Samsung | HT-F4500 | Samsung Blu-ray Home Entertainment System F4500 Εγχειρίδιο χρήσης

HT-F4500
HT-F4550
Σύστημα οικιακού
κινηματογράφου Blu-ray™
5.1 καναλιών
εγχειρίδιο χρήσης
φανταστείτε τις δυνατότητες
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν Samsung.
Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις, δηλώστε το προϊόν
σας στη διαδικτυακή διεύθυνση
www.samsung.com/register
HT-F4500_50_GRE_0530.indd 1
2013-05-30 오후 3:36:02
Πληροφορίες για την Ασφάλεια
Προειδοποιηση
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΙ/ΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣ/ ΜΕΡΟΣ)
ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΣ/ΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ.
ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣ/ΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει
"επικίνδυνη τάση" στο εσωτερικό
του προϊόντος, η οποία είναι
επικίνδυνη για την πρόκληση
ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ
ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ,
ΤΑΙΡΙΑΞΤΕ ΤΟΝ ΠΛΑΤΥ ΠΛΑΚΕ
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΤΟΥ ΦΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΙΑ
ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΛΗΡ/Σ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε
βροχή ή υγρασία.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μη βρέχετε και μην πιτσιλάτε με υγρά τη συσκευή.
Επίσης, μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά, όπως βάζα,
επάνω στη συσκευή.
• Το φις ρεύματος χρησιμοποιείται ως συσκευή
αποσύνδεσης και πρέπει να είναι έτοιμο για χρήση, ανά
πάσα στιγμή.
• Αυτή η συσκευή πρέπει να συνδέεται πάντα σε μια
πρίζα ρεύματος με γείωση.
• Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή
ρεύματος, πρέπει να τραβήξετε το φις από την πρίζα,
συνεπώς το φις ρεύματος πρέπει να βρίσκεται σε ένα
σημείο με εύκολη πρόσβαση.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει
σημαντικές οδηγίες που συνοδεύουν
το προϊόν.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων CD έχει
κατηγοριοποιηθεί ως προϊόν ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1.
Η εκτέλεση χειρισμών, ρυθμίσεων ή διαδικασιών
διαφορετικών από αυτών που καθορίζονται σε αυτό το
έγγραφο ενδέχεται να προκαλέσει έκθεση σε επικίνδυνη
ακτινοβολία.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΛΕΪΖΕΡ ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΚΑΙ
ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ, ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ
ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΔΕΣΜΗ.
| 2 Ελληνικά
HT-F4500_50_GRE_0530.indd 2
2013-05-30 오후 3:36:06
Φύλαξη και διαχείριση δίσκων
• Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή
πιτσιλίσματα υγρών. Μην τοποθετείτε δοχεία γεμάτα με
υγρό, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.
• Για να απενεργοποιήσετε εντελώς αυτή τη συσκευή,
θα πρέπει να αποσυνδέσετε το φις ρεύματος από την
πρίζα. Για αυτό το λόγο, το φις ρεύματος θα πρέπει
να είναι εύκολα και άμεσα προσπελάσιμο ανά πάσα
στιγμή.
• Μην αγγίζετε το φις ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
• Μη συνδέετε πολλαπλές ηλεκτρικές συσκευές στην
ίδια πρίζα. Η υπερφόρτωση μιας πρίζας μπορεί να
προκαλέσει υπερθέρμανσή της, με αποτέλεσμα να
προκληθεί πυρκαγιά.
• Προτού συνδέσετε άλλα εξαρτήματα σε αυτό το
προϊόν, φροντίστε να τα απενεργοποιήσετε.
• Αν μετακινήσετε ξαφνικά το προϊόν από έναν ψυχρό
σε έναν θερμό χώρο, ενδέχεται να σχηματιστεί
συμπύκνωση υγρασίας στα λειτουργικά μέρη του
και το φακό του, προκαλώντας προβλήματα κατά
την αναπαραγωγή δίσκων. Αν συμβεί κάτι τέτοιο,
αποσυνδέστε το προϊόν, περιμένετε δύο ώρες και,
στη συνέχεια, συνδέστε το φις ρεύματος στην πρίζα.
Κατόπιν, τοποθετήστε το δίσκο και δοκιμάστε ξανά να
τον αναπαράγετε.
Κατασκευάζεται κατόπιν
αδείας από την εταιρεία Dolby
Laboratories.
Οι επωνυμίες Dolby, Pro Logic
και το σύμβολο διπλού D είναι
εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.
Κατασκευάζεται
κατόπιν αδείας
κατά τα διπλώματα
ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α.
με αριθμούς: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616;
6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929;
7,212,872 και άλλα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που
έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν στις Η.Π.Α. και διεθνώς.
Η επωνυμία DTS-HD, το σύμβολο, η επωνυμία DTSHD μαζί με το σύμβολο είναι σήματα κατατεθέντα και
το & DTS-HD Master Audio | Essential είναι εμπορικό
σήμα της DTS, Inc. Το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό.
© DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
ΜΟΡΦΗΣ DIVX: Το DivX® είναι
μια μορφή ψηφιακού βίντεο
που δημιουργήθηκε από τη
DivX, LLC, μια θυγατρική της Rovi Corporation. Αυτή η
συσκευή διαθέτει επίσημη πιστοποίηση DivX Certified®
ότι αναπαράγει βίντεο μορφής DivX. Επισκεφτείτε τη
διαδικτυακή τοποθεσία divx.com για περισσότερες
πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού για μετατροπή των
αρχείων σας σε βίντεο μορφής DivX.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ DIVX ΚΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ: Αυτή
η συσκευή DivX Certified® πρέπει να δηλωθεί προκειμένου
να αναπαράγει ταινίες μορφής DivX Video-on-Demand
(VOD) που έχετε αγοράσει. Για να αποκτήσετε το δικό
σας κωδικό δήλωσης, μεταβείτε στην ενότητα DivX VOD
του μενού ρύθμισης της συσκευής σας. Μεταβείτε στη
διαδικτυακή τοποθεσία vod.divx.com για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ολοκλήρωσης της
διαδικασίας δήλωσης.
DivX Certified® για αναπαραγωγή βίντεο μορφής DivX®
σε ανάλυση έως HD 1080p, συμπεριλαμβανομένου
περιεχομένου υψηλών προδιαγραφών. Η επωνυμία DivX®,
η επωνυμία DivX Certified® και τα σχετικά λογότυπα είναι
εμπορικά σήματα της Rovi Corporation ή των θυγατρικών
της και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.
Καλύπτεται από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα
διπλώματα ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α.: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274
Ελληνικά
HT-F4500_50_GRE_0530.indd 3
Πληροφορίες για την Ασφάλεια
Προφυλάξεις για τη μεταχείριση
της συσκευής
Άδεια χρήσης
01
• Κράτημα των δίσκων
- Οι δαχτυλιές ή οι γρατσουνιές σε ένα
δίσκο ενδέχεται να μειώσουν την
ποιότητα του ήχου και της εικόνας ή
να προκαλέσουν παραλείψεις περιεχομένου.
- Αποφεύγετε να αγγίζετε την επιφάνεια των δίσκων
στα σημεία όπου έχουν εγγραφεί δεδομένα.
- Κρατάτε τους δίσκους από τις άκρες τους, ώστε να
μην αφήνετε δαχτυλιές στην επιφάνειά τους.
- Μην κολλάτε χαρτί ή ταινία στους δίσκους.
• Καθαρισμός των δίσκων
- Αν υπάρχουν δαχτυλιές ή βρωμιές σε
ένα δίσκο, καθαρίστε τον με ένα ήπιο
απορρυπαντικό αραιωμένο σε νερό και
σκουπίστε τον με ένα μαλακό πανί.
- Όταν καθαρίζετε ένα δίσκο, σκουπίστε
τον απαλά από το εσωτερικό προς το εξωτερικό
μέρος του.
- Φύλαξη των δίσκων
 Μην τους αφήνετε εκτεθειμένους σε άμεσο
ηλιακό φως.
 Διατηρήστε τους σε ένα δροσερό αεριζόμενο
χώρο.
 Κρατάτε τους σε ένα καθαρό προστατευτικό
περίβλημα και τοποθετείτε τους κατακόρυφα.
• Αν το προϊόν παράγει έναν αφύσικο θόρυβο, μυρωδιά
καμένου ή καπνό, απενεργοποιήστε το αμέσως και
αποσυνδέστε το φις ρεύματος από την πρίζα. Στη συνέχεια,
επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών για τεχνική υποστήριξη. Μη χρησιμοποιείτε το
προϊόν. Η χρήση του προϊόντος σε αυτή την κατάσταση
ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
• Για να απενεργοποιήσετε εντελώς αυτή τη συσκευή, θα
πρέπει να αποσυνδέσετε το φις ρεύματος από την πρίζα.
Για αυτό το λόγο, το φις ρεύματος θα πρέπει να είναι
εύκολα και άμεσα προσπελάσιμο ανά πάσα στιγμή.
3|
2013-05-30 오후 3:36:07
Πληροφορίες για την Ασφάλεια
Οι επωνυμίες HDMI, HDMI
High-Definition Multimedia
Interface και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά
σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing
LLC στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες.
Η επωνυμία DLNA® και τα
λογότυπα DLNA και DLNA
CERTIFIED® είναι εμπορικά
σήματα, σήματα σέρβις ή σήματα πιστοποίησης της
Digital Living Network Alliance.
Οι επωνυμίες Oracle και Java είναι
σήματα κατατεθέντα της Oracle και/ή των
θυγατρικών της. Οι υπόλοιπες επωνυμίες
ενδέχεται να είναι σήματα κατατεθέντα
των αντίστοιχων κατόχων τους.
Το προϊόν αυτό ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας
από αντιγραφή, η οποία προστατεύεται από διπλώματα
ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. και άλλα δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας της Rovi Corporation. Απαγορεύεται η
αποσυμπίληση και η ανακατασκευή κώδικα.
Οι επωνυμίες Blu-ray Disc™, Blu-ray™ και τα λογότυπα
είναι εμπορικά σήματα της Blu-ray Disc Association.
Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί τεχνολογία Cinavia για
τον περιορισμό της χρήσης μη εξουσιοδοτημένων
αντιγράφων ορισμένων ταινιών και βίντεο του εμπορίου
και των ηχητικών επενδύσεών τους. Όταν ανιχνεύεται
απαγορευμένη χρήση ενός μη εξουσιοδοτημένου
αντιγράφου, εμφανίζεται ένα μήνυμα και διακόπτεται η
αναπαραγωγή ή η αντιγραφή.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
τεχνολογία Cinavia παρέχονται στο Διαδικτυακό
κέντρο ενημέρωσης καταναλωτών της Cinavia, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.cinavia.com. Για
να ζητήσετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την
τεχνολογία Cinavia μέσω ταχυδρομείου, στείλτε μια
καρτ-ποστάλ με την ταχυδρομική διεύθυνσή σας στη
διεύθυνση: Cinavia Consumer Information Centre, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Το προϊόν αυτό ενσωματώνει αποκλειστική τεχνολογία
κατόπιν αδείας από τη Verance Corporation, η οποία
προστατεύεται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. με
αριθμό 7.369.677 και άλλα διπλώματα ευρεσιτεχνίας
που έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν στις Η.Π.Α. και
διεθνώς, καθώς και από τη νομοθεσία περί προστασίας
πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών μυστικών για
ορισμένα στοιχεία αυτής της τεχνολογίας. Η επωνυμία
Cinavia είναι εμπορικό σήμα της Verance Corporation.
Πνευματικά δικαιώματα 2004-2010 Verance
Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος
από τη Verance. Απαγορεύεται η αποσυμπίληση και η
ανακατασκευή κώδικα.
- Ειδοποίηση για τις άδειες χρήσης λογισμικού ανοιχτού
κώδικα
Για την περίπτωση χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα,
στο μενού του προϊόντος είναι διαθέσιμες άδειες χρήσης
λογισμικού ανοιχτού κώδικα.
Χρήση της λειτουργίας 3D
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ 3D
Διαβάστε και κατανοήστε τις ακόλουθες πληροφορίες για
την ασφάλεια προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 3D.
• Ορισμένοι θεατές ενδέχεται να αισθανθούν δυσφορία
κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης 3D, όπως
ζαλάδα, ναυτία και πονοκεφάλους. Αν παρουσιαστεί
οποιοδήποτε τέτοιο σύμπτωμα, σταματήστε να
παρακολουθείτε τηλεόραση 3D, βγάλτε τα γυαλιά 3D
Active και ξεκουραστείτε.
• Η παρακολούθηση εικόνων 3D για παρατεταμένο
χρονικό διάστημα ενδέχεται να προκαλέσει κόπωση
των ματιών. Αν νιώσετε τα μάτια σας κουρασμένα,
σταματήστε να παρακολουθείτε τηλεόραση 3D, βγάλτε
τα γυαλιά 3D Active και ξεκουραστείτε.
• Ένας υπεύθυνος ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει συχνά τα
παιδιά που χρησιμοποιούν τη λειτουργία 3D. Αν κάποιο
παιδί αναφέρει ότι έχει κουρασμένα μάτια, πονοκέφαλο,
ζαλάδα ή ναυτία, ζητήστε του να σταματήσει να
παρακολουθεί τηλεόραση 3D και να ξεκουραστεί.
• Μη χρησιμοποιείτε τα γυαλιά 3D Active για άλλους
σκοπούς (όπως ως γυαλιά μυωπίας, γυαλιά ηλίου,
προστατευτικά γυαλιά κλπ.).
• Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία 3D ή τα γυαλιά
3D Active όταν περπατάτε ή μετακινείστε. Αν
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 3D ή τα γυαλιά 3D
Active ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να χτυπήσετε
σε αντικείμενα, να σκοντάψετε και/ή να πέσετε, με
αποτέλεσμα να τραυματιστείτε σοβαρά.
• Αν θέλετε να απολαύσετε περιεχόμενο 3D, συνδέστε
μια συσκευή 3D (δέκτης AV ή τηλεόραση που είναι
συμβατή με 3D) στη θύρα HDMI OUT του προϊόντος
χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI υψηλής
ταχύτητας. Φορέστε γυαλιά 3D προτού αναπαράγετε
το περιεχόμενο 3D.
• Το προϊόν μεταδίδει σήματα 3D μόνο μέσω ενός καλωδίου
HDMI που είναι συνδεδεμένο στη θύρα HDMI OUT.
• Μιας και η ανάλυση βίντεο στον τρόπο λειτουργίας
αναπαραγωγής 3D παραμένει σταθερή στην ανάλυση
του αρχικού βίντεο 3D, δεν μπορείτε να αλλάξετε την
ανάλυση σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
• Ορισμένες λειτουργίες όπως το BD Wise, η
προσαρμογή μεγέθους οθόνης και η προσαρμογή
ανάλυσης ενδέχεται να μην εκτελούνται σωστά στον
τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής 3D.
• Πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο HDMI υψηλής
ταχύτητας για τη σωστή έξοδο του σήματος 3D.
• Παραμείνετε σε απόσταση τουλάχιστον τρεις φορές
το πλάτος της οθόνης από την τηλεόραση όταν
παρακολουθείτε εικόνες 3D. Για παράδειγμα, αν έχετε
οθόνη 46 ιντσών, παραμείνετε σε απόσταση 138 ίντσες
(3,5 μέτρα) από την οθόνη.
- Για βέλτιστη εικόνα 3D, τοποθετήστε την οθόνη
βίντεο 3D στο επίπεδο των ματιών σας.
• Όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε ορισμένες συσκευές
3D, το εφέ 3D ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
• Αυτό το προϊόν δεν μετατρέπει περιεχόμενο 2D σε 3D.
• Η επωνυμία "Blu-ray 3D" και το λογότυπο "Blu-ray 3D"
είναι εμπορικά σήματα της Blu-ray Disc Association.
| 4 Ελληνικά
HT-F4500_50_GRE_0530.indd 4
2013-05-30 오후 3:36:08
Πνευματικά δικαιώματα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
2
3
3
3
4
5
Προειδοποιηση
Φύλαξη και διαχείριση δίσκων
Προφυλάξεις για τη μεταχείριση της συσκευής
Άδεια χρήσης
Χρήση της λειτουργίας 3D
Πνευματικά δικαιώματα
ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ
6
7
Συμβατότητα με δίσκους και μορφές
Λογότυπα δίσκων που μπορεί να αναπαράγει το
προϊόν
9 Πρόσθετα εξαρτήματα
10 Πρόσοψη
10 Πίσω όψη
11 Τηλεχειριστήριο
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
12 Σύνδεση των ηχείων
14 Σύνδεση με δρομολογητή δικτύου
15 Σύνδεση σε τηλεόραση/εξωτερικές συσκευές
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
16
17
17
18
20
21
22
Η διαδικασία αρχικής ρύθμισης
Η αρχική οθόνη
Πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων
Λειτουργίες μενού ρυθμίσεων
Δίκτυα και το Διαδίκτυο
Αναβάθμιση λογισμικού
Ρύθμιση του DLNA
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
29 Χρήση του BD-LIVE™
29 Χρήση του DLNA
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
30 Πρόσθετες πληροφορίες
33 Αντιμετώπιση προβλημάτων
36 Προδιαγραφές
 Οι εικόνες που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο
χρήσης παρέχονται μόνο για αναφορά και
ενδέχεται να διαφέρουν σε σχέση με την
πραγματική εμφάνιση του προϊόντος.
 Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για διαχειριστικές
δαπάνες σε περίπτωση που συμβεί ένα από τα
παρακάτω:
α) αν κληθεί ένας τεχνικός κατόπιν αιτήματός
σας, χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα
στο προϊόν (δηλαδή αν αμελήσατε να
διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
β) αν προσκομίσετε τη μονάδα σε ένα
κέντρο επισκευών, χωρίς να διαπιστωθεί
κάποιο ελάττωμα στο προϊόν (δηλαδή αν
αμελήσατε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο
χρήσης).
 Θα ενημερωθείτε για το ακριβές ποσό
αυτής της χρέωσης πριν από την έναρξη
οποιασδήποτε εργασίας ή κατ' οίκον
επίσκεψης.
Ελληνικά
HT-F4500_50_GRE_0530.indd 5
Πληροφορίες για την Ασφάλεια
Περιεχόμενα
23 Αναπαραγωγή αρχείων σε συσκευή USB
23 Αναπαραγωγή ενός δίσκου με περιεχόμενο που έχει
εγγραφεί από το χρήστη
24 Αναπαραγωγή ενός δίσκου βίντεο του εμπορίου
24 Έλεγχος αναπαραγωγής βίντεο
25 Αναπαραγωγή ενός προεγγεγραμμένου δίσκου
ήχου του εμπορίου
26 Έλεγχος αναπαραγωγής μουσικής
26 Έλεγχος αναπαραγωγής φωτογραφιών
27 Ακρόαση ραδιοφώνου
28 Χρήση του κουμπιού TV SOUND στο
τηλεχειριστήριο
01
© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται
η αναπαραγωγή ή αντιγραφή μέρους ή ολόκληρου του
παρόντος εγχειριδίου χρήσης, χωρίς πρότερη γραπτή
άδεια από τη Samsung Electronics Co.,Ltd.
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΣΩΝ
5|
2013-05-30 오후 3:36:09
Έναρξη Χρήσης
Συμβατότητα με δίσκους και μορφές
Τύποι δίσκων και περιεχόμενο που μπορεί να αναπαράγει το προϊόν
Μέσα
Τύπος δίσκου
Blu-ray Disc
3D Blu-ray Disc
ΒΙΝΤΕΟ
Λεπτομέρειες
Δίσκοι BD-ROM ή BD-RE/-R που έχουν εγγραφεί στη μορφή BD-RE.
DVD-VIDEO, DVD-RW,
DVD-R, DVD+RW,
DVD+R
Δίσκοι DVD-VIDEO, εγγράψιμοι δίσκοι DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R
που έχουν εγγραφεί και οριστικοποιηθεί ή ένα μέσο αποθήκευσης USB
που περιλαμβάνει περιεχόμενο μορφής DivX, MKV, MP4.
ΜΟΥΣΙΚΗ
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Μουσική που έχει εγγραφεί σε δίσκους CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BDRE/-R ή σε ένα μέσο αποθήκευσης USB που περιλαμβάνει περιεχόμενο
μορφής MP3, WMA.
Φ/ΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Φωτογραφίες που έχουν εγγραφεί σε δίσκους CD-RW/-R, DVDRW/-R, BD-RE/-R ή σε ένα μέσο αποθήκευσης USB που περιλαμβάνει
περιεχόμενο μορφής JPEG.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Το προϊόν ενδέχεται να μην αναπαράγει ορισμένους δίσκους CD-RW/-R και DVD-R λόγω του τύπου δίσκου ή των
συνθηκών εγγραφής.
Αν ένας δίσκος DVD-RW/-R δεν έχει εγγραφεί σωστά στη μορφή DVD-Video, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του.
Το προϊόν δεν αναπαράγει περιεχόμενο που έχει εγγραφεί σε δίσκο DVD-R με ρυθμό μετάδοσης bit που υπερβαίνει τα 10 Mbps.
Το προϊόν δεν αναπαράγει περιεχόμενο που έχει εγγραφεί σε δίσκο BD-R ή σε συσκευή αποθήκευσης USB με ρυθμό
μετάδοσης bit που υπερβαίνει τα 30 Mbps.
Η αναπαραγωγή ενδέχεται να μην είναι δυνατή με ορισμένους τύπους δίσκων ή όταν χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες
λειτουργίες, όπως η αλλαγή οπτικής γωνίας και η προσαρμογή του λόγου πλευρών. Πληροφορίες σχετικά με τους
δίσκους αναγράφονται λεπτομερώς στη συσκευασία τους. Ανατρέξτε σε αυτές αν είναι απαραίτητο.
Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου BD-J, η φόρτωση ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο από έναν κανονικό δίσκο
ή ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να εκτελούνται αργά.
Τύποι δίσκων που δεν μπορεί να αναπαράγει το προϊόν
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/MVDisc,
κλπ.
• DVD-RAM
• Super Audio CD (εκτός
από τη στρώση CD)
• DVD-RW (τρόπος
λειτουργίας VR)
• CVD/CD-ROM/
CDV/CD-G/CD-I/
LD (σε δίσκους CD-G
αναπαράγεται μόνο ο
ήχος και όχι τα γραφικά)
• Δίσκοι DVD-R
χωρητικότητας 3,9 GB
για εγγραφές
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Αυτό το προϊόν ενδέχεται να μην εκτελεί όλες τις εντολές λειτουργίας, επειδή ορισμένοι δίσκοι Blu-ray Disc, DVD
και CD επιτρέπουν συγκεκριμένες ή περιορισμένες λειτουργίες και παρέχουν μόνο ορισμένες δυνατότητες κατά την
αναπαραγωγή. Σημειώστε ότι αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα του προϊόντος.
Η εταιρεία Samsung δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτό το προϊόν θα αναπαράγει κάθε δίσκο που φέρει τα λογότυπα
Blu-ray Disc, DVD ή CD, επειδή οι μορφές των δίσκων εξελίσσονται και ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα και
σφάλματα κατά τη δημιουργία λογισμικού Blu-ray Disc, DVD, CD και/ή την κατασκευή των δίσκων.
Αν έχετε ερωτήσεις ή αντιμετωπίζετε δυσκολίες με την αναπαραγωγή δίσκων Blu-ray Disc, DVD ή CD σε αυτό το
προϊόν, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG. Επίσης, ανατρέξτε στο υπόλοιπο
εγχειρίδιο χρήσης για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς αναπαραγωγής.
Ορισμένοι δίσκοι που διατίθενται στο εμπόριο και δίσκοι DVD που έχουν αγοραστεί έξω από την περιοχή σας
ενδέχεται να μην αναπαράγονται σε αυτό το προϊόν.
| 6 Ελληνικά
HT-F4500_50_GRE_0530.indd 6
2013-05-30 오후 3:36:09
Κωδικός περιοχής
Κωδικός
περιοχής
Περιοχή
A
Βόρεια Αμερική, Κεντρική
Αμερική, Νότια Αμερική,
Κορέα, Ιαπωνία, Ταϊβάν, Χονγκ
Κονγκ και Νοτιοανατολική
Ασία.
B
Ευρώπη, Γροιλανδία, Γαλλικές
επικράτειες, Μέση Ανατολή,
Αφρική, Αυστραλία και Νέα
Ζηλανδία.
C
Ινδία, Κίνα, Ρωσία, Κεντρική
και Νότια Ασία.
1
Η.Π.Α., επικράτειες των Η.Π.Α.
και Καναδάς
2
Ευρώπη, Ιαπωνία, Μέση
Ανατολή, Αίγυπτος, Αφρική,
Γροιλανδία
3
Ταϊβάν, Κορέα, Φιλιππίνες,
Ινδονησία, Χονγκ Κονγκ
4
Μεξικό, Νότια Αμερική,
Κεντρική Αμερική, Αυστραλία,
Νέα Ζηλανδία, Νησιά
Ειρηνικού, Καραϊβική
5
Ρωσία, Ανατολική Ευρώπη,
Ινδία, Βόρεια Κορέα, Μογγολία
6
Κίνα
Blu-ray Disc
DVD-VIDEO
Blu-ray Disc
BD-LIVE
Dolby
DTS
3D Blu-ray Disc
DivX
Σύστημα μετάδοσης PAL
στο Η.Β., τη Γαλλία, τη
Γερμανία κλπ.
Java
Υποστηριζόμενες μορφές
Υποστήριξη αρχείων μουσικής
Επέκταση
αρχείου
*.mp3
Περιέχον
Codec
αρχείο
Εύρος υποστήριξης
ήχου
(κοντέινερ)
MP3
MP3
-
WMA
* Ρυθμοί
δειγματοληψίας (σε
kHz) - 8, 11, 16, 22,
32, 44.1, 48
* Ρυθμοί μετάδοσης
bit - Όλοι οι ρυθμοί
μετάδοσης bit στο
εύρος από 5 έως
384 kbps
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Αν ο αριθμός περιοχής ενός δίσκου Blu-ray Disc/
DVD δεν αντιστοιχεί στον αριθμό περιοχής αυτού του
προϊόντος, το προϊόν δεν μπορεί να αναπαράγει το
δίσκο.
*.wma
WMA
Ελληνικά
HT-F4500_50_GRE_0530.indd 7
Έναρξη Χρήσης
Τύπος
δίσκου
Λογότυπα δίσκων που μπορεί να
αναπαράγει το προϊόν
02
Τα προϊόντα και οι δίσκοι διαθέτουν κωδικοποίηση κατά
περιοχή.
Για να αναπαράγεται ένας δίσκος, αυτοί οι κωδικοί
περιοχής πρέπει να ταιριάζουν. Αν οι κωδικοί δεν
ταιριάζουν, ο δίσκος δεν αναπαράγεται.
Ο αριθμός περιοχής για αυτό το προϊόν εμφανίζεται στο
πίσω μέρος του προϊόντος.
7|
2013-05-30 오후 3:36:10
Έναρξη Χρήσης
Υποστήριξη αρχείου εικόνας
Επέκταση αρχείου
Τύπος
*.jpg
*.jpeg
*.jpe
JPEG
*.png
PNG
Ανάλυση
15360x8640
Υποστήριξη αρχείων βίντεο
Επέκταση
αρχείου
Περιέχον αρχείο
(κοντέινερ)
Codec βίντεο
Codec ήχου
*.avi
AVI
DivX 3.11/4/5/6
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
MP3, Dolby Digital, DTS,
WMA, PCM
*.mkv
MKV
VC-1 AP
DivX 5/6
H.264 BP/MP/HP
MP3, Dolby Digital, DTS
*.wmv
WMV (wmv9)
VC-1 AP
VC-1 SM
WMA
*.mp4
MP4
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
AAC
*.mpg
*.mpeg
PS
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
MP1, 2
Dolby Digital, DTS
Ανάλυση
1920x1080
 Περιορισμοί
- Ακόμα κι όταν κάποιο αρχείο έχει κωδικοποιηθεί με ένα υποστηριζόμενο codec που αναφέρεται παραπάνω, το αρχείο
ενδέχεται να μην αναπαράγεται αν το περιεχόμενό του είναι προβληματικό.
- Η κανονική αναπαραγωγή δεν είναι εγγυημένη αν οι πληροφορίες κοντέινερ του αρχείου είναι λανθασμένες ή αν το
ίδιο το αρχείο είναι κατεστραμμένο.
- Τα αρχεία που έχουν υψηλότερο ρυθμό μετάδοσης bit/ρυθμό καρέ από τον τυπικό ενδέχεται να παρουσιάζουν
διακοπές κατά την αναπαραγωγή του ήχου/βίντεο.
- Η λειτουργία αναζήτησης (παράλειψης) δεν είναι διαθέσιμη αν ο πίνακας ευρετηρίου του αρχείου είναι χαλασμένος.
 Αποκωδικοποιητής βίντεο
- Υποστηρίζεται έως και H.264 επίπεδο 4.1 και AVCHD
- Δεν υποστηρίζονται H.264 FMO/ASO/RS και VC1 SP/MP/AP L4
- MPEG4 SP, ASP :
Ανάλυση χαμηλότερη από 1280 x 720: Μέγιστη τιμή 60 καρέ
Ανάλυση υψηλότερη από 1280 x 720: Μέγιστη τιμή 30 καρέ
- Δεν υποστηρίζεται GMC 2 ή υψηλότερο
 Αποκωδικοποιητής ήχου
- Υποστηρίζεται WMA 7, 8, 9 και STD
- Δεν υποστηρίζεται ρυθμός δειγματοληψίας WMA μονοφωνικού ήχου 22050 Hz.
- AAC: Μέγ. ρυθμός δειγματοληψίας: 96Khz (8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44,1, 48, 64, 88,2, 96) Μέγ. ρυθμός bit: 320 kbps
Μορφές αρχείων υποτίτλων DivX που υποστηρίζονται
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
| 8 Ελληνικά
HT-F4500_50_GRE_0530.indd 8
2013-05-30 오후 3:36:12
AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
02
Έναρξη Χρήσης
• Αυτό το προϊόν μπορεί να αναπαράγει δίσκους μορφής AVCHD. Οι δίσκοι αυτοί κανονικά εγγράφονται και
χρησιμοποιούνται σε βιντεοκάμερες.
• Η μορφή AVCHD είναι μια μορφή ψηφιακού βίντεο High Definition για κάμερες.
• Η μορφή MPEG-4 AVC/H.264 συμπιέζει τις εικόνες με υψηλότερη αποτελεσματικότητα από τη συμβατική μορφή
συμπίεσης εικόνας.
• Ορισμένοι δίσκοι AVCHD χρησιμοποιούν τη μορφή "x.v.Colour". Αυτό το προϊόν μπορεί να αναπαράγει δίσκους
AVCHD που χρησιμοποιούν τη μορφή "x.v.Colour".
• Η επωνυμία "x.v.Colour" είναι εμπορικό σήμα της Sony Corporation.
• Η επωνυμία "AVCHD" και το λογότυπο AVCHD είναι εμπορικά σήματα της Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd.
και της Sony Corporation.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Ορισμένοι δίσκοι μορφής AVCHD ενδέχεται να μην αναπαράγονται, ανάλογα με τις συνθήκες εγγραφής.
Οι δίσκοι μορφής AVCHD θα πρέπει να είναι οριστικοποιημένοι.
Η μορφή "x.v.Colour" προσφέρει ένα μεγαλύτερο εύρος χρωμάτων από τους κανονικούς δίσκους DVD βιντεοκάμερας.
Ορισμένοι δίσκοι μορφής DivX, MKV και MP4 ενδέχεται να μην αναπαράγονται, ανάλογα με την ανάλυση βίντεο και
το ρυθμό καρέ τους.
Σημειώσεις σχετικά με τη σύνδεση USB
• Το προϊόν υποστηρίζει μέσα αποθήκευσης USB, συσκευές αναπαραγωγής MP3, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και
συσκευές ανάγνωσης καρτών USB.
• Το προϊόν δεν υποστηρίζει ονόματα φακέλων ή αρχείων με περισσότερους από 128 χαρακτήρες.
• Ορισμένες συσκευές USB/εξωτερικοί σκληροί δίσκοι/ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές ενδέχεται να μην είναι
συμβατές με το προϊόν.
• Το προϊόν υποστηρίζει τα συστήματα αρχείων FAT 16, FAT 32 και NTFS.
• Συνδέετε τις συσκευές USB απευθείας στη θύρα USB του προϊόντος. Η σύνδεση μέσω καλωδίου USB ενδέχεται να
προκαλέσει προβλήματα συμβατότητας.
• Η εισαγωγή περισσότερων από μίας συσκευών μνήμης σε μια μονάδα ανάγνωσης πολλαπλών καρτών ενδέχεται να
προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία της μονάδας ανάγνωσης.
• Το προϊόν δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο PTP.
• Μην αποσυνδέετε μια συσκευή USB κατά τη διάρκεια της διαδικασίας "φόρτωσης".
• Όσο υψηλότερη είναι η ανάλυση μιας εικόνας, τόσο περισσότερος χρόνος χρειάζεται για να εμφανιστεί η εικόνα.
• Αυτό το προϊόν δεν μπορεί να αναπαράγει αρχεία MP3 με τεχνολογία DRM (Digital Rights Management) που γίνονται
λήψη από εμπορικές τοποθεσίες.
• Το προϊόν υποστηρίζει μόνο βίντεο που έχει ρυθμό καρέ χαμηλότερο από 30 fps.
• Πρέπει να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη συσκευή αποθήκευσης USB (εκτελώντας τη λειτουργία "Safely Remove USB"
για να αποτρέψετε πιθανή βλάβη στη μνήμη USB.
Πατήστε το κουμπί HOME για να μεταβείτε στο αρχικό μενού, πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ (C) κουμπί και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E.
• Η εταιρεία SAMSUNG δεν ευθύνεται για τυχόν καταστροφή αρχείων δεδομένων ή απώλεια δεδομένων.
Πρόσθετα εξαρτήματα
Βεβαιωθείτε ότι παρέχονται τα παρακάτω πρόσθετα εξαρτήματα.
FUNCTION
VOLUME
-
MUTE
+
RDS DISPLAY
TA
1
2
PTY -
PTY SEARCH
4
5
7
8
3
PTY +
6
9
TITLE MENU
DISC MENU
0
SUBTITLE
POPUP
HOME
REPEAT
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
TUNER
MEMORY MO/ST
A
B
TV SOUND DPS/EQ
C
Καλώδιο ρεύματος
Εγχειρίδιο χρήσης
Κεραία FM
D
TUNING
DOWN
UP
Τηλεχειριστήριο/μπαταρίες
(μέγεθος AAA)
Ελληνικά
HT-F4500_50_GRE_0530.indd 9
9|
2013-05-30 오후 3:36:12
Έναρξη Χρήσης
Πρόσοψη
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΠΑΥΣΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΔΙΑΚΟΠΗ
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ/ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
5V 500mA
ΟΘΟΝΗ
ΘΗΚΗ ΔΙΣΚΟΥ
ΥΠΟΔΟΧΗ USB HOST
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΟΥΜΠΙΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Για να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση του λογισμικού του προϊόντος μέσω της υποδοχής USB Host, θα πρέπει να
χρησιμοποιήσετε μια μονάδα μνήμης USB.
Όταν το προϊόν προβάλλει το μενού δίσκου Blu-ray Disc, δεν μπορείτε να αρχίσετε την ταινία πατώντας το κουμπί
6 στο προϊόν ή στο τηλεχειριστήριο. Για να αναπαράγετε την ταινία, πρέπει να επιλέξετε Αναπαραγωγή ταινίας ή
Έναρξη στο μενού δίσκου και, στη συνέχεια, να πατήσετε το κουμπί E.
Aν χρησιμοποιήσετε τη διαδικτυακή υπηρεσία ή κάνετε αναπαραγωγή των περιεχομένων της συσκευής USB στην
τηλεόραση, δεν μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία BD/DVD χρησιμοποιώντας το κουμπί FUNCTION. Για να μπορέσετε
να επιλέξετε τη λειτουργία BD/DVD, πρώτα σταματήστε την αναπαραγωγή περιεχομένου στην τηλεόραση.
Πίσω όψη
POWER
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ
SURROUND
FRONT
R
R
SUBWOOFER
SURROUND
FRONT
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΨΥΞΗΣ
AUX
IN
ΕΞΟΔΟΣ HDMI
FM ANT
L
CENTER
R
SPEAKERS OUT
ΚΑΛΩΔΙΟ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ
*ΚΕΡΑΙΑ FM
ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΕΞΟΔΟΥ
ΗΧΕΙΩΝ
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
LAN
(ΟΠΤΙΚΗ) ΕΙΣΟΔΟΣ ΗΧΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΔΟΧΗ LAN
* Σύνδεση της κεραίας FM
1.
2.
Συνδέστε την παρεχόμενη κεραία FM στην υποδοχή FM ANTENNA.
Μετακινήστε αργά το καλώδιο κεραίας στο χώρο, μέχρι να βρείτε μια θέση όπου είναι καλή η λήψη και, στη
συνέχεια, στερεώστε το σε έναν τοίχο ή κάποια άλλη σταθερή επιφάνεια.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Αφήστε ελάχιστο ελεύθερο χώρο 10 εκατοστών από όλες τις πλευρές του συστήματος οικιακού κινηματογράφου για
να διασφαλίσετε επαρκή εξαερισμό. Μην εμποδίζετε τον ανεμιστήρα ψύξης και μη φράζετε τις οπές εξαερισμού.
Αυτό το προϊόν δεν λαμβάνει μεταδόσεις AM.
| 10 Ελληνικά
HT-F4500_50_GRE_0530.indd 10
2013-05-30 오후 3:36:15
Τηλεχειριστήριο
02
Γνωριμία με το τηλεχειριστήριο
FUNCTION
VOLUME
Ρύθμιση της έντασης του ήχου.
-
MUTE
TA
1
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
7
8
Πατήστε για να μεταβείτε στην αρχική
οθόνη.
Πατήστε για να χρησιμοποιήσετε το
μενού Εργαλεία.
Επιλογή στοιχείων μενού στην οθόνη
και αλλαγή τιμής στοιχείων μενού.
Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
Αυτά τα κουμπιά χρησιμοποιούνται τόσο για
τα μενού του προϊόντος όσο και για
αρκετές λειτουργίες των δίσκων Blu-ray Disc.
Το σήμα ήχου μπορεί να εξέρχεται
από τα ηχεία του συστήματος οικιακού
κινηματογράφου ή από τα ηχεία της
τηλεόρασης. (Ανατρέξτε στη σελίδα 28)
Προσωρινή απενεργοποίηση του ήχου.
Χρήση της λειτουργίας RDS για
τη λήψη σταθμών FM.
9
TITLE MENU
DISC MENU
Πατήστε για προβολή του μενού δίσκου.
Πατήστε για παράλειψη προς τα πίσω
ή προς τα εμπρός.
Πατήστε για αναπαραγωγή ενός δίσκου.
Πατήστε για διακοπή της αναπαραγωγής
ενός δίσκου.
Επιλογή της γλώσσας υποτίτλων δίσκου.
Άνοιγμα και κλείσιμο της θήκης δίσκου.
+
RDS DISPLAY
Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά για
να κάνετε επιλογές.
Πατήστε για να επιλέξετε τον τρόπο
λειτουργίας Blu-ray Disc (BD/DVD, D.
IN, AUX κλπ.).
Έναρξη Χρήσης
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του
προϊόντος.
0
POPUP
Χρησιμοποιείται για είσοδο στο
αναδυόμενο μενού/μενού τίτλου.
Πατήστε για αναζήτηση προς τα
πίσω ή προς τα εμπρός.
SUBTITLE
HOME
REPEAT
Πατήστε για παύση της αναπαραγωγής
ενός δίσκου.
Επιτρέπει την επανάληψη ενός τίτλου,
κεφαλαίου, κομματιού ή δίσκου.
TOOLS
INFO
Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση
σχετικών πληροφοριών κατά την
αναπαραγωγή ενός δίσκου Blu-ray
Disc/DVD.
RETURN
EXIT
Πατήστε για έξοδο από το μενού.
TUNER
MEMORY MO/ST
A
B
TV SOUND DPS/EQ
C
D
TUNING
DOWN
UP
Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση
μιας ραδιοφωνικής συχνότητας.
Επιλογή ήχου MONO ή STEREO για
ραδιοφωνικές εκπομπές.
Αναζήτηση για ενεργούς σταθμούς
FM και αλλαγή καναλιού.
Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία
ήχου DSP/EQ.
Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο
Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι των μπαταριών “+” και “–” ταιριάζουν με
το διάγραμμα στο εσωτερικό του διαμερίσματος μπαταριών.
Με τυπική χρήση της τηλεόρασης, οι μπαταρίες διαρκούν περίπου
Μέγεθος μπαταρίας:
AAA
1 έτος.
Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως περίπου 7 μέτρα
από το προϊόν σε ευθεία γραμμή.
Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες σε φωτιά.
Μη βραχυκυκλώνετε, αποσυναρμολογείτε ή υπερθερμαίνετε τις
μπαταρίες.
Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν αντικαταστήσετε εσφαλμένα την
μπαταρία. Αντικαταστήστε μόνο με μπαταρία ίδιου ή ισοδύναμου τύπου.
Ελληνικά
HT-F4500_50_GRE_0924.indd 11
11 |
2013-09-24
10:44:13
Συνδέσεις
Αυτή η ενότητα περιγράφει διάφορες μεθόδους σύνδεσης του προϊόντος με άλλες εξωτερικές συσκευές.
Προτού μετακινήσετε ή εγκαταστήσετε το προϊόν, φροντίστε να το απενεργοποιήσετε και να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος.
Σύνδεση των ηχείων
Υπογούφερ
Θέση του προϊόντος
Τοποθετήστε το σε μια βάση, σε ένα
ράφι επίπλου ή κάτω από τη βάση της
τηλεόρασης.
Κεντρικό
Εμπρός (Δ)
Surround (Δ)
Προϊόν
Εμπρός (Α)
Επιλογή της θέσης ακρόασης
Η θέση ακρόασης θα πρέπει να βρίσκεται
σε απόσταση περίπου 2,5 έως 3 φορές
το μέγεθος οθόνης της τηλεόρασης από
την τηλεόραση. Για παράδειγμα, αν έχετε
οθόνη 46 ιντσών, η θέση ακρόασης θα
πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 2,92
έως 3,5 μέτρα από την οθόνη.
Surround (Α)
Εμπρός ηχεία
Τοποθετήστε αυτά τα ηχεία μπροστά από τη θέση ακρόασης, στραμμένα προς τα μέσα
(περίπου 45°) και προς το μέρος σας. Τοποθετήστε τα εμπρός ηχεία έτσι ώστε τα τουίτερ τους
να βρίσκονται στο ίδιο ύψος με τα αυτιά σας. Ευθυγραμμίστε την πρόσοψη των εμπρός ηχείων
με την πρόσοψη του κεντρικού ηχείου ή τοποθετήστε τα λίγο πιο μπροστά από το κεντρικό
ηχείο.
Κεντρικό ηχείο
Καλύτερα να το τοποθετήσετε στο κεντρικό ηχείο, στο ίδιο ύψος με τα εμπρός ηχεία.
Μπορείτε επίσης να το τοποθετήσετε ακριβώς επάνω ή κάτω από την τηλεόραση.
Ηχεία surround
Τοποθετήστε αυτά τα ηχεία στις δύο πλευρές της θέσης ακρόασης. Αν δεν υπάρχει αρκετός
χώρος, τοποθετήστε αυτά τα ηχεία έτσι ώστε να είναι στραμμένα το ένα προς το άλλο.
Τοποθετήστε τα περίπου 60 έως 90 εκατοστά πάνω από τα αυτιά σας, στραμμένα ελαφρά
προς τα κάτω.
* Σε αντίθεση με τα εμπρός και τα κεντρικά ηχεία, τα ηχεία surround χρησιμοποιούνται
κυρίως για ηχητικά εφέ. Δεν θα ακούγεται ήχος από αυτά συγχρόνως.
Η θέση του υπογούφερ δεν είναι τόσο σημαντική. Τοποθετήστε το όπου θέλετε.
Υπογούφερ
Εξαρτήματα ηχείων
HT-F4500
(Α)
(Δ)
ΕΜΠΡΟΣ
(Α)
(Δ)
SURROUND
ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΥΠΟΓΟΥΦΕΡ
ΚΑΛ/ΔΙΑ ΗΧΕΙ/Ν
| 12 Ελληνικά
HT-F4500_50_GRE_0530.indd 12
2013-05-30 오후 3:36:19
HT-F4550
03
(Δ)
(Α)
Συνδέσεις
(Α)
(Δ)
ΚΑΛ/ΔΙΑ ΗΧΕΙ/Ν
ΕΜΠΡΟΣ / SURROUND
ΒΑΣΗ
ΒΙΔΑ (5x20): 16 ΤΕΜΑΧΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΥΠΟΓΟΥΦΕΡ
Εγκατάσταση των ηχείων στο στήριγμα τύπου στύλου
* Μόνο για το μοντέλο HT-F4550 - Εμπρός ηχεία/ηχεία surround
1.
Γυρίστε ανάποδα τη βάση στηρίγματος και συνδέστε τη στο
στήριγμα.
2.
Χρησιμοποιήστε το κατσαβίδι για να συνδέσετε τις βίδες στις 3
οπές που επισημαίνονται.
1
Βάση στηρίγματος
2
Στήριγμα
3.
Ισιώστε το παρεχόμενο καλώδιο ηχείου προς τα κάτω και
τοποθετήστε το στην οπή που υπάρχει στο κέντρο της βάσης
στηρίγματος.
4.
Συνδέστε το επάνω ηχείο στο συναρμολογημένο στήριγμα.
3
4
Ηχείο
Στήριγμα
5.
Τοποθετήστε δεξιόστροφα μια βίδα στην οπή που υπάρχει στο
πίσω μέρος του ηχείου, χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
Στη συνέχεια, συνδέστε ένα καλώδιο ηχείου.
6.
Αυτή είναι η εμφάνιση του ηχείου αφού εγκατασταθεί.
Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να εγκαταστήσετε τα υπόλοιπα
ηχεία.
5
6
Σύνδεση των ηχείων
1.
Ταιριάξτε κάθε καλώδιο ηχείου με το σωστό ηχείο, ταιριάζοντας το χρωματικά
κωδικοποιημένο βύσμα κάθε καλωδίου με την έγχρωμη ετικέτα στο κάτω μέρος κάθε
ηχείου.
2.
Για να συνδέσετε το καλώδιο ηχείου σε κάθε ηχείο:
a. Πιέστε προς τα κάτω την κόκκινη γλωττίδα στο πίσω μέρος του ηχείου, εισαγάγετε το
κόκκινο καλώδιο και, στη συνέχεια, αφήστε τη γλωττίδα.
b. Πιέστε προς τα κάτω τη μαύρη γλωττίδα στο πίσω μέρος του ηχείου, εισαγάγετε το
μαύρο καλώδιο και, στη συνέχεια, αφήστε τη γλωττίδα.
3.
Μαύρο
Κόκκινο
Συνδέστε τα βύσματα των καλωδίων ηχείων από κάθε ηχείο στο πίσω μέρος του
προϊόντος, ταιριάζοντας τα χρώματα των βυσμάτων ηχείων με τα χρώματα των
υποδοχών ηχείων.
Ελληνικά
HT-F4500_50_GRE_0530.indd 13
13 |
2013-05-30 오후 3:36:22
Συνδέσεις
Στην περίπτωση του μοντέλου HT-F4500
Ηχείο surround (Α)
Εμπρός ηχείο (Δ)
SURROUND
FRONT
SURROUND
R
FRONT
R
SUBWOOFER
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
Ηχείο surround (Δ)
CENTER
Υπογούφερ
SURROUND
FRONT
R
R
SUBWOOFER
SURROUND
FRONT
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
SPEAKERS OUT
AUX
IN
Κεντρικό ηχείο
FM ANT
L
CENTER
SPEAKERS OUT
Εμπρός ηχείο (Α)
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
Ανατρέξτε στη σελίδα 13 για τα ηχεία HT-F4550.
| ΠΡΟΣΟΧΗ |
Αν θέλετε να τοποθετήστε το προϊόν στον τοίχο, στερεώστε σταθερά στον τοίχο τις βίδες ή τα καρφιά και
χρησιμοποιήστε τις οπές στο πίσω μέρος του ηχείου για να το τοποθετήσετε στον τοίχο. /στόσο, όταν το τοποθετείτε
στον τοίχο, τα πρόσθετα εξαρτήματα (καρφιά ή βίδες) και η τοποθέτηση δεν παρέχονται από την εταιρεία μας.
Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν με τα ηχεία ή κοντά τους. Μπορεί να τραυματιστούν αν πέσει ένα ηχείο.
Όταν συνδέετε τα καλώδια ηχείων στα ηχεία, βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα (+/ –) είναι σωστή.
Κρατήστε το υπογούφερ μακριά από παιδιά, για να μην επιτρέψετε στα παιδιά να βάλουν τα χέρια τους ή ξένα
σώματα στον αγωγό (οπή) του υπογούφερ.
Μην κρεμάτε το υπογούφερ στον τοίχο μέσω του αγωγού (οπή).
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Αν τοποθετήσετε ένα ηχείο κοντά στην τηλεόρασή σας, το χρώμα στην οθόνη ενδέχεται να αλλοιωθεί λόγω του
μαγνητικού πεδίου του.
POWER
SURROUND
FRONT
R
R
SUBWOOFER
SURROUND
FRONT
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
Σύνδεση με δρομολογητή δικτύου
AUX
IN
FM ANT
L
CENTER
R
SPEAKERS OUT
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
LAN
Ευρυζωνικό
μόντεμ
Ευρυζωνική
υπηρεσία
Ή
Ευρυζωνική
υπηρεσία
Ευρυζωνικό μόντεμ (με ενσωματωμένο δρομολογητή)
Δρομολογητής
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Ο δρομολογητής σας ή η πολιτική του παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου ενδέχεται να αποτρέψει την πρόσβαση του
προϊόντος στο διακομιστή ενημέρωσης λογισμικού της Samsung. Εάν συμβεί αυτό, επικοινωνήστε με τον πάροχο
υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) που χρησιμοποιείτε, για περισσότερες πληροφορίες.
Για τους χρήστες DSL, χρησιμοποιήστε ένα δρομολογητή για να πραγματοποιήσετε σύνδεση στο δίκτυο.
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία DLNA, πρέπει να συνδέσετε έναν υπολογιστή στο δίκτυο, όπως φαίνεται στην
εικόνα. Η σύνδεση μπορεί να είναι ενσύρματη ή ασύρματη.
| 14 Ελληνικά
HT-F4500_50_GRE_0530.indd 14
2013-05-30 오후 3:36:34
Σύνδεση σε τηλεόραση/εξωτερικές συσκευές
03
Συνδέσεις
AUX
IN
FM ANT
SURROUND
FRONT
R
R
SUBWOOFER
SURROUND
FRONT
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
L
POWER
AUX
IN
FM ANT
L
CENTER
SPEAKERS OUT
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
LAN
R
OPTICAL
HDMI OUT
DIGITAL
AUDIO IN
Μέθοδος 1
R
Κόκκινο
W
Λευκό
LAN
Μέθοδος 2
Εξωτερικές
συσκευές
OPTICAL OUT
HDMI IN
Σύνδεση με τηλεόραση
Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται) ανάμεσα στην υποδοχή HDMI OUT στο πίσω μέρος του προϊόντος και την
υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασης. Αν η τηλεόραση υποστηρίζει ARC, μπορείτε να ακούτε τον ήχο της τηλεόρασής σας
μέσα από το σύστημα οικιακού κινηματογράφου συνδέοντας μόνο αυτό το καλώδιο. Για περισσότερες λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στη σελίδα 19 του παρόντος εγχειριδίου και στην ενότητα σχετικά με το ARC που αναφέρεται στο εγχειρίδιο
χρήσης της τηλεόρασής σας.
Σύνδεση με εξωτερικές συσκευές
Για να επιλέξτε το σωστό τρόπο λειτουργίας για μια εξωτερική συσκευή αφού συνδέσετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί FUNCTION.
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, ο τρόπος λειτουργίας αλλάζει με αυτή τη σειρά: BD/DVD D. IN AUX FM
Παρακάτω, εξηγούνται δύο μέθοδοι για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών στο σύστημα οικιακού κινηματογράφου.
Μέθοδος 1 ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ : Σύνδεση μιας εξωτερικής αναλογικής συσκευής
Με χρήση ενός καλωδίου ήχου RCA (δεν παρέχεται), συνδέστε την υποδοχή AUDIO In του προϊόντος με την υποδοχή
AUDIO Out της εξωτερικής αναλογικής συσκευής.  Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας AUX.
• Φροντίστε να ταιριάξετε τα χρώματα των βυσμάτων καλωδίων με τα χρώματα των υποδοχών εισόδου και εξόδου.
Μέθοδος 2 ΟΠΤΙΚΟΥ : Σύνδεση μιας εξωτερικής ψηφιακής συσκευής ήχου
Για τη σύνδεση της ψηφιακής εξόδου ήχου συσκευών ψηφιακού σήματος, όπως δέκτες καλωδιακής και δορυφορικής
τηλεόρασης (αποκωδικοποιητές).
Με χρήσης ενός οπτικού ψηφιακού καλωδίου (δεν παρέχεται), συνδέστε την οπτική ψηφιακή είσοδο ήχου του προϊόντος
με την οπτική ψηφιακή έξοδο της εξωτερικής ψηφιακής συσκευής.
 Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας D. IN.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Για να δείτε βίντεο από ένα δέκτη καλωδιακής/δορυφορικής τηλεόρασης, πρέπει να συνδέσετε την έξοδο βίντεο του
δέκτη απευθείας με την τηλεόρασή σας.
Αυτό το σύστημα υποστηρίζει συχνότητα ψηφιακής δειγματοληψίας 32 kHz ή υψηλότερη από εξωτερικές ψηφιακές
συσκευές.
Αυτό το σύστημα υποστηρίζει μόνο ήχο DTS και Dolby Digital. Δεν υποστηρίζεται ήχος MPEG, μια μορφή bitstream.
Ελληνικά
HT-F4500_50_GRE_0530.indd 15
15 |
2013-05-30 오후 3:36:36
Ρυθμίσεις
Η διαδικασία αρχικής ρύθμισης
5 . Εμφανίζεται η οθόνη Network - Wired.
- Εάν διαθέτετε δίκτυο με δυναμικές διευθύνσεις
IP -οι περισσότεροι άνθρωποι διαθέτουν τέτοιο
δίκτυο- επιλέξτε Auto, πατήστε το κουμπί E
και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο Βήμα 6.
- Εάν διαθέτετε δίκτυο με στατικές διευθύνσεις
IP, συνιστούμε να επιλέξετε Skip, πατώντας
το ΜΠΛΕ κουμπί (D) και, στη συνέχεια,
μεταβείτε στην ενότητα "Διαμόρφωση της
σύνδεσης δικτύου σας" στη σελίδα 20, αφού
ολοκληρώσετε την αρχική ρύθμιση. Στην
ενότητα "Διαμόρφωση της σύνδεσης δικτύου
σας" παρέχεται πλήρης επεξήγηση του τρόπου
μη αυτόματης διαμόρφωσης του δικτύου σας.
- Εάν δεν διαθέτετε δίκτυο, επιλέξτε Skip
πατώντας το ΜΠΛΕ κουμπί (D). Αρχικά,
εμφανίζεται η οθόνη Ολοκλήρωση αρχικών
ρυθμίσεων και, στη συνέχεια, εμφανίζεται η
Αρχική οθόνη.
• Το αρχικό μενού δεν εμφανίζεται εάν δεν
διαμορφωθούν οι αρχικές ρυθμίσεις.
• Οι ενδείξεις οθόνης (OSD) του προϊόντος ενδέχεται
να αλλάξουν μετά από αναβάθμιση της έκδοσης
λογισμικού του.
• Τα βήματα πρόσβασης ενδέχεται να διαφέρουν,
ανάλογα με το μενού που επιλέγετε.
1.
2.
3.
Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας αφού συνδέσετε
το προϊόν και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το
προϊόν. Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε το
προϊόν, το προϊόν προβάλλει αυτόματα την οθόνη
γλώσσας των αρχικών ρυθμίσεων.
Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε την
επιθυμητή γλώσσα και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί E.
Πατήστε το κουμπί E για να αρχίσει η ρύθμιση της
ργ ς
λειτουργίας.
Initial Settings
TV Aspect and Network will be set.
Each setting may be changed later under "Settings".
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Εάν παραλείψετε τη ρύθμιση δικτύου εδώ ή εάν
το δίκτυο δεν λειτουργεί σωστά μετά τη ρύθμιση,
μπορείτε να μεταβείτε στην ενότητα "Διαμόρφωση
της σύνδεσης δικτύου σας" στη σελίδα 20, για να
ρυθμίσετε αργότερα τη σύνδεση δικτύου για το
προϊόν σας.
Start
Initial Settings I Network - Wired
Choose the method to configure Internet Protocol (IP).
Please make sure that the Ethernet cable is connected.
a Previous
4.
" Select
Εμφανίζεται η οθόνη λόγου πλευρών τηλεόρασης.
Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε τον
επιθυμητό λόγο πλευρών τηλεόρασης και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Έχετε τέσσερις επιλογές:
16:9 Original - Για τηλεοράσεις ευρείας οθόνης.
Προβολή εικόνων ευρείας οθόνης στην αρχική τους
μορφή 16:9 και εικόνων 4:3 (η παλαιότερη τυπική
μορφή) σε μορφή 4:3 Ρillarbox, με μαύρες λωρίδες
στα δεξιά και τα αριστερά.
16:9 Full - Για τηλεοράσεις ευρείας οθόνης.
Προβολή εικόνων ευρείας οθόνης στην αρχική
τους μορφή 16:9 και διεύρυνση εικόνων 4:3 για να
εμφανίζονται σε πλήρη οθόνη λόγου πλευρών 16:9.
4:3 Letter Box - Για παλαιότερες αναλογικές
τηλεοράσεις με τυπική οθόνη. Προβολή εικόνων 4:3 σε
πλήρη οθόνη και εικόνων 16:9 σε μορφή Letterbox, η
οποία διατηρεί το λόγο πλευρών 16:9 αλλά εμφανίζει
μαύρες λωρίδες πάνω και κάτω από την εικόνα.
4:3 Pan-Scan - Για παλαιότερες αναλογικές
τηλεοράσεις με τυπική οθόνη. Προβολή εικόνων 4:3
σε πλήρη οθόνη και εικόνων 16:9 σε μορφή PanScan, η οποία εμφανίζει την εικόνα σε πλήρη οθόνη
αλλά αποκόπτει την αριστερή και τη δεξιά πλευρά
της και μεγεθύνει κατακόρυφα το μεσαίο τμήμα της.
Auto : Configure IP automatically.
Manual
Auto
a Previous d Skip
6.
< Move " Select
Το προϊόν επαληθεύει τη σύνδεση δικτύου και, στη
συνέχεια, συνδέεται στο δίκτυο. Όταν ολοκληρωθεί
η διαδικασία, πατήστε το κουμπί E. Αρχικά,
εμφανίζεται η οθόνη Ολοκλήρωση αρχικών
ρυθμίσεων και, στη συνέχεια, εμφανίζεται η Αρχική
η
οθόνη.
Initial Settings I Network - Wired
 MAC Address (d0:66:7b:dc:28:fc)
 IP Address, Subnet Mask, Gateway, DNS Server
 Gateway Ping
 Internet Service Test
Your network is operating properly.
If you still have a network problem, contact your network service provider.
OK
" Select
| 16 Ελληνικά
HT-F4500_50_GRE_0530.indd 16
2013-05-30 오후 3:36:37
Αν θέλετε να εμφανιστεί ξανά η οθόνη αρχικής
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Για να αναπαράγετε αρχεία βίντεο, φωτογραφιών ή
μουσικής που βρίσκονται στον υπολογιστή σας, πρέπει
να συνδέσετε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου
και τον υπολογιστή σας σε ένα οικιακό δίκτυο και
πρέπει να εκτελέσετε λήψη του λογισμικού DLNA,
να το εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας και να το
διαμορφώσετε. (Ανατρέξτε στη σελίδα 22).
Ρυθμίσεις
ρύθμισης για να πραγματοποιήσετε αλλαγές, επιλέξτε
τη ρύθμιση επαναφοράς. (Ανατρέξτε στη σελίδα 20)
Αν χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο HDMI για να
συνδέσετε το προϊόν σε μια τηλεόραση Samsung που
είναι συμβατή με Anynet+ (HDMI-CEC) και 1.) Έχετε
ενεργοποιήσει τη δυνατότητα Anynet+ (HDMI-CEC)
στην τηλεόραση και το προϊόν, 2.) Έχετε ρυθμίσει την
τηλεόραση σε μια γλώσσα που υποστηρίζεται από το
προϊόν, τότε το προϊόν θα επιλέξει αυτόματα αυτή τη
γλώσσα ως την προτιμώμενη γλώσσα.
04
Για να επιλέξετε μια ρύθμιση στην αρχική οθόνη,
μετακινήστε το δρομέα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά
▲▼◄► μέχρι να επισημάνετε τη ρύθμιση που θέλετε
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
1.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων
Η αρχική οθόνη
Επιλέξτε Settings στην αρχική οθόνη και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E. Εμφανίζεται η
οθόνη ρυθμίσεων.
1.
1
3
Videos
Photos
Music
Settings
Settings
4
2
5
App 1
No Disc
App 2
a Change Device
App 3
d View Devices
App 4
" Enter
1
Επιλογή φωτογραφιών.
2
Επιλογή βίντεο.
3
Επιλογή μουσικής.
4
Επιλογή ρυθμίσεων.
5
Επιλογή εφαρμογών.
6
Προβάλλει τα κουμπιά που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε στο τηλεχειριστήριο για την
προσπέλαση των λειτουργιών.
6
Display
3D Settings
Audio
TV Aspect Ratio
: 16:9 Original
Network
BD Wise
: Off
System
Resolution
: Auto
Language
Movie Frame (24 Fs)
: Off
Security
HDMI Color Format
: Auto
General
HDMI Deep Color
: Off
Support
Progressive Mode
: Auto
►
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού, τα υπομενού
και τις επιλογές στην οθόνη ρυθμίσεων, ανατρέξτε
στην εικόνα του τηλεχειριστηρίου παρακάτω.
2.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Αν αφήσετε το προϊόν σε τρόπο λειτουργίας διακοπής
αναπαραγωγής για περισσότερα από 5 λεπτά χωρίς να
το χρησιμοποιήσετε, εμφανίζεται στην τηλεόραση η
προφύλαξη οθόνης. Αν το προϊόν παραμείνει στον τρόπο
λειτουργίας προφύλαξης οθόνης για περισσότερο από 20
λεπτά, απενεργοποιείται αυτόματα.
Κουμπιά στο τηλεχειριστήριο που
χρησιμοποιούνται για το μενού ρυθμίσεων
SUBTITLE
HOME
REPEAT
1
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
3
2
4
TUNER
1
Κουμπί HOME : Πατήστε για να μεταβείτε στην
αρχική οθόνη.
Ελληνικά
HT-F4500_50_GRE_0530.indd 17
17 |
2013-05-30 오후 3:36:40
Ρυθμίσεις
2
Κουμπί RETURN ('): Επιστροφή στο
προηγούμενο μενού.
3
Κουμπί E (Enter) / ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:
• Πατήστε ▲▼◄►για να μετακινήσετε το
δρομέα ή να επιλέξετε ένα στοιχείο.
• Πατήστε το κουμπί E για να ενεργοποιήσετε
το τρέχον επιλεγμένο στοιχείο ή να
επιβεβαιώσετε μια ρύθμιση.
4
Κουμπί EXIT: Πατήστε για να εξέλθετε από το
τρέχον μενού.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Το κουμπί E στην πρόσοψη του προϊόντος μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για τον ίδιο σκοπό με το κουμπί
E στο τηλεχειριστήριο.
BD Wise
Το BD Wise είναι η τελευταία
τεχνολογία αλληλοσυνδεσιμότητας
της Samsung.
Όταν συνδέετε μεταξύ τους μέσω
HDMI ένα προϊόν της Samsung
και μια τηλεόραση της Samsung
με BD Wise ενώ το BD Wise είναι
ενεργοποιημένο και στις δύο
συσκευές, το προϊόν μεταδίδει βίντεο
στην ανάλυση βίντεο και το ρυθμό
καρέ του δίσκου Blu-ray Disc/DVD.
Resolution
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την
ανάλυση εξόδου του σήματος βίντεο
HDMI σε BD Wise, Auto, 1080p,
1080i, 720p, 576p/480p. Ο αριθμός
υποδεικνύει τον αριθμό των γραμμών
βίντεο ανά καρέ. Οι χαρακτήρες i και
p υποδεικνύουν τη διεμπλεκόμενη
(interlaced) και την προοδευτική
(progressive) σάρωση αντίστοιχα.
Όσο περισσότερες είναι οι γραμμές,
τόσο υψηλότερη είναι η ποιότητα.
Movie Frame
(24 Fs)
Η ρύθμιση της δυνατότητας Καρέ
ταινίας (24 καρέ) σε Auto επιτρέπει
στο προϊόν να ρυθμίσει αυτόματα
την έξοδο HDMI στα 24 καρέ ανά
δευτερόλεπτο για βελτιωμένη
ποιότητα εικόνας, αν είναι
συνδεδεμένο σε μια τηλεόραση που
είναι συμβατή με σήμα 24 καρέ.
• Μπορείτε να απολαύσετε τη
δυνατότητα Καρέ ταινίας (24
καρέ) μόνο στις τηλεοράσεις που
υποστηρίζουν αυτό το ρυθμό καρέ.
• Η δυνατότητα Καρέ ταινίας είναι
διαθέσιμη μόνο όταν το προϊόν
βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας
HDMI με ανάλυση εξόδου 1080i
ή 1080p.
HDMI Color
Format
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη
μορφή χρωματικής περιοχής για την
έξοδο HDMI, ώστε να αντιστοιχεί
στις δυνατότητες της συνδεδεμένης
συσκευής (τηλεόραση, οθόνη κλπ.).
HDMI Deep
Color
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το
προϊόν ώστε να μεταδίδει βίντεο
με πλούσιο χρώμα από την
υποδοχή HDMI OUT. Η ρύθμιση
Πλούσιο χρώμα παρέχει πιο ακριβή
αναπαραγωγή του χρώματος με
μεγαλύτερο βάθος χρωμάτων.
Progressive
Mode
Σας επιτρέπει να βελτιώσετε
την ποιότητα εικόνας κατά την
προβολή DVD.
Λεπτομερείς πληροφορίες λειτουργίας
Κάθε λειτουργία, στοιχείο μενού και μεμονωμένη επιλογή
των ρυθμίσεων εξηγείται λεπτομερώς στην οθόνη. Για να
προβάλετε μια επεξήγηση, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
▲▼◄► για να επιλέξετε τη λειτουργία, το στοιχείο μενού
ή την επιλογή.
Η επεξήγηση συνήθως εμφανίζεται στην κάτω πλευρά
της οθόνης. Σε αυτή τη σελίδα αρχίζει μια σύντομη
περιγραφή κάθε λειτουργίας του μενού ρυθμίσεων.
Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με ορισμένες από τις
λειτουργίες εμφανίζονται επίσης στο παράρτημα αυτού
του εγχειριδίου.
Λειτουργίες μενού ρυθμίσεων
Display
3D Settings
Ρύθμιση των λειτουργιών που
σχετίζονται με την εικόνα 3D.
 3D Blu-ray Playback Mode:
Επιλογή του αν ένας δίσκος
Blu-ray Disc με περιεχόμενο
3D θα αναπαράγεται σε τρόπο
λειτουργίας 3D. Αν μεταβείτε
στο αρχικό μενού ή στο αρχικό
μενού του Smart Hub σε τρόπο
λειτουργίας 3D, το προϊόν
μεταβαίνει αυτόματα σε τρόπο
λειτουργίας 2D.
 Screen Size: Εισαγωγή του
μεγέθους οθόνης της τηλεόρασης
που είναι συνδεδεμένη στο
προϊόν. Το προϊόν προσαρμόζει
αυτόματα την έξοδο σήματος 3D
σύμφωνα με το μέγεθος οθόνης
της τηλεόρασης.
Audio
TV Aspect
Ratio
Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε
την έξοδο σήματος του προϊόντος
σύμφωνα με το μέγεθος οθόνης
της τηλεόρασης. Ανατρέξτε στη
σελίδα 16.
Speaker
Settings
Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις
παρακάτω ρυθμίσεις ηχείων και να
ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε
το δοκιμαστικό σήμα, ώστε έχετε τη
δυνατότητα να δοκιμάσετε τα ηχεία.
| 18 Ελληνικά
HT-F4500_50_GRE_0530.indd 18
2013-05-30 오후 3:36:44
Σας επιτρέπει να επιλέξετε τα ηχεία
που θέλετε να είναι ενεργά, είτε τα
ηχεία της τηλεόρασης είτε τα ηχεία του
συστήματος οικιακού κινηματογράφου.
Audio Return
Channel
Σας επιτρέπει να κατευθύνετε τον ήχο
από την τηλεόραση στα ηχεία του
συστήματος οικιακού κινηματογράφου.
Απαιτείται σύνδεση HDMI και μια
τηλεόραση που είναι συμβατή με ARC
(Κανάλι επιστροφής ήχου).
• Εάν το κανάλι επιστροφής ήχου
ρυθμιστεί στο Αυτόματα, το
σύστημα οικιακού κινηματογράφου
επιλέγει αυτόματα ως πηγή ήχου
το ARC ή οπτική είσοδο, ανάλογα
με τις συνδέσεις σας. Εάν το
κανάλι επιστροφής ήχου είναι
ενεργοποιημένο, η οπτική είσοδος
δεν λειτουργεί.
Digital Output
Dynamic
Range Control
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την
ψηφιακή έξοδο έτσι ώστε να
αντιστοιχεί στις δυνατότητες του
δέκτη AV που έχετε συνδέσει
στο προϊόν. Για περισσότερες
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον
πίνακα επιλογής ψηφιακής εξόδου.
(Ανατρέξτε στη σελίδα 32)
Σας επιτρέπει να εφαρμόσετε έλεγχο
δυναμικού εύρους σε ήχο Dolby Digital,
Dolby Digital Plus και Dolby True HD.
 Auto: Αυτόματος έλεγχος του
δυναμικού εύρους για ήχο Dolby
TrueHD, με βάση τις πληροφορίες
στην ηχητική επένδυση Dolby
TrueHD. Επίσης, ενεργοποίηση του
ελέγχου δυναμικού εύρους για ήχο
Dolby Digital και Dolby Digital Plus.
 Off: Αφήνει το δυναμικό εύρος
χωρίς συμπίεση, επιτρέποντάς σας
να ακούτε τον αρχικό ήχο.
 On: Ενεργοποίηση του ελέγχου
δυναμικού εύρους και για τις τρεις
μορφές ήχου Dolby. Αυξάνεται
η ένταση των ασθενών ήχων και
μειώνεται η ένταση των δυνατών ήχων.
Downmixing
Mode
Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη
μέθοδο πολυκαναλικής μίξης
υποδειγματοληψίας που είναι συμβατή
με το στερεοφωνικό σας σύστημα.
Μπορείτε να επιλέξετε το προϊόν να
πραγματοποιεί μίξη υποδειγματοληψίας
σε κανονικό στερεοφωνικό ήχο ή σε
ήχο συμβατό με surround.
Network
Wired
Network
Settings
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τις ρυθμίσεις και τις
λειτουργίες δικτύου, ανατρέξτε στην
ενότητα "Δίκτυα και το Διαδίκτυο"
που αρχίζει στη σελίδα 20.
Network Test
Σας επιτρέπει να δοκιμάσετε τη ρύθμιση
του Πρωτοκόλλου Internet, για να
διαπιστώσετε εάν λειτουργεί κανονικά.
Network
Status
BD-Live
Internet
Connection
Σας επιτρέπει να ελέγξετε αν έχει
πραγματοποιηθεί σύνδεση στο
δίκτυο και το Διαδίκτυο.
Σας δίνει τη δυνατότητα να επιτρέψετε
ή να απαγορεύσετε τη σύνδεση στο
Διαδίκτυο για την υπηρεσία BD-Live.
System
Initial Settings
Σας επιτρέπει να εκτελέσετε ξανά
τη διαδικασία αρχικής ρύθμισης. Για
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 16.
Anynet+
(HDMI-CEC)
Το Anynet+ είναι μια βολική λειτουργία
που προσφέρει λειτουργίες σύνδεσης
με άλλα προϊόντα της Samsung που
διαθέτουν τη δυνατότητα Anynet+
και σας επιτρέπει να ελέγξετε αυτά
τα προϊόντα με ένα τηλεχειριστήριο
τηλεόρασης Samsung.
Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία, θα πρέπει να συνδέσετε
αυτό το προϊόν σε μια τηλεόραση
Samsung που υποστηρίζει Anynet+
μέσω καλωδίου HDMI.
BD Data
Management
Σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε το
περιεχόμενο που έχει γίνει λήψη
από έναν δίσκο Blu-ray, ο οποίος
υποστηρίζει την υπηρεσία BD-Live.
Μπορείτε να προβάλλετε τις
πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή
USB που χρησιμοποιείτε για την
αποθήκευση δεδομένων BD Live,
συμπεριλαμβανομένου του χώρου
αποθήκευσης. Μπορείτε επίσης να
διαγράψετε δεδομένα BD Live και
να αλλάξετε τη συσκευή.
Ελληνικά
HT-F4500_50_GRE_0530.indd 19
Ρυθμίσεις
Speaker
Selection
Audio Sync
Όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε
μια ψηφιακή τηλεόραση, σας επιτρέπει
να προσαρμόσετε την καθυστέρηση
του ήχου ώστε ο ήχος να είναι
συγχρονισμένος με το βίντεο. Μπορείτε
να ρυθμίσετε την καθυστέρηση σε τιμές
μεταξύ 0 και 300 millisecond.
04
 Level: Σας επιτρέπει να
προσαρμόσετε τη σχετική ηχηρότητα
κάθε ηχείου από 6 db έως -6 db.
Για παράδειγμα, εάν σας αρέσουν
τα πλούσια μπάσα, μπορείτε να
αυξήσετε την ηχηρότητα του
υπογούφερ κατά 6db.
 Distance: Σας επιτρέπει να
προσαρμόσετε τη σχετική απόσταση
κάθε ηχείου από τη θέση ακρόασης
έως και 9 μέτρων. Όσο μεγαλύτερη
είναι η απόσταση, τόσο δυνατότερος
θα είναι ήχος του ηχείου.
 Test Tone: Σας επιτρέπει
να εκτελέσετε τη λειτουργία
δοκιμαστικού σήματος, ώστε
να μπορείτε να δοκιμάσετε τις
ρυθμίσεις σας. Ρυθμίζοντας το Test
Tone στο On, ενεργοποιείται το
δοκιμαστικό σήμα. Ρυθμίζοντάς το
στο Off, απενεργοποιείται.
19 |
2013-05-30 오후 3:36:45
Ρυθμίσεις
DivX® Video
On Demand
Προβολή κωδικών εγγραφής
DivX® VOD για την αγορά και
την αναπαραγωγή περιεχομένου
DivX® VOD.
Language
Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που προτιμάτε για
το μενού οθόνης, το μενού δίσκου, κ.λπ.
• Η επιλεγμένη γλώσσα θα εμφανιστεί μόνο αν
υποστηρίζεται από το δίσκο.
Security
Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι 0000. Εισαγάγετε
τον προεπιλεγμένο κωδικό ΡΙΝ για να προσπελάσετε
τη λειτουργία ασφαλείας αν δεν έχετε δημιουργήσει το
δικό σας κωδικό PIN.
Δίκτυα και το Διαδίκτυο
Όταν συνδέετε αυτό το προϊόν σε ένα δίκτυο, μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές και λειτουργίες
που βασίζονται σε δίκτυο όπως το BD-LIVE και να
πραγματοποιήσετε αναβάθμιση του λογισμικού του
προϊόντος μέσω της σύνδεσης δικτύου.
Διαμόρφωση της σύνδεσης δικτύου σας
Προτού ξεκινήσετε, επικοινωνήστε με τον πάροχο
υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) που χρησιμοποιείτε, για να
μάθετε αν η δική σας διεύθυνση IP είναι στατική ή δυναμική.
Αν είναι δυναμική, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την
παρακάτω διαδικασία Αυτόματα. Αν είναι στατική, πρέπει να
χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία Μη αυτόματη.
• Προτού ξεκινήσετε, επιβεβαιώστε ότι το προϊόν έχει
συνδεθεί στο δρομολογητή σας με ένα καλώδιο δικτύου.
BD Parental
Rating
Αποτρέπει την αναπαραγωγή δίσκων
Blu-ray Disc με διαβάθμιση ίση ή
μεγαλύτερη από μια συγκεκριμένη
ηλικιακή διαβάθμιση που εισάγετε,
εκτός αν πληκτρολογηθεί ο ΡΙΝ.
Αποτρέπει την αναπαραγωγή
δίσκων DVD με διαβάθμιση
μεγαλύτερη από μια συγκεκριμένη
αριθμητική διαβάθμιση, εκτός αν
πληκτρολογηθεί ο ΡΙΝ.
1.
DVD Parental
Rating
Στο Αρχικό μενού, επιλέξτε Settings και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
2.
Αλλαγή του τετραψήφιου ΡΙΝ που
χρησιμοποιείται για πρόσβαση σε
λειτουργίες ασφαλείας.
3.
Change PIN
Επιλέξτε Network και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί E.
Επιλέξτε Wired Network Settings και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων ενσύρματου δικτύου.
4.
General
Time Zone
Αυτόματα
Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία διαμόρφωσης,
ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
Μπορείτε να καθορίσετε τη ζώνη
ώρας που ισχύει για την περιοχή
σας.
Πατήστε το κουμπί ► στο μενού Ρύθμ. Πρωτ.
Διαδικτύου.
Χρησιμοποιήστε το κουμπί ▲▼ για να επιλέξετε
Auto και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E.
χ
E
Settings
Support
Audio
Software
Upgrade
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τη λειτουργία
αναβάθμισης λογισμικού, ανατρέξτε
στην ενότητα "Αναβάθμιση
λογισμικού" στη σελίδα 21.
Contact
Samsung
Παρέχονται πληροφορίες
επικοινωνίας για βοήθεια με το
προϊόν σας.
Terms of
Service
Agreement
Reset
Wired Network Settings
Display
Internet Protocol Setup : Auto
Network
IP Address
System
Subnet Mask
: 0
0
0
0
: 0
0
0
0
Language Gateway
: 0
0
0
0
Security DNS
: Auto
General
: 0
0
0
0
DNS Server
Support
> Move
" Select
' Return
Προβολή της γενικής δήλωσης
αποποίησης ευθυνών σχετικά με
περιεχόμενο και υπηρεσίες τρίτων.
5.
Η λειτουργία δικτύου λαμβάνει και συμπληρώνει
αυτόματα τις τιμές για τα Διεύθ. IP, Μάσκα υποδ.,
κ.λπ.
Όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται
στην προεπιλεγμένη τιμή τους,
εκτός από τις ρυθμίσεις δικτύου. Ο
προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης
ασφαλείας είναι 0000.
6.
Αφού η λειτουργία δικτύου λάβει τις τιμές δικτύου,
πατήστε το κουμπί RETURN (').
7.
Επιλέξτε Network Test και, στη συνέχεια, πατήστε
E. Το σύστημα οικιακού κινηματογράφου
επικυρώνει τη σύνδεση δικτύου. Όταν ολοκληρωθεί
η διαδικασία, πατήστε το κουμπί RETURN (').
| 20 Ελληνικά
HT-F4500_50_GRE_0530.indd 20
2013-05-30 오후 3:36:46
1.
Μη αυτόματα
Audio
4.
Wired Network Settings
Display
Internet Protocol Setup : Manual
Network
IP Address
: 0
System
Subnet Mask
: 255 255 255
0
Language Gateway
: 0
Security DNS
: Manual
General
: 0
DNS Server
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Support
> Move
3.
" Select
' Return
Ακολουθήστε τα πρώτα τέσσερα βήματα στη
διαδικασία Αυτόματα, αλλά στο Βήμα 4 επιλέξτε Μη
αυτόματα αντί Manual.
2. Πατήστε το κουμπί ▼ για να μεταβείτε στο πρώτο
πεδίο εισαγωγής (Διεύθ. IP).
3. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά κουμπιά στο
τηλεχειριστήριο για να εισάγετε αριθμούς.
4. Όταν τελειώσετε με κάθε πεδίο, χρησιμοποιήστε
το κουμπί ► για να μετακινηθείτε διαδοχικά
στο επόμενο πεδίο. Μπορείτε επίσης να
χρησιμοποιήσετε τα άλλα κουμπιά βέλους για
μετακίνηση επάνω, κάτω και πίσω.
5. Εισαγάγετε τις τιμές IP Address, Subnet Mask και
Gateway.
