Samsung | HT-ES6200 | Samsung HT-ES6200 Εγχειρίδιο χρήσης

HT-E6750W
Σύστημα οικιακού
κινηματογράφου Blu-ray™
7.1 καναλιών
εγχειρίδιο χρήσης
φανταστείτε τις δυνατότητες
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν Samsung.
Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις, δηλώστε το
προϊόν σας στη διαδικτυακή διεύθυνση
www.samsung.com/register
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 1
2012-02-22 오후 4:50:14
Πληροφορίες για την Ασφάλεια
Προειδοποιηση
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ
ΠΙΣ ΜΕΡΟΣ) ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει "επικίνδυνη τάση"
στο εσωτερικό του προϊόντος, η οποία είναι
επικίνδυνη για την πρόκληση ηλεκτροπληξίας ή
τραυματισμού.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ
ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΤΑΙΡΙΑΞΤΕ ΤΟΝ ΠΛΑΤΥ
ΠΛΑΚΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΤΟΥ ΦΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΙΑ
ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή
σε βροχή ή υγρασία.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μη βρέχετε και μην πιτσιλάτε με υγρά τη
συσκευή. Επίσης, μην τοποθετείτε δοχεία με
υγρά, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.
• Το φις ρεύματος χρησιμοποιείται ως συσκευή
αποσύνδεσης και πρέπει να είναι έτοιμο για
χρήση, ανά πάσα στιγμή.
• Αυτή η συσκευή πρέπει να συνδέεται πάντα σε
μια πρίζα ρεύματος με γείωση.
• Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την
παροχή ρεύματος, πρέπει να τραβήξετε το
φις από την πρίζα, συνεπώς το φις ρεύματος
πρέπει να βρίσκεται σε ένα σημείο με εύκολη
πρόσβαση.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει σημαντικές
οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων CD
έχει κατηγοριοποιηθεί ως προϊόν ΛΕΪΖΕΡ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1.
Η εκτέλεση χειρισμών, ρυθμίσεων ή διαδικασιών
διαφορετικών από αυτών που καθορίζονται
σε αυτό το έγγραφο ενδέχεται να προκαλέσει
έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΛΕΪΖΕΡ ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ,
ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΔΕΣΜΗ.
| 2 Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 2
2012-02-22 오후 4:50:21
Φύλαξη και διαχείριση δίσκων
• Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή
πιτσιλίσματα υγρών. Μην τοποθετείτε δοχεία
γεμάτα με υγρό, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.
• Για να απενεργοποιήσετε εντελώς αυτή τη
συσκευή, θα πρέπει να αποσυνδέσετε το φις
ρεύματος από την πρίζα. Για αυτό το λόγο, το φις
ρεύματος θα πρέπει να είναι εύκολα και άμεσα
προσπελάσιμο ανά πάσα στιγμή.
• Μην αγγίζετε το φις ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
• Μη συνδέετε πολλαπλές ηλεκτρικές συσκευές στην
ίδια πρίζα. Η υπερφόρτωση μιας πρίζας μπορεί να
προκαλέσει υπερθέρμανσή της, με αποτέλεσμα να
προκληθεί πυρκαγιά.
• Συντήρηση του περιβλήματος
- Προτού συνδέσετε άλλα εξαρτήματα σε αυτό το
προϊόν, φροντίστε να τα απενεργοποιήσετε.
Χρήση της λειτουργίας 3D
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ 3D
Διαβάστε και κατανοήστε τις ακόλουθες πληροφορίες για
την ασφάλεια προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 3D.
• Ορισμένοι θεατές ενδέχεται να αισθανθούν δυσφορία
κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης 3D, όπως ζαλάδα,
ναυτία και πονοκεφάλους. Αν παρουσιαστεί οποιοδήποτε
τέτοιο σύμπτωμα, σταματήστε να παρακολουθείτε
τηλεόραση 3D, βγάλτε τα γυαλιά 3D Active και
ξεκουραστείτε.
• Η παρακολούθηση εικόνων 3D για παρατεταμένο χρονικό
διάστημα ενδέχεται να προκαλέσει κόπωση των ματιών.
Αν νιώσετε τα μάτια σας κουρασμένα, σταματήστε να
παρακολουθείτε τηλεόραση 3D, βγάλτε τα γυαλιά 3D
Active και ξεκουραστείτε.
• Ένας υπεύθυνος ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει συχνά τα
παιδιά που χρησιμοποιούν τη λειτουργία 3D. Αν κάποιο
παιδί αναφέρει ότι έχει κουρασμένα μάτια, πονοκέφαλο,
ζαλάδα ή ναυτία, ζητήστε του να σταματήσει να
παρακολουθεί τηλεόραση 3D και να ξεκουραστεί.
• Μη χρησιμοποιείτε τα γυαλιά 3D Active για άλλους
σκοπούς (όπως ως γυαλιά μυωπίας, γυαλιά ηλίου,
προστατευτικά γυαλιά κλπ.).
Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 3
Πληροφορίες για την Ασφάλεια
Προφυλάξεις για τη μεταχείριση
της συσκευής
01
• Κράτημα των δίσκων
- Οι δαχτυλιές ή οι γρατσουνιές
σε ένα δίσκο ενδέχεται να
μειώσουν την ποιότητα του
ήχου και της εικόνας ή να
προκαλέσουν παραλείψεις περιεχομένου.
- Αποφεύγετε να αγγίζετε την επιφάνεια των
δίσκων στα σημεία όπου έχουν εγγραφεί
δεδομένα.
- Κρατάτε τους δίσκους από τις άκρες τους, ώστε
να μην αφήνετε δαχτυλιές στην επιφάνειά τους.
- Μην κολλάτε χαρτί ή ταινία στους δίσκους.
• Καθαρισμός των δίσκων
- Αν υπάρχουν δαχτυλιές ή βρωμιές
σε ένα δίσκο, καθαρίστε τον με ένα
ήπιο απορρυπαντικό αραιωμένο
σε νερό και σκουπίστε τον με ένα
μαλακό πανί.
- Όταν καθαρίζετε ένα δίσκο, σκουπίστε τον
απαλά από το εσωτερικό προς το εξωτερικό
μέρος του.
- Φύλαξη των δίσκων
 Μην τους αφήνετε εκτεθειμένους σε άμεσο
ηλιακό φως.
 Διατηρήστε τους σε ένα δροσερό αεριζόμενο
χώρο.
 Κρατάτε τους σε ένα καθαρό προστατευτικό
περίβλημα και τοποθετείτε τους κατακόρυφα.
- Αν μετακινήσετε ξαφνικά το προϊόν από έναν ψυχρό
σε έναν θερμό χώρο, ενδέχεται να σχηματιστεί
συμπύκνωση υγρασίας στα λειτουργικά μέρη
του και το φακό του, προκαλώντας προβλήματα
κατά την αναπαραγωγή δίσκων. Αν συμβεί κάτι
τέτοιο, αποσυνδέστε το προϊόν, περιμένετε δύο
ώρες και, στη συνέχεια, συνδέστε το φις ρεύματος
στην πρίζα. Κατόπιν, τοποθετήστε το δίσκο και
δοκιμάστε ξανά να τον αναπαράγετε.
• Αν το προϊόν παράγει έναν αφύσικο θόρυβο, μυρωδιά
καμένου ή καπνό, απενεργοποιήστε το αμέσως και
αποσυνδέστε το φις ρεύματος από την πρίζα. Στη
συνέχεια, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών για τεχνική υποστήριξη. Μη
χρησιμοποιείτε το προϊόν. Η χρήση του προϊόντος
σε αυτή την κατάσταση ενδέχεται να προκαλέσει
πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
• Για να απενεργοποιήσετε εντελώς αυτή τη συσκευή,
θα πρέπει να αποσυνδέσετε το φις ρεύματος από την
πρίζα. Για αυτό το λόγο, το φις ρεύματος θα πρέπει
να είναι εύκολα και άμεσα προσπελάσιμο ανά πάσα
στιγμή.
3|
2012-02-22 오후 4:50:21
Πληροφορίες για την Ασφάλεια
• Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία 3D ή τα γυαλιά
3D Active όταν περπατάτε ή μετακινείστε. Αν
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 3D ή τα γυαλιά 3D Active
ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να χτυπήσετε σε αντικείμενα,
να σκοντάψετε και/ή να πέσετε, με αποτέλεσμα να
τραυματιστείτε σοβαρά.
• Αν θέλετε να απολαύσετε περιεχόμενο 3D, συνδέστε
μια συσκευή 3D (δέκτης AV ή τηλεόραση που είναι
συμβατή με 3D) στη θύρα HDMI OUT του προϊόντος
χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας.
Φορέστε γυαλιά 3D προτού αναπαράγετε το περιεχόμενο
3D.
• Το προϊόν μεταδίδει σήματα 3D μόνο μέσω ενός
καλωδίου HDMI που είναι συνδεδεμένο στη θύρα HDMI
OUT.
• Μιας και η ανάλυση βίντεο στον τρόπο λειτουργίας
αναπαραγωγής 3D παραμένει σταθερή στην ανάλυση
του αρχικού βίντεο 3D, δεν μπορείτε να αλλάξετε την
ανάλυση σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
• Ορισμένες λειτουργίες όπως το BD Wise, η προσαρμογή
μεγέθους οθόνης και η προσαρμογή ανάλυσης ενδέχεται
να μην εκτελούνται σωστά στον τρόπο λειτουργίας
αναπαραγωγής 3D.
• Πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο HDMI υψηλής
ταχύτητας για τη σωστή έξοδο του σήματος 3D.
• Παραμείνετε σε απόσταση τουλάχιστον τρεις φορές
το πλάτος της οθόνης από την τηλεόραση όταν
παρακολουθείτε εικόνες 3D. Για παράδειγμα, αν έχετε
οθόνη 46 ιντσών, παραμείνετε σε απόσταση 138 ίντσες
(3,5 μέτρα) από την οθόνη.
- Για βέλτιστη εικόνα 3D, τοποθετήστε την οθόνη βίντεο
3D στο επίπεδο των ματιών σας.
• Όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε ορισμένες
συσκευές 3D, το εφέ 3D ενδέχεται να μη λειτουργεί
σωστά.
• Αυτό το προϊόν δεν μετατρέπει περιεχόμενο 2D σε 3D.
• Η επωνυμία "Blu-ray 3D" και το λογότυπο "Blu-ray 3D"
είναι εμπορικά σήματα της Blu-ray Disc Association.
Πνευματικά δικαιώματα
© 2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Δεν
επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή μέρους
ή ολόκληρου του παρόντος εγχειριδίου χρήσης,
χωρίς πρότερη γραπτή άδεια από τη Samsung
Electronics Co.,Ltd.
| 4 Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 4
Άδεια χρήσης
• Η επωνυμία Dolby και το σύμβολο του διπλού D
είναι σήματα κατατεθέντα της Dolby Laboratories.
• Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας κατά τα διπλώματα
ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. με αριθμούς: 5,956,674;
5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195;
7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 και άλλα
διπλώματα ευρεσιτεχνίας που έχουν εκδοθεί και
εκκρεμούν στις Η.Π.Α. και διεθνώς. Η επωνυμία
DTS-HD, το σύμβολο, η επωνυμία DTS-HD μαζί με
το σύμβολο είναι σήματα κατατεθέντα και το & DTSHD Master Audio | Essential είναι εμπορικό σήμα
της DTS, Inc. Το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό.
© DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
• ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΟΡΦΗΣ DIVX:
Το DivX® είναι μια μορφή ψηφιακού βίντεο που
δημιουργήθηκε από τη DivX, LLC, μια θυγατρική της
Rovi Corporation. Αυτή η συσκευή διαθέτει επίσημη
πιστοποίηση DivX Certified® ότι αναπαράγει βίντεο
μορφής DivX. Επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία
divx.com για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία
λογισμικού για μετατροπή των αρχείων σας σε βίντεο
μορφής DivX.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ DIVX ΚΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ:
Αυτή η συσκευή DivX Certified® πρέπει να δηλωθεί
προκειμένου να αναπαράγει ταινίες μορφής DivX
Video-on-Demand (VOD) που έχετε αγοράσει. Για να
αποκτήσετε το δικό σας κωδικό δήλωσης, μεταβείτε
στην ενότητα DivX VOD του μενού ρύθμισης της
συσκευής σας. Μεταβείτε στη διαδικτυακή τοποθεσία
vod.divx.com για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τον τρόπο ολοκλήρωσης της διαδικασίας δήλωσης.
DivX Certified® για αναπαραγωγή βίντεο
μορφής DivX® σε ανάλυση έως HD 1080p,
συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου υψηλών
προδιαγραφών. Η επωνυμία DivX®, η επωνυμία DivX
Certified® και τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά
σήματα της Rovi Corporation ή των θυγατρικών της
και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.
Καλύπτεται από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα
διπλώματα ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α.: 7,295,673;
7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
2012-02-22 오후 4:50:22
Πληροφορίες για την Ασφάλεια
• Οι επωνυμίες Oracle και Java είναι σήματα
κατατεθέντα της Oracle και/ή των θυγατρικών της.
Οι υπόλοιπες επωνυμίες ενδέχεται να είναι σήματα
κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.
• Το προϊόν αυτό ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας
από αντιγραφή, η οποία προστατεύεται από
διπλώματα ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. και άλλα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας της Rovi Corporation.
Απαγορεύεται η αποσυμπίληση και η ανακατασκευή
κώδικα.
• Οι επωνυμίες Blu-ray Disc™, Blu-ray™ και τα
λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Blu-ray Disc
Association.
01
• The terms HDMI and HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other
countries.
Το προϊόν αυτό ενσωματώνει αποκλειστική τεχνολογία
κατόπιν αδείας από τη Verance Corporation, η
οποία προστατεύεται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
Η.Π.Α. με αριθμό 7.369.677 και άλλα διπλώματα
ευρεσιτεχνίας που έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν στις
Η.Π.Α. και διεθνώς, καθώς και από τη νομοθεσία
περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων και
εμπορικών μυστικών για ορισμένα στοιχεία αυτής της
τεχνολογίας. Η επωνυμία Cinavia είναι εμπορικό σήμα
της Verance Corporation. Πνευματικά δικαιώματα
2004-2010 Verance Corporation. Με την επιφύλαξη
παντός δικαιώματος από τη Verance. Απαγορεύεται η
αποσυμπίληση και η ανακατασκευή κώδικα.
• Ειδοποίηση για τις άδειες χρήσης λογισμικού ανοιχτού
κώδικα
- Για την περίπτωση χρήσης λογισμικού ανοιχτού
κώδικα, στο μενού του προϊόντος είναι διαθέσιμες
άδειες χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα.
• Οι επωνυμίες iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano, iPod shuffle και iPod touch είναι σήματα
κατατεθέντα της Apple Inc. στις Η.Π.Α. και άλλες
χώρες.
• Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί τεχνολογία Cinavia για
τον περιορισμό της χρήσης μη εξουσιοδοτημένων
αντιγράφων ορισμένων ταινιών και βίντεο του
εμπορίου και των ηχητικών επενδύσεών τους.
Όταν ανιχνεύεται απαγορευμένη χρήση ενός
μη εξουσιοδοτημένου αντιγράφου, εμφανίζεται
ένα μήνυμα και διακόπτεται η αναπαραγωγή ή η
αντιγραφή.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
τεχνολογία Cinavia παρέχονται στο Διαδικτυακό
κέντρο ενημέρωσης καταναλωτών της Cinavia, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.cinavia.com. Για
να ζητήσετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την
τεχνολογία Cinavia μέσω ταχυδρομείου, στείλτε μια
καρτ-ποστάλ με την ταχυδρομική διεύθυνσή σας στη
διεύθυνση: Cinavia Consumer Information Centre, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 5
5|
2012-02-22 오후 4:50:23
Περιεχόμενα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
2
3
3
3
4
4
Προειδοποιηση
Φύλαξη και διαχείριση δίσκων
Προφυλάξεις για τη μεταχείριση της
συσκευής
Χρήση της λειτουργίας 3D
Πνευματικά δικαιώματα
Άδεια χρήσης
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
23
25
26
27
32
32
37
ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ
7
8
11
12
12
13
Συμβατότητα με δίσκους και μορφές
Λογότυπα δίσκων που μπορεί να
αναπαράγει το προϊόν
Πρόσθετα εξαρτήματα
Πρόσοψη
Πίσω όψη
Τηλεχειριστήριο
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΣΩΝ
39
40
40
41
41
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
15
15
16
16
17
18
19
19
19
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
Προσαρμογή του σπειροειδή πυρήνα φερρίτη
στο καλώδιο ρεύματος της κύριας μονάδας
Σύνδεση των ηχείων
Εξαρτήματα ηχείων
Εγκατάσταση των ηχείων στη βάση
τύπου στύλου
Σύνδεση των ηχείων
Σύνδεση της κεραίας FM
Σύνδεση με iPod/iPhone
Χρήση καλωδίου USB
Χρήση σταθμού σύνδεσης
Σύνδεση με τηλεόραση
Μέθοδος 1 Σύνδεση σε τηλεόραση
με καλώδιο HDMI - Βέλτιστη ποιότητα
(Συνιστάται)
Μέθοδος 2 Σύνδεση σε τηλεόραση με
καλώδιο βίντεο - Καλή ποιότητα
Σύνδεση με εξωτερικές συσκευές
Μέθοδος 1 ΕΙΣΟΔΟΣ HDMI : Σύνδεση
μιας εξωτερικής αναλογικής συσκευής
Μέθοδος 2 ΟΠΤΙΚΟΥ : Σύνδεση μιας
εξωτερικής ψηφιακής συσκευής ήχου
Μέθοδος 3 ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ :
Σύνδεση μιας εξωτερικής αναλογικής
συσκευής
Σύνδεση με δρομολογητή δικτύου
Ενσύρματο δίκτυο
Ασύρματο δίκτυο
Η διαδικασία αρχικής ρύθμισης
Η αρχική οθόνη
Πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων
Λειτουργίες μενού ρυθμίσεων
Αυτόματη βαθμονόμηση ήχου
Δίκτυα και το Διαδίκτυο
Αναβάθμιση λογισμικού
41
42
42
44
46
49
49
51
53
Η οθόνη AllShare Play
Αναπαραγωγή αρχείων σε συσκευή
αποθήκευσης USB ή σε iPod/iPhone
Μοντέλα iPod/iPhone που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε με αυτό το προϊόν
Η οθόνη λειτουργίας
Αναπαραγωγή δίσκων βίντεο του
εμπορίου
Αναπαραγωγή δίσκων ήχου του
εμπορίου
Αναπαραγωγή ενός δίσκου με
περιεχόμενο που έχει εγγραφεί από το
χρήστη
Χρήση της λειτουργίας δικτύου AllShare
Έλεγχος αναπαραγωγής βίντεο
Έλεγχος αναπαραγωγής μουσικής
Αναπαραγωγή περιεχομένου
φωτογραφιών
Χρήση του μενού εργαλείων όταν είναι
επισημασμένο ένα αρχείο
Ακρόαση ραδιοφώνου
Χρήση των κουμπιών τηλεχειριστηρίου
ειδικών εφέ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
55
57
Χρήση του Smart Hub
BD-LIVE™
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
58
64
67
Πρόσθετες πληροφορίες
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Προδιαγραφές
| 6 Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 6
2012-02-22 오후 4:50:24
Έναρξη Χρήσης
Συμβατότητα με δίσκους και μορφές
02
Τύποι δίσκων και περιεχόμενο που μπορεί να αναπαράγει το προϊόν
Τύπος δίσκου
Blu-ray Disc
3D Blu-ray Disc
ΒΙΝΤΕΟ
DVD-VIDEO, DVD-RW,
DVD-R, DVD+RW,
DVD+R
Λεπτομέρειες
Δίσκοι BD-ROM ή BD-RE/-R που έχουν εγγραφεί στη μορφή BD-RE.
Δίσκοι DVD-VIDEO, εγγράψιμοι δίσκοι DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R που έχουν
εγγραφεί και οριστικοποιηθεί ή ένα μέσο αποθήκευσης USB που περιλαμβάνει περιεχόμενο
μορφής DivX, MKV, MP4.
ΜΟΥΣΙΚΗ
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Μουσική που έχει εγγραφεί σε δίσκους CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R ή σε ένα μέσο
αποθήκευσης USB που περιλαμβάνει περιεχόμενο μορφής MP3, WMA.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Φωτογραφίες που έχουν εγγραφεί σε δίσκους CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R ή σε
ένα μέσο αποθήκευσης USB που περιλαμβάνει περιεχόμενο μορφής JPEG.
Έναρξη Χρήσης
Μέσα
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Το προϊόν ενδέχεται να μην αναπαράγει ορισμένους δίσκους CD-RW/-R και DVD-R λόγω του τύπου δίσκου ή των συνθηκών εγγραφής.
Αν ένας δίσκος DVD-RW/-R δεν έχει εγγραφεί σωστά στη μορφή DVD-Video, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του.
Το προϊόν δεν αναπαράγει περιεχόμενο που έχει εγγραφεί σε δίσκο DVD-R με ρυθμό μετάδοσης bit που υπερβαίνει τα 10 Mbps.
Το προϊόν δεν αναπαράγει περιεχόμενο που έχει εγγραφεί σε δίσκο BD-R ή σε συσκευή αποθήκευσης USB με ρυθμό μετάδοσης bit που
υπερβαίνει τα 30 Mbps.
Η αναπαραγωγή ενδέχεται να μην είναι δυνατή με ορισμένους τύπους δίσκων ή όταν χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως η
αλλαγή οπτικής γωνίας και η προσαρμογή του λόγου πλευρών. Πληροφορίες σχετικά με τους δίσκους αναγράφονται λεπτομερώς στη συσκευασία
τους. Ανατρέξτε σε αυτές αν είναι απαραίτητο.
Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου BD-J, η φόρτωση ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο από έναν κανονικό δίσκο ή ορισμένες λειτουργίες
ενδέχεται να εκτελούνται αργά.
Τύποι δίσκων που δεν μπορεί να αναπαράγει το προϊόν
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MVDisc, κλπ.
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(εκτός από τη
στρώση CD)
• DVD-RW (τρόπος λειτουργίας VR) • Δίσκοι DVD-R
χωρητικότητας 3,9
• CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/
LD (σε δίσκους CD-G αναπαράγεται GB για εγγραφές
μόνο ο ήχος και όχι τα γραφικά)
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Αυτό το προϊόν ενδέχεται να μην εκτελεί όλες τις εντολές λειτουργίας, επειδή ορισμένοι δίσκοι Blu-ray Disc, DVD και CD επιτρέπουν
συγκεκριμένες ή περιορισμένες λειτουργίες και παρέχουν μόνο ορισμένες δυνατότητες κατά την αναπαραγωγή. Σημειώστε ότι αυτό δεν αποτελεί
ελάττωμα του προϊόντος.
Η εταιρεία Samsung δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτό το προϊόν θα αναπαράγει κάθε δίσκο που φέρει τα λογότυπα Blu-ray Disc, DVD ή CD,
επειδή οι μορφές των δίσκων εξελίσσονται και ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα και σφάλματα κατά τη δημιουργία λογισμικού Blu-ray
Disc, DVD, CD και/ή την κατασκευή των δίσκων.
Αν έχετε ερωτήσεις ή αντιμετωπίζετε δυσκολίες με την αναπαραγωγή δίσκων Blu-ray Disc, DVD ή CD σε αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με
το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG. Επίσης, ανατρέξτε στο υπόλοιπο εγχειρίδιο χρήσης για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με
τους περιορισμούς αναπαραγωγής.
Ορισμένοι δίσκοι που διατίθενται στο εμπόριο και δίσκοι DVD που έχουν αγοραστεί έξω από την περιοχή σας ενδέχεται να μην αναπαράγονται
σε αυτό το προϊόν.
Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 7
7|
2012-02-22 오후 4:50:25
Έναρξη Χρήσης
Κωδικός περιοχής
Τα προϊόντα και οι δίσκοι διαθέτουν κωδικοποίηση
κατά περιοχή.
Για να αναπαράγεται ένας δίσκος, αυτοί οι κωδικοί
περιοχής πρέπει να ταιριάζουν. Αν οι κωδικοί δεν
ταιριάζουν, ο δίσκος δεν αναπαράγεται.
Ο αριθμός περιοχής για αυτό το προϊόν
εμφανίζεται στο πίσω μέρος του προϊόντος.
Τύπος δίσκου
Blu-ray Disc
DVD-VIDEO
Κωδικός
περιοχής
Λογότυπα δίσκων που μπορεί να
αναπαράγει το προϊόν
Blu-ray Disc
3D Blu-ray Disc
BD-LIVE
Dolby
DTS
DivX
Σύστημα μετάδοσης PAL στο
Η.Β., τη Γαλλία, τη Γερμανία κλπ.
Java
Περιοχή
A
Βόρεια Αμερική, Κεντρική
Αμερική, Νότια Αμερική, Κορέα,
Ιαπωνία, Ταϊβάν, Χονγκ Κονγκ και
Νοτιοανατολική Ασία.
B
Ευρώπη, Γροιλανδία, Γαλλικές
επικράτειες, Μέση Ανατολή, Αφρική,
Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.
C
Ινδία, Κίνα, Ρωσία, Κεντρική και
Νότια Ασία.
1
Η.Π.Α., επικράτειες των Η.Π.Α. και
Καναδάς
2
Ευρώπη, Ιαπωνία, Μέση Ανατολή,
Αίγυπτος, Νότια Αφρική, Γροιλανδία
3
Ταϊβάν, Κορέα, Φιλιππίνες, Ινδονησία,
Χονγκ Κονγκ
4
Μεξικό, Νότια Αμερική, Κεντρική
Αμερική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία,
Νησιά Ειρηνικού, Καραϊβική
5
Ρωσία, Ανατολική Ευρώπη, Ινδία,
το μεγαλύτερο μέρος της Αφρικής,
Βόρεια Κορέα, Μογγολία
6
Κίνα
Υποστηριζόμενες μορφές
Υποστήριξη αρχείων μουσικής
Επέκταση
αρχείου
Περιέχον
αρχείο
(κοντέινερ)
Codec
ήχου
Εύρος υποστήριξης
*.mp3
MP3
MP3
-
WMA
Συμβατότητα με τη
μορφή WMA έκδοση 10
* Ρυθμοί δειγματοληψίας
(σε kHz) - 8, 11, 16,
22, 32, 44.1, 48
* Ρυθμοί μετάδοσης
bit - Όλοι οι ρυθμοί
μετάδοσης bit στο
εύρος από 5 έως 384
kbps
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Αν ο αριθμός περιοχής ενός δίσκου Blu-ray Disc/DVD δεν
αντιστοιχεί στον αριθμό περιοχής αυτού του προϊόντος, το
προϊόν δεν μπορεί να αναπαράγει το δίσκο.
*.wma
WMA
| 8 Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 8
2012-02-22 오후 4:50:26
Υποστήριξη αρχείων βίντεο
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
Ανάλυση
Ρυθμός καρέ
(fps)
Ρυθμός
μετάδοσης bit
(Mbps)
1920x1080
6 ~ 30
8
1920x1080
1920x1080
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
1920x1080
6 ~ 30
8
1920x1080
1920x1080
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
1920x1080
6 ~ 30
8
1920x1080
1920x1080
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
MP3
AC3
LPCM
WMA
1920x1080
6 ~ 30
25
WMA
1920x1080
1920x1080
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
MP3
AAC
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
Codec βίντεο
DivX 3.11/4.x
/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
DivX 3.11/4.x
/5.1/6.0
MKV
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
DivX 3.11/4.x
/5.1/6.0
ASF
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
Windows
Media
WMV (wmv9) Video έκδοση
9
H.264 BP/MP/HP
MP4
MPEG4 SP/ASP
AVI
MP3
AC3
LPCM
DTS Core
MP3
AC3
LPCM
DTS Core
AAC
3GPP
VRO
VOB
MPEG2
1920x1080
24/25/30
25
MPEG1
1920x1080
24/25/30
25
MPEG1
1920x1080
24/25/30
25
PS
MPEG2
1920x1080
24/25/30
25
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG2
1920x1080
24/25/30
25
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
VC1
1920x1080
6 ~ 30
25
TS
Codec ήχου
Έναρξη Χρήσης
*.avi
Περιέχον
αρχείο
(κοντέινερ)
02
Επέκταση
αρχείου
AC3
MPEG
LPCM
AC3
MPEG
LPCM
AAC
AC3
AAC
MP3
DD+
 Περιορισμοί
- Ακόμα κι όταν κάποιο αρχείο έχει κωδικοποιηθεί με ένα υποστηριζόμενο codec που αναφέρεται
παραπάνω, το αρχείο ενδέχεται να μην αναπαράγεται αν το περιεχόμενό του είναι προβληματικό.
- Η κανονική αναπαραγωγή δεν είναι εγγυημένη αν οι πληροφορίες κοντέινερ του αρχείου είναι
λανθασμένες ή αν το ίδιο το αρχείο είναι κατεστραμμένο.
- Τα αρχεία με υψηλότερο ρυθμό bit ή καρέ από τον τυπικό ενδέχεται να αναπαράγονται με διακοπές.
- Η λειτουργία αναζήτησης (παράλειψης) δεν είναι διαθέσιμη αν ο πίνακας ευρετηρίου του αρχείου είναι
χαλασμένος.
- Όταν αναπαράγετε απομακρυσμένα ένα αρχείο μέσω σύνδεσης δικτύου, η αναπαραγωγή του βίντεο
ενδέχεται να τρεμίζει, ανάλογα με την ταχύτητα δικτύου.
Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 9
9|
2012-02-22 오후 4:50:28
Έναρξη Χρήσης
 Αποκωδικοποιητής βίντεο
- Υποστηρίζεται έως και H.264 επίπεδο 4.1
- Δεν υποστηρίζονται H.264 FMO/ASO/RS, VC1
SP/MP/AP L4 και AVCHD
- MPEG4 SP, ASP :
Ανάλυση χαμηλότερη από 1280 x 720: Μέγιστη
τιμή 60 καρέ
Ανάλυση υψηλότερη από 1280 x 720: Μέγιστη
τιμή 30 καρέ
- Δεν υποστηρίζεται GMC 2 ή υψηλότερο
 Αποκωδικοποιητής ήχου
- Υποστηρίζεται WMA 7, 8, 9 και STD
- Δεν υποστηρίζονται πολυκαναλικά αρχεία
WMA 9 PRO, αν ο αριθμός των καναλιών είναι
μεγαλύτερος από 2 ή αν τα αρχεία απαιτούν
αποκωδικοποίηση ήχου χωρίς απώλειες.
- Δεν υποστηρίζεται ρυθμός δειγματοληψίας
WMA μονοφωνικού ήχου 22050 Hz
Μορφές αρχείων υποτίτλων DivX που
υποστηρίζονται
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
Σημειώσεις σχετικά με τη σύνδεση USB
• Το προϊόν υποστηρίζει μέσα αποθήκευσης
USB, συσκευές αναπαραγωγής MP3, ψηφιακές
φωτογραφικές μηχανές και συσκευές ανάγνωσης
καρτών USB.
• Το προϊόν δεν υποστηρίζει ονόματα φακέλων ή
αρχείων με περισσότερους από 128 χαρακτήρες.
• Ορισμένες συσκευές USB/ψηφιακές φωτογραφικές
μηχανές ενδέχεται να μην είναι συμβατές με το
προϊόν.
• Το προϊόν υποστηρίζει τα συστήματα αρχείων FAT 16,
FAT 32 και NTFS.
• Συνδέετε τις συσκευές USB απευθείας στη θύρα
USB του προϊόντος. Η σύνδεση μέσω καλωδίου USB
ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα συμβατότητας.
• Η εισαγωγή περισσότερων από μίας συσκευών
μνήμης σε μια μονάδα ανάγνωσης πολλαπλών καρτών
ενδέχεται να προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία της
μονάδας ανάγνωσης.
• Το προϊόν δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο PTP.
• Μην αποσυνδέετε μια συσκευή USB κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας "φόρτωσης".
• Όσο υψηλότερη είναι η ανάλυση μιας εικόνας, τόσο
περισσότερος χρόνος χρειάζεται για να εμφανιστεί η
εικόνα.
• Αυτό το προϊόν δεν μπορεί να αναπαράγει αρχεία
MP3 με τεχνολογία DRM (Digital Rights Management)
που γίνονται λήψη από εμπορικές τοποθεσίες.
• Το προϊόν υποστηρίζει μόνο βίντεο που έχει ρυθμό
καρέ χαμηλότερο από 30 fps.
• Το προϊόν υποστηρίζει μόνο συσκευές USB μαζικής
αποθήκευσης τύπου MSC (Mass Storage Class),
όπως μονάδες Τhumb και σκληρού δίσκου USB. (Δεν
υποστηρίζονται διανομείς.)
• Ορισμένες συσκευές USB HDD, συσκευές ανάγνωσης
πολλαπλών καρτών και μονάδες Τhumb ενδέχεται να
μην είναι συμβατές με αυτό το προϊόν.
• Αν κάποιες συσκευές USB απαιτούν υπερβολική ισχύ,
ενδέχεται να τις περιορίσει η συσκευή ασφαλείας
κυκλώματος.
• Αν η αναπαραγωγή από μια μονάδα σκληρού
δίσκου USB είναι ασταθής, παρέχετε πρόσθετη
ισχύ συνδέοντας τη μονάδα σκληρού δίσκου σε μια
πρίζα. Αν το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει,
επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της μονάδας
σκληρού δίσκου USB.
• Πρέπει να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη συσκευή
αποθήκευσης USB (εκτελώντας τη λειτουργία
"Ασφαλής αφαίρεση USB" για να αποτρέψετε
πιθανή βλάβη στη μνήμη USB.
Πατήστε το κουμπί HOME για να μεταβείτε στο
αρχικό μενού, πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ (C) κουμπί και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
• Η εταιρεία SAMSUNG δεν ευθύνεται για τυχόν
καταστροφή αρχείων δεδομένων ή απώλεια
δεδομένων.
AVCHD
(Advanced Video Codec High Definition)
• Αυτό το προϊόν μπορεί να αναπαράγει δίσκους
μορφής AVCHD. Οι δίσκοι αυτοί κανονικά εγγράφονται
και χρησιμοποιούνται σε βιντεοκάμερες.
• Η μορφή AVCHD είναι μια μορφή ψηφιακού βίντεο
High Definition για κάμερες.
• Η μορφή MPEG-4 AVC/H.264 συμπιέζει τις εικόνες
με υψηλότερη αποτελεσματικότητα από τη συμβατική
μορφή συμπίεσης εικόνας.
• Ορισμένοι δίσκοι AVCHD χρησιμοποιούν τη μορφή
"x.v.Colour". Αυτό το προϊόν μπορεί να αναπαράγει
δίσκους AVCHD που χρησιμοποιούν τη μορφή "x.v.Colour".
• Η επωνυμία "x.v.Colour" είναι εμπορικό σήμα της
Sony Corporation.
• Η επωνυμία "AVCHD" και το λογότυπο AVCHD είναι
εμπορικά σήματα της Matsushita Electronic Industrial
Co., Ltd. και της Sony Corporation.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Ορισμένοι δίσκοι μορφής AVCHD ενδέχεται να μην αναπαράγονται,
ανάλογα με τις συνθήκες εγγραφής.
Οι δίσκοι μορφής AVCHD θα πρέπει να είναι οριστικοποιημένοι.
Η μορφή "x.v.Colour" προσφέρει ένα μεγαλύτερο εύρος χρωμάτων από
τους κανονικούς δίσκους DVD βιντεοκάμερας.
Ορισμένοι δίσκοι μορφής DivX, MKV και MP4 ενδέχεται να μην
αναπαράγονται, ανάλογα με την ανάλυση βίντεο και το ρυθμό καρέ τους.
| 10 Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 10
2012-02-22 오후 4:50:29
Πρόσθετα εξαρτήματα
02
Βεβαιωθείτε ότι παρέχονται τα παρακάτω πρόσθετα εξαρτήματα.
Έναρξη Χρήσης
FUNCTION
TV
SOURCE
RECEIVER
SLEEP
BD
Καλώδιο βίντεο
TV
RDS DISPLAY
Κεραία FM
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
9
DISC MENU
TITLE MENU
0
POPUP
MUTE
VOL
S/W LEVEL
FULL SCREEN
TUNING
/ CH
HOME
REPEAT
TOOLS
INFO
EXIT
RETURN
Εγχειρίδιο χρήσης
Σταθμός σύνδεσης iPod
Μικρόφωνο ASC
TUNER
MEMORY
A
SMART
B
C
MO/ST
D
SEARCH 'ĺ' 3D SOUND
HUB
vTuner
AUDIO
SUBTITLE
SOUND
EFFECT
(Για το καλώδιο ρεύματος)
Μαλακό πανί


Σπειροειδής πυρήνας φερρίτη
Τηλεχειριστήριο/μπαταρίες (μέγεθος AAA)
Οι εικόνες που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης παρέχονται μόνο για αναφορά και ενδέχεται να διαφέρουν
σε σχέση με την πραγματική εμφάνιση του προϊόντος.
Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για διαχειριστικές δαπάνες σε περίπτωση που συμβεί ένα από τα παρακάτω:
α) αν κληθεί ένας τεχνικός κατόπιν αιτήματός σας, χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο προϊόν (δηλαδή αν
αμελήσατε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
β) αν προσκομίσετε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών, χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο προϊόν
(δηλαδή αν αμελήσατε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).

Θα ενημερωθείτε για το ακριβές ποσό αυτής της χρέωσης πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας ή κατ'
οίκον επίσκεψης.
Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 11
11 |
2012-02-22 오후 4:50:29
Έναρξη Χρήσης
Πρόσοψη
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ/ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΔΟΣ ΥΠΟΠΙΕΣΗΣ
AMP
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΠΑΥΣΗ
ΔΙΑΚΟΠΗ
ΘΗΚΗ ΔΙΣΚΟΥ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ASC IN
5V 500mA
ΟΘΟΝΗ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΟΥΜΠΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ
ASC
USB HOST
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Αν ένα κινητό τηλέφωνο ή μια φορητή συσκευή βρίσκεται κοντά στον ενισχυτή με λυχνίες κενού, ή αν τοποθετήσετε άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα πάνω στο
προϊόν, ενδέχεται να παρουσιαστεί θόρυβος στον ήχο.
Προσέξτε να μην αφήσετε παιδιά να αγγίξουν την επιφάνεια του προϊόντος όταν βρίσκεται σε λειτουργία. Η επιφάνεια θα είναι καυτή.
Για να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση του λογισμικού του προϊόντος μέσω της υποδοχής USB Host, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια μονάδα μνήμης USB.
Όταν το προϊόν προβάλλει το μενού δίσκου Blu-ray Disc, δεν μπορείτε να αρχίσετε την ταινία πατώντας το κουμπί 6 στο προϊόν ή στο τηλεχειριστήριο.
Για να αναπαράγετε την ταινία, πρέπει να επιλέξετε Αναπαραγωγή ταινίας ή Έναρξη στο μενού δίσκου και, στη συνέχεια, να πατήσετε το κουμπί E.
Πίσω όψη
AUX
IN
SPEAKERS OUT
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ
ΨΥΞΗΣ
CENTER
FRONT
SUBWOOFER FRONT
OPTICAL
iPod
LAN
WIRELESS
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ
SUBWOOFER FRONT
DIGITAL
AUDIO IN
ΕΞΟΔΟΣ ΒΙΝΤΕΟ
AUX
IN
SPEAKERS OUT
FRONT
ΚΕΡΑΙΑ FM
FM ANT
FRONT TOP
SPEAKER IMPEDANCE : 3
iPod
CENTER
VIDEO
OUT
FRONT TOP
VIDEO
OUT
FM ANT
FRONT TOP
FRONT TOP
SPEAKER IMPEDANCE : 3
OPTICAL
iPod
LAN
WIRELESS
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
DIGITAL
AUDIO IN
ΕΞΟΔΟΣ HDMI
ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΕΞΟΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗ LAN
(ΟΠΤΙΚΗ) ΕΙΣΟΔΟΣ ΗΧΟΥ
ΗΧΕΙΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΡΤΑΣ TX
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΕΙΣΟΔΟΣ HDMI
(ΑΣΥΡΜΑΤΗ)
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Αφήστε ελάχιστο ελεύθερο χώρο 10 εκατοστών από όλες τις πλευρές του συστήματος οικιακού κινηματογράφου για να διασφαλίσετε επαρκή
εξαερισμό. Μην εμποδίζετε τον ανεμιστήρα ψύξης και μη φράζετε τις οπές εξαερισμού.
| 12 Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 12
2012-02-22 오후 4:50:32
Τηλεχειριστήριο
02
Γνωριμία με το τηλεχειριστήριο
FUNCTION
TV
SOURCE
Άνοιγμα και κλείσιμο της θήκης δίσκου.
RECEIVER
SLEEP
BD
TV
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
Πατήστε για να μεταβείτε στην
αρχική οθόνη.
Πατήστε για προβολή πλήρους
οθόνης σε μια τηλεόραση.
Πατήστε για να χρησιμοποιήσετε το
μενού Εργαλεία.
TITLE MENU
0
POPUP
Πατήστε για να αναζητήσετε
περιεχόμενο.
Επιλογή της γλώσσας ήχου του
δίσκου.
Χρήση της λειτουργίας RDS για
τη λήψη σταθμών FM.
Χρησιμοποιείται για είσοδο στο
αναδυόμενο μενού/μενού τίτλου.
Πατήστε για αναζήτηση προς τα
πίσω ή προς τα εμπρός.
Πατήστε για παύση της
αναπαραγωγής ενός δίσκου.
MUTE
VOL
S/W LEVEL
FULL SCREEN
TUNING
/ CH
HOME
REPEAT
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Επιλογή στοιχείων μενού στην οθόνη
και αλλαγή τιμής στοιχείων μενού.
Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
Αυτά τα κουμπιά
χρησιμοποιούνται τόσο για τα
μενού του προϊόντος όσο και για
αρκετές λειτουργίες των δίσκων
Blu-ray Disc.
Πατήστε για να χρησιμοποιήσετε
το Smart Hub.
Πατήστε για να χρησιμοποιήσετε
την υπηρεσία vTuner.
Καθορισμός ενός χρόνου
αναμονής για την
απενεργοποίηση του προϊόντος.
9
DISC MENU
Πατήστε για προβολή του μενού
δίσκου.
Πατήστε για παράλειψη προς τα
πίσω ή προς τα εμπρός.
Πατήστε για διακοπή/έναρξη της
αναπαραγωγής ενός δίσκου.
Προσωρινή απενεργοποίηση
του ήχου.
Ρύθμιση της έντασης του ήχου.
A
SMART
B
TUNER
MEMORY
MO/ST
C
D
SEARCH 'ĺ' 3D SOUND
Αναζήτηση για ενεργούς σταθμούς
FM και αλλαγή καναλιού.
Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της
έντασης ήχου του υπογούφερ.
Επιτρέπει την επανάληψη ενός τίτλου,
κεφαλαίου, κομματιού ή δίσκου.
Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση
σχετικών πληροφοριών κατά την
αναπαραγωγή ενός δίσκου Blu-ray
Disc/DVD.
Πατήστε για έξοδο από το μενού.
Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση
μιας ραδιοφωνικής συχνότητας.
Επιλογή ήχου MONO ή STEREO
για ραδιοφωνικές εκπομπές.
HUB
vTuner
AUDIO
SUBTITLE
SOUND
EFFECT
Πατήστε για εφαρμογή του
ηχητικού εφέ 3D.
Πατήστε για εφαρμογή ηχητικών εφέ.
Πατήστε για να απολαύσετε
κανονικό βίντεο 2D στον τρόπο
λειτουργίας 3D.
Επιλογή της γλώσσας υποτίτλων
δίσκου.
Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 13
Έναρξη Χρήσης
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
του προϊόντος.
Για να μεταβείτε στον τρόπο
λειτουργίας τηλεόρασης, πατήστε
το κουμπί TV.
Για να μεταβείτε στον τρόπο
λειτουργίας συστήματος οικιακού
κινηματογράφου, πατήστε το
κουμπί BD.
Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά
για να κάνετε επιλογές.
Πατήστε για να επιλέξετε τον τρόπο
λειτουργίας Blu-ray Disc
(HDMI1, AUX, BD/DVD κλπ.).
ή
Πατήστε για να επιλέξετε τον τρόπο
λειτουργίας βίντεο της τηλεόρασης.
13 |
2012-02-22 오후 4:50:34
Έναρξη Χρήσης
Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο
Κωδικός
Μάρκα
Κωδικός
Admiral
(M.Wards)
56, 57, 58
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
A Mark
01, 15
Anam
01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10, 11,
12, 13, 14
AOC
01, 18, 40, 48
Μάρκα
Μέγεθος μπαταρίας: AAA
1
Κωδικοί ελέγχου τηλεόρασης
2
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι των μπαταριών “+” και “–” ταιριάζουν
με το διάγραμμα στο εσωτερικό του διαμερίσματος μπαταριών.
Με τυπική χρήση της τηλεόρασης, οι μπαταρίες διαρκούν περίπου
1 έτος.
Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως περίπου 7 μέτρα
από το προϊόν σε ευθεία γραμμή.
Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου
Με αυτό το τηλεχειριστήριο, μπορείτε να ελέγξετε
ορισμένες λειτουργίες της τηλεόρασής σας.
Έλεγχος μιας τηλεόρασης με το τηλεχειριστήριο
1 . Πατήστε το κουμπί TV για να ρυθμίσετε το
τηλεχειριστήριο σε τρόπο λειτουργίας τηλεόρασης.
2 . Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας.
3 . Ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, εισαγάγετε
τον κωδικό που αντιστοιχεί στη μάρκα της
τηλεόρασής σας.
• Αν εμφανίζονται περισσότεροι από ένας κωδικοί
για την τηλεόρασή σας στον πίνακα, εισαγάγετε
έναν κάθε φορά για να διαπιστώσετε ποιος
κωδικός λειτουργεί.
• Παράδειγμα: Για μια τηλεόραση της Samsung
Ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ,
χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να
εισάγετε τον κωδικό 00. Αν αυτός ο κωδικός δεν
λειτουργεί, δοκιμάστε τον κωδικό 15, μετά τον
κωδικό 16 κλπ.
4 . Αν η τηλεόραση απενεργοποιηθεί, η ρύθμιση έχει
ολοκληρωθεί.
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΝΤΑΣΗΣ
ΗΧΟΥ, ΚΑΝΑΛΙΟΥ και τα αριθμητικά κουμπιά
(0~9) για την τηλεόραση.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Το τηλεχειριστήριο ενδέχεται να μη λειτουργεί με ορισμένες μάρκες
τηλεοράσεων. Επίσης, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην εκτελούνται,
ανάλογα με τη μάρκα της τηλεόρασης.
Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί με τηλεοράσεις Samsung από προεπιλογή.
Bell & Howell
(M.Wards)
57, 58, 81
Brocsonic
59, 60
Candle
18
MTC
18
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Nikei
03
Onking
03
Onwa
03
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66,
67, 73, 74
Penney
18
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54,
59, 62, 69, 90
Philips
15, 17, 18, 40, 48,
54, 62, 72
Cetronic
03
Citizen
03, 18, 25
Cinema
97
Pioneer
63, 66, 80, 91
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
RCA/Proscan
Croslex
62
18, 59, 67, 76, 77, 78,
92, 93, 94
Realistic
03, 19
Crown
03
Curtis Mates
59, 61, 63
Sampo
40
00, 15, 16, 17, 40, 43,
46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
CXC
03
Samsung
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 32, 34, 35, 36,
48, 59, 90
Sanyo
19, 61, 65
Scott
03, 40, 60, 61
Daytron
40
Dynasty
03
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Funai
03
Futuretech
03
General
Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66,
67, 68
Hall Mark
40
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Inkel
45
JC Penny
56, 59, 67, 86
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
KEC
03, 15, 40
KMC
15
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Luxman
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62,
63, 65, 71
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59,
60, 62, 72, 89
Marantz
40, 54
Matsui
54
MGA
18, 40
Sears
15, 18, 19
Sharp
15, 57, 64
Signature 2000
(M.Wards)
57, 58
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Soundesign
03, 40
Spectricon
01
SSS
18
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59,
60, 62
Symphonic
61, 95, 96
Tatung
06
Techwood
18
Teknika
03, 15, 18, 25
TMK
18, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
Wards
15, 17, 18, 40, 48,
54, 60, 64
Yamaha
18
York
40
Yupiteru
03
Zenith
58, 79
Zonda
01
Dongyang
03, 54
| 14 Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 14
2012-02-22 오후 4:50:37
Συνδέσεις
Αν προσαρμόσετε έναν σπειροειδή πυρήνα φερρίτη στο
καλώδιο ρεύματος της κύριας μονάδας, αυτό θα σας βοηθήσει
να αποτρέψετε τις παρεμβολές από σήματα ραδιοσυχνοτήτων.
1. Τραβήξτε τη γλωττίδα στερέωσης του σπειροειδή
πυρήνα φερρίτη για τον ανοίξετε.
2. Φτιάξτε δύο θηλιές στο καλώδιο ρεύματος της
κύριας μονάδας.
3. Προσαρμόστε τον σπειροειδή πυρήνα φερρίτη
στο καλώδιο ρεύματος της κύριας μονάδας όπως
φαίνεται στην εικόνα και πιέστε τον μέχρι να
ασφαλίσει με έναν χαρακτηριστικό ήχο.
Συνδέσεις
Προσαρμογή του σπειροειδή πυρήνα φερρίτη στο καλώδιο ρεύματος της
κύριας μονάδας
03
Αυτή η ενότητα περιγράφει διάφορες μεθόδους σύνδεσης του προϊόντος με άλλες εξωτερικές συσκευές.
Προτού μετακινήσετε ή εγκαταστήσετε το προϊόν, φροντίστε να το απενεργοποιήσετε και να
αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος.
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SUBWOOFER FRONT
FRONT TOP
FRONT TOP
SPEAKER IMPEDANCE : 3
iPod
LAN
Σύνδεση των ηχείων
Κεντρικό
Υπογούφερ
Προϊόν
Εμπρός/εμπρός
επάνω (Δ)
Surround (Δ)
Εμπρός/εμπρός
επάνω (Α)
Surround (Α)
Υπομονάδα
ασύρματου δέκτη
Εμπρός/εμπρός
επάνω ηχεία
Κεντρικό ηχείο
Ηχεία surround
Υπογούφερ
Θέση του προϊόντος
Τοποθετήστε το σε μια βάση, σε ένα
ράφι επίπλου ή κάτω από τη βάση της
τηλεόρασης.
Επιλογή της θέσης ακρόασης
Η θέση ακρόασης θα πρέπει να
βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2,5
έως 3 φορές το μέγεθος οθόνης της
τηλεόρασης από την τηλεόραση.
Για παράδειγμα, αν έχετε οθόνη 46
ιντσών, η θέση ακρόασης θα πρέπει
να βρίσκεται σε απόσταση 2,92 έως
3,5 μέτρα από την οθόνη.
Τοποθετήστε αυτά τα ηχεία μπροστά από τη θέση ακρόασης, στραμμένα προς τα μέσα
(περίπου 45°) και προς το μέρος σας. Τοποθετήστε τα εμπρός ηχεία έτσι ώστε τα τουίτερ
τους να βρίσκονται στο ίδιο ύψος με τα αυτιά σας. Ευθυγραμμίστε την πρόσοψη των
εμπρός/εμπρός επάνω ηχείων με την πρόσοψη του κεντρικού ηχείου ή τοποθετήστε τα
λίγο πιο μπροστά από το κεντρικό ηχείο.
Καλύτερα να τοποθετήσετε το κεντρικό ηχείο στο ίδιο ύψος με τα εμπρός/εμπρός επάνω
ηχεία. Μπορείτε επίσης να το τοποθετήσετε ακριβώς επάνω ή κάτω από την τηλεόραση.
Τοποθετήστε αυτά τα ηχεία στις δύο πλευρές της θέσης ακρόασης. Αν δεν υπάρχει
αρκετός χώρος, τοποθετήστε αυτά τα ηχεία έτσι ώστε να είναι στραμμένα το ένα
προς το άλλο. Τοποθετήστε τα περίπου 60 έως 90 εκατοστά πάνω από τα αυτιά σας,
στραμμένα ελαφρά προς τα κάτω.
* Σε αντίθεση με τα εμπρός/εμπρός επάνω και τα κεντρικά ηχεία, τα ηχεία surround
χρησιμοποιούνται κυρίως για ηχητικά εφέ. Δεν θα ακούγεται ήχος από αυτά συγχρόνως.
Η θέση του υπογούφερ δεν είναι τόσο σημαντική. Τοποθετήστε το όπου θέλετε.
* Τα ηχεία Surround πρέπει να είναι συνδεδεμένα στην υπομονάδα ασύρματου δέκτη.
Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 15
15 |
2012-02-22 오후 4:50:38
Συνδέσεις
Εξαρτήματα ηχείων
SWA-5000
ΒΙΔΑ (5X15): 4 ΤΕΜΑΧΙΑ
ΕΜΠΡΟΣ/ΕΜΠΡΟΣ
ΕΠΑΝ:
ΒΙΔΑ (5X20): 12 ΤΕΜΑΧΙΑ
SURROUND
ΒΑΣΗ
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
(Α)
(Δ)
(Α)
Υπομονάδα ασύρματου
δέκτη
(Δ)
ΚΑΛ:ΔΙΑ ΗΧΕΙ:Ν
Καλώδια ηχείων
(2 τεμάχια)
ΕΜΠΡΟΣ/ΕΜΠΡΟΣ
ΕΠΑΝ:
SURROUND
ΚΕΝΤΡΙΚΟ
Κάρτα TX
ΥΠΟΓΟΥΦΕΡ
Εγκατάσταση των ηχείων στη βάση τύπου στύλου
1. Ευθειάστε το καλώδιο του ηχείου και
συνδέστε το στην υποδοχή που υπάρχει στη
βάση στήριξης.
2. Γυρίστε ανάποδα τη βάση στήριξης και
συνδέστε τη στη βάση.
1
Βάση στήριξης
2
Βάση
3. Χρησιμοποιήστε το κατσαβίδι για να
συνδέστε τις βίδες (5x20) στις 3 υποδοχές
που υποδεικνύονται.
4. Συνδέστε το επάνω ηχείο στη
συναρμολογημένη βάση.
5. Εισαγάγετε μια βίδα (5x15) δεξιόστροφα
στην οπή που βρίσκεται στο πίσω μέρος του
ηχείου, με τη χρήση ενός κατσαβιδιού.
6. Αυτή είναι η εμφάνιση του ηχείου αφού
συναρμολογηθεί.
Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να
συναρμολογήσετε άλλο ένα ηχείο.
3
4
Ηχείο
Βάση
5
6
| 16 Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0223.indd 16
2012-02-23 오후 9:16:39
Σύνδεση των ηχείων
Κόκκινο
Συνδέσεις
LAN
03
1. Ταιριάξτε κάθε καλώδιο ηχείου με το σωστό ηχείο, ταιριάζοντας το χρωματικά
κωδικοποιημένο βύσμα κάθε καλωδίου με την έγχρωμη ετικέτα στο κάτω
μέρος κάθε ηχείου.
2. Για να συνδέσετε το καλώδιο ηχείου σε κάθε ηχείο:
a. Πιέστε προς τα κάτω την κόκκινη γλωττίδα στο πίσω μέρος του ηχείου,
εισαγάγετε το κόκκινο καλώδιο και, στη συνέχεια, αφήστε τη γλωττίδα.
Μαύρο
b. Πιέστε προς τα κάτω τη μαύρη γλωττίδα στο πίσω μέρος του ηχείου,
εισαγάγετε το μαύρο καλώδιο και, στη συνέχεια, αφήστε τη γλωττίδα.
3. Συνδέστε τα βύσματα των καλωδίων ηχείων στο πίσω μέρος του προϊόντος,
ταιριάζοντας τα χρώματα των βυσμάτων ηχείων με τα χρώματα των υποδοχών
ηχείων.
4. Με το προϊόν απενεργοποιημένο, εισαγάγετε την κάρτα ΤΧ στην υποδοχή
σύνδεσης κάρτας ΤΧ (WIRELESS) στο πίσω μέρος του προϊόντος.
• Κρατήστε την κάρτα TX έτσι ώστε η ετικέτα "WIRELESS" να είναι
στραμμένη προς τα πάνω και τοποθετήστε την κάρτα στη θύρα.
• Η κάρτα ΤΧ επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ του προϊόντος και της
υπομονάδας ασύρματου δέκτη.
5. Συνδέστε το αριστερό και το δεξιό ηχείο surround στην υπομονάδα
ασύρματου δέκτη. Και πάλι, αντιστοιχίστε το χρώμα των βυσμάτων στις
υποδοχές της υπομονάδας ασύρματου δέκτη.
6. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος της υπομονάδας ασύρματου δέκτη στην Κάρτα TX
πρίζα.
7. Ενεργοποιήστε το προϊόν. Πλέον το προϊόν και η υπομονάδα ασύρματου
δέκτη επικοινωνούν μεταξύ τους και μπορείτε να ακούσετε ήχο από τα
ηχεία surround.
HDMI OUT
WIRELESS
Εμπρός/εμπρός
επάνω ηχείο (Α)
Κεντρικό ηχείο
SPEAKERS OUT
Υπογούφερ
Ηχείο surround (Α)
Ηχείο surround (Δ)
CENTER
FRONT
SUBWOOFER FRONT
FRONT TOP
FRONT TOP
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Εμπρός/εμπρός
επάνω ηχείο (Δ)
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SUBWOOFER FRONT
FRONT TOP
FRONT TOP
SPEAKER IMPEDANCE : 3
iPod
LAN
WIRELESS
Υπομονάδα ασύρματου δέκτη
Αυτό το προϊόν θα πρέπει να συνδέεται μόνο με το μοντέλο SWA-5000.
Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 17
17 |
2012-02-22 오후 4:50:59
Συνδέσεις
| ΠΡΟΣΟΧΗ |
Αν θέλετε να τοποθετήστε το προϊόν στον τοίχο, στερεώστε σταθερά στον τοίχο τις βίδες ή τα καρφιά και χρησιμοποιήστε τις οπές στο πίσω μέρος του ηχείου για
να το τοποθετήσετε στον τοίχο. Ωστόσο, όταν το τοποθετείτε στον τοίχο, τα πρόσθετα εξαρτήματα (καρφιά ή βίδες) και η τοποθέτηση δεν παρέχονται από την
εταιρεία μας.
Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν με τα ηχεία ή κοντά τους. Μπορεί να τραυματιστούν αν πέσει ένα ηχείο.
Όταν συνδέετε τα καλώδια ηχείων στα ηχεία, βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα (+/ –) είναι σωστή.
Κρατήστε το υπογούφερ μακριά από παιδιά, για να μην επιτρέψετε στα παιδιά να βάλουν τα χέρια τους ή ξένα σώματα στον αγωγό (οπή) του υπογούφερ.
Μην κρεμάτε το υπογούφερ στον τοίχο μέσω του αγωγού (οπή).
Μην τοποθετείτε καμία άλλη κάρτα, εκτός από την κάρτα ΤΧ που προορίζεται ειδικά για το προϊόν.
Αν χρησιμοποιηθεί μια διαφορετική κάρτα ΤΧ, ενδέχεται να υποστεί βλάβη το προϊόν ή να μην αφαιρείται εύκολα η κάρτα.
Μην τοποθετείτε την κάρτα ΤΧ ανάποδα ή προς την αντίθετη κατεύθυνση.
Τοποθετήστε την κάρτα ΤΧ όταν το προϊόν είναι απενεργοποιημένο. Η τοποθέτηση της κάρτας όταν είναι ενεργοποιημένο ενδέχεται να προκαλέσει κάποιο
πρόβλημα.
Η κεραία ασύρματης λήψης είναι ενσωματωμένη στην υπομονάδα ασύρματου δέκτη. Κρατήστε την μακριά από νερό και υγρασία.
Για βέλτιστη απόδοση ακρόασης, φροντίστε η περιοχή γύρω από τη θέση της υπομονάδας ασύρματου δέκτη να μην έχει εμπόδια.
Αν δεν ακούγεται ήχος από τα ασύρματα ηχεία surround, αλλάξτε τον τρόπο λειτουργίας σε Dolby Pro Logic II.
Στον τρόπο λειτουργίας 2 καναλιών, δεν ακούγεται ήχος από τα ασύρματα ηχεία surround.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Αν τοποθετήσετε ένα ηχείο κοντά στην τηλεόρασή σας, το χρώμα στην οθόνη ενδέχεται να αλλοιωθεί λόγω του μαγνητικού πεδίου του.
Τοποθετήστε την υπομονάδα ασύρματου δέκτη πίσω από τη θέση ακρόασης. Αν η υπομονάδα ασύρματου δέκτη βρίσκεται πολύ κοντά στο προϊόν, ενδέχεται να
διαταραχτεί ο ήχος που ακούγεται από τα ηχεία λόγω παρεμβολών.
Αν τοποθετήσετε κοντά στο προϊόν μια συσκευή όπως ένα φούρνο μικροκυμάτων, μια κάρτα ασύρματου δικτύου LAN, εξοπλισμό Bluetooth ή οποιαδήποτε
άλλη συσκευή που χρησιμοποιεί τις συχνότητες 2,4/5,8 GHz, ενδέχεται να διαταραχτεί ο ήχος που ακούγεται από τα ηχεία λόγω παρεμβολών.
Η μέγιστη απόσταση μετάδοσης από το προϊόν μέχρι την υπομονάδα ασύρματου δέκτη είναι περίπου 10 μέτρα, αλλά ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το
περιβάλλον λειτουργίας. Αν υπάρχει ένας τοίχος χάλυβα-σκυροδέματος ή ένας μεταλλικός τοίχος ανάμεσα στο προϊόν και την υπομονάδα ασύρματου δέκτη, το
σύστημα ενδέχεται να μη λειτουργεί καθόλου, επειδή τα ραδιοκύματα δεν μπορούν να διαπεράσουν μεταλλικές επιφάνειες.
Αν το προϊόν δεν συνδέεται ασύρματα, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε τα αναγνωριστικά σύνδεσης του προϊόντος και της υπομονάδας ασύρματου δέκτη. Με το
προϊόν απενεργοποιημένο, πατήστε "0""1""3""5" στο τηλεχειριστήριο. Ενεργοποιήστε την υπομονάδα ασύρματου δέκτη. Στη συνέχεια, πατήστε
παρατεταμένα το κουμπί “ID SET” που υπάρχει στο πίσω μέρος της υπομονάδας επί 5 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το προϊόν.
Σύνδεση της κεραίας FM
Κεραία FM (παρέχεται)
AUX
IN
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SUBWOOFER FRONT
VIDEO
OUT
FM ANT
FRONT TOP
FRONT TOP
SPEAKER IMPEDANCE : 3
OPTICAL
iPod
LAN
WIRELESS
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
DIGITAL
AUDIO IN
1 . Συνδέστε την παρεχόμενη κεραία FM στην υποδοχή FM ANTENNA.
2 . Μετακινήστε αργά το καλώδιο κεραίας στο χώρο, μέχρι να βρείτε μια θέση όπου είναι καλή η λήψη
και, στη συνέχεια, στερεώστε το σε έναν τοίχο ή κάποια άλλη σταθερή επιφάνεια.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Αυτό το προϊόν δεν λαμβάνει μεταδόσεις AM.
| 18 Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 18
2012-02-22 오후 4:51:02
Σύνδεση με iPod/iPhone
03
Χρήση καλωδίου USB
Συνδέσεις
Για να αναπαράγεται βίντεο, θα πρέπει να συνδεθεί ένα καλώδιο σύνθετου σήματος.
ASC IN
5V 500mA
5V 500mA
Χρήση σταθμού σύνδεσης
Για να αναπαράγεται βίντεο, θα πρέπει να συνδεθεί ένα καλώδιο σύνθετου σήματος.
AUX
IN
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SUBWOOFER FRONT
VIDEO
OUT
FM ANT
FRONT TOP
FRONT TOP
SPEAKER IMPEDANCE : 3
OPTICAL
iPod
LAN
WIRELESS
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
DIGITAL
AUDIO IN
iPod
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Φροντίστε να συνδέσετε το βύσμα του σταθμού σύνδεσης έτσι ώστε η ετικέτα "" να είναι στραμμένη προς τα πάνω.
Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 19
19 |
2012-02-22 오후 4:51:03
Συνδέσεις
Σύνδεση με τηλεόραση
Επιλέξτε είτε τη Μέθοδο 1 είτε τη Μέθοδο 2.
• Αν έχετε ρυθμίσει το τηλεχειριστήριο του προϊόντος ώστε να ελέγχει την τηλεόρασή σας, πατήστε το κουμπί TV SOURCE στο
τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη σωστή εξωτερική πηγή από τη λίστα πηγών της τηλεόρασης (HDMI, είσοδος βίντεο κλπ.) για
να προβάλετε βίντεο από το σύστημα οικιακού κινηματογράφου.
AUX
IN
VIDEO
OUT
FM ANT
AUX
IN
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SUBWOOFER FRONT
VIDEO
OUT
FM ANT
FRONT TOP
FRONT TOP
SPEAKER IMPEDANCE : 3
OPTICAL
iPod
LAN
WIRELESS
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
DIGITAL
AUDIO IN
OPTICAL
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
DIGITAL
AUDIO IN
( Το καλώδιο δεν παρέχεται.)
Μέθοδος 2
Μέθοδος 1
HDMI IN
VIDEO IN
Μέθοδος 1 Σύνδεση σε τηλεόραση με καλώδιο HDMI - Βέλτιστη ποιότητα (Συνιστάται)
Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται) ανάμεσα στην υποδοχή HDMI OUT στο πίσω μέρος του
προϊόντος και την υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασης.
Μέθοδος 2 Σύνδεση σε τηλεόραση με καλώδιο βίντεο - Καλή ποιότητα
Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο βίντεο ανάμεσα στην υποδοχή VIDEO OUT στο πίσω μέρος του
προϊόντος και την υποδοχή VIDEO IN της τηλεόρασης.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Η υποδοχή VIDEO OUT μεταδίδει πάντα σήμα ανάλυσης 576i/480i, ανεξάρτητα από την ανάλυση που έχει οριστεί στο μενού ρύθμισης.
Μη συνδέετε τη μονάδα μέσω μιας συσκευής βίντεο (VCR). Τα σήματα βίντεο που τροφοδοτούνται μέσω συσκευών βίντεο ενδέχεται να
επηρεαστούν από συστήματα προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων και η εικόνα να εμφανίζεται παραμορφωμένη στην τηλεόραση.
| 20 Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 20
2012-02-22 오후 4:51:05
Σύνδεση με εξωτερικές συσκευές
W
Κόκκινο
AUX
IN
Λευκό
Συνδέσεις
R
03
Για να επιλέξτε το σωστό τρόπο λειτουργίας για μια εξωτερική συσκευή, πατήστε το κουμπί FUNCTION. Κάθε
φορά που πατάτε το κουμπί, ο τρόπος λειτουργίας αλλάζει με αυτή τη σειρά:
BD/DVD D. IN AUX R. IPOD HDMI1 HDMI2 FM BT
VIDEO
OUT
FM ANT
AUX
IN
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SUBWOOFER FRONT
VIDEO
OUT
FM ANT
FRONT TOP
FRONT TOP
SPEAKER IMPEDANCE : 3
OPTICAL
iPod
LAN
WIRELESS
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
OPTICAL
1
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI IN
DIGITAL
AUDIO IN
2
(Το καλώδιο δεν παρέχεται.)
Μέθοδος 3
(Το καλώδιο δεν
παρέχεται.)
Μέθοδος 2
Μέθοδος 1
(Το καλώδιο δεν παρέχεται.)
Εξωτερικές συσκευές
HDMI OUT
OPTICAL OUT
AUDIO OUT
Μέθοδος 1 ΕΙΣΟΔΟΣ HDMI : Σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής με ένα καλώδιο HDMI
Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται) ανάμεσα στην υποδοχή HDMI ΙΝ στο πίσω μέρος του
προϊόντος και την υποδοχή HDMI OUT της ψηφιακής συσκευής.  Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας
HDMI1 ή HDMI2.
Μέθοδος 2 ΟΠΤΙΚΟΥ : Σύνδεση μιας εξωτερικής ψηφιακής συσκευής ήχου
Για τη σύνδεση της ψηφιακής εξόδου ήχου συσκευών ψηφιακού σήματος, όπως δέκτες καλωδιακής και
δορυφορικής τηλεόρασης (αποκωδικοποιητές).
Με χρήσης ενός οπτικού ψηφιακού καλωδίου (δεν παρέχεται), συνδέστε την οπτική ψηφιακή είσοδο ήχου
του προϊόντος με την οπτική ψηφιακή έξοδο της εξωτερικής ψηφιακής συσκευής.
 Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας D. IN.
Μέθοδος 3 ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ : Σύνδεση μιας εξωτερικής αναλογικής συσκευής
Με χρήση ενός καλωδίου ήχου RCA (δεν παρέχεται), συνδέστε την υποδοχή AUDIO In του προϊόντος με
την υποδοχή AUDIO Out της εξωτερικής αναλογικής συσκευής.  Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας AUX.
• Φροντίστε να ταιριάξετε τα χρώματα των βυσμάτων καλωδίων με τα χρώματα των υποδοχών εισόδου και
εξόδου.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Για να δείτε βίντεο από ένα δέκτη καλωδιακής/δορυφορικής τηλεόρασης, πρέπει να συνδέσετε την έξοδο βίντεο του δέκτη απευθείας με την τηλεόρασή σας.
Αυτό το σύστημα υποστηρίζει συχνότητα ψηφιακής δειγματοληψίας 32 kHz ή υψηλότερη από εξωτερικές ψηφιακές συσκευές.
Αυτό το σύστημα υποστηρίζει μόνο ήχο DTS και Dolby Digital. Δεν υποστηρίζεται ήχος MPEG, μια μορφή bitstream.
Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 21
21 |
2012-02-22 오후 4:51:07
Συνδέσεις
Σύνδεση με δρομολογητή δικτύου
Ασύρματο δίκτυο
Μπορείτε να συνδέσετε το προϊόν με το
δρομολογητή δικτύου σας χρησιμοποιώντας μία
από τις μεθόδους που φαίνονται παρακάτω.
Ενσύρματο δίκτυο
AUX
IN
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SUBWOOFER FRONT
Ή
Δρομολογητής IP
ασύρματου δικτύου
VIDEO
OUT
FM ANT
FRONT TOP
FRONT TOP
SPEAKER IMPEDANCE : 3
OPTICAL
iPod
LAN
HDMI OUT
WIRELESS
1
HDMI IN
2
DIGITAL
AUDIO IN
Ευρυζωνικό μόντεμ
(με ενσωματωμένο δρομολογητή)
Ευρυζωνική
υπηρεσία
Ευρυζωνική
υπηρεσία
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Δρομολογητής
Αν ο δρομολογητής IP ασύρματου δικτύου υποστηρίζει DHCP,
αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιήσει μια διεύθυνση DHCP ή
μια στατική διεύθυνση IP για να συνδεθεί στο ασύρματο δίκτυο.
Ευρυζωνική
υπηρεσία
Ευρυζωνικό
μόντεμ
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Η πρόσβαση μέσω Διαδικτύου στο διακομιστή ενημέρωσης
λογισμικού της Samsung ενδέχεται να μην επιτρέπεται, ανάλογα
με το δρομολογητή που χρησιμοποιείτε ή την πολιτική του
παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες,
επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) που
χρησιμοποιείτε.
Ρυθμίστε το δρομολογητή IP ασύρματου δικτύου σε τρόπο
λειτουργίας υποδομής (Infrastructure). Δεν υποστηρίζεται ο
τρόπος λειτουργίας Ad-hoc.
Το προϊόν υποστηρίζει μόνο τα ακόλουθα πρωτόκολλα κλειδιού
ασφαλείας ασύρματου δικτύου:
- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK
(TKIP/AES)
Επιλέξτε ένα κανάλι που δεν χρησιμοποιείται στο δρομολογητή
ΙΡ ασυρμάτου δικτύου. Αν το κανάλι που ρυθμίστηκε για το
δρομολογητή ΙΡ ασυρμάτου δικτύου χρησιμοποιείται από κάποια
άλλη κοντινή συσκευή, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα παρεμβολές
και απώλεια επικοινωνίας.
Για τους χρήστες DSL, χρησιμοποιήστε ένα δρομολογητή για να
πραγματοποιήσετε σύνδεση στο δίκτυο.
Αν επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας Pure High-throughput
(Greenfield) 802.11n και ρυθμίσετε τον τύπο κρυπτογράφησης
του δρομολογητή ή του σημείου πρόσβασης σε WEP, TKIP ή
TKIP-AES (WPS2Mixed), αυτό το προϊόν δεν θα υποστηρίζει
σύνδεση σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές πιστοποίησης Wi-Fi.
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία AllShare Play, θα πρέπει
να συνδέσετε τον υπολογιστή σας στο δίκτυο όπως φαίνεται στις
εικόνες αριστερά.
Η σύνδεση μπορεί να είναι ενσύρματη ή ασύρματη.
Τα ασύρματα δίκτυα LAN, εκ φύσεως, ενδέχεται να προκαλέσουν
παρεμβολές, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας (απόδοση
σημείου πρόσβασης, απόσταση, εμπόδια, παρεμβολές από άλλες
συσκευές ραδιοσυχνοτήτων κλπ.).
| 22 Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 22
2012-02-22 오후 4:51:08
Ρυθμίσεις
Η διαδικασία αρχικής ρύθμισης
5 . Το προϊόν αναζητά και, στη συνέχεια,
εμφανίζει όλες τις διαθέσιμες συνδέσεις
δρομολογητή ασύρματου δικτύου.
Αρχική ρύθμιση > Ρυθμίσεις δικτύου (2/5)
Επιλέξτε τον ασύρματο δρομολογητή από τη λίστα.
Initial Settings > On-Screen Language
KIMING_VTOWER
Select a language for the on-screen
displays.
TIAS
si-ap
▲
Dansk
Nederlands
English
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
Hausa
Select English as the
on-screen menu
language.
Ρυθμίσεις
1 . Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας αφού
συνδέσετε το προϊόν και, στη συνέχεια,
ενεργοποιήστε το προϊόν. Την πρώτη φορά
που ενεργοποιείτε το προϊόν, το προϊόν
προβάλλει αυτόματα την οθόνη γλώσσας των
αρχικών ρυθμίσεων.
04
• Το αρχικό μενού δεν εμφανίζεται αν δεν διαμορφωθούν οι
αρχικές ρυθμίσεις.
• Οι ενδείξεις οθόνης (OSD) του προϊόντος ενδέχεται να
αλλάξουν μετά από αναβάθμιση της έκδοσης λογισμικού του.
• Τα βήματα πρόσβασης ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το
μενού που επιλέγετε.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Το προϊόν ξεκινά τη διαδικασία ρύθμισης ασύρματης σύνδεσης
δικτύου από προεπιλογή. Αν θέλετε να ρυθμίσετε μια ενσύρματη
σύνδεση, επιλέξτε Αγνόηση και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην
ενότητα "Διαμόρφωση της σύνδεσης δικτύου σας" στη σελίδα 32
αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία αρχικής ρύθμισης.
Αν παραλείψετε τη ρύθμιση ασύρματου δικτύου σε αυτό το
σημείο, μεταβείτε στην ενότητα "Ασύρματο δίκτυο" στη σελίδα
33 για να ρυθμίσετε αργότερα την ασύρματη σύνδεση δικτύου του
προϊόντος.
1/4
Ανανέωση
WPS(PBC)
Προηγ.
surlwang5
Επόμενο
Προσθήκη δικτύου
Next
Αγνόηση
Magyar
Asusu Igbo
Italiano
▼
2 . Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄►
στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την
επιθυμητή γλώσσα και, στη συνέχεια, πατήστε
δύο φορές το κουμπί E. Εμφανίζεται η
οθόνη έναρξης.
3 . Πατήστε το κουμπί E για να αρχίσει η
ρύθμιση. Εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων
δικτύου.
Αρχική ρύθμιση > Ρυθμίσεις δικτύου (1/5)
6 . Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να
επιλέξετε ένα δρομολογητή και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E. Επισημαίνεται το
κουμπί Επόμενο.
7 . Πατήστε το κουμπί E για να συνεχίσετε.
Εμφανίζεται η οθόνη κλειδιού ασφαλείας.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Εναλλακτικά, αν διαθέτετε ένα δρομολογητή που είναι συμβατός
με WPS(PBC), επιλέξτε WPS(PBC), πατήστε το κουμπί E
και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Όταν
τελειώσετε, μεταβείτε στο Βήμα 10.
Το επόμενο βήμα είναι η ρύθμιση ενός ασύρματου
δικτύου με τη χρήση εσωτερικού προσαρμογέα LAN.
Προηγ.
Επόμενο
Αγνόηση
Εάν θέλετε να συνδεθείτε στο ενσύρματο δίκτυο,
συνδέστε ένα καλώδιο δικτύου.
4 . Πατήστε το κουμπί E για να ρυθμίσετε την
ασύρματη σύνδεση δικτύου του προϊόντος ή
επιλέξτε Αγνόηση και, στη συνέχεια πατήστε
το κουμπί E για να παραλείψετε τη ρύθμιση
δικτύου. Αν επιλέξατε Αγνόηση, μεταβείτε
στο βήμα 12.
Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 23
23 |
2012-02-22 오후 4:51:12
Ρυθμίσεις
Αρχική ρύθμιση > Ρυθμίσεις δικτύου (4/5)
Εισ. κλειδιού ασφαλ.
Πληκ. 0
-
PIN WPS
a
b
c
d
e
f
1
2
3
Προηγ.
g
h
i
j
k
l
4
5
6
Επόμενο
m
n
o
p
q
r
7
8
9
s
t
u
v
w
x
y
z
0



A/a

Χώρος
Αγνόηση
8 . Εισαγάγετε το κλειδί ασφαλείας του δικτύου
σας. Όταν τελειώσετε, χρησιμοποιήστε τα
κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε Επόμενο
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Εισάγετε αριθμούς πατώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο
τηλεχειριστήριο.
Εισάγετε γράμματα επιλέγοντας κάποιο γράμμα χρησιμοποιώντας τα
κουμπιά ▲▼◄► και, στη συνέχεια, πατώντας το κουμπί E.
Για να εμφανιστούν κεφαλαία γράμματα (ή για να ξαναεμφανιστούν
τα πεζά γράμματα αν εμφανίζονται τα κεφαλαία γράμματα),
επιλέξτε A/a και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Για να εμφανιστούν σύμβολα και σημεία στίξης, επιλέξτε  και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E. Για να ξαναεμφανιστούν τα
γράμματα, επιλέξτε  και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
9 . Αν η σύνδεση πραγματοποιηθεί με επιτυχία,
εμφανίζεται η οθόνη ολοκλήρωσης σύνδεσης.
Επιλέξτε Επόμενο και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί E. Εμφανίζεται η οθόνη ενημέρωσης
λογισμικού.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Αν η σύνδεση δεν πραγματοποιηθεί με επιτυχία, επιλέξτε Επόμενο
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E. Αφού ολοκληρώσετε
τη διαδικασία αρχικής ρύθμισης, μεταβείτε στην ενότητα
"Ασύρματο δίκτυο" στη σελίδα 33 για να ρυθμίσετε την ασύρματη
σύνδεση δικτύου του προϊόντος.
10 . Για να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση του
λογισμικού, επιλέξτε Ενημέρωση τώρα και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E. Για
να παραλείψετε την αναβάθμιση, επιλέξτε
Ενημέρωση αργότερα, πατήστε το κουμπί E
και μεταβείτε στο βήμα 12.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Αν παραλείψατε τη ρύθμιση δικτύου, πρέπει να παραλείψετε και
την ενημέρωση λογισμικού.
11 . Αν υπάρχει διαθέσιμη μια ενημέρωση λογισμικού,
το προϊόν εκτελεί λήψη και εγκατάσταση της
αναβάθμισης. Αυτή η διαδικασία μπορεί να
διαρκέσει αρκετό χρόνο. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη
καμία ενημέρωση λογισμικού, εμφανίζεται το
μήνυμα "Δεν υπάρχουν νέες ενημερώσεις
λογισμικού για λήψη. Διαθέτετε ήδη την πιο
ενημερωμένη έκδοση.". Κατόπιν, πατήστε το
κουμπί E. Εμφανίζεται η οθόνη λόγου πλευρών
τηλεόρασης.
Αρχική ρύθμιση > Format οθόνης
Ορίστε για αντιστ. με τον τύπο της
συνδεδεμένης τηλ/σης.
16:9 Αρχικό
16:9 Πλήρης
4:3 Πανοραμική
4:3 Pan-Scan
Προηγ.
Επιλ. κατά τη σύνδεση
σε τηλεόρ. με οθ. 4:3.
Ορισμένες ταινίες με
πηγή 4:3 θα
προβληθούν σε 4:3
Κάθετη πανοραμική.
Επόμενο
12 . Με χρήση των κουμπιών ▲▼, επιλέξτε το λόγο
πλευρών που ταιριάζει στην οθόνη σας και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E. Επιλέξτε
Επόμενο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Έχετε τέσσερις επιλογές:
16:9 Αρχικό - Για τηλεοράσεις ευρείας οθόνης.
Προβολή εικόνων ευρείας οθόνης στην αρχική
τους μορφή 16:9 και εικόνων 4:3 (η παλαιότερη
τυπική μορφή) σε μορφή 4:3 Ρillarbox, με
μαύρες λωρίδες στα δεξιά και τα αριστερά.
16:9 Πλήρης - Για τηλεοράσεις ευρείας οθόνης.
Προβολή εικόνων ευρείας οθόνης στην αρχική
τους μορφή 16:9 και διεύρυνση εικόνων 4:3
για να εμφανίζονται σε πλήρη οθόνη λόγου
πλευρών 16:9.
4:3 Πανοραμική - Για παλαιότερες αναλογικές
τηλεοράσεις με τυπική οθόνη. Προβολή εικόνων
4:3 σε πλήρη οθόνη και εικόνων 16:9 σε μορφή
Letterbox, η οποία διατηρεί το λόγο πλευρών
16:9 αλλά εμφανίζει μαύρες λωρίδες πάνω και
κάτω από την εικόνα.
4:3 Pan-Scan - Για παλαιότερες αναλογικές
τηλεοράσεις με τυπική οθόνη. Προβολή εικόνων
4:3 σε πλήρη οθόνη και εικόνων 16:9 σε μορφή
Pan-Scan, η οποία εμφανίζει την εικόνα σε
πλήρη οθόνη αλλά αποκόπτει την αριστερή και
τη δεξιά πλευρά της και μεγεθύνει κατακόρυφα
το μεσαίο τμήμα της.
| 24 Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0223.indd 24
2012-02-23 오후 5:04:44
Η αρχική οθόνη
Αρχική ρύθμιση > Αυτόματη βαθμονόμηση ήχου
04
AllShare Play
Προηγ.
Τοποθετήστε
το μικρόφωνο
βαθμονόμησης εδώ.

Χρήστης
Αναπαραγωγή βίντεο, φωτογραφιών ή μουσικής από το δίσκο ή τις
συνδεδεμένες συσκευές.
Επόμενο
Αγνόηση
2
3
4
1
Smart Hub
13 . Εμφανίζεται η οθόνη Αυτόματη βαθμονόμηση
ήχου. Συνδέστε το μικρόφωνο ASC στην
υποδοχή Είσοδος ASC του προϊόντος.
14 . Πατήστε το κουμπί E για να επιλέξτε
το κουμπί Επόμενο. Η ρύθμιση της
λειτουργίας Αυτόματη βαθμονόμηση ήχου
διαρκεί περίπου 3 λεπτά. Επιλέξτε Επόμενο
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Αρχική ρύθμιση > Ολοκληρώθηκε
Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε.
Γλώσσα οθόνης

