Subwoofer
Modul receiver
wireless
(SWA-7000)
Panoul frontal
PICTOGRAME PENTRU AFIŞARE
FUNCŢIE
OPRIRE
REDARE/
PAUZĂ
DESCHIDERE/
ÎNCHIDERE
CONTROL
VOLUM
ALIMENTARE
AMP TUB CU VACUUM
D
H-EN
HIG
VACUUM TUBE SO
UND
DISPLAY
5V 0.5A
SERTAR PENTRU
DISCURI
✎
✎
✎
SENZOR PENTRU
TELECOMANDĂ
USB
Telefoanele celulare sau dispozitivele mobile aşezate lângă echipamentul AMB cu tub de vacuum sau
aparatele electronice aşezate deasupra echipamentului pot bruia semnalul audio.
Nu lăsaţi copiii să atingă suprafaţa aparatului când acesta este pornit. Aceasta este fierbinte.
Pentru a actualiza software-ul aparatului prin mufa USB, trebuie să utilizaţi un stick de memorie USB flash.
6 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 6
2015-01-14
4:46:16
✎
✎
Atunci când aparatul afişează meniul discului Blu-ray, nu veţi putea începe redarea filmului prin apăsarea
de pe aparat sau de pe telecomandă. Pentru a reda filmul, trebuie să selectaţi opţiunile Play
butonului
Movie (Redare film) sau Start din meniul discului şi să apăsaţi butonul OK.
Dacă utilizaţi internetul sau jucaţi jocuri stocate de pe un dispozitiv USB pe televizor prin intermediul
sistemului Home Cinema, nu puteţi selecta modul BD/DVD folosind butonul SOURCE. Pentru a selecta
modul BD/DVD, ieşiţi din internet sau întrerupeţi jocul de pe televizor şi apoi selectaţi modul BD/DVD.
Iniţiere
Panoul din spate
FRONT
R
SUBWOOFER
FRONT
IMPEDANCE : 3Ÿ
SPEAKERS OUT
L
CENTER
* Pentru HT-J7500W
IEŞIRE HDMI
INTRARE HDMI
INTRARE
AUXILIARĂ
VENTILATOR
* ANTENĂ FM
FRONT TOP
FRONT
R
R
SUBWOOFER
FRONT TOP
FRONT
L
FM ANT
LAN
L
CENTER
SPEAKERS OUT
CABLU DE
ALIMENTARE
L
IMPEDANCE : 3Ÿ
AUX IN
POWER
R
HDMI OUT
CONECTORI DE
IEŞIRE DE LA BOXE
1
HDMI IN
2
MUFĂ LAN
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
INTRARE DIGITALĂ
EXTERNĂ (OPTICĂ)
* Conectarea antenei radio
1.
Conectaţi antena FM inclusă la mufa ANT pentru antena FM.
2.
Mutaţi încet antena în jurul dvs. până găsiţi o poziţie cu recepţie bună, apoi fixaţi antena de perete sau de o
suprafaţă rigidă.
✎
✎
Păstraţi un spaţiu liber de minim 10 cm în toate părţile sistemului Home Cinema pentru a asigura ventilarea
adecvată. Nu blocaţi ventilatorul de răcire sau fantele acestuia.
Produsul nu recepţionează transmisii AM.
7 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 7
2015-01-14
4:46:20
Iniţiere
Telecomandă
Prezentarea telecomenzii
Apăsaţi pentru a deschide şi închide
sertarul pentru discuri.
Porneşte şi opreşte aparatul.
Apăsaţi pentru a selecta modul sistemului
Home Cinema (HDMI, AUX, BD/DVD etc.).
Reglaţi volumul.
Apăsaţi pentru a opri temporar sunetul.
Apăsaţi pentru a derula înapoi ([)
sau înainte (]).
sau
Menţineţi apăsat pentru a căuta înapoi
(() sau înainte ()).
Apăsaţi pentru a reda discul sau fişierele.
sau
Apăsaţi pentru pauză.
Apăsaţi pentru a utiliza meniul Tools.
sau
Pentru a afişa pe ecran tastatura
numerică (poate include şi taste
funcţionale, dacă este cazul), menţineţi
apăsat butonul.
Apăsaţi pentru a vă deplasa la ecranul
Home
Selectaţi articole de meniu de pe ecran
şi modificaţi valorile din meniu.
,. : Căutaţi posturi FM active şi
schimbaţi canalele.
Reveniţi la meniul anterior.
Utilizaţi pentru a intra în meniul Popup/
meniul Title (Titlu).
Apăsaţi pentru a aplica efecte sonore.
Apăsaţi pentru a înregistra
transmisiunea de la radio FM.
Apăsaţi pentru a aplica efectul de
sunet DTS Neo:Fusion II sau efectul de
sunet 3D.
Aceste butoane sunt utilizate atât
pentru meniurile aparatului, cât şi
pentru câteva funcţii Blu-ray Disc.
Apăsaţi pentru a selecta funcţia
tunerului MANUAL/PRESET.
✎
Apăsaţi pentru a opri redarea discului
sau a ieşi din meniu.
Apăsaţi pentru a vizualiza meniul discului.
Utilizaţi pentru a afişa informaţiile de
redare când redaţi un disc Blu-ray/DVD.
Setaţi temporizatorul pentru oprirea
aparatului.
Selectează STEREO sau MONO pentru
transmisiunea radio.
Utilizaţi pentru a seta o frecvenţă
radio presetată.
În timp ce este redat conţinut din SAMSUNG APPS, menţineţi apăsat butonul 5 de pe telecomandă pentru
a întrerupe redarea. Pentru a opri redarea, menţineţi apăsat butonul e (IEŞIRE) de pe telecomandă.
Instalarea bateriilor în telecomandă
1
Cu ajutorul unei monede, rotiţi
capacul telecomenzii în sens
anti-orar, aşa cum este indicat în
imaginea de mai sus.
2
3
Introduceţi o baterie cu litiu de 3V.
Introduceţi bateria cu polul pozitiv
(+) în sus. Puneţi la loc capacul
bateriei şi aliniaţi marcajele '●',
aşa cum este indicat în imaginea
de mai sus.
Cu ajutorul unei monede, rotiţi
capacul în sens invers acelor de
ceasornic până când se fixează.
8 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 8
2015-01-14
4:46:21
Conexiuni
Această secţiune prezintă diverse metode de conectare a aparatului la alte componente externe. Înainte de
mutarea sau instalarea aparatului, opriţi alimentarea şi scoateţi cablul din priză.
Conectarea boxelor
Centru
Produs
Faţă/Faţă sus
(D)
Surround (D)
Faţă/Faţă sus
(S)
Conexiuni
Subwoofer
Poziţia produsului
Aşezaţi aparatul pe un stativ, raft
sau pe suportul televizorului.
Selectarea poziţiei de audiţie
Poziţia de audiţie trebuie să fie
la o distanţă de aproximativ 2,53 ori mai mare decât diagonala
televizorului. De exemplu, dacă
aveţi un televizor cu diagonala
de 116 cm, poziţia de audiţie va
fi între 2,92 şi 3,50 metri faţă de
ecran.
Surround (S)
Modul receiver
wireless
* Instrucţiunile pentru boxa Faţă sus se aplică numai modelelor HT-J7750W.
HT-J7500W: Boxele
frontale
Aşezaţi boxele în faţa poziţiei dvs. de audiţie, orientate spre dvs. (la aproximativ
45°). Aşezaţi boxele astfel încât tweeterele acestora să fie la nivelul urechii dvs.
Aliniaţi partea din faţă a boxelor frontale cu partea din faţă a boxei centrale sau
aşezaţi-le uşor în faţa boxelor centrale.
HT-J7750W: Boxele
faţă/sus
Aşezaţi boxele în faţa poziţiei dvs. de audiţie, orientate spre dvs. (la aproximativ
45°). Aşezaţi boxele astfel încât tweeterele acestora să fie la nivelul urechii dvs.
Aliniaţi partea din faţă a boxelor faţă/sus cu partea din faţă a boxei centrale sau
aşezaţi-le uşor în faţa boxelor centrale.
HT-J7500W: Boxă
centrală
Este recomandat să instalaţi boxa centrală la aceeaşi înălţime cu boxele frontale.
O puteţi aşeza pe televizor sau sub acesta.
HT-J7750W: Boxă
centrală
Este recomandat să instalaţi boxa centrală la aceeaşi înălţime cu boxele frontale/
frontale sus. O puteţi aşeza pe televizor sau sub acesta.
9 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 9
2015-01-14
4:46:22
Conexiuni
Boxele surround
Subwoofer
Poziţionaţi aceste boxe în părţile laterale faţă de poziţia de audiţie. Dacă nu
există suficient spaţiu, aşezaţi boxele faţă în faţă. Aşezaţi-le la o distanţă de
aproximativ 60-90 cm deasupra nivelului urechilor, orientate uşor în jos.
* Spre deosebire de boxele frontală şi centrală, boxele surround sunt utilizate în
principal pentru efectele sonore. Acestea nu vor emite sunete permanent.
Poziţia subwoofer-ului nu este foarte importantă. Îl puteţi aşeza oriunde doriţi.
* Boxele surround trebuie să fie conectate la modulul receiverului wireless.
* Aspectul boxelor dvs. ar putea să difere faţă de reprezentarea din imagini.
* Fiecare boxă are o etichetă colorată pe partea din spate sau de jos. Fiecare cablu are o bandă
colorată la capăt. Împerecheaţi culoarea benzii cablului cu culoarea boxei şi apoi conectaţi cablul la
boxă. Consultaţi pagina 11 pentru instrucţiuni suplimentare.
Instalarea boxelor pe stativul de tip Tallboy
* Numai pentru HT-J7750W
1.
✎
2.
Identificaţi cablul boxei ataşat la stativ. Întoarceţi stativul
şi baza, desfăşuraţi cablul boxei şi trageţi-l prin orificiul
din baza stativului.
2
1
Suport stativ
Manipulaţi stativul cu grijă. Acesta este greu.
Conectaţi baza stativului la partea inferioară a acestuia.
Suport
3.
Introduceţi şuruburile 5x20 în orificiile marcate ale bazei
stativului şi strângeţi-le cu o şurubelniţă, aşa cum este
prezentat în imagine.
4.
Fixaţi cablul boxei în slotul din partea de jos a stativului
bazei.
5.
Formaţi ansamblul din stativul asamblat şi boxă prin
potrivirea celor două etichete (de pe stativ şi boxă), după
cum se arată în imagine.
Introduceţi un şurub un şurub (5x20) în orificiul din
spatele boxei şi strângeţi în sens orar cu ajutorul unei
şurubelniţe.
Repetaţi paşii 1-6 pentru celelalte boxe şi stative.
6.
7.
3
4
5
6
Boxă
Suport
10 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 10
2015-01-14
4:46:23
Conexiuni prin cablu ale boxelor
1.
Potriviţi fiecare mănunchi de cabluri pentru boxe la boxa corectă împerechind mufa colorată din fiecare
mănunchi cu autocolantul de aceeaşi culoare din partea din spate sau de jos a fiecărei boxe.
2.
Cuplaţi mufele cablului fiecărei boxe în spatele aparatului, potrivind culorile mufelor de intrare cu cele de
ieşire ale boxelor. La conectare potriviţi culorile etichetelor cu cele ale mufelor.
HT-J7500W
Boxă frontală (S)
Conexiuni
Boxă frontală (D)
FRONT
FRONT
R
IMPEDANCE : 3Ÿ
SPEAKERS OUT
L
Modul receiver wireless
SUBWOOFER
L
CENTER
R
SURROUND SPEAKERS OUT
52'#-'4+/2'&#0%'š
Boxă centrală
ID SET
SPEAKERS OUT
FRONT
FRONT
R
SUBWOOFER
IMPEDANCE : 3Ÿ
Subwoofer
L
CENTER
1
HDMI OUT
Boxă surround (S)
Boxă surround (D)
HT-J7750W
Boxă faţă sus/
faţă (S)
FRONT TOP
FRONT
Modul receiver wireless
FRONT TOP
R
FRONT
R
SUBWOOFER
L
L
IMPEDANCE : 3Ÿ
Boxă faţă sus/
faţă (D)
CENTER
SPEAKERS OUT
L
R
SURROUND SPEAKERS OUT
52'#-'4+/2'&#0%'š
Boxă centrală
Subwoofer
FRONT TOP
FRONT
R
R
SUBWOOFER
FRONT TOP
FRONT
L
CENTER
SPEAKERS OUT
Boxă surround (S)
L
IMPEDANCE : 3Ÿ
ID SET
HDMI OUT
1
Boxă surround (D)
11 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 11
2015-01-14
4:46:25
Conexiuni
✎
✎
✎
✎
✎
Dacă aşezaţi o boxă lângă televizor, este posibil ca imaginea să fie distorsionată din cauza câmpului
magnetic.
Aşezaţi modulul receiverului wireless în spatele dvs. Dacă modulul receiverului wireless este prea aproape de
aparat, este posibil să survină întreruperi ale sunetului din cauza interferenţelor.
Dacă în apropierea aparatului utilizaţi un aparat precum un cuptor cu microunde, card LAN wireless,
dispozitiv Bluetooth sau orice alt dispozitiv care utilizează frecvenţe de 2,4/5,8GHz, este posibil ca sunetul să
se întrerupă uneori din cauza interferenţelor.
Distanţa de transmisie dintre aparat şi modulul receiverului wireless este de aproximativ 10 m, dar poate
varia în funcţie de mediul de funcţionare. Dacă între aparat şi modulul receiverului wireless se află un perete
din beton armat sau din metal, este posibil ca sistemul să nu funcţioneze, din cauză că undele radio nu pot
trece prin metal.
Dacă aparatul nu acceptă conexiunea wireless, trebuie să rulaţi o setare de ID între aparat şi modulul
receiver wireless. Când aparatul este oprit, menţineţi apăsat timp de 5 secunde butonul (MUT) de pe
telecomandă. Porniţi modulul receiverului wireless. Apoi, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul „ID SET” de pe
spatele modulului receiverului wireless timp de 5 secunde, apoi porniţi aparatul.
| ATENŢIE |
Dacă doriţi să instalaţi boxele pe perete, fixaţi bine şuruburile sau cuiele (nu sunt incluse în pachet) de perete,
în poziţia dorită, şi apoi utilizaţi orificiile din partea din spate a boxelor pentru a le instala.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu sau în apropierea boxelor. Se pot răni în cazul căderii unei boxe.
Atunci când conectaţi firele la boxe, asiguraţi-vă că polaritatea (+/–) este cea corectă.
Nu lăsaţi subwooferul la îndemâna copiilor, pentru ca aceştia să nu introducă mâinile sau substanţe străine în
tubul (orificiul) din subwoofer.
Nu agăţaţi subwooferul de perete prin tub (orificiu).
Antena wireless de recepţie este încorporată în modulul de recepţie wireless. Feriţi-o de apă şi umezeală.
Pentru performanţe audio optime, asiguraţi-vă că în zona din jurul modulului receiverului wireless nu există
interferenţe din partea niciunui obiect.
În modul 2-CH, nu veţi auzi niciun sunet din boxele surround wireless.
12 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 12
2015-01-14
4:46:28
Conectarea la un televizor/la dispozitive externe
AUX IN
FRONT TOP
FRONT
R
R
SUBWOOFER
FRONT TOP
FRONT
L
L
IMPEDANCE : 3Ÿ
AUX IN
POWER
FM ANT
FM ANT
LAN
L
CENTER
SPEAKERS OUT
R
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
LAN
L
R
HDMI OUT
Roşu
W
Alb
HDMI IN
Metoda 1
HDMI IN (ARC)
Dispozitive
externe
DIGITAL
AUDIO IN
Metoda 2
HDMI OUT
OPTICAL
2
Conexiuni
R
1
Metoda 3
AUDIO OUT
OPTICAL OUT
Conectarea la un televizor
Conectaţi un cablu HDMI (nu este inclus) de la mufa de ieşire HDMI OUT din spatele aparatului la mufa de
intrare HDMI IN a televizorului. Dacă televizorul acceptă sistemul ARC, puteţi auzi sunetul televizorului prin
sistemul Home Cinema, conectând doar acest cablu. Consultaţi pagina 19 din acest manual şi secţiunea despre
conectarea la sistemul ARC din manualul de utilizare al televizorului.
Conectarea la dispozitive externe
Metoda 1 INTRARE HDMI: Conectarea la o componentă externă cu un cablu HDMI
Conectaţi un cablu HDMI (nu este inclus) de la mufa HDMI IN (INTRARE HDMI) din spatele aparatului la mufa
HDMI OUT (IEŞIRE HDMI) a dispozitivului digital.  Selectaţi modul HDMI1 sau HDMI2.
Metoda 2 INTRARE AUXILIARĂ: Conectarea unei componente analogice externe
Utilizând un cablu audio RCA (nu este inclus), conectaţi mufa AUDIO In de pe aparat la mufa AUDIO Out de pe
componenta analogică externă.  Selectaţi modul AUX.
• Asiguraţi-vă că potriviţi culorile capetelor cablurilor cu cele ale mufelor de intrare şi ieşire.
Metoda 3 OPTICĂ: Conectarea unei componente audio digitale externe
Utilizaţi pentru a conecta ieşirea audio digitală a componentelor cu semnal digital precum cutiile de cabluri şi
receptoarele de satelit (Set-Top box-uri) la sistemul home cinema. Utilizând un cablu optic digital (nu este inclus),
conectaţi mufa optică de intrare audio digitală de pe aparat la mufa optică de ieşire digitală a dispozitivului digital
extern.  Selectaţi modul D. IN.
✎ Pentru a primi semnal video de la Set-Top Box, trebuie să conectaţi ieşirea video a acestuia direct la
televizor.
✎ Acest sistem acceptă frecvenţe de eşantionare digitală de 32 kHz sau superioare de la componente digitale.
✎ Acest sistem acceptă doar sunet DTS şi Dolby Digital. Formatul audio în şir de biţi, MPEG nu este acceptat.
Selectarea unui dispozitiv extern pentru utilizare
Pentru a selecta un dispozitiv extern după conectare, apăsaţi butonul SOURCE. De fiecare dată când apăsaţi
butonul, modul se schimbă în ordinea următoare: BD/DVD D. IN AUX HDMI1 HDMI2 FM BT
13 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 13
2015-01-14
4:46:28
Conexiuni
Conectarea la un router de reţea
Reţea wireless
Vă puteţi conecta aparatul la routerul de reţea
utilizând una din metodele ilustrate mai jos.
Reţea cu fir
FRONT TOP
FRONT
R
R
SUBWOOFER
FRONT TOP
FRONT
L
L
IMPEDANCE : 3Ÿ
AUX IN
POWER
FM ANT
LAN
L
CENTER
SPEAKERS OUT
R
HDMI OUT
1
HDMI IN
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
2
Echipament de
partajare a IP-ului
wireless
Modem broadband
(cu router integrat)
Serviciu
broadband
Serviciu
broadband
sau
✎
Router
Serviciu
broadband
✎
Broadband
modem
✎
✎
✎
✎
✎
✎
Este posibil ca routerul sau politicile furnizorului de
servicii internet să împiedice aparatul să acceseze
serverul Samsung de actualizare software. În
această situaţie, contactaţi furnizorul de servicii
internet pentru informaţii suplimentare.
Pentru utilizatorii DSL, se recomandă utilizarea
unui router pentru realizarea conexiunii la reţea.
Încercaţi să utilizaţi cablul CAT 7 pentru conectare.
Nu puteţi utiliza aparatul dacă viteza de reţea este
sub 10Mbps.
Pentru a utiliza funcţia DLNA, trebuie să conectaţi
PC-ul la reţea aşa cum este indicat în imaginile de
mai sus. Conexiunea se poate realiza cu sau fără
fir.
✎
✎
✎
Dacă routerul IP wireless acceptă protocolul
DHCP, aparatul poate utiliza o adresă DHCP sau
o adresă IP statică pentru a se conecta la reţeaua
wireless.
Setaţi routerul IP wireless la modul Infrastructure
(Infrastructură). Modul ad-hoc nu este acceptat.
Aparatul acceptă doar următoarele protocoale
wireless securizate cu cheie:
- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Selectaţi un canal pentru routerul IP wireless
utilizat. În cazul în care canalul setat pentru
routerul IP wireless este utilizat de către un alt
dispozitiv din apropiere, aceasta poate genera
interferenţe şi erori de comunicare.
În conformitate cu cele mai recente specificaţii
de certificare Wi-Fi, sistemele Home Cinema
Samsung nu acceptă criptarea de securitate WEP,
TKIP sau TKIP-AES (WPS2 Mixed) în reţele care
rulează în modul 802.11n.
Prin natura sa, reţeaua LAN wireless poate cauza
interferenţe, în funcţie de condiţiile de operare
(performanţa punctului de acces, distanţă,
obstacole, interferenţa cu alte dispozitive radio
etc.).
14 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0120.indd 14
2015-01-20
11:26:55
Setări
Procedura de configurare iniţială
• Meniul Home nu va apărea dacă nu configuraţi
setările iniţiale.
• Afişajul de pe ecran se poate schimba dacă
actualizaţi versiunea software.
• Este posibil ca etapele de acces să difere în
funcţie de meniul pe care l-aţi selectat.
✎
Pentru a edita setările după configurarea iniţială,
selectaţi Setări > Sistem > Configurare în
ecranul principal sau selectaţi opţiunea Reset..
(Consultaţi pagina 21)
Ecranul Home prezentat pe scurt
1
REDARE DISC
2
3
MULTIMEDIA
SAMSUNG APPS
2 MULTIMEDIA
Redaţi fotografii, materiale video sau muzică de
pe discuri, dispozitive USB, PC-uri sau dispozitive
mobile.
3 SAMSUNG APPS
Descărcaţi/Accesaţi diverse aplicaţii plătite sau
gratuite.
4 RECOMANDAT
O listă de aplicaţii utile şi populare pe care vi le
recomandăm pentru descărcare.
5 APL. MELE
Afişează aplicaţiile descărcate şi instalate. Puteţi
schimba ordinea de afişare. (Consultaţi pagina 44)
6 Screen Mirroring
Configuraţi funcţia de mirroring wireless între
sistemul Home Cinema şi un telefon smartphone
sau o tabletă.
✎
În funcţie de ţară, este posibil ca acest meniu
să nu fie acceptat.
7 Sursă
Selectaţi sursa dorită, cum ar fi Digital In, AUX,
HDMI IN 1, HDMI IN 2, Tuner (FM Radio) sau
Bluetooth, în funcţie de dispozitivul conectat şi
starea acestuia. Puteţi, de asemenea, să utilizaţi
butonul SOURCE de pe telecomandă sau butonul
de pe unitatea principală.
Niciun disc
RECOMANDAT
Afişează informaţii despre discul din sertarul pentru
discuri. Apăsaţi pe OK pentru a începe redarea
conţinuturilor de pe disc.
Setări
După conectarea sistemului home cinema la televizor,
porniţi televizorul şi apoi sistemul home cinema. Apare
ecranul de configurare iniţială. Ecranele de configurare
apar în ordinea următoare: Limbă, Configurare reţea,
Termeni şi condiţii, Rezoluţie ecran (Raport aspect)
şi Configuraţie boxe (numai HT-J7500W). Urmaţi
instrucţiunile afişate pe ecran. Acestea vă vor ghida
pe parcursul unui proces simplu de configurare. La
finalizarea configurării iniţiale, va apărea un tutorial
pentru meniul principal. Pentru a părăsi acest ecran,
apăsaţi butonul e (IEŞIRE) de pe telecomandă.
1 REDARE DISC
APL. MELE
8 Setări
Aplicaţie 1 Aplicaţie 2 Aplicaţie 3 Aplicaţie 4 Aplicaţie 5 Aplicaţie 6
4
5
Screen Mirroring
6
Sursă
Setări
7
8
Setaţi diferite funcţii care să vă satisfacă preferinţele.
15 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 15
2015-01-14
4:46:32
Setări
 Selectarea unei opţiuni din ecranul Meniu principal
1.
✎
Pentru a selecta o opţiune de pe ecranul
Principal, deplasaţi cursorul utilizând butoanele
78:; până când este evidenţiată opţiunea
aleasă, apoi apăsaţi butonul OK.
Dacă produsul este lăsat în modul oprire pentru
mai mult de 5 minute fără a fi acţionat, pe televizor
va apărea un screen saver. Dacă lăsaţi aparatul
în modul screen saver pentru mai mult de 20 de
minute, alimentarea va fi oprită automat.
Setări
Imagine
Imagine
Reţea
Smart Hub
Sistem
Asistenţă
Butonul e (IEŞIRE): Apăsaţi pentru a ieşi
din meniul curent.
Fiecare funcţie, element de meniu şi opţiune
individuală a meniului Setări este explicată detaliat
pe ecran. Pentru a vizualiza o explicaţie, utilizaţi
butoanele 78:; pentru a selecta funcţia,
elementul de meniu sau opţiunea. În general,
explicaţia va apărea în partea dreaptă a ecranului.
O scurtă descriere a fiecărei funcţii a meniului Setări
este prezentată mai jos. De asemenea, veţi găsi
informaţii suplimentare despre unele funcţii în Anexa
acestui manual.
Selectaţi Setări din ecranul principal şi apoi
apăsaţiţ OK. Va apărea ecranul Setări.
Sunet
4
Informaţii detaliate despre funcţii
Accesarea ecranului Setări
1.
3
Butonul OK / DE DEPLASARE:
• Apăsaţi 78:; pentru mişcarea
cursorului sau selectarea unui element.
• Apăsaţi butonul OK pentru a activa
elementul selectat momentan sau a
confirma o setare.
Ieşire UHD
Automat
Setări 3D
Raport de aspect TV 16:9 Original
BD Wise
Dezactivat
Rezoluţie
Automat
Cadru film (24 Cps)
Automat
Conversie DVD 24 cps Dezactivat
Funcţiile meniului Setări
Imagine
Ieşire UHD
2.
Pentru a accesa meniurile, sub-meniurile şi
opţiunile din ecranul Setări, consultaţi ilustraţia
cu telecomanda de mai jos.
Butoanele de pe telecomandă utilizate
pentru meniul Settings
Această opţiune emite semnal video HDMI la
rezoluţie UHD (Ultra High Definition). Această
opţiune este disponibilă numai când opţiunea
Cadre video este setată la Automat.
✎
1
2
Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie
să conectaţi aparatul la un dispozitiv care
acceptă rezoluţia UHD şi trebuie să aveţi
conţinuturi care să poată fi redate la 24 cadre
pe secundă (viteza de redare a filmelor).
3
Setări 3D
4
Configuraţi funcţiile 3D.
 Mod redare 3D Blu-ray: Selectaţi dacă doriţi
redarea conţinuturilor 3D ale unui disc Blu-ray în
modul 3D. Dacă accesaţi meniul principal sau
meniul principal al Smart Hub în modul 3D, aparatul
se va comuta automat la 2D.
 Dimens. Ecran: Introduceţi dimensiunea televizorului
ataşat la aparat. Aparatul va regla automat imaginea
3D la dimensiunea ecranului televizorului.
1
Buton HOME: Apăsaţi pentru a vă deplasa
la ecranul Home
2
Buton ' (REVENIRE): Apăsaţi pentru a
reveni la meniul anterior.
✎
Citiţi cu atenţie informaţiile legate de sănătate
şi siguranţă înainte de a viziona conţinut 3D.
(Consultaţi pagina 3)
16 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 16
2015-01-14
4:46:33
Raport de aspect TV
HDMI - culori profunde
Vă permite să reglaţi imaginea aparatului la
dimensiunea ecranului televizorului. (Consultaţi
pagina 51)
Vă permite să setaţi aparatul să emită semnal
video de la mufa HDMI OUT cu opţiunea Deep
Colour. Opţiunea Deep Colour oferă o reproducere
mai bună a culorilor, dar şi o profunzime mai mare
a acestora.
BD Wise
BD Wise Este cea mai nouă caracteristică de interconectivitate de la Samsung. Atunci când conectaţi
un aparat Samsung şi un televizor Samsung cu
funcţia BD Wise prin HDMI, iar funcţia BD Wise
este activată atât pe aparat, cât şi pe televizor,
aparatul va emite semnalul video la rezoluţia şi rata
de cadre a discului Blu-ray/DVD.
Vă permite să îmbunătăţiţi calitatea imaginii atunci
când vizionaţi discuri DVD.
Sunet
Setări
Configurare difuzor simplu
(Numai pentru HT-J7500W)
Rezoluţie
Vă permite să selectaţi rezoluţia de ieşire a
semnalului video HDMI la BD Wise, Automat,
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p. Numărul indică
numărul de linii per cadru video. Literele i şi p
indică scanarea intercalată, respectiv progresivă.
Cu cât numărul de linii este mai mare, cu atât
calitatea este mai bună.
Cadru film (24 Cps)
Setarea caracteristicii Cadru film (24 Cps) la
Automat vă permite să reglaţi automat ieşirea
HDMI a aparatului la 24 cadre pe secundă pentru
o calitate superioară a imaginii, dacă este ataşat la
un televizor compatibil cu 24 Cps.
• Puteţi beneficia de caracteristica Cadru film (24
Cps) doar pe un televizor care acceptă această
rată de cadre.
• Funcţia Movie Frame este disponibilă doar când
aparatul se află în modurile HDMI 1080i sau
1080p în ceea ce priveşte rezoluţia de ieşire.
Conversie DVD 24 cps
Converteşte redarea DVD la 24 cadre pe secundă
şi o emite prin HDMI. Această opţiune este
disponibilă numai când opţiunea Cadru film (24
Cps) este setată la Auto.
✎
Mod progresiv
Această funcţie se aplică numai discurilor NTSC
Potrivire dimensiune ecran
Vă permite să selectaţi dimensiunea optimă pentru
ecranul Smart Hub sau pentru ecranul Screen
Mirroring.
Format culori HDMI
Vă permite să setaţi formatul de culoare pentru
ieşirea HDMI, astfel încât să corespundă capacităţilor
dispozitivului conectat (televizor, monitor, etc.).
Vă permite să configuraţi setările boxelor conectate
pentru a beneficia de sunet surround optim.
 Modul normal : Selectaţi dacă aţi configurat
boxele în poziţia recomandată, cu boxele surround
lângă sau în spatele poziţiei de ascultare.
 Modul simplu : Selectaţi dacă aţi aşezat
boxele surround în faţa poziţiei de ascultare.
Reeşantionează sunetul boxelor din faţă în boxele
surround.
✎
Funcţiile SFE, Virtual 7.1 nu vor fi disponibile
atunci când funcţia Modul simplu este
activată.
Setare difuzoare
 Ieşire sunet : Vă permite să selectaţi ce boxe
doriţi să fie active, fie boxele televizorului, fie boxele
sistemului Home Cinema.
 Setări (Difuzoare Home Theater) : Vă permite să
ajustaţi următoarea setare a boxelor şi să porniţi
sau opriţi tonul de test pentru a testa boxele.
- Nivel volum : Vă permite să reglaţi nivelul
sonor relativ pentru fiecare boxă, între 6
dB şi -6 dB. De exemplu, dacă preferaţi un
bass puternic, puteţi creşte nivelul sonor al
subwooferului cu 6 dB.
- Distanţă : Vă permite să reglaţi distanţa
relativă a fiecărei boxe faţă de poziţia de
ascultare cu maximum 9 metri. Cu cât distanţa
este mai mare, cu atât sunetul va fi mai
puternic.
- Test difuzor : Iniţiază un test cu scopul de a
obţine cel mai bun sunet surround. Apăsaţi
pe Oprire test pentru a opri testarea aflată în
desfăşurare.
17 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 17
2015-01-14
4:46:35
Setări
✎
Ordine test boxe
HT-J7500W : Faţă stânga Faţă dreapta
Centru Surround stânga Surround
dreapta Subwoofer
HT-J7750W : Faţă stânga Faţă dreapta
Centru Surround stânga Surround
dreapta Faţă sus stânga Faţă sus
dreapta Subwoofer
 Setări difuzor (Multiroom Link) : Puteţi asculta
sunetul emis de boxa de a distanţă care
este conectată prin reţea la sistemul home
cinema. Pentru a utiliza boxa conectată prin
reţea, selectaţi opţiunea Multiroom. Dacă este
disponibilă o boxă conectată în reţea, aceasta va
apărea pe ecran.
- Nu se utilizează : Boxa conectată în reţea nu
este utilizată.
- Multiroom : Prin boxa conectată în reţea este
emis sunet. În toate boxele conectate în reţea
se aude acelaşi semnal audio, indiferent de
canalul care utilizează numai formatul PCM.
✎
✎
✎
Funcţiile SOUND EFFECT şi 3D SOUND nu
sunt aplicate dacă opţiunea Multiroom este
setată la activat.
Boxa conectată în reţea nu este disponibilă
când este activă funcţia de Screen Mirroring.
Pentru detalii supimentare, consultaţi manualul
Multiroom Link. Manualul Multiroom Link:
www.samsung.com > Support > Căutaţi
numele produsului > Multiroom Link >
Descărcare PDF
Personalizare sunet
Funcţia Personalizare sunet vă permite să calibraţi
sistemul home cinema pentru a obţine o calitate
optimă a sunetului, în funcţie de volum şi condiţiile
ambientale.
Pentru a crea un profil Profil sunet person., urmaţi
paşii de mai jos:
1.
În meniul Personalizare sunet, selectaţi
Adăug. sunet person..
2.
În ecranul următor, selectaţi Start. Apare
ecranul Previz..
3.
Selectaţi Previz. pentru a asculta sunetul de
test. Selectaţi Înainte, apoi apăsaţi butonul
OK pentru a continua.
4.
Va începe un test în 6 paşi. În fiecare etapă,
televizorul va emite un ton de testare cu
frecvenţă diferită. Volumul tonului va fi redus
şi va creşte treptat. Selectaţi Da în momentul
în care auziţi tonul de testare. Dacă doriţi să
ascultaţi din nou, selectaţi Reîncerc.. De
fiecare dată când selectaţi Da, televizorul
va trece la tonul următor. După terminarea
testului, va apărea un ecran care vă permite
să comparaţi sunetul iniţial cu cel calibrat.
5.
Selectaţi Înainte, apoi apăsaţi butonul OK
pentru a continua. Va apărea tastatura de pe
ecran şi un nume de profil prestabilit.
6.
Introduceţi un nume pentru profilul de sunet
calibrat sau acceptaţi numele prestabilit,
selectaţi Efectuat şi apăsaţi butonul OK.
7.
În ecranul următor selectaţi Efectuat, apoi
apăsaţi butonul OK. Ecranul Personalizare
sunet va apărea din nou.
 Profil sunet person. : Selectaţi un profi de sunet
pe care l-aţi creat pentru a-l activa. Selectaţi
Deficienţe auz pentru a crea un Profil sunet
person. special pentru persoanele cu probleme de
auz.
✎
Dacă sunt înregistrate mai mult de 3 sunete
personalizate, va fi activat modul Familie,
compus dintr-o valoare medie a tuturor profilurilor
înregistrate.
 Adăug. sunet person. : Creaţi şi adăugaţi un nou
Profil sunet person.. Consultaţi instrucţiunile de
mai sus.
 Ed. sunet person. : Selectaţi un Profil sunet
person. pentru a-l modifica. Urmaţi etapele
parcurse la crearea profilului de sunet. Această
funcţie este disponibilă numai dacă aţi adăugat
un Profil sunet person. utilizând Adăug. sunet
person.. (Consultaţi instrucţiunile de mai sus.)
 Gest. sunet person. : Redenumiţi sau ştergeţi
profiluri de sunet personalizat. Această funcţie este
disponibilă numai dacă aţi adăugat un Profil sunet
person. utilizând Adăug. sunet person.. Pentru
a selecta un profil, evidenţiaţi caseta de validare
din partea dreaptă a profilului şi apoi selectaţi
Redenumire sau Ştergere.
Egalizator
Vă permite să configuraţi manual setările pentru
Egalizator.
18 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 18
2015-01-14
4:46:35
Volum inteligent
Sincr. audio
Vă permite să setaţi aparatul astfel încât volumul să
rămână stabil când are loc o schimbare de scenă
sau când schimbaţi canalul.
Când aparatul este ataşat la un televizor digital,
această funcţie vă permite să reglaţi decalajul
sunetului, astfel încât sunetul să fie sincronizat cu
imaginea video. Puteţi seta decalajul între 0 şi 300
milisecunde.
Canal return. audio
Ieşire digitală
Vă permite să setaţi parametrul Ieşire digitală
pentru a corespunde capacităţilor receiverului
AV pe care l-aţi conectat la aparat. Pentru mai
multe detalii, consultaţi tabelul de selectare a ieşirii
digitale. (Consultaţi pagina 57)
Control Interval Dinamic
Vă permite să aplicaţi controlul gamei dinamice
asupra sunetului Dolby Digital, Dolby Digital Plus şi
Dolby TrueHD.
 Automat: Controlează automat gama dinamică a
sunetului Dolby TrueHD, pe baza informaţiilor de
pe coloana sonoră Dolby TrueHD. De asemenea,
dezactivează controlul intervalului dinamic pentru
Dolby Digital şi Dolby Digital Plus.
 Dezactivat: Lasă gama dinamică necomprimată,
permiţându-vă să auziţi sunetul original.
 Activat: Activează controlul gamei dinamice pentru
toate cele trei formate Dolby. Volumul sunetelor mai
reduse este crescut, iar volumul sunetelor puternice
este redus.
Mod downmixing
Vă permite să selectaţi metoda de reeşantionare
pe mai multe canale compatibilă cu sistemul
stereo. Aparatul poate realiza reeşantionarea la
Stereo normal sau la Compatibil cu surround.
✎
Funcţia Automat din Sincr. audio va funcţiona
în mod garantat împreună cu televizoarele
Samsung care acceptă funcţia ARC (funcţia
Anynet+).
Reţea
Stare reţea
Vă permite să verificaţi starea reţelei curente şi a
conectării la internet.
Setări
Vă permite să direcţionaţi sunetul de la televizor
către boxele sistemului Home Cinema. Necesită
o conexiune HDMI şi un televizor compatibil cu
funcţia Canal return. audio (ARC).
• În cazul în care Canal return. audio este setat
la Activat şi utilizaţi un cablu HDMI pentru a
conecta aparatul la TV, intrarea optică digitală
este dezactivată.
• În cazul în care opţiunea Canal return. audio
este setată la Automat şi utilizaţi un cablu HDMI
pentru a conecta aparatul la TV, ARC şi intrarea
optică digitală sunt selectate automat.
Setări reţea
Configuraţi conexiunea de reţea pentru a putea
beneficia de diverse funcţii, cum sunt serviciile
internet sau funcţia AllShare Wi-Fi, şi puteţi realiza
upgrade software.
Wi-Fi direct
Vă permite să conectaţi un dispozitiv Wi-Fi direct
la aparat utilizând o reţea Peer-to-Peer, fără un
router wireless. Dacă aparatul este conectat la o
reţea wireless, ar putea fi deconectat când utilizaţi
funcţia Wi-Fi direct. (Consultaţi pagina 25)
✎
Fişierele text, cum sunt cele cu extensia .TXT sau
.DOC, nu vor fi afişate când utilizaţi funcţia Wi-Fi
direct.
Setări dispozitiv multimedia
Permiteţi altor dispozitive din reţeaua dvs., precum
smartphone-uri şi tabletele, să partajeze conţinuturi
cu aparatul dvs.
Nume dispozitiv
Vă permite să atribuiţi aparatului un nume de
identificare. Dvs. utilizaţi acest nume pentru a
identifica aparatul când conectaţi dispozitive Wi-Fi
externe (smartphone-uri, tablete etc.) la acesta.
19 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 19
2015-01-14
4:46:36
Setări
Setări BD-Live
Sistem
Vă permite să setaţi diverse funcţii BD-Live. BDLive vă permite să utilizaţi funcţii suplimentare
disponibile pe unele discuri Blu-ray dacă sunteţi
conectaţi la Internet.
 Conexiune la Internet BD-Live : Vă permite
să acceptaţi integral, parţial sau să interziceţi
conectarea la Internet BD-Live.
 Gestionare date BD : Gestionaţi datele BD
descărcate printr-un serviciu BD-Live sau de pe un
disc Blu-ray.
✎
Pentru a utiliza BD-Live, trebuie să introduceţi
un dispozitiv de stocare USB în portul USB al
sistemului home cinema.
Smart Hub
Subtitrare
Utilizaţi pentru a modifica subtitrarea la redarea
serviciilor video la cerere care acceptă subtitrări.
Vă permite să modificaţi dimensiunea şi culoarea
fontului pentru subtitrări.
✎
✎
Funcţia Subtitrare nu funcţionează atunci când
se utilizează servicii video la cerere care nu
acceptă afişarea subtitrărilor. Pentru anumite
servicii video la cerere care nu acceptă afişarea
subtitrărilor, setările funcţiilor ar putea să nu fie
aplicate.
În funcţie de ţară, este posibil ca acest meniu
să nu fie acceptat.
Condiţii şi politică
Termeni şi condiţii, Politica de confid. pt. contul
Samsung
Puteţi vizualiza şi seta condiţiile de utilizare şi
politica de confidenţialitate pentru serviciul Smart
Hub, pentru conturile Samsung, precum şi pentru
diverse alte servicii.
Resetare Smart Hub
✎
Vă permite să reluaţi procedura de configurare
iniţială.
Consultaţi descrierile afişate pe ecran.
Pornire rapidă
Vă permite să setaţi aparatul pentru a porni rapid,
prin reducerea duratei de iniţializare.
✎
Dacă această funcţie este setată la Activat,
consumul de energie în modul standby va fi
mai mare. (Aproximativ 12W ~ 20W)
Limbă
Vă permite să selectaţi limba pe care o preferaţi
pentru meniul de pe ecran, meniul discurilor,
subtitrări etc.
• Limba pe care o selectaţi pentru meniul
discurilor, sunetul discurilor sau subtitrări va
apărea doar dacă este acceptată pe disc.
Manager dispoz.
Vă permite să conectaţi o tastatură sau un mouse
USB wireless la portul USB din partea frontală a
aparatului.
 Setări tastatură: Vă permite să configuraţi o
tastatură USB wireless conectată la aparat.
✎
Puteţi utiliza tastatura numai când în browserul
Web apare un ecran sau o fereastră tastatură
QWERTY.
 Setări mouse: Vă permite să configuraţi un
mouse USB wireless conectat la aparat. Puteţi
utiliza mouse-ul în meniul aparatului, la fel cum
utilizaţi un mouse la calculator.
 Pentru a utiliza un mouse cu meniul aparatului:
1.
Conectaţi mouse-ul USB la aparat.
2.
Faceţi clic pe butonul primar selectat în Setări
mouse. Apare meniul simplu.
3.
Resetează toate setările Smart Hub la valorile
prestabilite. Pentru a accesa aceste servicii, trebuie
să introduceţi codul PIN de securitate. Menţineţi
apăsat butonul 123 până când apare pe ecran
tastatura numerică. Când apare tastatura numerică.
selectaţi un număr cu ajutorul butonului 78:; şi
apăsaţi butonul OK.
PIN-ul prestabilit este 0000.
Configurare
✎
✎
✎
✎
Faceţi clic pe opţiunile de meniu dorite.
Unele tastaturi şi mouse-uri USB HID ar putea să
nu fie compatibile cu aparatul.
Este posibil ca unele tastaturi HID să nu
funcţioneze.
Tastaturile USB cu fir nu sunt acceptate.
Este posibil ca unele aplicaţii să nu fie
acceptate.
20 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 20
2015-01-14
4:46:36
✎
Dacă o tastatură HID wireless nu funcţionează din
cauza interferenţei, mutaţi tastatura mai aproape de
aparat.
Securitate
1.
Scoateţi discul sau dispozitivul de stocare
USB.
2.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul @ de pe
panoul frontal pentru mai mult de 5 secunde.
Toate setările vor reveni la cele prestabilite din
fabrică.
✎
Când sunt restabilite setările din fabrică, toate
datele BD ale utilizatorilor stocate sunt şterse.
1) Conectaţi aparatul la un televizor Samsung
compatibil Anynet+ (HDMI-CEC) utilizând un
cablu HDMI.
2) Setaţi caracteristica Anynet+ (HDMI-CEC) la
Activat atât pe televizor, cât şi pe aparat.
3) Căutaţi aparatul şi selectaţi-l din lista Anynet+
(HDMI-CEC) a televizorului. Pentru instrucţiuni
mai clare, consultaţi secţiunea Anynet+ din
manualul de utilizare al televizorului.
DivX® Video On Demand
Vizualizaţi coduri de înregistrare DivX® VOD pentru
a achiziţiona şi reda conţinut DivX® VOD.
Setări
Menţineţi apăsat butonul 123 până când apare pe
ecran tastatura numerică. Când apare tastatura
numerică. selectaţi un număr cu ajutorul butonului
78:; şi apăsaţi butonul OK. PIN-ul prestabilit
este 0000. Introduceţi codul PIN prestabilit pentru
a accesa funcţia de securitate, dacă nu aţi creat
deja un PIN propriu.
 Clasif. parentală BD: Interzice redarea discurilor
Blu-ray cu o clasificare egală sau peste o
clasificare pentru o anumită vârstă pe care o
setaţi, cu excepţia cazului în care introduceţi
codul PIN.
 Clasif. parentală DVD: Împiedică redarea DVDurilor cu o clasificare peste o anumită clasificare
numerică setată de dvs., cu excepţia cazului în
care introduceţi codul PIN.
 Schimbare PIN: Schimbă codul PIN de 4 cifre,
utilizat pentru accesarea funcţiilor de securitate.
 În cazul în care uitaţi codul PIN
Pentru a utiliza o funcţia Anynet+ (HDMI-CEC),
urmaţi instrucţiunile de mai jos.
Asistenţă
Gestionare la distanţă
Când funcţia este activată, aceasta permite
agenţilor de la centrul de asistenţă Samsung
să diagnosticheze şi să rezolve de la distanţă
problemele aparatului. Necesită conexiune activă
la Internet. Gestionare la distanţă este posibil ca
serviciul să nu fie disponibil în unele ţări.
Actualizare software
Pentru mai multe informaţii despre funcţia
Actualizare software, consultaţi capitolul
„Actualizarea software-ului” de la pagina 26.
Mod utilizare
General
Vă permite să specificaţi luminozitatea afişajului şi
fusul orar.
 Luminozitate Display: Vă permite să schimbaţi
luminozitatea panoului frontal.
 Fus orar: Puteţi specifica fusul orar valabil
pentru zona dvs.
 Transp. meniu: Vă permite să reglaţi
transparenţa casetei de meniu.
Vă permite să setaţi opţiunea Mod utilizare. Dacă
utilizaţi sistemul Home Cinema acasă, selectaţi
întotdeauna Uz casnic. Demo magazin este
numai pentru setările de afişare în magazine.
Contactare Samsung
Oferă informaţii de contact pentru ca dvs. să puteţi
accesa resursele de asistenţă cu privire la aparat.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Reset.
Anynet+ este o funcţie avantajoasă, care permite
efectuarea operaţiilor corespunzătoare aparatului
cu alte produse Samsung care au caracteristica
Anynet+ şi să controlaţi aceste produse cu o
telecomandă Samsung pentru televizor. Pentru a
utiliza această funcţie, trebuie să conectaţi acest
aparat la un televizor Samsung cu funcţia Anynet+
utilizând un cablu HDMI.
Restabileşte toate setările la valorile implicite, cu
excepţia setărilor legate de reţea şi setările Smart
Hub. Necesită introducerea codului de securitate
PIN. Menţineţi apăsat butonul 123 până când apare
pe ecran tastatura numerică. Când apare tastatura
numerică. selectaţi un număr cu ajutorul butonului
78:; şi apăsaţi butonul OK. PIN-ul prestabilit
este 0000.
21 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 21
2015-01-14
4:46:37
Setări
• Pentru a căuta un post presetat, apăsaţi
butonul PRESET pentru a selecta PRESET şi
apoi apăsaţi butoanele 78 pentru a selecta
postul presetat.
Configurare radio
• Pentru a asculta posturi radio trebuie să
conectaţi antena FM inclus în pachet.
Înregistrarea Radio FM
Controlarea funcţiei radio cu ajutorul
telecomenzii
1.
Apăsaţi butonul SOURCE pentru a selecta FM.
2.
Reglaţi la postul dorit.
• Reglare presetare 1: Apăsaţi butonul PRESET
pentru a selecta PRESET şi apoi apăsaţi pe
butoanele 78, pentru a selecta un post
presetat.
- Înainte de a putea asculta posturi radio
presetate, trebuie să adăugaţi astfel de
posturi în memoria aparatului.
• Reglarea manuală: Apăsaţi butonul PRESET
pentru a selecta MANUAL şi apoi apăsaţi
butoanele 78 pentru a comuta pe o
frecvenţă mai joasă sau mai înaltă.
• Reglarea automată: Apăsaţi butonul PRESET
pentru a selecta MANUAL şi apoi apăsaţi
butoanele 78 pentru a căuta automat
banda.
Selectarea opţiunii Mono sau Stereo
Apăsaţi butonul ST/MO.
• După fiecare apăsare a butonului, sunetul este
comutat între STEREO şi MONO.
• Într-o zonă cu recepţie slabă, selectaţi MONO
pentru o transmisie clară, fără interferenţe.
Presetarea posturilor
Puteţi înregistra transmisiunile radio favorite pe
dispozitivul de stocare USB conectat.
1.
Introduceţi un dispozitiv USB în mufa USB din
faţa aparatului.
2.
Apăsaţi butonul SOURCE pentru a selecta FM
şi apoi apăsaţi următoarele 78 de butoane
pentru a selecta postul pe care doriţi să îl
înregistraţi.
3.
Apăsaţi pe butonul A (Roşu) pentru a iniţializa
înregistrarea. Înregistrarea porneşte.
• Durata înregistrată este afişată în partea
stângă, iar durata rămasă disponibilă în funcţie
de spaţiul liber de pe dispozitivul de stocare
USB este afişată în partea dreaptă.
4.
Apăsaţi butonul e (IEŞIRE) pentru a finaliza
înregistrarea. Înregistrarea este oprită şi salvată
ca fişier .mp3. Pentru a reda fişierul înregistrat,
consultaţi secţiunea "Redarea fişierelor de pe un
dispozitiv de stocare".
✎
Fişierul înregistrat este salvat în folderul Tuner care a
fost creat automat.
În timpul înregistrării de la radio FM, nu sunt active
decât butoanele (DESCHIDERE/ÎNCHIDERE),
(ALIMENTARE), e (IEŞIRE), (MUT) şi VOL
+/ -.
Dacă nu apăsaţi niciun buton în timpul înregistrării,
va fi activată funcţia screen saver.
Efectele de sunet, cum sunt DSP, EQ, etc., nu
sunt înregistrate la înregistrarea de la radioul FM.
Semnalul de la radio este înregistrat la un volum
presetat, chiar dacă schimbaţi volumul sau
apăsaţi butonul (MUT) în timpul înregistrării.
Dacă deconectaţi dispozitivul USB sau cablul de
alimentare în timpul înregistrării, fişierul înregistrat
până în acel moment ar putea să nu fie redat.
Înregistrarea nu va porni dacă spaţiul liber rămas
pe dispozitivul de stocare USB este sub 2MB.
Dacă dispozitivul USB este îndepărtat sau spaţiul
disponibil nu este suficient (sub 2MB), este afişat
un mesaj şi înregistrarea se opreşte.
✎
✎
✎
Exemplu: Presetarea frecvenţei 89.10 FM în memorie.
1.
Apăsaţi butonul SOURCE pentru a selecta FM.
2.
Apăsaţi butoanele 78 pentru a selecta
<89.10>.
3.
Apăsaţi pe butonul MEMORY.
• Pe afişaj apare NUMBER.
Apăsaţi din nou pe butonul MEMORY.
• Apăsaţi pe butonul MEMORY înainte ca
menţiunea NUMBER să dispară de pe afişaj.
• După ce apăsaţi pe butonul MEMORY,
menţiunea NUMBER va dispărea de pe afişaj,
iar postul va fi stocat în memorie.
4.
5.
✎
✎
✎
✎
Pentru a preseta un alt post, repetaţi paşii 2-4.
22 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 22
2015-01-14
4:46:37
❏ Cablu - Manual
Configurarea reţelei
Când conectaţi acest aparat la o reţea puteţi utiliza
aplicaţii şi funcţii bazate pe reţea, cum ar fi Smart
Hub şi BD-LIVE, şi puteţi actualiza software-ul
aparatului prin conexiunea la reţea. Pentru mai multe
informaţii despre accesarea şi utilizarea serviciilor de
Internet, consultaţi capitolul „Servicii de reţea” de la
paginile 43-50 din acest manual. Instrucţiunile pentru
configurarea reţelei sunt prezentate mai jos.
Dacă aveţi o adresă de IP statică sau dacă procedura
Automat nu funcţionează, va trebui să setaţi manual
valorile Setări reţea.
După ce urmaţi paşii 1 – 3 de mai sus:
1.
În ecranul Setări reţea, modificaţi Tip de reţea
la Cablu. Apoi, selectaţi Conectare şi apoi
apăsaţi pe butonul OK. Aparatul caută o reţea
şi apoi afişează mesajul care indică eşecul
conectării la reţea.
✎
Configurarea conexiunii la reţea
1.
În ecranul Home, selectaţi Setări, apoi apăsaţi
butonul OK.
2.
Selectaţi Reţea şi apoi apăsaţi pe butonul OK.
3.
Selectaţi Setări reţea şi apoi apăsaţi pe butonul
OK.
4.
Consultaţi instrucţiunile pentru reţele cu fir, a
căror prezentare începe mai jos sau instrucţiunile
pentru reţele fără fir, a căror prezentare începe
pe pagina următoare.
Setări reţea
Conectarea la reţeaua cu cablu a eşuat.
Adresă MAC
Adresă IP
Mască subreţea
Gateway
Server DNS
Schimbare reţea
2.
3.
4.
❏ Cablu – Automat
După ce urmaţi paşii 1 – 3 de mai sus:
În ecranul Setări reţea, modificaţi Tip de reţea
la Cablu. Apoi, selectaţi Conectare şi apoi
apăsaţi pe butonul OK. Aparatul detectează
reţeaua cu fir, verifică setările conexiunii la reţea,
apoi se conectează la aceasta.
2.
Când se termină verificarea, evidenţiaţi OK şi
apoi apăsaţi pe butonul OK.
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
Conectare la reţea nereuşită. Încercaţi următoarele: verificaţi dacă adresa IP este
setată corect în Setări IP. Pt. alte informaţii, contactaţi furnizorul de servicii de
Internet.
Reţea cu fir
1.
Setări
Dacă nu aţi configurat conexiunea de reţea pe
parcursul procedurii de configurare iniţial sau dacă
trebuie să resetaţi conexiunea de reţea, urmaţi
instrucţiunile de mai jos.
Înainte de a începe, contactaţi furnizorul de servicii
Internet pentru a afla dacă adresa dvs. IP este statică
sau dinamică. Dacă adresa este dinamică şi aveţi o
reţea cu fir sau wireless, vă recomandăm să utilizaţi
procedurile de configurare automată descrise mai jos.
Dacă vă conectaţi la o reţea cu fir, conectaţi aparatul
la router utilizând un cablu LAN înainte de a începe
procedura de configurare.
Pentru a începe configurarea conexiunii la reţea,
urmaţi paşii de mai jos:
Dacă puteţi conecta sistemul home cinema
wireless la reţea, selectaţi Schimbare reţea,
schimbaţi Tip de reţea la Wireless şi consultaţi
instrucţiunile pentru reţele wireless de la pagina
următoare.
5.
Setări IP
Reînc.
Închidere
Folosiţi butoanele :; pentru a selecta Setări
IP şi apoi apăsaţi pe butonul OK. Va apărea
ecranul Setări IP.
Selectaţi câmpul Setare IP, apoi setaţi-l la
Introduceti manual.
Selectaţi un parametru pentru introducerea (de
exemplu Adresă IP) şi apoi apăsaţi OK. Utilizaţi
butoanele 78 de pe telecomandă pentru a
introduce valorile numerice pentru parametru.
Alternativ, utilizaţi tastatura numerică pentru a
introduce numărul unui parametru.Menţineţi
apăsat butonul 123 până când apare pe ecran
tastatura numerică. Când apare tastatura numerică.
selectaţi un număr cu ajutorul butonului 78:;
şi apăsaţi butonul OK. Utilizaţi butoanele :; de
pe telecomandă pentru a trece de la un câmp
de introducere la altul pentru un parametru.
Când terminaţi configurarea unui parametru,
apăsaţi pe butonul OK.
Apăsaţi butonul 7 sau 8 pentru a vă deplasa la
alt parametru şi apoi introduceţi numere pentru acel
parametru, conform instrucţiunilor de la pasul 4.
23 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 23
2015-01-14
4:46:38
Setări
6.
Repetaţi paşii 4 şi 5 pentru a introduce valori
pentru toţi parametrii.
✎
Puteţi obţine valorile pentru parametrii reţelei de la
furnizorul de internet.
7.
După ce aţi introdus date pentru toţi parametrii,
selectaţi OK şi apoi apăsaţi pe butonul OK.
Sistemul Home Cinema va testa conexiunea la
reţea, apoi se va conecta la aceasta.
Reţea wireless
Puteţi configura conexiunea la o reţea wireless în trei
moduri:
- Wireless automat
- Wireless Manual
- WPS(PBC)
Înainte de a configura conexiunea la reţea wireless,
deconectaţi toate dispozitivele de reţea wireless
conectate momentan la aparat sau, dacă este cazul,
conexiunea cu fir curentă a aparatului.
❏ Wireless - Automat
După ce urmaţi paşii 1 - 3 menţionaţi în capitolul
„Configurarea conexiunii la reţea” de la pagina 23:
1.
4.
✎
Dacă aveţi o adresă de IP statică sau dacă procedura
Automat nu funcţionează, va trebui să setaţi manual
valorile setărilor de reţea.
După ce urmaţi paşii 1 - 3 menţionaţi în capitolul
„Configurarea conexiunii la reţea” de la pagina 23:
1.
În ecranul Setări reţea, modificaţi Tip de reţea
la Wireless. Aparatul caută şi apoi afişează o
listă cu reţelele disponibile.
2.
Derulaţi lista, selectaţi reţeaua dorită sau faceţi
clic pe Adăugare reţea şi apoi apăsaţi pe
butonul OK.
3.
Dacă aţi ales o reţea la pasul 2, continuaţi cu
pasul 6. Dacă aţi selectat Adăugare reţea,
treceţi la pasul 4.
4.
Introduceţi numele reţelei wireless sau al
routerului wireless.
• Introduceţi litere selectând o literă prin
utilizarea butoanelor 78:;, apoi apăsaţi
butonul OK.
• Pentru a afişa majuscule (sau pentru a
afişa din nou litere mici dacă sunt afişate
majuscule), selectaţi
şi apoi apăsaţi pe
butonul OK.
• Pentru a afişa simboluri sau semne de
punctuaţie, selectaţi 123#& şi apoi apăsaţi
butonul OK. Pentru a trece din nou la litere,
selectaţi 123#& şi apoi apăsaţi butonul OK.
Când terminaţi, selectaţi Efectuat şi apoi
apăsaţi pe butonul OK.
5.
În ecranul Tip de securitate care apare, utilizaţi
butoanele 78 pentru a selecta parametrul
Tip de securitate pentru reţea şi apoi apăsaţi
butonul OK. În ecranul următor, introduceţi codul
de securitate sau fraza de acces a reţelei.
• Introduceţi litere selectând o literă prin
utilizarea butoanelor 78:;, apoi apăsaţi
butonul OK.
Când terminaţi, selectaţi Efectuat şi apoi
apăsaţi butonul OK. Aparatul va căuta reţeaua.
Setări reţea
Selectaţi tipul de reţea.
Wireless
Reţea wireless
si-ap
Puteţi conecta Player Blu-ray
la internet. Selectaţi reţeaua
wireless pe care doriţi să o
utilizaţi.
iptime
KIMING_VTOWER
Reîmp.
WPS(PBC)
2.
Selectaţi reţeaua dorită, apoi apăsaţi butonul
OK.
3.
În ecranul Securitate, introduceţi codul de
securitate al reţelei sau expresia de acces.
Introduceţi litere selectând o literă prin utilizarea
butoanelor 78:;, apoi apăsaţi butonul OK.
Puteţi găsi codul de securitate sau fraza de acces
în unul din ecranele de configurare pe care le-aţi
utilizat la configurarea routerului sau a modemului.
❏ Wireless - Manual
În ecranul Setări reţea, modificaţi Tip de reţea
la Wireless. Aparatul caută şi apoi afişează o
listă cu reţelele disponibile.
Tip de reţea
Când terminaţi, selectaţi Efectuat şi apoi apăsaţi
pe butonul OK. Aparatul verifică conexiunea la
reţea, apoi se conectează la aceasta.
24 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 24
2015-01-14
4:46:39
6.
✎
Puteţi obţine valorile pentru parametrii reţelei de la
furnizorul de internet.
11. Când terminaţi, selectaţi OK şi apoi apăsaţi pe
butonul OK. Apare ecranul Securitate.
12. În ecranul Securitate, introduceţi codul de
securitate sau expresia de acces a reţelei dvs.
Introduceţi litere selectând o literă prin utilizarea
butoanelor 78:;, apoi apăsaţi butonul OK.
13. Când terminaţi, selectaţi Efectuat din partea
dreaptă a ecranului, apoi apăsaţi butonul OK.
Aparatul verifică conexiunea la reţea, apoi se
conectează la aceasta.
14. După ce sistemul Home Cinema verifică reţeaua,
selectaţi OK şi apoi apăsaţi butonul OK.
✎
De asemenea, puteţi realiza configurarea manuală
a reţelei, accesând meniul Setări > Reţea > Stare
reţea.
❏ WPS(PBC)
1.
2.
3.
4.
✎
În ecranul Setări reţea, modificaţi Tip de reţea
la Wireless. Aparatul caută şi apoi afişează o
listă cu reţelele disponibile.
Derulaţi lista, selectaţi WPS(PBC) şi apoi apăsaţi
pe butonul OK.
Apăsaţi butonul WPS(PBC) al routerului în
decurs de două minute. Aparatul dvs. obţine în
mod automat toate valorile setărilor de reţea de
care are nevoie şi se conectează la reţeaua dvs.
Când se termină acest proces, evidenţiaţi OK şi
apoi apăsaţi pe butonul OK.
Pentru conexiuni WPS, setaţi criptarea de
securitate a routerului wireless la AES. Criptarea
de securitate WEP nu acceptă conexiunea WPS.
Wi-Fi direct
Setări
Apare ecranul pentru conectarea eşuată le reţea.
Folosiţi butoanele :; pentru a selecta Setări
IP şi apoi apăsaţi pe butonul OK.
7. Selectaţi câmpul Setare IP, apoi setaţi-l la
Introduceti manual.
8. Selectaţi un parametru de reţea pentru care
doriţi să introduceţi date (de exemplu, Adresă IP
şi apoi apăsaţi pe butonul OK. Utilizaţi butoanele
78 de pe telecomandă pentru a introduce
valorile numerice pentru parametru. Alternativ,
utilizaţi tastatura numerică pentru a introduce
numărul unui parametru.Menţineţi apăsat butonul
123 până când apare pe ecran tastatura numerică.
Când apare tastatura numerică. selectaţi un număr
cu ajutorul butonului 78:; şi apăsaţi butonul
OK. Utilizaţi butoanele :; de pe telecomandă
pentru a trece de la un câmp de introducere
la altul pentru un parametru. Când terminaţi
introducerea datelor, apăsaţi pe butonul OK.
9. Apăsaţi butonul 7 sau 8 pentru a vă deplasa la
alt parametru şi apoi introduceţi numere pentru
acel parametru, conform instrucţiunilor de la
pasul 8.
10. Repetaţi paşii 8 şi 9 pentru a introduce valori
pentru toţi parametrii.
Funcţia Wi-Fi direct vă permite să conectaţi
dispozitive Wi-Fi direct la aparat şi între ele utilizând
o reţea de tip peer-to-peer, fără a fi necesar un router
wireless.
✎
Unele dispozitive Wi-Fi direct este posibil să
nu accepte funcţia AllShare dacă aparatul este
conectat prin Wi-Fi direct. În această situaţie,
schimbaţi metoda de conectare la reţea utilizată
pentru conectarea dispozitivului la sistemul Home
Cinema.
✎ Wi-Fi direct Transmisiunile pot interfera cu
semnalele Bluetooth. Înainte de a utiliza funcţia
Bluetooth, vă recomandăm să opriţi funcţia WiFi direct pentru toate dispozitivele pe care este
activată.
1. Porniţi dispozitivul Wi-Fi direct şi activaţi funcţia
Wi-Fi direct a acestuia.
2.
În ecranul Home, selectaţi Setări, apoi apăsaţi
butonul OK.
3.
Selectaţi Reţea şi apoi apăsaţi pe butonul OK.
4.
Selectaţi Wi-Fi direct şi apoi apăsaţi pe butonul
OK.
Vor apărea dispozitivele Wi-Fi direct la care
puteţi conecta sistemul home cinema.
Una din cele mai simple modalităţi de a configura
conexiunea la reţeaua wireless este utilizarea funcţiei
WPS(PBC). Dacă routerul dvs. wireless are un buton
WPS(PBC), urmaţi aceşti paşi:
După ce urmaţi paşii 1 - 3 menţionaţi în capitolul
„Configurarea conexiunii la reţea” de la pagina 23:
25 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 25
2015-01-14
4:46:40
Setări
2.
3.
Setări
Wi-Fi direct
Nume dispozitiv : [HTS]J7500W
Selectaţi dispoz. Wi-Fi direct pentru conectare.
AndroidXXXXXXX
Deconectat
4.
Reîmp.
Închidere
✎
5.
Aveţi la dispoziţie trei modalităţi pentru a finaliza
conexiunea Wi-Fi:
• Prin intermediul dispozitivului Wi-Fi.
• Prin intermediul aparatului, utilizând PBC.
• Prin intermediul aparatului, utilizând un cod PIN.
Fiecare din aceste modalităţi este detaliată mai jos.
Prin intermediul dispozitivului Wi-Fi
1.
2.
3.
Pentru dispozitivul Wi-Fi, urmaţi procedura
dispozitivului pentru a vă conecta la un alt
dispozitiv Wi-Fi direct. Pentru instrucţiuni,
consultaţi manualul de utilizare al dispozitivului.
După finalizarea procedurii, ar trebui să apară o
fereastră pop-up pe ecranul televizorului, care
vă informează că un dispozitiv care acceptă WiFi direct a solicitat conectarea. Selectaţi OK şi
apoi apăsaţi pe butonul OK pentru a accepta.
Apare fereastra pop-up Connecting, urmată de
fereastra pop-up Connected. Când se închide
această fereastră, ar trebui să vedeţi dispozitivul
afişat în ecranul Wi-Fi direct, ca dispozitiv
conectat.
✎
Meniul Actualizare software vă permite să actualizaţi
software-ul aparatului pentru a obţine îmbunătăţirea
performanţelor sau servicii suplimentare.
• Nu opriţi sau porniţi niciodată manual aparatul în
timpul procesului de actualizare.
1.
2.
3.
4.
5.
Prin intermediul aparatului, utilizând PBC
Selectaţi dispozitivul Wi-Fi direct pe care doriţi
să îl conectaţi la acest aparat şi apoi apăsaţi pe
butonul OK.
2.
Apare fereastra pop-up Connecting, urmată de
fereastra pop-up Connected. Când se închide
această fereastră, ar trebui să vedeţi dispozitivul
afişat în ecranul Wi-Fi direct, ca dispozitiv
conectat.
✎
✎
Prin intermediul aparatului, utilizând un cod PIN
✎
1.
✎
Selectaţi dispozitivul Wi-Fi direct pe care doriţi
să îl conectaţi la acest aparat şi apoi apăsaţi pe
butonul OK.
Conexiunea curentă prin fir sau wireless la reţea
va fi deconectată atunci când utilizaţi funcţia WiFi direct.
Fişierele text, cum sunt cele cu extensia .TXT sau
.DOC, nu vor fi afişate când utilizaţi funcţia Wi-Fi
direct.
Actualizarea software-ului
• Procedurile PBC şi PIN conectează dispozitivele
automat.
1.
Apare fereastra pop-up PIN.
Reţineţi codul PIN din fereastra pop-up şi apoi
reintroduceţi-l în câmpul corespunzător al
dispozitivului Wi-Fi direct pe care doriţi să îl
conectaţi.
Apare fereastra pop-up Connecting, urmată de
fereastra pop-up Connected. Când se închide
această fereastră, ar trebui să vedeţi dispozitivul
afişat în ecranul Wi-Fi direct, ca dispozitiv
conectat.
În ecranul Home, selectaţi Setări şi apoi apăsaţi
butonul OK.
Selectaţi Asistenţă şi apoi apăsaţi pe butonul
OK.
Selectaţi Actualizare software şi apoi apăsaţi
pe butonul OK.
Pentru a descărca versiunea de actualizare
software şi a realiza actualizarea, selectaţi
Upgrade imediat şi apoi apăsaţi butonul OK.
Consultaţi secţiunea "Upgrade imediat" din
pagina următoare.
Pentru ca aparatul să descarce automat
versiunea de actualizare software atunci când
este disponibilă, selectaţi opţiunea Actualizare
automată şi apoi apăsaţi butonul OK. (Consultaţi
pagina 27)
Actualizarea este finalizată atunci când aparatul
se opreşte şi reporneşte automat.
Samsung Electronics nu îşi asumă
responsabilitatea pentru defecţiunile aparatului
cauzate de o conexiune instabilă la Internet sau
de neglijenţa consumatorului în timpul actualizării
software.
Dacă doriţi să anulaţi procesul de actualizare în
cursul desfăşurării, apăsaţi butonul OK.
Când este în curs procesul de upgrade, pe panoul
frontal este afişat mesajul "UPDATE".
26 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 26
2015-01-14
4:46:41
Actualizare prin USB
Puteţi utiliza opţiunea Upgrade imediat pentru
a actualiza software-ul prin conexiunea de reţea
sau cu ajutorul unei unităţi USB flash. Mai jos sunt
prezentate instrucţiunile de actualizare prin reţea.
Instrucţiunile pentru actualizare de pe o unitate USB
sunt prezentate în continuare în această pagină.
1.
Accesaţi www.samsung.com.
2.
Faceţi clic pe opţiunea OWNERS & SUPPORT
din partea dreaptă sus a paginii şi apoi selectaţi
Manuals & Downloads din meniul derulant
afişat.
1.
3.
În ecranul următor, introduceţi numărul
modelului aparatului în câmpul de căutare. Când
introduceţi numărul, va fi afişată o listă derulantă
cu numere de produse care corespund valorii pe
care o introduceţi.
4.
Faceţi clic dreapta pe numărul de model al
produsului din lista derulantă.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
✎
✎
Selectaţi Upgrade imediat şi apoi apăsaţi
pe butonul OK. Va apărea fereastra pop-up
Upgrade imediat.
Aparatul caută online cea mai recentă versiune
software.
Dacă nu găseşte o actualizare, va afişa fereastra
pop-up „Nu sunt disponibile actualizări noi.”.
Apăsaţi butonul OK pentru ieşire.
Dacă este găsită o versiune nouă, va apărea
fereastra pop-up Solicitare de actualizare.
Selectaţi OK. Aparatul va actualiza softwareul, se va opri din funcţionare şi apoi va reporni
automat.
Dacă nu selectaţi OK sau Anulare în decurs de
un minut, aparatul va memora noul software.
Puteţi actualiza software-ul ulterior, utilizând
funcţia Actualizare automată.
Dacă selectaţi Anulare, aparatul anulează
procesul de upgrade.
La finalizarea procesului de upgrade al sistemului,
verificaţi detaliile software-ului în secţiunea
Informaţii produs a ecranului Contactare Samsung.
Nu opriţi funcţionarea aparatului în timpul
actualizării software. Aceasta poate cauza
defectarea aparatului.
Actualizare automată
Puteţi seta funcţia Actualizare automată astfel încât
aparatul descarce actualizări de software când se află
în modul Actualizare automată.
În modul Actualizare automată aparatul este oprit,
însă conexiunea la Internet este activă. Aceasta permite
produsului să descarce automat actualizări software
atunci când nu este utilizat.
1.
Folosiţi butoanele 78 pentru a selecta modul
Actualizare automată şi apoi apăsaţi pe
butonul OK.
2.
Selectaţi Activat sau Dezactivat.
Dacă selectaţi Activat, aparatul va descărca
automat noul software atunci când se află în
modul de Actualizare automată, iar aparatul
este oprit. Dacă se descarcă un nou software,
veţi fi întrebat dacă doriţi să instalaţi software-ul
respectiv atunci când porniţi aparatul.
✎
Pentru a utiliza funcţia de Actualizare automată,
aparatul trebuie să fie conectat la Internet.
5.
În pagina care apare selectaţi Downloads.
6.
Căutaţi fişierul de (tip USB) în coloana Descriere.
Faceţi clic pe pictograma ZIP din coloana
Descărcare fişier din partea dreaptă.
7.
Faceţi clic pe Send în prima fereastră pop-up
care apare. Fişierul va fi descărcat pe PC.
8.
Dezarhivaţi fişierul ZIP pe calculator. Ar trebui
să existe un singur folder, cu acelaşi nume ca şi
fişierul ZIP.
9.
Copiaţi acest folder într-o unitate flash USB.
Setări
Upgrade imediat
10. Asiguraţi-vă că nu este introdus niciun disc în
aparat şi apoi introduceţi unitatea flash USB în
portul USB al aparatului.
11. În meniul aparatului, accesaţi Setări > Asistenţă
> Actualizare software.
12. Selectaţi Upgrade imediat.
13. Aparatul caută software-ul pe unitatea USB.
Când găseşte actualizarea software, apare
fereastra pop-up Update Request.
14. Selectaţi OK. Aparatul va actualiza softwareul, se va opri din funcţionare şi apoi va reporni
automat.
✎
✎
✎
✎
Atunci când actualizaţi software-ul utilizând mufa
USB nu trebuie să existe niciun disc în aparat.
La finalizarea procesului de upgrade al sistemului,
verificaţi detaliile software-ului în secţiunea
Product Information (Informaţii produs) a ecranului
Contact Samsung (Contactare Samsung).
Nu opriţi funcţionarea aparatului în timpul
actualizării software. Aceasta poate cauza
defectarea aparatului.
Actualizările de software care utilizează mufa USB
trebuie realizate doar prin intermediul unei unităţi
flash USB.
27 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 27
2015-01-14
4:46:42
Redarea Conţinuturilor
Sistemul Home Cinema poate reda conţinut de
pe discuri Blu-ray/DVD/CD, dispozitive USB, PC,
telefoane smartphone, tablete şi de pe internet.
Pentru a reda conţinut de pe PC sau de pe un
dispozitiv mobil, trebuie să conectaţi PC-ul sau
dispozitivul mobil şi aparatul în reţea. Pentru a
reda conţinut de pe PC, trebuie, de asemenea, să
descărcaţi şi să instalaţi software-ul de reţea AllShare
sau să aveţi instalat software-ul de reţea DLNA pe
PC.
✎
PC-urile pe care rulează Windows 7 şi Windows 8
au deja software-ul DLNA (Redare) încorporat.
Redarea discurilor video
comerciale
1.
Apăsaţi pe butonul 6 pentru a deschide sertarul
pentru discuri.
2.
Aşezaţi cu atenţie discul în sertar, cu eticheta în
sus.
- Atunci când curăţaţi discul, mişcarea trebuie să
fie dinspre interior spre exterior.
- Depozitarea discului
 Nu expuneţi la lumina soarelui.
 Păstraţi discul într-un loc aerisit şi rece.
 Păstraţi discul într-un plic de protecţie curat
şi depozitaţi-l în poziţie verticală.
Redarea fişierelor multimedia
1.
În meniul principal, selectaţi MULTIMEDIA, apoi
apăsaţi butonul OK. Este afişat ecranul Redate
recent.
2.
Selectaţi Stocare, Dispozitiv din reţea din
partea de jos a ecranului.
• Stocare - Afişează dispozitivele de stocare
conectate la aparat.
• Dispozitiv din reţea - Afişează dispozitivele
mobile, PC-urile, tabletele şi alte dispozitive
similare conectate în reţea.
✎
3.
Apăsaţi pe butonul 6 pentru a închide tava
pentru discuri. Redarea începe automat.
4.
Dacă redarea nu începe automat, apăsaţi pe
butonul p de pe telecomandă.
Depozitarea & gestionarea discurilor
• Manevrarea discurilor
- Amprentele sau zgârieturile de pe
suprafaţa unui disc pot reduce
calitatea sunetului şi a imaginii sau
pot duce la saltul peste sectoarele respective.
- Evitaţi să atingeţi suprafaţa discului pe care au
fost înregistrate date.
- Ţineţi discul de margine, pentru a nu lăsa
amprente pe suprafaţa acestuia.
- Nu lipiţi hârtie sau bandă adezivă pe disc.
• Curăţarea discurilor
- Dacă murdăriţi sau lăsaţi amprente
pe un disc, curăţaţi-l cu un
detergent fin diluat cu apă şi
ştergeţi cu o cârpă moale.
Când selectaţi un articol, în partea de jos a
ferestrei de articole vor apărea informaţii despre
acesta.
3.
Selectaţi un articol sau un dispozitiv, apoi
apăsaţi butonul OK. Va apărea un ecran care
listează conţinutul articolului sau al dispozitivului.
În funcţie de organizarea conţinutului, veţi vedea
foldere, fişiere sau ambele.
4.
Dacă este necesar, utilizaţi butoanele 78:;
pentru a selecta un folder, apoi apăsaţi butonul
OK.
5.
Utilizaţi butoanele 78:; pentru a selecta un
fişier pentru vizualizare sau redare şi apoi apăsaţi
butonul OK.
6.
Este redat fişierul selectat.
7.
Apăsaţi butonul ' (REVENIRE) pentru a părăsi
un folder sau butonul e (IEŞIRE) pentru a
reveni la ecranul principal.
8.
Consultaţi paginile 30~42 pentru instrucţiuni
despre controlul redării filmelor, muzicii şi
fotografiilor de pe un dispozitiv USB.
✎
Pentru a lista numai un tip de fişiere media, utilizaţi
funcţia Filtrare ( ) din colţul din dreapta sus al
ecranului de articole sau dispozitive.
28 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 28
2015-01-14
4:46:43
✎
✎
În lista derulantă Filtrare ( ), selectaţi
Fotografii, Videocl. sau Muzică.
Chiar dacă aparatul va afişa foldere pentru toate
tipurile de conţinuturi, acestea vor conţine doar
fişierele care aparţin tipului de conţinut selectat.
De exemplu, dacă aţi selectat Muzică, veţi putea
vedea doar acest tip de fişiere.
✎
Pentru a lista numai un tip de fişiere media, utilizaţi
funcţia Filtrare ( ) din colţul din dreapta sus al
ecranului de articole sau dispozitive.
✎
1.
Porniţi aparatul.
4.
2.
Urmaţi instrucţiunile din secţiunea „Redarea
fişierelor multimedia” de la pagina 28. La pasul 2,
selectaţi Stocare.
Selectaţi fişierul pe care doriţi să îl vizionaţi sau
redaţi şi apăsaţi butonul OK.
5.
Apăsaţi pe butonul ' (REVENIRE) pentru a
ieşi dintr-un folder sau pe butonul e (IEŞIRE)
pentru a reveni la ecranul Home.
6.
Consultaţi paginile 30~42 pentru instrucţiuni
despre controlul redării filmelor, muzicii şi
fotografiilor de pe un dispozitiv de stocare.
Redarea fişierelor de pe un dispozitiv
de stocare
Metoda 1: Dacă aparatul este pornit după ce
Metoda 2: În cazul în care conectaţi
dispozitivul USB în timp ce produsul este pornit
1.
Conectaţi dispozitivul de stocare la aparat. (un
CD înregistrat, un dispozitiv USB etc.) Va apărea
tastatura pop-up „Disp. nou conect.”- Dacă
sunt conectate două sau mai multe dispozitive
de stocare la un moment dat, utilizaţi butonul
:; pentru a comuta între dispozitive.
REDARE DISC
MULTIMEDIA
Redarea conţinuturilor multimedia
salvate într-un computer/dispozitiv mobil
Disp. nou conect.
Cu sistemul Home Cinema puteţi reda conţinuturi
multimedia stocate într-un computer sau dispozitiv
mobil conectat la aceeaşi reţea ca şi sistemul Home
Cinema.
Toate
Fotografii
Niciun disc
Videocl.
APL. MELE
Muzică
Aplicaţie 1 Aplicaţie 2 Aplicaţie 3 Aplicaţie 4 Aplicaţie 5 Aplicaţie 6
✎
✎
Dacă introduceţi un disc atunci când redaţi fişiere
de pe un dispozitiv de stocare USB sau de pe un
telefon, modul dispozitivului se schimbă automat
la „Disc”.
Dacă telefonul dvs. celular este compatibil cu DLNA,
puteţi reda conţinuturi pe acesta fără a utiliza un
cablu USB.
SAMSUNG APPS
STORAGE DEVICE
RECOMANDAT
✎
Redarea Conţinuturilor
conectaţi un dispozitiv de stocare
În lista derulantă Filtrare ( ), selectaţi
Fotografii, Videocl. sau Muzică.
✎ Chiar dacă aparatul va afişa foldere pentru toate
tipurile de conţinuturi, acestea vor conţine doar
fişierele care aparţin tipului de conţinut selectat.
De exemplu, dacă aţi selectat Muzică, veţi putea
vedea doar acest tip de fişiere.
3. Dacă este necesar, utilizaţi butoanele 78:;
pentru a selecta un folder, apoi apăsaţi butonul
OK.
✎
Screen Mirroring
Sursă
Setări
Dacă fereastra pop-up nu este afişată, continuaţi
cu Metoda 1.
2. Folosiţi butoanele 78 pentru a selecta Toate,
Fotografii, Videocl. sau Muzică şi apoi apăsaţi
pe butonul OK. În funcţie de organizarea
conţinutului, veţi vedea foldere, fişiere sau
ambele.
✎
✎
Este posibil să întâmpinaţi probleme de
compatibilitate atunci când încercaţi să redaţi fişiere
multimedia prin intermediul unui server DLNA terţ.
Conţinuturile partajate de către un computer sau
dispozitiv mobil este posibil să nu poată fi redate,
în funcţie de tipul de codificare şi de formatul
acestora. De asemenea, este posibil ca unele
funcţii să nu fie disponibile.
În funcţie de starea reţelei, este posibil ca unele
conţinuturi multimedia să fie redate cu întreruperi.
În acest caz, se recomandă utilizarea unui
dispozitiv de stocare USB.
29 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 29
2015-01-14
4:46:44
Redarea Conţinuturilor
1.
În meniul principal, selectaţi MULTIMEDIA, apoi
apăsaţi butonul OK.
2.
Selectaţi Dispozitiv din reţea din partea de
jos a ecranului şi apoi apăsaţi butonul OK. Vor
fi listate dispozitivele de stocare conectate la
aceeaşi reţea ca şi sistemul home cinema.
3.
Selectaţi un dispozitiv de stocare, apoi apăsaţi
butonul OK. Vor fi listate folderele şi fişierele
partajate de către dispozitivul de stocare
selectat.
4.
Dacă este necesar, utilizaţi butoanele 78:;
pentru a selecta un folder, apoi apăsaţi butonul
OK.
5.
Selectaţi fişierul pe care doriţi să îl vizionaţi sau
redaţi şi apăsaţi butonul OK.
6.
Apăsaţi butonul ' (REVENIRE) pentru a părăsi
un folder sau butonul e (IEŞIRE) pentru a
reveni la ecranul principal.
7.
Consultaţi paginile 30~42 pentru instrucţiuni
despre controlul redării filmelor, muzicii şi
fotografiilor de pe un dispozitiv USB.
✎
✎
✎
✎
Pentru a lista numai un tip de fişiere media, utilizaţi
funcţia Filtrare ( ) din colţul din dreapta sus al
ecranului de articole sau dispozitive.
În lista derulantă Filtrare ( ), selectaţi
Fotografii, Videocl. sau Muzică.
Chiar dacă aparatul va afişa foldere pentru toate
tipurile de conţinuturi, acestea vor conţine doar
fişierele care aparţin tipului de conţinut selectat.
De exemplu, dacă aţi selectat Muzică, veţi putea
vedea doar acest tip de fişiere.
În mod alternativ, deplasaţi-vă la conţinuturile
multimedia pe care doriţi să le redaţi şi apăsaţi
butonul OK pentru a iniţia redarea.
Controlul redării video
Puteţi controla redarea conţinutului video de pe un
disc Blu-ray/DVD, dispozitiv USB, dispozitiv mobil sau
PC. În funcţie de disc sau de conţinut, este posibil ca
unele din funcţiile descrise în acest manual să nu fie
disponibile.
Butoane de pe telecomandă utilizate
pentru redarea clipurilor video.
1
2
1 Utilizarea meniului discului, a titlului discului,
a meniului pop-up şi a listei de titluri
DISC MENU
În timpul redării, apăsaţi acest buton pentru a afişa
meniul discului.
TITLE MENU
În timpul redării, apăsaţi acest buton pentru a afişa
meniul de titluri sau meniul popup.
• În cazul în care discul conţine o listă de redare,
apăsaţi butonul Sortare după pentru a accesa
lista de redare.
2 Butoane de redare
În modurile de căutare sau redare cu încetinitorul,
aparatul nu va emite sunet.
• Pentru a reveni la redarea la viteză normală,
apăsaţi butonul p.
30 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 30
2015-01-14
4:46:44
p
e (IEŞIRE)
Selectare scenă
Porneşte/Întrerupe redarea.
Opreşte redarea.
În timpul redării, apăsaţi şi
menţineţi apăsat butonul [ sau
Modul de
]. La fiecare apăsare a butonului
redare rapidă
[ sau ], viteza de redare se va
schimba.
În modul Pauză, apăsaţi şi
menţineţi apăsat butonul ]. La
fiecare apăsare a butonului ],
viteza de redare se va schimba.
Redare cu
omitere
În timpul redării, apăsaţi butonul
[ sau ]. De fiecare dată când
apăsaţi butonul [ sau ],
discul trece la capitolul sau fişierul
anterior sau următor.
✎
Dacă indexul fişierului este afectat sau fişierul
nu acceptă un index, nu veţi putea utiliza
funcţia Selectare scenă.
✎ Dacă utilizaţi funcţia DLNA după ce realizaţi
conectarea la un calculator în reţea, este posibil
ca funcţia Selectare scenă să nu fie disponibilă.
 Căutare titluri : Dacă pe disc sau pe dispozitiv
sunt mai multe filme, selectaţi alt titlu pentru a
începe redarea.
1. Selectaţi Căutare titluri şi apoi apăsaţi pe
butonul OK.
2. Utilizaţi butoanele 78 pentru a selecta un
titlu, apoi apăsaţi butonul OK.
✎
Utilizarea meniului TOOLS
Discurile comerciale
 Căutare capitole : Selectaţi pentru a reda
capitolul dorit.
În timpul redării, apăsaţi pe butonul TOOLS.
1. Selectaţi Căutare capitole şi apoi apăsaţi
pe butonul OK.
Clipuri video bazate pe fişiere
În timpul redării, apăsaţi pe butonul TOOLS.
Utilizaţi butoanele :; pentru a selecta Setări (T),
apoi apăsaţi butonul OK.
Redare de la început
2. Utilizaţi butoanele 78 pentru a selecta un
capitol, apoi apăsaţi butonul OK.
 Căutare bară de timp : Selectaţi pentru a reda
filmul de la un moment selectat.
1. Selectaţi Căutare bară de timp şi apoi
apăsaţi pe butonul OK.
Selectaţi pentru a reveni la începutul filmului, apoi
apăsaţi butonul OK.
2. Menţineţi apăsat butonul 123 până când
apare pe ecran tastatura numerică. Când
apare tastatura numerică. selectaţi un număr
cu ajutorul butonului 78:; şi apăsaţi
butonul OK.
3D
Utilizaţi meniul 3D pentru a selecta opţiunea
Alăturat sau De sus în jos în cazul în care
conţinutul 3D redat nu este afişat în mod corect în
modul 3D.
✎
Pentru a căuta un titlu DVD, apăsaţi butonul
TOOLS când redarea este oprită.Introduceţi
numărul 00 şi apoi numărul capitolului sau al
piesei dorite (01, 02, … etc.).
Utilizaţi meniul 3D numai pentru redarea
conţinuturilor 3D. Dacă aplicaţi formatul
Alăturat sau De sus în jos la conţinuturi 2D,
acestea nu vor fi afişate corect.
Redarea Conţinuturilor
Redarea cu
încetinitorul
Puteţi utiliza funcţia Selectare scenă în timpul
redării pentru a viziona sau a lansa un film de la
scena dorită.
✎
Puteţi, de asemenea, să utilizaţi butoanele :;
pentru a derula filmul înainte sau înapoi. Filmul
este derulat înainte sau înapoi cu un minut de
fiecare dată când apăsaţi butoanele :;.
31 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 31
2015-01-14
4:46:45
Redarea Conţinuturilor
Mod Repetare
Setări egalizator
Vă permite să repetaţi un titlu, un capitol sau o
secţiune specificată.
- Dezactivat : Selectaţi pentru a reveni la redarea
normală.
- Titlu : Selectaţi pentru a repeta un titlu selectat.
- Capitol : Selectaţi pentru a repeta un capitol
selectat.
- Repetare A-B : Selectaţi pentru a repeta o
secţiune selectată.
Vă permite să setaţi egalizatorul.
1.
Apăsaţi butonul OK în punctul în care doriţi să
înceapă secţiunea pe care doriţi să o repetaţi (A).
2.
Apăsaţi butonul OK în punctul în care doriţi
să se termine secţiunea pe care doriţi să o
repetaţi (B).
✎
✎
✎
✎
✎
În funcţie de disc, este posibil ca ecranul să nu
afişeze toate opţiunile de repetare.
Opţiunile Dezactivat, Repet. una şi Repet. tot
apar atunci când redaţi un clip video înregistrat
sub forma unui fişier digital.
Este posibil ca ecranul să nu afişeze imediat
elementul Capitol sau Titlu. Apăsaţi butoanele
78 până când opţiunea dvs. este încadrată
în câmpul corespunzător.
Este posibil ca ecranul să nu afişeze imediat
elementul Repetare A-B. Apăsaţi pe butoanele
78 până când opţiunea Repetare A-B este
încadrată în câmpul corespunzător.
Trebuie să setaţi punctul (B) după cel puţin 5
secunde de redare, după punctul (A).
✎
Opţiunea Setări egalizator apare doar când
Mod egalizator este setat la Activat.
Audio
Selectaţi această opţiune pentru a seta limba audio
dorită.
Sincr. audio
În unele cazuri, când aparatul este conectat la un
televizor digital, semnalul audio ar putea să nu fie
sincronizat cu semnalul video. Dacă apare această
situaţie, folosiţi funcţia Sincronizare audio pentru
a regla timpul de decalaj al sunetului, astfel încât
sunetul să corespundă cu imaginea.
Subtitrare
Vă permite să setaţi limba dorită pentru subtitrare.
Setări subtitrare
Vă permite să setaţi opţiunile dorite pentru subtitrare.
Unghi
Pentru a viziona o scenă din alt unghi. Opţiunea
Unghi afişează numărul de unghiuri de vizionare
disponibile (1/1, 1/2, 1/3 etc.).
Video BONUSVIEW
Audio BONUSVIEW
Vă permite să setaţi opţiunea Bonusview dorită.
Mod imagine
Rotire
Vă permite să setaţi opţiunea Mod imagine.
- Dinamic : Creşte claritatea şi luminozitatea.
- Standard : Alegeţi această setare pentru
majoritatea aplicaţiilor de vizualizare.
- Film : Setarea optimă pentru vizionarea filmelor.
- Utilizator : Vă permite să reglaţi claritatea şi
funcţia de reducere a zgomotului.
Vă permite să rotiţi ecranul în sens orar sau
antiorar, cu 78 de grade.
✎
Informaţii
Atunci când utilizaţi funcţia BD Wise, nu va
apărea acest meniu.
Mod egalizator
Activaţi Mod egalizator pentru a utiliza
egalizatorul.
Ecr. compl.
Vă permite să setaţi dimensiunea imaginii video.
Alegeţi Original, Mod1 (Mai mare) sau Mod2
(maximum).
Selectaţi pentru a vizualiza informaţiile fişierului
video.
✎
✎
În funcţie de disc sau de dispozitivul de stocare,
meniul de instrumente poate diferi.
Fişierele video cu rate de biţi ridicate, de peste
20Mbps, solicită capacităţile aparatului, redarea
putând fi întreruptă.
32 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 32
2015-01-14
4:46:46
✎
Utilizarea meniurilor Sortare după &
Opţiuni
Selectaţi funcţia Filtrare (
a afişa numai filmele.
) şi apoi Videocl. pentru
✎
Chiar dacă aparatul va afişa foldere pentru toate
tipurile de conţinuturi, acestea vor conţine doar
fişierele care aparţin tipului de conţinut selectat.
De exemplu, dacă aţi selectat Videocl., veţi putea
vedea doar acest tip de fişiere.
În ecranul care listează fişierele video, utilizaţi
butoanele 78:; pentru a selecta Sortare după
sau Opţiuni din colţul din dreapta sus şi apoi apăsaţi
butonul OK.
Videocl.
Meniurile Sortare după şi Opţiuni sunt de obicei
disponibile când vizionaţi filiere video de pe o
unitate USB flash, un PC, un disc înregistrat de
dvs. sau un dispozitiv mobil. Aceste meniuri nu
sunt de obicei disponibile când vizionaţi un disc
Blu-ray, DVD sau CD comercial.
Controlul redării muzicii
Puteţi controla redarea muzicii de pe un DVD, CD,
dispozitiv USB, dispozitiv mobil sau un PC. În funcţie
de disc sau de conţinut, este posibil ca unele din
funcţiile descrise în acest manual să nu fie disponibile.
Butoane de pe telecomandă utilizate
pentru redarea muzicii
4
 Dată
Afişează toate folderele cu filme, ordonate după
dată. Dacă selectaţi un folder şi apoi apăsaţi
butonul OK, vor fi afişate toate filmele din acel
folder, ordonate după dată.
 Titlu
Afişează toate fişierele video de pe suportul sau
dispozitivul de stocare, ordonate după titlu.
 Folder
Afişează toate folderele de pe suportul sau
dispozitivul de stocare.
13
Opţiuni
 Redare el. sel.
Opţiunea Redare el. sel. vă permite să creaţi
o listă de redare prin selectarea anumitor fişiere
pentru redare. Această funcţie este similară
pentru toate tipurile de formate media. Consultaţi
„Utilizarea opţiunii Redare el. sel. cu un CD
comercial" de la pagina 36.
 Trimiteţi
Selectaţi Trimiteţi pentru a încărca fişierele
în aplicaţii (Picasa, Facebook etc.) sau pe un
dispozitiv. Pentru a utiliza funcţia Trimiteţi cu un
site online, trebuie să deschideţi un cont pe siteul online şi să vă conectaţi la acesta. Funcţia
Trimiteţi funcţionează la fel pentru muzică,
fotografii şi filme. Pentru instrucţiuni generale,
consultaţi secţiunea „Utilizarea funcţiei Trimiteţi"
de la pagina 41.
✎
2
2
Butoanele [ ]: Realizează trecerea la
piesa anterioară/următoare.
3
Butonul e (IEŞIRE): Opreşte o melodie.
4
Redare rapidă (numai Audio CD (CDDA))
În timpul redării, apăsaţi şi menţineţi
apăsat butonul [ sau ].
La fiecare apăsare a butonului [ sau ],
viteza de redare se va schimba.
6
Butonul p: Redă/Întrerupe o piesă.
Redarea Conţinuturilor
Sortare după
În funcţie de disc sau de dispozitivul de stocare,
meniurile Opţiuni şi Sortare după pot diferi. Este
posibil să nu fie afişate toate opţiunile.
33 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 33
2015-01-14
4:46:46
Redarea Conţinuturilor
Comenzile din ecranul pentru muzică
TRACK 001
TRACK 001
00:00/00:00
Derulează piesa înapoi.
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
04:41
TRACK 004
04:02
TRACK 005
03:43
TRACK 006
03:40
TRACK 007
04:06
TRACK 008
03:52
TRACK 009
03:04
TRACK 010
04:02
Derulează piesa înainte.
,
1
Redă melodiile în ordine aleatorie.

