Samsung | C24FG70FQU | Samsung 24'' Κυρτό Monitor CFG70FQU με ταχύτατο χρόνο απόκρισης 1ms Εγχειρίδιο χρήσης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
Οθόνες βιντεοπαιχνιδιών
CFG7*
Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση
για λόγους βελτίωσης της απόδοσης.
Τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης της ποιότητας.
© Samsung Electronics
Τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στη Samsung Electronics.
Απαγορεύεται η χρήση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου ή μέρους αυτού του εγχειριδίου χωρίς την έγκριση της Samsung Electronics.
Τα σήματα κατατεθέντα που δεν ανήκουν στην Samsung Electronics ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
••
Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για διαχειριστικές δαπάνες σε περίπτωση που είτε
‒‒ (a) κατόπιν αιτήματός σας κληθεί κάποιος τεχνικός χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο προϊόν.
(π.χ. αμελήσατε να διαβάσατε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
‒‒ (b) είτε προσκομίσατε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών όπου και πάλι δεν διαπιστώθηκε ελάττωμα στο προϊόν.
(π.χ. αμελήσατε να διαβάσατε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
••
Θα ενημερωθείτε για το ακριβές ποσόν της χρέωσης πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας ή κατ' οίκον
επίσκεψη.
Πίνακας περιεχομένων
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
Εξασφάλιση χώρου για την εγκατάσταση
Προφυλάξεις αποθήκευσης
4
4
Προειδοποιήσεις ασφαλείας
Σύμβολα
Καθαρισμός
Ηλεκτρισμός και ασφάλεια
Εγκατάσταση
Λειτουργία
4
4
5
5
6
7
Προετοιμασία
Εξαρτήματα
Πίνακας ελέγχου
Οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας
Αλλαγή των ρυθμίσεων Brightness, Contrast και
Sharpness
Αλλαγή της ρύθμισης Volume
Πίσω πλευρά
Ρύθμιση της ανάκλισης και του ύψους του
προϊόντος
Περιστροφή της οθόνης
Αντικλεπτική κλειδαριά
Προφυλάξεις για τη μετακίνηση της οθόνης
10
10
11
13
13
14
14
15
16
16
Εγκατάσταση
17
Συναρμολόγηση της βάσης
17
Αφαίρεση της βάσης (Για τη σύνδεση του
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟ) 18
Σύνδεση ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟ19
Προσάρτηση της βάσης
20
Σύνδεση και χρήση μιας
συσκευής πηγής
Save Settings
Σημεία ελέγχου πριν από τη σύνδεση
21
Σύνδεση και χρήση υπολογιστή
Σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI-DVI
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου DP
Σύνδεση ακουστικών
Σύνδεση στην παροχή ρεύματος
(μόνο για τα μοντέλα C24FG70FQ*)
Σύνδεση στην παροχή ρεύματος
(μόνο για τα μοντέλα C27FG70FQ*)
Τακτοποίηση των συνδεδεμένων καλωδίων
21
21
21
22
22
Σωστή στάση κατά τη χρήση του προϊόντος
29
Ρύθμιση της οθόνης
Picture Mode
30
Brightness
31
Contrast
31
Sharpness
31
Color
31
HDMI Black Level
32
24
Eye Saver Mode
32
Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης
24
Screen Adjustment
32
Ρύθμιση βέλτιστης ανάλυσης
24
22
23
23
Προσαρμογή των ρυθμίσεων
OSD (μενού στην οθόνη)
Game
Picture Mode
25
Language
33
Refresh Rate
26
Display Time
33
Black Equalizer
26
Response Time
26
FreeSync
27
Low Input Lag
28
Screen Size
28
2
Πίνακας περιεχομένων
Ρύθμιση και επαναφορά
Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων
Arena Lighting
34
Volume
35
Eco Saving Plus
35
Off Timer
35
PC/AV Mode
35
DisplayPort Ver.
35
Source Detection
36
Προδιαγραφές
Key Repeat Time
36
Γενικά
41
Power LED On
36
Πίνακας τυπικών λειτουργιών σήματος
42
Reset All
36
Information
36
Εγκατάσταση του λογισμικού
Easy Setting Box
Περιορισμοί και προβλήματα εγκατάστασης
Απαιτήσεις συστήματος
37
37
37
Απαιτήσεις πριν από την επικοινωνία με το
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung
Δοκιμή του προϊόντος
Έλεγχος της ανάλυσης και της συχνότητας
Ελέγξτε τα παρακάτω.
38
38
38
38
Ερωτήσεις & απαντήσεις
40
Παράρτημα
Ευθύνη σχετικά με την υπηρεσία πληρωμών
(Κόστος που βαραίνει τον πελάτη)
Περιπτώσεις όπου δεν πρόκειται για ελάττωμα
του προϊόντος
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί στο προϊόν
κάποια ζημιά από λάθος του πελάτη
Άλλα
44
44
44
44
3
Κεφάλαιο 01
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
Εξασφάλιση χώρου για την εγκατάσταση
Φροντίστε να υπάρχει κάποιος χώρος γύρω από το προϊόν για εξαερισμό. Κάποια εσωτερική άνοδος
της θερμοκρασίας ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά και ζημιά στο προϊόν. Φροντίστε να αφήσετε τον
απαραίτητο χώρο, όπως φαίνεται παρακάτω, ή και περισσότερο, κατά την εγκατάσταση του προϊόντος.
Προειδοποιήσεις ασφαλείας
Προσοχή
Προσοχή : ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ
ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ. (Ή ΤΟΝ ΠΙΣΩ ΠΙΝΑΚΑ)
――Η εξωτερική εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν.
10 cm
ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ.
ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
10 cm
10 cm
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ.
Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν διαπερνάται από ρεύμα
υψηλής τάσης.
10 cm
Είναι επικίνδυνο να έρθετε σε επαφή με τα εσωτερικά εξαρτήματα του
προϊόντος.
10 cm
Αυτό το σύμβολο σάς προειδοποιεί ότι το προϊόν συνοδεύεται από
σημαντικά έντυπα που αφορούν τη λειτουργία και τη συντήρηση.
Σύμβολα
Προφυλάξεις αποθήκευσης
Τα μοντέλα υψηλής στιλπνότητας μπορούν να αναπτύξουν λευκές κηλίδες στην επιφάνειά τους εάν
χρησιμοποιείται υγραντήρας υπερήχων σε κοντινή απόσταση.
――Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung εάν θέλετε να καθαρίσετε
Προειδοποίηση
Προσοχή
Εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός ή
θανάσιμος τραυματισμός.
Εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί
τραυματισμός ή φθορά περιουσιακών στοιχείων.
το εσωτερικό του προϊόντος (έναντι χρέωσης συντήρησης).
4
Καθαρισμός
――Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα κατά τον καθαρισμό.
1
Απενεργοποιήστε το προϊόν και τον υπολογιστή.
2
Αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από το προϊόν.
――Κρατάτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το φις και μην αγγίζετε το καλώδιο με βρεγμένα χέρια.
Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
3
Ηλεκτρισμός και ασφάλεια
Προειδοποίηση
•• Μην χρησιμοποιείτε καλώδια τροφοδοσίας ή φις που έχουν φθαρεί ή πρίζες που έχουν βγει από τη
θέση τους.
•• Μην συνδέετε πολλά προϊόντα σε μία πρίζα.
Σκουπίζετε την οθόνη με ένα καθαρό, μαλακό και στεγνό πανί.
•• Μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα χέρια.
‒‒ Μην εφαρμόζετε στην οθόνη καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη, διαλυτικό ή
επιφανειοδραστική ουσία.
•• Εισαγάγετε το φις μέχρι τέρμα ώστε να μην είναι χαλαρό.
‒‒ Μην ψεκάζετε νερό ή καθαριστικά απευθείας επάνω στο προϊόν.
4
Βρέξτε ένα μαλακό και στεγνό πανί με νερό και στύψτε το καλά για να καθαρίσετε το εξωτερικό του
προϊόντος.
5
Όταν ολοκληρώσετε τον καθαρισμό, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο προϊόν.
6
Ενεργοποιήστε το προϊόν και τον υπολογιστή.
•• Συνδέστε το φις σε μια γειωμένη πρίζα (μόνο μονωμένες συσκευές τύπου 1).
•• Μην λυγίζετε και μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας με δύναμη. Μην τοποθετείτε βαριά
αντικείμενα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
•• Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας.
•• Καθαρίστε τη σκόνη γύρω από τις ακίδες του φις και γύρω από την πρίζα με ένα στεγνό πανί.
Προσοχή
•• Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας ενώ χρησιμοποιείται το προϊόν.
•• Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται από τη Samsung μαζί με το προϊόν.
Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας με άλλα προϊόντα.
•• Μην παρεμποδίζετε το σημείο σύνδεσης του καλωδίου τροφοδοσίας με την πρίζα.
‒‒ Εάν προκύψει πρόβλημα και θέλετε να διακόψετε την τροφοδοσία του προϊόντος, αποσυνδέστε το
καλώδιο τροφοδοσίας.
•• Κρατήστε το φις για να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
5
Εγκατάσταση
Προειδοποίηση
Προσοχή
•• Μην τοποθετείτε κεριά, εντομοαπωθητικά ή τσιγάρα επάνω στο προϊόν. Μην εγκαθιστάτε το προϊόν
κοντά σε πηγές θερμότητας.
•• Προσέξτε να μην σας πέσει το προϊόν ενώ το μετακινείτε.
•• Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε χώρους με ελλιπή εξαερισμό, όπως βιβλιοθήκες ή ντουλάπες.
•• Εγκαταστήστε το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 10 cm από τον τοίχο για επαρκή εξαερισμό.
•• Φυλάξτε την πλαστική συσκευασία μακριά από παιδιά.
‒‒ Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.
•• Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε επιφάνεια που δεν είναι σταθερή ή που δονείται (μη σταθερό ράφι,
κεκλιμένη επιφάνεια κ.λπ.).
‒‒ Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή/και να προκαλέσει τραυματισμό.
‒‒ Η χρήση του προϊόντος σε χώρο με υπερβολικές δονήσεις ενδέχεται να του προκαλέσει ζημιά ή να
προκαλέσει πυρκαγιά.
•• Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε όχημα και μην το αφήνετε εκτεθειμένο σε σκόνη, υγρασία (σταγόνες
νερού κ.λπ.), λάδι ή καπνό.
•• Μην εκθέτετε το προϊόν στο άμεσο ηλιακό φως, σε θερμότητα ή σε θερμά αντικείμενα, όπως φούρνο.
•• Μην ακουμπάτε το προϊόν με την πρόσοψη προς τα κάτω.
•• Όταν εγκαθιστάτε το προϊόν σε έπιπλο ή ράφι, να βεβαιώνεστε ότι η κάτω πλευρά της πρόσοψης
δεν εξέχει.
‒‒ Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή/και να προκαλέσει τραυματισμό.
‒‒ Εγκαθιστάτε το προϊόν μόνο σε έπιπλα ή ράφια κατάλληλου μεγέθους.
•• Ακουμπάτε το προϊόν προσεκτικά.
‒‒ Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.
•• Η εγκατάσταση του προϊόντος σε μη συνηθισμένο χώρο (χώρο εκτεθειμένο σε πολλά σωματίδια
σκόνης, χημικές ουσίες, ακραίες θερμοκρασίες ή πολλή υγρασία ή σε κάποιο χώρο όπου το προϊόν
πρέπει να λειτουργεί συνεχώς για μεγάλο χρονικό διάστημα) μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την
απόδοσή του.
‒‒ Συμβουλευτείτε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung εάν θέλετε να εγκαταστήσετε το
προϊόν σε τέτοιο χώρο.
‒‒ Ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος ή μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
•• Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε σημείο όπου μπορούν να φτάσουν παιδιά.
‒‒ Το προϊόν μπορεί να πέσει και να τραυματίσει παιδιά.
•• Το βρώσιμο λάδι, όπως το σογιέλαιο, μπορεί να καταστρέψει ή να παραμορφώσει το προϊόν. Μην
εγκαθιστάτε το προϊόν στην κουζίνα ή κοντά σε πάγκο κουζίνας.
6
Λειτουργία
Προειδοποίηση
•• Το εσωτερικό του προϊόντος διαπερνάται από ρεύμα υψηλής τάσης. Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε,
επισκευάζετε ή τροποποιείτε το προϊόν μόνοι σας.
‒‒ Για επισκευές, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
•• Για να μετακινήσετε το προϊόν, αρχικά αποσυνδέστε όλα τα καλώδια, συμπεριλαμβανομένου και του
καλωδίου τροφοδοσίας.
•• Εάν το προϊόν βγάζει ασυνήθιστους θορύβους, μυρωδιά καμένου υλικού ή καπνό, αποσυνδέστε
αμέσως το καλώδιο τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της
Samsung.
•• Μην αφήνετε τα παιδιά να κρέμονται από το προϊόν ή να σκαρφαλώνουν επάνω σε αυτό.
•• Μην εισάγετε μεταλλικά αντικείμενα (αιχμηρά μαγειρικά σκεύη, κέρματα, τσιμπιδάκια κ.λπ.) ή
αντικείμενα που καίγονται εύκολα (χαρτί, σπίρτα κ.λπ.) στο προϊόν (μέσω των αεραγωγών, των
θυρών εισόδου/εξόδου κ.λπ.).
‒‒ Εάν εισέλθει νερό ή άλλες ξένες ουσίες στο προϊόν, απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το
καλώδιο τροφοδοσίας. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της
Samsung.
•• Μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά (βάζα, μπουκάλια κ.λπ.) ή μεταλλικά αντικείμενα επάνω στο
προϊόν.
‒‒ Εάν εισέλθει νερό ή άλλες ξένες ουσίες στο προϊόν, απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το
καλώδιο τροφοδοσίας. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της
Samsung.
‒‒ Υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστούν σοβαρά.
•• Εάν πέσει κάτω το προϊόν ή υποστεί ζημιά το εξωτερικό περίβλημα, απενεργοποιήστε το και
αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών της Samsung.
‒‒ Εάν συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
•• Μην αφήνετε βαριά αντικείμενα ή άλλα αντικείμενα που αρέσουν στα παιδιά (παιχνίδια, γλυκά κ.λπ.)
επάνω στο προϊόν.
‒‒ Το προϊόν ή το βαρύ αντικείμενο μπορεί να πέσει καθώς το παιδί σας προσπαθεί να φτάσει το
παιχνίδι ή το γλύκισμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
•• Κατά τη διάρκεια κεραυνών ή καταιγίδας, απενεργοποιήστε το προϊόν και αφαιρέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας.
•• Μην αφήνετε να πέσουν αντικείμενα επάνω στο προϊόν ή να το χτυπήσουν.
•• Μην μετακινείτε το προϊόν τραβώντας το από το καλώδιο τροφοδοσίας ή κάποιο άλλο καλώδιο.
•• Εάν διαπιστώσετε ότι υπάρχει διαρροή αερίου, μην αγγίζετε το προϊόν και το φις. Αερίστε αμέσως
το χώρο.
•• Μην σηκώνετε και μην μετακινείτε το προϊόν τραβώντας το από το καλώδιο τροφοδοσίας ή από
κάποιο άλλο καλώδιο.
•• Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε εύφλεκτα σπρέι ή άλλες εύφλεκτες ουσίες κοντά στο προϊόν.
•• Βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί δεν παρεμποδίζονται από τραπεζομάντιλα ή κουρτίνες.
‒‒ Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά λόγω αυξημένης εσωτερικής θερμοκρασίας.
7
Προσοχή
•• Εάν αφήσετε την οθόνη να προβάλλει σταθερά μια στατική εικόνα για παρατεταμένη χρονική
περίοδο, ενδέχεται να δημιουργηθούν μόνιμα είδωλα ή ελαττωματικά pixel.
‒‒ Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή την προφύλαξη οθόνης με κινούμενες
εικόνες εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
•• Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το
προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα (όταν λείπετε σε διακοπές κ.λπ.).
‒‒ Η συγκέντρωση σκόνης σε συνδυασμό με τη θερμότητα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά,
βραχυκύκλωμα ή διαρροή ρεύματος.
•• Χρησιμοποιείτε το προϊόν στη συνιστώμενη ανάλυση και συχνότητα.
‒‒ Διαφορετικά μπορεί να αλλοιωθεί η όρασή σας.
•• Μην τοποθετείτε μαζί τροφοδοτικά συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος.
•• Αφαιρέστε την πλαστική σακούλα από το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος πριν το
χρησιμοποιήσετε.
•• Μην αφήνετε να εισέλθει νερό στο τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος και μην
βρέχετε τη συσκευή.
‒‒ Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
‒‒ Αποφεύγετε τη χρήση του προϊόντος σε εξωτερικούς χώρους όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε βροχή
ή χιόνι.
‒‒ Προσέχετε να μην βρέξετε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος όταν
σφουγγαρίζετε.
•• Μην τοποθετείτε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος κοντά σε συσκευές
θέρμανσης.
•• Εισαγάγετε το βύσμα στο τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος μέχρι να ακουστεί ο
χαρακτηριστικός ήχος.
•• Μην τοποθετείτε μόνο του το βύσμα στην πρίζα.
•• Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το παρεχόμενο τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος.
‒‒ Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
•• Μην συνδέετε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος σε πρίζα στην οροφή.
‒‒ Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
•• Περιστρέψτε το βύσμα έτσι ώστε να μην υπερβαίνει το εύρος (0 έως 90°) που υποδεικνύεται στο
τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος.
‒‒ Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
•• Μην αφαιρείτε ποτέ το βύσμα αφού τοποθετηθεί. (Δεν μπορεί να αφαιρεθεί μετά την τοποθέτηση.)
•• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το παρεχόμενο βύσμα σε άλλες συσκευές.
•• Για να αποσυνδέσετε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα κρατήστε
το από το κυρίως σώμα και τραβήξτε το προς τα πάνω.
‒‒ Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
•• Μην ρίχνετε αντικείμενα και μην χτυπάτε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος.
‒‒ Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
•• Χρησιμοποιήστε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος αφού αφαιρέσετε το
πλαστικό κάλυμμα.
‒‒ Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.
‒‒ Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.
•• Διατηρείτε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος σε χώρο με καλό εξαερισμό.
•• Εάν τοποθετήσετε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος έτσι ώστε το τμήμα του
καλωδίου εισόδου του να είναι στραμμένο προς τα επάνω, στο τροφοδοτικό ενδέχεται να εισέλθει
νερό και ξένα σώματα προκαλώντας τη δυσλειτουργία του.
Φροντίστε να τοποθετείτε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος σε επίπεδη
επιφάνεια του τραπεζιού ή του δαπέδου.
8
•• Μην κρατάτε το προϊόν ανάποδα και μην το μετακινείτε κρατώντας το από τη βάση.
‒‒ Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή να προκαλέσει τραυματισμό.
•• Εάν κοιτάζετε την οθόνη από πολύ κοντινή απόσταση για πολλή ώρα, μπορεί να αλλοιωθεί η όρασή
σας.
•• Μην χρησιμοποιείτε υγραντήρες ή φούρνους γύρω από το προϊόν.
•• Ξεκουράζετε τα μάτια σας για περισσότερο από 5 λεπτά για κάθε 1 ώρα χρήσης του προϊόντος.
•• Μην αγγίζετε την οθόνη όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς
θα έχει αναπτύξει υψηλή θερμοκρασία.
•• Φυλάσσετε τα μικρά εξαρτήματα μακριά από παιδιά.
•• Να είστε προσεκτικοί όταν ρυθμίζετε την κλίση του προϊόντος ή το ύψος της βάσης.
‒‒ Υπάρχει κίνδυνος να πιαστούν και να τραυματιστούν τα χέρια ή τα δάχτυλά σας.
‒‒ Εάν γείρετε πολύ το προϊόν, υπάρχει κίνδυνος να πέσει και να προκληθεί τραυματισμός.
•• Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο προϊόν.
‒‒ Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.
•• Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, μην αυξάνετε υπερβολικά την ένταση του ήχου.
‒‒ Ο υπερβολικά δυνατός ήχος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.
9
Κεφάλαιο 02
Προετοιμασία
Εξαρτήματα
Εξαρτήματα
Περιγραφή
Κουμπί πολλών κατευθύνσεων που βοηθά στην πλοήγηση.
Κουμπί JOG
Πίνακας ελέγχου
――Το κουμπί JOG βρίσκεται στην πίσω αριστερή πλευρά του προϊόντος.
Το κουμπί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μετακίνηση επάνω, κάτω,
αριστερά ή δεξιά ή όπως το κουμπί Enter.
Αυτή η λυχνία LED είναι η ένδειξη κατάστασης λειτουργίας και
λειτουργεί ως εξής
――Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται
να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
•• Ενεργή λειτουργία (κουμπί λειτουργίας): Απενεργοποίηση
Κουμπί JOG
•• Τρόπος λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας: Αναβοσβήνει
ΕΠΑΝΩ
Λυχνία LED λειτουργίας
•• Απενεργοποίηση (Διακόπτης ισχύος): Ενεργοποίηση
――Οι αντιστοιχίσεις των ενδείξεων λειτουργίας μπορούν να αλλάξουν με
ΑΡΙΣΤΕΡΑ
αλλαγή στο μενού. (System → Power LED On) Τα πραγματικά μοντέλα
ΔΕΞΙΑ
ενδέχεται να μην διαθέτουν αυτή τη λειτουργία εξαιτίας λειτουργικών
διαφοροποιήσεων.
ΠΑΤΗΜΑ(ENTER)
ΚΑΤΩ
Οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας
Οδηγός κουμπιών
ρυθμιζόμενης λειτουργίας
Πατήστε το κουμπί JOG όταν ενεργοποιηθεί η οθόνη. Θα εμφανιστεί ο
οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας. Για πρόσβαση στο μενού
της οθόνης όταν εμφανίζεται ο οδηγός, πατήστε ξανά το αντίστοιχο
κουμπί.
――Ο οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας μπορεί να διαφέρει
ανάλογα με τη λειτουργία ή το μοντέλο του προϊόντος. Ανατρέξτε στις
οδηγίες του συγκεκριμένου προϊόντος.
Χρησιμοποιήστε κουμπιά συντομεύσεων για να αποκτήσετε πρόσβαση
σε προσαρμοσμένες λειτουργίες του βιντεοπαιχνιδιού που έχετε
αποθηκεύσει προηγουμένως.
Λυχνία LED
λειτουργίας
Κουμπί ρυθμίσεων
βιντεοπαιχνιδιών
Κουμπί ρυθμίσεων
βιντεοπαιχνιδιών
•• Game Setting 1 / Game Setting 2 / Game Setting 3
――Τα κουμπιά ρυθμίσεων βιντεοπαιχνιδιών βρίσκονται κάτω δεξιά
στο μπροστινό μέρος της οθόνης. Για να επεξεργαστείτε και να
Return
αποθηκεύσετε μια προσαρμοσμένη λειτουργία βιντεοπαιχνιδιού,
μεταβείτε στο Game → Save Settings.
10
Οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας
Εικονίδια
――Για να ανοίξετε το κύριο μενού ή για να χρησιμοποιήσετε άλλα στοιχεία, πατήστε το κουμπί JOG για να
εμφανιστεί ο οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε έξοδο πατώντας
ξανά το κουμπί JOG.
Menu
ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ: Μετακινηθείτε στο στοιχείο
που θέλετε. Η περιγραφή για κάθε στοιχείο θα εμφανίζεται όταν
αλλάζει η εστίαση.
ΠΑΤΗΜΑ(ENTER): Θα εφαρμοστεί το επιλεγμένο στοιχείο.
Source
Περιγραφή
Επιλογή του
με μετακίνηση του κουμπιού JOG στην οθόνη του
οδηγού κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας.
Εμφανίζεται το μενού OSD (μενού στην οθόνη) για τη λειτουργία της
οθόνης σας.
Επιλογή του
για αλλαγή του σήματος εισόδου με μετακίνηση του
κουμπιού JOG στην οθόνη κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας. Θα
εμφανιστεί ένα μήνυμα στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης εάν το
σήμα εισόδου έχει αλλάξει.
Επιλογή του
με μετακίνηση του κουμπιού JOG στην οθόνη του
οδηγού κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας.
Πατήστε για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Eye Saver Mode.
Return
Eye Saver Mode
Τα παρακάτω στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα εάν η δυνατότητα Eye Saver
Mode είναι διαθέσιμη.
•• Game → Picture Mode, Black Equalizer
•• Picture → Picture Mode, Brightness, Color
•• System → Eco Saving Plus
Power Off
Επιλογή του
για την απενεργοποίηση της οθόνης με μετακίνηση
του κουμπιού JOG στην οθόνη του οδηγού κουμπιών ρυθμιζόμενης
λειτουργίας.
――Οι επιλογές του οδηγού κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας στα πραγματικά μοντέλα ενδέχεται να
διαφέρουν εξαιτίας λειτουργικών διαφοροποιήσεων.
11
Όταν η οθόνη δεν εμφανίζει τίποτα (για παράδειγμα στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή στη
λειτουργία χωρίς σήμα), μπορούν να χρησιμοποιηθούν 2 από τα κουμπιά μίας λειτουργίας για την πηγή
ελέγχου και τη διαχείριση ισχύος όπως περιγράφεται παρακάτω.
Κουμπί JOG
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας/Λειτουργία
χωρίς σήμα
ΕΠΑΝΩ
Αλλαγή πηγής
Κάτω
ΠΑΤΗΜΑ(ENTER) για 2 δευτερόλεπτα
Απενεργοποίηση
Όταν η οθόνη εμφανίζει το Κύριο μενού το κουμπί JOG μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως περιγράφεται
παρακάτω.
Κουμπί JOG
Ενέργεια
ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ
Μετακίνηση μεταξύ των επιλογών
Έξοδος από το Κύριο μενού
ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Κλείσιμο δευτερεύουσας λίστας χωρίς αποθήκευση
της τιμής.
Η τιμή μειώνεται στο ρυθμιστικό.
ΔΕΞΙΑ
Μετακίνηση στην επόμενη τιμή βάθους.
Η τιμή αυξάνεται στο ρυθμιστικό.
Μετακίνηση στην επόμενη τιμή βάθους.
ΠΑΤΗΜΑ(ENTER)
Αποθήκευση της τιμής και κλείσιμο της
δευτερεύουσας λίστας.
12
Αλλαγή των ρυθμίσεων Brightness, Contrast και
Sharpness
Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για Brightness, Contrast ή Sharpness μετακινώντας το κουμπί
JOG επάνω ή κάτω αν δεν εμφανίζεται μενού OSD.
Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για Volume μετακινώντας το κουμπί JOG αριστερά ή δεξιά αν
δεν εμφανίζεται μενού OSD.
