Samsung | S27E330H | Samsung 27'' LED Monitor SE330 με ταχύτατο χρόνο απόκρισης 1ms Εγχειρίδιο χρήσης

Εγχειρίδιο χρήσης
S27E330H
Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς
προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης της απόδοσης.
Τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης της ποιότητας.
© Samsung Electronics
Τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στη Samsung Electronics.
Απαγορεύεται η χρήση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου ή μέρους αυτού του εγχειριδίου χωρίς την έγκριση της Samsung
Electronics.
Τα σήματα κατατεθέντα που δεν ανήκουν στην Samsung Electronics ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
••
Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για διαχειριστικές δαπάνες σε περίπτωση που είτε
‒‒ (a) κατόπιν αιτήματός σας κληθεί κάποιος τεχνικός χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο προϊόν.
(π.χ. αμελήσατε να διαβάσατε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
‒‒ (b) είτε προσκομίσατε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών όπου και πάλι δεν διαπιστώθηκε ελάττωμα στο
προϊόν.
(π.χ. αμελήσατε να διαβάσατε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
••
Θα ενημερωθείτε για το ακριβές ποσόν της χρέωσης πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας ή κατ' οίκον
επίσκεψη.
Πίνακας περιεχομένων
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
Εξασφάλιση χώρου για την εγκατάσταση
Προφυλάξεις αποθήκευσης
4
4
Προειδοποιήσεις ασφαλείας
Σύμβολα
Καθαρισμός
Ηλεκτρισμός και ασφάλεια
Εγκατάσταση
Λειτουργία
4
4
5
5
6
7
Προετοιμασία
Εξαρτήματα
Πίνακας ελέγχου
Οδηγός κουμπιών μίας λειτουργίας
Οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας
Αλλαγή των ρυθμίσεων Brightness,
Contrast και Sharpness
Πίσω πλευρά
Ρύθμιση της κλίσης του προϊόντος
Αντικλεπτική κλειδαριά
Εγκατάσταση κιτ στήριξης σε τοίχο ή βάσης
στήριξης σε γραφείο
Εγκατάσταση
Προσάρτηση της βάσης
Αφαίρεση της βάσης
9
9
10
11
Σύνδεση και χρήση μιας
συσκευής πηγής
HDMI Black Level
25
Response Time
25
Σημεία ελέγχου πριν από τη σύνδεση
18
H-Position & V-Position
25
Σύνδεση και χρήση υπολογιστή
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου D-SUB
(αναλογικού τύπου)
Σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI-DVI
Σύνδεση στην παροχή ρεύματος
18
Coarse
25
18
19
19
19
Fine
25
Σωστή στάση κατά τη χρήση του προϊόντος
20
Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης
21
Ρύθμιση βέλτιστης ανάλυσης
21
Ρύθμιση της οθόνης
12
13
13
14
Brightness
22
Contrast
22
Sharpness
22
15
Eye Saver Mode
23
16
16
17
Game Mode
23
SAMSUNG MAGIC Bright
23
SAMSUNG MAGIC Angle
24
SAMSUNG MAGIC Upscale
24
Image Size
24
Διαμόρφωση της απόχρωσης
Red
26
Green
26
Blue
26
Color Tone
27
Gamma
27
Αλλαγή του μεγέθους και
μετατόπιση της οθόνης
Language
28
Menu H-Position & Menu V-Position
28
Display Time
28
Transparency
28
2
Πίνακας περιεχομένων
Ρύθμιση και επαναφορά
Προδιαγραφές
Reset All
29
Γενικά
36
Eco Saving Plus
29
Πίνακας τυπικών λειτουργιών σήματος
37
Off Timer
30
PC/AV Mode
30
Key Repeat Time
30
Source Detection
30
Power LED On
30
INFORMATION
31
Παράρτημα
Ευθύνη σχετικά με την υπηρεσία πληρωμών
(Κόστος που βαραίνει τον πελάτη)
Περιπτώσεις όπου δεν πρόκειται για
ελάττωμα του προϊόντος
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί στο
προϊόν κάποια ζημιά από λάθος του πελάτη
Άλλα
39
39
39
39
Εγκατάσταση του λογισμικού
Easy Setting Box
32
Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων
Απαιτήσεις πριν από την επικοινωνία με το
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung
Δοκιμή του προϊόντος
Έλεγχος της ανάλυσης και της συχνότητας
Ελέγξτε τα παρακάτω.
33
33
33
33
Ερωτήσεις & απαντήσεις
35
3
Κεφάλαιο 01
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
Εξασφάλιση χώρου για την εγκατάσταση
Φροντίστε να υπάρχει κάποιος χώρος γύρω από το προϊόν για εξαερισμό. Κάποια εσωτερική άνοδος
της θερμοκρασίας ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά και ζημιά στο προϊόν. Φροντίστε να αφήσετε
τον απαραίτητο χώρο, όπως φαίνεται παρακάτω, ή και περισσότερο, κατά την εγκατάσταση του
προϊόντος.
Προειδοποιήσεις ασφαλείας
Προσοχή
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ.
Προσοχή : ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ
ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ. (Ή ΤΟΝ ΠΙΣΩ ΠΙΝΑΚΑ)
ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ.
――Η εξωτερική εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν.
ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν διαπερνάται από ρεύμα υψηλής
τάσης.
10 cm
10 cm
10 cm
Είναι επικίνδυνο να έρθετε σε επαφή με τα εσωτερικά εξαρτήματα του
προϊόντος.
10 cm
Αυτό το σύμβολο σάς προειδοποιεί ότι το προϊόν συνοδεύεται από σημαντικά
έντυπα που αφορούν τη λειτουργία και τη συντήρηση.
10 cm
Σύμβολα
Προειδοποίηση
Προφυλάξεις αποθήκευσης
Τα μοντέλα υψηλής στιλπνότητας μπορούν να αναπτύξουν λευκές κηλίδες στην επιφάνειά τους εάν
χρησιμοποιείται υγραντήρας υπερήχων σε κοντινή απόσταση.
Προσοχή
Εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός ή
θανάσιμος τραυματισμός.
Εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή φθορά
περιουσιακών στοιχείων.
――Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung εάν θέλετε να καθαρίσετε
το εσωτερικό του προϊόντος (έναντι χρέωσης συντήρησης).
4
Καθαρισμός
――Να είστε προσεκτικοί κατά τον καθαρισμό, καθώς η οθόνη και το εξωτερικό των προηγμένων μοντέλων
LCD γρατζουνίζονται εύκολα.
――Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα κατά τον καθαρισμό.
1 Απενεργοποιήστε το προϊόν και τον υπολογιστή.
2 Αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από το προϊόν.
――Κρατάτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το φις και μην αγγίζετε το καλώδιο με βρεγμένα χέρια.
Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
3 Σκουπίζετε την οθόνη με ένα καθαρό, μαλακό και στεγνό πανί.
‒‒ Μην εφαρμόζετε στην οθόνη καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη, διαλυτικό ή
επιφανειοδραστική ουσία.
‒‒ Μην ψεκάζετε νερό ή καθαριστικά απευθείας επάνω στο προϊόν.
4 Βρέξτε ένα μαλακό και στεγνό πανί με νερό και στύψτε το καλά για να καθαρίσετε το εξωτερικό
του προϊόντος.
Ηλεκτρισμός και ασφάλεια
Προειδοποίηση
•• Μην χρησιμοποιείτε καλώδια τροφοδοσίας ή φις που έχουν φθαρεί ή πρίζες που έχουν βγει από
τη θέση τους.
•• Μην συνδέετε πολλά προϊόντα σε μία πρίζα.
•• Μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα χέρια.
•• Εισαγάγετε το φις μέχρι τέρμα ώστε να μην είναι χαλαρό.
•• Συνδέστε το φις σε μια γειωμένη πρίζα (μόνο μονωμένες συσκευές τύπου 1).
•• Μην λυγίζετε και μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας με δύναμη. Μην τοποθετείτε βαριά
αντικείμενα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
•• Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας.
•• Καθαρίστε τη σκόνη γύρω από τις ακίδες του φις και γύρω από την πρίζα με ένα στεγνό πανί.
5 Όταν ολοκληρώσετε τον καθαρισμό, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο προϊόν.
Προσοχή
6 Ενεργοποιήστε το προϊόν και τον υπολογιστή.
•• Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας ενώ χρησιμοποιείται το προϊόν.
•• Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται από τη Samsung μαζί με το προϊόν.
Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας με άλλα προϊόντα.
•• Μην παρεμποδίζετε το σημείο σύνδεσης του καλωδίου τροφοδοσίας με την πρίζα.
‒‒ Εάν προκύψει πρόβλημα και θέλετε να διακόψετε την τροφοδοσία του προϊόντος, αποσυνδέστε
το καλώδιο τροφοδοσίας.
•• Κρατήστε το φις για να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
5
Εγκατάσταση
Προειδοποίηση
Προσοχή
•• Μην τοποθετείτε κεριά, εντομοαπωθητικά ή τσιγάρα επάνω στο προϊόν. Μην εγκαθιστάτε το
προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας.
•• Προσέξτε να μην σας πέσει το προϊόν ενώ το μετακινείτε.
•• Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε χώρους με ελλιπή εξαερισμό, όπως βιβλιοθήκες ή ντουλάπες.
•• Εγκαταστήστε το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 10 cm από τον τοίχο για επαρκή εξαερισμό.
•• Φυλάξτε την πλαστική συσκευασία μακριά από παιδιά.
‒‒ Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.
•• Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε επιφάνεια που δεν είναι σταθερή ή που δονείται (μη σταθερό ράφι,
κεκλιμένη επιφάνεια κ.λπ.).
‒‒ Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή/και να προκαλέσει τραυματισμό.
‒‒ Η χρήση του προϊόντος σε χώρο με υπερβολικές δονήσεις ενδέχεται να του προκαλέσει ζημιά ή
να προκαλέσει πυρκαγιά.
•• Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε όχημα και μην το αφήνετε εκτεθειμένο σε σκόνη, υγρασία (σταγόνες
νερού κ.λπ.), λάδι ή καπνό.
•• Μην εκθέτετε το προϊόν στο άμεσο ηλιακό φως, σε θερμότητα ή σε θερμά αντικείμενα, όπως
φούρνο.
•• Μην ακουμπάτε το προϊόν με την πρόσοψη προς τα κάτω.