Iniţial va apărea ecranul Listă de piese şi va începe
redarea primei piese. Dacă redaţi un disc comercial
şi nu apăsaţi imediat un buton de pe telecomandă va
apărea ecranul de redare. Pentru a reveni la ecranul
Listă de piese, apăsaţi butonul ' (REVENIRE).


Numai în
ecranul Listă
melodii.
TRACK 001
00:00:40
00:03:35
În ecranul Listă de piese, utilizaţi butoanele 78
pentru a muta cursorul şi a selecta piesa dorită.
Apăsaţi butonul OK pentru a reda piesa.
Controalele de pe ecran pentru muzică
Întrerupe o piesă.
Redă o melodie.
Realizează trecerea la piesa
anterioară.
Realizează trecerea la piesa
următoare.
Repetă o melodie sau toate
melodiile.
Afişează egalizatorul.
 Setări egalizator : Permite reglarea
manuală a egalizatorului. (Numai
când egalizatorul Mod egalizator
este Activat.)
 Redare el. sel. : Opţiunea Redare
el. sel. vă permite să selectaţi
anumite fişiere pentru redare.
Această funcţie este similară
pentru toate tipurile de formate
media. Consultaţi secţiunea
„Utilizarea opţiunii Redaţi
elementele selectate cu suporturi
proprii (CD-uri, dispozitive USB,
etc.)" de la pagina 36.
 Extragere : Funcţia de rip
converteşte formatul CD Audio în
format mp3 şi salvează fişierele
convertite pe un dispozitiv USB
sau pe dispozitivul mobil conectat
la aparat. Consultaţi secţiunea
Extragere de la pagina 38.
 Informaţii : Afişează informaţiile
despre piesă.
Pentru a accesa comenzile, redaţi o piesă şi apoi utilizaţi
butoanele 78:; pentru a accesa comenzile dorite.
✎ Comenzile din ecranul pentru muzică sunt
accesibile numai când este redată o piesă.
✎ Nu toate comenzile sunt afişate simultan.
✎ Pentru conţinuturile bazate pe fişiere, opţiunile
disponibile din Setări(
) vor fi diferite.
Utilizarea meniurilor Sortare după &
Opţiuni
Selectaţi funcţia Filtrare ( ) şi apoi Muzică pentru a
afişa numai muzica.
✎ Chiar dacă aparatul va afişa foldere pentru toate
tipurile de conţinuturi, acestea vor conţine doar
fişierele care aparţin tipului de conţinut selectat.
De exemplu, dacă aţi selectat Muzică, veţi putea
vedea doar acest tip de fişiere.
34 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 34
2015-01-14
4:46:47
În ecranul care listează fişierele muzicale, utilizaţi
butoanele 78:; pentru a selecta Sortare după
sau Opţiuni din colţul din dreapta sus şi apoi apăsaţi
butonul OK.
✎
✎
Muzică
În funcţie de disc sau de dispozitivul de stocare,
meniul Opţiuni poate diferi. Este posibil să nu fie
afişate toate opţiunile.
Redenumire listă redare şi Ştergere listă de
redare apar numai dacă există o listă de redare.
Repetarea pieselor de pe un CD audio
Sortare după
Puteţi configura aparatul pentru a repeta piesele de
pe un CD audio (CD-DA/MP3).
1.
În ecranul Listă de piese, în timpul redării, utilizaţi
din
butoanele 78:; pentru a selecta
colţul din stânga jos al ecranului şi apoi apăsaţi
butonul OK.
2.
Utilizaţi butoanele 78 pentru a selecta modul
de repetare dorit - Dezactivat O melodie sau
Toate - şi apoi apăsaţi butonul OK.
TRACK 001
Opţiuni
 Redare el. sel.
Opţiunea Redare el. sel. vă permite să selectaţi
anumite fişiere pentru redare. Această funcţie
este similară pentru toate tipurile de formate
media. Consultaţi secţiunile „Utilizarea opţiunii
Redare el. sel. cu un CD comercial" de la pagina
36 şi „Utilizarea opţiunii Redaţi elementele
selectate cu suporturi proprii (CD-uri, dispozitive
USB, etc.)".
 Trimiteţi
Selectaţi Trimiteţi pentru a încărca fişierele
selectate pe site-uri online (Picasa, Facebook,
etc.) sau pe dispozitive. Pentru a utiliza funcţia
Trimiteţi, trebuie să deschideţi un cont pe siteul online şi să vă conectaţi folosind funcţia Log
In (Conectare). Funcţia Trimiteţi funcţionează
la fel pentru muzică, fotografii şi filme. Pentru
instrucţiuni generale, consultaţi secţiunea
„Utilizarea funcţiei Trimiteţi" de la pagina 41.
 Codificare
Selectaţi pentru a gestiona opţiunile de codare a
textului.
 Redenumire listă redare
Vă permite să modificaţi numele unei liste de
redare.
 Ştergere listă de redare
Vă permite să ştergeţi o listă de redare.
 Adăug. la listă
Vă permite să adăugaţi fişiere suplimentare la o
listă de redare.
TRACK 001
00:00/00:00
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
04:41
TRACK 004
04:02
TRACK 005
03:43
TRACK 006
03:40
TRACK 007
04:06
TRACK 008
03:52
TRACK 009
03:04
TRACK 010
04:02
Redarea Conţinuturilor
 Pistă
Afişează toate piesele muzicale de pe suportul
sau dispozitivul de stocare.
 Album
Afişează toate fişierele audio de pe suportul sau
dispozitivul de stocare, ordonate după album.
 Artist
Afişează toate fişierele audio de pe suportul sau
dispozitivul de stocare, ordonate după artist.
 Gen
Afişează toate fişierele audio de pe suportul sau
dispozitivul de stocare, ordonate după gen.
 Folder
Afişează toate folderele de pe suportul sau dispozitivul
de stocare.
Ecranul Listă de piese


TRACK 001
00:00:40
00:03:35
Ecranul Redare
Apăsaţi butonul ' (REVENIRE) de pe telecomandă
pentru a reveni la ecranul Listă de piese.
35 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 35
2015-01-14
4:46:51
Redarea Conţinuturilor
- Utilizaţi opţiunea Şterg. tot. pentru a deselecta
simultan toate piesele. Apoi, selectaţi piese
individuale sau utilizaţi opţiunea Select.
globală, şi apăsaţi butonul ' (REVENIRE)
de pe telecomandă sau selectaţi Redare şi
apoi apăsaţi butonul OK. Dacă nu utilizaţi
opţiunea Select. globală, sau dacă selectaţi
piese individual, lista Redare el. sel. nu se va
schimba.
Redarea aleatorie a pieselor de pe un
CD audio
Puteţi configura aparatul pentru a reda aleator piesele
de pe un CD audio (CD-DA/MP3).
1.
2.
În timpul redării, utilizaţi butoanele 78:;
pentru a selecta
din colţul din stânga jos al
ecranului, apoi apăsaţi butonul OK.
Folosiţi butoanele 78 pentru a seta Amestec.,
Dezactivat sau Activat şi apoi apăsaţi pe
butonul OK.
- Opţiunea Anulare anulează modificările
efectuate în ecranul Redare el. sel.. Când
reveniţi la ecranul Listă de piese, lista Redare el.
sel. va fi neschimbată.
Utilizarea opţiunii Redare el. sel. cu un
CD comercial
1.
În ecranul Listă de piese, selectaţi Setări ( )
din partea din stânga jos şi apoi apăsaţi butonul
OK. Apare meniul Setări.
2.
Selectaţi Redare el. sel., apoi apăsaţi butonul
OK. Apare ecranul Redare el. sel..
Utilizaţi butoanele 78 pentru a selecta o piesă,
apoi apăsaţi butonul OK. În partea stângă a
piesei apare o bifă.
Repetaţi pasul 3 pentru a selecta şi bifa piese
suplimentare.
Pentru a elimina o piesă din listă, deplasaţi-vă la
piesa respectivă şi apăsaţi din nou butonul OK.
Melodia va fi debifată.
Când aţi terminat selectaţi Redare din partea
stânga jos, apoi apăsaţi butonul OK. Va apărea
din nou Listă piese, în care sunt listate numai
piesele pe care le-aţi bifat.Pistele selectate sunt
redate automat.
Pentru a anula lista Redare el. sel., selectaţi
Setări ( ) din partea stânga jos a ecranului
Listă piese. În meniul Setări, selectaţi Redaţi-le
pe toate. Ecranul Listă piese va apărea din nou
listând toate piesele de pe CD.
3.
4.
5.
6.
7.
✎
✎
Puteţi selecta până la 99 de piese de pe un CD
audio (CD-DA) cu poţiunea Redare selectate.
În ecranul Redare el. sel., puteţi alege Select.
globală, Şterg. tot. sau Anulare.
- Selectaţi opţiunea Select. globală pentru a
selecta toate piesele. Această opţiune anulează
piesele individuale selectate. Când apăsaţi
butonul ' (REVENIRE) de pe telecomandă sau
selectaţi Redare şi apoi apăsaţi butonul OK,
toate piesele vor apărea în ecranul Listă piese,
iar aparatul va începe să redea toate piesele
începând cu Piesa 001.
Utilizarea opţiunii Redaţi elementele
selectate cu suporturi proprii (CD-uri,
dispozitive USB, etc.)
1.
Introduceţi un CD propriu sau un dispozitiv USB
cu fişiere personale în sistemul home cinema. Va
apărea fereastra Disp. nou conect..
2.
Selectaţi Muzică, apoi apăsaţi butonul OK de pe
telecomandă. Va apărea ecranul Listă de fişiere
care conţine pictograme pentru piese, foldere
sau ambele.
3.
Dacă este necesar, utilizaţi butoanele 78:;
pentru a selecta un folder, apoi apăsaţi butonul
OK.
4.
Când sunt afişate piesele pe care doriţi să le
redaţi, selectaţi Opţiuni din partea dreaptă sus
şi apoi apăsaţi butonul OK.
5.
Selectaţi Redaţi elementele selectate, apoi
apăsaţi butonul OK. În partea din stânga sus a
pictogramelor pieselor apar casete de validare.
6.
Utilizaţi butoanele 78:; pentru a selecta
o piesă, apoi apăsaţi butonul OK. În caseta de
validare va apărea o bifă.
7.
Repetaţi pasul 6 pentru a bifa şi selecta piese
suplimentare.
8.
Pentru a elimina o piesă din listă, deplasaţi-vă la
piesa respectivă şi apăsaţi din nou butonul OK.
Piesa va fi debifată.
9.
Când aţi terminat, selectaţi Redaţi, apoi apăsaţi
butonul OK. Va apărea din nou ecranul Listă
piese, în care sunt listate numai piesele pe care
le-aţi bifat. Pistele selectate sunt redate automat.
10. Pentru a anula lista Redaţi elementele
selectate, apăsaţi butonul ' (REVENIRE) sau
butonul e (IEŞIRE). Dacă apăsaţi butonul
' (REVENIRE), veţi reveni la ecranul Listă de
fişiere. Dacă apăsaţi e (IEŞIRE), va fi afişat
ecranul principal.
36 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 36
2015-01-14
4:46:52
✎
Dacă doriţi să utilizaţi funcţia Redaţi elementele
selectate pentru a viziona filme, utilizaţi funcţia
Filtrare ( ) pentru a selecta Videocl. în loc de
Muzică.
8.
9.
Utilizarea opţiunii Redaţi elementele
selectate din ecranul principal
✎
Selectaţi REDARE DISC sau FILME ŞI EMISIUNI
TV, în funcţie de suportul pe care îl utilizaţi.
- Dacă aţi selectat REDARE DISC, va apărea
ecranul Listă de piese. Utilizaţi funcţia Filtrare
( ) pentru a selecta Muzică şi apoi urmaţi
instrucţiunile de mai sus, începând cu pasul 3.
11.
12.
13.
Redarea unei liste de redare
1.
Conectaţi dispozitivul USB care conţine lista de
redare la portul USB al sistemului home cinema.
Crearea şi editarea unei liste de redare
stocată pe un dispozitiv de stocare
2.
Navigaţi la lista de redare (Ecranul principal FILME ŞI EMISIUNI Stocare dispozitiv
USB listă de redare).
Crearea unei liste de redare
3.
Selectaţi lista de redare şi apăsaţi OK. Va apărea
ecranul Listă de redare şi va începe redarea
primei piese din lista de redare.
1.
Conectaţi un dispozitiv USB cu muzică la mufa
USB a sistemului home cinema şi apoi porniţi
sistemul.
2.
În ecranul principal, selectaţi FILME ŞI
EMISIUNI, apoi apăsaţi butonul OK.
În ecranul FILME ŞI EMISIUNI, selectaţi
Stocare, apoi apăsaţi butonul OK.
Selectaţi dispozitivul USB şi apoi apăsaţi butonul
OK.
În partea superioară a ecranului selectaţi Filtrare
( ) Muzică.
3.
4.
5.
6.
7.
După ce apare din nou ecranul, selectaţi Opţiuni
( ) Adăug. la listă.
În ecranul următor selectaţi o listă de redare
existentă şi apoi apăsaţi butonul OK.
SAU
Selectaţi Listă de redare nouă, apoi apăsaţi
butonul OK. Dacă aţi selectat o listă de redare
existentă, continuaţi cu pasul 9. Dacă aţi selecta
Listă de redare nouă, continuaţi cu pasul 8.
Redarea Conţinuturilor
- Dacă aţi selectat FILME ŞI EMISIUNI, selectaţi
Stocare sau Dispozitiv din reţea în ecranul
FILME ŞI EMISIUNI. Apoi selectaţi suportul de
stocare din ecranul Stocare sau dispozitivul din
ecranul Dispozitiv din reţea. Este afişat ecranul
Listă de fişiere. Utilizaţi funcţia Filtrare ( )
pentru a selecta Muzică şi apoi urmaţi
instrucţiunile de mai sus, începând cu pasul 3.
10.
Utilizând tastatura de pe ecran, acceptaţi numele
prestabilit al noii liste de redare sau introduceţi
un nume nou. La final, selectaţi Efectuat,
apăsaţi OK şi continuaţi cu pasul 9.
Navigaţi la ecranul care afişează muzica pe care
doriţi să o includeţi în lista de redare.
Utilizaţi butoanele 78:; pentru a selecta o
piesă, apoi apăsaţi butonul OK. Va apărea o bifă
în caseta de validare din partea stângă a piesei.
Repetaţi pasul 10 pentru a bifa şi selecta piese
suplimentare.
Pentru a elimina o piesă din listă, deplasaţi-vă la
piesa respectivă şi apăsaţi din nou butonul OK.
Piesa va fi debifată.
Când terminaţi, selectaţi Adăugare din partea
superioară a ecranului, apoi apăsaţi butonul OK.
Lista de redare este salvată pe dispozitivul USB
şi este afişată fereastra Adăugat. Apăsaţi butonul
OK.
Editarea unei liste de redare
1.
În timpul redării unei liste de redare, selectaţi
Setări(
) Editaţi lista de redare din colţul
din stânga jos al ecranului Listă de piese.
2.
Utilizaţi butoanele 78:; pentru a selecta o
piesă, apoi apăsaţi butonul OK. În dreptul piesei
va apărea o bifă.
3.
Pentru a anula o selecţie, selectaţi piesa din nou
şi apăsaţi butonul OK.
✎
Pentru a selecta toate piesele simultan, utilizaţi
opţiunea Selectaţi tot. Pentru a anula simultan
toate selecţiile, utilizaţi opţiunea Deselectaţi tot.
37 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 37
2015-01-14
4:46:53
Redarea Conţinuturilor
4.
5.
✎
✎
La final, selectaţi Ştergere din partea stânga
jos a ecranului şi apăsaţi butonul OK. Va apărea
fereastra pop-up de confirmare.
10. Dacă doriţi să anulaţi operaţia de rip după ce a
început, apăsaţi butonul OK şi apoi selectaţi Da.
Selectaţi Nu pentru a continua operaţia de rip.
Selectaţi Da, apoi apăsaţi butonul OK.
11. După finalizarea operaţiei de rip, va apărea
mesajul „Extras cu succes.”. Apăsaţi butonul
OK. Ecranul Listă piese va apărea din nou.
Ştergerea tuturor fişierelor dintr-o listă de redare
va determina ştergerea listei de redare respective.
Puteţi slava până la 5 liste de redare.
Utilizarea funcţiei Bluetooth
Extragere
1.
Introduceţi un dispozitiv USB în mufa USB de
pe panoul frontal al aparatului. Acesta este
dispozitivul pe care veţi copia fişierele.
2.
Introduceţi un CD cu muzică în sistemul home
cinema. După câteva momente va apărea
ecranul Listă piese.
3.
În ecranul Listă de piese, selectaţi Setări( ) din
partea din stânga jos şi apoi apăsaţi butonul OK.
Apare meniul Setări.
4.
Utilizaţi butoanele 78 pentru a selecta
Extragere, apoi apăsaţi butonul OK. Apare
ecranul Rip.
5.
Utilizaţi butoanele 78 pentru a selecta o piesă,
apoi apăsaţi butonul OK. În partea stângă a
piesei apare o bifă.
6.
Repetaţi pasul 5 pentru a selecta şi bifa piese
suplimentare.
✎
Pentru a selecta toate piesele simultan, selectaţi
opţiunea Select. globală din colţul din stânga jos
al ecranului şi apoi apăsaţi butonul OK.
7.
Pentru a elimina o piesă din listă, deplasaţi-vă la
piesa respectivă şi apăsaţi din nou butonul OK.
Piesa va fi debifată.
8.
La final, selectaţi butonul Rip cu ajutorul
butoanelor 78, apoi apăsaţi butonul OK. Va
apărea fereastra pop-up Rip.
9.
Apăsaţi butoanele 78 pentru a selecta
dispozitivul pe care doriţi să stocaţi fişierul pentru
care doriţi să executaţi rip şi apoi apăsaţi butonul
OK. Va începe operaţia de rip.
✎
Nu deconectaţi dispozitivul în timpul executării
operaţiei de rip.
Puteţi utiliza un dispozitiv Bluetooth pentru a vă
bucura de muzică stereo de înaltă calitate, fără
cabluri!
• Distanţa de împerechere : max. 2M,
Distanţa de funcţionare : max. 10M
• Starea de funcţionare poate să difere în funcţie
de mediul de utilizare, chiar dacă utilizaţi
dispozitivul în raza de funcţionare.
Ce reprezintă Bluetooth?
Bluetooth este o tehnologie care permite interconectarea
rapidă a dispozitivelor compatibile Bluetooth printr-o
conexiune fără fir, cu rază scurtă de acţiune.
• Un dispozitiv Bluetooth poate funcţiona defectuos:
- Când o parte a corpului se află în contact cu
sistemul de transmisie/recepţie al dispozitivului
Bluetooth sau al sistemului Blu-ray Home
Cinema .
- Când este supus la variaţii electrice din cauza
diverselor obstacole – pereţi, colţuri sau elemente
de partiţionare a birourilor.
- Când este supus la interferenţe electrice din
partea unor dispozitive care funcţionează
pe aceeaşi frecvenţă – inclusiv echipamente
medicale, cuptoare cu microunde şi routere
wireless LAN.
• Împerecheaţi sistemul Home Cinema cu dispozitivul
Bluetooth, cu cele două dispozitive în poziţie
apropiată.
• Cu cât distanţa dintre sistemul Home Cinema
şi dispozitivul Bluetooth este mai mare, cu atât
calitatea sunetului devine mai slabă. Dacă distanţa
este mai mare decât raza de operare Bluetooth,
conexiunea se va întrerupe.
• În zonele cu calitate scăzută a recepţiei, este posibil
ca conexiunea Bluetooth să nu funcţioneze corect.
38 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 38
2015-01-14
4:46:54
• Sistemul Home Cinema are o rază de recepţie
de max. 10 m în orice direcţie, dacă nu este
obstrucţionat de obiecte. Conexiunea va fi
întreruptă automat, dacă dispozitivul iese din raza
de recepţie. Chiar şi în interiorul acestei raze de
recepţie, calitatea sunetului poate fi deteriorată de
diverse obstacole – cum ar fi uşile sau pereţii.
• Acest dispozitiv wireless poate cauza interferenţe
electrice în timpul funcţionării.
Pentru a conecta sistemul Home Cinema la un
dispozitiv Bluetooth
✎
Caracteristica AVRCP este acceptată.
Funcţionalitatea sa va diferi în funcţie de
specificaţiile dispozitivului conectat.
✎ Conectaţi numai la dispozitive Bluetooth care
acceptă profilul A2DP.
✎ Nu puteţi împerechea mai multe dispozitive
Bluetooth simultan.
✎ Funcţiile de căutare sau de conectare ar putea să
nu funcţioneze corect în următoarele situaţii:
- Dacă în apropierea sistemului Home Cinema
există un câmp electric puternic.
- Dacă sunt împerecheate simultan mai multe
dispozitive Bluetooth cu aparatul.
Conectare
✎
Pentru compatibilitate maximă între un dispozitiv
Bluetooth şi sistemul home theater sau orice
alt dispozitiv, cum ar fi un telefon mobil, vă
recomandăm să actualizaţi sistemul de operare la
ultima versiune.
1.
Apăsaţi pe butonul SOURCE de pe telecomandă
pentru a afişa mesajul BT.
2.
Selectaţi meniul Bluetooth al dispozitivului pe
care doriţi să îl conectaţi. Pentru instrucţiuni,
consultaţi manualul dispozitivului conectat prin
Bluetooth.
Pentru a deconecta dispozitivul Bluetooth de
3.
Selectaţi „[HTS]Jxxxxx” din lista cu rezultatele
căutării.
• Când sistemul Home Cinema este conectat
la dispozitivul Bluetooth, pe afişajul frontal va
apărea numele dispozitivului conectat prin
Bluetooth, urmat numele sistemului Home
Cinema.
Puteţi deconecta dispozitivul Bluetooth de la sistemul
Home Cinema. Pentru instrucţiuni, consultaţi manualul
dispozitivului conectat prin Bluetooth.
• Când sistemul Home Cinema este deconectat de
la dispozitivul Bluetooth, sistemul va afişa mesajul
DISCONNECTED pe afişajul frontal.
4.
Redaţi muzică pe dispozitivul conectat.
• Puteţi asculta muzica redată de pe dispozitivul
Bluetooth conectat, prin intermediul sistemului
Home Cinema.
✎
Sistemul Home Cinema acceptă numai date
Middle Quality SBC (până la 237 kbps la frecvenţa
de 48 kHz) şi nu acceptă date High Quality SBC
(328 kbps la frecvenţa de 44,1 kHz).
Redarea Conţinuturilor
Dispozitiv Bluetooth
Înainte de a începe, verificaţi dacă dispozitivul
Bluetooth acceptă căşti stereo compatibile Bluetooth.
- Dacă dispozitivul Bluetooth este oprit, nu este
găsit sau nu funcţionează corect.
Reţineţi că unele dispozitive, cum sunt cuptoarele
cu microunde, adaptoarele wireless LAN, lămpile
fluorescente şi cuptoarele cu gaz, utilizează aceeaşi
frecvenţă ca şi dispozitivul Bluetooth şi pot cauza
interferenţe.
la sistemul Home Cinema
Pentru a deconecta sistemul Home Cinema de
la dispozitivul Bluetooth
Apăsaţi butonul (
) de pe panoul frontal al
sistemului Home Cinema pentru a comuta de la BT la
un alt mod sau pentru a opri funcţionarea sistemului
Home Cinema.
• Cu excepţia deconectării sistemului Home Cinema
prin schimbarea funcţiei, dispozitivul Bluetooth
conectat va aştepta o anumită perioadă de timp
un răspuns de la sistemul Home Cinema înainte
de a întrerupe conexiunea. (Durata de deconectare
poate varia, în funcţie de dispozitivul Bluetooth.)
39 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 39
2015-01-14
4:46:54
Redarea Conţinuturilor
✎
✎
În modul de conectare Bluetooth, conexiunea
Bluetooth se va întrerupe dacă distanţa dintre
sistemul Home Cinema şi dispozitivul Bluetooth
depăşeşte 10 metri. Când dispozitivul Bluetooth
revine în raza de acţiune sau când îl reporniţi,
trebuie să realizaţi din nou împerecherea între
sistemul Home Cinema şi dispozitiv.
În modul Bluetooth, screen saver-ul va porni dacă
dispozitivul Bluetooth rămâne în starea Ready
timp de 5 minute. Pentru a reconecta dispozitivul
cu Bluetooth, dezactivaţi screen saver-ul şi apoi
reconectaţi dispozitivul. Pentru a dezactiva screen
saver-ul, apăsaţi orice buton de pe telecomandă
(butonul Volum, butoanele 78:;, etc.).
Utilizarea funcţiei de pornire rapidă prin
Bluetooth
Atunci când sistemul Home Cinema este oprit,
conectarea unui dispozitiv inteligent care a mai fost
conectat anterior la aparat prin Bluetooth poate
determina pornirea sistemului Home Cinema.
✎
Sistemul home trebuie să fie conectat la o sursă
de alimentare pentru ca funcţia Pornire rapidă să
funcţioneze.
✎ Pentru a utiliza această funcţie, setaţi Setări >
Sistem > Pornire rapidă la Activat.
✎ Pentru a utiliza această funcţie, conexiunea
Bluetooth dintre sistemul home cinema şi
dispozitivul dvs. inteligent trebuie să fi fost
stabilită în prealabil. Cu alte cuvinte, sistemul
home cinema trebuie să poată fi găsit în lista de
dispozitive Bluetooth a dispozitivului dvs. inteligent
la care este conectat deja.
1. Conectaţi prin Bluetooth dispozitivul inteligent
conectat anterior la aparat. (Pentru informaţii
referitoare la conexiunile prin Bluetooth,
consultaţi manualul dispozitivului dvs. inteligent.)
2. După realizarea conexiunii, sistemul Home Cinema
va porni automat şi va funcţiona în modul BT.
• Selectaţi melodia pe care doriţi să o redaţi pe
dispozitivul dvs. inteligent.
Redarea conţinuturilor foto
Puteţi reda conţinuturi foto aflate pe un DVD,
dispozitiv USB, dispozitiv mobil sau PC.
Utilizarea meniului de instrumente
Câne este afişată o fotografie, apăsaţi butonul
TOOLS de pe telecomandă.
Selectaţi Setări(T) din colţul din dreapta sus al
ecranului şi apoi apăsaţi butonul OK. Va apărea
meniul derulant Instrumente.
Setări expunere de diap.
 Viteză : Selectaţi această opţiune pentru a seta
o viteză pentru redare a dispozitivelor.
 Efecte : Selectaţi această opţiune pentru a seta
efectele speciale pentru redarea dispozitivelor.
Rotiţi
Selectaţi această opţiune pentru a roti fotografia.
(Fotografia va fi rotită în sens orar sau anti-orar.)
Zoom
Selectaţi această opţiune pentru a mări fotografia
selectată. (Fotografia se poate mări de până la 4
ori)
Mod imagine
 Dinamic : Alegeţi această setare pentru a
îmbunătăţi claritatea.
 Standard : Alegeţi această setare pentru
majoritatea condiţiilor de vizionare.
 Film : Aceasta este cea mai bună setare pentru
vizionarea filmelor.
 Utilizator : Vă permite să reglaţi claritatea şi
funcţia de reducere a zgomotului.
Muzică de fond
Selectaţi această opţiune pentru a asculta muzică
în timpul vizionării unei prezentări de dispozitive.
Mod egalizator
Setaţi la Activat pentru a utiliza egalizatorul.
Personalizaţi propriile preferinţe pentru sunet
utilizând setările egalizatorului.
Setări egalizator
Această funcţie este disponibilă numai atunci când
opţiunea Mod egalizator este setată la Activat.
40 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 40
2015-01-14
4:46:55
Trimiteţi
Fotografii
Selectaţi Trimiteţi pentru a încărca fişierele
selectate pe site-uri online (Picasa, Facebook,
etc.) sau pe dispozitive. Pentru a utiliza funcţia
Trimiteţi cu un site online, trebuie să deschideţi un
cont pe site-ul online şi să vă conectaţi la acesta.
Funcţia Trimiteţi funcţionează la fel pentru muzică,
fotografii şi filme. Pentru instrucţiuni generale,
consultaţi secţiunea „Utilizarea funcţiei Trimiteţi" de
la pagina 41.
Informaţii
Afişează informaţiile despre imagine.
✎
✎
Utilizarea meniurilor Sortare după şi Opţiuni
Când este afişată lista cu fişiere foto
Selectaţi funcţia Filtrare ( ) şi apoi Fotografii
pentru a afişa numai fotografiile.
✎
Chiar dacă aparatul va afişa foldere pentru toate
tipurile de conţinuturi, acestea vor conţine doar
fişierele care aparţin tipului de conţinut selectat.
De exemplu, dacă aţi selectat Fotografii, veţi
putea vedea doar acest tip de fişiere.
În ecranul care listează fotografiile, utilizaţi butoanele
78:; pentru a selecta Sortare după sau Opţiuni
din colţul din dreapta sus şi apoi apăsaţi butonul OK.
 Dată
Grupează toate fişierele foto de pe suportul sau
dispozitivul de stocare, ordonate după dată.
Faceţi clic pe un grup pentru a viziona fotografiile
din acel grup.
 Titlu
Afişează toate fişierele foto de pe suportul sau
dispozitivul de stocare, ordonate după titlu.
 Folder
Afişează toate folderele de pe suportul sau
dispozitivul de stocare.
Opţiuni
 Expunere diapozitive
Lansează prezentarea dispozitivelor. Afişează
toate fişierele din folderul curent, unul după altul.
Dacă doriţi să creaţi o prezentare de diapozitive
dintr-un grup de fotografii selectat, consultaţi
descrierea opţiunii Redare selectate de mai jos.
 Redare el. sel.
Opţiunea Redare el. sel. vă permite să selectaţi
anumite fişiere pentru redare. Această funcţie
este similară pentru toate tipurile de formate
media. Consultaţi secţiunea „Utilizarea opţiunii
Redaţi elementele selectate cu suporturi proprii
(CD-uri, dispozitive USB, etc.)" de la pagina 36.
 Trimiteţi
Selectaţi Trimiteţi pentru a încărca fişierele
selectate pe site-uri online (Picasa, Facebook, etc.)
sau pe dispozitive. Pentru a utiliza funcţia Trimiteţi
cu un site online, trebuie să deschideţi un cont pe
site-ul online şi să vă conectaţi la acesta.
✎
Redarea Conţinuturilor
✎
În funcţie de disc sau de dispozitivul de stocare,
meniul Opţiuni poate diferi. Este posibil să nu fie
afişate toate opţiunile.
Pentru a activa funcţia Muzică de fond, fişierul
imagine trebuie să se găsească pe acelaşi suport
de stocare ca şi fişierul muzical. Totuşi, calitatea
sunetului poate fi afectată de rata de biţi a fişierului
Mp3, de dimensiunea fotografiei şi de metoda de
codare.
În modul de afişare pe întregul ecran nu puteţi
mări subtitrarea şi grafica PG.
Sortare după
În funcţie de disc sau de dispozitivul de stocare,
meniul Opţiuni poate diferi. Este posibil să nu fie
afişate toate opţiunile.
Utilizarea funcţiei Trimiteţi
1.
Utilizaţi butoanele 78 pentru a selecta
Trimiteţi, apoi apăsaţi butonul OK. Apare
ecranul Selectare.
2.
Utilizaţi butoanele 78 pentru a selecta o
fotografie, apoi apăsaţi butonul OK. În partea
stângă a fotografiei apare o bifă.
3.
Repetaţi pasul 2 pentru a selecta şi bifa piese
suplimentare.
4.
Pentru a elimina o fotografie din listă, deplasaţivă la fotografia respectivă şi apăsaţi din nou
butonul OK. Fotografia va fi debifată.
41 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 41
2015-01-14
4:46:56
Redarea Conţinuturilor
Când aţi terminat, apăsaţi butoanele 78 pentru
a selecta Trimiteţi, apoi apăsaţi butonul OK. Va
apărea fereastra pop-up Trimiteţi care listează
site-urile on-line (Picassa, Facebook, etc.) sau
dispozitivele către care puteţi trimite fotografii.
5.
6.
Selectaţi o destinaţie, apoi apăsaţi butonul OK.
7.
Dacă trimiteţi fotografii către un site online, acesta
va fi lansat. Conectaţi-vă şi urmaţi instrucţiunile
de pe ecran.
✎
Pentru a trimite fotografii către un site on-line,
trebuie să aveţi un cont pe acel site.
Utilizarea butoanelor speciale de
pe telecomandă
Funcţia Efect de sunet
Vă permite să selectaţi un mod care optimizează
sunetul.
1.
Apăsaţi butonul SOUND EFFECT.
2.
Apăsaţi pe butoanele 78 pentru a selecta
modul dorit: DSP, Virtual Surround, Mod
SFE sau Sport.
3.
Apăsaţi butoanele :; pentru a selecta
efectul de sunet dorit.
❏ DSP
 MP3 Enhancer : Această funcţie vă ajută să
vă îmbunătăţiţi audiţia (de ex., muzică în format
mp3). Puteţi îmbunătăţi prin upscaling sunetul
fişierelor MP3 (24 kHz, 8bit) la nivelul sunetului de
CD (44,1 kHz, 16bit).
 Power Bass : Măreşte nivelul volumului pentru
tonurile de bass, oferind un bas profund şi
puternic.
 Virtual 7.1 (Numai pentru HT-J7500W) : Creează
un efect de sunet virtual pe 7.1 canale în boxele
pe 5.1 canale.
 Dezactivat : Selectaţi acest mod pentru o audiţie
normală.
✎
Dacă selectaţi Configurare difuzor simplu
> Modul simplu, este afişat DSP. (Funcţia
Configurare difuzor simplu este disponibilă
numai pentru modelul HT-J7500W.)
❏ Virtual Surround
Puteţi seta o sursă de intrare cu două canale astfel
încât aceasta să emită sunet pe 5.1 canale, în
modul surround.
❏ Mod SFE
 Symphony Hall in Boston (Hall 1) : Evidenţiază
calitatea vocii, pentru a crea impresia unei săli de
concert.
 Philharmonic Hall in Bratislava (Hall 2) : Oferă.
de asemenea, o calitate clară calitatea vocii, pentru
a crea impresia unei săli de concert, dar la un nivel
mai scăzut decât opţiunea HALL1 (SALĂ 1).
 Jazz Club in Seoul B : Recomandat pentru jazz.
 Church in Seoul : Creează impresia de audiţie
dintr-o biserică înaltă.
 Amphitheater (Rock) : Recomandat pentru rock.
 Dezactivat : Selectaţi acest mod pentru o audiţie
normală.
❏ Sport
✎
În funcţie de disc sau de dispozitivul de stocare,
numele acestei funcţii poate diferi.
 Crainic : Accentuează vocea comentatorului
pe durata unui meci, pentru ca experienţa de
vizionare să aibă un efect mai puternic.
 Stadion : Accentuează încurajările suporterilor
pe durata unui meci, pentru a crea senzaţia că vă
aflaţi chiar pe stadion.
 Dezactivat : Selectaţi acest mod pentru o audiţie
normală.
DTS Neo:Fusion II / 3D Sound
Vă puteţi bucura de un sunet surround mai
natural şi mai viu, cu tonuri îmbogăţite, reglând
adâncimea sunetului prin utilizarea opţiunilor de
nivel.
• DTS Neo:Fusion II : Dezactivat  Activat
• 3D Sound (Numai pentru HT-J7500W) :
Dezactivat  Ridicat  Scăzut
✎
✎
Enhanced Stereo  Mp3 Enhancer  Power
Bass  Virtual Surround
3D Sound nu este disponibil în modul FM.
Opţiunea 3D Sound este afişată numai dacă
aţi selectat Configurare difuzor simplu >
Modul simplu.
* Enhanced Stereo : Un efect de sunet care
extinde sunetul de pe canalele frontale către
cele surround.
42 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 42
2015-01-14
4:46:56
Servicii de reţea
Puteţi beneficia de diverse servicii de reţea, cum
ar fi transmisii video sau aplicaţii online, conectând
aparatul la reţea.
Pentru a utiliza servicii de reţea, trebuie să:
1.
Conectaţi aparatul la o reţea.
(Consultaţi pagina 14)
2.
Configuraţi setările de reţea.
(Consultaţi paginile de la 23 la 25)
Înainte să accesaţi SAMSUNG APPS, vă
recomandăm să vă conectaţi la contul Samsung.
Dacă nu aveţi un cont Samsung, puteţi crea unul
prin selectarea opţiunii Creaţi un cont.
Pentru a crea un cont Samsung, urmaţi paşii de mai
jos:
✎
Dacă apăsaţi butonul
după ce v-aţi conectat,
va apărea ecranul Conectaţi-vă. Puteţi selecta
Asociaţi conturile, Editaţi profilul, Eliminare
cont şi Deconectaţi-vă.
Dacă nu aţi configurat Smart Hub, când utilizaţi
pentru prima dată SAMSUNG APPS, aparatul vă va
solicita să efectuaţi procedura de configurare Smart
Hub.
1.
În ecranul principal, selectaţi SAMSUNG APPS şi
apăsaţi butonul OK.
2.
Va apărea fereastra pop-up Smart Hub în care
sunteţi întrebat dacă doriţi să configuraţi Smart
Hub. Selectaţi Da şi apoi apăsaţi butonul OK.
Apare ecranul de întâmpinare.
3.
Selectaţi Start şi apoi apăsaţi butonul OK. Va
apărea ecranul Termeni şi condiţii şi Politica
de confidenţialitate Smart Hub.
4.
În ecranul Servicii suplimentare şi opţiuni,
trebuie să citiţi şi să acceptaţi termenii şi
condiţiile şi politica de confidenţialitate pentru a
utiliza Smart Hub.
5.
Derulaţi în jos şi apoi faceţi clic pe butoanele Viz.
detalii pentru a citi documentele.
Când este afişat ecranul Home, apăsaţi butonul
. Va apărea ecranul Conectaţi-vă.
Selectaţi câmpul ID, apoi apăsaţi butonul OK. Va
apărea tastatura pop-up.
3. Utilizaţi tastatura pentru a introduce adresa
de e-mail. Când terminaţi, selectaţi butonul
Efectuat şi apoi apăsaţi pe butonul OK. Va
reapărea ecranul Conectaţi-vă.
4. Selectaţi câmpul Parolă, apoi apăsaţi butonul
OK. Va apărea tastatura pop-up.
5. Utilizaţi tastatura pentru a introduce parola.
Când terminaţi, selectaţi butonul Efectuat şi
apoi apăsaţi pe butonul OK. Va reapărea ecranul
Conectaţi-vă.
6. Pentru a simplifica procesul de conectare în
viitor, selectaţi Conectare automată şi apoi
apăsaţi butonul OK.
7. Selectaţi Conectaţi-vă şi apoi apăsaţi butonul
OK.
8. Va apărea ecranul Termeni şi condiţii pentru
contul Samsung.
9. Selectaţi Sunt de acord şi apoi apăsaţi butonul
OK.
10. Selectaţi o imagine pe care doriţi să o utilizaţi
pentru identificarea contului şi apoi apăsaţi
butonul OK.
11. Selectaţi Efectuat.
2.
Servicii de reţea
1.
Dacă aţi selectat opţiunea Conectare automată,
la următoarea conectare, aparatul va introduce
automat adresa de e-mail şi parola. Nu trebuie
decât să selectaţi Conectaţi-vă.
Înainte de a utiliza SAMSUNG
APPS
Conectarea la contul Samsung
✎
✎
✎
Nu trebuie să acceptaţi nota de confidenţialitate
suplimentară, dar daca nu acceptaţi este posibil
ca anumite funcţii Smart TV să nu fie disponibile.
6. Selectaţi Sunt de acord cu toate şi apoi apăsaţi
butonul OK. Apare ecranul Configurare finalizată.
Apăsaţi butonul OK.
43 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 43
2015-01-14
4:46:57
Servicii
S
Se
eerviic
erv
iciiiii d
dee reţ
re
reţea
eţe
ţea
ţe
ea
Utilizarea SAMSUNG APPS
Din ecranul SAMSUNG APPS, puteţi descărca
aplicaţii de pe internet şi puteţi lansa şi rula aplicaţiile
descărcate pe televizor. Pentru a accesa aplicaţiile
trebuie să aveţi un cont Samsung.
✎
În timp ce este redat conţinut din SAMSUNG
APPS, menţineţi apăsat butonul 5 de pe
telecomandă pentru a întrerupe redarea. Pentru
a opri redarea, menţineţi apăsat butonul e
(IEŞIRE) de pe telecomandă.
Ecranul SAMSUNG APPS prezentat pe
scurt
1
2
Atunci când deschideţi ecranul SAMSUNG APPS
pentru prima dată, sistemul Home Cinema va descărca
în mod automat un grup de aplicaţii. După descărcarea
aplicaţiilor, acestea vor apărea în ecranul SAMSUNG
APPS. Pentru a vedea mai multe aplicaţii, selectaţi
Cele mai populare, Noutăţi sau Categorii din partea
de jos a ecranului şi apoi apăsaţi butonul OK.
Cele mai populare afişează cele mai populare
aplicaţii, iar Noutăţi afişează cele mai noi aplicaţii.
Categorii afişează o serie de pictograme care
reprezintă categorii, precum Video, Jocşi Sport.
Selectaţi pictograma unei categorii, apoi apăsaţi
butonul OK. Sistemul Home Cinema va afişa
aplicaţiile din categoria respectivă.
Descărcarea unei aplicaţii
SAMSUNG APPS
1.
Selectaţi Cele mai populare, Noutăţi sau
Categorii şi apoi apăsaţi butonul OK.
2.
Dacă aţi selectat Categorii, selectaţi pictograma
unei categorii şi apoi apăsaţi butonul OK. În caz
contrar, treceţi la pasul 3.
RECOMANDAT
1
2
3
4
5
2
3
4
5
APL. MELE
WebBrowser
Cele mai populare
6
Noutăţi
7
8
9
10
Categorii
3
1
RECOMANDAT : Afişează conţinuturi
recomandate şi administrate de Samsung.
Nu puteţi să ştergeţi aplicaţiile recomandate.
2
APL. MELE : Afişează galeria personală de
aplicaţii, care poate fi modificată în ecranul
APL. MELE.
3
Cele mai populare, Noutăţi şi Categorii:
Selectaţi pentru a vizualiza şi descărca mai
multe aplicaţii.
✎
În ecranele Cele mai populare, Noutăţi şi
Categorii, o săgeată verde este afişată pentru
aplicaţiile care au fost deja descărcate.
3. Selectaţi o aplicaţie pe care doriţi să o descărcaţi
şi apoi apăsaţi butonul OK. Apare ecranul
Informaţii detaliate pentru aplicaţia selectată.
4.
Selectaţi butonul Descărcare de pe ecran
şi apoi apăsaţi butonul OK. Descărcare
se schimbă în Anulare, după care începe
descărcarea aplicaţiei.
5.
Dacă doriţi să anulaţi descărcarea, selectaţi
Anulare şi apoi apăsaţi butonul OK.
6.
După ce se finalizează descărcarea, Anulare se
schimbă în Deschideţi. Selectaţi Deschideţi şi
apoi apăsaţi butonul OK pentru a porni aplicaţia.
În mod alternativ, apăsaţi butonul ' (REVENIRE)
până când reapare ecranul SAMSUNG APPS.
Aplicaţia pe care aţi descărcat-o va fi afişată în
ecranul Aplicaţii, sub APL. MELE.
44 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 44
2015-01-14
4:46:58
Lansarea unei aplicaţii
Viz. detalii
1.
Selectaţi SAMSUNG APPS din ecranul Home şi
apoi apăsaţi pe butonul OK.
1.
2.
În ecranul SAMSUNG APPS, utilizaţi butoanele
78:; pentru a selecta o aplicaţie şi apoi
apăsaţi butonul OK. Aplicaţia va fi lansată.
În ecranul APL. MELE, selectaţi aplicaţia pentru
care doriţi să vedeţi mai multe informaţii şi apoi
ţineţi apăsat pe butonul OK timp de 3 secunde.
Apare meniul Opţiuni.
2.
Selectaţi Viz. detalii şi apoi apăsaţi butonul OK.
Schimbare vizualiz.
Meniul Opţiuni vă permite să adăugaţi aplicaţii în APL.
MELE şi să ştergeţi aplicaţii din această secţiune. Vă
permite să schimbaţi poziţia unei aplicaţii în APL.
MELE, precum şi să actualizaţi aplicaţii.
1.
În ecranul APL. MELE, selectaţi o aplicaţie şi
apoi menţineţi apăsat butonul OK timp de 3
secunde. Apare meniul Opţiuni.
2.
Selectaţi Schimbare vizualiz., apoi apăsaţi butonul
OK. Dacă este afişată secţiunea Cele mai redate,
veţi fi întrebat dacă doriţi să schimbaţi afişarea
cu Vizualizare personalizată. Dacă este afişată
secţiunea Vizualizare personalizată, veţi fi întrebat
dacă doriţi să schimbaţi afişarea cu Cele mai redate.
În vizualizarea Cele mai redate, aplicaţiile sunt sortate
după numărul de rulări. Vizualizare personalizată vă
permite să aranjaţi aplicaţiile cum doriţi.
3.
Selectaţi OK, apoi apăsaţi butonul OK pentru a
schimba modul de vizualizare.
Mutaţi
1.
În ecranul APL. MELE, selectaţi aplicaţia pe care
doriţi să o mutaţi şi apoi ţineţi apăsat pe butonul
OK timp de 3 secunde. Apare meniul Opţiuni.
2.
Selectaţi Mutaţi şi apoi apăsaţi butonul OK.
3.
Utilizaţi butoanele 78:; pentru a muta
aplicaţia.
4.
Când aplicaţia se află în locaţia dorită, apăsaţi
butonul OK sau butonul e (IEŞIRE).
Ştergere
1.
În ecranul APL. MELE, selectaţi aplicaţia pe
care doriţi să o ştergeţi şi apoi ţineţi apăsat pe
butonul OK timp de 3 secunde. Apare meniul
Opţiuni.
2.
Selectaţi Ştergere şi apoi apăsaţi butonul OK.
3.
Folosiţi butoanele :; pentru a selecta Da şi
apoi apăsaţi pe butonul OK.
Blocare/Deblocare
Blocarea unei aplicaţii reduce riscul ştergerii
accidentale.
1.
2.
3.
Şt. multiplă
1.
În ecranul APL. MELE, selectaţi o aplicaţie pe
care doriţi să o ştergeţi şi apoi ţineţi apăsat pe
butonul OK timp de 3 secunde. Apare meniul de
opţiuni.
2.
Selectaţi Şt. multiplă şi apoi apăsaţi butonul
OK.
3.
Utilizaţi butoanele 78:; pentru a selecta
aplicaţia pe care doriţi să o ştergeţi şi apoi
apăsaţi butonul OK.
4.
Utilizaţi butonul 8 pentru a selecta Ştergere şi
apoi apăsaţi butonul OK.
4.
Servicii de reţea
Meniul Opţiuni
În ecranul APL. MELE, selectaţi aplicaţia pe
care doriţi să o blocaţi şi apoi menţineţi apăsat
butonul OK timp de 3 secunde. Apare meniul
Opţiuni.
Selectaţi Blocare/Deblocare şi apoi apăsaţi
butonul OK.
Apare fereastra pop-up de introducere a PINului. Introduceţi codul PIN. Menţineţi apăsat
butonul 123 până când apare pe ecran tastatura
numerică. Când apare tastatura numerică. selectaţi
un număr cu ajutorul butonului 78:; şi apăsaţi
butonul OK. Dacă nu aţi setat niciun cod PIN,
introduceţi codul PIN prestabilit: 0000.
În dreptul pictogramei fiecărei aplicaţii va apărea
o casetă de validare. Utilizaţi butoanele 78:;
pentru a vă deplasa la aplicaţia pe care doriţi să
o blocaţi şi apoi apăsaţi butonul OK pentru a o
selecta. În dreptul pictogramei va apărea o bifă.
45 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 45
2015-01-14
4:47:00
Servicii de reţea
5.
6.
7.
Repetaţi pasul 4 pentru a selecta alte aplicaţii.
Utilizaţi Selectaţi tot sau Deselectaţi tot din
partea de jos a ecranului pentru a selecta sau
a deselecta simultan toate aplicaţiile. Pentru a
deselecta aplicaţii individuale, selectaţi o aplicaţie
şi apăsaţi butonul OK. Bifa dispare.
După ce aşi marcat aplicaţiile dorite, selectaţi
Salvare din partea de jos a ecranului şi apăsaţi
butonul OK.
Un simbol de blocare va apărea pe pictograma
aplicaţiei selectate. Vi se va solicita să introduceţi
codul PIN numeric pentru a şterge sau pentru a
debloca o aplicaţie blocată.
✎
✎
✎
Actualizaţi aplicaţiile
1.
În ecranul APL. MELE, selectaţi orice aplicaţie
şi apoi ţineţi apăsat pe butonul OK timp de 3
secunde. Apare meniul Opţiuni.
2.
Selectaţi Actualizaţi aplicaţiile şi apoi apăsaţi
butonul OK.
3.
4.
Ecranele Actualizaţi aplicaţiile listează
toate aplicaţiile pentru care există actualizări
disponibile. Selectaţi fiecare aplicaţie pe care
doriţi să o actualizaţi şi apoi apăsaţi butonul OK.
De asemenea, puteţi alege opţiunea Select.
globală pentru a actualiza toate aplicaţiile listate.
Selectaţi Actual. şi apoi apăsaţi butonul OK.
Utilizarea browserului web
Puteţi accesa internetul utilizând aplicaţia Browser
web.
1.
În ecranul principal selectaţi SAMSUNG APPS
şi apăsaţi butonul OK.
2.
În ecranul SAMSUNG APPS, selectaţi
WebBrowser şi apăsaţi butonul OK.
✎
Screen Mirroring
Funcţia Screen Mirroring vă permite să vizionaţi
ecranul smartphone-ului sau tabletei cu sistem de
operare Android pe ecranul televizorului când acestea
sunt conectate la aparat.
✎
✎
1.
În ecranul Home, selectaţi Screen Mirroring,
apoi apăsaţi butonul OK.
✎
2.
Lansaţi AllShare Cast sau Screen Mirroring pe
dispozitivul dvs.
✎
3.
Pe dispozitivul dvs., căutaţi numele aparatului în
lista de dispozitive disponibile şi selectaţi-l.
4.
Pe televizor va fi afişat un mesaj de conectare
(de exemplu, Connecting to Android_92gb...
(Conectare la Android_92gb...)), iar apoi un
mesaj care indică finalizarea conectării.
5.
După câteva momente, pe ecranul televizorului
va apărea ecranul dispozitivului conectat.
6.
Pentru a opri Screen Mirroring, apăsaţi butonul
e (IEŞIRE) sau butonul ' (REVENIRE) de
pe telecomandă, sau ieşiţi din funcţia Screen
Mirroring de pe smartphone-ul dvs.
Puteţi realiza conectarea la un dispozitiv care
acceptă AllShare Cast sau Screen Mirroring.
Reţineţi că, în funcţie de producător, este posibil
ca unele dispozitive care au funcţia AllShare
Cast sau Screen Mirroring să nu fie acceptate.
Pentru informaţii suplimentare despre conectarea
dispozitivelor mobile, consultaţi site-ul web al
producătorului acestora.
Când utilizaţi funcţia Screen Mirroring, este
posibil ca semnalul audio sau video să fie
întrerupt, în funcţie de mediul de redare.
Transmisiunile Bluetooth pot interfera cu semnalul
funcţiei Screen Mirroring. Înainte de a utiliza
funcţia Screen Mirroring, vă recomandăm să
dezactivaţi funcţia Bluetooth a smartphone-ului
sau a dispozitivului inteligent (tabletă, etc.)
✎
✎
Când rulaţi Web Browser cu aparatul conectat
prin HDMI la un televizor compatibil BD Wise şi funcţia BD Wise este activată - browserul este
afişat pe tot ecranul, iar rezoluţia televizorului este
setată automat la rezoluţia optimă.
Browserul web nu este compatibil cu aplicaţiile
Java.
Conţinuturile Flash Player nu pot fi redate în
browserul web.
Dacă încercaţi să descărcaţi un fişier şi acesta nu
poate fi salvat, va apărea un mesaj de eroare.
Aplicaţiile de comerţ electronic (pentru
achiziţionarea produselor online) nu sunt
acceptate.
ActiveX nu este acceptat.
Accesul la unele site-uri sau unele browsere web
ar putea fi blocat de anumite companii.
46 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 46
2015-01-14
4:47:00
Navigarea cu link-uri şi navigarea cu
cursor
Browserul web oferă două tipuri de navigare:
navigarea cu cursor şi navigarea cu link-uri. Când
lansaţi pentru prima dată browserul, este activă
navigarea cu cursor. Dacă utilizaţi mouse-ul pentru a
naviga în browserul web, vă recomandăm să păstraţi
navigarea cu cursor activă. Dacă selectaţi Navigare cu
cursor, puteţi deplasa cursorul cu ajutorul săgeţilor de
direcţie de pe telecomandă. Cursorul se deplasează
pe ecran similar deplasării unui cursor pe computer
la utilizarea mouse-ului. Dacă selectaţi Navigare cu
legături, puteţi utiliza săgeţile de direcţie pentru a vă
deplasa între legături, butoane sau câmpuri de text.
Nu vor fi selectate decât legături, butoane şi câmpuri
de introducere a textului.
Panoul de control prezentat pe scurt
Panoul de control din partea superioară a ecranului
conţine o serie de pictograme folosite pentru lansarea
mai multor funcţii utile. Pictogramele sunt descrise
mai jos, de la stânga spre dreapta ecranului.
http://www.samsung.com
100%
Pentru a activa navigarea cu link-uri urmaţi paşii de
mai jos:
1.
Apăsaţi butonul OK. Navigarea cu link-uri este
activată şi va rămâne activă la fiecare lansare
a browser-ului web sau până când comutaţi la
navigarea cu cursor.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
: Realizează deplasarea la pagina anterioară.
: Realizează deplasarea următoarea pagină
web.
: Afişează semnele de carte şi istoricul.
Puteţi pune un semn de carte la pagina curentă,
selecta un semn de carte existent, edita şi
şterge semnele de carte. De asemenea, puteţi
să vizualizaţi istoricul navigării şi să selectaţi o
pagină pe care doriţi să o revizitaţi.
: Realizează deplasarea la ecranul principal al
browserului web.
http://www.samsung.com : Vă permite să introduceţi
manual adresa unei pagini cu ajutorul tastaturii
pop-up.
: Reîncarcă pagina curentă astfel încât
aceasta să apară reîmprospătată pe ecran.
: Adaugă pagina curentă la semnele de carte.
: Vă permite să căutaţi
informaţii prin introducerea cuvintelor sau a
caracterelor de la tastatura pop-up. Consultaţi
secţiunea Utilizarea tastaturii pop-up din pagina
următoare.
100% : Vă permite să măriţi sau să micşoraţi
ecranul cu diferite procentaje.
/ : Vă permite să comutaţi între navigarea
cu cursor şi navigarea cu link-uri.
: Vă permite să configuraţi setările
browserului. Consultaţi secţiunea „Utilizarea
meniului de setări” de la pagina 49.
: Închide browserul web
Servicii de reţea
2.
Utilizaţi butoanele 78:; de pe telecomandă
pentru a deplasa cursorul la pictograma
Navigare cu link-uri din partea dreaptă sus a
ecranului. Pictograma Navigare cu link-uri este
a treia pictogramă de la dreapta spre stânga.
Cursorul va fi în poziţia corectă dacă pictograma
îşi schimbă culoarea în albastru şi pe ecran
apare scris “Link Browser (Navigare cu link-uri)”.
47 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 47
2015-01-14
4:47:01
Servicii de reţea
Utilizarea tastaturii pop-up
Opţiuni pentru tastatura pop-up
Atunci când faceţi clic pe http://www.samsung.com
, pe
sau accesaţi un câmp de
introducere date sau text şi apăsaţi butonul OK,
apare tastatura pop-up.
Pentru a accesa opţiunile pentru tastatura pop-up,
evidenţiaţi butonul
din partea stânga jos a tastaturii
şi apoi apăsaţi butonul OK.
http://www.samsung.com
Limbă
100%
Selectaţi limba pentru tastatură. Puteţi selecta
engleză, franceză, rusă, etc.
Text recomandat
Pe măsură ce introduceţi caractere, se va afişa textul recomandat.
Caps
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
^
*