Volume
Sharpness
Brightness
Αλλαγή της ρύθμισης Volume
50
Mute
100
Contrast
――Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
――Εάν η ποιότητα ήχου μιας συνδεδεμένης συσκευής εισόδου είναι κακή, η λειτουργία Auto Mute στο προϊόν
ενδέχεται να πραγματοποιήσει σίγαση του ήχου ή να έχει ως αποτέλεσμα ασταθή ήχο κατά τη σύνδεση των
ακουστικών ή των ηχείων. Ορίστε την ένταση ήχου εισόδου στη συσκευή εισόδου τουλάχιστον στο 20% και
――Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Brightness
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eco Saving Plus.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
ελέγξτε τον ήχο χρησιμοποιώντας το χειριστήριο ήχου (Κουμπί JOG ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ) στο προϊόν.
――Τι είναι η λειτουργία Auto Mute;
Αυτή η λειτουργία πραγματοποιεί σίγαση του ήχου για να βελτιώσει το αποτέλεσμα όταν υπάρχει θόρυβος
ή όταν το σήμα εισόδου είναι αδύναμο, συνήθως εξαιτίας προβλήματος ήχου στη συσκευή εισόδου.
――Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Mute, μεταβείτε στην οθόνη ελέγχου Volume και στη συνέχεια
χρησιμοποιήστε το κουμπί JOG για να μετακινήσετε την εστίαση προς τα κάτω.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Mute, μεταβείτε στην οθόνη ελέγχου Volume και στη συνέχεια
αυξήστε ή μειώστε την Volume.
13
Πίσω πλευρά
Ρύθμιση της ανάκλισης και του ύψους του προϊόντος
――Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται
――Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται
να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
15° προς τα αριστερά - 15° προς τα δεξιά
(συνολικά 30°, ±2°)
DC 19V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
-2° (±2°) - 92° (±2°)
SERVICE
-2° (±2°) - 17° (±2°)
Θύρα
Περιγραφή
DC 19V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
SERVICE
Συνδέεται στο τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος.
140 mm (0, +10 mm)
Συνδέεται σε μια συσκευή πηγής, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο
HDMI ή HDMI-DVI.
Συνδέεται σε υπολογιστή μέσω καλωδίου DP.
Για τεχνικούς συντήρησης.
Συνδέεται σε μια συσκευή εξόδου ήχου, όπως ακουστικά.
•• Μπορεί να ρυθμιστεί η ανάκλιση και το ύψος της οθόνης.
•• Κατά τη ρύθμιση της κλίσης και του ύψους, κρατήστε και τις δύο πλευρές για να αποφευχθούν τυχόν
ζημιές στο προϊόν από άσκηση υπερβολικής δύναμης.
•• Η περιστροφή και η ρύθμιση του ύψους έχει συγκεκριμένη αντοχή. Φροντίστε να μην υπερβαίνετε
τα όρια της αντοχής κατά την περιστροφή ή τη ρύθμιση του ύψους στο προϊόν.
14
Περιστροφή της οθόνης
Προσοχή
――Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται
να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
Μπορείτε να περιστρέψετε την οθόνη σας όπως υποδεικνύεται παρακάτω.
1
2
3
•• Πιάστε την αριστερή και τη δεξιά πλευρά της οθόνης και ρυθμίστε την κλίση.
90˚
4
5
6
――Ρυθμίστε την οθόνη ακολουθώντας την κατεύθυνση του βέλους.
――Περιστρέψτε την οθόνη σε δεξιόστροφη κατεύθυνση μέχρι να φτάσει σε πλήρως κατακόρυφη θέση σε σχέση
με την επιφάνεια εργασίας.
――Η περιστροφή της οθόνης προς τη δεξιά κατεύθυνση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν. Βλάβη στο
•• Κρατήστε το πλαίσιο από τις δύο άκρες και περιστρέψτε την οθόνη. (Μην κρατάτε απευθείας την
οθόνη LCD.)
•• Μπορείτε να περιστρέψετε την οθόνη κατά 90° με δεξιόστροφη κατεύθυνση εάν βρίσκεται απέναντί
σας.
προϊόν μπορεί επίσης να προκαλέσει η περιστροφή της οθόνης όταν το προϊόν βρίσκεται σε κατακόρυφη
θέση ή όταν το ύψος δεν είναι στο μέγιστο σημείο.
――Κατά την περιστροφή της οθόνης, ρυθμίστε την επιλογή Arena Lighting σε Off. Η άμεση επαφή των ματιών
με τον έντονο φωτισμό ( A ) που βρίσκεται κάτω μπροστά στην οθόνη ενδέχεται να βλάψει την όρασή σας.
15
Αντικλεπτική κλειδαριά
Προφυλάξεις για τη μετακίνηση της οθόνης
――Μια αντικλεπτική κλειδαριά επιτρέπει την ασφαλή χρήση του προϊόντος ακόμα κι όταν βρίσκεστε σε
δημόσιους χώρους.
――Το σχήμα της ασφάλειας και η μέθοδος κλειδώματος εξαρτάται από τον κατασκευαστή. Ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη δική σας αντικλεπτική κλειδαριά για λεπτομέρειες.
Για να ασφαλίσει μια αντικλεπτική κλειδαριά:
•• Όταν μετακινείτε τη συσκευή, να την κρατάτε
από το κάτω μέρος της.
1
Στερεώστε το καλώδιο της αντικλεπτικής σας κλειδαριάς σε ένα βαρύ αντικείμενο, όπως είναι ένα
γραφείο.
2
Περάστε το ένα άκρο του καλωδίου μέσα από το βρόχο που υπάρχει στο άλλο άκρο.
3
Τοποθετήστε την κλειδαριά σε μια υποδοχή στο πίσω μέρος του προϊόντος.
4
Κλειδώστε την ασφάλεια.
•• Όταν μετακινείτε την οθόνη, περιστρέψτε
την σε κατακόρυφο προσανατολισμό και
κρατήστε το επάνω και το κάτω μέρος της.
•• Μην κρατάτε το προϊόν ανάποδα μόνο από τη
βάση.
‒‒ Μπορείτε να αγοράσετε μια αντικλεπτική κλειδαριά ξεχωριστά.
‒‒ Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη δική σας αντικλεπτική κλειδαριά για
λεπτομέρειες.
‒‒ Μπορείτε να αγοράσετε αντικλεπτικές κλειδαριές από καταστήματα ηλεκτρονικών ή μέσω
Διαδικτύου.
•• Να είστε προσεκτικοί για να μην μαγκώσετε τα δάχτυλά σας.
16
Εγκατάσταση
Συναρμολόγηση της βάσης
1
Ανοίξτε τη συσκευασία. Να είστε προσεκτικοί
όταν χρησιμοποιείτε αιχμηρό αντικείμενο κατά το
άνοιγμα της συσκευασίας. Ενδέχεται να προκληθεί
ζημιά στο προϊόν.
2
Πατώντας με το ένα χέρι την κάτω στρώση του
αφρώδους υλικού Styrofoam, σηκώστε με το άλλο
χέρι το λαιμό της βάσης.
3
Περιστρέψτε το λαιμό της βάσης κατά 90°
αριστερόστροφα και τοποθετήστε την περιοχή
σύνδεσης στην άκρη της συσκευασίας.
Πιάστε μία από τις εγκοπές στην επάνω στρώση
του αφρώδους υλικού Styrofoam που καλύπτει το
προϊόν και αφαιρέστε το.
4
Συνδέστε τη βάση στο λαιμό, όπως φαίνεται στην
εικόνα. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κενό ανάμεσα
στο λαιμό της βάσης και τη βάση.
5
Προσαρτήστε τη βάση στον λαιμό και βιδώστε τις
δύο βίδες στη βάση για να την στερεώσετε.
6
Η βάση είναι έτοιμη.
17
Αφαίρεση της βάσης (Για τη σύνδεση του ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟ)
――Προτού αφαιρέσετε τη βάση από την οθόνη, τοποθετήστε την οθόνη, στραμμένη προς τα κάτω, σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
: Το προϊόν είναι καμπύλο. Η άσκηση πίεσης στο προϊόν όσο βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια ενδέχεται να το καταστρέψει. Όταν το προϊόν βρίσκεται στο έδαφος με την όψη προς τα επάνω ή προς τα κάτω, μην ασκείτε πίεση
επάνω του.
1
Τοποθετήστε το προστατευτικό Styrofoam
(μαξιλαράκι), που περιλαμβάνεται στη
συσκευασία, στο δάπεδο και τοποθετήστε το
προϊόν με την όψη προς τα κάτω, πάνω στο
Styrofoam, όπως φαίνεται στην εικόνα.
2
Εισαγάγετε την ειδική ακίδα αποσυναρμολόγησης
στις προεξοχές A και B και, στη συνέχεια,
χρησιμοποιήστε την ακίδα ως μοχλό για να
ανασηκώσετε το ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ.
3
Αφαιρέστε το ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ
ακολουθώντας την κατεύθυνση που δείχνει το
βέλος.
4
Στο πίσω μέρος της οθόνης, ανασηκώστε με
τα δάχτυλά σας το ΠΙΣΩ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ
ακολουθώντας την κατεύθυνση που δείχνουν τα
βέλη, όπως φαίνεται στην εικόνα.
――Χρησιμοποιήστε το Styrofoam (μαξιλαράκι) που
συνόδευε την οθόνη.
5
Αφαιρέστε το ΠΙΣΩ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ,
ακολουθώντας την κατεύθυνση που δείχνουν τα
βέλη.
6
Αφαιρέστε τις βίδες της βάσης, όπως φαίνεται
στην εικόνα.
――Οι βίδες χρησιμοποιούνται και για τη σύνδεση
7
Ανασηκώστε και αφαιρέστε τη βάση.
Προσοχή
Μην πιέζετε την οθόνη προς τα κάτω. Υπάρχει
κίνδυνος καταστροφής της.
του ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟ.
Βεβαιωθείτε ότι δεν λείπουν οι βίδες.
18
Σύνδεση ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟ
――Απενεργοποιήστε το προϊόν και αφαιρέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
1
2
•• Σημειώσεις
‒‒ Η χρήση μιας βίδας που έχει μεγαλύτερο μήκος από το τυπικό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο
εσωτερικά εξαρτήματα του προϊόντος.
‒‒ Το μήκος των βιδών που απαιτούνται για μια βάση στήριξης σε τοίχο που δεν συμμορφώνεται με
τα πρότυπα VESA ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις προδιαγραφές.
‒‒ Μη χρησιμοποιείτε βίδες που δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα VESA. Μην προσαρτάτε το
κιτ στήριξης σε τοίχο ή τη βάσης στήριξης σε γραφείο χρησιμοποιώντας υπερβολική δύναμη.
Το προϊόν ενδέχεται να υποστεί ζημιά ή να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό. Η εταιρεία
Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή τραυματισμούς που προκαλούνται από τη
χρήση ακατάλληλων βιδών ή την προσάρτηση του κιτ στήριξης σε τοίχο ή της βάσης στήριξης σε
γραφείο χρησιμοποιώντας υπερβολική δύναμη.
‒‒ Η εταιρεία Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές στο προϊόν ή τραυματισμούς που
προκαλούνται από τη χρήση ενός κιτ στήριξης σε τοίχο που είναι διαφορετικό από αυτό που
καθορίζεται ή από απόπειρα να εγκαταστήσετε μόνοι σας το κιτ στήριξης σε τοίχο.
3
4
‒‒ Για να στερεώσετε το προϊόν σε έναν τοίχο, φροντίστε να αγοράσετε ένα κιτ στήριξης σε τοίχο
που μπορεί να εγκατασταθεί σε απόσταση 10 εκατοστά ή μεγαλύτερη από τον τοίχο.
‒‒ Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε ένα κιτ στήριξης σε τοίχο που συμμορφώνεται με τα πρότυπα.
‒‒ Για να εγκαταστήσετε την οθόνη με χρήση κιτ στερέωσης σε τοίχο, αποσυνδέστε τη βάση
στήριξης από την οθόνη.
Μονάδα: mm
A Συνδέστε εδώ το ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟ
B ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟ
Στην οθόνη, ευθυγραμμίστε το σημείο B με το σημείο A , στη συνέχεια, σφίξτε καλά τις βίδες που
αφαιρέθηκαν από τη βάση (Σελ.18).
Όνομα μοντέλου Προδιαγραφές οπής βίδας Τυπική βίδα
VESA σε χιλιοστά
C24FG70FQ*
C27FG70FQ*
75 x 75
Ποσότητα
Φ 4 mm, βήμα 0,7 * 10 mm μήκος 4 τεμάχια
――Μη συνδέετε το ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟ όταν η οθόνη είναι ενεργοποιημένη. Αυτό ενδέχεται να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία και τραυματισμό.
19
Προσάρτηση της βάσης
――Πριν από τη συναρμολόγηση του προϊόντος, τοποθετήστε το προϊόν σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, έτσι ώστε η οθόνη να είναι στραμμένη προς τα κάτω.
: Το προϊόν είναι καμπύλο. Η άσκηση πίεσης στο προϊόν όσο βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια ενδέχεται να το καταστρέψει. Όταν το προϊόν βρίσκεται στο έδαφος με την όψη προς τα επάνω ή προς τα κάτω, μην ασκείτε πίεση
επάνω του.
1
Τοποθετήστε το προστατευτικό Styrofoam
(μαξιλαράκι), που περιλαμβάνεται στη
συσκευασία, στο δάπεδο και τοποθετήστε το
προϊόν με την όψη προς τα κάτω, πάνω στο
Styrofoam, όπως φαίνεται στην εικόνα.
