Samsung | EK-GC200 | Samsung EK-GC200 Εγχειρίδιο χρήσης

EK-GC200
Εγχειρίδιο χρήσης
www.samsung.com
Πληροφορίες σχετικά με το
παρόν εγχειρίδιο
• Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας
για να διασφαλίσετε ασφαλή και σωστή χρήση.
• Οι περιγραφές βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής.
• Οι εικόνες και τα στιγμιότυπα οθόνης μπορεί να έχουν διαφορετική εμφάνιση από το πραγματικό
προϊόν.
• Κάποια από τα περιεχόμενα ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή σας ανάλογα με την έκδοση
του λογισμικού, και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για την τελευταία
έκδοση του εγχειριδίου, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung, www.samsung.com.
• Περιεχόμενο (περιεχόμενο υψηλής ποιότητας) που απαιτεί υψηλή χρήση CPU και RAM επηρεάζει τη
συνολική απόδοση της συσκευής αυτής.
• Οι διαθέσιμες λειτουργίες και οι πρόσθετες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή
ή το λογισμικό.
• Οι εφαρμογές και οι λειτουργίες τους μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα, την περιφέρεια
ή τις προδιαγραφές υλικού. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα απόδοσης που
προκαλούνται από εφαρμογές οποιουδήποτε παρόχου διαφορετικού της Samsung.
• Η Samsung δεν αναλαμβάνει ευθύνη για προβλήματα απόδοσης ή ασυμβατότητες που
προκαλούνται από επεξεργασία των ρυθμίσεων του μητρώου ή τροποποίηση του λογισμικού του
λειτουργικού συστήματος. Προσπάθεια προσαρμογής του λειτουργικού συστήματος ενδέχεται να
προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής ή των εφαρμογών σας.
• Λογισμικό, ηχητικές πηγές, ταπετσαρίες, εικόνες και άλλα πολυμέσα που παρέχονται με τη συσκευή
αυτή καλύπτονται με άδεια περιορισμένης χρήσης. Η εξαγωγή και χρήση αυτών των υλικών για
εμπορικούς ή άλλους σκοπούς συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι
χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παράνομη χρήση πολυμέσων.
• Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές που συνοδεύουν τη συσκευή υπόκεινται σε ενημερώσεις και
ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλέον χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν έχετε ερωτήσεις
σχετικά με μια εφαρμογή που παρέχεται με τη συσκευή, επικοινωνήστε με κέντρο επισκευών της
Samsung. Για εφαρμογές που εγκαθίστανται από το χρήστη, επικοινωνήστε με τους παρόχους
υπηρεσιών.
• Η τροποποίηση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής ή η εγκατάσταση λογισμικών από
ανεπίσημες πηγές ενδέχεται να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες της συσκευής και καταστροφή ή
απώλεια δεδομένων. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν παραβίαση της συμφωνίας αδειοδότησης με τη
Samsung και ακυρώνουν την εγγύησή σας.
• Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας μέσα στη χώρα στην οποία την αγοράσατε.
• Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή υπεύθυνα και τηρείτε όλους τους νόμους και κανονισμούς που
αφορούν τη χρήση της.
2
Πληροφορίες σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο
Εικονίδια οδηγιών
Προειδοποίηση: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή
άλλους
Προσοχή: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή άλλον
εξοπλισμό
Σημείωση: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες
Πνευματικά δικαιώματα
Πνευματικά δικαιώματα © 2014 Samsung Electronics
Ο παρών οδηγός προστατεύεται σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Κανένα τμήμα του παρόντος οδηγού δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταφραστεί ή
να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης της φωτοτύπησης,
εγγραφής ή αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς
την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Samsung Electronics.
3
Πληροφορίες σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο
Εμπορικά σήματα
• Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Samsung
Electronics.
®
• Το Bluetooth αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.
• Τα Adobe, το λογότυπο Adobe και το Photoshop αποτελούν είτε εμπορικά σήματα κατατεθέντα ή
εμπορικά σήματα της Adobe Systems Incorporated στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και άλλες χώρες.
®
™
™
™ και το λογότυπο Wi-Fi
• Τα Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
• Το HDMI, το λογότυπο HDMI και ο όρος "High Definition
Multimedia Interface" αποτελούν εμπορικά σήματα ή
εμπορικά σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC.
• Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες
τους.
Μη συμβατές εφαρμογές
Ορισμένες εφαρμογές από το Android Play Store ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή και
ενδέχεται να μην ευθυγραμμίζονται σωστά με τα όρια της οθόνης.
Το PlanetFirst αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Samsung Electronics για αειφόρο ανάπτυξη
και κοινωνική ευθύνη μέσω επιχειρηματικών και διαχειριστικών δραστηριοτήτων που
στοχεύουν στην οικολογία.
4
Πληροφορίες σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο
Πληροφορίες για την υγιεινή και την ασφάλεια
Πάντα συμμορφώνεστε με τις παρακάτω προφυλάξεις και συμβουλές χρήσης για να αποφεύγετε
επικίνδυνες καταστάσεις και να διασφαλίζετε κορυφαία απόδοση της συσκευής σας. Κάποιο μέρος του
περιεχομένου ενδέχεται να μην ισχύει για τη δική σας συσκευή.
Προειδοποίηση: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν
τραυματισμό σε εσάς ή άλλους
Μην αποσυναρμολογείτε ή επιχειρείτε να επισκευάσετε τη συσκευή σας.
• Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή ζημιά στη συσκευή.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε εύφλεκτα ή εκρηκτικά αέρια και υγρά.
• Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη.
Μην εισάγετε εύφλεκτα υλικά στη συσκευή και μην αποθηκεύετε τα υλικά αυτά κοντά στη συσκευή.
• Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Μην χειρίζεστε τη συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
• Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
Αποτρέψτε βλάβη στην όραση των θεμάτων.
• Μην χρησιμοποιείτε το φλας σε κοντινή απόσταση (εγγύτερα από 1 μέτρο) από ανθρώπους ή
ζώα. Αν χρησιμοποιείτε το φλας υπερβολικά κοντά στα μάτια του θέματός σας, αυτό μπορεί να
προκαλέσει προσωρινή ή μόνιμη βλάβη της όρασης.
Μην δαγκώνετε και μην βάζετε στο στόμα τη συσκευή ή την μπαταρία, και κρατάτε τη συσκευή σας
μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια.
• Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή να οδηγήσει σε έκρηξη ή πυρκαγιά.
• Παιδιά ή ζώα μπορούν να πνιγούν εάν καταπιούν μικρά εξαρτήματα.
• Αν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά, βεβαιωθείτε ότι την χρησιμοποιούν με τον κατάλληλο
τρόπο.
Μην εκθέτετε τη συσκευή σε απευθείας ηλιακό φως ή υψηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένη
χρονική περίοδο.
• Η παρατεταμένη έκθεση σε ηλιακό φως ή ακραίες θερμοκρασίες μπορούν να προκαλέσουν μόνιμη
ζημιά στα εσωτερικά εξαρτήματα της συσκευής σας.
5
Πληροφορίες σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο
Αποφεύγετε την κάλυψη της συσκευής ή του φορτιστή με κουβέρτες ή ρούχα.
• Η συσκευή ενδέχεται να υπερθερμανθεί, προκαλώντας ενδεχομένως παραμόρφωση της συσκευής
ή πρόκληση πυρκαγιάς.
Μην χειρίζεστε το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος και μην πλησιάζετε το φορτιστή κατά τη διάρκεια
καταιγίδας.
• Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
Αν υγρό ή ξένα σώματα εισέλθουν στη συσκευή σας, αποσυνδέστε αμέσως όλες τις πηγές ρεύματος,
όπως την μπαταρία ή το φορτιστή, και κατόπιν επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης της
Samsung.
Συμμορφώνεστε με οποιουσδήποτε κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση μιας συσκευής σε
συγκεκριμένη περιοχή.
• Αποφεύγετε την παρεμβολή με άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
• Απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος. Η συσκευή σας μπορεί να
προκαλεί παρεμβολές σε εξοπλισμό του αεροσκάφους. Τηρείτε όλους τους κανονισμούς του
αερομεταφορέα και απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν σας δοθούν οδηγίες από το προσωπικό
του αερομεταφορέα.
• Απενεργοποιήστε τη συσκευή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό. Η συσκευή σας μπορεί να παρεμβληθεί
σε ιατρικό εξοπλισμό σε νοσοκομεία ή εγκαταστάσεις φροντίδας της υγείας. Τηρείτε όλους τους
κανονισμούς, αναρτημένες προειδοποιήσεις και οδηγίες του ιατρικού προσωπικού.
Αποφεύγετε τις παρεμβολές σε βηματοδότες.
• Διατηρείτε την απόσταση ανάμεσα στη συσκευή αυτή και όλους τους βηματοδότες ώστε να
αποφύγετε πιθανές παρεμβολές, κατά τις συστάσεις του κατασκευαστή και των ερευνητικών
ομάδων. Αν έχετε οποιονδήποτε λόγο να υποψιάζεστε ότι η συσκευή σας παρεμβάλλεται σε
βηματοδότη ή άλλη ιατρική συσκευή, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή και επικοινωνήστε με
τον κατασκευαστή του βηματοδότη ή της ιατρικής συσκευής για καθοδήγηση.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ενώ φορτίζεται.
• Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
Χειρίζεστε και απορρίπτετε τη συσκευή και φορτιστή με προσοχή.
• Ποτέ μην απορρίπτετε την μπαταρία ή τη συσκευή σε φωτιά. Ποτέ μην τοποθετείτε την μπαταρία
ή τη συσκευή πάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως φούρνους μικροκυμάτων, μαγειρικές
εστίες ή καλοριφέρ. Η συσκευή ενδέχεται να εκραγεί όταν υπερθερμανθεί. Τηρείτε όλους τους
τοπικούς κανονισμούς όταν απορρίπτετε χρησιμοποιημένη μπαταρία ή συσκευή.
• Ποτέ μην σπάτε και μην τρυπάτε τη συσκευή.
• Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό
βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.
Προστατεύετε τη συσκευή, την μπαταρία και το φορτιστή από ζημιά.
• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχουν υποστεί ζημιά.
6
Πληροφορίες σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο
Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε τη συσκευή σας σε χώρους με υψηλή συγκέντρωση σκόνης
ή αερομεταφερόμενων σωματιδίων.
• Η σκόνη ή τα ξένα υλικά μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργία της συσκευής σας και ενδέχεται
να οδηγήσουν σε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Αποτρέψτε την επαφή της υποδοχής πολλαπλών χρήσεων και του μικρού άκρου του φορτιστή με
αγώγιμα υλικά, όπως υγρά, σκόνη, μεταλλικές σκόνες και τρίμματα μολυβιού.
• Τα αγώγιμα υλικά μπορεί να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα ή διάβρωση των τερματικών με
αποτέλεσμα έκρηξη ή πυρκαγιά.
Μην εισάγετε τη συσκευή ή τα παρεχόμενα αξεσουάρ στα μάτια, τα αυτιά ή το στόμα.
• Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ασφυξία ή σοβαρούς τραυματισμούς.
Μην χειρίζεστε μπαταρία ιόντων λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.
• Για ασφαλή απόρριψη μπαταρίας Li-Ion, επικοινωνήστε το κοντινότερο εξουσιοδοτημένο κέντρο
εξυπηρέτησης.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στην ύπαιθρο κατά τη διάρκεια καταιγίδας.
• Κάτι τέτοιο ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία της συσκευής.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε νοσοκομείο, σε αεροσκάφος ή σε αυτοκινητιστικό εξοπλισμό
στον οποίο η συσκευή μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές μέσω ραδιοσυχνοτήτων.
• Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε ακτίνα 15 εκ. από ένα βηματοδότη, αν είναι
εφικτό, καθώς η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στο βηματοδότη.
• Για ελαχιστοποίηση πιθανών παρεμβολών σε βηματοδότες, χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας μόνο
στο τμήμα του σώματός σας που είναι στο αντίθετο μέρος από το βηματοδότη.
• Αν χρησιμοποιείτε ιατρικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του εξοπλισμού πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ώστε να καθορίσετε εάν ο εξοπλισμός θα επηρεαστεί από τις
ραδιοσυχνότητες που εκπέμπει η συσκευή.
• Σε αεροσκάφος, η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών μπορεί να παρεμβληθεί στα ηλεκτρονικά
όργανα πλοήγησης. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη κατά την απογείωση και
προσγείωση. Μετά την απογείωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε λειτουργία πτήσης
εάν αυτό επιτρέπεται από το προσωπικό του αεροσκάφους.
• Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε νοσοκομεία και τηρείτε όλους τους κανονισμούς, αναρτημένες
προειδοποιήσεις και οδηγίες του ιατρικού προσωπικού. Η συσκευή σας μπορεί να προκαλεί
παρεμβολές σε ιατρικό εξοπλισμό.
• Οι ηλεκτρονικές συσκευές στο αυτοκίνητό σας ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία, εξαιτίας
παρεμβολής ραδιοκυμάτων από τη συσκευή σας. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για
περισσότερες πληροφορίες.
7
Πληροφορίες σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο
Προσοχή: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη
συσκευή σας ή άλλον εξοπλισμό
Αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή σας όταν την αποθηκεύετε για παρατεταμένη χρονική
περίοδο.
• Οι τοποθετημένες μπαταρίες ενδέχεται να παρουσιάσουν διαρροή ή διάβρωση με την πάροδο του
χρόνου και να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά στη συσκευή σας.
Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικές ανταλλακτικές μπαταρίες ιόντων λιθίου που συνιστά ο
κατασκευαστής. Μην επιφέρετε ζημιά και μην θερμαίνετε την μπαταρία.
• Μη αυθεντικές, κατεστραμμένες ή θερμασμένες μπαταρίες ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά ή
προσωπικό τραυματισμό.
Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές, καλώδια και αξεσουάρ που έχουν την έγκριση της
Samsung.
• Η χρήση μπαταριών ή φορτιστών γενικής χρήσης ενδέχεται να επιβραχύνει τη διάρκεια ζωής
της συσκευής σας ή να προκαλέσει δυσλειτουργία της συσκευής. Ενδέχεται επίσης να προκληθεί
πυρκαγιά ή να προκληθεί έκρηξη της μπαταρίας.
• Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά μπαταρία και φορτιστή εγκεκριμένα από τη Samsung, ειδικά
σχεδιασμένα για τη συσκευή σας. Μη συμβατή μπαταρία και φορτιστής μπορούν να προκαλέσουν
σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιά στη συσκευή σας.
• Η Samsung δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια του χρήστη όταν χρησιμοποιούνται
αξεσουάρ ή αναλώσιμα που δεν έχουν εγκριθεί από την Samsung.
Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για το σκοπό που προορίζεται.
• Η κακή χρήση της μπαταρίας ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Μην αγγίζετε το φλας όταν ενεργοποιείται.
• Το φλας είναι υπερβολικά ζεστό όταν ενεργοποιείται και μπορεί να κάψει το δέρμα σας.
Όταν χρησιμοποιείτε το φορτιστή, απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν αποσυνδέσετε το ρεύμα από
το φορτιστή.
• Εάν δεν το κάνετε, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Αποσυνδέετε το φορτιστή από την επιτοίχια πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Εάν δεν το κάνετε, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος, βύσμα ή χαλαρή πρίζα που έχουν υποστεί
ζημιά όταν φορτίζετε μπαταρίες.
• Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
8
Πληροφορίες σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο
Μην αφήνετε το φορτιστή να έρχεται σε επαφή με τα τερματικά +/- στην μπαταρία.
• Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Μην αφήνετε τη συσκευή να πέσει και μην την υποβάλλετε σε ισχυρές κρούσεις.
• Κάτι τέτοιο ενδέχεται να επιφέρει ζημιά στην οθόνη ή εξωτερικά ή εσωτερικά εξαρτήματα.
Ασκείτε προσοχή όταν συνδέετε καλώδια και τοποθετείτε μπαταρίες και κάρτες μνήμης.
• Αν πιέσετε τους συνδέσμους, συνδέσετε λανθασμένα τα καλώδια ή τοποθετήσετε λανθασμένα
μπαταρίες και κάρτες μνήμης, μπορείτε να επιφέρετε ζημιά σε θύρες, συνδέσμους και αξεσουάρ.
Κρατάτε τις κάρτες με μαγνητικές ταινίες μακριά από τη θήκη της συσκευής.
• Οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν ή να
διαγραφούν.
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μπαταρία ή κάρτα μνήμης που έχει υποστεί ζημιά.
• Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία της συσκευής ή να προκαλέσει
πυρκαγιά.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή μέσα ή κοντά σε μαγνητικά πεδία.
• Η συσκευή σας μπορεί να δυσλειτουργεί ή η μπαταρία μπορεί να εκφορτιστεί λόγω της έκθεσης σε
μαγνητικά πεδία.
• Οι κάρτες που διαθέτουν μαγνητική ταινία, όπως οι πιστωτικές κάρτες, οι τηλεφωνικές κάρτες, τα
βιβλιάρια λογαριασμών και οι κάρτες επιβίβασης, ενδέχεται να υποστούν ζημιά από τα μαγνητικά
πεδία.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν η οθόνη έχει υποστεί ζημιά.
• Αν είναι σπασμένα γυάλινα ή ακρυλικά μέρη, επισκεφθείτε ένα κέντρο εξυπηρέτησης της Samsung
για επισκευή της συσκευής.
Ελέγξτε αν η συσκευή λειτουργεί σωστά πριν τη χρήση.
• Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια αρχείων ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί
από δυσλειτουργία της συσκευής ή ακατάλληλη χρήση.
Πρέπει να συνδέσετε το μικρό άκρο του καλωδίου USB με τη συσκευή σας.
• Αν το καλώδιό σας αντιστραφεί, ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στα αρχεία σας. Ο κατασκευαστής
δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων.
Μην εκθέτετε το φακό σε απευθείας ηλιακό φως.
• Αυτό μπορεί να αποχρωματίσει τον αισθητήρα εικόνων ή να προκαλέσει τη δυσλειτουργία του.
9
Πληροφορίες σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο
Αν η συσκευή υπερθερμανθεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε την να κρυώσει.
• Παρατεταμένη χρήση της συσκευής ενδέχεται να υπερθερμάνει την μπαταρία και να αυξήσει την
εσωτερική θερμοκρασία της συσκευής. Αν η συσκευή σταματήσει να λειτουργεί, αφαιρέστε την
μπαταρία και αφήστε την να κρυώσει.
• Υψηλές εσωτερικές θερμοκρασίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε παράσιτα στις φωτογραφίες σας.
Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν επηρεάζει τη συνολική απόδοση της συσκευής σας.
Αποφεύγετε την παρεμβολή με άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
• Η συσκευή σας εκπέμπει σήματα ραδιοσυχνοτήτων (RF) που ενδέχεται να παρεμβάλλονται σε μη
θωρακισμένο ή ακατάλληλα θωρακισμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως βηματοδότες, βοηθήματα
ακοής, ιατρικές συσκευές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές σε σπίτια ή οχήματα. Συμβουλευτείτε
τους κατασκευαστές των ηλεκτρονικών συσκευών σας για να επιλύσετε τυχόν προβλήματα
παρεμβολών που παρουσιάζονται. Για αποτροπή ανεπιθύμητων παρεμβολών, χρησιμοποιείτε μόνο
συσκευές ή αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Samsung.
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στην κανονική θέση.
• Αποφεύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία της συσκευής σας όταν η συσκευή είναι
ενεργοποιημένη.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
• Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές χρησιμοποιούν σήματα ραδιοσυχνοτήτων. Η συσκευή σας
ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
Μην εκθέτετε τη συσκευή σε πυκνό καπνό ή αναθυμιάσεις.
• Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο εξωτερικό της συσκευής ή δυσλειτουργία της.
Αν χρησιμοποιείτε βοήθημα ακοής, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για πληροφορίες σχετικά
με τις παρεμβολές ραδιοκυμάτων.
• Η ραδιοσυχνότητα που εκπέμπει η συσκευή σας ενδέχεται να παρεμβάλλεται σε ορισμένα
βοηθήματα ακοής. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή
για να προσδιορίσετε εάν θα επηρεαστεί το βοήθημα ακοής σας ή όχι από τις ραδιοσυχνότητες που
εκπέμπει η συσκευή σας.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε συσκευές ή μηχανήματα που εκπέμπουν
ραδιοσυχνότητες, όπως ηχητικά συστήματα ή πύργους εγκατάστασης ραδιοπομπών.
• Οι ραδιοσυχνότητες ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία της συσκευής σας.
10
Πληροφορίες σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο
Απενεργοποιήστε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
• Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αντί να αφαιρέσετε
την μπαταρία.
• Να συμμορφώνεστε πάντοτε με τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τα σήματα σε χώρους όπου
υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε σημεία τροφοδοσίας καυσίμων (βενζινάδικα), κοντά σε
καύσιμα ή χημικά ή σε πεδία εκρήξεων.
• Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με τη
συσκευή σας, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.
Αν παρατηρήσετε περίεργες οσμές ή ήχους να έρχονται από τη συσκευή ή την μπαταρία σας, ή αν
δείτε καπνό ή υγρά να διαρρέουν από τη συσκευή ή την μπαταρία, σταματήστε αμέσως τη χρήση της
συσκευής και παραδώστε την σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης της Samsung.
• Εάν δεν το κάνετε, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη.
Συμμορφώνεστε με όλες τις προειδοποιήσεις και κανονισμούς ασφαλείας σχετικά με τη χρήση της
συσκευής κατά το χειρισμό ενός οχήματος.
• Όταν οδηγείτε, ο ασφαλής χειρισμός του οχήματος είναι το κύριο μέλημά σας. Μη χρησιμοποιήσετε
ποτέ την κινητή συσκευή σας όταν οδηγείτε, απαγορεύεται από το νόμο.
Διατηρείτε τη συσκευή σας στεγνή.
• Η υγρασία και τα υγρά μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα εξαρτήματα ή στα ηλεκτρονικά
κυκλώματα της συσκευής σας.
• Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή σας εάν έχει βραχεί. Αν η συσκευή σας είναι ήδη ενεργοποιημένη,
απενεργοποιήστε την και αφαιρέστε αμέσως την μπαταρία (αν η συσκευή δεν απενεργοποιείται ή
δεν μπορείτε να αφαιρέσετε την μπαταρία, αφήστε την όπως είναι). Κατόπιν, σκουπίστε τη συσκευή
με μια πετσέτα και παραδώστε την σε ένα επισκευαστικό κέντρο.
• Τα υγρά θα αλλάξουν το χρώμα της ετικέτας που δηλώνει ότι το εσωτερικό της συσκευής έχει
υποστεί ζημιά από νερό. Αν η συσκευή σας υποστεί ζημιές από νερό μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση
του κατασκευαστή.
Φυλάσσετε τη συσκευή σας μόνο σε επίπεδες επιφάνειες.
• Αν η συσκευή σας πέσει, μπορεί να υποστεί ζημιά.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή εφαρμογές για κάποιο χρονικό διάστημα εάν η συσκευή έχει
υπερθερμανθεί.
• Παρατεταμένη έκθεση του δέρματος σε μια υπερθερμασμένη συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει
συμπτώματα εγκαύματος χαμηλής θερμοκρασίας, όπως κόκκινες κηλίδες και σημάδια.
11
Πληροφορίες σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας με το κάλυμμα ανοιχτό.
• Ενδέχεται να πέσει από τη συσκευή η μπαταρία με πιθανό αποτέλεσμα ζημιά ή δυσλειτουργία.
Χρησιμοποιείτε προφυλάξεις όταν εκτίθεστε σε φώτα που αναβοσβήνουν.
• Ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, αφήστε μερικά φώτα ανοικτά στο δωμάτιο και μην κρατάτε
την οθόνη υπερβολικά κοντά στα μάτια σας.
• Όταν εκτίθεστε σε φώτα που αναβοσβήνουν ενώ παρακολουθείτε βίντεο ή παίζετε παιχνίδια "Flash"
για εκτενείς χρονικές περιόδους, μπορεί να παρουσιαστούν επιληπτικές κρίσεις ή λιποθυμίες. Αν
νιώσετε οποιαδήποτε δυσφορία, σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής.
• Αν οποιοσδήποτε συγγενής σας παρουσίασε επιληπτικές κρίσεις ή λιποθυμίες ενώ χρησιμοποιούσε
παρόμοια συσκευή, συμβουλευτείτε γιατρό πριν τη χρήση της συσκευής.
• Αν νιώσετε δυσφορία, όπως μυικό σπασμό, ή αποπροσανατολισμό, σταματήστε αμέσως τη χρήση
της συσκευής και συμβουλευτείτε γιατρό.
• Για να αποτρέψετε την κόπωση των ματιών, κάνετε συχνά διαλείμματα κατά τη χρήση της συσκευής.
Μειώστε τον κίνδυνο τραυματισμών λόγω επαναληπτικών κινήσεων.
• Όταν εκτελείτε επαναλαμβανόμενες κινήσεις, όπως το πάτημα των πλήκτρων, το σχεδιασμό
χαρακτήρων σε οθόνη αφής με τα δάχτυλά σας, ή παίζετε παιχνίδια, μπορεί να νιώσετε
περιστασιακή δυσφορία στα χέρια σας, τον αυχένα, τους ώμους ή άλλα μέρη του σώματός σας.
Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας για παρατεταμένες περιόδους, κρατάτε τη συσκευή με
χαλαρό κράτημα, πατάτε τα κουμπιά ελαφρά και κάνετε συχνά διαλείμματα. Αν συνεχίσετε να
έχετε δυσφορία στη διάρκεια τέτοιο είδους χρήσης ή μετά από αυτήν, σταματήστε τη χρήση της
συσκευής και συμβουλευτείτε γιατρό.
Προστατεύετε την ακοή και τα αυτιά σας κατά τη χρήση σετ ακουστικών.
• Η υπερβολική έκθεση σε δυνατούς ήχους μπορεί να προκαλέσει βλάβη της ακοής.
• Η έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης ενώ περπατάτε μπορεί να αποσπάσει την προσοχή σας και να
προκαλέσει ατύχημα.
• Μειώνετε πάντοτε την ένταση πριν συνδέσετε τα ακουστικά σε μια πηγή ήχου και χρησιμοποιείτε
μόνο την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που είναι απαραίτητη για να ακούτε μουσική.
• Σε ξηρό περιβάλλον, μπορεί να συσσωρευτεί στατικός ηλεκτρισμός στο σετ ακουστικών. Αποφύγετε
τη χρήση σετ ακουστικών σε ξηρό περιβάλλον ή αγγίξτε ένα μεταλλικό αντικείμενο ώστε να
αποφορτιστεί ο στατικός ηλεκτρισμός πριν συνδέσετε το σετ ακουστικών με τη συσκευή.
• Μην χρησιμοποιείτε σετ ακουστικών κατά την οδήγηση αυτοκινήτου ή μηχανής. Κάτι τέτοιο
ενδέχεται να αποσπάσει την προσοχή σας και να προκαλέσει ατύχημα ή ενδέχεται να είναι
παράνομο ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή σας.
12
Πληροφορίες σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο
Ασκείτε προφυλάξεις όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ περπατάτε ή κινείστε.
• Να έχετε πάντα συναίσθηση του γύρω χώρου ώστε να αποφύγετε τραυματισμό δικό σας ή των
άλλων.
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του σετ ακουστικών δεν θα μπερδευτεί στα χέρια σας ή σε κοντινά
αντικείμενα.
Μη μεταφέρετε τη συσκευή σας στην πίσω τσέπη του παντελονιού σας ή στη μέση σας.
• Θα μπορούσατε να τραυματιστείτε ή να επιφέρετε ζημιά στη συσκευή αν πέσετε.
Εγκαθιστάτε τις συσκευές και τον εξοπλισμό με προσοχή.
• Βεβαιωθείτε ότι τυχόν συσκευές ή σχετικός εξοπλισμός εγκατεστημένος στο όχημά σας είναι
στερεωμένος με ασφάλεια.
• Αποφύγετε την τοποθέτηση της συσκευής και των αξεσουάρ κοντά ή μέσα στην περιοχή έκπτυξης
αερόσακου. Λανθασμένα εγκατεστημένος ασύρματος εξοπλισμός μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
τραυματισμό όταν διογκώνονται γρήγορα οι αερόσακοι.
Το σέρβις της συσκευής σας θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
• Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή
και η εγγύηση του κατασκευαστή θα πάψει να ισχύει.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οτιδήποτε άλλο εκτός από την ενδεδειγμένη χρήση της.
• Η συσκευή σας ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία.
Μην βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή τη συσκευή.
• Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά, ή ενδέχεται να προκληθεί
δυσλειτουργία ή έκρηξη της μπαταρίας.
Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε υπερβολικά ζεστούς ή ψυχρούς χώρους. Συνιστάται η χρήση
της συσκευής σας σε θερμοκρασία από 5 °C έως 35 °C.
• Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε υπερβολικά ζεστούς χώρους, όπως στο εσωτερικό ενός
αυτοκινήτου το καλοκαίρι. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία της οθόνης, να
οδηγήσει σε ζημιά της συσκευής ή προκαλέσει έκρηξη της μπαταρίας.
• Μην εκθέτετε τη συσκευή σας σε απευθείας ηλιακό φως για παρατεταμένες χρονικές περιόδους
(στο ταμπλό του αυτοκινήτου για παράδειγμα).
13
Πληροφορίες σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο
Μεταφορά δεδομένων και οι ευθύνες σας
Προστατεύετε τα προσωπικά δεδομένα σας και αποτρέπετε τη διαρροή ή κατάχρηση ευαίσθητων
πληροφοριών.
• Κατά τη χρήση της συσκευής σας, βεβαιωθείτε ότι δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα των
σημαντικών δεδομένων. Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων.
• Κατά την απόρριψη της συσκευής σας, δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα όλων των δεδομένων
σας και κατόπιν προχωρήστε σε επαναφορά της συσκευής σας ώστε να εμποδίσετε κατάχρηση των
προσωπικών στοιχείων σας.
• Διαβάστε προσεκτικά την οθόνη παροχής αδειών όταν κάνετε λήψη εφαρμογών. Να είστε ιδιαίτερα
προσεκτικοί με εφαρμογές που έχουν πρόσβαση σε πολλές λειτουργίες ή σε σημαντικό ποσοστό
των προσωπικών σας στοιχείων.
• Ελέγχετε τακτικά τους λογαριασμούς σας για μη εγκεκριμένη ή ύποπτη χρήση. Αν ανακαλύψετε
κάποιο σημάδι κατάχρησης των προσωπικών στοιχείων σας, επικοινωνήστε με τον πάροχο
υπηρεσιών για διαγραφή ή αλλαγή των στοιχείων του λογαριασμού σας.
• Σε περίπτωση που η συσκευή σας χαθεί ή κλαπεί, αλλάξτε τους κωδικούς πρόσβασης των
λογαριασμών σας για να προστατεύσετε τα προσωπικά στοιχεία σας.
• Αποφύγετε τη χρήση εφαρμογών από άγνωστες πηγές και κλειδώστε τη συσκευή σας με μοτίβο,
κωδικό πρόσβασης ή PIN.
• Δεδομένα που μεταφέρονται μέσω δικτύου Wi-Fi θα μπορούσαν να διαρρεύσουν, και ως εκ τούτου
αποφεύγετε τη μεταφορά ευαίσθητων δεδομένων σε δημόσιους χώρους ή μη ασφαλισμένα δίκτυα.
• Ο κατασκευαστής της συσκευής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν μεταφορές δεδομένων που
παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας ή
κανόνες δημοσίας αιδούς.
14
Περιεχόμενα
Πρώτα βήματα
45
46
48
49
18 Διάταξη συσκευής
19Πλήκτρα
20 Περιεχόμενα συσκευασίας
21 Τοποθέτηση της μπαταρίας
23 Φόρτιση της μπαταρίας
24 Έλεγχος της κατάστασης φόρτισης της
μπαταρίας
25 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης
27 Προσάρτηση ιμάντα χειρός
28 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της
συσκευής
28 Ρύθμιση της έντασης ήχου
29 Μετάβαση στην αθόρυβη λειτουργία
Χρήση της λειτουργίας NFC (Tag & Go)
Μεταφορά αρχείων
Ασφάλιση της συσκευής
Αναβάθμιση της συσκευής
Κάμερα: βασικές λειτουργίες
50
52
52
53
53
53
54
54
Βασικές λειτουργίες
55
55
56
30 Ενδεικτικά εικονίδια
31 Χρήση της οθόνης αφής
33 Κινήσεις ελέγχου
37Ειδοποιήσεις
37 Πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης
38 Αρχική οθόνη
40 Χρήση εφαρμογών
41 Οθόνη εφαρμογών
42Βοήθεια
42 Εισαγωγή κειμένου
44 Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi
45 Δημιουργία λογαριασμών
57
Εκκίνηση κάμερας
Λήψη φωτογραφιών
Λήψη βίντεο
Προβολή φωτογραφιών και βίντεο
Αυτόματη εστίαση και αυτόματη έκθεση
Μεγέθυνση ή σμίκρυνση
Λήψη φωτογραφιών ή βίντεο με φωνητικές
εντολές
Λήψη φωτογραφιών ή βίντεο με εφέ
φίλτρου
Γρήγορη αλλαγή επιλογών λήψης
Μείωση του κουνήματος της κάμερας
Χρήση της λειτουργίας ανίχνευσης
προσώπων
Συμβουλές για τη λήψη καθαρότερων
φωτογραφιών
Κάμερα: λειτουργίες λήψης
61
61
73
76
15
Αυτόματο
Smart
Ειδικός
Η λειτ. μου
Περιεχόμενα
Κάμερα: επιλογές και
ρυθμίσεις λήψης
77
77
78
79
81
81
82
82
82
82
82
83
83
84
84
84
85
85
86
86
87
87
96 Story Album
100 Xtremera
101 Μουσική
103YouTube
Προσαρμογή επιλογών λήψης
EV (φωτεινότητα)
ISO (ευαισθησία)
WB (προέλευση φωτός)
Μέτρηση
Λειτουργία οδήγησης
Αποθ. ως λειτ. χρήστη
Επικοινωνία
104 Επαφές
108 Email
109 Google Mail
111Hangouts
111Google+
111 Φωτογραφίες G+
Μέγ.φωτογρ.
Ποιότητα
Ρύθμιση εικόνας
Αυτόματη αντίθεση
Φλας
Χρονομετρητής
Εστίαση
Περιοχή εστίασης
One touch shot
Εντ.προσ.
Επιλογή οριοθέτησης AE
OIS (anti-shake)
Επιλογές εγγραφής βίντεο
Επιλογές κοινής χρήσης
Ρυθμίσεις κάμερας
112ChatON
Ιστός & δίκτυο
113 Internet
114Chrome
115Bluetooth
116 Samsung Link
118 Group Play
Καταστήματα εφαρμογών &
πολυμέσων
Πολυμέσα
120
121
121
122
122
122
122
89 Συλλογή
93 Paper Artist
94Βίντεο
95 Επεξ. βίντεο
16
Play Store
Samsung Apps
ΒιΒλία Play
Play Movies
Μουσική Play
Περίπτερο Play
Παιχνίδια Play
Περιεχόμενα
Βοηθητικά προγράμματα
Παράρτημα
123 S Memo
126 S Planner
128Dropbox
128 Cloud
150
157
161
164
129Drive
130 Ρολόι
132 Αριθμομηχανή
132 S Voice
133Google
133 Φωνητική αναζήτηση
134 Τα Αρχεία Μου
135Λήψεις
Καθαρισμός της συσκευής
Ταξίδια & τοπικές ρυθμίσεις
136Χάρτες
Ρυθμίσεις
137
137
140
146
147
149
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Χρήση ή αποθήκευση της συσκευής
Πληροφορίες για την μπαταρία
Κακόβουλο λογισμικό και ιοί
Σχετικά με τις ρυθμίσεις
Συνδέσεις
Η συσκευή μου
Λογαριασμοί
Περισσότ.
Ρυθμίσεις Google
17
Πρώτα βήματα
Διάταξη συσκευής
Πλήκτρο λειτουργίας
Λυχνία υποβοήθησης
AF
Μικρόφωνο
Πλήκτρο
απελευθέρωσης φλας
Φλας
Πλήκτρο ζουμ
Ετικέτα NFC
Εσωτερική κεραία
Ηχείο
Φακός
Θύρα HDMI
Διακόπτης στήριξης
Υποδοχή τρίποδου
Κάλυμμα
Πλήκτρο κλείστρου
Υποδοχή σετ
ακουστικών
Οθόνη αφής
Υποδοχή πολλαπλών
χρήσεων
Υποδοχή για λουράκι
18
Πρώτα βήματα
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν είναι ραγισμένη ή σπασμένη. Το σπασμένο γυαλί ή το
ακρυλικό μπορεί να σας τραυματίσει στα χέρια ή στο πρόσωπο. Παραδώστε τη συσκευή σε ένα
κέντρο εξυπηρέτησης της Samsung για επισκευή.
• Μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα, εκτός από
τη στιγμή που τραβάτε φωτογραφίες ή βίντεο. Μπορεί να προκληθούν προβλήματα
συνδεσιμότητας ή να εξαντληθεί η μπαταρία.
• Μην χρησιμοποιείτε προστατευτικό οθόνης. Προκαλεί δυσλειτουργίες του αισθητήρα.
• Μην αφήνετε νερό να έρχεται σε επαφή με την οθόνη αφής. Η οθόνη αφής ενδέχεται να
δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.
Πλήκτρα
Πλήκτρο
Λειτουργία
• Παρατεταμένο πάτημα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της
συσκευής.
Λειτουργίας
• Παρατεταμένο πάτημα για περισσότερο από 7 δευτερόλεπτα για
επαναφορά της συσκευής αν παρουσιάζει μη αναστρέψιμα σφάλματα
ή κολλήματα ή παγώσει.
• Πάτημα για κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της συσκευής. Η συσκευή περνά
σε κατάσταση κλειδώματος όταν απενεργοποιείται η οθόνη αφής.
Απελευθέρωση
φλας
• Πατήστε για να ανοίξει το φλας.
Κλείστρου
• Στην εφαρμογή Κάμερα, πατήστε το μέχρι τη μέση για να εστιάσετε
στο θέμα. Όταν το θέμα βρίσκεται εντός εστίασης, το πλαίσιο εστίασης
γίνεται πράσινο. Πατήστε το για να τραβήξετε τη φωτογραφία.
Ζουμ
• Πατήστε το για ενεργοποίηση της φωτογραφικής μηχανής.
• Στην εφαρμογή της φωτογραφικής μηχανής, περιστρέψτε για
μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
Μενού
Αρχική σελίδα
Πίσω
• Περιστρέψτε για ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής.
• Πάτημα για άνοιγμα λίστας επιλογών που είναι διαθέσιμες για την
τρέχουσα οθόνη.
• Παρατεταμένο πάτημα στην Αρχική οθόνη για εκκίνηση της
αναζήτησης Google.
• Πατήστε για επιστροφή στην Αρχική οθόνη.
• Πατήστε δυο φορές για εκκίνηση του S Voice.
• Πατήστε παρατεταμένα για άνοιγμα της λίστας πρόσφατων
εφαρμογών.
• Πάτημα για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
19
Πρώτα βήματα
Περιεχόμενα συσκευασίας
Ελέγξτε τη συσκευασία προϊόντος για τα εξής στοιχεία:
Συσκευή
Μπαταρία
Καλώδιο USB
Μετασχηματιστής
ρεύματος USB
Ιμάντας χειρός
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
/ Οδηγός γρήγορης
αναφοράς
• Οι εικόνες μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά στοιχεία.
• Τα στοιχεία που συνοδεύουν τη συσκευή και τυχόν διαθέσιμα αξεσουάρ ενδέχεται να
διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
• Τα παρεχόμενα στοιχεία έχουν σχεδιαστεί μόνο για την παρούσα συσκευή και ενδέχεται να
μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
• Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Προαιρετικά αξεσουάρ
Μπορείτε να αγοράσετε και να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω αξεσουάρ με τη συσκευή σας:
Μπαταρία, φορτιστής μπαταρίας, ανοιγόμενο κάλυμμα, θήκη, ιμάντας χειρός, προστατευτικό οθόνης και
καλώδιο HDMI
• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα εξαρτήματα, ανατρέξτε στον
ιστότοπο της Samsung.
• Πριν την αγορά, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά με τη συσκευή.
• Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη Samsung. Δυσλειτουργίες
που προκαλούνται από τη χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων δεν καλύπτονται από την
υπηρεσία εγγύησης.
• Ορισμένες τηλεοράσεις ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή λόγω των
διαφορετικών προδιαγραφών HDMI.
20
Πρώτα βήματα
Τοποθέτηση της μπαταρίας
Εισάγετε την μπαταρία που παρέχεται.
1 Σύρετε το διακόπτη στήριξης και ανοίξτε το κάλυμμα.
Μην λυγίζετε και μην συστρέφετε υπερβολικά το κάλυμμα της μπαταρίας. Κάτι τέτοιο ενδέχεται
να προκαλέσει ζημιά στο κάλυμμα.
2 Εισάγετε την μπαταρία.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ευθυγραμμίσει σωστά τις χρυσαφί επαφές τις μπαταρίας κατά την
εισαγωγή της.
21
Πρώτα βήματα
3 Επανατοποθετήστε το κάλυμμα και σύρετε το διακόπτη στήριξης.
Αφαίρεση της μπαταρίας
Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία. Αν αφαιρέσετε την μπαταρία ενώ
είναι ενεργοποιημένη η συσκευή, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής.
Σύρετε την ασφάλεια της μπαταρίας για να απελευθερώσετε την μπαταρία και κατόπιν τραβήξτε την έξω.
2
1
22
Πρώτα βήματα
Φόρτιση της μπαταρίας
Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή, ή όταν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για
μακρά χρονική περίοδο, πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία.
Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές, μπαταρίες και καλώδια που έχουν την έγκριση της Samsung.
Μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή καλώδια μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά
στη συσκευή.
• Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, εμφανίζεται κενό το εικονίδιο της μπαταρίας.
• Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αμέσως
αφού συνδέσετε το φορτιστή. Αφήστε την άδεια μπαταρία να φορτιστεί για λίγα λεπτά πριν
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
• Αν χρησιμοποιείτε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, εφαρμογές δικτύου ή εφαρμογές που
χρειάζονται σύνδεση με άλλη συσκευή, η μπαταρία εξαντλείται γρήγορα. Για να αποφύγετε
την αποσύνδεση από το δίκτυο ή την απώλεια ισχύος κατά τη μεταφορά δεδομένων,
χρησιμοποιείτε πάντα αυτές τις εφαρμογές μετά από πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
• Μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή συνδέοντάς την με έναν υπολογιστή με το παρεχόμενο
καλώδιο USB. Δεν πρέπει να φορτίζετε τη συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη με άλλες
συσκευές, όπως με αποκωδικοποιητή ή ηχητικό εξοπλισμό.
Συνδέστε το καλώδιο USB στο μετασχηματιστή ρεύματος USB και κατόπιν συνδέστε το άκρο του
καλωδίου USB στην υποδοχή πολλαπλών χρήσεων.
Η λανθασμένη σύνδεση του φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη συσκευή.
Οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από κακή χρήση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
23
Πρώτα βήματα
• Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά ενδέχεται να
χρειαστεί περισσότερος χρόνος για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
• Αν η συσκευή δέχεται ασταθή τροφοδοσία ρεύματος κατά τη φόρτιση, η οθόνη αφής
ενδέχεται να μην λειτουργεί. Αν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή.
• Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η
διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί. Αν η μπαταρία
ζεσταθεί περισσότερο απ' ό, τι συνήθως, ο φορτιστής ενδέχεται να σταματήσει τη φόρτιση.
• Αν η συσκευή δεν φορτίζεται σωστά, παραδώστε τη συσκευή και το φορτιστή σε ένα κέντρο
επισκευών της Samsung.
• Η υπερφόρτιση ή η υπερβολική εκφόρτιση των μπαταριών ενδέχεται να επιβραχύνει τη
διάρκεια ζωής τους.
Μετά από την πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε τη συσκευή από το φορτιστή. Καταρχάς αποσυνδέστε το
φορτιστή από τη συσκευή και κατόπιν αποσυνδέστε τον από την πρίζα.
Μην αφαιρείτε την μπαταρία πριν αφαιρέσετε το φορτιστή. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει
ζημιά στη συσκευή.
Για εξοικονόμηση ενέργειας, αποσυνδέετε το φορτιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής
δεν διαθέτει διακόπτη λειτουργίας, και έτσι πρέπει να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
όταν δεν χρησιμοποιείται ώστε να αποφεύγετε την σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος. Ο φορτιστής
θα πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα ρεύματος και να είναι εύκολα προσβάσιμος κατά τη
φόρτιση.
Έλεγχος της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας
Όταν φορτίζετε την μπαταρία ενώ η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, τα παρακάτω εικονίδια δείχνουν
την τρέχουσα κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας:
Φόρτιση σε εξέλιξη
Πλήρης φόρτιση
24
Πρώτα βήματα
Μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας
Η συσκευή σας προσφέρει επιλογές που βοηθούν να εξοικονομήσετε ενέργεια της μπαταρίας.
Προσαρμόζοντας τις επιλογές αυτές και απενεργοποιώντας τις λειτουργίες του παρασκηνίου, μπορείτε
να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγαλύτερο χρόνο μεταξύ των φορτίσεων:
• Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, μεταβείτε στον τρόπο λειτουργίας αδράνειας πατώντας το
πλήκτρο λειτουργίας.
• Κλείνετε τις μη αναγκαίες εφαρμογές με τη διαχείριση εργασιών.
• Απενεργοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth.
• Απενεργοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi.
• Απενεργοποιείτε τον αυτόματο συγχρονισμό εφαρμογών.
• Μειώνετε το χρόνο διάρκειας οπίσθιου φωτισμού.
• Μειώνετε τη φωτεινότητα της οθόνης.
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια προαιρετική κάρτα μνήμης ως εξωτερική τοποθεσία αποθήκευσης.
Η συσκευή σας δέχεται κάρτες μνήμης με μέγιστη χωρητικότητα 64 GB. Ανάλογα με τον κατασκευαστή
και τον τύπο της κάρτας μνήμης, ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη
συσκευή σας.
• Ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή. Η χρήση
μη συμβατής κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή στην κάρτα
μνήμης ή να καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν.
• Δώστε προσοχή ώστε να τοποθετηθεί η κάρτα μνήμης με τη σωστή πλευρά προς τα πάνω.
• Η συσκευή υποστηρίζει μόνο τα συστήματα αρχείων FAT και exFAT για τις κάρτες μνήμης.
Όταν τοποθετείτε μια κάρτα που έχει μορφοποιηθεί με διαφορετικό σύστημα αρχείων, η
συσκευή σας ζητάει να μορφοποιήσετε πάλι την κάρτα μνήμης.
• Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων μειώνει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
• Όταν τοποθετείτε μία κάρτα μνήμης στη συσκευή, ο κατάλογος αρχείων της κάρτας μνήμης
εμφανίζεται στο φάκελο SD memory card.
25
Πρώτα βήματα
1 Σύρετε το διακόπτη στήριξης και ανοίξτε το κάλυμμα.
2 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις χρυσαφί επαφές στραμμένες προς τα πάνω.
3 Σπρώξτε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
4 Επανατοποθετήστε το κάλυμμα και σύρετε το διακόπτη στήριξης.
Αφαίρεση της κάρτας μνήμης
Πριν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, καταρχάς αποσυνδέστε την για να αφαιρεθεί με ασφάλεια.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμογ. → Ρυθμίσεις → Περισσότ. → Χώρος αποθήκευσης →
Αποσύνδεση κάρτας SD.
Σπρώξτε την κάρτα μνήμης μέχρι να απεμπλακεί από τη συσκευή και κατόπιν τραβήξτε την έξω.
Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ενώ η συσκευή μεταφέρει ή αποκτά πρόσβαση σε
πληροφορίες. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει απώλεια ή καταστροφή δεδομένων ή ζημιά
στην κάρτα μνήμης ή τη συσκευή. Η Samsung δεν ευθύνεται για απώλειες που απορρέουν
από την κακή χρήση κατεστραμμένων καρτών μνήμης, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας
δεδομένων.
26
Πρώτα βήματα
Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης
Κάρτα μνήμης που μορφοποιήθηκε σε υπολογιστή ενδέχεται να μην είναι συμβατή με τη συσκευή.
Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης στη συσκευή.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμογ. → Ρυθμίσεις → Περισσότ. → Χώρος αποθήκευσης →
Διαμόρφωση κάρτας SD → Διαμόρφωση κάρτας SD → Διαγραφή όλων.
Πριν μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας
όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Η εγγύηση του
κατασκευαστή δεν καλύπτει την απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τις ενέργειες του
χρήστη.
Προσάρτηση ιμάντα χειρός
Σύρετε το μικρό άκρο του ιμάντα χειρός μέσα από την υποδοχή και σπρώξτε το μεγάλο άκρο μέσα από
το βρόχο.
Μην αιωρείτε τη συσκευή σας από το λουράκι. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός στον εαυτό
σας ή σε άλλους ή να επιφέρετε ζημιά στη συσκευή σας.
27
Πρώτα βήματα
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής
Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να
ρυθμίσετε τη συσκευή σας.
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για λίγα δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη
συσκευή.
• Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του εξουσιοδοτημένου
προσωπικού εκεί όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα
και νοσοκομεία.
• Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και πατήστε Λειτουργία πτήσης για
απενεργοποίηση των ασύρματων λειτουργιών.
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν
πατήστε Απενεργοποίηση.
Ρύθμιση της έντασης ήχου
Περιστρέψτε το πλήκτρο ζουμ για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου ειδοποιήσεων ή να ρυθμίσετε την
ένταση του ήχου όταν γίνεται αναπαραγωγή μουσικής ή βίντεο.
28
Πρώτα βήματα
Μετάβαση στην αθόρυβη λειτουργία
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
• Περιστρέψτε το πλήκτρο ζουμ προς τα αριστερά μέχρι να μεταβείτε στην αθόρυβη λειτουργία.
• Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν πατήστε Σίγαση ή Δόνηση.
• Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων στο πάνω μέρος της οθόνης και κατόπιν πατήστε Ήχος ή Δόνηση.
29
Βασικές λειτουργίες
Ενδεικτικά εικονίδια
Τα εικονίδια που εμφανίζονται στο πάνω μέρος της οθόνης παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την
κατάσταση της συσκευής. Τα εικονίδια που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα είναι τα συνηθέστερα.
Εικονίδιο
Σημασία
Wi-Fi συνδεδεμένο
Λειτουργία Bluetooth ενεργοποιημένη
GPS ενεργοποιημένο
Ενεργή σύνδεση με υπολογιστή
Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
Λειτουργία σίγασης ενεργοποιημένη
Λειτουργία δόνησης ενεργοποιημένη
Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
Προέκυψε σφάλμα ή απαιτείται προσοχή
Επίπεδο ισχύος μπαταρίας
30
Βασικές λειτουργίες
Χρήση της οθόνης αφής
Για χρήση της οθόνης αφής, χρησιμοποιείτε μόνο τα δάχτυλά σας.
• Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι
ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη αφής.
• Για αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στην οθόνη αφής, μην πατάτε πάνω της με οτιδήποτε
αιχμηρό και μην ασκείτε υπερβολική πίεση πάνω της με τα δάχτυλά σας.
• Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίζει εισαγωγές αφής κοντά στις άκρες της οθόνης που
βρίσκονται εκτός της περιοχής εισαγωγής μέσω αφής.
• Αν αφήνετε την οθόνη αφής αδρανή για παρατεταμένες χρονικές περιόδους ενδέχεται να
προκληθούν μετεικάσματα (κάψιμο οθόνης) ή μόνιμα κατάλοιπα εικόνων. Απενεργοποιείτε
την οθόνη αφής όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
Κινήσεις δαχτύλων
Πάτημα
Για να ανοίξετε μια εφαρμογή, να επιλέξετε κάποιο στοιχείο μενού, να πατήσετε ένα πλήκτρο επί της
οθόνης ή να εισάγετε έναν χαρακτήρα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο επί της οθόνης, πατήστε τα με
το δάχτυλό σας.
31
Βασικές λειτουργίες
Παρατεταμένο πάτημα
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για πρόσβαση σε
διαθέσιμες επιλογές.
Σύρσιμο
Για να μετακινήσετε ένα εικονίδιο, μικρογραφία ή να κάνετε προεπισκόπηση σε μια νέα θέση, πατήστε
παρατεταμένα πάνω του και σύρετέ το στη στοχευόμενη θέση.
Διπλό πάτημα
Κάντε διπλό πάτημα σε μια ιστοσελίδα ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα τους. Κάντε πάλι διπλό
πάτημα για επαναφορά.
32
Βασικές λειτουργίες
Μετακίνηση
Μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών για να
δείτε ένα άλλο πλαίσιο. Μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε μια ιστοσελίδα ή μια λίστα, όπως
αυτή των επαφών.
Πλησίασμα
Απομακρύνετε δύο δάχτυλα μεταξύ τους σε μια ιστοσελίδα, χάρτη ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα
τους. Πλησιάστε τα για σμίκρυνση.
Κινήσεις ελέγχου
Απλές κινήσεις επιτρέπουν τον εύκολο έλεγχο της συσκευής.
Πριν χρησιμοποιήσετε κινήσεις, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κίνησης. Στην αρχική
οθόνη, πατήστε Εφαρμογ. → Ρυθμίσεις → Η συσκευή μου → Κίνηση και κατόπιν σύρετε το διακόπτη
Κίνηση προς τα δεξιά.
Υπερβολικό κούνημα ή κρούση της συσκευής ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεπιθύμητη εισαγωγή
δεδομένων. Ελέγχετε σωστά τις κινήσεις σας.
33
Βασικές λειτουργίες
Περιστροφή της οθόνης
Πολλές εφαρμογές επιτρέπουν την εμφάνιση σε κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισμό. Η
περιστροφή της συσκευής οδηγεί στην αυτόματη προσαρμογή της οθόνης ώστε να ταιριάζει με το νέο
προσανατολισμό της εμφάνισης.
Για να αποτρέψετε την αυτόματη περιστροφή της εμφάνισης, ανοίξτε το πλαίσιο των ειδοποιήσεων και
αποεπιλέξτε Περιστρ. οθόνης.
• Ορισμένες εφαρμογές δεν επιτρέπουν περιστροφή της οθόνης.
• Ορισμένες εφαρμογές εμφανίζουν διαφορετική οθόνη ανάλογα με τον προσανατολισμό.
Η αριθμομηχανή μετατρέπεται σε επιστημονική αριθμομηχανή όταν στραφεί σε οριζόντιο
προσανατολισμό.
Κλίση
Πατήστε παρατεταμένα σε δυο σημεία στην οθόνη και κατόπιν γείρετε τη συσκευή μπρος - πίσω για
μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
34
Βασικές λειτουργίες
Μετατόπιση για κίνηση
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και κατόπιν μετακινήστε τη συσκευή προς τα αριστερά ή τα
δεξιά για να μετακινήσετε το στοιχείο σε ένα άλλο πλαίσιο στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών.
Μετατόπιση για περιήγηση
Όταν έχει γίνει μεγέθυνση μιας εικόνας, πατήστε παρατεταμένα σε ένα σημείο στην οθόνη και κατόπιν
μετακινήστε τη συσκευή προς οποιαδήποτε κατεύθυνση για να περιηγηθείτε στην εικόνα.
35
Βασικές λειτουργίες
Πέρασμα
Περάστε την παλάμη σας κατά πλάτος της οθόνης για να καταγράψετε ένα στιγμιότυπο της οθόνης. Η
εικόνα αποθηκεύεται στη Συλλογή → Screenshots.
Κάλυψη
Καλύψτε την οθόνη με την παλάμη σας για να γίνει παύση αναπαραγωγής πολυμέσων.
36
Βασικές λειτουργίες
Ειδοποιήσεις
Τα εικονίδια ειδοποιήσεων εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης για
να αναφέρουν συμβάντα ημερολογίου, κατάσταση συσκευής, και πολλά άλλα. Σύρετε προς τα κάτω
ξεκινώντας από τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων. Κάντε κύλιση στη λίστα
για να δείτε πρόσθετες ειδοποιήσεις. Για να κλείσετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, σύρετε προς τα πάνω τη
γραμμή που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
Πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης
Από το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης, μπορείτε να προβάλλετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις της συσκευής
σας. Σύρετε προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης, πατήστε για να ανοίξετε το πλαίσιο γρήγορης
ρύθμισης και κατόπιν χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:
• Wi-Fi: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-Fi.
• GPS: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας GPS.
• Ήχος: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη
συσκευή σας για δόνηση ή σίγαση στην αθόρυβη λειτουργία.
• Περιστρ. οθόνης: ρύθμιση για να επιτρέπεται ή να αποτρέπεται η περιστροφή του περιβάλλοντος
εργασίας όταν περιστρέφετε τη συσκευή.
• Bluetooth: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth.
• Λειτουρ. αποκλ.: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας αποκλεισμού. Στη λειτουργία
αποκλεισμού, η συσκευή θα αποκλείσει τις ειδοποιήσεις. Για να επιλέξετε ποιες ειδοποιήσεις θα
αποκλείονται, πατήστε Ρυθμίσεις → Η συσκευή μου → Λειτουργία αποκλεισμού.
• Λειτουρ. hands-free: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας hands-free.
• Συγχρον.: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου συγχρονισμού εφαρμογών.
• Λειτ. πτήσης: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας πτήσης.
Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
Για αναδιάταξη των επιλογών στο πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης,
πατήστε , πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετε το στοιχείο σε άλλη θέση.
37
Βασικές λειτουργίες
Αρχική οθόνη
Η αρχική οθόνη είναι η αφετηρία για πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Παρουσιάζει
ενδεικτικά εικονίδια, widget, φακέλους και άλλα.
Η αρχική οθόνη μπορεί να έχει πολλά πλαίσια. Για να προβάλλετε και άλλα πλαίσια, κινηθείτε με κύλιση
αριστερά ή δεξιά.
Αναδιάταξη στοιχείων
Προσθήκη εικονιδίου εφαρμογής
Στην αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμογ., πατήστε παρατεταμένα στο εικονίδιο μιας εφαρμογής και
κατόπιν σύρετέ το σε προεπισκόπηση πλαισίου.
Προσθήκη στοιχείου
Πατήστε παρατεταμένα στην άδεια περιοχή της αρχικής οθόνης και κατόπιν επιλέξτε μία από τις
παρακάτω κατηγορίες:
• Εφαρμογές και widget: προσθήκη widget ή εφαρμογών στην αρχική οθόνη.
• Φάκελος: δημιουργία νέου φακέλου.
• Σελίδα: προσθήκη νέου πλαισίου στην αρχική οθόνη.
Μετακίνηση στοιχείου
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και σύρετέ το σε νέα θέση. Για να την μετακινήσετε σε άλλο
πλαίσιο, σύρετέ την στην άκρη της οθόνης.
Αφαίρεση στοιχείου
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και σύρετέ το στον κάδο απορριμμάτων που εμφανίζεται
στο πάνω μέρος της αρχικής οθόνης. Όταν ο κάδος απορριμμάτων γίνει κόκκινος, απελευθερώστε το
στοιχείο.
38
Βασικές λειτουργίες
Αναδιάταξη πλαισίων
Προσθήκη νέου πλαισίου
Πατήστε
→ Επεξεργασία σελίδας →
.
Μετακίνηση πλαισίου
→ Επεξεργασία σελίδας, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν
Πατήστε
σύρετέ το στον κάδο απορριμμάτων.
Αφαίρεση πλαισίου
→ Επεξεργασία σελίδας, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν
Πατήστε
σύρετέ το σε νέα θέση.
Ορισμός ταπετσαρίας
Ορίστε μια εικόνα ή φωτογραφία αποθηκευμένη στη συσκευή ως ταπετσαρία για την αρχική οθόνη.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε
παρακάτω:
→ Ορισμός φόντου → Αρχική οθόνη και κατόπιν επιλέξτε ένα από τα
• Συλλογή: προβολή φωτογραφιών που έχουν ληφθεί από την κάμερα της συσκευής ή εικόνες που
λάβατε από το διαδίκτυο.
• Ζωντανές ταπετσαρίες: προβολή κινούμενων εικόνων.
• Θέματα φόντου: προβολή εικόνων ταπετσαρίας.
Κατόπιν επιλέξτε μια εικόνα και πατήστε Ορισμός φόντου. Ή επιλέξτε μια εικόνα, αλλάξτε το μέγεθός της
σύροντας το πλαίσιο και κατόπιν πατήστε Τέλος.
39
Βασικές λειτουργίες
Χρήση widget
Τα widget είναι μικρές εφαρμογές που παρέχουν χρήσιμες λειτουργίες και πληροφορίες στην αρχική
οθόνη. Για να τα χρησιμοποιήσετε, προσθέστε widget από το πλαίσιο των widget στην αρχική οθόνη.
Τα διαθέσιμα widget ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
Προσθήκη widget στην αρχική οθόνη
Στην αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμογ. → Widget. Μεταβείτε με κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά στο
πλαίσιο των widget και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα σε ένα widget για να το προσθέσετε στην αρχική
οθόνη. Τοποθετήστε το σε θέση που θέλετε, αλλάξτε το μέγεθος σύροντας το πλαίσιο, αν χρειάζεται, και
κατόπιν πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη για να αποθηκεύσετε τη θέση του widget.
Χρήση εφαρμογών
Η συσκευή αυτή μπορεί να εκτελέσει πολλούς διαφορετικούς τύπους εφαρμογών, που κυμαίνονται από
εφαρμογές πολυμέσων έως διαδικτυακές εφαρμογές.
Άνοιγμα μιας εφαρμογής
Στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών, επιλέξτε το εικονίδιο μιας εφαρμογής για να την ανοίξετε.
Άνοιγμα από τις εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα
Πατήστε παρατεταμένα στο
για άνοιγμα της λίστας πρόσφατων εφαρμογών. Επιλέξτε το εικονίδιο
μιας εφαρμογής για να την ανοίξετε.
Κλείσιμο μιας εφαρμογής
Κλείστε εφαρμογές που δεν χρησιμοποιούνται για να εξοικονομήσετε ισχύ της μπαταρίας και να
διατηρήσετε την απόδοση της συσκευής.
Πατήστε παρατεταμένα στο
, πατήστε και κατόπιν πατήστε Λήξη δίπλα σε μια εφαρμογή για να
την κλείσετε. Για να κλείσετε όλες τις εφαρμογές που τρέχουν πατήστε Κλ. όλων. Εναλλακτικά, πατήστε
παρατεταμένα
και κατόπιν πατήστε .
40
Βασικές λειτουργίες
Οθόνη εφαρμογών
Η οθόνη εφαρμογών εμφανίζει εικονίδια για όλες τις εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων τυχόν νέων
εφαρμογών που εγκαταστάθηκαν.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμογ. για να ανοίξετε την οθόνη εφαρμογών.
Για να προβάλλετε και άλλα πλαίσια, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.
Αναδιάταξη εφαρμογών
→ Επεξεργ., πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την σε νέα θέση.
Πατήστε
Για να την μετακινήσετε σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ την στην άκρη της οθόνης.
Οργάνωση με φακέλους
Βάλτε τις σχετικές μεταξύ τους εφαρμογές μαζί σε ένα φάκελο για ευκολία.
→ Επεξεργ., πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την στο Δημ/
Πατήστε
ργία φακέλου. Εισάγετε όνομα φακέλου και κατόπιν πατήστε OK. Βάλτε τις εφαρμογές στο νέο φάκελο
σύροντας και κατόπιν πατήστε Αποθ/ση για αποθήκευση της διάταξης.
Αναδιάταξη πλαισίων
Πλησιάστε τα δάχτυλά σας στην οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν
σύρετέ το σε νέα θέση.
Εγκατάσταση εφαρμογών
Χρησιμοποιήστε καταστήματα εφαρμογών, όπως το Samsung Apps, για λήψη και εγκατάσταση
εφαρμογών.
Απεγκατάσταση εφαρμογών
→ Κατάργηση εγκατάστασης και κατόπιν επιλέξτε μια εφαρμογή για να την
Πατήστε
απεγκαταστήσετε.
Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές που συνοδεύουν τη συσκευή δεν μπορούν να απεγκατασταθούν.
41
Βασικές λειτουργίες
Κοινή χρήση εφαρμογών
Μοιραστείτε με άλλους χρήστες εφαρμογές που λαμβάνετε μέσω email, Bluetooth ή άλλων μεθόδων.
→ Κοινή χρήση εφαρμογών, επιλέξτε εφαρμογές, πατήστε Τέλος και κατόπιν επιλέξτε μια
Πατήστε
μέθοδο κοινής χρήσης. Τα επόμενα βήματα διαφέρουν ανάλογα με τη μέθοδο που επιλέγεται.
Βοήθεια
Μεταβείτε στις πληροφορίες βοήθειας για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τις
εφαρμογές ή να διαμορφώνετε σημαντικές ρυθμίσεις.
Πατήστε το Βοήθεια στην οθόνη εφαρμογών. Πατήστε
και κατόπιν επιλέξτε ένα στοιχείο.
Εισαγωγή κειμένου
Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο Samsung ή τη λειτουργία φωνητικής εισαγωγής για την εισαγωγή
κειμένου.
• Η εισαγωγή κειμένου δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου,
πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.
• Η λειτουργία εισαγωγής κειμένου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
Αλλαγή τύπου πληκτρολογίου
Πατήστε σε οποιοδήποτε πεδίο κειμένου, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, πατήστε Επιλογή μεθόδου
εισαγωγής και κατόπιν επιλέξτε τον τύπο πληκτρολογίου για χρήση.
Χρήση του πληκτρολογίου Samsung
Ρύθμιση γλωσσών εισαγωγής
Στο πληκτρολόγιο, πατήστε
→ Επιλογή γλωσσών εισαγωγής και κατόπιν επιλέξτε γλώσσες.
42
Βασικές λειτουργίες
Αλλαγή της διάταξης πληκτρολογίου
Πατήστε
και αλλάξτε τη διάταξη του πληκτρολογίου.
Στο πληκτρολόγιο 3x4, κάθε πλήκτρο έχει τρεις ή τέσσερις χαρακτήρες. Για να εισάγετε έναν
χαρακτήρα, πατήστε επανειλημμένως το πλήκτρο που αντιστοιχεί στον χαρακτήρα.
Ρύθμιση επιλογών για το
πληκτρολόγιο Samsung.
Διαγραφή προηγούμενου
χαρακτήρα.
Εισαγωγή κεφαλαίων.
Μετάβαση στην επόμενη
σειρά.
Εισαγωγή αριθμητικών και
σημείων στίξης.
Εισαγωγή διαστήματος.
Εισαγωγή κεφαλαίων
Πατήστε
πριν εισάγετε έναν χαρακτήρα. Για εισαγωγή μόνο κεφαλαίων, πατήστε το δύο φορές.
Αλλαγή γλώσσας πληκτρολογίων
Προσθέστε γλώσσες στο πληκτρολόγιο και κατόπιν σύρετε το πλήκτρο διαστήματος προς τα αριστερά ή
τα δεξιά για να αλλάξετε τα πληκτρολόγια των γλωσσών.
Εισαγωγή κειμένου φωνητικά
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία φωνητικής εισαγωγής και κατόπιν μιλήστε στο μικρόφωνο. Η συσκευή
παρουσιάζει όσα λέτε.
Για να αλλάξετε τη γλώσσα ή να προσθέσετε γλώσσες για τη φωνητική αναγνώριση, πατήστε στην
τρέχουσα γλώσσα.
Αντιγραφή και επικόλληση
Πατήστε παρατεταμένα στο κείμενο, σύρετε ή για να επιλέξετε περισσότερο ή λιγότερο κείμενο
και κατόπιν πατήστε Αντιγραφή για αντιγραφή ή Αποκοπή για αποκοπή. Το επιλεγμένο κείμενο
αντιγράφεται στο πρόχειρο.
Για να το επικολλήσετε σε πεδίο εισαγωγής κειμένου, πατήστε παρατεταμένα στο σημείο όπου πρέπει να
εισαχθεί και κατόπιν πατήστε Επικόλληση.
43
Βασικές λειτουργίες
Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi
Συνδέστε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi για χρήση του διαδικτύου ή κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων με
άλλες συσκευές. (σ. 137)
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση Wi-Fi
Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και κατόπιν πατήστε Wi-Fi για να το ενεργοποιήσετε ή
απενεργοποιήσετε.
• Η συσκευή σας χρησιμοποιεί μη εναρμονισμένη συχνότητα και προορίζεται για χρήση σε
όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το WLAN μπορεί να λειτουργεί στην Ε.Ε. χωρίς περιορισμούς σε
εσωτερικούς χώρους αλλά δεν επιτρέπεται η λειτουργία σε εξωτερικούς χώρους.
• Απενεργοποιήστε το Wi-Fi για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας όταν δεν
χρησιμοποιείται.
Σύνδεση με δίκτυα Wi-Fi
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Συνδέσεις → Wi-Fi και κατόπιν σύρετε το διακόπτη
Wi-Fi προς τα δεξιά.
Επιλέξτε ένα δίκτυο από τη λίστα δικτύων Wi-Fi που έχουν εντοπιστεί, εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης
αν χρειάζεται και κατόπιν πατήστε Σύνδεση. Δίκτυα που απαιτούν κωδικό πρόσβασης εμφανίζονται με
εικονίδιο λουκέτου. Αφού συνδεθεί η συσκευή με δίκτυο Wi-Fi, η συσκευή συνδέεται αυτόματα με αυτό
οποτεδήποτε είναι διαθέσιμο.
Προσθήκη δικτύων Wi-Fi
Αν το επιθυμητό δίκτυο δεν εμφανίζεται στη λίστα δικτύων, πατήστε Προσθήκη δικτύου Wi-Fi στο
κάτω μέρος της λίστας δικτύων. Εισάγετε το όνομα του δικτύου στο SSID δικτύου, επιλέξτε τον τύπο
ασφάλειας και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης, αν δεν πρόκειται για ανοιχτό δίκτυο, και κατόπιν
πατήστε Σύνδεση.
Διαγραφή από τη μνήμη δικτύων Wi-Fi
Οποιοδήποτε δίκτυο χρησιμοποιηθεί ποτέ, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος δικτύου, μπορεί να
διαγραφεί από τη μνήμη έτσι ώστε να μην συνδέεται με αυτό η συσκευή αυτόματα. Επιλέξτε το δίκτυο
στη λίστα δικτύων και κατόπιν πατήστε Διαγραφή.
44
Βασικές λειτουργίες
Δημιουργία λογαριασμών
Οι εφαρμογές Google, όπως το Play Store, απαιτούν ένα λογαριασμό Google, και το Samsung Apps
απαιτεί ένα λογαριασμό Samsung. Δημιουργήστε λογαριασμούς Google και Samsung για να έχετε την
καλύτερη εμπειρία με τη συσκευή.
Προσθήκη λογαριασμών
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται όταν ανοίγετε μια εφαρμογή Google χωρίς να συνδεθείτε με
το λογαριασμό για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Google.
Για να συνδεθείτε ή να εγγραφείτε για ένα λογαριασμό Google, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε
Ρυθμίσεις → Λογαριασμοί → Προσθήκη λογαριασμού → Google. Μετά από αυτό, πατήστε Νέος για
εγγραφή ή πατήστε Υπάρχων, και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε
τη δημιουργία του λογαριασμού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς
Google στη συσκευή.
Δημιουργήστε και έναν λογαριασμό Samsung.
Αφαίρεση λογαριασμών
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Λογαριασμοί, επιλέξτε ένα όνομα λογαριασμού στο
Λογαριασμοί, επιλέξτε το λογαριασμό προς αφαίρεση και κατόπιν πατήστε Αφαίρ. λογαρ.
Χρήση της λειτουργίας NFC (Tag & Go)
Τοποθετήστε την κεραία NFC του έξυπνου τηλεφώνου κοντά στην ετικέτα NFC της συσκευής σας για
εκκίνηση της λειτουργίας για χρήση του έξυπνου τηλεφώνου ως απομακρυσμένο κλείστρο. Μπορείτε
επίσης να μεταφέρετε αρχεία σε μια συσκευή με δυνατότητα NFC ενώ τα προβάλλετε.
45
Βασικές λειτουργίες
• Η λειτουργία αυτή υποστηρίζεται από έξυπνα τηλέφωνα με δυνατότητα NFC που διαθέτουν
λειτουργικό σύστημα Android. Συνιστάται η χρήση της τελευταίας έκδοσης. Η λειτουργία
αυτή δεν είναι διαθέσιμη για συσκευές iOS.
• Πρέπει να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Samsung SMART CAMERA App στο τηλέφωνό
σας ή τη συσκευή πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή. Μπορείτε να κάνετε λήψη
της εφαρμογής από το Samsung Apps ή το Google Play Store. Η εφαρμογή Samsung
SMART CAMERA App είναι συμβατή με μοντέλα φωτογραφικών μηχανών Samsung που
κατασκευάστηκαν το 2013 ή αργότερα.
• Για να διαβαστεί μια ετικέτα NFC, τοποθετήστε τη συσκευή με δυνατότητα NFC κοντά στην
ετικέτα NFC της συσκευής σας για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.