123#& a
s
d
f
g
h
j
k
l
~
@
!
Efectuat
z
x
c
v
b
n
?
-


Anulare
ENG
m
,
www. .com
.
/
 
Ştergere
Pentru a utiliza tastatura pop-up cu ajutorul
telecomenzii, urmaţi paşii de mai jos:
1.
Utilizaţi butoanele 78:; de pe telecomandă
pentru a evidenţia o literă sau un număr.
2.
Apăsaţi butonul OK pentru a introduce litera sau
numărul selectat în câmpul de introducere.
3.
Pentru a utiliza majuscule, evidenţiaţi tasta Caps
din partea stângă sus şi apoi apăsaţi butonul
OK. Apăsaţi din nou butonul OK când este
selectată tasta Caps pentru a utiliza din nou
litere mici.
4.
Pentru a utiliza simboluri şi semne de punctuaţie,
evidenţiaţi tasta 123#& din partea stângă şi apoi
apăsaţi butonul OK.
5.
Pentru a şterge un caracter introdus, evidenţiaţi
butonul şi apoi apăsaţi OK.
6.
Pentru a şterge un caracter introdus, evidenţiaţi
butonul Ştergere şi apoi apăsaţi butonul OK.
7.
Când aţi terminat, evidenţiaţi butonul Efectuat şi
apoi apăsaţi butonul OK.
✎
Tastatura va sugera cuvinte pe măsură ce
introduceţi text. Puteţi seta această funcţie la
Activat sau la Dezactivat.
Resetare date
Funcţia de resetare determină ştergerea memoriei
tastaturii Samsung. Selectaţi OK pentru a şterge
tot ce a învăţat tastatura Samsung cu privire la
stilul dvs. de scris, inclusiv cuvintele noi pe care leaţi utilizat.
Predicţie literă următoare
Pe măsură ce introduceţi litere, tastatura va sugera
litera următoare. Litera sugerată apare într-un cerc,
în dreptul literei pe care tocmai aţi introdus-o.
Puteţi selecta litera sugerată sau puteţi introduce
altă literă. Puteţi seta această funcţie la Activat
sau la Dezactivat.
Examinare caractere accentuate
Selectaţi această opţiune dacă doriţi să introduceţi
diacritice.
Dacă aveţi o tastatură wireless conectată la
aparat, puteţi utiliza tastatura wireless pentru
a introduce litere, numere, simboluri şi semne
de punctuaţie. Reţineţi că tastatura wireless va
funcţiona numai când apare tastatura pop-up
şi poate fi utilizată numai pentru introducerea
literelor, numerelor, simbolurilor şi semnelor de
punctuaţie.
48 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 48
2015-01-14
4:47:03
Utilizarea meniului de setări
Meniul Setări conţine funcţii care controlează modul
de funcţionare şi funcţiile de securitate ale browserului.
Pentru a deschide meniul Setări, evidenţiaţi pictograma
din panoul de control şi apoi apăsaţi butonul
OK Pentru a selecta o opţiune din meniul de setări,
evidenţiaţi-o
pe butonul OK.
ţ ţ şşi apoi
p apăsaţi
p ţ p
http://www.samsung.com
100%
 Gestionare Site-uri aprobate : Vă permite
să introduceţi de la tastatură URL-uri şi să le
adăugaţi în lista de site-uri aprobate sau să
ştergeţi site-uri din această listă. Dacă activaţi
această funcţie şi nu aţi adăugat niciun site în
lista de site-uri aprobate, nu veţi putea accesa
site-uri de pe internet.
Răsfoire privată activată/dezact.
Activare prindere
Site-uri aprobate
Răsfoire privată activată
Setare motor de căutare
Setare browser Web
Ajutor
Închidere
Activaţi sau dezactivaţi modul de confidenţialitate.
Când este activat modul de confidenţialitate,
browserul nu memorează site-urile pe care leaţi vizitat. Dacă doriţi să activaţi modul de
confidenţialitate, selectaţi Da. Dacă modul de
confidenţialitate este activ, în faţa URL-ului din partea
superioară a ecranului apare pictograma “Stop”.
Pentru a dezactiva modul de confidenţialitate,
selectaţi-l din nou atunci când este activat.
Setare motor de căutare
Puteţi seta motorul de căutare dorit.
Setează funcţia de prindere la Activat sau
Dezactivat. Când funcţia de prindere este activată,
puteţi deplasa o pagină web în sus şi în jos, fără a
trage bara de derulare.
Funcţia de prindere este disponibilă numai pentru
navigarea cu cursor.
Setare browser Web
Site-uri aprobate
Această opţiune vă permite să restricţionaţi accesul
copiilor la pagini web inadecvate şi să permiteţi
accesul numai la paginile pe care le-aţi înregistrat
în prealabil.
La fiecare accesare a acestei funcţii, va apărea
ecranul de introducere a PIN-ului. Menţineţi apăsat
butonul 123 până când apare pe ecran tastatura
numerică. Când apare tastatura numerică. selectaţi
un număr cu ajutorul butonului 78:; şi apăsaţi
butonul OK. La prima accesare a acestei funcţii,
introduceţi PIN-ul prestabilit, 0000.
Puteţi schimba PIN-ul utilizând opţiunea Resetare
parolă pentru funcţia Site-uri aprobate. Consultaţi
instrucţiunile de mai jos.
 Funcţie Site-uri aprobate : Activează sau
dezactivează funcţia Site-uri aprobate.
 Resetaţi parola pt. Site-urile aprobate :
Schimbă parola pentru site-urile aprobate.
 Ad. site curent : Vă permite să adăugaţi site-ul
web afişat în lista de site-uri aprobate.
 Setare pag. pornire : Puteţi seta prima pagină
afişată la deschiderea browserului.
 Blocare pop-up : Activează şi dezactivează
aplicaţia de blocare a ferestrelor pop-up.
 Blocare pagină : Puteţi decide daca doriţi să
blocaţi reclamele şi puteţi selecta URL-urile
pentru care sunt blocate reclamele.
 General : Puteţi şterge informaţii personale, cum
este istoricul site-urilor web vizitate sau datele de
navigare (cookies, etc.) şi puteţi reseta toate setările
de navigare la valorile implicite. De asemenea,
puteţi seta parametrul Mod de securitate.
Servicii de reţea
Activare/Dezactivare prindere
✎
Setaţi parametrul Mod de securitate la
Activat pentru a evita accesarea unor site-uri
rău intenţionate şi pentru a preveni executarea
unor coduri rău intenţionate.
 Codificare : Puteţi configura setările de codare
pentru pagini web la Automat sau puteţi seta
manual dintr-o listă formatul de codare.
 Indicator : Puteţi seta viteza cursorului când
acesta este setat la Navigare cu cursor.
 Informaţii despre browser : Afişează numărul
versiunii şi informaţiile de copyright pentru
browserul web.
Ajutor
Oferă informaţii elementare despre funcţionarea
browser-ului web.
49 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 49
2015-01-14
4:47:04
Servicii de reţea
✎
În funcţie de site-ul web, unele funcţii Setare
browser Web ar putea să nu fie activate. Funcţiile
care nu sunt activate sunt estompate şi nu pot fi
utilizate.
Legarea conturilor de internet la
aparat
Funcţia Legare conturi vă permite să legaţi aparatul la
conturile pe care le deţineţi la servicii internet, precum
Pandora, iar aparatul se poate conecta automat la
acele servicii când lansaţi aplicaţii care le utilizează.
Pentru a crea o legătură la un cont de servicii, urmaţi
paşii de mai jos:
1.
În ecranul principal selectaţi butonul
din
colţul din dreapta sus şi apoi apăsaţi butonul OK
pentru a vă conecta la contul Samsung.
2.
După ce v-aţi conectat, selectaţi din nou butonul
şi apoi apăsaţi butonul OK.
3.
Selectaţi Asociaţi conturile ecranul Contul meu
şi apoi apăsaţi butonul OK.
4.
În ecranul Asociaţi conturile, selectaţi serviciul
pe care doriţi să îl legaţi ala aparat şi apoi apăsaţi
butonul OK.
5.
În ecranul pentru ID şi parolă introduceţi de
la tastatură ID-ul utilizat pentru conectarea
la serviciul utilizat. Când terminaţi, selectaţi
Efectuat şi apoi apăsaţi pe butonul OK.
6.
Repetaţi procesul pentru parolă. Când terminaţi,
selectaţi Efectuat şi apoi apăsaţi butonul OK.
7.
Selectaţi OK şi apoi apăsaţi butonul OK.
3.
Selectaţi Reţea şi apoi apăsaţi butonul OK.
4.
Selectaţi Setări BD-Live şi apoi apăsaţi butonul
OK.
5.
Selectaţi Gestionare date BD şi apoi apăsaţi
butonul OK.
6.
Selectaţi Alegere dispozitiv şi apoi apăsaţi
butonul OK.
7.
Selectaţi dispozitivul USB şi apoi apăsaţi pe
butonul OK.
8.
Introduceţi un disc Blu-ray care acceptă BDLIVE.
9.
Selectaţi un element din lista de conţinuturi
de servicii BD-LIVE furnizate de producătorul
discului.
✎
Modul în care utilizaţi BD-LIVE şi conţinuturile
furnizate diferă în funcţie de producătorul discului.
BD-LIVE™
După ce aparatul este conectat la reţea, puteţi
accesa diverse servicii care au ca obiect filmele, prin
intermediul discurilor compatibile BD-LIVE.
1.
Ataşaţi o unitate USB flash la mufa USB din
partea din faţă a aparatului şi verificaţi memoria
disponibilă. Dispozitivul de memorie trebuie să
aibă un spaţiu liber de cel puţin 1 GB pentru a
permite utilizarea serviciilor BD-LIVE.
2.
Selectaţi Setări din ecranul Home şi apoi apăsaţi
pe butonul OK.
50 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 50
2015-01-14
4:47:05
Anexă
Informaţii suplimentare
Ieşire digitală
Note
Conexiuni
IEŞIRE HDMI
• S-ar putea ca anumite rezoluţii de ieşire HDMI să nu
poată fi afişate, în funcţie de televizorul dvs.
• Trebuie să dispuneţi de o conexiune HDMI pentru a
reda material video în tehnologia 3D.
• Un cablu HDMI lung poate genera o imagine
neclară. În această situaţie, setaţi HDMI - culori
profunde la Dezactivat în meniu.
Setări
Setări 3D
Raport de aspect TV
• În funcţie de tipul discului, este posibil ca unele
proporţii de dimensiuni să nu fie disponibile.
• Dacă selectaţi o proporţie a dimensiunilor diferită
faţă de cea a televizorului dvs., atunci s-ar putea ca
imaginea să apară distorsionată.
• Dacă selectaţi opţiunea 16:9 Original, televizorul
dvs. poate afişa conţinutul în format 4:3 Pillarbox
(bare negre în părţile laterale ale imaginii).
BD Wise (numai pentru produsele Samsung)
• Atunci când opţiunea BD Wise este setată la
Activat, setarea Rezoluţie va avea în mod automat
ca valoare implicită BD Wise şi BD Wise apare în
meniul Rezoluţie.
• Dacă aparatul este conectat la un dispozitiv care nu
acceptă BD Wise, nu veţi putea utiliza funcţia BD
Wise.
• Pentru a beneficia de o funcţionare adecvată a
funcţiei BD Wise, setaţi opţiunea BD Wise atât
pentru aparat, cât şi pentru televizor, la Activat.
Conexiune la Internet BD-Live
• Conexiunea la internet poate fi restricţionată în timp
ce utilizaţi conţinuturi BD-LIVE.
Anexă
• Pentru unele discuri 3D, pentru a opri un film
în timpul redării 3D, apăsaţi o dată butonul e
(IEŞIRE). Filmul se opreşte şi opţiunea pentru modul
3D este dezactivată. Pentru a schimba selectarea
unei opţiuni 3D când redaţi un film 3D, apăsaţi o
dată butonul e (IEŞIRE). Va apărea meniul Blu-ray.
Apăsaţi din nou pe butonul e (IEŞIRE), după care
selectaţi opţiunea Setări 3D din meniul Blu-ray.
• În funcţie de conţinutul şi de poziţia imaginii pe
ecranul televizorului, este posibil să vedeţi bare
verticale negre în partea dreaptă a ecranului, în
partea stângă a ecranului sau în ambele părţi ale
ecranului.
• Asiguraţi-vă că selectaţi opţiunea corectă pentru
Ieşire digitală. În caz contrar, sunetul nu va fi emis
sau veţi auzi doar un zgomot tare.
• Dacă dispozitivul HDMI (receiver AV, televizor) nu
este compatibil cu formatele comprimate (Dolby
digital, DTS), semnalul audio va fi emis ca PCM.
• Discurile DVD obişnuite nu dispun de canalul audio
BONUSVIEW şi de efectele de sunet de navigare.
• Unele discuri Blu-ray nu dispun de canalul audio
BONUSVIEW şi de efectele de sunet de navigare.
• Această configuraţie pentru Ieşire digitală nu
afectează sunetul emis analogic (S/D) sau prin
HDMI pe televizorul dvs. Configuraţia afectează
emiterea optică sau prin HDMI a sunetului atunci
când aparatul dvs. este conectat la un receiver AV.
• Dacă redaţi coloane sonore MPEG, semnalul audio
va fi emis ca PCM, indiferent de selecţiile privind
Ieşire digitală (PCM sau Bitstream).
• Ieşire digitală poate fi activat când Ieşire sunet
este setat la Difuzor TV.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• În funcţie de televizor, este posibil ca anumite
rezoluţii de ieşire HDMI să nu poată fi afişate.
Consultaţi manualul de utilizare al televizorului.
• Această funcţie nu este disponibilă în situaţia în care
cablul HDMI nu acceptă CEC.
• Dacă televizorul dvs. Samsung are o siglă Anynet+,
atunci acceptă funcţia Anynet+.
Gestionare date BD
• În modul de memorie externă, redarea discului
poate fi oprită dacă deconectaţi dispozitivul USB în
timpul redării.
• Sunt acceptate numai acele dispozitive USB
formatate în sistemul de fişiere FAT (etichetă de
volum DOS 8.3). Vă recomandăm să utilizaţi
dispozitive USB care acceptă protocolul USB 2.0 cu
o viteză de citire/scriere de 4 MB/sec sau mai mare.
• Funcţia Reluare redare este posibil să nu funcţioneze
după formatarea dispozitivului de stocare.
• Dimensiunea totală disponibilă pentru funcţia
Gestionare date BD poate diferi, în funcţie de
condiţii.
Conexiune la Internet BD-Live
• Pentru informaţii suplimentare despre DivX(R) VOD,
accesaţi "http://vod.divx.com".
51 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 51
2015-01-14
4:47:06
Anexă
Luminozitate Display
Redarea fişierelor JPEG
• Nu puteţi modifica luminozitatea pentru butonul
şi pentru butonul VOL +, -.
• În modul de afişare pe întregul ecran nu puteţi mări
subtitrarea şi grafica PG.
Setare difuzoare
Redarea Conţinuturilor
• Când opţiunea Ieşire sunet este setată la Difuzor
TV, sunetul este emis prin boxele televizorului..
Audio HDMI
• Când semnalul audio HDMI este redat prin boxele
televizorului, acesta este redus în mod automat la 2
canale.
Canal return. audio
• Când funcţia Anynet+ (HDMI-CEC) este setată
la Dezactivat, funcţia Canal return. audio este
indisponibilă.
• Utilizarea unui cablu HDMI necertificat pentru ARC
(Audio Return Channel) poate cauza probleme de
compatibilitate.
• Funcţia ARC este disponibilă doar dacă este
conectat un televizor compatibil ARC.
Utilizarea butonului TOOLS în timpul redării
imaginilor
• Dacă sistemul Home Cinema este conectat la un
televizor compatibil BD Wise pentru care funcţia
BD Wise este setată la Activat, meniul Imagine
Setări nu va apărea.
• Funcţia Muzică de fond nu va funcţiona decât
dacă fişierul audio şi cel foto se află în acelaşi
suport de stocare. De asemenea, calitatea sunetului
poate fi afectată de rata de biţi a fişierului MP3, de
dimensiunea fotografiilor şi de metoda de codare.
Compatibilitatea discurilor şi a
formatelor
Redare
Tipuri de discuri şi conţinuturi care pot
fi redate de aparat
Redarea fişierelor video
• Fişierele video cu rate de biţi ridicate, de peste
20Mbps, solicită capacităţile aparatului, redarea
putând fi întreruptă.
Media
Selectarea limbii de dublaj
• Indicatorul ◄► nu va fi afişat pe ecran dacă
secţiunea BONUSVIEW nu conţine setări audio
BONUSVIEW.
• Limbile disponibile prin intermediul funcţiei Audio
Language depind de limbile care sunt codificate pe
disc. Este posibil ca această funcţie sau anumite
limbi să nu fie disponibilă(e).
• Unele discuri Blu-ray nu permit selectarea unei
coloane sonore PCM sau Dolby Digital în limba
engleză.
Detalii
Disc Blu-ray Disc BD-ROM sau BDDisc Blu-ray RE/-R înregistrat în format
BD-RE.
3D
VIDEO
Selectarea limbii de subtitrare
• În funcţie de discul Blu-ray/DVD, puteţi schimba
limba de subtitrare din Disc Menu. Apăsaţi pe
butonul DISC MENU.
• Această funcţie depinde de subtitrările codificate pe
disc şi este posibil să nu poată fi disponibilă pentru
toate discurile Blu-ray/DVD.
• Dacă discul Blu-ray are o secţiune BONUSVIEW, vor
apărea informaţiile despre caracteristica principală/
modul BONUSVIEW.
• Această funcţie schimbă simultan modurile primar şi
secundar.
• Este afişat numărul total de subtitluri principale şi
secundare.
Tipul
discului
MUZICĂ
DVD-VIDEO,
DVD-RW,
DVD-R,
DVD+RW,
DVD+R,
VCD
DVD-VIDEO, discuri
DVD+RW/DVD-RW(V)/
DVDR/+R care au fost
înregistrate şi finalizate sau
un suport de stocare USB
care conţine fişiere DivX,
MKV, MP4, VCD.
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Muzică înregistrată pe
discuri CD-RW/-R, DVDRW/-R, BD-RE/-R sau pe
un suport de stocare USB
care conţine fişiere MP3
sau WMA.
Fotografii înregistrate pe
CD-RW/-R, discuri CD-RW/-R, DVDFOTOGRAFII DVD-RW/-R, RW/-R, BD-RE/-R sau pe
BD-RE/-R un suport de stocare USB
care conţine fişiere JPEG.
52 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 52
2015-01-14
4:47:07
✎
✎
✎
✎
✎
✎
Este posibil ca aparatul să nu redea anumite discuri
CD-RW/-R şi DVD-R din cauza tipului de disc sau a
condiţiilor de înregistrare.
Dacă un disc DVD-RW/-R nu a fost înregistrat
corespunzător în format DVD Video, nu va putea fi
redat.
Aparatul dvs. nu va reda conţinut care a fost
înregistrat pe un disc DVD-R la o rată de biţi care
depăşeşte 10 Mbps.
Aparatul dvs. nu va reda conţinut care a fost
înregistrat pe un disc BD-R sau dispozitiv USB la o
rată de biţi care depăşeşte 30 Mbps.
S-ar putea ca redarea să nu funcţioneze pentru
anumite tipuri de discuri sau când sunt efectuate
anumite operaţii, precum modificarea unghiului şi
ajustarea raportului dimensiunilor. Informaţii despre
discuri sunt incluse în detaliu pe cutia discului.
Consultaţi-le dacă este cazul.
Când redaţi un titlu BD-Java, s-ar putea ca încărcarea
să dureze mai mult, sau ca unele funcţii să meargă
încet.
Siglele discurilor pe care aparatul le
poate reda
Disc Blu-ray
Disc Blu-ray 3D
BD-LIVE
Dolby
DTS
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/MV-Disc
etc.
• DVD-RW (mod VR)
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD (discurile
CD-G redau doar fişiere
audio, nu şi imagini)
✎
✎
✎
✎
• DVD-RAM
• Super Audio CD (cu
excepţia CD layer)
• Disc DVD-R de 3,9 GB
pentru înregistrare.
Java
DivX
Anexă
Tipuri de discuri pe care aparatul dvs.
nu le poate reda
Sistem de transmisie PAL
în Regatul Unit, Franţa,
Germania etc.
Cod regional
Este posibil ca acest aparat să nu răspundă la toate
comenzile de operare, deoarece anumite discuri
Blu-ray Disc, DVD şi CD permit operaţii specifice
sau limitate şi oferă doar anumite caracteristici în
timpul redării. Reţineţi că acest lucru nu reprezintă o
defectare a aparatului.
Samsung nu poate garanta că acest aparat va reda
orice disc purtând sigla Blu-ray Disc, DVD sau CD,
deoarece formatele discurilor evoluează şi pot apărea
probleme şi erori în timpul creării de software pentru
Blu-ray Disc, DVD şi CD şi/sau în timpul producerii
discurilor.
Contactaţi centrul de asistenţă clienţi SAMSUNG
dacă aveţi întrebări sau întâmpinaţi dificultăţi la
redarea discurilor Blu-ray Disc, DVD sau CD utilizând
acest aparat. De asemenea, consultaţi restul acestui
manual de utilizare pentru informaţii suplimentare cu
privire la restricţiile de redare.
S-ar putea ca unele discuri comerciale şi discuri
DVD achiziţionate în afara regiunii dvs. să nu poată fi
redate cu acest aparat.
Atât aparatul, cât şi discurile sunt codate în funcţie de regiune.
Aceste coduri regionale trebuie să corespundă pentru a
permite redarea discului. Dacă acestea nu corespund, discul
nu va putea fi redat. Numărul regional pentru acest aparat
este afişat pe panoul din spate al aparatului.
Tipul
Cod
discului regional
Disc
Blu-ray
Zonă
A
America de Nord, America
Centrală, America de Sud,
Coreea, Japonia, Taiwan, Hong
Kong şi Asia de Sud-Est.
B
Europa, Groenlanda, teritoriile
franceze, Orientul Mijlociu,
Africa, Australia şi Noua
Zeelandă.
C
India, China, Rusia, Asia
Centrală şi de Sud.
53 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 53
2015-01-14
4:47:08
Anexă
1
2
Europa, Japonia, Orientul
Mijlociu, Egipt, Africa,
Groenlanda
3
Taiwan, Coreea, Filipine,
Indonezia, Hong Kong
4
Mexic, America de Sud,
America Centrală, Noua
Zeelandă, Insulele Pacificului,
Insulele Caraibe
5
Rusia, Europa de Est, India,
Coreea de Nord, Mongolia
6
China
DVDVIDEO
✎
✎
SUA, teritoriile SUA şi Canada
Dacă numărul regional al unui disc Blu-ray Disc/
DVD nu corespunde cu numărul regional al acestui
aparat, aparatul nu poate reda discul.
AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
• Acest aparat poate reda discuri în format AVCHD. În
mod normal, aceste discuri sunt înregistrate şi utilizate
în camerele video.
• Formatul AVCHD este un format de înaltă definiţie
pentru camera video digitală.
• Formatul MPEG-4 AVC/H.264 comprimă imaginile
pentru o eficienţă mai mare decât a formatului
convenţional de comprimare a imaginii.
• Unele discuri AVCHD utilizează formatul „x.v.Colour”.
Acest aparat poate reda discuri în AVCHD care
utilizează formatul „x.v.Colour”.
• „x.v.Colour” este marcă comercială a Sony
Corporation.
• „AVCHD” şi sigla AVCHD sunt mărci comerciale ale
Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. şi Sony
Corporation.
✎
✎
✎
Este posibil ca unele discuri cu format AVCHD să nu
poată fi redate, în funcţie de condiţiile de înregistrare.
Discurile în format AVCHD trebuie să fie finalizate.
S-ar putea ca unele discuri în format DivX, MKV şi
MP4 să nu poată fi redate, în funcţie de rezoluţia video
şi de rata de cadre.
Formate acceptate
Note privind conexiunea USB
• Aparatul dvs. acceptă suporturi de stocare USB,
playere MP3, camere digitale şi cititoare de carduri
USB.
• Aparatul nu acceptă nume de folder sau fişiere mai
mari de 128 de caractere.
• Este posibil ca unele dispozitive USB/camere digitale
să nu fie compatibile cu aparatul.
• Aparatul dvs. acceptă sistemele de fişiere FAT 16, FAT
32 şi NTFS.
• Conectaţi dispozitivele USB direct la portul USB al
aparatului. Conectarea prin intermediul unui cablu USB
poate cauza probleme de compatibilitate.
• Introducerea mai multor dispozitive de memorie întrun cititor de carduri multiplu poate cauza funcţionarea
necorespunzătoare a cititorului.
• Aparatul nu acceptă protocolul PTP (Peer to Peer).
• Nu deconectaţi un dispozitiv USB în timp ce acesta
transferă sau înregistrează date.
• Cu cât este mai mare rezoluţia unei imagini, cu atât mai
mult durează pentru ca imaginea să fie afişată.
• Acest aparat nu poate reda fişiere MP3 cu DRM (Digital
Rights Management – management al drepturilor
digitale) descărcate de pe site-uri comerciale.
• Aparatul dvs. acceptă doar conţinut video cu rata de
cadre sub 30 fps.
• Aparatul dvs. acceptă numai dispozitive USB Mass
Storage Class (MSC), cum ar fi stick-urile de memorie
şi HDD USB. (HUB nu este acceptat).
• Este posibil ca anumite dispozitive HDD USB, cititoare
de carduri multiple sau stick-uri de memorie să nu fie
compatibile cu acest aparat.
• Dacă unele dispozitive USB necesită putere excesivă,
acestea pot fi limitate de dispozitivul de siguranţă al
circuitului.
• Dacă redarea de pe un HDD USB este instabilă,
furnizaţi putere suplimentară conectând HDD-ul la o
priză de perete. Dacă problema persistă, contactaţi
producătorul HDD USB.
• SAMSUNG nu este responsabilă pentru deteriorarea
fişierelor de date sau pentru pierderea datelor.
„x.v.Colour” oferă o gamă mai largă de culori decât
discurile DVD obişnuite pentru camera digitală.
54 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 54
2015-01-14
4:47:09
Suport pentru fişiere video
Extensie fişier Container
Codec video
Rezoluţie
Rată de cadre Rată de biţi
(fps)
(Mbps)
Codec audio
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.ps
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
*.webm
WebM
VP8
1920x1080
6~30
20
Vorbis
*.rmvb
RMVB
RV8/9/10 (RV30/40)
1920x1080
6~30
20
RealAudio 6
MVC
24/25/30
60
Motion JPEG
H.264 BP/MP/HP
Divx 3.11 / 4 / 5 / 6
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
Window Media Video
v9(VC1)
FHD :
MAX 30
HD :
MAX 60
AVS
30
MPEG2
MPEG1
Microsoft MPEG-4 v3
Window Media Video
v7(WMV1), v8(WMV2)
1280x720
AC3
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG(MP3)
DTS
(Core, LBR)
MAX 30
H 263 Sorrenson
Anexă
720x576
Microsoft MPEG-4 v1, v2
VP6
640x480
6~30
4
 Limitări
 Decodor video
- Fişierele nu sunt acceptate dacă există probleme cu
conţinutul pentru codecurile de mai sus.
- Redarea normală nu este garantată dacă informaţiile
referitoare la containerul fişierului sunt greşite sau dacă
fişierul în sine este corupt.
- Sunetul sau imaginea ar putea fi întrerupte în cazul
fişierelor cu rate de biţi/cadre care nu se încadrează în
standarde.
- Funcţia seek (skip) nu este disponibilă dacă tabelul de
indexare al fişierului este deteriorat.
- În funcţie de starea reţelei, redarea ar putea fi întreruptă
la redarea conţinutului în reţea.
- Este posibil ca unele dispozitive USB/camere digitale
să nu fie compatibile cu aparatul.
- Formatul RMVB este acceptat în China, Hong Kong şi
Asia de Sud-Est.
- Codecul AVS este acceptat numai pentru conţinut din
China
- Extensia *.ps este acceptată numai pentru conţinut din
China
- Codecul DivX nu este acceptat pentru conţinut din
SUA
- Acceptă până la H.264, nivelul 4.1 (cu excepţia FMO/
ASO/RS)
- Nu acceptă VC1 AP L4
- Cu excepţia WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
Sub 1280 X 720: Maximum 60 de cadre
Peste 1280 X 720: Maximum 30 de cadre
- Nu acceptă GMC 2 sau superior
- Pentru conţinut 3D, acceptă numai tipul SVAF sus şi
jos, paralel sau la stângă/dreapta (2 ES).
- Acceptă numai BD MVC Spec
 Decodor audio
- Acceptă WMA 10 Pro (maximum 5.1)
- Nu acceptă semnal WMA lossless audio.
- Acceptă profilul M2
- ReadlAudio 10 lossless nu este acceptat pentru
conţinut din China şi Hong Kong
- Nu acceptă QCELP, AMR NB/WB
- vorbis: Acceptat până la 5.1 canale
- DD+: Acceptat până la 7.1 canale
- Codecul DTS LBR este acceptat numai în containere
MKV/MP4/TS
55 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0120.indd 55
2015-01-20
11:27:03
Anexă
Suport pentru fişiere audio
Extensie fişier
Tip
Codec
Comentarii
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
-
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG4
AAC
-
*.flac
FLAC
FLAC
Acceptă maximum 2 canale
*.ogg
OGG
Vorbis
Acceptă maximum 2 canale
*.wma
WMA
WMA
Acceptă WMA 10 Pro (până la 5.1
canale) Nu acceptă WMA lossless audio
Acceptă maximum profilul M2
*.wav
wav
wav
-
*.mid
*.midi
midi
midi
tip 0 şi tip 1
Nu este acceptată căutarea
Acceptat numai pe USB
*.ape
ape
ape
NonSmart nu este acceptat
*.aif
*.aiff
AIFF
AIFF
-
*.m4a
ALAC
ALAC
-
Suport pentru fişiere foto
Extensie fişier
Tip
Rezoluţie
Comentarii
*.jpg
*.jpeg
JPEG
15360x8640
-
*.png
PNG
4096x4096
-
*.bmp
BMP
4096x4096
-
*.mpo
MPO
15360x8640
-
56 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 56
2015-01-14
4:47:11
Selectarea ieşirii digitale
Configurare
Şir de biţi
(neprocesat)
PCM
Conexiune
PCM
Audio
Stream
pentru Bluray Disc
Până la 7.1 canale PCM
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Dolby Digital
Plus
Dolby
TrueHD
Dolby TrueHD
DTSHD High
Resolution
Audio
HT-J7500W :
Până la 5.1 canale PCM
HT-J7750W :
Până la 7.1 canale PCM
DTS-HD
Master
Audio
DTS-HD Master
Audio
Oricare
Anexă
Definiţia
pentru disc
Blu-ray
Dolby Digital
recodificat *
DTS-HD High
Resolution Audio
PCM 2ch
Dolby Digital Până la 5.1 canale PCM
DTS
DTS-recodificat
DTS
PCM
Audio
Stream
pentru DVD
Şir de biţi
(Dolby D recodificat)
Receiver AV acceptat de HDMI
Dolby Digital Până la 5.1 canale PCM
DTS
Şir de biţi
(DTS-recodificat)
HT-J7500W :
Până la 5.1 canale PCM
HT-J7750W :
Până la 7.1 canale PCM
Dolby Digital
DTS
Emite doar
Decodifică
Decodifică fluxul audio
semnalul audio
semnalul audio
principal şi fluxul
principal pentru
principal şi
audio BONUSVIEW
ca receiverul
fluxul audio
Decodifică semnalul
într-un semnal audio
AV să poată
BONUSVIEW întraudio principal şi fluxul
PCM şi adaugă
un semnal audio
audio BONUSVIEW într- decodifica şirul
efecte de sunet
de biţi audio.
PCM şi adaugă
un semnal audio PCM
pentru navigaţie, apoi
Nu veţi auzi
efecte de sunet
şi adaugă efecte de
recodifică semnalul
de navigare, apoi
fluxul audio
sunet de navigare.
audio PCM într-un flux
BONUSVIEW şi
recodifică fluxul
de biţi Dolby Digital
efectele de sunet audio PCM în şir
sau în PCM.
de navigare.
de biţi DTS.
 Dacă fluxul sursă este emis pe 2 canale sau mono, setările “Dolby D recodificat” nu sunt aplicate. Ieşirea va fi pe 2
canale PCM.
Discurile Blu-ray pot conţine trei fluxuri audio:
- Caracteristica audio principală: Coloana sonoră a caracteristicii principale.
- Fluxul audio BONUSVIEW: O coloană sonoră suplimentară, cum ar fi cea a comentariilor actorilor sau ale regizorilor.
- Efecte de sunet de navigare: Atunci când alegeţi să navigaţi printre meniuri, este posibil să auziţi efectele de sunet de
navigare. Aceste efecte de sunet sunt diferite pentru fiecare disc Blu-ray.
57 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 57
2015-01-14
4:47:11
Anexă
Rezoluţia în funcţie de tipul conţinutului
Tipul conţinutului
Disc Blu-ray
Configurare
BD Wise
Automat
Cadru film:
Automat
Rezoluţia discurilor Blu-ray
1080p@60F
2160p@24F
2160p@24F
Ieşire UHD: Automat
Ieşire UHD: Dezactivat
1080p@24F
1080p@24F
Rezoluţia maximă a ieşirii TV
Rezoluţia maximă a ieşirii TV
Cadru film: Automat (24 Cps)
 numai 1080p
1080p@24F
1080p@24F
1080p
1080p@60F
1080p@60F
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
Cadru film: Dezactivat
Tipul conţinutului
Configurare
BD Wise
Automat
Cadru film:
Automat
✎
✎
✎
✎
DVD
576i/480i
Conversie DVD 24 cps:
Automat
Ieşire UHD: Automat
Ieşire UHD: Dezactivat
Conversie DVD 24 cps: Dezactivat
Cadru film: Dezactivat
✎
Conţinuturi E-contents/
digitale
2160p@24F
1080p@24F
Rezoluţia maximă a ieşirii TV
Rezoluţia maximă a ieşirii TV
Cadru film: Automat (Conversie DVD 24 cps: Automat)
 numai 1080p
1080p@24F
1080p
1080p@60F
1080i
1080i
720p
720p
576p/480p
576p/480p
Dacă televizorul pe care l-aţi conectat la aparat nu acceptă rata de carde sau rezoluţia pe care aţi selectat-o,
va apărea mesajul „Dacă nu sunt afişate imagini după ce selectaţi „Da”, aşteptaţi 15 secunde pentru a reveni la
rezoluţia anterioară. Doriţi să schimbaţi rezoluţia?”. Dacă selectaţi Da, ecranul televizorului se va stinge timp de 15
secunde, după care rezoluţia va reveni automat la valoarea anterioară.
Dacă ecranul rămâne negru după ce aţi schimbat rezoluţie, scoateţi toate discurile şi apoi ţineţi apăsat pe butonul
@ din partea din faţă a aparatului mai mult de 5 secunde. Toate setările vor reveni la valorile implicite din fabrică.
Executaţi din nou procedura pentru configurarea setărilor iniţiale. Apoi, mergeţi la Setări > Imagine > Rezoluţie din
meniu şi selectaţi rezoluţia corectă pentru televizorul dvs.
Atunci când executaţi procedura pentru configurarea setărilor iniţiale, selectaţi din nou numai limba şi raportul de
aspect (dimensiunea ecranului şi formatul de afişare.) Resetarea nu va afecta setările de reţea, astfel încât puteţi sări
peste procedurile de configurare a reţelei şi de actualizare a software-ului.
Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele BD ale utilizatorilor stocate sunt şterse.
Discul Blu-ray trebuie să dispună de caracteristica de redare cu o frecvenţă de 24 de cadre pe secundă pentru ca
aparatul să poată utiliza modul Cadru film (24fps).
58 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 58
2015-01-14
4:47:12
Depanare
Consultaţi tabelul de mai jos dacă aparatul nu funcţionează corespunzător. Dacă problema pe care o întâmpinaţi nu
apare mai jos sau dacă instrucţiunea corespunzătoare nu vă este de folos, opriţi aparatul, scoateţi cablul de alimentare
şi contactaţi cel mai apropiat dealer autorizat sau centru de service Samsung Electronics.
Simptom
Verificare/Soluţie
• Aţi introdus corespunzător cablul de alimentare în priză?
• Opriţi aparatul şi porniţi-l din nou.
Redarea nu este iniţializată.
• Verificaţi codul regional al discului Blu-ray/DVD. Este posibil ca discurile Blu-ray/
DVD achiziţionate din alte ţări să nu poată fi redate.
• Discurile CD-ROM şi DVD-ROM nu pot fi redate pe acest aparat.
• Asiguraţi-vă că nivelul de evaluare este corect.
Redarea nu începe imediat
atunci când apăsaţi
butonul p.
• Utilizaţi un disc deformat sau cu zgârieturi pe suprafaţa de citire?
• Curăţaţi discul cu o cârpă.
Nu este emis sunet.
• Sistemul Home Cinema nu redă sunet în timpul redării rapide, redării cu
încetinitorul sau redării secvenţiale.
• Aţi conectat corespunzător boxele? Aţi personalizat corect configuraţia boxelor?
• Discul este grav deteriorat?
HT-J7500W: Sunetul se
aude de la câteva boxe, nu
de la toate şase.
•
•
•
•
HT-J7750W: Sunetul se
aude de la câteva boxe, nu
de la toate opt.
Pentru unele discuri Blu-ray/DVD, sunetul este emis numai din boxele frontale.
Verificaţi dacă boxele sunt conectate corespunzător.
Reglaţi volumul.
La redarea sunetului de pe un CD, semnal radio, sau TV, aparatul emite sunet
numai prin boxele frontale.
HT-J7500W: Nu a fost
activat sistemul de sunet
surround Dolby Digital 5.1
CH.
• Există un marcaj "Dolby Digital 5.1 CH" pe disc? Sistemul de sunet Dolby Digital
5.1 CH este activat doar dacă discul este înregistrat pe un sistem de sunet pe 5.1
canale.
• Limba de dublaj este setată corespunzător la Dolby Digital 5.1-CH în afişajul de
informaţii?
HT-J7750W: Nu a fost
activat sistemul de sunet
surround Dolby Digital 7.1
CH.
• Există un marcaj "Dolby Digital 7.1 CH" pe disc? Sistemul de sunet Dolby Digital
7.1 CH este activat doar dacă discul este înregistrat pe un sistem de sunet pe 7.1
canale.
• Limba de dublaj este setată corespunzător la Dolby Digital 7.1-CH în afişajul de
informaţii?
Telecomanda nu
funcţionează.
• Utilizaţi telecomanda în raza de acţiune a acesteia şi la un unghi adecvat în raport
cu senzorul?
• S-au consumat bateriile?
• Discul se roteşte, însă
nu este afişată nicio
imagine.
• Calitatea imaginii este
slabă, iar imaginea
tremură.
•
•
•
•
Limba de dublaj şi
subtitrările nu funcţionează.
• Funcţiile Limbă audio şi cele pentru subtitrări sunt indisponibile în cazul discurilor
care nu conţin aceste funcţii.
Anexă
Nu pot scoate discul din
aparat.
Aţi pornit televizorul?
Aţi conectat corespunzător cablurile video?
Discul este murdar sau deteriorat?
Este posibil ca un disc de slabă calitate să nu poată fi redat.
59 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 59
2015-01-14
4:47:12
Anexă
Simptom
Verificare/Soluţie
Ecranul Meniu nu apare,
nici măcar după selectarea
funcţiei meniului.
• Utilizaţi un disc care nu conţine meniuri?
Nu se pot modifica
proporţiile dimensiunilor.
• Puteţi reda discuri Blu-ray/DVD cu raportul dimensiunilor de 16:9 în modurile 16:9
Complet, 4:3 Letterbox sau 4:3 Pan-Scan, dar discurile Blu-ray/DVD cu raportul
dimensiunilor de 4:3 nu pot fi vizionate decât la un raport de 4:3. Consultaţi
eticheta discului Blu-ray şi selectaţi apoi funcţia corespunzătoare.
• Aparatul nu funcţionează.
(Exemplu : Aparatul se
închide sau se aude un
zgomot ciudat.)
• Aparatul nu funcţionează
normal.
• Ţineţi apăsat butonul e (IEŞIRE) de pe telecomandă timp de 5 secunde în modul
STANDBY. Unitatea va fi resetată.
- Utilizarea funcţiei RESET va determina ştergerea tuturor setărilor existente. Nu
utilizaţi funcţia decât dacă este absolut necesar.
Aţi uitat parola pentru
setarea nivelului de
clasificare.
• Fără niciun disc introdus în aparat, ţineţi apăsat butonul @ mai mult de 5 secunde.
Pe afişaj apare INIT, iar setările vor reveni la valorile prestabilite.
- Utilizarea funcţiei RESET va determina ştergerea tuturor setărilor existente. Nu
utilizaţi funcţia decât dacă este absolut necesar.
Nu se pot recepţiona
transmisiunile radio.
• Aţi conectat corespunzător antena?
• Dacă semnalul de intrare al antenei este slab, instalaţi o antenă FM externă într-o
zonă cu recepţie bună.
Nu este emis niciun sunet,
când semnalul audio TV
este direcţionat prin aparat.
• Dacă apăsaţi pe butonul DESCHIDERE/ÎNCHIDERE ^ în timp ce ascultaţi
sunetul de la televizor utilizând funcţia D. IN sau AUX, funcţiile Blu-ray/DVD sunt
activate şi acest lucru duce la oprirea sunetului de la televizor.
Pe ecran apare
„Indisponibil”.
• Funcţia sau acţiunea nu poate fi efectuată în acest moment deoarece:
1. Componenta software a discului Blu-ray/DVD restricţionează aceste funcţii şi
acţiuni.
2. Software-ul discului Blu-ray/DVD nu acceptă funcţia respectivă (de ex., unghiuri).
3. Funcţia nu este disponibilă în acel moment.
4. Aţi solicitat un titlu sau număr de capitol sau un cod temporar aflat în afara
intervalului existent.
Dacă semnalul HDMI de
ieşire este setat la o rezoluţie
care nu este acceptată de
televizorul dvs. (de ex.,
1080p), nu veţi putea viziona
imaginea pe televizor.
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat pe butonul @ de pe panoul frontal pentru mai mult de
5 secunde, fără niciun disc introdus. Toate setările vor reveni la cele din fabrică.
Nu există semnal de ieşire
HDMI.
• Verificaţi conexiunea dintre televizor şi mufa HDMI a aparatului.
• Verificaţi dacă televizorul dvs. acceptă rezoluţie de intrare HDMI
576p/480p/720p/1080i/1080p.
Imagine HDMI anormală.
• Dacă pe ecran apar imagini aleatorii, înseamnă că televizorul nu acceptă HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protection).
60 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 60
2015-01-14
4:47:13
Simptom
Verificare/Soluţie
BD-LIVE
Sistemul Home Cinema
nu se poate conecta la
serverul BD-LIVE.
• Verificaţi dacă aţi realizat cu succes conectarea la reţea, utilizând funcţia Stare
reţea.
• Verificaţi dacă dispozitivul de memorie USB este conectat la aparat.
• Dispozitivul de memorie trebuie să dispună de cel puţin 1GB de spaţiu liber
pentru a permite serviciile BD-LIVE. Puteţi verifica spaţiul de memorie disponibil în
secţiunea Gestionare date BD. (Consultaţi pagina 51)
• Vedeţi dacă opţiunea Conexiune la Internet BD-Live este setată la Permiteti
(toate).
• Dacă nicio variantă de mai sus nu funcţionează, contactaţi furnizorul de conţinut
sau realizaţi trecerea la cel mai recent firmware.
Atunci când utilizaţi
serviciul BD-LIVE, apare o
eroare.
• Dispozitivul de memorie trebuie să dispună de cel puţin 1GB de spaţiu liber
pentru a permite serviciile BD-LIVE. Puteţi verifica spaţiul de memorie disponibil în
secţiunea Gestionare date BD. (Consultaţi pagina 51)
✎
Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele BD ale utilizatorilor stocate sunt şterse.
Anexă
Prin prezenta, Samsung Electronics, declară că acest sistem respectă cerinţele de bază şi alte prevederi
relevante ale Directivei 1999/5/EC.
Declaraţia oficială de conformitate poate fi găsită la adresa http://www.samsung.com. Accesaţi Support
(Asistenţă) > Search Product Support (Căutare asistenţă pentru produs) şi introduceţi numele modelului.
Acest echipament poate fi utilizat în toate ţările din Uniunea Europeană
Acest echipament poate fi utilizat numai în interior.
61 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 61
2015-01-14
4:47:13
Anexă
Specificaţii
General
Tuner FM
Greutate
2,7 kg
Dimensiuni
430,0 (L) x 55,0 (Î) x 312,0 (l) mm
Intervalul de temperatură de
funcţionare
între +5°C şi +35°C
Intervalul de umiditate de funcţionare
de la 10 % la 75 %
Raport semnal/zgomot
55 dB
Sensibilitate utilizabilă
12 dB
Distorsiune armonică totală
0,5 %
Video
2D : 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D : 1080p, 720p
Audio
Semnal audio pe mai multe canale PCM, semnal audio
Bitstream, semnal audio PCM
Ieşire boxe frontale
165W x 2(3)
Ieşire boxe faţă sus
(Numai pentru HT-J7750W)
165W x 2(3)
Ieşire boxă centrală
170W(3)
Ieşire boxă surround
165W x 2(3)
Ieşire subwoofer
170W(3)
HDMI
Amplificator
Intrare analogică: 20Hz~20kHz (±3dB)
Răspuns în frecvenţă
Intrare digitală: 20Hz~40kHz (±4dB)
Raport S/N
70 dB
Separarea canalelor
60 dB
Sensibilitate intrare
(AUX) 500mV
62 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 62
2015-01-14
4:47:14
HT-J7500W
Boxă
sistem
Impedanţă
Interval
frecvenţă
Nivel presiune Intrare
Intrare
sunet la ieşire estimată maximă
Faţă
165W
140Hz~
20kHz
Surround
87dB/W/M
170W
20Hz ~
200Hz
Subwoofer
Greutate
(unitate: kg)
95,0 x 280,0 x 101,0
1,75
95,0 x 150,0 x 101,0
0,64
320,0 x 80,5 x 101,0
1,02
200,0 x 390,0 x 350,0
5,70
Dimensiuni (L x Î x l)
(unitate: mm)
Greutate
(unitate: kg)
95,0 x 1215,0 x 101,0
(Suport stativ: 276,0 x 23,0 x
264,0)
5,01
95,0 x 1160,0 x 101,0
(Suport stativ: 276,0 x 23,0 x
264,0)
4,73
320,0 x 80,5 x 101,0
1,02
200,0 x 390,0 x 350,0
5,70
330W
3
Centru
Dimensiuni (L x Î x l)
(unitate: mm)
340W
88dB/W/M
HT-J7750W
Boxă
sistem
Impedanţă
Interval
frecvenţă
Nivel presiune Intrare
Intrare
sunet la ieşire estimată maximă
Faţă/Faţă
sus
Surround
140Hz~
20kHz
165W
330W
87dB/W/M
3
Subwoofer
✎
✎
✎
✎
✎
20Hz ~
200Hz
170W
340W
88dB/W/M
Anexă
Centru
Reţelele cu viteze mai mici sau egale cu 10Mbps nu sunt acceptate.
Samsung Electronics Co., Ltd îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile fără înştiinţare.
Valorile de greutate şi dimensiunile sunt aproximative.
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără înştiinţare prealabilă.
Pentru informaţii despre alimentarea cu energie electrică şi consum, consultaţi eticheta ataşată produsului.
❏ SWA-7000
Greutate
0,73 kg
Dimensiuni (L x Î x l)
50,0 X 201,3 X 132,0 mm
Intervalul de temperatură de funcţionare
între +5°C şi +35°C
Intervalul de umiditate de funcţionare
de la 10 % la 75 %
Ieşire
165W x 2 CH
Interval frecvenţă
20Hz~20KHz
Raport S/N
65dB
63 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 63
2015-01-14
4:47:14
Anexă
Licenţe
Fabricat sub licenţă Dolby Laboratories. Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci comerciale
înregistrate ale Dolby Laboratories.
Pentru brevetele DTS consultaţi http://patents.dts.com. Produs
sub licenţa DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, Simbolul,
DTS şi Simbol împreună & DTS-HD şi Simbolul împreună sunt
mărci comerciale înregistrate ale DTS, Inc. DTS-HD Master
Audio | Essential şi DTS Neo:Fusion II sunt mărci comerciale ale DTS, Inc. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.
Acest dispozitiv DivX Certified® a trecut teste riguroase şi este garantat pentru redarea
conţinuturilor video DivX®.
Pentru a reda filme DivX cumpărate, înregistraţi mai întâi dispozitivul pe vod.divx.com. Codul
de înregistrare poate fi găsit în secţiunea DivX VOD din meniul de configurare al dispozitivului.
DivX Certified® pentru redarea conţinutului video DivX® cu o rezoluţie de până la HD 1080p, inclusiv conţinut
premium.
DivX®, DivX Certified® şi siglele asociate sunt mărci comerciale ale DivX, Inc. şi sunt utilizate sub licenţă.
Acest aparat este acoperit de unul sau mai multe dintre brevetele SUA următoare: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274.
HDMI, High-Definition Multimedia Interface şi sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale HDMI Licencing LLC în Statele Unite ale Americii şi alte ţări.
Oracle şi Java reprezintă mărci comerciale înregistrate ale Oracle şi/sau ale afiliaţilor acesteia. Alte denumiri
pot reprezenta mărci comerciale ale proprietarilor în cauză.
Acest aparat conţine tehnologie de protejare a drepturilor de autor, protejată de brevete SUA şi de alte drepturi privind
proprietatea intelectuală a Rovi Corporation. Demontarea şi dezasamblarea aparatului sunt interzise.
Blu-ray Disc™, Blu-ray™ şi siglele asociate reprezintă mărci comerciale ale Blu-ray Disc Association.
Acest aparat utilizează tehnologia Cinavia pentru a limita utilizarea de copii neautorizate ale unor filme şi clipuri video
şi coloane sonore produse în interes comercial. Când este detectată utilizarea unei copii neautorizate, va fi afişat un
mesaj, iar redarea sau copierea va fi întreruptă. Mai multe informaţii despre tehnologia Cinavia puteţi găsi la Centrul
online de informaţii pentru clienţi Cinavia la http://www.cinavia.com. Pentru a solicita informaţii suplimentare despre
Cinavia prin poştă, trimiteţi o scrisoare cu adresa dvs. la: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, SUA. „Acest aparat conţine tehnologie sub licenţă de la Verance Corporation şi este protejat de
patentul SUA 7,369,677 şi alte patente din SUA şi internaţionale, emise şi în aşteptare, precum şi de dreptul de autor
şi protejarea secretului comercial pentru anumite aspecte ale acestei tehnologii. Cinavia este marcă comercială a
Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Toate drepturile rezervate de Verance. Este interzisă
demontarea sau dezasamblarea aparatului.
- Notificare de licenţă open source
În cazul utilizării de software open source, licenţele Open Source sunt disponibile în meniul produsului.
64 - Română
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 64
2015-01-14
4:47:15
© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate drepturile sunt rezervate.
Contactati Samsung International
Daca aveti intrebari sau sugestii legate de produsele Samsung, va rugam sa
contactati centrul de asistenta clienti SAMSUNG.
Area
` Europe
AUSTRIA
Contact Centre 
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
Web Site
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support
(Dutch)
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
051 331 999
www.samsung.com/support
BULGARIA 07001 33 11 , sharing cost
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
062 726 786
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
DENMARK 70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
www.samsung.com/de/support
GERMANY 0180 6 67267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus
dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
www.samsung.com/gr/support
from land line
GREECE
(+30) 210 6897691 from mobile and land
line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
http://www.samsung.com/hu/
HUNGARY
0680PREMIUM (0680-773-648)
support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG 261 03 710
www.samsung.com/support
Contact Centre 
Area
MONTENEGRO
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
020 405 888
080 697 267
090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/
Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
0034902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support
(German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
Reciclarea corectă a bateriilor din acest aparat
(Aplicabil în toate ţările cu sisteme de colectare separate)
Acest marcaj de pe baterie, din manual sau de pe ambalaj, indică faptul că bateriile din acest aparat nu
trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer. Acolo unde sunt menţionate, simbolurile substanţelor
Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb cu o concentraţie peste
nivelurile de referinţă specificate prin Directiva CE 2006/66. Dacă bateriile nu sunt reciclate corect, aceste
substanţe pot dăuna sănătăţii sau mediului înconjurător.
Pentru a proteja resursele naturale şi a promova reutilizarea materialelor, separaţi bateriile de alte reziduuri
şi reciclaţi-le în cadrul programelor locale de returnare gratuită a bateriilor.
Eliminarea corectă a produsului (Deşeuri electrice şi electronice)
(Aplicabil în toate ţările cu sisteme de colectare separate)
Acest marcaj de pe produse, accesorii sau manuale indică faptul că produsul şi accesoriile electronice ale acestuia
(adică încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie aruncate împreună cu celelalte reziduuri menajere la finalul ciclului
de viaţă al acestora. Pentru a preveni eventualele daune asupra mediului sau a sănătăţii, din cauza înlăturării
necontrolate a produsului, separaţi aceste articole de alte tipuri de reziduuri şi reciclaţi-le, dacă este posibil, pentru a
încuraja refolosirea resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul de la care au achiziţionat produsul sau administraţia locală,
pentru detalii privind locul şi modalitatea de depozitare a acestor produse, în vederea reciclării sale corespunzătoare.
Utilizatorii corporativi trebuie să contacteze furnizorul şi să verifice termenii şi condiţiile contractului de achiziţie.
Produsul şi accesoriile electronice ale acestuia nu trebuie amestecate cu alte reziduuri comerciale.
HT-J7500W_J7750W-ROM-0114.indd 65
2015-01-14
4:47:15
HT-J7500W
HT-J7750W
Ръководство за потребителя
Blu-ray™
Система за домашно кино
Представете си възможностите
Благодарим, че закупихте този продукт на Samsung.
За да получите пълно обслужване, регистрирайте продукта на
www.samsung.com/register
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 1
2015-01-14
4:35:23
Информация за Безопасност
✎
Следното е приложимо за Модула за безжично приемане (SWA-7000).
Този символ показва, че вътре има
високо напрежение. Опасен е всякакъв
контакт с вътрешните части на
продукта.
ВНИМАНИЕ
РИСК ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР – НЕ ОТВАРЯЙ
ВНИМАНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР,
НЕ СВАЛЯЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНИЯ КАПАК). ВЪТРЕ НЯМА
ЧАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ.
ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ
КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ.
• Слотовете и отворите на кабинета и в черната и
долната част са предоставени за вентилация. За да
гарантирате надеждна работа на апарата и да го
защитите от прегряване, тези слотове и отвори не
трябва да се блокират или покриват.
- Не поставяйте този апарат в ограничено
пространство като секция или вграден шкаф
освен ако няма подходяща вентилация.
- Не поставяйте уреда близо до или над радиатор
или топлинен регулатор, нито на пряка слънчева
светлина.
- Не поставяйте върху уреда съдове с вода (напр.
вази). Разливането на вода може да причини
пожар или токов удар.
• Не излагайте апарата на вода и не го поставяйте
в близост до вода (близо да вани, перални, мивки,
легени или мокро мазе, близо до басейни и т.н.).
Ако този апарат случайно стане мокър, извадете
кабела от контакта и извикайте веднага оторизиран
дилър.
• Този апарат използва батерии. Във вашата страна
вероятно има закони за опазване на околната среда,
които изискват батериите да се изхвърлят правилно.
Свържете се с местните власти за информация за
изхвърляне и рециклиране.
• Не пренатоварвайте стенните контакти,
разклонителите или адаптерите, тъй като това може
да доведе до пожар или токов удар.
• Разполагайте захранващите кабели така, че да не
бъдат настъпвани или притискани от предмети,
поставени върху или близо до тях. Бъдете особено
внимателни с кабелите откъм края с щепсела, в
електрическия контакт и на мястото, където излизат
от уреда.
• За да предпазите апарата от светкавица или когато
е оставен без надзор или неизползван за дълги
периоди от време, извадете захранващия кабел от
контакта и извадете антената или кабелната система.
Това предотвратява повреди поради светкавици или
промени в захранването.
• Преди да свържете AC захранващия кабел към DC
адаптерния контакт, уверете се, че указанията за
напрежение на DC адаптера отговарят на местната
електрическа система.
Този символ показва, че с този продукт
е включена важната документация,
описваща работата и поддръжката на
продукта.
• Никога не поставяйте метални предмети в
отворените части на апарата. Това може да създаде
опасност от токов удар.
• За да избегнете токов удар, ни пипайте
вътрешността на апарата. Само квалифициран
техник трябва да отваря апарата.
• Уверете се, че захранващият кабел е вкаран докрай
в контакта. Когато изключвате захранващия кабел от
контакта, винаги издърпвайте щепсела. Никога не
дърпайте самия кабел. Не докосвайте щепсела на
захранването с мокри ръце.
• Ако този апарат не функционира правилно,
особено ако издава необичайни звуци или миризми,
извадете веднага захранващия кабел и се свържете
с оторизиран дилър или сервизен център.
• Поддръжка на корпуса.
- Преди свързването на други компоненти към този
продукт, уверете се, че сте изключили всичките.
- Ако преместите вашия продукт внезапно от
студено място на топло място, възможно е да се
образува конденз по работещите части и лещи,
и да причини неестествено възпроизвеждане
на диска. Ако това стане, изключете продукта,
изчакайте два часа, преди да включите щепсела
в контакта за захранване. След това поставете
диска и опитайте да го възпроизведете отново.
• Непременно изключете уреда от контакта, ако няма
да го използвате или няма да сте в дома си дълго
време (особено ако в това време там има възрастни
хора, деца или хора с увреждания, оставени без
надзор).
- Натрупаният прах може да причини токов удар,
утечка или пожар в резултат от прегряване или
искра от захранващия кабел, или от влошаване на
изолацията.
• Свържете се с оторизиран сервиз за информация,
ако искате да разположите продукта на място с
много прах, високи или ниски температури, висока
влажност, химикали или където той ще работи
24 часа на ден, например на летище, гара и др.
В противен случай може да възникне сериозна
повреда в продукта.
• Използвайте само правилно заземени адаптер и
контакт.
- Неправилното заземяване може да предизвика
токов удар или повреда на оборудването. (само
уреди клас l.)
2 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 2
2015-01-14
4:35:27
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ИЗБУХВАНЕТО НА
ПОЖАР, ВИНАГИ ДРЪЖТЕ СВЕЩИТЕ
ИЛИ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ОТКРИТ
ОГЪН ДАЛЕЧЕ ОТ ТОЗИ ПРОДУКТ.
• За да ограничите риска от пожар или токов удар, не
излагайте устройството на дъжд или влага.
ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ КЛАС 1
Този продукт е класифициран като ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ
КЛАС 1. Използването на органи за управление,
настройки или изпълнението на процедури, различни
от описаните в настоящото, може да доведе до опасно
излагане на излъчване.
ВНИМАНИЕ:
• НЕВИДИМО ЛАЗЕРНО ИЗЛЪЧВАНЕ В ОТВОРЕНО
ПОЛОЖЕНИЕ И ПРИ ОСВОБОДЕНИ БЛОКИРОВКИ;
ИЗБЯГВАЙТЕ ИЗЛАГАНЕ НА ЛЪЧА.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Предпазни мерки при гледане
на 3D
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕТО И
БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ГЛЕДАНЕ НА 3D КАРТИНА.
Уверете се, че сте прочели и разбрали следната
информация за безопасността, преди да използвате 3D
функцията на телевизора.
• Някои зрители могат да изпитат дискомфорт при
гледане на 3D телевизия, като замаяност, гадене и
главоболие. Ако изпитате някои от тези симптоми,
преустановете гледането на 3D телевизия, свалете
очилата 3D Active и си починете.
• Гледането на 3D картина за дълги периоди от време
може да доведе до напрягане на очите. Ако усетите
напрягане на очите, преустановете гледането на 3D
картина, свалете очилата 3D Active и си починете.
• Възрастните трябва да наблюдават децата, които
използват 3D функцията. Ако има оплаквания от
уморени очи, главоболие, замаяност или гадене,
накарайте детето да спре да гледа 3D телевизия и
да си почине.
• Не използвайте очилата 3D Active за други цели
(като например стандартни очила, слънчеви очила,
предпазни очила и т. н.)
• Не използвайте 3D функцията или очилата 3D Active,
докато се разхождате или местите. Използването
на 3D функцията или очилата 3D Active, докато се
движите, може да доведе до наранявания, защото
може да се блъснете в предмети, да се спънете и/
или да паднете.
• Ако искате да се радвате на 3D съдържание, свържете
3D устройството (3D-съвместим AV приемник или
телевизор) към порта HDMI OUT на продукта, като
използвате високоскоростен HDMI кабел. Поставете 3D
очилата, преди да изпълнявате 3D съдържание.
• 3D сигналът се извежда само през HDMI кабела,
свързан към порта HDMI OUT.
• Разделителната способност за видео в 3D режим на
възпроизвеждане се определя от разделителната
способност на оригиналното 3D видео. Не може да
я смените.
• Някои функции като BD Wise или задаване на
размера и разделителната способност на екрана
може да не работят правилно режим 3D.
• Трябва да използвате високоскоростен HDMI кабел
за правилно извеждане на 3D сигнала.
• Гледайте 3D изображения от разстояние поне
три пъти по-голямо от широчината екрана на
телевизора. Например, ако имате 46-инчов екран,
стойте на поне 3,5 метра от екрана.
• Поставете 3D екрана на нивото на очите за найдобра 3D картина.
• Когато продуктът се свърже към някакви 3D
устройство, 3D ефектът може да не работи правилно.
• Този продукт не преобразува 2D съдържание в 3D.
• Логотата Blu-ray 3D и Blu-ray 3D са търговски марки
на Blu-ray Disc Association.
Информация за Безопасност
• За да изключите напълно уреда, трябва да извадите
щепсела от контакта. Затова контактът и щепселът
на захранващия кабел трябва да са лесно достъпни
по всяко време.
• Не позволявайте на деца да се катерят върху уреда.
• Съхранявайте аксесоарите (батерия и т.н.) на
безопасно разстояние от деца.
• Не разполагайте уреда на нестабилни места, като
клатеща се лавица или наклонен под, нито на места
с вибрации.
• Не изпускайте и не удряйте уреда. Ако е повреден,
извадете захранващия кабел и се свържете със
сервизен център.
• За да почистите уреда, изключете щепсела от
контакта и го забършете с мека, суха кърпа. Не
използвайте химикали като восък, бензен, спирт,
разредители, инсектициди, освежители за въздух,
смазочни масла или почистващи препарати. Тези
химикали може да повредят повърхността на
продукта или да изтрият означенията върху него.
• Апаратът не бива да бъде излаган на капене или
пръски. Не поставяйте върху апарата предмети,
напълнени с течност, например вази.
• Не изхвърляйте батериите в огън.
• Не включвайте повече от един уред в един контакт.
Ако претоварите контакт може да възникне
прегряване, което да доведе до пожар.
• Има опасност от експлозия, ако поставите в
дистанционното управление батерии от грешен тип.
Заменяйте само със същия или еквивалентен тип.
3 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 3
2015-01-14
4:35:28
Съдържание
НАЧАЛО
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ
5
Аксесоари
5
Компоненти на високоговорителите
28 Възпроизвеждане на дискове от търговската
мрежа
6
Преден панел
28 Възпроизвеждане на мултимедийни файлове
7
Заден панел
30 Управление на възпроизвеждането на видео
8
Дистанционно управление
33 Управление на възпроизвеждането на музика
38 Използване на Bluetooth
ВРЪЗКИ
9
40 Възпроизвеждане на снимки
Свързване на високоговорителите
13 Свързване към телевизор и външни устройства
42 Използване на бутоните за специални ефекти
на дистанционно управление
14 Свързване към мрежов рутер
НАСТРОЙКИ
МРЕЖОВИ УСЛУГИ
43 Влизане във вашия акаунт на Samsung
15 Процедура по първоначални настройки
43 Преди да използвате SAMSUNG APPS
15 Бърз поглед на началния екран
44 Използване на SAMSUNG APPS
16 Достъп до екрана Настройки
46 Screen Mirroring
16 Функции на менюто Настройки
46 Използване на Уеб браузъра
22 Настройване на радиото
23 Настройка на мрежа
50 Свързване на вашите акаунти за интернет
услуги с продукта
25 Wi-Fi Direct
50 BD-LIVE™
26 Надстройка на софтуера
ПРИЛОЖЕНИЕ
51 Допълнителна информация
52 Съвместимост на дискове и формати
59 Отстраняване на неизправности
62 Спецификации
64 Лицензи
4 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 4
2015-01-14
4:35:28
Начало
Начало
 Цифрите и илюстрациите в това ръководство за потребителя са предоставени само за
справка и могат да се различават от действителния изглед на изделието.
 Може да се начисли такса за администриране, ако:
a. е извикан техник по ваше настояване и няма дефект в продукта (т.е. не сте прочели
ръководството за потребителя)
b. занесете уреда в сервизен център и няма дефект в продукта (т.е. не сте прочели
ръководството за потребителя).
 Сумата за тази такса за администриране ще ви бъде съобщена, преди да се извърши каквато
и да е било работа или посещение вкъщи.
Проверете кутията за изброените или посочените по-долу аксесоари и компонентни на високоговорители.
Аксесоари
• Дистанционно управление
• Литиева батерия
Захранващ кабел (Основно устройство, SWA-7000) x 2
• Ръководство за потребителя
FM антена
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, НЕ ПОГЛЪЩАЙТЕ БАТЕРИЯТА, ИМА ОПАСНОСТ ОТ ХИМИЧЕСКО ИЗГАРЯНЕ
[Дистанционното устройство, предоставено с] Този продукт съдържа бутонна/тип копче
батерия. Ако бутонната/тип копче батерия се погълне, може да причини сериозни вътрешни
изгаряния само за 2 часа и да доведе до смърт. Дръжте новите и използваните батерии далеч от деца.
Ако отделението за батерии не се затвори напълно, спрете използването на продукта и го дръжте
далеч от деца. Ако мислите, че е възможно батериите да са били погълнати или поставени в някаква
част от тялото, веднага потърсете лекарска помощ.
Компоненти на високоговорителите
HT-J7500W - 5.1CH
Централен
Преден x 2
Съраунд x 2
Кабел за
високоговорител x 6
Събуфер
Безжичен
приемник
Модул (SWA-7000)
5 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 5
2015-01-14
4:35:29
Начало
HT-J7750W - 7.1CH
Кабел за
високоговорител x 2
Винт (5x20) x 16
Основа на
стойката х 4
Централен
Преден/преден
горен x 2
Стойка х 4
Съраунд x 2
Събуфер
Безжичен
приемник
Модул (SWA-7000)
Преден панел
ИКОНИ НА ДИСПЛЕЯ
ФУНКЦИЯ
СТОП
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ/
ПАУЗА
ОТВАРЯНЕ/
ЗАТВАРЯНЕ
УПРАВЛЕНИЕ
НА ЗВУКА
ВКЛЮЧВАНЕ
ЛАМПОВ УСИЛВАТЕЛ
D
H-EN
HIG
VACUUM TUBE SO
UND
ДИСПЛЕЙ
5V 0.5A
ТАВИЧКА ЗА ДИСК
✎
✎
✎
СЕНЗОР ЗА ДИСТАНЦИОННО
УПРАВЛЕНИЕ
USB
Мобилните телефони или устройства в близост до лампови усилватели или електронни продукти,
поставени върху продукта, могат да причинят аудио шум или изкривяване.
Когато продуктът е включен, не позволявайте на деца да пипат повърхността му. Тя е гореща.
За да актуализирате продукта чрез USB извода, трябва да използвате USB памет.
6 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 6
2015-01-14
4:35:32
✎
✎
Когато плейърът покаже менюто на Blu-ray диска, не може да стартирате филма с натискане на бутона
на продукта или дистанционното управление. За да изпълните филма, трябва да изберете Play
Movie (Изпълнение на филма) или Start (Старт) от менюто на диска и после да натиснете бутона OK.
Ако използвате интернет или възпроизвеждате съдържание от USB устройство на телевизора чрез
системата за домашно кино, не можете да избирате режим BD/DVD с бутона SOURCE. За да изберете
режим BD/DVD, излезте от интернет или спрете възпроизвеждането на съдържанието на телевизора и
изберете режим BD/DVD.
Начало
Заден панел
FRONT
R
SUBWOOFER
FRONT
IMPEDANCE : 3Ÿ
SPEAKERS OUT
L
CENTER
* При HT-J7500W
HDMI ИЗХОД
ВЕНТИЛАТОР ЗА
ОХЛАЖДАНЕ
AUX ВХОД
HDMI ВХОД
* FM АНТЕНА
FRONT TOP
FRONT
R
R
SUBWOOFER
FRONT TOP
FRONT
L
LAN
CENTER
SPEAKERS OUT
ЗАХРАНВАЩ
КАБЕЛ
L
IMPEDANCE : 3Ÿ
AUX IN
POWER
R
HDMI OUT
1
КОНЕКТОРИ НА ИЗХОДА
ЗА ВИСОКОГОВОРИТЕЛ
HDMI IN
2
ГНЕЗДО LAN
FM ANT
L
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
ВЪНШЕН ЦИФРОВ
АУДИО ВХОД (ОПТИЧЕН)
* Свързване на FM антената
1.
Свържете доставената FM антена към извода за FM антена.
2.
Започнете да въртите бавно проводника на антената, докато намерите позиция, в която приеманият
сигнал е добър, и след това я закрепете към стена или друга устойчива повърхност.
✎
✎
Поддържайте минимално разстояние от 10 см от всички страни на системата за домашно кино, за да
гарантирате адекватно проветряване. Не препречвайте вентилатора за охлаждане или отворите за
вентилация.
Това устройство не приема излъчвания в AM обхвата.
7 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 7
2015-01-14
4:35:35
Начало
Дистанционно управление
Преглед на дистанционното управление.
За отваряне и затваряне на тавичката
на диска.
Натиснете, за да изберете режим на
системата за домашно кино (HDMI,
AUX, BD/DVD и т.н.).
Временно изключване на звука.
Включва и изключва продукта.
Регулирайте силата на звука.
Натиснете, за да прескочите
назад([) или напред (]) от диска.
или
Натиснете и задръжте, за да търсите
назад (() или напред ()) от диска.
Натиснете, за да възпроизведете диск
или файлове.
или
Натиснете, за да поставите
възпроизвеждането на пауза.
Натиснете това, за да използвате меню
Инструменти.
или
За да покажете цифровата клавиатура
(може да включва функционални
клавиши, ако е приложимо) на екрана,
натиснете и задръжте бутона.
Натиснете, за да спрете
възпроизвеждането на диска или да
излезете от менюто.
Натиснете, за да проверите менюто на диска.
Използвайте това за показване на
информация при изпълнение на Bluray/DVD диск или файлове.
Задаване на време за автоматично
изключване на устройството.
Изберете STEREO или MONO за
радиостанциите.
Използва се за настройка на
радиочестота.
Натиснете, за да преминете към
началния екран.
Избиране на елементи от екранното
меню и променяне на стойностите в
менюто.
,. : Търсене на активни FM
радиостанции и смяна на канали.
Връщане към предишното меню.
Използвайте този бутон, за да влезете
в изскачащо меню/меню за заглавие.
Натиснете, за да приложите звукови
ефекти.
Натиснете за записване на FM радио
предаване.
Натиснете, за да приложите DTS
Neo:Fusion II / 3D звуков ефект.
Тези бутони се използват за
менютата на продукта и също за
някои функции на Blu-ray диска.
Натиснете, за да изберете MANUAL/
PRESET във функцията Тунер.
✎ Докато възпроизвеждате мултимедийно съдържание в SAMSUNG APPS, натиснете и задръжте бутона
5 на дистанционното управление, за да поставите на пауза възпроизвеждането. За спиране на
възпроизвеждането натиснете и задръжте бутона e (ИЗХОД) на дистанционното управление.
Поставяне на батериите в дистанционното управление
1
С монета завъртете капачето
на дистанционното управление
по посока, обратна на
часовниковата стрелка, за да го
извадите, както е показано на
фигурата по-горе.
2
3
Положителният полюс (+)
трябва да бъде насочен нагоре
при поставянето на батерията.
Поставете капачето на батерията
и подравнете обозначенията '●'
едно до друго, както е показано
на фигурата по-горе.
С монета завъртете капачето
по посока на часовниковата
стрелка докрай, за да го
фиксирате на мястото му .
8 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 8
2015-01-14
4:35:36
Връзки
В този раздел са разгледани различни начини на свързване на устройството към други външни
компоненти. Преди да премествате или инсталирате устройството, трябва непременно да изключите
захранването и да извадите щепсела от контакта.
Свързване на високоговорителите
Централен
Продукт
Преден/преден
горен (Д)
Съраунд (Д)
Преден/преден
горен (Л)
Съраунд (Л)
Връзки
Събуфер
Местоположение на продукта
Поставете го върху стойка или
рафт на шкаф, или под стойката
за телевизора.
Избор на местоположение за
слушане
Местоположението за слушане
трябва да е отдалечено на
разстояние, което е от 2,5 до
3 пъти по-голямо от размера
на екрана на телевизора.
Например, ако имате 46-инчов
екран, стойте на 2,92 до 3,5
метра от екрана.
Модул за безжично
приемане
* Преден горен високоговорител се отнася само за HT-J7750W.
HT-J7500W : Предни
високоговорители
Поставете тези високоговорители пред местоположението ви за
слушане, обърнати навътре (около 45°) към вас. Поставете предните
високоговорители така, че "пищялките" да са на същата височина като ушите
ви. Подравнете предната лицева повърхност на предните високоговорители
с предната лицева повърхност на централния високоговорител, или ги
поставете малко пред централния високоговорител.
HT-J7750W : Преден/
преден горен
високоговорител
Поставете тези високоговорители пред местоположението ви за
слушане, обърнати навътре (около 45°) към вас. Поставете предните
високоговорители така, че "пищялките" да са на същата височина
като ушите ви. Подравнете предната лицева повърхност на предния/
предния горен високоговорител с предната лицева повърхност на
централния високоговорител, или ги поставете малко пред централния
високоговорител.
HT-J7500W :
Централен
високоговорител
Най-добре е да бъде монтиран на същата височина като предните
високоговорители. Можете също така да го поставите директно над или под
телевизора.
HT-J7750W :
Централен
високоговорител
Най-добре е да бъде монтиран на същата височина като предните/предните
горни високоговорители. Можете също така да го поставите директно над
или под телевизора.
9 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 9
2015-01-14
4:35:37
Връзки
Съраунд
високоговорители
Поставете ги встрани от местоположението ви за слушане. Ако няма
достатъчно място, поставете ги така, че да бъдат обърнати един към друг.
Поставете ги на около 60 до 90 см над ушите си, с лицевата страна леко
наклонена надолу.
* За разлика от предните и централните високоговорители, съраунд
високоговорители се използват основно за обработка на звукови ефекти.
От тях няма да се чува звук през цялото време.
Събуфер
Положението на събуфера не е от толкова критично значение. Можете да
го поставите, където желаете.
* Съраунд високоговорителите трябва да са свързани към безжичния приемащ модул.
* Видът на високоговорителите може да се различава от илюстрациите в това ръководство.
* Всеки високоговорител има цветен етикет на гърба или отдолу. Всеки кабел има една цветна
лента близо до края си. Свържете кабела към високоговорителя, така че цветовете на всеки
кабел да съответстват на етикета на високоговорителя по цвят. Вж. стр. 11 за точни инструкции.
Инсталиране на високоговорителите на подова стойка.
* само HT-J7750W
1.
✎
Намерете високоговорителния кабел, който е свързан
към стойката. Обърнете стойката и основата на
стойката, развийте високоговорителния кабел и после
го прокарайте през основата на стойката.
Свържете основата на стойката с долната част на
стойката.
3.
Поставете три винта 5x20 в маркираните отвори на
основата на стойката и после ги затегнете с отвертка,
както е показано на илюстрацията.
4.
Поставете кабела на високоговорителя в слота отдолу
на основата на стойката.
5.
Свържете сглобената стойка и високоговорителя,
като внимавате за съответствието между етикетите
на стойката и високоговорителя, както е показано на
фигурата.
Завийте винт (5x20) в отвора отзад на
високоговорителя и го затегнете по часовниковата
стрелка, като използвате отвертка.
Повторете стъпки 1 до 6 за другия високоговорител и
стойката.
7.
2
Основа на
стойката
Боравете със стойката внимателно. Тя е тежка.
2.
6.
1
Стойка
3
4
5
6
Високоговорител
Стойка
10 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 10
2015-01-14
4:35:38
Свързване на кабелите на високоговорителите
1.
Свържете всеки комплект кабели към правилния високоговорител, като съблюдавате цвета на
щепсела да съответства на цветния стикер отдолу или на гърба на всеки високоговорител.
2.
Свържете щепселите на кабелите от всеки високоговорител към изводите на гърба на устройството,
като спазвате цветовите съответствия на жаковете на високоговорителите и гнездата. При свързване
внимавайте цветът на етикета да съответства на гърба на високоговорителя.
HT-J7500W
Връзки
Преден
високоговорител (Д)
Преден
високоговорител (Л)
Модул за безжично
приемане
FRONT