6. Πατήστε το κουμπί ▼ για να μεταβείτε στο DNS.
7. Πατήστε το κουμπί ▼ για να μεταβείτε στο πρώτο
πεδίο εισαγωγής DNS. Εισαγάγετε τους αριθμούς
όπως παραπάνω.
8. Πατήστε το κουμπί RETURN (') του τηλεχειριστηρίου.
9. Επιλέξτε Network Test και, στη συνέχεια, πατήστε
E. Μόλις ολοκληρωθεί η δοκιμή, πατήστε το κουμπί
RETURN (') για έξοδο από την προηγούμενη οθόνη.
10. Επιλέξτε Network Status και, στη συνέχεια, πατήστε
E.
11. Εμφανίζεται η οθόνη κατάστασης δικτύου.
Το προϊόν επαληθεύει τη σύνδεση δικτύου και, στη
συνέχεια, συνδέεται στο δίκτυο. Όταν ολοκληρωθεί
η διαδικασία, επισημάνετε το OK και, στη συνέχεια,
πατήστε E.
1.
Αναβάθμιση λογισμικού
Το μενού Αναβάθμιση λογισμικού επιτρέπει την
αναβάθμιση του λογισμικού του προϊόντος, για βελτίωση
της απόδοσης ή πρόσθετες υπηρεσίες.
• Ποτέ μην απενεργοποιείτε ή ενεργοποιείτε ξανά
το προϊόν μη αυτόματα κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας ενημέρωσης.
5.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Η ενημέρωση ολοκληρώνεται όταν το προϊόν
απενεργοποιηθεί μετά την επανεκκίνηση. Πατήστε
το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
για να ενεργοποιήσετε το ενημερωμένο προϊόν και
να το χρησιμοποιήσετε. Ποτέ μην ενεργοποιείτε ή
απενεργοποιείτε το προϊόν μη αυτόματα κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης.
Η εταιρεία Samsung Electronics δεν αναλαμβάνει
καμία νομική ευθύνη για τυχόν δυσλειτουργία του
προϊόντος που προκαλείται λόγω ασταθούς σύνδεσης
στο Διαδίκτυο ή αμέλειας του πελάτη κατά την
αναβάθμιση του λογισμικού.
Αν θέλετε να ακυρώσετε την αναβάθμιση κατά τη λήψη
του λογισμικού αναβάθμισης, πατήστε το κουμπί E.
By Online
Το προϊόν πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο για να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ενημέρωσης μέσω Διαδικτύου.
Προτού ξεκινήσετε, αφαιρέστε όλους τους δίσκους.
1. Επιλέξτε By Online και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί E. Εμφανίζεται το μήνυμα σύνδεσης σε
διακομιστή.
2. Αν υπάρχει διαθέσιμη αναβάθμιση, εμφανίζεται ένα
αναδυόμενο μήνυμα που σας ρωτά αν θέλετε να
κάνετε αναβάθμιση. Αν επιλέξετε Yes, το προϊόν
απενεργοποιείται αυτόματα, ενεργοποιείται και, στη
συνέχεια, αρχίζει την αναβάθμιση.
| ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ |
Ποτέ μην ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε μη
αυτόματα το σύστημα οικιακού κινηματογράφου κατά
τη διάρκεια μιας αναβάθμισης λογισμικού.
3. Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο προόδου
ενημέρωσης. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση, το
προϊόν απενεργοποιείται ξανά αυτόματα.
4. Πατήστε το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ για να ενεργοποιήσετε το προϊόν.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Η ενημέρωση ολοκληρώνεται όταν το προϊόν
απενεργοποιηθεί μετά την επανεκκίνηση. Πατήστε
το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ για
να ενεργοποιήσετε το ενημερωμένο προϊόν και να το
χρησιμοποιήσετε.
Ποτέ μην απενεργοποιείτε ή ενεργοποιείτε το προϊόν μη
αυτόματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης.
Η εταιρεία Samsung Electronics δεν αναλαμβάνει
καμία νομική ευθύνη για τυχόν δυσλειτουργία του
προϊόντος που προκαλείται λόγω ασταθούς σύνδεσης
στο Διαδίκτυο ή αμέλειας του πελάτη κατά την
αναβάθμιση του λογισμικού.
Ελληνικά
HT-F4500_50_GRE_0530.indd 21
Ρυθμίσεις
Settings
2.
Στο Αρχικό μενού, επιλέξτε Settings και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Επιλέξτε Support και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί E.
Επιλέξτε Software Upgradeκαι, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E.
Επιλέξτε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
• By Online
• By USB
• Auto Upgrade Notification
Πατήστε το κουμπί E.
Οι οδηγίες για κάθε μέθοδο αρχίζουν παρακάτω.
04
Αν διαθέτετε μια στατική διεύθυνση IP ή η αυτόματη
διαδικασία δεν λειτουργεί, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε μη
αυτόματα τις τιμές των ρυθμίσεων δικτύου.
21 |
2013-05-30 오후 3:36:47
Ρυθμίσεις
By USB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.samsung.com.
Κάντε κλικ στο SUPPORT στο επάνω δεξιό μέρος
της σελίδας.
Εισαγάγετε τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος στο
πεδίο αναζήτησης. Καθώς εισάγετε τον αριθμό του
μοντέλου, μια αναπτυσσόμενη λίστα θα εμφανίσει τα
προϊόντα που αντιστοιχούν στον αριθμό του μοντέλου.
Κάντε αριστερό κλικ στον αριθμό μοντέλου του
προϊόντος σας στην αναπτυσσόμενη λίστα.
Στη σελίδα που εμφανίζεται, πραγματοποιήστε
κύλιση προς τα κάτω και, στη συνέχεια, κάντε κλικ
στο Firmware Manuals & Downloads.
Κάντε κλικ στο Firmware στο κέντρο της σελίδας.
Κάντε κλικ στο εικονίδιο ZIP της στήλης αρχείου στη
δεξιά πλευρά της σελίδας.
Κάντε κλικ στο Send στο πρώτο αναδυόμενο
παράθυρο που εμφανίζεται. Κάντε κλικ στο OK
στο δεύτερο αναδυόμενο παράθυρο, για να
πραγματοποιήσετε λήψη και αποθήκευση του
αρχείου υλικολογισμικού στον υπολογιστή σας.
Αποσυμπιέστε το αρχείο zip στον υπολογιστή σας.
Θα πρέπει να εμφανιστεί ένας φάκελος που έχει ίδιο
όνομα με το αρχείο zip.
Αντιγράψτε το φάκελο σε μια μονάδα USB μνήμης flash.
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανένας δίσκος μέσα στο
προϊόν και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τη μονάδα USB
μνήμης flash στη θύρα USB του προϊόντος.
Στο μενού του προϊόντος, μεταβείτε στην επιλογή
Settings > Support > Software Upgrade.
Επιλέξτε By USB.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Δεν πρέπει να υπάρχει κανένας δίσκος μέσα στο
προϊόν κατά την αναβάθμιση του λογισμικού μέσω της
υποδοχής USB Host.
Ποτέ μην απενεργοποιείτε ή ενεργοποιείτε το προϊόν μη
αυτόματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης.
Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του λογισμικού,
ελέγξτε τις λεπτομέρειες του λογισμικού στο μενού
Software Upgrade.
Auto Upgrade Notification
Εάν το προϊόν σας είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο και
ενεργοποιήσετε την Ειδοποίηση αυτόματης αναβάθμισης,
το προϊόν θα σας ειδοποιήσει με ένα αναδυόμενο μήνυμα
εάν υπάρχει διαθέσιμη νέα έκδοση λογισμικού.
1. Ενεργοποιήστε το προϊόν.
2. Από το μενού Αναβ. λογισμ., ρυθμίστε το Auto
Upgrade Notification σε On. Αν υπάρχει διαθέσιμη
μια νέα έκδοση λογισμικού, το προϊόν θα σας
ειδοποιήσει με ένα αναδυόμενο μήνυμα.
3. Για να αναβαθμίσετε το υλικολογισμικό, επιλέξτε Yes. Το
προϊόν απενεργοποιείται αυτόματα, ενεργοποιείται και,
στη συνέχεια, ξεκινά την αναβάθμιση.
4. Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο προόδου
ενημέρωσης. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση, το
προϊόν θα απενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα.
5. Πατήστε το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ για να ενεργοποιήσετε το προϊόν.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Η ενημέρωση ολοκληρώνεται όταν το προϊόν
απενεργοποιηθεί μετά την επανεκκίνηση. Πατήστε
το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
για να ενεργοποιήσετε το ενημερωμένο προϊόν και
να το χρησιμοποιήσετε. Ποτέ μην ενεργοποιείτε ή
απενεργοποιείτε το προϊόν μη αυτόματα κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης.
Η εταιρεία Samsung Electronics δεν αναλαμβάνει
καμία νομική ευθύνη για τυχόν δυσλειτουργία
του προϊόντος που προκαλείται λόγω ασταθούς
διαδικτυακής σύνδεσης ή αμέλειας του πελάτη κατά
την ενημέρωση του λογισμικού.
Ρύθμιση του DLNA
Η λειτουργία DLNA σάς επιτρέπει να αναπαράγετε τα αρχεία
μουσικής, βίντεο και φωτογραφιών που υπάρχουν στον
υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το προϊόν αυτό. Για να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία DLNA, πρέπει να συνδέσετε
το προϊόν στον υπολογιστή σας μέσω δικτύου (ανατρέξτε στη
σελίδα 14) και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή SAMSUNG
PC Share Manager στον υπολογιστή.
Λήψη του λογισμικού DLNA
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία DLNA με τον
υπολογιστή σας, θα πρέπει να εγκαταστήσετε το
λογισμικό DLNA στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να
πραγματοποιήσετε λήψη του λογισμικού υπολογιστή και
να λάβετε λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση του DLNA
από τη διαδικτυακή τοποθεσία Samsung.com.
1. Μεταβείτε στη διαδικτυακή τοποθεσία www.
samsung.com.
2. Κάντε κλικ στο SUPPORT στο επάνω μέρος της σελίδας.
3. Εισαγάγετε τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος στο
πεδίο αναζήτησης. Καθώς εισάγετε τον αριθμό του
μοντέλου, μια αναπτυσσόμενη λίστα θα εμφανίσει τα
προϊόντα που αντιστοιχούν στον αριθμό του μοντέλου.
4. Κάντε αριστερό κλικ στον αριθμό μοντέλου του
προϊόντος σας στην αναπτυσσόμενη λίστα.
5. Στη σελίδα που εμφανίζεται, πραγματοποιήστε
κύλιση προς τα κάτω και, στη συνέχεια, κάντε κλικ
στο Firmware Manuals & Downloads.
6. Κάντε κλικ στην καρτέλα Software.
7. Στην καρτέλα λογισμικού, κάντε κλικ στο εικονίδιο
EXE, στη δεξιά πλευρά της γραμμής του DLNA.
8. Στο πρώτο αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται,
κάντε κλικ στο Send. Στο δεύτερο αναδυόμενο
παράθυρο, κάντε κλικ στο Save File.
9. Βρείτε το αρχείο εγκατάστασης του DLNA στο δίσκο
σας και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο.
10. Στο αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται, κάντε
κλικ στο Run και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις
οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Πραγματοποιήστε λήψη του εγχειριδίου εγκατάστασης/
οδηγιών του DLNA από την ίδια καρτέλα λογισμικού,
κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο σύμβολο αρχείου PDF στη
στήλη αρχείου δεξιά. Πραγματοποιείται λήψη και άνοιγμα
του αρχείου σε μορφή PDF. Ακολουθήστε τις οδηγίες για
την εγκατάσταση και τη ρύθμιση του DLNA. Μπορείτε να
προβάλετε και/ή να αποθηκεύσετε το αρχείο.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Για να χρησιμοποιήσετε το DLNA με το smartphone
σας, θα χρειαστεί να συνδέσετε τη συσκευή και το
smartphone στον ίδιο δρομολογητή.
| 22 Ελληνικά
HT-F4500_50_GRE_0610.indd 22
2013-06-10 오후 4:06:18
Αναπαραγωγή μέσων
Αναπαραγωγή αρχείων σε συσκευή USB
Photos
Music
Settings
Αναπαραγωγή ενός δίσκου με περιεχόμενο
που έχει εγγραφεί από το χρήστη
CD
USB Flash Disk
6.
7.
8.
App 2
App 3
a Change Device
CD
5.
Αναπαραγωγή μέσων
Videos
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Δεν υποστηρίζεται η αναπαραγωγή αρχείων 3D.
Για να αποτρέψετε πιθανή βλάβη στη μνήμη USB,
θα πρέπει να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη συσκευή
αποθήκευσης USB χρησιμοποιώντας τη λειτουργία
“Safely Remove USB”. Πατήστε το κουμπί HOME για
να μεταβείτε στο αρχικό μενού, επιλέξτε το ΚΙΤΡΙΝΟ
κουμπί (C) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
05
Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία πολυμέσων που
βρίσκονται σε μια συνδεδεμένη συσκευή USB.
1. Μεταβείτε στο αρχικό μενού.
2. Σε κατάσταση διακοπής αναπαραγωγής, συνδέστε
μια συσκευή αποθήκευσης USB στη θύρα USB
που υπάρχει στην πρόσοψη του προϊόντος. Θα
εμφανιστεί το μήνυμα “Do you want to access the
device?”.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε Yes και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
ή
το ΚΟΚΚΙΝΟ κουμπί
μ ((A).
)
4. Πατήστε
6-1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Videos,
Photos ή Music και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί E.
-1
7 . Εάν στην οθόνη εμφανιστούν αρχεία, μεταβείτε στο
Βήμα 8-1. Εάν στην οθόνη εμφανιστούν φάκελοι
αρχείων, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για
να επιλέξετε ένα φάκελο, πατήστε E και, στη
συνέχεια, μεταβείτε στο Βήμα8-1.
-1
8 . Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
επιλέξετε ένα αρχείο για αναπαραγωγή ή προβολή
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
App 4
d View Devices
" Enter
Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Μνήμη
flash USB ή Δίσκο flash USB και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E.
Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε
Videos, Photos ή Music και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί E.
Εάν στην οθόνη εμφανιστούν αρχεία, μεταβείτε
στο Βήμα 8. Εάν στην οθόνη εμφανιστούν φάκελοι
αρχείων, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για
να επιλέξετε ένα φάκελο, πατήστε E και, στη
συνέχεια, μεταβείτε στο Βήμα 8.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
επιλέξετε ένα αρχείο για αναπαραγωγή ή προβολή
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Ή
ή
το ΜΠΛΕ κουμπί
μ ((D).
)
4-1. Πατήστε
CD
USB Flash Disk
Settings
Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία πολυμέσων που έχετε
εγγράψει σε δίσκους DVD ή CD.
1. Ενεργοποιήστε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου.
2. Ανοίξτε τη θήκη του δίσκου, τοποθετήστε ένα δίσκο
που έχετε εγγράψει στη θήκη δίσκου με την ετικέτα του
δίσκου στραμμένη προς τα επάνω και, στη συνέχεια,
κλείστε τη θήκη.
3. Αφού φορτώσει ο δίσκος, πατήστε το ΚΟΚΚΙΝΟ
κουμπί (A).
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε CD ή
DVD και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
5. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Videos,
Photos ή Music και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί E.
6. Εάν στην οθόνη εμφανιστούν αρχεία, μεταβείτε
στο Βήμα 7. Εάν στην οθόνη εμφανιστούν φάκελοι
αρχείων, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για
να επιλέξετε ένα φάκελο, πατήστε E και, στη
συνέχεια, μεταβείτε στο Βήμα 7.
7. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
επιλέξετε ένα αρχείο για αναπαραγωγή ή προβολή
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Ή
App 1
App 2
USB Flash Disk
App 3
App 4
d Home
" Enter
5-1. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε Μνήμη
flash USB ή Δίσκο flash USB και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E.
3-1. Αφού φορτώσει ο δίσκος, πατήστε το ΜΠΛΕ κουμπί (D).
4-1. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε CD ή
DVD και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
5-1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Videos,
Photos ή Music και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί E.
-1
6 . Εάν στην οθόνη εμφανιστούν αρχεία, μεταβείτε στο
Βήμα 7-1. Εάν στην οθόνη εμφανιστούν φάκελοι
αρχείων, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για
να επιλέξετε ένα φάκελο, πατήστε E και, στη
συνέχεια, μεταβείτε στο Βήμα 7-1.
-1
7 . Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
επιλέξετε ένα αρχείο για αναπαραγωγή ή προβολή
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Ελληνικά
HT-F4500_50_GRE_0530.indd 23
23 |
2013-05-30 오후 3:36:50
Αναπαραγωγή μέσων
Αναπαραγωγή ενός δίσκου βίντεο
του εμπορίου
Τοποθετήστε ένα δίσκο στη θήκη δίσκου με την ετικέτα του
δίσκου στραμμένη προς τα επάνω και, στη συνέχεια, κλείστε
τη θήκη δίσκου. Η αναπαραγωγή αρχίζει αυτόματα. Εάν δεν
αρχίσει αυτόματα η αναπαραγωγή, μεταβείτε στο Videos
στο Αρχικό μενού και πατήστε το κουμπί E.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, στα βίντεο του εμπορίου
εμφανίζεται ένα μενού δίσκου. Για την αναπαραγωγή της
ταινίας στο δίσκο, επιλέξτε Play στο μενού δίσκου και,
στη συνέχεια, πατήστε E.
2
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
αναπαραγωγή βίντεο, ανατρέξτε στην ενότητα "Έλεγχος
αναπαραγωγής βίντεο" στη σελίδα αυτή.
Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί
REPEAT στο τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Off, Title, Chapter, All ή Repeat A-B και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Έλεγχος αναπαραγωγής βίντεο
Μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή αρχείων βίντεο
που βρίσκονται σε δίσκους Blu-ray Disc, DVD, CD
και συσκευές αναπαραγωγής USB. Ορισμένες από τις
λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο
ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με το μέσο.
Repeat A-B
Κουμπιά στο τηλεχειριστήριο που
χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή βίντεο
1.
TITLE MENU
DISC MENU
0
POPUP
2.
2
1
3.
SUBTITLE
HOME
REPEAT
3
1
Χρήση του μενού δίσκου, του μενού τίτλου, του
αναδυόμενου μενού και της λίστας τίτλων
• DISC MENU : Κατά την αναπαραγωγή,
πατήστε αυτό το κουμπί για να εμφανιστεί το
μενού δίσκου.
• TITLE MENU : Κατά την αναπαραγωγή,
πατήστε αυτό το κουμπί για να εμφανιστεί το
μενού τίτλου.
- Αν ο δίσκος σας διαθέτει λίστα
αναπαραγωγής, πατήστε το ΠΡΑΣΙΝΟ
κουμπί (Β) για να μεταβείτε στη λίστα
αναπαραγωγής.
• POPUP MENU : Κατά την αναπαραγωγή,
πατήστε αυτό το κουμπί για να εμφανιστεί το
αναδυόμενο μενού.
• DISC MENU ή TITLE MENU : Κατά την
αναπαραγωγή, πατήστε αυτό το κουμπί για να
εμφανιστεί η λίστα τίτλων.
Κουμπιά που σχετίζονται με την
αναπαραγωγή
Το προϊόν δεν αναπαράγει ήχο στον τρόπο
λειτουργίας αναζήτησης, αργής αναπαραγωγής ή
βηματικής αναπαραγωγής.
• 6 : Έναρξη της αναπαραγωγής.
• 5 : Διακοπή της αναπαραγωγής.
• 7 : Παύση της αναπαραγωγής.
• Γρήγορη αναπαραγωγή : Κατά την
αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί 3 ή .
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί 3 ή ,
αλλάζει η ταχύτητα αναπαραγωγής.
• Αργή αναπαραγωγή : Σε κατάσταση παύσης
αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί .
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί , αλλάζει
η ταχύτητα αναπαραγωγής.
• Βηματική αναπαραγωγή : Σε κατάσταση
παύσης αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί 7.
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί 7,
εμφανίζεται ένα νέο καρέ.
• Αγνόηση αναπαραγωγής : Κατά την
αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί 1 ή 2.
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί 1 ή 2,
ο δίσκος μεταβαίνει στο προηγούμενο ή στο
επόμενο κεφάλαιο/αρχείο.
4.
3
Πατήστε το κουμπί E στο σημείο όπου
θέλετε να αρχίζει η επαναλαμβανόμενη
αναπαραγωγή (Α).
Πατήστε το κουμπί E στο σημείο όπου
θέλετε να σταματά η επαναλαμβανόμενη
αναπαραγωγή (Β).
Για να επιστρέψετε στην κανονική
αναπαραγωγή, πατήστε ξανά το κουμπί
REPEAT.
Πατήστε το κουμπί E.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Ανάλογα με το δίσκο, στην οθόνη ενδέχεται
να μην εμφανιστούν όλες οι επιλογές
επανάληψης.
Η επιλογή κεφαλαίου ή τίτλου ενδέχεται να
μην εμφανιστεί αμέσως στην οθόνη. Συνεχίστε
να πατάτε τα κουμπιά ▲▼ μέχρι η επιλογή
σας να βρίσκεται μέσα στο κατάλληλο πεδίο.
Για να επιστρέψετε στην κανονική
αναπαραγωγή, πατήστε ξανά το κουμπί
REPEAT, πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να
επιλέξετε Off και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί E.
Η επιλογή επανάληψης Α-Β ενδέχεται να μην
εμφανιστεί αμέσως στην οθόνη. Συνεχίστε
να πατάτε τα κουμπιά ▲▼ μέχρι η επιλογή
σας να βρίσκεται μέσα στο κατάλληλο πεδίο
επανάληψης Α-Β.
Πρέπει να ορίσετε το σημείο (B) τουλάχιστον
5 δευτερόλεπτα χρόνου αναπαραγωγής μετά
από το σημείο (A).
| 24 Ελληνικά
HT-F4500_50_GRE_0530.indd 24
2013-05-30 오후 3:36:55
Χρήση του μενού εργαλείων
Μενού που εμφανίζεται μόνο όταν
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί TOOLS.
αναπαράγεται ένα αρχείο
05
Εάν η ταινία ή το βίντεο έχει
περισσότερους από έναν τίτλο, μεταβείτε
ή επιλέξτε τον επιθυμητό τίτλο.
Playing Time
Με αυτήν την επιλογή, πραγματοποιείται
μετάβαση στο συγκεκριμένο σημείο
αναπαραγωγής. Χρησιμοποιήστε τα
αριθμητικά κουμπιά για να εισαγάγετε το
σημείο αναπαραγωγής.
Repeat Mode
Επιλέξτε για να επαναλάβετε ένα
συγκεκριμένο τίτλο, ένα κεφάλαιο (μόνο για
δίσκους BD/DVD) ή ένα καθορισμένο τμήμα.
Picture
Settings
Επιλέξτε για να καθορίσετε τη
λειτουργία εικόνας.
- Mode
 User : Σας επιτρέπει να
προσαρμόσετε τη λειτουργία
Brightness, Contrast, Color
και Sharpness αντίστοιχα.
 Dynamic : Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση
για να αυξήσετε την ευκρίνεια.
 Normal : Επιλέξτε αυτή τη
ρύθμιση για τις περισσότερες
εφαρμογές προβολής.
 Movie : Αυτή είναι η
καλύτερη ρύθμιση για την
παρακολούθηση ταινιών.
Audio Sync
Full Screen
Επιλέξτε για να καθορίσετε το επιθυμητό
μέγεθος πλήρους οθόνης. Μπορείτε να
επιλέξετε Original, Mode1 (μεγαλύτερη)
και Mode2 (μέγιστη).
Information
Έλεγχος των πληροφοριών του
αρχείου βίντεο.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Το μενού εργαλείων ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα
με το δίσκο ή τη συσκευή αποθήκευσης. Ενδέχεται να
μην εμφανίζονται όλες οι επιλογές.
Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής βίντεο
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής
αρχείων βίντεο με τρόπο παρόμοιο με τον τρόπο
δημιουργίας λίστας αναπαραγωγής αρχείων μουσικής.
Για οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Δημιουργία λίστας
αναπαραγωγής μουσικής" στη σελίδα 26.
Αναπαραγωγή ενός προεγγεγραμμένου
δίσκου ήχου του εμπορίου
1.
Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε
την καθυστέρηση του ήχου ώστε ο
ήχος να είναι συγχρονισμένος με το
βίντεο. Μπορείτε να ρυθμίσετε την
καθυστέρηση σε τιμές μεταξύ 0 και
300 millisecond.
Μενού που εμφανίζεται μόνο όταν
Τοποθετήστε ένα CD ήχου (CD-DA) ή έναν δίσκο
MP3 στη θήκη δίσκου.
• Για ένα CD (CD-DA) ήχου, το πρώτο κομμάτι
αναπαράγεται αυτόματα. Τα κομμάτια ενός
δίσκου αναπαράγονται με τη σειρά που έχουν
εγγραφεί στο δίσκο.
• Για έναν δίσκο ΜΡ3, πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για
να επιλέξετε Music και, στη συνέχεια, πατήστε το
μ E
κουμπί
E.
αναπαράγονται δίσκοι BD/DVD
Playlist
1/12
Tools
Chapter
Επιλέξτε για να μεταβείτε σε ένα κεφάλαιο
που θέλετε να παρακολουθήσετε.
Audio
Επιλέξτε για να καθορίσετε την
επιθυμητή γλώσσα ήχου.
Subtitle
Επιλέξτε για να καθορίσετε την
επιθυμητή γλώσσα υποτίτλων.
Angle
BONUSVIEW Video /
BONUSVIEW Audio
Για να προβάλετε μια σκηνή από
κάποια άλλη γωνία. Η επιλογή γωνίας
εμφανίζει τον αριθμό των γωνιών
που είναι διαθέσιμες για προβολή
(1/1, 1/2, 1/3 κ.λπ.).
Επιλέξτε για να καθορίσετε την
επιθυμητή επιλογή Βonusview.
Αναπαραγωγή μέσων
Title
TRACK 001
TRACK
CKMode
001
Repeat
< Adjust
_
Track
" Select
TRACK 002
04:07
TRACK 004
00:08 / 05:57
03:41
TRACK 005
03:17
TRACK 006
CD
2.
" Pause
05:57
' Return
04:27
TRACK 003
+
+
03:35
Tools
' Return
Για να αναπαράγετε ένα συγκεκριμένο κομμάτι,
χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ στο τηλεχειριστήριο
για να επιλέξετε το κομμάτι και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί E.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
αναπαραγωγή μουσικής, ανατρέξτε στην ενότητα
"Έλεγχος αναπαραγωγής μουσικής" στη σελίδα 26.
Ελληνικά
HT-F4500_50_GRE_0530.indd 25
25 |
2013-05-30 오후 3:36:57
Αναπαραγωγή μέσων
Έλεγχος αναπαραγωγής μουσικής
2.
Μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή του
περιεχομένου μουσικής που βρίσκονται σε δίσκους DVD,
CD, καθώς και σε συσκευές αποθήκευσης USB.
Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να μεταβείτε στο
επιθυμητό αρχείο και, στη συνέχεια, πατήστε το
ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί (C) για να το επιλέξετε. Επαναλάβετε
αυτήν
αρχεία.
ή τη
η διαδικασία γγια να επιλέξετε
ξ πρόσθετα
ρ
ρχ
Κουμπιά στο τηλεχειριστήριο
που χρησιμοποιούνται για την
αναπαραγωγή μουσικής
RDS DISPLAY
1
TA
1
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
7
5
6
8
0
POPUP
2
5
6
3
2
3
4
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ κουμπιά: Κατά την αναπαραγωγή
μιας λίστας αναπαραγωγής, πατήστε τον αριθμό
του επιθυμητού κομματιού. Αναπαράγεται το
επιλεγμένο κομμάτι.
Παράλειψη : Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε
το κουμπί 1 ή 2 για να μεταβείτε στο
προηγούμενο ή στο επόμενο μουσικό κομμάτι.
Κουμπί 5: Διακοπή της αναπαραγωγής ενός
κομματιού.
Γρήγορη αναπαραγωγή (μόνο για CD ήχου
(CD-DA)) : Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το
κουμπί 3 ή .
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί 3 ή ,
αλλάζει η ταχύτητα αναπαραγωγής.
5
Κουμπί 7: Παύση αναπαραγωγής ενός κομματιού.
6
Κουμπί 6: Αναπαραγωγή του τρέχοντος
επιλεγμένου κομματιού.
Επανάληψη κομματιών
Μπορείτε να ρυθμίσετε το προϊόν να επαναλαμβάνει τα
κομμάτια.
1. Κατά την αναπαραγωγή μουσικής, πατήστε το
κουμπί TOOLS.
2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ◄► για να επιλέξετε
Off, Track, One, All ή Shuffle σε Repeat Mode
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Δημιουργία λίστας αναπ αραγωγής μουσικής
1.
Εάν πραγματοποιείται αναπαραγωγή μουσικής από κάποιο
δίσκο CD ή DVD του εμπορίου, πατήστε το κουμπί 5 ή
RETURN ('). Εμφανίζεται η οθόνη της λίστας μουσικής.
Εάν δημιουργείτε μια λίστα αναπαραγωγής μουσικής σε
κάποιο δίσκο που δημιουργήθηκε από το χρήστη ή σε
συσκευή USB, προσπελάστε τη λίστα Μουσικής όπως
περιγράφεται στην ενότητα "Αναπαραγωγή αρχείων
σε συσκευή USB" στη σελίδα 23 ή στην ενότητα
"Αναπαραγωγή ενός δίσκου με περιεχόμενο που έχει
εγγραφεί από το χρήστη" στη σελίδα 23.
3.
4.
5.
6.
2 files selected 1/2 Page
TRACK 002
05:57
04:27
TRACK 003
TRACK 004
04:07
03:41
TRACK 005
TRACK 006
03:17
03:35
TRACK 007
TRACK 008
03:47
03:49
TRACK 009
TRACK 010
CD
4
TRACK 002
TRACK 001
03:53
9
TITLE MENU
DISC MENU
1
Music
03:45
Select  Jump page
' Return
Για να αφαιρέσετε κάποιο αρχείο από τη Λίστα
αναπαραγωγής, μεταβείτε στο αρχείο και, στη
συνέχεια πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί (C).
Πατήστε το κουμπί E για να αναπαράγετε τα
επιλεγμένα αρχεία. Εμφανίζεται η οθόνη Λίστας
αναπαραγωγής.
Για να μεταβείτε στη λίστα μουσικής, πατήστε το
κουμπί 5 ή RETURN (') .
Για να επιστρέψετε στη λίστα αναπαραγωγής,
πατήστε το κουμπί E.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής
με έως και 99 κομμάτια σε ένα CD ήχου (CD-DA).
Εάν μεταβείτε στη Λίστα μουσικής από τη Λίστα
αναπαραγωγής και, στη συνέχεια, επιστρέψετε στη
Λίστα αναπαραγωγής, η Λίστα αναπαραγωγής θα
ξεκινήσει την αναπαραγωγή πάλι από την αρχή.
Έλεγχος αναπαραγωγής φωτογραφιών
Μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή των
φωτογραφιών που βρίσκονται σε δίσκους DVD, CD,
καθώς και σε συσκευές αποθήκευσης USB.
Χρήση του μενού εργαλείων
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί TOOLS.
Start / Stop
Slide Show
Επιλέξτε για αναπαραγωγή/παύση της
παρουσίασης.
Slide Show
Speed
Επιλέξτε για να προσαρμόσετε την
ταχύτητα της παρουσίασης.
Background
Music
Επιλέξτε για να ακούτε μουσική κατά
την προβολή μιας παρουσίασης
διαφανειών.
Zoom
Επιλέξτε για να μεγεθύνετε την
τρέχουσα εικόνα. (Μεγέθυνση έως και
4 φορές.)
Rotate
Επιλέξτε για να περιστρέψετε μια
εικόνα. (Αυτή η ρύθμιση περιστρέφει
την εικόνα είτε δεξιόστροφα είτε
αριστερόστροφα.)
| 26 Ελληνικά
HT-F4500_50_GRE_0530.indd 26
2013-05-30 오후 3:36:59
Information
Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής
φωτογραφιών
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής
φωτογραφιών με τρόπο παρόμοιο με τον τρόπο
δημιουργίας λίστας αναπαραγωγής αρχείων μουσικής.
Για οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Δημιουργία λίστας
αναπαραγωγής μουσικής" στη σελίδα 26.
Ακρόαση ραδιοφώνου
Χρήση των κουμπιών στο τηλεχειριστήριο
1.
2.
Πατήστε το κουμπί FUNCTION για να επιλέξετε FM.
Συντονιστείτε στον επιθυμητό σταθμό.
• Συντονισμός σε αποθηκευμένους σταθμούς:
Πατήστε το κουμπί 5 για να επιλέξετε PRESET
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
TUNING UP, DOWN για να επιλέξετε τον
αποθηκευμένο σταθμό.
- Προτού μπορέσετε να συντονιστείτε σε
αποθηκευμένους σταθμούς, θα πρέπει να
προσθέσετε αποθηκευμένους σταθμούς στη
μνήμη του προϊόντος. Ανατρέξτε παρακάτω
στην ενότητα Αποθήκευση σταθμών.
• Μη αυτόματος συντονισμός: Πατήστε το κουμπί 5
για να επιλέξετε MANUAL και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί TUNING UP, DOWN για να συντονιστείτε
σε μια χαμηλότερη ή υψηλότερη συχνότητα.
• Αυτόματος συντονισμός: Πατήστε το κουμπί 5 για
να επιλέξετε MANUAL και, στη συνέχεια, κρατήστε
πατημένο το κουμπί TUNING UP, DOWN για
αυτόματη αναζήτηση στη ζώνη συχνοτήτων.
Ρύθμιση μονοφωνικού/στερεοφωνικού ήχου
Πατήστε το κουμπί MO/ST.
• Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, ο ήχος εναλλάσσεται
μεταξύ στερεοφωνικού με τη ένδειξη STEREO και
μονοφωνικού με την ένδειξη MONO.
• Σε μια περιοχή με κακή λήψη, επιλέξτε ήχο MONO για
καθαρές εκπομπές χωρίς παρεμβολές.
Αποθήκευση σταθμών
Παράδειγμα: Αποθήκευση της συχνότητας FM 89,10 στη
μνήμη.
1. Πατήστε το κουμπί FUNCTION για να επιλέξετε FM.
2. Πατήστε το κουμπί TUNING UP, DOWN για να
επιλέξετε <89.10>.
4.
5.
Πατήστε το κουμπί TUNER MEMORY.
• Αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη NUMBER.
Πατήστε ξανά το κουμπί TUNER MEMORY.
• Πατήστε το κουμπί TUNER MEMORY προτού
εξαφανιστεί μόνη της από την οθόνη η ένδειξη
NUMBER.
• Αφού πατήσετε το κουμπί TUNER MEMORY, η
ένδειξη NUMBER εξαφανίζεται από την οθόνη
και ο σταθμός αποθηκεύεται στη μνήμη.
Για να αποθηκεύσετε άλλο ένα σταθμό, επαναλάβετε
τα βήματα 2 έως 4.
• Για να συντονιστείτε σε έναν αποθηκευμένο
σταθμό, πατήστε το κουμπί TUNING UP, DOWN.
Πληροφορίες για τις μεταδόσεις RDS
UsΧρήση του RDS (Σύστημα δεδομένων
ραδιοφώνου) για τη λήψη σταθμών FM
Το RDS επιτρέπει στους σταθμούς FM να στέλνουν
ένα πρόσθετο σήμα μαζί με το κανονικό σήμα του
προγράμματός τους.
Για παράδειγμα, οι σταθμοί στέλνουν τα ονόματά τους
και πληροφορίες σχετικά με τον τύπο προγράμματος που
εκπέμπουν, όπως αθλητικά ή μουσική κλπ.
Όταν συντονιστείτε σε ένα σταθμό FM που παρέχει την
υπηρεσία RDS, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη RDS.
Περιγραφή της λειτουργίας RDS
• PTY (Τύπος προγράμματος): Εμφανίζει τον τύπο
προγράμματος που εκπέμπεται εκείνη τη στιγμή.
• PS NAME (Όνομα υπηρεσίας προγράμματος):
Υποδεικνύει το όνομα του σταθμού εκπομπής και
αποτελείται από 8 χαρακτήρες.
• RT (Ραδιοφωνικό κείμενο): Αποκωδικοποιεί το κείμενο
που εκπέμπεται από ένα σταθμό (αν υπάρχει) και
αποτελείται από έως 64 χαρακτήρες.
• CT (Ώρα ρολογιού): Αποκωδικοποιεί το ρολόι
πραγματικού χρόνου από τη συχνότητα FM. Ορισμένοι
σταθμοί ενδέχεται να μην εκπέμπουν πληροφορίες
PTY, RT ή CT, κατά συνέπεια αυτές οι πληροφορίες
ενδέχεται να μην εμφανίζονται σε όλες τις περιπτώσεις.
• TA (Αναγγελίες κίνησης): Η ένδειξη TA ON/OFF υποδεικνύει
αν οι αναγγελίες κίνησης βρίσκονται σε εξέλιξη.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Η υπηρεσία RDS ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά
αν ο συντονισμένος σταθμός δεν εκπέμπει σωστά το
σήμα RDS ή αν το σήμα είναι ασθενές.
Προβολή των σημάτων RDS
Μπορείτε να δείτε στην οθόνη τα σήματα RDS που
στέλνει ο σταθμός.
Πατήστε το κουμπί RDS DISPLAY ενώ ακούτε έναν
σταθμό FM.
Ελληνικά
HT-F4500_50_GRE_0530.indd 27
Αναπαραγωγή μέσων
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Το μενού εργαλείων ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα
με το δίσκο ή τη συσκευή αποθήκευσης. Ενδέχεται να
μην εμφανίζονται όλες οι επιλογές.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μουσικής
υπόκρουσης, το αρχείο φωτογραφίας πρέπει να βρίσκεται
στο ίδιο μέσο αποθήκευσης με το αρχείο μουσικής.
/στόσο, η ποιότητα του ήχου ενδέχεται να επηρεαστεί
από το ρυθμό μετάδοσης bit του αρχείου MP3, το
μέγεθος της φωτογραφίας και τη μέθοδο κωδικοποίησης.
3.
05
Προβολή πληροφοριών για την εικόνα,
συμπεριλαμβανομένου του ονόματος
και του μεγέθους αρχείου κ.λπ.
27 |
2013-05-30 오후 3:37:02
Αναπαραγωγή μέσων
• Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η ένδειξη αλλάζει
για να εμφανίσει τις ακόλουθες πληροφορίες:
PS NAME RT CT Συχνότητα
Κατά την αναζήτηση, εμφανίζεται
PS
η ένδειξη <PS NAME> και, στη
(Υπηρεσία
συνέχεια, τα ονόματα των σταθμών.
προγράμματος) Αν δεν στέλνεται σήμα, εμφανίζεται
η ένδειξη <NO PS>.
RT
(Ραδιοφωνικό
κείμενο)
Κατά την αναζήτηση, εμφανίζεται
η ένδειξη <RT> και, στη συνέχεια,
τα μηνύματα κειμένου που στέλνει
ο σταθμός. Αν δεν στέλνεται σήμα,
εμφανίζεται η ένδειξη <NO RT>.
Συχνότητα
Η συχνότητα του σταθμού (δεν
παρέχεται από την υπηρεσία RDS).
Πληροφορίες για τους χαρακτήρες που
εμφανίζονται στην οθόνη
Όταν εμφανίζονται στην οθόνη σήματα PS ή RT,
χρησιμοποιούνται οι παρακάτω χαρακτήρες.
• Το παράθυρο προβολής δεν μπορεί να διακρίνει τα
κεφαλαία από τα πεζά γράμματα και χρησιμοποιεί
πάντα κεφαλαία γράμματα.
• Το παράθυρο προβολής δεν μπορεί να εμφανίσει
τονισμένα γράμματα, για παράδειγμα το γράμμα <A,>
ενδέχεται να αντιπροσωπεύει τονισμένα γράμματα
<A’s>, όπως τα <À, Â, Ä, Á, Å και Ã.>
Ένδειξη PTY (Τύπος προγράμματος) και
λειτουργία PTY-SEARCH
Ένα από τα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας RDS
είναι ότι μπορείτε να εντοπίσετε ένα συγκεκριμένο
είδος προγράμματος από τα αποθηκευμένα κανάλια,
καθορίζοντας τον κωδικό PTY.
Αναζήτηση ενός προγράμματος με χρήση των
κωδικών ΡΤΥ
1.
2.
3.
Χρήση του κουμπιού TV SOUND
στο τηλεχειριστήριο
Αν διαθέτετε μια τηλεόραση που υποστηρίζει Anynet+ (HDMICEC), το κουμπί TV SOUND σάς επιτρέπει να κατευθύνετε
τον ήχο της τηλεόρασης στα ηχεία του συστήματος οικιακού
κινηματογράφου ή στα ηχεία της τηλεόρασης. Για να το
χρησιμοποιήσετε, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI στην τηλεόραση και
στο σύστημα οικιακού κινηματογράφου. (Ανατρέξτε
στη σελίδα 15).
2. Ενεργοποιήστε το Anynet+ (HDMI-CEC) στο σύστημα
οικιακού κινηματογράφου και την τηλεόραση.
3. Πατήστε το κουμπί TV SOUND στο τηλεχειριστήριο.
Η ένδειξη TV SOUND ON αναβοσβήνει στην οθόνη
της πρόσοψης και, στη συνέχεια, αλλάζει σε D. IN.
• Όταν η λειτουργία TV SOUND είναι
ενεργοποιημένη, ο ήχος της τηλεόρασης
εξέρχεται μέσα από τα ηχεία του συστήματος
οικιακού κινηματογράφου.
4. Πατήστε ξανά το κουμπί TV SOUND για να
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία TV SOUND.
• Όταν η λειτουργία TV SOUND είναι
απενεργοποιημένη, ο ήχος της τηλεόρασης
εξέρχεται μέσα από τα ηχεία της συνδεδεμένης
τηλεόρασης Anynet+.
Προτού ξεκινήσετε!
• Η αναζήτηση PTY είναι δυνατή μόνο σε
αποθηκευμένους σταθμούς.
• Για να διακόψετε την αναζήτηση οποιαδήποτε στιγμή
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, πατήστε το κουμπί
5 κατά την αναζήτηση.
• Υπάρχει ένα χρονικό όριο για την ολοκλήρωση των
παρακάτω βημάτων. Αν η ρύθμιση ακυρωθεί προτού
την ολοκληρώσετε, αρχίστε ξανά από το βήμα 1.
• Όταν πατάτε τα κουμπιά στο κύριο τηλεχειριστήριο,
φροντίστε να επιλέξετε το σταθμό FM χρησιμοποιώντας
το κύριο τηλεχειριστήριο.
+
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
Πατήστε το κουμπί PTY SEARCH ενώ ακούτε ένα
σταθμό FM.
Πατήστε το κουμπί PTY- ή PTY+ μέχρι να
εμφανιστεί στην οθόνη ο επιθυμητός κωδικός PTY.
• Στο δεξιό μέρος της οθόνης παρέχεται μια
περιγραφή των κωδικών ΡΤΥ.
Πατήστε ξανά το κουμπί PTY SEARCH, ενώ ο
κωδικός PTY που επιλέξατε στο προηγούμενο βήμα
εμφανίζεται ακόμα στην οθόνη.
• Η κύρια μονάδα εκτελεί αναζήτηση στους 15
αποθηκευμένους σταθμούς FM, τη διακόπτει όταν
εντοπίσει αυτόν που επιλέξατε και συντονίζεται
στο συγκεκριμένο σταθμό.
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία TV SOUND:
1) Όταν θέλετε να ακούτε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω
των ηχείων του συστήματος οικιακού κινηματογράφου.
2) Όταν θέλετε να ακούτε τον ήχο από μια συσκευή USB
που είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση μέσω των
ηχείων του συστήματος οικιακού κινηματογράφου.
Προδιαγραφές υποστήριξης λειτουργίας TV
SOUND ON/OFF
Συνδεδεμένη
τηλεόραση
Τηλεόραση που
υποστηρίζει
Anynet+ (HDMICEC)
Τηλεόραση που
δεν υποστηρίζει
Anynet+
(HDMI-CEC)
Ρύθμιση
λειτουργίας
Anynet+
(HDMI-CEC)
TV
TV
SOUND SOUND
ON
OFF
Ενεργ.
O
O
Απενερ.
O
X
Δεν λειτουργεί
O
X
| 28 Ελληνικά
HT-F4500_50_GRE_0530.indd 28
2013-05-30 오후 3:37:03
Υπηρεσίες δικτύου
Χρήση του BD-LIVE™
2.
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις δικτύου.
(Ανατρέξτε στις σελίδες 20~21)
Αφού συνδεθεί στο δίκτυό σας το προϊόν, μπορείτε
να απολαύσετε ποικίλο περιεχόμενο υπηρεσιών που
σχετίζονται με ταινίες, το οποίο είναι διαθέσιμο σε
δίσκους που είναι συμβατοί με BD-LIVE.
1.
Συνδέστε μια μονάδα μνήμης USB στην υποδοχή
USB που υπάρχει στην πρόσοψη του προϊόντος
και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το Διαχ. δεδ.
BD για να ελέγξετε την υπολειπόμενη μνήμη της.
Η συσκευή μνήμης πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον
1 GB ελεύθερου χώρου, ώστε να χωρέσουν οι
υπηρεσίες BD-LIVE.
2.
Επιλέξτε Settings στην αρχική οθόνη και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
3.
Επιλέξτε System και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί E.
Επιλέξτε BD Data Management και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E.
Επιλέξτε Change Device και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί E.
Επιλέξτε USB Flash Disk και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E.
Τοποθετήστε ένα δίσκο Blu-ray Disc που
υποστηρίζει BD-LIVE.
4.
5.
6.
7.
8.
Επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα περιεχομένου
της υπηρεσίας BD-LIVE που παρέχεται από τον
κατασκευαστή του δίσκου.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Ο τρόπος που χρησιμοποιείτε το BD-LIVE και το
παρεχόμενο περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρει,
ανάλογα με τον κατασκευαστή του δίσκου.
Το DLNA σας επιτρέπει την προσπέλαση και την
αναπαραγωγή αρχείων που βρίσκονται στον υπολογιστή
σας μέσω του συστήματος οικιακού κινηματογράφου.
Ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης του
DLNA για να ρυθμίσετε το DLNA στον υπολογιστή σας και
να επισημάνετε τους φακέλους και τα αρχεία που θέλετε
να μοιραστείτε με το σύστημα οικιακού κινηματογράφου.
Για την προσπέλαση και αναπαραγωγή αρχείων που
βρίσκονται στον υπολογιστή σας αφού ρυθμίσετε το
DLNA, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1.
Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας, την τηλεόρασή
σας και το σύστημα οικιακού κινηματογράφου.
2.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακομιστής DLNA Shared
λειτουργεί στον υπολογιστή σας.
3.
Στο σύστημα οικιακού κινηματογράφου που
διαθέτετε, πατήστε το ΜΠΛΕ κουμπί (D) (Προβολή
συσκευών).
4.
Χρησιμοποιήστε το κουμπί ◄► για να επιλέξετε τον
υπολογιστή σας στη Λίστα συσκευών.
5.
Επιλέξτε το είδος του αρχείου που θέλετε να
προβληθεί ή να αναπαραχθεί, Βίντεο, Φωτογραφίες
ή Μουσική και, στη συνέχεια, πατήστε E.
Χρησιμοποιήστε το κουμπί ▲%◄► για να επιλέξετε
το φάκελο με το είδος των αρχείων που επιλέξατε
και, στη συνέχεια, πατήστε E. Εμφανίζεται η Λίστα
αρχείων.
6.
7.
Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να προβληθεί ή να
αναπαραχθεί και, στη συνέχεια, πατήστε E.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Μπορείτε να δημιουργήσετε Λίστες αναπαραγωγής
από αρχεία που βρίσκονται στον υπολογιστή σας με
τον ίδιο τρόπο που δημιουργείτε λίστες αναπαραγωγής
από αρχεία που βρίσκονται σε συσκευές USB και
δίσκους.
Με ορισμένες εξαιρέσεις, μπορείτε να ελέγξετε την
αναπαραγωγή αρχείων στον υπολογιστή σας με τον
ίδιο τρόπο που ελέγχετε την αναπαραγωγή αρχείων σε
συσκευές USB και δίσκους.
Μπορείτε επίσης να προσπελαύνετε αρχεία στον
υπολογιστή σας, επιλέγοντας πρώτα Βίντεο,
Φωτογραφίες ή Μουσική στην Αρχική οθόνη και
επιλέγοντας, στη συνέχεια, τον υπολογιστή σας μέσα
από τη λίστα συσκευών που εμφανίζεται.
Ελληνικά
HT-F4500_50_GRE_0530.indd 29
Υπηρεσίες δικτύου
Συνδέστε το προϊόν στο δίκτυο.
(Ανατρέξτε στη σελίδα 14)
06
1.
Χρήση του DLNA
29 |
2013-05-30 오후 3:37:05
Παράρτημα
Πρόσθετες πληροφορίες
Σημείωση
Συνδέσεις
ΕΞΟΔΟΣ HDMI
• Ορισμένες αναλύσεις εξόδου HDMI ενδέχεται να μη
λειτουργούν, ανάλογα με την τηλεόραση.
• Πρέπει να διαθέτετε σύνδεση HDMI για να
απολαύσετε βίντεο με τεχνολογία 3D.
• Τα καλώδια HDMI μεγάλου μήκους ενδέχεται να
προκαλέσουν την εμφάνιση θορύβου στην οθόνη. Αν
συμβεί κάτι τέτοιο, ρυθμίστε το HDMI Deep Color
σε Off από το αντίστοιχο μενού.
Ρυθμίσεις
Ρυθμίσεις 3D
• Για ορισμένους δίσκους 3D, για να διακόψετε την
αναπαραγωγή μιας ταινίας σε τρόπο λειτουργίας 3D,
πατήστε μία φορά το κουμπί 5. Η αναπαραγωγή της
ταινίας διακόπτεται και η επιλογή τρόπου λειτουργίας 3D
απενεργοποιείται. Για να αλλάξετε μια επιλογή ρύθμισης
3D κατά την αναπαραγωγή μιας ταινίας 3D, πατήστε
μία φορά το κουμπί 5. Εμφανίζεται το μενού Blu-ray.
Πατήστε ξανά το κουμπί 5 και, στη συνέχεια, επιλέξτε
τις ρυθμίσεις 3D στο μενού Blu-ray.
• Ανάλογα με το περιεχόμενο και τη θέση της εικόνας
στην οθόνη της τηλεόρασης, ενδέχεται να δείτε
κατακόρυφες μαύρες λωρίδες στην αριστερή πλευρά,
στη δεξιά πλευρά ή και στις δύο πλευρές της οθόνης.
Αναλ. οθόνης
• Ανάλογα με τον τύπο του δίσκου, ορισμένοι λόγοι
πλευρών εικόνας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμοι.
• Αν επιλέξετε κάποια τιμή και ρύθμιση λόγου πλευρών
που είναι διαφορετική από το λόγο πλευρών οθόνης
της τηλεόρασής σας, τότε η εικόνα ενδέχεται να
φαίνεται παραμορφωμένη.
• Αν επιλέξετε 16:9 Original, η τηλεόραση ενδέχεται
να προβάλλει την εικόνα σε μορφή 4:3 Pillarbox
(μαύρες λωρίδες στις πλευρές της εικόνας).
BD Wise (μόνο για προϊόντα της Samsung)
• Όταν ενεργοποιείται το BD Wise, η ρύθμιση ανάλυσης
ορίζεται αυτόματα από προεπιλογή σε BD Wise και η
τιμή BD Wise εμφανίζεται στο μενού ανάλυσης.
• Αν το προϊόν συνδεθεί σε μια συσκευή που δεν
υποστηρίζει BD Wise, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
τη λειτουργία BD Wise.
• Για να λειτουργήσει σωστά το BD Wise, ενεργοποιήστε
τη ρύθμιση BD Wise τόσο στο προϊόν όσο και στην
τηλεόραση.
Ψηφιακή έξοδος
• Φροντίστε να επιλέξετε τη σωστή ρύθμιση ψηφιακής
εξόδου, διαφορετικά δεν θα ακούγεται ήχος ή θα
ακούγεται μόνο ένας δυνατός θόρυβος.
• Αν η συσκευή HDMI (δέκτης AV, τηλεόραση) δεν είναι
συμβατή με τις μορφές συμπίεσης Dolby Digital και
DTS, το σήμα ήχου μεταδίδεται σε μορφή PCM.
• Τα κανονικά DVD δεν διαθέτουν ήχο BONUSVIEW
ούτε ηχητικά εφέ πλοήγησης.
• Ορισμένοι δίσκοι Blu-ray Disc δεν διαθέτουν ήχο
BONUSVIEW ούτε ηχητικά εφέ πλοήγησης.
• Αυτή η ρύθμιση ψηφιακής εξόδου δεν επηρεάζει την
αναλογική (L/R) έξοδο ήχου ή την έξοδο ήχου HDMI
προς την τηλεόραση. Επηρεάζει την οπτική έξοδο
ήχου και την έξοδο ήχου HDMI όταν το προϊόν είναι
συνδεδεμένο σε ένα δέκτη AV.
• Αν αναπαράγετε ηχητική επένδυση MPEG, το σήμα ήχου
μεταδίδεται σε μορφή PCM ανεξάρτητα από την επιλογή
στη ρύθμιση ψηφιακής εξόδου (PCM ή Bitstream).
• Η λειτουργία ψηφιακής εξόδου μπορεί να
ενεργοποιηθεί όταν το Speaker Selection έχει
ρυθμιστεί σε TV Speaker.
Σύνδεση Διαδικτύου BD-LIVE
• Η σύνδεση στο Διαδίκτυο ενδέχεται να υπόκειται σε
περιορισμούς όταν χρησιμοποιείτε περιεχόμενο BD-LIVE.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• Ορισμένες αναλύσεις εξόδου HDMI ενδέχεται να μη
λειτουργούν, ανάλογα με την τηλεόραση. Ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας.
• Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη αν το καλώδιο
HDMI δεν υποστηρίζει CEC.
• Αν μια τηλεόραση Samsung διαθέτει το λογότυπο
Anynet+, τότε υποστηρίζει τη λειτουργία Anynet+.
Διαχ. δεδ. BD
• Στον τρόπο λειτουργίας εξωτερικής μνήμης, η
αναπαραγωγή δίσκου ενδέχεται να διακοπεί αν
αποσυνδέσετε τη συσκευή USB όταν η αναπαραγωγή
βρίσκεται σε εξέλιξη.
• Υποστηρίζονται μόνο οι συσκευές USB που έχουν
διαμορφωθεί στο σύστημα αρχείων FAT (ετικέτα
τόμου DOS 8.3). Συνιστούμε τη χρήση συσκευών
USB που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο USB 2.0
με ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής 4 MB/sec ή
υψηλότερη.
• Η λειτουργία συνέχισης αναπαραγωγής ενδέχεται
να μην εκτελείται αφού διαμορφώσετε τη συσκευή
αποθήκευσης.
• Η συνολική μνήμη που είναι διαθέσιμη στη ρύθμιση
διαχείρισης δεδομένων BD ενδέχεται να διαφέρει,
ανάλογα με τις συνθήκες.
DivX® Video On Demand
• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
βίντεο κατά απαίτηση DivX(R) VOD, επισκεφτείτε τη
διαδικτυακή τοποθεσία "http://vod.divx.com".
Ρύθμιση ηχείου
• Όταν στη ρύθμιση Speaker Selection επιλέγεται
TV Speaker, ακούγεται ήχος από τα ηχεία της
τηλεόρασης.
| 30 Ελληνικά
HT-F4500_50_GRE_0530.indd 30
2013-05-30 오후 3:37:06
Έξοδος ήχου HDMI
Αναπαραγωγή μέσων
Χρήση του κουμπιού TOOLS κατά την
αναπαραγωγή φωτογραφιών
Κανάλι επιστρ. ήχου
• Αν το σύστημα είναι συνδεδεμένο σε μια
τηλεόραση που είναι συμβατή με BD Wise και έχει
ενεργοποιημένο το BD Wise, δεν εμφανίζεται το
μενού ρυθμίσεων εικόνας.
• Η λειτουργία μουσικής υπόκρουσης δεν εκτελείται
αν το αρχείο μουσικής και τα αρχεία φωτογραφίας
δεν βρίσκονται στο ίδιο μέσο αποθήκευσης. Επίσης,
η ποιότητα του ήχου ενδέχεται να επηρεαστεί από
το ρυθμό μετάδοσης bit του αρχείου μουσικής
MP3, το μέγεθος των φωτογραφιών και τη μέθοδο
κωδικοποίησης.
Αναπαραγωγή
Αναπαραγωγή αρχείων βίντεο
Αναπαραγωγή από συσκευή αποθήκευσης USB
• Τα αρχεία βίντεο με υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης bit, 20
Mbps ή υψηλότερους, υπερβαίνουν τις δυνατότητες του
προϊόντος και ενδέχεται να σταματήσουν να αναπαράγονται
κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής τους.
• Πρέπει να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη συσκευή
αποθήκευσης USB εκτελώντας τη λειτουργία “Safely
Remove USB” για να αποτρέψετε πιθανή βλάβη
στη μνήμη USB. Πατήστε το κουμπί HOME για να
μεταβείτε στο αρχικό μενού, επιλέξτε το ΚΙΤΡΙΝΟ (C)
κουμπί και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Επιλογή της γλώσσας ήχου
• Η ένδειξη ◄► δεν εμφανίζεται στην οθόνη αν η
ενότητα BONUSVIEW δεν περιέχει ρυθμίσεις ήχου
BONUSVIEW.
• Οι γλώσσες που είναι διαθέσιμες μέσω της λειτουργίας
γλώσσας ήχου εξαρτώνται από τις γλώσσες που
έχουν κωδικοποιηθεί στο δίσκο. Αυτή η λειτουργία ή
ορισμένες γλώσσες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
• Ορισμένοι δίσκοι Blu-ray Disc ενδέχεται να σας
επιτρέπουν να επιλέξετε ηχητική επένδυση μορφής
PCM ή Dolby Digital στα Αγγλικά.
Παράρτημα
• Όταν είναι απενεργοποιημένο το Anynet+ (HDMICEC), η λειτουργία καναλιού επιστροφής ήχου δεν
είναι διαθέσιμη.
• Η χρήση ενός καλωδίου HDMI που δεν είναι
πιστοποιημένο για ARC (Κανάλι επιστροφής ήχου)
ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα συμβατότητας.
• Η λειτουργία ARC είναι διαθέσιμη μόνο αν είναι
συνδεδεμένη μια τηλεόραση που είναι συμβατή με ARC.
07
• Όταν μεταδίδεται ήχος HDMI στα ηχεία της τηλεόρασης,
ο ήχος μετατρέπεται αυτόματα σε μορφή 2 καναλιών.
Επιλογή της γλώσσας υποτίτλων
• Ανάλογα με το δίσκο Blu-ray Disc/DVD, ενδέχεται να
μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα υποτίτλων από το
μενού δίσκου. Πατήστε το κουμπί DISC MENU.
• Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τις γλώσσες
υποτίτλων που έχουν κωδικοποιηθεί στο δίσκο και
ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλους τους
δίσκους Blu-ray Disc/DVD.
• Αν ο δίσκος Blu-ray Disc διαθέτει ενότητα
BONUSVIEW, εμφανίζονται επίσης πληροφορίες
σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας BONUSVIEW της
κυρίως ταινίας.
• Αυτή η λειτουργία αλλάζει ταυτόχρονα τους κύριους
και τους δευτερεύοντες υπότιτλους.
• Εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός των κύριων και των
δευτερευόντων υποτίτλων, αντίστοιχα.
Αναπαραγωγή αρχείων JPEG
• Δεν μπορείτε να μεγεθύνετε τους υποτίτλους και το
γραφικό PG στον τρόπο λειτουργίας πλήρους οθόνης.
Ελληνικά
HT-F4500_50_GRE_0530.indd 31
31 |
2013-05-30 오후 3:37:07
Παράρτημα
Επιλογή ψηφιακής εξόδου
Ρύθμιση
PCM
Σύνδεση
Ροή ήχου σε
Blu-ray Disc
Ροή ήχου σε
DVD
Ορισμός για
δίσκο Bluray Disc
Bitstream
(Unprocessed)
Bitstream
(DTS Re-encoded)
Bitstream (Dolby D
Re-encoded)
Δέκτης AV που υποστηρίζει HDMI
PCM
Έως και PCM 7.1
κανάλια
PCM
Dolby Digital
Έως και PCM 5.1
κανάλια
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Έως και PCM 5.1
κανάλια
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
Έως και PCM 5.1
κανάλια
Dolby TrueHD
DTS
Έως και PCM 5.1
κανάλια
DTS
DTS-HD High
Resolution
Audio
Έως και PCM 7.1
κανάλια
DTS-HD High
Resolution Audio
DTS-HD
Master Audio
Έως και PCM 7.1
κανάλια
DTS-HD Master
Audio
PCM
PCM 2 κανάλια
Dolby Digital
Έως και PCM 5.1
κανάλια
DTS
Οποιαδήποτε
DTS Re-encoded
Dolby Digital
Re-encoded*
PCM 2 κανάλια
PCM 2 κανάλια
PCM 2 κανάλια
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
Έως και PCM 5.1
κανάλια
DTS
DTS
DTS
Αποκωδικοποιεί
τον ήχο της κυρίως
ταινίας μαζί με
τη ροή ήχου
BONUSVIEW
σε ήχο PCM και
προσθέτει ηχητικά
εφέ πλοήγησης.
Μεταδίδει μόνο
τη ροή ήχου της
κυρίως ταινίας,
ώστε ο δέκτης
AV να μπορεί να
αποκωδικοποιήσει
τη ροή ήχου
bitstream.
Δεν ακούγεται
ήχος BONUSVIEW
ή ηχητικά εφέ
πλοήγησης.
Αποκωδικοποιεί
τον ήχο της κυρίως
ταινίας μαζί με
τη ροή ήχου
BONUSVIEW
σε ήχο PCM,
προσθέτει ηχητικά
εφέ πλοήγησης
και, στη συνέχεια,
επανακωδικοποιεί
τον ήχο PCM σε
DTS Βitstream.
Αποκωδικοποιεί
τον ήχο της κυρίως
ταινίας μαζί με
τη ροή ήχου
BONUSVIEW
σε ήχο PCM,
προσθέτει ηχητικά
εφέ πλοήγησης
και, στη συνέχεια,
επανακωδικοποιεί
τον ήχο PCM
σε Dolby Digital
Βitstream ή PCM.
 Αν η ροή πηγής είναι 2 καναλιών ή μονοφωνική, δεν εφαρμόζεται η ρύθμιση "Dolby D Re-encoded". Το σήμα εξόδου
θα είναι PCM 2 καναλιών.
Οι δίσκοι Blu-ray Disc ενδέχεται να περιλαμβάνουν τρεις ροές ήχου:
- Ήχος κυρίως ταινίας: Η ηχητική επένδυση της κυρίως ταινίας.
- Ήχος BONUSVIEW: Μια πρόσθετη ηχητική επένδυση, όπως τα σχόλια του σκηνοθέτη ή των ηθοποιών.
- Ηχητικά εφέ πλοήγησης: Ηχητικά εφέ που προκύπτουν κατά την πλοήγηση στο μενού του δίσκου ή της ταινίας. Τα
ηχητικά εφέ πλοήγησης είναι διαφορετικά σε κάθε δίσκο Blu-ray Disc.
| 32 Ελληνικά
HT-F4500_50_GRE_0530.indd 32
2013-05-30 오후 3:37:08
Ανάλυση σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας εξόδου
Αναπαραγωγή DVD
07
Παράρτημα
Αναπαραγωγή Blu-ray Disc/ηλεκτρονικού περιεχομένου/
ψηφιακού περιεχομένου
Τρόπος λειτουργίας HDMI
Έξοδος
Ρύθμιση
BD Wise
Ηλεκτρονικό/
ψηφιακό περιεχόμενο
Τρόπος λειτουργίας HDMI
Blu-ray Disc
Ανάλυση δίσκου
Blu-ray Disc
1080p@60F
480i
Μέγιστη ανάλυση εισόδου
τηλεόρασης
Auto
Μέγιστη ανάλυση εισόδου τηλεόρασης
1080p στα 60 καρέ
1080p στα 60 καρέ
-
1080p
-
1080p
Movie Frame : Auto (24Fs)
1080p στα 24 καρέ
-
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα όταν αυτό το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά. Αν το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε δεν
αναφέρεται παρακάτω ή αν οι οδηγίες παρακάτω δεν βοηθούν, απενεργοποιήστε το προϊόν, αποσυνδέσετε το καλώδιο
ρεύματος και επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή κέντρο σέρβις της Samsung Electronics.
Σύμπτωμα
Έλεγχος/Λύση
Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή • Το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο σταθερά στην πρίζα.
του δίσκου.
• Απενεργοποιήστε και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά το προϊόν.
Δεν αρχίζει η
αναπαραγωγή.
• Ελέγξτε τον αριθμό περιοχής του δίσκου Blu-ray Disc/DVD.
Οι δίσκοι Blu-ray Disc/DVD που αγοράζονται από το εξωτερικό ενδέχεται να μην
αναπαράγονται.
• Οι δίσκοι CD-ROM και DVD-ROM δεν αναπαράγονται σε αυτό το προϊόν.
• Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστό το επίπεδο διαβάθμισης.
Η αναπαραγωγή δεν αρχίζει • Μήπως χρησιμοποιείτε έναν παραμορφωμένο δίσκο ή ένα δίσκο με γρατσουνιές
αμέσως μόλις πατηθεί το
στην επιφάνειά του.
κουμπί αναπαραγωγής/
• Σκουπίστε το δίσκο για να τον καθαρίσετε.
παύσης.
Δεν ακούγεται ήχος.
• Το σύστημα οικιακού κινηματογράφου δεν αναπαράγει ήχο κατά τη γρήγορη, την
αργή και τη βηματική αναπαραγωγή.
• Τα ηχεία είναι συνδεδεμένα σωστά. Οι ρυθμίσεις ηχείων έχουν προσαρμοστεί σωστά.
• Μήπως ο δίσκος είναι πολύ φθαρμένος.
Ακούγεται ήχος μόνο από
μερικά ηχεία, όχι και από
τα 6.
•
•
•
•
Σε ορισμένους δίσκους Blu-ray/DVD, ακούγεται ήχος μόνο από τα εμπρός ηχεία.
Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία είναι συνδεδεμένα σωστά.
Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.
Κατά την αναπαραγωγή ήχου από κάποιο δίσκο CD, το ραδιόφωνο ή την
τηλεόραση, ο ήχος της μονάδας εξέρχεται μόνο από τα μπροστινά ηχεία.
Ελληνικά
HT-F4500_50_GRE_0530.indd 33
33 |
2013-05-30 오후 3:37:08
Παράρτημα
Σύμπτωμα
Έλεγχος/Λύση
Δεν αναπαράγεται ήχος
surround Dolby Digital 5.1
CH.
• Υπάρχει το σήμα "Dolby Digital 5.1 CH" στο δίσκο; Ο ήχος surround Dolby Digital 5.1
CH αναπαράγεται μόνο αν ο δίσκος έχει εγγραφεί με ήχο 5.1 καναλιών.
• Η γλώσσα ήχου έχει ρυθμιστεί σωστά σε Dolby Digital 5.1 CH στην οθόνη
πληροφοριών;
Το τηλεχειριστήριο δεν
λειτουργεί.
• Χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο εντός της εμβελείας λειτουργίας του και υπό τη
σωστή γωνία σε σχέση με τον αισθητήρα.
• Μήπως έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες.
• Ο δίσκος περιστρέφεται αλλά
δεν προβάλλεται εικόνα.
• Η ποιότητα της εικόνας είναι
κακή και η εικόνα τρεμοπαίζει.
•
•
•
•
Δεν λειτουργούν η γλώσσα
ήχου και οι υπότιτλοι.
• Η γλώσσα ήχου και οι υπότιτλοι δεν λειτουργούν αν ο δίσκος δεν τα περιλαμβάνει.
Η οθόνη μενού δεν
εμφανίζεται, ακόμα
και όταν επιλέγεται η
λειτουργία μενού.
• Μήπως χρησιμοποιείτε ένα δίσκο που δεν περιέχει μενού.
Η τηλεόραση είναι αναμμένη.
Τα καλώδια βίντεο είναι συνδεδεμένα σωστά.
Μήπως ο δίσκος είναι βρώμικος ή φθαρμένος.
Οι δίσκοι κακής κατασκευής ενδέχεται να μην αναπαράγονται.
Δεν είναι δυνατή η αλλαγή
του λόγου πλευρών.
• Μπορείτε να αναπαράγετε δίσκους Blu-ray Disc/DVD μορφής 16:9 σε τρόπο λειτουργίας
16:9 Πλήρης, 4:3 Πανοραμική ή 4:3 Pan-Scan, αλλά οι δίσκοι Blu-ray Disc/DVD μορφής
4:3 αναπαράγονται μόνο σε λόγο πλευρών 4:3. Ανατρέξτε στο κάλυμμα του δίσκου
Blu-ray Disc και, στη συνέχεια, επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία.
Δεν λειτουργεί το προϊόν.
• Κρατήστε πατημένο το κουμπί 5 του τηλεχειριστηρίου για 5 δευτερόλεπτα σε
κατάσταση NO DISC. Έτσι, πραγματοποιείται επαναφορά της μονάδας.
- Η χρήση της λειτουργίας ΕΠΑΝΑΦΟΡΆΣ διαγράφει όλες τις αποθηκευμένες
ρυθμίσεις. Μη χρησιμοποιήσετε αυτή τη λύση, εκτός αν είναι απαραίτητο.
Ξέχασα τον κωδικό
πρόσβασης επιπέδου
διαβάθμισης.
• Χωρίς δίσκο τοποθετημένο στο προϊόν, κρατήστε πατημένο το κουμπί 5 του
προϊόντος για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα. Εμφανίζεται η ένδειξη INIT στην
οθόνη και όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις προεπιλεγμένες τιμές.
Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.
- Η χρήση της λειτουργίας ΕΠΑΝΑΦΟΡΆΣ διαγράφει όλες τις αποθηκευμένες
ρυθμίσεις.
Μη χρησιμοποιήσετε αυτή τη λύση, εκτός αν είναι απαραίτητο.
Δεν είναι δυνατή η λήψη
ραδιοφωνικών εκπομπών.
• Η κεραία είναι συνδεδεμένη σωστά.
• Αν το σήμα εισόδου της κεραίας είναι ασθενές, εγκαταστήστε μια εξωτερική κεραία
FM σε μια περιοχή με καλή λήψη.
Δεν ακούγεται ήχος κατά
την ακρόαση του ήχου
από την τηλεόραση μέσω
του προϊόντος.
• Αν πατήσετε το κουμπί ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ/ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ^ ενώ ακούτε ήχο από
την τηλεόραση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία D. IN ή AUX, ενεργοποιούνται οι
λειτουργίες δίσκου Blu-ray Disc/DVD και απενεργοποιείται ο ήχος της τηλεόρασης.
Εμφανίζεται στην οθόνη
το μήνυμα "Not Available".
• Η δυνατότητα ή η ενέργεια δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αυτή τη στιγμή επειδή:
1. Δεν το επιτρέπει το λογισμικό του δίσκου Blu-ray Disc/DVD.
2. Το λογισμικό του δίσκου Blu-ray Disc/DVD δεν υποστηρίζει τη δυνατότητα (π.χ.
γωνία λήψης).
3. Η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη τη δεδομένη στιγμή.
4. Ζητήσατε έναν αριθμό τίτλου/κεφαλαίου ή κάποιο χρόνο αναζήτησης που
βρίσκεται εκτός εύρους.
Αν η έξοδος HDMI έχει
ρυθμιστεί σε μια ανάλυση
που δεν υποστηρίζεται
από την τηλεόρασή σας
(για παράδειγμα, 1080p),
ενδέχεται να μην εμφανίζεται
εικόνα στην τηλεόραση.
• Κρατήστε πατημένο το κουμπί 5 στην πρόσοψη για περισσότερα από 5
δευτερόλεπτα, χωρίς τοποθετημένο δίσκο. Όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις
εργοστασιακές τιμές.
| 34 Ελληνικά
HT-F4500_50_GRE_0530.indd 34
2013-05-30 오후 3:37:09
Σύμπτωμα
Έλεγχος/Λύση
Αφύσικη εικόνα στην
οθόνη από την υποδοχή
HDMI.
• Αν εμφανίζεται χιόνι στην οθόνη, αυτό σημαίνει ότι η τηλεόραση δεν υποστηρίζει
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Παράρτημα
• Ελέγξτε τη σύνδεση ανάμεσα στην τηλεόραση και την υποδοχή HDMI του
προϊόντος.
• Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας υποστηρίζει είσοδο σήματος HDMI ανάλυσης
576p/480p/720p/1080i/1080p.
07
Δεν υπάρχει έξοδος
σήματος HDMI.
Λειτουργία DLNA
Μπορώ να δω τους
φακέλους για κοινή χρήση
μέσω του DLNA, αλλά δεν
μπορώ να δω τα αρχεία.
• Η λειτουργία DLNA εμφανίζει μόνο τα αρχεία που αντιστοιχούν στα αρχεία
φωτογραφιών, μουσικής και ταινιών. Τα αρχεία που δεν ανήκουν σε αυτές τις
κατηγορίες ενδέχεται να μην εμφανίζονται.
Το βίντεο αναπαράγεται
με διακοπές.
• Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο είναι σταθερό.
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δικτύου είναι συνδεδεμένο σωστά και ότι το δίκτυο δεν
είναι υπερφορτωμένο.
Η σύνδεση DLNA μεταξύ
της τηλεόρασης και του
υπολογιστή είναι ασταθής.
• Οι διευθύνσεις IP στο ίδιο υποδίκτυο θα πρέπει να είναι μοναδικές, διαφορετικά
μπορεί να προκληθεί αυτό το φαινόμενο λόγω διένεξης διεύθυνσης IP.
• Ελέγξτε αν έχετε ενεργοποιημένο ένα τείχος προστασίας.
Αν ναι, απενεργοποιήστε τη λειτουργία τείχους προστασίας.
BD-LIVE
Δεν μπορώ να συνδεθώ
στο διακομιστή BD-LIVE.
• Δοκιμάστε αν είναι επιτυχημένη η σύνδεση δικτύου, χρησιμοποιώντας τη
λειτουργία κατάστασης δικτύου.
• Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένη στο προϊόν μια συσκευή αποθήκευσης USB.
• Η συσκευή αποθήκευσης πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 1 GB ελεύθερου χώρου,
ώστε να χωρέσουν τα δεδομένα της υπηρεσίας BD-LIVE.
Μπορείτε να ελέγξετε το διαθέσιμο χώρο στο μενού διαχείρισης δεδομένων BD.
(Ανατρέξτε στη σελίδα 30)
• Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση σύνδεσης Διαδικτύου BD-LIVE έχει ρυθμιστεί σε αποδοχή όλων.
• Αν όλες οι παραπάνω ενέργειες αποτύχουν, επικοινωνήστε με τον πάροχο
περιεχομένου ή ενημερώστε το υλικολογισμικό στην πιο πρόσφατη έκδοση.
Κατά τη χρήση της
υπηρεσίας BD-LIVE,
παρουσιάζεται κάποιο
σφάλμα.
• Η συσκευή μνήμης USB πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 1 GB ελεύθερου χώρου,
ώστε να χωρέσουν τα δεδομένα της υπηρεσίας BD-LIVE.
Μπορείτε να ελέγξετε το διαθέσιμο χώρο στο μενού διαχείρισης δεδομένων BD.
(Ανατρέξτε στη σελίδα 30)
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Όταν αποκαθίστανται οι εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, διαγράφονται όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα BD
του χρήστη.
Ελληνικά
HT-F4500_50_GRE_0530.indd 35
35 |
2013-05-30 오후 3:37:09
Παράρτημα
Προδιαγραφές
Βάρος
2,3 kg
Διαστάσεις
430 (Π) x 55 (Υ) x 250 (Β) mm
Γενικά
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας +5 °C έως +35 °C
Δέκτης FM
Εύρος υγρασίας λειτουργίας
10% έως 75%
Αναλογία σήματος/θορύβου
55 dB
Χρησιμοποιήσιμη ευαισθησία
12 dB
Συνολική αρμονική
παραμόρφωση
0,5 %
Zvuk
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Zvuk
Πολυκαναλικός ήχος PCM, ήχος Bitstream, ήχος PCM
Έξοδος εμπρός ηχείων
80W x 2 (3/)
Έξοδος κεντρικού ηχείου
80W (3/)
HDMI
Έξοδος ηχείων surround
80W x 2 (3/)
Έξοδος υπογούφερ
100W (3/)
Ενισχυτής
Αναλογική είσοδος : 20 Hz ~ 20 kHz (±3 dB)
Απόκριση συχνότητας
Ψηφιακή είσοδος : 20 Hz ~ 40 kHz (±4 dB)
Λόγος σήματος/θορύβου
70 dB
Διαχωρισμός καναλιών
60 dB
Ευαισθησία εισόδου
(AUX) 500 mV
| 36 Ελληνικά
HT-F4500_50_GRE_0530.indd 36
2013-05-30 오후 3:37:10
Εμπρός
Surround
Κεντρικό
Υπογουφερ
Αντίσταση
3/
3/
3/
3/
Εύρος
συχνοτήτων
140Hz ~ 20 kHz
140Hz ~ 20 kHz
140Hz ~ 20 kHz
40 Hz ~ 160 Hz
Επίπεδο
πίεσης
εξόδου
ήχου
87 dB/W/M
87 dB/W/M
87 dB/W/M
88 dB/W/M
Ονομαστική
τιμή
εισόδου
80W
80W
80W
100W
Μέγιστη
είσοδος
160W
160W
160W
200W
07
Παράρτημα
Ηχείο
Σύστημα ηχείων 5,1 καναλιών
Σύστημα
ηχείων
HT-F4500
Διαστάσεις
(Π x Υ x Β)
(Jedinica :
mm)
95,0 x 116,0 x 74,0
95,0 x 116,0 x 74,0
95,0 x 116,0 x 74,0
155,0 x 300,0 x
285,5
HT-F4550
95,0 x 1112,0 x 74,5 95,0 x 1112,0 x 74,5 227,0 x 95,0 x 74,0 155,0 x 300,0 x
285,5
(Βάση στήριξης: 276 (Βάση στήριξης: 276
x 189)
x 189)
HT-F4500
0,34
Βάρος
(Jedinica : kg)
0,34
2,70
2,70
0,34
3,76
HT-F4550
0,51
3,76
• Δεν υποστηρίζονται ταχύτητες δικτύου 10 Mbps ή χαμηλότερες.
• Η εταιρεία Samsung Electronics Co., Ltd επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τις προδιαγραφές χωρίς
προειδοποίηση.
• Οι τιμές βάρους και διαστάσεων είναι κατά προσέγγιση.
• Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
• Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την κατανάλωση ρεύματος, ανατρέξτε στην ετικέτα που είναι
επικολλημένη στο προϊόν.
Ελληνικά
HT-F4500_50_GRE_0530.indd 37
37 |
2013-05-30 오후 3:37:11
Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG σε όλο τον κόσμο
Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με
το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.
Area
` Europe
AUSTRIA
Contact Centre 
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
Web Site
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support
(Dutch)
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
051 331 999
www.samsung.com/support
BULGARIA 07001 33 11 , sharing cost
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
062 726 786
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
DENMARK 70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
GERMANY 0180 6 67267864*
www.samsung.com/de/support
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus
dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
www.samsung.com/gr/support
from land line
GREECE
(+30) 210 6897691 from mobile and land
line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
http://www.samsung.com/hu/
HUNGARY
0680PREMIUM (0680-773-648)
support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG 261 03 710
www.samsung.com/support
Area
MONTENEGRO
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Contact Centre 
020 405 888
080 697 267
090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/
Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
0034902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support
(German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος
(Ισχύει για χώρες με συστήματα ξεχωριστής αποκομιδής)
Αυτή η σήμανση επάνω στην μπαταρία, στο εγχειρίδιο ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες
αυτού του προϊόντος δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με οικιακά απορρίμματα στο τέλος του
κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχει η σχετική σήμανση, τα σύμβολα των χημικών στοιχείων Hg, Cd ή Pb
υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο σε επίπεδα που υπερβαίνουν τα
επίπεδα αναφοράς της Οδηγίας 2006/66 της ΕΚ. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι
ουσίες μπορεί να βλάψουν τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον.
Για να προστατέψετε τους φυσικούς πόρους και να ενισχύσετε την προσπάθεια επαναχρησιμοποίησης
των υλικών, διαχωρίστε τις μπαταρίες από τους άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώστε τις μέσω
του τοπικού σας συστήματος δωρεάν επιστροφής μπαταριών.
Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος - Απορρίμματα ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
(Ισχύει για χώρες με συστήματα ξεχωριστής αποκομιδής)
Αυτή η σήμανση επάνω στο προϊόν, στα πρόσθετα εξαρτήματα ή στο έντυπο υλικό υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα
ηλεκτρονικά του πρόσθετα εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να απορρίπτονται
μαζί με οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποτρέψετε τη ρύπανση του
περιβάλλοντος ή πιθανούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων, ξεχωρίστε
αυτά τα είδη από τους άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώστε τα υπεύθυνα, για να ενισχύσετε την
προσπάθεια διαρκούς επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν είτε με το κατάστημα από όπου αγόρασαν το προϊόν είτε με
την τοπική κρατική υπηρεσία για λεπτομέρειες σχετικά με πού και πώς μπορούν να παραδώσουν αυτά τα είδη για
περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις
προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Το προϊόν αυτό και τα ηλεκτρονικά του πρόσθετα εξαρτήματα δεν θα πρέπει
να ανακατεύεται και να απορρίπτεται μαζί με άλλου είδους απόβλητα.
HT-F4500_50_GRE_0212.indd 38
2014-02-12
10:06:46
HT-F4500
HT-F4550
Sistem Home Entertainment
Blu-ray™ 5.1CH
manualul utilizatorului
maginaţi-vă posibilităţile
Vă mulţumim că aţi achiziţionat acest produs Samsung.
Pentru a beneficia de servicii mai complete,
vă rugăm să vă înregistraţi produsul la
www.samsung.com/register
HT-F4500_50_ROM_0530.indd 1
2013-05-30 오후 4:00:34
Informaţii privind siguranţa
Avertisment
PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEŢI CAPACUL ( SAU PARTEA DIN SPATE).
ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI REPARATE DE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE, ADRESAŢI-VĂ
PERSONALULUI CALIFICAT.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
Simbolul indică “tensiune
periculoasă” în interiorul
produsului, care prezintă riscul
de electrocutare sau de vătămare
corporală.
ATENŢIE: PENTRU A PREVENI
ELECTROCUTAREA, POTRIVIŢI
LAMELA ŞTECHERULUI ÎN PRIZĂ ŞI
INTRODUCEŢI COMPLET.
AVERTISMENT
• Pentru a reduce riscul de incendiu şi de electrocutare,
nu expuneţi aparatul la ploaie sau umezeală.
ATENŢIE
• Aparatul nu trebuie expus la scurgeri sau stropiri şi
obiectele umplute cu lichide, precum vazele, nu trebuie
plasate pe acesta.
• Priza este utilizată ca dispozitiv de deconectare şi
trebuie să poate fi accesată în orice moment.
• Acest aparat trebuie conectat la o priză CA, cu o
conexiune de împământare pentru protecţie.
• Pentru a deconecta aparatul de la priză, trebuie să
scoateţi ştecherul, drept urmare priza trebuie să poată
fi accesată uşor.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Acest simbol indică instrucţiuni
importante referitoare la produs.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
PRODUS LASER CLASA 1
Acest CD player este clasificat ca produs LASER
CLASA 1. Utilizarea altor comenzi, reglaje sau proceduri
decât cele specificate în prezentul manual pot duce la
expunerea periculoasă la radiaţii.
ATENŢIE
• EVITAŢI EXPUNEREA LA RADIAŢII INVIZIBILE
GENERATE DE RAZA LASER, ÎN MOMENTUL
DESCHIDERII ŞI AL ÎMPĂMÂNTĂRII.
| 2 Română
HT-F4500_50_ROM_0530.indd 2
2013-05-30 오후 4:00:40
Depozitarea şi gestionarea
discurilor
• Nu expuneţi acest aparat la scurgeri sau stropiri. Nu
plasaţi pe aparat obiecte pline cu lichid, cum ar fi
vazele.
• Pentru a opri complet aparatul, trebuie să scoateţi
cablul de alimentare din priza de perete.
Prin urmare, cablul de alimentare trebuie să poată fi
accesat cu uşurinţă în orice moment.
• Nu atingeţi cablul de alimentare cu mâna udă.
Acest lucru poate cauza electrocutarea.
• Nu conectaţi mai multe dispozitive electrice la aceeaşi
priză de perete. Supraîncărcarea unei prize poate
cauza supraîncălzirea acesteia, ceea ce poate duce la
incendiu.
• Înainte de a conecta alte componente la acest aparat,
asiguraţi-vă că acestea sunt oprite.
• Dacă mutaţi aparatul brusc dintr-un loc rece într-un
loc cald, se poate forma condens pe componentele
funcţionale şi lentile, putând cauza redarea anormală
a discului. În cazul în care se întâmplă acest lucru,
deconectaţi aparatul, aşteptaţi două ore, apoi conectaţi
cablul la priza electrică. Apoi, introduceţi discul şi
încercaţi să îl redaţi din nou.
Produs sub licenţă Dolby
Laboratories.
Dolby, Pro Logic şi simbolul DD
sunt mărci comerciale ale Dolby
Laboratories.
Produs sub licenţa
acoperită de brevetele
din SUA: 5,956,674;
5,974,380; 6,226,616;
6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929;
7,212,872 şi alte patente din SUA şi internaţionale,
emise şi în aşteptare. DTS-HD, Simbolul, & DTS-HD
şi Simbolul sunt mărci comerciale înregistrate & DTSHD Master Audio | Essential este marcă comercială a
DTS, Inc. Product inclusiv software. © DTS, Inc. Toate
drepturile rezervate.
DESPRE CLIPURILE
VIDEO DIVX: DivX® este un
format video digital creat de
DivX, LLC, o filială a Rovi
Corporation. Acesta este un dispozitiv DivX Certified®
oficial, care redă materiale video DivX. Accesaţi divx.
com pentru informaţii suplimentare şi instrumente
software pentru conversia fişierelor în format DivX.
DESPRE CLIPURI VIDEO DIVX LA CERERE: Acest
dispozitiv DivX Certified® trebuie înregistrat pentru a
putea reda conţinut DivX video la cerere (VOD). Pentru
a genera codul de înregistrare, localizaţi secţiunea
DivX VOD din meniul de configurare a dispozitivului.
Accesaţi vod.divx.com pentru a obţine mai multe
informaţii referitoare la finalizarea înregistrării.
DivX Certified® pentru redarea conţinutului video
DivX® cu o rezoluţie de până la HD 1080p, inclusiv
conţinut premium. DivX®, DivX Certified® şi siglele
asociate sunt mărci comerciale ale Rovi Corporation
sau ale filialelor sale. şi sunt utilizate sub licenţă.
Acest aparat este acoperit de unul sau mai multe
dintre brevetele SUA următoare: 7,295,673;
7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
Română
HT-F4500_50_ROM_0530.indd 3
Informaţii privind siguranţa
Precauţii privind manevrarea
Licenţă
01
• Manevrarea discurilor
- Amprentele sau zgârieturile de pe
suprafaţa unui disc pot reduce
calitatea sunetului şi a imaginii sau pot
duce la saltul peste sectoarele respective.
- Evitaţi să atingeţi suprafaţa discului pe care au fost
înregistrate date.
- Ţineţi discul de margine, pentru a nu lăsa amprente
pe suprafaţa acestuia.
- Nu lipiţi hârtie sau bandă adezivă pe disc.
• Curăţarea discurilor
- Dacă murdăriţi sau lăsaţi amprente
pe un disc, curăţaţi-l cu un detergent
fin diluat cu apă şi ştergeţi cu o cârpă
moale.
- Atunci când curăţaţi discul, mişcarea
trebuie să fie dinspre interior spre exterior.
- Depozitarea discului
 Nu expuneţi la lumina soarelui.
 Păstraţi discul într-un loc aerisit şi rece.
 Păstraţi discul într-un plic de protecţie curat şi
depozitaţi-l în poziţie verticală.
• Dacă aparatul scoate un zgomot neobişnuit sau emite
un miros de ars sau fum, opriţi imediat comutatorul
de alimentare şi scoateţi cablul de alimentare din priza
de perete. Apoi, contactaţi cel mai apropiat centru
de service pentru clienţi pentru asistenţă tehnică. Nu
utilizaţi aparatul.
Utilizarea aparatului în această stare poate cauza un
incendiu sau electrocutarea.
• Pentru a opri complet aparatul, trebuie să scoateţi
cablul de alimentare din priza de perete.
Prin urmare, cablul de alimentare trebuie să poată fi
accesat cu uşurinţă în orice moment.
3|
2013-05-30 오후 4:00:40
Informaţii privind siguranţa
HDMI, High-Definition
Multimedia Interface şi sigla
HDMI sunt mărci comerciale
sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licencing
LLC în Statele Unite ale Americii şi alte ţări.
DLNA®, sigla DLNA şi
DLNA CERTIFIED® sunt
mărci comerciale, mărci de
servicii sau mărci certificate ale Digital Living Network
Alliance.
Oracle şi Java reprezintă mărci comerciale
înregistrate ale Oracle şi/sau ale afiliaţilor
acesteia. Alte denumiri pot reprezenta
mărci comerciale ale proprietarilor în
cauză.
Acest aparat conţine tehnologie de protejare a
drepturilor de autor, protejată de brevete SUA şi de
alte drepturi privind proprietatea intelectuală a Rovi
Corporation. Demontarea şi dezasamblarea aparatului
sunt interzise.
Blu-ray Disc™, Blu-ray™ şi siglele asociate reprezintă
mărci comerciale ale Blu-ray Disc Association.
Acest aparat utilizează tehnologia Cinavia pentru a limita
utilizarea de copii neautorizate ale unor filme şi clipuri
video şi coloane sonore produse în interes comercial.
Când este detectată utilizarea unei copii neautorizate,
va fi afişat un mesaj, iar redarea sau copierea va fi
întreruptă.
Mai multe informaţii despre tehnologia Cinavia puteţi
găsi la Centrul online de informaţii pentru clienţi Cinavia
la http://www.cinavia.com. Pentru a solicita informaţii
suplimentare despre Cinavia prin poştă, trimiteţi
o scrisoare cu adresa dvs. la: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, SUA.”
Acest aparat conţine tehnologie sub licenţă de la
Verance Corporation şi este protejat de patentul SUA
7,369,677 şi alte patente din SUA şi internaţionale,
emise şi în aşteptare, precum şi de dreptul de autor şi
protejarea secretului comercial pentru anumite aspecte
ale acestei tehnologii. Cinavia este marcă comercială a
Verance Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Toate
drepturile rezervate de Verance. Este interzisă
demontarea sau dezasamblarea aparatului.
- Notificare de licenţă open source
În cazul utilizării de software open source, licenţele open
source sunt disponibile în meniul aparatului.
Utilizarea funcţiei 3D
INFORMAŢII IMPORTANTE PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI
SIGURANŢĂ PENTRU IMAGINILE 3D.
Citiţi şi înţelegeţi următoarele informaţii privind siguranţa
înainte de a utiliza funcţia 3D.
• Unii privitori pot întâmpina disconfort în timpul vizionării
la televizorul 3D, cum ar fi ameţeala, greaţa şi durerile
de cap. Dacă întâmpinaţi astfel de simptome, încetaţi
să mai priviţi la televizorul 3D, daţi-vă jos ochelarii 3D
Active şi odihniţi-vă.
• Privirea imaginilor 3D pe o perioadă lungă de timp
poate cauza astenopie. Dacă simţiţi că v-au obosit
ochii, încetaţi să mai priviţi la televizorul 3D, daţi-vă jos
ochelarii 3D Active şi odihniţi-vă.
• Un adult responsabil trebuie să verifice frecvent copiii
care utilizează funcţia 3D. În cazul în care copilul se
plânge că are ochii obosiţi, dureri de cap, ameţeli sau
greaţă, luaţi-l din faţa televizorului 3D şi puneţi-l să se
odihnească.
• Nu utilizaţi ochelarii 3D Active în alte scopuri (de ex.,
ca ochelari de vedere, ochelari de soare, ochelari de
protecţie etc.)
• Nu utilizaţi funcţia 3D sau ochelarii 3D Active în timp ce
mergeţi sau vă plimbaţi dintr-o parte în alta. Utilizând
funcţia 3D sau ochelarii 3D Active în timp ce vă plimbaţi
dintr-o parte în alta, puteţi să loviţi de obiecte, să vă
împiedica şi/sau să cădeţi şi să vă răniţi grav.
• Dacă doriţi să beneficiaţi de conţinut 3D, conectaţi un
dispozitiv 3D (receiver AV sau televizor compatibil 3D)
la portul de ieşire HDMI OUT utilizând un cablu HDMI
de mare viteză. Puneţi-vă ochelari speciali 3D înainte
de a reda conţinuturile 3D.
• Aparatul emite semnale 3D doar prin intermediul unui
cablu HDMI conectat la mufa de ieşire HDMI OUT.
• Deoarece rezoluţia video în modul de redare 3D este
reglată în funcţie de revoluţia materialului video 3D
original, nu puteţi schimba rezoluţia după bunul plac.
• Este posibil ca unele funcţii, precum BD Wise, reglarea
dimensiunii ecranului şi reglarea rezoluţiei să nu
funcţioneze corespunzător în modul de redare 3D.
• Trebuie să utilizaţi un cablu HDMI de mare viteză pentru
a emite un semnal 3D optim.
• Când urmăriţi imagini 3D, staţi la o distanţă de cel puţin
trei ori mai mare decât lăţimea ecranului de televizor.
De exemplu, dacă aveţi un ecran de 46 inch, staţi la o
distanţă de 138 inch (3,5 metri) de acesta.
- Plasaţi ecranul video 3D la nivelul ochilor pentru a
beneficia de cea mai bună imagine 3D.
• Atunci când aparatul este conectat la mai multe
dispozitive 3D, este posibil ca efectul 3D să nu
funcţioneze corespunzător.
• Acest aparat nu converteşte conţinutul 2D în conţinut 3D.
• Siglele “Blu-ray 3D” şi “Blu-ray 3D” sunt mărci
comerciale ale Blu-ray Disc Association.
| 4 Română
HT-F4500_50_ROM_0530.indd 4
2013-05-30 오후 4:00:41
Copyright
REDAREA CONŢINUTURILOR MULTIMEDIA
Redarea fişierelor de pe un dispozitiv de stocare USB
Redarea unui disc cu conţinut înregistrat de utilizator
Redarea discurilor comerciale video
Controlul redării video
Redarea discurilor comerciale audio pre-înregistrate
Controlul redării muzicii
Controlul redării fotografiilor
Audiţia radio
Utilizarea butonului TV SOUND de pe telecomandă
SERVICII DE REŢEA
Informaţii privind siguranţa
23
23
24
24
25
26
26
27
28
01
© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Toate drepturile rezervate; Acest manual de utilizare nu
poate fi reprodus sau copiat parţial sau în totalitate fără
acordul scris, în prealabil al Samsung Electronics Co.,
Ltd.
29 Utilizarea serviciului BD-LIVE™
29 Utilizarea DLNA
Cuprins
ANEXĂ
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
2
3
3
3
4
5
Avertisment
Depozitarea şi gestionarea discurilor
Precauţii privind manevrarea
Licenţă
Utilizarea funcţiei 3D
Copyright
INIŢIERE
6
7
9
10
10
11
Compatibilitatea discurilor şi a formatelor
Siglele discurilor pe care aparatul le poate reda
Accesorii
Panoul frontal
Panoul din spate
Telecomandă
CONEXIUNI
30 Informaţii suplimentare
33 Depanare
36 Specificaţii
 Figurile şi ilustraţiile din acest manual pentru
utilizator au rol consultativ şi pot diferi de
aspectul efectiv al aparatului.
 Se poate percepe o taxă administrativă dacă
a. un inginer este chemat la solicitarea dvs. şi
aparatul nu prezintă niciun defect (rezultă că
nu aţi citit manualul de utilizare)
b. duceţi unitatea la un centru de reparaţii şi
aparatul nu prezintă niciun defect (rezultă că
nu aţi citit manualul de utilizare)
 Cuantumul acestei taxe administrative vă va fi
comunicat înainte de efectuarea oricărei vizite
la domiciliu sau la locul de muncă.
12 Conectarea boxelor
14 Conectarea la un router de reţea
15 Conectarea la televizor/dispozitive externe
SETĂRI
16
17
17
18
20
21
22
Procedura de configurare iniţială
Ecranul Meniu principal
Accesarea ecranului Setări
Funcţiile meniului Setări
Reţelele şi Internetul
Actualizarea software-ului
Configurarea DLNA
Română
HT-F4500_50_ROM_0530.indd 5
5|
2013-05-30 오후 4:00:42
Iniţiere
Compatibilitatea discurilor şi a formatelor
Tipuri de discuri şi conţinut care pot fi redate de aparat
Media
Tipul discului
Blu-ray Disc
Disc Blu-ray 3D
VIDEO
Detalii
Disc BD-ROM sau BD-RE/-R înregistrat în format BD-RE.
DVD-VIDEO, DVD-RW,
DVD-R, DVD+RW,
DVD+R
DVD-VIDEO, discuri DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R care au fost
înregistrate şi finalizate sau un suport de stocare USB care conţine fişiere
DivX, MKV, MP4.
MUZICĂ
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Muzică înregistrată pe discuri CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R sau pe
un suport de stocare USB care conţine fişiere MP3 sau WMA.
FOTOGRAFII
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Fotografii înregistrate pe discuri CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R sau
pe un suport de stocare USB care conţine fişiere JPEG.
| REŢINEŢI |
Este posibil ca aparatul să nu redea anumite discuri CD-RW/-R şi DVD-R din cauza tipului de disc sau a condiţiilor de
înregistrare.
Dacă un disc DVD-RW/-R nu a fost înregistrat corespunzător în format DVD Video, nu va putea fi redat.
Aparatul dvs. nu va reda conţinut care a fost înregistrat pe un disc DVD-R la o rată de biţi care depăşeşte 10 Mbps.
Aparatul dvs. nu va reda conţinut care a fost înregistrat pe un disc BD-R sau dispozitiv USB la o rată de biţi care
depăşeşte 30 Mbps.
S-ar putea ca redarea să nu funcţioneze pentru anumite tipuri de discuri sau când sunt efectuate anumite operaţii,
precum modificarea unghiului şi ajustarea raportului dimensiunilor. Informaţii despre discuri sunt incluse în detaliu pe
cutia discului. Consultaţi-le dacă este cazul.
Când redaţi un titlu BD-Java, s-ar putea ca încărcarea să dureze mai mult, sau ca unele funcţii să meargă încet.
Tipuri de discuri pe care aparatul dvs. nu le poate reda
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/MV-Disc,
etc
• DVD-RAM
• Super Audio CD (cu
excepţia CD layer)
• DVD-RW (mod VR)
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD (discurile
CD-G redau doar fişiere
audio, nu şi imagini)
• Disc DVD-R de 3,9 GB
pentru înregistrare.
| REŢINEŢI |
Este posibil ca acest aparat să nu răspundă la toate comenzile de operare, deoarece anumite discuri Blu-ray Disc,
DVD şi CD permit operaţii specifice sau limitate şi oferă doar anumite caracteristici în timpul redării. Reţineţi că acest
lucru nu reprezintă o defectare a aparatului.
Samsung nu poate garanta că acest aparat va reda orice disc purtând sigla Blu-ray Disc, DVD sau CD, deoarece
formatele discurilor evoluează şi pot apărea probleme şi erori în timpul creării de software pentru Blu-ray Disc, DVD şi
CD şi/sau în timpul producerii discurilor.
Contactaţi centrul de asistenţă clienţi SAMSUNG dacă aveţi întrebări sau întâmpinaţi dificultăţi la redarea discurilor
Blu-ray Disc, DVD sau CD utilizând acest aparat. De asemenea, consultaţi restul acestui manual de utilizare pentru
informaţii suplimentare cu privire la restricţiile de redare.
S-ar putea ca unele discuri comerciale şi discuri DVD achiziţionate în afara regiunii dvs. să nu poată fi redate cu acest
aparat.
| 6 Română
HT-F4500_50_ROM_0530.indd 6
2013-05-30 오후 4:00:43
Codurile regionale
Cod
regional
Zonă
A
America de Nord, America
Centrală, America de Sud,
Coreea, Japonia, Taiwan,
Hong Kong şi Asia de SudEst.
B
Europa, Groenlanda, teritoriile
franceze, Orientul Mijlociu,
Africa, Australia şi Noua
Zeelandă.
C
India, China, Rusia, Asia
Centrală şi de Sud.
1
SUA, teritoriile SUA şi Canada
2
Europa, Japonia, Orientul
Mijlociu, Egipt, Africa,
Groenlanda.
3
Taiwan, Coreea, Filipine,
Indonezia, Hong Kong
4
Mexic, America de Sud,
America Centrală, Noua
Zeelandă, Insulele Pacificului,
Insulele Caraibe
5
Rusia, Europa de Est, India,
Coreea de Nord, Mongolia
6
China
Blu-ray Disc
DVD-VIDEO
| REŢINEŢI |
Dacă numărul regional al unui disc Blu-ray Disc/
DVD nu corespunde cu numărul regional al acestui
aparat, aparatul nu poate reda discul.
Iniţiere
Tipul discului
Siglele discurilor pe care aparatul
le poate reda
02
Atât aparatul, cât şi discurile sunt codate în funcţie de
regiune.
Aceste coduri regionale trebuie să corespundă pentru a
permite redarea discului. Dacă acestea nu corespund,
discul nu va putea fi redat.
Numărul regional pentru acest aparat este afişat pe
panoul din spate al aparatului.
Blu-ray Disc
BD-LIVE
Dolby
DTS
Disc Blu-ray 3D
DivX
Sistem de transmisie PAL
în Regatul Unit, Franţa,
Germania etc.
Java
Formate acceptate
Suport pentru fişiere audio
Extensie
fişier
Container
Codec
audio
Interval acceptat
*.mp3
MP3
MP3
-
WMA
* Rate de
eşantionare (în
kHz) - 8, 11, 16,
22, 32, 44.1, 48
* Rate de biţi –
Toate ratele de
biţi din intervalul 5
kbps – 384 kbps
*.wma
WMA
Română
HT-F4500_50_ROM_0530.indd 7
7|
2013-05-30 오후 4:00:43
Iniţiere
Suport pentru fişiere foto
Extensie fişier
Tip
*.jpg
*.jpeg
*.jpe
JPEG
*.png
PNG
Rezoluţie
15360x8640
Suport pentru fişiere video
Extensie fişier
Container
Codec video
Codec audio
*.avi
AVI
DivX 3.11/4/5/6
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
MP3, Dolby Digital, DTS,
WMA, PCM
*.mkv
MKV
VC-1 AP
DivX 5/6
H.264 BP/MP/HP
MP3, Dolby Digital, DTS
*.wmv
WMV
(wmv9)
VC-1 AP
VC-1 SM
WMA
*.mp4
MP4
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
AAC
*.mpg
*.mpeg
PS
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
MP1, 2
Dolby Digital, DTS
Rezoluţie
1920x1080
 Limitări
- Chiar dacă un fişier este codat de un codec acceptat din cele enumerate mai sus, este posibil ca fişierul să nu poată
fi redat în cazul în care conţinutul său prezintă o problemă.
- Redarea normală nu este garantată dacă informaţiile referitoare la containerul fişierului sunt greşite sau dacă fişierul în
sine este corupt.
- Fişierele cu o rată de biţi/rată de cadre mai ridicată decât cea standard s-ar putea întrerupe a redarea sunetului/
filmelor.
- Funcţia Căutare (Omitere) nu este disponibilă dacă tabelul de indexare al fişierului este deteriorat.
 Decodor video
- Acceptă până la H.264 Level 4.1 şi AVCHD
- Nu acceptă H.264 FMO/ASO/RS şi VC1 SP/MP/AP L4
- MPEG4 SP, ASP :
Sub 1280 x 720: Maxim 60 de cadre
Peste 1280 x 720: Maxim 30 de cadre
- Nu acceptă GMC 2 sau superior
 Decodor audio
- Acceptă WMA 7, 8, 9 şi STD
- Nu acceptă rată de eşantionare WMA de 22050 Hz mono.
- AAC: Rată de eşantionare maximă: 96Khz (8, 11, 12, 16, 22,24, 32,44.1, 48, 64, 88.2, 96) Rată de biţi maximă: 320kbps
Formate acceptate de fişiere de subtitrare DivX
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
| 8 Română
HT-F4500_50_ROM_0530.indd 8
2013-05-30 오후 4:00:45
AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
02
• Acest aparat poate reda discuri în format AVCHD. În mod normal, aceste discuri sunt înregistrate şi utilizate în
camerele video.
• Formatul AVCHD este un format de înaltă definiţie pentru camera video digitală.
• Formatul MPEG-4 AVC/H.264 comprimă imaginile pentru o eficienţă mai mare decât a formatului convenţional de
comprimare a imaginii.
• Unele discuri AVCHD utilizează formatul „x.v.Colour”. Acest aparat poate reda discuri în AVCHD care utilizează
formatul „x.v.Colour”.
• „x.v.Colour” este marcă comercială a Sony Corporation.
• „AVCHD” şi sigla AVCHD sunt mărci comerciale ale Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. şi Sony Corporation.
Iniţiere
| REŢINEŢI |
Este posibil ca unele discuri cu format AVCHD să nu poată fi redate, în funcţie de condiţiile de înregistrare.
Discurile în format AVCHD trebuie să fie finalizate.
„x.v.Colour” oferă o gamă mai largă de culori decât discurile DVD obişnuite pentru camera digitală.
S-ar putea ca unele discuri în format DivX, MKV şi MP4 să nu poată fi redate, în funcţie de rezoluţia video şi de rata
de cadre.
Note privind conexiunea USB
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aparatul dvs. acceptă suporturi de stocare USB, playere MP3, camere digitale şi cititoare de carduri USB.
Aparatul nu acceptă nume de folder sau fişiere mai mari de 128 de caractere.
Este posibil ca unele dispozitive USB/HDD extern/camere digitale să nu fie compatibile cu aparatul.
Aparatul dvs. acceptă sistemele de fişiere FAT 16, FAT 32 şi NTFS.
Conectaţi dispozitivele USB direct la portul USB al aparatului. Conectarea prin intermediul unui cablu USB poate
cauza probleme de compatibilitate.
Introducerea mai multor dispozitive de memorie într-un cititor de carduri multiplu poate cauza funcţionarea
necorespunzătoare a cititorului.
Aparatul nu acceptă protocolul PTP.
Nu deconectaţi un dispozitiv USB în timpul unui proces de „încărcare”.
Cu cât este mai mare rezoluţia unei imagini, cu atât mai mult durează pentru ca imaginea să fie afişată.
Acest aparat nu poate reda fişiere MP3 cu DRM (management al drepturilor digitale) descărcate de pe site-uri comerciale.
Aparatul dvs. acceptă doar conţinut video cu rata de cadre sub 30 fps.
Trebuie să îndepărtaţi în siguranţă dispozitivul de stocare USB (efectuând funcţia „Safely Remove USB”) pentru a
preveni eventualele deteriorări ale memoriei USB.
Apăsaţi pe butonul HOME pentru a vă deplasa la meniul principal, selectaţi butonul GALBEN (C), apoi apăsaţi butonul E.
SAMSUNG nu este responsabilă pentru deteriorarea fişierelor de date sau pentru pierderea datelor.
Accesorii
În continuare sunt enumerate accesoriile incluse.
FUNCTION
VOLUME
-
MUTE
+
RDS DISPLAY
TA
1
2
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
7
8
3
9
TITLE MENU
DISC MENU
0
SUBTITLE
POPUP
HOME
REPEAT
TOOLS
INFO
EXIT
RETURN
TUNER
MEMORY MO/ST
A
B
TV SOUND DPS/EQ
C
Cablu de alimentare
Manualul utilizatorului
Antenă FM
D
TUNING
DOWN
UP
Telecomandă/Baterii (dimensiune AAA)
Română
HT-F4500_50_ROM_0530.indd 9
9|
2013-05-30 오후 4:00:45
Iniţiere
Panoul frontal
REDARE/PAUZĂ
ENTER
OPRIRE
DESCHIDERE/ÎNCHIDERE
CONTROL VOLUM
FUNCŢIE
5V 500mA
DISPLAY
SERTAR PENTRU DISCURI
USB HOST
ALIMENTARE
SENZOR DE
TELECOMANDĂ
| REŢINEŢI |
Pentru a actualiza software-ul aparatului prin mufa USB Host, trebuie să utilizaţi un stick de memorie USB.
Atunci când aparatul afişează meniul Blu-ray Disc, nu veţi putea începe redarea filmului prin apăsarea butonului 6
de pe aparat sau de pe telecomandă. Pentru a reda filmul, trebuie să selectaţi opţiunile Redare film sau Start din
meniul discului şi să apăsaţi butonul E.
Dacă utilizaţi internetul sau redaţi pe televizor conţinut prin USB, nu puteţi selecta modul BD/DVD cu ajutorul
butonului FUNCTION. Opriţi redarea conţinutului pe televizor pentru a putea selecta modul BD/DVD.
Panoul din spate
POWER
INTRARE AUXILIARĂ
SURROUND
FRONT
R
R
SUBWOOFER
SURROUND
FRONT
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
VENTILATOR
AUX
IN
R
CABLU DE
ALIMENTARE
CONECTORI DE
IEŞIRE DE LA BOXE
IEŞIRE HDMI
FM ANT
L
CENTER
SPEAKERS OUT
*ANTENĂ FM
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
LAN
INTRARE DIGITALĂ
EXTERNĂ (OPTICĂ)
MUFĂ LAN
* Conectarea antenei radio
1.
2.
Conectaţi antena radio furnizată la mufa pentru ANTENA FM.
Mutaţi încet antena în jurul dvs. până găsiţi o poziţie cu recepţie bună, apoi fixaţi antena de perete sau de o
suprafaţă rigidă.
| REŢINEŢI |
Păstraţi un spaţiu liber de minim 10 cm în toate părţile sistemului home cinema pentru a asigura ventilarea adecvată.
Nu blocaţi ventilatorul de răcire sau fantele acestuia.
Aparatul nu recepţionează transmisii AM.
| 10 Română
HT-F4500_50_ROM_0530.indd 10
2013-05-30 오후 4:00:48
Telecomandă
02
Prezentarea telecomenzii
Apăsaţi pentru a selecta modul Bluray
(BD/DVD, D. IN, AUX, etc.).
Iniţiere
Porneşte şi opreşte aparatul.
FUNCTION
VOLUME
Reglaţi volumul.
-
MUTE
+
RDS DISPLAY
Apăsaţi butoanele numerice pentru
a seta opţiunile.
TA
1
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
7
8
0
POPUP
Apăsaţi pentru a derula înapoi sau înainte.
Apăsaţi pentru reda un disc.
Apăsaţi pentru a opri redarea unui disc.
SUBTITLE
HOME
REPEAT
Utilizaţi funcţia RDS pentru a
recepţiona posturi radio FM.
Utilizaţi pentru a intra în meniul
Popup/meniul Titlu.
Apăsaţi pentru a căuta înapoi sau
înainte.
Apăsaţi pentru a întrerupe redarea
unui disc.
Vă permite să repetaţi un titlu, un
capitol, o melodie sau un disc.
Selectează limba de subtitrare a discului.
Apăsaţi pentru a reveni la ecranul Meniu
principal.
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Apăsaţi pentru a utiliza meniul Instrumente.
Selectaţi articole de meniu de
pe ecran şi modificaţi valorile din meniu.
Reveniţi la meniul anterior.
TUNER
MEMORY MO/ST
Aceste butoane sunt utilizate atât
pentru meniurile aparatului, cât şi
pentru câteva funcţii Blu-ray Disc.
Apăsaţi pentru a opri temporar sunetul.
9
TITLE MENU
DISC MENU
Apăsaţi pentru a vizualiza meniul discului.
Pentru a deschide şi închide sertarul
pentru discuri.
A
B
TV SOUND DPS/EQ
C
D
TUNING
DOWN
Semnalul audio poate fi emis prin boxele
sistemului home cinema sau boxele
televizorului. (Consultaţi pagina 28)
Selectaţi modul audio DSP/EQ dorit.
UP
Utilizaţi pentru a afişa informaţiile de
redare când redaţi un disc Bluray/
DVD.
Apăsaţi pentru a ieşi din meniu.
Utilizaţi pentru a seta o frecvenţă
radio presetată.
Selectează MONO sau STEREO
pentru transmisiunea radio.
Căutaţi posturi FM active şi
schimbaţi canalele.
Instalarea bateriilor în telecomandă
Potriviţi marcajele “+” şi “–” minus de pe baterii cu cele de pe
diagrama din interiorul compartimentului.
În condiţii de utilizare normală a televizorului, bateriile durează
Dimensiune baterii:
AAA
aproximativ un an.
Telecomanda poate fi utilizată la aproximativ 7 metri de aparat în
linie dreaptă.
Nu aruncaţi bateriile în foc.
Nu scurtcircuitaţi, dezasamblaţi sau supraîncălziţi bateriile.
Există pericolul de explozie dacă bateria este înlocuită incorect.
Înlocuiţi bateria cu una de acelaşi tip sau de un tip echivalent.
Română
HT-F4500_50_ROM_0924.indd 11
11 |
2013-09-24
10:48:45
Conexiuni
Această secţiune prezintă diverse metode de conectare a aparatului la alte componente externe.
Înainte de mutarea sau instalarea aparatului, opriţi alimentarea şi scoateţi cablul din priză.
Conectarea boxelor
Poziţia produsului
Aşezaţi aparatul pe un stativ, raft sau pe
suportul televizorului.
Centru
Subwoofer
Faţă (D)
Surround (D)
Produs
Faţă (S)
Selectarea poziţiei de audiţie
Poziţia de audiţie trebuie să fie la o
distanţă de aproximativ 2,5-3 ori mai
mare decât diagonala televizorului. De
exemplu, dacă aveţi un televizor cu
diagonala de 116 cm, amplasaţi poziţia
de audiţie între 2,92 şi 3,50 metrii de
ecran.
Surround (S)
Boxele frontale
Aşezaţi boxele în faţa poziţiei dvs. de audiţie, orientate spre dvs. (la aproximativ 45°). Aşezaţi
boxele frontale astfel încât tweeterele acestora să fie la nivelul urechii dvs. Aliniaţi partea din
faţă a boxelor frontale cu partea din faţă a boxei centrale sau aşezaţi-le uşor în faţa boxelor
centrale.
Boxă centrală
Este recomandat să instalaţi boxa centrală la aceeaşi înălţime cu boxele frontale.
O puteţi aşeza pe televizor sau sub acesta.
Boxele surround
Subwoofer
Poziţionaţi aceste boxe în părţile laterale faţă de poziţia de audiţie. Dacă nu există suficient
spaţiu, aşezaţi boxele faţă în faţă. Aşezaţi-le la o distanţă de aproximativ 60-90 cm deasupra
nivelului urechilor, orientate uşor în jos.
* Spre deosebire de boxele frontală şi centrală, boxele surround sunt utilizate în principal
pentru efectele sonore. Sunetul nu se va auzi în toate.
Poziţia subwoofer-ului nu este foarte importantă. Îl puteţi aşeza oriunde doriţi.
Componentele boxelor
HT-F4500
(S)
(D)
FAŢĂ
(S)
(D)
SURROUND
CENTRU
SUBWOOFER
CABLU PENTRU BOXE
| 12 Română
HT-F4500_50_ROM_0530.indd 12
2013-05-30 오후 4:00:51
HT-F4550
03
(D)
(S)
Conexiuni
(S)
(D)
ŞURUB (5x20): 16EA
CABLU PENTRU BOXE
FAŢĂ / SURROUND
STATIV
CENTRU
BAZĂ STATIV
SUBWOOFER
Instalarea boxelor pe stativul de tip Tallboy
* Numai HT-F4550 - Boxe frontale/surround
1. Întoarceţi suportul stativului invers şi conectaţi-l la stativ.
2. Utilizaţi şurubelniţa pentru a fixa şuruburile în cele 3 orificii
1
Suport stativ
2
marcate.
Suport
3.
Strângeţi cablul furnizat pentru boxă şi trageţi-l prin orificiul din
centrul suportului stativului.
4.
Conectaţi boxa de sus la stativul asamblat.
3
4
Boxă
Suport
5.
Cu ajutorul unei şurubelniţe, fixaţi în sens orar un şurub în orificiul
din spatele boxei.
Apoi conectaţi cablul unei boxe.
6.
Aceasta este imaginea ansamblului după instalarea boxei.
Urmaţi aceste etape pentru a instala altă boxă.
5
6
Conectarea boxelor
1.
Potriviţi fiecare mănunchi de cabluri pentru boxe la boxa corectă potrivind mufa colorată
din fiecare mănunchi la autocolantul de aceeaşi culoare din partea inferioară a fiecărei
boxe.
2.
Pentru a conecta cablul de boxă la fiecare boxă :
a. Apăsaţi clema roşie din partea din spate a boxei, introduceţi cablul roşu şi apoi
eliberaţi clema.
b. Apăsaţi clema neagră din partea din spate a boxei, introduceţi cablul negru şi apoi
eliberaţi clema.
3.
Negru
Roşu
Cuplaţi mufele cablului fiecărei boxe în spatele aparatului, potrivind culorile mufelor de
intrare cu cele de ieşire ale boxelor.
Română
HT-F4500_50_ROM_0530.indd 13
13 |
2013-05-30 오후 4:00:55
Conexiuni
Pentru HT-F4500
Boxă frontală (D)
Boxă frontală (D)
SURROUND
FRONT
SURROUND
R
FRONT
R
SUBWOOFER
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
Boxă surround (D)
Boxă frontală (S)
CENTER
Boxă centrală
Subwoofer
SURROUND
FRONT
R
SURROUND
FRONT
R
SUBWOOFER
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
SPEAKERS OUT
AUX
IN
SPEAKERS OUT
FM ANT
L
CENTER
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
Consultaţi pagina 13 pentru boxele corespunzătoare HT-F4550.
| ATENŢIE |
Dacă doriţi să instalaţi produsul pe perete, fixaţi bine şuruburile sau cuiele de perete şi utilizaţi orificiile din partea din
spate a boxelor pentru a le instala. Totuşi, când îl instalaţi, accesoriile (cuie sau şuruburi) şi instalarea nu sunt furnizate
de către companie.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu sau în apropierea boxelor. Se pot răni în cazul căderii unei boxe.
Atunci când conectaţi firele la boxe, asiguraţi-vă că polaritatea (+/–) este cea corectă.
Nu lăsaţi subwoofer-ul la îndemâna copiilor, pentru ca aceştia să nu introducă mâinile sau substanţe străine în tubul
(gaura) din subwoofer.
Nu agăţaţi subwoofer-ul de perete prin tub (gaură).
| REŢINEŢI |
Dacă aşezaţi o boxă lângă televizor, este posibil ca imaginea să fie distorsionată din cauza câmpului magnetic.
POWER
SURROUND
FRONT
R
R
SUBWOOFER
SURROUND
FRONT
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
Conectarea la un router de reţea
AUX
IN
FM ANT
L
CENTER
SPEAKERS OUT
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
LAN
Modem
broadband
Serviciu
broadband
Sau
Serviciu
broadband
Modem broadband (cu router integrat)
Router
| REŢINEŢI |
Este posibil ca routerul sau politicile furnizorului de servicii internet să împiedice aparatul să acceseze serverul Samsung de
actualizare software. În această situaţie, contactaţi furnizorul de servicii internet pentru informaţii suplimentare.
Pentru utilizatorii DSL, se recomandă utilizarea unui router pentru realizarea conexiunii la reţea.
Pentru a utiliza funcţia DLNA, trebuie să conectaţi PC-ul la reţea aşa cum este indicat în imagine. Conexiunea se
poate realiza cu sau fără fir.
| 14 Română
HT-F4500_50_ROM_0530.indd 14
2013-05-30 오후 4:01:06
Conectarea la televizor/dispozitive externe
03
Conexiuni
AUX
IN
FM ANT
SURROUND
FRONT
R
R
SUBWOOFER
SURROUND
FRONT
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
L
POWER
AUX
IN
FM ANT
L
CENTER
SPEAKERS OUT
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
LAN
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
Metoda 1
R
Roşu
W
Alb
HDMI OUT
LAN
Metoda 2
Dispozitive externe
OPTICAL OUT
HDMI IN
Conectarea la un televizor
Conectaţi un cablu HDMI (nu este inclus) de la mufa de ieşire HDMI OUT din spatele aparatului la mufa de intrare HDMI
IN a televizorului. Dacă televizorul acceptă sistemul ARC, puteţi auzi sunetul televizorului prin sistemul home cinema,
conectând doar acest cablu. Consultaţi pagina 19 din acest manual şi secţiunea despre conectarea la sistemul ARC din
manualul de utilizare al televizorului.
Conectarea la dispozitive externe
Pentru a selecta modul corect pentru un dispozitiv extern pe care l-aţi conectat la aparat, apăsaţi butonul FUNCTION.
De fiecare dată când apăsaţi butonul, modul se schimbă în ordinea următoare: BD/DVD D. IN AUX FM
Mai jos sunt explicate două metode de conectare a dispozitivelor externe la sistemul home cinema.
Metoda 1 INTRARE AUXILIARĂ : Conectarea unei componente analogice externe
Utilizând un cablu audio RCA (nu este inclus), conectaţi mufa Intrare AUDIO de pe aparat la mufa AUDIO Out (Ieşire
AUDIO) de pe componenta analogică externă.  Selectaţi modul AUX.
• Asiguraţi-vă că potriviţi culorile capetelor cablurilor cu cele al mufelor de intrare şi ieşire.
Metoda 2 OPTICĂ : Conectarea unei componente audio digitale externe
Pentru a conecta ieşirea audio digitală a componentelor cu semnal digital precum cutiile de cabluri şi receptoarele de
satelit (Set-Top box-uri).
Utilizând un cablu optic digital (nu este inclus), conectaţi mufa optică de intrare audio digitală de pe aparat la mufa optică
de ieşire digitală a dispozitivului digital extern.  Selectaţi modul D. IN.
| REŢINEŢI |
Pentru a primi semnal video de la Set-Top Box, trebuie să conectaţi ieşirea video a acestuia direct la televizor.
Acest sistem acceptă frecvenţe de eşantionare digitală de 32 kHz sau superioare de la componente digitale.
Acest sistem acceptă doar sunet DTS şi Dolby Digital. Formatul audio în şir de biţi, MPEG nu este acceptat.
Română
HT-F4500_50_ROM_0530.indd 15
15 |
2013-05-30 오후 4:01:08
Setări
Procedura de configurare iniţială
5 . Va apărea ecranul Network - Wired.
- Dacă aveţi o reţea cu alocare dinamică a
adresei IP, selectaţi Auto, apăsaţi butonul E şi
continuaţi cu pasul 6.
- Dacă aveţi o reţea cu adresă IP statică, vă
sugerăm să selectaţi Skip apăsând butonul
ALBASTRU (D) şi după ce aţi realizat
configurarea iniţială să continuaţi cu procedura
din secţiunea "Configurarea conexiunii la reţea"
de la pagina 20. Secţiunea "Configurarea
conexiunii la reţea" oferă explicaţii despre modul
de configurare manuală a conexiunii de reţea.
- Dacă nu aveţi nicio reţea, selectaţi Skip apăsând
butonul ALBASTRU (D). Va apărea ecranul
Configurare iniţială finalizată şi apoi ecranul
principal.
• Meniul Principal nu va apărea dacă nu configuraţi
setările iniţiale.
• Afişajul de pe ecran se poate schimba dacă
actualizaţi versiunea software.
• Este posibil ca etapele de acces să difere în funcţie
de meniul pe care l-aţi selectat.
1.
Porniţi televizorul după conectarea aparatului şi
porniţi aparatul. La prima pornire a aparatului,
acesta afişează automat ecranul Limbă configurare
iniţială.
2.
Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta limba dorită
şi apoi apăsaţi butonul E.
3.
Apăsaţi butonul E pentru a lansa funcţia de
configurare.
| REŢINEŢI |
Dacă omiteţi configurarea reţelei sau nu o realizaţi
corect, puteţi consulta secţiunea "Configurarea
conexiunii la reţea" de la pagina 20 pentru a configura
ulterior conexiunea aparatului
la reţea.
p
ţ
Initial Settings
TV Aspect and Network will be set.
Each setting may be changed later under "Settings".
Initial Settings I Network - Wired
Choose the method to configure Internet Protocol (IP).
Please make sure that the Ethernet cable is connected.
Start
Auto : Configure IP automatically.
a Previous
4.
Apare ecranul TV Aspect. Apăsaţi butoanele ▲▼
pentru a selecta aspectul TV dorit şi apoi apăsaţi
butonul E.
Aveţi patru opţiuni:
16:9 Original - Pentru televizoare cu ecran
panoramic. Afişează imagini pe ecran lat în formatul
lor original 16:9 şi imagini 4:3 (formatul vechi,
standard) în format 4:3 pillar-box cu benzi negre în
stânga şi în dreapta.
16:9 Full - Pentru televizoare cu ecran lat. Afişează
imagini pe ecran panoramic în formatul lor original
16:9 şi extinde imaginile în format 4:3 pentru a
umple ecranul.
4:3 Letter Box - Pentru televizoare mai vechi,
analogice, cu ecran standard. Afişează imagini 4:3
pe ecran complet şi imagini 16:9 în format letterbox
care păstrează raportul de dimensiuni 16:9, dar
adaugă benzi negre deasupra şi sub imagine.
4:3 Pan-Scan - Pentru televizoare mai vechi,
analogice, cu ecran standard. Afişează imagini 4:3
pe întregul ecran şi imagini 16:9 în format PanScan care umple ecranul, dar taie părţile stânga şi
dreapta ale imaginii şi extinde pe verticale mijlocul
acesteia.
Manual
Auto
" Select
a Previous d Skip
6.
< Move " Select
Aparatul verifică conexiunea la reţea, apoi se
conectează la aceasta. După finalizarea conectării,
apăsaţi butonul E. Va apărea ecranul Configurare
iniţială
finalizată şi apoi ecranul principal.
ţ
Initial Settings I Network - Wired
 MAC Address (d0:66:7b:dc:28:fc)
 IP Address, Subnet Mask, Gateway, DNS Server
 Gateway Ping
 Internet Service Test
Your network is operating properly.
If you still have a network problem, contact your network service provider.
OK
" Select
| 16 Română
HT-F4500_50_ROM_0530.indd 16
2013-05-30 오후 4:01:09
Dacă doriţi să afişaţi din nou ecranul Configurare
| REŢINEŢI |
Pentru a reda un film, o melodie sau o fotografie de
Setări
iniţială şi să faceţi modificări, selectaţi opţiunea
Resetare. (Consultaţi pagina 20)
Dacă utilizaţi un cablu HDMI pentru a conecta aparatul
la un televizor Samsung compatibil Anynet+(HDMICEC) şi 1.) aţi setat caracteristica Anynet+(HDMI-CEC)
la ACTIVAT atât pentru televizor cât şi pentru aparat
şi 2.) aţi setat televizorul la o limbă acceptată de către
aparat, aparatul va selecta în mod automat limba
respectivă ca limbă preferată.
04
Pentru a selecta o opţiune de pe ecranul Principal,
deplasaţi cursorul utilizând butoanele ▲▼◄► până
când este evidenţiată opţiunea aleasă, apoi apăsaţi
butonul E.
1.
| REŢINEŢI |
pe PC trebuie să conectaţi sistemul home cinema şi
PC-ul în reţea şi să descărcaţi, instalaţi şi configuraţi
software-ul DLNA pe PC. (Consultaţi pagina 22.)
Accesarea ecranului Setări
Ecranul Meniu principal
Selectaţi Settings din ecranul principal, apoi apăsaţi
butonul E
E. Apare ecranul Setări.
1.
1
3
Videos
Photos
Music
Settings
Settings
4
2
5
App 1
No Disc
App 2
a Change Device
App 3
d View Devices
App 4
" Enter
Display
3D Settings
Audio
TV Aspect Ratio
: 16:9 Original
Network
BD Wise
: Off
System
Resolution
: Auto
Language
Movie Frame (24 Fs)
Security
HDMI Color Format
: Auto
General
HDMI Deep Color
: Off
: Off
Support
Progressive Mode
: Auto
►
6
1
Selectează Fotografii.
2
Selectează Filme.
3
Selectează Muzică.
4
Selectează Setări.
5
Selectează Aplicaţii.
6
Afişează butoanele de pe telecomandă pe
care le puteţi utiliza pentru accesarea funcţiilor.
Pentru a accesa meniurile, sub-meniurile şi
opţiunile din ecranul Setări, consultaţi ilustraţia cu
telecomanda de mai jos.
2.
| REŢINEŢI |
Dacă aparatul este lăsat în modul oprire pentru
mai mult de 5 minute fără a fi acţionat, pe televizor
va apărea un screen saver. Dacă lăsaţi aparatul în
modul screen saver pentru mai mult de 20 de minute,
alimentarea va fi oprită automat.
Butoanele de pe telecomandă utilizate
pentru meniul Setări
SUBTITLE
HOME
REPEAT
1
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
3
2
4
TUNER
1
Butonul MENIU PRINCIPAL : Apăsaţi pentru a
vă deplasa la ecranul Meniu principal.
Română
HT-F4500_50_ROM_0530.indd 17
17 |
2013-05-30 오후 4:01:12
Setări
2
Buton RETURN ('): Reveniţi la meniul anterior.
3
Butonul E (Enter) / DIRECŢIE :
• Apăsaţi ▲▼◄► pentru mişcarea cursorului
sau selectarea unui element.
• Apăsaţi butonul E pentru a activa elementul
selectat momentan sau a confirma o setare.
4
Butonul EXIT: Apăsaţi pentru a ieşi din meniul
curent.
BD Wise
BD Wise reprezintă cea mai
recentă funcţie de interconectivitate
oferită de Samsung.
Atunci când conectaţi un aparat
Samsung şi un televizor Samsung
cu funcţia BD Wise prin HDMI,
iar funcţia BD Wise este activată
atât pe aparat cât şi pe televizor,
aparatul va emite semnalul video la
rezoluţia şi rata de cadre a discului
Blu-ray/DVD.
Resolution
Vă permite să selectaţi rezoluţia de
ieşire a semnalului video HDMI la BD
Wise, Auto, 1080p, 1080i, 720p,
576p/480p. Numărul indică numărul
de linii per cadru video. Literele i şi p
indică scanarea intercalată, respectiv
progresivă. Cu cât numărul de linii
este mai mare, cu atât calitatea este
mai bună.
Movie Frame
(24 Fs)
Setarea caracteristicii Cadru film
(24Fs) la Auto vă permite să reglaţi
automat ieşirea HDMI a aparatului
la 24 cadre pe secundă pentru
o calitate superioară a imaginii,
dacă este ataşat la un televizor
compatibil cu 24 Fs.
• Puteţi beneficia de caracteristica
Cadru film (24Fs) doar pe un
televizor care acceptă această
rată de cadre.
• Funcţia Cadru film este
disponibilă doar când aparatul
se află în modurile HDMI 1080i
sau 1080p în ceea ce priveşte
rezoluţia de ieşire.
HDMI Color
Format
Vă permite să setaţi formatul de
culoare pentru ieşirea HDMI, astfel
încât să corespundă capacităţilor
dispozitivului conectat (televizor,
monitor, etc.).
HDMI Deep
Color
Vă permite să setaţi aparatul să
emită semnal video de la mufa
HDMI OUT cu opţiunea Culori
profunde. Opţiunea Culori profunde
oferă o reproducere mai bună a
culorilor, dar şi o profunzime mai
mare a acestora.
Progressive
Mode
Vă permite să îmbunătăţiţi calitatea
imaginii atunci când vizionaţi discuri
DVD.
| REŢINEŢI |
Butonul E de pe panoul frontal al aparatului poate
fi utilizat în acelaşi scop ca şi butonul E de pe
telecomandă.
Informaţii detaliate despre funcţii
Fiecare funcţie, element de meniu şi opţiune individuală a
meniului Setări este explicată detaliat pe ecran. Pentru a
vizualiza o explicaţie, utilizaţi butoanele ▲▼◄► pentru a
selecta funcţia, elementul de meniu sau opţiunea.
În general, explicaţia va apărea în partea dreaptă a
ecranului. O scurtă descriere a fiecărei funcţii a meniului
Setări este prezentată începând cu această pagină. De
asemenea, veţi găsi informaţii suplimentare despre unele
funcţii în Anexa acestui manual.
Funcţiile meniului Setări
Display
3D Settings
TV Aspect
Ratio
Configuraţi funcţiile 3D.
3D Blu-ray Playback Mode:
Selectaţi dacă doriţi redarea
conţinuturilor 3D ale unui disc
Blu-ray în modul 3D. Dacă
accesaţi meniul principal sau
meniul principal al Smart Hub în
modul 3D, aparatul se va comuta
automat la 2D.
Screen Size: Introduceţi
dimensiunea televizorului ataşat la
aparat. Aparatul va regla automat
imaginea 3D la dimensiunea
ecranului televizorului.
Vă permite să reglaţi imaginea
aparatului la dimensiunea ecranului
televizorului. Consultaţi pagina 16.
Audio
Speaker
Settings
Vă permite să ajustaţi următoarea
setare a boxelor şi să porniţi sau
opriţi tonul de test pentru a testa
boxele.
| 18 Română
HT-F4500_50_ROM_0530.indd 18
2013-05-30 오후 4:01:16
Vă permite să selectaţi ce boxe doriţi
să fie active, fie boxele televizorului,
fie boxele sistemului Home Cinema.
Audio Return
Channel
Vă permite să direcţionaţi sunetul de la
televizor către boxele sistemului Home
Cinema. Necesită o conexiune HDMI
şi un televizor compatibil cu funcţia
Audio Return Channel (ARC – Canal
de retur audio).
• Când opţiunea Canal de retur
audio este setată la Automat,
sistemul home cinema selectează
automat intrarea ARC sau optică
ca sursă audio, în funcţie de
cablurile conectate. Dacă funcţia
canal de retur audio este activă,
intrarea optică nu funcţionează.
Digital Output
Dynamic
Range Control
Vă permite să setaţi ieşirea digitală
pentru a corespunde capacităţilor
recieverului AV pe care l-aţi conectat
la aparat: Pentru mai multe detalii,
consultaţi tabelul de selectare a
ieşirii digitale. (Consultaţi pagina 32)
Vă permite să aplicaţi controlul
gamei dinamice asupra sunetului
Dolby Digital, Dolby Digital Plus şi
Dolby True HD.
Auto: Controlează automat
gama dinamică a sunetului Dolby
TrueHD, pe baza informaţiilor de
pe coloana sonoră Dolby TrueHD.
De asemenea, activează controlul
gamei dinamice pentru Dolby Digital
şi Dolby Digital Plus.
Off: Lasă gama dinamică
necomprimată, permiţându-vă să
auziţi sunetul original.
On: Activează controlul gamei
dinamice pentru toate cele trei
formate Dolby. Volumul sunetelor
mai reduse este crescut, iar volumul
sunetelor puternice este redus.
Downmixing
Mode
Vă permite să selectaţi metoda de
reeşantionare pe mai multe canale
compatibilă cu sistemul stereo.
Aparatul poate realiza reeşantionarea
la semnal stereo normal sau semnal
stereo compatibil surround.
Network
Wired
Network
Settings
Pentru mai multe informaţii despre
setările reţelei şi funcţiile reţelei,
consultaţi capitolul „Reţelele şi
Internetul”, care începe la pagina 20.
Network Test
Vă permite să testaţi configurarea
protocolului internet pentru a afla
dacă funcţionează corect.
Network
Status
Vă permite să verificaţi dacă a fost
stabilită o conexiune la reţea şi la
Internet.
BD-Live
Internet
Connection
Vă permite să acceptaţi sau
interziceţi o conexiune la Internet
pentru serviciul BD-Live.
System
Initial Settings
Vă permite să reluaţi procedura
de configurare iniţială. Consultaţi
pagina 16 pentru detalii.
Anynet+
(HDMI-CEC)
Anynet+ este o funcţie avantajoasă,
care permite efectuarea operaţiilor
corespunzătoare aparatului cu
alte produse Samsung care au
caracteristica Anynet+ şi să controlaţi
aceste produse cu o telecomandă
Samsung pentru televizor. Pentru
a utiliza această funcţie, trebuie să
conectaţi acest aparat la un televizor
Samsung cu funcţia Anynet+ utilizând
un cablu HDMI.
BD Data
Management
Vă permite să administraţi conţinutul
descărcat pe un disc Bluray care
acceptă serviciul BD-Live.
Puteţi vizualiza informaţiile despre
dispozitivul USB pe care îl utilizaţi
pentru stocarea datelor BD Live,
inclusiv spaţiul de stocare. Puteţi,
de asemenea, să ştergeţi datele BD
Live şi să schimbaţi dispozitivul.
Română
HT-F4500_50_ROM_0530.indd 19
Setări
Speaker
Selection
Audio Sync
Când aparatul este ataşat la un
televizor digital, această funcţie vă
permite să reglaţi decalajul sunetului,
astfel încât sunetul să fie sincronizat
cu imaginea video. Puteţi seta
decalajul între 0 şi 300 milisecunde.
04
Level: Vă permite să reglaţi nivelul
sonor relativ pentru fiecare boxă,
între 6 şi -6db. De exemplu, dacă
preferaţi un bass puternic, puteţi
creşte nivelul sonor al subwooferului
cu 6db.
Distance: Vă permite să reglaţi
distanţa relativă a fiecărei boxe faţă
de poziţia de ascultare cu maxim
9 metri. Cu cât distanţa este mai
mare, cu atât sunetul va fi mai
puternic.
Test Tone: Vă permite să rulaţi
funcţia Test Tone pentru a putea
testa reglajele. Setarea funcţiei
Test Tone la On va activa tonul de
testare. Setarea funcţiei la Off va
dezactiva tonul de testare.
19 |
2013-05-30 오후 4:01:17
Setări
DivX® Video
On Demand
Vizualizaţi coduri de înregistrare
DivX® VOD pentru a achiziţiona şi
reda conţinut DivX® VOD.
Reţelele şi Internetul
Când conectaţi acest aparat la o reţea puteţi utiliza aplicaţii şi
funcţii bazate pe reţea, cum ar fi BD-LIVE şi puteţi actualiza
software-ul aparatului prin conexiunea la reţea.
Language
Puteţi selecta limba pe care o preferaţi pentru meniul
de pe ecran, meniul discurilor, etc.
• Limba selectată va apărea numai dacă este
acceptată de disc.
Configurarea conexiunii la reţea
Înainte de a începe, contactaţi furnizorul de servicii
Internet pentru a afla dacă adresa dvs. IP este statică sau
dinamică. Dacă aveţi un IP dinamic, vă recomandăm să
utilizaţi procedura automată de mai jos. Dacă aveţi un IP
static, trebuie să utilizaţi procedura manuală.
Security
Codul PIN prestabilit este 0000. Introduceţi codul PIN
prestabilit pentru a accesa funcţia de securitate, dacă
nu aţi creat deja un PIN propriu.
BD Parental
Rating
Interzice redarea discurilor Blu-ray
cu o clasificare egală sau peste o
clasificare pentru o anumită vârstă pe
care o introduceţi, cu excepţia cazului
în care este introdus codul PIN.
DVD Parental
Rating
Împiedică redarea DVD-urilor
cu o clasificare peste o anumită
clasificare numerică selectată de
dvs., cu excepţia cazului în care
este introdus codul PIN.
Change PIN
• Înainte de a începe, asiguraţi-vă că aparatul este
conectat la router printr-un cablu de reţea.
1.
În meniul principal, selectaţi Settings, apoi apăsaţi
butonul E.
2.
3.
Selectaţi Network apoi apăsaţi butonul E.
4.
Apăsaţi butonul ► din meniul Configurare protocol
internet.
Utilizaţi butonul ▲▼ pentru a selecta Auto şi apoi
apăsaţiţ E
E.
Schimbaţi codul PIN de 4 cifre, utilizat
pentru accesarea funcţiilor de securitate.
Audio
Support
Software
Upgrade
Contact
Samsung
Oferă informaţii de contact pentru
ca dvs. să puteţi accesa resursele
de asistenţă cu privire la aparat.
Terms of
Service
Agreement
Consultaţi condiţiile generale de
limitare a responsabilităţii cu privire
la conţinutul şi serviciile de pe terţi.
Reset
Toate setările vor reveni la valorile
prestabilite cu excepţia celor
de reţea. Parola de securitate
prestabilită este 0000.
Wired Network Settings
Display
Puteţi specifica fusul orar valabil
pentru zona dvs.
Pentru mai multe informaţii despre
funcţia de actualizare software,
consultaţi capitolul „Actualizarea
software-ului” de la pagina 21.
Selectaţi Wired Network Settings, apoi apăsaţi
butonul E.
Va apărea ecranul Setări reţea cu fir.
Settings
General
Time Zone
Automatic
Pentru a începe procesul de configurare, urmaţi paşii de
mai jos:
Internet Protocol Setup : Auto
Network
IP Address
System
Subnet Mask
: 0
0
0
0
: 0
0
0
0
Language Gateway
: 0
0
0
0
Security DNS
: Auto
General
: 0
0
0
0
DNS Server
Support
> Move
" Select
' Return
5.
Funcţia Reţea preia şi completează automat valorile
pentru adresa IP, masca de subreţea, etc.
6.
După ce funcţia Reţea a preluat valorile de reţea,
apăsaţi butonul RETURN (').
7.
Selectaţi Network Test şi apăsaţi E. Sistemul
home cinema validează conexiunea de reţea. La
finalizare, apăsaţi butonul RETURN (').
| 20 Română
HT-F4500_50_ROM_0530.indd 20
2013-05-30 오후 4:01:17
1.
Manual
Wired Network Settings
Display
Internet Protocol Setup : Manual
: 0
Network
IP Address
System
Subnet Mask
0
0
0
: 255 255 255
0
Language Gateway
: 0
Security DNS
: Manual
General
: 0
DNS Server
0
0
0
0
0
0
Support
> Move
" Select
' Return
1.
Urmaţi primi patru paşi din procedura de conectare
automată, dar la pasul 4 selectaţi Manual în loc de
Automat.
2.
Apăsaţi pe butonul cu săgeată ▼ pentru a accesa
primul câmp de introducere (Adresă IP).
3.
Utilizaţi butoanele numerice de pe telecomandă
pentru a introduce numere.
4.
După ce introduceţi valori într-un câmp, apăsaţi
butonul ► pentru a trece la câmpul următor.
Puteţi utiliza şi celelalte butoane cu săgeţi pentru a
vă deplasa în sus, în jos, sau înapoi.
5.
Introduceţi valori pentru IP Address, Subnet Mask
şi Gateway.
6.
7.
Apăsaţi butonul ▼ pentru a accesa DNS.
8.
9.
Apăsaţi pe butonul RETURN (') de pe telecomandă.
Apăsaţi butonul ▼ pentru a vă deplasa la primul
câmp de introducere DNS. Introduceţi valorile
numerice urmând procedura de mai sus.
Selectaţi Network Test şi apăsaţi E. La finalizarea
testului, apăsaţi butonul RETURN (') pentru a
părăsi ecranul anterior.
10. Selectaţi Network Status şi apăsaţi E.
11. Va apărea ecranul Stare reţea.
Aparatul verifică conexiunea la reţea, apoi se
conectează la aceasta. La final, evidenţiaţi OK, apoi
apăsaţi E.
Actualizarea software-ului
Meniul Upgrade software vă permite să actualizaţi
software-ul aparatului pentru a obţine îmbunătăţirea
performanţelor sau servicii suplimentare.
5.
Setări
4.
Settings
Audio
2.
3.
În meniul principal, selectaţi Settings, apoi apăsaţi
butonul E.
Selectaţi Support, apoi apăsaţi butonul E.
Selectaţi Software Upgrade, apoi apăsaţi butonul
E.
Selectaţi una din următoarele metode:
• By Online
• By USB
• Auto Upgrade Notification
Apăsaţi butonul E.
Indicaţiile pentru fiecare metodă încep mai jos.
04
Dacă aveţi o adresă IP statică sau dacă procedura
automat[ nu funcţionează, va trebui să setaţi manual
ţ
valorile setărilor de reţea.
| REŢINEŢI |
Procesul de actualizare este finalizat când aparatul
se opreşte după ce s-a reiniţializat. Apăsaţi butonul
ALIMENTARE pentru a porni şi utiliza aparatul. Nu
opriţi sau porniţi niciodată manual aparatul în timpul
procesului de actualizare.
Samsung Electronics nu îşi asumă responsabilitatea
pentru defecţiunile aparatului cauzate de o conexiune
instabilă la Internet sau de neglijenţa consumatorului în
timpul actualizării software.
Dacă doriţi să anulaţi procesul de actualizare în cursul
desfăşurării, apăsaţi butonul E.
By Online
Aparatul dvs. trebuie să fie conectat la Internet pentru a
putea utiliza funcţia Online. Scoateţi toate discurile înainte
de a începe.
1. Selectaţi By Online, apoi apăsaţi butonul E. Va
apărea mesajul Se conectează la server.
2. Dacă este disponibilă o versiune de actualizare, va
apărea un mesaj pop-up prin care sunteţi întrebat
dacă doriţi să realizaţi upgrade. Dacă selectaţi
Yes, aparatul se opreşte automat, apoi porneşte şi
începe procesul de upgrade.
| IMPORTANT |
Nu porniţi sau opriţi niciodată sistemul home cinema
manual în timpul unui proces de actualizare software.
3. Va părea fereastra pop-up care indică evoluţia
procesului de actualizare. La finalizarea actualizării,
aparatul se va opri automat din nou.
4. Apăsaţi butonul ALIMENTARE pentru a porni
aparatul.
| REŢINEŢI |
Procesul de actualizare este finalizat când aparatul
se opreşte după ce s-a reiniţializat. Apăsaţi butonul
ALIMENTARE pentru a porni şi utiliza aparatul.
Nu opriţi sau porniţi niciodată manual aparatul în
timpul procesului de actualizare.
Samsung Electronics nu îşi asumă responsabilitatea
pentru defecţiunile aparatului cauzate de o conexiune
instabilă la Internet sau de neglijenţa consumatorului în
timpul actualizării software.
• Nu opriţi sau porniţi niciodată manual aparatul în
timpul procesului de actualizare.
Română
HT-F4500_50_ROM_0530.indd 21
21 |
2013-05-30 오후 4:01:19
Setări
By USB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Accesaţi www.samsung.com.
Faceţi clic pe SUPPORT din partea dreaptă sus a
paginii.
Introduceţi numărul modelului aparatului în câmpul
de căutare. Când introduceţi numărul, va fi afişată
o listă derulantă cu numere de produse care
corespund valorii pe care o introduceţi.
Faceţi clic dreapta pe numărul de model al
produsului din lista derulantă.
În pagina care apare, derulaţi în jos şi faceţi clic pe
Firmware Manuals & Downloads.
Faceţi clic pe Firmware din partea centrală a paginii.
Faceţi clic pe pictograma ZIP din coloana Fişier
aflată în partea dreaptă a paginii.
Faceţi clic pe Send în prima fereastră pop-up care
apare. Faceţi clic pe OK în a doua fereastră pop-up
pentru a descărca şi salva fişierul firmware pe PC.
Dezarhivaţi fişierul ZIP pe calculator. Ar trebui să existe
un singur folder, cu acelaşi nume ca şi fişierul ZIP.
Copiaţi acest folder într-o unitate flash USB.
Asiguraţi-vă că nu este introdus niciun disc în aparat
şi apoi introduceţi unitatea flash USB în portul USB
al aparatului.
În meniul aparatului, accesaţi Settings > Support >
Software Upgrade.
Selectaţi opţiunea By USB.
| REŢINEŢI |
Atunci când actualizaţi software-ul utilizând mufa USB
nu trebuie să existe niciun disc în aparat.
Nu opriţi sau porniţi niciodată manual aparatul în
timpul procesului de actualizare.
Când se termină actualizarea componentei software,
consultaţi detaliile acesteia accesând meniul Software
Upgrade.
Auto Upgrade Notification
Dacă aparatul este conectat la reţea şi setaţi Notificare
upgrade automat la Activat, aparatul vă va înştiinţa printrun mesaj pop-up dacă există o versiune software nouă.
1. Porniţi aparatul.
2. În meniul Uprade software, setaţi Auto Upgrade
Notification la On.
Dacă este disponibilă o versiune software nouă,
aparatul vă va înştiinţa printr-un mesaj pop-up.
3. Pentru a realiza upgrade al firmware-ului, selectaţi
Yes. Aparatul se opreşte automat, apoi porneşte şi
începe procesul de upgrade.
4. Va apărea fereastra pop-up care indică evoluţia
actualizării. La finalizarea actualizării, aparatul se va
opri automat din nou.
5. Apăsaţi butonul ALIMENTARE pentru a porni
aparatul.
| REŢINEŢI |
Procesul de actualizare este finalizat când aparatul
se opreşte după ce s-a reiniţializat. Apăsaţi butonul
ALIMENTARE pentru a porni şi utiliza aparatul. Nu
opriţi sau porniţi niciodată manual aparatul în timpul
procesului de actualizare.
Samsung Electronics nu îşi asumă responsabilitatea
pentru defecţiunile produsului cauzate de o conexiune
instabilă la Internet sau de neglijenţa consumatorului în
timpul actualizării software.
Configurarea DLNA
DLNA vă permite să redaţi cu ajutorul aparatului muzică,
filme şi fotografii de pe PC. Pentru a utiliza DLNA trebuie
să conectaţi în reţea aparatul la PC (consultaţi pagina 14)
şi să instalaţi SAMSUNG PC Share Manager pe PC.
Pentru a descărca software-ul DLNA
Pentru a utiliza DLNA cu PC-ul trebuie să instalaţi
software-ul DLNA pe PC. Puteţi descărca software-ul
pentru PC şi puteţi obţine instrucţiuni detaliate pentru
utilizarea DLNA de pe site-ul web Samsung.com.
1.
2.
3.
Accesaţi www.samsung.com.
4.
Faceţi clic dreapta pe numărul de model al
produsului din lista derulantă.
5.
În pagina care apare, derulaţi în jos şi faceţi clic pe
Firmware Manuals & Downloads.
6.
7.
Faceţi clic pe fila Software.
8.
Faceţi clic pe Send în prima fereastră pop-up care
apare. În următoarea fereastră pop-up, faceţi clic pe
Save File.
9.
Găsiţi fişierul DLNA Install aflat pe unitatea dvs. hard
disk şi apoi faceţi dublu clic pe acesta.
Faceţi clic pe SUPPORT din partea de sus a paginii.
Introduceţi numărul modelului aparatului în câmpul
de căutare. Când introduceţi numărul, va fi afişată
o listă derulantă cu numere de produse care
corespund valorii pe care o introduceţi.
În această filă, faceţi clic pe pictograma EXE din
partea dreaptă a rândului DLNA.
10. În fereastra pop-up care apare, faceţi clic pe Run şi
apoi urmaţi instrucţiunile care apar pe ecran.
Descărcaţi manualul de instalare/instrucţiuni DLNA din
aceeaşi filă Software, făcând clic pe simbolul fişierului PDF
din coloana Fişier din partea dreaptă. Se va descărca şi
se va deschide fişierul în format PDF. Urmaţi instrucţiunile
pentru a instala şi configura DLNA. Puteţi vizualiza şi/sau
salva fişierul.
| REŢINEŢI |
Pentru a utiliza DLNA cu telefonul smartphone, trebuie
să conectaţi aparatul şi telefonul smartphone la acelaşi
router.
| 22 Română
HT-F4500_50_ROM_0610.indd 22
2013-06-10 오후 4:23:45
Redarea conţinuturilor multimedia
Redarea fişierelor de pe un
dispozitiv de stocare USB
Photos
Music
Settings
Redarea conţinuturilor multimedia
Videos
| REŢINEŢI |
Redarea filmelor 3D nu este acceptată.
Trebuie să îndepărtaţi în siguranţă dispozitivul de stocare
USB, efectuând funcţia „Safely Remove USB” (Eliminare
USB în siguranţă) pentru a preveni eventualele deteriorări
ale memoriei USB. Apăsaţi pe butonul HOME pentru a
vă deplasa la meniul principal, selectaţi butonul GALBEN
(C), apoi apăsaţi butonul E.
05
Puteţi reda fişiere multimedia de pe un dispozitiv de
stocare USB conectat.
1. Deplasaţi-vă la meniul principal.
2. În modul oprit, conectaţi dispozitivul de stocare USB
la portul USB de pe panoul frontal al aparatului.
Va apărea mesajul “Do you want to access the
device?? (Doriţi să accesaţi dispozitivul)”.
3. Apăsaţi butonul ◄► pentru a selecta Yes, apoi
apăsaţi butonul E.
p ţ butonul ROŞU
Ş ((A).
)
4. Apăsaţi
6-1. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta Videos,
Photos sau Music, apoi apăsaţi pe butonul E.
7-1. Dacă pe ecran apar fişiere, continuaţi cu pasul
8-1. Dacă pe ecran apar foldere, utilizaţi butoanele
▲▼◄► pentru a selecta un folder, apăsaţi E şi
continuaţi cu pasul 8-1.
8-1. Utilizaţi butoanele ◄►▲▼ pentru a selecta un fişier
pentru vizualizare sau redare şi apoi apăsaţi butonul
E.
Redarea unui disc cu conţinut
înregistrat de utilizator
CD
USB Flash Disk
5.
6.
7.
8.
App 2
App 3
a Change Device
CD
App 4
d View Devices
" Enter
Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta Memorie
flash USB sau Disc flash USB şi apoi apăsaţi
butonul E.
Apăsaţi butoanele ▲▼◄► pentru a selecta Videos,
Photos sau Music, apoi apăsaţi pe butonul E.
Dacă pe ecran apar fişiere, continuaţi cu pasul
8. Dacă pe ecran apar foldere, utilizaţi butoanele
▲▼◄► pentru a selecta un folder, apăsaţi E şi
continuaţi cu pasul 8.
Utilizaţi butoanele ◄►▲▼ pentru a selecta un fişier
pentru vizualizare sau redare şi apoi apăsaţi butonul E.
SAU
4-1. Apăsaţi
p ţ butonul ALBASTRU ((D).
)
Puteţi reda fişiere multimedia pe care le-aţi înregistrat pe
discuri DVD sau CD.
1. Porniţi sistemul home cinema.
2. Deschideţi sertarul pentru discuri, aşezaţi un disc
înregistrat de utilizator în sertarul pentru discuri cu
eticheta în sus şi apoi închideţi sertarul.
3. După încărcarea discului, apăsaţi butonul ROŞU (A).
4. Apăsaţi butoanele ▲▼◄► pentru a selecta CD sau
DVD, apoi apăsaţi pe butonul E.
5. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta Videos,
Photos sau Music, apoi apăsaţi pe butonul E.
6. Dacă pe ecran apar fişiere, continuaţi cu pasul
7. Dacă pe ecran apar foldere, utilizaţi butoanele
▲▼◄► pentru a selecta un folder, apăsaţi E şi
continuaţi cu pasul 7.
7. Utilizaţi butoanele ◄►▲▼ pentru a selecta un fişier
pentru vizualizare sau redare şi apoi apăsaţi butonul
E.
SAU
CD
App 1
USB Flash Disk
App 2
USB Flash Disk
Settings
App 3
App 4
d Home
" Enter
5-1. Apăsaţi butoanele ◄► pentru a selecta Menorie
flash USB sau Disc flash USB şi apoi apăsaţi
butonul E.
3-1. După încărcarea discului, apăsaţi butonul
ALBASTRU (D).
4-1. Apăsaţi butoanele ◄► pentru a selecta CD sau
DVD, apoi apăsaţi pe butonul E.
5-1. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta Videos,
Photos sau Music, apoi apăsaţi pe butonul E.
6-1. Dacă pe ecran apar fişiere, continuaţi cu pasul
7-1. Dacă pe ecran apar foldere, utilizaţi butoanele
▲▼◄► pentru a selecta un folder, apăsaţi E şi
continuaţi cu pasul 7-1.
7-1. Utilizaţi butoanele ◄►▲▼ pentru a selecta un fişier
pentru vizualizare sau redare şi apoi apăsaţi butonul
E.
Română
HT-F4500_50_ROM_0530.indd 23
23 |
2013-05-30 오후 4:01:21
Redarea conţinuturilor multimedia
Redarea discurilor comerciale video
Aşezaţi un disc în sertarul pentru discuri cu eticheta în sus
şi apoi închideţi sertarul. Redarea începe automat. Dacă
redarea nu începe automat, selectaţi Videos din meniul
principal şi apăsaţi butonul E.
De cele mai multe ori, discurile comerciale vor afişa un
meniu al discului. Pentru a reda filmul de pe disc, selectaţi
Play în meniul discului şi apoi apăsaţi E.
2
| REŢINEŢI |
Pentru informaţii suplimentare despre redarea filmelor,
consultaţi “Controlul redării video” din această pagină.
Controlul redării video
Repetarea redării
Puteţi controla redarea fişierelor video de pe discuri Bluray, DVD şi CD, dar şi de pe dispozitive de stocare USB.
În funcţie de conţinut, este posibil ca unele din funcţiile
descrise în acest manual să nu fie disponibile.
Butoane de pe telecomandă utilizate
pentru redarea clipurilor video.
0
POPUP
1.
În timpul redării, apăsaţi pe butonul
REPEAT de pe telecomandă.
2.
Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
opţiunea Off, Title, Chapter, All sau
Repeat A-B, apoi apăsaţi pe butonul E.
Repeat A-B
TITLE MENU
DISC MENU
Utilizarea meniului discului, a titlului discului,
a meniului pop-up şi a listei de titluri
• DISC MENU : În timpul redării, apăsaţi acest
buton pentru a afişa meniul discului.
• TITLE MENU : În timpul redării, apăsaţi acest
buton pentru a afişa meniul de titluri.
- În cazul în care discul conţine o listă de
redare, apăsaţi butonul VERDE (B) pentru a
accesa lista de redare.
• POPUP MENU : În timpul redării, apăsaţi
acest buton pentru a afişa meniul pop-up.
• DISC MENU sau TITLE MENU : În timpul
redării, apăsaţi acest buton pentru a afişa lista
de titluri.
2
1.
Apăsaţi pe butonul E în punctul iniţial de
repetare a redării (A).
2.
Apăsaţi pe butonul E în punctul final de
repetare a redării (B).
3.
Pentru a reveni la modul de redare normală,
apăsaţi din nou pe butonul REPEAT.
4.
Apăsaţi butonul E.
1
SUBTITLE
HOME
REPEAT
3
1
Butoane de redare
În modurile de căutare, de redare prin căutare,
redare cu încetinitorul şi redare secvenţială,
aparatul nu va emite sunet.
• 6 : Porneşte redarea.
• 5 : Opreşte redarea.
• 7 : Întrerupe redarea.
• Redare rapidă : În timpul redării, apăsaţi pe
butonul 3 sau .
La fiecare apăsare a butonului 3 sau ,
viteza de redare se va schimba.
• Redare cu încetinitorul : În modul Pauză,
apăsaţi pe butonul .
La fiecare apăsare a butonului , viteza de
redare se va schimba.
• Redare secvenţială : În modul Pauză, apăsaţi
pe butonul 7.
De fiecare dată când apăsaţi butonul 7
apare un nou cadru.
• Redare prin omitere : În timpul redării,
apăsaţi pe butonul 1 sau 2.
De fiecare dată când apăsaţi butonul 1 sau
2, discul trece la capitolul sau fişierul anterior
sau următor.
3
| REŢINEŢI |
În funcţie de disc, este posibil ca ecranul să
nu afişeze toate opţiunile de repetare.
Este posibil ca ecranul să nu afişeze imediat
capitolul sau titlul. Apăsaţi butoanele ▲▼
până când opţiunea dvs. este încadrată în
câmpul corespunzător.
Pentru a reveni la modul normal de redare,
apăsaţi din nou pe butonul REPEAT, apoi
apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
opţiunea Off şi apăsaţi pe butonul E.
Este posibil ca ecranul să nu afişeze imediat
opţiunea Repetare A-B. Apăsaţi în continuare
butoanele ▲▼ până când opţiunea Repetare
A-B este încadrată în câmpul corespunzător.
Trebuie să setaţi punctul (B) după cel puţin 5
secunde de redare, după punctul (A).
| 24 Română
HT-F4500_50_ROM_0530.indd 24
2013-05-30 오후 4:01:26
Utilizarea meniului INSTRUMENTE
Meniu care apare doar când este redat un fişier
În timpul redării, apăsaţi pe butonul TOOLS.
Full Screen
Playing Time
Selectaţi pentru a vă deplasa la
punctul de redare dorit. Utilizaţi
butoanele numerice pentru a
introduce punctul de redare.
Selectaţi această opţiune pentru a
seta dimensiunea de ecran complet
dorită. Puteţi selecta Original, Mode1
(mai mare) şi Mode2 (maxim).
Information
Consultaţi informaţiile fişierului video.
Repeat Mode
Selectaţi pentru a repeta un anumit
titlu, capitol (doar pentru discurile
BD/DVD) sau secţiune marcată.
Picture
Settings
Selectaţi această opţiune pentru a
seta modul imaginii.