•• Όταν εγκαθιστάτε το προϊόν σε έπιπλο ή ράφι, να βεβαιώνεστε ότι η κάτω πλευρά της πρόσοψης
δεν εξέχει.
‒‒ Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή/και να προκαλέσει τραυματισμό.
‒‒ Εγκαθιστάτε το προϊόν μόνο σε έπιπλα ή ράφια κατάλληλου μεγέθους.
•• Ακουμπάτε το προϊόν προσεκτικά.
‒‒ Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.
•• Η εγκατάσταση του προϊόντος σε μη συνηθισμένο χώρο (χώρο εκτεθειμένο σε πολλά σωματίδια
σκόνης, χημικές ουσίες, ακραίες θερμοκρασίες ή πολλή υγρασία ή σε κάποιο χώρο όπου το προϊόν
πρέπει να λειτουργεί συνεχώς για μεγάλο χρονικό διάστημα) μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την
απόδοσή του.
‒‒ Συμβουλευτείτε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung εάν θέλετε να εγκαταστήσετε
το προϊόν σε τέτοιο χώρο.
‒‒ Ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος ή μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
•• Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε σημείο όπου μπορούν να φτάσουν παιδιά.
‒‒ Το προϊόν μπορεί να πέσει και να τραυματίσει παιδιά.
•• Το βρώσιμο λάδι (όπως το σογιέλαιο), μπορεί να καταστρέψει ή να παραμορφώσει το προϊόν.
Διατηρήστε το προϊόν μακριά από λάδια. Μην εγκαθιστάτε ή χρησιμοποιείτε το προϊόν στην
κουζίνα ή κοντά στο φούρνο.
6
Λειτουργία
Προειδοποίηση
•• Το εσωτερικό του προϊόντος διαπερνάται από ρεύμα υψηλής τάσης. Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε,
επισκευάζετε ή τροποποιείτε το προϊόν μόνοι σας.
‒‒ Για επισκευές, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
•• Για να μετακινήσετε το προϊόν, αρχικά αποσυνδέστε όλα τα καλώδια, συμπεριλαμβανομένου και
του καλωδίου τροφοδοσίας.
•• Εάν το προϊόν βγάζει ασυνήθιστους θορύβους, μυρωδιά καμένου υλικού ή καπνό, αποσυνδέστε
αμέσως το καλώδιο τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της
Samsung.
•• Μην αφήνετε τα παιδιά να κρέμονται από το προϊόν ή να σκαρφαλώνουν επάνω σε αυτό.
‒‒ Υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστούν σοβαρά.
•• Μην εισάγετε μεταλλικά αντικείμενα (αιχμηρά μαγειρικά σκεύη, κέρματα, τσιμπιδάκια κ.λπ.) ή
αντικείμενα που καίγονται εύκολα (χαρτί, σπίρτα κ.λπ.) στο προϊόν (μέσω των αεραγωγών, των
θυρών εισόδου/εξόδου κ.λπ.).
‒‒ Εάν εισέλθει νερό ή άλλες ξένες ουσίες στο προϊόν, απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το
καλώδιο τροφοδοσίας. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της
Samsung.
•• Μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά (βάζα, μπουκάλια κ.λπ.) ή μεταλλικά αντικείμενα επάνω στο
προϊόν.
‒‒ Εάν εισέλθει νερό ή άλλες ξένες ουσίες στο προϊόν, απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το
καλώδιο τροφοδοσίας. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της
Samsung.
•• Εάν πέσει κάτω το προϊόν ή υποστεί ζημιά το εξωτερικό περίβλημα, απενεργοποιήστε το και
αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών της Samsung.
‒‒ Εάν συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
•• Μην αφήνετε βαριά αντικείμενα ή άλλα αντικείμενα που αρέσουν στα παιδιά (παιχνίδια, γλυκά
κ.λπ.) επάνω στο προϊόν.
‒‒ Το προϊόν ή το βαρύ αντικείμενο μπορεί να πέσει καθώς το παιδί σας προσπαθεί να φτάσει το
παιχνίδι ή το γλύκισμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
•• Κατά τη διάρκεια κεραυνών ή καταιγίδας, απενεργοποιήστε το προϊόν και αφαιρέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας.
•• Μην αφήνετε να πέσουν αντικείμενα επάνω στο προϊόν ή να το χτυπήσουν.
•• Μην μετακινείτε το προϊόν τραβώντας το από το καλώδιο τροφοδοσίας ή κάποιο άλλο καλώδιο.
•• Εάν διαπιστώσετε ότι υπάρχει διαρροή αερίου, μην αγγίζετε το προϊόν και το φις. Αερίστε αμέσως
το χώρο.
•• Μην σηκώνετε και μην μετακινείτε το προϊόν τραβώντας το από το καλώδιο τροφοδοσίας ή από
κάποιο άλλο καλώδιο.
•• Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε εύφλεκτα σπρέι ή άλλες εύφλεκτες ουσίες κοντά στο
προϊόν.
•• Βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί δεν παρεμποδίζονται από τραπεζομάντιλα ή κουρτίνες.
‒‒ Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά λόγω αυξημένης εσωτερικής θερμοκρασίας.
7
Προσοχή
•• Εάν αφήσετε την οθόνη να προβάλλει σταθερά μια στατική εικόνα για παρατεταμένη χρονική
περίοδο, ενδέχεται να δημιουργηθούν μόνιμα είδωλα ή ελαττωματικά pixel.
‒‒ Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή την προφύλαξη οθόνης με κινούμενες
εικόνες εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
•• Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το
προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα (όταν λείπετε σε διακοπές κ.λπ.).
‒‒ Η συγκέντρωση σκόνης σε συνδυασμό με τη θερμότητα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά,
βραχυκύκλωμα ή διαρροή ρεύματος.
•• Χρησιμοποιείτε το προϊόν στη συνιστώμενη ανάλυση και συχνότητα.
‒‒ Διαφορετικά μπορεί να αλλοιωθεί η όρασή σας.
•• Μην αγγίζετε την οθόνη όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο για μεγάλο χρονικό διάστημα,
καθώς θα έχει αναπτύξει υψηλή θερμοκρασία.
•• Φυλάσσετε τα μικρά εξαρτήματα μακριά από παιδιά.
•• Να είστε προσεκτικοί όταν ρυθμίζετε την κλίση του προϊόντος ή το ύψος της βάσης.
‒‒ Υπάρχει κίνδυνος να πιαστούν και να τραυματιστούν τα χέρια ή τα δάχτυλά σας.
‒‒ Εάν γείρετε πολύ το προϊόν, υπάρχει κίνδυνος να πέσει και να προκληθεί τραυματισμός.
•• Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο προϊόν.
‒‒ Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.
•• Μην τοποθετείτε μαζί τροφοδοτικά συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος.
•• Αφαιρέστε την πλαστική σακούλα από το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος πριν
το χρησιμοποιήσετε.
•• Μην αφήνετε να εισέλθει νερό στη συσκευή ρεύματος και μην βρέχετε τη συσκευή.
‒‒ Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
‒‒ Αποφεύγετε τη χρήση του προϊόντος σε εξωτερικούς χώρους όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε
βροχή ή χιόνι.
‒‒ Προσέχετε να μην βρέξετε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος όταν
σφουγγαρίζετε.
•• Μην τοποθετείτε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος κοντά σε συσκευές
θέρμανσης.
‒‒ Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.
•• Διατηρείτε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος σε χώρο με καλό εξαερισμό.
•• Εάν τοποθετήσετε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος έτσι ώστε το τμήμα του
καλωδίου εισόδου του να είναι στραμμένο προς τα επάνω, στο τροφοδοτικό ενδέχεται να εισέλθει
νερό και ξένα σώματα προκαλώντας τη δυσλειτουργία του.
Φροντίστε να τοποθετείτε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος σε επίπεδη
επιφάνεια του τραπεζιού ή του δαπέδου.
•• Μην κρατάτε το προϊόν ανάποδα και μην το μετακινείτε κρατώντας το από τη βάση.
‒‒ Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή να προκαλέσει τραυματισμό.
•• Εάν κοιτάζετε την οθόνη από πολύ κοντινή απόσταση για πολλή ώρα, μπορεί να αλλοιωθεί η
όρασή σας.
•• Μην χρησιμοποιείτε υγραντήρες ή φούρνους γύρω από το προϊόν.
•• Ξεκουράζετε τα μάτια σας για περισσότερο από 5 λεπτά για κάθε 1 ώρα χρήσης του προϊόντος.
8
Κεφάλαιο 02
Προετοιμασία
Εξαρτήματα
Εικονίδια
Περιγραφή
Αυτή η λυχνία LED είναι η ένδειξη κατάστασης λειτουργίας και
λειτουργεί ως εξής
•• Ενεργή λειτουργία (κουμπί λειτουργίας): Απενεργοποίηση
Πίνακας ελέγχου
――Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές
Λυχνία LED λειτουργίας
ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
/
/
/
/
ακριβώς με αυτήν τη σειρά. Το πάτημα με διαφορετική σειρά μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη ενέργεια.
αλλαγή στο μενού. (SETUP&RESET
Power LED On) Τα πραγματικά
μοντέλα ενδέχεται να μην διαθέτουν αυτή τη λειτουργία εξαιτίας
λειτουργικών διαφοροποιήσεων.
Οδηγός κουμπιών
ρυθμιζόμενης λειτουργίας
Κουμπί JOG σε ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΟ σχήμα
Οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας
•• Απενεργοποίηση (Διακόπτης ισχύος): Ενεργοποίηση
――Οι αντιστοιχίσεις των ενδείξεων λειτουργίας μπορούν να αλλάξουν με
――Για να ενεργοποιήσετε το κουμπί στο προϊόν, πατήστε τα ανάγλυφα κουμπιά
Λυχνία LED λειτουργίας
•• Τρόπος λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας: Αναβοσβήνει
όταν ενεργοποιηθεί η οθόνη. Θα εμφανιστεί
Πατήστε το κουμπί
ο οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας. Για πρόσβαση στο
μενού της οθόνης όταν εμφανίζεται ο οδηγός, πατήστε ξανά το
αντίστοιχο κουμπί.
――Ο οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας μπορεί να διαφέρει
ανάλογα με τη λειτουργία ή το μοντέλο του προϊόντος. Ανατρέξτε στις
οδηγίες του συγκεκριμένου προϊόντος.
