Samsung | HG28EC690AB | Samsung HG28EC690AB Οδηγίες εγκατάστασης

Τηλεόραση LED
Εγχειρίδιο εγκατάστασης
φανταστείτε τις δυνατότητες
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το
προϊόν της Samsung. Προκειμένου να λάβετε
πιο ολοκληρωμένο σέρβις, δηλώστε το προϊόν
σας στη διαδικτυακή διεύθυνση
www.samsung.com/register
Μοντέλο
Αρ. παραγωγής
Οι εικόνες που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης παρέχονται μόνο για αναφορά και ενδέχεται να διαφέρουν από
την πραγματική εμφάνιση του προϊόντος. Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς
προειδοποίηση.
Οδηγίες
Αυτή η τηλεόραση παρέχεται με λειτουργικότητα που περιλαμβάνει διαδραστικές υπηρεσίες μέσω συσκευής τύπου "set-back box" (SBB/STB) που
συνδέεται στην τηλεόραση, καθώς και με άλλες τηλεοράσεις σε ένα ελεγχόμενο από υπολογιστή σύστημα για ξενοδοχεία και άλλες συναφείς επιχειρήσεις.
Διαδραστικά: Όταν η συσκευή τεθεί αρχικά σε λειτουργία, στέλνει μια εντολή ταυτοποίησης της συσκευής SBB/STB. Εάν αυτή είναι επιτυχής, η τηλεόραση
αλλάζει τρόπο λειτουργίας σε ONLINE (Συνδεδεμένος) και ο πλήρης έλεγχός της πραγματοποιείται μέσω της συσκευής SBB/STB.
Εάν η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση σύνδεσης (Συνδεδεμένος), παύει να λαμβάνει εντολές μέσω του τηλεχειριστηρίου υπερύθρων (IR) της Samsung
και λειτουργεί σύμφωνα με το πρωτόκολλο διασύνδεσης που χρησιμοποιείται.
Αυτόνομη: Εάν δεν αναγνωριστεί κάποια συσκευή SBB/STB, η τηλεόραση θα πρέπει να τεθεί σε τρόπο λειτουργίας STAND-ALONE (Αυτόνομη) με
περιορισμένη λειτουργικότητα.
Τρόποι λειτουργίας
Όταν αυτή η τηλεόραση (σε τρόπο λειτουργίας ξενοδοχείου) λειτουργεί με χρήση συσκευής SBB/STB, βρίσκεται σε έναν από τους παρακάτω δύο
τρόπους λειτουργίας:
• ONLINE (Συνδεδεμένος) ή STAND-ALONE (Αυτόνομη). Στην κατάσταση Αυτόνομη, η τηλεόραση λειτουργεί ως τυπική τηλεόραση ξενοδοχείου
αλλά χωρίς ενεργή επικοινωνία. Αυτό συμβαίνει ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο να αποπειραθούν οι ένοικοι του δωματίου να εξαπατήσουν το
σύστημα αποσυνδέοντας τη συσκευή SBB/STB.
Ενεργοποίηση
τρόπου λειτουργίας
ξενοδοχείου
Τηλεόραση
ξενοδοχείου
Τροφοδοσία
ΕΝΕΡΓ.
Αυτόνομη
λειτουργία
SBB/STB σε σύνδεση αν
υπάρξει μία επιτυχία σε 10
προσπάθειες
Κατάσταση
SBB/STB Προσπάθεια κάθε
2 δευτερόλεπτα
SBB/STB σε σύνδεση 10 συνεχείς αποτυχίες
Λειτουργία σε σύνδεση
Ρυθμός δειγματοληψίας
20/δευτερόλεπτο
Για αναλυτικές ρυθμίσεις είτε της αυτόνομης είτε της διαδραστικής λειτουργίας, ανατρέξτε στις σελίδες 22-25 (Ρύθμιση δεδομένων μενού επιλογών
λειτουργίας ξενοδοχείου: Τρόποι αυτόνομης και διαδραστικής λειτουργίας)
• Ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί σε μερικές λειτουργίες, ώστε να αποτρέπεται τυχόν "εξαπάτηση" του τηλεοπτικού συστήματος από τους
ενοίκους του δωματίου.
• Χωρίς κεντρικό μενού (διαδραστική λειτουργία) ή μενού καναλιών, λειτουργία Plug & Play στο κεντρικό μενού (αυτόνομη λειτουργία)
• Περιορισμένη ένταση ήχου και κλείδωμα/ξεκλείδωμα πλήκτρων πάνελ
Προειδοποίηση σχετικά με τις στατικές εικόνες
Αποφεύγετε να προβάλλετε στατικές εικόνες (όπως αρχεία εικόνας jpeg) ή στοιχεία στατικής εικόνας (όπως το λογότυπο κάποιου τηλεοπτικού
προγράμματος, το πανοραμικό ή το 4:3 φορμά εικόνας, τη γραμμή χρηματιστηρίου ή ειδήσεων στο κάτω μέρος της οθόνης κλπ.) στην οθόνη. Η
συνεχής προβολή στατικών εικόνων μπορεί να προκαλέσει μη ομοιόμορφη φθορά του φωσφόρου της οθόνης, πράγμα που επηρεάζει την ποιότητα της
εικόνας. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο να προκληθεί αυτό το πρόβλημα, ακολουθήστε τις παρακάτω συστάσεις:
• Αποφεύγετε να προβάλλετε το ίδιο τηλεοπτικό κανάλι για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
• Πάντα να προσπαθείτε να προβάλλετε κάθε εικόνα σε πλήρη οθόνη. Χρησιμοποιήστε το μενού φορμά εικόνας της τηλεόρασης για την καλύτερη
δυνατή αντιστοίχιση.
• Μειώστε τη φωτεινότητα και την αντίθεση στις ελάχιστες τιμές που απαιτούνται για να επιτύχετε την επιθυμητή ποιότητα εικόνας. Υπερβολικές τιμές
ενδέχεται να επιταχύνουν τη διαδικασία φθοράς.
• Να χρησιμοποιείτε συχνά όλες τις δυνατότητες της τηλεόρασης που έχουν σχεδιαστεί για τη μείωση της διατήρησης εικόνας και του καψίματος
οθόνης, ανατρέξτε στην κατάλληλη ενότητα του εγχειριδίου χρήσης για λεπτομέρειες.
Εξασφάλιση χώρου για την εγκατάσταση
Τηρήστε τις απαιτούμενες αποστάσεις ανάμεσα στο προϊόν και τα άλλα αντικείμενα (π.χ. τους τοίχους) για να διασφαλίσετε το σωστό εξαερισμό του.
Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή κάποιο πρόβλημα με το προϊόν λόγω αύξησης της εσωτερικής θερμοκρασίας του προϊόντος.
✎✎ Όταν χρησιμοποιείτε βάση ή στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο, να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα εξαρτήματα που παρέχονται από τη Samsung Electronics.
xx Αν χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα άλλου κατασκευαστή, ενδέχεται να δημιουργηθεί πρόβλημα με το προϊόν ή τραυματισμός, λόγω πτώσης του προϊόντος.
✎✎ Η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν.
Εγκατάσταση με βάση.
Εγκατάσταση με στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Περιεχόμενα
yy
yy
yy
yy
yy
yy
Οδηγίες..................................................................................................................................................................... 2
Τρόποι λειτουργίας................................................................................................................................................... 2
Προειδοποίηση σχετικά με τις στατικές εικόνες......................................................................................................... 2
Εξασφάλιση χώρου για την εγκατάσταση................................................................................................................. 2
Πρόσθετα εξαρτήματα............................................................................................................................................... 4
Τοποθέτηση της βάσης τηλεόρασης LED................................................................................................................. 5
Συναρμολόγηση του στροφέα (τηλεοράσεις 32 ιντσών και άνω).............................................................................. 7
Επισκόπηση του πίνακα σύνδεσης........................................................................................................................... 9
Χρήση του χειριστηρίου της τηλεόρασης (κλειδί πρόσοψης).................................................................................. 12
Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου.......................................................................................................................... 13
Σύνδεση της τηλεόρασης με συσκευή SBB............................................................................................................ 14
Σύνδεση των ηχείων μπάνιου................................................................................................................................. 16
Σύνδεση της συσκευής MediaHub HD.................................................................................................................... 18
Σύνδεση του RJP (Remote Jack Pack)................................................................................................................... 19
Σύνδεση σε υποδοχή COMMON INTERFACE
(η υποδοχή κάρτας παρακολούθησης τηλεόρασης που διαθέτετε)........................................................................ 21
Ρύθμιση δεδομένων μενού επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου.............................................................................. 22
Εγκατάσταση του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο........................................................................................ 60
Στερέωση της τηλεόρασης στον τοίχο..................................................................................................................... 61
Αντικλεπτική κλειδαριά Kensington......................................................................................................................... 61
Προδιαγραφές......................................................................................................................................................... 62
Διαστάσεις............................................................................................................................................................... 63
Ελληνικά
ΕΛΛΗΝVΙΚΑ
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
3
Πρόσθετα εξαρτήματα
✎✎ Βεβαιωθείτε ότι τα παρακάτω αντικείμενα περιλαμβάνονται στη συσκευασία της τηλεόρασης LED. Αν λείπει κάποιο
αντικείμενο, επικοινωνήστε με την τοπική αντιπροσωπία.
✎✎ Το χρώμα και το σχήμα των αντικειμένων ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
yy Τηλεχειριστήριο και μπαταρίες (AAA x 2)
yy Καλώδιο ρεύματος/Καλώδιο δεδομένων
yy Οδηγός γρήγορου ξεκινήματος
yy Οδηγίες χρήσης
Οδηγίες για την ασφάλεια (δεν διατίθενται σε όλες τις περιοχές)
yy Προσαρμογέας κάρτας CI Card
yy Κιτ τοποθέτησης ξενοδοχείου
yy Στήριγμα καλωδίων
✎✎ Η βάση και οι βίδες στερέωσης της βάσης ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στη συσκευασία, ανάλογα με το μοντέλο.
✎✎ Το καλώδιο δεδομένων ενδέχεται να μην περιλαμβάνεται στη συσκευασία, ανάλογα με τον προμηθευτή SI.
Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος (Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)
(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν,
υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα
πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου
να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης
απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα
ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα
πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ’ όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους
υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο
μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση. Οι επιχειρήσεις-χρήστες
θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του
συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα
συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.
Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης
μπαταριών.)
Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του
προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.
Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή
μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν
σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.
Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του
τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την
προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.
4
Ελληνικά
Τοποθέτηση της βάσης τηλεόρασης LED
Οι τηλεοράσεις LED διαστάσεων 32" και άνω διαθέτουν περιστρεφόμενες βάσεις. Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτές τις βάσεις
ώστε η τηλεόραση να περιστρέφεται κατά 20 ή 90 μοίρες προς τα αριστερά και προς τα δεξιά.
Εξαρτήματα βάσης
Κατά την τοποθέτηση της βάσης, χρησιμοποιήστε τα μέρη και τα εξαρτήματα που παρέχονται.
1 τεμάχιο
A
B 1 τεμάχιο
C
28" ~ 32"
x7 (M4 X L12)
32"
D
28"
32" ~ 55"
x8 (M4 X L12)
28"
yy Βάση
40" ~ 55"
40" ~ 55"
yy Οδηγός βάσης
yy Βίδες
HG28EC690
1
x4
C
2
(M4 X L12)
1-1
B
2-1
1-2
2-2
2-3
A
1-3
3
Σφίξτε πρώτα τις βίδες στο κάτω μέρος και
τοποθετήστε τη βίδα στο πάνω μέρος τελευταία.
(M4 X L12)
3-1
4
Αν παρουσιάζει κλίση, δοκιμάστε να τον
συναρμολογήσετε ξανά αρχίζοντας από το βήμα
2
.
✎✎ Φροντίστε να συναρμολογήσετε τον οδηγό βάσης όταν
είναι προσαρτημένος στην τηλεόραση.
x3
C
✎✎ Τοποθετήστε ένα μαλακό πανί πάνω στο τραπέζι για να
προστατεύσετε την τηλεόραση και, στη συνέχεια, τοποθετήστε
την τηλεόραση στο πανί με την οθόνη στραμμένη προς τα κάτω.
✎✎ Εισαγάγετε τον οδηγό βάσης στην υποδοχή που υπάρχει στο
κάτω μέρος της τηλεόρασης.
✎✎ Σύρετε προς την κατεύθυνση του βέλους έως την τελική γραμμή
και συναρμολογήστε τον.
3-2
✎✎ Τοποθετήστε τις βίδες με τη σειρά που υποδεικνύεται στο
εγχειρίδιο.
Ελληνικά
5
HG32EC690 / HG40EC690 / HG48EC690 / HG55EC690
1
2
x4
C
(M4 X L12)
1-1
B
2-1
A
2-3
1-2
1-3
3
2-2
✎✎ Τοποθετήστε ένα μαλακό πανί πάνω στο τραπέζι για
να προστατεύσετε την τηλεόραση και, στη συνέχεια,
τοποθετήστε την τηλεόραση στο πανί με την οθόνη
στραμμένη προς τα κάτω.
✎✎ Εισαγάγετε τον οδηγό βάσης στην υποδοχή που υπάρχει
στο κάτω μέρος της τηλεόρασης.
✎✎ Σύρετε προς την κατεύθυνση του βέλους έως την τελική
γραμμή και συναρμολογήστε τον.
Σφίξτε πρώτα τις βίδες στο κάτω μέρος και τοποθετήστε τη βίδα στο πάνω μέρος τελευταία.
3-1
C 32"
x3 (M4 X L12)
3-2
D 40" ~ 55"
x4 (M4 X L12)
✎✎ Τοποθετήστε τις βίδες με τη σειρά
που υποδεικνύεται στο εγχειρίδιο.
4
Αν παρουσιάζει κλίση, δοκιμάστε να τον συναρμολογήσετε ξανά
αρχίζοντας από το βήμα 2 .
✎✎ Φροντίστε να συναρμολογήσετε τον οδηγό βάσης όταν είναι
προσαρτημένος στην τηλεόραση.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yy Βεβαιωθείτε ότι διακρίνετε ανάμεσα στο εμπρός και το πίσω μέρος κάθε εξαρτήματος όταν τα συναρμολογείτε.
yy Φροντίστε να υπάρχουν τουλάχιστον δύο άτομα για να σηκώσουν και να μετακινήσουν την τηλεόραση.
6
Ελληνικά
Συναρμολόγηση του στροφέα (τηλεοράσεις 32 ιντσών και άνω)
]] ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Αν διαμορφώσετε την τηλεόραση προκειμένου να περιστρέφεται, πρέπει να την προσαρτήσετε σταθερά
στο δάπεδο, σε ένα γραφείο, σε έναν μπουφέ κλπ. όπως περιγράφεται στις οδηγίες εγκατάστασης.
Οι τηλεοράσεις LED 32" και μεγαλύτερων διαστάσεων διαθέτουν περιστρεφόμενες βάσεις. Μπορείτε να διαμορφώσετε
αυτές τις βάσεις έτσι ώστε η οι τηλεοράσεις να περιστρέφονται κατά 20, 60 ή 90 μοίρες προς τα αριστερά και προς τα δεξιά
χρησιμοποιώντας το ΣΤΡΟΦΕΑ ΒΑΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ.
¦¦ Περιστροφή 20°
Για να διαμορφώσετε την τηλεόραση έτσι ώστε να περιστρέφεται κατά 20° προς τα αριστερά και προς τα δεξιά, εισαγάγετε την
προεξοχή στο κάτω μέρος τη βάσης μέσα από την καμπύλη οπή με την επισήμανση 20° στο στροφέα βάσης στήριξης. Στη συνέχεια,
στερεώστε το στροφέα βάσης στήριξης στη βάση χρησιμοποιώντας τις τρεις παρεχόμενες βίδες, όπως φαίνεται παρακάτω.
¦¦ Περιστροφή 60°
Για να διαμορφώσετε την τηλεόραση έτσι ώστε να περιστρέφεται κατά 60° προς τα αριστερά και προς τα δεξιά, εισαγάγετε την
προεξοχή στο κάτω μέρος τη βάσης μέσα από την καμπύλη οπή με την επισήμανση 60° στο στροφέα βάσης στήριξης. Στη συνέχεια,
στερεώστε το στροφέα βάσης στήριξης στη βάση χρησιμοποιώντας τις τρεις παρεχόμενες βίδες, όπως φαίνεται παρακάτω.
¦¦ Περιστροφή 90°
Για να διαμορφώσετε την τηλεόραση έτσι ώστε να περιστρέφεται κατά 90° προς τα αριστερά και προς τα δεξιά, αφαιρέστε
το στροφέα βάσης στήριξης και, στη συνέχεια, βιδώστε τις τρεις παρεχόμενες βίδες στη βάση, όπως φαίνεται παρακάτω.
Ελληνικά
7
¦¦ Κιτ τοποθέτησης ξενοδοχείου
Μπουλόνι + παξιμάδι
Κοντό μπουλόνι
(2 ΤΜΧ)
Μακρύ μπουλόνι
(2 ΤΜΧ)
Παξιμάδι (2 ΤΜΧ)
Ροδέλα (2 ΤΜΧ)
επάνω
Κάτω
[
8
Ελληνικά
Στερεώστε τη βάση σε μια επίπεδη επιφάνεια
όπως πάνω σε κάποιον μπουφέ, γραφείο ή
κέντρο ψυχαγωγίας όπως φαίνεται στην εικόνα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε τον τραυματισμό, πρέπει να προσαρτήσετε αυτή την τηλεόραση
σταθερά στο δάπεδο, σε ένα τραπέζι, σε έναν μπουφέ κλπ. με το κιτ τοποθέτησης ξενοδοχείου, όπως
περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες.
$
Επισκόπηση του πίνακα σύνδεσης
HG28EC690**
1
$
2
3
#
3
5
@
6
!
7
0
8
4
9
HG32EC690**
HG40EC690**
HG48EC690**
HG55EC690**
#
1
$
2
@
!
0
3
#
3
5
@
6
!
7
0
8
4
9
9
✎✎ Κάθε φορά που συνδέετε στην τηλεόραση μια εξωτερική συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένη.
✎✎ Κατά τη σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής, αντιστοιχίστε το χρώμα βύσματος του καλωδίου με το χρώμα της
υποδοχής σύνδεσης.
Ελληνικά
9
1 AV IN
–– Συνδέστε καλώδια ήχου στις υποδοχές "R-AUDIO-L" της τηλεόρασης και τα άλλα άκρα τους στις αντίστοιχες
υποδοχές εξόδου ήχου μιας συσκευής A/V.
–– Για σύνδεση σήματος συνιστωσών βίντεο/ήχου.
–– Συνδέστε καλώδια ήχου RCA (προαιρετικά) στις υποδοχές "R - AUDIO - L" που βρίσκονται στο πίσω μέρος
της τηλεόρασης και τα άλλα άκρα τους στις αντίστοιχες υποδοχές εξόδου ήχου της εξωτερικής συσκευής.
–– Όταν πραγματοποιείτε σύνδεση στην υποδοχή AV IN, το χρώμα της υποδοχής AV IN [Y/VIDEO] (πράσινο)
δεν ταιριάζει με το χρώμα του βύσματος καλωδίου βίντεο (κίτρινο).
2 USB (5V 0.5A)
USB (HDD/1.0A) / CLONING
–– Υποδοχή σύνδεσης για αναβάθμιση του λογισμικού, το Αρ. σελίδα περιεχομ., κ.λπ.
–– Σύνδεση σέρβις.
3 HDMI IN 1, 2(DVI), 3 (ARC): Για σύνδεση με την υποδοχή HDMI μιας συσκευής που διαθέτει έξοδο HDMI.
✎✎ Δεν απαιτείται σύνδεση ήχου για σύνδεση HDMI σε HDMI.
✎✎ Χρησιμοποιήστε την υποδοχή HDMI IN 2(DVI) για σύνδεση DVI σε εξωτερική συσκευή. Χρησιμοποιήστε ένα
καλώδιο σύνδεσης DVI σε HDMI ή έναν προσαρμογέα DVI-HDMI (DVI σε HDMI) για σύνδεση βίντεο και τις
υποδοχές PC/DVI AUDIO IN για τον ήχο.
4 ANT IN (SATELLITE), (AIR/CABLE)
–– Για να βλέπετε σωστά τα τηλεοπτικά κανάλια, η τηλεόραση πρέπει να λαμβάνει σήμα από μία από τις
ακόλουθες πηγές:
–– Εξωτερική κεραία/Σύστημα καλωδιακής τηλεόρασης
5 HEADPHONE JACK: Μπορούν να συνδεθούν ακουστικά στην υποδοχή ακουστικών της τηλεόρασης. Όταν είναι
συνδεδεμένα τα ακουστικά, απενεργοποιείται ο ήχος από τα ενσωματωμένα ηχεία.
6 HEADPHONE JACK: Συνδέστε το καλώδιο στις υποδοχές HP-ID και ακουστικών ταυτόχρονα και συνδέστε το σε ένα
ξεχωριστό κιβώτιο ακουστικών. Ανατρέξτε στη σελίδα 17. Όταν συνδέετε τα ακουστικά σε ένα κιβώτιο ακουστικών,
λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως στη λειτουργία ακουστικών.
Τρόποι λειτουργίας οθόνης
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μία από τις τυπικές αναλύσεις που παρατίθενται στη στήλη "Ανάλυση". Η τηλεόραση θα
ρυθμιστεί αυτόματα στην ανάλυση που επιλέξατε.
Αφού συνδέσετε τον υπολογιστή στην τηλεόραση, ρυθμίστε την ανάλυση οθόνης της τηλεόρασης μέσα από τον
υπολογιστή. Η βέλτιστη ανάλυση είναι 1920 x 1080 στα 60 Hz. Εάν οριστεί σε οποιαδήποτε άλλη τιμή εκτός από τις τιμές
που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, ενδέχεται να μην εμφανιστεί εικόνα στην τηλεόραση. Ρυθμίστε σωστά την
ανάλυση, ανατρέχοντας στις οδηγίες χρήσης του υπολογιστή ή της κάρτας γραφικών του.
Συνιστώνται οι αναλύσεις που αναγράφονται στον πίνακα.
✎✎ Η βέλτιστη ανάλυση είναι 1366 X 768 στα 60 Hz.
10
Τρόπος
λειτουργίας
Ανάλυση
Οριζόντια συχνότητα
(KHz)
Κατακόρυφη συχνότητα
(Hz)
Συχνότητα ρολογιού pixel
(MHz)
Πολικότητα
συγχρονισμού
(Ο/Κ)
IBM
640 x 350
720 x 400
31,469
31,469
70,086
70,087
25,175
28,322
+/-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
35,000
49,726
66,667
74,551
30,240
57,284
-/-/-
VESA CVT
720 x 576
1280 x 720
35,910
56,456
59,950
74,777
32,750
95,750
-/+
-/+
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1280 x 720
1366 x 768
31,469
37,500
37,861
37,879
46,875
48,077
48,363
56,476
60,023
45,000
47,712
59,940
75,000
72,809
60,317
75,000
72,188
60,004
70,069
75,029
60,000
60,015
25,175
31,500
31,500
40,000
49,500
50,000
65,000
75,000
78,750
74,250
85,500
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
VESA GTF
1280 x 720
52,500
70,000
89,040
-/+
Ελληνικά
✎✎ Η βέλτιστη ανάλυση είναι 1920 X 1080 στα 60 Hz.