2
Συνδέστε τη βάση στο πίσω μέρος της οθόνης
ακολουθώντας την κατεύθυνση του βέλους.
3
Χρησιμοποιήστε τις βίδες για να στερεώσετε
σφιχτά τη βάση.
4
Στο πίσω μέρος της οθόνης, ευθυγραμμίστε και
σπρώξτε το ΠΙΣΩ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ στην εγκοπή,
ακολουθώντας την κατεύθυνση του βέλους.
――Χρησιμοποιήστε το Styrofoam (μαξιλαράκι) που
συνόδευε την οθόνη.
5
Σπρώξτε το ΠΙΣΩ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ακολουθώντας
την κατεύθυνση που δείχνουν τα βέλη.
6
Στο πίσω μέρος της οθόνης, ευθυγραμμίστε και
σπρώξτε το ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ στην
εγκοπή, ακολουθώντας την κατεύθυνση του βέλους.
7
Αφού συνδέσετε τη βάση, τοποθετήστε το προϊόν
σε όρθια θέση.
Προσοχή
Μην πιέζετε την οθόνη προς τα κάτω. Υπάρχει
κίνδυνος καταστροφής της.
20
Κεφάλαιο 03
Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής
Σημεία ελέγχου πριν από τη σύνδεση
Σύνδεση και χρήση υπολογιστή
――Πριν από τη σύνδεση μια συσκευής πηγής, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης που τη συνοδεύει.
Επιλέξτε μια μέθοδο σύνδεσης κατάλληλη για τον υπολογιστή σας.
Ο αριθμός και οι θέσεις των θυρών στις συσκευές πηγές ενδέχεται να διαφέρει από συσκευή σε συσκευή.
――Μη συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν συνδέσετε όλα τα υπόλοιπα καλώδια.
――Τα εξαρτήματα σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν στα διάφορα προϊόντα.
――Οι παρεχόμενες θύρες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν.
Πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, φροντίστε πρώτα να συνδέσετε μια συσκευή πηγής.
Η σύνδεση του καλωδίου ρεύματος κατά τη διάρκεια της σύνδεσης ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο
προϊόν.
Σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI
――Ελέγξτε τους τύπους των θυρών στο πίσω μέρος του προϊόντος που θέλετε να συνδέσετε.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI-DVI
HDMI IN 1, HDMI IN 2
――Η λειτουργία ήχου δεν υποστηρίζεται εάν η συσκευή πηγής είναι συνδεδεμένη μέσω του καλωδίου HDMIDVI.
――Δεν υποστηρίζεται η λειτουργία Interactive στο Arena Lighting. Η λειτουργία αυτή διατίθεται σε συνδυασμό
με μια είσοδο ήχου.
21
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου DP
Σύνδεση στην παροχή ρεύματος (μόνο για τα μοντέλα
C24FG70FQ*)
DP IN
2
1
DC 19V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
SERVICE
――Συνιστάται καλώδιο DP μήκους κάτω από 1,5 μέτρο. Η χρήση καλωδίου άνω του 1,5 μέτρου μπορεί να
επηρεάσει την ποιότητα της εικόνας
3
Σύνδεση ακουστικών
4
――Κατά την ενεργοποίηση του ήχου με καλώδια HDMI-HDMI ή DP, χρησιμοποιήστε ακουστικά.
――Δεν διατίθεται η λειτουργία Interactive στο Arena Lighting. Η λειτουργία αυτή διατίθεται σε συνδυασμό με
μια είσοδο ήχου.
1
Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στο τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος.
2
Συνδέστε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος στη θύρα DC 19V στην πίσω πλευρά
της οθόνης.
3
Συνδέστε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος στην πρίζα.
4
Πατήστε το κουμπί JOG, που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της οθόνης, για να την ενεργοποιήσετε.
――Η τάση εισόδου αλλάζει αυτόματα.
22
Σύνδεση στην παροχή ρεύματος (μόνο για τα μοντέλα
C27FG70FQ*)
Τακτοποίηση των συνδεδεμένων καλωδίων
Συνδέστε τα καλώδια στα κατάλληλα βύσματα.
1
I IN 1
DC 19V
DC 19V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
I IN 2
DP IN
VICE
SER
HDM
HDM
SERVICE
2
1
Περάστε τα καλώδια μέσα από το στήριγμα ακολουθώντας
την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος από το κάτω μέρος του
στηρίγματος, όπως φαίνεται στην εικόνα.
2
3
1
Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στο τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος. Στη συνέχεια,
συνδέστε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος στη θύρα DC 19V στην πίσω πλευρά
του προϊόντος.
2
Έπειτα συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.
3
Πατήστε το κουμπί JOG, που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της οθόνης, για να την ενεργοποιήσετε.
3
Τραβήξτε προς τα κάτω το καλώδιο για να προσαρμόσετε το
μήκος.
4
1
Ακολουθήστε την ίδια μέθοδο για να συνδέσετε τα υπόλοιπα
καλώδια.
――Η τάση εισόδου αλλάζει αυτόματα.
Προσοχή
Εάν περιστρέψετε το καλώδιο ενώ αυτό είναι στερεωμένο στο στήριγμα, ενδέχεται να φύγει από τη θέση
του ή να καταστραφεί. Σε αυτή την περίπτωση, αφαιρέστε το καλώδιο από το στήριγμα.
23
Σωστή στάση κατά τη χρήση του προϊόντος
Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης
――Μπορείτε να ορίσετε την καλύτερη τιμή ανάλυσης και συχνότητας γι' αυτό το προϊόν, εκτελώντας
εγκατάσταση των αντίστοιχων προγραμμάτων οδήγησης.
――Για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του προγράμματος οδήγησης του προϊόντος,
πραγματοποιήστε τη λήψη του από τη διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung Electronics στη διεύθυνση
http://www.samsung.com.
Ρύθμιση βέλτιστης ανάλυσης
Όταν ενεργοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά μετά την αγορά, θα εμφανιστεί ένα ενημερωτικό
μήνυμα σχετικά με τη ρύθμιση της βέλτιστης ανάλυσης.
Χρησιμοποιείτε το προϊόν διατηρώντας σωστή στάση ως εξής:
Επιλέξτε μια γλώσσα στη συσκευή και αλλάξτε την ανάλυση στον υπολογιστή σας στη βέλτιστη ρύθμιση.
•• Ισιώστε την πλάτη σας.
――Εάν δεν επιλεγεί η βέλτιστη ανάλυση, το μήνυμα θα εμφανιστεί έως τρεις φορές για συγκεκριμένο χρονικό
•• Ρυθμίστε τη γωνία έτσι ώστε το φως να μην αντανακλάται στην οθόνη.
διάστημα, ακόμα και εάν το προϊόν απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί ξανά.
――Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη βέλτιστη ανάλυση στον Πίνακα Ελέγχου του υπολογιστή σας.
•• Οι πήχεις σας πρέπει να είναι κάθετοι σε σχέση με τα μπράτσα σας και να είναι σε ευθεία με το πίσω
μέρος της παλάμης.
•• Οι αγκώνες σας πρέπει να σχηματίζουν περίπου ορθή γωνία.
――Για να αλλάξετε το ρυθμό ανανέωσης διατηρώντας την ίδια ανάλυση, επιλέξτε Game → Refresh Rate από το
μενού OSD.
•• Ρυθμίστε το ύψος του προϊόντος ώστε τα γόνατά σας να είναι λυγισμένα κατά 90 μοίρες ή
περισσότερο, οι φτέρνες να ακουμπούν στο πάτωμα και τα μπράτσα σας να είναι πιο χαμηλά από το
στήθος σας.
24
Κεφάλαιο 04
Game
Παρέχεται λεπτομερής περιγραφή για κάθε λειτουργία. Ανατρέξτε στο προϊόν σας για λεπτομέρειες.
Picture Mode
Στη λειτουργία PC
•• Custom: Προσαρμογή ρυθμίσεων οθόνης.
Αυτό το μενού παρέχει βέλτιστη ποιότητα εικόνας, κατάλληλη για το περιβάλλον όπου χρησιμοποιείται
το προϊόν.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
12
Black Equalizer
120
Hz
Response Time
Refresh Rate
Off
FreeSync
On
•• RPG: Η λειτουργία αυτή είναι βελτιστοποιημένη για 3D γραφικά και ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων
στην οθόνη των βιντεοπαιχνιδιών ρόλων (RPG).
Low Input Lag
Game
Picture Mode
Custom
Picture
Refresh Rate
120 Hz
OnScreen Display
Black Equalizer
12
System
Response Time
Standard
Information
FreeSync
Off
Low Input Lag
On
Save Settings
•• FPS: Αυξήστε τη φωτεινότητα στις πιο σκούρες περιοχές της οθόνης βιντεοπαιχνιδιών βολών
πρώτου προσώπου (FPS). Η λειτουργία αυτή αυξάνει την ορατότητα των εχθρών σας κατά τη
διάρκεια ενός βιντεοπαιχνιδιού FPS.
•• RTS: Αυξήστε τη θερμοκρασία των χρωμάτων και τον λόγο αντίθεσης για να βελτιώσετε την
ορατότητα της οθόνης RTS και του μίνι χάρτη.
Picture Mode: Custom
Screen Size
•• High-Brightness: Μεγιστοποιήστε τη φωτεινότητα της οθόνης.
Wide
Game Setting 1
――Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
•• AOS: Αυξήστε το λόγο αντίθεσης για να έχετε βελτιστοποιημένη ποιότητα εικόνας στην οθόνη
βιντεοπαιχνιδιών AOS.
•• sRGB: Ρύθμιση συστήματος χρωμάτων στη λειτουργία sRGB. Πρόκειται για τυπική λειτουργία αυτής
της οθόνης.
•• Cinema: Εξασφαλίστε φωτεινότητα και ευκρίνεια τηλεόρασης κατάλληλη για παρακολούθηση
βίντεο και περιεχομένου DVD.
Στη λειτουργία AV
Όταν η εξωτερική πηγή εισόδου είναι συνδεδεμένη μέσω HDMI/DP και το PC/AV Mode έχει ρυθμιστεί σε
AV, το Picture Mode έχει τέσσερις αυτόματες ρυθμίσεις εικόνας (Dynamic, Standard, Movie και Custom)
που έχουν προκαθοριστεί από το εργοστάσιο. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια από τις ρυθμίσεις
Dynamic, Standard, Movie ή Custom. Μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση Custom, η οποία επαναφέρει
αυτόματα τις προσωπικές σας ρυθμίσεις για την εικόνα.
•• Dynamic: Επιλέξτε αυτον τον τρόπο λειτουργίας για να προβάλλετε ευκρινέστερη εικόνα σε σχέση
με τον τρόπο λειτουργίας Standard.
•• Standard: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν ο περιβάλλων φωτισμός είναι έντονος. Ο
παραπάνω τρόπος λειτουργίας παρέχει επίσης ευκρινέστερη εικόνα.
•• Movie: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν ο περιβάλλων φωτισμός είναι ασθενής. Η
επιλογή του παραπάνω τρόπου λειτουργίας εξασφαλίζει μείωση της κατανάλωσης, αλλά και μείωση
της κόπωσης των ματιών.
•• Custom: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν θέλετε να ρυθμίσετε την εικόνα ανάλογα με τις
προτιμήσεις σας.
25
Refresh Rate
Response Time
Αλλάξτε το ρυθμό ανανέωσης της οθόνης. Ο μεγαλύτερος ρυθμός ανανέωσης σάς επιτρέπει να κοιτάζετε
τις εικόνες για μεγαλύτερο διάστημα.
Αυξήστε το ρυθμό απόκρισης του βίντεο ή της οθόνης βιντεοπαιχνιδιών.
•• DisplayPort : 60 Hz / 100 Hz / 120 Hz / 144 Hz
•• HDMI1, HDMI2 : 60 Hz / 100 Hz / 120 Hz
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση FreeSync έχει οριστεί σε λειτουργία On. Ρυθμίστε το
FreeSync στο Off και αλλάξτε το ρυθμό Refresh Rate.
――Όταν αλλάζετε το ρυθμό Refresh Rate, η οθόνη ενδέχεται να αναβοσβήνει ανάλογα με την κάρτα γραφικών
του υπολογιστή σας.
――Η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε υπολογιστή με κάρτα γραφικών με δυνατότητα αλλαγής του ρυθμού
ανανέωσης.
Δεν είναι διαθέσιμη σε συσκευές (π.χ. συσκευές AV) με σταθερό ρυθμό ανανέωσης. Εάν ενεργοποιηθεί η
Οι λειτουργίες Faster και Fastest εμφανίζουν ευκρινέστερες εικόνες με κίνηση, χωρίς θάμπωμα, με
γρηγορότερες κινήσεις αναλύοντας την κίνηση των υγρών κρυστάλλων της οθόνης και ελέγχοντας τη
συμπεριφορά της λυχνίας LED.
――Στις λειτουργίες Faster και Fastest, η φωτεινότητα μειώνεται σύμφωνα με τη συμπεριφορά της οθόνης LED.
Αυτό εμποδίζει το θάμπωμα της κίνησης.
――Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Standard όταν δεν αναπαραγάγεται κάποιο βίντεο ή βιντεοπαιχνίδι.
――Όταν η λειτουργία FreeSync έχει ρυθμιστεί σε On, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες Faster
και Fastest.