Μετακίνηση ΕΠΑΝΩ
Μετακίνηση ΔΕΞΙΑ
Μετακίνηση ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Μετακίνηση ΚΑΤΩ
Return
Πατήστε(Ενεργοποίηση, επιβεβαίωση επιλογής)
9
Οδηγός κουμπιών μίας λειτουργίας
――Η οθόνη κουμπιών συντόμευσης (μενού OSD) που εμφανίζεται παρακάτω εμφανίζεται μόνο όταν ενεργοποιείται η οθόνη, αλλάζει η ανάλυση του υπολογιστή ή αλλάζει η πηγή εισόδου.
――Η σελίδα κουμπιών λειτουργιών υποδεικνύει εάν η επιλογή Eye Saver Mode είναι ενεργοποιημένη.
: On
: Off
Brightness
Auto Adjustment
Features
Eye Saver Mode Off
•• Πατήστε το κουμπί
/
: Προσαρμογή της ρύθμισης Brightness, Contrast, Sharpness.
•• Πατήστε το κουμπί
/
: Αυτόματη προσαρμογή των ρυθμίσεων της οθόνης.
――Η αλλαγή της ανάλυσης στις Ιδιότητες οθόνης ενεργοποιεί τη λειτουργία Auto Adjustment.
――Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία Analog.
•• Πατήστε το κουμπί
: Εμφάνιση του οδηγού κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας
10
Οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας
――Για να ανοίξετε το κύριο μενού ή για να χρησιμοποιήσετε άλλα στοιχεία, πατήστε το κουμπί
κουμπί
για να εμφανιστεί ο οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε έξοδο πατώντας ξανά το
.
Πατήστε το κουμπί
/
/
/
: Μετακινηθείτε στο στοιχείο που θέλετε. Η περιγραφή για κάθε στοιχείο θα εμφανίζεται όταν αλλάζει η εστίαση.
Πατήστε το κουμπί
: Θα εφαρμοστεί το επιλεγμένο στοιχείο.
Return
Εικονίδια
Περιγραφή
Επιλογή του
για αλλαγή του σήματος εισόδου με μετακίνηση του κουμπιού
γωνία της οθόνης εάν το σήμα εισόδου έχει αλλάξει.
Επιλογή του
με μετακίνηση του κουμπιού
στην οθόνη κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην επάνω αριστερή
στην οθόνη του οδηγού κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας.
Εμφανίζεται το μενού OSD (μενού στην οθόνη) για τη λειτουργία της οθόνης σας.
Κλείδωμα ελέγχου OSD: Διατηρήστε τις τρέχουσες ρυθμίσεις ή κλειδώστε τον έλεγχο OSD για να αποτρέψετε τις ακούσιες αλλαγές στις ρυθμίσεις.
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση: Για κλείδωμα/ξεκλείδωμα του ελέγχου OSD, πατήστε το κουμπί
για 10 δευτερόλεπτα όταν εμφανίζεται το κύριο μενού.
――Εάν το στοιχείο ελέγχου OSD είναι κλειδωμένο, η ρύθμιση Brightness και Contrast μπορεί να προσαρμοστεί. Η επιλογή Eye Saver Mode είναι διαθέσιμη.
SETUP&RESET
Η επιλογή Power LED On είναι διαθέσιμη. Είναι δυνατή η προβολή της ενότητας INFORMATION.
Επιλογή του
με μετακίνηση του κουμπιού
στην οθόνη του οδηγού κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας.
Πατήστε για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Eye Saver Mode.
Τα παρακάτω στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα εάν η δυνατότητα Eye Saver Mode είναι διαθέσιμη.
•• PICTURE
Brightness, Game Mode, MAGICBright, MAGICAngle
SAMSUNG
SAMSUNG
•• COLOR
•• SETUP&RESET
Επιλογή του
Eco Saving Plus
για την απενεργοποίηση της οθόνης με μετακίνηση του κουμπιού
στην οθόνη του οδηγού κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας.
――Οι επιλογές του οδηγού κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας στα πραγματικά μοντέλα ενδέχεται να διαφέρουν εξαιτίας λειτουργικών διαφοροποιήσεων.
11
Όταν η οθόνη δεν εμφανίζει τίποτα (για παράδειγμα στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή στη
λειτουργία χωρίς σήμα), μπορούν να χρησιμοποιηθούν 2 από τα κουμπιά μίας λειτουργίας για την
πηγή ελέγχου και τη διαχείριση ισχύος όπως περιγράφεται παρακάτω.
Αλλαγή των ρυθμίσεων Brightness, Contrast και
Sharpness
Κουμπί JOG σε ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΟ σχήμα
Όταν εμφανιστεί η σελίδα κουμπιών συντόμευσης, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για Brightness,
Contrast και Sharpness από την αρχική οθόνη χρησιμοποιώντας το κουμπί JOG σε ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΟ
σχήμα.
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας/Λειτουργία
χωρίς σήμα
Αλλαγή πηγής
Sharpness
ΠΑΤΗΣΤΕ το κουμπί
για 2 δευτερόλεπτα
Απενεργοποίηση
100
Brightness
Contrast
Όταν η οθόνη εμφανίζει το Κύριο μενού το κουμπί JOG μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως περιγράφεται
παρακάτω.
――Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Κουμπί JOG σε ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΟ σχήμα
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση SAMSUNG Bright έχει οριστεί σε λειτουργία Dynamic
/
Ενέργεια
Μετακίνηση μεταξύ των επιλογών
Έξοδος από το Κύριο μενού
Κλείσιμο δευτερεύουσας λίστας χωρίς αποθήκευση
της τιμής.
Η τιμή μειώνεται στο ρυθμιστικό.
Μετακίνηση στην επόμενη τιμή βάθους.
Η τιμή αυξάνεται στο ρυθμιστικό.
Brightness
MAGIC
Contrast.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eco Saving Plus.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
Contrast
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση SAMSUNG Bright έχει οριστεί σε λειτουργία Cinema ή
MAGIC
Dynamic Contrast.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode.
Sharpness
Μετακίνηση στην επόμενη τιμή βάθους.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση SAMSUNG Bright έχει οριστεί σε λειτουργία Cinema ή
Αποθήκευση της τιμής και κλείσιμο της
δευτερεύουσας λίστας.
Dynamic Contrast.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode.
MAGIC
12
Πίσω πλευρά
Ρύθμιση της κλίσης του προϊόντος
――Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές
――Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές
ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
-2,0° (±2,0°) ~ 20,0° (±2,0°)
-1,0° (±1,0°) ~ 20,0° (±2,0°) (μόνο για τα μοντέλα LS27E330HZ*)
•• Μπορείτε να ρυθμίσετε την κλίση του προϊόντος.
•• Κρατήστε το προϊόν από το κάτω τμήμα του και ρυθμίστε προσεκτικά την κλίση.
Θύρα
Περιγραφή
Συνδέεται σε μια συσκευή πηγής, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο
HDMI ή HDMI-DVI.
Συνδέεται σε υπολογιστή μέσω του καλωδίου D-SUB.
Συνδέεται στο τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος.
13
Αντικλεπτική κλειδαριά
――Μια αντικλεπτική κλειδαριά επιτρέπει την ασφαλή χρήση του προϊόντος ακόμα κι όταν βρίσκεστε σε
δημόσιους χώρους.
――Το σχήμα της ασφάλειας και η μέθοδος κλειδώματος εξαρτάται από τον κατασκευαστή. Ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη δική σας αντικλεπτική κλειδαριά για λεπτομέρειες. Η συσκευή
κλειδώματος πωλείται ξεχωριστά.
Για να ασφαλίσει μια αντικλεπτική κλειδαριά:
1 Στερεώστε το καλώδιο της αντικλεπτικής σας κλειδαριάς σε ένα βαρύ αντικείμενο, όπως είναι ένα
γραφείο.
2 Περάστε το ένα άκρο του καλωδίου μέσα από το βρόχο που υπάρχει στο άλλο άκρο.
3 Τοποθετήστε την κλειδαριά σε μια υποδοχή στο πίσω μέρος του προϊόντος.
4 Κλειδώστε την ασφάλεια.
‒‒ Μπορείτε να αγοράσετε μια αντικλεπτική κλειδαριά ξεχωριστά.
‒‒ Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη δική σας αντικλεπτική κλειδαριά για
λεπτομέρειες.
‒‒ Μπορείτε να αγοράσετε αντικλεπτικές κλειδαριές από καταστήματα ηλεκτρονικών ή μέσω
Διαδικτύου.
14
Εγκατάσταση κιτ στήριξης σε τοίχο ή βάσης στήριξης σε
γραφείο
――Απενεργοποιήστε το προϊόν και αφαιρέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
1
2
A
•• Σημειώσεις
‒‒ Η χρήση μιας βίδας που έχει μεγαλύτερο μήκος από το τυπικό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο
εσωτερικά εξαρτήματα του προϊόντος.
‒‒ Το μήκος των βιδών που απαιτούνται για μια βάση στήριξης σε τοίχο που δεν συμμορφώνεται
με τα πρότυπα VESA ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις προδιαγραφές.
‒‒ Μη χρησιμοποιείτε βίδες που δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα VESA. Μην προσαρτάτε το
κιτ στήριξης σε τοίχο ή τη βάσης στήριξης σε γραφείο χρησιμοποιώντας υπερβολική δύναμη.
Το προϊόν ενδέχεται να υποστεί ζημιά ή να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό. Η εταιρεία
Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή τραυματισμούς που προκαλούνται από τη
χρήση ακατάλληλων βιδών ή την προσάρτηση του κιτ στήριξης σε τοίχο ή της βάσης στήριξης
σε γραφείο χρησιμοποιώντας υπερβολική δύναμη.
‒‒ Η εταιρεία Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές στο προϊόν ή τραυματισμούς που
προκαλούνται από τη χρήση ενός κιτ στήριξης σε τοίχο που είναι διαφορετικό από αυτό που
καθορίζεται ή από απόπειρα να εγκαταστήσετε μόνοι σας το κιτ στήριξης σε τοίχο.
3
4
B
‒‒ Για να στερεώσετε το προϊόν σε έναν τοίχο, φροντίστε να αγοράσετε ένα κιτ στήριξης σε τοίχο
που μπορεί να εγκατασταθεί σε απόσταση 10 εκατοστά ή μεγαλύτερη από τον τοίχο.