Τρόπος
λειτουργίας
Ανάλυση
Οριζόντια συχνότητα
(KHz)
Κατακόρυφη συχνότητα
(Hz)
Συχνότητα ρολογιού pixel
(MHz)
Πολικότητα
συγχρονισμού
(Ο/Κ)
IBM
640 x 350
720 x 400
31,469
31,469
70,086
70,087
25,175
28,322
+/-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 800
1280 x 960
1366 x 768
1440 x 900
1440 x 900
1680 x 1050
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
63,981
79,976
45,000
49,702
62,795
60,000
47,712
55,935
70,635
65,290
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,020
75,025
60,000
59,810
74,934
60,000
60,015
59,887
74,984
59,954
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
108,000
135,000
74,250
83,500
106,500
108,000
85,500
106,500
136,750
146,250
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
-/+
-/+
+/+
+/+
-/+
-/+
-/+
✎✎ Αν χρησιμοποιείτε σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI/DVI, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την υποδοχή HDMI IN 2 (DVI).
✎✎ Ο τρόπος λειτουργίας διεμπλεκόμενης σάρωσης δεν υποστηρίζεται.
✎✎ Αν επιλεγεί κάποια μη τυπική μορφή βίντεο, η τηλεόραση ενδέχεται να μη λειτουργεί φυσιολογικά.
✎✎ Υποστηρίζονται οι τρόποι λειτουργίας ξεχωριστού και σύνθετου σήματος. Ο τρόπος λειτουργίας SOG δεν
υποστηρίζεται.
7 RJP: Αυτή η θύρα είναι μια θύρα απομακρυσμένης επικοινωνίας RJP (Remote Jack Pack) που επιτρέπει τη σύνδεση
μεταξύ διαφορετικών συσκευών μέσω πρόσθετης υπομονάδας ώστε να διευκολύνεται η χρήση των συσκευών από το
χρήστη.
8 PC/DVI AUDIO IN: Για σύνδεση του βύσματος εξόδου ήχου ενός υπολογιστή.
9 VOL-CTRL: Χρησιμοποιείται για έλεγχο της έντασης ήχου του ηχείου μπάνιου. Συνδέστε το κιβώτιο τοίχου μπάνιου
(Bathroom Wall Box) στη θύρα VOL-CTRL.
0 VARIABLE AUDIO OUT: Χρησιμοποιείται για έξοδο ήχου στο ηχείο μπάνιου. Συνδέστε το κιβώτιο τοίχου μπάνιου
(Bathroom Wall Box) στη θύρα μεταβλητού σήματος (RCA).
! CLOCK: Réglez l'heure après avoir branché le câble de l'horloge externe sur la prise Clock.
@ DATA
–– Χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της τηλεόρασης και της συσκευής SBB.
–– Ο τύπος υποδοχής της τηλεόρασης είναι RJ-12.
# PC IN: Για σύνδεση του βύσματος εξόδου βίντεο ενός υπολογιστή.
$ LAN: Συνδέστε σε ασύρματο δίκτυο LAN, με τη χρήση καλωδίου CAT 7.
Ελληνικά
11
Χρήση του χειριστηρίου της τηλεόρασης (κλειδί πρόσοψης)
Το Χειριστήριο της τηλεόρασης είναι ένα πολυκατευθυντικό κουμπί που επιτρέπει την πλοήγηση χωρίς τηλεχειριστήριο.
✎✎ Ορισμένες λειτουργίες που απαιτούν κωδικό PIN ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
✎✎ Το χρώμα και το σχήμα του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.
✎✎ Έξοδος από το μενού γίνεται με το πάτημα του χειριστηρίου για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο.
✎✎ Όταν επιλέγετε λειτουργία μετακινώντας το χειριστήριο προς την πάνω/κάτω/αριστερή/ δεξιά κατεύθυνση, φροντίστε να μην
πατήσετε το χειριστήριο. Αν το πατήσετε πρώτα, δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για μετακίνηση προς την πάνω/κάτω/
αριστερή/δεξιά κατεύθυνση.
Μενού λειτουργίας
Χειριστήριο τηλεόρασης
Στην εικόνα φαίνεται το εμπρός
μέρος της τηλεόρασης.
Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου
Σε λειτουργία
Άναμμα της τηλεόρασης με το πάτημα του τηλεχειριστηρίου σε κατάσταση αναμονής.
Ρύθμιση της έντασης του ήχου
Ρύθμιση της έντασης του ήχου με τη μετακίνηση του χειριστηρίου από τη μία πλευρά στην άλλη
όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
Επιλογή καναλιού
Επιλογή καναλιού με τη μετακίνηση του χειριστηρίου επάνω και κάτω όταν βρίσκεται σε
λειτουργία.
Χρήση του μενού λειτουργίας
Πατήστε το χειριστήριο όταν βρίσκεται σε λειτουργία και, στη συνέχεια, θα εμφανιστεί η οθόνη
μενού λειτουργίας. Εάν το πατήσετε και πάλι, η οθόνη μενού λειτουργίας θα εξαφανιστεί.
Χρήση του μενού
Επιλέξτε το ΜΕΝΟΥ(m) μετακινώντας το χειριστήριο στην οθόνη μενού λειτουργίας.
Εμφανίζονται οι ενδείξεις επί της οθόνης (OSD) των χαρακτηριστικών της τηλεόρασής σας.
Επιλογή της Πηγής
Επιλέξτε το στοιχείο Πηγή(s) μετακινώντας το χειριστήριο στην οθόνη μενού λειτουργίας. Θα
εμφανιστεί η οθόνη λίστας Πηγή.
Επιλογή του SMART HUB
Με το μενού λειτουργίας ορατό, επιλέξτε SMART HUB (™) μετακινώντας το χειριστήριο προς
τα πάνω. Εμφανίζεται η κύρια οθόνη του SMART HUB. Επιλέξτε μια εφαρμογή μετακινώντας το
χειριστήριο και, στη συνέχεια, πατώντας το χειριστήριο.
( ™)
Απενεργοποίηση
Επιλέξτε το Απενεργοποίηση(P) για να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση, μετακινώντας το
χειριστήριο στην οθόνη μενού λειτουργίας.
✎✎ Για να κλείσετε την οθόνη Μενού, SMART HUB ή Πηγή, πατήστε το χειριστήριο για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο.
Κατάσταση αναμονής
Μην αφήνετε την τηλεόραση σε κατάσταση αναμονής για μεγάλα χρονικά διαστήματα (για παράδειγμα, όταν λείπετε σε διακοπές).
Εξακολουθεί να καταναλώνει μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμα και αν έχετε πατήσει το κουμπί λειτουργίας για να τη σβήσετε.
Καλύτερα να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος.
12
Ελληνικά
Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου
✎✎ Αυτό το τηλεχειριστήριο διαθέτει κουκκίδες Braille στα κουμπιά λειτουργίας, καναλιών και έντασης ήχου, οπότε
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με προβλήματα όρασης.
Άναμμα και σβήσιμο της τηλεόρασης.
Προβολή και επιλογή των διαθέσιμων
πηγών βίντεο.
Άμεση πρόσβαση στα κανάλια.
Εναλλακτική επιλογή teletext, διπλής
οθόνης και μικτής οθόνης.
GUIDE
TTX/MIX
Προβολή του Ηλεκτρονικού οδηγού
προγράμματος (EPG).
Προσωρινή απενεργοποίηση του ήχου.
Ρύθμιση της έντασης του ήχου.
Αλλαγή καναλιού.
CH LIST
Μετάβαση την οθόνη Αρχική σελίδα.
Προβολή της λίστας καναλιών στην οθόνη.
Προβολή του κύριου μενού επί της οθόνης.
HOME
CONTENT
CLOCK
Πατήστε για να προβάλετε πληροφορίες
στην οθόνη της τηλεόρασης.
CLOCK: Όταν πατάτε το πλήκτρο INFO
στην κατάσταση αναμονής, εμφανίζεται
η ώρα στην οθόνη της τηλεόρασης.
Γρήγορη επιλογή λειτουργιών που
χρησιμοποιούνται συχνά.
Επιλογή στοιχείων μενού στην οθόνη
και αλλαγή των τιμών των μενού.
Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
Κουμπιά στα μενού Λίστα καναλιών,
Αρ. σελίδα περιεχομ. κλπ.
Έξοδος από το μενού.
A
ALARM
Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά στους
τρόπους λειτουργίας
Αρ. σελίδα περιεχομ.
Προβολή της οθόνης του
Αρ. σελίδα περιεχομ.
B
C
SUBT.
D
ALARM:Εισαγωγή της ώρας
ενεργοποίησης της τηλεόρασης.
W: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
της εικόνας 3D. (Δεν είναι διαθέσιμο)
SUBT.: Προβολή ψηφιακών υποτίτλων.
' : Διακοπή.
Ελληνικά
13
Τοποθέτηση μπαταριών (Μέγεθος μπαταρίας: AAA)
X
Y
Z
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
xx Να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο εντός 8 μέτρων από την τηλεόραση.
xx Το έντονο φως ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση του τηλεχειριστηρίου. Αποφεύγετε να το χρησιμοποιείτε
κοντά σε φώτα με λαμπτήρες φθορισμού ή σωλήνες νέον.
xx Το χρώμα και το σχήμα ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.
xx Δεν υποστηρίζονται τα κουμπιά Remocon 'HOME' και '3D'. Όταν πατάτε αυτά τα κουμπιά, η τηλεόραση ΔΕΝ
αποκρίνεται.
Σύνδεση της τηλεόρασης με συσκευή SBB
Πίσω πάνελ τηλεόρασης
ETH MODEM
Καλώδιο δεδομένων
1.Συνδέστε την υποδοχή DATA της τηλεόρασης στην υποδοχή [ETH MODEM] της συσκευής STB (SBB) μέσω του
καλωδίου δεδομένων.
✎✎ Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ανταλλαγής δεδομένων.
14
Ελληνικά
¦¦ Λίστα προμηθευτών και συμβατών καλωδίων δεδομένων που συνοδεύουν την τηλεόραση
yy Επιβεβαιώστε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό καλώδιο δεδομένων για τον προμηθευτή σας. Ανατρέξτε στην ετικέτα
κωδικού που υπάρχει στα καλώδια δεδομένων.
Ελληνικά
15
Σύνδεση των ηχείων μπάνιου
Μπορείτε να συνδέσετε τα ηχεία μπάνιου με τον παρακάτω τρόπο.
¦¦ Σύνδεση μέσω θύρας μεταβλητής εξόδου (διαθέσιμη χωρίς εξωτερικό ενισχυτή)
Πίσω πάνελ τηλεόρασης
1
Ηχείο
2
VOL+
VOL-
Κιβώτιο ελέγχου
έντασης ήχου
1.Συνδέστε τη θύρα VARIABLE AUDIO OUT της τηλεόρασης στα ηχεία τοίχου μπάνιου του ξενοδοχείου.
Ηχείο +
Ηχείο -
N/C
2.Συνδέστε την υποδοχή VOL-CTRL της τηλεόρασης στη θύρα διακόπτη του κιβωτίου ελέγχου έντασης ήχου του τοίχου
μπάνιου του ξενοδοχείου.
✎✎ Η μέγιστη ισχύς εξόδου των ηχείων είναι 4 W, 8 Ω.
✎✎ Η θύρα VARIABLE AUDIO OUT υποστηρίζει αποκλειστικά έξοδο ήχου τύπου Μονοφωνικό.
yy Εγκατάσταση του κιβωτίου ελέγχου έντασης ήχου
–– Αν διαμορφώσετε το κιβώτιο ελέγχου έντασης ήχου όπως φαίνεται στην εικόνα, μπορείτε να ελέγξετε την ένταση
ήχου στα ηχεία μπάνιου.
–– Η σύνδεση του κιβωτίου ελέγχου έντασης ήχου με την τηλεόραση πραγματοποιείται μέσω μιας τυπικής υποδοχής
ακουστικών 3,5 mm.
–– Ο διακόπτης του κιβωτίου ελέγχου έντασης ήχου περιλαμβάνει έναν διακόπτη τύπου Tact.
✎✎ Ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας Sub AMP
–– 0: Απενεργοποίηση της λειτουργίας δευτερεύοντος ενισχυτή (PWM απενεργοποιημένο).
–– 1: Καθορισμός της έντασης ήχου του δευτερεύοντος ενισχυτή σύμφωνα με την κύρια ένταση ήχου. Πιο
συγκεκριμένα, η ένταση ήχου των περιφερειακών συσκευών καθορίζεται βάσει της τιμής της έντασης ήχου κατά την
ενεργοποίηση, της ελάχιστης και της μέγιστης έντασης στον τρόπο λειτουργίας ξενοδοχείου.
–– 2: Καθορισμός της έντασης ήχου σύμφωνα με τη ρύθμιση του πίνακα ελέγχου μπάνιου.
yy Προδιαγραφές θύρας μεταβλητής εξόδου
–– Καλώδιο ηχείου: Μη χρησιμοποιήσετε για το ηχείο καλώδιο με μήκος μεγαλύτερο από 25 m.
Κιβώτιο ελέγχου έντασης ήχου
VOL +
1
3
2
GND
VOL - UP
VOL - DOWN
(Λευκό 1) (Μαύρο/Κόκκινο 2) (Θωρακισμένο καλώδιο 3)
16
Ελληνικά
VOL -
¦¦ Είσοδος βρόχου ήχου
Υπάρχει δυνατότητα να εγκατασταθεί ένα πρόσθετο κιβώτιο ακουστικών σε ένα κρεβάτι ή σε ένα γραφείο εργασίας, έτσι
ώστε οι χρήστες να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ακουστικά πιο εύκολα. Η
διαδικασία εγκατάστασης παρέχεται παρακάτω.
yy Λεπτομερές σχέδιο του κιβωτίου ακουστικών
Πίσω πάνελ τηλεόρασης
HEADPHON BOX
Κιβώτιο
ακουστικών
Shield wire
TV Headphones jack
Red Wire (Audio-R)
Whitewire (Audio-L)
Red wire + White wire
Shield Wire
TV HP-ID jack
<Κιβώτιο ακουστικών>
Ελληνικά
17
Σύνδεση της συσκευής MediaHub HD
Έξοδος οποιασδήποτε εξωτερικής πηγής σήματος που έχει συνδεθεί στη συσκευή MediaHub HD στη ρεσεψιόν του
ξενοδοχείου.
Πίσω μέρος συσκευής MediaHub HD
HDMI
USB
Πίσω πάνελ τηλεόρασης
RS/232
1 Καλώδιο δεδομένων
RS-232
2 Καλώδιο HDMI
1.Συνδέστε τη θύρα RJP της τηλεόρασης με τη θύρα RS/232 της συσκευής MediaHub HD.
2.Συνδέστε τη θύρα HDMI IN 1, 2(DVI) ή 3(ARC) της τηλεόρασης με τη θύρα HDMI της συσκευής MediaHub HD.
yy MediaHub HD
–– Η συσκευή MediaHub HD είναι μια υπομονάδα εξοπλισμού που διαθέτει ποικίλες εισόδους και εξόδους ήχου, βίντεο
και δεδομένων (A/V, Audio, PC, HDMI και USB). Οι αντίστοιχες πηγές εξόδου συνδέονται από τη συσκευή MediaHub
στην τηλεόραση. Η συσκευή MediaHub επικοινωνεί με την τηλεόραση μέσω του πρωτοκόλλου RS232. Η λειτουργία
Hot Plug & Play είναι μια λειτουργία που επιτρέπει στους ενοίκους του ξενοδοχείου να συνδέσουν μια εξωτερική
πηγή σήματος στη συσκευή MediaHub. Η συσκευή MediaHub επικοινωνεί με την τηλεόραση μέσω της αποστολής
μηνυμάτων σχετικά με ενεργές/ανενεργές πηγές σήματος. Η τηλεόραση μεταβαίνει στην ενεργή εξωτερική πηγή
σήματος.
–– Θα πρέπει να συνδέσετε τη θύρα HDMI της συσκευής MediaHub με τη θύρα HDMI IN 2(DVI) της τηλεόρασης.
–– Όταν η τηλεόραση είναι αναμμένη, πραγματοποιήστε τη σύνδεση μεταξύ τηλεόρασης και RJP εντός 10
δευτερολέπτων.
yy Ειδικές δυνατότητες
–– PIP
–– Αυτόματη ανίχνευση
18
Ελληνικά
Σύνδεση του RJP (Remote Jack Pack)
Έξοδος οποιασδήποτε εξωτερικής πηγής σήματος που έχει συνδεθεί στο RJP στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου.
Πίσω μέρος RJP
USB
HDMI
5
VIDEO AUDIO AUDIO/PC
Πίσω πάνελ τηλεόρασης
RS/232
3 Καλώδιο βίντεο
2 Καλώδιο ήχου
4 Καλώδιο HDMI
1 Καλώδιο D-sub/ήχου υπολογιστή
1.Συνδέστε τη θύρα PC IN / PC/DVI AUDIO IN της τηλεόρασης με τη θύρα PC/AUDIO της συσκευής RJP.
2.Συνδέστε τη θύρα AV IN [VIDEO]/[L-AUDIO-R] της τηλεόρασης με τη θύρα VIDEO της συσκευής RJP.
3.Συνδέστε τη θύρα AV IN [VIDEO] της τηλεόρασης με τη θύρα VIDEO της συσκευής RJP.
4.Συνδέστε τη θύρα HDMI IN 1, 2(DVI) ή 3(ARC) της τηλεόρασης με τη θύρα HDMI της συσκευής RJP.
5.Συνδέστε τη θύρα RJP της τηλεόρασης με τη θύρα RS/232 της συσκευής RJP.
✎✎ Οι συσκευές RJP (Remote Jack Pack) που είναι συμβατές με αυτή την τηλεόραση Samsung είναι οι TeleAdapt
TA-7610, TA-7650 (HD) και TA-7660 (HD Plus).
yy RJP (Remote Jack Pack): Τα αρχικά RJP αντιστοιχούν στις αγγλικές λέξεις "Remote Jack Pack" (Κιτ υποδοχών
απομακρυσμένης σύνδεσης). Το RJP είναι μια υπομονάδα εξοπλισμού που διαθέτει ποικίλες εισόδους και εξόδους
ήχου και βίντεο (A/V, Audio, PC και HDMI). Οι αντίστοιχες πηγές εξόδου συνδέονται από τη συσκευή RJP στην
τηλεόραση. Η συσκευή RJP επικοινωνεί με την τηλεόραση μέσω του πρωτοκόλλου RS232. Η λειτουργία Hot Plug &
Play είναι μια λειτουργία που επιτρέπει στους ενοίκους του ξενοδοχείου να συνδέσουν μια εξωτερική πηγή σήματος
στη συσκευή RJP. Η συσκευή RJP επικοινωνεί με την τηλεόραση μέσω της αποστολής μηνυμάτων σχετικά με
ενεργές/ανενεργές πηγές σήματος. Η τηλεόραση μεταβαίνει στην ενεργή εξωτερική πηγή σήματος ανάλογα με την
προτεραιότητα που ορίζει ο χρήστης.
✎✎ Μπορείτε να επιλέξετε HDMI IN 1, 2(DVI) ή 3(ARC) και AV IN για τη σύνδεση της συσκευής RJP.
✎✎ Όταν η τηλεόραση είναι αναμμένη, πραγματοποιήστε τη σύνδεση μεταξύ τηλεόρασης και RJP εντός 10
δευτερολέπτων.
Ελληνικά
19
yy Μπορείτε να επαναφέρετε τη συσκευή RJP στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις πατώντας ταυτόχρονα για
10 δευτερόλεπτα τα κουμπιά A/V και HDMI. Όλες οι λυχνίες LED αναβοσβήνουν 5 φορές ως ένδειξη του γεγονότος ότι
εκτελέστηκε επαναφορά.
yy Η συσκευή RJP θα σβήσει αυτόματα οποιεσδήποτε λυχνίες LED είναι αναμμένες μετά από 5 λεπτά, για να αποτρέψει
την περιττή φωτορρύπανση στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Οι λυχνίες LED που έσβησαν ανάβουν ξανά αν ο ένοικος
αγγίξει οποιοδήποτε από τα κουμπιά και ο χρόνος των 5 λεπτών αρχίζει να ξαναμετράει. Αν ο ένοικος αγγίξει στη
συνέχεια κάποιο άλλο κουμπί πηγής, η τηλεόραση μεταβαίνει στην επιλεγμένη πηγή και η αντίστοιχη λυχνία LED
ανάβει.
yy Μετά από επαναφορά της συσκευής RJP ή άναμμα/σβήσιμο της τηλεόρασης, απαιτούνται περίπου 10 δευτερόλεπτα
για αποκατάσταση της επικοινωνίας μεταξύ της τηλεόρασης και της συσκευής RJP.
yy Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει το χρόνο σε δευτερόλεπτα - κατά προσέγγιση - που απαιτείται για μετάβαση από την
τηλεόραση στην πηγή σήματος, βάσει προτεραιότητας.
✎✎ Σενάριο 1: Όταν δεν υπάρχουν συνδεδεμένες είσοδοι.
Πηγή
Για σύνδεση
AV
PC
HDMI
2 δευτερόλεπτα
0.7 δευτερόλεπτα
3.9 δευτερόλεπτα
✎✎ Σενάριο 2: Όταν δύο ή περισσότερες είσοδοι είναι συνδεδεμένες και μια πηγή εισόδου έχει αποσυνδεθεί και,
στη συνέχεια, επανασυνδεθεί.
Πηγή
Αποσύνδεση
Για σύνδεση
Σύνολο
AV
PC
HDMI
4.5 δευτερόλεπτα
0.7 δευτερόλεπτα
3.9 δευτερόλεπτα
2 δευτερόλεπτα
0.7 δευτερόλεπτα
3.9 δευτερόλεπτα
6.5 δευτερόλεπτα
1.4 δευτερόλεπτα
7.8 δευτερόλεπτα
✎✎ Π.χ. αν η συσκευή RJP έχει συνδεδεμένες όλες τις πηγές σήματος (AV, PC και HDMI), η πηγή σήματος AV έχει
την υψηλότερη προτεραιότητα. Αν η συσκευή RJP βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας HDMI και κάποιος ένοικος
αποσυνδέσει και, στη συνέχεια, επανασυνδέσει την πηγή AV, ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για μετάβαση
σε σήμα AV είναι 6,5 δευτερόλεπτα.
yy Για να συνδέσετε μια συσκευή ήχου (Ipod ή άλλη συσκευή αναπαραγωγής Mp3), θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η
λειτουργία μουσικής και απενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης σήματος.
yy Υποστηρίζονται πηγές εισόδου A/V, PC και HDMI.
20
Ελληνικά
Σύνδεση σε υποδοχή COMMON INTERFACE (η υποδοχή κάρτας παρακολούθησης τηλεόρασης που διαθέτετε)
✎✎ Σενάριο 1:: Όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση σε καμία υποδοχή εισόδου.
Σύνδεση του προσαρμογέα κάρτας CI Card
Συνδέστε τον προσαρμογέα όπως φαίνεται στην εικόνα.
✎✎ Για να εγκαταστήσετε τον προσαρμογέα της κάρτας CI, αφαιρέστε το αυτοκόλλητο που είναι προσαρτημένο στην
τηλεόραση.
Για να συνδέσετε τον προσαρμογέα κάρτας CI CARD, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.
