Samsung | RB37K63632C | Samsung RB6000KC Ψυγειοκαταψύκτης με τεχνολογία Space Max™, 367 L Εγχειρίδιο χρήσης (SEGR)

Ψυγείο
Εγχειρίδιο χρήσης
RB34K6*/RB37K6*
SEGR Untitled-6 1
Αυτόνομη συσκευή
2016-09-05
4:43:43
Περιεχόμενα
3
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Περιεχόμενα
Σημαντικά σύμβολα ασφάλειας και προφυλάξεις:
Σήματα σοβαρής προειδοποίησης για τη μεταφορά και την τοποθέτηση
Σοβαρές προειδοποιήσεις για την εγκατάσταση
Προφυλάξεις για την εγκατάσταση
Σοβαρές προειδοποιήσεις για τη χρήση
Προφυλάξεις για τη χρήση
Προφυλάξεις για τον καθαρισμό
Σοβαρές προειδοποιήσεις για την απόρριψη
Πρόσθετες συμβουλές για σωστή χρήση
Συμβουλές για την εξοικονόμηση ενέργειας
Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και για άλλες παρόμοιες χρήσεις όπως:
Οδηγίες σχετικά με την ένδειξη WEEE
5
6
6
10
11
16
18
19
20
21
22
23
Εγκατάσταση
24
Επισκόπηση του ψυγείου
Εγκατάσταση βήμα προς βήμα
24
25
Λειτουργίες
33
Πίνακας δυνατοτήτων
Samsung Smart Home
Πληροφορίες φύλαξης
33
37
40
Συντήρηση
42
Αντιστροφή πόρτας (μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα)
42
Χειρισμός και φροντίδα
56
Καθαρισμός58
Αντικατάσταση58
59
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Γενικά59
Ακούτε μη φυσιολογικούς ήχους από το ψυγείο;
61
Samsung Smart Home
63
2 Ελληνικά
Untitled-6 2
2016-09-05
4:43:43
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Πληροφορίες για την ασφάλεια
• Προτού χρησιμοποιήσετε το νέο σας ψυγείο Samsung, διαβάστε
προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο για να διασφαλίσετε ότι γνωρίζετε πώς
να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες και τις λειτουργίες που προσφέρει η
νέα σας συσκευή, με ασφάλεια και αποτελεσματικά.
• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές,
αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή από άτομα με έλλειψη
εμπειρίας και γνώσεων, εκτός αν βρίσκονται υπό την επίβλεψη ή
ακολουθούν τις οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής που
δίνονται από ένα άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών
και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές
ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον
βρίσκονται υπό επίβλεψη ή ακολουθούν οδηγίες σχετικά με τη χρήση
της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που
ενέχονται.
Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και
η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από
παιδιά χωρίς επίβλεψη.
• Οι προειδοποιήσεις και οι σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια που
περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν καλύπτουν όλες τις πιθανές
συνθήκες και καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν.
Αποτελεί δική σας ευθύνη να ακολουθείτε την κοινή λογική και να
είστε προσεκτικοί κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη χρήση
της συσκευής.
Ελληνικά 3
Untitled-6 3
2016-09-05
4:43:43
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Πληροφορίες για την ασφάλεια
• Επειδή οι παρακάτω οδηγίες λειτουργίας αφορούν διάφορα μοντέλα,
τα χαρακτηριστικά του ψυγείου σας ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς
από εκείνα που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο, ενώ ενδέχεται
να μην ισχύουν όλα τα σήματα προειδοποίησης. Αν έχετε ερωτήσεις ή
προβληματισμούς, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο επισκευαστικό
κέντρο ή αναζητήστε βοήθεια και πληροφορίες στο Διαδίκτυο, στη
διεύθυνση www.samsung.com.
• Προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία ενός εύφλεκτου μείγματος
αερίου-αέρα αν προκύψει διαρροή στο κύκλωμα ψύξης, το μέγεθος
του χώρου στον οποίο μπορεί να τοποθετηθεί η συσκευή εξαρτάται
από τη χρησιμοποιούμενη ποσότητα ψυκτικού μέσου.
• Μη θέτετε ποτέ σε λειτουργία μια συσκευή που παρουσιάζει
οποιαδήποτε ένδειξη ζημιάς. Αν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε
τον τοπικό αντιπρόσωπο. Ο χώρος πρέπει να έχει μέγεθος 1 m³ για
κάθε 8 g ψυκτικού μέσου R-600a που υπάρχουν στο εσωτερικό της
συσκευής. Η ποσότητα ψυκτικού μέσου που υπάρχει στη δική σας
συσκευή αναγράφεται στην πινακίδα αναγνώρισης στο εσωτερικό της
συσκευής.
• Το πιτσίλισμα ψυκτικού μέσου από τους σωλήνες μπορεί να
προκαλέσει ανάφλεξη ή τραυματισμό στα μάτια. Αν διαρρεύσει
ψυκτικό μέσο από τον σωλήνα, αποφύγετε τυχόν γυμνές φλόγες,
απομακρύνετε από το προϊόν οτιδήποτε εύφλεκτο και αερίστε αμέσως
τον χώρο.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη.
• Είναι επικίνδυνο αυτή η συσκευή να επισκευάζεται από οποιοδήποτε
άλλο άτομο εκτός του εξουσιοδοτημένου τεχνικού σέρβις.
• Μην αποθηκεύετε εκρηκτικά υλικά, όπως δοχεία αεροζόλ με
εύφλεκτες προωθητικές ουσίες, σε αυτή τη συσκευή.
4 Ελληνικά
Untitled-6 4
2016-09-05
4:43:43
Σημαντικά σύμβολα ασφάλειας και προφυλάξεις:
Εφαρμόστε όλες τις οδηγίες για την ασφάλεια που παρέχονται σε αυτό το
εγχειρίδιο. Σε αυτό το εγχειρίδιο ακολουθούνται τα ακόλουθα σύμβολα
για την ασφάλεια.
Πληροφορίες για την ασφάλεια
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνοι ή μη ασφαλείς πρακτικές που ενδέχεται να προκαλέσουν
σοβαρούς τραυματισμούς, ζημιές στην περιουσία ή/και θάνατο.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνοι ή μη ασφαλείς πρακτικές που ενδέχεται να προκαλέσουν
σοβαρό τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Χρήσιμες πληροφορίες που βοηθούν στους χρήστες να κατανοούν τη
λειτουργία ή να αξιοποιούν το ψυγείο.
Σκοπός αυτών των σημάτων προειδοποίησης είναι να μην
τραυματιστείτε εσείς ή άλλοι άνθρωποι.
Ακολουθήστε τα σχολαστικά.
Αφού διαβάσετε αυτή την ενότητα, φυλάξτε την σε ασφαλές μέρος για
μελλοντική αναφορά.
Ελληνικά 5
Untitled-6 5
2016-09-05
4:43:43
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Σήματα σοβαρής προειδοποίησης για τη μεταφορά και την
τοποθέτηση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Πληροφορίες για την ασφάλεια
• Κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση της συσκευής, θα πρέπει να
είστε προσεκτικοί προκειμένου να μην υποστεί ζημιά κανένα μέρος
του κυκλώματος ψύξης.
- Η διαρροή ψυκτικού μέσου από τους σωλήνες μπορεί να
προκαλέσει ανάφλεξη ή τραυματισμό στα μάτια. Αν εντοπίσετε
διαρροή, αποφύγετε τυχόν γυμνές φλόγες ή πιθανές πηγές
ανάφλεξης και αερίστε για αρκετά λεπτά τον χώρο στον οποίο
βρίσκεται η συσκευή.
- Αυτή η συσκευή περιέχει ως ψυκτικό μέσο μια μικρή ποσότητα
ισοβουτανίου (R-600a). Πρόκειται για ένα φυσικό αέριο με υψηλή
περιβαλλοντική συμβατότητα, το οποίο ωστόσο είναι εύφλεκτο.
Κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση της συσκευής, θα πρέπει
να είστε προσεκτικοί προκειμένου να μην υποστεί ζημιά κανένα
μέρος του κυκλώματος ψύξης.
Σοβαρές προειδοποιήσεις για την εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Μην εγκαθιστάτε το ψυγείο σε χώρους με υγρασία ή σε μέρη όπου
ενδέχεται να έρθει σε επαφή με νερό.
- Η φθαρμένη μόνωση των ηλεκτρικών εξαρτημάτων ενδέχεται να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Μην τοποθετείτε αυτό το ψυγείο σε μέρος όπου εκτίθεται σε άμεσο
ηλιακό φως ή στη θερμότητα που εκπέμπεται από σόμπες, καλοριφέρ
ή άλλες συσκευές.
6 Ελληνικά
Untitled-6 6
2016-09-05
4:43:43
Ελληνικά 7
Untitled-6 7
2016-09-05
4:43:43
Πληροφορίες για την ασφάλεια
• Μη συνδέετε πολλές συσκευές στο ίδιο πολύπριζο. Το ψυγείο θα
πρέπει πάντα να είναι συνδεδεμένο σε δική του πρίζα, με ονομαστική
τιμή τάσης ίδια με την τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών
στοιχείων του ψυγείου.
- Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή απόδοση
της συσκευής και αποφεύγεται η υπερφόρτωση των κυκλωμάτων
καλωδίωσης της κατοικίας σας, γεγονός που θα μπορούσε
να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω υπερθέρμανσης των
καλωδίων.
• Αν η πρίζα είναι χαλαρή, μη συνδέετε το φις τροφοδοσίας.
- Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
• Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο ρεύματος που παρουσιάζει ρωγμές ή
ζημιά λόγω τριβής σε όλο το μήκος του ή σε οποιοδήποτε από τα άκρα
του.
• Μην κάμπτετε υπερβολικά το καλώδιο ρεύματος και μην τοποθετείτε
βαριά αντικείμενα επάνω του.
• Μην τραβάτε και μην κάμπτετε υπερβολικά το καλώδιο ρεύματος.
• Μη συστρέφετε και μη δένετε κόμπο το καλώδιο ρεύματος.
• Μην κρεμάτε το καλώδιο ρεύματος επάνω σε μεταλλικά αντικείμενα,
μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο καλώδιο ρεύματος,
μην τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος ανάμεσα σε αντικείμενα και μη
σπρώχνετε το καλώδιο ρεύματος στον χώρο πίσω από τη συσκευή.
• Όταν μετακινείτε το ψυγείο, προσέχετε να μην αναποδογυρίσει και να
μην υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος.
- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Μην αποσυνδέετε ποτέ το ψυγείο από την πρίζα τραβώντας το
καλώδιο ρεύματος. Να πιάνετε πάντα σταθερά το φις και να το
τραβάτε κατευθείαν προς τα έξω από την πρίζα.
- Τυχόν ζημιά στο καλώδιο ενδέχεται να προκαλέσει βραχυκύκλωμα,
πυρκαγιά ή/και ηλεκτροπληξία.
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Πληροφορίες για την ασφάλεια
• Μην αποθηκεύετε εκρηκτικά υλικά, όπως δοχεία αεροζόλ με
εύφλεκτες προωθητικές ουσίες, σε αυτή τη συσκευή.
• Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή κοντά σε καλοριφέρ ή σε εύφλεκτα
υλικά.
• Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή σε μέρη όπου ενδέχεται να
διαρρεύσει αέριο.
- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Πριν από τη χρήση, αυτό το ψυγείο πρέπει να τοποθετηθεί σε
κατάλληλο σημείο και να εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του
παρόντος εγχειριδίου.
• Συνδέστε το φις τροφοδοσίας σωστά, με το καλώδιο να κρέμεται προς
τα κάτω.
- Αν συνδέσετε το φις τροφοδοσίας ανάποδα, μπορεί να κοπεί το
καλώδιο και να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
• Βεβαιωθείτε ότι το πίσω μέρος του ψυγείου δεν συνθλίβει ούτε
προκαλεί ζημιά στο φις τροφοδοσίας.
• Φυλάτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά.
- Αν ένα παιδί καλύψει το κεφάλι του με τα υλικά συσκευασίας,
υπάρχει κίνδυνος θανάτου λόγω ασφυξίας.
• Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί με τρόπο που να επιτρέπει την
πρόσβαση στο φις μετά την εγκατάσταση.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά
λόγω διαρροής ρεύματος.
• Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή σε χώρους με υγρασία, λάδια ή
σκόνη ή σε μέρη που είναι εκτεθειμένα σε άμεσο ηλιακό φως ή σε
νερό (σταγόνες βροχής).
- Η φθαρμένη μόνωση των ηλεκτρικών εξαρτημάτων ενδέχεται να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
8 Ελληνικά
Untitled-6 8
2016-09-05
4:43:43
Ελληνικά 9
Untitled-6 9
2016-09-05
4:43:43
Πληροφορίες για την ασφάλεια
• Αν υπάρχει σκόνη ή νερό μέσα στο ψυγείο, αποσυνδέστε το φις
τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το τοπικό επισκευαστικό κέντρο
της Samsung Electronics.
- Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
• Μην πατάτε επάνω στη συσκευή και μην τοποθετείτε αντικείμενα
(όπως ρούχα, αναμμένα κεριά, αναμμένα τσιγάρα, πιάτα, χημικά,
μεταλλικά αντικείμενα κ.λπ.) επάνω στη συσκευή.
- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, προβλήματα με
το προϊόν ή τραυματισμός.
• Προτού συνδέσετε για πρώτη φορά το προϊόν στην πρίζα, πρέπει να
αφαιρέσετε όλη την προστατευτική πλαστική μεμβράνη.
• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν
παίζουν με τους δακτυλίους συγκράτησης που χρησιμοποιούνται για
τη ρύθμιση της πόρτας ή τα κλιπ του σωλήνα νερού.
- Αν ένα παιδί καταπιεί έναν δακτύλιο συγκράτησης ή ένα κλιπ του
σωλήνα νερού, υπάρχει κίνδυνος θανάτου λόγω ασφυξίας. Φυλάτε
τους δακτυλίους συγκράτησης και τα κλιπ του σωλήνα νερού
μακριά από παιδιά.
• Το ψυγείο πρέπει να γειώνεται με ασφάλεια.
- Προτού επιχειρήσετε να επιθεωρήσετε ή να επισκευάσετε
οποιοδήποτε μέρος της συσκευής, να βεβαιώνεστε πάντα ότι
έχετε γειώσει το ψυγείο. Οι διαρροές ρεύματος μπορούν να
προκαλέσουν ισχυρή ηλεκτροπληξία.
• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σωλήνες αερίου, τηλεφωνικές γραμμές ή
άλλα αντικείμενα που μπορούν να λειτουργήσουν ως αλεξικέραυνα ως
ηλεκτρική γείωση.
- Πρέπει να γειώνετε το ψυγείο, προκειμένου να αποτρέψετε τυχόν
διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας ή ηλεκτροπληξία λόγω διαρροής
ρεύματος από το ψυγείο.
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Πληροφορίες για την ασφάλεια
- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη ή
προβλήματα με το προϊόν.
• Συνδέστε σταθερά το φις τροφοδοσίας στην πρίζα. Μη χρησιμοποιείτε
φις τροφοδοσίας ή καλώδιο ρεύματος που έχει υποστεί ζημιά ούτε
χαλαρή πρίζα.
- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Αν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, φροντίστε να αντικατασταθεί
αμέσως από τον κατασκευαστή ή το τμήμα επισκευών της
αντιπροσωπείας του.
• Η ασφάλεια του ψυγείου πρέπει να αντικαθίσταται από εξειδικευμένο
τεχνικό ή εταιρεία επισκευών.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή
τραυματισμός.
Προφυλάξεις για την εγκατάσταση
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Φροντίστε να υπάρχει αρκετός χώρος γύρω από το ψυγείο και
εγκαταστήστε το σε επίπεδη επιφάνεια.
- Διατηρείτε το άνοιγμα εξαερισμού που βρίσκεται στο περίβλημα ή
στη βάση της συσκευής ελεύθερο από εμπόδια.
• Μετά την εγκατάσταση και την ενεργοποίηση, αφήστε τη συσκευή να
λειτουργήσει για 2 ώρες προτού τη γεμίσετε με τρόφιμα.
• Συνιστούμε ιδιαίτερα το ψυγείο να εγκαθίσταται από εξειδικευμένο
τεχνικό ή εταιρεία επισκευών.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά,
έκρηξη, προβλήματα με το προϊόν ή τραυματισμός.
• Αν οποιαδήποτε από τις πόρτες υπερφορτωθεί, το ψυγείο μπορεί να
πέσει και να προκληθεί τραυματισμός.
10 Ελληνικά
Untitled-6 10
2016-09-05
4:43:43
Σοβαρές προειδοποιήσεις για τη χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ελληνικά 11
Untitled-6 11
2016-09-05
4:43:43
Πληροφορίες για την ασφάλεια
• Μη συνδέετε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα με υγρά χέρια.
- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
• Μην αποθηκεύετε αντικείμενα στο επάνω μέρος της συσκευής.
- Όταν ανοιγοκλείνετε την πόρτα, τα αντικείμενα ενδέχεται να
πέσουν και να προκαλέσουν τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές.
• Μην τοποθετείτε τα χέρια σας, τα πόδια σας ή μεταλλικά αντικείμενα
(όπως μεταλλικές ράβδους κ.λπ.) στο κάτω ή στο πίσω μέρος του
ψυγείου.
- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.
- Τυχόν αιχμηρές άκρες ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό.
• Μην αγγίζετε τα εσωτερικά τοιχώματα του καταψύκτη ή τα προϊόντα
που φυλάσσονται στον καταψύκτη με υγρά χέρια.
- Ενδέχεται να προκληθεί κρυοπάγημα.
• Μην τοποθετείτε δοχεία με νερό επάνω στο ψυγείο.
- Αν χυθεί το νερό, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
• Μην διατηρείτε πτητικά ή εύφλεκτα αντικείμενα ή ουσίες (βενζόλιο,
διαλυτικά, αέριο προπάνιο, οινόπνευμα, αιθέρα, υγραέριο και άλλα
παρόμοια προϊόντα) μέσα στο ψυγείο.
- Αυτό το ψυγείο προορίζεται αποκλειστικά για τη φύλαξη τροφίμων.
- Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη.
• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν
παίζουν με τη συσκευή.
- Κρατήστε τα δάχτυλά σας μακριά από σημεία όπου θα μπορούσαν
να πιαστούν. Τα κενά ανάμεσα στις πόρτες και τον θάλαμο είναι
αναγκαστικά μικρά. Αν υπάρχουν παιδιά στο χώρο, να είστε
προσεκτικοί όταν ανοίγετε τις πόρτες.
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Πληροφορίες για την ασφάλεια
• Μην αφήνετε τα παιδιά να κρέμονται από την πόρτα ή τα ράφια
πόρτας. Ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
• Μην αφήνετε τα παιδιά να μπαίνουν μέσα στο ψυγείο. Μπορεί να
παγιδευτούν.
• Μη βάζετε τα χέρια σας κάτω από τη συσκευή.
- Τυχόν αιχμηρές άκρες ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό.
• Μη φυλάσσετε φαρμακευτικά προϊόντα, επιστημονικά υλικά ή
θερμοευαίσθητα προϊόντα μέσα στο ψυγείο.