FRONT
R
SUBWOOFER
L
IMPEDANCE : 3Ÿ
SPEAKERS OUT
L
CENTER
R
SURROUND SPEAKERS OUT
52'#-'4+/2'&#0%'š
Централен
високоговорител
ID SET
SPEAKERS OUT
FRONT
FRONT
R
SUBWOOFER
IMPEDANCE : 3Ÿ
Събуфер
L
CENTER
1
HDMI OUT
Съраунд
високоговорител (Л)
Съраунд
високоговорител (Д)
HT-J7750W
Преден горен/преден
високоговорител (Л)
FRONT TOP
Модул за безжично
приемане
FRONT
FRONT TOP
R
FRONT
R
SUBWOOFER
L
L
IMPEDANCE : 3Ÿ
Преден горен /преден
високоговорител (Д)
CENTER
SPEAKERS OUT
L
R
SURROUND SPEAKERS OUT
52'#-'4+/2'&#0%'š
Централен
високоговорител
Събуфер
FRONT TOP
FRONT
R
R
SUBWOOFER
FRONT TOP
FRONT
L
CENTER
SPEAKERS OUT
Съраунд
високоговорител (Л)
L
IMPEDANCE : 3Ÿ
ID SET
HDMI OUT
1
Съраунд
високоговорител (Д)
11 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 11
2015-01-14
4:35:39
Връзки
✎
✎
✎
✎
✎
Ако сте поставили високоговорител близо до вашия телевизор, цветовете на екрана могат да се
променят поради магнитното поле.
Поставете безжичния приемащ модул отзад на местоположението за слушане. Ако безжичният
приемащ модул е твърде близо до продукта, може да има прекъсвания на звука поради смущения.
Ако използвате устройство като микровълнова фурна, безжична LAN карта, Bluetooth устройство или
всяко друго устройство, което използва същата 2,4/5,8 GHz честота близо до продукта, звукът може да
се прекъсне поради смущения.
Максималното разстояние на предаване от устройството до безжичния приемащ модул би трябвало
да бъде около 10 м, но може да варира, в зависимост от вашите условия. Ако между устройството и
безжичния приемащ модул има метална или стоманенобетонна стена, системата може изобщо да не
работи, тъй като радиовълните не проникват през метал.
Ако устройството не направи безжична връзка, системата се нуждае от ID настройка между
устройството и безжичния приемащ модул. При изключено устройство, натиснете и задръжте бутона
(ЗА ЗАГЛУШАВАНЕ) на дистанционното управление за 5 секунди. Включете безжичния приемащ
модул. След това натиснете и задръжте бутона "ID SET" на гърба на безжичния приемащ модул за 5
секунди, след което включете продукта.
| ВНИМАНИЕ |
Ако искате да монтирате високоговорителите на стена, затегнете винтовете или пироните (не са
предоставени) здраво за стената, на която възнамерявате да окачите високоговорителя, и после, като
използвате отвора на гърба на всеки високоговорител, внимателно окачете високоговорителя на
винта или пирон.
Не позволявайте деца да си играят с високоговорителите или близо до тях. Могат да се наранят, ако
високоговорителят падне.
Когато свързвате високоговорителните кабели към високоговорителите, се погрижете поляритетът им
(+/–) да е правилен.
Пазете събуфера извън достъпа на деца, за да не могат да пъхнат ръцете си или чужди тела в канала
(отвора) на събуфера.
Не използвайте канала (отвора) за окачване на събуфера на стената.
Безжичната антена за приемане е вградена в безжичния приемащ модул. Пазете уреда далеч от вода и
влага.
За оптимално качество на звука се уверете, че областта около безжичния приемащ модул не е
блокирана от предмети.
В 2-канален режим няма да се чува звук от безжичните съраунд високоговорители.
12 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 12
2015-01-14
4:35:42
Свързване към телевизор и външни устройства
AUX IN
FRONT TOP
FRONT
R
R
SUBWOOFER
FRONT TOP
FRONT
L
L
IMPEDANCE : 3Ÿ
AUX IN
POWER
LAN
CENTER
SPEAKERS OUT
1
HDMI IN
2
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
LAN
L
R
HDMI OUT
Червен
W
Бял
1
HDMI IN
Метод 1
HDMI IN (ARC)
Външни
устройства
DIGITAL
AUDIO IN
Метод 3
Метод 2
HDMI OUT
OPTICAL
2
Връзки
R
FM ANT
FM ANT
L
R
HDMI OUT
AUDIO OUT
OPTICAL OUT
Свързване към телевизор
Свържете HDMI кабела (не е включен в доставката) от извода HDMI OUT на гърба на устройството
към извода HDMI IN на вашия телевизор. Ако телевизорът поддържа ARC, можете да слушате звука от
телевизора през системата за домашно кино само с този включен кабел. Вж. стр. 19 в това ръководство и
раздела за ARC в ръководството за потребителя на телевизора за подробности.
Свързване към външни устройства
Метод 1 HDMI ВХОД: Свързване на външен компонент с HDMI кабел
Свържете HDMI кабела (не е включен в доставката) от извода HDMI IN на гърба на устройството към
извода HDMI IN на вашето цифрово устройство.  Изберете режим HDMI1 или HDMI2.
Метод 2 AUX ВХОД: Свързване на външен аналогов компонент
Като използвате RCA аудио кабел (не е предоставен), свържете гнездото AUDIO In на продукта към
гнездото AUDIO Out на външния аналогов компонент.  Изберете режим AUX.
• Уверете се, че цветът на щепселите съответства на този на входните и изходните гнезда.
Метод 3 ОПТИЧЕН: Свързване на външен цифров аудио компонент
Използвайте, за да свържете цифров аудио изход на компоненти с цифров сигнал, например кабелна
кутия или сателитен приемник (сателитна приставка) към системата за домашно кино. Като използвате
цифров оптичен кабел (не е включен), свържете гнездото Optical Digital Audio In на продукта към гнездото
Digital Optical Out на външното цифрово устройство, като използвате цифров оптичен кабел.  Изберете
режим D. IN.
✎ За да виждате видео от вашия приемник за кабелна телевизия/сателитен приемник, трябва да свържете
видео изхода му директно към телевизор.
✎ Тази система поддържа честота на цифрово семплиране 32 kHz или по-голяма от външни цифрови компоненти.
✎ Тази система поддържа само DTS и Dolby Digital аудио. MPEG аудио, формат на побитов поток, не се поддържа.
Избор на външно устройство за използване
За да изберете външно устройство, след като сте го свързали, натиснете бутона SOURCE. При всяко
натискане на бутона режимът се сменя в тази последователност: BD/DVD D. IN AUX HDMI1 HDMI2 FM BT
13 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 13
2015-01-14
4:35:43
Връзки
Свързване към мрежов рутер
Безжична мрежа
Свържете продукта към мрежов рутер, като
използвате един от методите, илюстрирани подолу.
Кабелна мрежа
FRONT TOP
FRONT
R
R
SUBWOOFER
FRONT TOP
FRONT
L
L
IMPEDANCE : 3Ÿ
AUX IN
POWER
LAN
CENTER
SPEAKERS OUT
1
HDMI IN
2
FM ANT
L
R
HDMI OUT
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
Безжичен IP
съвместител
Широколентов модем
(с интегриран рутер)
Широколентова
услуга
Широколентова услуга
Или
✎
Рутер
Широколентова
услуга
✎
Широколентов
модем
✎
✎
✎
✎
✎
✎
Вашият рутер или правилата на доставчика
на интернет услуги могат да забраняват на
продукта достъп до сървъра за актуализация на
софтуера на Samsung. За повече информация
в такъв случай се обърнете към своя доставчик
на интернет услуги.
За потребителите на DSL, използвайте рутер,
за да осъществите мрежово свързване.
Опитайте да използвате CAT 7 кабел за
свързване.
Не можете да използвате продукта, ако
мрежовата скорост е под 10 Mbps.
За да използвате DLNA мрежова функция,
трябва да свържете вашия компютър
към вашата мрежа, както е показано на
илюстрациите по-горе. Връзката може да е
кабелни или безжична.
✎
✎
✎
Ако безжичният IP рутер поддържа DHCP,
вашият продукт може да ползва DHCP или
статичен IP адрес за свързване към безжичната
мрежа.
Задайте на безжичния рутер инфраструктурен
режим. Режимът компютър-компютър не се
поддържа.
Продуктът поддържа само следните протоколи
за защита на безжичната мрежа:
- WEP(OPEN/SHARED), WPA-PSK(TKIP/AES),
WPA2-PSK(TKIP/AES)
Изберете канал за безжичен IP рутер, който в
момента не се използва. Ако каналът, зададен
за безжичния IP рутер, в момента се използва
от друго устройство в близост, това ще доведе
до смущение и връзката може да се прекъсне.
В съответствие с най-новите спецификации на
Wi-Fi сертификацията, системата за домашно
кино Samsung не поддържа протоколите за
защита с шифроване WEP, TKIP или TKIP-AES
(WPS2 смесено) в мрежи, работещи в режим
802.11n.
Безжичният LAN, по своята същност, може да
причини смущения, в зависимост от условията
на използване (качество на точка за достъп,
разстояние, препятствие, смущения от страна
на други радио устройства, и т.н).
14 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0120.indd 14
2015-01-20
11:19:30
Настройки
Процедура по първоначални
настройки
1 ПУСКАНЕ НА ДИСК
• Началното меню няма да се покаже, ако не
конфигурирате първоначалните настройки.
• OSD (Екранното меню) може да се промени в
продукта след актуализиране на софтуерната
версия.
• Необходимите действия за достъп могат да бъдат
различни в зависимост от избраното меню.
✎
За да редактирате настройките си след
първоначалната настройка, изберете
Настройки > Система > Настройка в
началния екран или изберете опцията Върни.
(Вж. стр. 21)
Бърз поглед на началния екран
1
2
3
ПУСКАНЕ НА ДИСК МУЛТИМЕДИЯ
SAMSUNG APPS
2 МУЛТИМЕДИЯ
Изпълняване на видеоклипове, снимки и музика
от дискове, USB устройства, компютри или
мобилни устройства.
3 SAMSUNG APPS
Изтегляне/достъп до разнообразни платени или
безплатни приложения.
4 ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО
Списък с полезни и популярни приложения,
които препоръчваме да изтеглите.
Настройки
След като сте свързали системата за домашно кино
към телевизора, включете телевизора и след това
включете системата за домашно кино. Появява се
първият екран за първоначална настройка.
Екраните за настройка се появяват в следния
ред: Език, конфигуриране на мрежата, правила
и условия, разделителна способност на екрана
(екранно съотношение) и разположение на
високоговорителите (само HT-J7500W). Следвайте
инструкциите, показвани на екрана, които ще ви
направляват през всяка стъпка. Когато завърши
първоначалната настройка, се появява екран на
самоучител, който ви направлява в началното меню.
За изход от този екран натиснете бутона e (ИЗХОД)
на дистанционното управление.
Показва информация за диска, който в момента
е в тавичката. Натиснете бутона OK, за да
стартирате възпроизвеждането на диска.
5 МОИ APP-и
Показва изтеглени и инсталирани приложения.
Може да променяте реда на показване. (Вж. стр.
44)
6 Screen Mirroring
Задава функцията за безжична огледалност
между системата за домашно кино и смартфон
или таблет.
✎
В зависимост от държавата, това функция за
меню може да не се поддържа.
7 Източник
Изберете желания от вас източник, например
Digital In, AUX, HDMI IN 1, HDMI IN 2, Tuner (FM
Radio) или Bluetooth, който да използвате в
зависимост от свързаното външно устройство и
неговото състояние. Можете да използвате също
бутона SOURCE на дистанционното управление
или бутона
на главното устройство.
8 Настройки
Задава различни функции в съответствие с
личните ви предпочитания.
Няма диск
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО
МОИ APP-и
Приложения 1 Приложения 2 Приложения 3 Приложения 4 Приложения 5 Приложения 6
4
5
Screen Mirroring Източник Настройки
6
7
8
15 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 15
2015-01-14
4:35:46
Настройки
 За избор на опция от началния екран
1.
✎
За избор на опция от началния екран преместете
курсора с бутоните 78:;, докато маркира
опция по ваш избор, и натиснете бутона OK.
Ако продуктът остане в режим на спряно
възпроизвеждане в продължение на повече
от 5 минути без намеса на потребителя, на
екрана на вашия телевизор ще се появи
скрийнсейвър. Ако продуктът се остави в
режим на скрийнсейвър повече от 20 минути,
захранването ще се изключи автоматично.
Достъп до екрана Настройки
1.
Изберете Настройки на началния екран и
после натиснете OK. Появява се екранът
Настройки.
Настройки
Картина
Картина
Звук
Мрежа
Smart Hub
Система
Поддръжка
2.
UHD изход
Авто
Настройки 3D
Пропорции ТВ 16:9 оригинален
BD Wise
Изк
Резолюция
Авто
Movie Frame (24к/сек)
Авто
DVD 24к/сек конвертиране Изк
3
Бутон OK / ПОСОКИ:
• Натиснете 78:;, за да местите
курсора или изберете елемент.
• Натиснете бутона OK за активиране
на текущо избрания елемент или
потвърждаване на настройката.
4
Бутон e (ИЗХОД): Натиснете за изход от
текущото меню.
Подробна информация за функциите
Всяка функция, елемент от меню или индивидуална
опция на Настройки е обяснена подробно на екрана. За
да видите обяснението, използвайте бутоните 78:;,
за да изберете функцията, елемента от менюто или
опцията. Обикновено обяснението се появява отдясно
на екрана. По-долу започва кратко описание на
функциите на Настройки. Допълнителна информация за
някои функции също се намира в Приложението на това
ръководство.
Функции на менюто Настройки
Картина
UHD изход
За достъп до менюто с настройки,
подменютата и опциите на екрана Настройки
вж. илюстрацията на дистанционното
управление по-долу.
Тази опция извежда HDMI при разделителна
способност UHD (Ultra High Definition). Тази
опция е налична само когато Филмови кадри е
зададено на Авто.
✎
Бутони на дистанционното
управление, използвани в менюто за
настройки
За да използвате тази функция, трябва да
свържете продукта към устройство, което
поддържа разделителна способност UHD
и трябва да имате съдържание, което се
възпроизвежда при 24к/сек (скорост на
видеото).
Настройки 3D
1
3
4
2
1
Бутон HOME: Натиснете, за да преминете
към началния екран.
2
Бутон ' (ВРЪЩАНЕ): Натиснете за
връщане на предишното меню.
Настройка на функциите, свързани с гледане на 3D.
 Режим възпр. 3D Blu-ray: Изберете дали да
изпълните Blu-ray диск с 3D съдържание в 3D
режим. Ако се придвижите в началното меню
или началното меню на Smart Hub в 3D режим,
продуктът ще се превключи автоматично на 2D
режим.
 Размер екран: Въведете размера на телевизора,
свързан към продукта. Продуктът автоматично
ще настрои 3D картината спрямо размера на
екрана на вашия телевизор.
✎
Прочетете внимателно следната информация
за безопасността, преди да гледате 3D
съдържание. (Вж. стр. 3)
16 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 16
2015-01-14
4:35:47
Пропорции ТВ
HDMI дълбоки цветове
Позволява ви да регулирате екранното
съотношение на вашия телевизор. (Вж. стр. 51)
Позволява да извеждате картината от гнездото
HDMI OUT с дълбоки цветове. Дълбок цвят
позволява по-точна репрезентация на цветовете
с по-голяма дълбочина.
BD Wise
BD Wise е най-новата функция на Samsung
за свързване. Когато свържете продукт и
телевизор Samsung с BD Wise чрез HDMI и BD
Wise е включено както в компютъра, така и в
продукта, продуктът извежда видеосигнала с
разделителната способност и кадровата скорост
на Blu-ray/DVD диска.
Позволява ви да зададете изходящата разделителна
способност на HDMI видео сигнал на BD Wise,
Авто, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p. Цифрите
показват броя на редовете във видео сигнала.
Буквите i и p показват съответно презредово
и прогресивно сканиране. Колкото повече са
редовете, толкова по-добро е качеството.
Movie Frame (24к/сек)
Задаването на функцията Movie Frame (24к/сек)
на Авто позволява на продукта автоматично
да коригира HDMI изходящия сигнал на 24
кадъра в секунда за по-добро качество на
картината, ако е свързан към съвместим с 24к/
сек телевизор.
• Можете да се наслаждавате на функцията
Movie Frame (24к/сек) само при телевизори,
които поддържат тази скорост на кадрите.
• Може да изберете Филмови кадри само когато
продуктът е в режим на изходна разделителна
способност HDMI 1080p.
DVD 24к/сек конвертиране
Конвертира DVD възпроизвеждането на 24
кадъра в секунда и го извежда чрез HDMI. Тази
опция е налична само когато Movie Frame (24к/
сек) е зададено на Авто.
✎
Тази функция се отнася само за дискове NTSC.
Побиране в размер на екрана
Позволява да изберете оптимален размер
на екрана на Smart Hub или екрана Screen
Mirroring.
HDMI формат за цвят
Позволява да зададете настройките така,
че цветовото пространство за HDMI изход
да съвпада с възможностите на свързаното
устройство (телевизор, монитор и т.н.).
Позволява подобряване на качеството на
картината при гледане на DVD.
Звук
Настр. прост високоговорител
(само HT-J7500W)
Позволява да конфигурирате настройките на
високоговорителите, които сте свързали, за
най-добрия възможен съраунд звук.
 Нормален режим : Изберете, ако сте настроили
високоговорителите с препоръчителното
разположение, като съраунд високоговорителите
са до или зад позицията на слушане.
 Прост режим : Изберете, ако сте разположили
вашите съраунд високоговорители пред
позицията на слушане. Смесва звука от предните
и съраунд високоговорители.
✎
Настройки
Резолюция
Прогр. режим
SFE, Virtual 7.1 не работят при включен
Прост режим.
Настр. високогов.
 Звуков изход: Позволява ви да изберете
кои високоговорители да активирате, тези на
телевизора или на системата за домашно кино.
 Настройки (Колони за домашно кино):
Позволява да регулирате настройките на
предните високоговорители и да включвате и
изключвате тестовия тон, така че да изпробвате
високоговорителите.
- Ниво на звука: Позволява да регулирате
относителната сила на звука на всеки
високоговорител от 6 db до -6 db. Например,
ако харесвате дълбоките баси, можете да
увеличите силата на събуфера с 6 db.
- Разстояние: Позволява ви да регулирате
относителното разстояние на всеки
високоговорител от позицията на слушане до
9 метра. Колкото е по-голямо разстоянието,
толкова по-силен е звука от високоговорителя.
- Тест на високоговорител: Започва тест
за настройка на най-добрия съраунд звук.
Натиснете бутона Стоп тест, за да спрете
текущия тест.
17 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 17
2015-01-14
4:35:49
Настройки
✎
Поредност при теста за високоговорители
HT-J7500W : От ляво От дясно Централен Ляво при обемен звук Дясно - обемен звук Събуфър
HT-J7750W : От ляво От дясно Централен Ляво при обемен звук Дясно - обемен звук Отпред горе в
ляво Отпред горе в дясно Събуфър
 Настройки високоговорител (Multiroom
Link) : Можете да се наслаждавате на звук
през отдалечен високоговорител, който е
свързан към системата за домашно кино чрез
домашната мрежа. За да използвате мрежовия
високоговорител, изберете Multiroom. Ако има
наличен мрежов високоговорител, той ще се
появи на екрана.
- Не използвай : Мрежовият високоговорител
не се използва.
- Multiroom : Мрежовият високоговорител
извежда аудио. Всички мрежови
високоговорители извеждат същото аудио
независимо от канала, като се използва
само формат PCM.
✎ SOUND EFFECT и 3D SOUND не се прилагат,
ако Multiroom е зададено на Вкл..
✎ Мрежовият високоговорител не е наличен,
когато е активно Screen Mirroring.
✎ За повече информация вж. ръководството за
Multiroom link. Ръководство за Multiroom link:
www.samsung.com > Support > Търсене по
име на продукт > Multiroom Link > Изтегляне
на PDF
Персонализиране звук
Персонализиране на звук ви позволява да
калибрирате системата за домашно кино за
оптимално качество на звука, на базата на
нивото на слуха на потребителя и условията на
средата.
За да създадете Профил перс. звук, следвайте
тези стъпки:
1. В менюто Персонализиране звук изберете
Добавяне перс. звук.
2. На следващия екран изберете Старт.
Появява се екранът Преглед.
3. Изберете Преглед, за да прослушате
тестовия звук.Изберете Следващ и после
натиснете OK, за да продължите.
4.
5.
6.
7.
Ще стартира 6-стъпков тест. По време на
всеки етап телевизорът ще издава тестови
тон с различна честота. Тонът ще започне
от ниска сила на звука и ще се увеличава.
Изберете Да, когато чувате тестовия тон. Ако
искате да го чуете отново, натиснете Нов
опит. При всяко избиране на Да телевизорът
се премества на следващия тон. След като
веднъж тестът завърши, се появява екран,
който ви позволява да сравните оригиналния
звук с калибрирания звук.
Изберете Следващ и после натиснете бутона
OK, за да продължите. Появява се екранната
клавиатура с профилно име по подразбиране.
Въведете име за калибрирания звуков профил
или приемете името по подразбиране,
изберете Готово и натиснете бутона OK.
Изберете Готово на следващия екран и
натиснете бутона OK Появява се екранът на
Персонализиране звук.
 Профил перс. звук : Изберете звуков профил,
който сте създали, за да го активирате. Или
изберете С увреден слух, Профил перс.
звук, специално съставен от по-силни звуци
за хората с увреден слух.
✎
Ако има регистрирани повече от 3
персонализирани звукови профила, ще се
активира режим Семейст., който е съставен
от осреднените стойности на всички
регистрирани профили.
 Добавяне перс. звук : Създайте и добавете нов
Профил перс. звук. Вж. инструкциите по-горе.
 Редак. персон. звук : Изберете Профил перс.
звук, за да го промените. Следвайте същите
стъпки както при създаването на профил за звук.
Тази функция е налична само ако сте добавили
Профил перс. звук чрез Добавяне перс. звук.
(Вж. по-горе).
 Управление перс.звук : Преименувайте и
изтрийте персонализирани звукови профили.
Тази функция е налична само ако сте добавили
Профил перс. звук чрез Добавяне перс.
звук. За да изберете профил, маркирайте
отметката вдясно от профила и после изберете
Преименувай или Изтрий.
Еквилайзер
Позволява да конфигурирате ръчно настройките
за Еквилайзер.
18 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 18
2015-01-14
4:35:50
Инт. Сила звук
Синхр. звук
Позволява да настроите продукта така, че
силата на звука да остане стабилна при смяна на
сцените или превключване на канала.
Когато продуктът е свързан към цифров
телевизор, ви позволява да регулирате
забавянето на звука, за да се синхронизира с
картината. Можете да зададете забавяне между
0 и 300 милисекунди.
Канал връщане аудио
Цифров изход
Ако зададете Цифров изход да съвпада с
възможностите на AV приемника, значи сте
свързали продукта. За още подробности вж.
таблицата за избор на цифров изход. (Вж. стр.
57)
Управление на динамичен обхват
Задава опцията Управление на динамичен
обхват за Dolby Digital, Dolby Digital Plus, и Dolby
TrueHD аудио.
 Авто: Автоматично управлява динамичния
обхват за Dolby TrueHD аудио, въз основа на
информацията на Dolby TrueHD саундтрака.
Също изключва Управление на динамичен обхват
за Dolby Digital и Dolby Digital Plus.
 Изк: Оставя динамичния обхват без
компресиране, което ви позволява да чувате
оригиналния звук.
 Вкл.:Включва управлението на динамичен обхват
за всички формати Dolby. По-тихите звуци са посилни, а по-силните звуци се намаляват.
✎
Функцията Авто в Синхр. звук гарантирано
работи само с телевизори Samsung, които
поддържат функцията ARC (функцията
Anynet+).
Мрежа
Състояние на мрежата
Може да проверите състоянието на текущата
мрежа и интернет.
Мрежови настройки
Настройки
Позволява ви да насочите звука от телевизора
към високоговорителите на системата за
домашно кино. Изисква HDMI връзка и телевизор,
съвместим с Канал връщане аудио (ARC).
• Ако Канал връщане аудио е зададено на
Вкл. и използвате HDMI кабел за връзка на
продукта към телевизора, цифровия оптичен
вход няма да работи.
• Ако Канал връщане аудио е зададено на
Авто и използвате HDMI кабел за връзка на
продукта към телевизора, автоматично се
избира ARC или цифров аудио вход.
Позволява ви да конфигурирате мрежовите
настройки, така че да се наслаждавате на
разнообразни функции като интернет услуги
или DLNA Wi-Fi и да извършвате надстройки на
софтуера.
Wi-Fi Direct
Позволява ви да свържете Wi-Fi Direct
устройство към продукта, като използвате
равноправна мрежа, без нуждата от безжичен
рутер. Отбележете, че, ако продуктът е свързан
към безжична мрежа, връзката може да се
прекъсне, ако използвате Wi-Fi Direct. (Вж. стр.
25)
✎
Текстови файлове, като напр. такива с
разширение .TXT или .DOC, няма да се
показват, когато използвате функцията Wi-Fi
Direct.
Настройки на мултимедийно устройство
Позволява други устройства в мрежата, като
напр. смартфони и таблети, да споделят
съдържание с продукта.
Реж.смесв.сигнал с огр.
Име на устройство
Позволява да избирате метода на смесване,
който е съвместим с вашата стерео система.
Можете да изберете продукта да смесва до
Нормално стерео или до Съвместимост за
обемен звук.
Позволява да посочите име за идентифициране
на продукта. Използвайте това име, за да
идентифицирате продукта, когато свързвате
външни Wi-Fi устройства (смартфони, таблети и
т.н.) към него.
19 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 19
2015-01-14
4:35:50
Настройки
Настройки за BD-Live
Система
Задайте разнообразни функции на BD-Live.
BD-Live ви позволява достъп до допълнителни
функции, налични на някои Blu-ray дискове, ако
сте свързани с интернет.
 BD-Live интернет връзка: Позволява ви да
разрешите напълно, частично, или да забраните
BD-LIVE интернет връзка.
 У-ние BD данни: Управлявайте BD данните,
изтеглени от услугата BD-Live на Blu-ray дискове.
Позволява ви да настроите продуктът да се включва
бързо, като намалите времето за рестартиране.
✎
✎
За да използвате BD-LIVE, трябва да
поставите USB устройство за съхранение в
USB порта на системата за домашно кино.
Надписи
Използвайте за модифициране на надписи на VOD
възпроизвеждане, което поддържа показване на
затворени надписи. Използвайте, за да променяте
цвета и размера на шрифта на надписите.
✎
Функцията Надписи не работи с VOD
услуги, които не поддържат затворени
записи. За определени VOD услуги, които не
поддържат затворени надписи, настройките
на функцията може да не се приложат.
В зависимост от държавата, това функция за
меню може да не се поддържа.
Правила и условия
Можете да разгледате и зададете условията и
правилата на поверителност за Smart Hub или
акаунта на Samsung за различни други услуги.
Нулиране на Smart Hub
Нулира всички настройки на Smart Hub до
настройките по подразбиране. Трябва да
въведете PIN кода за защита, за да използвате
това. Натиснете и задръжте бутона 123, докато на
екрана се появи цифровата клавиатура. Когато се
появи цифровата клавиатура, изберете стойност,
като използвате бутона 78:;, и после
натиснете бутона OK.
PIN кодът за защита по подразбиране е
0000.
Бърз старт
Ако тази функция е зададена на Вкл.,
консумацията в режим на готовност ще се
увеличи. (около 12 W ~ 20 W)
Можете да изберете предпочитания от вас език
за екранното меню, менюто на диска, аудиото,
субтитрите и др.
• Избраният език за менюто на диска, аудиото и
субтитрите ще се появи само ако се поддържа
от диска.
Диспечер у-ва
Можете да свържете безжична USB клавиатура
към USB порта отпред на продукта.
 Настройки клавиатура:Можете да
конфигурирате безжичната USB клавиатура,
свързана към продукта.
✎
Правила и условия за акаунт за Samsung.
Правила за поверителност
✎
Позволява ви да рестартирате процедурата по
първоначални настройки.
Вж. описанията, показани на екрана.
Език
Smart Hub
✎
Настройка
Налично само когато се появи екранът на
клавиатура QWERTY в уеб браузъра.
 Настройки на мишка: Можете да
конфигурирате безжичната USB мишка,
свързана към продукта. При свързването на
мишка можете да използвате менюто на вашия
продукт, както го правите на компютър.
 За използване не менюто на продукта с мишка:
1.
Свържете USB мишка към продукта.
2.
Щракнете върху основен бутон, който сте
избрали в Настройки на мишка. Появява
се опростеното меню.
3.
Щракнете върху опциите на менюто, които
искате.
Някои USB HID клавиатури и мишки могат да не
са съвместими с вашия продукт.
Някои HID може да не работят.
Безжичните USB клавиатури не се поддържат.
Някои приложения може да не се поддържат.
✎
✎
✎
✎
20 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 20
2015-01-14
4:35:51
✎
Ако безжична HID клавиатура не работи поради
интерференция, преместете клавиатурата поблизко до продукта.
Защита
Общи
Позволява да настройвате яркостта на дисплея
и часовата зона.
 Яркост на дисплея: Позволява да зададете
яркостта на предния панел.
 Часови пояс: Може да задавате часовата
зона, която е приложима за вашия регион.
 Прозрачно меню: Позволява да зададете
прозрачността на екранното меню.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ е удобна функция, която предлага
свързано действие с други продукти на
Samsung с функция Anynet+ и ви позволява да
управлявате тези продукти с едно дистанционно
управление Samsung. За да работите с тази
функция, свържете този продукт към Anynet+
телевизор Samsung с HDMI кабел.
DivX® Видео при поискване
Вж. DivX® VOD регистрационния код, за да
закупите и изпълните DivX® VOD съдържание.
Поддръжка
Настройки
Натиснете и задръжте бутона 123, докато на екрана
се появи цифровата клавиатура. Когато се появи
цифровата клавиатура, изберете стойност, като
използвате бутона 78:;, и после натиснете
бутона OK. PIN кодът по подразбиране е 0000.
Въведете PIN кода по подразбиране за достъп
до функцията за защита, ако не сте създали свой
собствен PIN код.
 Родителска кат. за BD:Предотвратява
възпроизвеждането на Blu-ray дискове с или
над определена възрастова категоризация
освен ако не се въведе PIN код.
 Родителска кат. за DVD: Предотвратява
възпроизвеждането на DVD дискове с или над
определена цифрова категоризация освен ако
не се въведе PIN код.
 Смяна PIN: Сменя 4-цифрения PIN код, който
се използва за достъп до функциите за защита.
 Ако сте забравили PIN кода
1. Извадете всякакви дискове или USB
устройства за съхранение.
2. Натиснете и задръжте бутона @ на предния
панел в продължение на повече от 5
секунди. Всички настройки ще се върнат на
фабричните им стойности.
✎ Когато бъдат възстановени фабричните
настройки по подразбиране, всички данни
от потребителя, записани в BD данните, ще
бъдат изтрити.
За да използвате Anynet+ (HDMI-CEC),
следвайте указанията по-долу.
1) Свържете продукта към телевизор
Samsung, съвместим с Anynet+ (HDMICEC), като използвате HDMI кабел.
2) Задайте функцията Anynet+ (HDMI-CEC) на
Вкл. както в телевизора, така и в продукта.
3) Потърсете продукта и после го изберете
в списъка Anynet+ (HDMI-CEC) на
телевизора. За по-точни инструкции
вж. раздела Anynet+ в ръководството за
потребителя на телевизора.
Дистанционно управление
Когато е активирано, позволява на агент
от центъра за обслужване на клиенти да
диагностицира и разреши проблеми с продукта
дистанционно. Изисква активна интернет
връзка. Услугата Дистанционно управление
може да не е налична в някои държави.
Актуализиране на софтуер
За повече информация за функцията
Актуализиране на софтуер вж. "Надстройка на
софтуера" на стр. 26.
Използване режим
Позволява да задавате Използване режим. Ако
използвате система за домашно кино у дома,
винаги избирайте За дома. Демо магазин.
Връзка Samsung
Предоставя информация за контакт за помощ за
вашето устройство.
Върни
Връща всички настройки към техните фабрични
стойности с изключение на настройките за
мрежа и Smart Hub. Изисква да въведете
защитен PIN. Натиснете и задръжте бутона 123,
докато на екрана се появи цифровата клавиатура.
Когато се появи цифровата клавиатура, изберете
стойност, като използвате бутона 78:;, и
после натиснете бутона OK. PIN кодът за защита
по подразбиране е 0000.
21 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 21
2015-01-14
4:35:51
Настройки
• За да преминете на предварително
настроена станция, натиснете бутона
PRESET, за да изберете PRESET, и после
натиснете бутоните 78, за да изберете
предварително настроената станция.
Настройване на радиото
• За да слушате радио, трябва да свържете
предоставената FM антена.
Записване на FM радио
Контролиране на радиото с дистанционно
управление
Можете да запишете любимото си радио предаване
на поставеното USB устройство за съхранение.
1.
Натиснете бутона SOURCE, за да изберете
FM.
1.
Поставете USB устройство в USB гнездото
отпред на продукта.
2.
Настройте желаната станция.
• Предварителна настройка 1 : Натиснете
бутона PRESET, за да изберете PRESET,
и след това натиснете бутоните 78, за
да изберете предварително настроена
станция.
- Преди да преминете на предварително
настроени станции, трябва да ги
добавите в паметта на продукта.
• Ръчна настройка: Натиснете бутона
PRESET, за да изберете MANUAL, и
след това натиснете бутоните 78, за да
извършите настройка на по-ниска или на
висока честота.
• Автоматична настройка: Натиснете бутона
PRESET, за да изберете MANUAL, и след
това натиснете и задръжте бутоните 78 за
автоматично търсене на честотен обхват.
2.
Натиснете бутона SOURCE, за да изберете
FM, и после натиснете бутоните 78, за да
изберете станцията, която искате да записвате.
3.
Натиснете бутона A (червен), за да стартирате
записа. Записът се стартира.
• Отляво се показва времето на записа, а
отдясно оставащото време за запис според
свободното място на USB устройството за
съхранение.
4.
Натиснете бутона e (ИЗХОД), за да
завършите записването. Записът се
спира и едновременно записва като .mp3
файл. За да изпълните записан фай,л, вж.
"Възпроизвеждане на файлове на устройство
за съхранение".
✎
Записаният файл се записва в папката Tuner,
която е създадена автоматично.
По време на запис на FM радио са налични
само бутоните (ОТВАРЯНЕ/ЗАТВАРЯНЕ),
(ВКЛЮЧВАНЕ), e (ИЗХОД), (ЗА
ЗАГЛУШАВАНЕ) и VOL +/-.
Ако не натиснете никакъв бутон по време на
запис, ще се активира скрийнсейвърът.
По време на запис на FM радио не се записват
звукови ефекти като DSP, EQ и т.н.
Радио предаването се записва при
определената сила на звука дори ако
промените силата на звука или натиснете
бутона (ЗА ЗАГЛУШАВАНЕ) по време на
процеса на запис.
Ако извадите USB устройството или
захранващия кабел по време на процеса на
записване, записаната до този момент част от
файла може да не се възпроизведе.
Записването няма да започне, ако оставащото
място на USB устройството за съхранение е
по-малко от 2 MB.
Ако USB устройството се извади или на него
няма достатъчно място (под 2 MB), се показва
съответното съобщение и записването спира.
✎
Избиране на моно или стерео
Натиснете бутона ST/MO.
• При всяко натискане на бутона се извършва
превключване на звука между STEREO и MONO.
• В район със слаб сигнал изберете MONO за поясно приемане без смущения.
Предварителна настройка на станции
Пример: Настройка на FM 89.10 в паметта.
1.
Натиснете бутона SOURCE, за да изберете
FM.
2.
Натиснете бутоните 78, за да изберете
<89.10>.
3.
Натиснете бутона MEMORY.
• На екрана се появява НОМЕР.
Натиснете отново бутона MEMORY.
• Натиснете бутона MEMORY, преди от
екрана да изчезне НОМЕР.
• След като натиснете бутона MEMORY,
НОМЕР изчезва от екрана и станцията се
запаметява.
4.
5.
За да настроите предварително други станции,
повторете стъпки от 2 до 4.
✎
✎
✎
✎
✎
✎
22 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 22
2015-01-14
4:35:52
Настройка на мрежа
Когато свържете този продукт към мрежа,
можете да използвате базирани на мрежата
услуги, например Smart Hub и BD-LIVE, както
и да надстройвате софтуера, когато е налична
мрежова връзка. За повече информация за достъп
до и използване на интернет услуги вж. глава
Мрежови услуги в това ръководство на стр. 43~50.
Инструкциите за конфигуриране на мрежова
връзка са дадени по-долу.
Конфигуриране на мрежовата връзка
Мрежови настройки
Неуспешно свързване с мрежата с кабел.
MAC адрес
IP адрес
Подмрежова маска
Шлюз
DNS сървър
Смяна на мрежа
2.
В началния екран изберете Настройки и
после натиснете бутона OK.
2.
Изберете Мрежа и после натиснете бутона
OK.
3.
3.
Изберете Мрежови настройки и после
натиснете бутона OK.
4.
4.
Отидете в инструкциите за кабелна мрежа,
които започват, или инструкциите за безжична
мрежа, които започват на следващата
страница.
Кабелна мрежа
❏ Кабелен – Автоматично
След следване на стъпки 1 до 3 по горе:
2.
На екрана Мрежови настройки сменете
Тип мрежа на Кабелен . После изберете
Свързване и натиснете бутона OK. Продуктът
открива кабелната мрежа, проверява
мрежовата връзка и се свързва към мрежата.
Когато е готово, маркирайте OK и натиснете
бутона OK.
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
Невъзможно свързване с мрежата. Опитайте следното: проверете дали IP
адресът е зададен правилно в "IP настройки". За повече инф. се свържете с
доставчика на интернет услуги.
1.
1.
Настройки
Ако не сте конфигурирали вашата мрежова връзка
по време на първоначалните настройки или трябва
да я нулирате, следвайте указанията по-долу.
Преди да започнете, свържете се с вашия
доставчик на интернет услуги, за да проверите
дали вашият IP адрес е статичен или динамичен.
Ако е динамичен и използвате кабелна или
безжична мрежа, препоръчваме да използвате
автоматичните процедури, описани по-долу.
Ако се свързвате към кабелна мрежа, свържете
продукта към рутер, като използвате LAN
кабел, преди да започнете процедурата по
конфигуриране.
За да започнете конфигурирането на мрежовата
връзка, следвайте тези стъпки:
❏ Кабелен - Ръчно
Ако имате статичен IP адрес или ако автоматичната
процедура не работи, трябва да въведете
стойностите за Мрежови настройки ръчно.
След следване на стъпки 1 до 3 по горе:
1. На екрана Мрежови настройки сменете
Тип мрежа на Кабелен . След това изберете
Свързване и натиснете бутона OK. Продуктът
търси мрежа и после показва съобщението за
неуспешна връзка.
✎ Възможно е да свържете вашата система за
домашно кино към мрежата безжично, изберете
Смяна на мрежа сменете Тип мрежа на
Безжичен и след това отидете на инструкциите
за безжична мрежа на следващата страница.
5.
IP настр.
Нов оп.
Затвори
Използвайте бутоните :;, за да изберете IP
настр., и после натиснете бутона OK. Появява
се екранът IP настр..
Изберете полето IP настройка и го задайте на
Ръчно въвеждане.
Изберете параметър за въвеждане (например
IP адрес) и после натиснете OK. Използвайте
бутоните 78 на дистанционното управление,
за да въведете стойностите на параметъра.
Или използвайте цифровата клавиатура, за да
въведете стойностите на параметъра. Натиснете
и задръжте бутона 123, докато на екрана се
появи цифровата клавиатура. Когато се появи
цифровата клавиатура, изберете стойност,
като използвате бутона 78:;, и после
натиснете бутона OK. Използвайте клавишите
:; на дистанционното управление, за да се
местите между полетата за въвеждане в рамките
на параметъра. Когато свършите с даден
параметър, натиснете бутона OK.
Натиснете бутона 7 или 8, за да се
преместите до друг параметър, и след това
въведете цифрите за този параметър, като
следвате инструкциите в Стъпка 4.
23 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 23
2015-01-14
4:35:52
Настройки
6.
Повтаряйте Стъпки 4 и 5, докато попълните
полетата за всички параметри.
✎
Можете да получите мрежовите стойности от
своя доставчик на интернет услуги.
7.
Когато свършите с въвеждането на всички
параметри, изберете OK, и после натиснете
бутона OK. Системата за домашно кино
проверява мрежовата връзка и се свързва към
мрежата.
Безжична мрежа
Може да настроите безжичната мрежа по три
начина:
- Безжична автоматично
- Безжична ръчно
- WPS(PBC)
Преди да конфигурираме връзката с безжичната
мрежа, изключете всички устройства, които текущо
са свързани към продукта или, ако е приложимо,
към текущата кабелна връзка на продукта.
4.
Когато сте готови, изберете Готово и после
натиснете бутона OK. Продуктът проверява
мрежовата връзка и се свързва към мрежата.
✎
Би трябвало да намерите кода за защита или
паролата на един от екраните за настройка на
вашия рутер или модем.
❏ Безжичен - Ръчно
Ако имате статичен IP адрес или ако автоматичната
процедура не работи, трябва да въведете
стойностите за Мрежова настройка ръчно.
След следване на стъпки 1 до 3 в "Конфигуриране
на мрежовата връзка" стр. 23:
1.
На екрана Мрежови настройки сменете
Тип мрежа на Безжичен. Продуктът търси и
после показва списък на наличните мрежи.
2.
Превъртете списъка и изберете желаната
мрежа или Добавяне мрежа и после
натиснете бутона OK.
3.
Ако сте избрали мрежа в стъпка 2, отидете на
стъпка 6. Ако сте избрали Добавяне мрежа,
отидете на стъпка 4.
4.
Въведете името на безжичната мрежа или
безжичния рутер.
• Въвеждайте букви, като ги избирате с
бутоните 78:; и после натиснете
бутона OK.
• За да покажете главни букви (или да покажете
повторно малки, ако са показани главните),
изберете
и после натиснете OK
❏ Безжичен - Автоматично
След следване на стъпки 1 до 3 в "Конфигуриране
на мрежовата връзка" стр. 23:
1.
На екрана Мрежови настройки сменете
Тип мрежа на Безжичен. Продуктът търси и
после показва списък на наличните мрежи.
Мрежови настройки
Изберете типа на мрежата си.
Тип мрежа
• За да покажете символи и пунктуационни
знаци, изберете 123#& и после натиснете
бутона OK. За да покажете отново букви,
изберете 123#& и после натиснете бутона
OK.
Когато сте готови, изберете Готово и после
натиснете бутона OK.
Безжичен
Безжична мрежа
si-ap
Можете да свържете
вашия Blu-ray плейър към
интернет. Моля, изберете
коя безжична мрежа да
използвате.
iptime
KIMING_VTOWER
Обнови
WPS(PBC)
5.
2.
Изберете желаната мрежа и натиснете бутона
OK.
3.
В екрана за защита въведете паролата за
защита или кодовата фраза за мрежата.
Въвеждайте букви, като ги избирате с бутоните
78:; и после натиснете бутона OK.
В екрана Тип защита използвайте бутоните
,., за да изберете Тип защита за мрежата
и после натиснете бутона OK. На следващия
екран въведете защитния код на мрежата или
паролата.
• Въвеждайте букви, като ги избирате с
бутоните 78:; и после натиснете
бутона OK.
Когато сте готови, изберете Готово и после
натиснете бутона OK. Продуктът търси
мрежата.
24 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 24
2015-01-14
4:35:54
6.
❏ WPS(PBC)
Един от най-лесните начини за настройка
на безжична мрежова връзка е с функцията
WPS(PBC). Ако безжичният рутер има бутон
WPS(PBC), следвайте тези стъпки:
След следване на стъпки 1 до 3 в "Конфигуриране
на мрежовата връзка" стр. 23:
1.
На екрана Мрежови настройки сменете
Тип мрежа на Безжичен. Продуктът търси и
после показва списък на наличните мрежи.
2.
Превъртете надолу списъка, изберете
WPS(PBC), и после натиснете бутона OK.
3.
Натиснете бутона WPS(PBC) на рутера си
в рамките на две минути. Вашият продукт
автоматично открива всички необходими
мрежови настройки и се свързва към мрежата,
след като мрежовата връзка се провери.
4.
Когато е готово, маркирайте OK и натиснете
бутона OK.
✎
За WPS връзка задайте защитното кодиране
на безжичния рутер на AES. Задаването на
защитно кодиране WEP не поддържа WPS
връзка.
Wi-Fi Direct
Настройки
Появява се екранът за неуспешна мрежова
връзка. Използвайте бутоните :;, за да
изберете IP настр., и после натиснете бутона
OK.
7. Изберете полето IP настройка и го задайте на
Ръчно въвеждане.
8. Изберете мрежов параметър за въвеждане
(например IP адрес) и после натиснете
бутона OK. Използвайте бутоните 78 на
дистанционното управление, за да въведете
стойностите на параметъра. Или използвайте
цифровата клавиатура, за да въведете
стойностите на параметъра. Натиснете и
задръжте бутона 123, докато на екрана се
появи цифровата клавиатура. Когато се появи
цифровата клавиатура, изберете стойност,
като използвате бутона 78:;, и после
натиснете бутона OK. Използвайте клавишите
:; на дистанционното управление, за да
се местите между полетата за въвеждане в
рамките на параметъра. Когато свършите с
дадена стойност, натиснете бутона OK.
9. Натиснете бутона , или ., за да се преместите
до друг параметър, и след това въведете цифрите
за този параметър, като следвате инструкциите в
Стъпка 8.
10. Повтаряйте Стъпки 8 и 9, докато попълните
полетата за всички параметри.
✎ Можете да получите мрежовите стойности от
своя доставчик на интернет услуги.
11. Когато сте готови, изберете OK и после
натиснете бутона OK. Появява се екранът за
защита.
12. На екрана за защита въведете защитния код
на мрежата или паролата. Въвеждайте букви,
като ги избирате с бутоните 78:; и после
натиснете бутона OK.
13. Когато сте приключили, изберете Готово
отдолу на екрана и натиснете бутона OK.
Продуктът проверява мрежовата връзка и се
свързва към мрежата.
14. След като системата за домашно кино провери
мрежата, изберете OK и после натиснете
бутона OK.
✎ Можете също да започнете ръчна настройка на
мрежата, като отидете в Настройки > Мрежа
> Състояние на мрежата.
Функцията Wi-Fi Direct позволява да свържете към
Wi-Fi Direct устройства към продукта и едно към
друго, като използвате равноправна мрежа, без
нуждата от безжичен рутер.
✎
Някои Wi-Fi Direct устройства може да не
поддържат функцията DLNA, ако са свързани
чрез Wi-Fi Direct. Ако това е така, сменете
метода на мрежова връзка, който сте
използвали за свързване на устройството и
системата за домашно кино.
✎ Wi-Fi Direct предаването може да предизвика
смущения в Bluetooth сигнала. Преди да
използвате функцията Bluetooth, горещо
препоръчваме да изключите функцията Wi-Fi
Direct на всяко устройство, в което е текущо
включена.
1. Включете устройствотоWi-Fi Direct и
активирайте функцията му Wi-Fi Direct.
2.
В началния екран изберете Настройки и
после натиснете бутона OK.
3.
Изберете Мрежа и после натиснете бутона
OK.
4.
Изберете Wi-Fi Direct и после натиснете
бутона OK. Устройствата Wi-Fi Direct, които
можете да свържете към системата за домашно
кино, се появяват.
25 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 25
2015-01-14
4:35:55
Настройки
2.
3.
Настройки
Wi-Fi Direct
Име на устройство : [HTS]J7500W
Изберете Wi-Fi Direct устройството за свързване.
AndroidXXXXXXX
4.
Прекъсната връзка
Обнови
Затвори
✎
5.
Има три начина да завършите Wi-Fi връзката:
• Чрез Wi-Fi устройството.
• Чрез продукта с PBC.
• Чрез продукта с PIN.
Всеки метод е описан по-долу.
2.
3.
На Wi-Fi устройството следвайте процедурата
за свързване с друго Wi-Fi Direct устройство.
Вж. ръководството за потребителя на
устройството за инструкции.
Когато завършите процедурата, трябва да
видите на екрана на телевизора изскачащ
прозорец, че устройството, което поддържа
Wi-Fi Direct, е поискало свързване. Изберете
OK и после натиснете бутона OK, за да
приемете.
Появява се изскачащият прозорец за
свързване, следван от този за установена
връзка. Когато се затвори, би трябвало да
видите устройството в екрана Wi-Fi Direct
като свързано.
• Процедурите за PBC и PIN свързват
устройствата автоматично.
Менюто Актуализиране на софтуер позволява
да актуализирате софтуера за подобряване на
работата и допълнителни услуги.
• Никога не изключвайте продукта ръчно по
време на процеса на надстройка.
1.
В началното меню изберете Настройки и
после натиснете бутона OK.
2.
Изберете Поддръжка и после натиснете
бутона OK.
3.
Изберете Актуализиране на софтуер и после
натиснете бутона OK.
4.
За да изтеглите актуализация на софтуера и
да извършите актуализиране сега, изберете
Актуализирай сега и после натиснете бутона
OK. За подробности вж. Вж. "Актуализирай
сега" на следващата страница за подробности.
5.
За да може продуктът да изтегля автоматично
актуализации на софтуера, когато такива са
налични, изберете Авт. актуализиране и
после натиснете бутона OK. (Вж. стр. 27)
✎
Надстройката е готова, когато продуктът
се изключи автоматично и после отново се
включи сам.
Samsung Electronics не поема правна отговорност
за неизправност на плейъра, причинена от
нестабилна интернет връзка или небрежност на
клиента по време на надстройката.
Ако искате да отмените надстройката, докато
се изтегля софтуерът, натиснете бутона OK.
Когато се извършва настройка на системата, на
предния панел се показва UPDATE.
Чрез продукта с PBC
1.
2.
Когато използвате функцията Wi-Fi Direct,
текущата кабелна или мрежова връзка ще се
прекъсне.
Текстови файлове, като напр. такива с
разширение .TXT или .DOC, няма да се
показват, когато използвате функцията Wi-Fi
Direct.
Надстройка на софтуера
Чрез Wi-Fi устройството
1.
✎
Появява се изскачащият екран PIN.
Отбележете PIN кода в изскачащия прозорец
и след това го въведете в съответното поле
в Wi-Fi Direct устройството, което искате да
свържете.
Появява се изскачащият прозорец за
свързване, следван от този за установена
връзка. Когато се затвори, би трябвало да
видите устройството в екрана Wi-Fi Direct
като свързано.
Изберете Wi-Fi Direct устройството, което
искате да свържете към продукта, и натиснете
бутона OK.
Появява се изскачащият прозорец за
свързване, следван от този за установена
връзка. Когато се затвори, би трябвало да
видите устройството в екрана Wi-Fi Direct
като свързано.
✎
Чрез продукта с PIN
✎
1.
✎
Изберете Wi-Fi Direct устройството, което
искате да свържете към продукта, и натиснете
бутона OK.
26 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 26
2015-01-14
4:35:55
Актуализирай сега
Актуализиране чрез USB
Можете да използвате Актуализирай сега, за да
актуализирате софтуера по мрежова връзка или
като използвате USB памет. По-долу ще намерите
инструкции за мрежата. Инструкциите за USB
памет са на тази страница.
1.
2.
1.
3.
2.
3.
5.
6.
7.
✎
✎
Когато настройката на системата завърши,
проверете подробностите за софтуера в
раздела Информация за продукта на екрана
Връзка Samsung.
Не изключвайте продукта по време на
надстройка на софтуера. Това може да
предизвика неизправност.
Авт. актуализиране
Можете да настроите функциите Авт.
актуализиране така, че продуктът да изтегля нови
надстройки, когато е в режим Авт. актуализиране.
В режим Авт. актуализиране продуктът е включен,
но интернет връзката остава активна. Това позволява
на продукта да изтегля автоматично надстройка на
софтуера, когато не го използвате.
1.
Натиснете бутоните ,., за да изберете Авт.
актуализиране, после натиснете бутона OK.
2.
Ако изберете Вкл. или Изкл.. Ако изберете
Вкл, продуктът автоматично ще изтегля новите
надстройки на софтуера, когато е включен
и в режим на автоматично актуализиране.
Ако изтегли нова надстройка на софтуера,
продуктът ще ви попита дали искате да я
инсталирате, когато се включи.
✎
За да използвате функцията Авт.
актуализиране, вашият продукт трябва да е
свързан към интернет.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
✎
✎
✎
✎
Настройки
4.
Изберете Актуализирай сега и после
натиснете бутона OK. Появява се изскачащият
прозорец Актуализиране сега.
Продуктът търси онлайн най-новата софтуерна
версия.
Ако не намери актуализация, се появява
изскачащият прозорец "За момента за вас
няма нови актуализации.". Натиснете бутона
OK за излизане.
Ако открие нова версия, се появява
изскачащият прозорец Заявка за актуализация.
Изберете OK. Продуктът надстройва софтуера
и се изключва и включва автоматично.
Ако не изберете OK или Отказ до една
минута, продуктът запаметява новия надстроен
софтуер. Можете да надстроите софтуера покъсно, като използвате Авт. актуализиране.
Ако изберете Отказ, продуктът отменя
надстройката.
Посетете www.samsung.com.
Щракнете върху OWNERS & SUPPORT отгоре
на страницата и после изберете Manuals
& Downloads от падащото меню, което се
появява.
На следващия екран въведете номера на модела
на продукта в полето за търсене. В процеса на
въвеждане на номера на модела ще се появи
падащ списък с продуктите, които отговарят на
номера на модела.
Щракнете с левия бутон върху номера на
модела на вашия продукт в падащия списък.
На страницата, която се появява, изберете
Downloads.
Намерете файла за надстройка (USB тип) в
полето за описание. Щракнете върху иконата
ZIP в колоната с файлове за изтегляне отдясно
на страницата.
Щракнете върху Send в появилия се изскачащ
прозорец. Файлът се изтегля на вашия
компютър.
Разархивирайте zip архива на компютъра.
Трябва да имате папка със същото име като
това на zip файла.
Копирайте файла на USB устройството с флаш
памет.
Уверете се, че в продукта няма поставен диск,
след това поставете USB устройството с флаш
памет в USB порта на продукта.
В менюто на продукта отидете на Настройки
> Поддръжка > Актуализиране на софтуер.
Изберете Актуализирай сега.
Продуктът търси софтуер на USB
устройството. Когато намери софтуер, се
появява изскачащият прозорец Заявка за
актуализация.
Изберете OK. Продуктът надстройва софтуера
и се изключва и включва автоматично.
В продукта не бива да има поставен диск,
когато надстроявате софтуера, като използвате
USB извода.
Когато настройката на системата завърши,
проверете подробностите за софтуера в
раздела Информация за продукта на екрана
Връзка Samsung.
Не изключвайте продукта по време на
надстройка на софтуера. Това може да
предизвика неизправност.
Обновяването на софтуера през USB извода се
поддържа само чрез USB флаш устройство.
27 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 27
2015-01-14
4:35:57
Възпроизвеждане на Съдържание
Вашата система за домашно кино може да
изпълнява съдържание на Blu-ray/DVD/CD дискове,
USB устройства, компютри, таблети и интернет.
За да възпроизведете съдържание на компютъра
или мобилно устройство, трябва да свържете
компютъра или мобилното устройство към вашата
мрежа. За да възпроизвеждате съдържание
на компютъра, трябва също да изтеглите и да
инсталирате мрежовия софтуер DLNA или вече
да разполагате с DLNA мрежов софтуер на
компютъра.
✎
Компютри с Windows 7 и Windows 8 имат
вграден DLNA софтуер (Play To).
Възпроизвеждане на дискове
от търговската мрежа
1.
Натиснете бутона 6, за да отворите тавичката
за диск.
2.
Поставете внимателно диск с лицевата страна
нагоре върху тавичката.
3.
Натиснете бутона 6, за да затворите тавичката
за диск. Възпроизвеждането започва
автоматично.
4.
Ако възпроизвеждането на започне
автоматично, натиснете бутона p на
дистанционното управление.
- Когато го почиствате, бършете диска леко
отвътре навън.
- Съхранение на дискове
 Не дръжте дискове изложени на пряка
слънчева светлина.
 Пазете на хладно и проветриво място.
 Пазете в чиста предпазна обвивка и
дръжте вертикално.
Възпроизвеждане на
мултимедийни файлове
1.
От Началния екран изберете МУЛТИМЕДИЯ,
и после натиснете бутона OK. Появява се
екранът Последно изпълнени.
2.
Изберете Съхранение, Мрежово устройство,
отдолу на екрана.
• Съхранение - Показва устройствата за
съхранение, свързани към продукта.
• Мрежово устройство - Показва мобилните
устройства, компютри, таблети и подобни
устройства, свързани чрез мрежата.
✎
Когато изберете елемент, информацията за елемента
минава отдолу на прозореца за показване.
3.
Изберете елемент или устройство и
натиснете бутона OK. Появява се екран,
който показва съдържанието на елемента
или устройството. В зависимост от това как е
подредено съдържанието, ще видите папки,
индивидуални файлове или и двете.
4.
Ако е необходимо, използвайте бутоните
78:; за да изберете папка, и после
натиснете бутона OK.
5.
Използвайте бутоните 78:; за да изберете
желания файл, който искате да гледате или
изпълните, и натиснете бутона OK.
6.
Избраният файл се възпроизвежда.
7.
Натиснете бутона ' (ВРЪЩАНЕ) за изход от
папка или бутона e (ИЗХОД) за връщане на
началния екран.
8.
Отидете на страници 30~42 за инструкции,
които обясняват как да управлявате
възпроизвеждането на видеоклипове, музика
и снимки на устройство за съхранение.
✎
За да покажете само определен тип
мултимедийни файлове, използвайте функцията
филтър( ) в горния десен ъгъл на елемента
или екрана на устройството.
Съхранение и управление на дискове
• Начин на държане на дискове
- Отпечатъци от пръсти или
драскотини по диска могат да
влошат качеството на звука и
картината или да причинят прескачане.
- Избягвайте да докосвате повърхността на
диска, където се прави запис.
- Хващайте диска за ръбовете, за да не останат
отпечатъци от пръсти по повърхността.
- Не лепете хартия или ленти по диска.
• Почистване на дисковете
- Когато по повърхността на диска
попаднат отпечатъци от пръсти
или замърсявания, почиствайте
със слаб препарат, разтворен във
вода, и избърсвайте с мека кърпа.
28 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 28
2015-01-14
4:35:57
✎
✎
В падащия списък на филтър( ) изберете
Снимки, Видео, или Музикален.
Въпреки че продуктът ще покаже папки за
всички типове съдържание, той ще покаже
файлове само от типа, който сте избрали.
Например, ако сте избрали Музикален, ще
може да виждате само музикални файлове.
Възпроизвеждане на файлове на
устройство за съхранение
Метод 1: Ако продуктът се включи, след
като свържете устройство за съхранение
Включете продукта.
2.
Следвайте указанията във “Възпроизвеждане
на мултимедийни файлове” на стр. 28. В стъпка
2 изберете Съхранение.
✎
В падащия списък на филтър( ) изберете
Снимки, Видео, или Музикален.
✎ Въпреки че продуктът ще покаже папки за
всички типове съдържание, той ще покаже
файлове само от типа, който сте избрали.
Например, ако сте избрали Музикален, ще
може да виждате само музикални файлове.
3. Ако е необходимо, използвайте бутоните
78:;, за да изберете папка, и после
натиснете бутона OK.
4.
Изберете файл, който искате да гледате или
изпълните, и натиснете бутона OK.
5.
Натиснете бутона ' (ВРЪЩАНЕ) за изход от
папка или бутона e (ИЗХОД) за връщане на
началния екран.
6.
Отидете на страници 30~42 за инструкции,
които обясняват как да управлявате
възпроизвеждането на видеоклипове, музика
и снимки на устройство за съхранение.
Ако поставите диск, докато изпълнявате USB
устройство или телефон, режимът се сменя на
"Диск" автоматично.
Ако мобилният телефон е съвместим с DLNA,
можете да изпълнявате съдържанието на
телефона, без да свързвате с USB кабел.
Метод 2: Ако свържете USB устройство,
докато продуктът е включен
1.
Свържете устройството за съхранение към
продукта. (Записан CD, USB устройство и т.н.).
Появява се изскачащият прозорец "Свърз.
нов.устр.". Ако има две или повече устройства
за съхранение, които са свързани в момента,
използвайте бутона :; за превключване
между устройствата.
ПУСКАНЕ НА ДИСК МУЛТИМЕДИЯ
SAMSUNG APPS
Свърз.нов.устр.
STORAGE DEVICE
Bсички
Няма диск
Снимки
Видео
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО
МОИ APP-и
Музикален
Приложения 1 Приложения 2 Приложения 3 Приложения 4 Приложения 5 Приложения 6
✎
Screen Mirroring Източник Настройки
Ако изскачащият прозорец не се появи,
преминете към метод 1.
2. Използвайте бутоните ,., за да изберете
Bсички, Снимки, Видео или Музикален,
и после натиснете бутона OK. В зависимост
от това как е подредено съдържанието, ще
видите папки, индивидуални файлове или и
двете.
За да покажете само определен тип
мултимедийни файлове, използвайте функцията
филтър( ) в горния десен ъгъл на елемента
или екрана на устройството.
✎
✎
Изпълняване на мултимедийно
съдържание, записано на компютър/
мобилно устройство
Възпроизвеждане на Съдържание
1.
✎
На системата за домашно кино можете да
възпроизвеждате мултимедийно съдържание,
което е записано на компютър или мобилно
устройство, свързано към същата мрежа като
системата за домашно кино.
✎ Може да възникнат проблеми със
съвместимостта, когато се опитвате да
възпроизвеждате мултимедийни файлове чрез
DLNA сървъри на трети страни.
✎ Съдържанието, споделено от компютър
или мобилно устройство, може да не се
възпроизведе в зависимост от типа шифроване
и файловия формат на съдържанието. Освен
това някои функции може да не са налични.
✎ Мултимедийното съдържание може да не
се изпълни безпроблемно в зависимост
от състоянието на мрежата. В този случай
използвайте USB устройство за съхранение.
29 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 29
2015-01-14
4:35:58
Възпроизвеждане на Съдържание
1.
От Началния екран изберете МУЛТИМЕДИЯ, и
после натиснете бутона OK.
2.
Изберете Мрежово устройство отдолу на
екрана и натиснете бутона OK. Показват се
устройствата за съхранение, свързани към
същата мрежа като системата за домашно кино.
Управление на
възпроизвеждането на видео
Можете да управлявате възпроизвеждането на видео
съдържание на Blu-ray/DVD диск, USB устройство
или мобилно устройство на компютъра. В зависимост
от диска или съдържанието, някои функции, описани
в това ръководство, може да не са налични.
3.
Изберете устройство за съхранение и
натиснете бутона OK. Показват се папките
и файловете, споделени от избраното
устройство за съхранение.
4.
Ако е необходимо, използвайте бутоните
78:;, за да изберете папка, и после
натиснете бутона OK.
5.
Изберете файл за гледане или
възпроизвеждане и натиснете бутона OK.
1
6.
Натиснете бутона ' (ВРЪЩАНЕ) за изход от
папка или бутона e (ИЗХОД) за изход от
папка или бутона.
2
7.
Отидете на страници 30~42 за инструкции,
които обясняват как да управлявате
възпроизвеждането на видеоклипове, музика
и снимки на устройство за съхранение.
✎
За да покажете само определен тип
мултимедийни файлове, използвайте функцията
филтър( ) в горния десен ъгъл на елемента
или екрана на устройството.
✎
✎
✎
В падащия списък на филтър( ) изберете
Снимки, Видео, или Музикален.
Въпреки че продуктът ще покаже папки за
всички типове съдържание, той ще покаже
файлове само от типа, който сте избрали.
Например, ако сте избрали Музикален, ще
може да виждате само музикални файлове.
Друг начин е да се преместите на
мултимедийното съдържание и да натиснете
бутона OK, за да възпроизведете съдържанието.
Бутони на дистанционното, които се
използват за възпроизвеждане на видео
1 Използване на менюто за диск/заглавие/
изскачащото меню и списъка със заглавия
DISC MENU
По време на възпроизвеждането, натиснете този
бутон, за да покажете на менюто на диска.
TITLE MENU
По време на възпроизвеждането, натиснете този бутон,
за да покажете изскачащото меню.
• Ако вашият диск има списък за изпълнение, натиснете
бутона Сортиране по, за да отидете в списъка.
2 Бутони за управление на възпроизвеждането
Продуктът не възпроизвежда звук в режим на
търсене или бавно изпълнение.
• За да се върнете към възпроизвеждане с
нормална скорост, натиснете бутона p.
30 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 30
2015-01-14
4:35:59
p
Стартира/поставя на пауза
възпроизвеждането.
e (ИЗХОД)
Спира възпроизвеждането
По време на възпроизвеждане
натиснете и задръжте
Възпроизвеждане бутона [ или ]. При
с бърза скорост всяко натискане на бутона
[ или ] скоростта на
възпроизвеждане се променя.
В режим на пауза, натиснете
Възпроизвеждане и задръжте бутона ].
с намалена
При всяко натискане на
скорост
бутона ] скоростта на
възпроизвеждане се променя.
Може да използвате функцията Избор сцена по
време на възпроизвеждане, за да гледате или
стартирате филм от сцената по ваш избор.
✎
✎
 Търсене на заглавия: Ако има повече от един
филм на диска или устройството, изберете
това, за да стартирате друго заглавие.
1.
По време на възпроизвеждане натиснете бутона
TOOLS.
Видеоклип на основата на файл
Използвайте бутоните ,., за да
изберете заглавие, и после натиснете
бутона OK.
За да търсите в DVD заглавие, натиснете
и задръжте бутона TOOLS, докато
възпроизвеждането е спряно. Въведете
числото 00, а след това номера на желаната
глава/запис (01, 02… и т.н.).
✎
 Търсене на глави: Изберете за да изпълните
глава по ваш избор.
1.
Изберете Търсене на глави и после
натиснете бутона OK.
Използвайте бутоните ,., за да
изберете глава, и после натиснете бутона
OK.
 Лента търсене по време: Изберете за да
изпълните филма от избрана времева точка.
2.
По време на възпроизвеждане натиснете бутона
TOOLS.
Използвайте бутоните :; за да изберете
Настройки(T) в горния десен ъгъл и после
натиснете бутона OK.
Пускане от началото
1.
Изберете Лента търсене по време и
после натиснете бутона OK.
2.
Натиснете и задръжте бутона 123,
докато на екрана се появи цифровата
клавиатура. Когато се появи цифровата
клавиатура, изберете стойност, като
използвате бутона 78:;, и после
натиснете бутона OK.
Изберете, за да се върнете в началото на филма,
и натиснете бутона OK.
3D
Използвайте менюто 3D, за да изберете опцията
Една до друга или Горе и долу, ако текущо
изпълняваното 3D съдържание не се показва
правилно в 3D режим.
✎
Изберете Търсене на заглавия и после
натиснете бутона OK.
2.
Използване на менюто ИНСТРУМЕНТИ
Дискове от търговската мрежа
Ако информацията за индекса на файла
е повредена или файлът не поддържа
индексиране, няма да можете да използвате
функцията Избор на сцена.
Ако използвате функцията DLNA след
свързване на компютър чрез мрежа, функцията
Избор на сцена може да не се поддържа.
Използвайте менюто 3D само за 3D
съдържание. Ако приложите формата
Една до друга или Горе и долу към 2D
съдържание, то няма да се покаже правилно.
✎
Възпроизвеждане на Съдържание
По време на възпроизвеждане,
натиснете бутона [ или
Възпроизвеждане ]. При всяко натискане на
с прескачане
бутона [ или ] дискът се
премества на предишната или
следващата глава или файл.
Избор сцена
Можете също да използвате бутоните :;,
за да се придвижвате напред или назад
във филма. Филмът се превърта назад
или напред с по една минута при всяко
натискане на бутоните :;.
31 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 31
2015-01-14
4:36:00
Възпроизвеждане на Съдържание
Режим повтаряне
Настройки еквалайзер
Позволява да повторите дадено заглавие, глава,
или определена част.
- Изк: Изберете, за да се върнете към нормално
възпроизвеждане.
- Загл.: Изберете това за повтаряне на желано
заглавие.
- Глава: Изберете това за повтаряне на
специфична глава.
- Повт. А-В: Изберете това за повтаряне на
специфичен раздел.
Позволява да настроите еквилайзера.
1.
Натиснете бутона OK в точката, в която искате
да започне повторното изпълнение (A).
2.
Натиснете бутона OK в точката, в която искате
да спре повторното изпълнение (B).
✎
В зависимост от диска, екранът може да не
покаже всички опции за повтаряне.
Когато се изпълнява видеоклип, записан
като цифров файл, се появяват опциите
Изкл., Повт. едно и Повтори вс..
Екранът може да не покаже веднага Глава
или Загл.. Продължавайте да натискате
бутоните ,., докато вашият избор се
появи в съответното поле.
Екранът може да не покаже веднага Повт. А-В.
Продължавайте да натискате бутоните ,.,
докато Повт. А-В се появи в съответното поле.
Трябва да зададете точка (B) на разстояние
поне 5 секунди от точка (A).
✎
✎
✎
✎
✎
Настройки еквалайзер се появява само
когато Режим на еквалайзера е Вкл..
Аудио
Изберете, за да зададете желания аудио език.
Синхр. звук
В някои случай, когато продуктът е свързан
към цифров телевизор, аудио сигналът може
да не се синхронизира с видео сигнала. В такъв
случай регулирайте Audio Sync (Аудио синхр.),
за да може времето на забавяне на аудиото да
съответства на видео сигнала.
Субтитри
Позволява да зададете желания език на субтитрите.
Настройки субтитри
Позволява да зададете желаните опции за субтитри.
Ъгъл
Изберете това, за да гледате сцената под друг
ъгъл. Опцията Ъгъл показва наличните ъгли за
гледане (1/1, 1/2, 1/3 и т.н.).
BONUSVIEW видео
BONUSVIEW аудио
Позволява да зададете желаната опция на Bonusview.
Реж. картина
Върти
Позволява да задавате Реж. картина.
- Динамичен: Увеличава остротата и яркостта.
- Стандартен: Изберете тази настройка за
повечето приложения за гледане.
- Филм: Това е най-добрата настройка за
гледане на филми.
- Потребител: Потребителят може да регулира
съответно остротата и намаляването на шума.
Позволява да зададете размер на видео
изображението. Изберете Оригинал, Режим1
(по-голям) или Режим2 (най-голям).
✎
Информация
Когато използвате функцията BD Wise, това
меню няма да се появява.
Режим на еквалайзера
Включете Режим на еквалайзера, за да
използвате еквилайзера.
Можете да завъртите екрана по часовниковата или
обратно на часовниковата стрелка с 90 градуса.
Цял екран
Изберете това, за да проверите информацията
за видео файла.
✎
✎
В зависимост от диска или устройството за
съхранение, менюто Инструменти може да е
различно.
Видео файлове с високи побитови скорости от
20 Mbps или повече напрягат възможностите
на продукта и могат да спрат по време на
възпроизвеждане.
32 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 32
2015-01-14
4:36:00
Използване на менютата Сортиране
по & Опции
Изберете функцията филтър( ) и после Видео,
за да покажете само видеоклипове.
✎
Въпреки че продуктът ще покаже папки за
всички типове съдържание, той ще покаже
файлове само от типа, който сте избрали.
Например, ако сте избрали Видео, ще може да
виждате само видео файлове.
На екрана, който показва видео файловете,
използвайте бутоните 78:;, за да изберете
Сортиране по или Опции горе вдясно, и после
натиснете бутона OK.
✎
Менютата Сортиране по и Опции обикновено
са налични, когато гледате видео файлове от
USB устройство или компютър, диск който
сте записали сами или мобилно устройство.
Те обикновено не са налични, ако гледате
търговски Blu-ray, DVD или CD дискове.
Управление на
възпроизвеждането на музика
Можете да управлявате възпроизвеждането на
музика на DVD, CD, USB устройство, мобилно
устройство или компютър. В зависимост от диска
или съдържанието, някои функции, описани в това
ръководство, може да не са налични.
Видео
 Дата
Показва всички папки с видео файлове по
дата. Ако изберете папка и после натиснете
бутона OK това показва всички видеоклипове
в папката по дата.
 Загл.
Показва всички видео файлове на носителя или
на устройството за съхранение по заглавие.
 Папка
Показва всички папки на носителя или на
устройството за съхранение.
Бутони на дистанционното, които се
използват за възпроизвеждане на
музика
4
13
2
Опции
 Възпр. избрано
Възпр. избрано ви позволява да създадете
списък, като изберете отделни файлове за
възпроизвеждане. Работи по същия начин за
всякакъв вид мултимедийно съдържание. Вж.
"Използване на Възпр. избраното с търговски
CD." на стр. 36.
 Изпрати
Изберете Изпрати за да качите избраните
файлове в онлайн сайтове (Picasa, Facebook и
т.н.) или устройство. За да използвате Изпрати,
трябва да регистрирате акаунт в онлайн сайт
и после да влезете в него с функцията Log In
(Влизане). Изпрати работи по същия начин
за музика, снимки и видеоклипове. За общи
инструкции вж. "Използване на функцията
Изпращане" на стр. 41.
✎
1
Бутони [ ]: Преминаване към
предишния/следващия запис.
2
Бутон e (ИЗХОД): Спира изпълнение.
3
Бързо възпроизвеждане (само за
аудио CD [CD-DA])
По време на възпроизвеждане натиснете
и задръжте бутона [ или ]
При всяко натискане на бутона [ или
] скоростта на възпроизвеждане се
променя.
4
Бутон p: Изпълнение/пауза на запис.
Възпроизвеждане на Съдържание
Сортиране по
В зависимост от диска или устройството за
съхранение, менютата Опции, Сортиране
по може да са различни. Възможно е да не се
покажат всички опции.
33 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 33
2015-01-14
4:36:01
Възпроизвеждане на Съдържание
Органи за управление на екрана за
музика
Превъртане назад на записа.
Превъртане напред на записа.
TRACK 001
TRACK 001
00:00/00:00
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
04:41
TRACK 004
04:02
TRACK 005
03:43
TRACK 006
03:40
TRACK 007
04:06
TRACK 008
03:52
TRACK 009
03:04
TRACK 010
04:02
Появява се екранът със списък със записи и
първият запис започва да се възпроизвежда. Ако
възпроизвеждате търговски диск и не натиснете
веднага бутон на дистанционното управление,
се появява екранът за възпроизвеждане. За да
върнете екрана със списък на записите, натиснете
бутона ' (ВРЪЩАНЕ).