✎✎ Συνιστούμε να προσαρτήσετε τον προσαρμογέα πριν από την
εγκατάσταση του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο ή την εισαγωγή
της κάρτας "CI ή CI+ CARD".
1.Τοποθετήστε τον προσαρμογέα κάρτας CI CARD μέσα στις δύο οπές
του προϊόντος 1.
✎✎ Εντοπίστε τις δύο οπές στο πίσω μέρος της τηλεόρασης, δίπλα στη
θύρα COMMON INTERFACE.
2.Συνδέστε τον προσαρμογέα κάρτας CI CARD στη θύρα COMMON
INTERFACE του προϊόντος 2.
Πίσω μέρος
τηλεόρασης
3.Τοποθετήστε την κάρτα "CI ή CI+ CARD".
Συνιστούμε να εισάγετε την κάρτα CI προτού τοποθετήσετε την τηλεόραση στον τοίχο. Ενδέχεται να είναι δύσκολη η εισαγωγή της
μετά την τοποθέτηση στον τοίχο. Εισαγάγετε την κάρτα αφού συνδέσετε τον προσαρμογέα κάρτας CI Card στην τηλεόραση. Αν
εισάγετε την κάρτα πριν από την προσάρτηση, είναι δύσκολο να προσαρτήσετε την υπομονάδα.
Χρήση της κάρτας "CI ή CI+ CARD"
Για να παρακολουθήσετε συνδρομητικά κανάλια, πρέπει να τοποθετήσετε την
κάρτα "CI ή CI+ CARD".
• Αν δεν τοποθετήσετε την κάρτα "CI ή CI+ CARD", σε ορισμένα κανάλια
εμφανίζεται το μήνυμα "Κωδικοποιημένο σήμα".
• Οι πληροφορίες ζεύξης, οι οποίες περιλαμβάνουν έναν αριθμό τηλεφώνου,
το αναγνωριστικό της κάρτας "CI ή CI+ CARD", το αναγνωριστικό κεντρικού
υπολογιστή και άλλες πληροφορίες, εμφανίζονται σε περίπου 2~3 λεπτά.
Αν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα σφάλματος, επικοινωνήστε με τον πάροχο
υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.
• Όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση των πληροφοριών καναλιών, εμφανίζεται το μήνυμα "Η ενημέρωση
ολοκληρώθηκε", υποδεικνύοντας ότι ενημερώθηκε η λίστα καναλιών.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Πρέπει να προμηθευτείτε μια κάρτα "CI ή CI+ CARD" από έναν τοπικό πάροχο υπηρεσιών καλωδιακής
τηλεόρασης.
• Όταν αφαιρείτε την κάρτα "CI ή CI+ CARD", τραβήξτε την προσεκτικά προς τα έξω με τα χέρια σας, καθώς αν
σας πέσει η κάρτα "CI ή CI+ CARD" ενδέχεται να υποστεί ζημιά.
• Εισαγάγετε την κάρτα "CI ή CI+ CARD" προς την κατεύθυνση που επισημαίνεται στην κάρτα.
• Η θέση της υποδοχής ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
• Η κάρτα "CI ή CI+ CARD" δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες χώρες και περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
• Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.
• Τοποθετήστε την κάρτα "CI ή CI+ CARD" που υποστηρίζει τις τρέχουσες ρυθμίσεις κεραίας.
Ελληνικά
21
Ρύθμιση δεδομένων μενού επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου
Για είσοδο: Πατήστε με τη σειρά τα κουμπιά MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTERE. (Επιλογή της αυτόνομης λειτουργίας από τον τρόπο
λειτουργίας φιλοξενίας.)
Για έξοδο από αυτό το μενού: Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά.
✎✎ Ανάλογα με το μοντέλο και την περιοχή, ορισμένα μενού ΔΕΝ υπάρχουν στην τηλεόραση.
Λειτουργία τηλεόρασης ξενοδοχείου
Κατηγορία
Στοιχείο
Αρχική τιμή
Hospitality
Mode
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
SI Vendor
OFF
Power On Channel
Last Saved
Power On Channel Num
1
Περιγραφή
Επιλογή του τρόπου λειτουργίας φιλοξενίας.
• Διαδραστική λειτουργία: Η τηλεόραση λειτουργεί με συσκευή SI STB ή SBB.
• Αυτόνομη λειτουργία: Η τηλεόραση λειτουργεί αυτόνομα, χωρίς συσκευή SI STB ή SBB.
•
•
Ορισμός των προεπιλεγμένων τιμών που θα εφαρμοστούν όταν ενεργοποιηθεί η τηλεόραση.
• Ορισμός από χρήστη: Σας επιτρέπει να ορίσετε χειροκίνητα το κανάλι
ενεργοποίησης και τον τύπο καναλιού. Ανατρέξτε παρακάτω στο Κανάλι
ενεργοποίησης και στον Τύπο καναλιού.
• Τελευταία αποθηκευμένη: Αν επιλέξετε αυτό το στοιχείο, όταν η τηλεόραση
ενεργοποιείται, προβάλλει το κανάλι που πρόβαλλε όταν απενεργοποιήθηκε.
Όταν η τηλεόραση ενεργοποιείται, μεταβαίνει αυτόματα σε αυτό το κανάλι.
Επιλογή ζώνης καναλιών: AIR (ζώνη αναλογικών εναέριων καναλιών), DTV (ζώνη
ψηφιακών εναέριων καναλιών), CATV (ζώνη αναλογικών καλωδιακών καναλιών),
CDTV (ζώνη ψηφιακών καλωδιακών καναλιών)
Power On Channel Type
ATV
Power On Volume
Last Saved
Power On Volume Num
10
Η τηλεόραση ενεργοποιείται με αυτή την ένταση ήχου στην αυτόνομη λειτουργία φιλοξενίας.
Min Volume
0
Η ελάχιστη ένταση ήχου που μπορεί να ρυθμίσει ο χρήστης στην αυτόνομη λειτουργία φιλοξενίας.
Max Volume
100
Η μέγιστη ένταση ήχου που μπορεί να ρυθμίσει ο χρήστης στην αυτόνομη λειτουργία φιλοξενίας.
Power On Source
TV
•
Power On
Power On Option
Last Option
•
Ορισμός από χρήστη: Σας επιτρέπει να ορίσετε χειροκίνητα την ένταση ήχου
ενεργοποίησης. Ανατρέξτε παρακάτω στην Ένταση ήχου ενεργοποίησης.
Τελευταία αποθηκευμένη: Όταν η τηλεόραση ενεργοποιείται, επανέρχεται στην
ένταση ήχου που είχε ρυθμιστεί όταν απενεργοποιήθηκε.
Επιλογή της πηγής εισόδου που προβάλλει η τηλεόραση όταν ενεργοποιείται.
Καθορίζει την κατάσταση της τηλεόρασης όταν επανέλθει το ρεύμα μετά από διακοπή ή
αφού αποσυνδέσετε την τηλεόραση και, στη συνέχεια, τη συνδέσετε ξανά.
• Τελευταία επιλογή: Επιστρέφει στην τελευταία κατάσταση λειτουργίας. Αν
βρισκόταν σε κατάσταση αναμονής, επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής. Αν
ήταν ενεργοποιημένη, ενεργοποιείται.
• Ενεργοποίηση: Όταν επανέλθει το ρεύμα, η τηλεόραση ενεργοποιείται.
• Κατάσταση αναμονής: Όταν επανέλθει το ρεύμα, η τηλεόραση μεταβαίνει σε
κατάσταση αναμονής.
Channel Setup
Παρέχει απευθείας και άμεση πρόσβαση σε ορισμένες από τις λειτουργίες του μενού καναλιών
στο μενού καναλιών του χρήστη, όπως αυτόματος προγραμματισμός, επιλογή κεραίας κλπ.
Channel Editor
Ο επεξεργαστής καναλιού επιτρέπει την επεξεργασία των καναλιών που είναι αποθηκευμένα
στη μνήμη της τηλεόρασης. Με χρήση του επεξεργαστή καναλιού, μπορείτε:
• Να αλλάξετε τους αριθμούς και τα ονόματα των καναλιών, καθώς και να
ταξινομήσετε τα κανάλια με την επιθυμητή σειρά αριθμού καναλιού.
• Να εφαρμόσετε σίγαση βίντεο στα κανάλια που επιλέγετε. Η σίγαση βίντεο
εξαφανίζει το βίντεο από κάποιο κανάλι και μεταδίδει μόνο τον ήχο, ενώ
εμφανίζεται στην οθόνη ένα εικονίδιο ηχείου.
Ο επεξεργαστής καναλιού σάς επιτρέπει επίσης να δείτε εύκολα πληροφορίες σχετικά
με κάθε κανάλι, χωρίς να πρέπει να προβάλετε απευθείας κάθε κανάλι.
Mixed Channel
Map
ON
Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει την ταυτόχρονη προβολή/περιήγηση των καναλιών
όλων των τύπων κεραίας (Κεραία/Καλωδιακή ή Δορυφόρος).
• Ενεργοποίηση: Όταν είναι ενεργοποιημένη, οι ένοικοι έχουν πρόσβαση σε ολόκληρο
το χάρτη καναλιών, ανεξάρτητα από τον επιλεγμένο τύπο κεραίας. Επίσης, στη λίστα
καναλιών εμφανίζονται τόσο τα εναέρια όσο και τα καλωδιακά κανάλια.
• Απενεργοποίηση: Όταν είναι απενεργοποιημένη, οι ένοικοι έχουν πρόσβαση
μόνο στο χάρτη καναλιών που αντιστοιχεί στον επιλεγμένο τύπο κεραίας (Κεραία/
Καλωδιακή ή Δορυφόρος). Στη λίστα καναλιών και τον επεξεργαστή καναλιού
εμφανίζονται μόνο τα κανάλια του επιλεγμένου τύπου κεραίας.
OFF
• Ενεργοποίηση: Έλεγχος του αριθμού καναλιού του προγράμματος DTV. (Ο
επεξεργαστής καναλιού DTV δεν είναι προσπελάσιμος.)
• Απενεργοποίηση: Δεν πραγματοποιείται έλεγχος του αριθμού καναλιού του
προγράμματος DTV. (Ο επεξεργαστής καναλιού DTV είναι προσπελάσιμος, αλλά δεν
υποστηρίζεται πρόσθετη ενημέρωση του αριθμού καναλιού προγράμματος.)
Channel
Dynamic SI
22
Διαδραστική λειτουργία: Samsung / OCC / MTI / Nstreams / Enseo / Cardinal /
Guestek / Seachange / MDC / Innvne
Αυτόνομη λειτουργία: Smoovie
Ελληνικά
Λειτουργία τηλεόρασης ξενοδοχείου
Κατηγορία
Στοιχείο
ON
Pan Euro MHEG
OFF
• Απενεργοποίηση: Αν η επιλογή Pan EURO MHEG είναι απενεργοποιημένη, η
λειτουργία MHEG εκτελείται σύμφωνα με τις υφιστάμενες προδιαγραφές του προϊόντος.
• Ενεργοποίηση: Αν η επιλογή Pan EURO MHEG είναι ενεργοποιημένη,
η λειτουργία MHEG παραμένει ενεργοποιημένη ανεξάρτητα από τις
προδιαγραφές προϊόντος ή την περιοχή.
My Channel
OFF
…
Subtitle Auto On
OFF
Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την αυτόματη εμφάνιση υπότιτλων σε
μια συγκεκριμένη χώρα.
Αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται για τηλεοράσεις ξενοδοχείου που είναι έτοιμες να
λάβουν εκπομπές DVB για την Ευρώπη.
Η λειτουργία αυτή σχετίζεται με τις προδιαγραφές υποτίτλων της Γαλλίας. Οι υπότιτλοι
των υπόλοιπων χωρών λειτουργούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αντίστοιχης
χώρας, ανεξάρτητα από τη λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης υποτίτλων.
• Ενεργοποίηση: Όταν η λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης υποτίτλων είναι
ενεργοποιημένη, τηρούνται οι προδιαγραφές υποτίτλων της Γαλλίας.
• Απενεργοποίηση: Όταν η λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης υποτίτλων είναι
απενεργοποιημένη, δεν τηρούνται οι προδιαγραφές υποτίτλων της Γαλλίας.
Picture Menu Lock
OFF
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του μενού εικόνας.
ON
•
•
Menu Display
Panel Button Lock
Unlock
Home Menu Display
ON
Ενεργοποίηση: Εμφανίζεται το κύριο μενού.
Απενεργοποίηση: Δεν εμφανίζεται το κύριο μενού.
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας των πλήκτρων πρόσοψης.
• Ξεκλείδωμα: Ξεκλείδωμα όλων των πλήκτρων πρόσοψης.
• Κλείδωμα: Κλείδωμα όλων των πλήκτρων πρόσοψης.
• Μόνο τροφοδοσία: Κλείδωμα όλων των πλήκτρων πρόσοψης, εκτός από το
πλήκτρο λειτουργίας.
• Μενού/Πηγή: Κλείδωμα των πλήκτρων μενού και πηγής της πρόσοψης.
Απενεργοποίηση: Δεν εμφανίζεται το αρχικό μενού. Ενεργοποίηση: Εμφανίζεται το
αρχικό μενού.
Επεξεργασία του αρχικού μενού.
Home Menu Editor
Home Menu Auto Start
ON
Ενεργοποίηση: Το αρχικό μενού εκκινείται αυτόματα. Απενεργοποίηση: Το αρχικό
μενού δεν εκκινείται αυτόματα.
Clock Type
OFF
Απενεργοποίηση: Δεν λειτουργεί καμία επιλογή ρολογιού του μενού εργοστασιακών
ρυθμίσεων. Μόνο αυτές του κύριου μενού.
Ρολόι λογισμικού: Λειτουργεί μόνο το ρολόι λογισμικού.
Manual
Επιλογή του τρόπου ενημέρωσης των δεδομένων ρολογιού.
• Χειροκίνητα: Χρήση των δεδομένων ρολογιού από το κανάλι DVB ή χειροκίνητη
ρύθμιση του ρολογιού όταν η τηλεόραση βρίσκεται σε αυτόνομο τρόπο λειτουργίας.
• Κανάλι ώρας: Χρήση των δεδομένων ρολογιού από τον επιλεγμένο τύπο και
αριθμό καναλιού.
OFF
Για την έξοδο μουσικής από μια συσκευή αναπαραγωγής mp3/ήχου μέσω μιας πηγής
εισόδου AV. Όταν είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να ακούσετε ήχο από τη συσκευή
αναπαραγωγής μέσω της τηλεόρασης, ακόμα και χωρίς σήμα βίντεο. Ωστόσο, ο
οπίσθιος φωτισμός της τηλεόρασης παραμένει ενεργοποιημένος. Αν προστεθεί σήμα
βίντεο, η τηλεόραση λειτουργεί κανονικά.
Music Mode PC
OFF
Για την έξοδο μουσικής από μια συσκευή αναπαραγωγής mp3/ήχου μέσω μιας πηγής
εισόδου υπολογιστή. Όταν είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να ακούσετε ήχο από
τη συσκευή αναπαραγωγής μέσω της τηλεόρασης, ακόμα και αν δεν υπάρχει σήμα
βίντεο. Ωστόσο, ο οπίσθιος φωτισμός της τηλεόρασης παραμένει ενεργοποιημένος.
Αν προστεθεί σήμα βίντεο, η τηλεόραση λειτουργεί κανονικά.
Music Mode Backlight
OFF
Επιλογή ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του οπίσθιου φωτισμού στον τρόπο
λειτουργίας μουσικής, για την εξοικονόμηση ενέργειας.
Clock
Local Time
Music Mode AV
Music
Mode
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας Mychannel.
Επεξεργασία του είδους των καναλιών. (Διαθέσιμη όταν η λειτουργία Mychannel
είναι ενεργοποιημένη.)
Genre Editor
Menu OSD
Περιγραφή
Αν προκύψει ασυμφωνία μεταξύ των δεδομένων στο χάρτη καναλιών και των
δεδομένων που μεταδίδονται, η τηλεόραση συντονίζει αυτόματα τα κανάλια για
επαναφορά των δεδομένων/παραμέτρων στο χάρτη καναλιών.
• Ενεργοποίηση: Όταν το μήνυμα επανάληψης σάρωσης καναλιών είναι
ενεργοποιημένο, οι ενδείξεις οθόνης που υποδεικνύουν ότι τα κανάλια
επανασαρώνονται εμφανίζονται στους ενοίκους του ξενοδοχείου.
• Απενεργοποίηση: Ο διαχειριστής του ξενοδοχείου μπορεί να απενεργοποιήσει το
μήνυμα επανάληψης σάρωσης καναλιών, αν οι ενδείξεις οθόνης του μηνύματος
επανάληψης σάρωσης δεν πρέπει να εμφανίζονται στους ενοίκους του ξενοδοχείου.
Channel Rescan
Message
Channel
Αρχική τιμή
Ελληνικά
23
Λειτουργία τηλεόρασης ξενοδοχείου
Κατηγορία
Remote
Jack Pack
Περιγραφή
Στοιχείο
Αρχική τιμή
Priority AV
1
Αν οριστεί η προτεραιότητα υποδοχών, η αντίστοιχη πηγή επιλέγεται αυτόματα όταν
τοποθετείται ένα βύσμα στην υποδοχή, σύμφωνα με την προτεραιότητα υποδοχών.
Priority PC
2
Αν οριστεί η προτεραιότητα υποδοχών, η αντίστοιχη πηγή επιλέγεται αυτόματα όταν
τοποθετείται ένα βύσμα στην υποδοχή, σύμφωνα με την προτεραιότητα υποδοχών.
Priority HDMI
3
Αν οριστεί η προτεραιότητα υποδοχών, η αντίστοιχη πηγή επιλέγεται αυτόματα όταν
τοποθετείται ένα βύσμα στην υποδοχή, σύμφωνα με την προτεραιότητα υποδοχών.
AV Option
AV
Επιλογή της πηγής AV για τη συσκευή RJP (η επιλογή πηγής εξαρτάται από το μοντέλο).
HDMI Option
HDMI 1
Επιλογή της πηγής HDMI της τηλεόρασης που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή
RJP. (HDMI1/HDMI2/HDMI3)
USB Pop-up Screen
Default
Όταν μια συσκευή USB συνδέεται στην τηλεόραση:
• Προεπιλογή: Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο.
• Αυτόματα: Αυτόματη είσοδος στο μενού περιεχομένου της συσκευής USB.
• Απενεργοποίηση: Δεν εμφανίζεται ούτε το αναδυόμενο παράθυρο ούτε το μενού.
ON
Αν ενεργοποιηθεί, η τηλεόραση εμφανίζει το Πανό εξωτερικής πηγής (πληροφοριών)
όταν αλλάζετε την πηγή της τηλεόρασης σε κάποια άλλη εξωτερική είσοδο, όταν
πατάτε το πλήκτρο Info ή όταν ενεργοποιείτε την τηλεόραση.
• Ενεργοποίηση: Οι πληροφορίες της εξωτερικής πηγής εμφανίζονται στην οθόνη
της τηλεόρασης.
• Απενεργοποίηση: Οι πληροφορίες της εξωτερικής πηγής δεν εμφανίζονται στην
οθόνη της τηλεόρασης.
External Source Banner
External
Source
•
Bathroom
Speaker
Eco
Solution
Auto Source
OFF
Ενεργοποίηση: Όταν συνδέεται στην τηλεόραση μια εξωτερική πηγή εισόδου,
η τηλεόραση αναγνωρίζει την πηγή εισόδου και, στη συνέχεια, μεταβαίνει
αυτόματα σε αυτή την πηγή εισόδου.
• Απενεργοποίηση: Η λειτουργία αυτόματης πηγής είναι απενεργοποιημένη.
• Υπολογιστής: Αυτόματη αναγνώριση μόνο πηγής υπολογιστή.
Anynet+ Return Source
Power On
Src
Επιλογή της πηγής στην οποία επανέρχεται η τηλεόραση αφού διακοπεί μια σύνδεση
Anynet+ (HDMI-CEC). (Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη συσκευή
Guestlink RJP.)
Sub Amp Mode
2
Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας του δευτερεύοντος ενισχυτή.
• 0: Απενεργοποίηση της λειτουργίας δευτερεύοντος ενισχυτή (PWM
απενεργοποιημένο).
• 1: Καθορισμός της έντασης ήχου του δευτερεύοντος ενισχυτή σύμφωνα με την
κύρια ένταση ήχου.
Πιο συγκεκριμένα, η ένταση ήχου του δευτερεύοντος ενισχυτή καθορίζεται
σύμφωνα με την ένταση ήχου ενεργοποίησης, την ελάχιστη ένταση και τη μέγιστη
ένταση.
• 2: Καθορισμός της έντασης ήχου σύμφωνα με τη ρύθμιση του πίνακα ελέγχου
μπάνιου.
Sub Amp Volume
6
Η ένταση ήχου του δευτερεύοντος ενισχυτή κατά την αρχική κατάσταση
ενεργοποίησης.
Energy Saving
Off
Προσαρμογή της φωτεινότητας της τηλεόρασης, προκειμένου να μειωθεί η
κατανάλωση ενέργειας.
• Απενεργοποίηση: Απενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.
• Χαμηλή: Ρύθμιση της τηλεόρασης σε τρόπο λειτουργίας χαμηλής εξοικονόμησης
ενέργειας.
• Μέτρια: Ρύθμιση της τηλεόρασης σε τρόπο λειτουργίας μέτριας εξοικονόμησης
ενέργειας.
• Υψηλή: Ρύθμιση της τηλεόρασης σε τρόπο λειτουργίας υψηλής εξοικονόμησης
ενέργειας.
Welcome Message
OFF
Εμφάνιση του μηνύματος καλωσορίσματος για 5 δευτερόλεπτα όταν ενεργοποιείται η
τηλεόραση.
Επεξεργασία του μηνύματος καλωσορίσματος.
Edit Welcome Message
Logo/
Message
24
Hospitality Logo
OFF
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας λογοτύπου φιλοξενίας. Αν είναι
ενεργοποιημένη, όταν η τηλεόραση ενεργοποιείται, εμφανίζεται το λογότυπο πριν
από το σήμα της αρχικής πηγής, για το χρονικό διάστημα που ορίστηκε στην επιλογή
"Χρόνος προβολής λογοτύπου".
Hospitality Logo DL
…
Λήψη του λογοτύπου φιλοξενίας.
Απαιτήσεις αρχείου λογοτύπου φιλοξενίας:
• Μόνο αρχεία BMP ή AVI.
• Μέγιστο μέγεθος αρχείου: BMP - 960 X 540. AVI - 30 MB.
• Το αρχείο μπορεί να έχει όνομα μόνο samsung.bmp ή samsung.avi.
Logo Display Time
…
Χρόνος προβολής λογοτύπου φιλοξενίας (3/5/7 δευτερόλεπτα).
Ελληνικά
Λειτουργία τηλεόρασης ξενοδοχείου
Κατηγορία
Στοιχείο
Αρχική τιμή
Clone TV to USB
Κλωνοποίηση των υφιστάμενων επιλογών της τηλεόρασης σε μια συσκευή αποθήκευσης USB.
Clone USB to TV
Κλωνοποίηση των επιλογών τηλεόρασης που είναι αποθηκευμένες σε μια συσκευή
αποθήκευσης USB στην τηλεόραση.