- Τα προϊόντα που απαιτούν αυστηρό έλεγχο της θερμοκρασίας δεν
πρέπει να φυλάσσονται στο ψυγείο.
• Μην τοποθετείτε και μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα
στο ψυγείο/καταψύκτη, εκτός αν πρόκειται για τύπο συσκευής που
συνιστάται από τον κατασκευαστή.
• Αν μυρίσετε οσμή φαρμάκου ή καπνό, αποσυνδέστε αμέσως το φις
τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το τοπικό επισκευαστικό κέντρο
της Samsung Electronics.
• Αν υπάρχει σκόνη ή νερό μέσα στο ψυγείο, αποσυνδέστε το φις
τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το τοπικό επισκευαστικό κέντρο
της Samsung Electronics.
- Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
• Μην αφήνετε τα παιδιά να πατούν επάνω σε συρτάρια.
- Το συρτάρι ενδέχεται να σπάσει και μπορεί να σκοντάψουν.
• Μην αφήνετε ανοικτές τις πόρτες του ψυγείου ενόσω δεν το επιτηρείτε
και μην αφήνετε τα παιδιά να μπαίνουν μέσα στο ψυγείο.
• Μην αφήνετε μωρά ή παιδιά να μπαίνουν μέσα στο συρτάρι.
- Μπορεί να προκληθεί θάνατος λόγω ασφυξίας εξαιτίας παγίδευσης
ή τραυματισμός.
• Μην παραγεμίζετε το ψυγείο με τρόφιμα.
- Όταν ανοίγετε την πόρτα, κάποιο αντικείμενο ενδέχεται να πέσει
και να προκαλέσει τραυματισμό ή υλικές ζημιές.
12 Ελληνικά
Untitled-6 12
2016-09-05
4:43:44
Πληροφορίες για την ασφάλεια
• Μην ψεκάζετε πτητικά υγρά όπως εντομοκτόνα στην επιφάνεια της
συσκευής.
- Είναι επιβλαβή για τους ανθρώπους και, επιπλέον, ενδέχεται να
προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή προβλήματα με το
προϊόν.
• Μη χρησιμοποιείτε και μην τοποθετείτε ουσίες ευαίσθητες στη
θερμοκρασία, όπως εύφλεκτα σπρέι, εύφλεκτα αντικείμενα, ξηρό
πάγο, φάρμακα ή χημικά, κοντά ή μέσα στο ψυγείο.
• Μη χρησιμοποιείτε σεσουάρ για να στεγνώσετε το εσωτερικό του
ψυγείου. Μην τοποθετείτε αναμμένα κεριά μέσα στο ψυγείο για την
απομάκρυνση των δυσάρεστων οσμών.
- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Μην πατάτε επάνω στη συσκευή και μην τοποθετείτε αντικείμενα
(όπως ρούχα, αναμμένα κεριά, αναμμένα τσιγάρα, πιάτα, χημικά,
μεταλλικά αντικείμενα κ.λπ.) επάνω στη συσκευή. Ενδέχεται να
προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, προβλήματα με το προϊόν ή
τραυματισμός. Μην τοποθετείτε δοχεία με νερό επάνω στη συσκευή.
- Αν χυθεί το νερό, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
• Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή οποιοδήποτε άλλο μέσο,
εκτός από εκείνα που συνιστά ο κατασκευαστής, για να επιταχύνετε τη
διαδικασία απόψυξης.
• Μην προκαλείτε ζημιές στο κύκλωμα του ψυκτικού μέσου.
• Μην κοιτάζετε ποτέ κατευθείαν τη λυχνία LED τύπου UV για μεγάλα
χρονικά διαστήματα.
- Ενδέχεται να προκληθεί ασθενοπία, εξαιτίας των υπεριωδών
ακτίνων.
• Μην τοποθετείτε τα ράφια του ψυγείου ανάποδα. Δεν θα λειτουργεί η
ασφάλεια των ραφιών.
- Αν πέσει ένα γυάλινο ράφι, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.
Ελληνικά 13
Untitled-6 13
2016-09-05
4:43:44
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Πληροφορίες για την ασφάλεια
• Κρατήστε τα δάχτυλά σας μακριά από σημεία όπου θα μπορούσαν
να πιαστούν. Τα κενά ανάμεσα στις πόρτες και τον θάλαμο είναι
αναγκαστικά μικρά. Αν υπάρχουν παιδιά στο χώρο, να είστε
προσεκτικοί όταν ανοίγετε τις πόρτες.
• Αν εντοπίσετε διαρροή αερίου, αποφύγετε τυχόν γυμνές φλόγες ή
πιθανές πηγές ανάφλεξης και αερίστε για αρκετά λεπτά τον χώρο στον
οποίο βρίσκεται η συσκευή.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος.
- Μη χρησιμοποιείτε ανεμιστήρα εξαερισμού.
- Μια σπίθα ενδέχεται να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά.
• Χρησιμοποιείτε μόνο τις λυχνίες LED που παρέχονται από τον
κατασκευαστή ή το τμήμα επισκευών της αντιπροσωπείας του.
• Τα μπουκάλια θα πρέπει να τοποθετούνται το ένα πολύ κοντά στο
άλλο, ώστε να μην πέσουν έξω από το ψυγείο.
• Αυτό το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για τη φύλαξη τροφίμων σε
οικιακό περιβάλλον.
• Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να
τροποποιήσετε μόνοι σας το ψυγείο.
- Μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορούν να προκαλέσουν
προβλήματα ασφαλείας. Για να αποκαταστήσουμε μια μη
εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, θα χρεώσουμε το πλήρες κόστος
για τα εξαρτήματα και την εργασία.
• Μη χρησιμοποιείτε κανέναν άλλο τύπο ασφάλειας (όπως χαλκού,
χαλύβδινου σύρματος κ.λπ.) εκτός από την τυπική ασφάλεια.
• Αν το ψυγείο χρειάζεται να επισκευαστεί ή να μετεγκατασταθεί,
επικοινωνήστε με το πλησιέστερο επισκευαστικό κέντρο.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά,
προβλήματα με το προϊόν ή τραυματισμός.
• Αν η εσωτερική ή η εξωτερική λυχνία LED σταματήσει να λειτουργεί,
επικοινωνήστε με το πλησιέστερο επισκευαστικό κέντρο.
14 Ελληνικά
Untitled-6 14
2016-09-05
4:43:44
Πληροφορίες για την ασφάλεια
• Αν βγαίνει μυρωδιά καμένου ή καπνός από το ψυγείο, αποσυνδέστε το
από την πρίζα και επικοινωνήστε με το τοπικό επισκευαστικό κέντρο
της Samsung Electronics.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Προτού αντικαταστήσετε τις εσωτερικές λυχνίες του ψυγείου,
αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.
- Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
• Αν αντιμετωπίσετε δυσκολίες με την αντικατάσταση μιας λυχνίας που
δεν είναι τύπου LED, επικοινωνήστε με ένα επισκευαστικό κέντρο της
Samsung.
• Αν το προϊόν διαθέτει λυχνίες LED, μην αποσυναρμολογείτε μόνοι σας
τα καλύμματα λυχνιών και τις λυχνίες LED.
- Επικοινωνήστε με ένα επισκευαστικό κέντρο της Samsung.
• Συνδέστε σταθερά το φις τροφοδοσίας στην πρίζα.
• Μη χρησιμοποιείτε φις τροφοδοσίας ή καλώδιο ρεύματος που έχει
υποστεί ζημιά ούτε χαλαρή πρίζα.
- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Ελληνικά 15
Untitled-6 15
2016-09-05
4:43:44
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Προφυλάξεις για τη χρήση
ΠΡΟΣΟΧΗ
Πληροφορίες για την ασφάλεια
• Μην καταψύχετε ξανά κατεψυγμένα τρόφιμα που έχουν ξεπαγώσει
εντελώς. Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ή αεριούχα ποτά στον θάλαμο
του καταψύκτη. Μην τοποθετείτε μπουκάλια ή γυάλινα δοχεία στον
καταψύκτη.
- Όταν το περιεχόμενο παγώσει, το γυαλί ενδέχεται να σπάσει και να
προκαλέσει τραυματισμό.
• Για την καλύτερη δυνατή απόδοση του προϊόντος:
- Μην τοποθετείτε τρόφιμα πολύ κοντά στα ανοίγματα εξαερισμού
που βρίσκονται στο πίσω μέρος του ψυγείου, καθώς μπορεί να
εμποδίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα στον θάλαμο του
ψυγείου.
- Τυλίγετε σωστά τα τρόφιμα ή τοποθετείτε τα σε αεροστεγή δοχεία,
προτού τα βάλετε στο ψυγείο.
- Μην τοποθετείτε γυάλινα μπουκάλια ή ανθρακούχα ποτά μέσα
στον καταψύκτη. Μπορεί να παγώσουν και να σπάσουν. Τα
σπασμένα δοχεία ποτών μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό.
- Τηρείτε τους μέγιστους χρόνους φύλαξης και τις ημερομηνίες
λήξης των κατεψυγμένων προϊόντων.
• Μην τοποθετείτε ποτήρια, μπουκάλια ή ανθρακούχα ποτά μέσα στον
καταψύκτη.
- Το δοχείο ενδέχεται να παγώσει και να σπάσει, καθώς και να
προκαλέσει τραυματισμό.
• Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ή αεριούχα ποτά στον θάλαμο του
καταψύκτη. Μην τοποθετείτε μπουκάλια ή γυάλινα δοχεία στον
καταψύκτη.
- Όταν το περιεχόμενο παγώσει, το γυαλί ενδέχεται να σπάσει και να
προκαλέσει τραυματισμό και υλικές ζημιές.
16 Ελληνικά
Untitled-6 16
2016-09-05
4:43:44
Πληροφορίες για την ασφάλεια
• Εγγύηση επισκευής και τροποποιήσεις
- Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις εκτελούνται από τρίτους
σε αυτή την ολοκληρωμένη συσκευή δεν καλύπτονται από την
εγγύηση επισκευής της Samsung και η Samsung δεν ευθύνεται για
προβλήματα ασφαλείας που προκύπτουν εξαιτίας τροποποιήσεων
από τρίτους.
• Μη φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού στο εσωτερικό του ψυγείου.
- Αν τα ανοίγματα εξαερισμού είναι φραγμένα, ειδικά με πλαστική
σακούλα, το ψυγείο μπορεί να ψυχθεί υπερβολικά.
• Σκουπίστε την υπερβολική υγρασία που έχει σχηματιστεί στο
εσωτερικό του ψυγείου και αφήστε τις πόρτες ανοικτές.
- Διαφορετικά ενδέχεται να δημιουργηθούν οσμές και μούχλα.
• Αν το ψυγείο αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος, θα πρέπει να
περιμένετε για τουλάχιστον πέντε λεπτά προτού το συνδέσετε ξανά
στην πρίζα.
• Αν το ψυγείο βραχεί με νερό, αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας και
επικοινωνήστε με το τοπικό επισκευαστικό κέντρο της Samsung
Electronics.
• Μη χτυπάτε και μην ασκείτε υπερβολική δύναμη σε καμία γυάλινη
επιφάνεια.
- Το σπασμένο γυαλί ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό ή/και
υλικές ζημιές.
• Προσέχετε να μην πιαστούν τα δάχτυλά σας στην πόρτα του ψυγείου.
• Αν το ψυγείο πλημμυρίσει με νερό, φροντίστε να επικοινωνήσετε με το
πλησιέστερο επισκευαστικό κέντρο.
- Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
Ελληνικά 17
Untitled-6 17
2016-09-05
4:43:44
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Προφυλάξεις για τον καθαρισμό
ΠΡΟΣΟΧΗ
Πληροφορίες για την ασφάλεια
• Μην ψεκάζετε νερό κατευθείαν επάνω στην εσωτερική ή στην
εξωτερική επιφάνεια του ψυγείου.
- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
• Μη χρησιμοποιείτε σεσουάρ για να στεγνώσετε το εσωτερικό του
ψυγείου.
• Μην τοποθετείτε αναμμένα κεριά μέσα στο ψυγείο για να
απομακρύνετε τις δυσάρεστες οσμές.
- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Μην ψεκάζετε καθαριστικά προϊόντα κατευθείαν επάνω στην οθόνη.
- Τα γράμματα που είναι τυπωμένα στην οθόνη ενδέχεται να
σβηστούν.
• Αν εισχωρήσει στη συσκευή οποιαδήποτε ξένη ουσία όπως το νερό,
αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα και επικοινωνήστε με
το πλησιέστερο επισκευαστικό κέντρο.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό και στεγνό πανί για να απομακρύνετε
τυχόν ξένα σώματα ή σκόνη από τους ακροδέκτες του φις
τροφοδοσίας. Μη χρησιμοποιείτε υγρό ή νοτισμένο πανί κατά τον
καθαρισμό του φις.
- Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
• Μην ψεκάζετε νερό κατευθείαν επάνω στη συσκευή για να την
καθαρίσετε.
• Μη χρησιμοποιείτε βενζόλιο, διαλυτικό, λευκαντικό ή χλώριο για τον
καθαρισμό.
- Ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια της συσκευής,
καθώς και πυρκαγιά.
18 Ελληνικά
Untitled-6 18
2016-09-05
4:43:44
• Πριν από τον καθαρισμό ή τις εργασίες συντήρησης, να αποσυνδέετε
τη συσκευή από την πρίζα.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Σοβαρές προειδοποιήσεις για την απόρριψη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας αυτού του προϊόντος με τρόπο
φιλικό προς το περιβάλλον.
• Πριν από την απόρριψη, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά
κανένας από τους σωλήνες που βρίσκονται στο πίσω μέρος του
ψυγείου.
• Ως ψυκτικό μέσο χρησιμοποιείται το R-600a ή το R-134a. Ελέγξτε την
ετικέτα του συμπιεστή στο πίσω μέρος της συσκευής ή την ετικέτα
τεχνικών στοιχείων στο εσωτερικό του ψυγείου για να δείτε ποιο
ψυκτικό μέσο χρησιμοποιείται για το δικό σας ψυγείο. Σε περίπτωση
που αυτό το ψυγείο περιέχει εύφλεκτο αέριο (ψυκτικό μέσο R-600a),
επικοινωνήστε με την αρμόδια τοπική αρχή για να ενημερωθείτε
σχετικά με τον ασφαλή τρόπο απόρριψης αυτού του προϊόντος.
• Κατά την απόρριψη αυτού του ψυγείου, αφαιρέστε την πόρτα/
στεγανοποιητικά πόρτας και το σύστημα μανδάλωσης της πόρτας,
έτσι ώστε να μην μπορεί να παγιδευτεί κάποιο μικρό παιδί ή ζώο
στο εσωτερικό του. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να
διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Αν παγιδευτεί μέσα
κάποιο παιδί, ενδέχεται να τραυματιστεί και να πεθάνει από ασφυξία.
- Αν παγιδευτεί μέσα κάποιο παιδί, ενδέχεται να τραυματιστεί και να
πεθάνει από ασφυξία.
Ελληνικά 19
Untitled-6 19
2016-09-05
4:43:44
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Πληροφορίες για την ασφάλεια
• Στη μόνωση χρησιμοποιείται κυκλοπεντάνιο. Για τα αέρια που
περιέχονται στο μονωτικό υλικό απαιτείται ειδική διαδικασία
απόρριψης. Επικοινωνήστε με τις αρμόδιες τοπικές αρχές για να
ενημερωθείτε σχετικά με τον περιβαλλοντικά ασφαλή τρόπο
απόρριψης αυτού του προϊόντος.
• Φυλάξτε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά, καθώς
μπορούν να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά.
- Αν ένα παιδί καλύψει το κεφάλι του με μια σακούλα, μπορεί να
πάθει ασφυξία.
Πρόσθετες συμβουλές για σωστή χρήση
• Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, καλέστε το τοπικό γραφείο της
εταιρείας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με την οποία συνεργάζεστε
και ρωτήστε πόσο θα διαρκέσει η διακοπή.
- Οι περισσότερες διακοπές ρεύματος που αποκαθίστανται σε μία
ή δύο ώρες δεν θα επηρεάσουν τη θερμοκρασία του ψυγείου
σας. Ωστόσο, θα πρέπει να ανοίγετε την πόρτα όσο το δυνατόν
λιγότερο κατά τη διάρκεια της διακοπής ρεύματος.
- Αν τυχόν η διακοπή ρεύματος διαρκέσει περισσότερο από 24
ώρες, απομακρύνετε και απορρίψτε όλα τα κατεψυγμένα τρόφιμα.
• Αν τοποθετηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα σε μέρος στο
οποίο η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι συνεχώς χαμηλότερη από
τις θερμοκρασίες για τις οποίες έχει σχεδιαστεί η συσκευή, το ψυγείο
ενδέχεται να μη λειτουργεί αξιόπιστα (μπορεί να ξεπαγώσουν τα
κατεψυγμένα προϊόντα που περιέχει ή μπορεί να είναι πολύ υψηλή η
θερμοκρασία στον θάλαμο κατεψυγμένων τροφίμων).
• Σε περίπτωση ευαίσθητων τροφίμων, το να διατηρούνται υπό
ψύξη μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη συντήρησή τους, λόγω των
ιδιοτήτων τους.
20 Ελληνικά
Untitled-6 20
2016-09-05
4:43:44
Πληροφορίες για την ασφάλεια
• Η συσκευή σας είναι «frost free», γεγονός που σημαίνει ότι δεν
χρειάζεται να την αποψύξετε. Αυτή η διαδικασία εκτελείται αυτόματα.
• Η αύξηση της θερμοκρασίας κατά την απόψυξη συμμορφώνεται με
τις απαιτήσεις ISO. Αν θέλετε να αποτρέψετε υπερβολική αύξηση
της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων κατά την απόψυξη
της συσκευής, τυλίξτε τα κατεψυγμένα τρόφιμα σε αρκετά φύλλα
εφημερίδας.
• Μην καταψύχετε ξανά κατεψυγμένα τρόφιμα που έχουν ξεπαγώσει
εντελώς.
Συμβουλές για την εξοικονόμηση ενέργειας
• Εγκαταστήστε τη συσκευή σε δροσερό και ξηρό χώρο με επαρκή
εξαερισμό. Βεβαιωθείτε ότι δεν εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως και
μην την τοποθετείτε ποτέ κοντά σε άμεση πηγή θερμότητας (για
παράδειγμα, καλοριφέρ).
• Για υψηλότερη ενεργειακή απόδοση, συνιστάται να μη φράζετε
κανένα από τα ανοίγματα εξαερισμού και τις γρίλιες.
• Αφήνετε τα ζεστά τρόφιμα να κρυώσουν προτού τα τοποθετήσετε
μέσα στη συσκευή.
• Τοποθετείτε τα κατεψυγμένα τρόφιμα στο ψυγείο για να ξεπαγώσουν.
Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις χαμηλές θερμοκρασίες
των κατεψυγμένων προϊόντων για να ψύξετε τα τρόφιμα που
βρίσκονται στο ψυγείο.
• Μην αφήνετε την πόρτα του ψυγείου ανοικτή για πολλή ώρα όταν
βάζετε ή βγάζετε τρόφιμα. Όσο λιγότερη ώρα μείνει ανοικτή η πόρτα,
τόσο λιγότερος πάγος θα δημιουργηθεί στον καταψύκτη.