- Mode
 User : Vă permite să setaţi
opţiunile Brightness, Contrast,
Color şi Sharpness.
 Dynamic : Alegeţi această
setare pentru a îmbunătăţi
claritatea.
 Normal : Alegeţi această setare
pentru majoritatea aplicaţiilor de
vizualizare.
 Movie : Aceasta este cea mai
bună setare pentru vizionarea
filmelor.
Audio Sync
| REŢINEŢI |
În funcţie de disc sau de dispozitivul de stocare,
meniul de instrumente poate diferi. Este posibil să nu
fie afişate toate opţiunile.
Creating a Video Playlist
Puteţi crea o listă de redare a filmelor într-un mod
aproape identic cu cel de creare a unei liste de redare a
muzicii. Pentru instrucţiuni, consultaţi secţiunea "Crearea
unei liste de redare a muzicii" de la pagina 26.
Redarea discurilor comerciale
audio pre-înregistrate
1.
Vă permite să setaţi decalajul
sunetului pentru a se sincroniza cu
imaginea. Puteţi seta decalajul între
0 şi 300 milisecunde.
Meniu afişat numai la redarea unui disc BD/DVD
Chapter
Introduceţi un CD audio (CD-DA) sau un disc MP3
în sertarul pentru discuri.
• În cazul CD-urilor Audio (CD-DA), prima melodie va
fi redată automat. Piesele de pe un disc sunt redate
în ordinea în care au fost înregistrate pe disc.
• În cazul discurilor MP3, apăsaţi butoanele ▲▼
pentru a selecta opţiunea Music, apoi apăsaţi pe
butonul E.
E
Playlist
Selectaţi pentru a vă deplasa la un
capitol pe care doriţi să îl vizionaţi.
TRACK
CKMode
001
Repeat
< Adjust
Selectaţi această opţiune pentru a
seta limba audio dorită.
TRACK 002
Subtitle
Selectaţi această opţiune pentru a
seta limba dorită pentru subtitrare.
TRACK 004
Angle
BONUSVIEW
Video /
BONUSVIEW
Audio
Selectaţi această opţiune pentru a
seta opţiunea Bonusview dorită.
1/12
Tools
TRACK 001
Audio
Pentru a viziona o scenă din alt
unghi. Opţiunea Unghi afişează
numărul de unghiuri de vizionare
disponibile (1/1, 1/2, 1/3 etc.).
Redarea conţinuturilor multimedia
Dacă filmul are mai multe titluri,
selectaţi titlul dorit.
05
Title
_
Track
" Select
00:08 / 05:57
04:07
03:41
TRACK 005
03:17
TRACK 006
CD
2.
" Pause
05:57
' Return
04:27
TRACK 003
+
+
03:35
Tools
' Return
Pentru a reda o anumită piesă, utilizaţi butoanele
▲▼ de pe telecomandă pentru a selecta piesa, apoi
apăsaţi butonul E.
| REŢINEŢI |
Pentru informaţii suplimentare despre redarea
melodiilor, consultaţi “Controlul redării muzicii” de la
pagina 26.
Română
HT-F4500_50_ROM_0530.indd 25
25 |
2013-05-30 오후 4:01:27
Redarea conţinuturilor multimedia
2.
Controlul redării muzicii
Puteţi controla redarea muzicii de pe DVD-uri, CD-uri şi
dispozitive de stocare USB.
Apăsaţi butoanele ▲▼◄► pentru a vă deplasa
la fişierul dorit şi apoi apăsaţi butonul GALBEN
(C) pentru a-l selecta. Repetaţi această procedură
pentru a selecta şşi alte fişiere.
p
ş
Music
Butoane de pe telecomandă utilizate
pentru redarea muzicii
RDS DISPLAY
1
2 files selected 1/2 Page
TRACK 002
05:57
04:27
TRACK 003
TRACK 004
04:07
03:41
TRACK 005
TRACK 006
03:17
03:35
TRACK 007
TRACK 008
03:47
03:49
TRACK 009
TRACK 010
TA
1
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
7
TRACK 002
TRACK 001
8
9
03:53
TITLE MENU
DISC MENU
0
POPUP
CD
5
6
3
' Return
4
3.
2
03:45
Select  Jump page
4.
5.
1
Butoanele NUMERICE: În timpul redării listei de
redare, apăsaţi numărul melodiei dorite. Este
redată piesa selectată.
2
Omitere : În timpul redării, apăsaţi pe butonul
1 sau 2 pentru a vă deplasa la melodia
următoare sau anterioară din listă.
3
butonul 5: Opreşte o melodie.
4
Redare rapidă (numai Audio (CD-DA)) :
În timpul redării, apăsaţi pe butonul3 sau .
La fiecare apăsare a butonului 3 sau , viteza
de redare se va schimba.
5
butonul 7: Întrerupe o melodie.
6
butonul 6: Redă melodia selectată.
6.
Pentru a elimina un fişier din lista de redare,
deplasaţi-vă la fişier şi apăsaţi butonul GALBEN (C).
Apăsaţi din nou butonul E pentru a reda fişierele
selectate. Apare ecranul Listă de redare.
Pentru a vă deplasa la lista de melodii, apăsaţi pe
butoanele 5 sau RETURN (').
Pentru a reveni la lista de redare, apăsaţi butonul
E.
| REŢINEŢI |
Pe un CD Audio (CD-DA) puteţi crea o listă de redare
cu până la 99 de melodii.
Dacă accesaţi lista muzicală din lista de redare şi apoi
reveniţi la lista de redare, aceasta va fi redată de la
început.
Controlul redării fotografiilor
Puteţi controla redarea fotografiilor de pe DVD-uri, CD-uri
şi dispozitive de stocare USB.
Utilizarea meniului de instrumente
În timpul redării, apăsaţi pe butonul TOOLS.
Repetarea pieselor
Puteţi configura aparatul pentru a repeta piese.
1.
2.
În timpul redării muzicii, apăsaţi pe butonul TOOLS.
Utilizaţi butonul ◄► pentru a selecta Off, Track,
One, All sau Shuffle în Repeat Mode şi apoi
apăsaţi butonul E.
Crearea unei liste de redare a muzicii
1.
Dacă redaţi muzică de pe un CD sau DVD comercial,
apăsaţi butonul 5 sau RETURN ('). Este afişat
ecranul Listă muzică. În cazul în care creaţi o listă de
redare de pe un disc creat de utilizator sau de pe un
dispozitiv USB, accesaţi lista cu fişiere muzicale aşa
cum este descris în secţiunea "Redarea fişierelor de
pe un dispozitiv de stocare USB" de la pagina 23 sau
"Redarea unui disc cu conţinut înregistrat de utilizator"
de la pagina 23.
Start / Stop
Slide Show
Selectaţi această opţiune pentru reda/
întrerupe redarea diapozitivelor.
Slide Show
Speed
Selectaţi această opţiune pentru a
regla viteza de redare a diapozitivelor.
Background
Music
Selectaţi această opţiune pentru a
asculta muzică în timpul vizionării unei
prezentări de dispozitive.
Zoom
Selectaţi această opţiune pentru a
mări fotografia selectată. (Fotografia se
poate mări de până la 4 ori)
Rotate
Selectaţi această opţiune pentru a roti
fotografia. (Fotografia va fi rotită în sens
orar sau anti-orar.)
| 26 Română
HT-F4500_50_ROM_0530.indd 26
2013-05-30 오후 4:01:29
Information
Afişează informaţiile despre imagine,
inclusiv numele, dimensiunea etc.
4.
Apăsaţi din nou pe butonul TUNER MEMORY.
• Apăsaţi pe butonul TUNER MEMORY înainte ca
Număr să dispară de pe afişaj.
• După ce apăsaţi pe butonul TUNER MEMORY,
Număr va dispărea de pe afişaj, iar postul va fi
stocat în memorie.
5.
Pentru a preseta un alt post, repetaţi paşii 2-4.
• Pentru a comuta pe un post presetat, apăsaţi
butonul TUNING UP, DOWN.
| REŢINEŢI |
În funcţie de disc sau de dispozitivul de stocare,
meniul de instrumente poate diferi. Este posibil să nu
fie afişate toate opţiunile.
Pentru a activa muzica de fundal, fişierul imagine
trebuie să se găsească pe acelaşi suport de stocare
ca şi fişierul muzical. Totuşi, calitatea sunetului
poate fi afectată de rata de biţi a fişierului Mp3, de
dimensiunea fotografiei şi de metoda de codare.
Crearea unei liste de redare a fotografiilor
Puteţi crea o listă de redare a fotografiilor într-un mod
aproape identic cu cel de creare a unei liste de redare a
muzicii. Pentru instrucţiuni, consultaţi secţiunea "Crearea
unei liste de redare a muzicii" de la pagina 26.
Audiţia radio
Utilizarea butoanelor de pe telecomandă
1.
2.
Despre transmisia RDS
Utilizarea sistemului RDS (Radio Data System)
pentru recepţionarea posturilor FM
Redarea conţinuturilor multimedia
Apăsaţi pe butonul TUNER MEMORY.
• Pe afişaj se aprinde intermitent Număr.
05
3.
RDS permite posturilor FM să trimită un semnal
suplimentar odată cu semnalele normale de program.
De exemplu, posturile îşi trimit numele, precum şi
informaţiile despre tipul de program transmis, cum ar fi
sport, muzică etc.
Atunci când comutaţi la un post FM care furnizează
servicii RDS, pe afişaj se aprinde indicatorul RDS.
Apăsaţi butonul FUNCTION pentru a selecta FM.
Reglaţi la postul dorit.
• Reglare presetare 1: Apăsaţi butonul 5 pentru
a selecta PRESET şi apoi apăsaţi pe butonul
TUNING UP, DOWN pentru a selecta postul
presetat.
- Înainte de a putea asculta posturi radio
presetate, trebuie să adăugaţi astfel de posturi
în memoria aparatului. Consultaţi secţiunea de
presetare a posturilor de mai jos.
• Reglare manuală : Apăsaţi butonul 5 pentru
a selecta MANUAL şi apoi apăsaţi butonul
TUNING UP, DOWN pentru a comuta pe o
frecvenţă mai mare sau mai mică.
• Reglare automată : Apăsaţi butonul 5 pentru
a selecta MANUAL şi apoi apăsaţi pe butonul
TUNING UP, DOWN, pentru a căuta automat
banda.
Setarea Mono/Stereo
Apăsaţi butonul MO/ST.
• După fiecare apăsare a butonului, sunetul este comutat
între STEREO şi MONO.
• Într-o zonă cu recepţie slabă, selectaţi MONO pentru o
transmisie clară, fără interferenţe.
Descrierea funcţiei RDS
• PTY (Tip program) : Afişează tipul de program transmis
în momentul respectiv.
• PS NAME (Nume servicii program) : Indică numele
postului de transmisie şi este format din 8 caractere.
• RT (Text radio) : Decodează textului transmis de un
post (dacă există) şi este compus din maxim 64 de
caractere.
• CT (Ora exactă) : Decodează ora exactă de pe
frecvenţa FM. Este posibil ca unele posturi să nu
transmită informaţii despre PTY, RT sau CT, de aceea
informaţiile pot să nu fie afişate întotdeauna.
• TA (Anunţuri din trafic) : TA ON/OFF (ANUNŢURI DIN
TRAFIC ACTIVATE/DEZACTIVATE) indică faptul că
anunţurile despre trafic sunt în curs de desfăşurare.
| REŢINEŢI |
Este posibil ca sistemul RDS să nu funcţioneze
corespunzător dacă postul respectiv nu transmite
corespunzător semnalul RDS sau semnalul este prea
slab.
Pentru a afişa semnalele RDS
Puteţi vizualiza semnalele RDS pe care postul le trimite pe
afişaj. Apăsaţi butonul RDS DISPLAY în timp ce ascultaţi
un post radio.
Presetarea posturilor
Exemplu: Presetarea frecvenţei 89.10 FM în memorie.
1.
2.
Apăsaţi butonul FUNCTION pentru a selecta FM.
Apăsaţi butonul TUNING UP, DOWN pentru a
selecta <89.10>.
Română
HT-F4500_50_ROM_0530.indd 27
27 |
2013-05-30 오후 4:01:32
Redarea conţinuturilor multimedia
• După fiecare apăsare a butonului, afişajul se modifică
pentru a vă indica următoarele informaţii :
PS NAME RT CT Frecvenţă
PS (Serviciu
program)
În timpul căutării, pe afişaj apare
<PS NAME> (NUME SERVICII
PROGRAM), după care sunt afişate
numele posturilor. Pe afişaj apare
<NO PS> (NICIU SERVICIU DE
PROGRAM) dacă nu este trimis
niciun semnal.
RT (Text radio)
în timpul căutării, pe ecran apare
<RT>, iar apoi mesajele text trimise
de postul respectiv. Pe afişaj apare
<NO RT> (NICIUN TEXT RADIO)
dacă nu este trimis niciun semnal.
Frecvenţa postului (serviciu nonRDS)
Frecvenţă
Despre caracterele de pe afişaj
Când afişajul indică semnale PS sau RT sunt utilizate
următoarele caractere.
• Fereastra afişajului nu poate face distincţia între majuscule
şi minuscule, utilizând întotdeauna majusculele.
• Fereastra afişajului nu poate afişa diacriticele, astfel
<A,> poate să redea sunetele <À, Â, Ä, Á, Å şi Ã.>
1.
Apăsaţi butonul PTY SEARCH în timp ce ascultaţi
un post FM.
2.
Apăsaţi pe PTY- sau pe PTY+ până când pe afişaj
apare codul dorit.
• Pe afişaj apar codurile PTY descrise în dreapta.
3.
Apăsaţi din nou pe butonul PTY SEARCH, cât timp
codul PTY selectat la pasul anterior rămâne pe
afişaj.
• Aparatul caută 15 posturi FM presetate, întrerupe
operaţia când găseşte postul selectat de dvs. şi
comută pe postul respectiv.
Utilizarea butonului TV SOUND de
pe telecomandă
Dacă aveţi un televizor care acceptă Anynet+ (HDMICEC), butonul TV SOUNDvă permite să redaţi sunetul
de la televizor prin boxele sistemului home cinema sau
boxele televizorului. Pentru utilizare, urmaţi aceste etape:
1.
Conectaţi un cablu HDMI la televizor şi la sistemul
home cinema. (Consultaţi pagina 15.)
2.
Setaţi Anynet+ (HDMI-CEC) la On pe sistemul
home cinema şi pe televizor.
3.
Apăsaţi butonul TV SOUND de pe telecomandă.
Opţiunea TV SOUND ON clipeşte pe afişajul frontal
şi apoi se schimbă la D. IN.
• Când opţiunea SUNET TV este activată, sunetul
de la televizor este redat prin boxele sistemului
home cinema.
4.
Apăsaţi din nou butonul TV SOUND pentru a
dezactiva opţiunea SUNET TV.
• Când opţiunea SUNET TV este dezactivată,
sunetul de la televizor este redat pe televizorul cu
funcţia Anynet+ conectat.
Indicaţia PTY (Tipul programului) şi funcţia
PTY-SEARCH (CĂUTARE TIP PROGRAM)
Unul dintre avantajele serviciului RDS este că puteţi
localiza un anumit gen de program din canalele presetate,
specificând codurile PTY.
Pentru a căuta un program cu ajutorul
codurilor PTY
Înainte de a începe!
• Funcţia Căutare tip program se aplică doar la posturile
presetate.
• Pentru a întrerupe procesul de căutare în orice
moment, apăsaţi butonul 5.
• Există o limită de timp atunci când efectuaţi următorii
paşi. Dacă setarea este anulată înainte de finalizare,
începeţi din nou operaţia de la pasul 1.
• Atunci când presetaţi butoanele de pe telecomanda
principală, asiguraţi-vă că aţi selectat postul FM cu
ajutorul telecomenzii principale.
+
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
Utilizarea opţiunii TV SOUND:
1) Când doriţi să ascultaţi sunetul de la televizor prin
boxele sistemului home cinema.
2) Când doriţi să ascultaţi sunetul de pe un dispozitiv
USB conectat la televizor prin boxele sistemului
home cinema.
Specificaţie pentru sunet TV activat/dezactivat
TV conectat
Televizor cu
Anynet+
(HDMI-CEC)
Televizor fără
Anynet+(HDMICEC)
Setare
Anynet+
(HDMI-CEC)
Sunet
TV
activat
Sunet TV
dezactivat
ACTIVAT
O
O
DEZACTIVAT
O
X
Nu
funcţionează
O
X
| 28 Română
HT-F4500_50_ROM_0530.indd 28
2013-05-30 오후 4:01:33
Servicii de reţea
Utilizarea serviciului BD-LIVE™
2.
Configuraţi setările de reţea.
(Consultaţi paginile 20~21)
După ce aparatul este conectat la reţea, puteţi accesa
diverse servicii care au ca obiect filmele, prin intermediul
discurilor compatibile BD-LIVE.
1.
Ataşaţi un stick de memorie USB la mufa USB
din partea din faţă a aparatului, apoi utilizaţi BD
Data Management (Administrare date BD) pentru a
verifica memoria rămasă. Dispozitivul de memorie
trebuie să aibă un spaţiu liber de cel puţin 1 GB
pentru a permite utilizarea serviciilor BD-LIVE.
2.
Selectaţi Settings din ecranul principal, apoi apăsaţi
pe butonul E.
3.
4.
Selectaţi System, apoi apăsaţi butonul E.
5.
6.
7.
8.
DLNA vă permite să accesaţi şi să redaţi pe sistemul
home cinema fişiere de pe PC.
Urmaţi instrucţiunile din ghidul utilizatorului DLNA pentru
a configura DLNA pe PC şi a marca folderele şi fişierele
pe care doriţi să le partajaţi cu sistemul home cinema.
Pentru a accesa şi a reda fişiere de pe PC după ce aţi
configurat DLNA, urmaţi paşii de mai jos:
1.
2.
Porniţi PC-ul, televizorul şi sistemul home cinema.
3.
Pe sistemul home cinema, apăsaţi butonul
ALBASTRU (D) (Vizualizare dispozitive).
4.
Utilizaţi butonul ◄► pentru a selecta PC-ul din lista
de dispozitive.
5.
Selectaţi tipul de fişiere pe care doriţi să le vizualizaţi
sau redaţi (filme, fotografii sau muzică) şi apoi
apăsaţi butonul E.
Utilizaţi butonul ▲%◄► pentru a selecta folderul
cu tipul de fişiere selectate şi apoi apăsaţi E. Va fi
afişată lista de fişiere.
Selectaţi BD Data Management, şi apoi apăsaţi
butonul E.
Selectaţi Change Device, apoi apăsaţi butonul E.
6.
Selectaţi USB Flash Disk, apoi apăsaţi butonul E.
7.
Introduceţi un disc Blu-ray care acceptă BD-LIVE.
Selectaţi un element din lista de conţinuturi de
servicii BD-LIVE furnizate de producătorul discului.
| REŢINEŢI |
Modul în care utilizaţi BD-LIVE şi conţinuturile furnizate
diferă în funcţie de producătorul discului.
Asiguraţi-vă că serverul DLNA Shared rulează pe
PC.
Selectaţi fişierul pe care doriţi să îl redaţi sau
vizualizaţi şi apoi apăsaţi pe butonul E.
| REŢINEŢI |
Puteţi crea liste de redare cu fişiere de pe PC în
acelaşi mod în care creaţi liste de redare cu fişiere de
pe dispozitive USB şi discuri.
Cu câteva excepţii, puteţi controla redarea fişierelor
de pe PC în acelaşi mod în care controlaţi redarea
fişierelor de pe dispozitive USB şi discuri.
Puteţi, de asemenea, să accesaţi fişiere de pe PC
selectând una dintre opţiunile Filme, Fotografii sau
Muzică în ecranul principal şi selectând apoi PC-ul din
lista de dispozitive care apare.
Română
HT-F4500_50_ROM_0530.indd 29
Servicii de reţea
Conectaţi aparatul la reţea.
(Consultaţi pagina 14)
06
1.
Utilizarea DLNA
29 |
2013-05-30 오후 4:01:35
Anexă
Informaţii suplimentare
Notă
Conexiuni
IEŞIRE HDMI
• S-ar putea ca anumite rezoluţii de ieşire HDMI să nu
poată fi afişate, în funcţie de televizorul dvs.
• Trebuie să dispuneţi de o conexiune HDMI pentru a
reda material video în tehnologia 3D.
• Un cablu HDMI lung poate genera o imagine neclară. În
acest caz, Off opţiunea HDMI Deep Color din meniu.
Setări
Setări 3D
• Pentru unele discuri 3D, pentru a opri un film în timpul
redării 3D, apăsaţi o dată butonul 5. Filmul se opreşte
şi opţiunea pentru modul 3D este dezactivată. Pentru
a schimba selectarea unei opţiuni 3D când redaţi un
film 3D, apăsaţi o dată butonul 5. Va apărea meniul
Blu-ray. Apăsaţi din nou butonul 5 şi apoi selectaţi
opţiunea Setări 3D din meniul Blu-ray.
• În funcţie de conţinutul şi de poziţia imaginii pe
ecranul televizorului, este posibil să vedeţi bare
verticale negre în partea dreaptă a ecranului, în partea
stângă a ecranului sau în ambele părţi ale ecranului.
Aspect TV
• În funcţie de tipul discului, este posibil ca unele
proporţii de dimensiuni să nu fie disponibile.
• Dacă selectaţi o proporţie a dimensiunilor diferită
faţă de cea a televizorului dvs., atunci s-ar putea ca
imaginea să apară distorsionată.
• Dacă selectaţi opţiunea 16:9 Original, televizorul dvs.
poate afişa conţinutul în format 4:3 Pillarbox (bare
negre în părţile laterale ale imaginii).
BD Wise (doar pentru produsele Samsung)
• Atunci când este activat serviciul BD Wise, setarea
rezoluţiei ia automat valoarea implicită BD Wise,
aceasta urmând să apară în meniul Rezoluţie.
• Dacă aparatul este conectat la un dispozitiv care nu
acceptă BD Wise, nu veţi putea utiliza funcţia BD Wise.
• Pentru o funcţionalitate corespunzătoare a funcţiei
BD Wise, activaţi meniul BD Wise al aparatului şi al
televizorului.
Ieşire digitală
• Asiguraţi-vă că selectaţi ieşirea digitală corectă. În
caz contrar, sunetul nu va fi emis sau veţi auzi doar
un zgomot tare.
• Dacă dispozitivul HDMI (receiver AV, televizor) nu este
compatibil cu formatele comprimate (Dolby digital,
DTS), semnalul audio va fi emis ca PCM.
• Discurile DVD obişnuite nu dispun de canalul audio
BONUSVIEW şi de efectele de sunet de navigare.
• Unele discuri Blu-ray nu dispun de canalul audio
BONUSVIEW şi de efectele de sunet de navigare.
• Configurarea ieşirii digitale nu afectează ieşirea
audio analogică (L/R) sau pe cea audio HDMI pentru
televizorul dvs. Configuraţia afectează ieşirea audio
optică şi HDMI atunci când aparatul este conectat la
un receiver AV.
• Dacă redaţi coloane sonore MPEG, semnalul audio
va fi emis ca PCM indiferent de selecţiile privind
ieşirea digitală (PCM sau Bitstream (Şir de biţi)).
• Ieşirea digitală poate fi activată când Speaker
Selection este setată la TV Speaker.
Conexiune Internet BD-LIVE
• Conexiunea la Internet poate fi restricţionată în timp
ce utilizaţi conţinuturi BD-LIVE.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• În funcţie de modelul televizorului, este posibil ca
anumite rezoluţii de ieşire HDMI să nu funcţioneze.
Faceţi referire la manualul de utilizare al televizorului.
• Această funcţie nu este disponibilă dacă cablul HDMI
nu acceptă CEC.
• Dacă televizorul dvs. Samsung are o siglă Anynet+,
atunci acceptă funcţia Anynet+.
Gestionare date BD
• În modul de memorie externă, redarea riscului poate
fi oprită dacă deconectaţi dispozitivul USB în timpul
redării.
• Sunt acceptate numai acele dispozitive USB
formatate în sistemul de fişiere FAT (etichetă de volum
DOS 8.3). Vă recomandăm să utilizaţi dispozitive
USB care acceptă protocolul USB 2.0 cu o viteză de
citire/scriere de 4 MB/sec sau mai mare.
• Funcţia de reluare a redării este posibil să nu funcţioneze
după formatarea dispozitivului de stocare.
• Dimensiunea totală disponibilă pentru gestionarea
datelor BD poate diferi, în funcţie de condiţii.
DivX® Video On Demand
• Pentru informaţii suplimentare despre DivX(R) VOD,
accesaţi "http://vod.divx.com".
Setare difuzoarea
• Când este selectată opţiunea Speaker Selection,
din TV Speaker, sunetul este emis prin boxele
televizorului.
| 30 Română
HT-F4500_50_ROM_0530.indd 30
2013-05-30 오후 4:01:36
Audio HDMI
Redarea conţinuturilor multimedia
• Atunci când caracteristica Anynet+ (HDMI-CEC) este
dezactivată, funcţia canalului de retur audio nu este
disponibilă.
• Utilizarea unui cablu HDMI necertificat pentru ARC
(Audio Return Channel) poate cauza probleme de
compatibilitate.
• Funcţia ARC este disponibilă doar dacă este
conectat un televizor compatibil ARC.
Redare
Redarea clipurilor video
• Fişierele video cu rate de biţi ridicate, de peste
20Mbps, solicită capacităţile aparatului, redarea
putând fi întreruptă.
• Dacă sistemul este conectat la un televizor compatibil
BD Wise, iar funcţia BD Wise este activată, meniul de
setări ale imaginii nu va apărea.
• Funcţia Background Music (Muzică de fond) nu va
funcţiona decât dacă fişierul audio şi cel foto se află
în acelaşi suport de stocare. De asemenea, calitatea
sunetului poate fi afectată de rata de biţi a fişierului
MP3, de dimensiunea fotografiilor şi de metoda de
codare.
Anexă
Canal return. audio
Utilizarea butonului TOOLS în timpul redării
imaginilor
07
• Când semnalul audio HDMI este redat prin difuzorul
televizorului, acesta este redus în mod automat la 2
canale.
Playing back a USB Storage Device
• Trebuie să îndepărtaţi în siguranţă dispozitivul de
stocare USB (efectuând funcţia „Safely Remove
USB” (Eliminare USB în siguranţă)) pentru a preveni
eventualele deteriorări ale memoriei USB. Apăsaţi
pe butonul HOME pentru a vă deplasa la meniul
principal, selectaţi butonul GALBEN (C), apoi apăsaţi
butonul E.
Selectarea limbii pentru dublare
• Indicatorul ◄► nu va fi afişat pe ecran dacă
secţiunea BONUSVIEW nu conţine setări audio
BONUSVIEW.
• Limbile disponibile prin intermediul funcţiei Limbă de
dublaj depind de limbile care sunt codate pe disc.
Este posibil ca această funcţie sau anumite limbi să
nu fie disponibilă(e).
• Unele discuri Blu-ray nu permit selectarea unei
coloane sonore PCM sau Dolby Digital în limba
engleză.
Selectarea limbii de subtitrare
• În funcţie de discul Blu-ray/DVD, puteţi schimba
limba de subtitrare din Meniu disc. Apăsaţi butonul
DISC MENU.
• Această funcţie depinde de subtitrările codate pe
disc şi este posibil să nu poată fi disponibilă pentru
toate discurile Blu-ray/DVD.
• Dacă discul Blu-ray are o secţiune BONUSVIEW, vor
apărea informaţiile despre caracteristica principală/
modul BONUSVIEW.
• Această funcţie modifică simultan subtitrarea primară
şi secundară.
• Este afişat numărul total de subtitluri principale şi
secundare.
Redarea fişierelor JPEG
• În modul de ecran complet nu puteţi mări subtitrarea
şi imaginea PG.
Română
HT-F4500_50_ROM_0530.indd 31
31 |
2013-05-30 오후 4:01:37
Anexă
Selecţii pentru ieşirea digitală
Configurare
PCM
Conexiune
PCM
PCM
Dolby Digital
Până la 5.1 canale
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Până la 5.1 canale
PCM
Dolby Digital Plus
Dolby
TrueHD
Până la 5.1 canale
PCM
Dolby TrueHD
DTS
Până la 5.1 canale
PCM
DTS
DTSHD High
Resolution
Audio
Până la 7.1 canale
PCM
DTS-HD High
Resolution Audio
DTS-HD
Master
Audio
Până la 7.1 canale
PCM
DTS-HD Master
Audio
PCM
2 canale PCM
Dolby Digital
Până la 5.1 canale
PCM
DTS
Definiţia
discului Bluray
Oricare
Bitstream
(DTS-recodificat)
Bitstream
(Dolby D
recodificat)
Receiver AV compatibil HDMI
Până la 7.1 canale
PCM
Flux audio
sau Disc
Blu-ray
Flux audio
sau DVD
Şir de biţi
(neprocesat)
Recodat DTS
Dolby Digital
recodificat *
2 canale PCM
2 canale PCM
2 canale PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
Până la 5.1 canale
PCM
DTS
DTS
DTS
Decodează fluxul
audio principal
şi fluxul audio
BONUSVIEW într-un
semnal audio PCM
şi adaugă efecte
de sunet pentru
navigaţie.
Emite doar
caracteristica audio
principală pentru
ca receiverul AV să
poată decodifica
şirul de biţi audio.
Nu veţi auzi fluxul
audio BONUSVIEW
şi efectele de sunet
de navigare.
Decodează fluxul
Decodează fluxul
audio principal
audio principal
şi fluxul audio
şi fluxul audio
BONUSVIEW într-un
BONUSVIEW într-un
semnal audio PCM
semnal audio PCM
şi adaugă efecte
şi adaugă efecte
de sunet pentru
de sunet pentru
navigaţie, apoi
navigaţie, apoi
recodează semnalul
decodează semnalul
audio PCM într-un
audio PCM într-un
flux de biţi Dolby
şir de biţi DTS.
Digital sau în PCM.
 Dacă fluxul sursă este emis pe 2 canale sau mono, setările “Re-encoded Dolby D” (Dolby D recodat) nu sunt aplicate.
Ieşirea va fi pe 2 canale PCM.
Este posibil ca discurile Blu-ray să includă trei fluxuri audio:
- Caracteristica audio principală: Coloana sonoră pentru caracteristica principală.
- Fluxul audio BONUSVIEW: O coloană sonoră adiţională, precum comentariile directorului sau ale unui actor.
- Efecte de sunet de navigare: Efectele de sunet produse la navigarea prin meniul discului sau al filmului. Aceste efecte
sunt diferite pentru fiecare disc Blu-ray.
| 32 Română
HT-F4500_50_ROM_0530.indd 32
2013-05-30 오후 4:01:37
Rezoluţia în funcţie de modul de ieşire
Redare DVD
Anexă
Mod HDMI
Ieşire
Conţinuturi
electronice/digitale
Mod HDMI
Disc Blu-ray
Rezoluţia discurilor
Blu-ray
1080p@60F
480i
Configurare
BD Wise
07
Redarea discurilor Blu-ray/conţinuturilor electronice/
conţinuturilor digitale
Auto
Rezoluţia maximă a intrării televizorului
1080p@60F
1080p@60F
Rezoluţia maximă a intrării televizorului
-
1080p
-
1080p
Cadru film: Auto
(24 cadre pe secundă)
1080p@24F
-
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
Depanare
Consultaţi tabelul de mai jos dacă aparatul nu funcţionează corespunzător. Dacă problema pe care o întâmpinaţi nu
apare mai jos au dacă instrucţiunea corespunzătoare nu vă este de folos, opriţi aparatul, scoateţi cablul de alimentare şi
contactaţi cel mai apropiat dealer autorizat sau centru de service Samsung Electronics.
Simptom
Nu pot scoate discul din
aparat.
Verificare/Soluţie
• Aţi introdus corespunzător cablul de alimentare în priză?
• Opriţi aparatul şi porniţi-l din nou.
Redarea nu este iniţializată. • Verificaţi codul regional al discului Blu-ray/DVD.
Este posibil ca discurile Blu-ray/DVD achiziţionate din alte ţări să nu poată fi redate.
• Discurile CD-ROM şi DVD-ROM nu pot fi redate pe acest aparat.
• Asiguraţi-vă că nivelul de evaluare este corect.
Redarea nu este iniţializată
imediat după apăsarea
butonului Redare/Pauză.
• Utilizaţi un disc deformat sau cu zgârieturi pe suprafaţa de citire?
• Curăţaţi discul cu o cârpă.
Nu este emis sunet.
• Sistemul Home Cinema nu redă sunet în timpul redării rapide, redării cu încetinitorul
sau redării secvenţiale.
• Aţi conectat corespunzător boxele? Aţi personalizat corect configuraţia boxelor?
• Discul este grav deteriorat?
Sunetul se aude de la
câteva boxe, nu de la
toate 6.
•
•
•
•
Pentru unele discuri Blu-ray/DVD, sunetul este emis numai din boxele frontale.
Verificaţi dacă boxele sunt conectate corespunzător.
Reglaţi volumul.
La redarea sunetului de pe un CD, semnal radio, sau TV, aparatul emite sunet
numai prin boxele frontale.
Română
HT-F4500_50_ROM_0530.indd 33
33 |
2013-05-30 오후 4:01:38
Anexă
Simptom
Verificare/Soluţie
Nu a fost activat sistemul
de sunet surround Dolby
Digital 5,1 CH.
• Există un marcaj "Dolby Digital 5,1 CH" pe disc? Sistemul de sunet Dolby Digital
5,1 CH este activat doar dacă discul este înregistrat pe un sistem de sunet pe 5,1
canale.
• Limba de dublaj este setată corespunzător la Dolby Digital 5,1-CH în afişajul de
informaţii?
Telecomanda nu
funcţionează.
• Utilizaţi telecomanda în raza de acţiune a acesteia şi la un unghi adecvat în raport
cu senzorul?
• S-au consumat bateriile?
• Discul se roteşte, dar nu
apare nicio imagine.
• Calitatea imaginii este
slabă, iar imaginea
tremură.
•
•
•
•
Limba de dublaj
şi subtitrările nu
funcţionează.
• Limba de dublaj şi subtitrările nu funcţionează pe discurile care nu conţin limbile
respective.
Ecranul meniului nu apare,
nici măcar după selectarea
funcţiei meniului.
• Utilizaţi un disc care nu conţine meniuri?
Nu se pot modifica
proporţiile dimensiunilor.
Aţi pornit televizorul?
Aţi conectat corespunzător cablurile video?
Discul este murdar sau deteriorat?
Este posibil ca un disc de slabă calitate să nu poată fi redat.
• Puteţi reda discuri Blu-ray/DVD cu raportul dimensiunilor de 16:9 în modurile 16:9
Full (Integral), 4:3 Letter Box sau 4:3 Pan Scan, dar discurile Blu-ray/DVD cu raportul
dimensiunilor de 4:3 nu pot fi vizionate decât la un raport de 4:3. Consultaţi eticheta
discului Blu-ray şi selectaţi apoi funcţia corespunzătoare.
Aparatul nu funcţionează.
• Ţineţi apăsat butonul 5 de pe telecomandă timp de 5 secunde în modul NO
DISC (FĂRĂ DISC). Unitatea va fi resetată.
- Utilizarea funcţiei Resetare va duce la ştergerea tuturor setărilor memorate.
Nu utilizaţi funcţia decât dacă este absolut necesar.
Aţi uitat parola pentru
setarea nivelului de
clasificare.
• Fără niciun disc introdus în aparat, ţineţi apăsat butonul 5 al aparatului pentru
mai mult de 5 secunde. Pe afişaj apare INIT, iar setările vor reveni la valorile
prestabilite.
Apăsaţi apoi pe butonul ALIMENTARE.
- Utilizarea funcţiei Resetare va duce la ştergerea tuturor setărilor memorate.
Nu utilizaţi funcţia decât dacă este absolut necesar.
Nu se pot recepţiona
transmisiunile radio.
• Aţi conectat corespunzător antena?
• Dacă semnalul de intrare al antenei este slab, instalaţi o antenă FM externă într-o
zonă cu recepţie bună.
Nu este emis niciun sunet,
când semnalul audio
TV este direcţionat prin
aparat.
• Dacă apăsaţi butonul DESCHIDERE/ÎNCHIDERE ^ în timp ce ascultaţi sunetul
de la televizor utilizând funcţiile D. IN sau AUX, funcţiile Blu-ray/DVD sunt activate
şi acest lucru duce la oprirea sunetului de la televizor.
Pe ecran apare mesajul
„Not Available”.
• În acest punct, nu se pot finaliza funcţiile şi acţiunile, deoarece:
1. Componenta software a discului Blu-ray/DVD restricţionează aceste funcţii şi acţiuni.
2. Software-ul discului Blu-ray/DVD nu acceptă funcţia respectivă (de ex., unghiuri)
3. Funcţia respectivă nu este disponibilă momentan.
4. Aţi solicitat un titlu sau număr de capitol sau un cod temporar aflat în afara
intervalului existent.
Dacă semnalul HDMI
de ieşire este setat la o
rezoluţie care nu este
acceptată de televizorul
dvs. (de ex., 1080p),
nu veţi putea viziona
imaginea pe televizor.
• Ţineţi apăsat butonul 5 de pe panoul frontal pentru mai mult de 5 secunde, fără
niciun disc introdus. Toate setările vor reveni la cele din fabrică.
| 34 Română
HT-F4500_50_ROM_0530.indd 34
2013-05-30 오후 4:01:38
Simptom
Verificare/Soluţie
• Verificaţi conexiunea dintre televizor şi mufa HDMI a aparatului.
• Verificaţi dacă televizorul dvs. acceptă rezoluţie de intrare HDMI
576p/480p/720p/1080i/1080p.
Imagine HDMI anormală.
• Dacă pe ecran apar imagini aleatorii, înseamnă că televizorul nu acceptă HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protection).
07
Nu există semnal de ieşire
HDMI.
Anexă
Funcţia DLNA
Funcţia DLNA
Pot vedea folderele
partajate prin DLNA, dar
nu pot vedea fişierele.
• DLNA afişează doar fişierele care corespund categoriilor de imagini, muzică şi
filme. Este posibil ca fişierele care nu corespund acestor categorii să nu fie afişate.
Semnalul video este redat
intermitent.
• Verificaţi dacă reţeaua este stabilă.
• Verificaţi dacă aţi conectat corespunzător cablul de reţea şi dacă reţeaua este
cumva supraîncărcată.
Conexiunea DLNA dintre
televizor şi PC este
instabilă.
• Adresele IP din aceeaşi subreţea trebuie să fie unice, în caz contrar putând apărea
conflicte IP care pot duce la o conexiune instabilă.
• Verificaţi dacă este activat un paravan de protecţie.
Dacă acesta este cazul, dezactivaţi paravanul respectiv.
BD-LIVE
Nu mă pot conecta la
serverul BD-LIVE.
• Verificaţi dacă aţi realizat conectarea cu succes, utilizând funcţia Stare reţea.
• Verificaţi dacă dispozitivul de memorie USB este conectat la aparat.
• Dispozitivul de memorie trebuie să aibă un spaţiu liber de cel puţin 1 GB pentru a
permite stocarea serviciului BD-LIVE.
Puteţi verifica spaţiul de memorie disponibil în secţiunea Gestionare date BD.
(Consultaţi pagina 30)
• Aflaţi dacă opţiunea de conectare la internet BD-LIVE este setată la Permitere
(Toate).
• Dacă nicio variantă de mai sus nu funcţionează, contactaţi furnizorul de conţinut
sau realizaţi trecerea la cel mai recent firmware.
Atunci când utilizez
serviciul BD-LIVE, apare o
eroare.
• Dispozitivul de memorie USB trebuie să aibă spaţiu liber de cel puţin 1 GB pentru a
permite utilizarea serviciului BD-LIVE.
Puteţi verifica spaţiul de memorie disponibil în secţiunea Gestionare date BD.
(Consultaţi pagina 30)
| REŢINEŢI |
Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele BD ale utilizatorilor stocate sunt şterse.
Română
HT-F4500_50_ROM_0530.indd 35
35 |
2013-05-30 오후 4:01:39
Anexă
Specificaţii
General
Tuner FM
Greutate
2.3 kg
Dimensiuni
430 (L) x 55 (Î) x 250 (A) mm
Intervalul funcţional de
temperatură
între +5°C şi + 35°C
Intervalul funcţional de umiditate
între 10 % şi 75 %
Raport semnal/zgomot
55 dB
Sensibilitate utilizabilă
12 dB
Distorsiune armonică totală
0.5 %
Video
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Audio
PCM multichannel audio, Bitstream audio, PCM audio
Ieşire boxe frontale
80W x 2 (3)
Ieşire boxă centrală
80W (3)
HDMI
Ieşire boxă surround
80W x 2 (3)
Ieşire subwoofer
100W (3)
Amplificator
Intrare analog : 20 Hz ~ 20 kHz (±3 dB)
Răspuns în frecvenţă
Intrare digitală : 20 Hz ~ 40 kHz (±4 dB)
Rată S/Z
70 dB
Separarea canalelor
60 dB
Sensibilitate intrare
(AUX) 500 mV
| 36 Română
HT-F4500_50_ROM_0530.indd 36
2013-05-30 오후 4:01:39
Sistem de boxe pe 5.1 canale
Sistem boxe
Centru
Subwoofer
Impedanţă
3
3
3
3
Interval
frecvenţă
140 Hz ~ 20 kHz
140 Hz ~ 20 kHz
140 Hz ~ 20 kHz
40 Hz ~ 160 Hz
Nivel presiune
87 dB/W/M
sunet la ieşire
87 dB/W/M
87 dB/W/M
88 dB/W/M
Putere
de intrare
nominală
80W
80W
80W
100W
Putere
de intrare
maximă
160W
160W
160W
200W
Anexă
Surround
07
Boxă
Faţă
HT-F4500
95.0 x 116.0 x 74.0 95.0 x 116.0 x 74.0 95.0 x 116.0 x 74.0 155.0 x 300.0 x 285.5
Dimensiuni
(L x Î x A)
(Unitate : mm)
HT-F4550
95.0 x 1112.0 x
74.5 (Bază stativ:
276 x 189)
95.0 x 1112.0 x
74.5 (Bază stativ:
276 x 189)
227.0 x 95.0 x 74.0 155.0 x 300.0 x 285.5
HT-F4500
Greutate
(Unitate : kg)
•
•
•
•
•
0.34
0.34
2.70
2.70
0.34
3.76
HT-F4550
0.51
3.76
Reţelele cu viteze mai mici sau egale cu 10Mbps nu sunt acceptate.
Samsung Electronics Co., Ltd îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile, fără înştiinţarea în prealabil.
Valorile de greutate şi dimensiunile sunt aproximative.
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără înştiinţare prealabilă.
Pentru informaţii despre alimentarea cu energie electrică şi consum, consultaţi eticheta ataşată produsului.
Română
HT-F4500_50_ROM_0530.indd 37
37 |
2013-05-30 오후 4:01:40
Contactati Samsung International
Daca aveti intrebari sau sugestii legate de produsele Samsung, va rugam sa
contactati centrul de asistenta clienti SAMSUNG.
Area
` Europe
AUSTRIA
Contact Centre 
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
Web Site
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support
(Dutch)
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
051 331 999
www.samsung.com/support
BULGARIA 07001 33 11 , sharing cost
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
062 726 786
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
DENMARK 70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
GERMANY 0180 6 67267864*
www.samsung.com/de/support
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus
dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
www.samsung.com/gr/support
from land line
GREECE
(+30) 210 6897691 from mobile and land
line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
http://www.samsung.com/hu/
HUNGARY
0680PREMIUM (0680-773-648)
support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG 261 03 710
www.samsung.com/support
Area
MONTENEGRO
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Contact Centre 
020 405 888
080 697 267
090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/
Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
0034902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support
(German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
Reciclarea corectă a bateriilor din acest aparat
(Aplicabil în toate ţările cu sisteme de colectare separate)
Acest marcaj de pe baterie, din manual sau de pe ambalaj, indică faptul că bateriile din acest aparat nu
trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer. Acolo unde sunt menţionate, simbolurile substanţelor
Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb cu o concentraţie peste
nivelurile de referinţă specificate prin Directiva CE 2006/66. Dacă bateriile nu sunt reciclate corect, aceste
substanţe pot dăuna sănătăţii sau mediului înconjurător.
Pentru a proteja resursele naturale şi a promova reutilizarea materialelor, separaţi bateriile de alte reziduuri
şi reciclaţi-le în cadrul programelor locale de returnare gratuită a bateriilor.
Eliminarea corectă a produsului (Deşeuri electrice şi electronice)
(Aplicabil în toate ţările cu sisteme de colectare separate)
Acest marcaj de pe produse, accesorii sau manuale indică faptul că produsul şi accesoriile electronice ale acestuia
(adică încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie aruncate împreună cu celelalte reziduuri menajere la finalul ciclului
de viaţă al acestora. Pentru a preveni eventualele daune asupra mediului sau a sănătăţii, din cauza înlăturării
necontrolate a produsului, separaţi aceste articole de alte tipuri de reziduuri şi reciclaţi-le, dacă este posibil, pentru a
încuraja refolosirea resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul de la care au achiziţionat produsul sau administraţia locală,
pentru detalii privind locul şi modalitatea de depozitare a acestor produse, în vederea reciclării sale corespunzătoare.
Utilizatorii corporativi trebuie să contacteze furnizorul şi să verifice termenii şi condiţiile contractului de achiziţie.
Produsul şi accesoriile electronice ale acestuia nu trebuie amestecate cu alte reziduuri comerciale.
HT-F4500_50_ROM_0212.indd 38
2014-02-12
10:05:38
HT-F4500
HT-F4550
5,1-канална Blu-ray™
система за домашно кино
ръководство за потребителя
Представете си възможностите
Благодарим ви, че закупихте този продукт на Samsung.
За да получите по-пълно обслужване,
регистрирайте продукта си на
www.samsung.com/register
HT-F4500_50_BUL_0530.indd 1
2013-05-30 오후 3:26:30
Информация за безопасност
Предупреждение
ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНИЯ КАПАК).
ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ СЕ
ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.
ВНИМАНИЕ
РИСК ОТ ТОКОВ УДАР
ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ
Този символ показва "опасно
напрежение" в изделието,
което представлява риск
от токов удар или телесни
увреждания.
ВНИМАНИЕ : ЗА ДА СЕ ПРЕДОТВРАТИ
ТОКОВ УДАР, ШИРОКАТА ЧАСТ НА
ЩЕПСЕЛА ТРЯБВА ДА СЪОТВЕТСТВА
НА ШИРОКАТА ЧАСТ НА КОНТАКТА
И ЩЕПСЕЛЪТ ТРЯБВА ДА Е ВКАРАН
ДОКРАЙ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• За да ограничите риска от пожар или токов удар, не
излагайте устройството на дъжд или влага.
ВНИМАНИЕ
• Уредът не бива да се излага на капене или пръскане
и на него не бива да се поставят предмети, пълни с
течност, като например вази.
• Щепселът за мрежово захранване се използва като
прекъсващо устройство и трябва да е в работна
готовност по всяко време.
• Този апарат трябва винаги да е свързан към контакт
за променлив ток със защитно заземяване.
• За да изключите апарата от мрежовото захранване,
щепселът трябва да се извади от контакта, поради
това трябва да има лесен достъп до контакта.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Този символ показва важни
инструкции, отнасящи се за
продукта.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ КЛАС 1
Този компактдиск плейър е класифициран като
ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ КЛАС 1.
Използването на органи за управление, настройки или
изпълнението на процедури, различни от описаните
в настоящото, може да доведе до опасно излагане на
излъчване.
ВНИМАНИЕ
• НЕВИДИМО ЛАЗЕРНО ИЗЛЪЧВАНЕ В ОТВОРЕНО
ПОЛОЖЕНИЕ И ПРИ ОСВОБОДЕНИ БЛОКИРОВКИ;
ИЗБЯГВАЙТЕ ИЗЛАГАНЕ НА ЛЪЧА.
| 2 Български
HT-F4500_50_BUL_0530.indd 2
2013-05-30 오후 3:26:46
Съхранение и управление на
дискове
• Апаратът не бива да бъде излаган на капене или
пръски. Не поставяйте предмети, пълни с течности,
напр. вази, върху уреда.
• За да изключите напълно уреда, трябва да извадите
щепсела на захранващия кабел от контакта.
Следователно щепселът на захранващия кабел
трябва да бъде лесно достъпен по всяко време.
• Не докосвайте щепсела на захранващия кабел с
мокри ръце. Това може да причини токов удар.
• Не включвайте множество електрически устройства
в същия стенен контакт. Претоварването на контакт
може да доведе до прегряването му, което да
доведе до пожар.
• Преди свързването на други компоненти към този
продукт, уверете се, че сте изключили всичките.
• Ако преместите вашия продукт внезапно от студено
място на топло място, възможно е да се образува
конденз по работещите части и лещи, и да причини
неестествено възпроизвеждане на диска. Ако
това стане, изключете продукта, изчакайте два
часа, преди да включите щепсела в контакта на
мрежата. След това поставете диска и опитайте да
го възпроизведете отново.
Произведено по лиценз на
Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic и символът
"двойно D" са търговски
марки на Dolby Laboratories.
Произведено по
лиценз на Патент на
САЩ №: 5,956,674;
5,974,380; 6,226,616;
6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929;
7,212,872 и други патенти на САЩ и световни
патенти, публикувани и заявени. DTS-HD, символът
и DTSHD заедно със символа са регистрирани
търговски марки и DTS-HD Master Audio | Essential
е търговска марка на DTS, Inc. Продуктът включва
софтуера. © DTS, Inc. Всички права запазени.
ОТНОСНО DIVX ВИДЕО: DivX
e цифров видеоформат,
създаден от DivX, LLC,
дъщерна фирма на Rovi
Corporation. Това е официално DivX сертифицирано®
устройство, което изпълнява DivX видео. Посетете
divx.com за повече информация и софтуерни
инструменти за преобразуване на файлове в DivX
видео файлове.
ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Това сертифицирано
с DivX® устройство трябва да е регистрирано
за изпълнение на DivX Video-on-Demand (VOD)
съдържание. За да получите регистрационния код,
намерете раздел DivX VOD в менюто за настройки на
устройството. Отидете на vod.divx.com за това как да
завършите вашата регистрация.
Сертифицирано да изпълнява DivX® видео до HD
1080p, включително висококачествено съдържание.
Сертифицираните DivX®, DivX® и асоциираните лога
са търговски марки на Rovi Corporation или нейните
дъщерни фирми и се използват по лиценз.
Покрива се от един или повече от следните патенти
на САЩ: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
Български
HT-F4500_50_BUL_0530.indd 3
Информация за безопасност
Предупреждения при работа
Лиценз
01
• Начин на държане на дискове
- Отпечатъци от пръсти или
драскотини по диска могат да
влошат качеството на звука и картината или да
причинят прескачане.
- Избягвайте да докосвате повърхността на диска,
където се прави запис.
- Хващайте диска за ръбовете, за да не останат
отпечатъци от пръсти по повърхността.
- Не лепете хартия или ленти по диска.
• Почистване на дискове
- Когато по повърхността на диска
попаднат отпечатъци от пръсти или
замърсявания, почиствайте със слаб
препарат, разтворен във вода, и
избърсвайте с мека кърпа.
- Когато го почиствате, бършете диска леко отвътре
навън.
- Съхранение на дискове
 Не дръжте дискове изложени на пряка
слънчева светлина.
 Пазете на хладно и проветриво място.
 Пазете в чиста предпазна обвивка и
съхранявайте във вертикално положение.
• Ако продуктът произведе необичаен шум или мирис
на изгоряло или пушек, изключете моментално
захранването и извадете щепсела от контакта.
След това се свържете с най-близкия център за
обслужване на клиенти за техническа помощ. Не
използвайте продукта.Използването на продукта в
това състояние може да доведе до пожар или токов
удар.
• За да изключите напълно уреда, трябва да извадите
щепсела на захранващия кабел от контакта.
Следователно щепселът на захранващия кабел
трябва да бъде лесно достъпен по всяко време.
3|
2013-05-30 오후 3:26:47
Информация за безопасност
Термините HDMI и HDMI
High-Definition Multimedia
Interface, както и логото HDMI са търговски марки
или регистрирани търговски марки на HDMI
Licensing LLC в САЩ и други страни.
DLNA®, логото DLNA
и DLNA CERTIFIED® са
търговски марки, марки за
услуги или марки за сертифициране на Digital Living
Network Alliance.
Oracle и Java са регистрирани
търговски марки на Oracle и/или
нейни филиали. Други имена може да
са търговски марки на съответните
притежатели.
В това изделие е вградена технология за защита
на авторски права, защитена с патенти в САЩ и
други права на интелектуална собственост на Rovi
Corporation. Забранен е инженеринг и демонтиране
в обратен ред.
Логата Blu-ray Disc™, Blu-ray™ са търговски марки
на Blu-ray Disc Association.
Този продукт използва технология Cinavia, за да
ограничи употребата на неразрешени копия на някои
комерсиално произведени филми и видео файлове
и техните звукови записи. Когато бъде установена
забранена употреба на неразрешено копие, ще се
появи съобщение и възпроизвеждането или копирането
ще бъде прекъснато.
Повече информация относно технологията Cinavia
можете да откриете в онлайн потребителския
информационен център на Cinavia на http://www.cinavia.
com.
За да направите заявка за допълнителна информация
относно Cinavia по пощата,изпратете писмо с вашия
пощенски адрес на: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA."
Този продукт съдържа подобрена технология по лиценз
на Verance Corporation, правата на която са защитени
от Патент на САЩ 7,369,677 и други патенти и заявени
такива в САЩ и по целия свят, както и притежава
авторско право и права за защита на търговската тайна
за конкретни аспекти на тази технология. Cinavia е
търговска марка на Verance Corporation.
Авторско право 2004-2010 Verance Corporation. Всички
права запазени за Verance. Забранен е инженеринг или
демонтиране в обратен ред.
- Бележка за лиценза за отворен код
В случай на използване на софтуер с отворен код,
лицензите за отворен код са налични от менюто на
продукта.
Използване на 3D функцията
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕТО И
БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ГЛЕДАНЕ НА 3D КАРТИНА.
Уверете се, че сте прочели и разбрали следната
информация за безопасността, преди да използвате 3D
функцията на телевизора.
• Някои зрители могат да изпитат дискомфорт при
гледане на 3D телевизия, като замаяност, гадене и
главоболие. Ако изпитате някои от тези симптоми,
преустановете гледането на 3D телевизия, свалете
очилата 3D Active и си починете.
• Гледането на 3D картина за дълги периоди от време
може да доведе до напрягане на очите. Ако усетите
напрягане на очите, преустановете гледането на 3D
картина, свалете очилата 3D Active и си починете.
• Възрастните трябва да наблюдават децата, които
използват 3D функцията. Ако има оплаквания от
уморени очи, главоболие, замаяност или гадене,
накарайте детето да спре да гледа 3D телевизия и
да си почине.
• Не използвайте очилата 3D Active за други цели
(като например стандартни очила, слънчеви очила,
предпазни очила и т. н.)
• Не използвайте 3D функцията или очилата 3D Active,
докато се разхождате или местите. Използването
на 3D функцията или очилата 3D Active, докато се
движите, може да доведе до наранявания, защото
може да се блъснете в предмети, да се спънете и/
или да паднете.
• Ако искате да се радвате на 3D съдържание,
свържете 3D устройството (3D-съвместим AV
приемник или телевизор) към HDMI OUT порта на
продукта, като използвате високоскоростен HDMI
кабел. Поставете 3D очилата, преди да изпълнявате
3D съдържание.
• 3D сигналът се извежда само през HDMI кабела,
свързан към HDMI OUT порта.
• Тъй като разделителната способност при
изпълнени в 3D режим е фиксирана според тази на
оригиналното 3D видео, не може да я променяте
според вашите предпочитания.
• Някои функции като BD Wise или задаване на
размера и разделителната способност на екрана
може да не работят правилно режим 3D.
• Трябва да използвате високоскоростен HDMI кабел
за правилно извеждане на 3D сигнала.
• Гледайте 3D изображения от разстояние поне
три пъти по-голямо от широчината екрана на
телевизора. Например, ако имате 46-инчов екран,
стойте на поне 138 инча (3,5 метра) от екрана.
- Поставете 3D екрана на нивото на очите за найдобра 3D картина.
• Когато продуктът се свърже към някакви 3D
устройство, 3D ефектът може да не работи
правилно.
• Този продукт не преобразува 2D съдържание в 3D.
• Логата Blu-ray 3D и Blu-ray 3D са търговски марки
на Blu-ray Disc Association.
| 4 Български
HT-F4500_50_BUL_0530.indd 4
2013-05-30 오후 3:26:48
Авторско право
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2
3
3
3
4
5
Предупреждение
Съхранение и управление на дискове
Предупреждения при работа
Лиценз
Използване на 3D функцията
Авторско право
НАЧАЛО
6
7
Съвместимост на дискове и формати
Лога на дискове, които могат да бъдат
възпроизвеждани с този продукт
9 Аксесоари
10 Преден панел
10 Заден панел
11 Дистанционно управление
ВРЪЗКИ
12 Свързване на високоговорителите
14 Свързване към мрежов рутер
15 Свързване към телевизор/външни устройства
НАСТРОЙКИ
16
17
17
18
20
21
22
Информация за безопасност
Съдържание
23 Възпроизвеждане на файлове на USB устройство
23 Изпълняване на диск със съдържание, записано
от потребителя
24 Възпроизвеждане на видео дискове от
търговската мрежа
24 Управление на възпроизвеждането на видео
25 Възпроизвеждане на предварително записани
аудио дискове от търговската мрежа
26 Управление на възпроизвеждането на музика
26 Контрол на възпроизвеждането на снимки
27 Слушане на радио
28 Използване на бутона TV SOUND на
дистанционното управление
01
© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Всички права запазени; Никаква част от ръководството
или цялото ръководството за потребителя не
може да бъде възпроизвеждано или копирано без
предварителното писмено съгласие на Samsung
Electronics Co.,Ltd.
MEDIA PLAY
МРЕЖОВИ УСЛУГИ
29 Използване на BD-LIVE™
29 Използване на DLNA
ПРИЛОЖЕНИЕ
30 Допълнителна информация
33 Отстраняване на неизправности
36 Спецификации
 Цифрите и илюстрациите в това ръководство
за потребителя са предоставени само
за справка и могат да се различават от
действителния изглед на изделието.
 Може да се начисли такса за
администриране, ако:
a. е извикан техник по ваше настояване
и няма дефект в продукта (т.е. не сте
прочели ръководството за потребителя)
b. занесете уреда в сервизен център
и няма дефект в продукта (т.е. не
сте прочели ръководството за
потребителя).
 Сумата за тази такса за администриране ще
ви бъде съобщена, преди да се извърши
каквато и да е било работа или посещение
вкъщи.
Процедура по първоначални настройки
Началният екран
Достъп до екрана Настройки
Функции за менюто Настройки
Мрежи и интернет
Надстройка на софтуера
Настройка на DLNA
Български
HT-F4500_50_BUL_0530.indd 5
5|
2013-05-30 오후 3:26:48
Начало
Съвместимост на дискове и формати
Видове дискове и типове съдържание, които могат да бъдат
възпроизвеждани от вашия продукт
Носител
Вид на диска
Blu-ray диск
3D Blu-ray диск
ВИДЕО
DVD-VIDEO, DVD-RW,
DVD-R, DVD+RW,
DVD+R
Детайли
BD-ROM или BD-RE/-R диск, записан в BD-RE формат.
DVD-VIDEO, записани DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R дискове, които
са записани и финализирани или USB устройство за съхранение на
данни, съдържащо DivX, MKV, MP4 съдържание.
МУЗИКА
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Музика, записана на CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R дискове или
USB устройство за съхранение на данни, съдържащо MP3 или WMA
съдържание.
ФОТО
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Снимки, записани на CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R дискове
или USB устройство за съхранение на данни, съдържащо JPEG
съдържание.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Възможно е продуктът да не може да възпроизвежда определени CD-RW/-R и DVD-R дискове, в зависимост от
типа диск или условията на запис.
Ако DVD-RW/-R диск не е записан правилно във формат DVD видео, няма да може да се възпроизвежда.
Вашият продукт няма да изпълни съдържание, което е записано на DVD-R при побитова скорост, която
надхвърля 10 Mbps.
Вашият продукт няма да изпълни съдържание, което е записано на DVD-R или USB устройство при побитова
скорост, която надхвърля 30 Mbps.
Възпроизвеждането може да не работи при определени видове дискове, или когато се изпълняват специфични
операции като смяна на ъгъла и настройка на съотношението. Информацията относно диска е написана в
детайли върху кутията. Вижте това, ако е необходимо.
При възпроизвеждане на BD-Java заглавие, зареждането може да продължи по-дълго от обичайното, или
някои функции да се изпълняват по-бавно.
Видове дискове, които не могат да бъдат възпроизвеждани от вашия продукт
• HD DVD
• DVD-RAM
• DVD-RW (режим VR
(Видеозапис))
• DVD-ROM/PD/MV диск и • Super Audio CD (без CD
• CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/
т.н.
слой)
CD-I/LD(CD-Gs изпълнява
само аудио без графика.)
• 3,9 GB DVD-R диск за
създаване.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Възможно е този продукт да не реагира на всички команди за действие, тъй като някои Blu-ray дискове, DVD
или CD дискове позволяват само конкретни или ограничени действия и осигуряват само определени функции
по време на възпроизвеждане. Имайте предвид, че това не е дефект на продукта.
Samsung не може да гарантира, че този продукт ще възпроизвежда всеки диск с логото Blu-ray, DVD и CD, тъй
като дисковите формати могат да се променят, и е възможно да възникнат проблеми и грешки при създаването
на софтуер за Blu-ray, DVD и CD, и/или производството на дискове.
Ако имате въпроси или срещнете трудности при възпроизвеждане на Blu-ray диск, DVD или CD дискове с този
продукт, свържете се с центъра за обслужване на клиенти на SAMSUNG. Също така, прегледайте останалата
част на това ръководство за допълнителна информация или относно ограниченията при възпроизвеждане.
Някои търговски дискове и DVD дискове, купени извън вашия регион може да не могат да бъдат
възпроизведени с този продукт.
| 6 Български
HT-F4500_50_BUL_0530.indd 6
2013-05-30 오후 3:26:49
Регионален код
Blu-ray
диск
Регионален
код
Зона
A
Северна Америка, Централна
Америка, Южна Америка,
Корея, Япония, Тайван,
Хонконг и Югоизточна Азия.
B
Европа, Гренландия,
Френски територии, Близък
Изток, Африка, Австралия и
Нова Зеландия.
C
Индия, Китай, Русия,
Централна и Южна Азия.
1
САЩ, територии на САЩ и
Канада
2
Европа, Япония, Близък
изток, Египет, Африка,
Гренландия
3
Тайван, Корея, Филипините,
Индонезия, Хонг Конг
4
Мексико, Южна Америка,
Централна Америка,
Австралия, Нова Зеландия,
Тихоокеания, Карибите
DVDVIDEO
5
Русия, Източна Европа,
Индия, Северна Корея,
Монголия
6
Китай
Начало
Вид на
диска
Лога на дискове, които могат да бъдат
възпроизвеждани с този продукт
02
Продуктите и дисковете са кодирани според региона.
Тези регионални кодове трябва да съвпадат, за да
се възпроизведе дискът. Ако кодовете не съвпадат,
дискът няма да се възпроизведе.
Регионалният номер за този продукт е показан на
долния панел на продукта.
Blu-ray диск
BD-LIVE
Dolby
DTS
3D Blu-ray диск
DivX
PAL система за предаване
във Великобритания,
Франция, Германия и т.н.
Java
Поддържани формати
Поддръжка на музикални файлове
Разширение
Аудио
Контейнер
кодек
на файла
*.mp3
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Ако регионалният номер на Blu-ray диска/
DVD дисковете не съответства на регионалния
номер на този продукт, продуктът не може да
възпроизведе диска.
*.wma
MP3
WMA
Диапазон на
поддръжка
MP3
-
WMA
* Скорости на
семплиране (в
kHz) - 8, 11, 16,
22, 32, 44,1, 48
* Побитови
скорости – Всички
в диапазона от 5
kbps до 384 kbps
Български
HT-F4500_50_BUL_0530.indd 7
7|
2013-05-30 오후 3:26:50
Начало
Поддръжка на файлове със снимки
Разширение на файла
Тип
*.jpg
*.jpeg
*.jpe
JPEG
*.png
PNG
Разделителна способност
15360x8640
Поддръжка на видео файлове
Разширение
на файла
Контейнер
Видео кодек
Аудио кодек
*.avi
AVI
DivX 3.11/4/5/6
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
MP3, Dolby Digital, DTS,
WMA, PCM
*.mkv
MKV
VC-1 AP
DivX 5/6
H.264 BP/MP/HP
MP3, Dolby Digital, DTS
*.wmv
WMV
(wmv9)
VC-1 AP
VC-1 SM
WMA
*.mp4
MP4
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
AAC
*.mpg
*.mpeg
PS
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
MP1, 2
Dolby Digital, DTS
Разделителна
способност
1920x1080
 Ограничения
- Дори когато файлът е бил шифрован от поддържан кодек, изброен по-горе, възможно е той да не се изпълни,
ако има проблем със съдържанието.
- Нормалното възпроизвеждане не е гарантирано, ако информацията за контейнера на файла е грешна или
самият файл е повреден.
- Файлове, които са с по-висока побитова/кадрова скорост от стандартното, могат да доведат до насичане при
възпроизвеждане на звука/картината.
- Функцията за търсене (прескачане) не е налична, ако е повредена таблицата на индекса на файла.
 Видео декодер
- Поддържа до H.264, Ниво 4,1 и AVCHD
- Не поддържа H.264 FMO/ASO/RS и VC1 SP/MP/AP L4.
- MPEG4 SP, ASP :
Под 1280 x 720: 60 кадъра макс.
Над 1280 x 720: 30 кадъра макс.
- Не поддържа GMC 2 или по-висок
 Аудио декодер
- Поддържа до WMA 7, 8, 9, STD
- Не поддържа WMA честота на семплиране от 220/50 Hz моно.
- AAC: макс. скорост на семплиране: 96 Khz (8, 11, 12, 16, 22,24, 32,44.1, 48, 64, 88.2, 96) макс. побитова
скорост: 320 kbps
Поддържани DivX формати за субтитри
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
| 8 Български
HT-F4500_50_BUL_0530.indd 8
2013-05-30 오후 3:26:52
AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
02
Начало
• Този продукт може да възпроизвежда дискове във формат AVCHD. Такива дискове обикновено се записват и
използват във видеокамери.
• Форматът AVCHD е формат с висока разделителна способност за цифрова видеокамера.
• Форматът MPEG-4 AVC/H.264 може да компресира изображения по-ефективно от традиционния формат за
компресиране на изображения.
• Някои AVCHD дискове използват формат "x.v.Colour". Този продукт може да възпроизвежда AVCHD дискове във
формат "x.v.Color".
• "x.v.Color" е търговска марка на Sony Corporation.
• AVCHD и логото AVCHD са търговски марки на Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. и на Sony Corporation.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Някои дискове във формат AVCHD е възможно да не могат да се възпроизвеждат, в зависимост от условията на
запис.
Дисковете във формат AVCHD трябва да бъдат финализирани.
“x.v.Color” предлага по-богат цветови диапазон от обикновените DVD дискове за видеокамери.
Някои DivX, MKV и MP4 формати дискове може да не се възпроизвеждат, в зависимост от разделителната
способност и кадровата скорост.
Бележки относно USB връзката
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Вашият продукт поддържа USB устройства за памет, MP3 плейъри, цифрови камери и четци на USB карти.
Продуктът не поддържа папки или имена на файлове, по-дълги от 128 знака.
Някои USB устройства/външни твърди дискове/цифрови камери може да не са съвместими с продукта.
Вашият продукт поддържа файлови системи FAT 16, FAT 32 и NTFS.
Свържете USB устройствата директно към USB порта на продукта. Свързването чрез USB кабел може да
доведе до проблеми със съвместимостта.
Поставяне на повече от едно устройство с памет на четец за няколко карти може да не работи правилно.
Продуктът не поддържа протокола PTP.
Не прекъсвайте USB устройството по време на процеса на "зареждане".
Колкото по-голяма е разделителната способност, толкова по-голямо е изчакването за показване.
Този продукт не може да изпълнява MP3 файлове с DRM (Права върху електронно съдържание), изтеглени от
търговски сайтове.
Вашият продукт не поддържа видео с кадрова честота под 30fps (кадровата скорост).
Трябва да извадите USB устройството с памет безопасно (като изпълните функцията “Safely Remove USB”)
за да предотвратите възможна повреда на USB паметта. Натиснете бутона HOME, за да отидете на началното
меню и натиснете ЖЪЛТИЯ (C) бутон и натиснете бутона E.
SAMSUNG не е отговорен за повреждане и загубване на данни.
Аксесоари
Проверете за приложените аксесоари по-долу.
FUNCTION
VOLUME
-
MUTE
+
RDS DISPLAY
TA
1
2
PTY -
PTY SEARCH
4
5
7
8
3
PTY +
6
9
TITLE MENU
DISC MENU
0
SUBTITLE
POPUP
HOME
REPEAT
TOOLS
INFO
EXIT
RETURN
TUNER
MEMORY MO/ST
A
B
TV SOUND DPS/EQ
C
Захранващ кабел
Ръководство за
потребителя
FM антена
D
TUNING
DOWN
UP
Дистанционно управление/
батерии (размер AAA)
Български
HT-F4500_50_BUL_0530.indd 9
9|
2013-05-30 오후 3:26:52
Начало
Преден панел
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ/ ПАУЗА
ВХОД
СТОП
ОТВОРИ/ЗАТВОРИ
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗВУКА
ФУНКЦИЯ
5V 500mA
ДИСПЛЕЙ
ТАВИЧКА ЗА ДИСК
USB ХОСТ
ВКЛЮЧВАНЕ
СЕНЗОР ЗА ДИСТАНЦИОННО
УПРАВЛЕНИЕ
| ЗАБЕЛЕЖКА |
За да надградите софтуера на продукта през USB Host извода, трябва да използвате USB устройство за
съхранение.
Когато продуктът покаже менюто на Blu-ray диска, не можете да стартирате филма чрез натискане на бутона
6 на продукта или на дистанционното управление. За да изпълните филма, трябва да изберете Изпълнение
на филм или Старт от менюто на диска и после да натиснете бутона E.
Ако използвате интернет услуга или възпроизвеждате съдържание от USB устройство на телевизора, не
можете да избирате режим BD/DVD с бутона FUNCTION. Първо спрете възпроизвеждането на съдържание на
телевизора и после изберете режим BD/DVD.
Заден панел
ВЕНТИЛАТОР ЗА ОХЛАЖДАНЕ
SURROUND
FRONT
R
R
SUBWOOFER
SURROUND
FRONT
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
POWER
AUX ВХОД*FM АНТЕНА
AUX
IN
R
ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ
FM ANT
L
CENTER
SPEAKERS OUT
HDMI ИЗХОД
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
КОНЕКТОРИ НА ИЗХОДА ЗА
ВИСОКОГОВОРИТЕЛ
HDMI OUT
LAN
ВЪНШЕН ЦИФРОВ АУДИО
ВХОД (ОПТИЧЕН)
ГНЕЗДО LAN
* Свързване на FM антената
1.
2.
Свържете доставената FM антена към извода за FM АНТЕНА.
Започнете да въртите бавно проводника на антената, докато намерите позиция, в която приеманият сигнал е
добър, и след това я закрепете към стена или друга устойчива повърхност.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Когато инсталирате устройството, осигурете минимум 10 см свободно пространство от всички страни на
домашното кино, за да осигурите адекватна вентилация. Не препречвайте вентилатора за охлаждане или
отворите за вентилация.
Това устройство не приема излъчвания в AM обхвата.
| 10 Български
HT-F4500_50_BUL_0530.indd 10
2013-05-30 오후 3:26:55
Дистанционно управление
02
Преглед на дистанционното управление
FUNCTION
VOLUME
Регулиране на силата на звука.
-
MUTE
+
RDS DISPLAY
Натиснете цифров бутон, за да
работите с опциите.
Натиснете, за да проверите менюто
на диска.
Натиснете, за да прескочите назад
или напред от диска.
Натиснете, за да възпроизведете диска.
TA
1
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
7
8
9
TITLE MENU
DISC MENU
0
POPUP
Натиснете, за да спрете диска.
SUBTITLE
HOME
REPEAT
Избира езика на субтитрите на диска.
Натиснете, за да преминете към
началния екран.
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
TUNER
MEMORY MO/ST
Тези бутони се използват за
менютата на продукта и също за
някои функции на Blu-ray диска.
Извеждане на аудио сигнал към
високоговорителите на системата за домашно
кино или тези на телевизора. (Вж. стр. 28)
За отваряне и затваряне на
тавичката на диска.
Временно изключване на звука.
Използване на функцията RDS
(Система за данни за радиостанции)
за приемане на FM станции.
Използвайте този бутон, за да
влезете в изскачащо меню/меню
за заглавие.
Натиснете, за да търсите назад
или напред от диска.
Натиснете, за да направите пауза
при възпроизвеждане на диска.
Позволява да повторите дадено
заглавие, глава, изпълнение или диск.
Натиснете това, за да използвате
меню Инструменти.
Можете да избирате елементи от
екранното меню и да променяте
стойностите в менюто.
Връщане към предишното меню.
Натиснете, за да изберете режима на
Blu-ray (BD/DVD, D. IN, AUX и т.н.).
Начало
Включва и изключва продукта.
A
B
TV SOUND DPS/EQ
C
D
TUNING
DOWN
UP
Използвайте това за показване на
информация при изпълнение на
Blu-ray/DVD диск.
Натиснете за изход от менюто.
Използвайте, за да настроите
избрана радиочестота.
Изберете МОНО или СТЕРЕО за
радиостанциите.
Търсене на активни FM
радиостанции и смяна на канали.
Избор на желания DSP/EQ аудио режим.
Поставяне на батериите в дистанционното управление
Уверете се, че "+" и "–" полюсите на батериите съвпадат с
диаграмата вътре в отделението.
При стандартно използване на телевизора батериите издържат
около една година.
Дистанционното управление може да се използва до
приблизително 7 метра от продукта по права линия.
Не изхвърляйте батериите в огън.
Не създавайте късо напрежение, не разглобявайте и не
прегрявайте батериите.
Ако батериите не се сменят правилно, има опасност от
експлозия. Сменяйте само със същия тип или еквивалентни.
Размер на батерията:
AAA
Български
HT-F4500_50_BUL_0924.indd 11
11 |
2013-09-24
10:25:36
Връзки
В този раздел са разгледани различни начини на свързване на устройството към други външни компоненти.
Преди да премествате или инсталирате устройството, трябва непременно да изключите захранването и да
извадите щепсела от контакта.
Свързване на високоговорителите
Позиция на продукта
Поставете го върху стойка или рафт на
шкаф, или под стойката за телевизора.
Събуфър
Централен
Преден (Д)
Съраунд (Д)
Продукт
Преден (Л)
Избор на местоположение за
слушане
Местоположението за слушане трябва
да е отдалечено на разстояние,
което е от 2,5 до 3 пъти по-голямо
от размера на екрана на телевизора.
Например, ако имате 46 инчов екран,
разстоянието за слушане трябва да е
2,92 до 3,5 метра от екрана.
Съраунд (Л)
Предни
високоговорители
Поставете тези високоговорители пред местоположението ви за слушане, обърнати
навътре (около 45°) към вас. Поставете предните високоговорители така, че "пищялките"
да са на същата височина като ушите ви. Подравнете предната лицева повърхност
на предните високоговорители с предната лицева повърхност на централния
високоговорител, или ги поставете малко пред централния високоговорител.
Централен
високоговорител
Най-добре е да бъде монтиран на същата височина като предните високоговорители.
Можете също така да го поставите директно над или под телевизора.
Съраунд
високоговорители
Поставете ги встрани от местоположението ви за слушане. Ако няма достатъчно място,
поставете ги така, че да бъдат обърнати един към друг. Поставете ги на около 60 до 90
см над ушите си, с лицевата страна леко наклонена надолу.
* За разлика от предните и централните високоговорители, съраунд
високоговорителите се използват основно за звукови ефекти. От тях не се чува звук
през цялото време.
Събуфър
Положението на събуфъра не е от толкова критично значение. Можете да го поставите,
където желаете.
Компоненти на високоговорителите
HT-F4500
(Л)
(Д)
ПРЕДЕН
(Л)
(Д)
СЪРАУНД
ЦЕНТРАЛЕН
СЪБУФЪР
КАБЕЛ НА
ВИСОКОГОВОРИТЕЛИТЕ
| 12 Български
HT-F4500_50_BUL_0530.indd 12
2013-05-30 오후 3:26:58
HT-F4550
03
(Д)
(Л)
(Д)
ПРЕДЕН / СЪРАУНД
КАБЕЛ НА
ВИСОКОГОВОРИТЕЛИТЕ
СТОЙКА
ОСНОВА НА СТОЙКАТА
Връзки
(Л)
ВИНТ (5x20): 16EA
ЦЕНТРАЛЕН
СЪБУФЪР
Инсталиране на високоговорителите на подова стойка.
* Само HT-F4550 – Предни/съраунд високоговорители
1.
Обърнете основата на стойката обратно и я свържете със
стойката.
2.
Използвайте отвертката, за да завиете винтовете на трите
маркирани отвора.
1
Основа на стойката
2
Стойка
3.
4.
Изправете кабела на предоставения високоговорител по
посока на гравитацията и го поставете в отвора на основата
на стойката.
3
4
Високоговорител
Свържете горния високоговорител към сглобената стойка.
Стойка
5.
Свържете горния високоговорител към сглобената стойка.
И след това свържете кабела на високоговорителя.
6.
По този начин изглежда след монтиране на
високоговорителя. Следвайте тези стъпки, за да инсталирате
другия високоговорител.
5
6
Свързване на високоговорителите
1.
Кабелите на високоговорителите трябва да съответстват на правилния
високоговорител, трябва да съблюдавате цвета на щепсела на всеки кабел спрямо
цвета на стикера отдолу на всеки високоговорител.
2.
За включване на кабела към всеки високоговорител:
a. Натиснете червения палец отзад на високоговорителя, поставете червения кабел
и отпуснете палеца.
b. Натиснете черния палец отзад на високоговорителя, поставете черния кабел и
отпуснете палеца.
3.
Черен
Червен
Свържете щепселите на кабелите от всеки високоговорител към изводите на
гърба на устройството, като спазвате цветовите съответствия на жаковете на
високоговорителите и гнездата.
Български
HT-F4500_50_BUL_0530.indd 13
13 |
2013-05-30 오후 3:27:02
Връзки
При HT-F4500
Съраунд високоговорител (Л)
Преден високоговорител (Д)
SURROUND
FRONT
SURROUND
R
FRONT
R
SUBWOOFER
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
Съраунд високоговорител (Д)
Преден високоговорител (Л)
Централен
високоговорител
CENTER
Събуфър
SURROUND
FRONT
R
SURROUND
FRONT
R
SUBWOOFER
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
SPEAKERS OUT
AUX
IN
SPEAKERS OUT
FM ANT
L
CENTER
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
Вж. стр. 13 за високоговорителите на HT-F4550.
| ВНИМАНИЕ |
Ако искате да инсталирате продукта на стена, затегнете винтовете или пироните на стената здраво и
използвайте двата отвора отзад на продукта за монтиране.
Обаче при монтиране аксесоарите (пирони и винтове) и самото монтиране не се предоставят от компанията.
Не позволявайте деца да си играят с високоговорителите или близо до тях. Могат да се наранят, ако
високоговорителят падне.
Когато свързвате високоговорителните кабели към високоговорителите, се погрижете поляритетът им (+/-) да
е правилен.
Пазете събуфъра извън достъпа на деца, за да не могат да пъхнат ръцете си или чужди тела в канала (отвора) на събуфъра.
Не използвайте канала (отвора) за окачване на събуфъра на стената.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Ако сте поставили високоговорител близо до вашия телевизор, цветовете на екрана могат да се променят
поради магнитното поле.
POWER
SURROUND
FRONT
R
R
SUBWOOFER
SURROUND
FRONT
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
Свързване към мрежов рутер
AUX
IN
FM ANT
L
CENTER
SPEAKERS OUT
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
LAN
Широколентов
модем
Или
Широколентова
услуга
Широколентова
услуга
Широколентов модем (с интегриран рутер)
Рутер
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Вашият рутер или правилата на доставчика на интернет услуги могат да забраняват на продукта достъп до
сървъра за актуализация на софтуера на Samsung. Ако това стане, свържете се с вашия доставчик на интернет
услуги (ISP) за повече информация.
Потребителите на DSL – използвайте маршрутизатор, за да осъществите мрежово свързване.
За да използвате функцията DLNA, трябва да свържете компютъра към мрежата, както е показано на фигурата.