Cloning
REACH
Soulution
OFF
REACH Server Update
Time
1hour
Ενεργοποίηση του διακομιστή REACH από κατάσταση αναμονής, σύμφωνα με τη
ρύθμιση χρόνου.
REACH Update
Immediate
OFF
Εντολή στην τηλεόραση να ενεργοποιήσει το διακομιστή REACH μετά από 1 λεπτό
σε κατάσταση αναμονής.
REACH Server Channel
…
REACH Server Version
0000
REACH Server Group
ID
All
Ορισμός του προεπιλεγμένου καναλιού για το διακομιστή REACH.
• Κανένα: Ενεργοποίηση του διακομιστή REACH μετά την αυτόματη σάρωση.
• Τιμή καναλιού: Ενεργοποίηση του διακομιστή REACH στο επιλεγμένο κανάλι.
Εμφάνιση της έκδοσης του διακομιστή REACH της τηλεόρασης.
Παροχή αναγνωριστικού διακομιστή REACH για την ενεργοποίηση του REACH σε
συγκεκριμένη τηλεόραση.
Ορισμός του αν θα χρησιμοποιείται η λειτουργία REACH.
REACH
OFF
Background TV Sound
ON
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ήχου φόντου τηλεόρασης.
TICKER
OFF
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του κυλιόμενου μηνύματος.
App Lite
...
Room Number Setting
…
Solution Type
Ενεργοποίηση: Εμφανίζεται το περιεχόμενο Applite.
Απενεργοποίηση: Δεν εμφανίζεται το περιεχόμενο Applite.
Ορισμός αριθμού δωματίου.
Ορισμός του μοντέλου SmartHub.
SmartHub Model Setting
Widget Mode
•
•
Σύνδεση σε ενσύρματο ή ασύρματο δίκτυο και πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
Ρύθμιση του SmartHub.
SmartHub Setting
ON
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας Widget.
Vendor Server Επιλογή τύπου λύσης (Διακομιστής προμηθευτή/Διακομιστής SINC).
Ορισμός URL διακομιστή.
Server URL Setting
Ορισμός ΙΡ διακομιστή.
License Server IP Setting
Widget
Solution
Όταν η αυτόματη προετοιμασία ρυθμίσεων είναι ενεργοποιημένη, αν απενεργοποιηθεί και
κατόπιν ενεργοποιηθεί η τηλεόραση ή η κύρια τροφοδοσία, τα δεδομένα επανέρχονται στις
κλωνοποιημένες τιμές. Αν δεν υπάρχουν κλωνοποιημένες τιμές, ακόμα και όταν η αυτόματη
προετοιμασία ρυθμίσεων είναι ενεργοποιημένη, η ρύθμιση αγνοείται και η λειτουργία είναι
ίδια με όταν η αυτόματη προετοιμασία ρυθμίσεων είναι απενεργοποιημένη.
Setting Auto Intialize
Network Setup
Network
Περιγραφή
IPTV Mode
ON
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας IPTV.
Virtual Standby
OFF
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας εικονικής αναμονής.
Όταν η λειτουργία εικονικής αναμονής είναι ενεργοποιημένη, η κατανάλωση ενέργειας της
τηλεόρασης είναι 9,5 W έως 17,4 W (ανάλογα με τις διαστάσεις οθόνης της τηλεόρασης).
Instant On
OFF
Ρύθμιση της λειτουργίας εκκίνησης.
Ορισμός αριθμού δωματίου.
Room Num Setting
…
Είσοδος στο μενού αυτοδιάγνωσης.
• Δοκιμή εικόνας: Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο προβλημάτων εικόνας. Αν το πρόβλημα
εμφανιστεί στη δοκιμαστική εικόνα, επιλέξτε "Ναι" και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
• Δοκιμή ήχου: Χρήση της ενσωματωμένης μελωδίας για τον έλεγχο προβλημάτων
ήχου. Αν το πρόβλημα προκύψει κατά τη διάρκεια της δοκιμής, επιλέξτε "Ναι" και
ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
…
Μενού ελέγχου λειτουργίας HD. Όταν εκτελείται αυτό το στοιχείο, εμφανίζονται οι παρακάτω
ενδείξεις οθόνης. ProIdiom DTV Channel Key Loss (Απώλεια κλειδιού καναλιού DTV για
ProIdiom): ΟΚ/Αποτυχία (Μοντέλο ξενοδοχείου Η.Π.Α.)
STB SI Vendor
Setting (Ρύθμιση προμηθευτή SI συσκευής STB): Όνομα SI, ΟΚ/Αποτυχία
Bathroom AMP (Ενισχυτής μπάνιου): OΚ/Αποτυχία (Μοντέλο ξενοδοχείου Ε.Ε.)
RTC: OΚ/Αποτυχία (Μοντέλο ξενοδοχείου Ε.Ε.)
PC Audio Test (Δοκιμή ήχου υπολογιστή): OΚ/Αποτυχία
PC Self Test (Αυτόματη δοκιμή υπολογιστή): OΚ/Αποτυχία
SW Update
…
Λειτουργία ενημέρωσης λογισμικού μέσω USB.
Service Pattern
OFF
Ίδια λειτουργία με το μοτίβο υπηρεσίας SVC.
OFF
Ενεργοποίηση: Απενεργοποίηση του ήχου από τα ηχεία της τηλεόρασης. Ο ήχος
μεταδίδεται μέσω της υποδοχής HDMI.
Πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή Sound Bar για να ακούσετε ήχο.
Απενεργοποίηση: Κανονική μετάδοση του ήχου μέσω των ηχείων της τηλεόρασης.
Self Diagnosis
for TV
Self Diagnosis for HTV
Service
Sound Bar Out
TV reset
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.
Ελληνικά
25
¦¦ Welcome Message
Το μήνυμα καλωσορίσματος είναι μια δυνατότητα για την προβολή ενός προσαρμοσμένου μηνύματος στην τηλεόραση,
κάθε φορά που η τηλεόραση ανάβει από τον ένοικο του δωματίου.
–– Οι ρυθμίσεις του μηνύματος καλωσορίσματος βρίσκονται στο μενού επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου.
–– Το μήνυμα καλωσορίσματος θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένο προκειμένου να προβάλλεται κατά την
ενεργοποίηση.
Hospitality Mode
Standalone
Widget Solution
OFF
SI Vendor
Service
Power On
Channel
Menu OSD
Clock
Welcome Message
Music Mode
External Source
ON
Edit Welcome Message
r
Remote Jack Pack
Hospitality Logo
Bathroom Speaker
OFF
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
Network
–– Το μήνυμα καλωσορίσματος μπορεί να αποτελείται από έως 25 χαρακτήρες και μπορείτε να το τροποποιήσετε
αλλάζοντας το κείμενο από το μενού υπηρεσιών λειτουργίας ξενοδοχείου.
–– Ακολουθεί μια λίστα με τους χαρακτήρες που υποστηρίζονται για το μήνυμα καλωσορίσματος:
✎✎ Επιτρέπονται μόνο κεφαλαίοι λατινικοί χαρακτήρες (A έως Z).
–– Μπορείτε να τροποποιήσετε το μήνυμα καλωσορίσματος μέσω των πλήκτρων περιήγησης, χρωμάτων και Εnter
ενός τηλεχειριστηρίου, στις ενδείξεις OSD "Edit Welcome Message".
Edit Welcome Message
W
E
L
C
O
M
E
_
A
B
C
D
E
F
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Move
G
Enter
A
Move to left
B
Move to Right
C
Leave Black
D
Done
Return
–– Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη χρήση του μηνύματος καλωσορίσματος και του λογοτύπου ξενοδοχείου.
26
Ελληνικά
¦¦ Hotel Logo
Η λειτουργία λογότυπου φιλοξενίας προβάλλει την εικόνα του ξενοδοχείου όταν ενεργοποιείται η τηλεόραση.
–– Οι ρυθμίσεις του λογοτύπου φιλοξενίας βρίσκονται στα μενού του τρόπου λειτουργίας φιλοξενίας.
–– Όταν ενεργοποιείτε την επιλογή λογότυπου φιλοξενίας, είναι διαθέσιμα τα στοιχεία μενού λήψης λογοτύπου και
προβολής λογοτύπου.
–– Αν υπάρχει μια εικόνα λογοτύπου αποθηκευμένη στη μνήμη και η επιλογή λογότυπου φιλοξενίας είναι
ενεργοποιημένη, το λογότυπο φιλοξενίας εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται η τηλεόραση.
–– Το λογότυπο φιλοξενίας δεν εμφανίζεται όταν είναι απενεργοποιημένη η επιλογή λογότυπου φιλοξενίας, ακόμα και αν
η εικόνα λογοτύπου έχει φορτωθεί στην τηλεόραση.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Widget Solution
Service
Power On
Channel
Menu OSD
Clock
Welcome Message
Music Mode
Edit Welcome Message
Remote Jack Pack
External Source
Bathroom Speaker
r
Hospitality Logo
OFF
BMP
Hospitality Logo DL
Logo Display Time
5 Second
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
Network
yy Hospitality Logo
–– Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να επιλέξετε αν θα εμφανίζεται ή όχι η εικόνα λογοτύπου φιλοξενίας.
–– Η αρχική τιμή είναι Απενερ.
–– Μπορεί να ρυθμιστεί σε Απενερ. ή Ενεργ.
–– Όταν είναι ενεργοποιημένη, είναι δυνατή η πρόσβαση στα στοιχεία μενού λήψης λογοτύπου και χρόνου προβολής
λογοτύπου.
yy Hospitality Logo DL
–– Αυτή η επιλογή επιτρέπει τη λήψη της εικόνας λογοτύπου στη μνήμη της τηλεόρασης από μια συσκευή USB.
–– Ενόσω η εικόνα αντιγράφεται στην τηλεόραση, εμφανίζεται ένα μήνυμα να περιμένετε.
–– Αν ολοκληρωθεί με επιτυχία η λειτουργία αντιγραφής, εμφανίζεται ένα μήνυμα ότι ολοκληρώθηκε.
–– Αν αποτύχει η λειτουργία αντιγραφής, εμφανίζεται ένα μήνυμα ότι απέτυχε.
–– Αν δεν έχει συνδεθεί καμία συσκευή USB, εμφανίζεται ένα μήνυμα ότι δεν υπάρχει συσκευή USB.
–– Αν δεν υπάρχει αρχείο για αντιγραφή στη συσκευή USB ή αν το αρχείο βρίσκεται σε λάθος μορφή (πρέπει να είναι
αρχείο BMP), εμφανίζεται ένα μήνυμα ότι δεν υπάρχει αρχείο. Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι δεν
υπάρχει αρχείο και έχετε αντιγράψει ένα αρχείο λογοτύπου στη συσκευή USB, ελέγξτε τη μορφή του αρχείου.
yy Logo File Format
–– Η τηλεόραση υποστηρίζει μόνο τις μορφές BMP και AVI.
–– Το όνομα αρχείου πρέπει να είναι samsung.bmp ή samsung.avi.
–– Η μέγιστη ανάλυση της μορφής BMP είναι 960 x 540.
–– Το μέγιστο μέγεθος αρχείου μορφής AVI είναι 30 MB.
–– Η τηλεόραση δεν αλλάζει το μέγεθος ή την κλίμακα της εικόνας.
Ελληνικά
27
¦¦ Cloning
Η κλωνοποίηση USB είναι μια λειτουργία για λήψη ρυθμίσεων διαμορφωμένων από το χρήστη (Εικόνα, Ήχος, Είσοδος,
Κανάλι, Ρύθμιση και Ρύθμιση ξενοδοχείου) από μια τηλεόραση και αποστολή των ίδιων ρυθμίσεων σε άλλες τηλεοράσεις.
Όλες οι ρυθμίσεις που καθορίζονται από το χρήστη που υπάρχουν στην τηλεόραση (κεντρική συσκευή) μπορούν να
αντιγραφούν στη συσκευή USB.
yy Clone TV to USB: Με αυτή τη λειτουργία γίνεται αντιγραφή των αποθηκευμένων
δεδομένων στη συγκεκριμένη περιοχή της μνήμης EEPROM από την τηλεόραση
στη συσκευή USB.
1.Τοποθετήστε μια μονάδα USB στη θύρα USB στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
2.Ανοίξτε το μενού Διαδραστικά πατώντας αυτά τα κουμπιά με τη σειρά.
xx MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3.Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Clone TV to USB" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
4.Εμφανίζεται το μήνυμα "Clone TV to USB". Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
5.Μπορείτε να επιβεβαιώσετε τη συμπεριφορά κλωνοποίησης USB.
xx In Progress: κατά την αντιγραφή δεδομένων στη συσκευή USB.
Logo/Message
Cloning
xx Completed: η λειτουργία αντιγραφής ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
d
xx Failed: η λειτουργία αντιγραφής δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
xx No USB: δεν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή USB.
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
yy Clone USB to TV: Πρόκειται για μια διαδικασία λήψης των δεδομένων που είναι
αποθηκευμένα σε μια συσκευή USB στην τηλεόραση.
1.Τοποθετήστε μια μονάδα USB στη θύρα USB στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
2.Ανοίξτε το μενού Διαδραστικά πατώντας αυτά τα κουμπιά με τη σειρά. MUTE → 1
→ 1 → 9 → ENTER
3.Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Clone USB to TV" και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ENTER.
4.Εμφανίζεται το μήνυμα "Clone USB to TV". Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ENTER.
Logo/Message
Cloning
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
5.Μπορείτε να επιβεβαιώσετε τη συμπεριφορά κλωνοποίησης USB.
xx In Progress: κατά την αντιγραφή δεδομένων στην τηλεόραση.
xx Completed: η λειτουργία αντιγραφής ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
xx Failed: η λειτουργία αντιγραφής δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
xx No USB: δεν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή USB.
xx No File: δεν υπάρχει αρχείο για αντιγραφή στη συσκευή USB.
✎✎ Η λειτουργία αντιγραφής από USB σε τηλεόραση μπορεί να εκτελεστεί με το πάτημα του πλήκτρου ENTER για
5 δευτερόλεπτα.
✎✎ Η οικογένεια προϊόντων τηλεοράσεων ξενοδοχείου δεν υποστηρίζει τη λειτουργία κλώνου CLONE μεταξύ ενός
μοντέλου που υποστηρίζει τη λειτουργία δορυφόρου/Τ2 και ενός μοντέλου που δεν την υποστηρίζει.
Για άμεση κλωνοποίηση κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης!
Τοποθετήστε τη συσκευή USB με τις βασικές ρυθμίσεις από την πρώτη τηλεόραση και πατήστε το πλήκτρο Enter για 5
δευτερόλεπτα.
Προϋπόθεση για κλωνοποίηση (σημείο ελέγχου)
–– Η κλωνοποίηση θα πρέπει να γίνεται μεταξύ ίδιων μοντέλων (ίδια έκδοση).
–– Πριν από την κλωνοποίηση, όλες οι οθόνες θα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε ενημέρωση στην τελευταία έκδοση
(ίδια έκδοση).
28
Ελληνικά
¦¦ Ρύθμιση της αυτόματης προετοιμασίας
Όταν αντιγράφετε τις ρυθμίσεις από τη μία τηλεόραση στην άλλη, κλωνοποιείτε τόσο τις ρυθμίσεις του μενού ενοίκου
και το μενού ξενοδοχείου (εικόνα, ήχος, εισαγωγή, κανάλι, ρύθμιση και ρύθμιση ξενοδοχείου). Αυτό σας επιτρέπει να
ρυθμίζετε σχεδόν όλες τις τιμές μενού στις τηλεοράσεις φιλοξενίας, στις ίδιες τοπικές ρυθμίσεις. Εάν επιτρέπεται στους
φιλοξενούμενους να προσπελάσουν τα μενού ενοίκου, για παράδειγμα, το μενού Εικόνα, μπορούν να αλλάξουν τις ρυθμίσεις
στα μενού, ώστε να μην είναι πλέον τυπικές. Εάν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ρύθμισης της αυτόματης προετοιμασίας,
η τηλεόραση επαναφέρει (προετοιμάζει) αυτόματα όλες τις τιμές μενού ενοίκου στις κλωνοποιημένες, τυπικές τιμές, όταν η
τηλεόραση απενεργοποιηθεί και επανενεργοποιηθεί. Σημειώστε ότι η Ρύθμιση της αυτόματης προετοιμασίας λειτουργεί μόνο
στις κλωνοποιημένες τιμές του μενού ενοίκου. Οι ρυθμίσεις που δεν έχουν κλωνοποιηθεί αγνοούνται.
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι ρυθμίσεις που επανέρχονται στις κλωνοποιημένες τιμές τους, όταν ενεργοποιηθεί η
λειτουργία Ρύθμιση της αυτόματης προετοιμασίας.
Μενού
Εικόνα
στοιχείο μενού
Λειτ. εικόνας
Οπ. φωτισμός
Αντίθεση
Φωτεινότητα
Ευκρίνεια
Χρώμα
Απόχρ(Π/Κ)
Εφαρμογή λειτ. εικόνας
Μέγεθος εικόνας
Μέγεθος εικόνας
Μεγέθυνση/Θέση
Μέγεθος οθόνης 4:3
Αυτόματη προσαρμ.
Ρύθμιση οθόνης PC
Τραχιά
Λεπτή
Θέση
Επαναφορά εικόνας
PIP
Ρυθμίσεις για προχωρημένους
Δυναμ. αντίθεση
Τόνος μαύρου
Απόχρωση δέρματος
Μόνο λειτουρ. RGB
Χρωματική περιοχή
Ισορροπία λευκού
Ισορ. λευκού 10p
Gamma
Ειδικό μοτίβο
Φωτισμός κιν. εικ.
Επιλογές εικόνας
Τόνος χρώματος
Βελτίωση ψηφιακού σήματος
Φίλ. θορύβου MPEG
Mαύρo HDMI
Λειτουργία ταινίας
Auto Motion Plus
Απενεργ.Εικ.
Μνήμη λειτουργίας εικόνας
Επαναφορά εικόνας
Μενού
Ήχος
Σύστημα
στοιχείο μενού
Λειτουργία ήχου
Εφέ ήχου
Virtual Surround
Dialog Clarity
Ισοσταθμιστής
Ρυθμίσεις ηχείου
Πρόσθετες ρυθμίσεις
Επίπεδο ήχου DTV
Φορμά ήχου
Καθυστέρηση ήχου
Συμ. Dolby Digital
Αυτόμ. ένταση
Επαναφορά ήχου
Προσβασιμότητα
Ακουστ.Περιγρ.
Υπότιτλοι
Διαφάνεια μενού
Υψηλή αντίθεση
Εστίαση με ζουμ
Γλώσσα μενού
Ρυθμίσεις Smart Touch Control
Ευαισθησία αφής
Μέγεθος τηλεχειριστ. οθόνης
Φωνητικός έλεγχος
Γλώσσα
Φωνή τηλεόρασης
Αναγνώριση φύλου φωνής
Ειδοποιήσεις
Διαχ. συσκευών
Ρυθμ. πληκτρολογίου
Ρυθμίσεις ποντικιού
Ώρα
Ρολόι
Χρονοδιακόπτης
Χρονοδ. αφύπνισης
Λύση Eco
Εξ/ση Ενέργειας
Αισθητήρας Eco
Κανένα σήμ. αναμ
Αυτόμ.απενεργ.
Έξυπνη ασφάλεια
Χρόνος αυτόμ. προστ.
Αλλαγή PIN
Γενικά
Λειτ. παιχ.
BD Wise
Ηχητική ανάδραση
Λογότυπο εκκίν.
Άμεση ενεργοποίηση
Anynet+(HDMI-CEC)
DivX® Video On Demand
Ελληνικά
29
¦¦ Plug & Play
Το Plug & Play ξενοδοχείου είναι μια λειτουργία που εκτελεί αυτόματα την επιλογή λειτουργίας ξενοδοχείου, την Επιλογή
χώρας, τη Ρύθμιση ώρας και τη ρύθμιση της Λειτουργίας εικόνας.
–– Η λειτουργία Plug & Play ξενοδοχείου είναι διαθέσιμη μόνο μία φορά, την πρώτη φορά που ενεργοποιείται το σύστημα.
–– Μετά τη ρύθμιση της πρώτης τηλεόρασης και την κλωνοποίηση της τηλεόρασης σε USB
–– Για την επόμενη τηλεόραση, αρκεί να κλείσει η λειτουργία Plug & Play ξενοδοχείου, να συνδεθεί το USB και, στη
συνέχεια, να κλωνοποιηθεί το USB στην τηλεόραση.
–– Ανάλογα με το μοντέλο και την περιοχή, ορισμένα μενού ενδέχεται να μην υπάρχουν.
Local Set
Local Set
Αν επιλέξετε
Αλλαγή
Change Local Set if Located in North America, Latin America and Europe.
In other regions, Please press SKIP button move to the next step.
Αν αλλάξετε τη χώρα της
τρέχουσας τοποθεσίας
Warning! TV might not function if Local Set is not correctly configured.
When Local Set is changed, TV will turn off automatically to apply it.
Current Localset : EU
Η τηλεόραση
απενεργοποιείται
και ενεργοποιείται
αυτόματα.
Next
EU
E
Skip
Change
Countries List
Bulgaria, Croatia, Czech, Estonia, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania,
Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, EU-Others
Αν επιλέξετε παράλειψη
E
E
TV Setup Complete!
Easy Set Up
Your TV is now ready to use.
If you select this, Easy
setup will be started.
There are Essential
Details, Channel Scan,
Clock and Terms in Easy
setup.
Interactive
(Hotel Menu)
Standalone Setup
c
Previous
Next
(Continue Setup)
Standalone Only
(End Setup)
OK
Αν επιλέξετε αυτόνομη
ρύθμιση
E
E
Clock
Select your Language
You can adjust your time to set DST, Time Zone and clock
mode
Select your language to start the on screen setup.
Clock Mode
c
English
Previous
Eesti
Press the udlr buttons
to move the highlight.
Press the enter button to
select.
Suomi
Next
Fraçais
Set current date and time
Auto
Date
-- / -- / ----
Time
-- : --
Time Zone
Auto
DST
Off
Deutsch
Next
-- : --
The Language Setting will be applied to Main Menu and not Plug and Play.
Επιλέξτε τη γλώσσα
σας
E
E
Auto Tuning
Essential Details
This is basic setup to use your Smart TV.
Previous
Country
Bulgaria
Picture Mode
Standard
Auto Tuning completed.
Please Select your country
Previous
Next
Digital
- TV
- Radio
- Data/Other
0
0
0
0
Analogue
0
Next
Change settings
Scan Again
E
Auto Tuning
Auto Tuning
Auto Tuning
How do you get your broadcast signal?
To receive channels, configure the options belows then
select Scan.
Auto tuning is finding channels for you...
c
Previous
E
E
Both
Terrestrial/Cable
Satellite
Select Both to scan for both
Terrestrial or Cable channels and
Satellite channels.
Next
Aerial
Previous
Channel Type
Scan
30
Ελληνικά
E
Terrestrial
Digital & Analogue
Channel
Select the connected aerial that
you want to use to get channels.
Next
Previous
7
2%
Digital
- TV
- Radio
- Data/Other
0
0
0
0
Analogue
0
Next
Stop
yy Ενδείξεις OSD στον τρόπο λειτουργίας Plug & Play
–– Πρώτη επιλογή: Διαδραστικά
–– Αν επιλεγεί το κουμπί Μόνο αυτ. λειτ, η αυτόνομη λειτουργία ξενοδοχείου ρυθμίζεται ως προεπιλογή και εμφανίζεται
το μήνυμα OSD "Έχει ενεργοποιηθεί η αυτόνομη λειτουργία." για 3 δευτερόλεπτα.