Ελληνικά 21
Untitled-6 21
2016-09-05
4:43:44
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Πληροφορίες για την ασφάλεια
• Συνιστάται να εγκαθιστάτε το ψυγείο αφήνοντας χώρο στο πίσω
μέρος και στα πλάγια. Με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί η κατανάλωση
ενέργειας και ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος θα διατηρείται
σε χαμηλά επίπεδα.
• Για πιο αποδοτική χρήση ενέργειας, να αφήνετε όλα τα εσωτερικά
εξαρτήματα όπως καλάθια, συρτάρια και ράφια στη θέση που
προβλέπεται από τον κατασκευαστή.
Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και για άλλες
παρόμοιες χρήσεις όπως:
• χρήση σε χώρους κουζίνας προσωπικού καταστημάτων, γραφείων και
σε άλλα εργασιακά περιβάλλοντα,
• χρήση σε αγροικίες και από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και σε άλλα
οικιστικά περιβάλλοντα,
• χρήση σε περιβάλλοντα τύπου πανσιόν,
• χρήση για κέτερινγκ και άλλες παρόμοιες χρήσεις που δεν σχετίζονται
με τη λιανική πώληση.
22 Ελληνικά
Untitled-6 22
2016-09-05
4:43:44
Οδηγίες σχετικά με την ένδειξη WEEE
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος (Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού)
(Ισχύει για χώρες με συστήματα χωριστής αποκομιδής)
Αυτή η ένδειξη επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματα ή στα συνοδευτικά έντυπα υποδεικνύει
ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB)
δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα, όταν παρέλθει η διάρκεια
ζωής τους. Για να αποτραπεί πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία από την
ανεξέλεγκτη απόρριψη των αποβλήτων, να διαχωρίζετε αυτά τα αντικείμενα από τους άλλους
τύπους αποβλήτων και να τα ανακυκλώνετε υπεύθυνα, ώστε να συμβάλλετε στην αειφόρο
επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν είτε με τον έμπορο λιανικής από τον οποίο
αγόρασαν αυτό το προϊόν είτε με το τοπικό γραφείο της αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας, για
λεπτομέρειες σχετικά με το πού και το πώς μπορούν να παραδώσουν αυτά τα αντικείμενα για
περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.
Οι επιχειρηματικοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους και να
ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα
ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμειγνύονται με άλλα εμπορικά απόβλητα κατά
την απόρριψή τους.
Για πληροφορίες σχετικά με τις δεσμεύσεις της Samsung αναφορικά με
την προστασία του περιβάλλοντος και τις κανονιστικές υποχρεώσεις
αναφορικά με τα συγκεκριμένα προϊόντα π.χ. REACH, επισκεφθείτε
την ηλεκτρονική τοποθεσία: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
(μόνο για προϊόντα που πωλούνται σε ευρωπαϊκές χώρες)
Ελληνικά 23
Untitled-6 23
2016-09-05
4:43:44
Εγκατάσταση
Ακολουθήστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες, για να διασφαλίσετε τη σωστή εγκατάσταση αυτού του ψυγείου και να
αποφύγετε τα ατυχήματα πριν από τη χρήση του.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
•
•
•
•
Χρησιμοποιείτε το ψυγείο μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται, όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
Οποιεσδήποτε εργασίες επισκευής πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο τεχνικό.
Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος προτού κάνετε σέρβις ή αντικατάσταση.
Επισκόπηση του ψυγείου
Η πραγματική εμφάνιση και τα παρεχόμενα εξαρτήματα του ψυγείου ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο και
τη χώρα.
01
02
03
Εγκατάσταση
04
05
06
01 Δοχείο γαλακτοκομικών
02 Ράφι ψυγείου
03 Ράφι κρασιών *
04 Αναδιπλούμενο ράφι *
05 Δίσκος για αβγά
06 Ζώνη φύλαξης φρέσκων τροφίμων
07 Συρτάρι καταψύκτη
08 Ράφι καταψύκτη
* μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα
07
08
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Για να καταψύξετε γρήγορα μεγάλες ποσότητες τροφίμων, χρησιμοποιήστε το κάτω συρτάρι.
• Για την υψηλότερη δυνατή ενεργειακή απόδοση, βεβαιωθείτε ότι όλα τα ράφια, τα συρτάρια και τα καλάθια
βρίσκονται στην αρχική τους θέση.
• Για να έχετε περισσότερο χώρο, μπορείτε να αφαιρέσετε το επάνω και το μεσαίο συρτάρι και να τοποθετήσετε το
ράφι του καταψύκτη επάνω στο κάτω συρτάρι του καταψύκτη, καθώς δεν επηρεάζει τα θερμικά και τα μηχανικά του
χαρακτηριστικά. Ο αναφερόμενος όγκος φύλαξης στον θάλαμο κατεψυγμένων τροφίμων έχει υπολογιστεί μετά την
αφαίρεση αυτών των ραφιών.
24 Ελληνικά
Untitled-6 24
2016-09-05
4:43:44
Εγκατάσταση βήμα προς βήμα
ΒΗΜΑ 1 Επιλέξτε μια θέση
Απαιτήσεις θέσης:
• Γερή και επίπεδη επιφάνεια χωρίς χαλί ή υλικό δαπέδου που ενδέχεται να εμποδίσει τον εξαερισμό
• Μακριά από άμεσο ηλιακό φως
• Επαρκής χώρος για άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας
• Μακριά από πηγές θερμότητας
• Χώρος για συντήρηση και επισκευή
• Εύρος θερμοκρασίας: μεταξύ 10 °C και 43 °C
Ενεργό εύρος θερμοκρασίας
Το ψυγείο έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί κανονικά στο εύρος θερμοκρασίας που καθορίζεται από την ονομαστική
τιμή της κατηγορίας του.
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος (°C)
Σύμβολο
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
Εκτεταμένη εύκρατη
SN
+10 έως +32
+10 έως +32
Εύκρατη
N
+16 έως +32
+16 έως +32
Υποτροπική
ST
+16 έως +38
+18 έως +38
Τροπική
T
+16 έως +43
+18 έως +43
Εγκατάσταση
Κατηγορία
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η απόδοση ψύξης και η κατανάλωση ενέργειας του ψυγείου ενδέχεται να επηρεαστούν από τη θερμοκρασία
περιβάλλοντος, τη συχνότητα ανοίγματος της πόρτας και τη θέση του ψυγείου. Συνιστούμε να προσαρμόσετε τις
ρυθμίσεις θερμοκρασίας όπως απαιτείται.
Ελληνικά 25
Untitled-6 25
2016-09-05
4:43:44
Εγκατάσταση
Διάκενο
Για τις απαιτήσεις χώρου της εγκατάστασης, ανατρέξτε στις εικόνες και τον πίνακα παρακάτω.
B
Μοντέλο
RB34K*
RB37K*
RB37K* (Μοντέλο
με γυάλινη
πόρτα)
Βάθος «A»
664
664
689
A
C
Πλάτος «B»
595
595
595
Συνολικό ύψος «C»
1920
2010
2010
(μονάδες: mm)
Εγκατάσταση
26 Ελληνικά
Untitled-6 26
2016-09-05
4:43:44
Μοντέλο
01
RB34K*
RB37K*
01
50
02
02
RB37K*
(Μοντέλο με
γυάλινη πόρτα)
135°
110°
03
396
396
218
04
991
991
813
05
605
605
605
06
1,6
1,6
26,4
07
1211
1211
1217
03
(μονάδες: mm)
04
Εγκατάσταση
05
06
07
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι μετρήσεις στον παραπάνω πίνακα ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τη μέθοδο μέτρησης.
Ελληνικά 27
Untitled-6 27
2016-09-05
4:43:45
Εγκατάσταση
ΒΗΜΑ 2 Σύνδεση WiFi
Μπορείτε να ελέγχετε το ψυγείο από απόσταση,
χρησιμοποιώντας το κλειδί υλικού Smart Home που
πωλείται ξεχωριστά. Για να αγοράσετε το κλειδί υλικού
Smart Home, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία
www.samsung.com και ακολουθήστε τις οδηγίες
προϊόντος σχετικά με το κλειδί υλικού.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Εγκατάσταση
• Υπάρχουν δύο τύποι κλειδιού υλικού Samsung Smart
Home: το ένα είναι ειδικό για έξυπνες τηλεοράσεις
Samsung και το άλλο είναι ειδικό για οικιακές
συσκευές Samsung.
• Πρέπει να αγοράσετε το κλειδί υλικού Samsung
Smart Home που είναι ειδικό για οικιακές συσκευές.
Οποιοδήποτε άλλο κλειδί υλικού ενδέχεται να
προκαλέσει βλάβη στο σύστημα.
ΤΥΠΟΣ Α
1. Ανοίξτε την πόρτα του ψυγείου και τραβήξτε προς
τα πάνω το κάλυμμα του κλειδιού υλικού στο επάνω
μέρος της πόρτας για να το ανοίξετε.
2. Εισαγάγετε το κλειδί υλικού Smart Home στη θύρα
κλειδιού υλικού, με τη σωστή κατεύθυνση.
28 Ελληνικά
Untitled-6 28
2016-09-05
4:43:45
3. Πιέστε προς τα κάτω το κάλυμμα του κλειδιού υλικού
για να το κλείσετε.
ΤΥΠΟΣ Β
1. Πατήστε την περιοχή με το βέλος του καλύμματος
κλειδιού υλικού για να το απασφαλίσετε και να το
αφαιρέσετε.
Εγκατάσταση
2. Εισαγάγετε το κλειδί υλικού Smart Home στη θύρα
κλειδιού υλικού, με τη σωστή κατεύθυνση.
3. Εισαγάγετε το κάλυμμα του κλειδιού υλικού με την
αντίπερα πλευρά πρώτη. Στη συνέχεια, πατήστε το
κάλυμμα για να το κλείσετε.
Ελληνικά 29
Untitled-6 29
2016-09-05
4:43:45
Εγκατάσταση
ΒΗΜΑ 3 Δάπεδο
• Η επιφάνεια στην οποία θα εγκατασταθεί το ψυγείο
πρέπει να αντέχει το βάρος ενός γεμάτου ψυγείου.
• Για να προστατεύσετε το δάπεδο, τοποθετήστε ένα
μεγάλο κομμάτι χαρτόνι κάτω από το κάθε πόδι του
ψυγείου.
• Αφού τοποθετήσετε το ψυγείο στην τελική του
θέση, μην το μετακινείτε εκτός αν είναι απαραίτητο,
ώστε να προστατεύσετε το δάπεδο. Αν πρέπει να το
μετακινήσετε, τοποθετήστε παχύ χαρτί ή ύφασμα,
όπως παλιό χαλί, κατά μήκος της διαδρομής του.
Εγκατάσταση
30 Ελληνικά
Untitled-6 30
2016-09-05
4:43:45
ΒΗΜΑ 4 Προσαρμογή των ποδιών ευθυγράμμισης
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Το ψυγείο πρέπει να τοποθετείται επίπεδο, σε ένα επίπεδο, στέρεο δάπεδο. Εάν αυτό δεν γίνει, ενδέχεται να
προκληθεί ζημιά στο ψυγείο ή τραυματισμός.
• Η οριζοντίωση του ψυγείου πρέπει να γίνεται με το ψυγείο κενό. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν τρόφιμα μέσα στο
ψυγείο.
• Για λόγους ασφαλείας, προσαρμόστε το μπροστινό μέρος λίγο πιο ψηλά από το πίσω μέρος.
Το ψυγείο μπορεί να οριζοντιωθεί χρησιμοποιώντας τα εμπρός πόδια, τα οποία διαθέτουν ειδική βίδα (εξάρτημα
οριζοντίωσης) για αυτόν τον σκοπό. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για την οριζοντίωση.
Για να προσαρμόσετε το ύψος της αριστερής πλευράς:
Τοποθετήστε ένα κατσαβίδι μέσα στο εξάρτημα
οριζοντίωσης του εμπρός αριστερού ποδιού.
Περιστρέψτε το εξάρτημα οριζοντίωσης δεξιόστροφα
για να το ανυψώσετε ή αριστερόστροφα για να το
χαμηλώσετε.
Εγκατάσταση
Για να προσαρμόσετε το ύψος της δεξιάς πλευράς:
Τοποθετήστε ένα κατσαβίδι μέσα στο εξάρτημα
οριζοντίωσης του εμπρός δεξιού ποδιού. Περιστρέψτε
το εξάρτημα οριζοντίωσης δεξιόστροφα για να το
ανυψώσετε ή αριστερόστροφα για να το χαμηλώσετε.
Ελληνικά 31
Untitled-6 31
2016-09-05
4:43:46
Εγκατάσταση
ΒΗΜΑ 5 Αρχικές ρυθμίσεις
Μετά την ολοκλήρωση των παρακάτω βημάτων, το ψυγείο θα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικό.
1. Αφαιρέστε τα φύλλα αφρού πολυαιθυλενίου, τα οποία τοποθετούνται για την προστασία του ψυγείου κατά τη
μεταφορά, από κάθε γωνία ραφιού.
2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα για να ενεργοποιήσετε το ψυγείο.
3. Ανοίξτε την πόρτα και βεβαιωθείτε ότι ανάβει η εσωτερική λυχνία.
4. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στη χαμηλότερη τιμή και περιμένετε για περίπου μία ώρα. Στη συνέχεια, ο καταψύκτης θα
είναι ελαφρώς κρύος και το μοτέρ θα λειτουργεί ομαλά.
5. Περιμένετε μέχρι το ψυγείο να φτάσει στη ρυθμισμένη θερμοκρασία. Πλέον το ψυγείο είναι έτοιμο για χρήση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν ενεργοποιείται το ψυγείο, ακούγεται ο ήχος ειδοποίησης. Για να απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση, πατήστε το
κουμπί Freezer (Καταψύκτης) ή Fridge (Ψυγείο).
ΒΗΜΑ 6 Ειδοποίηση θερμοκρασίας (μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα)
Εγκατάσταση
• Αν ο θάλαμος του καταψύκτη είναι πολύ ζεστός λόγω διακοπής ρεύματος, αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη «- -».
- Όταν πατάτε το κουμπί Freezer (Καταψύκτης) ή Fridge (Ψυγείο), αναβοσβήνει στην οθόνη για 5 δευτερόλεπτα
η «υψηλότερη θερμοκρασία» στην οποία έφτασε ο θάλαμος του καταψύκτη.
- Στη συνέχεια, εμφανίζεται η πραγματική τρέχουσα θερμοκρασία. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
ειδοποίησης θερμοκρασίας, πατήστε ξανά το κουμπί Door Alarm (Ειδοποίηση πόρτας).
• Η ειδοποίηση αυτή ενδέχεται να λειτουργήσει:
- Όταν ενεργοποιείται η συσκευή.
- Όταν ο θάλαμος του καταψύκτη είναι πολύ ζεστός, λόγω διακοπής ρεύματος.
ΒΗΜΑ 7 Τελικός έλεγχος
Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, επιβεβαιώστε τα εξής:
• Το ψυγείο είναι συνδεδεμένο σε μια πρίζα και είναι γειωμένο σωστά.
• Το ψυγείο είναι εγκατεστημένο σε μια επίπεδη και ομαλή επιφάνεια, σε εύλογη απόσταση από τον τοίχο ή το
ντουλάπι.
• Το ψυγείο είναι οριζόντιο και στηρίζεται σταθερά στο δάπεδο.
• Η πόρτα ανοίγει και κλείνει εύκολα, ενώ η εσωτερική λυχνία ανάβει αυτόματα όταν ανοίγετε την πόρτα.
32 Ελληνικά
Untitled-6 32
2016-09-05
4:43:46
Λειτουργίες
Πίνακας δυνατοτήτων
ΤΥΠΟΣ 1
06
03
05
01
04
02
Λειτουργίες
ΤΥΠΟΣ 2
04
06
01
02
05
01 Fridge / Power Cool (Ψυγείο / Γρήγορη ψύξη)
02 Freezer / Power Freeze
(Καταψύκτης / Γρήγορη κατάψυξη)
03 Vacation (Διακοπές)
04 Door Alarm (Ειδοποίηση πόρτας)
05 Mood Lighting (Ατμοσφαιρικός φωτισμός)
06 Σύνδεση δικτύου
03
Ελληνικά 33
Untitled-6 33
2016-09-05
4:43:46
Λειτουργίες
01 Ψυγείο / Γρήγορη ψύξη (3 δευτερόλεπτα)
Fridge (Ψυγείο)
Power Cool
(Γρήγορη ψύξη)
Για να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία του ψυγείου, πατήστε το κουμπί Fridge (Ψυγείο) για
να επιλέξετε την αντίστοιχη θερμοκρασία.
Μπορείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία μεταξύ 1 °C και 7 °C (προεπιλογή: 3 °C).
Η λειτουργία Power Cool (Γρήγορη ψύξη) επιταχύνει τη διαδικασία ψύξης στη μέγιστη
ταχύτητα ανεμιστήρα. Το ψυγείο λειτουργεί συνεχώς σε πλήρη ισχύ για δυόμιση ώρες και,
στη συνέχεια, επανέρχεται στην προηγούμενη θερμοκρασία.
• Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Power Cool (Γρήγορη ψύξη), πατήστε και κρατήστε
πατημένο το κουμπί Fridge (Ψυγείο) για 3 δευτερόλεπτα. Η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία
( ) ανάβει και το ψυγείο επιταχύνει αυτόματα τη διαδικασία ψύξης.
• Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Power Cool (Γρήγορη ψύξη), πατήστε και
κρατήστε πατημένο ξανά το κουμπί Fridge (Ψυγείο) για 3 δευτερόλεπτα. Το ψυγείο
επανέρχεται στην προηγούμενη ρύθμιση θερμοκρασίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η χρήση της λειτουργίας Power Cool (Γρήγορη ψύξη) αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας.
Αν δεν σκοπεύετε να τη χρησιμοποιήσετε, φροντίστε να την απενεργοποιήσετε για να
επανέλθετε στην προηγούμενη θερμοκρασία.
02 Καταψύκτης / Γρήγορη κατάψυξη (3 δευτερόλεπτα)
Λειτουργίες
Freezer
(Καταψύκτης)
Power Freeze
(Γρήγορη κατάψυξη)
Το κουμπί Freezer (Καταψύκτης) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση της
θερμοκρασίας του καταψύκτη.
Οι διαθέσιμες θερμοκρασίες είναι μεταξύ -15 °C και -23 °C (προεπιλογή: -19 °C).
Η λειτουργία Power Freeze (Γρήγορη κατάψυξη) επιταχύνει τη διαδικασία κατάψυξης στη
μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα. Ο καταψύκτης λειτουργεί συνεχώς σε πλήρη ισχύ για 50 ώρες
και, στη συνέχεια, επανέρχεται στην προηγούμενη θερμοκρασία.
• Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Power Freeze (Γρήγορη κατάψυξη), πατήστε και
κρατήστε πατημένο το κουμπί Freezer (Καταψύκτης) για 3 δευτερόλεπτα. Η αντίστοιχη
ενδεικτική λυχνία ( ) ανάβει και το ψυγείο επιταχύνει αυτόματα τη διαδικασία
κατάψυξης.
• Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο ξανά το
κουμπί Freezer (Καταψύκτης) για 3 δευτερόλεπτα. Ο καταψύκτης επανέρχεται στην
προηγούμενη ρύθμιση θερμοκρασίας.