• Μην τροποποιείτε τις πληροφορίες ετικέτας με οποιονδήποτε τρόπο.
Ενεργοποίηση της λειτουργίας απομακρυσμένου σκόπευτρου
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Κάμερα. Διαβάστε μια ετικέτα από μια συσκευή με δυνατότητα NFC
για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία απομακρυσμένου σκόπευτρου.
Μεταφορά φωτογραφιών ή βίντεο
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Συλλογή. Διαβάστε μια ετικέτα από μια συσκευή με δυνατότητα NFC
για να μεταφέρετε το τρέχον αρχείο στο έξυπνο τηλέφωνο αυτόματα.
• Για να μεταφέρετε πολλά αρχεία, επιλέξτε αρχεία από την προβολή μικρογραφιών και κατόπιν
διαβάστε μια ετικέτα από μια συσκευή με δυνατότητα NFC.
Μεταφορά αρχείων
Μετακινήστε αρχεία ήχου, βίντεο, εικόνων ή άλλους τύπους αρχείων από τη συσκευή στον υπολογιστή ή
αντίστροφα.
Οι παρακάτω μορφές αρχείων υποστηρίζονται από ορισμένες εφαρμογές. Ορισμένες μορφές
αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με την έκδοση λογισμικού της συσκευής ή το λειτουργικό
σύστημα του υπολογιστή.
• Μουσική: mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb, flac, mid, midi, xmf, mxmf, imy,
rtttl, rtx, και ota
• Εικόνα: bmp, gif, jpg, και png
• Βίντεο: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, και mkv
• Έγγραφα: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt,
asc, και rtf
46
Βασικές λειτουργίες
Σύνδεση με Samsung Kies
Το Samsung Kies είναι μια εφαρμογή υπολογιστή που διαχειρίζεται περιεχόμενα πολυμέσων και
προσωπικά στοιχεία με συσκευές Samsung. Κάντε λήψη του τελευταίου Samsung Kies από τον ιστότοπο
της Samsung.
1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
Γίνεται αυτόματη εκκίνηση του Samsung Kies στον υπολογιστή. Αν δεν γίνει εκκίνηση του Samsung
Kies, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Samsung Kies στον υπολογιστή.
2 Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.
Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung Kies για περισσότερες πληροφορίες.
Σύνδεση ως συσκευή πολυμέσων
1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
2 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και κατόπιν πατήστε Συνδέθηκε ως συσκευή πολυμέσων →
Συσκευή μέσων (MTP).
Πατήστε Κάμερα (PTP) αν ο υπολογιστής σας δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο μεταφοράς
πολυμέσων (MTP) ή δεν έχει εγκατασταθεί κατάλληλος οδηγός.
3 Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.
• Μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB ενώ μεταφέρετε αρχεία. Ενδέχεται να προκληθεί
δυσλειτουργία της συσκευής ή απώλεια δεδομένων.
• Μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB ενώ αναπαράγετε αρχεία. Πρέπει να διακόψετε την
αναπαραγωγή πριν την αποσύνδεση.
• Η συσκευή σας ενδέχεται να μην συνδέεται με τον υπολογιστή όταν χρησιμοποιείτε USB hub.
Συνδέστε τη συσκευή σας απευθείας στη θύρα USB του υπολογιστή.
47
Βασικές λειτουργίες
Ασφάλιση της συσκευής
Αποτρέψτε άλλα άτομα από τη χρήση ή την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και στοιχεία
αποθηκευμένα στη συσκευή χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες ασφαλείας. Η συσκευή απαιτεί κωδικό
ξεκλειδώματος κάθε φορά που την ξεκλειδώνετε.
Ρύθμιση μοτίβου
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Η συσκευή μου → Κλείδωμα Οθόνης → Κλείδωμα
οθόνης → Μοτίβο.
Σχεδιάστε ένα μοτίβο συνδέοντας τέσσερις κουκκίδες ή περισσότερες και κατόπιν σχεδιάστε και πάλι το
μοτίβο για να το επαληθεύσετε. Ρυθμίστε εφεδρικό κωδικό PIN για ξεκλείδωμα της οθόνης όταν ξεχνάτε
το μοτίβο.
Ρύθμιση κωδικού PIN
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Η συσκευή μου → Κλείδωμα Οθόνης → Κλείδωμα
οθόνης → PIN.
Εισάγετε τουλάχιστον τέσσερις αριθμούς και κατόπιν εισάγετε και πάλι τον κωδικό για να τον
επαληθεύσετε.
Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Η συσκευή μου → Κλείδωμα Οθόνης → Κλείδωμα
οθόνης → Κωδικός πρόσβασης.
Εισάγετε τουλάχιστον τέσσερις χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων αριθμών και συμβόλων, και κατόπιν
εισάγετε και πάλι τον κωδικό πρόσβασης για να τον επαληθεύσετε.
48
Βασικές λειτουργίες
Ξεκλείδωμα της συσκευής
Ενεργοποιήστε την οθόνη πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας και εισάγετε τον κωδικό ξεκλειδώματος.
Αν ξεχάσετε τον κωδικό ξεκλειδώματος, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο επισκευών της
Samsung για επαναφορά.
Αναβάθμιση της συσκευής
Μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση της συσκευής με το τελευταίο λογισμικό.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
Ασύρματη αναβάθμιση
Η συσκευή μπορεί να αναβαθμιστεί απευθείας με το τελευταίο λογισμικό με την υπηρεσία ασύρματης
αναβάθμισης υλικού (FOTA).
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Περισσότ. → Πληροφορίες συσκευής → Ενημέρωση
λογισμικού → Ενημέρ.
Αναβάθμιση με Samsung Kies
Κάντε εκκίνηση του Samsung Kies και συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή. Το Samsung Kies
αναγνωρίζει αυτόματα τη συσκευή και δείχνει τις διαθέσιμες ενημερώσεις σε ένα πλαίσιο διαλόγου, εάν
υπάρχουν. Κάντε κλικ στο πλήκτρο Ενημέρωση στο πλαίσιο διαλόγου για να ξεκινήσει η αναβάθμιση.
Ανατρέξτε στη βοήθεια Samsung Kies για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αναβάθμισης.
• Μην απενεργοποιείτε τον υπολογιστή ή τη συσκευή και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB
ενώ γίνεται αναβάθμιση της συσκευής.
• Κατά τη διάρκεια αναβάθμισης της συσκευής, μην συνδέετε άλλες συσκευές πολυμέσων
στον υπολογιστή. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να παρεμβληθεί στη διαδικασία ενημέρωσης.
49
Κάμερα: βασικές λειτουργίες
Εκκίνηση κάμερας
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για λήψη φωτογραφιών ή βίντεο.
Πατήστε Κάμερα στην οθόνη εφαρμογών. Εναλλακτικά, πατήστε το πλήκτρο κλείστρου.
Χρησιμοποιήστε τη Συλλογή για την προβολή φωτογραφιών και βίντεο που έχουν ληφθεί με τη
συσκευή. (σ. 89)
• Η κάμερα κλείνει αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Βεβαιωθείτε ότι ο φακός είναι καθαρός. Διαφορετικά, η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί
σωστά σε ορισμένες λειτουργίες που απαιτούν υψηλή ανάλυση.
Σωστοί τρόποι κάμερας
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή βίντεο άλλων ατόμων χωρίς την άδειά τους.
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή βίντεο σε μέρη όπου απαγορεύεται νομικά.
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή βίντεο σε μέρη όπου ενδέχεται να παραβιάζετε την ιδιωτική ζωή
άλλων ατόμων.
Επεξήγηση της οθόνης προεπισκόπησης
Γρήγορη αλλαγή
επιλογών λήψης.
Υπόδειξη των
τρεχουσών ρυθμίσεων
κάμερας.
Αλλαγή των ρυθμίσεων
κάμερας.
Υποδεικνύει ποια
λειτουργία λήψης
χρησιμοποιείται.
Επιστροφή στην αρχική
οθόνη.
Λήψη φωτογραφιών.
Πλαίσιο εστίασης
Αλλαγή της λειτουργίας
λήψης.
Έναρξη λήψης βίντεο.
Άνοιγμα της Συλλογής
για προβολή
φωτογραφιών και
βίντεο.
Επιλογή μεταξύ
διάφορων εφέ που είναι
διαθέσιμα.
50
Κάμερα: βασικές λειτουργίες
Επεξήγηση εικονιδίων
Τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη προεπισκόπησης παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις
τρέχουσες επιλογές και ρυθμίσεις λήψης. Τα εικονίδια που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα είναι τα
συνηθέστερα.
Εικονίδιο
Σημασία
Ταχύτητα κλείστρου
Τιμή διαφράγματος
Τιμή έκθεσης
Ευαισθησία ISO
Χρονομετρητής
Φλας
Φωνητική αναγνώριση
Γεωγραφική σήμανση
Κοινή χρήση λήψης
Κοινή χρήση φωτογραφιών με αναγνώριση προσώπου
Κοινή χρήση φωτογραφιών μέσω ChatON
Κλείσιμο κάμερας
Στη λειτουργία λήψης, πατήστε
αρχική οθόνη.
για να κλείσετε την εφαρμογή της κάμερας και να επιστρέψετε στην
51
Κάμερα: βασικές λειτουργίες
Λήψη φωτογραφιών
Πατήστε το κουμπί κλείστρου ως τη μέση για να εστιάσετε στο θέμα. Όταν το θέμα βρίσκεται
εντός εστίασης, το πλαίσιο εστίασης γίνεται πράσινο. Πατήστε το πλήκτρο κλείστρου για λήψη της
φωτογραφίας.
Ή πατήστε στην εικόνα στην οθόνη προεπισκόπησης εκεί όπου θα πρέπει να εστιάσει η κάμερα. Όταν
το θέμα βρίσκεται εντός εστίασης, το πλαίσιο εστίασης γίνεται πράσινο. Πατήστε για λήψη της
φωτογραφίας.
Λήψη βίντεο
Πατήστε
για λήψη βίντεο. Για διακοπή της εγγραφής, πατήστε
Κατά την εγγραφή, πατήστε
.
για να τραβήξετε μια φωτογραφία.
Κατά την εγγραφή, πατήστε εκεί όπου θέλετε να εστιάσετε για να αλλάξετε την εστίαση. Για να ρυθμίσετε
την κάμερα για αυτόματη εστίαση, πατήστε .
• Μπορείτε να εγγράφετε βίντεο διάρκειας έως 20 λεπτών τη φορά.
• Κατά τη χρήση μιας κάρτας μνήμης με χαμηλή ταχύτητα εγγραφής, η συσκευή ενδέχεται να
μην μπορεί να αποθηκεύσει το βίντεο σωστά. Η εγγραφή μπορεί να σταματήσει ή τα καρέ
βίντεο που έχουν εγγραφεί μπορεί να καταστραφούν.
• Οι κάρτες μνήμης με χαμηλές ταχύτητες εγγραφής δεν υποστηρίζουν βίντεο υψηλής
ανάλυσης. Για την εγγραφή βίντεο υψηλής ανάλυσης, χρησιμοποιείτε κάρτες μνήμης με
υψηλότερες ταχύτητες εγγραφής (micro SDHC Class10 ή ταχύτερες).
• Το μέγεθος του καρέ βίντεο μπορεί να εμφανίζεται μικρότερο ανάλογα με την ανάλυση του
βίντεο και το ρυθμό καρέ.
• Αν ρυθμίσετε την επιλογή σταθεροποίησης εικόνας, ενδέχεται να εγγράφεται ο ήχος του
σταθεροποιητή εικόνας.
• Εάν η λειτουργία ζουμ είναι ενεργοποιημένη κατά τη λήψη βίντεο, η κάμερα ενδέχεται να
εγγράψει τον ήχο της λειτουργίας ζουμ. Για να μειώσετε την ένταση του ήχου της λειτουργίας
ζουμ, ενεργοποιήστε τη σίγαση της λειτουργίας ζουμ. (σ. 86)
• Αν αλλάξετε τη γωνία λήψης της κάμερας απότομα ενώ τραβάτε ένα βίντεο, η κάμερα
ενδέχεται να μην μπορέσει να κάνει ακριβή εγγραφή εικόνων.
• Αν πατήσετε στην οθόνη για να αλλάξετε την εστίαση μη αυτόματα ενώ τραβάτε ένα βίντεο,
ενδέχεται να εγγραφεί ο ήχος αφής.
52
Κάμερα: βασικές λειτουργίες
Προβολή φωτογραφιών και βίντεο
Για προβολή φωτογραφιών ή βίντεο που έχουν ληφθεί πατήστε στο εικονίδιο της συλλογής.
Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για προβολή της επόμενης ή της
προηγούμενης εικόνας. (σ. 89)
Αυτόματη εστίαση και αυτόματη έκθεση
Μπορείτε να προσαρμόσετε την εστίαση και την έκθεση της κάμερας αυτόματα αγγίζοντας την οθόνη.
Στη λειτουργία λήψης, πατήστε στην επιθυμητή περιοχή για εστίαση. Το πλαίσιο εστίασης μετακινείται
στην επιθυμητή περιοχή και εμφανίζεται ένα εικονίδιο στην πάνω δεξιά γωνία του πλαισίου εστίασης.
Στη συνέχεια τραβήξτε το κάδρο για να διαχωρίσετε το καρέ AF από το καρέ AE. Σύρετε κάθε πλαίσιο
στην επιθυμητή θέση.
Για να κλειδώσετε την εστίαση ή την έκθεση, πατήστε παρατεταμένα το αντίστοιχο πλαίσιο. Το
κλειδωμένο πλαίσιο δεν μπορεί να μετακινηθεί και επαναφέρεται μετά τη λήψη.
Για να συγχωνεύσετε το πλαίσιο AF και το πλαίσιο AE, σύρετε το ένα πλαίσιο στο άλλο και
αλληλοκαλύψτε τα.
Μεγέθυνση ή σμίκρυνση
Περιστρέψτε το κουμπί ζουμ δεξιόστροφα ή απομακρύνετε δύο δάχτυλα μεταξύ τους πάνω στην οθόνη
για μεγέθυνση. Περιστρέψτε το κουμπί ζουμ αριστερόστροφα ή πλησιάστε τα δάχτυλά σας μεταξύ τους
πάνω στην οθόνη για σμίκρυνση.
Σμίκρυνση
Μεγέθυνση
53
Κάμερα: βασικές λειτουργίες
• Το εφέ μεγέθυνσης/ σμίκρυνσης είναι διαθέσιμο όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ζουμ ενώ
κάνετε λήψη βίντεο.
• Κατά τη χρήση της λειτουργίας ζουμ, ο φακός κινείται μπρος - πίσω για προσαρμογή της
εστίασης πριν ρυθμίσει την ακριβή αναλογία ζουμ που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε.
• Για να διατηρήσετε φυσική γωνία προβολής, η αναλογία ζουμ αυξάνει κατά μεγαλύτερες
προσαυξήσεις καθώς μεγαλώνει.
Λήψη φωτογραφιών ή βίντεο με φωνητικές εντολές
Χρησιμοποιήστε τη φωνητική αναγνώριση για λήψη φωτογραφιών ή βίντεο με φωνητικές εντολές.
Πατήστε
→
. Προφέρετε μια εντολή λήψης όπως Smile, Cheese ή Shoot.
Για να ελέγξετε για περισσότερες φωνητικές εντολές ελέγχου της κάμερας, πατήστε
→
.
Λήψη φωτογραφιών ή βίντεο με εφέ φίλτρου
Χρησιμοποιήστε τα εφέ φίλτρου για να τραβήξετε μοναδικές φωτογραφίες ή βίντεο.
Πατήστε
και επιλέξτε ένα εφέ φίλτρου.
• Χωρίς εφέ: χωρίς εφαρμογή εφέ.
• Εποχής: το εφέ αυτό εφαρμόζει χρώματα που μοιάζουν παλιά, υψηλή αντίθεση και ζωηρό εφέ
βινιέτας ή μηχανών λομογραφίας.
• Κλίμακα του γκρι: αυτό το εφέ κάνει την εικόνα ασπρόμαυρη.
• Σέπια: αυτό το εφέ δίνει μια κοκκινωπή όψη στο σκηνικό φόντου.
• Χρονιά παραγωγής: αυτό το εφέ δίνει στην εικόνα μια εμφάνιση και αίσθηση βιντάζ.
• Ξεθωριασμένα χρώματα: αυτό το εφέ ξεθωριάζει το χρώμα της εικόνας.
• Τιρκουάζ: αυτό το εφέ εφαρμόζει ένα απαλό εφέ τυρκουάζ χρώματος.
• Απόχρωση: αυτό το εφέ εφαρμόζει εφέ παλ χρώματος.
• Κινούμενα σχέδια: αυτό το εφέ εφαρμόζει εφέ χρώματος καρτούν.
54
Κάμερα: βασικές λειτουργίες
• Κακόκεφος: αυτό το εφέ εφαρμόζει εφέ μονόχρωμου καρτούν.
• Τραχύ: αυτό το εφέ εφαρμόζει άγριο εφέ.
• Λαδοπαστέλ: αυτό το εφέ εφαρμόζει εφέ ζωγραφικής με λαδοπαστέλ.
• FishEye: αυτό το εφέ μαυρίζει τις άκρες του καρέ και παραμορφώνει τα αντικείμενα για να μιμηθεί
το οπτικό εφέ ενός ευρυγώνιου φακού.
Γρήγορη αλλαγή επιλογών λήψης
Πατήστε για γρήγορη αλλαγή των επιλογών λήψης. Οι διαθέσιμες επιλογές ποικίλλουν ανάλογα με τη
λειτουργία.
• : διαμόρφωση ρυθμίσεων για κάμερα.
• : ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φλας.
• : χρήση της επιλογής αυτής για λήψεις με χρονική καθυστέρηση.
• : επιλογή φακέλου για αποθήκευση φωτογραφιών ή βίντεο. Για να δημιουργήσετε νέο φάκελο,
πατήστε .
• : ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της φωνητικής αναγνώρισης για τη λήψη φωτογραφιών.
• : ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση επιλογών κοινής χρήσης.
Μείωση του κουνήματος της κάμερας
Χρησιμοποιήστε την επιλογή Οπτικού σταθεροποιητή εικόνας (OIS) για να μειώσετε ή να εξαλείψετε το
θάμπωμα που οφείλεται στο κούνημα της κάμερας.
Πατήστε MODE → Ειδικός → P, A, S, ή M για πρόσβαση σε μια από τις εξειδικευμένες λειτουργίες.
Στη λειτουργία expert, πατήστε
→
→ OIS (anti-shake) και πραγματοποιήστε μια επιλογή.
Πριν τη διόρθωση
Μετά τη διόρθωση
55
Κάμερα: βασικές λειτουργίες
Χρήση της λειτουργίας ανίχνευσης προσώπων
Λήψη χαμογελαστού προσώπου
Η κάμερα ανιχνεύει αυτόματα ένα χαμογελαστό πρόσωπο και απελευθερώνει το κλείστρο.
Πατήστε MODE → Ειδικός → P, A, S, ή M για πρόσβαση σε μια από τις εξειδικευμένες λειτουργίες.
Στη λειτουργία expert, πατήστε
ατελειών, πατήστε → →
→
→ Εντ.προσ. → Λήψη χαμόγ. Ή, στη λειτουργία διόρθωσης
→ Εντ.προσ. → Λήψη χαμόγ.
Στοχεύστε με την κάμερα σε ένα άτομο και πατήστε το κουμπί κλείστρου. Όταν η κάμερα ανιχνεύσει ένα
χαμογελαστό πρόσωπο, η κάμερα τραβά αυτόματα τη φωτογραφία.
Ανιχνευμένο πρόσωπο
Ανιχνευμένο χαμόγελο
Ανίχνευση βλεφαρίσματος ματιών
Εάν η κάμερα ανιχνεύσει κλειστά μάτια, τραβά αυτόματα περισσότερες διαδοχικές φωτογραφίες.
Πατήστε MODE → Ειδικός → P, A, S, ή M για πρόσβαση σε μια από τις εξειδικευμένες λειτουργίες.
Στη λειτουργία expert, πατήστε
→
→ Εντ.προσ. → Εντοπισμός κίνησης ματιών.
Στοχεύστε με την κάμερα σε ένα άτομο. Όταν η κάμερα ανιχνεύει ένα ανθρώπινο πρόσωπο, εμφανίζεται
ένα λευκό πλαίσιο γύρω από το πρόσωπο. Εάν τα μάτια είναι κλειστά ακριβώς τη στιγμή που πατιέται το
κουμπί κλείστρου, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο στην οθόνη.
56
Κάμερα: βασικές λειτουργίες
Συμβουλές για τη λήψη καθαρότερων
φωτογραφιών
Σωστό κράτημα της κάμερας
Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την οθόνη, το φακό, το φλας ή το μικρόφωνο.
Μην εκθέτετε το φακό σε άμεσο ηλιακό φως. Αυτό μπορεί να μειώσει την ευαισθησία του
αισθητήρα εικόνων στα χρώματα ή να προκαλέσει τη δυσλειτουργία του.
Πάτημα του κουμπιού λήψης μέχρι τη μέση
Πατήστε το κουμπί λήψης προς τα κάτω μέχρι τη μέση για να ρυθμίσετε την εστίαση. Η κάμερα ρυθμίζει
αυτόματα την εστίαση, την έκθεση και την ισορροπία λευκού και το πλαίσιο της εστίασης γίνεται
πράσινο. Το πλαίσιο της εστίασης γίνεται κόκκινο εάν δεν έχει γίνει εστίαση.
57
Κάμερα: βασικές λειτουργίες
Μείωση του κουνήματος της κάμερας
Ρυθμίστε τη λειτουργία Οπτικού σταθεροποιητή εικόνας (OIS) ώστε να μειώσετε οπτικά το κούνημα της
κάμερας. (σ. 55)
Εστίαση θέματος
Η εστίαση σε ένα θέμα μπορεί να είναι δύσκολη στις ακόλουθες συνθήκες:
• Όταν η αντίθεση μεταξύ του θέματος και του φόντου είναι χαμηλή. Όταν, για παράδειγμα, το θέμα
φορά ρούχα παρόμοιου χρώματος με το φόντο.
• Ο φωτισμός πίσω από το θέμα είναι πολύ έντονος.
• Υπάρχει έντονο ηλιακό φως ή αντανάκλαση φωτός στο θέμα.
• Το θέμα περιλαμβάνει οριζόντια μοτίβα, όπως στόρια.
• Το θέμα δεν έχει τοποθετηθεί στο κέντρο του πλαισίου.
58
Κάμερα: βασικές λειτουργίες
Χρήση της λειτουργίας κλειδώματος εστίασης
Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση για να εστιάσετε. Όταν εστιάσετε στο θέμα, μπορείτε
να αλλάξετε τη σύνθεση. Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε τη
φωτογραφία.
Κατά τη λήψη φωτογραφιών σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού
• Ενεργοποιείτε το φλας για τη λήψη φωτογραφιών σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. (σ. 83)
• Ρυθμίστε την ευαισθησία ISO. (σ. 78)
59
Κάμερα: βασικές λειτουργίες
Όταν τα θέματα κινούνται γρήγορα
Χρησιμοποιείτε τη λειτουργία συνεχούς λήψης για τη λήψη φωτογραφιών κινούμενων θεμάτων. (σ. 63)
Για συνεχή λήψη αρκετών φωτογραφιών, χρησιμοποιείτε κάρτες μνήμης με υψηλότερες
ταχύτητες εγγραφής (micro SDHC Class10 ή ταχύτερες).
60
Κάμερα: λειτουργίες λήψης
Αυτόματο
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για λήψη φωτογραφιών με λειτουργίες σκηνών που επιλέγονται
αυτόματα από την κάμερα. Στη λειτουργία αυτή, η κάμερα αναγνωρίζει τις περιβάλλουσες συνθήκες
και προσαρμόζει αυτόματα παράγοντες που συμβάλλουν στην έκθεση, μεταξύ των οποίων η ταχύτητα
κλείστρου, η τιμή διαφράγματος, η φωτομέτρηση και η ισορροπία λευκού. Καθώς η κάμερα ελέγχει
τις περισσότερες λειτουργίες, ορισμένες επιλογές λήψης είναι περιορισμένες. Η λειτουργία αυτή είναι
χρήσιμη για λήψη γρήγορων στιγμιότυπων με τη λιγότερη δυνατή προσαρμογή.
Πατήστε MODE → Αυτόματο.
Για να εμφανιστεί ένα εικονίδιο για μια λειτουργία σκηνής πάνω δεξιά στην οθόνη προεπισκόπησης όταν
→ Οθόνη εντοπισμού → Ενεργό.
πατάτε το πλήκτρο κλείστρου ως τη μέση, πατήστε → →
• Η κάμερα ενδέχεται να ανιχνεύει διαφορετικές σκηνές, ακόμα και τα ίδια θέματα, ανάλογα με
εξωτερικούς παράγοντες, όπως το κούνημα της κάμερας, ο φωτισμός και η απόσταση από το
θέμα.
• Αν η κάμερα δεν αναγνωρίσει κατάλληλη λειτουργία σκηνής, χρησιμοποιεί τις
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τη λειτουργία αυτή.
• Ακόμα και αν ανιχνεύσει ένα πρόσωπο, η κάμερα μπορεί να μην επιλέξει λειτουργία
πορτρέτου ανάλογα με τη θέση ή το φωτισμό του θέματος.
• Σε αυτή τη λειτουργία, η κάμερα καταναλώνει περισσότερη ισχύ μπαταρίας εξαιτίας της
συνεχούς αλλαγής των ρυθμίσεων όταν επιλέγονται οι κατάλληλες λειτουργίες.
Smart
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για λήψη φωτογραφιών με προκαθορισμένες ρυθμίσεις για
διάφορες σκηνές.
61
Κάμερα: λειτουργίες λήψης
Προτειν. έξυπνη λειτουργία
Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να τραβήξετε φωτογραφίες με μία από τις έξυπνες λειτουργίες που
προτείνει αυτόματα η συσκευή.
Πατήστε MODE → Smart → Προτειν. έξυπνη λειτουργία.
Πατήστε το κουμπί κλείστρου ως τη μέση, επιλέξτε μια λειτουργία από την προτεινόμενη λίστα και
κατόπιν πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Αν δεν επιλέξετε λειτουργία
από την προτεινόμενη λίστα, η κάμερα τραβά μια φωτογραφία στην αυτόματη λειτουργία.
Για επαναφορά της επιλεγμένης λειτουργίας, πατήστε
.
Διόρθωση ατελειών
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για τη λήψη φωτογραφιών με φωτισμένα πρόσωπα για πιο
εκλεπτυσμένες εικόνες.
Πατήστε MODE → Smart → Διόρθωση ατελειών.
Πατήστε το κουμπί κλείστρου για τη λήψη μιας φωτογραφίας. Πατήστε σε ένα πρόσωπο και
προσαρμόστε τα εφέ. Για εναλλαγή μεταξύ της αρχικής και της προσαρμοσμένης φωτογραφίας, πατήστε
Πριν και μετά. Πατήστε Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τη φωτογραφία.
Για να ρυθμίσετε την κάμερα για αυτόματη προσαρμογή των εφέ, πατήστε
προσώπου → Ανενεργό.
→
→
→ Βελτ.
Καλύτερη φωτογραφία
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για τη λήψη πολλαπλών φωτογραφιών σε μικρό χρονικό διάστημα
και στη συνέχεια επιλέξτε τις καλύτερες φωτογραφίες ανάμεσα σε αυτές.
Πατήστε MODE → Smart → Καλύτερη φωτογραφία.
Πατήστε το κουμπί λήψης για λήψη πολλαπλών φωτογραφιών. Πατήστε παρατεταμένα τις μικρογραφίες
των φωτογραφιών που θέλετε να αποθηκεύσετε και στη συνέχεια πατήστε Αποθήκευση.
Συναγερμός αυτοπορτραίτου
Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή για να εντοπίσετε ένα πρόσωπο σε μια προκαθορισμένη περιοχή και
να τραβήξετε πολλές φωτογραφίες αυτόματα. Μπορείτε κατόπιν να επιλέξετε την καλύτερη φωτογραφία.
Πατήστε MODE → Smart → Συναγερμός αυτοπορτραίτου.
Σύρετε το πλαίσιο για να ρυθμίσετε μια περιοχή εντοπισμού. Συνθέστε τη λήψη σας με το φακό
στραμμένο προς εσάς. Όσο περισσότερο ταιριάζει το πρόσωπο στο εσωτερικό της περιοχής εντοπισμού,
τόσο ταχύτερα εκπέμπει ήχο μπιπ η φωτογραφική μηχανή. Ακούστε τα μπιπ σαν καθοδήγηση ενώ
προσαρμόζετε τη σύνθεση. Όταν το πρόσωπο είναι εντελώς στο εσωτερικό της περιοχής εντοπισμού,
η φωτογραφική μηχανή εκπέμπει έναν προειδοποιητικό ήχο και κατόπιν τραβά πολλές φωτογραφίες
αυτόματα. Πατήστε παρατεταμένα τις μικρογραφίες των φωτογραφιών που θέλετε να αποθηκεύσετε και
στη συνέχεια πατήστε Αποθήκ.
62
Κάμερα: λειτουργίες λήψης
Συνεχής λήψη
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για λήψη μιας σειράς φωτογραφιών με κινούμενα θέματα.
Πατήστε MODE → Smart → Συνεχής λήψη.
Κρατώντας την κάμερα σταθερή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κλείστρου για συνεχή λήψη αρκετών
φωτογραφιών.
Για συνεχή λήψη αρκετών φωτογραφιών, χρησιμοποιείτε κάρτες μνήμης με υψηλότερες
ταχύτητες εγγραφής (micro SDHC Class10 ή ταχύτερες).
Καλύτ. πρόσωπο
Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να τραβήξετε πολλαπλές ομαδικές λήψεις ταυτόχρονα και να τις
συνδυάσετε ώστε να δημιουργήσετε την καλύτερη δυνατή εικόνα.
Πατήστε MODE → Smart → Καλύτ. πρόσωπο.
Πατήστε το κουμπί λήψης για λήψη πολλαπλών φωτογραφιών. Για να αποκτήσετε την καλύτερη λήψη,
κρατήστε την κάμερα σταθερή και παραμείνετε ακίνητοι ενώ τραβάτε φωτογραφίες. Πατήστε το κίτρινο
πλαίσιο σε κάθε πρόσωπο και επιλέξτε το καλύτερο μεμονωμένο πρόσωπο για το άτομο αυτό. Αφού
επιλέξτε ένα πρόσωπο για κάθε άτομο, πατήστε Αποθήκευση για να συγχωνεύσετε τις εικόνες σε μία
μόνο φωτογραφία και να την αποθηκεύσετε.
63
Κάμερα: λειτουργίες λήψης
Οριοθ. χρώμ.
Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή για λήψη 3 συνεχόμενων φωτογραφιών με διαφορετικά χρωματικά
εφέ.
Πατήστε MODE → Smart → Οριοθ. χρώμ.
Παιδική λήψη
Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή για αναπαραγωγή ενός αστείου ήχου ώστε να αποσπάσετε την
προσοχή ενός παιδιού κατά τη λήψη.
Πατήστε MODE → Smart → Παιδική λήψη.
Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση. Η κάμερα εκπέμπει ήχο συγκέντρωσης προσοχής. Πατήστε
το πλήκτρο κλείστρου για λήψη 5 διαδοχικών φωτογραφιών.
Για αλλαγή του ήχου συγκέντρωσης προσοχής, πατήστε
.
Οριζόντια
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για λήψη φωτογραφιών σε γαλάζιο ουρανό και σε τοπία με πιο
πλούσια χρώματα.
Πατήστε MODE → Smart → Οριζόντια.
Αυγή
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να φωτογραφίσετε τον ουρανό την αυγή με απαλά χρώματα.
Πατήστε MODE → Smart → Αυγή.
Χιόνι
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να φωτογραφίσετε χιονισμένα τοπία με μεγαλύτερη
φωτεινότητα.
Πατήστε MODE → Smart → Χιόνι.
64
Κάμερα: λειτουργίες λήψης
Macro
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για τη λήψη φωτογραφιών πολύ κοντινών θεμάτων.
Πατήστε MODE → Smart → Macro.
Κρατάτε τη συσκευή σταθερή ώστε να αποτρέπετε τις θολές φωτογραφίες.
Φαγητό
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να φωτογραφίσετε τρόφιμα σε πιο χρωματιστούς τόνους.
Πατήστε MODE → Smart → Φαγητό.
Πάρτι/Εσωτερικά
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για καθαρές φωτογραφίες σε εσωτερικούς χώρους.
Πατήστε MODE → Smart → Πάρτι/Εσωτερικά.
65
Κάμερα: λειτουργίες λήψης
Σκηνές δράσης
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για τη λήψη φωτογραφιών θεμάτων που κινούνται με μεγάλη
ταχύτητα.
Πατήστε MODE → Smart → Σκηνές δράσης.
Συνιστάται η χρήση της λειτουργίας σε έντονο φως ημέρας.
Εμπλουτισμένες αποχρ.
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για τη λήψη φωτογραφιών χωρίς απώλεια λεπτομερειών σε
φωτεινές και σκοτεινές περιοχές. Η κάμερα πραγματοποιεί αυτόματα λήψη αρκετών φωτογραφιών με
διάφορες τιμές έκθεσης και στη συνέχεια τις συγχωνεύει σε μία φωτογραφία. Αποθηκεύεται επίσης και η
φωτογραφία που λαμβάνεται με την αρχική τιμή έκθεσης.
Πατήστε MODE → Smart → Εμπλουτισμένες αποχρ.
Κρατώντας την κάμερα σταθερή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κλείστρου για λήψη πολλών
φωτογραφιών.
Για ρύθμιση της συσκευής ώστε να αποθηκεύει μόνο το τελικό αποτέλεσμα, πατήστε
Αποθήκευση ως → Μόνο εμπλ. απ.
Χωρίς εφέ
Με εφέ
66
→
→
→
Κάμερα: λειτουργίες λήψης
• Αυτή η λειτουργία μπορεί να επηρεαστεί από το κούνημα της κάμερας, το φωτισμό, την
κίνηση του θέματος και το περιβάλλον λήψης.
• Το φλας απενεργοποιείται σε αυτή τη λειτουργία.
• Κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας με κινούμενα θέματα, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα
μετείκασμα.
• Συνιστάται η χρήση τριπόδου.
Πανόραμα
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για ευρείες πανοραμικές φωτογραφίες.
Πατήστε MODE → Smart → Πανόραμα.
Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία και στη συνέχεια μετακινήστε την
κάμερα προς μία κατεύθυνση. Όταν το μπλε πλαίσιο ευθυγραμμιστεί με την οθόνη προεπισκόπησης,
η κάμερα τραβά αυτόματα άλλη μία λήψη στην πανοραμική αλληλουχία. Για να σταματήσετε τη λήψη,
πατήστε . Οι φωτογραφίες συνδυάζονται αυτόματα σε μια πανοραμική εικόνα.
67
Κάμερα: λειτουργίες λήψης
• Για καλύτερα αποτελέσματα, αποφύγετε τα παρακάτω:
– – Πολύ γρήγορη ή πολύ αργή κίνηση της κάμερας.
– – Πολύ μικρή μετακίνηση της κάμερας μεταξύ των λήψεων.
– – Κίνηση της κάμερας σε ακανόνιστες ταχύτητες.
– – Κούνημα της κάμερας.
– – Αλλαγή κατεύθυνσης της κάμερας κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας.
– – Λήψη φωτογραφιών σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
– – Λήψη φωτογραφιών κινούμενων θεμάτων.
– – Λήψη φωτογραφιών όπου η φωτεινότητα ή το χρώμα του φωτός μεταβάλλεται.
– – Λήψη φωτογραφιών θέματος μπροστά από μη αναγνωρίσιμο φόντο, όπως άδειο
ουρανό ή κενό τοίχο.
• Φωτογραφίες που λαμβάνονται αποθηκεύονται αυτόματα και η λήψη σταματά υπό τις
παρακάτω συνθήκες:
– – Αλλαγή της απόστασης από το θέμα κατά τη λήψη.
– – Κίνηση της κάμερας πολύ γρήγορα.
– – Καμία κίνηση της κάμερας.
• Η κάμερα μπορεί να διακόψει τη λήψη φωτογραφιών λόγω της σύνθεσης ή λόγω κίνησης
εντός της σκηνής.
• Η κάμερα ενδέχεται να μην τραβήξει ολόκληρη την τελευταία σκηνή εάν σταματήσετε
να κινείτε τη συσκευή ακριβώς στη θέση όπου θέλετε να ολοκληρωθεί η σκηνή. Για να
τραβήξετε ολόκληρη τη σκηνή, μετακινήστε την κάμερα ελαφρώς πέρα από τη θέση όπου
θέλετε να ολοκληρωθεί η σκηνή.
Καταρράκτης
Λήψη φωτογραφιών θεμάτων με κινούμενο νερό.
Πατήστε MODE → Smart → Καταρράκτης.