Връзката може да е кабелни или безжична.
| 14 Български
HT-F4500_50_BUL_0530.indd 14
2013-05-30 오후 3:27:14
Свързване към телевизор/външни устройства
03
Връзки
AUX
IN
FM ANT
SURROUND
FRONT
R
R
SURROUND
FRONT
SUBWOOFER
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
L
POWER
AUX
IN
FM ANT
L
CENTER
SPEAKERS OUT
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
LAN
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
Метод 1
R
Червен
W
Бял
HDMI OUT
LAN
Метод 2
Външни устройства
OPTICAL OUT
HDMI IN
Свързване към телевизор
Свържете HDMI кабела (не е включен в доставката) от извода HDMI OUT на гърба на устройството към извода
HDMI IN на вашия телевизор. Ако телевизорът поддържа ARC, можете да слушате звука от телевизора през
системата за домашно кино само с този включен кабел. Вж. стр. 19 в това ръководство и раздела за ARC в
ръководството за потребителя на телевизора за подробности.
Свързване към външни устройства
За да изберете правилния режим за външно устройство, след като сте го свързали, натиснете бутона FUNCTION.
Всеки път, когато натиснете бутона, режимът се сменя в този ред : BD/DVD D. IN AUX FM
Двата метода за свързване на външни устройства към системата за домашно кино са обяснени по-долу.
Метод 1 AUX ВХОД : Свързване на външен аналогов компонент
Като използвате RCA аудио кабел (не е включен в доставката), свържете входящото AUDIO гнездо на продукта към
изходящото AUDIO аудио гнездо на външния аналогов компонент.  Изберете режим AUX.
• Уверете се, че цветовете на кабелните конектори съвпадат с цветовете на входящите и изходящите гнезда.
Метод 2 ОПТИЧЕН : Свързване на външен цифров аудио компонент
За да свържете цифровия аудио изход на компоненти с цифров сигнал, като например кабелни кутии и сателитни
приемници (цифрови приставки).
Като използвате цифров оптичен кабел (не е осигурен), свържете входящото оптично цифрово гнездо на продукта
към изходящото оптично цифрово гнездо на външното цифрово устройство, като използвате цифров оптичен
кабел.  Изберете режим D. IN.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
За да гледате видео от вашата кабелна кутия/сателитен приемник, трябва да свържете неговия изходящ видео
сигнал директно към телевизора.
Тази система поддържа честота на цифрово семплиране 32 kHz или по-голяма от външни цифрови
компоненти.
Тази система поддържа само DTS и Dolby Digital аудио. MPEG аудио, формат на побитов поток, не се
поддържа.
Български
HT-F4500_50_BUL_0530.indd 15
15 |
2013-05-30 오후 3:27:16
Настройки
Процедура по първоначални
настройки
5 . Появява се екранът Network - Wired.
- Ако имате мрежа с динамични IP адреси
(повечето хора имат), изберете Auto,
натиснете бутона E, след което преминете
към стъпка 6.
- Ако имате мрежа със статични IP адреси,
препоръчваме ви да изберете Skip, като
натиснете СИНИЯ (D) бутон, след което
отидете в "Конфигуриране на мрежовата
връзка" на страница 20 след завършване на
първоначалната настройка. "Конфигуриране
на мрежовата връзка" предоставя пълно
обяснение за това по какъв начин да
конфигурирате ръчно своята мрежова връзка.
- Ако нямате никаква мрежа, изберете
Skip, като натиснете СИНИЯ (D) бутон.
Ще се покаже екранът за завършване на
първоначалните настройки, след което ще се
покаже началният екран.
• Началното меню няма да се покаже, ако не
конфигурирате първоначалните настройки.
• OSD (Екранното меню) може да се промени в продукта
след актуализиране на софтуерната версия.
• Необходимите действия за достъп могат да бъдат
различни в зависимост от избраното меню.
1.
2.
3.
Включете телевизора след свързване на продукта
и включете продукта. Когато включите продукта
за пръв път, той автоматично ще покаже екранът
за първоначална настройка.
Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желания
език и след това натиснете бутона E.
Натиснете бутона E, за да започнете
р
ц
настройката
на фу
функцията.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Initial Settings
Ако пропуснете конфигурирането на мрежата тук
или настройката не работи правилно, можете да
отидете в "Конфигуриране на мрежовата връзка" на
страница 20, за да настроите мрежовата връзка на
продукта
по-късно.
р ду
TV Aspect and Network will be set.
Each setting may be changed later under "Settings".
Start
Initial Settings I Network - Wired
Choose the method to configure Internet Protocol (IP).
Please make sure that the Ethernet cable is connected.
a Previous
" Select
Auto : Configure IP automatically.
4.
Появява се екранът за екранно съотношение. Натиснете
бутоните ▲▼, за да изберете желаното екранно
съотношение, и след това натиснете бутона E.
Имате два избора:
16:9 Original - за широкоекранни телевизори.
Показва широкоекранните картини в
оригиналния им формат 16:9 и картина с формат
4:3 (старият стандартен формат) във формат 4:3
pillar box с черни ленти отляво и отдясно.
16:9 Full - за широкоекранни телевизори.
Показва широкоекранна картина в оригиналния
й формат 16:9 и разширява картината с формат
4:3 до формат 16:9.
4:3 Letter Box - за по-стари аналогови
телевизори със стандартни екрани. Показва
картина с формат 4:3 на цял екран и картина с
формат 16:9 във формат "кутия за писма", който
запазва екранното съотношение 16:9, но поставя
черни ленти над и под картината.
4:3 Pan-Scan - за по-стари аналогови телевизори
със стандартни екрани. Показва картина с
формат 4:3 на цял екран и картина с формат 16:9
във формат "разтеглено", който запълва екрана,
но отрязва дясната и лявата част от картината и
уголемява вертикално централната част.
Manual
Auto
a Previous d Skip
6.
< Move " Select
Продуктът проверява мрежовата връзка и се
свързва към мрежата. Когато е готово, натиснете
бутона E. Ще се покаже екранът за завършване
на първоначалните настройки, след което ще се
покаже началният екран.
Initial Settings I Network - Wired
 MAC Address (d0:66:7b:dc:28:fc)
 IP Address, Subnet Mask, Gateway, DNS Server
 Gateway Ping
 Internet Service Test
Your network is operating properly.
If you still have a network problem, contact your network service provider.
OK
" Select
| 16 Български
HT-F4500_50_BUL_0530.indd 16
2013-05-30 오후 3:27:17
За избор на опция от началния екран преместете
курсора с бутоните ▲▼◄►, докато маркира
опция по ваш избор, и натиснете бутона E.
1.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Ако искате да покажете екрана на Начална
04
| ЗАБЕЛЕЖКА |
За да възпроизведете или гледате файлове с видео,
музика или снимки на компютъра, трябва да свържете
своята система за домашно кино към домашна мрежа
и трябва да изтеглите, инсталирате и конфигурирате
софтуера DLNA на компютъра. (Вж. стр. 22.)
Настройки
настройка отново и да направите промени,
изберете опцията Нулиране. (Вж. стр. 20)
Ако използвате HDMI кабел, за да свържете
продукта със съвместим с Anynet+(HDMI-CEC)
телевизор Samsung и 1.) Задали сте Anynet+(HDMICEC) на ВКЛ. както в телевизора, така и в продукта
и 2.) Ако телевизорът използва език, поддържан от
продукта, този език ще се зададе автоматично като
предпочитан.
Достъп до екрана Настройки
Началният екран
Изберете Settings на началния екран и натиснете
бутона
у
E. Появява се екранът с настройки.
E
1.
1
3
Videos
Photos
Music
Settings
Settings
4
2
5
App 1
No Disc
App 2
a Change Device
App 3
d View Devices
App 4
" Enter
1
Избира снимки.
2
Избира видеоклипове.
3
Избира музика.
4
Избира настройки.
5
Избира приложения.
6
Показва бутоните на дистанционното
управление, които можете да използвате за
достъп до функции.
Display
3D Settings
Audio
TV Aspect Ratio
: 16:9 Original
Network
BD Wise
: Off
System
Resolution
: Auto
Language
Movie Frame (24 Fs)
Security
HDMI Color Format
: Auto
General
HDMI Deep Color
: Off
: Off
Support
Progressive Mode
: Auto
►
6
За достъп до менюто с настройки, подменютата
и опциите вж. илюстрацията на дистанционното
управление по-долу.
2.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Ако продуктът остане в режим на спряно
възпроизвеждане в продължение на повече от 5
минути без намеса на потребителя, на екрана на
вашия телевизор ще се появи скрийнсейвър. Ако
продуктът се остави в режим на скрийнсейвър
повече от 20 минути, захранването ще се изключи
автоматично.
Бутони на дистанционното управление,
използвани за меню Настройки
SUBTITLE
HOME
REPEAT
1
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
3
2
4
TUNER
1
Бутон HOME : Натиснете, за да преминете към
началния екран.
Български
HT-F4500_50_BUL_0530.indd 17
17 |
2013-05-30 오후 3:27:20
Настройки
2
Бутон RETURN ('): връщане към предишното
меню.
3
Бутон E (Въвеждане) / ПОСОКИ :
• Натиснете ▲▼◄►, за да местите курсора
или изберете елемент.
• Натиснете бутона E за активиране
на текущо избрания елемент или
потвърждаване на настройката.
4
Бутон EXIT: натиснете за изход от текущото
меню.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
BD Wise
BD Wise е най-новата функция за
свързване на Samsung.
Когато свържете продукт и
телевизор Samsung с BD чрез
HDMI и BD Wise е включен както
в компютъра, така и в продукта,
продуктът извежда видеосигнала
с разделителната способност и
кадровата скорост на Blu-ray/
DVD дискове.
Resolution
Позволява да зададете
изходящата разделителна
способност на HDMI видео
сигнал на BD Wise, Auto, 1080p,
1080i, 720p, 576p/480p. Цифрите
показват броя на редовете във
видео сигнала. Буквите i и p
показват съответно презредово и
прогресивно сканиране. Колкото
повече са редовете, толкова подобро е качеството.
Movie Frame
(24 Fs)
Задаването на настройка Авто на
функцията Филмови кадри (24Fs)
позволява на продукта да регулира
HDMI изходящия сигнал на продукта
на 24 кадъра в секунда автоматично,
за по-добро качество на картината,
ако продуктът е свързан към
съвместим с 24Fs телевизор.
• Можете да се наслаждавате на
функцията Филмови кадри (24Fs)
само при телевизори, които
поддържат тази скорост на кадрите.
• Функцията Филмови кадри
е налична, само когато
продуктът е в режим на изходна
разделителна способност HDMI
1080i или 1080p.
HDMI Color
Format
Позволява да зададете
настройките така, че цветовото
пространство за HDMI изход
да съвпада с възможностите
на свързаното устройство
(телевизор, монитор и т.н.).
HDMI Deep
Color
Позволява да изведете картината
от гнездото HDMI OUT с
дълбоки цветове. Дълбокият
цвят позволява по-точна
репрезентация на цветовете с
по-голяма дълбочина.
Progressive
Mode
Позволява подобряване на
качеството на картината при
гледане на DVD.
Бутонът E на предния панел на продукта може
да се използва за същите цели като бутона E на
дистанционното управление.
Подробна информация за функциите
Всяка функция, елемент от меню или индивидуална
опция е обяснена подробно на екрана. За да видите
обяснението, използвайте бутоните ▲▼◄►, за да
изберете функцията, елемента от менюто или опцията.
Обикновено обяснението се появява отдолу на
екрана. На тази страница започва кратко описание на
функциите на настройка. Допълнителна информация
за някои функции също се намира в Приложението на
това ръководство.
Функции за менюто Настройки
Display
3D Settings
TV Aspect
Ratio
Настройте 3D свързаните функции.
 3D Blu-ray Playback Mode: 3D
Blu-ray Playback Mode (3D режим
на възпроизвеждане на Blu-ray):
Изберете дали да изпълните
Bluray диск с 3D съдържание в
3D режим. Ако се придвижите в
началното меню или началното
меню на Smart Hub докато сте
в 3D режим, продуктът ще се
превключи автоматично на 2D
режим.
 Screen Size: Въведете размера
на телевизора, свързан към
продукта. Продуктът ще регулира
автоматично изходящия 3D
сигнал спрямо размера на екрана
на телевизора.
Позволява ви да регулирате
изходящия сигнал на продукта
към размера на екрана на
телевизора. Вж. стр. 16.
Audio
Speaker
Settings
Позволява да регулирате
настройките на предните
високоговорители и да
включвате и изключвате тестовия
тон, така че да изпробвате
високоговорителите.
| 18 Български
HT-F4500_50_BUL_0530.indd 18
2013-05-30 오후 3:27:24
Audio Return
Channel
Позволява ви да избирате кои
високоговорители искате да са
активни - или високоговорителите на
телевизора или високоговорителите
на домашното кино.
Позволява ви да насочвате
звука от телевизора към
високоговорителите на домашното
кино. Изисква HDMI връзка и
телевизор, съвместим с ARC (канал
за връщане на аудио).
• Когато каналът за връщане на
аудио е зададен на автоматично,
системата за домашно кино
автоматично избира или ARC,
или оптичен вход като аудио
източни, в зависимост от вашите
връзки. Ако е активен каналът
за връщане н аудио, оптичният
вход не работи.
Digital Output
Позволява ви да зададете
Цифровия изход да съвпада с
възможностите на AV приемника,
значи сте свързали продукта. За още
подробности вж. таблицата за избор
на цифров изход. (Вж. стр. 32)
Dynamic
Range Control
Позволява ви да прилагате
динамичен обхват, за да
контролирате Dolby Digital, Dolby
Digital Plus и Dolby True HD аудио.
 Auto: Автоматично контролира
динамичния обхват на Dolby
TrueHD аудио, на базата на
информация в Dolby TrueHD
саундтрака. Също така включва
динамичния обхват за Dolby Digital
и Dolby Digital Plus.
 Off: Оставя динамичния обхват
некомпресиран, като ви позволява
да чувате оригиналния звук.
 On: Включва динамичния обхват
за всички три Dolby формата. Потихите звуци стават по-силни и
силата на звука на силните звуци
се намалява.
Downmixing
Mode
Позволява да избирате метода на
смесване, който е съвместим с
вашата стерео система. Можете да
изберете продукта да смесва до
нормалното стерео или стерео,
съвместимо със съраунд.
Network
Wired
Network
Settings
Network Test
Network
Status
BD-Live
Internet
Connection
За повече информация относно
настройките на мрежата и
функциите на мрежата, вж.
"Мрежи и Интернет", започващо
на стр. 20.
Позволява ви да тествате
настройката на интернет
протокола, за да видите дали
работи правилно.
Позволява ви да проверявате дали
е установена връзка към мрежата
и има интернет.
Позволява ви да тествате
настройката на интернет
протокола, за да видите дали
работи правилно.
System
Initial Settings
Позволява ви да изпълните
повторно процедурата по
първоначалните настройки. Вж.
стр. 16 за подробности.
Anynet+
(HDMI-CEC)
Anynet+ е удобна функция, която
предлага свързани действия с други
продукти на Samsung, които имат
Anynet+ функция и ви позволява
да управлявате тези продукти с
едното дистанционно управление
на телевизора Samsung.
За да работите с тази функция,
трябва да свържете този продукт
към Anynet+ телевизор Samsung
посредством HDMI кабел.
BD Data
Management
Позволява ви да управлявате
изтеглено съдържание от Blu-ray
диск, който поддържа услугата
BD-Live. Можете да видите
информацията относно USB
устройството, което използвате,
или относно BD Live съхранението
на данни, включително мястото за
съхранение. Също така можете да
изтриете данните на BD Live и да
промените устройството.
Български
HT-F4500_50_BUL_0530.indd 19
Настройки
Speaker
Selection
Audio Sync
Когато продуктът е свързан
към цифров телевизор, ви
позволява да регулирате аудио
забавянето така, че аудиото да се
синхронизира с видеото. Можете
да зададете забавянето между 0 и
300 милисекунди.
04
 Level: позволява да регулирате
относителната сила на звука на всеки
високоговорител от 6 до -6 db.
Например, ако харесвате дълбоките
баси, можете да увеличите силата на
събуфера с 6 db.
 Distance: позволява ви да
регулирате относителното
разстояние на всеки
високоговорител от позицията
на слушане до 9 метра. Колкото
е по-голямо разстоянието,
толкова по-силен е звука от
високоговорителя.
 Test Tone: позволява ви да
стартирате функция за тестови
тон, така че да изпробвате вашите
настройки. Задаването на Test Tone
на On включва функцията за тестови
тон. Задаването й на Off я изключва.
19 |
2013-05-30 오후 3:27:25
Настройки
Вж. DivX® VOD регистрационния
код, за да закупите и изпълните
DivX® VOD съдържание.
DivX® Video
On Demand
Language
Можете да изберете предпочитания от вас език за
екранното меню, менюто на диска и др.
• Избраният език ще се появи само ако се
поддържа от диска.
Security
Мрежи и интернет
Когато свържете този продукт към мрежа, можете да
използвате базирани на мрежата услуги, например
BD-LIVE, както и да надстройвате софтуера, когато е
налична мрежова връзка.
Конфигуриране на мрежовата връзка
Преди да започнете, свържете се с вашия доставчик
на интернет услуги, за да проверите дали вашият IP
адрес е статичен или динамичен. Ако е динамичен,
препоръчваме да използвате автоматичната процедура
по-долу. Ако е статичен, трябва да използвате ръчната
процедура, която следва.
PIN кодът по подразбиране е 0000. Въведете PIN
кода по подразбиране за достъп до функцията за
защита, ако не сте създали свой собствен PIN код.
BD Parental
Rating
Предотвратете
възпроизвеждането на Blu-ray
дискове с категоризация, равна на
или над определена възрастова
категоризация, която въведете,
освен ако не е въведен PIN кодът.
DVD Parental
Rating
Предотвратява
възпроизвеждането на DVD
дискове с или над определена
цифрова категоризация освен ако
не се въведе PIN код.
Change PIN
Сменете 4-цифрения PIN код,
който се използва за достъп до
функциите за защита.
• Преди да започнете, се уверете, че продуктът е
свързан към маршрутизатора с мрежов кабел.
1.
От Началното меню изберете Settings и после
натиснете бутона E.
2.
3.
Изберете Network и натиснете бутона E.
4.
Натиснете бутона ► в менюто за настройка на
интернет протокола.
Натиснете бутона ▲▼, за да изберете Auto и след
това натиснете бутон
у
E.
E
Изберете Wired Network Settings, след което
натиснете бутона E.
Появява се екранът Wired Network Settings.
Settings
General
Time Zone
Автоматично
За да започнете процеса на конфигуриране, следвайте
тези стъпки:
Audio
Support
За повече информация за функцията
Надстр. софтуер вж. "Надстройка на
софтуера" на стр. 21.
Contact
Samsung
Предоставя информация за контакт за
помощ за вашето устройство.
Terms of
Service
Agreement
Вижте целия общ отказ от
отговорност по отношение на
съдържание и услуги на трети лица.
Reset
Всички настройки ще се върнат на
фабричните им стойности, освен
тези за мрежа. Защитната парола
по подразбиране е 0000.
Internet Protocol Setup : Auto
Network
IP Address
: 0
0
0
0
System
Subnet Mask
: 0
0
0
0
Language Gateway
: 0
0
0
0
Security DNS
: Auto
0
0
0
General
Software
Upgrade
Wired Network Settings
Display
Може да задавате часовата зона,
която е приложима за вашия регион.
: 0
DNS Server
Support
> Move
" Select
' Return
5.
Мрежовата функция попълва автоматично
стойностите за IP адрес, Подмрежова маска и т.н.
6.
След като мрежовата функция получи
стойностите, натиснете бутона RETURN (').
7.
Изберете Network Test и натиснете бутона E.
Системата за домашно кино утвърждава мрежова
връзка. Когато е готово, натиснете бутона
RETURN (').
| 20 Български
HT-F4500_50_BUL_0530.indd 20
2013-05-30 오후 3:27:26
1.
Ръчно
Settings
Wired Network Settings
Display
Audio
Internet Protocol Setup : Manual
: 0
Network
IP Address
System
Subnet Mask
0
0
0
: 255 255 255
0
Language Gateway
: 0
Security DNS
: Manual
General
: 0
DNS Server
0
0
0
0
0
0
Support
> Move
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
" Select
' Return
Следвайте първите четири стъпки в
автоматичната процедура, но изберете Manual
вместо Авто в стъпка 4.
Натиснете бутона ▼, за да отидете в първото
поле за въвеждане (IP адрес).
Използвайте цифровите бутони, за да въведете
числа.
Когато запълните всяко поле, използвайте бутона
►, за да се придвижите на следващото поле.
Можете също така да използвате и другите
бутони със стрелки, за да се придвижвате нагоре,
надолу и назад.
Въведете стойностите за IP Address, Subnet
Mask, и Gateway.
Натиснете бутона ▼, за да отидете в DNS.
Натиснете бутона ▼, за да отидете в първото
поле за въвеждане на DNS. Въведете цифрите,
както е описано по-горе.
8. Натиснете бутона RETURN (') на дистанционното
управление.
9. Изберете Network Test и натиснете бутона E.
Когато тестът завърши, натиснете RETURN (') за
изход до предишния екран.
10. Изберете Network Status и натиснете бутона E.
11. Появява се екранът Състояние мрежа. Продуктът
проверява мрежовата връзка и се свързва към
мрежата. Когато е готово, маркирайте OK и
натиснете бутона E.
Надстройка на софтуера
Менюто Надстр. софтуер позволява да актуализирате
софтуера за подобряване на работата и допълнителни
услуги.
• Никога не изключвайте продукта ръчно по време
на процеса на надстройка.
5.
Изберете един от следните методи:
• By Online
• By USB
• Auto Upgrade Notification
Натиснете бутона E.
По-долу са дадени указания за всеки метод.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Актуализирането ще завърши, когато продуктът
се изключи след рестартиране. Натиснете бутона
ВКЛЮЧВАНЕ, за да включите актуализирания
продукт и да го използвате. Никога не изключвайте
или включвайте продукта ръчно по време на
процеса на актуализация.
Samsung Electronics не поема правна отговорност
за неизправност на плейъра, причинена от
нестабилна интернет връзка или небрежност на
клиента по време на надстройката.
Ако искате да отмените надстройката, докато се
изтегля софтуерът, натиснете бутона E.
By Online
Вашият продукт трябва да е свързан с интернет, за
да използвате функцията Онлайн. Извадете всички
дискове, преди да започнете.
1. Изберете By Online и натиснете бутона E. Появява
се съобщението за свързване към сървъра.
2. Ще се появи изскачащо съобщение, ако е
налична актуализация, която ви пита дали искате
да актуализирате. Ако изберете Yes, продуктът
се изключва автоматично, включва се и започва
актуализирането.
| ВАЖНО |
Никога не изключвайте или включвайте ръчно
системата за домашно кино по време на надстройка
на софтуера.
3. Ще се появи изскачащ прозорец за напредък на
актуализирането. Когато то завърши, продуктът
ще се изключи автоматично.
4. Натиснете бутона ВКЛЮЧВАНЕ, за да включите
продукта.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Актуализирането ще завърши, когато продуктът
се изключи след рестартиране. Натиснете бутона
ВКЛЮЧВАНЕ, за да включите актуализирания
продукт и да го използвате.
Никога не изключвайте продукта ръчно по време
на процеса на актуализация.
Samsung Electronics не поема правна отговорност
за неизправност на плейъра, причинена от
нестабилна интернет връзка или небрежност на
клиента по време на надстройката.
Български
HT-F4500_50_BUL_0530.indd 21
Настройки
2.
3.
4.
От Началното меню изберете Settingsи после
натиснете бутона E.
Изберете Support и натиснете бутона E.
Изберете Software Upgrade и натиснете бутона E.
04
Ако имате статичен IP адрес или ако автоматичната
процедура не работи, трябва да въведете стойностите
за Мрежова настройка ръчно.
21 |
2013-05-30 오후 3:27:27
Настройки
By USB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Посетете www.samsung.com.
Щракнете върху SUPPORT в най-горната част на
страницата.
Въведете номера на модела на продукта в полето
за търсене. При въвеждане на номера на модела
ще се появи падащ списък със продукти, които
съответстват на въведените стойности.
Щракнете с левия бутон върху номера на модела
на продукта в падащия списък.
На страницата, която се появява, превъртете
надолу и щракнете върху Firmware Manuals &
Downloads.
Щракнете върху Firmware в центъра на страницата.
Щракнете върху иконата ZIP в колоната с
файлове в дясната страна на страницата.
Щракнете върху Send в изскачащия прозорец,
който се появява. Щракнете върху OK в изскачащия
прозорец, който се появява, за да изтеглите и
запишете файла на фърмуера на компютъра.
Разархивирайте zip архива на компютъра. Трябва да
имате папка със същото име като това на zip файла.
Копирайте файла на USB устройството с флаш памет.
Уверете се, че в продукта няма поставен диск,
след това поставете USB устройството с флаш
памет в USB порта на продукта.
В менюто на продукта отидете на Settings >
Support > Software Upgrade.
Изберете By USB.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
В продукта не бива да има поставен диск, когато
надстроявате софтуера, като използвате USB Host
извода.
Никога не изключвайте продукта ръчно по време
на процеса на актуализация.
Когато обновяването на софтуера завърши,
проверете подробностите за софтуера в менюто
Software Upgrade.
Auto Upgrade Notification
Ако продуктът ви е свързан към мрежа и включите
Известие за автоматично надстройване, продуктът
ще ви извести чрез изскачащо съобщение, ако има
налична нова версия на софтуера.
1. Включете вашия продукт.
2. От менюто за актуализация на софтуера задайте
Auto Upgrade Notification на On.
Ако има налична нова версия на софтуера,
продуктът ще ви уведоми с изскачащо съобщение.
3. За да актуализирате фърмуера, изберете Yes.
Продуктът автоматично ще се изключи, включи
отново и започне надстройката.
4. Ще се появи изскачащ прозорец за напредък на
актуализирането. Когато актуализирането завърши,
продуктът ще се изключи автоматично отново.
5. Натиснете бутона ВКЛЮЧВАНЕ, за да включите
продукта.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Актуализирането ще завърши, когато продуктът
се изключи след рестартиране. Натиснете бутона
ВКЛЮЧВАНЕ, за да включите актуализирания
продукт и да го използвате. Никога не изключвайте
или включвайте продукта ръчно по време на
процеса на актуализация.
Samsung Electronics не поема правна отговорност
за неизправност на продукта, причинена от
нестабилна интернет връзка или небрежност на
клиента по време на актуализацията.
Настройка на DLNA
DLNA позволява да изпълнявате музика, видео и
снимки на компютъра, като използвате вашия продукт.
За да използвате DLNA, трябва да свържете продукта с
компютъра през мрежата (вж. стр. 14) и да инсталирате
SAMSUNG PC Share Manager на компютъра.
За изтегляне на софтуера DLNA
За да използвате DLNA с вашия компютър, трябва да
инсталирате софтуера DLNA на компютъра. Може да
изтеглите компютърния софтуер и подробни инструкции
за използване на DLNA от уеб сайта Samsung.com.
1. Отидете на www.samsung.com.
2. Щракнете върху SUPPORT в най-горната част на
страницата.
3. Въведете номера на модела на продукта в полето
за търсене. При въвеждане на номера на модела
ще се появи падащ списък със продукти, които
съответстват на въведените стойности.
4. Щракнете с левия бутон върху номера на модела
на продукта в падащия списък.
5. На страницата, която се появява, превъртете
надолу и щракнете върху Firmware Manuals &
Downloads.
6. Щракнете върху раздела Software.
7. В този раздел щракнете върху иконата EXE
отдясно на реда DLNA.
8. Щракнете върху Send в изскачащия прозорец,
който се появява. Във втория изскачащ прозорец
щракнете върху Save File.
9. Намерете инсталационния файл на DLNA на
вашия диск и щракнете двукратно върху него.
10. В изскачащото меню, което се появява, щракнете
върху Run и следвайте инструкциите на екрана.
Изтеглете ръководството за инсталиране/инструкции
на DLNA от същия раздел Софтуер, като щракнете
върху съответния PDF символ в колоната с файлове
отдясно. Файлът в PDF формат ще се изтегли и отвори.
Следвайте указанията за инсталиране и настройка на
DLNA. Можете да видите и/или запишете файла.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
За да използвате DLNA с вашия смартфон, трябва да
свържете и настроите смартфона към същия рутер.
| 22 Български
HT-F4500_50_BUL_0610.indd 22
2013-06-10 오후 3:50:57
Media Play
Възпроизвеждане на файлове на
USB устройство
Отидете на началното меню.
3.
Натиснете бутона ◄►, за да изберете Yes, а
после натиснете бутона E.
4.
Натиснете ЧЕРВЕНИЯ (A) бутон.
В спрян режим свържете USB устройството с памет
към USB порта отпред на продукта. Ще се покаже
съобщението Do you want to access the device?.
Videos
Photos
Music
Settings
Media Play
1.
2.
05
Можете да възпроизвеждате мултимедийни файлове,
които се намират на свързано USB устройство.
6-1. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Videos,
Photos, Music и после натиснете бутона E.
7-1. Ако на екрана се показват файлове, преминете
към стъпка 8-1. Ако на екрана се показват папки
с файлове, използвайте бутоните ▲▼◄►, за
да изберете папка, натиснете E, след което
отидете към стъпка 8-1.
-1
8 . Използвайте бутоните ◄►▲▼, за да изберете
желания файл, който искате да гледате или
изпълните, и натиснете бутона E.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Възпроизвеждането на 3D файлове не се поддържа.
За да предотвратите възможната повреда на USB
паметта, трябва да премахнете USB устройството
безопасно чрез функцията Safely Remove USB.
Натиснете бутона HOME на началното меню и
изберете ЖЪЛТИЯ (C) бутон и натиснете бутона E.
Изпълняване на диск със съдържание,
записано от потребителя
CD
USB Flash Disk
App 2
App 3
a Change Device
CD
App 4
d View Devices
" Enter
5.
Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете USB памет
или USB флаш диск, и натиснете бутона E.
6.
Натиснете бутоните ▲▼◄►, за да изберете Videos,
Photos, Music и после натиснете бутона E.
7.
Ако на екрана се показват файлове, преминете
към стъпка 8. Ако на екрана се показват папки
с файлове, използвайте бутоните ▲▼◄►, за
да изберете папка, натиснете E, след което
отидете към стъпка 8.
8.
Използвайте бутоните ◄►▲▼, за да изберете
желания файл, който искате да гледате или
изпълните, и натиснете бутона E.
ИЛИ
4-1. Натиснете СИНИЯ (D) бутон.
у
Можете да изпълнявате мултимедийни файлове, които
сте записали на DVD или CD дискове.
1. Включете системата за домашно кино.
2. Отворете поставката за диска, поставете записан
от потребителя диск в поставката за диска, като
етикетът на диска сочи нагоре, след което затворете
поставката.
3. След като дискът се зареди, натиснете ЧЕРВЕНИЯ
(A) бутон.
4. Натиснете бутоните ▲▼◄►, за да изберете CD
или DVD, след което натиснете бутона E.
5. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Videos,
Photos, Music и после натиснете бутона E.
6. Ако на екрана се показват файлове, преминете
към стъпка 7. Ако на екрана се показват папки
с файлове, използвайте бутоните ▲▼◄►, за
да изберете папка, натиснете E, след което
отидете към стъпка 7.
7. Използвайте бутоните ◄►▲▼, за да изберете
желания файл, който искате да гледате или
изпълните, и натиснете бутона E.
ИЛИ
CD
App 1
USB Flash Disk
App 2
USB Flash Disk
Settings
App 3
App 4
d Home
" Enter
5-1. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете USB памет
или USB флаш диск, и натиснете бутона E.
3-1. След като дискът се зареди, натиснете СИНИЯ (D)
бутон.
4-1. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете CD или
DVD, след което натиснете бутона E.
5-1. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Videos,
Photos, Music и след това натиснете бутона E.
6-1. Ако на екрана се показват файлове, преминете
към стъпка 7-1. Ако на екрана се показват папки
с файлове, използвайте бутоните ▲▼◄►, за
да изберете папка, натиснете E, след което
отидете към стъпка 7-1.
7-1. Използвайте бутоните ◄►▲▼, за да изберете
желания файл, който искате да гледате или
изпълните, и натиснете бутона E.
Български
HT-F4500_50_BUL_0530.indd 23
23 |
2013-05-30 오후 3:27:30
Media Play
Възпроизвеждане на видео
дискове от търговската мрежа
Поставете диск в тавичката за дискове, като етикетът му
сочи нагоре, и затворете тавичката. Възпроизвеждането
започва автоматично. Ако възпроизвеждането не става
автоматично, отидете във Videos в началното меню, след
което натиснете бутона E.
В повечето случаи търговските видеоклипове ще покажат
меню на диска. За да възпроизведете филм на диск,
изберете Play в менюто на диска, след което натиснете E.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
За повече информация относно възпроизвеждането
на видеоклипове отидете на "Управление на
възпроизвеждането на видео" на тази стр.
Управление на
възпроизвеждането на видео
Можете да управлявате възпроизвеждането на видео
файлове на Blu-ray, DVD и CD дискове, както и на USB
устройства за съхранение. В зависимост от носителя,
някои функции, описани в това ръководство, може да
не са налични.
Бутони на дистанционното, които се
използват за възпроизвеждане на видео
0
POPUP
2
1
HOME
1.
По време на възпроизвеждането,
натиснете бутона REPEAT на
дистанционното управление.
2.
Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Off, Title, Chapter, All или Repeat A-B,
след това натиснете бутона E.
Repeat A-B
1.
Натиснете бутона E в точката, в
която искате да започне повторното
изпълнение (A).
2.
Натиснете бутона E в точката, в която
искате да спре повторното изпълнение (В).
3.
За да се върнете към нормално
възпроизвеждане, натиснете бутона
REPEAT.
REPEAT
3
1
Повторно възпроизвеждане
TITLE MENU
DISC MENU
SUBTITLE
2
Използване на менюто за диск/заглавие/
изскачащото меню и списъка със заглавия
• DISC MENU : по време на
възпроизвеждането, натиснете този бутон,
за да покажете на менюто на диска.
• TITLE MENU : по време на
възпроизвеждането, натиснете този бутон,
за да покажете на менюто на диска.
- Ако вашият диск има списък за
изпълнение, натиснете ЗЕЛЕНИЯ (B)
бутон, за да отидете в списъка.
• POPUP MENU : по време на
възпроизвеждането, натиснете този бутон,
за да покажете на изскачащото меню.
• DISC MENU или TITLE MENU : по време
на възпроизвеждането, натиснете този
бутон, за да покажете списъка със заглавия.
Бутони за управление на възпроизвеждането
В режим на търсене, бавно и постъпково
изпълнение продуктът не изпълнява звук.
• 6 : стартира възпроизвеждането.
• 5 : спира възпроизвеждането.
• 7 : поставя на пауза възпроизвеждането.
• Възпроизвеждане с бърза скорост :
по време на възпроизвеждане натиснете
бутона 3 или .
При всяко натискане на бутона 3 или ,
скоростта на възпроизвеждане се променя.
• Възпроизвеждане със забавена скорост
: в режим на пауза натиснете бутона .
При всяко натискане на бутона скоростта на възпроизвеждане се променя.
• Възпроизвеждане на стъпки : При всяко
натискане на бутона 7 се показва нов
кадър. При всяко натискане на бутона 7
се показва нов кадър.
• Възпроизвеждане с прескачане : по
време на възпроизвеждане натиснете
бутона 1 или 2.
При всяко натискане на бутона 1 или 2‚
дискът се премества на предишната или
следващата глава или файл.
3 4.
Натиснете бутона E.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
В зависимост от диска, екранът може да не
покаже всички опции за повтаряне.
Екранът може да не покаже веднага главата
и заглавието. Продължавайте да натискате
бутоните ▲▼, докато вашият избор се
появи в съответното поле.
За да се върнете към нормално
възпроизвеждане, натиснете отново бутона
REPEAT, натиснете бутоните ▲▼ , за да
изберете Off и после натиснете бутона E.
Екранът може да не покаже веднага
Повторение A-B. Продължавайте да
натискате бутоните ▲▼, докато Повторение
A-B се появи в съответното поле.
Трябва да зададете точка (B) поне 5 секунди
след точка (A).
| 24 Български
HT-F4500_50_BUL_0530.indd 24
2013-05-30 오후 3:27:35
Използване на менюто ИНСТРУМЕНТИ
Меню, което се появява само при
По време на изпълнение натиснете бутона TOOLS.
възпроизвеждане на файл
Playing Time
Изберете да се придвижите
към специфична точка на
възпроизвеждане. Използвайте
бутоните с цифри, за да въведете
точката на възпроизвеждане.
Repeat Mode
Изберете, за да повторите
определено заглавие, глава (само за
BD/DVD дискове) или маркирана част.
Picture
Settings
Изберете това за задаване на
режима на картината.
- Mode
 User : позволява да
регулирате отделно
функциите Brightness,
Contrast, Color и Sharpness.
 Dynamic : изберете тази
настройка за увеличаване на
Остротата.
 Normal : изберете тази
настройка за повечето
приложения за гледане.
 Movie : това е най-добрата
настройка за гледане на филми.
Audio Sync
Позволява ви да регулирате
забавянето на звука, за да се
синхронизира с картината. Можете
да зададете забавяне между 0 и
300 милисекунди.
Full Screen
Изберете това за задаване на
сцена на цял екран. Можете да
изберете Original, Mode1 (поголям) и Mode2 (най-голям).
Information
Проверете информацията за видео
файла.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
В зависимост от диска или устройството за
съхранение, менюто Инструменти може да е различно.
Възможно е да не се покажат всички опции.
Създаване на списък за
възпроизвеждане на видео
Можете да създадете списък за възпроизвеждане на
видеофайлове по начин, който е почти идентичен на
начина, по който създавате списък за възпроизвеждане
на музикални файлове. За инструкции вж. „Създаване на
списък за възпроизвеждане на музика" на страница 26.
Възпроизвеждане на предварително записани
аудио дискове от търговската мрежа
1.
Меню, което се появява само при
възпроизвеждане на BD/DVD
Chapter
Поставете аудио диск (CD-DA) или MP3 диск в
тавичката за диск.
• За Аудио CD (CD-DA), първият запис се
изпълнява автоматично. Записите от диска
се възпроизвеждат в реда, в който са били
записани върху диска.
• При един MP3 диск, натиснете бутоните ▲▼, за да
изберете
р Music,, следд това натиснете бутона
у
E.
E
Playlist
Изберете, за да се преместите на
глава, която искате да гледате.
TRACK
CKMode
001
Repeat
< Adjust
Изберете, за да зададете желания
аудио език.
TRACK 002
Subtitle
Изберете, за да зададете желания
език на субтитрите.
TRACK 004
_
Track
" Select
+
00:08 / 05:57
03:41
TRACK 005
2.
" Pause
05:57
' Return
04:07
03:17
TRACK 006
CD
+
04:27
TRACK 003
Изберете това, за да гледате
сцената под друг ъгъл. Опцията
за ъгъл показва наличните ъгли за
гледане (1/1, 1/2, 1/3 и т.н.).
BONUSVIEW Video
Изберете, за да зададете желаната
/ BONUSVIEW
опция за bonusview.
Audio
1/12
Tools
TRACK 001
Audio
Angle
Media Play
Ако филм или видеоклип има повече
от едно заглавие, отидете на или
изберете желаното заглавие.
05
Title
03:35
Tools
' Return
За да изпълните определен запис, използвайте
бутоните ▲▼ на дистанционното управление, за
да изберете запис, и после натиснете бутона E.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
За повече информация относно възпроизвеждането
на музика отидете на "Управление на
възпроизвеждането на музика" на страница 26.
Български
HT-F4500_50_BUL_0530.indd 25
25 |
2013-05-30 오후 3:27:37
Media Play
Управление на
възпроизвеждането на музика
2.
Натиснете бутоните ▲▼◄►, за да се придвижите
до желания файл, след което натиснете ЖЪЛТИЯ
(C) бутон, за да го изберете. Повторете тази
процедура,
за да добавите още файлове.
у
Можете да контролирате възпроизвеждането музика,
намираща се на DVD дискове, CD дискове и USB
устройства за съхранение.
Music
Бутони на дистанционното, които се
използват за възпроизвеждане на музика
RDS DISPLAY
1
TA
1
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
7
8
9
05:57
04:27
TRACK 003
TRACK 004
04:07
03:41
TRACK 005
TRACK 006
03:17
03:35
TRACK 007
TRACK 008
03:47
03:49
TRACK 009
CD
TITLE MENU
0
POPUP
2
3
4
3.
5
6
4.
1
ЦИФРОВИ бутони: по време на
възпроизвеждане на списък за изпълнение,
натиснете желания номер на запис. Избраният
запис се възпроизвежда.
2
Прескачане : по време на възпроизвеждане
натиснете бутона 1 или 2, за да се преместите
на предишния или следващия музикален запис.
3
Бутон 5 : спира запис.
4
Бързо възпроизвеждане (само за Audio
CD(CD-DA)) : По време на възпроизвеждане
натиснете бутона 3 или .
При всяко натискане на бутона 3 или ,
скоростта на възпроизвеждане се променя.
5
Бутон 7: поставя запис на пауза.
6
Бутон 6: възпроизвежда избраното изпълнение.
Повтаряне на песни
Можете да зададете на продукта да повтаря записите.
1. По време на изпълнение на музика натиснете
бутона TOOLS.
2. Използвайте бутона ◄►, за да изберете Off,
Track или One, All или Shuffle в Repeat Mode, и
после натиснете бутона E.
Създаване на списък за
възпроизвеждане на музика
1.
Ако възпроизвеждате музика от търговски CD или DVD
диск, натиснете 5 или RETURN ('). Ще се покаже
екранът с музикалния списък. Ако създавате списък за
възпроизвеждане от музика на създаден от потребителя
диск или USB устройство, достигнете музикалния
списък според описаното във "Възпроизвеждане
на файлове на USB устройство" на страница 23 или
"Изпълняване на диск със съдържание, записано от
потребителя" на страница 23.
5.
6.
2 files selected 1/2 Page
TRACK 002
03:53
DISC MENU
TRACK 002
TRACK 001
TRACK 010
03:45
Select  Jump page
' Return
За да премахнете файл от списъка за
възпроизвеждане, придвижете се до файла, след
което натиснете ЖЪЛТИЯ (C) бутон.
Натиснете бутона E, за да изпълните избрания файл.
Появява се екранът на списъка за възпроизвеждане.
За да преминете към Музикален списък,
натиснете 5 или бутона RETURN (').
За да се върнете обратно в списъка, натиснете
бутона E.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Може да създадете до 99 записа на един Аудио CD
(CD-DA).
Ако отидете в Музикалния списък от Списъка за
възпроизвеждане, след което се върнете в Списъка
за възпроизвеждане, Списъкът за възпроизвеждане
ще започне да се изпълнява отново отначало.
Контрол на възпроизвеждането
на снимки
Можете да контролирате възпроизвеждането на
снимки, намиращи се на DVD дискове, CD дискове и
USB устройства за съхранение.
Използване на менюто с инструменти
По време на изпълнение натиснете бутона TOOLS.
Start / Stop
Slide Show
Изберете, за да стартирате/поставите
на пауза слайдшоуто.
Slide Show
Speed
Изберете, за да стартирате/поставите
на пауза слайдшоуто.
Background
Music
Изберете това, ако искате да слушате
музика, докато гледате слайдшоу.
Zoom
Изберете, за да уголемите текущата
снимка. (Увеличаване до 4 пъти)
Rotate
Изберете това, ако искате да
завъртите текущата снимка. (Това ще
завърти снимката в посока на или
обратна на часовниковата стрелка.)
| 26 Български
HT-F4500_50_BUL_0530.indd 26
2013-05-30 오후 3:27:39
Information
Показва информация за снимката,
включително име, размер и т.н.
Можете да създадете списък за възпроизвеждане на
снимки по начин, който е почти идентичен на начина, по
който създавате списък за възпроизвеждане на музикални
файлове. За инструкции вж. „Създаване на списък за
възпроизвеждане на музика" на страница 26.
Слушане на радио
Използване на бутоните на
дистанционното управление
1.
2.
Натиснете бутона FUNCTION, за да изберете FM.
Настройте желаната станция.
• Предварителна настройка 1 : Натиснете бутона
5, за да изберете PRESET, и след това
натиснете бутона TUNING UP, DOWN, за да
изберете предварително настроена станция.
- Преди да преминете на предварително
настроени станции, трябва да добавите такива
в паметта на продукта. Вж. "Предварителна
настройка на станции" по-долу.
• Ръчна настройка: Натиснете бутона 5, за да
изберете MANUAL, и след това за натиснете
бутона TUNING UP, DOWN, за да извършите
настройка на по-ниска или на висока честота.
• Автоматична настройка: Натиснете бутона 5,
за да изберете MANUAL, и след това натиснете
и задръжте бутона TUNING UP, DOWN за
автоматично търсене на честотен обхват.
Задаване на Моно/Стерео
Натиснете бутона MO/ST.
• При всяко натискане на бутона се извършва
превключване на звука между СТЕРЕО и МОНО.
• В район със слаб сигнал изберете МОНО за по-ясно
приемане без смущения.
Предварителна настройка на станции
4.
Натиснете отново бутона TUNER MEMORY.
• Натиснете бутона TUNER MEMORY, преди
ЧИСЛО да изчезне от екрана.
• След като натиснете бутона TUNER MEMORY,
ЧИСЛО изчезва от дисплея и станцията се
запаметява в паметта.
5.
За да настроите предварително други станции,
повторете стъпки от 2 до 4.
• За да приемате предварително настроена
станция, натиснете TUNING UP, DOWN.
Media Play
Създаване на списък за
възпроизвеждане на снимки
Натиснете бутона TUNER MEMORY.
• На екрана се появява ЧИСЛО.
05
| ЗАБЕЛЕЖКА |
В зависимост от диска или устройството за
съхранение, менюто Инструменти може да е различно.
Възможно е да не се покажат всички опции.
За да активирате функцията за фонова музика, фото
файлът трябва да се намира на същия носител като
този на музикалния файл. Обаче качеството на звука
може да се повлияе от побитовата скорост на MP3
файла, размерът на снимката и методът на кодиране.
3.
За RDS излъчванията
Използване на RDS (Система за данни за
радиостанции) за приемане на FM станции
RDS дава възможност на FM станции да излъчват
допълнителен сигнал едновременно със сигнала за
обичайните им програми.
Например, станциите излъчват името си, както и
информация за типа програма, която предават, като
спорт, музика и др.
Когато сте настроили апарата на FM станция, която
предоставя услугата RDS, индикаторът RDS светва на
дисплея.
Описание на RDS функцията
• PTY (Тип програма) : Показва типа на излъчваната в
момента програма.
• PS NAME (Название на програмната услуга) :
Показва названието на излъчващата станция и се
състои от 8 знака.
• RT (Радио текст) : Декодира текст, излъчван от станцията
(ако има такъв) и се състои от максимум 64 знака.
• CT (Часово време) : Декодира реално часово време
от FM честотата. Възможно е някои станции да не
излъчват PTY, RT или CT информация, затова такава
не се показва във всички случаи.
• TA (Обява за трафик) : TA ON/OFF показва, че
уведомяването за трафик е в ход на изпълнение.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Възможно е RDS да не функционира правилно, ако
станцията, която слушате, не предава правилно
RDS сигнала или силата на сигнала е слаба.
За показване на RDS сигналите
На дисплея можете да видите RDS сигналите,
излъчвани от станцията.
Натиснете RDS DISPLAY, докато слушате FM станция.
Пример: Настройка на FM 89.10 в паметта.
1. Натиснете бутона FUNCTION, за да изберете FM.
2.
Натиснете бутона TUNING UP, DOWN, за да
изберете <89.10>.
Български
HT-F4500_50_BUL_0530.indd 27
27 |
2013-05-30 오후 3:27:42
Media Play
• При всяко натискане на бутона дисплеят се
променя, за да покаже следната информация :
PS NAME RT CT Честота
Докато се извършва търсене се
показва <PS NAME (Име на програмна
PS
услуга)>, а след това се показват
(Програмна
наименованията на станциите. <NO PS
услуга)
(Няма програмна услуга)> се показва,
ако няма излъчван сигнал.
RT
(Радио
текст)
Докато се извършва търсене, се
показва <RT (Радио текст)>, а след това
се показват текстовите съобщения,
излъчвани от станцията. <NO RT (Няма
радио текст)> се показва, ако няма
излъчван сигнал.
Честота
Честота на станцията (не-RDS услуга)
За знаците, показвани на дисплея
Когато дисплеят показва PS или RT сигнали, се
използват следните знаци.
• Дисплеят не прави разлика между главни и малки
букви и винаги показва главни букви.
• Дисплеят не може да показва букви с ударения:
напр.<A,> може да бъде различни <A’s> с ударения,
като напр. <À, Â, Ä, Á, Å и Ã.>
Индикация PTY (Тип програма) и функция
PTY-SEARCH (ТЪРСЕНЕ НА ТИП ПРОГРАМА)
Едно от преимуществата на RDS услугата е, че можете
да откриете конкретна програма от предварително
настроените канали, като посочите PTY кодове.
Търсене на програма с използване на
PTY кодове
1.
2.
3.
Използване на бутона TV SOUND
на дистанционното управление
Ако имате телевизор, който поддържа Anynet+ (HDMICEC), бутонът TV SOUND ви позволява да пренасочвате
звука от телевизора към високоговорителите на
системата за домашно кино или тези на телевизора. За да
използвате, следвайте тези стъпки:
1. Свържете HDMI кабела към телевизора и
системата за домашно кино. (Вж. стр. 15.)
2. Задайте Anynet+ (HDMI-CEC) на On в системата
за домашно кино и телевизора.
3. Натиснете бутона TV SOUND на дистанционното
управление. TV SOUND ON мига на предния
панел и после се сменя на D. IN.
• Когато TV SOUND е включено, звукът от
телевизора се извежда пред високоговорителите
на системата за домашно кино.
4. Натиснете отново бутона TV SOUND, за да
изключите звука на телевизора.
• Когато TV SOUND, звукът на телевизора
се извежда през високоговорителите на
свързания Anynet+ телевизор.
Преди да започнете!
• Функцията PTY Search (Търсене на тип програма)
е приложима само за предварително настроени
станции.
• За да спрете търсенето по всяко време в хода на
процеса, натиснете 5 по време на търсене.
• За следните стъпки има ограничение по време. Ако
настройката бъде отменена преди да завършите,
започнете отново от стъпка 1.
• Когато натискате бутоните на основното
дистанционно, уверете се, че сте избрали FM
станцията чрез основното дистанционно.
+
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
Натиснете бутона PTY SEARCH докато слушате
FM станция.
Натискайте бутона PTY- или PTY+, докато на
дисплея се покаже желания от вас PTY код.
• Дисплеят ви показва PTY кодовете, описани
вдясно.
Натиснете отново PTY SEARCH, докато PTY
кодът, избран в предишната стъпка, е още на
дисплея.
• Централното устройство претърсва 15
предварително настроени FM станции, спира,
когато намери избраната от вас, и настройва
апарата на тази станция.
Използване на TV SOUND:
1) Когато искате да слушате звука на телевизора
през високоговорителите на системата за
домашно кино.
2) Когато искате да слушате звука от USB устройство,
включено в телевизора, през високоговорителите
на системата за домашно кино.
ЗВУК НА ТЕЛЕВИЗОРА ВКЛ./ИЗКЛ.
поддържа спецификация
Свързан
телевизор
Anynet+
(HDMI-CEC)
поддържан
телевизор
Anynet+
(HDMI-CEC)
неподдържан
телевизор
Настройка за Звук на
Звук на
Anynet+
телевизора телевизора
(HDMI-CEC)
Вкл.
Изкл.
ВКЛ.
O
O
ИЗКЛ.
O
X
Не
функционира
O
X
| 28 Български
HT-F4500_50_BUL_0530.indd 28
2013-05-30 오후 3:27:43
Мрежови услуги
Използване на BD-LIVE™
2.
Конфигурирайте мрежовите настройки.
(Вж. стр. 20~21)
След като продуктът е свързан с мрежата, може да се
радвате на различно съдържание, свързано с филми,
като използвате съвместим с BD-LIVE диск.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Поставете USB памет в USB гнездото отпред на
продукта и после използвайте Управление на
BD данни, за да проверете оставащата памет.
Устройството с памет трябва да има поне 1GB
свободно място, за да побере услугите на BD-LIVE.
Изберете Settings на началния екран и натиснете
бутона E.
Изберете System и натиснете бутона E.
Изберете BD Data Management и после
натиснете бутона E.
Изберете Change Device, и натиснете бутона E.
DLNA ви дава възможност за достъп и за
възпроизвеждане на файлове, намиращи се на
компютъра ви, чрез системата за домашно кино.
Следвайте насоките в ръководството на потребителя
за DLNA, за да настроите DLNA на компютъра и
да обозначавате папки и файлове, които искате да
споделите със системата за домашно кино.
За да достигнете и да възпроизведете файлове,
намиращи се на компютъра, след като сте настроили
DLNA, следвайте тези стъпки:
1.
Включете компютъра, телевизора и системата за
домашно кино.
2.
Уверете се, че Споделения DLNA сървър се
изпълнява на копютъра.
3.
На системата за домашно кино натиснете СИНИЯ
(D) бутон (Преглед на устройства).
4.
Използвайте бутона ◄►, за да изберете своя
компютър в списъка с устройства.
5.
Изберете типа на файла, който искате да видите
или възпроизведете, (видео, снимки или музика),
след което натиснете E.
Използвайте бутона ▲%◄►, за да изберете
папката с типа файлове, който сте избрали,
след което натиснете E. Показва се Списък на
снимки.
Изберете USB Flash Disk и натиснете бутона E.
Поставете Blu-ray диск, който поддържа BD-LIVE.
6.
Изберете елемент от различните услуги на BDLIVE, предоставени от производителя на диска.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Изберете елемент от различните услуги на BD-LIVE,
предоставени от производителя на диска.
7.
Мрежови услуги
Свържете продукта към мрежата.
(Вж. стр. 14)
06
1.
Използване на DLNA
Изберете файла, който искате да видите или
възпроизведете, след което натиснете E.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Можете да създавате Списъци за възпроизвеждане
от файлове на компютъра по същия начин, по който
създавате списъци за възпроизвеждане от файлове,
намиращи се на USB устройства и дискове.
С няколко изключения можете да контролирате
възпроизвеждането на файловете на компютъра
по същия начин, по който контролирате
възпроизвеждането на файловете на USB
устройства и дискове.
Също така можете да получите достъп до файловете
на компютъра, като първо изберете Видеоклипове,
Снимки или Музика в началния екран, след което
изберете компютъра си от списъка с устройства,
който се показва.
Български
HT-F4500_50_BUL_0530.indd 29
29 |
2013-05-30 오후 3:27:45
Приложение
Допълнителна информация
Забележка
Връзки
HDMI OUT
• В зависимост от вашия телевизор, определени
разделителни способности на изходящия HDMI
сигнал може да не функционират.
• Трябва да имате HDMI връзка, за да се
наслаждавате на 3D технологията.
• Дългият HDMI кабел може да причини шум на
екрана. Ако това е така, задайте HDMI Deep Color
на Off в менюто.
Настройки
Настройки 3D
• Стандартните DVD дискове нямат BONUSVIEW
аудио и звукови ефекти при навигация.
• Някои Blu-ray дискове нямат BONUSVIEW аудио и
звукови ефекти при навигация.
• Тази конфигурация за цифров изходящ сигнал не засяга
аналоговото аудио (Л/Д) или изходящия HDMI сигнал
към вашия телевизор.
Тя засяга изходящия сигнал от оптичния изход и HDMI
изходящия сигнал при свързване към AV приемник.
• Ако изпълнявате аудио саундтрак тип MPEG,
независимо от избора на цифров изход (PCM или
Bitstream), аудио сигналът се извежда във формат PCM.
• Цифровият изход може да се активира, когато
Speaker Selection е зададено на TV Speaker.
BD-Live интернет връзка
• Интернет връзката може да е ограничена, когато
използвате BD-LIVE съдържание.
• За някои 3D дискове, за да спрете филм по време
на 3D възпроизвеждане, натиснете бутона 5
веднъж. Филмът спира и опцията за 3D режим се
деактивира. За да смените опция за 3D, когато
гледате 3D филм, натиснете веднъж бутона 5.
Появява се менюто Blu-ray. Натиснете отново
бутона 5, после изберете 3D Settings (Настройки
3D) в менюто Blu-ray.
• В зависимост от съдържанието и позицията на
картината на екрана на телевизора, може да
виждате вертикални черни ленти отляво, отдясно
и от двете страни.
Anynet+ (HDMI-CEC)
ТВ Размер
У-ние BD данни
• В зависимост от типа на диска, някои от
пропорциите може да не са достъпни.
• Ако изберете екранно съотношение различно
от екранното съотношение на вашия телевизор,
картината може да изглежда деформирана.
• Ако изберете 16:9 Original, телевизорът може да
покаже 4:3 Pillarbox (черни ленти отстрани на
картината).
• В режим на външна памет, възпроизвеждането на
диск ще бъде спряно, ако прекъснете връзката на
USB устройството по време на изпълнението.
• Поддържат се само онези USB устройства,
форматирани във файлова система FAT (DOS
8.3 издание).Препоръчваме да използвате USB
устройства, които поддържат USB 2.0 протокол с
4 MB/сек или по-висока скорост на писане/четене.
• Функцията Продължаване на възпроизвеждането
може да не работи след форматирането на
устройството за съхранение.
• Общият размер на У-ние BD данни може да се
различава, в зависимост от условията.
BD Wise (само за продукти на Samsung)
• Когато BD Wise е включен, настройката Резолюция
автоматично се задава на BD Wise и BD Wise се
появява в меню Резолюция.
• Ако продуктът е свързан с устройство, който не
поддържа BD Wise, не можете да използвате BD
Wise функцията.
• За правилното функциониране на BD Wise
включете всяко меню BD Wise на плейъра и
съответно на телевизора.
Цифров изход
• Уверете се, че сте избрали правилния Цифров изход
или няма да чувате никакъв звук или силен шум.
• Ако HDMI устройството (AV приемник, телевизор)
не е съвместимо с компресираните формати (Dolby
digital, DTS), аудио сигналът се възпроизвежда
като PCM.
• В зависимост от вашия телевизор, определени
разделителни способности на изходящия HDMI
сигнал няма да работят. Вж. ръководството за
потребителя на вашия телевизор.
• Тази функция не е достъпна, ако HDMI кабелът не
поддържа CEC.
• Ако вашият телевизор Samsung има лого Anynet+,
той поддържа функцията Anynet+ .
DivX® Video On Demand
• За повече информация относно DivX(R) VOD
посетете http://vod.divx.com.
Настр. високогов.
• Когато Speaker Selection е зададено на
TV Speaker, аудиото се произвежда от
високоговорителите на телевизора.
| 30 Български
HT-F4500_50_BUL_0530.indd 30
2013-05-30 오후 3:27:46
HDMI аудио
Media Play
• Когато Anynet+ (HDMI-CEC) е изкл., функцията за
връщане на аудио канал е неналична.
• Използването на HDMI, който не е сертифициран
за ARC (Канал връщане аудио) може да доведе до
проблеми със съвместимостта.
• Функцията ARC е налична, ако е свързан
съвместим с ARC телевизор.
• Ако системата е свързана към телевизор, който
е съвместим с BD Wise-compliant и BD Wise е
вкл., менюто с настройки на картината няма да се
покаже.
• Фоновата музика няма да работи освен ако
музикалният или фото файлът се намират на същия
носител. Също качеството на звука може да се
повлияе от побитовата скорост на MP3 файла,
размерът на снимката и методът на кодиране.
Приложение
Канал връщане аудио
Използване на бутона TOOLS при
възпроизвеждане на снимки
07
• Когато HDMI аудиото се извежда към
високоговорителите на телевизора, то
автоматично се понижава на 2-канално.
Възпроизвеждане на USB устройство с памет
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на видео файлове
• Видео файлове с високи побитови скорости от
20 Mbps или повече напрягат възможностите
на продукта и могат да спрат по време на
възпроизвеждане.
• Трябва да извадите USB устройството с памет
безопасно, като изпълните функцията Safely
Remove USB (Безопасно изваждане на USB),
за да предотвратите възможна повреда на USB
паметта. Натиснете бутона HOME, за да отидете на
началното меню, и изберете ЖЪЛТИЯ (C) бутон и
натиснете бутона E.
Избиране на аудио език
• Индикаторът ◄► няма да бъде показан на екрана,
ако разделът BONUSVIEW не съдържа настройки
за BONUSVIEW аудио.
• Наличните езици чрез функцията Аудио език
зависят от езиците, които са кодирани в диска.
Тази функция или определени езици могат да не
бъдат налични.
• Някои Blu-ray дискове могат да ви дадат
възможност да изберете PCM или Dolby digital
аудио запис на английски език.
Избиране на език за субтитрите
• В зависимост от Blu-ray/DVD диска, може да сте
в състояние да смените езика на субтитрите в
менюто Диск. Натиснете бутона DISC MENU.
• Тази функция зависи от това, какви субтитри са
кодирани на диска, като може да не работи с
всички Blu-ray/DVD дискове.
• Информация за основния/BONUSVIEW режим
се показва и ако Blu-ray диска има раздел
BONUSVIEW.
• Тази функция променя едновременно и основните,
и вторичните субтитри.
• Показва се броят съответно на основните и
вторични субтитри.
Възпроизвеждане на JPEG файлове
• Не може да уголемявате субтитрите и PG
графиката в режим на цял екран.
Български
HT-F4500_50_BUL_0530.indd 31
31 |
2013-05-30 오후 3:27:47
Приложение
Избор на цифров изходящ сигнал
Настройка
PCM
Връзка
Аудио поток
на Blu-ray
диск
Побитов поток
(прекодиран DTS)
Побитов поток
(прекодиран
Dolby D.)
AV приемник, който поддържа HDMI
PCM
До PCM 7.1 кан.
PCM
Dolby Digital
До PCM 5.1 кан.
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
До PCM 5.1 кан.
Dolby Digital Plus
Dolby
TrueHD
До PCM 5.1 кан.
Dolby TrueHD
DTS
До PCM 5.1 кан.
DTS
DTSHD High
Resolution
Audio
До PCM 7.1 кан.
DTS-HD High
Resolution Audio
DTS-HD
Master
Audio
До PCM 7.1 кан.
DTS-HD Master
Audio
PCM
Аудио поток
Dolby Digital
на DVD
DTS
Дефиниция
за Blu-ray
диск
Побитов поток
(необработен)
Всякакъв
DTS прекодиран
Прекодиран Dolby
Digital *
PCM 2-канален
PCM 2-канален
PCM 2-канален
PCM 2-канален
До PCM 5.1 кан.
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
До PCM 5.1 кан.
DTS
DTS
DTS
Декодира
основното аудио
и BONUSVIEW
аудиото заедно
в PCM аудио и
звукови ефекти при
навигация, после
кодира повторно
PCM аудиото в
DTS побитово
изпълнение.
Декодира
основното аудио
и BONUSVIEW
аудиото заедно
в PCM аудио и
звукови ефекти
при навигация,
после кодира
повторно PCM
аудиото в Dolby
digital побитово
изпълнение или
PCM.
Декодира
основното аудио
и BONUSVIEW
аудиото заедно
в PCM аудио и
добавя звукови
ефекти при
навигация.
Извежда само
основното аудио,
така че вашият
AV приемник
може да декодира
ауидо побитовото
изпълнение.
Няма да чувате
BONUSVIEW
аудиото и звукови
ефекти при
навигация.
 Ако източникът на пряко изпълнение е 2-канален или моно, настройката Прекодиран Dolby D не се прилага.
Изходът ще бъде 2-канален PCM.
Blu-ray дисковете могат да включват три аудио потока:
- Основно аудио: Аудио саундтракът на основната функция.
- BONUSVIEW аудио: Допълнителен саундтрак като коментари на режисьора или артистите.
- Звукови ефекти при навигация: Звукови ефекти, които се прилагат при придвижването в менюто на диска или
на филма. Звуковите ефекти при навигация са различни за всеки Blu-ray диск.
| 32 Български
HT-F4500_50_BUL_0530.indd 32
2013-05-30 오후 3:27:48
Разделителна способност според режима на изходящия сигнал
Настройка
BD Wise
Приложение
Изход
Възпроизвеждане на
DVD
07
Възпроизвеждане на Blu-ray диск/Електронно съдържание/
Цифрово съдържание
Режим HDMI
Електронно/
цифрово съдържание
Режим HDMI
Blu-ray диск
Разделителна способност
на Bluray диск
1080p@60F
480i
Макс. разделителна
способност на ТВ
Авто
Макс. разделителна способност на ТВ
1080p@60F
1080p@60F
-
1080p
-
1080p
Кадри на филм:
Авто (24 кадъра)
1080p@24F
-
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
Отстраняване на неизправности
Когато устройството не работи правилно, направете справка в долната таблица. Ако проблемът не е посочен подолу или ако инструкциите не помогнат, изключете устройството, извадете кабела от контакта и се свържете с
най-близкия оторизиран дилър или сервизен център на Samsung Electronics.
Проблем
Проверка/Действие за корекция
Не мога да извадя диска.
• Включен ли е добре захранващият кабел в контакта?
• Изключете захранването и след това го включете отново.
Възпроизвеждането не
започва.
• Проверете номера на регион на Blu-ray/DVD диска.
Blu-ray/DVD дискове, закупени в чужбина, е възможно да не могат да се възпроизвеждат.
• CD-ROM и DVD-ROM дискове не могат да се възпроизвеждат на това устройство.
• Проверете дали е зададено правилно ниво за родителски контрол.
Възпроизвеждането не
започва веднага след
натискане на бутон Play/
Pause.
• Не използвате ли диск, който е деформиран или с драскотини по повърхността?
• Избършете и почистете диска.
Не се чува звук.
• Системата за домашно кино не изпълнява звук при бързо възпроизвеждане, бавно
възпроизвеждане или постъпково възпроизвеждане.
• Свързани ли са правилно високоговорителите? Правилно ли сте персонализирали
настройките на високоговорителите?
• Не е ли дискът сериозно повреден?
Звук се чува
само от някои
високоговорители, а не
от всичките 6.
• При определени Blu-ray/DVD дискове звукът се извежда само от предните
високоговорители.
• Проверете свързани ли са правилно високоговорителите.
• Регулирайте силата на звука.
• Когато възпроизвеждате аудио от CD, радио или телевизора, уредът извежда
звука само през предните високоговорители.
Български
HT-F4500_50_BUL_0530.indd 33
33 |
2013-05-30 오후 3:27:48
Приложение
Проблем
Проверка/Действие за корекция
Dolby Digital 5,1-канален
съраунд звук не се
възпроизвежда.
• Има ли отбелязано "Dolby Digital 5,1 CH" на диска? Dolby Digital 5,1-канален
съраунд звук се възпроизвежда само ако дискът е записан с 5,1-канален звук.
• Правилно ли е зададен езика за аудио на Dolby Digital 5,1-канала в
информационния дисплей?
Дистанционното
управление не работи.
• Работите ли с дистанционното управление в рамките на работния му обхват и в рамките
на правилния ъгъл съобразно сензора?
• Изтощени ли са батериите?
• Дискът се върти, но
няма картина.
• Качеството на
картината е лошо и
картината е нестабилна.
•
•
•
•
Езикът за аудио и
субтитри не работи.
• Езикът за аудио и субтитри няма да работи при дискове, в които не е записан.
Не се появява екран с
меню дори след като е
избрана функция за меню.
• Не използвате ли диск, в който няма менюта?
Пропорциите на екрана
не могат да бъдат
променени.
Телевизорът включен ли е?
Свързани ли са правилно видео кабелите?
Не е ли дискът не замърсен или повреден?
Диск с лошо фабрично качество няма да може да се възпроизвежда.
• Можете да възпроизвеждате 16:9 Blu-ray/DVD дискове в режим 16:9 Wide
(Широк екран), режим 4:3 Letter Box (Кутия за писма), или 4:3 Pan - Scan
(Разтеглен) (с ленти отстрани или отгоре и отдолу), но 4:3 Blu-ray/DVD дискове
могат да се възпроизвеждат само в размер 4:3. Проверете на опаковката на Bluray диска и изберете подходяща функция.
Продуктът не работи.
• Натиснете и задръжте бутона 5 на дистанционното управление за 5 секунди
в режим на NO DISC (НЯМА ДИСК). Това ще нулира уреда.
- Използването на функцията RESET ще изтрие всички запаметени настройки.
Не използвайте тази функция, ако не е наложително.
Забравили сте
паролата за нивото
категоризация.
• Без поставен диск натиснете и задръжте бутона 5 на продукта за повече
от 5 секунди. На екрана се появява INIT и всички настройки се връщат към
стойностите по подразбиране.
След това натиснете бутона за ВКЛЮЧВАНЕ.
- Използването на функцията RESET ще изтрие всички запаметени настройки.
Не използвайте тази функция, ако не е наложително.
Не се приемат радио
предавания.
• Свързана ли е правилно антената?
• Ако входящият сигнал от антената е слаб, монтирайте външната FM антена на
място с добро приемане на сигнала.
Докато слушате телевизия
през продукта, не се чува
звук.
• Ако бутонът ОТВОРИ/ЗАТВОРИ ^ е натиснат, докато слушате аудио с
функциите D. IN или AUX, функциите на Blu-ray/DVD диска се включват, а
аудиото от телевизора се изключва.
"Not Available (Не е
налично)" се появява на
екрана.
• Функциите или действието не могат да се изпълнят в този момент, защото:
1. Софтуерът на Blu-ray/DVD диска ограничава това.
2. Софтуерът на Blu-ray диска/DVD диска не поддържа функцията (напр. ъгли).
3. Функцията не се предлага в момента.
4. Поискали сте номер на заглавие или глава или време на търсене извън наличния диапазон.
Ако HDMI изходящият
сигнал е зададен
на разделителна
способност, която
вашият телевизор не
може да поддържа
(например, 1080p),
възможно е да не
виждате картина на
телевизора.
• Натиснете бутона 5 на предния панел в продължение на повече от
5 секунди, без диск в устройството. Всички настройки се връщат към
фабричните.
| 34 Български
HT-F4500_50_BUL_0530.indd 34
2013-05-30 오후 3:27:49
Проблем
Проверка/Действие за корекция
• Проверете връзката между телевизора и HDMI гнездото на продукта.
• Проверете дали вашият телевизор поддържа разделителна способност
576p/480p/720p/1080i/1080p на входящия HDMI сигнал.
Ненормален екран на
HDMI изход.
• Ако на телевизора се появи смущение във формата на снеговалеж, това
означава, че телевизорът не поддържа HDCP (Широколентова цифрова защита
на съдържанието).
07
Няма HDMI изход.
Приложение
DLNA функция
Мога да виждам папки,
споделени чрез DLNA, но
не и файловете.
• DLNA показва само файлове, които съответстват на категориите Снимка, Музика и
Филм. Файлове, които не съответстват на тези категории, могат да не се покажат.
Видеоклипът се
възпроизвежда
насечено.
• Проверете дали мрежата е стабилна.
• Проверете дали е правилно свързан мрежовият кабел и дали мрежата не е
претоварена.
Връзката DLNA между
компютъра и продукта е
нестабилна.
• IP адресът под същата подмрежа трябва да е уникален, в противен случай
може да възникне IP сблъсък.
• Проверете дали няма активирана защитна стена.
Ако е така, деактивирайте я.
BD-LIVE
Не мога да се свърже
към сървъра на BD-LIVE.
• Проверете дали е успешна мрежовата връзка от функцията Network Status
(Състояние на мрежата).
• Проверете дали USB устройството с памет е свързано към продукта.
• Устройството с памет трябва да има поне 1GB свободно място, за да
побере услугите на BD-LIVE. Може да проверите наличната памет в BD Data
Management (Управление на BD данни) (Вж. стр. 30)
• Проверете дали менюто BD-LIVE интернет връзка е зададено на Allow (Разреши) (Всички).
• Ако по-горното не успее, свържете се с доставчика на съдържание, за да
актуализирате до най-новия фърмуер.
При използване на
услугата BD-LIVE се
появява грешка.
• Устройството с памет трябва да има поне 1 GB свободно място, за да побере
услугите на BD-LIVE.
Може да проверите наличната памет в Управление на BD данни (Вж. стр. 30)
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Когато бъдат възстановени фабричните настройки по подразбиране, всички данни от потребителя, записани в
BD данните, ще бъдат изтрити.
Български
HT-F4500_50_BUL_0530.indd 35
35 |
2013-05-30 오후 3:27:50
Приложение
Спецификации
Общи
FM Тунер
Тегло
2.3 кг
Размери
430 (Ш) x 55 (В) x 250 (Д) мм
Диапазон на работна
температура
+5°C до +35°C
Диапазон на работна влажност
10 % до 75 %
Съотношение сигнал/шум
55 dB
Полезна чувствителност
12 dB
Обща хармонична деформация
0.5 %
Видео
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Аудио
PCM многоканално аудио, побитово аудио, PCM аудио
Изходящ сигнал от преден
високоговорител
80W x 2 (3™)
Изходящ сигнал от централен
високоговорител
80W (3™)
Изходящ сигнал от съраунд
високоговорител
80W x 2 (3™)
Изходящ сигнал от събуфър
100W (3™)
HDMI
Усилвател
Аналогов вход : 20 Hz~20 kHz (±3 dB)
Честотен диапазон
Цифров вход : 20Hz~40kHz (±4 dB)
S/N съотношение
70 dB
Дискретизация на каналите
60 dB
Входна чувствителност
(AUX) 500mV
| 36 Български
HT-F4500_50_BUL_0530.indd 36
2013-05-30 오후 3:27:50
Съраунд
Централен
Събуфър
Импеданс
3™
3™
3™
3™
Честотна лента
140 Hz~20 kHz
140 Hz~20 kHz
140 Hz~20 kHz
40 Hz~160 Hz
Звуково
налягане на 87 dB/W/M
изходящ звук
87 dB/W/M
87 dB/W/M
88 dB/W/M
Номинална
входна
мощност
80W
80W
80W
100W
Максимална
входна
мощност
160W
160W
160W
200W
07
Приложение
Високоговорител
5.1-канална система високоговорители
Система
високоговорители Преден
HT-F4500
95.0 x 116.0 x 74.0 95.0 x 116.0 x 74.0 95.0 x 116.0 x 74.0 155.0 x 300.0 x 285.5
Размери
(Ш x В x Д)
(Единица: мм) 95.0 x 1112.0 x
74.5 (Основа на
стойката: 276 x
189)
HT-F4550
95.0 x 1112.0 x
74.5 (Основа на
стойката: 276 x
189)
227.0 x 95.0 x 74.0 155.0 x 300.0 x 285.5
HT-F4500
Тегло
(Единица: кг)
•
•
•
•
•
0.34
0.34
2.70
2.70
0.34
3.76
HT-F4550
0.51
3.76
Не се поддържат мрежови скорост равни на или по-ниски от 10Mbps.
Samsung Electronics Co., Ltd си запазва правото да променя спецификациите без предизвестие.
Теглото и размерите са приблизителни.
Конструкцията и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
За спецификациите на мощността и консумацията проверете етикета на продукта.
Български
HT-F4500_50_BUL_0530.indd 37
37 |
2013-05-30 오후 3:27:51
Свържете се с САМСУНГ Глобално
Ако имате въпроси или коментари относно продуктите на Самсунг, моля да се
свържете с центъра за обслужване на клиенти на САМСУНГ.
Area
` Europe
AUSTRIA
Contact Centre 
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
Web Site
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support
(Dutch)
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
051 331 999
www.samsung.com/support
BULGARIA 07001 33 11 , sharing cost
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
062 726 786
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
DENMARK 70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
GERMANY 0180 6 67267864*
www.samsung.com/de/support
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus
dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
www.samsung.com/gr/support
from land line
GREECE
(+30) 210 6897691 from mobile and land
line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
http://www.samsung.com/hu/
HUNGARY
0680PREMIUM (0680-773-648)
support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG 261 03 710
www.samsung.com/support
Area
MONTENEGRO
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Contact Centre 
020 405 888
080 697 267
090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/
Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
0034902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support
(German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
Правилно изхвърляне на батериите на този продукт
(Приложимо в страни със системи за разделно събиране на отпадъци)
Тази маркировка на батерията, ръководството или опаковката показва, че батериите на продукта
не трябва да се изхвърлят с останалите битови отпадъци в края на експлоатационния им период.
Присъствието на маркировки на химическите символи Hg, Cd или Pb показва, че батерията
съдържа живак, кадмий и олово над препоръчаните в Директива 2006/66 на ЕС стойности. Ако
батериите не се изхварлят правилно, тези субстанции могат да причинят вреда на човешкото здраве
или на околната среда.
За да се защити околната среда и да се стимулира рециклирането, отделяйте батериите от друти
типове отпадък и ги рециклирайте в местните центрове за връщане на батерии.
Правилно изхвърляне на този продукт (отпадъчно
електрическо и електронно оборудване)
(Приложимо в страни със системи за разделно събиране на отпадъци)
Тази маркировка на продукта, ръководството или опаковката показва, че продуктът и неговите електронни
аксесоари (напр. зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не трябва да се изхвърлят с останалите битови
отпадъци в края на експлоатационния им период.
За да се избегне възможна опасност за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне
на отпадъци, отделяйте тези продукти от останалите видове отпадъци и ги рециклирайте по отговорен начин,
за да съдействате за устойчивото повторно използване на суровините.
Битовите потребители трябва да се обърнат или към магазина, откъдето са закупили този уред, или към
местните власти, за подробна информация къде и как могат да предадат този уред за рециклиране, безопасно
за околната среда.
Потребителите от предприятията трябва да се обърнат към доставчика си и да проверят условията в договора
за покупка.
Този продукт и неговите електронни аксесоари не трябва да се смесват с други отпадъци на работното място.
HT-F4500_50_BUL_0212.indd 38
2014-02-12
10:03:37
HT-F4500
HT-F4550
5.1-kanalni Blu-ray™
sistem za kućnu zabavu
korisničko uputstvo
Zamislite mogućnosti
Hvala što ste kupili ovaj Samsungov proizvod.
Da dobijete kompletniju uslugu,
molimo da vaš proizvod registrujete na
www.samsung.com/register
HT-F4500_50_SER_0530.indd 1
2013-05-30 오후 3:52:47
Sigurnosne Informacije
Upozorenje
DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU),
UNUTRA NEMA DELOVA KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. SERVISIRANJE POVERITE KVALIFIKOVANOM
OSOBLJU SERVISA.
OPREZ
OPASNOST OD
ELEKTRIČNOG UDARA
NE OTVARATI
Ovaj simbol ukazuje na
“opasan napon” u proizvodu
koji predstavlja opasnost od
električnog udara ili telesne
povrede.
OPREZ: DA BISTE SPREČILI
ELEKTRIČNI UDAR, ŠIROKI KONTAKT
UTIKAČA USKLADITESA ŠIROKIM
KONTAKTOM UTIČNICE I UMETNITE DO
KRAJA.
UPOZORENJE
• Da biste smanjili opasnost od požara ili električnog
udara, ne izlažite ovaj proizvod kiši ili vlazi.
OPREZ
• Aparat se ne sme uranjati ili prskati; na aparat se ne
smeju stavljati predmeti napunjeni vodom, kao što su
vaze.
• Mrežni utikač se koristi za iskopčavanje uređaja i mora
da bude slobodan u svakom trenutku.
• Ovaj aparat mora uvek da bude povezan na AC
utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem.
• Da biste iskopčali aparat sa električne mreže, morate
izvući utikač iz mrežne utičnice, pa će mrežni utikač biti
slobodan.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Ovaj simbol ukazuje na važna
uputstva koja se dobijaju uz ovaj
proizvod.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
Ovaj CD plejer je klasifikovan kao LASERSKI proizvod
KLASE 1.
Upotreba kontrola, podešavanja ili izvršavanje procedura,
osim onih koje nisu ovde navedene, može dovesti do
izlaganja opasnom zračenju.
OPREZ
• NEVIDLJIVO LASERSKO ZRAČENJE AKO SE UREĐAJ
OTVORI I ONEMOGUĆE ZAŠTITE, IZBEGAVAJTE
IZLAGANJE ZRAKU.
| 2 Srpski
HT-F4500_50_SER_0530.indd 2
2013-05-30 오후 3:52:59
Čuvanje i rukovanje diskom
• Ne izlažite aparat kapanju ili prskanju. Ne stavljajte na
aparat predmete napunjene tečnostima, kao što su
vaze.
• Da biste potpuno isključili ovaj aparat, morate izvući
utikač iz zidne utičnice. Zbog toga utikač mora u
svakom trenutku da bude pristupačan.
• Ne dodirujte utikač vlažnim rukama. To može
prouzrokovati električni udar.
• Ne priključujte više električnih uređaja na istu zidnu
utičnicu. Preopterećenje utičnice može prouzrokovati
njeno pregrevanje i usled toga požar.
• Pre povezivanja drugih komponenata na ovaj proizvod,
morate prvo da ih isključite.
• Ako proizvod iznenada premestite sa hladnog na toplo
mesto, može doći do kondenzacije na radnim delovima
i sočivima i izazvati abnormalnu reprodukciju diska.
Ako se to desi, isključite proizvod iz struje, sačekajte
dva sata, a zatim priključujte utikač na mrežnu utičnicu.