‒‒ Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε ένα κιτ στήριξης σε τοίχο που συμμορφώνεται με τα πρότυπα.
‒‒ Για να εγκαταστήσετε την οθόνη με χρήση κιτ στερέωσης σε τοίχο, αποσυνδέστε τη βάση
στήριξης από την οθόνη.
Μονάδα: mm
Όνομα μοντέλου
A Προσαρτήστε εδώ το κιτ στήριξης σε τοίχο ή τη βάση στήριξης σε γραφείο
B Επιτοίχια βάση στήριξης (πωλούνται ξεχωριστά)
Ευθυγραμμίστε τις εγκοπές και βιδώστε σφιχτά τις βίδες στο στήριγμα και το προϊόν με τα αντίστοιχα
μέρη του κιτ στήριξης σε τοίχο ή της βάσης στήριξης σε γραφείο που θέλετε να προσαρτήσετε.
S27E330H
Προδιαγραφές οπής βίδας VESA Τυπική βίδα
σε χιλιοστά
75,0 x 75,0
M4
Ποσότητα
4
――Μην εγκαθιστάτε το κιτ στερέωσης σε τοίχο ενώ το προϊόν είναι ενεργοποιημένο. Μπορεί να προκληθεί
τραυματισμός από ηλεκτροπληξία.
15
Εγκατάσταση
Προσάρτηση της βάσης
――Πριν από τη συναρμολόγηση του προϊόντος, τοποθετήστε το προϊόν σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, έτσι ώστε η οθόνη να είναι στραμμένη προς τα κάτω.
――Η εξωτερική εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν.
1
Ωθήστε το σύνδεσμο βάσης στη βάση, με την
κατεύθυνση που φαίνεται στην εικόνα.
5
Ωθήστε την κεφαλή βάσης στην οπή σύνδεσης
με την κατεύθυνση που φαίνεται στην εικόνα.
2
Βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος βάσης είναι στέρεα
συνδεδεμένος.
6
Κρατήστε το κυρίως σώμα του προϊόντος με το
χέρι σας, όπως φαίνεται στην εικόνα.
Κρατήστε και περιστρέψτε τη συναρμολογημένη
βάση έως ότου σταθεροποιηθεί στην τελική θέση.
3
Περιστρέψτε πλήρως τη βίδα σύνδεσης στο
κάτω μέρος της βάσης, ώστε να είναι εντελώς
σταθερή.
4
Τοποθετήστε ένα μαλακό ύφασμα επάνω στο
τραπέζι για να προστατεύσετε το προϊόν και
τοποθετήστε το προϊόν στο ύφασμα, έτσι
ώστε το εμπρός μέρος του προϊόντος να είναι
στραμμένο προς τα κάτω.
7
Σπρώξτε τη συναρμολογημένη βάση στο κυρίως
σώμα προς την κατεύθυνση του βέλους, όπως
φαίνεται στην εικόνα.
- Προσοχή
Μην κρατάτε το προϊόν ανάποδα μόνο από τη
βάση.
16
Αφαίρεση της βάσης
――Πριν από τη συναρμολόγηση του προϊόντος, τοποθετήστε το προϊόν σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, έτσι ώστε η οθόνη να είναι στραμμένη προς τα κάτω.
――Η εξωτερική εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν.
1
2
3
Τοποθετήστε ένα μαλακό ύφασμα επάνω στο τραπέζι
για να προστατεύσετε το προϊόν και τοποθετήστε το
προϊόν στο ύφασμα, έτσι ώστε το εμπρός μέρος του
προϊόντος να είναι στραμμένο προς τα κάτω.
4
Αφαιρέστε το σύνδεσμο βάσης από τη βάση τραβώντας
τον προς την κατεύθυνση του βέλους, όπως φαίνεται
στην εικόνα.
Κρατώντας το στήριγμα της βάσης με το ένα χέρι,
πιέστε με το άλλο χέρι σφιγμένο στην επάνω πλευρά
του κάτω μέρους της βάσης προς την κατεύθυνση του
βέλους για να αποσυναρμολογήσετε το κάτω μέρος της
βάσης.
Περιστρέψτε τη βίδα σύνδεσης στο κάτω μέρος της
βάσης για να τη χωρίσετε.
17
Κεφάλαιο 03
Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής
Σημεία ελέγχου πριν από τη σύνδεση
Σύνδεση και χρήση υπολογιστή
――Πριν από τη σύνδεση μια συσκευής πηγής, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης που τη συνοδεύει.
Επιλέξτε μια μέθοδο σύνδεσης κατάλληλη για τον υπολογιστή σας.
Ο αριθμός και οι θέσεις των θυρών στις συσκευές πηγές ενδέχεται να διαφέρει από συσκευή σε συσκευή.
――Μη συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν συνδέσετε όλα τα υπόλοιπα καλώδια.
――Τα εξαρτήματα σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν στα διάφορα προϊόντα.
――Οι παρεχόμενες θύρες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν.
Πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, φροντίστε πρώτα να συνδέσετε μια συσκευή πηγής.
Η σύνδεση του καλωδίου ρεύματος κατά τη διάρκεια της σύνδεσης ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο
προϊόν.
――Ελέγξτε τους τύπους των θυρών στο πίσω μέρος του προϊόντος που θέλετε να συνδέσετε.
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου D-SUB (αναλογικού τύπου)
RGB IN
18
Σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI
HDMI IN
Σύνδεση στην παροχή ρεύματος
Σύνδεση σε ηλεκτρική τροφοδοσία με το ενσωματωμένο τροφοδοτικό
συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος
1
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI-DVI
HDMI IN
2
3
1 Συνδέστε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος στη θύρα DC 14V στην πίσω πλευρά
της οθόνης.
2 Έπειτα συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.
3 Πατήστε το κουμπί
, που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της οθόνης, για να την ενεργοποιήσετε.
――Η τάση εισόδου αλλάζει αυτόματα.
19
Σύνδεση σε ηλεκτρική τροφοδοσία με το αποσπώμενο τροφοδοτικό
συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος
Σωστή στάση κατά τη χρήση του προϊόντος
1
2
3
Χρησιμοποιείτε το προϊόν διατηρώντας σωστή στάση ως εξής:
•• Ισιώστε την πλάτη σας.
•• Ρυθμίστε τη γωνία έτσι ώστε το φως να μην αντανακλάται στην οθόνη.
•• Οι πήχεις σας πρέπει να είναι κάθετοι σε σχέση με τα μπράτσα σας και να είναι σε ευθεία με το
πίσω μέρος της παλάμης.
1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στο τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος. Στη
συνέχεια, συνδέστε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος στη θύρα DC 14V στην
πίσω πλευρά του προϊόντος.
2 Έπειτα συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.
3 Πατήστε το κουμπί
•• Οι αγκώνες σας πρέπει να σχηματίζουν περίπου ορθή γωνία.
•• Ρυθμίστε το ύψος του προϊόντος ώστε τα γόνατά σας να είναι λυγισμένα κατά 90 μοίρες ή
περισσότερο, οι φτέρνες να ακουμπούν στο πάτωμα και τα μπράτσα σας να είναι πιο χαμηλά από
το στήθος σας.
, που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της οθόνης, για να την ενεργοποιήσετε.
――Η τάση εισόδου αλλάζει αυτόματα.
20
Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης
――Μπορείτε να ορίσετε την καλύτερη τιμή ανάλυσης και συχνότητας γι' αυτό το προϊόν, εκτελώντας
εγκατάσταση των αντίστοιχων προγραμμάτων οδήγησης.
――Για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του προγράμματος οδήγησης του προϊόντος,
πραγματοποιήστε τη λήψη του από τη διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung Electronics στη διεύθυνση
http://www.samsung.com.
Ρύθμιση βέλτιστης ανάλυσης
Όταν ενεργοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά μετά την αγορά, θα εμφανιστεί ένα ενημερωτικό
μήνυμα σχετικά με τη ρύθμιση της βέλτιστης ανάλυσης.
Επιλέξτε μια γλώσσα στη συσκευή και αλλάξτε την ανάλυση στον υπολογιστή σας στη βέλτιστη
ρύθμιση.
――Εάν δεν επιλεγεί η βέλτιστη ανάλυση, το μήνυμα θα εμφανιστεί έως τρεις φορές για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα, ακόμα και εάν το προϊόν απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί ξανά.
――Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη βέλτιστη ανάλυση στον Πίνακα Ελέγχου του υπολογιστή σας.
21
Κεφάλαιο 04
Ρύθμιση της οθόνης
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις οθόνης, όπως τη φωτεινότητα.
Παρέχεται λεπτομερής περιγραφή για κάθε λειτουργία. Ανατρέξτε στο προϊόν σας για λεπτομέρειες.
Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος. Ανατρέξτε στις οδηγίες του συγκεκριμένου προϊόντος.
Brightness
Contrast
Ρυθμίζει τη γενικότερη φωτεινότητα της εικόνας. (Εύρος: 0~100)
Ρυθμίστε την αντίθεση μεταξύ των αντικειμένων και του φόντου. (Εύρος: 0~100)
Μια υψηλότερη τιμή θα δώσει φωτεινότερη όψη στην εικόνα.
Η υψηλότερη τιμή θα αυξήσει την αντίθεση, έτσι ώστε το αντικείμενο να εμφανίζεται πιο ευκρινές.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση SAMSUNG Bright έχει οριστεί σε λειτουργία Dynamic
――Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν το SAMSUNG Bright βρίσκεται σε λειτουργία Cinema ή Dynamic
Contrast.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eco Saving Plus.
Contrast.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode.
MAGIC
MAGIC
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Eye Saver Mode
Off
Game Mode
Off
SAMSUNG
Custom
SAMSUNG
Off
MAGIC Bright
MAGIC Angle
Adjust the
brightness level.
Values closer
to 100 mean a
brighter screen.
Sharpness
Κάνει το περίγραμμα των αντικειμένων πιο φωτεινό ή πιο θολό. (Εύρος: 0~100)
Μια υψηλότερη τιμή θα κάνει το περίγραμμα των αντικειμένων ευκρινέστερο.
――Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν το SAMSUNG Bright βρίσκεται σε λειτουργία Cinema ή Dynamic
MAGIC
Contrast.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση SAMSUNG Upscale έχει οριστεί σε λειτουργία Mode1 ή
MAGIC
Mode2.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode.
――Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
22
Eye Saver Mode
SAMSUNG MAGIC Bright
Ρυθμίστε την εικόνα στη βέλτιστη ποιότητα ώστε να ξεκουράζει τα μάτια.
Αυτό το μενού παρέχει βέλτιστη ποιότητα εικόνας, κατάλληλη για το περιβάλλον όπου
χρησιμοποιείται το προϊόν.
Το TÜV Rheinland “Low Blue Light Content” είναι μια πιστοποίηση για προϊόντα που πληρούν τις
προϋποθέσεις για χαμηλότερα επίπεδα μπλε φωτισμού. Όταν η επιλογή Eye Saver Mode έχει οριστεί
σε 'On', το μπλε φως σε μήκος κύματος περίπου 400 nm θα μειωθεί και θα εκπέμπει τη βέλτιστη
ποιότητα εικόνας που απαιτείται για πιο ξεκούραστη θέαση. Συγχρόνως, το επίπεδο μπλε φωτός
είναι χαμηλότερο από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, και έχει ελεγχθεί κατά TÜV Rheinland και
πιστοποιηθεί καθώς πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου TÜV Rheinland “Low Blue Light Content”.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eco Saving Plus.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα ώστε να ταιριάζει στις προτιμήσεις σας.
Στη λειτουργία PC
Game Mode
•• Custom: Προσαρμόστε την αντίθεση και τη φωτεινότητα ανάλογα με τις ανάγκες.
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις της οθόνης του προϊόντος για λειτουργία παιχνιδιού.
•• Cinema: Εξασφαλίστε φωτεινότητα και ευκρίνεια τηλεόρασης κατάλληλη για παρακολούθηση
βίντεο και περιεχομένου DVD.
Χρησιμοποιήστε αυτή τη δυνατότητα κατά την αναπαραγωγή παιχνιδιών σε υπολογιστή ή κατά τη
σύνδεση μιας κονσόλας παιχνιδιών όπως PlayStation™ ή Xbox™.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
――Όταν η οθόνη απενεργοποιείται, εισέρχεται στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή αλλάζει την πηγή
εισόδου, η ρύθμιση Game Mode αλλάζει σε Off ακόμα και αν έχει οριστεί σε On.
――Εάν θέλετε να διατηρείτε την επιλογή Game Mode συνεχώς ενεργοποιημένη, επιλέξτε Always On.
•• Standard: Εξασφαλίστε ποιότητα εικόνας κατάλληλη για επεξεργασία εγγράφων ή χρήση του
Internet.
•• Dynamic Contrast: Εξασφαλίστε εξισορροπημένη φωτεινότητα μέσω αυτόματης ρύθμισης της
αντίθεσης.
Στη λειτουργία AV
Όταν η εξωτερική πηγή εισόδου είναι συνδεδεμένη μέσω HDMI και το PC/AV Mode έχει ρυθμιστεί σε
SAMSUNG
Bright έχει τέσσερις αυτόματες ρυθμίσεις εικόνας (Dynamic, Standard, Movie και Custom)
AV, το MAGIC
που έχουν προκαθοριστεί από το εργοστάσιο. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια από τις ρυθμίσεις
Dynamic, Standard, Movie ή Custom. Μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση Custom, η οποία επαναφέρει
αυτόματα τις προσωπικές σας ρυθμίσεις για την εικόνα.
•• Dynamic: Επιλέξτε αυτον τον τρόπο λειτουργίας για να προβάλλετε ευκρινέστερη εικόνα σε σχέση
με τον τρόπο λειτουργίας Standard.
•• Standard: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν ο περιβάλλων φωτισμός είναι έντονος. Ο
παραπάνω τρόπος λειτουργίας παρέχει επίσης ευκρινέστερη εικόνα.
•• Movie: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν ο περιβάλλων φωτισμός είναι ασθενής. Η
επιλογή του παραπάνω τρόπου λειτουργίας εξασφαλίζει μείωση της κατανάλωσης, αλλά και
μείωση της κόπωσης των ματιών.
•• Custom: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν θέλετε να ρυθμίσετε την εικόνα ανάλογα με
τις προτιμήσεις σας.
23
SAMSUNG MAGIC Angle
SAMSUNG MAGIC Upscale
SAMSUNG
Το MAGIC
Angle σάς επιτρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις ώστε να επιτύχετε τη βέλτιστη ποιότητα
εικόνας σε σχέση με την τρέχουσα γωνία προβολής.
SAMSUNG
Η λειτουργία MAGIC
Upscale μπορεί να βελτιώσει τα επίπεδα των λεπτομερειών εικόνας και τη
ζωηρότητα της εικόνας.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση SAMSUNG Bright έχει οριστεί σε λειτουργία Cinema ή
Αυτή η λειτουργία έχει πιο αισθητά αποτελέσματα σε εικόνες χαμηλής ανάλυσης.
Dynamic Contrast.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode ή Eye Saver Mode.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση SAMSUNG Bright έχει οριστεί σε λειτουργία Cinema ή
MAGIC
MAGIC
Dynamic Contrast.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη γωνία ώστε να ταιριάζει στις προτιμήσεις σας.
•• Off / Mode1 / Mode2
――Σε σύγκριση με τη ρύθμιση Mode1, η ρύθμιση Mode2 έχει πιο αισθητά αποτελέσματα.
4
1
2
1
5
5
Image Size
3
Αλλαγή του μεγέθους οθόνης.
Στη λειτουργία PC
•• Off 1 : Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για προβολή όταν είστε καθισμένοι ακριβώς μπροστά
στην οθόνη.
•• Auto: Εμφανίστε την εικόνα σύμφωνα με τις αναλογίες εικόνας της πηγής εισόδου.
•• Lean Back Mode 1 2 : Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για προβολή από θέση ελαφρώς
χαμηλότερη από το ύψος της οθόνης.
•• Wide: Εμφανίστε την εικόνα σε πλήρη οθόνη ανεξάρτητα από τις αναλογίες εικόνας της πηγής
εισόδου.
•• Lean Back Mode 2 3 : Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για προβολή από θέση χαμηλότερη από
αυτήν που προβλέπεται για τη λειτουργία Lean Back Mode 1.
Στη λειτουργία AV
•• 4:3: Εμφανίστε την εικόνα με αναλογίες εικόνας 4:3. Κατάλληλη για βίντεο και τυπικές μεταδόσεις.
•• Standing Mode 4 : Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για προβολή από θέση υψηλότερη από το
ύψος της οθόνης.
•• Side Mode
5
•• 16:9: Εμφανίστε την εικόνα με αναλογίες εικόνας 16:9.
: Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για προβολή από πλάγια θέση.
•• Group View: Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για προβολή από πολλούς θεατές από τις θέσεις
, 4 και 5 .
•• Screen Fit: Εμφανίστε την εικόνα με τις αρχικές αναλογίες εικόνας χωρίς περικοπή.
1
•• Custom: Εάν επιλεγεί η λειτουργία Custom, θα εφαρμοστεί από προεπιλογή η ρύθμιση Lean Back
Mode 1.
――Η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται ανάλογα με τις θύρες που παρέχονται με το προϊόν.
――Η αλλαγή του μεγέθους οθόνης είναι δυνατή όταν καλύπτονται οι παρακάτω όροι.
――Έχει συνδεθεί συσκευή ψηφιακής εξόδου με χρήση του καλωδίου HDMI.
――Το σήμα εισόδου είναι 480p, 576p, 720p ή 1080p και η οθόνη εμφανίζεται κανονικά (δεν υποστηρίζουν
όλα τα μοντέλα όλες τις επιλογές σήματος.).
――Αυτή η ρύθμιση μπορεί να επιλεγεί μόνο αν η εξωτερική είσοδος έχει συνδεθεί μέσω HDMI και το PC/AV
Mode έχει ρυθμιστεί σε AV.
24
HDMI Black Level
H-Position & V-Position
Αν μια συσκευή αναπαραγωγής DVD ή ένας αποκωδικοποιητής συνδεθεί στο προϊόν μέσω HDMI,
ενδέχεται να μειωθεί η ποιότητα της εικόνας (μείωση αντίθεσης/χρωμάτων, επίπεδο μαύρου κλπ.),
ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή πηγής. Σε μια τέτοια περίπτωση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η
ρύθμιση HDMI Black Level για να προσαρμοστεί η ποιότητα της εικόνας.
H-Position: Μετακινήστε την οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
Εάν είναι αυτή η περίπτωση, διορθώστε την περιορισμένη ποιότητα εικόνας με τη χρήση του HDMI
Black Level.
――Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία HDMI.
V-Position: Μετακινήστε την οθόνη προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
――Διατίθεται μόνο στη λειτουργία Analog.
――Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο όταν η επιλογή Image Size έχει οριστεί σε Screen Fit στη λειτουργία
AV.
Εάν το σήμα εισόδου είναι 480P, 576P, 720P ή 1080P σε λειτουργία AV και η οθόνη εμφανίζεται κανονικά,
επιλέξτε Screen Fit για να ρυθμίσετε την οριζόντια θέση σε 0-6 επίπεδα.
•• Normal: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν δεν υπάρχει μείωση του λόγου αντίθεσης.
•• Low: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας για να ελαττώσετε το επίπεδο μαύρου και να αυξήσετε
το επίπεδο λευκού όταν υπάρχει μείωση του λόγου αντίθεσης.
――Η λειτουργία HDMI Black Level ενδέχεται να μην είναι συμβατή με ορισμένες συσκευές πηγής.
Coarse
Ρυθμίστε τη συχνότητα της οθόνης.
Response Time
Επιταχύνετε το ρυθμό απόκρισης της οθόνης ώστε να φαίνονται πιο ζωντανά και φυσικά τα βίντεο.
――Όταν δεν βλέπετε ταινία, είναι προτιμότερο να ορίζετε τη ρύθμιση Response Time σε Standard ή Faster.
――Διατίθεται μόνο στη λειτουργία Analog.
Fine
Πραγματοποιήστε λεπτομερή ρύθμιση της οθόνης για εξασφάλιση ζωντανής εικόνας.
――Διατίθεται μόνο στη λειτουργία Analog.
25
Κεφάλαιο 05
Διαμόρφωση της απόχρωσης
Παρέχεται λεπτομερής περιγραφή για κάθε λειτουργία. Ανατρέξτε στο προϊόν σας για λεπτομέρειες.