Η εικόνα μπορεί να είναι θολή λόγω της χαμηλής ταχύτητας κλείστρου κατά τη λήψη
φωτογραφιών. Χρησιμοποιήστε τρίποδο.
68
Κάμερα: λειτουργίες λήψης
Φωτογραφία με κίνηση
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να δημιουργήσετε μια φωτογραφία στην οποία επιλεγμένα
αντικείμενα κινούνται παγώνοντας ή κινητοποιώντας κινούμενα αντικείμενα που εντοπίζονται αυτόματα
από την κάμερα.
Πατήστε MODE → Smart → Φωτογραφία με κίνηση.
Πατήστε το κουμπί κλείστρου για τη λήψη μιας φωτογραφίας. Πατήστε Κινηση ή Πάγωμα και κατόπιν
τρίψτε την οθόνη για να κινητοποιήσετε ή να παγώσετε τα εντοπισμένα κινούμενα αντικείμενα. Πατήστε
Κόψιμο για προσαρμογή του εύρους προς περικοπή ή Κατεύθυνση για αλλαγή της κατεύθυνσης της
κινητοποίησης. Στη συνέχεια πατήστε Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τη φωτογραφία.
Δράση
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για λήψη σειράς φωτογραφιών και συνδυασμό τους για δημιουργία
μιας εικόνας που δείχνει ίχνη της κίνησης.
Πατήστε MODE → Smart → Δράση.
Κρατώντας την κάμερα σταθερή, πατήστε το κουμπί κλείστρου για συνεχή λήψη αρκετών φωτογραφιών.
Επιλέξτε φωτογραφίες για αποθήκευση και κατόπιν πατήστε Αποθήκ.
Για να έχετε την καλύτερη λήψη, ακολουθήστε τις συμβουλές αυτές. Η κάμερα ενδέχεται να μην
τραβά σωστά φωτογραφίες σε άλλες συνθήκες λήψης.
• Κρατήστε την κάμερα σταθερή και παραμείνετε ακίνητοι ενώ τραβάτε φωτογραφίες.
• Τραβήξτε φωτογραφίες ενός θέματος που κινείται προς μία κατεύθυνση.
• Τραβήξτε φωτογραφίες με φόντο όπου δεν υπάρχουν κινούμενα αντικείμενα.
• Αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών με θέμα και φόντο παρόμοιων χρωμάτων.
• Αποφεύγετε να κάνετε λήψη φωτογραφιών θέματος πολύ κοντινού ή πολύ μακρινού ώστε να
μην χωράει μέσα στην οθόνη ή που είναι πολύ μακρύ, όπως ένα λεωφορείο ή τρένο.
69
Κάμερα: λειτουργίες λήψης
Λειτουργία αφαίρεσης
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να σβήσετε κινούμενα αντικείμενα στο φόντο.
Πατήστε MODE → Smart → Λειτουργία αφαίρεσης.
Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια σειρά φωτογραφιών. Η κάμερα σβήνει τα ίχνη
κίνησης από ένα κινούμενο αντικείμενο. Για να επαναφέρετε την αρχική φωτογραφία, πατήστε Προβολή
κιν. αντικ. και κατόπιν πατήστε στην τονισμένη περιοχή. Πατήστε Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τη
φωτογραφία.
• Κρατήστε την κάμερα σταθερή και παραμείνετε ακίνητοι ενώ τραβάτε φωτογραφίες.
• Κατά τη λήψη φωτογραφιών αντικειμένου και φόντου παρόμοιων χρωμάτων, η κάμερα
ενδέχεται να μην αναγνωρίζει όλη την κίνηση.
• Όταν τραβάτε φωτογραφίες αντικειμένου που κινείται ελάχιστα ή κινείται πάρα πολύ, η
κάμερα μπορεί να μην αναγνωρίζει όλες τις κινήσεις.
• Αν υπάρχουν πολλά θέματα που κινούνται στο φόντο, η φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να
μην αναγνωρίζει κάθε κίνηση.
Ήχος & λήψη
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να τραβάτε φωτογραφίες με ήχο.
Πατήστε MODE → Smart → Ήχος & λήψη.
Η κάμερα εγγράφει 9 δευτερόλεπτα ήχου μετά τη λήψη φωτογραφίας.
Για ρύθμιση της κάμερας ώστε να εγγράφει ήχο πριν ή μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας, πατήστε
.
Διάστημα
Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή για να ρυθμίσετε το διάστημα και τον αριθμό φωτογραφιών για
αυτόματη λήψη για μια παρατεταμένη περίοδο.
Πατήστε MODE → Smart → Διάστημα.
Ρυθμίστε το διάστημα και τον αριθμό λήψεων, πατήστε Ορισμός και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο
κλείστρου ή πατήστε Έναρξη.
Για να εξοικονομηθεί ισχύς της μπαταρίας, η συσκευή ενεργοποιείται και τραβάει φωτογραφίες
μόνο μεταξύ των διαστημάτων.
70
Κάμερα: λειτουργίες λήψης
Σιλουέτα
Λήψη φωτογραφιών σκοτεινών σχημάτων σε φωτεινό φόντο.
Πατήστε MODE → Smart → Σιλουέτα.
Για να μεγιστοποιήσετε το εφέ σιλουέτας, βγάλτε φωτογραφίες σε μια φωτεινή τοποθεσία.
Ηλιοβασίλεμα
Λήψη φωτογραφιών σε ηλιοβασίλεμα.
Πατήστε MODE → Smart → Ηλιοβασίλεμα.
Νύχτα
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για τη λήψη φωτογραφιών σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού χωρίς
τη χρήση φλας.
Πατήστε MODE → Smart → Νύχτα.
Κρατώντας την κάμερα σταθερή, πατήστε το πλήκτρο κλείστρου για λήψη 3 φωτογραφιών. Οι
φωτογραφίες συγχωνεύονται αυτόματα σε μία μεμονωμένη φωτογραφία.
Η εικόνα μπορεί να είναι θολή λόγω της χαμηλής ταχύτητας κλείστρου κατά τη λήψη
φωτογραφιών. Χρησιμοποιήστε τρίποδο.
71
Κάμερα: λειτουργίες λήψης
Πυροτεχνήματα
Λήψη φωτογραφιών πυροτεχνημάτων.
Πατήστε MODE → Smart → Πυροτεχνήματα.
Η εικόνα μπορεί να είναι θολή λόγω της χαμηλής ταχύτητας κλείστρου κατά τη λήψη
φωτογραφιών. Χρησιμοποιήστε τρίποδο.
Ίχνη από τα φώτα
Λήψη φωτογραφιών ίχνους κινούμενου φωτός σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
Πατήστε MODE → Smart → Ίχνη από τα φώτα.
Η εικόνα μπορεί να είναι θολή λόγω της χαμηλής ταχύτητας κλείστρου κατά τη λήψη
φωτογραφιών. Χρησιμοποιήστε τρίποδο.
72
Κάμερα: λειτουργίες λήψης
Ειδικός
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για λήψη φωτογραφιών και βίντεο με μη αυτόματη προσαρμογή
διάφορων επιλογών λήψης, μεταξύ των οποίων η ταχύτητα κλείστρου, η τιμή διαφράγματος, η τιμή
έκθεσης και η ευαισθησία ISO.
Περιστροφή για αλλαγή
της τιμής για την
επιλογή λήψης.
Περιστροφή για επιλογή
λήψης.
Χρήση της μη
αυτόματης λειτουργίας.
Επιστροφή στην
προηγούμενη οθόνη.
Χρήση της λειτουργίας
χρήστη.
Χρήση της λειτουργίας
προγράμματος.
Χρήση της λειτουργίας
προτεραιότητας
διαφράγματος.
Εμφάνιση περιγραφής
λειτουργιών.
Χρήση της λειτουργίας
προτεραιότητας
κλείστρου.
Προσαρμογή μείζονων επιλογών λήψης
Πατήστε μία από τις μείζονες επιλογές λήψης που εμφανίζονται στο πάνω μέρος της οθόνης και κατόπιν
σύρετε προς τα αριστερά ή τα δεξιά μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή τιμή. Για να επιβεβαιώσετε την
προσαρμογή, πατήστε σε μια κενή περιοχή στην οθόνη ή πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση.
Λειτουργία προγράμματος
Σε αυτή τη λειτουργία, η κάμερα προσαρμόζει αυτόματα την ταχύτητα κλείστρου και την τιμή
διαφράγματος έτσι ώστε να επιτυγχάνεται βέλτιστη τιμή έκθεσης. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη όταν
θέλετε να τραβήξετε φωτογραφίες σταθερής έκθεσης ενώ ταυτόχρονα μπορείτε να προσαρμόζετε άλλες
ρυθμίσεις.
Πατήστε MODE → Ειδικός → P και ρυθμίστε τις επιθυμητές επιλογές λήψης.
73
Κάμερα: λειτουργίες λήψης
Λειτουργία προτεραιότητας διαφράγματος
Στη λειτουργία αυτή, η κάμερα υπολογίζει αυτόματα την ταχύτητα κλείστρου ανάλογα με την τιμή
διαφράγματος που επιλέγετε. Μπορείτε να προσαρμόσετε το βάθος πεδίου (DOF) αλλάζοντας την τιμή
διαφράγματος. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη για λήψη πορτρέτων και τοπίων.
Πατήστε MODE → Ειδικός → A και ρυθμίστε τις επιθυμητές επιλογές λήψης.
Μεγάλο βάθος πεδίου
Μικρό βάθος πεδίου
Σε ρυθμίσεις χαμηλού φωτισμού, μπορεί να χρειαστεί να αυξήσετε την ευαισθησία ISO για να
αποτρέψετε θολές φωτογραφίες.
74
Κάμερα: λειτουργίες λήψης
Λειτουργία προτεραιότητας κλείστρου
Στη λειτουργία αυτή, η κάμερα υπολογίζει αυτόματα την τιμή διαφράγματος ανάλογα με την ταχύτητα
κλείστρου που επιλέγετε. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη για λήψη φωτογραφιών θεμάτων που
κινούνται γρήγορα ή για δημιουργία εφέ ίχνους σε μια φωτογραφία.
Πατήστε MODE → Ειδικός → S και ρυθμίστε τις επιθυμητές επιλογές λήψης.
Αργή ταχύτητα κλείστρου
Γρήγορη ταχύτητα κλείστρου
Για αντιστάθμιση της μειωμένης ποσότητας φωτός που επιτρέπουν οι υψηλές ταχύτητες
κλείστρου, προσαρμόστε το διάφραγμα και αφήστε να εισέλθει περισσότερο φως. Αν οι
φωτογραφίες παραμένουν πολύ σκοτεινές, αυξήστε την ευαισθησία ISO.
Μη αυτόματη λειτουργία
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να προσαρμόζετε μη αυτόματα την ταχύτητα κλείστρου και την τιμή
διαφράγματος. Στη λειτουργία αυτή μπορείτε να ελέγξετε πλήρως την έκθεση των φωτογραφιών σας.
Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα λήψης, όπως σε στούντιο, ή όταν είναι
απαραίτητος ο λεπτός συντονισμός των ρυθμίσεων της κάμερας. Η λειτουργία αυτή συνιστάται επίσης
για τη λήψη νυχτερινών σκηνών ή πυροτεχνημάτων.
Πατήστε MODE → Ειδικός → M και ρυθμίστε τις επιθυμητές επιλογές λήψης.
• Αν ρυθμίσετε υψηλή τιμή ISO ή ανοίξετε το κλείστρο για πολύ χρόνο, ενδέχεται να αυξηθεί ο
θόρυβος της εικόνας.
• Χρησιμοποιήστε τρίποδο και απελευθέρωση κλείστρου για να αποτρέψετε το κούνημα της
συσκευής.
• Όσο περισσότερο χρόνο ανοίγετε το κλείστρο, τόσος περισσότερος χρόνος απαιτείται για
την αποθήκευση μιας φωτογραφίας. Μην απενεργοποιείτε την κάμερα ενώ αποθηκεύει μια
φωτογραφία.
75
Κάμερα: λειτουργίες λήψης
Λειτουργία χρήστη
Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή και αποθηκεύστε τη δική σας λειτουργία λήψης με προσαρμογή των
ρυθμίσεων.
Πατήστε MODE → Ειδικός → P / A / S / M και ρυθμίστε τις επιθυμητές επιλογές λήψης. Κατόπιν πατήστε
→
→ Αποθ. ως λειτ. χρήστη για αποθήκευση των τρεχουσών ρυθμίσεων.
Για πρόσβαση στη λειτουργία χρήστη, πατήστε MODE → Ειδικός → USER.
Η λειτ. μου
Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή για να καταγράψετε τις αγαπημένες σας λειτουργίες λήψης και να τις
επιλέγετε εύκολα. Μπορείτε να καταγράψετε έως 10 λειτουργίες.
Πατήστε MODE → Η λειτ. μου → Επεξ. και κατόπιν επιλέξτε τις αγαπημένες σας λειτουργίες λήψης.
Μετά την ολοκλήρωση της επιλογής σας, πατήστε Τέλος για να την αποθηκεύσετε.
76
Κάμερα: επιλογές και ρυθμίσεις
λήψης
Προσαρμογή επιλογών λήψης
Η κάμερά σας παρέχει διάφορες επιλογές λήψης. Με αυτές μπορείτε να εξατομικεύσετε περισσότερο τις
δικές σας φωτογραφίες και βίντεο.
Πατήστε για πρόσβαση σε επιλογές λήψης. Ανάλογα με τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας, μπορείτε
να πατήσετε → .
Πραγματοποιήστε μια επιλογή και κατόπιν αποθηκεύστε την.
• Οι διαθέσιμες επιλογές και οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με
τη λειτουργία λήψης και τις συνθήκες λήψης.
• Ανάλογα με την επιλογή που έχει οριστεί, κάποιες ρυθμίσεις ενδέχεται να μην είναι
διαθέσιμες.
EV (φωτεινότητα)
Η κάμερα ρυθμίζει αυτόματα τη φωτεινότητα μετρώντας τα επίπεδα φωτός από τη σύνθεση της
φωτογραφίας και τη θέση του θέματος. Αν η έκθεση που ρυθμίζεται από την κάμερα είναι υψηλότερη ή
χαμηλότερη από την αναμενόμενη, μπορείτε να προσαρμόσετε με το χέρι την τιμή έκθεσης.
Πατήστε MODE → Ειδικός → P, A, S, ή M για πρόσβαση σε μια από τις εξειδικευμένες λειτουργίες.
Στη λειτουργία expert, πατήστε
Σκοτεινότερο (-)
→
→ EV (φωτεινότητα) και πραγματοποιήστε μια επιλογή.
Ουδέτερο (0)
77
Φωτεινότερο (+)
Κάμερα: επιλογές και ρυθμίσεις λήψης
• Εάν δεν είναι δυνατό να αποφασιστεί η κατάλληλη τιμή έκθεσης, χρησιμοποιήστε την
επιλογή AE BKT για λήψη πολλαπλών φωτογραφιών με διαφορετικές τιμές έκθεσης.
• Η λήψη φωτογραφιών με υψηλότερη τιμή έκθεσης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα θολές
φωτογραφίες, εξαιτίας χαμηλότερης ταχύτητας κλείστρου.
ISO (ευαισθησία)
Η τιμή της ευαισθησίας ISO αντιπροσωπεύει την ευαισθησία της κάμερας στο φως.
Όσο μεγαλύτερη η ευαισθησία ISO, τόσο πιο ευαίσθητη είναι η κάμερα στο φως. Επομένως, επιλέγοντας
υψηλότερη ευαισθησία ISO, μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες σε σκοτεινά ή χαμηλού φωτισμού μέρη
με ταχύτερες ταχύτητες κλείστρου. Ωστόσο, αυτό μπορεί να αυξήσει τον ηλεκτρονικό θόρυβο και να έχει
ως αποτέλεσμα φωτογραφία με κουκκίδες.
Πατήστε MODE → Ειδικός → P, A, S, ή M για πρόσβαση σε μια από τις εξειδικευμένες λειτουργίες.
Στη λειτουργία expert, πατήστε
→
→ ISO (ευαισθησία) και πραγματοποιήστε μια επιλογή.
Παραδείγματα
ISO 100
ISO 400
ISO 800
ISO 3200
Αυξήστε την τιμή ISO σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση φλας. Μπορείτε να τραβήξετε
καθαρή φωτογραφία ορίζοντας υψηλή τιμή ISO χωρίς να χρειαστεί να διασφαλίσετε
περισσότερο φως.
78
Κάμερα: επιλογές και ρυθμίσεις λήψης
WB (προέλευση φωτός)
Η ισορροπία λευκού αντιπροσωπεύει την πηγή φωτός που επηρεάζει το χρώμα μιας φωτογραφίας.
Το χρώμα μιας φωτογραφίας εξαρτάται από τον τύπο και την ποιότητα της πηγής φωτός. Αν θέλετε
το χρώμα της φωτογραφίας σας να είναι ρεαλιστικό, επιλέξτε κατάλληλες συνθήκες φωτισμού για να
ρυθμιστεί η ισορροπία λευκού, όπως Αυτόματο, Φως ημέρας, Συννεφιά, Βολφράμιο, ή προσαρμόστε
με το χέρι τη θερμοκρασία χρώματος.
Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε το χρώμα για τις προκαθορισμένες πηγές φωτός έτσι ώστε τα
χρώματα της φωτογραφίας να ταιριάζουν με την πραγματική σκηνή σε μικτές συνθήκες φωτισμού.
Πατήστε MODE → Ειδικός → P, A, S, ή M για πρόσβαση σε μια από τις εξειδικευμένες λειτουργίες.
Στη λειτουργία expert, πατήστε
→
→ WB (προέλευση φωτός) και πραγματοποιήστε μια επιλογή.
• Αυτόματο: χρήση αυτόματων ρυθμίσεων ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού.
• Φως ημέρας: χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή για ηλιόλουστες ημέρες. Η επιλογή αυτή έχει ως
αποτέλεσμα φωτογραφίες πιο κοντινές στα φυσικά χρώματα της σκηνής.
• Συννεφιά: χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή για ημέρες με συννεφιά ή σε σκιά. Οι φωτογραφίες
που τραβάτε σε συννεφιασμένες ημέρες τείνουν να έχουν περισσότερο μπλε απόχρωση σε
σύγκριση με τις ηλιόλουστες μέρες. Η επιλογή αυτή αντισταθμίζει αυτό το φαινόμενο.
• Λαμπτήρας φθορισμού H: χρήση αυτής της ρύθμισης με λυχνία φθορισμού ημέρας, ιδίως για
λευκό φθορίζοντα φωτισμό.
• Λαμπτήρας φθορισμού L: χρήση αυτής της ρύθμισης με λυχνία φθορισμού ημέρας, ιδίως για λευκό
φθορίζοντα φωτισμό με εξαιρετικά λευκή απόχρωση.
• Βολφράμιο: χρήση σε φωτισμό με λάμπες πυρακτώσεως ή αλογόνου. Οι λάμπες πυρακτώσεως
βολφραμίου τείνουν να έχουν μια κοκκινωπή απόχρωση. Η επιλογή αυτή αντισταθμίζει αυτό το
φαινόμενο.
• Προσαρ.: χρήση για ρύθμιση προσαρμοσμένης ισορροπίας λευκού. Μπορείτε να ρυθμίσετε μη
αυτόματα την ισορροπία λευκού πατώντας και κατόπιν τραβήξτε φωτογραφία ενός λευκού
φύλλου χαρτιού. Γεμίστε τον κύκλο μέτρησης έκθεσης σημείου με το χαρτί και ρυθμίστε την
ισορροπία λευκού.
• Θερμοκρασία χρώματος: χρήση της επιλογής αυτής για μη αυτόματη προσαρμογή της
θερμοκρασίας χρώματος της πηγής φωτός. Η θερμοκρασία χρώματος είναι μια μέτρηση σε
βαθμούς Κέλβιν που υποδεικνύει το συγκεκριμένο τύπο της πηγής φωτός. Μπορείτε να τραβήξετε
μια θερμότερη φωτογραφία με υψηλότερη τιμή και μια ψυχρότερη φωτογραφία με χαμηλότερη
τιμή. Πατήστε και κατόπιν σύρετε το ρυθμιστικό ή πατήστε ή για να προσαρμόσετε την
τιμή.
79
Κάμερα: επιλογές και ρυθμίσεις λήψης
Προσαρμογή προκαθορισμένων επιλογών ισορροπίας λευκού
Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις προκαθορισμένες επιλογές ισορροπίας λευκού.
Πατήστε δίπλα σε μια επιλογή ισορροπίας λευκού. Πατήστε τα βέλη ή πατήστε σε μια περιοχή στην
οθόνη για να προσαρμόσετε την τιμή των συντεταγμένων.
• G: πράσινο
• B: μπλε
• A: πορτοκαλί
• M: φούξια
Παραδείγματα
Αυτόματη ρύθμιση WB
Φως ημέρας
Φθορίζων φωτισμός
Βολφράμιο
80
Κάμερα: επιλογές και ρυθμίσεις λήψης
Μέτρηση
Η λειτουργία μέτρησης αναφέρεται στη μέθοδο με την οποία η κάμερα υπολογίζει την ποσότητα του
φωτός. Η κάμερα μετρά την ποσότητα του φωτός σε μια σκηνή, και σε πολλές από τις λειτουργίες της,
χρησιμοποιεί τη μέτρηση για να προσαρμόσει διάφορες μετρήσεις. Για παράδειγμα, αν ένα θέμα φαίνεται
σκουρότερο από το πραγματικό χρώμα του, η κάμερα τραβάει μια φωτογραφία του με υπερέκθεση. Αν
ένα θέμα φαίνεται πιο ανοιχτόχρωμο από το πραγματικό χρώμα του, η κάμερα τραβάει μια φωτογραφία
του με υποέκθεση.
Πατήστε MODE → Ειδικός → P, A, S, ή M για πρόσβαση σε μια από τις εξειδικευμένες λειτουργίες.
Στη λειτουργία expert, πατήστε
→
→ Μέτρηση και πραγματοποιήστε μια επιλογή.
• Πολλαπλή: η κάμερα υπολογίζει την ποσότητα του φωτός σε πολλές περιοχές. Όταν το φως είναι
επαρκές ή ανεπαρκές, η κάμερα προσαρμόζει την έκθεση ρυθμίζοντας το μέσο όρο της συνολικής
φωτεινότητας της σκηνής. Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για συνηθισμένες φωτογραφίες.
• Σημείο: η κάμερα υπολογίζει την ποσότητα του φωτός στο κέντρο. Όταν τραβάτε μια φωτογραφία
σε συνθήκες όπου υπάρχει δυνατό φως στο φόντο πίσω από ένα θέμα, η κάμερα προσαρμόζει την
έκθεση έτσι ώστε να τραβήξει σωστά ένα θέμα.
• Με εστίαση στο κέντρο: η κάμερα υπολογίζει μια ευρύτερη περιοχή από εκείνη στη λειτουργία
σημείου. Προσθέτει την ποσότητα φωτός στο κεντρικό τμήμα της λήψης (60–80 %) με εκείνην στο
υπόλοιπο μέρος της λήψης (20–40 %).
Λειτουργία οδήγησης
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να ρυθμίσετε τη μέθοδο λήψης. Οι συνεχόμενες λήψεις
συνιστώνται για λήψη της γρήγορης κίνησης θεμάτων που κινούνται γρήγορα, όπως αγωνιστικά
αυτοκίνητα.
Πατήστε MODE → Ειδικός → P, A, S, ή M για πρόσβαση σε μια από τις εξειδικευμένες λειτουργίες.
Στη λειτουργία expert, πατήστε
→
→ Λειτουργία οδήγησης και πραγματοποιήστε μια επιλογή.
• Απλή λήψη: χρήση αυτής της επιλογής για λήψη μίας μεμονωμένης φωτογραφίας.
• Συνεχής λήψη: χρήση αυτής της επιλογής για λήψη μιας σειράς φωτογραφιών με κινούμενα θέματα.
• AE BKT: χρήση της επιλογής αυτόματης οριοθέτησης έκθεσης για λήψη 3 διαδοχικών φωτογραφιών
με διαφορετικές τιμές έκθεσης (ένα βήμα φωτεινότερη, την αρχική και ένα βήμα σκοτεινότερη).
Χρησιμοποιήστε τρίποδο για να αποφύγετε θολές φωτογραφίες. Μπορείτε να προσαρμόσετε το
εύρος διαστήματος στο Ρύθμιση οριοθέτησης ΑΕ. (σ. 85)
• Η αποθήκευση των φωτογραφιών μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο ανάλογα με τη
χωρητικότητα και την απόδοση της κάρτας μνήμης κατά τη συνεχόμενη λήψη φωτογραφιών.
• Η χρήση τρίποδου συνιστάται κατά τη συνεχόμενη λήψη φωτογραφιών.
81
Κάμερα: επιλογές και ρυθμίσεις λήψης
Αποθ. ως λειτ. χρήστη
Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή για αποθήκευση των τρεχουσών ρυθμίσεων ως τη δική σας
λειτουργία λήψης.
Πατήστε MODE → Ειδικός → P, A, S, ή M για πρόσβαση σε μια από τις εξειδικευμένες λειτουργίες.
Στη λειτουργία expert, πατήστε
→
→ Αποθ. ως λειτ. χρήστη.
Μέγ.φωτογρ.
Καθώς αυξάνετε την ανάλυση, η φωτογραφία σας περιλαμβάνει περισσότερα πίξελ και έτσι μπορεί
να τυπωθεί σε μεγαλύτερο χαρτί ή να εμφανιστεί σε μεγαλύτερη οθόνη. Όταν χρησιμοποιείτε υψηλή
ανάλυση, αυξάνεται επίσης το μέγεθος του αρχείου. Επιλέξτε χαμηλή ανάλυση για φωτογραφίες που θα
προβάλλονται σε ψηφιακή κορνίζα ή θα αποσταλούν στο διαδίκτυο.
Πατήστε
(ή
→
)→
→ Μέγ.φωτογρ. και πραγματοποιήστε μια επιλογή.
Ποιότητα
Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή για να επιλέξετε υψηλότερη ποιότητα φωτογραφίας για καλύτερες
φωτογραφίες. Η επιλογή υψηλότερης ποιότητας φωτογραφίας αυξάνει επίσης το μέγεθος του αρχείου.
Πατήστε MODE → Ειδικός → P, A, S, ή M για πρόσβαση σε μια από τις εξειδικευμένες λειτουργίες.
Στη λειτουργία expert, πατήστε
→
→ Ποιότητα και πραγματοποιήστε μια επιλογή.
Ρύθμιση εικόνας
Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή για να προσαρμόσετε το χρώμα, τον κορεσμό, την ευκρίνεια ή την
αντίθεση των φωτογραφιών σας.
Πατήστε MODE → Ειδικός → P, A, S, ή M για πρόσβαση σε μια από τις εξειδικευμένες λειτουργίες.
Στη λειτουργία expert, πατήστε
για κάθε τιμή.
→
→ Ρύθμιση εικόνας και σύρετε το ρυθμιστικό ή πατήστε
ή
Αυτόματη αντίθεση
Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή για αυτόματη βελτίωση της αντίθεσης σε φωτογραφίες με θέματα που
φωτίζονται από πίσω ή υψηλή αντίθεση μεταξύ θεμάτων και φόντων.
Πατήστε MODE → Ειδικός → P, A, S, ή M για πρόσβαση σε μια από τις εξειδικευμένες λειτουργίες.
Στη λειτουργία expert, πατήστε
→
→ Αυτόματη αντίθεση και πραγματοποιήστε μια επιλογή.
82
Κάμερα: επιλογές και ρυθμίσεις λήψης
Φλας
Για κάνετε λήψη μιας ρεαλιστικής φωτογραφίας ενός θέματος, η ποσότητα του φωτός πρέπει να είναι
σταθερή. Όταν η πηγή φωτός μεταβάλλεται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φλας και να παράσχετε
σταθερή ποσότητα φωτός.
Πατήστε το πλήκτρο απελευθέρωσης φλας για να ανοίξει το φλας. Πατήστε
Φλας και πραγματοποιήστε μια επιλογή.
(ή
→
)→
→
• Ανενεργό: χρήση της επιλογής αυτής για απενεργοποίηση του φλας.
• Αυτόματο: χρήση της επιλογής αυτής για αυτόματη χρήση φλας. Το φλας ανάβει όταν το θέμα ή το
φόντο είναι σκοτεινά.
• Κόκκ. μάτια: χρήση αυτής της ρύθμισης για να αποτρέψετε την κόκκινη λάμψη στα μάτια του
θέματος.
• Συμπλήρωση: χρήση αυτής της ρύθμισης για χρήση φλας πάντα.
• Αργός συγχρ.: χρήση αυτής της ρύθμισης για να διατηρήσετε τις λεπτομέρειες στο φόντο.
• Δρθ κόκ.ματ.: χρήση αυτής της ρύθμισης για να διορθώσετε την κόκκινη λάμψη στα μάτια του
θέματος.
• Μεσολαβεί ένα χρονικό κενό μεταξύ δύο ενεργοποιήσεων του φλας. Μην κινηθείτε μέχρι να
ενεργοποιηθεί το φλας για δεύτερη φορά.
• Εάν αντανακλάται φως από το φλας ή εάν υπάρχει αρκετή σκόνη στον αέρα, ενδέχεται να
εμφανιστούν μικροί λεκέδες στη φωτογραφία.
Χρονομετρητής
Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή για λήψεις με χρονική καθυστέρηση.
Πατήστε
(ή
→
)→
→ Χρονομετρητής και πραγματοποιήστε μια επιλογή.
Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να ξεκινήσετε την αντίστροφη μέτρηση. Η κάμερα τραβά φωτογραφίες
μετά από καθορισμένη διάρκεια χρόνου. Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να ακυρώσετε την
αντίστροφη μέτρηση.
83
Κάμερα: επιλογές και ρυθμίσεις λήψης
Εστίαση
Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή για να επιλέξετε μια λειτουργία εστίασης κατάλληλη για το θέμα.
Πατήστε MODE → Ειδικός → P, A, S, ή M για πρόσβαση σε μια από τις εξειδικευμένες λειτουργίες.
Στη λειτουργία expert, πατήστε
→
→ Εστίαση και πραγματοποιήστε μια επιλογή.
• Αυτόμ. εστ.: χρήση αυτής της ρύθμισης για λήψη ακίνητου θέματος. Όταν πατάτε το πλήκτρο
κλείστρου μέχρι τη μέση, η εστίαση παγιώνεται στην περιοχή εστίασης. Όταν επιτυγχάνεται εστίαση,
η περιοχή γίνεται πράσινη.
• Macro: χρήση αυτής της ρύθμισης για λήψη πολύ κοντινών αντικειμένων.
Περιοχή εστίασης
Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή για να αλλάξετε τις θέσεις της περιοχής εστίασης.
Γενικά, η κάμερα εστιάζει στο κοντινότερο θέμα. Όταν υπάρχουν πολλά θέματα ωστόσο, μπορεί να
βρεθούν σε εστίαση ανεπιθύμητα θέματα. Για να αποτρέψετε την εστίαση σε ανεπιθύμητα θέματα,
αλλάξτε την περιοχή εστίασης έτσι ώστε να γίνεται εστίαση σε επιθυμητό θέμα. Μπορείτε να έχετε
καθαρότερη και ευκρινέστερη φωτογραφία επιλέγοντας κατάλληλη περιοχή εστίασης.
Πατήστε MODE → Ειδικός → P, A, S, ή M για πρόσβαση σε μια από τις εξειδικευμένες λειτουργίες.
Στη λειτουργία expert, πατήστε
→
→ Περιοχή εστίασης και πραγματοποιήστε μια επιλογή.
• ΑΕ στο κέντ.: χρήση της ρύθμισης αυτής για εστίαση στο κέντρο του καρέ.
• Πολλ. ΑΕ: χρήση της ρύθμισης αυτής για εστίαση σε πολλές περιοχές. Η φωτογραφία χωρίζεται
σε δύο ή περισσότερες περιοχές και η κάμερα προσδιορίζει σημεία εστίασης σε κάθε περιοχή
και εμφανίζει ένα πράσινο παραλληλόγραμμο σε μέρη όπου έχει ρυθμιστεί σωστά η εστίαση.
Συνιστάται για φωτογραφίες τοπίων.
One touch shot
Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή για να τραβήξετε φωτογραφία με το άγγιγμα του δαχτύλου σας.
Πατήστε
(ή
→
)→
→ One touch shot και πραγματοποιήστε μια επιλογή.
Καθώς πατάτε στο θέμα, η κάμερα εστιάζει στο θέμα και τραβά φωτογραφία αυτόματα.
84
Κάμερα: επιλογές και ρυθμίσεις λήψης
Εντ.προσ.
Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή για να επιλέξετε λειτουργία ανίχνευσης προσώπων.
Πατήστε MODE → Ειδικός → P, A, S, ή M για πρόσβαση σε μια από τις εξειδικευμένες λειτουργίες.
→ Εντ.προσ. και πραγματοποιήστε μια επιλογή. Ή, στη
Στη λειτουργία expert, πατήστε →
→ Εντ.προσ. και πραγματοποιήστε μια
λειτουργία διόρθωσης ατελειών, πατήστε → →
επιλογή.
• Ανεν.: χρήση της ρύθμισης αυτής για απενεργοποίηση της επιλογής αυτής.
• Κανονικό: χρήση της ρύθμισης αυτής για μέτρηση της έκθεσης σε ανθρώπινο πρόσωπο.
• Λήψη χαμόγ.: χρήση της ρύθμισης αυτής για να αναγνωρίζει τα πρόσωπα ανθρώπων που
χαμογελούν και βοηθά στη λήψη τους. (σ. 56)
• Εντοπισμός κίνησης ματιών: χρήση της ρύθμισης αυτής για να ανιχνεύει τα κλειστά μάτια και να
τραβά αυτόματα πρόσθετες φωτογραφίες. (σ. 56)
• Όταν ανιχνεύεται κάποιο πρόσωπο, η κάμερα παρακολουθεί το πρόσωπο αυτόματα.
• Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι αποτελεσματική στις παρακάτω συνθήκες:
– – Το θέμα είναι πολύ μακριά από την κάμερα.
– – Ο φωτισμός είναι πολύ δυνατός ή πολύ χαμηλός.
– – Το θέμα δεν κοιτάζει την κάμερα.
– – Το θέμα φορά γυαλιά ηλίου ή μάσκα.
– – Η έκφραση του προσώπου του θέματος αλλάζει σημαντικά.
– – Υπάρχει οπίσθιος φωτισμός στο θέμα ή οι συνθήκες φωτισμού είναι ασταθείς.
Επιλογή οριοθέτησης AE
Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή για προσαρμογή του εύρους διαστήματος έκθεσης των
οριοθετημένων φωτογραφιών.
Πατήστε MODE → Ειδικός → P, A, S, ή M για πρόσβαση σε μια από τις εξειδικευμένες λειτουργίες.
Στη λειτουργία expert, πατήστε
επιλογή.
→
→ Επιλογή οριοθέτησης AE και πραγματοποιήστε μια
85
Κάμερα: επιλογές και ρυθμίσεις λήψης
OIS (anti-shake)
Χρησιμοποιήστε την επιλογή Οπτικού σταθεροποιητή εικόνας (OIS) για να μειώσετε ή να εξαλείψετε το
θάμπωμα που οφείλεται στο κούνημα της κάμερας.
Πατήστε MODE → Ειδικός → P, A, S, ή M για πρόσβαση σε μια από τις εξειδικευμένες λειτουργίες.
Στη λειτουργία expert, πατήστε
→
→ OIS (anti-shake) και πραγματοποιήστε μια επιλογή.
• Αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι λειτουργεί σωστά στις παρακάτω συνθήκες:
– – Κατά την κίνηση της κάμερας προκειμένου να ακολουθήσει ένα κινούμενο θέμα.
– – Εάν η κάμερα κινείται πολύ.
– – Όταν η ταχύτητα κλείστρου είναι χαμηλή (για παράδειγμα, κατά τη λήψη φωτογραφιών
σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού).
– – Εάν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή.
– – Κατά τη λήψη κοντινών φωτογραφιών.
• Η χρήση αυτής της λειτουργίας με τρίποδο ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα το θάμπωμα
των φωτογραφιών εξαιτίας της δόνησης που προκαλείται από τον αισθητήρα OIS.
Απενεργοποιείτε αυτή τη λειτουργία όταν χρησιμοποιείτε τρίποδο.
• Η οθόνη ενδέχεται να είναι θολή εάν η κάμερα χτυπηθεί ή πέσει. Εάν συμβεί αυτό,
επανεκκινήστε τη συσκευή.
Επιλογές εγγραφής βίντεο
Πατήστε
(ή
→
)→
και διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για την εγγραφή βίντεο.
• Μέγεθος ταινίας: επιλογή ανάλυσης για βίντεο. Χρησιμοποιήστε υψηλότερη ανάλυση για
υψηλότερη ποιότητα. Τα βίντεο υψηλότερης ανάλυσης χρειάζονται περισσότερη μνήμη.