,
1
Изпълнение в произволна
последователност.

Само на
екрана със
списък на
музика.
TRACK 001
00:00:40
00:03:35
На екрана със списък на записите използвайте
бутоните 78, за да местите маркера на записа,
който искате. Натиснете бутона OK, за да
изпълните записа.
Органи за управление на екрана за музика
Повторение на един или всички
записи.
Показване на еквилайзера.
 Настройки еквалайзер:
Настройвайте еквилайзера
ръчно. (Налично само при
включен Режим на еквалайзера)
 Възпр. избрано : Възпр.
избрано ви позволява да
избирате определен запис за
възпроизвеждане. Работи по
същия начин за всякакъв вид
мултимедийно съдържание. Вж.
"Използване на Възпроизвеждане
на избраното със собствено
записани носители (CD, USB
устройства и т.н.)" на стр. 36.
 Извличане : Опцията за
извличане преобразува аудио
CD в mp3 формат и записва
преобразуваните файлове на
USB устройство или мобилно
устройство, свързано към
продукта. Вж. "Извличане" на
стр. 38.
 Информация : Показва
информация за записа.
За достъп до органите за управление, изпълнете
запис и след това използвайте бутоните 78:;,
за да се преместите до орган за управление по
ваши избор.
✎ Органите за управление на екрана за музика са
достъпни само когато се изпълнява запис.
✎ Всички органи за управление не се появяват
едновременно.
✎ За съдържание на базата на файлове наличните
опции за Настройки(
) ще са различни.
Пауза на запис.
Използване на менютата Сортиране
по & Опции
Изпълнение на запис.
Изберете функцията филтър( ) и после
Музикален, за да покажете само видеоклипове.
Преминаване към предишния запис.
✎
Преминаване към следващия запис.
Въпреки че продуктът ще покаже папки за
всички типове съдържание, той ще покаже
файлове само от типа, който сте избрали.
Например, ако сте избрали Музикален, ще
може да виждате само музикални файлове.
34 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 34
2015-01-14
4:36:01
На екрана, който показва музикалните файлове,
използвайте бутоните 78:;, за да изберете
Сортиране по или Опции горе вдясно, и после
натиснете бутона OK.
✎
✎
Музикален
Сортиране по
В зависимост от диска или устройството
за съхранение, менюто Опции може да е
различно. Възможно е да не се покажат всички
опции.
Преименуване списък из и Изтрий Списък
се появяват само ако съществува списък.
Повтаряне на записи на аудио CD
Можете да настроите продукта да повтаря
записите на Аудио CD (CD-DA/MP3).
1.
На екрана на списък със записи време на
възпроизвеждане използвайте бутоните
78:;, за да изберете
в долния ляв ъгъл
на екрана и после натиснете бутона OK.
2.
Използвайте ,., за да изберете режима на
повторение, който искате - Изк, Една песен
или Всички - и после натиснете бутона OK.
TRACK 001
Опции
TRACK 001
 Възпр. избрано
Възпр. избрано ви позволява да създадете
списък, като изберете отделни файлове за
възпроизвеждане. Работи по същия начин
за всякакъв вид мултимедийно съдържание.
Вж. "Използване на Възпр. избраното с
търговски CD." на стр. 36 и "Използване на
Възпроизвеждане на избраното със собствено
записани носители (CD, USB устройства и
т.н.)" на стр. 36.
 Изпрати
Изберете Изпрати, за да качите избраните
файлове в онлайн сайтове (Picasa, Facebook и
т.н.) или устройства. За да използвате Изпрати,
трябва да регистрирате акаунт в онлайн сайт и
после да влезете в него с функцията Влизане.
Изпрати ) работи по същия начин за музика,
снимки и видеоклипове. За общи инструкции вж.
"Използване на функцията Изпращане" на стр. 41.
 Кодиране
Изберете, за да управлявате опциите за
кодиране на текст.
 Преименуване списък из.
Можете да помените името на списъка за
изпълнение.
 Изтрий Списък
Можете да изтриете списъка за изпълнение.
 Добави в списък
Можете да добавите допълнителни файлове
към списък за изпълнение
00:00/00:00
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
04:41
TRACK 004
04:02
TRACK 005
03:43
TRACK 006
03:40
TRACK 007
04:06
TRACK 008
03:52
TRACK 009
03:04
TRACK 010
04:02
Екран на списъка със записи


Възпроизвеждане на Съдържание
 Песен
Показва всички музикални записи на носителя
или на устройството за съхранение.
 Албум
Показва всички музикални записи на носителя
или на устройството за съхранение по
албуми.
 Изпълн.
Показва всички музикални файлове на
носителя или устройството за съхранение по
изпълнител.
 Жанр
Показва цялата музика на носителя или
устройството за съхранение по жанр.
 Папка
Показва всички папки на носителя или на
устройството за съхранение.
TRACK 001
00:00:40
00:03:35
Екран на възпроизвеждане
За да върнете екрана със списък на записите,
натиснете бутона ' (ВРЪЩАНЕ).
35 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 35
2015-01-14
4:36:04
Възпроизвеждане на Съдържание
- Изберете Изчисти вс., за да демаркирате
всички записи наведнъж. След това изберете
индивидуални записи или изберете Избор
вс., за да изберете всички записи, и натиснете
бутона ' (ВРЪЩАНЕ) на дистанционното
управление или изберете Възпр. и натиснете
бутона OK. Ако не използвате Избор вс. или
изберете индивидуални записи, списъкът
Възпр. избраното не се променя.
- Отказ отменя всички промени, които сте
направили на екрана Възпр. избраното.
Когато се върнете на екрана на списък със
записи, списъкът Възпр. избраното ще бъде
непроменен.
Разбъркване на записи на аудио CD
Можете да настроите продукта да изпълнява
записите на Аудио CD (CD-DA/MP3).
1.
2.
По време на възпроизвеждане използвайте
бутоните 78:;, за да изберете
в долния
десен ъгъл на екрана и после натиснете
бутона OK.
Използвайте бутоните ,., за да зададете
Разбъркв. mode Изк или Вкл. и после
натиснете бутона OK.
Използване на Възпр. избраното с
търговски CD.
1.
На екрана на списък със записи изберете
Настройки ( ) долу вляво и натиснете
бутона OK. Появява се менюто Настройки.
2.
Изберете Възпр. избраното, и натиснете
бутона OK. Появява се екранът Възпр.
избраното.
Използвайте бутоните 78 , за да изберете
запис и след това натиснете бутона OK.
Отляво на записа се появява отметка.
Повторете стъпка 3, за да изберете
допълнителни записи.
За да премахнете запис от списъка, отидете
на записа и натиснете отново бутона OK.
Отметката на записа се премахва.
Когато сте готови изберете Възпр. долу вляво
и натиснете бутона OK. Отново се появява
екранът на списък със записи и показва само
избраните за изпълнение записи. Избраните
записи се изпълняват автоматично.
За да отмените списъка Възпр. избраното
изберете Настройки ( ) В менюто Настройки
изберете Възпроизвеждане всичко. Отново
се появява екранът на списък със записи и
показва всички записи на CD.
3.
4.
5.
6.
7.
✎
✎
Можете да изберете до 99 записа от аудио CD
(CD-DA), като използвате Възпр. избраното.
На екрана Възпр. избраното можете също да
изберете Избор вс., Изчисти вс. и Отказ.
- Изберете Избор вс., за да изберете всички
записи. Това отменя избора на индивидуални
записи. Когато натиснете бутона '
(ВРЪЩАНЕ) на дистанционното управление
или изберете Възпр. и след това натиснете
бутона OK, на екрана на списъка със записи
се появяват всички записи и продуктът
започва да изпълнява всички записи от Запис
001.
Използване на Възпроизвеждане на
избраното със собствено записани
носители (CD, USB устройства и т.н.)
1.
Поставете собствено записан CD или USB
устройство със собствено записани файлове
в системата за домашно кино. Появява се
изскачащият прозорец Свърз.нов.устр..
2. Изберете Музикален и натиснете бутона OK
на вашето дистанционно управление. Появява
се екранът на списък с файлове, който показва
икони за записи, папки или и двете.
3. Ако е необходимо, използвайте бутоните
78:;, за да изберете папка, и после
натиснете бутона OK.
4. Когато се покажат записите, които искате да
изпълните, изберете Опции и натиснете бутона
OK.
5. Изберете Възпроизвеждане на избраното и
натиснете бутона OK. Горе вляво на иконите на
записите се показват отметки.
6. Използвайте бутоните 78:;, за да изберете
запис, и след това натиснете бутона OK. В
квадратчето се появява отметка.
7. Повторете стъпка 6, за да отметнете и изберете
допълнителни записи.
8. За да премахнете запис от списъка, отидете
на записа и натиснете отново бутона OK.
Отметката на записа се премахва.
9. След това изберете Възпроизвеждане и
натиснете бутона OK. Появява се екранът на
списък със записи и показва само избраните
за изпълнение записи. Избраните записи се
изпълняват автоматично.
10. За да отмените списъка Възпроизвеждане на
избраното натиснете бутоните ' (ВРЪЩАНЕ)
или e (ИЗХОД). Ако натиснете ' (ВРЪЩАНЕ),
се връщате на екрана на списъка с файлове.
Ако натиснете e (ИЗХОД), се връщате в
началния екран.
36 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 36
2015-01-14
4:36:06
✎
Ако искате да използвате Възпроизвеждане
на избраното за да гледате видеоклипове,
използвайте функцията филтър( ) , за да
изберете Видео вместо Музикален.
8.
9.
Използване на Възпроизвеждане на
избраното от началния екран
✎
Създаване и редактиране на
списък за изпълнение, записан на
устройство за съхранение
Създаване на списък за изпълнение
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Свържете USB устройство с музика към
гнездото USB на системата за домашно кино и
после включете системата.
От Началния екран изберете МУЛТИМЕДИЯ, и
после натиснете бутона OK.
От екрана МУЛТИМЕДИЯ и после изберете
Съхранение, и натиснете бутона OK.
Изберете USB устройство и натиснете бутона
OK.
Отгоре на екрана изберете филтър( ) Музикален.
След като екранът се покаже отново, изберете
Опции ( ) Добави в списък.
На следващия екран изберете съществуващ
списък за изпълнение и после натиснете
бутона OK.
ИЛИ
Изберете Нов списък за изпълнение
и натиснете бутона OK. Ако сте избрали
съществуващ списък за изпълнение, отидете
на стъпка 9. Ако сте избрали Нов списък за
изпълнение, отидете на стъпка 8.
10.
11.
12.
13.
Възпроизвеждане на списък за изпълнение
1.
Свържете USB устройството със списъка за
изпълнение към USB порта на системата за
домашно кино.
2.
Отидете в списъка (Начален екран МУЛТИМЕДИЯ Съхранение USB
устройство списък).
3.
Изберете списъка за изпълнение и натиснете
OK. Появява се екранът на списъка със записи
и първият запис от списъка започва да се
възпроизвежда.
Възпроизвеждане на Съдържание
Изберете ПУСКАНЕ НА ДИСК или
МУЛТИМЕДИЯ в зависимост от носителя,
който използвате.
- Ако сте избрали ПУСКАНЕ НА ДИСК, появява
се екранът на списъка със записи.
Използвайте функцията филтър( ) за да
изберете Музикален, и после следвайте
указанията, започващи от стъпка 3 по-горе.
- Ако сте избрали МУЛТИМЕДИЯ, изберете
Съхранение или Мрежово устройство на
екрана МУЛТИМЕДИЯ. След това изберете
вашия носител на екрана Съхранение или
устройство на екрана Мрежово устройство.
Появява се екранът на списъка с файлове.
Използвайте функцията филтър( ) за да
изберете Музикален, и после следвайте
указанията, започващи от стъпка 3 по-горе.
На екранната клавиатура, приемете името по
подразбиране за новия списък или въведете
ново име. Когато сте готови изберете Готово,
натиснете бутона OK и отидете на стъпка 9.
Отидете в екрана, който показва музиката,
който искате да добавите към списъка за
изпълнение.
Използвайте бутоните 78:;, за да
изберете запис, и след това натиснете бутона
OK. Отляво на иконата за запис се появява
отметка в квадратчето.
Повторете стъпка 10, за да отметнете и
изберете допълнителни записи.
За да премахнете запис от списъка, отидете
на записа и натиснете отново бутона OK.
Отметката на записа се премахва.
Когато сте готови, изберете Добавяне отгоре
на екрана и натиснете бутона OK. Списъкът за
изпълнение се записва в USB устройството и
се появява изскачащият прозорец Добавени.
Натиснете бутона OK.
Редактиране на списък за изпълнение
1.
Докато се възпроизвежда списък за
изпълнение изберете Настройки(
)
Редактиране списък за изпълнение долу
вляво на екрана на списък със записи.
2.
Използвайте бутоните 78:; за да изберете
запис, и след това натиснете бутона OK. До
записа се появява отметка.
3.
За да отмените избор, изберете отново записа
и после натиснете бутона OK button.
✎
За да изберете едновременно всички записи,
използвайте Избери всички. За да отмените
всички избрани, използвайте Демаркирай
всичко.
37 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 37
2015-01-14
4:36:07
Възпроизвеждане на Съдържание
4.
5.
✎
✎
Когато сте готови изберете Изтрий долу вляво
на екрана и натиснете бутона OK. Появява се
изскачащ прозорец за потвърждаване.
Изберете Да и натиснете бутона OK.
Изтриването на всички файлове в списък за
изпълнение ще изтрие също и самия списък.
Можете да запишете до 5 списъка за
изпълнение.
Извличане
11. Когато извличането завърши, се появява
съобщението "Успешно извличане.".
Натиснете бутона OK. Отново се появява
екранът на списъка със записи.
Използване на Bluetooth
1.
Поставете USB устройство в USB жака отпред
на продукта. Това е устройството, в което ще
запишете извлечените файлове.
2.
Поставете музикален CD в системата за
домашно кино. След няколко секунди се
появява екранът на списъка със записи.
3.
На екрана на списъка със записи изберете
Настройки( ) долу вляво на екрана и
натиснете бутона OK. Появява се менюто
Настройки.
4.
Използвайте бутоните 78, за да изберете
Извличане и след това натиснете бутона OK.
Появява се екранът Извличане.
5.
Използвайте бутоните 78, за да изберете
запис и след това натиснете бутона OK.
Отляво на записа се появява отметка.
6.
Повторете стъпка 5, за да изберете
допълнителни записи.
✎
За да изберете едновременно всички записи,
изберете Избор вс. долу вляво на екрана и
натиснете бутона OK.
7.
За да премахнете запис от списъка, отидете
на записа и натиснете отново бутона OK.
Отметката на записа се премахва.
8.
Когато сте готови, изберете бутона Изв, като
използвате бутоните 78, и после натиснете
бутона OK. Появява се изскачащият екран Изв.
9.
Използвайте бутоните 78, за да изберете
устройството, където да запаметите
извлечения файл, и натиснете бутона OK.
Извличането започва.
✎
10. Ако искате да отмените извличането, след
като е започнало, натиснете бутона OK и
изберете Да. Изберете Не, за да продължите
извличането.
Не прекъсвайте връзката към устройството по
време на извличането.
Може да използвате Bluetooth устройство, за да
се радвате на музика с високо качество на звука,
всичко без жици!
• Разстояние на сдвояване : макс. 2 м,
Работно разстояние : макс. 10 м
• Действителното функциониране може да
е различно в зависимост от средата дори
ако използвате устройството в рамките на
работното разстояние.
Какво е Bluetooth?
Bluetooth е технология, която позволява Bluetoothсъвместими устройства да общуват, като използват
безжична връзка от близки разстояния.
• Bluetooth устройството може да причини шум
или неизправност:
- Когато част от тялото е в контакт с
приемо-предаващата система на Bluetooth
устройството или системата за домашно кино.
- Когато и изложено на електрически вариации
от блокиращи предмети като стени, ъгли или
офис подразделения.
- Когато е изложено на електрическа
интерференция от устройства със сходен
честотен диапазон, включително медицински
уреди, микровълнови печки и безжични LAN.
• Сдвоете системата за домашно кино и Bluetooth
устройството, докато се в близост едно от друго.
• Колкото е по-голямо разстоянието между
системата за домашно кино и Bluetooth
устройството, толкова по-лошо става качеството.
Ако разстоянието надхвърли работния обхват на
Bluetooth, връзката се изгубва.
• В области с слабо приемане-чувствителност,
Bluetooth връзката може да не работи правилно.
38 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 38
2015-01-14
4:36:07
• Системата за домашно кино има ефективен
обхват на приемане до 10 м във всички посоки,
ако няма препятствия. Връзката ще бъде
автоматично прекъсната, ако устройството
излезе извън обхват. Дори в рамките на този
обхват качеството на звука можа да се занижи
поради препятствия като стени и врати.
• Това безжично устройство може да причини
електрически смущения по време на работа.
За свързване на системата за домашно кино
към Bluetooth устройство
Свързване
1.
Натиснете бутона SOURCE на дистанционното
управление, за да покажете съобщението BT.
2.
Изберете менюто Bluetooth на Bluetooth
устройството, което искате да свържете. За
инструкции вж. ръководството за потребителя
на Bluetooth устройството.
3.
Изберете "[HTS]Jxxxxx" от списъка с резултати
от търсенето.
• Когато системата за домашно кино е
свързана към Bluetooth устройството, на
предния дисплея на системата за домашно
кино ще се появи името на свързаното
Bluetooth устройство, следвано от името на
системата за домашно кино.
4.
Изпълняван на музика на свързаното
устройство.
• Можете да слушате музиката, изпълнявана
на свързаното Bluetooth устройство,
направо от системата за домашно кино.
✎
Системата за домашно кино поддържа само
SBC данни със средно качество (до 237
kbps@48 kHz) и не подържа SBC данни с
високо качество (328 kbps@44,1 kHz).
Функцията AVRCP се поддържа. Начинът и на
работа може да е различен, в зависимост от
спецификациите на свързаното устройство.
✎ Свързвайте само Bluetooth устройства, които
поддържат функцията A2DP профил.
✎ Може да свързвате само по едно Bluetooth
устройство.
✎ Функциите за търсене или връзка може да не
работят правилно в следните случаи:
- Ако има силно електрично поле в близост или
около системата за домашно кино.
- Ако няколко Bluetooth устройства са сдвоени
едновременно към продукта.
- Ако Bluetooth устройството се изключи, не е
на място или е неизправно.
Отбележете, че устройства като микровълнови
фурни, безжични LAN адаптери, флуоресцентни
светлини и газови фурни използват същия честотен
диапазон като Bluetooth устройството, което може
да доведе до електрическа интерференция.
✎
За най-добра работна съвместимост между
Bluetooth устройство и системата за домашно
кино или някакво друго устройство,
например мобилен телефон, и системата за
домашно кино, препоръчваме да надстроите
операционната система на устройството до
най-новата версия.
За прекъсване на връзката с Bluetooth
устройството от системата за домашно кино
Можете да прекъснете връзката между Bluetooth
устройството и системата за домашно кино. За
инструкции вж. ръководството за потребителя на
Bluetooth устройството.
• Когато връзката между Bluetooth устройството
и системата за домашно кино се прекъсне, на
системата ще се покаже DISCONNECTED на
лицевия дисплей.
Възпроизвеждане на Съдържание
Bluetooth устройство
Преди да започнете, се уверете, че Bluetooth
устройството поддържа съвместима с Bluetooth
функция за стерео слушалки.
✎
За прекъсване на връзката със системата за
домашно кино от Bluetooth устройство
Натиснете бутона (
) на предния панел на
системата за домашно кино, за да превключите
от режим BT на друг режим или да изключите
системата за домашно кино.
• С изключение на случая, когато прекъсвате
връзката към системата за домашно кино чрез
смяна на функциите, свързаното Bluetooth
устройство ще изчака определено време за
реакция от системата за домашно кино, преди
да прекрати връзката. (Времето за прекъсване
на връзката може да е различно, в зависимост от
Bluetooth устройството.)
39 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 39
2015-01-14
4:36:08
Възпроизвеждане на Съдържание
✎
✎
В режим на свързване с Bluetooth, Bluetooth
връзката може да се изключи, ако интервалът
между системата за домашно кино и
Bluetooth устройството превиши 10 метра.
Когато Bluetooth устройството се върне в
работен обхват или рестартирате Bluetooth
устройството, трябва да го сдвоите със
системата за домашно кино, за да установите
повторно връзката.
В режим Bluetooth скрийнсейвърът ще се
стартира, ако Bluetooth устройството остане
в готовност за 5 минути. За да свържете
повторно Bluetooth устройството, изключете
скрийнсейвъра и после свържете устройството.
За да изключите скрийнсейвъра, натиснете
произволен бутон на дистанционното
управление (бутон за сила на звука, бутони
78:; и т.н.)
Използване на бързо стартиране с
Bluetooth
Когато системата за домашно кино е изключена,
свързването на свързвано преди смарт устройство
към продукта чрез Bluetooth връзка може да
включи системата за домашно кино.
✎
За да работи Бърз старт, системата за домашно
кино трябва да е свързана.
✎ За да използвате тази функция, задайте
Настройки > Система > Бърз старт на Вкл..
✎ За да използвате тази функция, трябва да е вече
установена Bluetooth връзка между системата
за домашно кино и вашето смарт устройство. С
други думи системата за домашно кино трябва
да присъства в списъка с Bluetooth устройства,
към които вашето смарт устройство вече е
установявало връзка.
1. Свържете свързваното преди смарт
устройството към продукта чрез Bluetooth.
(За информация за Bluetooth връзката вж.
ръководството на смарт устройството.)
2.
След установяване на връзката системата
за домашно кино се включва автоматично в
режим BT.
• Изберете желаната музика, която да
изпълните на смарт устройството.
Възпроизвеждане на снимки
Можете да изпълнявате снимки на диск, USB
устройство или мобилно устройство на компютъра.
Използване на менюто Инструменти
Докато гледате снимка, натиснете бутона TOOLS
на дистанционното управление.
Изберете Настройки(T) в горния десен ъгъл
на екрана и натиснете бутона OK. Появява се
падащият списък на менюто Инструменти.
Настройки за слайдшоу
 Скорост: Изберете, за да контролирате
скоростта на слайдшоуто.
 Ефекти: Изберете, за да зададете специални
ефекти за слайдшоуто.
Завъртане
Изберете това, ако искате да завъртите текущата
снимка. (Това ще завърти снимката в посока на
или обратна на часовниковата стрелка.)
Варио
Изберете, за да уголемите текущата снимка.
(Увеличаване до 4 пъти)
Реж. картина
 Динамичен: Изберете за увеличаване на
остротата.
 Стандартен: Изберете за повечето
приложения за гледане.
 Филм: Това е най-добрата настройка за
гледане на филми.
 Потребител: Потребителят може да регулира
съответно остротата и намаляването на шума.
Фонова музика
Изберете това, ако искате да слушате музика,
докато гледате слайдшоу.
Режим на еквалайзера
Задайте на Вкл., за да използвате еквилайзера.
Може да персонализирате собствените си
лични предпочитания за звук като използвате
настройките на еквилайзера.
Настройки еквалайзер
Тази функция е налична само когато Режим на
еквалайзера е Вкл..
40 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 40
2015-01-14
4:36:09
Изпрати
Снимки
Изберете Изпрати, за да качите избраните
файлове в онлайн сайтове (Picasa, Facebook и
т.н.) или устройства. За да използвате Изпрати,
трябва да регистрирате акаунт в онлайн сайт и
после да влезете в него с функцията Влизане.
Изпрати работи по същия начин за музика,
снимки и видеоклипове. За общи инструкции вж.
"Използване на функцията Изпращане" на стр. 41.
Информация
Показва се информация за снимката
✎
✎
Използване на менютата Сортиране
по и Опции, когато е показан
списъкът с файлове на снимки
Изберете функцията филтър( ) и после Снимки,
за да покажете само видеоклипове.
✎
Въпреки че продуктът ще покаже папки за
всички типове съдържание, той ще покаже
файлове само от типа, който сте избрали.
Например, ако сте избрали Снимки, ще може
да виждате само фото файлове.
На екрана, който показва фото файлове, използвайте
бутоните 78:;, за да изберете Сортиране по или
Опции горе вдясно, и после натиснете бутона OK.
 Дата
Групира всички фото файлове на носителя
или устройството за съхранение по дата.
Щракнете върху група, за да видите снимките
в тази група.
 Загл.
Показва всички фото файлове на носителя или
на устройството за съхранение по заглавие.
 Папка
Показва всички папки на носителя или на
устройството за съхранение.
Опции
 Слайдшоу
Стартира слайдшоуто. Показва всички файлове
в текущата папка един след друг. Ако искате
да създадете слайдшоу с избраната група от
снимки, вижте Възпр. избрано по-долу.
 Възпр. избрано
Възпр. избранови позволява да избирате
определен запис за възпроизвеждане.
Работи по същия начин за всякакъв вид
мултимедийно съдържание. Вж. "Използване на
Възпроизвеждане на избраното със собствено
записани носители (CD, USB устройства и т.н.)"
на стр. 36.
 Изпрати
Изберете Изпрати, за да качите избраните
файлове в онлайн сайтове (Picasa, Facebook
и т.н.) или устройства. За да използвате
Изпрати, трябва да регистрирате акаунт
в онлайн сайт и после да влезете в него с
функцията Влизане.
✎
Възпроизвеждане на Съдържание
✎
В зависимост от диска или устройството за
съхранение, менюто Опции може да е различно.
Възможно е да не се покажат всички опции.
За да активирате функцията Фонова музика,
фото файлът трябва да се намира на същия
носител като този на музикалния файл. Обаче
качеството на звука може да се повлияе от
побитовата скорост на MP3 файла, размерът на
снимката и методът на кодиране.
Не може да уголемявате субтитрите и PG
графиката в режим на цял екран.
Сортиране по
В зависимост от диска или устройството за
съхранение, менюто Опции може да е различно.
Възможно е да не се покажат всички опции.
Използване на функцията Изпращане
1.
Използвайте бутоните 78, за да изберете
Изпрати и след това натиснете бутона OK.
Появява се екранът Избор.
2.
Използвайте бутоните 78, за да изберете
снимка, и след това натиснете бутона OK.
Отляво на картината се появява отметка.
3.
Повторете стъпка 2, за да изберете
допълнителни картини.
4.
За да премахнете снимка от списъка, отидете
на снимката и натиснете отново бутона OK.
Отметката на картината се премахва.
41 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 41
2015-01-14
4:36:09
Възпроизвеждане на Съдържание
Когато сте готови, натиснете бутоните 78, за
да изберете Изпрати и натиснете бутона OK.
Появява се изскачащият прозорец Изпращане
със списък на онлайн сайтове (Picassa,
Facebook, и т.н.) или устройства, на които
можете да изпратите снимките.
❏ Virtual Surround
6.
Изберете местоназначение и натиснете бутона
OK.
7.
Ако изпращате снимките на онлайн сайт,
сайтът се стартира. Влезте и следвайте
инструкциите на екрана.
 Symphony Hall in Boston (Hall 1): Осигурява
ясен звук, като при слушане в концертна зала.
 Philharmonic Hall in Bratislava (Hall 2):
Предоставя също чисти вокали като слушане
в концертна зала, но е по-малко мощно от
HALL1 (ЗАЛА1).
 Jazz Club in Seoul B: Препоръчвана настройка
за джаз.
 Church in Seoul: Предоставя усещането, че сте
в голяма църква.
 Amphitheater (Rock): Препоръчвана настройка
за рок.
 Изк: Изберете тази настройка за стандартно
слушане.
5.
✎
За да изпращате снимки на онлайн сайт, трябва
да имате акаунт на този сайт.
Използване на бутоните за специални
ефекти на дистанционно управление
Функция SOUND EFFECT
Позволява да изберете режим, който оптимизира
звука.
1.
Натиснете бутона SOUND EFFECT.
2.
Натиснете бутоните ,., за да изберете
желания режим: DSP, Virtual Surround,
Режим SFE или Спорт.
3.
Натиснете бутоните :;, за да изберете
желания звуков ефект.
❏ DSP
 MP3 Enhancer: Помага да подобрите
качеството на звука (напр. mp3 музика). Може
да увеличите нивото на звука на MP3 (24 kHz,
8 бита) до CD ниво (44.1 kHz, 16 бита).
 Power Bass: Увеличава силата на ниските
честоти и предоставя приглушаващи ефекти.
 Virtual 7.1 (само HT-J7500W) : Създава
виртуален 7.1-канален звук чрез 5.1-каналната
система високоговорители.
 Изк: Изберете тази настройка за стандартно
слушане.
✎
При избор на Настр. прост високоговорител
> Прост режим DSP показва следното.
(Функцията Настр. прост високоговорител
(Проста настройка на високоговорител) е
налична само за модела HT-J7500W.)
Enhanced Stereo  Mp3 Enhancer  Power
Bass  Virtual Surround
Можете да зададете двуканален входящ източник,
за възпроизвеждате звук в 5.1-канален съраунд
режим.
❏ Режим SFE
❏ Спорт
✎
В зависимост от диска или устройството за
съхранение името на тази функция може да е
различно.
 Говорител : Подчертава гласа на коментатора
при спортни събития, за да подобри
"потапянето" ви в играта.
 Стадион: Подчертава шумовете от зрителите
по време на спортно събитие за подобрено
усещане за близост.
 Изк: Изберете тази настройка за стандартно
слушане.
DTS Neo:Fusion II / 3D Sound
Може да се радвате на по-естествен и
реалистичен обемен звук с обогатени тонове,
като добавя дълбочина на звука чрез опциите
за нива.
• DTS Neo:Fusion II : Изк  Вкл.
• 3D Sound (само HT-J7500W) :
Изк  Високо  Ниско
✎
✎
3D Sound не е налично в FM режим.
3D Sound се показва само ако сте избрали
Настр. прост високоговорител > Прост
режим.
* Enhanced Stereo : Ефект на звуково поле,
който кара звука от предния канал да се
простира до съраунд канала.
42 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 42
2015-01-14
4:36:10
Мрежови Услуги
Може да се радвате на различни мрежови услуги
като поточно видео или онлайн приложения, като
свържете продукта към мрежовата система.
✎
Ако сте избрали Влизай автоматично, при
следващото влизане продуктът ще въведе
имейла и паролата автоматично. Трябва само
да изберете Влизане.
За да използвате мрежови услуги, първо трябва
да:
1. Свързване на продукта към мрежа.
(вж. стр 14)
2. Конфигурирайте мрежовите настройки.
(вж. стр. 23~25)
✎
Ако натиснете бутона , след като сте
влезли, се появява екранът Влизане.
Можете да изберете Свързване на акаунти,
Редактиране на профил, Премахване акаунт
и Излизане.
Влизане във вашия акаунт на
Samsung
Преди да получите достъп до SAMSUNG APPS,
препоръчваме да влезете във вашия акаунт на
Samsung.
✎
За да създадете акаунт на Samsung, следвайте тези
стъпки:
1. При показан начален екран натиснете бутона
. Появява се екранът Влизане.
2. Изберете полето ID (ИД) и после натиснете
бутона OK. Появява се изскачащ прозорец с
екранна клавиатура.
3. Използвайте клавиатурата, за да въведете
вашия имейл адрес. Когато сте готови,
изберете бутона Готово и после натиснете
бутона OK. Отново се появява екранът
Влизане.
4. Изберете полето Парола и после натиснете
бутона OK. Появява се изскачащ прозорец с
екранна клавиатура.
5. Използвайте клавиатурата, за да въведете
вашата парола. Когато сте готови, изберете
бутона Готово и после натиснете бутона OK.
Отново се появява екранът Влизане.
6. За да улесните процеса на влизане следващия
път, изберете Влизай автоматично и после
натиснете бутона OK.
7. Изберете Влизане и после натиснете бутона
OK.
8. Появява се екранът Правила и условия за
акаунт в Samsung.
9. Изберете Съгласявам се и после натиснете
бутона OK.
10. Изберете изображение, което да използвате
за идентифициране на своя акаунт и после
натиснете бутона OK.
11. Изберете Готово.
Ако не сте настроили Smart Hub, когато използвате
SAMSUNG APPS за пръв път, продуктът ще
поиска да извършите процедура по настройка
Smart Hub.
1.
На началния екран изберете SAMSUNG APPS
и после натиснете бутона OK.
2.
Ще се появи изскачащият прозорец Smart Hub
с въпроса дали искате да настроите Smart
Hub. Изберете Да и после натиснете бутона
OK. Появява се екранът за добре дошли.
Изберете Старт и после натиснете бутона OK.
Появява се екранът Правила и условия за
Smart Hub, Правила за поверителност.
На екрана Допълнителни услуги и
възможности за избор трябва да разгледате
и приемете както Правилата и условията на
Smart Hub, така и правилата за поверителност,
за да използвате Smart Hub.
Превъртете надолу и после щракнете върху
бутона Преглед подр., за да видите всички
документи.
Не е необходимо да потвърждавате, че сте
съгласен с Допълнителното уведомление за
поверителност, но ако не го направите, една
или повече функции или характеристики на
Smart TV няма да бъдат достъпни за вас.
Изберете Съгласявам се с всичко и после
натиснете бутона OK. Появява се екранът с
Настройката е завършена. Натиснете бутона
OK.
3.
4.
5.
✎
6.
Мрежови Услуги
Ако нямате акаунт на Samsung, създайте такъв,
като изберете Създаване на акаунт.
Преди да използвате SAMSUNG
APPS
43 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 43
2015-01-14
4:36:11
Мрежови Услуги
Използване на SAMSUNG APPS
Чрез екрана SAMSUNG APPS можете да изтегляте
приложения от интернет и да стартирате и използвате
изтеглени приложения на телевизора. За достъп до
някои приложения ви е необходим акаунт на Samsung.
✎ Докато възпроизвеждате мултимедийно
съдържание в SAMSUNG APPS, натиснете
и задръжте бутона 5 на дистанционното
управление, за да поставите на пауза
възпроизвеждането. За спиране на
възпроизвеждането натиснете и задръжте бутона
e (ИЗХОД) на дистанционното управление.
Бърз преглед на екрана SAMSUNG APPS
1
При първото отваряне на екрана SAMSUNG APPS
системата за домашно кино автоматично изтегля група
безплатни приложения. След като приложенията се
изтеглят, те се появяват в екрана SAMSUNG APPS.
За да видите допълнителни приложения, изберете
Най-известните, Какво ново или Категории отдолу
на екрана и натиснете бутона OK.
Най-известните показва по-голямата част
от приложенията, а Какво ново най-новите.
Категории показва серия икони, представляващи
категории, като Видео, Игра и Спорт. Изберете
категория и после натиснете бутона OK. Системата
за домашно кино показва приложенията в тази
категория.
Изтегляне на приложение
2
1.
Изберете Най-известните, Какво ново или
Категории и после натиснете бутона OK.
2.
Ако сте избрали Категории, изберете икона
на категория и после натиснете бутона OK. В
противен случай отидете на стъпка 3.
SAMSUNG APPS
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО
1
2
3
4
5
2
3
4
5
МОИ APP-и
WebBrowser
6
Най-известните Какво ново
7
8
9
10
Категории
3
1
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО: Показва препоръчано
съдържание, управлявано от Samsung. Не
може да изтривате препоръчани приложения.
2
МОИ APP-и: Показва вашата лична
галерия от приложения, в която може да се
въвеждат промени в екрана МОИ APP-и.
3
Най-известните, Какво ново и Категории:
Изберете, за да разгледате и изтеглите
допълнителни приложения.
✎
На екраните Най-известните, Какво ново
и Категории се показва зелена стрелка на
приложенията, които вече сте изтеглили.
3. Изберете приложение, което искате да
изтеглите и натиснете бутона OK. Появява
се екран с подробна информация за
приложението.
4.
Изберете бутона Изтегляне на екрана и после
натиснете бутона OK. Изтегляне се променя
на Отказ и приложението започва да се
изтегля.
5.
Ако искате да отмените изтеглянето, изберете
Отказ и после натиснете бутона OK.
6.
Когато изтеглянето завърши, изберете Отказ
се променя на Отваряне. Изберете Отваряне,
и после натиснете бутона OK, за да стартирате
приложението. Друг начин е да натиснете
бутона ' (ВРЪЩАНЕ), докато отново се появи
екранът SAMSUNG APPS. Приложението,
което сте изтеглили, ще се покаже на екрана с
приложения под МОИ APP-и.
44 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 44
2015-01-14
4:36:11
Стартиране на приложение
Преглед подр.
1.
Изберете SAMSUNG APPS на началния екран
и после натиснете бутона OK.
1.
2.
На екрана SAMSUNG APPS използвайте
бутоните 78:;, за да изберете приложение
и после натиснете бутона OK. Приложението
започва да се изпълнява.
На екрана МОИ APP-и изберете
приложението, за което искате да видите
подробна информация, и после натиснете
бутона OK за 3 секунди. Появява се менюто
Опции.
2.
Изберете Преглед подр. и после натиснете
бутона OK.
Менюто с опции
Менюто Опции ви позволява да добавяте и да
изтривате приложения от МОИ APP-и. Тази
опция ви позволява да променяте позицията на
приложение в МОИ APP-и и да актуализирате
приложения.
Екран с канали
На екрана МОИ APP-и изберете приложение
и после натиснете бутона OK за 3 секунди.
Появява се менюто Опции.
2.
Изберете Екран с канали, и натиснете бутона
OK. Ако текущият изглед е Най-изпълнявани,
ще бъдете попитани дали искате да смените
на Персонализиран изглед. Ако текущият
изглед е Персонализиран изглед, ще бъдете
попитани дали искате да смените на Найизпълнявани. Най-изпълнявани сортира
приложенията по брой пъти на стартиране на
всяко приложение. Персонализиран изглед
ви позволява да подредите приложенията по
ваше предпочитание.
Изберете OK и натиснете бутона OK, за да
смените изгледа.
Премести
1.
2.
3.
4.
На екрана МОИ APP-и изберете приложение,
което искате да преместите, и после натиснете
бутона OK за 3 секунди. Появява се менюто
Опции.
Изберете Премести и после натиснете бутона OK.
Използвайте бутоните 78:;, за да местите
приложението.
Когато приложението е, където искате,
натиснете бутона OK или e (ИЗХОД).
Изтрий
1.
2.
3.
Заключи/Отключи
На екрана МОИ APP-и изберете
приложението, което искате да изтриете,
и после натиснете бутона OK за 3 секунди.
Появява се менюто Опции.
Изберете Изтрий и после натиснете бутона OK.
Използвайте бутоните :;, за да изберете Да,
и после натиснете бутона OK.
Мулти изтр.
1.
2.
3.
4.
3.
На екрана МОИ APP-и изберете приложение,
което искате да изтриете, и после натиснете
бутона OK за 3 секунди. Появява се менюто
Опции.
Изберете Мулти изтр. и после натиснете
бутона OK.
Използвайте бутоните 78:;, за да
изберете приложенията, които искате да
изтриете, и после натиснете бутона OK.
Използвайте бутона 8, за да изберете
Изтрий, и после натиснете бутона OK.
Мрежови Услуги
1.
Заключването на приложения прави по-трудно
нежеланото изтриване.
1. На екрана МОИ APP-и изберете приложение, което
искате да заключите, и после натиснете бутона OK
за 3 секунди. Появява се менюто Опции.
2. Изберете Заключи/Отключи и после натиснете
бутона OK.
3. Появява се изскачащият екран за въвеждане
на PIN. Въведете вашия PIN. Натиснете и
задръжте бутона 123, докато на екрана се
появи цифровата клавиатура. Когато се появи
цифровата клавиатура, изберете стойност, като
използвате бутона 78:;, и после натиснете
бутона OK. Ако не сте задали PIN, въведете PIN
кода по подразбиране: 0000.
4. На всяка икона на приложение се появява
отметка. Използвайте бутоните 78:;, за да
се придвижите към приложение, което искате да
заключите, и после натиснете бутона OK, за да го
изберете. На иконата се появява отметка.
45 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 45
2015-01-14
4:36:13
Мрежови Услуги
5.
6.
7.
Повторете стъпка 4, за да изберете други
приложения. Използвайте Избери всички или
Демаркирай всичко отдолу на екрана, за да
изберете или демаркирате всички приложения
едновременно. За да демаркирате отделни
приложения, изберете отново приложението и
после натиснете бутона OK. Отметката изчезва.
Когато завършите маркирането на изборите
си, отидете на Записване отдолу на екрана и
натиснете бутона OK.
На иконата на приложението се появява
ключалка. Ще бъдете подканени да въведете PIN
кода, за да изтриете или отключите заключено
приложение.
✎
✎
✎
Актуализация приложения
1.
2.
3.
4.
Можете да се свържете към устройство, което
поддържа AllShare Cast или Дублиране на
екрана. Възможно е не всички устройства
с AllShare Cast или Дублиране на екрана
да се поддържат напълно, това зависи от
производителя. За допълнителна информация
за поддържане на мобилна връзка направете
справка в уеб сайта на производителя.
Когато използвате функцията Screen Mirroring,
може да се появят насичане на видеото или
загуби на звука, в зависимост от средата.
Bluetooth предаването може да предизвика
смущения в сигнала на Screen Mirroring. Преди
да използвате функцията Screen Mirroring,
препоръчваме горещо да изключите функцията
Bluetooth на вашия смартфон или смарт
устройство (таблет и т.н.)
На екрана МОИ APP-и изберете приложение
и после натиснете бутона OK за 3 секунди.
Появява се менюто Опции.
Изберете Актуализация приложения и после
натиснете бутона OK.
Екранът Актуализация приложения показва
всички приложения, за които има налични
актуализации. Изберете приложение, което
искате да актуализирате, и натиснете бутона OK.
Можете също да изберете Избор всички, за да
актуализирате всички показани приложения.
Можете да получите достъп до интернет чрез
приложението Уеб браузър.
Изберете Актуал. и после натиснете бутона OK.
Използване на Уеб браузъра
1.
Изберете SAMSUNG APPS на началния екран
и после натиснете бутона OK.
2.
На екрана SAMSUNG APPS изберете
WebBrowser и после натиснете бутона OK.
✎
При стартирането на Уеб браузъра на свързан
с HDMI връзка продукт към телевизор, който
поддържа BD Wise и BD Wise е включено,
браузърът ще се максимизира, за да изпълни
дисплея, а разделителната способност
на телевизора се задава на оптималната
автоматично.
Уеб браузърът не е съвместим с приложения
Javа.
Съдържанието на Flash Player не може да се
изпълни с уеб браузъра.
Ако опитате да изтеглите файл и файлът не
може да се запише, ще се появи съобщение за
грешка.
Не се поддържа електронна търговия
(закупуване на продукти онлайн).
Не се поддържа ActiveX.
Screen Mirroring
Функцията за Screen Mirroring ви позволява да покажете
екрана на вашия смартфон или таблет Android на
телевизора, който сте свързали към продукта.
1. В началния екран изберете Screen Mirroring и
после натиснете бутона OK.
2. Стартирайте AllShare Cast или Screen
Mirroring на вашето устройство.
3. На вашето устройство открийте името на
продукта в списъка с налични устройства и го
изберете.
4. На телевизора се показва съобщение
за свързване (напр., Свързване към
Android_92gb...), последвано от съобщение за
завършено свързване.
5. След малко екранът на вашето устройство се
появява на екрана на телевизора.
6. За да спрете Screen Mirroring, натиснете
бутона e (ИЗХОД) или ' (ВРЪЩАНЕ) на
дистанционното управление или излезте от
функцията Screen Mirroring на смартфона.
✎
✎
✎
✎
✎
✎
Достъпът може да се блокира за някои уеб
сайтове или уеб браузъри, управлявани от
определени бизнеси.
46 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 46
2015-01-14
4:36:14
Преглед с връзка и Преглед с курсор
Бърз поглед на Контролен панел
Уеб браузър предоставя два типа преглед: Преглед
с курсор и Преглед с връзка. При стартиране на
браузъра за пръв път е активен Преглед с курсор.
Ако използвате мишка за навигиране в Уеб браузър,
препоръчваме да оставите Преглед с курсор активен.
С Преглед с курсор местите курсора със клавишите
със стрелки на дистанционното управление. Курсорът
се движи свободно по екрана, подобно на курсора
на компютър, когато използвате мишката. С Преглед
с връзка използвате клавишите със стрелки, за да
местите маркера от една връзка, бутон, или поле за
въвеждане на следващото. Маркерът е ограничен до
връзки, бутони и полета за въвеждане.
Контролен панел, който се намира в горната част
на екрана, съдържа поредица от икони, с които се
стартират множество полезни функции. Иконите са
описани по-долу, като първото описание е за найотдалечената икона вляво.
http://www.samsung.com
100%
За да активирате Преглед с връзка, следвайте тези
стъпки:
1.
Натиснете бутона OK. Преглед с връзка
е активиран и ще остане активен, когато
използвате Уеб браузър или докато не смените
на Преглед с курсор.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
: Преминаване към предишната страница.
: Премества към следващата уеб страница.
: Показва екрана Показалци и Хронология.
Можете да добавяте отметка към текущата
страница, да изберете съществуваща страница
с отметка и да редактирате и изтривате
показалци. Можете също така да преглеждате
хронологията на преглеждането и да избирате
страници, които да посетите отново.
: Връща към началния екран на уеб браузъра.
http://www.samsung.com : Позволява ви да
ръчно да въвеждате адреси на страници,
като използвате изскачащия прозорец на
клавиатурата.
: Презарежда текущата страница на екрана.
: Добавя текущата страница към
показалците.
: Позволява ви да търсите
информация, като въвеждате думи или знаци
от изскачащия прозорец на клавиатурата. Вж.
"Използване на изскачащата клавиатура" на
следващата страница.
100% : Позволява ви да увеличавате или
да свивате екрана с различно процентно
съотношение.
/ : Позволява ви да превключвате между
Преглед с курсор и Преглед с връзка.
: Позволява ви да конфигурирате
настройките на браузъра. Вж. "Използване на
менюто Настройки" на стр. 49.
: Затваря уеб браузъра.
Мрежови Услуги
2.
Използвайте бутоните 78:; на
дистанционното управление, за да преместите
курсора към иконата на Преглед с връзка в
горната част на екрана отдясно. Иконата на
Преглед с връзка е третата отдясно. Маркерът
е в правилната позиция, ако иконата стане
синя и на екрана се появи Преглед с връзка.
47 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 47
2015-01-14
4:36:14
Мрежови Услуги
Използване на изскачащия прозорец
на клавиатурата
Когато щракнете върху
или
или получите достъп до
върху
поле за въвеждане на данни или текст и после
натиснете бутона OK, се появява изскачащият
прозорец с екранна клавиатура.
у
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
Опции на изскачащия прозорец на клавиатурата
За достъп до опциите на изскачащия прозорец на
клавиатурата маркирайте бутона
долу вляво на
клавиатурата и после натиснете бутона OK.
Език
Изберете език за клавиатурата. Можете да
изберете английски, френски, руски и др.
100%
Препоръчителен текст
В процеса на въвеждане на текста клавиатурата
ще подскаже препоръчителни думи. За тази
функция можете да зададете Вкл. или Изкл..
Нулиране на данни за препоръчан текст
Когато въвеждате знаци, ще се покаже препоръчителен текст.
Caps
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
^
*