――Σε λειτουργίες Faster και Fastest, η λειτουργία εξάλειψης τρεμοπαίγματος δεν είναι διαθέσιμη ανεξάρτητα
από τον έλεγχο LED.
λειτουργία, ενδέχεται να παρουσιαστεί πρόβλημα στη λειτουργία της οθόνης.
Black Equalizer
Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης των σκούρων περιοχών.
Καθώς η τιμή πλησιάζει το 0, οι πιο σκούρες περιοχές της οθόνες γίνονται φωτεινότερες, διευκολύνοντας
την ανίχνευση των εχθρών κατά τη διάρκεια ενός βιντεοπαιχνιδιού. Για να βρίσκετε τους εχθρούς
ευκολότερα κατά τη διάρκεια ενός βιντεοπαιχνιδιού, χρησιμοποιήστε χαμηλότερη τιμή.
Καθώς η τιμή πλησιάζει το 20, οι πιο σκούρες περιοχές της οθόνης σκουραίνουν ακόμη περισσότερο και
αυξάνεται η αντίθεση.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
26
FreeSync
Η τεχνολογία FreeSync αποτελεί λύση που ελαχιστοποιεί τη φθορά της οθόνης χωρίς τη συνηθισμένη
καθυστέρηση και αδράνεια.
Αυτή η λειτουργία θα εξαλείψει τη φθορά της οθόνης και τις καθυστερήσεις όταν παίζετε παιχνίδια.
Βελτιώστε την εμπειρία του παιχνιδιού.
Το εμφανιζόμενο στοιχείο μενού FreeSync μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο της οθόνης και τη
συμβατότητα με την κάρτα γραφικών AMD.
Στοιχείο μενού 1
•• Off: Απενεργοποίηση του FreeSync.
•• On: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία FreeSync της κάρτας γραφικών AMD. Όταν παίζετε ορισμένα
παιχνίδια, ενδέχεται κατά διαστήματα να παρουσιαστεί τρεμοπαίξιμο.
Εφαρμόστε τη βέλτιστη ανάλυση όταν χρησιμοποιείτε το FreeSync.
Για τη μέθοδο ρυθμίσεων ρυθμού ανανέωσης, ανατρέξτε στο άρθρο της ενότητας Ερωτήσεις &
απαντήσεις → Πώς μπορώ να αλλάξω τη συχνότητα;
――Η λειτουργία FreeSync ενεργοποιείται μόνο στη λειτουργία HDMI1, HDMI2 ή DisplayPort.
Χρησιμοποιήστε το καλώδιο HDMI/DisplayPort που παρέχεται από τον κατασκευαστή όταν χρησιμοποιείτε
τη λειτουργία FreeSync.
Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία FreeSync ενώ παίζετε κάποιο παιχνίδι, ενδέχεται να παρουσιαστούν
τα παρακάτω συμπτώματα:
•• Η οθόνη ενδέχεται να τρεμοπαίζει ανάλογα με τον τύπο της κάρτας γραφικών, τις ρυθμίσεις του
παιχνιδιού ή το βίντεο που αναπαραγάγεται. Δοκιμάστε τις παρακάτω ενέργειες: μειώστε τις τιμές
ρυθμίσεων του παιχνιδιού, αλλάξτε την τρέχουσα λειτουργία FreeSync σε On, ή μεταβείτε στην
τοποθεσία AMD για να ελέγξετε την έκδοση του προγράμματος οδήγησης της κάρτας γραφικών σας
και πραγματοποιήστε λήψη της τελευταίας ενημέρωσης.
•• Κατά τη χρήση της λειτουργίας FreeSync ενδέχεται να τρεμοπαίζει η οθόνη εξαιτίας της διαφοράς
της συχνότητας εξόδου από την κάρτα γραφικών.
•• Ο ρυθμός απόκρισης ενδέχεται να διαφέρει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ανάλογα με την
ανάλυση. Γενικά η υψηλότερη ανάλυση μειώνει το ρυθμό απόκρισης.
•• Η ποιότητα του ήχου της οθόνης ενδέχεται να μειωθεί.
――Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την εφαρμογή της λειτουργίας, επικοινωνήστε με το Κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
――Εάν αλλάξετε την ανάλυση της οθόνης ενώ η λειτουργία είναι On, η οθόνη ενδέχεται να σβήνει περιοδικά
λόγω της κάρτας γραφικών. Ρυθμίστε το FreeSync στο Off και αλλάξτε την ανάλυση.
――Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε συσκευές (π.χ. συσκευές AV) που δεν έχουν κάρτα γραφικών AMD. Εάν
ενεργοποιηθεί η λειτουργία, ενδέχεται να παρουσιαστεί πρόβλημα στη λειτουργία της οθόνης.
Πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε το FreeSync;
1 Ρυθμίστε το FreeSync σε On στο μενού OSD της οθόνης.
2 Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα FreeSync στις AMD Radeon Settings:
Κάντε δεξί κλικ στο ποντίκι → AMD Radeon Settings → Display
Η λειτουργία "AMD FreeSync" πρέπει να οριστεί σε "Ενεργοποίηση". Εάν δεν είναι ήδη
ενεργοποιημένη, επιλέξτε "Ενεργοποίηση".
Στοιχείο μενού 2
•• Off: Απενεργοποίηση του FreeSync.
•• Standard Engine: Ενεργοποίηση των βασικών λειτουργιών FreeSync της κάρτας γραφικών AMD.
•• Ultimate Engine: Ενεργοποίηση της λειτουργίας FreeSync με υψηλότερη συχνότητα πλαισίου
εικόνας. Τα σπασίματα στην οθόνη (screen tearing - αφύσικος συγχρονισμός μεταξύ της οθόνης
και του περιεχομένου) μειώνεται σε αυτή τη λειτουργία. Σημειώνεται ότι μπορεί να παρατηρηθεί
τρεμόπαιγμα της οθόνης όταν παίζετε παιχνίδια.
Εφαρμόστε τη βέλτιστη ανάλυση όταν χρησιμοποιείτε το FreeSync.
Για τη μέθοδο ρυθμίσεων ρυθμού ανανέωσης, ανατρέξτε στο άρθρο της ενότητας Ερωτήσεις &
απαντήσεις → Πώς μπορώ να αλλάξω τη συχνότητα;
――Η λειτουργία FreeSync ενεργοποιείται μόνο στη λειτουργία HDMI1, HDMI2 ή DisplayPort.
Χρησιμοποιήστε το καλώδιο HDMI/DisplayPort που παρέχεται από τον κατασκευαστή όταν χρησιμοποιείτε
τη λειτουργία FreeSync.
Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία FreeSync ενώ παίζετε κάποιο παιχνίδι, ενδέχεται να παρουσιαστούν
τα παρακάτω συμπτώματα:
•• Η οθόνη ενδέχεται να τρεμοπαίζει ανάλογα με τον τύπο της κάρτας γραφικών, τις ρυθμίσεις του
παιχνιδιού ή το βίντεο που αναπαραγάγεται. Δοκιμάστε τις παρακάτω ενέργειες: μειώστε τις
τιμές ρυθμίσεων του παιχνιδιού, αλλάξτε την τρέχουσα λειτουργία FreeSync σε Standard Engine, ή
μεταβείτε στην τοποθεσία AMD για να ελέγξετε την έκδοση του προγράμματος οδήγησης της κάρτας
γραφικών σας και πραγματοποιήστε λήψη της τελευταίας ενημέρωσης.
•• Κ
ατά τη χρήση της λειτουργίας FreeSync ενδέχεται να τρεμοπαίζει η οθόνη εξαιτίας της διαφοράς
της συχνότητας εξόδου από την κάρτα γραφικών.
•• Ο ρυθμός απόκρισης ενδέχεται να διαφέρει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ανάλογα με την
ανάλυση. Γενικά η υψηλότερη ανάλυση μειώνει το ρυθμό απόκρισης.
•• Η ποιότητα του ήχου της οθόνης ενδέχεται να μειωθεί.
――Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την εφαρμογή της λειτουργίας, επικοινωνήστε με το Κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
――Σε περίπτωση αλλαγής της ανάλυσης κατά τη ρύθμιση της λειτουργίας FreeSync σε Standard Engine ή
Ultimate Engine, ενδέχεται να παρουσιαστούν διακοπτόμενα σπασίματα στην οθόνη (screen tearing αφύσικος συγχρονισμός μεταξύ της οθόνης και του περιεχομένου). Ρυθμίστε το FreeSync στο Off και αλλάξτε
την ανάλυση.
――Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε συσκευές (π.χ. συσκευές AV) που δεν έχουν κάρτα γραφικών AMD. Εάν
ενεργοποιηθεί η λειτουργία, ενδέχεται να παρουσιαστεί πρόβλημα στη λειτουργία της οθόνης.
Πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε το FreeSync;
1 Στο μενού OSD ρυθμίστε τη δυνατότητα FreeSync σε Standard Engine ή Ultimate Engine.
2 Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα FreeSync στις AMD Radeon Settings:
Κάντε δεξί κλικ στο ποντίκι → AMD Radeon Settings → Display
Η λειτουργία "AMD FreeSync" πρέπει να οριστεί σε "Ενεργοποίηση". Εάν δεν είναι ήδη
ενεργοποιημένη, επιλέξτε "Ενεργοποίηση".
27
Low Input Lag
Ελαχιστοποιήστε την καθυστέρηση της εισόδου για γρηγορότερες αντιδράσεις, μειώνοντας το χρόνο
επεξεργασίας βίντεο.
――Συνιστάται να ορίσετε το ρυθμό ανανέωσης της κάρτας γραφικών στα 100 Hz, 120 Hz ή 144 Hz. Η λειτουργία
δεν είναι διαθέσιμη στα 60 Hz.
――Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη εάν ο ρυθμός σάρωσης είναι διαφορετικός από τις ρυθμίσεις στο
μενού Refresh Rate.
Screen Size
Επιλέξτε το βέλτιστο μέγεθος και λόγο οθόνης.
Στη λειτουργία PC
•• Auto: Εμφανίστε την εικόνα σύμφωνα με τις αναλογίες εικόνας της πηγής εισόδου.
•• Wide: Εμφανίστε την εικόνα σε πλήρη οθόνη ανεξάρτητα από τις αναλογίες εικόνας της πηγής
εισόδου.
Τα μοντέλα στη λίστα της κάρτας γραφικών υποστηρίζουν τη δυνατότητα
FreeSync
Η δυνατότητα FreeSync μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με συγκεκριμένα μοντέλα καρτών γραφικών
AMD. Ανατρέξτε στην παρακάτω λίστα υποστηριζόμενων καρτών γραφικών:
•• 17" (4:3): Χρησιμοποιήστε αναλογία εικόνας 4:3 σε οθόνη 17 ιντσών. Οι εικόνες με διαφορετική
αναλογία εικόνας δεν θα εμφανίζονται.
•• 19" (4:3): Χρησιμοποιήστε αναλογία εικόνας 4:3 σε ευρεία οθόνη 19 ιντσών. Οι εικόνες με
διαφορετική αναλογία εικόνας δεν θα εμφανίζονται.
Φροντίστε να εγκαταστήσετε τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης γραφικών από την AMD που
υποστηρίζουν τη δυνατότητα FreeSync.
•• 19" Wide (16:10): Χρησιμοποιήστε αναλογία εικόνας 16:10 σε ευρεία οθόνη 19 ιντσών. Οι εικόνες με
διαφορετική αναλογία εικόνας δεν θα εμφανίζονται.
――Για να δείτε περισσότερα μοντέλα καρτών γραφικών AMD που υποστηρίζουν τη λειτουργία FreeSync,
•• 21.5" Wide (16:9): Χρησιμοποιήστε αναλογία εικόνας 16:9 σε ευρεία οθόνη 21,5 ιντσών. Οι εικόνες με
διαφορετική αναλογία εικόνας δεν θα εμφανίζονται.
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της AMD.
――Επιλέξτε FreeSync Off εάν χρησιμοποιείτε κάρτα γραφικών άλλου κατασκευαστή.
•• AMD Radeon R9 300 Series
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon R9 290X
•• AMD Radeon RX480
•• 22" Wide (16:10): Χρησιμοποιήστε αναλογία εικόνας 16:10 σε ευρεία οθόνη 22 ιντσών. Οι εικόνες με
διαφορετική αναλογία εικόνας δεν θα εμφανίζονται.
•• 23" Wide (16:9): Χρησιμοποιήστε αναλογία εικόνας 16:9 σε ευρεία οθόνη 23 ιντσών. Οι εικόνες με
διαφορετική αναλογία εικόνας δεν θα εμφανίζονται.
28
Στη λειτουργία AV
•• 4:3: Εμφανίστε την εικόνα με αναλογίες εικόνας 4:3. Κατάλληλη για βίντεο και τυπικές μεταδόσεις.
•• 16:9: Εμφανίστε την εικόνα με αναλογίες εικόνας 16:9.
•• Screen Fit: Εμφανίστε την εικόνα με τις αρχικές αναλογίες εικόνας χωρίς περικοπή.
•• 17" (4:3): Χρησιμοποιήστε αναλογία εικόνας 4:3 σε οθόνη 17 ιντσών. Οι εικόνες με διαφορετική
αναλογία εικόνας δεν θα εμφανίζονται.