• Πολλαπλή κίνηση: ρύθμιση της ταχύτητας αναπαραγωγής των βίντεο.
Αν πραγματοποιήσετε επιλογή διαφορετική από x1, ο ήχος δεν εγγράφεται.
• Ήχος: χρήση της επιλογής αυτής για μείωση του θορύβου ζουμ ή σίγαση των ήχων κατά τη λήψη
βίντεο.
• Μείωση θορύβου αέρα: αφαίρεση κάποιων περιβαλλοντικών θορύβων εκτός του θορύβου του
ανέμου.
86
Κάμερα: επιλογές και ρυθμίσεις λήψης
Επιλογές κοινής χρήσης
Μοιραστείτε φωτογραφίες ενώ κάνετε λήψη ρυθμίζοντας επιλογές κοινής χρήσης. Πατήστε
) → και πραγματοποιήστε μια επιλογή.
(ή
→
• Κοινή χρήση λήψης: αποστολή μιας φωτογραφίας απευθείας σε άλλη συσκευή μέσω Wi-Fi Direct.
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή όταν έχει ενεργοποιηθεί η ρύθμιση
Υπογραφή.
• Κοινή χρήση φωτογραφίας φίλου: ρύθμιση της κάμερας να αναγνωρίζει το πρόσωπο ενός ατόμου
στο οποίο θέσατε ετικέτα σε μια φωτογραφία και αποστολή της στο άτομο αυτό.
• Κοινή χρ. φωτ. ChatON: αποστολή φωτογραφίας απευθείας σε άλλη συσκευή μέσω ChatON.
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή όταν έχει ενεργοποιηθεί η ρύθμιση
Υπογραφή.
• Απομακ. σκόπευτρο: ρύθμιση μιας κινητής συσκευής για έλεγχο της κάμερας από μακριά.
Ρυθμίσεις κάμερας
Πατήστε
(ή
→
)→
και διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για την Κάμερα.
• Λειτ.έναρξης: επιλογή της προεπιλεγμένης λειτουργίας εκκίνησης της κάμερας κατά την
ενεργοποίηση της συσκευής.
• Υπογραφή: χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή για να προσθέσετε υπογραφή στην εικόνα.
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή όταν έχει ενεργοποιηθεί η ρύθμιση
Αποτύπωση ημερομηνίας/ώρας.
• Ετικέτα GPS: επισύναψη ετικέτας θέσης GPS στη φωτογραφία. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτή
κατά τη λήψη φωτογραφιών για δημιουργία άλμπουμ στο Story Album.
• Για να βελτιώσετε το σήμα GPS, αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών σε θέσεις στις οποίες το
σήμα μπορεί να εμποδίζεται, π.χ. ανάμεσα σε κτίρια ή σε περιοχές χαμηλού ύψους ή σε κακές
καιρικές συνθήκες.
• Η θέση σας ενδέχεται να εμφανιστεί στις φωτογραφίες σας όταν τις στείλετε στο διαδίκτυο.
Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση ετικετών GPS.
87
Κάμερα: επιλογές και ρυθμίσεις λήψης
• Αποτύπωση ημερομηνίας/ώρας: χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή για να τυπώσετε την ώρα και
ημερομηνία σε φωτογραφίες.
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή όταν έχει ενεργοποιηθεί η ρύθμιση
Υπογραφή.
• Έλεγχος έντασης φωνής: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της φωνητικής αναγνώρισης για λήψη
φωτογραφιών ή βίντεο.
• Οδηγίες: εμφάνιση οδηγού που σας βοηθά να συνθέσετε μια σκηνή.
• Περιγραφή: εμφάνιση περιγραφών τρόπων λειτουργίας.
• Αποθήκευση: επιλογή της θέσης μνήμης για αποθήκευση.
• Αυτόματη ονομασία αρχείου βάσει συσχετισμών: ρύθμιση της κάμερας να προσθέτει συναφείς
ετικέτες, όπως πληροφορίες τοποθεσίας, στην ονομασία των αρχείων.
Για χρήση του Αυτόματη ονομασία αρχείου βάσει συσχετισμών, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη
ρύθμιση Ετικέτα GPS.
• Αυτόματη φωτεινότητα: ρύθμιση της κάμερας για αυτόματη προσαρμογή της φωτεινότητας της
οθόνης.
• Εξέταση: σύντομη εμφάνιση των φωτογραφιών ή βίντεο που τραβήξατε.
• Αυτ. απεν. οθ.: ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν απενεργοποιηθεί ο
οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
• Ήχος: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ήχων μπιπ.
• Ένταση λειτ. κάμερας: προσαρμογή της έντασης ήχου της κάμερας, όπως οι ήχοι μπιπ ή κλείστρου.
• Λάμπα αυτόματης εστίασης: χρήση της επιλογής αυτής για ενεργοποίηση της βοηθητικής λυχνίας
για την αυτόματη εστίαση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
• Επαναφορά: επαναφορά των ρυθμίσεων κάμερας.
88
Πολυμέσα
Συλλογή
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για προβολή εικόνων και βίντεο.
Πατήστε Συλλογή στην οθόνη εφαρμογών.
• Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό που έχει
εγκατασταθεί στη συσκευή.
• Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με τη μέθοδο
κωδικοποίησης που χρησιμοποιήθηκε.
• Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
Προβολή εικόνων
Η εκκίνηση του Συλλογή εμφανίζει διαθέσιμους φακέλους. Όταν μια άλλη εφαρμογή, όπως το Email,
αποθηκεύει μια εικόνα, δημιουργείται αυτόματα ο φάκελος Download για να τοποθετηθεί η εικόνα.
Παρομοίως, η καταγραφή ενός στιγμιότυπου οθόνης δημιουργεί αυτόματα το φάκελο Screenshots.
Επιλέξτε ένα φάκελο για άνοιγμα.
Σε ένα φάκελο, οι εικόνες εμφανίζονται κατά την ημερομηνία δημιουργίας. Επιλέξτε μια εικόνα για να την
προβάλλετε σε πλήρη οθόνη.
Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για προβολή της επόμενης ή της
προηγούμενης εικόνας.
Μεγέθυνση και σμίκρυνση
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους για να μεγεθύνετε μια εικόνα:
• Κάντε διπλό πάτημα οπουδήποτε για μεγέθυνση.
• Απομακρύνετε δύο δάχτυλα μεταξύ τους οπουδήποτε για μεγέθυνση. Πλησιάστε τα για σμίκρυνση
ή διπλό πάτημα για επιστροφή.
Προβολή εικόνων με χρήση της λειτουργίας κίνησης
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία κίνησης για εκτέλεση κάποιας λειτουργίας με συγκεκριμένη κίνηση.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Η συσκευή μου → Κίνηση, σύρετε το διακόπτη Κίνηση
προς τα δεξιά και κατόπιν ενεργοποιήστε λειτουργίες σημειώνοντας.
Για να διακοπεί η χρήση μιας λειτουργίας κίνησης, ακυρώστε την επιλογή λειτουργιών.
89
Πολυμέσα
Αναπαραγωγή βίντεο
Τα αρχεία βίντεο εμφανίζουν το εικονίδιο
παρακολούθηση και πατήστε .
στην προεπισκόπηση. Επιλέξτε ένα βίντεο για
Περικοπή τμημάτων βίντεο
→ Ξάκρισμα. Μετακινήστε την αγκύλη έναρξης στο επιθυμητό
Επιλέξτε ένα βίντεο και πατήστε
σημείο εκκίνησης, μετακινήστε την αγκύλη λήξης στο επιθυμητό σημείο τερματισμού και κατόπιν
αποθηκεύστε το βίντεο.
Επεξεργασία εικόνων
Ενώ προβάλλετε μια εικόνα, πατήστε
και χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες:
• Επεξεργ.: επεξεργασία της εικόνας.
• Παρουσίαση: έναρξη παρουσίασης με τις εικόνες στον τρέχοντα φάκελο.
• Αγαπημένα: προσθήκη της εικόνας στις αγαπημένες.
• Πλαίσιο φωτογραφίας: χρήση της επιλογής αυτής για προσθήκη πλαισίου και σημείωσης σε μια
εικόνα. Η επεξεργασμένη εικόνα αποθηκεύεται στο φάκελο Photo frame.
• Σημείωση φωτογραφίας: χρήση αυτής της επιλογής για να γράψετε μια σημείωση στο πίσω μέρος
της εικόνας. Πατήστε για επεξεργασία της σημείωσης.
• Υπογραφή: προσθήκη υπογραφής στην εικόνα. Οι υπογραφές αποθηκεύονται στο φάκελο My
Signature.
• Αντιγρ. στο πρόχειρο: αντιγραφή στο πρόχειρο.
• Περ. προς τα αριστερά: περιστροφή προς τα αριστερά.
• Περ. προς τα δεξιά: περιστροφή προς τα δεξιά.
• Περικοπή: αλλαγή μεγέθους του μπλε πλαισίου για περικοπή και αποθήκευση της εικόνας μέσα σε
αυτό.
• Κοινή χρήση φωτογραφ.: αποστολή της εικόνας σε άτομο στο πρόσωπο του οποίου θέσατε ετικέτα
στη φωτογραφία.
• Εκτύπωση: εκτύπωση της εικόνας μέσω USB ή σύνδεσης Wi-Fi. Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να
μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.
• Μετονομασία: μετονομασία του αρχείου.
• Ορισμός ως: ρύθμιση της εικόνας ως ταπετσαρία ή εικόνα επαφής.
• Ρυθμίσεις: αλλαγή των ρυθμίσεων Συλλογής.
90
Πολυμέσα
Τροποποίηση εικόνων
Ενώ προβάλλετε μια εικόνα, πατήστε
παρακάτω λειτουργίες:
→ Επεξεργ. → Photo Wizard και χρησιμοποιήστε τις
• Περιστρ.: περιστροφή της εικόνας.
• Περικοπή: περικοπή της εικόνας.
• Χρώμα: ρύθμιση της φωτεινότητας, αντίθεσης ή του κορεσμού της εικόνας.
• Εφέ: εφαρμογή εφέ στην εικόνα.
• Κατακόρυφος: διόρθωση κόκκινων ματιών, προσαρμογή και ρετουσάρισμα προσώπων ή θόλωμα
του φόντου.
• Αυτοκόλλητο: προσάρτηση αυτοκόλλητων.
• Σχέδιο: σχεδίαση πάνω στην εικόνα.
• Πλαίσιο: εφαρμογή πλαισίων στην εικόνα.
Αγαπημένα αρχεία
Ενώ προβάλλετε ένα αρχείο, πατήστε
αγαπημένων.
→ Αγαπημένα για να προσθέσετε το αρχείο στη λίστα
Διαγραφή αρχείων
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
• Σε έναν φάκελο, πατήστε
πατήστε .
→ Επιλογή στοιχείου, επιλέξτε αρχεία σημειώνοντας και κατόπιν
• Κατά την προβολή ενός αρχείου, πατήστε
.
Κοινή χρήση αρχείων
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
• Σε έναν φάκελο, πατήστε → Επιλογή στοιχείου, επιλέξτε αρχεία σημειώνοντας και κατόπιν
πατήστε για να τα στείλετε σε άλλους.
• Κατά την προβολή ενός αρχείου, πατήστε
των υπηρεσιών κοινωνικών δικτύων.
για να το στείλετε σε άλλους ή να το μοιραστείτε μέσω
91
Πολυμέσα
Ορισμός ως ταπετσαρία
Ενώ προβάλλετε μια εικόνα, πατήστε
αντιστοίχισή της σε μια επαφή.
→ Ορισμός ως για ρύθμιση της εικόνας ως ταπετσαρία ή
Τοποθέτηση ετικετών σε πρόσωπα
→ Ρυθμίσεις και κατόπιν σημειώστε Ετικέτα προσώπου.
Ενώ προβάλλετε μια εικόνα, πατήστε
Εμφανίζεται ένα κίτρινο πλαίσιο γύρω από το αναγνωρισμένο πρόσωπο σε μια εικόνα. Πατήστε στο
πρόσωπο, πατήστε Προσθήκη ονόματος και κατόπιν επιλέξτε ή προσθέστε μια επαφή.
Όταν εμφανιστεί η ετικέτα προσώπου σε μια εικόνα, πατήστε στην ετικέτα προσώπου και
χρησιμοποιήστε τις διαθέσιμες επιλογές, όπως η αποστολή email.
Η αναγνώριση του προσώπου μπορεί να αποτύχει ανάλογα με τη γωνία του προσώπου, το
μέγεθος του προσώπου, το χρώμα του δέρματος, την έκφραση του προσώπου, τις συνθήκες
φωτισμού ή τα αξεσουάρ που φοράει το άτομο αυτό.
Χρήση Βοηθού ετικέτας
→ Ρυθμίσεις → Βοηθός Ετικετών και κατόπιν σύρετε το
Κατά την προβολή μιας εικόνας, πατήστε
διακόπτη Βοηθός Ετικετών προς τα δεξιά για να εμφανίσετε μια συναφή ετικέτα (καιρός, τοποθεσία,
ημερομηνία και το όνομα του ατόμου) κατά το άνοιγμα μιας εικόνας.
Οργάνωση με φακέλους
Δημιουργήστε ένα φάκελο για την οργάνωση εικόνων ή βίντεο αποθηκευμένων στη συσκευή. Μπορείτε
να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αρχεία από ένα φάκελο σε άλλον.
Για να δημιουργήσετε νέο φάκελο, πατήστε . Εισάγετε όνομα για το φάκελο, πατήστε OK και κατόπιν
σημειώστε εικόνες ή βίντεο. Πατήστε παρατεταμένα σε οποιαδήποτε επιλεγμένη εικόνα ή βίντεο,
σύρετέ την στο νέο φάκελο και κατόπιν πατήστε
. Πατήστε Αντιγ για αντιγραφή ή Μετακίνηση για
μετακίνηση.
92
Πολυμέσα
Paper Artist
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να φτιάχνετε εικόνες να μοιάζουν με απεικονίσεις με
διασκεδαστικά εφέ ή πλαίσια.
Πατήστε το Paper Artist στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
Χρησιμοποιήστε καλλιτεχνικά εργαλεία για επεξεργασία μιας εικόνας. Η επεξεργασμένη εικόνα
αποθηκεύεται στο φάκελο Συλλογή → Paper Pictures.
Σχεδίαση με πινέλο.
Πάτημα για αλλαγή του
πάχους πινέλου.
Επιλογή μιας υπάρχουσας
εικόνας.
Λήψη φωτογραφίας.
Σχεδίαση με μολύβι.
Πάτημα για αλλαγή του
πάχους μολυβιού.
Εφαρμογή εφέ στην
εικόνα.
Αποθήκευση της εικόνας.
Κοινή χρήση της εικόνας.
Πρόσβαση σε πρόσθετες
επιλογές.
Εφαρμογή πλαισίων στην
εικόνα.
Σβήσιμο των σχεδίων.
Πάτημα για αλλαγή του
μεγέθους της γόμας.
93
Πολυμέσα
Βίντεο
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναπαραγωγή αρχείων βίντεο.
Πατήστε το Βίντεο στην οθόνη εφαρμογών.
• Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής.
• Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με τη μέθοδο
κωδικοποίησης που χρησιμοποιήθηκε.
• Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
Αναπαραγωγή βίντεο
Επιλέξτε ένα βίντεο για αναπαραγωγή.
Ρύθμιση της έντασης
ήχου.
Αναζήτηση για άλλες
συσκευές για
αναπαραγωγή του
αρχείου.
Μετάβαση στο επόμενο
βίντεο. Παρατεταμένο
πάτημα για γρήγορη
κίνηση προς τα εμπρός.
Μετακίνηση εμπρός ή
πίσω με σύρσιμο της
γραμμής.
Μείωση του μεγέθους της
οθόνης βίντεο.
Αλλαγή του λόγου
πλευρών της οθόνης.
Επανέναρξη του
τρέχοντος βίντεο ή
μετάβαση στο
προηγούμενο βίντεο.
Παρατεταμένο πάτημα
για γρήγορη κίνηση προς
τα πίσω.
Παύση και συνέχιση της
αναπαραγωγής.
Διαγραφή βίντεο
Πατήστε
→ Διαγραφή, επιλέξτε βίντεο σημειώνοντας και κατόπιν πατήστε Διαγραφή.
Κοινή χρήση βίντεο
→ Κοινή χρήση μέσω, επιλέξτε βίντεο σημειώνοντας, πατήστε Τέλ. και κατόπιν επιλέξτε μια
Πατήστε
μέθοδο κοινής χρήσης.
94
Πολυμέσα
Χρήση του αναδυόμενου προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να χρησιμοποιείτε άλλες εφαρμογές χωρίς να κλείνετε το
πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο. Ενώ παρακολουθείτε βίντεο, πατήστε
για να χρησιμοποιήσετε το
αναδυόμενο πρόγραμμα αναπαραγωγής.
Απομακρύνετε μεταξύ τους δύο δάχτυλα που τοποθετείτε επί της οθόνης για μεγέθυνση του
προγράμματος αναπαραγωγής ή πλησιάστε τα για σμίκρυνση. Για να μετακινήσετε το πρόγραμμα
αναπαραγωγής, σύρετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής σε άλλη θέση.
Επεξ. βίντεο
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για την επεξεργασία βίντεο και την εφαρμογή διαφόρων εφέ.
Πατήστε Επεξ. βίντεο στην οθόνη εφαρμογών.
• Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής.
• Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με τη μέθοδο
κωδικοποίησης που χρησιμοποιήθηκε.
• Ορισμένες λειτουργίες δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το επιλεγμένο θέμα.
• Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
Δημιουργία βίντεο
Ρυθμίστε ένα θέμα πλαισίου. Για να προσθέσετε αρχεία πολυμέσων, πατήστε το εικονίδιο που αντιστοιχεί
στον επιθυμητό τύπο πολυμέσων στο κάτω αριστερό πλαίσιο της οθόνης και κατόπιν πατήστε σε ένα
αρχείο. Επαναλάβετε την εισαγωγή αρχείων όπως χρειάζεται και στη συνέχεια πατήστε Τέλος για να
ολοκληρώσετε την ενέργεια.
Για να διαγράψετε ένα καρέ, πατήστε παρατεταμένα το καρέ και στη συνέχεια σύρετέ το στον κάδο
απορριμμάτων.
Για επαναδιάταξη των καρέ, πατήστε παρατεταμένα σε ένα καρέ και στη συνέχεια σύρετέ το σε μια νέα
τοποθεσία.
Πατήστε
και προσθέστε ένα εφέ μετάβασης μεταξύ καρέ.
Για να αποθηκεύσετε, πατήστε
→ Αποθήκευση.
Για να εξαγάγετε ένα βίντεο ως αρχείο, πατήστε Εξαγωγή.
95
Πολυμέσα
Εισαγωγή κειμένου σε βίντεο
Επιλέξτε ένα καρέ για επεξεργασία, εισάγετε κείμενο χρησιμοποιώντας τις επιλογές εισαγωγής κειμένου
στο δεξί πλαίσιο, πατήστε Τέλος και κατόπιν αποθηκεύστε το βίντεο.
Περικοπή τμημάτων βίντεο
Επιλέξτε ένα καρέ για διαχωρισμό, μετακινήστε την αγκύλη εκκίνησης στο επιθυμητό σημείο εκκίνησης,
μετακινήστε την αγκύλη τέλους στο επιθυμητό σημείο τέλους, πατήστε Τέλος και στη συνέχεια
αποθηκεύστε το βίντεο.
Διαχωρισμός βίντεο
Επιλέξτε ένα καρέ για διαχωρισμό, σύρετέ το στο σημείο διαχωρισμού, πατήστε Διαχωρισμός → Τέλος
και στη συνέχεια αποθηκεύστε το βίντεο.
Εφαρμογή εφέ σε βίντεο
Επιλέξτε ένα καρέ για επεξεργασία, πραγματοποιήστε μια επιλογή εφέ στο αριστερό πλαίσιο, πατήστε
Τέλος και κατόπιν αποθηκεύστε το βίντεο.
Story Album
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να δημιουργήσετε το δικό σας ψηφιακό άλμπουμ για να
φυλάξετε τις ιστορίες σας με τακτική, αυτόματη οργάνωση των εικόνων.
Πατήστε Story Album στην οθόνη εφαρμογών.
Για να ξεκινήσει το Story Album, χρειάζεται να κάνετε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής. Πατήστε
OK και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
96
Πολυμέσα
Δημιουργία άλμπουμ ιστοριών
Δημιουργήστε άλμπουμ ιστοριών επιλέγοντας εικόνες από τη Συλλογή ή εικόνες που ταξινομούνται
μέσω πληροφοριών ετικέτας.
Πατήστε
και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.
Επιλογή εικόνων από
Συλλογή.
Επιλογή εικόνων μέσω
πληροφοριών ετικέτας.
Δημιουργία άλμπουμ από τη Συλλογή
Πατήστε Από τη Συλλογή, επιλέξτε ένα φάκελο, επιλέξτε εικόνες και κατόπιν πατήστε . Εισάγετε
έναν τίτλο για το άλμπουμ, επιλέξτε ένα θέμα και εικόνα εξωφύλλου και κατόπιν πατήστε Δημιουργία
άλμπουμ.
Δημιουργία άλμπουμ μέσω πληροφοριών ετικέτας
Δημιουργήστε άλμπουμ ταξινομώντας φωτογραφίες μέσω πληροφοριών ετικέτας, όπως η τοποθεσία
όπου τραβήχτηκε μια εικόνα, θέματα ή χρόνος.
Πατήστε Κατά πληροφορίες ετικέτας και κατόπιν ρυθμίστε τις παρακάτω επιλογές ετικέτας:
• Θέση: προσδιορισμός μιας τοποθεσίας. Η συσκευή ταξινομεί εικόνες από την τοποθεσία. Για
χρήση ετικετών τοποθεσίας, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση ετικέτας GPS στην Κάμερα πριν τραβήξετε
φωτογραφίες. (σ. 87)
• Άτομα: επιλογή ανθρώπων από εικόνες με ετικέτα. Η συσκευή ταξινομεί εικόνες που τραβήχτηκαν
με τους ανθρώπους. Για χρήση ετικετών ανθρώπων, προσθέστε ετικέτες σε εικόνες στη Συλλογή.
(σ. 92)
• Ώρα: προσδιορισμός χρονικής περιόδου. Η συσκευή ταξινομεί εικόνες που τραβήχτηκαν κατά την
περίοδο που ορίζετε.
Αφού ολοκληρωθεί η ρύθμιση, πατήστε Εύρεση εικόνων. Εισάγετε έναν τίτλο για το άλμπουμ, επιλέξτε
ένα θέμα και εικόνα εξωφύλλου και κατόπιν πατήστε Δημιουργία άλμπουμ.
97
Πολυμέσα
Προβολή άλμπουμ ιστοριών
Επιλέξτε ένα άλμπουμ ιστοριών. Η εικόνα εξωφύλλου εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα. Πραγματοποιήστε
κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για προβολή εικόνων στο άλμπουμ ιστοριών.
Σε μια σελίδα του άλμπουμ, πατήστε
και χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες. Οι διαθέσιμες
επιλογές διαφέρουν ανάλογα με τη σελίδα.
• Επεξεργασία τίτλου: μετονομασία του άλμπουμ.
• Προσθήκη περιεχομένου: προσθήκη και άλλων περιεχομένων στο άλμπουμ.
• Κατάργηση περιεχομένου: διαγραφή περιεχομένου από το άλμπουμ.
• Επεξεργασία: αλλαγή της διάταξης σελίδας ή επεξεργασία των εικόνων στην τρέχουσα σελίδα.
• Αλλ.θέματος: αλλαγή του θέματος για τη διάταξη της σελίδας.
• Αλλαγή εικόνας εξωφύλλου: αλλαγή της εικόνας του εξωφύλλου του άλμπουμ.
• Παρουσίαση: έναρξη παρουσίασης με τις εικόνες στο τρέχον άλμπουμ.
• Κοινή χρήση μέσω: αποστολή του άλμπουμ σε άλλους.
• Εξαγωγή: εξαγωγή του άλμπουμ σε άλλες θέσεις αποθήκευσης.
• Εκτύπωση: εκτύπωση του άλμπουμ μέσω USB ή σύνδεσης Wi-Fi. Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να
μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.
• Οργάνωση άλμπουμ φωτογρ.: εντολή για παραγγελία εκτυπωμένου άλμπουμ.
• Διαγραφή σελίδας: διαγραφή της σελίδας.
Επεξεργασία εικόνων
Πατήστε στην εικόνα της σελίδας ενός άλμπουμ.
Διαγραφή της εικόνας.
Προσθήκη λεζάντας.
Αποστολή της εικόνας σε
άλλα άτομα.
Επιλογή μεταξύ
διάφορων εφέ που είναι
διαθέσιμα.
98
Πολυμέσα
Πατήστε
και κατόπιν χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες:
• Παρουσίαση: εκκίνηση μιας παρουσίασης ή αλλαγή των ρυθμίσεων παρουσάισης.
• Ορ. ως εξωφύλ.: ρύθμιση της εικόνας ως εικόνα εξωφύλλου άλμπουμ.
• Περ. προς τα αριστερά: περιστροφή της εικόνας προς τα αριστερά.
• Περ. προς τα δεξιά: περιστροφή της εικόνας προς τα δεξιά.
Δημιουργία άλμπουμ με συνιστώμενες φωτογραφίες
Όταν τραβάτε πολλές φωτογραφίες σε μια τοποθεσία, η συσκευή προτείνει τη δημιουργία νέου άλμπουμ
με βάση την τοποθεσία. Η λειτουργία αυτή σάς βοηθά να δημιουργείτε φωτογραφικά άλμπουμ εύκολα
όταν έχετε καθημερινά συμβάντα ή ταξιδεύετε.
Ρύθμιση της πόλης σας
Ρυθμίστε την πόλη κατοικίας σας ώστε να επιτρέψετε στη συσκευή να αναγνωρίζει εάν βρίσκεστε στον
τόπο κατοικίας σας ή αν ταξιδεύετε. Η συσκευή προτείνει τη δημιουργία άλμπουμ συμβάντων ή ταξιδιών
με βάση την τοποθεσία σας. Για παράδειγμα, όταν τραβάτε φωτογραφίες εκτός της πόλης κατοικίας, η
συσκευή προτείνει τη δημιουργία ενός ταξιδιωτικού άλμπουμ.
Πατήστε
→ Ρυθμίσεις → Πόλη μόνιμης διαμονής και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο ρύθμισης.
Ρύθμιση ελάχιστου αριθμού φωτογραφιών
→ Ρυθμίσεις και κατόπιν σύρετε το διακόπτη δίπλα σε έναν τύπο άλμπουμ στο Προτάσεις
Πατήστε
προς τα δεξιά. Επιλέξτε τύπο άλμπουμ και κατόπιν ρυθμίστε ελάχιστο αριθμό φωτογραφιών.
Όταν κάνετε λήψη φωτογραφιών που πληρούν τα κριτήρια που θέσατε, η συσκευή προτείνει τη
δημιουργία άλμπουμ.
Η συσκευή συνιστά τη δημιουργία άλμπουμ ιστορίας όταν υπερβαίνετε τον προκαθορισμένο
αριθμό φωτογραφιών σε μία μόνο ημέρα.
Δημιουργία άλμπουμ συμβάντος ή ταξιδιού
Πατήστε → Από προτάσεις. Επιλέξτε ένα άλμπουμ, εισάγετε έναν τίτλο για το άλμπουμ και κατόπιν
πατήστε Δημιουργία άλμπουμ.
99
Πολυμέσα
Xtremera
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να καταγράψετε ίχνη αστεριού ή κινούμενα φώτα.
Πατήστε Xtremera στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
Στη λειτουργία λήψης, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες:
• : πρόσβαση στην αρχική οθόνη.
• : μετακίνηση πίσω.
• : αλλαγή επιλογών κάμερας.
• : λήψη φωτογραφίας.
• : προβολή φωτογραφιών.
• : αλλαγή επιλογών λήψης.
Καταγραφή ιχνών αστεριού
Δημιουργήστε εικόνες ιχνών αστεριού τραβώντας φωτογραφίες συνεχώς και συγχωνεύοντάς τις.
Πατήστε Star Trail → Λήψη, ρυθμίστε τη διάρκεια λήψης και κατόπιν πατήστε . Στερεώστε την
κάμερα σε τρίποδο. Μετακινήστε την κάμερα προς την κατεύθυνση του βέλους για να εντοπίσετε τον
Πολικό αστέρα και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο κλείστρου για να ξεκινήσει η λήψη φωτογραφιών.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία θέσης του Πολικού αστέρα
πατώντας τα πλήκτρα Βρείτε τον Πολικό Αστέρα, ON ή OFF.
100
Πολυμέσα
Τονισμός θεμάτων ή καταγραφή κινούμενου φωτός
Τονίστε θέματα ή καταγράψτε κινούμενα φώτα ρυθμίζοντας μακρόχρονη έκθεση.
Τονισμός θεμάτων
Πατήστε Light Art → Υπογράμμιση → Λήψη. Στερεώστε την κάμερά σας σε τρίποδο και πατήστε το
πλήκτρο κλείστρου για να ξεκινήσει η λήψη μιας φωτογραφίας. Φωτίστε το θέμα που θέλετε να τονίσετε
με μια πηγή φωτός, όπως ένα φακό. Όσο περισσότερο χρόνο φωτίζει η πηγή φωτός, τόσο φωτεινότερη
θα είναι η τονισμένη περιοχή.
Καταγραφή ιχνών φωτός
Πατήστε Light Art → Ζωγραφική με φως → Λήψη. Στερεώστε την κάμερά σας σε τρίποδο και πατήστε
το πλήκτρο κλείστρου για να ξεκινήσει η λήψη μιας φωτογραφίας. Μετακινήστε μια πηγή φωτός, όπως
έναν φακό, για να σχεδιάσετε ένα ίχνος φωτός.
Καταγραφή φωτός σε κίνηση εκκρεμούς
Πατήστε Light Art → Ταλάντωση → Λήψη. Δέστε μια πηγή φωτός, όπως έναν φακό, σε σταθερό σημείο
και αφήστε την να αιωρείται πάνω από το έδαφος. Τοποθετήστε την κάμερά σας σε επίπεδη επιφάνεια με
το φακό στραμμένο προς το αιωρούμενο θέμα. Πατήστε το πλήκτρο κλείστρου για την εκκίνηση λήψης
μιας φωτογραφίας.
Μουσική
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να ακούσετε μουσική.
Πατήστε Μουσική στην οθόνη εφαρμογών.
• Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με την έκδοση λογισμικού της
συσκευής.
• Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με τη μέθοδο
κωδικοποίησης που χρησιμοποιήθηκε.
• Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
101
Πολυμέσα
Αναπαραγωγή μουσικής
Επιλέξτε μια μουσική κατηγορία και κατόπιν επιλέξτε τραγούδι για αναπαραγωγή.
Ρύθμιση της έντασης
ήχου.
Αναζήτηση για άλλες
συσκευές για
αναπαραγωγή του
αρχείου.
Ρύθμιση του αρχείου ως
αγαπημένο τραγούδι σας.
Αλλαγή της λειτουργίας
επανάληψης.
Ενεργοποίηση τυχαίας
αναπαραγωγής.
Απόκρυψη της οθόνης
του προγράμματος
αναπαραγωγής μουσικής.
Άνοιγμα λίστας
αναπαραγωγής.
Μετάβαση στο επόμενο
τραγούδι. Παρατεταμένο
πάτημα για γρήγορη
κίνηση προς τα εμπρός.
Επανέναρξη του
τρέχοντος τραγουδιού ή
μετάβαση στο
προηγούμενο τραγούδι.
Παρατεταμένο πάτημα
για γρήγορη κίνηση προς
τα πίσω.
Παύση και συνέχιση της
αναπαραγωγής.
Για να ακούτε τραγούδια σε ίσο επίπεδο έντασης ήχου, πατήστε
→ Ρυθμίσεις → Έξυπνη ένταση.
Όταν ενεργοποιείται το Έξυπνη ένταση, η ένταση του ήχου μπορεί να καταλήξει να είναι
υψηλότερη από το επίπεδο έντασης ήχου της συσκευής. Προσέχετε ώστε να αποφύγετε την
μακροπρόθεσμη έκθεση σε δυνατούς ήχους και να αποτρέψετε βλάβη της ακοής σας.
Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής
Δημιουργήστε τη δική σας συλλογή τραγουδιών.
→ Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής.
Πατήστε Λίστες αναπαραγωγής και κατόπιν πατήστε
Εισάγετε έναν τίτλο και πατήστε OK. Πατήστε Προσθήκη μουσικής, επιλέξτε τραγούδια για
συμπερίληψη και κατόπιν πατήστε Τέλος.
Για προσθήκη του τραγουδιού που αναπαράγεται αυτή τη στιγμή σε λίστα αναπαραγωγής, πατήστε
→ Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής.
102
Πολυμέσα
YouTube
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για παρακολούθηση βίντεο από τον ιστότοπο YouTube.
Πατήστε το YouTube στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
Παρακολούθηση βίντεο
Πατήστε και κατόπιν εισάγετε μια λέξη-κλειδί. Επιλέξτε ένα από τα ευρεθέντα αποτελέσματα
αναζήτησης για να παρακολουθήσετε ένα βίντεο.
Προσθήκη του βίντεο στη
λίστα αναπαραγωγής.
Μετάβαση στη λειτουργία
αιωρούμενης οθόνης για
αναζήτηση άλλων βίντεο.
Πρόσβαση στις επιλογές
αναπαραγωγής για το
τρέχον βίντεο.
Αποστολή URL σε άλλα
άτομα.
Παύση ή συνέχιση της
αναπαραγωγής.
Μετακίνηση εμπρός ή
πίσω με σύρσιμο της
γραμμής.
Κοινή χρήση βίντεο
Επιλέξτε το βίντεο προς προβολή, πατήστε
και κατόπιν επιλέξτε μέθοδο κοινής χρήσης.
Αποστολή βίντεο
Πατήστε → Μεταφορτώσεις →
κατόπιν πατήστε .
, επιλέξτε ένα βίντεο, εισάγετε πληροφορίες για το βίντεο και
103
Επικοινωνία
Επαφές
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαχείριση επαφών, μεταξύ των οποίων αριθμοί τηλεφώνου,
διευθύνσεις email και άλλα.
Πατήστε Επαφές στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
Διαχείριση επαφών
Πατήστε Επαφές.
Δημιουργία επαφής
Πατήστε
και εισάγετε πληροφορίες επαφής.
• : προσθήκη μιας εικόνας.
• /
: προσθήκη ή διαγραφή πεδίου επαφής.
Επεξεργασία επαφής
Επιλέξτε μια επαφή για επεξεργασία και κατόπιν πατήστε
.
Διαγραφή επαφής
Επιλέξτε μια επαφή για διαγραφή και κατόπιν πατήστε
104
→ Διαγραφή.
Επικοινωνία
Αναζήτηση για επαφές
Πατήστε Επαφές.
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους αναζήτησης:
• Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω στη λίστα επαφών.
• Χρησιμοποιήστε το ευρετήριο στη δεξιά πλευρά της λίστας επαφών για γρήγορη κύλιση σύροντας
το δάχτυλό σας κατά μήκος του.
• Πατήστε το πεδίο αναζήτησης στο πάνω μέρος της λίστας επαφών και εισάγετε τα κριτήρια
αναζήτησης.
Μόλις επιλεγεί μια επαφή, εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
• : προσθήκη στις αγαπημένες επαφές.
• : σύνταξη email.
Εμφάνιση επαφών
Πατήστε Επαφές.
Κατά προεπιλογή, η συσκευή δείχνει όλες τις αποθηκευμένες επαφές στη συσκευή ή σε άλλο
→ Επαφές για εμφάνιση και κατόπιν επιλέξτε μια τοποθεσία όπου
λογαριασμό. Πατήστε
αποθηκεύονται οι επαφές.
Μετακίνηση επαφών
Πατήστε Επαφές.
Μετακίνηση επαφών στο Google
→ Συγχώνευση λογαριασμ. → Συγχώνευση με λογαριασμό Google. Οι επαφές που
Πατήστε
μετακινούνται στις επαφές Google εμφανίζονται στη λίστα επαφών με .
Μετακίνηση επαφών στο Samsung
→ Συγχώνευση λογαριασμ. → Συγχώνευση με Samsung account. Οι επαφές που
Πατήστε
μετακινούνται στις επαφές Samsung εμφανίζονται στη λίστα επαφών με .
105
Επικοινωνία
Εισαγωγή και εξαγωγή επαφών
Πατήστε Επαφές.
Εισαγωγή επαφών
Πατήστε
→ Εισαγωγή/Εξαγωγή και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή εισαγωγής.
Εξαγωγή επαφών
Πατήστε
→ Εισαγωγή/Εξαγωγή και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή εξαγωγής.