Zatim stavite disk i ponovo pokušajte reprodukciju.
Proizvedeno pod licencom
Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic i dupli-D
simbol su zaštitni znaci Dolby
Laboratories.
Proizvedeno pod
licencom američkog
patenta br.: 5,956,674;
5,974,380; 6,226,616;
6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929;
7,212,872 i drugih američkih i svetskih patenata
koji su potvrđeni ili čekaju na potvrđivanje. DTS-HD,
njegov simbol i DTSHD i njegov simbol su registrovani
zaštitni znaci, a DTS-HD Master Audio | Essential je
zaštitni znak kompanije DTS, Inc. Proizvod sadrži
softver. © DTS, Inc. Sva prava zadržana.
O DIVX VIDEO FORMATU:
DivX® je digitalni video format
koji je kreirala kompanija DivX,
LLC, podružnica korporacije
Rovi Corporation. Ovo je uređaj sa zvaničnim
certifikatom DivX Certified® koji reprodukuje DivX
video. Više informacija i softverske alate za konverziju
vaših datoteka u DivX video zapise potražite na www.
divx.com.
O DIVX FORMATU VIDEO ZAPISA NA ZAHTEV:
Ovaj uređaj sa certifikatom DivX Certified® mora da
bude registrovan da bi mogao reprodukovati filmove
kupljene u DivX formatu video zapisa na zahtev (VOD),
Da biste dobili registracioni kod, pronađite DivX VOD
deo u meniju za podešavanje uređaja. Idite na vod.
divx.xom da biste saznali kako da završite proces
registracije.
DivX Certified® za reprodukciju DivX® video zapisa
do HD 1080p, uključujući i premium sadržaj.
DivX®, DivX Certified® i slični logotipi su zaštićeni
znaci korporacije Rovi Corporation ili njenih
podružnica i koriste se pod licencom. Pokriven jednim
ili više sledećih patenata izdatih u SAD-u: 7,295,673;
7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
Srpski
HT-F4500_50_SER_0530.indd 3
Sigurnosne Informacije
Mere opreza pri rukovanju
Licenca
01
• Držanje diskova
- Otisci prstiju ili male ogrebotine na
disku mogu da smanje kvalitet zvuka i
slike ili da prouzrokuju preskakanje.
- Izbegavajte dodirivanje površine diska na kojoj su
snimljeni podaci.
- Uvek držite disk za ivice da biste izbegli ostavljanje
otisaka prstiju na površini diska.
- Ne lepite papir ili traku na disk.
• Čišćenje diskova
- Ako na površini diska postoje otisci
prstiju ili prljavština, očistite ga blagom
sapunicom i obrišite mekom tkaninom.
- Prilikom čišćenja nežno brišite od
centra ka spoljnom obodu diska.
- Čuvanje diska
 Ne čuvajte na direktnoj sunčevoj svetlosti.
 Čuvajte u hladnom provetrenom prostoru.
 Čuvajte u čistom zaštitnom omotu i skladištite
uspravno.
• Ako proizvod pravi abnormalnu buku, miris goretine
ili dim, odmah ga isključite putem prekidača za
uključivanje i isključivanje i izvucite utikač iz zidne
utičnice. Zatim se obratite najbližem servisnom centru
za tehničku pomoć. Ne koristite tada ovaj proizvod.
Korišćenje takvog proizvoda može izazvati požar ili
električni udar.
• Da biste potpuno isključili ovaj aparat, morate izvući
utikač iz zidne utičnice. Zbog toga utikač mora u
svakom trenutku da bude pristupačan.
3|
2013-05-30 오후 3:53:00
Sigurnosne Informacije
HDMI, High-Definition
Multimedia Interface i
HDMI logotip su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni
znaci HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim zemljama.
DLNA®, DLNA logotip i DLNA
CERTIFIED® su zaštitni znaci,
oznake usluga ili oznake certifikacije kompanije Digital
Living Network Alliance.
Oracle i Java su registrovani zaštitni znaci
kompanije Oracle i/ili njenih filijala. Ostala
imena mogu biti zaštitni znaci njihovih
vlasnika.
Ovaj proizvod obuhvata tehnologiju zaštite od kopiranja
koja je zaštićena pravom na osnovu S.A.D. patenata i
drugih prava na intelektualnu svojinu korporacije Rovi.
Reinženjering i demontaža su zabranjeni.
Blu-ray Disc™, Blu-ray™ i logotipi su zaštitni znaci Bluray Disc Association.
Ovaj proizvod koristi Cinavia tehnologiju za ograničenje
upotrebe neovlašćenih kopija nekih komercijalno
proizvedenih filmova i video zapisa i zvučnih zapisa.
Kada se otkrije upotreba neovlašćene kopije, prikazaće
se poruka i reprodukcija ili će kopiranje biti prekinuto.
Više informacija o Cinavia tehnologiji dostupne su na
internet informacionom centru za potrošače Cinavia
na adresi http://www.cinavia.com. Da biste zatražili
dodatne informacije o Cinavia-i putem pošte, pošaljite
razglednicu sa vaše e-adrese: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, SAD.”
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju u vlasništvu pod
licencom kompanije Verance Corporation i zaštićen je
američkim patentom 7,369,677 i drugim američkim i
svetskim patentima koji su potvrđeni ili su na čekanju,
kao i zaštitom autorskih prava i poslovne tajne za
određene aspekte takve tehnologije. Cinavia je zaštitni
znak kompanije Verance Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava
zadržana od strane kompanije Verance. Reinženjering ili
demontaža su zabranjeni.
- Obaveštenje o licenci za softver sa otvorenim kodom:
U slučaju da se koristi softver sa otvorenim kodom,
licence za softver sa otvorenim kodom dostupne su u
meniju proizvoda.
Korišćenje 3D funkcije
VAŽNE ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE INFORMACIJE
ZA 3D SLIKE.
Treba da pročitate i razumete sledeće sigurnosne
informacije pre korišćenja 3D funkcije.
• Neki gledaoci mogu da osete nelagodnost prilikom
gledanja 3D televizije, npr. vrtoglavicu, mučninu i
glavobolju. Ako osetite bilo koji od tih simptoma,
prekinite sa gledanjem 3D televizije, skinite 3D aktivne
naočare i odmorite se.
• Gledanje 3D slika u dužem periodu može izazvati
naprezanje očiju. Ako osetite naprezanje očiju, prekinite
sa gledanjem 3D televizije, skinite 3D aktivne naočare i
odmorite se.
• Odgovorna odrasla osoba treba često da proverava
decu koja koriste 3D funkciju. Ako postoje bilo kakve
naznake o zamoru očiju, glavobolji, vrtoglavici ili
mučnini neka dete prekine gledanje 3D televizije i
odmori se.
• Ne koristite 3D aktivne naočare u druge svrhe (kao
naočare za vid, naočare za sunce, zaštitne naočare,
itd.)
• Nemojte koristiti 3D funkcije ili 3D aktivne naočare
dok hodate ili se krećete. Korišćenje 3D funkcije ili 3D
aktivnih naočara za vreme kretanja može da dovede
do toga da udarate u predmete, da se sapletete i/ili
padnete, kao i do teških povreda.
• Ako želite da uživate u 3D sadržaju, povežite 3D uređaj
(3D kompatibilan AV prijemnik ili TV) na HDMI OUT
priključak proizvoda korišćenjem HDMI kabla velike
brzine. Stavite 3D naočare pre reprodukovanja 3D
sadržaja.
• Proizvod šalje 3D signale samo putem HDMI kabla koji
je povezan na HDMI OUT priključak.
• Budući da je rezolucija video signala u modu 3D
reprodukcije fiksirana na rezoluciju originalnog 3D
videa, rezoluciju ne možete da promenite onako kako
želite.
• Neke funkcije kao što su BD Wise, podešavanje
dijagonale i rezolucije ekrana, možda neće pravilno
funkcionisati u modu 3D reprodukcije.
• Za pravilnu isporuku 3D signala morate koristiti HDMI
kabl za velike brzine.
• Kada gledate 3D slike, udaljite se od televizora
najmanje za tri širine ekrana. Na primer, ako imate
ekran dijagonale 46 inča, udaljite se od ekrana 138
inča (3,5 metara),
- Za najbolju 3D sliku, 3D video ekran postavite u visini
očiju.
• Ako je proizvod povezan sa nekim 3D uređajima, 3D
efekat možda neće pravilno funkcionisati.
• Ovaj proizvod ne vrši konverziju 2D sadržaja u 3D.
• “Blu-ray 3D” i “Blu-ray 3D” logotip su zaštitni znaci Bluray Disc Association.
| 4 Srpski
HT-F4500_50_SER_0530.indd 4
2013-05-30 오후 3:53:01
Autorsko pravo
Reprodukcija datoteka sa USB uređaja
Reprodukcija diska sa snimljenim sadržajem korisnika
Reprodukcija komercijalnih video diskova
Kontrola video reprodukcije
Reprodukcija snimljenih komercijalnih audio diskova
Kontrola reprodukcije muzike
Kontrola reprodukcije fotografija
Slušanje radija
Korišćenje tastera TV SOUND na daljinskom
upravljaču
Sigurnosne Informacije
23
23
24
24
25
26
26
27
28
01
© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Sva prava zadržana. Ovo korisničko uputstvo ili njegovi
delovi ne mogu se umnožavati bez prethodnog pisanog
odobrenja Samsung Electronics Co., Ltd.
REPRODUKCIJA MEDIJA
MREŽNI SERVISI
Sadržaj
29 Korišćenje BD-LIVE™
29 Korišćenje DLNA
SIGURNOSNE INFORMACIJE
DODATAK
2
3
3
3
4
5
Upozorenje
Čuvanje i rukovanje diskom
Mere opreza pri rukovanju
Licenca
Korišćenje 3D funkcije
Autorsko pravo
POČETAK
6
7
9
10
10
11
Disk i kompatibilnost formata
Oznake diskova koje proizvod može reprodukovati
Pribor
Prednja ploča
Zadnja ploča
Daljinski upravljač
POVEZIVANJA
12 Povezivanje zvučnika
14 Povezivanje mrežnog rutera
15 Povezivanje sa televizorom/spoljnim uređajima
30 Dodatne informacije
33 Rešavanje problema
36 Specifikacije
 Slike i ilustracije koje su upotrebljene u
ovom korisničkom uputstvu date su samo
kao reference i mogu se razlikovati od vašeg
proizvoda.
 Administrativni troškovi mogu biti naplaćeni
ako je:
a. tehničar pozvan u vaš dom na vaš zahtev
i ako proizvod nije u kvaru (tj. kada niste
pročitali ovo korisničko uputstvo),
b. vi donesete uređaj u servisni centar, a
proizvod nije u kvaru (tj. kada niste pročitali
ovo korisničko uputstvo),
 Iznos tih administrativnih troškova biće vam
saopšten pre obavljanja bilo kakvih radova ili
kućne posete.
PODEŠAVANJA
16
17
17
18
20
21
22
Procedura početnog podešavanja
Početni ekran
Pristupanje ekranu za podešavanja
Funkcije menija Podešavanja
Mreže i Internet
Nadogradnja softvera
Podešavanje DLNA
Srpski
HT-F4500_50_SER_0530.indd 5
5|
2013-05-30 오후 3:53:01
Početak
Disk i kompatibilnost formata
Tipovi diskova i sadržaji koje vaš proizvod može reprodukovati
Mediji
Tip diska
Blu-ray disk
3D Blu-ray disk
VIDEO
Detalji
BD-ROM ili BD-RE/-R disk snimljen u BD-RE formatu.
DVD-VIDEO, DVD-RW,
DVD-R, DVD+RW,
DVD+R
DVD-VIDEO, snimljeni i finalizovani DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R
diskovi, ili USB memorijskim medijima na kojima se nalaze DivX, MKV,
MP4 sadržaji.
MUZIKA
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Muzika snimljena na CD-RW/-R, DVD-RW/-R i BD-RE/-R diskovima ili
USB memorijskim medijima na kojima se nalaze MP3 ili WMA sadržaji.
FOTOGRAFIJA
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Muzika snimljena na CD-RW/-R, DVD-RW/-R i BD-RE/-R diskovima ili
USB memorijskim medijima na kojima se nalaze JPEG sadržaji.
| NAPOMENA |
Ovaj proizvod možda neće reprodukovati neke CD-RW/-R i DVD-R diskove zbog tipa diska ili uslova snimanja.
Ako DVD-RW/-R diskovi nisu ispravno snimljeni u DVD video formatu, neće moći da se reprodukuju.
Vaš proizvod neće reprodukovati sadržaj koji je snimljen na DVD-R uređaju sa bitskom brzinom većom od 10 Mb/s.
Vaš proizvod neće reprodukovati sadržaj koji je snimljen na BD-R ili USB uređaju sa bitskom brzinom većom od 30
Mb/s.
Reprodukcija možda neće uspeti sa nekim tipovima diskova ili kada koristite specifične operacije, kao što su promena
ugla ili podešavanje proporcija slike. Informacije o diskovima su detaljno navedene na kutiji diska. Pogledajte ako je
neophodno.
Kada reprodukujete BD-J naslov, učitavanje može trajati duže nego kod običnih naslova ili će se neke funkcije vršiti
sporije.
Tipovi diskova koje vaš proizvod ne može reprodukovati
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/MVDisc,
itd.
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(osim CD lejera)
• DVD-RW(VR mode)
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD (CDG diskovi reprodukuju
samo audio sadržaje, ne
reprodukuju grafiku),
• 3,9 GB DVD-R diskovi za
autorizaciju.
| NAPOMENA |
Ovaj proizvod možda neće reagovati na sve komande za rad zato što neki Blu-ray, DVD ili CD diskovi dozvoljavaju
određene ili ograničene operacije i mogućnosti tokom reprodukcije. Molimo da imate na umu da to nije greška u
proizvodu.
Samsung ne može garantovati da će ovaj proizvod reprodukovati svaki disk sa Blu-ray, DVD ili CD logotipom jer se
formati diskova razvijaju, i problemi i greške se mogu javiti pri pravljenju softvera za Blu-ray diskove, DVD i CD i/ili
proizvodnji diskova.
Molimo da kontaktirate SAMSUNG centar za brigu o korisnicima ukoliko imate pitanja ili naiđete na poteškoću pri
reprodukciji Blu-ray diska, DVD ili CD diskova u ovom proizvodu. Takođe, u ovom korisničkom uputstvu možete naći i
dodatne informacije o ograničenjima reprodukcije.
Neki komercijalni diskovi i DVD diskovi koji su kupljeni van vašeg regiona možda neće moći da se reprodukuju na
ovom proizvodu.
| 6 Srpski
HT-F4500_50_SER_0530.indd 6
2013-05-30 오후 3:53:02
Kod regiona
Kod
regiona
Oblast
A
Severna Amerika, Centralna
Amerika, Južna Amerika,
Koreja, Japan, Tajvan, Hong
Kong i Jugoistočna Azija.
B
Evropa, Grenland, Francuske
teritorije, Bliski istok, Afrika,
Australija i Novi Zeland.
C
Indija, Kina, Rusija, Centralna i
Južna Azija.
1
SAD, Teritorije SAD-a i Kanada
2
Evropa, Japan, Bliski istok,
Egipat, Afrika, Grenland
3
Tajvan, Koreja, Filipini,
Indonezija, Hong Kong
4
Meksiko, Južna Amerika,
Centralna Amerika, Australija,
Novi Zeland, Pacifička ostrva,
Karibi
Blu-ray disk
DVD-VIDEO
5
Rusija, Istočna Evropa, Indija,
Severna Koreja, Mongolija
6
Kina
| NAPOMENA |
Ako broj regiona Blu-ray diska/DVD diskova ne
odgovara broju regiona ovog proizvoda, proizvod ne
može da reprodukuje takav disk.
Početak
Tip diska
Oznake diskova koje proizvod
može reprodukovati
02
Proizvod i diskovi su kodirani prema regionu.
Ti kodovi regiona moraju da se slažu kako bi disk mogao
da se reprodukuje. Ukoliko se kodovi ne poklapaju, disk
se neće reprodukovati.
Regionalni broj ovog proizvoda je prikazan na zadnjoj
ploči proizvoda.
Blu-ray disk
BD-LIVE
Dolby
DTS
3D Blu-ray disk
DivX
PAL televizijski sistem u
Ujedinjenom Kraljevstvu,
Francuskoj, Nemačkoj, itd.
Java
Podržani formati
Podrška muzičkih datoteka
Sufiks
datoteke
Sadržaj
Audio
kodek
Podržani opseg
*.mp3
MP3
MP3
-
WMA
* Brzine
semplovanja (u
kHz) - 8, 11, 16,
22, 32, 44,1, 48
* Bitske brzine –
Sve bitske brzine
u opsegu od 5 kb/
s do 384 kb/s
*.wma
WMA
Srpski
HT-F4500_50_SER_0530.indd 7
7|
2013-05-30 오후 3:53:03
Početak
Podrška za datoteke slika
Sufiks datoteke
Tip
*.jpg
*.jpeg
*.jpe
JPEG
*.png
PNG
Rezolucija
15360x8640
Podrška video datoteka
Sufiks datoteke
Sadržaj
Video kodek
Audio kodek
*.avi
AVI
DivX 3.11/4/5/6
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
MP3, Dolby Digital, DTS,
WMA, PCM
*.mkv
MKV
VC-1 AP
DivX 5/6
H.264 BP/MP/HP
MP3, Dolby Digital, DTS
*.wmv
WMV
(wmv9)
VC-1 AP
VC-1 SM
WMA
*.mp4
MP4
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
AAC
*.mpg
*.mpeg
PS
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
MP1, 2
Dolby Digital, DTS
Rezolucija
1920x1080
 Ograničenja
- Čak i kada je datoteka kodirana gore navedenim podržanim kodekom, moguće je da se datoteka ne reprodukuje ako
postoji problem sa sadržajem.
- Normalna reprodukcija nije zagarantovana ako je informacija sadržaja datoteke pogrešna ili ako je sama datoteka
oštećena.
- Kod datoteka koje imaju veću bitsku brzinu/brzinu kadrova od standardne može da dođe do prekida pri reprodukciji
zvuka/video zapisa.
- Funkcija pretraživanja (preskakanja) nije dostupna ako je tabela indeksiranja datoteke oštećena.
 Video dekoder
- Podržava protokol H.264 do nivoa 4.1 i AVCHD
- Ne podržava H.264 FMO/ASO/RS i VC1 SP/MP/AP L4
- MPEG4 SP, ASP :
Ispod 1280 x 720: maks. 60 kadrova
Iznad 1280 x 720: maks. 30 kadrova
- Ne podržava GMC 2 ili više
 Audio dekoder
- Podržava WMA 7, 8, 9 i STD
- Ne podržava WMA frekvenciju semplovanja od 220/50 Hz mono.
- AAC: maksimalna frekvencija semplovanja: 96 KHz (8, 11, 12, 16, 22,24, 32,44.1, 48, 64, 88.2, 96) Maksimalna
bitska brzina: 320 kb/s
Podržani DivX formati za fajlove titlova
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
| 8 Srpski
HT-F4500_50_SER_0530.indd 8
2013-05-30 오후 3:53:05
AVCHD (Napredni video kodek visoke definicije)
02
Početak
• Ovaj proizvod može da reprodukuje diskove AVCHD formata. Takvi diskovi se obično snimaju i koriste u
videokamerama.
• AVCHD format je format digitalne videokamere visoke definicije.
• MPEG-4 AVC/H.264 format komprimuje slike sa većom efikasnošću od konvencionalnog formata za kompresiju slike.
• Neki AVCHD diskovi koriste format “x.v.Colour”,
Ovaj proizvod može da reprodukuje AVCHD diskove koji koriste format “x.v.Colour”,
• “x.v.Colour” je zaštitni znak Sony Corporation.
• “AVCHD” i logotip AVCHD su zaštitni znaci kompanija Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. i Sony Corporation.
| NAPOMENA |
Neki diskovi AVCHD formata se možda neće moći reprodukovati, što zavisi od uslova snimanja.
Diskovi AVCHD formata se moraju finalizirati.
"x.v.Colour" pruža veći opseg boja u odnosu na normalne DVD diskove za videokameru.
Moguće je da se neki MKV i MP4 formati diskova ne reprodukuju, što zavisi od uslova video rezolucije i brzine
kadrova.
Napomene o USB povezivanju
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vaš proizvod podržava USB memorijske uređaje, MP3 plejere, digitalne fotoaparate i USB čitače kartica.
Ovaj proizvod ne podržava imena datoteka ili direktorijuma koja su duža od 128 znakova.
Neki USB uređaji/spoljašnji HDD/digitalni fotoaparati možda neće biti kompatibilni sa ovim proizvodom.
Vaš proizvod podržava sisteme datoteka FAT16, FAT32 i NTFS.
USB uređaje povežite direktno na USB priključak proizvoda. Povezivanje preko USB kabla može dovesti do problema
kompatibilnosti.
Stavljanje više od jednog memorijskog uređaja u čitač za više kartica može da dovede do nepravilnog funkcionisanja
čitača.
Ovaj proizvod ne podržava PTP protokol.
Ne isključujte USB uređaj tokom procesa „učitavanja”,
Što je veća rezolucija slike, više vremena će biti potrebno da se prikaže slika.
Ovaj proizvod ne može da reprodukuje MP3 datoteke sa DRM (Upravljanje digitalnim pravima) sistemom koje su
preuzete sa komercijalnih sajtova.
Vaš proizvod podržava samo video zapise sa manje od 30 f/s (brzina kadrova),
USB memorijski uređaj morate bezbedno da uklonite (pomoću funkcije „Safely Remove USB“) kako bi se sprečilo
moguće oštećenje USB memorije.
Pritisnite taster HOME da biste prešli na početni meni, a zatim pritisnite ŽUTI (C) taster i pritisnite taster E.
SAMSUNG nije odgovoran za bilo koje oštećenje datoteka s podacima ili gubitak podataka.
Pribor
Proverite da li se u sadržaju nalazi sledeći pribor.
FUNCTION
VOLUME
-
MUTE
+
RDS DISPLAY
TA
1
2
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
7
8
3
9
TITLE MENU
DISC MENU
0
SUBTITLE
POPUP
HOME
REPEAT
TOOLS
INFO
EXIT
RETURN
TUNER
MEMORY MO/ST
A
B
TV SOUND DPS/EQ
C
Mrežni kabl
Korisničko uputstvo
FM antena
D
TUNING
DOWN
UP
Daljinski upravljač /
baterije (veličina AAA)
Srpski
HT-F4500_50_SER_0530.indd 9
9|
2013-05-30 오후 3:53:06
Početak
Prednja ploča
REPRODUKCIJA/PAUZA
STOP
FUNKCIJA
UNESI
OTVORI/ZATVORI
KONTROLA JAČINE ZVUKA
5V 500mA
EKRAN
FIOKA ZA DISK
USB HOST UKLJUČIVANJE I
ISKLJUČIVANJE
SENZOR DALJINSKOG
UPRAVLJAČA
| NAPOMENA |
Da biste nadogradili softver proizvoda putem USB Host konektora, morate koristiti USB memorijski stik.
Kada proizvod prikaže meni Blu-ray diska, reprodukciju filma nećete moći da pokrenete pritiskom na taster 6 na
proizvodu ili daljinskom upravljaču. Da biste reprodukovali film morate da izaberete stavku Reprodukuj film ili Start u
meniju diska i da zatim pritisnete taster E.
Ako koristite Internet usluge ili reprodukujete sadržaj sa USB uređaja na televizoru, ne možete izabrati režim BD/DVD
pomoću tastera FUNCTION. Da biste izabrali režim BD/DVD, prvo zaustavite reprodukovanje sadržaja na televizoru.
Zadnja ploča
POWER
SURROUND
FRONT
R
R
SUBWOOFER
SURROUND
FRONT
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
AUX ULAZ
VENTILATOR ZA HLAĐENJE
AUX
IN
R
MREŽNI KABL
IZLAZNI KONEKTORI
ZVUČNIKA
HDMI IZLAZ
FM ANT
L
CENTER
SPEAKERS OUT
*FM ANTENA
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
LAN
EKSTERNI DIGITALNI LAN TERMINAL
АUDIO ULAZ (OPTIČKI)
* Povezivanje FM antene
1.
2.
Povežite isporučenu FM antenu na konektor za FM ANTENU.
Polako pomerajte žicu antene dok ne nađete mesto sa dobrim prijemom, a zatim je učvrstite na zid ili neku drugu
čvrstu površinu.
| NAPOMENA |
Obezbedite najmanje 10 cm slobodnog prostora sa svih strana kućnog bioskopa da biste osigurali adekvatnu
ventilaciju. Ne blokirajte ventilator za hlađenje ili otvore za ventilaciju.
Ovaj proizvod ne prima AM emisije.
| 10 Srpski
HT-F4500_50_SER_0530.indd 10
2013-05-30 오후 3:53:09
Daljinski upravljač
02
Prikaz daljinskog upravljača
FUNCTION
VOLUME
Podesite jačinu zvuka.
-
MUTE
TA
1
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
7
8
Privremeno isključite zvuk.
Koristite RDS funkciju za prijem
FM stanica.
9
TITLE MENU
DISC MENU
Pritisnite da biste videli meni diska.
0
POPUP
Pritisnite za preskakanje unazad ili
unapred.
Pritisnite za reprodukovanje diska.
Koristite za ulazak u iskačući
meni/meni naslova.
Pritisnite da pretražite unazad ili
unapred.
Pritisnite za pauziranje diska.
Pritisnite za zaustavljanje diska.
SUBTITLE
HOME
REPEAT
Omogućava vam da ponovite
naslov, poglavlje, numeru ili disk.
Bira jezik za titlove diska.
Pritisnite da biste prešli na početni ekran.
Za otvaranje i zatvaranje fioke za disk.
+
RDS DISPLAY
Pritiskajte numeričke tastere za rad
sa opcijama.
Pritisnite da biste izabrali Blu-ray
mod (BD/DVD, D. IN, AUX, itd.),
Početak
Uključite i isključite proizvod.
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Pritisnite da biste koristili meni Alatke.
Koristite za prikazivanje
informacija o reprodukciji tokom
reprodukovanja Blu-ray/DVD diska.
Odaberite stavke menija na ekranu
i menjajte vrednosti u meniju.
Vratite se na prethodni meni.
TUNER
MEMORY MO/ST
Ovi tasteri se koriste za menije
proizvoda i za nekoliko funkcija na
Blu-ray diskovima.
A
B
TV SOUND DPS/EQ
C
D
TUNING
DOWN
UP
Audio signal se može isporučivati na
zvučniku kućnog bioskopa ili zvučniku
televizora. (Vidi stranu 28)
Izaberite željeni DSP/EQ audio režim.
Pritisnite za izlazak iz menija.
Koristite za memorisanje frekvencije
radio stanice.
Bira MONO ili STEREO za prijem radio
stanice.
Potražite aktivne FM stanice i
promenite kanale.
Stavljanje baterija u daljinski upravljač
Pobrinite se da se “+” i “–” kontakti baterija poklapaju sa crtežom
unutar odeljka za baterije.
Veličina baterije: AAA
Pri standardnoj upotrebi televizora baterije će trajati oko jednu
godinu.
Daljinski upravljač se može koristiti do oko 7 metara od
proizvoda, u pravoj liniji.
Nemojte odlagati baterije u vatru.
Nemojte izazivati kratak spoj na baterijama, rastavljati ih niti
pregrevati.
U slučaju nepravilne zamene baterija postoji opasnost od eksplozije.
Baterije zamenite isključivo novim baterijama istog tipa.
Srpski
HT-F4500_50_SER_0924.indd 11
11 |
2013-09-24
10:49:58
Povezivanja
Ovaj odeljak obuhvata različite načine povezivanja proizvoda sa drugim spoljnim komponentama.
Pre pomeranja ili instalacije ovog proizvoda, proverite da li je isključeno napajanje i iskopčajte mrežni kabl.
Povezivanje zvučnika
Položaj proizvoda
Stavite ga na stalak ili policu ormana ili
ispod stalka za TV.
Centralni
Subwoofer
Prednji (D)
Surround (D)
Proizvod
Prednji (L)
Izbor mesta za slušanje
Mesto za slušanje bi trebalo da bude
udaljeno od TV aparata za 2,5 do 3
dimenzije TV ekrana. Na primer, ako imate
ekran od 46 inča, mesto za slušanje treba
da bude udaljeno 2,92 do 3,50 metara
od ekrana.
Surround (L)
Prednji zvučnici
Stavite ove zvučnike ispred vašeg mesta za slušanje tako da budu okrenuti prema vama
(oko 45°), Postavite prednje zvučnike tako da se njihovi visokotonci nalaze u visini vaših ušiju.
Prednju stranu prednjih zvučnika poravnajte sa prednjom stranom centralnog zvučnika ili ih
stavite malo ispred centralnog zvučnika.
Centralni zvučnik
Najbolje je da ga postavite na istu visinu sa prednjim zvučnicima. Možete ga postaviti i
neposredno iznad ili ispod TV aparata.
Surround zvučnici
Postavite ove zvučnike bočno od vašeg mesta za slušanje. Ako nema dovoljno prostora, ove
zvučnike stavite tako da budu okrenuti jedan prema drugom. Postavite ih na oko 60 do 90
cm iznad vaših ušiju, tako da budu malo nagnuti nadole.
* Za razliku od prednjih i centralnog zvučnika, surround zvučnici se uglavnom koriste za
zvučne efekte. Oni neće emitovati zvuk sve vreme.
Subwoofer
Pozicija subwoofer zvučnika nije toliko kritična. Postavite ga gde god želite.
Komponente zvučnika
HT-F4500
(L)
(D)
PREDNJI
(L)
(D)
SURROUND
CENTRALNI
SUBWOOFER
KABL ZVUČNIKA
| 12 Srpski
HT-F4500_50_SER_0530.indd 12
2013-05-30 오후 3:53:13
HT-F4550
03
(D)
(L)
Povezivanja
(L)
(D)
PREDNJI / SURROUND
STALAK
KABL ZVUČNIKA
ZAVRTANJ (5x20): 16EA
BAZA STALKA
CENTRALNI
SUBWOOFER
Instaliranje zvučnika na visoki stalak
* Samo HT-F4550 - Prednji/Surround zvučnici
1.
2.
Okrenite bazu stalka naopako i postavite je na stalak.
3.
Ispravite isporučeni kabl zvučnika prema podlozi i stavite ga u
otvor u centru baze stalka.
4.
Gornji zvučnik povežite na montirani stalak.
5.
Umetnite zavrtanj u rupu na zadnjoj strani zvučnika i pritegnite ga
odvijačem u smeru kazaljke na satu.
Zatim povežite kabl zvučnika.
6.
Ovako izgleda zvučnik posle postavljanja.
Na isti način instalirajte i drugi zvučnik.
1
Baza stalka
2
Pomoću odvijača postavite zavrtnje na 3 označena otvora.
Stalak
3
4
Zvučnik
Stalak
5
6
Povezivanje zvučnika
1.
Povežite kabl svakog zvučnika sa odgovarajućim zvučnikom tako da boja priključka na
svakom kablu odgovara boji nalepnice sa donje strane svakog zvučnika.
2.
Da biste priključili izvod zvučnika na svaki zvučnik:
a. Pritisnite crvenu papučicu na poleđini zvučnika, umetnite crveni izvod a zatim pustite
papučicu.
b. Pritisnite crnu papučicu na poleđini zvučnika, umetnite crni izvod a zatim pustite
papučicu.
3.
crni
crveni
Povežite spojne priključke zvučnika na poleđini proizvoda tako da se poklope boje
priključaka zvučnika sa bojama konektora zvučnika.
Srpski
HT-F4500_50_SER_0530.indd 13
13 |
2013-05-30 오후 3:53:17
Povezivanja
Kod HT-F4500
Surround zvučnik (L)
Prednji zvučnik (D)
SURROUND
FRONT
SURROUND
R
FRONT
R
SUBWOOFER
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
Surround zvučnik (D)
CENTER
Subwoofer
SURROUND
FRONT
R
SURROUND
FRONT
R
SUBWOOFER
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
SPEAKERS OUT
AUX
IN
Centralni zvučnik
FM ANT
L
CENTER
SPEAKERS OUT
Prednji zvučnik (L)
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
Za HT-F4550 zvučnike, pogledajte stranu 13.
| OPREZ |
Ako proizvod želite da montirate na zid, dobro učvrstite zavrtnje ili eksere na zidu i koristite otvore na poleđini
zvučnika za montažu. Međutim, u slučaju da montažu vršite vi, kompanija ne obezbeđuje dodatni pribor (ekseri ili
zavrtnji) i montažu.
Nemojte dozvoliti da se deca igraju zvučnicima ili blizu njih. Mogla bi se povrediti ako zvučnik padne.
Kada povezujete kablove zvučnika na zvučnike, pazite na ispravan polaritet (+/ –),
Držite subwoofer zvučnik van domašaja dece kako bi se sprečila mogućnost da deca stavljaju svoje ruke ili strane
predmete u kanal (otvor) subwoofer zvučnika.
Ne vešajte subwoofer zvučnik na zid kroz ovaj kanal (otvor),
| NAPOMENA |
Ako stavite zvučnik blizu TV aparata, boja ekrana bi mogla da se izobliči zbog magnetnog polja.
POWER
SURROUND
FRONT
R
R
SUBWOOFER
SURROUND
FRONT
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
Povezivanje mrežnog rutera
AUX
IN
FM ANT
L
CENTER
SPEAKERS OUT
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
LAN
Širokopojasni
modem
Širokopojasni
servis
Ili
Širokopojasni
servis
Širokopojasni modem (sa integrisanim ruterom)
Usmerivač
| NAPOMENA |
Vaš ruter (usmerivač) ili politike vašeg dobavljača Internet usluga mogu onemogućiti da proizvod pristupi serveru za
ažuriranje softvera kompanije Samsung. Ako do toga dođe, obratite se vašem dobavljaču Internet usluga (ISP) u vezi
dodatnih informacija.
Ako ste korisnik DSL-a, koristite ruter za uspostavljanje veze sa mrežom.
Da biste koristili funkciju DLNA, morate povezati računar na mrežu kao što je prikazano na slici. Veza može biti
kablovska ili bežična.
| 14 Srpski
HT-F4500_50_SER_0530.indd 14
2013-05-30 오후 3:53:32
Povezivanje sa televizorom/spoljnim uređajima
03
Povezivanja
AUX
IN
FM ANT
SURROUND
FRONT
R
R
SUBWOOFER
SURROUND
FRONT
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
L
POWER
AUX
IN
FM ANT
L
CENTER
SPEAKERS OUT
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
LAN
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
1. način
R
crveni
W
beli
HDMI OUT
LAN
2. način
Spoljni uređaji
OPTICAL OUT
HDMI IN
Povezivanje sa televizorom
Povežite HDMI kabl (nije isporučen) od HDMI IZLAZ konektora na zadnjoj ploči proizvoda na HDMI ULAZ konektor na
vašem TV aparatu. Ako televizor podržava ARC, možete da čujete zvuk televizora putem sistema kućnog bioskopa
sa kojim je povezan samo ovim kablom. Za detalje pogledajte stranu 19 u ovom priručniku i deo o ARC u korisničkom
priručniku televizora.
Povezivanje sa spoljnim uređajima
Da biste izabrali pravilan režim za spoljni uređaj nakon povezivanja uređaja, pritisnite taster FUNCTION. Svaki put kada
pritisnete ovaj taster, mod se menja na sledeći način: BD/DVD D. IN AUX FM
Dva načina povezivanja spoljnih uređaja sa vašim sistemom kućnog bioskopa su objašnjena u nastavku.
1. način AUDIO ULAZ : Povezivanje spoljne analogne komponente
Korišćenjem RCA audio kabla (nije isporučen) povežite konektor AUDIO In (AUDIO ulaz) na proizvodu sa konektorom
AUDIO Out (AUDIO izlaz) na spoljnoj analognoj komponenti.  Izaberite mod AUX.
• Vodite računa da se boje konektora kablova poklapaju sa bojama na ulaznim i izlaznim konektorima.
2. način OPTIČKI : Povezivanje spoljne digitalne audio komponente
Za povezivanje digitalnog audio izlaza digitalnih komponenti, kao što su kablovski dekoderi i satelitski prijemnici (dekoderi),
Korišćenjem digitalnog optičkog kabla (nije isporučen) povežite konektor Optical Digital Audio In (Optički digitalni audio
ulaz) na proizvodu sa konektorom Digital Optical Out (Digitalni optički izlaz) na spoljnom digitalnom uređaju.
 Izaberite mod D. IN.
| NAPOMENA |
Da biste gledali video signal sa svog kablovskog dekodera/satelitskog prijemnika, njegov video izlaz morate da
povežete direktno na televizor.
Sistem podržava digitalne frekvencije odmeravanja od 32 kHz ili više od spoljnih digitalnih komponenti.
Ovaj sistem podržava samo DTS i Dolby Digital audio. MPEG audio, format toka bitova, nije podržan.
Srpski
HT-F4500_50_SER_0530.indd 15
15 |
2013-05-30 오후 3:53:33
Podešavanja
Procedura početnog podešavanja
5 . Pojavljuje se ekran Network - Wired.
- Ako imate mrežu sa dinamičkim IP adresama –
a većina ljudi je ima – izaberite Auto, pritisnite
taster E, a zatim pređite na korak 6.
- Ako imate mrežu sa statičkim IP adresama,
predlažemo da izaberete opciju Skip, tako što
ćete pritisnuti PLAVI (D) taster, a zatim pređite
na odeljak „Konfigurisanje mrežne veze‟ na strani
20, nakon što završite početno podešavanje.
Odeljak „Konfigurisanje mrežne veze‟ pruža
potpuno objašnjenje o ručnom konfigurisanju
vaše mrežne veze.
- Ako nemate mrežu, izaberite opciju Skip, tako
što ćete pritisnuti PLAVI (D) taster. Pojavljuje se
ekran Završeno početno podešavanje, a zatim
se pojavljuje početni ekran.
• Početni meni se neće pojaviti ako ne konfigurišete
početna podešavanja.
• OSD (prikaz na ekranu) se kod ovog proizvoda
može promeniti posle nadogradnje verzije softvera.
• Koraci za pristup se mogu razlikovati zavisno od
izabranog menija.
1.
2.
3.
Nakon povezivanja proizvoda uključite televizor,
a zatim uključite proizvod. Kada prvi put uključite
ovaj proizvod, on će automatski prikazati ekran za
početno podešavanje jezika.
Pritiskajte tastere ▲▼ da izaberete željeni jezik, a
zatim pritisnite taster E.
Pritisnite taster E da biste pokrenuli podešavanje
funkcije.
| NAPOMENA |
Ako ovde preskočite podešavanje mreže ili
podešavanje ne funkcioniše ispravno, možete
pogledati odeljak „Konfigurisanje mrežne veze‟
na strani 20 da biste kasnije podesili mrežnu vezu
proizvoda.
p
Initial Settings
TV Aspect and Network will be set.
Each setting may be changed later under "Settings".
Initial Settings I Network - Wired
Start
Choose the method to configure Internet Protocol (IP),
Please make sure that the Ethernet cable is connected.
Auto : Configure IP automatically.
a Previous
" Select
Manual
Auto
4.
Pojavljuje se ekran Format slike. Pritiskajte tastere
▲▼ da izaberete željeni format slike, a zatim
pritisnite taster E.
Imate četiri izbora:
16:9 Original - Za televizore sa širokim ekranom.
Prikazuje slike za široki ekran u originalnom formatu
16:9 i slike u formatu 4:3 (stari, standardni format)
u formatu 4:3 sa crnim trakama na levoj i desnoj
strani.
16:9 Full - Za televizore sa širokim ekranom.
Prikazuje slike za široki ekran u originalnom formatu
16:9 i proširuje slike u formatu 4:3 tako da popune
ekran u formatu 16:9.
4:3 Letter Box - Za televizore sa širokim ekranom.
Prikazuje slike za široki ekran u originalnom formatu
16:9 i proširuje slike u formatu 4:3 tako da popune
ekran u formatu 16:9.
4:3 Pan-Scan - Za starije, analogne televizore sa
standardnim ekranom. Prikazuje slike formata 4:3
na celom ekranu i slike 16:9 u Pan-Scan formatu
koji popunjava ekran, ali odseca sliku na levom i
desnom kraju i vertikalno povećava srednji deo.
a Previous d Skip
6.
< Move " Select
Proizvod potvrđuje mrežnu vezu a zatim se povezuje
sa mrežom. Kada se to završi, pritisnite taster E.
Pojavljuje se ekran Završeno početno podešavanje,
a zatim se pojavljuje početni ekran.
Initial Settings I Network - Wired
 MAC Address (d0:66:7b:dc:28:fc)
 IP Address, Subnet Mask, Gateway, DNS Server
 Gateway Ping
 Internet Service Test
Your network is operating properly.
If you still have a network problem, contact your network service provider.
OK
" Select
| 16 Srpski
HT-F4500_50_SER_0530.indd 16
2013-05-30 오후 3:53:34
Ako želite ponovo da prikažete ekran početnog
Početni ekran
3
Photos
Da biste reprodukovali ili pregledali video, foto ili
muzičke datoteke koje se nalaze na računaru, morate
povezati sistem kućnog bioskopa i računar na kućnu
mrežu i morate preuzeti, instalirati i konfigurisati DLNA
softver na računaru. (Vidi stranu 22.)
Pristupanje ekranu za podešavanja
1
Videos
| NAPOMENA |
Podešavanja
podešavanja i izvršite promene, izaberite opciju za
resetovanje. (Vidi stranu 20)
Ako koristite HDMI kabl za povezivanje proizvoda sa
Samsung televizorom koji je kompatibilan sa Anynet+
(HDMI-CEC) i 1.) Opciju Anynet+ (HDMI-CEC) ste
postavili na UKLJ. i kod televizora i kod proizvoda i 2.)
Podesili ste televizor na jezik koji podržava proizvod i
proizvod će automatski izabrati taj jezik kao željeni jezik.
04
Da odaberete opciju na početnom ekranu,
pomerajte pokazivač pomoću tastera ▲▼◄► sve
dok se ne označi opcija po vašem izboru, a zatim
pritisnite taster E.
1.
| NAPOMENA |
Music
Izaberite Settings na početnom ekranu, a
zatim pritisnite taster E. Pojavljuje se ekran sa
podešavanjima.
1.
Settings
4
2
Settings
5
App 1
No Disc
App 2
a Change Device
App 3
d View Devices
App 4
" Enter
1
Izbor fotografija.
2
Izbor video zapisa.
3
Izbor muzike.
4
Izbor podešavanja.
5
Izbor aplikacija.
6
Prikaz tastera koje možete koristiti na daljinskom
upravljaču za pristupanje funkcijama.
6
Display
3D Settings
Audio
TV Aspect Ratio
: 16:9 Original
Network
BD Wise
: Off
System
Resolution
: Auto
Language
Movie Frame (24 Fs)
: Off
Security
HDMI Color Format
: Auto
General
HDMI Deep Color
: Off
Support
Progressive Mode
: Auto
►
Da pristupite menijima, podmenijima i opcijama na
ekranu Podešavanjaz, pogledajte sliku daljinskog
upravljača u nastavku.
2.
| NAPOMENA |
Ako je proizvod zaustavljen duže od 5 minuta bez
intervencije korisnika, na vašem televizoru će se
pojaviti čuvar ekrana. Ako je proizvod ostavljen u
režimu čuvara ekrana duže od 20 minuta, napajanje
se automatski isključuje.
Tasteri na daljinskom upravljaču koji se
koriste za meni sa podešavanjima
SUBTITLE
HOME
REPEAT
1
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
3
2
4
TUNER
1
Taster HOME : Pritisnite da biste prešli na
početni ekran.
Srpski
HT-F4500_50_SER_0530.indd 17
17 |
2013-05-30 오후 3:53:38
Podešavanja
2
Taster RETURN (') : Vratite se na prethodni meni.
3
Taster E (Unesi) / STRELICE ZA SMER :
• Pritisnite ▲▼◄► da biste pomerili pokazivač
ili izabrali stavku.
• Pritisnite taster E da biste aktivirali trenutno
izabranu stavku ili potvrdili podešavanje.
4
Taster EXIT : Pritisnite za izlazak iz trenutnog
menija.
BD Wise
BD Wise je najnovija Samsungova
opcija za međusobno povezivanje.
Ako Samsungov proizvod sa
opcijom BD Wise povežete na
Samsung televizor preko HDMI i
ako je opcija BD Wise uključena
i kod proizvoda i kod televizora,
proizvod šalje video signal sa video
rezolucijom i brzinom kadrova Bluray/DVD diska.
Resolution
Omogućava vam da podesite
izlaznu rezoluciju HDMI video
signala na BD Wise, Auto, 1080p,
1080i, 720p, 576p/480p. Ovaj broj
označava broj linija video signala
po kadru. Slova i i p označavaju
prepleteno i progresivno skeniranje,
respektivno. Što je više linija, veći je
kvalitet.
Movie Frame
(24 Fs)
Postavljanje opcije Filmski kadar
(24Fs) na Aut. omoguća proizvodu
da automatski podesi HDMI izlaz
na 24 kadra u sekundi za bolji
kvalitet slike ako je povezan na
televizor sa opcijom 24Fs.
• U funkciji Filmski kadar (24Fs)
možete uživati samo ako televizor
podržava ovu brzinu kadrova.
• Opcija Filmski kadar je dostupna
samo ako je proizvod u modu
izlazne HDMI rezolucije 1080i ili
1080p.
HDMI Color
Format
Omogućava podešavanje formata
prostora boje za HDMI izlaz tako da
odgovara mogućnostima povezanog
uređaja (TV, monitor, itd),
HDMI Deep
Color
Omogućava vam da proizvod
podesite tako da sa konektora
HDMI IZLAZ šalje video signal sa
dubokim tonovima boja. Opcija
Duboki tonovi boje omogućava
precizniju reprodukciju boja sa
većom dubinom tonova boje.
Progressive
Mode
Omogućava vam da poboljšate
kvalitet slike kada gledate DVD
diskove.
| NAPOMENA |
Taster E na prednjoj ploči proizvoda može se koristiti
isto kao taster E na daljinskom upravljaču.
Detaljne informacije o funkcijama
Svaka funkcija, stavka menija i pojedinačna opcija za
podešavanje je detaljno objašnjena na ekranu. Da biste
videli objašnjenje, koristite tastere ▲▼◄► za izbor
funkcije, stavke menija ili opcije.
Objašnjenje se obično pojavljuje u donjem delu ekrana.
Kratak opis svake funkcije za podešavanje počinje na
ovoj strani. Dodatne informacije o nekim funkcijama se,
takođe, nalaze u prilogu ovog priručnika.
Funkcije menija Podešavanja
Display
3D Settings
TV Aspect
Ratio
Podešavanje funkcija za 3D.
3D Blu-ray Playback Mode:
Izaberite da li treba reprodukovati
Blu-ray disk sa 3D sadržajima
u 3D modu. Ako pređete na
početni meni ili na početni meni
Smart Hub-a dok ste u 3D
modu, proizvod će se automatski
prebaciti u 2D mod.
Screen Size: Unesite dijagonalu
televizora povezanog sa
proizvodom. Proizvod će
automatski podesiti 3D izlaz na
veličinu ekrana televizora.
Omogućava vam da podesite izlaz
proizvoda na veličinu ekrana vašeg
televizora. Vidi stranu 16.
Audio
Speaker
Settings
Omogućava prilagođavanje sledećih
podešavanja zvučnika i uključivanje
i isključivanje tonske probe tako da
možete proveriti zvučnike.
| 18 Srpski
HT-F4500_50_SER_0530.indd 18
2013-05-30 오후 3:53:42
Audio Return
Channel
Digital Output
Dynamic
Range Control
Omogućava vam da usmerite zvuk
sa televizora na zvučnike kućnog
bioskopa. Zahteva HDMI vezu i
televizor koji podržava funkciju
povratnog audio kanala (ARC),
• Kada je opcija Povratni audio
kanal postavljena na automatski
rad, sistem kućnog bioskopa bira
ARC i optički ulaz kao audio izvor,
u zavisnosti od veze. Ako je opcija
Audio Return Channel (Povratni
audio kanal) aktivna, optički ulaz
nije u funkciji.
Omogućava vam da Digitalni
izlaz podesite tako da odgovara
mogućnostima AV prijemnika koji
ste povezali na proizvod. Za više
detalja pogledajte tabelu za izbor
digitalnog izlaza. (Vidi stranu 32)
Omogućava da primenite dinamičku
kontrolu opsega na Dolby Digital,
Dolby Digital Plus i Dolby True HD
audio.
Auto: Automatski kontroliše
dinamički opseg za Dolby TrueHD
audio, na osnovu informacija koje
se nalaze u Dolby TrueHD numeri.
Takođe, uključuje dinamičku
kontrolu opsega za Dolby Digital i
Dolby Digital Plus.
Off: Ostavlja dinamički opseg bez
sažimanja, tako da čujete originalni
zvuk.
On: Uključuje dinamičku kontrolu
opsega za sva tri Dolby formata.
Tiši zvukovi postaju jači a jačina
glasnijeg zvuka se smanjuje.
Downmixing
Mode
Omogućava izbor metoda za
konvertovanje više kanala koji
je kompatibilan sa vašim stereo
sistemom. Možete izabrati da uređaj
konvertuje na normalni stereo ili stereo
kompatibilan sa surround zvukom.
Network
Wired
Network
Settings
Više informacija o Postavkama
mreže i mrežnim funkcijama možete
naći u poglavlju „Mreže i Internet“,
od strane 20.
Network Test
Omogućava vam da proverite da
li je veza sa mrežom i Internetom
uspostavljena.
Network
Status
Omogućava vam da proverite da
li je veza sa mrežom i Internetom
uspostavljena.
BD-Live
Internet
Connection
Omogućava vam da dozvolite ili
zabranite vezu sa Internetom kada
koristite BD-Live uslugu.
System
Initial Settings
Omogućava da ponovo pokrenete
proceduru za početno podešavanje.
Pogledajte stranu 16.
Anynet+
(HDMI-CEC)
Anynet+ je prikladna funkcija koja
nudi povezane operacije sa drugim
Samsung proizvodima koji imaju
funkciju Anynet+ i omogućava
vam kontrolu tih proizvoda sa
jednim daljinskim upravljačem
Samsung televizora. Za korišćenje
ove funkcije, morate povezati taj
proizvod na Anynet+ Samsung
televizor pomoću HDMI kabla.
BD Data
Management
Omogućava vam da upravljate
sadržajima preuzetim sa Blu-ray
diska koji podržava BD-LIVE uslugu.
Možete videti informaciju o USB
uređaju koji koristite kao BD Live
skladište podataka, uključujući i
memorijski prostor., Takođe, možete
izbrisati BD Live podatke i promeniti
uređaj.
Srpski
HT-F4500_50_SER_0530.indd 19
Podešavanja
Speaker
Selection
Omogućava vam da izaberete koji
će zvučnici biti aktivni, zvučnici
televizora ili zvučnici kućnog
bioskopa.
Audio Sync
Kada je proizvod povezan sa
digitalnim televizorom, omogućava
vam da podesite audio kašnjenje
tako da se audio sinhronizuje sa
video signalom. Možete da podesite
kašnjenje od 0 do 300 milisekundi.
04
Level: Omogućava da podesite
relativnu jačinu zvuka svakog
zvučnika od 6 do -6 dB. Na primer,
ukoliko vam se sviđa duboki bas,
možete povećati jačinu zvuka na
subwooferu za 6 dB.
Distance: Omogućava da podesite
relativno rastojanje svakog zvučnika
od mesta slušanja do 9 metara.,
Što je veće rastojanje to će zvučnik
biti glasniji.
Test Tone: Omogućava vam da
pokrenete tonsku probu kako
biste proverili vaša podešavanja.
Postavljanjem funkcije Test Tone
u On, uključuje se tonska proba.
Postavljanjem u Off funkcija se
isključuje.
19 |
2013-05-30 오후 3:53:42
Podešavanja
DivX® Video
On Demand
Pogledajte DivX® VOD
registracioni kod da biste kupili i
reprodukovali DivX® VOD sadržaj.
Mreže i Internet
Kada ovaj proizvod povežete sa mrežom možete da
koristite mrežne aplikacije i funkcije kao što je BD-LIVE i
da nadogradite softver proizvoda putem mrežne veze.
Language
Možete da odaberete jezik koji želite za meni na
ekranu, meni diska, itd.
• Izabrani jezik će se pojaviti samo ako ga podržava
disk.
Konfigurisanje mrežne veze
Pre nego što počnete, kontaktirajte svog dobavljača Internet
usluga da biste saznali da li je vaša IP adresa statička ili
dinamička. Ako je dinamička, preporučujemo da koristite
automatsku proceduru u nastavku. Ako je statička, morate
da upotrebite ručnu procedure u nastavku.
Security
• Pre nego što počnete, proverite da li je proizvod
povezan sa ruterom (usmerivačem) pomoću
mrežnog kabla.
Podrazumevani PIN je 0000. Unesite podrazumevani
PIN da biste pristupili bezbednosnim funkcijama ako
niste kreirali sopstveni PIN.
Automatski
BD Parental
Rating
Sprečava reprodukciju Blu-ray
diskova sa ocenom koja je jednaka
ili viša od posebne ocene koju ste
uneli osim ako se unese PIN.
1.
Na početnom meniju izaberite Settings, a zatim
pritisnite taster E.
DVD Parental
Rating
Sprečava reprodukciju DVD diskova
sa ocenom koja je viša od posebne
numeričke ocene osim ako se unese
PIN.
2.
3.
Izaberite Network, a zatim pritisnite taster E.
Change PIN
Promenite 4-cifreni PIN koji koristite
za pristup sigurnosnim funkcijama.
4.
Da biste započeli proces konfiguracije, pratite sledeće
korake:
General
Time Zone
Možete da zadate vremensku zonu
za vaše mesto.
Izaberite Wired Network Settings, a zatim pritisnite
taster E.
Pojavljuje se ekran Podešavanja ožičene mreže.
Pritisnite taster ► u meniju za podešavanje Internet
Protokola.
Koristite taster ▲▼ da izaberete Auto, a zatim
pritisnite taster E
Settings
Wired Network Settings
Display
Audio
Support
Software
Upgrade
Za više informacija o funkciji
Nadogradnja softvera, pogledajte
odeljak „Nadogradnja softvera na
strani 21.
Network
IP Address
: 0
0
0
0
System
Subnet Mask
: 0
0
0
0
Language Gateway
: 0
0
0
0
Security DNS
: Auto
0
0
0
General
: 0
DNS Server
Support
> Move
Contact
Samsung
Internet Protocol Setup : Auto
" Select
' Return
Pruža informacije za kontakt radi
pomoći u vezi sa vašim proizvodom.
Terms of
Service
Agreement
Pogledajte opštu izjavu o odricanju
odgovornosti koja se odnosi na
sadržaje i usluge trećih strana.
Reset
Sve postavke, osim postavki mreže,
biće vraćene na podrazumevane
vrednosti. Podrazumevana
sigurnosna lozinka je 0000.
5.
Mrežna funkcija pribavlja i automatski unosi
vrednosti za IP adresa, Podmrežna maska, itd.
6.
Pošto mrežna funkcija pribavi mrežne vrednosti,
pritisnite taster RETURN ('),
7.
Izaberite Network Test, a zatim pritisnite E.
Sistem kućnog bioskopa proverava mrežnu vezu.
Kada je to završeno, pritisnite taster RETURN ('),
| 20 Srpski
HT-F4500_50_SER_0530.indd 20
2013-05-30 오후 3:53:43
1.
Ručno
Wired Network Settings
Display
Internet Protocol Setup : Manual
: 0
Network
IP Address
System
Subnet Mask
0
0
0
: 255 255 255
0
Language Gateway
: 0
Security DNS
: Manual
General
: 0
DNS Server
0
0
0
0
0
0
Support
> Move
" Select
' Return
Pratite prva četiri koraka u automatskoj proceduri,
ali u koraku 4 izaberite Manual umesto Aut.,
2. Pritisnite taster ▼ da dođete na prvo polje za unos (IP
Address (IP adresa)),
3. Za unos brojeva koristite numeričke tastere na
daljinskom upravljaču.
4. Kada u polje unesete vrednost, upotrebite taster ►
da pređete na naredno polje.
Takođe, možete da koristite druge tastere sa
strelicama za pomeranje nagore, nadole i unazad.
5. Unesite vrednosti za IP Address, Subnet Mask i
Gateway.
6. Pritisnite taster ▼ da pređete na DNS.
7. Pritisnite taster ▼ da dođete na prvo DNS polje za
unos. Pritisnite taster ▼ da dođete na prvo DNS
polje za unos.
8. Pritisnite taster RETURN (') na daljinskom
upravljaču.
9. Izaberite Network Test, a zatim pritisnite E. Kada
se test završi, pritisnite taster RETURN (') da biste
izašli u prethodni ekran.
10. Izaberite Network Status, a zatim pritisnite taster
E.
11. Pojavljuje se ekran Status mreže. Proizvod potvrđuje
mrežnu vezu a zatim se povezuje sa mrežom. Kada se
to završi, izaberite OK, a zatim pritisnite taster E.
1.
Nadogradnja softvera
Meni Software Upgrade (Nadogradnja softvera) vam
omogućava da nadogradite softver proizvoda radi
poboljšanja performansi ili dodatnih usluga.
• Nikad ne isključujte i ne uključujte ponovo proizvod
ručno tokom procesa ažuriranja.
5.
| NAPOMENA |
Ažuriranje će biti završeno kada se proizvod isključi
nakon ponovnog pokretanja. Pritisnite taster
UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE da uključite
ažurirani proizvod da biste ga koristili. Nikad ne
uključujte i ne isključujte proizvod ručno tokom
procesa ažuriranja.
Samsung Electronics neće imati nikakvu zakonsku
odgovornost za neispravnost proizvoda izazvanu
nestabilnom vezom sa Internetom ili nemarnošću
korisnika tokom nadogradnje softvera.
Ako želite da otkažete nadogradnju u toku preuzimanja
nadogradnje softvera, pritisnite taster E.
By Online
Vaš proizvod mora da bude povezan na Internet da biste
koristili funkciju Preko Interneta. Pre nego što počnete
izvadite sve diskove.
1. Izaberite By Online, a zatim pritisnite taster E.
Pojavljuje se poruka Povezivanje sa serverom.
2. Ako je ispravka dostupna, pojavljuje se prozor sa
porukom da li želite da nadogradite softver. Ako
izaberete Yes, proizvod se automatski isključuje,
uključuje, a zatim započinje nadogradnju.
| VAŽNO |
Nikada ne uključujte ili isključujte ručno sistem kućnog
bioskopa tokom nadogradnje softvera.
3. Pojaviće se iskačuća poruka o napredovanju
nadogradnje. Kada se nadogradnja završi, proizvod
će se ponovo automatski isključiti.
4. Pritisnite taster UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE
da uključite proizvod.
| NAPOMENA |
Ažuriranje će biti završeno kada se proizvod isključi
nakon ponovnog pokretanja. Pritisnite taster
UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE da uključite
ažurirani proizvod da biste ga koristili.
Nikad ne isključujte i ne uključujte proizvod ručno
tokom procesa ažuriranja.
Samsung Electronics neće imati nikakvu zakonsku
odgovornost za neispravnost proizvoda izazvanu
nestabilnom vezom sa Internetom ili nemarnošću
korisnika tokom nadogradnje softvera.
Srpski
HT-F4500_50_SER_0530.indd 21
Podešavanja
4.
Settings
Audio
2.
3.
Na početnom meniju izaberite Settings, a zatim
pritisnite taster E.
Izaberite Support, a zatim pritisnite taster E.
Izaberite Software Upgrade, a zatim pritisnite taster
E.
Izaberite jedan od sledećih načina:
• By Online
• By USB
• Auto Upgrade Notification
Pritisnite taster E.
Uputstva za svaki način navedena su u nastavku.
04
Ako imate statičku IP adresu ili automatska procedura
ne funkcioniše, biće potrebno da vrednosti za postavke
mreže podesite ručno.
21 |
2013-05-30 오후 3:53:44
Podešavanja
By USB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Idite na www.samsung.com.
Kliknite na SUPPORT u desnom vrhu stranice.
Unesite broj modela proizvoda u polje za pretragu.
Dok unosite broj modela, padajuća lista prikazuje
proizvode koji odgovaraju vašem broju modela.
Kliknite levim tasterom miša na broj modela vašeg
proizvoda u padajućoj listi.
Na prikazanoj stranici, listajte na dole a zatim kliknite
na Firmware Manuals & Downloads.
Kliknite na Firmware na sredini strane.
U desnom delu strane, u koloni Datoteka, kliknite na
ikonu ZIP.
Kliknite na Send u prvom iskačućem prozoru koji se
pojavi. Kliknite na OK u drugom iskačućem prozoru
da biste preuzeli i sačuvali datoteku firmvera na
svom računaru.
Raspakujte zip arhivu na računaru. Treba da imate
jednu fasciklu sa imenom koje je isto kao ime zip
datoteke.
Tu fasciklu iskopirajte na USB memorijski uređaj.
Uverite se da nijedan disk nije stavljen u proizvod,
a zatim umetnite USB fleš memoriju u USB port
proizvoda.
U meniju proizvoda pređite na Settings > Support
> Software Upgrade.
Izaberite By USB.
| NAPOMENA |
Disk ne treba da bude u proizvodu prilikom
nadogradnje softvera pomoću USB Host konektora.
Nikad ne isključujte i ne uključujte proizvod ručno
tokom procesa ažuriranja.
Kada se završi nadogradnja softvera, proverite
podatke o softveru u meniju Software Upgrade.
Auto Upgrade Notification
Ako je proizvod povezan sa mrežom i aktivirali ste funkciju
obaveštavanja o automatskoj nadogradnji, proizvod će
vas iskačućom porukom obavestiti kada nova verzija
softvera postane dostupna.
1. Uključite proizvod.
2. U meniju Nadogradnja softvera, podesite Auto
Upgrade Notification na On.
Ako je dostupna nova verzija softvera, proizvod će
vas obavestiti putem iskačuće poruke.
3. Da biste nadogradili fabrički softver, izaberite Yes.
Proizvod se automatski isključuje, uključuje, a zatim
započinje nadogradnju.
4. Pojaviće se iskačuća poruka o napredovanju
ažuriranja. Kada se ažuriranje završi, proizvod će se
ponovo automatski isključiti.
5. Pritisnite taster UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE
da uključite proizvod.
| NAPOMENA |
Ažuriranje će biti završeno kada se proizvod isključi
nakon ponovnog pokretanja. Pritisnite taster
UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE da uključite
ažurirani proizvod da biste ga koristili. Nikad ne
uključujte i ne isključujte proizvod ručno tokom
procesa ažuriranja.
Samsung Electronics neće imati nikakvu zakonsku
odgovornost za neispravnost proizvoda izazvanu
nestabilnom vezom sa Internetom ili nemarnošću
korisnika tokom nadogradnje softvera.
Podešavanje DLNA
DLNA vam omogućava da reprodukujete muziku,
video zapise i datoteke fotografija na vašem računaru
korišćenjem ovog proizvoda. Da biste koristili DLNA,
morate da povežete proizvod na vaš računar preko mreže
(Vidi stranu 14) i da instalirate aplikaciju SAMSUNG PC
Share Manager na računaru.
Preuzimanje DLNA softvera
Da biste koristili DLNA na vašem računaru, morate
instalirati DLNA softver na računaru. Na web lokaciji
Samsung.com možete preuzeti računarski softver i dobiti
detaljna uputstva za korišćenje DLNA.
Posetite www.samsung.com.
Kliknite na SUPPORT pri vrhu strane.
Unesite broj modela proizvoda u polje za pretragu.
Dok unosite broj modela, padajuća lista prikazuje
proizvode koji odgovaraju vašem broju modela.
4. Kliknite levim tasterom miša na broj modela vašeg
proizvoda u padajućoj listi.
5. Na prikazanoj stranici, listajte na dole a zatim kliknite
na Firmware Manuals & Downloads.
6. Kliknite na karticu Software.
7. Na kartici za softver, kliknite na ikonu EXE sa desne
strane linije DLNA.
8. Kliknite na Send u prvom iskačućem prozoru koji
se pojavi. U drugom iskačućem prozoru kliknite na
Save File.
9. Pronađite instalacionu datoteku DLNA na disku, a
zatim dva puta kliknite na nju.
10. U prozoru koji se pojavi, kliknite na Run, a zatim
sledite uputstva koja se pojavljuju na ekranu.
1.
2.
3.
Preuzmite priručnik za instalaciju DLNA/uputstvo za
upotrebu na istoj kartici Software (Softver) tako što ćete
kliknuti na simbol odgovarajuće PDF datoteke u koloni
sa datotekama na desnoj strani. Datoteka u PDF formatu
će se preuzeti i otvoriti. Pratite uputstva za instalaciju i
podešavanje DLNA. Možete da pogledate i/ili sačuvate
datoteku.
| NAPOMENA |
Da biste koristili DLNA na pametnom telefonu, potrebno
je da povežete vaš uređaj i pametan telefon na isti ruter.
| 22 Srpski
HT-F4500_50_SER_0610.indd 22
2013-06-10 오후 4:27:16
Reprodukcija medija
Reprodukcija datoteka sa USB
uređaja
Idite na početni meni.
3.
Pritiskajte taster ◄► da izaberete Yes, a zatim
pritisnite taster E.
4.
Pritisnite CRVENI (A) taster.
U Stop modu, povežite USB memorijski uređaj na
USB priključak na prednjoj ploči proizvoda. Prikazuje
se poruka „Do you want to access the device?‟,
Videos
Photos
Music
Settings
| NAPOMENA |
Reprodukcija 3D datoteka nije podržana.
USB memorijski uređaj morate bezbedno da uklonite
pomoću funkcije „Safely Remove USB“ (Bezbedno
uklanjanje USB-a) kako bi se sprečilo moguće
oštećenje USB memorije. Pritisnite taster HOME da
biste prešli na početni meni, izaberite ŽUTI (C) taster i
pritisnite taster E.
Reprodukcija medija
1.
2.
05
Možete reprodukovati multimedijalne datoteke koje se
nalaze na povezanom USB uređaju.
6-1. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Videos,
Photosili Music, a zatim pritisnite taster E.
7-1. Ako se na ekranu pojave datoteke, pređite na
korak 8-1. Ako se na ekranu pojave fascikle sa
datotekama, koristite tastere ▲▼◄► da biste
izabrali fasciklu, pritisnite E, a zatim pređite na
korak 8-1.
8-1. Koristite tastere ▲▼◄► da biste izabrali datoteku
za reprodukciju ili prikaz, a zatim pritisnite taster E.
Reprodukcija diska sa snimljenim
sadržajem korisnika
CD
USB Flash Disk
5.
6.
7.
8.
App 2
App 3
a Change Device
CD
App 4
d View Devices
" Enter
Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali USB fleš
memoriju ili USB fleš disk, a zatim pritisnite taster E.
Pritiskajte tastere ▲▼◄► da biste izabrali Videos,
Photos ili Music, a zatim pritisnite taster E.
Ako se na ekranu pojave datoteke, pređite na korak
8. Ako se na ekranu pojave fascikle sa datotekama,
koristite tastere ▲▼◄► da biste izabrali fasciklu,
pritisnite E, a zatim pređite na korak 8.
Koristite tastere ▲▼◄► da biste izabrali datoteku
za reprodukciju ili prikaz, a zatim pritisnite taster E.
ILI
( ) taster.
4-1. Pritisnite PLAVI (D)
Možete da reprodukujete multimedijske datoteke koje ste
snimili na DVD ili CD diskovima.
1. Uključite sistem kućnog bioskopa.
2. Otvorite fioku za disk, stavite disk koji je snimio korisnik
u fioku za disk tako da nalepnica na disku bude
okrenuta na gore a zatim zatvorite fioku.
3. Nakon što se disk učita, pritisnite CRVENI (A) taster.
4. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da biste izabrali CD ili
DVD, a zatim pritisnite taster E.
5. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Videos,
Photos ili Music, a zatim pritisnite taster E.
6. Ako se na ekranu pojave datoteke, pređite na korak
7. Ako se na ekranu pojave fascikle sa datotekama,
koristite tastere ▲▼◄► da biste izabrali fasciklu,
pritisnite E, a zatim pređite na korak 7.
7. Koristite tastere ▲▼◄► da biste izabrali datoteku
za reprodukciju ili prikaz, a zatim pritisnite taster E.
ILI
CD
App 1
USB Flash Disk
App 2
USB Flash Disk
Settings
App 3
App 4
d Home
" Enter
5-1. Pritiskajte tastere ◄► da biste izabrali USB fleš
memoriju ili USB fleš disk, a zatim pritisnite taster
E.
3-1. Nakon što se disk učita, pritisnite PLAVI (D) taster.
4-1. Pritiskajte tastere ◄► da biste izabrali CD ili DVD, a
zatim pritisnite taster E.
5-1. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Videos,
Photos ili Music, a zatim pritisnite taster E.
6-1. Ako se na ekranu pojave datoteke, pređite na
korak 7-1. Ako se na ekranu pojave fascikle sa
datotekama, koristite tastere ▲▼◄► da biste
izabrali fasciklu, pritisnite E, a zatim pređite na
korak 7-1.
-1
7 . Koristite tastere ▲▼◄► da biste izabrali datoteku
za reprodukciju ili prikaz, a zatim pritisnite taster E.
Srpski
HT-F4500_50_SER_0530.indd 23
23 |
2013-05-30 오후 3:53:46
Reprodukcija medija
Reprodukcija komercijalnih video
diskova
Stavite disk u fioku za disk tako da nalepnica na disku
bude okrenuta na gore a zatim zatvorite fioku za disk.
Reprodukcija počinje automatski. Ako se disk ne
reprodukuje automatski, pređite na opciju Videos u
glavnom meniju i pritisnite taster E.
U većini slučajeva, za komercijalne video zapise će se
prikazati meni diska. Da biste reprodukovali film sa diska,
izaberite Play na meniju diska, a zatim pritisnite taster E.
2
| NAPOMENA |
Za više informacija o reprodukciji video zapisa, pređite na
odeljak „Kontrola video reprodukcije‟ na ovoj strani.
Ponavljanje reprodukcije
Kontrola video reprodukcije
Možete da kotrolišete reprodukciju video datoteka koje
se nalaze na Blu-ray, DVD i CD diskovima, kao i na
USB memorijskim uređajima. Zavisno od medija, neke
od funkcija opisane u ovom priručniku možda neće biti
dostupne.
TITLE MENU
0
POPUP
2
1
SUBTITLE
HOME
REPEAT
3
1.
Tokom reprodukovanja pritisnite taster
REPEAT na daljinskom upravljaču.
2.
Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Off,
Title, Chapter, All ili Repeat A-B, a zatim
pritisnite taster E.
Repeat A-B
Tasteri na daljinskom upravljaču za
reprodukciju video zapisa
DISC MENU
Korišćenje menija diska, menija naslova,
iskačućeg menija i liste naslova
• DISC MENU : Tokom reprodukcije, pritisnite
ovaj taster za prikaz menija diska.
• TITLE MENU : Tokom reprodukcije, pritisnite
ovaj taster za prikaz menija naslova.
- Ako vaš disk ima spisak za reprodukciju,
pritisnite ZELENI (B) taster da biste prešli
na spisak za reprodukciju.
• POPUP MENU : Tokom reprodukcije, pritisnite
ovaj taster za prikaz iskačućeg menija.
• DISC MENU Ili TITLE MENU : Tokom
reprodukcije, pritisnite ovaj taster za prikaz
liste naslova.
3
1.
Pritisnite taster E na mestu od kog želite
da počne ponavljanje reprodukcije (A).
2.
Pritisnite taster E na mestu na kome želite
da se završi ponavljanje reprodukcije (B).
3.
Za povratak na normalnu reprodukciju,
ponovo pritisnite taster REPEAT.
4.
Pritisnite taster E.
| NAPOMENA |
U zavisnosti od diska, ekran ne mora prikazati
1
Tasteri za kontrolu reprodukovanja
Ovaj proizvod ne reprodukuje zvuk u režimu
pretraživanja, režimu polako ili korak-po-korak.
• 6 : Počinje reprodukciju.
• 5 : Zaustavlja reprodukciju.
• 7 : Pauzira reprodukciju.
• Brza reprodukcija : U toku reprodukcije,
pritisnite taster 3 ili .
Svaki put kada pritisnete taster 3 ili ,
brzina reprodukcije će se promeniti.
• Slow Motion Play : U režimu pauze, pritisnite
taster .
Svaki put kada pritisnete taster , brzina
reprodukcije će se promeniti.
• Reprodukcija korak-po-korak : U režimu
pauze, pritisnite taster 7.
Svaki put kada pritisnete taster 7 pojaviće se
novi kadar.
• Prestupna reprodukcija : U toku
reprodukcije, pritisnite taster 1 ili 2.
Svaki put kada pritisnete taster 1 ili 2, disk
prelazi na prethodno ili sledeće poglavlje ili
datoteku.
sve opcije ponavljanja.
Na ekranu se možda neće odmah prikazati
poglavlje ili naslov. Nastavite da pritiskate
tastere ▲▼ dok se vaš izbor ne bude našao
unutar primenljivog polja.
Za povratak na normalnu reprodukciju
pritisnite ponovo taster REPEAT, a zatim
pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Off i
pritisnite taster E.
Na ekranu se možda neće odmah prikazati
Ponovi A-B. Nastavite da pritiskate tastere
▲▼ dok se opcija Ponovi A-B ne nađe u
primenljivom polju.
Tačku (B) morate da podesite najmanje 5
sekundi kasnije u odnosu na tačku (A).
| 24 Srpski
HT-F4500_50_SER_0530.indd 24
2013-05-30 오후 3:53:52
Korišćenje menija ALATKE
Meni koji se pojavljuje samo kada se
U toku reprodukcije pritisnite taster TOOLS.
reprodukuje datoteka
05
Ako film ili video zapis imaju više
od jednog naslova, pređite na ili
izaberite željeni naslov.
Playing Time
Izaberite da biste prešli na određenu
tačku u reprodukciji. Koristite
numeričke tastere za unos tačke u
reprodukciji.
Repeat Mode
Izaberite da biste ponovili određeni
naslov, poglavlje (samo na BD/DVD
diskovima) ili označenu sekciju.
Picture
Settings
Izaberite da postavite režim slike.
- Mode
 User : Omogućava vam da
podesite funkcije Brightness,
Contrast, Color i Sharpness.
 Dynamic : Izaberite ovu
postavku da povećate oštrinu.
 Normal : Izaberite ovu postavku
za većinu aplikacija prikazivanja.
 Movie : Ovo je najbolja
postavka za gledanje filmova.
Audio Sync
Omogućava da podesite kašnjenje
zvuka tako da se audio signal
sinhronizuje sa video signalom.
Možete da podesite kašnjenje od 0
do 300 milisekundi.
Full Screen
Izaberite da biste podesili željenu
veličinu celog ekrana. Možete
izabrati Original, Mode1 (veći) i
Mode2(najveći),
Information
Proverite informacije o video datoteci.
| NAPOMENA |
U zavisnosti od diska ili memorijskog uređaja, meni Alatke
se može razlikovati. Možda neće biti prikazane sve opcije.
Kreiranje spiska za reprodukciju video zapisa
Možete da kreirate spisak za reprodukciju video datoteka
na način koji je skoro identičan načinu na koji kreirate
spisak za reprodukciju muzičkih datoteka. Za uputstva
pogledajte odeljak „Kreiranje spiska za reprodukciju
muzike‟ na strani 26.
Reprodukcija snimljenih
komercijalnih audio diskova
1.
Meni koji se pojavljuje samo kada se
reprodukuje BD/DVD disk
Stavite Audio CD (CD-DA) ili MP3 disk u fioku za disk.
• U slučaju Audio CD (CD-DA) diska, prva numera
će biti automatski reprodukovana. Numere na
disku se reprodukuju po redosledu po kome su
snimane na disku.
• Ako se radi o MP3 disku, pritiskajte tastere ▲▼ da
izaberete Music, a zatim pritisnite taster E.
E
Playlist
Chapter
Izaberite da biste prešli na poglavlje
koje želite da gledate.
TRACK
CKMode
001
Repeat
< Adjust
Izaberite da biste podesili željeni
audio jezik.
TRACK 002
TRACK 004
Subtitle
Izaberite da biste podesili željeni jezik
titla.
Angle
BONUSVIEW
Video /
BONUSVIEW
Audio
Izaberite da biste podesili željenu
bonusview opciju.
1/12
Tools
TRACK 001
Audio
Za prikazivanje scene iz drugog ugla.
Opcija Angle (Ugao) prikazuje broj
uglova dostupnih za prikazivanje
(1/1, 1/2, 1/3, itd.),
Reprodukcija medija
Title
_
Track
" Select
00:08 / 05:57
04:07
03:41
TRACK 005
03:17
TRACK 006
CD
2.
" Pause
05:57
' Return
04:27
TRACK 003
+
+
03:35
Tools
' Return
Da biste reprodukovali samo određenu numeru,
koristite tastere ▲▼ na daljinskom upravljaču da
biste izabrali numeru, a zatim pritisnite taster E.
| NAPOMENA |
Za više informacija o reprodukciji muzike, pređite na
odeljak „Kontrola reprodukcije muzike‟ na strani 26.
Srpski
HT-F4500_50_SER_0530.indd 25
25 |
2013-05-30 오후 3:53:54
Reprodukcija medija
2.
Kontrola reprodukcije muzike
Možete da kotrolišete reprodukciju muzičkog sadržaja koji se
nalazi na DVD, CD diskovima ili USB memorijskim uređajima.
Pritiskajte tastere ▲▼◄► da dođete na željenu
datoteku, a zatim pritisnite ŽUTI (C) taster da biste
je izabrali. Ponovite ovu proceduru da biste izabrali
dodatne datoteke.
Tasteri na daljinskom upravljaču za
reprodukciju muzike
RDS DISPLAY
1
1
2
Music
TRACK 002
2 files selected 1/2 Page
TRACK 001
TRACK 002
05:57
04:27
TRACK 003
TRACK 004
TA
04:07
03:41
3
TRACK 005
TRACK 006
03:17
03:35
TRACK 008
03:47
03:49
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
TRACK 007
7
8
9
TRACK 009
03:53
TRACK 010
03:45
TITLE MENU
DISC MENU
0
POPUP
2
4
5
6
3
CD
1
NUMERIČKI tasteri : Tokom reprodukcije spiska
za reprodukciju, pritisnite broj željene numere.
Izabrana numera se reprodukuje.
2
Preskoči : U toku reprodukcije pritisnite taster
1 ili 2 da biste prešli na prethodnu ili sledeću
muzičku numeru.
3
Taster 5 : Zaustavlja numeru (pesmu).
4
Brza reprodukcija (samo Audio CD (CD-DA)) :
U toku reprodukcije, pritisnite taster 3 ili .
Svaki put kada pritisnete taster 3 ili , brzina
reprodukcije će se promeniti.
5
Taster 7 : Pauzira numeru.
6
Taster 6 : Reprodukuje trenutno izabranu
numeru.
Select  Jump page
3.
Da biste uklonili datoteku sa spiska za reprodukciju,
pređite na datoteku, a zatim pritisnite ŽUTI (C) taster.
4.
Pritisnite taster E da biste reprodukovali izabrane
datoteke. Pojavljuje se ekran sa spiskom za
reprodukciju.
5.
Da pređete na Lista pesama, pritisnite taster 5 ili
RETURN (') ,
6.
Da se vratite na spisak za reprodukciju, pritisnite
taster E.
| NAPOMENA |
Na Audio CD (CD-DA) diskovima možete da kreirate
spisak za reprodukciju sa do 99 numera.
Ako do liste pesama dođete iz spiska za reprodukciju,
a zatim se vratite u spisak za reprodukciju, spisak za
reprodukciju će se reprodukovati od početka.
Kontrola reprodukcije fotografija
Možete da kotrolišete reprodukciju fotografija koje se nalaze
na DVD, CD diskovima ili USB memorijskim uređajima.
Ponavljanje numera
Korišćenje menija Alatke
Možete podesiti da proizvod ponavlja numere.
U toku reprodukcije pritisnite taster TOOLS.
1.
2.
U toku reprodukcije pritisnite taster TOOLS.
Koristite taster ◄► da biste izabrali Off, Track
ili One, All ili Shuffle u Repeat Mode,, a zatim
pritisnite taster E.
Kreiranje spiska za reprodukciju muzike
1.
' Return
Ako reprodukujete muziku sa komercijalnog CD
ili DVD diska, pritisnite taster 5 ili RETURN ('),
Pojavljuje se ekran Lista pesama. Ako kreirate spisak
za reprodukciju od muzike na disku koji je kreirao
korisnik ili USB uređaju, pristupite listi pesama kao
što je opisano u delu „Reprodukcija datoteka sa
USB uređaja‟ na strani 23 ili „Reprodukcija diska sa
snimljenim sadržajem korisnika‟ na strani 23.
Start / Stop
Slide Show
Izaberite da biste pokrenuli/zaustavili
projekciju slajdova.