Ρυθμίσεις δικτύου

Ενημέρωση λογισμικού
-
Αναλ. οθόνης

Αυτόματη βαθμονόμηση ήχου

Πατ. Smart Hub για
να απολ. μεγάλη
διαθεσιμότητα
περιεχ.από το
Internet.
Λειτουρ.
Ρυθμίσεις
d WPS(PBC)
5
1
Smart Hub. Εκκίνηση του Smart Hub. Από το Smart
Hub, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο YouTube, σε
παιχνίδια και σε άλλες εφαρμογές.
2
AllShare Play. Αναπαραγωγή περιεχομένου βίντεο,
φωτογραφιών ή μουσικής από δίσκους, συσκευές USB,
υπολογιστές ή φορητές συσκευές.
3
Λειτουρ.. Επιλογή της πηγής εισόδου ήχου/βίντεο.
4
Ρυθμίσεις. Ρύθμιση διάφορων λειτουργιών σύμφωνα με
τις προσωπικές σας προτιμήσεις.
5
Εμφανίζονται τα έγχρωμα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο,
τα οποία μπορείτε να πατήσετε για να προσπελάσετε ή να
εκτελέσετε λειτουργίες.
OK
Smart Hub
Ρυθμίσεις
Συνδέστε το μικρόφωνο βαθμονόμησης
στην υποδοχή ASC IN και ρυθμίστε
όλα τα ηχεία σωστά, πριν την έναρξη.
Σημείωση: Έχετε υπόψη σας ότι αυτή
η διαδικασία παράγει έναν δυνατό ήχο
δοκιμής που είναι απαραίτητος για τη
σωστή βαθμονόμηση.
Πατήστε το κουμπί “Επόμενο” για να
ρυθμίσετε το βέλτιστο επίπεδο έντασης
των ηχείων.
Πατ. “Παράλειψη” για να εκτελ. τη
ρύθμ.παραμ. αργ.
1/4
 Επιλογή μιας ρύθμισης στην αρχική οθόνη
15 . Εμφανίζεται η οθόνη ολοκλήρωσης ρύθμισης.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις για να βεβαιωθείτε ότι είναι
σωστές. Επιλέξτε OK και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί E. Εμφανίζεται η αρχική οθόνη.
1 . Για να επιλέξετε μια ρύθμιση στην
αρχική οθόνη, μετακινήστε το δρομέα
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ◄► μέχρι να
επισημάνετε τη ρύθμιση που θέλετε και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Αν θέλετε να εμφανιστεί ξανά η οθόνη αρχικής ρύθμισης για να
πραγματοποιήσετε αλλαγές, επιλέξτε τη ρύθμιση επαναφοράς.
(Ανατρέξτε στη σελίδα 31)
Αν χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε
το προϊόν σε μια τηλεόραση Samsung που είναι συμβατή
με Anynet+ (HDMI-CEC) και 1.) Έχετε ενεργοποιήσει τη
δυνατότητα Anynet+ (HDMI-CEC) στην τηλεόραση και το
προϊόν, 2.) Έχετε ρυθμίσει την τηλεόραση σε μια γλώσσα που
υποστηρίζεται από το προϊόν, τότε το προϊόν θα επιλέξει αυτόματα
αυτή τη γλώσσα ως την προτιμώμενη γλώσσα.
Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 25
25 |
2012-02-22 오후 4:51:16
Ρυθμίσεις
Πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων
1 . Επιλέξτε Ρυθμίσεις στην αρχική οθόνη
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων.
3
Κουμπιά E (Εισαγωγη) / ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ :
~ Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να μετακινήσετε το
δρομέα ή να επιλέξετε ένα στοιχείο.
~ Πατήστε το κουμπί E για να ενεργοποιήσετε το τρέχον
επιλεγμένο στοιχείο ή να επιβεβαιώσετε μια ρύθμιση.
4
Κουμπί EXIT : Πατήστε για να εξέλθετε από το τρέχον μενού.
Ρυθμίσεις 3D
Οθόνη
Format οθόνης
16:9 Αρχικό
Μέγεθος οθόνης Smart Hub
Ήχος
BD Wise
Δίκτυο
Σύστημα
Υποστήριξη
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Μεγ. 3
Απ.
Ανάλυση
Auto
Καρέ ταινίας (24 καρέ)
Auto
Μορφή χρώματος HDMI
Auto
Πλούσιο χρώμα HDMI
Auto
Προοδευτική λειτουργία
Auto
Το κουμπί E στην πρόσοψη του προϊόντος μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για τον ίδιο σκοπό με το κουμπί E στο τηλεχειριστήριο.
Λεπτομερείς πληροφορίες λειτουργίας
2 . Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού,
τα υπομενού και τις επιλογές στην οθόνη
ρυθμίσεων, ανατρέξτε στην εικόνα του
τηλεχειριστηρίου παρακάτω.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Αν αφήσετε το προϊόν σε τρόπο λειτουργίας διακοπής αναπαραγωγής
για περισσότερο από 5 λεπτά χωρίς να το χρησιμοποιήσετε,
εμφανίζεται στην τηλεόραση η προφύλαξη οθόνης. Αν το προϊόν
παραμείνει στον τρόπο λειτουργίας προφύλαξης οθόνης για
περισσότερο από 20 λεπτά, απενεργοποιείται αυτόματα.
Κάθε λειτουργία, στοιχείο μενού και μεμονωμένη
επιλογή των ρυθμίσεων εξηγείται λεπτομερώς στην
οθόνη. Για να προβάλετε μια επεξήγηση,
χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
επιλέξετε τη λειτουργία, το στοιχείο μενού ή την
επιλογή. Η επεξήγηση συνήθως εμφανίζεται στη
δεξιά πλευρά της οθόνης. Μια σύντομη περιγραφή
κάθε λειτουργίας των ρυθμίσεων αρχίζει από την
επόμενη σελίδα. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά
με ορισμένες από τις λειτουργίες εμφανίζονται
επίσης στο παράρτημα αυτού του εγχειριδίου.
Κουμπιά στο τηλεχειριστήριο που
χρησιμοποιούνται για το μενού
ρυθμίσεων
VOL
S/W LEVEL
FULL SCREEN
1
TUNING
/ CH
HOME
REPEAT
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
3
2
A
B
TUNER
MEMORY
MO/ST
C
D
4
1
Κουμπί HOME : Πατήστε για να μεταβείτε στην αρχική οθόνη.
2
Κουμπί RETURN : Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
| 26 Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 26
2012-02-22 오후 4:51:21
Λειτουργίες μενού ρυθμίσεων
Format
οθόνης
Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε την έξοδο σήματος του προϊόντος
σύμφωνα με το μέγεθος οθόνης της τηλεόρασης. Ανατρέξτε στη
σελίδα 24, βήμα 12 για μια περιγραφή των επιλογών μεγέθους
οθόνης.
Μέγεθος
οθόνης Smart
Hub
Σας επιτρέπει να επιλέξετε το βέλτιστο μέγεθος για την οθόνη του
Smart Hub.
BD Wise
Το BD Wise είναι η τελευταία τεχνολογία αλληλοσυνδεσιμότητας της
Samsung. Όταν συνδέετε μεταξύ τους μέσω HDMI ένα προϊόν της
Samsung και μια τηλεόραση της Samsung με BD Wise ενώ το BD Wise
είναι ενεργοποιημένο και στις δύο συσκευές, το προϊόν μεταδίδει βίντεο
στην ανάλυση βίντεο και το ρυθμό καρέ του δίσκου Blu-ray Disc/DVD.
Ανάλυση
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ανάλυση εξόδου του σήματος
βίντεο HDMI σε Auto, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p. Αν έχει
πραγματοποιηθεί σύνδεση σύνθετου σήματος, υποστηρίζεται μόνο
ανάλυση 576i/480i. Ο αριθμός υποδεικνύει τον αριθμό των γραμμών
βίντεο ανά καρέ. Οι χαρακτήρες i και p υποδεικνύουν τη διεμπλεκόμενη
(interlaced) και την προοδευτική (progressive) σάρωση αντίστοιχα. Όσο
περισσότερες είναι οι γραμμές, τόσο υψηλότερη είναι η ποιότητα.
Καρέ ταινίας
(24 καρέ)
Η ρύθμιση της δυνατότητας Καρέ ταινίας (24 καρέ) σε Auto επιτρέπει
στο προϊόν να ρυθμίσει αυτόματα την έξοδο HDMI στα 24 καρέ ανά
δευτερόλεπτο για βελτιωμένη ποιότητα εικόνας, αν είναι συνδεδεμένο
σε μια τηλεόραση που είναι συμβατή με σήμα 24 καρέ.
• Μπορείτε να απολαύσετε τη δυνατότητα Καρέ ταινίας (24 καρέ)
μόνο στις τηλεοράσεις που υποστηρίζουν αυτό το ρυθμό καρέ.
• Η δυνατότητα Καρέ ταινίας είναι διαθέσιμη μόνο όταν το προϊόν
βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας HDMI με ανάλυση εξόδου 1080i ή
1080p.
Μορφή
χρώματος HDMI
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη μορφή χρωματικής περιοχής για την
έξοδο HDMI, ώστε να αντιστοιχεί στις δυνατότητες της συνδεδεμένης
συσκευής (τηλεόραση, οθόνη κλπ.).
Πλούσιο
χρώμα HDMI
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το προϊόν ώστε να μεταδίδει βίντεο
με πλούσιο χρώμα από την υποδοχή HDMI OUT. Η ρύθμιση
Πλούσιο χρώμα παρέχει πιο ακριβή αναπαραγωγή του χρώματος με
μεγαλύτερο βάθος χρωμάτων.
Προοδευτική
λειτουργία
Σας επιτρέπει να βελτιώσετε την ποιότητα εικόνας κατά την προβολή DVD.
Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 27
Ρυθμίσεις
Ρυθμίσεις 3D
Ρύθμιση των λειτουργιών που σχετίζονται με την εικόνα 3D.
 Αναπαραγωγή 3D Blu-ray: Επιλογή του αν ένας δίσκος Blu-ray
Disc με περιεχόμενο 3D θα αναπαράγεται σε τρόπο λειτουργίας 3D.
Αν μεταβείτε στο αρχικό μενού ή στο αρχικό μενού του Smart Hub
σε τρόπο λειτουργίας 3D, το προϊόν μεταβαίνει αυτόματα σε τρόπο
λειτουργίας 2D.
 Μέγεθος οθόνης: Εισαγωγή του μεγέθους οθόνης της τηλεόρασης
που είναι συνδεδεμένη στο προϊόν. Το προϊόν προσαρμόζει
αυτόματα την έξοδο σήματος 3D σύμφωνα με το μέγεθος οθόνης
της τηλεόρασης.
04
Οθόνη
27 |
2012-02-22 오후 4:51:29
Ρυθμίσεις
Ήχος
Ρύθμιση
ηχείου
Μπορείτε να ρυθμίσετε τις επιλογές ηχείων.
Αυτόματη
βαθμονόμηση
ήχου
Το προϊόν αναγνωρίζει αυτόματα το ηχητικό πεδίο που είναι
καλύτερο για το δικό σας περιβάλλον.
Ισοσταθμιστής
Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε μη αυτόματα τις ρυθμίσεις
ισοσταθμιστή.
Έξυπνη έντ.
ήχου
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το προϊόν ώστε η ένταση ήχου να
παραμένει σταθερή όταν αλλάζει η σκηνή ή όταν αλλάζετε το
κανάλι.
Επιλογή
ηχείου
Σας επιτρέπει να επιλέξετε τα ηχεία που θέλετε να είναι ενεργά,
είτε τα ηχεία της τηλεόρασης είτε τα ηχεία του συστήματος
οικιακού κινηματογράφου.
Κανάλι
επιστρ. ήχου
Σας επιτρέπει να κατευθύνετε τον ήχο από την τηλεόραση στα
ηχεία του συστήματος οικιακού κινηματογράφου. Απαιτείται
σύνδεση HDMI και μια τηλεόραση που είναι συμβατή με ARC
(Κανάλι επιστροφής ήχου).
• Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία καναλιού επιστροφής
ήχου, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε
το προϊόν με την τηλεόραση. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν
λειτουργεί η οπτική είσοδος.
• Όταν η λειτουργία καναλιού επιστροφής ήχου έχει ρυθμιστεί
σε Αuto, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε
το προϊόν με την τηλεόραση. Σε αυτήν την περίπτωση, η
λειτουργία ARC και η οπτική είσοδος επιλέγονται αυτόματα.
Ψηφιακή
έξοδος
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ψηφιακή έξοδο έτσι ώστε να
αντιστοιχεί στις δυνατότητες του δέκτη AV που έχετε συνδέσει στο
προϊόν. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον πίνακα
επιλογής ψηφιακής εξόδου. (Ανατρέξτε στη σελίδα 63)
Σας επιτρέπει να εφαρμόσετε έλεγχο δυναμικού εύρους σε ήχο
Dolby Digital, Dolby Digital Plus και Dolby True HD.
Έλεγχος
δυναμικού
εύρους
Συγχρονισμός
ήχου
 Auto: Αυτόματος έλεγχος του δυναμικού εύρους για ήχο Dolby
TrueHD, με βάση τις πληροφορίες στην ηχητική επένδυση Dolby
TrueHD. Επίσης, ενεργοποίηση του ελέγχου δυναμικού εύρους
για ήχο Dolby Digital και Dolby Digital Plus.
 Απ.: Αφήνει το δυναμικό εύρος χωρίς συμπίεση, επιτρέποντάς
σας να ακούτε τον αρχικό ήχο.
 Ενεργ.: Ενεργοποίηση του ελέγχου δυναμικού εύρους και για
τις τρεις μορφές ήχου Dolby. Αυξάνεται η ένταση των ασθενών
ήχων και μειώνεται η ένταση των δυνατών ήχων.
Όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε μια ψηφιακή τηλεόραση, σας
επιτρέπει να προσαρμόσετε την καθυστέρηση του ήχου ώστε ο
ήχος να είναι συγχρονισμένος με το βίντεο. Μπορείτε να ρυθμίσετε
την καθυστέρηση σε τιμές μεταξύ 0 και 300 millisecond.
| 28 Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 28
2012-02-22 오후 4:51:29
Δίκτυο
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις και τις
λειτουργίες δικτύου, ανατρέξτε στην ενότητα "Δίκτυα και το
Διαδίκτυο" που αρχίζει στη σελίδα 32.
Κατάσταση
δικτύου
Σας επιτρέπει να ελέγξετε αν έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση
στο δίκτυο και το Διαδίκτυο.
Wi-Fi Direct
Σας επιτρέπει να συνδέσετε μια συσκευή Wi-Fi Direct
με το προϊόν χρησιμοποιώντας ένα ομότιμο δίκτυο,
χωρίς δρομολογητή ασύρματου δικτύου. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να ελέγξετε το προϊόν.
Ρυθμίσεις
AllShare
Επιτρέπει την ασύρματη σύνδεση άλλων τύπων συσκευών
Wi-Fi με το προϊόν. Απαιτείται να δημιουργήσετε ένα κλειδί
ασφαλείας, το οποίο πρέπει να εισάγετε στις άλλες συσκευές
Wi-Fi όταν τις συνδέετε στο δίκτυο.
Σας δίνει τη δυνατότητα να επιτρέπετε σε εξωτερικές
συσκευές, όπως smartphone, να συνδέονται με το προϊόν και
να πραγματοποιούν κοινή χρήση περιεχομένου με το προϊόν ή
να το ελέγχουν.
Όνομα συσκ
Σας επιτρέπει να εκχωρήσετε ένα όνομα αναγνώρισης στο
προϊόν. Χρησιμοποιείτε αυτό το όνομα για να αναγνωρίσετε
το προϊόν όταν το συνδέετε με εξωτερικές συσκευές Wi-Fi
(smartphone, tablet κλπ.).
Ρυθμίσεις BDLive
Σας δίνει τη δυνατότητα να επιτρέψετε, να περιορίσετε ή να
απαγορεύσετε τη σύνδεση στο Διαδίκτυο για την υπηρεσία
BD-Live.
Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 29
Ρυθμίσεις
Soft AP
04
Ρυθμίσεις
δικτύου
29 |
2012-02-22 오후 4:51:30
Ρυθμίσεις
Σύστημα
Αρχική
ρύθμιση
Σας επιτρέπει να εκτελέσετε ξανά τη διαδικασία αρχικής
ρύθμισης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 23.
Μπορείτε να συνδέσετε ένα ασύρματο πληκτρολόγιο ή
ποντίκι USB στη θύρα USB που υπάρχει στην πρόσοψη του
προϊόντος.
 Ρυθμ. πληκτρολογίου: Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε ένα
ασύρματο πληκτρολόγιο USB που είναι συνδεδεμένο στο
προϊόν.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο μόνο όταν εμφανίζεται μια οθόνη ή
ένα παράθυρο πληκτρολογίου QWERTY στο πρόγραμμα περιήγησης Web.
Διαχ.
συσκευών
 Ρυθμίσεις ποντικιού: Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε ένα
ασύρματο ποντίκι USB που είναι συνδεδεμένο στο προϊόν.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι στο μενού του
προϊόντος με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιείτε ένα ποντίκι
στον υπολογιστή σας.
 Για να χρησιμοποιήσετε ένα ποντίκι με το μενού του
προϊόντος:
1 . Συνδέστε το ποντίκι USB στο προϊόν.
2 . Κάντε κλικ στο κύριο κουμπί που επιλέξατε στις ρυθμίσεις
ποντικιού.
Εμφανίζεται το απλό μενού.
3 . Κάντε κλικ στις επιλογές μενού που θέλετε.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Ανάλογα με το μοντέλο του πληκτρολογίου και του ποντικιού USB HID, ενδέχεται
να μην είναι συμβατά με το προϊόν σας.
Ορισμένα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο HID ενδέχεται να μη λειτουργούν.
Δεν υποστηρίζονται ενσύρματα πληκτρολόγια USB.
Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται ορισμένες εφαρμογές.
Αν ένα ασύρματο πληκτρολόγιο HID δεν λειτουργεί λόγω παρεμβολών, μετακινήστε
το πληκτρολόγιο πιο κοντά στο προϊόν.
Anynet+
(HDMI-CEC)
Το Anynet+ είναι μια βολική λειτουργία που προσφέρει
λειτουργίες σύνδεσης με άλλα προϊόντα της Samsung που
διαθέτουν τη δυνατότητα Anynet+ και σας επιτρέπει να
ελέγξετε αυτά τα προϊόντα με ένα τηλεχειριστήριο τηλεόρασης
Samsung.
Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει να
συνδέσετε αυτό το προϊόν σε μια τηλεόραση Samsung που
υποστηρίζει Anynet+ μέσω καλωδίου HDMI.
Γλώσσα
Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που προτιμάτε για το μενού
οθόνης, το μενού δίσκου, τους υποτίτλους κλπ.
• Η γλώσσα που επιλέγετε για το μενού δίσκου, τον ήχο
του δίσκου ή τους υποτίτλους εμφανίζεται μόνο αν
υποστηρίζεται από το δίσκο.
| 30 Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 30
2012-02-22 오후 4:51:30
Ρυθμίσεις
Ασφάλεια
 Γονική διαβάθμιση BD: Αποτρέπει την αναπαραγωγή
δίσκων Blu-ray Disc με διαβάθμιση ίση ή μεγαλύτερη από μια
συγκεκριμένη ηλικιακή διαβάθμιση που εισάγετε, εκτός αν
πληκτρολογηθεί ο ΡΙΝ.
 Γονική διαβάθμιση DVD: Αποτρέπει την αναπαραγωγή
δίσκων DVD με διαβάθμιση μεγαλύτερη από μια συγκεκριμένη
αριθμητική διαβάθμιση που επιλέγετε, εκτός αν πληκτρολογηθεί
ο ΡΙΝ.
 Αλλαγή PIN: Αλλαγή του τετραψήφιου ΡΙΝ που χρησιμοποιείται
για πρόσβαση σε λειτουργίες ασφαλείας.
04
Ο προεπιλεγμένος ΡΙΝ είναι 0000. Εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο
ΡΙΝ για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία ασφαλείας αν
δεν έχετε δημιουργήσει το δικό σας κωδικό πρόσβασης.
 Αν ξεχάσετε τον PIN σας
1 . Αφαιρέστε τυχόν δίσκους ή συσκευές αποθήκευσης USB.
2 . Κρατήστε πατημένο το κουμπί 5 στην πρόσοψη για 5
δευτερόλεπτα ή περισσότερο.
Όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις εργοστασιακές τιμές.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Όταν αποκαθίστανται οι εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, διαγράφονται όλα τα
αποθηκευμένα δεδομένα BD του χρήστη.
Μπορείτε να καθορίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης και τη ζώνη
ώρας.
Γενικά
Υποστήριξη
 Οθόνη πρόσοψης: Σας επιτρέπει να αλλάξετε τη φωτεινότητα
της οθόνης πρόσοψης.
 Ζώνη ώρας: Μπορείτε να καθορίσετε τη ζώνη ώρας που ισχύει
για την περιοχή σας.
 Διαφάνεια μενού: Προσαρμογή της διαφάνειας του πλαισίου
μενού.
DivX® Video
On Demand
Προβολή κωδικών εγγραφής DivX® VOD για την αγορά και την
αναπαραγωγή περιεχομένου DivX® VOD.
Ενημέρωση
λογισμικού
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία ενημέρωσης
λογισμικού, ανατρέξτε στην ενότητα "Αναβάθμιση λογισμικού" στη
σελίδα 37.
Επικοιν. με
Samsung
Παρέχονται πληροφορίες επικοινωνίας για βοήθεια με το προϊόν σας.
Απομακρυσμένη
διαχείριση
Επανεν.
Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, επιτρέπει
στους υπαλλήλους του τηλεφωνικού κέντρου της Samsung να
διαγνώσουν και να διορθώσουν προβλήματα με το προϊόν από
απόσταση. Απαιτείται ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο. Η υπηρεσία
απομακρυσμένης διαχείρισης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε
ορισμένες χώρες.
Όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στην προεπιλεγμένη τιμή τους, εκτός
από τις ρυθμίσεις δικτύου και Smart Hub. Ο προεπιλεγμένος κωδικός
πρόσβασης ασφαλείας είναι 0000.
Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 31
31 |
2012-02-22 오후 4:51:31
Ρυθμίσεις
Αυτόματη βαθμονόμηση ήχου
Με τη ρύθμιση της λειτουργίας Auto Sound
Calibration (ASC – Αυτόματη βαθμονόμηση ήχου)
μόνο μία φορά όταν αλλάζετε θέση στο προϊόν ή το
τοποθετείτε για πρώτη φορά, μπορείτε να κάνετε
το προϊόν να αναγνωρίσει την απόσταση ανάμεσα
στα ηχεία, τα επίπεδα έντασης ανάμεσα στα
κανάλια και τα χαρακτηριστικά συχνότητας, ώστε
να δημιουργήσει ένα ηχητικό πεδίο 7.1 καναλιών
που είναι βελτιστοποιημένο για το περιβάλλον σας.
Δίκτυα και το Διαδίκτυο
Όταν συνδέετε αυτό το προϊόν σε ένα δίκτυο,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές και
λειτουργίες που βασίζονται σε δίκτυο όπως το
Smart Hub ή το BD-LIVE και να πραγματοποιήσετε
αναβάθμιση του λογισμικού του προϊόντος μέσω της
σύνδεσης δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την προσπέλαση και τη χρήση
υπηρεσιών Διαδικτύου, ανατρέξτε στο κεφάλαιο
"Υπηρεσίες δικτύου" αυτού του εγχειριδίου στις
σελίδες 55~57. Οι οδηγίες για τη διαμόρφωση της
σύνδεσης δικτύου αρχίζουν παρακάτω.
ASC IN
5V 500mA
Διαμόρφωση της σύνδεσης δικτύου σας
Μικρόφωνο ASC
Λειτουργία Αυτόματη βαθμονόμηση ήχου
Ακρόαση σε τρόπο λειτουργίας Αυτόματη
βαθμονόμηση ήχου ή σύμφωνα με τη Ρύθμιση
ηχείου του χρήστη.
• Απ.: Ακρόαση ήχου σύμφωνα με τις τιμές στη
Ρύθμιση ηχείου.
• Ενεργ.: Ακρόαση ήχου στον τρόπο λειτουργίας
Αυτόματη βαθμονόμηση ήχου.
Μέτρηση
Ακρόαση σε τρόπο λειτουργίας Αυτόματη
βαθμονόμηση ήχου ή σύμφωνα με τη Ρύθμιση
ηχείου του χρήστη.
1 . Συνδέστε το μικρόφωνο ASC στην υποδοχή
ASC IN.
2 . Τοποθετήστε το μικρόφωνο ASC στη θέση
ακρόασης.
• Η λειτουργία Αυτόματη βαθμονόμηση ήχου
ρυθμίζεται αυτόματα με την ακόλουθη
σειρά: Μπροστά Α  Μπροστά Δ 
Κέντρο  Α Surround  Δ Surround 
Μπροστά επάνω L  Μπροστά επάνω R
 Υπογούφερ
• Πατήστε το κουμπί RETURN (') για να
ακυρώσετε τη ρύθμιση της λειτουργίας
Αυτόματη βαθμονόμηση ήχου.
Προτού ξεκινήσετε, επικοινωνήστε με τον πάροχο
υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) που χρησιμοποιείτε,
για να μάθετε αν η δική σας διεύθυνση IP είναι
στατική ή δυναμική. Αν είναι δυναμική και διαθέτετε
ένα ενσύρματο ή ασύρματο δίκτυο, συνιστούμε
να χρησιμοποιήσετε τις αυτόματες διαδικασίες
διαμόρφωσης που περιγράφονται παρακάτω.
Αν πραγματοποιείτε σύνδεση σε ένα ενσύρματο
δίκτυο, συνδέστε το προϊόν στο δρομολογητή
σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο LAN προτού
ξεκινήσετε τη διαδικασία διαμόρφωσης.
Αν πραγματοποιείτε σύνδεση σε ένα ασύρματο
δίκτυο, αποσυνδέστε τυχόν σύνδεση ενσύρματου
δικτύου προτού ξεκινήσετε.
Για να αρχίσετε να διαμορφώνετε τη σύνδεση
δικτύου σας, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1 . Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε Ρυθμίσεις και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
2 . Επιλέξτε Δίκτυο και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί E.
3 . Επιλέξτε Ρυθμίσεις δικτύου και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
4 . Μεταβείτε στις οδηγίες για ενσύρματα δίκτυα που
αρχίζουν παρακάτω ή στις οδηγίες για ασύρματα
δίκτυα που αρχίζουν από τη σελίδα 33.
Ενσύρματο δίκτυο
Ενσύρματο δίκτυο – αυτόματη σύνδεση
Αφού ακολουθήσετε τα βήματα 1 έως 3 παραπάνω:
1 . Επιλέξτε Έναρξη στην οθόνη ρυθμίσεων
δικτύου και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
E. Το προϊόν ανιχνεύει την ενσύρματη
σύνδεση, επαληθεύει τη σύνδεση δικτύου
και, στη συνέχεια, συνδέεται στο δίκτυο.
| 32 Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 32
2012-02-22 오후 4:51:31
Ενσύρματο δίκτυο – μη αυτόματη σύνδεση
Η σύνδεση ενσύρματου δικτύου απέτυχε.
Διεύθυνση MAC XX:XX:XX:XX:XX:XX
Διεύθυνση IP
0.0.0.0
Μάσκα υποδικτύου
0.0.0.0
Πύλη
0.0.0.0
Διακομιστής DNS
0.0.0.0
Δεν είναι δυνατή η σύνδ. στο δίκτυο. Δοκιμ. τα εξής: βεβ.
ότι η διεύθ. IP έχει οριστεί σωστά στις ρυθμίσεις IP. Επικ. με τον
πάροχο υπηρεσιών Internet για περισσότερες πληροφορίες.
Προηγ.
Ρυθμίσ. IP
Επανάληψη
OK
2 . Επιλέξτε Ρυθμίσ. IP στα δεξιά της οθόνης
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων ΙΡ.
3 . Επιλέξτε το πεδίο Λειτουργία IP και, στη
συνέχεια, ρυθμίστε το σε Χειροκίνητα.
4 . Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο
στο τηλεχειριστήριο για να εισάγετε τις τιμές του
δικτύου. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄►
στο τηλεχειριστήριο για να μετακινηθείτε από
το ένα πεδίο εισαγωγής στο άλλο.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Μπορείτε να πάρετε αυτές τις τιμές από τον πάροχο υπηρεσιών
Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε. Μπορείτε επίσης να προβάλετε
αυτές τις τιμές στους περισσότερους υπολογιστές με Windows.
Για οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Απόκτηση των τιμών
ρυθμίσεων δικτύου" σε αυτή τη σελίδα.
5 . Όταν τελειώσετε, επισημάνετε το ΟΚ και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E. Το προϊόν
επαληθεύει τη σύνδεση δικτύου και, στη
συνέχεια, συνδέεται στο δίκτυο.
1 . Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο δικτύου στο κάτω
δεξιό μέρος της επιφάνειας εργασίας των Windows.
2 . Στο αναδυόμενο μενού, κάντε κλικ στο
Κατάσταση.
3 . Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται,
κάντε κλικ στην καρτέλα Υποστήριξη.
4 . Στην καρτέλα Υποστήριξη, κάντε κλικ στο
κουμπί Λεπτομέρειες.
5 . Εμφανίζονται οι ρυθμίσεις δικτύου.
Ρυθμίσεις
Ρυθμίσεις δικτύου
• Windows XP
04
Αν διαθέτετε μια στατική διεύθυνση IP ή η αυτόματη
διαδικασία δεν λειτουργεί, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε
μη αυτόματα τις τιμές των ρυθμίσεων δικτύου.
Αφού ακολουθήσετε τα βήματα 1 έως 3 παραπάνω:
1 . Επιλέξτε Έναρξη στην οθόνη ρυθμίσεων
δικτύου και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
E. Εμφανίζεται η οθόνη κατάστασης
δικτύου. Το προϊόν επιχειρεί να επαληθεύσει
τη σύνδεση δικτύου και αποτυγχάνει.
<Απόκτηση των τιμών ρυθμίσεων δικτύου>
Μπορείτε να προβάλετε τις τιμές των ρυθμίσεων
δικτύου σας στους περισσότερους υπολογιστές
με Windows. Για να προβάλετε τις τιμές των
ρυθμίσεων δικτύου, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
• Windows 7
1 . Κάντε κλικ στο εικονίδιο δικτύου στο κάτω
δεξιό μέρος της επιφάνειας εργασίας των
Windows.
2 . Στο αναδυόμενο μενού, κάντε κλικ στο
Δίκτυο και στο κέντρο κοινής χρήσης.
3 . Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται,
κάντε κλικ στη σύνδεση τοπικού δικτύου ή
στη σύνδεση ασύρματου δικτύου, ανάλογα
με τη σύνδεση δικτύου σας.
4 . Στην καρτέλα Υποστήριξη, κάντε κλικ στο
κουμπί Λεπτομέρειες.
Εμφανίζονται οι ρυθμίσεις δικτύου.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Οι πληροφορίες ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την έκδοση
των Windows που διαθέτετε.
Ασύρματο δίκτυο
Μπορείτε να ρυθμίσετε μια σύνδεση ασύρματου
δικτύου με τρεις τρόπους:
- Αυτόματη ασύρματη σύνδεση
- Μη αυτόματη ασύρματη σύνδεση
- WPS(PBC)
Όταν διαμορφώσετε τη σύνδεση ασύρματου
δικτύου, αποσυνδέονται οποιεσδήποτε συσκευές
ασύρματου δικτύου είναι συνδεδεμένες μέσω του
προϊόντος ή, αν υπάρχει, διακόπτεται η τρέχουσα
ενσύρματη σύνδεση του προϊόντος.
Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 33
33 |
2012-02-22 오후 4:51:33
Ρυθμίσεις
Γενικό ασύρματο δίκτυο – Αυτόματη
σύνδεση
Αφού ακολουθήσετε τα βήματα 1 έως 3 στην
ενότητα "Διαμόρφωση της σύνδεσης δικτύου σας"
στη σελίδα 32:
1 . Επιλέξτε Έναρξη στην οθόνη ρυθμίσεων
δικτύου και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
E. Το προϊόν εκτελεί αναζήτηση και, στη
συνέχεια, εμφανίζει μια λίστα των διαθέσιμων
δικτύων.
Ρυθμίσεις δικτύου
Επιλέξτε τον ασύρματο δρομολογητή από τη λίστα.
1/10
iptime23
Ανανέωση
ELT
WPS(PBC)
JSY
Προηγ.
KT_WLAN_C361
Mirhenge_edu
Επόμενο
Ακύρωση
SO070VOIP
2 . Επιλέξτε το επιθυμητό δίκτυο και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
3 . Επιλέξτε Επόμενο και, στη συνέχεια, πατήστε
ξανά το κουμπί E.
4 . Στην οθόνη ασφάλειας, εισαγάγετε τον
κωδικό ασφαλείας ή τη φράση πρόσβασης
του δικτύου σας. Εισάγετε απευθείας τους
αριθμούς, χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά
κουμπιά στο τηλεχειριστήριο. Εισάγετε
γράμματα επιλέγοντας κάποιο γράμμα με ένα
κουμπί βέλους και, στη συνέχεια, πατώντας
το κουμπί E.
5 . Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Επόμενο στα
δεξιά της οθόνης. Το προϊόν επαληθεύει τη
σύνδεση δικτύου και, στη συνέχεια, συνδέεται
στο δίκτυο.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Θα πρέπει να μπορείτε να βρείτε τον κωδικό ασφαλείας ή τη φράση
πρόσβασης σε μία από τις οθόνες ρύθμισης που χρησιμοποιήσατε
για τη ρύθμιση του δρομολογητή ή του μόντεμ σας.
Γενικό ασύρματο δίκτυο – Μη αυτόματη σύνδεση
Αν διαθέτετε μια στατική διεύθυνση IP ή η
αυτόματη διαδικασία δεν λειτουργεί, θα χρειαστεί
να ρυθμίσετε μη αυτόματα τις τιμές των ρυθμίσεων
δικτύου.
Αφού ακολουθήσετε τα βήματα 1 έως 3 στην
ενότητα "Διαμόρφωση της σύνδεσης δικτύου σας"
στη σελίδα 32.
1 . Επιλέξτε Έναρξη στην οθόνη ρυθμίσεων δικτύου
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E. Το
προϊόν εκτελεί αναζήτηση και, στη συνέχεια,
εμφανίζει μια λίστα των διαθέσιμων δικτύων.
2 . Επιλέξτε το επιθυμητό δίκτυο ή Προσθήκη
δικτύου και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
3 . Επιλέξτε Επόμενο και, στη συνέχεια, πατήστε
ξανά το κουμπί E.
4 . Αν επιλέξετε Προσθήκη δικτύου, εισαγάγετε
το όνομα του δρομολογητή ασύρματου δικτύου
σας για να συνδεθείτε. Εισάγετε απευθείας τους
αριθμούς, χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά
κουμπιά στο τηλεχειριστήριο. Εισάγετε γράμματα
επιλέγοντας κάποιο γράμμα με τα κουμπιά
▲▼◄► και, στη συνέχεια, πατώντας το κουμπί
E. Επιλέξτε Επόμενο και, στη συνέχεια, πατήστε
ξανά το κουμπί E. Μπορείτε να επιλέξτε τον
τύπο ασφαλείας. Κατόπιν, επιλέξτε Επόμενο και,
στη συνέχεια, πατήστε ξανά το κουμπί E.
5 . Στην οθόνη ασφάλειας, εισαγάγετε τον κωδικό
ασφαλείας ή τη φράση πρόσβασης του δικτύου
σας. Εισάγετε απευθείας τους αριθμούς,
χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο
τηλεχειριστήριο. Εισάγετε γράμματα επιλέγοντας
κάποιο γράμμα με τα κουμπιά ▲▼◄► και, στη
συνέχεια, πατώντας το κουμπί E.
6 . Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Επόμενο στα δεξιά της
οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
7 . Εμφανίζεται η οθόνη κατάστασης δικτύου. Το
προϊόν επιχειρεί να επαληθεύσει τη σύνδεση
δικτύου και αποτυγχάνει.
8 . Επιλέξτε Ρυθμίσ. IP στα δεξιά της οθόνης και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E. Εμφανίζεται
η οθόνη ρυθμίσεων ΙΡ.
9 . Επιλέξτε το πεδίο Λειτουργία IP και, στη
συνέχεια, ρυθμίστε το σε Χειροκίνητα.
10 . Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο
στο τηλεχειριστήριο για να εισάγετε τις τιμές του
δικτύου. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄►
στο τηλεχειριστήριο για να μετακινηθείτε από το
ένα πεδίο εισαγωγής στο άλλο.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Μπορείτε να πάρετε αυτές τις τιμές από τον πάροχο υπηρεσιών
Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε. Μπορείτε επίσης να προβάλετε
αυτές τις τιμές στους περισσότερους υπολογιστές με Windows. Για
οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Απόκτηση των τιμών ρυθμίσεων
δικτύου" στη σελίδα 33.
11 . Όταν τελειώσετε, επισημάνετε το ΟΚ και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E. Εμφανίζεται η
οθόνη κατάστασης δικτύου. Το προϊόν επαληθεύει
τη σύνδεση δικτύου και, στη συνέχεια, συνδέεται στο
δίκτυο. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, επισημάνετε
το ΟΚ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
| 34 Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 34
2012-02-22 오후 4:51:34
WPS(PBC)
2 . Πατήστε το ΜΠΛΕ (D) κουμπί στο
τηλεχειριστήριο.
3 . Πατήστε το κουμπί WPS(PBC) του
δρομολογητή σας εντός δύο λεπτών. Το
προϊόν λαμβάνει αυτόματα όλες τις τιμές
ρυθμίσεων δικτύου που χρειάζεται και
συνδέεται στο δίκτυό σας.
Εμφανίζεται η οθόνη κατάστασης δικτύου.
Το προϊόν συνδέεται στο δίκτυο μετά από
επαλήθευση της σύνδεσης δικτύου.
Wi-Fi Direct
Η λειτουργία Wi-Fi Direct σάς επιτρέπει να
συνδέετε συσκευές Wi-Fi Direct με το προϊόν και
μεταξύ τους χρησιμοποιώντας ένα ομότιμο δίκτυο,
χωρίς δρομολογητή ασύρματου δικτύου.
1 . Ενεργοποιήστε τη συσκευή Wi-Fi Direct και
ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi Direct που
διαθέτει.
2 . Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε Ρυθμίσεις και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
3 . Επιλέξτε Δίκτυο και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί E.
4 . Επιλέξτε Wi-Fi Direct και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E.
Εμφανίζονται οι συσκευές Wi-Fi Direct με τις
οποίες μπορείτε να συνδεθείτε.
Wi-Fi Direct
Όνομα
συσκ : [HTS]E6750W
Display
Επιλέξτε συσκευή Wi-Fi Direct για σύνδεση.
Audio
AndroidXXXXXXX
Αποσυνδέθηκε
Network
Ανανέωση
System
Κλείσιμο
Support
m Μετακίνηση
" Καταχώρ. ' Επιστροφή
Μέσω της συσκευής Wi-Fi
1 . Στη συσκευή Wi-Fi, ακολουθήστε τη διαδικασία της
συσκευής για τη σύνδεση με κάποια άλλη συσκευή
Wi-Fi Direct. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της
συσκευής για οδηγίες.
2 . Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, θα πρέπει να
δείτε ένα αναδυόμενο μήνυμα στην οθόνη της
τηλεόρασης, το οποίο δηλώνει ότι μια συσκευή
που υποστηρίζει Wi-Fi Direct υπέβαλε αίτημα
σύνδεσης. Επιλέξτε ΟΚ και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί E για να αποδεχτείτε τη σύνδεση.
3 . Εμφανίζεται το αναδυόμενο μήνυμα σύνδεσης,
ακολουθούμενο από το αναδυόμενο μήνυμα
ολοκλήρωσης σύνδεσης. Όταν κλείσει το
αναδυόμενο παράθυρο, θα πρέπει να δείτε τη
συσκευή που εμφανίζεται στην οθόνη Wi-Fi Direct
να υποδεικνύεται ως συνδεδεμένη.
Μέσω του προϊόντος χρησιμοποιώντας PBC
1 . Επιλέξτε τη συσκευή Wi-Fi Direct που θέλετε
να συνδέσετε με αυτό το προϊόν και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E. Εμφανίζεται το
αναδυόμενο παράθυρο PBC/PIN.
2 . Επιλέξτε PBC και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
E. Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο PBC.
3 . Πατήστε το κουμπί PBC στη συσκευή Wi-Fi Direct
εντός 2 λεπτών.
4 . Εμφανίζεται το αναδυόμενο μήνυμα σύνδεσης,
ακολουθούμενο από το αναδυόμενο μήνυμα
ολοκλήρωσης σύνδεσης. Όταν κλείσει το
αναδυόμενο παράθυρο, θα πρέπει να δείτε τη
συσκευή που εμφανίζεται στην οθόνη Wi-Fi Direct
να υποδεικνύεται ως συνδεδεμένη.
Μέσω του προϊόντος χρησιμοποιώντας έναν ΡΙΝ
1 . Επιλέξτε τη συσκευή Wi-Fi Direct που θέλετε να
συνδέσετε με αυτό το προϊόν και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E. Εμφανίζεται το αναδυόμενο
παράθυρο PBC/PIN.
2 . Επιλέξτε ΡΙΝ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
E. Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο ΡΙΝ.
3 . Σημειώστε τον κωδικό ΡΙΝ στο αναδυόμενο
παράθυρο και, στη συνέχεια, εισαγάγετέ τον στο
κατάλληλο πεδίο της συσκευής Wi-Fi Direct που
θέλετε να συνδέσετε με το προϊόν.
Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 35
Ρυθμίσεις
1 . Ανοίξτε την αρχική οθόνη.
• Μέσω της συσκευής Wi-Fi.
• Μέσω του προϊόντος χρησιμοποιώντας PBC.
• Μέσω του προϊόντος χρησιμοποιώντας έναν
ΡΙΝ.
Καθένας από αυτούς τους τρόπους περιγράφεται
παρακάτω.
04
Ένας από τους ευκολότερους τρόπους να ρυθμίσετε τη
σύνδεση ασύρματου δικτύου είναι χρησιμοποιώντας τη
λειτουργία WPS(PBC). Αν ο δρομολογητής ασύρματου
δικτύου που χρησιμοποιείτε διαθέτει κουμπί WPS(PBC),
ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
5 . Μπορείτε να ολοκληρώσετε τη σύνδεση WiFi με τρεις τρόπους:
35 |
2012-02-22 오후 4:51:34
Ρυθμίσεις
4 . Εμφανίζεται το αναδυόμενο μήνυμα σύνδεσης,
ακολουθούμενο από το αναδυόμενο μήνυμα
ολοκλήρωσης σύνδεσης. Όταν κλείσει το
αναδυόμενο παράθυρο, θα πρέπει να δείτε τη
συσκευή που εμφανίζεται στην οθόνη Wi-Fi Direct
να υποδεικνύεται ως συνδεδεμένη.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi Direct, διακόπτεται η
ενσύρματη ή ασύρματη σύνδεση δικτύου.
Soft AP
Η λειτουργία Soft AP σάς επιτρέπει να συνδέσετε άλλες
συσκευές Wi-Fi στο δίκτυό σας μέσω του προϊόντος,
ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
Απαιτείται να δημιουργήσετε ένα κλειδί ασφαλείας, το
οποίο πρέπει να εισάγετε στις άλλες συσκευές Wi-Fi όταν
τις συνδέετε στο δίκτυο.
1 . Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε Ρυθμίσεις και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
2 . Επιλέξτε Δίκτυο και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί E.
3 . Επιλέξτε Soft AP και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί E.
4 . Επιλέξτε Ενεργ. ή Απ. και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E.
<Ρύθμιση του κλειδιού ασφαλείας για τη
λειτουργία Soft AP>
Ρυθμίσεις AllShare
Η οθόνη ρυθμίσεων AllShare εμφανίζει τις
συσκευές AllShare που είναι συνδεδεμένες στο
δίκτυό σας και τις διευθύνσεις ΙΡ τους. Μέσω
αυτής της οθόνης, μπορείτε να επιτρέψετε
την πρόσβαση μιας συσκευής στο προϊόν, να
απαγορεύσετε την πρόσβαση ή να διαγράψετε τη
συσκευή από τη λίστα της λειτουργίας AllShare.
1 . Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε Ρυθμίσεις και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
2 . Επιλέξτε Δίκτυο και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί E.
3 . Επιλέξτε Ρυθμίσεις AllShare και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
4 . Επιλέξτε μια συσκευή και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E. Εμφανίζεται το
αναδυόμενο παράθυρο ρυθμίσεων AllShare.
5 . Επιλέξτε Να επιτρ., Απόρ/ψη ή Διαγραφή
από λίστα και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί E.
Ο οθόνη ρυθμίσεων AllShare εμφανίζει συσκευές
μόνο αν έχετε πραγματοποιήσει συνδέσεις
δικτύου με συσκευές AllShare. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές AllShare σε
δίκτυο, ανατρέξτε στις σελίδες 39~40.
1 . Στην οθόνη Soft AP, επιλέξτε Κλειδί ασφαλείας
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Εμφανίζεται η οθόνη κλειδιού ασφαλείας.
2 . Στην οθόνη κλειδιού ασφαλείας, εισαγάγετε
ένα κλειδί ασφαλείας. Εισάγετε απευθείας τους
αριθμούς, χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά
κουμπιά στο τηλεχειριστήριο. Εισάγετε
γράμματα επιλέγοντας κάποιο γράμμα με τα
κουμπιά ▲▼◄► και, στη συνέχεια, πατώντας
το κουμπί E.
3 . Όταν τελειώσετε, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
▲▼◄► για να μετακινηθείτε στο ΤΕΛΟΣ στο
κάτω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E.
Όταν συνδέετε μια συσκευή Wi-Fi μέσω της
διαδικασίας σύνδεσης στη συσκευή, θα πρέπει να
εισάγετε στο κατάλληλο πεδίο το κλειδί ασφαλείας
που δημιουργήσατε εδώ.
| 36 Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 36
2012-02-22 오후 4:51:41
Μέσω USB
• Ποτέ μην απενεργοποιείτε ή ενεργοποιείτε ξανά το προϊόν μη
αυτόματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης.
3 . Επιλέξτε Ενημέρωση λογισμικού και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
4 . Επιλέξτε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
• Μέσω Internet
• Μέσω USB
• Από δίσκο
• Από αρχ. λήψης
• Αναβ. σε κατ. αναμονής
5 . Πατήστε το κουμπί E.
Οι οδηγίες για κάθε μέθοδο αρχίζουν
παρακάτω.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Η αναβάθμιση έχει ολοκληρωθεί όταν το προϊόν απενεργοποιείται
και, στη συνέχεια, ενεργοποιείται ξανά μόνο του.
Η εταιρεία Samsung Electronics δεν αναλαμβάνει καμία νομική
ευθύνη για τυχόν δυσλειτουργία του προϊόντος που προκαλείται
λόγω ασταθούς σύνδεσης στο Διαδίκτυο ή αμέλειας του πελάτη
κατά την ενημέρωση του λογισμικού.
Αν θέλετε να ακυρώσετε την αναβάθμιση κατά τη λήψη του
λογισμικού αναβάθμισης, πατήστε το κουμπί E.
Μέσω Internet
Το προϊόν πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο
Διαδίκτυο για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
ενημέρωσης μέσω Internet.
1 . Επιλέξτε Μέσω Internet και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E. Εμφανίζεται το μήνυμα
σύνδεσης στο διακομιστή.
2 . Αν υπάρχει διαθέσιμη κάποια λήψη, εμφανίζεται
το αναδυόμενο παράθυρο λήψης με μια γραμμή
προόδου και αρχίζει η λήψη.
3 . Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, εμφανίζεται το
παράθυρο ερωτήματος αναβάθμισης με τρεις
επιλογές: Ενημέρωση τώρα, Ενημέρωση
αργότερα ή Να μη γίνει ενημέρ..
1 . Επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.
samsung.com.
2 . Κάντε κλικ στο SUPPORT στο επάνω δεξιό
μέρος της σελίδας.
3 . Εισαγάγετε τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος
στο πεδίο αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε
κλικ στο Find Product.
4 . Κάντε κλικ στο Get downloads στο κέντρο της
σελίδας κάτω από την επικεφαλίδα λήψεων.
5 . Κάντε κλικ στο Firmware στο κέντρο της σελίδας.
6 . Κάντε κλικ στο εικονίδιο ZIP της στήλης αρχείου
στη δεξιά πλευρά της σελίδας.
7 . Κάντε κλικ στο ΟΚ στο αναδυόμενο παράθυρο
που εμφανίζεται, για να πραγματοποιήσετε λήψη
και αποθήκευση του αρχείου υλικολογισμικού
στον υπολογιστή σας.
8 . Αποσυμπιέστε το αρχείο zip στον υπολογιστή
σας. Θα πρέπει να εμφανιστεί ένας φάκελος που
έχει ίδιο όνομα με το αρχείο zip.
9 . Αντιγράψτε το φάκελο σε μια μονάδα USB
μνήμης flash.
10 . Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανένας δίσκος
μέσα στο προϊόν και, στη συνέχεια, τοποθετήστε
τη μονάδα USB μνήμης flash στη θύρα USB του
προϊόντος.
11 . Στο μενού του προϊόντος, μεταβείτε στην
επιλογή Ρυθμίσεις > Υποστήριξη >
Ενημέρωση λογισμικού.
12 . Επιλέξτε Μέσω USB.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Δεν πρέπει να υπάρχει κανένας δίσκος μέσα στο προϊόν κατά την
αναβάθμιση του λογισμικού μέσω της υποδοχής USB Host.
Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση του λογισμικού, ελέγξτε τις
λεπτομέρειες του λογισμικού στο μενού Ενημέρωση λογισμικού.
Μην απενεργοποιείτε το προϊόν κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης
λογισμικού. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία του προϊόντος.
Οι ενημερώσεις του λογισμικού μέσω της υποδοχής USB Host
πρέπει να εκτελούνται μόνο με μονάδες USB μνήμης flash.
Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 37
Ρυθμίσεις
2 . Επιλέξτε Υποστήριξη και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E.
Το μενού ενημέρωσης λογισμικού επιτρέπει την
αναβάθμιση του λογισμικού του προϊόντος, για
βελτίωση της απόδοσης ή πρόσθετες υπηρεσίες.
04
1 . Στο αρχικό μενού, επιλέξτε Ρυθμίσεις και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
4 . Αν επιλέξετε Ενημέρωση τώρα, το προϊόν
ενημερώνει το λογισμικό, απενεργοποιείται και,
στη συνέχεια, ενεργοποιείται αυτόματα.
5 . Αν δεν πραγματοποιήσετε καμία επιλογή μέσα σε
ένα λεπτό ή επιλέξετε Ενημέρωση αργότερα,
το προϊόν αποθηκεύει το νέο λογισμικό
αναβάθμισης. Μπορείτε να ενημερώσετε
αργότερα το λογισμικό χρησιμοποιώντας τη
λειτουργία Από αρχ. λήψης.
6 . Αν επιλέξετε Να μη γίνει ενημέρ., το προϊόν
ακυρώνει την αναβάθμιση.
Αναβάθμιση λογισμικού
37 |
2012-02-22 오후 4:51:41
Ρυθμίσεις
Από δίσκο
1 . Επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.
samsung.com.
2 . Κάντε κλικ στο SUPPORT στο επάνω δεξιό
μέρος της σελίδας.
3 . Εισαγάγετε τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος
στο πεδίο αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε
κλικ στο Find Product.
4 . Κάντε κλικ στο Get downloads στο κέντρο της
σελίδας κάτω από την επικεφαλίδα λήψεων.
5 . Κάντε κλικ στο Firmware στο κέντρο της σελίδας.
6 . Κάντε κλικ στο εικονίδιο ZIP της στήλης αρχείου
στη δεξιά πλευρά της σελίδας.
7 . Κάντε κλικ στο ΟΚ στο αναδυόμενο παράθυρο
που εμφανίζεται, για να πραγματοποιήσετε λήψη
και αποθήκευση του αρχείου υλικολογισμικού
στον υπολογιστή σας.
8 . Αποσυμπιέστε το αρχείο zip στον υπολογιστή
σας. Θα πρέπει να εμφανιστεί ένα αρχείο .RUF.
9 . Εγγράψτε το αρχείο RUF σε ένα δίσκο.
Συνιστούμε τη χρήση δίσκου CD-R ή DVD-R.
10 . Οριστικοποιήστε το δίσκο προτού τον
αφαιρέσετε από τον υπολογιστή σας.
11 . Τοποθετήστε το δίσκο μέσα στο προϊόν.
12 . Στο μενού του προϊόντος, μεταβείτε στην
επιλογή Ρυθμίσεις > Υποστήριξη >
Ενημέρωση λογισμικού.
13 . Επιλέξτε Από δίσκο.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του συστήματος, ελέγξτε τις
λεπτομέρειες του λογισμικού στο μενού Ενημέρωση λογισμικού.
Μην απενεργοποιείτε το προϊόν κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης
λογισμικού. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία του προϊόντος.
Από αρχ. λήψης
4 . Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση, το προϊόν
απενεργοποιείται και, στη συνέχεια, ενεργοποιείται
αυτόματα.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του συστήματος, ελέγξτε τις
λεπτομέρειες του λογισμικού στο μενού Ενημέρωση λογισμικού.
Μην απενεργοποιείτε το προϊόν κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης
λογισμικού. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία του προϊόντος.
Αναβ. σε κατ. αναμονής
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία αναβάθμισης
σε κατάσταση αναμονής ώστε το προϊόν να
πραγματοποιεί λήψη νέου λογισμικού αναβάθμισης
όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
Στην κατάσταση αναμονής, το προϊόν είναι
απενεργοποιημένο, αλλά η σύνδεσή του στο
Διαδίκτυο είναι ενεργή. Αυτό επιτρέπει στο προϊόν
να πραγματοποιήσει λήψη λογισμικού αναβάθμισης
αυτόματα, όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
1 . Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Αναβ.
σε κατ. αναμονής και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί E.
2 . Επιλέξτε Ενεργ. ή Απ..
Αν επιλέξετε Ενεργ., το προϊόν πραγματοποιεί
λήψη νέου λογισμικού αναβάθμισης αυτόματα όταν
είναι απενεργοποιημένο σε κατάσταση αναμονής.
Αν πραγματοποιήσει λήψη νέου λογισμικού
αναβάθμισης, το προϊόν θα σας ρωτήσει αν θέλετε
να το εγκαταστήσετε όταν το ενεργοποιήσετε.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναβάθμισης σε κατάσταση
αναμονής, το προϊόν πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο.
Αν αυτή η λειτουργία δεν εμφανίζεται, μπορείτε να πραγματοποιήσετε
αναβάθμιση στην τελευταία έκδοση λογισμικού και να τη
χρησιμοποιήσετε.
Η επιλογή Από αρχ. λήψης επιτρέπει αναβάθμιση
χρησιμοποιώντας ένα αρχείο του οποίου
πραγματοποιήθηκε λήψη από το προϊόν
προηγουμένως, αλλά αποφασίσατε να μην το
εγκαταστήσετε αμέσως.
1 . Αν έχει πραγματοποιηθεί λήψη λογισμικού
αναβάθμισης, θα δείτε τον αριθμό έκδοσης
λογισμικού στα δεξιά της επιλογής Από αρχ. λήψης.
2 . Επιλέξτε Από αρχ. λήψης και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E.
3 . Το προϊόν εμφανίζει ένα μήνυμα που σας ρωτά αν
θέλετε να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση. Επιλέξτε
Ναι. Το προϊόν ξεκινά την αναβάθμιση.
| 38 Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 38
2012-02-22 오후 4:51:42
Αναπαραγωγή Μέσων
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη AllShare
Play, επιλέξτε το εικονίδιο AllShare Play στην κύρια
οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Χρήση της οθόνης AllShare Play
AllShare Play / Λίστα /
Πρόσφατη χρήση
Λίστα
Βίντεο
Τα αρχεία που παίχθηκαν πρόσφατα εμφανίζονται εδώ.
Νέα στοιχ.
Ενημερ.πρόσφατα 09.Ιαν.2012
Προβολή ...
Φωτογραφίες
SAM_0001
SAM_0002
SAM_0003
SAM_0004
SAM_0005
Αναπαραγωγή περιεχομένου βίντεο,
φωτογραφιών ή μουσικής
1 . Βεβαιωθείτε ότι η πηγή του περιεχομένου που
θέλετε να αναπαράγετε ή να προβάλετε είναι
συνδεδεμένη ή τοποθετημένη στο προϊόν.
2 . Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να
επιλέξετε Βίντεο, Φωτογραφίες ή Μουσική
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Επισημαίνεται η πρώτη επιλογή πηγής στη
δεξιά πλευρά.
3 . Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να
επιλέξετε την πηγή του περιεχομένου και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Αναπαραγωγή Μέσων
Η οθόνη AllShare Play
• Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
ένα στοιχείο, πατήστε το κουμπί TOOLS για να
προβάλετε το μενού εργαλείων, επιλέξτε "Αναπαρ."
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E. Για να
προβάλετε ή να αναπαράγετε κάποιο άλλο στοιχείο,
πατήστε το κουμπί RETURN (') και, στη συνέχεια,
επαναλάβετε τη διαδικασία που περιγράφεται στην
πρώτη πρόταση.
05
Το προϊόν Blu-ray μπορεί να αναπαράγει το
περιεχόμενο δίσκων και συσκευών USB, καθώς και
περιεχόμενο που βρίσκεται σε υπολογιστές, σε κινητά
τηλέφωνα που είναι συμβατά με DLNA και σε συσκευές
NAS, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία AllShare Play. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία
AllShare Play, ανατρέξτε στη σελίδα 42.
Λίστα αναπαραγ.
Μουσική
Δεν έχουν δημ. λίστες αναπαραγωγής.
Δημ. μια λίστα αναπ. και αποκτ. εύκολη πρόσβ. στο περιεχόμ. σας.
a Σύνδ. χρ. ' Επιστροφή
Όταν ανοίγει η οθόνη AllShare Play, εμφανίζει την επιλογή
"Λίστα" και μια λίστα τύπων περιεχομένου – Βίντεο,
Φωτογραφίες και Μουσική – στην αριστερή πλευρά της.
Στα δεξιά, εμφανίζεται από προεπιλογή το περιεχόμενο
στη Λίστα: μια λίστα των στοιχείων που προσπελάστηκαν
πρόσφατα, μια λίστα των νέων στοιχείων που προβάλατε ή
ακούσατε και η πιο πρόσφατη λίστα αναπαραγωγής. Αν δεν
έχετε αναπαράγει ή προβάλει κανένα στοιχείο και δεν έχετε
δημιουργήσει καμία λίστα αναπαραγωγής, αυτή η περιοχή
θα είναι κενή.
Αναπαραγωγή στοιχείων στη Λίστα
Για να αναπαράγετε τα στοιχεία που εμφανίζονται στη
Λίστα, πρέπει να έχετε συνδέσει ή τοποθετήσει στο προϊόν
την πηγή των στοιχείων. Για παράδειγμα, αν οι φωτογραφίες
που προβλήθηκαν πρόσφατα στη Λίστα προέρχονται από
ένα δίσκο DVD, θα πρέπει να έχετε τοποθετήσει αυτό το
δίσκο στο προϊόν για να τις προβάλετε.
Για να αναπαράγετε ή να προβάλετε στοιχεία στη
Λίστα, εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
• Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε ένα
στοιχείο που θέλετε να προβάλετε ή να αναπαράγετε
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E. Για να
προβάλετε ή να αναπαράγετε κάποιο άλλο στοιχείο,
πατήστε το κουμπί RETURN (') και, στη συνέχεια,
επαναλάβετε τη διαδικασία που περιγράφεται στην
πρώτη πρόταση.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Οι πηγές που εμφανίζονται για κάθε τύπο περιεχομένου ενδέχεται
να διαφέρουν.
4 . Για να ελέγξετε την αναπαραγωγή βίντεο,
φωτογραφιών ή μουσικής, ανατρέξτε στις ενότητες:
• Έλεγχος αναπαραγωγής βίντεο, στη σελίδα 44.
• Έλεγχος αναπαραγωγής μουσικής, στη σελίδα 46.
• "Αναπαραγωγή περιεχομένου φωτογραφιών"
και "Χρήση του μενού εργαλείων όταν είναι
επισημασμένο ένα αρχείο" στις σελίδες 49~51.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Ανάλογα με το πώς και πότε συνδέετε μια πηγή περιεχομένου
στο προϊόν και τον τύπο του περιεχομένου, το προϊόν ενδέχεται
να προβάλει μια διαφορετική σειρά οθονών ή να ξεκινήσει
την αναπαραγωγή. Για εναλλακτικές μεθόδους αναπαραγωγής,
ανατρέξτε στις ενότητες:
• Αναπαραγωγή αρχείων σε συσκευή αποθήκευσης USB ή σε
iPod/iPhone, στη σελίδα 40.
• Αναπαραγωγή δίσκων βίντεο του εμπορίου, στη σελίδα 41.
• Αναπαραγωγή δίσκων ήχου του εμπορίου, στη σελίδα 41.
• Αναπαραγωγή ενός δίσκου με περιεχόμενο που έχει εγγραφεί
από το χρήστη, στη σελίδα 42.
Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 39
39 |
2012-02-22 오후 4:51:43
Αναπαραγωγή Μέσων
Αναπαραγωγή αρχείων σε συσκευή
αποθήκευσης USB ή σε iPod/iPhone
Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία πολυμέσων που
βρίσκονται σε μια συνδεδεμένη συσκευή USB.
1 . Με το προϊόν απενεργοποιημένο, συνδέστε
μια συσκευή αποθήκευσης USB ή ένα iPod/
iPhone.
2 . Ενεργοποιήστε το προϊόν. Όταν εμφανιστεί
η κύρια οθόνη, επιλέξτε AllShare Play
> Βίντεο, Φωτογραφίες ή Μουσική >
Συνδεδεμένη συσκευή και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E.
3 . Εμφανίζεται το είδος περιεχομένου που
επιλέξατε στη συνδεδεμένη συσκευή. Θα
δείτε φακέλους, μεμονωμένα αρχεία ή και τα
δύο, ανάλογα με τον τρόπο ταξινόμησης του
περιεχομένου.
4 . Με χρήση των κουμπιών ▲▼◄► στο
τηλεχειριστήριο, επιλέξτε το επιθυμητό
περιεχόμενο. Για να ανοίξετε ένα φάκελο,
επιλέξτε τον και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί E.
Για να αναπαράγετε ένα αρχείο, επιλέξτε το
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
5 . Πατήστε το κουμπί RETURN (') για να
εξέλθετε από ένα φάκελο ή να επιστρέψετε
στην κύρια οθόνη.
| ΠΡΟΣΟΧΗ |
AllShare Play
Αναπαραγωγή βίντεο, φωτογραφιών ή μουσικής από το δίσκο ή τις
συνδεδεμένες συσκευές.
Μπορείτε να αναπαράγετε βίντεο μόνο όταν χρησιμοποιείτε το
σταθμό σύνδεσης iPod.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Smart Hub
Λειτουρ.
Ρυθμίσεις
Ασφαλής αφαίρεση USB d WPS(PBC)
Ή
1-1. Με το προϊόν ενεργοποιημένο, συνδέστε
μια συσκευή αποθήκευσης USB ή ένα iPod/
iPhone.
2-1. Όταν εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη,
χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να
επιλέξετε το είδος περιεχομένου που θέλετε
να προβάλετε ή να αναπαράγετε και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
AllShare Play
Συνδέθηκε νέα συσκευή.
Αναπαραγωγή
ωγή βίντεο, φωτογραφιών ή μουσικής από τοο δίσκο ή τις
ω
USB DISK
συνδεδεμένες
συσκευές.
Βίντεο
Για να αποτρέψετε πιθανή βλάβη στη μνήμη USB, θα πρέπει
να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη συσκευή αποθήκευσης USB
χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "Ασφαλής αφαίρεση USB".
Πατήστε το κουμπί HOME για να μεταβείτε στο αρχικό μενού,
επιλέξτε το ΚΙΤΡΙΝΟ (C) κουμπί και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί E.
Το μενού Φωτογραφίες δεν υποστηρίζει iPad/iPhone.
Μόνο η οθόνη αναπαραγωγής εμφανίζεται στην τηλεόραση. Προβάλετε
τις υπόλοιπες οθόνες iPod στη συσκευή αναπαραγωγής iPod.
Αν το συνδεδεμένο iPod δεν υποστηρίζει την αναπαραγωγή βίντεο,
εμφανίζεται το μήνυμα "Αυτό το μοντέλο iPod δεν υποστηρ.
την αναπαρ. Αρχ. βίντεο." όταν επιλέγετε το μενού βίντεο.
Μοντέλα iPod/iPhone που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε με αυτό το προϊόν
Φωτογραφίες
Μουσική
Smart Hubb
" Καταχώρ. ' Επιστροφή
Λειτουρ.
Λειτουρ
Ρυθμίσεις
Ασφαλής αφαίρεση USB d WPS(PBC)
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Παρότι το προϊόν θα εμφανίσει όλους τους διαθέσιμους φακέλους,
θα εμφανίσει μόνο τα αρχεία του τύπου περιεχομένου που
επιλέξατε στο βήμα 2 ή 2-1. Για παράδειγμα, αν επιλέξατε τη
μουσική, θα μπορείτε να δείτε μόνο τα αρχεία μουσικής. Μπορείτε
να αλλάξετε αυτήν την επιλογή χρησιμοποιώντας το AllShare Play.
iPod touch 3ης/2ης/1ης γενιάς
iPod classic / iPod με βίντεο
iPod με υποδοχή σταθμού σύνδεσης
iPod με τροχό επιλογής
iPod nano 5ης/4ης/3ης/2ης γενιάς
iPhone 4S / iPhone 4
iPhone 3GS / iPhone 3G / iPhone
| 40 Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 40
2012-02-22 오후 4:51:47
Η οθόνη λειτουργίας
1 . Τοποθετήστε έναν προεγγεγραμμένο δίσκο
ήχου του εμπορίου στη θήκη δίσκου με την
ετικέτα του δίσκου στραμμένη προς τα επάνω
και, στη συνέχεια, κλείστε τη θήκη. Εμφανίζεται
η οθόνη μουσικής του AllShare Play με μια λίστα
των κομματιών. Η αναπαραγωγή του πρώτου
κομματιού αρχίζει αυτόματα.
AllShare Play / Μουσική /
Επιλογές στην οθόνη λειτουργίας
Για να επιλέξετε μια ρύθμιση, επισημάνετέ την
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ▲▼ και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Ψηφιακή είσ.
AUX
Επιλέξτε για να ακούσετε την ψηφιακή
πηγή ήχου που είναι συνδεδεμένη στη
ψηφιακή είσοδο ήχου.
Επιλέξτε για να ακούσετε ήχο από
την αναλογική πηγή ήχου που είναι
συνδεδεμένη στην είσοδο ήχου.
Remote iPod
Επιλέξτε για να ακούσετε μουσική ή να
προβάλετε βίντεο από το iPod που είναι
συνδεδεμένο στην υποδοχή iPod.
HDMI IN 1
Επιλέξτε για να προβάλετε βίντεο από
τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην
υποδοχή ΕΙΣΟΔΟΣ HDMI 1.
HDMI IN 2
Επιλέξτε για να προβάλετε βίντεο από
τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην
υποδοχή ΕΙΣΟΔΟΣ HDMI 2.
Tuner
Bluetooth
Επιλέξτε για να ακούσετε ραδιόφωνο FM.
Επιλέξτε για να ακούσετε τη μουσική σε
μια συσκευή Bluetooth.
1 / 17
CD ήχου
► TRACK 001
03:59
TRACK 002
04 34
04:34
TRACK 003
04:24
TRACK 004
04:01
TRACK 005
04:26
TRACK 006
05:07
TRACK 007
04:47
TRACK 008
03:59
TRACK 009
04:34
TRACK 010
04:02
Αναπαραγωγή Μέσων
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Μπορείτε επίσης να αλλάξετε πηγή πατώντας το κουμπί
FUNCTION στο επάνω δεξιό μέρος του τηλεχειριστηρίου.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη λειτουργίας,
επιλέξτε το εικονίδιο λειτουργίας στην κύρια οθόνη
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
05
Στην οθόνη λειτουργίας, μπορείτε να επιλέξετε
την πηγή εισόδου ήχου και/ή βίντεο την οποία θα
προβάλετε ή θα ακούσετε.
Αναπαραγωγή δίσκων ήχου του
εμπορίου
‫ ٭‬TRACK 001
00:00 / 03:59
b Μετ. σελίδ / Εργαλεία ' Επιστροφή
2 . Για να αναπαράγετε ένα συγκεκριμένο
κομμάτι, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ στο
τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε το κομμάτι και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Στοιχεία ελέγχου οθόνης μουσικής
Παύση της αναπαραγωγής ενός κομματιού.
Αναπαραγωγή ενός κομματιού.
Επανάληψη ενός κομματιού ή όλων των
κομματιών.
Αναπαραγωγή κομματιών με τυχαία σειρά.
Προβολή του ισοσταθμιστή.
Αναπαραγωγή δίσκων βίντεο του
εμπορίου
1 . Τοποθετήστε ένα δίσκο στη θήκη δίσκου με
την ετικέτα του δίσκου στραμμένη προς τα
επάνω και, στη συνέχεια, κλείστε τη θήκη
δίσκου. Η αναπαραγωγή αρχίζει αυτόματα. Αν
η αναπαραγωγή δεν 6 αυτόματα, πατήστε το
κουμπί αναπαραγωγής στο τηλεχειριστήριο ή
επιλέξτε AllShare Play στην κύρια οθόνη και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E. Ανατρέξτε στην
ενότητα "Αναπαραγωγή περιεχομένου βίντεο,
φωτογραφιών ή μουσικής" στη σελίδα 39.
Μη αυτόματη προσαρμογή του
ισοσταθμιστή. (Μόνο όταν η λειτουργία
ισοσταθμιστή είναι "Ενεργ.")
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Τα στοιχεία ελέγχου της οθόνης μουσικής είναι προσπελάσιμα μόνο
όταν αναπαράγεται ένα κομμάτι.
Δεν εμφανίζονται ταυτόχρονα όλα τα στοιχεία ελέγχου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναπαραγωγή μουσικής,
ανατρέξτε στην ενότητα "Έλεγχος αναπαραγωγής μουσικής" στη σελίδα
46.
Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 41
41 |
2012-02-22 오후 4:51:55
Αναπαραγωγή Μέσων
Αναπαραγωγή ενός δίσκου με περιεχόμενο
που έχει εγγραφεί από το χρήστη
Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία πολυμέσων που έχετε
εγγράψει σε δίσκους DVD ή CD.
1 . Τοποθετήστε ένα δίσκο που έχετε εγγράψει στη
θήκη δίσκου με την ετικέτα του δίσκου στραμμένη
προς τα επάνω και, στη συνέχεια, κλείστε τη
θήκη. Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο
συνδεδεμένης συσκευής.
2 . Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
τον τύπο περιεχομένου που θέλετε να προβάλετε ή
να αναπαράγετε - Βίντεο, Φωτογραφίες ή Μουσική
- και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Παρότι το προϊόν θα εμφανίσει φακέλους για όλους τους τύπους
περιεχομένου, θα εμφανίσει μόνο τα αρχεία του τύπου περιεχομένου
που επιλέξατε στο βήμα 2. Για παράδειγμα, αν επιλέξατε τη
μουσική, θα μπορείτε να δείτε μόνο τα αρχεία μουσικής. Μπορείτε
να αλλάξετε αυτήν την επιλογή χρησιμοποιώντας το AllShare Play.
3 . Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
επιλέξετε το φάκελο που περιλαμβάνει τον τύπο
περιεχομένου που επιλέξατε στο βήμα 2 και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
4 . Αν επιλέξατε Μουσική, εμφανίζεται η οθόνη
μουσικής του AllShare Play με μια λίστα των
αρχείων μουσικής στο δίσκο. Χρησιμοποιήστε τα
κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το αρχείο που θέλετε
να αναπαράγετε και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί E.
5 . Αν επιλέξατε Φωτογραφίες, εμφανίζεται η οθόνη
φωτογραφιών του AllShare Play με μια λίστα των
αρχείων φωτογραφιών στο δίσκο. Χρησιμοποιήστε
τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε τη
φωτογραφία που θέλετε να προβάλετε και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
6 . Αν επιλέξατε Βίντεο, εμφανίζεται η οθόνη βίντεο
του AllShare Play με μια λίστα των αρχείων
βίντεο στο δίσκο. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
▲▼◄► για να επιλέξετε το βίντεο που θέλετε να
παρακολουθήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί E.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Για τους φακέλους μουσικής και βίντεο, μπορείτε επίσης να
πατήσετε το κουμπί TOOLS στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια,
να επιλέξετε αναπαραγωγή φακέλου για αυτόματη αναπαραγωγή
ή προβολή όλων αρχείων στο φάκελο. Επιλέξτε το φάκελο πρώτα,
προτού πατήσετε το κουμπί TOOLS.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναπαραγωγή
μουσικής, μεταβείτε στην ενότητα "Έλεγχος αναπαραγωγής
μουσικής" στη σελίδα 46.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναπαραγωγή περιεχομένου
φωτογραφιών, μεταβείτε στις ενότητες "Αναπαραγωγή περιεχομένου
φωτογραφιών" και "Χρήση του μενού εργαλείων όταν είναι επισημασμένο
ένα αρχείο" στις σελίδες 49~51.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναπαραγωγή περιεχομένου
βίντεο, μεταβείτε στην ενότητα "Έλεγχος αναπαραγωγής βίντεο" στη
σελίδα 44.
Χρήση της λειτουργίας δικτύου
AllShare
Η λειτουργία AllShare σάς επιτρέπει να αναπαράγετε μέσω
του προϊόντος τα αρχεία βίντεο, φωτογραφιών ή μουσικής
που βρίσκονται στον υπολογιστή σας ή σε μια συσκευή που
είναι συμβατή με DLNA, χρησιμοποιώντας μια σύνδεση
ασύρματου δικτύου.
Λήψη του λογισμικού AllShare
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία AllShare με τον
υπολογιστή σας ή με μια συσκευή DLNA, θα πρέπει να
εγκαταστήσετε το λογισμικό AllShare στον υπολογιστή
σας. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη του λογισμικού
υπολογιστή και να λάβετε λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση
του AllShare από τη διαδικτυακή τοποθεσία Samsung.com.
1 . Μεταβείτε στη διαδικτυακή τοποθεσία www.samsung.
com.
2 . Κάντε κλικ στο "Υποστήριξη" στο επάνω μέρος της
σελίδας.
3 . Στη σελίδα υποστήριξης, εισαγάγετε τον αριθμό
μοντέλου του προϊόντος σας στο πεδίο αριθμού
μοντέλου.
4 . Στη σελίδα που εμφανίζεται, κάντε κλικ στο "Λήψεις"
στην αριστερή πλευρά κάτω από την επικεφαλίδα
λήψεων. Εμφανίζεται το κέντρο λήψεων.
5 . Στη σελίδα του κέντρου λήψεων, κάντε κλικ στην
καρτέλα λογισμικού.
6 . Στην καρτέλα λογισμικού, κάντε κλικ στο εικονίδιο
αρχείου στη δεξιά πλευρά της γραμμής του AllShare.
7 . Στο αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται, κάντε
κλικ στο "Αποθήκευση αρχείου".
8 . Βρείτε το αρχείο εγκατάστασης του AllShare στο δίσκο
σας και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο.
9 . Στο αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται, κάντε
κλικ στο "Εκτέλεση" και, στη συνέχεια, ακολουθήστε
τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Πραγματοποιήστε λήψη του εγχειριδίου εγκατάστασης/
οδηγιών του AllShare από την ίδια καρτέλα λογισμικού,
κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο σύμβολο αρχείου PDF
στη στήλη αρχείου δεξιά. Πραγματοποιείται λήψη και
άνοιγμα του αρχείου σε μορφή PDF. Μπορείτε να
προβάλετε και/ή να αποθηκεύσετε το αρχείο.
| 42 Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 42
2012-02-22 오후 4:52:01
Έλεγχος της αναπαραγωγής
περιεχομένου που βρίσκεται στον
υπολογιστή σας με ένα smartphone
Προϊόν
Προϊόν
Σύνδεση AllShare
Αναπαραγωγή
αρχείων
υπολογιστή
Αναπαραγωγή
αρχείων υπολογιστή
Σύνδεση AllShare
Έλεγχος αρχείων
υπολογιστή στο προϊόν
Αναπαραγωγή Μέσων
Υπολογιστής
Υπολογιστής
05
Αναπαραγωγή περιεχομένου που
βρίσκεται στον υπολογιστή σας ή σε
μια συσκευή DLNA μέσω του προϊόντος
Smartphone
1 . Συνδέστε το προϊόν, τον υπολογιστή σας και/
ή ένα κινητό τηλέφωνο που είναι συμβατό με
DLNA στο ίδιο ασύρματο δίκτυο.
2 . Ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο
εγκατάστασης/οδηγιών του λογισμικού
AllShare για να ρυθμίσετε τις συσκευές και τα
αρχεία για αναπαραγωγή ή προβολή.
(Διαθέσιμο μόνο με κινητά τηλέφωνα Samsung
που υποστηρίζουν τη λειτουργία AllShare.)
1 . Συνδέστε το προϊόν, τον υπολογιστή σας και
ένα κινητό τηλέφωνο που είναι συμβατό με
DLNA στο ίδιο ασύρματο δίκτυο.
3 . Επιλέξτε AllShare Play στην αρχική οθόνη
του προϊόντος και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί E. Εμφανίζεται η οθόνη AllShare
Play.
2 . Ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο
εγκατάστασης/οδηγιών του λογισμικού
AllShare για να ρυθμίσετε τις συσκευές και τα
αρχεία για αναπαραγωγή ή προβολή.
4 . Επιλέξτε τη συνδεδεμένη συσκευή που είναι
συμβατή με DLNA ή τον υπολογιστή σας
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Εμφανίζεται μια οθόνη λίστας με τα διαθέσιμα
αρχεία.
3 . Στον υπολογιστή, επιβεβαιώστε ότι
το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο
χρησιμοποιώντας το λογισμικό AllShare.
5 . Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να
αναπαράγετε ή να προβάλετε και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
4 . Στο τηλέφωνο, επιλέξτε το αρχείο που θέλετε
να προβάλετε ή να αναπαράγετε και, στη
συνέχεια, επιλέξτε το προϊόν Blu-ray ως τη
συσκευή αναπαραγωγής.
5 . Στο τηλέφωνο, ξεκινήστε την αναπαραγωγή.
Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 43
43 |
2012-02-22 오후 4:52:02
Αναπαραγωγή Μέσων
Έλεγχος αναπαραγωγής βίντεο
Μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή αρχείων βίντεο που βρίσκονται σε δίσκους Blu-ray Disc, DVD,
CD και συσκευές αναπαραγωγής USB. Ορισμένες από τις λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτό το
εγχειρίδιο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με το δίσκο.
Κουμπιά στο τηλεχειριστήριο που χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή βίντεο
DISC MENU
TITLE MENU
0

POPUP
Χρήση του μενού δίσκου, του μενού τίτλου,
του αναδυόμενου μενού και της λίστας τίτλων
DISC MENU
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε αυτό το κουμπί
για να εμφανιστεί το μενού δίσκου.
TITLE MENU
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε αυτό το κουμπί
για να εμφανιστεί το μενού τίτλου.
• Αν ο δίσκος σας διαθέτει λίστα αναπαραγωγής,
πατήστε το ΠΡΑΣΙΝΟ (Β) κουμπί για να
μεταβείτε στη λίστα αναπαραγωγής.
POPUP MENU
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε αυτό το κουμπί
για να εμφανιστεί το αναδυόμενο μενού.
MUTE
FULL SCREEN

HOME
REPEAT
Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή
1 . Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί
REPEAT στο τηλεχειριστήριο.
2 . Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Κεφάλαιο, Όλα ή Τίτλ. και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
|
|
Επανάληψη
Το κεφάλαιο ή ο τίτλος ενδέχεται να μην εμφανίζονται
τίτλου ή
αμέσως στην οθόνη. Συνεχίστε να πατάτε τα κουμπιά
κεφαλαίου
▲▼ μέχρι να βρίσκεται μέσα στο μπλε πεδίο η
επιλογή σας.
3 . Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή,
πατήστε ξανά το κουμπί REPEAT, πατήστε τα
κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Απ. και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
1 . Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί
REPEAT στο τηλεχειριστήριο.
2 . Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Επανάληψη Α-Β.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Η επιλογή επανάληψης Α-Β ενδέχεται να μην
εμφανίζεται αμέσως στην οθόνη. Συνεχίστε να πατάτε
τα κουμπιά ▲▼ μέχρι να βρίσκεται μέσα στο μπλε
πεδίο η επιλογή επανάληψης A-B.
Επανάληψη
3 . Πατήστε το κουμπί E στο σημείο όπου θέλετε
ενός
να αρχίζει η επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή (Α).
τμήματος
4 . Πατήστε το κουμπί E στο σημείο όπου θέλετε να
σταματά η επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή (Β).
5 . Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή,
πατήστε ξανά το κουμπί REPEAT.
6 . Πατήστε το κουμπί E.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Πρέπει να ορίσετε το σημείο (B) τουλάχιστον 5
δευτερόλεπτα χρόνου αναπαραγωγής μετά από το
σημείο (A).
DISC MENU ή Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε αυτό το κουμπί
TITLE MENU για να εμφανιστεί η λίστα τίτλων.