Κοινή χρήση επαφών
→ Κοινή χρήση κάρτας ονόματος μέσω, επιλέξτε επαφές, πατήστε Τέλος και κατόπιν
Πατήστε
επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.
Αγαπημένες επαφές
Πατήστε Αγαπημένα.
Πατήστε
και κατόπιν εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
• Αναζήτηση: αναζήτηση για επαφές.
• Προσθήκη στα αγαπημένα: προσθήκη επαφών στις αγαπημένες.
• Αφαίρεση από τα αγαπημένα: κατάργηση επαφών από τις αγαπημένες.
• Προβολή πλέγματος / Προβολή λίστας: προβολή επαφών σε μορφή πλέγματος ή λίστας.
106
Επικοινωνία
Ομάδες επαφών
Πατήστε Ομάδες.
Προσθήκη επαφών σε μια ομάδα
Επιλέξτε μια ομάδα και κατόπιν πατήστε
. Επιλέξτε επαφές για προσθήκη και κατόπιν πατήστε Τέλος.
Διαχείριση ομάδων
Πατήστε
και κατόπιν εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
• Δημ/ργία: δημιουργία νέας ομάδας.
• Αναζήτηση: αναζήτηση για επαφές.
• Αλλαγή σειράς: παρατεταμένο πάτημα στο δίπλα στο όνομα της ομάδας, σύρετέ το προς τα
πάνω ή προς τα κάτω σε άλλη θέση και κατόπιν πατήστε Τέλος.
• Διαγραφή ομάδων: επιλογή ομάδων που προστίθενται από το χρήστη και κατόπιν πατήστε
Διαγραφή. Οι προεπιλεγμένες ομάδες δεν μπορούν να διαγραφούν.
Αποστολή μηνύματος email στα μέλη μιας ομάδας
Επιλέξτε μια ομάδα, πατήστε
→ Αποστολή email, επιλέξτε μέλη και κατόπιν πατήστε Τέλος.
Επαγγελματική κάρτα
Πατήστε Επαφές.
Δημιουργήστε μια επαγγελματική κάρτα και στείλτε την σε άλλα άτομα.
Πατήστε Ρύθμιση προφίλ, εισάγετε στοιχεία, όπως αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση email και
ταχυδρομική διεύθυνση, και κατόπιν πατήστε Αποθήκ. Αν έχουν αποθηκευτεί στοιχεία χρήστη όταν
ρυθμίσατε τη συσκευή, επιλέξτε την επαγγελματική κάρτα και κατόπιν πατήστε για επεξεργασία.
Για να μοιραστείτε την επαγγελματική κάρτα με άλλους, πατήστε
μέσω και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.
107
→ Κοινή χρήση κάρτας ονόματος
Επικοινωνία
Email
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να στείλετε ή να προβάλλετε μηνύματα email.
Πατήστε το Email στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
Δημιουργία λογαριασμών email
Δημιουργήστε έναν λογαριασμό email όταν ανοίγετε το Email για πρώτη φορά.
Εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης. Πατήστε Επόμενο για ιδιωτικό λογαριασμό
email, όπως είναι το Google Mail, ή πατήστε Μη αυτομ. ρύθ/ση για εταιρικό λογαριασμό email. Στη
συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία.
Για να δημιουργήσετε άλλον λογαριασμό email, πατήστε
→ Ρυθμίσεις → Προσθήκη λογαριασμού.
Αποστολή μηνυμάτων
Πατήστε το λογαριασμό email προς χρήση και κατόπιν πατήστε
Εισάγετε παραλήπτες, θέμα και μήνυμα και κατόπιν πατήστε
.
στο πάνω μέρος της οθόνης.
Πατήστε
για προσθήκη παραλήπτη από τη λίστα επαφών.
Πατήστε
για να επισυνάψετε εικόνες, βίντεο, επαφές και άλλα.
Πατήστε
για να εισάγετε εικόνες, επαφές, πληροφορίες τοποθεσίας και άλλα στοιχεία στο μήνυμα.
Αποστολή προγραμματισμένων μηνυμάτων
→ Αποστολή προγράμματος. Σημειώστε Αποστολή
Ενώ συντάσσετε ένα μήνυμα, πατήστε,
προγράμματος, ρυθμίστε ώρα και ημερομηνία και κατόπιν πατήστε Τέλος.
• Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την προγραμματισμένη ώρα, δεν είναι συνδεδεμένη
με το δίκτυο ή το δίκτυο είναι ασταθές, το μήνυμα δεν θα αποσταλεί.
• Η λειτουργία αυτή βασίζεται στην ώρα και ημερομηνία που είναι ρυθμισμένη η συσκευή. Η
ώρα και ημερομηνία μπορεί να είναι λανθασμένη εάν μετακινηθείτε μεταξύ ζωνών ώρας και
το δίκτυο δεν ενημερώσει τις πληροφορίες.
108
Επικοινωνία
Ανάγνωση μηνυμάτων
Επιλέξτε λογαριασμό email προς χρήση και ανακτώνται τα νέα μηνύματα. Για μη αυτόματη ανάκτηση
νέων μηνυμάτων, πατήστε .
Πατήστε σε ένα μήνυμα για να διαβάσετε.
Προώθηση του
μηνύματος.
Απάντηση στο μήνυμα.
Διαγραφή του
μηνύματος.
Προσθήκη αυτής της
διεύθυνσης email στη
λίστα επαφών.
Σημείωση του
μηνύματος ως
υπενθύμιση.
Άνοιγμα συνημμένων.
Πατήστε στην καρτέλα συνημμένων για να ανοίξετε τα συνημμένα και κατόπιν πατήστε το
αποθήκευση.
για
Google Mail
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για γρήγορη και απευθείας πρόσβαση στην υπηρεσία Google Mail.
Πατήστε το Google Μail στην οθόνη εφαρμογών.
• Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
• Η εφαρμογή αυτή μπορεί να έχει διαφορετική επιγραφή, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
Αποστολή μηνυμάτων
Σε οποιαδήποτε θυρίδα μηνυμάτων, πατήστε
πατήστε .
, εισάγετε παραλήπτες, θέμα και μήνυμα και κατόπιν
Πατήστε
→ Επισύναψη εικόνας για επισύναψη εικόνων.
Πατήστε
→ Επισύναψη βίντεο για επισύναψη βίντεο.
Πατήστε
→ Προσθήκη Κοιν./Κρυφής κοιν. για προσθήκη και άλλων παραληπτών.
109
Επικοινωνία
Πατήστε
→ Αποθήκευση προχείρου για αποθήκευση του μηνύματος για παράδοση αργότερα.
Πατήστε
→ Απόρριψη για να ξεκινήσετε από την αρχή.
Πατήστε
→ Ρυθμίσεις για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις Google Mail.
Πατήστε
→ Απόρριψη για να αναφέρετε τη γνώμη σας σχετικά με την ανάπτυξη εφαρμογών.
Πατήστε
→ Βοήθεια για πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας σχετικά με το Google Mail.
Ανάγνωση μηνυμάτων
Πατήστε σε ένα μήνυμα για να διαβάσετε.
Σημείωση του
μηνύματος ως μη
αναγνωσμένο.
Διαγραφή του
μηνύματος αυτού.
Διατήρηση του
μηνύματος αυτού για
μακροπρόθεσμη
αποθήκευση.
Προσθήκη ετικέτας στο
μήνυμα αυτό.
Προσθήκη αυτής της
διεύθυνσης email στη
λίστα επαφών.
Προώθηση του
μηνύματος αυτού σε
άλλα άτομα.
Απάντηση σε όλους
τους παραλήπτες.
Προεπισκόπηση
συνημμένου.
Απάντηση στο μήνυμα
αυτό.
Σημείωση του
μηνύματος ως
υπενθύμιση.
Η οθόνη μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον επιλεγμένο λογαριασμό.
Ετικέτες
Το Google Mail δεν χρησιμοποιεί πραγματικούς φακέλους, αλλά στη θέση τουςχρησιμοποιεί ετικέτες.
Όταν γίνεται εκκίνηση του Google Mail, εμφανίζει μηνύματα με την επισήμανση Εισερχόμενα.
Πατήστε το
για προβολή μηνυμάτων με άλλες ετικέτες.
Για προσθήκη ετικέτας σε μήνυμα, πατήστε παρατεταμένα στο μήνυμα, πατήστε → Αλλαγή ετικετών
και κατόπιν επιλέξτε την ετικέτα προς αντιστοίχιση.
110
Επικοινωνία
Hangouts
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να μιλάτε με άλλους.
Πατήστε Hangouts στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
Επιλέξτε έναν φίλο από τη λίστα φίλων ή εισάγετε δεδομένα προς αναζήτηση και επιλέξτε ένα φίλο από
τα αποτελέσματα για να αρχίσετε τη συνομιλία.
Google+
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να παραμείνετε συνδεδεμένος με άλλα άτομα μέσω της
υπηρεσίας κοινωνικού δικτύου της Google.
Πατήστε το Google+ στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
Πατήστε Όλα για αλλαγή της κατηγορίας και κατόπιν μετακινηθείτε με κύλιση προς τα πάνω ή προς τα
κάτω για προβολή αναρτήσεων από τους κύκλους σας.
Πατήστε
για να χρησιμοποιήσετε άλλα χαρακτηριστικά κοινωνικών δικτύων.
Φωτογραφίες G+
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να μοιράζεστε εικόνες ή βίντεο μέσω της υπηρεσίας κοινωνικού
δικτύου της Google.
Πατήστε Φωτογραφίες G+ στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
Πατήστε
→
για να επιλέξετε εικόνες ή βίντεο και κατόπιν χρησιμοποιήστε ένα από τα παρακάτω:
• Κοινή χρήση: κοινή χρήση των εικόνων ή βίντεο.
• : κοινή χρήση της εικόνας μέσω Hangouts.
• : διαγραφή των εικόνων ή βίντεο.
• : δημιουργία ενός νέου άλμπουμ και αντιγραφή των εικόνων ή βίντεο.
111
Επικοινωνία
ChatON
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να μιλάτε με οποιαδήποτε συσκευή.
Πατήστε το ChatON στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
Δημιουργήστε τη λίστα φίλων εισάγοντας αριθμούς τηλεφώνου ή διευθύνσεις email λογαριασμών
Samsung ή επιλέγοντας φίλους από τη λίστα προτάσεων.
Πατήστε
→ Έναρξη συνομιλίας και επιλέξτε έναν φίλο για να αρχίσετε τη συνομιλία.
112
Ιστός & δίκτυο
Internet
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για περιήγηση στο διαδίκτυο.
Πατήστε Internet στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
Προβολή ιστοσελίδων
Πατήστε το πεδίο διεύθυνσης, εισάγετε τη διεύθυνση ιστού και κατόπιν πατήστε Μετάβαση.
Πατήστε
για κοινή χρήση, αποθήκευση ή εκτύπωση της τρέχουσας ιστοσελίδας κατά τη διάρκεια
προβολής της ιστοσελίδας.
Άνοιγμα νέας σελίδας
Πατήστε
→ Νέο παράθυρο.
Για μετάβαση σε άλλη ιστοσελίδα, πατήστε
και πατήστε στη σελίδα για να την επιλέξετε.
Αναζήτηση στον ιστό φωνητικά
Πατήστε το πεδίο διεύθυνσης, πατήστε , προφέρετε μια λέξη-κλειδί και κατόπιν επιλέξτε μία από τις
προτεινόμενες λέξεις-κλειδιά που εμφανίζονται.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
Σελιδοδείκτες
Για να σημειώσετε την τρέχουσα ιστοσελίδα με σελιδοδείκτη, πατήστε
Για να ανοίξετε μια ιστοσελίδα με σελιδοδείκτη, πατήστε
113
→ Προσθήκη σελιδοδείκτη.
και κατόπιν επιλέξτε έναν.
Ιστός & δίκτυο
Ιστορικό
Πατήστε → Ιστορικό για να ανοίξετε μια ιστοσελίδα από τη λίστα των ιστοσελίδων που
→ Εκκαθάριση ιστορικού.
επισκεφθήκατε πρόσφατα. Για διαγραφή του ιστορικού, πατήστε
Σύνδεσμοι
Πατήστε παρατεταμένα σε έναν σύνδεσμο στην ιστοσελίδα για να τον ανοίξετε σε νέα σελίδα, να
αποθηκεύσετε ή να αντιγράψετε.
Για προβολή αποθηκευμένων συνδέσμων, χρησιμοποιήστε το Λήψεις. (σ. 135)
Κοινή χρήση ιστοσελίδων
Για να μοιραστείτε τη διεύθυνση μιας ιστοσελίδας με άλλους, πατήστε
→ Κοινή χρήση μέσω.
Για να μοιραστείτε τμήμα μιας ιστοσελίδας, πατήστε παρατεταμένα στο επιθυμητό κείμενο και κατόπιν
πατήστε Κοινή χρήση μέσω.
Chrome
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση πληροφοριών και περιήγηση σε ιστοσελίδες.
Πατήστε Chrome στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
Προβολή ιστοσελίδων
Πατήστε στο πεδίο διεύθυνσης και κατόπιν εισάγετε μια διεύθυνση στον ιστό ή κριτήρια αναζήτησης.
Άνοιγμα νέας σελίδας
Πατήστε
→ Νέα καρτ.
Για μετάβαση σε άλλη ιστοσελίδα, πατήστε
→ μια ιστοσελίδα.
Αναζήτηση στον ιστό φωνητικά
Πατήστε το πεδίο διεύθυνσης, πατήστε , προφέρετε μια λέξη-κλειδί και κατόπιν επιλέξτε μία από τις
προτεινόμενες λέξεις-κλειδιά που εμφανίζονται.
114
Ιστός & δίκτυο
Συγχρονισμός με άλλες συσκευές
Συγχρονίστε ανοικτές καρτέλες και σελιδοδείκτες για χρήση με το Chrome σε άλλη συσκευή, όταν είστε
συνδεδεμένος με τον ίδιο λογαριασμό Google.
Για προβολή ανοικτών καρτελών σε άλλες συσκευές, πατήστε
ιστοσελίδα για άνοιγμα.
Για να προβάλλετε σελιδοδείκτες, πατήστε
→ Άλλες συσκευές. Επιλέξτε μια
.
Bluetooth
Η λειτουργία Bluetooth δημιουργεί μια απευθείας ασύρματη σύνδεση μεταξύ δύο συσκευών σε μικρή
απόσταση. Χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να ανταλλάσσετε αρχεία δεδομένων ή πολυμέσων με άλλες
συσκευές.
• Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων
που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω της λειτουργίας Bluetooth.
• Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις
εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των
συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
• Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από την Bluetooth SIG,
ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.
• Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth για παράνομους σκοπούς (για παράδειγμα,
πειρατικά αντίγραφα αρχείων ή παράνομη παρακολούθηση επικοινωνιών για εμπορικούς
σκοπούς). Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη για τις επιπτώσεις παράνομης χρήσης της
λειτουργίας Bluetooth.
• Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
Για ενεργοποίηση του Bluetooth, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Συνδέσεις →
Bluetooth και κατόπιν σύρετε το διακόπτη Bluetooth προς τα δεξιά.
115
Ιστός & δίκτυο
Δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές Bluetooth
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Συνδέσεις → Bluetooth → Σάρωση και παρατίθενται οι
εντοπισμένες συσκευές. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος και κατόπιν
αποδεχτείτε το κλειδί πρόσβασης που δημιουργείται αυτόματα και στις δύο συσκευές για επιβεβαίωση.
Αποστολή και λήψη δεδομένων
Πολλές εφαρμογές υποστηρίζουν μεταφορά δεδομένων μέσω Bluetooth. Η Συλλογή είναι ένα
παράδειγμα. Ανοίξτε τη Συλλογή, επιλέξτε μια εικόνα, πατήστε → Bluetooth και κατόπιν επιλέξτε μία
από τις συσκευές Bluetooth. Στη συνέχεια, αποδεχτείτε το αίτημα εξουσιοδότησης Bluetooth στην άλλη
συσκευή για να γίνει λήψη της εικόνας. Το αρχείο που μεταφέρεται αποθηκεύεται στο φάκελο Bluetooth.
Αν γίνει λήψη επαφής, προστίθεται αυτόματα στη λίστα επαφών.
Samsung Link
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για την αναπαραγωγή περιεχομένων που είναι αποθηκευμένα
σε απομακρυσμένες συσκευές ή συσκευές αποθήκευσης στον ιστό μέσω διαδικτύου. Μπορείτε να
αναπαράγετε και να στείλετε αρχείο πολυμέσων στη συσκευή σας σε άλλη συσκευή ή υπηρεσία
αποθήκευσης στον ιστό.
Για χρήση της εφαρμογής αυτής, πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung και να καταχωρήσετε
δύο ή περισσότερες συσκευές. Οι μέθοδοι εγγραφής μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της
συσκευής.
Πατήστε Samsung Link στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
Κατά το άνοιγμα της εφαρμογής αυτής, εμφανίζονται όλα τα περιεχόμενα από τις εγγεγραμμένες
συσκευές σας και τις υπηρεσίες αποθήκευσης. Μπορείτε να κάνετε περιήγηση και αναπαραγωγή τους.
116
Ιστός & δίκτυο
Αποστολή αρχείων
Στείλτε αρχεία σε άλλες συσκευές ή μεταφορτώστε τα σε υπηρεσίες αποθήκευσης στον ιστό.
Πατήστε για να επιλέξετε μια συσκευή ή διαδικτυακή αποθήκευση και κυλήστε προς τα αριστερά ή
δεξιά για να επιλέξετε μια κατηγορία πολυμέσων.
Κατόπιν πατήστε
, επιλέξτε αρχεία και κατόπιν πατήστε
.
Κοινή χρήση αρχείων
Πατήστε για να επιλέξετε μια συσκευή ή διαδικτυακή αποθήκευση και κυλήστε προς τα αριστερά ή
δεξιά για να επιλέξετε μια κατηγορία πολυμέσων.
Κατόπιν πατήστε
, επιλέξτε αρχεία, πατήστε
και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.
Αναπαραγωγή αρχείων σε απομακρυσμένη συσκευή
Πατήστε για να επιλέξετε μια συσκευή ή διαδικτυακή αποθήκευση και κυλήστε προς τα αριστερά ή
δεξιά για να επιλέξετε μια κατηγορία πολυμέσων.
Κατόπιν πατήστε
, επιλέξτε αρχεία, πατήστε
και κατόπιν επιλέξτε μια συσκευή.
• Οι υποστηριζόμενες μορφές αρχείων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις συσκευές που
έχουν συνδεθεί ως συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων.
• Μπορεί να γίνεται προσωρινή αποθήκευση ορισμένων αρχείων κατά την αναπαραγωγή
ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου.
Διαχείριση περιεχομένων σε υπηρεσία αποθήκευσης στον ιστό
Επιλέξτε μια υπηρεσία αποθήκευσης στον ιστό και κατόπιν προβάλλετε και διαχειριστείτε τα αρχεία σας.
Για να μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και μιας υπηρεσίας διαδικτυακής αποθήκευσης,
πατήστε , επιλέξτε αρχεία και κατόπιν πατήστε
.
Για να καταχωρήσετε υπηρεσίες αποθήκευσης στον ιστό στη συσκευή, πατήστε
αποθήκευση και κατόπιν επιλέξτε μια υπηρεσία αποθήκευσης στον ιστό.
117
→ Προσθήκη χώρου
Ιστός & δίκτυο
Group Play
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να απολαμβάνετε στιγμές με τους φίλους σας μοιράζοντας
περιεχόμενο και παίζοντας. Δημιουργήστε ή συνδεθείτε με μια συνάντηση Group Play και κατόπιν
μοιραστείτε περιεχόμενο, όπως εικόνες ή έγγραφα.
Πατήστε Group Play στην οθόνη εφαρμογών.
• Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
• Κατά τη χρήση αυτής της εφαρμογής, δεν μπορείτε να μεταβείτε στο διαδίκτυο μέσω του
δικτύου Wi-Fi.
Σύνδεση σε συνάντηση Group Play.
Δημιουργία συνάντησης Group Play.
Ρύθμιση για το αν απαιτείται ή όχι
ομαδικός κωδικός πρόσβασης.
Δημιουργία ομάδας για Group Play
Όταν δημιουργείτε μια συνάντηση Group Play, άλλες συσκευές μπορούν να συνδεθούν στη συνάντηση
και να μοιραστούν περιεχόμενο.
Όταν χρησιμοποιείτε κωδικό πρόσβασης για μια συνάντηση Group Play, άλλες συσκευές πρέπει
να εισάγουν τον κωδικό πρόσβασης για να μπουν στη συνάντηση. Για να χρησιμοποιήσετε κωδικό
πρόσβασης, σημειώστε το Ορ. κωδ.πρόσβ. ομάδ.
Πατήστε Δημιουργία ομάδας, ρυθμίστε έναν κωδικό πρόσβασης και κατόπιν χρησιμοποιήστε τις
παρακάτω λειτουργίες:
• Κοινή χρήση εικόνων: επιλογή εικόνων για κοινή χρήση.
• Κοινή χρήση εγγράφων: επιλογή εγγράφων για κοινή χρήση.
• Παίξτε παιχνίδια και άλλα: παίξιμο διαδικτυακών παιχνιδιών με φίλους.
118
Ιστός & δίκτυο
Σύνδεση με Group Play
Συνδεθείτε με μια συνάντηση Group Play που δημιουργήθηκε από άλλη συσκευή.
Πατήστε Σύμ. σε ομάδα, επιλέξτε μια συνάντηση Group Play για να συνδεθείτε και κατόπιν εισάγετε τον
κωδικό πρόσβασης για την ομάδα, αν χρειάζεται.
Χρήση πρόσθετων λειτουργιών σε μια συνάντηση Group Play
Κατά την κοινή χρήση περιεχομένου με άλλες συσκευές, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες:
Πατήστε και γράψτε μια σημείωση ή σχεδιάστε στην οθόνη. Όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να δουν
αυτό που δημιουργείτε.
Πατήστε
για να προβάλλετε όλες τις εικόνες κοινής χρήσης σε διάταξη μωσαϊκού.
Πατήστε
ή
Πατήστε
για να προβάλλετε τους συμμετέχοντες της ομάδας.
για να επιλέξετε και άλλες εικόνες ή έγγραφα.
119
Καταστήματα εφαρμογών &
πολυμέσων
Play Store
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αγορά και λήψη εφαρμογών και παιχνιδιών που μπορούν να
εκτελεστούν στη συσκευή.
Πατήστε το Play Store στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
Εγκατάσταση εφαρμογών
Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία ή πατήστε
για να κάνετε αναζήτηση με λέξη-κλειδί.
Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλλετε πληροφορίες. Για να κάνετε λήψη της, πατήστε
ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ. Αν υπάρχει χρέωση για την εφαρμογή, πατήστε στην τιμή και ακολουθήστε τις οδηγίες
επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αγοράς.
• Όταν είναι διαθέσιμη νέα έκδοση για οποιαδήποτε εγκατεστημένη εφαρμογή, εμφανίζεται
ένα εικονίδιο ενημέρωσης στο πάνω μέρος της οθόνης που σας ειδοποιεί για την
ενημέρωση. Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε στο εικονίδιο για να ενημερώσετε
την εφαρμογή.
• Για εγκατάσταση εφαρμογών που λάβατε από άλλες πηγές, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε
Ρυθμίσεις → Περισσότ. → Ασφάλεια → Άγνωστες πηγές.
Απεγκατάσταση εφαρμογών
Απεγκαταστήστε τις εφαρμογές που αγοράστηκαν από το Play Store.
→ Οι εφαρμογές μου, επιλέξτε μια εφαρμογή για διαγραφή στη λίστα εγκατεστημένων
Πατήστε
εφαρμογών και κατόπιν πατήστε ΚΑΤ. ΕΓΚΑΤΆΣΤ.
120
Καταστήματα εφαρμογών & πολυμέσων
Samsung Apps
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αγορά και λήψη εφαρμογών αποκλειστικών για τη Samsung. Για
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση apps.samsung.com.
Πατήστε Samsung Apps στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
Εγκατάσταση εφαρμογών
Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία.
Για να κάνετε αναζήτηση για μια εφαρμογή, πατήστε
εισάγετε μια λέξη-κλειδί στο πεδίο αναζήτησης.
στο πάνω μέρος της οθόνης και κατόπιν
Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλλετε πληροφορίες. Για να κάνετε λήψη της, πατήστε Δωρεάν. Αν
υπάρχει χρέωση για την εφαρμογή, πατήστε στην τιμή και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να
ολοκληρώσετε τη διαδικασία αγοράς.
Όταν είναι διαθέσιμη νέα έκδοση για οποιαδήποτε εγκατεστημένη εφαρμογή, εμφανίζεται
ένα εικονίδιο ενημέρωσης στο πάνω μέρος της οθόνης που σας ειδοποιεί για την ενημέρωση.
Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε στο εικονίδιο για να ενημερώσετε την εφαρμογή.
ΒιΒλία Play
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για ανάγνωση και λήψη αρχείων βιβλίων.
Πατήστε ΒιΒλία Play στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
121
Καταστήματα εφαρμογών & πολυμέσων
Play Movies
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για παρακολούθηση, λήψη και ενοικίαση ταινιών ή τηλεοπτικών
προγραμμάτων.
Πατήστε το Play Movies στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
Μουσική Play
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να ακούτε μουσική από τη συσκευή ή αναπαραγωγή μουσικής
από την υπηρεσία cloud της Google.
Πατήστε το Μουσική Play στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
Περίπτερο Play
Χρησιμοποιήστε τη συγκεκριμένη εφαρμογή για να αγοράσετε ή να γίνετε συνδρομητές σε εφημερίδες
ή περιοδικά.
Πατήστε Περίπτερο Play στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
Παιχνίδια Play
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για λήψη και λειτουργία παιχνιδιών.
Πατήστε Παιχνίδια Play στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
122
Βοηθητικά προγράμματα
S Memo
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να δημιουργήσετε μια σημείωση με χρήση εικόνων και
φωνητικών ηχογραφήσεων.
Πατήστε το S Memo στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
Σύνταξη σημειώσεων
Δημιουργήστε σημειώσεις με εμπλουτισμένο περιεχόμενο σχεδιάζοντας σκίτσα με το δάχτυλό σας ή
προσθέτοντας εικόνες ή φωνητικές σημειώσεις.
Πατήστε
για γραφή ή σχεδίαση στην οθόνη ή πατήστε
πληκτρολόγιο.
για να εισάγετε κείμενο με το
Σβήσιμο της σημείωσης.
Αναίρεση και ακύρωση
της αναίρεσης της
τελευταίας ενέργειας.
Εισαγωγή σημείωσης.
Σημείωση ή σχεδίαση
μιας σημείωσης.
Δημιουργία μιας
φωνητικής
ηχογράφησης για
εισαγωγή.
Εισαγωγή αρχείου
πολυμέσων.
Επισύναψη και άλλης
σελίδας στην τρέχουσα
σημείωση.
Μετάβαση σε
λειτουργία προβολής.
123
Βοηθητικά προγράμματα
Όταν δημιουργείτε μια σημείωση, πατήστε
της γραμμής ή το χρώμα της πένας.
ακόμη μια φορά για να αλλάξετε τον τύπο πένας, το πάχος
Όταν σβήνετε τη χειρόγραφη σημείωση, πατήστε
μια φορά ακόμη για να αλλάξετε το μέγεθος της
γόμας ή πατήστε Εκκαθάριση όλων για να διαγράψετε τη σημείωση.
Αποθήκευση της
τρέχουσας ρύθμισης
ως προφίλ πένας.
Αλλαγή του τύπου
πένας.
Αλλαγή του πάχους
γραμμής.
Επέκταση του πλαισίου
ρυθμίσεων πένας για
αλλαγή χρώματος
πένας.
→ Αλλαγή φόντου.
Για να αλλάξετε το φόντο του φύλλου, πατήστε
Για προσθήκη ετικετών, πατήστε
→ Πρ. ετικ.
Εισαγωγή αρχείων πολυμέσων ή φωνητικής ηχογράφησης
Πατήστε στο
για να εισάγετε αρχεία πολυμέσων. Πατήστε
για να εισάγετε φωνητική ηχογράφηση.
Περιήγηση σε σημειώσεις
Περιηγηθείτε σε μικρογραφίες σημειώσεων κάνοντας κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
Για να αναζητήσετε μια σημείωση, πατήστε
Για διαγραφή σημειώσεων, πατήστε
→ Αναζήτηση.
→ Διαγραφή.
Για ταξινόμηση σημειώσεων κατά ημερομηνία, τίτλο, ετικέτα ή άλλα στοιχεία, πατήστε
Ταξινόμηση κατά.
Για αλλαγή της λειτουργίας προβολής, πατήστε
→ Προβολή λίστας.
Για δημιουργία σημείωσης με εισαγωγή ενός αρχείου, πατήστε
Για εξαγωγή σημειώσεων σε άλλη μορφή αρχείου, πατήστε
124
→ Εισαγωγή.
→ Εξαγωγή.
→
Βοηθητικά προγράμματα
Για δημιουργία φακέλου, πατήστε
→ Δημ/ργία φακέλου.
→ Αλλαγή σειράς.
Για αλλαγή της σειράς των σημειώσεων, πατήστε
→ Μετακίνηση.
Για μετακίνηση σημειώσεων σε άλλο φάκελο, πατήστε
Για αντιγραφή σημειώσεων, πατήστε
→ Αντιγραφή.
→ Ρυθμίσεις.
Για αλλαγή των ρυθμίσεων S Memo, πατήστε
Για εφεδρικά αντίγραφα ή επαναφορά σημειώσεων σε θέση αποθήκευσης ή από αυτήν, πατήστε
Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά.
→
Προβολή σημείωσης
Πατήστε στη μικρογραφία της σημείωσης για να την ανοίξετε.
Για διαγραφή της σημείωσης, πατήστε
→ Διαγραφή.
→ Κοινή χρήση μέσω.
Για αποστολή της σημείωσης σε άλλους, πατήστε
Για εξαγωγή της σημείωσης σε άλλη μορφή αρχείου, πατήστε
→ Εξαγωγή.
Για να προσθέσετε τη σημείωση στη λίστα αγαπημένων σας, πατήστε
Για αποθήκευση της σημείωσης ως συμβάν, πατήστε
→ Προσθήκη στα αγαπημένα.
→ Δημιουργία συμβάντος.
Για ρύθμιση της σημείωσης ως ταπετσαρία ή για αντιστοίχισή της με μια επαφή, πατήστε
ως.
Για εκτύπωση της σημείωσης μέσω σύνδεσης USB ή Wi-Fi, πατήστε
εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.
Για να επεξεργαστείτε τη σημείωση, πατήστε
.
Για αναπαραγωγή της φωνητικής ηχογράφησης, πατήστε
125
.
→ Ορισμός
→ Εκτύπωση. Ορισμένοι
Βοηθητικά προγράμματα
S Planner
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαχείριση συμβάντων και εργασιών.
Πατήστε S Planner στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
Δημιουργία συμβάντων ή εργασιών
Πατήστε Νέο και κατόπιν χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
• Προσθήκη συμβάντος: εισαγωγή ενός συμβάντος με προαιρετική ρύθμιση επανάληψης.
• Προσθήκη εργασίας: εισαγωγή μιας εργασίας με προαιρετική ρύθμιση προτεραιότητας.
Για προσθήκη συμβάντος ή εργασίας συντομότερα, πατήστε σε μια ημερομηνία για να την επιλέξετε και
πατήστε την και πάλι.
Εισάγετε έναν τίτλο και προσδιορίστε με ποιο ημερολόγιο θα χρησιμοποιηθεί ή θα συγχρονιστεί. Κατόπιν
πατήστε Επεξερ. λεπτομερειών συμβάντος ή Επεξεργ. λεπτομερειών εργασίας για να προσθέσετε
περισσότερες λεπτομέρειες, όπως τη συχνότητα επανάληψης του συμβάντος, για πότε ορίζεται εκ των
προτέρων ειδοποίηση ή τον τόπο διεξαγωγής.
Για να προσθέσετε τοποθεσία στο συμβάν, εισάγετε την τοποθεσία στο πεδίο Θέση, πατήστε δίπλα
στο πεδίο και κατόπιν σημειώστε την ακριβή θέση πατώντας παρατεταμένα στο χάρτη που εμφανίζεται.
Για να προσαρτήσετε μια εικόνα, πατήστε Εικόνες και κατόπιν πραγματοποιήστε λήψη μιας
φωτογραφίας ή επιλέξτε μία από τις υπάρχουσες εικόνες.
126
Βοηθητικά προγράμματα
Συγχρονισμός με Google Calendar
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Λογαριασμοί → Google στο Λογαριασμοί → έναν
λογαριασμό Google → Συγχρονισμός Ημερολόγιο. Για μη αυτόματο συγχρονισμό για ενημέρωση, στην
→ Συγχρονισμός.
οθόνη εφαρμογών, πατήστε S Planner →
Για εμφάνιση συγχρονισμένων συμβάντων ή εργασιών, πατήστε
σημειώστε το λογαριασμό Google και κατόπιν πατήστε Τέλος.
→ Ημερολόγια → Οθόνη,
Αλλαγή τύπου ημερολογίου
Επιλέξτε ένα από τους διαφορετικούς τύπους ημερολογίων μεταξύ των οποίων έτους, μήνα, εβδομάδας
και άλλων στη δεξιά πλευρά της οθόνης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί χειρονομία πλησιάσματος για
αλλαγή του τύπου ημερολογίου. Για παράδειγμα, πλησιάστε τα δάχτυλά σας για αλλαγή από το μηνιαίο
ημερολόγιο στο ετήσιο ημερολόγιο, και απομακρύνετέ τα για αλλαγή του μηνιαίου ημερολογίου στο
εβδομαδιαίο ημερολόγιο.
Αναζήτηση για συμβάντα
Πατήστε
→ Αναζήτηση και κατόπιν εισάγετε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση.
Για προβολή των σημερινών συμβάντων, πατήστε Σήμερα στο πάνω μέρος της οθόνης.
Διαγραφή συμβάντων
Πατήστε
→ Διαγραφή, επιλέξτε συμβάντα και κατόπιν πατήστε Διαγραφή.
Κοινή χρήση συμβάντων
Επιλέξτε ένα συμβάν, πατήστε
→ Κοινή χρήση μέσω και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.
127
Βοηθητικά προγράμματα
Dropbox
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αποθήκευση και κοινή χρήση αρχείων με άλλους μέσω της
αποθήκευσης Cloud Dropbox. Όταν αποθηκεύετε αρχεία στο Dropbox, η συσκευή σας συγχρονίζεται
αυτόματα με το διαδικτυακό διακομιστή και τυχόν άλλους υπολογιστές με εγκατεστημένο το Dropbox.
Πατήστε το Dropbox στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
Όταν εκτελείτε το Dropbox για πρώτη φορά, πατήστε Start για να το ενεργοποιήσετε. Ακολουθήστε τις
οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
Μόλις ενεργοποιηθεί το Dropbox, φωτογραφίες και βίντεο που λαμβάνονται με τη φωτογραφική μηχανή
της συσκευής μεταφορτώνονται αυτόματα στο Dropbox. Για προβολή των φωτογραφιών ή βίντεο που
μεταφορτώνονται, πατήστε . Για κοινή χρήση ή διαγραφή αρχείων ή δημιουργία άλμπουμ, πατήστε
και κατόπιν επιλέξτε αρχεία.
→ Upload here → Photos or videos ή
Για μεταφόρτωση αρχείων στο Dropbox, πατήστε →
Other files. Ενώ προβάλλετε εικόνες ή βίντεο, πατήστε για να τα προσθέσετε στη λίστα αγαπημένων.
Για να ανοίξετε αρχεία στη λίστα αγαπημένων, πατήστε .
Cloud
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για συγχρονισμό αρχείων ή δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων
ρυθμίσεων και δεδομένων εφαρμογών με το λογαριασμό Samsung ή Dropbox.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Λογαριασμοί → Cloud.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
Συγχρονισμός με το λογαριασμό Samsung
Πατήστε στο λογαριασμό Samsung ή στο Ρυθμίσεις συγχρονισμού για συγχρονισμό αρχείων.
Εφεδρικά αντίγραφα ή επαναφορά δεδομένων
Πατήστε Αντίγραφο ασφαλείας ή Επαν/φορά για εφεδρικά αντίγραφα ή επαναφορά δεδομένων με το
λογαριασμό Samsung.
128
Βοηθητικά προγράμματα
Συγχρονισμός με το Dropbox
Πατήστε Σύνδεση λογαριασμού Dropbox και κατόπιν εισάγετε το λογαριασμό Dropbox. Ακολουθήστε
τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
Μόλις συνδεθείτε, πατήστε Allow και η συσκευή συγχρονίζει αυτόματα αρχεία με το Dropbox
οποτεδήποτε και αν κάνετε κάποιες αλλαγές.