• Για να καταψύξετε μεγάλες ποσότητες τροφίμων, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Power
Freeze (Γρήγορη κατάψυξη) για τουλάχιστον 20 ώρες προτού τοποθετήσετε τα τρόφιμα
στον καταψύκτη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η χρήση της λειτουργίας Power Freeze (Γρήγορη κατάψυξη) αυξάνει την κατανάλωση
ενέργειας. Αν δεν σκοπεύετε να τη χρησιμοποιήσετε, φροντίστε να την απενεργοποιήσετε για
να επανέλθετε στην προηγούμενη θερμοκρασία.
34 Ελληνικά
Untitled-6 34
2016-09-05
4:43:46
03 Διακοπές (3 δευτερόλεπτα)
Vacation (Διακοπές)
Αν πρόκειται να λείψετε σε διακοπές ή σε επαγγελματικό ταξίδι, ή αν δεν σκοπεύετε να
χρησιμοποιήσετε το ψυγείο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, χρησιμοποιήστε τη
λειτουργία Vacation (Διακοπές).
• Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Vacation (Διακοπές), πατήστε και κρατήστε
πατημένο το κουμπί Vacation (Διακοπές) για 3 δευτερόλεπτα. Η ενδεικτική λυχνία
ενεργοποίησης λειτουργίας διακοπών ανάβει, ενώ οι ενδεικτικές λυχνίες θερμοκρασίας
ψυγείου σβήνουν. Η θερμοκρασία του ψυγείου ελέγχεται ώστε να είναι χαμηλότερη από
17 °C, αλλά ο καταψύκτης παραμένει ενεργός στην προηγούμενη ρύθμιση.
• Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Vacation (Διακοπές), πατήστε και κρατήστε
πατημένο ξανά το κουμπί Vacation (Διακοπές) για 3 δευτερόλεπτα. Η θερμοκρασία του
ψυγείου επανέρχεται στην προηγούμενη ρύθμιση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία διακοπών, φροντίστε να αφαιρέσετε τα τρόφιμα
από τον θάλαμο του ψυγείου.
• Η λειτουργία διακοπών απενεργοποιείται αν προσαρμόσετε τη θερμοκρασία.
04 Ειδοποίηση πόρτας
Μπορείτε να ορίσετε την ειδοποίηση για κάποια υπενθύμιση. Αν η πόρτα παραμείνει ανοιχτή
για περισσότερο από 2 λεπτά, ακούγεται ο ήχος ειδοποίησης και αναβοσβήνει η ενδεικτική
λυχνία ειδοποίησης.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε εναλλακτικά την ειδοποίηση
πατώντας το κουμπί Door Alarm (Ειδοποίηση πόρτας).
Λειτουργίες
Door Alarm
(Ειδοποίηση
πόρτας)
05 Ατμοσφαιρικός φωτισμός
Mood Lighting
(Ατμοσφαιρικός
φωτισμός)
Η λειτουργία Mood Lighting (Ατμοσφαιρικός φωτισμός) ενεργοποιείται κάτω από τη λαβή
της πόρτας του ψυγείου. Μπορείτε να τη ρυθμίσετε ώστε να είναι πάντα ενεργοποιημένη. Ως
προεπιλογή, ενεργοποιείται όταν είναι ανοικτή η πόρτα του ψυγείου.
Για να είναι πάντα ενεργοποιημένη η λειτουργία Mood Lighting (Ατμοσφαιρικός φωτισμός),
πατήστε το κουμπί Mood Lighting (Ατμοσφαιρικός φωτισμός) (ΤΥΠΟΣ 1) ή Door Alarm
(Ειδοποίηση πόρτας) για 3 δευτερόλεπτα (ΤΥΠΟΣ 2).
Ελληνικά 35
Untitled-6 35
2016-09-05
4:43:46
Λειτουργίες
06 Σύνδεση δικτύου
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προαιρετικό κλειδί υλικού Smart Home (πωλείται ξεχωριστά) για να ελέγχετε και να
παρακολουθείτε το ψυγείο σας μέσω της εφαρμογής Samsung Smart Home. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
την εφαρμογή Samsung Smart Home, ανατρέξτε στην ενότητα «Samsung Smart Home».
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Τα συνιστώμενα συστήματα κρυπτογράφησης περιλαμβάνουν τα WPA/TKIP και WPA2/AES. Δεν υποστηρίζονται
τυχόν νεότερα ή μη τυποποιημένα πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας Wi-Fi.
• Τα ασύρματα δίκτυα ενδέχεται να επηρεαστούν από το περιβάλλον ασύρματης επικοινωνίας.
• Αν ο πάροχος υπηρεσιών Διαδικτύου έχει καταχωρίσει τη διεύθυνση MAC του υπολογιστή ή του μόντεμ σας ώστε να
το αναγνωρίζει, το έξυπνο ψυγείο Samsung ενδέχεται να μη συνδέεται στο Διαδίκτυο. Αν συμβεί αυτό, επικοινωνήστε
με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου για τεχνική υποστήριξη.
• Οι ρυθμίσεις τείχους προστασίας του συστήματος δικτύου σας ενδέχεται να αποτρέπουν την πρόσβαση του έξυπνου
ψυγείου Samsung στο Διαδίκτυο. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου για τεχνική υποστήριξη. Αν
αυτό το σύμπτωμα συνεχίζει να παρουσιάζεται, επικοινωνήστε με το τοπικό επισκευαστικό κέντρο ή έμπορο λιανικής
της Samsung.
• Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του ασύρματου σημείου πρόσβασης (AP), ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του
σημείου πρόσβασης.
• Τα έξυπνα ψυγεία Samsung που διαθέτουν το κλειδί υλικού Samsung Smart Home υποστηρίζουν τα πρωτόκολλα
Wi-Fi 2,4 GHz με IEEE 802.11 b/g/n και Soft-AP (συνιστάται IEEE 802.11 n).
• Οι μη εγκεκριμένοι δρομολογητές ασύρματου δικτύου Wi-Fi ενδέχεται να μη συνδέονται με τα κατάλληλα έξυπνα
ψυγεία Samsung.
Λειτουργίες
36 Ελληνικά
Untitled-6 36
2016-09-05
4:43:46
Samsung Smart Home
Εγκατάσταση
Επισκεφτείτε το Google Play Store, το Galaxy Apps ή το Apple App Store και αναζητήστε την εφαρμογή «Samsung Smart
Home». Λάβετε και εγκαταστήστε την εφαρμογή Samsung Smart Home που παρέχεται από τη Samsung Electronics στην
έξυπνη συσκευή σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Η εφαρμογή Samsung Smart Home έχει σχεδιαστεί για Android 4.0 (ICS) ή νεότερη έκδοση και iOS 7.0 ή νεότερη
έκδοση, ενώ είναι βελτιστοποιημένη για τα smartphone της Samsung (σειρές Galaxy S και Galaxy Note). Σε άλλα
μοντέλα smartphone, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να εκτελούνται διαφορετικά.
• Για βελτιωμένη απόδοση, η εφαρμογή Samsung Smart Home υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση ή διακοπή
υποστήριξης, σύμφωνα με την πολιτική του κατασκευαστή.
Λογαριασμός Samsung
Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, απαιτείται να καταχωρίσετε το δικό σας λογαριασμό Samsung. Αν δεν διαθέτετε
λογαριασμό Samsung, ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής στην οθόνη για να δημιουργήσετε δωρεάν έναν
λογαριασμό Samsung.
Λειτουργίες
Έναρξη χρήσης
1. Εισαγάγετε το κλειδί υλικού Smart Home στην αντίστοιχη θύρα του ψυγείου σας.
2. Εκτελέστε την εφαρμογή Samsung Smart Home και συνδεθείτε με το δικό σας λογαριασμό Samsung. Οι χρήστες
iPhone απαιτείται να παρέχουν τα στοιχεία σύνδεσης κάθε φορά που αποκτούν πρόσβαση στην εφαρμογή.
3. Προσπελάστε την επιλογή Devices (Συσκευές) > εικονίδιο + και, στη συνέχεια, πατήστε Refrigerator (Ψυγείο).
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να παρέχετε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το δρομολογητή και,
στη συνέχεια, πατήστε Next (Επόμενο).
5. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Fridge (Ψυγείο) για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα, μέχρι να
εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη «AP». Το ψυγείο σας θα καταχωριστεί στην εφαρμογή.
6. Όταν ολοκληρωθεί η καταχώριση της συσκευής, το εικονίδιο του ψυγείου θα εμφανιστεί στην εφαρμογή Samsung
Smart Home.
7. Πατήστε το εικονίδιο του ψυγείου για να ανοίξετε τη σελίδα του ψυγείου.
8. Όταν πραγματοποιείται σύνδεση στο δίκτυο, ανάβει το εικονίδιο Wi-Fi στο ψυγείο.
Εφαρμογή ψυγείου
Ολοκληρωμένος έλεγχος
Μπορείτε να παρακολουθείτε και να ελέγχετε το ψυγείο σας, τόσο στο σπίτι όσο και εν κινήσει.
• Πατήστε το εικονίδιο του ψυγείου στην εφαρμογή Samsung Smart Home για να ανοίξετε τη σελίδα του ψυγείου.
• Ελέγξτε την κατάσταση λειτουργίας ή τις ειδοποιήσεις του ψυγείου σας και αλλάξτε τις επιλογές ή τις ρυθμίσεις, αν
είναι απαραίτητο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ορισμένες επιλογές ή ρυθμίσεις του ψυγείου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες για απομακρυσμένο έλεγχο.
Ελληνικά 37
Untitled-6 37
2016-09-05
4:43:46
Λειτουργίες
Βασικές δυνατότητες
Καταχωρίστε έξυπνες οικιακές συσκευές Samsung στο διακομιστή Samsung Smart Home για απομακρυσμένη
πρόσβαση.
Επισκόπηση μενού
Λειτουργίες
• Πατήστε το κουμπί Refrigerator (Ψυγείο) για να ανοίξετε τη σελίδα ρυθμίσεων του ψυγείου.
• Σαρώστε για μετακίνηση στην επόμενη σελίδα.
Chat control (Έλεγχος
συνομιλίας)
Μπορείτε να ελέγχετε τις έξυπνες οικιακές συσκευές Samsung από απόσταση ή να
ελέγχετε την κατάσταση λειτουργίας.
Home view (Προβολή
σπιτιού) (μόνο για τα
κατάλληλα μοντέλα)
Μπορείτε να παρακολουθείτε το σαλόνι σας χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη
κάμερα μιας έξυπνης οικιακής συσκευής Samsung. Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη
μόνο με τα κατάλληλα μοντέλα.
Master key (Κεντρικό
κλειδί)
Το κεντρικό κλειδί είναι σχεδιασμένο ώστε να ελέγχει το σύστημα κλειδώματος για
διαφορετικές δραστηριότητες χρήστη, όπως είναι η έξοδος από το σπίτι, η επιστροφή
στο σπίτι, η ώρα του βραδινού ύπνου και η ώρα του πρωινού ξυπνήματος. Αυτή η
δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο με τα κατάλληλα μοντέλα.
Customer service
(Εξυπηρέτηση πελατών)
Μπορείτε να λάβετε το εγχειρίδιο χρήσης, ενώ παρέχονται επίσης στοιχεία επικοινωνίας
για την εξυπηρέτηση πελατών.
Settings (Ρυθμίσεις)
Μπορείτε να ελέγξετε τη συνδεδεμένη συσκευή και τις πληροφορίες λογισμικού
(έκδοση και άδειες ανοιχτού κώδικα), καθώς και να προσθέσετε συσκευές ή να επιλέξετε
χώρα.
Μπορείτε να προσομοιώσετε τη λειτουργία της τρέχουσας συσκευής, για λόγους
επίδειξης.
38 Ελληνικά
Untitled-6 38
2016-09-05
4:43:47
Ρυθμίσεις ψυγείου
01
02
A
03
04
B
05
Fridge (Ψυγείο)
01 Εμφανίζεται η τρέχουσα ρυθμισμένη θερμοκρασία του ψυγείου.
02 Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη γρήγορη ψύξη και να
ελέγξετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις.
Freezer (Καταψύκτης)
03 Εμφανίζεται η τρέχουσα ρυθμισμένη θερμοκρασία του καταψύκτη.
04 Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη γρήγορη κατάψυξη και
να ελέγξετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις.
About Device (Σχετικά με
τη συσκευή)
05 Εμφανίζονται οι πληροφορίες του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της
τρέχουσας έκδοσης, της εκπαιδευτικής εφαρμογής, του αυτόματου ελέγχου και
της γραμμής βοήθειας. Μπορείτε να λάβετε το εγχειρίδιο χρήσης, ενώ παρέχονται
επίσης στοιχεία επικοινωνίας για την εξυπηρέτηση πελατών.
Self Check (Αυτόματος έλεγχος)
Μπορείτε να ελέγχετε τα αποτελέσματα διαγνωστικού ελέγχου του ψυγείου σας
ανατρέχοντας στον αυτόματο έλεγχο. Αν παρουσιαστεί κάποιο μη φυσιολογικό
σύμπτωμα, ο αυτόματος έλεγχος εμφανίζει έναν κωδικό πληροφοριών που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση πελατών.
Λειτουργίες
A: Απενεργοποιημένο (μαύρο)
B: Ενεργοποιημένο (μπλε)
Ελληνικά 39
Untitled-6 39
2016-09-05
4:43:48
Λειτουργίες
Πληροφορίες φύλαξης
Οι αριθμοί που εμφανίζονται στο κάτω τμήμα αυτής
της εικόνας υποδεικνύουν την περίοδο φύλαξης για τα
τρόφιμα ακριβώς από πάνω. Για παράδειγμα, 4-6 μήνες
για τα ψάρια.
Λειτουργίες
Για να καταψύξετε τρόφιμα
1. Τυλίξτε αεροστεγώς τα τρόφιμα με κατάλληλο υλικό περιτύλιξης.
2. Σφραγίστε το περιτύλιγμα.
3. Σημειώστε στο περιτύλιγμα το περιεχόμενο και την ημερομηνία.
Υλικά περιτύλιξης
• Υλικά που είναι κατάλληλα για το περιτύλιγμα τροφίμων: πλαστική μεμβράνη, φυσητή μεμβράνη πολυαιθυλενίου,
αλουμινόχαρτο και σκεύη για κατάψυξη.
• Υλικά που δεν είναι κατάλληλα για το περιτύλιγμα τροφίμων: χαρτί περιτυλίγματος, λαδόκολλα, σελοφάν, σακούλες
σκουπιδιών και χρησιμοποιημένες σακούλες για ψώνια.
Υλικά σφράγισης
Λαστιχάκια, πλαστικά κλιπ, σπάγκος, ανθεκτική στο ψύχος κολλητική ταινία ή παρόμοια υλικά. Οι σακούλες και η φυσητή
μεμβράνη πολυαιθυλενίου μπορούν να σφραγιστούν με μηχάνημα σφράγισης πλαστικής μεμβράνης.
40 Ελληνικά
Untitled-6 40
2016-09-05
4:43:48
Περίοδος φύλαξης κατεψυγμένων τροφίμων
Η περίοδος φύλαξης διαφέρει, ανάλογα με τον τύπο τροφίμου και τη θερμοκρασία φύλαξης. Οι παρακάτω προδιαγραφές
βασίζονται σε θερμοκρασία -18 °C (0 °F):
• Φρέσκα πουλερικά (ολόκληρο κοτόπουλο), φρέσκο κρέας (μπριζόλες, κρέας για ψήσιμο): έως και 12 μήνες
• Ψάρι (άπαχα ψάρια, μαγειρεμένα ψάρια), φρέσκες γαρίδες, χτένια, καλαμάρι: έως και 6 μήνες
• Πίτσα, λουκάνικο: έως και 2 μήνες
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία της FDA (http://www.fda.gov/).
Απόψυξη
Τα κατεψυγμένα τρόφιμα μπορούν να αποψυχθούν με τους παρακάτω τρόπους:
• Με φυσικό τρόπο σε θερμοκρασία δωματίου
• Με φυσικό τρόπο στο ψυγείο
• Με χρήση ηλεκτρικού φούρνου, με ή χωρίς θερμική υποστήριξη
• Με χρήση φούρνου μικροκυμάτων
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Μην καταψύχετε ξανά αποψυγμένα τρόφιμα. Ορισμένα μέρη των τροφίμων ενδέχεται να μην καταψυχθούν εντελώς.
• Μη φυλάσσετε κατεψυγμένα τρόφιμα για διάστημα μεγαλύτερο από τη μέγιστη περίοδο φύλαξης.
Λειτουργίες
Ελληνικά 41
Untitled-6 41
2016-09-05
4:43:48
Συντήρηση
Αντιστροφή πόρτας (μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα)
Η αντιστροφή της πόρτας πρέπει να εκτελείται από προσωπικό σέρβις που είναι εγκεκριμένο από τη Samsung με δικά
σας έξοδα, επειδή οι εργασίες αυτού του είδους δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Η αποτυχία της αντιστροφής ή οι υλικές ζημιές που ενδέχεται να προκληθούν από μη εγκεκριμένες εταιρείες δεν
καλύπτονται από την εγγύηση.
• Βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο είναι αποσυνδεδεμένο από την πηγή τροφοδοσίας προτού εκτελέσετε την αντιστροφή.
• Πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον μία ώρα αφού ολοκληρώσετε την αντιστροφή της πόρτας. Αυτό γίνεται για να
αποτραπεί η πρόκληση ηλεκτροπληξίας.
Απαιτούμενα εργαλεία (δεν παρέχονται)
Κατσαβίδι Philips
Κατσαβίδι με επίπεδη κεφαλή
Καστάνια 8 mm
(για τα μπουλόνια)
Κλειδί Άλεν 5 mm
(για τον μεσαίο μεντεσέ)
Κλειδί 11 mm
(για τον άξονα μεντεσέ)
Συντήρηση
Εξαρτήματα
Κάλυμμα μεντεσέ (L)
Κάλυμμα κενού (L)
(Το κάλυμμα κενού διαφέρει,
ανάλογα με το μοντέλο.)
ΠΡΟΣΟΧΗ
Για ολόκληρη τη διάρκεια της διαδικασίας αντιστροφής, κρατάτε όλα τα μικρά εξαρτήματα (βίδες, καλύμματα κ.λπ.) του
ψυγείου μακριά από παιδιά ή βρέφη για λόγους ασφαλείας.
42 Ελληνικά
Untitled-6 42
2016-09-05
4:43:49
Οδηγίες βήμα προς βήμα
ΒΗΜΑ 1 Αφαίρεση της πόρτας του ψυγείου
1. Με την πόρτα του ψυγείου κλειστή, χαλαρώστε και
αφαιρέστε τις δύο βίδες στο επάνω μέρος της πόρτας.
(Μόνο για μοντέλα RB37 με γυάλινη πόρτα)
2. Ανοίξτε την πόρτα του ψυγείου και, στη συνέχεια,
τραβήξτε προς τα πάνω το κάλυμμα του κλειδιού
υλικού στο επάνω μέρος της πόρτας για να το
ανοίξετε.
Συντήρηση
2
3. Ανασηκώστε το κάλυμμα καλωδίων (1) και
περιστρέψτε το προς τα εμπρός κατά 90 μοίρες για να
το αφαιρέσετε. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το κάλυμμα
κενού (2).