Ρυθμίστε την απόχρωση της οθόνης. Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση MAGICBright έχει οριστεί σε λειτουργία Cinema ή Dynamic Contrast. Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το
Game Mode ή Eye Saver Mode.
SAMSUNG
Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος. Ανατρέξτε στις
οδηγίες του συγκεκριμένου προϊόντος.
Green
Ρυθμίστε την τιμή του πράσινου χρώματος στην εικόνα. (Εύρος: 0~100)
Red
Μια υψηλότερη τιμή θα αυξήσει την ένταση του χρώματος.
Ρυθμίστε την τιμή του κόκκινου χρώματος στην εικόνα. (Εύρος: 0~100)
Blue
Μια υψηλότερη τιμή θα αυξήσει την ένταση του χρώματος.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
50
Color Tone
Gamma
Adjust the red
saturation level.
Values closer to
100 mean greater
intensity for the
color.
Ρυθμίστε την τιμή του μπλε χρώματος στην εικόνα. (Εύρος: 0~100)
Μια υψηλότερη τιμή θα αυξήσει την ένταση του χρώματος.
Normal
Mode1
――Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
26
Color Tone
Ρυθμίζει το γενικό χρωματικό τόνο της εικόνας.
•• Cool 2: Ορίστε τη θερμοκρασία χρωμάτων να είναι ψυχρότερη από τη ρύθμιση Cool 1.
•• Cool 1: Ορίστε τη θερμοκρασία χρωμάτων ώστε να είναι ψυχρότερη από τη ρύθμιση Normal.
•• Normal: Επιλέξτε τον τυπικό τόνο χρωμάτων.
•• Warm 1: Ορίστε τη θερμοκρασία χρωμάτων να είναι θερμότερη από τη ρύθμιση Normal.
•• Warm 2: Ορίστε η θερμοκρασία χρωμάτων να είναι θερμότερη από τη ρύθμιση Warm 1.
•• Custom: Προσαρμόστε τον τόνο χρωμάτων.
――Όταν η εξωτερική πηγή εισόδου είναι συνδεδεμένη μέσω HDMI και το PC/AV Mode έχει ρυθμιστεί σε AV,
το Color Tone έχει τέσσερις ρυθμίσεις θερμοκρασίας χρώματος (Cool, Normal, Warm και Custom).
Gamma
Προσαρμογή της φωτεινότητας μέσου εύρους (Γάμμα) για την εικόνα.
•• Mode1 / Mode2 / Mode3
27
Κεφάλαιο 06
Αλλαγή του μεγέθους και μετατόπιση της οθόνης
Παρέχεται λεπτομερής περιγραφή για κάθε λειτουργία. Ανατρέξτε στο προϊόν σας για λεπτομέρειες.
Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος. Ανατρέξτε στις οδηγίες του συγκεκριμένου προϊόντος.
Language
Menu H-Position & Menu V-Position
Ορισμός της γλώσσας μενού.
Menu H-Position: Μετακινήστε τη θέση των μενού προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
――Μια αλλαγή στη ρύθμιση της γλώσσας θα εφαρμοστεί μόνον στην προβολή του μενού επί της οθόνης.
Menu V-Position: Μετακινήστε τη θέση των μενού προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
――Δεν θα εφαρμοστεί στις άλλες εφαρμογές του υπολογιστή σας.
MENU SETTINGS
Language
English
Menu H-Position
100
Menu V-Position
2
Display Time
20 sec
Transparency
On
Set the menu
language.
Display Time
Ρυθμίστε το μενού προβολής στην οθόνη (OSD) να εξαφανίζεται αυτόματα εάν το μενού δεν
χρησιμοποιηθεί για ορισμένη χρονική περίοδο.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση Display Time για να ορίσετε το χρόνο μετά την πάροδο του
οποίου θέλετε να εξαφανίζεται το μενού OSD.
Transparency
――Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Ορισμός της διαφάνειας των παραθύρων του μενού.
28
Κεφάλαιο 07
Ρύθμιση και επαναφορά
Παρέχεται λεπτομερής περιγραφή για κάθε λειτουργία. Ανατρέξτε στο προϊόν σας για λεπτομέρειες.
Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος. Ανατρέξτε στις οδηγίες του συγκεκριμένου προϊόντος.
Reset All
Eco Saving Plus
Επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις του προϊόντος στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.
Η λειτουργία Eco Saving Plus μειώνει την κατανάλωση ενέργειας, με τον έλεγχο του ηλεκτρικού
ρεύματος που χρησιμοποιείται από την οθόνη.
SETUP&RESET
Reset All
Eco Saving Plus
Off
Off Timer Plus
Return all the
settings for the
product to the
default factory
settings.
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
Power LED On
Stand-by
――Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν το SAMSUNG Bright βρίσκεται σε λειτουργία Dynamic Contrast.
MAGIC
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode.
•• Off: Απενεργοποίηση της λειτουργίας Eco Saving Plus.
•• Auto: Η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται αυτόματα κατά περίπου 10% σε σχέση με την τρέχουσα
ρύθμιση.
(Κατά πόσο μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τη φωτεινότητα της οθόνης).
•• Low: Η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται κατά 25% σε σχέση με την προεπιλεγμένη ρύθμιση.
•• High: Η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται κατά 50% σε σχέση με την προεπιλεγμένη ρύθμιση.
――Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
29
Off Timer
Key Repeat Time
Off Timer: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Off Timer.
Ελέγξτε το ρυθμό απόκρισης ενός κουμπιού όταν πατιέται.
Turn Off After: Ο χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης μπορεί να ρυθμιστεί σε εύρος 1 έως 23 ωρών. Το
προϊόν θα απενεργοποιείται αυτόματα μετά τον καθορισμένο αριθμό ωρών.
Μπορείτε να επιλέξετε Acceleration, 1 sec ή 2 sec. Εάν επιλέξετε No Repeat, η εντολή αποκρίνεται
μόνο μία φορά όταν πατηθεί το κουμπί.
――Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν η ρύθμιση Off Timer έχει οριστεί σε On.
――Για τα προϊόντα ορισμένων αγορών, η ρύθμιση Off Timer έχει οριστεί να ενεργοποιείται αυτόματα 4
ώρες μετά την ενεργοποίηση του προϊόντος. Αυτό γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς τροφοδοσίας
ρεύματος. Εάν δεν θέλετε να ενεργοποιείται ο χρονοδιακόπτης, μεταβείτε στη ρύθμιση MENU
Source Detection
SETUP&RESET και ορίστε τη ρύθμιση Off Timer σε Off.
Επιλέξτε είτε Auto είτε Manual ως μέθοδο αναγνώρισης του σήματος εισόδου.
PC/AV Mode
Power LED On
Ορίστε το PC/AV Mode σε AV. Το μέγεθος της εικόνας θα αυξηθεί.
Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη κατά την παρακολούθηση μιας ταινίας.
•• Ορίστε σε "PC" όταν συνδεθείτε σε υπολογιστή.
•• Ορίστε σε "AV" όταν συνδεθείτε σε οπτικοακουστική συσκευή.
――Αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζει τον τρόπο λειτουργίας Analog.
――Διατίθεται μόνον για τα μοντέλα με φορμά ευρείας οθόνης, όπως 16:9 ή 16:10.
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της ένδειξης λειτουργίας
LED που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
•• Working: Η ένδειξη λειτουργίας LED είναι ενεργοποιημένη όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
•• Stand-by: Η ένδειξη λειτουργίας LED είναι ενεργοποιημένη όταν η συσκευή είναι
απενεργοποιημένη.
――Εάν η οθόνη (όταν έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία HDMI) βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας εξοικονόμησης
ενέργειας ή προβάλλει το μήνυμα Check Signal Cable, πατήστε το κουμπί MENU για την προβολή των
ενδείξεων οθόνης (OSD). Μπορείτε να επιλέξετε PC ή AV.
30
INFORMATION
Δείτε την τρέχουσα πηγή εισόδου, συχνότητα και ανάλυση.
PICTURE
COLOR
MENU SETTINGS
SETUP&RESET
INFORMATION
INFORMATION
LS********/**
S / N : ***************
Analog
**kHz **Hz **
****x****
Optimal Mode
****x**** **Hz
――Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
31
Κεφάλαιο 08
Εγκατάσταση του λογισμικού
Easy Setting Box
Απαιτήσεις συστήματος
Λειτουργικό σύστημα
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Τουλάχιστον 32 MB μνήμης
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Τουλάχιστον 60 MB ελεύθερου χώρου στο σκληρό
δίσκο
•• Windows 7 32Bit/64Bit
Το Easy Setting Box επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιήσουν την οθόνη χωρισμένη σε πολλαπλά
τμήματα.
Για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Easy Setting Box, πραγματοποιήστε τη λήψη του
από τη διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung Electronics στη διεύθυνση
http://www.samsung.com.
Υλικό
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Το λογισμικό ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά αν δεν κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την
εγκατάσταση.
――Το εικονίδιο Easy Setting Box ενδέχεται να μην εμφανίζεται, ανάλογα με το σύστημα υπολογιστή και τις
προδιαγραφές του προϊόντος.
――Αν το εικονίδιο συντόμευσης δεν εμφανίζεται, πατήστε το πλήκτρο F5.
Περιορισμοί και προβλήματα εγκατάστασης
Η εγκατάσταση του Easy Setting Box ενδέχεται να επηρεαστεί από την κάρτα γραφικών, τη μητρική
πλακέτα και το περιβάλλον δικτύου.
32
Κεφάλαιο 09
Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων
Απαιτήσεις πριν από την επικοινωνία με το
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung
――Προτού καλέσετε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Samsung, δοκιμάστε το προϊόν σας ως εξής. Εάν
το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Samsung.
Δοκιμή του προϊόντος
Ελέγξτε εάν το προϊόν σας λειτουργεί κανονικά, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία δοκιμής του
προϊόντος.
Εάν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη και η ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει παρόλο που το προϊόν
είναι σωστά συνδεδεμένο σε υπολογιστή, εκτελέστε έναν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο.
1 Απενεργοποιήστε τόσο τον υπολογιστή όσο και το προϊόν.
2 Αποσυνδέστε το καλώδιο από το προϊόν.
3 Ενεργοποίηση της συσκευής.
4 Εάν εμφανιστεί το μήνυμα Check Signal Cable, το προϊόν λειτουργεί κανονικά.