123#& a
s
d
f
g
h
j
k
l
~
@
!
Готово
z
x
c
v
b
n
?
-


Отказ
ENG
m
,
www. .com
.
/
 
Изчистване
Досети се за следващата буква
За да използвате изскачащата клавиатура с
дистанционното управление, следвайте тези стъпки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
✎
Изтрива паметта на клавиатурата Samsung.
Изберете OK, за да изтриете всичко, което
клавиатурата Samsung е научила за стила ви на
писане, включително всички нови използвани думи.
Използвайте бутоните 78:; на
дистанционното управление, за да
премествате маркирането до желаната от вас
буква или цифра.
Натиснете бутона OK, за да въведете буква
или цифра в полето за въвеждане.
За да използвате главните букви, преместете
маркирането до клавиша Caps отгоре вляво и
после натиснете бутона OK. Натиснете бутона
OK отново при маркиран клавиш Caps, за да
използвате отново малките букви.
За да използвате символите и допълнителните
пунктуационни знаци, маркирайте бутона
123#& вляво и после натиснете бутона OK.
За да изтриете въведен от вас знак, преместете
маркирането до бутона и после натиснете
бутона OK.
За да изтриете всички въведени от вас
знаци, преместете маркирането до бутона
Изчистване и после натиснете бутона OK.
Когато свършите с въвеждането, преместете
маркирането до бутона Готово и после
натиснете бутона OK.
В процеса на въвеждане на текста клавиатурата
ще подскаже следващата буква. Подсказаните
предложения ще се появят в кръг около токущо въведената от вас буква. Можете да изберете
предложена буква или да преминете към друга
буква За тази функция можете да зададете Вкл.
или Изкл..
Преглед на акцентиран знак
Изберете това, ако искате да въвеждате букви с
ударения.
Ако сте свързали безжична клавиатура към
вашия продукт, можете да я използвате
за въвеждане на букви, цифри, символи
и пунктуационни знаци. Отбележете, че
безжичната клавиатура ще работи само
когато се появява изскачащият прозорец
на клавиатурата и може да се използва за
въвеждане на букви, цифри, символи и
пунктуационни знаци.
48 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 48
2015-01-14
4:36:16
Използване на менюто Настройки
Менюто Настройки съдържа функции, които
управляват работата на браузъра и неговата
защита. За да отворите менюто Настройки,
маркирайте иконата
на контролния панел и
натиснете бутона OK. За да изберете опция в
менюто Настройки, маркирайте опция и после
натиснете бутона
у
OK.
http://www.samsung.com
 Управление на одобрени сайтове:
Позволява да въвеждате URL адресите на
сайтове, които да добавите или изтриете от
списъка с одобрени сайтове. Ако сте включили
тази функция и не сте добавили сайтове към
списъка с одобрени сайтове, няма да можете
да имате достъп до сайтове в Интернет.
Частно в Интернет вкл./Изкл.
100%
Активиране на захват
Одобрени сайтове
Частно в Интернет вкл.
Настр. на търсеща машина
Настройка уеб браузър
Помощ
Затвори
Активиране или деактивиране на режима за
поверителност. Когато режимът за поверителност
е активиран, браузърът не съхранява URL адресите
на посетените от вас сайтове. Ако искате да
активирате режим на поверителност, изберете Да.
Ако функцията за режим на поверителност
работи, иконата Стоп се появява пред URL адреса
отгоре на екрана. За деактивиране на режима за
поверителност изберете отново същото, когато
режимът за поверителност е активиран.
Може да зададете желаната търсачка.
Активиране на захват/Деактивиране захват
Включва и изключва функцията за хващане. Когато
функцията за хващане е включена, можете да
премествате уеб страница нагоре и надолу, без да
използвате лентата за превъртане. Функцията за
хващане е налична само в Преглед с курсор.
Одобрени сайтове
Позволява ви да ограничите достъпа на децата до
неподходящи уеб страници, като разрешите достъп
само до регистрираните от вас уеб сайтове.
Всеки път, когато получавате достъп до тази
функция, се появява екранът за PIN код. Натиснете
и задръжте бутона 123, докато на екрана се появи
цифровата клавиатура. Когато се появи цифровата
клавиатура, изберете стойност, като използвате
бутона 78:;, и после натиснете бутона OK.
При първия ви достъп до тази функция, въведете
PIN кода по подразбиране, 0000.
Можете да променяте PIN кода, като използвате
"Нулиране на парола" за функцията Одобрени
сайтове. Вж. по-долу.
 Функция одобрени сайтове: Включва и
изключва функцията Одобрени сайтове.
 Нулиране на парола за одобрени сайтове: За
смяна на паролата за одобрените сайтове.
 Добави текущ сайт: Позволява да добавите
текущо показваната уеб страница към списъка с
одобрени сайтове.
Настройка уеб браузър
 Задай за начална стр: Можете да зададете
начална страница на браузъра.
 Блок.изск.проз.: Включва и изключва
блокирането на изскачащ прозорец.
 Блок. страница: Може да определите дали да
блокирате реклами и да избирате URL адресите
на страниците, за които рекламите са блокирани.
 Общи: Можете да изтривате лична информация,
като напр. хронологията на преглежданите уеб
страници и данни за търсенето (бисквитки и др.)
и да нулирате всички настройки на браузъра до
фабричните настройки по подразбиране. Можете
също да задавате Защитен режим.
Мрежови Услуги
Настр. на търсеща машина
✎
Задайте Защитен режим на Вкл., за да
предотвратите достъпа до злонамерени/
фишинг сайтове и стартирането на
злонамерен софтуер.
 Кодиране: Можете да зададете настройката
Кодиране за уеб страници на Автоматично или да
изберете ръчно формат за кодиране от списъка.
 Курсор: Може да зададете скоростта на
курсора, когато е зададен Преглед с курсор.
 Информация за браузъра: Показва номера
на версията и информация за авторските
права за уеб браузъра.
Помощ
Предоставя основна информация за работата на
уеб браузъра.
49 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 49
2015-01-14
4:36:18
Мрежови Услуги
✎
В зависимост от уеб сайта, някои от функциите
за Настройка уеб браузър може да не
бъдат активирани. Функциите, които не са
активирани, са затъмнени и не могат да се
използват.
3.
Изберете Мрежа и после натиснете бутона
OK.
4.
Изберете Настройки за BD-Live и после
натиснете бутона OK.
5.
Изберете У-ние BD данни и после натиснете
бутона OK.
6.
Изберете Избор на устройство и после
натиснете бутона OK.
Функцията Свързване на акаунти ви позволява ви
да свържете продукта с акаунтите ви за интернет
услуги, като напр. Pandora, така че да може да
влизате автоматично в услугата чрез продукта,
когато стартирате приложението за тази услуга.
За да създадете връзка за акаунт за услуги,
следвайте тези стъпки:
7.
Изберете USB устройство и после натиснете
бутона OK.
8.
Поставете Blu-ray диск, който поддържа BDLIVE.
9.
Изберете елемент от различните услуги на
BD-LIVE, предоставени от производителя на
диска.
1.
В началния екран изберете бутона
в горния
десен ъгъл и после натиснете бутона OK, за да
влезете във вашия акаунт на Samsung.
✎
Начинът, по който използвате BD-LIVE, и
предоставените услуги може да се различават,
в зависимост от производителя на диска.
2.
След като влезете, изберете отново бутона
и после натиснете бутона OK.
3.
Изберете Свързване на акаунти на екрана
Моят акаунт и после натиснете бутона OK.
4.
На екрана Свързване на акаунти изберете
услугата, която да свържете с продукта, и
натиснете бутона OK.
5.
В екрана за ИД и парола въведете ИД, който
използвате за влизане в избраната от вас
услуга, като използвате изскачащия прозорец
на клавиатурата. Когато сте готови, изберете
Готово и после натиснете бутона OK.
6.
Повторете същите действия за въвеждане на
паролата. Когато сте готови, изберете Готово
и после натиснете бутона OK.
7.
Изберете OK и после натиснете бутона OK.
Свързване на вашите акаунти
за интернет услуги с продукта
BD-LIVE™
След като продуктът е свързан с мрежата, може да
се радвате на различно съдържание, свързано с
филми, като използвате съвместим с BD-LIVE диск.
1.
Поставете USB памет в USB гнездото отпред
на продукта и после проверете оставащата
памет. Устройството с памет трябва да има
поне 1GB свободно място, за да побере
услугите на BD-LIVE.
2.
Изберете Настройки на началния екран и
после натиснете бутона OK.
50 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 50
2015-01-14
4:36:19
Приложение
Допълнителна информация
Цифров изход
Забележки
Връзки
HDMI ИЗХОД
• В зависимост от вашия телевизор, определени
разделителни способности на изходящия HDMI
сигнал може да не функционират.
• Трябва да имате HDMI връзка, за да се
наслаждавате на 3D технологията.
• Дългият HDMI кабел може да причини шум на
екрана. Ако това е така, задайте HDMI дълбоки
цветове на Изк в менюто.
Настройки
Настройки 3D
Пропорции ТВ
• В зависимост от типа на диска, някои от
пропорциите може да не са достъпни.
• Ако изберете екранно съотношение различно
от екранното съотношение на вашия телевизор,
картината може да изглежда деформирана.
• Ако изберете 16:9 оригинален, телевизорът
може да покаже 4:3 пощенска кутия (черни
ленти отстрани на картината).
BD Wise (Само за продукти на Samsung)
• Когато BD Wise е Вкл., настройката Резолюция
автоматично се връща на BD Wise и BD Wise се
появява в менюто Резолюция.
• Ако продуктът е свързан с устройство, който не
поддържа BD Wise, не можете да използвате
функцията BD Wise.
• За правилното функциониране на BD Wise
задайте опцията BD Wise в продукта и съответно
телевизора на Вкл..
BD-Live интернет връзка
• Интернет връзката може да е ограничена, когато
използвате BD-LIVE съдържание.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• В зависимост от вашия телевизор, определени
разделителни способности на изходящия HDMI
сигнал няма да работят. Вж. ръководството за
потребителя на вашия телевизор.
• Тази функция не е достъпна, ако HDMI кабелът не
поддържа CEC.
• Ако вашият телевизор Samsung има лого
Anynet+, той поддържа функцията Anynet+.
Приложение
• За някои 3D дискове, за да спрете филм по време
на 3D възпроизвеждане, натиснете бутона e
(ИЗХОД) веднъж. Филмът спира и опцията за 3D
режим се деактивира. За да промените избора
на 3D опция, когато изпълнявате 3D филм,
натиснете бутона e (ИЗХОД) веднъж. Появява
се менюто Blu-ray. Натиснете отново бутона
e (ИЗХОД), после изберете Настройки 3D в
менюто Blu-ray.
• В зависимост от съдържанието и позицията на
картината на екрана на телевизора, може да
виждате вертикални черни ленти отляво, отдясно
и от двете страни.
• Уверете се, че сте избрали правилния Цифров изход
или няма да чувате никакъв звук или силен шум.
• Ако HDMI устройството (AV приемник,
телевизор) не е съвместимо с компресираните
формати (Dolby Digital, DTS), аудио сигналът се
възпроизвежда като PCM.
• Стандартните DVD дискове нямат BONUSVIEW
аудио и звукови ефекти при навигация.
• Някои Blu-ray дискове нямат BONUSVIEW аудио
и звукови ефекти при навигация.
• Тази конфигурация за Цифров изход не засяга
аналоговото (Л/Д) аудио или изходящия HDMI
сигнал към вашия телевизор. Тя засяга изходящия
сигнал от оптичния изход и HDMI изходящия
сигнал при свързване към AV приемник.
• Ако изпълнявате аудио саундтрак тип MPEG,
независимо от избора на Цифров изход(PCM
или Побитов поток), аудио сигналът се извежда
във формат PCM.
• Цифров изход може да се активира, когато
Звуков изход е зададено на ТВ говорител.
У-ние BD данни
• В режим на външна памет, възпроизвеждането на
диск ще бъде спряно, ако прекъснете връзката
на USB устройството по време на изпълнението.
• Поддържат се само онези USB устройства,
форматирани във файлова система FAT (DOS
8.3 издание). Препоръчваме да използвате USB
устройства, които поддържат USB 2.0 протокол с
4 MB/сек или по-висока скорост на писане/четене.
• Функцията ResumePlay (Продължаване на
възпроизвеждането) може да не работи след
форматирането на устройството за съхранение.
• Общата памет, налична за У-ние BD данни, може
да се различава, в зависимост от условията.
DivX® Видео при поискване
• За повече информация относно DivX(R) VOD
посетете http://vod.divx.com.
51 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 51
2015-01-14
4:36:20
Приложение
Яркост на дисплея
• Не можете да сменяте яркостта на бутона
бутона VOL +, -.
Възпроизвеждане на JPEG файлове
и
• Не може да уголемявате субтитрите и PG
графиката в режим на цял екран.
Настр. високогов.
Възпроизвеждане на Съдържание
• Когато Звуков изход е зададено на
ТВ говорител, звукът се извежда през
високоговорителите на телевизора.
Използване на бутона TOOLS, докато се
възпроизвеждат снимки
HDMI аудио
• Когато HDMI аудио се извежда през
високоговорителите на телевизора, то
автоматично се смесва до 2 канала.
Канал връщане аудио
• Когато Anynet+ (HDMI-CEC) е Изк, функцията
Канал връщане аудио не е налична.
• При използване на ARC (Канал връщане аудио)несертифициран HDMI кабел може да възникне
проблем със съвместимостта.
• Функцията ARC е налична, ако е свързан
съвместим с ARC телевизор.
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на видео файлове
• Видео файлове с високи побитови скорости от
20 Mbps или повече напрягат възможностите
на продукта и могат да спрат по време на
възпроизвеждане.
• Ако системата е свързана към телевизор, който
е съвместим с BD и има менюто BD Wise Вкл.,
менюто Картина Настройки няма да се покаже.
• Функцията Фонова музика няма да работи
освен ако музикалният файл и фото файлът
не са на същия носител за съхранение. Освен
това качеството на звука може да се повлияе от
побитовата скорост на MP3 файла, размерът на
снимката и методът на шифроване.
Съвместимост на дискове и
формати
Видове дискове и съдържание, които
могат да бъдат възпроизвеждани от
вашия продукт
Мултимедия
Избиране на аудио език
• Индикаторът ◄► няма да бъде показан на
екрана, ако разделът BONUSVIEW не съдържа
настройки за BONUSVIEW аудио.
• Наличните езици чрез функцията Аудио език
зависят от езиците, които са кодирани в диска.
Тази функция или определени езици могат да не
бъдат налични.
• Някои Blu-ray дискове могат да ви дадат
възможност да изберете PCM или Dolby Digital
аудио запис на английски език.
Детайли
Blu-ray диск BD-ROM или BD-RE/-R
3D Blu-ray диск, записан в BD-RE
формат.
диск
DVD-VIDEO,
DVD-RW,
DVD-R,
DVD+RW,
DVD+R,
VCD
DVD-VIDEO, записани
DVD+RW/DVD-RW(V)/
DVD-R/+R дискове,
които са записани и
финализирани, или
USB устройство за
памет, съдържащо DivX,
MKV, MP4 или VCD
съдържание.
МУЗИКА
CD-RW/-R,
DVDRW/-R,
BD-RE/-R
Музика, записана
на CD-RW/-R, DVDRW/-R, BD-RE/-R диск
или USB устройство за
памет с MP3 или WMA
съдържание.
СНИМКИ
CD-RW/-R,
DVDRW/-R,
BD-RE/-R
Снимки, записани на
CD-RW/-R, DVD-RW/-R,
BD-RE/-R диск или USB
устройство за памет с
JPEG съдържание.
ВИДЕО
Избиране на език за субтитрите
• В зависимост от Blu-ray/DVD диска, може да сте в
състояние да смените желания език на субтитри
в менюто Диск. Натиснете бутона DISC MENU.
• Тази функция зависи от това, какви субтитри са
кодирани на диска, като може да не работи с
всички Blu-ray/DVD дискове.
• Информация за основния BONUSVIEW режим се
показва и ако Blu-ray диска има раздел BONUSVIEW.
• Тази функция променя едновременно и
основните, и вторичните субтитри.
• Показва се броят съответно на основните и
вторични субтитри.
Вид на
диска
52 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 52
2015-01-14
4:36:20
✎
✎
✎
✎
✎
✎
Възможно е продуктът да не може да възпроизвежда
определени CD-RW/-R и DVD-R дискове, в
зависимост от типа диск или условията на запис.
Ако DVD-RW/-R диск не е записан правилно
във формат DVD видео, няма да може да се
възпроизвежда.
Вашият продукт няма да изпълни съдържание,
което е записано на DVD-R при побитова скорост,
която надхвърля 10 Mbps.
Вашият продукт няма да изпълни съдържание,
което е записано на DVD-R или USB устройство
при побитова скорост, която надхвърля 30 Mbps.
Възпроизвеждането може да не работи при
определени видове дискове, или когато се
изпълняват специфични операции като смяна
на ъгъла и настройка на съотношението.
Информацията относно диска е написана в детайли
върху кутията. Моля, вижте това, ако е необходимо.
При възпроизвеждане на BD-Java заглавие, зареждането
може да продължи по-дълго от обичайното, или някои
функции да се изпълняват по-бавно.
Логота на дискове, които могат да
бъдат възпроизвеждани
Blu-ray диск
3D Blu-ray диск
BD-LIVE
Dolby
DTS
Видове дискове, които не могат да
бъдат възпроизвеждани от вашия
продукт
✎
✎
✎
✎
Възможно е този продукт да не реагира на всички
команди за действие, тъй като някои Blu-ray, DVD
или CD дискове позволяват само конкретни или
ограничени действия и функции по време на
възпроизвеждане. Имайте предвид, че това не е
дефект на продукта.
Samsung не може да гарантира, че този продукт
ще възпроизвежда всеки диск с логото Blu-ray,
DVD и CD, тъй като дисковите формати могат да
се променят, и е възможно да възникнат проблеми
и грешки при създаването на софтуер за Blu-ray,
DVD и CD, и/или производството на дискове.
Ако имате въпроси или срещнете трудности
при възпроизвеждане на Blu-ray, DVD или CD
дискове с този продукт, свържете се с центъра за
обслужване на клиенти на SAMSUNG. Също така,
прегледайте останалата част на това ръководство
за допълнителна информация или относно
ограниченията при възпроизвеждане.
Някои търговски дискове и DVD дискове, купени
извън вашия регион може да не могат да бъдат
възпроизведени с този продукт.
DivX
Приложение
• HD DVD
• DVD-RAM
• DVD-ROM/PD/MV-Диск, • Super Audio CD (без
и т.н.
CD слой)
• DVD-RW (режим VR
• 3,9 GB DVD-R диск за
(Видеозапис))
създаване.
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD(CD-Gs
изпълнява само аудио
без графика.)
Java
PAL система за предаване
във Великобритания,
Франция, Германия и т.н.
Регионален код
Продуктите и дисковете са кодирани според региона.
Тези регионални кодове трябва да съвпадат, за да се
възпроизведе дискът. Ако кодовете не съответстват,
дискът няма да бъде възпроизведен. Регионалният
номер за този продукт се намира на задното табло на
продукта.
Вид на
диска
Blu-ray
диск
Регионален
код
Зона
A
Северна Америка, Централна
Америка, Южна Америка,
Корея, Япония, Тайван,
Хонконг и Югоизточна Азия.
B
Европа, Гренландия,
Френски територии, Близък
Изток, Африка, Австралия и
Нова Зеландия.
C
Индия, Китай, Русия,
Централна и Южна Азия.
53 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 53
2015-01-14
4:36:21
Приложение
1
САЩ, територии на САЩ и
Канада
2
Европа, Япония, Близък
изток, Египет, Африка,
Гренландия
3
Тайван, Корея, Филипините,
Индонезия, Хонконг
4
Мексико, Южна Америка,
Централна Америка,
Австралия, Нова Зеландия,
Тихоокеания, Карибите
5
Русия, Източна Европа,
Индия, Северна Корея,
Монголия
6
Китай
DVDVIDEO
✎
Ако номерът на регион на Blu-ray/DVD диска не
съответства на номера на регион на този продукт,
той няма да може да възпроизвежда диска.
AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition – Усъвършенстван видео
кодек за висока разделителна
способност)
• Този продукт може да възпроизвежда дискове във
формат AVCHD. Такива дискове обикновено се
записват и използват във видеокамери.
• Форматът AVCHD е формат с висока разделителна
способност за цифрова видеокамера.
• Форматът MPEG-4 AVC/H.264 може да компресира
изображения по-ефективно от традиционния
формат за компресиране на изображения.
• Някои AVCHD дискове използват формат
"x.v.Colour". Този продукт може да възпроизвежда
AVCHD дискове във формат "x.v.Color".
• "x.v.Color" е търговска марка на Sony Corporation.
• “AVCHD” и логото AVCHD са търговски марки на
Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. и на Sony
Corporation.
✎
✎
✎
Някои дискове във формат AVCHD е възможно да
не могат да се възпроизвеждат, в зависимост от
условията на запис.
Дисковете във формат AVCHD трябва да бъдат
финализирани.
“x.v.Color” предлага по-богат цветови диапазон от
обикновените DVD дискове за видеокамери.
✎
Някои формати DivX, MKV и MP4 формати може
да не се изпълнят, в зависимост от разделителната
способност и условията на кадровата скорост.
Поддържани формати
Бележки относно USB връзката
• Вашият продукт поддържа USB устройства за памет,
MP3 продукти, цифрови камери и четци на USB
карти.
• Продуктът не поддържа папки или имена на
файлове, по-дълги от 128 знака.
• Някои USB устройства/цифрови камери може да не
са съвместими с продукта.
• Продуктът ви поддържа файловите системи FAT 16,
FAT 32 и NTFS.
• Свържете USB устройствата директно към USB
порта на продукта. Свързването чрез USB кабел
може да доведе до проблеми със съвместимостта.
• Поставяне на повече от едно устройство с памет
на четец за няколко карти може да не работи
правилно.
• Плейърът не поддържа протокола PTP (с
равноправен достъп).
• Не изваждайте USB устройство, докато прехвърля
или записва данни.
• Колкото по-голяма е разделителната способност,
толкова по-голямо е изчакването за показване.
• Продуктът не може да изпълнява MP3 файлове
с DRM (Права върху електронно съдържание),
изтеглени от търговски сайтове.
• Вашият продукт не поддържа видео с кадрова
честота под 30fps (кадрова честота).
• Вашият продукт поддържа само USB устройства
от тип Mass Storage Class (MSC), напр. пръстови
устройства, четци на флаш карти и USB твърди
дискове. (HUB не се поддържа.)
• Определени USB твърди дискове, четци за няколко
карти и пръстови устройства може да не са
съвместими с продукта.
• Ако някои устройства изискват допълнителна
мощност, USB устройството може да се ограничи от
устройство за защита на мрежата.
• Ако възпроизвеждането от USB твърд диск е
нестабилно, осигурете допълнително захранване,
като включите твърдия диск в контакт. Ако
проблемът продължи, свържете се с производителя
на USB твърдия диск.
• SAMSUNG не е отговорен за повреждане и
загубване на данни.
54 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 54
2015-01-14
4:36:22
Поддръжка на видео файлове
Разширение
на файла
Контейнер
Видео кодек
Разделителна
способност
MVC
Скорост
на кадри
(fps)
Побитова
скорост
(Mbps)
24/25/30
60
Аудио
кодек
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.ps
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
VP6
640x480
6~30
4
*.webm
WebM
VP8
1920x1080
6~30
20
Vorbis
*.rmvb
RMVB
RV8/9/10 (RV30/40)
1920x1080
6~30
20
RealAudio 6
Motion JPEG
H.264 BP/MP/HP
Divx 3.11 / 4 / 5 / 6
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
Window Media Video
v9(VC1)
FHD :
MAX 30
HD :
MAX 60
AVS
30
MPEG2
MPEG1
Microsoft MPEG-4 v3
Window Media Video
v7(WMV1), v8(WMV2)
1280x720
AC3
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG(MP3)
DTS
(Core, LBR)
MAX 30
Microsoft MPEG-4 v1,
v2
720x576
 Ограничения
 Видео декодер
- Файловете не се поддържат, ако има някакви
проблеми със съдържанието между поддържаните
кодеци, упоменати по-горе.
- Нормалното възпроизвеждане на е гарантирано, ако
информацията за контейнера на файла е грешна или
самият файл е повреден.
- За съдържание с побитова скорост/кадрова честота
над стандартната възпроизвеждането на звук или
видео може да бъде с прекъсвания.
- Функцията за търсене (прескачане) не е налична, ако
е повредена таблицата на индекса на файла.
- В зависимост от състоянието на мрежата ви,
възпроизвеждането може да бъде прекъснато при
изпълнение на съдържание през мрежата.+
- Някои USB устройства/цифрови камери може да не
са съвместими с продукта.
- Форматът RMVB се поддържа в Китай, Хонконг и
Югоизточна Азия.
- Кодекът AVS се поддържа само за съдържание в
Китай
- Разширението *.ps се поддържа само за съдържание
в Китай
- Кодекът DivX се поддържа само за съдържание в САЩ
- Поддържа до H.264 ниво 4.1 (с изключение на FMO/
ASO/RS)
- Не поддържа VC1 AP L4
- С изключение на WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
под 1280 X 720: 60 кадъра макс.
над 1280 X 720: 30 кадъра макс.
- Не поддържа GMC 2 или по-висок
- За 3D съдържание поддържа само SVAF типове
последователност на визуализация Отгоре/отдолу,
Едно до друго и Отляво/отдясно (2 ES).
- Поддържа само BD MVC спец.
Приложение
H 263 Sorrenson
 Аудио декодер
-
Поддържа WMA 10 Pro (до 5.1)
Не поддържа WMA аудио без загуби.
Поддържа профил M2
ReadlAudio 10 без загуби не се поддържа за
съдържание в Китай и Хонконг
Не поддържа QCELP, AMR NB/WB
vorbis: Поддържат се до 5.1 канала.
DD+: Поддържат се до 7.1 канала
Кодекът DTS LBR се поддържа само в MKV/MP4/TS
контейнери
55 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0120.indd 55
2015-01-20
11:19:37
Приложение
Поддръжка на музикални файлове
Разширение на
файла
Тип
Кодек
Коментари
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
-
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG4
AAC
-
*.flac
FLAC
FLAC
Поддържа до 2 канала
*.ogg
OGG
Vorbis
Поддържа до 2 канала
*.wma
WMA
WMA
Поддържа WMA 10 Pro (до 5.1) Не
поддържа WMA аудио без загуби
Поддържа до профил M2
*.wav
wav
wav
-
*.mid
*.midi
midi
midi
тип 0 и тип 1
Не се поддържа Търсене
Поддържа се само на USB
*.ape
ape
ape
Не се поддържа NonSmart
*.aif
*.aiff
AIFF
AIFF
-
*.m4a
ALAC
ALAC
-
Поддръжка на файлове със снимки
Разширение на файла
Тип
Разделителна способност
Коментари
*.jpg
*.jpeg
JPEG
15360x8640
-
*.png
PNG
4096x4096
-
*.bmp
BMP
4096x4096
-
*.mpo
MPO
15360x8640
-
56 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 56
2015-01-14
4:36:23
Избор на цифров изходящ сигнал
Настройка
PCM
Връзка
Аудио поток
на Blu-ray
диск
Побитов поток
(прекодиран DTS)
Побитов поток
(прекодиран
Dolby D.)
AV приемник, който поддържа HDMI
PCM
До PCM 7.1 кан.
PCM
Dolby Digital
До PCM 5.1 кан.
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Dolby Digital Plus
Dolby
TrueHD
Dolby TrueHD
DTS
DTSHD High
Resolution
Audio
HT-J7500W :
До PCM 5.1 кан.
HT-J7750W :
До PCM 7.1 кан.
DTS-HD
основно
аудио
DTS прекодиран
DTS
DTS-HD High
Resolution Audio
До PCM 5.1 кан.
Dolby Digital
DTS
HT-J7500W :
До PCM 5.1 кан.
HT-J7750W :
До PCM 7.1 кан.
DTS
Всякакъв
Приложение
PCM 2-канален
Dolby Digital
Аудио поток
на DVD
Прекодиран Dolby
Digital *
DTS-HD основно
аудио
PCM
Дефиниция
за Blu-ray
диск
Побитов поток
(необработен)
Декодира
основното аудио
и BONUSVIEW
аудиото заедно
в PCM аудио и
добавя звукови
ефекти при
навигация.
Извежда само
основното аудио,
така че вашият
AV приемник
може да декодира
аудио побитовото
изпълнение.
Няма да чувате
BONUSVIEW
аудиото и звукови
ефекти при
навигация.
Декодира
основното аудио
и BONUSVIEW
аудиото заедно
в PCM аудио и
звукови ефекти при
навигация, после
кодира повторно
PCM аудиото в
DTS побитово
изпълнение.
Декодира
основното аудио
и BONUSVIEW
аудиото заедно
в PCM аудио и
звукови ефекти
при навигация,
после кодира
повторно PCM
аудиото в Dolby
Digital побитово
изпълнение или
PCM.
 Ако източникът на пряко изпълнение е 2-канален или моно, настройката Re-encoded Dolby D (Прекодиран
Dolby D) не се прилага. Изходът ще бъде 2-канален PCM.
Blu-ray дисковете могат да включват три аудио потока:
- Основно аудио: Аудио саундтракът на основната функция.
- BONUSVIEW аудио: Допълнителен саундтрак като коментари на режисьора или артистите.
- Звукови ефекти при навигация: Когато избирате някои опции за навигация в менютата, може да прозвучат
звукови ефекти при навигация. Звуковите ефекти при навигация са различни за всеки Blu-ray диск.
57 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 57
2015-01-14
4:36:24
Приложение
Разделителна способност според типа съдържание
Тип съдържание
Blu-ray диск
Електронно/цифрово
съдържание
Разделителна способност на
Blu-ray диск
1080p@60F
UHD изход: Авто
2160p@24F
2160p@24F
UHD изход: Изк
1080p@24F
1080p@24F
Настройка
BD Wise
Авто
Кадри на
филм: Авто
Кадри на филм: Изк
Макс. разделителна способност на ТВ Макс. разделителна способност на ТВ
Кадри на филм: Авто (24к/сек)
само 1080p

1080p@24F
1080p@24F
1080p
1080p@60F
1080p@60F
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
Тип съдържание
Настройка
BD Wise
Авто
Кадри на
филм: Авто
576i/480i
UHD изход: Авто
DVD 24к/сек
конвертиране: Авто
UHD изход: Изк
DVD 24к/сек конвертиране: Изк
Кадри на филм: Изк
✎
✎
✎
✎
✎
DVD
2160p@24F
1080p@24F
Макс. разделителна способност на ТВ
Макс. разделителна способност на ТВ
Кадри на филм: Авто (DVD 24к/сек конвертиране: Авто)
само 1080p