1
2
1
Ελληνικά 43
Untitled-6 43
2016-09-05
4:43:49
Συντήρηση
1
2
Μοντέλα RB37 με γυάλινη πόρτα
• Ανοίξτε την πόρτα του ψυγείου και ανασηκώστε
ελαφρώς την αριστερή πλευρά του καλύμματος
καλωδίων (1) για να το αφαιρέσετε. Στη συνέχεια,
αφαιρέστε το κάλυμμα κενού (2) και τον σύνδεσμο
PBA κλειδιού υλικού (3).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
3
Φυλάξτε το κάλυμμα κενού σε ασφαλές σημείο. Είναι
απαραίτητο για να επαναφέρετε την πόρτα στην αρχική
της θέση (πριν από την αντιστροφή).
4. Αφαιρέστε το κάλυμμα επάνω πλαισίου (4) από την
κάτω αριστερή και, στη συνέχεια, την επάνω πλευρά.
Στη συνέχεια, τραβήξτε το έξω προς τα εμπρός.
4
4
Συντήρηση
• Για τα μοντέλα που έχουν την οθόνη ενδείξεων στο
επάνω μέρος του ψυγείου, εντοπίστε τις οπές σέρβις
στο κάλυμμα επάνω πλαισίου (4).
- Τοποθετήστε ένα κατσαβίδι μέσα στην αριστερή
οπή και ελευθερώστε πρώτα την αριστερή
πλευρά και, στη συνέχεια, τις επάνω και κάτω
ασφάλειες της δεξιάς πλευράς, με αυτή τη σειρά.
Στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά για να το
αφαιρέσετε.
5. Τραβήξτε έξω την αριστερή πλευρά του καλύμματος
μεντεσέ (5) για να το αφαιρέσετε και, στη συνέχεια,
ανασηκώστε ελαφρώς το κάτω μέρος για να το
τραβήξετε έξω.
5
ΠΡΟΣΟΧΗ
Όταν αφαιρείτε το κάλυμμα μεντεσέ, προσέχετε να μην
προκαλέσετε ζημιά στους συνδέσμους και τα καλώδια
επάνω ή κοντά στην πόρτα του ψυγείου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Φυλάξτε το κάλυμμα μεντεσέ σε ασφαλές σημείο. Είναι
απαραίτητο για να επαναφέρετε την πόρτα στην αρχική
της θέση (πριν από την αντιστροφή).
44 Ελληνικά
Untitled-6 44
2016-09-05
4:43:50
6. Αποσυνδέστε τους συνδέσμους επάνω ή κοντά στην
πόρτα του ψυγείου. Χαλαρώστε τις βίδες από τον
επάνω μεντεσέ (6) για να τον αφαιρέσετε.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να αποτρέψετε την πτώση της πόρτας του ψυγείου,
φροντίστε να κρατάτε σφιχτά την πόρτα του ψυγείου ενώ
αφαιρείτε τον επάνω μεντεσέ.
6
7. Όταν έχει αφαιρεθεί ο επάνω μεντεσές, ανασηκώστε
την πόρτα του ψυγείου για να την αφαιρέσετε.
Φυλάξτε την πόρτα σε ασφαλές σημείο.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η πόρτα είναι βαριά. Για να αποτρέψετε την πρόκληση
ζημιάς ή τραυματισμού, να είστε προσεκτικοί ενώ
αφαιρείτε την πόρτα.
Συντήρηση
Ελληνικά 45
Untitled-6 45
2016-09-05
4:43:50
Συντήρηση
ΒΗΜΑ 2 Αφαίρεση της πόρτας του καταψύκτη
1. Ανοίξτε την πόρτα του καταψύκτη και αφαιρέστε τον
μεσαίο μεντεσέ (7) χαλαρώνοντας τις βίδες.
7
• Για τα μοντέλα RB37 με γυάλινη πόρτα,
χρησιμοποιήστε το κλειδί Άλεν των 5 mm για να
αφαιρέσετε τα μπουλόνια.
2. Ανασηκώστε απαλά την πόρτα του καταψύκτη για να
την αφαιρέσετε.
Συντήρηση
46 Ελληνικά
Untitled-6 46
2016-09-05
4:43:50
ΒΗΜΑ 3 Αντιστροφή του συστήματος αυτόματου κλεισίματος
Στην πόρτα του καταψύκτη
8
1. Από την πόρτα του καταψύκτη, αφαιρέστε το μοχλό
αυτόματου κλεισίματος (8) χαλαρώνοντας τις βίδες
στο μοχλό και τις βίδες στην αντίθετη πλευρά.
2. Εισαγάγετε το μοχλό αυτόματου κλεισίματος (8)
στην αντίθετη πλευρά και σφίξτε τις βίδες.
Στην πόρτα του ψυγείου
9
1. Από την πόρτα του ψυγείου, αφαιρέστε το μοχλό
αυτόματου κλεισίματος (9) χαλαρώνοντας τις βίδες
στο μοχλό και τις βίδες στην αντίθετη πλευρά.
2. Εισαγάγετε το μοχλό αυτόματου κλεισίματος (9)
στην αντίθετη πλευρά και σφίξτε τις βίδες.
Συντήρηση
Ελληνικά 47
Untitled-6 47
2016-09-05
4:43:51
Συντήρηση
ΒΗΜΑ 4 Επανασύνδεση της πόρτας του καταψύκτη
1. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να αφαιρέσετε το
κάλυμμα βίδας. Στη συνέχεια, εισαγάγετε το κάλυμμα
βίδας στην αντίθετη πλευρά.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να αποτρέψετε την πρόκληση υλικών ζημιών, να είστε
προσεκτικοί όταν αφαιρείτε το κάλυμμα βίδας.
2. Τοποθετήστε το ψυγείο σε οριζόντια θέση με
προσοχή. Στη συνέχεια, αφαιρέστε τις βίδες από το
πόδι οριζοντίωσης (10) και τον κάτω μεντεσέ (11).
11
10
3. Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί 11 mm για να αφαιρέσετε
τον άξονα μεντεσέ (12) από τον κάτω μεντεσέ
(11). Στη συνέχεια, εισαγάγετε το προστατευτικό
αυτόματου κλεισίματος (13) όπως φαίνεται στην
εικόνα.
12
Συντήρηση
11
13
11
10
4. Εισαγάγετε τον κάτω μεντεσέ (11) στην αντίθετη
πλευρά. Στη συνέχεια, εγκαταστήστε το πόδι
οριζοντίωσης (10).
5. Εισαγάγετε την πόρτα του καταψύκτη και εφαρμόστε
την στον κάτω μεντεσέ. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το
ψυγείο σε όρθια θέση με προσοχή.
48 Ελληνικά
Untitled-6 48
2016-09-05
4:43:51
6. Επανατοποθετήστε τον μεσαίο μεντεσέ (7) που
αφαιρέσατε στο ΒΗΜΑ 2.
- Αφαιρέστε τη ροδέλα από τον μεσαίο μεντεσέ.
Στη συνέχεια, αντιστρέψτε τη ροδέλα προτού
επανατοποθετήσετε τον μεσαίο μεντεσέ στο
επάνω μέρος της πόρτας του καταψύκτη.
7
Συντήρηση
Ελληνικά 49
Untitled-6 49
2016-09-05
4:43:51
Συντήρηση
ΒΗΜΑ 5 Επανασύνδεση της πόρτας του ψυγείου
1. Χαλαρώστε και αφαιρέστε τις επάνω βίδες του
ψυγείου. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το κάλυμμα πίνακα
ελέγχου (14).
14
2. Μετακινήστε τους συνδέσμους και τα καλώδια στην
αντίθετη πλευρά. Εισαγάγετε το κάλυμμα πίνακα
ελέγχου (14) και, στη συνέχεια, σφίξτε τις βίδες στην
αντίθετη πλευρά.
Συντήρηση
14
• Για τα μοντέλα RB37 με γυάλινη πόρτα,
χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να αφαιρέσετε το
μεντεσέ ροδέλας στο επάνω μέρος της πόρτας του
ψυγείου. Στη συνέχεια, εισαγάγετε το μεντεσέ στην
αντίθετη πλευρά.
50 Ελληνικά
Untitled-6 50
2016-09-05
4:43:52
3. Τραβήξτε προς τα πάνω το κάλυμμα του κλειδιού
υλικού στο επάνω μέρος της πόρτας του ψυγείου για
να το ανοίξετε.
• Μετακινήστε τα καλώδια στην αντίθετη πλευρά και
στερεώστε τα στο εσωτερικό άγκιστρο της αντίθετης
πλευράς.
Μόνο για μοντέλα RB37 με γυάλινη πόρτα
• Συνδέστε τα καλώδια από την πόρτα του ψυγείου
στην αντίθετη πλευρά. Στερεώστε τα καλώδια
χρησιμοποιώντας το άγκιστρο.
Συντήρηση
4. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα του κλειδιού υλικού
στην αρχική του θέση.
Ελληνικά 51
Untitled-6 51
2016-09-05
4:43:52
Συντήρηση
5. Αφαιρέστε τον άξονα από τον επάνω μεντεσέ (6). Στη
συνέχεια, επανασυναρμολογήστε τον άξονα όπως
φαίνεται στην εικόνα.
6
6
6. Εισαγάγετε τον επάνω μεντεσέ (6) στο επάνω
αριστερό μέρος της πόρτας του ψυγείου, με την
κοντύτερη πλευρά πρώτη. Εφαρμόστε την πόρτα
του ψυγείου εισάγοντας τον επάνω μεντεσέ και, στη
συνέχεια, τον μεσαίο μεντεσέ. Στη συνέχεια, σφίξτε τις
βίδες του επάνω μεντεσέ.
7. Συνδέστε τους συνδέσμους από την πόρτα του
ψυγείου και την κεντρική μονάδα. Στη συνέχεια,
στερεώστε τα καλώδια στο εσωτερικό άγκιστρο του
προαιρετικού καλύμματος μεντεσέ (L).
Συντήρηση
52 Ελληνικά
Untitled-6 52
2016-09-05
4:43:53
8. Εισαγάγετε το κάλυμμα μεντεσέ στον επάνω μεντεσέ,
με τη δεξιά πλευρά πρώτη. Στη συνέχεια, πατήστε το
κάτω μέρος του καλύμματος για να εφαρμόσει.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα καλώδια και τους
συνδέσμους δεν έχει πιαστεί στη μέση.
9. Εισαγάγετε το κάλυμμα επάνω πλαισίου (4) με το
τμήμα (b) να εφαρμόζει διαγώνια στο τμήμα (a). Στη
συνέχεια, σύρετε το άκρο του καλύμματος προς τα
αριστερά για να το ασφαλίσετε.
a
b
4
Συντήρηση
• Για τα μοντέλα που έχουν την οθόνη ενδείξεων στο
επάνω μέρος του ψυγείου, πιέστε προς τα μέσα το
αριστερό άκρο του καλύμματος επάνω πλαισίου (4)
και, στη συνέχεια, τη δεξιά πλευρά ασφαλίζοντας την
κάτω και την επάνω περιοχή, με αυτή τη σειρά.
4
Ελληνικά 53
Untitled-6 53
2016-09-05
4:43:53
Συντήρηση
10.Με το κάλυμμα του κλειδιού υλικού ανοικτό,
εισαγάγετε το κάλυμμα καλωδίων (1) και
περιστρέψτε το προς τα πίσω. Στη συνέχεια,
εισαγάγετε το κάλυμμα κενού (L) και κλείστε το
κάλυμμα καλωδίων.
• Το κάλυμμα κενού διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
1
2
2
Συντήρηση
1
11.Κλείστε το κάλυμμα του κλειδιού υλικού.
54 Ελληνικά
Untitled-6 54
2016-09-05
4:43:54
Μόνο για μοντέλα RB37 με γυάλινη πόρτα
12.Συνδέστε το σύνδεσμο PBA κλειδιού υλικού (3).
Εισαγάγετε το προαιρετικό κάλυμμα κενού (L)
στην πόρτα του ψυγείου. Στη συνέχεια, πατήστε το
κάλυμμα καλωδίων (1) για να το κλείσετε.
1
3
• Κλείστε την πόρτα του ψυγείου και σφίξτε τις επάνω
βίδες της πόρτας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ενδέχεται να θέλετε να επαναφέρετε τις πόρτες στην αρχική τους θέση (πριν από την αντιστροφή). Σε αυτή την
περίπτωση, ανατρέξτε στις παραπάνω οδηγίες αλλά τοποθετήστε τις πόρτες, τους μεντεσέδες και τα καλύμματα πίσω
στην αρχική τους θέση.
Συντήρηση
Ελληνικά 55
Untitled-6 55
2016-09-05
4:43:54
Συντήρηση
Χειρισμός και φροντίδα
Ράφια / Ράφι κρασιών (μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα)
1. Ανασηκώστε ελαφρώς την πίσω πλευρά του ραφιού
(ή του ραφιού κρασιών) για να το τραβήξετε έξω.
2. Γυρίστε διαγώνια το ράφι (ή το ράφι κρασιών) για να
το αφαιρέσετε.
Συντήρηση
56 Ελληνικά
Untitled-6 56
2016-09-05
4:43:54
Αναδιπλούμενο ράφι
1. Ανασηκώστε ελαφρώς την μπροστινή πλευρά του
ραφιού για να το τραβήξετε έξω.
2. Γυρίστε διαγώνια το ράφι για να το αφαιρέσετε.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ελληνικά 57
Untitled-6 57
2016-09-05
4:43:54
Συντήρηση
• Μην τοποθετείτε τρόφιμα ή αντικείμενα μπροστά από
το συρτάρι της ζώνης φύλαξης φρέσκων τροφίμων. Η
πόρτα δεν θα κλείνει σωστά.
• Το ράφι πρέπει να εισαχθεί σωστά. Μην το
τοποθετείτε ανάποδα.
• Όταν επανατοποθετείτε το ράφι, φροντίστε να
ωθήσετε εντελώς μέσα το ράφι μέχρι να εφαρμόσει.
• Τα γυάλινα δοχεία μπορεί να χαράξουν την επιφάνεια
των γυάλινων ραφιών.
Συντήρηση
Καθαρισμός
Εσωτερικό και εξωτερικό
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Μη χρησιμοποιείτε βενζόλιο, διαλυτικό ή οικιακό απορρυπαντικό/απορρυπαντικό αυτοκινήτου όπως το Clorox™ για
σκοπούς καθαρισμού. Ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια του ψυγείου, καθώς και πυρκαγιά.
• Μην ψεκάζετε νερό επάνω στο ψυγείο. Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
Χρησιμοποιείτε τακτικά ένα στεγνό πανί για να απομακρύνετε όλα τα ξένα σώματα, όπως σκόνη ή νερό, από τους
ακροδέκτες και τα σημεία επαφής του φις τροφοδοσίας.
1. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
2. Χρησιμοποιήστε ένα βρεγμένο, μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι ή μια χαρτοπετσέτα για να καθαρίσετε το
εσωτερικό και το εσωτερικό μέρος του ψυγείου.
3. Όταν τελειώσετε, χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί ή μια χαρτοπετσέτα για να το στεγνώσετε καλά.
4. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
Αντικατάσταση
Λυχνίες LED
Για να αντικαταστήσετε τις λυχνίες του ψυγείου, επικοινωνήστε με το τοπικό επισκευαστικό κέντρο της Samsung.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Οι λυχνίες δεν μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Μην επιχειρήσετε να αντικαταστήσετε μόνοι σας κάποια
λυχνία. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
Συντήρηση
58 Ελληνικά
Untitled-6 58
2016-09-05
4:43:54
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Προτού καλέσετε το επισκευαστικό κέντρο, εξετάστε τα παρακάτω σημεία ελέγχου. Κάθε κλήση στο επισκευαστικό
κέντρο σχετικά με φυσιολογικές καταστάσεις (περιπτώσεις που δεν υπάρχει κανένα ελάττωμα) θα χρεωθεί στο χρήστη.
Γενικά
Θερμοκρασία
Σύμπτωμα
Το ψυγείο/καταψύκτης
δεν λειτουργεί.
Η θερμοκρασία του
ψυγείου/καταψύκτη είναι
υψηλή.
Το ψυγείο/καταψύκτης
ψύχεται υπερβολικά.
Λύση
• Συνδέστε σωστά το καλώδιο
ρεύματος.
• Ο διακόπτης ελέγχου θερμοκρασίας
δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.
• Ρυθμίστε τη θερμοκρασία σε
χαμηλότερο επίπεδο.
• Το ψυγείο βρίσκεται κοντά σε πηγή
θερμότητας ή εκτίθεται σε άμεσο
ηλιακό φως.
• Κρατήστε το ψυγείο μακριά από
άμεσο ηλιακό φως και πηγές
θερμότητας.
• Δεν υπάρχει αρκετός χώρος ανάμεσα
στο ψυγείο και τις πλευρές/πίσω
μέρος.
• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κενό
τουλάχιστον 5 cm στο πίσω μέρος και
τις πλευρές.
• Η λειτουργία διακοπών είναι
ενεργοποιημένη.
• Απενεργοποιήστε τη λειτουργία
διακοπών.
• Το ψυγείο είναι υπερφορτωμένο. Τα
ανοίγματα εξαερισμού του ψυγείου
είναι φραγμένα από τρόφιμα.
• Μην υπερφορτώνετε το ψυγείο. Μην
αφήνετε τα τρόφιμα να φράζουν τα
ανοίγματα εξαερισμού.
• Ο διακόπτης ελέγχου θερμοκρασίας
δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.
• Ρυθμίστε τη θερμοκρασία σε
υψηλότερο επίπεδο.
• Το ψυγείο διαθέτει ανθεκτική στη
θερμότητα σωλήνωση στα εσωτερικά
τοιχώματα.
• Για να αποτραπεί η δημιουργία
υγρασίας, το ψυγείο έχει ανθεκτική
στη θερμότητα σωλήνωση στις
μπροστινές γωνίες. Αν αυξηθεί η
θερμοκρασία περιβάλλοντος, ο
εξοπλισμός ενδέχεται να μη λειτουργεί
αποτελεσματικά. Αυτό δεν αποτελεί
βλάβη στο σύστημα.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Τα εσωτερικά τοιχώματα
είναι ζεστά.
Πιθανές αιτίες
• Το καλώδιο ρεύματος δεν είναι
συνδεδεμένο σωστά.
Ελληνικά 59
Untitled-6 59
2016-09-05
4:43:55
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Οσμές
Σύμπτωμα
Αναδύονται οσμές από
το ψυγείο.
Πιθανές αιτίες
Λύση
• Αλλοιωμένα τρόφιμα.
• Καθαρίστε το ψυγείο και αφαιρέστε
τυχόν αλλοιωμένα τρόφιμα.
• Τρόφιμα με έντονες οσμές.
• Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα με έντονες
οσμές είναι τυλιγμένα αεροστεγώς.
Πάγος
Σύμπτωμα
Πιθανές αιτίες
Λύση
Πάγος γύρω από τα
ανοίγματα εξαερισμού.
• Τα ανοίγματα εξαερισμού είναι
φραγμένα από τρόφιμα.
• Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα
εξαερισμού του ψυγείου δεν είναι
φραγμένα από τρόφιμα.
Πάγος στα εσωτερικά
τοιχώματα.
• Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά.
• Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα δεν
φράζουν την πόρτα. Καθαρίστε το
παρέμβυσμα της πόρτας.