――Εάν η οθόνη παραμένει κενή, ελέγξτε το σύστημα του υπολογιστή, το χειριστήριο του βίντεο και το
Ελέγξτε τα παρακάτω.
Εγκατάσταση (λειτουργία υπολογιστή)
Η οθόνη εξακολουθεί να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται.
Ελέγξτε ότι το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο ανάμεσα στο προϊόν και τον υπολογιστή και ότι οι
σύνδεσμοι είναι καλά στη θέση τους.
Όταν συνδέεται ένα καλώδιο HDMI ή HDMI-DVI στο προϊόν και τον υπολογιστή, εμφανίζονται κενά
και στις τέσσερις πλευρές της οθόνης.
Τα κενά που εμφανίζονται στην οθόνη δεν οφείλονται στο προϊόν.
Τα κενά σημεία στην οθόνη προκαλούνται από τον υπολογιστή ή την κάρτα γραφικών. Για να
επιλύσετε το πρόβλημα, προσαρμόστε το μέγεθος οθόνης στις ρυθμίσεις HDMI ή DVI για την κάρτα
γραφικών.
Αν στο μενού ρυθμίσεων της κάρτας γραφικών δεν υπάρχει καμία επιλογή για την προσαρμογή
του μεγέθους οθόνης, ενημερώστε το πρόγραμμα οδήγησης της κάρτας γραφικών στην τελευταία
έκδοση.
(Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής των ρυθμίσεων οθόνης,
επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της κάρτας γραφικών ή του υπολογιστή).
καλώδιο.
Έλεγχος της ανάλυσης και της συχνότητας
Οθόνη
Όταν μια λειτουργία υπερβαίνει την υποστηριζόμενη ανάλυση (δείτε Πίνακας τυπικών λειτουργιών
σήματος), θα εμφανιστεί το μήνυμα Not Optimum Mode για σύντομο διάστημα.
Η ενδεικτική λυχνία LED τροφοδοσίας είναι σβηστή. Η οθόνη δεν θα ενεργοποιηθεί.
――Η εμφανιζόμενη ανάλυση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του συστήματος του
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο.
υπολογιστή και τα καλώδια.
33
Εμφανίζεται το μήνυμα Check Signal Cable.
Ελέγξτε ότι το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο στο προϊόν.
Δεν προβάλλεται εικόνα στην οθόνη και η ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας αναβοσβήνει κάθε 0,5
έως 1 δευτερόλεπτο.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που έχει συνδεθεί στο προϊόν είναι ενεργοποιημένη.
Το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
Εμφανίζεται το μήνυμα Not Optimum Mode.
Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου ή μετακινήστε το ποντίκι για επιστροφή στην
προηγούμενη οθόνη.
Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν το σήμα από την κάρτα γραφικών υπερβαίνει τη μέγιστη ανάλυση
ή συχνότητα που υποστηρίζει το προϊόν.
Αλλάξτε τη μέγιστη ανάλυση και συχνότητα ώστε να αντιστοιχεί στην απόδοση του προϊόντος,
ανατρέχοντας στον Πίνακα τυπικών λειτουργιών σήματος (Σελ.37).
Οι εικόνες στην οθόνη φαίνονται παραμορφωμένες.
Ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίου με το προϊόν.
Το κείμενο είναι θολό.
Αν χρησιμοποιείτε λειτουργικό σύστημα Windows (όπως Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Γραμματοσειρές
Προσαρμογή
ή Windows 10): Μεταβείτε στα στοιχεία Πίνακας Ελέγχου
κειμένου ClearType και αλλάξτε τη ρύθμιση σε Ενεργοποίηση ClearType.
Η αναπαραγωγή του βίντεο δεν είναι σταθερή.
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Coarse και Fine.
Η αναπαραγωγή μεγάλων αρχείων βίντεο υψηλής ανάλυσης ενδέχεται να μην είναι σταθερή. Αυτό
μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η συσκευή αναπαραγωγής βίντεο δεν έχει βελτιστοποιηθεί για
πόρους του υπολογιστή.
Αφαιρέστε τυχόν εξαρτήματα (καλώδιο προέκτασης βίντεο κ.λπ.) και προσπαθήστε και πάλι.
Δοκιμάστε την αναπαραγωγή του αρχείου σε άλλη συσκευή αναπαραγωγής βίντεο.
Η οθόνη δεν είναι καθαρή. Η οθόνη είναι θολή.
Ρυθμίστε την ανάλυση και τη συχνότητα στο συνιστώμενο επίπεδο.
Η οθόνη εμφανίζεται ασταθής και τρεμίζει. Παραμένουν σκιές ή είδωλα στην οθόνη.
Ελέγξτε ότι η ανάλυση και η συχνότητα του υπολογιστή έχουν ρυθμιστεί εντός του εύρους τιμών
ανάλυσης και συχνότητας που είναι συμβατές με το προϊόν. Στη συνέχεια, εάν απαιτείται, αλλάξτε
τις ρυθμίσεις, ανατρέχοντας στον Πίνακα τυπικών λειτουργιών σήματος (Σελ.37) σε αυτό το
εγχειρίδιο και στο μενού INFORMATION στο προϊόν.
Η οθόνη είναι υπερβολικά φωτεινή. Η οθόνη είναι υπερβολικά σκοτεινή.
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Brightness και Contrast.
Τα χρώματα δεν εμφανίζονται σωστά στην οθόνη.
Συσκευή πηγής
Ακούγεται ένας ήχος "μπιπ" όταν εκκινείται ο υπολογιστής μου.
Εάν ακουστεί ένας ήχος "μπιπ" κατά την εκκίνηση του υπολογιστή, φροντίστε να γίνει σέρβις στον
υπολογιστή σας.
――Οι ενδεικτικές λυχνίες LED στο πλαίσιο του προϊόντος είναι ορατές ανάλογα με τη γωνία προβολής του
χρήστη. Η λυχνία δεν είναι επιβλαβής για τους ανθρώπους και δεν επηρεάζει τις δυνατότητες και την
απόδοση του προϊόντος. Η χρήση του προϊόντος είναι ασφαλής.
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις COLOR.
Τα χρώματα στην οθόνη έχουν σκιά και είναι παραμορφωμένα.
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις COLOR.
Το λευκό δεν φαίνεται πραγματικά λευκό.
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις COLOR.
34
Ερωτήσεις & απαντήσεις
――Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή ή της κάρτας γραφικών για περισσότερες οδηγίες σχετικά με την προσαρμογή.
Πώς μπορώ να αλλάξω τη συχνότητα;
Ορίστε τη συχνότητα στην κάρτα γραφικών σας.
•• Windows XP: Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου
Εμφάνιση και Θέματα
•• Windows ME/2000: Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου
Οθόνη
Οθόνη
Ρυθμίσεις
Εμφάνιση και Εξατομίκευση
•• Windows 8 (Windows 8.1): Επιλέξτε Ρυθμίσεις
Πίνακας Ελέγχου
ανανέωσης οθόνης της ρύθμισης Ρυθμίσεις οθόνης.
•• Windows 10: Επιλέξτε Ρυθμίσεις
στις Ρυθμίσεις οθόνης.
Σύστημα
Οθόνη
Για προχωρημένους
Για προχωρημένους
•• Windows Vista: Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου
Εμφάνιση και Εξατομίκευση
ανανέωσης οθόνης στην περιοχή Ρυθμίσεις οθόνης.
•• Windows 7: Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου
ρύθμισης Ρυθμίσεις οθόνης.
Ρυθμίσεις
Εξατομίκευση
Οθόνη
Οθόνη και προσαρμόστε τη ρύθμιση Ρυθμός ανανέωσης της ρύθμισης Ρυθμίσεις οθόνης.
Οθόνη και αλλάξτε τη ρύθμιση Ρυθμός ανανέωσης οθόνης στην περιοχή Ρυθμίσεις οθόνης.
Ρυθμίσεις εμφάνισης
Ανάλυση οθόνης
Ρυθμίσεις για προχωρημένους
Εμφάνιση και Εξατομίκευση
Ρυθμίσεις οθόνης για προχωρημένους
Παράμετροι για προχωρημένους χρήστες
Οθόνη
Ανάλυση οθόνης
Οθόνη και αλλάξτε τη ρύθμιση Ρυθμός
Οθόνη και αλλάξτε τη ρύθμιση Ρυθμός ανανέωσης οθόνης της
Ρυθμίσεις για προχωρημένους
Ιδιότητες προσαρμογέα οθόνης
Οθόνη και αλλάξτε τη ρύθμιση Ρυθμός
Οθόνη και ρυθμίστε τη Συχνότητα ανανέωσης οθόνης που θα βρείτε
Πώς μπορώ να αλλάξω την ανάλυση;
•• Windows XP: Μεταβείτε στο Πίνακας ελέγχου
Εμφάνιση και θέματα
•• Windows ME/2000: Μεταβείτε στο Πίνακας ελέγχου
•• Windows Vista: Μεταβείτε στο Πίνακας ελέγχου
•• Windows 7: Μεταβείτε στο Πίνακας ελέγχου
Σύστημα
Οθόνη
Ρυθμίσεις και προσαρμόστε την ανάλυση.
Ρυθμίσεις, και αλλάξτε την ανάλυση.
Εμφάνιση και προσωπικές ρυθμίσεις
Εμφάνιση και προσωπικές ρυθμίσεις
•• Windows 8 (Windows 8.1): Μεταβείτε στο Ρυθμίσεις
•• Windows 10: Επιλέξτε Ρυθμίσεις
Οθόνη
Οθόνη
Πίνακας ελέγχου
Προσωπική ρύθμιση
Οθόνη
Ρυθμίσεις οθόνης και προσαρμόστε την ανάλυση.
Ρύθμιση ανάλυσης και προσαρμόστε την ανάλυση.
Εμφάνιση και προσωπικές ρυθμίσεις
Οθόνη
Ρύθμιση ανάλυσης και προσαρμόστε την ανάλυση.
Ρυθμίσεις οθόνης για προχωρημένους και ρυθμίστε την ανάλυση.
Πώς μπορώ να ρυθμίσω τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας;
•• Windows XP: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις Πίνακας ελέγχου
BIOS SETUP στον υπολογιστή.
Εμφάνιση και θέματα
•• Windows ME/2000: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις Πίνακας ελέγχου
υπολογιστή.