–– Η τηλεόραση περνά αυτόνομα σε τρόπο λειτουργίας RF, αφού προβληθεί το μήνυμα OSD "Έχει ενεργοποιηθεί η
αυτόνομη λειτουργία." για 3 δευτερόλεπτα.
–– Όταν επιλέγεται η λειτουργία Διαδραστικά, εμφανίζεται το μενού ρύθμισης διαδραστικής λειτουργίας. Πατήστε το
κουμπί απενεργοποίησης για έξοδο από το μενού Διαδραστικά.
–– Αν επιλεγεί η ρύθμιση Plug & Play αυτ. λειτ, εμφανίζεται το μήνυμα OSD "Επιλέξτε γλώσσα μενού".
yy Ενδείξεις επί της οθόνης στη λειτουργία Επιλέξτε γλώσσα μενού
–– Όταν επιλέγεται η ρύθμιση Plug & Play αυτ. λειτ από την ένδειξη OSD "Εύκολη ρύθμιση", εμφανίζεται η ένδειξη OSD
"Επιλέξτε γλώσσα μενού".
–– Πρώτη επιλογή: Ελληνικά
–– Χρόνος προβολής: Το χρονικό όριο και η λειτουργία OSD είναι ίδια με τα καταναλωτικά μοντέλα τηλεοράσεων της
Samsung.
–– Αν πατηθεί το κουμπί ENTER, εμφανίζεται το μήνυμα OSD "Επιλέξτε περιοχή".
yy Επιλογή χώρας
–– Πρώτη επιλογή: Ηνωμένο Βασίλειο.
–– Εμφανίζεται η ένδειξη OSD Χώρα και μπορεί να επιλεγεί η περιοχή.
yy Ενδείξεις OSD ρύθμισης ρολογιού
–– Χρόνος προβολής: 30 δευτερόλεπτα.
–– Εμφανίζεται το στοιχείο OSD Ρύθμιση ώρας.
–– Αν πατηθεί το κουμπί ENTER μετά τη ρύθμιση του ρολογιού ή στην αυτόματη λειτουργία, εμφανίζονται οι ενδείξεις
OSD της Λειτουργίας εικόνας.
yy Ενδείξεις OSD λειτουργίας αυτόματης αναζήτησης
–– Αν επιλεγεί η Αγνόηση, η τηλεόραση περνά στην ένδειξη OSD ρύθμισης του ρολογιού.
–– Αν πατηθεί το κουμπί ENTER, εκτελείται αυτόματη αναζήτηση καναλιών.
–– Ο χρόνος προβολής OSD, δηλαδή ο χρόνος από την έναρξη της αυτόματης αποθήκευσης έως την ολοκλήρωση της
αυτόματης ταξινόμησης είναι 30 δευτερόλεπτα.
yy Ενδείξεις επί της οθόνης στη Λειτουργία εικόνας
–– Πρώτη επιλογή: Τυπικό.
–– Προβάλλονται οι ενδείξεις OSD της Λειτουργίας εικόνας και μπορεί να επιλεγεί η Δυναμική ή Τυπική λειτουργία
εικόνας.
–– Μετά την επιλογή της λειτουργίας εικόνας, ανοίγουν οι ενδείξεις OSD του μενού αυτόνομης ρύθμισης, πατήστε το
κουμπί απενεργοποίησης για έξοδο.
Ελληνικά
31
¦¦ Remocon πολλαπλού κώδικα
Το Remocon Πολλαπλού Κώδικα είναι ένας ειδικός πομπός, ο οποίος είναι σχεδιασμένος για τον έλεγχο όλων των
τηλεοράσεων με ένα τηλεχειριστήριο.
Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν υπάρχουν περισσότερες από μία τηλεοράσεις σε έναν χώρο, όπως σε ένα
νοσοκομείο. Ο αριθμός αναγνώρισης της συσκευής θα εμφανίζεται στις ενδείξεις επί της οθόνης πηγής. Υπάρχει
δυνατότητα υποστήριξης έως 9 διαφορετικών εκπομπών από πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου για πολλαπλό κώδικα.
Ο αρχικός κωδικός αναγνώρισης που διαθέτει η κάθε τηλεόραση είναι "0".
–– Ο κωδικός αναγνώρισης μπορεί να ρυθμίζεται και να επαναφέρεται σε λειτουργία αναλογικής τηλεόρασης ή
υπολογιστή. (Δεν είναι διαθέσιμο σε κανάλια TTX ή DTV).
–– Ο κωδικός αναγνώρισης μπορεί να έχει τιμές από 0 έως 9.
–– Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά MUTE και RETURN για περισσότερο από 7 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια,
επιλέξτε ένα αριθμητικό κουμπί για να ορίσετε τον κωδικό.
–– Οι ενδείξεις επί της οθόνης αναγνώρισης τηλεόρασης εμφανίζονται σε μια κεντρική θέση.
–– Θα εμφανιστούν οι ακόλουθες λέξεις: " Ο κωδικός τηλεχειριστηρίου έχει οριστεί σε 0. Αν θέλετε να αλλάξετε τον
κωδικό τηλεχειριστηρίου, εισαγάγετε το επιλεγμένο ψηφίο." ο αριθμός είναι ο x.
✎✎ Αυτή η ένδειξη επί της οθόνης θα προβάλλεται μέχρι να εισαχθεί το πλήκτρο εξόδου.
Remote control code is set to 0. If you want
to change the Remote control code, enter the
chosen digit.
–– Για παράδειγμα, η τηλεόραση και το τηλεχειριστήριο θα ρυθμιστούν με τον κωδικό αναγνώρισης 1, αν ο χρήστης
πατήσει τον αριθμό 1.
–– Θα εμφανιστούν οι ακόλουθες λέξεις: "Remote control code is changed to 1". Στη συνέχεια, ο χειρισμός της
τηλεόρασης μπορεί να γίνεται μόνο από το τηλεχειριστήριο που έχει τον ίδιο κωδικό αναγνώρισης με την τηλεόραση.
–– Αν ο κωδικός αναγνώρισης του τηλεχειριστηρίου και της τηλεόρασης δεν ταιριάζουν, θα εμφανιστούν οι ακόλουθες
λέξεις: "TV ID x" (x είναι το αναγνωριστικό της τηλεόρασης)
–– Για επαναφορά του κωδικού αναγνώρισης, Για να επαναφέρετε τον κωδικό αναγνώρισης, πατήστε ταυτόχρονα τα
κουμπιά MUTE και EXIT για περισσότερο από 7 δευτερόλεπτα. Όταν σταματάτε να πατάτε τα κουμπιά, ο κωδικός
αναγνώρισης τόσο για την τηλεόραση όσο και για το τηλεχειριστήριο επαναφέρονται στην τιμή "0". Θα εμφανιστεί το
μήνυμα "Remote control code is set to 0."
32
Ελληνικά
¦¦ CH Bank Editor (μόνο για τηλεόραση Smoovie)
Η επιλογή Channel Bank Editor είναι μια λειτουργία για την επεξεργασία των καναλιών με 3 διαφορετικές επιλογές Bank.
Ανάλογα με την κάρτα Bank, υπάρχουν συγκεκριμένα κανάλια που μπορεί να απολαύσει ο πελάτης του ξενοδοχείου.
Ρύθμιση του Channel Bank Editor σε αυτόνομο τρόπο λειτουργίας
1.Ανοίξτε το μενού αυτόνομου τρόπου λειτουργίας ξενοδοχείου πατώντας “MUTE+1+1+9+Enter”
2.Επιλέξτε τον προμηθευτή SI: “Smoovie”
3.Θα βρείτε μια νέα επιλογή μενού: “CH Bank Editor ”
4.Επιλέξτε το “CH Bank Editor ”
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
OFF
REACH Sever
Network
d
SI Vendor
Smoovie
d
Channel
d
Channel Bank Editor
<Ανάλογα με το μοντέλο και την περιοχή, ορισμένα στοιχεία μενού ενδέχεται να μην υπάρχουν>
5.Τροποποιήστε το Bank των καναλιών όπως στο παρακάτω παράδειγμα.
a. B
ANK1 (Δωρεάν κανάλια): Επιλέξτε τα κανάλια που θα χρησιμοποιούνται όταν το τηλεχειριστήριο δεν διαθέτει
καμία κάρτα.
b. B
ANK2 (Οικογενειακή κάρτα - Πράσινη): Επιλέξτε τα κανάλια που θα χρησιμοποιούνται όταν το τηλεχειριστήριο
διαθέτει την ΠΡΑΣΙΝΗ κάρτα.
c. BANK3 (Κάρτα ενηλίκων - Κόκκινη): Επιλέξτε τα κανάλια που θα χρησιμοποιούνται όταν το τηλεχειριστήριο
διαθέτει την ΚΟΚΚΙΝΗ κάρτα.
Channel Bank Edit
Registered
Bank1 (4)
Bank2 (6)
BBC1
c
c
c
3
24ore.tv
c
c
c
4
C3
c
c
5
BBC World
c
c
6
C5
c
c
7
Coming Soom
c
c
8
S2
c
9
S2
c
1
1futech
2
Bank3 (36)
c
n Move
E Select/Deselect
R Return
Πληροφορίες αναφοράς για τη χρήση του τηλεχειριστηρίου SMOOVIE
1. Αν επιλέξετε το SMOOVIE ως προμηθευτή SI, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο SMOOVIE.
2.Με τα αριθμητικά πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μόνο τα κανάλια Bank1.
Για αυτό το λόγο, αν θέλετε να αλλάξετε το κανάλι με χρήση της Πράσινης ή της Κόκκινης κάρτας, χρησιμοποιήστε τα
πλήκτρα επόμενου/προηγούμενου καναλιού.
3.Στον οδηγό καναλιών ή στη λίστα καναλιών, ο χρήστης μπορεί να δει μόνο τη λίστα καναλιών Bank1.
Ελληνικά
33
¦¦ Channel Editor
Η επιλογή Επεξεργαστής καναλιού είναι μια λειτουργία για την επεξεργασία του αριθμού και του ονόματος καναλιού.
–– Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή καναλιού για την ταξινόμηση των καναλιών σύμφωνα με τους αριθμούς καναλιού
που επιθυμεί ο χρήστης.
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
OFF
Widget Solution
Service
Power On
Channel
Menu OSD
Clock
Music Mode
r
Remote Jack Pack
External Source
Channel Editor
Bathroom Speaker
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
Network
<Ανάλογα με το μοντέλο και την περιοχή, ορισμένα στοιχεία μενού ενδέχεται να μην υπάρχουν>
Απλά βήματα για τη χρήση του Επεξεργαστή καναλιού στον αυτόνομο τρόπο λειτουργίας
Βήμα
Γενική περιγραφή
1
Εκτελέστε την "Channel Auto Store" στο μενού επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου
2
Επιλέξτε "Channel Editor" στο μενού επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου
3
Φτιάξτε έναν πίνακα που περιέχει την τελική λίστα καναλιών που θέλετε να έχετε
4
Αλλάξτε τη σειρά των καναλιών χρησιμοποιώντας το κουμπί TOOLS, με βάση τον πίνακα που φτιάξατε
Πατήστε το κουμπί EXIT ή RETURN για έξοδο.
5
<Για καλύτερη κατανόηση, ανατρέξτε στις παρακάτω λεπτομέρειες>
Διαδικασία ενεργοποίησης Smoovie
Χρησιμοποιείται Smovie TV ( Κεραία / Καλωδιακή )
Χάρτης μικτών καναλιών ενεργοποιημένος (χρησιμοποιούνται συγχρόνως
κανάλια τύπου Κεραία και Καλωδιακή)
Χρησιμοποιούνται μόνο κανάλια
τύπου Κεραία ή Καλωδιακή
Εάν η τηλεόραση εκκινηθεί με Hotel
Εάν το P&P έχει ήδη τελειώσει
P&P
Εκτελέστε P&P χωρίς την αποθήκευση
Ανοίξτε το μενού Hotel
καναλιών
Εάν η τηλεόραση εκκινηθεί με Hotel
P&P
Εκτελέστε την πλήρη P&P (αυτόματος
συγχρονισμός κεραίας ή καλωδιακής)
2
Μετά την P&P, η τηλεόραση θα
προβάλλει το μενού hotel
Ρύθμιση Μικτός χάρτης καναλιών
ενεργοποιημένος
Μετά την P&P, η τηλεόραση θα
προβάλλει το μενού hotel
3
Ρύθμιση Μικτός χάρτης καναλιών
ενεργοποιημένος
Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε
την τηλεόραση
4
Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε
την τηλεόραση
Βήμα
1
34
Ανοίξτε το μενού Hotel
Εεπιλέξτε τύπο καναλιού
- ATV ή ADTV για Κεραία
- CATV ή CDTV για καλωδιακή
Επιλέξτε smoovie TV από το μενού
Hotel
Επιλέξτε Ρύθμιση καναλιών
(μπορεί να αγνοηθεί)
Επιλέξτε "Κεραία" ή "Καλωδιακή"
για αυτόματο συντονισμό (μπορεί να
αγνοηθεί)
5
Ανοίξτε το μενού Hotel
Επιλέξτε smoovie TV από το μενού
Hotel
6
Επιλέξτε smoovie TV από το μενού
Hotel
Επιλέξτε Ρύθμιση καναλιών
7
Επιλέξτε Ρύθμιση καναλιών
Επιλέξτε "Κεραία και Καλωδιακή" για
αυτόματο συντονισμό
Ρύθμιση Επεξεργασία τράπεζας ΚΑΝ
8
Επιλέξτε "Κεραία και Καλωδιακή" για
αυτόματο συντονισμό
Ρύθμιση Επεξεργασία τράπεζας ΚΑΝ
9
Ρύθμιση Επεξεργασία τράπεζας
ΚΑΝ
10
Μετά από την απενεργοποίηση και
την επανενεργοποίηση, ο χρήστης
μπορεί να χρησιμοποιήσει την
τηλεόραση
Μετά από την απενεργοποίηση και την
επανενεργοποίηση, ο χρήστης μπορεί
να χρησιμοποιήσει την τηλεόραση
Μετά από την απενεργοποίηση και την
επανενεργοποίηση, ο χρήστης μπορεί
να χρησιμοποιήσει την τηλεόραση
Ελληνικά
Χρησιμοποιούνται μόνο κανάλια
τύπου Κεραία ή Καλωδιακή
Εάν το P&P έχει ήδη τελειώσει
Ανοίξτε το μενού Hotel
Εεπιλέξτε τύπο καναλιού
- ATV ή ADTV για Κεραία
- CATV ή CDTV για καλωδιακή
Επιλέξτε smoovie TV από το μενού
Hotel
Επιλέξτε Ρύθμιση καναλιών
Επιλέξτε "Κεραία" ή "Καλωδιακή" για
αυτόματο συντονισμό
Ρύθμιση Επεξεργασία τράπεζας ΚΑΝ
Μετά από την απενεργοποίηση και την
επανενεργοποίηση, ο χρήστης μπορεί
να χρησιμοποιήσει την τηλεόραση
Χρησιμοποιείται Smovie TV ( Δορυφόρος )
Μικτός χάρτης καναλιών ενεργοποιημένος (χρησιμοποιείται και
δορυφόρος και κεραία ή καλωδιακή συγχρόνως)
Βήμα
Χρησιμοποιείται μόνο δορυφόρος
Εάν η τηλεόραση εκκινηθεί με Hotel P&P
Εάν το P&P έχει ήδη τελειώσει
Εάν η τηλεόραση εκκινηθεί με Hotel P&P
Εκτελέστε την πλήρη P&P
(αυτόματος συγχρονισμός
κεραίας ή καλωδιακής)
1
Εκτελέστε P&P χωρίς την
αποθήκευση καναλιών
Ανοίξτε το μενού Hotel
2
Μετά την P&P, η τηλεόραση θα
προβάλλει το μενού hotel
Ρύθμιση Μικτός χάρτης
καναλιών ενεργοποιημένος
3
Ρύθμιση Μικτός χάρτης
καναλιών ενεργοποιημένος
Απενεργοποιήστε και
ενεργοποιήστε την τηλεόραση
4
Απενεργοποιήστε και
ενεργοποιήστε την τηλεόραση
Ανοίξτε το μενού Hotel
5
Ανοίξτε το μενού Hotel
Επιλέξτε smoovie TV από το
μενού Hotel
6
Επιλέξτε smoovie TV από το
μενού Hotel
Επιλέξτε Ρύθμιση καναλιών
7
Επιλέξτε Ρύθμιση καναλιών
Επιλέξτε Δορυφόρος για
αυτόματο συγχρονισμό
Ρύθμιση Επεξεργασία τράπεζας
ΚΑΝ
8
Επιλέξτε Δορυφόρος για
αυτόματο συγχρονισμό
Ρύθμιση Επεξεργασία τράπεζας
ΚΑΝ
Μετά από την απενεργοποίηση
και την επανενεργοποίηση,
ο χρήστης μπορεί να
χρησιμοποιήσει την τηλεόραση
9
Ρύθμιση Επεξεργασία τράπεζας ΚΑΝ
Μετά από την απενεργοποίηση και την
επανενεργοποίηση, ο χρήστης μπορεί
να χρησιμοποιήσει την τηλεόραση
10
Μετά από την απενεργοποίηση
και την επανενεργοποίηση,
ο χρήστης μπορεί να
χρησιμοποιήσει την τηλεόραση
μετά την P&P, η τηλεόραση θα
προβάλλει το μενού hotel
Εεπιλέξτε τύπο καναλιού
- ATV ή ADTV για Κεραία
- CATV ή CDTV για καλωδιακή
Επιλέξτε smoovie TV από το
μενού Hotel
Επιλέξτε Ρύθμιση καναλιών
(μπορεί να αγνοηθεί)
επιλέξτε Δορυφόρος για
αυτόματο συγχρονισμό (μπορεί
να αγνοηθεί)
Εάν το P&P έχει ήδη τελειώσει
Ανοίξτε το μενού Hotel
Εεπιλέξτε τύπο καναλιού
- ATV ή ADTV για Κεραία
- CATV ή CDTV για καλωδιακή
Επιλέξτε smoovie TV από το
μενού Hotel
Επιλέξτε Ρύθμιση καναλιών
Επιλέξτε Δορυφόρος για
αυτόματο συγχρονισμό
Ρύθμιση Επεξεργασία τράπεζας
ΚΑΝ
Μετά από την απενεργοποίηση
και την επανενεργοποίηση,
ο χρήστης μπορεί να
χρησιμοποιήσει την τηλεόραση
Λίστα καναλιών
Μπορείτε να βλέπετε πληροφορίες για τα κανάλια, Όλα, TV, Ρ/φωνο, Δεδομ./ άλλα, Αναλογικό ή Αγαπημένα 1-5.
✎✎ Με το πάτημα του κουμπιού CH LIST στο τηλεχειριστήριο, θα εμφανιστεί αμέσως η οθόνη Λίστα καναλιών.
Αρ. σελίδα περιεχομ.
Λίστα καναλιών
Οδηγός
AllShare Play
Διαχείριση προγρ.
Πηγή
R Επιστροφή
* Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
yy
yy
yy
yy
yy
yy
Όλα: Εμφάνιση όλων των διαθέσιμων καναλιών.
TV: Εμφάνιση όλων των διαθέσιμων τηλεοπτικών καναλιών.
Ρ/φωνο: Εμφάνιση όλων των διαθέσιμων ραδιοφωνικών καναλιών.
Δεδομ./άλλα: Προβολή όλων των διαθέσιμων MHP ή άλλων καναλιών.
Αναλογικό: Προβολή όλων των διαθέσιμων αναλογικών καναλιών.
Αγαπημένα 1-5: Προβολή όλων των αγαπημένων καναλιών.
✎✎ Αν θέλετε να προβάλετε τα αγαπημένα κανάλια που προσθέσατε, πατήστε το κουμπί CH LIST και χρησιμοποιήστε το κουμπί
L (Λειτ. CH) για να μετακινήσετε τα Αγαπημένα 1-5.
✎✎ Χρήση των κουμπιών ελέγχου με τη Λίστα καναλιών.
xx T (Εργαλεία): Προβολή του μενού επιλογών.
xx L (Λειτ. CH/Κανάλι): Μετακινηθείτε στα Όλα, TV, Ρ/φωνο, Δεδομ./ άλλα, Αναλογικό ή στα Αγαπημένα 1-5.
✎✎ Όταν επιλέγετε το μενού Προβ. προγρ. στο μενού T (Εργαλεία), μπορείτε να μετακινηθείτε στα
άλλα κανάλια με τη χρήση του κουμπιού L (Κανάλι).
xx E (Προβολή / Πληροφορίες): Παρακολουθεί το κανάλι που επιλέξατε. / Προβολή λεπτομερειών για το επιλεγμένο
πρόγραμμα.
xx k (Σελίδα): Μετακίνηση στην επόμενη ή στην προηγούμενη σελίδα.
Ελληνικά
35
Τρόπος χρήσης του Προγραμματισμού προβολής στη Λίστα καναλιών
(μόνο για ψηφιακά κανάλια)
Όταν ρυθμίζετε το Προγραμματισμός προβολής στη Λίστα καναλιών, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα μόνο σε Προβ.
προγρ.
1. Πατήστε το κουμπί CH LIST και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα επιθυμητό ψηφιακό κανάλι.
2. Πατήστε το κουμπί TOOLS και, στη συνέχεια, επιλέξτε το Προβ. προγρ.. Εμφανίζεται η λίστα προγραμμάτων για το συγκεκριμένο
κανάλι.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲ / ▼ για να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTERE
(Πληροφορίες) ή INFO.
4. Επιλέξτε Προγραμματισμός προβολής και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTERE όταν τελειώσετε.
✎✎ Αν θέλετε να ακυρώσετε τη λειτουργία Προγραμματισμός προβολής, ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 3. Επιλέξτε Ακύρωση
προγρ.
Χρήση του μενού επιλογών t
Ρυθμίστε το κάθε κανάλι χρησιμοποιώντας τις επιλογές του μενού Λίστα καναλιών (Προβ. προγρ., Επεξ. αγαπημ., Κλείδωμα/
Ξεκλείδ., Επεξερ. ονόματος καναλιού, Επεξ. αρ. καναλιών, Διαγραφή, Πληροφορίες, Ταξινόμηση, Λειτ. επεξ.).
Τα στοιχεία του μενού επιλογών ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την κατάσταση του καναλιού.
1.Επιλέξτε κάποιο κανάλι και πατήστε το κουμπί TOOLS.
2.Επιλέξτε μια λειτουργία και αλλάξτε τις ρυθμίσεις της.
yy Προβ. προγρ.: Εμφανίζει το πρόγραμμα όταν έχει επιλεγεί ψηφιακό κανάλι.
yy Επεξ. αγαπημ.: Ορισμός ως αγαπημένα των καναλιών που παρακολουθείτε συχνά. Προσθέστε ή Διαγράψτε το επιλεγμένο
κανάλι στα Αγαπημένα 1-5.
1. Επιλέξτε Επεξ. αγαπημ. και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTERE.