Save Settings
Αποθηκεύστε έως τρεις προσαρμοσμένες λειτουργίες βιντεοπαιχνιδιού, ανάλογα με τις προτιμήσεις
σας. Πατήστε ένα κουμπί συντόμευσης για τη λειτουργία βιντεοπαιχνιδιού, στο κάτω μέρος της οθόνης
για να μεταβείτε απευθείας στην αγαπημένη σας προσαρμοσμένη λειτουργία βιντεοπαιχνιδιού.
――Εάν επεξεργαστείτε και αποθηκεύσετε μια προσαρμοσμένη λειτουργία βιντεοπαιχνιδιού, οι προηγούμενες
ρυθμίσεις θα διαγραφούν. Να είστε προσεκτικοί όταν επεξεργάζεστε μια λειτουργία.
•• 19" (4:3): Χρησιμοποιήστε αναλογία εικόνας 4:3 σε ευρεία οθόνη 19 ιντσών. Οι εικόνες με
διαφορετική αναλογία εικόνας δεν θα εμφανίζονται.
•• Game Setting 1 / Game Setting 2 / Game Setting 3
•• 19" Wide (16:10): Χρησιμοποιήστε αναλογία εικόνας 16:10 σε ευρεία οθόνη 19 ιντσών. Οι εικόνες με
διαφορετική αναλογία εικόνας δεν θα εμφανίζονται.
Κουμπί ρυθμίσεων βιντεοπαιχνιδιών
•• 21.5" Wide (16:9): Χρησιμοποιήστε αναλογία εικόνας 16:9 σε ευρεία οθόνη 21,5 ιντσών. Οι εικόνες με
διαφορετική αναλογία εικόνας δεν θα εμφανίζονται.
Μπορείτε να δείτε γρήγορα τη ρύθμιση με μια συντόμευση στο κάτω μέρος, χωρίς να χρησιμοποιήσετε
το μενού OSD. Μπορείτε να δείτε απευθείας τις ρυθμίσεις για τις τρεις διαφορετικές λειτουργίες.
•• 22" Wide (16:10): Χρησιμοποιήστε αναλογία εικόνας 16:10 σε ευρεία οθόνη 22 ιντσών. Οι εικόνες με
διαφορετική αναλογία εικόνας δεν θα εμφανίζονται.
•• 23" Wide (16:9): Χρησιμοποιήστε αναλογία εικόνας 16:9 σε ευρεία οθόνη 23 ιντσών. Οι εικόνες με
διαφορετική αναλογία εικόνας δεν θα εμφανίζονται.
――Η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται ανάλογα με τις θύρες που παρέχονται με το προϊόν.
――Η αλλαγή του μεγέθους οθόνης είναι δυνατή όταν καλύπτονται οι παρακάτω όροι.
――Έχει συνδεθεί συσκευή ψηφιακής εξόδου με χρήση του καλωδίου HDMI/DP.
――Το σήμα εισόδου είναι 480p, 576p, 720p ή 1080p και η οθόνη εμφανίζεται κανονικά (δεν υποστηρίζουν όλα
τα μοντέλα όλες τις επιλογές σήματος.).
――Αυτή η ρύθμιση μπορεί να επιλεγεί μόνο αν η εξωτερική είσοδος έχει συνδεθεί μέσω HDMI/DP και το PC/
AV Mode έχει ρυθμιστεί σε AV.
(DisplayPort/HDMI1/HDMI2: αυτή η επιλογή διατίθεται όταν είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία
FreeSync)
29
Κεφάλαιο 05
Ρύθμιση της οθόνης
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις οθόνης, όπως τη φωτεινότητα.
Παρέχεται λεπτομερής περιγραφή για κάθε λειτουργία. Ανατρέξτε στο προϊόν σας για λεπτομέρειες.
Picture Mode
Στη λειτουργία PC
•• Custom: Προσαρμογή ρυθμίσεων οθόνης.
Αυτό το μενού παρέχει βέλτιστη ποιότητα εικόνας, κατάλληλη για το περιβάλλον όπου χρησιμοποιείται
το προϊόν.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
12
Black Equalizer
120
Off
Hz
Response Time
Refresh Rate
FreeSync
On
•• RPG: Η λειτουργία αυτή είναι βελτιστοποιημένη για 3D γραφικά και ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων
στην οθόνη των βιντεοπαιχνιδιών ρόλων (RPG).
Low Input Lag
Custom
Game
Picture Mode
Picture
Brightness
OnScreen Display
Contrast
75
System
Sharpness
60
Information
Color
Eye Saver Mode
•• FPS: Αυξήστε τη φωτεινότητα στις πιο σκούρες περιοχές της οθόνης βιντεοπαιχνιδιών βολών
πρώτου προσώπου (FPS). Η λειτουργία αυτή αυξάνει την ορατότητα των εχθρών σας κατά τη
διάρκεια ενός βιντεοπαιχνιδιού FPS.
•• RTS: Αυξήστε τη θερμοκρασία των χρωμάτων και τον λόγο αντίθεσης για να βελτιώσετε την
ορατότητα της οθόνης RTS και του μίνι χάρτη.
Picture Mode: Custom
HDMI Black Level
•• High-Brightness: Μεγιστοποιήστε τη φωτεινότητα της οθόνης.
100
Low
Off
Screen Adjustment
――Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
•• AOS: Αυξήστε το λόγο αντίθεσης για να έχετε βελτιστοποιημένη ποιότητα εικόνας στην οθόνη
βιντεοπαιχνιδιών AOS.
•• sRGB: Ρύθμιση συστήματος χρωμάτων στη λειτουργία sRGB. Πρόκειται για τυπική λειτουργία αυτής
της οθόνης.
•• Cinema: Εξασφαλίστε φωτεινότητα και ευκρίνεια τηλεόρασης κατάλληλη για παρακολούθηση
βίντεο και περιεχομένου DVD.
Στη λειτουργία AV
Όταν η εξωτερική πηγή εισόδου είναι συνδεδεμένη μέσω HDMI/DP και το PC/AV Mode έχει ρυθμιστεί σε
AV, το Picture Mode έχει τέσσερις αυτόματες ρυθμίσεις εικόνας (Dynamic, Standard, Movie και Custom)
που έχουν προκαθοριστεί από το εργοστάσιο. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια από τις ρυθμίσεις
Dynamic, Standard, Movie ή Custom. Μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση Custom, η οποία επαναφέρει
αυτόματα τις προσωπικές σας ρυθμίσεις για την εικόνα.
•• Dynamic: Επιλέξτε αυτον τον τρόπο λειτουργίας για να προβάλλετε ευκρινέστερη εικόνα σε σχέση
με τον τρόπο λειτουργίας Standard.
•• Standard: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν ο περιβάλλων φωτισμός είναι έντονος. Ο
παραπάνω τρόπος λειτουργίας παρέχει επίσης ευκρινέστερη εικόνα.
•• Movie: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν ο περιβάλλων φωτισμός είναι ασθενής. Η
επιλογή του παραπάνω τρόπου λειτουργίας εξασφαλίζει μείωση της κατανάλωσης, αλλά και μείωση
της κόπωσης των ματιών.
•• Custom: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν θέλετε να ρυθμίσετε την εικόνα ανάλογα με τις
προτιμήσεις σας.
30
Brightness
Color
Ρυθμίζει τη γενικότερη φωτεινότητα της εικόνας. (Εύρος: 0~100)
Ρυθμίστε την απόχρωση της οθόνης.
Μια υψηλότερη τιμή θα δώσει φωτεινότερη όψη στην εικόνα.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eco Saving Plus.
•• Red: Προσαρμογή επιπέδου κορεσμού του κόκκινου. Οι τιμές που βρίσκονται πλησιέστερα στο 100
αυξάνουν την ένταση του χρώματος.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
•• Green: Προσαρμογή επιπέδου κορεσμού του πράσινου. Οι τιμές που βρίσκονται πλησιέστερα στο
100 αυξάνουν την ένταση του χρώματος.
Contrast
Ρυθμίστε την αντίθεση μεταξύ των αντικειμένων και του φόντου. (Εύρος: 0~100)
Η υψηλότερη τιμή θα αυξήσει την αντίθεση, έτσι ώστε το αντικείμενο να εμφανίζεται πιο ευκρινές.
•• Blue: Προσαρμογή επιπέδου κορεσμού του μπλε. Οι τιμές που βρίσκονται πλησιέστερα στο 100
αυξάνουν την ένταση του χρώματος.
•• Color Tone: Επιλέξτε έναν τόνο χρωμάτων που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες προβολής σας.
‒‒ Cool 2: Ορίστε τη θερμοκρασία χρωμάτων να είναι ψυχρότερη από τη ρύθμιση Cool 1.
‒‒ Cool 1: Ορίστε τη θερμοκρασία χρωμάτων ώστε να είναι ψυχρότερη από τη ρύθμιση Normal.
‒‒ Normal: Επιλέξτε τον τυπικό τόνο χρωμάτων.
Sharpness
‒‒ Warm 1: Ορίστε τη θερμοκρασία χρωμάτων να είναι θερμότερη από τη ρύθμιση Normal.
‒‒ Warm 2: Ορίστε η θερμοκρασία χρωμάτων να είναι θερμότερη από τη ρύθμιση Warm 1.
‒‒ Custom: Προσαρμόστε τον τόνο χρωμάτων.
Κάνει το περίγραμμα των αντικειμένων πιο φωτεινό ή πιο θολό. (Εύρος: 0~100)
――Όταν η εξωτερική πηγή εισόδου είναι συνδεδεμένη μέσω HDMI/DP και το PC/AV Mode έχει ρυθμιστεί σε
Μια υψηλότερη τιμή θα κάνει το περίγραμμα των αντικειμένων ευκρινέστερο.
AV, το Color Tone έχει τέσσερις ρυθμίσεις θερμοκρασίας χρώματος (Cool, Normal, Warm και Custom).
•• Gamma: Προσαρμογή του μεσαίου επιπέδου φωτεινότητας.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
31
HDMI Black Level
Eye Saver Mode
Αν μια συσκευή αναπαραγωγής DVD ή ένας αποκωδικοποιητής συνδεθεί στο προϊόν μέσω HDMI,
ενδέχεται να μειωθεί η ποιότητα της εικόνας (μείωση αντίθεσης/χρωμάτων, επίπεδο μαύρου κλπ.),
ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή πηγής. Σε μια τέτοια περίπτωση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η
ρύθμιση HDMI Black Level για να προσαρμοστεί η ποιότητα της εικόνας.
Ρυθμίστε την εικόνα στη βέλτιστη ποιότητα ώστε να ξεκουράζει τα μάτια.
Όταν η επιλογή Eye Saver Mode έχει οριστεί σε 'On', το μπλε φως σε μήκος κύματος περίπου 400 nm θα
μειωθεί και θα εκπέμπει τη βέλτιστη ποιότητα εικόνας που απαιτείται για πιο ξεκούραστη θέαση. Το
επίπεδο του μπλε φωτός είναι χαμηλότερο από την προεπιλεγμένη τιμή.
Εάν είναι αυτή η περίπτωση, διορθώστε την περιορισμένη ποιότητα εικόνας με τη χρήση του HDMI
Black Level.
――Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία HDMI1, HDMI2.
•• Normal: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν δεν υπάρχει μείωση του λόγου αντίθεσης.
Screen Adjustment
•• Low: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας για να ελαττώσετε το επίπεδο μαύρου και να αυξήσετε
το επίπεδο λευκού όταν υπάρχει μείωση του λόγου αντίθεσης.
――Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν η ρύθμιση PC/AV Mode έχει οριστεί σε AV.
――Η λειτουργία HDMI Black Level ενδέχεται να μην είναι συμβατή με ορισμένες συσκευές πηγής.
――Η λειτουργία HDMI Black Level ενεργοποιείται μόνο σε κάποια συγκεκριμένη ανάλυση AV, όπως 720P και
1080P.
――Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο όταν η επιλογή Screen Size έχει οριστεί σε Screen Fit στη λειτουργία AV.
Εάν το σήμα εισόδου είναι 480P, 576P, 720P ή 1080P σε λειτουργία AV και η οθόνη εμφανίζεται κανονικά,
επιλέξτε Screen Fit για να ρυθμίσετε την οριζόντια θέση σε 0-6 επίπεδα.
Διαμόρφωση της λειτουργίας H-Position & V-Position
H-Position: Μετακινήστε την οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
V-Position: Μετακινήστε την οθόνη προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
32
Κεφάλαιο 06
Προσαρμογή των ρυθμίσεων OSD (μενού στην οθόνη)
Παρέχεται λεπτομερής περιγραφή για κάθε λειτουργία. Ανατρέξτε στο προϊόν σας για λεπτομέρειες.
Language
Display Time
Ορισμός της γλώσσας μενού.
Ρυθμίστε το μενού προβολής στην οθόνη (OSD) να εξαφανίζεται αυτόματα εάν το μενού δεν
χρησιμοποιηθεί για ορισμένη χρονική περίοδο.
――Μια αλλαγή στη ρύθμιση της γλώσσας θα εφαρμοστεί μόνον στην προβολή του μενού επί της οθόνης.
――Δεν θα εφαρμοστεί στις άλλες εφαρμογές του υπολογιστή σας.
12
Black Equalizer
120
Hz
Response Time
Refresh Rate
Off
FreeSync
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση Display Time για να ορίσετε το χρόνο μετά την πάροδο του
οποίου θέλετε να εξαφανίζεται το μενού OSD.
On
Low Input Lag
Picture Mode: Custom
Game
Language
Picture
Display Time
English
Set the menu language.