Κουμπιά που σχετίζονται με την αναπαραγωγή
Το προϊόν δεν αναπαράγει ήχο στον τρόπο λειτουργίας
αναζήτησης, αργής αναπαραγωγής ή βηματικής
αναπαραγωγής.
6
Έναρξη της αναπαραγωγής.
5
Διακοπή της αναπαραγωγής.
7
Παύση της αναπαραγωγής.
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί 3
ή .
Γρήγορη
αναπαραγωγή Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί 3 ή αλλάζει η ταχύτητα αναπαραγωγής.
Σε κατάσταση παύσης αναπαραγωγής, πατήστε
το κουμπί .
Αργή
αναπαραγωγή Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί , αλλάζει
η ταχύτητα αναπαραγωγής.
Σε κατάσταση παύσης αναπαραγωγής, πατήστε
το κουμπί 7.
Βηματική
αναπαραγωγή Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί 7,
εμφανίζεται ένα νέο καρέ.
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί 1
ή 2.
Αγνόηση
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί 1 ή 2,
αναπαραγωγής
ο δίσκος μεταβαίνει στο προηγούμενο ή στο
επόμενο κεφάλαιο/αρχείο.
| 44 Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 44
2012-02-22 오후 4:52:06
Μενού που εμφανίζεται μόνο όταν
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί
TOOLS.
αναπαράγονται δίσκοι BD/DVD
Λειτ.
επανάληψης
Επιλέξτε για να επαναλάβετε ένα συγκεκριμένο
τίτλο, ένα κεφάλαιο (μόνο για δίσκους BD/
DVD) ή ένα καθορισμένο τμήμα. Λειτουργεί
όπως το κουμπί REPEAT. Ανατρέξτε στη
σελίδα 44.
Πλήρης οθόνη
Επιλέξτε για να καθορίσετε το επιθυμητό
μέγεθος πλήρους οθόνης. Μπορείτε να επιλέξετε
Αρχική, Λειτ.1 (μεγαλύτερη) και Λειτ.2
(μέγιστη).
Εικόνα
Επιλέξτε για να καθορίσετε τη λειτουργία
εικόνας.
- Δυναμική : Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για
να αυξήσετε την ευκρίνεια.
- Τυπικό : Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για τις
περισσότερες εφαρμογές προβολής.
- Κινημ. ταινία : Αυτή είναι η καλύτερη
ρύθμιση για την παρακολούθηση ταινιών.
- Χρήστης : Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τις
λειτουργίες ευκρίνειας και μείωσης θορύβου,
αντίστοιχα.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Όταν επιλέγετε "Χρήστης", εμφανίζεται
η οθόνη ρυθμίσεων χρήστη. Επιλέξτε μια
ρύθμιση, πατήστε E, χρησιμοποιήστε τα
κουμπιά ◄► για να πραγματοποιήσετε
προσαρμογές και, στη συνέχεια, πατήστε E.
Πατήστε το κουμπί RETURN (') για να
επιστρέψετε στο μενού του κουμπιού TOOLS.
Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία BD Wise,
αυτό το μενού δεν εμφανίζεται.
Λειτ.
ισοσταθμιστή
Επιλέξτε για να χρησιμοποιήσετε τον
ισοσταθμιστή.
Αναπαραγωγή
από την αρχή
Επιλέξτε για να αναπαράγετε την ταινία από
την αρχή.
Αναζ. κεφαλαίου
Επιλέξτε για να μεταβείτε σε ένα κεφάλαιο
που θέλετε να παρακολουθήσετε.
Ήχος
Επιλέξτε για να καθορίσετε την επιθυμητή
γλώσσα ήχου.
- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτή
τη λειτουργία πατώντας το κουμπί AUDIO
στο τηλεχειριστήριο.
Υπότιτλοι
Επιλέξτε για να καθορίσετε την επιθυμητή
γλώσσα υποτίτλων.
- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε
αυτή τη λειτουργία πατώντας το κουμπί
SUBTITLE στο τηλεχειριστήριο.
Γωνία
Για να προβάλετε μια σκηνή από κάποια
άλλη γωνία. Η επιλογή γωνίας εμφανίζει τον
αριθμό των γωνιών που είναι διαθέσιμες για
προβολή (1/1, 1/2, 1/3 κλπ.).
Βίντεο
BONUSVIEW
/ Ήχος
BONUSVIEW
Επιλέξτε για να καθορίσετε την επιθυμητή
επιλογή Βonusview.
Αναπαραγωγή Μέσων
Αναζήτ. τίτλου
Αναζήτ. χρον.
Επιλέξτε για να μεταβείτε στον επιθυμητό τίτλο
αν ο δίσκος έχει περισσότερους από ένα τίτλο,
στην επιθυμητή σκηνή ή, χρησιμοποιώντας την
αναζήτηση χρόνου, σε ένα συγκεκριμένο σημείο
μιας ταινίας ή ενός βίντεο. Με την αναζήτηση
χρόνου, καθορίζετε το συγκεκριμένο σημείο
εισάγοντας μια τιμή χρόνου στην ακόλουθη
μορφή 00:00:00 (ώρες, λεπτά, δευτερόλεπτα)
χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.
05
Χρήση του μενού εργαλείων
Μενού που εμφανίζεται μόνο όταν
αναπαράγεται ένα αρχείο
Μετάβαση στα
βίντεο
Μετάβαση στην οθόνη λίστας βίντεο.
Αναζήτ.σκηνής
Αναζήτηση κατά σκηνή στο αρχείο βίντεο.
Πληροφορίες
Έλεγχος των πληροφοριών του αρχείου
βίντεο.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Το μενού εργαλείων ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το δίσκο ή
τη συσκευή αποθήκευσης. Ενδέχεται να μην εμφανίζονται όλες οι
επιλογές.
Επιλέξτε για να ρυθμίσετε τον ισοσταθμιστή.
Ρυθμίσεις
ισοσταθμιστή
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Εμφανίζεται μόνο όταν η λειτουργία
ισοσταθμιστή είναι "Ενεργ".
Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 45
45 |
2012-02-22 오후 4:52:10
Αναπαραγωγή Μέσων
Έλεγχος αναπαραγωγής μουσικής
Μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή περιεχομένου
μουσικής που βρίσκεται σε ένα DVD, σε ένα CD ή σε μια
συσκευή αποθήκευσης USB.
Κουμπιά στο τηλεχειριστήριο που
χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή
μουσικής
RDS DISPLAY
6
Μπορείτε να ρυθμίσετε το προϊόν ώστε να αναπαράγει τα
κομμάτια σε ένα CD ήχου (CD-DA/MP3) με τυχαία σειρά.
1 . Κατά την αναπαραγωγή, χρησιμοποιήστε το κουμπί
στην κάτω δεξιά γωνία της
► για να επιλέξετε
οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
2 . Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να ρυθμίσετε
το Λειτ.τυχ.σειράς Ενεργ. ή Απ. και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
9
DISC MENU
Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής
AllShare Play / Μουσική /
TITLE MENU
0
POPUP
5
MUTE
4
Τυχαία αναπαραγωγή κομματιών σε CD ήχου
1
2
3
1 / 17
CD ήχου
► TRACK 001
03:59
TRACK 002
04:34
04
34
TRACK 003
04:24
TRACK 004
04:01
TRACK 005
04:26
TRACK 006
05:07
TRACK 007
04:47
TRACK 008
03:59
TRACK 009
04:34
TRACK 010
04:02
‫ ٭‬TRACK 001
00:00 / 03:59
b Μετ. σελίδ / Εργαλεία ' Επιστροφή
1
Γρήγορη αναπαραγωγή [μόνο για CD ήχου (CD-DA)]
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί 3 ή . Κάθε
φορά που πατάτε το κουμπί 3 ή , αλλάζει η ταχύτητα
αναπαραγωγής.
2 Κουμπί 7 : Παύση της αναπαραγωγής ενός κομματιού.
Κουμπί 6 : Αναπαραγωγή του τρέχοντος επιλεγμένου
3 κομματιού.
4 Κουμπί 5 : Διακοπή της αναπαραγωγής ενός κομματιού.
Αγνόηση : Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί 1 ή
5 2 για να μεταβείτε στο προηγούμενο ή στο επόμενο μουσικό
κομμάτι της λίστας.
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ κουμπιά : Κατά την αναπαραγωγή μιας λίστας
6 αναπαραγωγής, πατήστε τον αριθμό του επιθυμητού κομματιού.
Αναπαράγεται το επιλεγμένο κομμάτι.
Επανάληψη κομματιών σε CD ήχου
Μπορείτε να ρυθμίσετε το προϊόν ώστε να
επαναλαμβάνει κομμάτια σε ένα CD ήχου (CD-DA/MP3).
1 . Κατά την αναπαραγωγή, χρησιμοποιήστε το
στην κάτω
κουμπί ► για να επιλέξετε
δεξιά γωνία της οθόνης και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E.
2 . Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να
επιλέξετε τη λειτουργία επανάληψης που
θέλετε - Απ., Ένα τραγ. ή Όλα - και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
| 46 Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 46
1 . Με την οθόνη αναπαραγωγής να προβάλλεται,
πατήστε το κουμπί TOOLS. Εμφανίζεται το
μενού εργαλείων.
2 . Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να
επιλέξετε Eπιλεγμ. αναπ και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E. Εμφανίζεται η οθόνη
αναπαραγωγής επιλεγμένων.
3 . Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να
επιλέξετε ένα κομμάτι και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E. Εμφανίζεται ένα σημάδι
επιλογής στα αριστερά του κομματιού.
4 . Επαναλάβετε το βήμα 3 για να επιλέξετε
πρόσθετα κομμάτια.
5 . Για να αφαιρέσετε ένα κομμάτι από τη λίστα,
μετακινηθείτε στο κομμάτι και, στη συνέχεια,
πατήστε ξανά το κουμπί E. Αφαιρείται το
σημάδι επιλογής από το κομμάτι.
6 . Όταν τελειώσετε, πατήστε το κουμπί ► για να
επιλέξετε Αναπαρ. και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί E. Επανεμφανίζεται η οθόνη
αναπαραγωγής μουσικής, περιλαμβάνοντας
μόνο τα κομμάτια που επιλέξατε. Τα επιλεγμένα
κομμάτια αναπαράγονται αυτόματα.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής με έως και 99
κομμάτια σε CD ήχου (CD-DA).
Αν έχετε δημιουργήσει μια λίστα αναπαραγωγής, η ρύθμιση
αναπαραγωγής επιλεγμένων αντικαθίσταται από τη ρύθμιση
επεξεργασίας λίστας αναπαραγωγής στο μενού εργαλείων.
Στην οθόνη αναπαραγωγής επιλεγμένων, μπορείτε επίσης να επιλέξετε
Επιλ. όλων, Αποεπιλ.όλων και Ακύρωση.
2012-02-22 오후 4:52:11
Μπορείτε να αντιγράψετε μουσική από ένα CD μουσικής
σε μια συσκευή USB που είναι τοποθετημένη στην
υποδοχή USB.
1 . Συνδέστε μια συσκευή USB στην υποδοχή USB
που υπάρχει στην πρόσοψη του προϊόντος και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί RETURN (') στο
τηλεχειριστήριο.
2 . Τοποθετήστε το δίσκο που θέλετε να αντιγράψετε
μέσα στο προϊόν και κλείστε τη θήκη δίσκου.
3 . Με την οθόνη αναπαραγωγής να προβάλλεται,
πατήστε το κουμπί TOOLS. Εμφανίζεται το μενού
εργαλείων.
4 . Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Αντιγραφή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
E. Εμφανίζεται η οθόνη αντιγραφής.
5 . Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
ένα κομμάτι και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
E. Εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής στα
αριστερά του κομματιού.
6 . Επαναλάβετε το βήμα 5 για να επιλέξετε πρόσθετα
κομμάτια.
7 . Για να αφαιρέσετε ένα κομμάτι από τη λίστα,
μετακινηθείτε στο κομμάτι και, στη συνέχεια,
πατήστε ξανά το κουμπί E. Αφαιρείται το σημάδι
επιλογής από το κομμάτι.
8 . Όταν τελειώσετε, πατήστε το κουμπί ► για να
επιλέξετε Αντιγραφή και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί E. Εμφανίζεται το αναδυόμενο
παράθυρο αντιγραφής.
9 . Πατήστε το κουμπί E για να αρχίσει η διαδικασία
αντιγραφής. Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο
γραμμής προόδου αντιγραφής.
10 . Όταν ολοκληρωθεί η αντιγραφή, εμφανίζεται το
μήνυμα "Η αντιγραφή ολοκληρώθηκε.". Πατήστε
το κουμπί E.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Όταν ολοκληρώνεται η αντιγραφή, δημιουργείται ένας φάκελος με
όνομα MP στη συσκευή USB.
Χρήση της λειτουργίας Bluetooth
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή Bluetooth
για να απολαύσετε μουσική με στερεοφωνικό ήχο
υψηλής ποιότητας, χωρίς κανένα καλώδιο!
Τι είναι το Bluetooth;
Η τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει σε συσκευές που
είναι συμβατές με Bluetooth να αλληλοσυνδέονται
εύκολα μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας μια
ασύρματη σύνδεση μικρής εμβελείας.
• Μια συσκευή Bluetooth ενδέχεται να προκαλέσει
θόρυβο ή δυσλειτουργία, ανάλογα με τη χρήση της,
όταν:
- Κάποιο μέρος του σώματος έρχεται σε επαφή με το
σύστημα λήψης/μετάδοσης της συσκευής Bluetooth
ή του συστήματος οικιακού κινηματογράφου.
- Προκαλούνται ηλεκτρικές διακυμάνσεις επειδή
εμποδίζεται από έναν τοίχο, μια γωνία ή ένα
μεσότοιχο γραφείου.
- Προκαλούνται ηλεκτρικές παρεμβολές από συσκευές
που χρησιμοποιούν την ίδια ζώνη συχνοτήτων,
συμπεριλαμβανομένου ιατρικού εξοπλισμού, φούρνων
μικροκυμάτων και ασύρματων δικτύων LAN.
• Πραγματοποιήστε ζεύξη του συστήματος οικιακού
κινηματογράφου με τη συσκευή Bluetooth
διατηρώντας τα σε κοντινή απόσταση.
• Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση ανάμεσα στο
σύστημα οικιακού κινηματογράφου και τη συσκευή
Bluetooth, τόσο χαμηλότερη είναι η ποιότητα της
σύνδεσης. Αν η απόσταση υπερβεί την εμβέλεια της
λειτουργίας Bluetooth, η σύνδεση διακόπτεται.
• Σε περιοχές με χαμηλή ευαισθησία λήψης, η σύνδεση
Bluetooth ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
• Το σύστημα οικιακού κινηματογράφου διαθέτει
ενεργή εμβέλεια λήψης έως και 10 μέτρα προς
όλες τις κατευθύνσεις, αν δεν υπάρχουν εμπόδια. Η
σύνδεση διακόπτεται αυτόματα αν η απόσταση είναι
μεγαλύτερη από αυτήν την εμβέλεια. Ακόμα και μέσα
σε αυτήν την εμβέλεια, η ποιότητα του ήχου ενδέχεται
να μειωθεί από εμπόδια, όπως τοίχοι ή πόρτες.
• Αυτή η ασύρματη συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει
ηλεκτρικές παρεμβολές κατά τη λειτουργία της.
Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 47
Αναπαραγωγή Μέσων
Αντιγραφή
11 . Πατήστε το κουμπί RETURN (') για να
επιστρέψετε στην οθόνη αναπαραγωγής
05
• Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση Επιλ. όλων για να επιλέξτε όλα τα
κομμάτια. Αυτή η ρύθμιση ακυρώνει τις επιλογές μεμονωμένων
κομματιών. Όταν πατάτε το κουμπί RETURN (') στο τηλεχειριστήριο
ή επιλέγετε ΑΝΑΠΑΡ. και, στη συνέχεια, πατάτε το κουμπί E, όλα
τα κομμάτια εμφανίζονται στην οθόνη αναπαραγωγής μουσικής και το
προϊόν αρχίζει να τα αναπαράγει όλα από το κομμάτι 001.
• Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση Αποεπιλ.όλων για να αποεπιλέξετε
συγχρόνως όλα τα επιλεγμένα κομμάτια. Στη συνέχεια, επιλέξτε
μεμονωμένα κομμάτια -ή- χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση επιλογής όλων
για να επιλέξετε όλα τα κομμάτια και πατήστε το κουμπί RETURN (')
στο τηλεχειριστήριο ή επιλέξτε ΑΝΑΠΑΡ. και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί E. Αν δεν χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση επιλογής όλων και δεν
επιλέξετε μεμονωμένα κομμάτια, η λίστα αναπαραγωγής δεν αλλάζει.
• Η ρύθμιση Ακύρωση ακυρώνει οποιεσδήποτε αλλαγές
πραγματοποιήσατε στην οθόνη αναπαραγωγής επιλεγμένων. Όταν
επιστρέψετε στην οθόνη αναπαραγωγής, η λίστα αναπαραγωγής δεν θα
έχει αλλάξει.
47 |
2012-02-22 오후 4:52:18
Αναπαραγωγή Μέσων
Σύνδεση του συστήματος οικιακού
κινηματογράφου με συσκευή Bluetooth
Σύνδεση
Συσκευή Bluetooth
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει τη
λειτουργία στερεοφωνικών ακουστικών Bluetooth.
1 . Πατήστε το κουμπί FUNCTION στο τηλεχειριστήριο
του προϊόντος για να εμφανιστεί το μήνυμα BT.
• Θα δείτε την ένδειξη WAIT για 2 δευτερόλεπτα
και, στη συνέχεια, την ένδειξη READY στην
οθόνη πρόσοψης του συστήματος οικιακού
κινηματογράφου.
2 . Επιλέξτε το μενού Bluetooth στη συσκευή
Bluetooth με την οποία θέλετε να συνδεθείτε
(ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής
Bluetooth).
3 . Επιλέξτε το μενού στερεοφωνικών ακουστικών
στη συσκευή Bluetooth.
• Θα δείτε μια λίστα των συσκευών που σαρώθηκαν.
4 . Επιλέξτε "SamsungHTS-XXXXXX" από τη
λίστα αναζήτησης.
• Όταν το σύστημα οικιακού κινηματογράφου
συνδεθεί με τη συσκευή Bluetooth, εμφανίζεται
στην οθόνη πρόσοψης το όνομα της συνδεδεμένης
συσκευής Bluetooth, ακολουθούμενο από το
όνομα του συστήματος οικιακού κινηματογράφου.
5 . Αναπαράγετε μουσική στη συνδεδεμένη συσκευή.
• Μπορείτε να ακούσετε τη μουσική που
αναπαράγεται στη συνδεδεμένη συσκευή
Bluetooth μέσω του συστήματος οικιακού
κινηματογράφου.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Το σύστημα οικιακού κινηματογράφου υποστηρίζει μόνο δεδομένα SBC
μέσης ποιότητας (έως και 237 kbps στα 48 kHz) και δεν υποστηρίζει
δεδομένα SBC υψηλής ποιότητας (328 kbps στα 44,1 kHz).
Η δυνατότητα AVRCP υποστηρίζεται και λειτουργεί διαφορετικά
σύμφωνα με τις προδιαγραφές κάποιας άλλης συσκευής.
Συνδεθείτε μόνο με συσκευές Bluetooth που υποστηρίζουν το προφίλ
A2DP.
Μπορεί να πραγματοποιηθεί ζεύξη μόνο με μία συσκευή Bluetooth
κάθε φορά.
Η αναζήτηση ή η σύνδεση ενδέχεται να μην εκτελεστεί σωστά από το
προϊόν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- Αν εκπέμπεται ένα ισχυρό ηλεκτρικό κύμα γύρω από το σύστημα
οικιακού κινηματογράφου.
- Αν πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα ζεύξη πολλαπλών συσκευών
Bluetooth με το προϊόν.
- Αν η συσκευή Bluetooth είναι απενεργοποιημένη, δεν βρίσκεται
στην κατάλληλη θέση ή δυσλειτουργεί.
- Σημειώστε ότι συσκευές όπως φούρνοι μικροκυμάτων, προσαρμογείς
ασύρματου δικτύου LAN, λαμπτήρες πλάσματος και σόμπες γκαζιού
χρησιμοποιούν το ίδιο εύρος συχνοτήτων με τη συσκευή Bluetooth,
γεγονός που μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικές παρεμβολές.
Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth από το
σύστημα οικιακού κινηματογράφου
Μπορείτε να αποσυνδέσετε το σύστημα οικιακού
κινηματογράφου από μια συσκευή Bluetooth (ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής Bluetooth).
• Το σύστημα οικιακού κινηματογράφου αποσυνδέεται.
• Όταν το σύστημα οικιακού κινηματογράφου
αποσυνδεθεί από τη συσκευή Bluetooth, εμφανίζεται
η ένδειξη DISCONNECTED στην οθόνη πρόσοψης
του συστήματος οικιακού κινηματογράφου.
Αποσύνδεση του συστήματος οικιακού
κινηματογράφου από συσκευή Bluetooth
Πατήστε το κουμπί (
) στην πρόσοψη του
συστήματος οικιακού κινηματογράφου για να μεταβείτε
από τον τρόπο λειτουργίας BT σε κάποιο άλλο ή
απενεργοποιήστε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου.
• Με εξαίρεση την αποσύνδεση μέσω αλλαγής
λειτουργίας, η συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth
περιμένει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για
απόκριση από το σύστημα οικιακού κινηματογράφου
και, στη συνέχεια, τερματίζει τη σύνδεση. (Το χρονικό
διάστημα αποσύνδεσης ενδέχεται να διαφέρει,
ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth.)
• Η τρέχουσα συνδεδεμένη συσκευή αποσυνδέεται.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Στον τρόπο λειτουργίας σύνδεσης Bluetooth, η σύνδεση Bluetooth
διακόπτεται αν η απόσταση ανάμεσα στο σύστημα οικιακού
κινηματογράφου και τη συσκευή Bluetooth υπερβαίνει τα 10
μέτρα. Αν η απόσταση ξαναγίνει μικρότερη από την ενεργή εμβέλεια
λήψης ή αν επανεκκινήσετε τη συσκευή Bluetooth, θα πρέπει να τα
επανασυνδέσετε.
Αν η συσκευή Bluetooth ξαναβρεθεί στην ενεργή εμβέλεια λήψης,
μπορείτε να την επανεκκινήσετε για να αποκαταστήσετε τη ζεύξη με
τη συσκευή Bluetooth.
Στον τρόπο λειτουργίας BT, αν η συσκευή παραμείνει σε κατάσταση
ετοιμότητας για 5 λεπτά, εκτελείται η προφύλαξη οθόνης. Στη
συνέχεια, για να συνδεθείτε με τη συσκευή BT, απενεργοποιήστε
την προφύλαξη οθόνης και συνδεθείτε. Για να απενεργοποιήσετε την
προφύλαξη οθόνης, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στο τηλεχειριστήριο
(π.χ. κουμπί έντασης ήχου κλπ.).
| 48 Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 48
2012-02-22 오후 4:52:18
Αναπαραγωγή περιεχομένου
φωτογραφιών
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί TOOLS.
Μετάβ. στις
φωτογρ.
Επιλέξτε για να μεταβείτε στη λίστα
φωτογραφιών του τρέχοντος μέσου.
Έναρξη
παρουσίασης
Επιλέξτε για να αρχίσει μια παρουσίαση
διαφανειών.
Επιλέξτε για να καθορίσετε την ταχύτητα της
Ταχύτ. προβολής
παρουσίασης διαφανειών.
Εφέ προβ.
διαφαν.
Επιλέξτε για να καθορίσετε τα ειδικά εφέ της
παρουσίασης διαφανειών.
Μουσ. υπόκρ.
ενεργ.
Επιλέξτε για να ακούτε μουσική κατά την
προβολή μιας παρουσίασης διαφανειών.
Ρύθμιση
μουσικής
υπόκρουσης
Επιλέξτε για να καθορίσετε τη ρύθμιση
μουσικής υπόκρουσης.
Λειτ. εικόνας
Επιλέξτε για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις
εικόνας.
- Δυναμική : Επιλέξτε για να αυξήσετε την
ευκρίνεια.
- Τυπικό : Επιλέξτε για τις περισσότερες
εφαρμογές προβολής.
- Κινημ. ταινία : Αυτή είναι η καλύτερη
ρύθμιση για την παρακολούθηση ταινιών.
- Χρήστης : Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε
τις λειτουργίες ευκρίνειας και μείωσης
θορύβου, αντίστοιχα.
Χρήση του μενού εργαλείων όταν
είναι επισημασμένο ένα αρχείο
Όταν είναι επισημασμένο ένα αρχείο, πατήστε το
κουμπί TOOLS.
Εμφάνιση
Επιλέξτε για να προσπελάσετε τις επιλογές
ταξινόμησης: Καλλιτέχνης, Είδος, Κατά
μήνα, Νεότερη ημερομηνία κλπ. Οι επιλογές
ταξινόμησης που εμφανίζονται εξαρτώνται
από τον τύπο μέσου αποθήκευσης.
Όνομα φακέλου
Εμφανίζεται στην οθόνη λειτουργίας
εμφάνισης. Επιλέξτε για να εμφανιστούν οι
φάκελοι στη συσκευή αποθήκευσης.
Τίτλος
Εμφανίζεται στην οθόνη λειτουργίας
εμφάνισης. Επιλέξτε για να ταξινομήσετε
κατά τίτλο όλα τα αρχεία φωτογραφιών ή
βίντεο σε μια συσκευή αποθήκευσης.
Καλλιτ.
Εμφανίζεται στην οθόνη λειτουργίας
εμφάνισης. Επιλέξτε τη ρύθμιση καλλιτέχνη
για να ταξινομήσετε και, στη συνέχεια, να
προβάλετε κατά καλλιτέχνη όλα τα κομμάτια
μουσικής σε μια συσκευή αποθήκευσης.
Άλμπουμ
Εμφανίζεται στην οθόνη λειτουργίας
εμφάνισης. Επιλέξτε τη ρύθμιση άλμπουμ
για να ταξινομήσετε και, στη συνέχεια, να
προβάλετε κατά άλμπουμ όλα τα κομμάτια
μουσικής σε μια συσκευή αποθήκευσης.
Είδος
Εμφανίζεται στην οθόνη λειτουργίας
εμφάνισης. Επιλέξτε τη ρύθμιση είδους για να
ταξινομήσετε και, στη συνέχεια, να προβάλετε
κατά είδος όλα τα κομμάτια μουσικής σε μια
συσκευή αποθήκευσης.
Νεότερη ημ/νία
Εμφανίζεται στην οθόνη λειτουργίας
εμφάνισης. Επιλέξτε για να ταξινομήσετε
και, στη συνέχεια, να προβάλετε από την
παλαιότερη προς την νεότερη ημερομηνία
όλα τα αρχεία φωτογραφιών ή βίντεο σε μια
συσκευή αποθήκευσης.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία BD
Wise, αυτό το μενού δεν εμφανίζεται.
Ζουμ
Επιλέξτε για να μεγεθύνετε την τρέχουσα
εικόνα. (Μεγέθυνση έως και 4 φορές.)
Περιστροφή
Επιλέξτε για να περιστρέψετε την εικόνα.
(Αυτή η ρύθμιση περιστρέφει την εικόνα είτε
δεξιόστροφα είτε αριστερόστροφα.)
Πληροφορίες
Εμφάνιση των πληροφοριών της εικόνας.
Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 49
Αναπαραγωγή Μέσων
Χρήση του μενού εργαλείων
05
Μπορείτε να αναπαράγετε περιεχόμενο
φωτογραφιών που βρίσκεται σε ένα DVD, σε μια
συσκευή USB ή σε έναν υπολογιστή.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Το μενού εργαλείων ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το δίσκο ή τη
συσκευή αποθήκευσης. Ενδέχεται να μην εμφανίζονται όλες οι επιλογές.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μουσικής υπόκρουσης, το αρχείο
φωτογραφίας πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο μέσο αποθήκευσης με το
αρχείο μουσικής. Ωστόσο, η ποιότητα του ήχου ενδέχεται να επηρεαστεί
από το ρυθμό μετάδοσης bit του αρχείου MP3, το μέγεθος της
φωτογραφίας και τη μέθοδο κωδικοποίησης.
Δεν μπορείτε να μεγεθύνετε τους υποτίτλους και το γραφικό PG στον
τρόπο λειτουργίας πλήρους οθόνης.
49 |
2012-02-22 오후 4:52:20
Αναπαραγωγή Μέσων
Παλ. ημ/νία
Εμφανίζεται στην οθόνη λειτουργίας
εμφάνισης. Επιλέξτε για να ταξινομήσετε και,
στη συνέχεια, να προβάλετε από την νεότερη
προς την παλαιότερη ημερομηνία όλα τα
αρχεία φωτογραφιών ή βίντεο σε μια συσκευή
αποθήκευσης.
Κατά μήνα
Εμφανίζεται στην οθόνη λειτουργίας εμφάνισης.
Επιλέξτε για να ταξινομήσετε κατά μήνα
δημιουργίας όλα τα αρχεία φωτογραφιών ή
βίντεο σε μια συσκευή αποθήκευσης.
Eπιλεγμ. αναπ
Η ρύθμιση αναπαραγωγής επιλεγμένων
σάς επιτρέπει να επιλέξετε συγκεκριμένα
αρχεία μουσικής, βίντεο και φωτογραφιών
για αναπαραγωγή. Η βασική λειτουργία της
είναι ίδια για όλα τα πολυμέσα. Το παρακάτω
παράδειγμα αφορά τις φωτογραφίες.
1. Στην οθόνη προβολής μικρογραφιών,
επισημάνετε μια φωτογραφία και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί TOOLS στο
τηλεχειριστήριο.
2. Στο μενού εργαλείων, επιλέξτε Eπιλεγμ.
αναπ και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί E.
3. Στη οθόνη επιλογής, χρησιμοποιήστε τα
κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε μια
φωτογραφία που θέλετε να προβάλετε και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής στα
αριστερά της εικόνας.
4. Επαναλάβετε το βήμα 3 για κάθε
φωτογραφία που θέλετε να προβάλετε.
5. Για να αποεπιλέξετε μια φωτογραφία,
επισημάνετέ την και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E.
6. Όταν τελειώσετε, χρησιμοποιήστε τα
κουμπιά ◄► για να επιλέξετε Αναπαρ.
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Αρχίζει μια παρουσίαση διαφανειών, η οποία
περιέχει τις φωτογραφίες που επιλέξατε.
7. Για παύση της παρουσίασης διαφανειών,
πατήστε μία φορά το κουμπί E. Για
να ξαναρχίσει η παρουσίαση διαφανειών,
πατήστε ξανά το κουμπί E.
8. Για να διακόψετε την παρουσίαση διαφανειών,
πατήστε το κουμπί RETURN (').
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Αφού αρχίσει η παρουσίαση διαφανειών,
μπορείτε να την ελέγξετε πατώντας το κουμπί
TOOLS και εμφανίζοντας το μενού προβολής
διαφανειών. Ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση
του μενού εργαλείων" στη σελίδα 49.
Αποστολή
Επιλέξτε τη ρύθμιση αποστολής για να
αποστείλετε τα επιλεγμένα αρχεία στο Picasa,
στο Facebook, σε χώρο αποθήκευσης Cloud,
στο N-Drive ή στο Family Story. Για να
χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση αποστολής,
χρειάζεται να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό
στη διαδικτυακή τοποθεσία και, στη συνέχεια,
να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία
σύνδεσης.
1. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄►
για να επιλέξετε ένα αρχείο και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
2. Επαναλάβετε για κάθε κομμάτι ή αρχείο
που θέλετε να αποστείλετε.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στη ρύθμιση
Επιλ. όλων στα δεξιά και, στη συνέχεια,
να πατήσετε το κουμπί E για να
επιλέξετε όλα τα κομμάτια ή τα αρχεία.
3. Επιλέξτε Αποστολή στη δεξιά πλευρά και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να
επιλέξετε τη διαδικτυακή τοποθεσία στην
οποία θέλετε να αποστείλετε τα αρχεία ή
τα κομμάτια και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί E.
Σύνδ./Αποσυνδ.
Η λειτουργία σύνδεσης/αποσύνδεσης σας
επιτρέπει να συνδεθείτε στο διαδικτυακό
λογαριασμό Samsung που διαθέτετε.
Πρ.σε λίστα αν.
Επιλέξτε για να δημιουργήσετε μια λίστα
αναπαραγωγής ή να προσθέσετε αρχεία/
κομμάτια σε μια λίστα αναπαραγωγής.
1. Επιλέξτε Πρ.σε λίστα αν. και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄►
για να επισημάνετε ένα κομμάτι ή
αρχείο και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί E.
3. Επαναλάβετε για κάθε κομμάτι ή αρχείο
που θέλετε να προσθέσετε.
4. Επιλέξτε Προσθήκη στα δεξιά και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
5. Στην οθόνη που εμφανίζεται, εκτελέστε
μία από τις παρακάτω ενέργειες:
• Επιλέξτε τη λίστα αναπαραγωγής στην
οποία θέλετε να προσθέσετε τα κομμάτια
ή τα αρχεία και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί E.
| 50 Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 50
2012-02-22 오후 4:52:20
Επιλέξτε τη ρύθμιση επεξεργασίας λίστας
αναπαραγωγής για να αφαιρέσετε αρχεία
ή κομμάτια από μια υπάρχουσα λίστα
αναπαραγωγής. Η συσκευή αποθήκευσης που
περιέχει τη λίστα αναπαραγωγής πρέπει να είναι
τοποθετημένη ή συνδεδεμένη στο προϊόν.
Επεξ.λίστας
αναπ.
1. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄►
για να επιλέξετε ένα αρχείο και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
2. Επαναλάβετε για κάθε κομμάτι ή αρχείο
που θέλετε να αφαιρέσετε.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στη ρύθμιση
επιλογής όλων στα δεξιά και, στη συνέχεια,
να πατήσετε το κουμπί E για να
επιλέξετε όλα τα κομμάτια ή τα αρχεία.
3. Επιλέξτε Αφαίρεση στη δεξιά πλευρά και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Αναπ. τρέχ. ομ.
Μετ.στη λίστα
αναπ.
Αφού ταξινομήσετε κατά Καλλιτέχνη, Είδος,
Άλμπουμ, Τίτλο, Νεότερη ημερομηνία,
Παλαιότερη ημερομηνία ή μήνα, επιλέξτε μια
ομάδα που δημιουργήθηκε από την ταξινόμηση
(για παράδειγμα, όλες τις φωτογραφίες που
τραβήχτηκαν τον Αύγουστο) και, στη συνέχεια,
επιλέξτε τη ρύθμιση αναπαραγωγής τρέχουσας
ομάδας για να αναπαράγετε ή να προβάλετε
μόνο τα αρχεία της συγκεκριμένης ομάδας.
Επιλέξτε για να μεταβείτε στο τμήμα λίστας
αναπαραγωγής της κύριας οθόνης AllShare.
Πληροφορίες
Εμφανίζονται πληροφορίες αρχείων
πολυμέσων και περιεχομένου.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Το μενού εργαλείων ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το δίσκο ή τη
συσκευή αποθήκευσης. Ενδέχεται να μην εμφανίζονται όλες οι επιλογές.
Ακρόαση ραδιοφώνου
Χρήση των κουμπιών στο τηλεχειριστήριο
1 . Πατήστε το κουμπί FUNCTION για να
επιλέξετε FM.
2 . Συντονιστείτε στον επιθυμητό σταθμό.
• Συντονισμός σε αποθηκευμένους σταθμούς:
Πατήστε το κουμπί 5 για να επιλέξετε
PRESET και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί TUNING/CH (,.) για να επιλέξετε
τον αποθηκευμένο σταθμό.
- Προτού μπορέσετε να συντονιστείτε σε
αποθηκευμένους σταθμούς, θα πρέπει να
προσθέσετε αποθηκευμένους σταθμούς
στη μνήμη του προϊόντος. Ανατρέξτε στη
σελίδα 52 για οδηγίες.
• Μη αυτόματος συντονισμός: Πατήστε το
κουμπί 5 για να επιλέξετε MANUAL και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί TUNING/
CH (,.) για να συντονιστείτε σε μια
χαμηλότερη ή υψηλότερη συχνότητα.
• Αυτόματος συντονισμός: Πατήστε το
κουμπί 5 για να επιλέξετε MANUAL
και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το
κουμπί TUNING/CH (,.) για αυτόματη
αναζήτηση στη ζώνη συχνοτήτων.
Ρύθμιση μονοφωνικού/στερεοφωνικού ήχου
Πατήστε το κουμπί MO/ST.
• Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, ο ήχος
εναλλάσσεται μεταξύ στερεοφωνικού με τη ένδειξη
STEREO και μονοφωνικού με την ένδειξη MONO.
• Σε μια περιοχή με κακή λήψη, επιλέξτε ήχο MONO
για καθαρές εκπομπές χωρίς παρεμβολές.
Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 51
Αναπαραγωγή Μέσων
Ανάλογα με την οθόνη που προβάλλεται,
επιλέξτε τη ρύθμισης διαγραφής για να
Διαγραφή (λίστα διαγράψετε ένα αρχείο από κάποιο μέσο με
αναπαραγωγής) δυνατότητα διαγραφής (όπως μια συσκευή
USB) ή για να διαγράψετε μια λίστα
αναπαραγωγής.
Κωδικοποίηση
Η κωδικοποίηση – η οποία αλλάζει σύμφωνα
με τη γλώσσα ή τη γεωγραφική περιοχή –
τροποποιεί τον τρόπο με τον οποίο το προϊόν
ταξινομεί και παρουσιάζει αρχεία ή κομμάτια,
εμφανίζει ημερομηνίες κλπ. Επιλέξτε τη
ρύθμιση κωδικοποίησης για να αλλάξετε
την κωδικοποίηση ώστε να ταιριάζει με τη
γλώσσα ή τη γεωγραφική περιοχή σας.
05
Πρ.σε λίστα αν.
(συνέχεια)
• Επιλέξτε Δημιουργία και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E. Στο αναδυόμενο
πληκτρολόγιο που εμφανίζεται,
δημιουργήστε ένα όνομα για τη νέα
λίστα αναπαραγωγής. Εισάγετε αριθμούς
χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά
στο τηλεχειριστήριο. Εισάγετε γράμματα
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ▲▼◄►
για να μετακινήσετε το δρομέα και, στη
συνέχεια, πατώντας το κουμπί E. Όταν
τελειώσετε, μετακινηθείτε στο ΤΕΛΟΣ στο
κάτω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E.
51 |
2012-02-22 오후 4:52:21
Αναπαραγωγή Μέσων
Αποθήκευση σταθμών
Παράδειγμα: Αποθήκευση της συχνότητας FM 89,10
στη μνήμη.
1 . Πατήστε το κουμπί FUNCTION για να επιλέξετε
FM.
2 . Πατήστε το κουμπί TUNING/CH (,.) για να
επιλέξετε <89.10>.
3 . Πατήστε το κουμπί TUNER MEMORY.
• Αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη NUMBER.
4 . Πατήστε ξανά το κουμπί TUNER MEMORY.
• Πατήστε το κουμπί TUNER MEMORY προτού
εξαφανιστεί μόνη της από την οθόνη η ένδειξη
NUMBER.
• Αφού πατήσετε το κουμπί TUNER MEMORY,
η ένδειξη NUMBER εξαφανίζεται από την
οθόνη και ο σταθμός αποθηκεύεται στη
μνήμη.
5 . Για να αποθηκεύσετε άλλο ένα σταθμό,
επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4.
• Για να συντονιστείτε σε έναν αποθηκευμένο
σταθμό, πατήστε το κουμπί TUNING/CH
(,.).
Πληροφορίες για τις μεταδόσεις RDS
UsΧρήση του RDS (Σύστημα δεδομένων
• CT (Ώρα ρολογιού): Αποκωδικοποιεί το ρολόι
πραγματικού χρόνου από τη συχνότητα FM.
Ορισμένοι σταθμοί ενδέχεται να μην εκπέμπουν
πληροφορίες PTY, RT ή CT, κατά συνέπεια αυτές
οι πληροφορίες ενδέχεται να μην εμφανίζονται
σε όλες τις περιπτώσεις.
• TA (Αναγγελίες κίνησης): Η ένδειξη TA ON/OFF
υποδεικνύει αν οι αναγγελίες κίνησης βρίσκονται
σε εξέλιξη.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Η υπηρεσία RDS ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά αν ο
συντονισμένος σταθμός δεν εκπέμπει σωστά το σήμα RDS ή αν το
σήμα είναι ασθενές.
Προβολή των σημάτων RDS
Μπορείτε να δείτε στην οθόνη τα σήματα RDS
που στέλνει ο σταθμός.
Πατήστε το κουμπί RDS DISPLAY ενώ ακούτε
έναν σταθμό FM.
• Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η ένδειξη
αλλάζει για να εμφανίσει τις ακόλουθες
πληροφορίες: PS NAME RT CT Συχνότητα
PS
(Υπηρεσία
προγράμματος)
Κατά την αναζήτηση, εμφανίζεται η ένδειξη
<PS NAME> και, στη συνέχεια, τα ονόματα
των σταθμών. Αν δεν στέλνεται σήμα,
εμφανίζεται η ένδειξη <NO PS>.
RT
(Ραδιοφωνικό
κείμενο)
Κατά την αναζήτηση, εμφανίζεται η ένδειξη
<RT> και, στη συνέχεια, τα μηνύματα
κειμένου που στέλνει ο σταθμός. Αν δεν
στέλνεται σήμα, εμφανίζεται η ένδειξη <NO
RT>.
Συχνότητα
Η συχνότητα του σταθμού (δεν παρέχεται από
την υπηρεσία RDS).
ραδιοφώνου) για τη λήψη σταθμών FM
Το RDS επιτρέπει στους σταθμούς FM να
στέλνουν ένα πρόσθετο σήμα μαζί με το κανονικό
σήμα του προγράμματός τους.
Για παράδειγμα, οι σταθμοί στέλνουν τα ονόματά
τους και πληροφορίες σχετικά με τον τύπο
προγράμματος που εκπέμπουν, όπως αθλητικά ή
μουσική κλπ.
Όταν συντονιστείτε σε ένα σταθμό FM που
παρέχει την υπηρεσία RDS, εμφανίζεται στην
οθόνη η ένδειξη RDS.
Περιγραφή της λειτουργίας RDS
• PTY (Τύπος προγράμματος): Εμφανίζει τον τύπο
προγράμματος που εκπέμπεται εκείνη τη στιγμή.
• PS NAME (Όνομα υπηρεσίας προγράμματος):
Υποδεικνύει το όνομα του σταθμού εκπομπής
και αποτελείται από 8 χαρακτήρες.
• RT (Ραδιοφωνικό κείμενο): Αποκωδικοποιεί
το κείμενο που εκπέμπεται από ένα σταθμό
(αν υπάρχει) και αποτελείται από έως 64
χαρακτήρες.
Πληροφορίες για τους χαρακτήρες που
εμφανίζονται στην οθόνη
Όταν εμφανίζονται στην οθόνη σήματα PS ή RT,
χρησιμοποιούνται οι παρακάτω χαρακτήρες.
• Το παράθυρο προβολής δεν μπορεί να διακρίνει
τα κεφαλαία από τα πεζά γράμματα και
χρησιμοποιεί πάντα κεφαλαία γράμματα.
• Το παράθυρο προβολής δεν μπορεί να
εμφανίσει τονισμένα γράμματα, για παράδειγμα
το γράμμα <A,> ενδέχεται να αντιπροσωπεύει
τονισμένα γράμματα <A’s>, όπως τα <À, Â, Ä, Á,
Å και Ã.>
| 52 Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 52
2012-02-22 오후 4:52:21
Ένδειξη PTY (Τύπος προγράμματος) και
05
λειτουργία PTY-SEARCH
Αναζήτηση ενός προγράμματος με
χρήση των κωδικών ΡΤΥ
Προτού ξεκινήσετε!
Μπορείτε να απολαύσετε πιο φυσικό και ζωντανό ήχο surround
με εμπλουτισμένους τόνους, προσαρμόζοντας το βάθος του ήχου
χρησιμοποιώντας τις επιλογές επιπέδου.
Απ.  Υψηλή  Μεσαίο  Χαμηλή
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
• Η αναζήτηση PTY είναι δυνατή μόνο σε
αποθηκευμένους σταθμούς.
• Για να διακόψετε την αναζήτηση οποιαδήποτε
στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας,
πατήστε το κουμπί 5 κατά την αναζήτηση.
• Υπάρχει ένα χρονικό όριο για την ολοκλήρωση
των παρακάτω βημάτων. Αν η ρύθμιση
ακυρωθεί προτού την ολοκληρώσετε, αρχίστε
ξανά από το βήμα 1.
• Όταν πατάτε τα κουμπιά στο κύριο
τηλεχειριστήριο, φροντίστε να επιλέξετε
το σταθμό FM χρησιμοποιώντας το κύριο
τηλεχειριστήριο.
RDS DISPLAY
3D Sound
Αναπαραγωγή Μέσων
Ένα από τα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας RDS
είναι ότι μπορείτε να εντοπίσετε ένα συγκεκριμένο
είδος προγράμματος από τα αποθηκευμένα
κανάλια, καθορίζοντας τον κωδικό PTY.
Χρήση των κουμπιών
τηλεχειριστηρίου ειδικών εφέ
Δεν είναι διαθέσιμο στον τρόπο λειτουργίας FM.
Αναπαραγωγή βίντεο 2D σε τρόπο
λειτουργίας 3D
Μπορείτε να απολαύσετε ένα κανονικό βίντεο 2D στον τρόπο
λειτουργίας 3D.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Αν μεταβείτε στο αρχικό μενού ή στο αρχικό μενού του
Smart Hub σε τρόπο λειτουργίας 3D, ο τρόπος λειτουργίας
αλλάζει αυτόματα σε 2D.
vTuner
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
1 . Πατήστε το κουμπί PTY SEARCH ενώ
ακούτε ένα σταθμό FM.
vTuner
Το vTuner είναι μια λειτουργία ακρόασης ραδιοφώνου. Αν
πατήσετε το κουμπί vTuner, μπορείτε να μεταβείτε στην
εφαρμογή vTuner. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
vTuner αφού πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής vTuner
από το Apps.
2 . Πατήστε το κουμπί PTY- ή PTY+ μέχρι να
εμφανιστεί στην οθόνη ο επιθυμητός κωδικός
PTY.
• Στο δεξιό μέρος της οθόνης παρέχεται μια
περιγραφή των κωδικών ΡΤΥ.
3 . Πατήστε ξανά το κουμπί PTY SEARCH,
ενώ ο κωδικός PTY που επιλέξατε στο
προηγούμενο βήμα εμφανίζεται ακόμα στην
οθόνη.
• Η κύρια μονάδα εκτελεί αναζήτηση
στους 15 αποθηκευμένους σταθμούς
FM, τη διακόπτει όταν εντοπίσει αυτόν
που επιλέξατε και συντονίζεται στο
συγκεκριμένο σταθμό.
Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 53
53 |
2012-02-22 오후 4:52:22
Αναπαραγωγή Μέσων
SOUND
Λειτουργία SOUND EFFECT
EFFECT
Σας επιτρέπει να επιλέξετε έναν τρόπο λειτουργίας που
βελτιστοποιεί τον ήχο.
1. Πατήστε το κουμπί SOUND EFFECT.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε τον επιθυμητό
τρόπο λειτουργίας: DSP, Dolby Pro Logic II ή Λειτουργία
SFE.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε το επιθυμητό
ηχητικό εφέ.
• Αίθουσα Φιλαρμονικής στην Αθήνα (Αίθουσα 2) : Παρέχει
επίσης καθαρά φωνητικά, σαν να ακούτε μουσική σε μια
αίθουσα συναυλιών, αλλά είναι λιγότερο δυνατά από αυτά της
ρύθμισης Αίθουσα 1.
• Jazz Club στην Αθήνα B : Συνιστώμενη ρύθμιση για
μουσική Τζαζ.
• Εκκλησία στην Αθήνα : Δίνει την αίσθηση ακρόασης σε μια
μεγαλοπρεπή εκκλησία.
• Αμφιθέατρο (Ροκ) : Συνιστώμενη ρύθμιση για μουσική Ροκ.
• Απ. : Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για κανονική ακρόαση.
DSP
MP3 Enhancer  Power Bass  Απ.
• MP3 Enhancer : Βοηθά στη βελτίωση της εμπειρίας
ακρόασης ήχου (π.χ. μουσική mp3). Μπορείτε να αναβαθμίσετε
τον ήχο επιπέδου MP3 (24 kHz, 8 bit) σε ήχο επιπέδου CD
(44,1 kHz, 16 bit).
• Power Bass : Αυτή η ρύθμιση αυξάνει την ένταση των
μπάσων τόνων και παρέχει εφέ υπόκωφου ήχου.
• Απ. : Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για κανονική ακρόαση.
Dolby Pro Logic II
Κινημ. ταινία  Μουσική  Παιχνίδι  Matrix 
Prologic  Απ.
• Κινημ. ταινία : Παρέχει ρεαλισμό στην ηχητική επένδυση μιας
ταινίας.
• Μουσική : Όταν ακούτε μουσική, μπορείτε να ακούσετε
ηχητικά εφέ που σας δίνουν την αίσθηση ότι βρίσκεστε σε μια
ζωντανή εκτέλεση.
• Παιχνίδι : Κάνει τον ήχο του παιχνιδιού περισσότερο
συναρπαστικό.
• Matrix : Επιλέξτε για να ακούτε πολυκαναλικό ήχο surround.
• Prologic : Επιλέξτε για να ακούσετε μια πηγή ήχου 2 καναλιών
με ήχο surround 5.1 καναλιών και όλα τα ηχεία ενεργά.
- Ενδέχεται να μην αναπαράγεται ήχος από συγκεκριμένα ηχεία,
ανάλογα με το σήμα εισόδου.
• Απ. : Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για κανονική ακρόαση.
Λειτουργία SFE
Αίθουσα συμφωνικής στην Αθήνα (Αίθουσα 1)  Αίθουσα
Φιλαρμονικής στην Αθήνα (Αίθουσα 2)  Jazz Club στην
Αθήνα B  Εκκλησία στην Αθήνα  Αμφιθέατρο (Ροκ)
 Απ.
• Αίθουσα συμφωνικής στην Αθήνα (Αίθουσα 1) : Παρέχει
καθαρά φωνητικά, σαν να ακούτε μουσική σε μια αίθουσα
συναυλιών.
| 54 Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 54
2012-02-22 오후 4:52:24
Υπηρεσίες Δικτύου
Το Smart Hub με μια ματιά
1
34
Search
1 . Συνδέστε το προϊόν στο δίκτυο.
(Ανατρέξτε στη σελίδα 22)
2 . Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις δικτύου.
(Ανατρέξτε στις σελίδες 32~36)
2
Υπηρεσίες Δικτύου
Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες δικτύου,
πρέπει πρώτα να κάντε τα εξής:
06
Μπορείτε να απολαύσετε διάφορες υπηρεσίες
δικτύου, όπως το Smart Hub ή το BD-LIVE,
συνδέοντας το προϊόν στο δίκτυό σας.
0
9
Samsung Apps
Your Video
Family Story
Fitness
Kids
5
6
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
7
Χρήση του Smart Hub
a Σύνδ. χρ. b WallPaper / Εργαλεία ' Επιστροφή
Με χρήση του Smart Hub, μπορείτε να
πραγματοποιήσετε λήψη ταινιών, βίντεο και
μουσικής από το Διαδίκτυο, να προσπελάσετε
διάφορες χρεώσιμες ή δωρεάν εφαρμογές
και να τα προβάλετε στην τηλεόρασή σας. Το
περιεχόμενο που παρέχεται από τις εφαρμογές
περιλαμβάνει ειδήσεις, αθλητικά, προβλέψεις
καιρού, αξίες χρηματιστηρίου, χάρτες,
φωτογραφίες και παιχνίδια.
Για οδηγίες που εξηγούν τον τρόπο χρήσης του
Smart Hub, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1 . Μεταβείτε στη διαδικτυακή τοποθεσία www.
samsung.com.
2 . Κάντε κλικ στο "Υποστήριξη" στο επάνω
μέρος της σελίδας.
3 . Στη σελίδα υποστήριξης, εισαγάγετε τον
αριθμό μοντέλου του προϊόντος σας στο
πεδίο αριθμού μοντέλου.
4 . Στη σελίδα που εμφανίζεται, κάντε κλικ στο
"Λήψεις" στην αριστερή πλευρά κάτω από την
επικεφαλίδα λήψεων. Εμφανίζεται το κέντρο
λήψεων.
5 . Στη σελίδα του κέντρου λήψεων, κάντε κλικ
στην καρτέλα εγχειριδίων.
6 . Στην καρτέλα εγχειριδίων, κάντε κλικ στο
εικονίδιο αρχείου στα δεξιά του εγχειριδίου
χρήσης του Smart Hub. Πραγματοποιείται
λήψη του εγχειριδίου.
1
Your Video : Παρέχονται συστάσεις για βίντεο με βάση τις
προτιμήσεις σας.
2
Search : Παρέχεται μια ενοποιημένη αναζήτηση για
παρόχους βίντεο και συνδεδεμένες συσκευές AllShare.
3
Προτεινόμενα : Προβολή προτεινόμενου περιεχομένου το
οποίο διαχειρίζεται η Samsung.
4
Διαφημιστικό περιεχόμενο : Προβολή του οδηγού
Smart Hub, μιας παρουσίασης του προϊόντος και
παρουσιάσεων νέων εφαρμογών.
5
Family Story : Ένας άνετος τρόπος προσπέλασης
οικογενειακού περιεχομένου.
• Παρέχει πρόσβαση σε οικογενειακές φωτογραφίες,
μηνύματα και συμβάντα, οποτεδήποτε και οπουδήποτε.
6
Fitness : Πύλη σε μια ενοποιημένη υπηρεσία προσωπικής
φροντίδας.
• Παρουσιάζει βίντεο εκγύμνασης από διάφορους
συνεργάτες παροχής περιεχομένου, με πληροφορίες για
την καύση θερμίδων μετά από την ολοκλήρωση κάθε
άσκησης.
7
Kids : Παιδική υπηρεσία που παρέχει στα παιδιά έναν
εύκολο και ασφαλή τρόπο να απολαύσουν το αγαπημένο
τους περιεχόμενο.
• Παρέχει μια μεγάλη ποικιλία διασκεδαστικού και
ασφαλούς περιεχομένου για παιδιά.
8
Βοήθεια πλοήγησης : Εμφανίζονται τα κουμπιά
τηλεχειριστηρίου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για
πλοήγηση στο Smart Hub.
• ΚΟΚΚΙΝΟ (A) : Σύνδεση χρήστη στο Smart Hub.
• ΠΡΑΣΙΝΟ (B) : Προβολή της οθόνης φόντου.
• Tools : Προβολή του παραθύρου ρυθμίσεων.
• Return : Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Η διαδικτυακή θέση του εγχειριδίου χρήσης του Smart Hub
υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 55
8
55 |
2012-02-22 오후 4:52:25
Υπηρεσίες Δικτύου
9
Οι εφαρμογές μου : Εμφανίζεται η προσωπική σας
συλλογή εφαρμογών, στην οποία μπορείτε να προσθέσετε,
να τροποποιήσετε και να διαγράψετε εφαρμογές.
0
Samsung Apps : Χρησιμοποιήστε το Samsung Apps
για να πραγματοποιήσετε λήψη διάφορων χρεώσιμων ή
δωρεάν υπηρεσιών εφαρμογών.
Το πρόγραμμα περιήγησης Web με μια ματιά
1
http://www.google.com/
Χρήση του προγράμματος περιήγησης Web
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο
χρησιμοποιώντας την εφαρμογή προγράμματος
περιήγησης Web που είναι εγκατεστημένη από
προεπιλογή στην οθόνη του Smart Hub.
Google Search
I’m Feeling Lucky
b Control Panel Link Browsing / Tools ' Exit
2
1 . Επιλέξτε Smart Hub στην αρχική οθόνη και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
2 . Επιλέξτε την εφαρμογή Web Browser στο
Smart Hub και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί E.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Όταν εκτελείτε το πρόγραμμα περιήγησης Web με το προϊόν
συνδεδεμένο μέσω HDMI σε μια τηλεόραση που είναι συμβατή
με BD Wise – και η λειτουργία BD Wise είναι ενεργοποιημένη
– το πρόγραμμα περιήγησης μεγιστοποιείται σε πλήρη οθόνη και
η ανάλυση της τηλεόρασης ρυθμίζεται αυτόματα στη βέλτιστη
ανάλυση.
Το πρόγραμμα περιήγησης Web δεν είναι συμβατό με εφαρμογές
Java.
Αν επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε λήψη ενός αρχείου και
το αρχείο δεν μπορεί να αποθηκευτεί, εμφανίζεται ένα μήνυμα
σφάλματος.
Δεν υποστηρίζεται η αναπαραγωγή βίντεο τύπου flash.
Δεν υποστηρίζεται η λειτουργία ηλεκτρονικού εμπορίου, για την
αγορά προϊόντων από το Διαδίκτυο.
Δεν υποστηρίζεται λογισμικό ActiveX.
1
Πίνακας ελέγχου : Εμφανίζονται οι διάφορες λειτουργίες
του προγράμματος περιήγησης Web.
•
: Μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα.
: Μετάβαση στην τελευταία σελίδα πριν από τη
•
μετάβαση προς τα πίσω.
• : Επαναφόρτωση της τρέχουσας σελίδας, ώστε να
ανανεωθεί στην οθόνη.
: Μετάβαση στην αρχική οθόνη του προγράμματος
•
περιήγησης Web.
• : Σας επιτρέπει να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε την
οθόνη κατά διάφορα ποσοστά.
•
: Σας επιτρέπει να τοποθετήσετε σελιδοδείκτες σε
συγκεκριμένες σελίδες, ώστε να μπορείτε να μεταβείτε
εύκολα σε αυτές.
•
: Σας επιτρέπει να προβάλετε το ιστορικό των
σελίδων που επισκεφτήκατε κατά ημερομηνία, όνομα ή
συχνότητα.
http://www.google.com/
•
: Σας επιτρέπει να εισάγετε
μη αυτόματα μια διεύθυνση σελίδας ή να επιλέξτε μια
σελίδα από τη λίστα των σελίδων που επισκεφτήκατε, για
να μεταβείτε στη συγκεκριμένη σελίδα.
•
: Σας επιτρέπει να εναλλάσσετε εύκολα
ανάμεσα σε πολλαπλά ανοιχτά παράθυρα του
προγράμματος περιήγησης Web.
•
: Σας επιτρέπει να αναζητήσετε πληροφορίες
εισάγοντας λέξεις.
•
: Σας επιτρέπει να μοιραστείτε την τρέχουσα
τοποθεσία με την οικογενειακή ομάδα σας, στέλνοντας
ένα μήνυμα.
•
: Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε όλες τις ρυθμίσεις
για τη χρήση του προγράμματος περιήγησης Web.
| 56 Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 56
2012-02-22 오후 4:52:27
06
Υπηρεσίες Δικτύου
2
Βοήθεια πλοήγησης : Εμφανίζονται τα κουμπιά
τηλεχειριστηρίου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για
πλοήγηση στο πρόγραμμα περιήγησης Web.
• ΠΡΑΣΙΝΟ (B) : Προβολή του πίνακα ελέγχου.
• ΚΙΤΡΙΝΟ (C) : Αναζήτηση σύνδεσης.
• Tools : Προβολή του μενού εργαλείων.
• Exit : Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
BD-LIVE™
Αφού συνδεθεί στο δίκτυό σας το προϊόν,
μπορείτε να απολαύσετε ποικίλο περιεχόμενο
υπηρεσιών που σχετίζονται με ταινίες, το οποίο
είναι διαθέσιμο σε δίσκους που είναι συμβατοί με
BD-LIVE.
1 . Συνδέστε μια μονάδα μνήμης USB στην
υποδοχή USB που υπάρχει στην πρόσοψη
του προϊόντος και, στη συνέχεια, ελέγξτε
την υπολειπόμενη μνήμη της. Η συσκευή
μνήμης πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 1
GB ελεύθερου χώρου, ώστε να χωρέσουν οι
υπηρεσίες BD-LIVE.
2 . Επιλέξτε Ρυθμίσεις στην αρχική οθόνη και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
3 . Επιλέξτε Δίκτυο και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί E.
4 . Επιλέξτε Ρυθμίσεις BD-Live και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
5 . Επιλέξτε Διαχ. δεδ. BD και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E.
6 . Επιλέξτε Επιλογή συσκευής και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
7 . Επιλέξτε USB και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί E.
8 . Τοποθετήστε ένα δίσκο Blu-ray Disc που
υποστηρίζει BD-LIVE.
9 . Επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα
περιεχομένου της υπηρεσίας BD-LIVE που
παρέχεται από τον κατασκευαστή του δίσκου.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Ο τρόπος που χρησιμοποιείτε το BD-LIVE και το παρεχόμενο
περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τον
κατασκευαστή του δίσκου.
Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 57
57 |
2012-02-22 오후 4:52:27
Παράρτημα
Πρόσθετες πληροφορίες
Σημείωση
ΕΞΟΔΟΣ HDMI
Συνδέσεις
• Ορισμένες αναλύσεις εξόδου HDMI ενδέχεται να μη λειτουργούν, ανάλογα με την τηλεόραση.
• Πρέπει να διαθέτετε σύνδεση HDMI για να απολαύσετε βίντεο με τεχνολογία 3D.
• Τα καλώδια HDMI μεγάλου μήκους ενδέχεται να προκαλέσουν την εμφάνιση θορύβου στην οθόνη. Αν συμβεί
κάτι τέτοιο, ρυθμίστε το Πλούσιο χρώμα HDMI σε Απ. από το αντίστοιχο μενού.
Ρυθμίσεις 3D
• Για ορισμένους δίσκους 3D, για να διακόψετε την αναπαραγωγή μιας ταινίας σε τρόπο λειτουργίας 3D, πατήστε
μία φορά το κουμπί 5. Η αναπαραγωγή της ταινίας διακόπτεται και η επιλογή τρόπου λειτουργίας 3D
απενεργοποιείται. Για να αλλάξετε μια επιλογή ρύθμισης 3D κατά την αναπαραγωγή μιας ταινίας 3D, πατήστε
μία φορά το κουμπί 5. Εμφανίζεται το μενού Blu-ray. Πατήστε ξανά το κουμπί 5 και, στη συνέχεια,
επιλέξτε τις ρυθμίσεις 3D στο μενού Blu-ray.
• Ανάλογα με το περιεχόμενο και τη θέση της εικόνας στην οθόνη της τηλεόρασης, ενδέχεται να δείτε
κατακόρυφες μαύρες λωρίδες στην αριστερή πλευρά, στη δεξιά πλευρά ή και στις δύο πλευρές της οθόνης.
Αναλ. οθόνης
• Ανάλογα με τον τύπο του δίσκου, ορισμένοι λόγοι πλευρών εικόνας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμοι.
• Αν επιλέξετε κάποια τιμή και ρύθμιση λόγου πλευρών που είναι διαφορετική από το λόγο πλευρών οθόνης της
τηλεόρασής σας, τότε η εικόνα ενδέχεται να φαίνεται παραμορφωμένη.
• Αν επιλέξετε 16:9 Αρχικό, η τηλεόραση ενδέχεται να προβάλλει την εικόνα σε μορφή 4:3 Pillarbox (μαύρες
λωρίδες στις πλευρές της εικόνας).
BD Wise (μόνο για προϊόντα της Samsung)
Ρυθμίσεις
• Όταν ενεργοποιείται το BD Wise, η ρύθμιση ανάλυσης ορίζεται αυτόματα από προεπιλογή σε BD Wise και η
τιμή BD Wise εμφανίζεται στο μενού ανάλυσης.
• Αν το προϊόν συνδεθεί σε μια συσκευή που δεν υποστηρίζει BD Wise, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία BD Wise.
• Για να λειτουργήσει σωστά το BD Wise, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση BD Wise τόσο στο προϊόν όσο και στην
τηλεόραση.
Ψηφιακή έξοδος
• Φροντίστε να επιλέξετε τη σωστή ρύθμιση ψηφιακής εξόδου, διαφορετικά δεν θα ακούγεται ήχος ή θα ακούγεται
μόνο ένας δυνατός θόρυβος.
• Αν η συσκευή HDMI (δέκτης AV, τηλεόραση) δεν είναι συμβατή με τις μορφές συμπίεσης Dolby Digital και
DTS, το σήμα ήχου μεταδίδεται σε μορφή PCM.
• Τα κανονικά DVD δεν διαθέτουν ήχο BONUSVIEW ούτε ηχητικά εφέ πλοήγησης.
• Ορισμένοι δίσκοι Blu-ray Disc δεν διαθέτουν ήχο BONUSVIEW ούτε ηχητικά εφέ πλοήγησης.
• Αυτή η ρύθμιση ψηφιακής εξόδου δεν επηρεάζει την αναλογική (L/R) έξοδο ήχου ή την έξοδο ήχου HDMI προς
την τηλεόραση. Επηρεάζει την οπτική έξοδο ήχου και την έξοδο ήχου HDMI όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο
σε ένα δέκτη AV.
• Αν αναπαράγετε ηχητική επένδυση MPEG, το σήμα ήχου μεταδίδεται σε μορφή PCM ανεξάρτητα από την
επιλογή στη ρύθμιση ψηφιακής εξόδου (PCM ή Bitstream).
Σύνδεση Διαδικτύου BD-LIVE
• Η σύνδεση στο Διαδίκτυο ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισμούς όταν χρησιμοποιείτε περιεχόμενο BD-LIVE.
| 58 Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 58
2012-02-22 오후 4:52:28
Anynet+ (HDMI-CEC)
• Στον τρόπο λειτουργίας εξωτερικής μνήμης, η αναπαραγωγή δίσκου ενδέχεται να διακοπεί αν αποσυνδέσετε τη
συσκευή USB όταν η αναπαραγωγή βρίσκεται σε εξέλιξη.
• Υποστηρίζονται μόνο οι συσκευές USB που έχουν διαμορφωθεί στο σύστημα αρχείων FAT (ετικέτα τόμου
DOS 8.3). Συνιστούμε τη χρήση συσκευών USB που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο USB 2.0 με ταχύτητα
ανάγνωσης/εγγραφής 4 MB/sec ή υψηλότερη.
• Η λειτουργία συνέχισης αναπαραγωγής ενδέχεται να μην εκτελείται αφού διαμορφώσετε τη συσκευή
αποθήκευσης.
• Η συνολική μνήμη που είναι διαθέσιμη στη ρύθμιση διαχείρισης δεδομένων BD ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα
με τις συνθήκες.
Παράρτημα
Διαχ. δεδ. BD
07
• Ορισμένες αναλύσεις εξόδου HDMI ενδέχεται να μη λειτουργούν, ανάλογα με την τηλεόραση. Ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας.
• Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη αν το καλώδιο HDMI δεν υποστηρίζει CEC.
• Αν μια τηλεόραση Samsung διαθέτει το λογότυπο Anynet+, τότε υποστηρίζει τη λειτουργία Anynet+.
DivX® Video On Demand
• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το βίντεο κατά απαίτηση DivX(R) VOD, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή
τοποθεσία "http://vod.divx.com".
Οθόνη πρόσοψης
• Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη φωτεινότητα του κουμπιού
Ρυθμίσεις
και των κουμπιών VOL +, -.
Ρύθμιση ηχείου
• Όταν στη ρύθμιση Επιλογή ηχείου επιλέγεται Ηχείο TV, ακούγεται ήχος από τα ηχεία της τηλεόρασης.
• Η εκτέλεση της λειτουργίας Αυτόματη βαθμονόμηση ήχου διαρκεί περίπου 3 λεπτά.
• Όταν εκτελείτε τη λειτουργία Αυτόματη βαθμονόμηση ήχου βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τοποθετημένος δίσκος στο
προϊόν.
• Αν το μικρόφωνο ASC αποσυνδεθεί κατά τη ρύθμιση της λειτουργίας Αυτόματη βαθμονόμηση ήχου, η ρύθμιση
ακυρώνεται.
• Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Auto Sound Calibration (Αυτόματη βαθμονόμηση ήχου), οι λειτουργίες
DSP, Dolby Pro Logic ll και SFE δεν είναι διαθέσιμες.
• Αν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε εξωτερικές συσκευές ή άλλα εξαρτήματα (όπως iPod, AUX, D.IN), η ρύθμιση της
λειτουργίας Αυτόματη βαθμονόμηση ήχου ενδέχεται να μην εκτελεστεί σωστά.
Έξοδος ήχου HDMI
• Όταν μεταδίδεται ήχος HDMI στα ηχεία της τηλεόρασης, ο ήχος μετατρέπεται αυτόματα σε μορφή 2 καναλιών.
Κανάλι επιστρ. ήχου
• Όταν είναι απενεργοποιημένο το Anynet+ (HDMI-CEC), η λειτουργία καναλιού επιστροφής ήχου δεν είναι
διαθέσιμη.
• Η χρήση ενός καλωδίου HDMI που δεν είναι πιστοποιημένο για ARC (Κανάλι επιστροφής ήχου) ενδέχεται να
προκαλέσει προβλήματα συμβατότητας.
• Η λειτουργία ARC είναι διαθέσιμη μόνο αν είναι συνδεδεμένη μια τηλεόραση που είναι συμβατή με ARC.
Ψηφιακή έξοδος
• Η λειτουργία ψηφιακής εξόδου μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν το Επιλογή ηχείου έχει ρυθμιστεί σε Ηχείο TV.
Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 59
59 |
2012-02-22 오후 4:52:28
Παράρτημα
Αναπαραγωγή αρχείων βίντεο
• Τα αρχεία βίντεο με υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης bit, 20 Mbps ή υψηλότερους, υπερβαίνουν τις δυνατότητες
του προϊόντος και ενδέχεται να σταματήσουν να αναπαράγονται κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής τους.
Επιλογή της γλώσσας ήχου
• Η ένδειξη ◄► δεν εμφανίζεται στην οθόνη αν η ενότητα BONUSVIEW δεν περιέχει ρυθμίσεις ήχου
BONUSVIEW.
• Οι γλώσσες που είναι διαθέσιμες μέσω της λειτουργίας γλώσσας ήχου εξαρτώνται από τις γλώσσες που έχουν
κωδικοποιηθεί στο δίσκο. Αυτή η λειτουργία ή ορισμένες γλώσσες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
• Ορισμένοι δίσκοι Blu-ray Disc ενδέχεται να σας επιτρέπουν να επιλέξετε ηχητική επένδυση μορφής PCM ή
Dolby Digital στα Αγγλικά.
Αναπαραγωγή
Επιλογή της γλώσσας υποτίτλων
• Ανάλογα με το δίσκο Blu-ray Disc/DVD, ενδέχεται να μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα υποτίτλων από το
μενού δίσκου. Πατήστε το κουμπί DISC MENU.
• Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τις γλώσσες υποτίτλων που έχουν κωδικοποιηθεί στο δίσκο και ενδέχεται να
μην είναι διαθέσιμη σε όλους τους δίσκους Blu-ray Disc/DVD.
• Αν ο δίσκος Blu-ray Disc διαθέτει ενότητα BONUSVIEW, εμφανίζονται επίσης πληροφορίες σχετικά με τον
τρόπο λειτουργίας BONUSVIEW της κυρίως ταινίας.
• Αυτή η λειτουργία αλλάζει ταυτόχρονα τους κύριους και τους δευτερεύοντες υπότιτλους.
• Εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός των κύριων και των δευτερευόντων υποτίτλων, αντίστοιχα.
Αναπαραγωγή αρχείων JPEG
• Δεν μπορείτε να μεγεθύνετε τους υποτίτλους και το γραφικό PG στον τρόπο λειτουργίας πλήρους οθόνης.
Τρόπος λειτουργίας Dolby Pro Logic II
• Προτού επιλέξετε επιλέγετε τον τρόπο λειτουργίας Dolby Pro Logic II, συνδέστε την εξωτερική συσκευή στις
υποδοχές εισόδου ήχου (L και R) του προϊόντος. Αν τη συνδέσετε σε μία μόνο από τις εισόδους (L ή R), δεν
μπορείτε να ακούσετε ήχο surround.
Χρήση του κουμπιού TOOLS κατά την αναπαραγωγή φωτογραφιών
AllShare Play
• Αν το σύστημα είναι συνδεδεμένο σε μια τηλεόραση που είναι συμβατή με BD Wise και έχει ενεργοποιημένο
το BD Wise, δεν εμφανίζεται το μενού ρυθμίσεων εικόνας.
• Η λειτουργία μουσικής υπόκρουσης δεν εκτελείται αν το αρχείο μουσικής και τα αρχεία φωτογραφίας δεν
βρίσκονται στο ίδιο μέσο αποθήκευσης. Επίσης, η ποιότητα του ήχου ενδέχεται να επηρεαστεί από το ρυθμό
μετάδοσης bit του αρχείου μουσικής MP3, το μέγεθος των φωτογραφιών και τη μέθοδο κωδικοποίησης.
Playing back a USB Storage Device
• Πρέπει να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη συσκευή αποθήκευσης USB (εκτελώντας τη λειτουργία "Ασφαλής
αφαίρεση USB" για να αποτρέψετε πιθανή βλάβη στη μνήμη USB. Πατήστε το κουμπί HOME για να
μεταβείτε στο αρχικό μενού, επιλέξτε το ΚΙΤΡΙΝΟ (C) κουμπί και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
| 60 Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 60
2012-02-22 오후 4:52:29
Αναπαραγωγή μουσικής
07
• Προτού συνδέσετε το iPod στο προϊόν, προσαρμόστε τον ήχο σε μέτρια ένταση.
• Όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο και συνδέετε ένα iPod, το προϊόν φορτίζει την μπαταρία του iPod.
AllShare Play
• Πρέπει να συνδέσετε την υποδοχή VIDEO OUT (σύνθετου σήματος) με την τηλεόρασή σας για να προβάλετε
βίντεο από ένα iPod (ανατρέξτε στη σελίδα 20).
• Αν θέλετε να αναπαράγετε βίντεο από ένα iPod μέσω της υποδοχής VIDEO OUT, απενεργοποιήστε τη
λειτουργία Anynet+ (HDMI-CEC).
• Μόνο η οθόνη αναπαραγωγής εμφανίζεται στην τηλεόραση. Προβάλετε τις υπόλοιπες οθόνες iPod στη συσκευή
αναπαραγωγής iPod.
• Αν θέλετε να επιστρέψετε στα μενού iPod όταν η συσκευή αναπαραγωγής iPod είναι συνδεδεμένη μέσω του
στην πρόσοψη του συστήματος
σταθμού σύνδεσης, πατήστε FUNCTION στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε
και επιλέξτε R. IPOD.
Ο τρόπος λειτουργίας αλλάζει με την ακόλουθη σειρά:
BD/DVD  D. IN  AUX  R. IPOD  HDMI1  HDMI2  FM  BT
Παράρτημα
Παρακολούθηση ταινίας
Μοντέλα iPod/iPhone που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με αυτό το προϊόν
iPod
• Ο έλεγχος της έντασης ήχου ενδέχεται να μη λειτουργεί κανονικά με μοντέλα iPod και iPhone που δεν
αναφέρονται στη σελίδα 40. Αν προκύψει κάποιο πρόβλημα με οποιοδήποτε από τα μοντέλα που αναφέρονται
παραπάνω, ενημερώστε το λογισμικό του iPod/iPhone στην τελευταία έκδοση.
• Ανάλογα με την έκδοση λογισμικού του iPod, ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα με τον έλεγχό του. Αυτό
δεν αποτελεί δυσλειτουργία του συστήματος οικιακού κινηματογράφου.
• Ανάλογα με την έκδοση λογισμικού ή τον τύπο του iPod, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν.
Εγκαταστήστε το τελευταίο λογισμικό για το iPod (συνιστάται).
• Μπορείτε να απολαύσετε μουσική ή βίντεο μέσω της λειτουργίας δίσκου Blu-ray Disc/DVD και να απολαύσετε
μουσική, βίντεο μέσω της λειτουργίας Remote iPod. Χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε το σταθμό σύνδεσης iPod
για να απολαύσετε βίντεο.
• Η αναπαραγωγή περιεχομένου εφαρμογών μέσω του προϊόντος δεν είναι εγγυημένη. Συνιστούμε να
αναπαράγετε στο iPod το περιεχόμενο του οποίου πραγματοποιήσατε λήψη.
• Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με τη χρήση του iPod, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.
apple.com/support/ipod.
Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 61
61 |
2012-02-22 오후 4:52:29
Παράρτημα
Ανάλυση σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας εξόδου
Αναπαραγωγή Blu-ray Disc/ηλεκτρονικού περιεχομένου/ψηφιακού περιεχομένου
Με σύνδεση HDMI
Έξοδος
Blu-ray Disc
Ηλεκτρονικό/ψηφιακό
περιεχόμενο
Τρόπος
λειτουργίας
βίντεο
BD Wise
Ανάλυση δίσκου Bluray Disc
1080p@60F
576i/480i
-
Auto
Μέγιστη ανάλυση
εισόδου τηλεόρασης
Μέγιστη ανάλυση εισόδου
τηλεόρασης
576i/480i
-
1080p στα 60 καρέ
1080p στα 60 καρέ
1080p στα 60 καρέ
576i/480i
-
Καρέ ταινίας:
Auto (24 καρέ)
1080p στα 24 καρέ
1080p στα 24 καρέ
576i/480i
-
1080i
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
720p
720p
720p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
-
-
-
576i/480i
Ρύθμιση
Χωρίς σύνδεση HDMI
Τρόπος λειτουργίας HDMI
Τρόπος λειτουργίας
βίντεο
Αναπαραγωγή DVD
Με σύνδεση HDMI
Έξοδος
Χωρίς σύνδεση HDMI
Τρόπος λειτουργίας HDMI
Τρόπος λειτουργίας
βίντεο
Τρόπος λειτουργίας βίντεο
BD Wise
576i/480i
576i/480i
-
Auto
Μέγιστη ανάλυση εισόδου τηλεόρασης
576i/480i
-
1080p στα 60 καρέ
1080p στα 60 καρέ
576i/480i
-
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
720p
720p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
-
-
576i/480i
Ρύθμιση
| 62 Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 62
2012-02-22 오후 4:52:30
Επιλογή ψηφιακής εξόδου
PCM
Ροή ήχου σε
Blu-ray Disc
Ροή ήχου σε
DVD
Ορισμός για
δίσκο Blu-ray
Disc
Bitstream (DTS Reencoded)
Bitstream (Dolby D
Re-encoded)
Δέκτης AV που υποστηρίζει HDMI
PCM
Έως και PCM 7.1
κανάλια
PCM
DTS Re-encoded
Dolby Digital
Re-encoded*
Dolby Digital
Έως και PCM 7.1
κανάλια
Dolby Digital
DTS Re-encoded
Dolby Digital
Re-encoded*
Dolby Digital
Plus
Έως και PCM 7.1
κανάλια
Dolby Digital Plus
DTS Re-encoded
Dolby Digital
Re-encoded*
Dolby TrueHD
Έως και PCM 7.1
κανάλια
Dolby TrueHD
DTS Re-encoded
Dolby Digital
Re-encoded*
DTS
Έως και PCM 6.1
κανάλια
DTS
DTS Re-encoded
Dolby Digital
Re-encoded*
DTS-HD High
Resolution
Audio
Έως και PCM 7.1 DTS-HD High Resolution
κανάλια
Audio
DTS Re-encoded
Dolby Digital
Re-encoded*
DTS-HD
Master Audio
Έως και PCM 7.1
κανάλια
DTS-HD Master Audio
DTS Re-encoded
Dolby Digital
Re-encoded*
PCM
PCM 2 κανάλια
PCM 2 κανάλια
PCM 2 κανάλια
PCM 2 κανάλια
Dolby Digital
Έως και PCM 5.1
κανάλια
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
Έως και PCM 6.1
κανάλια
DTS
DTS
DTS
Μεταδίδει μόνο τη ροή ήχου
της κυρίως ταινίας, ώστε
ο δέκτης AV να μπορεί να
αποκωδικοποιήσει τη ροή
ήχου bitstream.
Δεν ακούγεται ήχος
BONUSVIEW ή ηχητικά
εφέ πλοήγησης.
Αποκωδικοποιεί τον ήχο της
κυρίως ταινίας μαζί με τη ροή
ήχου BONUSVIEW σε ήχο
PCM, προσθέτει ηχητικά εφέ
πλοήγησης και, στη συνέχεια,
επανακωδικοποιεί τον ήχο PCM
σε DTS Βitstream.
Αποκωδικοποιεί τον ήχο της
κυρίως ταινίας μαζί με τη ροή
ήχου BONUSVIEW σε ήχο
PCM, προσθέτει ηχητικά εφέ
πλοήγησης και, στη συνέχεια,
επανακωδικοποιεί τον ήχο
PCM σε Dolby Digital
Βitstream ή PCM.
Αποκωδικοποιεί τον
ήχο της κυρίως ταινίας
μαζί με τη ροή
Οποιαδήποτε ήχου BONUSVIEW
σε ήχο PCM και
προσθέτει ηχητικά εφέ
πλοήγησης.
Παράρτημα
Σύνδεση
Bitstream
(Unprocessed)
07
Ρύθμιση
* Αν η ροή πηγής είναι 2 καναλιών ή μονοφωνική, δεν εφαρμόζεται η ρύθμιση "Dolby D Re-encoded". Το
σήμα εξόδου θα είναι PCM 2 καναλιών.
Οι δίσκοι Blu-ray Disc ενδέχεται να περιλαμβάνουν τρεις ροές ήχου:
- Ήχος κυρίως ταινίας: Η ηχητική επένδυση της κυρίως ταινίας.
- Ήχος BONUSVIEW: Μια πρόσθετη ηχητική επένδυση, όπως τα σχόλια του σκηνοθέτη ή των ηθοποιών.
- Ηχητικά εφέ πλοήγησης: Όταν επιλέγετε την πλοήγηση σε ορισμένα μενού, ενδέχεται να ακούγονται
ηχητικά εφέ πλοήγησης. Τα ηχητικά εφέ πλοήγησης είναι διαφορετικά σε κάθε δίσκο Blu-ray Disc.
Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0224.indd 63
63 |
2012-02-28 오후 4:58:57
Παράρτημα
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα όταν αυτό το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά. Αν το πρόβλημα που
αντιμετωπίζετε δεν αναφέρεται παρακάτω ή αν οι οδηγίες παρακάτω δεν βοηθούν, απενεργοποιήστε το
προϊόν, αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο ή κέντρο σέρβις της Samsung Electronics.
Σύμπτωμα
Έλεγχος/Λύση
Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή
του δίσκου.
• Το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο σταθερά στην πρίζα.
• Απενεργοποιήστε και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά το προϊόν.
Το iPod δεν συνδέεται με το
προϊόν.
• Ελέγξτε την κατάσταση της υποδοχής σύνδεσης και του σταθμού σύνδεσης του iPod.
• Διατηρήστε ενημερωμένη την έκδοση λογισμικού του iPod.
Δεν αρχίζει η αναπαραγωγή.
• Ελέγξτε τον αριθμό περιοχής του δίσκου Blu-ray Disc/DVD.
Οι δίσκοι Blu-ray Disc/DVD που αγοράζονται από το εξωτερικό ενδέχεται να μην αναπαράγονται.
• Οι δίσκοι CD-ROM και DVD-ROM δεν αναπαράγονται σε αυτό το προϊόν.
• Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστό το επίπεδο διαβάθμισης.
Η αναπαραγωγή δεν αρχίζει
αμέσως μόλις πατηθεί το
κουμπί αναπαραγωγής/
παύσης.
• Μήπως χρησιμοποιείτε έναν παραμορφωμένο δίσκο ή ένα δίσκο με γρατσουνιές στην επιφάνειά του.
• Σκουπίστε το δίσκο για να τον καθαρίσετε.
Δεν ακούγεται ήχος.
• Το σύστημα οικιακού κινηματογράφου δεν αναπαράγει ήχο κατά τη γρήγορη, την αργή και τη βηματική
αναπαραγωγή.
• Τα ηχεία είναι συνδεδεμένα σωστά. Οι ρυθμίσεις ηχείων έχουν προσαρμοστεί σωστά.
• Μήπως ο δίσκος είναι πολύ φθαρμένος.
Ακούγεται ήχος μόνο από
μερικά ηχεία, όχι και από τα 8.
•
•
•
•
Δεν αναπαράγεται ήχος
surround Dolby Digital 7.1
CH.
• Υπάρχει το σήμα "Dolby Digital 7.1 CH" στο δίσκο; Ο ήχος surround Dolby Digital 7.1 CH
αναπαράγεται μόνο αν ο δίσκος έχει εγγραφεί με ήχο 7.1 καναλιών.
• Η γλώσσα ήχου έχει ρυθμιστεί σωστά σε Dolby Digital 7.1 CH στην οθόνη πληροφοριών;
Το τηλεχειριστήριο δεν
λειτουργεί.
• Χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο εντός της εμβελείας λειτουργίας του και υπό τη σωστή γωνία σε σχέση με τον
αισθητήρα.
• Μήπως έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες.
• Επιλέξατε σωστά τον τρόπο λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου (TV ή BD).
• Ο δίσκος περιστρέφεται αλλά
δεν προβάλλεται εικόνα.
•
•
•
•
• Η ποιότητα της εικόνας είναι
κακή και η εικόνα
τρεμοπαίζει.
Δεν λειτουργούν η γλώσσα ήχου
και οι υπότιτλοι.
Σε ορισμένους δίσκους Blu-ray/DVD, ακούγεται ήχος μόνο από τα εμπρός ηχεία.
Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία είναι συνδεδεμένα σωστά.
Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.
Όταν ακούτε ήχο από ένα CD, το ραδιόφωνο ή μια τηλεόραση, ακούγεται ήχος μόνο από τα εμπρός
ηχεία.
Η τηλεόραση είναι αναμμένη.
Τα καλώδια βίντεο είναι συνδεδεμένα σωστά.
Μήπως ο δίσκος είναι βρώμικος ή φθαρμένος.
Οι δίσκοι κακής κατασκευής ενδέχεται να μην αναπαράγονται.
• Η γλώσσα ήχου και οι υπότιτλοι δεν λειτουργούν αν ο δίσκος δεν τα περιλαμβάνει.
| 64 Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 64
2012-02-22 오후 4:52:31
Σύμπτωμα
• Δεν λειτουργεί το προϊόν.
(Παράδειγμα: Απενεργοποιείται
μόνο του ή ακούγεται ένας
παράξενος ήχος).
• Μπορείτε να αναπαράγετε δίσκους Blu-ray Disc/DVD μορφής 16:9 σε τρόπο λειτουργίας 16:9
Πλήρης, 4:3 Πανοραμική ή 4:3 Pan-Scan, αλλά οι δίσκοι Blu-ray Disc/DVD μορφής 4:3
αναπαράγονται μόνο σε λόγο πλευρών 4:3. Ανατρέξτε στο κάλυμμα του δίσκου Blu-ray Disc και,
στη συνέχεια, επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία.
Παράρτημα
Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του
λόγου πλευρών.
• Μήπως χρησιμοποιείτε ένα δίσκο που δεν περιέχει μενού.
07
Η οθόνη μενού δεν
εμφανίζεται, ακόμα και όταν
επιλέγεται η λειτουργία μενού.
Έλεγχος/Λύση
• Κρατήστε πατημένο το κουμπί 5 του τηλεχειριστηρίου για 5 δευτερόλεπτα σε κατάσταση αναμονής.
- Η χρήση της λειτουργίας ΕΠΑΝΑΦΟΡΆΣ διαγράφει όλες τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις.
Μη χρησιμοποιήσετε αυτή τη λύση, εκτός αν είναι απαραίτητο.
• Το προϊόν δεν λειτουργεί
κανονικά.
Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης
επιπέδου διαβάθμισης.
• Χωρίς δίσκο τοποθετημένο στο προϊόν, κρατήστε πατημένο το κουμπί 5 του προϊόντος για
περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα. Εμφανίζεται η ένδειξη INIT στην οθόνη και όλες οι ρυθμίσεις
επανέρχονται στις προεπιλεγμένες τιμές.
Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.
- Η χρήση της λειτουργίας ΕΠΑΝΑΦΟΡΆΣ διαγράφει όλες τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις.
Μη χρησιμοποιήσετε αυτή τη λύση, εκτός αν είναι απαραίτητο.
Δεν είναι δυνατή η λήψη
ραδιοφωνικών εκπομπών.
• Η κεραία είναι συνδεδεμένη σωστά.
• Αν το σήμα εισόδου της κεραίας είναι ασθενές, εγκαταστήστε μια εξωτερική κεραία FM σε μια
περιοχή με καλή λήψη.
Δεν ακούγεται ήχος κατά την
ακρόαση του ήχου από την
τηλεόραση μέσω του
προϊόντος.
• Αν πατήσετε το κουμπί ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ/ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ^ ενώ ακούτε ήχο από την τηλεόραση
χρησιμοποιώντας τη λειτουργία D. IN ή AUX, ενεργοποιούνται οι λειτουργίες δίσκου Blu-ray Disc/
DVD και απενεργοποιείται ο ήχος της τηλεόρασης.
Εμφανίζεται στην οθόνη το
μήνυμα "Δεν είναι διαθέσιμο".
• Η δυνατότητα ή η ενέργεια δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αυτή τη στιγμή επειδή:
1. Δεν το επιτρέπει το λογισμικό του δίσκου Blu-ray Disc/DVD.
2. Το λογισμικό του δίσκου Blu-ray Disc/DVD δεν υποστηρίζει τη δυνατότητα (π.χ. γωνία λήψης).
3. Η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη τη δεδομένη στιγμή.
4. Ζητήσατε έναν αριθμό τίτλου/κεφαλαίου ή κάποιο χρόνο αναζήτησης που βρίσκεται εκτός εύρους.
Αν η έξοδος HDMI έχει ρυθμιστεί
σε μια ανάλυση που δεν
υποστηρίζεται από την τηλεόρασή
σας (για παράδειγμα, 1080p),
ενδέχεται να μην εμφανίζεται
εικόνα στην τηλεόραση.
• Κρατήστε πατημένο το κουμπί 5 στην πρόσοψη για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα, χωρίς
τοποθετημένο δίσκο. Όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις εργοστασιακές τιμές.
Δεν υπάρχει έξοδος σήματος
HDMI.
• Ελέγξτε τη σύνδεση ανάμεσα στην τηλεόραση και την υποδοχή HDMI του προϊόντος.
• Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας υποστηρίζει είσοδο σήματος HDMI ανάλυσης
576p/480p/720p/1080i/1080p.
Αφύσικη εικόνα στην οθόνη
από την υποδοχή HDMI.
• Αν εμφανίζεται χιόνι στην οθόνη, αυτό σημαίνει ότι η τηλεόραση δεν υποστηρίζει HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection).
Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 65
65 |
2012-02-22 오후 4:52:32
Παράρτημα
Σύμπτωμα
Έλεγχος/Λύση
Λειτουργία AllShare Play
Μπορώ να δω φακέλους
κοινής χρήσης μέσω του
AllShare Play, αλλά δεν
μπορώ να δω τα αρχεία.
• Η λειτουργία AllShare εμφανίζει μόνο τα αρχεία που ανήκουν στις κατηγορίες φωτογραφιών,
μουσικής και ταινιών. Τα αρχεία που δεν ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες ενδέχεται να μην
εμφανίζονται.
Το βίντεο αναπαράγεται με
διακοπές.
• Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο είναι σταθερό.
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δικτύου είναι συνδεδεμένο σωστά και ότι το δίκτυο δεν είναι
υπερφορτωμένο.
• Η σύνδεση ασύρματου δικτύου μεταξύ του διακομιστή και του προϊόντος είναι ασταθής.
Ελέγξτε τη σύνδεση.
Η σύνδεση AllShare Play
μεταξύ της τηλεόρασης και
του υπολογιστή είναι ασταθής.
• Οι διευθύνσεις IP στο ίδιο υποδίκτυο θα πρέπει να είναι μοναδικές, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί
αυτό το φαινόμενο λόγω διένεξης διεύθυνσης IP.
• Ελέγξτε αν έχετε ενεργοποιημένο ένα τείχος προστασίας.
Αν ναι, απενεργοποιήστε τη λειτουργία τείχους προστασίας.
BD-LIVE
Δεν μπορώ να συνδεθώ στο
διακομιστή BD-LIVE.
• Δοκιμάστε αν είναι επιτυχημένη η σύνδεση δικτύου, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία κατάστασης
δικτύου.
• Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένη στο προϊόν μια συσκευή αποθήκευσης USB.
• Η συσκευή αποθήκευσης πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 1 GB ελεύθερου χώρου, ώστε να χωρέσουν
τα δεδομένα της υπηρεσίας BD-LIVE.
Μπορείτε να ελέγξετε το διαθέσιμο χώρο στο μενού διαχείρισης δεδομένων BD. (Ανατρέξτε στη
σελίδα 59)
• Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση σύνδεσης Διαδικτύου BD-LIVE έχει ρυθμιστεί σε αποδοχή όλων.
• Αν όλες οι παραπάνω ενέργειες αποτύχουν, επικοινωνήστε με τον πάροχο περιεχομένου ή ενημερώστε
το υλικολογισμικό στην πιο πρόσφατη έκδοση.
Κατά τη χρήση της υπηρεσίας
BD-LIVE, παρουσιάζεται
κάποιο σφάλμα.
• Η συσκευή αποθήκευσης πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 1 GB ελεύθερου χώρου, ώστε να χωρέσουν τα
δεδομένα της υπηρεσίας BD-LIVE.
Μπορείτε να ελέγξετε το διαθέσιμο χώρο στο μενού διαχείρισης δεδομένων BD. (Ανατρέξτε στη σελίδα 59)
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Όταν αποκαθίστανται οι εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, διαγράφονται όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα BD του χρήστη.
Δια της παρούσης, η Samsung Electronics δηλώνει ότι αυτό το σύστημα οικιακού κινηματογράφου
συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EΚ.
Μπορείτε να βρείτε την επίσημη Δήλωση συμμόρφωσης στη διαδικτυακή τοποθεσία http://www.samsung.com,
μεταβαίνοντας στο Υποστήριξη > Αναζήτηση υποστήριξης προϊόντος και εισάγοντας το όνομα μοντέλου.
Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.
Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
| 66 Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 66
2012-02-22 오후 4:52:32
Προδιαγραφές
430 (Π) x 65 (Υ) x 353,5 (Β) mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
+5°C έως +35°C
Εύρος υγρασίας λειτουργίας
10 % έως 75 %
Αναλογία σήματος/θορύβου
55 dB
Χρησιμοποιήσιμη ευαισθησία
12 dB
Συνολική αρμονική παραμόρφωση
0.5 %
BD (Blu-ray Disc)
Ταχύτητα ανάγνωσης: 9,834 m/sec
Παράρτημα
Δέκτης FM
3,9 kg
Διαστάσεις
07
Γενικά
Βάρος
Ταχύτητα ανάγνωσης: 6,98 ~ 7,68 m/sec
DVD (Digital Versatile Disc)
Δίσκος
CD: 12 cm (COMPACT DISC)
CD: 8 cm (COMPACT DISC)
Έξοδος βίντεο
Βίντεο/ήχος
Ενισχυτής
Σύνθετο σήμα βίντεο
HDMI
Χρόνος αναπαραγωγής κατά προσέγγιση (δίσκος μίας όψης και μονής στρώσης):
135 λεπτά
Ταχύτητα ανάγνωσης: 4,8 ~ 5,6 m/sec
Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής: 74 λεπτά
Ταχύτητα ανάγνωσης: 4,8 ~ 5,6 m/sec
Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής: 20 λεπτά
1 κανάλι: 1,0 Vp-p (φορτίο 75 Ω)
Blu-ray Disc : 576i/480i
Πολυκαναλικός ήχος PCM, ήχος Bitstream, ήχος PCM
Έξοδος εμπρός ηχείων
165 W x 2 (3 Ω)
Έξοδος εμπρός επάνω ηχείων
165W x 2(3Ω)
Έξοδος κεντρικού ηχείου
170W(3Ω)
Έξοδος ηχείων surround
165W x 2(3Ω)
Έξοδος υπογούφερ
170 W (3 Ω)
Απόκριση συχνότητας
DVD : 576i/480i
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Αναλογική είσοδος
20Hz~20kHz (±3dB)
Ψηφιακή είσοδος
20Hz~40kHz (±4dB)
Λόγος σήματος/θορύβου
70dB
Διαχωρισμός καναλιών
60dB
Ευαισθησία εισόδου
(AUX) 500mV
Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 67
67 |
2012-02-22 오후 4:52:33
Παράρτημα
Σύστημα ηχείων 7,1 καναλιών
Σύστημα ηχείων
Ηχείο
Εμπρός
Εμπρός επάνω
Surround
Κεντρικό
Υπογουφερ
Αντίσταση
3Ω
3Ω
3Ω
3Ω
3Ω
Εύρος συχνοτήτων
140Hz~20kHz 140Hz~20kHz 140Hz~20kHz 140Hz~20kHz 40Hz ~ 160Hz
Επίπεδο πίεσης εξόδου
87dB/W/M
ήχου
87dB/W/M
87dB/W/M
87dB/W/M
88dB/W/M
Ονομαστική τιμή
εισόδου
165W
165W
165W
170W
170W
Μέγιστη είσοδος
330W
330W
330W
340W
340W
Διαστάσεις
(Π x Υ x Β)
Εμπρός/εμπρός επάνω : 90 x 1200 x 70 (Βάση στήριξης: 240 x 240) mm
Surround : 90 x 1200 x 70 (Βάση στήριξης: 250 x 250 ) mm
Κεντρικό : 360 x 74,5 x 68,5 mm
Υπογουφερ : 200 x 390 x 350 mm
Βάρος
Εμπρός/εμπρός επάνω : 4,7 kg, Surround : 3,9 kg
Κεντρικό : 0,9 kg, Υπογουφερ : 5,7 kg
• Δεν υποστηρίζονται ταχύτητες δικτύου 10 Mbps ή χαμηλότερες.
• Η εταιρεία Samsung Electronics Co., Ltd επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τις
προδιαγραφές χωρίς προειδοποίηση.
• Οι τιμές βάρους και διαστάσεων είναι κατά προσέγγιση.
• Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
• Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την κατανάλωση ρεύματος, ανατρέξτε στην ετικέτα
που είναι επικολλημένη στο προϊόν.
SWA-5000
Βάρος
1,1 kg
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
76,2 x 228,6 x 152,4 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
+5 °C έως +35 °C
Εύρος υγρασίας λειτουργίας
10 % έως 75 %
Έξοδος
165 W x 2 CH
Εύρος συχνοτήτων
20 Hz~20 KHz
Λόγος σήματος/θορύβου
65 dB
| 68 Ελληνικά
HT-E6750W_XU_GRE_0224.indd 68
2012-02-28 오후 5:54:33
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 69
2012-02-22 오후 4:52:35
AH68-01660E
REV: 01
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 70
2012-02-22 오후 4:52:36
Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG σε όλο τον κόσμο
Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με προϊόντα της Samsung,
επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.
Area
` Europe
Albania
Austria
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Area
Montenegro
Belgium
Czech
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Contact Centre 
020 405 888
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής επιστροφής
μπαταριών).
Αυτή η σήμανση επάνω στην μπαταρία, στο εγχειρίδιο ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες
αυτού του προϊόντος δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με οικιακά απορρίμματα στο τέλος του
κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχει η σχετική σήμανση, τα σύμβολα των χημικών στοιχείων Hg, Cd ή Pb
υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο σε επίπεδα που υπερβαίνουν τα
επίπεδα αναφοράς της Οδηγίας 2006/66 της ΕΚ. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι
ουσίες μπορεί να βλάψουν τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον.
Για να προστατέψετε τους φυσικούς πόρους και να ενισχύσετε την προσπάθεια επαναχρησιμοποίησης
των υλικών, διαχωρίστε τις μπαταρίες από τους άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώστε τις μέσω
του τοπικού σας συστήματος δωρεάν επιστροφής μπαταριών.
Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος - Απορρίμματα ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής αποκομιδής).
Αυτή η σήμανση επάνω στο προϊόν, στα πρόσθετα εξαρτήματα ή στο έντυπο υλικό υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα
ηλεκτρονικά του πρόσθετα εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να απορρίπτονται
μαζί με οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποτρέψετε τη ρύπανση του
περιβάλλοντος ή πιθανούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων, ξεχωρίστε
αυτά τα είδη από τους άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώστε τα υπεύθυνα, για να ενισχύσετε την
προσπάθεια διαρκούς επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν είτε με το κατάστημα από όπου αγόρασαν το προϊόν είτε με
την τοπική κρατική υπηρεσία για λεπτομέρειες σχετικά με πού και πώς μπορούν να παραδώσουν αυτά τα είδη για
περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις
προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Το προϊόν αυτό και τα ηλεκτρονικά του πρόσθετα εξαρτήματα δεν θα πρέπει
να ανακατεύεται και να απορρίπτεται μαζί με άλλου είδους απόβλητα.
0E
01
HT-E6750W_XU_GRE_0222.indd 71
2012-02-22 오후 4:52:37
HT-E6750W
Sistem Home Entertainment
Blu-ray™ 7.1CH
manualul utilizatorului
maginaţi-vă posibilităţile
Vă mulţumim că aţi achiziţionat acest produs Samsung.
Pentru a beneficia de servicii mai complete,
vă rugăm să vă înregistraţi produsul la
www.samsung.com/register
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 1
2012-02-23 오후 6:53:24
Informaţii privind Siguranţa
Avertisment
PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEŢI CAPACUL ( SAU PARTEA DIN
SPATE).
ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI REPARATE DE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE, ADRESAŢIVĂ PERSONALULUI CALIFICAT.
ATENŢIE
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
Simbolul indică “tensiune periculoasă” în
interiorul produsului, care prezintă riscul de
electrocutare sau de vătămare corporală.
ATENŢIE: PENTRU A PREVENI
ELECTROCUTAREA, POTRIVIŢI LAMELA
ŞTECHERULUI ÎN PRIZĂ ŞI INTRODUCEŢI
COMPLET.
AVERTISMENT
• Pentru a reduce riscul de incendiu şi de
electrocutare, nu expuneţi aparatul la ploaie sau
umezeală.
ATENŢIE
• Aparatul nu trebuie expus la scurgeri sau stropiri
şi obiectele umplute cu lichide, precum vazele,
nu trebuie plasate pe acesta.
• Priza este utilizată ca dispozitiv de deconectare
şi trebuie să poate fi accesată în orice moment.
• Acest aparat trebuie conectat la o priză CA, cu
o conexiune de împământare pentru protecţie.
• Pentru a deconecta aparatul de la priză, trebuie
să scoateţi ştecherul, drept urmare priza trebuie
să poată fi accesată uşor.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Acest simbol indică instrucţiuni importante
referitoare la produs.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
PRODUS LASER CLASA 1
Acest CD player este clasificat ca produs LASER
CLASA 1.
Utilizarea altor comenzi, reglaje sau proceduri
decât cele specificate în prezentul manual pot
duce la expunerea periculoasă la radiaţii.
ATENŢIE
• EVITAŢI EXPUNEREA LA RADIAŢII INVIZIBILE
GENERATE DE RAZA LASER, ÎN MOMENTUL
DESCHIDERII ŞI AL ÎMPĂMÂNTĂRII.
| 2 Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 2
2012-02-23 오후 6:53:31
Depozitarea şi gestionarea
discurilor
 Păstraţi discul într-un loc aerisit şi rece.
 Păstraţi discul într-un plic de protecţie curat
şi depozitaţi-l în poziţie verticală.
Precauţii privind manevrarea
• Nu expuneţi acest aparat la scurgeri sau stropiri.
Nu plasaţi pe aparat obiecte pline cu lichid, cum
ar fi vazele.
• Pentru a opri complet aparatul, trebuie să
scoateţi cablul de alimentare din priza de perete.
Prin urmare, cablul de alimentare trebuie să
poată fi accesat cu uşurinţă în orice moment.
• Nu atingeţi cablul de alimentare cu mâna udă.
Acest lucru poate cauza electrocutarea.
• Nu conectaţi mai multe dispozitive electrice la
aceeaşi priză de perete. Supraîncărcarea unei
prize poate cauza supraîncălzirea acesteia, ceea
ce poate duce la incendiu.
• Întreţinerea carcasei
- Înainte de a conecta alte componente la acest
aparat, asiguraţi-vă că acestea sunt oprite.
Utilizarea funcţiei 3D
INFORMAŢII IMPORTANTE PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI
SIGURANŢĂ PENTRU IMAGINILE 3D.
Citiţi şi înţelegeţi următoarele informaţii privind
siguranţa înainte de a utiliza funcţia 3D.
• Unii privitori pot întâmpina disconfort în timpul
vizionării la televizorul 3D, cum ar fi ameţeala,
greaţa şi durerile de cap. Dacă întâmpinaţi astfel
de simptome, încetaţi să mai priviţi la televizorul
3D, daţi-vă jos ochelarii 3D Active şi odihniţi-vă.
• Privirea imaginilor 3D pe o perioadă lungă de timp
poate cauza astenopie. Dacă simţiţi că v-au obosit
ochii, încetaţi să mai priviţi la televizorul 3D, daţi-vă
jos ochelarii 3D Active şi odihniţi-vă.
• Un adult responsabil trebuie să verifice frecvent
copiii care utilizează funcţia 3D. În cazul în care
copilul se plânge că are ochii obosiţi, dureri de
cap, ameţeli sau greaţă, luaţi-l din faţa televizorului
3D şi puneţi-l să se odihnească.
• Nu utilizaţi ochelarii 3D Active în alte scopuri (de
ex., ca ochelari de vedere, ochelari de soare,
ochelari de protecţie etc.)
Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 3
Informaţii privind Siguranţa
 Nu expuneţi la lumina soarelui.
01
• Manevrarea discurilor
- Amprentele sau zgârieturile
de pe suprafaţa unui
disc pot reduce calitatea
sunetului şi a imaginii sau pot duce la saltul
peste sectoarele respective.
- Evitaţi să atingeţi suprafaţa discului pe care au
fost înregistrate date.
- Ţineţi discul de margine, pentru a nu lăsa
amprente pe suprafaţa acestuia.
- Nu lipiţi hârtie sau bandă adezivă pe disc.
• Curăţarea discurilor
- Dacă murdăriţi sau lăsaţi
amprente pe un disc, curăţaţi-l
cu un detergent fin diluat cu apă
şi ştergeţi cu o cârpă moale.
- Atunci când curăţaţi discul,
mişcarea trebuie să fie dinspre interior spre
exterior.
- Depozitarea discului
- Dacă mutaţi aparatul brusc dintr-un loc rece
într-un loc cald, se poate forma condens pe
componentele funcţionale şi lentile, putând
cauza redarea anormală a discului. În cazul
în care se întâmplă acest lucru, deconectaţi
aparatul, aşteptaţi două ore, apoi conectaţi
cablul la priza electrică. Apoi, introduceţi
discul şi încercaţi să îl redaţi din nou.
• Dacă aparatul scoate un zgomot neobişnuit sau
emite un miros de ars sau fum, opriţi imediat
comutatorul de alimentare şi scoateţi cablul de
alimentare din priza de perete. Apoi, contactaţi
cel mai apropiat centru de service pentru clienţi
pentru asistenţă tehnică. Nu utilizaţi aparatul.
Utilizarea aparatului în această stare poate
cauza un incendiu sau electrocutarea.
• Pentru a opri complet aparatul, trebuie să
scoateţi cablul de alimentare din priza de perete.
Prin urmare, cablul de alimentare trebuie să
poată fi accesat cu uşurinţă în orice moment.
3|
2012-02-23 오후 6:53:33
Informaţii privind Siguranţa
• Nu utilizaţi funcţia 3D sau ochelarii 3D Active în
timp ce mergeţi sau vă plimbaţi dintr-o parte în
alta. Utilizând funcţia 3D sau ochelarii 3D Active în
timp ce vă plimbaţi dintr-o parte în alta, puteţi să
loviţi de obiecte, să vă împiedica şi/sau să cădeţi şi
să vă răniţi grav.
• Dacă doriţi să beneficiaţi de conţinut 3D, conectaţi
un dispozitiv 3D (receiver AV sau televizor
compatibil 3D) la portul de ieşire HDMI OUT
utilizând un cablu HDMI de mare viteză. Puneţi-vă
ochelari speciali 3D înainte de a reda conţinuturile
3D.
• Aparatul emite semnale 3D doar prin intermediul
unui cablu HDMI conectat la mufa de ieşire HDMI
OUT.
• Deoarece rezoluţia video în modul de redare 3D
este reglată în funcţie de revoluţia materialului
video 3D original, nu puteţi schimba rezoluţia după
bunul plac.
• Este posibil ca unele funcţii, precum BD Wise,
reglarea dimensiunii ecranului şi reglarea rezoluţiei
să nu funcţioneze corespunzător în modul de
redare 3D.
• Trebuie să utilizaţi un cablu HDMI de mare viteză
pentru a emite un semnal 3D optim.
• Când urmăriţi imagini 3D, staţi la o distanţă de cel
puţin trei ori mai mare decât lăţimea ecranului de
televizor. De exemplu, dacă aveţi un ecran de 46
inch, staţi la o distanţă de 138 inch (3,5 metri) de
acesta.
- Plasaţi ecranul video 3D la nivelul ochilor pentru
a beneficia de cea mai bună imagine 3D.
• Atunci când aparatul este conectat la mai multe
dispozitive 3D, este posibil ca efectul 3D să nu
funcţioneze corespunzător.
• Acest aparat nu converteşte conţinutul 2D în
conţinut 3D.
• Siglele “Blu-ray 3D” şi “Blu-ray 3D” sunt mărci
comerciale ale Blu-ray Disc Association.
Copyright
© 2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Toate drepturile rezervate; Acest manual de
utilizare nu poate fi reprodus sau copiat parţial
sau în totalitate fără acordul scris, în prealabil al
Samsung Electronics Co., Ltd.
Licenţă
• Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci comerciale
înregistrate ale Dolby Laboratories.
• Produs sub licenţa acoperită de brevetele
din SUA: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616;
6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929;
7,212,872 şi alte patente din SUA şi
internaţionale, emise şi în aşteptare. DTS-HD,
Simbolul, & DTS-HD şi Simbolul sunt mărci
comerciale înregistrate & DTS-HD Master Audio
| Essential este marcă comercială a DTS, Inc.
Product inclusiv software. © DTS, Inc. Toate
drepturile rezervate.
• DESPRE CLIPURILE VIDEO DIVX: DivX® este
un format video digital creat de DivX, LLC,
o filială a Rovi Corporation. Acesta este un
dispozitiv DivX Certified® oficial, care redă
materiale video DivX. Accesaţi divx.com pentru
informaţii suplimentare şi instrumente software
pentru conversia fişierelor în format DivX.
DESPRE CLIPURI VIDEO DIVX LA CERERE:
Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie
înregistrat pentru a putea reda conţinut DivX
video la cerere (VOD). Pentru a genera codul de
înregistrare, localizaţi secţiunea DivX VOD din
meniul de configurare a dispozitivului. Accesaţi
vod.divx.com pentru a obţine mai multe
informaţii referitoare la finalizarea înregistrării.
DivX Certified® pentru redarea conţinutului
video DivX® cu o rezoluţie de până la HD
1080p, inclusiv conţinut premium. DivX®,
DivX Certified® şi siglele asociate sunt mărci
comerciale ale Rovi Corporation sau ale filialelor
sale. şi sunt utilizate sub licenţă.
Acest aparat este acoperit de unul sau
mai multe dintre brevetele SUA următoare:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
| 4 Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 4
2012-02-23 오후 6:53:35
Informaţii privind Siguranţa
• Oracle şi Java reprezintă mărci comerciale
înregistrate ale Oracle şi/sau ale afiliaţilor
acesteia. Alte denumiri pot reprezenta mărci
comerciale ale proprietarilor în cauză.
• Notificare de licenţă open source
- În cazul utilizării de software open source,
licenţele open source sunt disponibile în
meniul aparatului.
01
• The terms HDMI and HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other
countries.
Acest aparat conţine tehnologie sub licenţă
de la Verance Corporation şi este protejat de
patentul SUA 7,369,677 şi alte patente din SUA
şi internaţionale, emise şi în aşteptare, precum
şi de dreptul de autor şi protejarea secretului
comercial pentru anumite aspecte ale acestei
tehnologii. Cinavia este marcă comercială a
Verance Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Toate drepturile rezervate de Verance. Este
interzisă demontarea sau dezasamblarea
aparatului.
• Acest aparat conţine tehnologie de protejare
a drepturilor de autor, protejată de brevete
SUA şi de alte drepturi privind proprietatea
intelectuală a Rovi Corporation. Demontarea şi
dezasamblarea aparatului sunt interzise.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ şi siglele asociate
reprezintă mărci comerciale ale Blu-ray Disc
Association.
• iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano,
iPod shuffle şi iPod touch sunt mărci comerciale
ale Apple Inc., înregistrate în SUA şi în alte ţări.
• Acest aparat utilizează tehnologia Cinavia pentru
a limita utilizarea de copii neautorizate ale unor
filme şi clipuri video şi coloane sonore produse
în interes comercial. Când este detectată
utilizarea unei copii neautorizate, va fi afişat un
mesaj, iar redarea sau copierea va fi întreruptă.
Mai multe informaţii despre tehnologia Cinavia
puteţi găsi la Centrul online de informaţii pentru
clienţi Cinavia la http://www.cinavia.com. Pentru
a solicita informaţii suplimentare despre Cinavia
prin poştă, trimiteţi o scrisoare cu adresa dvs.
la: Cinavia Consumer Information Centre, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, SUA.”
Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 5
5|
2012-02-23 오후 6:53:37
Cuprins
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
2
3
3
3
4
4
Avertisment
Depozitarea şi gestionarea discurilor
Precauţii privind manevrarea
Utilizarea funcţiei 3D
Copyright
Licenţă
SETĂRILE
23
25
26
27
32
32
37
Procedura de configurare iniţială
Ecranul Meniu principal
Accesarea ecranului Setări
Funcţiile meniului Setări
Calibrare audio automată
Reţelele şi Internetul
Actualizarea componentei software
INIŢIERE
7
8
11
12
12
13
Compatibilitatea discurilor şi a formatelor
Siglele discurilor pe care aparatul le
poate reda
Accesorii
Panoul frontal
Panoul din spate
Telecomandă
CONEXIUNI
15
15
16
16
17
18
19
19
19
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
Ataşarea miezului toroidal cu ferită la
cablul de alimentare al unităţii principale
Conectarea boxelor
Componentele boxelor
Instalarea boxelor pe stativul de tip
Tallboy
Conectarea boxelor
Conectarea antenei radio
Conectarea la un dispozitiv iPod/iPhone
Utilizând un cablu USB
Utilizând o staţie de andocare
Conectarea la un televizor
Metoda 1 Conectarea la un televizor
cu un cablu HDMI – Cea mai bună
calitate (recomandat)
Metoda 2 Conectarea la un televizor
cu un cablu video – Calitate bună
Conectarea la dispozitive externe
Metoda 1 INTRARE HDMI : Conectarea
la o componentă externă cu un cablu HDMI
Metoda 2 OPTICĂ : Conectarea unei
componente audio digitale externe
Metoda 3 INTRARE AUXILIARĂ :
Conectarea unei componente analogice
externe
Conectarea la un router de reţea
Reţea cu fir
Reţea wireless
MEDIA PLAY
39
40
40
41
41
41
42
42
44
46
49
49
51
53
Ecranul AllShare Play
Redarea fişierelor de pe un dispozitiv de
stocare USB sau iPod/iPhone
Modelele de iPod/iPhone pe care le
puteţi utiliza împreună cu acest aparat
Ecranul Funcţie
Redarea discurilor video comerciale
Redarea discurilor comerciale audio
Redarea unui disc cu conţinut înregistrat
de utilizator
Utilizarea funcţiei de reţea AllShare
Controlul redării video
Controlul redării muzicii
Redarea conţinuturilor foto
Utilizarea meniului Instrumente când este
evidenţiat un fişier
Audiţia radio
Utilizarea telecomenzii cu efecte speciale
Butoane de control
SERVICII DE REŢEA
55
57
Utilizarea serviciului Smart Hub
BD-LIVE™
ANEXĂ
58
64
67
Informaţii suplimentare
Depanare
Specificaţii
| 6 Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 6
2012-02-23 오후 6:53:39
Iniţiere
Compatibilitatea discurilor şi a formatelor
02
Tipuri de discuri şi conţinut care pot fi redate de aparat
Tipul discului
Blu-ray Disc
Disc Blu-ray 3D
VIDEO
DVD-VIDEO, DVD-RW,
DVD-R, DVD+RW,
DVD+R
Iniţiere
Media
Detalii
Disc BD-ROM sau BD-RE/-R înregistrat în format BD-RE.
DVD-VIDEO, discuri DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R care au fost înregistrate şi
finalizate sau un suport de stocare USB care conţine fişiere DivX, MKV, MP4.
MUZICĂ
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Muzică înregistrată pe discuri CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R sau pe un suport
de stocare USB care conţine fişiere MP3 sau WMA.
FOTOGRAFII
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Fotografii înregistrate pe discuri CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R sau pe un
suport de stocare USB care conţine fişiere JPEG.
| REŢINEŢI |
Este posibil ca aparatul să nu redea anumite discuri CD-RW/-R şi DVD-R din cauza tipului de disc sau a condiţiilor de înregistrare.
Dacă un disc DVD-RW/-R nu a fost înregistrat corespunzător în format DVD Video, nu va putea fi redat.
Aparatul dvs. nu va reda conţinut care a fost înregistrat pe un disc DVD-R la o rată de biţi care depăşeşte 10 Mbps.
Aparatul dvs. nu va reda conţinut care a fost înregistrat pe un disc BD-R sau dispozitiv USB la o rată de biţi care depăşeşte 30
Mbps.
S-ar putea ca redarea să nu funcţioneze pentru anumite tipuri de discuri sau când sunt efectuate anumite operaţii, precum
modificarea unghiului şi ajustarea raportului dimensiunilor. Informaţii despre discuri sunt incluse în detaliu pe cutia discului.
Consultaţi-le dacă este cazul.
Când redaţi un titlu BD-Java, s-ar putea ca încărcarea să dureze mai mult, sau ca unele funcţii să meargă încet.
Tipuri de discuri pe care aparatul dvs. nu le poate reda
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/MVDisc, etc
• DVD-RAM
• Super Audio CD (cu
excepţia CD layer)
• DVD-RW (mod VR)
• Disc DVD-R de 3,9
GB pentru înregistrare.
• CVD/CD-ROM/
CDV/CD-G/CD-I/LD
(discurile CD-G redau
doar fişiere audio, nu
şi imagini)
| REŢINEŢI |
Este posibil ca acest aparat să nu răspundă la toate comenzile de operare, deoarece anumite discuri Blu-ray Disc, DVD şi CD
permit operaţii specifice sau limitate şi oferă doar anumite caracteristici în timpul redării. Reţineţi că acest lucru nu reprezintă
o defectare a aparatului.
Samsung nu poate garanta că acest aparat va reda orice disc purtând sigla Blu-ray Disc, DVD sau CD, deoarece formatele
discurilor evoluează şi pot apărea probleme şi erori în timpul creării de software pentru Blu-ray Disc, DVD şi CD şi/sau în
timpul producerii discurilor.
Contactaţi centrul de asistenţă clienţi SAMSUNG dacă aveţi întrebări sau întâmpinaţi dificultăţi la redarea discurilor Bluray Disc, DVD sau CD utilizând acest aparat. De asemenea, consultaţi restul acestui manual de utilizare pentru informaţii
suplimentare cu privire la restricţiile de redare.
S-ar putea ca unele discuri comerciale şi discuri DVD achiziţionate în afara regiunii dvs. să nu poată fi redate cu acest aparat.
Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 7
7|
2012-02-23 오후 6:53:43
Iniţiere
Codurile regionale
Atât aparatul, cât şi discurile sunt codate în funcţie
de regiune.
Aceste coduri regionale trebuie să corespundă
pentru a permite redarea discului. Dacă acestea
nu corespund, discul nu va putea fi redat.
Numărul regional pentru acest aparat este afişat
pe panoul din spate al aparatului.
Tipul discului
Blu-ray Disc
Cod
regional
Zonă
A
America de Nord, America
Centrală, America de Sud,
Coreea, Japonia, Taiwan, Hong
Kong şi Asia de Sud-Est.
B
Europa, Groenlanda, teritoriile
franceze, Orientul Mijlociu,
Africa, Australia şi Noua
Zeelandă.
C
India, China, Rusia, Asia
Centrală şi de Sud.
1
SUA, teritoriile SUA şi Canada
2
Europa, Japonia, Orientul
Mijlociu, Egipt, Africa de Sud,
Groenlanda.
3
Taiwan, Coreea, Filipine,
Indonezia, Hong Kong
4
Mexic, America de Sud, America
Centrală, Noua Zeelandă,
Insulele Pacificului, Insulele
Caraibe
5
Rusia, Europa de Est, India,
majoritatea Africii, Coreea de
Nord, Mongolia
6
China
DVD-VIDEO
| REŢINEŢI |
Dacă numărul regional al unui disc Blu-ray Disc/DVD
nu corespunde cu numărul regional al acestui aparat,
aparatul nu poate reda discul.
Siglele discurilor pe care aparatul le
poate reda
Blu-ray Disc
Disc Blu-ray 3D
BD-LIVE
Dolby
DTS
DivX
Sistem de transmisie PAL
în Regatul Unit, Franţa,
Germania etc.
Java
Formate acceptate
Suport pentru fişiere audio
Extensie
fişier
Container
Codec
audio
Interval acceptat
*.mp3
MP3
MP3
-
WMA
Compatibil cu WMA
versiunea 10
* Rate de
eşantionare (în kHz)
- 8, 11, 16, 22, 32,
44.1, 48
* Rate de biţi –
Toate ratele de biţi
din intervalul 5
kbps – 384 kbps
*.wma
WMA
| 8 Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 8
2012-02-23 오후 6:53:46
Suport pentru fişiere video
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
Rată de cadre
(fps)
Rată de biţi
(Mbps)
DivX 3.11/4.x
/5.1/6.0
AVI
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
DivX 3.11/4.x
/5.1/6.0
MKV
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
DivX 3.11/4.x
/5.1/6.0
ASF
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
Media
WMV (wmv9) Window
Video v9
H.264 BP/MP/HP
MP4
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
1920x1080
1920x1080
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
1920x1080
6 ~ 30
8
1920x1080
1920x1080
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
1920x1080
6 ~ 30
8
1920x1080
1920x1080
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
MP3
AC3
LPCM
WMA
1920x1080
6 ~ 30
25
WMA
1920x1080
1920x1080
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
MP3
AAC
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
MPEG2
1920x1080
24/25/30
25
MPEG1
1920x1080
24/25/30
25
MPEG1
1920x1080
24/25/30
25
MPEG2
1920x1080
24/25/30
25
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG2
1920x1080
24/25/30
25
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
VC1
1920x1080
6 ~ 30
25
Codec video
PS
TS
MP3
AC3
LPCM
DTS Core
MP3
AC3
LPCM
DTS Core
AAC
3GPP
VRO
VOB
Codec audio
Iniţiere
*.avi
Rezoluţie
Container
02
Extensie fişier
AC3
MPEG
LPCM
AC3
MPEG
LPCM
AAC
AC3
AAC
MP3
DD+
 Limitări
- Chiar dacă un fişier este codat de un codec acceptat din cele enumerate mai sus, este posibil ca
fişierul să nu poată fi redat în cazul în care conţinutul său prezintă o problemă.
- Redarea normală nu este garantată dacă informaţiile referitoare la containerul fişierului sunt greşite sau
dacă fişierul în sine este corupt.
- Fişierele cu o rată de biţi sau rată de cadre mai mare decât cea standard pot funcţiona mai lent când
sunt redate.
- Funcţia Căutare (Omitere) nu este disponibilă dacă tabelul de indexare al fişierului este deteriorat.
- Când redaţi un fişier de la distanţă prin intermediul unei conexiuni la reţea, redarea conţinutului video
poate fi mai lentă, în funcţie de viteza reţelei.
Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 9
9|
2012-02-23 오후 6:53:53
Iniţiere
 Decodor video
- Acceptă până la H.264, nivelul 4.1
- Nu acceptă H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/
AP L4 şi AVCHD
- MPEG4 SP, ASP :
Sub 1280 x 720: Maxim 60 de cadre
Peste 1280 x 720: Maxim 30 de cadre
- Nu acceptă GMC 2 sau superior
 Decodor audio
- Acceptă WMA 7, 8, 9 şi STD
- Nu acceptă fişiere WMA 9 PRO pe mai multe
canale dacă numărul de canale este mai mare
de 2 sau dacă fişierele necesită decodare audio
fără pierderi.
- Nu acceptă rată de eşantionare WMA de 22050
Hz mono
Formate acceptate de fişiere de subtitrare
DivX
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
Note privind conexiunea USB
• Aparatul dvs. acceptă suporturi de stocare
USB, playere MP3, camere digitale şi cititoare
de carduri USB.
• Aparatul nu acceptă nume de folder sau fişiere
mai mari de 128 de caractere.
• Este posibil ca unele dispozitive USB/camere
digitale să nu fie compatibile cu aparatul.
• Aparatul dvs. acceptă sistemele de fişiere FAT
16, FAT 32 şi NTFS.
• Conectaţi dispozitivele USB direct la portul
USB al aparatului. Conectarea prin intermediul
unui cablu USB poate cauza probleme de
compatibilitate.
• Introducerea mai multor dispozitive de memorie
într-un cititor de carduri multiplu poate cauza
funcţionarea necorespunzătoare a cititorului.
• Aparatul nu acceptă protocolul PTP.
• Nu deconectaţi un dispozitiv USB în timpul unui
proces de „încărcare”.
• Cu cât este mai mare rezoluţia unei imagini, cu
atât mai mult durează pentru ca imaginea să fie
afişată.
• Acest aparat nu poate reda fişiere MP3 cu DRM
(management al drepturilor digitale) descărcate
de pe site-uri comerciale.
• Aparatul dvs. acceptă doar conţinut video cu
rata de cadre sub 30 fps.
• Aparatul dvs. acceptă numai dispozitive USB
Mass Storage Class (MSC), cum ar fi stick-urile
de memorie şi HDD USB. (HUB nu este acceptat).
• Este posibil ca anumite dispozitive HDD USB,
cititoare de carduri multiple sau stick-uri de
memorie să nu fie compatibile cu acest aparat.
• Dacă unele dispozitive USB necesită putere
excesivă, acestea pot fi limitate de dispozitivul de
siguranţă al circuitului.
• Dacă redarea de pe un HDD USB este instabilă,
furnizaţi putere suplimentară conectând HDDul la o priză de perete. Dacă problema persistă,
contactaţi producătorul HDD USB.
• Trebuie să îndepărtaţi în siguranţă dispozitivul
de stocare USB (efectuând funcţia „Eliminare
USB în siguranţă”) pentru a preveni eventualele
deteriorări ale memoriei USB.
Apăsaţi pe butonul HOME pentru a vă deplasa la
meniul principal, selectaţi butonul GALBEN (C),
apoi apăsaţi butonul E.
• SAMSUNG nu este responsabilă pentru
deteriorarea fişierelor de date sau pentru
pierderea datelor.
AVCHD
(Advanced Video Codec High Definition)
• Acest aparat poate reda discuri în format AVCHD.
În mod normal, aceste discuri sunt înregistrate şi
utilizate în camerele video.
• Formatul AVCHD este un format de înaltă definiţie
pentru camera video digitală.
• Formatul MPEG-4 AVC/H.264 comprimă
imaginile pentru o eficienţă mai mare decât a
formatului convenţional de comprimare a imaginii.
• Unele discuri AVCHD utilizează formatul
„x.v.Colour”. Acest aparat poate reda discuri în
AVCHD care utilizează formatul „x.v.Colour”.
• „x.v.Colour” este marcă comercială a Sony
Corporation.
• „AVCHD” şi sigla AVCHD sunt mărci comerciale
ale Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. şi
Sony Corporation.
| REŢINEŢI |
Este posibil ca unele discuri cu format AVCHD să nu
poată fi redate, în funcţie de condiţiile de înregistrare.
Discurile în format AVCHD trebuie să fie finalizate.
„x.v.Colour” oferă o gamă mai largă de culori decât
discurile DVD obişnuite pentru camera digitală.
S-ar putea ca unele discuri în format DivX, MKV şi MP4
să nu poată fi redate, în funcţie de rezoluţia video şi de
rata de cadre.
| 10 Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 10
2012-02-23 오후 6:53:55
Accesorii
02
În continuare sunt enumerate accesoriile incluse.
Iniţiere
FUNCTION
TV
SOURCE
Cablu video
RECEIVER
Antenă FM
SLEEP
BD
TV
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
7
8
6
9
DISC MENU
TITLE MENU
0
POPUP
MUTE
VOL
S/W LEVEL
FULL SCREEN
TUNING
/ CH
HOME
REPEAT
TOOLS
Manualul utilizatorului
Staţie de andocare
pentru iPod
INFO
EXIT
RETURN
Microfon ASC
TUNER
MEMORY
A
SMART
B
C
MO/ST
D
SEARCH 'ĺ' 3D SOUND
HUB
vTuner
AUDIO
SUBTITLE
SOUND
EFFECT
(Pentru cablul de alimentare)
Husă moale


Miez toroidal cu ferită
Telecomandă/Baterii (dimensiune AAA)
Figurile şi ilustraţiile din acest manual pentru utilizator au rol consultativ şi pot diferi de aspectul efectiv
al aparatului.
Se poate percepe o taxă administrativă dacă
a. un inginer este chemat la solicitarea dvs. şi aparatul nu prezintă niciun defect (rezultă că nu aţi citit
manualul de utilizare)
b. duceţi unitatea la un centru de reparaţii şi aparatul nu prezintă niciun defect (rezultă că nu aţi
citit manualul de utilizare)

Cuantumul acestei taxe administrative vă va fi comunicat înainte de efectuarea oricărei vizite la domiciliu
sau la locul de muncă.
Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 11
11 |
2012-02-23 오후 6:53:58
Iniţiere
Panoul frontal
CONTROL VOLUM
DESCHIDERE/ÎNCHIDERE
AMP TUB DE VID
ENTER
REDARE/PAUZĂ
OPRIRE
SERTAR PENTRU DISCURI
FUNCŢIE
ALIMENTARE
ASC IN
5V 500mA
DISPLAY
SENZOR DE TELECOMANDĂ
IEŞIRE ASC USB HOST
| REŢINEŢI |
Dacă aşezaţi un telefon celular sau un dispozitiv mobil lângă amplificator sau aşezaţi alte echipamente electronice pe aparat,
sunetul va fi distorsionat.
Nu lăsaţi copii să atingă suprafaţa aparatului când acesta funcţionează. Aparatul este fierbinte.
Pentru a actualiza software-ul aparatului prin mufa USB Host, trebuie să utilizaţi un stick de memorie USB.
Atunci când aparatul afişează meniul Blu-ray Disc, nu veţi putea începe redarea filmului prin apăsarea butonului 6 de pe
aparat sau de pe telecomandă. Pentru a reda filmul, trebuie să selectaţi opţiunile Redare film sau Start din meniul discului şi
să apăsaţi butonul E.
Panoul din spate
AUX
IN
SPEAKERS OUT
VENTILATOR
CENTER
FRONT
SUBWOOFER FRONT
OPTICAL
iPod
LAN
WIRELESS
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
AUX
IN
SPEAKERS OUT
FRONT
DIGITAL
AUDIO IN
IEŞIRE VIDEO
INTRARE AUXILIARĂ
iPod
CENTER
ANTENĂ FM
FM ANT
FRONT TOP
SPEAKER IMPEDANCE : 3
SUBWOOFER FRONT
VIDEO
OUT
FRONT TOP
VIDEO
OUT
FM ANT
FRONT TOP
FRONT TOP
SPEAKER IMPEDANCE : 3
OPTICAL
iPod
CONECTORI DE
IEŞIRE DE LA BOXE
LAN
WIRELESS
MUFĂ LAN
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
IEŞIRE HDMI
CONEXIUNE PRIN CARD
TX (WIRELESS)
INTRARE HDMI
DIGITAL
AUDIO IN
INTRARE DIGITALĂ
EXTERNĂ (OPTICĂ)
| REŢINEŢI |
Păstraţi un spaţiu liber de minim 10 cm în toate părţile sistemului home cinema pentru a asigura ventilarea adecvată. Nu
blocaţi ventilatorul de răcire sau fantele acestuia.
| 12 Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 12
2012-02-23 오후 6:54:05
Telecomandă
02
Prezentarea telecomenzii
FUNCTION
TV
SOURCE
Dacă doriţi să comutaţi pe modul
TV, apăsaţi butonul TV.
RECEIVER
Dacă doriţi să comutaţi pe modul
Home Cinema, apăsaţi butonul BD.
Apăsaţi butoanele numerice pentru
a seta opţiunile.
Apăsaţi pentru a vizualiza meniul
discului.
Apăsaţi pentru a derula înapoi sau
înainte.
Apăsaţi pentru a opri/reda un disc.
SLEEP
BD
TV
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
TITLE MENU
0
Utilizaţi funcţia RDS pentru a
recepţiona posturi radio FM.
POPUP
Utilizaţi pentru a intra în meniul
Popup/meniul Titlu.
Apăsaţi pentru a căuta înapoi sau
înainte.
Apăsaţi pentru a întrerupe redarea
unui disc.
MUTE
Reglaţi volumul.
VOL
Apăsaţi pentru a reveni la ecranul
Meniu principal.
Apăsaţi pentru a vizualiza ecranul
complet pe un televizor.
FULL SCREEN
Selectaţi articole de meniu de
pe ecran şi modificaţi valorile din
meniu.
Reveniţi la meniul anterior.
Pentru a deschide şi închide sertarul
pentru discuri.
Setaţi temporizatorul pentru
oprirea aparatului.
9
DISC MENU
Apăsaţi pentru a opri temporar
sunetul.
Apăsaţi pentru a utiliza meniul
Instrumente.
Iniţiere
Porneşte şi opreşte aparatul.
Apăsaţi pentru a selecta modul Bluray (HDMI1, AUX, BD/DVD etc.).
sau
Apăsaţi pentru a selecta modul
video al televizorului.
S/W LEVEL
TUNING
/ CH
HOME
REPEAT
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Aceste butoane sunt utilizate atât
pentru meniurile aparatului, cât şi
pentru câteva funcţii Blu-ray Disc.
SMART
Apăsaţi pentru a utiliza Smart Hub.
vTuner
A
B
TUNER
MEMORY
MO/ST
C
D
SEARCH 'ĺ' 3D SOUND
Căutaţi posturi FM active şi
schimbaţi canalele.
Utilizaţi pentru a regla nivelul
subwoofer-ului.
Vă permite să repetaţi un titlu, un
capitol, o melodie sau un disc.
Utilizaţi pentru a afişa informaţiile
de redare când redaţi un disc Bluray/DVD.
Apăsaţi pentru a ieşi din meniu.
Utilizaţi pentru a seta o frecvenţă
radio presetată.
Selectează MONO sau STEREO
pentru transmisiunea radio.
HUB
Apăsaţi pentru a utiliza vTuner.
Apăsaţi pentru a căuta conţinut.
Selectează limba Audio a discului.
AUDIO
SUBTITLE
SOUND
EFFECT
Apăsaţi pentru a aplica efectul de
sunet 3D.
Apăsaţi pentru a aplica efecte sonore.
Apăsaţi pentru a vă bucura de
conversia materialelor video 2D în
modul 3D.
Selectează limba de subtitrare a
discului.
Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 13
13 |
2012-02-23 오후 6:54:10
Iniţiere
Instalarea bateriilor în telecomandă
Cod
Marcă
Cod
Admiral
(M.Wards)
56, 57, 58
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
A Mark
01, 15
Anam
01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10, 11,
12, 13, 14
AOC
01, 18, 40, 48
Marcă
Dimensiune baterii: AAA
1
Coduri de control pentru televizor
2
| REŢINEŢI |
Potriviţi marcajele “+” şi “–” minus de pe baterii cu cele
de pe diagrama din interiorul compartimentului.
În condiţii de utilizare normală a televizorului, bateriile
durează aproximativ un an.
Telecomanda poate fi utilizată la aproximativ 7 metri de
aparat în linie dreaptă.
Setarea telecomenzii
Puteţi controla anumite funcţii ale televizorului dvs.
utilizând această telecomandă.
Atunci când acţionaţi televizorul cu ajutorul
telecomenzii
1 . Apăsaţi butonul TV pentru a seta
telecomanda în modul TV.
2 . Porniţi televizorul.
3 . În timp ce ţineţi apăsat butonul ALIMENTARE
introduceţi codul corespunzător mărcii
televizorului.
• Dacă în tabel apar mai multe coduri pentru
televizorul dvs., introduceţi codurile pe rând,
pentru a vedea ce cod corespunde.
• Exemplu: Pentru un televizor Samsung
Ţinând apăsat butonul ALIMENTARE,
utilizaţi butoanele cu numere pentru a
introduce 00. Dacă nu funcţionează,
încercaţi cu 15, apoi 16 etc.
4 . Dacă televizorul se închide, înseamnă că
setarea este finalizată.
• Puteţi utiliza butoanele PORNIRE/OPRIRE
TV, VOLUM, CANAL şi butoanele numerice
(0~9).
| REŢINEŢI |
S-ar putea ca telecomanda să nu funcţioneze pentru
anumite mărci de televizoare. De asemenea, s-ar putea
ca anumite operaţii să nu fie posibile, în funcţie de marca
televizorului dvs.
Telecomanda va funcţiona cu televizoarele Samsung, în
mod prestabilit.
Bell & Howell
(M.Wards)
57, 58, 81
Brocsonic
59, 60
Candle
18
MTC
18
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Nikei
03
Onking
03
Onwa
03
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66,
67, 73, 74
Penney
18
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54,
59, 62, 69, 90
Philips
15, 17, 18, 40, 48,
54, 62, 72
Cetronic
03
Citizen
03, 18, 25
Cinema
97
Pioneer
63, 66, 80, 91
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
RCA/Proscan
Croslex
62
18, 59, 67, 76, 77, 78,
92, 93, 94
Realistic
03, 19
Crown
03
Curtis Mates
59, 61, 63
Sampo
40
00, 15, 16, 17, 40, 43,
46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
CXC
03
Samsung
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 32, 34, 35, 36,
48, 59, 90
Sanyo
19, 61, 65
Scott
03, 40, 60, 61
Daytron
40
Dynasty
03
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Funai
03
Futuretech
03
General
Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66,
67, 68
Hall Mark
40
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Inkel
45
JC Penny
56, 59, 67, 86
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
KEC
03, 15, 40
KMC
15
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Luxman
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62,
63, 65, 71
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59,
60, 62, 72, 89
Marantz
40, 54
Matsui
54
MGA
18, 40
Sears
15, 18, 19
Sharp
15, 57, 64
Signature 2000
(M.Wards)
57, 58
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Soundesign
03, 40
Spectricon
01
SSS
18
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59,
60, 62
Symphonic
61, 95, 96
Tatung
06
Techwood
18
Teknika
03, 15, 18, 25
TMK
18, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
Wards
15, 17, 18, 40, 48,
54, 60, 64
Yamaha
18
York
40
Yupiteru
03
Zenith
58, 79
Zonda
01
Dongyang
03, 54
| 14 Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 14
2012-02-23 오후 6:54:14
Conexiuni
Această secţiune prezintă diverse metode de conectare a aparatului la alte componente externe.
Înainte de mutarea sau instalarea aparatului, opriţi alimentarea şi scoateţi cablul din priză.
Conexiuni
Dacă ataşaţi un miez de ferită toroidal la cablul de
alimentare al unităţii principale, veţi preveni interferenţele
RF cu semnalele radio.
SPEAKERS OUT
CENTER
1. Trageţi clema de fixare a miezului toroidal pentru a-l
deschide.
2. Faceţi o buclă dublă pe cablul de alimentare al
unităţii principale.
3. Ataşaţi miezul de ferită toroidal la cablul de
alimentare al unităţii principale după cum este
indicat în figură şi apăsaţi-l până la fixare (cu clic).
FRONT
SUBWOOFER FRONT
03
Ataşarea miezului toroidal cu ferită la cablul de alimentare al unităţii principale
FRONT TOP
FRONT TOP
SPEAKER IMPEDANCE : 3
iPod
LAN
Conectarea boxelor
Poziţia produsului
Centru
Subwoofer
Faţă/sus (D)
Aşezaţi aparatul pe un stativ, raft sau
pe suportul televizorului.
Selectarea poziţiei de audiţie
Produs
Surround (D)
Faţă/sus (S)
Surround (S)
Modul receiver
wireless
Poziţia de audiţie trebuie să fie la
o distanţă de aproximativ 2,5-3
ori mai mare decât diagonala
televizorului. De exemplu, dacă
aveţi un televizor cu diagonala de
116 cm, amplasaţi poziţia de audiţie
între 2,92 şi 3,50 metrii de ecran.
Boxele faţă/faţă
sus
Aşezaţi boxele în faţa poziţiei dvs. de audiţie, orientate spre dvs. (la aproximativ 45°).
Aşezaţi boxele frontale astfel încât tweeterele acestora să fie la nivelul urechii dvs. Aliniaţi
partea din faţă a boxelor faţă/sus cu partea din faţă a boxei centrale sau aşezaţi-le uşor
în faţa boxelor centrale.
Boxă centrală
Cel mai bine este să instalaţi boxa centrală la aceeaşi înălţime cu boxele faţă/sus. O
puteţi aşeza pe televizor sau sub acesta.
Boxele surround
Poziţionaţi aceste boxe în părţile laterale faţă de poziţia de audiţie. Dacă nu există
suficient spaţiu, aşezaţi boxele faţă în faţă. Aşezaţi-le la o distanţă de aproximativ
60-90 cm deasupra nivelului urechilor, orientate uşor în jos.
* Spre deosebire de boxele faţă/faţă sus şi centrală, boxele surround sunt utilizate în
principal pentru efecte de sunet. Sunetul nu se va auzi în toate.
Subwoofer
Poziţia subwoofer-ului nu este foarte importantă. Îl puteţi aşeza oriunde doriţi.
* Boxele surround trebuie conectate la modulul receiver wireless
Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 15
15 |
2012-02-23 오후 6:54:19
Conexiuni
Componentele boxelor
SWA-5000
ŞURUB (5X15): 4EA
ŞURUB (5X20): 12EA
FAŢĂ/FAŢĂ SUS
STATIV
(S)
(D)
SURROUND
BAZĂ STATIV
(S)
Modul receiver wireless
(D)
CABLU PENTRU
BOXE
Cablu pt. boxe
(2EA)
FAŢĂ/FAŢĂ SUS
SURROUND
CENTRU
Card TX
SUBWOOFER
Instalarea boxelor pe stativul de tip Tallboy
1. Strângeţi cablul boxei şi introduceţi-l în
suportul stativului.
2. Întoarceţi suportul stativului invers şi
conectaţi-l la stativ.
1
2
Bază stativ
Stativ
3. Utilizaţi şurubelniţa pentru a strânge
şuruburile (5x20) în cele 3 orificii marcate.
4. Conectaţi boxa de sus la suportul asamblat.
5. Cu ajutorul unei şurubelniţe, înşurubaţi în sens
orar un şurub în (5x15) orificiul din spatele
boxei.
6. Aceasta este imaginea ansamblului după
instalarea boxei.
Urmaţi aceste etape pentru a instala altă
boxă.
3
4
Boxă
Stativ
5
6
| 16 Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 16
2012-02-23 오후 9:21:01
Conectarea boxelor
Boxă centrală
Roşu
Conexiuni
LAN
03
1. Potriviţi fiecare mănunchi de cabluri pentru boxe la boxa corectă potrivind
mufa colorată din fiecare mănunchi la autocolantul de aceeaşi culoare din
partea inferioară a fiecărei boxe.
2. Pentru a conecta cablul de boxă la fiecare boxă :
a. Apăsaţi clema roşie din partea din spate a boxei, introduceţi cablul roşu
Negru
şi apoi eliberaţi clema.
b. Apăsaţi clema neagră din partea din spate a boxei, introduceţi cablul
negru şi apoi eliberaţi clema.
3. Cuplaţi mufele cablului boxei în spatele aparatului, potrivind culorile
mufelor de intrare cu cele de ieşire ale boxelor.
4. Cu aparatul oprit, introduceţi cardul TX în mufa Conexiune Prin card
TX (WIRELESS) din partea din spate a aparatului.
• Ţineţi cardul TX astfel încât eticheta "WIRELESS" să fie orientată în
sus şi introduceţi cardul în port.
• Cardul TX permite comunicarea aparatului cu modulul de receiver
wireless.
5. Conectaţi boxele surround din stânga şi dreapta la modulul de
receiver wireless. Din nou, potriviţi culorile capetelor cablurilor cu cele
ale mufelor de pe modulul de receiver wireless.
Card TX
6. Introduceţi cablul de alimentare al modulului receiver wireless în priza
din perete.
7. Porniţi aparatul. Aparatul va comunica acum cu modulul receiver
wireless şi veţi auzi sunete de la boxele surround.
HDMI OUT
WIRELESS
Boxe faţă/sus (S)
SPEAKERS OUT
Subwoofer
CENTER
FRONT
SUBWOOFER FRONT
FRONT TOP
FRONT TOP
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Boxă
surround (S)
Boxă
surround (D)
Boxe faţă/sus (D)
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SUBWOOFER FRONT
FRONT TOP
FRONT TOP
SPEAKER IMPEDANCE : 3
iPod
LAN
WIRELESS
Modul receiver wireless
Acest aparat trebuie conectat numai cu SWA-5000.
Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 17
17 |
2012-02-23 오후 6:54:48
Conexiuni
| ATENŢIE |
Dacă doriţi să instalaţi produsul pe perete, fixaţi bine şuruburile sau cuiele de perete şi utilizaţi orificiile din partea din spate a boxelor
pentru a le instala. Totuşi, când îl instalaţi, accesoriile (cuie sau şuruburi) şi instalarea nu sunt furnizate de către companie.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu sau în apropierea boxelor. Se pot răni în cazul căderii unei boxe.
Atunci când conectaţi firele la boxe, asiguraţi-vă că polaritatea (+/–) este cea corectă.
Nu lăsaţi subwoofer-ul la îndemâna copiilor, pentru ca aceştia să nu introducă mâinile sau substanţe străine în tubul (gaura) din subwoofer.
Nu agăţaţi subwoofer-ul de perete prin tub (gaură).
Nu introduceţi decât carduri TX, concepute pentru a fi utilizate cu acest aparat.
Dacă introduceţi un card TX diferit, puteţi deteriora produsul şi este posibil să întâmpinaţi dificultăţi la scoaterea cardului.
Nu introduceţi cardul TX invers sau în direcţie opusă.
Introduceţi cardul TX când aparatul este oprit. Pot apărea probleme dacă introduceţi cardul în timp ce acesta este pornit.
Antena wireless de recepţie este încorporată în modulul de recepţie wireless. Feriţi-o de apă şi umezeală.
Pentru performanţe audio optime, asiguraţi-vă că zona din jurul modulului receiver wireless nu este bruiată de niciun obiect.
Dacă nu se aude sunet din boxele surround wireless, treceţi în modul Dolby Pro Logic II.
În modul 2-CH, nu veţi auzi niciun sunet din boxele surround wireless.
| REŢINEŢI |
Dacă aşezaţi o boxă lângă televizor, este posibil ca imaginea să fie distorsionată din cauza câmpului magnetic.
Aşezaţi modulul receiver wireless în spatele dvs. Dacă modul receiver wireless este prea aproape de aparat, este posibil să survină
întreruperi ale sunetului din cauza interferenţelor.
Dacă în apropierea aparatului utilizaţi un aparat precum un cuptor cu microunde, un card LAN wireless, un echipament Bluetooth sau orice
alt dispozitiv care utilizează aceeaşi frecvenţă (2,4/5,8GHz) este posibil ca sunetul să se întrerupă din cauza interferenţelor.
Distanţa maximă de transmisie dintre aparat şi modulul receiver wireless este de aproximativ 10 m (33 feet), dar poate varia în funcţie
de mediul de funcţionare. Dacă între aparat şi modulul receiver wireless se află un perete din beton armat sau din metal, este posibil ca
sistemul să nu funcţioneze, din cauză că unda radio nu poate trece prin metal.
Dacă aparatul nu acceptă conexiunea wireless, trebuie să rulaţi o setare de ID între aparat şi modulul receiver wireless. Cu aparatul oprit,
apăsaţi butoanele "0""1""3""5" de pe telecomandă. Porniţi modulul de receiver wireless. Apoi, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul “ID
SET” de pe spatele modulului de receiver wireless timp de 5 secunde, apoi porniţi aparatul.
Conectarea antenei radio
Antenă FM (inclusă)
AUX
IN
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SUBWOOFER FRONT
VIDEO
OUT
FM ANT
FRONT TOP
FRONT TOP
SPEAKER IMPEDANCE : 3
OPTICAL
iPod
LAN
WIRELESS
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
DIGITAL
AUDIO IN
1 . Conectaţi antena radio furnizată la mufa pentru ANTENA FM.
2 . Mutaţi încet antena în jurul dvs. până găsiţi o poziţie cu recepţie bună, apoi fixaţi antena de perete
sau de o suprafaţă rigidă.
| REŢINEŢI |
Aparatul nu recepţionează transmisii AM.
| 18 Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 18
2012-02-23 오후 6:54:51
Conectarea la un dispozitiv iPod/iPhone
03
Utilizând un cablu USB
Conexiuni
Conectaţi un dispozitiv iPod/iPhone cu ajutorul cablului USB la portul USB din partea din faţă.
ASC IN
5V 500mA
5V 500mA
Utilizând o staţie de andocare
Cablul Composite trebuie să fie conectat pentru a putea reda un material video.
AUX
IN
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SUBWOOFER FRONT
VIDEO
OUT
FM ANT
FRONT TOP
FRONT TOP
SPEAKER IMPEDANCE : 3
OPTICAL
iPod
LAN
WIRELESS
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
DIGITAL
AUDIO IN
iPod
| REŢINEŢI |
Cuplaţi conectorul staţiei de andocare cu eticheta “” în sus.
Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 19
19 |
2012-02-23 오후 6:54:54
Conexiuni
Conectarea la un televizor
Alegeţi Metoda 1 sau Metoda 2.
• Dacă aţi setat telecomanda aparatului să controleze televizorul, apăsaţi butonul TV SOURCE de pe telecomandă, apoi
selectaţi sursa externă corectă din lista de surse a televizorului (HDMI, Video In etc.) pentru a vizualiza un material video
din sistemul Home Cinema.
AUX
IN
VIDEO
OUT
FM ANT
AUX
IN
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SUBWOOFER FRONT
VIDEO
OUT
FM ANT
FRONT TOP
FRONT TOP
SPEAKER IMPEDANCE : 3
OPTICAL
iPod
LAN
WIRELESS
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
DIGITAL
AUDIO IN
OPTICAL
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
DIGITAL
AUDIO IN
(Cablul nu este inclus)
Metoda 2
Metoda 1
HDMI IN
VIDEO IN
Metoda 1 Conectarea la un televizor cu un cablu HDMI – Cea mai bună calitate (recomandat)
Conectaţi un cablu HDMI (nu este inclus) de la mufa de ieşire HDMI OUT (IEŞIRE HDMI) din spatele
aparatului la mufa de intrare HDMI IN (INTRARE HDMI) a televizorului.
Metoda 2 Conectarea la un televizor cu un cablu video – Calitate bună
Conectaţi cablul video inclus de la mufa VIDEO OUT (IEŞIRE VIDEO) de pe panoul din spate al aparatului
la mufa VIDEO IN (INTRARE VIDEO) a televizorului.
| REŢINEŢI |
Mufa VIDEO Out (Ieşire VIDEO) are întotdeauna rezoluţia 576i/480i, indiferent de rezoluţia setată în meniul Configurare.
Nu conectaţi unitatea prin intermediul unui VCR. Semnalele video emise prin VCR pot fi afectate de sistemele de protecţie a
drepturilor de autor, iar imaginea de la televizor va apărea distorsionată.
| 20 Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 20
2012-02-23 오후 6:54:58
Conectarea la dispozitive externe
Pentru a selecta modul corect pentru un dispozitiv extern, apăsaţi butonul FUNCTION. De fiecare dată când
apăsaţi butonul, modul se schimbă în ordinea următoare:
03
BD/DVD D. IN AUX R. IPOD HDMI1 HDMI2 FM BT
Conexiuni
R
W
Roşu
AUX
IN
Alb
VIDEO
OUT
FM ANT
AUX
IN
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SUBWOOFER FRONT
VIDEO
OUT
FM ANT
FRONT TOP
FRONT TOP
SPEAKER IMPEDANCE : 3
OPTICAL
iPod
LAN
WIRELESS
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
OPTICAL
1
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI IN
DIGITAL
AUDIO IN
2
(Cablul nu este inclus)
Metoda 3
Metoda 2
(Cablul nu este inclus)
Metoda 1
(Cablul nu este inclus)
Dispozitive externe
HDMI OUT
OPTICAL OUT
AUDIO OUT
Metoda 1 INTRARE HDMI : Conectarea la o componentă externă cu un cablu HDMI
Conectaţi un cablu HDMI (nu este inclus) de la mufa HDMI IN din spatele aparatului la mufa HDMI OUT a
dispozitivului digital.  Selectaţi modul HDMI1 sau HDMI2.
Metoda 2 OPTICĂ : Conectarea unei componente audio digitale externe
Pentru a conecta ieşirea audio digitală a componentelor cu semnal digital precum cutiile de cabluri şi
receptoarele de satelit (Set-Top box-uri).
Utilizând un cablu optic digital (nu este inclus), conectaţi mufa optică de intrare audio digitală de pe
aparat la mufa optică de ieşire digitală a dispozitivului digital extern.
 Selectaţi modul D. IN.
Metoda 3 INTRARE AUXILIARĂ : Conectarea unei componente analogice externe
Utilizând un cablu audio RCA (nu este inclus), conectaţi mufa Intrare AUDIO de pe aparat la mufa AUDIO
Out (Ieşire AUDIO) de pe componenta analogică externă.  Selectaţi modul AUX.
• Asiguraţi-vă că potriviţi culorile capetelor cablurilor cu cele al mufelor de intrare şi ieşire.
| REŢINEŢI |
Pentru a primi semnal video de la Set-Top Box, trebuie să conectaţi ieşirea video a acestuia direct la televizor.
Acest sistem acceptă frecvenţe de eşantionare digitală de 32 kHz sau superioare de la componente digitale.
Acest sistem acceptă doar sunet DTS şi Dolby Digital. Formatul audio în şir de biţi, MPEG nu este acceptat.
Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 21
21 |
2012-02-23 오후 6:55:00
Conexiuni
Conectarea la un router de reţea
Reţea wireless
Vă puteţi conecta aparatul la routerul de reţea
utilizând una din metodele ilustrate mai jos.
Reţea cu fir
AUX
IN
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SUBWOOFER FRONT
VIDEO
OUT
Echipament de
partajare a IP-ului
wireless
FM ANT
FRONT TOP
FRONT TOP
SPEAKER IMPEDANCE : 3
OPTICAL
iPod
LAN
HDMI OUT
WIRELESS
1
HDMI IN
2
DIGITAL
AUDIO IN
Modem broadband
(cu router integrat)
Serviciu
broadband
Sau
Serviciu
broadband
Router
| REŢINEŢI |
Serviciu
broadband
Modem
broadband
| REŢINEŢI |
În funcţie de routerul utilizat sau de politica furnizorului
de servicii Internet, este posibil ca accesul Internet la
serverul de actualizări Samsung să nu fie permis. Pentru
mai multe informaţii, contactaţi furnizorul de servicii
Internet.
Pentru utilizatorii DSL, se recomandă utilizarea unui
router pentru realizarea conexiunii la reţea.
Pentru a utiliza funcţia AllShare, trebuie să conectaţi PCul la reţea aşa cum este indicat în ilustraţiile din stânga.
Conexiunea se poate realiza cu sau fără cablu.
Dacă routerul IP wireless acceptă protocolul DHCP,
aparatul poate utiliza o adresă DHCP sau o adresă IP
statică pentru a se conecta la reţeaua wireless.
Setaţi routerul IP wireless la modul Infrastructură Modul
ad-hoc nu este acceptat.
Aparatul acceptă doar următoarele protocoale cheie de
securitate wireless:
- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK
(TKIP/AES)
Selectaţi un canal pentru routerul IP wireless care nu este
în utilizare. În cazul în care canalul setat pentru routerul
IP wireless este utilizat de către un alt dispozitiv din
apropiere, aceasta poate genera interferenţe şi erori de
comunicare.
Dacă selectaţi modul Pure High-throughput (Greenfield)
802.11n şi setaţi tipul de criptare a routerului sau AP la
WEP, TKIP sau TKIP-AES (WPS2Mixed), aparatul nu va
accepta o conexiune în conformitate cu noile specificaţii
de certificare Wi-Fi.
Prin natura sa, reţeaua LAN wireless LAN poate
cauza interferenţe, în funcţie de condiţiile de operare
(performanţa AP, distanţă, obstacole, interferenţa cu alte
dispozitive radio etc.).
| 22 Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 22
2012-02-23 오후 6:55:03
Setările
Procedura de configurare iniţială
Select a language for the on-screen
displays.
Selectaţi routerul wireless de pe listă.
▲
Nederlands
English
Eesti keel
5 . Aparatul caută şi apoi afişează toate
conexiunile la reţea disponibile prin routerul
wireless.
Setări iniţiale > Setări reţea (2/5)
Initial Settings > On-Screen Language
Dansk
Dacă săriţi peste configurarea reţelei wireless în acest
punct, consultaţi capitolul „Reţea wireless” de la pagina
33 pentru a configura mai târziu conexiunea aparatului la
reţeaua wireless.
KIMING_VTOWER
Select English as the
on-screen menu
language.
TIAS
Next
si-ap
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
surlwang5
Magyar
Adăugare reţea
Hausa
Asusu Igbo
Setările
1 . Porniţi televizorul după conectarea aparatului şi
porniţi aparatul. La prima pornire a aparatului,
acesta afişează automat ecranul Limbă
configurare iniţială.
Aparatul începe procedura de conectare la Reţea wireless
în mod prestabilit. Dacă doriţi să configuraţi o reţea cu fir,
selectaţi Omitere apoi treceţi la „Configurarea conexiunii
la reţea” de la pagina 32 după ce aţi finalizat procedura
de configurare iniţială.
04
• Meniu principal nu va apărea dacă nu configuraţi
setările iniţiale.
• Afişajul de pe ecran se poate schimba dacă actualizaţi
versiunea software.
• Este posibil ca etapele de acces să difere în funcţie de
meniul pe care l-aţi selectat.
| REŢINEŢI |
1/4
Reîmp.
WPS(PBC)
Înapoi
Înainte
Omitere
Italiano
▼
2 . Utilizaţi butoanele ▲▼◄► de pe
telecomandă pentru a selecta limba dorită,
apoi apăsaţi de două ori butonul E. Apare
ecranul Pornire.
3 . Apăsaţi butonul E pentru a începe
configurarea. Va apărea ecranul Setări reţea.
Setări iniţiale > Setări reţea (1/5)
Următorul pas este configurarea unei reţele wireless
utilizând un adaptor LAN intern.
Înapoi
6 . Utilizaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta un
router, apoi apăsaţi butonul E. Butonul
Înainte este evidenţiat.
7 . Apăsaţi butonul E pentru a continua. Apare
ecranul Cheie de securitate.
| REŢINEŢI |
Dacă aveţi un router compatibil cu WPS(PBC), selectaţi
în loc WPS(PBC), apăsaţi butonul E, apoi urmaţi
instrucţiunile de pe ecran. Când aţi terminat, treceţi la
pasul 10.
Înainte
Omitere
Dacă doriţi să vă conectaţi la reţeaua cu cablu,
conectaţi un cablu de reţea.
4 . Apăsaţi butonul E pentru a configura
conexiunea aparatului la reţeaua cu fir sau
selectaţi Omitere, apoi apăsaţi butonul E
pentru a sări peste configurarea reţelei. Dacă
aţi selectat Omitere, treceţi la Pasul 12.
Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 23
23 |
2012-02-23 오후 6:55:10
Setările
Setări iniţiale > Setări reţea (4/5)
Introd. cod securit.
0 intr.
-
PIN WPS
a
b
c
d
e
f
1
2
3
Înapoi
g
h
i
j
k
l
4
5
6
Înainte
m
n
o
p
q
r
7
8
9
s
t
u
v
w
x
y
z
0



A/a

Spaţiu
Omitere
8 . Introduceţi cheia de securitate a reţelei dvs.
Când aţi terminat, utilizaţi butoanele ▲▼◄►
pentru a selecta Înainte, apoi apăsaţi butonul
E.
| REŢINEŢI |
Introduceţi numerele apăsând butoanele numerice de pe
telecomandă.
Introduceţi litere selectând o literă prin utilizarea
butoanelor ▲▼◄►, apoi apăsaţi butonul E.
Pentru a afişa litere mari (sau pentru a afişa din nou litere
mici dacă sunt afişate litere mari), selectaţi A/a, apoi
apăsaţi butonul E.
Pentru a afişa simboluri sau semne de punctuaţie,
selectaţi , apoi apăsaţi butonul E. Pentru a trece din
nou la litere, selectaţi  apoi apăsaţi butonul E.
9 . În cazul în care conexiunea reuşeşte, apare
ecranul Conexiune finalizată. Selectaţi
Înainte, apoi apăsaţi butonul E. Apare
ecranul Actualizare software.
| REŢINEŢI |
În cazul în care conexiunea nu reuşeşte, selectaţi Înainte,
apoi apăsaţi tasta E. După ce aţi finalizat procedura de
configurare iniţială, consultaţi capitolul „Reţea wireless”
de la pagina 33 pentru a configura conexiunea aparatului
la reţeaua wireless.
10 . Pentru a actualiza software-ul, selectaţi
Upgrade imediat, apoi apăsaţi butonul
E. Pentru a omite actualizarea, selectaţi
Upgrade ulterior, apăsaţi butonul E şi
treceţi la pasul 12.
| REŢINEŢI |
Dacă aţi omis configurarea reţelei, trebuie să omiteţi şi
actualizarea software-ului.
11 . Dacă este disponibilă o actualizare a
software-ului, aparatul o va descărca
şi instala. Acest proces poate dura mai
mult timp. Dacă nu este disponibilă nicio
actualizare a software-ului, pe ecran apare
mesajul „Nu sunt disponibile actualizări
noi de software pentru descărcare. Aveţi
deja cea mai recentă versiune.”. Şi apoi
apăsaţi butonul E. Apare ecranul Raport de
dimensiuni TV.
Setări iniţiale > Raport de aspect TV
Setaţi pentru a corespunde tipului de televizor
conectat.
16:9 Original
16:9 Complet
4:3 Letterbox
4:3 Pan-Scan
Înapoi
Selectaţi pt. conectarea la un
ecran TV 16:9. Conţinutul va fi
afişat integral la raportul de
aspect original. Conţinutul 4:3
va fi afişat cu benzi negre în
stânga şi dreapta.
Înainte
12 . Cu ajutorul butoanelor ▲▼, selectaţi aspectul
potrivit pentru ecranul dvs. şi apoi apăsaţi
butonul E. Selectaţi Înainte şi apoi apăsaţi
butonul E.
Aveţi patru opţiuni:
16:9 Original - Pentru televizoare cu ecran
lat. Afişează imagini pe ecran lat în formatul
lor original 16:9 şi imagini 4:3 (formatul vechi,
standard) în format 4:3 pillar-box cu benzi
negre în stânga şi în dreapta.
16:9 Complet - Pentru televizoare cu ecran
lat. Afişează imagini pe ecran lat în formatul
lor original 16:9 şi extinde imaginile în format
4:3 pentru a umple ecranul 16:9.
4:3 Letterbox - Pentru televizoare mai
vechi, analogice cu ecran standard. Afişează
imagini 4:3 pe ecran complet şi imagini 16:9
în format letterbox care păstrează raportul
de dimensiuni 16:9, dar adaugă benzi negre
deasupra şi sub imagine.
4:3 Pan-Scan - Pentru televizoare mai vechi,
analogice cu ecran standard. Afişează imagini
4:3 pe întregul ecran şi imagini 16:9 în format
Pan-Scan care umple ecranul, dar taie părţile
stânga şi dreapta ale imaginii şi extinde pe
verticale mijlocul acesteia.
| 24 Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 24
2012-02-23 오후 6:55:15
Ecranul Meniu principal
Setări iniţiale > Calibrare automată sunet
1/4
04
AllShare Play
Înapoi
Poziţionaţi aici
microfonul de
calibrare

Utilizator
Apăsaţi pe Înainte pentru a seta
nivelul optim de ieşire a difuzorului.
Pt. configurarea ulterioară, apăsaţi
pe Omitere.
Redaţi videoclipuri, fotografii ori muzică de pe discuri sau dispozitive
conectate.
Înainte
Omitere
2
3
4
1
Smart Hub
13 . Va apărea ecranul de calibrare audio
automată. Conectaţi microfonul ASC la mufa
de intrare ASC IN a produsului.
14 . Apăsaţi butonul E pentru a selecta butonul
Înainte. Setarea funcţiei Calibrare audio
automată durează aproximativ 3 minute.
Selectaţi Înainte şi apoi apăsaţi E.
Limba afişată pe ecran