Τα φρούτα ή τα λαχανικά
έχουν παγώσει.
• Τα φρούτα ή τα λαχανικά φυλάσσονται
στη ζώνη φύλαξης φρέσκων
τροφίμων/ζώνη σεφ.
• Η ζώνη φύλαξης φρέσκων τροφίμων/
ζώνη σεφ προορίζεται μόνο για κρέας/
ψάρι.
Πιθανές αιτίες
Λύση
Υγρασία
Σύμπτωμα
Δημιουργείται υγρασία
στα εσωτερικά
τοιχώματα.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
• Αν η πόρτα παραμείνει ανοιχτή,
εισχωρεί υγρασία στο ψυγείο.
• Απομακρύνετε την υγρασία και
μην ανοίγετε την πόρτα για μεγάλο
χρονικό διάστημα.
• Τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε
υγρασία.
• Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα είναι
τυλιγμένα αεροστεγώς.
60 Ελληνικά
Untitled-6 60
2016-09-05
4:43:55
Ακούτε μη φυσιολογικούς ήχους από το ψυγείο;
Προτού καλέσετε το επισκευαστικό κέντρο, εξετάστε τα παρακάτω σημεία ελέγχου. Κάθε κλήση στο επισκευαστικό
κέντρο σχετικά με φυσιολογικούς ήχους θα χρεωθεί στο χρήστη.
Αυτοί οι ήχοι είναι φυσιολογικοί.
• Όταν αρχίζει ή τελειώνει μια λειτουργία, το ψυγείο ενδέχεται να εκπέμπει ήχους παρόμοιους με την εκκίνηση ενός
κινητήρα αυτοκινήτου. Καθώς σταθεροποιείται η λειτουργία, οι ήχοι λιγοστεύουν.
Βόμβοσ!
Κροτάλισμα
ή πετάρισμα!
• Αυτοί οι ήχοι ενδέχεται να ακουστούν ενώ λειτουργεί ο ανεμιστήρας. Όταν το ψυγείο φτάσει στη ρυθμισμένη
θερμοκρασία, δεν ακούγεται κανένας ήχος ανεμιστήρα.
Σφύριγμα!
Θρόισμα!
Αντιμετώπιση προβλημάτων
• Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου απόψυξης, ενδέχεται να στάξει νερό επάνω στον θερμαντήρα απόψυξης,
προκαλώντας συριστικούς ήχους.
Τσιτσίρισμα
Ελληνικά 61
Untitled-6 61
2016-09-05
4:43:55
Αντιμετώπιση προβλημάτων
• Καθώς το ψυγείο πραγματοποιεί ψύξη ή κατάψυξη, μετακινείται ψυκτικό αέριο μέσα από στεγανοποιημένους
σωλήνες, προκαλώντας ήχους φυσαλίδων.
Κοχλασμόσ!
• Καθώς αυξάνεται ή μειώνεται η θερμοκρασία του ψυγείου, τα πλαστικά μέρη συστέλλονται και διαστέλλονται,
δημιουργώντας θορύβους κρούσης. Αυτοί οι θόρυβοι ακούγονται κατά τη διάρκεια του κύκλου απόψυξης ή όταν
λειτουργούν ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
Κρότοσ!
Αντιμετώπιση προβλημάτων
• Για μοντέλα με παρασκευαστή πάγου: Όταν ανοίγει η βαλβίδα νερού για να γεμίσει ο παρασκευαστής πάγου,
ενδέχεται να ακουστεί βόμβος.
• Λόγω της εξισορρόπησης πίεσης κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο της πόρτας του ψυγείου, ενδέχεται να ακουστούν
σφυριχτοί ήχοι.
62 Ελληνικά
Untitled-6 62
2016-09-05
4:43:55
Samsung Smart Home
Σύμπτωμα
Ενέργεια
• Η εφαρμογή Samsung Smart Home είναι διαθέσιμη σε smartphone που
χρησιμοποιούν Android 4.0 (ICS) ή νεότερη έκδοση και iOS 7.0 ή νεότερη έκδοση.
Η εφαρμογή Samsung
Smart Home δεν
λειτουργεί.
• Η εφαρμογή Samsung Smart Home είναι διαθέσιμη μόνο στα κατάλληλα μοντέλα.
• Η παλαιότερη εφαρμογή Samsung Smart Refrigerator δεν μπορεί να συνδεθεί με τα
μοντέλα Samsung Smart Home.
Η εφαρμογή Samsung
Smart Home είναι
εγκατεστημένη, αλλά δεν
συνδέεται με το ψυγείο
μου.
• Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, θα πρέπει να συνδεθείτε στο δικό σας
λογαριασμό Samsung.
• Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής σας λειτουργεί κανονικά.
• Αν δεν συνδέσατε την εφαρμογή Samsung Smart Home με το ψυγείο σας
αφού εγκαταστήσατε την εφαρμογή, πρέπει να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση
χρησιμοποιώντας τη λειτουργία καταχώρισης συσκευής της εφαρμογής.
Δεν μπόρεσα να
συνδεθώ στην
εφαρμογή.
• Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, θα πρέπει να συνδεθείτε στο δικό σας
λογαριασμό Samsung.
• Αν δεν διαθέτετε λογαριασμό Samsung, ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής
στην οθόνη για να δημιουργήσετε έναν.
Εμφανίζεται ένα
μήνυμα σφάλματος
όταν προσπαθώ να
καταχωρίσω το ψυγείο
μου.
• Η εύκολη σύνδεση ενδέχεται να αποτύχει, λόγω της απόστασης του σημείου
πρόσβασης (ΑΡ) ή ηλεκτρικών παρεμβολών από το περιβάλλον. Περιμένετε λίγο και
προσπαθήστε ξανά.
Η εφαρμογή Samsung
Smart Home έχει
συνδεθεί επιτυχώς στο
ψυγείο μου, αλλά δεν
λειτουργεί.
• Κλείστε και επανεκκινήστε την εφαρμογή Samsung Smart Home ή αποσυνδέστε και
επανασυνδέστε το δρομολογητή.
• Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος του ψυγείου και, στη συνέχεια, συνδέστε το
ξανά μετά από 1 λεπτό.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Δεν μπόρεσα να βρω την
εφαρμογή «Samsung
Smart Home» στην
αγορά εφαρμογών.
Ελληνικά 63
Untitled-6 63
2016-09-05
4:43:55
Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG σε όλο τον κόσμο
Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών
της SAMSUNG.
Χώρα
Κέντρο επικοινωνίας
Διαδικτυακή τοποθεσία
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
www.samsung.com/gr/support
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
DA68-03516T-00
Untitled-6 64
2016-09-05
4:43:56
Refrigerator
User manual
RB34K6*/RB37K6*
SEGR Free Standing Appliance
Untitled-7 1
2016-09-05
4:47:11
Contents
Safety information
3
Contents
Important safety symbols and precautions:
Severe warning signs for transportation and site
Critical installation warnings
Installation cautions
Critical usage warnings
Usage cautions
Cleaning cautions
Critical disposal warnings
Additional tips for proper usage
Saving Energy Tips
This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
Instructions about the WEEE
5
6
6
10
11
16
18
19
20
21
22
23
Installation
24
Refrigerator at a glance
Step-by-step installation
24
25
Operations
33
Feature panel
Samsung Smart Home
Storage information
33
37
40
Maintenance
42
Door reversal (applicable models only)
42
Handle and care
56
Cleaning58
Replacement58
Troubleshooting
59
General59
Do you hear abnormal sounds from the refrigerator?
61
Samsung Smart Home
63
2 English
Untitled-7 2
2016-09-05
4:47:11
Safety information
Safety information
• Before using your new Samsung Refrigerator, please read
this manual thoroughly to ensure that you know how to
operate the features and functions that your new appliance
offers safely and efficiently.
• This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory, or
mental capabilities, or those who lack experience and
knowledge, unless they have been given supervision or
instruction concerning the use of the appliance by a person
responsible for their safety.
• This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge
if they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and
user maintenance shall not be made by children without
supervision.
• Warnings and Important Safety Instructions in this manual
do not cover all possible conditions and situations that
may occur.
It is your responsibility to use common sense, caution,
and care when installing, maintaining, and operating your
appliance.
English 3
Untitled-7 3
2016-09-05
4:47:12
Safety information
Safety information
• Because these following operating instructions cover
various models, the characteristics of your refrigerator
may differ slightly from those described in this manual and
not all warning signs may be applicable. If you have any
questions or concerns, contact your nearest service center
or find help and information online at www.samsung.com.
• In order to avoid the creation of a flammable gas-air
mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size
of the room in which the appliance may be sited depends
on the amount of refrigerant used.
• Never start up an appliance showing any signs of damage.
If in doubt, consult your dealer. The room must be 1 m³
in size for every 8 g of R-600a refrigerant inside the
appliance. The amount of refrigerant in your particular
appliance is shown on the identification plate inside the
appliance.
• Refrigerant squirting out of the pipes could ignite or cause
an eye injury. When refrigerant leaks from the pipe, avoid
any naked flames and move anything flammable away
from the product and ventilate the room immediately.
- Failing to do so may result in fire or explosion.
• It is hazardous for anyone other than an Authorised
Service Person to service this appliance.
• Do not store explosive substances such as aerosol cans
with a flammable propellant in this appliance.
4 English
Untitled-7 4
2016-09-05
4:47:12
Important safety symbols and precautions:
Please follow all safety instructions in this manual. This
manual uses the following safety symbols.
WARNING
CAUTION
Hazards or unsafe practices that may result in severe personal
injury and/or property damage.
NOTE
Useful information that helps users understand or benefit
from the refrigerator.
These warning signs are here to prevent injury to you and
others.
Please follow them carefully.
After reading this section, keep it in a safe place for future
reference.
English 5
Untitled-7 5
2016-09-05
4:47:12
Safety information
Hazards or unsafe practices that may result in severe personal
injury, property damage, and/or death.
Safety information
Severe warning signs for transportation and site
WARNING
Safety information
• When transporting and installing the appliance, care should
be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit
are damaged.
- Refrigerant leaking from the pipe work could ignite
or cause an eye injury. If a leak is detected, avoid any
naked flames or potential sources of ignition and air
the room in which the appliance is standing for several
minutes.
- This appliance contains a small amount of isobutane
refrigerant (R-600a), a natural gas with high
environmental compatibility that is, however, also
combustible. When transporting and installing the
appliance, care should be taken to ensure that no parts
of the refrigerating circuit are damaged.
Critical installation warnings
WARNING
• Do not install the refrigerator in a damp location or place
where it may come in contact with water.
- Deteriorated insulation on electrical parts may cause an
electric shock or fire.
• Do not place this refrigerator in direct sunlight or expose it
to the heat from stoves, room heaters, or other appliances.
6 English
Untitled-7 6
2016-09-05
4:47:12
English 7
Untitled-7 7
2016-09-05
4:47:12
Safety information
• Do not plug several appliances into the same multiple
power strip. The refrigerator should always be plugged
into its own individual electrical outlet which has a voltage
rating that matches the voltage listed on the refrigerator’s
rating plate.
- This provides the best performance and also prevents
overloading of house wiring circuits, which could cause
a fire hazard from overheated wires.
• If the wall socket is loose, do not insert the power plug.
- There is a risk of electric shock of fire.
• Do not use a power cord that has cracks or abrasion
damage along its length or at either end.
• Do not bend the power cord excessively or place heavy
objects on it.
• Do not pull or excessively bend the power cord.
• Do not twist or tie the power cord.
• Do not hook the power cord over a metal object, place a
heavy object on the power cord, insert the power cord
between objects, or push the power cord into the space
behind the appliance.
• When moving the refrigerator, be careful not to roll over or
damage the power cord.
- This may result in an electric shock or fire.
• Never unplug your refrigerator by pulling on the power
cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from
the outlet.
- Damage to the cord may cause a short-circuit, fire, and/
or electric shock.
• Do not store explosive substances such as aerosol cans
with a flammable propellant in this appliance.
Safety information
Safety information
• Do not install this appliance near a heater or inflammable
material.
• Do not install this appliance in a location where gas may
leak.
- This may result in an electric shock or fire.
• This refrigerator must be properly located and installed in
accordance with the instructions in this manual before you
use it.
• Connect the power plug in the proper position with the
cord hanging down.
- If you connect the power plug upside down, the wire
can get cut off and cause a fire or electric shock.
• Make sure that the power plug is not crushed or damaged
by the back of the refrigerator.
• Keep the packing materials out of reach of children.
- There is a risk of death from suffocation if a child puts
the packing materials on his or her head.
• The appliance must be positioned so that the plug is
accessible after installation.
- Failing to do so may result in an electric shock or fire
due to electric leakage.
• Do not install this appliance in a humid, oily or dusty
location, in a location exposed to direct sunlight and water
(rain drops).
- Deteriorated insulation of electrical parts may cause an
electric shock or fire.
• If any dust or water is in the refrigerator, pull out power
plug and contact your Samsung Electronics service center.
- Otherwise there is a risk of fire.
8 English
Untitled-7 8
2016-09-05
4:47:12
Safety information
• Do not stand on top of the appliance or place objects (such
as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes,
chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.
- This may result in an electric shock, fire, problems with
the product, or injury.
• You need to remove all the protective plastic film before
you initially plug the product in.
• Children should be supervised to ensure that they do not
play with the snap rings used for door adjustment or the
water tube clips.
- There is risk of death by suffocation if a child swallows
a snap ring or water tube clip. Keep the snap rings and
water tube clips out of children’s reach.
• The refrigerator must be safely grounded.
- Always make sure that you have grounded the
refrigerator before attempting to investigate or repair
any part of the appliance. Power leakages can cause
severe electric shock.
• Never use gas pipes, telephone lines, or other potential
lightning attractors as an electrical ground.
- You must ground the refrigerator to prevent any power
leakages or electric shocks caused by current leakage
from the refrigerator.
- This may result in an electric shock, fire, explosion, or
problems with the product.
• Plug the power plug into the wall socket firmly. Do not use
a damaged power plug, damaged power cord, or loose wall
socket.
- This may result in an electric shock or fire.
English 9
Untitled-7 9
2016-09-05
4:47:12
Safety information
Safety information
• If the power cord is damaged, have it replaced
immediately by the manufacturer or one of its service
agents.
• The fuse on the refrigerator must be changed by a
qualified technician or service company.
- Failing to do so may result in an electric shock or
personal injury.
Installation cautions
CAUTION
• Allow sufficient space around the refrigerator and install it
on a flat surface.
- Keep the ventilation space in the appliance enclosure or
mounting structure clear of obstructions.
• Allow the appliance to stand for 2 hours before loading
foods after installation and turning on.
• We strongly recommend you have a qualified technician or
service company install the refrigerator.
- Failing to do so may result in an electric shock, fire,
explosion, problems with the product, or injury.
• Overload on any one door may fell the refrigerator,
causing physical injury.
10 English
Untitled-7 10
2016-09-05
4:47:12
Critical usage warnings
WARNING
Safety information
• Do not insert the power plug into a wall socket with wet
hands.
- This may result in an electric shock.
• Do not store articles on the top of the appliance.
- When you open or close the door, the articles may fall
and cause personal injury and/or material damage.
• Do not insert hands, feet or metal objects (such as
chopsticks, etc.) into the bottom or the back of the
refrigerator.
- This may result in an electric shock or injury.
- Any sharp edges may cause a personal injury.
• Do not touch the inside walls of the freezer or products
stored in the freezer with wet hands.
- This may cause frostbite.
• Do not put a container filled with water on the refrigerator.
- If spilled, there is a risk of fire or electric shock.
• Do not keep volatile or flammable objects or substances
(benzene, thinner, propane gas, alcohol, ether, LP gas, and
other such products) in the refrigerator.
- This refrigerator is for storing food only.
- This may result in fire or explosion.
• Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
- Keep fingers out of “pinch point” areas. Clearances
between the doors and cabinet are necessarily small. Be
careful when you open the doors if children are in the
area.
English 11
Untitled-7 11
2016-09-05
4:47:12
Safety information
Safety information
• Do not let children hang on the door or door bins. A
serious injury may occur.
• Do not let children go inside the refrigerator. They could
become trapped.
• Do not insert your hands into the bottom area under the
appliance.
- Any sharp edges may cause personal injury.
• Do not store pharmaceutical products, scientific materials,
or temperature sensitive products in the refrigerator.
- Products that require strict temperature controls must
not be stored in the refrigerator.
• Do not place or use electrical appliance inside
the refrigerator/freezer, unless they are of a type
recommended by the manufacturer.
• If you smell pharmaceutical or smoke, pull out power plug
immediately and contact your Samsung Electronics service
center.
• If any dust or water is in Refrigerator, pull out power plug
and contact your Samsung Electronics service center.
- Otherwise there is a risk of fire.
• Do not let children step on a drawer.
- The drawer may break and cause them to slip.
• Do not leave the doors of the refrigerator open while the
refrigerator is unattended and do not let children enter
inside the refrigerator.
• Do not allow babies or children go inside the drawer.
- It can cause death from suffocation by entrapment or
personal injury.
12 English
Untitled-7 12
2016-09-05
4:47:12
Safety information
• Do not overfill the refrigerator with food.
- When you open the door, an item may fall out and
cause personal injury or material damage.
• Do not spray volatile material such as insecticide onto the
surface of the appliance.
- As well as being harmful to humans, it may also result
in an electric shock, fire, or problems with the product.
• Do not use or place any substances sensitive to
temperature such as flammable sprays, flammable objects,
dry ice, medicine, or chemicals near or inside of the
refrigerator.
• Do not use a hair dryer to dry the inside of the
refrigerator. Do not place a lighted candle in the
refrigerator for removing bad odours.
- This may result in an electric shock or fire.
• Do not stand on top of the appliance or place objects (such
as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes,
chemicals, metal objects, etc.) on the appliance. This may
result in an electric shock, fire, problems with the product,
or injury. Do not put a container filled with water on the
appliance.
- If spilled, there is a risk of fire or electric shock.
• Do not use mechanical devices or any other means
to accelerate the defrosting process, other than those
recommended by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• Never stare directly at the UV LED lamp for long periods of
time.
- This may result in eye strain due to the ultraviolet rays.
English 13
Untitled-7 13
2016-09-05
4:47:12
Safety information
Safety information
• Do not put fridge shelf in upside down. Shelf stopper could
not work.
- It may cause a personal injury because of glass shelf
drop.
• Keep fingers out of “pinch point” areas. Clearances
between the doors and cabinet are necessarily small. Be
careful when you open the doors if children are in the area.
• If a gas leak is detected, avoid any naked flames or
potential sources of ignition, and air the room in which the
appliance is standing for several minutes.
- Do not touch the appliance or power cord.
- Do not use a ventilating fan.
- A spark may result in explosion or fire.
• Use only the LED Lamps provided by the manufacturer or
its service agents.
• Bottles should be stored tightly together so that they do
not fall out.
• This product is intended only for the storage of food in a
domestic environment.
• Do not attempt to repair, disassemble, or modify the
refrigerator yourself.
- Unauthorized modifications can cause safety problems.
To reverse an unauthorized modification, we will charge
the full cost of parts and labor.
• Do not use any fuse (such as cooper, steel wire, etc.) other
than a standard fuse.
• If your refrigerator needs to be repaired or reinstalled,
contact your nearest service center.
- Failing to do so may result in an electric shock, fire,
problems with the product, or injury.