Drive
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να αποθηκεύσετε και να μοιραστείτε αρχεία με άλλους μέσω
της υπηρεσίας Google Drive επιλέγοντας αρχεία από τη συσκευή, ή δημιουργώντας ή σαρώνοντας
έγγραφα. Όταν αποθηκεύετε αρχεία στο Google Drive, η συσκευή σας συγχρονίζεται αυτόματα με το
διαδικτυακό διακομιστή και τυχόν άλλους υπολογιστές με εγκατεστημένο το Google Drive.
Πατήστε Drive στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
Μεταφόρτωση αρχείων
Πατήστε Μεταφόρτωση, επιλέξτε ένα από τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή και κατόπιν
μεταφορτώστε το στο Google Drive. Για να δημιουργήσετε ένα νέο έγγραφο ή να σαρώσετε μια εικόνα ή
έγγραφο και να το μεταφορτώσετε, πατήστε Δημιουργία ή Σάρωση.
Προβολή αρχείων
Επιλέξτε ένα αρχείο για άνοιγμα.
Κατά την προβολή ενός αρχείου, πατήστε
• • • και χρησιμοποιήστε ένα από τα παρακάτω εικονίδια:
: κοινή χρήση του αρχείου με άλλα άτομα.
: μετακίνηση του αρχείου σε άλλο φάκελο.
: εντολή για διαθεσιμότητα του αρχείου εκτός σύνδεσης.
• : πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
• : σημείωση του αρχείου ως σημαντικό.
129
Βοηθητικά προγράμματα
Ρολόι
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για ρύθμιση ειδοποιήσεων, έλεγχο της ώρας σε πολλές μεγάλες
πόλεις στον κόσμο, μέτρηση της διάρκειας ενός συμβάντος, ρύθμιση χρονόμετρου ή χρήση ως
επιτραπέζιο ρολόι.
Πατήστε Ρολόι στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση της
ειδοποίησης αυτής.
Ειδοποίη-ση
Ρύθμιση ειδοποιήσεων
Πατήστε Δημιουργία ειδοποίησης, ορίστε ώρα για αναγγελία της ειδοποίησης, επιλέξτε ημέρες για
επανάληψη της ειδοποίησης και κατόπιν πατήστε Αποθήκ.
• Περισσότερα → Ειδοποίηση τοποθεσίας: ρύθμιση μιας τοποθεσίας. Η ειδοποίηση αναγγέλλεται
όταν βρεθείτε στην τοποθεσία.
• Περισσότερα → Αναβολή: ρύθμιση διαλείμματος και του αριθμού επαναλήψεων της ειδοποίησης
μετά την προκαθορισμένη ώρα.
• Περισσότερα → Έξυπνο ξυπνητήρι: ρύθμιση της ώρας για ενεργοποίηση της ειδοποίησης πριν την
προκαθορισμένη ώρα.
130
Βοηθητικά προγράμματα
Διακοπή ειδοποιήσεων
Σύρετε το έξω από το μεγάλο κύκλο για να σταματήσετε την ειδοποίηση. Σύρετε το
έξω από το
μεγάλο κύκλο για να επαναλάβετε την ειδοποίηση μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα.
Διαγραφή ειδοποιήσεων
Πατήστε παρατεταμένα σε μια ειδοποίηση και κατόπιν πατήστε Διαγραφή.
Παγκόσμιο Ρολόι
Δημιουργία ρολογιών
Πατήστε Προσθήκη πόλης και κατόπιν εισάγετε το όνομα μιας πόλης ή επιλέξτε μια πόλη από τη λίστα
πόλεων.
Για να εφαρμόσετε τη θερινή ώρα, πατήστε παρατεταμένα σε ένα ρολόι και κατόπιν πατήστε Ρυθμίσεις
θερινής ώρας.
Διαγραφή ρολογιών
Πατήστε παρατεταμένα στο ρολόι και κατόπιν πατήστε Διαγραφή.
Χρονόμετρο
Πατήστε Έναρξη για να χρονομετρήσετε ένα συμβάν. Πατήστε Γύρος για καταγραφή των χρόνων των
γύρων.
Πατήστε Μηδενισμός για διαγραφή των χρονικών καταγραφών των γύρων.
Αντιστρ. μέτρηση
Ρυθμίστε τη διάρκεια και κατόπιν πατήστε Έναρξη.
Σύρετε το
έξω από το μεγάλο κύκλο όταν ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.
Επιτραπέζιο ρολόι
Πατήστε
για προβολή σε πλήρη οθόνη.
131
Βοηθητικά προγράμματα
Αριθμομηχανή
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για απλούς ή σύνθετους υπολογισμούς.
Πατήστε Αριθμομηχανή στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
Για να δείτε το ιστορικό της αριθμομηχανής, πατήστε
Για διαγραφή του ιστορικού, πατήστε
για να αποκρύψετε το πληκτρολόγιο.
→ Εκκαθάριση ιστορικού.
S Voice
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να δίνετε εντολές στη συσκευή φωνητικά ώστε να εκτελούνται
διάφορες λειτουργίες.
Πατήστε το S Voice στην οθόνη εφαρμογών. Εναλλακτικά, πατήστε
δυο φορές.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
Ακολουθούν αρκετά παραδείγματα προφορικών εντολών:
• Άνοιγμα μουσικής
• Εκκίνηση αριθμομηχανής
• Έλεγχος προγράμματος
Συμβουλές για καλύτερη φωνητική αναγνώριση
• Μιλάτε καθαρά.
• Μιλάτε ενώ βρίσκεστε σε ήσυχο χώρο.
• Μην χρησιμοποιείτε προσβλητικές λέξεις ή διαλέκτους.
• Αποφύγετε να μιλάτε με τοπική προφορά.
Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει τις εντολές σας ή ενδέχεται να εκτελέσει ανεπιθύμητες εντολές
ανάλογα με τον περιβάλλοντα χώρο ή τον τρόπο ομιλίας σας.
132
Βοηθητικά προγράμματα
Google
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση όχι μόνο στο διαδίκτυο αλλά και σε εφαρμογές και
τα περιεχόμενά τους στη συσκευή.
Πατήστε το Google στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
Αναζήτηση στη συσκευή
Πατήστε το πεδίο αναζήτησης και κατόπιν εισάγετε μια λέξη-κλειδί. Εναλλακτικά, πατήστε
προφέρετε μια λέξη-κλειδί.
και κατόπιν
Εύρος αναζήτησης
Για να επιλέξετε σε ποιες εφαρμογές να κάνετε αναζήτηση, πατήστε
τηλεφώνου και κατόπιν σημειώστε τα στοιχεία για αναζήτηση.
→ Ρυθμίσεις → Αναζήτηση
Google Now
Ξεκινήστε την αναζήτηση Google για προβολή καρτών Google Now που δείχνουν τρέχουσες
πληροφορίες καιρού, δημόσιων συγκοινωνιών, το επόμενο ραντεβού σας και πολλά άλλα, όταν είναι
πιθανότερο ότι το χρειάζεστε.
Συνδεθείτε με το Google Now όταν ανοίγετε την αναζήτηση Google για πρώτη φορά. Για αλλαγή των
→ Ρυθμίσεις → Google Now.
ρυθμίσεων Google Now, πατήστε
Φωνητική αναζήτηση
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση ιστοσελίδων φωνητικά.
Πατήστε Φωνητική αναζήτηση στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
Πείτε μια λέξη-κλειδί ή μια φράση όταν εμφανιστεί το Μιλήστε στην οθόνη.
133
Βοηθητικά προγράμματα
Τα Αρχεία Μου
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για πρόσβαση σε κάθε είδους αρχείο αποθηκευμένο στη συσκευή,
μεταξύ των οποίων εικόνες, βίντεο, τραγούδια και ηχητικά κλιπ.
Πατήστε Τα Αρχεία Μου στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
Διαχείριση αρχείων
Επιλέξτε ένα φάκελο για άνοιγμα. Για να επιστρέψετε στο μητρικό φάκελο, πατήστε
επιστρέψετε στον αρχικό κατάλογο, πατήστε .
Σε έναν φάκελο, πατήστε
. Για να
και κατόπιν χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:
• Επιλογή όλων: επιλογή όλων των αρχείων ή φακέλων για εφαρμογή της ίδιας επιλογής σε όλα
ταυτόχρονα.
• Δημ/ργία φακέλου: δημιουργία φακέλου.
• Αναζήτηση: αναζήτηση για αρχεία ή φακέλους.
• Προβολή κατά: αλλαγή του τρόπου λειτουργίας προβολής.
• Ταξινόμηση κατά: ταξινόμηση αρχείων ή φακέλων.
• Ρυθμίσεις: αλλαγή των ρυθμίσεων διαχείρισης αρχείων.
Προσθήκη συντομεύσεων προς φακέλους
Προσθέστε μια συντόμευση φακέλων που χρησιμοποιούνται συχνά προς τον αρχικό κατάλογο.
→ Προσθ. συντόμ., εισάγετε όνομα συντόμευσης, επιλέξτε φάκελο και κατόπιν πατήστε
Πατήστε
Τοποθέτηση εδώ.
134
Βοηθητικά προγράμματα
Λήψεις
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να δείτε ποια αρχεία λαμβάνονται μέσω των εφαρμογών.
Πατήστε Λήψεις στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
Επιλέξτε ένα αρχείο για να το ανοίξετε με μια κατάλληλη εφαρμογή.
Για ταξινόμηση των αρχείων κατά μέγεθος, πατήστε Ταξινόμηση κατά μέγεθος.
Για ταξινόμηση των αρχείων κατά ημερομηνία, πατήστε Ταξινόμηση κατά ημερομηνία.
135
Ταξίδια & τοπικές ρυθμίσεις
Χάρτες
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να εντοπίσετε την τοποθεσία της συσκευής, να αναζητήσετε μέρη ή
να λάβετε οδηγίες κατεύθυνσης.
Πατήστε το Χάρτες στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
Αναζήτηση για τοποθεσίες
Αναζητήστε τοποθεσίες εισάγοντας μια διεύθυνση ή μια λέξη-κλειδί. Μόλις βρεθεί η τοποθεσία, επιλέξτε
μια τοποθεσία για προβολή λεπτομερών πληροφοριών. Ανατρέξτε στη βοήθεια για περισσότερες
πληροφορίες.
Λήψη οδηγιών κατεύθυνσης για έναν προορισμό
Πατήστε για ρύθμιση των τοποθεσιών αναχώρησης και προορισμού και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο
μετακίνησης. Η συσκευή δείχνει τις διαδρομές για να φθάσετε στον προορισμό.
136
Ρυθμίσεις
Σχετικά με τις ρυθμίσεις
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαμόρφωση της συσκευής, ρύθμιση των επιλογών των
εφαρμογών και προσθήκη λογαριασμών.
Πατήστε Ρυθμίσεις στην οθόνη εφαρμογών.
Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
Συνδέσεις
Wi-Fi
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi και πρόσβαση στο διαδίκτυο ή άλλες
συσκευές δικτύου.
Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές, πατήστε
.
• Για προχωρημένους: προσαρμογή ρυθμίσεων Wi-Fi.
• Κουμπί προώθησης WPS: σύνδεση με ασφαλισμένο δίκτυο Wi-Fi με πλήκτρο WPS.
• Εισαγωγή WPS PIN: σύνδεση με ασφαλισμένο δίκτυο Wi-Fi με κωδικό WPS PIN.
Αν χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή σε χώρα άλλην από εκείνην στην οποία
αγοράστηκε, η λειτουργία Wi-Fi 5 GHz ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά, εξαιτίας διαφορών
στις ραδιοσυχνότητες. Οι διαθέσιμες ραδιοσυχνότητες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη
χώρα.
Ρύθμιση πολιτικής αδράνειας Wi-Fi
→ Για προχωρημένους → Διατηρήστε
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Wi-Fi →
ενεργοποιημένο το Wi-Fi κατά την κατάσταση αδράνειας.
137
Ρυθμίσεις
Ρύθμιση ειδοποίησης δικτύου
Η συσκευή μπορεί να ανιχνεύει ανοιχτά δίκτυα Wi-Fi και να εμφανίζει ένα εικονίδιο στη γραμμή
κατάστασης για να ειδοποιεί όταν είναι διαθέσιμα.
→ Για προχωρημένους και σημειώστε το
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Wi-Fi →
Ειδοποίηση δικτύου για ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.
Wi-Fi Direct
Το Wi-Fi Direct συνδέει δύο συσκευές μέσω ενός δικτύου Wi-Fi χωρίς να απαιτείται σημείο πρόσβασης.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth για ανταλλαγή πληροφοριών σε κοντινή απόσταση.
Για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες επιλογές, πατήστε
.
• Χρονικό όριο ορατότητας: ρύθμιση χρονικής διάρκειας κατά την οποία η συσκευή είναι ορατή.
• Ληφθέντα αρχεία: προβολή των παραληφθέντων αρχείων μέσω της λειτουργίας Bluetooth.
Χρήση δεδομένων
Παρακολουθείτε τη χρήση του όγκου δεδομένων σας.
• Κύκλος χρήσης δεδομένων: εισαγωγή ημερομηνίας για τη μηνιαία επαναφορά παρακολούθησης
της χρήσης των δεδομένων σας.
Για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες επιλογές, πατήστε
.
• Αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου
συγχρονισμού εφαρμογών. Μπορείτε να επιλέξετε ποιες πληροφορίες να συγχρονίζονται για κάθε
λογαριασμό στο Ρυθμίσεις → Λογαριασμοί.
• Φορ. Σημεία Πρόσβασης: επιλογή σημείων πρόσβασης Wi-Fi για να αποτρέπεται η χρήση τους από
εφαρμογές που λειτουργούν στο παρασκήνιο.
138
Ρυθμίσεις
Περισσότερα δίκτυα
Προσαρμογή των ρυθμίσεων για έλεγχο των δικτύων.
Λειτουργία πτήσης
Απενεργοποιεί όλες τις ασύρματες λειτουργίες στη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνον
υπηρεσίες που δεν παρέχονται από δίκτυο.
Έξυπνο δίκτυο
Αυτό απενεργοποιεί όλες τις λειτουργίες δικτύου δεδομένων στη συσκευή σας όταν απενεργοποιείται
η οθόνη και αποσυνδέει τις εφαρμογές, όπως οι εφαρμογές SNS ή Email. Όταν ενεργοποιείται η οθόνη,
ανακτώνται όλες οι νέες ειδοποιήσεις που δεν παραλήφθησαν ενώ η οθόνη ήταν απενεργοποιημένη.
Μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια της μπαταρίας ενεργοποιώντας τη λειτουργία αυτή.
VPN
Διαμορφώστε και συνδεθείτε με εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN).
Κοντινές συσκευές
• Κοινόχρηστα περιεχόμενα: ρύθμιση της συσκευής για κοινή χρήση των περιεχομένων σας με άλλες
συσκευές.
• Λίστα επιτρεπόμενων συσκευών: προβολή της λίστας συσκευών που μπορούν να έχουν
πρόσβαση στη συσκευή σας.
• Λίστα μη επιτρεπόμενων συσκευών: προβολή της λίστας συσκευών που απαγορεύεται να έχουν
πρόσβαση στη συσκευή σας.
• Λήψη σε: επιλογή μιας θέσης μνήμης για αποθήκευση αρχείων πολυμέσων.
• Αποστολή από άλλες συσκευές: ρύθμιση της συσκευής για αποδοχή αποστολών από άλλες
συσκευές.
139
Ρυθμίσεις
Η συσκευή μου
Κλείδωμα Οθόνης
Αλλαγή των ρυθμίσεων για την κλειδωμένη οθόνη.
Εμφάνιση
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για την οθόνη.
• Φόντο:
– – Αρχική οθόνη: επιλογή μιας εικόνας φόντου για την αρχική οθόνη.
– – Κλείδωμα Οθόνης: επιλογή μιας εικόνας φόντου για την οθόνη κλειδώματος.
– – Αρχική οθόνη και οθόνη κλειδώματος: επιλογή μιας εικόνας φόντου για την αρχική οθόνη και
την οθόνη κλειδώματος.
• Πίνακας ειδοποιήσεων: προσαρμογή των στοιχείων που εμφανίζονται στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.
• Βοηθός Σελίδας: ρύθμιση της συσκευής για άνοιγμα συναφών σελίδων με βάση τις ενέργειές σας.
• Λειτουργία οθόνης:
– – Προσαρμογή εμφάνισης: χρήση της λειτουργίας αυτής για βελτιστοποίηση της οθόνης
ανάλογα με τις ρυθμίσεις της οθόνης.
– – Δυναμικό: χρήση της λειτουργίας αυτής για να γίνει ο τόνος της οθόνης ζωηρότερος.
– – Τυπική: χρήση αυτού του τρόπου λειτουργίας για κανονικό περιβάλλοντα χώρο.
– – Ταινία: χρήση αυτού του τρόπου λειτουργίας για σκοτεινό περιβάλλοντα χώρο, όπως μέσα σε
σκοτεινό δωμάτιο.
• Φωτεινότητα: ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.
• Αυτόματη περιστροφή οθόνης: ρύθμιση για αυτόματη περιστροφή του περιεχομένου όταν
στρέφεται η συσκευή.
• Λήξη χρονικού ορίου οθόνης: ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν
απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
• Ονειροπόληση: ρύθμιση της συσκευής να κάνει εκκίνηση της προστασίας οθόνης όταν η συσκευή
φορτίζεται.
• Στυλ γραμματοσειράς: αλλαγή του τύπου γραμματοσειράς για το κείμενο στην οθόνη.
• Μέγ. γραμματοσειράς: αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς.
• Εμφάνιση ποσοστού μπαταρίας: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση της ζωής της μπαταρίας που
απομένει.
140
Ρυθμίσεις
Ήχος
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.
• Ένταση: ρύθμιση του επιπέδου έντασης για μουσική και βίντεο, ήχους συστήματος και ειδοποιήσεις.
• Προεπιλ. ήχος ειδοποιήσεων: επιλογή ήχου κλήσης για συμβάντα, όπως εισερχόμενα email.
• Ήχοι αφής: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν επιλέγετε μια εφαρμογή ή επιλογή στην
οθόνη αφής.
• Ήχος κλειδώματος οθόνης: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν κλειδώνετε ή
ξεκλειδώνετε την οθόνη αφής.
• Ανταπόκριση δόνησης: ρύθμιση της συσκευής να δονείται όταν αγγίζετε τα πλήκτρα.
• Ήχος πατήματος πλήκτρων: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
• Εξοδος Ήχου: επιλογή μορφής εξόδου ήχου για χρήση κατά τη σύνδεση της συσκευής σας με
συσκευές HDMI. Ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη ρύθμιση ήχου surround.
Λειτουργία αποκλεισμού
Επιλέξτε ποιες ειδοποιήσεις θα αποκλείονται στη λειτουργία αποκλεισμού.
Λειτουργία hands-free
Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να εκφωνεί περιεχόμενα και προσδιορίστε εφαρμογές για χρήση σε
λειτουργία hands-free.
Εξάρτημα
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τα αξεσουάρ.
• Ήχος σύνδεσης: ρύθμιση της συσκευής να παίζει έναν ήχο όταν η συσκευή σας συνδέεται ή
απομακρύνεται από προαιρετική βάση σύνδεσης γραφείου.
• Λειτουργία εξόδου ήχου: ρύθμιση της συσκευής για χρήση του ηχείου της βάσης σύνδεσης όταν η
συσκευή είναι συνδεδεμένη σε προαιρετική βάση σύνδεσης γραφείου.
• Εμφάνιση οθόνης Desk home: ρύθμιση της συσκευής να εμφανίζει το επιτραπέζιο ρολόι όταν η
συσκευή είναι συνδεδεμένη σε προαιρετική βάση σύνδεσης γραφείου.
• Εξοδος Ήχου: επιλογή μορφής εξόδου ήχου για χρήση κατά τη σύνδεση της συσκευής σας με
συσκευές HDMI. Ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη ρύθμιση ήχου surround.
141
Ρυθμίσεις
Προσβασιμότητα
Οι υπηρεσίες προσβασιμότητας είναι ειδικές λειτουργίες για άτομα με συγκεκριμένες σωματικές
αναπηρίες. Μεταβείτε και μεταβάλετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα
προς τη συσκευή.
• Αυτόματη περιστροφή οθόνης: ρύθμιση του περιβάλλοντος εργασίας για αυτόματη περιστροφή
όταν περιστρέφετε τη συσκευή.
• Λήξη χρονικού ορίου οθόνης: ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν
απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
• Εκφώνηση κωδικών πρόσβασης: ρύθμιση της συσκευής να εκφωνεί τους κωδικούς πρόσβασης
που εισάγετε με το TalkBack.
• Εμφάνιση συντομεύσεων: προσθήκη συντόμευσης προς την Προσβασιμότητα στο γρήγορο μενού
που εμφανίζεται όταν πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας.
• TalkBack: ενεργοποίηση του TalkBack, που προσφέρει φωνητική ανατροφοδότηση.
• Μέγ. γραμματοσειράς: αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς.
• Μεγέθυνση: ρύθμιση της συσκευής για μεγέθυνση ή σμίκρυνση πατώντας στην οθόνη τρεις φορές.
• Αρνητικά χρώματα: αντιστροφή των χρωμάτων της οθόνης για βελτίωση της ορατότητας.
• Προσαρμογή χρωμάτων: προσαρμογή του χρωματικού μοτίβου για την οθόνη όταν η συσκευή
προσδιορίσει ότι έχετε αχρωματοψία ή δυσκολία κατά την ανάγνωση περιεχομένου.
• Συντόμευση προσβασιμότητας: ρύθμιση της συσκευής να ενεργοποιεί το TalkBack όταν πατάτε
παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν πατάτε παρατεταμένα στην οθόνη με δύο
δάχτυλα.
• Επιλογές κειμ. σε ομιλία:
– – Προτιμώμενη μηχανή TTS: επιλογή μηχανής σύνθεσης ομιλίας. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για
τις μηχανές σύνθεσης ομιλίας, πατήστε .
– – Ρυθμός ομιλίας: επιλογή ταχύτητας για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
– – Ακούστε ένα παράδειγμα: ακρόαση του προφορικού κειμένου ως παράδειγμα.
• Μονοφωνικός ήχος: ενεργοποίηση μονοφωνικού ήχου όταν ακούτε αρχεία ήχου με ένα μόνο
ακουστικό "ψείρα".
• Απενεργ. όλων των ήχων: σίγαση όλων των ήχων της συσκευής.
• Βοηθητικό μενού: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση του εικονιδίου βοηθητικών συντομεύσεων
που σας βοηθά να έχετε πρόσβαση σε λειτουργίες που υποστηρίζονται από εξωτερικά πλήκτρα ή
λειτουργίες στο πλαίσιο ειδοποιήσεων. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε το μενού στο εικονίδιο
συντομεύσεων.
• Χρονική καθυστέρηση παρατεταμένου πατήματος: ρύθμιση του χρόνου αναγνώρισης για
παρατεταμένο πάτημα στην οθόνη.
142
Ρυθμίσεις
Γλώσσα και εισαγωγή
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για εισαγωγή κειμένου. Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες
ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα.
Γλώσσα
Επιλέξτε μια γλώσσα οθόνης για όλα τα μενού και εφαρμογές.
Προεπιλογή
Επιλέξτε έναν προεπιλεγμένο τύπο πληκτρολογίου για εισαγωγή κειμένου.
Πληκτρολόγιο Samsung
Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πληκτρολογίου Samsung, πατήστε
.
Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
• Επιλογή γλωσσών εισαγωγής: επιλογή γλωσσών για εισαγωγή κειμένου.
• Αριθμοί και σύμβολα: αλλαγή της διάταξης του πληκτρολογίου.
• Έξυπνη δημιουργία κειμένου: ενεργοποίηση της λειτουργίας πρόβλεψης κειμένου ώστε να
προβλέπονται λέξεις με βάση τα όσα πληκτρολογείτε και να εμφανίζονται προτάσεις για λέξεις.
Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις πρόβλεψης κειμένου.
• Αυτόματη αντικατάσταση: ρύθμιση της συσκευής για διόρθωση των ανορθόγραφων και ατελών
λέξεων με πάτημα στην μπάρα διαστήματος ή σε σημείο στίξης.
• Αυτόματη κεφαλαιοποίηση: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη μετατροπή σε κεφαλαίο του
πρώτου χαρακτήρα μετά από τελικό σημείο στίξης, όπως τελεία, ερωτηματικό ή θαυμαστικό.
• Αυτόματη εισαγωγή κενών: ρύθμιση της συσκευής να εισάγει αυτόματα ένα κενό διάστημα μεταξύ
λέξεων.
• Αυτόματη θέση σημείων στίξης: ρύθμιση της συσκευής για εισαγωγή τελείας με διπλό πάτημα
στην μπάρα διαστήματος.
• Κανένα: ρύθμιση της συσκευής για απενεργοποίηση της λειτουργίας περάσματος πληκτρολογίου.
• Συνεχής είσοδος: ρύθμιση της συσκευής για εισαγωγή κειμένου με πέρασμα στο πληκτρολόγιο.
• Έλεγχος δρομέα: ενεργοποίηση της έξυπνης λειτουργίας πλοήγησης πληκτρολογίου για
μετακίνηση του δρομέα με κύλιση του πληκτρολογίου.
• Ήχος: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
• Προεπισκόπηση χαρακτήρα: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση μεγάλης εικόνας κάθε
χαρακτήρα που πατάτε.
• Εκμάθηση: πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για χρήση του πληκτρολογίου Samsung.
• Επαναφορά ρυθμίσεων: επαναφορά ρυθμίσεων πληκτρολογίου Samsung.
143
Ρυθμίσεις
Φωνητική πληκτρολόγηση Google
Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις φωνητικής εισαγωγής, πατήστε
.
• Επιλογή γλωσσών εισαγ.: επιλογή γλωσσών εισαγωγής για εισαγωγή κειμένου.
• Αποκλ. προσβλ. λέξεων: ρύθμιση της συσκευής για αποτροπή της συσκευής να αναγνωρίζει
προσβλητικές λέξεις στις φωνητικές εισαγωγές.
• Αναγνώριση ομιλίας εκτός σύνδεσης: λήψη και εγκατάσταση δεδομένων γλώσσας για φωνητική
εισαγωγή εκτός σύνδεσης.
Εφαρμ. φων. αναγνώρισης
Επιλέξτε μηχανή φωνητικής αναγνώρισης.
Η λειτουργία εμφανίζεται μόλις χρησιμοποιήσετε μια εφαρμογή φωνητικής αναγνώρισης.
Φωνητική αναζήτηση
Για τη φωνητική αναγνώριση Samsung, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:
• Language: επιλογή γλώσσας για τη φωνητική αναγνώριση.
• Άνοιγμα μέσω του πλήκτρου αρχικής οθόνης: ρύθμιση για εκκίνηση του S Voice με διπλό πάτημα
στο
.
• Use location data: ρύθμιση της συσκευής για χρήση πληροφοριών θέσης για τα αποτελέσματα
φωνητικής αναζήτησης.
• Hide offensive words: απόκρυψη υβριστικών λέξεων από αποτελέσματα φωνητικής αναζήτησης.
• Help: πρόσβαση σε πληροφορίες βοήθειας για τη λειτουργία S Voice.
• About: προβολή πληροφοριών έκδοσης.
• Wake up command: ρύθμιση της συσκευής για έναρξη αναγνώρισης φωνής με μια φωνητική
εντολή αφύπνισης κατά τη χρήση του S Voice.
• Check missed events: ρύθμιση της συσκευής για έλεγχο αναπάντητων συμβάντων όταν γίνεται
εκκίνηση του S Voice πατώντας το κουμπί του σετ ακουστικών.
• Home address: εισαγωγή της διεύθυνσης του σπιτιού σας για χρήση πληροφοριών θέσης με τη
λειτουργία φωνητικής εντολής.
• Log in to Facebook: εισαγωγή των στοιχείων του λογαριασμού Facebook για χρήση του Facebook
με το S Voice.
• Log in to Twitter: εισαγωγή των στοιχείων του λογαριασμού Twitter για χρήση του Twitter με το S
Voice.
144
Ρυθμίσεις
Για τη φωνητική αναγνώριση Google, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:
• Γλώσσα: επιλογή γλώσσας για τη φωνητική αναγνώριση.
• Έξοδος ομιλίας: ρύθμιση της συσκευής να παρέχει φωνητική ανατροφοδότηση ώστε να σας
ειδοποιεί για την τρέχουσα ενέργεια.
• Αποκλ. προσβλ. λέξεων: απόκρυψη υβριστικών λέξεων από αποτελέσματα φωνητικής αναζήτησης.
• Αναγνώριση ομιλίας εκτός σύνδεσης: λήψη και εγκατάσταση δεδομένων γλώσσας για φωνητική
εισαγωγή εκτός σύνδεσης.
• Ακουστικά Bluetooth: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπει φωνητική αναζήτηση με
ακουστικά Bluetooth όταν είναι συνδεδεμένα με τη συσκευή.
Επιλογές κειμ. σε ομιλία
• Προτιμώμενη μηχανή TTS: επιλογή μηχανής σύνθεσης ομιλίας. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τις
μηχανές σύνθεσης ομιλίας, πατήστε .
• Ρυθμός ομιλίας: επιλογή ταχύτητας για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
• Ακούστε ένα παράδειγμα: ακρόαση του προφορικού κειμένου ως παράδειγμα.
Ταχύτητα δείκτη
Ρυθμίστε την ταχύτητα δείκτη για το ποντίκι ή το πλαίσιο αφής που είναι συνδεδεμένα με τη συσκευή
σας.
Κίνηση
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αναγνώρισης κίνησης και αλλάξτε τις ρυθμίσεις που ελέγχουν την
αναγνώριση κίνησης στη συσκευή σας.
• Κλίση για ζουμ: ρύθμιση της συσκευής για μεγέθυνση ή σμίκρυνση ενώ προβάλλονται εικόνες στη
Συλλογή ή κάνετε περιήγηση σε ιστοσελίδες, με παρατεταμένο πάτημα δύο σημείων με τα δάχτυλά
σας και κατόπιν κλίση της συσκευής μπρος και πίσω.
• Μετατόπιση για τη μεταφορά εικονιδίου: ρύθμιση της συσκευής για μετακίνηση ενός στοιχείου
σε άλλη σελίδα όταν πατάτε το στοιχείο παρατεταμένα και κατόπιν μετατοπίζετε παράλληλα τη
συσκευή στα αριστερά ή στα δεξιά.
• Μετατόπιση για περιήγηση στις εικόνες: ρύθμιση της συσκευής για κύλιση σε μια εικόνα με κίνηση
της συσκευής προς οποιαδήποτε κατεύθυνση όταν η εικόνα έχει μεγεθυνθεί.
• Ρυθμίσεις ευαισθησίας: προσαρμογή της ταχύτητας αντίδρασης για κάθε κίνηση.
• Μάθετε σχετικά με τις κινήσεις: προβολή της εκμάθησης για τις κινήσεις ελέγχου.
145
Ρυθμίσεις
• Κίνηση παλάμης για λήψη: ρύθμιση της συσκευής για καταγραφή μιας εικόνας της οθόνης όταν
περνάτε το χέρι σας προς τα αριστερά ή τα δεξιά μπροστά από την οθόνη.
• Άγγιγμα με παλάμη για σίγαση/παύση: ρύθμιση της συσκευής για παύση ή σίγαση της
αναπαραγωγής πολυμέσων όταν αγγίζετε την οθόνη με την παλάμη σας.
• Μάθετε σχετικά με τις κινήσεις χεριού: προβολή της εκμάθησης για τις κινήσεις ελέγχου με τα
χέρια.
Έλεγχος έντασης φωνής
Αλλάξτε ρυθμίσεις για έλεγχο των επιλογών μέσω φωνητικών εντολών.
Λογαριασμοί
Προσθήκη λογαριασμού
Προσθέστε λογαριασμούς email ή SNS.
Cloud
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για συγχρονισμό δεδομένων ή αρχείων με το λογαριασμό Samsung ή με την
αποθήκευση Cloud Dropbox.
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διαχείριση ρυθμίσεων και δεδομένων.
• Δημ. αντιγρ. ασφ. δεδ. μου: ρύθμιση της συσκευής για δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των
ρυθμίσεων και των δεδομένων εφαρμογών στο διακομιστή Google.
• Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας: δημιουργία ή επεξεργασία του εφεδρικού λογαριασμού
Google.
• Αυτόματη επαναφορά: ρύθμιση της συσκευής για επαναφορά των ρυθμίσεων και των δεδομένων
εφαρμογών όταν επανεγκαθίστανται οι εφαρμογές στη συσκευή.
• Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων: επαναφορά των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες
εργοστασιακές τιμές και διαγραφή όλων των δεδομένων.
146
Ρυθμίσεις
Περισσότ.
Υπηρ. εντοπισμού θέσης
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τις άδειες πληροφοριών τοποθεσίας.
• Πρόσβαση στην τοποθεσία μου: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται η χρήση των
πληροφοριών της τρέχουσας θέσης σας από εφαρμογές.
• Χρήση δορυφόρων GPS: ρύθμιση της συσκευής για εύρεση της τρέχουσας θέσης σας με χρήση
δορυφόρου GPS.
• Χρήση ασύρματων δικτύων: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται η συλλογή δεδομένων
τοποθεσίας ή ο προσδιορισμός της τοποθεσίας της συσκευής σας μέσω δικτύου Wi-Fi.
• Οι τοποθεσίες μου: ρύθμιση προφίλ για χρήση για συγκεκριμένες τοποθεσίες όταν χρησιμοποιείτε
λειτουργίες GPS, Wi-Fi ή Bluetooth για εύρεση της τρέχουσας τοποθεσίας σας.
Ασφάλεια
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για ασφάλιση της συσκευής.
• Κρυπτογράφηση συσκευής: ρύθμιση κωδικού πρόσβασης για κρυπτογράφηση δεδομένων
αποθηκευμένων στη συσκευή. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που
ενεργοποιείτε τη συσκευή.
Φορτίστε τη συσκευή πριν ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αυτή διότι μπορεί να χρειαστεί
περισσότερο από μία ώρα για την κρυπτογράφηση των δεδομένων σας.
• Κρυπτογράφηση εξωτερικής κάρτα SD: ρύθμιση της συσκευής για κρυπτογράφηση αρχείων σε
μια κάρτα μνήμης.
Αν επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ενώ είναι
ενεργοποιημένη η επιλογή αυτή, η συσκευή δεν θα είναι σε θέση να διαβάσει τα
κρυπτογραφημένα αρχεία σας. Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση αυτή πριν κάνετε επαναφορά της
συσκευής.
• Ορατοί κωδικοί πρόσβασης: ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει κωδικούς πρόσβασης ενώ
πληκτρολογούνται.
147
Ρυθμίσεις
• Διαχειριστές συσκευής: προβολή των διαχειριστών συσκευής που είναι εγκατεστημένοι στη
συσκευή σας. Μπορείτε να επιτρέψετε σε διαχειριστές της συσκευής να εφαρμόζουν νέες πολιτικές
στη συσκευή.
• Άγνωστες πηγές: επιλογή για εγκατάσταση εφαρμογών από οποιαδήποτε πηγή. Αν δεν επιλεγεί,
κάνετε λήψη εφαρμογών μόνο από το Play Store.
• Επαλήθευση εφαρμογών: ρύθμιση ώστε να επιτρέπεται ο έλεγχος της εφαρμογής από την Google
για επιβλαβή συμπεριφορά πριν την εγκατάστασή της.
• Τύπος αποθήκευσης: ρύθμιση τύπου αποθήκευσης για αρχεία διαπιστευτηρίων.
• Αξιόπιστα διαπιστευτήρια: χρήση πιστοποιητικών και διαπιστευτηρίων για να εξασφαλίζεται η
ασφαλής χρήση διαφόρων εφαρμογών.
• Εγκατ. από χώρο αποθ. συσκευής: εγκατάσταση κρυπτογραφημένων πιστοποιητικών
αποθηκευμένων στο αποθηκευτικό μέσο USB.
• Εκκαθάριση διαπιστευτηρίων: διαγραφή των περιεχομένων των διαπιστευτηρίων από τη συσκευή
και επαναφορά του κωδικού πρόσβασης.
Διαχειριστής εφαρμογών
Προβάλλετε και διαχειριστείτε τις εφαρμογές στη συσκευή σας.
Μπαταρία
Προβάλλετε την ενέργεια της μπαταρίας που καταναλώνεται από τη συσκευή σας.
Ισχύς
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία.
• Αυτόματη απενεργοποίηση: ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν
απενεργοποιηθεί.
• Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας και
αλλαγή των ρυθμίσεων για τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
• Γρήγορη ενεργοποίηση: η ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας προκαλεί τη γρήγορη εκκίνηση της
συσκευής για τις επόμενες 24 ώρες.
148
Ρυθμίσεις
Χώρος αποθήκευσης
Προβάλλετε πληροφορίες μνήμης για τη συσκευή σας και την κάρτα μνήμης ή μορφοποιήστε μια κάρτα
μνήμης.