2. Πατήστε το κουμπί ENTERE για να επιλέξετε Αγαπημένα 1-5 και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
✎✎ Μπορείτε να προσθέσετε ένα αγαπημένο κανάλι σε πολλαπλές ομάδες αγαπημένων καναλιών στα Αγαπημένα 1-5.
yy Κλειδωμένα/Ξεκλείδ.: Κλείδωμα κάποιου καναλιού, ώστε να μην είναι δυνατή η επιλογή και η προβολή του.
✎✎ Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν το Κλείδωμα καναλιού έχει ρυθμιστεί σε Ενεργ..
✎✎ Εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής κωδικού ΡΙΝ. Εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό ΡΙΝ. Αλλάξτε τον κωδικό PIN
χρησιμοποιώντας την επιλογή Αλλαγή PIN.
yy Επεξερ. ονόματος καναλιού (μόνο για αναλογικά κανάλια): Εκχωρήστε το δικό σας όνομα καναλιού.
yy Επεξ. αρ. καναλιών (μόνο για ψηφιακά κανάλια): Τροποποιήστε τον αριθμό πατώντας τα επιθυμητά αριθμητικά κουμπιά.
✎✎ Ορισμένες περιοχές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τις λειτουργίες Επεξερ. ονόματος καναλιού και Επεξ. αρ.
καναλιών.
yy
yy
yy
yy
Διαγραφή: Μπορείτε να διαγράψετε ένα κανάλι, ώστε να προβάλλονται τα κανάλια που θέλετε.
Πληροφορίες: Προβολή λεπτομερειών για το επιλεγμένο πρόγραμμα.
Ταξινόμηση: Αλλαγή της ταξινόμησης της λίστας, κατά αριθμό καναλιού ή όνομα καναλιού.
Λειτ. επεξ.: Μπορείτε να επιλέξετε τα επιθυμητά κανάλια και να τα επεξεργαστείτε.
Χρήση του μενού επιλογών t
Ρυθμίστε το κάθε κανάλι χρησιμοποιώντας τις επιλογές μενού (Επεξ. αγαπημ., Κλείδωμα/Ξεκλείδ., Διαγραφή, Ακύρ. επιλ., Επιλογή Όλων).
1. Πατήστε το κουμπί TOOLS στην οθόνη Λίστα καναλιών, έπειτα επιλέξτε Λειτ. επεξ.. Στα αριστερά του καναλιού εμφανίζεται ένα
πλαίσιο επιλογής.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲/▼ για επιλογή του επιθυμητού καναλιού και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTERE.
Η ένδειξη (c) υποδεικνύει το κανάλι που έχετε επιλέξει.
✎✎ Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από ένα κανάλι.
✎✎ Πατήστε ξανά το ENTERE για να αποεπιλέξετε το κανάλι.
3. Πατήστε το κουμπί TOOLS, επιλέξτε μια λειτουργία και αλλάξτε τις ρυθμίσεις της.
yy Επεξ. αγαπημ.: Ορισμός ως αγαπημένα των επιλεγμένων καναλιών που παρακολουθείτε συχνά.
✎✎ Η οθόνη Επεξ. αγαπημ. διαθέτει πέντε ομάδες (Αγαπημένα 1, Αγαπημένα 2 κ.λπ.).
✎✎ Μπορείτε να προσθέσετε ένα αγαπημένο κανάλι από οποιανδήποτε ομάδα. Πατήστε τα κουμπιά ▲/▼ για να
επιλέξετε μια ομάδα.
yy Κλειδωμένα/Ξεκλείδ.: Κλείδωμα κάποιου καναλιού, ώστε να μην είναι δυνατή η επιλογή και η προβολή του.
✎✎ Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν το Κλείδωμα καναλιού έχει ρυθμιστεί σε Ενεργ..
✎✎ Εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής κωδικού ΡΙΝ. Εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό ΡΙΝ. Αλλάξτε τον κωδικό PIN
χρησιμοποιώντας την επιλογή Αλλαγή PIN.
yy Διαγραφή: Μπορείτε να διαγράψετε ένα κανάλι, ώστε να προβάλλονται τα κανάλια που θέλετε.
yy Ακύρ. επιλ.: Ακύρωση της επιλογής των επιλεγμένων καναλιών.
yy Επιλογή Όλων: Επιλογή όλων των καναλιών στη λίστα καναλιών.
36
Ελληνικά
¦¦ My Channel
Καθορίζει τη χώρα και το είδος για τα κανάλια που παρέχονται από το ξενοδοχείο και, εάν ο χρήστης επιλέξει χώρα και
είδος, προβάλλει τα αντίστοιχα κανάλια.
yy Πρέπει να επιλέξετε πρώτα τη χώρα, διαφορετικά ΔΕΝ μπορείτε να ορίσετε κάποιο είδος.
yy Εάν επιλέξετε είδος για το οποίο ΔΕΝ προστέθηκε κανένα κανάλι, στη λίστα καναλιών προβάλλονται όλα τα κανάλια.
yy Η ρύθμιση "Το κανάλι μου" λειτουργεί μόνον στην Αυτόνομη λειτουργία.
yy "Προμηθευτής SI" σε Αυτόνομη λειτουργία: Αυτό το χαρακτηριστικό δεν λειτουργεί εάν έχει επιλεγεί Smoovie.
yy Η ρύθμιση βρίσκεται στο παράθυρο "Επιλογές ξενοδοχείου" στο μενού Ξενοδοχείο > Λειτουργία σέρβις και μπορεί να
ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί.
yy Η επιλογή λειτουργεί μόνον όταν ρυθμιστεί στην Ενεργοποίηση.
Σύνθεση καναλιών [λειτουργία "Είδος"]
Τυπικό
Ξενοδοχείο
Κατηγορία
Λειτ. CH
Είδος
Όλα
(προεπιλογή)
Νέα
Ρ/φωνο
Διασκέδαση
Αθλητισμός
Ξενοδοχείο
2
1
3
Ενεργοποίηση λειτουργίας
κεραίας
Κερ./Καλωδ. Δορυφόρος
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Παρέχεται λειτουργία προβολής
καναλιών κατά είδος, για κάθε
χώρα για την οποία γίνεται κεντρική
διαχείριση στην εργοστασιακή
λειτουργία.
Το κανάλι μου
Τρέχουσα κατάσταση: Αυστρία/Αθλητισμός 4
5
Χώρα
Είδος
Όλες οι χώρες
Όλα
Αυστρία
Νέα
Βέλγιο (Ολλανδικά)
Ρ/φωνο
Βέλγιο (Γαλλικά)
Διασκέδαση
Τσεχικά
Αθλητισμός
Γαλλία
Ξενοδοχείο
6
Περιγραφή
Γερμανία
▼
7
(Μπλε)Διατήρηση προηγουμένου (U/D/L/R)Μετακίνηση (En)Enter 8
* Για τον αριθμό των στοιχείων που θα προβάλλονται στη λίστα, ανατρέξτε στο έγγραφο σχεδίου.
Υπόμνημα πλήκτρων
Κουμπί
Ενέργεια
Περιοχή πλοήγησης
BLUE
Επιστροφή στην οθόνη. (Ρύθμιση είδους: Τελευταία χώρα και είδος)
Διατήρηση προηγουμένου
ENTER
Επιλέγει ένα στοιχείο.
Καταχώρηση
Ch. Up/Down
Μετακίνηση της επισήμανσης ανά σελίδα.
(χωρίς οδηγό)
UP/DOWN
Πλοήγηση σε κάθε χώρα και λίστα ειδών. (κυκλικά.)
RIGHT
Επιλέγει το επισημασμένο στοιχείο και, στη συνέχεια, μετακινεί την
επισήμανση στην ενότητα "Είδος".
Μετακίνηση
RETURN
Επιστροφή στην οθόνη. (Ρύθμιση είδους: Τελευταία χώρα και είδος)
(χωρίς οδηγό)
EXIT
Επιστροφή στην οθόνη. (Ρύθμιση είδους: Τελευταία χώρα και είδος)
(χωρίς οδηγό)
Ελληνικά
37
✎✎ Σημειώσεις
xx Αυτή η ενότητα περιγράφει τη διάταξη του περιβάλλοντος χρήσης που εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται η
τηλεόραση. (Εργοστασιακή λειτουργία > Λειτουργία είδους: Ενεργοποίηση)
xx Το είδος είναι δευτερεύουσα λίστα της κάθε χώρας.
xx Η οθόνη προβολής όπου εμφανιζόταν το τελευταίο κανάλι που απομνημονεύθηκε.
–– Αν ο χρήστης θέλει να διατηρηθεί ο προηγούμενος χάρτης χωρών και ειδών, πατά το πλήκτρο ‘ΜΠΛΕ’, RETURN,
EXIT του τηλεχειριστηρίου για να κλείσει το περιβάλλον χρήσης.
✎✎ Κλπ.
xx Προεπιλογή επισήμανσης: Τελευταία στοιχεία στη μνήμη (Χώρα, Είδος)
xx Χρονικό όριο (60 δευτ.)
Στοιχεία
Αρ.
Όνομα
Περιγραφή
1
Οθόνη φόντου
yy Προβάλλει το τελευταίο κανάλι που απομνημονεύθηκε ώστε να δείχνει ότι η
τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.
2
Τίτλος λειτουργίας
yy Το όνομα της λειτουργίας.
3
Τρέχουσα κατάσταση
yy Προβάλλει τις τρέχουσες ρυθμίσεις για Χώρα/Είδος.
4
Στοιχεία χώρας
yy Προβάλλεται το στοιχείο της λίστας χωρών.
yy Προβάλλει την τελευταία επιλεγμένη χώρα.
yy Προβάλλεται το στοιχείο της λίστας ειδών.
5
Στοιχεία είδους
yy Προβάλλει τα διαθέσιμα στοιχεία είδους ανά χώρα που διαχειρίζεται κεντρικά
στην εργοστασιακή λειτουργία. (πάντοτε προβάλλεται το στοιχείο "Όλες")
yy Προβάλλει το είδος που επιλέχθηκε τελευταίο.
6
Επιλογή
yy Εάν ο τίτλος του στοιχείου προβάλλεται για υπερβολικό διάστημα μέσα στην
περιοχή, λειτουργεί η Αυτόματη ολίσθηση κειμένου.
7
Ένδειξη
yy Αυτό προβάλλεται όταν υπάρχει προηγούμενη ή επόμενη σελίδα.
8
Περιοχή πλοήγησης
yy Το υπόμνημα πλήκτρων είναι στοιχισμένο δεξιά.
38
Ελληνικά
Αλληλεπίδραση επισήμανσης [στοιχεία χωρών]
• Η σελίδα αυτή προορίζεται αποκλειστικά για αλληλεπίδραση. Κάθε οθόνη ενδέχεται να μην είναι ακριβώς όμοια με την πραγματική.
✎✎ Σημειώσεις
xx Ο χρήστης μπορεί να περιηγείται στα στοιχεία της κάθε λίστας χωρών και ειδών, πατώντας τα πλήκτρα κίνησης
πάνω και κάτω στο τηλεχειριστήριο.
xx Υποστηρίζεται η κυκλική περιήγηση.
1
Το κανάλι μου
Το κανάλι μου
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Χώρα
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Είδος
▲
ΚΑΤΩ x 4
Χώρα
Είδος
▲
Όλες οι χώρες
Όλα
Όλες οι χώρες
Αυστρία
Νέα
Αυστρία
Νέα
Βέλγιο (Ολλανδικά)
Ρ/φωνο
Βέλγιο (Ολλανδικά)
Ρ/φωνο
Βέλγιο (Γαλλικά)
Διασκέδαση
Βέλγιο (Γαλλικά)
Διασκέδαση
Τσεχικά
Αθλητισμός
Τσεχικά
Αθλητισμός
Γαλλία
Ξενοδοχείο
Γαλλία
Ξενοδοχείο
Γερμανία
▼
ΠΑΝΩ x 4
Όλα
Γερμανία
▼
ΚΑΤΩ x 4
ΠΑΝΩ x 4
Το κανάλι μου
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Χώρα
Είδος
▲
Όλες οι χώρες
Όλα
Αυστρία
Νέα
Βέλγιο (Ολλανδικά)
Ρ/φωνο
Βέλγιο (Γαλλικά)
Διασκέδαση
Τσεχικά
Αθλητισμός
Γαλλία
Ξενοδοχείο
Γερμανία
▼
ΚΑΤΩ
ΠΑΝΩ
ΚΑΤΩ
ΠΑΝΩ
Το κανάλι μου
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Χώρα
Είδος
▲
Αυστρία
Όλα
Βέλγιο (Ολλανδικά)
Νέα
Βέλγιο (Γαλλικά)
Ρ/φωνο
Τσεχικά
Διασκέδαση
Γαλλία
Αθλητισμός
Γερμανία
Ξενοδοχείο
Ουγγαρία
▼
ΚΑΤΩ x N
ΠΑΝΩ x N
ΤΕΛΟΣ
Το κανάλι μου
Το κανάλι μου
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Χώρα
Είδος
▲
Σλοβακία
Όλα
Ισπανία
Νέα
Ελβετία
Ρ/φωνο
Ηνωμένο Βασίλειο
Διασκέδαση
Ανατολική Ευρώπη
Αθλητισμός
Άλλο
Ξενοδοχείο
▼
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Χώρα
Είδος
▲
Σλοβακία
Όλα
Ισπανία
Νέα
Ελβετία
Ρ/φωνο
Ηνωμένο Βασίλειο
Διασκέδαση
Ανατολική Ευρώπη
Αθλητισμός
Άλλο
Ξενοδοχείο
▼
Ελληνικά
39
Αλληλεπίδραση επισήμανσης [προεπιλεγμένο είδος]
• Η σελίδα αυτή προορίζεται αποκλειστικά για αλληλεπίδραση. Κάθε οθόνη ενδέχεται να μην είναι ακριβώς όμοια με την
πραγματική.
Το κανάλι μου
Το κανάλι μου
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Χώρα
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Είδος
▲
Χώρα
ENTER / ΔΕΞΙΑ
Είδος
▲
Όλες οι χώρες
Όλα
Αυστρία
Νέα
Αυστρία
Νέα
Βέλγιο (Ολλανδικά)
Ρ/φωνο
Βέλγιο (Ολλανδικά)
Ρ/φωνο
Βέλγιο (Γαλλικά)
Διασκέδαση
Βέλγιο (Γαλλικά)
Διασκέδαση
Τσεχικά
Αθλητισμός
Τσεχικά
Αθλητισμός
Γαλλία
Ξενοδοχείο
Γαλλία
Ξενοδοχείο
ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Όλες οι χώρες
Γερμανία
Γερμανία
▼
▼
Όλα
Περιοχή βοήθειας περιήγησης
Περιοχή βοήθειας περιήγησης
yy Η τρέχουσα επιλογή της χώρας επισημαίνεται.
yy Προεπιλεγμένη επιλογή: Η τρέχουσα επιλογή του είδους.
Το κανάλι μου
Το κανάλι μου
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Χώρα
Είδος
▲
Χώρα
ENTER / ΔΕΞΙΑ
Είδος
▲
Όλες οι χώρες
Όλα
Αυστρία
Νέα
Αυστρία
Νέα
Βέλγιο (Ολλανδικά)
Ρ/φωνο
Βέλγιο (Ολλανδικά)
Ρ/φωνο
Βέλγιο (Γαλλικά)
Διασκέδαση
Βέλγιο (Γαλλικά)
Διασκέδαση
Τσεχικά
Αθλητισμός
Τσεχικά
Αθλητισμός
Γαλλία
Ξενοδοχείο
Γαλλία
Ξενοδοχείο
ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Όλες οι χώρες
Γερμανία
Γερμανία
▼
▼
Περιοχή βοήθειας περιήγησης
yy Επισημαίνεται κάποιο άλλο στοιχείο της λίστας χωρών.
(π.χ. Γαλλία)
40
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Ελληνικά
Όλα
Περιοχή βοήθειας περιήγησης
yy Προεπιλογή επισήμανσης: Όλα
Αλληλεπίδραση αλλαγής λειτουργίας 1 (1/2)
• Η σελίδα αυτή προορίζεται αποκλειστικά για αλληλεπίδραση. Κάθε οθόνη ενδέχεται να μην είναι ακριβώς όμοια με την πραγματική.
Το κανάλι μου
Το κανάλι μου
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Χώρα
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Είδος
Χώρα
▲
Είδος
▲
ΚΑΤΩ
Όλες οι χώρες
Όλα
Αυστρία
Νέα
Όλες οι χώρες
Αυστρία
Νέα
Βέλγιο (Ολλανδικά)
Ρ/φωνο
Βέλγιο (Ολλανδικά)
Ρ/φωνο
Βέλγιο (Γαλλικά)
Διασκέδαση
Βέλγιο (Γαλλικά)
Διασκέδαση
Τσεχικά
Αθλητισμός
Τσεχικά
Αθλητισμός
Γαλλία
Ξενοδοχείο
Γαλλία
Ξενοδοχείο
ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Γερμανία
Γερμανία
▼
▼
Όλα
Περιοχή βοήθειας περιήγησης
Περιοχή βοήθειας περιήγησης
yy Τρέχουσα λειτουργία είδους: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
ENTER / ΔΕΞΙΑ
Το κανάλι μου
Το κανάλι μου
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Χώρα
Είδος
▲
ENTER
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Χώρα
ΠΑΝΩ
Είδος
▲
Όλες οι χώρες
Όλα
Αυστρία
Νέα
Αυστρία
Νέα
Βέλγιο (Ολλανδικά)
Ρ/φωνο
Βέλγιο (Ολλανδικά)
Ρ/φωνο
Βέλγιο (Γαλλικά)
Διασκέδαση
Βέλγιο (Γαλλικά)
Διασκέδαση
Τσεχικά
Αθλητισμός
Τσεχικά
Αθλητισμός
Γαλλία
Ξενοδοχείο
Γαλλία
Ξενοδοχείο
ΚΑΤΩ
Όλες οι χώρες
Γερμανία
Γερμανία
▼
▼
Περιοχή βοήθειας περιήγησης
Όλα
Περιοχή βοήθειας περιήγησης
yy Εάν έχει επιλεγεί η χώρα, η επισήμανση μετακινείται
αυτόματα στο μενού είδους.
ENTER / ΔΕΞΙΑ
6
Ελληνικά
41
Αλληλεπίδραση αλλαγής λειτουργίας 1 (2/2)
• Η σελίδα αυτή προορίζεται αποκλειστικά για αλληλεπίδραση. Κάθε οθόνη ενδέχεται να μην είναι ακριβώς όμοια με την
πραγματική.
5
1
6
Το κανάλι μου
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Χώρα
1
Είδος
▲
ENTER
Όλες οι χώρες
Info
Η λειτουργία είδους αλλάζει σε Αυστρία/Νέα.
OK
Όλα
Αυστρία
Νέα
Βέλγιο (Ολλανδικά)
Ρ/φωνο
Βέλγιο (Γαλλικά)
Διασκέδαση
Τσεχικά
Αθλητισμός
Γαλλία
Ξενοδοχείο
Γερμανία
▼
Περιοχή βοήθειας περιήγησης
yy Εμφανίζεται το πλήρες μήνυμα αλλαγής λειτουργίας είδους.
yy Χρονικό όριο (5 δευτ.)
ENTER / RETURN / Χρονικό όριο
Τρέχουσα κατάσταση: Αυστρία / Νέα
42
Ελληνικά
yy Εάν πατηθεί το αριστερό πλήκτρο μετάβασης από το
μενού είδους στο μενού χώρας, επιλέγεται κάποιο ήδη
επιλεγμένο στοιχείο χώρας.
Αλληλεπίδραση αλλαγής λειτουργίας 2 (1/2)
• Η σελίδα αυτή προορίζεται αποκλειστικά για αλληλεπίδραση. Κάθε οθόνη ενδέχεται να μην είναι ακριβώς όμοια με την
πραγματική.
1
Το κανάλι μου
Το κανάλι μου
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Χώρα
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Είδος
Χώρα
▲
Είδος
▲
ΚΑΤΩ
Όλες οι χώρες
Όλα
Αυστρία
Νέα
Όλες οι χώρες
Αυστρία
Νέα
Βέλγιο (Ολλανδικά)
Ρ/φωνο
Βέλγιο (Ολλανδικά)
Ρ/φωνο
Βέλγιο (Γαλλικά)
Διασκέδαση
Βέλγιο (Γαλλικά)
Διασκέδαση
Τσεχικά
Αθλητισμός
Τσεχικά
Αθλητισμός
Γαλλία
Ξενοδοχείο
Γαλλία
Ξενοδοχείο
ΠΑΝΩ x 5
Γερμανία
Γερμανία
▼
▼
Όλα
Περιοχή βοήθειας περιήγησης
Περιοχή βοήθειας περιήγησης
yy Τρέχουσα λειτουργία είδους: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
ENTER / ΔΕΞΙΑ
Το κανάλι μου
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Χώρα
101
Είδος
▲
Όλες οι χώρες
Info
Η λειτουργία είδους αλλάζει σε Αυστρία/Νέα.
OK
ΜΠΛΕ
/
RETURN
/
EXIT
Όλα
Αυστρία
Νέα
Βέλγιο (Ολλανδικά)
Ρ/φωνο
Βέλγιο (Γαλλικά)
Διασκέδαση
Τσεχικά
Αθλητισμός
Γαλλία
Ξενοδοχείο
Γερμανία
▼
Περιοχή βοήθειας περιήγησης
5
ENTER
/
RETURN
/
Χρονικό όριο
yy Εάν έχει επιλεγεί η χώρα, η επισήμανση
μετακινείται αυτόματα στο μενού είδους.
Τρέχουσα κατάσταση: Αυστρία / Νέα
yy Τρέχουσα λειτουργία είδους: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Ελληνικά
43
Σενάριο ενεργοποίησης [τελευταία μνήμη]
• Η σελίδα αυτή προορίζεται αποκλειστικά για αλληλεπίδραση. Κάθε οθόνη ενδέχεται να μην είναι ακριβώς όμοια με την
πραγματική.
1
Τρέχουσα κατάσταση: Αυστρία / Νέα
POWER
Απενεργοποίηση
yy Τρέχουσα λειτουργία είδους: Αυστρία / Νέα
POWER
Το κανάλι μου
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Χώρα
Είδος
▲
Όλες οι χώρες
Όλα
Αυστρία
Νέα
Βέλγιο (Ολλανδικά)
Ρ/φωνο
Βέλγιο (Γαλλικά)
Διασκέδαση
Τσεχικά
Αθλητισμός
Γαλλία
Ξενοδοχείο
Γερμανία
▼
Περιοχή βοήθειας περιήγησης
yy Τρέχουσα λειτουργία είδους: Αυστρία / Νέα
44
Ελληνικά
Επεξεργασία είδους (Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει τις παραμέτρους των ειδών καθενός από τα τηλεοπτικά κανάλια του
ξενοδοχείου.)
yy Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω του μενού Ξενοδοχείο (εργοστασιακό).
yy Στα υποστηριζόμενα είδη συγκαταλέγονται τα Νέα, Ρ/φωνο, Διασκέδαση, Αθλητισμός και Ξενοδοχείο.
yy Μπορούν να επιλεγούν περισσότερα από ένα είδος για κάθε κανάλι, συγχρόνως.