14 English
Untitled-7 14
2016-09-05
4:47:12
English 15
Untitled-7 15
2016-09-05
4:47:12
Safety information
• If the interior or exterior LED lamp has gone out, contact
your nearest service center.
• If the refrigerator emits a burning smell or smoke, unplug
the refrigerator immediately and contact your Samsung
Electronics service center.
- Failing to do so may result in an electric or fire hazards.
• Pull the power plug out of the socket before changing the
interior lamps of the refrigerator.
- Otherwise, there is a risk of electric shock.
• If you experience difficulty changing a non-LED light,
contact a Samsung service center.
• If the product is equipped with LED lamps, do not
disassemble the Lamp Covers and LED lamps yourself.
- Contact a Samsung service center.
• Plug the power plug into the wall socket firmly.
• Do not use a damaged power plug, damaged power cord or
loose wall socket.
- This may result in an electric shock or fire.
Safety information
Usage cautions
CAUTION
Safety information
• Do not re-freeze frozen foods that have thawed
completely. Do not place carbonated or fizzy drinks in
the freezer compartment. Do not put bottles or glass
containers in the freezer.
- When the contents freeze, the glass may break and
cause personal injury.
• To get the best performance from the product:
- Do not place food too close to the vents at the rear of
the refrigerator as this can obstruct free air circulation
in the refrigerator compartment.
- Wrap food up properly or place it in airtight containers
before putting it into the refrigerator.
- Do not place glass bottles or carbonated beverages
into the freezer. They can freeze and break. Broken
beverage containers can cause injury.
- Please observe maximum storage times and expiration
dates of frozen goods.
• Do not place glass or bottles or carbonated beverages into
the freezer.
- The container may freeze and break, and this may
result in injury.
• Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer
compartment. Do not put bottles or glass containers in the
freezer.
- When the contents freeze, the glass may break and
cause personal injury and property damage.
16 English
Untitled-7 16
2016-09-05
4:47:12
Safety information
• Service Warranty and Modification.
- Any changes or modifications performed by a 3rd
party on this finished appliance are not covered
under Samsung warranty service, nor is Samsung
responsible for safety issues that result from 3rd party
modifications.
• Do not block the air vents inside the refrigerator.
- If the air vents are blocked, especially with a plastic
bag, the refrigerator can be over cooled.
• Wipe excess moisture from the inside and leave the doors
open.
- Otherwise, odor and mold may develop.
• If the refrigerator is disconnected from the power supply,
you should wait for at least five minutes before plugging it
back in.
• When the refrigerator got wet by water, pull out the power
plug and contact your Samsung Electronics service center.
• Do not strike or apply excessive force to any glass surface.
- Broken glass may result in a personal injury and/or
property damage.
• Be careful that your fingers are not caught in.
• If the refrigerator is flooded, make sure to contact your
nearest service center.
- There is a risk of electric shock or fire.
English 17
Untitled-7 17
2016-09-05
4:47:12
Safety information
Cleaning cautions
CAUTION
Safety information
• Do not spray water directly on the inside or outside the
refrigerator.
- There is a risk of fire or electric shock.
• Do not use a hair dryer to dry the inside of the
refrigerator.
• Do not place a lighted candle in the refrigerator to remove
bad odors.
- This may result in an electric shock or fire.
• Do not spray cleaning products directly on the display.
- Printed letters on the display may come off.
• If any foreign substance such as water has entered the
appliance, unplug the power plug and contact your nearest
service center.
- Failing to do so may result in an electric shock or fire.
• Use a clean, dry cloth to remove any foreign matter or dust
from the power plug blades. Do not use a wet or damp
cloth when cleaning the plug.
- Otherwise, there is a risk of fire or electric shock.
• Do not clean the appliance by spraying water directly onto
it.
• Do not use benzene, thinner, or Clorox, Chloride for
cleaning.
- They may damage the surface of the appliance and may
cause a fire.
• Before cleaning or performing maintenance, unplug the
appliance from the wall socket.
- Failing to do so may result in an electric shock or fire.
18 English
Untitled-7 18
2016-09-05
4:47:12
Critical disposal warnings
WARNING
Safety information
• Please dispose of the packaging material from this product
in an environmentally friendly manner.
• Ensure that none of the pipes on the back of the
refrigerator are damaged prior to disposal.
• R-600a or R-134a is used as a refrigerant. Check the
compressor label on the rear of the appliance or the rating
label inside the fridge to see which refrigerant is used for
your refrigerator. If this refrigerator contains flammable
gas (Refrigerant R-600a), contact your local authority in
regard to safe disposal of this product.
• When disposing of this refrigerator, remove the door/
door seals and door latch so that small children or
animals cannot become trapped inside. Children should
be supervised to ensure that they do not play with the
appliance. If trapped inside, a child may get hurt or
suffocate to death.
- If trapped inside, the child may become injury and
suffocate to death.
• Cyclopentane is used in the insulation. The gases in the
insulation material require a special disposal procedure.
Please contact your local authorities in regard to the
environmentally safe disposal of this product.
• Keep all packaging materials well out of the reach of
children, as packaging materials can be dangerous to
children.
- If a child places a bag over his or her head, the child
could suffocate.
English 19
Untitled-7 19
2016-09-05
4:47:12
Safety information
Additional tips for proper usage
Safety information
• In the event of a power failure, call the local office of your
electric company and ask how long the failure is going to
last.
- Most power failures that are corrected in an hour or two
will not affect your refrigerator temperatures. However,
you should minimize the number of door openings
while the power is off.
- Should the power failure last more than 24 hours,
remove and discard all frozen food.
• The refrigerator might not operate consistently (frozen
contents can thaw or temperatures can become too
warm in the frozen food compartment) if sited for an
extended period of time in a location where ambient air
temperatures are constantly below the temperatures for
which the appliance is designed.
• In case of particular foods, keeping it under refrigeration
can have a bad effect on preservation due to its properties.
• Your appliance is frost free, which means there is no need
to manually defrost your appliance. This will be carried out
automatically.
• Temperature rise during defrosting complies with ISO
requirements. If you want to prevent an undue rise in the
temperature of frozen food while the appliance defrosts,
wrap the frozen food in several layers of newspaper.
• Do not re-freeze frozen foods that have thawed
completely.
20 English
Untitled-7 20
2016-09-05
4:47:12
Saving Energy Tips
Safety information
• Install the appliance in a cool, dry room with adequate
ventilation. Ensure that it is not exposed to direct sunlight
and never put it near a direct source of heat (a radiator, for
example).
• Not to block any vents and grilles is recommended for
energy efficiency.
• Allow warm food to cool down before placing it in the
appliance.
• Put frozen food in the refrigerator to thaw. You can then
use the low temperatures of the frozen products to cool
food in the refrigerator.
• Do not keep the door of the refrigerator open for too long
when putting food in or taking food out. The shorter the
time the door is open, the less frost build-up you’ll have in
the freezer.
• It is recommended to install the refrigerator with clearance
to the back and sides. This will help reduce power
consumption and keep your energy bills lower.
• For the most efficient use of energy, please keep the all
inner fittings such as baskets, drawers, shelves on the
position supplied by manufacturer.
English 21
Untitled-7 21
2016-09-05
4:47:12
Safety information
This appliance is intended to be used in household
and similar applications such as
Safety information
• staff kitchen areas in shops, offices and other working
environments;
• farm houses and by clients in hotels, motels and other
residential type environments;
• bed and breakfast type environments;
• catering and similar non-retail applications.
22 English
Untitled-7 22
2016-09-05
4:47:12
Instructions about the WEEE
Safety information
Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature indicates that the
product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable)
should not be disposed of with other household waste at the end of their
working life. To prevent possible harm to the environment or human
health from uncontrolled waste disposal, please separate these items
from other types of waste and recycle them responsibly to promote the
sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased
this product, or their local government office, for details of where and
how they can take these items for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and
conditions of the purchase contract. This product and its electronic
accessories should not be mixed with other commercial wastes for
disposal.
For information on Samsung’s environmental commitments
and product specific regulatory obligations e.g. REACH
visit: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
(For products sold in European countries only)
English 23
Untitled-7 23
2016-09-05
4:47:13
Installation
Follow these instructions carefully to ensure a proper installation of this refrigerator and to
prevent accidents before using it.
WARNING
•
•
•
•
Use the refrigerator only for its intended purpose as described in this manual.
Any servicing must be performed by a qualified technician.
Dispose of the product packaging material in compliance with the local regulations.
To prevent electric shock, unplug the power cord before servicing or replacements.
Refrigerator at a glance
The actual image and provided component parts of the refrigerator may differ, depending
on the model and the country.
01
02
03
Installation
04
05
06
01Dairy Bin
02Fridge Shelf
03Wine rack *
04Foldable shelf *
05Egg tray
06Fresh Zone
07Freezer drawer
08Freezer Shelf
* applicable models only
07
08
NOTE
• To quickly freeze large quantities of food, use the bottom drawer.
• For best energy efficiency, make sure all of shelves, drawers, and baskets are placed in
their original position.
• To get more space, you can remove the top and middle drawers and locate the ‘Freezer
Shelf’ on the bottom drawer in freezer, since it does not affect thermal and mechanical
characteristics. A declared storage volume of frozen food storage compartment is
calculated with these drawers removed.
24 English
Untitled-7 24
2016-09-05
4:47:13
Step-by-step installation
STEP 1 Select a site
Site requirements:
• Solid, level surface without carpeting or flooring that may obstruct ventilation
• Away from direct sunlight
• Adequate room for opening and closing the door
• Away from a heat source
• Room for maintenance and servicing
• Temperature range: between 10 °C and 43 °C
Effective temperature range
The refrigerator is designed to operate normally in the temperature range specified by its
class rating.
Symbol
Extended Temperate
Temperate
Ambient Temperature range (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
SN
+10 to +32
+10 to +32
N
+16 to +32
+16 to +32
Subtropical
ST
+16 to +38
+18 to +38
Tropical
T
+16 to +43
+18 to +43
Installation
Class
NOTE
The cooling performance and power consumption of the refrigerator may be affected by
the ambient temperature, the door-opening frequency, and the location of the refrigerator.
We recommend adjusting the temperature settings as appropriate.
English 25
Untitled-7 25
2016-09-05
4:47:13
Installation
Clearance
See the pictures and table below for space requirements for installation.
B
Model
RB34K*
RB37K*
RB37K*
(Glass door
model)
A
C
Depth “A”
664
664
689
Width “B”
595
595
595
Overall Height
“C”
1920
2010
2010
(unit : mm)
Installation
26 English
Untitled-7 26
2016-09-05
4:47:13
Model
01
RB34K*
RB37K*
50
01
135°
02
02
RB37K*
(Glass door
model)
110°
03
396
396
218
04
991
991
813
05
605
605
605
06
1.6
1.6
26.4
07
1211
1211
1217
03
(unit : mm)
04
Installation
05
06
07
NOTE
The measurements in the above table may differ, depending on the measuring method.
English 27
Untitled-7 27
2016-09-05
4:47:13
Installation
STEP 2 WiFi connection
You can control the refrigerator remotely
using the Smart Home Dongle that is sold
separately. To purchase the Smart Home
Dongle, visit www.samsung.com and follow
the product information about the dongle.
CAUTION
Installation
• The Samsung Smart Home Dongle comes
in two types: one that is dedicated to
Samsung smart TVs, and the other one
that is dedicated to Samsung home
appliances.
• You must purchase the Samsung Smart
Home Dongle dedicated to home
appliances. Any other dongles may
cause system failure.
TYPE A
1. Open the fridge door, and pull up to
open the dongle cover at the top of the
door.
2. Insert the Smart Home Dongle into the
dongle port in the correct direction.
28 English
Untitled-7 28
2016-09-05
4:47:13
3. Push down to close the dongle cover.
TYPE B
1. Press the arrow area of the dongle
cover to unlock and remove.
Installation
2. Insert the Smart Home Dongle into the
dongle port in the correct direction.
3. Insert the dongle cover with the far side
first. Then, press to close the cover.
English 29
Untitled-7 29
2016-09-05
4:47:14
Installation
STEP 3 Flooring
• The surface to install the refrigerator
must support a fully loaded refrigerator.
• To protect the floor, put a large piece
of cardboard on each foot of the
refrigerator.
• Once the refrigerator is in its final
position, do not move it unless
necessary to protect the floor. If you
have to, use a thick paper or cloth such
as old carpet along the movement path.
Installation
30 English
Untitled-7 30
2016-09-05
4:47:14
STEP 4 Adjust the levelling legs
CAUTION
• The refrigerator must be levelled on a flat, solid floor. Failing to do so can cause damage
to the refrigerator or physical injury.
• Levelling must be performed with an empty refrigerator. Make sure no food items
remain inside the refrigerator.
• For safety reasons, adjust the front side a little higher than the rear side.
The refrigerator can be levelled using the front legs that have a special screw (leveller) for
levelling purposes. Use a flat-head screwdriver for levelling.
To adjust the height of the left side:
Insert a flat-head screwdriver into the
leveller of the front left leg. Turn the
leveller clockwise to raise, or turn it
counter clockwise to lower.
Installation
To adjust the height of the right side:
Insert a flat-head screwdriver into the
leveller of the front right leg. Turn the
leveller clockwise to raise, or turn it
counter clockwise to lower.
English 31
Untitled-7 31
2016-09-05
4:47:14
Installation
STEP 5 Initial settings
By completing the following steps, the refrigerator should be fully functioning.
1. Remove the PE foam sheet on each shelf corner, which is attached to protect the
refrigerator during transportation.
2. Plug the power cord into the wall socket to turn the refrigerator on .
3. Open the door, and check if the interior light lights up.
4. Set the temperature to the coldest, and wait for about an hour. Then, the freezer will be
slightly chilled, and the motor will run smoothly.
5. Wait until the refrigerator reaches the set temperature. Now the refrigerator is ready
for use.
NOTE
When the refrigerator powers on, the alarm will sound. To turn off the alarm, press Freezer
or Fridge.
STEP 6 Temperature Alarm (applicable models only)
Installation
• When the freezer compartment is too warm because there has been a power failure, the
signal of “- -” flashes on the display.
- When the Freezer or Fridge button is pressed, the “warmest temperature” which
has reached in the freezer and fridge compartment is flashed on the display for 5
seconds.
- Then the actual temperature is indicated. To deactivate the Temperature Alarm
function, press Door Alarm again.
• This warning may operate;
- When the appliance is turned on.
- The freezer compartment is too warm due to a power failure.
STEP 7 Final check
When installation is complete, confirm that:
• The refrigerator is plugged into an electrical outlet and grounded properly.
• The refrigerator is installed on a flat, level surface with a reasonable clearance from the
wall or the cabinet.
• The refrigerator is level and is sitting firmly on the floor.
• The door opens and closes freely, and the interior light turns on automatically when you
open the door.
32 English
Untitled-7 32
2016-09-05
4:47:14
Operations
Feature panel
TYPE 1
06
03
05
01
04
02
Operations
TYPE 2
04
06
01
02
05
01Fridge / Power Cool
02Freezer / Power Freeze
03Vacation
04Door Alarm
05Mood Lighting
06Network connection
03
English 33
Untitled-7 33
2016-09-05
4:47:14
Operations
01 Fridge / Power Cool (3 sec)
Fridge
Power Cool
To adjust the fridge temperature, press Fridge to select the
corresponding temperature.
You can change the temperature between 1 °C and 7 °C (default: 3 °C).
Power Cool speeds up the cooling process at maximum fan speed. The
fridge keeps running at full speed for two and a half hours and then
returns to the previous temperature.
• To activate Power Cool, press and hold Fridge for 3 seconds. The
corresponding indicator ( ) lights up, and the refrigerator will
speed up the cooling process for you.
• To deactivate Power Cool, press and hold Fridge again for 3
seconds. The fridge returns to the previous temperature setting.
NOTE
Using Power Cool increases power consumption. Make sure you turn it
off and return to the previous temperature if you don't intend to use
it.
02 Freezer / Power Freeze (3 sec)
Freezer
Operations
Power Freeze
The Freezer button can be used to set the freezer temperature.
Available temperatures are between -15 °C and -23 °C (default: -19 °C).
Power Freeze speeds up the freezing process at maximum fan speed.
The freezer keeps running at full speed for 50 hours and then returns
to the previous temperature.
• To activate Power Freeze, press and hold Freezer for 3 seconds.
The corresponding indicator (
) lights up, and the refrigerator
will speed up the freezing process for you.
• To deactivate, press and hold Freezer for 3 seconds again. The
freezer returns to the previous temperature setting.
• To freeze large amounts of food, activate Power Freeze for at least
20 hours before putting food in the freezer.
NOTE
Using Power Freeze increases power consumption. Make sure you
turn it off and return to the previous temperature if you do not intend
to use it.
34 English
Untitled-7 34
2016-09-05
4:47:15
03 Vacation (3 sec)
Vacation
If you are going on vacation or a business trip, or if you do not intend
to use the fridge for an extended time, use the Vacation mode.
• To activate Vacation mode, press and hold Vacation for 3 seconds.
The Vacation On indicator turns on while the display of the
fridge temperatures will turn off. The fridge temperature will be
controlled under 17 °C, but the freezer remains active as previously
set.
• To deactivate Vacation mode, press and hold Vacation again for 3
seconds. The fridge temperature will return to the previous setting.
NOTE
• Make sure to remove foods in the fridge compartment before using
Vacation mode.
• The Vacation mode will be disabled if you adjust the temperature.
04 Door Alarm
Door Alarm
Operations
You can set the alarm for a reminder. If the door is left open for
more than 2 minutes, the alarm will sound with the Alarm indicator
blinking.
You can toggle to enable and disable the alarm by pressing Door
Alarm.
05 Mood Lighting
Mood Lighting
The Mood Lighting is located under the door handle of the fridge. You
can set to turn it on at all times. By default, it lights up when a freezer
door is open.
To turn the Mood Lighting on at all times, press Mood Lighting (TYPE
1), or Door Alarm for 3 seconds (TYPE 2).
English 35
Untitled-7 35
2016-09-05
4:47:15
Operations
06 Network connection
You can use the optional Smart Home Dongle (sold separately) to control and monitor your
refrigerator through the Samsung Smart Home app. For more information about Samsung
Smart Home, see the Samsung Smart Home section.
NOTE
• Recommended encryption systems include WPA/TKIP and WPA2/AES. Any newer or
unstandardized Wi-Fi authentication protocols are not supported.
• Wireless networks may be affected by the surrounding wireless communication
environment.
• If your Internet service provider has registered the MAC address of your PC or modem
for identification, your Samsung Smart Refrigerator may fail to connect to the Internet.
If this happens, contact your Internet service provider for technical assistance.
• The firewall settings of your network system may prevent your Samsung Smart
Refrigerator from accessing the Internet. Contact your Internet service provider for
technical assistance. If this symptom continues, contact a local Samsung service center
or retailer.
• To configure the wireless access point (AP) settings, see the user manual of the AP.
• Samsung Smart Refrigerators featuring the Samsung Smart Home Dongle support
both Wi-Fi 2.4 GHz with IEEE 802.11 b/g/n and Soft-AP protocols (IEEE 802.11 n is
recommended).
• Unauthorized Wi-Fi wireless routers may fail to connect to applicable Samsung Smart
Refrigerators.