1080p@24F
1080p
1080p@60F
1080i
1080i
720p
720p
576p/480p
576p/480p
Ако свързаният продукт не поддържа филмови кадри или избраната разделителна способност, ще се покаже
съобщението "Ако не се показва картина след избор на "Да", изчакайте 15 секунди, за да бъде върната предишната
разделителна способност. Искате ли да смените разд. способност?". Ако изберете Да, екранът на телевизора ще
стане празен за 15 секунди и после разделителната способност ще се върне автоматично на предишната стойност.
Ако екранът остане празен, след като сте сменили разделителната способност, извадете всички дискове и натиснете
и задръжте бутона @ отгоре на продукта за повече от 5 секунди. Всички настройки ще се върнат към фабричните
настройки по подразбиране. Стартирайте отново процедурата по първоначални настройки. След това отидете в
Настройки > Картина > Резолюция в менюто и изберете правилната разделителна способност за телевизора.
Когато стартирате процедурата по първоначални настройки, изберете отново само езика и екранното
съотношение (размера и формата на екрана). Нулирането не влияе на мрежовите настройки, така че може да
прескочите Мрежова настройка и Актуализиране на софтуер.
Когато бъдат възстановени фабричните настройки по подразбиране, всички данни от потребителя, записани в
BD данните, ще бъдат изтрити.
Blu-ray дискът трябва да има функция за 24 кадъра, за да може да се използва Филмови кадри (24к/сек).
58 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 58
2015-01-14
4:36:24
Отстраняване на неизправности
Когато продуктът не работи правилно, направете справка в долната таблица. Ако проблемът не е посочен подолу или ако инструкциите не помогнат, изключете устройството, извадете кабела от контакта и се свържете с
най-близкия оторизиран дилър или сервизен център на Samsung Electronics.
Проблем
Проверка/Действие за корекция
• Включен ли е добре захранващият кабел в контакта?
• Изключете захранването и след това го включете отново.
Възпроизвеждането не
започва.
• Проверете номера на регион на Blu-ray/DVD диска. Blu-ray/DVD дискове,
закупени в чужбина, е възможно да не могат да се възпроизвеждат.
• CD-ROM и DVD-ROM дискове не могат да се възпроизвеждат на това устройство.
• Проверете дали е зададено правилно ниво за родителски контрол.
Възпроизвеждането не
започва веднага, когато
натиснете бутона p.
• Не използвате ли диск, който е деформиран или с драскотини по
повърхността?
• Избършете и почистете диска.
Няма звук.
• По време на бързо възпроизвеждане, бавно възпроизвеждане и покадрово
възпроизвеждане системата за домашно кино не възпроизвежда звук.
• Свързани ли са правилно високоговорителите? Правилно ли сте
персонализирали настройките на високоговорителите?
• Не е ли дискът сериозно повреден?
HT-J7500W : Звук се
чува само от някои
високоговорители, а не
от всичките 6.
• При определени Blu-ray/DVD дискове звукът се извежда само от предните
високоговорители.
• Проверете свързани ли са правилно високоговорителите.
• Регулирайте силата на звука.
• Когато възпроизвеждате аудио от CD, радио или телевизора, уредът извежда
звука само през предните високоговорители.
HT-J7750W : Звук се
чува само от някои
високоговорители, а не
от всичките 8.
HT-J7500W : Dolby Digital
5.1-канален съраунд звук
не се възпроизвежда.
• Има ли отбелязано "Dolby Digital 5.1 CH" на диска? Dolby Digital 5.1-канален
съраунд звук се възпроизвежда само ако дискът е записан с 5.1-канален звук.
• Правилно ли е зададен езика за аудио на Dolby Digital 5.1-CH в
информационния дисплей?
HT-J7750W : Dolby Digital
7.1-канален съраунд звук
не се възпроизвежда.
• Има ли отбелязано "Dolby Digital 7,1 CH" на диска? Dolby Digital 7.1-канален
съраунд звук се възпроизвежда само ако дискът е записан с 7.1-канален звук.
• Правилно ли е зададен езика за аудио на Dolby Digital 7.1-CH в
информационния дисплей?
Дистанционното
управление не работи.
• Работите ли с дистанционното управление в рамките на работния му обхват и
съответния ъгъл спрямо сензора?
• Батериите изтощени ли са?
• Дискът се върти, но
няма картина.
• Качеството на
картината е лошо и
картината е нестабилна.
•
•
•
•
Езикът за аудио и
субтитри не работи.
• Езикът за аудио и субтитри няма да работи при дискове, в които не е записан.
Приложение
Не можете да извадите
диска.
Телевизорът включен ли е?
Свързани ли са правилно видео кабелите?
Не е ли дискът не замърсен или повреден?
Диск с лошо фабрично качество няма да може да се възпроизвежда.
59 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 59
2015-01-14
4:36:25
Приложение
Проблем
Проверка/Действие за корекция
Не се появява екран с
меню дори след като е
избрана функция за меню.
• Не използвате ли диск, в който няма менюта?
Пропорциите на екрана
не могат да бъдат
променени.
• Можете да възпроизвеждате 16:9 Blu-ray/DVD дискове в режим 16:9 на цял
екран, режим 4:3 Letter Box, или 4:3 Pan - Scan, но 4:3 Blu-ray/DVD дискове
могат да се възпроизвеждат само в режим 4:3. Проверете на опаковката на
Blu-ray диска и изберете подходяща функция.
• Продуктът не
работи. (Пример:
Електрозахранването
се изключва или се
чува странен звук.)
• Продуктът не работи
нормално.
• Натиснете и задръжте бутона e (ИЗХОД) на дистанционното управление за
5 секунди в режим на STANDBY. Това ще нулира уреда.
- Използването на функцията RESET (НУЛИРАНЕ), ще изтрие всички
запаметени настройки. Не използвайте тази функция, ако не е наложително.
Забравили сте паролата
за класификация.
• Без поставен диск натиснете и задръжте бутона @ на продукта за повече
от 5 секунди. На екрана се появява INIT и всички настройки се връщат към
стойностите по подразбиране.
- Използването на функцията RESET (НУЛИРАНЕ), ще изтрие всички
запаметени настройки. Не използвайте тази функция, ако не е наложително.
Не се приемат радио
предавания.
• Свързана ли е правилно антената?
• Ако входящият сигнал от антената е слаб, монтирайте външната FM антена на
място с добро приемане на сигнала.
Докато слушате
телевизия през продукта,
не се чува звук.
• Ако натиснете бутона ОТВОРИ/ЗАТВОРИ ^, когато слушате аудио от
телевизора с използване на функциите D. IN или AUX, функциите за Blu-ray/
DVD диск са включени и това заглушава аудиото от телевизора.
"Не е налично" се
появява на екрана.
• Функциите или действието не могат да се изпълнят в този момент, защото:
1. Софтуерът на Blu-ray/DVD дискът ограничава това.
2. Софтуерът на Blu-ray диска/DVD не поддържа функцията (напр. ъгли).
3. Функцията не е налично в момента.
4. Поискали сте номер на заглавие или глава или време на търсене извън
наличния диапазон.
Ако HDMI изходящият
сигнал е зададен на
разделителна способност,
която вашият телевизор
не може да поддържа
(например, 1080p),
възможно е да не виждате
картина на телевизора.
• Натиснете и задръжте бутона @ на предния панел в продължение на
повече от 5 секунди, без диск в продукта. Всички настройки се връщат към
фабричните стойности.
Няма HDMI извеждане.
• Проверете връзката между телевизора и HDMI гнездото на продукта.
• Проверете дали вашият телевизор поддържа разделителна способност
576p/480p/720p/1080i/1080p на входящия HDMI сигнал.
На екрана се появява
ненормално извеждане
на HDMI
• Ако на телевизора се появи смущение във формата на снеговалеж, това
означава, че телевизорът не поддържа HDCP (Широколентова цифрова
защита на съдържанието).
60 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 60
2015-01-14
4:36:26
Проблем
Проверка/Действие за корекция
BD-LIVE
Системата за домашно
кино не може да се
свърже към сървъра на
BD-LIVE.
• Проверете дали е успешна мрежовата връзка с функцията Състояние на
мрежата.
• Проверете дали USB устройството с памет е свързано към продукта.
• Устройството с памет трябва да има поне 1GB свободно място, за да побере
услугите на BD-LIVE. Може да проверите наличната памет в У-ние BD данни.
(Вж. стр. 51)
• Проверете дали опцията BD-Live интернет връзка е зададена на
Разреши(вс.).
• Ако по-горното не успее, свържете се с доставчика на съдържание, за да
актуализирате до най-новия фърмуер.
При използване на
услугата BD-LIVE се
появява грешка.
• USB устройството с памет трябва да има поне 1GB свободно място, за да
побере услугите на BD-LIVE. Може да проверите наличната памет в У-ние BD
данни. (Вж. стр. 51)
✎
Когато бъдат възстановени фабричните настройки по подразбиране, всички данни от потребителя, записани в
BD данните, ще бъдат изтрити.
Приложение
С това Samsung Electronics декларира, че това устройство отговаря на основните изисквания и
други съответни условия на Директива 1999/5/EC.
Оригиналната декларация за съответствие може да се намери на http://www.samsung.com, отидете
на Support (Поддръжка) > Search Product Support (Търсене на поддръжка за продукта) и въведете
името на модела.
Този уред може да работи във всички страни от ЕС.
Този уред може да се използва само на закрито.
61 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 61
2015-01-14
4:36:26
Приложение
Спецификации
Тегло
2,7 кг
Размери
430,0 (Ш) x 55,0 (В) x 312,0 (Д) мм
Диапазон на работна температура
+5°C до +35°C
Общи
FM Тунер
Диапазон на работна влажност
10 % до 75 %
Съотношение сигнал/шум
55 dB
Полезна чувствителност
12 dB
Обща хармонична деформация
0.5 %
Видео
2D : 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D : 1080p, 720p
Аудио
PCM многоканално аудио, побитово аудио, PCM аудио
Изходящ сигнал от преден
високоговорител
165 W x 2 (3”)
Изходящ сигнал от преден горен
високоговорител
(само HT-J7750W)
165 W x 2 (3”)
Изходящ сигнал от централен
високоговорител
170 W (3”)
HDMI
Изходящ сигнал от съраунд
Усилвател високоговорител
Изходящ сигнал от събуфер
165 W x 2 (3”)
170 W (3”)
Аналогов вход: 20 Hz~20 kHz (±3 dB)
Честотен диапазон
Цифров вход: 20 Hz~40 kHz (±4 dB)
S/N съотношение
70 dB
Дискретизация на каналите
60 dB
Входна чувствителност
(AUX) 500 mV
62 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 62
2015-01-14
4:36:27
HT-J7500W
Звуково
Номинална Максимална
Високоговорителна
Размери (Ш x В x Д)
Честотна налягане
Импеданс
входна
входна
лента на изходящ
(единица: мм)
система
мощност
мощност
звук
Преден
140 Hz ~
87dB/W/M
20 kHz
Съраунд
Централен
165 W
20Hz ~
200Hz
Събуфер
95,0 x 280,0 x 101,0
1,75
95,0 x 150,0 x 101,0
0,64
320,0 x 80,5 x 101,0
1,02
200,0 x 390,0 x 350,0
5,70
330 W
3”
170 W
Тегло
(Единица:
кг)
340 W
88 dB/W/M
HT-J7750W
Звуково
Номинална Максимална
Високоговорителна
Размери (Ш x В x Д)
Честотна налягане
Импеданс
входна
входна
лента на изходящ
(единица: мм)
система
мощност
мощност
звук
Преден/преден
горен
165 W
Централен
Събуфер
✎
✎
✎
✎
✎
170 W
5,01
95,0 x 1160,0 x 101,0
(Основа на стойката:
276,0 x 23,0 x 264,0)
4,73
320,0 x 80,5 x 101,0
1,02
200,0 x 390,0 x 350,0
5,70
330 W
3”
20Hz ~
200Hz
95,0 x 1215,0 x 101,0
(Основа на стойката:
276,0 x 23,0 x 264,0)
340 W
88 dB/W/M
Приложение
Съраунд
140 Hz ~
87dB/W/M
20 kHz
Тегло
(Единица:
кг)
Не се поддържат скорости на мрежата равни на или по-ниски от 10Mbps.
Samsung Electronics Co., Ltd си запазва правото да променя спецификациите без предизвестие.
Теглото и размерите са приблизителни.
Конструкцията и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
За спецификациите на мощността и консумацията проверете етикета на продукта.
❏ SWA-7000
Тегло
0,73 кг
Размери (Ш x В x Д)
50,0 X 201,3 X 132,0 мм
Диапазон на работна температура
+5°C до +35°C
Диапазон на работна влажност
10 % до 75 %
Изход
165W x 2 КАНАЛА
Честотна лента
20 Hz~20 KHz
S/N съотношение
65 dB
63 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 63
2015-01-14
4:36:27
Приложение
Лицензи
Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby и символът двойно-D са запазени
марки на Dolby Laboratories.
За DTS патенти вж. http://patents.dts.com. Произведено по
лиценз на DTS Licencing Limited. DTS, DTSHD, символът
и DTS заедно със символа, както и DTS-HD заедно със
символа са регистрирани търговски марки на DTS, Inc. DTS-HD Master Audio | Essential и DTS Neo:Fusion II са
търговски марки на DTS, Inc. © DTS, Inc. Всички права запазени.
Това DivX Certified® устройство е преминало сериозни тестове, за да се потвърди, че
възпроизвежда DivX® видео.
За да възпроизвеждате DivX филми, първо регистрирайте устройството си на vod.divx.
com. Открийте своя регистрационен код в раздела за DivX VOD в менюто за настройка на
устройството.
DivX Certified® да изпълнява DivX® видео до HD 1080p, включително премиално съдържание.
DivX®, DivX Certified® и асоциираните лога са търговски марки на DivX, LLC и се използват по лиценз.
Покрива се от един или повече от следните патенти на САЩ: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, както и логото HDMI са
търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC в САЩ и
други страни.
Oracle и Java са регистрирани търговски марки на Oracle и/или нейни филиали. Други имена може да
са търговски марки на съответните притежатели.
В това изделие е вградена технология за защита на авторски права, защитена с патенти в САЩ и други права на
интелектуална собственост на Rovi Corporation. Забранен е инженеринг и демонтиране в обратен ред.
Логотата Blu-ray Disc™, Blu-ray™ са търговски марки на Blu-ray Disc Association.
Този продукт използва технологията Cinavia, за да ограничи използването на неоторизирани копия на някои
филми, видеоклипове и саундтраци. Когато се засече забранено ползване на неоторизирано копие, ще се
покаже съобщение и възпроизвеждането или копирането ще се прекъсне. Повече информация за технологията
Cinavia се предоставя от онлайн центъра за информация за клиенти на Cinavia на http://www.cinavia.com.
За да поискате допълнителна информация от Cinavia по пощата, изпратете запитванията с вашия пощенски
адрес на: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Този продукт
използва фирмена технология под лиценз от Verance Corporation и е защитен с патент на САЩ 7,369,677 и
други издадени и заявени патенти в САЩ и по целия свят, както и от защита на авторското право и търговските
тайни за определени аспекти от такава технология. Cinavia е търговска марка на Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. Всички права запазени от Verance. Забранен е инженеринг или демонтиране в
обратен ред.
- Бележката за лиценза за отворен код
В случай на използване на софтуер с отворен код, лицензите за отворен код са налични от менюто на продукта.
64 - Български
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 64
2015-01-14
4:36:28
© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. Всички права запазени.
Свържете се с САМСУНГ Глобално
Ако имате въпроси или коментари относно продуктите на Самсунг, моля да се
свържете с центъра за обслужване на клиенти на САМСУНГ.
Area
` Europe
AUSTRIA
Contact Centre 
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
Web Site
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support
(Dutch)
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
051 331 999
www.samsung.com/support
BULGARIA 07001 33 11 , sharing cost
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
062 726 786
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
DENMARK 70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
www.samsung.com/de/support
GERMANY 0180 6 67267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus
dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
www.samsung.com/gr/support
from land line
GREECE
(+30) 210 6897691 from mobile and land
line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
http://www.samsung.com/hu/
HUNGARY
0680PREMIUM (0680-773-648)
support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG 261 03 710
www.samsung.com/support
Area
MONTENEGRO
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Contact Centre 
020 405 888
080 697 267
090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/
Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
0034902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support
(German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
Правилно изхвърляне на батериите на този продукт
(Приложимо в страни със системи за разделно събиране на отпадъци)
Тази маркировка на батерията, ръководството или опаковката показва, че батериите на продукта
не трябва да се изхвърлят с останалите битови отпадъци в края на експлоатационния им период.
Присъствието на маркировки на химическите символи Hg, Cd или Pb показва, че батерията
съдържа живак, кадмий и олово над препоръчаните в Директива 2006/66 на ЕС стойности. Ако
батериите не се изхварлят правилно, тези субстанции могат да причинят вреда на човешкото здраве
или на околната среда.
За да се защити околната среда и да се стимулира рециклирането, отделяйте батериите от друти
типове отпадък и ги рециклирайте в местните центрове за връщане на батерии.
Правилно изхвърляне на този продукт (отпадъчно
електрическо и електронно оборудване)
(Приложимо в страни със системи за разделно събиране на отпадъци)
Тази маркировка на продукта, ръководството или опаковката показва, че продуктът и неговите електронни
аксесоари (напр. зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не трябва да се изхвърлят с останалите битови
отпадъци в края на експлоатационния им период.
За да се избегне възможна опасност за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне
на отпадъци, отделяйте тези продукти от останалите видове отпадъци и ги рециклирайте по отговорен начин,
за да съдействате за устойчивото повторно използване на суровините.
Битовите потребители трябва да се обърнат или към магазина, откъдето са закупили този уред, или към
местните власти, за подробна информация къде и как могат да предадат този уред за рециклиране, безопасно
за околната среда.
Потребителите от предприятията трябва да се обърнат към доставчика си и да проверят условията в договора
за покупка.
Този продукт и неговите електронни аксесоари не трябва да се смесват с други отпадъци на работното място.
HT-J7500W_J7750W-BUL-0114.indd 65
2015-01-14
4:36:28
HT-J7500W
HT-J7750W
korisničko uputstvo
Blu-ray™
sistem za kućnu zabavu
zamislite mogućnosti
Hvala što ste kupili Samsungov proizvod.
Da dobijete kompletniju uslugu, molimo da vaš proizvod registrujete na
www.samsung.com/register
HT-J7500W_J7750W-SER-0114.indd 1
2015-01-14
4:32:49
Sigurnosne Informacije
✎
Sledeće informacije takođe važe za modul bežičnog prijemnika (SWA-7000).
OPREZ
Ovaj simbol pokazuje da unutar
proizvoda postoji visok napon. Opasno
je na bilo koji način dodirivati bilo koji
unutrašnji deo ovog proizvoda.
OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA. NE OTVARATI
OPREZ: DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD
ELEKTRIČNOG UDARA, NE UKLANJAJTE
POKLOPAC (ILI POLEĐINU). UNUTAR UREĐAJA NE
POSTOJE DELOVI KOJE MOŽETE SERVISIRATI.
SERVISIRANJE POVERITE KVALIFIKOVANIM LICIMA.
• Slotovi i otvori na kućištu, kao i na zadnjem ili donjem
delu, su napravljeni za neophodnu ventilaciju. Da biste
obezbedili pouzdan rad ovog aparata i da biste ga
zaštitili od pregrevanja, ovi slotovi i otvori se nikada ne
smeju blokirati ili pokrivati.
- Ne stavljajte aparat u zatvoren prostor, kao što je
polica za knjige ili ugrađeni ormarić, osim ako nije
obezbeđena odgovarajuća ventilacija.
- Ne stavljajte aparat pored ili iznad radijatora ili izvora
toplote, ili na mesta na kojima je izložen direktnoj
sunčevoj svetlosti.
- Ne stavljajte sudove (vaze, itd.), koji sadrže vodu, na
ovaj aparat. Prolivena voda može izazvati požar ili
električni udar.
• Ne izlažite aparat kiši i ne stavljajte ga pored vode
(pored kade, lavora, sudopere, kadice za veš, u vlažan
podrum ili pored bazena, itd.). Ako se aparat slučajno
pokvasi, isključite ga i odmah se obratite ovlašćenom
prodavcu.
• Ovaj aparat koristi baterije. U vašoj opštini možda
postoje ekološki propisi koji nalažu da se te baterije
pravilno odlažu u otpad. Obratite se lokalnim vlastima u
vezi informacija o odlaganju u otpad i recikliranju.
• Ne preopterećujte zidne utičnice, produžne kablove
ili adaptere van dozvoljenog kapaciteta, jer to može
dovesti do požara ili električnog udara.
• Provucite kablove za napajanje tako da se po njima ne
gazi i da ih ne mogu uklještiti predmeti koji se stavljaju
na ili oko njih. Posebnu pažnju obratite na kablove na
kraju sa utikačem, kod zidnih utičnica, i na mestima
gde izlaze iz uređaja.
• Da biste zaštitili ovaj aparat od munje, ili kada ga
ostavljate bez nadzora i ne planirate da ga koristite
u dužem vremenskom periodu, isključite ga iz zidne
utičnice i isključite antenski ili kablovski sistem. To će
sprečiti oštećenja na uređaju usled munja i naponskih
udara na dalekovodima.
• Pre povezivanja AC kabla za napajanje na izlaz DC
adaptera, proverite da li oznaka napona DC adaptera
odgovara lokalnom mrežnom naponu.
Ovaj simbol pokazuje da je uz ovaj
proizvod isporučena važna literatura
koja se odnosi na rad i održavanje.
• Nikada nemojte stavljati metalne predmete u otvorene
delove ovog aparata. To može dovesti do opasnosti od
električnog udara.
• Da biste izbegli električni udar, nikada nemojte
dodirivati unutrašnjost aparata. Aparat treba da otvara
isključivo kvalifikovani serviser.
• Obavezno čvrsto utaknite kabl za napajanje. Kada
isključujete kabl za napajanje iz zidne utičnice,
kabl uvek vucite za utikač. Nikada ne isključujte
povlačenjem kabla za napajanje. Ne dodirujte kabl za
napajanje vlažnim rukama.
• Ako aparat ne radi normalno, posebno ako iz njega
izlaze bilo kakvi neobični zvuci ili mirisi, odmah ga
isključite iz struje i obratite se ovlašćenom prodavcu ili
servisnom centru.
• Održavanje kućišta.
- Pre povezivanja drugih komponenata na ovaj
proizvod, morate prvo da ih isključite.
- Ako proizvod iznenada premestite sa hladnog
na toplo mesto, može se javiti kondenzacija na
radnim delovima i sočivima i izazvati abnormalnu
reprodukciju diska. Ako se to desi, isključite proizvod
iz struje, sačekajte dva sata i ponovo priključite
utikač u zidnu utičnicu. Zatim, stavite disk i ponovo
pokušajte reprodukciju.
• Obavezno izvucite utikač iz utičnice ako proizvod
nećete da koristite ili ako napuštate kuću na duže
vreme (posebno kada će deca, starije osobe ili osobe
sa invaliditetom ostati sami u kući).
- Akumulirana prašina može da izazove električni
udar, električno curenje ili požar, tako što će izazvati
stvaranje varnica i toplote na kablu za napajanje ili
slabljenje izolacije.
• Obratite se ovlašćenom servisnom centru za
informacije, ako nameravate da proizvod instalirate
na mestu sa mnogo prašine, visokim ili niskim
temperaturama, visokoj vlažnosti, hemijskih supstanci
ili gde će raditi 24 sata dnevno, kao što je aerodrom,
železnička stanica, itd. Ako to ne uradite, može doći
do ozbiljnog oštećenja vašeg proizvoda.
• Koristite samo ispravno uzemljeni utikač i zidnu
utičnicu.
- Neispravno uzemljenje može uzrokovati električni
udar ili oštećenje opreme. (Samo oprema Klase l.)
2 - Srpski
HT-J7500W_J7750W-SER-0114.indd 2
2015-01-14
4:32:54
UPOZORENJE :
• DA BISTE SPREČILI ŠIRENJE VATRE,
SVEĆE I DRUGE PREDMETE SA
OTVORENIM PLAMENOM UVEK
DRŽITE DALJE OD PROIZVODA.
• Da biste smanjili opasnost od požara
ili električnog udara, ne izlažite ovaj uređaj kiši ili
vlazi.
LASERSKI proizvod KLASE 1
Ovaj proizvod je klasifikovan kao LASERSKI proizvod
KLASE 1. Upotreba kontrola, podešavanja ili izvršavanje
procedura, osim onih koje nisu ovde navedene, može
dovesti do izlaganja opasnom zračenju.
OPREZ:
• NEVIDLJIVO LASERSKO ZRAČENJE AKO SE UREĐAJ
OTVORI I ONEMOGUĆE ZAŠTITE, IZBEGAVAJTE
IZLAGANJE ZRAKU.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Mere opreza za 3D funkciju
VAŽNE ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE INFORMACIJE
ZA 3D SLIKE.
Treba da pročitate i razumete sledeće sigurnosne
informacije pre korišćenja 3D funkcije.
• Neki gledaoci mogu da osete nelagodnost prilikom
gledanja 3D televizije, npr. vrtoglavicu, mučninu i
glavobolju. Ako osetite bilo koji od tih simptoma,
prekinite sa gledanjem 3D televizije, skinite 3D aktivne
naočare i odmorite se.
• Gledanje 3D slika duže vreme može da dovede do
zamora očiju. Ako osetite zamor očiju, prekinite
gledanje 3D televizije, skinite 3D aktivne naočare i
odmorite se.
• Odgovorna odrasla osoba treba često da proverava
decu koja koriste 3D funkciju. Ako se dete požali na
zamor očiju, glavobolje, vrtoglavice ili mučninu, onda
mora da prekine gledanje 3D televizije i da se odmori.
• Ne koristite 3D aktivne naočare u druge svrhe (kao
naočare za vid, naočare za sunce, zaštitne naočare,
itd.)
• Ne koristite 3D funkciju ili 3D aktivne naočare dok
hodate ili se krećete. Korišćenje 3D funkcije ili 3D
aktivnih naočara za vreme kretanja može da dovede
do toga da udarate u predmete, da se sapletete i/ili
padnete, kao i do teških povreda.
• Ako želite da uživate u 3D sadržaju, povežite 3D uređaj
(3D kompatibilan AV prijemnik ili TV) na HDMI OUT
priključak proizvoda korišćenjem HDMI kabla velike
brzine. Stavite 3D naočare pre reprodukovanja 3D
sadržaja.
• Proizvod šalje 3D signale samo putem HDMI kabla koji
je povezan na HDMI OUT priključak.
• Rezolucija video signala u modu 3D reprodukcije
fiksirana na rezoluciju originalnog 3D videa. Rezoluciju
ne možete da promenite.
• Neke funkcije kao što su BD Wise, podešavanje
dijagonale i rezolucije ekrana, možda neće pravilno
funkcionisati u modu 3D reprodukcije.
• Za pravilnu isporuku 3D signala morate koristiti HDMI
kabl za velike brzine.
• Kada gledate 3D slike, udaljite se od televizora
najmanje za tri širine ekrana. Na primer, ako imate
ekran dijagonale 46 inča, udaljite se od ekrana 3,5
metara.
• Za najbolju 3D sliku, 3D video ekran postavite u visini
očiju.
• Ako je proizvod povezan sa nekim 3D uređajima, 3D
efekat možda neće pravilno funkcionisati.
• Ovaj proizvod ne vrši konverziju 2D sadržaja u 3D.
• „Blu-ray 3D‟ i „Blu-ray 3D‟ logotip su zaštitni znaci Bluray Disc Association.
Sigurnosne Informacije
• Da biste aparat isključili u potpunosti, morate ga
isključiti iz zidne utičnice. Zbog toga, zidna utičnica i
utikač stalno moraju biti lako dostupni i spremni.
• Ne dozvolite deci da se kače na proizvod.
• Čuvajte pribor (bateriju, itd.) na mestu koje je van
domašaja dece.
• Ne stavljajte proizvod na nestabilno mesto kao što
je nestabilna polica, kosi pod, ili na mesto izloženo
vibracijama.
• Proizvod nemojte ispuštati niti udarati. Ako je proizvod
oštećen, isključite kabl za napajanje i obratite se
servisnom centru.
• Da biste očistili aparat, izvucite kabl za napajanje iz
zidne utičnice i obrišite proizvod mekom, suvom krpom.
Nemojte koristiti hemikalije kao što su vosak, benzen,
alkohol, razređivači, insekticidi, osveživači, maziva
ili deterdžent. Ove hemikalije mogu da oštete izgled
proizvoda ili izbrišu štampane oznake na proizvodu.
• Ne potapajte i ne prskajte ovaj aparat. Ne stavljajte
predmete napunjene vodom, kao što su vaze, na
aparat.
• Ne bacajte baterije u vatru.
• Ne priključujte više električnih uređaja na istu zidnu
utičnicu. Preopterećenje utičnice može prouzrokovati
pregrevanje koje može dovesti do požara.
• Postoji opasnost od eksplozije ako baterije koje se
koriste u daljinskom upravljaču zamenite pogrešnim
tipom baterije. Stavljajte samo baterije istog ili
ekvivalentnog tipa.
3 - Srpski
HT-J7500W_J7750W-SER-0114.indd 3
2015-01-14
4:32:55
Sadržaj
POČETAK
REPRODUKCIJA SADRŽAJA
5
Pribor
28 Reprodukcija komercijalnih diskova
5
Komponente zvučnika
28 Reprodukovanje multimedijskih datoteka
6
Prednja ploča
30 Kontrola video reprodukcije
7
Zadnja ploča
33 Kontrola reprodukcije muzike
8
Daljinski upravljač
38 Korišćenje Bluetooth funkcije
POVEZIVANJA
9
Povezivanje zvučnika
40 Reprodukovanje foto sadržaja
42 Korišćenje tastera za specijalne efekte na
daljinskom upravljaču
13 Povezivanje sa televizorom i spoljašnjim
uređajima
14 Povezivanje sa mrežnim ruterom
PODEŠAVANJA
15 Procedura početnog podešavanja
15 Početni ekran ukratko
16 Pristupanje ekranu Podešavanja
16 Funkcije menija za podešavanja
22 Podešavanje radio uređaja
MREŽNI SERVISI
43 Prijavljivanje u vaš Samsung nalog
43 Pre korišćenja usluge SAMSUNG APPS
44 Korišćenje usluge SAMSUNG APPS
46 Screen Mirroring
46 Korišćenje programa Web Browser
50 Povezivanje naloga za Internet servis na proizvod
50 BD-LIVE™
DODATAK
23 Podešavanje mreže
25 Wi-Fi Direct
51 Dodatne informacije
26 Nadogradnja softvera
52 Disk i kompatibilnost formata
59 Rešavanje problema
62 Specifikacije
64 Licence
4 - Srpski
HT-J7500W_J7750W-SER-0114.indd 4
2015-01-14
4:32:56
Početak
Početak
 Slike i ilustracije koje su upotrebljene u ovom korisničkom uputstvu date su samo kao reference i
mogu se razlikovati od vašeg proizvoda.
 Administrativni troškovi mogu biti naplaćeni u sledećim slučajevima:
a. tehničar je pozvan u vaš dom na vaš zahtev i ako proizvod nije u kvaru (tj. ako niste pročitali ovo
korisničko uputstvo),
b. vi donesete uređaj u servisni centar, a proizvod nije u kvaru (tj. ako niste pročitali ovo korisničko
uputstvo).
 Iznos tih administrativnih troškova biće vam saopšten pre obavljanja bilo kakvih radova ili kućne
posete.
Proverite da li se u kutiji nalazi pribor i komponente zvučnika koji su navedeni ili prikazani u nastavku.
Pribor
• Daljinski upravljač
• Litijumska baterija
Kabal za napajanje (Glavni uređaj, SWA-7000) x 2
• Korisničko uputstvo
FM antena
UPOZORENJE, NE GUTATI BATERIJU, OPASNOST OD HEMIJSKIH OPEKOTINA,
[Daljinski upravljač isporučen uz] Ovaj proizvod sadrži dugmetastu bateriju.
Ako se dugmetasta baterija proguta, ona može izazvati ozbiljne unutrašnje opekotine za samo 2 sata što
može dovesti do smrti. Nove i korišćene baterije držite van domašaja dece. Ako se odeljak za bateriju ne
zatvara čvrsto, prekinite da koristite proizvod i držite ga van domašaja dece. Ako mislite da su baterije
možda progutane ili da se nalaze unutar bilo kog dela tela, potražite hitnu medicinsku pomoć.
Komponente zvučnika
HT-J7500W - 5.1-kanalni
Centralni
Prednji x 2
Surround x 2
Kabl za zvučnik x 6
Subwoofer
Bežični prijemnik
Modul (SWA-7000)
5 - Srpski
HT-J7500W_J7750W-SER-0114.indd 5
2015-01-14
4:32:57
Početak
P
Po
oče
oč
četa
etak
et
takk
HT-J7750W - 7.1-kanalni
Kabl za zvučnik
x2
Zavrtanj
(5x20) x 16
Baza stalka x 4
Centralni
Prednji/Prednji
gornji x 2
Stalak x 4
Surround x 2
Subwoofer
Bežični prijemnik
Modul (SWA-7000)
Prednja ploča
IKONE NA DISPLEJU
FUNKCIJA
ZAUSTAVLJANJE
REPRODUKCIJA/
PAUZIRANJE
OTVARANJE/
ZATVARANJE
KONTROLA
JAČINE ZVUKA
NAPAJANJE
POJAČALO SA
VAKUUMSKOM CEVI
D
H-EN
HIG
VACUUM TUBE SO
UND
EKRAN
5V 0.5A
FIOKA ZA DISK
✎
✎
✎
SENZOR DALJINSKOG UPRAVLJAČA
USB
Mobilni telefoni ili mobilni uređaji postavljeni blizu pojačala sa vakumskim cevima ili drugi elektronski proizvodi
stavljeni na ovaj proizvod mogu prouzrokovati šum u audio signalu ili izobličenje.
Kada je proizvod uključen, ne dozvolite da deca dodiruju površinu proizvoda. Biće vruća.
Da biste nadogradili softver proizvoda putem USB konektora, morate koristiti USB fleš memoriju.
6 - Srpski
HT-J7500W_J7750W-SER-0114.indd 6
2015-01-14
4:33:01
✎
✎
Kada proizvod prikaže meni Blu-ray diska, reprodukciju filma nećete moći da pokrenete pritiskom na taster
na proizvodu ili daljinskom upravljaču. Da biste reprodukovali film morate da izaberete stavku Reprodukuj
film ili Start u meniju diska i da zatim pritisnete taster OK.
Ako koristite Internet ili reprodukujete sadržaj sa USB uređaja na vašem televizoru preko kućnog bioskopa,
ne možete izabrati mod BD/DVD pomoću tastera SOURCE. Da biste izabrali mod BD/DVD, zatvorite
Internet ili zaustavite reprodukciju sadržaja na televizoru, a zatim izaberite mod BD/DVD.
Početak
Zadnja ploča
FRONT
R
SUBWOOFER
FRONT
IMPEDANCE : 3Ÿ
SPEAKERS OUT
L
CENTER
* U slučaju HT-J7500W
HDMI IZLAZ
HDMI ULAZ
VENTILATOR ZA
HLAĐENJE
AUX ULAZ
* FM ANTENA
FRONT TOP
FRONT
R
R
SUBWOOFER
FRONT TOP
FRONT
L
FM ANT
LAN
L
CENTER
SPEAKERS OUT
KABL ZA
NAPAJANJE
L
IMPEDANCE : 3Ÿ
AUX IN
POWER
R
HDMI OUT
IZLAZNI KONEKTORI
ZA ZVUČNIK
1
HDMI IN
2
LAN KONEKTOR
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
SPOLJAŠNJI DIGITALNI
AUDIO ULAZ (OPTIČKI)
* Povezivanje FM antene
1.
Povežite isporučenu FM antenu sa FM ANT konektorom.
2.
Polako pomerajte žicu antene dok ne nađete mesto sa dobrim prijemom, a zatim je učvrstite na zid ili neku
drugu čvrstu površinu.
✎
✎
Obezbedite najmanje 10 cm slobodnog prostora sa svih strana kućnog bioskopa da biste osigurali
adekvatnu ventilaciju. Ne blokirajte ventilator za hlađenje ili ventilacione otvore.
Ovaj proizvod ne prima AM emisije.
7 - Srpski
HT-J7500W_J7750W-SER-0114.indd 7
2015-01-14
4:33:05
Početak
P
Po
oče
oč
četa
eettak
takk
ta
Daljinski upravljač
Prikaz daljinskog upravljača
Pritisnite za otvaranje i zatvaranje fioke
za disk.
Uključite i isključite proizvod.
Pritisnite da biste izabrali mod kućnog
bioskopa (HDMI, AUX, BD/DVD, itd.).
Podesite jačinu zvuka.
Privremeno isključuje zvuk.
Pritisnite za preskakanje unazad ([)
ili unapred (]).
ili
Pritisnite i držite za pretraživanje
unazad (() ili unapred ()).
Pritisnite za prelazak na početni ekran.
Pritisnite za reprodukciju diska ili
datoteka.
ili
Pritisnite za pauziranje reprodukcije.
Pritisnite da biste koristili meni Alatke.
ili
Da biste na ekranu prikazali numeričku
tastaturu (gde je to moguće, može
sadržati funkcionalne tastere), pritisnite i
zadržite taster.
Pritisnite da biste zaustavili reprodukciju
diska ili da biste izašli iz menija.
Izaberite stavke menija na ekranu i
menjajte vrednosti u meniju.
,. : Potražite aktivne FM stanice i
promenite kanale.
Vratite se na prethodni meni.
Koristite za otvaranje iskačućeg
menija/menija naslova.
Pritisnite za prikaz menija diska.
Koristite za prikazivanje informacija o
reprodukciji tokom reprodukovanja Bluray/DVD diska ili datoteka.
Podesite vreme do automatskog
isključivanja proizvoda.
Izaberite STEREO ili MONO za prijem
radio stanice.
Koristite za memorisanje frekvencije
radio stanice.
Pritisnite da biste primenili zvučne efekte.
Pritisnite za snimanje FM radio emisija.
Pritisnite za aktiviranje efekta DTS
Neo:Fusion II ili 3D zvuka.
Ovi tasteri se koriste za menije
proizvoda i za nekoliko funkcija na Bluray diskovima.
Pritisnite da biste izabrali MANUAL/
PRESET u funkcijama tjunera.
✎
Tokom reprodukcije multimedijskog sadržaja u SAMSUNG APPS, pritisnite i zadržite taster 5 na daljinskom
upravljaču da biste pauzirali reprodukciju. Da zaustavite reprodukciju, pritisnite i zadržite taster e (IZLAZ)
na daljinskom upravljaču.
Stavljanje baterija u daljinski upravljač
1
Upotrebite novčić da okrenete
poklopac daljinskog upravljača
u smeru suprotnom od kretanja
kazaljki sata da biste ga uklonili,
kao što je prikazano na gornjoj
slici.
2
3
Umetnite litijumsku bateriju od
3 V. Prilikom umetanja baterije
držite pozitivan (+) pol okrenut
nagore. Stavite poklopac baterije
i poravnajte oznake „●‟ jednu
pored druge, kao što je prikazano
na gornjoj slici.
Upotrebite novčić da okrenete
poklopac u smeru kretanja kazaljki
sata do kraja, kako biste ga
pričvrstili.
8 - Srpski
HT-J7500W_J7750W-SER-0114.indd 8
2015-01-14
4:33:05
Povezivanja
Ovaj odeljak opisuje različite načine povezivanja proizvoda sa drugim spoljnim komponentama. Pre nego što
pomerite ili instalirate ovaj proizvod, proverite da li je isključeno napajanje i iskopčajte kabl za napajanje.
Povezivanje zvučnika
Centralni
Proizvod
Prednji/Prednji
gornji (D)
Surround (D)
Povezivanja
Subwoofer
Položaj proizvoda
Postavite ga na stalak ili policu
ormana ili ispod stalka za TV.
Izbor mesta za slušanje
Mesto za slušanje bi trebalo da
bude udaljeno od televizora za
2,5 do 3 dimenzije TV ekrana. Na
primer, ako imate ekran od 46
inča, mesto za slušanje bi trebalo
da se nalazi na udaljenosti od 2,92
do 3,50 metara od ekrana.
Prednji/Prednji
gornji (L)
Surround (L)
Modul bežičnog
prijemnika
* Prednji gornji zvučnici odnosi se samo na HT-J7750W.
HT-J7500W : Prednji
zvučnici
Ove zvučnike stavite ispred mesta za slušanje, tako da budu okrenuti ka
unutra (oko 45°) i prema vama. Postavite prednje zvučnike tako da njihovi
visokotonci budu u visini vaših ušiju. Poravnajte prednju stranu prednjih zvučnika
sa prednjom stranom centralnog zvučnika ili ih stavite malo ispred centralnih
zvučnika.
HT-J7750W : Prednji/
Prednji gornji zvučnici
Ove zvučnike stavite ispred mesta za slušanje, tako da budu okrenuti ka unutra
(oko 45°) i prema vama. Postavite prednje zvučnike tako da njihovi visokotonci
budu u visini vaših ušiju. Poravnajte prednju stranu prednjih/prednjih gornjih
zvučnika sa prednjom stranom centralnog zvučnika ili ih stavite malo ispred
centralnih zvučnika.
HT-J7500W : Centralni
zvučnik
Najbolje je da centralni zvučnik postavite na istu visinu sa prednjim zvučnicima.
Možete ga instalirati i neposredno iznad ili ispod TV aparata.
HT-J7750W : Centralni
zvučnik
Najbolje je da centralni zvučnik postavite na istu visinu sa prednjim/prednjim
gornjim zvučnicima. Možete ga postaviti i neposredno iznad ili ispod TV aparata.
9 - Srpski
HT-J7500W_J7750W-SER-0114.indd 9
2015-01-14
4:33:07
Povezivanja
Surround zvučnici
Subwoofer
Postavite ove zvučnike bočno od vašeg mesta za slušanje. Ako nema dovoljno
prostora, ove zvučnike stavite tako da budu okrenuti jedan prema drugom.
Postavite ih na oko 60 do 90 cm iznad vaših ušiju, tako da budu malo nagnuti
nadole.
* Za razliku od prednjih i centralnog zvučnika, surround zvučnici se uglavnom
koriste za zvučne efekte. Zvuk neće dolaziti iz njih sve vreme.
Pozicija subwoofer zvučnika nije toliko kritična. Stavite ga gde god želite.
* Surround zvučnici moraju biti povezani na modul bežičnog prijemnika.
* Izgled vaših zvučnika može se razlikovati u odnosu na slike u ovom uputstvu.
* Svaki zvučnik ima obojenu nalepnicu sa zadnje strane ili donje strane. Svaki kabl ima jednu obojenu
traku pri kraju. Uparite traku na svakom kablu sa nalepnicom na zvučniku prema boji, a zatim povežite
kabl i zvučnik. Pogledajte stranu 11 radi tačnih uputstava.
Instaliranje zvučnika na visoki stalak
* samo HT-J7750W
1.
✎
2.
Pronađite kabl zvučnika koji je povezan sa stalkom.
Okrenite stalak i bazu stalka naopako, raspletite kabl
zvučnika, a zatim ga provucite kroz otvor na bazi stalka.
2
1
Baza stalka
Pažljivo rukujte stalkom. On je težak.
Povežite bazu stalka sa donjim delom stalka.
Stalak
3.
Umetnite tri 5x20 zavrtnja u označene otvore na bazi
stalka, a zatim ih pritegnite odvijačem, kao što je
prikazano na slici.
4.
Postavite kabl zvučnika u slot na donjem delu baze
stalka.
5.
Postavite sastavljeni stalak i zvučnik zajedno
međusobnim uparivanjem nalepnice na stalku i zvučniku,
kao što je prikazano na slici.
Umetnite zavrtanj (5x20) u otvor na zadnjoj strani
zvučnika i pritegnite ga odvijačem u smeru kazaljke na
satu.
Ponovite korak 1 do 6 sa drugim zvučnikom i stalkom.
6.
7.
3
4
5
6
Zvučnik
Stalak
10 - Srpski
HT-J7500W_J7750W-SER-0114.indd 10
2015-01-14
4:33:08
Povezivanje kabla zvučnika
1.
Povežite kabl svakog zvučnika sa odgovarajućim zvučnikom tako da boja priključka na svakom kablu
odgovara obojenoj nalepnici sa donje ili zadnje strane svakog zvučnika.
2.
Povežite spojne priključke zvučnika na poleđini proizvoda tako da boje spojnih priključaka zvučnika
odgovaraju bojama konektora zvučnika. Prilikom povezivanja vodite računa da se boja nalepnica na
pozadini zvučnika podudara.
HT-J7500W
Povezivanja
Prednji zvučnik (D)
Prednji zvučnik (L)
Modul bežičnog prijemnika
FRONT
FRONT
R
SUBWOOFER
L
IMPEDANCE : 3Ÿ
SPEAKERS OUT
L
CENTER
R
SURROUND SPEAKERS OUT
52'#-'4+/2'&#0%'š
Centralni zvučnik
ID SET
SPEAKERS OUT
FRONT
FRONT
R
SUBWOOFER
IMPEDANCE : 3Ÿ
Subwoofer
L
CENTER
1
HDMI OUT
Surround zvučnik (L)
Surround zvučnik (D)
HT-J7750W
Prednji gornji/
Prednji zvučnik (L)
FRONT TOP
FRONT
Modul bežičnog prijemnika
FRONT TOP
R
FRONT
R
SUBWOOFER
L
L
IMPEDANCE : 3Ÿ
Prednji gornji/
Prednji zvučnik (D)
CENTER
SPEAKERS OUT
L
R
SURROUND SPEAKERS OUT
52'#-'4+/2'&#0%'š
Centralni zvučnik
Subwoofer
FRONT TOP
FRONT
R
R
SUBWOOFER
FRONT TOP
FRONT
L
CENTER
SPEAKERS OUT
Surround zvučnik (L)
L
IMPEDANCE : 3Ÿ
ID SET
HDMI OUT
1
Surround zvučnik (D)
11 - Srpski
HT-J7500W_J7750W-SER-0114.indd 11
2015-01-14
4:33:10
Povezivanja
✎
✎
✎
✎
✎
Ako stavite zvučnik blizu televizora, boja ekrana bi mogla da se izobliči zbog magnetnog polja.
Postavite modul bežičnog prijemnika iza mesta za slušanje. Ako je modul bežičnog prijemnika suviše blizu
proizvoda, zbog smetnji se može primetiti izvesno prekidanje zvuka iz zvučnika.
Ako blizu proizvoda koristite uređaj kao što je mikrotalasna pećnica, bežična LAN kartica, Bluetooth uređaj ili
neki drugi uređaj koji koristi frekvenciju 2,4/5,8 GHz, zbog smetnji se može primetiti izvesno prekidanje zvuka
iz zvučnika.
Maksimalni domet prenosa između proizvoda i modula bežičnog prijemnika je oko 10 metara, ali to može
da varira u zavisnosti od vaše radne sredine. Ako se između proizvoda i modula bežičnog prijemnika nalazi
armirani ili metalni zid, sistem možda uopšte neće funkcionisati zato što radio talasi ne mogu da prodru kroz
metal.
Ako proizvod ne uspostavi bežičnu vezu, proizvodu je potrebna ID postavka između proizvoda i modula
bežičnog prijemnika. Kada je proizvod isključen, pritisnite i držite taster (ISKLJ. ZVUK) na daljinskom
upravljaču 5 sekundi. Uključite modul bežičnog prijemnika. Zatim, pritisnite i držite pritisnut taster „ID SET‟
na zadnjoj strani modula bežičnog prijemnika 5 sekundi, a zatim uključite proizvod.
| OPREZ |
Ako želite da instalirate zvučnike na zid, snažno pričvrstite zavrtnje ili eksere (nisu isporučeni) na zid gde god
želite da okačite zvučnik, a zatim, koristeći otvor na zadnjem delu svakog zvučnika, pažljivo okačite svaki
zvučnik na zavrtanj ili ekser.
Nemojte dozvoliti da se deca igraju zvučnicima ili blizu njih. Mogla bi se povrediti ako zvučnik padne.
Kada povezujete kablove zvučnika na zvučnike, pazite na ispravan polaritet (+/–).
Držite subwoofer zvučnik van domašaja dece kako bi se sprečila mogućnost da deca stavljaju ruke ili strane
predmete u kanal (otvor) subwoofer zvučnika.
Ne vešajte subwoofer zvučnik na zid kroz ovaj kanal (otvor).
Bežična prijemna antena je ugrađena u bežični prijemni modul. Držite je dalje od vode i vlage.
Da biste obezbedili optimalne uslove slušanja, pobrinite se da prostor oko lokacije modula bežičnog
prijemnika bude čist, bez ikakvih prepreka.
U 2-kanalnom modu se neće čuti nikakav zvuk iz bežičnih surround zvučnika.
12 - Srpski
HT-J7500W_J7750W-SER-0114.indd 12
2015-01-14
4:33:13
Povezivanje sa televizorom i spoljašnjim uređajima
AUX IN
FRONT TOP
FRONT
R
R
SUBWOOFER
FRONT TOP
FRONT
L
L
IMPEDANCE : 3Ÿ
AUX IN
POWER
FM ANT
FM ANT
LAN
L
CENTER
SPEAKERS OUT
R
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
LAN
L
OPTICAL
R
HDMI OUT
Crveni
W
Beli
HDMI IN
1. način
HDMI IN (ARC)
Spoljašnji
uređaji
DIGITAL
AUDIO IN
2
3. način
2. način
HDMI OUT
Povezivanja
R
1
AUDIO OUT
OPTICAL OUT
Povezivanje sa televizorom
Povežite HDMI kabl (nije priložen) iz HDMI OUT priključka na poleđini proizvoda do HDMI IN priključka na TVu. Ako televizor podržava ARC, možete da čujete zvuk televizora putem sistema kućnog bioskopa sa kojim
je povezan samo ovim kablom. Za detalje pogledajte stranu 19 u ovom priručniku i deo o ARC u korisničkom
uputstvu televizora.
Povezivanje sa spoljašnjim uređajima
1. način HDMI ULAZ : Povezivanje spoljne komponente preko HDMI kabla
Povežite HDMI kabl (nije isporučen) od HDMI IN konektora na zadnjoj ploči proizvoda na HDMI OUT konektor na
svom digitalnom uređaju.  Izaberite HDMI1 ili HDMI2 mod.
2. način AUX ULAZ : Povezivanje spoljašnje analogne komponente
Korišćenjem RCA audio kabla (nije isporučen) povežite konektor za AUDIO ulaz na subwooferu sa konektorom
za AUDIO izlaz na spoljnoj analognoj komponenti.  Izaberite AUX mod.
• Vodite računa da se boje priključaka kablova poklapaju sa bojama na ulaznim i izlaznim konektorima.
3. način OPTIČKI : Povezivanje spoljašnje digitalne audio komponente
Koristite za povezivanje digitalnog audio izlaza digitalnih komponenti signala, kao što su kablovski dekoderi i
satelitski prijemnici (Set-Top-Box dekoderi), na sistem kućnog bioskopa. Korišćenjem digitalnog optičkog kabla
(nije isporučen) povežite konektor za optički digitalni audio ulaz na proizvodu sa konektorom za digitalni optički
izlaz na spoljnom digitalnom uređaju.  Izaberite D. IN mod.
✎ Da biste gledali video signal sa svog kablovskog dekodera/satelitskog prijemnika, njegov video izlaz morate
da povežete direktno na televizor.
✎ Sistem podržava digitalne frekvencije odmeravanja od 32 kHz ili više od spoljnih digitalnih komponenti.
✎ Ovaj sistem podržava samo DTS i Dolby Digital audio. MPEG audio, format toka bitova, nije podržan.
Izbor spoljašnjeg uređaja za upotrebu
Da biste izabrali spoljašnju uređaj nakon što ga povežete, pritisnite taster SOURCE. Svaki put kada pritisnete
ovaj taster, mod se menja na sledeći način : BD/DVD D. IN AUX HDMI1 HDMI2 FM BT
13 - Srpski
HT-J7500W_J7750W-SER-0114.indd 13
2015-01-14
4:33:14
Povezivanja
Povezivanje sa mrežnim ruterom
Bežična mreža
Možete da povežete proizvod sa svojim mrežnim
ruterom na neki od načina koji su ilustrovani u
nastavku.
Kablovska mreža
FRONT TOP
FRONT
R
R
SUBWOOFER
FRONT TOP
FRONT
L
L
IMPEDANCE : 3Ÿ
AUX IN
POWER
FM ANT
LAN
L
CENTER
SPEAKERS OUT
R
HDMI OUT
1
HDMI IN
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
2
Bežični IP delitelj
Širokopojasni modem
(sa integrisanim ruterom)
Širokopojasni
servis
Širokopojasni servis
Ili
✎
Usmerivač
✎
Širokopojasni
servis
✎
Širokopojasni
modem
✎
✎
✎
✎
✎
✎
Vaš ruter ili pravila vašeg dobavljača Internet
usluga mogu sprečiti pristup Samsungovom
serveru za ažuriranje softvera. Ako do toga dođe,
obratite se vašem dobavljaču Internet usluga (ISP)
u vezi dodatnih informacija.
Ako ste korisnik DSL-a, koristite ruter za
uspostavljanje veze sa mrežom.
Pokušajte da koristite CAT 7 kabl za povezivanje.
Proizvod ne možete da koristite ako je brzina
mreže manja od 10 Mb/s.
Da biste koristili funkciju DLNA, morate povezati
računar na mrežu kao što je prikazano na slici.
Veza može biti kablovska ili bežična.
✎
✎
Ako vaš bežični ruter podržava DHCP, ovaj
proizvod može koristiti DHCP ili statičku IP adresu
za povezivanje sa bežičnom mrežom.
Podesite bežični IP ruter na infrastukturni mod.
„Ad-hoc‟ mod nije podržan.
Ovaj proizvod podržava samo sledeće protokole
bežičnog prenosa sa bezbednosnim ključem:
- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Izaberite kanal na bežičnom IP ruteru koji se
trenutno ne koristi. Ako kanal postavljen za
bežični IP ruter trenutno koristi neki drugi uređaj
u blizini, to će dovesti do ometanja i neuspešne
komunikacije.
U skladu sa najnovijim specifikacijama Wi-Fi
sertifikata, Samsung sistem kućnog bioskopa ne
podržava bezbednosno šifrovanje tipa WEP, TKIP
ili TKIP-AES (WPS2 Mixed) u mrežama koje rade
u modu 802.11n.
Po svojoj prirodi, bežični LAN može prouzrokovati
ometanje, što zavisi od uslova rada (AP
performanse, razdaljina, prepreke, ometanje od
strane drugih radio uređaja, itd.).
14 - Srpski
HT-J7500W_J7750W-SER-0120.indd 14
2015-01-20
11:28:08
Podešavanja
Procedura početnog podešavanja
• Početni ekran se neće pojaviti ako ne
konfigurišete početna podešavanja.
• OSD (prikaz na ekranu) se kod ovog proizvoda
može promeniti posle nadogradnje verzije
softvera.
• Koraci za pristup se mogu razlikovati zavisno od
izabranog menija.
✎
Da biste uredili postavke nakon početnog
podešavanja, izaberite Podešavanja > Sistem
> Podešavanje na početnom ekranu ili izaberite
opciju Reset. (Pogledajte stranu 21)
REPRODUKUJ DISK
2 MULTIMEDIJI
Reprodukujte fotografije, video ili muzički sadržaj
sa diskova, USB uređaja, PC računara ili mobilnih
uređaja.
3 SAMSUNG APPS
Preuzmite/pristupite različitim komercijalnim ili
besplatnim aplikacijama.
4 PREPORUČENO
Lista korisnih i popularnih aplikacija koje
preporučujemo da preuzmete.
5 MOJE APPS
Prikazuje preuzete i instalirane aplikacije. Možete
da promenite redosled prikaza. (Pogledajte stranu
44)
6 Screen Mirroring
Postavite funkciju bežičnog preslikavanja između
kućnog bioskopa i pametnog telefona ili tableta.
✎
Početni ekran ukratko
1
Prikazuje informacije o disku koji se trenutno
nalazi u fioci za disk. Pritisnite OK da pokrenete
reprodukciju diska.
2
3
MULTIMEDIJI
SAMSUNG APPS
Podešavanja
Kada završite sa povezivanjem kućnog bioskopa
i televizora, uključite televizor, a zatim uključite
kućni bioskop. Pojavljuje se prvi ekran za početno
podešavanje. Ekrani za podešavanje se pojavljuju
u sledećem redosledu: Jezik, Konfiguracija mreže,
Uslovi i odredbe, Rezolucija ekrana (proporcija slike)
i Raspored zvučnika (samo HT-J7500W). Pratite
uputstva prikazana na svakom ekranu, koja će
vas voditi kroz jednostavno podešavanje. Kada se
završi početno podešavanje pojaviće se ekran sa
uputstvom koji će vas voditi kroz glavni meni. Da biste
izašli iz ovog ekrana, pritisnite taster e (IZLAZ) na
daljinskom upravljaču.
1 REPRODUKUJ DISK
Ova funkcija u meniju možda neće biti
podržana u svim zemljama.
7 Spoljni izvor
Izaberite izvor koji želite da koristite, kao što je
Digital In, AUX, HDMI IN 1, HDMI IN 2, Tuner (FM
Radio) ili Bluetooth, u zavisnosti od povezanog
spoljašnjeg uređaja i njegovog statusa.Takođe,
možete koristiti taster SOURCE na daljinskom
upravljaču ili taster
na glavnom uređaju.
8 Podešavanja
Nema diska
PREPORUČENO
MOJE APPS
Podesite razne funkcije tako da odgovaraju vašim
prioritetima.
Apl. 1
Apl. 2
4
Apl. 3
Apl. 4
Apl. 5
Apl. 6
5
Screen Mirroring Spoljni izvor Podešavanja
6
7
8
15 - Srpski
HT-J7500W_J7750W-SER-0114.indd 15
2015-01-14
4:33:17
Podešavanja
 Izbor opcija na početnom ekranu
Da odaberete opciju na početnom ekranu,
pomerajte pokazivač pomoću tastera 78:;
sve dok se ne označi opcija po vašem izboru, a
zatim pritisnite taster OK.
3
Ako je proizvod zaustavljen duže od 5 minuta bez
intervencije korisnika, na vašem televizoru će se
pojaviti čuvar ekrana. Ako je proizvod zaustavljen
duže od 20 minuta, napajanje se automatski
isključuje.
Taster OK / SMER :
• Pritisnite 78:; da biste pomerili
pokazivač ili izabrali stavku.
• Pritisnite taster OK da biste aktivirali
trenutno izabranu stavku ili potvrdili
podešavanje.
4
Taster e (IZLAZ) : Pritisnite za izlazak iz
trenutnog menija.
1.
✎
Detaljne informacije o funkcijama
Pristupanje ekranu Podešavanja
1.
Izaberite Podešavanja na početnom ekranu i
pritisnite OK. Pojavljuje se ekran Podešavanja.
Podešavanja
Slika
Slika
Zvuk
Mreža
Smart Hub
Sistem
Podrška
UHD izlaz
Aut.
Postavke za 3D
Format slike
16:9 Originalno
BD Wise
Isklj.
Rezolucija
Aut.
Filmski kadar (24 fps)
Aut.
DVD 24 fps konverzija
Isklj.
Svaka Podešavanja funkcija, stavka menija i
pojedinačna opcija je detaljno objašnjena na ekranu.
Da biste videli objašnjenje, koristite tastere 78:;
za izbor funkcije, stavke menija ili opcije. Objašnjenje
se obično pojavljuje na desnoj strani ekrana.
Kratak opis svake funkcije Podešavanja je dat u
nastavku. Dodatne informacije o nekim funkcijama se,
takođe, nalaze u prilogu ovog priručnika.
Funkcije menija za podešavanja
Slika
UHD izlaz
2.
Da pristupite menijima, podmenijima i opcijama
na ekranu za Podešavanja, pogledajte sliku
daljinskog upravljača u nastavku.
Ova opcija na izlazu daje HDMI video pri UHD (ultra
visoka definicija) rezoluciji. Ova opcija je dostupna
samo kada je opcija filmskog kadra postavljena na
Aut..
✎
Tasteri na daljinskom upravljaču koji se
koriste za meni za podešavanja
Da biste koristili ovu funkciju, morate povezati
proizvod sa uređajem koji podržava UHD
rezoluciju i morate imati sadržaj koji se
reprodukuje brzinom od 24 fps (filmska brzina).
Postavke za 3D
1
3
4
2
1
Taster HOME : Pritisnite za prelazak na
početni ekran.
2
Taster ' (VRATI) : Pritisnite za povratak na
prethodni meni.
Podesite funkcije vezane za 3D.
 Režim repr. za 3D Blu-ray: Izaberite da li treba
reprodukovati Blu-ray disk sa 3D sadržajima u 3D
modu. Ako pređete na početni meni ili na početni
meni Smart Hub-a dok ste u 3D modu, proizvod će
se automatski prebaciti u 2D mod.
 Veličina ekrana: Unesite veličinu televizora koji
je priključen na proizvod. Proizvod će automatski
podesiti 3D izlaz prema veličini ekrana televizora.
✎
Pre gledanja 3D sadržaja pažljivo pročitajte
informacije koje se odnose na zdravlje i
bezbednost. (Pogledajte stranu 3)
16 - Srpski
HT-J7500W_J7750W-SER-0114.indd 16
2015-01-14
4:33:19
Format slike
HDMI duboki tonovi boje
Omogućava vam da podesite izlaz proizvoda na
veličinu ekrana vašeg televizora. (Pogledajte stranu
51)
Omogućava vam da proizvod podesite tako da
sa HDMI OUT konektora šalje video signal sa
dubokim tonovima boja. Opcija za duboke tonove
boje omogućava precizniju reprodukciju boja sa
većom dubinom tonova boje.
BD Wise
Omogućava vam da poboljšate kvalitet slike kada
gledate DVD diskove.
Zvuk
Podešavanje običnog zvučnika
(samo HT-J7500W)
Rezolucija
Omogućava vam da podesite izlaznu rezoluciju
HDMI video signala na BD Wise, Aut., 1080p,
1080i, 720p, 576p/480p. Ovaj broj označava broj
linija video signala po kadru. Slova i i p označavaju
prepleteno i progresivno skeniranje, respektivno.
Što je više linija, veći je kvalitet.
Filmski kadar (24 fps)
Postavljanje opcije Filmski kadar (24 fps) na Aut.
omoguća proizvodu da automatski podesi HDMI
izlaz na 24 kadra u sekundi za bolji kvalitet slike
ako je povezan na televizor sa opcijom 24 fps.
• U funkciji Filmski kadar (24 fps) možete uživati
samo ako televizor podržava ovu brzinu kadrova.
• Opcija filmskog kadra je dostupna samo ako je
proizvod u modu izlazne HDMI rezolucije 1080p.
DVD 24 fps konverzija
Pretvara reprodukciju sa DVD diska na 24 kadra u
sekundi i isporučuje je preko HDMI. Ova opcija je
dostupna samo kada je funkcija Filmski kadar (24
fps) postavljena na Aut..
✎
Napredni režim
Ova funkcija važi samo za NTSC diskove.
Uklopi veličinu ekrana
Omogućava da izaberete optimalnu veličinu ekrana
za Smart Hub ili ekran Screen Mirroring.
HDMI format boja
Omogućava vam da podesite format raspona boja
za HDMI izlaz tako da odgovara mogućnostima
povezanog uređaja (TV, monitor, itd.).
Omogućava da konfigurišete postavke povezanih
zvučnika za dobijanje najboljeg mogućeg surround
zvuka.
 Normalni režim : Izaberite ukoliko ste vaše
zvučnike podesili prema preporučenom rasporedu
tako da su surround zvučnici pored ili iza mesta za
slušanje.
 Jednostavni režim : Izaberite ukoliko ste vaše
surround zvučnike postavili ispred mesta za
slušanje. Konvertuje zvuk s prednje strane na
surround zvučnike.
✎
Podešavanja
BD Wise je najnovija Samsungova opcija za
međusobno povezivanje. Ako Samsungov proizvod
sa opcijom BD Wise povežete na Samsung
televizor preko HDMI i ako je opcija BD Wise
uključena i kod proizvoda i kod televizora, proizvod
šalje video signal sa video rezolucijom i brzinom
kadrova Blu-ray/DVD diska.
SFE, Virtual 7.1 neće funkcionisati kada je
Jednostavni režim uključen.
Postavke zvučnika
 Izlaz zvuka : Omogućava vam da izaberete koji će
zvučnici biti aktivni, zvučnici televizora ili zvučnici
kućnog bioskopa
 Podešavanja (Zvućnici kućnog bioskopa)
: Omogućava da podesite sledeće postavke
zvučnika i da uključite i isključite tonsku probu kako
biste isprobali zvučnike
- Nivo jačine zvuka : Omogućava da podesite
relativnu jačinu zvuka svakog zvučnika od 6
dB do -6 dB. Na primer, ukoliko vam se sviđa
duboki bas, možete povećati jačinu zvuka na
subwooferu za 6 dB.
- Razdaljina : Omogućava da podesite relativnu
udaljenost svakog zvučnika od mesta slušanja
do 9 metara. Što je rastojanje veće, jačina
zvučnika će biti veća.
- Test zvučnika : Započinje test za postavljanje
najbolje konfiguracije surround zvuka. Pritisnite
Zaustavite test da zaustavite testiranje u
toku.
17 - Srpski
HT-J7500W_J7750W-SER-0114.indd 17
2015-01-14
4:33:20
Podešavanja
✎
Redosled tonske probe zvučnika
HT-J7500W : Prednji levi Prednji desni Centar Surround levi Surround desni Bas zvučnik
HT-J7750W : Prednji levi Prednji desni Centar Surround levi Surround desni
Prednji levi gore Prednji desni gore Bas zvučnik
 Postavke zvučnika (Multiroom Link) : Možete
uživati u zvuku preko udaljenog zvučnika koji
je povezan na kućni bioskop preko kućne
mreže. Da biste koristili mrežni zvučnik, izaberite
Multiroom. Ako mrežni zvučnik postoji, on će se
pojaviti na ekranu.
- Ne koristi : Mrežni zvučnik se ne koristi.
- Multiroom : Mrežni zvučnik na izlazu daje
zvuk. Svi mrežni zvučnici na izlazu daju isti
zvuk nezavisno od kanala jer koriste samo
PCM format.
✎
✎
✎
SOUND EFFECT i 3D SOUND se ne
primenjuju ako je opcija Multiroom postavljena
na Uklj..
Mrežni zvučnik nije dostupan kada je Screen
Mirroring.
Za više detalja pogledajte priručnik za Multiroom
Link. Priručnik za Multiroom Link: www.
samsung.com > Support > Pretraga naziva
proizvoda > Multiroom Link > Preuzmite PDF
Prilagođavanje zvuka
Opcija za prilagođavanje zvuka omogućava
kalibraciju kućnog bioskopa za optimalni
kvalitet zvuka na osnovu vašeg nivoa slušanja i
ambijentalnih uslova.
Da biste kreirali profil Prilag. profil zvuka, pratite
sledeće korake:
4.
Pokrenuće se test sa 6 koraka. U svakom
koraku, televizor će emitovati test ton na
različitoj frekvenciji. Ton će u početku biti slab
i njegova jačina će se povećavati. Izaberite Da
kada možete da čujete test ton. Ako želite da
ga čujete ponovo, izaberite Pok. opet. Svaki
put kada izaberete Da, televizor će preći na
sledeći ton. Kada se test završi, pojavljuje
se ekran koji vam omogućava da uporedite
originalni zvuk sa kalibrisanim zvukom.
5.
Izaberite Dalje, a zatim pritisnite taster OK za
nastavak. Pojavljuje se tastatura na ekranu za
podrazumevanim imenom profila.
6.
Unesite ime za kalibirani profil zvuka ili
prihvatite podrazumevano ime, izaberite
Završeno, a zatim pritisnite taster OK.
7.
Izaberite Završeno na sledećem ekranu,
a zatim pritisnite taster OK. Ponovo se
pojavljuje ekran za Prilagođavanje zvuka.
 Prilag. profil zvuka : Izaberite profil zvuka koji
ste kreirali da biste ga aktivirali. Ili, izaberite opciju
Za oštećeni sluh, Prilag. profil zvuka posebno
sastavljen od jakih zvukova za osobe sa oštećenim
sluhom.
✎
Ako postoje registrovana više od 3 prilagođena
zvuka, aktiviraće se mod Porodič., koji se sastoji
od prosečne vrednosti svih registrovanih profila.
 Dodaj prilag. Zvuk : Kreirajte i dodajte novi Prilag.
profil zvuka. Pogledajte prethodna uputstva.
 Korekcija zvuka : Izaberite Prilag. profil zvuka da
biste ga izmenili. Pratite iste korake koje ste koristili
prilikom kreiranja profila zvuka. Ova funkcija je
dostupna samo ako ste dodali Prilag. profil zvuka
pomoću opcije Dodaj prilag. Zvuk. (Pogledajte
gore.)
 Uprav. prilag. zvuk. : Preimenujte ili obrišite
prilagođene profile zvuka. Ova funkcija je dostupna
samo ako ste dodali Prilag. profil zvuka pomoću
opcije Dodaj prilag. Zvuk. Da biste izabrali profil,
označite polje za potvrdu na desnoj strani profila, a
zatim izaberite Preimenuj ili Izbriši.
1.
U meniju Prilagođavanje zvuka, izaberite
Dodaj prilag. Zvuk.
2.
Na sledećem ekranu izaberite Pokreni.
Pojavljuje se ekran Pregled.
3.
Izaberite Pregled da biste pregledali test
zvuk.Izaberite Dalje, a zatim pritisnite OK za
nastavak.
Ekvilajzer
Omogućava vam da ručno podesite postavke za
Ekvilajzer.
18 - Srpski
HT-J7500W_J7750W-SER-0114.indd 18
2015-01-14
4:33:21
Pam. jač. zvuka
Audio sinhr.
Omogućava vam da podesite proizvod tako
da jačina zvuka ostane stabilna kada dođe do
promene scene ili se promeni kanal.
Kada je proizvod povezan sa digitalnim
televizorom, omogućava vam da podesite audio
kašnjenje tako da se audio sinhronizuje sa video
signalom. Možete da podesite kašnjenje između 0 i
300 milisekundi.
Povratni audio kanal
Digitalni izlaz
Omogućava vam da Digitalni izlaz podesite tako
da odgovara mogućnostima AV prijemnika koji ste
povezali na proizvod. Za više detalja pogledajte
tabelu za izbor digitalnog izlaza. (Pogledajte stranu
57)
Dinamička kontrola opsega
Omogućava da primenite dinamičku kontrolu
opsega na Dolby Digital, Dolby Digital Plus i Dolby
True HD audio.
 Aut.: Automatski kontroliše dinamički opseg za
Dolby TrueHD audio, na osnovu informacija koje se
nalaze u Dolby TrueHD numeri. Takođe, uključuje
dinamičku kontrolu opsega za Dolby Digital i Dolby
Digital Plus.
 Isklj.: Ostavlja dinamički opseg bez sažimanja, tako
da čujete originalni zvuk.
 Uklj.: Uključuje dinamičku kontrolu opsega za sva
tri Dolby formata. Tiši zvukovi postaju glasniji a
jačina glasnijeg zvuka se smanjuje.
Režim smanjivanja broja kanala
Omogućava da izaberete metod za smanjenje
broja kanala koji je kompatibilan sa vašim stereo
sistemom. Možete izabrati da uređaj konvertuje na
Normalni stereo ili na Kompatibilan sa surround
zvukom.
✎
Funkcija Aut. u opciji Audio sinhr. će
garantovano raditi samo sa Samsung
televizorom koji podržava ARC funkciju (funkcija
Anynet+).
Mreža
Status mreže
Omogućava da proverite trenutni status mreže i
Interneta.
Postavke mreže
Podešavanja
Omogućava vam da usmerite zvuk sa televizora
na zvučnike kućnog bioskopa. Zahteva HDMI vezu
i televizor koji podržava funkciju Povratni audio
kanal (ARC).
• Ako je opcija Povratni audio kanal postavljena
na Uklj. i koristite HDMI kabl za povezivanje
uređaja i televizora, digitalni optički ulaz neće
raditi.
• Ako je opcija Povratni audio kanal postavljena
na Aut. i koristite HDMI kabl za povezivanje
proizvoda sa televizorom, ARC ili digitalni optički
ulaz se bira automatski.
Omogućava da konfigurišete mrežnu vezu da biste
uživali u različitim funkcijama, kao što su Internet
usluge ili DLNA Wi-Fi funkcionalnosti, kao i obavljali
nadogradnju softvera.
Wi-Fi Direct
Omogućava da povežte Wi-Fi Direct uređaj sa
proizvodom korišćenjem mreže ravnopravnih
članova (peer-to-peer), bez bežičnog rutera. Imajte
na umu da proizvod, ukoliko je povezan na bežičnu
mrežu, može biti odspojen kada koristite funkciju
Wi-Fi Direct. (Pogledajte stranu 25)
✎
Tekstualne datoteke, kao što su datoteke sa
oznakom .TXT ili .DOC, neće se prikazati kada
koristite Wi-Fi Direct funkciju.
Podešavanje multimedijalnih uređaja
Omogućava drugim uređajima na vašoj mreži, kao
što su pametni telefoni ili tablet uređaji, da dele
sadržaj sa vašim proizvodom.
Ime uređaja
Omogućava vam da dodelite ime za identifikaciju
proizvoda. Ovo ime koristite za identifikaciju
proizvoda kada povezujete spoljašnje Wi-Fi uređaje
(pametne telefone, tablet uređaje itd.) sa njim.
19 - Srpski
HT-J7500W_J7750W-SER-0114.indd 19
2015-01-14
4:33:21
Podešavanja
Postavke za BD-Live
Sistem
Omogućava da podesite različite funkcije za BDLive. BD-Live omogućava da pristupite dodatnim
funkcijama koje su dostupne na nekim Blu-ray
diskovima ako ste povezani na Internet.
 Internet veza za uslugu BD-Live : Omogućava da
potpuno ili delimično dozvolite ili zabranite BD-Live
Internet vezu.
 Upravljanje BD podacima : Upravljajte BD
podacima preuzetim sa BD-Live usluge ili Blu-ray
diska.
Podešavanje
✎
✎
Da biste koristili BD-Live, morate ubaciti USB
uređaj za skladištenje u USB port kućnog
bioskopa.
Omogućava da ponovo pokrenete proceduru za
početno podešavanje.
Pogledajte opise prikazane na ekranu.
Brz poč. rada
Omogućava da podesite proizvod da se brzo
uključi tako što se smanjuje vreme za pokretanje
sistema.
Ako se ova funkcija postavi na Uklj., povećaće
se potrošnja struje u mirovanju. (Oko 12 W ~
20 W)
Jezik
Smart Hub
Koristite za izmenu naslova na VOD reprodukciji
koja podržava zatvorene naslove. Koristite za
promenu boje i veličine slova prikazanog naslova.
Omogućava vam da odaberete jezik koji želite za
meni na ekranu, meni diska, audio, titlove, itd.
• Jezik koji ste izabrali za meni diska, audio diska
ili titlove će se pojaviti samo ako je podržan na
disku.
✎
Upr. uređajima
Titlovi
✎
Podešavanje funkcije Titlovi možda neće raditi
sa nekim VOD servisima koje ne podržavaju
zatvorene naslove. Za neke VOD servide koji
podržavaju zatvorene naslove, podešavanja
funkcija ne moraju biti primenjena.
Ova funkcija u meniju možda neće biti
podržana u svim zemljama.
Omogućava vam da povežete bežičnu USB
tastaturu ili miša na USB priključak na prednjoj
ploči proizvoda.
 Postavke tastature: Omogućava konfigurisanje
bežične USB tastature povezane sa proizvodom.
✎
Uslovi i smernice
Uslovi i odredbe, politika privatnosti za
Samsung nalog
Tastaturu možete da koristite samo kada se
u web pregledaču pojavi ekran ili prozor sa
QWERTY tastaturom.
 Postavke miša: Omogućava konfigurisanje
bežičnog USB miša povezanog sa proizvodom.
Možete koristiti miša u meniju proizvoda na isti
način na koji koristite miša na vašem računaru.
 Da biste koristili miša u meniju proizvoda:
Možete pregledati uslove korišćenja ili politiku
privatnosti za Smart Hub, Samsung naloge i
različite druge usluge.
Ponovo pokrenite Smart Hub
1.
Povežite USB miša i proizvod.
Resetuje sve Smart Hub postavke na
podrazumevane postavke. Da biste to koristili,
morate uneti bezbednosni PIN. Pritisnite i držite
taster 123 dok se na ekranu ne pojavi numerička
tastatura. Kada se pojavi numerička tastatura,
izaberite broj pomoću tastera 78:; a zatim
pritisnite taster OK.
2.
Kliknite na prvi taster koji ste izabrali u opciji
Postavke miša. Pojavljuje se uprošćeni meni.
✎
Podrazumevani bezbednosni PIN je 0000.
3.
✎
✎
✎
✎
Kliknite na željenu opciju menija.
Neke USB HID tastature i miševi ne moraju biti
kompatibilni sa vašim proizvodom.
Neki tasteri HID tastature možda neće raditi.
USB tastature sa kablom nisu podržane.
Neke aplikacije možda neće biti podržane.
20 - Srpski
HT-J7500W_J7750W-SER-0114.indd 20
2015-01-14
4:33:22
✎
Ako bežična HID tastatura nije u funkciji usled
smetnji, približite tastaturu proizvodu.
Da biste koristili funkciju Anynet+ (HDMI-CEC),
pratite uputstva u nastavku.
Bezbednost
1.
Uklonite svaki disk ili USB memorijski uređaj.
2.
Pritisnite i držite taster @ na prednjoj ploči 5
sekundi ili više. Sve postavke će se vratiti na
fabrička podešenja.
✎
Ako su vraćene podrazumevane fabričke
postavke, svi sačuvani korisnički BD podaci
biće obrisani.
DivX® vid. na zah.
Pogledajte DivX® VOD registracioni kod da biste
kupili i reprodukovali DivX® VOD sadržaj.
Podrška
Daljinsko upravljanje
Podešavanja
Pritisnite i držite taster 123 dok se na ekranu
ne pojavi numerička tastatura. Kada se pojavi
numerička tastatura, izaberite broj pomoću
tastera 78:; a zatim pritisnite taster OK.
Podrazumevani bezbednosni PIN je 0000. Unesite
podrazumevani PIN da biste pristupili sigurnosnim
funkcijama ako niste kreirali sopstveni PIN.
 BD ocena roditelja: Sprečava reprodukciju Bluray diskova sa ocenom koja je jednaka ili viša od
posebne ocene koju ste uneli osim ako se unese
PIN.
 DVD ocena roditelja: Sprečava reprodukciju
DVD diskova sa ocenom koja je viša od posebne
numeričke ocene koju ste izabrali osim ako se
unese PIN.
 Promena PIN-a: Menja 4-cifreni PIN koji koristite
za pristup bezbednosnim funkcijama.
 Ako ste zaboravili PIN
1) Pomoću HDMI kabla povežite proizvod na
Samsung televizor koji podržava funkciju
Anynet+ (HDMI-CEC).
2) Podesite funkciju Anynet+ (HDMI-CEC) na
Uklj. na televizoru i na proizvodu.
3) Potražite, a zatim izaberite proizvod na
Anynet+ (HDMI-CEC) listi televizora. Za
detaljnija uputstva, pogledajte odeljak
„Anynet+‟ u korisničkom uputstvu televizora.
Kada se aktivira, omogućava osoblju Samsung
pozivnog centra da daljinski postavi dijagnozu i
otkloni probleme sa proizvodom. Potrebna je aktivna
veza sa Internetom. Usluga Daljinsko upravljanje
možda neće biti dostupna u nekim zemljama.
Ažuriranje softvera
Za više informacija o funkciji Ažuriranje softvera
pogledajte odeljak „Nadogradnja softvera‟ na strani
26.
Opšte postavke
Režim korišćenja
Omogućava vam da zadate osvetljenje ekrana i
vremensku zonu.
 Prednji ekran: Omogućava vam da podesite
osvetljenje prednje ploče.
 Vremenska zona: Možete da zadate vremensku
zonu za vaše mesto.
 Providnost menija: Omogućava vam da
podesite providnost polja menija.
Omogućava da podesite funkciju Režim
korišćenja. Ako kućni bioskop koristite kod kuće,
uvek izaberite opciju Kućna upotreba. Opcija
Prodavnica je predviđena samo za postavke
ekrana u prodavnicama.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je praktična funkcija koja nudi povezani
rad sa drugim Samsungovim proizvodima koji
imaju Anynet+ funkciju i omogućava upravljanje tim
proizvodima preko jednog daljinskog upravljača
Samsung televizora. Za korišćenje ove funkcije,
morate povezati taj proizvod na Anynet+ Samsung
televizor pomoću HDMI kabla.
Obratite se kompaniji Samsung
Pruža informacije za kontakt radi pomoći u vezi sa
vašim proizvodom.
Reset
Resetuje sve postavke na podrazumevane
vrednosti osim postavki za mrežu i Smart Hub.
Zahteva da unesete bezbednosni PIN. Pritisnite
i držite taster 123 dok se na ekranu ne pojavi
numerička tastatura. Kada se pojavi numerička
tastatura, izaberite broj pomoću tastera 78:;
a zatim pritisnite taster OK. Podrazumevani
bezbednosni PIN je 0000.
21 - Srpski
HT-J7500W_J7750W-SER-0114.indd 21
2015-01-14
4:33:23
Podešavanja
• Da biste pronašli podešenu stanicu, pritisnite
taster PRESET da biste izabrali PRESET, a
zatim pritisnite tastere 78 da biste izabrali
podešenu stanicu.
Podešavanje radio uređaja
• Da biste slušali radio, morate povezati
isporučenu FM antenu.
Snimanje FM radija
Možete da snimate svoju omiljenu radio emisiju na
umetnuti USB memorijski uređaj.
Upravljanje radiom preko daljinskog
upravljača
1.
Pritisnite taster SOURCE da biste izabrali FM.
2.
Pronađite željenu stanicu.
• Prethodno podešavanje 1 : Pritisnite taster
PRESET da izaberete opciju PRESET, a
zatim pritisnite tastere 78 da biste izabrali
unapred podešenu stanicu.
- Da biste podesili unapred podešenu
stanicu, morate da dodate unapred
podešene stanice u memoriju proizvoda.
• Ručno podešavanje : Pritisnite taster PRESET
da izaberete MANUAL, a zatim pritiskajte
tastere 78 za podešavanje niže ili više
frekvencije.
• Automatsko podešavanje : Pritisnite taster
PRESET da izaberete MANUAL, a zatim
pritisnite i držite tastere 78 za automatsko
pretraživanje opsega.
Izbor mono ili stereo zvuka
1.
Umetnite USB uređaj u USB konektor sa prednje
strane proizvoda.
2.
Pritisnite taster SOURCE da biste izabrali FM,
a zatim pritisnite tastere 78 da biste izabrali
stanicu čiji program želite da snimate.
3.
Pritisnite taster A (crveni) da biste započeli
snimanje radio emisije. Započinje snimanje.
• Vreme snimanja je prikazano u levom delu
a preostalo vreme snimanja, koje zavisi od
slobodnog prostora na USB memorijskom
uređaju, je prikazano u desnom delu.
4.
Pritisnite taster e (IZLAZ) da biste završili
snimanje. Snimanje se završava i snimak se
istovremeno čuva kao .mp3 datoteka. Da biste
reprodukovali snimljenu datoteku, pogledajte
odeljak „Reprodukovanje datoteka na uređaju za
skladištenje‟.
✎
Snimljena datoteka se čuva u automatski kreiranoj
fascikli Tuner.
Tokom snimanja FM radio programa funkcionalni
su samo tasteri (OTVARANJE/ZATVARANJE),
(NAPAJANJE), e (IZLAZ), (ISKLJ. ZVUK),
i VOL +/-.
Ako tokom snimanja ne pritisnete nijedan taster,
aktiviraće se čuvar ekrana.
Zvučni efekti, kao što su DSP, EQ, itd., ne snimaju
se tokom snimanja FM radio programa.
Radio program se snima pri podešenoj,
podrazumevanoj jačini zvuka, čak i ako tokom
procesa snimanja promenite jačinu zvuka ili
pritisnete taster (ISKLJ. ZVUK).
Ako tokom procesa snimanja uklonite USB uređaj
ili kabl za napajanje, deo datoteke koji je već
snimljen možda neće moći da se reprodukuje.
Snimanje neće početi ako je preostali slobodan
prostor na USB memoriji manji od 2MB.
Ako se USB uređaj ukloni ili na njemu nema
dovoljno prostora (ispod 2MB), prikazaće se
odgovarajuća poruka i snimanje će se zaustaviti.
Pritisnite taster ST/MO.
• Svaki put kada pritisnete taster, zvuk se prebacuje
između opcije STEREO i MONO.
• U području lošeg prijema, izaberite MONO za
jasnije, neometane radio emisije.
✎
Podešavanje stanica
✎
Primer : Memorisanje stanice FM 89.10.
1.
Pritisnite taster SOURCE da biste izabrali FM.
2.
Pritisnite tastere 78 da izaberete <89.10>.
3.
Pritisnite taster MEMORY.
• Na displej treperi BROJ.
Ponovo pritisnite taster MEMORY.
• Pritisnite taster MEMORY pre nego što BROJ
sam ne nestane sa displeja.
• Kada pritisnete taster MEMORY, BROJ
nestaje sa ekrana, a stanica se smešta u
memoriju.
4.
5.
Da podesite drugu stanicu, ponovite korake od
2 do 4.
✎
✎
✎
✎
✎
22 - Srpski
HT-J7500W_J7750W-SER-0114.indd 22
2015-01-14
4:33:23
❏ Žična TV - Ručno
Podešavanje mreže
Kada ovaj proizvod povežete sa mrežom možete da
koristite mrežne aplikacije i funkcije kao što su Smart
Hub i BD-LIVE i da nadogradite softver proizvoda
putem mrežne veze. Za više informacija o pristupanju
i korišćenju Internet usluga, pogledajte poglavlje
„Mrežni servisi‟ u ovom uputstvu na stranicama
43~50. Uputstva za konfigurisanje mrežne veze
nalaze se u nastavku.
Konfigurisanje mrežne veze
Ako imate statičku IP adresu ili automatska procedura
ne funkcioniše, biće potrebno da vrednosti za
Postavke mreže podesite ručno.
Pratite korake od 1 do 3 date gore:
1.
✎
Na početnom ekranu izaberite Podešavanja, a
zatim pritisnite taster OK.
2.
Izaberite Mreža, a zatim pritisnite taster OK.
3.
Izaberite Postavke mreže, a zatim pritisnite
taster OK.
4.
Pređite na uputstva za postavljanje kablovske
mreže ili na uputstva za postavljanje bežične
mreže na sledećoj strani.
Ukoliko je moguće kućni bioskop bežičnim putem
povezati na vašu mrežu, izaberite Promeni
mrežu, promenite Tip mreže u Bežično, a zatim
pređite na uputstva za bežične mreže na sledećoj
strani.
Postavke mreže
Ožičena mrežna veza je uspostavljena.
MAC adresa
IP adresa
Podmrežna maska
Mrežni prolaz
DNS server
Nije moguće povezivanje na mrežu. Pokušajte sledeće: proverite da li je vaša
IP adresa ispravno podešena u IP postavkama. Više informacija zatražite od
dobavljača Internet usluga.
Promeni mrežu
Kada završite, označite OK, a zatim pritisnite
taster OK.
Zatvori
3.
Izaberite polje IP postavka, a zatim ga postavite
na opciju Ručni unos.
4.
Izaberite parametar za unos (na primer, IP
adresa), a zatim pritisnite taster OK. Za unos
vrednosti parametra koristite tastere 78 na
daljinskom upravljaču. Ili koristite numeričku
tastaturu za unos vrednosti parametra.
Pritisnite i držite taster 123 dok se na ekranu
ne pojavi numerička tastatura. Kada se pojavi
numerička tastatura, izaberite broj pomoću
tastera 78:; a zatim pritisnite taster OK.
Koristite tastere :; na daljinskom upravljaču
za pomeranje sa jednog na drugo polje za unos
u okviru parametra. Kada završite sa jednim
parametrom pritisnite taster OK.
5.
Pritisnite taster , ili . da biste prešli na drugi
parametar, a zatim unesite vrednosti za taj
parametar prateći uputstva data u koraku 4.
Pratite korake od 1 do 3 date gore:
2.
Pok.op.
Koristite tastere :; da biste izabrali IP
postavke, a zatim pritisnite taster OK. Pojavljuje
se ekran IP postavke.
❏ Žična TV – Automatski
Na ekranu Postavke mreže, promenite Tip
mreže na Žična TV. Zatim, izaberite Poveziv.,
a zatim pritisnite taster OK. Proizvod detektuje
kablovsku vezu, proverava mrežnu vezu, a zatim
se povezuje sa mrežom.
IP postavke
2.
Kablovska mreža
1.
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
Podešavanja
Ukoliko tokom procedure početnog podešavanja
niste konfigurisali vašu mrežnu vezu ili je potrebno da
je resetujete, pratite uputstva u nastavku.
Pre nego što počnete, kontaktirajte svog dobavljača
Internet usluga da biste saznali da li je vaša IP adresa
statička ili dinamička. Ako je dinamička i ako koristite
kablovsku ili bežičnu vezu, preporučujemo da koristite
procedure za automatsko konfigurisanje opisane u
nastavku.
Ako povezivanje vršite na kablovsku mrežu, pre nego
što započnete proceduru konfigurisanja povežite
proizvod na ruter pomoću LAN kabla.
Da biste počeli sa konfigurisanjem mrežne veze,
pratite sledeće korake:
1.
Na ekranu Postavke mreže, promenite Tip
mreže na Žična TV. Zatim, izaberite Poveziv. i
pritisnite taster OK. Proizvod traži mrežu, a zatim
prikazuje poruku o neuspešnom povezivanju.
23 - Srpski
HT-J7500W_J7750W-SER-0114.indd 23
2015-01-14
4:33:24
Podešavanja
6.
✎
7.
Ponovite korake 4 i 5 dok ne unesete sve
parametre.
Vrednosti parametara mreže možete dobiti od
vašeg dobavljača Internet usluga.
Kada završite sa unosom vrednosti svih
parametara, izaberite OK, a zatim pritisnite
taster OK. Kućni bioskop potvrđuje mrežnu vezu
a zatim se povezuje sa mrežom.
Bežična mreža
Vezu sa bežičnom mrežom možete podesiti na tri
načina:
- Bežično automatski
- Bežično ručno
- WPS(PBC)
Pre nego konfigurišete bežičnu mrežnu vezu, odvojite
bilo koji bežični mrežni uređaj koji je trenutno povezan
sa proizvodom ili, ako postoji, trenutnu kablovsku
vezu proizvoda.
4.
Kada završite, izaberite Završeno, a zatim
pritisnite taster OK. Proizvod proverava mrežnu
vezu, a zatim se povezuje sa mrežom.
✎
Bezbednosni kod ili frazu za pristup bi trebalo da
nađete na nekom od instalacionih ekrana koje ste
koristili prilikom instalacije svog rutera ili modema.
❏ Bežično - Ručno
Ako imate statičku IP adresu ili automatska procedura
ne funkcioniše, biće potrebno da vrednosti za
„Postavke mreže‟ podesite ručno.
Nakon što sledite korake 1 do 3 u delu „Konfigurisanje
mrežne veze‟ na strani 23:
1.
Na ekranu Postavke mreže, promenite Tip
mreže na Bežično. Proizvod traži, a zatim
prikazuje listu dostupnih mreža.
2.
Skrolujte kroz listu, izaberite željenu mrežu ili
opciju Dodaj mrežu, a zatim pritisnite taster OK.
3.
Ako ste u koraku 2 izabrali mrežu, pređite na
korak 6. Ako ste izabrali opciju Dodaj mrežu,
pređite na korak 4.
4.
Unesite naziv vaše bežične mreže ili bežičnog
rutera.
• Unesite slova biranjem slova pomoću tastera
78:;, a zatim pritiskom na taster OK.
• Da biste prikazali velika slova (ili ponovo vratili
mala slova, ako su prikazana velika slova),
izaberite
, a zatim pritisnite taster OK.
• Da biste prikazali simbole i znake interpunkcije,
izaberite 123#&, a zatim pritisnite taster OK.
Da biste ponovo prikazali slova, izaberite
123#&, a zatim pritisnite taster OK.
Kada završite, izaberite Završeno, a zatim
pritisnite taster OK.
5.
Na ekranu Tip bezbednosti koji se pojavljuje,
koristite tastere 78 za izbor opcije Tip
bezbednosti mreže, a zatim pritisnite taster OK.
Na narednom ekranu, unesite bezbednosni kod
ili frazu za pristup vašoj mreži.
• Unesite slova biranjem slova pomoću tastera
78:;, a zatim pritiskom na taster OK.
Kada završite, izaberite Završeno, a zatim
pritisnite taster OK. Proizvod traži mrežu.
❏ Bežično - Automatski
Nakon što sledite korake 1 do 3 u delu „Konfigurisanje
mrežne veze‟ na strani 23:
1.
Na ekranu Postavke mreže, promenite Tip
mreže na Bežično. Proizvod traži, a zatim
prikazuje listu dostupnih mreža.
Postavke mreže
Izaberite tip mreže.
Tip mreže
Bežično
Bežična mreža
si-ap
Blu-ray plejer možete
povezati sa Internetom.
Izaberite bežičnu mrežu koju
želite da koristite.
iptime
KIMING_VTOWER
Osveži
WPS(PBC)
2.
Izaberite željenu mrežu, a zatim pritisnite taster
OK.
3.
Na ekranu za bezbednost unesite bezbednosni
kod ili frazu za pristup mreži.
Unesite slova biranjem slova pomoću tastera
78:;, a zatim pritisnite taster OK.
24 - Srpski
HT-J7500W_J7750W-SER-0114.indd 24
2015-01-14
4:33:25
6.
✎
Na ekranu Postavke mreže, promenite Tip
mreže na Bežično. Proizvod traži, a zatim
prikazuje listu dostupnih mreža.
2.
Prođite listom na dole, izaberite WPS(PBC), a
zatim pritisnite taster OK.
3.
Pritisnite taster WPS(PBC) na vašem ruteru u
roku od dva minuta. Vaš proizvod će automatski
pribaviti sve potrebne vrednosti postavki mreže
i povezati vas sa mrežom nakon potvrđivanja
mrežne veze.
4.
Kada završite, označite OK, a zatim pritisnite
taster OK.
✎
U slučaju WPS veze, postavite bezbednosno
šifrovanje bežičnog rutera na opciju AES. WEP
bezbednosno šifrovanje ne podržava WPS vezu.
Wi-Fi Direct
Funkcija Wi-Fi Direct vam omogućava da povežete
Wi-Fi Direct uređaje sa proizvodom i međusobno
korišćenjem mreže ravnopravnih članova, bez
bežičnog rutera.
✎
Vrednosti parametara mreže možete dobiti od
vašeg dobavljača Internet usluga.
11. Kada završite, izaberite OK, a zatim pritisnite
taster OK. Pojavljuje se ekran za bezbednost.
12. Na ekranu za bezbednost, unesite bezbednosni
kod ili frazu za pristup vašoj mreži.
Unesite slova biranjem slova pomoću tastera
78:;, a zatim pritiskom na taster OK.
13. Kada završite, u desnom delu ekrana izaberite
Završeno, a zatim pritisnite taster OK. Proizvod
proverava mrežnu vezu, a zatim se povezuje sa
mrežom.
14. Nakon što kućni bioskop potvrdi mrežu, izaberite
OK, a zatim pritisnite taster OK.
✎
1.
Podešavanja
Pojavljuje se ekran za neuspešno povezivanje
na mrežu. Koristite tastere :; da biste izabrali
opciju IP postavke, a zatim pritisnite taster OK.
7. Izaberite polje IP postavka, a zatim ga postavite
na opciju Ručni unos.
8. Izaberite parametar mreže za unos (na primer,
IP adresa), a zatim pritisnite taster OK. Za unos
vrednosti parametra koristite tastere 78 na
daljinskom upravljaču. Ili koristite numeričku
tastaturu za unos vrednosti parametra.
Pritisnite i držite taster 123 dok se na ekranu
ne pojavi numerička tastatura. Kada se pojavi
numerička tastatura, izaberite broj pomoću
tastera 78:; a zatim pritisnite taster OK.
Koristite tastere :; na daljinskom upravljaču
za pomeranje sa jednog na drugo polje za unos
u okviru parametra. Kada završite sa jednom
vrednošću pritisnite taster OK.
9. Pritisnite taster , ili 8 da biste prešli na drugi
parametar, a zatim unesite vrednosti za taj
parametar prateći uputstva data u koraku 8.
10. Ponovite korake 8 i 9 dok ne unesete sve
parametre.
Takođe, možete započeti ručno podešavanje
mreže preko opcije Podešavanja > Mreža >
Status mreže.
Neki Wi-Fi Direct uređaji možda neće podržavati
DLNA funkciju ako su povezani preko funkcije
Wi-Fi Direct. U tom slučaju, promenite način
povezivanja sa mrežom koji ste koristili za
povezivanje uređaja sa sistemom kućnog
bioskopa.
✎ Wi-Fi Direct prenos može ometati Bluetooth
signale. Preporučujemo da pre korišćenja
Bluetooth funkcije isključite funkciju Wi-Fi Direct
na bilo kom uređaju na kome je ona trenutno
uključena.
1. Uključite Wi-Fi Direct uređaj i aktivirajte njegovu
Wi-Fi Direct funkciju.
2.
Na početnom ekranu izaberite Podešavanja, a
zatim pritisnite taster OK.
3.
Izaberite Mreža, a zatim pritisnite taster OK.
4.
Izaberite Wi-Fi Direct, a zatim pritisnite taster
OK. Pojavljuju se Wi-Fi Direct uređaji sa kojima
možete povezati kućni bioskop.
❏ WPS(PBC)
Jedan od najlakših načina da se podesi bežična
mrežna veza je korišćenje funkcije WPS(PBC). Ako
vaš bežični ruter ima taster WPS(PBC), postupite na
sledeći način:
Nakon što sledite korake 1 do 3 u delu „Konfigurisanje
mrežne veze‟ na strani 23:
25 - Srpski
HT-J7500W_J7750W-SER-0114.indd 25
2015-01-14
4:33:26
Podešavanja
2.
3.
Podešavanja
Wi-Fi Direct
Ime uređaja : [HTS]J7500W
Izaberite Wi-Fi Direct uređaj za povezivanje.
AndroidXXXXXXX
Pojavljuje se prozor „PIN“.
Zabeležite PIN kod iz prozora, a zatim ga unesite
u odgovarajuće polje na Wi-Fi Direct uređaju
koji želite da povežete.
Pojavljuje se prozor „Povezivanje‟, praćen
prozorom „Povezano‟. Kada se prozor zatvori,
trebalo bi da vidite uređaj naveden na Wi-Fi
Direct ekranu kao povezan.
4.
Isključeno
Osveži
Zatvori
✎
✎
5.
Postoje tri načina da završite Wi-Fi povezivanje:
• Putem Wi-Fi uređaja.
• Preko proizvoda pomoću PBC-a.
• Preko proizvoda pomoću PIN-a.
Putem Wi-Fi uređaja
2.
3.
Na Wi-Fi uređaju, sledite proceduru na uređaju
za povezivanje sa drugim Wi-Fi Direct uređajem.
Pogledajte korisničko uputstvo uređaja u vezi
uputstava.
Kada završite proceduru, trebalo bi da vidite
prozor na vašem TV ekranu u kome se navodi
da je uređaj koji podržava Wi-Fi Direct funkciju
zatražio povezivanje. Izaberite OK, a zatim
pritisnite taster OK da biste prihvatili.
Pojavljuje se prozor „Povezivanje‟, praćen
prozorom „Povezano‟. Kada se prozor zatvori,
trebalo bi da vidite uređaj naveden na Wi-Fi
Direct ekranu kao povezan.
• PBC i PIN procedurama se uređaji automatski
povezuju.
Preko proizvoda pomoću PBC-a
1.
2.
Izaberite Wi-Fi Direct uređaj koji želite da
povežete sa ovim proizvodom, a zatim pritisnite
taster OK.
Pojavljuje se prozor „Povezivanje‟, praćen
prozorom „Povezano‟. Kada se prozor zatvori,
trebalo bi da vidite uređaj naveden na Wi-Fi
Direct ekranu kao povezan.
Preko proizvoda pomoću PIN-a
1.
Nadogradnja softvera
Meni Ažuriranje softvera vam omogućava da
nadogradite softver proizvoda radi poboljšanja
performansi ili dodatnih usluga.
Svaki od načina je opisan u nastavku.
1.
Trenutna kablovska ili bežična mrežna veza biće
odspojena kada koristite funkciju Wi-Fi Direct.
Tekstualne datoteke, kao što su datoteke sa
oznakom .TXT ili .DOC, neće se prikazati kada
koristite Wi-Fi Direct funkciju.
Izaberite Wi-Fi Direct uređaj koji želite da
povežete sa ovim proizvodom, a zatim pritisnite
taster OK.
• Nikad ne isključujte i ne uključujte proizvod
ručno tokom procesa ažuriranja.
1.
Na početnom ekranu izaberite Podešavanja, a
zatim pritisnite taster OK.
2.
Izaberite Podrška, a zatim pritisnite taster OK.
3.
Izaberite Ažuriranje softvera, a zatim pritisnite
taster OK.
4.
Da biste preuzeli ispravku softvera i ažuriranje
izvršili odmah, izaberite Ažuriraj odmah, a zatim
pritisnite taster OK. Za detalje pogledajte Ažuriraj
odmah na sledećoj strani.
5.
Da biste omogućili da proizvod automatski
preuzima ispravku softvera kada je ona
dostupna, izaberite Automat. ažuriranje, a
zatim pritisnite taster OK. (Pogledajte stranu 27)
✎
Nadogradnja je završena kada se proizvod isključi,
a zatim se on sam ponovo uključi.
Samsung Electronics neće imati nikakvu zakonsku
odgovornost za neispravnost proizvoda izazvanu
nestabilnom vezom sa Internetom ili nemarnošću
korisnika tokom nadogradnje softvera.
Ako želite da otkažete nadogradnju za vreme
preuzimanja podataka za nadogradnju, pritisnite
taster OK.
Kada je nadogradnja sistema u toku, na prednjoj
ploči se prikazuje „UPDATE‟.
✎
✎
✎
26 - Srpski
HT-J7500W_J7750W-SER-0114.indd 26
2015-01-14
4:33:27
Ažuriranje preko USB-a
Opciju Ažuriraj odmah možete koristiti za ažuriranje
softvera preko vaše mrežne veze ili korišćenjem USB
fleš memorije. Uputstva za mrežu su data dole. Na
ovoj strani su data uputstva za USB fleš memoriju.
1.
Posetite www.samsung.com.
2.
Kliknite na OWNERS & SUPPORT u gornjem
desnom delu strane, a zatim u prikazanom
padajućem meniju izaberite Manuals &
Downloads.
3.
Na sledećem ekranu u polje za pretragu unesite
broj modela proizvoda. Dok unosite broj
modela, padajuća lista prikazuje proizvode koji
odgovaraju broju modela.
4.
U padajućoj listi levim tasterom miša označite
broj modela vašeg proizvoda.
5.
Na prikazanoj strani izaberite Downloads.
6.
U koloni sa opisom pronađite datoteku za
nadogradnju (USB tip). Kliknite na ikonu ZIP u
koloni sa datotekom za preuzimanje na desnoj
strani.
7.
Kliknite na Send u iskačućem prozoru koji se
pojavljuje. Datoteka se snima na vaš računar.
8.
Raspakujte zip arhivu na računaru. Trebalo bi da
imate jednu fasciklu koja nosi isto ime kao zip
datoteka.
9.
Iskopirajte fasciklu na USB fleš memoriju.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
✎
✎
Izaberite Ažuriraj odmah, a zatim pritisnite
taster OK. Pojavljuje se prozor za ažuriranje.
Proizvod na internetu traži najnoviju verziju
softvera.
Ako ne nađe ispravku, pojaviće se iskačuća
poruka „Trenutno nema novih ažuriranja za vas.‟.
Za izlaz pritisnite taster OK.
Ukoliko pronađe novu verziju, pojavljuje se
iskačuće obaveštenje za ažuriranje.
Izaberite OK. Proizvod nadograđuje softver,
isključuje se i uključuje automatski.
Ako ne izaberete OK ili Otkaži u roku od jednog
minuta, proizvod će sačuvati novi nadograđeni
softver. Softver možete nadograditi kasnije
korišćenjem funkcije Automat. ažuriranje.
Ako izaberete opciju Otkaži, proizvod otkazuje
nadogradnju.
Kada se nadogradnja sistema završi, proverite
podatke o softveru u odeljku sa informacijama o
proizvodu na ekranu za kontaktiranje kompanije
Samsung.
Ne isključujte proizvod u toku nadogradnje
softvera. To može dovesti do neispravnosti
proizvoda.
10. Uverite se da se u proizvodu ne nalazi disk,
a zatim umetnite USB fleš memoriju u USB
priključak proizvoda.
11. U meniju proizvoda pronađite opciju
Podešavanja > Podrška > Ažuriranje softvera.
Automat. ažuriranje
12. Izaberite Ažuriraj odmah.
Funkciju Automat. ažuriranje možete podesiti tako
da proizvod preuzima novu nadogradnju softvera
kada je u modu Automat. ažuriranje.
U modu Automat. ažuriranje proizvod je uključen,
ali je veza sa Internetom aktivna. To omogućava
proizvodu da automatski preuzima nadogradnju
softvera u vreme kada ga ne koristite.
13. Proizvod traži softver na USB memoriji. Kada
pronađe softver, pojavljuje se iskačući zahtev za
ažuriranje
1.
Pritiskajte tastere 78 da biste izabrali mod
Automat. ažuriranje , a zatim pritisnite taster
OK.
2.
Izaberite Uklj. ili Isklj..
Ako izaberete Uklj., proizvod će automatski
preuzeti novu nadogradnju softvera kada
se nalazi u modu automatskog ažuriranja
uz uključeno napajanje. Ako preuzme novu
nadogradnju softvera, proizvod će vas pitati da li
želite da je instalira kada uključite proizvod.
✎
Vaš proizvod mora da bude povezan na Internet
da biste koristili funkciju Automat. ažuriranje.
Podešavanja
Ažuriraj odmah
14. Izaberite OK. Proizvod nadograđuje softver,
isključuje se i uključuje automatski.
✎
✎
✎
✎
Tokom nadogradnje softvera pomoću USB
konektora disk ne sme da se nalazi u proizvodu.
Kada se nadogradnja sistema završi, proverite
podatke o softveru u odeljku sa informacijama o
proizvodu na ekranu za kontaktiranje kompanije
Samsung.
Ne isključujte proizvod u toku nadogradnje
softvera. To može dovesti do neispravnosti
proizvoda.
Nadogradnje softvera preko USB konektora
moraju se obaviti samo korišćenjem USB fleš
memorije.
27 - Srpski
HT-J7500W_J7750W-SER-0114.indd 27
2015-01-14
4:33:28
Reprodukcija Sadržaja
Vaš sistem kućnog bioskopa može reprodukovati
sadržaj koji se nalazi na Blu-ray/DVD/CD diskovima,
USB uređajima, računarima, pametnim telefonima,
tablet računarima i na Internetu.
Da biste reprodukovali sadržaj koji se nalazi na
računaru ili mobilnom uređaju, morate povezati
računar ili mobilni uređaj i proizvod na mrežu. Da biste
reprodukovali sadržaj sa računara, takođe morate
preuzeti i instalirati DLNA mrežni softver ili morate
imati DLNA mrežni softver na računaru.
✎
Računari sa operativnim sistemom Windows 7 i
Windows 8 imaju preinstaliran DLNA softver (Play
To).
Reprodukcija komercijalnih
diskova
1.
Pritisnite taster 6 da otvorite fioku za disk.
2.
Pažljivo stavite disk u fioku tako da nalepnica na
disku bude okrenuta nagore.
- Prilikom čišćenja nežno brišite od centra ka
spoljnom obodu diska
- Čuvanje diska
 Ne čuvajte na direktnoj sunčevoj svetlosti.
 Čuvajte u hladnom provetrenom prostoru.
 Čuvajte u čistom zaštitnom omotu i
skladištite uspravno.
Reprodukovanje multimedijskih
datoteka
1.
Na početnom ekranu izaberite MULTIMEDIJI, a
zatim pritisnite taster OK. Pojavljuje se ekran sa
nedavno reporodukovanim stavkama.
2.
Izaberite Skladište, Mrežni uređaj u dnu
ekrana.
• Skladište - Prikazuje uređaje za skladištenje
povezane na proizvod.
• Mrežni uređaj - Prikazuje mobilne uređaje,
računare, tablete i slične uređaje povezane
preko mreže..
✎
3.
Pritisnite taster 6 da zatvorite fioku za disk.
Reprodukcija počinje automatski.
4.
Ako reprodukcija ne počne automatski, pritisnite
taster p na daljinskom upravljaču.
Čuvanje diska & rukovanje diskom
• Držanje diskova
- Otisci prstiju ili ogrebotine na disku
mogu da smanje kvalitet zvuka i
slike ili da prouzrokuju preskakanje.
- Izbegavajte dodirivanje površine diska na koju su
snimljeni podaci.
- Uvek držite disk za ivice da biste izbegli
ostavljanje otisaka prstiju na površini diska.
- Ne lepite papir ili traku na disk.
• Čišćenje diskova
- Ako na površini diska postoje
otisci prstiju ili prljavština, očistite
je blagom sapunicom i obrišite
mekom tkaninom.
Kada izaberete stavku, informacije o stavki su
navedene preko donjeg dela prozora stavke.
3.
Izaberite stavku ili uređaj a zatim pritisnite taster
OK. Pojavljuje se ekran sa listom sadržaja
uređaja. Zavisno od načina na koji je sadržaj
uređen, videćete fascikle, pojedinačne datoteke
ili oboje.
4.
Ako je potrebno, koristite tastere 78:; da
biste izabrali fasciklu, a zatim pritisnite taster OK.
5.
Koristite tastere 78:; da biste izabrali
datoteku za pregled ili reprodukciju, a zatim
pritisnite taster OK.
6.
Izabrana datoteka se reprodukuje.
7.
Pritisnite taster ' (VRATI) da biste izašli iz
fascikle ili taster e (IZLAZ) da biste se vratili na
početni ekran.
8.
Na stranama 30~42 potražite uputstva u kojima
je objašnjeno kako se kontroliše reprodukcija
video zapisa, muzike i slika na uređaju za
skladištenje.
✎
Da biste naveli samo jedan tip medijskih datoteka,
koristite funkciju Filtriranje ( ) u gornjem
desnom uglu stavke ili ekrana uređaja.
28 - Srpski
HT-J7500W_J7750W-SER-0114.indd 28
2015-01-14
4:33:28
✎
✎
U padajućem meniju Filtriranje ( ), izaberite
Fotografije, Vid. zapisi ili Muzika.
Iako će proizvod prikazati fascikle za svaki
tip sadržaja, prikazaće se samo datoteke sa
tipom sadržaja koji ste odabrali. Na primer, ako
ste izabrali Muzika, moći ćete da vidite samo
muzičke datoteke.
Reprodukovanje datoteka na uređaju
za skladištenje
1. način : Ako se proizvod uključi nakon
povezivanja uređaja za skladištenje
Uključite proizvod.
2.
Pratite uputstva u delu „Reprodukovanje
multimedijskih datoteka‟ na strani 28. U koraku 2,
izaberite Skladište.
2. način : Ako povežete USB uređaj dok je
Da biste naveli samo jedan tip medijskih datoteka,
koristite funkciju Filtriranje ( ) u gornjem
desnom uglu stavke ili ekrana uređaja.
✎
U padajućem meniju Filtriranje ( ), izaberite
Fotografije, Vid. zapisi ili Muzika.
✎ Iako će proizvod prikazati fascikle za svaki
tip sadržaja, prikazaće se samo datoteke sa
tipom sadržaja koji ste odabrali. Na primer, ako
ste izabrali Muzika, moći ćete da vidite samo
muzičke datoteke.
3. Ako je potrebno, koristite tastere 78:; da
biste izabrali fasciklu, a zatim pritisnite taster OK.
4.
Izaberite datoteku za pregled ili reprodukciju, a
zatim pritisnite taster OK.
5.
Pritisnite taster ' (VRATI) da biste se vratili u
fasciklu ili taster e (IZLAZ) da biste se vratili na
početni ekran.
6.
Na stranama 30~42 potražite uputstva u kojima
je objašnjeno kako da upravljate reprodukcijom
video zapisa, muzike i slika na uređaju za
skladištenje.
✎
Ako tokom reprodukcije na USB uređaju
ili telefonu umetnete disk, mod uređaja se
automatski menja u „Disk‟.
Ako je vaš mobilni telefon kompatibilan sa
funkcijom DLNA, možete reprodukovati sadržaj na
telefonu bez povezivanja USB kabla.
proizvod uključen
1.
Povežite uređaj za skladištenje sa proizvodom.
(snimljeni CD ili USB uređaj, itd.) Pojavljuje se
prozor „Priključen nov uređaj‟. Ako postoje
dva ili više uređaja za skladištenje koji su
trenutno povezani, koristite taster :; da biste
prebacivali sa jednog na drugi uređaj.
REPRODUKUJ DISK
MULTIMEDIJI
SAMSUNG APPS
Priključen nov uređaj
STORAGE DEVICE
Reprodukovanje medijskog sadržaja
sačuvanog na računaru/mobilnom
uređaju
Na kućnom bioskopu možete reprodukovati medijski
sadržaj koji je sačuvan na računaru ili mobilnom
uređaju, koji je povezan na istu mrežu kao i kućni
bioskop.
Svi
Fotografije
Nema diska
Vid. zapisi
PREPORUČENO
✎
MOJE APPS
Muzika
✎
Apl. 1
✎
2.
Apl. 2
Apl. 3
Apl. 4
Apl. 5
Reprodukcija Sadržaja
1.
✎
Apl. 6
Screen Mirroring Spoljni izvor Podešavanja
✎
Ako se prozor ne pojavi, pređite na 1. način.
Koristite tastere 78 za izbor opcije Svi,
Fotografije, Vid. zapisi ili Muzika, a zatim
pritisnite taster OK. Zavisno od načina na koji je
sadržaj uređen, videćete fascikle, pojedinačne
datoteke ili oboje.
✎
Pri reprodukciji medijskih datoteka preko DLNA
servera trećih lica mogu se javiti problemi u
kompatibilnosti.
Sadržaj koji deli računar ili mobilni uređaj se
možda neće reprodukovati, u zavisnosti od tipa
šifrovanja i formata datoteka sadržaja. Pored toga,
određene funkcije možda neće biti dostupne.
Medijski sadržaj se možda neće reprodukovati
bez prekida, u zavisnosti od statusa mreže. U tom
slučaju, koristite USB uređaj.
29 - Srpski
HT-J7500W_J7750W-SER-0114.indd 29
2015-01-14
4:33:29
Reprodukcija Sadržaja
1.
Na početnom ekranu izaberite MULTIMEDIJI, a
zatim pritisnite taster OK.
2.
U donjem delu ekrana izaberite Mrežni uređaj, a
zatim pritisnite taster OK. Navedeni su uređaji za
skladištenje koji su povezani na istu mrežu kao i
kućni bioskop.
3.
Izaberite uređaj za skladištenje, a zatim pritisnite
taster OK button. Navedene su fascikle i
datoteke koje deli izabrani uređaj za skladištenje.
Kontrola video reprodukcije
Možete da kotrolišete reprodukciju video sadržaja
koji se nalazi na Blu-ray/DVD disku, USB uređaju,
mobilnom uređaju ili računaru. Zavisno od diska ili
sadržaja, neke od funkcija opisane u ovom priručniku
možda neće biti dostupne.
Tasteri na daljinskom upravljaču za
reprodukciju video zapisa
4.
Ako je potrebno, koristite tastere 78:; da
biste izabrali fasciklu, a zatim pritisnite taster OK.
5.
Izaberite datoteku za pregled ili reprodukciju, a
zatim pritisnite taster OK.
1
6.
Pritisnite taster ' (VRATI) da biste izašli iz
fascikle ili taster e (IZLAZ) da biste se vratili na
početni ekran.
2
7.
Na stranama 30~42 potražite uputstva u kojima
je objašnjeno kako se kontroliše reprodukcija
video zapisa, muzike i slika na uređaju za
skladištenje.
✎
Da biste naveli samo jedan tip medijskih datoteka,
koristite funkciju Filtriranje ( ) u gornjem
desnom uglu stavke ili ekrana uređaja.
✎
U padajućem meniju Filtriranje ( ), izaberite
Fotografije, Vid. zapisi ili Muzika.
Iako će proizvod prikazati fascikle za svaki
tip sadržaja, prikazaće se samo datoteke sa
tipom sadržaja koji ste odabrali. Na primer, ako
ste izabrali Muzika, moći ćete da vidite samo
muzičke datoteke.
Umesto toga, pređite na medijski sadržaj za
reprodukciju i pritisnite taster OK da biste
reprodukovali sadržaj.
✎
✎
1. Korišćenje menija diska, menija naslova,
iskačućeg menija i liste naslova
DISC MENU
Tokom reprodukcije, pritisnite ovaj taster za prikaz
menija diska.
TITLE MENU
Tokom reprodukcije, pritisnite ovaj taster za prikaz
menija naslova ili iskačućeg menija.
• Ako vaš disk ima spisak za reprodukciju,
pritisnite taster Sortiraj po da biste prešli na
spisak za reprodukciju.
2. Tasteri za kontrolu reprodukovanja
Ovaj proizvod ne reprodukuje zvuk u modu
pretraživanja ili usporene reprodukcije.
• Za vraćanje na normalnu brzinu reprodukovanja,
pritisnite taster p.
30 - Srpski
HT-J7500W_J7750W-SER-0114.indd 30
2015-01-14
4:33:30
p
e (IZLAZ)
Izbor scene
Pokreće/pauzira reprodukciju.
Možete koristiti funkciju Izbor scene za vreme
reprodukcije da biste gledali ili pokrenuli film od
scene koju ste izabrali.
Zaustavlja reprodukciju.
U toku reprodukcije pritisnite i
držite taster [ ili ].
Brza
Svaki put kada pritisnete i
reprodukcija
držite taster [ ili ], brzina
reprodukcije se menja.
✎
U modu pauze pritisnite i držite
taster ].
Usporena
Svaki put kada pritisnete i držite
reprodukcija
taster ], brzina reprodukcije se
menja.
1. Izaberite Pretraži naslove, a zatim pritisnite
taster OK.
2. Koristite tastere 78 da biste izabrali
naslov, a zatim pritisnite taster OK.
✎
Da biste pretraživali DVD naslov, pritisnite i
zadržite taster TOOLS dok je reprodukcija
zaustavljena. Unesite broj 00, a zatim željeni
broj poglavlja/numere (01, 02, … itd.).
Korišćenje menija ALATKE
 Pretraži poglavlja : Izaberite za reprodukciju
poglavlja po izboru.
Komercijalni diskovi
U toku reprodukcije pritisnite taster TOOLS.
1. Izaberite Pretraži poglavlja, a zatim
pritisnite taster OK.
Video datoteka
2. Koristite tastere 78 da biste izabrali
poglavlje, a zatim pritisnite taster OK.
U toku reprodukcije pritisnite taster TOOLS.
Koristite tastere :; da biste u gornjem desnom
uglu izabrali Podešavanja (T), a zatim pritisnite
taster OK.
 Pretraži vrem. traku : Izaberite za reprodukciju
filma od odabrane vremenske tačke.
1. Izaberite Pretraži vrem. traku, a zatim
pritisnite taster OK.
Reprodukuj od početka
2. Pritisnite i držite taster 123 dok se na
ekranu ne pojavi numerička tastatura. Kada
se pojavi numerička tastatura, izaberite broj
pomoću tastera 78:; a zatim pritisnite
taster OK.
Izaberite da biste se vratili na početak filma, a
zatim pritsnite taster OK.
3D
Koristite 3D meni da biste izabrali opciju Uporedno
ili Gore-dole ako se 3D sadržaj koji se trenutno
reprodukuje adekvatno ne pojavljuje u 3D modu.
✎
Reprodukcija Sadržaja
U toku reprodukcije pritisnite
taster [ ili ]. Svaki put kada
Prestupna
pritisnete taster [ ili ], disk se
reprodukcija
prebacuje na prethodno ili sledeće
poglavlje ili datoteku.
Ako su u datoteci oštećeni podaci o indeksima
ili datoteka ne podržava indeksiranje, nećete
moći da koristite funkciju za izbor scene.
✎ Ako DLNA funkciju koristite nakon povezivanja
računara preko svoje mreže, funkcija za izbor
scene možda neće biti podržana.
 Pretraži naslove : Ako postoji više od jednog
filma na disku ili uređaju, odaberite opciju za
pokretanje drugog naslova.
✎
Koristite 3D meni samo za 3D sadržaj. Ako
primenjujete Uporedno ili Gore-dole format na
2D sadržaj, on se neće pravilno prikazivati.
Možete koristiti i tastere :; za premotavanje
filma unapred ili unazad. Svaki put kada
pritisnete tastere :; film se premotava za po
jedan minut unapred ili unazad.
31 - Srpski
HT-J7500W_J7750W-SER-0114.indd 31
2015-01-14
4:33:31
Reprodukcija Sadržaja
Režim ponavljanja
Postavke ekvilajzera
Omogućava ponavljanje naslova, poglavlja ili
određenog dela.
- Isklj. : Izaberite za povratak na normalnu
reprodukciju.
- Naslov : Izaberite za ponavljanje izabranog
naslova.
- Poglavlje : Izaberite za ponavljanje određenog
poglavlja.
- Ponovi od A - B : Izaberite da ponovite
određeni odeljak.
Omogućava vam da podesite ekvilajzer.
1.
Pritisnite taster OK na mestu od kog želite da
počne ponavljanje reprodukcije (A).
2.
Pritisnite taster OK na mestu na kome želite
da završi ponavljanje reprodukcije (B).
U zavisnosti od diska, ekran ne mora prikazati
sve opcije ponavljanja.
Opcije Isklj., Pon. jedno i Ponovi sve se
pojavljuju tokom reprodukcije video zapisa
snimljenog kao digitalna datoteka.
Na ekranu se možda neće odmah prikazati
Poglavlje ili Naslov. Nastavite da pritiskate
tastere 78 dok se vaš izbor ne bude našao
unutar primenljivog polja.
Na ekranu se možda neće odmah prikazati
Ponovi od A - B. Nastavite da pritiskate
tastere 78 dok se vaš izbor Ponovi od A - B
ne bude našao unutar primenljivog polja.
Tačku (B) morate da podesite najmanje 5
sekundi kasnije u odnosu na tačku (A).
✎
✎
✎
✎
✎
✎
Opcija Postavke ekvilajzera se pojavljuje samo
kada je Režim ekvilajzera u statusu Uklj..
Zvuk
Izaberite da podesite željeni audio jezik.
Audio sinhr.
U nekim slučajevima, kada je proizvod povezan sa
digitalnim televizorom, audio signal se možda neće
sinhronizovati sa video signalom. Ako do toga
dođe, koristite sinhronizaciju zvuka da podesite
vreme kašnjenja zvuka tako da odgovara video
signalu.
Titlovi
Omogućava postavljanje željenog jezika titla.
Postavke titla
Omogućava postavljanje željenih opcija titla.
Ugao
Prikazivanje scene iz drugog ugla. Opcija Ugao
prikazuje broj uglova dostupnih za prikazivanje (1/1,
1/2, 1/3, itd.).
BONUSVIEW video
BONUSVIEW audio
Omogućava postavljanje željene opcije za dodatne
scene.
Režim slike
Okreni
Omogućava da podesite funkciju Režim slike.
- Dinamična : Povećava oštrinu i osvetljenje.
- Standardno : Izaberite ovu postavku za većinu
aplikacija prikazivanja.
- Film : Najbolja postavka za gledanje filmova.
- Korisnik : Omogućava vam da podesite oštrinu
i funkciju redukcije šuma.
Omogućava podešavanje veličine prikaza video
zapisa. Izaberite Originalno, Mod1 (veće) ili Mod2
(najveće).
✎
Informacije
Kada koristite funkciju BD Wise, ovaj meni se
neće pojaviti.
Režim ekvilajzera
Uključite Režim ekvilajzera da biste koristili
ekvilajzer.
Možete rotirati ekran udesno ili ulevo za 90 stepeni.
Ceo ekran
Izaberite za prikaz informacija o video datoteci
✎
✎
U zavisnosti od diska ili memorijskog uređaja,
meni sa alatkama se može razlikovati.
Video datoteke sa velikim bitskim brzinama od 20
Mb/s ili većim, opterećuju mogućnosti proizvoda i
mogu da zaustave reprodukciju u toku.
32 - Srpski
HT-J7500W_J7750W-SER-0114.indd 32
2015-01-14
4:33:32
Korišćenje menija Sortiraj po & Opcije
Izaberite funkciju Filtriranje ( ), a zatim Vid. zapisi
da biste prikazali samo video zapise.
✎
Iako će proizvod prikazati fascikle za svaki tip
sadržaja, prikazaće se samo datoteke sa tipom
sadržaja koji ste odabrali. Na primer, ako ste
izabrali Vid. zapisi, moći ćete da vidite samo
video datoteke.
Na ekranu sa prikazanim video datotekama, koristite
tastere ▲▼◄► da biste u gornjem desnom delu
izabrali Sortiraj po ili Opcije, a zatim pritisnite taster
OK.
✎
Meniji Sortiraj po i Opcije su obično dostupni
kada pregledate video datoteke sa USB fleš
memorije, računara, diska koji ste sami snimili ili
mobilnog uređaja. Ovi meniji obično nisu dostupni
ako pregledate komercijalni Blu-ray, DVD ili CD
disk.
Kontrola reprodukcije muzike
Možete da kotrolišete reprodukciju muzičkog
sadržaja koji se nalazi na DVD disku, CD disku, USB,
mobilnom uređaju ili računaru. Zavisno od diska ili
sadržaja, neke od funkcija opisane u ovom uputstvu
možda neće biti dostupne.
Vid. zapisi
Tasteri na daljinskom upravljaču za
reprodukciju muzike
Sortiraj po
4
13
2
Opcije
 Repr. izabranog
Opcija Repr. izabranog omogućava kreiranje
spiska za reprodukciju biranjem određenih
datoteka za reprodukciju. Ona funkcioniše
na identičan način za sve medije. Pogledajte
„Korišćenje funkcije Repr. izabranog sa
komercijalnim CD diskom‟ na strani 36.
 Pošalji
Izaberite Pošalji da biste otpremili izabrane
datoteke do aplikacija (Picasa, Facebook itd)
ili uređaja. Da biste koristili opciju Pošalji na
Internet lokaciji, potrebno je da otvorite nalog
na Internet lokaciji, a zatim se prijavite pomoću
funkcije za prijavljivanje. Opcija Pošalji suštinski
funkcioniše na isti način za muziku, fotografije
i video zapise. Pogledajte odeljak „Korišćenje
funkcije za Pošalji‟ na strani 41.
✎
1
Tasteri [ ] : Pređite na prethodnu/
sledeću numeru.
2
Taster e (IZLAZ) : Zaustavlja numeru
(pesmu).
3
Brza reprodukcija (samo Audio CD [CDDA] disk)
U toku reprodukcije pritisnite i držite taster
[ ili ].
Svaki put kada pritisnete i držite taster [
ili ], brzina reprodukcije se menja.
4
Taster p : Reprodukuje/pauzira numeru.
Reprodukcija Sadržaja
 Datum
Prikazuje sve fascikle sa video zapisima prema
datumu. Ako izaberete fasciklu, a zatim pritisnete
taster OK, prikazuje sve video zapise u fascikli
prema datumu.
 Naslov
Prikazuje sve video datoteke na mediju ili uređaju
za skladištenje prema naslovu.
 Fascikla
Prikazuje sve fascikle na mediju ili uređaju za
skladištenje.
U zavisnosti od diska ili uređaja za skladištenje,
meniji Opcije, Sortiraj po se mogu razlikovati.
Možda neće biti prikazane sve opcije.
33 - Srpski
HT-J7500W_J7750W-SER-0114.indd 33
2015-01-14
4:33:32
Reprodukcija Sadržaja
Kontrole ekrana za muziku
TRACK 001
TRACK 001
00:00/00:00
Premotajte numeru unazad.
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
04:41
TRACK 004
04:02
TRACK 005
03:43
TRACK 006
03:40
TRACK 007
04:06
TRACK 008
03:52
TRACK 009
03:04
TRACK 010
04:02
Premotajte numeru unapred.
,
1
Reprodukcija numera u slučajnom
redosledu.