Setări reţea

Actualizare software
-
Aspect TV

Calibrare automată sunet

Apăsaţi pe Smart
Hub pt. a vă bucura
de conţinut variat
prin Internet.
OK
Funcţie
Setări
d WPS(PBC)
5
1
Smart Hub. Porneşte funcţia Smart Hub. Din Smart
Hub puteţi accesa aplicaţiile YouTube, jocuri şi alte
aplicaţii.
2
AllShare Play. Redaţi materiale video, fotografii
sau muzică de pe discuri, USB, PC sau dispozitive
mobile.
3
Funcţie. Selectaţi sursa de intrare a fişierului audio/
video.
4
Setări. Setaţi diferite funcţii care să vă satisfacă
preferinţele.
5
Afişează butoanele colorate de pe telecomandă, pe
care le puteţi apăsa pentru a accesa sau efectua
funcţii.
Setări iniţiale > Terminat
Configurare finalizată.
Setările
Con. microf. de calibrare la
mufa ASC IN; configuraţi corect
difuzoarele, după indicaţiile primite
înainte de a începe.
Notă: reţineţi că acest proces emite
un sunet puternic de test, necesar
pentru calibrarea corectă.
Smart Hub
 Selectarea unei opţiuni din ecranul Meniu principal
15 . Apare ecranul Configurare finalizată. Verificaţi
setările pentru a confirma că sunt corecte.
Selectaţi OK, apoi apăsaţi butonul E. Apare
ecranul Meniu principal.
| REŢINEŢI |
Dacă doriţi să afişaţi din nou ecranul Configurare iniţială
şi să faceţi modificări, selectaţi opţiunea Resetare.
(Consultaţi pagina 31)
Dacă utilizaţi un cablu HDMI pentru a conecta aparatul
la un televizor Samsung compatibil Anynet+ (HDMICEC) şi 1.) aţi setat caracteristica Anynet+ (HDMI-CEC)
la ACTIVAT atât pentru televizor cât şi pentru aparat şi 2.)
aţi setat televizorul la o limbă acceptată de către aparat,
aparatul va selecta în mod automat limba respectivă ca
limbă preferată.
1 . Pentru a selecta o opţiune de pe ecranul
Meniu principal, mişcaţi cursorul utilizând
butoanele ◄► până când este evidenţiată
opţiunea aleasă, apoi apăsaţi butonul E.
Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 25
25 |
2012-02-23 오후 6:55:18
Setările
Accesarea ecranului Setări
1 . Selectaţi Setări de pe ecranul Meniu
principal, apoi apăsaţi E. Apare ecranul
Setări.
Setări 3D
Ecran
Raport de aspect TV
Audio
Sistem
Asistenţă
4
Butonul EXIT : Apăsaţi pentru a ieşi din meniul
curent.
16:9 Original
Dimensiune ecran Smart Hub
Dimens. 3
BD Wise
Dezactivat
Rezoluţie
Reţea
3
Butoanele E (Enter) / DE DEPLASARE:
~ Apăsaţi ▲▼◄► pentru mişcarea cursorului
sau selectarea unui element.
~ Apăsaţi butonul E pentru a activa elementul
selectat momentan sau a confirma o setare.
| REŢINEŢI |
Automat
Cadru film (24Fs)
Automat
Format culori HDMI
Automat
HDMI - culori profunde
Automat
Mod progresiv
Automat
Butonul E de pe panoul frontal al aparatului poate
fi utilizat în acelaşi scop ca şi butonul E de pe
telecomandă.
Informaţii detaliate despre funcţii
2 . Pentru a accesa meniurile, sub-meniurile
şi opţiunile din ecranul Setări, consultaţi
ilustraţia cu telecomanda de mai jos.
| REŢINEŢI |
Dacă aparatul este lăsat în modul oprire pentru mai mult
de 5 minute fără a fi acţionat, pe televizor va apărea un
screen saver. Dacă lăsaţi aparatul în modul screen saver
pentru mai mult de 20 de minute, alimentarea va fi oprită
automat.
Fiecare funcţie, element de meniu şi opţiune
individuală a meniului Setări este explicată detaliat
pe ecran. Pentru a vizualiza o explicaţie, utilizaţi
butoanele ▲▼◄► pentru a selecta funcţia,
elementul de meniu sau opţiunea. În general,
explicaţia va apărea în partea dreaptă a ecranului.
O scurtă descriere a fiecărei funcţii a meniului Setări
este prezentată începând cu pagina următoare. De
asemenea, veţi găsi informaţii suplimentare despre
unele funcţii în Anexa acestui manual.
Butoanele de pe telecomandă utilizată
pentru meniul Setări
VOL
S/W LEVEL
FULL SCREEN
1
TUNING
/ CH
HOME
REPEAT
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
3
2
A
B
TUNER
MEMORY
MO/ST
C
D
4
1
Butonul HOME : Apăsaţi pentru a reveni la ecranul
Meniu principal.
2
Butonul RETURN : Reveniţi la meniul anterior.
| 26 Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 26
2012-02-23 오후 6:55:24
Funcţiile meniului Setări
Vă permite să reglaţi imaginea aparatului la dimensiunea ecranului
televizorului. Consultaţi pagina 24, pasul 12 pentru o descriere a
opţiunilor pentru dimensiunea ecranului.
Dimensiune
ecran Smart
Hub
Vă permite să selectaţi dimensiunea optimă pentru ecranul Smart
Hub.
BD Wise
BD Wise reprezintă cea mai recentă funcţie de inter-conectivitate
oferită de Samsung. Atunci când conectaţi un aparat Samsung
şi un televizor Samsung cu funcţia BD Wise prin HDMI, iar funcţia
BD Wise este activată atât pe aparat cât şi pe televizor, aparatul
va emite semnalul video la rezoluţia şi rata de cadre a discului Bluray/DVD.
Rezoluţie
Vă permite să selectaţi rezoluţia de ieşire a semnalului video
HDMI la Automat, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p. Dacă este
conectată o sursă Composite, singura rezoluţie acceptată este
576i/480i. Numărul indică numărul de linii per cadru video. Literele
i şi p indică scanarea intercalată, respectiv progresivă. Cu cât
numărul de linii este mai mare, cu atât calitatea este mai bună.
Cadru film
(24Fs)
Setarea caracteristicii Cadru film (24Fs) la Auto vă permite să
reglaţi automat ieşirea HDMI a aparatului la 24 cadre pe secundă
pentru o calitate superioară a imaginii, dacă este ataşat la un
televizor compatibil cu 24 Fs.
• Puteţi beneficia de caracteristica Cadru film (24Fs) doar pe un
televizor care acceptă această rată de cadre.
• Funcţia Cadru film este disponibilă doar când aparatul se află
în modurile HDMI 1080i sau 1080p în ceea ce priveşte rezoluţia
de ieşire.
Format culori
HDMI
Vă permite să setaţi formatul de culoare pentru ieşirea HDMI,
astfel încât să corespundă capacităţilor dispozitivului conectat
(televizor, monitor, etc.).
HDMI - culori
profunde
Vă permite să setaţi aparatul să emită semnal video de la mufa
HDMI OUT cu opţiunea Culori profunde. Opţiunea Culori profunde
oferă o reproducere mai bună a culorilor, dar şi o profunzime mai
mare a acestora.
Mod progresiv
Vă permite să îmbunătăţiţi calitatea imaginii atunci când vizionaţi
discuri DVD.
Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 27
Setările
Raport de
aspect TV
04
Setări 3D
Configuraţi funcţiile 3D.
 Mod redare 3D Blu-ray: Selectaţi dacă doriţi redarea
conţinuturilor 3D ale unui disc Blu-ray în modul 3D. Dacă
accesaţi meniul principal sau meniul principal al Smart Hub în
modul 3D, aparatul se va comuta automat la 2D.
 Dimens. ecran: Introduceţi dimensiunea televizorului ataşat la
aparat. Aparatul va regla automat imaginea 3D la dimensiunea
ecranului televizorului.
Ecran
27 |
2012-02-23 오후 6:55:37
Setările
Audio
Setare
difuzoare
Puteţi seta opţiunile boxelor.
Calibrare
automată
sunet
Aparatul recunoaşte automat câmpul de sunet optimizat pentru
mediul de audiţie.
Egalizator
Vă permite să configuraţi manual setările egalizatorului.
Volum
inteligent
Vă permite să setaţi aparatul astfel încât volumul să rămână
stabil când are loc o schimbare de scenă sau când schimbaţi
canalul.
Selecţie
difuzor
Vă permite să selectaţi ce boxe doriţi să fie active, fie boxele
televizorului, fie boxele sistemului Home Cinema.
Canal return.
audio
Vă permite să direcţionaţi sunetul de la televizor către boxele
sistemului Home Cinema. Necesită o conexiune HDMI şi un
televizor compatibil cu funcţia Audio Return Channel (ARC –
Canal de retur audio).
• Când funcţia Canal de retur audio este activată, utilizaţi
cablul HDMI pentru a vă conecta aparatul la televizor. La
acest moment, intrarea optică nu funcţionează.
• Când funcţia Canal de retur audio este setată la automat,
utilizaţi cablul HDMI pentru a vă conecta aparatul la televizor.
La acest moment, funcţia ARC şi intrarea optică sunt
selectate automat.
Ieşire digitală
Vă permite să setaţi ieşirea digitală pentru a corespunde
capacităţilor recieverului AV pe care l-aţi conectat la aparat:
Pentru mai multe detalii, consultaţi tabelul de selectare a ieşirii
digitale. (Consultaţi pagina 63)
Vă permite să aplicaţi controlul gamei dinamice asupra
sunetului Dolby Digital, Dolby Digital Plus şi Dolby True HD.
Control
Interval
Dinamic
Sincr. audio
 Aut.: Controlează automat gama dinamică a sunetului Dolby
TrueHD, pe baza informaţiilor de pe coloana sonoră Dolby
TrueHD. De asemenea, activează controlul gamei dinamice
pentru Dolby Digital şi Dolby Digital Plus.
 Dezactivat: Lasă gama dinamică necomprimată,
permiţându-vă să auziţi sunetul original.
 Activat: Activează controlul gamei dinamice pentru toate
cele trei formate Dolby. Volumul sunetelor mai reduse este
crescut, iar volumul sunetelor puternice este redus.
Când aparatul este ataşat la un televizor digital, această funcţie
vă permite să reglaţi decalajul sunetului, astfel încât sunetul să
fie sincronizat cu imaginea video. Puteţi seta decalajul între 0 şi
300 milisecunde.
| 28 Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 28
2012-02-23 오후 6:55:40
Reţea
Stare reţea
Vă permite să verificaţi dacă a fost stabilită o conexiune la
reţea şi la Internet.
Wi-Fi direct
Vă permite să conectaţi un dispozitiv Wi-Fi Direct la aparat
utilizând o reţea Peer-to-Peer, fără un router wireless. Puteţi
utiliza dispozitivul pentru a controla aparatul.
AP software
Vă permite să conectaţi alte tipuri de dispozitive Wi-Fi la
aparat în mod wireless. Acest lucru necesită crearea unei
chei de securitate pe care trebuie să o introduceţi în celelalte
dispozitive Wi-Fi când le conectaţi la reţea.
Setările
Pentru mai multe informaţii despre setările reţelei şi funcţiile reţelei,
consultaţi capitolul „Reţelele şi Internetul”, care începe la pagina
32.
Setări
AllShare
Vă permite să acceptaţi ca dispozitive externe precum
smartphone-urile să se conecteze la aparat şi să partajeze
conţinut cu aparatul sau să îl controleze pe acesta.
Nume
dispozitiv
Vă permite să atribuiţi aparatului un nume de identificare. Dvs.
utilizaţi acest nume pentru a identifica aparatul când conectaţi
dispozitive Wi-Fi externe (smartphone-uri, tablete etc.) la
acesta.
Setări BD-Live
Vă permite să acceptaţi, limitaţi sau interziceţi o conexiune la
Internet pentru serviciul BD-Live.
Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 29
04
Setări reţea
29 |
2012-02-23 오후 6:55:42
Setările
Sistem
Setări iniţiale
Vă permite să reluaţi procedura de configurare iniţială.
Consultaţi pagina 23 pentru detalii.
Puteţi conecta o tastatură sau un mouse USB wireless la
portul USB din partea frontală a aparatului.
 Setări tastatură: Vă permite să configuraţi o tastatură USB
wireless conectată la aparat.
| REŢINEŢI |
Puteţi utiliza tastatura numai când apare ecranul pentru tastatură
QWERTY în browser-ul web.
 Setări mouse: Vă permite să configuraţi un mouse USB
wireless conectat la aparat. Puteţi utiliza mouse-ul în meniul
aparatului, la fel cum utilizaţi un mouse la calculator.
 Pentru a utiliza un mouse cu meniul aparatului:
Manager
dispoz.
1 . Conectaţi mouse-ul USB la aparat.
2 . Faceţi clic pe butonul primar selectat în Setări Mouse.
Apare meniul simplu.
3 . Faceţi clic pe opţiunile de meniu dorite.
| REŢINEŢI |
Anumite modele de tastaturi şi mouse-uri USB HID ar putea să nu fie
compatibile cu aparatul.
Este posibil ca unele tastaturi HID să nu funcţioneze.
Tastaturile USB cu fir nu sunt acceptate.
Este posibil ca unele aplicaţii să nu fie acceptate.
Dacă o tastatură HID wireless nu funcţionează din cauza interferenţei,
mutaţi tastatura mai aproape de aparat.
Anynet+
(HDMI-CEC)
Anynet+ este o funcţie avantajoasă, care permite efectuarea
operaţiilor corespunzătoare aparatului cu alte produse
Samsung care au caracteristica Anynet+ şi să controlaţi aceste
produse cu o telecomandă Samsung pentru televizor.
Pentru a utiliza această funcţie, trebuie să conectaţi acest
aparat la un televizor Samsung cu funcţia Anynet+ utilizând un
cablu HDMI.
Limbă
Puteţi selecta limba pe care o preferaţi pentru meniul de pe
ecran, meniul discurilor, subtitrări etc.
• Limba pe care o selectaţi pentru meniul discurilor, sunetul
discurilor sau subtitrări va apărea doar dacă este acceptată
pe disc.
| 30 Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 30
2012-02-23 오후 6:55:44
Setările
Securitate
 Clasif. parentală BD: Interzice redarea discurilor Blu-ray cu
o clasificare egală sau peste o clasificare pentru o anumită
vârstă pe care o introduceţi, cu excepţia cazului în care este
introdus codul PIN.
 Clasif. parentală DVD: Previne redarea DVD-urilor cu o
clasificare peste o anumită clasificare numerică selectată de
dvs., cu excepţia cazului în care este introdus codul PIN.
 Schimbare PIN: Schimbaţi codul PIN de 4 cifre, utilizat
pentru accesarea funcţiilor de securitate.
04
Codul PIN prestabilit este 0000. Introduceţi codul PIN
prestabilit pentru a accesa funcţia de securitate, dacă nu aţi
creat deja o parolă proprie.
 În cazul în care uitaţi codul PIN
1 . Scoateţi discul sau dispozitivul de stocare USB.
2 . Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul 5 de pe panoul frontal
timp de cel puţin 5 secunde.
Toate setările vor reveni la cele din fabrică.
| REŢINEŢI |
Când reveniţi la setările prestabilite din fabrică, toate datele BD stocate
de utilizator vor fi şterse.
Puteţi specifica luminozitatea afişajului şi fusul orar.
General
DivX® Video
On Demand
Asistenţă
 Luminozitate Display: Vă permite să schimbaţi
luminozitatea panoului frontal.
 Fus orar: Puteţi specifica fusul orar valabil pentru zona dvs.
 Transp. meniu: Reglaţi transparenţa casetei de meniu.
Vizualizaţi coduri de înregistrare DivX® VOD pentru a
achiziţiona şi reda conţinut DivX® VOD.
Actualizare
software
Pentru mai multe informaţii despre funcţia Actualizare software,
consultaţi capitolul „Actualizarea componentei software” de la
pagina 37.
Contactare
Samsung
Oferă informaţii de contact pentru ca dvs. să puteţi accesa
resursele de asistenţă cu privire la aparat.
Gestionare la
distanţă
Reset.
Când funcţia este activată, aceasta permite agenţilor de la
centrul de asistenţă Samsung să diagnosticheze şi să rezolve
de la distanţă problemele aparatului. Necesită conexiune
activă la Internet. Este posibil ca serviciul Gestionare de la
distanţă să nu fie disponibil în unele ţări.
Toate setările vor reveni la valorile prestabilite cu excepţia
celor de reţea şi setărilor Smart Hub. Parola de securitate
prestabilită este 0000.
Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 31
31 |
2012-02-23 오후 6:55:46
Setările
Calibrare audio automată
Prin setarea funcţiei Auto Sound Calibration – ASC
(Calibrare audio automată) o singură dată când
instalaţi sau mutaţi produsul, acesta va recunoaşte
automat distanţa dintre boxe, nivelurile dintre
canale şi caracteristicile de frecvenţă, pentru a
crea un câmp de sunet pe 7.1 canale, optimizat în
funcţie de mediul de audiţie.
Reţelele şi Internetul
Când conectaţi acest aparat la o reţea puteţi
utiliza aplicaţii şi funcţii bazate pe reţea, cum
ar fi Smart Hub şi BD-LIVE, şi puteţi actualiza
software-ul aparatului prin conexiunea la reţea.
Pentru mai multe informaţii despre accesarea şi
utilizarea serviciilor de Internet, consultaţi capitolul
„Servicii de reţea” de la paginile 55-57 din acest
manual. Instrucţiunile pentru configurarea reţelei
sunt prezentate mai jos.
ASC IN
5V 500mA
Configurarea conexiunii la reţea
Microfon ASC
Modul de calibrare audio automată
Veţi asculta fie în modul Calibrare audio automată
sau Setări boxe utilizator.
• Dezactivat: Veţi asculta sunetul la valoarea
Setare boxe.
• Activat: Veţi asculta sunetul în modul Calibrare
audio automată.
Măsurare
Veţi asculta fie în modul Calibrare audio automată
sau Setări boxe utilizator.
1 . Conectaţi microfonul ASC la mufa de intrare
ASC IN.
2 . Puneţi microfonul ASC în poziţia de ascultare.
• Funcţia Calibrare audio automată va fi
setată automată în următoarea ordine: Faţă
stg.  Faţă dr.  Centru  Surround stg.
 Surround dr.  Faţă sus stg.  Faţă
sus dr.  Subwoofer
• Apăsaţi butonul RETURN (') pentru a
anula setarea Calibrare automată audio.
Înainte de a începe, contactaţi furnizorul de servicii
Internet pentru a afla dacă adresa dvs. IP este
statică sau dinamică. Dacă adresa este dinamică
şi aveţi o reţea cu fir sau wireless, vă recomandăm
să utilizaţi procedurile de configurare automată
descrise mai jos.
Dacă vă conectaţi la o reţea cu fir, conectaţi
aparatul la router utilizând un cablu LAN înainte de
a începe procedura de configurare.
Dacă vă conectaţi la o reţea wireless, deconectaţi
orice conexiune cu fir la reţea înainte de a începe.
Pentru a începe configurarea conexiunii la reţea,
urmaţi paşii de mai jos:
1 . În ecranul Meniu principal, selectaţi Setări,
apoi apăsaţi butonul E.
2 . Selectaţi Reţea apoi apăsaţi butonul E.
3 . Selectaţi Setări reţea, apoi apăsaţi butonul
E.
4 . Consultaţi instrucţiunile pentru reţele cu
fir, a căror prezentare începe mai jos sau
instrucţiunile pentru reţele fără fir, a căror
prezentare începe la pagina 33.
Reţea cu fir
Cu fir – Automat
După ce urmaţi paşii 1 – 3 de mai sus:
1 . Selectaţi Start din ecranul Setări reţea, apoi
apăsaţi butonul E. Aparatul detectează
reţeaua cu fir, verifică conexiunea la reţea,
apoi se conectează la aceasta.
| 32 Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 32
2012-02-23 오후 6:55:48
Cu fir - Manual
1 . Selectaţi Start din ecranul Setări reţea, apoi
apăsaţi butonul E. Va apărea ecranul
Stare reţea. Aparatul încearcă să verifice
conexiunea la reţea şi eşuează.
• Windows XP
Setările
După ce urmaţi paşii 1 – 3 de mai sus:
04
Dacă aveţi o adresă de IP statică sau dacă
procedura Automat nu funcţionează, va trebui să
setaţi manual valorile setărilor de reţea.
< Obţinerea valorilor setărilor de reţea >
Puteţi vizualiza valorile setărilor de reţea pe
majoritatea calculatoarelor cu sistem de operare
Windows. Pentru a vizualiza valorile setărilor de
reţea, urmaţi aceşti paşi:
1 . Faceţi clic dreapta pe pictograma de reţea
din partea dreaptă a desktopului Windows.
2 . În meniul pop-up, faceţi clic pe Stare.
3 . În fereastra de dialog care apare, faceţi clic
pe fila Asistenţă.
Setări reţea
4 . În fila Asistenţă, faceţi clic pe butonul Detalii.
Conectarea la reţeaua cu cablu a eşuat.
Adresă MAC
XX:XX:XX:XX:XX:XX
Adresă IP
0.0.0.0
Mască subreţea
0.0.0.0
Gateway
0.0.0.0
Server DNS
0.0.0.0
Conectare la reţea nereuşită. Încercaţi următoarele: verificaţi
dacă adresa IP este setată corect în Setări IP. Pt. alte informaţii,
contactaţi furnizorul de servicii de Internet.
Înapoi
Setări IP
Reîncerc.
OK
5 . Sunt afişate setările reţelei.
• Windows 7
1 . Faceţi clic pe pictograma de reţea din partea
dreaptă a desktopului Windows.
2 . În meniul pop-up, faceţi clic Centru de reţea
şi partajare.
2 . Selectaţi Setări IP din partea dreaptă a
ecranului, apoi apăsaţi butonul E.
Apare ecranul Setări IP.
3 . Selectaţi câmpul Mod IP, apoi setaţi-l la
Manuală.
4 . Utilizaţi tastatura numerică de pe
telecomandă pentru a introduce valorile
reţelei. Utilizaţi butoanele ▲▼◄► de pe
telecomandă pentru a trece de la un câmp
de intrare la altul.
| REŢINEŢI |
Puteţi obţine aceste valori de la furnizorul de Internet. De
asemenea, puteţi vizualiza aceste valori pe majoritatea
calculatoarelor cu sistem de operare Windows. Pentru
instrucţiuni, consultaţi „Obţinerea valorilor setărilor de
reţea" de pe această pagină.
5 . Când aţi terminat, selectaţi OK, apoi apăsaţi
butonul E. Aparatul verifică conexiunea la
reţea, apoi se conectează la aceasta.
3 . În fereastra de dialog care apare, faceţi clic
pe Conexiune de reţea locală sau Wireless
Conexiune de reţea fără fir, în funcţie de tipul
conexiunii la reţea.
4 . În fila Asistenţă, faceţi clic pe butonul Detalii.
Sunt afişate setările reţelei.
| REŢINEŢI |
În funcţie de versiunea de Windows, informaţiile pot să
difere.
Reţea wireless
Puteţi configura conexiunea la o reţea wireless în
trei moduri:
- Wireless Automat
- Wireless Manual
- WPS(PBC)
Când configuraţi conexiunea la reţea wireless,
toate dispozitivele de reţea wireless conectate
momentan prin aparat sau, dacă este cazul,
conexiunea cu fir curentă a aparatului vor fi
deconectate.
Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 33
33 |
2012-02-23 오후 6:55:51
Setările
Wireless (General) - Automat
După ce urmaţi paşii 1 - 3 menţionaţi în capitolul
„Configurarea conexiunii la reţea” de la pagina 32.
1 . Selectaţi Start din ecranul Setări reţea, apoi
apăsaţi butonul E. Aparatul caută şi apoi
afişează o listă cu reţelele disponibile.
Setări reţea
Selectaţi routerul wireless de pe listă.
1/10
iptime23
Reîmp.
ELT
WPS(PBC)
JSY
Înapoi
KT_WLAN_C361
Mirhenge_edu
Înainte
Anulare
SO070VOIP
2 . Selectaţi reţeaua dorită, apoi apăsaţi butonul
E.
3 . Selectaţi Înainte, apoi apăsaţi din nou
butonul E.
4 . În ecranul Securitate, introduceţi codul de
securitate sau fraza de acces a reţelei dvs.
Introduceţi numerele direct cu ajutorul
butoanelor numerice de pe telecomandă.
Introduceţi litere selectând o literă cu un
buton cu săgeată şi apăsând apoi butonul
E.
5 . Când aţi terminat, selectaţi Înainte din
partea dreaptă a ecranului. Aparatul verifică
conexiunea la reţea, apoi se conectează la
aceasta.
| REŢINEŢI |
Trebuie să găsiţi Codul de securitate sau Fraza de acces
în unul din ecranele de configurare pe care le-aţi utilizat
la configurarea routerului sau a modemului.
Wireless (General) - Manual
Dacă aveţi o adresă de IP statică sau dacă
procedura Automat nu funcţionează, va trebui să
setaţi manual valorile setărilor de reţea.
După ce urmaţi paşii 1 - 3 menţionaţi în capitolul
„Configurarea conexiunii la reţea” de la pagina 32.
1 . Selectaţi Start din ecranul Setări reţea, apoi
apăsaţi butonul E. Aparatul caută şi apoi
afişează o listă cu reţelele disponibile.
2 . Selectaţi reţeaua dorită sau faceţi clic pe
Adăugare reţea, apoi apăsaţi butonul E.
3 . Selectaţi Înainte, apoi apăsaţi din nou
butonul E.
4 . Dacă selectaţi opţiunea Adăugare reţea,
introduceţi numele routerului wireless pentru
a vă conecta. Introduceţi numerele direct
cu ajutorul butoanelor numerice de pe
telecomandă. Introduceţi litere selectând o
literă prin utilizarea butoanelor ▲▼◄►, apoi
apăsaţi butonul E. Selectaţi Înainte, apoi
apăsaţi din nou butonul E. Puteţi selecta
tipul de securitate, selectaţi Înainte şi apoi
apăsaţi din nou pe butonul E.
5 . În ecranul Securitate, introduceţi codul
de securitate sau fraza de acces a reţelei
dvs. Introduceţi numerele direct cu ajutorul
butoanelor numerice de pe telecomandă.
Introduceţi litere selectând o literă prin
utilizarea butoanelor ▲▼◄►, apoi apăsaţi
butonul E.
6 . Când terminaţi, Selectaţi Înainte din partea
dreaptă a ecranului, apoi apăsaţi butonul E.
7 . Va apărea ecranul Stare reţea. Aparatul
încearcă să verifice conexiunea la reţea şi
eşuează.
8 . Selectaţi Setări IP din partea dreaptă a
ecranului, apoi apăsaţi butonul E. Apare
ecranul Setări IP.
9 . Selectaţi câmpul Mod IP, apoi setaţi-l la
Manuală.
10 . Utilizaţi tastatura numerică de pe
telecomandă pentru a introduce valorile
reţelei. Utilizaţi butoanele ▲▼◄► de pe
telecomandă pentru a trece de la un câmp
de intrare la altul.
| REŢINEŢI |
Puteţi obţine aceste valori de la furnizorul de Internet. De
asemenea, puteţi vizualiza aceste valori pe majoritatea
calculatoarelor cu sistem de operare Windows. Pentru
instrucţiuni, consultaţi „Obţinerea valorilor setărilor de
reţea" de la pagina 33.
11 . Când aţi terminat, selectaţi OK, apoi apăsaţi
butonul E. Va apărea ecranul Stare reţea.
Aparatul verifică conexiunea la reţea, apoi
se conectează la aceasta. Când se termină
verificarea, evidenţiaţi OK, apoi apăsaţi
butonul E.
| 34 Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 34
2012-02-23 오후 6:55:54
WPS(PBC)
2 . Apăsaţi butonul ALBASTRU (D) de pe
telecomandă.
3 . Apăsaţi butonul WPS(PBC) al routerului în
decurs de două minute. Aparatul dvs. obţine
în mod automat toate valorile setărilor de
reţea de care are nevoie şi se conectează
la reţeaua dvs. Va apărea ecranul Stare
reţea. Aparatul se va conecta la reţea după
verificarea conexiunii.
Wi-Fi direct
Funcţia Wi-Fi Direct vă permite să conectaţi
dispozitive Wi-Fi Direct la aparat şi între ele
utilizând o reţea de tip peer-to-peer, fără a fi
necesar un router wireless.
1 . Porniţi dispozitivul Wi-Fi Direct şi activaţi
funcţia Wi-Fi Direct a acestuia.
2 . În ecranul Meniu principal, selectaţi Setări,
apoi apăsaţi butonul E.
3 . Selectaţi Reţea apoi apăsaţi butonul E.
4 . Selectaţi Wi-Fi direct şi apoi apăsaţi pe
butonul E.
Vor apărea dispozitivele Wi-Fi Direct pe care
le puteţi conecta.
Wi-Fi direct
Nume
dispozitiv : [HTS]E6750W
Display
Selectaţi dispoz. Wi-Fi direct pentru conectare.
Audio
AndroidXXXXXXX
Deconectat
Network
Reîmp.
System
Fiecare din aceste modalităţi este detaliată
mai jos.
Setările
1 . Deschideţi ecranul Meniu principal.
04
Una din cele mai simple modalităţi de a configura
conexiunea la reţeaua wireless este utilizarea
funcţiei WPS(PBC). Dacă routerul dvs. wireless are
un buton WPS(PBC), urmaţi aceşti paşi:
5 . Aveţi la dispoziţie trei modalităţi pentru a
finaliza conexiunea Wi-Fi:
• Prin intermediul dispozitivului Wi-Fi.
• Prin intermediul aparatului, utilizând PBC.
• Prin intermediul aparatului, utilizând un cod
PIN.
Prin intermediul dispozitivului Wi-Fi
1 . La dispozitivul Wi-Fi, urmaţi procedura
de pe dispozitiv pentru a vă conecta
la un alt dispozitiv Wi-Fi Direct. Pentru
instrucţiuni, consultaţi manualul de utilizare al
dispozitivului.
2 . După finalizarea procedurii, ar trebui să apară
o fereastră pop-up pe ecranul televizorului,
care vă informează că un dispozitiv care
acceptă Wi-Fi Direct a solicitat conectarea.
Selectaţi OK şi apoi apăsaţi butonul E
pentru a accepta.
3 . Apare fereastra pop-up Se conectează,
urmată de fereastra pop-up Conectat. Când
se închide această fereastră, ar trebui să
vedeţi dispozitivul afişat în ecranul Wi-Fi
Direct, ca dispozitiv conectat.
Prin intermediul aparatului, utilizând PBC
1 . Selectaţi dispozitivul Wi-Fi Direct pe care
doriţi să îl conectaţi la acest aparat şi apoi
apăsaţi pe butonul E. Apare fereastra popup PBC/PIN.
2 . Selectaţi PBC, apoi apăsaţi butonul E.
Apare fereastra pop-up PBC.
3 . Apăsaţi butonul PBC de pe dispozitivul Wi-Fi
Direct în decurs de 2 minute.
4 . Apare fereastra pop-up Se conectează,
urmată de fereastra pop-up Conectat. Când
se închide această fereastră, ar trebui să
vedeţi dispozitivul afişat în ecranul Wi-Fi
Direct, ca dispozitiv conectat.
Închidere
Prin intermediul aparatului, utilizând un cod PIN
Support
m Mutare
" Intrare ' Revenire
1 . Selectaţi dispozitivul Wi-Fi Direct pe care
doriţi să îl conectaţi la acest aparat şi apoi
apăsaţi pe butonul E. Apare fereastra popup PBC/PIN.
2 . Selectaţi PIN, apoi apăsaţi butonul E.
Apare fereastra pop-up PIN.
3 . Reţineţi codul PIN din fereastra pop-up şi
apoi reintroduceţi-l în câmpul corespunzător
al dispozitivului Wi-Fi Direct pe care doriţi să îl
conectaţi.
Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 35
35 |
2012-02-23 오후 6:55:56
Setările
4 . Apare fereastra pop-up Se conectează,
urmată de fereastra pop-up Conectat. Când
se închide această fereastră, ar trebui să
vedeţi dispozitivul afişat în ecranul Wi-Fi
Direct, ca dispozitiv conectat.
| REŢINEŢI |
Conexiunea prin fir sau wireless la reţea va fi deconectată
atunci când utilizaţi funcţia Wi-Fi Direct.
AP software
Soft AP vă permite să conectaţi alte dispozitive
Wi-Fi la reţeaua dvs., prin intermediul aparatului,
dispozitive care vor putea accesa reţeaua internet.
Acest lucru necesită crearea unei chei de
securitate pe care trebuie să o introduceţi în
celelalte dispozitive Wi-Fi când le conectaţi la
reţea.
1 . În ecranul Meniu principal, selectaţi Setări,
apoi apăsaţi butonul E.
2 . Selectaţi Reţea apoi apăsaţi butonul E.
3 . Selectaţi AP software, apoi apăsaţi butonul
E.
4 . Selectaţi Activat sau Dezactivat, apoi
apăsaţi butonul E.
Setări AllShare
Ecranul Setări AllShare afişează dispozitivele
AllShare conectate în reţeaua dvs., precum şi
adresele IP ale acestora. Prin intermediul acestui
ecran, puteţi permite sau respinge accesul
la aparat al unui dispozitiv sau puteţi şterge
dispozitivul respectiv din lista AllShare.
1 . În ecranul Meniu principal, selectaţi Setări,
apoi apăsaţi butonul E.
2 . Selectaţi Reţea apoi apăsaţi butonul E.
3 . Selectaţi Setări AllShare, apoi apăsaţi
butonul E.
4 . Selectaţi un dispozitiv şi apoi apăsaţi butonul
E. Apare fereastra pop-up Setări AllShare.
5 . Selectaţi Permite, Resping sau Ştergere şi
apoi apăsaţi butonul E.
Ecranul Setări AllShare afişează dispozitive doar
dacă aţi stabilit conexiuni la reţea cu acestea.
Pentru mai multe informaţii despre dispozitivele
AllShare conectate în reţea, consultaţi paginile
39~40.
< Pentru a seta cheia de securitate Soft AP >
1 . În ecranul Soft AP, selectaţi opţiunea Cheie
de securitate şi apoi apăsaţi pe butonul E.
Apare ecranul Cheie de securitate.
2 . În ecranul Cheie de securitate, introduceţi
o cheie de securitate. Introduceţi numerele
direct cu ajutorul butoanelor numerice de pe
telecomandă. Introduceţi litere selectând o
literă prin utilizarea butoanelor ▲▼◄►, apoi
apăsaţi butonul E.
3 . Când terminaţi, folosiţi butoanele ▲▼◄►
pentru a vă deplasa la opţiunea FINALIZAT
din partea de jos a ecranului şi apoi apăsaţi
pe butonul E.
Atunci când conectaţi un dispozitiv Wi-Fi urmând
procedura de conectare de pe dispozitiv, trebuie
să introduceţi cheia de securitate pe care aţi
creat-o aici în câmpul corespunzător.
| 36 Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 36
2012-02-23 오후 6:56:05
Actualizarea componentei software
1 . În ecranul Meniu principal, selectaţi Setări,
apoi apăsaţi butonul E.
Setările
• Niciodată nu opriţi sau porniţi manual aparatul în
timpul procesului de actualizare.
04
Meniul Actualizare software vă permite să
actualizaţi software-ul aparatului pentru a
obţine îmbunătăţirea performanţelor sau servicii
suplimentare.
4 . Dacă selectaţi opţiunea Upgrade imediat,
aparatul va actualiza software-ul, se va opri
din funcţionare şi apoi va reporni automat.
5 . Dacă nu efectuaţi o selecţia în decurs de un
minut sau dacă selectaţi opţiunea Upgrade
ulterior, aparatul va memora noul software.
Puteţi actualiza software-ul mai târziu,
utilizând funcţia Prin descărcare.
6 . Dacă selectaţi opţiunea Anulare upgrade,
aparatul va anula actualizarea.
Prin USB
2 . Selectaţi Asistenţă, apoi apăsaţi butonul E.
3 . Selectaţi Actualizare software apoi apăsaţi
butonul E.
4 . Selectaţi una din următoarele metode:
• Online
• Prin USB
• Prin disc
• Prin descărcare
• Upgrade în mod Aşteptare
5 . Apăsaţi butonul E.
Indicaţiile pentru fiecare metodă încep mai
jos.
| REŢINEŢI |
Actualizarea este finalizată atunci când aparatul se
opreşte şi reporneşte automat.
Samsung Electronics nu îşi asumă responsabilitatea
pentru defecţiunile produsului cauzate de o conexiune
instabilă la Internet sau de neglijenţa consumatorului în
timpul actualizării software.
Dacă doriţi să anulaţi procesul de actualizare în cursul
desfăşurării, apăsaţi butonul E.
Online
Aparatul dvs. trebuie să fie conectat la Internet
pentru a putea utiliza funcţia Online.
1 . Selectaţi Online, apoi apăsaţi butonul E.
Va apărea mesajul Se conectează la server.
2 . Dacă există o descărcare disponibilă,
fereastra pop-up Descărcare apare împreună
cu o bară de evoluţie, după care începe
descărcarea.
3 . Când se termină descărcarea, apare fereastra
Interogare upgrade, iar dvs. aveţi trei opţiuni:
Upgrade imediat, Upgrade ulterior sau
Anulare upgrade.
1 . Vizitaţi www.samsung.com.
2 . Faceţi clic pe SUPPORT din partea dreaptă
sus a paginii.
3 . Introduceţi numărul de model al aparatului
în câmpul de căutare şi apoi faceţi clic pe
opţiunea Find Product.
4 . Faceţi clic pe Get downloads din partea
centrală a paginii de mai jos, sub antetul
Descărcări.
5 . Faceţi clic pe Firmware din partea centrală a
paginii.
6 . Faceţi clic pe pictograma ZIP din coloana
Fişier aflată în partea dreaptă a paginii.
7 . Faceţi clic pe OK în fereastra pop-up care
apare pentru a descărca şi salva fişierul
firmware în PC.
8 . Dezarhivaţi fişierul ZIP în computer. Ar trebui
să existe un singur folder, cu acelaşi nume ca
şi fişierul ZIP.
9 . Copiaţi acest folder într-o unitate flash USB.
10 . Asiguraţi-vă că nu este introdus niciun disc în
aparat şi apoi introduceţi unitatea flash USB
în portul USB al aparatului.
11 . În meniul aparatului, accesaţi Setări >
Asistenţă > Actualizare software.
12 . Selectaţi opţiunea Prin USB.
| REŢINEŢI |
Atunci când actualizaţi software-ul utilizând mufa USB
Host nu trebuie să existe niciun disc în aparat.
Când se termină actualizarea componentei software,
consultaţi detaliile acesteia accesând meniul Actualizare
software.
Nu opriţi funcţionarea aparatului în timpul actualizării
software. Aceasta poate cauza defectarea aparatului.
Actualizările de software care utilizează mufa USB Host
trebuie realizate doar prin intermediul unei unităţi de
memorie flash USB.
Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 37
37 |
2012-02-23 오후 6:56:07
Setările
Prin disc
1 . Vizitaţi www.samsung.com.
2 . Faceţi clic pe SUPPORT din partea dreaptă
sus a paginii.
3 . Introduceţi numărul de model al aparatului
în câmpul de căutare şi apoi faceţi clic pe
opţiunea Find Product.
4 . Faceţi clic pe Get downloads din partea
centrală a paginii de mai jos, sub antetul
Descărcări.
5 . Faceţi clic pe Firmware din partea centrală a
paginii.
6 . Faceţi clic pe pictograma ZIP din coloana
Fişier aflată în partea dreaptă a paginii.
7 . Faceţi clic pe OK în fereastra pop-up care
apare pentru a descărca şi salva fişierul
firmware în PC.
8 . Dezarhivaţi fişierul zip în computer. Ar trebui
să existe un sigur fişier .RUF.
9 . Scrieţi acest fişier pe un disc. Vă
recomandăm să folosiţi un disc CD-R sau
DVD-R.
10 . Finalizaţi discul înainte de a-l scoate din
computer.
11 . Introduceţi discul în aparat.
12 . În meniul aparatului, accesaţi Setări >
Asistenţă > Actualizare software.
13 . Selectaţi opţiunea Prin disc.
4 . După finalizarea actualizării, aparatul se va
opri din funcţionare şi apoi va reporni.
| REŢINEŢI |
Când se termină actualizarea componentei software,
consultaţi detaliile acesteia accesând meniul Actualizare
software.
Nu opriţi funcţionarea aparatului în timpul actualizării
software. Aceasta poate cauza defectarea aparatului.
Upgrade în mod Aşteptare
Puteţi seta această funcţie astfel încât aparatul să
poată descărca actualizări de software când se
află în modul de aşteptare.
În modul de aşteptare, aparatul este oprit dar
conexiunea la Internet este activă. Acest lucru
permite aparatului să descarce automat actualizări
de software atunci când nu îl utilizaţi.
1 . Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
Upgrade în mod Aşteptare, apoi apăsaţi
butonul E.
2 . Selectaţi Activat sau Dezactivat.
Dacă selectaţi opţiunea Activat, aparatul va
descărca automat noul software atunci când
se află în modul de aşteptare, iar alimentarea
este oprită. Dacă se va descărca o actualizare
de software, aparatul vă va întreba dacă doriţi
să o instalaţi atunci când îl porniţi.
| REŢINEŢI |
| REŢINEŢI |
Când se termină actualizarea componentei software,
consultaţi detaliile acesteia accesând meniul Actualizare
software.
Nu opriţi funcţionarea aparatului în timpul actualizării
software. Aceasta poate cauza defectarea aparatului.
Pentru a utiliza funcţia de actualizare în modul de
aşteptare, aparatul dvs. trebuie să fie conectat la Internet.
Dacă această funcţie nu apare, faceţi upgrade la ultima
versiune a software-ului pentru a o putea utiliza.
Prin descărcare
Opţiunea Prin descărcare vă permite să realizaţi
actualizarea utilizând un fişier pe care aparatul l-a
descărcat anterior, însă pe care aţi decis să nu îl
instalaţi imediat.
1 . Dacă software-ul de actualizare a fost
descărcat, veţi putea vedea numărul versiunii
de software în partea dreaptă a menţiunii Prin
descărcare.
2 . Selectaţi Prin descărcare, apoi apăsaţi
butonul E.
3 . Aparatul va afişa un mesaj întrebându-vă
dacă doriţi să realizaţi actualizarea. Selectaţi
Da. Aparatul va începe actualizarea.
| 38 Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 38
2012-02-23 오후 6:56:09
Media Play
Pentru a accesa ecranul AllShare Play, selectaţi
pictograma AllShare Play din ecranul principal şi
apoi apăsaţi butonul E.
Utilizarea ecranului AllShare Play
AllShare Play / Lista mea /
Cele mai recente
Lista mea
Videocl.
Fişierele redate recent vor fi afişate aici.
Noutăţi
Actualiz. recent 09.Ian..2012
Mai mult
Fotografii
SAM_0001
SAM_0002
SAM_0003
SAM_0004
SAM_0005
Listă red.
Muzică
Nu s-au creat liste de redare.
Redarea conţinuturilor video, foto sau
muzicale
Media Play
Ecranul AllShare Play
• Folosiţi butoanele ◄► pentru a selecta un
element, apăsaţi butonul TOOLS pentru a afişa
meniul Instrumente, selectaţi Redare, după care
apăsaţi butonul E. Pentru a vizualiza sau reda
un alt element, apăsaţi butonul RETURN (') şi
apoi repetaţi procesul descris mai sus, în prima
frază.
05
Aparatul dvs. Blu-ray poate reda conţinut de
pe disc sau USB şi conţinut de pe PC, de pe
un telefon mobil compatibil DLNS sau de pe un
dispozitiv NAS utilizând funcţia AllShare Play.
Pentru informaţii suplimentare despre funcţia
AllShare Play, consultaţi pagina 42.
1 . Asiguraţi-vă că sursa conţinuturilor pe
care doriţi să le redaţi sau vizualizaţi este
conectată la aparat sau introdusă în aceasta.
2 . Folosiţi butoanele ▲▼ pentru a selecta
Videocl., Fotografii sau Muzică, apoi
apăsaţi pe butonul E. Este evidenţiată
prima selecţie a sursei din partea dreaptă.
3 . Folosiţi butoanele ▲▼ pentru a selecta sursa
conţinutului şi apoi apăsaţi pe butonul E.
| REŢINEŢI |
Sursele afişate pentru fiecare tip de conţinut pot diferi.
Pentru acces rapid şi uşor la conţinut, creaţi o listă de redare.
a Conectare ' Revenire
Când apare ecranul AllShare Play, acesta
afişează lista dvs. personală şi o listă cu tipuri de
conţinuturi – Clipuri video, Fotografii sau Muzică –
în partea stângă. În partea dreaptă este afişat, în
mod implicit, conţinutul listei dvs. personale: o listă
cu elementele redate sau vizualizate recent, o listă
cu cele mai noi elemente pe care le-aţi vizualizat
sau pe care le-aţi ascultat şi cele mai recente liste
de redare. Dacă nu aţi redat sau vizualizat niciun
element sau dacă nu aţi creat nicio listă de redare,
această zonă va fi goală.
Redarea elementelor din lista personală
Pentru redarea elementelor afişate în lista personală,
trebuie ca sursa acestor elemente să fie conectată
la aparat sau introdusă în acesta. De exemplu, dacă
fotografiile personale redate recent proveneau de pe
un disc DVD, pentru a le putea vizualiza trebuie să
introduceţi discul respectiv în aparat.
4 . Pentru a controla redarea clipurilor video, a
fotografiilor sau a muzicii, consultaţi:
• Controlul redării video de la pagina 44.
• Controlul redării muzicii de la pagina 46.
• Redarea conţinuturilor foto şi Utilizarea
meniului Instrumente când este evidenţiat
un fişier de la paginile 49~51.
| REŢINEŢI |
În funcţie de modul şi momentul în care ataşaţi o sursă
de conţinuturi la aparat şi de tipul conţinuturilor, aparatul
poate afişa o succesiune de ecrane pentru a porni
redarea. Pentru metode de redare alternative, consultaţi:
• Redarea fişierelor de pe un dispozitiv de stocare USB
sau iPod/iPhone de la pagina 40.
• Redarea discurilor video comerciale de la pagina 41.
• Redarea discurilor audio comerciale de la pagina 41.
• Redarea unui disc cu conţinut înregistrat de utilizator
de la pagina 42.
Pentru a reda sau vizualiza elemente din lista
personală, efectuaţi una din acţiunile de mai jos:
• Folosiţi butoanele ◄► pentru a selecta un
element pe care doriţi să îl vizualizaţi sau redaţi
şi apoi apăsaţi butonul E. Pentru a vizualiza
sau reda un alt element, apăsaţi butonul
RETURN (') şi apoi repetaţi procesul descris
mai sus, în prima frază.
Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 39
39 |
2012-02-23 오후 6:56:12
Media Play
Redarea fişierelor de pe un dispozitiv
de stocare USB sau iPod/iPhone
Puteţi reda fişiere multimedia dintr-un un dispozitiv
de stocare USB conectat.
1 . Cu produsul oprit, conectaţi un dispozitiv de
stocare USB sau un iPod/iPhone.
2 . Porniţi aparatul. Când apare ecranul
principal, selectaţi AllShare Play > Videocl.,
Fotografii, sau Muzică > Dispozitiv
conectat, apoi apăsaţi pe butonul E.
AllShare Play
3 . Va fi afişat tipul de conţinut pe care l-aţi
selectat pe dispozitivul conectat. În funcţie de
organizarea conţinutului, veţi vedea foldere,
fişiere sau ambele.
4 . Utilizaţi butoanele ▲▼◄► de pe
telecomandă pentru a selecta conţinutul
dorit. Pentru a deschide un folder, selectaţi-l
şi apăsaţi butonul E.
Pentru a reda un fişier, selectaţi-l şi apăsaţi
butonul E.
5 . Apăsaţi pe butonul RETURN (') pentru a ieşi
dintr-un folder sau pentru a reveni la ecranul
principal.
| ATENŢIE |
Redaţi videoclipuri, fotografii ori muzică de pe discuri sau dispozitive
conectate.
Puteţi reda materiale video numai când utilizaţi staţia de
andocare pentru iPod.
| REŢINEŢI |
Smart Hub
Funcţie
Setări
Eliminare USB în siguranţă d WPS(PBC)
SAU
1-1. Cu aparatul pornit, conectaţi un dispozitiv de
stocare USB sau un iPod/iPhone.
2-1. Când apare ecranul de mai jos, folosiţi
butoanele ▲▼ pentru a selecta tipul de
conţinut pe care doriţi să îl vizualizaţi sau
redaţi şi apoi apăsaţi butonul E.
Trebuie să îndepărtaţi în siguranţă dispozitivul de stocare
USB, efectuând funcţia „Eliminare USB în siguranţă”
pentru a preveni eventualele deteriorări ale memoriei
USB. Apăsaţi pe butonul HOME pentru a vă deplasa la
meniul principal, selectaţi butonul GALBEN (C), apoi
apăsaţi butonul E.
Meniul Fotografii nu acceptă dispozitive iPad sau iPhone.
Pe televizor va apărea numai ecranul de redare. Puteţi
vizualiza alte ecrane pentru iPod pe playerul iPod.
Dacă iPod-ul conectat nu acceptă redarea video, apare
mesajul „Redarea fişierelor video nu este accept. de
modelul de iPod.” atunci când selectaţi meniul Video.
AllShare Play
Disp. nou conect.
Redaţi videoclipuri,
cclipuri, fotografii ori muzică de pe discuri ssau dispozitive
USB DISK
conectate.
Videocl.
Fotografii
Modelele de iPod/iPhone pe care le
puteţi utiliza împreună cu acest aparat
Muzică
" Intrare 'Revenire
Smart Hubb
Funcţie
Setări
Eliminare USB în siguranţă d WPS(PBC)
| REŢINEŢI |
Chiar dacă aparatul va afişa toate folderele disponibile,
acestea vor conţine doar fişierele care aparţin tipului de
conţinut selectat în pasul 2 sau 2-1. De exemplu, dacă
aţi selectat fişiere muzicale, veţi putea vedea doar acest
tip de fişiere. Puteţi modifica această selecţie utilizând
AllShare Play.
iPod touch generaţia 3/2/1
iPod classic / iPod cu opţiune video
iPod cu conector pentru staţie
iPod cu selector cu clic
iPod nano generaţia 5/4/3/2
iPhone 4S / iPhone 4
iPhone 3GS / iPhone 3G / iPhone
| 40 Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 40
2012-02-23 오후 6:56:22
Ecranul Funcţie
AllShare Play / Muzică /
Pentru a accesa ecranul Funcţie, selectaţi
pictograma Funcţie din ecranul principal şi apoi
apăsaţi butonul E.
Opţiuni în ecranul Funcţie
Pentru a selecta o opţiune, evidenţiaţi-o cu ajutorul
butoanelor ▲▼ şi apoi apăsaţi pe butonul E.
Intrare
Digitala
AUX
Remote iPod
HDMI IN 1
Selectaţi pentru a asculta sursa audio
digitală conectată la mufa Intrare audio
digitală.
Selectaţi pentru a asculta semnal
audio de la sursa audio analogică
conectată la mufa Intrare audio.
Selectaţi pentru a asculta muzică sau
viziona un clip video de pe dispozitivul
iPod conectat la mufa pentru iPod.
Selectaţi pentru a vizualiza semnal
video de la dispozitivul conectat la
mufa INTRARE HDMI 1.
1 / 17
CD audio
► TRACK 001
03:59
TRACK 002
04
04:34
34
TRACK 003
04:24
TRACK 004
04:01
TRACK 005
04:26
TRACK 006
05:07
TRACK 007
04:47
TRACK 008
03:59
TRACK 009
04:34
TRACK 010
04:02
‫ ٭‬TRACK 001
00:00 / 03:59
b Depl. pag. / Instr. ' Revenire
2 . Pentru a reda o piesă anume, utilizaţi butoanele
▲▼ de pe telecomandă pentru a selecta piesa,
apoi apăsaţi butonul E.
Comenzile din ecranul pentru muzică
Întrerupe melodia redată.
Redă o melodie.
Repetă o melodie sau toate
melodiile.
HDMI IN 2
Selectaţi pentru a vizualiza semnal
video de la dispozitivul conectat la
mufa INTRARE HDMI 2.
Tuner
Selectaţi pentru a asculta posturi de
radio FM.
Afişează egalizatorul.
Selectaţi pentru a asculta muzica aflată
în dispozitivul compatibil Bluetooth.
Permite reglarea manuală a
egalizatorului. (Doar când modul
pentru egalizator este activat)
Bluetooth
Redarea discurilor video comerciale
1 . Aşezaţi un disc în sertarul pentru discuri
cu eticheta în sus şi apoi închideţi sertarul.
Redarea începe automat.
Dacă redarea nu începe automat, apăsaţi
butonul 6 al telecomenzii sau selectaţi
opţiunea AllShare Play din ecranul Meniu
principal şi apoi apăsaţi pe butonul E.
Consultaţi secţiunile „Redarea conţinuturilor
video, foto sau muzicale” de la pagina 39.
Redă melodiile în ordine aleatorie.
| REŢINEŢI |
Comenzile din ecranul pentru muzică sunt accesibile numai
când este redată o piesă.
Nu toate comenzile sunt afişate simultan.
Pentru informaţii suplimentare despre redarea muzicii,
consultaţi „Controlul redării muzicii” de la pagina 46.
Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 41
Media Play
| REŢINEŢI |
Puteţi să schimbaţi sursele şi apăsând butonul Function
din colţul din dreapta sus al telecomenzii.
1 . Aşezaţi un disc comercial preînregistrat în
sertarul pentru discuri cu eticheta în sus şi apoi
închideţi sertarul. Va apărea ecranul pentru
muzică AllShare Play, în care sunt listate piesele.
Va începe automat redarea primei piese.
05
În ecranul Funcţie, puteţi selecta sursa de intrare
audio şi/sau video pe care doriţi să o vizualizaţi
sau ascultaţi.
Redarea discurilor comerciale audio
41 |
2012-02-23 오후 6:56:32
Media Play
Redarea unui disc cu conţinut
înregistrat de utilizator
Puteţi reda fişiere multimedia pe care le-aţi
înregistrat pe discuri DVD sau CD.
1 . Aşezaţi un disc înregistrat de utilizator în
sertarul pentru discuri cu eticheta în sus şi
apoi închideţi sertarul. Va apărea fereastra
Dispozitiv conectat.
2 . Utilizaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta tipul
de conţinut pe care doriţi să îl vizionaţi sau
redaţi – clipuri video, fotografii sau muzică - şi
apoi apăsaţi butonul E.
| REŢINEŢI |
Chiar dacă aparatul va afişa foldere pentru toate tipurile
de conţinuturi, acestea vor conţine doar fişierele care
aparţin tipului de conţinut selectat în pasul 2. De exemplu,
dacă aţi selectat fişiere muzicale, veţi putea vedea doar
acest tip de fişiere. Puteţi modifica această selecţie
utilizând AllShare Play.
3 . Utilizaţi butoanele ▲▼◄► pentru a selecta
folderul care conţine tipul de conţinut pe care
l-aţi selectat la pasul 2 şi apoi apăsaţi butonul
E.
4 . Dacă aţi selectat Muzică, va apărea ecranul
pentru muzică AllShare Play, care listează
fişierele muzicale de pe disc. Utilizaţi
butoanele ▲▼ pentru a selecta fişierul pe
care doriţi să îl redaţi şi apăsaţi butonul E.
5 . Dacă aţi selectat Fotografii, va apărea
ecranul pentru fotografii AllShare Play, care
listează fişierele muzicale de pe disc. Utilizaţi
butoanele ▲▼◄► pentru a selecta fişierul pe
care doriţi să îl redaţi şi apăsaţi butonul E.
6 . Dacă aţi selectat Videocl., va apărea ecranul
pentru filme AllShare Play, care listează filmele
de pe disc. Utilizaţi butoanele ▲▼◄► pentru
a selecta fişierul pe care doriţi să îl redaţi şi
apăsaţi butonul E.
| REŢINEŢI |
Pentru folderele Muzică şi Filme - puteţi să apăsaţi
butonul TOOLS de pe telecomandă şi apoi selectaţi
Redare folder pentru a reda sau a vizualiza automat toate
fişierele din folder. Selectaţi folderul înainte de a apăsa
butonul TOOLS.
Pentru informaţii suplimentare despre redarea muzicii,
consultaţi „Controlul redării muzicii” de la pagina 46.
Pentru informaţii suplimentare despre redarea fotografiilor,
consultaţi „Redarea conţinuturilor foto” şi „Utilizarea
meniului Instrumente când este evidenţiat un fişier” de la
paginile 49~51.
Pentru informaţii suplimentare despre redarea filmelor,
consultaţi „Controlul redării video” de la pagina 44.
Utilizarea funcţiei de reţea AllShare
AllShare vă permite să redaţi clipurile video,
fotografiile sau muzica aflate în PC-ul dvs. sau
în aparatele compatibile DLNA, prin intermediul
aparatului, cu ajutorul unei conexiuni de reţea
wireless.
Pentru a descărca software-ul AllShare
Pentru a utiliza AllShare cu PC-ul sau dispozitivul
DLNA, trebuie să instalaţi software-ul AllShare
pe PC. Puteţi descărca software-ul pentru PC şi
puteţi obţine instrucţiuni detaliate pentru utilizarea
AllShare de pe site-ul web Samsung.com.
1 . Accesaţi www.samsung.com.
2 . Faceţi clic pe Asistenţă din partea de sus a
paginii.
3 . În pagina Asistenţă, introduceţi numărul de
model al aparatului dvs. în câmpul Număr
model.
4 . În pagina care apare, faceţi clic pe Obţinere
descărcări din partea stângă, sub Descărcări.
Va apărea Centru descărcări.
5 . În pagina Centru descărcări, faceţi clic pe fila
Software.
6 . În această filă, faceţi clic pe pictograma Fişier
din partea dreaptă a rândului AllShare.
7 . În fereastra pop-up care apare, faceţi clic pe
Salvare fişier.
8 . Găsiţi fişierul AllShare Install aflat pe unitatea
dvs. hard disk şi apoi faceţi dublu clic pe
acesta.
9 . În fereastra pop-up care apare, faceţi clic pe
Executare şi apoi urmaţi instrucţiunile care
apar pe ecran.
Descărcaţi manualul de instalare/instrucţiuni
AllShare din aceeaşi filă Software, făcând clic pe
simbolul fişierului PDF din coloana Fişier din partea
dreaptă. Se va descărca şi se va deschide fişierul
în format PDF. Puteţi vizualiza şi/sau salva fişierul.
| 42 Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 42
2012-02-23 오후 6:56:40
Redarea conţinutului de pe PC sau
dispozitivul DLNA cu aparatul
Controlul redării conţinutului de pe PC
cu ajutorul telefonului Smartphone
05
Aparat
Aparat
Redaţi fişiere
de pe PC
Conexiune AllShare
Conexiune
AllShare
Redaţi fişiere
de pe PC
Controlul fişierelor din PC
prin intermediul aparatului
Media Play
PC
PC
Smartphone
1 . Conectaţi aparatul, PC-ul şi/sau telefonul
celular compatibil DLNA la aceeaşi reţea
wireless.
2 . Urmaţi instrucţiunile din manualul de instalare/
instrucţiuni pentru software-ul AllShare pentru
a configura dispozitivele şi fişierele pentru
redare sau vizionare.
3 . Selectaţi AllShare Play din ecranul principal
al aparatului şi apoi apăsaţi pe butonul E.
Este afişat ecranul de AllShare Play
4 . Selectaţi dispozitivul compatibil DLNA
conectat sau PC-ul şi apoi apăsaţi butonul
E. Va apărea un fişier in care sunt afişate
toate fişierele disponibile.
5 . Selectaţi fişierul pe care doriţi să îl redaţi sau
vizualizaţi şi apoi apăsaţi pe butonul E.
(Această funcţie este disponibilă doar în cazul
telefoanelor Samsung care acceptă funcţia
AllShare.)
1 . Conectaţi aparatul, PC-ul şi telefonul celular
compatibil DLNA la aceeaşi reţea wireless.
2 . Urmaţi instrucţiunile din manualul de instalare/
instrucţiuni pentru software-ul AllShare pentru
a configura dispozitivele şi fişierele pentru
redare sau vizionare.
3 . Pe computerul care utilizează software-ul
AllShare, confirmaţi faptul că telefonul este
conectat.
4 . Pe telefon, selectaţi fişierul pe care doriţi să
îl vizionaţi sau redaţi şi apoi selectaţi aparatul
Blu-ray ca dispozitiv de redare.
5 . Pe telefon, porniţi redarea.
Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 43
43 |
2012-02-23 오후 6:56:42
Media Play
Controlul redării video
Puteţi controla redarea fişierelor video aflate pe discuri Blu-ray, DVD şi CD, dar şi pe dispozitive de
stocare USB. În funcţie de disc sau de conţinut, este posibil ca unele din funcţiile descrise în acest
manual să nu fie disponibile.
Butoane de pe telecomandă utilizate pentru redarea clipurilor video
DISC MENU
TITLE MENU
0

POPUP
Utilizarea meniului discului, a titlului discului,
a meniului pop-up şi a listei de titluri
DISC MENU
În timpul redării, apăsaţi acest buton pentru
a afişa meniul discului.
TITLE MENU
În timpul redării, apăsaţi acest buton pentru
a afişa meniul de titluri.
• În cazul în care discul conţine o listă de
redare, apăsaţi butonul VERDE (B) pentru
a accesa lista de redare.
POPUP MENU
În timpul redării, apăsaţi acest buton pentru
a afişa meniul pop-up.
MUTE
FULL SCREEN

HOME
REPEAT
Repetarea redării
1 . În timpul redării, apăsaţi pe butonul
REPEAT de pe telecomandă.
2 . Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
opţiunea Capitol, Toate sau Titlu, apoi
apăsaţi pe butonul E.
| REŢINEŢI |
Repetarea
unui titlu sau Este posibil ca ecranul să nu afişeze imediat
elementele pentru Capitol sau Titlu. Apăsaţi în
a unui capitol
continuare butoanele ▲▼ până când opţiunea
dvs. este încadrată în câmpul albastru.
3 . Pentru a reveni la modul normal de redare,
apăsaţi din nou pe butonul REPEAT, apoi
apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
opţiunea Dezactivat şi apăsaţi pe butonul E.
1 . În timpul redării, apăsaţi pe butonul
REPEAT de pe telecomandă.
2 . Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
opţiunea Repetare A-B.
| REŢINEŢI |
Este posibil ca ecranul să nu afişeze imediat
opţiunea Repetare A-B. Apăsaţi în continuare
butoanele ▲▼ până când opţiunea Repetare
A-B este încadrată în câmpul albastru.
Repetarea
3 . Apăsaţi pe butonul E în punctul iniţial
unei secţiuni
de repetare a redării (A).
4 . Apăsaţi pe butonul E în punctul final de
repetare a redării (B).
5 . Pentru a reveni la modul de redare normală,
apăsaţi din nou pe butonul REPEAT.
6 . Apăsaţi butonul E.
| REŢINEŢI |
Trebuie să setaţi punctul (B) după cel puţin 5
secunde de redare, după punctul (A).
DISC MENU sau În timpul redării, apăsaţi acest buton pentru
TITLE MENU
a afişa lista de titluri.