•• Windows Vista: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις Πίνακας ελέγχου
παροχής ενέργειας ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
•• Windows 7: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις Πίνακας ελέγχου
ενέργειας ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας επιλέγοντας Ρυθμίσεις
Επιλογές παροχής ενέργειας ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
•• Windows 10: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας επιλέγοντας Ρυθμίσεις
λειτουργίας ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
Οθόνη
Οθόνη
Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης
Εμφάνιση και Εξατομίκευση
Εμφάνιση και Εξατομίκευση
Πίνακας Ελέγχου
Εξατομίκευση
Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης
Επιλογές παροχής ενέργειας ή BIOS SETUP στον
Εξατομίκευση
Εξατομίκευση
Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης
Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης
Εμφάνιση και Εξατομίκευση
Οθόνη κλειδώματος
Επιλογές παροχής ενέργειας ή
Εξατομίκευση
Ρυθμίσεις χρονικού ορίου οθόνης
Επιλογές
Επιλογές παροχής
Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης
Παροχή ενέργειας και αναστολή
35
Κεφάλαιο 10
Προδιαγραφές
Γενικά
Όνομα μοντέλου
S27E330H
Μέγεθος
Κατηγορία 27 ιντσών (27 ίντσες / 68 cm)
Επιφάνεια προβολής
597,6 mm (Οριζόντια) x 336,15 mm (Κατακόρυφα)
Βήμα εικονοστοιχείων
0,3114 mm (Οριζόντια) x 0,3114 mm (Κατακόρυφα)
Μέγιστο ρολόι πίξελ
148,5 MHz (αναλογικό, HDMI)
Τροφοδοσία ρεύματος
AC 100 - 240 V – (+/- 10%), 50/60 Hz ± 3 Hz
Ανατρέξτε στην ετικέτα που υπάρχει στο πίσω μέρος του προϊόντος καθώς η τυπική τιμή τάσης μπορεί να ποικίλλει στις διάφορες χώρες.
Βύσματα σήματος
D-SUB, HDMI
Περιβαλλοντικές συνθήκες
Λειτουργία
Θερμοκρασία: 10 C – 40 C (50 F – 104 F) / Υγρασία: 10% έως 80%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
Αποθήκευση
Θερμοκρασία: -20 C – 45 C (-4 F – 113 F) / Υγρασία: 5% έως 95%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
――Plug-and-Play
Η οθόνη αυτή μπορεί να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε σύστημα που είναι συμβατό με τη λειτουργία Plug-and-Play. Η αμφίδρομη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της οθόνης και του συστήματος του
υπολογιστή βελτιώνει τις ρυθμίσεις της οθόνης. Η εγκατάσταση της οθόνης γίνεται αυτόματα. Ωστόσο, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εγκατάστασης εάν είναι επιθυμητό.
――Κουκκίδες οθόνης (Pixel)
Λόγω της φύσης της κατασκευής αυτού του προϊόντος, περίπου 1 pixel ανά εκατομμύριο (1ppm) ενδέχεται να είναι φωτεινότερα ή σκουρότερα στην οθόνη LCD. Αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση του προϊόντος.
――Οι παραπάνω προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
――Αυτή η συσκευή είναι μια ψηφιακή συσκευή τάξης B
――Για λεπτομερείς προδιαγραφές της συσκευής, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Samsung Electronics.
36
Πίνακας τυπικών λειτουργιών σήματος
Όνομα μοντέλου
Συγχρονισμός
Ανάλυση
S27E330H
Οριζόντια συχνότητα
30 – 81 kHz
Κατακόρυφη συχνότητα
56 – 75 Hz
Βέλτιστη ανάλυση
1920 x 1080 στα 60 Hz
Μέγιστη ανάλυση
1920 x 1080 στα 60 Hz
Εάν ο υπολογιστής σας εκπέμπει σήμα που ανήκει στις ακόλουθες τυπικές λειτουργίες σήματος, η οθόνη θα προσαρμοστεί αυτόματα. Εάν το σήμα που μεταδίδεται από τον υπολογιστή δεν ανήκει στις τυπικές
λειτουργίες σήματος, η οθόνη ενδέχεται να είναι κενή και η λυχνία LED λειτουργίας να είναι αναμμένη. Σε αυτή την περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, ανατρέχοντας στο
εγχειρίδιο χρήσης της κάρτας γραφικών.
Ανάλυση
Οριζόντια συχνότητα (kHz)
Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)
Ρολόι εικονοστοιχείων (MHz)
Πολικότητα συγχρονισμού (Οριζ./Κατακ.)
IBM, 720 x 400
31,469
MAC, 640 x 480
35,000
70,087
28,322
-/+
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
37
Ανάλυση
Οριζόντια συχνότητα (kHz)
Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)
Ρολόι εικονοστοιχείων (MHz)
Πολικότητα συγχρονισμού (Οριζ./Κατακ.)
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
――Οριζόντια συχνότητα
Το χρόνος που απαιτείται για τη σάρωση μιας μεμονωμένης γραμμής από την αριστερή έως τη δεξιά πλευρά της οθόνης ονομάζεται οριζόντιος κύκλος. Η αντίστροφη τιμή του oριζόντιου κύκλου ονομάζεται oριζόντια
συχνότητα. Η οριζόντια συχνότητα μετράται σε kHz.
――Κατακόρυφη συχνότητα
Η επανάληψη της ίδιας εικόνας δεκάδες φορές ανά δευτερόλεπτο σας επιτρέπει να βλέπετε ρεαλιστικές εικόνες. Η συχνότητα επανάληψης ονομάζεται "κάθετη συχνότητα" ή "ρυθμός ανανέωσης" και εκφράζεται σε Hz.
――Αυτό το προϊόν μπορεί να ρυθμιστεί μόνον σε μία τιμή ανάλυσης για κάθε μέγεθος οθόνης, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη ποιότητα εικόνας, λόγω της φύσης της οθόνης. Η χρήση τιμής ανάλυσης διαφορετικής από
την καθορισμένη ενδέχεται να μειώσει την ποιότητα της εικόνας. Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, σας συνιστούμε να επιλέξετε τη βέλτιστη ανάλυση που ορίζεται για το προϊόν σας.
――Ελέγξτε τη συχνότητα όταν αντικαθιστάτε οθόνη CDT (συνδεδεμένη σε υπολογιστή) με οθόνη LCD. Εάν η οθόνη LCD δεν υποστηρίζει 85 Hz, αλλάξτε την κατακόρυφη συχνότητα στα 60 Hz χρησιμοποιώντας την οθόνη CDT,
προτού την αντικαταστήσετε με την οθόνη LCD.
38
Κεφάλαιο 11
Παράρτημα
Ευθύνη σχετικά με την υπηρεσία πληρωμών
(Κόστος που βαραίνει τον πελάτη)
――Στις περιπτώσεις όπου ζητάτε την παροχή υπηρεσιών, ενδέχεται να χρεώνεστε για την επίσκεψη του
τεχνικού εξυπηρέτησης εάν συμβαίνει ένα από τα παρακάτω.
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί στο προϊόν κάποια
ζημιά από λάθος του πελάτη
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί ζημιά από κακό χειρισμό ή λανθασμένη επισκευή από την πλευρά
του πελάτη.
Εάν έχει προκληθεί ζημιά στο προϊόν από ένα από τα παρακάτω
•• Πρόσκρουση ή πτώση.
Περιπτώσεις όπου δεν πρόκειται για ελάττωμα του
προϊόντος
Περιπτώσεις όπου πρόκειται για καθαρισμό, προσαρμογή, επεξήγηση, εκ νέου εγκατάσταση κ.λπ.
•• Χρήση αναλωσίμων ή προϊόντος που έχει αγοραστεί ανεξάρτητα και δεν έχει καθοριστεί από τη
Samsung.
•• Επισκευή από κάποιο άτομο εκτός από μηχανικό εξωτερικής ανάθεσης ή συνεργάτη της Samsung
Electronics Co., Ltd.
•• Εάν ο τεχνικός εξυπηρέτησης δώσει οδηγίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος ή απλά ρυθμίσει
τις επιλογές χωρίς την αποσυναρμολόγηση του προϊόντος.
•• Αναδιαμόρφωση ή επισκευή του προϊόντος από τον πελάτη.
•• Εάν κάποιο ελάττωμα έχει προκληθεί από εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες (Internet,
κεραία, σήμα ενσύρματης σύνδεσης κ.λπ.)
•• Δεν έχουν ακολουθηθεί οι ενότητες "προσοχής" που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήστη.
•• Εάν κάποιο προϊόν έχει εγκατασταθεί ξανά ή έχουν συνδεθεί πρόσθετες συσκευές έπειτα από την
πρώτη εγκατάσταση του αγορασμένου προϊόντος.
•• Εάν κάποιο προϊόν έχει εγκατασταθεί ξανά για να μεταφερθεί σε κάποιο άλλο σημείο ή σε κάποιο
άλλο χώρο.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης ή σχετικά με τον τρόπο χρήσης ενός
προϊόντος άλλης εταιρείας.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του δικτύου ή σχετικά με το
πρόγραμμα κάποιας άλλης εταιρείας.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει εγκατάσταση και ρύθμιση λογισμικού για το προϊόν.
•• Χρήση του προϊόντος με λανθασμένη τάση ή με μη εγκεκριμένες ηλεκτρικές συνδέσεις.
Άλλα
•• Εάν το προϊόν αποτύχει εξαιτίας φυσικής καταστροφής. (αστραπή, πυρκαϊά, σεισμό, πλημμύρα
κ.λπ.)
•• Εάν όλα τα αναλώσιμα στοιχεία έχουν εξαντληθεί. (μπαταρία, γραφίτης, λάμπες φθορισμού,
κεφαλή, εξάρτημα δόνησης, λυχνία, φίλτρο, ταινία κ.λπ.)
――Εάν ο πελάτης ζητήσει την παροχή υπηρεσιών χωρίς το προϊόν να παρουσιάζει ελάττωμα, ενδέχεται να
εφαρμοστεί χρέωση. Συνεπώς παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο.
•• Εάν ο τεχνικός εξυπηρέτησης αφαιρέσει/καθαρίσει σκόνη ή ξένες ουσίες από το εσωτερικό του
προϊόντος.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει μια πρόσθετη εγκατάσταση μετά την αγορά ενός προϊόντος μέσω αγοράς
από το σπίτι ή online.
39
Download PDF

advertising