Na početku se pojavljuje ekran sa listama numera,
a zatim počinje reprodukcija prve numere. Ako
reprodukujete komercijalni snimljeni disk i ne pritisnete
odmah taster na daljinskom upravljaču, pojavljuje se
ekran za reprodukciju. Da biste se vratili u ekran sa
listama numera, pritisnite taster ' (VRATI).


Samo na
ekranu sa
listama
pesama.
TRACK 001
00:00:40
00:03:35
Na ekranu sa listama numera koristite tastere 78
da biste pomerali marker na željenu numeru. Pritisnite
taster OK da biste reprodukovali numeru.
Muzičke kontrole na ekranu
Pauziranje numere.
Ponavljanje jedne numere ili svih
numera.
Prikazivanje ekvilajzera.
 Postavke ekvilajzera : Ručno
podešavanje ekvilajzera.
(Dostupno samo kada je Uklj.
Režim ekvilajzera.)
 Repr. izabranog : Funkcija
Repr. izabranog omogućava
izbor konkretnih datoteka za
reprodukciju. Ona funkcioniše na
identičan način za sve medije.
Pogledajte odeljak „Korišćenje
funkcije Reprodukuj izabrano
sa samostalno snimljenim
medijumom (CD diskovi, USB
uređaji, itd.)‟ na strani 36.
 Ripovanje : Funkcija za ripovanje
pretvara CD audio u mp3 format
i snima konvertovane datoteke
na USB uređaj ili mobilni uređaj
koji je povezan sa proizvodom.
Pogledajte odeljak „Ripovanje‟ na
strani 38.
 Informacije : Pokazuje
informacije o numeri.
Da biste pristupili kontrolama, reprodukujte numeru,
a zatim koristite tastere 78:; da biste pronašli
željenu kontrolu.
✎ Kontrole za ekran muzike su dostupne samo kada
se numera reprodukuje.
✎ Sve kontrole se ne pojavljuju u isto vreme.
✎ Za sadržaj u datotekama, dostupne opcije za
Podešavanja(
) će se razlikovati.
Korišćenje menija Sortiraj po & Opcije
Reprodukcija numere.
Izaberite funkciju Filtriranje ( ), a zatim Muzika da
biste prikazali samo muzičke datoteke.
Pređite na prethodnu numeru.
✎
Pređite na sledeću numeru.
Iako će proizvod prikazati fascikle za svaki
tip sadržaja, prikazaće se samo datoteke sa
tipom sadržaja koji ste odabrali. Na primer, ako
ste izabrali Muzika, moći ćete da vidite samo
muzičke datoteke.
34 - Srpski
HT-J7500W_J7750W-SER-0114.indd 34
2015-01-14
4:33:33
Na ekranu sa prikazanim muzičkim datotekama,
koristite tastere 78:; da biste u gornjem desnom
delu izabrali Sortiraj po ili Opcije, a zatim pritisnite
taster OK.
✎
✎
Muzika
Sortiraj po
U zavisnosti od diska ili uređaja za skladištenje,
meni Opcije se može razlikovati. Možda neće biti
prikazane sve opcije.
Opcije Preimenuj listu za rep. i Izbriši listu
se pojavljuju samo ako spisak za reprodukciju
postoji.
Ponavljanje numera na audio CD disku
Možete da podesite da proizvod reprodukuje numere
na audio CD disku (CD-DA/MP3).
1.
Tokom reprodukcije na ekranu sa listama
numera, koristite tastere 78:; da biste
u donjem levom uglu ekrana, a zatim
izabrali
pritisnite taster OK.
2.
Koristite tastere 78 da biste izabrali mod
ponavljanja koji želite - Isklj., Jed. pesma ili Svi
- a zatim pritisnite taster OK.
TRACK 001
Opcije
 Repr. izabranog
Funkcija Repr. izabranog omogućava izbor
konkretnih datoteka za reprodukciju. Ona
funkcioniše na identičan način za sve medije.
Pogledajte odeljak „Korišćenje funkcije Repr.
izabranog sa komercijalnim CD diskom‟ na
strani 36 i „Korišćenje funkcije Reprodukuj
izabrano sa samostalno snimljenim medijumom
(CD diskovi, USB uređaji, itd.)‟ na strani 36.
 Pošalji
Izaberite Pošalji za otpremanje izabranih
datoteka na Internet lokacije (Picasa, Facebook
itd) ili uređaje. Da biste koristili opcije Pošalji,
potrebno je da otvorite nalog na Internet
lokaciji, a zatim se prijavite pomoću funkcije za
prijavljivanje. Opcija Pošalji suštinski funkcioniše
na isti način za muziku, fotografije i video zapise.
Pogledajte odeljak „Korišćenje funkcije za
Pošalji‟ na strani 41.
 Šifrovanje
Izaberite da biste upravljali opcijama za šifrovanje
teksta.
 Preimenuj listu za rep.
Omogućava promenu imena spiska za
reprodukciju.
 Izbriši listu
Omogućava brisanje spiska za reprodukciju.
 Dodaj u listu
Omogućava dodavanje novih datoteka na spisak
za reprodukciju.
TRACK 001
00:00/00:00
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
04:41
TRACK 004
04:02
TRACK 005
03:43
TRACK 006
03:40
TRACK 007
04:06
TRACK 008
03:52
TRACK 009
03:04
TRACK 010
04:02
Reprodukcija Sadržaja
 Numera
Prikazuje sve muzičke numere na mediju ili
uređaju za skladištenje.
 Album
Prikazuje svu muziku na mediju ili uređaju za
skladištenje prema albumu.
 Izvođač
Prikazuje sve muzičke datoteke na mediju ili
uređaju za skladištenej prema izvođaču
 Žanr
Prikazuje svu muziku na mediju ili uređaju za
skladištenje prema žanru.
 Fascikla
Prikazuje sve fascikle na mediju ili memorijskom
uređaju.
Ekran sa listama numera


TRACK 001
00:00:40
00:03:35
Ekran za reprodukciju
Pritisnite taster ' (VRATI) na daljinskom upravljači za
povratak u ekran sa listama numera.
35 - Srpski
HT-J7500W_J7750W-SER-0114.indd 35
2015-01-14
4:33:36
Reprodukcija Sadržaja
- Koristite Obriši sve da biste odjednom odznačili
sve izabrane numere. Zatim izaberite pojedine
numere ili koristite komandu Izbor svih da biste
izabrali sve numere, a zatim pritisnite taster '
(VRATI) na daljinskom upravljaču ili izaberite
Reprod., a zatim pritisnite taster OK. Ako ne
koristite opciju Izbor svih ili birate pojedinačne
numere, spisak Repr. izabranog se neće menjati.
Nasumično ponavljanje numera na
audio CD disku
Možete da podesite da proizvod reprodukuje numere
na audio CD disku (CD-DA/MP3) po slučajnom
redosledu.
1.
2.
Tokom reprodukcije, koristite tastere 78:;
u donjem levom uglu ekrana,
da biste izabrali
a zatim pritisnite taster OK.
Koristite tastere 78 za postavljanje moda Sluč.
red. na Isklj. ili Uklj., a zatim pritisnite taster OK.
Korišćenje funkcije Repr. izabranog sa
komercijalnim CD diskom
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
✎
✎
Na ekranu sa listama numera, izaberite
Podešavanja ( ) u donjem levom delu, a
zatim pritisnite taster OK. Pojavljuje se meni
Podešavanja.
Izaberite Repr. izabranog, a zatim pritisnite
taster OK. Pojavljuje se ekran Repr. izabranog.
Koristite tastere 78 da biste izabrali numeru, a
zatim pritisnite taster OK. Na levoj strani numere
se pojavljuje oznaka.
Ponovite 3. korak da biste izabrali i označili
dodatne numere.
Da biste uklonili numeru sa liste, pređite na
numeru, zatim ponovo pritisnite taster OK.
Oznaka na numeri će biti uklonjena.
Kada završite, izaberite Reprod. u donjem
levom delu, a zatim pritisnite taster OK. Ponovo
se pojavljuje ekran sa listama numera samo sa
numerama koje ste označili.Izabrane numere se
automatski reprodukuju.
Da biste poništili listu Repr. izabranog, izaberite
Podešavanja ( ) u donjem levom delu ekrana
sa listama numera. U meniju postavki izaberite
Reprodukuj sve. Ponovo se pojavljuje ekran sa
listama numera sa svim numerama sa CD diska.
Možete izabrati do 99 numera sa Audio CD
(CD-DA) korišćenjem funkcije za reprodukciju
izabranog.
Na ekranu Repr. izabranog takođe možete
izabrati Izbor svih, Obriši sve i Otkaži.
- Izaberite opciju Izbor svih da biste izabrali sve
numere. Na taj način se poništava vaš izbor
pojedinačnih numera. Kada pritisnete taster '
(VRATI) na daljinskom upravljaču ili izaberete
Reprod., a zatim pritisnete taster OK, sve
numere će se pojaviti na ekranu sa listama
numera i proizvod će započeti reprodukciju svih
numera od numere 001.
- Otkaži poništava bilo kakve izmene koje ste
napravili na ekranu Repr. izabranog. Kada se
vratite u ekran sa listama numera, spisak Repr.
izabranog se neće promeniti.
Korišćenje funkcije Reprodukuj izabrano
sa samostalno snimljenim medijumom
(CD diskovi, USB uređaji, itd.)
1.
Ubacite CD koji ste sami snimili ili USB uređaj
sa datotekama koje ste sami snimili u kućni
bioskop. Pojavljuje se prozor Priključen nov
uređaj.
2.
Izaberite Muzika, a zatim na daljinskom uređaju
pritisnite taster OK. Pojavljuje se ekran sa listama
datoteka i prikazuje ikone za numere, fascikle, ili
oboje.
3.
Ako je potrebno, koristite tastere 78:; da
biste izabrali fasciklu, a zatim pritisnite taster OK.
4.
Kada se prikažu numere koje želite da
reprodukujete, u gornjem desnom delu izaberite
Opcije, a zatim pritisnite taster OK.
5.
Izaberite Reprodukuj izabrano, a zatim pritisnite
taster OK. Polja za potvrdu se pojavljuju na
gornjim levim stranama ikona numera.
6.
Koristite tastere 78:; da biste izabrali
numeru, a zatim pritisnite taster OK. U polju za
potvrdu se pojavljuje oznaka.
7.
Ponovite 6. korak da biste označili i izabrali
dodatne numere.
8.
Da biste uklonili numeru sa liste, pređite na
numeru, a zatim pritisnite ponovo taster OK.
Oznaka na numeri će biti uklonjena.
9.
Kada završite, izaberite Reprodukuj, a zatim
pritisnite taster OK. Ponovo se pojavljuje ekran
sa listama numera samo sa numerama koje
ste označili. Izabrane numere se automatski
reprodukuju.
10. Da biste poništili listu Reprodukuj izabrano,
pritisnite taster ' (VRATI) ili tastet e (IZLAZ).
Ako pritisnete ' (VRATI), vratićete se u ekran
sa listama datoteka. Ako pritisnete e (IZLAZ),
prelazite na početni ekran.
36 - Srpski
HT-J7500W_J7750W-SER-0114.indd 36
2015-01-14
4:33:38
✎
Ako želite da koristite funkciju Reprodukuj
izabrano da gledate video zapise, koristite
funkciju Filtriranje ( ) da biste izabrali Vid.
zapisi umesto Muzika.
8.
9.
Korišćenje funkcije Reprodukuj
izabrano počev od početnog ekrana
✎
10.
Izaberite REPRODUKUJ DISK ili MULTIMEDIJI
u zavisnosti od medija koje koristite.
- Ako ste izabrali REPRODUKUJ DISK, pojavljuje
se ekran sa listama numera. Koristite funkciju
Filtriranje ( ) da biste izabrali Muzika, a zatim
pratite uputstva počev od koraka 3, gore.
- Ako ste izabrali MULTIMEDIJI, na ekranu
MULTIMEDIJI izaberite Skladište ili Mrežni
uređaj. Zatim izaberite medijum za skladištenje
na ekranu Skladište ili uređaj na ekranu Mrežni
uređaj. Pojavljuje se ekran sa listom datoteka.
Koristite funkciju Filtriranje ( ) da biste izabrali
Muzika, a zatim pratite uputstva počev od
koraka 3, gore.
Kreiranje i uređivanje spiska za
reprodukciju na uređaju za skladištenje
11.
12.
13.
Reprodukovanje spiska za reprodukciju
1.
Povežite USB uređaj sa spiskom za reprodukciju
na USB port kućnog bioskopa.
2.
Pronađite spisak za reprodukciju (Početni ekran
MULTIMEDIJI Skladište USB uređaj spisak za reprodukciju).
3.
Izaberite spisak za reprodukciju, a zatim pritisnite
OK. Pojavljuje se ekran sa listama numera i prva
numera sa spiska za reprodukciju počinje da se
reprodukuje.
Kreiranje spiska za reprodukciju
1.
Povežite USB uređaj sa pohranjenom muzikom
na USB konektor kućnog bioskopa, a zatim
uključite kućni bioskop.
2.
Na početnom ekranu izaberite MULTIMEDIJI, a
zatim pritisnite taster OK.
Na ekranu MULTIMEDIJI izaberite Skladište, a
zatim pritisnite taster OK.
Izaberite USB uređaj, a zatim pritisnite taster
OK.
3.
4.
5.
U gornjem delu ekrana izaberite Filtriranje (
)
Uređivanje spiska za reprodukciju
1.
Tokom reprodukcije spiska za reprodukciju, u
donjem levom uglu ekrana sa listama numera
2.
Koristite tastere 78:; da biste izabrali
numeru, a zatim pritisnite taster OK. Pored
numere se pojavljuje oznaka potvrde.
3.
Da biste poništili izbor, ponovo izaberite numeru,
a zatim pritisnite taster OK.
✎
Da biste odjednom izabrali sve numere, izaberite
Izaberi sve. Da biste odjednom poništili izbor svih
numera, koristite Opozovi ceo izbor.
izaberite Podešavanja(
Muzika.
6.
7.
Kada se ekran ponovo pojavi, izaberite Opcije
( ) Dodaj u listu.
Na sledećem ekranu izaberite postojeći spisak
za reprodukciju, a zatim pritisnite taster OK.
ILI
Izaberite Nova lista za reprod., a zatim pritisnite
taster OK. Ako ste izabrali postojeći spisak za
reprodukciju, idite na 9. korak. Ako ste izabrali
Nova lista za reprod., idite na 8. korak.
Reprodukcija Sadržaja
Na tastaturi na ekranu, prihvatite podrazumevano
ime za novi spisak za reprodukciju ili unesite novo
ime. Kada završite, izaberite Završeno, pritisnite
OK, a zatim idite na 9. korak.
Pronađite ekran koji prikazuje muziku koju želite
da smestite u spisak za reprodukciju.
Koristite tastere 78:; da biste izabrali
numeru, a zatim pritisnite taster OK. U polju za
potvrdu na levoj strani ikone numere se pojavljuje
oznaka.
Ponovite 10. korak da biste označili i izabrali
dodatne numere.
Da biste uklonili numeru sa liste, pređite na
numeru, zatim ponovo pritisnite taster OK.
Oznaka na numeri će biti uklonjena.
Kada završite, u gornjem delu ekrana izaberite
Dodaj, a zatim pritisnite taster OK. Spisak za
reprodukciju se čuva na USB uređaju i pojavljuje
se poruka da je spisak dodat. Pritisnite taster
OK.
) Uredi listu.
37 - Srpski
HT-J7500W_J7750W-SER-0114.indd 37
2015-01-14
4:33:39
Reprodukcija Sadržaja
4.
5.
✎
✎
Kada završite, izaberite Izbriši u donjem
levom delu ekrana, a zatim pritisnite taster OK.
Pojavljuje se prozor za potvrdu.
Izaberite Da, a zatim pritisnite taster OK.
Brisanjem svih datoteka sa spiska za reprodukciju
takođe se briše ceo spisak.
Možete da sačuvate do 5 spiskova za
reprodukciju.
10. Ako želite da otkažete ripovanje nakon što je
ripovanje započelo, pritisnite taster OK a zatim
izaberite Da. Izaberite Ne da biste nastavili s
ripovanjem.
11. Kada se ripovanje završi, pojavljuje se poruka
„Ripovanje je uspelo.‟. Pritisnite taster OK.
Ponovo je pojavljuje ekran sa listama numera.
Korišćenje Bluetooth funkcije
Ripovanje
1.
Umetnite USB uređaj u USB konektor sa prednje
strane proizvoda. To je uređaj na koji ćete
ripovati datoteke.
2.
Stavite muzički CD u kućni bioskop. Za nekoliko
trenutaka se pojavljuje ekran sa listama numera.
3.
Na ekranu sa listama numera, izaberite
Podešavanja( ) u donjem levom delu ekrana,
a zatim pritisnite taster OK. Pojavljuje se meni
postavki.
4.
Koristite tastere 78 da biste izabrali Ripovanje,
a zatim pritisnite taster OK. Pojavljuje se ekran
„Ripovanje‟.
5.
Koristite tastere 78 da biste izabrali numeru, a
zatim pritisnite taster OK. Na levoj strani numere
se pojavljuje oznaka.
6.
Ponovite 5. korak da biste izabrali i označili
dodatne numere.
✎
Da biste odjednom izabrali sve numere, izaberite
Izbor svih u donjem levom delu ekrana, a zatim
pritisnite taster OK.
7.
Da biste uklonili numeru sa liste, pređite na
numeru, zatim ponovo pritisnite taster OK.
Oznaka na numeri će biti uklonjena.
8.
Kada završite, izaberite taster Rip pomoću
tastera 78, a zatim pritisnite taster OK.
Pojavljuje se prozor „Rip‟.
9.
Koristite tastere 78 da biste izabrali uređaj za
skladištenje ripovanih datoteka, a zatim pritisnite
taster OK. Počinje ripovanje.
✎
Možete da koristite Bluetooth uređaj da biste uživali
u muzici sa stereo zvukom visokog kvaliteta, bez
ijednog kabla!
• Rastojanje za uparivanje : maks. 2M,
Radno rastojanje : maks. 10M
• Stvarne operacije mogu se razlikovati u
zavisnosti od vašeg okruženja, čak i ako koristite
uređaj u okviru radnog rastojanja.
Šta je Bluetooth?
Bluetooth je tehnologija koja omogućava lako
međusobno povezivanje Bluetooth kompatibilnih
uređaja putem bežične veze kratkog dometa.
• Bluetooth uređaj može da uzrokovati smetnje ili
neispravnost:
- Kada je deo tela u kontaktu sa prijemnim/
predajnim sistemom Bluetooth uređaja ili kućnog
bioskopa.
- Pod uticajem električnih kolebanja zbog prepreka
od strane zida, ćoška ili pregrade.
- Kod izlaganja električnom ometanju od strane
uređaja koji koriste isti frekventni opseg,
uključujući i medicinsku opremu, mikrotalasne
pećnice i bežične LAN mreže.
• Uparite kućni bioskop sa Bluetooth uređajem
održavajući malo rastojanje.
• Što je rastojanje između kućnog bioskopa i
Bluetooth uređaja veće, kvalitet će biti lošiji. Ako
rastojanje pređe radni opseg Bluetooth funkcije,
veza će se prekinuti.
• U područjima sa slabim prijemom, Bluetooth veza
možda neće funkcionisati pravilno.
Ne isključujte uređaj dok je proces ripovanja u
toku.
38 - Srpski
HT-J7500W_J7750W-SER-0114.indd 38
2015-01-14
4:33:39
• Kućni bioskop ima efektivan domet prijema do
10 metara u svim smerovima ako ne postoje
prepreke. Veza će biti automatski prekinuta ako
rastojanje bude van ovog dometa. Čak i u okviru
ovog opsega, kvalitet zvuka može biti oslabljen
preprekama, kao što su zidovi ili vrata.
• Ovaj bežični uređaj može tokom svog rada izazvati
električne smetnje.
Za povezivanje kućnog bioskopa na Bluetooth
uređaj
✎
AVRCP funkcija je podržana. Njena funkcionalnost
će se razlikovati, u zavisnosti od specifikacija
povezanog uređaja.
✎ Povežite samo sa Bluetooth uređajem koji
podržava A2DP profil.
✎ Istovremeno se može povezati samo jedan
Bluetooth uređaj.
✎ Proizvod možda neće pravilno vršiti pretraživanje
ili povezivanje u sledećim slučajevima:
- Ako u okolini kućnog bioskopa postoji jako
električno polje.
- Ako se sa proizvodom istovremeno uparuje
nekoliko Bluetooth uređaja.
Povezivanje
✎
Za najbolju radnu kompatibilnost između kućnog
bioskopa i Bluetooth uređaja, ili bilo kog drugog
uređaja, kao što je mobilni telefon, preporučujemo
da ažurirate OS uređaja do najnovije verzije.
1.
Pritisnite taster SOURCE na daljinskom
upravljaču da biste prikazali poruku BT.
2.
Izaberite Bluetooth meni na Bluetooth uređaju
koji želite da povežete. Uputstvo potražite u
uputstvu za Bluetooth uređaj.
Da raskinete vezu Bluetooth uređaja i
3.
Izaberite „[HTS]Jxxxxx‟ iz dobijenog spiska.
Možete da raskinete vezu između Bluetooth uređaja
i kućnog bioskopa. Uputstvo potražite u uputstvu za
Bluetooth uređaj.
• Kada sistem kućnog bioskopa prekine vezu sa
Bluetooth uređajem, kućni bioskop će prikazati
DISCONNECTED na prednjem displeju.
• Kada je kućni bioskop povezan sa Bluetooth
uređajem, na prednjem displeju kućnog
bioskopa će se prikazati naziv povezanog
Bluetooth uređaja, praćeno nazivom kućnog
bioskopa.
4.
✎
Reprodukujte muziku na povezanom uređaju.
• Možete da slušate muziku koja se reprodukuje
na povezanom Bluetooth uređaju preko
sistema kućnog bioskopa.
Kućni bioskop podržava samo SBC podatke
srednjeg kvaliteta (do 237 kb/s@48 kHz) i ne
podržava SBC podatke visokog kvaliteta (328 kb/
s@44,1 kHz).
Reprodukcija Sadržaja
Bluetooth uređaj
Pre nego što počnete, proverite da li Bluetooth uređaj
podržava funkciju Bluetooth kompatibilnih stereo
slušalica.
- Ako je Bluetooth uređaj isključen, nije na mestu ili
je neispravan.
Obratite pažnju da uređaji kao što su mikrotalasne
pećnice, adapter za bežičnu LAN vezu, neonske
sijalice i plinski šporeti koriste isti frekventni opseg
kao i Bluetooth uređaj, što može uzrokovati električne
smetnje.
kućnog bioskopa
Da raskinete vezu kućnog bioskopa i
Bluetooth uređaja
Pritisnite taster (
) na prednjoj ploči kućnog
bioskopa da biste prebacili iz moda BT u drugi mod ili
isključili kućni bioskop.
• Osim ako ne isključite kućni bioskop usled
konverzije funkcije, povezani Bluetooth uređaj
će sačekati izvesno vreme na odgovor kućnog
bioskopa pre nego što raskine vezu. (Vreme
raskidanja veze može da se razlikuje, zavisno od
Bluetooth uređaja.)
39 - Srpski
HT-J7500W_J7750W-SER-0114.indd 39
2015-01-14
4:33:40
Reprodukcija Sadržaja
✎
✎
U modu Bluetooth povezivanja, Bluetooth veza
se može izgubiti ako rastojanje između sistema
kućnog bioskopa i Bluetooth uređaja premaši 10
m. Kada se Bluetooth uređaj nađe u efikasnom
dometu ili kada restartujete Bluetooth uređaj,
potrebno je da ponovo uparite uređaj i kućni
bioskop da biste uspostavili vezu.
U Bluetooth modu, čuvar ekrana će se pokrenuti
ako Bluetooth uređaj ostane u stanju pripravnosti
5 minuta. Da biste ponovo povezali Bluetooth
uređaj, isključite čuvar ekrana, a zatim povežite
uređaj. Da biste isključili čuvar ekrana, pritisnite
bilo koji taster na daljinskom upravljaču (taster za
jačinu zvuka, tasteri 78:;, itd.).
Korišćenje Bluetooth brzog pokretanja
Kada je kućni bioskop isključen, možete ga uključiti
povezivanjem prethodno povezanog pametnog
uređaja i proizvoda putem Bluetooth veze.
✎
Kućni bioskop mora biti priključen na napajanje
da bi funkcija Brz poč. rada radila.
✎ Da biste koristili ovu funkciju, postavite
Podešavanja > Sistem > Brz poč. rada na Uklj..
✎ Da biste koristili ovu funkciju, prethodno treba
uspostaviti Bluetooth vezu između kućnog
bioskopa i vašeg pametnog uređaja. Drugim
rečima, na listi Bluetooth uređaja sa kojima je vaš
pametan uređaj već bio povezan treba pronaći
kućni bioskop.
1. Povežite prethodno povezan pametan uređaj sa
proizvodom putem Bluetooth veze. (Informacije
o Bluetooth povezivanju potražite u uputstvu za
pametni uređaj.)
2.
Kada se poveže, kućni bioskop će se automatski
isključiti u BT modu.
• Izaberite željenu muziku za reprodukciju na
pametnom uređaju.
Reprodukovanje foto sadržaja
Možete da reprodukujete foto sadržaj koji se nalazi na
DVD disku, USB, mobilnom uređaju ili računaru.
Korišćenje menija sa alatkama
Prilikom prikazivanja fotografije, pritisnite taster
TOOLS na daljinskom upravljaču.
U gornjem desnom uglu ekrana izaberite
Podešavanja(T), a zatim pritisnite taster OK.
Pojavljuje se padajuća lista menija sa alatkama.
Podešav. projek. slajdova
 Brzina : Izaberite za podešavanje brzine
prikazivanja slajdova.
 Efekti : Izaberite za podešavanje specijalnih
efekata za prikazivanje slajdova.
Okreni
Izaberite ako želite da rotirate sliku. (Slika će
se rotirati ili u smeru ili suprotno smeru kretanja
kazaljke na satu).
Zum
Izaberite ako želite da uvećate trenutnu sliku.
(Uvećano do 4 puta)
Režim slike
 Dinamična : Izaberite za povećanje oštrine.
 Standardno : Izaberite za većinu aplikacija
prikazivanja.
 Film : Ovo je najbolja postavka za gledanje
filmova.
 Korisnik : Omogućava vam da podesite oštrinu
i funkciju redukcije šuma.
Pozadinska muzika
Izaberite ako želite da slušate muziku dok gledate
slajdove.
Režim ekvilajzera
Postavite na Uklj. da biste koristili ekvilajzer.
Prilagodite lične želje u vezi zvuka pomoću
postavki ekvilajzera.
Postavke ekvilajzera
Ova funkcija je dostupna samo kada je Režim
ekvilajzera postavljen na Uklj..
40 - Srpski
HT-J7500W_J7750W-SER-0114.indd 40
2015-01-14
4:33:41
Pošalji
Fotografije
Izaberite Pošalji za otpremanje izabranih datoteka
na Internet lokacije (Picasa, Facebook itd) ili
uređaje. Da biste koristili opciju Pošalji na Internet
lokaciji, potrebno je da otvorite nalog na Internet
lokaciji, a zatim se prijavite pomoću funkcije za
prijavljivanje. Opcija Pošalji suštinski funkcioniše
na isti način za muziku, fotografije i video zapise.
Pogledajte odeljak „Korišćenje funkcije za Pošalji‟
na strani 41.
Informacije
Sortiraj po
 Datum
Grupiše sve datoteke fotografija na medijumu ili
uređaju za skladištenje prema datumu. Kliknite
na grupu da biste videli fotografije u toj grupi.
 Naslov
Prikazuje sve datoteke fotografija na mediju ili
uređaju za skladištenje prema naslovu.
 Fascikla
Prikazuje sve fascikle na mediju ili uređaju za
skladištenje.
Prikazuje informacije o slici.
Opcije
✎
✎
Korišćenje menija Sortiraj po i Opcije kada
je prikazana lista datoteka fotografija
Izaberite funkciju Filtriranje ( ), a zatim Fotografije
da biste prikazali samo fotografije.
✎
Iako će proizvod prikazati fascikle za svaki tip
sadržaja, prikazaće se samo datoteke sa tipom
sadržaja koji ste odabrali. Na primer, ako ste
izabrali Fotografije, moći ćete da vidite samo
fotografije.
Na ekranu sa prikazanim fotografijama, koristite tastere
78:; da biste u gornjem desnom delu izabrali
Sortiraj po ili Opcije, a zatim pritisnite taster OK.
 Prezentacija
Pokreće se prezentacija. Prikazuje sve datoteke,
jednu za drugom, u trenutno prikazanoj fascikli.
Ako želite da kreirate prezentaciju sa izabranom
grupom fotografija, pogledajte odeljak
„Reprodukcija izabranog‟ u nastavku.
 Repr. izabranog
Funkcija Repr. izabranog omogućava izbor
konkretnih datoteka za reprodukciju. Ona
funkcioniše na identičan način za sve medije.
Pogledajte odeljak „Korišćenje funkcije
Reprodukuj izabrano sa samostalno snimljenim
medijumom (CD diskovi, USB uređaji, itd.)‟ na
strani 36.
 Pošalji
Izaberite Pošalji za otpremanje izabranih
datoteka na Internet lokacije (Picasa, Facebook
itd) ili uređaje. Da biste koristili opciju Pošalji na
Internet lokaciji, potrebno je da otvorite nalog
na Internet lokaciji, a zatim se prijavite pomoću
funkcije za prijavljivanje.
✎
Reprodukcija Sadržaja
✎
U zavisnosti od diska ili uređaja za skladištenje,
meni Opcije se može razlikovati. Možda neće biti
prikazane sve opcije.
Da biste omogućili funkciju Pozadinska muzika,
datoteka fotografije mora da se nalazi na istom
mediju za skladištenje kao i muzička datoteka.
Međutim, na kvalitet zvuka može uticati bitska brzina
MP3 datoteke, veličina fotografije i način šifrovanja.
Ne možete da uvećate titl ili PG grafiku u režimu
prikaza na celom ekranu.
U zavisnosti od diska ili uređaja za skladištenje,
meni Opcije se može razlikovati. Možda neće biti
prikazane sve opcije.
Korišćenje funkcije za Pošalji
1.
Koristite tastere 78 da biste izabrali Pošalji, a
zatim pritisnite taster OK. Pojavljuje se ekran za
izbor.
2.
Koristite tastere 78 da biste izabrali sliku, a
zatim pritisnite taster OK. Na levoj strani slike se
pojavljuje oznaka.
3.
Ponovite 2. korak da biste izabrali i označili
dodatne slike.
4.
Da biste uklonili sliku sa liste, pređite na sliku,
zatim ponovo pritisnite taster OK. Oznaka na
slici će biti uklonjena.
41 - Srpski
HT-J7500W_J7750W-SER-0114.indd 41
2015-01-14
4:33:41
Reprodukcija Sadržaja
Kada to uradite, pritisnite taster 78 da biste
izabrali Pošalji, a zatim pritisnite taster OK.
Pojavljuje se iskačući prozor za slanje sa listom
Internet lokacija (Picassa, Facebook, itd.) ili
uređaja na koje možete poslati fotografije.
5.
❏ Virtual Surround
Možete da postavite dvokanalni izvor na ulazi koji
proizvodi zvuk u modu 5.1-kanalnog surround
zvuka.
6.
Izaberite odredište, a zatim pritisnite taster OK.
❏ SFE režim
7.
Ako fotografije šaljete na Internet lokaciju, otvara
se ta lokacija. Prijavite se i pratite uputstva na
ekranu.
 Symphony Hall in Boston (Hall 1) : Obezbeđuje
čist zvuk vokala, kao da se sluša u koncertnoj
sali.
 Philharmonic Hall in Bratislava (Hall 2) :
Takođe, obezbeđuje čist zvuk vokala, kao da
se sluša u koncertnoj sali, ali manje snažan od
postavke HALL1.
 Jazz Club in Seoul B : Preporučena postavka za
džez.
 Church in Seoul : Stvara osećaj atmosfere u
velikoj crkvi.
 Amphitheater (Rock) : Preporučena postavka za rok.
 Isklj. : Izaberite za normalno slušanje.
✎
Da biste poslali fotografije na Internet lokaciju
morate imati nalog na toj lokaciji.
Korišćenje tastera za specijalne
efekte na daljinskom upravljaču
Funkcija ZVUČNI EFEKAT
Omogućava vam da izaberete mod koji optimizuje
zvuk.
1.
Pritisnite taster SOUND EFFECT.
2.
Pritiskajte tastere 78 da biste izabrali željeni
mod: DSP, Virtual Surround, SFE režim ili
Sport.
3.
Pritiskajte tastere :; da izaberete željeni
zvučni efekat.
❏ DSP
 MP3 Enhancer : Pomaže da se poboljša vaš
audio doživljaj (npr. mp3 muzika). Možete da
optimizujete nivo MP3 zvuka (24 kHz, 8 bita) na
nivo CD zvuka (44,1 kHz, 16 bita).
 Power Bass : Povećava nivo jačine zvuka
basova i obezbeđuje zvučne efekte ritma.
 Virtual 7.1 (samo HT-J7500W) : Kreira virtuelni
7.1-kanalni zvuk pomoću 5.1-kanalnog sistema
zvučnika.
 Isklj. : Izaberite za normalno slušanje.
✎
Ako birate stavku Podešavanje običnog
zvučnika > Jednostavni režim, opcija DSP
se prikazuje na sledeći način. (Funkcija
Podešavanje običnog zvučnika dostupna je
samo na modelu HT-J7500W.)
❏ Sport
✎
U zavisnosti od diska ili memorijskog uređaja,
ime ove funkcije se može razlikovati.
 Najavljivač : Naglašava glas komentatora tokom
sportske utakmice kako bi se pojačao vaš utisak
utakmice.
 Stadion : Naglašava navijanje gledalaca tokom
sportske utakmice za dodavanje neposrednosti.
 Isklj. : Izaberite za normalno slušanje.
DTS Neo:Fusion II / 3D Sound
Možete uživati u prirodnijem i živopisnijem
surround zuku sa obogaćenim tonovima
podešavajući dubinu zvuka korišćenjem opcija za
nivoe.
• DTS Neo:Fusion II : Isklj.  Uklj.
• 3D Sound (samo HT-J7500W) : Isklj.  Visoko
 Nisko
✎
✎
Enhanced Stereo  Mp3 Enhancer  Power
Bass  Virtual Surround
3D Sound nije dostupno u FM modu.
Opcija 3D Sound se prikazuje samo ako
izaberete opciju Podešavanje običnog
zvučnika > Jednostavni režim.
* Enhanced Stereo : Efekat zvučnog polja koji
omogućava da se zvuk sa prednjeg kanala
proširi na surround kanal.
42 - Srpski
HT-J7500W_J7750W-SER-0114.indd 42
2015-01-14
4:33:42
Mrežni servisi
Možete uživati u raznim mrežnim servisima kao što
su striming video zapisa ili Internet aplikacije ako
proizvod povežete u vašu mrežu.
✎
Ako ste izabrali opciju Prijavi me automatski,
pri sledećem prijavljivanju proizvod će automatski
uneti vašu adresu e-pošte i lozinku. Sve što treba
da uradite je da izaberete Prijava.
Da biste koristili mrežne usluge, morate prvo da:
✎
Ako pritisnete taster
nakon prijavljivanja,
pojaviće se ekran Prijava. Možete izabrati Poveži
naloge, Uredi profil, Ukloni nalog i Odjava.
1.
Povežete proizvod na mrežu.
(Pogledajte stranu 14)
2.
Konfigurišete postavke mreže.
(Pogledajte strane 23~25)
Pre korišćenja usluge SAMSUNG
APPS
Prijavljivanje u vaš Samsung
nalog
Pre nego što pristupite usluzi SAMSUNG APPS,
preporučujemo da se prijavite na vaš Samsung nalog.
✎
Ako nemate Samsung nalog, kreirajte ga izborom
opcije Kreiraj nalog.
Ako niste podesili funkciju Smart Hub, kada po prvi
put koristite uslugu SAMSUNG APPS, proizvod
će od vas tražiti da obavite proceduru podešavanja
funkcije Smart Hub.
Na početnom ekranu izaberite SAMSUNG
APPS, a zatim pritisnite taster OK.
2.
Pojavljuje se Smart Hub prozor sa pitanjem da
li želite da podesite Smart Hub. Izaberite Da,
a zatim pritisnite taster OK. Pojavljuje se ekran
dobrodošlice.
3.
Izaberite Pokreni, a zatim pritisnite taster OK.
Pojavljuje se ekran Uslovi i odredbe, Politika
privatnosti usluge Smart Hub.
4.
Na ekranu Dodatne usluge i izbori, morate
pregledati i prihvatiti uslove i odredbe za Smart
Hub i politiku privatnosti za korišćenje usluge
Smart Hub.
5.
Listajte na dole, a zatim kliknite na tastere
Prikaz detalja da biste pregledali celokupne
dokumente.
Za kreiranje Samsung naloga, postupite na sledeći
način:
1.
Kada je prikazan početni ekran pritisnite taster
. Pojavljuje se ekran Prijava.
2.
Izaberite polje za ID, a zatim pritisnite taster OK.
Pojavljuje se prozor sa tastaturom.
3.
Pomoću tastature unesite svoju adresu e-pošte.
Kada završite, izaberite taster Završeno, a zatim
pritisnite taster OK. Ponovo se pojavljuje ekran
Prijava.
4.
Izaberite polje za lozinku, a zatim pritisnite taster
OK. Pojavljuje se prozor sa tastaturom.
5.
Pomoću tastature unesite lozinku. Kada završite,
izaberite taster Završeno, a zatim pritisnite
taster OK. Ponovo se pojavljuje ekran Prijava.
6.
Da biste olakšali postupak pri narednom
prijavljivanju, izaberite opciju Prijavi me
automatski, a zatim pritisnite taster OK.
7.
Izaberite Prijava, a zatim pritisnite taster OK.
8.
Pojavljuje se ekran Uslovi i odredbe za
Samsung nalog.
9.
Izaberite Prihvatam, a zatim pritisnite taster OK.
Mrežni servisi
1.
✎
Niste u obavezi da prihvatite dodatna obaveštenja
o privatnosti, ali, ako to ne učinite, jedna ili više
funkcija ili finkcionalnosti za Smart TV možda neće
biti dostupne.
6. Izaberite Prihvatam sve, a zatim pritisnite taster
OK. Pojavljuje se ekran „Podešavanje završeno‟.
Pritisnite taster OK.
10. Izaberite sliku koju želite da koristite za
identifikaciju naloga, a zatim pritisnite taster OK.
11. Izaberite Završeno.
43 - Srpski
HT-J7500W_J7