20 sec
OnScreen Display
System
Information
――Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
33
Κεφάλαιο 07
Ρύθμιση και επαναφορά
Παρέχεται λεπτομερής περιγραφή για κάθε λειτουργία. Ανατρέξτε στο προϊόν σας για λεπτομέρειες.
Arena Lighting
•• Off: Απενεργοποίηση της λειτουργίας Arena Lighting.
•• Blinking: Ο φωτισμός LED δουλεύει σε σταθερό διάστημα.
Διαμορφώστε τον τρόπο τοποθέτησης του φωτισμού LED κάτω από τις λειτουργίες οθόνης.
•• Interactive: Η φωτεινότητα του LED αλλάζει αυτόματα σύμφωνα με τον ήχο του υπολογιστή.
――Η λειτουργία αυτή αλλάζει το επίπεδο του φωτισμού, ανιχνεύοντας το ηχητικό σήμα που λαμβάνει η
οθόνη. Ένας ήχος χαμηλότερης έντασης από τον υπολογιστή, μειώνει το επίπεδο φωτισμού. Αυξήστε
12
Black Equalizer
120
Hz
Response Time
Refresh Rate
Off
FreeSync
την ένταση του ήχου για να βελτιώσετε την επίδραση της λειτουργίας στον φωτισμό Arena Lighting για
On
καλύτερη εμπειρία βιντεοπαιχνιδιού.
Low Input Lag
Picture Mode: Custom
Game
Arena Lighting
Off
Configure how the LED lighting
Picture
Volume
50
placed under the screen works.
OnScreen Display
Eco Saving Plus
Off
System
Off Timer
Information
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
1.2
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
――Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
34
Volume
PC/AV Mode
Προσαρμόστε τη ρύθμιση Volume μετακινώντας το κουμπί JOG ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ.
Ορίστε το PC/AV Mode σε AV. Το μέγεθος της εικόνας θα αυξηθεί.
Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη κατά την παρακολούθηση μιας ταινίας.
•• Ορίστε σε "PC" όταν συνδεθείτε σε υπολογιστή.
Eco Saving Plus
•• Ορίστε σε "AV" όταν συνδεθείτε σε οπτικοακουστική συσκευή.
――Διατίθεται μόνον για τα μοντέλα με φορμά ευρείας οθόνης, όπως 16:9 ή 16:10.
Η λειτουργία Eco Saving Plus μειώνει την κατανάλωση ενέργειας, με τον έλεγχο του ηλεκτρικού
ρεύματος που χρησιμοποιείται από την οθόνη.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
――Αν η οθόνη είναι σε λειτουργία HDMI1, HDMI2, DisplayPort και εμφανιστεί το μήνυμα Check Signal Cable ή
ενεργοποιηθεί η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε το κουμπί JOG για να εμφανίσετε την οθόνη
κουμπιών λειτουργίας και έπειτα επιλέξτε το εικονίδιο
. Μπορείτε να επιλέξετε PC ή AV.
•• Off: Απενεργοποίηση της λειτουργίας Eco Saving Plus.
•• Auto: Η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται αυτόματα κατά περίπου 10% σε σχέση με την τρέχουσα
ρύθμιση.
DisplayPort Ver.
(Κατά πόσο μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τη φωτεινότητα της οθόνης).
•• Low: Η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται κατά 25% σε σχέση με την προεπιλεγμένη ρύθμιση.
•• High: Η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται κατά 50% σε σχέση με την προεπιλεγμένη ρύθμιση.
Επιλέξτε την έκδοση του Displayport που διαθέτετε. Η έκδοση 1.1 του Displayport υποστηρίζει High Bit
Rate 1, ενώ η έκδοση 1.2 υποστηρίζει High Bit Rate 2.
――Σε περίπτωση εσφαλμένων ρυθμίσεων η οθόνη ενδέχεται να εμφανίζεται κενή. Σε αυτήν την περίπτωση,
ανατρέξτε στις προδιαγραφές της συσκευής.
――Εάν η οθόνη (όταν έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία HDMI1, HDMI2 ή DisplayPort) βρίσκεται σε λειτουργία
Off Timer
εξοικονόμησης ενέργειας ή προβάλλει το μήνυμα Check Signal Cable ή ενεργοποιηθεί η λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε το κουμπί JOG για να εμφανίσετε την οθόνη κουμπιών λειτουργίας και
έπειτα επιλέξτε το εικονίδιο
για την προβολή των ενδείξεων οθόνης (OSD). Μπορείτε να επιλέξετε 1.1 ή 1.2.
Off Timer: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Off Timer.
Turn Off After: Ο χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης μπορεί να ρυθμιστεί σε εύρος 1 έως 23 ωρών. Το
προϊόν θα απενεργοποιείται αυτόματα μετά τον καθορισμένο αριθμό ωρών.
――Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν η ρύθμιση Off Timer έχει οριστεί σε On.
――Για τα προϊόντα ορισμένων αγορών, η ρύθμιση Off Timer έχει οριστεί να ενεργοποιείται αυτόματα 4 ώρες
μετά την ενεργοποίηση του προϊόντος. Αυτό γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς τροφοδοσίας ρεύματος.
Εάν δεν θέλετε να ενεργοποιείται ο χρονοδιακόπτης, μεταβείτε στη ρύθμιση
ρύθμιση Off Timer σε Off.
→ System και ορίστε τη
35
Source Detection
Information
Επιλέξτε είτε Auto είτε Manual ως μέθοδο αναγνώρισης του σήματος εισόδου.
Δείτε την τρέχουσα πηγή εισόδου, συχνότητα και ανάλυση.
Key Repeat Time
Μπορείτε να επιλέξετε Acceleration, 1 sec ή 2 sec. Εάν επιλέξετε No Repeat, η εντολή αποκρίνεται μόνο
μία φορά όταν πατηθεί το κουμπί.
12
Black Equalizer
120
Hz
Response Time
Refresh Rate
Off
On
FreeSync
Low Input Lag
Picture Mode: Custom
Information
Game
Picture
OnScreen Display
Power LED On
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της ένδειξης λειτουργίας LED
που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
•• Working: Η ένδειξη λειτουργίας LED είναι ενεργοποιημένη όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
System
Information
HDMI1
Exit
****x****
** kHz ** Hz
•• Stand-by: Η ένδειξη λειτουργίας LED είναι ενεργοποιημένη όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
――Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Reset All
Επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις του προϊόντος στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.
――Οι ρυθμίσεις Game Setting 1, Game Setting 2 και Game Setting 3 που είναι αποθηκευμένη στο Save Settings
δεν θα αλλάξουν.
36
Κεφάλαιο 08
Εγκατάσταση του λογισμικού
Easy Setting Box
Απαιτήσεις συστήματος
Λειτουργικό σύστημα
Υλικό
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Τουλάχιστον 32 MB μνήμης
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Τουλάχιστον 60 MB ελεύθερου χώρου στο σκληρό δίσκο
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
Το Easy Setting Box επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιήσουν την οθόνη χωρισμένη σε πολλαπλά
τμήματα.
•• Windows 10 32Bit/64Bit
Για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Easy Setting Box, πραγματοποιήστε τη λήψη του
από τη διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung Electronics στη διεύθυνση http://www.samsung.com.
――Το λογισμικό ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά αν δεν κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την
εγκατάσταση.
――Το εικονίδιο Easy Setting Box ενδέχεται να μην εμφανίζεται, ανάλογα με το σύστημα υπολογιστή και τις
προδιαγραφές του προϊόντος.
――Αν το εικονίδιο συντόμευσης δεν εμφανίζεται, πατήστε το πλήκτρο F5.
Περιορισμοί και προβλήματα εγκατάστασης
Η εγκατάσταση του Easy Setting Box ενδέχεται να επηρεαστεί από την κάρτα γραφικών, τη μητρική
πλακέτα και το περιβάλλον δικτύου.
37
Κεφάλαιο 09
Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων
Απαιτήσεις πριν από την επικοινωνία με το
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung
――Προτού καλέσετε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Samsung, δοκιμάστε το προϊόν σας ως εξής. Εάν το
πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Samsung.
Δοκιμή του προϊόντος
Ελέγξτε εάν το προϊόν σας λειτουργεί κανονικά, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία δοκιμής του προϊόντος.
Εάν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη και η ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει παρόλο που το προϊόν
είναι σωστά συνδεδεμένο σε υπολογιστή, εκτελέστε έναν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο.
1
Απενεργοποιήστε τόσο τον υπολογιστή όσο και το προϊόν.
2
Αποσυνδέστε το καλώδιο από το προϊόν.
3
Ενεργοποίηση της συσκευής.
4
Εάν εμφανιστεί το μήνυμα Check Signal Cable, το προϊόν λειτουργεί κανονικά.
――Εάν η οθόνη παραμένει κενή, ελέγξτε το σύστημα του υπολογιστή, το χειριστήριο του βίντεο και το καλώδιο.
Έλεγχος της ανάλυσης και της συχνότητας
Όταν μια λειτουργία υπερβαίνει την υποστηριζόμενη ανάλυση (δείτε Πίνακας τυπικών λειτουργιών
σήματος), θα εμφανιστεί το μήνυμα Not Optimum Mode για σύντομο διάστημα.
――Η εμφανιζόμενη ανάλυση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του συστήματος του υπολογιστή
και τα καλώδια.
Ελέγξτε τα παρακάτω.
Εγκατάσταση (λειτουργία υπολογιστή)
Η οθόνη εξακολουθεί να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται.
Ελέγξτε ότι το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο ανάμεσα στο προϊόν και τον υπολογιστή και ότι οι
σύνδεσμοι είναι καλά στη θέση τους.
Όταν συνδέεται ένα καλώδιο HDMI ή HDMI-DVI στο προϊόν και τον υπολογιστή, εμφανίζονται κενά και
στις τέσσερις πλευρές της οθόνης.
Τα κενά που εμφανίζονται στην οθόνη δεν οφείλονται στο προϊόν.
Τα κενά σημεία στην οθόνη προκαλούνται από τον υπολογιστή ή την κάρτα γραφικών. Για να επιλύσετε
το πρόβλημα, προσαρμόστε το μέγεθος οθόνης στις ρυθμίσεις HDMI ή DVI για την κάρτα γραφικών.
Αν στο μενού ρυθμίσεων της κάρτας γραφικών δεν υπάρχει καμία επιλογή για την προσαρμογή του
μεγέθους οθόνης, ενημερώστε το πρόγραμμα οδήγησης της κάρτας γραφικών στην τελευταία έκδοση.
(Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής των ρυθμίσεων οθόνης,
επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της κάρτας γραφικών ή του υπολογιστή).
Οθόνη
Η ενδεικτική λυχνία LED τροφοδοσίας είναι σβηστή. Η οθόνη δεν θα ενεργοποιηθεί.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο.
Εμφανίζεται το μήνυμα Check Signal Cable.
Ελέγξτε ότι το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο στο προϊόν.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που έχει συνδεθεί στο προϊόν είναι ενεργοποιημένη.
38
Εμφανίζεται το μήνυμα Not Optimum Mode.
Η αναπαραγωγή του βίντεο δεν είναι σταθερή.
Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν το σήμα από την κάρτα γραφικών υπερβαίνει τη μέγιστη ανάλυση ή
συχνότητα που υποστηρίζει το προϊόν.
Η αναπαραγωγή μεγάλων αρχείων βίντεο υψηλής ανάλυσης ενδέχεται να μην είναι σταθερή. Αυτό
μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η συσκευή αναπαραγωγής βίντεο δεν έχει βελτιστοποιηθεί για
πόρους του υπολογιστή.
Αλλάξτε τη μέγιστη ανάλυση και συχνότητα ώστε να αντιστοιχεί στην απόδοση του προϊόντος,
ανατρέχοντας στον Πίνακα τυπικών λειτουργιών σήματος (Σελ.42).
Δοκιμάστε την αναπαραγωγή του αρχείου σε άλλη συσκευή αναπαραγωγής βίντεο.
Οι εικόνες στην οθόνη φαίνονται παραμορφωμένες.
Ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίου με το προϊόν.
Η οθόνη δεν είναι καθαρή. Η οθόνη είναι θολή.
Ήχος
Αφαιρέστε τυχόν εξαρτήματα (καλώδιο προέκτασης βίντεο κ.λπ.) και προσπαθήστε και πάλι.
Δεν υπάρχει ήχος.
Ρυθμίστε την ανάλυση και τη συχνότητα στο συνιστώμενο επίπεδο.
Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου ήχου ή ρυθμίστε την ένταση.
Η οθόνη εμφανίζεται ασταθής και τρεμίζει. Παραμένουν σκιές ή είδωλα στην οθόνη.
Ελέγξτε την ένταση του ήχου.
Ελέγξτε ότι η ανάλυση και η συχνότητα του υπολογιστή έχουν ρυθμιστεί εντός του εύρους τιμών
ανάλυσης και συχνότητας που είναι συμβατές με το προϊόν. Στη συνέχεια, εάν απαιτείται, αλλάξτε τις
ρυθμίσεις, ανατρέχοντας στον Πίνακα τυπικών λειτουργιών σήματος (Σελ.42) σε αυτό το εγχειρίδιο και
στο μενού Information στο προϊόν.
Η ένταση του ήχου είναι υπερβολικά χαμηλή.
Η οθόνη είναι υπερβολικά φωτεινή. Η οθόνη είναι υπερβολικά σκοτεινή.
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Brightness και Contrast.
Τα χρώματα δεν εμφανίζονται σωστά στην οθόνη.