Butoane de redare
În modurile de căutare, de redare cu încetinitorul şi
de redare secvenţială, aparatul nu va emite sunet.
6
Porneşte redarea.
5
Opreşte redarea.
7
Opreşte temporar redarea.
În timpul redării, apăsaţi pe butonul 3
sau .
Modul de
redare rapidă La fiecare apăsare a butonului 3 sau
, viteza de redare se va schimba.
Redarea cu
încetinitorul
În modul Pauză, apăsaţi pe butonul .
La fiecare apăsare a butonului , viteza
de redare se va schimba.
Redarea
secvenţială
În modul Pauză, apăsaţi pe butonul 7.
De fiecare dată când apăsaţi butonul 7
apare un nou cadru.
Redare cu
omitere
În timpul redării, apăsaţi pe butonul 1
sau 2.
De fiecare dată când apăsaţi butonul
1 sau 2, discul trece la capitolul sau
fişierul următor.
| 44 Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 44
2012-02-23 오후 6:56:48
Meniu care apare doar când este redat un
În timpul redării, apăsaţi pe butonul TOOLS.
disc BD/DVD
Mod Repetare
Selectaţi pentru a repeta un anumit titlu,
capitol (doar pentru discurile BD/DVD)
sau secţiune marcată. Funcţionează
în acelaşi mod ca şi butonul REPEAT.
Consultaţi pagina 44.
Ecr. compl.
Selectaţi această opţiune pentru a seta
dimensiunea de ecran complet dorită.
Puteţi selecta Original, Mod 1 (mai mare)
şi Mod 2 (cel mai mare).
Mod imagine
Selectaţi această opţiune pentru a seta
modul imaginii.
- Dinamic : Alegeţi această setare
pentru a îmbunătăţi claritatea.
- Standard : Alegeţi această setare
pentru majoritatea aplicaţiilor de
vizualizare.
- Film : Aceasta este cea mai bună
setare pentru vizualizarea filmelor.
- Utilizator : Vă permite să reglaţi
claritatea şi funcţia de reducere a
zgomotului.
| REŢINEŢI |
Când selectaţi opţiunea Utilizator,
va apărea ecranul Setări utilizator.
Selectaţi o opţiune, apăsaţi E,
folosiţi butoanele ◄► pentru a
efectua o reglare şi apoi apăsaţi pe
E. Apăsaţi pe butonul RETURN (')
pentru a reveni la meniul TOOLS.
Atunci când utilizaţi funcţia BD Wise,
nu va apărea acest meniu.
Mod egalizator Selectaţi pentru a utiliza egalizatorul.
Setări
egalizator
Redare de la
început
Selectaţi pentru a reda filmul de la
început.
Căutare
capitole
Selectaţi pentru a vă deplasa la un
capitol pe care doriţi să îl vizionaţi.
Audio
Selectaţi această opţiune pentru a seta
limba audio dorită.
- Puteţi activa această funcţie şi prin
apăsarea butonului AUDIO de pe
telecomandă.
Subtitrare
Selectaţi această opţiune pentru a seta
limba dorită pentru subtitluri.
- Puteţi activa această funcţie şi prin
apăsarea butonului SUBTITLE de pe
telecomandă.
Unghi
Pentru a viziona o scenă din alt unghi.
Opţiunea Unghi afişează numărul de
unghiuri de vizionare disponibile (1/1,
1/2, 1/3 etc.).
Video
BONUSVIEW
/ Audio
BONUSVIEW
Selectaţi această opţiune pentru a seta
opţiunea Bonusview dorită.
Media Play
Căutare titlu
Căutare
moment
Selectaţi pentru a vă deplasa la titlul
dorit, în cazul în care pe disc există mai
multe titluri, la scena dorită sau, utilizând
funcţia Căutare timp de redare, la un
anumit moment din cadrul unui film sau
clip video. Cu ajutorul funcţiei Căutare
timp de redare, dvs. puteţi desemna
momentul specific prin introducerea
unei coordonate temporale în următorul
format: 00:00:00 (ore, minute, secunde),
folosind telecomanda.
05
Utilizarea meniului Instrumente
Meniu care apare doar când este redat un
fişier
Listă
videoclipuri
Vă deplasaţi la ecranul listei cu
conţinuturi video.
Căutare scenă
Căutaţi în cadrul fişierului video, după
scenă.
Informaţii
Consultaţi informaţiile fişierului video.
| REŢINEŢI |
În funcţie de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul
de instrumente poate diferi. Este posibil să nu fie afişate
toate opţiunile.
Selectaţi pentru a seta egalizatorul.
| REŢINEŢI |
Apare doar când este activat modul
pentru egalizator.
Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 45
45 |
2012-02-23 오후 6:56:53
Media Play
Redarea aleatorie a pieselor de pe un
CD audio
Controlul redării muzicii
Puteţi controla redarea conţinuturilor muzicale de
pe un DVD, CD sau dispozitiv de stocare USB.
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
Puteţi configura aparatul pentru a reda aleator
piesele de pe un CD audio (CD-DA/MP3).
1 . În timpul redării, utilizaţi butonul ► pentru
din colţul din dreapta jos al
a selecta
ecranului şi apoi apăsaţi butonul E.
2 . Utilizaţi ▲▼ pentru a seta Mod Amestecare
Activat sau Dezactivat, apoi apăsaţi butonul
E.
7
8
9
Crearea unei liste de redare
Butoane de pe telecomandă utilizate
pentru redarea muzicii
RDS DISPLAY
6
TA
DISC MENU
TITLE MENU
0
POPUP
5
MUTE
4
1
1
2
3
Redarea rapidă (numai CD audio (CD-DA))
În timpul redării, apăsaţi pe butonul 3 sau .
La fiecare apăsare a butonului 3 sau , viteza de
redare se va schimba.
2 Butonul 7 : Întrerupe melodia redată.
3 Butonul 6 : Redă pista selectată actual.
4 Butonul 5 : Opreşte melodia redată.
Omitere : În timpul redării, apăsaţi pe butonul 1
5 sau 2 pentru a vă deplasa la melodia următoare
sau anterioară din listă.
6
Butoanele Numerice : În timpul redării listei de
redare, apăsaţi numărul melodiei dorite. Este redată
piesa selectată.
Repetarea pieselor de pe un CD audio
Puteţi configura aparatul pentru a repeta piesele
de pe un CD audio (CD-DA/MP3).
1 . În timpul redării, utilizaţi butonul ► pentru
a selecta
din colţul din dreapta jos al
ecranului şi apoi apăsaţi butonul E.
2 . Utilizaţi ▲▼ pentru a selecta modul de
repetare dorit - Dezactivat, O melodie sau
Toate - apoi apăsaţi butonul E.
AllShare Play / Muzică /
1 / 17
CD audio
► TRACK 001
03:59
TRACK 002
04 34
04:34
TRACK 003
04:24
TRACK 004
04:01
TRACK 005
04:26
TRACK 006
05:07
TRACK 007
04:47
TRACK 008
03:59
TRACK 009
04:34
TRACK 010
04:02
‫ ٭‬TRACK 001
00:00 / 03:59
b Depl. pag. / Instr. ' Revenire
1 . Când este afişat ecranul de redare,
apăsaţi butonul TOOLS. Va apărea meniul
Instrumente.
2 . Utilizaţi butoanele ▲▼ pentru a Redare
selecţie prin selectare şi apoi apăsaţi butonul
E. Apare ecranul Redare prin selectare.
3 . Utilizaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta o
melodie, apoi apăsaţi butonul E. În partea
stângă a piesei apare o bifă.
4 . Repetaţi pasul 3 pentru a selecta şi bifa piese
suplimentare.
5 . Pentru a elimina o melodie din listă, deplasaţivă la melodia respectivă şi apăsaţi din nou
butonul E. Melodia va fi debifată.
6 . Când aţi terminat, utilizaţi butonul ► pentru a
selecta Redare, apoi apăsaţi butonul E. Va
apărea din nou ecranul de redare a muzicii, în
care sunt listate numai piesele pe care le-aţi
bifat. Pistele selectate sunt redate automat.
| REŢINEŢI |
Puteţi crea o listă de redare cu până la 99 de melodii pe
un CD Audio (CD-DA).
Dacă aţi creat o listă de redare, în meniul Instrumente
opţiunea Redare prin selectare este înlocuită de opţiunea
Editare listă de redare.
În ecranul Redare prin selectare, puteţi alege şi opţiunile
Select. globală, Deselectare toate şi Anulare.
| 46 Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 46
2012-02-23 오후 6:56:55
Puteţi copia prin rip muzica de pe un CD pe un
dispozitiv USB introdus în mufa USB.
1 . Introduceţi un dispozitiv USB în mufa USB de
pe partea frontală a aparatului, apoi apăsaţi
butonul RETURN (') de pe telecomandă.
2 . Introduceţi în aparat discul de pe care doriţi
să copiaţi şi închideţi sertarul pentru discuri.
3 . Când este afişat ecranul de redare,
apăsaţi butonul TOOLS. Va apărea meniul
Instrumente.
4 . Utilizaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta
opţiunea Rip, apoi apăsaţi butonul E. Va
apărea ecranul Rip.
5 . Utilizaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta o
melodie, apoi apăsaţi butonul E. În partea
stângă a piesei apare o bifă.
6 . Repetaţi pasul 5 pentru a selecta şi bifa piese
suplimentare.
7 . Pentru a elimina o melodie din listă, deplasaţivă la melodia respectivă şi apăsaţi din nou
butonul E. Melodia va fi debifată.
8 . Când aţi terminat, utilizaţi butonul ► pentru
a selecta Rip, apoi apăsaţi butonul E. Va
apărea fereastra pop-up Rip.
9 . Apăsaţi butonul E pentru a începe procesul
de Rip. Va apărea fereastra pop-up de
finalizare a operaţiei de rip.
10 . Când operaţia de rip este terminată, apare
mesajul „Extragere finalizată.”. Apăsaţi
butonul E.
| REŢINEŢI |
Când se termină operaţia de rip, pe dispozitivul USB este
creat un folder cu denumirea MP.
Utilizarea funcţiei Bluetooth
Puteţi utiliza un dispozitiv Bluetooth pentru a vă
bucura de muzică stereo de înaltă calitate, fără cabluri!
Ce reprezintă Bluetooth?
Bluetooth este o tehnologie care permite
interconectarea rapidă a dispozitivelor compatibile
Bluetooth printr-o conexiune fără fir, cu rază scurtă
de acţiune.
• Un dispozitiv Bluetooth poate cauza zgomote sau
defecţiuni de funcţionare, în funcţie de utilizare.
- Când o parte a corpului se află în contact cu
sistemul de transmisie/recepţie al dispozitivului
Bluetooth sau al sistemului Home Cinema.
- Variaţii electrice din cauza diverselor obstacole
– pereţi, colţuri sau elemente de partiţionare a
birourilor.
- Interferenţe electrice din partea unor dispozitive
care funcţionează pe aceeaşi frecvenţă – inclusiv
echipamente medicale, cuptoare cu microunde şi
routere wireless LAN.
• Împerecheaţi sistemul Blu-ray Home Cinema cu
dispozitivul Bluetooth, cu cele două dispozitive în
poziţie apropiată.
• Cu cât distanţa dintre aparatul sistemul Home Cinema
şi dispozitivul Bluetooth este mai mare, cu atât
calitatea sunetului devine mai slabă.
Dacă distanţa este mai mare decât raza de operare
Bluetooth, conexiunea se va întrerupe.
• În zonele cu calitate scăzută a recepţiei, conexiunea
Bluetooth ar putea să nu funcţioneze corect.
• Sistemul Home Cinema are o rază de recepţie de max.
10 m în orice direcţie, dacă nu este obstrucţionat de
obstacole. Conexiunea va fi întreruptă automat în cazul
în care distanţa depăşeşte această valoare. Chiar
în cadrul acestui interval, calitatea sunetului poate fi
deteriorată de obstacole precum pereţi sau uşi.
• Acest dispozitiv wireless poate cauza interferenţe
electrice în timpul funcţionării.
Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 47
Media Play
Extragere
11 . Apăsaţi pe butonul RETURN (') pentru a
reveni la ecranul Redare.
05
• Selectaţi opţiunea Select. globală pentru a selecta
toate piesele. Această opţiune anulează piesele
individuale selectate. Când apăsaţi butonul RETURN
(') de pe telecomandă sau selectaţi REDARE şi apoi
apăsaţi butonul E, toate piesele vor apărea în ecranul
Redare muzică, iar aparatul va începe să redea toate
piesele începând cu Piesa 001.
• Utilizaţi Deselectare toate pentru a deselecta simultan
toate piesele. Apoi, selectaţi piese individuale sau
utilizaţi opţiunea Selectare toate şi apăsaţi butonul
RETURN (') de pe telecomandă sau selectaţi
REDARE şi apoi apăsaţi butonul E. Dacă nu utilizaţi
opţiunea Selectare toate sau dacă selectaţi piese
individual, lista de redare nu se va schimba.
• Opţiunea Anulare anulează modificările efectuate în
ecranul Selectare prin redare. Când reveniţi la ecranul
de redare, lista de redare va rămâne neschimbată.
47 |
2012-02-23 오후 6:57:05
Media Play
Pentru a conecta sistemul Home Cinema
la un dispozitiv Bluetooth
Conectare
Dispozitiv Bluetooth
Verificaţi dacă dispozitivul Bluetooth acceptă
căştile stereo compatibile Bluetooth.
1 . Apăsaţi butonul FUNCTION de pe
telecomanda aparatului pentru a afişa mesajul
BT.
• Pe afişajul frontal al sistemului Home
Cinema va apărea mesajul WAIT timp de 2
secunde, apoi mesajul READY.
2 . Selectaţi meniul Bluetooth al dispozitivului
pe care doriţi să-l conectaţi prin Bluetooth.
(consultaţi manualul de utilizare al
dispozitivului Bluetooth)
3 . Selectaţi un meniu pentru căşti Stereo pe
dispozitivul Bluetooth.
• Veţi vizualiza o listă de dispozitive scanate.
4 . Selectaţi „SamsungHTS-XXXXXX” din lista
cu rezultate ale căutării.
• Când sistemul Home Cinema este conectat
la dispozitivul Bluetooth, pe afişajul frontal
va apărea numele dispozitivului conectat
prin Bluetooth, urmat Home Cinema.
5 . Redaţi muzică pe dispozitivul conectat.
• Puteţi asculta muzica redată de pe
dispozitivul Bluetooth conectat, prin
intermediul sistemului Home Cinema.
| REŢINEŢI |
Sistemul Home Cinema acceptă numai date Middle
Quality SBC (până la 237kbps@48kHz) şi nu acceptă
date High Quality SBC (328kbps@44.1kHz).
Funcţia AVRCP este acceptată şi va funcţiona în mod
diferit, în funcţie de specificaţiile celuilalt dispozitiv.
Conectaţi numai la dispozitive Bluetooth care acceptă
profilul A2DP.
Nu puteţi împerechea mai multe dispozitive Bluetooth
simultan.
Căutarea sau conectarea ar putea să nu fie realizate
corect de aparat în următoarele situaţii:
| 48 Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 48
- Dacă este emisă o undă electrică puternică în
apropierea sistemului Home Theater.
- Dacă sunt împerecheate simultan mai multe dispozitive
Bluetooth cu aparatul.
- Dacă dispozitivul Bluetooth este oprit, nu este găsit sau
nu funcţionează corect
- Reţineţi că unele dispozitive, cum sunt cuptoarele
cu microunde, adaptoarele wireless LAN, lămpile cu
plasmă şi cuptoarele cu gaz, care utilizează aceeaşi
frecvenţă ca şi dispozitivul Bluetooth pot cauza
interferenţe.
Pentru a deconecta dispozitivul Bluetooth
de la sistemul Home Cinema
Puteţi deconecta sistemul Home Cinema de la
dispozitivul Bluetooth. (consultaţi manualul de
utilizare al dispozitivului Bluetooth)
• Sistemul Home Cinema va fi deconectat.
• Când sistemul Home Cinema este deconectat
de la dispozitivul Bluetooth, sistemul va afişa
mesajul DISCONNECTED pe afişajul frontal.
Pentru a deconecta sistemul Home
Cinema de la dispozitivul Bluetooth
Apăsaţi butonul (
) de pe panoul frontal al
sistemului Home Cinema pentru a comuta de la
BT la alt mod sau pentru a opri sistemul Home
Cinema.
• Cu excepţia deconectării prin schimbarea
funcţiei, dispozitivul Bluetooth conectat va
aştepta o anumită perioadă de timp un răspuns
de la sistemul Home Cinema înainte de a
întrerupe conexiunea.
(Durata de deconectare poate varia, în funcţie
de dispozitivul Bluetooth)
• Dispozitivul conectat în momentul respectiv va fi
deconectat.
| REŢINEŢI |
În modul de conectare Bluetooth, conexiunea Bluetooth se
va întrerupe dacă distanţa dintre sistemul Home Cinema şi
dispozitivul Bluetooth depăşeşte 10 m. Dacă distanţa este
modificată astfel încât să se încadreze în raza de acţiune sau
dacă reporniţi dispozitivul Bluetooth, trebuie să reconectaţi
dispozitivele.
Dacă dispozitivul Bluetooth intră din nou în raza de acoperire,
puteţi realiza o repornire pentru a reiniţializa împerecherea
cu dispozitivul Bluetooth.
În modul de funcţionare BT, screen saver-ul va fi activat dacă
dispozitivul nu este acţionat timp de 5 minute. Apoi, pentru a
conecta dispozitivul BT, opriţi screen saver-ul şi reconectaţi
dispozitivul. Pentru a dezactiva screen saver-ul, apăsaţi orice
buton de pe telecomandă. (de exemplu, butonul de volum
etc.)
2012-02-23 오후 6:57:07
Redarea conţinuturilor foto
În timpul redării, apăsaţi pe butonul TOOLS.
Listă de
fotografii
Selectaţi pentru a vă deplasa la lista de
fotografii de pe suportul curent.
Începere
expunere diap.
Selectaţi această opţiune pentru a
începe prezentarea diapozitivelor.
Viteză
diapozitive
Selectaţi această opţiune pentru a seta
o viteză pentru redare a dispozitivelor.
Efect de
tranziţie
Selectaţi această opţiune pentru a
seta efectele speciale pentru redarea
dispozitivelor.
Muzică fundal
activată
Selectaţi această opţiune pentru a
asculta muzică în timpul vizionării unei
prezentări de dispozitive.
Setare muzică
de fond
Selectaţi această opţiune pentru a seta
valorile pentru muzica de fundal.
Mod imagine
Selectaţi această opţiune pentru a
configura setările imaginii.
- Dinamic : Alegeţi această setare
pentru a îmbunătăţi claritatea.
- Standard : Alegeţi această setare
pentru majoritatea condiţiilor de
vizionare.
- Film : Aceasta este cea mai bună
setare pentru vizualizarea filmelor.
- Utilizator : Vă permite să reglaţi
claritatea şi funcţia de reducere a
zgomotului.
| REŢINEŢI |
Pentru a activa muzica de fundal, fişierul cu fotografii
trebuie să se găsească pe acelaşi suport de stocare ca şi
fişierul muzical. Totuşi, calitatea sunetului poate fi afectată
de rata de biţi a fişierului MP3, de dimensiunea fotografiei
şi de metoda de codare.
În modul Ecran complet nu puteţi mări subtitrarea şi
imaginea PG.
Utilizarea meniului Instrumente
când este evidenţiat un fişier
Când este evidenţiat un fişier, apăsaţi pe butonul
TOOLS.
Vizualizare
Selectaţi pentru a accesa opţiunile de
sortare: Artist, Gen, Lunar, Ultima dată,
etc. Opţiunile de sortare afişate depind
de tipul de suport de stocare.
Viz. folder
Apare în ecranul de vizualizare funcţii.
Selectaţi pentru a afişa folderele de pe
dispozitivul de stocare
Titlu
Apare în ecranul de vizualizare funcţii.
Selectaţi pentru a sorta toate
fotografiile sau fişierele de pe
dispozitivul de stocare după titlu.
Artist
Apare în ecranul de vizualizare funcţii.
Selectaţi Artist pentru a sorta şi afişa
toate piesele muzicale de pe un
dispozitiv de stocare după artist.
Album
Apare în ecranul de vizualizare funcţii.
Selectaţi Album pentru a sorta şi
afişa toate piesele muzicale de pe un
dispozitiv de stocare după album.
Gen
Apare în ecranul de vizualizare funcţii.
Selectaţi Gen pentru a sorta şi afişa
toate piesele muzicale de pe un
dispozitiv de stocare după gen.
Ultima dată
Apare în ecranul de vizualizare funcţii.
Selectaţi pentru a sorta şi a afişa
toate fişierele foto şi video de pe un
dispozitiv de stocare în funcţie de dată,
de la cele mai noi la cele mai vechi.
Atunci când utilizaţi funcţia BD
Wise, nu va apărea acest meniu.
Zoom
Selectaţi această opţiune pentru a
mări fotografia selectată. (Fotografia se
poate mări de până la 4 ori)
Rotire
Selectaţi această opţiune pentru a roti
fotografia. (Imaginea se poate roti în
sens orar sau anti-orar.)
Informaţii
Afişează informaţiile despre imagine.
Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 49
Media Play
Utilizarea meniului de instrumente
În funcţie de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul
de instrumente poate diferi. Este posibil să nu fie afişate
toate opţiunile.
05
Puteţi reda conţinuturi foto aflate pe un DVD,
dispozitiv USB, dispozitiv mobil sau PC.
| REŢINEŢI |
49 |
2012-02-23 오후 6:57:09
Media Play
Prima dată
Apare în ecranul de vizualizare funcţii.
Selectaţi pentru a sorta şi a afişa
toate fişierele foto şi video de pe un
dispozitiv de stocare în funcţie de dată,
de la cele mai vechi la cele mai noi.
Lunar
Apare în ecranul de vizualizare funcţii.
Selectaţi pentru a sorta toate fişierele
foto sau video de pe dispozitivul de
stocare după luna creării.
Funcţia de redare prin selectare vă
permite să selectaţi anumite fişiere
muzicale, video şi foto pentru redare.
Această funcţie este similară pentru toate
tipurile de formate media. Exemplul de
mai jos este prezentat pentru fotografii.
1. În ecranul Vizualizare pictograme
mari, evidenţiaţi o fotografie şi
apoi apăsaţi pe butonul TOOLS al
telecomenzii.
2. În meniul Instrumente selectaţi
opţiunea Redare selecţie şi apoi
apăsaţi butonul E.
3. În ecranul de selectare, utilizaţi
butoanele ▲▼◄► pentru a
selecta fotografia pe care doriţi să
o vizionaţi, apoi apăsaţi pe butonul
E. În partea stângă a fotografiei
apare o bifă.
4. Repetaţi pasul 3 pentru fiecare
fotografie pe care doriţi să o vizionaţi.
Redare selecţie 5. Pentru a deselecta o fotografie,
evidenţiaţi-o şi apoi apăsaţi butonul
E.
6. Când aţi terminat, utilizaţi butoanele
◄► pentru a selecta Redare, apoi
apăsaţi butonul E. Va începe o
prezentare de diapozitive care va
conţine fotografiile dvs.
7. Pentru a întrerupe prezentarea
diapozitivelor, apăsaţi o dată butonul
E. Pentru a reîncepe prezentarea
diapozitivelor, apăsaţi din nou
butonul E.
8. Pentru a opri prezentarea de diapozitive,
apăsaţi butonul RETURN (').
| REŢINEŢI |
După ce începe prezentarea de
diapozitive, o puteţi controla cu
ajutorul butonului TOOLS şi puteţi
afişa meniul Prezentare diapozitive.
Consultaţi secţiunea „Utilizarea
meniului Instrumente” la pagina 49.
Selectaţi Trimitere pentru a încărca
fişierele selectate pe Picasa, Facebook,
Cloud Storage, N Drive sau Family
Story. Pentru a utiliza funcţia Trimitere,
trebuie să deschideţi un cont şi să vă
conectaţi.
1. Utilizaţi butoanele ▲▼◄►
pentru a selecta un fişier, apoi
apăsaţi butonul E.
2. Repetaţi pentru fiecare piesă sau
fişier pe care doriţi să îl încărcaţi.
Trimitere
| REŢINEŢI |
Puteţi, de asemenea, să vă
deplasaţi la Select. globală din
partea dreaptă şi apoi să apăsaţi
butonul E pentru a selecta toate
piesele sau fişierele.
3. Selectaţi Trimitere din partea
dreaptă a ecranului, apoi apăsaţi
butonul E.
4. Utilizaţi butoanele ▲▼ pentru a
selecta site-ul online pe care doriţi
să încărcaţi fişierele sau piesele,
apoi apăsaţi butonul E.
Funcţia de conectare/deconectare
Conect./Decon. vă permite să vă conectaţi la contul
Samsung online.
Selectaţi pentru a crea o listă de redare
sau a adăuga fişiere sau piese la o listă
de redare.
1. Selectaţi Adăug. la listă, apoi
apăsaţi butonul E.
Adăug. la listă
2. Utilizaţi butoanele ▲▼◄►
pentru a evidenţia o piesă sau un
fişier şi apoi apăsaţi butonul E.
3. Repetaţi pentru fiecare piesă sau
fişier pe care doriţi să îl adăugaţi.
4. Selectaţi Adăugare din partea
dreaptă, apoi apăsaţi butonul E.
5. În ecranul care apare, efectuaţi
una din următoarele acţiuni:
• Selectaţi lista de redare în care doriţi
să adăugaţi piesele sau fişierele şi
apoi apăsaţi butonul E.
| 50 Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 50
2012-02-23 오후 6:57:11
Selectaţi Editare listă de redare pentru
a elimina fişiere sau piese dintr-o listă
existentă. Dispozitivul de stocare care
conţine lista de redare trebuie introdus
în aparat sau ataşat la acesta.
Edit. listă red
1. Utilizaţi butoanele ▲▼◄►
pentru a selecta un fişier, apoi
apăsaţi butonul E.
2. Repetaţi pentru fiecare piesă sau
fişier pe care doriţi să îl eliminaţi.
| REŢINEŢI |
Puteţi, de asemenea, să vă
deplasaţi la Selectare toate din
partea dreaptă şi apoi să apăsaţi
butonul E pentru a selecta toate
piesele sau fişierele.
3. Selectaţi Eliminare din partea
dreaptă a ecranului, apoi apăsaţi
butonul E.
Redare grup
Listă de redare
După ce aţi sortat piesele după artist,
gen, album, titlu, ultima dată, prima
dată sau lună, selectaţi un grup rezultat
în urma sortării (de exemplu, toate
fotografiile din luna august) şi apoi
selectaţi Redare grup curent pentru
a reda sau viziona numai fişierele din
acel grup.
Selectaţi pentru a vă deplasa la lista de
redare din ecranul principal AllShare.
Informaţii
Afişează fişierul media şi informaţiile
despre conţinut.
| REŢINEŢI |
În funcţie de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul
de instrumente poate diferi. Este posibil să nu fie afişate
toate opţiunile.
Audiţia radio
Utilizarea butoanelor de pe telecomandă
1 . Apăsaţi butonul FUNCTION pentru a selecta
FM.
2 . Reglaţi la postul dorit.
• Reglare presetare 1: Apăsaţi butonul 5
pentru a selecta PRESET şi apoi apăsaţi
pe butonul TUNING/CH (,.) pentru a
selecta postul presetat.
- Înainte de a putea asculta posturi radio
presetate, trebuie să adăugaţi astfel de
posturi în memoria aparatului. Consultaţi
pagina 52 pentru instrucţiuni.
• Reglare manuală : Apăsaţi butonul 5
pentru a selecta MANUAL şi apoi apăsaţi
butonul TUNING/CH (,.) pentru a
comuta pe o frecvenţă mai mare sau mai
mică.
• Reglare automată : Apăsaţi butonul 5
pentru a selecta MANUAL şi apoi apăsaţi
pe butonul TUNING/CH (,.), pentru a
căuta automat banda.
Setarea Mono/Stereo
Apăsaţi butonul MO/ST.
• După fiecare apăsare a butonului, sunetul este
comutat între STEREO şi MONO.
• Într-o zonă cu recepţie slabă, selectaţi MONO
pentru o transmisie clară, fără interferenţe.
Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 51
Media Play
În funcţie de ecranul în care sunteţi,
selectaţi Ştergere pentru a şterge
Ştergere
un fişier de pe suportul care permite
(Listă de redare)
ştergerea (de ex., un dispozitiv USB)
sau pentru a şterge o listă de redare.
Codificare
Codarea - care se schimbă în funcţie
de limbă sau zona geografică modifică modul în care aparatul
sortează, aranjează şi prezintă fişierele
sau piesele, afişează datele etc.
Selectaţi Codare pentru a schimba
codarea în funcţie de limbă sau zonă
geografică.
05
Adăug. la listă
(continuare)
• Selectaţi Listă nouă, apoi apăsaţi
butonul E. Cu ajutorul tastaturii
pop-up care apare, creaţi un
nume pentru noua listă de redare.
Introduceţi numere utilizând
telecomanda. Introduceţi litere
folosind butoanele ▲▼◄► pentru
a deplasa cursorul şi apoi apăsând
pe butonul E. La final, deplasaţivă la FINALIZARE din partea de jos
a ecranului şi apăsaţi pe butonul
E.
51 |
2012-02-23 오후 6:57:13
Media Play
Presetarea posturilor
Exemplu: Presetarea frecvenţei 89.10 FM în
memorie.
1 . Apăsaţi butonul FUNCTION pentru a selecta
FM.
2 . Apăsaţi butonul TUNING/CH (,.) pentru a
selecta <89.10>.
3 . Apăsaţi pe butonul TUNER MEMORY.
• Pe afişaj se aprinde intermitent Număr.
4 . Apăsaţi din nou pe butonul TUNER
MEMORY.
• Apăsaţi pe butonul TUNER MEMORY
înainte ca Număr să dispară de pe afişaj.
• După ce apăsaţi pe butonul TUNER
MEMORY, Număr va dispărea de pe afişaj,
iar postul va fi stocat în memorie.
5 . Pentru a preseta un alt post, repetaţi paşii
2-4.
• Pentru a comuta pe un post presetat,
apăsaţi butonul TUNING/CH (,.).
• CT (Ora exactă) : Decodează ora exactă de
pe frecvenţa FM. Este posibil ca unele posturi
să nu transmită informaţii despre PTY, RT sau
CT, de aceea informaţiile pot să nu fie afişate
întotdeauna.
• TA (Anunţuri din trafic) : TA ON/OFF (ANUNŢURI
DIN TRAFIC ACTIVATE/DEZACTIVATE) indică
faptul că anunţurile despre trafic sunt în curs de
desfăşurare.
| REŢINEŢI |
Este posibil ca sistemul RDS să nu funcţioneze
corespunzător dacă postul respectiv nu transmite
corespunzător semnalul RDS sau semnalul este prea slab.
Pentru a afişa semnalele RDS
Puteţi vizualiza semnalele RDS pe care postul le
trimite pe afişaj.
Apăsaţi butonul RDS DISPLAY în timp ce ascultaţi
un post radio.
• După fiecare apăsare a butonului, afişajul
se modifică pentru a vă indica următoarele
informaţii : PS NAME RT CT Frecvenţă
Despre transmisia RDS
Utilizarea sistemului RDS
(Radio Data System) pentru recepţionarea
PS (Serviciu
program)
În timpul căutării, pe afişaj apare <PS
NAME> (NUME SERVICII PROGRAM),
după care sunt afişate numele
posturilor. Pe afişaj apare <NO PS>
(NICIU SERVICIU DE PROGRAM) dacă
nu este trimis niciun semnal.
RT(Text radio)
în timpul căutării, pe ecran apare
<RT>, iar apoi mesajele text trimise de
postul respectiv. Pe afişaj apare <NO
RT> (NICIUN TEXT RADIO) dacă nu
este trimis niciun semnal.
Frecvenţă
Frecvenţa postului (serviciu non-RDS)
posturilor FM
RDS permite posturilor FM să trimită un semnal
suplimentar odată cu semnalele normale de
program.
De exemplu, posturile îşi trimit numele, precum şi
informaţiile despre tipul de program transmis, cum
ar fi sport, muzică etc.
Atunci când comutaţi la un post FM care
furnizează servicii RDS, pe afişaj se aprinde
indicatorul RDS.
Descrierea funcţiei RDS
• PTY (Tip program) : Afişează tipul de program
transmis în momentul respectiv.
• PS NAME (Nume servicii program) : Indică
numele postului de transmisie şi este format din
8 caractere.
• RT (Text radio) : Decodează textului transmis de
un post (dacă există) şi este compus din maxim
64 de caractere.
Despre caracterele de pe afişaj
Când afişajul indică semnale PS sau RT sunt
utilizate următoarele caractere.
• Fereastra afişajului nu poate face distincţia între
majuscule şi minuscule, utilizând întotdeauna
majusculele.
• Fereastra afişajului nu poate afişa diacriticele,
astfel <A,> poate să redea sunetele <À, Â, Ä, Á,
Å şi Ã.>
| 52 Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 52
2012-02-23 오후 6:57:15
Indicaţia PTY (Tipul programului) şi
funcţia PTY-SEARCH (CĂUTARE TIP
Utilizarea telecomenzii cu efecte
speciale Butoane de control
05
PROGRAM)
Sunet 3D
codurilor PTY
Vă puteţi bucura de un sunet surround mai natural şi mai
viu, cu tonuri îmbogăţite, reglând adâncimea sunetului
prin utilizarea opţiunilor de nivel.
Dezactivat  Ridicat  Mediu  Scăzut
| REŢINEŢI |
Pentru a căuta un program cu ajutorul
Înainte de a începe!
• Funcţia Căutare tip program se aplică doar la
posturile presetate.
• Pentru a întrerupe procesul de căutare în orice
moment, apăsaţi butonul 5.
• Există o limită de timp atunci când efectuaţi
următorii paşi. Dacă setarea este anulată înainte
de finalizare, începeţi din nou operaţia de la
pasul 1.
• Atunci când presetaţi butoanele de pe
telecomanda principală, asiguraţi-vă că aţi
selectat postul FM cu ajutorul telecomenzii
principale.
Media Play
Unul dintre avantajele serviciului RDS este că
puteţi localiza un anumit gen de program din
canalele presetate, specificând codurile PTY.
Nu este disponibil în modul FM.
Redarea unui material
video 2D în format 3D
Vă puteţi bucura de conversia materialelor video 2D în
modul 3D.
| REŢINEŢI |
Dacă accesaţi meniul principal sau meniul Smart Hub
în modul 3D, acesta se va comuta automat la 2D.
vTuner
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
1 . Apăsaţi butonul PTY SEARCH în timp ce
ascultaţi un post FM.
vTuner
vTuner este funcţia pentru ascultarea transmisiilor radio.
Dacă apăsaţi butonul vTuner, puteţi accesa aplicaţia
vTuner.
Puteţi utiliza funcţia vTuner după ce descărcaţi aplicaţia
vTuner de pe site-ul Samsung Apps.
2 . Apăsaţi pe PTY- sau pe PTY+ până când pe
afişaj apare codul dorit.
• Pe afişaj apar codurile PTY descrise în
dreapta.
3 . Apăsaţi din nou pe butonul PTY SEARCH,
cât timp codul PTY selectat la pasul anterior
rămâne pe afişaj.
• Aparatul caută 15 posturi FM presetate,
întrerupe operaţia când găseşte postul
selectat de dvs. şi comută pe postul
respectiv.
Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 53
53 |
2012-02-23 오후 6:57:17
Media Play
SOUND
Funcţia SOUND EFFECT
EFFECT
Vă permite să selectaţi un mod care optimizează sunetul.
1. Apăsaţi butonul SOUND EFFECT.
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta modul
dorit: DSP, Dolby Pro Logic II sau Mod SFE.
3. Apăsaţi butoanele ◄► pentru a selecta efectul de
sunet dorit.
• Sala filarmonicii din Bratislava (Sala 2) : Evidenţiază
de asemenea calitatea vocii, pentru a crea impresia
unei săli de concert, dar la un nivel mai scăzut decât
opţiunea Sală1.
• Club de jazz din Seul B : Recomandat pentru jazz.
• Biserică din Seul : Creează impresia de audiţie dintr-o
biserică înaltă.
• Amfiteatru (Rock) : Recomandat pentru rock.
• Dezactivat : Selectaţi acest mod pentru o audiţie
normală.
DSP
MP3 Enhancer  Power Bass  Dezactivat
• MP3 Enhancer : Această funcţie vă ajută să vă
îmbunătăţiţi audiţia (de ex., muzică în format mp3).
Puteţi îmbunătăţi prin upscaling sunetul fişierelor MP3
(24 kHz, 8bit) la nivelul sunetului de CD (44,1 kHz,
16bit).
• Power Bass : Măreşte nivelul volumului pentru tonurile
de bass, oferind un bas profund şi puternic.
• Dezactivat : Selectaţi acest mod pentru o audiţie
normală.
Dolby Pro Logic II
Film  Muzică  Joc  Matrix  Prologic 
Dezactivat
• Film : Adaugă realism coloanei sonore a filmului.
• Muzică : Când ascultaţi muzică, sunetul poate conţine
efecte care să creeze impresia unei audiţii la faţa
locului.
• Joc : Amplifică emoţia provocată de sunetul jocului.
• Matrix : Selectaţi pentru a asculta un sunet surround
pe mai multe canale.
• Prologic : Selectaţi pentru a asculta o sursă de sunet
pe 2 canale în modul surround pe 5.1 canale, cu toate
boxele active.
- Este posibil ca unele boxe să nu primească semnal, în
funcţie de semnalul de intrare.
• Dezactivat : Selectaţi acest mod pentru o audiţie
normală.
Mod SFE
Sala de muz. simfonică din Boston (Sala 1)  Sala
filarmonicii din Bratislava (Sala 2)  Club de jazz din
Seul B  Biserică din Seul  Amfiteatru (Rock) 
Dezactivat
• Sala de muz. simfonică din Boston (Sala 1) :
Evidenţiază calitatea vocii, pentru a crea impresia unei
săli de concert.
| 54 Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 54
2012-02-23 오후 6:57:20
Servicii de Reţea
Privire de ansamblu asupra serviciului
Smart Hub
06
Puteţi accesa diverse servicii de reţea, precum
Smart Hub sau BD-LIVE, conectând aparatul la
reţeaua dvs.
1 . Conectaţi aparatul la reţea.
(Consultaţi pagina 22)
0
Cu ajutorul Smart Hub, puteţi descărca filme,
materiale video şi muzică de pe Internet, accesa
diverse aplicaţii contra cost sau gratuite şi puteţi
vizualiza toate aceste conţinuturi pe televizorul
dvs. Aplicaţiile includ ştiri, sporturi, prognoze
meteo, cotaţii bursiere, hărţi, fotografii şi jocuri.
Pentru instrucţiuni despre utilizarea funcţiei Smart
Hub, urmaţi paşii de mai jos:
34
Search
2 . Configuraţi setările de reţea.
(Consultaţi paginile 32~36)
Utilizarea serviciului Smart Hub
2
Servicii de Reţea
1
Pentru a utiliza servicii de reţea, trebuie să:
9
Samsung Apps
Your Video
Family Story
Fitness
Kids
5
6
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
7
a Conectare b WallPaper / Instr. ' Revenire
8
1
Your Video : Oferă recomandări de materiale video
în funcţie de preferinţele dvs.
2
Search : Oferă o funcţie de căutare integrată a
furnizorilor de materiale video şi a dispozitivelor
AllShare conectate.
2 . Faceţi clic pe Asistenţă din partea de sus a
paginii.
3
Recomandat : Afişează conţinuturile recomandate
de Samsung.
3 . În pagina Asistenţă, introduceţi numărul de
model al aparatului dvs. în câmpul Număr
model.
4
Comercial : Afişează ghidul Smart Hub, o
prezentare a aparatului şi a noilor aplicaţii.
4 . În pagina care apare, faceţi clic pe Obţinere
descărcări din partea stângă, sub Descărcări.
Va apărea Centru descărcări.
5
Family Story : O modalitate simplă de a accesa
conţinuturile familiei.
• Pentru a vă oferi acces la fotografiile, mesajele şi
evenimentele familiei, oriunde şi oricând.
6
Fitness : Poarta către un centru de îngrijire
personală unificat.
• Prezintă materiale video despre fitness, oferite de
diverşi furnizori, dar şi informaţii despre caloriile
arse cu ocazia fiecărui antrenament.
7
Kids : Serviciul Copii oferă copiilor o modalitate
simplă şi sigură de a-şi accesa conţinuturile
preferate.
• Pune la dispoziţia copiilor o mare varietate de
conţinuturi distractive şi sigure.
8
Asistenţă navigare : Afişează butoanele de pe
telecomandă pe care le puteţi utiliza pentru a naviga
în cadrul serviciului Smart Hub.
• ROŞU (A) : Pentru a vă conecta la Smart Hub.
• VERDE (B) : Pentru a afişa ecranul cu fundalul.
• Tools : Pentru a afişa fereastra de setări.
• Return : Pentru a reveni la meniul anterior.
1 . Accesaţi www.samsung.com.
5 . În pagina Centru descărcări, faceţi clic pe fila
Manuale.
6 . În fila Manuale, faceţi clic pe pictograma fişier
din partea dreaptă a menţiunii Manual de
utilizare Smart Hub. Manualul va fi descărcat.
| REŢINEŢI |
Locaţia web a manualului Smart Hub se poate modifica
fără înştiinţare prealabilă.
Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 55
55 |
2012-02-23 오후 6:57:24
Servicii de Reţea
9
Aplicaţiile mele : Afişează galeria personală de
aplicaţii, în care puteţi adăuga, modifica sau şterge
aplicaţii.
0
Samsung Apps : Deschideţi Samsung Apps
pentru a descărca diverse aplicaţii, contra cost sau
gratuite.
Prezentare generală a aplicaţiei Web Browser
1
http://www.google.com/
Utilizarea browserului web
Puteţi accesa internetul cu ajutorul aplicaţiei Web
Browser, care este instalată în mod implicit în
ecranul Smart Hub.
Google Search
1 . Selectaţi Smart Hub din ecranul principal şi
apoi apăsaţi butonul E.
b Control Panel Link Browsing / Tools ' Exit
2 . Selectaţi aplicaţia Web Browser din Smart
Hub şi apoi apăsaţi butonul E.
| REŢINEŢI |
Când rulaţi Web Browser cu aparatul conectat prin HDMI
la un televizor compatibil BD Wise - şi funcţia BD Wise
este activată - browser-ul este afişat pe tot ecranul, iar
rezoluţia televizorului este setată automat la rezoluţia
optimă.
Browserul web nu este compatibil cu aplicaţiile Java.
Dacă încercaţi să descărcaţi un fişier şi acesta nu poate fi
salvat, va apărea un mesaj de eroare.
Nu este posibilă redarea filmelor Flash.
Aplicaţiile de comerţ electronic pentru achiziţionarea
produselor online nu sunt acceptate.
ActiveX nu este acceptat.
I’m Feeling Lucky
1
2
Panou de control : Afişează diversele funcţii ale
aplicaţiei Web Browser.
•
: Realizează deplasarea la pagina anterioară.
: Realizează deplasarea la ultima pagină
•
înainte de a reveni.
• : Reîncarcă pagina curentă astfel încât
aceasta să apară reîmprospătată pe ecran.
•
: Realizează deplasarea la ecranul principal al
aplicaţiei Web Browser.
• : Vă permite să măriţi sau să micşoraţi
ecranul, utilizând diverse procentaje.
•
: Vă permite să marcaţi anumite pagini astfel
încât să le puteţi accesa mai uşor.
•
: Vă permite să vizualizaţi istoricul paginilor
vizitate, în funcţie de dată, nume sau frecvenţa
de accesare.
http://www.google.com/
•
: Vă permite să
introduceţi manual o adresă de pagină sau să
selectaţi o pagină din lista cu pagini vizitate,
pentru a o accesa.
•
: Vă permite să comutaţi cu uşurinţă
între mai multe ferestre deschise în browserul
web.
•
: Vă permite să căutaţi informaţii prin
introducerea de cuvinte.
•
: Vă permite să partajaţi site-ul curent cu
grupul familiei, prin trimiterea unui mesaj.
•
: Vă permite să configuraţi toate setările
pentru utilizarea browserului web.
| 56 Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 56
2012-02-23 오후 6:57:28
06
Servicii de Reţea
2
Asistenţă navigare : Afişează butoanele de pe
telecomandă pe care le puteţi utiliza pentru a naviga
în cadrul Web Browser.
• VERDE (B) : Pentru a afişa panoul de comandă.
• GALBEN (C) : Pentru căutarea unui link.
• Tools : Pentru a afişa fereastra de instrumente.
• Exit : Pentru a reveni la meniul anterior.
BD-LIVE™
După ce aparatul este conectat la reţea, puteţi
accesa diverse servicii care au ca obiect filmele,
prin intermediul discurilor compatibile BD-LIVE.
1 . Ataşaţi un stick de memorie USB la mufa
USB din partea din faţă a produsului, după
care verificaţi memoria rămasă. Dispozitivul
de memorie trebuie să dispună de cel puţin
1GB de spaţiu liber pentru a permite serviciile
BD-LIVE.
2 . Selectaţi Setări din ecranul Meniu principal,
apoi apăsaţi pe butonul E.
3 . Selectaţi Reţea apoi apăsaţi butonul E.
4 . Selectaţi Setări BD-Live şi apoi apăsaţi
butonul E.
5 . Selectaţi Gestionare date BD şi apoi apăsaţi
butonul E.
6 . Selectaţi Alegere dispozitiv şi apoi apăsaţi
butonul E.
7 . Selectaţi USB şi apoi apăsaţi butonul E.
8 . Introduceţi un disc Blu-ray care acceptă BDLIVE.
9 . Selectaţi un element din lista de conţinuturi
de servicii BD-LIVE furnizate de producătorul
discului.
| REŢINEŢI |
Modul în care utilizaţi BD-LIVE şi conţinuturile furnizate
diferă în funcţie de producătorul discului.
Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 57
57 |
2012-02-23 오후 6:57:31
Anexă
Informaţii suplimentare
Notă
IEŞIRE HDMI
Conexiuni
• S-ar putea ca anumite rezoluţii de ieşire HDMI să nu poată fi afişate, în funcţie de televizorul dvs.
• Trebuie să dispuneţi de o conexiune HDMI pentru a reda material video în tehnologia 3D.
• Un cablu HDMI lung poate genera o imagine neclară. În acest caz, Dezactivat opţiunea HDMI culori profunde din meniu.
Setări 3D
• Pentru unele discuri 3D, pentru a opri un film în timpul redării 3D, apăsaţi o dată butonul 5.
Filmul se opreşte şi opţiunea pentru modul 3D este dezactivată. Pentru a schimba selectarea
unei opţiuni 3D când redaţi un film 3D, apăsaţi o dată butonul 5. Va apărea meniul Blu-ray.
Apăsaţi din nou butonul 5 şi apoi selectaţi opţiunea Setări 3D din meniul Blu-ray.
• În funcţie de conţinutul şi de poziţia imaginii pe ecranul televizorului, este posibil să vedeţi bare
verticale negre în partea dreaptă a ecranului, în partea stângă a ecranului sau în ambele părţi ale
ecranului.
Aspect TV
• În funcţie de tipul discului, este posibil ca unele proporţii de dimensiuni să nu fie disponibile.
• Dacă selectaţi o proporţie a dimensiunilor diferită faţă de cea a televizorului dvs., atunci s-ar
putea ca imaginea să apară distorsionată.
• Dacă selectaţi opţiunea 16:9 Original, televizorul dvs. poate afişa conţinutul în format 4:3
Pillarbox (bare negre în părţile laterale ale imaginii).
BD Wise (doar pentru produsele Samsung)
Setări
• Atunci când este activat serviciul BD Wise, setarea rezoluţiei ia automat valoarea implicită BD
Wise, aceasta urmând să apară în meniul Rezoluţie.
• Dacă aparatul este conectat la un dispozitiv care nu acceptă BD Wise, nu veţi putea utiliza
funcţia BD Wise.
• Pentru o funcţionalitate corespunzătoare a funcţiei BD Wise, activaţi meniul BD Wise al aparatului
şi al televizorului.
Ieşire digitală
• Asiguraţi-vă că selectaţi ieşirea digitală corectă. În caz contrar, sunetul nu va fi emis sau veţi auzi
doar un zgomot tare.
• Dacă dispozitivul HDMI (receiver AV, televizor) nu este compatibil cu formatele comprimate (Dolby
digital, DTS), semnalul audio va fi emis ca PCM.
• Discurile DVD obişnuite nu dispun de canalul audio BONUSVIEW şi de efectele de sunet de
navigare.
• Unele discuri Blu-ray nu dispun de canalul audio BONUSVIEW şi de efectele de sunet de navigare.
• Configurarea ieşirii digitale nu afectează ieşirea audio analogică (L/R) sau pe cea audio HDMI
pentru televizorul dvs. Configuraţia afectează ieşirea audio optică şi HDMI atunci când aparatul
este conectat la un receiver AV.
• Dacă redaţi coloane sonore MPEG, semnalul audio va fi emis ca PCM indiferent de selecţiile
privind ieşirea digitală (PCM sau Bitstream (Şir de biţi)).
Conexiune Internet BD-LIVE
• Conexiunea la Internet poate fi restricţionată în timp ce utilizaţi conţinuturi BD-LIVE.
| 58 Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 58
2012-02-23 오후 6:57:33
Anynet+ (HDMI-CEC)
07
• În funcţie de modelul televizorului, este posibil ca anumite rezoluţii de ieşire HDMI să nu
funcţioneze. Faceţi referire la manualul de utilizare al televizorului.
• Această funcţie nu este disponibilă dacă cablul HDMI nu acceptă CEC.
• Dacă televizorul dvs. Samsung are o siglă Anynet+, atunci acceptă funcţia Anynet+.
Anexă
Gestionare date BD
• În modul de memorie externă, redarea riscului poate fi oprită dacă deconectaţi dispozitivul USB
în timpul redării.
• Sunt acceptate numai acele dispozitive USB formatate în sistemul de fişiere FAT (etichetă de
volum DOS 8.3). Vă recomandăm să utilizaţi dispozitive USB care acceptă protocolul USB 2.0 cu
o viteză de citire/scriere de 4 MB/sec sau mai mare.
• Funcţia de reluare a redării este posibil să nu funcţioneze după formatarea dispozitivului de
stocare.
• Dimensiunea totală disponibilă pentru gestionarea datelor BD poate diferi, în funcţie de condiţii.
DivX® Video On Demand
• Pentru informaţii suplimentare despre DivX(R) VOD, accesaţi "http://vod.divx.com".
Luminozitate Display
• Puteţi modifica luminozitatea butonului
şi a butonului VOL +, - .
Setare difuzoare
Setări
• Când este selectată opţiunea Selecţie difuzor, din Difuzor TV, sunetul este emis prin boxele
televizorului.
• Rularea funcţiei Calibrare audio automată durează aproximativ 3 minute.
• Asiguraţi-vă că în aparat nu este introdus niciun disc atunci când rulaţi funcţia Calibrare audio
automată.
• Dacă microfonul ASC este deconectat în timpul configurării Calibrare audio automată,
configurarea va fi anulată.
• Când funcţia Calibrare audio automată este activată, modurile DSP, Dolby Pro Logic ll şi SFE nu
vor funcţiona.
• Dacă aparatul este conectat la dispozitive externe sau alte componente (precum un iPod, AUX,
D.IN), funcţia Configurare calibrare audio automată ar putea să nu funcţioneze corespunzător.
Audio HDMI
• Când semnalul audio HDMI este redat prin difuzorul televizorului, acesta este redus în mod
automat la 2 canale.
Canal return. audio
• Atunci când caracteristica Anynet+ (HDMI-CEC) este dezactivată, funcţia canalului de retur audio
nu este disponibilă.
• Utilizarea unui cablu HDMI necertificat pentru ARC (Audio Return Channel) poate cauza probleme
de compatibilitate.
• Funcţia ARC este disponibilă doar dacă este conectat un televizor compatibil ARC.
Ieşire digitală
• Ieşirea digitală poate fi activată când Selecţie difuzor este setată la Difuzor TV.
Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 59
59 |
2012-02-23 오후 6:57:35
Anexă
Redarea clipurilor video
• Fişierele video cu rate de biţi ridicate, de peste 20Mbps, solicită capacităţile aparatului, redarea
putând fi întreruptă.
Selectarea limbii pentru dublare
• Indicatorul ◄► nu va fi afişat pe ecran dacă secţiunea BONUSVIEW nu conţine setări audio
BONUSVIEW.
• Limbile disponibile prin intermediul funcţiei Limbă de dublaj depind de limbile care sunt codate
pe disc. Este posibil ca această funcţie sau anumite limbi să nu fie disponibilă(e).
• Unele discuri Blu-ray nu permit selectarea unei coloane sonore PCM sau Dolby Digital în limba
engleză.
Redare
Selectarea limbii de subtitrare
• În funcţie de discul Blu-ray/DVD, puteţi schimba limba de subtitrare din Meniu disc. Apăsaţi
butonul DISC MENU.
• Această funcţie depinde de subtitrările codate pe disc şi este posibil să nu poată fi disponibilă
pentru toate discurile Blu-ray/DVD.
• Dacă discul Blu-ray are o secţiune BONUSVIEW, vor apărea informaţiile despre caracteristica
principală/modul BONUSVIEW.
• Această funcţie modifică simultan subtitrarea primară şi secundară.
• Este afişat numărul total de subtitluri principale şi secundare.
Redarea fişierelor JPEG
• În modul de ecran complet nu puteţi mări subtitrarea şi imaginea PG.
Modul Dolby Pro Logic II
• Înainte de a selecta modul Dolby Pro Logic II, conectaţi dispozitivul extern la mufele de intrare
audio (S şi D) ale produsului. În cazul în care conectaţi doar una dintre intrări (S sau D), sunetul
emis nu va avea efecte surround.
Utilizarea butonului TOOLS în timpul redării imaginilor
AllShare Play
• Dacă sistemul este conectat la un televizor compatibil BD Wise, iar funcţia BD Wise este activată,
meniul de setări ale imaginii nu va apărea.
• Funcţia Background Music (Muzică de fond) nu va funcţiona decât dacă fişierul audio şi cel foto
se află în acelaşi suport de stocare. De asemenea, calitatea sunetului poate fi afectată de rata de
biţi a fişierului MP3, de dimensiunea fotografiilor şi de metoda de codare.
Redarea unui dispozitiv de stocare USB
• Trebuie să îndepărtaţi în siguranţă dispozitivul de stocare USB (efectuând funcţia „Eliminare
USB în siguranţă”) pentru a preveni eventualele deteriorări ale memoriei USB. Apăsaţi pe
butonul HOME pentru a vă deplasa la meniul principal, selectaţi butonul GALBEN (C), apoi
apăsaţi butonul E.
| 60 Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 60
2012-02-23 오후 6:57:37
Redarea muzicii
07
• Reglaţi volumul la un nivel moderat înainte de a conecta iPod-ul la aparat.
• Când aparatul este pornit şi conectaţi un iPod, unitatea va încărca acumulatorul iPod-ului.
AllShare Play
• Pentru a viziona fişiere video de pe iPod, trebuie să conectaţi ieşirea VIDEO (Composite) la
televizor (consultaţi pagina 20).
• Dacă doriţi să redaţi un fişier video de pe iPod prin intermediul ieşirii VIDEO, setaţi funcţia
Anynet+ (HDMI-CEC) la off (dezactivat).
• Pe televizor va apărea numai ecranul de redare. Puteţi vizualiza alte ecrane pentru iPod pe
playerul iPod.
• Dacă doriţi să reveniţi la meniurile iPod în timp ce playerul iPod este conectat prin staţia de
de pe panoul frontal şi selectaţi
andocare, apăsaţi FUNCTION de pe telecomandă sau apăsaţi
R. IPOD.
Modul Funcţii este comutat în felul următor:
BD/DVD  D. IN  AUX  R. IPOD  HDMI1  HDMI2  FM  BT
Anexă
Vizionarea unui film
Modelele de iPod/iPhone pe care le puteţi utiliza împreună cu acest aparat
iPod
• S-ar putea ca opţiunea de control al volumului să nu funcţioneze normal împreună cu modelele
de iPod şi iPhone care nu sunt specificate la pagina 40. Dacă întâmpinaţi vreo problemă cu
oricare dintre modelele de mai sus, actualizaţi software-ul dispozitivului iPod/iPhone cu cea mai
recentă versiune.
• În funcţie de versiunea software a dispozitivului iPod, este posibil să apară probleme de control.
Aceasta nu este o defecţiune a sistemului Home Cinema.
• În funcţie de versiunea software sau de tipul dispozitivului iPod, este posibil ca unele comenzi să
difere. Instalaţi cel mai recent software pentru dispozitivul iPod. (recomandat)
• Puteţi asculta muzică sau viziona filme cu ajutorul funcţiei pentru discuri Blu-ray/DVD şi asculta
muzică sau viziona filme utilizând funcţia iPod la distanţă. Trebuie să utilizaţi staţia de andocare
iPod pentru a viziona filme.
• Redarea conţinutului aplicaţiilor prin intermediul aparatului nu este garantată. Vă recomandăm
redarea conţinuturilor descărcate pe dispozitivul iPod.
• Dacă întâmpinaţi probleme la utilizarea dispozitivului iPod, accesaţi www.apple.com/support/
ipod.
Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 61
61 |
2012-02-23 오후 6:57:38
Anexă
Rezoluţia în funcţie de modul de ieşire
Redarea discurilor Blu-ray/conţinuturilor electronice/conţinuturilor digitale
HDMI / conectat
Ieşire
HDMI / deconectat
Mod HDMI
Disc Blu-ray
Conţinuturi
electronice/digitale
Mod VIDEO
Mod VIDEO
BD Wise
Rezoluţia discurilor
Blu-ray
1080p@60F
576i/480i
-
Auto
Rezoluţia maximă a
intrării televizorului
Rezoluţia maximă a intrării
televizorului
576i/480i
-
Configurare
1080p@60F
1080p@60F
1080p@60F
576i/480i
-
Cadru film: Auto (24
cadre pe secundă)
1080p@24F
1080p@24F
576i/480i
-
1080i
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
720p
720p
720p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
-
-
-
576i/480i
Redare DVD
HDMI / conectat
Ieşire
Configurare
HDMI / deconectat
Mod HDMI
Mod VIDEO
Mod VIDEO
BD Wise
576i/480i
576i/480i
-
Auto
Rezoluţia maximă a intrării
televizorului
576i/480i
-
1080p@60F
1080p@60F
576i/480i
-
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
720p
720p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
-
-
576i/480i
| 62 Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 62
2012-02-23 오후 6:57:40
Selecţii pentru ieşirea digitală
PCM
Bitstream
(Dolby D recodificat)
Receiver AV compatibil HDMI
PCM
Până la 7.1 canale
PCM
PCM
Recodat DTS
Dolby Digital
recodificat *
Dolby Digital
Până la 7.1 canale
PCM
Dolby Digital
Recodat DTS
Dolby Digital
recodificat *
Dolby Digital
Plus
Până la 7.1 canale
PCM
Dolby Digital Plus
Recodat DTS
Dolby Digital
recodificat *
Până la 7.1 canale
PCM
Dolby TrueHD
Recodat DTS
Dolby Digital
recodificat *
DTS
Până la 6.1 canale
PCM
DTS
Recodat DTS
Dolby Digital
recodificat *
DTS-HD High
Resolution
Audio
Până la 7.1 canale
PCM
DTS-HD High
Resolution Audio
Recodat DTS
Dolby Digital
recodificat *
DTS-HD
Master Audio
Până la 7.1 canale
PCM
DTS-HD Master Audio
Recodat DTS
Dolby Digital
recodificat *
Flux audio sau Dolby TrueHD
Disc Blu-ray
PCM
Flux audio sau Dolby Digital
DVD
DTS
Definiţia
discului Bluray
Bitstream (DTSrecodificat)
Oricare
Anexă
Conexiune
Şir de biţi
(neprocesat)
07
Configurare
2 canale PCM
2 canale PCM
2 canale PCM
2 canale PCM
Până la 5.1 canale
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
Până la 6.1 canale
PCM
DTS
DTS
DTS
Decodează fluxul audio
principal şi fluxul audio
BONUSVIEW într-un
semnal audio PCM şi
adaugă efecte de sunet
pentru navigaţie.
Emite doar
caracteristica audio
principală pentru ca
receiverul AV să poată
decodifica şirul de biţi
audio.
Nu veţi auzi fluxul
audio BONUSVIEW şi
efectele de sunet de
navigare.
Decodează fluxul audio
principal şi fluxul audio
BONUSVIEW într-un
semnal audio PCM şi
adaugă efecte de sunet
pentru navigaţie, apoi
decodează semnalul
audio PCM într-un şir de
biţi DTS.
Decodează fluxul audio
principal şi fluxul audio
BONUSVIEW într-un
semnal audio PCM şi
adaugă efecte de sunet
pentru navigaţie, apoi
recodează semnalul audio
PCM într-un flux de biţi
Dolby Digital sau în PCM.
* Dacă fluxul sursă este emis pe 2 canale sau mono, setările “Re-encoded Dolby D” (Dolby D recodat) nu
sunt aplicate. Ieşirea va fi pe 2 canale PCM.
Este posibil ca discurile Blu-ray să includă trei fluxuri audio:
- Caracteristica audio principală: Coloana sonoră pentru caracteristica principală.
- Fluxul audio BONUSVIEW: O coloană sonoră adiţională, precum comentariile directorului sau ale unui
actor.
- Efecte de sunet de navigare: Atunci când navigaţi printre meniuri, este posibil să fie emise efecte de
sunet pentru navigaţia respectivă. Aceste efecte sunt diferite pentru fiecare disc Blu-ray.
Română
HT-E6750W_XU_ROM_0224.indd 63
63 |
2012-02-28 오후 4:56:39
Anexă
Depanare
Consultaţi tabelul de mai jos dacă aparatul nu funcţionează corespunzător. Dacă problema pe care o
întâmpinaţi nu apare mai jos au dacă instrucţiunea corespunzătoare nu vă este de folos, opriţi aparatul,
scoateţi cablul de alimentare şi contactaţi cel mai apropiat dealer autorizat sau centru de service
Samsung Electronics.
Simptom
Verificare/Soluţie
Nu pot scoate discul din
aparat.
• Aţi introdus corespunzător cablul de alimentare în priză?
• Opriţi aparatul şi porniţi-l din nou.
iPod-ul nu poate fi
conectat.
• Verificaţi starea conectorului iPod-ului şi a staţiei de andocare.
• Menţineţi versiunea de software a iPod-ului actualizată.
Redarea nu este iniţializată. • Verificaţi codul regional al discului Blu-ray/DVD.
Este posibil ca discurile Blu-ray/DVD achiziţionate din alte ţări să nu poată fi redate.
• Discurile CD-ROM şi DVD-ROM nu pot fi redate pe acest aparat.
• Asiguraţi-vă că nivelul de evaluare este corect.
Redarea nu este iniţializată
imediat după apăsarea
butonului Redare/Pauză.
• Utilizaţi un disc deformat sau cu zgârieturi pe suprafaţa de citire?
• Curăţaţi discul cu o cârpă.
Nu este emis sunet.
• Sistemul Home Cinema nu redă sunet în timpul redării rapide, redării cu încetinitorul sau redării
secvenţiale.
• Aţi conectat corespunzător boxele? Aţi personalizat corect configuraţia boxelor?
• Discul este grav deteriorat?
Sunetul se aude de la
câteva boxe, nu de la toate
8.
•
•
•
•
Nu a fost activat sistemul de
sunet surround Dolby Digital
7,1 CH.
• Există un marcaj "Dolby Digital 7,1 CH" pe disc? Sistemul de sunet Dolby Digital 7.1 CH
este activat doar dacă discul este înregistrat pe un sistem de sunet pe 7.1 canale.
• Limba de dublaj este setată corespunzător la Dolby Digital 7.1-CH în afişajul de
informaţii?
Telecomanda nu
funcţionează.
• Utilizaţi telecomanda în raza de acţiune a acesteia şi la un unghi adecvat în raport cu senzorul?
• S-au consumat bateriile?
• Aţi selectat corespunzător funcţiile de mod (TV/BD) ale telecomenzii (TV sau BD) ?
• Discul se roteşte, dar nu
apare nicio imagine.
•
•
•
•
• Calitatea imaginii este
slabă, iar imaginea
tremură.
Limba de dublaj şi subtitrările
nu funcţionează.
Pentru unele discuri Blu-ray/DVD, sunetul este emis numai din boxele frontale.
Verificaţi dacă boxele sunt conectate corespunzător.
Reglaţi volumul.
Atunci când ascultaţi un CD audio, radio sau TV, sunetul este transmis doar prin boxele
frontale.
Aţi pornit televizorul?
Aţi conectat corespunzător cablurile video?
Discul este murdar sau deteriorat?
Este posibil ca un disc de slabă calitate să nu poată fi redat.
• Limba de dublaj şi subtitrările nu funcţionează pe discurile care nu conţin limbile
respective.
| 64 Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 64
2012-02-23 오후 6:57:44
Simptom
• Utilizaţi un disc care nu conţine meniuri?
07
Nu se pot modifica proporţiile • Puteţi reda discuri Blu-ray/DVD cu raportul dimensiunilor de 16:9 în modurile 16:9
dimensiunilor.
Full (Integral), 4:3 Letter Box sau 4:3 Pan Scan, dar discurile Blu-ray/DVD cu raportul
dimensiunilor de 4:3 nu pot fi vizionate decât la un raport de 4:3. Consultaţi eticheta
discului Blu-ray şi selectaţi apoi funcţia corespunzătoare.
• Aparatul nu funcţionează.
(Exemplu : Aparatul se
închide sau se aude un
zgomot ciudat.)
Anexă
Ecranul meniului nu apare,
nici măcar după selectarea
funcţiei meniului.
Verificare/Soluţie
• Ţineţi apăsat butonul 5 de pe telecomandă timp de 5 secunde în modul STANDBY.
- Utilizarea funcţiei RESETARE va duce la ştergerea tuturor setărilor memorate.
Nu utilizaţi funcţia decât dacă este absolut necesar.
• Aparatul nu funcţionează
normal.
Aţi uitat parola pentru
setarea nivelului de
clasificare.
• Fără niciun disc introdus în aparat, ţineţi apăsat butonul 5 al aparatului pentru mai
mult de 5 secunde. Pe afişaj apare INIT, iar setările vor reveni la valorile prestabilite.
Apăsaţi apoi pe butonul ALIMENTARE.
- Utilizarea funcţiei RESETARE va duce la ştergerea tuturor setărilor memorate.
Nu utilizaţi funcţia decât dacă este absolut necesar.
Nu se pot recepţiona
transmisiunile radio.
• Aţi conectat corespunzător antena?
• Dacă semnalul de intrare al antenei este slab, instalaţi o antenă FM externă într-o zonă
cu recepţie bună.
Nu este emis niciun sunet,
când semnalul audio TV este
direcţionat prin aparat.
• Dacă apăsaţi butonul DESCHIDERE/ÎNCHIDERE ^ în timp ce ascultaţi sunetul de la
televizor utilizând funcţiile D. IN sau AUX, funcţiile Blu-ray/DVD sunt activate şi acest lucru
duce la oprirea sunetului de la televizor.
Pe ecran apare mesajul
„Indisponibil”.
• În acest punct, nu se pot finaliza funcţiile şi acţiunile, deoarece:
1. Componenta software a discului Blu-ray/DVD restricţionează aceste funcţii şi acţiuni.
2. Software-ul discului Blu-ray/DVD nu acceptă funcţia respectivă (de ex., unghiuri)
3. Funcţia respectivă nu este disponibilă momentan.
4. Aţi solicitat un titlu sau număr de capitol sau un cod temporar aflat în afara intervalului
existent.
Dacă semnalul HDMI de ieşire
este setat la o rezoluţie care nu
este acceptată de televizorul
dvs. (de ex., 1080p), nu veţi
putea viziona imaginea pe
televizor.
• Ţineţi apăsat butonul 5 de pe panoul frontal pentru mai mult de 5 secunde, fără niciun
disc introdus. Toate setările vor reveni la cele din fabrică.
Nu există semnal de ieşire
HDMI.
• Verificaţi conexiunea dintre televizor şi mufa HDMI a aparatului.
• Verificaţi dacă televizorul dvs. acceptă rezoluţie de intrare HDMI
576p/480p/720p/1080i/1080p.
Imagine HDMI anormală.
• Dacă pe ecran apar imagini aleatorii, înseamnă că televizorul nu acceptă HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection).
Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 65
65 |
2012-02-23 오후 6:57:46
Anexă
Simptom
Verificare/Soluţie
Funcţia AllShare Play
Pot vedea folderele partajate
prin AllShare Play, dar nu pot
vedea fişierele.
• AllShare Play afişează doar fişierele care corespund categoriilor de imagini, muzică şi
filme. Este posibil ca fişierele care nu corespund acestor categorii să nu fie afişate.
Semnalul video este redat
intermitent.
• Verificaţi dacă reţeaua este stabilă.
• Verificaţi dacă aţi conectat corespunzător cablul de reţea şi dacă reţeaua este cumva
supraîncărcată.
• Conexiunea wireless între server şi aparat este instabilă.
Verificaţi conexiunea.
Conexiunea AllShare Play
dintre televizor şi PC este
instabilă.
• Adresele IP din aceeaşi subreţea trebuie să fie unice, în caz contrar putând apărea
conflicte IP care pot duce la o conexiune instabilă.
• Verificaţi dacă este activat un paravan de protecţie.
Dacă acesta este cazul, dezactivaţi paravanul respectiv.
BD-LIVE
Nu mă pot conecta la
serverul BD-LIVE.
• Verificaţi dacă aţi realizat conectarea cu succes, utilizând funcţia Stare reţea.
• Verificaţi dacă dispozitivul de memorie USB este conectat la aparat.
• Dispozitivul de memorie trebuie să aibă un spaţiu liber de cel puţin 1 GB pentru a
permite stocarea serviciului BD-LIVE.
Puteţi verifica spaţiul de memorie disponibil în secţiunea Gestionare date BD. (Consultaţi
pagina 59)
• Aflaţi dacă opţiunea de conectare la internet BD-LIVE este setată la Permitere (Toate).
• Dacă nicio variantă de mai sus nu funcţionează, contactaţi furnizorul de conţinut sau
realizaţi trecerea la cel mai recent firmware.
Atunci când utilizez serviciul
BD-LIVE, apare o eroare.
• Dispozitivul de memorie trebuie să aibă un spaţiu liber de cel puţin 1 GB pentru a permite
stocarea serviciului BD-LIVE.
Puteţi verifica spaţiul de memorie disponibil în secţiunea Gestionare date BD. (Consultaţi
pagina 59)
| REŢINEŢI |
Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele BD ale utilizatorilor stocate sunt şterse.
Prin prezenta, Samsung Electronics, declară că acest sistem Home Cinema respectă cerinţele de bază şi
alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC.
Declaraţia oficială de conformitate poate fi găsită la adresa http://www.samsung.com. Acesaţi Support
(Asistenţă) > Search Product Support (Căutare asistenţă pentru produs) şi introduceţi numele modelului.
Acest echipament poate fi utilizat în toate ţările din Uniunea Europeană
Acest echipament poate fi utilizat numai în interior.
| 66 Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 66
2012-02-23 오후 6:57:48
Specificaţii
430 (l) x 65 (Î) x 323,5 (L) mm
Anexă
Tuner FM
3,9 kg
Dimensiuni
07
General
Greutate
Intervalul funcţional de temperatură între +5°C şi +35°C
Intervalul funcţional de umiditate
între 10 % şi 75 %
Raport semnal/zgomot
55 dB
Sensibilitate utilizabilă
12 dB
Distorsiune armonică totală
0.5 %
BD (Disc Blu-ray)
Viteza de citire: 9,834 m/sec
Viteza de citire: 6.98 ~ 7.68 m/sec.
DVD (Disc Versatil Digital)
Disc
CD: 12cm (COMPACT DISC)
CD: 8cm (COMPACT DISC)
Ieşire video
Video/Audio
Amplificator
Video Composite
HDMI
Timp de redare aprox. (disc pe o singură parte, cu un singur strat):
135 min.
Viteza de citire: 4.8 ~ 5.6 m/sec.
Timpul maxim de redare: 74 min.
Viteza de citire: 4.8 ~ 5.6 m/sec.
Timpul maxim de redare: 20 min.
pe 1 canal: 1,0 Vp-p (75 Ů)
Disc Blu-ray : 576i/480i
PCM multichannel audio, Bitstream audio, PCM audio
Ieşire boxe frontale
165W x 2(3Ω)
Ieşire boxe faţă sus
165W x 2(3Ω)
Ieşire boxă centrală
170W(3Ω)
Ieşire boxă surround
165W x 2(3Ω)
Ieşire subwoofer
170W(3Ω)
Răspuns în frecvenţă
Rată S/Z
DVD : 576i/480i
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Intrare analog
20Hz~20kHz (±3dB)
Intrare digitală
20Hz~40kHz (±4dB)
70 dB
Separarea canalelor
60 dB
Sensibilitate intrare
(AUX) 500mV
Română
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 67
67 |
2012-02-23 오후 6:57:50
Anexă
Sistem de boxe pe 7.1 canale
Sistem boxe
Boxă
Faţă
Faţă sus
Surround
Centru
Subwoofer
Impedanţă
3Ω
3Ω
3Ω
3Ω
3Ω
Interval frecvenţă
140Hz~20kHz 140Hz~20kHz 140Hz~20kHz 140Hz~20kHz 40Hz ~ 160Hz
Nivel presiune
sunet la ieşire
Putere de intrare
nominală
87dB/W/M
87dB/W/M
87dB/W/M
87dB/W/M
88dB/W/M
165W
165W
165W
170W
170W
Putere de intrare
maximă
330W
330W
330W
340W
340W
Dimensiuni
(L x Î x l)
Faţă/Faţă sus : 90 x 1200 x 70 (Bază stativ: 240 x 240) mm
Surround : 90 x 1200 x 70 (Bază stativ: 250 x 250) mm
Centru : 360 x 74,5 x 68,5 mm
Subwoofer : 200 x 390 x 350 mm
Greutate
Faţă/Faţă sus : 4,7 kg, Surround : 3,9 kg
Centru : 0,9 kg, Subwoofer : 5,7 kg
•
•
•
•
•
Reţelele cu viteze mai mici sau egale cu 10Mbps nu sunt acceptate.
Samsung Electronics Co., Ltd îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile, fără înştiinţarea în prealabil.
Valorile de greutate şi dimensiunile sunt aproximative.
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără înştiinţare prealabilă.
Pentru informaţii despre alimentarea cu energie electrică şi consum, consultaţi eticheta ataşată
produsului.
SWA-5000
Greutate
1,1 kg
Dimensiuni (L x Î x l)
76,2 x 228,6 x 152,4 mm
Interval temperatură de funcţionare
între +5°C şi +35°C
Interval umiditate de funcţionare
între 10 % şi 75 %
Ieşire
165W x 2 CH
Interval frecvenţă
20Hz~20KHz
Raport S/N
65dB
| 68 Română
HT-E6750W_XU_ROM_0224.indd 68
2012-02-28 오후 5:57:43
Contactaţi centrele SAMSUNG WORLD WIDE
Dacă aveţi întrebări sau comentarii referitoare la produsele Samsung, contactaţi
centrul Samsung pentru asistenţă clienţi.
Area
` Europe
Albania
Austria
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Area
Montenegro
Belgium
Czech
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Contact Centre 
020 405 888
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Reciclarea corectă a bateriilor din acest aparat
(Valabil pentru Uniunea Europeană şi celelalte ţări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)
Acest marcaj de pe baterie, din manual sau de pe ambalaj, indică faptul că bateriile din acest aparat nu
trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer. Acolo unde sunt menţionate, simbolurile substanţelor
Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb cu o concentraţie peste
nivelurile de referinţă specificate prin Directiva CE 2006/66. Dacă bateriile nu sunt reciclate corect, aceste
substanţe pot dăuna sănătăţii sau mediului înconjurător.
Pentru a proteja resursele naturale şi a promova reutilizarea materialelor, separaţi bateriile de alte reziduuri
şi reciclaţi-le în cadrul programelor locale de returnare gratuită a bateriilor.
Eliminarea corectă a produsului (Deşeuri electrice şi electronice)
(Valabil pentru Uniunea Europeană şi celelalte ţări europene cu sisteme separate de colectare)
Acest marcaj de pe produse, accesorii sau manuale indică faptul că produsul şi accesoriile electronice ale acestuia
(adică încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie aruncate împreună cu celelalte reziduuri menajere la finalul ciclului
de viaţă al acestora. Pentru a preveni eventualele daune asupra mediului sau a sănătăţii, din cauza înlăturării
necontrolate a produsului, separaţi aceste articole de alte tipuri de reziduuri şi reciclaţi-le, dacă este posibil, pentru a
încuraja refolosirea resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul de la care au achiziţionat produsul sau administraţia locală,
pentru detalii privind locul şi modalitatea de depozitare a acestor produse, în vederea reciclării sale corespunzătoare.
Utilizatorii corporativi trebuie să contacteze furnizorul şi să verifice termenii şi condiţiile contractului de achiziţie.
Produsul şi accesoriile electronice ale acestuia nu trebuie amestecate cu alte reziduuri comerciale.
HT-E6750W_XU_ROM_0223.indd 69
2012-02-23 오후 6:57:53
HT-E6750W
7,1-канална Blu-ray™
система за домашно кино
ръководство за потребителя
Представете си възможностите
Благодарим ви, че закупихте този продукт на Samsung.
За да получите по-пълно обслужване,
регистрирайте продукта си на
www.samsung.com/register
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 1
2012-02-22 오후 4:40:28
Информация за безопасност
Предупреждение
ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНИЯ КАПАК).
ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ
СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.
ВНИМАНИЕ
РИСК ОТ ТОКОВ УДАР
ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ
Този символ показва "опасно напрежение" в
изделието, което представлява риск от токов
удар или телесни увреждания.
ВНИМАНИЕ : ЗА ДА СЕ ПРЕДОТВРАТИ
ТОКОВ УДАР, ШИРОКАТА ЧАСТ НА ЩЕПСЕЛА
ТРЯБВА ДА СЪОТВЕТСТВА НА ШИРОКАТА
ЧАСТ НА КОНТАКТА И ЩЕПСЕЛЪТ ТРЯБВА ДА
Е ВКАРАН ДОКРАЙ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• За да ограничите риска от пожар или токов
удар, не излагайте устройството на дъжд или
влага.
ВНИМАНИЕ
• Уредът не бива да се излага на капене или
пръскане и на него не бива да се поставят
предмети, пълни с течност, като например
вази.
• Щепселът за мрежово захранване се използва
като прекъсващо устройство и трябва да е в
работна готовност по всяко време.
• Този апарат трябва винаги да е свързан
към контакт за променлив ток със защитно
заземяване.
• За да изключите апарата от мрежовото
захранване, щепселът трябва да се извади от
контакта, поради това трябва да има лесен
достъп до контакта.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Този символ показва важни инструкции,
отнасящи се за продукта.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ КЛАС 1
Този компактдиск плейър е класифициран като
ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ КЛАС 1.
Използването на органи за управление,
настройки или изпълнението на процедури,
различни от описаните в настоящото, може да
доведе до опасно излагане на излъчване.
ВНИМАНИЕ
• НЕВИДИМО ЛАЗЕРНО ИЗЛЪЧВАНЕ В
ОТВОРЕНО ПОЛОЖЕНИЕ И ПРИ ОСВОБОДЕНИ
БЛОКИРОВКИ; ИЗБЯГВАЙТЕ ИЗЛАГАНЕ НА
ЛЪЧА.
| 2 Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 2
2012-02-22 오후 4:41:03
Съхранение и управление на дискове
• Апаратът не бива да бъде излаган на капене
или пръски. Не поставяйте предмети, пълни с
течности, напр. вази, върху уреда.
• За да изключите напълно уреда, трябва да
извадите щепсела на захранващия кабел
от контакта. Следователно щепселът на
захранващия кабел трябва да бъде лесно
достъпен по всяко време.
• Не докосвайте щепсела на захранващия кабел
с мокри ръце. Това може да причини токов
удар.
• Не включвайте множество електрически
устройства в същия стенен контакт.
Претоварването на контакт може да доведе до
прегряването му, което да доведе до пожар.
• Поддръжка на корпуса
- Преди свързването на други компоненти
към този продукт, уверете се, че сте
изключили всичките.
Използване на 3D функцията
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕТО И
БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ГЛЕДАНЕ НА 3D КАРТИНА.
Уверете се, че сте прочели и разбрали следната
информация за безопасността, преди да
използвате 3D функцията на телевизора.
• Някои зрители могат да изпитат дискомфорт при
гледане на 3D телевизия, като замаяност, гадене и
главоболие. Ако изпитате някои от тези симптоми,
преустановете гледането на 3D телевизия,
свалете очилата 3D Active и си починете.
• Гледането на 3D картина за дълги периоди от
време може да доведе до напрягане на очите.
Ако усетите напрягане на очите, преустановете
гледането на 3D картина, свалете очилата 3D
Active и си починете.
• Възрастните трябва да наблюдават децата, които
използват 3D функцията. Ако има оплаквания от
уморени очи, главоболие, замаяност или гадене,
накарайте детето да спре да гледа 3D телевизия
и да си почине.
• Не използвайте очилата 3D Active за други цели
(като например стандартни очила, слънчеви
очила, предпазни очила и т. н.)
Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 3
Информация за безопасност
Предупреждения при работа
01
• Начин на държане на дискове
- Отпечатъци от пръсти или
драскотини по диска могат
да влошат качеството
на звука и картината или да причинят
прескачане.
- Избягвайте да докосвате повърхността на
диска, където се прави запис.
- Хващайте диска за ръбовете, за да
не останат отпечатъци от пръсти по
повърхността.
- Не лепете хартия или ленти по диска.
• Почистване на дискове
- Когато по повърхността на
диска попаднат отпечатъци
от пръсти или замърсявания,
почиствайте със слаб препарат,
разтворен във вода, и
избърсвайте с мека кърпа.
- Когато го почиствате, бършете диска леко
отвътре навън.
- Съхранение на дискове
 Не дръжте дискове изложени на пряка
слънчева светлина.
 Пазете на хладно и проветриво място.
 Пазете в чиста предпазна обвивка и
съхранявайте във вертикално положение.
- Ако преместите вашия продукт внезапно
от студено място на топло място, възможно
е да се образува конденз по работещите
части и лещи, и да причини неестествено
възпроизвеждане на диска. Ако това стане,
изключете продукта, изчакайте два часа,
преди да включите щепсела в контакта
на мрежата. След това поставете диска и
опитайте да го възпроизведете отново.
• Ако продуктът произведе необичаен шум
или мирис на изгоряло или пушек, изключете
моментално захранването и извадете щепсела
от контакта. След това се свържете с найблизкия център за обслужване на клиенти за
техническа помощ. Не използвайте продукта.
Използването на продукта в това състояние
може да доведе до пожар или токов удар.
• За да изключите напълно уреда, трябва да
извадите щепсела на захранващия кабел
от контакта. Следователно щепселът на
захранващия кабел трябва да бъде лесно
достъпен по всяко време.
3|
2012-02-22 오후 4:41:04
Информация за безопасност
• Не използвайте 3D функцията или очилата
3D Active, докато се разхождате или местите.
Използването на 3D функцията или очилата 3D
Active, докато се движите, може да доведе до
наранявания, защото може да се блъснете в
предмети, да се спънете и/или да паднете.
• Ако искате да се радвате на 3D съдържание,
свържете 3D устройството (3D-съвместим AV
приемник или телевизор) към HDMI OUT порта
на продукта, като използвате високоскоростен
HDMI кабел. Поставете 3D очилата, преди да
изпълнявате 3D съдържание.
• 3D сигналът се извежда само през HDMI кабела,
свързан към HDMI OUT порта.
• Тъй като разделителната способност при
изпълнени в 3D режим е фиксирана според
тази на оригиналното 3D видео, не може да я
променяте според вашите предпочитания.
• Някои функции като BD Wise или задаване на
размера и разделителната способност на екрана
може да не работят правилно режим 3D.
• Трябва да използвате високоскоростен HDMI
кабел за правилно извеждане на 3D сигнала.
• Гледайте 3D изображения от разстояние поне
три пъти по-голямо от широчината екрана на
телевизора. Например, ако имате 46-инчов
екран, стойте на поне 138 инча (3,5 метра) от
екрана.
- Поставете 3D екрана на нивото на очите за
най-добра 3D картина.
• Когато продуктът се свърже към някакви 3D
устройство, 3D ефектът може да не работи
правилно.
• Този продукт не преобразува 2D съдържание в
3D.
• Логата Blu-ray 3D и Blu-ray 3D са търговски
марки на Blu-ray Disc Association.
Авторско право
© 2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Всички права запазени; Никаква част от
ръководството или цялото ръководството за
потребителя не може да бъде възпроизвеждано
или копирано без предварителното писмено
съгласие на Samsung Electronics Co.,Ltd.
Лиценз
• Dolby и символът двойно D са регистрирани
търговски марки на Dolby Laboratories.
• Произведено по лиценз на Патент на САЩ №:
5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535;
7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872
и други патенти на САЩ и световни патенти,
публикувани и заявени. DTS-HD, символът и
DTSHD заедно със символа са регистрирани
търговски марки и DTS-HD Master Audio
| Essential е търговска марка на DTS, Inc.
Продуктът включва софтуера. © DTS, Inc.
Всички права запазени.
• ОТНОСНО DIVX ВИДЕО: DivX e цифров
видеоформат, създаден от DivX, LLC,
дъщерна фирма на Rovi Corporation. Това е
официално DivX сертифицирано® устройство,
което изпълнява DivX видео. Посетете divx.
com за повече информация и софтуерни
инструменти за преобразуване на файлове в
DivX видео файлове.
ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Това
сертифицирано с DivX® устройство трябва
да е регистрирано за изпълнение на DivX
Video-on-Demand (VOD) съдържание. За да
получите регистрационния код, намерете
раздел DivX VOD в менюто за настройки на
устройството. Отидете на vod.divx.com за
това как да завършите вашата регистрация.
Сертифицирано да изпълнява DivX® видео
до HD 1080p, включително висококачествено
съдържание.
Сертифицираните DivX®, DivX® и
асоциираните лога са търговски марки на
Rovi Corporation или нейните дъщерни фирми
и се използват по лиценз.
Покрива се от един или повече от следните
патенти на САЩ: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274
| 4 Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 4
2012-02-22 오후 4:41:05
Информация за безопасност
• Oracle и Java са регистрирани търговски
марки на Oracle и/или нейни филиали.
Други имена може да са търговски марки на
съответните притежатели.
• В това изделие е вградена технология за
защита на авторски права, защитена с патенти
в САЩ и други права на интелектуална
собственост на Rovi Corporation. Забранен е
инженеринг и демонтиране в обратен ред.
• Логата Blu-ray Disc™, Blu-ray™ са търговски
марки на Blu-ray Disc Association.
• Бележка за лиценза за отворен код
- В случай на използване на софтуер с
отворен код, лицензите за отворен код са
налични от менюто на продукта.
01
• The terms HDMI and HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other
countries.
Този продукт съдържа подобрена технология
по лиценз на Verance Corporation, правата
на която са защитени от Патент на САЩ
7,369,677 и други патенти и заявени такива
в САЩ и по целия свят, както и притежава
авторско право и права за защита на
търговската тайна за конкретни аспекти на
тази технология. Cinavia е търговска марка на
Verance Corporation.
Авторско право 2004-2010 Verance
Corporation. Всички права запазени за
Verance. Забранен е инженеринг или
демонтиране в обратен ред.
• iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano,
iPod shuffle и iPod touch са търговски марки
на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други
страни.
• Този продукт използва технология Cinavia,
за да ограничи употребата на неразрешени
копия на някои комерсиално произведени
филми и видео файлове и техните звукови
записи. Когато бъде установена забранена
употреба на неразрешено копие, ще се
появи съобщение и възпроизвеждането или
копирането ще бъде прекъснато.
Повече информация относно технологията
Cinavia можете да откриете в онлайн
потребителския информационен център на
Cinavia на http://www.cinavia.com.
За да направите заявка за допълнителна
информация относно Cinavia по
пощата,изпратете писмо с вашия пощенски
адрес на: Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA."
Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 5
5|
2012-02-22 오후 4:41:06
Съдържание
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2
3
3
3
4
4
Предупреждение
Съхранение и управление на дискове
Предупреждения при работа
Използване на 3D функцията
Авторско право
Лиценз
НАЧАЛО
7
8
11
12
12
13
Съвместимост на дискове и формати
Лога на дискове, които могат да бъдат
възпроизвеждани с този продукт
Аксесоари
Преден панел
Заден панел
Дистанционно управление
ВРЪЗКИ
15
15
16
16
17
18
19
19
19
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
Поставяне на тороидалната феритна
сърцевина на захранващия кабел на
основното устройство
Свързване на високоговорителите
Компоненти на високоговорителите
Инсталиране на високоговорителите
на подова стойка.
Свързване на високоговорителите
Свързване на FM антената
Свързване към iPod/iPhone
Използване на USB кабел
Използване на куплунг
Свързване към телевизор
Метод 1 Свързване към телевизор
с HDMI кабел – най-добро качество
(препоръчително)
Метод 2 Свързване към телевизор
с Видео кабел – Добро качество
Свързване към външни устройства
Метод 1 HDMI ВХОД : Свързване на
външен компонент с HDMI кабел
Метод 2 ОПТИЧЕН : Свързване на
външен цифров аудио компонент
Метод 3 AUX ВХОД : Свързване на
външен аналогов компонент
Свързване към мрежов рутер
Кабелна мрежа
Безжична мрежа
НАСТРОЙКИ
23
25
26
27
32
32
37
Първоначална процедура по
настройване
Начален екран
Достъп до екрана с Настройки
Функции за менюто Настройки
Авто калибриране на звука
Мрежи и Интернет
Надстройка на софтуера
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА
МУЛТИМЕДИЯ
39
40
40
41
41
41
42
42
44
46
49
49
51
53
Екранът на AllShare Play
Изпълнение на файлове на USB памет
или iPod/iPhone
Модели iPod/iPhone, които могат да се
използват с този продукт
Екранът с функции
Възпроизвеждане на търговски видео
дискове
Възпроизвеждане на търговски аудио
дискове
Възпроизвеждане на диск със
съдържание, записано от потребителя
Използване на мрежовата функция на
AllShare
Управление на възпроизвеждането на
видеоклипове
Управление на възпроизвеждането на
музика
Възпроизвеждане на снимки
Използване на менюто с инструменти,
когато е маркиран файл
Слушане на радио
Използване на дистанционното
управление за специални ефекти
Бутони за управление
МРЕЖОВИ УСЛУГИ
55
57
Използване на Smart Hub
BD-LIVE™
ПРИЛОЖЕНИЕ
58
64
67
Допълнителна информация
Отстраняване на неизправности
Спецификации
| 6 Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 6
2012-02-22 오후 4:41:07
Начало
Съвместимост на дискове и формати
02
Носител
Вид на диска
Blu-ray диск
3D Blu-ray диск
ВИДЕО
Начало
Видове дискове и типове съдържание, които могат да бъдат
възпроизвеждани от вашия продукт
Детайли
BD-ROM или BD-RE/-R диск, записан в BD-RE формат.
DVD-VIDEO, DVD-RW,
DVD-R, DVD+RW,
DVD+R
DVD-VIDEO, записани DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R дискове, които са записани
и финализирани или USB устройство за съхранение на данни, съдържащо DivX, MKV,
MP4 съдържание.
МУЗИКА
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Музика, записана на CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R дискове или USB устройство
за съхранение на данни, съдържащо MP3 или WMA съдържание.
ФОТО
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Снимки, записани на CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R дискове или USB устройство
за съхранение на данни, съдържащо JPEG съдържание.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Възможно е продуктът да не може да възпроизвежда определени CD-RW/-R и DVD-R дискове, в зависимост от типа диск или условията на
запис.
Ако DVD-RW/-R диск не е записан правилно във формат DVD видео, няма да може да се възпроизвежда.
Вашият продукт няма да изпълни съдържание, което е записано на DVD-R при побитова скорост, която надхвърля 10 Mbps.
Вашият продукт няма да изпълни съдържание, което е записано на DVD-R или USB устройство при побитова скорост, която надхвърля 30 Mbps.
Възпроизвеждането може да не работи при определени видове дискове, или когато се изпълняват специфични операции като смяна на ъгъла и
настройка на съотношението. Информацията относно диска е написана в детайли върху кутията. Вижте това, ако е необходимо.
При възпроизвеждане на BD-Java заглавие, зареждането може да продължи по-дълго от обичайното, или някои функции да се изпълняват побавно.
Видове дискове, които не могат да бъдат възпроизвеждани от вашия продукт
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/MV
диск и т.н.
• DVD-RAM
• Super Audio CD (без
CD слой)
• DVD-RW (режим VR
(Видеозапис))
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD(CD-Gs
изпълнява само аудио
без графика.)
• 3,9 GB DVD-R диск
за създаване.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Възможно е този продукт да не реагира на всички команди за действие, тъй като някои Blu-ray дискове, DVD или CD дискове
позволяват само конкретни или ограничени действия и осигуряват само определени функции по време на възпроизвеждане. Имайте
предвид, че това не е дефект на продукта.
Samsung не може да гарантира, че този продукт ще възпроизвежда всеки диск с логото Blu-ray, DVD и CD, тъй като дисковите
формати могат да се променят, и е възможно да възникнат проблеми и грешки при създаването на софтуер за Blu-ray, DVD и CD,
и/или производството на дискове.
Ако имате въпроси или срещнете трудности при възпроизвеждане на Blu-ray диск, DVD или CD дискове с този продукт, свържете
се с центъра за обслужване на клиенти на SAMSUNG. Също така, прегледайте останалата част на това ръководство за допълнителна
информация или относно ограниченията при възпроизвеждане.
Някои търговски дискове и DVD дискове, купени извън вашия регион може да не могат да бъдат възпроизведени с този продукт.
Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 7
7|
2012-02-22 오후 4:41:09
Начало
Регионален код
Продуктите и дисковете са кодирани според
региона.
Тези регионални кодове трябва да съвпадат,
за да се възпроизведе дискът. Ако кодовете не
съвпадат, дискът няма да се възпроизведе.
Регионалният номер за този продукт е показан
на долния панел на продукта.
Вид на диска
Регионален
код
Зона
A
Северна Америка, Централна
Америка, Южна Америка, Корея,
Япония, Тайван, Хонконг и
Югоизточна Азия.
B
Европа, Гренландия, Френски
територии, Близък Изток, Африка,
Австралия и Нова Зеландия.
C
Индия, Китай, Русия, Централна и
Южна Азия.
1
САЩ, територии на САЩ и Канада
2
Европа, Япония, Близък изток,
Египет, Южна Африка, Гренландия
3
Тайван, Корея, Филипините,
Индонезия, Хонг Конг
4
Мексико, Южна Америка,
Централна Америка, Австралия,
Нова Зеландия, Тихоокеания,
Карибите
5
Русия, Източна Европа, Индия, поголямата част от Африка, Северна
Корея, Монголия
6
Китай
Blu-ray диск
DVD-VIDEO
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Ако регионалният номер на Blu-ray диска/DVD дисковете
не съответства на регионалния номер на този продукт,
продуктът не може да възпроизведе диска.
Лога на дискове, които могат да бъдат
възпроизвеждани с този продукт
Blu-ray диск
3D Blu-ray диск
BD-LIVE
Dolby
DTS
DivX
PAL система за предаване
във Великобритания, Франция,
Германия и т.н.
Java
Поддържани формати
Поддръжка на музикални файлове
Разширение
на файла
Контейнер
Аудио
кодек
Диапазон на
поддръжка
*.mp3
MP3
MP3
-
WMA
Съвместим с WMA
версия 10
* Скорости на семплиране
(в kHz) - 8, 11, 16, 22,
32, 44,1, 48
* Побитови скорости –
Всички в диапазона от 5
kbps до 384 kbps
*.wma
WMA
| 8 Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 8
2012-02-22 오후 4:41:10
Поддръжка на видео файлове
Скорост на
кадри (fps)
Побитова
скорост
(Mbps)
DivX 3.11/4.x
/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
DivX 3.11/4.x
/5.1/6.0
MKV
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
DivX 3.11/4.x
/5.1/6.0
ASF
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
Media
WMV (wmv9) Window
Video v9
H.264 BP/MP/HP
MP4
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
1920x1080
1920x1080
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
*.mkv
1920x1080
6 ~ 30
8
1920x1080
1920x1080
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
*.asf
1920x1080
6 ~ 30
8
1920x1080
1920x1080
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
MP3
AC3
LPCM
WMA
*.wmv
1920x1080
6 ~ 30
25
WMA
*.mp4
1920x1080
1920x1080
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
MP3
AAC
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
Видео кодек
AVI
MP3
AC3
LPCM
DTS Core
MP3
AC3
LPCM
DTS Core
AAC
3GPP
VRO
VOB
MPEG2
1920x1080
24/25/30
25
MPEG1
1920x1080
24/25/30
25
MPEG1
1920x1080
24/25/30
25
PS
MPEG2
1920x1080
24/25/30
25
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG2
1920x1080
24/25/30
25
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
VC1
1920x1080
6 ~ 30
25
TS
Аудио кодек
Начало
*.avi
Контейнер
02
Разделителна
способност
Разширение
на файла
AC3
MPEG
LPCM
AC3
MPEG
LPCM
AAC
AC3
AAC
MP3
DD+
 Ограничения
- Дори когато файлът е бил шифрован от поддържан кодек, изброен по-горе, възможно е той да не
се изпълни, ако има проблем със съдържанието.
- Нормалното възпроизвеждане не е гарантирано, ако информацията за контейнера на файла е
грешна или самият файл е повреден.
- Файлове, които имат по-висока побитова скорост или кадрови честоти от стандартните могат да
насичат по време на възпроизвеждането.
- Функцията за търсене (прескачане) не е налична, ако е повредена таблицата на индекса на файла.
- Когато възпроизвеждате файл дистанционно през мрежова връзка, възпроизвеждането на видео
може да е насечено, в зависимост от мрежовата скорост.
Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 9
9|
2012-02-22 오후 4:41:15
Начало
 Видео декодер
- Поддържа до H.264, Ниво 4.1
- Не поддържа H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/
MP/AP L4 и AVCHD
- MPEG4 SP, ASP :
Под 1280 x 720: 60 кадъра макс.
Над 1280 x 720: 30 кадъра макс.
- Не поддържа GMC 2 или по-висок
 Аудио декодер
- Поддържа до WMA 7, 8, 9, STD
- Не поддържа многоканални WMA 9 PRO
файлове, ако броят на каналите е над 2 или
ако файловете изискват шифроване без загуба
на аудио.
- Не поддържа WMA честота на семплиране от
22050 Hz моно
Поддържани DivX формати за субтитри
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
Бележки относно USB връзката
• Вашият продукт поддържа USB устройства
за памет, MP3 плейъри, цифрови камери и
четци на USB карти.
• Продуктът не поддържа папки или имена на
файлове, по-дълги от 128 знака.
• Някои USB устройства/цифрови камери може
да не са съвместими с продукта.
• Вашият продукт поддържа файлови системи
FAT 16, FAT 32 и NTFS.
• Свържете USB устройствата директно към
USB порта на продукта. Свързването чрез
USB кабел може да доведе до проблеми със
съвместимостта.
• Поставяне на повече от едно устройство с
памет на четец за няколко карти може да не
работи правилно.
• Продуктът не поддържа протокола PTP.
• Не прекъсвайте USB устройството по време
на процеса на "зареждане".
• Колкото по-голяма е разделителната
способност, толкова по-голямо е изчакването
за показване.
• Този продукт не може да изпълнява MP3
файлове с DRM (Права върху електронно
съдържание), изтеглени от търговски сайтове.
• Вашият продукт не поддържа видео с кадрова
честота под 30fps (кадровата скорост).
• Вашият продукт поддържа само USB устройства
от тип Mass Storage Class (MSC), като например
пръстови устройства и USB твърди дискове. (HUB
не се поддържа.)
• Определени устройства USB твърди дискове,
четящи устройства за карти с няколко слота и
пръстови устройства могат да не са съвместими с
този продукт.
• Ако някои USB устройства изискват допълнителна
мощност, те могат да бъдат ограничени от
устройството за защита на мрежата.
• Ако възпроизвеждането от USB твърд диск е
нестабилно, осигурете допълнително захранване
като включите твърдия диск в стенен контакт.
Ако проблемът продължава, свържете се с
производителя на USB твърдия диск.
• Трябва да извадите USB устройството с памет
безопасно (като изпълните функцията “Безопасно
премахв.USB”) за да предотвратите възможна
повреда на USB паметта.
Натиснете бутона HOME, за да отидете на
началното меню и натиснете ЖЪЛТИЯ (C) бутон и
натиснете бутона E.
• SAMSUNG не е отговорен за повреждане и
загубване на данни.
AVCHD
(Advanced Video Codec High Definition)
• Този продукт може да възпроизвежда дискове
във формат AVCHD. Такива дискове обикновено
се записват и използват във видеокамери.
• Форматът AVCHD е формат с висока разделителна
способност за цифрова видеокамера.
• Форматът MPEG-4 AVC/H.264 може да
компресира изображения по-ефективно от
традиционния формат за компресиране на
изображения.
• Някои AVCHD дискове използват формат
"x.v.Colour". Този продукт може да възпроизвежда
AVCHD дискове във формат "x.v.Color".
• "x.v.Color" е търговска марка на Sony Corporation.
• AVCHD и логото AVCHD са търговски марки на
Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. и на Sony
Corporation.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Някои дискове във формат AVCHD е възможно да не могат
да се възпроизвеждат, в зависимост от условията на запис.
Дисковете във формат AVCHD трябва да бъдат финализирани.
“x.v.Color” предлага по-богат цветови диапазон от
обикновените DVD дискове за видеокамери.
Някои DivX, MKV и MP4 формати дискове може да не се
възпроизвеждат, в зависимост от разделителната способност
и кадровата скорост.
| 10 Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 10
2012-02-22 오후 4:41:17
Аксесоари
02
Проверете за приложените аксесоари по-долу.
Начало
FUNCTION
TV
SOURCE
Видео кабел
RECEIVER
FM антена
SLEEP
BD
TV
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
7
8
6
9
DISC MENU
TITLE MENU
0
POPUP
MUTE
VOL
S/W LEVEL
FULL SCREEN
TUNING
/ CH
HOME
REPEAT
TOOLS
Ръководство за
потребителя
INFO
EXIT
RETURN
iPod куплунг
ASC микрофон
TUNER
MEMORY
A
SMART
B
C
MO/ST
D
SEARCH 'ĺ' 3D SOUND
HUB
vTuner
AUDIO
SUBTITLE
SOUND
EFFECT
(За захранващ кабел)
Мека кърпа



Тороидална феритна сърцевина
Дистанционно управление/батерии
(размер AAA)
Цифрите и илюстрациите в това ръководство за потребителя са предоставени само за справка и могат да
се различават от действителния изглед на изделието.
Може да се начисли такса за администриране, ако:
a. е извикан техник по ваше настояване и няма дефект в продукта (т.е. не сте прочели ръководството за
потребителя)
b. занесете уреда в сервизен център и няма дефект в продукта (т.е. не сте прочели ръководството за
потребителя).
Сумата за тази такса за администриране ще ви бъде съобщена, преди да се извърши каквато и да е било
работа или посещение вкъщи.
Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 11
11 |
2012-02-22 오후 4:41:17
Начало
Преден панел
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗВУКА
ОТВОРИ/ЗАТВОРИ
ЛАМПОВ УСИЛВАТЕЛ
ВХОД
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ/ ПАУЗА
СТОП
ТАВИЧКА ЗА ДИСК
ФУНКЦИЯ
ВКЛЮЧВАНЕ
ASC IN
5V 500mA
ДИСПЛЕЙ
СЕНЗОР ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
ASC ВХОД USB ХОСТ
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Ако мобилният телефон или устройство е в близост до лампов усилвател или върху продукта са поставени други електронни
продукти, това ще породи шум.
Внимавайте децата да не пипат повърхността на продукта, когато уредът работи. Той е горещ.
За да надградите софтуера на продукта през USB Host извода, трябва да използвате USB устройство за съхранение.
Когато продуктът покаже менюто на Blu-ray диска, не можете да стартирате филма чрез натискане на бутона 6 на продукта или
на дистанционното управление. За да изпълните филма, трябва да изберете Изпълнение на филм или Старт от менюто на диска и
после да натиснете бутона E.
Заден панел
AUX
IN
SPEAKERS OUT
ВЕНТИЛАТОР ЗА
ОХЛАЖДАНЕ
CENTER
FRONT
SUBWOOFER FRONT
OPTICAL
iPod
LAN
WIRELESS
iPod
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
SUBWOOFER FRONT
DIGITAL
AUDIO IN
ВИДЕО ИЗХОД
AUX ВХОД
AUX
IN
SPEAKERS OUT
FRONT
FM АНТЕНА
FM ANT
FRONT TOP
SPEAKER IMPEDANCE : 3
CENTER
VIDEO
OUT
FRONT TOP
VIDEO
OUT
FM ANT
FRONT TOP
FRONT TOP
SPEAKER IMPEDANCE : 3
OPTICAL
iPod
LAN
WIRELESS
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
DIGITAL
AUDIO IN
КОНЕКТОРИ НА ИЗХОДА ЗА ГНЕЗДО LAN
HDMI ИЗХОД
ВЪНШЕН ЦИФРОВ АУДИО
ВИСОКОГОВОРИТЕЛ
ВРЪЗКА ЗА TX КАРТА
HDMI ВХОД
ВХОД (ОПТИЧЕН)
(БЕЗЖИЧНА)
Н
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Когато инсталирате устройството, осигурете минимум 10 см свободно пространство от всички страни на домашното кино, за да
осигурите адекватна вентилация. Не препречвайте вентилатора за охлаждане или отворите за вентилация.
| 12 Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 12
2012-02-22 오후 4:41:22
Дистанционно управление
02
Преглед на дистанционното управление.
За да преминете към
телевизионен режим, натиснете
бутона TV.
За да смените на домашно кино,
натиснете бутона BD.
Натиснете цифров бутон, за да
работите с опциите.
Натиснете, за да проверите
менюто на диска.
Натиснете, за да прескочите назад
или напред от диска.
Натиснете, за да спрете/да
възпроизведете диска.
Временно изключване на
звука.
Регулиране на силата на звука.
Натиснете, за да преминете към
началния екран.
Натиснете, за да видите цял екран
на телевизора.
Натиснете това, за да използвате
меню Инструменти.
Можете да избирате елементи от
екранното меню и да променяте
стойностите в менюто.
Връщане към предишното
меню.
Тези бутони се използват за
менютата на продукта и също за
някои функции на Blu-ray диска.
Натиснете за използване на
Smart Hub.
Натиснете това, за да използвате
vTuner.
Натиснете за търсене на съдържание.
Избира аудио езика на диска.
FUNCTION
TV
SOURCE
RECEIVER
SLEEP
BD
TV
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
9
DISC MENU
TITLE MENU
0
POPUP
Начало
Включва и изключва продукта.
Натиснете, за да изберете режима на
Blu-ray (HDMI1, AUX, BD/DVD и т.н.).
или
Натиснете за избор на видео режим
на телевизора.
За отваряне и затваряне на
тавичката на диска.
Задаване на време за автоматично
изключване на устройството.
Използване на функцията
RDS (Система за данни за
радиостанции) за приемане на FM
станции.
Използвайте този бутон, за да
влезете в изскачащо меню/меню
за заглавие.
Натиснете, за да търсите назад
или напред от диска.
Натиснете, за да направите пауза
при възпроизвеждане на диска.
MUTE
VOL
S/W LEVEL
FULL SCREEN
TUNING
/ CH
HOME
REPEAT
За търсене на активни FM
радиостанции и за смяна на
канали.
Използвайте, за да регулирате
нивото на събуфера.
Позволява да повторите дадено
заглавие, глава, изпълнение или диск.
TOOLS
INFO
Използвайте това за показване
на информация при изпълнение
на Blu-ray/DVD диск.
EXIT
RETURN
A
SMART
B
TUNER
MEMORY
MO/ST
C
D
SEARCH 'ĺ' 3D SOUND
HUB
vTuner
AUDIO
SUBTITLE
SOUND
EFFECT
Натиснете за изход от менюто.
Използвайте, за да настроите
избрана радиочестота.
Изберете МОНО или СТЕРЕО за
радиостанциите.
Натиснете, за да приложите 3D
звуков ефект.
Натиснете, за да приложите
звукови ефекти.
Натиснете, за да се насладите на
стандартно 2D видео в 3D режим.
Избира езика на субтитрите на
диска.
Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 13
13 |
2012-02-22 오후 4:41:25
Начало
Поставяне на батериите в
дистанционното управление
Размер на батерията: AAA
1
Кодове за управление на Телевизора
Код
Марка
Код
Admiral
(M.Wards)
56, 57, 58
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
A Mark
01, 15
Anam
01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10, 11,
12, 13, 14
AOC
01, 18, 40, 48
Марка
2
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Уверете се, че "+" и "–" полюсите на батериите съвпадат с
диаграмата вътре в отделението.
При стандартно използване на телевизора батериите
издържат около една година.
Дистанционното управление може да се използва до
приблизително 7 метра от продукта по права линия.
Настройка на дистанционното управление
С това дистанционно управление можете да
управлявате определени функции на вашия телевизор.
Когато управлявате телевизора
посредством дистанционното управление
1 . Натиснете бутона TV, за да настроите
дистанционното управление в
телевизионен режим.
2 . Включете телевизора.
3 . При натиснат бутона ВКЛЮЧВАНЕ,
въведете кода, съответстващ на вашата
марка телевизор.
• Ако в таблицата са дадени няколко кода
за вашия телевизор, въведете ги един по
един, за да установите кой от тях действа.
• Пример: За телевизор Samsung
докато държите бутона ВКЛЮЧВАНЕ
, използвайте цифровите бутони, за
да въведете 00. Ако това не работи,
опитайте 15, след това 16 и т.н.
4 . Ако телевизорът се изключи, настройката е
завършена.
• Можете да използвате бутоните
ВКЛЮЧВАНЕ ТЕЛЕВИЗОР, СИЛА НА ЗВУКА,
КАНАЛ и цифровите бутони (0~9).
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Дистанционното управление може да не работи с някои марки
телевизори. Също така, в зависимост от марката на вашия
телевизор, някои операции може да са неизпълними.
Дистанционното работи с телевизори на Samsung по
подразбиране.
Bell & Howell
(M.Wards)
57, 58, 81
Brocsonic
59, 60
Candle
18
MTC
18
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Nikei
03
Onking
03
Onwa
03
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66,
67, 73, 74
Penney
18
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54,
59, 62, 69, 90
Philips
15, 17, 18, 40, 48,
54, 62, 72
Cetronic
03
Citizen
03, 18, 25
Cinema
97
Pioneer
63, 66, 80, 91
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
RCA/Proscan
Croslex
62
18, 59, 67, 76, 77, 78,
92, 93, 94
Realistic
03, 19
Crown
03
Curtis Mates
59, 61, 63
Sampo
40
00, 15, 16, 17, 40, 43,
46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
CXC
03
Samsung
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 32, 34, 35, 36,
48, 59, 90
Sanyo
19, 61, 65
Scott
03, 40, 60, 61
Daytron
40
Dynasty
03
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Funai
03
Futuretech
03
General
Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66,
67, 68
Hall Mark
40
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Inkel
45
JC Penny
56, 59, 67, 86
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
KEC
03, 15, 40
KMC
15
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Luxman
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62,
63, 65, 71
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59,
60, 62, 72, 89
Marantz
40, 54
Matsui
54
MGA
18, 40
Sears
15, 18, 19
Sharp
15, 57, 64
Signature 2000
(M.Wards)
57, 58
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Soundesign
03, 40
Spectricon
01
SSS
18
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59,
60, 62
Symphonic
61, 95, 96
Tatung
06
Techwood
18
Teknika
03, 15, 18, 25
TMK
18, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
Wards
15, 17, 18, 40, 48,
54, 60, 64
Yamaha
18
York
40
Yupiteru
03
Zenith
58, 79
Zonda
01
Dongyang
03, 54
| 14 Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 14
2012-02-22 오후 4:41:28
Връзки
Ако приложите тороидалната феритна сърцевина към
захранващия кабел на основното устройство, това
ще помогне да се предотврати интерференция от
радиочестотни сигнали.
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SUBWOOFER FRONT
1. Издърпайте фиксатора на тороидалната феритна
сърцевина, за да го отворите.
2. Направете две примки на захранващия кабел на
основното устройство.
3. Приложете тороидалната феритна сърцевина към
захранващия кабел на основното устройство, както
показва фигурата, и натиснете, докато щракне.
Връзки
Поставяне на тороидалната феритна сърцевина на захранващия кабел
на основното устройство
03
В този раздел са разгледани различни начини на свързване на устройството към други външни компоненти.
Преди да премествате или инсталирате устройството, трябва непременно да изключите захранването и
да извадите щепсела от контакта.
FRONT TOP
FRONT TOP
SPEAKER IMPEDANCE : 3
iPod
LAN
Свързване на високоговорителите
Събуфър
Централен
Преден/преден
горен (Д)
Продукт
Съраунд (Д)
Преден/преден
горен (Л)
Съраунд (Л)
Преден/преден
горен
високоговорител
Централен
високоговорител
Съраунд
високоговорители
Събуфър
Модул за безжично
приемане
Позиция на продукта
Поставете го върху стойка или
рафт на шкаф, или под стойката за
телевизора.
Избор на местоположение за
слушане
Местоположението за слушане
трябва да е отдалечено на
разстояние, което е от 2,5 до 3
пъти по-голямо от размера на
екрана на телевизора. Например,
ако имате 46 инчов екран,
разстоянието за слушане трябва
да е 2,92 до 3,5 метра от екрана.
Поставете тези високоговорители пред местоположението ви за слушане, обърнати
навътре (около 45°) към вас. Поставете предните високоговорители така, че "пищялките"
да са на същата височина като ушите ви. Подравнете предната лицева повърхност на
предния/предния горен високоговорител с предната лицева повърхност на централния
високоговорител, или ги поставете малко пред централния високоговорител.
Най-добре е да бъде монтиран на същата височина като предните/предните горни
високоговорители. Можете също така да го поставите директно над или под телевизора.
Поставете ги встрани от местоположението ви за слушане. Ако няма достатъчно
място, поставете ги така, че да бъдат обърнати един към друг. Поставете ги на около
60 до 90 см над ушите си, с лицевата страна леко наклонена надолу.
* За разлика от предните/предните горни и централните високоговорители, съраунд
високоговорителите се използват основно за звукови ефекти. От тях не се чува звук
през цялото време.
Положението на събуфъра не е от толкова критично значение. Можете да го поставите,
където желаете.
* Съраунд високоговорителите трябва да се свържат към безжичния приемащ модул.
Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 15
15 |
2012-02-22 오후 4:41:30
Връзки
Компоненти на високоговорителите
SWA-5000
ВИНТ (5X15): 4EA
ВИНТ (5X20): 12EA
ПРЕДЕН/ПРЕДЕН ГОРЕН
СТОЙКА
(Л)
(Д)
СЪРАУНД
ОСНОВА НА СТОЙКАТА
(Л)
Модул за безжично
приемане
(Д)
КАБЕЛ НА
ВИСОКОГОВОРИТЕЛИТЕ
Кабел за
високоговорители
TX карта
(2EA)
ПРЕДЕН/ПРЕДЕН ГОРЕН
СЪРАУНД
СЪБУФЪР
ЦЕНТРАЛЕН
Инсталиране на високоговорителите на подова стойка.
1. Изправете кабела на високоговорителя
и го прокарайте в отвора на основата на
стойката.
2. Обърнете основата на стойката обратно и
я свържете със стойката.
1
2
Основа на стойката
Стойка
3. Използвайте отвертка, за да завиете
винтовете (5x20) в трите маркирани
отвора.
4. Свържете горния високоговорител към
сглобената стойка.
5. Завинтете винт (5x15) по посока на
часовниковата стрелка в отвора отзад
на високоговорителя, като използвате
отвертка.
6. По този начин изглежда след монтиране на
високоговорителя.
Следвайте тези стъпки, за да инсталирате
другия високоговорител.
3
4
Високоговорител
Стойка
5
6
| 16 Български
HT-E6750W_XU_BUL_0223.indd 16
2012-02-23 오후 9:12:04
Свързване на високоговорителите
Червен
Връзки
LAN
03
1. Кабелите на високоговорителите трябва да съответстват на правилния
високоговорител, трябва да съблюдавате цвета на щепсела на всеки
кабел спрямо цвета на стикера отдолу на всеки високоговорител.
2. За включване на кабела към всеки високоговорител:
a. Натиснете червения палец отзад на високоговорителя, поставете
червения кабел и отпуснете палеца.
Черен
b. Натиснете черния палец отзад на високоговорителя, поставете
черния кабел и отпуснете палеца.
3. Свържете щепселите на кабелите към изводите на гърба на продукта,
като спазвате цветовите съответствия на щепселите на кабелите и
гнездата на високоговорителите.
4. Когато устройството е изключено, поставете TX картата във
връзката за TX карта (WIRELESS) на гърба на устройството.
• Дръжте TX картата така, че етикетът "WIRELESS" да сочи
нагоре, и поставете картата в порта.
• TX картата позволява комуникация между основното устройство
и безжичния приемащ модул.
5. Свържете левия и десен съраунд високоговорител към безжичния
приемащ модул. Отново трябва да съблюдавате цвета на щепселите
и гнездата при свързване на безжичния приемащ модул.
TX карта
6. Поставете захранващия кабел на безжичния приемащ модул в
стенния контакт.
7. Включете вашия продукт. Основното устройство и безжичния
модул ще комуникират помежду си и ще чуете звук от съраунд
високоговорителите.
HDMI OUT
WIRELESS
Преден/преден горен
високоговорител (Л)
Централен високоговорител
SPEAKERS OUT
Събуфър
Съраунд
високоговорител (Л)
Съраунд
високоговорител (Д)
CENTER
FRONT
SUBWOOFER FRONT
FRONT TOP
FRONT TOP
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Преден/преден горен
високоговорител (Д)
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SUBWOOFER FRONT
FRONT TOP
FRONT TOP
SPEAKER IMPEDANCE : 3
iPod
LAN
WIRELESS
Модул за безжично приемане
Този продукт трябва да се свързва само с SWA-5000.
Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 17
17 |
2012-02-22 오후 4:41:52
Връзки
| ВНИМАНИЕ |
Ако искате да инсталирате продукта на стена, затегнете винтовете или пироните на стената здраво и използвайте двата отвора отзад на продукта за
монтиране.
Обаче при монтиране аксесоарите (пирони и винтове) и самото монтиране не се предоставят от компанията.
Не позволявайте деца да си играят с високоговорителите или близо до тях. Могат да се наранят, ако високоговорителят падне.
Когато свързвате високоговорителните кабели към високоговорителите, се погрижете поляритетът им (+/-) да е правилен.
Пазете събуфъра извън достъпа на деца, за да не могат да пъхнат ръцете си или чужди тела в канала (отвора) на събуфъра.
Не използвайте канала (отвора) за окачване на събуфъра на стената.
Не поставяйте никакви други карти освен TX картата, предназначена за този продукт.
Ако поставите друга TX карта, можете да повредите продукта и е възможно да не я извадите лесно.
Не поставяйте ТХ картата наобратно или в неправилна посока.
Поставете TX картата когато устройството е изключено. Поставянето на картата, докато то е включено, може да създаде проблем.
Безжичната антена за приемане е вградена в безжичния приемащ модул. Пазете уреда далеч от вода и влага.
За оптимално качество на звука се уверете, че областта около безжичния приемащ модул не е блокирана от предмети.
Ако не се чува звук от задните безжични съраунд високоговорители, превключете режима на Dolby ProLogic II.
В 2-канален режим няма да се чува звук от безжичните съраунд високоговорители.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Ако сте поставили високоговорител близо до вашия телевизор, цветовете на екрана могат да се променят поради магнитното поле.
Поставете безжичния приемащ модул отзад на местоположението за слушане. Ако безжичният приемащ модул е твърде близо до продукта, може
да има влошаване на звука от високоговорителите поради смущения.
Ако използвате устройство като микровълнова фурна, безжична LAN карта, Bluetooth устройство или всяко друго устройство, което използва
същата 2,4/5,8 GHz честота близо до продукта, звукът може да се прекъсне поради интерференция.
Разстоянието на предаване от устройството до безжичния приемащ модул би трябвало да бъде около 33 фута (10 м), но може да варира, в
зависимост от вашите условия. Ако между устройството и безжичния приемащ модул има метална или стоманенобетонна стена, системата може
изобщо да не работи, тъй като радиовълните не проникват през метал.
Ако продуктът не направи безжична връзка, системата се нуждае от ID настройка между устройството и безжичния приемащ модул. При изключен
продукт натиснете цифровите бутони "0""1""3" "5" на дистанционното управление. Включете безжичния приемащ модул. След това натиснете
бутона ID SET отзад на безжичния приемащ модул за 5 секунди и после включете продукта.
Свързване на FM антената
FM антена (включена в доставката)
AUX
IN
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SUBWOOFER FRONT
VIDEO
OUT
FM ANT
FRONT TOP
FRONT TOP
SPEAKER IMPEDANCE : 3
OPTICAL
iPod
LAN
WIRELESS
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
DIGITAL
AUDIO IN
1 . Свържете доставената FM антена към извода за FM АНТЕНА.
2 . Започнете да въртите бавно проводника на антената, докато намерите позиция, в която
приеманият сигнал е добър, и след това я закрепете към стена или друга устойчива
повърхност.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Това устройство не приема излъчвания в AM обхвата.
| 18 Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 18
2012-02-22 오후 4:41:54
Свързване към iPod/iPhone
03
Използване на USB кабел
Връзки
Свържете iPod/iPhone с USB кабела към предния USB порт.
ASC IN
5V 500mA
5V 500mA
Използване на куплунг
За изпълнение на видео трябва да се свърже композитен кабел.
AUX
IN
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SUBWOOFER FRONT
VIDEO
OUT
FM ANT
FRONT TOP
FRONT TOP
SPEAKER IMPEDANCE : 3
OPTICAL
iPod
LAN
WIRELESS
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
DIGITAL
AUDIO IN
iPod
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Внимавайте да свържете куплунга така, че надписът “” да е нагоре.
Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 19
19 |
2012-02-22 오후 4:41:55
Връзки
Свързване към телевизор
Изберете Метод 1 или Метод 2.
• Ако сте настроили дистанционното за работа с вашия телевизор, натиснете бутона TV SOURCE на дистанционното управление
и след това изберете правилния външен източник от списъка с източници на телевизора (HDMI, Video In и т.н..), за да гледате
видео на домашното кино.
AUX
IN
VIDEO
OUT
FM ANT
AUX
IN
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SUBWOOFER FRONT
VIDEO
OUT
FM ANT
FRONT TOP
FRONT TOP
SPEAKER IMPEDANCE : 3
OPTICAL
iPod
LAN
WIRELESS
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
DIGITAL
AUDIO IN
OPTICAL
HDMI OUT
1
HDMI IN
DIGITAL
AUDIO IN
2
(Кабелът не е включен в доставката.)
Метод 2
Метод 1
HDMI IN
VIDEO IN
Метод 1 Свързване към телевизор с HDMI кабел – най-добро качество
(препоръчително)
Свържете HDMI кабела (не е включен в доставката) от извода HDMI OUT на гърба на устройството
към извода HDMI IN на вашия телевизор.
Метод 2 Свързване към телевизор с Видео кабел – Добро качество
Свържете доставения видео кабел от извода VIDEO OUT на гърба на устройството към извода
VIDEO IN на вашия телевизор.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Изходящото VIDEO гнездо е винаги с изходяща разделителна способност 576i/480i, независимо от разделителната способност,
зададена в менюто Настройка.
Не свързвайте устройството чрез видеокасетофон. Видеосигналите, подавани чрез видеокасетофон, могат да бъдат повлияни от
системи за защита на авторското право, което да причини деформирана картина на телевизора.
| 20 Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 20
2012-02-22 오후 4:41:57
Свързване към външни устройства
За да изберете правилния режим за външно устройство, натиснете бутона FUNCTION. Всеки път, когато
натиснете бутона, режимът се сменя в този ред :
03
BD/DVD D. IN AUX R. IPOD HDMI1 HDMI2 FM BT
Връзки
R
W
Червен
AUX
IN
Бял
VIDEO
OUT
FM ANT
AUX
IN
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SUBWOOFER FRONT
VIDEO
OUT
FM ANT
FRONT TOP
FRONT TOP
SPEAKER IMPEDANCE : 3
OPTICAL
iPod
LAN
WIRELESS
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
OPTICAL
1
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI IN
DIGITAL
AUDIO IN
2
(Кабелът не е включен
в доставката.)
Метод 3
(Кабелът не е включен в
доставката.)
Метод 2
(Кабелът не е включен в
доставката.)
Метод 1
Външни устройства
HDMI OUT
OPTICAL OUT
AUDIO OUT
Метод 1 HDMI ВХОД : Свързване на външен компонент с HDMI кабел
Свържете HDMI кабела (не е включен в доставката) от извода HDMI IN на гърба на устройството към
извода HDMI OUT на вашето цифрово устройство.  Изберете режим HDMI1 или HDMI2.
Метод 2 ОПТИЧЕН : Свързване на външен цифров аудио компонент
За да свържете цифровия аудио изход на компоненти с цифров сигнал, като например кабелни
кутии и сателитни приемници (цифрови приставки).
Като използвате цифров оптичен кабел (не е осигурен), свържете входящото оптично цифрово
гнездо на продукта към изходящото оптично цифрово гнездо на външното цифрово устройство,
като използвате цифров оптичен кабел.  Изберете режим D. IN.
Метод 3 AUX ВХОД : Свързване на външен аналогов компонент
Като използвате RCA аудио кабел (не е включен в доставката), свържете входящото AUDIO гнездо на продукта
към изходящото AUDIO аудио гнездо на външния аналогов компонент.  Изберете режим AUX.
• Уверете се, че цветовете на кабелните конектори съвпадат с цветовете на входящите и изходящите
гнезда.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
За да гледате видео от вашата кабелна кутия/сателитен приемник, трябва да свържете неговия изходящ видео сигнал директно към
телевизора.
Тази система поддържа честота на цифрово семплиране 32 kHz или по-голяма от външни цифрови компоненти.
Тази система поддържа само DTS и Dolby Digital аудио. MPEG аудио, формат на побитов поток, не се поддържа.
Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 21
21 |
2012-02-22 오후 4:41:58
Връзки
Свързване към мрежов рутер
Безжична мрежа
Можете да свържете вашия продукт към мрежов
рутер, като използвате един от методите,
показани по-долу.
Кабелна мрежа
AUX
IN
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SUBWOOFER FRONT
Безжичен IP
съвместител
VIDEO
OUT
FM ANT
FRONT TOP
FRONT TOP
SPEAKER IMPEDANCE : 3
OPTICAL
iPod
LAN
WIRELESS
HDMI OUT
1
HDMI IN
DIGITAL
AUDIO IN
2
Широколентов модем
(с интегриран рутер)
Широколентова
услуга
Широколентова
услуга
Или
Рутер
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Широколентова
услуга
Широколентов
модем
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Възможно е интернет достъпът до сървъра на Samsung
за актуализация да не бъде разрешен, в зависимост от
маршрутизатора, който използвате, или правилата на вашия
доставчик на интернет услуги. За повече информация се
обърнете към своя доставчик на интернет услуги (ISP).
Потребителите на DSL – използвайте маршрутизатор, за да
осъществите мрежово свързване.
За да използвате функцията AllShare Play (Възпр. AllShare),
трябва да свържете вашия компютър към вашата мрежата,
както е показано на фигурата отляво.
Връзката може да е кабелни или безжична.
Ако вашият безжичен IP рутер поддържа DHCP, този продукт
може да използва DHCP или статичен IP адрес за свързване
към безжичната мрежа.
Задайте вашия безжичен IP рутер на инфраструктурен режим.
Режимът компютър-компютър не се поддържа.
Плейърът поддържа само следните протоколи за защита на
безжичната мрежа:
- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK
(TKIP/AES)
Изберете канал за безжичен IP рутер, който в момента не
се използва. Ако каналът зададен за безжичния IP рутер в
момента се използва от друго устройство в близост, това ще
доведе до смущение и връзката може да се прекъсне.
Ако изберете режим на висока чиста производителност
(Greenfield) 802.11n и зададете типа кодиране на вашия
рутер или AP на WEP, TKIP или TKIP-AES (WPS2 смесено),
този продукт няма да поддържа връзка в съответствие с нови
спецификации за Wi-Fi сертифициране.
Безжичният LAN, по своята същност, може да причини
смущения, в зависимост от условията на използване (AP
качество на работа, разстояние, препятствие, смущения от
страна на други радио устройства, и т.н).
| 22 Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 22
2012-02-22 오후 4:41:59
Настройки
Първоначална процедура по
настройване
Ако пропуснете настройката на безжична мрежа тук, отидете
на Безжична мрежа на стр. 33, за да зададете безжичното
свързване на продукта по-късно.
5 . Продуктът търси и после показва всички
налични мрежови връзки с безжични
рутери.
Начална настройка > Мрежови настройки (2/5)
Изберете безжичния си рутер от списъка.
KIMING_VTOWER
Initial Settings > On-Screen Language
TIAS
Select a language for the on-screen
displays.
si-ap
Nederlands
English
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
Hausa
1/4
Обнови
WPS(PBC)
Предишно
surlwang5
▲
Dansk
Настройки
1 . Включете телевизора си, след като сте
свързали продукта, след това включете
и продукта. Когато включите продукта за
първи път, продуктът показва автоматично
екрана Език на първоначални настройки.
Продуктът започва процедурата за безжична мрежова връзка
по подразбиране. Ако искате да зададете кабелна връзка,
изберете Преск. и след това отидете на Конфигуриране на
вашата мрежова връзка на стр. 32 след като сте завършили
първоначалната процедура по настройване.
04
• Началното меню няма да се появи, ако не конфигурирате
първоначалните настройки.
• OSD (Екранното меню) може да се промени в продукта
след актуализиране на софтуерната версия.
• Необходимите действия за достъп могат да бъдат
различни в зависимост от избраното меню.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Следващ
Select English as the
on-screen menu
language.
Добавяне мрежа
Преск.
Next
Magyar
Asusu Igbo
Italiano
▼
2 . Използвайте бутоните ▲▼◄► на
дистанционното управление, за да
изберете желания език и след това
натиснете бутоните E два пъти. Появява
се екранът Старт.
3 . Натиснете бутона E, за да започнете
настройката. Появява се екранът
Настройки на мрежата.
6 . Използвайте бутоните ▲▼, за да изберете
рутер и след това натиснете бутона E.
Бутонът Следващ се осветява.
7 . Натиснете бутона E, за да продължите.
Появява се екранът на Код за защита.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Ако имате WPS(PBC) съвместим рутер, изберете WPS(PBC)
вместо това, натиснете бутона Eи след това следвайте
инструкциите на екрана. Когато сте готови, отидете на Стъпка
10.
Начална настройка > Мрежови настройки (1/5)
Следващата стъпка е да настроите безжична мрежа
с вътрешен мрежов адаптер.
Предишно
Следващ
Преск.
Ако искате да се свържете към мрежа с кабели,
включете мрежов кабел.
4 . Натиснете бутона E, за да настроите
безжичната връзка на продукта или
изберете Преск. и след това натиснете
бутона E, за да пропуснете мрежовата
настройка. Ако сте избрали Преск.,
отидете на Стъпка 12.
Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 23
23 |
2012-02-22 오후 4:42:03
Настройки
Начална настройка > Мрежови настройки (4/5)
Въведете код за защита.
0 въвед.
PIN за WPS
f
1
2
3
Предишно
Следващ
a
b
c
d
e
g
h
i
j
k
l
4
5
6
m
n
o
p
q
r
7
8
9
s
t
u
v
w
x
y
z
0



A/a

Интервал
Преск.
8 . Въведете кода за защита на вашата мрежа.
Когато сет готови, използвайте бутоните
▲▼◄►, за да изберете Следващ и след
това натиснете бутона E.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Въведете числа, като натискате цифровите бутони на вашето
дистанционно управление.
Въвеждайте букви, като избирате буквата, използвайки
бутоните ▲▼◄►и след това натиснете бутона E.
За да се покажат главни букви (или повторно да се покажат
малки букви, ако са се показали главни букви), изберете A/a
и след това натиснете бутона E.
За да се покажат символи и пунктуация, изберете  и след
това натиснете бутона E. За да се покажат отново букви,
изберете  и след това натиснете бутона E.
9 . Ако връзката е успешна, ще се появи екранът
Връзката е завършена. Изберете Следващ и
след това натиснете бутона E. Появява се
екранът за софтуерна надстройка.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Ако връзката не е успешна, изберете Следващ и след това
натиснете бутона E. След като сте завършили процедурата
по първоначалната настройка, отидете на „Безжична мрежа”
на стр 33, за да зададете безжичната мрежова връзка на
продукта.
10 . За да актуализирате софтуера, изберете
Актуализирай сега и след това натиснете
бутона E. За да пропуснете актуализацията,
изберете Актуализ. по-късно, натиснете
бутона E и отидете на Стъпка 12.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Ако сте пропуснали настройването на мрежата, трябва да
пропуснете и актуализацията на софтуера също така.
11 . Ако е налична актуализация на софтуера,
ще бъдат актуализирани изтеглените версии
на продукта и инсталациите. Това може да
отнеме известно време. Ако не е налична
актуализация на софтуера, ще се появи
съобщението "Няма актуализации на
софтуера за изтегляне. Вече имате найновата версия." И след това натиснете
бутон E. Появява се екранът Пропорции на
екрана на телевизора.
Начална настройка > Пропорции ТВ
Настройка за съответствие с типа свързан
телевизор.
16:9 оригинален
16:9 цял екран
4:3 Нормален
4:3 Разтеглен
Предишно
Изберете при
свързване към
телевизор с екран 16:9.
Някои филми с
изходящ сигнал 4:3 ще
се показват в размер
4:3 с полета.
Следващ
12 . Като използвате бутоните ▲▼, изберете
пропорциите, които съответстват на вашия
екран, и след това натиснете бутона E.
Изберете Следващ и след това натиснете
бутона E.
Имате четири избора:
16:9 оригинален - за широкоекранни
телевизори. Показва широкоекранни картини
в техния оригинален формат 16:9 и 4:3
картини (стария стандартен формат) във
формат 4:3 кутия за писма с черни ленти
отляво и отдясно.
16:9 цял екран - за широкоекранни
телевизори. Показва широкоекранните
картини формат 16:9 в оригинал и разширява
картините 4:3 така, че да запълнят Екран 16:9.
4:3 Нормален - За старите, стандартни
екрани на аналоговите телевизори. Показва
картини формат 4:3 на цял екран и картини
16:9 във формат кутия за писма, който запазва
отношението 16:9, но поставя черни ленти
отгоре и отдолу на картината.
4:3 Разтеглен - За старите, стандартни екрани
на аналоговите телевизори. Показва картини
във формат 4:3 на цял екран и картини във
формат 16:9 в разтеглен формат, който
запълва екрана, но отрязва лявата и дясната
страна на картината и разтегля средата
вертикално.
| 24 Български
HT-E6750W_XU_BUL_0223.indd 24
2012-02-23 오후 5:16:29
Начален екран
Начална настройка > Авто калибриране на звука
04
AllShare Play
Предишно
Поставете микрофона
за калибриране тук

Потр
Гледайте видео и снимки или слушайте музика от диск или свързани
устройства.
Следващ
Преск.
2
3
4
1
Smart Hub
13 . Появява се екранът за автоматично
калибриране на звука. Включете ASC
микрофона в гнездото ASC IN на
устройството.
Функция
Настройки
d WPS(PBC)
5
1
Smart Hub. Стартира Smart Hub. От Smart Hub,
можете да получите достъп до YouTube, игри и други
приложения.
2
AllShare Play. Възпроизвеждайте видео файлове,
снимки или музикално съдържание от диск, USB,
компютър или мобилни устройства.
3
Функция. Избор на аудио/видео входящ източник.
4
Настройки. Настройте различни функции в
съответствие с личните ви предпочитания.
5
Показва цветните бутони на вашето дистанционно
управление, които можете да натиснете, за да получите
достъп или да изпълните определени функции.
14 . Натиснете бутона E, за да изберете
бутона Следващ. Настройването на
функцията за автоматично калибриране
на звука отнема около 3 минути.
Изберете Следващ и след това натиснете
бутона E.
Настройки
Преди да започнете, свържете
микрофона за калибр. към жака
ASC IN и настр. правилно всички
тонколони както е показано.
Забележка: Имайте предвид, че този
процес възпроизвежда тестов звук
с голяма сила, нужен за правилното
калибриране.
Натиснете Следв., за да настроите
най-доброто изходящо ниво на
тонколоните.
Изберете Проп., за да конфигурирате
по-късно.
1/4
Начална настройка > Завършено
Настройването завършено.
Език за екранно меню