Operations
36 English
Untitled-7 36
2016-09-05
4:47:15
Samsung Smart Home
Installation
Visit the Google Play Store, Galaxy Apps, or Apple App Store and search for “Samsung
Smart Home”. Download and install the Samsung Smart Home app provided by Samsung
Electronics to your smart device.
NOTE
• The Samsung Smart Home app is designed for Android 4.0 (ICS) or higher, or iOS 7.0 or
higher, and is optimized for Samsung smartphones (Galaxy S and Galaxy Note series).
On other smartphone models, some functions may operate differently.
• For improved performance, the Samsung Smart Home app is subject to change without
notice, or discontinued support according to the manufacturer’s policy.
Samsung account
You are required to register your Samsung account to use the app. If you don’t have a
Samsung account, follow the app’s onscreen instructions to create a free Samsung account.
Operations
Getting started
1. Insert the Smart Home Dongle into the corresponding port of your refrigerator.
2. Run the Samsung Smart Home app and log in with your Samsung account. iPhone users
are required to provide the login information each time they access the app.
3. Access Devices > the + icon, and then tap Refrigerator.
4. Follow the onscreen instructions to provide the necessary information about the router,
and then tap Next.
5. Press and hold Fridge for more than 5 seconds until the "AP" message appears on the
display. Your refrigerator will be registered with the app.
6. When the device registration is complete, the refrigerator icon will appear on the
Samsung Smart Home app.
7. Tap the refrigerator icon to open the refrigerator page.
8. When a network connection is established, the Wi-Fi icon lights up on your refrigerator.
Refrigerator app
Integrated control
You can monitor and control your refrigerator at home as well as while on the move.
• Tap the refrigerator icon on the Samsung Smart Home to open the refrigerator page.
• Check the operation status or notification of your refrigerator, and change options or
settings if necessary.
NOTE
Some options or settings of the refrigerator may not be available for remote control.
English 37
Untitled-7 37
2016-09-05
4:47:15
Operations
Key features
Register Samsung smart home appliances to the Samsung Smart Home server for remote
access.
Menu overview
Operations
• Tap Refrigerator to open the settings page of the refrigerator.
• Swipe to move to the next page.
Chat control
You can control your Samsung smart home appliances remotely, or
check the operating status.
Home view
(applicable models
only)
By using the built-in camera of a Samsung smart home appliance,
you can monitor your living room. This is available only with
applicable models.
Master key
The master key is designed to control the locking system for
different user activities such as going out, coming home, going to
bed at night, and waking up in the morning. This is available only
with applicable models.
Customer service
The user manual is downloadable, and the contact information for
customer support is also provided.
Settings
You can check the connected device as well as the software
information (version and open-source licenses), and add devices or
select a country.
You can simulate the operation of the current device for
demonstration purposes.
38 English
Untitled-7 38
2016-09-05
4:47:16
Refrigerator settings
01
02
A
03
04
B
05
Fridge
01Displays the currently set fridge temperature.
02You can turn on or off Power Cool, and check the current
settings.
Freezer
03Displays the currently set freezer temperature.
04You can turn on or off Power Freeze, and check the current
settings.
About Device
05Displays the product information including the current
version, tutorial, Self Check, and Help Desk. The user manual
is downloadable, and the contact information for customer
support is also provided.
Self Check
By referencing Self Check, you can check the diagnostic results
of your refrigerator. If you encounter an abnormal symptom, Self
Check displays an information that can be used for customer
service.
Operations
A : Disabled (black)
B : Enabled (blue)
English 39
Untitled-7 39
2016-09-05
4:47:16
Operations
Storage information
The numbers marked in the bottom section
of this figure indicate the storage period
for the immediately above food item. For
example, 4-6 months for fish.
Operations
To freeze food
1. Wrap the food airtight with suitable wrapping materials.
2. Seal the wrapping.
3. Label the wrapping with the content and date.
Wrapping materials
• Materials suitable for wrapping food: plastic film, polyethylene blown film, aluminium
foil, and freezer tins.
• Materials not suitable for wrapping food: wrapping paper, greaseproof paper,
cellophane, food garbage bags, and used shopping bags.
Sealing materials
Rubber bands, plastic clips, string, cold-resistant adhesive tape or similar. Bags and
polyethylene blown film can be sealed with a film sealer.
40 English
Untitled-7 40
2016-09-05
4:47:16
Storage period of frozen food
The storage period differs with food types and storing temperatures. The following
specification is based on a temperature of -18 °C (0 °F):
• Fresh poultry (whole chickens), fresh meat (steaks, roasts): up to 12 months
• Fish (lean fish, cooked fish), fresh shrimp, scallops, squid: up to 6 months
• Pizza, sausage: up to 2 months
NOTE
For more information, visit the FDA web site (http://www.fda.gov/).
Thawing
Frozen food can be thawed in the following ways:
• Naturally at room temperatures
• Naturally in the fridge
• By using an electric oven with or without heat support
• By using a microwave oven
NOTE
• Do not refreeze thawed food. Some parts of the food may not freeze completely.
• Do not store frozen food for longer than the max storage period.
Operations
English 41
Untitled-7 41
2016-09-05
4:47:16
Maintenance
Door reversal (applicable models only)
Reversing the door must be performed by Samsung-approved servicing personnel at your
own expense because this kind of servicing is not covered by the Warranty.
WARNING
• Reversing failure or property damage that may occur by unapproved agencies will not
be covered by the Warranty.
• Make sure that the refrigerator is disconnected from the power source before doing the
reversal.
• You must wait for at least an hour after door reversing is complete. This is to prevent
electric shock that could occur.
Tools required (not provided)
Maintenance
Philips screwdriver
Flat-head screwdriver
8 mm socket wrench
(for bolts)
5 mm Allen wrench
(for Middle hinge)
11 mm spanner
(for hinge shaft)
Accessories
Hinge Cover (L)
Space Cover (L)
(The space cover differs
with the model.)
CAUTION
Throughout the entire reversing procedure, keep all the small parts (screws, caps, etc.) of
the refrigerator away from children or infants for safety reasons.
42 English
Untitled-7 42
2016-09-05
4:47:17
Step-by-step instructions
STEP 1 Remove the fridge door
1. With the fridge door closed, loosen and
remove two screws on the top of the
door. (RB37 Glass door models only)
2. Open the fridge door, and then pull up
to open the dongle cover at the top of
the door.
Maintenance
3. Lift up the wire cover (1) and turn it
to the front by 90 degrees to remove.
Then, remove the space cover (2).
2
1
2
1
English 43
Untitled-7 43
2016-09-05
4:47:18
Maintenance
1
2
RB37 Glass door models
• Open the fridge door, and slightly lift
up the left side of the wire cover (1) to
remove. Then, remove the space cover
(2) then the dongle PBA connector (3).
NOTE
Keep the space cover in a safe place. It is
necessary when you return the door to the
initial position (before reversing the door).
3
4. Remove the top frame cover (4) from
the bottom left then the top side. Then,
pull out to the front.
4
Maintenance
4
• For models that have the display panel
on the top of the fridge, locate the
service holes on the top frame cover (4).
- Insert a flat-head screwdriver into
the left hole and release the left side
first then the upper and lower locks
of the right side in this sequence.
Then, slide to the left to remove.
5. Pull out the left side of the hinge cover
(5) to remove, and then slightly lift up
the bottom to pull out.
CAUTION
5
When removing the hinge cover, use
caution not to damage the connectors and
wires on or around the fridge door.
NOTE
Keep the hinge cover in a safe place. It is
necessary when you return the door to the
initial position (before reversing the door).
44 English
Untitled-7 44
2016-09-05
4:47:18
6. Disconnect the connectors on or around
the fridge door. Loosen the screws from
the top hinge (6) to remove.
CAUTION
To prevent the fridge door from falling,
make sure to hold the fridge door tight
while removing the top hinge.
6
7. When the top hinge is removed, lift up
to remove the fridge door. Keep the
door in a safe place.
CAUTION
Maintenance
The door is heavy. To prevent damage or
injury, use caution while removing the
door.
English 45
Untitled-7 45
2016-09-05
4:47:19
Maintenance
STEP 2 Remove the freezer door
1. Open the freezer door, and remove
the middle hinge (7) by loosening the
screws.
7
• For RB37 glass door models, use the
5 mm Allen wrench for removing the
bolts.
2. Gently lift up to remove the freezer
door.
Maintenance
46 English
Untitled-7 46
2016-09-05
4:47:19
STEP 3 Reverse the auto closers
On the freezer door
8
1. From the freezer door, remove the auto
closer lever (8) by loosening the screws
on the lever and the screws in the
opposite side.
2. Insert the auto closer lever (8) in the
opposite side, and tighten the screws.
On the fridge door
9
1. From the fridge door, remove the auto
closer lever (9) by loosening the screws
on the lever and the screws in the
opposite side.
2. Insert the auto closer lever (9) in the
opposite side, and tighten the screws.
Maintenance
English 47
Untitled-7 47
2016-09-05
4:47:19
Maintenance
STEP 4 Reattach the freezer door
1. Use a flat-head screwdriver to remove
the screw cap. Then, insert the screw
cap in the opposite side.
CAUTION
To prevent physical damage, use caution
when removing the screw cap.
2. Lay down the refrigerator with care.
Then, remove the screws from the
levelling leg (10) and the bottom hinge
(11).
11
10
3. Use a 11 mm wrench to remove the
hinge shaft (12) from the bottom hinge
(11). Then, insert the auto closer guard
(13) as shown.
12
Maintenance
11
13
11
10
4. Insert the bottom hinge (11) in the
opposite side. Then, install the levelling
leg (10).
5. Insert the freezer door and fit into
the bottom hinge. Then, stand the
refrigerator with care.
48 English
Untitled-7 48
2016-09-05
4:47:20
6. Reinsert the middle hinge (7) that was
removed in STEP 2.
- Remove the washer from the middle
hinge. Then, reverse the washer
before reinserting the middle hinge
in the top of the freezer door.
7
Maintenance
English 49
Untitled-7 49
2016-09-05
4:47:20
Maintenance
STEP 5 Reattach the fridge door
1. Loosen and remove the top screws of
the fridge. Then, remove the control
cover (14).
14
2. Move the connectors and wires to the
opposite side. Insert the control cover
(14), and then tighten the screws on the
opposite side.
Maintenance
14
• For RB37 Glass door models, use a
flat-head screwdriver to remove the
grommet hinge on the top of the fridge
door. Then, insert the hinge in the
opposite side.
50 English
Untitled-7 50
2016-09-05
4:47:20
3. Pull up to open the dongle cover at the
top of the fridge door.
• Move the wires to the opposite side
and fix them on the inner hook of the
opposite side.
RB37 glass door models only
• Connect the wires from the fridge door
to the opposite side. Fix the wires using
the hook.
Maintenance
4. Reinsert the dongle cover in the original
position.
English 51
Untitled-7 51
2016-09-05
4:47:21
Maintenance
5. Remove the shaft from the top hinge (6).
Then, reassemble the shaft as shown.
6
6
6. Insert the top hinge (6) in the top left
of the fridge door with the shorter side
first. Fit the fridge door by inserting the
top hinge then the middle hinge. Then,
tighten the top hinge screws.
7. Connect the connectors from the fridge
door and the main unit. Then, fix the
wires on the inner hook of the optional
hinge cover (L).
Maintenance
52 English
Untitled-7 52
2016-09-05
4:47:21
8. Insert the hinge cover in the top hinge
with the right side first. Then, press the
bottom of the cover to fit.
CAUTION
Make sure all of the wires and connectors
are not stuck in the middle.
9. Insert the top frame cover (4) with the
part (b) fitting in the part (a) diagonally.
Then, slide the end of the cover to the
left to lock.
a
b
4
Maintenance
• For models that have the display panel
on the top of the fridge, push in the
left end of the top frame cover (4) then
the right side by locking the lower and
upper areas in this sequence.
4
English 53
Untitled-7 53
2016-09-05
4:47:22
Maintenance
10.With the dongle cover opened, insert
the wire cover (1) and turn it to the
rear. Then, insert the space cover (L) and
close the wire cover.
• The space cover differs with the model.
1
2
2
Maintenance
1
11.Close the dongle cover.
54 English
Untitled-7 54
2016-09-05
4:47:22
RB37 glass door models only
12.Connect the dongle PBA connector (3).
Insert the optional space cover (L) in the
fridge door. Then, press to close the wire
cover (1).
1
3
• Close the fridge door and tighten the
top screws of the door.
NOTE
You might want to return the doors to the initial position (before reversing the door). In
that case, refer to the instructions above but switch the doors, hinges, and covers back to
the initial position.
Maintenance
English 55
Untitled-7 55
2016-09-05
4:47:23
Maintenance
Handle and care
Shelves / Wine Rack (applicable models only)
1. Slightly lift up the rear side of the shelf
(or wine rack) to pull out.
2. Twist the shelf (or wine rack) diagonally
to remove.
Maintenance
56 English
Untitled-7 56
2016-09-05
4:47:23
Foldable shelf
1. Slightly lift up the front side of the shelf
to pull out.
2. Twist the shelf diagonally to remove.
CAUTION
Maintenance
• Do not put food or objects in front of
the Fresh Zone drawer. The door will not
close properly.
• The shelf must be inserted correctly. Do
not insert upside down.
• When reinserting the shelf, make sure to
push in the shelf to the end until it fits.
• Glass containers may scratch the surface
of glass shelves.
English 57
Untitled-7 57
2016-09-05
4:47:23
Maintenance
Cleaning
Interior and exterior
WARNING
• Do not use benzene, thinner, or home/car detergent such as Clorox™ for cleaning
purposes. They may damage the surface of the refrigerator and cause a fire.
• Do not spray water onto the refrigerator. This may cause electric shock.
Regularly use a dry cloth to remove all foreign substances such as dust or water from the
power plug terminals and contact points.
1. Unplug the power cord.
2. Use a moistened, soft, lint-free cloth or paper towel to clean the refrigerator’s interior
and exterior.
3. When done, use a dry cloth or paper towel to dry well.
4. Plug in the power cord.
Replacement
LED Lamps
To replace the lamps of the refrigerator, contact a local Samsung service centre.
WARNING
• The lamps are not user-serviceable. Do not attempt to replace a lamp yourself. This can
cause electric shock.
Maintenance
58 English
Untitled-7 58
2016-09-05
4:47:23
Troubleshooting
Before calling for service, review the checkpoints below. Any service calls regarding
normal situations (No Defect Cases) will be charged to users.
General
Temperature
Symptom
Fridge/freezer does
not operate.
Fridge/freezer
temperature is
warm.
Fridge/freezer is
over-cooling.
Solution
• Power cord is not plugged in
properly.
• Properly plug in the power
cord.
• Temperature control is not
set correctly.
• Set the temperature lower.
• Refrigerator is located near
a heat source or direct
sunlight.
• Keep the refrigerator away
from direct sunlight or a
heat source.
• Not enough clearance
between refrigerator and
sides/rear.
• Make sure there are at least
5 cm from the rear and
sides.
• Vacation mode is activated.
• Deactivate vacation mode.
• The refrigerator is
overloaded. Food is blocking
the refrigerator vents.
• Do not overload the
refrigerator. Do not allow
food to block ventilation.
• Temperature control is not
set correctly.
• Set the temperature higher.
• Refrigerator has heat-proof
piping in the interior wall.
• To prevent condensation
from forming, the
refrigerator has heat-proof
piping in the front corners.
If the ambient temperature
rises, this equipment may
not work effectively. This is
not a system failure.
Troubleshooting
Interior wall is hot.
Possible causes
English 59
Untitled-7 59
2016-09-05
4:47:23
Troubleshooting
Odors
Symptom
Refrigerator has
odors.
Possible causes
Solution
• Spoiled food.
• Clean the refrigerator and
remove any spoiled food.
• Food with strong odors.
• Make sure strong smelling
food is wrapped airtight.
Frost
Symptom
Possible causes
Solution
Frost around the
vents.
• Food is blocking the vents.
• Make sure no food blocks
the refrigerator vents.
Frost on interior
walls.
• Door is not closed properly.
• Make sure food does not
block the door. Clean the
door gasket.
Fruits or vegetables
are frozen.
• Fruits or vegetables are
stored in the Fresh/Chef
Zone.
• The Fresh/Chef Zone is only
for meat/fish.
Condensation
Symptom
Condensation forms
on the interior
walls.
Possible causes
Solution
• If door is left open, moisture
enters the refrigerator.
• Remove the moisture and do
not open the door for a long
time.
• Food with high moisture
content.
• Make sure food is wrapped
airtight.
Troubleshooting
60 English
Untitled-7 60
2016-09-05
4:47:23
Do you hear abnormal sounds from the refrigerator?
Before calling for service, review the checkpoints below. Any service calls related to
normal sounds will be charged to the user.
These sounds are normal.
• When starting or ending an operation, the refrigerator may make sounds similar to a
car engine igniting. As the operation stabilizes, the sounds will decrease.
Buzzing!
Clicking!
or Chirping!
• While the fan is operating, these sounds may occur. When the refrigerator reaches the
set temperature, no fan sound will occur.
SSSRRR!
Whir!
Troubleshooting
• During a defrost cycle, water may drip on the defrost heater, causing sizzling sounds.
HiSS!
English 61
Untitled-7 61
2016-09-05
4:47:24
Troubleshooting
• As the refrigerator cools or freezes, refrigerant gas moves through sealed pipes, causing
bubbling sounds.
Bubbling!
• As the refrigerator temperature increases or decreases, plastic parts contract and
expand, creating knocking noises. These noises occur during the defrosting cycle or
when electronic parts are working.
Cracking!
• For ice maker models: When the water valve opens to fill the ice maker, buzzing sounds
may occur.
• Due to pressure equalizing when opening and closing the refrigerator door, whooshing
sounds may occur.
Troubleshooting
62 English
Untitled-7 62
2016-09-05
4:47:24
Samsung Smart Home
Symptom
Action
Could not find
“Samsung Smart
Home” on the app
market.
• The Samsung Smart Home app is available on smartphones that
run Android 4.0 (ICS) or higher, or iOS 7.0 or higher.
The Samsung Smart
Home app fails to
operate.
• The Samsung Smart Home app is available on applicable
models only.
• The old Samsung Smart Refrigerator app cannot connect with
Samsung Smart Home models.
The Samsung
Smart Home app is
installed but is not
connected to my
refrigerator.
• You must log into your Samsung account to use the app.
• Make sure that your router is operating normally.
• If you have not connected your refrigerator to the Samsung
Smart Home App after the app was installed, you must make
connection using the device registration function of the app.
Could not log into
the app.
• You must log into your Samsung account to use the app.
• If you don’t have a Samsung account, follow the app’s onscreen
instructions to create one.
An error message
appears when I
try to register my
refrigerator.
• Easy Connection may fail due to the distance from your access
point (AP) or electrical interference from the surrounding
environment. Wait a moment and try again.
The Samsung
Smart Home app
is successfully
connected to my
refrigerator but
does not run.
• Exit and restart the Samsung Smart Home app, or disconnect
and reconnect the router.
• Unplug the power cord of the refrigerator, and then plug it in
again after 1 minute.
Troubleshooting
English 63
Untitled-7 63
2016-09-05
4:47:24
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the
SAMSUNG customer care center.
Country
Contact Center
Web Site
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
www.samsung.com/gr/support
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land
line
www.samsung.com/gr/support
DA68-03516T-00
Untitled-7 64
2016-09-05
4:47:24
Download PDF

advertising