Επεξεργασία χωρών (Επεξεργασία καναλιών): Πρόκειται για τη λειτουργία επεξεργασίας που διαμορφώνει τις
παραμέτρους της χώρας, για κάθε ένα από τα τηλεοπτικά κανάλια του ξενοδοχείου.
yy Υποστηριζόμενες χώρες (20 χώρες): Αυστρία, Βέλγιο, Κίνα, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία,
Ιαπωνία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ρωσία, Κορέα, Ισπανία, Σουηδία, Τουρκία, Η.Π.Α.
yy Εάν σε κάποια χώρα έχουν ρυθμιστεί περισσότερα από ένα κανάλια, η χώρα εγγράφεται ως κατηγορία και οι χρήστες
μπορούν να προβάλλουν τα κανάλια ανά χώρα.
yy Σε ένα κανάλι μπορούν να οριστούν περισσότερες από μία χώρες. Εάν ο χρήστης επιλέξει κάποια κατηγορία, στη
λίστα καναλιών προβάλλονται μόνον τα κανάλια που αντιστοιχούν στη χώρα.
yy Εάν επιλεγεί από τη λίστα καναλιών οποιοδήποτε κανάλι για το οποίο έχει ρυθμιστεί η χώρα, στα Εργαλεία προστίθεται
το στοιχείο Επεξεργασία χωρών. Διαφορετικά, στα Εργαλεία προστίθεται το στοιχείο Προσθήκη στις χώρες.
yy * Εάν εκτελεστεί η αντίστοιχη λειτουργία, μπορεί να οριστεί ή να ακυρωθεί κάποια χώρα για το επιλεγμένο κανάλι.
yy Περιβάλλον χρήσης
yy Παρέχει την οθόνη όπου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει κάποια χώρα ή είδος, όταν ο χρήστης ενεργοποιήσει τη συσκευή.
Διαμόρφωση αριστερού πλαισίου
Υπόμνημα πλήκτρων
Κουμπί
Ενέργεια
Περιοχή πλοήγησης
ENTER
Επιλέγει ή εισέρχεται στην αντίστοιχη περιοχή Περιήγηση
καναλιών.
(χωρίς οδηγό)
RETURN
Επιλέγει ή εισέρχεται στην αντίστοιχη περιοχή Περιήγηση
καναλιών.
Επιστροφή
UP/DOWN
Μετακινεί την επισήμανση πάνω ή κάτω.
(χωρίς οδηγό)
RIGHT
Μετακινεί την επισήμανση στην περιοχή Περιήγησης καναλιών.
(χωρίς οδηγό)
INFO
Προβάλλει τις πληροφορίες για την Κατηγορία.
(χωρίς οδηγό)
TOOLS
Προβάλλει τα μενού των βοηθητικών λειτουργιών.
Εργαλεία
EXIT
Ακυρώνει και επιστρέφει στο προηγούμενο βήμα (Εργοστασιακή
λειτουργία).
(χωρίς οδηγό)
✎✎ Σημειώσεις
xx Αυτό είναι ένα στοιχείο του αριστερού πλαισίου (κατηγορίες χωρών).
✎✎ Κλπ.
xx Προεπιλογή επισήμανσης: "Η τρέχουσα επιλεγμένη χώρα"
Ελληνικά
45
Στοιχεία
Αρ.
Όνομα
Περιγραφή
yy Όταν ο χρήστης ανοίξει αυτή την οθόνη, είναι επισημασμένο το προεπιλεγμένο στοιχείο
που είναι επιλεγμένο εκείνη τη στιγμή.
yy Παρέχεται το εικονίδιο της Χώρας και το όνομα της Κατηγορίας. (Εάν η επισήμανση
βρίσκεται στο κύριο πλαίσιο, προβάλλεται μόνον το εικονίδιο.)
yy Μετακίνηση της επισήμανσης
–– Με το πάτημα των πλήκτρων μετακίνησης πάνω ή κάτω, η επισήμανση μετακινείται.
–– Εάν τα στοιχεία δεν μπορούν να προβληθούν σε μία σελίδα, παρέχονται οι δείκτες
1
πάνω και κάτω.
–– Αφού η επισήμανση μετατοπιστεί σε κάποια κατηγορία, στο κύριο πλαίσιο φορτώνεται
η λίστα καναλιών που αντιστοιχεί στην κατηγορία αυτή.
Αριστερό πλαίσιο [κατηγορίες χωρών]
Τυπικό
Ξενοδοχείο
Κατηγορία
Λειτ. CH
Ενεργοποίηση λειτουργίας
κεραίας
Κερ./Καλωδ.
Δορυφόρος
Αρχικός
συντονισμός
Εγγεγραμμένα
O
O
Χώρα
Όλες οι
χώρες
O
O
Χώρα 1
O
O
Χώρα 2
O
O
.
O
O
Περιγραφή
yy Προβάλλει σε λίστα όλα τα κανάλια
που έχουν εγγραφεί από τη λειτουργία
Αυτόματου συντονισμού.
yy Παρέχει τη λίστα των καναλιών και των
πηγών που καθορίζονται στη λίστα των
Εγγεγραμμένων καναλιών.
yy Η τιμή της ρύθμισης Όλες οι χώρες είναι
το σύνολο όλων των καναλιών που έχουν
εγγραφεί στην κάθε χώρα. (Η λειτουργία
αυτή παρέχεται αποκλειστικά στους
τελικούς πελάτες.)
Εργαλεία [Κατηγορίες Εγγεγραμμένες/Χώρες]
• Διαχείρ. καναλιών > Κατηγορία καναλιού > Εργαλεία >
Πληροφορίες
46
Ελληνικά
yy
Τα στοιχεία προβάλλονται χωρίς "Κανάλι".
yy
Εάν το στοιχείο Εγγεγραμμένα/Χώρα στο αριστερό πλαίσιο
έχει επισημανθεί, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το αντίστοιχο
παράθυρο πατώντας το πλήκτρο ‘INFO’ του τηλεχειριστηρίου.
yy
Προβάλλονται όλες οι χώρες.
yy
Μπορείτε να περιηγηθείτε στα στοιχεία των χωρών, πατώντας
το πλήκτρο πάνω ή κάτω. (Παρέχονται δείκτες.)
✎✎ Σημειώσεις
xx Αυτός είναι ένας ορισμός του μενού Εργαλεία που υπάρχει στο παράθυρο Κατηγορία του αριστερού πλαισίου.
xx Παρέχεται μόνον το στοιχείο Πληροφορίες για κάθε Εγγραφή/Χώρα.
Στοιχεία
Κατηγορία
Μενού Εργαλεία
Περιγραφές
Εγγεγραμμένες, Χώρα
Πληροφορίες
Εγγεγραμμένα κανάλια. Ο αριθμός των καναλιών για
κάθε χώρα.
• Τα στοιχεία προβάλλονται χωρίς "Κανάλι".
Περιπτώσεις σφαλμάτων
✎✎ Σημειώσεις
xx Αυτό είναι το μήνυμα για όταν δεν υπάρχουν αποθηκευμένα κανάλια στη λίστα των Εγγεγραμμένων καναλιών.
Στοιχεία
Αρ.
Όνομα
Περιγραφή
yy Κατά την είσοδο στο πρόγραμμα προβολής, εάν το στοιχείο
1
Μήνυμα
Εγγεγραμμένων καναλιών είναι κενό, εμφανίζεται ένα
αναδυόμενο μήνυμα, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να
περάσουν στο μενού Αυτόματης αποθήκευσης (πρόγραμμα).
yy Όταν τόσο η ώρα όσο και το κανάλι δεν έχουν διαμορφωθεί
και κάποιος χρήστης εισέλθει στη Διαχείριση καναλιών, ένα
μήνυμα που επιτρέπει στο χρήστη να περάσει στη λειτουργία
του Αυτόματου συντονισμού (Αυτόματος προγραμματισμός),
προβάλλεται με τον ίδιο τρόπο με παραπάνω.
xx Αυτό είναι το μήνυμα που εμφανίζεται όταν η ώρα δεν έχει διαμορφωθεί.
–– Εάν η ώρα δεν έχει διαμορφωθεί, το μήνυμα προβάλλεται στην εργοστασιακή λειτουργία, πριν από την είσοδο
στη Διαχείριση καναλιών.
Ελληνικά
47
✎✎ Σημειώσεις
xx Αυτό το στοιχείο προορίζεται για την περίπτωση που δεν υπάρχουν κανάλια εγγεγραμμένα στην κατηγορία
χωρών.
Στοιχεία
Αρ.
Περιγραφή
Περιγραφή
yy Το μήνυμα προβάλλεται όταν η τρέχουσα επιλεγμένη χώρα δεν περιέχει
κανένα στοιχείο.
Κύριο πλαίσιο [περιήγηση καναλιών]
48
Ελληνικά
Υπόμνημα πλήκτρων
Κουμπί
Ενέργεια
Περιοχή πλοήγησης
CH UP/DOWN
Μετακινεί τη σελίδα.
Σελίδα
ENTER
Επιλέγει ή εισέρχεται στην αντίστοιχη περιοχή Περιήγηση
καναλιών.
Επιλογή
RETURN
Επιστρέφει στο προηγούμενο βήμα (Εργοστασιακή λειτουργία).
Επιστροφή
UP/DOWN
Μετακινεί την επισήμανση πάνω ή κάτω.
(χωρίς οδηγό)
RIGHT
Μετακινεί την επισήμανση στην περιοχή Περιήγησης καναλιών.
(χωρίς οδηγό)
INFO
Προβάλλει τις πληροφορίες για την Κατηγορία.
(χωρίς οδηγό)
TOOLS
Προβάλλει τα μενού των βοηθητικών λειτουργιών.
Εργαλεία
EXIT
Ακυρώνει και επιστρέφει στο προηγούμενο βήμα (Εργοστασιακή
λειτουργία).
(χωρίς οδηγό)
✎✎ Σημειώσεις
xx Αυτό είναι ένα στοιχείο του κύριου πλαισίου (περιήγηση καναλιών).
xx Η αρχική επισήμανση βρίσκεται επάνω στο κανάλι πριν από την είσοδο στην Εργοστασιακή λειτουργία ή την
εξωτερική πηγή.
Στοιχεία
Αρ.
Όνομα
1
Κύριο πλαίσιο
yy Προβάλλει τη λίστα καναλιών ή πηγών για την τρέχουσα επιλεγμένη
κατηγορία.
2
Γραμμή κύλισης
yy Προβάλλει τη θέση της τρέχουσας σελίδας μεταξύ του συνολικού αριθμού
σελίδων.
3
4
Περιοχή βοήθειας
περιήγησης
Περιοχή βοήθειας
περιήγησης
Περιγραφή
yy Αυτό προβάλλεται όταν ένας χρήσης εισέλθει στη Διαχείρ. καναλιών. (Εάν
κάποιος χρήστης εξέλθει και, στη συνέχεια, εισέλθει και πάλι στη Διαχείρ.
καναλιών, προβάλλεται και πάλι.)
yy Αυτό εξαφανίζεται όταν επιτευχθεί το χρονικό όριο (5 δευτ.) ή κάποιος
χρήστης πατήσει κάποιο πλήκτρο.
yy Οι πληροφορίες για τις τρέχουσες διαμορφωμένες χώρες και τα ΚΟΚΚΙΝΑ
κουμπιά στοιχίζονται αριστερά. (Η προβολή και η περιήγηση γίνεται με τη
βοήθεια γραφικών, ανά ομάδα.) Το υπόμνημα πλήκτρων είναι στοιχισμένο
δεξιά.
Ελληνικά
49
Κοινά στοιχεία καναλιών [+ μέθοδος με εικονίδια]
Κανόνες αναπαράστασης λίστας καναλιών
Τυπικό
Στοιχείο
Κατασκευή
Ψηφιακά κανάλια
• Πλαίσιο επιλογής + Εικονίδιο κατάστασης + Αριθμός ψηφιακού καναλιού + Όνομα
καναλιού
–– Μορφή αναπαράστασης αριθμού καναλιού: ###-### (Ο αριθμός
καναλιού αναπαρίσταται με το ‘-’.)
Αναλογικά κανάλια
• Πλαίσιο επιλογής + Αναλογικό εικονίδιο + Αριθμός αναλογικού καναλιού + Όνομα
καναλιού
–– Μορφή αναπαράστασης αριθμού καναλιού: ### (το ‘-’ δεν
χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση των αριθμών των αναλογικών
καναλιών.)
Ψηφιακά κανάλια
• Πλαίσιο επιλογής + Εικονίδιο κατάστασης + Αριθμός ψηφιακού καναλιού + Όνομα
καναλιού
–– Μορφή αναπαράστασης αριθμού καναλιού: ### (Για το μέγιστο μήκος
αναπαράστασης του αριθμού καναλιού, ακολουθήστε τις τοπικές
προδιαγραφές.)
Αναλογικά κανάλια
• Πλαίσιο επιλογής + Αναλογικό εικονίδιο + Αριθμός αναλογικού καναλιού + Όνομα
καναλιού
–– Μορφή αναπαράστασης αριθμού καναλιού: ### (Για το μέγιστο μήκος
αναπαράστασης του αριθμού καναλιού, ακολουθήστε τις τοπικές
προδιαγραφές.)
ATSC
DVB (CHEM)
Κανόνες αναπαράστασης εικονιδίων λίστας καναλιών
Στοιχείο
Dynamic SI
Εικονίδιο
Παράδειγμα
Κανάλια που
διαγράφονται από
το Δυναμικό SI
NNNNNNNN CH. NAME
Κανάλια που
προστίθενται από
το Δυναμικό SI
NNNNNNNN CH. NAME
Εικονίδιο αναλογικού καναλιού
NNNNNNNN CH. NAME (Το
επεξεργασμένο όνομα καναλιού.)
Εικονίδιο καναλιού πηγής
Εικονίδιο
κεραίας
Κεραία
καλώδιο
Δορυφόρος
Εικονίδιο κωδικοποιημένου
καναλιού
Σίγαση βίντεο
50
Ελληνικά
NNNNNNNN CH. NAME
NAME
NAME
NAME
Προτεραιότητα
yy Κανάλια που έχουν διαγραφεί από το
1
yy Κανάλια που έχουν προστεθεί από το
2
yy Προβάλλεται το εικονίδιο του
3
yy Ένα κανάλι που είναι πηγή εισόδου.
4
Δυναμικό SI αλλά όχι από το χρήστη.
Δυναμικό SI αλλά όχι από το χρήστη.
αναλογικού καναλιού.
NNNNNNNN CH.
yy Αντιπροσωπεύει τα ενεργά κανάλια
NNNNNNNN CH.
NNNNNNNN CH.
των οποίων το σήμα λαμβάνεται από
τις κεραίες. Τα εικονίδια Απλής κεραίας,
Καλωδιακής κεραίας ή Δορυφορικής
κεραίας προβάλλονται κατά σειρά
χαμηλότερης προτεραιότητας.
NNNNNNNN CH. NAME
yy Το εικονίδιο του κωδικοποιημένου
NNNNNNNN CH. NAME
yy Ένα κανάλι με σίγαση επί της οθόνης.
καναλιού. (Αυτό εμφανίζεται για τη
δορυφορική κεραία.)
(Παρέχονται πληροφορίες για τον ήχο
και το κανάλι.)
5
-
Προσθήκη στις χώρες / Επεξεργασία χωρών (1/2)
• Διαχείρ. καναλιών > Περιήγηση > Εργαλεία > Προσθήκη
στις χώρες
Υπόμνημα πλήκτρων
Κουμπί
Ενέργεια
Περιοχή πλοήγησης
ENTER
Επιλέγει το επισημασμένο στοιχείο.
Καταχώρηση
RETURN
Ακυρώνει και επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη (Εργαλεία).
Επιστροφή
UP/DOWN
Μετακινεί την επισήμανση επάνω από τα στοιχεία χωρών.
Μετακίνηση
LEFT/RIGHT
Μετακινεί την επισήμανση.
Μετακίνηση
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Κλείνει το τρέχον παράθυρο και προβάλλει το μενού "Εργαλεία".
(χωρίς οδηγό)
EXIT
Ακυρώνει και επιστρέφει στο προηγούμενο βήμα (Εργοστασιακή λειτουργία).
(χωρίς οδηγό)
✎✎ Σημείωση.
xx Αυτός είναι ο ορισμός της Προσθήκης στις χώρες.
xx Το επισημασμένο κανάλι ή περισσότερα από ένα επιλεγμένα κανάλια προστίθενται στην κατηγορία Χώρα.
✎✎ Κλπ.
xx Χρονικό όριο (60 δευτ.)
Ελληνικά
51
Στοιχεία
Αρ.
Όνομα
Περιγραφή
1
Προσθήκη στις χώρες
Παράθυρο
2
Οδηγός
3
Πληροφορίες επιλογής
4
Πλήρες μήνυμα
5
Σύμβολο επιλογής
• Εάν δεν υπάρχουν κανάλια που έχουν εγγραφεί στη λίστα χωρών στα
επιλεγμένα κανάλια, η “Προσθήκη στις χώρες” προβάλλεται ως τίτλος.
• Προβάλλεται ένα πλαίσιο επιλογής, ανάλογα με το εάν η χώρα που
επιλέχθηκε κατά την είσοδο στην οθόνη είναι εγγεγραμμένη ή όχι.
• Ο αριθμός του επιλεγμένου καναλιού ή το όνομα του καναλιού.
- Το όνομα του καναλιού προβάλλεται όταν έχει επιλεγεί ένα κανάλι:
Επιλεγμένο κανάλι: NNNN-NNN ABC
- Ο αριθμός των επιλεγμένων καναλιών προβάλλεται όταν έχουν επιλεγεί
περισσότερα από ένα κανάλι: Επιλεγμένα κανάλια: N
• Το μήνυμα προβάλλεται μετά από την ολοκλήρωση της λειτουργίας.
(Αυτό το μήνυμα προβάλλεται πάντοτε εάν έχει επιλεγεί το κουμπί OK.)
• Τρόπος αναγνώρισης της σημασίας των συμβόλων επιλογής
πολλαπλών καναλιών
• Όταν όλα τα στοιχεία είναι εγγεγραμμένα.
• Όταν μόνον μέρος των στοιχείων είναι εγγεγραμμένα.
• Όταν κανένα από τα στοιχεία δεν είναι εγγεγραμμένο.
Προσθήκη στις χώρες / Επεξεργασία χωρών (2/2)
• Διαχείρ. καναλιών > Περιήγηση > Εργαλεία > Προσθήκη
στις χώρες
Υπόμνημα πλήκτρων
Κουμπί
Ενέργεια
Περιοχή πλοήγησης
ENTER
Επιλέγει το επισημασμένο στοιχείο.
Καταχώρηση
RETURN
Ακυρώνει και επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη (Εργαλεία).
Επιστροφή
UP/DOWN
Μετακινεί την επισήμανση επάνω από τα στοιχεία χωρών.
Μετακίνηση
LEFT/RIGHT
Μετακινεί την επισήμανση.
Μετακίνηση
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Κλείνει το τρέχον παράθυρο και προβάλλει το μενού "Εργαλεία".
(χωρίς οδηγό)
EXIT
Ακυρώνει και επιστρέφει στο προηγούμενο βήμα (Εργοστασιακή λειτουργία).
(χωρίς οδηγό)
52
Ελληνικά
✎✎ Σημειώσεις
xx Αυτός είναι ο ορισμός της Επεξεργασίας χωρών.
xx Το επισημασμένο κανάλι ή περισσότερα από ένα επιλεγμένα κανάλια προστίθενται ή διαγράφονται από την
κατηγορία Χώρα.
xx Χρονικό όριο (60 δευτ.)
Στοιχεία
Αρ.
Όνομα
1
Προσθήκη στις χώρες
2
Οδηγός
3
Πλήρες μήνυμα
Περιγραφή
yy Εάν υπάρχει κάποιο εγγεγραμμένο κανάλι μεταξύ των επιλεγμένων
καναλιών, ως τίτλος προβάλλεται η εντολή Επεξεργασία χωρών.
yy Προβάλλεται ένα πλαίσιο επιλογής, ανάλογα με το εάν η επιλεγμένη
χώρα είναι εγγεγραμμένη ή όχι.
yy Το μήνυμα προβάλλεται μετά από την ολοκλήρωση της λειτουργίας.
(Αυτό το μήνυμα προβάλλεται πάντοτε εάν έχει επιλεγεί το κουμπί
OK.)
Επεξεργασία αριθμού καναλιού [εναλλαγή τύπου]
• Διαχείρ. καναλιών > Περιήγηση > Εργαλεία > Επεξεργασία αριθμού καναλιού
Υπόμνημα πλήκτρων
Κουμπί
Ενέργεια
Περιοχή πλοήγησης
ENTER
Εφαρμόζει τις αλλαγές και κλείνει το παράθυρο.
Καταχώρηση
RETURN
Ακυρώνει και επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη (Εργαλεία).
Επιστροφή
U/D
Αλλάζει τον αριθμό καναλιού του επιλεγμένου καναλιού.
Προσαρμογή
0~9
Εισαγάγει ένα ψηφίο.
Αριθμός
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Κλείνει το τρέχον παράθυρο και προβάλλει το μενού "Εργαλεία".
(χωρίς οδηγό)
EXIT
Ακυρώνει και επιστρέφει στο προηγούμενο βήμα (Εργοστασιακή λειτουργία).
(χωρίς οδηγό)
✎✎ Σημειώσεις
xx Αυτός είναι ο ορισμός της λειτουργίας που αλλάζει τον αριθμό καναλιού. (τύπος εναλλαγής)
xx Οι αριθμοί καναλιών μπορούν να αλλαχθούν σε όλες τις λίστες καναλιών και οι αλλαγές εφαρμόζονται σε όλα τα
κανάλια.
xx Εάν ο νέος αριθμός καναλιού δεν έχει εκχωρηθεί σε άλλο κανάλι, ο αριθμός καναλιού ενημερώνεται στο νέο
αριθμό καναλιού και η λίστα ταξινομείται και πάλι με φθίνουσα σειρά αριθμών καναλιών.
xx Εάν ο νέος αριθμός καναλιού έχει ήδη εκχωρηθεί σε άλλο κανάλι, ακολουθήστε τις προδιαγραφές του Ξενοδοχείου.
✎✎ Κλπ.
xx Υποστηρίζεται η κατακόρυφη κυκλοφορία.
Ελληνικά
53
Στοιχεία
Αρ.
1
2
Όνομα
Περιγραφή
Επεξεργασία καναλιού
Παράθυρο αριθμών
yy Υποστηρίζονται και τα αριθμητικά πλήκτρα και τα πλήκτρα
Πάνω/Κάτω.
–– Επιλεγμένο κανάλι: Εμφανίζει το όνομα του τρέχοντος
επιλεγμένου καναλιού.
–– Αριθμός: Προβάλλει το νέο αριθμό καναλιού.
(Προβάλλεται επίσης το όνομα καναλιού που είναι
εκχωρημένο εκείνη τη στιγμή.)
–– Όνομα: Εμφανίζει το όνομα του τρέχοντος εκχωρημένου
καναλιού. (Εάν δεν υπάρχουν κανάλια, προβάλλεται ως
“(Κενό)”.) : Εάν υπάρχει κάποιο κανάλι αλλά δεν έχει όνομα,
το όνομα προβάλλεται ως “-----”.
Προειδοποίηση
Μήνυμα
yy Εάν έχει επιλεγεί ένα ήδη εκχωρημένο κανάλι
–– Εάν ο νέος αριθμός καναλιού έχει ήδη εκχωρηθεί σε άλλο
κανάλι, αναδύεται το μήνυμα επιβεβαίωσης. (Ανατρέξτε στην
παρακάτω εικόνα.)