Η μορφοποίηση μιας κάρτας μνήμης διαγράφει μόνιμα όλα τα δεδομένα από αυτήν.
Η πραγματική διαθέσιμη χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης είναι μικρότερη από την
προσδιοριζόμενη χωρητικότητα επειδή το λειτουργικό σύστημα και οι προεπιλεγμένες
εφαρμογές καταλαμβάνουν μέρος της μνήμης. Η διαθέσιμη χωρητικότητα μπορεί να αλλάξει
όταν αναβαθμίσετε τη συσκευή.
Ημερομηνία & ώρα
Πρόσβαση και μεταβολή των παρακάτω ρυθμίσεων ώστε να ελέγχεται ο τρόπος εμφάνισης από τη
συσκευή της ώρας και ημερομηνίας.
Αν η μπαταρία παραμείνει πλήρως αποφορτισμένη ή αφαιρεθεί από τη συσκευή, η ώρα και η
ημερομηνία μηδενίζονται.
• Pύθμιση ημερομηνίας: μη αυτόματη ρύθμιση της τρέχουσας ημερομηνίας.
• Ρύθμιση ώρας: μη αυτόματη ρύθμιση της τρέχουσας ώρας.
• Επιλογή ζώνης ώρας: ρύθμιση της ζώνης ώρας του σπιτιού σας.
• Χρήση μορφής 24 ωρών: εμφάνιση ώρας σε μορφή 24 ωρών.
• Επιλογή μορφής ημερομηνίας: επιλογή μιας μορφής ημερομηνίας.
Πληροφορίες συσκευής
Αποκτήστε πρόσβαση στις πληροφορίες συσκευής και ενημερώστε το λογισμικό της συσκευής.
Ρυθμίσεις Google
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαμόρφωση των ρυθμίσεων για ορισμένες λειτουργίες που
παρέχονται από την Google.
Πατήστε το Ρυθμίσεις Google στην οθόνη εφαρμογών.
149
Παράρτημα
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Πριν επικοινωνήσετε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung, επιχειρήστε τις παρακάτω λύσεις.
Ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για τη δική σας συσκευή.
Τα μάτια του θέματος εμφανίζονται κόκκινα
Τα κόκκινα μάτια προκύπτουν όταν τα μάτια του θέματος αντικατοπτρίζουν φως από το φλας της
κάμερας.
Ρυθμίστε την επιλογή φλας σε Κόκκ. μάτια ή Δρθ κόκ.ματ. (σ. 83)
Οι φωτογραφίες έχουν λεκέδες με σκόνη
Εάν υπάρχουν μόρια σκόνης στον αέρα, ενδέχεται να τα αποτυπώσετε στις φωτογραφίες κατά τη χρήση
του φλας.
• Απενεργοποιήστε το φλας ή αποφύγετε τη λήψη φωτογραφιών σε χώρους με σκόνη.
• Ρυθμίστε την ευαισθησία ISO. (σ. 78)
Οι φωτογραφίες είναι θολές
Εάν τραβάτε φωτογραφίες σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή κρατάτε τη συσκευή με λανθασμένο
τρόπο ενδέχεται να προκληθεί θάμπωμα.
• Πατήστε το πλήκτρο κλείστρου μέχρι τη μέση για να βεβαιωθείτε ότι έχετε εστιάσει στο θέμα.
• Ρυθμίστε την επιλογή σταθεροποίησης εικόνας.
• Χρησιμοποιήστε τρίποδο για να αποτρέψετε το κούνημα της συσκευής.
150
Παράρτημα
Οι φωτογραφίες είναι θολές όταν πραγματοποιείτε λήψη τη νύχτα
Καθώς η κάμερα προσπαθεί να αφήσει περισσότερο φως να εισέλθει, η ταχύτητα του κλείστρου
μειώνεται. Αυτό μπορεί να σας δυσκολέψει να κρατήσετε την κάμερα σταθερή για διάστημα αρκετό
ώστε να μπορεί να ληφθεί μια καθαρή φωτογραφία και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα το κούνημα της
συσκευής.
• Ρυθμίστε την επιλογή Νύχτα στην έξυπνη λειτουργία.
• Ενεργοποιήστε το φλας. (σ. 83)
• Ρυθμίστε την ευαισθησία ISO. (σ. 78)
• Χρησιμοποιήστε τρίποδο για να αποτρέψετε το κούνημα της συσκευής.
Τα θέματα εμφανίζονται πολύ σκοτεινά εξαιτίας του οπίσθιου
φωτισμού
Όταν η πηγή φωτός βρίσκεται πίσω από το θέμα ή όταν υπάρχει υψηλή αντίθεση μεταξύ φωτεινών και
σκοτεινών περιοχών, το θέμα ίσως εμφανίζεται πολύ σκοτεινό.
• Αποφεύγετε τη λήψη κόντρα στον ήλιο.
• Ρυθμίστε την επιλογή του φλας σε Συμπλήρωση. (σ. 83)
• Ρυθμίστε την τιμή έκθεσης. (σ. 77)
• Ρυθμίστε την επιλογή μέτρησης έκθεσης σε Σημείο εάν ένα θέμα είναι στο κέντρο του πλαισίου.
Όταν δεν είναι δυνατή η λήψη φωτογραφιών ή βίντεο
• Ο χώρος αποθήκευσης μπορεί να είναι πλήρης. Διαγράψτε τα περιττά αρχεία ή εισαγάγετε μια άλλη
κάρτα μνήμης.
• Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης.
• Η κάρτα μνήμης μπορεί να έχει πρόβλημα. Προμηθευτείτε μια άλλη κάρτα.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
• Φορτίστε τη μπαταρία.
• Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί η μπαταρία. (σ. 21)
Όταν το φλας δεν λειτουργεί
• Η επιλογή φλας μπορεί να έχει ρυθμιστεί σε Ανενεργό. (σ. 83)
• Σε κάποιες λειτουργίες, το φλας απενεργοποιείται.
151
Παράρτημα
Όταν το φλας ενεργοποιείται απρόσμενα
Το φλας ενδέχεται να ενεργοποιηθεί απρόσμενα εξαιτίας του στατικού ηλεκτρισμού. Δεν σημαίνει
δυσλειτουργία της συσκευής.
Όταν τα χρώματα στη φωτογραφία δεν ταιριάζουν με την πραγματική σκηνή
Επιλέξτε μια ρύθμιση ισορροπίας λευκού κατάλληλη για την πηγή φωτός. (σ. 79)
Όταν η φωτεινότητα της φωτογραφίας είναι υπερβολικά φωτεινή ή σκοτεινή
• Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το φλας. (σ. 83)
• Ρυθμίστε την ευαισθησία ISO. (σ. 78)
• Ρυθμίστε την τιμή έκθεσης. (σ. 77)
Ο κυλινδρικός φακός δεν συμπτύσσεται ακόμα και όταν έχει
απενεργοποιηθεί η λειτουργία
Όταν απενεργοποιείτε τη λειτουργία κρατώντας τον κυλινδρικό φακό, ο κυλινδρικός φακός ενδέχεται να
μην μπορέσει να συμπτυχθεί στη συσκευή. Εάν συμβεί αυτό, μην πιέσετε το φακό για να εισχωρήσει στη
συσκευή. Πηγαίνετε τη συσκευή στο τοπικό κέντρο εξυπηρέτησης της Samsung.
Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή σας ή ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σας
ζητάει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης
Όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος της συσκευής, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό
πρόσβασης που ορίσατε για τη συσκευή.
Η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται
• Όταν η μπαταρία είναι εντελώς αποφορτισμένη, η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται. Φορτίστε
εντελώς την μπαταρία πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
• Η μπαταρία ενδέχεται να μην έχει τοποθετηθεί σωστά. Εισάγετε την μπαταρία και πάλι.
• Σκουπίστε και τις δύο χρυσαφί επαφές και εισάγετε και πάλι την μπαταρία.
152
Παράρτημα
Η οθόνη αφής αποκρίνεται αργά ή ακατάλληλα
• Αν προσαρτήσετε ένα προστατευτικό κάλυμμα ή προαιρετικά εξαρτήματα στην οθόνη αφής, η
οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
• Αν φοράτε γάντια, αν τα χέρια σας δεν είναι καθαρά ενώ αγγίζετε την οθόνη αφής ή αν πατάτε
στην οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα ή τις άκρες των δαχτύλων σας, η οθόνη αφής ενδέχεται να
δυσλειτουργεί.
• Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.
• Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά σφάλματα του λογισμικού.
• Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει αναβαθμιστεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
• Αν η οθόνη αφής γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, επισκεφθείτε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
Η συσκευή σας "παγώνει" ή έχει ανεπανόρθωτα σφάλματα
Αν η συσκευή σας "παγώσει" ή "κολλήσει", μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε εφαρμογές ή να
επανατοποθετήσετε την μπαταρία και να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για να επανακτήσετε τη
λειτουργικότητα. Αν η συσκευή σας "παγώσει" και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το
πλήκτρο λειτουργίας για 7 δευτερόλεπτα για επανεκκίνηση.
Αν το πρόβλημα δεν λυθεί, εκτελέστε επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων. Στην οθόνη εφαρμογών,
πατήστε Ρυθμίσεις → Λογαριασμοί → Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά →
Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων → Επαναφορά συσκευής → Διαγραφή όλων. Πριν
εκτελέσετε την επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα
ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.
Αν και πάλι δεν επιλυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
Το διαδίκτυο αποσυνδέεται συχνά
Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία της συσκευής.
Το εικονίδιο της μπαταρίας είναι κενό
Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή αντικαταστήστε την μπαταρία.
153
Παράρτημα
Η μπαταρία δεν φορτίζει σωστά (για φορτιστές εγκεκριμένους από τη
Samsung)
• Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος σωστά.
• Αν τα τερματικά της μπαταρίας είναι βρώμικα, η μπαταρία ενδέχεται να μην φορτίζεται σωστά ή
ενδέχεται να απενεργοποιηθεί η συσκευή. Σκουπίστε και τις δύο χρυσαφί επαφές και προσπαθήστε
να φορτίσετε και πάλι την μπαταρία.
• Οι μπαταρίες σε ορισμένες συσκευές δεν μπορούν να αντικατασταθούν από το χρήστη. Για να
αντικατασταθεί η μπαταρία, επισκεφθείτε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
Η μπαταρία εξαντλείται ταχύτερα από όταν αγοράστηκε αρχικά
• Όταν εκθέτετε την μπαταρία σε πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες, η χρήσιμη διάρκεια της
φόρτισης ενδέχεται να μειωθεί.
• Η κατανάλωση της μπαταρίας αυξάνεται όταν χρησιμοποιείτε ορισμένες εφαρμογές, όπως παιχνίδια
ή το διαδίκτυο.
• Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και η απόδοσή της θα μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.
Η συσκευή καίει όταν την αγγίζετε
Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που χρειάζονται περισσότερη ενέργεια ή χρησιμοποιείτε στη συσκευή
σας εφαρμογές για πολλή ώρα, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια
ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.
Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα
Η συσκευή σας πρέπει να διαθέτει αρκετή διαθέσιμη μνήμη και ενέργεια μπαταρίας για να θέσει σε
λειτουργία την εφαρμογή της κάμερας. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα,
δοκιμάστε τα εξής:
• Φορτίστε την μπαταρία ή αντικαταστήστε την με μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
• Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη
συσκευή σας.
• Επανεκκινήστε τη συσκευή. Αν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με την εφαρμογή της κάμερας
μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
154
Παράρτημα
Η ποιότητα της φωτογραφίας είναι χειρότερη από την προεπισκόπηση
• Η ποιότητα των φωτογραφιών σας ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το περιβάλλον και τις τεχνικές
φωτογράφησης που χρησιμοποιείτε.
• Αν τραβάτε φωτογραφίες σε σκοτεινούς χώρους, τη νύχτα ή σε εσωτερικούς χώρους, ενδέχεται να
προκύψουν παράσιτα εικόνας ή ενδέχεται η φωτογραφία να είναι εκτός εστίασης.
Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία πολυμέσων
Αν λαμβάνετε μηνύματα σφάλματος ή δεν αναπαράγονται αρχεία, όταν ανοίγετε αρχεία πολυμέσων στη
συσκευή σας, δοκιμάστε τα εξής:
• Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη
συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μουσικής δεν έχει προστασία DRM (Digital Rights Management). Αν
το αρχείο έχει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη άδεια ή το κλειδί για την
αναπαραγωγή του αρχείου.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας υποστηρίζει τον αντίστοιχο τύπο αρχείου.
• Η συσκευή σας υποστηρίζει φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με τη συσκευή.
Φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με άλλες συσκευές ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
• Η συσκευή σας υποστηρίζει αρχεία πολυμέσων που εξουσιοδοτούνται από παρόχους πρόσθετων
υπηρεσιών. Κάποιο περιεχόμενο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, όπως ήχοι κλήσης, βίντεο ή
ταπετσαρίες, ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
Δεν εντοπίζεται άλλη συσκευή Bluetooth
• Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή με την οποία
επιθυμείτε να συνδεθείτε.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης
εμβέλειας Bluetooth (10 μέτρα).
Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της
Samsung.
155
Παράρτημα
Δεν επιτυγχάνεται σύνδεση όταν συνδέετε τη συσκευή με έναν υπολογιστή
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης, εγκατεστημένο και ενημερωμένο στον
υπολογιστή σας.
• Εάν είστε χρήστης Windows XP, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Windows
XP Service Pack 3 ή νεώτερο.
• Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Samsung Kies ή Windows Media Player 10 ή
νεώτερο.
Η συσκευή σας δεν μπορεί να βρει την τρέχουσα τοποθεσία σας
Τα σήματα GPS ενδέχεται να παρεμποδίζονται σε ορισμένες τοποθεσίες, όπως σε εσωτερικούς χώρους.
Ρυθμίστε τη συσκευή για χρήση δικτύου Wi-Fi για εύρεση της τρέχουσας τοποθεσίας σας σε τέτοιες
περιστάσεις.
Δεδομένα αποθηκευμένα στη συσκευή χάθηκαν
Δημιουργείτε πάντα εφεδρικά αντίγραφα όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα
στη συσκευή. Διαφορετικά, δεν μπορείτε να επαναφέρετε δεδομένα εάν καταστραφούν ή χαθούν. Η
Samsung δεν φέρει ευθύνη για απώλεια δεδομένων αποθηκευμένων στη συσκευή.
Εμφανίζεται ένα μικρό κενό γύρω από το εξωτερικό της θήκης της συσκευής
• Το κενό αυτό είναι ένα απαραίτητο κατασκευαστικό χαρακτηριστικό και ενδέχεται να προκύπτει
κάποιο μικρό κούνημα ή δόνηση των τμημάτων.
• Με την πάροδο του χρόνου, η τριβή μεταξύ των τμημάτων ενδέχεται να προκαλέσει την ελαφρά
διόγκωση του κενού αυτού.
156
Παράρτημα
Χρήση ή αποθήκευση της συσκευής
Ακατάλληλα μέρη για χρήση ή αποθήκευση της συσκευής
• Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
• Αποφεύγετε τη χρήση της συσκευής σας σε χώρους με εξαιρετικά υψηλή υγρασία ή εκεί όπου η
υγρασία μεταβάλλεται δραματικά.
• Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή σε απευθείας ηλιακό φως και να την αποθηκεύετε σε ζεστούς
χώρους με κακό εξαερισμό, όπως μέσα σε αυτοκίνητο στη διάρκεια του καλοκαιριού.
• Προστατεύστε τη συσκευή σας και την οθόνη από κρούσεις, κακή μεταχείριση και υπερβολικούς
κραδασμούς ώστε να αποφύγετε σοβαρή ζημιά.
• Αποφεύγετε τη χρήση ή αποθήκευση της συσκευής σας σε σκονισμένους, υγρούς ή όχι καλά
αεριζόμενους χώρους ώστε να αποτρέψετε ζημιά σε κινούμενα μέρη και εσωτερικά εξαρτήματα.
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε καύσιμα, εκρηκτικά ή εύφλεκτα χημικά. Μην
αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με τη συσκευή
σας ή τα εξαρτήματά της.
• Μην αποθηκεύετε τη συσκευή εκεί όπου υπάρχει ναφθαλίνη.
Χρήση σε παραλίες ή ακτές
• Προστατεύστε τη συσκευή σας από άμμο και βρωμιά όταν την χρησιμοποιείτε σε παραλίες ή άλλα
παρόμοια μέρη.
• Η συσκευή σας δεν είναι αδιάβροχη. Μην χειρίζεστε την μπαταρία, τον προσαρμογέα ή την κάρτα
μνήμης με βρεγμένα χέρια. Ο χειρισμός της συσκευής με βρεγμένα χέρια ενδέχεται να προκαλέσει
ζημιά στη συσκευή σας.
Αποθήκευση για παρατεταμένη χρονική περίοδο
• Όταν αποθηκεύετε τη συσκευή για παρατεταμένη περίοδο, τοποθετήστε την σε σφραγισμένο
δοχείο με απορροφητικό υλικό, όπως γέλη πυριτίας.
• Με την πάροδο του χρόνου, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται αποφορτίζονται και πρέπει να
επαναφορτιστούν πριν τη χρήση.
• Η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα μπορεί να αρχικοποιηθεί όταν ενεργοποιηθεί η συσκευή μετά το
διαχωρισμό της συσκευής και της μπαταρίας για παρατεταμένη περίοδο.
157
Παράρτημα
Χρήση της συσκευής με προσοχή σε υγρά περιβάλλοντα
Όταν μεταφέρετε τη συσκευή από κρύο περιβάλλον σε ζεστό, μπορεί να σχηματιστεί συμπύκνωση
υδρατμών στο φακό ή τα εσωτερικά εξαρτήματα της συσκευής. Στην περίπτωση αυτή, απενεργοποιήστε
τη συσκευή και περιμένετε τουλάχιστον 1 ώρα. Αν σχηματιστεί συμπύκνωση υδρατμών στην κάρτα
μνήμης, αφαιρέστε την κάρτα μνήμης από τη συσκευή και περιμένετε μέχρι να εξατμιστεί όλη η υγρασία
πριν την τοποθετήσετε ξανά.
Άλλες προφυλάξεις
• Μην αιωρείτε τη συσκευή σας από το λουράκι. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός στον εαυτό σας
ή σε άλλους ή να επιφέρετε ζημιά στη συσκευή σας.
• Μην βάφετε τη συσκευή σας διότι η βαφή μπορεί να μπλοκάρει εξαρτήματα και να εμποδίσει τη
σωστή λειτουργία.
• Απενεργοποιήστε τη συσκευή όταν δεν την χρησιμοποιείτε.
• Η συσκευή σας αποτελείται από ευαίσθητα μέρη. Αποφεύγετε τις προσκρούσεις στη συσκευή.
• Προστατεύστε την οθόνη από εξωτερική δύναμη κρατώντας την στη θήκη όταν δεν
χρησιμοποιείται. Προστατεύστε τη συσκευή από γρατζουνιές κρατώντας την μακριά από άμμο,
αιχμηρά αντικείμενα ή χαλαρά κέρματα.
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη. Το σπασμένο γυαλί ή το
ακρυλικό μπορεί να σας τραυματίσει στα χέρια ή στο πρόσωπο. Παραδώστε τη συσκευή σε ένα
κέντρο εξυπηρέτησης της Samsung για επισκευή.
• Ποτέ μην τοποθετείτε συσκευές, μπαταρίες, φορτιστές ή αξεσουάρ κοντά, πάνω ή μέσα σε
θερμαντικές συσκευές, όπως φούρνους μικροκυμάτων, μαγειρικές εστίες ή καλοριφέρ. Οι συσκευές
αυτές μπορούν να παραμορφώσουν και μπορούν να υπερθερμάνουν και να προκαλέσουν πυρκαγιά
ή έκρηξη.
• Μην εκθέτετε το φακό σε απευθείας ηλιακό φως διότι αυτό μπορεί να αποχρωματίσει τον
αισθητήρα εικόνων ή να προκαλέσουν τη δυσλειτουργία του.
• Προστατεύστε το φακό σας από δαχτυλιές και γρατζουνιές. Καθαρίζετε το φακό σας με μαλακό,
καθαρό πανί για φακούς χωρίς χνούδι.
• Η συσκευή μπορεί να απενεργοποιηθεί εάν υποστεί εξωτερική πρόσκρουση. Αυτό προστατεύει την
κάρτα μνήμης. Ενεργοποιήστε τη συσκευή για να την χρησιμοποιήσετε ξανά.
158
Παράρτημα
• Ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή, ενδέχεται να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής
ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.
• Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χαμηλές θερμοκρασίες, ενδέχεται να χρειαστεί κάποιος χρόνος
για την ενεργοποίηση, το χρώμα της οθόνης ενδέχεται να μεταβληθεί προσωρινά ή ενδέχεται
να εμφανιστούν μετεικάσματα. Οι καταστάσεις αυτές δεν αποτελούν δυσλειτουργίες και θα
διορθωθούν μόνες τους όταν η συσκευή επιστρέψει σε ηπιότερες θερμοκρασίες.
• Βαφή ή μέταλλο στο εξωτερικό της συσκευής ενδέχεται να προκαλέσουν αλλεργίες, κνησμό του
δέρματος, έκζεμα ή οίδημα για άτομα με ευαίσθητο δέρμα. Αν παρουσιάσετε οποιοδήποτε από
αυτά τα συμπτώματα, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή αμέσως και συμβουλευτείτε ένα
γιατρό.
• Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα σε οποιοδήποτε θάλαμο, υποδοχή ή σημείο πρόσβασης της
συσκευής σας. Ζημιά λόγω ακατάλληλης χρήσης ενδέχεται να μην καλύπτεται από την εγγύησή σας.
• Μην αφήνετε μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό να εκτελεί σέρβις στη συσκευή και μην επιχειρήσετε
να εκτελέσετε σέρβις στη συσκευή μόνος σας. Τυχόν ζημιά που προκύπτει από μη εξουσιοδοτημένο
σέρβις δεν καλύπτεται από την εγγύησή σας.
• Μην αποσυναρμολογείτε ή τρυπάτε την μπαταρία - υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.
• Σκουπίστε τη συσκευή ή το φορτιστή με μια πετσέτα ή ένα πανί.
• Καθαρίστε τους τερματικούς ακροδέκτες της μπαταρίας με βαμβάκι ή πετσέτα.
• Μη χρησιμοποιείτε χημικά ή απορρυπαντικά. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να αποχρωματίσει ή να
διαβρώσει το εξωτερικό της συσκευής ή ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Αποφεύγετε να ενοχλείτε τους άλλους κατά τη χρήση της συσκευής σε δημόσιο χώρο.
Προφυλάξεις κατά τη χρήση καρτών μνήμης
• Αποφεύγετε την έκθεση των καρτών μνήμης σε πολύ ψυχρές ή πολύ θερμές θερμοκρασίες (κάτω
από 0 °C ή πάνω από 40 °C). Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργία των
καρτών μνήμης.
• Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης με τη σωστή κατεύθυνση. Η τοποθέτηση μιας κάρτας μνήμης με
λανθασμένη κατεύθυνση ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή και την κάρτα μνήμης σας.
• Μην χρησιμοποιείτε κάρτες μνήμης που έχουν μορφοποιηθεί από άλλες συσκευές ή από
υπολογιστή. Μορφοποιήστε και πάλι την κάρτα μνήμης στη συσκευή σας.
• Απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα μνήμης.
159
Παράρτημα
• Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που η συσκευή μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί
μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή τη συσκευή.
• Όταν η διάρκεια ζωής της κάρτας μνήμης έχει λήξει, δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε και άλλες
φωτογραφίες στην κάρτα. Χρησιμοποιήστε μια νέα κάρτα μνήμης.
• Μην λυγίζετε, μην ρίχνετε κάτω και μην υποβάλετε τις κάρτες μνήμης σε έντονη πρόσκρουση ή
πίεση.
• Αποφεύγετε τη χρήση ή αποθήκευση των καρτών μνήμης κοντά σε ισχυρά μαγνητικά πεδία.
• Αποφεύγετε τη χρήση ή φύλαξη των καρτών μνήμης σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία, υψηλή
υγρασία ή διαβρωτικές ουσίες.
• Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά
αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα μαλακό πανί.
• Αποτρέψτε την επαφή των καρτών μνήμης με υγρά, βρώμες ή ξένες ουσίες. Εάν βρωμίσει,
καθαρίστε την κάρτα μνήμης σκουπίζοντας με μαλακό πανί πριν τοποθετήσετε την κάρτα μνήμης
στη συσκευή σας.
• Μην αφήνετε υγρά, βρώμες ή ξένες ουσίες να έρθουν σε επαφή με κάρτες μνήμης ή την υποδοχή
κάρτας μνήμης. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία των καρτών μνήμης ή της
συσκευής.
• Όταν μεταφέρετε μια κάρτα μνήμης, χρησιμοποιήστε μια θήκη για την προστασία της κάρτας από
ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις.
• Μεταφέρετε σημαντικά δεδομένα σε άλλα μέσα, όπως σκληρό δίσκο, CD ή DVD.
• Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για παρατεταμένη περίοδο, η κάρτα μνήμης ενδέχεται να ζεσταθεί.
Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν υποδεικνύει δυσλειτουργία.
• Χρησιμοποιείτε κάρτα μνήμης που πληρεί τις τυπικές απαιτήσεις.
Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων.
160
Παράρτημα
Πληροφορίες για την μπαταρία
Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung.
Μπορεί να προκύψει προσωπικός τραυματισμός ή θάνατος εάν ο χειρισμός της μπαταρίας
είναι απρόσεκτος ή ακατάλληλος. Για την ασφάλειά σας, τηρήστε τις οδηγίες αυτές για σωστό
χειρισμό της μπαταρίας:
• Η μπαταρία μπορεί να αναφλεγεί ή να εκραγεί αν δεν γίνει σωστός χειρισμός της. Αν
παρατηρήσετε τυχόν παραμορφώσεις, ραγίσματα ή άλλες ανωμαλίες στην μπαταρία, διακόψτε
αμέσως τη χρήση της μπαταρίας και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή σας.
• Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικούς φορτιστές μπαταρίας που συνιστά ο κατασκευαστής και
φορτίζετε την μπαταρία μόνο με τη μέθοδο που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
• Μην τοποθετείτε την μπαταρία κοντά σε θερμαντικές συσκευές και μην την εκθέτετε σε
υπερβολικά θερμά περιβάλλοντα, όπως το εσωτερικό ενός κλειστού αυτοκινήτου το καλοκαίρι.
• Μην τοποθετείτε την μπαταρία σε φούρνο μικροκυμάτων.
• Αποφεύγετε την αποθήκευση ή χρήση της μπαταρίας σε ζεστά, υγρά μέρη, όπως σπα ή
καμπίνες ντους.
• Μην αφήνετε τη συσκευή σε εύφλεκτες επιφάνειες, όπως κλινοσκεπάσματα, μοκέτες ή
ηλεκτρικές κουβέρτες για παρατεταμένη περίοδο.
• Όταν είναι ενεργοποιημένη η συσκευή, μην την αφήνετε σε οποιονδήποτε κλειστό χώρο για
παρατεταμένη περίοδο.
• Μην αφήνετε τα τερματικά της μπαταρίας να έρθουν σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα, όπως
κολιέ, κέρματα, κλειδιά ή ρολόγια.
• Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικές ανταλλακτικές μπαταρίες ιόντων λιθίου που συνιστά ο
κατασκευαστής.
• Μην αποσυναρμολογείτε την μπαταρία και μην την τρυπάτε με οποιοδήποτε αιχμηρό
αντικείμενο.
• Αποφεύγετε την έκθεση της μπαταρίας σε υψηλή πίεση ή δυνάμεις συμπίεσης.
• Αποφεύγετε την έκθεση της μπαταρίας σε μεγάλες προσκρούσεις, όπως πτώση από ψηλά
σημεία.
• Μην εκθέτετε την μπαταρία σε θερμοκρασίες 60 °C ή παραπάνω.
• Μην αφήνετε την μπαταρία να έρχεται σε επαφή με υγρασία ή υγρά.
• Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα όπως λιακάδα, πυρκαγιά και
παρόμοιες πηγές.
161
Παράρτημα
Οδηγίες απόρριψης
• Απορρίπτετε την μπαταρία με προσοχή.
• Μην πετάτε την μπαταρία σε φωτιά.
• Οι κανονισμοί απόρριψης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή τη γεωγραφική
περιοχή. Απορρίπτετε την μπαταρία σύμφωνα με όλους τους τοπικούς και κρατικούς
κανονισμούς.
Οδηγίες για φόρτιση της μπαταρίας
Φορτίζετε την μπαταρία μόνο με τη μέθοδο που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Η
μπαταρία μπορεί να αναφλεγεί ή να εκραγεί αν δεν φορτιστεί σωστά.
Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση της μπαταρίας
• Αποφεύγετε την έκθεση των μπαταριών σε πολύ ψυχρές ή πολύ θερμές θερμοκρασίες (κάτω από
0 °C ή πάνω από 40 °C). Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορούν να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης
των μπαταριών σας.
• Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για παρατεταμένη περίοδο, η περιοχή γύρω από το θάλαμο της
μπαταρίας ενδέχεται να ζεσταθεί. Αυτό δεν επηρεάζει την κανονική χρήση της συσκευής.
• Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος για να αποσυνδέσετε το βύσμα από την πρίζα
ρεύματος διότι μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
• Σε θερμοκρασίες κάτω από 0 °C, η χωρητικότητα της μπαταρίας και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας
ενδέχεται να μειωθούν.
• Η χωρητικότητα της μπαταρίας ενδέχεται να μειωθεί σε χαμηλές θερμοκρασίες αλλά θα επανέλθει
στο φυσιολογικό σε ηπιότερες θερμοκρασίες.
• Αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή σας όταν την αποθηκεύετε για παρατεταμένη περίοδο.
Οι τοποθετημένες μπαταρίες ενδέχεται να παρουσιάσουν διαρροή ή διάβρωση με την πάροδο
του χρόνου και να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά στη συσκευή σας. Η αποθήκευση της συσκευής
για παρατεταμένες περιόδους με τοποθετημένη μπαταρία προκαλεί εκφόρτιση της μπαταρίας.
Ενδέχεται να μην μπορέσετε να επαναφορτίσετε μια πλήρως αποφορτισμένη μπαταρία.
• Όταν δεν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για παρατεταμένη περίοδο (3 μήνες ή περισσότερο),
ελέγχετε την μπαταρία και επαναφορτίζετέ την τακτικά. Αν αφήνετε την μπαταρία να αποφορτίζεται
διαρκώς, η χωρητικότητα και διάρκεια ζωής της ενδέχεται να μειωθούν, προκαλώντας ενδεχομένως
δυσλειτουργία, πυρκαγιά ή έκρηξη.
• Τηρείτε όλες τις οδηγίες στο εγχειρίδιο αυτό για να διασφαλίσετε την μακρύτερη διάρκεια ζωής
της συσκευής και της μπαταρίας σας. Ζημιές ή κακή απόδοση που οφείλεται στη μη τήρηση των
προειδοποιήσεων και οδηγιών μπορούν να ακυρώσουν την εγγύηση του κατασκευαστή.
• Η συσκευή σας μπορεί να φθαρεί με την πάροδο του χρόνου. Ορισμένα μέρη και επισκευές
καλύπτονται από την εγγύηση εντός της περιόδου ισχύος, αλλά οι ζημιές ή η υποβάθμιση που
προκαλούνται από τη χρήση μη εγκεκριμένων αξεσουάρ δεν καλύπτονται.
162
Παράρτημα
Προφυλάξεις σχετικά με τη χρήση της μπαταρίας
Προστατεύετε τις μπαταρίες, φορτιστές και κάρτες μνήμης από ζημιά.
Αποφεύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει
σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - της μπαταρίας σας και να οδηγήσει σε
προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία και ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Σημειώσεις σχετικά με τη φόρτιση της μπαταρίας
• Αν η μπαταρία δεν φορτίζεται, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά.
• Αν η συσκευή δεν φορτίζεται σωστά, η μπαταρία ενδέχεται να μην φορτιστεί πλήρως.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν φορτίσετε την μπαταρία.
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας όταν φορτίζετε την μπαταρία. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει
πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
• Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος για να αποσυνδέσετε το βύσμα από την πρίζα
ρεύματος διότι μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
• Αφήστε την μπαταρία να φορτιστεί για τουλάχιστον 10 λεπτά πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
• Αν συνδέσετε τη συσκευή με εξωτερική πηγή ρεύματος όταν έχει εξαντληθεί η μπαταρία, η χρήση
λειτουργιών υψηλής κατανάλωσης ενέργειας θα προκαλέσει την απενεργοποίηση της συσκευής. Για
να χρησιμοποιήσετε κανονικά τη συσκευή, επαναφορτίστε την μπαταρία.
• Η χρήση του φλας ή η εγγραφή βίντεο εξαντλεί γρήγορα την μπαταρία. Φορτίστε πλήρως την
μπαταρία.
• Η υπερφόρτιση των μπαταριών ενδέχεται να επιβραχύνει τη διάρκεια ζωής των μπαταριών. Αφού
ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το καλώδιο από τη συσκευή σας.
• Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.
Σημειώσεις σχετικά με τη φόρτιση με συνδεδεμένο υπολογιστή
• Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο USB.
• Η μπαταρία ενδέχεται να μην φορτίζεται όταν:
– – χρησιμοποιείτε USB hub
– – άλλες συσκευές USB είναι συνδεδεμένες με τον υπολογιστή σας
– – συνδέετε το καλώδιο στη θύρα της μπροστινής πλευράς του υπολογιστή σας
– – η θύρα USB του υπολογιστή σας δεν υποστηρίζει το πρότυπο εξόδου ισχύος (5 V, 500 mA)
163
Παράρτημα
Χειρίζεστε και απορρίπτετε τις μπαταρίες και φορτιστές με προσοχή
• Μην πετάτε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά. Τηρείτε όλους τους τοπικούς κανονισμούς όταν
απορρίπτετε χρησιμοποιημένες μπαταρίες.
• Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές πάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως
φούρνους μικροκυμάτων, μαγειρικές εστίες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν όταν
υπερθερμανθούν.
Κακόβουλο λογισμικό και ιοί
Για να προστατέψετε τη συσκευή σας από κακόβουλο λογισμικό και ιούς, ακολουθήστε αυτές τις
συμβουλές χρήσης. Εάν δεν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να προκληθούν ζημιές ή απώλεια δεδομένων που
μπορεί να μην καλύπτονται από την υπηρεσία εγγύησης.
• Μην μεταφορτώνετε άγνωστες εφαρμογές.
• Μην επισκέπτεστε μη έμπιστους ιστότοπους.
• Διαγράφετε τα ύποπτα μηνύματα ή email από άγνωστους αποστολείς.
• Ορίζετε κωδικό πρόσβασης και αλλάζετέ τον τακτικά.
• Απενεργοποιείτε ασύρματες λειτουργίες, όπως το Bluetooth, όταν δεν χρησιμοποιούνται.
• Αν η συσκευή παρουσιάζει μη φυσιολογική συμπεριφορά, τρέξτε ένα αντι-ιικό πρόγραμμα ώστε να
ελέγξετε για μολύνσεις από ιούς.
• Τρέξτε στη συσκευή σας ένα αντι-ιικό πρόγραμμα πριν κάνετε εκκίνηση εφαρμογών και αρχείων
που μεταφορτώσατε πρόσφατα.
• Εγκαταστήστε αντι-ιικά προγράμματα στον υπολογιστή σας και τρέχετέ τα τακτικά ώστε να ελέγχετε
για μολύνσεις από ιούς.
• Μην επεξεργάζεστε τις ρυθμίσεις μητρώου και μην τροποποιείτε το λειτουργικό σύστημα της
συσκευής.
• Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας και τα προγράμματα προστασίας από ιούς έχουν
αναβαθμιστεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
164
Καθαρισμός της συσκευής
Χρησιμοποιήστε ένα προαιρετικό βουρτσάκι-φυσερό για την απομάκρυνση της σκόνης και στη
συνέχεια σκουπίστε προσεκτικά το φακό με μαλακό ύφασμα. Εάν η σκόνη παραμένει, χρησιμοποιείτε
υγρό καθαρισμού φακών που θα έχετε προσθέσει σε ειδικό χαρτί καθαρισμού φακών και σκουπίζετε
προσεκτικά.
Μην πιέζετε το κάλυμμα του φακού και μην χρησιμοποιείτε το ειδικό βουρτσάκι στο κάλυμμα
του φακού.
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, αραιωτικά ή οινόπνευμα για να καθαρίσετε τη συσκευή. Τα
διαλύματα αυτά μπορούν να επιφέρουν βλάβη στην κάμερα ή να προκαλέσουν δυσλειτουργία
της.
165
Κάποια από τα περιεχόμενα ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή σας ανάλογα με τη γεωγραφική
περιοχή ή την έκδοση του λογισμικού, και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
www.samsung.com
Download PDF

advertising