Мрежови настройки

Актуализиране на софтуер
-
ТВ Размер

Авто калибриране на звука

Натиснете Smart
Hub за
разнообразие от
съдържание от
Интернет.
OK
Smart Hub
15 . Показва се екранът Настройката е
завършена. Проверете настройките, за да
потвърдите, че са коректни. Изберете OK
и след това натиснете бутона E. Появява
се началният екран.
 Избиране на опция от началния екран
1 . За да изберете опция от Началния екран,
преместете курсора като използвате
бутоните ◄► докато опцията, която
желаете бъде осветена и след това
натиснете бутона E.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Ако искате да покажете екрана на Начална настройка отново и да
направите промени, изберете опцията Нулиране. (Вж. стр. 31)
Ако използвате HDMI кабел, за да свържете продукта със съвместим
с Anynet+ (HDMI-CEC) телевизор Samsung и 1.) Задали сте
функцията Anynet+ (HDMI-CEC) на Вкл., както в телевизора, така
и в продукта и 2.) Ако телевизорът използва език, поддържан от
продукта, този език ще се зададе автоматично като предпочитан.
Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 25
25 |
2012-02-22 오후 4:42:07
Настройки
Достъп до екрана с Настройки
1 . Изберете Настройки от Началния екран
и натиснете E. Появява се екранът с
настройки.
3
E (Вход) / бутон DIRECTION:
~ Натиснете бутоните ▲▼◄►, за да преместите
курсора или да изберете елемент.
~ Натиснете бутона E, за да активирате текущо
избрания елемент или да потвърдите настройките.
4
Бутон EXIT: Натиснете за изход от текущото меню.
Настройки 3D
Дисплей
Пропорции ТВ
16:9 оригинален
Размер екран за Smart Hub
Аудио
BD Wise
Мрежа
Система
Поддръжка
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Разм.3
Изк
Резолюция
Авто
Movie Frame (24Fs)
Авто
HDMI формат за цвят
Авто
HDMI дълбоки цветове
Авто
Прогр. режим
Авто
Бутонът E на предния панел на продукта може да
бъде използван със същата цел като бутона E на
дистанционното управление.
Информация за подробна функция
2 . За достъп до менютата, подменютата и опциите
на екрана с настройки вж. илюстрацията подолу за дистанционното управление.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Ако продуктът остане в режим на спряно възпроизвеждане в
продължение на повече от 5 минути без намеса на потребителя,
на екрана на вашия телевизор ще се появи скрийнсейвър. Ако
продуктът се остави в режим на скрийнсейвър повече от 20
минути, захранването ще се изключи автоматично.
Всички настройки за работа, елементи от менюто и
индивидуални опции са обяснени подробно на екрана.
За да прегледате обяснение, използвайте бутоните ▲▼◄►,
за да изберете функцията, елемент от менюто или опция.
Обяснението обикновено се появява в дясно на екрана.
Кратко описание на всяка функция за настройки стартира
на следващата страница. Допълнителна информация за
някои от функциите можете да намерите също така в
Приложението на това ръководство.
Бутоните на дистанционното
управление, които се използват за
менюто Настройки
VOL
S/W LEVEL
FULL SCREEN
1
TUNING
/ CH
HOME
REPEAT
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
3
2
A
B
TUNER
MEMORY
MO/ST
C
D
4
1
Бутон HOME: Натиснете, за да преминете към
началния екран.
2
Бутон RETURN: Връщане към предишното меню.
| 26 Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 26
2012-02-22 오후 4:42:14
Функции за менюто Настройки
Пропорции
ТВ
Позволява ви да регулирате изходящия сигнал на продукта към
размера на екрана на телевизора. Вж. стр. 24, Стъпка 12, за
описание на опциите за размер на екрана.
Размер екран
за Smart Hub
Позволява ви да изберете оптималния размер на екрана на Smart
Hub.
BD Wise
BD Wise е най-новата функция за свързване на Samsung.
Когато свържете продукт и телевизор Samsung с BD чрез HDMI
и BD Wise е включен както в компютъра, така и в продукта,
продуктът извежда видеосигнала с разделителната способност и
кадровата скорост на Blu-ray/DVD дискове.
Резолюция
Позволява да зададете изходящата разделителна способност на
HDMI видео сигнал на Авто, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p. Ако
е свързан Композитен източник, поддържаната разделителна
способност е само 576i/480i. Цифрите показват броя на редовете
във видео сигнала. Буквите i и p показват съответно презредово и
прогресивно сканиране. Колкото повече са редовете, толкова подобро е качеството.
Movie Frame
(24Fs)
Задаването на настройка Авто на функцията Филмови кадри
(24Fs) позволява на продукта да регулира HDMI изходящия сигнал
на продукта на 24 кадъра в секунда автоматично, за по-добро
качество на картината, ако продуктът е свързан към съвместим с
24Fs телевизор.
• Можете да се наслаждавате на функцията Филмови кадри
(24Fs) само при телевизори, които поддържат тази скорост на
кадрите.
• Функцията Филмови кадри е налична, само когато продуктът е
в режим на изходна разделителна способност HDMI 1080i или
1080p.
HDMI формат
за цвят
Позволява да зададете настройките така, че цветовото
пространство за HDMI изход да съвпада с възможностите на
свързаното устройство (телевизор, монитор и т.н.).
HDMI
дълбоки
цветове
Прогр. режим
Позволява да изведете картината от гнездото HDMI OUT с дълбоки
цветове. Дълбокият цвят позволява по-точна репрезентация на
цветовете с по-голяма дълбочина.
Позволява подобряване на качеството на картината при
гледане на DVD.
Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 27
Настройки
Настройки 3D
Настройте 3D свързаните функции.
 Режим възпр. 3D Blu-ray: 3D Blu-ray Playback Mode (3D режим
на възпроизвеждане на Blu-ray): Изберете дали да изпълните
Bluray диск с 3D съдържание в 3D режим. Ако се придвижите в
началното меню или началното меню на Smart Hub докато сте
в 3D режим, продуктът ще се превключи автоматично на 2D
режим.
 Размер екран: Въведете размера на телевизора, свързан към
продукта. Продуктът ще регулира автоматично изходящия 3D
сигнал спрямо размера на екрана на телевизора.
04
Дисплей
27 |
2012-02-22 오후 4:42:26
Настройки
Аудио
Настр.
високогов.
Можете да зададете опции за високоговорителите.
Авто
калибриране
на звука
Продуктът автоматично разпознава звуковото поле,
оптимизирано за вашата среда.
Еквилайзер
Позволява ви да конфигурирате настройките на
еквилайзера ръчно.
Инт. сила
звук
Позволява ви да настройвате продукта така, че силата
на звука да остава стабилна, когато настъпи промяна на
сцената или когато смените канала.
Избор на
говорител
Позволява ви да избирате кои високоговорители искате да
са активни - или високоговорителите на телевизора или
високоговорителите на домашното кино.
Канал
връщане
аудио
Позволява ви да насочвате звука от телевизора към
високоговорителите на домашното кино. Изисква HDMI
връзка и телевизор, съвместим с ARC (канал за връщане на
аудио).
• Когато Канал за връщане на аудио е зададен на включен,
използвайте HDMI кабел, за да свържете продукта с
телевизор. В този момент, оптичният вход не работи.
• Когато Канал за връщане на аудио е зададен на авто,
използвайте HDMI кабел, за да свържете продукта с
телевизор. В този момент, ARC (каналът за връщане на
аудио) и оптичният вход се избират автоматично.
Цифров
изход
Позволява ви да зададете Цифровия изход да съвпада
с възможностите на AV приемника, значи сте свързали
продукта. За още подробности вж. таблицата за избор на
цифров изход. (Вж. стр. 63)
Позволява ви да прилагате динамичен обхват, за да
контролирате Dolby Digital, Dolby Digital Plus и Dolby True
HD аудио.
Управление
на
динамичен
обхват
Синхр. звук
 Авто: Автоматично контролира динамичния обхват на
Dolby TrueHD аудио, на базата на информация в Dolby
TrueHD саундтрака. Също така включва динамичния
обхват за Dolby Digital и Dolby Digital Plus.
 Изк: Оставя динамичния обхват некомпресиран, като ви
позволява да чувате оригиналния звук.
 Вкл.: Включва динамичния обхват за всички три Dolby
формата. По-тихите звуци стават по-силни и силата на
звука на силните звуци се намалява.
Когато продуктът е свързан към цифров телевизор, ви
позволява да регулирате аудио забавянето така, че аудиото
да се синхронизира с видеото. Можете да зададете
забавянето между 0 и 300 милисекунди.
| 28 Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 28
2012-02-22 오후 4:42:26
Мрежа
Състояние
мрежа
Позволява ви да проверявате дали е установена връзка към
мрежата и има интернет.
Wi-Fi Direct
Позволява ви да свързвате Wi-Fi Direct устройство
към продукта като използвате Peer-to-Peer мрежа, без
безжичен рутер. Можете да използвате устройството, за да
управлявате продукта.
Soft AP
Позволява ви да свързвате други типове Wi-Fi устройства
към продукта безжично. Изисква от вас да създадете
код за защита, който трябва да въведете в другите Wi-Fi
устройства, когато ги свързвате към мрежата.
Настройки за
AllShare
Позволява ви да разрешавате на външни устройства, като
например смартфони, да се свързват с продукта и да
споделят съдържание с него или да управляват продукта.
Име на
устройство
Позволява ви да присвоите идентификационно име на
продукта. Вие използвате това име, за да идентифицирате
продукта, когато свързвате външни Wi-Fi устройства
(смартфони, таблети и т.н.) към него.
Настройки за
BD-Live
Позволява ви да разрешавате, ограничавате или
забранявате интернет връзка за услугата BD-Live.
Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 29
Настройки
За повече информация относно настройките на мрежата и
функциите на мрежата, вж. "Мрежи и Интернет", започващо на
стр. 32.
04
Мрежови
настройки
29 |
2012-02-22 오후 4:42:27
Настройки
Система
Начална
настройка
Позволява ви да изпълните повторно процедурата по
първоначалните настройки. Вж. стр. 23 за подробности.
Можете да свържете безжична USB клавиатура или мишка
към USB порта, намиращ се отпред на продукта.
 Настройки клавиатура: Позволява ви да конфигурирате
безжична USB клавиатура, свързана към продукта.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Можете да използвате клавиатурата, само когато в уеб браузъра се появи
екранът или прозорецът на QWERTY клавиатурата.
 Настройки на мишка: Позволява ви да конфигурирате
безжична USB мишка, свързана към продукта. Можете
да използвате мишката от менюто на продукта по същия
начин, по който използвате мишката на вашия компютър.
Диспечер
у-ва
 За да използвате мишка с менюто на продукта:
1 . Свържете USB мишката към продукта.
2 . Щракнете върху първичния бутон, който сте избрали в
Настройки на мишката. Появяват се прости менюта.
3 . Щракнете върху опциите от менюто, които желаете.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
В зависимост от модела на USB HID клавиатурата и мишката, те може да не
са съвместими с вашия продукт.
Някои клавиши на HID клавиатурата може да не работят.
Не се поддържат жични USB клавиатури.
Някои приложения може да не се поддържат.
Ако безжична HID клавиатура не работи, поради смущение, преместете
клавиатурата по-близо до продукта.
Anynet+
(HDMI-CEC)
Anynet+ е удобна функция, която предлага свързани
действия с други продукти на Samsung, които имат Anynet+
функция и ви позволява да управлявате тези продукти с
едното дистанционно управление на телевизора Samsung.
За да работите с тази функция, трябва да свържете този
продукт към Anynet+ телевизор Samsung посредством
HDMI кабел.
Език
Можете да изберете предпочитания от вас език за
екранното меню, менюто на диска, субтитри и др.
• Езикът, който изберете за менюто на диска, аудиото на
диска или субтитрите ще се появи само, ако се поддържа
от диска.
| 30 Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 30
2012-02-22 오후 4:42:27
Настройки
Защита
 Родителска кат. за BD: Предотвратете
възпроизвеждането на Blu-ray дискове с категоризация,
равна на или над определена възрастова категоризация,
която въведете, освен ако не е въведен PIN кодът.
 Родителска кат. за DVD: Предотвратете
възпроизвеждането на DVD дискове с категоризация над
определена цифрова категоризация, която изберете,
освен ако не е въведен PIN кодът.
 Смяна PIN: Сменете 4-цифрения PIN код, който се
използва за достъп до функциите за защита.
04
Предотвратете възпроизвеждането на Blu-ray дискове с
категоризация, равна на или над определена възрастова
категоризация, която въведете, освен ако не е въведен PIN кодът.
 Ако забравите вашия PIN код
1 . Извадете всички дискове или USB устройства за
съхранение.
2 . Натиснете и задръжте бутона 5 на предния панел
в продължение на повече от 5 секунди. Всички
настройки се връщат към фабричните.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Когато бъдат възстановени фабричните настройки по подразбиране, всички
данни от потребителя, записани в BD данните, се изтриват.
Можете да задавате яркостта на дисплея и часовата зона.
Общи
DivX®
Видео при
поискване
Поддръжка
Актуализиране
на софтуер
Връзка
Samsung
Дистанционно
управление
Върни
 Яркост на дисплея: Позволява ви да променяте яркостта
на предния панел.
 Часови пояс: Може да задавате часовата зона, която е
приложима за вашия регион.
 Прозрачно меню: Регулирайте прозрачността на
менюто.
Вж. DivX® VOD регистрационния код, за да закупите и
изпълните DivX® VOD съдържание.
За повече информация относно функцията Актуализиране
на софтуера, вж. "Надстройка на софтуера" на стр. 37.
Предоставя информация за контакт за помощ за вашето
устройство.
Когато е активирано, позволява на агентите от центъра
за обслужване на Samsung да диагностицират и фиксират
проблеми с продукта дистанционно. Изисква активна
интернет връзка. Услугата Отдалечено управление може да
не е налична в някои страни.
Всички настройки ще се върнат на фабричните им
стойности, освен тези за мрежа и Smart Hub. Защитната
парола по подразбиране е 0000.
Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 31
31 |
2012-02-22 오후 4:42:28
Настройки
Авто калибриране на звука
След като настроите функцията за автоматично
калибриране на звука (ASC) веднъж, при
преместване или инсталиране на устройството,
то може автоматично да разпознава разстоянието
между високоговорителите, нивата между каналите и
честотните характеристики, за да създаде 7,1-канално
звуково поле, оптимизирано за вашата среда.
Мрежи и Интернет
Когато свържете този продукт към мрежа, можете
да използвате мрежово базирани приложения и
функции, като например Smart Hub и BD-LIVE и да
актуализирате софтуера на продукта през интернет
връзката. За повече информация относно достъп
и използване на интернет услуги, вж. главата
Мрежови услуги в това ръководство на стр. 55~57.
Инструкциите за конфигуриране на мрежовата
връзка започват по-долу.
ASC IN
5V 500mA
ASC микрофон
Автоматично калибриране на звука
Ще чувате звука в режим на автоматично
калибриране на звука или съобразно
потребителските настройки на
високоговорителите.
• Изк: Ще чувате звука при зададените на
високоговорителя стойности.
• Вкл.: Ще чувате звука в режим на автоматично
калибриране на звука.
Измерване
Ще чувате звука в режим на автоматично
калибриране на звука или съобразно
потребителските настройки на високоговорителите.
1 . Включете ASC микрофона във входното
гнездо ASC IN.
2 . Поставете ASC микрофона в положение за
слушане.
• Автоматичното калибриране на звука
ще се настрои автоматично в следната
последователност: Предна L  Предна
R  Централен  Обемен звук - L 
Обемен звук - R  Отпред горе Л 
Отпред горе Д  Събуфър
• Натиснете бутона RETURN ('), за да
отмените настройката за автоматично
калибриране на звука.
Конфигуриране на мрежовата връзка
Преди да започнете, свържете се с вашия доставчик
на интернет услуги, за да проверите дали вашият IP
адрес е статичен или динамичен. Ако е динамичен
и използвате кабелна или безжична мрежа,
препоръчваме ви да използвате автоматичните
процедури за конфигуриране, описани по-долу.
Ако се свързвате към кабелна мрежа, свържете
продукта към вашия рутер, като използвате LAN кабел,
преди да започнете процедурата по конфигурирането.
Ако се свързвате към безжична мрежа, прекъснете
връзката с всички кабелни мрежи, преди да започнете.
За да започнете да конфигурирате вашата мрежова
връзка, следвайте тези стъпки:
1 . От Началния екран, изберете Настройки,
и след това натиснете бутона E.
2 . Изберете Мрежа и след това натиснете
бутона E.
3 . Изберете Мрежови настройки и след
това натиснете бутона E.
4 . Отидете на инструкциите за кабелни
мрежи, които започват по-долу или на
инструкциите за безжични мрежи, които
започват на стр. 33.
Кабелна мрежа
Кабелна – Автоматично
След като следвате стъпки 1 до 3 по-горе:
1 . Изберете Старт от екрана Настройки на
мрежата, и след това натиснете бутона
E. Продуктът открива кабелната връзка,
верифицира мрежата и след това се
свързва с мрежата.
| 32 Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 32
2012-02-22 오후 4:42:28
Кабелна - Ръчно
1 . Изберете Старт от екрана Настройки на
мрежата, и след това натиснете бутона
E. Появява се екранът Състояние мрежа.
Продуктът прави опити да верифицира
мрежовата връзка и не успява.
Мрежови настройки
Невъзможно свързване с мрежата. Опитайте следното:
проверете дали IP адресът е зададен правилно в "IP настройки".
За повече инф. се свържете с доставчика на интернет услуги.
1 . Щракнете с десния бутон върху иконата на мрежа в
долния десен ъгъл на работния плот на Windows.
2 . В изскачащото меню щракнете върху
Състояние.
3 . В диалоговия прозорец, който се появява,
щракнете върху раздел Поддръжка.
Неуспешно свързване с мрежата с кабел.
MAC адрес
XX:XX:XX:XX:XX:XX
IP адрес
0.0.0.0
Подмрежова маска
0.0.0.0
Шлюз
0.0.0.0
DNS сървър
0.0.0.0
• Windows XP
Настройки
След като следвате стъпки 1 до 3 по-горе:
Можете също така да видите вашите стойности
за Настройки на мрежата на повечето Windows
компютри. За да видите стойностите на
настройките на мрежата, следвайте тези стъпки:
04
Ако имате статичен IP адрес или ако автоматичната
процедура не работи, трябва да въведете
стойностите за Мрежова настройка ръчно.
< Получаване на стойностите за
настройки на мрежата >
Предишно
IP настр.
Нов опит
OK
2 . Изберете IP настр. отдясно на екрана и след
това натиснете E. Появява се екранът IP
Настройки.
3 . Изберете полето IP режим и след това го
задайте на Ръчно.
4 . Използвайте цифровата клавиатура на
дистанционното управление, за да въведете
мрежовите стойности. Използвайте бутоните
▲▼◄► на дистанционното управление за
преминаване от поле за въвеждане към поле
за въвеждане.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Можете да получите тези стойности от вашия интернет доставчик.
Можете също така да видите тези стойности на повечето Windows
компютри. Относно инструкции, вж. "Получаване на стойностите за
настройки на мрежата" на тази страница.
5 . Когато е готово, осветете OK и след това натиснете
бутона E. Продуктът верифицира мрежовата
връзка и след това се свързва към мрежата.
4 . В раздела Поддръжка щракнете бутона
Детайли.
5 . Показват се мрежовите настройки.
• Windows 7
1 . Щракнете с върху иконата на мрежа в
долния десен ъгъл на работния плот на
Windows.
2 . В изскачащото меню щракнете върху
Мрежа и Център за споделяне.
3 . В диалоговия прозорец, който се появява,
щракнете върху локалната връзка или
безжичната мрежова връзка, в зависимост
от връзката, която имате.
4 . В раздела Поддръжка щракнете бутона
Детайли. Показват се мрежовите
настройки.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
В зависимост от версията на Windows, информацията може
да е различна.
Безжична мрежа
Може да настроите безжичната мрежова връзка
по три начина:
- Автоматична безжична
- Безжична ръчно
- WPS(PBC)
Когато конфигурирате безжичната мрежова
връзка, всяко устройство с безжична връзка,
текущо свързано с продукта, или, ако е
приложимо, текущата кабелна връзка на
продукта, ще бъде прекъсната.
Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 33
33 |
2012-02-22 오후 4:42:30
Настройки
Безжична (Общи) - Автоматична
След като следвате Стъпки 1 до 3 от
"Конфигуриране на мрежовата връзка" на стр. 32.
1 . Изберете Старт от екрана Настройки на
мрежата, и след това натиснете бутона
E. Продуктът търси и след това показва
списък с наличните мрежи.
Мрежови настройки
Изберете безжичния си рутер от списъка.
1/10
iptime23
Обнови
ELT
WPS(PBC)
JSY
Предишно
KT_WLAN_C361
Mirhenge_edu
Следващ
Отказ
SO070VOIP
2 . Изберете желаната мрежа, и след това
натиснете бутона E.
3 . Изберете Следващ и след това натиснете
бутона E отново.
4 . В екрана за Защита въведете вашия Код за
защита на мрежата или Парола. Въведете
цифрите директно, като използвате
цифровите бутони на вашето дистанционно
управление. Въвеждайте букви, като
избирате буквата, използвайки някой от
бутоните със стрелка и след това натиснете
бутона E.
5 . Когато е готово, изберете Следващ
вдясно на екрана. Продуктът верифицира
мрежовата връзка и след това се свързва
към мрежата.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Би трябвало да намерите Кода за защита или Паролата на
един от екраните за настройка на вашия рутер или модем.
Безжична (Общи) - Ръчно
Ако имате статичен IP адрес или ако автоматичната
процедура не работи, трябва да въведете
стойностите за Мрежова настройка ръчно.
След като следвате Стъпки 1 до 3 от
"Конфигуриране на мрежовата връзка" на стр. 32.
| 34 Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 34
1 . Изберете Старт от екрана Настройки на
мрежата, и след това натиснете бутона
E. Продуктът търси и след това показва
списък с наличните мрежи.
2 . Изберете желаната мрежа или Добавяне
мрежа, и след това натиснете бутона E.
3 . Изберете Следващ и след това натиснете
бутона E отново.
4 . Ако изберете Добавяне мрежа, въведете
името на безжичния рутер за свързване.
Въведете цифрите, като използвате цифровите
бутони на дистанционното управление.
Въвеждайте букви, като избирате буквата,
използвайки бутоните ▲▼◄►, и след това
натиснете бутона E. Изберете Следващ и
след това натиснете отново бутона E. Можете
да изберете тип защита и след това изберете
Следващ и отново натиснете бутона E.
5 . В екрана за Защита въведете вашия Код за
защита на мрежата или Парола. Въведете
цифрите, като използвате цифровите бутони на
дистанционното управление. Въвеждайте букви,
като избирате буквата, използвайки бутоните
▲▼◄►, и след това натиснете бутона E.
6 . Когато сте готови, изберете Следващ отдясно
на екрана и натиснете бутона E.
7 . Появява се екранът Състояние мрежа. Продуктът
прави опити да верифицира мрежовата връзка и
не успява.
8 . Изберете IP настр. отдясно на екрана и след
това натиснете E. Появява се екранът с IP
настройки.
9 . Изберете полето IP режим и го задайте на
Ръчно.
10 . Използвайте цифровите клавиши на
дистанционното управление, за да въведете
мрежовите стойности. Използвайте бутоните
▲▼◄► на дистанционното управление, за да
се местите между полетата за въвеждане.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Можете да получите тези стойности от вашия интернет
доставчик. Можете също да видите тези стойности на повечето
компютри Windows. Относно инструкции, вж. "Получаване на
стойностите за настройки на мрежата" на стр. 33.
11 . Когато е готово, маркирайте OK и след
това натиснете бутона E. Появява се
екранът Състояние мрежа. Продуктът
проверява мрежовата връзка и се свързва
към мрежата. Когато е готово, маркирайте
OK и след това натиснете бутона E.
2012-02-22 오후 4:42:31
WPS(PBC)
04
Настройки
Един от най-лесните начини за настройка
на безжична мрежова връзка е с функцията
WPS(PBC). Ако безжичният рутер има
WPS(PBC), следвайте тези стъпки:
5 . Има три начина да завършите Wi-Fi
връзката:
• Чрез Wi-Fi устройството.
• Чрез продукта с PBC.
• Чрез продукта с PIN.
Всеки метод е описан по-долу.
1 . Отворете началния екран.
2 . Натиснете СИНИЯ (D) бутон на
дистанционното управление.
3 . Натиснете бутона WPS(PBC) на рутера в
рамките на две минути. Вашият продукт
автоматично открива всички необходими
мрежови настройки и се свързва към
мрежата. Появява се екранът Състояние
мрежа. Продуктът се свързва към мрежата,
след като връзката бъде проверена.
Wi-Fi Direct
Функцията Wi-Fi Direct позволява да свържете
към Wi-Fi Direct устройства към продукта и едно
към друго, като използвате равноправна мрежа,
без нуждата от безжичен рутер.
1 . Включете Wi-Fi direct устройството и
активирайте неговата функция Wi-Fi Direct.
2 . От Началния екран, изберете Настройки,
и след това натиснете бутона E.
3 . Изберете Мрежа и след това натиснете
бутона E.
4 . Изберете Wi-Fi Direct и после натиснете
бутона E. Появяват се Wi-Fi Direct
устройствата, които можете да свържете.
Wi-Fi Direct
Чрез Wi-Fi устройството.
1 . На Wi-Fi устройството следвайте процедурата за
свързване с друго Wi-Fi Direct устройство. Вж.
ръководството за потребителя на устройството
за инструкции.
2 . Когато завършите процедурата, трябва да
видите на екрана на телевизора изскачащ
прозорец, че устройството, което поддържа WiFi Direct, е поискало свързване. Изберете OK и
след това натиснете бутона E, за да приемете.
3 . Появява се изскачащият прозорец за свързване,
следван от този за установена връзка. Когато
се затвори, трябва да видите устройството на
екрана на Wi-Fi Direct като свързано.
Чрез продукта с PBC.
1 . Изберете Wi-Fi Direct устройството,
което искате да свържете към продукта,
и натиснете бутона E. Появява се
изскачащият екран PBC/PIN.
2 . Изберете PBC и след това натиснете бутона
E. Появява се изскачащият екран PBC.
3 . Натиснете бутона PBC на Wi-Fi Direct
устройството в рамките на 2 минути.
4 . Появява се изскачащият прозорец за
свързване, следван от този за установена
връзка. Когато се затвори, трябва да видите
устройството на екрана на Wi-Fi Direct като
свързано.
Име
на устройство : [HTS]E6750W
Display
Изберете Wi-Fi Direct устройството за свързване.
Audio
AndroidXXXXXXX
Чрез продукта с PIN
Прекъсната
Network
Обнови
System
Затвори
Support
m Преместване
" Вход ' Връщане
1 . Изберете Wi-Fi Direct устройството,
което искате да свържете към продукта,
и натиснете бутона E. Появява се
изскачащият екран PBC/PIN.
2 . Изберете PIN и след това натиснете бутона
E. Появява се изскачащият екран PIN.
3 . Отбележете PIN кода в изскачащия
прозорец и след това го въведете
в съответното поле в Wi-Fi Direct
устройството, което искате да свържете.
Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 35
35 |
2012-02-22 오후 4:42:32
Настройки
4 . Появява се изскачащият прозорец за
свързване, следван от този за установена
връзка. Когато се затвори, трябва да видите
устройството на екрана на Wi-Fi Direct като
свързано.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Когато използвате функцията Wi-Fi Direct, кабелната или
мрежовата връзка ще се прекъснат.
Soft AP
Soft AP ви позволява да свързвате други WiFi устройства към мрежата чрез продукта и им
предоставя достъп до интернет.
Необходимо е да създадете код за защита, който
трябва да въведете в другите Wi-Fi устройства,
когато се свързвате към тях в мрежата.
1 . От Началния екран, изберете Настройки,
и след това натиснете бутона E.
2 . Изберете Мрежа и след това натиснете
бутона E.
3 . Изберете Soft AP и след това натиснете
бутона E.
4 . Изберете Вкл. или Изк и след това
натиснете бутона E.
Настройки за AllShare
Екранът Настройки за AllShare показва
свързаните към мрежата AllShare устройства
и техните IP адреси. Чрез този екран можете
да позволите на дадено устройство достъп до
продукта, да откажете достъп или да изтриете
устройството от списъка на AllShare.
1 . От Началния екран, изберете Настройки,
и след това натиснете бутона E.
2 . Изберете Мрежа и след това натиснете
бутона E.
3 . Изберете Настройки за AllShare и след
това натиснете бутона E.
4 . Изберете устройство и след това натиснете
бутона E. Появява се изскачащият екран
Настройки на AllShare.
5 . Изберете Позволи, Забрани, или Изтрий
от списъка и после натиснете бутона E.
Екранът Настройки на AllShare показва
устройства само ако сте установили мрежови
връзки с AllShare устройства. За повече
информация за устройства, свързани с AllShare,
вж. стр. 39~40.
< За настройка на кода за защита на
Soft AP >
1 . На екрана на Soft AP изберете Код за
защита, и после натиснете бутона E.
Появява се екранът на кода за защита.
2 . На този екран въведете кода за защита.
Въведете цифрите, като използвате
цифровите бутони на дистанционното
управление. Въвеждайте букви, като
избирате буквата, използвайки бутоните
▲▼◄► и след това натиснете бутона E.
3 . Когато сте готови, използвайте бутоните
▲▼◄► , за да се преместите на ГОТОВО
отдолу на екрана и натиснете бутона E.
Когато свържете Wi-Fi устройство чрез
процедурата за свързване на устройството,
трябва да въведете защитния код, който
създадохте тук, в съответното поле.
| 36 Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 36
2012-02-22 오후 4:42:42
Надстройка на софтуера
1 . От началното меню изберете Настройки, и
след това натиснете бутона E.
2 . Изберете Поддръжка и след това
натиснете бутона E.
3 . Изберете Актуализиране на софтуер и
след това натиснете бутона E.
4 . Изберете един от следните методи:
• Онлайн
• ЧРЕЗ USB
• С диск
• С изтеглен файл
• Актуал. режим готовност
5 . Натиснете бутона E.
Указания за всеки метод са дадени по-долу.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Надстройката е завършена, когато продуктът се изключи
автоматично и после отново се включи.
Samsung Electronics не поема правна отговорност за
неизправност на продукта, причинена от нестабилна интернет
връзка или небрежност на клиента по време на надстройката.
Ако искате да отмените надстройката, докато се изтегля
софтуерът, натиснете бутона E.
Онлайн
Вашият продукт трябва да е свързан с интернет,
за да използвате функцията Онлайн.
1 . Изберете Онлайн и след това натиснете
бутона E. Появява се съобщението за
свързване със сървъра.
2 . Ако има налично изтегляне, се появява
изскачащ прозорец на изтеглянето с лента
на напредъка и изтеглянето започва.
3 . Когато завърши, се появява прозореца
на Запитване за надстройка с три избора:
Актуализирай сега, Актуализ. по-късно
или Не актуализирай.
ЧРЕЗ USB
1 . Посетете www.samsung.com.
2 . Щракнете върху SUPPORT в най-горната дясна
част на страницата.
3 . Въведете номера на модела на продукта в
полето за търсене и щракнете върху Find
Product.
4 . Щракнете върху Get downloads в центъра на
страницата под заглавката Изтегляния.
5 . Щракнете върху Firmware в центъра на
страницата.
6 . Щракнете върху иконата ZIP в колоната с
файлове отдясно на страницата.
7 . Щракнете върху OK в изскачащия прозорец,
който се появява, за да изтеглите и запишете
фърмуерния файл на компютъра.
8 . Разархивирайте zip архива на компютъра.
Трябва да имате папка със същото име като това
на zip файла.
9 . Копирайте файла на USB устройството с флаш
памет.
10 . Уверете се, че в продукта няма поставен диск,
след това поставете USB устройството с флаш
памет в USB порта на продукта.
11 . В менюто на продукта отидете
на Настройки > Поддръжка >
Актуализиране на софтуер.
12 . Изберете ЧРЕЗ USB.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
В продукта не бива да има поставен диск, когато надстройвате
софтуера, като използвате USB Host извода.
Когато обновяването на софтуера завърши, проверете
подробностите за софтуера в менюто Актуализиране на
софтуер.
Не изключвайте продукта по време на актуализация на
софтуера. Това може да предизвика неизправност.
Обновяването на софтуера през USB Host извода се
поддържа само чрез USB флаш устройство за съхранение.
Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 37
Настройки
• Никога не изключвайте продукта ръчно по време на
процеса на надстройка.
04
Менюто Актуализиране на софтуер позволява
да актуализирате софтуера за подобряване на
работата и допълнителни услуги.
4 . Ако изберете Актуализирай сега,
продуктът надстройва софтуера и се
изключва и включва автоматично.
5 . Ако не направите избор до една минута
или изберете Актуализ. по-късно,
продуктът запаметява новата надстройка на
софтуера. Можете да надстроите софтуера
по-късно, като използвате функцията
С изтеглен файл.
6 . Ако изберете Не актуализирай, продуктът
отменя надстройката.
37 |
2012-02-22 오후 4:42:43
Настройки
С диск
1 . Посетете www.samsung.com.
2 . Щракнете върху SUPPORT в най-горната дясна
част на страницата.
3 . Въведете номера на модела на продукта в
полето за търсене и щракнете върху Find
Product.
4 . Щракнете върху Get downloads в центъра на
страницата под заглавката Изтегляния.
5 . Щракнете върху Firmware в центъра на
страницата.
6 . Щракнете върху иконата ZIP в колоната с
файлове отдясно на страницата.
7 . Щракнете върху OK в изскачащия прозорец,
който се появява, за да изтеглите и запишете
фърмуерния файл на компютъра.
8 . Разархивирайте zip архива на компютъра.
Трябва да разполагате с един .RUF файл.
9 . Запишете .RUF файла на диск. Препоръчваме
CD-R или DVD-R.
10 . Финализирайте диска, преди да го извадите от
компютъра.
11 . Поставете диска в продукта.
12 . В менюто на продукта отидете на Настройки >
Поддръжка > Актуализиране на софтуер.
13 . Изберете С диск.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Когато обновяването на системата завърши, проверете
подробностите за софтуера в менюто Актуализиране на
софтуер.
4 . Когато тя завърши, продуктът ще се
изключи автоматично и после отново ще се
включи.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Когато обновяването на системата завърши, проверете
подробностите за софтуера в менюто Актуализиране на
софтуер.
Не изключвайте продукта по време на актуализация на
софтуера. Това може да предизвика неизправност.
Актуал. режим готовност
Може да зададете функцията Актуал. режим
готовност, така че продуктът да изтегля нови
надстройки на софтуера в режим на готовност.
В режим на готовност продуктът е изключен,
но интернет връзката остава активна. Това
позволява на продукта да изтегля автоматично
надстройка на софтуера, когато не го
използвате.
1 . Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Актуал. режим готовност, после
натиснете бутона E.
2 . Изберете Вкл. или Изк.
Ако изберете Вкл., продуктът автоматично
ще изтегля новите надстройки на софтуера,
когато е изключен и в режим на готовност.
Ако изтегли нова надстройка на софтуера,
продуктът ще ви попита дали искате да я
инсталирате, когато се включи.
Не изключвайте продукта по време на актуализация на
софтуера. Това може да предизвика неизправност.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
С изтеглен файл
Ако тази функция не се появи, можете да надстроите до найновия софтуер и да я използвате.
Опцията С изтеглен файл ви позволява да
надстроите, като използвате файл, който
продуктът е изтеглил по-рано, но сте решили
да не го инсталирате веднага.
За да използвате функцията Актуал. режим готовност, вашият
продукт трябва да е свързан с интернет.
1 . Ако софтуерът за надстройка е бил
изтеглен, ще видите номера на софтуерната
версия отдясно на С изтеглен файл.
2 . Изберете С изтеглен файл и след това
натиснете бутона E.
3 . Продуктът показва съобщение, с което ви
пита дали искате да надстроите. Изберете
Да. Продуктът започва надстройката.
| 38 Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 38
2012-02-22 오후 4:42:44
Възпроизвеждане на Мултимедия
За достъп до екрана на AllShare Play изберете
иконата на AllShare Play на основния екран и
натиснете бутона E.
Използване на екрана на AllShare Play
AllShare Play / Мой сп. /
Последно възпр.
Мой сп.
Видео
Тук ще бъдат показани наскоро възпр. файлове.
Какво ново
Наскоро обновени 09.Ян.2012
Показван...
Снимки
SAM_0001
SAM_0002
SAM_0003
SAM_0004
SAM_0005
Списък
Мрежа
Не са създадени списъци.
Създайте списък, за да имате бърз и лесен достъп до съдърж.
a Влизане ' Връщане
Когато се появи екранът на AllShare Play, той
показва Моят списък и списък с типовете
съдържание – видеоклипове, снимки и музика
- отляво. Отдясно показва по подразбиране
съдържанието в Моят списък: списък с
последно изпълнени или гледани елементи,
списък с най-новите елементи които сте гледали
или слушали и списък за изпълнение с последно
изпълнените. Ако никога не сте изпълнили или
гледани никакви елементи и не сте създавали
списъци, тази област ще е празна.
Изпълнение на елементи от Моят
списък
За изпълнение на показани елементи в Моят
списък, трябва източникът на елементите да е
поставен или свързан към продукта. Например,
ако наскоро изпълнените снимки в Моят списък
са от DVD диск, трябва да поставите този диск в
продукта, за да ги видите.
Възпроизвеждане на Видео, Снимки и
Мрежа съдържание
1 . Уверете се, че източникът на съдържанието, което
искате да изпълните или видите, е свързан или
поставен в продукта.
2 . Използвайте бутоните ▲▼, за да изберете Видео,
Снимки, или Мрежа, след това натиснете бутона
E. Първият избор на източник отдясно е маркиран.
3 . Използвайте бутоните ▲▼, за да изберете източника
на съдържанието, и после натиснете бутона E.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Източниците, показани за всеки тип съдържание, могат да се
различават.
4 . За да управлявате възпроизвеждането на
видеоклипове, снимки или музика, вж.:
• Управление на възпроизвеждането на
видеоклипове на стр. 44.
• Управление на възпроизвеждането на музика
на стр. 46.
• Възпроизвеждане на снимки и използване
на менюто с инструменти, когато е маркиран
файл, на стр. 49~51.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
В зависимост от това как и кога свързвате източник на
съдържание към продукта и типа съдържание, продуктът
може да покаже различна серия екрани за започване
на възпроизвеждането. За алтернативни методи на
възпроизвеждане вж.:
• Изпълнение на файлове на USB памет или iPod/iPhone на
стр. 40.
• Възпроизвеждане на търговски видео дискове на стр. 41.
• Възпроизвеждане на търговски аудио дискове на стр. 41.
• Възпроизвеждане на диск със съдържание, записано от
потребителя, на стр. 42.
За да изпълните или гледате елементи в Моят списък,
извършете едно от следните действия по-долу:
• Използвайте бутоните ◄►, за да изберете
елемент, който искате да изпълните или видите,
и натиснете бутона E. За да изпълните или
видите друг елемент, натиснете бутона RETURN
(') и после повторете описания процес в
първото изречение.
Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 39
Възпроизвеждане на Мултимедия
Екранът на AllShare Play
• Използвайте бутоните ◄►, за да изберете
елемент, натиснете бутона TOOLS, за да
покажете менюто Инструменти, изберете
Възпр. и натиснете бутона E. За да изпълните
или видите друг елемент, натиснете бутона
RETURN (') и после повторете описания
процес в първото изречение.
05
Вашият Blu-ray продукт може да възпроизвежда
дискове и USB съдържание, както и съдържание
на вашия компютър, DLNA съвместим мобилен
телефон или NAS с използване на функцията
AllShare Play. За по-подробна информация за
AllShare Play вж. стр. 42.
39 |
2012-02-22 오후 4:42:45
Възпроизвеждане на Мултимедия
Изпълнение на файлове на USB
памет или iPod/iPhone
Можете да възпроизвеждате файлове, които се
намират на свързано USB устройство.
1 . При изключен продукт свържете USB
памет или iPod/iPhone.
2 . Включете вашия продукт. Когато се появи
основният екран, изберете AllShare Play >
Видео, Снимки или Мрежа > Свързано
устройство, след това натиснете бутона
E.
3 . Показва се типът съдържание, което
сте избрали на свързаното устройство.
В зависимост от това как е подредено
съдържанието, ще видите папки, отделни
файлове или и двете.
4 . Като използвате бутоните ▲▼◄► на
вашето дистанционно управление, изберете
желаното съдържание. За да отворите
папка, изберете я и след това натиснете
бутона E. За да изпълните файл, изберете
го и след това натиснете бутона E.
5 . Натиснете бутона RETURN (') за изход от
папка или връщане в основния екран.
| ВНИМАНИЕ |
AllShare Play
Гледайте видео и снимки или слушайте музика от диск или свързани
устройства.
Можете да изпълнявате видео само когато използвате iPod
куплунг.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
ИЛИ
За да предотвратите потенциална повреда на USB паметта,
трябва да изваждате USB паметта по безопасен начин,
като използвате функцията “Безопасно премахв.USB”.
Натиснете бутона HOME, за да отидете на началното меню, и
изберете ЖЪЛТИЯ (C) бутон и натиснете бутона E.
Менюто Снимки не поддържа iPad или iPhone.
1-1. При включен продукт свържете USB памет
или iPod/iPhone.
На телевизора ще се появи само екранът за възпроизвеждане.
Вж. други екрани на iPod на iPod плейъра.
2-1. Когато се появи екранът по-долу,
използвайте бутоните ▲▼, за да изберете
типа съдържание, който искате да
изпълните или видите, и натиснете бутона
E.
Ако свързаният iPod не поддържа възпроизвеждане на видео,
се появява съобщението “Възпроизв. на видео файлове не
се поддържа на този модел iPod.”, когато изберете менюто
Video (Видео).
Smart Hub
Функция
Настройки
Безопасно премахв.USB d WPS(PBC)
AllShare Play
Свърз.нов.устр.
Гледайте видео
ддео и снимки или слушайте музика от дискк или свързани
USB DISK
устройства.
Видео
Снимки
Мрежа
Smart Hubb
" Вход ' Връщане
Функция
Настройки
Безопасно премахв.USB d WPS(PBC)
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Модели iPod/iPhone, които могат
да се използват с този продукт
iPod touch 3то/2ро/1во поколение
iPod classic / iPod с видео
iPod с док конектор
iPod с щракащо колелце
iPod nano 5то/4то/3то/2ро поколение
iPhone 4S / iPhone 4
iPhone 3GS / iPhone 3G / iPhone
Въпреки че продуктът ще покаже всички налични папки,
той ще покаже само файлове и тип съдържание, които сте
избрали в стъпка 2 или 2-1. Например, ако сте избрали
музика, ще може да видите само музикални файлове. Може
да промените избора с AllShare Play.
| 40 Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 40
2012-02-22 오후 4:42:52
Екранът с функции
За достъп до екрана с функции изберете
иконата на функция на основния екран и
натиснете бутона E.
1 . Поставете предварително записан търговски
аудио диск в тавичката, като етикетът сочи
нагоре, и затворете тавичката. Показва се
музикалният екран на AllShare Play с песните.
Възпроизвеждането на първия запис започва
автоматично.
AllShare Play / Мрежа /
Опции на екрана с функции
За избор маркирайте опция, като използвате
бутоните ▲▼, и натиснете бутона E.
1 / 17
Аудио CD
► TRACK 001
03:59
TRACK 002
04:34
04
34
TRACK 003
04:24
TRACK 004
04:01
TRACK 005
04:26
TRACK 006
05:07
TRACK 007
04:47
TRACK 008
03:59
TRACK 009
04:34
TRACK 010
04:02
‫ ٭‬TRACK 001
00:00 / 03:59
Цифров вход
Изберете, за да слушате цифров аудио
източник, свързан към порта Digital Audio
In.
AUX
Изберете, за да слушате аудио от аналогов
аудио източник, свързан към порта Audio
In.
Remote iPod
Изберете да слушате музика или гледате
видео от iPod, свързан към iPod куплунга.
HDMI IN 1
Изберете, за да гледате видео от
устройство, свързано към порта HDMI IN 1.
HDMI IN 2
Изберете, за да гледате видео от
устройство, свързано към порта HDMI IN 2.
Пауза на запис.
Тунер
Изберете, за да слушате FM радио.
Възпроизвеждане на запис.
Bluetooth
Изберете, за да слушате музика от
Bluetooth устройство.
Повторение на един запис или всички.
Възпроизвеждане на търговски
видео дискове
1 . Поставете диск в тавичката, като етикетът
сочи нагоре, и затворете тавичката за
дискове. Възпроизвеждането започва
автоматично. Ако възпроизвеждането не
започне автоматично, натиснете бутона
6 на дистанционното управление
или изберете опцията AllShare Play на
основния екран и натиснете бутона E.
Вж. "Възпроизвеждане на видеоклипове,
снимки и музикално съдържание" на стр.
39.
b Мести стр. / Инструм ' Връщане
2 . За да изпълните определена песен,
използвайте бутоните ▲▼ на дистанционното
управление, за да изберете песен, и после
натиснете бутона E.
Органи за управление на музикалния
екран
Възпроизвеждане на записите в
произволен ред.
Показване на еквилайзера.
Ръчна настройка на еквилайзера.
(Само когато режим еквилайзер е
включен)
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Органите за управление на музикалния екран са достъпни само
при изпълнение на песни.
Всички органи за управление не се появяват едновременно.
За повече информация за изпълнение на музика отидете на
"Управление на възпроизвеждането на музика" на стр. 46.
Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 41
Възпроизвеждане на Мултимедия
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Можете също да сменяте източници с натискане на бутона
Function в горния десен ъгъл на дистанционното управление.
05
На екранът с функции можете да избирате
аудио и/или видео входящ източник, от който
да гледате или слушате.
Възпроизвеждане на търговски
аудио дискове
41 |
2012-02-22 오후 4:43:01
Възпроизвеждане на Мултимедия
Възпроизвеждане на диск със
съдържание, записано от потребителя
Можете да възпроизвеждате мултимедийни файлов,
които сте записали на DVD или CD дискове.
1 . Поставете записан от потребителя диск в
тавичката, като етикетът сочи нагоре, и
затворете тавичката. Появява се изскачащият
екран за свързано устройство.
За повече информация за изпълнение на фото съдържание
отидете на "Възпроизвеждане на снимки и използване на
менюто с инструменти, когато е маркиран файл" на стр. 49~51.
За повече информация за изпълнение на видео съдържание
отидете на "Управление на възпроизвеждането на видеоклипове"
на стр. 44.
Използване на мрежовата
функция на AllShare
2 . Използвайте бутоните ▲▼, за да изберете
типа съдържание, който искате да изпълните
или видите – видеоклипове, снимки или
музика - и натиснете бутона E.
Плейърът AllShare позволява да изпълнявате
музика, видео и снимки от компютъра или
DLNA съвместими устройства чрез безжична
мрежова връзка с продукта.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
За изтегляне на софтуера AllShare
Въпреки че продуктът ще покаже всички налични типове
съдържание, той ще покаже само файлове и тип съдържание,
които сте избрали в стъпка 2. Например, ако сте избрали
музика, ще може да видите само музикални файлове. Може
да промените избора с AllShare Play.
За да използвате AllShare с компютъра или
DLNA устройство, трябва да инсталирате
софтуера AllShare на компютъра. Може да
изтеглите компютърния софтуер и подробни
инструкции за използване на AllShare от уеб
сайта Samsung.com.
1 . Отидете на www.samsung.com.
2 . Щракнете върху Поддръжка в най-горната
част на страницата.
3 . На страницата за поддръжка, въведете номера
на модела на продукта в полето Номер на
модел.
4 . На страницата, която се появи, щракнете
върху Получаване на изтегляния под
Изтегляния. Появява се Центърът за
изтегляния.
5 . На страницата на Центъра за изтегляния,
щракнете върху раздела Софтуер.
6 . В този раздел щракнете върху иконата Файл
отдясно на реда AllShare.
7 . В изскачащото меню, което се появява,
щракнете върху Запис на файл.
8 . Намерете инсталационния файл на AllShare на
вашия диск и щракнете двукратно върху него.
9 . В изскачащото меню, което се появява,
щракнете върху Старт и следвайте
инструкциите на екрана.
3 . Използвайте бутоните ▲▼◄►, за да изберете
папката, която съдържа типа съдържание,
избран в стъпка 2, и после натиснете бутона
E.
4 . Ако сте избрали Мрежа, музикалният екран на
AllShare Play се появява и показва музикалните
файлове на диска. Използвайте бутоните
▲▼, за да изберете файла, който искате да
изпълните, и натиснете бутона E.
5 . Ако сте избрали Снимки, се появява екранът
за снимка на AllShare Play и показва снимките
на диска. Използвайте бутоните ▲▼◄►, за да
изберете снимката, която искате да видите, и
натиснете бутона E.
6 . Ако сте избрали Видео, се появява екранът
за видеоклипове на AllShare Play и показва
видеоклиповете на диска. Използвайте
бутоните ▲▼◄►, за да изберете видеоклипа,
който искате да гледате, и натиснете бутона
E.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
За папките с музика и видеоклипове можете също да
натиснете бутона TOOLS на дистанционното управление и
после изберете Възпр. папка, за да изпълните или видите
всички файлове в папката автоматично. Изберете първо
папката, преди да натиснете бутона TOOLS.
Изтеглете ръководството за инсталиране/
инструкции на AllShare от същия софтуерен
раздел, като щракнете върху съответния PDF
символ в колоната с файлове отдясно. Файлът в
PDF формат ще се изтегли и отвори. Можете да
разгледате и/или запишете файла.
За повече информация за изпълнение на музика отидете на
"Управление на възпроизвеждането на музика" на стр. 46.
| 42 Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 42
2012-02-22 오후 4:43:06
Управление на възпроизвеждането
на съдържание на компютъра от
вашия смартфон
Продукт
Връзка с AllShare
Възпроизвеждане
на компютърни
файлове
1 . Свържете продукта, компютъра и/или
вашия DLNA съвместим мобилен телефон
към същата безжична мрежа.
2 . Следвайте указанията в ръководството за
инсталиране/инструкциите на AllShare,
за да настроите устройства и файлове за
изпълнение или гледане.
3 . Изберете AllShare Play от началния екран
на продукта и натиснете бутона E.
Появява се екранът на AllShare Play.
4 . Изберете свързаното съвместимо DLNA
устройство към компютъра и натиснете
бутона E. Появява се екран, който
посочва наличните файлове.
5 . Изберете файла, който искате да
изпълните, и после натиснете бутона E.
Продукт
Възпроизвеждане на
компютърни файлове
Връзка с AllShare
Управление на файловете
на компютъра от продукта
Смартфон
(налично само за телефони Samsung, които
поддържат функцията AllShare.)
Възпроизвеждане на Мултимедия
Компютър
Компютър
05
Изпълнение на съдържание на
компютъра или DLNA устройство
чрез продукта
1 . Свържете продукта, компютъра и вашия
DLNA съвместим мобилен телефон към
същата безжична мрежа.
2 . Следвайте указанията в ръководството за
инсталиране/инструкциите на AllShare,
за да настроите устройства и файлове за
изпълнение или гледане.
3 . На компютъра, като използвате софтуера
AllShare, се уверете, че телефонът е
свързан.
4 . На телефона изберете файла, който искате
да изпълните или видите, после изберете
Blu-ray продукта като устройството за
възпроизвеждане.
5 . На телефона стартирайте
възпроизвеждането.
Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 43
43 |
2012-02-22 오후 4:43:07
Възпроизвеждане на Мултимедия
Управление на възпроизвеждането на видеоклипове
Можете да управлявате възпроизвеждането на видео файлове, които се намират на Blu-ray, DVD,
и CD дискове, както и на USB устройства за съхранение. В зависимост от диска някои функции,
описани в това ръководство, може да не са налични.
Бутони на дистанционното, които се използват за възпроизвеждане на видео
DISC MENU
TITLE MENU
0
MUTE
FULL SCREEN

HOME
Използване на менюто за диск/
заглавие/изскачащото меню и списъка
със заглавия
DISC MENU
По време на възпроизвеждането, натиснете
този бутон, за да покажете менюто на диска.
TITLE MENU
По време на възпроизвеждането, натиснете този
бутон, за да покажете менюто за заглавия.
• Ако вашият диск има списък за
изпълнение, натиснете ЗЕЛЕНИЯ (B)
бутон, за да отидете в списъка.
POPUP MENU
По време на възпроизвеждането, натиснете
този бутон, за да покажете изскачащото меню.
REPEAT
Повторно възпроизвеждане
Повтаряне
на Загл. или
Глава

POPUP
1 . По време на възпроизвеждането,
натиснете бутона REPEAT на
дистанционното управление.
2 . Натиснете бутоните ▲▼, за да
изберете Глава, Всички или Загл.,
след това натиснете бутона E.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Екранът може да не покаже веднага Загл. или
Глава. Продължете да натискате бутоните ▲▼,
докато изборът ви попадне в синьото поле.
3 . За да се върнете към нормално
възпроизвеждане, натиснете отново
бутона REPEAT, и след това натиснете
бутоните ▲▼ , за да изберете Изк, и
натиснете бутона E.
1 . По време на възпроизвеждането,
натиснете бутона REPEAT на
дистанционното управление.
2 . Натиснете бутоните ▲▼, за да
изберете Повт. А-В.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Екранът може да не покаже веднага Повт.
А-В. Продължете да натискате бутоните ▲▼,
докато Повт. А-В попадне в синьото поле.
Повтаряне на
3 . Натиснете бутона E в точката, в която
раздел
искате да започне повторното изпълнение (A).
4 . Натиснете бутона E в точката, в която
искате да спре повторното изпълнение (В).
5 . За да се върнете към нормално
възпроизвеждане, натиснете бутона REPEAT.
6 . Натиснете бутона E.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
DISC MENU или По време на възпроизвеждането, натиснете този
TITLE MENU
бутон, за да покажете списъка със заглавия.

Бутони за управление на
възпроизвеждането
В режим на търсене, бавно и постъпково
изпълнение продуктът не се изпълнява звук.
6
Стартира възпроизвеждането.
5
Спира възпроизвеждането.
7
Поставя на пауза възпроизвеждането.
По време на възпроизвеждане натиснете бутона
Възпроизвеждане 3 или .
с бърза скорост Всеки път, когато натиснете бутона 3 или ,
скоростта на възпроизвеждане ще се променя.
В режим на пауза, натиснете бутона .
Възпроизвеждане
Всеки път когато натиснете бутона , скоростта
с намалена скорост
на възпроизвеждане ще се променя.
В режим на пауза, натиснете бутона 7.
Възпроизвеждане
Всеки път когато натиснете бутона 7, ще се
на стъпки
появи нов кадър.
По време на възпроизвеждане натиснете бутона
Възпроизвеждане 1 или 2. Всеки път когато натиснете бутона
1 или 2, дискът се премества на предишната
с прескачане
или следващата глава или файл.
Трябва да зададете точка (B) поне 5 секунди
след точка (A).
| 44 Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 44
2012-02-22 오후 4:43:11
Меню, което се появява само при
По време на изпълнение натиснете бутона TOOLS.
изпълнение на BD/DVD диск
Пускане от
началото
Изберете, за да изпълните филма от
началото.
Търсене на
глава
Изберете, за да се преместите на глава,
която искате да гледате.
Аудио
Изберете, за да зададете желания аудио
език.
- За да използвате тази функция можете
също да натиснете бутон AUDIO на
дистанционното управление.
Субтитри
Изберете, за да зададете желания език на
субтитрите.
- За да използвате тази функция можете
също да натиснете бутон SUBTITLE на
дистанционното управление.
Ъгъл
За гледане на сцена под друг ъгъл.
Опцията Ъгъл показва броят ъгли, които
са налични за гледане (1/1, 1/2, 1/3 и
т.н.).
BONUSVIEW видео / BONUSVIEW аудио
BONUSVIEW
видео /
BONUSVIEW
аудио
Изберете, за да зададете желаната опция
за bonusview.
Режим
повтаряне
Изберете, за да повторите определено
Заглавие, Глава (само BD/DVD дискове) или
маркиран раздел. Работи по същия начин
като бутона REPEAT. Вж. стр. 44.
Цял екран
Изберете това за задаване на сцена на
цял екран. Може да изберете Original
(Оригинален), Режим1 (по-голям) и Режим2
(най-голям).
Реж. картина
Изберете това за задаване на режима на
картината.
- Динамичен : Изберете тази настройка
за увеличаване на остротата.
- Стандартен : Изберете тази настройка
за повечето приложения за преглед.
- Филм : Това е най-добрата настройка за
гледане на филми.
- Потребител : Потребителят може
да регулира съответно остротата и
намаляването на шума.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Когато изберете Потребител, се появява
екранът Потр. настройки. Изберете
опция, като натиснете E, използвайте
бутоните ◄►, за да направите
настройка, и изберете E. Натиснете
бутона RETURN ('), за да се върнете
в менюто TOOLS.
Когато използвате функцията BD, това
меню няма да се появява.
Меню, което се появява само при
Изберете, за да използвате еквилайзера.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Режим на
еквалайзера
Изберете, за да настроите еквилайзера.
Настройки
еквалайзер
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Появява се само когато е включен
режимът на еквилайзер.
изпълнение на файл
Иди в Списък
видео
Преместване на екрана с видеоклипове.
Търсене епизод Търсене във видео файл по сцени.
Информация
Проверка на информацията за видео
файл.
В зависимост от диска или устройството за съхранение,
менюто Инструменти може да е различно. Всички опции
може да не се показват.
Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 45
Възпроизвеждане на Мултимедия
Изберете, за да преместите желана глава или
диск, който има повече от едно заглавие, на
желана сцена или, като използвате Търси по
време, да преместите на специфична точка от
филм или видеоклип.
Търси заглавие
С Търси по време определяте специфична
точка, като въведете времеви координати в
следния формат 00:00:00 (часове, минути,
секунди), като използвате дистанционното
управление.
05
Използване менюто ИНСТРУМЕНТИ
45 |
2012-02-22 오후 4:43:14
Възпроизвеждане на Мултимедия
Управление на
възпроизвеждането на музика
Можете да управлявате възпроизвеждането на
музикално съдържание на DVD, CD или USB
устройство за съхранение.
Бутони на дистанционното, които се
използват за възпроизвеждане на музика
RDS DISPLAY
6
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
DISC MENU
0
9
5
MUTE
4
1
Можете да настроите продукта да разбърква
записи на аудио CD (CD-DA/MP3).
1 . По време на възпроизвеждане използвайте
бутона ►, за да изберете
в долния ляв
ъгъл на екрана, и после натиснете бутона E.
2 . Използвайте ▲▼, за да зададете Вкл.. или
Изк на Реж.разбъркване, и после натиснете
бутона E.
Създаване на списък за изпълнение
AllShare Play / Мрежа /
TITLE MENU
POPUP
Разбъркване записи от аудио
компактдиск
1
2
3
Бързо възпроизвеждане (Само за Audio CD(CD-DA)).
По време на възпроизвеждане натиснете бутона 3 или .
Всеки път, когато натиснете бутона 3 или , скоростта
на възпроизвеждане ще се променя.
2 Бутон 7: Пауза на запис.
3 Бутон 6: Възпроизвежда избраното изпълнение.
4 Бутон 5: Спира изпълнение.
Пропускане : По време на възпроизвеждане натиснете
5 бутона 1 или 2, за да преминете на предишния
или следващия музикален файл в списъка.
ЦИФРОВИ бутони: По време на възпроизвеждане на
6 списък за изпълнение, натиснете желания номер на
запис. Избраният запис се възпроизвежда.
Повтаряне на записи от аудио
компактдиск
Можете да настроите продукта да повтаря
записи на аудио CD (CD-DA/MP3).
1 . По време на възпроизвеждане използвайте
бутона ►, за да изберете
в долния ляв
ъгъл на екрана, и после натиснете бутона
E.
2 . Използвайте ▲▼, за да изберете режима на
повтаряне, който искате – Изк, Една песен
или Всички – и после натиснете бутона E.
1 / 17
Аудио CD
► TRACK 001
03:59
TRACK 002
04:34
04
34
TRACK 003
04:24
TRACK 004
04:01
TRACK 005
04:26
TRACK 006
05:07
TRACK 007
04:47
TRACK 008
03:59
TRACK 009
04:34
TRACK 010
04:02
‫ ٭‬TRACK 001
00:00 / 03:59
b Мести стр. / Инструм ' Връщане
1 . При показан екран за възпроизвеждане
натиснете бутона TOOLS. Ще се появи менюто
Инструменти.
2 . Използвайте бутоните ▲▼, за да изберете
Пусни избраното, след това натиснете бутона
E. Появява се екранът на Пусни избраното.
3 . Използвайте бутоните ▲▼, за да изберете
запис и след това натиснете бутона E. Вляво
от записа се появява отметка.
4 . Повторете стъпка 3, за да изберете други
записи.
5 . За да премахнете запис от списъка, отидете
на записа и натиснете отново бутона E.
Отметката на записа се премахва.
6 . Когато сте готови, натиснете бутона ►, за да
изберете Възпр., и после натиснете бутона
E. Появява се екранът за възпроизвеждане
на музика, който показва само отметнатите
записи. Избраните записи се изпълняват
автоматично.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Може да създадете до 99 записа на един аудио CD (CD-DA).
Ако сте създали списък за изпълнение, Пусни избраното се
заменя от Ред. списък в менюто Инструменти.
На екрана Пусни избраното можете да изберете Избор вс.,
Демаркиране всички и Отказ.
| 46 Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 46
2012-02-22 오후 4:43:15
• Отказ отменя всички промени, направени на екрана
Пусни избраното. Когато се върнете на екрана за
възпроизвеждане, списъкът няма да е променен.
Извличане
Можете да извличате музика от CD на USB
устройство, поставено в USB порта.
1 . Поставете USB устройство в USB гнездото
отпред на продукта и после натиснете
бутона RETURN (') на дистанционното
управление.
2 . Поставете диск, от който искате да
извлечете песни на компютъра и затворете
тавичката.
3 . При показан екран за възпроизвеждане
натиснете бутона TOOLS. Ще се появи
менюто Инструменти.
4 . Използвайте бутоните ▲▼, за да изберете
Изв и след това натиснете бутона E.
Появява се екранът Изв.
5 . Използвайте бутоните ▲▼, за да изберете
запис и след това натиснете бутона E.
Вляво от записа се появява отметка.
6 . Повторете стъпка 5, за да изберете други
записи.
7 . За да премахнете запис от списъка, отидете
на записа и натиснете отново бутона E.
Отметката на записа се премахва.
8 . Когато сте готови, натиснете бутона ►, за
да изберете Изв, и после натиснете бутона
E. Появява се изскачащият екран Изв.
9 . Натиснете бутона E, за да започнете
процеса на извличане. Появява се
изскачащата лента за завършено извличане.
10 . Когато извличането приключи, се
появява съобщението “Извличането е
завършено.” Натиснете бутона E.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Когато извличането завърши, в USB устройството се създава
папка MP.
Използване на Bluetooth
Може да използвате Bluetooth устройство, за
да се радвате на музика с високо качество на
звука, всичко без жици!
Какво е Bluetooth?
Bluetooth е технология, която позволява
Bluetooth-съвместими устройства да общуват
лесно, като използват безжична връзка от
близки разстояния.
• Bluetooth устройството може да причини шум или
неизправност в зависимост от използването.
- Когато част от тялото е в контакт с приемопредаващата система на Bluetooth устройството
или системата за домашно кино.
- Електрически вариации от блокиращи предмети
като стени, ъгли или офис подразделения.
- Електрическа интерференция от устройства
със сходен честотен диапазон, включително
медицински уреди, микровълнови печки и
безжични LAN.
• Сдвоете Blu-ray системата за домашно кино с
Bluetooth устройството, като поддържате близост.
• Колкото е по-голямо разстоянието между системата
за домашно кино и Bluetooth устройството, толкова
по-лошо става качеството. Ако разстоянието
надхвърли работния обхват на Bluetooth, връзката
се изгубва.
• В области с ниско приемане-чувствителност,
Bluetooth връзката може да не работи правилно.
• Системата за домашно кино има ефективен обхват
на приемане до 10 м във всички посоки, ако
няма препятствия. Връзката ще бъде автоматично
прекъсната, ако разстоянието надхвърли този
обхват. Дори в рамките на този обхват качеството
на звука можа да се занижи поради препятствия
като стени и врати.
• Това безжично устройство може да причини
електрическа интерференция по време на работа.
Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 47
Възпроизвеждане на Мултимедия
• Използвайте Демаркиране всички, за да премахнете
избора от всички песни едновременно. След това изберете
отделни записи или използвайте Избор вс., за да изберете
всички записи и после натиснете бутона RETURN (') на
дистанционното управление или изберете ВЪЗПР. и после
натиснете бутона E. Ако не искате да използвате Избор
вс. или да избирате отделни песни, списъкът за изпълнение
няма да се промени.
11 . Натиснете бутона RETURN ('), за да се
върнете в екрана за възпроизвеждане.
05
• Използвайте Избор вс., за да изберете всички записи. Това
отменя избора на отделни песни. Когато натиснете бутона
RETURN (') на дистанционното управление или изберете
ВЪЗПР. и после натиснете бутона E, всички записи ще
се покажат на екрана за възпроизвеждане на музика и
продуктът ще започне изпълнението от Запис 001.
47 |
2012-02-22 오후 4:43:25
Възпроизвеждане на Мултимедия
За свързване на системата за домашно
кино към Bluetooth устройство
Свързване
Bluetooth устройство
Проверете дали Bluetooth устройството
поддържа Bluetooth-съвместима функция за
стерео слушалки.
1 . Натиснете бутона FUNCTION на
дистанционното управление на продукта, за
да покажете съобщението BT.
• Ще видите за 2 секунди WAIT, а после
READY на лицевия дисплей на системата за
домашно кино.
2 . Изберете менюто Bluetooth на Bluetooth
устройството, което искате да свържете.
(Проверете в Bluetooth устройството.)
3 . Изберете меню стерео слушалка в Bluetooth
устройството.
• Ще видите списък със сканирани устройства.
4 . Изберете "SamsungHTS-XXXXXX" от списъка
на търсенето.
• Когато системата за домашно кино е
свързана към Bluetooth устройството, на
предния дисплей ще се покаже името на
свързаното Bluetooth устройство, следвано
от системата за домашно кино.
5 . Изпълняван на музика на свързаното
устройство.
• Можете да слушате музиката, изпълнявана
на свързаното Bluetooth устройство направо
от системата за домашно кино.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Системата за домашно кино поддържа само SBC данни със
средно качество (до 237 kbps@48 kHz) и не подържа SBC
данни с високо качество (328 kbps@44,1 kHz).
Функцията AVRCP се поддържа и работи различно според
спецификациите на другото устройство.
Свързвайте само Bluetooth устройства, които поддържат
профила A2DP.
Може да се сдвоява само по едно Bluetooth устройство.
Търсенето или свързването към продукт може да не се
извърши правилно в следните случаи:
- Ако около системата за домашно кино се излъчват силни
електрични вълни.
- Ако с продукта са сдвоени едновременно няколко Bluetooth
устройства.
- Ако Bluetooth устройството се изключи, не е на място или е
неизправно.
- Отбележете, че устройства като микровълнови фурни, безжични
LAN адаптери, плазмени крушки и газови фурни използват
същия честотен диапазон като Bluetooth устройството, което
може да доведе до електрическа интерференция.
За прекъсване на връзката между Bluetooth
устройството и системата за домашно кино
Можете да прекъснете връзката между Bluetooth
устройството и системата за домашно кино. (проверете
в ръководството на потребителя на Bluetooth
устройството.)
• Връзката със системата за домашно кино се прекъсва.
• Когато връзката между Bluetooth устройството и
системата за домашно кино се прекъсне, на системата
ще се покаже DISCONNECTED на лицевия дисплей.
За прекъсване на връзката между Bluetooth
устройството и системата за домашно кино
Натиснете бутона (
) на предния панел на
системата за домашно кино, за да изключите
режима BT или да превключи те на друг режим
на системата за домашно кино.
• Освен при изключване при функционално
преобразуване, свързаното Bluetooth устройство ще
изчака известно време за отговор от Blu-ray системата
за домашно кино, преди да прекъсне връзката.
(Времето за прекъсване на връзката може да е
различно, в зависимост от Bluetooth устройството.)
• Връзката с устройството, свързано в момента, се
прекъсва.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
В режим на свързване с Bluetooth, Bluetooth връзката може да
се изключи, ако интервалът между системата за домашно кино
и Bluetooth устройството превиши (10 метра). Ако разстоянието
се върне в рамките на действащия диапазон или рестартирате
Bluetooth устройството, Bluetooth връзката трябва да се
възстанови.
Ако Bluetooth устройството попадне извън ефективния обхват,
можете да рестартирате, за да възстановите сдвояването с Bluetooth
устройството.
В режим BT скрийнсейвърът работи, ако режимът на готовност
на устройството остане включен за 5 минути. Тогава за връзка
с BT устройството изключете скрийнсейвъра и го свържете. За
да изключите скрийнсейвъра, натиснете произволен бутон на
дистанционното управление. (напр. бутон за сила на звука и т.н.)
| 48 Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 48
2012-02-22 오후 4:43:25
Възпроизвеждане на снимки
По време на изпълнение натиснете бутона
TOOLS.
Иди в Списък
снимки
Изберете, за да отидете във списъка със
снимки на текущия носител.
Старт слайдшоу Изберете, за да стартирате слайдшоуто.
Скорост
слайдшоу
Изберете, за да контролирате скоростта на
слайдшоуто.
Ефект за
слайдшоу
Изберете, за да покажете специални
ефекти на слайдшоуто.
Фонова музика
включена
Изберете това, ако искате да слушате
музика, докато гледате слайдшоу.
Настройка
фонова музика
Изберете, за да зададете настройките за
фонова музика.
Реж. картина
Изберете това за задаване на настройките
на картината.
- Динамичен : Изберете за увеличаване
на остротата.
- Стандартен : Изберете за гледане на
повечето приложения.
- Филм : Това е най-добрата настройка
за гледане на филми.
- Потребител : Потребителят може
да регулира съответно остротата и
намаляването на шума.
За да активирате функцията за фонова музика, фото
файлът трябва да се намира на същия носител като този
на музикалния файл. Обаче качеството на звука може да се
повлияе от побитовата скорост на MP3 файла, размерът на
снимката и методът на кодиране.
Не може да уголемявате субтитрите и PG графиката в режим
на цял екран.
Използване на менюто с инструменти,
когато е маркиран файл
Когато е маркиран файл, натиснете бутона
TOOLS.
Преглед
Изберете за достъп до опциите за
сортиране: Изпълнител, Жанр, Месечен,
Най-късна дата и т.н. Опциите за
сортиране зависят от носителя и типа
мултимедия.
Вид на папка
Появява се във функционалния екран
Преглед. Изберете за показване на
папките на носителя.
Заглав.
Появява се на функционалния екран
Преглед. Изберете за сортиране на всички
снимки или видеоклипове на носителя по
заглавие.
Изпълн.
Появява се на функционалния екран
Преглед. Изберете Изпълнител, за да
сортирате и после покажете всички
музикални записи на носителя по
изпълнител.
Албум
Появява се на функционалния екран
Преглед. Изберете Албум, за да сортирате
и после покажете всички музикални
записи на носителя по албум.
Жанр
Появява се на функционалния екран
Преглед. Изберете Жанр, за да сортирате
и после покажете всички музикални
записи на носителя по жанр.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Когато използвате функцията BD, това
меню няма да се появява.
Увеличение
Изберете, за да уголемите текущата
снимка. (Увеличаване до 4 пъти)
Върти
Изберете това, ако искате да завъртите
текущата снимка. (Това ще завърти
снимката в посока на или обратна на
часовниковата стрелка.)
Информация
Показва се информация за снимката
Появява се на функционалния екран
Преглед. Изберете, за да сортирате и
Най-късна дата после покажете всички снимки или
видеоклипове на носителя от най-късната
до най-ранната дата.
Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 49
Възпроизвеждане на Мултимедия
Използване на менюто с инструменти
В зависимост от диска или устройството за съхранение,
менюто Инструменти може да е различно. Всички опции
може да не се показват.
05
Можете да изпълнявате снимки на диск, USB
устройство или мобилно устройство на компютъра.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
49 |
2012-02-22 오후 4:43:27
Възпроизвеждане на Мултимедия
Появява се на функционалния екран
Преглед. Изберете, за да сортирате и
Най-ранна дата после покажете всички снимки или
видеоклипове на носителя от най-ранната
до най-късната дата.
Ежемес.
Появява се на функционалния екран
Преглед. Изберете за сортиране на всички
снимки или видеоклипове на носителя по
месец на създаване.
Пусни избраното ви позволява да изберете
специфични музикални, видео и фото
файлове, които да изпълните. Работи по
същия начин за всички видове мултимедия.
Примерът по-долу е за снимки.
Пусни
избраното
Изберете Изпращане, за да качите
избрани снимки в Picasa, Facebook,
Cloud Storage, N Drive или Family
Story. За да използвате Изпращане,
трябва да регистрирате акаунт в онлайн
сайта и после да влезете в него с
функцията Влизане.
1. На екрана на изглед с миниатюри
маркирайте снимка и натиснете
бутона TOOLS на дистанционното
управление.
2. В менюто Инструменти изберете
Пусни избраното, след това
натиснете бутона E.
3. На екрана за избор използвайте
бутоните ▲▼◄►, за да изберете
снимка, която искате да видите, и
после натиснете бутона E. Вляво
от снимката се появява отметка.
4. Повторете стъпка 3 за всяка снимка,
която искате да видите.
5. За да демаркирате снимка, изберете
я и след това натиснете бутона E.
6. Когато сте готови, използвайте
бутоните ◄►, за да изберете
Възпр. и след това натиснете бутона
E. Започва слайдшоу с избраните
снимки.
7. За да спрете слайдшоуто на пауза,
натиснете бутона E веднъж. За
да стартирате отново слайдшоуто,
натиснете бутона E отново.
8. За да спрете слайдшоуто натиснете
бутона RETURN (').
| ЗАБЕЛЕЖКА |
След започване на слайдшоуто можете
да го управлявате с натискане на
бутона TOOLS и показване на менюто
за слайдшоу. Вж. "Използване менюто
Инструменти" на стр. 49.
Изпрати
1. Използвайте бутоните ▲▼◄►,
за да изберете файл, и след това
натиснете бутона E.
2. Повторете за всеки запис или файл,
който искате да качите.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Можете също да се преместите
на Избор вс. отдясно и после да
натиснете бутона E, за да изберете
всички записи или файлове.
3. Изберете Изпрати отдясно и след
това натиснете бутона E.
4. Използвайте бутоните ▲▼, за да
изберете онлайн сайта, където искате
да качите файлове или записи, и
натиснете бутона E.
Влизане/изход
Функцията Влизане/изход ви позволява
да влезете във вашия онлайн акаунт на
Samsung.
Изберете, за да създадете списък за
изпълнение или добавите файлове или
записи към списъка.
1. Изберете Добави в списък и след
това натиснете бутона E.
2. Използвайте бутоните ▲▼◄►, за
да маркирате запис или файл, и след
това натиснете бутона E.
3.
Повторете за всеки запис или файл,
Добави в списък
който искате да добавите.
4. Изберете Добавяне отдясно и след
това натиснете бутона E.
5. На екрана, който се появява,
извършете едно от следните
действия:
• Изберете списъка, към който искате
да добавите записи или файлове, и
натиснете бутона E.
| 50 Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 50
2012-02-22 오후 4:43:27
Изберете Ред. списък, за да премахнете
файлове или записи от съществуващ
списък за изпълнение. Носителят,
съдържащ списъка, трябва да е поставен
или свързан с продукта.
Редакция
списък
1. Използвайте бутоните ▲▼◄►,
за да изберете файл, и след това
натиснете бутона E.
2. Повторете за всеки запис или файл,
който искате да премахнете.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Можете също да се преместите
на Избор вс. отдясно и после да
натиснете бутона E, за да изберете
всички записи или файлове.
3. Изберете Премахване отдясно и
след това натиснете бутона E.
Изпълнение
група
След като сте сортирали по Изпълнител,
Жанр, Албум, Заглавие, Най-късна дати,
Най-ранна дата или Месечен, изберете
група, която е резултат от сортирането
(напр. всички снимки, направени през
август), и после изберете Изпълнение
група, за да изпълните или видите всички
файлове само в тази група.
Иди в Списък
Изберете за да отидете в раздела на
Списък на главния екран на AllShare.
Информация
Информацията показва мултимедийния
файл и информация за съдържанието.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
В зависимост от диска или устройството за съхранение,
менюто Инструменти може да е различно. Всички опции
може да не се показват.
Слушане на радио
Използване на бутоните на
дистанционното управление
1 . Натиснете бутона FUNCTION, за да
изберете FM.
2 . Настройте желаната станция.
• Предварителна настройка 1 : Натиснете
бутона 5, за да изберете PRESET, и
след това натиснете бутона TUNING/
CH (,.), за да изберете предварително
настроена станция.
- Преди да преминете на предварително
настроени станции, трябва да добавите
такива в паметта на продукта. Вж. стр.
52 за инструкции.
• Ръчна настройка: Натиснете бутона 5,
за да изберете MANUAL, и след това за
натиснете бутона TUNING/CH (,.), за
да извършите настройка на по-ниска или
на висока честота.
• Автоматична настройка: Натиснете бутона
5, за да изберете MANUAL, и след това
натиснете и задръжте бутона TUNING/
CH (,.) за автоматично търсене на
честотен обхват.
Задаване на Моно/Стерео
Натиснете бутона MO/ST.
• При всяко натискане на бутона се извършва
превключване на звука между СТЕРЕО и
МОНО.
• В район със слаб сигнал изберете МОНО за
по-ясно приемане без смущения.
Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 51
Възпроизвеждане на Мултимедия
В зависимост от екрана, който гледате,
изберете Изтриване, за да изтриете
Изтрий (списък)
файл от изтриваем носител (напр. USB
устройство) или списък за изпълнение.
Кодиране
Шифроването – което се променя
според езика и географския регион –
модифицира това как продуктът сортира,
подрежда и представя файловете и
записите, показва датите и т.н. Изберете
Шифроване, за да смените шифроването,
така че да съвпада с вашия език или
географски регион.
05
• Изберете Създай нов и след
това натиснете бутона E. На
клавиатурата, която се появява,
създайте име на новия списък за
изпълнение. Въвеждайте числа с
Добави в списък
цифровите бутони на дистанционното
(продължава)
управление. Въвеждайте букви, като
използвате бутоните ▲▼◄►, за
да местите курсора, после натиснете
бутона E. Когато сте готови,
преместете се на ГОТОВО отдолу на
екрана и натиснете бутона E.
51 |
2012-02-22 오후 4:43:28
Възпроизвеждане на Мултимедия
Предварителна настройка на станции
Пример: Настройка на FM 89.10 в паметта.
1 . Натиснете бутона FUNCTION, за да
изберете FM.
2 . Натиснете бутона TUNING/CH (,.), за да
изберете <89.10>.
3 . Натиснете бутона TUNER MEMORY.
• На екрана се появява ЧИСЛО.
4 . Натиснете отново бутона TUNER
MEMORY.
• Натиснете бутона TUNER MEMORY,
преди ЧИСЛО да изчезне от екрана.
• След като натиснете бутона TUNER
MEMORY, ЧИСЛО изчезва от дисплея и
станцията се запаметява в паметта.
5 . За да настроите предварително други
станции, повторете стъпки от 2 до 4.
• За да приемате предварително настроена
станция, натиснете TUNING/CH (,.).
• CT (Часово време) : Декодира реално часово
време от FM честотата. Възможно е някои
станции да не излъчват PTY, RT или CT
информация, затова такава не се показва във
всички случаи.
• TA (Обява за трафик) : TA ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.)
показва, че уведомяването за трафик е в ход
на изпълнение.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Възможно е RDS да не функционира правилно, ако
станцията, която слушате, не предава правилно RDS сигнала
или силата на сигнала е слаба.
За показване на RDS сигналите
На дисплея можете да видите RDS сигналите,
излъчвани от станцията.
Натиснете RDS DISPLAY, докато слушате FM
станция.
• При всяко натискане на бутона дисплеят се
променя, за да покаже следната информация
: PS NAME RT CT Честота
За RDS излъчванията
Използване на RDS (Система за данни
за радиостанции) за приемане на FM
PS (Програмна
услуга)
станции
RDS дава възможност на FM станции да
излъчват допълнителен сигнал едновременно
със сигнала за обичайните им програми.
Например, станциите излъчват името си,
както и информация за типа програма, която
предават, като спорт, музика и др.
Когато сте настроили апарата на FM станция,
която предоставя услугата RDS, индикаторът
RDS светва на дисплея.
Описание на RDS функцията
• PTY (Тип програма) : Показва типа на
излъчваната в момента програма.
• PS NAME (Название на програмната услуга) :
Показва названието на излъчващата станция
и се състои от 8 знака.
• RT (Радио текст) : Декодира текст, излъчван
от станцията (ако има такъв) и се състои от
максимум 64 знака.
Докато се извършва търсене се показва
<PS NAME (Име на програмна услуга)>,
а след това се показват наименованията
на станциите. <NO PS (Няма програмна
услуга)> се показва, ако няма излъчван
сигнал.
Докато се извършва търсене, се
показва <RT (Радио текст)>, а след
това се показват текстовите съобщения,
RT (Радио текст)
излъчвани от станцията. <NO RT (Няма
радио текст)> се показва, ако няма
излъчван сигнал.
Честота
Честота на станцията (не-RDS услуга)
За знаците, показвани на дисплея
Когато дисплеят показва PS или RT сигнали, се
използват следните знаци.
• Дисплеят не прави разлика между главни и
малки букви и винаги показва главни букви.
• Дисплеят не може да показва букви с
ударения: напр.<A,> може да бъде различни
<A’s> с ударения, като напр. <À, Â, Ä, Á, Å и
Ã.>
| 52 Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 52
2012-02-22 오후 4:43:29
Индикация PTY (Тип програма) и
функция PTY-SEARCH (ТЪРСЕНЕ НА
Търсене на програма с използване
на PTY кодове
3D звук
Можете да се радвате на по-естествен и реалистичен съраунд
звук с обогатени тонове, като регулирате дълбочината на
звука с опциите за ниво.
Изк  Високо  Средно  Ниско
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Преди да започнете!
• Функцията PTY Search (Търсене на
тип програма) е приложима само за
предварително настроени станции.
• За да спрете търсенето по всяко време в
хода на процеса, натиснете 5 по време на
търсене.
• За следните стъпки има ограничение по
време. Ако настройката бъде отменена преди
да завършите, започнете отново от стъпка 1.
• Когато натискате бутоните на основното
дистанционно, уверете се, че сте избрали FM
станцията чрез основното дистанционно.
Това не е налично в режим FM.
Възпроизвеждане на 2D видео в
3D режим
Възпроизвеждане на Мултимедия
Едно от преимуществата на RDS услугата е,
че можете да откриете конкретна програма
от предварително настроените канали, като
посочите PTY кодове.
05
ТИП ПРОГРАМА)
Използване на дистанционното
управление за специални ефекти
Бутони за управление
Можете да се насладите на стандартно 2D видео в 3D режим.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Ако се придвижите в началното меню или началното
меню на Smart Hub в 3D режим, той ще се превключи
автоматично на 2D режим.
•
vTuner
vTuner
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
Функцията vTuner е за слушане на радио. Ако натиснете
бутона vTuner, може да се преместите на приложението
vTuner.
Можете да използвате функцията на vTuner, след като
изтеглите приложението vTuner от Samsung Apps.
1 . Натиснете бутона PTY SEARCH докато
слушате FM станция.
2 . Натискайте бутона PTY- или PTY+, докато
на дисплея се покаже желания от вас PTY
код.
• Дисплеят ви показва PTY кодовете,
описани вдясно.
3 . Натиснете отново PTY SEARCH, докато
PTY кодът, избран в предишната стъпка, е
още на дисплея.
• Централното устройство претърсва 15
предварително настроени FM станции,
спира, когато намери избраната от вас, и
настройва апарата на тази станция.
Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 53
53 |
2012-02-22 오후 4:43:29
Възпроизвеждане на Мултимедия
SOUND
Функция SOUND EFFECT
EFFECT
• Филхармоничната зала в Братислава (Зала 2) :
Предоставя чисти вокали като слушане в концертна зала,
но е по-малко мощно от HALL1 (ЗАЛА1).
• Джаз клуб в Сеул B : Препоръчвана настройка за джаз.
Позволява за изберете режим, който оптимизира звука.
1. Натиснете бутона SOUND EFFECT.
2. Натиснете бутона ▲▼, за да изберете желания режим.
DSP, Dolby Pro Logic II или Режим SFE.
3. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете желаната
настройка за ефект.
• Църквата в Сеул : Предоставя усещането, че сте в голяма
църква.
• Амфитеатър (рок) : Препоръчвана настройка за рок.
• Изк : Изберете тази настройка за нормално прослушване.
DSP
MP3 Enhancer  Power Bass  Изк
• MP3 Enhancer : Помага да подобрите качеството на
звука (напр. mp3 музика). Може да увеличите нивото на
звука на MP3 (24 kHz, 8 бита) до CD ниво (44.1 kHz, 16
бита).
• Power Bass : Увеличава силата на ниските тонове е
предоставя басови ефекти.
• Изк : Изберете тази настройка за нормално прослушване.
Dolby Pro Logic II
Филм  Муз.  Игра  Matrix  Prologic  Изк
• Филм : Добавя реализъм към звука от филми.
• Муз. : Когато слушате музика, можете да изпитате
въздействието на звуковите ефекти както при слушане на
живо.
• Игра : Усилва удоволствието от звука на играта.
• Matrix : Изберете, за да чувате мултиканален съраунд
звук.
• Prologic : Изберете, за да слушате 2-канален източник на
5,1-канален съраунд звук при активиране на всички
високоговорители.
- В зависимост от входящия сигнал определени
високоговорители може да не бъдат активирани.
• Изк : Изберете тази настройка за нормално прослушване.
Режим SFE
Симфоничната зала в Бостън (Зала 1) 
Филхармоничната зала в Братислава (Зала 2)  Джаз
клуб в Сеул B  Църквата в Сеул  Амфитеатър
(рок)  Изк
• Симфоничната зала в Бостън (Зала 1) : Осигурява
ясен звук, като при слушане в концертна зала.
| 54 Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 54
2012-02-22 오후 4:43:33
Мрежови услуги
Бърз поглед на Smart Hub
1
34
Search
1 . Свържете продукта към мрежата.
(Вж. стр. 22)
2 . Конфигурирате мрежовите настройки.
(Вж. стр. 32~36)
2
Мрежови Услуги
За да използвате мрежови услуги, първо
трябва да:
06
Може да се радвате на различни мрежови
услуги като Smart Hub или BD-LIVE, като
свържете продукта към мрежовата система.
0
9
Samsung Apps
Your Video
Family Story
Fitness
5
6
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Kids
7
Използване на Smart Hub
a Влизане b WallPaper / Инструм ' Връщане
Със Smart Hub може пряко да изтегляте
филми, видеоклипове и музика от интернет,
да получите достъп до различни платени и
безплатни приложения и да ги гледате на
телевизора. Съдържанието на приложенията
включва новини, спорт, прогнози за времето,
пазара на акциите, карти, снимки и игри.
За инструкции, които обясняват как да
използвате Smart Hub, следвайте тези стъпки:
1
Your Video : Препоръчване на филми на базата на
вашите предпочитания.
2
Search : Предоставя интегрирано търсене на
доставчици на Вашето видео и свързани AllShare
устройства.
3
Препоръчани : Показва препоръчано съдържание,
управлявано от Samsung.
4
Търговски : Показва ръководството на Smart
Hub, въведение в продукта и нови въведения в
приложението.
5
Family Story : Безгрижен достъп до семейното
съдържание.
• За достъп до семейни снимки, съобщения и събития
по всяко време и навсякъде.
6
Fitness : Врата към унифицирана грижа за себе си.
• Предоставя фитнес видеоклипове от различни
доставчици с отзиви за изгорените калории след
всяка тренировка.
7
Kids : Услугата за деца предоставя на децата лесен
и безопасен начин да се насладят на любимото
съдържание.
• Предоставя разнообразни забавления и безопасно за
деца съдържание.
8
Помощ при навигация : Показва бутоните на
дистанционното управление, които да използвате, при
навигиране в Smart Hub.
• ЧЕРВЕН (A) : За влизане в Smart Hub.
• ЗЕЛЕН (B) : За показване на фоновия екран.
• Инструм : За показване на прозореца с настройки.
• Връщане : Връщане към предишното меню.
1 . Отидете на www.samsung.com.
2 . Щракнете върху Поддръжка в най-горната
част на страницата.
3 . На страницата за поддръжка, въведете
номера на модела на продукта в полето
Model Number (Номер на модел).
4 . На страницата, която се появи, щракнете
върху Get downloads (Получаване на
изтегляния) под Downloads (Изтегляния).
Появява се Центърът за изтегляния.
5 . На страницата на Центъра за изтегляния,
щракнете върху раздела Manuals
(Ръководства).
6 . В този раздел щракнете върху иконата
на файл отдясно на реда Smart Hub
Users Manual (Ръководства за Smart Hub).
Ръководството се изтегля.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Уеб местоположението на ръководството за Smart Hub
подлежи на промяна без предизвестие.
Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 55
8
55 |
2012-02-22 오후 4:43:34
Мрежови Услуги
9
Моето приложение : Показва личната ви галерия
приложения, към която може да добавяте, променяте
и изтривате.
0
Samsung Apps : Отворете Samsung Apps, за да
изтеглите различни платени и безплатни услуги за
приложения.
Бърз поглед на уеб браузъра
1
http://www.google.com/
Използване на уеб браузъра
Можете да получите достъп до интернет
с приложението уеб браузър, което и
инсталирано на екрана Smart Hub по
подразбиране.
Google Search
I’m Feeling Lucky
b Control Panel Link Browsing / Tools ' Exit
2
1 . Изберете Smart Hub от началния екран и
натиснете бутона E.
2 . Изберете приложението Уеб браузър в
Smart Hub и натиснете бутона E.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Когато стартирате Web Browser (Уеб браузър) и продуктът
е свързан с HDMI към телевизор, съвместим с BD Wise и BD Wise е включено – браузърът се максимизира, за да
запълни екрана на телевизора, а разделителната способност
автоматично се задава на оптималната.
Уеб браузърът не е съвместим с приложения Java.
Ако се опитате да изтеглите файл и той не може да се
запише, ще се покаже съобщение за грешка.
Не се поддържа изпълнението на Flash видеоклипове.
Не се поддържа електронна търговия за закупуване онлайн.
ActiveX не се поддържа.
1
Табло за управление : Показва различните функции
на уеб браузъра.
•
: Преминаване към предишната страница.
: Преминаване към предишната страница преди
•
връщане.
• : Презарежда текущата страница на екрана.
•
: Връща към началния екран на уеб браузъра.
• : Позволява да мащабирате екрана при различни
проценти.
: Позволява да отмятате определени страници, за
•
да ги намирате по-лесно.
•
: Позволява да видите хронологията на
посетените страница по дата, име и честота.
http://www.google.com/
•
: Позволява ръчно да
въвеждате адреси на страници или да изберете
страницата от списъка с посетени, за да се
преместите на нея.
: Позволява лесно да превключвате между
•
много текущо отворени прозорци на браузъра.
•
: Можете да търсите информация чрез
въвеждане на ключови думи.
•
: Позволява да споделяте текущия сайт с вашето
семейство, като им изпратите съобщение.
•
: Позволява да конфигурирате всички настройки
за използването на уеб браузър.
| 56 Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 56
2012-02-22 오후 4:43:36
06
Мрежови Услуги
2
Помощ при навигация : Показва бутоните на
дистанционното управление, които да използвате, при
навигиране в уеб браузъра.
• ЗЕЛЕН (B) : За показване на таблото за управление.
• ЖЪЛТ (C) : За търсене на връзка.
• Tools : За показване на прозореца с инструменти.
• Exit : Връщане към предишното меню.
BD-LIVE™
След като продуктът е свързан с мрежата,
може да се радвате на различно съдържание,
свързано с филми, като използвате съвместим с
BD-LIVE диск.
1 . Поставете USB памет в USB гнездото
отпред на продукта и после проверете
оставащата памет. Устройството с памет
трябва да има поне 1 GB свободно място,
за да побере услугите на BD-LIVE.
2 . Изберете Настройки на началния екран и
след това натиснете бутона E.
3 . Изберете Мрежа и след това натиснете
бутона E.
4 . Изберете Настройки за BD-Live и след
това натиснете бутона E.
5 . Изберете У-ние BD данни и след това
натиснете бутона E.
6 . Изберете Избор на устройство и след
това натиснете бутона E.
7 . Изберете USB и след това натиснете
бутона E.
8 . Поставете Blu-ray диск, който поддържа
BD-LIVE.
9 . Изберете елемент от различните услуги на
BD-LIVE, предоставени от производителя
на диска.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Начинът, по който използвате BD-LIVE, и предоставените
услуги може да се различават, в зависимост от производителя
на диска.
Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 57
57 |
2012-02-22 오후 4:43:38
Приложение
Допълнителна информация
Забележка
HDMI OUT
Връзки
• В зависимост от вашия телевизор, определени разделителни способности на изходящия HDMI сигнал
може да не функционират.
• Трябва да имате HDMI връзка, за да се наслаждавате на 3D технологията.
• Дългият HDMI кабел може да причини шум на екрана. Ако това е така, задайте HDMI дълбоки
цветове на Изк в менюто.
Настройки 3D
• За някои 3D дискове, за да спрете филм по време на 3D възпроизвеждане, натиснете бутона 5
веднъж. Филмът спира и опцията за 3D режим се деактивира. За да смените опция за 3D, когато
гледате 3D филм, натиснете веднъж бутона 5. Появява се менюто Blu-ray. Натиснете отново бутона
5, после изберете 3D Settings (Настройки 3D) в менюто Blu-ray.
• В зависимост от съдържанието и позицията на картината на екрана на телевизора, може да виждате
вертикални черни ленти отляво, отдясно и от двете страни.
ТВ Размер
• В зависимост от типа на диска, някои от пропорциите може да не са достъпни.
• Ако изберете екранно съотношение различно от екранното съотношение на вашия телевизор, картината
може да изглежда деформирана.
• Ако изберете 16:9 оригинален, телевизорът може да покаже 4:3 Pillarbox (черни ленти отстрани на
картината).
BD Wise (само за продукти на Samsung)
Настройки
• Когато BD Wise е включен, настройката Резолюция автоматично се задава на BD Wise и BD Wise се
появява в меню Резолюция.
• Ако продуктът е свързан с устройство, който не поддържа BD Wise, не можете да използвате BD Wise
функцията.
• За правилното функциониране на BD Wise включете всяко меню BD Wise на плейъра и съответно на
телевизора.
Цифров изход
• Уверете се, че сте избрали правилния Цифров изход или няма да чувате никакъв звук или силен шум.
• Ако HDMI устройството (AV приемник, телевизор) не е съвместимо с компресираните формати (Dolby
digital, DTS), аудио сигналът се възпроизвежда като PCM.
• Стандартните DVD дискове нямат BONUSVIEW аудио и звукови ефекти при навигация.
• Някои Blu-ray дискове нямат BONUSVIEW аудио и звукови ефекти при навигация.
• Тази конфигурация за цифров изходящ сигнал не засяга аналоговото аудио (Л/Д) или изходящия HDMI
сигнал към вашия телевизор.
Тя засяга изходящия сигнал от оптичния изход и HDMI изходящия сигнал при свързване към AV
приемник.
• Ако изпълнявате аудио саундтрак тип MPEG, независимо от избора на цифров изход (PCM или
Bitstream), аудио сигналът се извежда във формат PCM.
BD-Live интернет връзка
• Интернет връзката може да е ограничена, когато използвате BD-LIVE съдържание.
| 58 Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 58
2012-02-22 오후 4:43:38
Anynet+ (HDMI-CEC)
• В режим на външна памет, възпроизвеждането на диск ще бъде спряно, ако прекъснете връзката на
USB устройството по време на изпълнението.
• Поддържат се само онези USB устройства, форматирани във файлова система FAT (DOS 8.3 издание).
Препоръчваме да използвате USB устройства, които поддържат USB 2.0 протокол с 4 MB/сек или повисока скорост на писане/четене.
• Функцията Продължаване на възпроизвеждането може да не работи след форматирането на
устройството за съхранение.
• Общият размер на У-ние BD данни може да се различава, в зависимост от условията.
Приложение
У-ние BD данни
07
• В зависимост от вашия телевизор, определени разделителни способности на изходящия HDMI сигнал
няма да работят. Вж. ръководството за потребителя на вашия телевизор.
• Тази функция не е достъпна, ако HDMI кабелът не поддържа CEC.
• Ако вашият телевизор Samsung има лого Anynet+, той поддържа функцията Anynet+ .
DivX® Видео при поискване
• За повече информация относно DivX(R) VOD посетете http://vod.divx.com.
Яркост на дисплея
• Не можете да променяте яркостта на бутона
и бутона VOL +, -.
Настр. високогов.
Настройки
• Когато Избор на говорител е зададено на ТВ говорител, аудиото се произвежда от
високоговорителите на телевизора.
• Настройването на функцията за автоматично калибриране на звука отнема около 3 минути.
• Уверете се, че в продукта няма диск, когато стартирате функцията за автоматично калибриране на
звука.
• Ако ASC микрофонът се извади по време на автоматичното калибриране на звука, настройката ще
бъде отменена.
• Когато се активира функцията за автоматично калибриране на звука, режимите DSP, Dolby Pro Logic ll
и SFE няма да работят.
• Ако изделието е свързано с външни устройства или други компоненти (напр. iPod, AUX, D.IN),
настройката за автоматично калибриране на звука може да не работи правилно.
HDMI audio
• Когато HDMI аудиото се извежда към високоговорителите на телевизора, то автоматично се понижава
на 2-канално.
Канал връщане аудио
• Когато Anynet+ (HDMI-CEC) е изкл., функцията за връщане на аудио канал е неналична.
• Използването на HDMI, който не е сертифициран за ARC (Канал връщане аудио) може да доведе до
проблеми със съвместимостта.
• Функцията ARC е налична, ако е свързан съвместим с ARC телевизор.
Цифров изход
• Цифровият изход може да се активира, когато Избор на говорител е зададено на ТВ говорител.
Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 59
59 |
2012-02-22 오후 4:43:39
Приложение
Възпроизвеждане на видео файлове
• Видео файлове с високи побитови скорости от 20 Mbps или повече напрягат възможностите на
продукта и могат да спрат по време на възпроизвеждане.
Избиране на аудио език
• Индикаторът ◄► няма да бъде показан на екрана, ако разделът BONUSVIEW не съдържа настройки
за BONUSVIEW аудио.
• Наличните езици чрез функцията Аудио език зависят от езиците, които са кодирани в диска. Тази
функция или определени езици могат да не бъдат налични.
• Някои Blu-ray дискове могат да ви дадат възможност да изберете PCM или Dolby digital аудио запис
на английски език.
Възпроизвеждане
Избиране на език за субтитрите
• В зависимост от Blu-ray/DVD диска, може да сте в състояние да смените езика на субтитрите в менюто
Диск. Натиснете бутона DISC MENU.
• Тази функция зависи от това, какви субтитри са кодирани на диска, като може да не работи с всички
Blu-ray/DVD дискове.
• Информация за основния/BONUSVIEW режим се показва и ако Blu-ray диска има раздел
BONUSVIEW.
• Тази функция променя едновременно и основните, и вторичните субтитри.
• Показва се броят съответно на основните и вторични субтитри.
Възпроизвеждане на JPEG файлове
• Не може да уголемявате субтитрите и PG графиката в режим на цял екран.
Режим Dolby Pro Logic II
• Преди да изберете режим Dolby Pro Logic II, свържете вашето външно устройство към изводите
AUDIO INPUT (Л и Д) на продукта. Ако извършите свързване само към единия извод (Л или Д), не
можете да слушате съраунд звук.
Използване на бутона TOOLS при възпроизвеждане на снимки
AllShare Play
• Ако системата е свързана към телевизор, който е съвместим с BD Wise-compliant и BD Wise е вкл.,
менюто с настройки на картината няма да се покаже.
• Фоновата музика няма да работи освен ако музикалният или фото файлът се намират на същия
носител. Също качеството на звука може да се повлияе от побитовата скорост на MP3 файла, размерът
на снимката и методът на кодиране.
Възпроизвеждане на USB устройство с памет
• Трябва да извадите USB устройството с памет безопасно (като изпълните функцията за “Безопасно
премахв.USB”) за да предотвратите възможна повреда на USB паметта. Натиснете бутона HOME, за
да отидете на началното меню, и изберете ЖЪЛТИЯ (C) бутон и натиснете бутона E.
| 60 Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 60
2012-02-22 오후 4:43:39
Възпроизвеждане на музика
07
• Нагласете нивото на звука на средна стойност, преди да свържете iPod с продукта.
• Когато продукта е включен и свържете iPod, устройството ще зарежда батерията на вашия iPod.
AllShare Play
• Трябва да имате VIDEO изход (композитен), свързан към телевизора TV, за да гледате iPod видео (Вж.
стр. 20).
• Ако желаете да гледате iPod видео чрез VIDEO изход, изключете Anynet+ (HDMI-CEC).
• На телевизора ще се появи само екранът за възпроизвеждане. Вж. други екрани на iPod на iPod
плейъра.
• Ако искате да се върнете в менютата на iPod, когато iPod плейърът е свързан с куплунга, натиснете
FUNCTION на дистанционното управление или натиснете
на предния панел на устройството и
изберете R. IPOD.
Режимът Функция се превключват както следва:
BD/DVD  D. IN  AUX  R. IPOD  HDMI1  HDMI2  FM  BT
Приложение
Гледане на филм
Модели iPod/iPhone, които могат да се използват с този продукт
iPod
• Управлението на силата на звука може да не работи нормално с моделите iPod и iPhone, които не
са посочени на стр. 40. Ако имате проблем с някой от т моделите, посочени по-горе, актуализирайте
софтуера за iPod/iPhone до най-новата версия.
• В зависимост от версията на софтуера на вашия iPod, могат да възникнат проблеми при управлението.
Това не е неизправност на системата за домашно кино.
• В зависимост от версията на софтуера на вашия iPod, някои операции могат да са различни.
Инсталиране на най-новата версия на софтуера за iPod. (препоръчително)
• Може да се наслаждавате ни видеоклипове и музика с функцията за Blu-ray/DVD диск и на музика и
видеоклипове с функцията за Отдалечен iPod. Трябва да използвате iPod куплунг, за да се радвате на
видеоклипове.
• Възпроизвеждането на съдържание от приложения чрез продукта не може да се гарантира.
Препоръчваме да изпълнявате съдържание, изтеглено на iPod.
• Ако имате проблеми при използване на iPod, посетете www.apple.com/support/ipod
Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 61
61 |
2012-02-22 오후 4:43:40
Приложение
Разделителна способност според режима на изходящия сигнал
Възпроизвеждане на Blu-ray диск/Електронно съдържание/Цифрово съдържание
HDMI / свързан
Изход
Настройка
HDMI / не е свързан
Режим HDMI
Blu-ray диск
Електронно/цифрово
съдържание
ВИДЕО режим
ВИДЕО режим
BD Wise
Разделителна
способност на Bluray
диск
1080p@60F
576i/480i
-
Авто
Макс. разделителна
способност на ТВ
Макс. разделителна
способност на ТВ
576i/480i
-
1080p@60F
1080p@60F
1080p@60F
576i/480i
-
Кадри на филм: Авто
(24 кадъра)
1080p@24F
1080p@24F
576i/480i
-
1080i
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
720p
720p
720p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
-
-
-
576i/480i
Възпроизвеждане на DVD
HDMI / свързан
Изход
Настройка
HDMI / не е свързан
Режим HDMI
ВИДЕО режим
ВИДЕО режим
BD Wise
576i/480i
576i/480i
-
Авто
Макс. разделителна способност на ТВ
576i/480i
-
1080p@60F
1080p@60F
576i/480i
-
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
720p
720p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
-
-
576i/480i
| 62 Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 62
2012-02-22 오후 4:43:41
Избор на цифров изходящ сигнал
PCM
AV приемник, който поддържа HDMI
PCM
До PCM 7.1 кан.
PCM
DTS прекодиран
Dolby Digital
До PCM 7.1 кан.
Dolby Digital
DTS прекодиран
Dolby Digital
Plus
До PCM 7.1 кан.
Dolby Digital Plus
DTS прекодиран
До PCM 7.1 кан.
Dolby TrueHD
DTS прекодиран
До PCM 6.1 кан.
DTS
DTS прекодиран
До PCM 7.1 кан.
DTS-HD High Resolution
Audio
DTS прекодиран
Аудио поток на Dolby TrueHD
Blu-ray диск
DTS
DTS-HD High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master Audio
PCM
Аудио поток на
Dolby Digital
DVD
DTS
Дефиниция за
Blu-ray диск
Побитов поток
Побитов поток
(прекодиран Dolby
(прекодиран DTS)
D.)
Всякакъв
До PCM 7.1 кан.
PCM 2-канален
До PCM 5.1 кан.
До PCM 6.1 кан.
Декодира основното
аудио и BONUSVIEW
аудиото заедно в
PCM аудио и добавя
звукови ефекти при
навигация.
Прекодиран Dolby
Digital *
Прекодиран Dolby
Digital *
Прекодиран Dolby
Digital *
Прекодиран Dolby
Digital *
Прекодиран Dolby
Digital *
Приложение
Връзка
Побитов поток
(необработен)
07
Настройка
Прекодиран Dolby
Digital *
Прекодиран Dolby
Digital *
PCM 2-канален
PCM 2-канален
PCM 2-канален
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
DTS
Декодира основното
Извежда само основното
Декодира основното аудио аудио и BONUSVIEW
аудио, така че вашият
и BONUSVIEW аудиото аудиото заедно в PCM
AV приемник може да
заедно в PCM аудио
аудио и звукови ефекти
декодира ауидо побитовото
и звукови ефекти при
при навигация, после
изпълнение.
навигация, после кодира кодира повторно PCM
Няма да чувате BONUSVIEW повторно PCM аудиото в аудиото в Dolby digital
аудиото и звукови ефекти при DTS побитово изпълнение. побитово изпълнение
навигация.
или PCM.
DTS-HD Master Audio
DTS прекодиран
* Ако източникът на пряко изпълнение е 2-канален или моно, настройката Прекодиран Dolby D не
се прилага. Изходът ще бъде 2-канален PCM.
Blu-ray дисковете могат да включват три аудио потока:
- Основно аудио: Аудио саундтракът на основната функция.
- BONUSVIEW аудио: Допълнителен саундтрак като коментари на режисьора или артистите.
- Звукови ефекти при навигация: Когато се местите през менютата, може да прозвучат звукови
ефекти при навигация. Звуковите ефекти при навигация са различни за всеки Blu-ray диск.
Български
HT-E6750W_XU_BUL_0224.indd 63
63 |
2012-02-28 오후 5:02:52
Приложение
Отстраняване на неизправности
Когато устройството не работи правилно, направете справка в долната таблица. Ако проблемът не
е посочен по-долу или ако инструкциите не помогнат, изключете устройството, извадете кабела
от контакта и се свържете с най-близкия оторизиран дилър или сервизен център на Samsung
Electronics.
Проблем
Проверка/Действие за корекция
Не мога да извадя диска.
• Включен ли е добре захранващият кабел в контакта?
• Изключете захранването и след това го включете отново.
iPod не се свързва успешно.
• Проверете състоянието на iPod конектора и куплунга.
• Поддържайте актуална софтуерната версия на iPod.
Възпроизвеждането не
започва.
• Проверете номера на регион на Blu-ray/DVD диска.
Blu-ray/DVD дискове, закупени в чужбина, е възможно да не могат да се възпроизвеждат.
• CD-ROM и DVD-ROM дискове не могат да се възпроизвеждат на това устройство.
• Проверете дали е зададено правилно ниво за родителски контрол.
Възпроизвеждането не
започва веднага след
натискане на бутон Play/
Pause.
• Не използвате ли диск, който е деформиран или с драскотини по повърхността?
• Избършете и почистете диска.
Не се чува звук.
• Системата за домашно кино не изпълнява звук при бързо възпроизвеждане, бавно възпроизвеждане
или постъпково възпроизвеждане.
• Свързани ли са правилно високоговорителите? Правилно ли сте персонализирали настройките на
високоговорителите?
• Не е ли дискът сериозно повреден?
Звук се чува само от някои
високоговорители, а не от
всичките 8.
•
•
•
•
Dolby Digital 7,1-канален
съраунд звук не се
възпроизвежда.
• Има ли отбелязано "Dolby Digital 7,1 CH" на диска? Dolby Digital 7,1-канален съраунд
звук се възпроизвежда само ако дискът е записан с 7,1-канален звук.
• Правилно ли е зададен езика за аудио на Dolby Digital 7,1-канала в информационния
дисплей?
Дистанционното управление
не работи.
• Работите ли с дистанционното управление в рамките на работния му обхват и в рамките на правилния
ъгъл съобразно сензора?
• Изтощени ли са батериите?
• Правилно ли сте избрали функциите (TV/BD) на дистанционното (TV или BD)?
• Дискът се върти, но няма
картина.
•
•
•
•
• Качеството на картината е
лошо и картината е
нестабилна.
Езикът за аудио и субтитри не
работи.
При определени Blu-ray/DVD дискове звукът се извежда само от предните високоговорители.
Проверете свързани ли са правилно високоговорителите.
Регулирайте силата на звука.
Когато слушате CD, радио или телевизор, звук се извежда само от предните високоговорители.
Телевизорът включен ли е?
Свързани ли са правилно видео кабелите?
Не е ли дискът не замърсен или повреден?
Диск с лошо фабрично качество няма да може да се възпроизвежда.
• Езикът за аудио и субтитри няма да работи при дискове, в които не е записан.
| 64 Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 64
2012-02-22 오후 4:43:42
Проблем
• Не използвате ли диск, в който няма менюта?
07
Пропорциите на екрана не
могат да бъдат променени.
• Можете да възпроизвеждате 16:9 Blu-ray/DVD дискове в режим 16:9 Wide (Широк екран),
режим 4:3 Letter Box (Кутия за писма), или 4:3 Pan - Scan (Разтеглен) (с ленти отстрани или
отгоре и отдолу), но 4:3 Blu-ray/DVD дискове могат да се възпроизвеждат само в размер 4:3.
Проверете на опаковката на Blu-ray диска и изберете подходяща функция.
• Продуктът не работи.
(Пример: Електрозахранването
се изключва или се чува
странен звук.)
• Натиснете и задръжте бутона 5 на дистанционното управление за 5 секунди в режим на
STANDBY.
- Използването на функцията RESET ще изтрие всички запаметени настройки.
Не използвайте тази функция, ако не е наложително.
Приложение
Не се появява екран с меню
дори след като е избрана
функция за меню.
Проверка/Действие за корекция
• Устройството не работи
нормално.
Забравили сте паролата за
нивото категоризация.
• Без поставен диск натиснете и задръжте бутона 5 на продукта за повече от 5 секунди. На
екрана се появява INIT и всички настройки се връщат към стойностите по подразбиране
След това натиснете бутона за ВКЛЮЧВАНЕ.
- Използването на функцията RESET ще изтрие всички запаметени настройки.
Не използвайте тази функция, ако не е наложително.
Не се приемат радио
предавания.
• Свързана ли е правилно антената?
• Ако входящият сигнал от антената е слаб, монтирайте външната FM антена на място с добро
приемане на сигнала.
Докато слушате телевизия
през продукта, не се чува
звук.
• Ако бутонът ОТВОРИ/ЗАТВОРИ ^ е натиснат, докато слушате аудио с функциите D. IN или
AUX, функциите на Blu-ray/DVD диска се включват, а аудиото от телевизора се изключва.
"Не е налично" се появява
на екрана.
• Функциите или действието не могат да се изпълнят в този момент, защото:
1. Софтуерът на Blu-ray/DVD диска ограничава това.
2. Софтуерът на Blu-ray диска/DVD диска не поддържа функцията (напр. ъгли).
3. Функцията не се предлага в момента.
4. Поискали сте номер на заглавие или глава или време на търсене извън наличния диапазон.
Ако HDMI изходящият сигнал е
зададен на разделителна
способност, която вашият
телевизор не може да
поддържа (например, 1080p),
възможно е да не виждате
картина на телевизора.
• Натиснете бутона 5 на предния панел в продължение на повече от 5 секунди, без диск в
устройството. Всички настройки се връщат към фабричните.
Няма HDMI изход.
• Проверете връзката между телевизора и HDMI гнездото на продукта.
• Проверете дали вашият телевизор поддържа разделителна способност 576p/480p/720p/1080i/1080p
на входящия HDMI сигнал.
Ненормален екран на HDMI
изход.
• Ако на телевизора се появи смущение във формата на снеговалеж, това означава, че
телевизорът не поддържа HDCP (Широколентова цифрова защита на съдържанието).
Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 65
65 |
2012-02-22 오후 4:43:43
Приложение
Проблем
Проверка/Действие за корекция
Функция AllShare Play
Мога да виждам папки,
споделени чрез AllShare
Play, но не и файловете.
• AllShare Play показва само файлове, които съответстват на категориите Снимка, Музика и
Филм. Файлове, които не съответстват на тези категории, могат да не се покажат.
Видеоклипът се
възпроизвежда насечено.
• Проверете дали мрежата е стабилна.
• Проверете дали е правилно свързан мрежовият кабел и дали мрежата не е претоварена.
• Безжичната връзка между сървъра и продукта е нестабилна.
Проверете връзката.
Връзката AllShare Play
между компютъра и
телевизора е нестабилна.
• IP адресът под същата подмрежа трябва да е уникален, в противен случай може да възникне IP
сблъсък.
• Проверете дали няма активирана защитна стена.
Ако е така, деактивирайте я.
BD-LIVE
Не мога да се свърже към
сървъра на BD-LIVE.
• Проверете дали е успешна мрежовата връзка от функцията Network Status (Състояние на
мрежата).
• Проверете дали USB устройството с памет е свързано към продукта.
• Устройството с памет трябва да има поне 1GB свободно място, за да побере услугите на BDLIVE. Може да проверите наличната памет в BD Data Management (Управление на BD
данни) (Вж. стр. 59)
• Проверете дали менюто BD-LIVE интернет връзка е зададено на Allow (Разреши) (Всички).
• Ако по-горното не успее, свържете се с доставчика на съдържание, за да актуализирате до
най-новия фърмуер.
При използване на услугата
BD-LIVE се появява грешка.
• Устройството с памет трябва да има поне 1GB свободно място, за да побере услугите на BDLIVE. Може да проверите наличната памет в BD Data Management (Управление на BD данни)
(Вж. стр. 59)
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Когато бъдат възстановени фабричните настройки по подразбиране, всички данни от потребителя, записани в BD данните, ще
бъдат изтрити.
С това Samsung Electronics декларира, че тази система за домашно кино отговаря на основните
изисквания и други съответни условия на Директива 1999/5/EC.
Официалната Декларация за съответствие може да се намери на http://www.samsung.com, отидете на
Поддръжка > Намери и въведете името на модела.
Този уред може да работи във всички страни от ЕС.
Този уред трябва да се използва само в затворени помещения.
| 66 Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 66
2012-02-22 오후 4:43:44
Спецификации
FM Тунер
3,9 кг
Размери
430 (Ш) x 65 (В) x 353.5 (Д) мм
Диапазон на работна температура
+5°C до +35°C
Диапазон на работна влажност
10 % до 75 %
Съотношение сигнал/шум
55 dB
Полезна чувствителност
12 dB
Обща хармонична деформация
0.5 %
BD (Blu-ray диск)
Скорост на четене: 9,834 м/сек.
Приложение
Общи
07
Тегло
Скорост на четене: 6,98 ~ 7,68 м/сек.
DVD (Digital Versatile Disc)
Диск
CD: 12 см (КОМПАКТ ДИСК)
CD: 8 см (КОМПАКТ ДИСК)
Видео изход
Видео/Аудио
Усилвател
Композитно видео
HDMI
Изходящ сигнал от преден високоговорител
Изходящ сигнал от преден горен
високоговорител
Изходящ сигнал от централен
високоговорител
Изходящ сигнал от съраунд
високоговорител
Изходящ сигнал от събуфър
Честотен диапазон
Прибл. време за възпроизвеждане (едностранен, еднослоен диск):
135 мин.
Скорост на четене: 4,8 ~ 5,6 м/сек.
Макс. време на възпроизвеждане: 74 мин.
Скорост на четене: 4,8 ~ 5,6 м/сек.
Макс. време на възпроизвеждане: 20 мин.
1,0 Vp-p (75 Ω товар)
Blu-ray диск : 576i/480i
DVD : 576i/480i
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM многоканално аудио, побитово аудио, PCM аудио
165W x 2(3Ω)
165W x 2(3Ω)
170W(3Ω)
165W x 2(3Ω)
170W(3Ω)
Аналогов вход
20Hz~20kHz (±3dB)
Цифров вход
20Hz~40kHz (±4dB)
S/N съотношение
70dB
Дискретизация на каналите
60dB
Входна чувствителност
(AUX)500mV
Български
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 67
67 |
2012-02-22 오후 4:43:45
Приложение
7,1-канална система високоговорители
Система
високоговорители
Преден
Преден горен
Съраунд
Централен
Събуфър
Импеданс
3Ω
3Ω
3Ω
3Ω
3Ω
Честотна лента
140Hz~20kHz 140Hz~20kHz 140Hz~20kHz 140Hz~20kHz 40Hz ~ 160Hz
Високоговорител
Звуково налягане на
87dB/W/M
изходящ звук
87dB/W/M
87dB/W/M
87dB/W/M
88dB/W/M
Номинална входна
мощност
165W
165W
165W
170W
170W
Максимална входна
мощност
330W
330W
330W
340W
340W
Размери
(Ш x В x Д)
Преден/преден горен : 90 x 1200 x 70 (Основа на стойката: 240 x 240 ) мм
Съраунд : 90 x 1200 x 70 (Основа на стойката: 250 x 250) мм
Централен : 360 x 74,5 x 68,5 мм
Събуфър : 200 x 390 x 350 мм
Тегло
Преден/преден горен : 4,7 кг, Съраунд : 3,9 кг
Централен : 0,9 кг, Събуфър : 5,7 кг
•
•
•
•
•
Не се поддържат мрежови скорост равни на или по-ниски от 10Mbps.
Samsung Electronics Co., Ltd си запазва правото да променя спецификациите без предизвестие.
Теглото и размерите са приблизителни.
Конструкцията и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
За спецификациите на мощността и консумацията проверете етикета на продукта.
SWA-5000
Тегло
1,1 кг
Размери (Ш x В x Д)
76,2 x 228,6 x 152,4 mm
Диапазон на работна температура
+5°C до +35°C
Диапазон на работна влажност
10 % до 75 %
Изход
165 W x 2 КАН.
Честотна лента
20 Hz~20 KHz
S/N съотношение
65 dB
| 68 Български
HT-E6750W_XU_BUL_0224.indd 68
2012-02-28 오후 5:51:28
Контакти със SAMSUNG ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ
Ако имате въпроси или коментари за продуктите на Samsung, се обърнете към
центъра за обслужване на клиенти на SAMSUNG.
Area
` Europe
Albania
Austria
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Area
Montenegro
Belgium
Czech
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Contact Centre 
020 405 888
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Правилно изхвърляне на батериите на този продукт
(Приложимо в ЕС и други европейски страни със система за разделно събиране на отпадъчни
батерии)
Тази маркировка на батерията, ръководството или опаковката показва, че батериите на продукта
не трябва да се изхвърлят с останалите битови отпадъци в края на експлоатационния им период.
Присъствието на маркировки на химическите символи Hg, Cd или Pb показва, че батерията
съдържа живак, кадмий и олово над препоръчаните в Директива 2006/66 на ЕС стойности. Ако
батериите не се изхварлят правилно, тези субстанции могат да причинят вреда на човешкото здраве
или на околната среда.
За да се защити околната среда и да се стимулира рециклирането, отделяйте батериите от друти
типове отпадък и ги рециклирайте в местните центрове за връщане на батерии.
Правилно изхвърляне на този продукт (отпадъчно
електрическо и електронно оборудване)
(Приложимо в ЕС и други европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)
Тази маркировка на продукта, ръководството или опаковката показва, че продуктът и неговите електронни
аксесоари (напр. зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не трябва да се изхвърлят с останалите битови
отпадъци в края на експлоатационния им период.
За да се избегне възможна опасност за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне
на отпадъци, отделяйте тези продукти от останалите видове отпадъци и ги рециклирайте по отговорен начин,
за да съдействате за устойчивото повторно използване на суровините.
Битовите потребители трябва да се обърнат или към магазина, откъдето са закупили този уред, или към
местните власти, за подробна информация къде и как могат да предадат този уред за рециклиране, безопасно
за околната среда.
Потребителите от предприятията трябва да се обърнат към доставчика си и да проверят условията в договора
за покупка.
Този продукт и неговите електронни аксесоари не трябва да се смесват с други отпадъци на работното място.
HT-E6750W_XU_BUL_0222.indd 69
2012-02-22 오후 4:43:46
HT-E6750W
7.1-kanalni Blu-ray™
sistem za kućnu zabavu
korisničko uputstvo
Zamislite mogućnosti
Hvala što ste kupili ovaj Samsungov proizvod.
Da dobijete kompletniju uslugu,
molimo da vaš proizvod registrujete na
www.samsung.com/register
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 1
2012-02-22 오후 5:08:41
Sigurnosne Informacije
Upozorenje
DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU
STRANU).
UNUTRA NEMA DELOVA KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. SERVISIRANJE POVERITE
KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA.
OPREZ
OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA
NE OTVARATI
Ovaj simbol ukazuje na “opasan napon”
u proizvodu koji predstavlja opasnost od
električnog udara ili telesne povrede.
OPREZ: DA BISTE SPREČILI ELEKTRIČNI
UDAR, ŠIROKI KONTAKT UTIKAČA
USKLADITESA ŠIROKIM KONTAKTOM
UTIČNICE I UMETNITE DO KRAJA.
UPOZORENJE
• Da biste smanjili opasnost od požara ili
električnog udara, ne izlažite ovaj proizvod kiši ili
vlazi.
OPREZ
• Aparat se ne sme uranjati ili prskati; na aparat
se ne smeju stavljati predmeti napunjeni vodom,
kao što su vaze.
• Mrežni utikač se koristi za iskopčavanje uređaja
i mora da bude slobodan u svakom trenutku.
• Ovaj aparat mora uvek da bude povezan na AC
utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem.
• Da biste iskopčali aparat sa električne mreže,
morate izvući utikač iz mrežne utičnice, pa će
mrežni utikač biti slobodan.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Ovaj simbol ukazuje na važna uputstva
koja se dobijaju uz ovaj proizvod.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
Ovaj CD plejer je klasifikovan kao LASERSKI
proizvod KLASE 1.
Upotreba kontrola, podešavanja ili izvršavanje
procedura, osim onih koje nisu ovde navedene,
može dovesti do izlaganja opasnom zračenju.
OPREZ
• NEVIDLJIVO LASERSKO ZRAČENJE AKO SE
UREĐAJ OTVORI I ONEMOGUĆE ZAŠTITE,
IZBEGAVAJTE IZLAGANJE ZRAKU.
| 2 Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 2
2012-02-22 오후 5:08:48
Čuvanje i rukovanje diskom
 Čuvajte u hladnom provetrenom prostoru.
 Čuvajte u čistom zaštitnom omotu i
skladištite uspravno.
Mere opreza pri rukovanju
• Ne izlažite aparat kapanju ili prskanju. Ne
stavljajte na aparat predmete napunjene
tečnostima, kao što su vaze.
• Da biste potpuno isključili ovaj aparat, morate
izvući utikač iz zidne utičnice. Zbog toga utikač
mora u svakom trenutku da bude pristupačan.
• Ne dodirujte utikač vlažnim rukama. To može
prouzrokovati električni udar.
• Ne priključujte više električnih uređaja na istu
zidnu utičnicu. Preopterećenje utičnice može
prouzrokovati njeno pregrevanje i usled toga
požar.
• Održavanje kućišta
- Pre povezivanja drugih komponenata na ovaj
proizvod, morate prvo da ih isključite.
Korišćenje 3D funkcije
VAŽNE ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE
INFORMACIJE ZA 3D SLIKE.
Treba da pročitate i razumete sledeće sigurnosne
informacije pre korišćenja 3D funkcije.
• Neki gledaoci mogu da osete nelagodnost
prilikom gledanja 3D televizije, npr. vrtoglavicu,
mučninu i glavobolju. Ako osetite bilo koji od tih
simptoma, prekinite sa gledanjem 3D televizije,
skinite 3D aktivne naočare i odmorite se.
• Gledanje 3D slika u dužem periodu može
izazvati naprezanje očiju. Ako osetite naprezanje
očiju, prekinite sa gledanjem 3D televizije, skinite
3D aktivne naočare i odmorite se.
• Odgovorna odrasla osoba treba često da
proverava decu koja koriste 3D funkciju. Ako
postoje bilo kakve naznake o zamoru očiju,
glavobolji, vrtoglavici ili mučnini neka dete
prekine gledanje 3D televizije i odmori se.
• Ne koristite 3D aktivne naočare u druge svrhe
(kao naočare za vid, naočare za sunce, zaštitne
naočare, itd.)
Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 3
Sigurnosne Informacije
 Ne čuvajte na direktnoj sunčevoj svetlosti.
01
• Držanje diskova
- Otisci prstiju ili male
ogrebotine na disku mogu
da smanje kvalitet zvuka i
slike ili da prouzrokuju preskakanje.
- Izbegavajte dodirivanje površine diska na kojoj
su snimljeni podaci.
- Uvek držite disk za ivice da biste izbegli
ostavljanje otisaka prstiju na površini diska.
- Ne lepite papir ili traku na disk.
• Čišćenje diskova
- Ako na površini diska postoje
otisci prstiju ili prljavština, očistite
ga blagom sapunicom i obrišite
mekom tkaninom.
- Prilikom čišćenja nežno brišite od
centra ka spoljnom obodu diska.
- Čuvanje diska
- Ako proizvod iznenada premestite sa hladnog
na toplo mesto, može doći do kondenzacije
na radnim delovima i sočivima i izazvati
abnormalnu reprodukciju diska. Ako se to
desi, isključite proizvod iz struje, sačekajte
dva sata, a zatim priključujte utikač na mrežnu
utičnicu. Zatim stavite disk i ponovo pokušajte
reprodukciju.
• Ako proizvod pravi abnormalnu buku, miris
goretine ili dim, odmah ga isključite putem
prekidača za uključivanje i isključivanje i izvucite
utikač iz zidne utičnice. Zatim se obratite
najbližem servisnom centru za tehničku pomoć.
Ne koristite tada ovaj proizvod. Korišćenje
takvog proizvoda može izazvati požar ili
električni udar.
• Da biste potpuno isključili ovaj aparat, morate
izvući utikač iz zidne utičnice. Zbog toga utikač
mora u svakom trenutku da bude pristupačan.
3|
2012-02-22 오후 5:08:50
Sigurnosne Informacije
• Nemojte koristiti 3D funkcije ili 3D aktivne naočare
dok hodate ili se krećete. Korišćenje 3D funkcije
ili 3D aktivnih naočara za vreme kretanja može da
dovede do toga da udarate u predmete, da se
sapletete i/ili padnete, kao i do teških povreda.
• Ako želite da uživate u 3D sadržaju, povežite
3D uređaj (3D kompatibilan AV prijemnik ili TV)
na HDMI OUT priključak proizvoda korišćenjem
HDMI kabla velike brzine. Stavite 3D naočare pre
reprodukovanja 3D sadržaja.
• Proizvod šalje 3D signale samo putem HDMI kabla
koji je povezan na HDMI OUT priključak.
• Budući da je rezolucija video signala u modu 3D
reprodukcije fiksirana na rezoluciju originalnog 3D
videa, rezoluciju ne možete da promenite onako
kako želite.
• Neke funkcije kao što su BD Wise, podešavanje
dijagonale i rezolucije ekrana, možda neće pravilno
funkcionisati u modu 3D reprodukcije.
• Za pravilnu isporuku 3D signala morate koristiti
HDMI kabl za velike brzine.
• Kada gledate 3D slike, udaljite se od televizora
najmanje za tri širine ekrana. Na primer, ako imate
ekran dijagonale 46 inča, udaljite se od ekrana 138
inča (3,5 metara).
- Za najbolju 3D sliku, 3D video ekran postavite u
visini očiju.
• Ako je proizvod povezan sa nekim 3D uređajima,
3D efekat možda neće pravilno funkcionisati.
• Ovaj proizvod ne vrši konverziju 2D sadržaja u 3D.
• “Blu-ray 3D” i “Blu-ray 3D” logotip su zaštitni znaci
Blu-ray Disc Association.
Autorsko pravo
© 2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Sva prava zadržana. Ovo korisničko uputstvo
ili njegovi delovi ne mogu se umnožavati bez
prethodnog pisanog odobrenja Samsung
Electronics Co., Ltd.
Licenca
• Dolby i dupli-D simbol su zaštitni znaci Dolby
Laboratories.
• Proizvedeno pod licencom američkog patenta
br.: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616;
6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929;
7,212,872 i drugih američkih i svetskih patenata
koji su potvrđeni ili čekaju na potvrđivanje. DTSHD, njegov simbol i DTSHD i njegov simbol su
registrovani zaštitni znaci, a DTS-HD Master
Audio | Essential je zaštitni znak kompanije DTS,
Inc. Proizvod sadrži softver. © DTS, Inc. Sva
prava zadržana.
• O DIVX VIDEO FORMATU: DivX® je digitalni
video format koji je kreirala kompanija DivX, LLC,
podružnica korporacije Rovi Corporation. Ovo je
uređaj sa zvaničnim certifikatom DivX Certified®
koji reprodukuje DivX video. Više informacija i
softverske alate za konverziju vaših datoteka u
DivX video zapise potražite na www.divx.com.
O DIVX FORMATU VIDEO ZAPISA NA ZAHTEV:
Ovaj uređaj sa certifikatom DivX Certified® mora
da bude registrovan da bi mogao reprodukovati
filmove kupljene u DivX formatu video zapisa
na zahtev (VOD). Da biste dobili registracioni
kod, pronađite DivX VOD deo u meniju za
podešavanje uređaja. Idite na vod.divx.xom da
biste saznali kako da završite proces registracije.
DivX Certified® za reprodukciju DivX® video
zapisa do HD 1080p, uključujući i premium
sadržaj.
DivX®, DivX Certified® i slični logotipi su
zaštićeni znaci korporacije Rovi Corporation ili
njenih podružnica i koriste se pod licencom.
Pokriven jednim ili više sledećih patenata izdatih
u SAD-u: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274
| 4 Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 4
2012-02-22 오후 5:08:52
Sigurnosne Informacije
• Oracle i Java su registrovani zaštitni znaci
kompanije Oracle i/ili njenih filijala. Ostala imena
mogu biti zaštitni znaci njihovih vlasnika.
• Obaveštenje o licenci za softver sa otvorenim
kodom:
- U slučaju da se koristi softver sa otvorenim
kodom, licence za softver sa otvorenim kodom
dostupne su u meniju proizvoda.
01
• The terms HDMI and HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other
countries.
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju u vlasništvu
pod licencom kompanije Verance Corporation
i zaštićen je američkim patentom 7,369,677
i drugim američkim i svetskim patentima koji
su potvrđeni ili su na čekanju, kao i zaštitom
autorskih prava i poslovne tajne za određene
aspekte takve tehnologije. Cinavia je zaštitni
znak kompanije Verance Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Sva
prava zadržana od strane kompanije Verance.
Reinženjering ili demontaža su zabranjeni.
• Ovaj proizvod obuhvata tehnologiju zaštite od
kopiranja koja je zaštićena pravom na osnovu
S.A.D. patenata i drugih prava na intelektualnu
svojinu korporacije Rovi. Reinženjering i
demontaža su zabranjeni.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ i logotipi su zaštitni
znaci Blu-ray Disc Association.
• iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano,
iPod shuffle i iPod touch su zaštitni znaci
kompanije Apple Inc. registrovani u SAD i
drugim zemljama.
• Ovaj proizvod koristi Cinavia tehnologiju za
ograničenje upotrebe neovlašćenih kopija nekih
komercijalno proizvedenih filmova i video zapisa
i zvučnih zapisa. Kada se otkrije upotreba
neovlašćene kopije, prikazaće se poruka i
reprodukcija ili će kopiranje biti prekinuto.
Više informacija o Cinavia tehnologiji dostupne
su na internet informacionom centru za
potrošače Cinavia na adresi http://www.cinavia.
com. Da biste zatražili dodatne informacije o
Cinavia-i putem pošte, pošaljite razglednicu sa
vaše e-adrese: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138,
SAD.”
Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 5
5|
2012-02-22 오후 5:08:54
Sadržaj
SIGURNOSNE INFORMACIJE
2
3
3
3
4
4
Upozorenje
Čuvanje i rukovanje diskom
Mere opreza pri rukovanju
Korišćenje 3D funkcije
Autorsko pravo
Licenca
PODEŠAVANJA
23
25
26
27
32
32
37
Procedura početnog podešavanja
Početni ekran
Pristupanje ekranu za podešavanja
Funkcije menija Podešavanja
Automatska kalibracija zvuka
Mreže i Internet
Ažuriranje softvera
39
40
Ekran AllShare Play
Reprodukcija datoteka na USB
memorijskom uređaju ili uređaju iPod/
iPhone
Modeli iPod/iPhone uređaja koji se mogu
koristiti sa ovim proizvodom
Ekran Funkcija
Reprodukcija komercijalnih video diskova
Reprodukcija komercijalnih audio
diskova
Reprodukcija diska sa snimljenim
sadržajem korisnika
Korišćenje funkcije AllShare mreže
Kontrola video reprodukcije
Kontrola reprodukcije muzike
Reprodukovanje foto sadržaja
Korišćenje menija Alatke kada je
datoteka istaknuta
Slušanje radija
Korišćenje tastera za specijalne efekte
na daljinskom upravljaču
POČETAK
7
8
11
12
12
13
Disk i kompatibilnost formata
Oznake diskova koje proizvod može
reprodukovati
Pribor
Prednja ploča
Zadnja ploča
Daljinski upravljač
POVEZIVANJA
15
15
16
16
17
18
19
19
19
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
Povezivanje torusnog feritnog jezgra na
mrežni kabl glavnog uređaja
Povezivanje zvučnika
Komponente zvučnika
Instaliranje zvučnika na visoki stalak
Povezivanje zvučnika
Povezivanje FM antene
Povezivanje na iPod/iPhone
Korišćenje USB kabla
Korišćenje priključne baze
Povezivanje sa televizorom
1. način Povezivanje sa televizorom
putem HDMI kabla – Najbolji kvalitet
(preporučeni)
2. način Povezivanje sa televizorom
putem video kabla - Dobar kvalitet
Povezivanje sa spoljnim uređajima
1. način HDMI ULAZ : Povezivanje
spoljne komponente preko HDMI kabla
2. način OPTIČKI : Povezivanje
spoljne digitalne audio komponente
3. način AUDIO ULAZ : Povezivanje
spoljne analogne komponente
Povezivanje mrežnog rutera
Kablovska mreža
Bežična mreža
REPRODUKCIJA MEDIJA
40
41
41
41
42
42
44
46
49
49
51
53
MREŽNI SERVISI
55
57
Korišćenje Smart Hub-a
BD-LIVE™
DODATAK
58
64
67
Dodatne informacije
Rešavanje problema
Specifikacije
| 6 Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 6
2012-02-22 오후 5:08:56
Početak
Disk i kompatibilnost formata
02
Tipovi diskova i sadržaji koje vaš proizvod može reprodukovati
Tip diska
Blu-ray disk
3D Blu-ray disk
VIDEO
DVD-VIDEO, DVD-RW,
DVD-R, DVD+RW,
DVD+R
Početak
Mediji
Detalji
BD-ROM ili BD-RE/-R disk snimljen u BD-RE formatu.
DVD-VIDEO, snimljeni i finalizovani DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R diskovi, ili
USB memorijskim medijima na kojima se nalaze DivX, MKV, MP4 sadržaji.
MUZIKA
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Muzika snimljena na CD-RW/-R, DVD-RW/-R i BD-RE/-R diskovima ili USB
memorijskim medijima na kojima se nalaze MP3 ili WMA sadržaji.
FOTOGRAFIJA
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Muzika snimljena na CD-RW/-R, DVD-RW/-R i BD-RE/-R diskovima ili USB
memorijskim medijima na kojima se nalaze JPEG sadržaji.
| NAPOMENA |
Ovaj proizvod možda neće reprodukovati neke CD-RW/-R i DVD-R diskove zbog tipa diska ili uslova snimanja.
Ako DVD-RW/-R diskovi nisu ispravno snimljeni u DVD video formatu, neće moći da se reprodukuju.
Vaš proizvod neće reprodukovati sadržaj koji je snimljen na DVD-R uređaju sa bitskom brzinom većom od 10 Mb/s.
Vaš proizvod neće reprodukovati sadržaj koji je snimljen na BD-R ili USB uređaju sa bitskom brzinom većom od 30 Mb/s.
Reprodukcija možda neće uspeti sa nekim tipovima diskova ili kada koristite specifične operacije, kao što su promena ugla ili
podešavanje proporcija slike. Informacije o diskovima su detaljno navedene na kutiji diska. Pogledajte ako je neophodno.
Kada reprodukujete BD-J naslov, učitavanje može trajati duže nego kod običnih naslova ili će se neke funkcije vršiti sporije.
Tipovi diskova koje vaš proizvod ne može reprodukovati
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MVDisc, itd.
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(osim CD lejera)
• DVD-RW(VR mode)
• 3,9 GB DVD-R diskovi
za autorizaciju.
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD (CDG diskovi reprodukuju
samo audio sadržaje,
ne reprodukuju
grafiku).
| NAPOMENA |
Ovaj proizvod možda neće reagovati na sve komande za rad zato što neki Blu-ray, DVD ili CD diskovi dozvoljavaju određene
ili ograničene operacije i mogućnosti tokom reprodukcije. Molimo da imate na umu da to nije greška u proizvodu.
Samsung ne može garantovati da će ovaj proizvod reprodukovati svaki disk sa Blu-ray, DVD ili CD logotipom jer se formati
diskova razvijaju, i problemi i greške se mogu javiti pri pravljenju softvera za Blu-ray diskove, DVD i CD i/ili proizvodnji
diskova.
Molimo da kontaktirate SAMSUNG centar za brigu o korisnicima ukoliko imate pitanja ili naiđete na poteškoću pri reprodukciji
Blu-ray diska, DVD ili CD diskova u ovom proizvodu. Takođe, u ovom korisničkom uputstvu možete naći i dodatne informacije
o ograničenjima reprodukcije.
Neki komercijalni diskovi i DVD diskovi koji su kupljeni van vašeg regiona možda neće moći da se reprodukuju na ovom
proizvodu.
Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 7
7|
2012-02-22 오후 5:08:59
Početak
Kod regiona
Proizvod i diskovi su kodirani prema regionu.
Ti kodovi regiona moraju da se slažu kako bi disk
mogao da se reprodukuje. Ukoliko se kodovi ne
poklapaju, disk se neće reprodukovati.
Regionalni broj ovog proizvoda je prikazan na
zadnjoj ploči proizvoda.
Tip diska
Blu-ray disk
DVD-VIDEO
Kod
regiona
Oblast
A
Severna Amerika, Centralna
Amerika, Južna Amerika, Koreja,
Japan, Tajvan, Hong Kong i
Jugoistočna Azija.
B
Evropa, Grenland, Francuske
teritorije, Bliski istok, Afrika,
Australija i Novi Zeland.
C
Indija, Kina, Rusija, Centralna i
Južna Azija.
1
SAD, Teritorije SAD-a i Kanada
2
Evropa, Japan, Bliski istok,
Egipat, Južna Afrika, Grenland
3
Tajvan, Koreja, Filipini,
Indonezija, Hong Kong
4
Meksiko, Južna Amerika,
Centralna Amerika, Australija,
Novi Zeland, Pacifička ostrva,
Karibi
5
6
Rusija, Istočna Evropa, Indija,
veći deo Afrike, Severna Koreja,
Mongolija
Oznake diskova koje proizvod može
reprodukovati
Blu-ray disk
3D Blu-ray disk
BD-LIVE
Dolby
DTS
DivX
PAL televizijski sistem u
Ujedinjenom Kraljevstvu,
Francuskoj, Nemačkoj, itd.
Java
Podržani formati
Podrška muzičkih datoteka
Sufiks
datoteke
Sadržaj
Audio
kodek
Podržani opseg
*.mp3
MP3
MP3
-
WMA
Kompatibilan sa
WMA ver. 10
* Brzine
semplovanja (u
kHz) - 8, 11, 16,
22, 32, 44,1, 48
* Bitske brzine –
Sve bitske brzine u
opsegu od 5 kb/s
do 384 kb/s
Kina
| NAPOMENA |
Ako broj regiona Blu-ray diska/DVD diskova ne
odgovara broju regiona ovog proizvoda, proizvod ne
može da reprodukuje takav disk.
*.wma
WMA
| 8 Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 8
2012-02-22 오후 5:09:02
Podrška video datoteka
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
Brzina
kadrova (f/s)
Bitska brzina
(Mb/s)
DivX 3.11/4.x
/5.1/6.0
AVI
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
DivX 3.11/4.x
/5.1/6.0
MKV
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
DivX 3.11/4.x
/5.1/6.0
ASF
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
Media
WMV (wmv9) Window
Video v9
H.264 BP/MP/HP
MP4
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
1920x1080
1920x1080
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
1920x1080
6 ~ 30
8
1920x1080
1920x1080
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
1920x1080
6 ~ 30
8
1920x1080
1920x1080
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
MP3
AC3
LPCM
WMA
1920x1080
6 ~ 30
25
WMA
1920x1080
1920x1080
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
MP3
AAC
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
MPEG2
1920x1080
24/25/30
25
MPEG1
1920x1080
24/25/30
25
MPEG1
1920x1080
24/25/30
25
MPEG2
1920x1080
24/25/30
25
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG2
1920x1080
24/25/30
25
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
VC1
1920x1080
6 ~ 30
25
Video kodek
PS
TS
MP3
AC3
LPCM
DTS Core
MP3
AC3
LPCM
DTS Core
AAC
3GPP
VRO
VOB
Audio kodek
Početak
*.avi
Rezolucija
Sadržaj
02
Sufiks
datoteke
AC3
MPEG
LPCM
AC3
MPEG
LPCM
AAC
AC3
AAC
MP3
DD+
 Ograničenja
- Čak i kada je datoteka kodirana gore navedenim podržanim kodekom, moguće je da se datoteka ne
reprodukuje ako postoji problem sa sadržajem.
- Normalna reprodukcija nije zagarantovana ako je informacija sadržaja datoteke pogrešna ili ako je sama
datoteka oštećena.
- Kod datoteka koje imaju veću bitsku brzinu/brzinu kadrova od standardne može da dođe do prekida
pri reprodukciji.
- Funkcija pretraživanja (preskakanja) nije dostupna ako je tabela indeksiranja datoteke oštećena.
- Ako datoteku reprodukujete sa udaljenog mesta preko mrežne veze, može da dođe do prekida u video
reprodukciji, što zavisi od uspostavljene mrežne brzine.
Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 9
9|
2012-02-22 오후 5:09:12
Početak
 Video dekoder
- Podržava protokol H.264 do nivoa 4.1
- Ne podržava H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/
MP/AP L4 i AVCHD protokole
- MPEG4 SP, ASP :
Ispod 1280 x 720: maks. 60 kadrova
Iznad 1280 x 720: maks. 30 kadrova
- Ne podržava GMC 2 ili više
 Audio dekoder
- Podržava WMA 7, 8, 9 i STD
- Ne podržava WMA 9 PRO višekanalne datoteke
ako je broj kanala veći od 2 ili dekodiranje
datoteka zahteva dekodiranje audio signala bez
gubitaka.
- Ne podržava WMA frekvenciju semplovanja od
22050 Hz mono.
Podržani DivX formati za fajlove titlova
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
Napomene o USB povezivanju
• Vaš proizvod podržava USB memorijske
uređaje, MP3 plejere, digitalne fotoaparate i
USB čitače kartica.
• Ovaj proizvod ne podržava imena datoteka ili
direktorijuma koja su duža od 128 znakova.
• Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda
neće biti kompatibilni sa ovim proizvodom.
• Vaš proizvod podržava sisteme datoteka FAT16,
FAT32 i NTFS.
• USB uređaje povežite direktno na USB priključak
proizvoda. Povezivanje preko USB kabla može
dovesti do problema kompatibilnosti.
• Stavljanje više od jednog memorijskog uređaja
u čitač za više kartica može da dovede do
nepravilnog funkcionisanja čitača.
• Ovaj proizvod ne podržava PTP protokol.
• Ne isključujte USB uređaj tokom procesa
„učitavanja”.
• Što je veća rezolucija slike, više vremena će biti
potrebno da se prikaže slika.
• Ovaj proizvod ne može da reprodukuje MP3
datoteke sa DRM (Upravljanje digitalnim
pravima) sistemom koje su preuzete sa
komercijalnih sajtova.
• Vaš proizvod podržava samo video zapise sa
manje od 30 f/s (brzina kadrova).
• Vaš proizvod podržava samo uređaje klase USB
memorija velikog kapaciteta (MSC), kao što su
fleš memorije i USB HDD uređaji. (HUB sistem
nije podržan.)
• Određeni USB HDD uređaji, čitači kartica i fleš
memorije možda neće biti kompatibilni sa ovim
proizvodom.
• Ako je za neke USB uređaje neophodno
prekomerno napajanje, uređaj za zaštitu kola
može ograničiti uređaj.
• Ukoliko je reprodukcija sa USB HDD nestabilna,
obezbedite dodatno napajanje priključivanjem
HDD u zidnu utičnicu. Ukoliko se problem
nastavi, kontaktirajte proizvođača USB HDD.
• USB memorijski uređaj morate bezbedno
da uklonite (pomoću funkcije „Bezbedno
uklanjanje USB-a“) kako bi se sprečilo moguće
oštećenje USB memorije.
Pritisnite taster HOME da biste prešli na početni
meni, a zatim pritisnite ŽUTI (C) taster i pritisnite
taster E.
• SAMSUNG nije odgovoran za bilo koje
oštećenje datoteka s podacima ili gubitak
podataka.
AVCHD
(Napredni video kodek visoke definicije)
• Ovaj proizvod može da reprodukuje diskove
AVCHD formata. Takvi diskovi se obično snimaju
i koriste u videokamerama.
• AVCHD format je format digitalne videokamere
visoke definicije.
• MPEG-4 AVC/H.264 format komprimuje slike sa
većom efikasnošću od konvencionalnog formata
za kompresiju slike.
• Neki AVCHD diskovi koriste format “x.v.Colour”.
Ovaj proizvod može da reprodukuje AVCHD
diskove koji koriste format “x.v.Colour”.
• “x.v.Colour” je zaštitni znak Sony Corporation.
• “AVCHD” i logotip AVCHD su zaštitni znaci
kompanija Matsushita Electronic Industrial Co.,
Ltd. i Sony Corporation.
| NAPOMENA |
Neki diskovi AVCHD formata se možda neće moći
reprodukovati, što zavisi od uslova snimanja.
Diskovi AVCHD formata se moraju finalizirati.
"x.v.Colour" pruža veći opseg boja u odnosu na normalne
DVD diskove za videokameru.
Moguće je da se neki MKV i MP4 formati diskova ne
reprodukuju, što zavisi od uslova video rezolucije i brzine
kadrova.
| 10 Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 10
2012-02-22 오후 5:09:14
Pribor
02
Proverite da li se u sadržaju nalazi sledeći pribor.
Početak
FUNCTION
TV
SOURCE
RECEIVER
SLEEP
BD
Video kabl
TV
RDS DISPLAY
FM antena
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
9
DISC MENU
TITLE MENU
0
POPUP
MUTE
VOL
S/W LEVEL
FULL SCREEN
TUNING
/ CH
HOME
REPEAT
TOOLS
INFO
EXIT
RETURN
Korisničko uputstvo
iPod priključna baza
ASC mikrofon
TUNER
MEMORY
A
SMART
B
C
MO/ST
D
SEARCH 'ĺ' 3D SOUND
HUB
vTuner
AUDIO
SUBTITLE
SOUND
EFFECT
(za mrežni kabl)
Mekana krpica


Toroidalna željezna jezgra
Daljinski upravljač / baterije
(veličina AAA)
Slike i ilustracije koje su upotrebljene u ovom korisničkom uputstvu date su samo kao reference i mogu
se razlikovati od vašeg proizvoda.
Administrativni troškovi mogu biti naplaćeni ako je:
a. tehničar pozvan u vaš dom na vaš zahtev i ako proizvod nije u kvaru (tj. kada niste pročitali ovo
korisničko uputstvo).
b. vi donesete uređaj u servisni centar, a proizvod nije u kvaru (tj. kada niste pročitali ovo korisničko
uputstvo).