Slide Show
Speed
Izaberite da podesite brzinu
prikazivanja slajdova.
Background
Music
Izaberite ako želite da slušate muziku
dok gledate slajdove.
Zoom
Izaberite ako želite da uvećate trenutnu
sliku. (Uvećano do 4 puta)
Rotate
Izaberite da rotirate sliku. (Slika će se
rotirati ili u smeru ili suprotno od smera
kretanja kazaljke na satu.)
| 26 Srpski
HT-F4500_50_SER_0530.indd 26
2013-05-30 오후 3:53:55
Information
Pokazuje informacije o slici kao što su
ime i veličina, itd.
Možete da kreirate spisak za reprodukciju fotografija
na način koji je skoro identičan načinu na koji kreirate
spisak za reprodukciju muzičkih datoteka. Za uputstva
pogledajte odeljak „Kreiranje spiska za reprodukciju
muzike‟ na strani 26.
Slušanje radija
Korišćenje tastera na daljinskom
upravljaču
1.
2.
Pritisnite taster FUNCTION kako biste izabrali FM.
Podesite na željenu stanicu.
• Prethodno podešavanje 1 : Pritisnite taster br. 5
da biste izabrali PRESET, a zatim pritisnite taster
TUNING UP, DOWN da biste izabrali unapred
podešenu stanicu.
- Da biste podesili unapred podešenu stanicu,
morate da dodate unapred podešene
stanice u memoriju proizvoda. Pogledajte
„Podešavanje stanica‟ u nastavku.
• Ručno podešavanje : Pritisnite taster br. 5 da
biste izabrali MANUAL, a zatim pritiskajte taster
TUNING UP, DOWN za podešavanje niže ili više
frekvencije.
• Automatsko podešavanje: Pritisnite taster br.
5 da biste izabrali MANUAL, a zatim pritisnite
i zadržite taster TUNING UP, DOWN za
automatsko pretraživanje opsega.
Podešavanje Mono/Stereo
Pritisnite taster MO/ST.
• Svaki put kada se pritisne ovaj taster, zvuk se
prebacuje na STEREO ili MONO.
• U području lošeg prijema, izaberite MONO za jasnije,
neometane radio emisije.
4.
Ponovo pritisnite taster TUNER MEMORY.
• Pritisnite taster TUNER MEMORY pre nego što
BROJ nestane sa ekrana.
• Kada pritisnete taster TUNER MEMORY,
BROJ nestaje sa ekrana, a stanica se smešta u
memoriju.
5.
Da podesite drugu stanicu, ponovite korake 2 do 4.
• Da pređete na unapred podešenu stanicu,
pritisnite taster TUNING UP, DOWN.
Reprodukcija medija
Kreiranje spiska za reprodukciju
fotografija
Pritisnite taster TUNER MEMORY.
• Na displeju trepće BROJ.
05
| NAPOMENA |
U zavisnosti od diska ili memorijskog uređaja, meni
Alatke se može razlikovati. Možda neće biti prikazane
sve opcije.
Da biste omogućili funkciju pozadinske muzike,
datoteka fotografije mora da se nalazi na istom
memorijskom mediju kao i muzička datoteka.
Međutim, na kvalitet zvuka može uticati bitska brzina
MP3 datoteke, veličina fotografije i način kodiranja.
3.
O RDS emisiji
Korišćenje RDS sistema (radio informacionog
sistema) za prijem FM stanica
RDS omogućava FM stanicama da šalju dodatni signal uz
signale redovnog programa.
Na primer, stanice šalju svoja imena, kao i informacije o
tipu programa koji emituju, kao što su sport ili muzika itd.
Ako je podešena FM stanica koja obezbeđuje RDS
uslugu, na displeju se pali RDS indikator.
Opis RDS funkcije
• PTY (Vrsta programa) : Prikazuje tip programa koja se
trenutno emituje.
• PS NAME (Ime programske stanice) : Označava ime
stanice koja emituje program i sastoji se od 8 znakova.
• RT (radijski tekst) : Dekodira tekst koji šalje stanica (ako
postoji) i sastoji se od 64 znaka.
• CT (Vreme) : Dekodira sat realnog vremena iz FM
frekvencije. Neke stanice možda ne prenose PTY, RT ili
CT informacije, pa zato one možda neće biti prikazane
u svim slučajevima.
• TA (Saobraćajna obaveštenja) : TA ON/OFF (TA
UKLJUČENO/ISKLJUČENO) pokazuje da se prenosi
saobraćajno obaveštenje.
| NAPOMENA |
RDS možda neće pravilno funkcionisati ako podešena
stanica ne emituje pravilno RDS signal ili ako je signal
slab.
Za prikazivanje RDS signala
RDS signale koje šalje stanica možete videti na displeju.
Pritisnite taster RDS DISPLAY dok slušate FM stanicu.
Podešavanje stanica
Primer: Memorisanje stanice FM 89,10.
1. Pritisnite taster FUNCTION kako biste izabrali FM.
2.
Pritisnite taster TUNING UP, DOWN da izaberete
<89.10>.
Srpski
HT-F4500_50_SER_0530.indd 27
27 |
2013-05-30 오후 3:53:59
Reprodukcija medija
• Svaki put kada pritisnete taster, prikaz na displeju se
menja da bi vam pokazao sledeće informacije:
PS NAME RT CT Frekvencija
PS
(programski
servis)
U toku traženja se prikazuje <PS
NAME (IME PS-a)>, a zatim će biti
prikazana imena stanica. <NO PS
(NEMA PS-a)> se pojavljuje ako se
ne šalje signal.
RT
(radijski tekst)
U toku traženja se prikazuje <RT>,
a zatim će na displeju biti prikazane
tekstualne poruke koje šalje stanica.
<NO RT (NEMA RT-a)> se pojavljuje
ako se ne šalje signal.
Frekvencija
Frekvencija stanice (bez RDS usluge)
O znacima koji se prikazuju na ekranu
Kada displej prikaže PS ili RT signale, koriste se sledeći
znaci.
• Prozor displeja ne može da razlikuje velika i mala slova
i uvek koristi velika slova.
• Prozor displeja ne može da prikaže naglašena slova,
na primer, <A,> se može koristiti za naglašena slova
<A’s>, kao što su <À, Â, Ä, Á, Å i Ã.>
PTY (vrsta programa) indikacija i funkcija
PTY-SEARCH
Jedna od prednosti RDS usluge je ta što možete pronaći
određenu vrstu programa iz unapred podešenih kanala
specificiranjem PTY kodova.
Za traženje programa koji koristi PTY kodove
1.
2.
Pritisnite taster PTY SEARCH dok slušate FM stanicu.
3.
Ponovo pritisnite taster PTY SEARCH, dok je PTY
kod, koji je izabran u prethodnom koraku, još uvek
na displeju.
• Centralni uređaj pretražuje 15 prethodno
podešenih FM stanica i zaustavlja se kada
pronađe onu koju ste izabrali i bira tu stanicu.
Korišćenje tastera TV SOUND na
daljinskom upravljaču
Ako imate TV koji podržava Anynet+ (HDMI-CEC), taster
TV SOUND omogućava da usmerite zvuk televizora na
zvučnike kućnog bioskopa ili zvučnike televizora. Da biste
to koristili, postupite na sledeći način:
1. Povežite HDMI kabl na televizor ili kućni bioskop.
(Vidi stranu 15.)
2. Uključite funkciju Anynet+ (HDMI-CEC) na kućnom
bioskopu i televizoru.
3. Pritisnite taster TV SOUND na daljinskom
upravljaču. Na ekranu prednje ploče treperi TV
SOUND ON, a zatim se menja u D. IN.
• Kada je opcija ZVUK TELEVIZORA uključena,
zvuk sa televizora se isporučuje preko zvučnika
kućnog bioskopa.
4. Ponovo pritisnite taster TV SOUND da biste isključili
opciju ZVUK TELEVIZORA.
• Kada je opcija ZVUK TELEVIZORA isključena,
zvuk sa televizora se isporučuje preko zvučnika
povezanog Anynet+ TV aparata.
Pre nego što počnete!
• PTY pretraga se može primeniti samo za unapred
podešene stanice.
• Za prekidanje pretrage u bilo kom trenutku procesa,
pritisnite taster 5 u toku traženja.
• Postoji vremensko ograničenje za sledeće korake.
Ako je podešavanje otkazano pre završetka, počnite
ponovo od koraka 1.
• Kada pritiskate tastere na primarnom daljinskom
upravljaču, proverite da li ste izabrali FM stanicu putem
primarnog daljinskog upravljača.
+
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
Pritiskajte taster PTY- ili PTY+ dok se na displeju ne
pojavi željeni PTY kod.
• Displej prikazuje opis PTY kodova na desnoj strani.
Korišćenje TV SOUND:
1) Kada želite da slušate zvuk televizora preko
zvučnika kućnog bioskopa.
2) Kada želite da slušate zvuk sa USB uređaja povezanog
sa televizorom preko zvučnika kućnog bioskopa.
Specifikacije podrške opcije ZVUK
TELEVIZORA UKLJ./ISKLJ.
Povezani TV
TV koji
podržava
Anynet+
(HDMI-CEC)
TV koji ne
podržava
Anynet+
(HDMI-CEC)
Anynet+
(HDMI-CEC)
postavka
Zvuk
Zvuk
TELEVIZORA TELEVIZORA
UKLJ.
ISKLJ.
UKLJ.
O
O
ISKLJ.
O
X
Nema funkcije
O
X
| 28 Srpski
HT-F4500_50_SER_0530.indd 28
2013-05-30 오후 3:54:00
Mrežni servisi
Korišćenje BD-LIVE™
2.
Konfigurišite postavke mreže.
(Vidi strane 20~21)
Kada se proizvod poveže na mrežu, možete uživati
u raznim filmskim sadržajima korišćenjem diskova
kompatibilnih sa BD-LIVE.
1.
Priključite USB memorijski stik na USB konektor na
prednjoj strani proizvoda, a zatim koristite opciju
upravljanja BD podacima da proverite preostalu
memoriju. Memorijski uređaj mora da ima najmanje
1 GB slobodnog prostora da bi mogao da podrži
BD-LIVE servise.
2.
Izaberite Settings na početnom ekranu, a zatim
pritisnite taster E.
3.
4.
Izaberite System, a zatim pritisnite taster E.
5.
6.
7.
8.
Izaberite BD Data Management, a zatim pritisnite
taster E.
Izaberite stavku Change Device, a zatim pritisnite
taster E.
Izaberite stavku USB Flash Disk, a zatim pritisnite
taster E.
Umetnite Blu-ray disk koji podržava BD-LIVE.
Izaberite neki od raznih sadržaja BD-LIVE servisa
koje je ponudio proizvođač diska.
DLNA omogućava pristup datotekama i reprodukciju
datoteka koje se nalaze na računaru preko sistema
kućnog bioskopa.
Pratite uputstva u korisničkom priručniku DLNA uređaja
da biste podesili DLNA funkciju na računaru i označili
fascikle i datoteke koje želite da podelite sa sistemom
kućnog bioskopa.
Da biste nakon podešavanja DLNA pristupili i
reprodukovali datoteke koje se nalaze na računaru, pratite
sledeće korake:
1.
2.
Uključite računar, televizor i sistem kućnog bioskopa.
3.
Na sistemu kućnog bioskopa, pritisnite PLAVI (D)
taster (prikaz uređaja),
4.
Koristite taster ◄► da biste na spisku uređaja
izabrali vaš računar.
5.
Izaberite tip datoteke koji želite da prikažete ili
reprodukujete, video zapise, fotografije ili muziku, a
zatim pritisnite E.
Koristite taster E da biste izabrali fasciklu sa tipom
datoteka koji ste izabrali, a zatim pritisnite E.
Prikazuje se lista datoteka.
6.
7.
Mrežni servisi
Povežite proizvod na mrežu.
(Vidi stranu 14)
06
1.
Korišćenje DLNA
Proverite da li je DLNA deljeni server pokrenut na
računaru.
Izaberite datoteku koju želite da reprodukujete ili
gledate, a zatim pritisnite E.
| NAPOMENA |
Možete da kreirate spiskove za reprodukciju od
| NAPOMENA |
Način na koji koristite BD-LIVE i ponuđeni sadržaji
mogu se razlikovati, zavisno od proizvođača diska.
datoteka na računaru na isti način na koji kreirate
spiskove za reprodukciju od datoteka na USB
uređajima i diskovima.
Uz nekoliko izuzetaka, možete da kontrolišete
reprodukciju datoteka sa računara na isti način na koji
kontrolišete reprodukciju datoteka sa USB uređaja i
diskova.
Takođe, možete da pristupite datotekama na računaru
ako prvo izaberete video zapise, fotografije ili muziku
na početnom ekranu, a zatim izaberete računar sa
spiska uređaja koji se pojavljuje.
Srpski
HT-F4500_50_SER_0530.indd 29
29 |
2013-05-30 오후 3:54:02
Dodatak
Dodatne informacije
Napomena
Povezivanja
HDMI IZLAZ
• Zavisno od vašeg televizora, izvesne rezolucije HDMI
izlaza možda neće funkcionisati.
• Morate da imate HDMI vezu da biste uživali u video
zapisima sa 3D tehnologijom.
• Dugačak HDMI kabl može da dovede do šuma na
ekranu. Ako do toga dođe, u meniju podesite opciju
HDMI Deep Color na Off.
Podešavanja
• Standardni DVD diskovi nemaju BONUSVIEW audio i
navigacione zvučne efekte.
• Neki Blu-ray diskovi nemaju BONUSVIEW audio i
navigacione zvučne efekte.
• Ovo podešavanje opcije Digital Output (Digitalni izlaz)
ne utiče na analogni (L/D) ili HDMI audio izlaz ka
vašem televizoru. Ono utiče na optički i HDMI audio
izlaz kada je vaš proizvod povezan na AV prijemnik.
• Ako reprodukujete MPEG audio filmske podloge,
audio signal isporučuje PCM bez obzira na izabrane
opcije za Digitalni izlaz (PCM ili Tok bitova),
• Digitalni izlaz se može aktivirati kada je u meniju
Speaker Selection izabrano TV Speaker.
BD-LIVE internet veza
• Internet veza može biti ograničena za vreme
korišćenja BD-LIVE sadržaja.
Postavke za 3D
Anynet+ (HDMI-CEC)
• Kod nekih 3D diskova, da biste zaustavili film u toku
3D reprodukcije, pritisnite jednom taster 5. Film se
zaustavlja, a opcija 3D moda se deaktivira. Da biste
promenili izbor 3D opcije u toku reprodukovanja 3D
filma, pritisnite jednom taster 5. Pojavljuje se Blu-ray
meni. Ponovo pritisnite taster 5, a zatim izaberite
3D postavke u Blu-ray meniju.
• U zavisnosti od sadržaja i položaja slike na ekranu
vašeg televizora, možete videti vertikalne crne linije
na levoj strani, na desnoj strani ili na obe strane.
• Zavisno od vašeg televizora, izvesne rezolucije
HDMI izlaza možda neće funkcionisati. Molimo da
pogledate korisničko uputstvo za svoj televizor.
• Ova funkcija nije na raspolaganju ako HDMI kabl ne
podržava CEC.
• Ako vaš Samsung TV ima Anynet+ logotip, onda
podržava Anynet+ funkciju.
Format slike
• Zavisno od tipa diska, neke proporcije možda neće
biti na raspolaganju.
• Ako izaberete proporciju ekrana i opciju koja se
razlikuje od proporcije ekrana vašeg televizora, moglo
bi doći do poremećaja slike.
• Ako izaberete 16:9 Original, televizor može da
prikaže 4:3 Pillarbox (crne linije na stranama slike),
BD Wise (samo za Samsung proizvode)
• Kada je opcija BD Wise uključena, postavka
rezolucije se automatski vraća na BD Wise, a u
meniju Rezolucija pojavljuje se opcija BD Wise.
• Ako je proizvod povezan na uređaj koji ne podržava
BD Wise, ne možete da koristite funkciju BD wise.
• Za pravilan rad funkcije BD Wise, meni BD Wise
podesite na Uklj. i kod proizvoda i kod TV aparata.
Digitalni izlaz
Upravljanje BD podacima
• U modu spoljašnje memorije, reprodukcija diska
može biti prekinuta ukoliko u toku reprodukcije
odspojite USB uređaj.
• Podržavaju se samo oni USB uređaji koji su
formatirani u FAT sistemu datoteka (DOS 8.3 oznaka
logičkog diska), Preporučujemo da koristite USB
uređaje koji podržavaju USB 2.0 protokol sa 4 MB/s
ili većom brzinom čitanja/pisanja.
• Funkcija za nastavak reprodukcije možda neće
funkcionisati nakon što formatirate memorijski uređaj.
• Ukupna memorija koja je dostupna za upravljanje BD
podacima može se razlikovati, što zavisi od uslova.
DivX® vid. na zah.
• Za više informacija o DivX(R) VOD-u, posetite "http://
vod.divx.com",
Postavke zvučnika
• Kada se opcija Speaker Selection postavi na TV
Speaker, zvuk se dobija preko zvučnika televizora.
• Obavezno izaberite pravilan digitalni izlaz ili nećete
čuti zvuk ili ćete čuti jak šum.
• Ako HDMI uređaj (AV prijemnik, TV) nije kompatibilan
sa komprimovanim formatima (Dolby digital, DTS),
audio signal se isporučuje kao PCM.
| 30 Srpski
HT-F4500_50_SER_0530.indd 30
2013-05-30 오후 3:54:03
HDMI audio
Reprodukcija medija
• Kada je Anynet+ (HDMI-CEC) isključen, funkcija
povratnog audio kanala nije dostupna.
• Korišćenje HDMI kabla bez ARC (Audio Return
Channel – Povratni audio kanal) sertifikata može
dovesti do problema kompatibilnosti.
• ARC funkcija je dostupna samo ako je povezan
uređaj kompatibilan sa funkcijom ARC.
Reprodukcija
Reprodukovanje video datoteka
• Video datoteke sa velikim bitskim brzinama od 20
Mb/s ili više opterećuju kapacitete proizvoda i mogu
da zaustave reprodukciju u toku.
• Ako je sistem povezan na televizor koji je kompatibilan
sa BD Wise i kod koga je opcija BD Wise postavljena
na Uklj., neće se pojaviti meni Podešavanje slike.
• Funkcija Pozadinska muzika neće funkcionisati ako
se muzička datoteka i datoteka fotografije ne nalaze
na istom memorijskom uređaju. Takođe, na kvalitet
zvuka može uticati bitska brzina MP3 datoteke,
veličina fotografija i način kodiranja.
Dodatak
Povratni audio kanal
Korišćenje tastera ALATKE pri reprodukciji slika
07
• Kada se HDMI audio signal šalje na zvučnik
televizora, on se automatski spušta na 2 kanala.
Reprodukcija sa USB memorijskog uređaja
• USB memorijski uređaj morate bezbedno da uklonite
pomoću funkcije „Safely Remove USB“ (Bezbedno
uklanjanje USB-a) kako bi se sprečilo moguće
oštećenje USB memorije. Pritisnite taster HOME da
biste prešli na početni meni, izaberite ŽUTI (C) taster
i pritisnite taster E.
Biranje audio jezika
• Indikator ◄► se neće pojaviti na ekranu ako
BONUSVIEW deo ne sadrži nijednu BONUSVIEW
audio postavku.
• Jezici koji su dostupni preko funkcije Audio jezika
zavise od jezika koji su kodirani na disku. Ova funkcija
ili određeni jezici možda neće biti dostupni.
• Neki Blu-ray diskovi omogućavaju da izaberete PCM
ili Dolby digitalnu audio podlogu na engleskom jeziku.
Biranje jezika titla
• Zavisno od Blu-ray / DVD diska, možda ćete moći da
menjate jezik titlova u meniju diska. Pritisnite taster
DISC MENU.
• Ova funkcija zavisi od toga koji titlovi su kodirani na
disku i možda neće biti dostupna na svim Blu-ray/
DVD diskovima.
• Informacije o glavnoj opciji BONSUVIEW modu će
se takođe pojaviti ako Blu-ray disk ima BONUSVIEW
deo.
• Ova funkcija istovremeno menja primarne i
sekundarne titlove.
• Redom se prikazuje ukupan broj primarnih i
sekundarnih titlova.
Reprodukovanje JPEG datoteka
• Ne možete da uvećate titl ili PG grafiku u modu
prikaza na celom ekranu.
Srpski
HT-F4500_50_SER_0530.indd 31
31 |
2013-05-30 오후 3:54:03
Dodatak
Izbor digitalnog izlaza
Podešavanje
PCM
Povezivanje
PCM
Audio tok
bitova na
Blu-ray
disku
Do PCM 7.1-kanalni
Tok bitova (Dolby
D. ponovo kodiran)
PCM
Dolby Digital Do PCM 5.1-kanalni
Dolby Digital
Dolby Digital
Do PCM 5.1-kanalni
Plus
Dolby Digital Plus
Dolby
TrueHD
Do PCM 5.1-kanalni
Dolby TrueHD
DTS
Do PCM 5.1-kanalni
DTS
DTS-HD
zvuk visoke
rezolucije
Do PCM 7.1-kanalni
DTS-HD zvuk visoke
rezolucije
DTS-HD
master
audio
Do PCM 7.1-kanalni
DTS-HD master
audio
Bilo koji
Tok bitova (DTS
ponovo kodiran)
HDMI kompatibilan AV prijemnik
PCM
PCM 2-kanalni
Audio tok na
Dolby Digital Do PCM 5.1-kanalni
DVD-u
DTS
Do PCM 5.1-kanalni
Definicija
Blu-ray diska
Tok bitova
(neobrađeno)
DTS ponovo kodiran
Dolby Digital ponovo
kodiran *
PCM 2-kanalni
PCM 2-kanalni
PCM 2-kanalni
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
DTS
Dekodira audio
Dekodira audio
Šalje samo audio
signal glavne opcije i signal glavne opcije i
Dekodira audio
tok glavne opcije
BONUSVIEW audio BONUSVIEW audio
signal glavne opcije i
tako da AV
tok bitova zajedno
tok bitova zajedno
BONUSVIEW audio
prijemnik može
u jedan PCM audio u jedan PCM audio
tok bitova zajedno
da dekodira audio
signal i dodaje
signal i dodaje
u jedan PCM audio
tok bitova. Nećete navigacione zvučne navigacione zvučne
signal i dodaje
čuti BONUSVIEW
efekte, a zatim
efekte, a zatim
navigacione zvučne
audio ili navigacione ponovo kodira PCM ponovo kodira PCM
efekte.
zvučne efekte.
audio u DTS tok
audio u Dolby digital
bitova.
tok bitova ili PCM.
 Ako je Tok izvora 2-kanalni ili mono, ne primenjuje se postavka “Dolby D ponovo kodiran”, Izlaz će biti PCM 2-kanalni.
Blu-ray diskovi mogu da sadrže tri audio toka bitova:
- Glavni audio signal: Audio filmska podloga glavne opcije.
- BONUSVIEW audio : Dodatna filmska podloga, kao što su komentari režisera ili glumca.
- Navigacioni zvučni efekti : Zvučni efekti koji se javljaju kada se krećete po meniju diska ili filma. Navigacioni zvučni
efekti su različiti na svakom Blu-ray disku.
| 32 Srpski
HT-F4500_50_SER_0530.indd 32
2013-05-30 오후 3:54:04
Rezolucija u skladu sa izlaznim modom
DVD reprodukcija
07
Reprodukcija Blu-ray diskova/E-sadržaja/Digitalnih sadržaja
Podešavanje
BD Wise
E-sadržaji/
Digitalni sadržaji
HDMI mod
Blu-ray disk
Rezolucija Blu-ray
diska
1080p@60F
480i
Dodatak
HDMI mod
Izlaz
Autom.
Maks. rezolucija TV ulaza
Maks. rezolucija TV ulaza
1080p@60F
1080p@60F
-
1080p
-
1080p
Filmski kadar : Autom. (24 f/s)
1080p@24F
-
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
Rešavanje problema
Pogledajte donju tabelu ako ovaj proizvod ne funkcioniše ispravno. Ako vaš problem nije naveden u tabeli ili ako dato
uputstvo ne pomogne, isključite proizvod, iskopčajte mrežni kabl i pozovite najbližeg ovlašćenog prodavca ili servisni
centar za Samsung elektronske uređaje.
Simptom
Proveriti/Pomoć
Ne mogu da izbacim disk.
• Da li je kabl za napajanje sigurno priključen u utičnicu?
• Isključite napajanje, a zatim ga ponovo uključite.
Reprodukcija ne počinje.
• Proverite regionalni kod za Blu-ray/DVD disk.
Blu-ray/DVD diskovi koji su kupljeni u inostranstvu možda neće moći da se
reprodukuju.
• CD-ROM i DVD-ROM diskovi ne mogu biti reprodukovani na ovom proizvodu.
• Uverite se da je nivo rejtinga tačan.
Reprodukcija ne počinje
odmah posle pritiskanja
tastera Reprod./Pauza.
• Da li koristite deformisani disk ili disk sa ogrebotinama na površini?
• Obrišite disk.
Zvuk se ne čuje.
• Kućni bioskop ne reprodukuje zvuk tokom brze reprodukcije, spore reprodukcije i
reprodukcije korak-po-korak.
• Da li su zvučnici pravilno povezani? Da li su postavke zvučnika pravilno
prilagođene?
• Da li je disk mnogo oštećen?
Zvuk se čuje samo iz
nekoliko zvučnika, ali ne i
iz svih 6.
•
•
•
•
Na nekim Blu-ray/DVD diskovima, zvuk se čuje samo na prednjim zvučnicima.
Proverite da li su zvučnici pravilno povezani.
Podesite jačinu zvuka.
Kada reprodukujete zvuk sa CD diska, radija ili televizora, uređaj isporučuje zvuk
samo na prednjim zvučnicima.
Srpski
HT-F4500_50_SER_0530.indd 33
33 |
2013-05-30 오후 3:54:05
Dodatak
Simptom
Proveriti/Pomoć
Dolby Digital 5.1-kanalni
surround zvuk se ne
generiše.
• Da li na disku postoji oznaka "Dolby Digital 5.1 CH"? Dolby Digital 5.1-kanalni
surround zvuk se čuje samo ako je disk snimljen sa 5.1-kanalnim zvukom.
• Da li je jezik zvuka pravilno postavljen na Dolby Digital 5.1-CH na informacionom
displeju?
Daljinski upravljač ne radi.
• Da li daljinski upravljač koristite u okviru njegovog radnog dometa i pod pravilnim
uglom u odnosu na senzor?
• Da li su baterije istrošene?
• Disk se okreće, ali se
slika ne prikazuje.
• Kvalitet slike je loš, a
slika podrhtava.
•
•
•
•
Jezik zvuka i titlova ne
funkcioniše.
• Jezik zvuka i titlova ne radi ako ih disk ne sadrži.
Ekran menija se ne
pojavljuje kada se izabere
funkcija menija.
• Da li koristite disk koji ne sadrži menije?
Proporcija ekrana se ne
može promeniti.
Da li je TV aparat uključen?
Da li su video kablovi pravilno povezani?
Da li je disk prljav ili oštećen?
Loše proizvedeni disk možda neće moći da se reprodukuje.
• Možete da reprodukujete 16:9 Blu-ray/DVD diskove u 16:9 Full modu , 4:3 Letter
Box modu ili 4:3 Pan-Scan modu, ali se 4:3 Blu-ray/DVD diskovi mogu videti samo
u proporciji 4:3. Pogledajte omotnicu Blu-ray diska, a zatim izaberite odgovarajuću
funkciju.
Proizvod ne radi.
• U režimu NO DISC (BEZ DISKA), pritisnite i 5 sekundi držite pritisnut taster 5 na
daljinskom upravljaču. Na taj način ćete resetovati uređaj.
- Upotrebom funkcije RESET obrisaće se sve sačuvane postavke.
Nemojte ovo koristiti osim ako nije neophodno.
Zaboravili ste lozinku za
nivo rejtinga.
• Dok se u proizvodu ne nalazi disk, pritisnite i držite pritisnut taster 5 na proizvodu
duže od 5 sekundi. Na displeju se prikazuje INIT, a sve postavke će biti vraćene na
unapred zadate vrednosti.
Zatim pritisnite taster ZA UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE.
- Upotrebom funkcije RESET obrisaće se sve sačuvane postavke.
Nemojte ovo koristiti osim ako nije neophodno.
Nije moguć prijem radio
emisija.
• Da li je antena pravilno povezana?
• Ako je ulazni signal antene slab, instalirajte spoljnu FM antenu u područje dobrog
prijema.
Ne čuje se zvuk kada
slušate zvuk televizora
preko ovog proizvoda.
• Ako je taster OTVORI/ZATVORI ^ pritisnut za vreme slušanja zvuka televizora
upotrebom D. IN ili AUX funkcija, Blu-ray/DVD funkcije su uključene, a zvuk
televizora isključen.
Na ekranu se pojavljuje
poruka "Not Available",
• Funkcija ili akcija se sada ne mogu izvršiti zato što:
1. To ne dozvoljava Blu-ray/DVD softver.
2. Blu-ray/DVD softver ne podržava tu funkciju (npr. uglove)
3. Ta funkcija nije trenutno dostupna.
4. Zahtevali ste broj naslova ili poglavlja ili vreme pretraživanja koji su van opsega.
Ako je HDMI izlaz postavljen
na rezoluciju koju vaš TV
aparat ne podržava (npr,
1080p), može se desiti da
na vašem TV aparatu ne
vidite sliku.
• Pritisnite i držite pritisnut taster 5 na prednjoj ploči 5 sekundi ili duže kada nije
stavljen disk. Sve postavke će se vratiti na fabričke postavke.
| 34 Srpski
HT-F4500_50_SER_0530.indd 34
2013-05-30 오후 3:54:05
Simptom
Proveriti/Pomoć
Loš HDMI izlaz.
• Ako se na ekranu pojavi slučajni šum, to znači da televizor ne podržava HDCP
(širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja),
Dodatak
• Proverite vezu između TV aparata i HDMI konektora na proizvodu.
• Proverite da li vaš TV podržava 576p/480p/720p/1080i/1080p rezolucije HDMI
ulaza.
07
Nema HDMI izlaza.
DLNA funkcija
Mogu da vidim fascikle
koje se dele preko
aplikacije DLNA, ali ne
mogu da vidim datoteke.
• DLNA prikazuje samo datoteke koje odgovaraju kategorijama fotografija, muzike i
filma. Datoteke koje ne odgovaraju tim kategorijama možda neće biti prikazane.
Video se reprodukuje sa
prekidima.
• Proverite da li je mreža stabilna.
• Proverite da li je mrežni kabl pravilno povezan i da li mreža nije preopterećena.
DLNA veza između
televizora i računara je
nestabilna.
• IP adresa pod istom podmrežom treba da bude jedinstvena, u suprotnom može
doći do sukoba IP adresa.
• Proverite da li ste omogućili zaštitni zid.
Ako jeste, onemogućite zaštitni zid.
BD-LIVE
Ne mogu da se povežem
sa BD-LIVE serverom.
• Proverite da li je mrežna veza uspešno uspostavljena ili ne korišćenjem funkcije
Status mreže.
• Proverite da li je USB memorijski uređaj povezan sa proizvodom.
• Memorijski uređaj mora da ima najmanje 1 GB slobodnog prostora da bi mogao
da podrži BD-LIVE servis.
Dostupan kapacitet možete proveriti u Upravljanje BD podacima. (Vidi stranu 30)
• Proverite da li je opcija Internet veza BD-LIVE postavljena na Dozvoli (Sve),
• Ako to ne uspe, kontaktirajte dobavljača sadržaja ili ažurirajte najnoviji fabrički softver.
Došlo je do greške pri
korišćenju BD-LIVE
servisa.
• USB memorijski uređaj mora da ima najmanje 1 GB slobodnog prostora da bi
mogao da podrži BD-LIVE uslugu.
Dostupan kapacitet možete proveriti u Upravljanje BD podacima. (Vidi stranu 30)
| NAPOMENA |
Ako su vraćene fabričke postavke, svi sačuvani korisnički BD podaci biće izbrisani.
Srpski
HT-F4500_50_SER_0530.indd 35
35 |
2013-05-30 오후 3:54:06
Dodatak
Specifikacije
Težina
Opšte
postavke
FM tjuner
2.3 kg
Dimenzije
430 (Š) x 55 (V) x 250 (D) mm
Opseg radnih temperatura
+5°C do +35°C
Radni opseg vlažnosti vazduha
10 % do 75 %
Odnos signal/šum
55 dB
Korisna osetljivost
12 dB
Ukupna harmonijska izobličenja
0.5 %
Video
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Audio
PCM višekanalni zvuk, tok audio podataka, PCM audio
HDMI
Prednji zvučnik, izlaz
80W x 2 (3)
Centralni zvučnik, izlaz
80W (3)
Surround zvučnik, izlaz
80W x 2 (3)
Subwoofer zvučnik, izlaz
100W (3)
Pojačalo
Analogni ulaz : 20Hz~20kHz (±3dB)
Frekventni odziv
Digitalni ulaz : 20Hz~40kHz (±4dB)
Odnos signal/šum
70 dB
Odvajanje kanala
60 dB
Ulazna osetljivost
(AUX)500mV
| 36 Srpski
HT-F4500_50_SER_0530.indd 36
2013-05-30 오후 3:54:06
Surround
Centralni
Subwoofer
Impedansa
3
3
3
3
Frekventni
opseg
140Hz~20kHz
140Hz~20kHz
140Hz~20kHz
40Hz~160Hz
Nivo zvučnog
87 dB/W/M
pritiska na
izlazu
87 dB/W/M
87 dB/W/M
88 dB/W/M
Nominalni
ulaz
80W
80W
80W
100W
Maksimalni
ulaz
160W
160W
160W
200W
Dodatak
Prednji
07
Zvučnik
5.1-kanalni sistem zvučnika
Sistem
zvučnika
HT-F4500
Dimenzije
(Š x V x D)
(Jedinica :
mm)
95.0 x 116.0 x 74.0 95.0 x 116.0 x 74.0 95.0 x 116.0 x 74.0 155.0 x 300.0 x 285.5
HT-F4550
95.0 x 1112.0 x
74.5 (Baza stalka:
276 x 189)
95.0 x 1112.0 x
74.5 (Baza stalka:
276 x 189)
227.0 x 95.0 x 74.0 155.0 x 300.0 x 285.5
HT-F4500
•
•
•
•
•
0.34
Težina
(Jedinica : kg)
0.34
2.70
2.70
0.34
3.76
HT-F4550
0.51
3.76
Mrežne brzine jednake ili manje od 10 Mb/s nisu podržane.
Samsung Electronics Co., Ltd zadržava pravo da promeni specifikacije bez prethodne najave.
Težina i dimenzije su približne.
Dizajn i specifikacije su podložni izmenama bez prethodnog obaveštavanja.
U vezi sa napajanjem i potrošnjom energije, pogledajte nalepnicu na proizvodu.
Srpski
HT-F4500_50_SER_0530.indd 37
37 |
2013-05-30 오후 3:54:07
Kontaktirajte Samsung
Ukoliko imate pitanja ili komentare vezane za Samsung proizvode, molimo Vas
kontaktirajte Samsung korisnički centar.
Area
` Europe
AUSTRIA
Contact Centre 
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
Web Site
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support
(Dutch)
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
051 331 999
www.samsung.com/support
BULGARIA 07001 33 11 , sharing cost
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
062 726 786
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
DENMARK 70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
GERMANY 0180 6 67267864*
www.samsung.com/de/support
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus
dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
www.samsung.com/gr/support
from land line
GREECE
(+30) 210 6897691 from mobile and land
line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
http://www.samsung.com/hu/
HUNGARY
0680PREMIUM (0680-773-648)
support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG 261 03 710
www.samsung.com/support
Area
MONTENEGRO
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Contact Centre 
020 405 888
080 697 267
090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/
Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
0034902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support
(German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
Pravilno odlaganje baterija iz ovog proizvoda
(Primenljivo u zemljama sa posebnim sistemima za prikupljanje)
Ova oznaka na bateriji, uputstvu ili pakovanju pokazuje da baterije u ovom proizvodu ne bi trebalo da se
odlažu zajedno sa kućnim otpadom na kraju svog radnog veka. Ako su označeni, hemijski simboli Hg,
Cd ili Pb ukazuju da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u vrednostima većim nego što je propisano
EC direktivom 2006/66. Ako se baterije ne odlože pravilno, te supstance mogu imati štetne posledice po
zdravlje ljudi ili okolinu.
Radi zaštite prirodnih resursa i promovisanja ponovne upotrebe materijala, odvojite baterije od drugih vrsta
otpada i reciklirajte ih kroz vaš lokalni, besplatni sistem vraćanja.
Pravilno odlaganje ovog proizvoda (električni i elektronski otpad)
(Primenljivo u zemljama sa posebnim sistemima za prikupljanje)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili literaturi pokazuje da proizvod i njegova elektronska dodatna oprema
(npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne treba da se odlažu sa drugim kućnim otpadom na kraju svog radnog veka. Da
sprečite moguće štetne posledice po okolinu ili zdravlje ljudi zbog nekontrolisanog odlaganja otpada, molimo da
ove stvari odvojite od drugih vrsta otpada i reciklirate ih odgovorno radi promovisanja održive ponovne upotrebe
materijalnih resursa.
Kućni korisnici bi trebalo da se obrate ili trgovini u kojoj su kupili proizvod ili lokalnoj službi za informacije o tome gde i
kako mogu da predaju ove stvari radi ekološki bezbednog recikliranja.
Poslovni korisnici bi trebalo da se obrate svom dobavljaču i provere uslove kupoprodajnog ugovora. Ovaj proizvod
i njegovu elektronsku dodatnu opremu ne bi trebalo mešati sa drugim komercijalnim otpadima prilikom odlaganja u
otpad.
HT-F4500_50_SER_0212.indd 38
2014-02-12
10:05:15
HT-F4500
HT-F4550
5.1-kanálový Blu-ray™
systém domácej zábavy
korisnički priručnik
zamislite mogućnosti
Zahvaljujemo vam na kupnji ovog proizvoda tvrtke Samsung.
Za potpuniju uslugu,
registrirajte svoj proizvod na adresi
www.samsung.com/register
HT-F4500_50_CRO_0530.indd 1
2013-05-30 오후 3:29:10
Sigurnosne Informacije
Upozorenje
KAKO BISTE SMANJILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKLOPAC (ILI POLEĐINU).
U UNUTRAŠNJOSTI NEMA DIJELOVA KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. PREPUSTITE SERVISIRANJE
KVALIFICIRANOM SERVISNOM OSOBLJU.
OPREZ
OPASNOST OD ELEKRTIČNOG UDARA
OTVARAJTE
Ovaj simbol označava „opasan
napon“ unutar proizvoda
koji predstavlja opasnost od
električnog udara ili ozljede.
OPREZ : ZA SPREČAVANJE STRUJNOG
UDARA, NAMJESTITE ŠIROKI POL
UTIKAČA U ŠIROKI UTOR I UMETNITE
GA DO KRAJA.
UPOZORENJE
• Za smanjivanje opasnosti od požara ili električnog
udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
OPREZ
• Uređaj se ne smije izlagati kapanju ili prskanju te se na
njega ne smiju stavljati predmeti napunjeni tekućinom,
poput vaza.
• Strujni utikač koristi se kao sredstvo za isključivanje i
uvijek treba biti lako dostupan za uporabu.
• Ovaj uređaj treba uvijek biti spojen na utičnicu
izmjenične struje sa zaštitnim uzemljenjem.
• Za isključivanje uređaja iz struje morate izvući utikač
iz strujne utičnice, stoga strujni utikač treba biti lako
dostupan za uporabu.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Ovaj simbol označava važne upute
priložene uz proizvod.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
Ovaj čitač kompaktnog diska klasificiran je kao LASERSKI
proizvod KLASE 1.
Uporaba kontrola, prilagodbe ili izvođenje postupaka osim
navedenih u daljnjem tekstu mogu rezultirati opasnim
izlaganjem radijaciji.
OPREZ
• NEVIDLJIVA LASERSKA RADIJACIJA KADA JE
OTVOREN, A SIGURNOSNI MEHANIZMI OMETANI;
IZBJEGAVAJTE IZLAGANJE ZRACI.
| 2 Hrvatski
HT-F4500_50_CRO_0530.indd 2
2013-05-30 오후 3:29:14
Pohranjivanje diskova i
upravljanje njima
• Ne izlažite ovaj uređaj kapanju ili prskanju tekućina.
Na uređaj ne stavljajte predmete pune tekućine, poput
vaza.
• Da biste potpuno isključili ovaj uređaj, morate izvući
utikač za napajanje iz zidne utičnice. Stoga utikač mora
uvijek biti lako dostupan.
• Ne dodirujte utikač za napajanje mokrom rukom. To
može uzrokovati strujni udar.
• Ne priključujte više električnih uređaja u istu zidnu
utičnicu. Preopterećenje utičnice može uzrokovati
pregrijavanje i izazvati požar.
• Ostale komponente obavezno isključite prije spajanja s
ovim proizvodom.
• Ako iznenada premjestite proizvod iz hladnog na toplo
mjesto, na radnim dijelovima i leći može se stvoriti
kondenzat te izazvati nepravilnu reprodukciju diska.
Dođe li to toga, iskopčajte napajanje proizvoda, zatim
pričekajte dva sata prije nego što priključite utikač u
utičnicu. Potom umetnite disk i pokušajte ga ponovno
reproducirati.
Proizvedeno pod licencom
tvrtke Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic i simbol
dvostrukog D zaštitni su
znakovi tvrtke Dolby Laboratories.
Proizvedeno pod
licencom patenata
SAD-a br.: 5,956,674;
5,974,380; 6,226,616;
6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929;
7,212,872 i drugih patenata SAD-a, kao i patenata
drugih država u svijetu koji su već izdani ili je postupak
njihova izdavanja u tijeku. DTS-HD, simbol te DTSHD i
simbol zajedno registrirani su zaštitni znakovi, a DTSHD Master Audio | Essential zaštitni je znak tvrtke
DTS, Inc. Proizvod uključuje softver. © DTS, Inc. Sva
prava pridržana.
O DIVX VIDEOZAPISU:
DivX® je format digitalnog
videozapisa koji je proizvela
tvrtka DivX, LLC, podružnica
tvrtke Rovi Corporation. Ovo je uređaj za reprodukciju
DivX videozapis sa službenom oznakom DivX
Certified®. Za više informacija i softverske alate za
pretvaranje datoteka u videozapise DivX formata
posjetite adresu divx.com.
O VIDEOZAPISU „NA ZAHTJEV“ DIVX FORMATA:
Za reprodukciju filmova u DivX formatu kupljenih „na
zahtjev” (eng. Video-on-Demand, VOD) potrebno je
registrirati ovaj uređaj s oznakom DivX Certified®. Da
biste dobili registracijsku šifru, pronađite odjeljak DivX
VOD u izborniku postavki uređaja. Za više informacija
o dovršetku registracije posjetite stranicu vod.divx.
com.
Uređaj s oznakom DivX Certified® reproducira DivX®
videozapis do HD razlučivosti od 1080p uključujući i
ekskluzivan sadržaj.
DivX®, DivX Certified® i povezani logotipovi zaštitni su
znakovi tvrtke Rovi Corporation i njezinih podružnica
te se upotrebljavaju pod licencom.
Obuhvaćeno je jednim ili više od sljedećih američkih
patenata: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274
Hrvatski
HT-F4500_50_CRO_0530.indd 3
Sigurnosne Informacije
Mjere opreza za rukovanje
Licenca
01
• Držanje diskova
- Otisci prstiju ili ogrebotine na disku
mogu smanjiti kvalitetu zvuka i slike ili
uzrokovati njegovo preskakanje.
- Izbjegavajte dodirivanje površine diska na kojoj su
snimljeni podaci.
- Držite disk za rubove kako otisci prstiju ne bi ostali
na površini.
- Ne lijepite papir ili vrpcu na disk.
• Čišćenje diskova
- Ako se na disku nađu otisci prstiju
ili nečistoće, očistite ga blagim
deterdžentom razrijeđenim u vodi i
obrišite mekanom krpom.
- Pri čišćenju, nježno brišite disk od
sredine prema van.
- Pohranjivanje diska
 Ne držite ga na izravno izloženog sunčevoj
svjetlosti.
 Čuvajte ga na hladnom i prozračenom mjestu.
 Držite ga u čistoj zaštitnoj omotnici i pohranite
okomito.
• Ako proizvod stvara nenormalan šum. miris paljevine
ili dim, odmah isključite sklopku napajanja i iskopčajte
utikač iz utičnice. Zatim u najbližem servisnom
centru za korisnike zatražite tehničku pomoć. Ne
rabite proizvod. Uporaba takvog proizvoda mogla bi
prouzročiti požar ili strujni udar.
• Da biste potpuno isključili ovaj uređaj, morate izvući
utikač za napajanje iz zidne utičnice.
Stoga utikač mora uvijek biti lako dostupan.
3|
2013-05-30 오후 3:29:15
Sigurnosne Informacije
Pojmovi HDMI i HighDefinition Multimedia
Interface (multimedijsko
sučelje visoke razlučivosti) logotip HDMI zaštitni su
znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI
Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i
drugim zemljama.
DLNA®, logotip DLNA i
DLNA CERTIFIED® su tržišni
znakovi, servisni znakovi
ili certifikacijski znakovi organizacije Digital Living
Network Alliance.
Oracle i Java registrirani su zaštitni znakovi
tvrtke Oracle i/ili njenih povezanih društava.
Drugi nazivi mogu biti zaštitni znakovi
njihovih vlasnika.
Ova stavka sadrži tehnologiju zaštite od umnožavanja
koja je zaštićena američkim patentima i drugim pravima
intelektualnog vlasništva tvrtke Rovi Corporation.
Zabranjeni su obrnuti inženjering i rastavljanje.
Blu-ray Disc™, Blu-ray™ i logotipovi zaštitni su znakovi
tvrtke Blu-ray Disc Association.
Ovaj proizvod rabi tehnologiju Cinavia za ograničavanje
upotrebe neovlaštenih kopija nekih komercijalnih filmova
i videozapisa i njihove filmske glazbe. Ako se otkrije
zabranjena upotreba neovlaštene kopije, prikazat će se
poruka, a reprodukcija ili kopiranje će se prekinuti.
Više informacija o tehnologiji Cinavia pronađite u njenom
internetskom informativnom centru za potrošače na
web-adresi http://www.cinavia.com.
Da biste poštom zatražili dodatne informacije o
tehnologiji Cinavia, pošaljite dopisnicu sa svojom
adresom na: Cinavia Consumer Information Centre, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, SAD.”
Ovaj proizvod uključuje vlasničku tehnologiju pod
licencom tvrtke Verance Corporation, a zaštićen je
patentom SAD-a 7,369,677 i ostalim patentima SAD-a
i svjetskim patentima koji su izdani ili su u postupku
izdavanja te autorskim pravima i zaštitom trgovačkih
tajni za određene aspekte takve tehnologije. Cinavia
je zaštitni znak tvrtke Verance Corporation. Autorsko
pravo 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava
pridržava Verance. Zabranjeni su reverzibilni inženjering
ili rastavljanje.
- Obavijest o licenci za upotrebu softvera otvorenog koda
U slučaju upotrebe softvera otvorenog koda, licence
za upotrebu takvog softvera dostupne su u izborniku
proizvoda.
Upotreba funkcije 3D prikaza
VAŽNE ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE INFORMACIJE
ZA 3D SLIKE.
Pročitajte i shvatite sljedeće sigurnosne informacije prije
uporabe funkcije 3D prikaza.
• Neki gledatelji mogu tijekom gledanja 3D TV-a osjetiti
nelagodu u obliku vrtoglavice, mučnine i glavobolje.
Ako osjetite bilo koji od ovih simptoma, prestanite
gledati 3D TV, skinite aktivne 3D naočale i odmorite se.
• Gledanje 3D slika tijekom duljeg vremenskog razdoblja
može uzrokovati naprezanje očiju. Ako osjećate
naprezanje očiju, prestanite gledati 3D TV, skinite
aktivne 3D naočale i odmorite se.
• Odgovorna odrasla osoba trebala bi često provjeravati
djecu koja rabe funkciju 3D prikaza.Ako se djeca žale
na umor očiju, glavobolje, vrtoglavice ili mučninu, neka
odmah prestanu gledati 3D TV i odmore se.
• Ne rabite aktivne 3D naočale u druge svrhe (kao
klasične naočale, sunčane naočale, zaštitne naočale i
drugo).
• Tijekom hodanja ili kretanja ne rabite funkciju 3D
prikaza ili aktivne 3D naočale. Uporabom funkcije 3D
prikaza ili aktivnih 3D naočala tijekom kretanja možete
se sudarati s predmetima, spotaknuti se i/ili pasti i
ozbiljno se ozlijediti.
• Ako želite uživati u 3D sadržaju, spojite 3D uređaj
(AV prijamnik ili TV koji podržava 3D reprodukciju) na
priključak HDMI OUT (HDMI IZLAZ) proizvoda pomoću
HDMI kabela velike brzine. Prije reprodukcije 3D
sadržaja stavite 3D naočale.
• Proizvod šalje 3D signale samo putem HDMI kabela
koji je spojen na priključak HDMI OUT (HDMI IZLAZ).
• Budući da je razlučivost videozapisa u načinu 3D
reprodukcije fiksna u skladu s razlučivosti originalnog
3D videozapisa, ne možete je proizvoljno mijenjati.
• U načinu 3D reprodukcije neke funkcije poput BD Wise,
prilagodbe veličine zaslona i prilagodbe razlučivosti
možda neće pravilno raditi.
• Za pravilan izlaz 3D signala upotrijebite HDMI kabel
velike brzine.
• Tijekom gledanja 3D slika od TV-a budite na minimalnoj
udaljenosti koja je jednaka trostrukoj širini zaslona. Na
primjer, ako imate zaslon od 46 inča, budite udaljeni od
TV-a 138 inča (3,5 metara).
- Zaslon za reprodukciju 3D videozapisa postavite u
razini očiju kako biste imali najbolju 3D sliku.
• Kada je proizvod spojen na neke 3D uređaje, 3D efekt
možda neće pravilno raditi.
• Ovaj proizvod ne pretvara 2D sadržaj u 3D.
• “Blu-ray 3D” i logotip “Blu-ray 3D” zaštitni su znakovi
tvrtke Blu-ray Disc Association.
| 4 Hrvatski
HT-F4500_50_CRO_0530.indd 4
2013-05-30 오후 3:29:16
Zaštita autorskog prava
Sigurnosne Informacije
23 Reprodukcija datoteka na USB uređaju
23 Reprodukcija diskova sa sadržajem koji je snimio
korisnik
24 Reprodukcija komercijalnih videodiskova
24 Upravljanje reprodukcijom videozapisa
25 Reprodukcija snimljenih komercijalnih audiodiskova
26 Upravljanje reprodukcijom glazbe
26 Kontrola reprodukcije fotografija
27 Slušanje radija
28 Upotreba tipke TV SOUND na daljinskom
upravljaču
01
© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Sva prava pridržana; niti jedan dio ovog korisničkog
priručnika ne smije se reproducirati ili kopirati bez
prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung
Electronics Co.,Ltd.
REPRODUKCIJA MEDIJA
MREŽNE USLUGE
Sadržaj
29 Upotreba usluge BD-LIVE™
29 Upotreba DLNA
SIGURNOSNE INFORMACIJE
DODATAK
2
3
3
3
4
5
Upozorenje
Pohranjivanje diskova i upravljanje njima
Mjere opreza za rukovanje
Licenca
Upotreba funkcije 3D prikaza
Zaštita autorskog prava
POČETAK
6
7
9
10
10
11
Podržani diskovi i formati
Logotipovi diskova koje proizvod može reproducirati
Dodatna oprema
Prednja ploča
Stražnja ploča
Daljinski upravljač
VEZE
12 Spajanje zvučnika
14 Povezivanje na mrežni usmjerivač
15 Povezivanje s TV-om/vanjskim uređajima
30 Dodatne informacije
33 Rješavanje problema
36 Specifikacije
 Slike i ilustracije u ovom Korisničkom
priručniku prikazane su samo za primjer i mogu
se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda.
 Moguća je naplata administrativne pristojbe u
slučaju
a. pozivanja inženjera na vaš zahtjev, a na
proizvodu ne postoji kvar (odnosno, niste
pročitali ovaj Korisnički priručnik).
b. donošenja uređaja u servisni centar, a na
proizvodu ne postoji kvar (odnosno niste
pročitali ovaj Korisnički priručnik).
 S visinom administrativne pristojbe bit ćete
upoznati prije poduzimanja bilo kakvih radova
ili kućnog posjeta.
POSTAVKE
16
17
17
18
20
21
22
Postupak početnog postavljanja
Početni zaslon
Pristup zaslonu Postavke
Funkcije izbornika Settings
Mreže i internet
Nadogradnja softvera
Postavljanje DLNA
Hrvatski
HT-F4500_50_CRO_0530.indd 5
5|
2013-05-30 오후 3:29:16
Početak
Podržani diskovi i formati
Vrste diskova i sadržaja koje vaš proizvod može reproducirati
Medij
Vrsta diska
Blu-ray disk
3D Blu-ray disk
VIDEO
Pojedinosti
BD-ROM ili BD-RE/-R disk snimljen u BD-RE formatu.
DVD-VIDEO, DVD-RW,
DVD-R, DVD+RW,
DVD+R
DVD-VIDEO, DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R diskovi koji su snimljeni i
finalizirani ili USB mediji za pohranu na kojima se nalazi DivX, MKV, MP4
sadržaj.
GLAZBA
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Glazba snimljena na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R diskovima ili na
USB medijima za pohranu na kojima se nalazi MP3 ili WMA sadržaj.
FOTOGRAFIJE
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Fotografije snimljene na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R diskovima ili
na USB medijima za pohranu na kojima se nalazi JPEG sadržaj.
| NAPOMENA |
Proizvod možda neće reproducirati određene CD-RW/-R i DVD-R diskove zbog vrste diska ili uvjeta snimanja.
Ako DVD-RW/-R disk nije pravilno snimljen u formatu DVD videozapisa, neće se moći reproducirati.
Vaš proizvod neće reproducirati sadržaj snimljen na DVD-R disku pri brzini prijenosa koja premašuje 10 Mb/s.
Vaš proizvod neće reproducirati sadržaj snimljen na BD-R disku ili USB uređaju pri brzini prijenosa koja premašuje 30
Mb/s.
Reprodukcija možda neće raditi za neke vrste diskova ili pri upotrebi određenih postupaka kao što je promjena kuta
i prilagodba omjera visine i širine slike. Detaljne informacije o disku ispisane su na kutiji diska. Pročitajte ih u slučaju
potrebe.
Kada reproducirate BD-J naslov, učitavanje bi moglo trajati duže nego kod normalnog naslova ili bi neke funkcije
mogle raditi sporije.
Vrste diskova koje vaš proizvod ne može reproducirati
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/MV disk i
slično
• DVD-RAM
• DVD-RW (način VR)
• Super audio CD (osim CD • CVD/CD-ROM/CDV/
sloja)
CD-G/CD-I/LD (CDG diskovi reproduciraju
samo audio, grafiku ne.)
• DVD-R disk od 3,9 GB za
stvaranje višemedijskog
materijala.
| NAPOMENA |
Ovaj proizvod možda neće reagirati na svaku radnu naredbu zato što neki Blu-ray diskovi, DVD-ovi i CD-ovi
dopuštaju određene ili ograničene radnje, a tijekom reprodukcije pružaju samo određene značajke. Imajte na umu
kako se ne radi o kvaru proizvoda.
Samsung ne može jamčiti kako će ovaj proizvod reproducirati sve diskove koji nose logotip Blu-ray, DVD ili CD jer
se formati diska razvijaju i mogu nastati problemi i pogreške tijekom stvaranja softvera za Blu-ray disk, DVD, CD i/ili
proizvodnje samih diskova.
Ako imate pitanja ili poteškoća s reprodukcijom Blu-ray diska, DVD-a ili CD-a na ovome proizvodu, obratite se
korisničkoj službi tvrtke SAMSUNG. Također, pogledajte ostatak ovih korisničkih uputa za dodatne informacije o
ograničenjima reprodukcije.
Ovaj proizvod možda neće moći reproducirati neke komercijalne diskove i DVD diskove koji nisu kupljeni u vašoj regiji.
| 6 Hrvatski
HT-F4500_50_CRO_0530.indd 6
2013-05-30 오후 3:29:17
Regionalna šifra
Regionalna
šifra
Područje
A
Sjeverna Amerika, Centralna
Amerika, Južna Amerika,
Koreja, Japan, Tajvan, Hong
Kong i jugoistočna Azija.
B
Europa, Grenland,
Francuski teritoriji, Bliski
Istok, Afrika, Australija i Novi
Zeland.
C
Indija, Kina, Rusija, središnja
i južna Azija.
1
SAD, Američki teritoriji i
Kanada
2
Europa, Japan, Bliski Istok,
Egipat, Afrika, Grenland
3
Tajvan, Koreja, Filipini,
Indonezija, Hong Kong
4
Meksiko, Južna Amerika,
Centralna Amerika,
Australija, Novi Zeland,
Pacifički otoci, Karibi
Blu-ray disk
DVD-VIDEO
5
Rusija, Istočna Europa,
Indija, Sjeverna Koreja,
Mongolija
6
Kina
Početak
Vrsta diska
Logotipovi diskova koje proizvod
može reproducirati
02
Proizvod i diskovi šifriraju se prema regiji.
Da bi se disk mogao reproducirati, te se regionalne šifre
moraju podudarati. Ako se šifre ne podudaraju, disk se
neće reproducirati.
Regionalni broj ovog proizvoda prikazan je na stražnjoj
ploči proizvoda.
Blu-ray disk
BD-LIVE
Dolby
DTS
3D Blu-ray disk
DivX
PAL sustav emitiranja u
Velikoj Britaniji, Francuskoj,
Njemačkoj itd.
Java
Podržani formati
Podrška za glazbene datoteke
Ekstenzija
Kontejner Audiokodek
datoteke
*.mp3
MP3
MP3
-
WMA
* Frekvencije
uzorkovanja (u
kHz) - 8, 11, 16,
22, 32, 44,1, 48
* Brzina prijenosa
– sve brzine
prijenosa u
rasponu od 5 Kb/s
do 384 Kb/s
| NAPOMENA |
Ako regionalni broj Blu-ray diska/DVD-a ne odgovara
regionalnom broju ovog proizvoda, proizvod ne može
reproducirati disk.
*.wma
WMA
Raspon podrške
Hrvatski
HT-F4500_50_CRO_0530.indd 7
7|
2013-05-30 오후 3:29:18
Početak
Podrška za slikovne datoteke
Ekstenzija datoteke
Vrsta
*.jpg
*.jpeg
*.jpe
JPEG
*.png
PNG
Rezolucija
15360x8640
Podrška za videodatoteke
Ekstenzija
datoteke
Kontejner
Videokodek
Audiokodek
*.avi
AVI
DivX 3.11/4/5/6
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
MP3, Dolby Digital, DTS,
WMA, PCM
*.mkv
MKV
VC-1 AP
DivX 5/6
H.264 BP/MP/HP
MP3, Dolby Digital, DTS
*.wmv
WMV
(wmv9)
VC-1 AP
VC-1 SM
WMA
*.mp4
MP4
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
AAC
*.mpg
*.mpeg
PS
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
MP1, 2
Dolby Digital, DTS
Rezolucija
1920x1080
 Ograničenja
- Čak i ako je datoteka šifrirana gore navedenim podržanim kodekom, možda se neće reproducirati ako s njezinim
sadržajem nije sve u redu.
- Normalna reprodukcija ne jamči se ako su informacije o kontejneru datoteke pogrešne ili ako je sama datoteka oštećena.
- Datoteke s višom brzinom prijenosa podataka/brzinom izmjene kadrova mogu zastajkivati tijekom reprodukcije zvuka/
videozapisa
- Funkcija traženja (preskakanja) nije dostupna ako je tablica indeksa datoteke oštećena.
 Videodekoder
- Podržava H.264 do razine 4.1 i AVCHD
- Ne podržava H.264 FMO/ASO/RS i VC1 SP/MP/AP L4
- MPEG4 SP, ASP:
Ispod 1280 x 720: maks. 60 okvira
Iznad 1280 x 720: maks. 30 okvira
- Ne podržava GMC 2 ili viši
 Audiodekoder
- Podržava WMA 7, 8, 9 i STD
- Ne podržava brzinu uzorkovanja WMA od 22050 Hz mono.
- AAC: Maksimalna brzina uzorkovanja: 96 Khz (8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44,1, 48, 64, 88,2, 96) Maksimalna brzina
prijenosa podataka: 320 kb/s
Podržani formati datoteke titlova DivX videozapisa
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
| 8 Hrvatski
HT-F4500_50_CRO_0530.indd 8
2013-05-30 오후 3:29:20
AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
Početak
Ovaj proizvod može reproducirati diskove AVCHD formata. Ovi diskovi obično se snimaju i upotrebljavaju u kamerama.
AVCHD format je format videozapisa visoke definicije s digitalne kamere.
Format MPEG-4 AVC/H.264 komprimira slike većom učinkovitošću od klasičnog formata za komprimiranje slika.
Neki AVCHD diskovi rabe format „x.v.Colour“.Ovaj proizvod može reproducirati AVCHD diskove koji rabe format
„x.v.Colour“.
• “x.v.Colour” je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
• AVCHD“ i logotip AVCHD zaštitni su znakovi tvrtki Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. i Sony Corporation.
02
•
•
•
•
| NAPOMENA |
Neki diskovi AVCHD formata možda se neće moći reproducirati, ovisno o načinu snimanja.
Diskovi AVCHD formata moraju se finalizirati.
“x.v.Colour” nudi širi raspon boja nego normalni DVD diskovi za kamere.
Neki se diskovi sa zapisima DivX, MKV i MP4 formata možda neće moći reproducirati, što ovisi o razlučivosti
videozapisa i brzini okvira.
Napomene o USB vezi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vaš proizvod podržava USB medij za pohranu, MP3 playere, digitalne fotoaparate i USB čitače kartica.
Proizvod ne podržava nazive mapa ili datoteka dulje od 128 znakova.
Neki USB uređaji/vanjski HDD-ovi/digitalne kamere možda neće biti kompatibilni s ovim proizvodom.
Vaš proizvod podržava sustave datoteka FAT 16, FAT 32 i NTFS.
USB uređaje povežite izravno na USB priključak uređaja. Povezivanje putem USB kabela može uzrokovati probleme s
kompatibilnosti.
Umetanje više od jednog memorijskog uređaja u višekartični čitač može uzrokovati nepravilan rad čitača.
Proizvod ne podržava PTP protokol.
Tijekom postupka "učitavanja" ne isključujte USB uređaj.
Što je veća razlučivost slike to je više vremena potrebno za njezin prikaz.
Ovaj proizvod ne može reproducirati MP3 datoteke s DRM-om (upravljanje digitalnim pravima) preuzete s komercijalnih
internetskih stranica.
Vaš proizvod podržava samo videozapise koji su brzine manje od 30 okvira/s (brzina okvira).
Za sprječavanje mogućeg oštećenja USB memorije morate na siguran način ukloniti USB uređaj za pohranu
(pokretanjem funkcije „Safely Remove USB“).
Za prebacivanje na početni izbornik pritisnite tipku HOME, odaberite ŽUTU (C) tipku, zatim pritisnite tipku E.
SAMSUNG nije odgovoran za bilo kakvo oštećenje podataka datoteke ili gubitka podataka.
Dodatna oprema
Provjerite dolje navedenu isporučenu dodatnu opremu.
FUNCTION
VOLUME
-
MUTE
+
RDS DISPLAY
TA
1
2
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
7
8
3
9
TITLE MENU
DISC MENU
0
SUBTITLE
POPUP
HOME
REPEAT
TOOLS
INFO
EXIT
RETURN
TUNER
MEMORY MO/ST
A
B
TV SOUND DPS/EQ
C
Kabel napajanja
Korisnički priručnik
FM antena
D
TUNING
DOWN
UP
Daljinski upravljač/
baterije (veličina AAA)
Hrvatski
HT-F4500_50_CRO_0530.indd 9
9|
2013-05-30 오후 3:29:20
Početak
Prednja ploča
REPRODUCIRAJ/PAUZIRAJ
UNESI
STOP
OTVORI/ZATVORI
REGULACIJA GLASNOĆE
FUNKCIJA
5V 500mA
ZASLON
LADICA ZA DISK
USB PRIKLJUČAK
NAPAJANJE
SENZOR DALJINSKOG
UPRAVLJAČA
| NAPOMENA |
Za nadogradnju softvera proizvoda putem priključka USB Host morate upotrijebiti USB memorijski štapić.
Kada proizvod prikaže izbornik Blu-ray diska, ne možete pokrenuti film pritiskom tipke 6 na proizvodu ili daljinskom
upravljaču. Za reprodukciju filma, u izborniku diska morate odabrati Reproduciraj film ili Pokreni, zatim pritisnuti tipku
E.
Ako za reprodukciju sadržaja USB uređaja na TV-u upotrebljavate internetski servis, ne možete odabrati način BD/
DVD s tipkom FUNCTION. Najprije prekinite reprodukciju sadržaja na TV uređaju da biste odabrali način BD/DVD.
Stražnja ploča
POWER
AUX ULAZ
SURROUND
FRONT
R
R
SUBWOOFER
SURROUND
FRONT
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
RASHLADNI VENTILATOR
*FM ANTENA
AUX
IN
FM ANT
L
CENTER
R
OPTICAL
SPEAKERS OUT
KABEL NAPAJANJA
HDMI IZLAZ
IZLAZNI KONEKTORI
ZVUČNIKA
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
LAN
VANJSKI DIGITALNI
AUDIOULAZ (OPTIČKI)
LAN PRIKLJUČAK
* Spajanje FM antene
1.
2.
Priključite isporučenu FM antenu u utičnicu za FM ANTENU.
Lagano pomičite žicu antene uokolo dok ne nađete položaj dobrog prijama, zatim je pričvrstite na zid ili drugu krutu
površinu.
| NAPOMENA |
Neka sa svih strana kućnog kina bude minimalno 10 cm prostora kako biste osigurali primjerenu ventilaciju. Ne
ometajte rad ventilatora ili otvora za prozračivanje.
Ovaj proizvod ne prima AM emitiranje.
| 10 Hrvatski
HT-F4500_50_CRO_0530.indd 10
2013-05-30 오후 3:29:23
Daljinski upravljač
02
Pregled daljinskog upravljača
Pritisnite za odabir način rada Blu-ray
diska (BD/DVD, D. IN, AUX itd.).
Početak
Uključite i isključite proizvod.
FUNCTION
VOLUME
Namještanje glasnoće.
-
+
RDS DISPLAY
Pritisnite brojčane tipke za rad s
mogućnostima.
Otvaranje i zatvaranje ladice za disk.
MUTE
TA
1
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
7
8
Privremeno isključivanje zvuka.
RDS funkciju upotrebljavajte za
prijam FM postaja.
9
TITLE MENU
DISC MENU
Pritisnite za pregled izbornika diska.
0
Upotrijebite za ulazak u skočni
izbornik/izbornik Naslov.
POPUP
Pritisnite za preskakanje naprijed ili nazad.
Pritisnite za pretraživanje unatrag ili
unaprijed.
Pritisnite za reprodukciju diska.
Pritisnite za privremeno zaustavljanje
diska.
Pritisnite za zaustavljanje diska.
SUBTITLE
HOME
REPEAT
Omogućuje ponovnu reprodukciju
naslova, poglavlja, staze ili diska.
Odabire jezik titlova diska.
Pritisnite za prelazak na početni zaslon.
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Upotrijebite za prikaz informacija
o reprodukciji tijekom reprodukcije
Blu-ray diska/DVD-a.
Pritisnite za uporabu izbornika Alati.
Odaberite stavke na zaslonskom
izborniku i promijenite im vrijednost.
Povratak na prethodni izbornik.
Pritisnite za izlazak iz izbornika.
Uporabite za postavljanje prethodno
memorirane radijske frekvencije.
TUNER
MEMORY MO/ST
Ove tipke upotrebljavaju se za
izbornike proizvoda i za nekoliko
funkcija Blu-ray diska.
Audiosignal može izlaziti iz zvučnika
kućnog kina ili zvučnika TV-a.
(Pogledajte 28. stranicu)
A
B
TV SOUND DPS/EQ
C
D
TUNING
DOWN
Odaberite MONO ili STEREO za radio
program.
UP
Služi za traženje aktivnih FM postaja
i mijenjanje kanala.
Odaberite željeni DSP/EQ audio
načina rada.
Stavljanje baterija u daljinski upravljač
Svakako pazite da polovi “+” i “–” na baterijama odgovaraju
shemi u odjeljku za baterije.
Veličina baterije: AAA
Uz pretpostavku da se televizor upotrebljava na uobičajeni način,
baterije traju otprilike godinu dana.
Daljinski upravljač može se upotrebljavati na udaljenosti do
približno 7 metara od proizvoda i to pravocrtno.
Baterije nemojte bacati u vatru.
Baterije nemojte rastavljati, pregrijavati niti na njima uzrokovati
kratki spoj.
U slučaju zamjene neodgovarajućim baterijama postoji opasnost
od eksplozije. Baterije mijenjajte samo baterijama iste ili ekvivalentne vrste.
Hrvatski
HT-F4500_50_CRO_0924.indd 11
11 |
2013-09-24
10:40:58
Veze
Ovaj odlomak opisuje razne načine povezivanja uređaja s drugim vanjskim komponentama.
Prije premještanja ili postavljanja uređaja obavezno isključite napajanje, a kabel za napajanje izvucite iz utičnice.
Spajanje zvučnika
Položaj uređaja
Postavite ga na stalak ili policu ormara ili
ispod stalka za televizor.
Subwoofer
Središnji
Prednji (D)
Surround (D)
Proizvod
Prednji (L)
Odabir položaja za slušanje
Položaj za slušanje trebao bi biti takav
da se televizor nalazi na udaljenosti od
2,5 do 3 puta veličine zaslona televizora.
Na primjer, ako imate zaslon od 46 inča,
položaj za slušanje smjestite na 2,92 do
3,50 metra udaljenosti od zaslona.
Surround (L)
Prednji zvučnici
Ove zvučnike postavite s prednje strane položaja na kojem slušate, tako da budu okrenuti
prema vama (oko 45°). Prednje zvučnike smjestite tako da njihovi visokotonci budu u visini
ušiju. Poravnajte prednju plohu prednjih zvučnika s prednjom plohom središnjeg zvučnika ili
ih postavite malo ispred prednje plohe središnjih zvučnika.
Središnji zvučnik
Najbolje ga je postaviti na istu visinu kao i prednje zvučnike. Također ga možete postaviti
izravno iznad ili ispod televizora.
Surround zvučnici
Ove zvučnike smjestite bočno od položaja za slušanje. Ako nema dovoljno mjesta, smjestite
ih tako da gledaju jedan prema drugom. Postavite ih na oko 60 do 90 cm iznad uha i
nagnite malo prema dolje.
* Za razliku od prednjeg i središnjeg zvučnika surround zvučnici se uglavnom upotrebljavaju
za zvučne efekte. Zvuk iz njih ne dolazi cijelo vrijeme.
Subwoofer
Surround zvučnici moraju biti spojeni na modul bežičnog prijamnika.
Komponente zvučnika
HT-F4500
(L)
(D)
PREDNJI
(L)
(D)
SURROUND
SREDIŠNJI
SUBWOOFER
KABEL ZVUČNIKA
| 12 Hrvatski
HT-F4500_50_CRO_0530.indd 12
2013-05-30 오후 3:29:27
HT-F4550
03
(D)
(L)
Veze
(L)
(D)
KABEL ZVUČNIKA
PREDNJI / SURROUND
STALAK
POSTOLJE STALKA
VIJAK (5x20): 16EA
SREDIŠNJI
SUBWOOFER
Postavljanje zvučnika na stalak s ladicama
* Samo HT-F4550 – prednji/surround zvučnici
1.
2.
Okrenite postolje stalka naopako i spojite ga sa stalkom.
3.
Izravnajte isporučeni kabel zvučnika i postavite u otvor u središtu
postolja stalka u smjeru gravitacije.
4.
Priključite gornji zvučnik na sastavljeni stalak.
1
Postolje stalka
2
Odvijačem uvijte vijke u 3 označene rupe.
Stalak
3
4
Zvučnik
Stalak
5.
Priključite gornji zvučnik na sastavljeni stalak.
Zatim priključite kabel zvučnika.
6.
Nakon postavljanja zvučnik bi trebao izgledati ovako.
Slijedite ove korake za postavljanje drugog zvučnika.
5
6
Spajanje zvučnika
1.
Za sparivanje snopa kabela pojedinog zvučnika s pravim zvučnikom uskladite obojeni
utikač na svakom snopu s naljepnicom u boji na dnu svakog zvučnika.
2.
Za spajanje žice zvučnika s pojedinim zvučnikom:
a. Pritisnite crveni jezičac na stražnjoj strani zvučnika, umetnite crvenu žicu pa otpustite
jezičac.
b. Pritisnite crni jezičac na stražnjoj strani zvučnika, umetnite crnu žicu pa otpustite
jezičac.
3.
Crna
Crvena
Utikače žica zvučnika iz svakog zvučnika uključite na stražnjoj strani proizvoda tako da
boje utikača odgovaraju bojama utičnica zvučnika.
Hrvatski
HT-F4500_50_CRO_0530.indd 13
13 |
2013-05-30 오후 3:29:30
Veze
Za model HT-F4500
Surround zvučnik (L)
Prednji zvučnik (D)
SURROUND
FRONT
SURROUND
R
FRONT
R
SUBWOOFER
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
Surround zvučnik (D)
Prednji zvučnik (L)
CENTER
Središnji zvučnik
Subwoofer
SURROUND
FRONT
R
R
SUBWOOFER
SURROUND
FRONT
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
SPEAKERS OUT
AUX
IN
SPEAKERS OUT
FM ANT
L
CENTER
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
O zvučnicima modela HT-F4550 pročitajte na stranici 13.
| OPREZ |
Ako želite postaviti proizvod na zid, dobro učvrstite vijke ili čavle u zid i za postavljanje upotrijebite rupice na stražnjem
dijelu zvučnika.
Međutim, prilikom instalacije imajte na umu da vam tvrtka ne osigurava pribor (čavle ili vijke) i postavljanje.
Ne dopuštajte djeci da se igraju sa zvučnicima ili blizu njih. Mogla bi se ozlijediti ako zvučnik padne.
Prilikom spajanja žica zvučnika na zvučnike provjerite je li polaritet (+/–) ispravan.
Subwoofer držite izvan dohvata djece kako biste ih spriječili da guraju svoje ručice ili strane predmete u kanal (otvor)
zvučnika.
Ne vješajte subwoofer na zid kroz kanal (rupu).
| NAPOMENA |
Ako zvučnik postavite blizu televizora, boja na zaslonu mogla bi biti iskrivljena zbog magnetskog polja.
POWER
SURROUND
FRONT
R
R
SUBWOOFER
SURROUND
FRONT
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
Povezivanje na mrežni usmjerivač
AUX
IN
FM ANT
L
CENTER
SPEAKERS OUT
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
LAN
Širokopojasni
modem
Širokopojasna
mrežna usluga
Ili
Širokopojasna
mrežna usluga
Širokopojasni modem (s ugrađenim usmjerivačem)
Usmjerivač
| NAPOMENA |
Vaš usmjerivač ili pravila vašeg davatelja internetskih sluga mogu onemogućiti pristup proizvoda poslužitelju za
nadogradnju softvera tvrtke Samsung. Ako se to dogodi, dodatne informacije zatražite od svog pružatelja internetskih
usluga (eng. Internet Service Provider, ISP).
Korisnici DSL-a neka za uspostavljanje mrežne veze upotrijebe usmjerivač.
Da biste upotrijebili funkciju DLNA, morate povezati osobno računalo s mrežom kako je prikazano na slici. Veza može
biti žičana ili bežična.
| 14 Hrvatski
HT-F4500_50_CRO_0530.indd 14
2013-05-30 오후 3:29:42
Povezivanje s TV-om/vanjskim uređajima
03
Veze
AUX
IN
FM ANT
SURROUND
FRONT
R
R
SUBWOOFER
SURROUND
FRONT
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
L
POWER
AUX
IN
FM ANT
L
CENTER
SPEAKERS OUT
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
LAN
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
Način 1
R
Crvena
W
Bijela
HDMI OUT
LAN
Način 2
Vanjski uređaji
OPTICAL OUT
HDMI IN
Spajanje na televizor
Spojite nije isporučen iz utičnice HDMI IZLAZ na stražnjoj strani proizvoda na utičnicu HDMI IN (HDMI ULAZ) na televizoru. Ako
TV podržava funkciju ARC, zvuk TV-a možete čuti iz kućnog kina jedino samo ako ga povežete ovim kabelom. Pogledajte 19.
stranicu u ovom priručniku i odjeljak o ARC-u u korisničkom priručniku svojeg TV-a za dodatne detalje.
Povezivanje s vanjskim uređajima
Da biste odabrali ispravan način rada za vanjski uređaj nakon što ste povezali uređaj, pritisnite tipku FUNCTION. Svaki
put kada pritisnete ovu tipku, način rada mijenja se ovim redoslijedom : BD/DVD D. IN AUX FM
Dva su načina povezivanja vanjskih uređaja s vašim kućnim kinom opisana u nastavku.
Method 1 AUX ULAZ : Spajanje vanjske analogne komponente
Pomoću RCA audiokabela (nije isporučen) povežite utičnicu AUDIO In (AUDIO ulaz) na proizvod s utičnicom AUDIO Out
(AUDIO izlaz) na vanjskoj analognoj komponenti.  Odaberite način rada AUX.
• Pazite da se boje na utikačima kabela podudaraju s bojama u utičnicama ulaza i izlaza.
Method 2 OPTIČKI : Spajanje vanjske digitalne audiokomponente
Za spajanje digitalnog audioizlaza komponenti digitalnog signala poput kabelske televizije i satelitske televizije (prijamnika
za digitalnu televiziju) Pomoću digitalnog optičkog kabela (nije isporučen) povežite utičnicu Optical Digital Audio In (Optički
digitalni audioulaz) na proizvodu s utičnicom Digital Optical Out (Digitalni optički izlaz) na vanjskom uređaju.
 Odaberite način rada D. IN.
| NAPOMENA |
Za gledanje videa s kabelske kutije/satelitskog prijamnika, njegov videoizlaz morate izravno spojiti s TV-om.
Ovaj sustav podržava digitalne frekvencije uzorkovanja od 32 kHz ili više s vanjskih digitalnih komponenti.
Ovaj sustav podržava samo DTS i Dolby Digital audio. Nisu podržani MPEG audio, bitstream format.
Hrvatski
HT-F4500_50_CRO_0530.indd 15
15 |
2013-05-30 오후 3:29:44
Postavke
Postupak početnog postavljanja
5 . Pojavljuje se zaslon Network - Wired.
- Ako imate mrežu s dinamičkim IP adresama, a
većina osoba to ima, odaberite Auto, pritisnite
tipku E, a potom idite na 6. korak.
- Ako imate mrežu sa statičnom IP adresom,
predlažemo vam da odaberete Skip pritiskom
tipke PLAVO (D), a potom idite na stranicu 20.
na „Konfiguracija mrežne veze” nakon što ste
završili s početnim postavljanjem. „Konfiguracija
mrežne veze“ sadrži detaljno objašnjen način
ručne konfiguracije vaše mrežne veze.
- Ako nemate mrežu, odaberite Skip pritiskom
tipke PLAVO (D). Prikazuje se zaslon Početne
postavke dovršene, a potom zaslon Početna
stranica.
• Početni izbornik neće se prikazati ako ne
konfigurirate početne postavke.
• OSD (prikaz na zaslonu) na ovome proizvodu može
se promijeniti nakon nadogradnje verzije softvera.
• Pristupni koraci mogu se razlikovati ovisno o
odabranom izborniku.
1.
2.
3.
Uključite svoj TV uređaj nakon povezivanja
proizvoda, a potom uključite proizvod. Kada
proizvod uključite prvi put, proizvod automatski
prikazuje zaslon Jezik početnih postavki.
Pritišćite tipke ▲▼ za odabir željenog jezika, a zatim
pritisnite tipku E.
Pritisnite tipku E kako biste pokrenuli postavljanje
funkcije.
| NAPOMENA |
Ako preskočite mrežno postavljanje u ovom trenutku
ili postavljanje ne radi pravilno, možete ići na stavku
„Konfiguracija mrežne veze” na stranici 20 da biste
kasnije
mrežnu vezu na proizvodu.
j postavili
p
p
Initial Settings
TV Aspect and Network will be set.
Initial Settings I Network - Wired
Each setting may be changed later under "Settings".
Choose the method to configure Internet Protocol (IP).
Please make sure that the Ethernet cable is connected.
Start
Auto : Configure IP automatically.
Manual
Auto
a Previous
4.
" Select
Prikazuje se zaslon TV Aspect (Omjer visine i širine
slike televizora). Pritišćite tipke ▲▼ za odabir
željenog omjera visine i širine slike televizora, a zatim
pritisnite tipku E.