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις Color.
Τα χρώματα στην οθόνη έχουν σκιά και είναι παραμορφωμένα.
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις Color.
Το λευκό δεν φαίνεται πραγματικά λευκό.
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις Color.
Δεν προβάλλεται εικόνα στην οθόνη και η ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας αναβοσβήνει κάθε 0,5
έως 1 δευτερόλεπτο.
Το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
Ρύθμιση της έντασης του ήχου.
Εάν η ένταση του ήχου παραμένει χαμηλή μετά από την αύξηση στο υψηλότερο επίπεδο, προσαρμόστε
την ένταση του ήχου στην κάρτα ήχου του υπολογιστή σας ή το πρόγραμμα λογισμικού.
Το βίντεο είναι διαθέσιμο αλλά δεν υπάρχει ήχος.
Ο ήχος δεν αναπαράγεται αν για τη σύνδεση της συσκευής εισόδου χρησιμοποιείται καλώδιο HDMIDVI.
Συνδέστε τη συσκευή με ένα καλώδιο HDMI ή ένα καλώδιο DP.
Συσκευή πηγής
Ακούγεται ένας ήχος "μπιπ" όταν εκκινείται ο υπολογιστής μου.
Εάν ακουστεί ένας ήχος "μπιπ" κατά την εκκίνηση του υπολογιστή, φροντίστε να γίνει σέρβις στον
υπολογιστή σας.
Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου ή μετακινήστε το ποντίκι για επιστροφή στην
προηγούμενη οθόνη.
Το κείμενο είναι θολό.
Αν χρησιμοποιείτε λειτουργικό σύστημα Windows (όπως Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ή
Windows 10): Μεταβείτε στα στοιχεία Πίνακας Ελέγχου → Γραμματοσειρές → Προσαρμογή κειμένου
ClearType και αλλάξτε τη ρύθμιση σε Ενεργοποίηση ClearType.
39
Ερωτήσεις & απαντήσεις
――Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή ή της κάρτας γραφικών για περισσότερες οδηγίες σχετικά με την προσαρμογή.
Πώς μπορώ να αλλάξω τη συχνότητα;
Ορίστε τη συχνότητα στην κάρτα γραφικών σας.
•• Windows 7: Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Οθόνη → Ανάλυση οθόνης → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Οθόνη και αλλάξτε τη ρύθμιση Ρυθμός ανανέωσης οθόνης της ρύθμισης
Ρυθμίσεις οθόνης.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Οθόνη → Ανάλυση οθόνης → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Οθόνη και αλλάξτε τη ρύθμιση Ρυθμός
ανανέωσης οθόνης της ρύθμισης Ρυθμίσεις οθόνης.
•• Windows 10: Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Σύστημα → Οθόνη → Ρυθμίσεις οθόνης για προχωρημένους → Ιδιότητες προσαρμογέα οθόνης → Οθόνη και ρυθμίστε τη Συχνότητα ανανέωσης οθόνης που θα βρείτε στις
Ρυθμίσεις οθόνης.
Πώς μπορώ να αλλάξω την ανάλυση;
•• Windows 7: Μεταβείτε στο Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και προσωπικές ρυθμίσεις → Οθόνη → Ρύθμιση ανάλυσης και προσαρμόστε την ανάλυση.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Μεταβείτε στο Ρυθμίσεις → Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και προσωπικές ρυθμίσεις → Οθόνη → Ρύθμιση ανάλυσης και προσαρμόστε την ανάλυση.
•• Windows 10: Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Σύστημα → Οθόνη → Ρυθμίσεις οθόνης για προχωρημένους και ρυθμίστε την ανάλυση.
Πώς μπορώ να ρυθμίσω τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας;
•• Windows 7: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Εξατομίκευση → Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης → Επιλογές παροχής
ενέργειας ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας επιλέγοντας Ρυθμίσεις → Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Εξατομίκευση → Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης →
Επιλογές παροχής ενέργειας ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
•• Windows 10: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας επιλέγοντας Ρυθμίσεις → Εξατομίκευση → Οθόνη κλειδώματος → Ρυθμίσεις χρονικού ορίου οθόνης → Παροχή ενέργειας και αναστολή λειτουργίας
ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
40
Κεφάλαιο 10
Προδιαγραφές
Γενικά
Όνομα μοντέλου
C24FG70FQ*
C27FG70FQ*
Μέγεθος
Κατηγορία 24 ιντσών
(23,5 ίντσες / 59,8 cm)
Κατηγορία 27 ιντσών
(27,0 ίντσες / 68,6 cm)
Επιφάνεια προβολής
521,3952 mm (Οριζόντια) x
293,2848 mm (Κατακόρυφα)
597,888 mm (Οριζόντια) x
336,312 mm (Κατακόρυφα)
0,27156 mm (Οριζόντια) x
0,27156 mm (Κατακόρυφα)
0,3114 mm (Οριζόντια) x
0,3114 mm (Κατακόρυφα)
Βήμα εικονοστοιχείων
Μέγιστο ρολόι πίξελ
Τροφοδοσία ρεύματος
――Plug-and-Play
Η οθόνη αυτή μπορεί να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε σύστημα που είναι συμβατό
με τη λειτουργία Plug-and-Play. Η αμφίδρομη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της οθόνης και του συστήματος
του υπολογιστή βελτιώνει τις ρυθμίσεις της οθόνης. Η εγκατάσταση της οθόνης γίνεται αυτόματα. Ωστόσο,
μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εγκατάστασης εάν είναι επιθυμητό.
――Κουκκίδες οθόνης (Pixel)
Λόγω της φύσης της κατασκευής αυτού του προϊόντος, περίπου 1 pixel ανά εκατομμύριο (1ppm) ενδέχεται να
είναι φωτεινότερα ή σκουρότερα στην οθόνη LCD. Αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση του προϊόντος.
HDMI: 297 MHz
――Οι παραπάνω προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της
Display Port: 346,5 MHz
ποιότητας.
――Αυτή η συσκευή είναι μια ψηφιακή συσκευή τάξης B.
AC 100 - 240 V – (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Ανατρέξτε στην ετικέτα που υπάρχει στο πίσω μέρος του προϊόντος
καθώς η τυπική τιμή τάσης μπορεί να ποικίλλει στις διάφορες χώρες.
Βύσματα σήματος
HDMI, DisplayPort
Περιβαλλοντικές συνθήκες
Λειτουργία
――Για λεπτομερείς προδιαγραφές της συσκευής, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Samsung Electronics.
Θερμοκρασία: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Υγρασία: 10 % έως 80 %, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
Αποθήκευση
Θερμοκρασία: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Υγρασία: 5 % έως 95 %, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
41
Πίνακας τυπικών λειτουργιών σήματος
Συγχρονισμός
Ανάλυση
Οριζόντια συχνότητα
30 – 168 kHz
Κατακόρυφη συχνότητα
48 – 144 Hz
Βέλτιστη ανάλυση
1920 x 1080 στα 120 Hz (HDMI)
1920 x 1080 στα 144 Hz (Display Port)
Μέγιστη ανάλυση
1920 x 1080 στα 120 Hz (HDMI)
1920 x 1080 στα 144 Hz (Display Port)
Εάν ο υπολογιστής σας εκπέμπει σήμα που ανήκει στις ακόλουθες τυπικές λειτουργίες σήματος, η οθόνη θα προσαρμοστεί αυτόματα. Εάν το σήμα που μεταδίδεται από τον υπολογιστή δεν ανήκει στις τυπικές
λειτουργίες σήματος, η οθόνη ενδέχεται να είναι κενή και η λυχνία LED λειτουργίας να είναι αναμμένη. Σε αυτή την περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, ανατρέχοντας στο εγχειρίδιο
χρήσης της κάρτας γραφικών.
Ανάλυση
Οριζόντια συχνότητα (kHz)
Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)
Ρολόι εικονοστοιχείων (MHz)
Πολικότητα συγχρονισμού (Οριζ./
Κατακ.)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
42
Ανάλυση
Οριζόντια συχνότητα (kHz)
Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)
Ρολόι εικονοστοιχείων (MHz)
Πολικότητα συγχρονισμού (Οριζ./
Κατακ.)
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
CEA, 1920 x 1080
112,500
100,000
297,000
+/+
CEA, 1920 x 1080
135,000
120,000
297,000
+/+
CVT, 1920 x 1080 RB
166,587
143,981
346,500
+/-
――Οριζόντια συχνότητα
Το χρόνος που απαιτείται για τη σάρωση μιας μεμονωμένης γραμμής από την αριστερή έως τη δεξιά πλευρά της οθόνης ονομάζεται οριζόντιος κύκλος. Η αντίστροφη τιμή του oριζόντιου κύκλου ονομάζεται oριζόντια συχνότητα.
Η οριζόντια συχνότητα μετράται σε kHz.
――Κατακόρυφη συχνότητα
Η επανάληψη της ίδιας εικόνας δεκάδες φορές ανά δευτερόλεπτο σας επιτρέπει να βλέπετε ρεαλιστικές εικόνες. Η συχνότητα επανάληψης ονομάζεται "κάθετη συχνότητα" ή "ρυθμός ανανέωσης" και εκφράζεται σε Hz.
――Αυτό το προϊόν μπορεί να ρυθμιστεί μόνον σε μία τιμή ανάλυσης για κάθε μέγεθος οθόνης, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη ποιότητα εικόνας, λόγω της φύσης της οθόνης. Η χρήση τιμής ανάλυσης διαφορετικής από την
καθορισμένη ενδέχεται να μειώσει την ποιότητα της εικόνας. Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, σας συνιστούμε να επιλέξετε τη βέλτιστη ανάλυση που ορίζεται για το προϊόν σας.
43
Κεφάλαιο 11
Παράρτημα
Ευθύνη σχετικά με την υπηρεσία πληρωμών
(Κόστος που βαραίνει τον πελάτη)
――Στις περιπτώσεις όπου ζητάτε την παροχή υπηρεσιών, ενδέχεται να χρεώνεστε για την επίσκεψη του
τεχνικού εξυπηρέτησης εάν συμβαίνει ένα από τα παρακάτω.
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί στο προϊόν κάποια
ζημιά από λάθος του πελάτη
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί ζημιά από κακό χειρισμό ή λανθασμένη επισκευή από την πλευρά του
πελάτη.
Εάν έχει προκληθεί ζημιά στο προϊόν από ένα από τα παρακάτω
•• Πρόσκρουση ή πτώση.
Περιπτώσεις όπου δεν πρόκειται για ελάττωμα του
προϊόντος
Περιπτώσεις όπου πρόκειται για καθαρισμό, προσαρμογή, επεξήγηση, εκ νέου εγκατάσταση κ.λπ.
•• Εάν ο τεχνικός εξυπηρέτησης δώσει οδηγίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος ή απλά ρυθμίσει τις
επιλογές χωρίς την αποσυναρμολόγηση του προϊόντος.
•• Εάν κάποιο ελάττωμα έχει προκληθεί από εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες (Internet,
κεραία, σήμα ενσύρματης σύνδεσης κ.λπ.)
•• Εάν κάποιο προϊόν έχει εγκατασταθεί ξανά ή έχουν συνδεθεί πρόσθετες συσκευές έπειτα από την
πρώτη εγκατάσταση του αγορασμένου προϊόντος.
•• Εάν κάποιο προϊόν έχει εγκατασταθεί ξανά για να μεταφερθεί σε κάποιο άλλο σημείο ή σε κάποιο
άλλο χώρο.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης ή σχετικά με τον τρόπο χρήσης ενός
προϊόντος άλλης εταιρείας.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του δικτύου ή σχετικά με το πρόγραμμα
κάποιας άλλης εταιρείας.
•• Χρήση αναλωσίμων ή προϊόντος που έχει αγοραστεί ανεξάρτητα και δεν έχει καθοριστεί από τη
Samsung.
•• Επισκευή από κάποιο άτομο εκτός από μηχανικό εξωτερικής ανάθεσης ή συνεργάτη της Samsung
Electronics Co., Ltd.
•• Αναδιαμόρφωση ή επισκευή του προϊόντος από τον πελάτη.
•• Χρήση του προϊόντος με λανθασμένη τάση ή με μη εγκεκριμένες ηλεκτρικές συνδέσεις.
•• Δεν έχουν ακολουθηθεί οι ενότητες "προσοχής" που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήστη.
Άλλα
•• Εάν το προϊόν αποτύχει εξαιτίας φυσικής καταστροφής. (αστραπή, πυρκαϊά, σεισμό, πλημμύρα κ.λπ.)
•• Εάν όλα τα αναλώσιμα στοιχεία έχουν εξαντληθεί. (μπαταρία, γραφίτης, λάμπες φθορισμού, κεφαλή,
εξάρτημα δόνησης, λυχνία, φίλτρο, ταινία κ.λπ.)
――Εάν ο πελάτης ζητήσει την παροχή υπηρεσιών χωρίς το προϊόν να παρουσιάζει ελάττωμα, ενδέχεται να
εφαρμοστεί χρέωση. Συνεπώς παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει εγκατάσταση και ρύθμιση λογισμικού για το προϊόν.
•• Εάν ο τεχνικός εξυπηρέτησης αφαιρέσει/καθαρίσει σκόνη ή ξένες ουσίες από το εσωτερικό του
προϊόντος.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει μια πρόσθετη εγκατάσταση μετά την αγορά ενός προϊόντος μέσω αγοράς από
το σπίτι ή online.
44
Download PDF

advertising