Iznos tih administrativnih troškova biće vam saopšten pre obavljanja bilo kakvih radova ili kućne posete.
Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 11
11 |
2012-02-22 오후 5:09:15
Početak
Prednja ploča
KONTROLA JAČINE ZVUKA
OTVORI/ZATVORI
POJAČALO SA
VAKUUMSKOM CEVI
UNESI
REPRODUKCIJA/PAUZA
FIOKA ZA DISK
STOP
FUNKCIJA
UKLJUČIVANJE I
ISKLJUČIVANJE
ASC IN
5V 500mA
EKRAN
SENZOR DALJINSKOG UPRAVLJAČA
ASC ULAZ USB HOST
| NAPOMENA |
Šum u audio signalu se može javiti ako se mobilni telefon ili mobilni uređaj nalaze blizu pojačala sa vakumskim cevima ili
ako su drugi elektronski proizvodi stavljeni na ovaj proizvod.
Pazite da deca ne dodiruju površinu ovog proizvoda kada je uključen. Biće veoma topla.
Da biste nadogradili softver proizvoda putem USB Host konektora, morate koristiti USB memorijski stik.
Kada proizvod prikaže meni Blu-ray diska, reprodukciju filma nećete moći da pokrenete pritiskom na taster 6 na proizvodu
ili daljinskom upravljaču. Da biste reprodukovali film morate da izaberete stavku Reprodukuj film ili Start u meniju diska i da
zatim pritisnete taster E.
Zadnja ploča
AUX
IN
SPEAKERS OUT
VENTILATOR ZA
HLAĐENJE
CENTER
FRONT
SUBWOOFER FRONT
OPTICAL
iPod
LAN
WIRELESS
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
SUBWOOFER FRONT
DIGITAL
AUDIO IN
VIDEO IZLAZ
AUX ULAZ
AUX
IN
SPEAKERS OUT
FRONT
FM ANTENA
FM ANT
FRONT TOP
SPEAKER IMPEDANCE : 3
iPod
CENTER
VIDEO
OUT
FRONT TOP
VIDEO
OUT
FM ANT
FRONT TOP
FRONT TOP
SPEAKER IMPEDANCE : 3
OPTICAL
iPod
LAN
WIRELESS
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
IZLAZNI KONEKTORI LAN TERMINAL
HDMI IZLAZ
ZVUČNIKA
PRIKLJUČAK ZA TX
HDMI ULAZ
KARTICU (BEŽIČNI)
| NAPOMENA |
DIGITAL
AUDIO IN
EKSTERNI DIGITALNI
АUDIO ULAZ (OPTIČKI)
Obezbedite najmanje 10 cm slobodnog prostora sa svih strana kućnog bioskopa da biste osigurali adekvatnu ventilaciju. Ne
blokirajte ventilator za hlađenje ili otvore za ventilaciju.
| 12 Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 12
2012-02-22 오후 5:09:22
Daljinski upravljač
02
Prikaz daljinskog upravljača
FUNCTION
TV
SOURCE
Ako želite da pređete u TV mod,
pritisnite taster TV.
Ako želite da pređete na kućni
bioskop, pritisnite taster BD.
Pritiskajte numeričke tastere za rad
sa opcijama.
Za otvaranje i zatvaranje fioke za disk.
RECEIVER
SLEEP
BD
TV
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
TITLE MENU
0
Pritisnite da biste videli meni diska.
Pritisnite za preskakanje unazad ili
unapred.
Pritisnite za zaustavljanje/
reprodukovanje diska.
Privremeno isključite zvuk.
Pritisnite da biste prešli na
početni ekran.
Pritisnite ovaj taster da biste
videli sliku preko celog ekrana na
televizoru.
Pritisnite da biste koristili meni
Alatke.
POPUP
Koristite RDS funkciju za prijem
FM stanica.
Koristite za ulazak u iskačući
meni/meni naslova.
Pritisnite da pretražite unazad ili
unapred.
Pritisnite za pauziranje diska.
MUTE
VOL
S/W LEVEL
FULL SCREEN
TUNING
/ CH
HOME
REPEAT
Potražite aktivne FM stanice i
promenite kanale.
Koristite za podešavanje nivoa zvuka
subwoofera.
Omogućava vam da ponovite
naslov, poglavlje, numeru ili disk.
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Odaberite stavke menija na ekranu
i menjajte vrednosti u meniju.
Vratite se na prethodni meni.
Podesite vreme do automatskog
isključivanja proizvoda.
9
DISC MENU
Podesite jačinu zvuka.
Početak
Uključite i isključite proizvod.
Pritisnite da biste izabrali Blu-ray mod
(HDMI1, AUX, BD/DVD, itd.).
ili
Pritisnite da biste izabrali TV u video
modu.
Ovi tasteri se koriste za menije
proizvoda i za nekoliko funkcija na
Blu-ray diskovima.
SMART
Pritisnite da biste koristili Smart Hub.
vTuner
A
B
TUNER
MEMORY
MO/ST
C
D
SEARCH 'ĺ' 3D SOUND
Koristite za prikazivanje
informacija o reprodukciji tokom
reprodukovanja Blu-ray/DVD
diska.
Pritisnite za izlazak iz menija.
Koristite za memorisanje frekvencije
radio stanice.
Bira MONO ili STEREO za prijem
radio stanice.
HUB
Pritisnite ovo da biste koristili
vTuner.
Pritisnite za pretraživanje sadržaja.
Bira jezik zvuka na disku.
AUDIO
SUBTITLE
SOUND
EFFECT
Pritisnite da biste primenili 3D zvučni
efekat.
Pritisnite da biste primenili zvučne
efekte.
Pritisnite da biste uživali u običnom
2D video zapisu dok ste u 3D modu.
Bira jezik za titlove diska.
Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 13
13 |
2012-02-22 오후 5:09:26
Početak
Stavljanje baterija u daljinski upravljač
Kod
Marka
Kod
Admiral
(M.Wards)
56, 57, 58
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
A Mark
01, 15
Anam
01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10, 11,
12, 13, 14
AOC
01, 18, 40, 48
Marka
Veličina baterije: AAA
1
Kontrolni TV kodovi
2
MTC
18
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Nikei
03
Onking
03
Onwa
03
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66,
67, 73, 74
Bell & Howell
(M.Wards)
57, 58, 81
| NAPOMENA |
Pobrinite se da se “+” i “–” kontakti baterija poklapaju sa
crtežom unutar odeljka za baterije.
Pri standardnoj upotrebi televizora baterije će trajati oko
jednu godinu.
Daljinski upravljač se može koristiti do oko 7 metara od
proizvoda, u pravoj liniji.
Brocsonic
59, 60
Candle
18
Podešavanje daljinskog upravljača
Coronado
15
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
RCA/Proscan
Croslex
62
18, 59, 67, 76, 77, 78,
92, 93, 94
Realistic
03, 19
Uz pomoć ovog daljinskog upravljača možete
upravljati izvesnim funkcijama vašeg televizora.
Kada upravljate TV aparatom pomoću
daljinskog upravljača
1 . Pritisnite taster TV da podesite daljinski
upravljač na TV mod.
2 . Uključite svoj televizor.
3 . Dok držite pritisnut taster ZA
UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE, upišite
odgovarajući kod za vašu marku TV aparata.
• Ako za vaš televizor postoji više kodova,
unosite jedan po jedan kod da biste odredili
koji od njih funkcioniše.
• Primer: Za Samsung TV aparat
Dok držite pritisnut taster ZA
UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE, uz
pomoć numeričkih tastera unesite 00. Ako
to ne funkcioniše, pokušajte sa 15, zatim sa
16 itd.
4 . Ako se TV aparat isključi, podešavanje je
završeno.
• Možete da koristite tastere TV POWER,
VOLUME, CHANNEL i numeričke tastere
(0~9).
| NAPOMENA |
Daljinski upravljač možda neće moći da radi sa nekim
markama televizora. Takođe, neke operacije možda neće
biti moguće, zavisno od marke vašeg televizora.
Daljinski upravljač će raditi sa Samsung televizorima
prema unapred zadatoj postavci.
Penney
18
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54,
59, 62, 69, 90
Philips
15, 17, 18, 40, 48,
54, 62, 72
Cetronic
03
Citizen
03, 18, 25
Cinema
97
Pioneer
63, 66, 80, 91
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Crown
03
Curtis Mates
59, 61, 63
Sampo
40
00, 15, 16, 17, 40, 43,
46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
CXC
03
Samsung
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 32, 34, 35, 36,
48, 59, 90
Sanyo
19, 61, 65
Scott
03, 40, 60, 61
Daytron
40
Dynasty
03
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Funai
03
Futuretech
03
General
Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66,
67, 68
Hall Mark
40
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Inkel
45
JC Penny
56, 59, 67, 86
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
KEC
03, 15, 40
KMC
15
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Luxman
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62,
63, 65, 71
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59,
60, 62, 72, 89
Marantz
40, 54
Matsui
54
MGA
18, 40
Sears
15, 18, 19
Sharp
15, 57, 64
Signature 2000
(M.Wards)
57, 58
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Soundesign
03, 40
Spectricon
01
SSS
18
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59,
60, 62
Symphonic
61, 95, 96
Tatung
06
Techwood
18
Teknika
03, 15, 18, 25
TMK
18, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
Wards
15, 17, 18, 40, 48,
54, 60, 64
Yamaha
18
York
40
Yupiteru
03
Zenith
58, 79
Zonda
01
Dongyang
03, 54
| 14 Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 14
2012-02-22 오후 5:09:31
Povezivanja
Ovaj odeljak obuhvata različite načine povezivanja proizvoda sa drugim spoljnim komponentama.
Pre pomeranja ili instalacije ovog proizvoda, proverite da li je isključeno napajanje i iskopčajte mrežni kabl.
03
Povezivanje torusnog feritnog jezgra na mrežni kabl glavnog uređaja
Povezivanja
Povezivanjem torusnog feritnog jezgra na mrežni kabl
glavnog uređaja sprečavaju se RF smetnje od strane
radio signala.
SPEAKERS OUT
CENTER
1. Izvucite pločicu za učvršćivanje sa torusnog feritnog
jezgra da biste ga otvorili.
2. Oko njega dvaput namotajte mrežni kabl glavnog
uređaja.
3. Povežite torusno feritno jezgro na mrežni kabl
glavnog uređaja kao na slici i pritisnite tako da
klikne.
FRONT
SUBWOOFER FRONT
FRONT TOP
FRONT TOP
SPEAKER IMPEDANCE : 3
iPod
LAN
Povezivanje zvučnika
Položaj proizvoda
Centralni
Subwoofer
Prednji/Prednji
gornji (D)
Stavite ga na stalak ili policu ormana ili
ispod stalka za TV.
Izbor mesta za slušanje
Proizvod
Surround (D)
Prednji/Prednji
gornji (L)
Surround (L)
Modul bežičnog
prijemnika
Mesto za slušanje bi trebalo da
bude udaljeno od TV aparata za
2,5 do 3 dimenzije TV ekrana. Na
primer, ako imate ekran od 46 inča,
mesto za slušanje treba da bude
udaljeno 2,92 do 3,50 metara od
ekrana.
Prednji/Prednji
gornji zvučnici
Stavite ove zvučnike ispred vašeg mesta za slušanje tako da budu okrenuti prema vama
(oko 45°). Postavite prednje zvučnike tako da se njihovi visokotonci nalaze u visini vaših
ušiju. Prednju stranu prednjih/prednjih gornjih zvučnika poravnajte sa prednjom stranom
centralnog zvučnika ili ih stavite malo ispred centralnog zvučnika.
Centralni zvučnik
Najbolje je da centralni zvučnik postavite na istu visinu sa prednjim/prednjim gornjim
zvučnicima. Možete ga postaviti i neposredno iznad ili ispod TV aparata.
Surround
zvučnici
Postavite ove zvučnike bočno od vašeg mesta za slušanje. Ako nema dovoljno
prostora, ove zvučnike stavite tako da budu okrenuti jedan prema drugom. Postavite
ih na oko 60 do 90 cm iznad vaših ušiju, tako da budu malo nagnuti nadole.
* Za razliku od prednjih/prednjih gornjih i centralnog zvučnika, surround zvučnici se
uglavnom koriste za zvučne efekte. Oni neće emitovati zvuk sve vreme.
Subwoofer
Pozicija subwoofer zvučnika nije toliko kritična. Postavite ga gde god želite.
* Surround zvučnici moraju biti povezani na modul bežičnog prijemnika.
Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 15
15 |
2012-02-22 오후 5:09:35
Povezivanja
Komponente zvučnika
SWA-5000
ZAVRTANJ (5X15): 4EA
ZAVRTANJ (5X20): 12EA
PREDNJI/PREDNJI
GORNJI
SURROUND
STALAK
BAZA STALKA
(L)
(D)
(L)
(D)
Modul bežičnog prijemnika
KABL ZVUČNIKA
PREDNJI/PREDNJI
GORNJI
Kabl zvučnika (2EA)
TX kartica
SURROUND
CENTRALNI
SUBWOOFER
Instaliranje zvučnika na visoki stalak
1. Ispravite kabl zvučnika i stavite ga u otvor na
bazi stalka.
2. Okrenite bazu stalka naopako i postavite je
na stalak.
1
2
Baza stalka
Stalak
3. Pomoću odvijača postavite zavrtnje (5x20) na
3 označena otvora.
4. Gornji zvučnik povežite na montirani stalak.
5. Umetnite zavrtanj (5x15) u otvor na zadnjoj
strani zvučnika i pritegnite ga odvijačem u
smeru kazaljke na satu.
6. Ovako izgleda zvučnik posle postavljanja.
Na isti način instalirajte i drugi zvučnik.
3
4
Zvučnik
Stalak
5
6
| 16 Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0223.indd 16
2012-02-23 오후 9:21:57
Povezivanje zvučnika
Centralni zvučnik
crveni
Povezivanja
LAN
03
1. Povežite kabl svakog zvučnika sa odgovarajućim zvučnikom tako da
boja priključka na svakom kablu odgovara boji nalepnice sa donje strane
svakog zvučnika.
2. Da biste priključili izvod zvučnika na svaki zvučnik:
a. Pritisnite crvenu papučicu na poleđini zvučnika, umetnite crveni izvod a
crni
zatim pustite papučicu.
b. Pritisnite crnu papučicu na poleđini zvučnika, umetnite crni izvod a
zatim pustite papučicu.
3. Povežite spojne priključke zvučnika na poleđini proizvoda tako da se
poklope boje priključaka zvučnika sa bojama konektora zvučnika.
4. Kada je proizvod isključen, ubacite TX karticu u priključak za TX
karticu (WIRELESS) na zadnjoj ploči proizvoda.
• Držite TX karticu tako da nalepnica "WIRELESS" (BEŽIČNI) bude
okrenuta na gore i ubacite karticu u priključak.
• TX kartica omogućava komunikaciju između proizvoda i modula
bežičnog prijemnika.
5. Povežite levi i desni surround zvučnik na modul bežičnog prijemnika.
Ponovo uparite boju priključaka sa konektorima na modulu bežičnog
prijemnika.
TX kartica
6. Priključite mrežni kabl modula bežičnog prijemnika u zidnu utičnicu.
7. Uključite proizvod. Ovaj proizvod i modul bežičnog prijemnika sada
će međusobno komunicirati i vi ćete čuti zvuk iz surround zvučnika.
HDMI OUT
WIRELESS
Prednji/Prednji gornji
zvučnici (L)
SPEAKERS OUT
Subwoofer
CENTER
FRONT
SUBWOOFER FRONT
FRONT TOP
FRONT TOP
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Surround
zvučnik (L)
Surround
zvučnik (D)
Prednji/Prednji gornji
zvučnici (D)
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SUBWOOFER FRONT
FRONT TOP
FRONT TOP
SPEAKER IMPEDANCE : 3
iPod
LAN
WIRELESS
Modul bežičnog prijemnika
Ovaj proizvod treba povezivati samo sa SWA-5000.
Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 17
17 |
2012-02-22 오후 5:10:11
Povezivanja
| OPREZ |
Ako proizvod želite da montirate na zid, dobro učvrstite zavrtnje ili eksere na zidu i koristite otvore na poleđini zvučnika za montažu.
Međutim, u slučaju da montažu vršite vi, kompanija ne obezbeđuje dodatni pribor (ekseri ili zavrtnji) i montažu.
Nemojte dozvoliti da se deca igraju zvučnicima ili blizu njih. Mogla bi se povrediti ako zvučnik padne.
Kada povezujete kablove zvučnika na zvučnike, pazite na ispravan polaritet (+/ –).
Držite subwoofer zvučnik van domašaja dece kako bi se sprečila mogućnost da deca stavljaju svoje ruke ili strane predmete u kanal (otvor)
subwoofer zvučnika.
Ne vešajte subwoofer zvučnik na zid kroz ovaj kanal (otvor).
Ne stavljajte nijednu drugu karticu osim TX kartice koja je namenjena za ovaj proizvod.
Ako umetnete drugu TX karticu, možete da oštetite proizvod i možda nećete moći da lako izvadite karticu.
Ne stavljajte TX karticu naopako ili u obrnutom smeru.
TX karticu umetnite kada je proizvod isključen. Umetanje kartice kada je proizvod uključen može prouzrokovati problem.
Antena za bežični prijem ugrađena je u modul bežičnog prijemnika. Držite dalje od vode i vlage.
Da obezbedite optimalno slušanje, pobrinite se da prostor oko lokacije modula bežičnog prijemnika bude čist, bez ikakvih prepreka.
Ako se iz bežičnih surround zvučnika ne čuje nikakav zvuk, prebacite mod na Dolby Pro Logic II.
U 2-kanalnom modu se neće čuti nikakav zvuk iz bežičnih surround zvučnika.
| NAPOMENA |
Ako stavite zvučnik blizu TV aparata, boja ekrana bi mogla da se izobliči zbog magnetnog polja.
Stavite modul bežičnog prijemnika iza mesta za slušanje. Ako je modul bežičnog prijemnika suviše blizu proizvoda, zbog ometanja se može
primetiti izvesno prekidanje zvuka.
Ako blizu proizvoda koristite uređaj kao što je mikrotalasna pećnica, bežična LAN kartica, Bluetooth oprema ili neki drugi uređaj koji koristi
frekvencije 2,4/5,8 GHz, zbog ometanja se može primetiti izvesno prekidanje zvuka.
Maksimalni domet prenosa između proizvoda i modula bežičnog prijemnika je oko 10 metara (33 stope), ali to može da varira u zavisnosti
od vaše radne sredine. Ako se između proizvoda i modula bežičnog prijemnika nalazi armirani ili metalni zid, sistem možda uopšte neće
funkcionisati zato što radio talasi ne mogu da prodru kroz metal.
Ako proizvod ne uspostavi bežičnu vezu, proizvodu je potrebna ID postavka između proizvoda i modula bežičnog prijemnika. Kada se
proizvod isključi, pritisnite numeričke tastere "0""1""3""5" na daljinskom upravljaču. Uključite modul bežičnog prijemnika. Zatim,
pritisnite i držite pritisnut taster “ID SET” na zadnjoj strani modula bežičnog prijemnika 5 sekundi, a zatim uključite proizvod.
Povezivanje FM antene
FM antena (isporučena)
AUX
IN
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SUBWOOFER FRONT
VIDEO
OUT
FM ANT
FRONT TOP
FRONT TOP
SPEAKER IMPEDANCE : 3
OPTICAL
iPod
LAN
WIRELESS
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
DIGITAL
AUDIO IN
1 . Povežite isporučenu FM antenu na konektor za FM ANTENU.
2 . Polako pomerajte žicu antene dok ne nađete mesto sa dobrim prijemom, a zatim je učvrstite na zid
ili neku drugu čvrstu površinu.
| NAPOMENA |
Ovaj proizvod ne prima AM emisije.
| 18 Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 18
2012-02-22 오후 5:10:15
Povezivanje na iPod/iPhone
03
Korišćenje USB kabla
Povezivanja
Povežite iPod/iPhone na prednji USB priključak pomoću USB kabla.
ASC IN
5V 500mA
5V 500mA
Korišćenje priključne baze
Kompozitni kabl mora biti povezan radi reprodukcije video zapisa.
AUX
IN
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SUBWOOFER FRONT
VIDEO
OUT
FM ANT
FRONT TOP
FRONT TOP
SPEAKER IMPEDANCE : 3
OPTICAL
iPod
LAN
WIRELESS
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
DIGITAL
AUDIO IN
iPod
| NAPOMENA |
Pobrinite se da konektor priključne baze povežete tako da nalepnica “” bude okrenuta na gore.
Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 19
19 |
2012-02-22 오후 5:10:17
Povezivanja
Povezivanje sa televizorom
Izaberite 1. način ili 2. način.
• Ako ste podesili daljinski upravljač proizvoda tako da upravlja vašim TV aparatom, pritisnite taster TV SOURCE na
daljinskom upravljaču i izaberite pravilan spoljni izvor sa liste izvora vašeg TV aparata (HDMI, video ulaz itd.) da biste video
gledali putem kućnog bioskopa.
AUX
IN
VIDEO
OUT
FM ANT
AUX
IN
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SUBWOOFER FRONT
VIDEO
OUT
FM ANT
FRONT TOP
FRONT TOP
SPEAKER IMPEDANCE : 3
OPTICAL
iPod
LAN
WIRELESS
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
DIGITAL
AUDIO IN
OPTICAL
HDMI OUT
1
HDMI IN
DIGITAL
AUDIO IN
2
(Kabl nije isporučen.)
2. način
1. način
HDMI IN
VIDEO IN
1. način Povezivanje sa televizorom putem HDMI kabla – Najbolji kvalitet (preporučeni)
Povežite HDMI kabl (nije isporučen) od HDMI OUT (HDMI IZLAZ) konektora na zadnjoj ploči proizvoda na
HDMI IN (HDMI ULAZ) konektor na vašem TV aparatu.
2. način Povezivanje sa televizorom putem video kabla - Dobar kvalitet
Povežite isporučeni video kabl od VIDEO OUT (VIDEO IZLAZ) konektora na zadnjoj ploči proizvoda na
VIDEO IN (VIDEO ULAZ) konektor na vašem TV aparatu.
| NAPOMENA |
Konektor VIDEO izlaza uvek šalje signal rezolucije 576i/480i bez obzira na rezoluciju koja je podešena u meniju za
podešavanje.
Nemojte povezivati uređaj preko videorekordera (VCR). Na video signale koji se šalju preko videorekordera mogu da utiču
sistemi za zaštitu autorskih prava, a slika na televizoru će biti izobličena.
| 20 Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 20
2012-02-22 오후 5:10:21
Povezivanje sa spoljnim uređajima
W
crveni
AUX
IN
beli
Povezivanja
R
03
Da biste izabrali pravilan mod za ovaj spoljni uređaj, pritisnite taster FUNCTION. Svaki put kada pritisnete
ovaj taster, mod se menja na sledeći način: BD/DVD D. IN AUX R. IPOD HDMI1 HDMI2 FM BT
VIDEO
OUT
FM ANT
AUX
IN
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SUBWOOFER FRONT
VIDEO
OUT
FM ANT
FRONT TOP
FRONT TOP
SPEAKER IMPEDANCE : 3
OPTICAL
iPod
LAN
WIRELESS
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
OPTICAL
1
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI IN
DIGITAL
AUDIO IN
2
(Kabl nije isporučen.)
3. način
(Kabl nije isporučen.)
2. način
(Kabl nije isporučen.)
1. način
Spoljni uređaji
HDMI OUT
OPTICAL OUT
AUDIO OUT
1. način HDMI ULAZ : Povezivanje spoljne komponente preko HDMI kabla
Povežite HDMI kabl (nije isporučen) od HDMI IN (HDMI ULAZ) konektora na zadnjoj ploči proizvoda na
HDMI OUT (HDMI IZLAZ) konektor na svom digitalnom uređaju.  Izaberite mod HDMI1 ili HDMI2.
2. način OPTIČKI : Povezivanje spoljne digitalne audio komponente
Za povezivanje digitalnog audio izlaza digitalnih komponenti, kao što su kablovski dekoderi i satelitski
prijemnici (dekoderi).
Korišćenjem digitalnog optičkog kabla (nije isporučen) povežite konektor Optical Digital Audio In (Optički
digitalni audio ulaz) na proizvodu sa konektorom Digital Optical Out (Digitalni optički izlaz) na spoljnom
digitalnom uređaju.
 Izaberite mod D. IN.
3. način AUDIO ULAZ : Povezivanje spoljne analogne komponente
Korišćenjem RCA audio kabla (nije isporučen) povežite konektor AUDIO In (AUDIO ulaz) na proizvodu sa
konektorom AUDIO Out (AUDIO izlaz) na spoljnoj analognoj komponenti.  Izaberite mod AUX.
• Vodite računa da se boje konektora kablova poklapaju sa bojama na ulaznim i izlaznim konektorima.
| NAPOMENA |
Da biste gledali video signal sa svog kablovskog dekodera/satelitskog prijemnika, njegov video izlaz morate da povežete
direktno na televizor.
Sistem podržava digitalne frekvencije odmeravanja od 32 kHz ili više od spoljnih digitalnih komponenti.
Ovaj sistem podržava samo DTS i Dolby Digital audio. MPEG audio, format toka bitova, nije podržan.
Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 21
21 |
2012-02-22 오후 5:10:24
Povezivanja
Povezivanje mrežnog rutera
Bežična mreža
Možete da povežete proizvod sa svojim mrežnim
ruterom na neki od načina koji su ilustrovani u
nastavku.
Kablovska mreža
AUX
IN
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SUBWOOFER FRONT
Bežični IP delitelj
VIDEO
OUT
FM ANT
FRONT TOP
FRONT TOP
SPEAKER IMPEDANCE : 3
OPTICAL
iPod
LAN
HDMI OUT
WIRELESS
1
HDMI IN
2
DIGITAL
AUDIO IN
Širokopojasni modem
(sa integrisanim ruterom)
Širokopojasni
servis
Ili
Širokopojasni
servis
| NAPOMENA |
Usmerivač
Širokopojasni
servis
Širokopojasni
modem
| NAPOMENA |
Internet pristup Samsungovom serveru za ažuriranje
softvera možda neće biti dozvoljen, što zavisi od rutera
koji koristite ili politike vašeg dobavljača internet usluga.
Za više informacija, kontaktirajte vašeg dobavljača
internet usluga.
Ako ste korisnik DSL-a, koristite ruter za uspostavljanje
veze sa mrežom.
Da biste koristili AllShare Play funkciju, morate da
povežete svoj računar na mrežu, kao što je pokazano na
slici levo.
Veza može biti kablovska ili bežična.
Ako vaš bežični ruter podržava DHCP, ovaj proizvod može
koristiti DHCP ili statičku IP adresu za povezivanje sa
bežičnom mrežom.
Podesite bežični IP ruter na infrastukturni mod. “Ad-hoc”
mod nije podržan.
Ovaj proizvod podržava samo sledeće protokole bežičnog
prenosa sa bezbednosnim ključem:
- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK
(TKIP/AES)
Izaberite kanal na bežičnom IP ruteru koji se trenutno ne
koristi. Ako kanal postavljen za bežični IP ruter trenutno
koristi neki drugi uređaj u blizini, to će dovesti do
ometanja i neuspešne komunikacije.
Ako izaberete mod čistog velikog protoka (Greenfield)
802.11n i podesite tip šifriranja na svom ruteru ili ruter
na AP ili WEP, TKIP ili TKIP-AES (WPS2Mixed), ovaj
proizvod neće podržavati povezivanje u skladu sa novim
specifikacijama za sertifikaciju Wi-Fi veze.
Po svojoj prirodi, bežični LAN može prouzrokovati
ometanje, što zavisi od uslova rada (AP performanse,
razdaljina, prepreke, ometanje od strane drugih radio
uređaja, itd.).
| 22 Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 22
2012-02-22 오후 5:10:26
Podešavanja
Procedura početnog podešavanja
Ako ste ovde preskočili podešavanje bežične mreže,
pređite na odeljak "Bežična mreža" na strani 33 da biste
kasnije podesili bežičnu mrežu proizvoda.
5 . Ovaj proizvod traži, a zatim prikazuje sve
dostupne mrežne veze bežičnog rutera.
Početne postavke > Postavke mreže (2/5)
Izaberite bežični ruter sa liste.
Initial Settings > On-Screen Language
KIMING_VTOWER
Select a language for the on-screen
displays.
TIAS
si-ap
▲
Dansk
Nederlands
English
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Select English as the
on-screen menu
language.
Podešavanja
1 . Nakon povezivanja proizvoda uključite
televizor, a zatim uključite proizvod. Kada prvi
put uključite ovaj proizvod, on će automatski
prikazati ekran za početno podešavanje jezika.
Podrazumevano, ovaj proizvod pokreće proceduru
za uspostavljanje bežične mrežne veze. Ako želite da
podesite kablovsku vezu, izaberite Presk., a zatim,
kada završite početna podešavanja, pređite na odeljak
"Konfigurisanje mrežne veze" na strani 32.
04
• Početni meni se neće pojaviti ako ne konfigurišete
početna podešavanja.
• OSD (prikaz na ekranu) se kod ovog proizvoda može
promeniti posle ažuriranja verzije softvera.
• Koraci za pristup se mogu razlikovati zavisno od
izabranog menija.
| NAPOMENA |
1/4
Osveži
WPS(PBC)
Preth.
surlwang5
Dalje
Dodaj mrežu
Presk.
Next
Ελληνικά
Hausa
Magyar
Asusu Igbo
Italiano
▼
6 . Pritiskajte ▲▼ da biste izabrali ruter, a zatim
pritisnite taster E. Označen je taster Dalje.
2 . Tasterima ▲▼◄►na daljinskom upravljaču
izaberite željeni jezik, a zatim dvaput pritisnite
taster E. Pojavljuje se početni ekran.
3 . Pritisnite taster E da biste pokrenuli
podešavanja. Pojavljuje se ekran Postavke
mreže.
7 . Pritisnite taster E da biste nastavili.
Pojavljuje se ekran Bezbednosni ključ.
| NAPOMENA |
Ako imate WPS(PBC) kompatibilan ruter, onda izaberite
WPS(PBC), pritisnite taster E i pratite uputstva na
ekranu. Kada završite, pređite na korak 10.
Početne postavke > Postavke mreže (1/5)
Sledeći korak je podešavanje bežične mreže pomoću
internog LAN adaptera.
Preth.
Dalje
Presk.
Ako želite da se povežete sa ožičenom mrežom,
uključite mrežni kabl.
4 . Pritisnite taster E da biste podesili bežičnu
mrežnu vezu proizvoda ili izaberite Presk., a
zatim pritisnite taster E da biste preskočili
podešavanje mreže. Ako ste izabrali Presk.,
pređite na korak 12.
Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 23
23 |
2012-02-22 오후 5:10:33
Podešavanja
Početne postavke > Postavke mreže (4/5)
Unesite bezbed. ključ.
Uneto: 0
a
b
c
d
e
f
1
2
3
g
h
i
j
k
l
4
5
6
m
n
o
p
q
r
7
8
9
u
v
w
x
s
t
A/a

Razmak
y
z
0



WPS PIN
Preth.
Dalje
Presk.
11 . Ako je ažuriranje softvera dostupno, proizvod
će izvršiti preuzimanje i instalirati nadogradnju.
To može da potraje. Ako ažuriranje softvera
nije dostupno, pojavljuje se poruka "Ne
postoje nova softverska ažuriranja za
preuzimanje. Već imate najnoviju verziju.”.
Zatim pritisnite taster E. Pojavljuje se ekran
Podešavanje proporcije TV ekrana.
Početne postavke > Format slike
8 . Unesite bezbednosni kod mreže. Kada to
uradite, pritiskajte tastere ▲▼◄► da biste
izabrali Dalje, a zatim pritisnite taster E.
| NAPOMENA |
Unesite brojeve pritiskanjem numeričkih tastera na
daljinskom upravljaču.
Unesite slova biranjem slova pomoću tastera ▲▼◄►,
a zatim pritisnite taster E.
Da biste prikazali velika slova (ili ponovo vratili mala slova,
ako su prikazana velika slova), izaberite A/a, a zatim
pritisnite taster E.
Da biste prikazali simbole i znake interpunkcije, izaberite
, a zatim pritisnite taster E. Da biste ponovo prikazali
slova, izaberite , a zatim pritisnite taster E.
9 . Ako je veza uspešno uspostavljena, pojavljuje
se ekran Povezivanje završeno. Izaberite
Dalje, a zatim pritisnite taster E. Pojavljuje
se ekran Ažuriranje softvera.
| NAPOMENA |
Ako veza nije uspostavljena, izaberite Dalje, a zatim
pritisnite taster E. Kada ste završili početno
podešavanje, pređite na odeljak "Bežična mreža" na
strani 33 da biste podesili bežičnu mrežu proizvoda.
10 . Da biste nadogradili softver, izaberite Ažuriraj
odmah, a zatim pritisnite taster E. Da biste
preskočili nadogradnju, izaberite Ažuriraj
kasnije, pritisnite taster E i pređite na korak
12.
| NAPOMENA |
Ako ste preskočili podešavanje mreže, morate da
preskočite i ažuriranje softvera.
Podesite tako da odgovara tipu priključenog
televizora.
16:9 Originalno
16:9 Potpuno
4:3 Letter Box
4:3 Pan-Scan
Preth.
Izaberite za povez. sa TV-om
razmere ekr. 16:9. Sadržaj će
biti prikazan u orig. razmeri.
Sadržaj format. u razmeri 4:3
će biti prik. sa crnim trakama
na levoj i desnoj strani.
Dalje
12 . Korišćenjem tastera ▲▼ izaberite proporciju
ekrana koja odgovara vašem ekranu, a zatim
pritisnite taster E. Izaberite Dalje, a zatim
pritisnite taster E.
Imate četiri izbora:
16:9 Originalno - Za televizore sa širokim
ekranom. Prikazuje slike za široki ekran u
originalnom formatu 16:9 i slike u formatu
4:3 (stari, standardni format) u formatu 4:3 sa
crnim trakama na levoj i desnoj strani.
16:9 Potpuno - Za televizore sa širokim
ekranom. Prikazuje slike za široki ekran u
originalnom formatu 16:9 i slike u formatu 4:3
tako da popune ekran 16:9.
4:3 Letter Box - Za starije, analogne
televizore sa standardnim ekranom. Prikazuje
slike formata 4:3 na celom ekranu i slike 16:9
u letter box formatu koji zadržava proporciju
ekrana 16:9, ali stavlja crne trake iznad i
ispod slike.
4:3 Pan-Scan - Za starije, analogne
televizore sa standardnim ekranom. Prikazuje
slike formata 4:3 na celom ekranu i slike 16:9
u Pan-Scan formatu koji popunjava ekran,
ali odseca sliku na levom i desnom kraju i
vertikalno povećava srednji deo.
| 24 Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0223.indd 24
2012-02-23 오후 4:53:18
Početni ekran
Početne postavke > Automatska kalibracija zvuka
AllShare Play
Preth.
Postavite kalibracioni
mikrofon ovde

Korisnik
Reprodukujte video zapise, fotografije ili muziku sa diska ili povezanih
uređaja.
Dalje
Presk.
2
3
4
1
Smart Hub
13 . Pojavljuje se ekran Automatska kalibracija
zvuka. Utaknite ASC mikrofon u ASC IN
konektor na proizvodu.
14 . Pritisnite taster E da biste izabrali taster
Dalje. Podešavanje funkcije Automatska
kalibracija zvuka traje oko 3 minuta.
Izaberite Dalje, a zatim pritisnite taster E.
Početne postavke > Završeno

Postavke mreže

Ažuriranje softvera
-
Format slike

Automatska kalibracija zvuka

Pritisnite „Smart
Hub“ da uživate u
raznim Internet
sadržajima.
5
1
Smart Hub. Pokreće Smart Hub. Iz Smart Hub-a
možete pristupiti YouTube, igricama i drugim
aplikacijama.
2
AllShare Play. Reprodukuje video zapise, fotografije
ili muzički sadržaj sa diska, USB-a, računara ili
mobilnih uređaja.
3
Funkcija. Izaberite audio/video ulazni izvor.
4
Podešavanja. Postavite različite funkcije koje
odgovaraju vašim ličnim potrebama.
5
Prikazuje obojene tastere na daljinskom upravljaču
koje možete pritiskati radi pristupa ili obavljanje
funkcija.
U redu
Smart Hub
Podešavanja
d WPS(PBC)
Podešavanje je završeno.
Jezik na ekranu
Funkcija
Podešavanja
Pritisnite „Dalje“ da podesite
najbolji nivo izlaza zvučnika.
Pritisnite „Preskoči“ da
konfigurišete kasnije.
04
Povežite kalibracioni mikrofon na
ASC IN priključak i pravilno podesite
sve zvučnike na prikazani način pre
početka.
Napomena: Imajte na umu da ovaj
proces koristi glasan probni zvuk,
koji je potreban za odgovarajuću
kalibraciju.
1/4
 Izbor opcija na početnom ekranu
15 . Pojavljuje se ekran Podešavanje završeno.
Proverite postavke da biste se uverili da su
ispravne. Izaberite U redu, a zatim pritisnite
taster E. Pojavljuje se početni ekran.
1 . Da odaberete opciju na početnom ekranu,
pomerajte pokazivač pomoću tastera ◄►
sve dok se ne označi opcija po vašem izboru,
a zatim pritisnite taster E.
| NAPOMENA |
Ako želite ponovo da prikažete ekran Početno podešavanje
i izvršite promene, izaberite opciju Reset. (Vidi stranu 31)
Ako koristite HDMI kabl za povezivanje proizvoda sa
Samsung televizorom koji je kompatibilan sa Anynet+
(HDMI-CEC)-om i 1.) Opciju Anynet+ (HDMI-CEC) ste
postavili na UKLJ. i kod televizora i kod proizvoda i 2.)
Podesili ste televizor na jezik koji podržava proizvod i
proizvod će automatski izabrati taj jezik kao željeni jezik.
Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 25
25 |
2012-02-22 오후 5:10:41
Podešavanja
Pristupanje ekranu za podešavanja
1 . Izaberite Podešavanja na početnom ekranu,
a zatim pritisnite taster E. Pojavljuje se
ekran Podešavanja.
Postavke za 3D
Ekran
Format slike
BD Wise
Mreža
Sistem
Podrška
4
Taster EXIT : Pritisnite za izlazak iz trenutnog
menija.
16:9 Originalno
Velič. ekrana za Smart Hub
Zvuk
3
Tasteri E (Unesi) / STRELICE ZA SMER :
~ Pritisnite ▲▼◄► da biste pomerili
pokazivač ili izabrali stavku.
~ Pritisnite taster E da biste aktivirali trenutno
izabranu stavku ili potvrdili podešavanje.
Veličina 3
| NAPOMENA |
Isklj..
Rezolucija
Aut.
Filmski kadar (24Fs)
Aut.
HDMI format boja
Aut.
HDMI duboki tonovi boje
Aut.
Napredni režim
Aut.
Taster E na prednjoj ploči proizvoda može se koristiti
isto kao taster E na daljinskom upravljaču.
Detaljne informacije o funkcijama
2 . Da pristupite menijima, podmenijima i
opcijama na ekranu Podešavanja, pogledajte
sliku daljinskog upravljača u nastavku.
| NAPOMENA |
Ako je proizvod zaustavljen duže od 5 minuta bez
intervencije korisnika, na vašem televizoru će se pojaviti
čuvar ekrana. Ako je proizvod zaustavljen duže od 20
minuta, napajanje se automatski isključuje.
U okviru Podešavanja, svaka funkcija, stavka
menija i pojedinačna opcija je detaljno objašnjena
na ekranu. Da biste videli objašnjenje, koristite
tastere ▲▼◄► za izbor funkcija, stavke menija ili
opcije. Objašnjenje se obično pojavljuje na desnoj
strani ekrana. Kratak opis svake funkcije za
podešavanje počinje na sledećoj strani. Dodatne
informacije o nekim funkcijama se, takođe, nalaze u
prilogu ovog priručnika.
Tasteri na daljinskom upravljaču koji se
koriste za meni Podešavanja
VOL
S/W LEVEL
FULL SCREEN
1
TUNING
/ CH
HOME
REPEAT
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
3
2
A
B
TUNER
MEMORY
MO/ST
C
D
4
1
Taster HOME : Pritisnite da biste prešli na početni
ekran.
2
Taster RETURN : Vratite se na prethodni meni.
| 26 Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 26
2012-02-22 오후 5:10:49
Funkcije menija Podešavanja
Format slike
Omogućava vam da podesite izlaz proizvoda na veličinu ekrana
vašeg televizora. Pogledajte stranu 24, korak 12 za opis opcija
za veličinu ekrana.
Velič. ekrana
za Smart Hub
Omogućava da izaberete optimalnu veličinu ekrana za Smart
Hub.
BD Wise
BD Wise je najnovija Samsungova opcija za međusobno
povezivanje. Ako Samsungov proizvod sa opcijom BD Wise
povežete na Samsung televizor preko HDMI i ako je opcija BD
Wise uključena i kod proizvoda i kod televizora, proizvod šalje
video signal sa video rezolucijom i brzinom kadrova Blu-ray/
DVD diska.
Rezolucija
Omogućava vam da podesite izlaznu rezoluciju HDMI video
signala na Aut., 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p. Ako je
povezan kompozitni ulaz, rezolucija podržava samo 576i/480i.
Ovaj broj označava broj linija video signala po kadru. Slova i i
p označavaju prepleteno i progresivno skeniranje, respektivno.
Što je više linija, veći je kvalitet.
Filmski kadar
(24Fs)
Postavljanje opcije Filmski kadar (24Fs) na Aut. omoguća
proizvodu da automatski podesi HDMI izlaz na 24 kadra u
sekundi za bolji kvalitet slike ako je povezan na televizor sa
opcijom 24Fs.
• U funkciji Filmski kadar (24Fs) možete uživati samo ako
televizor podržava ovu brzinu kadrova.
• Opcija Filmski kadar je dostupna samo ako je proizvod u
modu izlazne HDMI rezolucije 1080i ili 1080p.
HDMI format
boja
Omogućava podešavanje formata prostora boje za HDMI izlaz
tako da odgovara mogućnostima povezanog uređaja (TV,
monitor, itd).
HDMI duboki
tonovi boje
Omogućava vam da proizvod podesite tako da sa konektora
HDMI IZLAZ šalje video signal sa dubokim tonovima boja.
Opcija Duboki tonovi boje omogućava precizniju reprodukciju
boja sa većom dubinom tonova boje.
Napredni
režim
Omogućava vam da poboljšate kvalitet slike kada gledate DVD
diskove.
Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 27
Podešavanja
Postavke za
3D
Podešavanje funkcija za 3D.
 Režim repr. za 3D Blu-ray: Izaberite da li treba reprodukovati
Blu-ray disk sa 3D sadržajima u 3D modu. Ako pređete na
početni meni ili na početni meni Smart Hub-a dok ste u 3D
modu, proizvod će se automatski prebaciti u 2D mod.
 Veličina ekrana: Unesite dijagonalu televizora povezanog
sa proizvodom. Proizvod će automatski podesiti 3D izlaz na
veličinu ekrana televizora.
04
Ekran
27 |
2012-02-22 오후 5:11:05
Podešavanja
Zvuk
Postavke
zvučnika
Možete da podesite opcije zvučnika.
Automatska
kalibracija
zvuka
Ovaj proizvod automatski prepoznaje zvučno polje koje je
optimizovano za vaše okruženje.
Ekvilajzer
Omogućava vam da ručno podesite postavke ekvilajzera.
Pam. jač.
zvuka
Omogućava vam da podesite proizvod tako da jačina zvuka
ostane stabilna kada dođe do promene scene ili se promeni
kanal.
Izbor
zvučnika
Omogućava vam da izaberete koji će zvučnici biti aktivni,
zvučnici televizora ili zvučnici kućnog bioskopa.
Povratni
audio kanal
Omogućava vam da usmerite zvuk sa televizora na zvučnike
kućnog bioskopa. Zahteva HDMI vezu i televizor koji podržava
funkciju povratnog audio kanala (ARC).
• Kada se funkcija Povratni audio kanal podesi na Uklj.,
koristite HDMI kabl za povezivanje proizvoda sa televizorom.
U tom trenutku, optički ulaz ne funkcioniše.
• Kada se funkcija Povratni audio kanal podesi na Aut.,
koristite HDMI kabl za povezivanje proizvoda sa televizorom.
U tom trenutku se ARC i optički ulaz biraju automatski.
Digitalni izlaz
Omogućava vam da Digital Output (Digitalni izlaz) podesite tako
da odgovara mogućnostima AV prijemnika koji ste povezali na
proizvod. Za više detalja pogledajte tabelu za izbor digitalnog
izlaza. (Vidi stranu 63)
Omogućava da primenite dinamičku kontrolu opsega na Dolby
Digital, Dolby Digital Plus i Dolby True HD audio.
Dinamička
kontrola
opsega
Audio sinhr.
 Aut.: Automatski kontroliše dinamički opseg za Dolby
TrueHD audio, na osnovu informacija koje se nalaze u Dolby
TrueHD numeri. Takođe, uključuje dinamičku kontrolu opsega
za Dolby Digital i Dolby Digital Plus.
 Isklj.: Ostavlja dinamički opseg bez sažimanja, tako da
čujete originalni zvuk.
 Uklj.: Uključuje dinamičku kontrolu opsega za sva tri Dolby
formata. Tiši zvukovi postaju jači a jačina glasnijeg zvuka se
smanjuje.
Kada je proizvod povezan sa digitalnim televizorom,
omogućava vam da podesite audio kašnjenje tako da se audio
sinhronizuje sa video signalom. Možete da podesite kašnjenje
od 0 do 300 milisekundi.
| 28 Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 28
2012-02-22 오후 5:11:07
Mreža
Više informacija o Postavkama mreže i mrežnim funkcijama
možete naći u poglavlju „Mreže i Internet“, od strane 32.
Status mreže
Omogućava vam da proverite da li je veza sa mrežom i
Internetom uspostavljena.
Wi-Fi Direct
Omogućava vam da povežete Wi-Fi Direct uređaj sa
proizvodom korišćenjem mreže ravnopravnih članova (Peerto-Peer), bez bežičnog rutera. Taj uređaj možete koristiti za
kontrolu ovog proizvoda.
04
Postavke
mreže
Omogućava povezivanje drugih tipova Wi-Fi uređaja
i proizvoda bežičnim putem. To zahteva da napravite
bezbednosni ključ koji morate da upišete u druge Wi-Fi uređaje
kada ih povezujete u mrežu.
AllShare
postavke
Omogućava vam da spoljašnjim uređajima, kao što su pametni
telefoni, dozvolite povezivanje sa proizvodom i podelite sadržaj
ili upravljate proizvodom.
Ime uređaja
Omogućava vam da dodelite ime za identifikaciju proizvoda.
Ovo ime koristite za identifikaciju proizvoda kada povezujete
spoljašnje Wi-Fi uređaje (pametne telefone, tablet uređaje itd.)
sa njim.
Postavke za
BD-Live
Omogućava vam da dozvolite, ograničite ili zabranite vezu sa
Internetom kada koristite BD-Live servis.
Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 29
Podešavanja
Soft AP
29 |
2012-02-22 오후 5:11:08
Podešavanja
Sistem
Početne
postavke
Omogućava da ponovo pokrenete proceduru za početno
podešavanje. Pogledajte stranu 23.
Možete povezati bežičnu USB tastaturu ili miša na USB
priključak na prednjoj ploči proizvoda.
 Postavke tastature: Omogućava konfigurisanje bežične
USB tastature povezane sa proizvodom.
| NAPOMENA |
Možete koristiti tastaturu samo kada se u veb pregledaču pojavi ekran
sa QWERTY tastaturom ili prozorom.
 Postavke miša: Omogućava konfigurisanje bežičnog USB
miša povezanog sa proizvodom. Možete koristiti miša u
meniju proizvoda na isti način na koji koristite miša na vašem
računaru.
 Da biste koristili miša u meniju proizvoda:
Upr. uređajima
1 . Povežite USB miša i proizvod.
2 . Kliknite na prvi taster koji ste izabrali u postavkama miša.
Pojavljuje se uprošćeni meni.
3 . Kliknite na željenu opciju menija.
| NAPOMENA |
U zavisnosti od modela USB HID tastature i miša, oni možda neće biti
kompatibilni sa vašim proizvodom.
Neki tasteri HID tastature možda neće raditi.
USB tastature sa kablom nisu podržane.
Neke aplikacije možda neće biti podržane.
Ako bežična HID tastatura nije u funkciji usled smetnji, približite tastaturu
proizvodu.
Anynet+
(HDMI-CEC)
Jezik
Anynet+ je prikladna funkcija koja nudi povezane operacije
sa drugim Samsung proizvodima koji imaju funkciju Anynet+
i omogućava vam kontrolu tih proizvoda sa jednim daljinskim
upravljačem Samsung televizora.
Za korišćenje ove funkcije, morate povezati taj proizvod na
Anynet+ Samsung televizor pomoću HDMI kabla.
Možete da odaberete jezik koji želite za meni na ekranu, meni
diska, titlove, itd.
• Jezik koji ste izabrali za meni diska, audio disk ili titlove će se
pojaviti samo ako je podržan na disku.
| 30 Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 30
2012-02-22 오후 5:11:09
 BD ocena roditelja: Sprečava reprodukciju Blu-ray diskova
sa ocenom koja je jednaka ili viša od posebne ocene koju
ste uneli osim ako se unese PIN.
 DVD ocena roditelja: Sprečava reprodukciju DVD diskova
sa ocenom koja je viša od posebne numeričke ocene koju
ste izabrali osim ako se unese PIN.
 Promena PIN-a: Promenite 4-cifreni PIN koji koristite za
pristup sigurnosnim funkcijama.
Podešavanja
Bezbednost
04
Podrazumevani PIN je 0000. Unesite podrazumevani PIN
da biste pristupili sigurnosnim funkcijama ako niste kreirali
sopstvenu lozinku.
 Ako ste zaboravili PIN:
1 . Uklonite svaki disk ili USB memorijski uređaj.
2 . Pritisnite i držite pritisnut taster 5 na prednjoj ploči 5
sekundi ili duže.
Sve postavke će se vratiti na fabričke postavke.
| NAPOMENA |
Ako su vraćene fabričke postavke, svi sačuvani korisnički BD podaci biće
obrisani.
Možete da zadate osvetljenje ekrana i vremensku zonu.
Opšte
postavke
DivX® vid. na
zah.
Podrška
 Prednji ekran: Omogućava vam da podesite osvetljenost
prednjeg ekrana.
 Vremenska zona: Možete da zadate vremensku zonu za
vaše mesto.
 Providnost menija: Podešava providnost polja menija.
Pogledajte DivX® VOD registracioni kod da biste kupili i
reprodukovali DivX® VOD sadržaj.
Ažuriranje
softvera
Za više informacija o funkciji Ažuriranje softvera, pogledajte
odeljak "Ažuriranje softvera" na strani 37.
Obratite se
kompaniji
Samsung
Pruža informacije za kontakt radi pomoći u vezi sa vašim
proizvodom.
Daljinsko
upravljanje
Kada se aktivira, omogućava osoblju Samsung pozivnog
centra da daljinski postavi dijagnozu i otkloni probleme sa
proizvodom. Zahteva aktivnu vezu sa Internetom. Usluga
daljinskog upravljanja možda neće biti dostupna u nekim
državama.
Reset
Sve postavke, osim postavki mreže i Smart Hub-a, biće
vraćene na podrazumevane vrednosti. Podrazumevana
sigurnosna lozinka je 0000.
Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 31
31 |
2012-02-22 오후 5:11:10
Podešavanja
Automatska kalibracija zvuka
Ako funkciju automatske kalibracije zvuka (ASC)
podesite samo jednom kada premestite ili
instalirate proizvod, on će automatski prepoznati
rastojanje između zvučnika, nivoe između
kanala i frekventne karakteristike kako bi kreirao
7.1-kanalno zvučno polje koje je optimizovano za
vaše okruženje.
ASC IN
5V 500mA
ASC mikrofon
Mod automatske kalibracije zvuka
Čućete ili mod automatske kalibracije zvuka ili
korisničke postavke zvučnika.
• Isklj.: Čućete zvuk podešene jačine zvuka
zvučnika.
• Uklj.: Čućete zvuk u modu Automatske
kalibracije zvuka.
Merenje
Čućete ili mod automatske kalibracije zvuka ili
korisničke postavke zvučnika.
1 . Utaknite ASC mikrofon u ASC IN konektor.
2 . ASC mikrofon postavite na mesto za slušanje.
• Automatska kalibracija zvuka će biti
automatski podešena po sledećem
redosledu: Prednji L  Prednji D 
Centar  Surround L  Surround D 
Prednji gore L  Prednji gore R  Bas
zvučnik
• Pritisnite taster RETURN (') da otkažete
postavku Automatska kalibracija zvuka.
Mreže i Internet
Kada ovaj proizvod povežete sa mrežom možete
da koristite mrežne aplikacije i funkcije kao što
su Smart Hub i BD-LIVE i da nadogradite softver
proizvoda putem mrežne veze. Za više informacija
o pristupanju i korišćenju Internet usluga,
pogledajte poglavlje "Mrežne usluge" u ovom
priručniku na stranicama 55~57. Uputstva za
konfigurisanje mrežne veze nalaze se u nastavku.
Konfigurisanje mrežne veze
Pre nego što počnete, kontaktirajte svog
dobavljača internet usluga da biste saznali da li
je vaša IP adresa statička ili dinamička. Ako je
dinamička i ako koristite kablovsku ili bežičnu
vezu, preporučujemo da koristite procedure za
automatsko konfigurisanje opisane u nastavku.
Ako se povezujete sa kablovskom mrežom,
povežite proizvod sa ruterom pomoću LAN
kabla pre nego što započnete proceduru za
konfigurisanje.
Ukoliko se povezujete na bežičnu mrežu, isključite
svaku konekciju žičane mreže pre nego što
počnete.
Da biste počeli sa konfigurisanjem mrežne
konekcije, pratite sledeće korake:
1 . Na početnom ekranu izaberite Podešavanja,
a zatim pritisnite taster E.
2 . Izaberite Mreža, a zatim pritisnite taster E.
3 . Izaberite Postavke mreže, a zatim pritisnite
taster E.
4 . Pogledajte uputstva za kablovsku mrežu u
nastavku ili uputstva za bežičnu mrežu na
strani 33.
Kablovska mreža
Kablovska - Automatski
Pratite korake od 1 do 3 date gore:
1 . Na ekranu postavki mreže izaberite Pokreni,
a zatim pritisnite taster E. Proizvod
detektuje kablovsku vezu, proverava mrežnu
vezu, a zatim se povezuje sa mrežom.
| 32 Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 32
2012-02-22 오후 5:11:12
< Dobijanje vrednosti za postavke mreže >
Kablovska - Ručno
Pratite korake od 1 do 3 date gore:
• Windows XP
1 . Na ekranu postavki mreže izaberite Pokreni,
a zatim pritisnite taster E. Pojavljuje se
ekran Status mreže. Proizvod pokušava da
proveri mrežnu vezu i ne uspeva.
1 . Desnim tasterom miša kliknite na ikonu Mreža
u donjem desnom uglu Windows radne
površine.
Podešavanja
Vrednosti za postavke mreže možete pogledati na
većini Windows računara. Da biste videli vrednosti
za postavke mreže, postupite na sledeći način:
04
Ako imate statičku IP adresu ili automatska
procedura ne funkcioniše, biće potrebno da
vrednosti za Postavke mreže podesite ručno.
2 . U iskačućem meniju kliknite na Status.
3 . Na prikazanom dijalogu kliknite na karticu
Podrška.
Postavke mreže
4 . U kartici Podrška, kliknite na taster Detalji.
Ožičena mrežna veza je uspostavljena.
MAC adresa
XX:XX:XX:XX:XX:XX
IP adresa
0.0.0.0
Podmrežna maska
0.0.0.0
Mrežni prolaz
0.0.0.0
DNS server
0.0.0.0
Nije moguće povezivanje na mrežu. Pokušajte sledeće:
proverite da li je vaša IP adresa ispravno podešena u IP
postavkama. Više informacija zatražite od dobavljača Internet
usluga.
Preth.
IP postavke
Pok. opet
OK
5 . Prikazuju se postavke mreže.
• Windows 7
1 . Kliknite na ikonu Mreža u donjem desnom
uglu Windows radne površine.
2 . U iskačućem meniju kliknite na Mreža i centar
za deljenje.
2 . Na desnoj strani ekrana izaberite IP
postavke, a zatim pritisnite taster E.
Pojavljuje se ekran IP postavke.
3 . Na prikazanom dijalogu kliknite na Local
Area Connection (LAN) ili Veza sa bežičnom
mrežom, u zavisnosti od vaše mrežne veze.
3 . Izaberite polje IP režim, a zatim ga podesite
na Ručno.
4 . U kartici Podrška, kliknite na taster Detalji.
Prikazuju se postavke mreže.
4 . Za unos vrednosti mreže koristite numeričke
tastere na daljinskom upravljaču. Koristite
tastere ▲▼◄► na daljinskom upravljaču za
pomeranje sa jednog na drugo polje za unos.
| NAPOMENA |
| NAPOMENA |
Bežična mreža
Ove vrednosti možete dobiti od vašeg provajdera Internet
usluga. Takođe, ove vrednosti možete pogledati na
većini Windows računara. Za uputstva, pogledajte deo
"Dobijanje vrednosti za postavke mreže" na ovoj strani.
5 . Kada završite, izaberite OK, a zatim pritisnite
taster E. Proizvod potvrđuje mrežnu vezu a
zatim se povezuje sa mrežom.
U zavisnosti od verzije vašeg operativnog sistema
Windows, informacije se mogu razlikovati.
Bežičnu mrežnu vezu možete da podesite na tri
načina:
- Bežična automatski
- Bežična ručno
- WPS(PBC)
Kada konfigurišete bežičnu mrežnu vezu, bilo koji
bežični mrežni uređaji koji su trenutno povezani
preko proizvoda ili, ako postoji, preko trenutne
kablovske mreže proizvoda, biće diskonektovani.
Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 33
33 |
2012-02-22 오후 5:11:14
Podešavanja
Bežično (opšte) - Automatski
Nakon što sledite korake 1 do 3 u delu
"Konfigurisanje mrežne veze" na strani 32.
1 . Na ekranu postavki mreže izaberite Pokreni,
a zatim pritisnite taster E.
Ovaj proizvod traži, a zatim prikazuje listu
dostupnih mreža.
Postavke mreže
Izaberite bežični ruter sa liste.
1/10
iptime23
Osveži
ELT
WPS(PBC)
JSY
Preth.
KT_WLAN_C361
Mirhenge_edu
Dalje
Otkaži
SO070VOIP
2 . Izaberite željenu mrežu, a zatim pritisnite
taster E.
3 . Izaberite Dalje i ponovo pritisnite taster E.
4 . Na ekranu Sigurnost, unesite sigurnosni kod
ili frazu za pristup vašoj mreži.
Unesite brojeve direktno pomoću numeričkih
tastera na daljinskom upravljaču. Unesite
slova biranjem slova pomoću tastera sa
strelicama, a zatim pritiskom na taster E.
5 . Kada završite, u desnom delu ekrana
izaberite Dalje. Proizvod potvrđuje mrežnu
vezu a zatim se povezuje sa mrežom.
| NAPOMENA |
Sigurnosni kod ili frazu za pristup bi trebalo da nađete na
nekom od instalacionih ekrana koje ste koristili prilikom
instalacije svog rutera ili modema.
Bežično (opšte) - Ručno
Ako imate statičku IP adresu ili automatska
procedura ne funkcioniše, biće potrebno da
vrednosti za Postavke mreže podesite ručno.
Nakon što sledite korake 1 do 3 u delu
"Konfigurisanje mrežne veze" na strani 32.
1 . Na ekranu postavki mreže izaberite Pokreni,
a zatim pritisnite taster E. Ovaj proizvod
traži, a zatim prikazuje listu dostupnih mreža.
2 . Izaberite željenu mrežu ili Dodaj mrežu, a
zatim pritisnite taster E.
3 . Izaberite Dalje i ponovo pritisnite taster E.
4 . Ako ste izabrali Dodaj mrežu, unesite ime
svog bežičnog rutera da biste se povezali.
Unesite brojeve direktno pomoću numeričkih
tastera na daljinskom upravljaču. Unesite
slova biranjem slova pomoću tastera
▲▼◄►, a zatim pritisnite taster E.
Izaberite Dalje i ponovo pritisnite taster E.
Možete da izaberete tip bezbednosti, zatim
izaberite Dalje i ponovo pritisnite taster E.
5 . Na ekranu Sigurnost, unesite sigurnosni kod
ili frazu za pristup vašoj mreži.
Unesite brojeve direktno pomoću numeričkih
tastera na daljinskom upravljaču. Unesite
slova biranjem slova pomoću tastera
▲▼◄►, a zatim pritisnite taster E.
6 . Kada završite, na desnoj strani ekrana
izaberite Dalje, a zatim pritisnite taster E.
7 . Pojavljuje se ekran Status mreže. Proizvod
pokušava da proveri mrežnu vezu i ne
uspeva.
8 . Na desnoj strani ekrana izaberite IP postavke
i pritisnite taster E. Pojavljuje se ekran IP
postavke.
9 . Izaberite polje IP režim, a zatim ga podesite
na Ručno.
10 . Za unos vrednosti mreže koristite numeričke
tastere na daljinskom upravljaču. Koristite
tastere ▲▼◄► na daljinskom upravljaču za
pomeranje sa jednog na drugo polje za unos.
| NAPOMENA |
Ove vrednosti možete dobiti od vašeg provajdera Internet
usluga. Takođe, ove vrednosti možete pogledati na
većini Windows računara. Za uputstva, pogledajte deo
"Dobijanje vrednosti za postavke mreže" na strani 33.
11 . Kada završite, izaberite OK, a zatim pritisnite
taster E. Pojavljuje se ekran Status mreže.
Proizvod potvrđuje mrežnu vezu a zatim
se povezuje sa mrežom. Kada se to završi,
izaberite OK, a zatim pritisnite taster E.
| 34 Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 34
2012-02-22 오후 5:11:16
5 . Postoje tri načina da završite Wi-Fi
povezivanje:
WPS(PBC)
1 . Otvorite početni ekran.
Svaki od načina je opisan u nastavku.
2 . Pritisnite PLAVI (D) taster na daljinskom
upravljaču.
3 . Pritisnite taster WPS(PBC) na vašem ruteru u
roku od dva minuta. Vaš proizvod automatski
pribavlja sve vrednosti postavki mreže koje su
mu potrebne i povezuje vas sa mrežom.
Pojavljuje se ekran Status mreže. Proizvod
se povezuje na mrežu nakon provere mrežne
veze.
Wi-Fi Direct
Funkcija Wi-Fi Direct vam omogućava da povežete
Wi-Fi Direct uređaje sa proizvodom i međusobno
korišćenjem mreže ravnopravnih članova, bez
bežičnog rutera.
1 . Uključite Wi-Fi direct uređaj i aktivirajte
njegovu Wi-Fi Direct funkciju.
2 . Na početnom ekranu izaberite Podešavanja,
a zatim pritisnite taster E.
3 . Izaberite Mreža, a zatim pritisnite taster E.
4 . Izaberite Wi-Fi Direct, a zatim pritisnite taster
E.
Pojavljuju se Wi-Fi Direct uređaji koje možete
povezati.
Wi-Fi Direct
Ime
uređaja : [HTS]E6750W
Display
Izaberite Wi-Fi Direct uređaj za povezivanje.
Audio
AndroidXXXXXXX
Nije povezan
Podešavanja
• Putem Wi-Fi uređaja.
• Preko proizvoda pomoću PBC-a.
• Preko proizvoda pomoću PIN-a.
04
Jedan od najlakših načina da se podesi veza
sa bežičnom mrežom je korišćenje WPS(PBC)
funkcije. Ako vaš bežični ruter ima taster
WPS(PBC), postupite na sledeći način:
Putem Wi-Fi uređaja
1 . Na Wi-Fi uređaju, sledite proceduru na
uređaju za povezivanje sa drugim Wi-Fi Direct
uređajem. Pogledajte korisnički priručnik
uređaja u vezi uputstava.
2 . Kada završite proceduru, trebalo bi da vidite
prozor na vašem TV ekranu u kome se
navodi da je uređaj koji podržava Wi-Fi Direct
funkciju zatražio povezivanje. Izaberite OK, a
zatim pritisnite taster E.
3 . Pojavljuje se prozor Povezivanje, praćen
prozorom Povezano. Kada se prozor zatvori,
trebalo bi da vidite uređaj naveden na Wi-Fi
Direct ekranu kao povezan.
Preko proizvoda pomoću PBC-a
1 . Izaberite Wi-Fi Direct uređaj koji želite da
povežete sa ovim proizvodom, a zatim
pritisnite taster E. Pojavljuje se prozor
"PBC/PIN".
2 . Izaberite PBC, a zatim pritisnite taster E.
Pojavljuje se prozor "PBC".
3 . Pritisnite taster PBC na Wi-Fi Direct uređaju u
roku od 2 minuta.
4 . Pojavljuje se prozor Povezivanje, praćen
prozorom Povezano. Kada se prozor zatvori,
trebalo bi da vidite uređaj naveden na Wi-Fi
Direct ekranu kao povezan.
Network
Osveži
System
Zatvori
Support
m Premesti
" Ulaz ' Nazad
Preko proizvoda pomoću PIN-a
1 . Izaberite Wi-Fi Direct uređaj koji želite da
povežete sa ovim proizvodom, a zatim
pritisnite taster E. Pojavljuje se prozor
"PBC/PIN".
2 . Izaberite PIN, a zatim pritisnite taster E.
Pojavljuje se prozor "PIN".
3 . Zabeležite PIN kod iz prozora, a zatim ga
unesite u odgovarajuće polje na Wi-Fi Direct
uređaju koji želite da povežete.
Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 35
35 |
2012-02-22 오후 5:11:18
Podešavanja
4 . Pojavljuje se prozor Povezivanje, praćen
prozorom Povezano. Kada se prozor zatvori,
trebalo bi da vidite uređaj naveden na Wi-Fi
Direct ekranu kao povezan.
| NAPOMENA |
Kablovska ili bežična mrežna veza biće odspojena kada
koristite funkciju Wi-Fi Direct.
Soft AP
Soft AP vam omogućava da preko proizvoda
u vašu mrežu povežete druge Wi-Fi uređaje i
omogućava im da pristupe Internetu.
To zahteva da napravite bezbednosni ključ koji
morate da upišete u druge Wi-Fi uređaje kada ih
povezujete u mrežu.
1 . Na početnom ekranu izaberite Podešavanja,
a zatim pritisnite taster E.
2 . Izaberite Mreža, a zatim pritisnite taster E.
3 . Izaberite Soft AP, a zatim pritisnite taster E.
Postavke za AllShare
Ekran Postavke za AllShare navodi AllShare
uređaje povezane na mrežu i njihove IP adrese.
Putem ovog ekrana, možete da dozvolite uređaju
da pristupi proizvodu, zabrani pristup ili obriše
uređaj sa AllShare liste.
1 . Na početnom ekranu izaberite Podešavanja,
a zatim pritisnite taster E.
2 . Izaberite Mreža, a zatim pritisnite taster E.
3 . Izaberite AllShare postavke, a zatim pritisnite
taster E.
4 . Izaberite uređaj, a zatim pritisnite taster E.
Pojavljuje se prozor Postavke za AllShare.
5 . Izaberite Omogući, Odbaci ili Izbriši sa liste,
a zatim pritisnite taster E.
Ekran Postavke za AllShare prikazuje samo
uređaje za koje ste uspostavili mrežne veze do
AllShare uređaja. Za više informacija o AllShare
umreženim uređajima, pogledajte strane 39~40.
4 . Izaberite Uklj. ili Isklj., a zatim pritisnite taster
E.
< Postavljanje bezbednosnog ključa za
Soft AP >
1 . Na Soft AP ekranu izaberite Bezbednosni
ključ, a zatim pritisnite taster E. Pojavljuje
se ekran Bezbednosni ključ.
2 . Na ekranu Bezbednosni ključ, unesite
bezbednosni ključ. Unesite brojeve direktno
pomoću numeričkih tastera na daljinskom
upravljaču. Unesite slova biranjem slova
pomoću tastera ▲▼◄►, a zatim pritisnite
taster E.
3 . Kada završite, koristite tastere ▲▼◄► da
se prebacite do opcije ZAVRŠENO pri dnu
ekrana, a zatim pritisnite taster E.
Kada povežete Wi-Fi uređaj putem procedure
povezivanja na uređaju, morate uneti ovde kreiran
bezbednosni ključ u odgovarajuće polje.
| 36 Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 36
2012-02-22 오후 5:11:33
Ažuriranje softvera
1 . Na početnom meniju izaberite Podešavanja,
a zatim pritisnite taster E.
2 . Izaberite Podrška, a zatim pritisnite taster
E.
3 . Izaberite Ažuriranje softvera, a zatim
pritisnite taster E.
4 . Izaberite jedan od sledećih načina:
• Na mreži
• Preko USB veze
• Pom. diska
• Preuzimanjem
• Režim mirovanja
5 . Pritisnite taster E.
Uputstva za svaki način navedena su u
nastavku.
| NAPOMENA |
Preko USB veze
1 . Idite na www.samsung.com.
2 . Kliknite na SUPPORT u desnom vrhu
stranice.
3 . Unesite broj modela proizvoda u polje za
pretraživanje, a zatim klinite na Find Product.
4 . Kliknite na Get downloads na sredini stranice
ispod zaglavlja Preuzimanja.
5 . Kliknite na Firmware na sredini strane.
6 . U koloni Datoteka, kliknite na ikonu ZIP na
desnoj strani stranice.
7 . Kliknite na OK u prozoru koji se pojavi da
biste preuzeli i sačuvali datoteku firmvera na
svom računaru.
Nadogradnja je završena kada se proizvod isključi, a zatim
se on sam ponovo uključi.
Samsung Electronics nema nikakvu zakonsku odgovornost
za neispravnost proizvoda izazvanu nestabilnom vezom
sa internetom ili nemarnošću korisnika tokom ažuriranja
softvera.
Ako želite da otkažete ažuriranje koje je u toku, pritisnite
taster E.
8 . Raspakujte zip arhivu na računaru. Treba da
imate jednu fasciklu sa imenom koje je isto
kao ime zip datoteke.
Na mreži
11 . U meniju proizvoda pređite na Podešavanja
> Podrška > Ažuriranje softvera.
Vaš proizvod mora da bude povezan na Internet
da biste koristili funkciju Na mreži.
1 . Izaberite Na mreži, a zatim pritisnite taster
E. Pojavljuje se poruka "Povezivanje sa
serverom".
2 . Ako je preuzimanje dostupno, pojaviće
se iskačući meni Preuzimanje sa trakom
napretka i preuzimanje započinje.
3 . Kada je preuzimanje završeno, pojavljuje se
prozor Upit za nadogradnju sa tri mogućnosti:
Ažuriraj odmah, Ažuriraj kasnije ili Ne
ažuriraj.
9 . Tu fasciklu iskopirajte na USB memorijski
uređaj.
10 . Uverite se da nijedan disk nije stavljen u
proizvod, a zatim umetnite USB fleš memoriju
u USB port proizvoda.
12 . Izaberite Preko USB veze.
| NAPOMENA |
Disk ne treba da bude u proizvodu prilikom nadogradnje
softvera pomoću USB Host konektora.
Kada se završi ažuriranje softvera, proverite podatke o
softveru u meniju Ažuriranje softvera.
Ne isključujte proizvod u toku ažuriranja softvera. To može
dovesti do neispravnosti proizvoda.
Ažuriranja softvera preko USB Host konektora moraju se
obaviti samo korišćenjem USB stika (fleš memorija).
Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 37
Podešavanja
• Nikad ne isključujte i ne uključujte proizvod ručno
tokom procesa ažuriranja.
04
Meni Ažuriranje softvera vam omogućava da
nadogradite softver proizvoda radi poboljšanja
performansi ili dodatnih usluga.
4 . Ako izaberete opciju Ažuriraj odmah,
proizvod će nadograditi softver, isključiti ga, a
zatim automatski uključiti.
5 . Ako ne napravite izbor u roku od jednog
minuta ili izaberete opciju Ažuriraj kasnije,
proizvod će sačuvati novi softver za
nadogradnju. Softver možete nadograditi
kasnije korišćenjem funkcije Preuzimanjem.
6 . Ako izaberete opciju Ne ažuriraj, proizvod
otkazuje nadogradnju.
37 |
2012-02-22 오후 5:11:34
Podešavanja
Pom. diska
4 . Kada je ažuriranje završeno, proizvod se
automatski isključuje i ponovo uključuje.
1 . Idite na www.samsung.com.
| NAPOMENA |
2 . Kliknite na SUPPORT u desnom vrhu
stranice.
Kada se završi nadogradnja sistema, proverite podatke o
softveru u meniju Ažuriranje softvera.
3 . Unesite broj modela proizvoda u polje za
pretraživanje, a zatim klinite na Find Product.
Ne isključujte proizvod u toku ažuriranja softvera. To može
dovesti do neispravnosti proizvoda.
4 . Kliknite na Get downloads na sredini stranice
ispod zaglavlja Preuzimanja.
Režim mirovanja
5 . Kliknite na Firmware na sredini strane.
6 . U koloni Datoteka, kliknite na ikonu ZIP na
desnoj strani stranice.
7 . Kliknite na OK u prozoru koji se pojavi da
biste preuzeli i sačuvali datoteku firmvera na
svom računaru.
8 . Raspakujte zip arhivu na računaru. Treba da
imate jednu .RUF datoteku.
9 . RUF datoteku snimite na disk. Preporučujemo
da za to koristite CD-R ili DVD-R disk.
10 . Finalizujte disk pre nego što ga izvadite iz
računara.
11 . Stavite disk u proizvod.
12 . U meniju proizvoda pređite na Podešavanja
> Podrška > Ažuriranje softvera.
13 . Izaberite Pom. diska.
| NAPOMENA |
Kada se završi nadogradnja sistema, proverite podatke o
softveru u meniju Ažuriranje softvera.
Ne isključujte proizvod u toku ažuriranja softvera.
To može dovesti do neispravnosti proizvoda.
Funkciju Standby Mode Upgrade (Nadogradnja
u režimu mirovanja) možete podesiti tako da
proizvod preuzima novu nadogradnju softvera
kada je u režimu mirovanja.
U režimu mirovanja proizvod je isključen, ali je
Internet veza aktivna. To omogućava proizvodu
da automatski preuzima nadogradnju softvera u
vreme kada ga ne koristite.
1 . Pritiskajte tastere ▲▼ da dođete na prikaz
Režim mirovanja, a zatim pritisnite taster
E.
2 . Izaberite Uklj. ili Isklj..
Ako izaberete Uklj., proizvod će automatski
preuzeti novu nadogradnju softvera kada je u
režimu mirovanja i sa isključenim napajanjem.
Ako preuzme novu nadogradnju softvera,
proizvod će vas pitati da li želite da je instalira
kada uključite proizvod.
| NAPOMENA |
Vaš proizvod mora da bude povezan na Internet da biste
koristili funkciju Nadogradnja u režimu mirovanja.
Ako se ova funkcija ne pojavi, možete ažurirati najnoviji
softver i koristiti je.
Preuzimanjem
Opcija Preuzimanjem vam omogućava
nadogradnju korišćenjem datoteke koju je
proizvod prethodno preuzeo, ali ste odlučili da je
ne instalirate odmah.
1 . Ako je softver za nadogradnju preuzet, broj
verzije softvera ćete videti desno od opcije
Preuzimanjem.
2 . Izaberite Preuzimanjem, a zatim pritisnite
taster E.
3 . Proizvod prikazuje poruku sa pitanjem da li
želite da izvršite nadogradnju. Izaberite Da.
Proizvod započinje nadogradnju.
| 38 Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 38
2012-02-22 오후 5:11:36
Reprodukcija Medija
Da biste pristupili ekranu AllShare Play, izaberite
ikonu AllShare Play na glavnom ekranu, a zatim
pritisnite taster E.
Korišćenje ekrana AllShare Play
AllShare Play / Moja lista /
Posl. prikaziv.
Vid. zapisi
Nedavno reprodukovane datoteke prikazaće se ovde.
Novosti
Skoro ažurirano 09.Jan.2012
Veći prikaz
Fotografije
SAM_0001
SAM_0002
SAM_0003
SAM_0004
SAM_0005
Rep. Lista
Muzika
1 . Pobrinite se da izvor sadržaja koji želite
reprodukovati ili prikazati bude povezan ili
stavljen u proizvod.
2 . Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Vid.
zapisi, Fotografije ili Muzika, a zatim
pritisnite taster E. Istaknut je prvi izbor
izvora na desnoj strani.
3 . Koristite ▲▼ da biste izabrali izvor sadržaja, a
zatim pritisnite taster E.
| NAPOMENA |
Izvori koji se prikazuju za svaki tip sadržaja mogu se
razlikovati.
Reprod. lista nije kreirana.
Kreirajte listu za reprodukciju za brz i lak pristup sadržaju.
a Prij. se ' Nazad
Kada se pojavi ekran AllShare Play, on će prikazati
listu Moja lista i listu tipova sadržaja – Video
zapisi, Fotografije i Muzika – na levoj strani. Na
desnoj strani podrazumevano prikazuje sadržaj
u listi Moja lista: listu nedavno reprodukovanih ili
prikazanih stavki, listu najnovijih stavki koje ste
gledali ili slušali i najskoriju listu za reprodukciju.
Ako nikada niste reprodukovali ili gledali bilo kakve
stavke ili kreirali listu za reprodukciju, ovo polje će
biti prazno.
Reprodukovanje video, foto ili muzičkog
sadržaja
Reprodukcija Medija
Ekran AllShare Play
Moja lista
• Koristite tastere ◄► da biste izabrali stavku,
pritisnite taster TOOLS da biste prikazali meni
Alatke, izaberite Reprod., a zatim pritisnite
taster E. Da biste prikazali ili reprodukovali
drugu stavku, pritisnite taster RETURN ('),
a zatim ponovite postupak koji je objašnjen u
prvoj rečenici.
05
Vaš Blu-ray proizvod može da reprodukuje
sadržaje sa diska i USB sadržaje i sadržaje koji se
nalaze na vašem računaru, DLNA kompatibilnom
mobilnom telefonu ili NAS uređaju korišćenjem
funkcije AllShare Play. Više informacija o funkciji
AllShare Play naći ćete na strani 42.
Reprodukcija stavki sa liste Moja lista
Da biste reprodukovali stavke sa liste Moja lista,
izvor tih stavki mora da bude povezan ili ubačen
u ovaj proizvod. Na primer, ako fotografije iz
nedavno reprodukovane liste Moja lista potiču sa
DVD diska, taj disk morate staviti u proizvod da
biste ih pregledali.
4 . Za kontrolu reprodukcije video zapisa,
fotografija ili muzike, pogledajte:
• Kontrolisanje video reprodukcije na strani 44.
• Kontrolisanje reprodukcije muzike na strani 46.
• Reprodukovanje fotografskih sadržaja i
korišćenje menija Alatke kada je datoteka
istaknuta, na stranama 49~51.
| NAPOMENA |
Zavisno od načina i vremena pridruživanja izvora sadržaja
proizvodu i tipa sadržaja, proizvod može prikazati različite
nizove ekrana na početku reprodukcije. Za druge načine
reprodukcije, pogledajte:
• Reprodukcija datoteka na USB memorijskom uređaju ili
uređaju iPod/iPhone na strani 40.
• Reprodukcija komercijalnih video diskova na strani 41.
• Reprodukcija komercijalnih audio diskova na strani 41.
• Reprodukcija diska sa snimljenim sadržajem korisnika
na strani 42.
Da biste reprodukovali ili prikazali stavke sa liste
Moja lista, postupite na jedan od sledećih načina:
• Koristite tastere ◄► da biste izabrali stavku
koju želite da gledate ili reprodukujete, a
zatim pritisnite taster E. Da biste prikazali
ili reprodukovali drugu stavku, pritisnite taster
RETURN ('), a zatim ponovite postupak koji je
objašnjen u prvoj rečenici.
Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 39
39 |
2012-02-22 오후 5:11:39
Reprodukcija Medija
Reprodukcija datoteka na USB
memorijskom uređaju ili uređaju
iPod/iPhone
Možete reprodukovati multimedijalne datoteke
koje se nalaze na USB uređaju.
1 . Kada je proizvod isključen, povežite USB
memorijski uređaj ili iPod/iPhone.
2 . Uključite proizvod. Kada se pojavi glavni
ekran, izaberite AllShare Play > Vid. zapisi,
Fotografije ili Muzika > Povezan uređaj, a
zatim pritisnite taster E.
Funkcija
Podešavanja
Bezbedno uklanjanje USB-a d WPS(PBC)
ILI
1-1. Kada je proizvod uključen, povežite USB
memorijski uređaj ili iPod/iPhone.
2-1. Kada se pojavi donji ekran, koristite tastere
▲▼ da biste izabrali vrstu sadržaja koji želite
da gledate ili reprodukujete, a zatim pritisnite
taster E.
AllShare Play
Priključen nov uređaj
Reprodukujtee video zapise, fotografije ili muziku sa dis
diska
k ili povezanih
USB
DISK
uređaja.
Vid. zapisi
Fotografije
Muzika
" Ulaz ' Nazad
Smart Hubb
Funkcija
4 . Koristeći tastere ▲▼◄► na daljinskom
upravljaču, izaberite željene sadržaje. Da biste
otvorili fasciklu, izaberite je, a zatim pritisnite
taster E. Da biste reprodukovali datoteku,
izaberite je, a zatim pritisnite taster E.
5 . Pritisnite taster RETURN (') da biste izašli iz
fascikle ili da biste se vratili na glavni ekran.
| OPREZ |
Možete reprodukovati video samo kada koristite iPod priključnu
bazu.
| NAPOMENA |
AllShare Play
Reprodukujte video zapise, fotografije ili muziku sa diska ili povezanih
uređaja.
Smart Hub
3 . Prikazuje se vrsta sadržaja koji ste izabrali
na povezanom uređaju. Zavisno od načina
na koji je sadržaj uređen, videćete fascikle,
pojedinačne datoteke ili oboje.
PPodešavanja
USB memorijski uređaj morate bezbedno da uklonite
pomoću funkcije „Bezbedno uklanjanje USB-a“ kako
bi se sprečilo moguće oštećenje USB memorije. Pritisnite
taster HOME da biste prešli na početni meni, izaberite
ŽUTI (C) taster i pritisnite taster E.
Meni Fotografije ne podržava iPad ili iPhone uređaje.
Na TV uređaju će se pojaviti samo ekran za reprodukciju.
Pogledajte ostale iPod ekrane na iPod plejeru.
Ako povezani iPod ne podržava video reprodukciju,
pojavljuje se poruka "Reprodukcija video datoteka nije
podržana na ovom modelu iPod-a.". kada izaberete
meni Video.
Modeli iPod/iPhone uređaja koji se
mogu koristiti sa ovim proizvodom
iPod touch 3./2./1. generacije
iPod classic / iPod sa videom
iPod sa konektorom za priključnu bazu
iPod sa točkićem za klik
iPod nano 5./4./3./2. generacije
iPhone 4S / iPhone 4
iPhone 3GS / iPhone 3G / iPhone
Bezbedno uklanjanje USB-a d WPS(PBC)
| NAPOMENA |
Iako će proizvod prikazati sve dostupne fascikle, prikazaće
se samo datoteke sa tipom sadržaja koji ste odabrali u 2.
koraku ili koraku 2-1. Na primer, ako ste izabrali muziku,
moći ćete da vidite samo muzičke datoteke. Ovaj izbor
možete da promenite korišćenjem funkcije AllShare Play.
| 40 Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 40
2012-02-22 오후 5:11:53
Ekran Funkcija
Takođe možete da promenite izvore pritiskom na taster
Funkcija u gornjem desnom uglu daljinskog upravljača.
Da biste pristupili ekranu Funkcija, izaberite ikonu
Funkcija na glavnom ekranu, a zatim pritisnite
taster E.
1 . Stavite unapred snimljeni komercijalni audio
disk u fioku za disk tako da nalepnica na disku
bude okrenuta na gore a zatim zatvorite fioku
za disk. Pojavljuje se ekran AllShare Play Music
sa listom svih numera. Reprodkcija prve numere
započinje automatski.
AllShare Play / Muzika /
Opcije na ekranu Funkcija
Da biste izabrali opciju, označite je korišćenjem
tastera ▲▼, a zatim pritisnite taster E.
Digit. ulaz
Izaberite da biste slušali digitalni audio
izvor povezan na Digitalni audio ulaz
konektor.
AUX
Izaberite da biste slušali zvuk sa
analognog audio izvora povezanog na
Audio ulaz konektor.
Remote iPod
Izaberite da biste slušali muziku ili
gledali video sa iPod-a priključenog na
iPod konektor.
HDMI IN 1
Izaberite da biste gledali video zapis sa
uređaja povezanog sa HDMI ULAZ 1.
HDMI IN 2
Izaberite da biste gledali video zapis sa
uređaja povezanog sa HDMI ULAZ 2.
1 / 17
Audio CD
► TRACK 001
03:59
TRACK 002
04:34
04
34
TRACK 003
04:24
TRACK 004
04:01
TRACK 005
04:26
TRACK 006
05:07
TRACK 007
04:47
TRACK 008
03:59
TRACK 009
04:34
TRACK 010
04:02
Reprodukcija Medija
| NAPOMENA |
05
Na ekranu Funkcija možete izabrati audio i/ili video
ulazni izvor koji ćete gledati ili slušati.
Reprodukcija komercijalnih audio
diskova
‫ ٭‬TRACK 001
00:00 / 03:59
b Prem. str. / Alatke ' Nazad
2 . Da biste reprodukovali pojedinačnu numeru,
koristite tastere ▲▼ na daljinskom upravljaču
da biste izabrali numeru, a zatim pritisnite taster
E.
Kontrole ekrana Muzika
Pauziranje numere.
Reprodukcija numere.
Tuner
Izaberite da biste slušali FM radio.
Bluetooth
Izaberite da biste slušali muziku sa
Bluetooth uređaja.
Ponavljanje jedne numere ili svih
numera.
Reprodukcija numera u slučajnom
redosledu.
Prikazivanje ekvilajzera.
Reprodukcija komercijalnih video
diskova
1 . Stavite disk u fioku za disk tako da nalepnica
na disku bude okrenuta na gore a zatim
zatvorite fioku za disk. Reprodukcija počinje
automatski. Ako se reprodukcija ne pokrene
automatski, pritisnite taster 6 na daljinskom
upravljaču ili izaberite opciju AllShare Play na
glavnom ekranu, a zatim pritisnite taster E.
Pogledajte „Reprodukovanje video, foto ili
muzičkog sadržaja“ na strani 39.
Ručno podešavanje ekvilajzera.
(Samo kada je uključen mod
ekvilajzera)
| NAPOMENA |
Kontrole za ekran Muzika su dostupne samo kada se numera
reprodukuje.
Sve kontrole se ne pojavljuju u isto vreme.
Za više informacija o reprodukciji muzike, pređite na odeljak
"Kontrola reprodukcije muzike" na strani 46.
Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 41
41 |
2012-02-22 오후 5:12:07
Reprodukcija Medija
Reprodukcija diska sa snimljenim
sadržajem korisnika
Možete da reprodukujete multimedijske datoteke
koje ste snimili na DVD ili CD diskovima.
1 . Stavite disk koji je snimio korisnik u fioku
za disk tako da nalepnica na disku bude
okrenuta na gore a zatim zatvorite fioku za
disk. Pojavljuje se prozor Povezan uređaj.
Za više informacija o reprodukovanju fotografskog
sadržaja, idite na „Reprodukovanje fotografskih sadržaja
i korišćenje menija Alatke kada je datoteka istaknuta“, na
stranama 49~51.
Za više informacija o reprodukciji video sadržaja, pređite
na odeljak "Kontrola video reprodukcije" na strani 44.
Korišćenje funkcije AllShare mreže
2 . Koristite tastere ▲▼ da biste izabrali željeni
sadržaj za pregled ili reprodukciju - Video,
Fotografije ili Muzika - a zatim pritisnite taster
E.
AllShare omogućava reprodukciju video zapisa,
fotografija ili muzike koja se nalazi na računaru ili
DLNA kompatibilnom uređaju preko proizvoda koji
koristi bežičnu mrežnu vezu.
| NAPOMENA |
Da preuzmete AllShare softver
Iako će proizvod prikazati fascikle za svaki tip sadržaja,
prikazaće se samo datoteke sa tipom sadržaja koji ste
odabrali u 2. koraku. Na primer, ako ste izabrali muziku,
moći ćete da vidite samo muzičke datoteke. Ovaj izbor
možete da promenite korišćenjem funkcije AllShare Play.
Da biste koristili AllShare na vašem računaru ili
DLNA uređaju, morate instalirati AllShare softver
na računaru. Na web lokaciji Samsung.com
možete preuzeti računarski softver i dobiti detaljna
uputstva za korišćenje AllShare.
3 . Koristite tastere ▲▼◄► za izbor fascikle
koja sadrži tip sadržaja koji ste izabrali u 2.
koraku, a zatim pritisnite taster E.
4 . Ako ste izabrali opciju Muzika, pojavljuje se
ekran Allshare Play Music sa listom muzičkih
datoteka na disku. Koristite tastere ▲▼ za
izbor datoteke koju želite reprodukovati, a
zatim pritisnite taster E.
5 . Ako ste izabrali opciju Fotografije, pojavljuje
se ekran Allshare Play Photos sa listom
fotografija na disku. Koristite tastere ▲▼◄►
za izbor fotografije koju želite pregledati, a
zatim pritisnite taster E.
6 . Ako ste izabrali opciju Vid. zapisi, pojavljuje
se ekran Allshare Play Videos sa listom video
datoteka na disku. Koristite tastere ▲▼◄►
za izbor video zapisa koji želite pogledati, a
zatim pritisnite taster E.
1 . Posetite www.samsung.com.
| NAPOMENA |
Za fascikle Muzika i Video možete i pritisnuti taster
TOOLS na daljinskom upravljaču, a zatim izabrati opciju
Reprodukuj fasciklu da biste automatski reprodukovali ili
pregledali sve datoteke u fascikli. Prvo izaberite fasciklu
pre nego što pritisnete taster TOOLS.
Za više informacija o reprodukciji muzike, pređite na
odeljak "Kontrola reprodukcije muzike" na strani 46.
2 . Kliknite na Podrška pri vrhu strane.
3 . Na stranici Podrška, unesite broj modela
svog proizvoda u polje Broj modela.
4 . Na stranici koja se pojavi kliknite na Pribavi
preuzimanja na levoj strani ispod opcije
Preuzimanja.
Pojavljuje se Centar za preuzimanje.
5 . Na stranici Centar za preuzimanje, kliknite na
karticu Softver.
6 . Na kartici za softver, kliknite na ikonu
datoteke sa desne strane linije AllShare.
7 . U prozoru koji se pojavi kliknite na Sačuvaj
datoteku.
8 . Pronađite instalacionu datoteku AllShare na
disku, a zatim dva puta kliknite na nju.
9 . U prozoru koji se pojavi, kliknite na Pokreni,
a zatim sledite uputstva koja se pojavljuju na
ekranu.
Preuzmite priručnik za instalaciju AllShare/uputstvo
za upotrebu na istoj kartici Softver tako što ćete
kliknuti na simbol odgovarajuće PDF datoteke u
koloni sa datotekama na desnoj strani. Datoteka
u PDF formatu će se preuzeti i otvoriti. Možete da
pogledate i/ili sačuvate datoteku.
| 42 Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 42
2012-02-22 오후 5:12:16
Proizvod
AllShare veza
Reprodukcija
datoteka na
računaru
1 . Povežite proizvod, računar i/ili DLNA
kompatibilan mobilni telefon na istu bežičnu
mrežu.
2 . Sledite uputstva u priručniku za instalaciju
AllShare/uputstvu za upotrebu da biste
postavili uređaje i datoteke za reprodukciju ili
pregled.
3 . Na početnom ekranu proizvoda izaberite
AllShare Play, a zatim pritisnite taster E.
Pojavljuje se ekran AllShare Play.
4 . Izaberite povezani DLNA kompatibilan
uređaj na vašem računaru, a zatim pritisnite
taster E. Pojavljuje se lista na ekranu sa
dostupnim datotekama.
5 . Izaberite datoteku koju želite da reprodukujete
ili gledate, a zatim pritisnite taster E.
PC
Proizvod
AllShare veza
Reprodukcija
datoteka na računaru
Kontrola PC datoteka
ka proizvodu
Reprodukcija Medija
PC
Kontrola reprodukcije sadržaja koji
se nalazi na računaru pomoću vašeg
pametnog telefona
05
Reprodukcija sadržaja koji se nalazi na
računaru ili DLNA uređaju putem ovog
proizvoda
Pametan telefon
(dostupno samo sa Samsung telefonima koji
podržavaju AllShare funkciju.)
1 . Povežite proizvod, računar i DLNA
kompatibilan mobilni telefon na istu bežičnu
mrežu.
2 . Sledite uputstva u priručniku za instalaciju
AllShare/uputstvu za upotrebu da biste
postavili uređaje i datoteke za reprodukciju ili
pregled.
3 . Pomoću AllShare softvera na računaru,
potvrdite da je telefon povezan.
4 . Na telefonu, izaberite datoteku koju želite
pregledati ili reprodukovati, a zatim odaberite
Blu-ray proizvod kao uređaj za reprodukciju.
5 . Na telefonu pokrenite reprodukciju.
Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 43
43 |
2012-02-22 오후 5:12:18
Reprodukcija Medija
Kontrola video reprodukcije
Možete da kotrolišete reprodukciju video datoteka koje se nalaze na Blu-ray, DVD ili CD diskovima i na USB
memorijskim uređajima. Zavisno od diska, neke od funkcija opisane u ovom priručniku možda neće biti dostupne.
Tasteri na daljinskom upravljaču za reprodukciju video zapisa
DISC MENU
TITLE MENU
0

POPUP
Korišćenje menija diska, menija naslova,
iskačućeg menija i liste naslova
DISC MENU
Tokom reprodukcije, pritisnite ovaj taster
za prikaz menija diska.
TITLE MENU
Tokom reprodukcije, pritisnite ovaj taster
za prikaz menija naslova.
• Ako vaš disk ima listu za reprodukciju,
pritisnite ZELENI (B) taster da biste
prešli na listu za reprodukciju.
POPUP MENU
Tokom reprodukcije, pritisnite ovaj taster
za prikaz iskačućeg menija.
MUTE
FULL SCREEN

HOME
REPEAT
Ponavljanje reprodukcije
Ponavljanje
poglavlja ili
naslova
Ponavljanje
deonice
1 . Tokom reprodukovanja pritisnite taster
REPEAT na daljinskom upravljaču.
2 . Pritiskajte tastere ▲▼ da biste
izabrali Poglavlje, Svi ili Naslov, a
zatim pritisnite taster E.
| NAPOMENA |
Na ekranu se možda neće odmah
prikazati Poglavlje ili Naslov. Nastavite da
pritiskate tastere ▲▼ dok se vaš izbor
ne bude našao unutar plavog polja.
3 . Za povratak na normalnu reprodukciju
pritisnite ponovo taster REPEAT, a
zatim pritiskajte tastere ▲▼ da biste
izabrali Isklj. i pritisnite taster E.
1 . Tokom reprodukovanja pritisnite taster
REPEAT na daljinskom upravljaču.
2 . Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali
Ponovi od A - B.
| NAPOMENA |
Na ekranu se možda neće odmah prikazati
Ponovi A-B. Nastavite da pritiskate tastere
▲▼ dok se opcija Ponovi A-B ne nađe u
plavom polju.
3 . Pritisnite taster E na mestu od kog želite
da počne ponavljanje reprodukcije (A).
4 . Pritisnite taster E na mestu na kome želite
da se završi ponavljanje reprodukcije (B).
5 . Za povratak na normalnu reprodukciju,
ponovo pritisnite taster REPEAT.
6 . Pritisnite taster E.
| NAPOMENA |
Tačku (B) morate da podesite najmanje 5
sekundi kasnije u odnosu na tačku (A).
DISC MENU ili Tokom reprodukcije, pritisnite ovaj taster
TITLE MENU za prikaz liste naslova.