Imate četiri izbora:
16:9 Original - ako imate TV širokog zaslona. Prikazuje
slike na širokom zaslonu u njihovom originalnom formatu
16:9 i slike 4:3 (stari, standardni oblik) u stupcu 4:3 s
crnim trakama s lijeve i desne strane.
16:9 Full - ako imate TV širokog zaslona. Prikazuje
slike na širokom zaslonu u njihovom originalnom
formatu 16:9 i proširuje slike 4:3 tako da ispune
zaslon 16:9.
4:3 Letter Box - za starije, standardne zaslone
na analognim TV uređajima. Prikazuje slike 4:3 na
punom zaslonu i slike 16:9 u formatu letter box koji
zadržava format 16:9, no postavlja crne trake iznad
i ispod slike.
4:3 Pan-Scan - za starije, standardne zaslone na
analognim TV uređajima. Prikazuje slike 4:3 na
punom zaslonu i slike 16:9 u formatu Pan-Scan koji
ispunjava zaslon, no izrezuje lijevu i desnu stranu
slike te vertikalno povećava srednji dio.
a Previous d Skip
6.
< Move " Select
Proizvod provjerava mrežnu vezu, a zatim se
povezuje s mrežom. Nakon što završite, pritisnite
tipku E. Prikazuje se zaslon Početne postavke
dovršene, a potom zaslon Početna stranica.
Initial Settings I Network - Wired
 MAC Address (d0:66:7b:dc:28:fc)
 IP Address, Subnet Mask, Gateway, DNS Server
 Gateway Ping
 Internet Service Test
Your network is operating properly.
If you still have a network problem, contact your network service provider.
OK
" Select
| 16 Hrvatski
HT-F4500_50_CRO_0530.indd 16
2013-05-30 오후 3:29:45
Da biste odabrali opciju na početnom zaslonu,
pomaknite pokazivač tipkama ▲▼◄► sve dok ne
istakne opciju koju želite, a potom pritisnite tipku
E.
Da biste reproducirali ili prikazali videozapis, glazbu
ili fotografije spremljene na vašem računalu, morate
povezati svoje kućno kino i računalo mrežnom vezom,
a potom preuzeti, instalirati i konfigurirati softver DLNA
na svojem računalu. (Pogledajte stranicu 22.)
1.
| NAPOMENA |
Ako želite ponovno prikazati zaslon Početne postavke
Na zaslonu Početni odaberite Settings, zatim
pritisnite tipku E
E. Pojavljuje se zaslon Postavke.
1.
3
Videos
Photos
Music
Settings
Settings
4
2
5
App 1
No Disc
App 2
a Change Device
Postavke
Pristup zaslonu Postavke
Početni zaslon
1
04
i provesti promjene, odaberite opciju Ponovo post.
(Pogledajte 20. stranicu)
Ako upotrebljavate HDMI kabel kako biste spojili
proizvod s televizorom Samsung koji podržava
Anynet+(HDMI-CEC) 1.) Postavili ste značajku
Anynet+(HDMI-CEC) na ON (UKLJUČENO) i na
televizoru i na proizvodu te 2.) Na televizoru ste
postavili jezik koji proizvod podržava, proizvod će
automatski odabrati taj jezik kao željeni jezik.
App 3
d View Devices
Display
3D Settings
Audio
TV Aspect Ratio
: 16:9 Original
Network
BD Wise
: Off
System
Resolution
: Auto
Language
Movie Frame (24 Fs)
: Off
Security
HDMI Color Format
: Auto
General
HDMI Deep Color
: Off
Support
Progressive Mode
: Auto
►
App 4
" Enter
6
Za pristup izbornicima, podizbornicima i
mogućnostima na zaslonu Postavke pogledajte
slikovni prikaz daljinskog upravljača u nastavku.
2.
1
Odabire fotografije.
2
Odabire videozapise.
3
Odabire glazbu.
4
Odabire postavke.
5
Odabire aplikacije.
6
Prikazuje tipke koje možete upotrebljavati na
daljinskom upravljaču za pristup funkcijama.
| NAPOMENA |
Ako proizvod ostavite u stanju zaustavljene
reprodukcije duže od 5 minuta bez uporabe, na
televizoru će se pojaviti čuvar zaslona. Ako proizvod
ostavite u načinu rada s čuvarom zaslona duže od 20
minuta, automatski će se isključiti.
Tipke na daljinskom upravljaču potrebne
za upravljanje izbornikom Postavke
SUBTITLE
HOME
REPEAT
1
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
3
2
4
TUNER
1
Tipka HOME: Pritisnite za prijelaz na početni
zaslon.
Hrvatski
HT-F4500_50_CRO_0530.indd 17
17 |
2013-05-30 오후 3:29:48
Postavke
2
Tipka RETURN ('): Povratak na prethodni
izbornik.
3
Tipka E (Enter) / SMJER :
• Pritisnite ▲▼◄► da biste pomaknuli
pokazivač ili odabrali stavku.
• Pritisnite tipku E da biste aktivirali trenutačno
odabranu stavku ili potvrdili postavku.
4
Tipka EXIT: Pritisnite za izlazak iz trenutačnog
izbornika.
BD Wise
| NAPOMENA |
Tipka E na prednjoj ploči proizvoda može se
upotrijebiti za istu svrhu kao i tipka E na daljinskom
upravljaču.
Resolution
Detaljne informacije o funkcijama
Svaka funkcija postavki, stavka izbornika i pojedinačne
opcije objašnjene su detaljno na zaslonu. Da biste
prikazali objašnjenje, upotrijebite tipke ▲▼◄► za odabir
funkcija, stavke izbornika ili opcije.
Objašnjenje će se obično pojaviti pri dnu zaslona. Kratki
opis svake funkcije postavki počinje na ovoj stranici.
Dodatne informacije o nekima od funkcija ujedno se
nalaze u Dodatku ovog priručnika.
Funkcije izbornika Settings
3D Settings
TV Aspect
Ratio
Omogućuje vam da prilagodite
izlaz proizvoda veličini zaslona TVa. Pogledajte stranicu 16.
Omogućuje vam da postavite
razlučivost izlaza HDMI
videosignala na BD Wise,
Auto, 1080p, 1080i, 720p,
576p/480p. Broj označava broj
linija videozapisa po okviru. Slova
i i p označavaju isprepleteno i
progresivno pretraživanje. Što je
više linija, bolja je kvaliteta.
Movie Frame
(24 Fs)
Postavljanje značajke Filmski kadar
(24Fs) omogućuje proizvodu da
automatski prilagodi svoj HDMI
izlaz na 24 okvira u sekundi zbog
poboljšane kvalitete slike ako je
priključen 24Fs kompatibilni TV.
• U značajki Filmski kadar (24Fs)
možete uživati samo ako
televizor podržava tu brzinu
izmjene okvira.
• Značajka Filmski kadar (24Fs)
dostupna je samo ako proizvod
radi u HDMI 1080i ili 1080p
načinima izlazne razlučivosti.
HDMI Color
Format
Omogućuje da format prostora
boja HDMI izlaza odgovara
mogućnostima spojenog uređaja
(televizora, monitora i slično).
HDMI Deep
Color
Omogućuje prikaz videozapisa s
priključka HDMI OUT s postavkom
Duboka boja. Duboka boja
omogućuje točniju reprodukciju
boja s većom dubinom.
Progressive
Mode
Omogućuje poboljšanje kvalitete
slike pri gledanju DVD-a.
Display
Postavljanje povezanih 3D funkcija.
 3D Blu-ray Playback Mode:
Odaberite želite li reproducirati
Blu-ray disk s 3D sadržajima u 3D
načinu. Ako u 3D načinu odete
na početni izbornik sustava ili
početni izbornik značajke Smart
Hub, proizvod će se automatski
prebaciti u 2D način.
 Velič. zaslona: a priključenog na
proizvod. Proizvod će automatski
prilagoditi 3D izlaz veličini zaslona
TV-a.
BD Wise Samsungova je najnovija
značajka međusobnog povezivanja
uređaja. Kada pomoću značajke
BD Wise međusobno povežete
proizvod tvrtke Samsung i
Samsungov televizor putem
HDMI-a, a BD Wise se nalazi i na
proizvodu i na televizoru, proizvod
šalje videosignal u videorazlučivosti
i s brojem prikazanih slika
videozapisa Blu-ray/DVD diska.
Audio
Speaker
Settings
Omogućuje vam prilagodbu
sljedećih postavki zvučnika i
uključivanje i isključivanje testnog
tona u svrhu testiranja zvučnika.
| 18 Hrvatski
HT-F4500_50_CRO_0530.indd 18
2013-05-30 오후 3:29:53
Omogućuje vam odabir aktivnih
zvučnika što mogu biti zvučnici TV-a
ili kućnog kina.
Audio Return
Channel
Omogućuje vam da zvuk usmjerite
s TV-a ne zvučnike kućnog kina.
Potrebna je HDMI veza i ARC
kompatibilnog TV-a.
• Kada se Audio Return Channe
postavi na Auto, kućno kino
automatski odabire ARC ili optički
ulaz kao izvor zvuka, ovisno o
vašim vezama. Ako je aktivan
Audio Return Channel, optički
ulaz ne funkcionira.
Digital Output
Omogućuje vam postavljanje Digitalni
izlaz tako da odgovara mogućnostima
AV prijamnika povezanog s
proizvodom: Više pojedinosti nalazi
se u tablici odabira digitalnog izlaza.
(pogledajte stranicu 32)
Dynamic
Range Control
Omogućuje vam primjenu kontrole
dinamičkog raspona na Dolby
Digital, Dolby Digital Plus i Dolby
True HD audio.
 Auto: automatski kontrolira
dinamički raspon Dolby TrueHD
audia na temelju informacija na
Dolby TrueHD filmskoj glazbi.
Uključuje i kontrolu dinamičkog
raspona za Dolby Digital i Dolby
Digital Plus.
 Off: ostavlja dinamički raspon
nekomprimiran omogućujući vam
da čujete originalni zvuk.
 On: uključuje kontrolu dinamičkog
raspona za sva tri Dolby formata.
Tiši zvukovi se pojačavaju a
glasnoća glasnih zvukova se
smanjuje.
Downmixing
Mode
Omogućuje upravljanje sadržajem
koji ste preuzeli putem Blu-ray diska
koji podržava uslugu BD-Live.
Možete prikazati informacije o
USB uređaju koji upotrebljavate
iza pohranu podataka na usluzi
BD Live, uključujući i prostor za
pohranu. Možete i izbrisati podatke
iz usluge BD Live i promijeniti uređaj
Network
Wired
Network
Settings
Više informacija o postavkama i
funkcijama mreže nalazi se u poglavlju
"Mreže i internet" na 20. stranici.
Network Test
Omogućuje vam testiranje postavljanja
internetskog protokola da biste
provjerili funkcionira li ispravno.
Network
Status
BD-Live
Internet
Connection
Omogućuje vam da provjerite je
li uspostavljena veza s mrežom i
internetom.
Omogućuje vam da dopustite ili
zabranite internetsku vezu na usluzi
BD-Live.
System
Initial Settings
Omogućuje vam da ponovno
pokrenete postupak određivanja
Početnih postavki. Za pojedinosti
pogledajte 16. stranicu.
Anynet+
(HDMI-CEC)
Anynet+ praktična je funkcija koja
omogućuje povezani rad s drugim
Samsungovim proizvodima koji imaju
značajku Anynet+ i dopušta vam da
upravljate tim proizvodima s jednim
Samsungovim daljinskim upravljačem.
Da biste radili s ovom funkcijom, ovaj
proizvod morate pomoću HDMI kabela
povezati s Anynet+ Samsung TV-om.
BD Data
Management
Omogućuje upravljanje sadržajem koji
ste preuzeli putem Blu-ray diska koji
podržava uslugu BD-Live.
Možete prikazati informacije o
USB uređaju koji upotrebljavate iza
pohranu podataka na usluzi BD Live,
uključujući i prostor za pohranu.
Možete i izbrisati podatke iz usluge
BD Live i promijeniti uređaj.
Hrvatski
HT-F4500_50_CRO_0530.indd 19
Postavke
Speaker
Selection
Audio Sync
Ako je proizvod priključen na
digitalni TV, omogućuje vam odgodu
zvuka kako bi se zvuk sinkronizirao
s videozapisom. Odgodu možete
postaviti u rasponu od 0 do 300
milisekundi.
04
 Level: Omogućuje vam prilagodbu
relativne glasnoće svakog zvučnika
od 6 do -6db. Na primjer, ako
volite duboki bas, možete povećati
glasnoću subwoofera za 6db.
 Distance: Omogućuje vam
prilagodbu relativne udaljenosti
svakog zvučnika od položaja
za slušanje do 9 m. Što je veća
udaljenost, to će zvučnik biti glasniji.
 Test Tone: Omogućuje vam
pokretanje funkcije Test Tone
(Testni ton) da biste mogli testirati
svoje prilagodbe. Postavljanje
funkcije Test Tone na On uključuje
testni ton. Postavljanje na Off ga
isključuje.
19 |
2013-05-30 오후 3:29:53
Postavke
DivX® Video
On Demand
Za kupnju i reprodukciju DivX® VOD
sadržaja pogledajte registracijske
kodove za DivX® VOD.
Mreže i internet
Kada povežete ovaj proizvod s mrežom, možete upotrijebiti
aplikacije temeljene na mreži i funkcije kao što su BD-LIVE te
ažurirati softver proizvoda putem mrežne veze.
Language
Željeni jezik možete odabrati za zaslonski izbornik,
izbornik diska itd.
• Odabrani jezik pojavit će se samo ako je podržan na
disku.
Konfiguracija mrežne veze
Prije početka obratite se svom davatelju internetskih
usluga te saznajte imate li statičku ili dinamičku IP adresu.
Ako je dinamična, preporučamo vam automatski način
postavljanja u nastavku. Ako je statična, morate primijeniti
ručni postupak postavljanja opisan u nastavku.
Security
• Prije nego što počnete, uvjerite se da je proizvod
mrežnim kabelom povezan s usmjerivačem.
Zadani PIN je 0000. Ako niste stvorili vlastiti PIN, unesite
zadani PIN kako biste pristupili sigurnosnoj funkciji.
BD Parental
Rating
Ako se ne unese PIN kod, sprječava
reprodukciju Blu-ray diskova s ocjenom
koja je jednaka ili je veća od određene
dobne ocjene koju ste unijeli.
DVD Parental
Rating
Sprečava reprodukciju DVD-a
ocijenjenih iznad određene brojčane
vrijednosti, osim ako ne unesete PIN.
Change PIN
Promijenite četveroznamenkasti PIN
kod za pristup zaštitnim funkcijama.
1.
Na izborniku Početni odaberite Settings, zatim
pritisnite tipku E.
2.
3.
Odaberite stavku Network, zatim pritisnite tipku E.
4.
Pritisnite tipku ► na izborniku Postavljanje
internetskog protokola.
Pritišćite tipke ▲▼ za odabir stavke Auto, a zatim
pritisnite tipku E.
E
General
Time Zone
Automatski
Da biste započeli postupak konfiguracije, slijedite
navedene korake:
Možete postaviti vremensku zonu u
kojoj se nalazite.
Odaberite Wired Network Settings, a potom
pritisnite tipku E.
Pojavljuje se zaslon Postavke žičane veze.
Settings
Support
Audio
Software
Upgrade
Više informacija o funkciji
Nadogradnja softvera potražite na
21. stranici u odjeljku „Nadogradnja
softvera“.
Contact
Samsung
Pruža kontaktne podatke za pomoć
oko uporabe vašeg proizvoda.
Terms of
Service
Agreement
Pogledajte opću izjavu o odricanju
od odgovornosti za informacije
o sadržaju i uslugama drugih
proizvođača.
Reset
Sve će se postavke vratiti na
zadane, osim mrežnih postavki.
Zadana sigurnosna lozinka je 0000.
Wired Network Settings
Display
Internet Protocol Setup : Auto
Network
IP Address
System
Subnet Mask
: 0
0
0
0
: 0
0
0
0
Language Gateway
: 0
0
0
0
Security DNS
: Auto
General
: 0
0
0
0
DNS Server
Support
> Move
" Select
' Return
5.
Funkcija Mreža automatski dohvaća i ispunjava
vrijednosti za stavke IP adresa, Maska podmreže i
druge.
6.
Nakon što funkcija Mreža prikupi mrežne vrijednosti,
pritisnite tipku RETURN (').
7.
Odaberite Network Test, a potom pritisnite E.
Kućno kino potvrđuje mrežnu vezu. Nakon što
završite, pritisnite tipku RETURN (').
| 20 Hrvatski
HT-F4500_50_CRO_0530.indd 20
2013-05-30 오후 3:29:54
Ručno
Audio
Network
IP Address
: 0
System
Subnet Mask
: 255 255 255
0
Language Gateway
: 0
Security DNS
: Manual
General
: 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Support
> Move
Odaberite Support, zatim pritisnite tipku E.
Internet Protocol Setup : Manual
DNS Server
2.
3.
4.
Wired Network Settings
Display
Na izborniku Početni odaberite Settings, zatim
pritisnite tipku E.
" Select
' Return
5.
Odaberite Software Upgrade, zatim pritisnite tipku
E.
Odaberite jedan od sljedećih načina:
• By Online
• By USB
• Auto Upgrade Notification
Postavke
Settings
1.
04
Ako imate statičnu IP adresu ili automatski postupak
ne funkcionira, morat ćete ručno postaviti vrijednosti
Postavke mreže.
Pritisnite tipku E.
Upute za svaki način nalaze se u nastavku.
| NAPOMENA |
Ažuriranje će biti dovršeno kada se proizvod nakon
1.
Slijedite prva četiri koraka automatskog postupka,
no u 4. koraku umjesto Auto odaberite Manual.
2.
Za odlazak na prvo polje za unos pritisnite tipku ▼
(IP adresa).
3.
Za unos brojeva upotrebljavajte brojčane tipke na
daljinskom upravljaču.
4.
Nakon što popunite jedno polje, tipkom ► prijeđite
na sljedeće polje.
Ostalim tipkama sa strelicama možete se pomicati
gore, dolje i natrag.
5.
Unesite vrijednosti za IP Address, Subnet Mask i
Gateway.
6.
7.
Za odlazak na stavku DNS pritisnite tipku ▼.
8.
Pritisnite tipku RETURN (') na daljinskom
upravljaču.
9.
Odaberite Network Test, a potom pritisnite E.
Kada je test dovršen, pritisnite tipku RETURN (')
da biste se vratili na prethodni zaslon.
Za odlazak na prvo polje za unos DNS-a pritisnite
tipku ▼. Unesite brojeve kao gore.
10. Odaberite Network Status, a potom pritisnite E.
11. Pojavljuje se zaslon Status mreže.
Proizvod provjerava mrežnu vezu, a zatim se
povezuje s mrežom. Kad je gotov označite OK,
zatim pritisnite tipku E.
Nadogradnja softvera
Izbornik Nadogradnja softvera omogućuje vam da
nadogradnjom softvera proizvoda poboljšate njegovu
izvedbu ili dobijete dodatne usluge.
• Nikada ručno ne isključujte ili ponovno uključujte
proizvod tijekom postupka ažuriranja
ponovnog pokretanja isključi. Za uključivanje i uporabu
ažuriranog proizvoda pritisnite tipku UKLJUČI/
ISKLJUČI. Nikada ručno ne uključujte i ne isključujte
proizvod tijekom postupka ažuriranja.
Tvrtka Samsung Electronics ne snosi pravnu
odgovornost za kvar proizvoda čiji je uzrok
nestabilna internetska veza ili nemar korisnika tijekom
nadogradnje softvera.
Ako od nadogradnje želite odustati tijekom
preuzimanja softvera, pritisnite tipku E.
By Online
Vaš proizvod mora biti povezan na internet kako bi
upotrijebio funkciju Putem interneta. Uklonite sve diskove
prije nego što započnete.
1.
Odaberite By Online, zatim pritisnite tipku E.
Pojavljuje se poruka Povezivanje s poslužiteljem.
2.
Ako je dostupno ažuriranje, prikazuje se skočna
poruka s upitom želite li provesti nadogradnju. Ako
odaberete Yes, proizvod se automatski isključuje,
uključuje, i pokreće nadogradnju.
| VAŽNO |
Kućno kino nikad ručno ne uključujte niti isključujte
3.
4.
tijekom nadogradnje softvera.
Pojavit će se skočni prozor koji prikazuje
napredovanje ažuriranja. Po završetku ažuriranja
proizvod će se automatski ponovo isključiti.
Za isključivanje proizvoda pritisnite tipku UKLJUČI/
ISKLJUČI.
| NAPOMENA |
Ažuriranje će biti dovršeno kada se proizvod nakon
ponovnog pokretanja isključi. Za uključivanje i uporabu
ažuriranog proizvoda pritisnite tipku UKLJUČI/ISKLJUČI.
Nikada ručno ne isključujte ili ponovno uključujte
proizvod tijekom postupka ažuriranja.
Tvrtka Samsung Electronics ne snosi pravnu
odgovornost za kvar proizvoda čiji je uzrok
nestabilna internetska veza ili nemar korisnika tijekom
nadogradnje softvera.
Hrvatski
HT-F4500_50_CRO_0530.indd 21
21 |
2013-05-30 오후 3:29:55
Postavke
By USB
1.
2.
3.
Posjetite www.samsung.com.
4.
Lijevom tipkom miša kliknite broj modela svog
proizvoda na padajućem popisu.
5.
Na stranici koja se pojavi pomaknite se do stavke
Firmware Manuals & Downloads i kliknite je.
6.
7.
U središtu stranice kliknite Firmware.
8.
Kliknite Send u prvom skočnom prozoru koji se
pojavi. U drugom skočnom izborniku kliknite OK
da biste preuzeli i spremili datoteku ugrađenog
programa na računalo.
9.
Raspakirajte zip arhivu na računalo. Trebali biste
imati jednu mapu istog naziva kao i zip datoteka.
Kliknite SUPPORT u gornjem desnom dijelu stranice.
U polje za pretraživanje unesite broj modela proizvoda.
Dok unosite broj modela, padajući izbornik prikazat će
proizvode koji odgovaraju broju modela.
Kliknite ikonu ZIP u stupcu Datoteka na desnoj
strani ove stranice.
10. Kopirajte tu mapu na USB Flash pogon.
11. Pazite da u proizvodu nema diska, zatim u USB
priključak proizvoda umetnite USB Flash pogon.
12. U izborniku proizvoda idite na Settings > Support
| NAPOMENA |
Ažuriranje će biti dovršeno kada se proizvod nakon
ponovnog pokretanja isključi. Za uključivanje i uporabu
ažuriranog proizvoda pritisnite tipku UKLJUČI/
ISKLJUČI. Nikada ručno ne uključujte i ne isključujte
proizvod tijekom postupka ažuriranja.
Tvrtka Samsung Electronics ne snosi pravnu
odgovornost za kvar proizvoda čiji je uzrok
nestabilna internetska veza ili nemar korisnika tijekom
nadogradnje softvera.
Postavljanje DLNA
Funkcija DLNA omogućuje vam reprodukciju glazbe,
videozapisa i datoteka fotografija s osobnog računala
putem proizvoda. Za upotrebu funkcije DLNA morate
spojiti proizvod s osobnim računalom putem mreže (vidi
str. 14) i na osobno računalo instalirati softver SAMSUNG
Upravljač zajedničke uporabe osobnog računala.
Za preuzimanje softvera DLNA
Za upotrebu softvera DLNA s računalom morate instalirati
DLNA na računalo. Na internetskoj stranici Samsung.
com možete preuzeti softver DLNA za računalo i dobiti
podrobne upute za upotrebu tog softvera.
1.
2.
3.
Idite na www.samsung.com.
Nikada ručno ne isključujte ili ponovno uključujte
4.
proizvod tijekom postupka ažuriranja.
Po završetku nadogradnje softvera pojedinosti softvera
provjerite u izborniku Software Upgrade.
Lijevom tipkom miša kliknite broj modela svog
proizvoda na padajućem popisu.
5.
Na stranici koja se pojavi pomaknite se do stavke
Firmware Manuals & Downloads i kliknite je.
Auto Upgrade Notification
6.
7.
Kliknite karticu Software.
8.
Kliknite Send u prvom skočnom prozoru koji se pojavi.
U sljedećem skočnom prozoru kliknite Save File.
9.
Na disku pronađite instalacijsku datoteku softvera
DLNA, zatim je dvaput kliknite.
> Software Upgrade.
13. Odaberite By USB.
| NAPOMENA |
Tijekom nadogradnje softvera putem glavnog USB
priključka u proizvodu se ne smije nalaziti nijedan disk.
Ako je vaš proizvod povezan s mrežom i vi želite postaviti
Obavijest o nadogradnji softvera, proizvod će vas
skočnom porukom obavijestiti ako je dostupna nova
verzija softvera.
1.
2.
Uključite proizvod.
Na izborniku Nadogradnja softvera postavite stavku
Auto Upgrade Notification na On.
Ako je dostupna nova verzija softvera, proizvod će
vas o tome obavijestiti skočnom porukom.
3.
Za nadogradnju programske opreme odaberite
Yes. Proizvod se automatski isključuje, uključuje i
pokreće nadogradnju.
4.
Pojavit će se skočni prozor koji prikazuje
napredovanje ažuriranja. Po završetku ažuriranja
proizvod će se automatski ponovo isključiti.
5.
Za isključivanje proizvoda pritisnite tipku UKLJUČI/
ISKLJUČI.
Kliknite SUPPORT na vrhu stranice.
U polje za pretraživanje unesite broj modela
proizvoda. Dok unosite broj modela, padajući
izbornik prikazat će proizvode koji odgovaraju broju
modela.
Na kartici softvera kliknite ikonu EXE na desnoj
strani retka DLNA.
10. U skočnom prozoru koji se pojavi kliknite Run, zatim
pratite upute na zaslonu.
S iste kartice Softver preuzmite Priručnik za instalaciju/
upotrebu softvera DLNA klikom na simbol PDF datoteke u
stupcu Datoteka na desnoj strani. Preuzet će se i otvoriti
datoteka u PDF formatu. Slijedite upute o instalaciji i
postavljanju DLNA. Datoteku možete pregledati i/ili spremiti.
| NAPOMENA |
Da biste upotrebljavali DLNA sa svojim pametnim
telefonom, morate povezati svoj pametni telefon s istim
usmjerivačem kao i uređaj.
| 22 Hrvatski
HT-F4500_50_CRO_0610.indd 22
2013-06-10 오후 3:55:38
Reprodukcija medija
Reprodukcija datoteka na USB
uređaju
Prijeđite na početni izbornik.
Kad je reprodukcija zaustavljena, spojite USB uređaj
za pohranu putem USB priključka na prednjoj ploči
proizvoda. Prikazuje se poruka „Do you want to
access the device?“.
3.
Pritisnite tipku ◄► da biste odabrali Yes, a potom
pritisnite tipku E.
4.
Pritisnite tipku CRVENA (A).
Videos
Photos
Music
8-1. Tipkama ▲▼◄► odaberite datoteku za pregledavanje
ili reprodukciju, zatim pritisnite tipku E.
| NAPOMENA |
Reprodukcija 3D datoteka nije podržana.
Da biste spriječili moguće oštećivanje USB memorije,
Reprodukcija medija
1.
2.
7-1. Ako se na zaslonu prikažu datoteke, idite na korak
8-1. Ako se na zaslonu prikažu mape datoteka,
tipkama ▲▼◄► odaberite mapu, pritisnite E, a
potom idite na korak 8-1.
05
Možete reproducirati multimedijske datoteke koje se
nalaze na povezanom USB uređaju.
6-1. Za odabir stavki Videos, Photos ili Music pritišćite
tipke ▲▼, a zatim pritisnite tipku E.
USB uređaj za pohranu morate sigurno ukloniti s pomoću
funkcije „Safely Remove USB“. Za prebacivanje na
početni zaslon pritisnite tipku HOME, odaberite tipku
ŽUTU (C) tipku, zatim pritisnite tipku E.
Settings
Reprodukcija diskova sa
sadržajem koji je snimio korisnik
Možete reproducirati multimedijske datoteke koje ste
snimili na DVD ili CD diskove.
CD
USB Flash Disk
App 2
App 3
a Change Device
CD
App 4
d View Devices
" Enter
5.
Pritisnite tipke ▲▼ da biste odabrali USB flash
memoriju ili USB flash disk, a potom pritisnite tipku E.
6.
Za odabir stavki Videos, Photos ili Music pritišćite
tipke ▲▼◄►, a zatim pritisnite tipku E.
7.
Ako se na zaslonu prikažu datoteke, idite na 8.
korak. Ako se na zaslonu prikažu mape datoteka,
tipkama ▲▼◄► odaberite mapu, pritisnite E, a
potom idite na 8. korak.
8.
1.
2.
Uključite kućno kino.
3.
4.
Nakon što se disk učita, pritisnite tipku CRVENA (A).
5.
Za odabir stavki Videos, Photos ili Music pritišćite
tipke ▲▼, a zatim pritisnite tipku E.
6.
Ako se na zaslonu prikažu datoteke, idite na 7.
korak. Ako se na zaslonu prikažu mape datoteka,
tipkama ▲▼◄► odaberite mapu, pritisnite E, a
potom idite na 7. korak.
7.
Tipkama ▲▼◄► odaberite datoteku za pregledavanje
ili reprodukciju, zatim pritisnite tipku E.
Tipkama ▲▼◄► odaberite datoteku za pregledavanje
ili reprodukciju, zatim pritisnite tipku E.
ILI
-1
4 . Pritisnite tipku PLAVA (D).
Otvorite ladicu za disk pa u nju stavite samostalno
snimljeni disk tako da naljepnica bude okrenuta prema
gore, a zatim zatvorite ladicu.
Pritišćite tipke ▲▼◄► za odabir stavke CD ili DVD,
a zatim pritisnite tipku E.
ILI
CD
USB Flash Disk
3-1. Nakon što se disk učita, pritisnite tipku PLAVA (D).
Settings
4-1. Pritišćite tipke ◄► za odabir stavke CD ili DVD, a
zatim pritisnite tipku E.
5-1. Za odabir stavki Videos, Photos ili Music pritišćite
tipke ▲▼, a zatim pritisnite tipku E.
App 1
App 2
USB Flash Disk
App 3
App 4
d Home
" Enter
5-1. Pritišćite tipke ◄► da biste odabrali USB flash
memoriju ili USB flash disk, a potom pritisnite tipku E.
6-1. Ako se na zaslonu prikažu datoteke, idite na korak
7-1. Ako se na zaslonu prikažu mape datoteka,
tipkama ▲▼◄► odaberite mapu, pritisnite E, a
potom idite na korak 7-1.
7-1. Tipkama ▲▼◄► odaberite datoteku za pregledavanje
ili reprodukciju, zatim pritisnite tipku E.
Hrvatski
HT-F4500_50_CRO_0530.indd 23
23 |
2013-05-30 오후 3:29:58
Reprodukcija medija
Reprodukcija komercijalnih
videodiskova
Stavite disk u ladicu za disk tako da naljepnica bude
okrenuta prema gore, zatim zatvorite ladicu. Reprodukcija
počinje automatski. Ako se ne reproducira automatski, idite
na stavku Videos na početnom izborniku i pritisnite tipku E.
U većini slučajeva komercijalni videozapisi prikazat će se
na izborniku diska. Da biste reproducirali film na disku,
odaberite Play, a potom pritisnite E.
2
| NAPOMENA |
Više informacija o reprodukciji videozapisa naći ćete u
poglavlju „Upravljanje reprodukcijom videozapisa“ na ovoj
stranici.
Upravljanje reprodukcijom videozapisa
Ponavljanje reprodukcije
Možete upravljati reprodukcijom datoteka videozapisa koje se
nalaze na Blu-ray, DVD i CD diskovima te na USB uređajima za
pohranu. Ovisno o mediju, neke od funkcija koje su opisane u
ovom priručniku možda neće biti dostupne.
Tipke za reprodukciju videozapisa na
daljinskom upravljaču
0
POPUP
HOME
REPEAT
3
1
Tijekom reprodukcije pritisnite tipku
REPEAT na daljinskom upravljaču.
2.
Za odabir opcije Off, Title, Chapter, All
ili Repeat A-B pritišćite tipke ▲▼, zatim
pritisnite tipku E.
1.
U točki od koje želite početi ponovnu
reprodukciju (A) pritisnite tipku E.
2.
U točki u kojoj želite zaustaviti ponovnu
reprodukciju (B) pritisnite tipku E.
3.
Za povratak na normalnu reprodukciju
ponovno pritisnite tipku REPEAT.
4.
Pritisnite tipku E.
2
1
SUBTITLE
1.
Repeat A-B
TITLE MENU
DISC MENU
Uporaba izbornika diska, izbornika naslova,
skočnog izbornika i popisa naslova
• DISC MENU : Tijekom reprodukcije pritisnite
ovu tipku da biste prikazali izbornik Disk.
• TITLE MENU : Tijekom reprodukcije pritisnite
ovu tipku da biste prikazali izbornik Naslov.
- Ako se na disku nalazi popis za
reprodukciju, pritisnite tipku ZELENA (B) da
biste prešli na taj popis.
• POPUP MENU : Tijekom reprodukcije
pritisnite ovu tipku da biste prikazali skočni
izbornik.
• DISC MENU ili TITLE MENU : Tijekom
reprodukcije pritisnite ovu tipku da biste
prikazali popis naslova.
Tipke vezane uz reprodukciju
Proizvod ne reproducira zvuk u načinima
Pretraž., Sporo ili Korak.
• 6 : Započinje reprodukciju.
• 5 : Zaustavlja reprodukciju.
• 7 : Privremeno zaustavlja reprodukciju.
• Ubrzana reprodukcija : Tijekom reprodukcije,
pritisnite tipku 3 ili .
Svaki put kada pritisnete tipku 3 ili brzina
reprodukcije će se promijeniti.
• Usporena reprodukcija : U načinu pauziranja
pritisnite tipku .
Svaki put kada pritisnete tipku brzina
reprodukcije će se promijeniti.
• Reprodukcija u koracima : U načinu
pauziranja pritisnite tipku 7.
Svaki put kada pritisnete tipku 7 pojavljuje
se novi okvir.
• Reprodukcija s preskakanjem : Tijekom
reprodukcije, pritisnite tipku 1 ili 2.
Svaki put kada pritisnete tipku 1 ili 2 disk
se pomiče na prethodno ili sljedeće poglavlje
ili datoteku.
3
| NAPOMENA |
Ovisno o disku, zaslon možda neće prikazati
sve mogućnosti ponavljanja.
Ovaj zaslon možda neće odmah prikazati
stavke Poglavlje ili Naslov. Nastavite pritiskati
tipke ▲▼ dok vaš odabir ne bude unutar
primjenjivog polja.
Za povratak na normalnu reprodukciju
ponovno pritisnite tipku REPEAT, zatim
pritišćite tipke ▲▼za odabir opcije Off, a
potom pritisnite tipku E.
Zaslon možda neće odmah prikazati stavku
Ponovi A-B. Nastavite pritiskati tipke ▲▼ dok
Ponovi A-B ne bude unutar primjenjivog polja.
Točku (B) morate postaviti najmanje 5 sekundi
reprodukcije od točke (A).
| 24 Hrvatski
HT-F4500_50_CRO_0530.indd 24
2013-05-30 오후 3:30:03
Uporaba izbornika TOOLS
Izbornik koji se pojavljuje samo tijekom
Tijekom reprodukcije pritisnite tipku TOOLS.
reprodukcije datoteke
05
Playing Time
Ako film ili videozapis sadrže više od
jednog naslova, pomaknite se na
željeni naslov ili ga odaberite.
Odaberite da biste se pomaknuli
na specifičnu točku reprodukcije.
Upotrijebite brojčane tipke za unos
točke reprodukcije.
Repeat Mode
Odaberite za ponavljanje određenog
naslova, poglavlja (samo BD/DVD
disk) ili označenog odjeljka.
Picture
Settings
Odaberite za postavljanje načina
prikaza slike.
- Mode
 User : Omogućuje prilagodbu
funkcija Brightness, Contrast,
Color i Sharpness.
 Dynamic : Odaberite ovu
postavku za povećanje oštrine.
 Normal : Odaberite ovu
postavku za većinu programa
koje gledate.
 Movie : Ovo je najbolja
postavka za gledanje filmova.
Audio Sync
Omogućuje prilagođavanje odgode
zvuka tako da je zvuk sinkroniziran
s videozapisom. Odgodu možete
postaviti na razdoblje između 0 i 300
milisekundi.
Full Screen
Odaberite kako biste postavili željenu
veličinu punog zaslona. Možete
odabrati Original, Mode1 (veći) i
Mode2 (najveći).
Information
Provjerite informacije datoteke
videozapisa.
| NAPOMENA |
Ovisno o disku ili uređaju za pohranu, izbornik Alati može
se razlikovati. Možda se neće prikazati sve opcije.
Stvaranje popisa videozapisa
Popis videozapisa za reprodukciju možete izraditi na
način koji je gotovo identičan načinu na koji stvarate
popis glazbenih datoteka. Upute potražite pod naslovom
„Stvaranje popisa pjesama“ na 26. stranici.
Reprodukcija snimljenih
komercijalnih audiodiskova
1.
Izbornik koji se pojavljuje samo tijekom
Audio CD (CD-DA) ili MP3 disk umetnite u ladicu za disk.
• Kod Audio CD-a (CD-DA) automatski se
reproducira prvi zapis. Zapisi na disku
reproduciraju se redom kojim su snimljeni na disk.
• Kod MP3 diska za odabir stavke Music pritišćite
tipke ▲▼, a zatim pritisnite tipku E.
E
Playlist
reprodukcije BD/DVD diska
TRACK
CKMode
001
Repeat
< Adjust
Odaberite za pomicanje na poglavlje
koje želite gledati.
TRACK 002
Chapter
TRACK 004
Audio
Odaberite za postavljanje željenog
audio jezika.
+
00:08 / 05:57
BONUSVIEW
Video /
BONUSVIEW
Audio
Odaberite za postavljanje željene
opcija dodatka.
Track
" Select
2.
05:57
' Return
04:07
03:41
TRACK 005
" Pause
+
04:27
03:17
TRACK 006
CD
Za prikaz prizora iz drugog kuta.
Opcija Angle (Kut) prikazuje broj
kutova dostupnih za prikaz (1/1, 1/2,
1/3 itd.).
_
TRACK 003
Odaberite za postavljanje željenog
jezika podnaslova.
Angle
1/12
Tools
TRACK 001
Subtitle
03:35
Tools
' Return
Da biste reproducirali određeni zapis, odaberite
ga tipkama ▲▼ na daljinskom upravljaču, zatim
pritisnite tipku E.
| NAPOMENA |
Više informacija o reprodukciji glazbe naći ćete u
poglavlju „Upravljanje reprodukcijom glazbe“ na 26.
stranici.
Hrvatski
HT-F4500_50_CRO_0530.indd 25
Reprodukcija medija
Title
25 |
2013-05-30 오후 3:30:05
Reprodukcija medija
Upravljanje reprodukcijom glazbe
2.
Možete kontrolirati reprodukciju glazbenog sadržaja
smještenog na DVD-ovima, CD-ovima i USB uređajima za
pohranu.
Pritišćite tipke ▲▼◄► da biste premjestili željenu
datoteku, a potom pritisnite tipku ŽUTA (C) da
biste je odabrali. Ponovite ovaj postupak za odabir
dodatnih datoteka.
Music
Tipke za reprodukciju glazbe na
daljinskom upravljaču
RDS DISPLAY
1
TRACK 002
2 files selected 1/2 Page
TRACK 001
TRACK 002
05:57
04:27
TRACK 003
TRACK 004
04:07
03:41
TA
TRACK 005
TRACK 006
03:17
03:35
TRACK 007
TRACK 008
03:47
03:49
1
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
7
8
9
TRACK 009
TRACK 010
03:53
CD
TITLE MENU
DISC MENU
0
POPUP
2
4
5
6
3
1
BROJČANE tipke: Tijekom reprodukcije
popisa pjesama pritisnite broj željenog zapisa.
Reproducira se odabrani zapis.
2
Preskoči : Tijekom reprodukcije pritisnite tipku
1 ili 2 kako biste prešli na prethodni ili sljedeći
glazbeni zapis.
3
Tipka 5: Zaustavlja zapis.
4
Brza reprodukcija (samo audio CD (CD-DA))
: Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku 3 ili .
Svaki put kada pritisnete tipku 3 ili brzina
reprodukcije će se promijeniti.
5
Tipka 7: Zaustavlja zapis.
6
Tipka 6: Reproducira trenutno odabrani zapis.
3.
4.
5.
6.
03:45
Select  Jump page
Da biste uklonili datoteku s popisa za reprodukciju,
premjestite se na datoteku, a potom pritisnite tipku
ŽUTA (C).
Pritisnite tipku E za reprodukciju željenih datoteka.
Pojavljuje se zaslon Popis za reprodukciju.
Za prelazak na stavku Popis glazbe pritisnite tipku
5 ili RETURN (') .
Za prelazak na stavku Popis pjesama pritisnite tipku
E.
| NAPOMENA |
Na audio CD-ovima (CD-DA) možete napraviti popis
za reprodukciju s najviše 99 pjesama.
Ako sa stavke Popis za reprodukciju idete na
Popis glazbe, a potom se vratite na Popis za
reprodukciju, Popis za reprodukciju ponovno počinje s
reprodukcijom od početka.
Kontrola reprodukcije fotografija
Možete kontrolirati reprodukciju fotografija smještenih na
DVD, CD i USB uređajima za pohranu.
Ponavljanje zapisa
Uporaba izbornika Alati
Proizvod možete postaviti tako da ponavlja zapise.
1. Tijekom reprodukcije glazbe pritisnite tipku TOOLS.
Tijekom reprodukcije pritisnite tipku TOOLS.
2.
Tipkama ◄► odaberite Off, Track ili One, All ili
Shuffle u stavci Repeat Mode, a potom pritisnite
tipku E.
Stvaranje popisa pjesama
1.
Ako reproducirate glazbu s komercijalnog CD-a ili
DVD-a, pritisnite tipku 5 ili RETURN ('). Pojavljuje
se Zaslon s popisom glazbe. Ako stvarate popis za
reprodukciju glazbe na disku koji je izradio korisnik ili
USB uređaju, pristupite stavci Popis glazbe kao što je
opisano na 23. stranici pod naslovima „Reprodukcija
datoteka na USB uređaju” ili „Reprodukcija diskova sa
sadržajem koji je snimio korisnik”.
' Return
Start / Stop
Slide Show
Odaberite kako biste pokrenuli/
zaustavili prikaz prezentacije.
Slide Show
Speed
Odaberite za prilagodbu brzine
prezentacije.
Background
Music
Odaberite za slušanje glazbe tijekom
prezentacije.
Zoom
Odaberite za povećanje trenutne slike.
(Uvećava do 4 puta.)
Rotate
Odaberite za zakretanje slike. (Ovo će
zakrenuti sliku u smjeru kretanja kazaljki
sata ili obratno.)
| 26 Hrvatski
HT-F4500_50_CRO_0530.indd 26
2013-05-30 오후 3:30:07
4.
može se razlikovati. Možda se neće prikazati sve
opcije.
Da biste omogućili funkciju pozadinske glazbe,
datoteka fotografija mora biti na istom mediju za
pohranu kao i glazbena datoteka. Međutim, kvalitetu
zvuka može poremetiti brzina prijenosa MP3 datoteke,
veličina fotografije i način kodiranja.
Ponovo pritisnite tipku TUNER MEMORY.
• Pritisnite tipku TUNER MEMORY prije nego što
BROJ sam nestane s prikaza.
• Nakon što pritisnete tipku TUNER MEMORY
BROJ nestaje s prikaza, a postaja se pohranjuje u
memoriju.
5.
Da biste memorirali sljedeću postaju, ponovite
korake od 2 do 4.
• Za namještanje na memoriranu postaju pritisnite
TUNING UP, DOWN.
Stvaranje popisa fotografija
O emitiranju RDS-om
Popis fotografija stvarate na način koji je gotovo identičan
načinu na koji stvarate popis glazbenih datoteka. Upute
potražite pod naslovom „Stvaranje popisa pjesama“ na
26. stranici.
Uporaba RDS-a (radijski podatkovni sustav) za
| NAPOMENA |
Ovisno o disku ili uređaju za pohranu, izbornik Alati
Slušanje radija
Uporaba tipki na daljinskom upravljaču
1.
2.
Za odabir stavke FM pritisnite tipku FUNCTION.
Namjestite željenu postaju.
• Namještanje memoriranih postaja 1: Pritisnite
tipku 5 za odabir stavke PRESET, a zatim
pritisnite tipku TUNING UP, DOWN za odabir
memorirane postaje.
- Prije namještanja na memorirane postaje, te
postaje najprije morate dodati u memoriju
proizvoda. Pogledajte odlomak „Postavljanje
postaja unaprijed“ u nastavku.
• Ručno namještanje: Za odabir stavke MANUAL
pritisnite tipku 5, a zatim pritisnite tipku
TUNING UP, DOWN za namještanje na nižu ili
višu frekvenciju.
• Automatsko namještanje: Pritisnite tipku 5
za odabir stavke MANUAL, a zatim pritisnite i
držite tipku TUNING UP, DOWN za automatsko
traženje pojasa.
Postavke mono/stereo
Pritisnite tipku MO/ST.
• Svakim pritiskom tipke zvuk se prebacuje između
STEREO i MONO načina rada.
• U područjima slabog prijama, odaberite MONO za
jasnije emitiranje bez smetnji.
Memoriranje postaja
Reprodukcija medija
Pritisnite tipku TUNER MEMORY.
• BROJ treperi na prikazu.
Prikazuju se informacije o slici
uključujući naziv, veličinu itd.
05
3.
Information
prijam FM postaja
RDS (radijski podatkovni sustav) omogućuje FM postajama
da uz redovite signale programa šalju dodatni signal.
Na primjer, postaje šalju svoja imena i informacije o vrsti
programa koji emitiraju, poput sporta, glazbe itd.
Kada je namještena FM postaja koja pruža uslugu RDS,
na zaslonu se uključuje indikator RDS-a.
Opis funkcije RDS
• PTY (vrsta programa): Prikazuje vrstu programa koji se
trenutačno emitira.
• PS NAME (naziv usluge programa) : pokazuje ime
postaje emitiranja i sastoji se od 8 znakova.
• RT (tekst na radiju): dekodira tekst koji emitira postaja
(ako ga emitira) i sastoji se od najviše 64 znaka.
• CT (vrijeme na satu): Dekodira stvarno vrijeme na satu
s FM frekvencije. Neke postaje možda ne emitiraju
informacije PTY, RT i CT, pa stoga ovo možda neće biti
moguće u svim slučajevima.
• TA (obavijesti o prometu): TA ON/OFF (OBAVIJESTI O
PROMETU UKLJUČENE/ISKLJUČENE) prikazuje da je
u tijeku prijenos obavijesti o prometu.
| NAPOMENA |
RDS možda neće ispravno raditi ako namještena
postaja ispravno ne odašilje RDS signal ili ako je signal
slab.
Za prikaz RDS signala
RDS signale koje postaja šalje možete vidjeti na zaslonu.
Tijekom slušanja FM postaje pritisnite tipku RDS
DISPLAY.
Primjer: Postavljanje frekvencije FM 89,10 u memoriju.
1.
2.
Za odabir stavke FM pritisnite tipku FUNCTION.
Pritisnite tipku TUNING UP, DOWN za odabir
frekvencije <89,10>.
Hrvatski
HT-F4500_50_CRO_0530.indd 27
27 |
2013-05-30 오후 3:30:10
Reprodukcija medija
• Pri svakom pritisku ove tipke prikaz se mijenja i
pokazuje sljedeće informacije :
PS NAME RT CT Frekvencija
PS (usluga
programa)
Tijekom traženja pojavljuje se <PS
NAME>, a zatim se prikazuju nazivi
postaja. Ako nema poslanog signala,
pojavljuje se <NO PS> (<NEMA
USLUGE PROGRAMA>).
RT (tekst na
radiju)
Tijekom traženja pojavljuje se <RT>,
a zatim se prikazuje tekstualna
poruka koju šalje postaja. Ako nema
poslanog signala, pojavljuje se <NO
RT> (<NEMA TEKSTA NA RADIJU>).
Frekvencija postaje (ne pripada RDS
usluzi)
Frekvencija
O znakovima na prikazu
Kada su na zaslonu prikazani PS ili RT signali, rabe se
sljedeći znakovi.
• Prozor zaslona ne može razlikovati velika i mala slova
te uvijek prikazuje velika slova.
• U prozoru zaslona ne mogu se prikazivati znakovi s
naglascima; tako na primjer <A,> može važiti za slova
<A’s> s naglascima poput <À, Â, Ä, Á, Å i Ã.>.
Naznaka PTY(Vrsta programa) i funkcija
PTY-SEARCH (TRAŽENJE VRSTE
PROGRAMA)
Jedna od prednosti RDS usluge jest da možete locirati
određenu vrstu programa iz memoriranih kanala
zadavanjem PTY kodova.
1.
2.
3.
Upotreba tipke TV SOUND na
daljinskom upravljaču
Ako imate TV koji podržava Anynet+ (HDMI-CEC), tipka
TV SOUND omogućuje vam da zvuk s TV-a usmjerite
na zvučnike kućnog kina ili zvučnike TV-a. Da biste
upotrijebili tu mogućnost, slijedite ove korake:
1. HDMI kabelom povežite TV i kućno kino. (Pogledajte
stranicu 15.)
2. Na kućnom kinu i TV-u postavite funkciju Anynet+
(HDMI-CEC) na On.
3. Pritisnite tipku TV SOUND na daljinskom upravljaču.
Na prikazu na prednjoj ploči trepti TV SOUND ON
što se zatim mijenja u D. IN.
• Ako je ZVUK S TV-A uključen, zvuk s TV-a
reproducira se na zvučnicima kućnog kina.
4. Ponovno pritisnite tipku TV SOUND kako biste
isključili zvuk s TV-a.
• Ako je TV SOUND isključen, zvuk s TV-a
reproducira se preko zvučnika povezanog
televizora s funkcijom Anynet+.
Prije nego što počnete!
• Funkcija Traženje vrste programa primjenjuje se samo
na unaprijed postavljene postaje.
• Za zaustavljanje traženja u bilo kojem trenutku tijekom
traženja pritisnite tipku 5.
• Za sljedeće korake postoji vremensko ograničenje.
Ako se postavljanje prekine prije dovršetka postupka,
počnite ponovno od 1. koraka.
• Kada pritišćete tipke na glavnom daljinskom upravljaču,
provjerite jeste li njime odabrali FM postaju.
+
RDS DISPLAY
Upotrijebite TV SOUND:
1) Kada zvuk s TV-a želite slušati preko zvučnika
kućnog kina.
2) Ako zvuk s USB uređaja uključenog u TV želite
slušati preko zvučnika kućnog kina.
Za traženje programa pomoću PTY kodova
Tijekom slušanja neke FM postaje pritisnite tipku
PTY SEARCH.
Pritišćite tipku PTY- ili PTY+ dok se na zaslonu ne
pojavi željena šifra PTY-a.
• Zaslon prikazuje PTY kodove koji su opisani s
desne strane.
Pritisnite ponovno tipku PTY SEARCH dok se na
prikazu još uvijek nalazi šifra PTY-a koju ste odabrali
u prethodnom koraku.
• Središnji uređaj traži 15 memoriranih FM postaja
te se zaustavlja kada pronađe onu koju ste
odabrali i namješta se na tu postaju.
Specifikacija podrške za TV SOUND ON/OFF
Povezani TV
TV koji
podržava
funkcija
Anynet+
(HDMI-CEC)
Postavka
Anynet+
(HDMI-CEC)
Zvuk s TV-a
UKLJUČEN
Zvuk s TV-a
ISKLJUČEN
UKLJUČEN
O
O
ISKLJUČEN
O
X
Ne radi
O
X
TA
1
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
TV koji ne
podržava
funkcija
Anynet+
(HDMI-CEC)
| 28 Hrvatski
HT-F4500_50_CRO_0530.indd 28
2013-05-30 오후 3:30:11
Mrežne usluge
Upotreba usluge BD-LIVE™
2.
Konfigurirajte postavke mreže.
(Pogledajte stranice 20~21)
Kada je proizvod spojen na mrežu, možete uživati
u raznim sadržajima usluga povezanih s filmovima,
dostupnih na diskovima koji podržavaju BD-LIVE.
1.
Umetnite USB memorijski štapić u USB utičnicu
na prednjem dijelu proizvoda, zatim provjerite
njegovu raspoloživu memoriju s pomoću funkcije
Upravljanje BD podacima. Za prihvat usluga BDLIVE memorijski uređaj mora sadržavati najmanje 1
GB slobodnog prostora.
2.
Na zaslonu Početni odaberite Settings, zatim
pritisnite tipku E.
3.
4.
Odaberite System, zatim pritisnite tipku E.
5.
6.
7.
8.
Odaberite BD Data Management, zatim pritisnite
tipku E.
Odaberite stavku Change Device, zatim pritisnite
tipku E.
Odaberite USB Flash Disk, zatim pritisnite tipku
E.
Umetnite Blu-ray disk koji podržava uslugu BDLIVE.
Odaberite stavku s popisa raznih sadržaja usluge
BD-LIVE koje vam pruža proizvođač diska.
| NAPOMENA |
Način uporabe usluge BD-LIVE i pruženog sadržaja
može se razlikovati ovisno o proizvođaču diska.
DLNA vam omogućuje pristup i reprodukciju datoteka
spremljenih na vašem računalu putem kućnog kina.
Slijedite upute u korisničkom vodiču za DLNA da biste
postavili DLNA na svojem računalu i označili mape i
datoteke koje želite dijeliti s kućnim kinom.
Da biste im pristupili i reproducirali datoteke koje se
nalaze na računalu nakon što postavite DLNA, slijedite
ove korake:
1.
2.
Uključite računalo, televizor, a potom kućno kino.
3.
Na kućnom kinu pritisnite tipku PLAVA (D)
(Pregledajte uređaje).
4.
Tipkama ◄► odaberite računalo u stavci Popis
uređaja.
5.
Odaberite vrstu datoteke koju želite pregledati ili
reproducirati, videozapise, fotografije ili glazbu, a
potom pritisnite E.
Tipkom ▲%◄► odaberite mapu koja sadrže vrstu
datoteka koje ste odabrali, a potom pritisnite E.
Prikazuje se Popis datoteka.
6.
7.
Provjerite da je na računalu pokrenut DLNA
poslužitelj za dijeljenje.
Odaberite datoteku koju želite reproducirati ili
pogledati, zatim pritisnite tipku E.
| NAPOMENA |
Popise za reprodukciju možete izraditi iz datoteka na
računalu na isti način na koji možete izraditi popise
za reprodukciju iz datoteka na USB uređajima ili
diskovima.
Uz nekoliko iznimki, reprodukciju datoteka na računalu
možete kontrolirati na isti način kao i reprodukciju
datoteka na USB uređajima i diskovima.
Datotekama na računalu možete pristupiti i tako da
prvo odaberete Videozapisi, Fotografije ili Glazba na
zaslonu Početak, a potom odaberete računalo na
popisu uređaja koji se prikaže.
Hrvatski
HT-F4500_50_CRO_0530.indd 29
Mrežne usluge
Povežite proizvod s mrežom.
(Pogledajte 14. stranicu)
06
1.
Upotreba DLNA
29 |
2013-05-30 오후 3:30:13
Dodatak
Dodatne informacije
Napomena
Veze
HDMI IZLAZ
• Ovisno o televizoru, određene razlučivosti HDMI
izlaza možda neće raditi.
• Za uživanje u videozapisima s 3D tehnologijom
morate imati HDMI priključak.
• Dugačak HDMI kabel može uzrokovati smetnje na
zaslonu. Ako se to dogodi, u izborniku postavite
HDMI Deep Color na Off.
Postavke
• Uobičajeni DVD-i nemaju zvučni zapis BONUSVIEW i
zvučne efekte navigacije.
• Neki Blu-ray diskovi nemaju zvučni zapis
BONUSVIEW i zvučne efekte navigacije.
• Postavka digitalnog izlaza ne utječe na analogni (L/D)
audioizlaz ili HDMI audioizlaz na televizoru. Utječe na
optički i HDMI audioizlaz kada je vaš proizvod spojen
s AV prijemnikom.
• Ako reproducirate zvučne zapise MPEG formata,
audiosignal se šalje kao PCM bez obzira na odabrane
postavke digitalnog izlaza (PCM ili Bitstream).
• Digitalni izlaz može se aktivirati ako je Speaker
Selection postavljen na TV Speaker.
BD-Live internetska veza
• Internetska veza može biti ograničena dok
upotrebljavate BD-LIVE sadržaje.
3D postavke
Anynet+ (HDMI-CEC)
• Da biste kod nekih 3D diskova zaustavili reprodukciju
3D filma, jedanput pritisnite tipku 5. Reprodukcija
filma se zaustavlja, a opcija 3D načina je deaktivirana.
Da biste tijekom reprodukcije 3D filma promijenili
odabir 3D opcije, jedanput pritisnite gumb 5.
Pojavljuje se izbornik Blu-ray. Ponovno pritisnite tipku
5, zatim u izborniku Blu-ray odaberite 3D postavke.
• Ovisno o sadržaju i položaju slike na zaslonu TV-a
mogli biste vidjeti okomite crne trake na lijevoj, desnoj
ili na obje strane.
• Ovisno o televizoru, određene izlazne HDMI
razlučivosti možda neće raditi. Pogledajte korisnički
priručnik televizora.
• Ova funkcija nije dostupna ako HDMI kabel ne
podržava CEC.
• Ako vaš Samsung televizor ima logotip Anynet+, tada
podržava funkciju Anynet+.
TV slika
• Ovisno o vrsti diska, neki omjeri visine i širine slike
možda neće biti dostupni.
• Ako odaberete omjer i mogućnost koji se razlikuju
od omjera zaslona televizora, slika bi se mogla činiti
izobličenom.
• Ako odaberete 16:9 Original, vaš bi TV mogao prikazivati
4:3 crni rubovi (crne trake s obje strane slike).
BD Wise (samo proizvodi tvrtke Samsung)
• Kada je uključena značajka BD Wise, postavka
razlučivosti automatski se prebacuje na BD Wise i BD
Wise se pojavljuje u izborniku Rezolucija.
• Ako je proizvod spojen na uređaj koji ne podržava
funkciju BD Wise, ne možete je upotrebljavati.
• Za pravilan rad funkcije BD Wise postavite opciju BD
Wise na proizvodu i Tv-u na Uključeno.
Digitalni izlaz
Upravljanje BD podacima
• U načinu rada vanjske memorije, reprodukcija diska
bi mogla biti prekinuta ako odspojite USB uređaj
tijekom reprodukcije.
• Podržani su samo USB uređaji u FAT datotečnom
sustavu (oznaka DOS 8.3). Preporučujemo vam da
upotrebljavate USB uređaje koji podržavaju protokol
USB 2.0 s brzinom čitanja/pisanja od 4 MB/s.
• Funkcija Nastavak reprodukcije možda neće raditi
nakon formatiranja uređaja za pohranu.
• Ukupna dostupna memorija za Upravljanje BD
podacima može se razlikovati ovisno o uvjetima.
DivX® video na zahtjev
• Više informacija o DivX(R) VOD usluzi možete pronaći
na adresi http://vod.divx.com.
Postavke zvučnika
• Ako je Speaker Selection postavljen na TV Speaker,
zvuk se proizvodi putem zvučnika televizora.
• Uvjerite se kako ste odabrali pravilan digitalni izlaz, u
protivnom nećete čuti zvuk ili ćete čuti samo glasnu
buku.
• Ako HDMI uređaj (AV prijemnik, televizor) nije uskladiv
s komprimiranim formatima (Dolby digital, DTS),
audiosignal izlazi kao PCM.
| 30 Hrvatski
HT-F4500_50_CRO_0530.indd 30
2013-05-30 오후 3:30:14
HDMI audio
Reprodukcija medija
• Kada je značajka Anynet+ (HDMI-CEC) isključena,
funkcija kanala s povratnim zvukom nije dostupna.
• Uporaba HDMI kabela koji nije certificiran za ARC
(kanal s povratnim zvukom) može uzrokovati problem
s kompatibilnosti.
• Funkcija kanala s povratnim zvukom dostupna je
samo ako je spojen televizor koji je podržava.
Reprodukcija
Reprodukcija videodatoteka
• Videodatoteke s velikom brzinom prijenosa od 20Mb/
s ili više opterećuju mogućnosti proizvoda i mogu
zaustaviti reprodukciju.
• Ako je sustav povezan s televizorom koji podržava
BD Wise i BD Wise je uključen, izbornik postavki slike
neće se pojaviti.
• Funkcija Pozadinska glazba radit će samo ako
su glazbena datoteka i datoteka s fotografijama
smještene na istom mediju za pohranu. Na kvalitetu
zvuka može utjecati brzina prijenosa MP3 glazbene
datoteke, veličina fotografije i način kodiranja.
Dodatak
Kanal s povr. zvukom
Uporaba tipke TOOLS tijekom reprodukcije slika
07
• Ako se HDMI audioizlaz prenosi na zvučnik TV-a, on
se automatski spušta na 2 kanala.
Reprodukcija s USB uređaja za pohranu
• Za sprečavanje mogućeg oštećenja USB memorije
morate na siguran način ukloniti USB uređaj za
pohranu (pokretanjem funkcije „Safely Remove
USB“ (Sigurno uklanjanje USB-a). Za prebacivanje
na početni zaslon pritisnite tipku HOME, odaberite
ŽUTU (C) tipku, zatim pritisnite tipku E.
Odabir jezika zvučnog zapisa
• Ako dio BONUSVIEW ne sadrži postavke zvučnog
zapisa za BONUSVIEW, na zaslonu se ne prikazuje
pokazivač ◄►.
• Određeni jezici dostupni putem funkcije Audio
Language (Jezik zvučnog zapisa) ovise o jezicima koji
su kodirani na disku. Ova funkcija ili određeni jezici
možda neće biti dostupni.
• Kod nekih Blu-ray diskova možete odabrati PCM ili
digitalni zvučni zapis Dolby na engleskom jeziku.
Odabir jezika podnaslova
• Ovisno o Blu-ray disku/DVD-u, možda možete
promijeniti jezik podnaslova u izborniku diska.
Pritisnite tipku DISC MENU.
• Ova funkcija ovisi o odabiru podnaslova kodiranih
na disku i možda neće biti dostupna na svim Blu-ray
diskovima/DVD-ima.
• Ako se na Blu-ray disku nalazi dio BONUSVIEW,
pojavit će se i informacije o glavnom filmskom zapisu
u BONUSVIEW načinu rada.
• Ovom funkcijom se istodobno mijenjaju primarni i
sekundarni podnaslovi.
• Prikazuje se kupan broj primarnih i sekundarnih
podnaslova.
Reprodukcija JPEG datoteka
• U načinu prikaza preko cijelog zaslona ne možete
povećati podnaslov i PG grafiku.
Hrvatski
HT-F4500_50_CRO_0530.indd 31
31 |
2013-05-30 오후 3:30:15
Dodatak
Odabir digitalnog izlaza
Postavljanje
PCM
Veza
PCM
PCM
Dolby Digital
Do 5.1-kanalnog
PCM zvuka
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Do 5.1-kanalnog
PCM zvuka
Dolby Digital Plus
Dolby
TrueHD
Do 5.1-kanalnog
PCM zvuka
Dolby TrueHD
DTS
Do 5.1-kanalnog
PCM zvuka
DTS
DTS-HD
audio visoke
razlučivosti
Do 7.1-kanalnog
PCM zvuka
DTS-HD audio
visoke razlučivosti
DTS-HD
Master
Audio
Do 7.1-kanalnog
PCM zvuka
DTS-HD Master
Audio
PCM
2-kanalni PCM
Dolby Digital
Do 5.1-kanalnog
PCM zvuka
DTS
Do 5.1-kanalnog
PCM zvuka
Definicija za
Blu-ray Disk
Prijenos binarnih
podataka
(ponovno kodiran
DTS)
Prijenos binarnih
podataka
(ponovno kodiran
Dolby D)
AV prijamnik koji podržava HDMI
Do 7.1-kanalnog
PCM zvuka
Audiozapis
na Blu-ray
disku
Niz binarnih
podataka
zvuka na
DVD-u
Prijenos binarnih
podataka
(neobrađen)
Svaka
Ponovno kodiran
DTS
Ponovno kodiran
Dolby Digital *
2-kanalni PCM
2-kanalni PCM
2-kanalni PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
DTS
Šalje samo zvučni
Zajedno dekodira
zapis glavnog
zvuk glavnog
Zajedno dekodira
filmskog zapisa
filmskog zapisa
zvuk glavnog
kako bi AV prijemnik
i zvučni zapis
filmskog zapisa
mogao dekodirati
BONUSVIEW u
i zvučni zapis
slijed bitova zvučnog PCM audio i dodaje
BONUSVIEW u
zapisa.
zvučne efekte
PCM audio i dodaje
navigacije, a zatim
Nećete čuti zvučni
zvučne efekte
ponovno kodira
zapis BONUSVIEW
navigacije.
PCM audio u DTS
ni zvučne efekte
niz bitova.
navigacije.
Zajedno dekodira
zvuk glavnog
filmskog zapisa
i zvučni zapis
BONUSVIEW u
PCM audio i dodaje
zvučne efekte
navigacije, a zatim
ponovno kodira
PCM audio u Dolby
Digital niz bitova ili
PCM.
 Ako je zapis izvora 2-kanalni ili mono, postavka “Re-encoded Dolby D” (“Ponovno kodiran Dolby D”) se ne primjenjuje.
Izlaz će biti 2-kanalni PCM.
Blu-ray diskovi mogu sadržavati tri zvučna zapisa:
- Zvuk glavnog filmskog zapisa: Zvučni zapis glavnog filmskog zapisa.
- Zvuk BONUSVIEW (DODACI): Dodatni zvučni zapis kao što je komentar redatelja ili glumaca.
- Zvučni efekti navigacije: Zvučni efekti koji se javljaju kada navigirate izbornikom diska ili filma. Zvučni efekti navigacije
drugačiji su na svakom Blu-ray disku.
| 32 Hrvatski
HT-F4500_50_CRO_0530.indd 32
2013-05-30 오후 3:30:15
Razlučivost prema načinu izlaza
Reprodukcija DVD-a
Postavljanje
BD Wise
Elektronički sadržaji/
digitalni sadržaji
Rad s HDMI izlazom
Blu-ray disk
Razlučivost Blu-ray
diska
1080p@60F
480i
Dodatak
Rad s HDMI izlazom
Izlaz
Automatski
Maksimalna razlučivost TV ulaza
Maksimalna razlučivost TV ulaza
1080p@60F
1080p@60F
-
1080p
-
1080p
Filmski kadar:
Automatski (24 F/s)
1080p@24F
-
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
07
Reprodukcija Blu-ray diska/elektroničkih sadržaja/digitalnih sadržaja
Rješavanje problema
Ako proizvod ne radi pravilno, pogledajte donju tablicu. Ako problem koji imate nije dolje naveden ili ako navedene upute
ne pomažu, isključite proizvod, iskopčajte kabel za napajanje i kontaktirajte najbližeg ovlaštenog prodavača ili servisni
centar Samsung Electronics.
Simptom
Provjera/popravak
Ne mogu izbaciti disk.
• Je li kabel za napajanje pravilno utaknut u utičnicu?
• Isključite napajanje, a zatim ga ponovno uključite.
Reprodukcija ne počinje.
• Provjerite regionalni broj Blu-ray/DVD diska.
Blu-ray/DVD disk kupljen u inozemstvu možda se neće moći reproducirati.
• Na ovom proizvodu ne mogu se reproducirati CD-ROM i DVD-ROM diskovi.
• Uvjerite se da je razina ocjene točna.
Reprodukcija ne započinje
odmah po pritisku tipke za
reprodukciju/pauziranje.
• Upotrebljavate li oštećen disk ili disk s ogrebotinama na površini?
• Obrišite disk.
Ne proizvodi se zvuk.
• Kućno kino ne reproducira zvuk tijekom brze reprodukcije, spore reprodukcije ili
reprodukcija u koracima.
• Jesu li zvučnici pravilno spojeni? Je li postavka zvučnika pravilno prilagođena?
• Je li disk ozbiljno oštećen?
Zvuk se može čuti samo s
nekoliko zvučnika, a ne sa
sva 6.
•
•
•
•
Na određenim Blu-ray/DVD diskovima zvuk se proizvodi samo s prednjih zvučnika.
Provjerite jesu li zvučnici pravilno spojeni.
Namjestite glasnoću.
Kada reproducirate zvučni zapis s CD-a, radio prijemnika ili TV uređaja, zvuk iz
jedinice izlazi samo na prednje zvučnike.
Hrvatski
HT-F4500_50_CRO_0530.indd 33
33 |
2013-05-30 오후 3:30:16
Dodatak
Simptom
Provjera/popravak
Ne proizvodi se 5,1-kanalni
Dolby Digital surround
zvuk.
• Postoji li oznaka „Dolby Digital 5.1 CH“ na disku? 5,1-kanalni Dolby Digital
surround zvuk proizvodi se samo ako je disk snimljen s 5,1-kanalnim zvukom.
• Je li jezik zvučnog zapisa pravilno postavljen na Dolby Digital 5.1-CH na prikazu s
informacijama?
Daljinski upravljač ne radi.
• Radite li s daljinskim upravljačem unutar njegovog radnog dometa te unutar pravilnog kuta u
odnosu na senzor?
• Jesu li baterije prazne?
• Disk se okreće, ali nema
slike.
• Kvaliteta slike je slaba,
a slika titra.
•
•
•
•
Jezik zvučnog zapisa i
podnaslovi ne rade.
• Jezik zvučnog zapisa i podnaslovi neće raditi ako ih disk ne sadrži.
Zaslon izbornika ne
pojavljuje se čak i kada
je odabrana funkcija
izbornika.
• Upotrebljavate li disk koji ne sadržava izbornike?
Omjer zaslona ne može se
promijeniti.
Je li televizor uključen?
Jesu li videokabeli pravilno spojeni?
Je li disk prljav ili oštećen?
Loše proizveden disk možda se neće moći reproducirati
• 16:9 Blu-ray/DVD diskove možete reproducirati u načinima 16:9 Cijeli, 4:3 crni rubovi ili
4:3 rezani prikaz, ali 4:3 Blu-ray/DVD diskovi mogu se reproducirati samo u omjeru 4:3.
Pogledajte omotnicu Blu-ray diska, a zatim odaberite odgovarajuću funkciju.
Proizvod ne radi.
• Pritisnite tipku 5 na daljinskom upravljaču i držite je 5 sekundi u načinu rada NO
DISC (BEZ DISKA). Tako će se jedinica resetirati.
- Uporaba funkcije RESET izbrisat će sve pohranjene postavke.
Ne koristite ovo osim ako nije nužno.
Zaboravili ste lozinku za
razinu ocjene.
• Bez umetnutog diska, pritisnite i držite pritisnutom tipku 5 na uređaju dulje od
5 sekundi. Na zaslonu se pojavljuje poruka „INIT“, a sve postavke vraćaju se na
tvornički zadane vrijednosti.
Zatim pritisnite tipku NAPAJANJE.
- Uporaba funkcije RESET izbrisat će sve pohranjene postavke.
Ne koristite ovo osim ako nije nužno.
Radio prijam nije moguć.
• Je li antena pravilno spojena?
• Ako je ulazni signal antene slab, postavite vanjsku FM antenu u područje s dobrim
prijemom.
Kada slušate zvuk s
televizora putem uređaja,
ne čuje se zvuk.
• Ako je pritisnuta tipka OTVORI/ZATVORI ^ tijekom slušanja zvuka s TV-a pomoću
funkcija D. ULAZ ili AUX, funkcije Blu-ray/DVD disc (Blu-ray/DVD disk) su uključene,
a zvuk TV-a je stišan.
Na zaslonu se pojavljuje
"Not Available".
• Značajke ili radnja se trenutno ne mogu dovršiti jer:
1. ih softver Blu-ray/DVD diskova ograničava.
2. softver Blu-ray/DVD diska ne podržava tu značajku (npr. kutove).
3. ova značajka trenutno nije dostupna.
4. ste zatražili naslov, broj poglavlja ili vrijeme traženja koje je izvan raspona.
Ako je HDMI izlaz postavljen
na razlučivost koju vaš
televizor ne podržava (npr.
1080 p), možda nećete moći
vidjeti sliku na televizoru.
• Pritisnite i držite pritisnutom tipku 5 na prednjoj ploči dulje od 5 sekundi bez
umetnutog diska. Sve će se postavke vratiti na tvorničke.
| 34 Hrvatski
HT-F4500_50_CRO_0530.indd 34
2013-05-30 오후 3:30:17
Simptom
Provjera/popravak
Abnormalni HDMI izlazni
zaslon.
• Ako se na zaslonu pojavljuje slučajni šum, televizor ne podržava HDCP (zaštitu
digitalnog sadržaja visoke propusnosti).
Funkcija DLNA
Mogu vidjeti mape
dijeljene putem funkcije
DLNA, ali ne mogu vidjeti
datoteke.
• DLNA prikazuje samo one datoteke koje odgovaraju kategorijama Fotografija,
Glazba i Film. Datoteke koje ne pripadaju ovim kategorijama možda neće biti
prikazane.
Videozapis se prikazuje u
prekidima.
• Provjerite je li mreža stabilna.
• Provjerite je li mrežni kabel pravilno spojen i je li mreža preopterećena.
DLNA veza između
TV uređaja i osobnog
računala nije stabilna.
• IP adresa unutar iste podmreže treba biti jedinstvena, u protivnom podudaranje IP
adresa može dovesti do navedene pojave.
• Provjerite je li vam omogućen vatrozid.
Ako jest, onemogućite funkciju vatrozida.
Dodatak
• Provjerite vezu između televizora i HDMI utičnice na proizvodu.
• Provjerite podržava li TV razlučivost HDMI ulaza od 576p/480p/720p/1080i/1080p.
07
Nema HDMI izlaza.
BD-LIVE
Ne mogu se spojiti s BDLIVE poslužiteljem.
• Pomoću funkcije Status mreže ispitajte je li mrežna veza uspjela.
• Provjerite je li USB memorijski uređaj povezan s proizvodom.
• Za uporabu usluge BD-LIVE memorijski uređaj mora sadržavati najmanje 1 GB
slobodnog prostora. Raspoloživi prostor možete provjeriti u funkciji Upravljanje
podacima s Blu-ray diska. (Pogledajte stranicu 30)
• Provjerite je li opcija BD-Live internetska veza postavljena na Dozvoli (Sve).
• Ako ne uspije ništa od navedenog, obratite se pružatelju sadržaja ili ažurirajte na
najnoviju programsku opremu.
Pri uporabi usluge BDLIVE javlja se pogreška.
• Za uporabu usluge BD-LIVE USB memorijski uređaj mora sadržavati najmanje 1 GB
slobodnog prostora.
Raspoloživi prostor možete provjeriti u funkciji Upravljanje podacima s Blu-ray
diska. (pogledajte stranicu 30)
| NAPOMENA |
Nakon vraćanja na tvorničke postavke svi će pohranjeni korisnički BD podaci biti izbrisani.
Hrvatski
HT-F4500_50_CRO_0530.indd 35
35 |
2013-05-30 오후 3:30:17
Dodatak
Specifikacije
Težina
2.3 kg
Dimenzije
430 (Š) x 55 (V) x 250 (D) mm
Raspon radne temperature
od +5 °C do +35 °C
Raspon vlažnosti
od 10% do 75%
Signal/noise ratio
55 dB
Općenito
Prijamnik za
FM
Korisna osjetljivost
12 dB
Ukupno harmonijsko izobličenje
0.5 %
Videozapis
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Zvuk
PCM višekanalni zvuk, zvuk prijenosa biranih podataka, PCM audio
Izlazna snaga prednjeg zvučnika
80W x 2 (3)
Izlazna snaga središnjeg zvučnika
80W (3)
Izlazna snaga surround zvučnika
80W x 2 (3)
Izlazna snaga subwoofera
100W (3)
HDMI
Pojačalo
Analogni ulaz : 20Hz – 20kHz (±3 dB)
Frekvencijski odziv
Digitalni ulaz : 20Hz – 40kHz (±4 dB)
S/N omjer
70 dB
Odvajanje kanala
60 dB
Ulazna osjetljivost
(AUX) 500 mV
| 36 Hrvatski
HT-F4500_50_CRO_0530.indd 36
2013-05-30 오후 3:30:18
Surround
Središnji
Subwoofer
Impedancija
3
3
3
3
Raspon
frekvencije
140Hz – 20kHz
140Hz – 20kHz
140Hz – 20kHz
40Hz – 160Hz
Razina
izlaznog
87 dB/W/M
pritiska zvuka
87 dB/W/M
87 dB/W/M
88 dB/W/M
Nominalni
ulaz
80W
80W
80W
100W
Maksimalni
ulaz
160W
160W
160W
200W
Dodatak
Prednji
07
Zvučnik
5.1-kanalni sustav zvučnika
Sustav
zvučnika
HT-F4500
Dimenzije
(Š x V x D)
(Jedinica :
mm)
95.0 x 116.0 x 74.0 95.0 x 116.0 x 74.0 95.0 x 116.0 x 74.0 155.0 x 300.0 x 285.5
HT-F4550
95.0 x 1112.0
x 74.5 (Postolje
Stalka: 276 x 189)
95.0 x 1112.0
x 74.5 (Postolje
Stalka: 276 x 189)
227.0 x 95.0 x 74.0 155.0 x 300.0 x 285.5
HT-F4500
•
•
•
•
•
0.34
Težine
(Jedinica : kg)
0.34
2.70
2.70
0.34
3.76
HT-F4550
0.51
3.76
Brzine mreže jednake ili manje od 10 Mb/s nisu podržane.
Samsung Electronics Co., Ltd pridržava pravo promjene specifikacija bez prethodne obavijesti.
Težina i dimenzije su približni.
Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne obavijesti.
Više o napajanju i potrošnji energije pročitajte na etiketi koja se nalazi na proizvodu.
Hrvatski
HT-F4500_50_CRO_0530.indd 37
37 |
2013-05-30 오후 3:30:18
Kontaktirajte Samsung
Ukoliko imate pitanje ili komentar vezan uz Samsung proizvod, molimo da
kontaktirate Samsung korisničku podršku.
Area
` Europe
AUSTRIA
Contact Centre 
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
Web Site
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support
(Dutch)
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
051 331 999
www.samsung.com/support
BULGARIA 07001 33 11 , sharing cost
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
062 726 786
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
DENMARK 70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
GERMANY 0180 6 67267864*
www.samsung.com/de/support
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus
dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
www.samsung.com/gr/support
from land line
GREECE
(+30) 210 6897691 from mobile and land
line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
http://www.samsung.com/hu/
HUNGARY
0680PREMIUM (0680-773-648)
support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG 261 03 710
www.samsung.com/support
Area
MONTENEGRO
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Contact Centre 
Web Site
020 405 888
www.samsung.com/support
080 697 267
090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/
Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
0034902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support
(German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
Pravilno odlaganje baterija u ovom proizvodu
(Vrijedi u zemljama sa zasebnim sustavima prikupljanja)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili ambalaži označava da baterije u ovom proizvodu na kraju svojeg
radnog vijeka ne treba odlagati s drugim kućanskim otpadom. Gdje su označeni, kemijski simboli Hg, Cd ili
Pb označavaju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo iznad referentnih vrijednosti Smjernice Europske unije
2006/66. Nepravilnim odlaganjem baterija ove tvari mogu prouzročiti štetu ljudskom zdravlju i okolišu.
Za zaštitu prirodnih resursa i promicanje recikliranja odvajajte baterije od drugog otpada i reciklirajte ih
besplatnim sustavom povrata u svom području.
Pravilno odlaganje ovog proizvoda (otpadna električna i
elektronička oprema)
(Vrijedi u zemljama sa zasebnim sustavima prikupljanja)
Ova oznaka na proizvodu, priboru ili literaturi označava da proizvod i njegov elektronički pribor (npr. punjač, slušalice,
USB kabel) na kraju svojeg radnog vijeka ne treba odlagati s drugim kućanskim otpadom.
Za sprečavanje moguće štete za okoliš ili ljudsko zdravlje od nekontroliranog odlaganja otpada, odvojite ove
predmete od drugih vrsta otpada i odgovorno ih reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu iskoristivost
materijalnih resursa.
Privatni korisnici trebaju kontaktirati trgovca kod kojeg su kupili ovaj proizvod ili lokalni vladin ured zbog pojedinosti o
mjestu i načinu odlaganja za recikliranje ovih proizvoda na način siguran za okoliš.
Poslovni korisnici trebaju kontaktirati svojeg dobavljača te provjeriti odredbe i uvjete ugovora o kupnji.
Ovaj proizvod i njegov elektronički pribor ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom za odlaganje.
AH68-02574P-04
HT-F4500_50_CRO_0212.indd 38
2014-02-12
10:07:44
Download PDF

advertising