Tasteri za kontrolu reprodukovanja
Ovaj proizvod ne reprodukuje zvuk u modu
pretraživanja, modu polako ili korak-po-korak.
6
Počinje reprodukciju.
5
Zaustavlja reprodukciju.
7
Pauzira reprodukciju.
Brza
reprodukcija
U toku reprodukcije pritisnite taster 3 ili
.
Svaki put kada pritisnete taster 3 ili brzina reprodukcije će se promeniti.
Usporena
reprodukcija
U modu pauze, pritisnite taster .
Svaki put kada pritisnete taster brzina
reprodukcije će se promeniti.
Reprodukcija U modu pauze, pritisnite taster 7.
korak-poSvaki put kada pritisnete taster 7
korak
pojaviće se novi kadar.
Prestupna
reprodukcija
U toku reprodukcije pritisnite taster 1 ili
2.
Svaki put kada pritisnete taster 1 ili
2, disk prelazi na prethodno ili sledeće
poglavlje ili datoteku.
| 44 Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 44
2012-02-22 오후 5:12:29
Meni koji se pojavljuje samo kada se
U toku reprodukcije pritisnite taster TOOLS.
reprodukuje BD/DVD disk
Režim
ponavljanja
Izaberite da biste ponovili određeni
naslov, poglavlje (samo na BD/DVD
diskovima) ili označenu sekciju.
Funkcioniše isto kao taster REPEAT.
Pogledajte stranu 44.
Ceo ekran
Izaberite da biste podesili željenu
veličinu celog ekrana. Možete izabrati
Original, Mod1 (veći) i Mod2 (najveći).
Izaberite da postavite režim slike.
- Dinamična : Izaberite ovu postavku
da povećate oštrinu.
- Standardno : Izaberite ovu postavku
za većinu aplikacija prikazivanja.
- Film : Ovo je najbolja postavka za
gledanje filmova.
- Korisnik : Omogućava vam da
podesite oštrinu i funkciju redukcije
šuma.
Režim slike
Režim
ekvilajzera
| NAPOMENA |
Možete da izaberete korisnika i
pojaviće se ekran za korisničke
postavke. Izaberite opciju, pritisnite
E, koristite tastere ◄► da
biste izvršili podešavanja, a zatim
pritisnite E. Pritisnite taster
RETURN (') da biste se vratili
nazad na meni TOOLS.
Kada koristite BD wise funkciju, ovaj
meni se neće pojaviti.
Reprodukuj od
početka
Izaberite da biste reprodukovali film od
početka.
Pretr. poglavlja
Izaberite da biste prešli na poglavlje
koje želite da gledate.
Zvuk
Izaberite da biste podesili željeni audio
jezik.
- Ovom funkcijom možete upravljati
i pritiskanjem tastera AUDIO na
daljinskom upravljaču.
Titlovi
Izaberite da biste podesili željeni jezik
titla.
- Ovom funkcijom možete upravljati i
pritiskanjem tastera SUBTITLE na
daljinskom upravljaču.
Ugao
Za prikazivanje scene iz drugog ugla.
Opcija Ugao prikazuje broj uglova
dostupnih za prikazivanje (1/1, 1/2,
1/3, itd.).
BONUSVIEW
video /
BONUSVIEW
audio
Izaberite da biste podesili željenu
bonusview opciju.
Reprodukcija Medija
Potraži naslov
Potraži vreme
Izaberite da biste prešli na željeni
naslov, ako na disku ima više od
jednog naslova, na željenu scenu ili,
korišćenjem opcije Potraži vreme,
na određeno mesto u filmu ili video
zapisu. Pomoću opcije Potraži vreme
označavate određeno mesto unosom
vremenske koordinate u sledećem
formatu 00:00:00 (sati, minuti,
sekunde) putem daljinskog upravljača.
05
Korišćenje menija ALATKE
Meni koji se pojavljuje samo kada se
reprodukuje datoteka
Idi na Video
zapise
Prelazak na ekran liste video zapisa.
Pretraga scene
Pretraživanje video datoteke po
scenama.
Informacije
Proverite informacije o video datoteci.
| NAPOMENA |
U zavisnosti od diska ili memorijskog uređaja, meni Alatke
se može razlikovati. Možda neće biti prikazane sve opcije.
Izaberite da biste koristili ekvilajzer.
Izaberite da biste podesili ekvilajzer.
Postavke
ekvilajzera
| NAPOMENA |
Pojavljuje se samo kada je mod
ekvilajzera uključen.
Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 45
45 |
2012-02-22 오후 5:12:35
Reprodukcija Medija
Nasumično ponavljanje numera na
audio CD disku
Kontrola reprodukcije muzike
Možete da kotrolišete reprodukciju muzičkog
sadržaja koji se nalazi na DVD, CD ili USB
memorijskom uređaju.
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
Možete da podesite da proizvod reprodukuje
numere na audio CD disku (CD-DA/MP3) po
slučajnom redosledu.
1 . Tokom reprodukcije, koristite taster ► da
u donjem desnom uglu
biste izabrali
ekrana, a zatim pritisnite taster E.
2 . Koristite tastere ▲▼ da biste podesili
Nasumičan režim Uklj. ili Isklj., a zatim
pritisnite taster E.
7
8
9
Kreiranje liste za reprodukciju
Tasteri na daljinskom upravljaču za
reprodukciju muzike
RDS DISPLAY
6
TA
DISC MENU
TITLE MENU
0
POPUP
5
MUTE
4
1
1
2
3
Brza reprodukcija (samo Audio CD (CD-DA))
U toku reprodukcije pritisnite taster 3 ili .
Svaki put kada pritisnete taster 3 ili brzina
reprodukcije će se promeniti.
2 Taster 7 : Pauziranje numere.
3 Taster 6 : Reprodukuje trenutno izabranu numeru.
4 Taster 5 : Zaustavlja numeru (pesmu).
Preskoči : U toku reprodukcije pritisnite taster
5 1 ili 2 da biste prešli na prethodnu ili sledeću
muziku na listi.
NUMERIČKI tasteri : Tokom reprodukcije liste za
6 reprodukciju, pritisnite broj željene numere. Izabrana
numera se reprodukuje.
Ponavljanje numera na audio CD disku
Možete da podesite da proizvod reprodukuje
numere na audio CD disku (CD-DA/MP3).
1 . Tokom reprodukcije, koristite taster ► da
biste izabrali
u donjem desnom uglu
ekrana, a zatim pritisnite taster E.
2 . Koristite tastere ▲▼ da bist izabrali režim
ponavljanja koji želite – Isklj., Jed. pesma ili
Svi – a zatim pritisnite taster E.
AllShare Play / Muzika /
1 / 17
Audio CD
► TRACK 001
03:59
TRACK 002
04 34
04:34
TRACK 003
04:24
TRACK 004
04:01
TRACK 005
04:26
TRACK 006
05:07
TRACK 007
04:47
TRACK 008
03:59
TRACK 009
04:34
TRACK 010
04:02
‫ ٭‬TRACK 001
00:00 / 03:59
b Prem. str. / Alatke ' Nazad
1 . Kada je prikazan ekran za reprodukciju
pritisnite taster TOOLS. Pojavljuje se meni
Alatke.
2 . Koristite tastere ▲▼ da biste izabrali opciju
Reprod. izbora, a zatim pritisnite taster E.
Pojavljuje se ekran Reprod. izbora.
3 . Pritiskajte ▲▼ da biste izabrali numeru, a
zatim pritisnite taster E. Potvrdni okvir se
pojavljuje na levoj strani numere.
4 . Ponovite 3. korak da biste izabrali i označili
dodatne numere.
5 . Da biste uklonili numeru sa liste, pređite na
numeru, zatim pritisnite ponovo taster E.
Znak potvrde uz numeru će biti poništen.
6 . Kada to uradite, pritisnite taster ► da biste
izabrali Reprod., a zatim pritisnite taster E.
Ponovo se pojavljuje ekran za reprodukciju
muzike samo sa numerama koje ste označili.
Izabrane numere se automatski reprodukuju.
| NAPOMENA |
Na Audio CD-u (CD-DA) možete da kreirate listu za
reprodukciju sa do 99 numera.
Ako ste kreirali listu za reprodukciju, opcija Reprod. izbora
se menja opcijom Uredi listu u meniju Alatke.
Na ekranu Reprod. izbora takođe možete izabrati Izbor
svih, Opozovi izbor svega i Otkaži.
| 46 Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 46
2012-02-22 오후 5:12:36
Muziku možete ripovati sa muzičkog CD-a na
USB uređaj umetnut u USB konektor.
1 . Ubacite USB uređaj u USB konektor
na prednjem delu proizvoda, a zatim na
daljinskom upravljaču pritisnite taster
RETURN (').
2 . Umetnite disk sa koga želite da kopirate u
proizvod i zatvorite fioku za disk.
3 . Kada je prikazan ekran za reprodukciju
pritisnite taster TOOLS. Pojavljuje se meni
Alatke.
4 . Koristite tastere▲▼ da biste izabrali Rip, a
zatim pritisnite taster E. Pojavljuje se ekran
Rip.
5 . Pritiskajte ▲▼ da biste izabrali numeru, a
zatim pritisnite taster E. Potvrdni okvir se
pojavljuje na levoj strani numere.
6 . Ponovite 5. korak da biste izabrali i označili
dodatne numere.
7 . Da biste uklonili numeru sa liste, pređite na
numeru, zatim pritisnite ponovo taster E.
Znak potvrde uz numeru će biti poništen.
8 . Kada to uradite, pritisnite taster ► da biste
izabrali Rip, a zatim pritisnite taster E.
Pojavljuje se prozor "Rip".
9 . Pritisnite taster E da biste započeli
postupak ripovanja. Pojavljuje se iskačuća
traka za završetak ripovanja.
10 . Kada je ripovanje završeno, pojavljuje se
poruka “Ripovanje je završeno.”. Message
appears. Pritisnite taster E.
| NAPOMENA |
Kada je ripovanje završeno, na USB-u se kreira fascikla
MP.
Korišćenje Bluetooth-a
Možete da koristite Bluetooth uređaj da biste
uživali u muzici sa stereo zvukom visokog
kvaliteta, bez ijednog kabla!
Šta je Bluetooth?
Bluetooth je tehnologija koja omogućava lako
međusobno povezivanje Bluetooth-kompatibilnih
uređaja putem bežične veze kratkog dometa.
• Bluetooth uređaj može da prouzrokuje šum ili
neispravnost, što zavisi od upotrebe.
- Kada je deo tela u kontaktu sa prijemnim/
predajnim sistemom Bluetooth uređaja ili
kućnog bioskopa.
- Električna kolebanja zbog prepreka od strane
zida, ćoška ili pregrade.
- Električno ometanje od strane uređaja koji
koriste isti frekventni opseg, uključujući i
medicinsku opremu, mikrotalasne pećnice i
bežični LAN.
• Uparite kućni bioskop sa Bluetooth uređajem
održavajući malo rastojanje.
• Što je rastojanje između kućnog bioskopa i
Bluetooth uređaja veće, to je kvalitet lošiji. Ako
rastojanje premaši radni domet Bluetooth-a,
veza se gubi.
• U područjima sa slabim prijemom, Bluetooth
veza možda neće funkcionisati pravilno.
• Kućni bioskop ima efektivan domet prijema do
10 metara u svim smerovima ako ne postoje
prepreke. Veza će biti automatski prekinuta ako
rastojanje bude van ovog dometa. Čak i u ovom
opsegu, kvalitet zvuka može da se naruši zbog
prepreka kao što su zidovi ili vrata.
• Bežični uređaj može tokom rada uzrokovati
električne smetnje.
Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 47
Reprodukcija Medija
Ripovanje
11 . Pritisnite taster RETURN (') da biste se
vratili nazad u ekran za reprodukciju.
05
• Izaberite Izbor svih da biste izabrali sve numere. Na taj
način se poništava vaš izbor pojedinačnih numera. Kada
pritisnete taster RETURN (') na daljinskom upravljaču
ili izaberete Reprod., a zatim pritisnete taster E sve
numere će se pojaviti na ekranu za reprodukciju muzike
i proizvod će započeti reprodukciju svih numera od
numere 001.
• Izaberite Opozovi izbor svega da biste opozvali izbor
svih izabranih numera. Zatim izaberite pojedine numere
ili koristite komandu Izbor svih da biste izabrali sve
numere i pritisnite taster RETURN (') na daljinskom
upravljaču ili izaberite Reprod., a zatim pritisnite taster
E. Ako ne upotrebite komandu Izbor svih ili ne
izaberete pojedinačne numere, lista za reprodukciju se
neće promeniti.
• Otkaži otkazuje bilo kakve izmene koje ste napravili
na ekranu za reprodukciju izabranog. Kada se vratite
na ekran za reprodukciju, lista za reprodukciju ostaće
nepromenjena.
47 |
2012-02-22 오후 5:12:50
Reprodukcija Medija
Za povezivanje kućnog bioskopa na
Bluetooth uređaj
Povezati
Bluetooth uređaj
Proverite da li Bluetooth uređaj podržava Bluetooth
kompatibilne stereo slušalice.
1 . Pritisnite taster FUNCTION na daljinskom
upravljaču proizvoda da biste prikazali BT
poruku.
• Videćete WAIT na 2 sekunde, a zatim
READY na prednjem displeju kućnog
bioskopa.
2 . Izaberite Bluetooth meni na Bluetooth uređaju
koji želite da povežete. (pogledajte korisničko
uputstvo za Bluetooth uređaj)
3 . Izaberite meni za stereo slušalice kod
Bluetooth uređaja.
• Videćete spisak skeniranih uređaja.
4 . Izaberite "SamsungHTS-XXXXXX" iz
dobijenog spiska.
• Kada je kućni bioskop povezan sa
Bluetooth uređajem, na prednjem displeju
će se prikazati ime povezanog Bluetooth
uređaja, praćeno tekstom Kućni bioskop.
5 . Reprodukujte muziku na povezanom uređaju.
• Možete da slušate muziku koja se
reprodukuje na povezanom Bluetooth
uređaju preko sistema kućnog bioskopa.
| NAPOMENA |
Kućni sistem podržava samo SBC podatke srednjeg
kvaliteta (do 237kbps@48kHz), ali ne podržava SBC
podatke visokog kvaliteta (328kbps@44,1kHz).
AVRCP funkcija je podržana i može raditi drugačije, u
skladu sa specifikacijama drugog uređaja.
Povežite samo sa Bluetooth uređajem koji podržava A2DP
profil.
Moguće je istovremeno uparivati samo jedan Bluetooth
uređaj.
Proizvod možda neće pravilno vršiti pretraživanje ili
povezivanje u sledećim slučajevima:
- Ako se u okolini kućnog bioskopa emituju jaki električni
talasi.
- Ako se sa proizvodom istovremeno uparuje nekoliko
Bluetooth uređaja.
- Ako je Bluetooth uređaj isključen, nije na mestu ili je
neispravan.
- Obratite pažnju da uređaji kao što su mikrotalasne
pećnice, adapter za bežičnu LAN vezu, neonske
sijalice i plinski šporeti koriste isti frekventni opseg
kao i Bluetooth uređaj, što može uzrokovati električne
smetnje.
Da raskinete vezu Bluetooth uređaja i
kućnog bioskopa
Možete da raskinete vezu između kućnog
bioskopa i Bluetooth uređaja. (pogledajte
korisničko uputstvo za Bluetooth uređaj)
• Kućni bioskop će biti iskopčan.
• Kada sistem kućnog bioskopa prekine vezu sa
Bluetooth uređajem, kućni bioskop će prikazati
DISCONNECTED na prednjem displeju.
Da raskinete vezu kućnog bioskopa i
Bluetooth uređaja
Pritisnite taster (
) na prednjoj ploči kućnog
bioskopa da biste prebacili iz režima BT u drugi
režim ili isključili kućni bioskop.
• Osim ako se ne isključi usled konverzije funkcije,
povezani Bluetooth uređaj će sačekati izvesno
vreme na odgovor kućnog bioskopa pre nego
što raskine vezu. (Vreme raskidanja veze može
da se razlikuje, zavisno od Bluetooth uređaja)
• Uređaj koji je trenutno povezan biće iskopčan.
| NAPOMENA |
U režimu Bluetooth povezivanja, Bluetooth veza se može
izgubiti ako se poveća rastojanje između sistema kućnog
bioskopa i Bluetooth uređaja (10 m). Ako se rastojanje
vrati na efektivan domet ili ako ponovo pokrenete
Bluetooth uređaj, moraćete ponovo da ga povežete.
Ako se Bluetooth uređaj vrati u efektivan domet, možete
ponovo pokrenuti uparivanje sa Bluetooth uređajem.
U režimu BT funkcije, čuvar ekrana će raditi ako je uređaj
poslednjih 5 minuta bio u stanju pripravnosti. Zatim, da
biste povezali BT uređaj, isključite čuvar ekrana i povežite
ga. Da biste isključili čuvar ekrana, pritisnite bilo koji
taster na daljinskom upravljaču. (npr. taster za jačinu
zvuka itd.)
| 48 Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 48
2012-02-22 오후 5:12:51
Reprodukovanje foto sadržaja
U toku reprodukcije pritisnite taster TOOLS.
Idi na Listu
fotogr.
Izaberite da biste pristupili listi
fotografija na trenutnom mediju.
Pokreni
projekciju
slajdova
Izaberite da biste pokrenuli prikazivanje
slajdova.
Brzina prezent.
Izaberite za podešavanje brzine
prikazivanja slajdova.
Prikaz
prezentacije
Izaberite za podešavanje specijalnih
efekata za prikazivanje slajdova.
Poz. muz. je
uključena
Izaberite ako želite da slušate muziku
dok gledate slajdove.
Postavka
pozadinske
muzike
Izaberite da biste podesili pozadinsku
muziku.
Režim slike
Izaberite da postavite podešavanja
slike.
- Dinamična : Izaberite za povećanje
oštrine.
- Standardno : Izaberite ovu postavku
za većinu aplikacija prikazivanja.
- Film : Ovo je najbolja postavka za
gledanje filmova.
- Korisnik : Omogućava vam da
podesite oštrinu i funkciju redukcije
šuma.
Da biste omogućili funkciju pozadinske muzike, datoteka
fotografije mora da se nalazi na istom memorijskom
mediju kao i muzička datoteka. Međutim, na kvalitet
zvuka može uticati bitska brzina MP3 datoteke, veličina
fotografije i način kodiranja.
Ne možete da uvećate titl ili PG grafiku u modu prikaza na
celom ekranu.
Korišćenje menija Alatke kada je
datoteka istaknuta
Kada je datoteka istaknuta, pritisnite taster
TOOLS.
Pregled
Izaberite da biste pristupili opcijama
za sortiranje: Izvođač, Žanr, Mesečno,
Najstarije, itd. Opcije sortiranja koje
se pojavljuju zavise od memorije i tipa
medija.
Prikaz fascik.
Pojavljuje se u ekranu funkcije
prikazivanja. Izaberite da biste prikazali
sve fascikle na memorijskom uređaju.
Naslov
Pojavljuje se u ekranu funkcije
prikazivanja. Izaberite da biste prema
naslovu sortirali sve fotografije ili video
zapise na memorijskom uređaju.
Izvođač
Pojavljuje se u ekranu funkcije
prikazivanja. Izaberite da biste prema
naslovu sortirali sve fotografije ili video
zapise na memorijskom uređaju.
Album
Pojavljuje se u ekranu funkcije
prikazivanja. Izaberite opciju za
sortiranje prema albumu i naknadni
prikaz svih muzičkih numera na
memorijskom uređaju.
Žanr
Pojavljuje se u ekranu funkcije
prikazivanja. Izaberite opciju za
sortiranje prema žanru i naknadni
prikaz svih muzičkih numera na
memorijskom uređaju.
Najstarije
Pojavljuje se u ekranu funkcije
prikazivanja. Izaberite za sortiranje i
naknadni prikaz svih fotografija ili video
datoteka na memorijskom uređaju od
najkasnijeg do najranijeg datuma.
| NAPOMENA |
Kada koristite BD wise funkciju, ovaj
meni se neće pojaviti.
Zum
Izaberite ako želite da uvećate trenutnu
sliku. (Uvećano do 4 puta)
Okreni
Izaberite ako želite da rotirate sliku.
(Slika će se rotirati ili u smeru ili
suprotno smeru kretanja kazaljke na
satu).
Informacije
Prikazuje informacije o slici.
Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 49
Reprodukcija Medija
Korišćenje menija Alatke
U zavisnosti od diska ili memorijskog uređaja, meni Alatke
se može razlikovati. Možda neće biti prikazane sve opcije.
05
Možete da reprodukujete foto sadržaj koji se
nalazi na DVD disku, USB, mobilnom uređaju ili
računaru.
| NAPOMENA |
49 |
2012-02-22 오후 5:12:54
Reprodukcija Medija
Najnovije
Pojavljuje se u ekranu funkcije prikazivanja.
Izaberite za sortiranje i naknadni prikaz
svih fotografija ili video datoteka na
memorijskom uređaju od najranijeg do
najkasnijeg datuma.
Mesečno
Pojavljuje se u ekranu funkcije prikazivanja.
Izaberite da biste prema mesecu u kome
su kreirani sortirali sve fotografije ili video
zapise na memorijskom uređaju.
Reprod. izbora
Reprod. izbora vam omogućava da
izaberete muzičke, video i foto datoteke
za reprodukciju. Ona funkcioniše na
identičan način za sve medije. Donji
primer odnosi se na fotografije.
1. Na ekranu prikaza umanjenih
sličica, označite fotografiju, a zatim
pritisnite taster TOOLS na daljinskom
upravljaču.
2. U meniju Alatke izaberite opciju
Reprod. izbora, a zatim pritisnite
taster E.
3. Na ekranu za izbor, koristite tastere
▲▼◄► za izbor fotografije koju
želite pogledati, a zatim pritisnite
taster E.
Potvrdni okvir se pojavljuje na levoj
strani slike.
4. Ponovite 3. korak za svaku fotografiju
koju želite pregledati.
5. Da biste reprodukovali fotografiju,
izaberite je, a zatim pritisnite taster
E.
6. Kada to uradite, pritiskajte tastere
◄► da biste izabrali Reprod., a
zatim pritisnite taster E. Započinje
projekcija slajdova koja sadrži
izabrane fotografije.
7. Da biste pauzirali prikazivanje
slajdova, jednom pritisnite taster E.
Da biste ponovo pokrenuli prikazivanje
slajdova, ponovo pritisnite taster E.
8. Da biste zaustavili prikazivanje
slajdova, ponovo pritisnite taster
RETURN (').
| NAPOMENA |
Nakon što prikazivanje slajdova
započne, projekciju možete kontrolisati
pritiskom na taster TOOLS i
prikazivanjem menija Prikazivanje
slajdova. Pogledajte odeljak "Korišćenje
menija Alatke" na strani 49.
Izaberite Pošalji da biste poslali
izabrane datoteke na usluge Picasa,
Facebook, Cloud Storage, N Drive ili
Family Story.
Da biste koristili opciju Pošalji, potrebno
je da otvorite nalog na internet lokaciji,
a zatim se prijavite pomoću funkcije za
registraciju .
1. Pritiskajte ▲▼◄► da biste
izabrali datoteku, a zatim pritisnite
taster E.
2. Ponovite za svaku numeru ili
datoteku koju želite da pošaljete
Pošalji
| NAPOMENA |
Možete pomeriti i opciju Izbor svih
na desnoj strani, a zatim pritisnuti
taster E da biste izabrali sve
numere ili datoteke.
3. Na desnoj strani ekrana izaberite
Pošalji, a zatim pritisnite taster
E.
4. Koristite tastere ▲▼ da biste
izabrali internet lokaciju na koju
želite da pošaljete datoteke ili
numere, a zatim pritisnite taster
E.
Prijava/odjava
Funkcija za prijavu/odjavu omogućava
da se prijavite na vaš onlajn Samsung
nalog.
Izaberite za kreiranje liste za
reprodukciju ili dodavanje datoteka ili
numera u listu za reprodukciju.
Dodaj u listu
1. Izaberite Dodaj u listu, a zatim
pritisnite taster E.
2. Koristite tastere ▲▼◄► da
biste izabrali numeru ili datoteku, a
zatim pritisnite taster E.
3. Ponovite za svaku numeru ili
datoteku koju želite da dodate.
4. Na desnoj strani ekrana izaberite
Dodaj, a zatim pritisnite taster
E.
5. Na ekranu koji se pojavljuje, izvršite
neku od sledećih radnji:
• Izaberite listu za reprodukciju na
koju želite da dodate numere ili
datoteke i pritisnite taster E.
| 50 Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 50
2012-02-22 오후 5:12:55
Izaberite Uredi listu da biste uklonili
datoteke ili numere iz postojeće liste
za reprodukciju. Memorijski uređaj koji
sadrži listu za reprodukciju mora se
umetnuti ili priključiti na proizvod.
Uredi listu
1. Pritiskajte ▲▼◄► da biste
izabrali datoteku, a zatim pritisnite
taster E.
2. Ponovite za svaku numeru ili
datoteku koju želite da uklonite.
| NAPOMENA |
Možete pomeriti i opciju Izbor svih
na desnoj strani, a zatim pritisnuti
taster E da biste izabrali sve
numere ili datoteke.
3. Na desnoj strani ekrana izaberite
Ukloni, a zatim pritisnite taster
E.
Reprodukuj
trenutnu grupu
Ako ste sortiranje izvršili prema
kategoriji Izvođač, Žanr, Album, Naslov,
Najstarije, Najnovije ili Mesečno,
izaberite grupu koja je nastala
sortiranjem (na primer sve slike
snimljene avgusta), a zatim izaberite
Reprodukuj trenutnu grupu da biste
reprodukovali ili prikazali datoteke
samo iz te grupe.
Idi na Lis.za
repr.
Izaberite da biste prešli na odeljak
za reprodukciju u glavnom ekranu
AllShare.
Informacije
Prikazuje informacije o medijskoj
datoteci i sadržaju.
| NAPOMENA |
U zavisnosti od diska ili memorijskog uređaja, meni Alatke
se može razlikovati. Možda neće biti prikazane sve opcije.
Slušanje radija
Korišćenje tastera na daljinskom
upravljaču
1 . Pritisnite taster FUNCTION kako biste izabrali
FM.
2 . Podesite na željenu stanicu.
• Prethodno podešavanje 1 : Pritisnite taster
br. 5 da biste izabrali PRESET, a zatim
pritisnite taster TUNING/CH (,.) da biste
izabrali unapred podešenu stanicu.
- Da biste podesili unapred podešenu
stanicu, morate da dodate unapred
podešene stanice u memoriju proizvoda.
Za uputstva, pogledajte stranu 52.
• Ručno podešavanje : Pritisnite taster br.
5 da biste izabrali MANUAL, a zatim
pritiskajte taster TUNING/CH (,.) za
podešavanje niže ili više frekvencije.
• Automatsko podešavanje: Pritisnite taster
br. 5 da biste izabrali MANUAL, a zatim
pritisnite i zadržite taster TUNING/CH (,.)
za automatsko pretraživanje opsega.
Podešavanje Mono/Stereo
Pritisnite taster MO/ST.
• Svaki put kada se pritisne ovaj taster, zvuk se
prebacuje na STEREO ili MONO.
• U području lošeg prijema, izaberite MONO za
jasnije, neometane radio emisije.
Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 51
Reprodukcija Medija
Izbriši (Lista za
reprodukciju)
U zavisnosti od ekrana koji gledate,
izaberite ovu opciju za brisanje
datoteke sa prepisivog medija (kao što
je USB uređaj) ili za brisanje liste za
reprodukciju.
Šifrovanje
Šifrovanje – koje se menja prema
jeziku ili geografskom regionu – menja
način sortiranja proizvoda i način
prikaza datoteka ili numera, prikaze
datuma, itd. Izaberite Šifrovanje da
biste promenili šifrovanje tako da
odgovara vašem jeziku ili geografskom
regionu.
05
Dodaj u listu
(nastavak)
• Izaberite Pravi novo, a zatim
pritisnite taster E. Na tastaturi
koja se pojavljuje, kreirajte ime za
novu listu za reprodukciju. Unesite
brojeve pomoću numeričkih tastera
na daljinskom upravljaču.
Unesite slova pomoću tastera
▲▼◄► da biste pomerili
pokazivač, a zatim pritiskom na
taster E. Kada završite, pomerite
se do opcije ZAVRŠENO pri dnu
ekrana, a zatim pritisnite taster E.
51 |
2012-02-22 오후 5:12:57
Reprodukcija Medija
Podešavanje stanica
Primer: Memorisanje stanice FM 89,10.
1 . Pritisnite taster FUNCTION kako biste izabrali
FM.
2 . Pritisnite taster TUNING/CH (,.) da
izaberete <89.10>.
3 . Pritisnite taster TUNER MEMORY.
• Na displeju trepće BROJ.
4 . Ponovo pritisnite taster TUNER MEMORY.
• Pritisnite taster TUNER MEMORY pre nego
što BROJ nestane sa ekrana.
• Kada pritisnete taster TUNER MEMORY,
BROJ nestaje sa ekrana, a stanica se
smešta u memoriju.
5 . Da podesite drugu stanicu, ponovite korake 2
do 4.
• Da pređete na unapred podešenu stanicu,
pritisnite taster TUNING/CH (,.).
• CT (Vreme) : Dekodira sat realnog vremena iz
FM frekvencije. Neke stanice možda ne prenose
PTY, RT ili CT informacije, pa zato one možda
neće biti prikazane u svim slučajevima.
• TA (Saobraćajna obaveštenja) : TA ON/OFF (TA
UKLJUČENO/ISKLJUČENO) pokazuje da se
prenosi saobraćajno obaveštenje.
| NAPOMENA |
RDS možda neće pravilno funkcionisati ako podešena
stanica ne emituje pravilno RDS signal ili ako je signal
slab.
Za prikazivanje RDS signala
RDS signale koje šalje stanica možete videti na
displeju.
Pritisnite taster RDS DISPLAY dok slušate FM
stanicu.
• Svaki put kada pritisnete taster, prikaz na
displeju se menja da bi vam pokazao sledeće
informacije: PS NAME RT CT Frekvencija
O RDS emisiji
Korišćenje RDS sistema
PS
(programski
servis)
U toku traženja se prikazuje <PS NAME
(IME PS-a)>, a zatim će biti prikazana
imena stanica. <NO PS (NEMA PS-a)>
se pojavljuje ako se ne šalje signal.
RT
(radijski tekst)
U toku traženja se prikazuje <RT>,
a zatim će na displeju biti prikazane
tekstualne poruke koje šalje stanica.
<NO RT (NEMA RT-a)> se pojavljuje
ako se ne šalje signal.
Frekvencija
Frekvencija stanice (bez RDS usluge)
(radio informacionog sistema)
za prijem FM stanica
RDS omogućava FM stanicama da šalju dodatni
signal uz signale redovnog programa.
Na primer, stanice šalju svoja imena, kao i
informacije o tipu programa koji emituju, kao što
su sport ili muzika itd.
Ako je podešena FM stanica koja obezbeđuje
RDS uslugu, na displeju se pali RDS indikator.
Opis RDS funkcije
• PTY (Vrsta programa) : Prikazuje tip programa
koja se trenutno emituje.
• PS NAME (Ime programske stanice) : Označava
ime stanice koja emituje program i sastoji se od
8 znakova.
O znacima koji se prikazuju na ekranu
Kada displej prikaže PS ili RT signale, koriste se
sledeći znaci.
• Prozor displeja ne može da razlikuje velika i mala
slova i uvek koristi velika slova.
• Prozor displeja ne može da prikaže naglašena
slova, na primer, <A,> se može koristiti za
naglašena slova <A’s>, kao što su <À, Â, Ä, Á,
Å i Ã.>
• RT (radijski tekst) : Dekodira tekst koji šalje
stanica (ako postoji) i sastoji se od 64 znaka.
| 52 Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 52
2012-02-22 오후 5:12:59
PTY (vrsta programa)
Za traženje programa koji koristi
PTY kodove
Pre nego što počnete!
• PTY pretraga se može primeniti samo za
unapred podešene stanice.
• Za prekidanje pretrage u bilo kom trenutku
procesa, pritisnite taster 5 u toku traženja.
• Postoji vremensko ograničenje za sledeće
korake. Ako je podešavanje otkazano pre
završetka, počnite ponovo od koraka 1.
• Kada pritiskate tastere na primarnom daljinskom
upravljaču, proverite da li ste izabrali FM stanicu
putem primarnog daljinskog upravljača.
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
1 . Pritisnite taster PTY SEARCH dok slušate
FM stanicu.
2 . Pritiskajte taster PTY- ili PTY+ dok se na
displeju ne pojavi željeni PTY kod.
• Displej prikazuje opis PTY kodova na
desnoj strani.
3D zvuk
Možete uživati u prirodnijem i živopisnijem surround zuku
sa obogaćenim tonovima podešavajući dubinu zvuka
korišćenjem opcija za nivoe.
Isklj.  Visoko  Srednje  Nisko
Reprodukcija Medija
Jedna od prednosti RDS usluge je ta što možete
pronaći određenu vrstu programa iz unapred
podešenih kanala specificiranjem PTY kodova.
05
indikacija i funkcija PTY-SEARCH
Korišćenje tastera za specijalne
efekte na daljinskom upravljaču
| NAPOMENA |
Ovo nije dostupno u FM modu.
Reprodukcija 2D video
zapisa u 3D modu
Možete uživali u običnom 2D video zapisu dok ste u 3D
modu.
| NAPOMENA |
Ako pređete na početni meni ili na početni Smart Hub
meni u 3D modu, on će se automatski prebaciti na
2D.
vTuner
vTuner
vTuner je funkcija za slušanje radija. Ako pritisnete taster
vTuner, možete preći u aplikaciju vTuner.
Funkciju vTuner možete koristiti posle preuzimanja
aplikacije vTuner iz Samsung Apps.
3 . Ponovo pritisnite taster PTY SEARCH, dok
je PTY kod, koji je izabran u prethodnom
koraku, još uvek na displeju.
• Centralni uređaj pretražuje 15 prethodno
podešenih FM stanica i zaustavlja se kada
pronađe onu koju ste izabrali i bira tu
stanicu.
Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 53
53 |
2012-02-22 오후 5:13:00
Reprodukcija Medija
SOUND
Funkcija SOUND EFFECT
EFFECT
• Filharmonijska dvorana u Bratislavi (dvorana 2) :
Takođe obezbeđuje čist zvuk vokala, kao da se sluša u
koncertnoj sali, ali manje snažan od postavke Hall 1.
• Džez klub u Seulu B : Preporučena postavka za džez.
Omogućava vam da izaberete režim koji optimizuje zvuk.
1. Pritisnite taster SOUND EFFECT.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali željeni režim:
DSP, Dolby Pro Logic II ili SFE režim.
3. Pritiskajte tastere ◄► da izaberete željeni zvučni
efekat.
• Crkva u Seulu : Stvara osećaj atmosfere u velikoj crkvi.
• Amfiteatar (rok) : Preporučena postavka za rok.
• Isklj. : Izaberite za normalno slušanje.
DSP
MP3 Enhancer  Power Bass  Isklj.
• MP3 Enhancer : Pomaže da se poboljša vaš audio
doživljaj (npr. mp3 muzika). Možete da optimizujete nivo
MP3 zvuka (24 kHz, 8 bita) na nivo CD zvuka (44,1 kHz,
16 bita).
• Power Bass : Povećava nivo jačine zvuka basova i
obezbeđuje zvučne efekte ritma.
• Isklj. : Izaberite za normalno slušanje.
Dolby Pro Logic II
Film  Muzika  Igra  Matrix  Prologic  Isklj.
• Film : Dodaje realističnu notu filmskoj muzici.
• Muzika : Dok slušate muziku, možete doživeti zvučne
efekte kao da slušate izvođenje „uživo”.
• Igra : Povećava uzbudljivost zvuka igrice.
• Matrix : Izaberite da biste čuli višekanalni surround
zvuk.
• Prologic : Možete da slušate 2-kanalni izvor kao
5.1-kanalni surround zvuk sa svim zvučnicima koji su
aktivni.
- Pojedinačni zvučnik/zvučnici se možda neće čuti, što
zavisi od ulaznog signala
• Isklj. : Izaberite za normalno slušanje.
SFE režim
Simfonijska dvorana u Bostonu (dvorana 1) 
Filharmonijska dvorana u Bratislavi (dvorana 2) 
Džez klub u Seulu B  Crkva u Seulu  Amfiteatar
(rok)  Isklj.
• Simfonijska dvorana u Bostonu (dvorana 1) :
Obezbeđuje čist zvuk vokala, kao da se sluša u
koncertnoj sali.
| 54 Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 54
2012-02-22 오후 5:13:04
Mrežni Servisi
Program Smart Hub ukratko
1
34
Search
1 . Povežite proizvod na mrežu.
(Vidi stranu 22)
2 . Konfigurišite postavke mreže.
(Vidi strane 32~36)
2
Mrežni Servisi
Da biste koristili mrežne usluge, morate prvo
da:
06
Možete uživati u raznim mrežnim servisima kao što
su Smart Hub ili BD-LIVE ako proizvod povežete u
vašu mrežu.
0
9
Samsung Apps
Your Video
Family Story
Fitness
5
6
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Kids
7
Korišćenje Smart Hub-a
a Prij. se b WallPaper / Alatke ' Nazad
Korišćenjem Smart Hub-a možete da preuzimate
filmove, video zapise i muziku sa Interneta,
pristupate raznim besplatnim aplikacijama ili
aplikacijama koje se naplaćuju i da ih gledate na
svom televizoru. Sadržaj aplikacije obuhvata vesti,
sportove, vremenske prognoze, ponude akcija na
berzi, mape, fotografije i igrice.
Za uputstva koja objašnjavaju kako da koristite
uslugu Smart Hub, sledite ove korake:
1 . Posetite www.samsung.com.
1
Your Video : Daje preporuke za video zapise na
osnovu vašeg ukusa.
2
Search : Obezbeđuje integrisano pretraživanje vaših
video provajdera i povezanih AllShare uređaja.
3
Preporučuje se : Prikazuje preporučene sadržaje
kojima upravlja Samsung.
4
Reklama : Prikazuje Smart Hub vodič, predstavljanje
proizvoda i predstavljanje novih aplikacija.
5
Family Story : Jednostavan način za pristupanje
porodičnom sadržaju.
• Pruža pristupanje porodičnim fotografijama,
porukama i događajima, bilo kada i bilo gde.
6
Fitness : Prolaz do jedinstvene usluge za ličnu
pomoć.
• Predstavlja fitnes video zapise različitih partnera
sadržaja sa povratnim informacijama o kalorijama
koje su sagorene svakog dana.
7
Kids : Usluga "Kids" pruža deci lak i bezbedan
način za uživanje u njihovom omiljenom sadržaju.
• Obezbeđuje veliku količinu zabavnih i bezbednih
sadržaja za decu.
8
Pomoć za navigaciju : Prikazuje tastere daljinskog
upravljača koje možete da koristite za navigaciju u
Smart Hub-u.
• CRVENI (A) : Za prijavljivanje u Smart Hub.
• ZELENI (B) : Za prikaz pozadinskog ekrana.
• Tools : Za prikaz prozora sa podešavanjima.
• Return : Za povratak na prethodni meni.
2 . Kliknite na Podrška pri vrhu strane.
3 . Na stranici Podrška, unesite broj modela
svog proizvoda u polje Broj modela.
4 . Na stranici koja se pojavi kliknite na Pribavi
preuzimanja na levoj strani ispod opcije
Preuzimanja.
Pojavljuje se Centar za preuzimanje.
5 . Na stranici Centar za preuzimanje, kliknite na
karticu Uputstva.
6 . Na kartici Uputstva, kliknite na ikonu datoteke
na desnoj strani Korisničkog uputstva za
Smart Hub. Uputstvo se preuzima.
| NAPOMENA |
Veb lokacija uputstva za Smart Hub podložna je
promenama bez prethodnog obaveštenja.
Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 55
8
55 |
2012-02-22 오후 5:13:07
Mrežni Servisi
9
Moje aplikacije : Prikazuje vašu ličnu galeriju
aplikacija u koju možete da dodajete, da u njoj
menjate i brišete aplikacije.
0
Samsung Apps : Otvorite Samsung Apps (Samsung
aplikacije) da biste preuzeli razne komercijalne ili
besplatne aplikativne servise.
Program Web Browser ukratko
1
http://www.google.com/
Korišćenje programa Web Browser
Možete da pristupite internetu pomoću aplikacije
Web Browser koja je podrazumevano instalirana
na ekranu Smart Hub.
Google Search
1 . Na početnom ekranu izaberite Smart Hub, a
zatim pritisnite taster E.
b Control Panel Link Browsing / Tools ' Exit
2 . U okviru programa Smart Hub izaberite
aplikaciju Web Browser, a zatim pritisnite
taster E.
| NAPOMENA |
Kada aplikaciju Web Browser pokrenete na proizvodu
koji je povezan preko HDMI na BD Wise kompatibilan TV
aparat, i funkcija BD Wise je uključena, pretraživač se
povećava tako da ispuni ceo ekran a rezolucija televizora
se automatski postavlja na optimalnu rezoluciju.
Aplikacija Web Browser nije kompatibilna sa Java
aplikacijama.
Ako pokušate da preuzmete datoteku i ako se ona ne
može sačuvati, pojaviće se poruka o grešci.
Reprodukcija fleš video zapisa nije podržana.
E-commerce, za kupovinu proizvoda na internetu, nije
podržan.
ActiveX nije podržan.
I’m Feeling Lucky
1
2
Kontrolna tabla : Prikazuje različite funkcije
programa Web Browser.
•
: Prelazi na prethodnu stranu.
: Prelazi na poslednju stranu pre vraćanja.
•
• : Ponovo učitava trenutnu stranu tako da je
osvežena na ekranu.
•
: Prelazi na početni ekran programa Web
Browser.
• : Dozvoljava vam da približavate ili udaljavate
sliku na ekranu u različitim procentima.
•
: Dozvoljava vam da obeležite određene strane
tako da možete lakše da pređete na njih.
: Omogućava da pregledate istoriju
•
pretraživanja posećenih stranica prema datumu,
imenu ili periodičnosti.
http://www.google.com/
•
: Dozvoljava vam da
ručno unesete adresu strane ili izaberete stranu
sa liste posećenih strana da biste prešli na nju.
•
: Omogućava jednostavni prelaz između
više trenutno otvorenih prozora aplikacije Web
Browser.
•
: Dozvoljava vam da pretražujete informacije
prema unetim rečima.
•
: Omogućava deljenje trenutne lokacije sa
porodičnom grupom slanjem poruke.
•
: Omogućava konfiguraciju svih podešavanja
za korišćenje aplikacije Web Browser.
| 56 Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 56
2012-02-22 오후 5:13:11
06
Mrežni Servisi
2
Pomoć za navigaciju : Prikazuje tastere daljinskog
upravljača koje možete da koristite za navigaciju u
programu Web Browser.
• ZELENI (B) : Za prikaz kontrolne table.
• ŽUTI (C) : Za pretraživanje veze.
• Tools : Za prikaz prozora Alatke.
• Exit : Za povratak na prethodni meni.
BD-LIVE™
Kada se proizvod poveže na mrežu, možete
uživati u raznim filmskim sadržajima korišćenjem
diskova kompatibilnih sa BD-LIVE.
1 . Priključite USB memorijski stik na USB
konektor na prednjoj strani proizvoda, a zatim
proverite preostalu memoriju. Memorijski
uređaj mora da ima najmanje 1 GB
slobodnog prostora da bi mogao da podrži
BD-LIVE servise.
2 . Izaberite Podešavanja na početnom ekranu,
a zatim pritisnite taster E.
3 . Izaberite Mreža, a zatim pritisnite taster E.
4 . Izaberite Postavke za BD-Live, a zatim
pritisnite taster E.
5 . Izaberite Upravljanje BD podacima, a zatim
pritisnite taster E.
6 . Izaberite stavku Izbor uređaja, a zatim
pritisnite taster E.
7 . Izaberite USB, a zatim pritisnite taster E.
8 . Umetnite Blu-ray disk koji podržava BD-LIVE.
9 . Izaberite neki od raznih sadržaja BD-LIVE
servisa koje je ponudio proizvođač diska.
| NAPOMENA |
Način na koji koristite BD-LIVE i ponuđeni sadržaji mogu
se razlikovati, zavisno od proizvođača diska.
Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 57
57 |
2012-02-22 오후 5:13:14
Dodatak
Dodatne informacije
Napomena
HDMI IZLAZ
Povezivanja
• Zavisno od vašeg televizora, izvesne rezolucije HDMI izlaza možda neće funkcionisati.
• Morate da imate HDMI vezu da biste uživali u video zapisima sa 3D tehnologijom.
• Dugačak HDMI kabl može da dovede do šuma na ekranu. Ako do toga dođe, u meniju podesite
opciju HDMI duboki tonovi boje na Isklj..
Postavke za 3D
• Kod nekih 3D diskova, da biste zaustavili film u toku 3D reprodukcije, pritisnite jednom taster
5. Film se zaustavlja, a opcija 3D moda se deaktivira. Da biste promenili izbor 3D opcije u
toku reprodukovanja 3D filma, pritisnite jednom taster 5. Pojavljuje se Blu-ray meni. Ponovo
pritisnite taster 5, a zatim izaberite 3D postavke u Blu-ray meniju.
• U zavisnosti od sadržaja i položaja slike na ekranu vašeg televizora, možete videti vertikalne crne
linije na levoj strani, na desnoj strani ili na obe strane.
Format slike
• Zavisno od tipa diska, neke proporcije možda neće biti na raspolaganju.
• Ako izaberete proporciju ekrana i opciju koja se razlikuje od proporcije ekrana vašeg televizora,
moglo bi doći do poremećaja slike.
• Ako izaberete 16:9 Originalno, televizor može da prikaže 4:3 Pillarbox (crne linije na stranama
slike).
BD Wise (samo za Samsung proizvode)
Podešavanja
• Kada je opcija BD Wise uključena, postavka rezolucije se automatski vraća na BD Wise, a u
meniju Rezolucija pojavljuje se opcija BD Wise.
• Ako je proizvod povezan na uređaj koji ne podržava BD Wise, ne možete da koristite funkciju BD
wise.
• Za pravilan rad funkcije BD Wise, meni BD Wise podesite na Uklj. i kod proizvoda i kod TV
aparata.
Digitalni izlaz
• Obavezno izaberite pravilan digitalni izlaz ili nećete čuti zvuk ili ćete čuti jak šum.
• Ako HDMI uređaj (AV prijemnik, TV) nije kompatibilan sa komprimovanim formatima (Dolby
digital, DTS), audio signal se isporučuje kao PCM.
• Standardni DVD diskovi nemaju BONUSVIEW audio i navigacione zvučne efekte.
• Neki Blu-ray diskovi nemaju BONUSVIEW audio i navigacione zvučne efekte.
• Ovo podešavanje opcije Digital Output (Digitalni izlaz) ne utiče na analogni (L/D) ili HDMI audio
izlaz ka vašem televizoru. Ono utiče na optički i HDMI audio izlaz kada je vaš proizvod povezan na
AV prijemnik.
• Ako reprodukujete MPEG audio filmske podloge, audio signal isporučuje PCM bez obzira na
izabrane opcije za Digitalni izlaz (PCM ili Tok bitova).
BD-LIVE internet veza
• Internet veza može biti ograničena za vreme korišćenja BD-LIVE sadržaja.
| 58 Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 58
2012-02-22 오후 5:13:15
Anynet+ (HDMI-CEC)
Dodatak
Upravljanje BD podacima
07
• Zavisno od vašeg televizora, izvesne rezolucije HDMI izlaza možda neće funkcionisati. Molimo da
pogledate korisničko uputstvo za svoj televizor.
• Ova funkcija nije na raspolaganju ako HDMI kabl ne podržava CEC.
• Ako vaš Samsung TV ima Anynet+ logotip, onda podržava Anynet+ funkciju.
• U modu spoljašnje memorije, reprodukcija diska može biti prekinuta ukoliko u toku reprodukcije
odspojite USB uređaj.
• Podržavaju se samo oni USB uređaji koji su formatirani u FAT sistemu datoteka (DOS 8.3 oznaka
logičkog diska). Preporučujemo da koristite USB uređaje koji podržavaju USB 2.0 protokol sa 4
MB/s ili većom brzinom čitanja/pisanja.
• Funkcija za nastavak reprodukcije možda neće funkcionisati nakon što formatirate memorijski
uređaj.
• Ukupna memorija koja je dostupna za upravljanje BD podacima može se razlikovati, što zavisi od
uslova.
DivX® vid. na zah.
• Za više informacija o DivX(R) VOD-u, posetite "http://vod.divx.com".
Prednji ekran
• Ne možete menjati osvetljenost tastera
Podešavanja
i tastera VOL +, -.
Postavke zvučnika
• Kada se opcija Izbor zvučnika postavi na Zvučnik TV-a, zvuk se dobija preko zvučnika
televizora.
• Aktivnost funkcije Automatska kalibracija zvuka traje oko 3 minuta.
• Pobrinite se da u proizvod nije stavljen disk dok izvršavate funkciju Automatska kalibracija zvuka.
• Ako se tokom podešavanja automatske kalibracije zvuka izvuče ASC mikrofon, podešavanje će
biti otkazano.
• Ako je aktivirana funkcija automatske kalibracije zvuka, neće funkcionisati DSP, Dolby Pro Logic ll
i SFE modovi.
• Ako je proizvod povezan na spoljne uređaje ili druge komponente (kao što su iPod, AUX, D. IN),
podešavanje automatske kalibracije zvuka možda neće pravilno funkcionisati.
HDMI audio
• Kada se HDMI audio signal šalje na zvučnik televizora, on se automatski spušta na 2 kanala.
Povratni audio kanal
• Kada je Anynet+ (HDMI-CEC) isključen, funkcija povratnog audio kanala nije dostupna.
• Korišćenje HDMI kabla bez ARC (Audio Return Channel – Povratni audio kanal) sertifikata može
dovesti do problema kompatibilnosti.
• ARC funkcija je dostupna samo ako je povezan uređaj kompatibilan sa funkcijom ARC.
Digitalni izlaz
• Digitalni izlaz se može aktivirati kada je u meniju Izbor zvučnika izabrano Zvučnik TV-a.
Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 59
59 |
2012-02-22 오후 5:13:17
Dodatak
Reprodukovanje video datoteka
• Video datoteke sa velikim bitskim brzinama od 20 Mb/s ili više opterećuju kapacitete proizvoda i
mogu da zaustave reprodukciju u toku.
Biranje audio jezika
• Indikator ◄► se neće pojaviti na ekranu ako BONUSVIEW deo ne sadrži nijednu BONUSVIEW
audio postavku.
• Jezici koji su dostupni preko funkcije Audio jezika zavise od jezika koji su kodirani na disku. Ova
funkcija ili određeni jezici možda neće biti dostupni.
• Neki Blu-ray diskovi omogućavaju da izaberete PCM ili Dolby digitalnu audio podlogu na
engleskom jeziku.
Reprodukcija
Biranje jezika titla
• Zavisno od Blu-ray / DVD diska, možda ćete moći da menjate jezik titlova u meniju diska.
Pritisnite taster DISC MENU.
• Ova funkcija zavisi od toga koji titlovi su kodirani na disku i možda neće biti dostupna na svim
Blu-ray/DVD diskovima.
• Informacije o glavnoj opciji BONSUVIEW modu će se takođe pojaviti ako Blu-ray disk ima
BONUSVIEW deo.
• Ova funkcija istovremeno menja primarne i sekundarne titlove.
• Redom se prikazuje ukupan broj primarnih i sekundarnih titlova.
Reprodukovanje JPEG datoteka
• Ne možete da uvećate titl ili PG grafiku u modu prikaza na celom ekranu.
Mod Dolby Pro Logic II
• Pre nego što izaberete Dolby Pro Logic II mod, povežite vaš spoljni uređaj na AUDIO INPUT (AUDIO
ULAZ) konektore (L i D) na proizvodu. Ako povežete samo jedan od ulaza (L ili D), nećete moći da
slušate surround zvuk.
Korišćenje tastera ALATKE pri reprodukciji slika
AllShare Play
• Ako je sistem povezan na televizor koji je kompatibilan sa BD Wise i kod koga je opcija BD Wise
postavljena na Uklj., neće se pojaviti meni Podešavanje slike.
• Funkcija Pozadinska muzika neće funkcionisati ako se muzička datoteka i datoteka fotografije ne
nalaze na istom memorijskom uređaju. Takođe, na kvalitet zvuka može uticati bitska brzina MP3
datoteke, veličina fotografija i način kodiranja.
Reprodukcija sa USB memorijskog uređaja
• USB memorijski uređaj morate bezbedno da uklonite (pomoću funkcije „Bezbedno uklanjanje
USB-a“) kako bi se sprečilo moguće oštećenje USB memorije. Pritisnite taster HOME da biste
prešli na početni meni, izaberite ŽUTI (C) taster i pritisnite taster E.
| 60 Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 60
2012-02-22 오후 5:13:18
Reprodukovanje muzike
07
• Podesite jačinu zvuka na umereni nivo pre nego što povežete vaš iPod i proizvod.
• Kada se proizvod uključi i kada povežete iPod, proizvod će puniti bateriju vašeg iPod-a.
AllShare Play
• VIDEO izlaz (kompozitni) mora da bude povezan sa vašim televizorom da biste gledali iPod video
(vidi stranu 20).
• Ako želite da reprodukujete iPod video preko VIDEO izlaza, isključite Anynet+ (HDMI-CEC).
• Na TV uređaju će se pojaviti samo ekran za reprodukciju. Pogledajte ostale iPod ekrane na iPod
plejeru.
• Ako želite da se vratite na iPod menije kada je iPod plejer povezan putem priključne baze,
pritisnite taster FUNCTION na daljinskom upravljaču ili pritisnite
na prednjoj ploči sistema i
izaberite R. IPOD.
Mod funkcije se menja na sledeći način :
BD/DVD  D. IN  AUX  R. IPOD  HDMI1  HDMI2  FM  BT
Dodatak
Gledanje filma
Modeli iPod/iPhone uređaja koji se mogu koristiti sa ovim proizvodom
iPod
• Kontrola jačine zvuka možda neće pravilno funkcionisati kod modela iPod i iPhone uređaja
koji nisu navedeni na strani 40. Ako imate problema sa bilo kojim od gorenavedenih modela,
ažurirajte softver iPod/iPhone uređaja na najnoviju verziju.
• U zavisnosti od verzije softvera za iPod, mogu se javiti problemi u vezi sa kontrolom. To ne
predstavlja neispravnost Kućnog bioskopa.
• U zavisnosti od verzije softvera ili tipa iPod uređaja, neke funkcije se mogu razlikovati. Instalirajte
najnoviji softver za iPod. (preporučuje se)
• Možete da uživate u muzici ili video zapisima korišćenjem funkcije Blu-ray/DVD i uživate u
muzici i video zapisima korišćenjem funkcije Remote iPod (Udaljeni iPod). Da biste uživali u video
zapisima, treba da koristite iPod priključnu bazu.
• Nije moguće garantovati reprodukciju sadržaja aplikacija preko ovog proizvoda. Preporučujemo
reprodukciju sadržaja preuzetog na iPod.
• Ako imate problema sa korišćenjem iPod-a, posetite www.apple.com/support/ipod.
Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 61
61 |
2012-02-22 오후 5:13:20
Dodatak
Rezolucija u skladu sa izlaznim modom
Reprodukcija Blu-ray diskova/E-sadržaja/Digitalnih sadržaja
HDMI / povezan
Izlaz
HDMI / nije povezan
HDMI mod
Blu-ray disk
E-sadržaji/Digitalni
sadržaji
VIDEO mod
VIDEO mod
BD Wise
Rezolucija Blu-ray
diska
1080p@60F
576i/480i
-
Auto
Maks. rezolucija TV
ulaza
Maks. rezolucija TV ulaza
576i/480i
-
Podešavanje
1080p@60F
1080p@60F
1080p@60F
576i/480i
-
Filmski kadar : Autom.
(24 f/s)
1080p@24F
1080p@24F
576i/480i
-
1080i
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
720p
720p
720p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
-
-
-
576i/480i
DVD reprodukcija
HDMI / povezan
Izlaz
Podešavanje
HDMI / nije povezan
HDMI mod
VIDEO mod
VIDEO mod
BD Wise
576i/480i
576i/480i
-
Auto
Maks. rezolucija TV ulaza
576i/480i
-
1080p@60F
1080p@60F
576i/480i
-
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
720p
720p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
-
-
576i/480i
| 62 Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 62
2012-02-22 오후 5:13:21
Izbor digitalnog izlaza
PCM
PCM
Do PCM 7.1-kanalni
PCM
DTS ponovo kodiran
Dolby Digital ponovo
kodiran *
Dolby Digital
Do PCM 7.1-kanalni
Dolby Digital
DTS ponovo kodiran
Dolby Digital ponovo
kodiran *
Dolby Digital
Plus
Do PCM 7.1-kanalni
Dolby Digital Plus
DTS ponovo kodiran
Dolby Digital ponovo
kodiran *
Dolby TrueHD
DTS ponovo kodiran
Dolby Digital ponovo
kodiran *
DTS
DTS ponovo kodiran
Dolby Digital ponovo
kodiran *
DTS-HD zvuk visoke
rezolucije
DTS ponovo kodiran
Dolby Digital ponovo
kodiran *
DTS-HD
Do PCM 7.1-kanalni DTS-HD master audio DTS ponovo kodiran
master audio
Dolby Digital ponovo
kodiran *
DTS-HD
zvuk visoke
rezolucije
Definicija Bluray diska
Tok bitova (Dolby D.
ponovo kodiran)
HDMI kompatibilan AV prijemnik
Audio tok
Dolby TrueHD Do PCM 7.1-kanalni
bitova na Bluray disku
DTS
Do PCM 6.1-kanalni
Audio tok na
DVD-u
Tok bitova (DTS
ponovo kodiran)
Do PCM 7.1-kanalni
PCM
PCM 2-kanalni
PCM 2-kanalni
PCM 2-kanalni
PCM 2-kanalni
Dolby Digital
Do PCM 5.1-kanalni
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
Do PCM 6.1-kanalni
DTS
DTS
DTS
Bilo koji
Dekodira audio
Šalje samo audio tok
signal glavne opcije
Dekodira audio
glavne opcije tako da
i BONUSVIEW audio
signal glavne opcije i
AV prijemnik može
tok bitova zajedno u
BONUSVIEW audio tok
da dekodira audio tok
jedan PCM audio signal
bitova zajedno u jedan
bitova. Nećete čuti
i dodaje navigacione
PCM audio signal i
BONUSVIEW audio ili
zvučne efekte, a zatim
dodaje navigacione
navigacione zvučne
ponovo kodira PCM audio
zvučne efekte.
efekte.
u DTS tok bitova.
Dodatak
Povezivanje
Tok bitova
(neobrađeno)
07
Podešavanje
Dekodira audio
signal glavne opcije i
BONUSVIEW audio tok
bitova zajedno u jedan
PCM audio signal i dodaje
navigacione zvučne
efekte, a zatim ponovo
kodira PCM audio u Dolby
digital tok bitova ili PCM.
* Ako je Tok izvora 2-kanalni ili mono, ne primenjuje se postavka “Dolby D ponovo kodiran”. Izlaz će biti
PCM 2-kanalni.
Blu-ray diskovi mogu da sadrže tri audio toka bitova:
- Glavni audio signal: Audio filmska podloga glavne opcije.
- BONUSVIEW audio : Dodatna filmska podloga, kao što su komentari režisera ili glumca.
- Navigacioni zvučni efekti : Kada izaberete navigaciju nekog menija, mogu se čuti navigacioni zvučni
efekti. Navigacioni zvučni efekti su različiti na svakom Blu-ray disku.
Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0224.indd 63
63 |
2012-02-28 오후 4:56:08
Dodatak
Rešavanje problema
Pogledajte donju tabelu ako ovaj proizvod ne funkcioniše ispravno. Ako vaš problem nije naveden u
tabeli ili ako dato uputstvo ne pomogne, isključite proizvod, iskopčajte mrežni kabl i pozovite najbližeg
ovlašćenog prodavca ili servisni centar za Samsung elektronske uređaje.
Simptom
Ne mogu da izbacim disk.
Proveriti/Pomoć
• Da li je kabl za napajanje sigurno priključen u utičnicu?
• Isključite napajanje, a zatim ga ponovo uključite.
iPod ne može da se poveže. • Proverite stanje konektora i priključne baze iPod-a.
• Pobrinite se da iPod ima najnoviju verziju softvera.
Reprodukcija ne počinje.
Reprodukcija ne počinje
odmah posle pritiskanja
tastera Reprod./Pauza.
• Proverite regionalni kod za Blu-ray/DVD disk.
Blu-ray/DVD diskovi koji su kupljeni u inostranstvu možda neće moći da se reprodukuju.
• CD-ROM i DVD-ROM diskovi ne mogu biti reprodukovani na ovom proizvodu.
• Uverite se da je nivo rejtinga tačan.
• Da li koristite deformisani disk ili disk sa ogrebotinama na površini?
• Obrišite disk.
Zvuk se ne čuje.
• Kućni bioskop ne reprodukuje zvuk tokom brze reprodukcije, spore reprodukcije i reprodukcije
korak-po-korak.
• Da li su zvučnici pravilno povezani? Da li su postavke zvučnika pravilno prilagođene?
• Da li je disk mnogo oštećen?
Zvuk se čuje samo iz
nekoliko zvučnika, ali ne i iz
svih 8.
•
•
•
•
Dolby Digital 7.1-kanalni
surround zvuk se ne
generiše.
• Da li na disku postoji oznaka "Dolby Digital 7.1 CH"? Dolby Digital 7.1-kanalni surround
zvuk se čuje samo ako je disk snimljen sa 7.1-kanalnim zvukom.
• Da li je jezik zvuka pravilno postavljen na Dolby Digital 7.1-CH na informacionom
displeju?
Daljinski upravljač ne radi.
• Da li daljinski upravljač koristite u okviru njegovog radnog dometa i pod pravilnim uglom u odnosu
na senzor?
• Da li su baterije istrošene?
• Da li ste pravilno izabrali funkcije moda (TV/BD) daljinskog upravljača (TV ili BD)?
• Disk se okreće, ali se slika
ne prikazuje.
•
•
•
•
• Kvalitet slike je loš, a slika
podrhtava.
Jezik zvuka i titlova ne
funkcioniše.
Na nekim Blu-ray/DVD diskovima, zvuk se čuje samo na prednjim zvučnicima.
Proverite da li su zvučnici pravilno povezani.
Podesite jačinu zvuka.
Dok slušate CD, radio ili TV, zvuk se čuje samo na prednjim zvučnicima.
Da li je TV aparat uključen?
Da li su video kablovi pravilno povezani?
Da li je disk prljav ili oštećen?
Loše proizvedeni disk možda neće moći da se reprodukuje.
• Jezik zvuka i titlova ne radi ako ih disk ne sadrži.
| 64 Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 64
2012-02-22 오후 5:13:25
Simptom
• Da li koristite disk koji ne sadrži menije?
07
Dodatak
Ekran menija se ne
pojavljuje kada se izabere
funkcija menija.
Proveriti/Pomoć
Proporcija ekrana se ne može • Možete da reprodukujete 16:9 Blu-ray/DVD diskove u 16:9 Full modu , 4:3 Letter
promeniti.
Box modu ili 4:3 Pan-Scan modu, ali se 4:3 Blu-ray/DVD diskovi mogu videti samo
u proporciji 4:3. Pogledajte omotnicu Blu-ray diska, a zatim izaberite odgovarajuću
funkciju.
• Proizvod ne radi.
(Primer: Napajanje se
isključuje ili se čuje čudan
šum.)
• U modu PRIPRAVNOSTI, pritisnite i držite pritisnut taster 5 na daljinskom upravljaču
duže od 5 sekundi.
- Upotrebom funkcije RESET obrisaće se sve sačuvane postavke.
Nemojte ovo koristiti osim ako nije neophodno.
• Proizvod ne radi normalno.
Zaboravili ste lozinku za nivo
rejtinga.
• Dok se u proizvodu ne nalazi disk, pritisnite i držite pritisnut taster 5 na proizvodu
duže od 5 sekundi. Na displeju se prikazuje INIT, a sve postavke će biti vraćene na
unapred zadate vrednosti.
Zatim pritisnite taster ZA UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE.
- Upotrebom funkcije RESET obrisaće se sve sačuvane postavke.
Nemojte ovo koristiti osim ako nije neophodno.
Nije moguć prijem radio
emisija.
• Da li je antena pravilno povezana?
• Ako je ulazni signal antene slab, instalirajte spoljnu FM antenu u područje dobrog
prijema.
Ne čuje se zvuk kada
slušate zvuk televizora
preko ovog proizvoda.
• Ako je taster OTVORI/ZATVORI ^ pritisnut za vreme slušanja zvuka televizora upotrebom
D. IN ili AUX funkcija, Blu-ray/DVD funkcije su uključene, a zvuk televizora isključen.
Na ekranu se pojavljuje
poruka "Nije dostupno".
• Funkcija ili akcija se sada ne mogu izvršiti zato što:
1. To ne dozvoljava Blu-ray/DVD softver.
2. Blu-ray/DVD softver ne podržava tu funkciju (npr. uglove)
3. Ta funkcija nije trenutno dostupna.
4. Zahtevali ste broj naslova ili poglavlja ili vreme pretraživanja koji su van opsega.
Ako je HDMI izlaz postavljen na
rezoluciju koju vaš TV aparat ne
podržava (npr, 1080p), može se
desiti da na vašem TV aparatu
ne vidite sliku.
• Pritisnite i držite pritisnut taster 5 na prednjoj ploči 5 sekundi ili duže kada nije stavljen
disk. Sve postavke će se vratiti na fabričke postavke.
Nema HDMI izlaza.
• Proverite vezu između TV aparata i HDMI konektora na proizvodu.
• Proverite da li vaš TV podržava 576p/480p/720p/1080i/1080p rezolucije HDMI ulaza.
Loš HDMI izlaz.
• Ako se na ekranu pojavi slučajni šum, to znači da televizor ne podržava HDCP
(širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja).
Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 65
65 |
2012-02-22 오후 5:13:26
Dodatak
Simptom
Proveriti/Pomoć
AllShare Play funkcija
Mogu da vidim fascikle koje
se dele preko funkcije
AllShare Play, ali ne mogu
da vidim datoteke.
• AllShare Play prikazuje samo datoteke koje odgovaraju kategorijama slika, muzike i
filma. Datoteke koje ne odgovaraju tim kategorijama možda neće biti prikazane.
Video se reprodukuje sa
prekidima.
• Proverite da li je mreža stabilna.
• Proverite da li je mrežni kabl pravilno povezan i da li mreža nije preopterećena.
• Bežična veza između servera i proizvoda je nestabilna.
Proverite vezu.
AllShare Play veza između
televizora i računara je
nestabilna.
• IP adresa pod istom podmrežom treba da bude jedinstvena, u suprotnom može doći do
sukoba IP adresa.
• Proverite da li ste omogućili zaštitni zid.
Ako jeste, onemogućite zaštitni zid.
BD-LIVE
Ne mogu da se povežem sa
BD-LIVE serverom.
• Proverite da li je mrežna veza uspešno uspostavljena ili ne korišćenjem funkcije Status
mreže.
• Proverite da li je USB memorijski uređaj povezan sa proizvodom.
• Memorijski uređaj mora da ima najmanje 1 GB slobodnog prostora da bi mogao da
podrži BD-LIVE servis.
Dostupan kapacitet možete proveriti u Upravljanje BD podacima. (Vidi stranu 59)
• Proverite da li je opcija Internet veza BD-LIVE postavljena na Dozvoli (Sve).
• Ako to ne uspe, kontaktirajte dobavljača sadržaja ili ažurirajte najnoviji fabrički softver.
Došlo je do greške pri
korišćenju BD-LIVE servisa.
• Memorijski uređaj mora da ima najmanje 1 GB slobodnog prostora da bi mogao da podrži
BD-LIVE servis.
Dostupan kapacitet možete proveriti u Upravljanje BD podacima. (Vidi stranu 59)
| NAPOMENA |
Ako su vraćene fabričke postavke, svi sačuvani korisnički BD podaci biće izbrisani.
Samsung Electronics ovim izjavljuje da je ovaj sistem kućnog bioskopa usklađen sa suštinskim zahtevima
i drugim relevantnim odredbama direktive 1999/5/EC.
Zvaničnu Izjavu o usklađenosti možete naći na adresi http://www.samsung.com. Idite na Support
(Podrška) > Search Product Support (Traži podršku za proizvod) i unesite naziv modela.
Ova oprema se može koristiti u svim EU zemljama.
Ova oprema se može koristiti samo u zatvorenom prostoru.
| 66 Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 66
2012-02-22 오후 5:13:28
Specifikacije
FM tjuner
430 (Š) x 65 (V) x 353,5 (D) mm
Opseg radnih temperatura
+5°C do +35°C
Radni opseg vlažnosti vazduha
10 % do 75 %
Odnos signal/šum
55 dB
Korisna osetljivost
12 dB
Ukupna harmonijska izobličenja
0.5 %
BD (Blu-ray disk)
Brzina čitanja : 9,834 m/s
DVD (Digital Versatile Disc)
Disk
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
CD : 8 cm (COMPACT DISC)
Video izlaz
Kompozitni video
Video/Audio
HDMI
Pojačalo
3,9 kg
Dimenzije
Brzina čitanja : 6,98 ~ 7,68 m/s
Približno vreme reprodukcije (jednostrani, jednoslojni diskovi) : 135 min.
Brzina čitanja : 4,8 ~ 5,6 m/s
Maks. vreme reprodukcije : 74 min.
Brzina čitanja : 4,8 ~ 5,6 m/s
Maks. vreme reprodukcije : 20 min.
1-kanalni : 1,0 Vp-p (75 Ω opterećenje)
Blu-ray disk : 576i/480i
DVD : 576i/480i
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM višekanalni zvuk, tok audio podataka, PCM audio
Prednji zvučnik, izlaz
165W x 2(3Ω)
Prednji gornji zvučnik, izlaz
165W x 2(3Ω)
Centralni zvučnik, izlaz
170W(3Ω)
Surround zvučnik, izlaz
165W x 2(3Ω)
Subwoofer zvučnik, izlaz
170W(3Ω)
Frekventni odziv
Dodatak
Opšte postavke
07
Težina
Analogni ulaz
20Hz~20kHz (±3dB)
Digitalni ulaz
20Hz~40kHz (±4dB)
Odnos signal/šum
70dB
Odvajanje kanala
60dB
Ulazna osetljivost
(AUX) 500 mV
Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 67
67 |
2012-02-22 오후 5:13:30
Dodatak
7.1-kanalni sistem zvučnika
Sistem zvučnika
Zvučnik
Prednji
Prednji gornji
Surround
Centralni
Subwoofer
Impedansa
3Ω
3Ω
3Ω
3Ω
3Ω
Frekventni opseg
140Hz~20kHz 140Hz~20kHz 140Hz~20kHz 140Hz~20kHz 40Hz ~ 160Hz
Nivo zvučnog
pritiska na izlazu
87dB/W/M
87dB/W/M
87dB/W/M
87dB/W/M
88dB/W/M
Nominalni ulaz
165W
165W
165W
170W
170W
Maksimalni ulaz
330W
330W
330W
340W
340W
Dimenzije
(Š x V x D)
Prednji/Prednji gornji : 90 x 1200 x 70 (Baza stalka: 240 x 240) mm
Surround : 90 x 1200 x 70 (Baza stalka: 250 x 250) mm
Centralni : 360 x 74,5 x 68,5 mm
Subwoofer : 200 x 390 x 350 mm
Težina
Prednji/Prednji gornji : 4,7 kg, Surround : 3,9 kg
Centralni : 0,9 kg, Subwoofer : 5,7 kg
•
•
•
•
•
Mrežne brzine jednake ili manje od 10 Mb/s nisu podržane.
Samsung Electronics Co., Ltd zadržava pravo da promeni specifikacije bez prethodne najave.
Težina i dimenzije su približne.
Dizajn i specifikacije su podložni izmenama bez prethodnog obaveštavanja.
U vezi sa napajanjem i potrošnjom energije, pogledajte nalepnicu na proizvodu.
SWA-5000
Težina
1,1 kg
Dimenzije (Š x V x D)
76,2 x 228,6 x 152,4 mm
Opseg radnih temperatura
+5°C do +35°C
Radni opseg vlažnosti vazduha
10 % do 75 %
Izlaz
165 W x 2 kanala
Frekventni opseg
20Hz~20KHz
Odnos signal/šum
65 dB
| 68 Srpski
HT-E6750W_XU_SER_0224.indd 68
2012-02-28 오후 5:58:31
Kontaktirajte SAMSUNG WORLD WIDE
Ako imate bilo kakva pitanja ili komentare u vezi Samsung proizvoda, molimo da
kontaktirate SAMSUNG centar za podršku kupcima.
Area
` Europe
Albania
Austria
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Area
Montenegro
Belgium
Czech
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Contact Centre 
020 405 888
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Pravilno odlaganje baterija iz ovog proizvoda
(Primenljivo u Evropskoj Uniji i drugim evropskim državama sa sistemima posebnog sakupljanja baterija.)
Ova oznaka na bateriji, uputstvu ili pakovanju pokazuje da baterije u ovom proizvodu ne bi trebalo da se
odlažu zajedno sa kućnim otpadom na kraju svog radnog veka. Ako su označeni, hemijski simboli Hg,
Cd ili Pb ukazuju da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u vrednostima većim nego što je propisano
EC direktivom 2006/66. Ako se baterije ne odlože pravilno, te supstance mogu imati štetne posledice po
zdravlje ljudi ili okolinu.
Radi zaštite prirodnih resursa i promovisanja ponovne upotrebe materijala, odvojite baterije od drugih vrsta
otpada i reciklirajte ih kroz vaš lokalni, besplatni sistem vraćanja.
Pravilno odlaganje ovog proizvoda (električni i elektronski otpad)
(Primenljivo u Evropskoj Uniji i drugim evropskim državama sa sistemima posebnog sakupljanja)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili literaturi pokazuje da proizvod i njegova elektronska dodatna oprema
(npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne treba da se odlažu sa drugim kućnim otpadom na kraju svog radnog veka. Da
sprečite moguće štetne posledice po okolinu ili zdravlje ljudi zbog nekontrolisanog odlaganja otpada, molimo da
ove stvari odvojite od drugih vrsta otpada i reciklirate ih odgovorno radi promovisanja održive ponovne upotrebe
materijalnih resursa.
Kućni korisnici bi trebalo da se obrate ili trgovini u kojoj su kupili proizvod ili lokalnoj službi za informacije o tome gde i
kako mogu da predaju ove stvari radi ekološki bezbednog recikliranja.
Poslovni korisnici bi trebalo da se obrate svom dobavljaču i provere uslove kupoprodajnog ugovora. Ovaj proizvod
i njegovu elektronsku dodatnu opremu ne bi trebalo mešati sa drugim komercijalnim otpadima prilikom odlaganja u
otpad.
HT-E6750W_XU_SER_0222.indd 69
2012-02-22 오후 5:13:32
HT-E6750W
7.1-kanálový Blu-ray™
systém domácej zábavy
korisnički priručnik
zamislite mogućnosti
Zahvaljujemo vam na kupnji ovog proizvoda tvrtke Samsung.
Za potpuniju uslugu,
registrirajte svoj proizvod na adresi
www.samsung.com/register
HT-E6750W_XU_CRO_0222.indd 1
2012-02-22 오후 4:44:23
Sigurnosne Informacije
Upozorenje
KAKO BISTE SMANJILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKLOPAC (ILI
POLEĐINU).
U UNUTRAŠNJOSTI NEMA DIJELOVA KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. PREPUSTITE SERVISIRANJE
KVALIFICIRANOM SERVISNOM OSOBLJU.
OPREZ
OPASNOST OD ELEKRTIČNOG UDARA
OTVARAJTE
Ovaj simbol označava „opasan napon“
unutar proizvoda koji predstavlja opasnost
od električnog udara ili ozljede.
OPREZ : ZA SPREČAVANJE STRUJNOG
UDARA, NAMJESTITE ŠIROKI POL
UTIKAČA U ŠIROKI UTOR I UMETNITE GA
DO KRAJA.
UPOZORENJE
• Za smanjivanje opasnosti od požara ili
električnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
OPREZ
• Uređaj se ne smije izlagati kapanju ili prskanju te
se na njega ne smiju stavljati predmeti napunjeni
tekućinom, poput vaza.
• Strujni utikač koristi se kao sredstvo za
isključivanje i uvijek treba biti lako dostupan za
uporabu.
• Ovaj uređaj treba uvijek biti spojen na utičnicu
izmjenične struje sa zaštitnim uzemljenjem.
• Za isključivanje uređaja iz struje morate izvući
utikač iz strujne utičnice, stoga strujni utikač
treba biti lako dostupan za uporabu.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Ovaj simbol označava važne upute
priložene uz proizvod.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
Ovaj čitač kompaktnog diska klasificiran je kao
LASERSKI proizvod KLASE 1.
Uporaba kontrola, prilagodbe ili izvođenje
postupaka osim navedenih u daljnjem tekstu
mogu rezultirati opasnim izlaganjem radijaciji.
OPREZ
• NEVIDLJIVA LASERSKA RADIJACIJA KADA
JE OTVOREN, A SIGURNOSNI MEHANIZMI
OMETANI; IZBJEGAVAJTE IZLAGANJE ZRACI.
| 2 Hrvatski
HT-E6750W_XU_CRO_0222.indd 2
2012-02-22 오후 4:44:29
Pohranjivanje diskova i upravljanje njima
 Čuvajte ga na hladnom i prozračenom
mjestu.
 Držite ga u čistoj zaštitnoj omotnici i
pohranite okomito.
Mjere opreza za rukovanje
• Ne izlažite ovaj uređaj kapanju ili prskanju
tekućina. Na uređaj ne stavljajte predmete pune
tekućine, poput vaza.
• Da biste potpuno isključili ovaj uređaj, morate
izvući utikač za napajanje iz zidne utičnice.
Stoga utikač mora uvijek biti lako dostupan.
• Ne dodirujte utikač za napajanje mokrom
rukom. To može uzrokovati strujni udar.
• Ne priključujte više električnih uređaja u istu
zidnu utičnicu. Preopterećenje utičnice može
uzrokovati pregrijavanje i izazvati požar.
• Održavanje ormarića
- Ostale komponente obavezno isključite prije
spajanja s ovim proizvodom.
Upotreba funkcije 3D prikaza
VAŽNE ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE
INFORMACIJE ZA 3D SLIKE.
Pročitajte i shvatite sljedeće sigurnosne informacije
prije uporabe funkcije 3D prikaza.
• Neki gledatelji mogu tijekom gledanja 3D TV-a
osjetiti nelagodu u obliku vrtoglavice, mučnine i
glavobolje. Ako osjetite bilo koji od ovih simptoma,
prestanite gledati 3D TV, skinite aktivne 3D naočale
i odmorite se.
• Gledanje 3D slika tijekom duljeg vremenskog
razdoblja može uzrokovati naprezanje očiju. Ako
osjećate naprezanje očiju, prestanite gledati 3D TV,
skinite aktivne 3D naočale i odmorite se.
• Odgovorna odrasla osoba trebala bi često
provjeravati djecu koja rabe funkciju 3D prikaza.
Ako se djeca žale na umor očiju, glavobolje,
vrtoglavice ili mučninu, neka odmah prestanu
gledati 3D TV i odmore se.
• Ne rabite aktivne 3D naočale u druge svrhe (kao
klasične naočale, sunčane naočale, zaštitne
naočale i drugo).
Hrvatski
HT-E6750W_XU_CRO_0222.indd 3
Sigurnosne Informacije
 Ne držite ga na izravno izloženog sunčevoj
svjetlosti.
01
• Držanje diskova
- Otisci prstiju ili ogrebotine na
disku mogu smanjiti kvalitetu
zvuka i slike ili uzrokovati
njegovo preskakanje.
- Izbjegavajte dodirivanje površine diska na
kojoj su snimljeni podaci.
- Držite disk za rubove kako otisci prstiju ne bi
ostali na površini.
- Ne lijepite papir ili vrpcu na disk.
• Čišćenje diskova
- Ako se na disku nađu otisci
prstiju ili nečistoće, očistite ga
blagim deterdžentom razrijeđenim
u vodi i obrišite mekanom krpom.
- Pri čišćenju, nježno brišite disk
od sredine prema van.
- Pohranjivanje diska
- Ako iznenada premjestite proizvod iz hladnog
na toplo mjesto, na radnim dijelovima i
leći može se stvoriti kondenzat te izazvati
nepravilnu reprodukciju diska. Dođe li to
toga, iskopčajte napajanje proizvoda, zatim
pričekajte dva sata prije nego što priključite
utikač u utičnicu. Potom umetnite disk i
pokušajte ga ponovno reproducirati.
• Ako proizvod stvara nenormalan šum. miris
paljevine ili dim, odmah isključite sklopku
napajanja i iskopčajte utikač iz utičnice. Zatim u
najbližem servisnom centru za korisnike zatražite
tehničku pomoć. Ne rabite proizvod. Uporaba
takvog proizvoda mogla bi prouzročiti požar ili
strujni udar.
• Da biste potpuno isključili ovaj uređaj, morate
izvući utikač za napajanje iz zidne utičnice.
Stoga utikač mora uvijek biti lako dostupan.
3|
2012-02-22 오후 4:44:29
Sigurnosne Informacije
• Tijekom hodanja ili kretanja ne rabite funkciju 3D
prikaza ili aktivne 3D naočale. Uporabom funkcije
3D prikaza ili aktivnih 3D naočala tijekom kretanja
možete se sudarati s predmetima, spotaknuti se i/
ili pasti i ozbiljno se ozlijediti.
• Ako želite uživati u 3D sadržaju, spojite 3D uređaj
(AV prijamnik ili TV koji podržava 3D reprodukciju)
na priključak HDMI OUT (HDMI IZLAZ) proizvoda
pomoću HDMI kabela velike brzine. Prije
reprodukcije 3D sadržaja stavite 3D naočale.
• Proizvod šalje 3D signale samo putem HDMI
kabela koji je spojen na priključak HDMI OUT (HDMI
IZLAZ).
• Budući da je razlučivost videozapisa u načinu
3D reprodukcije fiksna u skladu s razlučivosti
originalnog 3D videozapisa, ne možete je
proizvoljno mijenjati.
• U načinu 3D reprodukcije neke funkcije poput
BD Wise, prilagodbe veličine zaslona i prilagodbe
razlučivosti možda neće pravilno raditi.
• Za pravilan izlaz 3D signala upotrijebite HDMI kabel
velike brzine.
• Tijekom gledanja 3D slika od TV-a budite na
minimalnoj udaljenosti koja je jednaka trostrukoj
širini zaslona. Na primjer, ako imate zaslon od 46
inča, budite udaljeni od TV-a 138 inča (3,5 metara).
- Zaslon za reprodukciju 3D videozapisa postavite
u razini očiju kako biste imali najbolju 3D sliku.
• Kada je proizvod spojen na neke 3D uređaje, 3D
efekt možda neće pravilno raditi.
• Ovaj proizvod ne pretvara 2D sadržaj u 3D.
• “Blu-ray 3D” i logotip “Blu-ray 3D” zaštitni su
znakovi tvrtke Blu-ray Disc Association.
Zaštita autorskog prava
© 2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Sva prava pridržana; niti jedan dio ovog
korisničkog priručnika ne smije se reproducirati
ili kopirati bez prethodnog pismenog odobrenja
tvrtke Samsung Electronics Co.,Ltd.
Licenca
• Dolby i simbol dvostrukog D registrirani su
zaštitni znakovi tvrtke Dolby Laboratories.
• Proizvedeno pod licencom patenata SAD-a br.:
5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535;
7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 i
drugih patenata SAD-a, kao i patenata drugih
država u svijetu koji su već izdani ili je postupak
njihova izdavanja u tijeku. DTS-HD, simbol te
DTSHD i simbol zajedno registrirani su zaštitni
znakovi, a DTS-HD Master Audio | Essential
zaštitni je znak tvrtke DTS, Inc. Proizvod uključuje
softver. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.
• O DIVX VIDEOZAPISU: DivX® je format digitalnog
videozapisa koji je proizvela tvrtka DivX, LLC,
podružnica tvrtke Rovi Corporation. Ovo je uređaj
za reprodukciju DivX videozapis sa službenom
oznakom DivX Certified®. Za više informacija
i softverske alate za pretvaranje datoteka u
videozapise DivX formata posjetite adresu divx.com.
O VIDEOZAPISU „NA ZAHTJEV“ DIVX FORMATA:
Za reprodukciju filmova u DivX formatu kupljenih
„na zahtjev” (eng. Video-on-Demand, VOD)
potrebno je registrirati ovaj uređaj s oznakom
DivX Certified®. Da biste dobili registracijsku šifru,
pronađite odjeljak DivX VOD u izborniku postavki
uređaja. Za više informacija o dovršetku registracije
posjetite stranicu vod.divx.com.
Uređaj s oznakom DivX Certified® reproducira
DivX® videozapis do HD razlučivosti od 1080p
uključujući i ekskluzivan sadržaj.
DivX®, DivX Certified® i povezani logotipovi
zaštitni su znakovi tvrtke Rovi Corporation i njezinih
podružnica te se upotrebljavaju pod licencom.
Obuhvaćeno je jednim ili više od sljedećih
američkih patenata: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274
| 4 Hrvatski
HT-E6750W_XU_CRO_0222.indd 4
2012-02-22 오후 4:44:30
Sigurnosne Informacije
• Oracle i Java registrirani su zaštitni znakovi
tvrtke Oracle i/ili njenih povezanih društava.
Drugi nazivi mogu biti zaštitni znakovi njihovih
vlasnika.
• Obavijest o licenci za upotrebu softvera
otvorenog koda
- U slučaju upotrebe softvera otvorenog koda,
licence za upotrebu takvog softvera dostupne
su u izborniku proizvoda.
01
• The terms HDMI and HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other
countries.
Ovaj proizvod uključuje vlasničku tehnologiju
pod licencom tvrtke Verance Corporation, a
zaštićen je patentom SAD-a 7,369,677 i ostalim
patentima SAD-a i svjetskim patentima koji su
izdani ili su u postupku izdavanja te autorskim
pravima i zaštitom trgovačkih tajni za određene
aspekte takve tehnologije. Cinavia je zaštitni
znak tvrtke Verance Corporation. Autorsko
pravo 2004-2010 Verance Corporation.
Sva prava pridržava Verance. Zabranjeni su
reverzibilni inženjering ili rastavljanje.
• Ova stavka sadrži tehnologiju zaštite od
umnožavanja koja je zaštićena američkim
patentima i drugim pravima intelektualnog
vlasništva tvrtke Rovi Corporation. Zabranjeni su
obrnuti inženjering i rastavljanje.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ i logotipovi zaštitni su
znakovi tvrtke Blu-ray Disc Association.
• iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano,
iPod shuffle i iPod touch zaštitni su znakovi
tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u i drugim
državama.
• Ovaj proizvod rabi tehnologiju Cinavia za
ograničavanje upotrebe neovlaštenih kopija
nekih komercijalnih filmova i videozapisa i
njihove filmske glazbe. Ako se otkrije zabranjena
upotreba neovlaštene kopije, prikazat će
se poruka, a reprodukcija ili kopiranje će se
prekinuti.
Više informacija o tehnologiji Cinavia pronađite
u njenom internetskom informativnom centru za
potrošače na web-adresi http://www.cinavia.
com.
Da biste poštom zatražili dodatne informacije o
tehnologiji Cinavia, pošaljite dopisnicu sa svojom
adresom na: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138,
SAD.”
Hrvatski
HT-E6750W_XU_CRO_0222.indd 5
5|
2012-02-22 오후 4:44:31
Sadržaj
SIGURNOSNE INFORMACIJE
2
3
3
3
4
4
Upozorenje
Pohranjivanje diskova i upravljanje njima
Mjere opreza za rukovanje
Upotreba funkcije 3D prikaza
Zaštita autorskog prava
Licenca
POSTAVKE
23
25
26
27
32
32
37
Postupak određivanja početnih postavki
Zaslon Početni
Pristup zaslonu Postavke
Funkcije izbornika Settings
Automatska kalibracija zvuka
Mreže i internet
Nadogradnja softvera
POČETAK
7
8
11
12
12
13
Podržani diskovi i formati
Logotipovi diskova koje proizvod može
reproducirati
Dodatna oprema
Prednja ploča
Stražnja ploča
Daljinski upravljač
VEZE
15
15
16
16
17
18
19
19
19
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
Priključivanje toroidalne feritne jezgre na
kabel za napajanje glavne jedinice
Spajanje zvučnika
Komponente zvučnika
Postavljanje zvučnika na visoki stalak
Spajanje zvučnika
Spajanje FM antene
Spajanje na iPod/iPhone
Uporaba USB kabela
Uporaba postolja
Spajanje na televizor
Način 1 Spajanje na televizor
pomoću HDMI kabela - najbolja kvaliteta
(preporučeno)
Način 2 Spajanje na TV pomoću
videokabela dobre kvalitete
Povezivanje s vanjskim uređajima
Način 1 HDMI ULAZ : Spajanje s
vanjskom komponentom pomoću HDMI
kabela
Način 2 OPTIČKI : Spajanje vanjske
digitalne audiokomponente
Način 3 AUX ULAZ : Spajanje vanjske
analogne komponente
Povezivanje na mrežni usmjerivač
Žičana mreža
Bežična mreža
REPRODUKCIJA MEDIJA
39
40
40
41
41
41
42
42
44
46
49
49
51
53
Zaslon AllShare Play
Reproduciranje datoteka na USB uređaju
za pohranu ili uređaju iPod/iPhone
Modeli uređaja iPod/iPhone koje možete
upotrebljavati s ovim proizvodom
Zaslon Funkcija
Reprodukcija komercijalnih videodiskova
Reprodukcija komercijalnih audiodiskova
Reprodukcija diskova sa sadržajem koji
je snimio korisnik
Uporaba mrežne funkcije AllShare
Upravljanje reprodukcijom videozapisa
Upravljanje reprodukcijom glazbe
Reprodukcija fotografskog sadržaja
Uporaba izbornika Alati kada je datoteka
odabrana
Slušanje radija
Uporaba tipki posebnih efekata na
daljinskom upravljaču
MREŽNE USLUGE
55
57
Uporaba sustava Smart Hub
BD-LIVE™
58
64
67
Dodatne informacije
Rješavanje problema
Specifikacije
DODATAK
| 6 Hrvatski
HT-E6750W_XU_CRO_0222.indd 6
2012-02-22 오후 4:44:32
Početak
Podržani diskovi i formati
02
Vrste diskova i sadržaja koje vaš proizvod može reproducirati
Vrsta diska
Blu-ray disk
3D Blu-ray disk
VIDEO
DVD-VIDEO, DVD-RW,
DVD-R, DVD+RW,
DVD+R
Početak
Medij
Pojedinosti
BD-ROM ili BD-RE/-R disk snimljen u BD-RE formatu.
DVD-VIDEO, DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R diskovi koji su snimljeni i finalizirani
ili USB mediji za pohranu na kojima se nalazi DivX, MKV, MP4 sadržaj.
GLAZBA
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Glazba snimljena na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R diskovima ili na USB
medijima za pohranu na kojima se nalazi MP3 ili WMA sadržaj.
FOTOGRAFIJE
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Fotografije snimljene na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R diskovima ili na USB
medijima za pohranu na kojima se nalazi JPEG sadržaj.
| NAPOMENA |
Proizvod možda neće reproducirati određene CD-RW/-R i DVD-R diskove zbog vrste diska ili uvjeta snimanja.
Ako DVD-RW/-R disk nije pravilno snimljen u formatu DVD videozapisa, neće se moći reproducirati.
Vaš proizvod neće reproducirati sadržaj snimljen na DVD-R disku pri brzini prijenosa koja premašuje 10 Mb/s.
Vaš proizvod neće reproducirati sadržaj snimljen na BD-R disku ili USB uređaju pri brzini prijenosa koja premašuje 30 Mb/s.
Reprodukcija možda neće raditi za neke vrste diskova ili pri upotrebi određenih postupaka kao što je promjena kuta i
prilagodba omjera visine i širine slike. Detaljne informacije o disku ispisane su na kutiji diska. Pročitajte ih u slučaju potrebe.
Kada reproducirate BD-J naslov, učitavanje bi moglo trajati duže nego kod normalnog naslova ili bi neke funkcije mogle raditi
sporije.
Vrste diskova koje vaš proizvod ne može reproducirati
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/MV
disk i slično
• DVD-RAM
• DVD-RW (način VR)
• DVD-R disk od 3,9
GB za stvaranje
• Super audio CD (osim • CVD/CD-ROM/CDV/
višemedijskog
CD sloja)
CD-G/CD-I/LD (CD-G
materijala.
diskovi reproduciraju
samo audio, grafiku
ne.)
| NAPOMENA |
Ovaj proizvod možda neće reagirati na svaku radnu naredbu zato što neki Blu-ray diskovi, DVD-ovi i CD-ovi dopuštaju
određene ili ograničene radnje, a tijekom reprodukcije pružaju samo određene značajke. Imajte na umu kako se ne radi o
kvaru proizvoda.
Samsung ne može jamčiti kako će ovaj proizvod reproducirati sve diskove koji nose logotip Blu-ray, DVD ili CD jer se formati
diska razvijaju i mogu nastati problemi i pogreške tijekom stvaranja softvera za Blu-ray disk, DVD, CD i/ili proizvodnje samih
diskova.
Ako imate pitanja ili poteškoća s reprodukcijom Blu-ray diska, DVD-a ili CD-a na ovome proizvodu, obratite se korisničkoj
službi tvrtke SAMSUNG. Također, pogledajte ostatak ovih korisničkih uputa za dodatne informacije o ograničenjima
reprodukcije.
Ovaj proizvod možda neće moći reproducirati neke komercijalne diskove i DVD diskove koji nisu kupljeni u vašoj regiji.
Hrvatski
HT-E6750W_XU_CRO_0222.indd 7
7|
2012-02-22 오후 4:44:33
Početak
Regionalna šifra
Proizvod i diskovi šifriraju se prema regiji.
Da bi se disk mogao reproducirati, te se
regionalne šifre moraju podudarati. Ako se šifre ne
podudaraju, disk se neće reproducirati.
Regionalni broj ovog proizvoda prikazan je na
stražnjoj ploči proizvoda.
Regionalna
Vrsta diska
šifra
A
Blu-ray disk
DVD-VIDEO
3D Blu-ray disk
BD-LIVE
Dolby
DTS
DivX
PAL sustav emitiranja u
Velikoj Britaniji, Francuskoj,
Njemačkoj itd.
Java
Sjeverna Amerika, Centralna
Amerika, Južna Amerika, Koreja,
Japan, Tajvan, Hong Kong i
jugoistočna Azija.
Europa, Grenland, Francuski
teritoriji, Bliski Istok, Afrika,
Australija i Novi Zeland.
C
Indija, Kina, Rusija, središnja i
južna Azija.
1
SAD, Američki teritoriji i Kanada
2
Europa, Japan, Bliski Istok,
Egipat, Južna Afrika, Grenland
3
Tajvan, Koreja, Filipini,
Indonezija, Hong Kong
4
Meksiko, Južna Amerika,
Centralna Amerika, Australija,
Novi Zeland, Pacifički otoci,
Karibi
6
Blu-ray disk
Područje
B
5
Logotipovi diskova koje proizvod
može reproducirati
Rusija, Istočna Europa, Indija,
veći dio Afrike, Sjeverna Koreja,
Mongolija
Podržani formati
Podrška za glazbene datoteke
Ekstenzija
datoteke
Kontejner
Audiokodek
Raspon podrške
*.mp3
MP3
MP3
-
WMA
Sukladno s WMA
formatom verzije 10
* Frekvencije uzorkovanja
(u kHz) - 8, 11, 16, 22,
32, 44,1, 48
* Brzina prijenosa –
sve brzine prijenosa u
rasponu od 5 Kb/s do
384 Kb/s
Kina
| NAPOMENA |
Ako regionalni broj Blu-ray diska/DVD-a ne odgovara
regionalnom broju ovog proizvoda, proizvod ne može
reproducirati disk.
*.wma
WMA
| 8 Hrvatski
HT-E6750W_XU_CRO_0222.indd 8
2012-02-22 오후 4:44:34
Podrška za videodatoteke
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
Brzina okvira
(fps)
Brzina
prijenosa
(Mb/s)
DivX 3.11/4.x
/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
DivX 3.11/4.x
/5.1/6.0
MKV
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
DivX 3.11/4.x
/5.1/6.0
ASF
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
Media
WMV (wmv9) Window
Video v9
H.264 BP/MP/HP
MP4
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
1920x1080
1920x1080
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
1920x1080
6 ~ 30
8
1920x1080
1920x1080
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
1920x1080
6 ~ 30
8
1920x1080
1920x1080
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
MP3
AC3
LPCM
WMA
1920x1080
6 ~ 30
25
WMA
1920x1080
1920x1080
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
MP3
AAC
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
Videokodek
AVI
MP3
AC3
LPCM
DTS Core
MP3
AC3
LPCM
DTS Core
AAC
3GPP
VRO
VOB
MPEG2
1920x1080
24/25/30
25
MPEG1
1920x1080
24/25/30
25
MPEG1
1920x1080
24/25/30
25
PS
MPEG2
1920x1080
24/25/30
25
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG2
1920x1080
24/25/30
25
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
VC1
1920x1080
6 ~ 30
25
TS
Audiokodek
Početak
*.avi
Rezolucija
Kontejner
02
Ekstenzija
datoteke
AC3
MPEG
LPCM
AC3
MPEG
LPCM
AAC
AC3
AAC
MP3
DD+
 Ograničenja
- Čak i ako je datoteka šifrirana gore navedenim podržanim kodekom, možda se neće reproducirati ako
s njezinim sadržajem nije sve u redu.
- Normalna reprodukcija ne jamči se ako su informacije o kontejneru datoteke pogrešne ili ako je sama
datoteka oštećena.
- Reprodukcija datoteka s većim brzinama prijenosa ili okvira od standardnih može zapinjati.
- Funkcija traženja (preskakanja) nije dostupna ako je tablica indeksa datoteke oštećena.
- Ako daljinski reproducirate datoteku putem mrežne veze, reprodukcija videozapisa mogla bi zapinjati
što ovisi o brzini mreže.
Hrvatski
HT-E6750W_XU_CRO_0222.indd 9
9|
2012-02-22 오후 4:44:37
Početak
 Videodekoder
- Podržava do razine 4.1 standarda H.264
- Ne podržava H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/
MP/AP L4 i AVCHD
- MPEG4 SP, ASP:
Ispod 1280 x 720: maks. 60 okvira
Iznad 1280 x 720: maks. 30 okvira
- Ne podržava GMC 2 ili viši
 Audiodekoder
- Podržava WMA 7, 8, 9 i STD
- Ne podržava WMA 9 PRO višekanalne datoteke
ako je broj kanala veći od 2 i datoteke koje
zahtijevaju audiodekodiranje bez gubitka zvuka.
- Ne podržava brzinu uzorkovanja WMA formata
pri 22050 Hz mono
Podržani formati datoteke titlova DivX
videozapisa
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
Napomene o USB vezi
• Vaš proizvod podržava USB medij za pohranu,
MP3 playere, digitalne fotoaparate i USB čitače
kartica.
• Proizvod ne podržava nazive mapa ili datoteka
dulje od 128 znakova.
• Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda
nisu kompatibilni s ovim proizvodom.
• Vaš proizvod podržava sustave datoteka FAT
16, FAT 32 i NTFS.
• USB uređaje povežite izravno na USB priključak
uređaja. Povezivanje putem USB kabela može
uzrokovati probleme s kompatibilnosti.
• Umetanje više od jednog memorijskog uređaja u
višekartični čitač može uzrokovati nepravilan rad
čitača.
• Proizvod ne podržava PTP protokol.
• Tijekom postupka "učitavanja" ne isključujte
USB uređaj.
• Što je veća razlučivost slike to je više vremena
potrebno za njezin prikaz.
• Ovaj proizvod ne može reproducirati MP3
datoteke s DRM-om (upravljanje digitalnim
pravima) preuzete s komercijalnih internetskih
stranica.
• Vaš proizvod podržava samo videozapise koji su
brzine manje od 30 okvira/s (brzina okvira).
• Vaš proizvod podržava samo klasu USB uređaja
za masovnu pohranu (MSC) poput USB štapića
i USB tvrdih diskova. (HUB nije podržan.)
• Određeni USB tvrdi diskovi, višekartični čitači
i USB štapići možda nisu kompatibilni s ovim
proizvodom.
• Ako je nekim USB uređajima potrebno snažno
napajanje, mogli bi biti ograničeni uređajem za
zaštitu strujnog kruga.
• Ako reprodukcija s nekog USB tvrdog diska
nije stabilna, osigurajte dodatno napajanje
priključivanjem tvrdog diska u zidnu utičnicu.
Ako problem i dalje postoji, obratite se
proizvođaču USB tvrdog diska.
• Za sprječavanje mogućeg oštećenja USB
memorije morate na siguran način ukloniti
USB uređaj za pohranu (pokretanjem funkcije
„Sigurno uklanjanje USB-a“).
Za prebacivanje na početni izbornik pritisnite
tipku HOME, odaberite ŽUTU (C) tipku, zatim
pritisnite tipku E.
• SAMSUNG nije odgovoran za bilo kakvo
oštećenje podataka datoteke ili gubitka podataka.
AVCHD
(Advanced Video Codec High Definition)
• Ovaj proizvod može reproducirati diskove
AVCHD formata. Ovi diskovi obično se snimaju i
upotrebljavaju u kamerama.
• AVCHD format je format videozapisa visoke
definicije s digitalne kamere.
• Format MPEG-4 AVC/H.264 komprimira slike
većom učinkovitošću od klasičnog formata za
komprimiranje slika.
• Neki AVCHD diskovi rabe format „x.v.Colour“.
Ovaj proizvod može reproducirati AVCHD
diskove koji rabe format „x.v.Colour“.
• “x.v.Colour” je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
• AVCHD“ i logotip AVCHD zaštitni su znakovi
tvrtki Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. i
Sony Corporation.
| NAPOMENA |
Neki diskovi AVCHD formata možda se neće moći
reproducirati, ovisno o načinu snimanja.
Diskovi AVCHD formata moraju se finalizirati.
“x.v.Colour” nudi širi raspon boja nego normalni DVD
diskovi za kamere.
Neki se diskovi sa zapisima DivX, MKV i MP4 formata
možda neće moći reproducirati, što ovisi o razlučivosti
videozapisa i brzini okvira.
| 10 Hrvatski
HT-E6750W_XU_CRO_0222.indd 10
2012-02-22 오후 4:44:38
Dodatna oprema
02
Provjerite dolje navedenu isporučenu dodatnu opremu.
Početak
FUNCTION
TV
SOURCE
RECEIVER
SLEEP
BD
Videokabel
TV
RDS DISPLAY
FM antena
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
9
DISC MENU
TITLE MENU
0
POPUP
MUTE
VOL
S/W LEVEL
FULL SCREEN
TUNING
/ CH
HOME
REPEAT
TOOLS
INFO
EXIT
RETURN
Korisnički priručnik
Postolje za iPod
ASC mikrofon
TUNER
MEMORY
A
SMART
B
C
MO/ST
D
SEARCH 'ĺ' 3D SOUND
HUB
vTuner
AUDIO
SUBTITLE
SOUND
EFFECT
(za kabel za napajanje)
Meka krpa


Toroidalna željezna jezgra
Daljinski upravljač/baterije
(veličina AAA)
Slike i ilustracije u ovom Korisničkom priručniku prikazane su samo za primjer i mogu se razlikovati od
stvarnog izgleda proizvoda.
Moguća je naplata administrativne pristojbe u slučaju
a. pozivanja inženjera na vaš zahtjev, a na proizvodu ne postoji kvar (odnosno, niste pročitali ovaj
Korisnički priručnik)
b. donošenja uređaja u servisni centar, a na proizvodu ne postoji kvar (odnosno niste pročitali ovaj
Korisnički priručnik).

S visinom administrativne pristojbe bit ćete upoznati prije poduzimanja bilo kakvih radova ili kućnog
posjeta.
Hrvatski
HT-E6750W_XU_CRO_0222.indd 11
11 |
2012-02-22 오후 4:44:38
Početak
Prednja ploča
REGULACIJA GLASNOĆE
OTVORI/ZATVORI
POJAČALO S
VAKUUMSKOM CIJEVI
UNESI
REPRODUCIRAJ/PAUZIRAJ
LADICA ZA DISK
STOP
FUNKCIJA
NAPAJANJE
ASC IN
5V 500mA
ZASLON
SENZOR DALJINSKOG UPRAVLJAČA
ASC ULAZ
USB PRIKLJUČAK
| NAPOMENA |
Ako se mobilni telefon ili mobilni uređaj nalaze blizu pojačala s vakuumskom cijevi ili ako na proizvod postavite druge
elektroničke uređaje, to će uzrokovati šumove u audiosignalu.
Pazite da djeca ne dodiruju površinu proizvoda ako je uređaj uključen i radi. Površina bi mogla biti vruća.
Za nadogradnju softvera proizvoda putem priključka USB Host morate upotrijebiti USB memorijski štapić.
Kada proizvod prikaže izbornik Blu-ray diska, ne možete pokrenuti film pritiskom tipke 6 na proizvodu ili daljinskom
upravljaču. Za reprodukciju filma, u izborniku diska morate odabrati Reproduciraj film ili Pokreni, zatim pritisnuti tipku E.
Stražnja ploča
AUX
IN
SPEAKERS OUT
RASHLADNI
VENTILATOR
CENTER
FRONT
SUBWOOFER FRONT
OPTICAL
iPod
LAN
WIRELESS
iPod
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
AUX ULAZ
FRONT
DIGITAL
AUDIO IN
VIDEO IZLAZ
AUX
IN
SPEAKERS OUT
CENTER
FM ANTENA
FM ANT
FRONT TOP
SPEAKER IMPEDANCE : 3
SUBWOOFER FRONT
VIDEO
OUT
FRONT TOP
VIDEO
OUT
FM ANT
FRONT TOP
FRONT TOP
SPEAKER IMPEDANCE : 3
OPTICAL
iPod
LAN
WIRELESS
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
DIGITAL
AUDIO IN
IZLAZNI KONEKTORI LAN PRIKLJUČAK
HDMI IZLAZ
VANJSKI DIGITALNI
ZVUČNIKA
VEZA S TX KARTICOM
HDMI ULAZ AUDIOULAZ (OPTIČKI)
(BEŽIČNA)
| NAPOMENA |
Neka sa svih strana kućnog kina bude minimalno 10 cm prostora kako biste osigurali primjerenu ventilaciju. Ne ometajte rad
ventilatora ili otvora za prozračivanje.
| 12 Hrvatski
HT-E6750W_XU_CRO_0222.indd 12
2012-02-22 오후 4:44:42
Daljinski upravljač
02
Pregled daljinskog upravljača
FUNCTION
TV
SOURCE
Za promjenu načina rada TV-a
pritisnite tipku TV.
Otvaranje i zatvaranje ladice za disk.
RECEIVER
Za prebacivanje na Kućno kino
pritisnite tipku BD.
Pritisnite brojčane tipke za rad s
mogućnostima.
Pritisnite za pregled izbornika
diska.
SLEEP
BD
TV
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
TITLE MENU
0
Pritisnite za uporabu izbornika
Alati.
POPUP
Ove tipke upotrebljavaju se za
izbornike proizvoda i za nekoliko
funkcija Blu-ray diska.
Pritisnite za uporabu funkcije
Smart Hub.
Pritisnite za uporabu softvera
vTuner.
Pritisnite za pretraživanje sadržaja.
Odabire jezik zvuka diska.
Upotrijebite za ulazak u skočni
izbornik/izbornik Naslov.
Pritisnite za privremeno
zaustavljanje diska.
MUTE
VOL
S/W LEVEL
FULL SCREEN
TUNING
/ CH
HOME
REPEAT
TOOLS
Pretražujte aktivne FM postaje i
mijenjajte kanale.
Upotrijebite za prilagodbu razine
glasnoće subwoofera.
Omogućuje ponovnu reprodukciju
naslova, poglavlja, staze ili diska.
INFO
Upotrijebite za prikaz informacija
o reprodukciji tijekom reprodukcije
Blu-ray diska/DVD-a.
Odaberite stavke na zaslonskom
izborniku i promijenite im vrijednost.
Povratak na prethodni izbornik.
RDS funkciju upotrebljavajte za
prijam FM postaja.
Pritisnite za pretraživanje unatrag
ili unaprijed.
Pritisnite za zaustavljanje/
reprodukciju diska.
Privremeno isključivanje zvuka.
Pritisnite za prelazak na početni
zaslon.
Pritisnite za prikaz preko čitavog
zaslona televizora.
Služi za postavljanje vremena za
automatsko isključivanje proizvoda.
9
DISC MENU
Pritisnite za preskakanje naprijed ili
nazad.
Namještanje glasnoće.
EXIT
RETURN
A
SMART
B
TUNER
MEMORY
MO/ST
C
D
SEARCH 'ĺ' 3D SOUND
HUB
vTuner
AUDIO
SUBTITLE
SOUND
Pritisnite za izlazak iz izbornika.
Uporabite za postavljanje prethodno
memorirane radijske frekvencije.
Odaberite MONO ili STEREO za
radio program.
Pritisnite za primjenu efekta 3D zvuka.
EFFECT
Pritisnite za primjenu zvučnih efekata.
Pritisnite za uživanje u običnom 2D
videosadržaju u 3D načinu prikaza.
Odabire jezik titlova diska.
Hrvatski
HT-E6750W_XU_CRO_0222.indd 13
Početak
Uključite i isključite proizvod.
Pritisnite za odabir način rada Blu-ray
diska (HDMI1, AUX, BD/DVD itd.).
ili
Pritisnite za odabir video načina rada
televizora.
13 |
2012-02-22 오후 4:44:44
Početak
Stavljanje baterija u daljinski upravljač
Kôd
Marka
Kôd
Admiral
(M.Wards)
56, 57, 58
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
A Mark
01, 15
Anam
01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10, 11,
12, 13, 14
AOC
01, 18, 40, 48
Marka
Veličina baterije: AAA
1
Kodovi TV kontrola
2
| NAPOMENA |
Svakako pazite da polovi “+” i “–” na baterijama
odgovaraju shemi u odjeljku za baterije.
Uz pretpostavku da se televizor upotrebljava na uobičajeni
način, baterije traju otprilike godinu dana.
Daljinski upravljač može se upotrebljavati na udaljenosti
do približno 7 metara od proizvoda i to pravocrtno.
Postavljanje daljinskog upravljača
Ovim daljinskim upravljačem možete kontrolirati
određene funkcije vašega televizora.
Pri upravljanju televizorom pomoću daljinskog
upravljača
1 . Pritisnite tipku TV da biste postavili daljinski
upravljač na TV način rada.
2 . Uključite TV.
3 . Držite tipku NAPAJANJE pritisnutom i
unesite šifru koja odgovara marki televizora.
• Ako u tablici za vaš televizor postoji više
šifri, unosite ih jednu po jednu kako biste
pronašli onu koja funkcionira.
• Primjer: Za Samsung TV
dok držite tipku NAPAJANJE pritisnutu,
brojčanim tipkama unesite 00. Ako to ne
radi, isprobajte 15, zatim 16 itd.
4 . Ako se televizor isključi, postavljanje je
dovršeno.
• Možete upotrijebiti tipke TV NAPAJANJE,
GLASNOĆA, KANAL,