–– Εάν ο χρήστης θέλει να αλλάξει τον αριθμό του καναλιού
με έναν που έχει ήδη εκχωρηθεί σε άλλο κανάλι, οι αριθμοί
καναλιών εναλλάσσονται και αποθηκεύονται.
Επεξεργασία του αριθμού καναλιού [εξωτερικό σήμα] (3/3)
• Διαχείρ. καναλιών > Περιήγηση > Εργαλεία > Επεξεργασία αριθμού καναλιού
54
Ελληνικά
Υπόμνημα πλήκτρων
Κουμπί
Ενέργεια
Περιοχή πλοήγησης
RED
Εάν κάποιος χρήστης πατήσει το κουμπί, γίνεται επαναφορά του αριθμού
καναλιού.
Επαναφορά
ENTER
Εφαρμόζει τις αλλαγές και κλείνει το παράθυρο.
Καταχώρηση
RETURN
Ακυρώνει ή επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη (Εργαλεία).
Επιστροφή
U/D
Αλλάζει τον αριθμό καναλιού του επιλεγμένου καναλιού.
Προσαρμογή
0~9T
Εισαγάγει ένα ψηφίο.
Αριθμός
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Κλείνει το τρέχον παράθυρο και προβάλλει το μενού "Εργαλεία".
(χωρίς οδηγό)
EXIT
Ακυρώνει και επιστρέφει στο προηγούμενο βήμα (Εργοστασιακή λειτουργία).
(χωρίς οδηγό)
✎✎ Σημειώσεις
xx Αυτή η λειτουργία εκχωρεί μια εσωτερική πηγή σήματος σε έναν αριθμό καναλιού. (Οι αλλαγές εφαρμόζονται σε
όλα τα κανάλια.)
xx Εάν ο νέος αριθμός καναλιού έχει ήδη εκχωρηθεί σε άλλο κανάλι, ακολουθήστε τις προδιαγραφές του
Ξενοδοχείου.
✎✎ Κλπ.
xx Προεπιλογή επισήμανσης: Περιοχή αριθμού καναλιού.
xx Υποστηρίζεται η κατακόρυφη κυκλοφορία.
xx Χρονικό όριο (60 δευτ.)
Στοιχεία
Αρ.
Όνομα
Περιγραφή
yy Η περιοχή αριθμού καναλιού.
–– Υποστηρίζονται και τα αριθμητικά πλήκτρα και τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω.
–– Εάν δεν εκχωρηθεί καμία τιμή, εμφανίζεται ο ίδιος αριθμός ‘-’ με τον αριθμό των
1
Περιοχή αριθμού
καναλιού
ψηφίων.
▲
-▼
2
Όνομα πηγής
3
Περιοχή βοήθειας
πλοήγησης
▲
→
1
▼
▲
→
15
▼
yy Όνομα εξωτερικής πηγής σήματος
–– Τα στοιχεία που δεν μπορούν να διαμορφωθούν απενεργοποιούνται.
yy Εάν κάποιος χρήστης πατήσει το κόκκινο κουμπί, γίνεται επαναφορά του αριθμού
καναλιού.
Ελληνικά
55
Επεξεργασία ονόματος καναλιού
• Διαχείρ. καναλιών > Περιήγηση > Εργαλεία > Επεξεργασία ονόματος καναλιού
Υπόμνημα πλήκτρων
Κουμπί
Ενέργεια
Περιοχή πλοήγησης
GREEN
Αποθηκεύει τις αλλαγές και επιστρέφει στη Διαχείριση καναλιών.
Τέλος
ENTER
Αποθηκεύει το όνομα του καναλιού και μετακινεί το δείκτη στο επόμενο
πεδίο.
Καταχώρηση
RETURN
Ακυρώνει και επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη (Εργαλεία).
Επιστροφή
U/D/L/R
Περιήγηση στο πληκτρολόγιο.
Μετακίνηση
0~9
Εισαγάγει ένα ψηφίο.
(χωρίς οδηγό)
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Κλείνει το τρέχον παράθυρο και προβάλλει το μενού "Εργαλεία".
(χωρίς οδηγό)
EXIT
Ακυρώνει και επιστρέφει στο προηγούμενο βήμα (Εργοστασιακή λειτουργία).
(χωρίς οδηγό)
✎✎ Σημειώσεις
xx Αυτός είναι ο ορισμός του πληκτρολογίου που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία Επεξεργασίας ονόματος
καναλιού.
✎✎ Κλπ.
xx Χρονικό όριο (60 δευτ.)
Στοιχεία
Αρ.
Όνομα
1
Παράθυρο Επεξερ.
ονόματος καναλιού
2
Όνομα καναλιού
3
Πληκτρ.
56
Ελληνικά
Περιγραφή
yy Ο δείκτης και ο χαρακτήρας που εισάγονται εκείνη τη στιγμή έχουν το ίδιο
χρώμα με την επισήμανση.
yy Όταν επιτευχθεί ο μέγιστος αριθμός χαρακτήρων, ο δείκτης δεν
προβάλλεται.
yy Για λεπτομερές σενάριο, ανατρέξτε στο έγγραφο σχεδίασης του
πληκτρολογίου.
Εργαλεία [λειτουργία επεξεργασίας]
Λειτ. επεξ.
Επισήμανση περιεχομένου (όταν ο αριθμός του
επιλεγμένου στοιχείου είναι 0 ή 1)
Προσθήκη στις χώρες
Επεξεργασία χωρών (όταν έχει επιλεχθεί κάποιο ήδη
εγγεγραμμένο στοιχείο.)
Επεξερ. ονόματος καναλιού
Επεξ. αρ. καναλιών
Σίγαση βίντεο
Αντιγραφή καναλιού (Astra HD +)
Αλλαγή σειράς (δορυφόρος)
Επιλογή όλων
Αποεπιλογή όλων (η ρύθμιση αυτή προβάλλεται μόνον
όταν είναι επιλεγμένο 1 ή περισσότερα στοιχεία)
Διαγραφή
Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα επιλεγμένα στοιχεία.
Προσθήκη στις χώρες
Επεξεργασία χωρών (όταν έχει επιλεχθεί κάποιο ήδη
εγγεγραμμένο στοιχείο.)
Σίγαση βίντεο
Αλλαγή σειράς (δορυφόρος)
Επιλογή όλων
Αποεπιλογή όλων
Διαγραφή
✎✎ Σημειώσεις
xx Αυτός είναι ο ορισμός του μενού Εργαλεία.
xx Η θέση του αναδυόμενου μενού: Το μενού Εργαλεία για κάποιο στοιχείο της αριστερής στήλης της Λίστας
καναλιών → Προβάλλεται στα δεξιά. Το μενού Εργαλεία για κάποιο στοιχείο της δεξιάς στήλης της Λίστας
καναλιών → Προβάλλεται στα αριστερά.
xx Εάν κάποιος χρήστης πατήσει το κουμπί Εργαλεία όταν το επισημασμένο στοιχείο δεν είναι επιλεγμένο, το
στοιχείο επιλέγεται αυτομάτως ως επιλεγμένο.
xx Για τις λεπτομερείς προδιαγραφές κάθε λειτουργίας, ανατρέξτε στη Διαχείριση καναλιών NEO.
Ελληνικά
57
Πανό CH [όταν ο αριθμός καναλιών εκχωρείται σε εξωτερική πηγή σήματος]
✎✎ Σημειώσεις
xx Εφαρμόζονται οι προδιαγραφές πανό τηλεοπτικών καναλιών.
xx Όταν υπάρχει κάποιο στοιχείο που δεν υποστηρίζεται ή δεν υπάρχουν αντίστοιχες πληροφορίες, οι τιμές του
στοιχείου δεν προβάλλονται.
xx Ο αριθμός καναλιού εμφανίζεται ως το "όνομα εξωτερικής πηγής σήματος".
Στοιχεία
Αρ.
Όνομα
1
Όνομα εξωτερικής
πηγής σήματος
Περιγραφή
Η Λίστα καναλιών παρέχει ορισμένες πληροφορίες για την τηλεόραση ειδών.
yy Λειτουργία χώρας
yy Αλλάζει τη λειτουργία είδους.
¦¦ Mixed Channel Map
Ο χάρτης μικτών καναλιών είναι μια λειτουργία για τη μίξη καναλιών εναέριας, καλωδιακής και δορυφορικής τηλεόρασης.
[Εκτός από τα μοντέλα που κυκλοφορούν στην Αυστραλία, τη Σιγκαπούρη και τη Νέα Ζηλανδία]
–– Ο χάρτης μικτών καναλιών πρέπει να είναι ενεργοποιημένος προκειμένου να γίνει μίξη καναλιών τύπου Κεραία,
Καλωδιακή και Δορυφόρος.
–– Χρησιμοποιήστε την επιλογή Επεξεργαστής καναλιού για να ταξινομήσετε τα κανάλια μετά την ενεργοποίηση της
λειτουργίας "Χάρτης μικτών καναλιών" στο μενού επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου.
¦¦ Sound Bar
• Sound-Bar και τηλεοράσεις φιλοξενίας της Samsung
–– Η χρήση συσκευών Sound-Bar και τηλεοράσεων φιλοξενίας της Samsung υποστηρίζει τη δυνατότητα ARC με σύνδεση
HDMI. Αν συνδέσετε μια συμβατή συσκευή Sound-Bar της Samsung σε μια συμβατή τηλεόραση φιλοξενίας της Samsung
χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI, οι ένοικοι μπορούν να ακούν τον ήχο της τηλεόρασης μέσω της συσκευής Sound-Bar.
–– Τα μοντέλα που υποστηρίζουν τη λειτουργία ARC παρατίθενται παρακάτω:
• Sound-Bars: HW-F350/F450/F550
58
Ελληνικά
• Ρύθμιση των συσκευών Sound-Bar στον τρόπο λειτουργίας ξενοδοχείου
1. Ρυθμίστε τις παρακάτω επιλογές του μενού ξενοδοχείου:
–– Hotel option > External Device > Sound Bar Out = On.
–– Hotel option > Power On > Power On Volume EN = User Defined.
–– Hotel option > Power On > Power On Volume > Set greater than 0.
–– Hotel option > Power On > Max Volume > Set greater than 0.
2.Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI ανάμεσα στην υποδοχή HDMI OUT στο πίσω μέρος της συσκευής Sound-Bar
και τη θύρα HDMI3 (που υποστηρίζει ARC) στην τηλεόραση φιλοξενίας.
3.Μετά τη σύνδεση της συσκευής Sound-Bar στην τηλεόραση φιλοξενίας, όταν ενεργοποιείται η τηλεόραση, η συσκευή
Sound-Bar ανιχνεύει αυτόματα την τηλεόραση και κατόπιν μεταβαίνει αυτόματα στον τρόπο λειτουργίας ξενοδοχείου.
Λειτουργικά χαρακτηριστικά τρόπου λειτουργίας ξενοδοχείου συσκευής Sound Bar:
•
•
•
•
Η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συγχρονίζεται με την τηλεόραση
Η λειτουργία HDMI_CEC είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή
Λειτουργεί μόνο μέσω της θύρας "HDMI OUT"
Το πλήκτρο "τρόπου λειτουργίας σήματος εισόδου" στο VFD είναι απενεργοποιημένο, για να αποτραπεί η μη
αναμενόμενη αλλαγή της πηγής ήχου. αμβάνονται προσαρμόσιμες ρυθμίσεις ενεργοποίησης και μέγιστης
έντασης ήχου από το μενού επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου της τηλεόρασης. Ωστόσο, οι τιμές έντασης ήχου
ενεργοποίησης και μέγιστης έντασης ήχου της συσκευής Sound-Bar ρυθμίζονται στο ½ των ρυθμίσεων έντασης
ήχου ενεργοποίησης και μέγιστης έντασης ήχου του μενού επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου της τηλεόρασης.
Παράδειγμα: Αν η ένταση ήχου ενεργοποίησης είναι 20 και η μέγιστη ένταση ήχου είναι 90 στην τηλεόραση,
τότε η ένταση ήχου ενεργοποίησης θα είναι 10 και η μέγιστη ένταση ήχου θα είναι 45 στη συσκευή Sound Bar.
* Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
¦¦ Τρόπος λειτουργίας ασφαλείας
Προδιαγραφές σχεδιασμού
• Αυτή η δυνατότητα περιορίζει ορισμένες λειτουργίες όπως το TTX και την είσοδο σήματος από εξωτερικές
πηγές (HDMI, USB) σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, όπως ένα σωφρονιστικό ίδρυμα.
• Η πρόσβαση στο μενού ασφαλείας απορρίπτεται χωρίς τον κωδικό πρόσβασης.
• Ρύθμιση ασφαλείας
–– Η ρύθμιση ασφαλείας μπορεί να οριστεί σε ON ή σε OFF.
–– Η προεπιλογή είναι OFF (Απενεργοποίηση).
–– Ρύθμιση ασφαλείας: Αν ενεργοποιηθεί, η είσοδος σήματος από εξωτερικές πηγές (HDMI, USB) και η
λειτουργία TTX απενεργοποιούνται.
• Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης
–– Αυτή η επιλογή επιτρέπει στους χρήστες να αλλάξουν τον κωδικό πρόσβασης.
–– Οι χρήστες πρέπει να εισάγουν τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης, ένα νέο κωδικό πρόσβασης και την
επιβεβαίωση του νέου κωδικού πρόσβασης.
• Επαναφορά κωδικού πρόσβασης
–– Αυτή η επιλογή επαναφέρει τον κωδικό πρόσβασης.
–– Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι "00000000".
–– Η επιλογή επαναφοράς κωδικού πρόσβασης είναι ορατή μόνο στο μενού εργοστασιακών ρυθμίσεων,
χρησιμοποιώντας το συνδυασμό πλήκτρων Info και Factory.
Δεν είναι ορατή όταν χρησιμοποιείται ο συνδυασμός πλήκτρων of MUTE + 1 + 1 + 9 + ENTER.
• Αν είναι ενεργοποιημένη, η λειτουργία SIRCH δεν είναι διαθέσιμη.
• Η επιλογή επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων δεν επαναφέρει τη ρύθμιση ασφαλείας.
Ελληνικά
59
Εγκατάσταση του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο
Το κιτ τοποθέτησης στον τοίχο (πωλείται ξεχωριστά) σας επιτρέπει να τοποθετήσετε την τηλεόραση στον τοίχο. Για λεπτομερείς πληροφορίες
σχετικά με την τοποθέτηση στον τοίχο, ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν το στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο. Απευθυνθείτε σε έναν
τεχνικό για να σας βοηθήσει στην εγκατάσταση του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο. Δεν σας συνιστούμε να το κάνετε μόνοι σας.
Στην περίπτωση που αποφασίσετε να εγκαταστήσετε μόνοι σας την τηλεόραση, η εταιρεία Samsung Electronics δεν φέρει καμία ευθύνη για
τυχόν ζημιές στο προϊόν ή τραυματισμό, δικό σας ή τρίτων.
Προδιαγραφές (VESA) κιτ τοποθέτησης στον τοίχο
✎✎ Το κιτ τοποθέτησης στον τοίχο δεν παρέχεται, αλλά πωλείται ξεχωριστά.
Εγκαταστήστε το στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο σε έναν σταθερό τοίχο, που είναι κάθετος προς το δάπεδο. Όταν το τοποθετείτε σε άλλα
υλικά κατασκευής, επικοινωνήστε με την πλησιέστερη αντιπροσωπία. Αν τοποθετηθεί σε οροφή ή τοίχο με κλίση, ενδέχεται να πέσει και να
προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
xx Οι τυπικές διαστάσεις των κιτ τοποθέτησης στον τοίχο εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.
xx Με την αγορά του κιτ τοποθέτησης στον τοίχο της εταιρείας μας, σας παρέχεται ένα λεπτομερές εγχειρίδιο
εγκατάστασης και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη συναρμολόγησή του.
xx Μη χρησιμοποιείτε βίδες που δεν πληρούν τις προδιαγραφές των τυπικών βιδών VESA.
xx Μη χρησιμοποιείτε βίδες μεγαλύτερου μήκους από τις τυπικές διαστάσεις, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο
εσωτερικό της τηλεόρασης.
xx Για τα στηρίγματα τοποθέτησης στον τοίχο που δεν πληρούν τις προδιαγραφές των τυπικών βιδών VESA, το μήκος των
βιδών ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις προδιαγραφές του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο.
xx Μη βιδώνετε τις βίδες υπερβολικά σφιχτά, καθώς ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή να προκληθεί πτώση του
προϊόντος και ενδεχόμενος τραυματισμός. Η εταιρεία Samsung δεν φέρει ευθύνη για τέτοιου είδους ατυχήματα.
xx Η εταιρεία Samsung δεν φέρει ευθύνη για πρόκληση ζημιάς στο προϊόν ή τραυματισμό, αν χρησιμοποιηθεί στήριγμα
τοποθέτησης στον τοίχο που δεν ικανοποιεί τις προδιαγραφές VESA ή δεν είναι εγκεκριμένο ή αν ο πελάτης δεν
ακολουθήσει τις οδηγίες εγκατάστασης του προϊόντος.
xx Κατά την τοποθέτηση αυτής της τηλεόρασης στον τοίχο, η κλίση της δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15 μοίρες.
Ίντσες
Προδιαγραφές VESA (A * B)
Τυπική βίδα
28
100 x 100
M4
32~40
200 X 200
48~55
400 X 400
M8
Ποσότητα
4
Μη στερεώνετε το κιτ τοποθέτησης στον τοίχο με την τηλεόραση αναμμένη. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός λόγω
ηλεκτροπληξίας.
60
Ελληνικά
Στερέωση της τηλεόρασης στον τοίχο
Προσοχή: Αν τραβήξετε, σπρώξετε ή σκαρφαλώσετε επάνω στην τηλεόραση, ενδέχεται να προκαλέσετε την πτώση της. Πιο συγκεκριμένα, βεβαιωθείτε ότι
τα παιδιά σας δεν κρέμονται από την τηλεόραση και δεν την αποσταθεροποιούν από τη θέση της. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, η τηλεόραση ενδέχεται να ανατραπεί,
προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Ακολουθήστε όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας που υποδεικνύονται στο φυλλάδιο για την ασφάλεια που
παρέχεται. Για πρόσθετη σταθερότητα, εγκαταστήστε τη συσκευή ασφαλείας προστασίας από πτώση, όπως φαίνεται παρακάτω.
Για να μην πέσει η τηλεόραση
1.
Περάστε τις βίδες στους σφιγκτήρες και βιδώστε τις σταθερά στον τοίχο. Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες έχουν στερεωθεί καλά στον τοίχο.
2.
Αφαιρέστε τις βίδες από το πίσω κεντρικό μέρος της τηλεόρασης, περάστε τις βίδες στους σφιγκτήρες και, στη συνέχεια, βιδώστε τις και πάλι
στην τηλεόραση.
✎✎ Ενδέχεται να χρειαστείτε επιπλέον υλικά, όπως ένα άγκιστρο, ανάλογα με τον τύπο του τοίχου.
✎✎ Μιας και οι απαραίτητοι σφιγκτήρες, οι βίδες και το σχοινί δεν παρέχονται, αγοράστε τα ξεχωριστά.
✎✎ Οι βίδες ενδέχεται να μη συνοδεύουν το προϊόν. Σε αυτήν την περίπτωση, αγοράστε βίδες σύμφωνα με τις παρακάτω
3.
προδιαγραφές.
Συνδέστε τους σφιγκτήρες που είναι στερεωμένοι στην τηλεόραση και τους σφιγκτήρες που είναι στερεωμένοι στον τοίχο με ένα δυνατό
συρματόσχοινο και, στη συνέχεια, δέστε το σχοινί σφιχτά.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
4.
• Τοποθετήστε την τηλεόραση κοντά στον τοίχο, έτσι ώστε να μην μπορεί να πέσει προς τα πίσω.
• Είναι πιο ασφαλές να συνδέσετε το σχοινί έτσι ώστε οι σφιγκτήρες που είναι στερεωμένοι στον τοίχο να βρίσκονται στο ίδιο ή σε
χαμηλότερο ύψος από τους σφιγκτήρες που είναι στερεωμένοι στην τηλεόραση.
• Λύστε το σχοινί προτού μετακινήσετε την τηλεόραση.
Επιβεβαιώστε ότι όλες οι συνδέσεις έχουν στερεωθεί σωστά. Να πραγματοποιείτε περιοδικούς ελέγχους των συνδέσεων για τυχόν ίχνη καταπόνησης και
εξασθένησης. Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία για την ασφάλεια των συνδέσεών σας, αποταθείτε σε έναν επαγγελματία για την εγκατάσταση.
Αντικλεπτική κλειδαριά Kensington
Η κλειδαριά Kensington δεν παρέχεται από τη Samsung. Είναι μια συσκευή που ασφαλίζει
το σύστημα σε μια συγκεκριμένη θέση, όταν αυτό χρησιμοποιείται σε δημόσιο χώρο. Η
εμφάνιση και η μέθοδος κλειδώματος ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές της εικόνας,
ανάλογα με τον κατασκευαστή. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνοδεύει την κλειδαριά
Kensington για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση της.
Για να ασφαλίσετε το προϊόν, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
1
✎✎ Εντοπίστε το εικονίδιο “K” στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Δίπλα στο εικονίδιο “K”
υπάρχει μια υποδοχή Κensington.
1. Τυλίξτε το καλώδιο της κλειδαριάς Kensington γύρω από κάποιο μεγάλο, σταθερό
αντικείμενο, όπως ένα γραφείο ή μια καρέκλα.
2. Περάστε το άκρο του καλωδίου με το λουκέτο προσαρτημένο, μέσα από το βρόχο που
υπάρχει στο άκρο του καλωδίου της κλειδαριάς Kensington.
3. Τοποθετήστε τη συσκευή κλειδώματος μέσα στην υποδοχή Kensington του προϊόντος (1).
4. Ασφαλίστε το λουκέτο.
<Προαιρετικό>
✎✎ Αυτές είναι γενικές οδηγίες. Για ακριβείς οδηγίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη συσκευή κλειδώματος.
✎✎ Η συσκευή κλειδώματος πωλείται ξεχωριστά.
✎✎ Η θέση της κλειδαριάς Kensington ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο της.
Ελληνικά
61
Προδιαγραφές
Περιβαλλοντικές συνθήκες
Θερμοκρασία λειτουργίας
Υγρασία λειτουργίας
Θερμοκρασία φύλαξης
Υγρασία φύλαξης
10 °C έως 40 °C
10% έως 80%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
-20 °C έως 45 °C
5% έως 95%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
Όνομα μοντέλου
HG28EC690
Ανάλυση οθόνης
1366 x 768
Περιστροφή βάσης (Αριστερά/Δεξιά)
20˚ / 60˚ / 90˚
28 ίντσες
Ήχος (έξοδος)
5Wx2
Βάρος
Χωρίς βάση
Με βάση
Όνομα μοντέλου
32 ίντσες
643,4 x 62,9 x 396,5 mm
643,4 x 163,4 x 435,1 mm
721,4 x 64,9 x 428,5 mm
721,4 x 192,6 x 465,6 mm
906,6 x 65,1 x 532,9 mm
906,6 x 226,5 x 577,6 mm
3,7 κιλά
4,1 κιλά
5,0 κιλά
6,4 κιλά
7,8 κιλά
10,7 κιλά
HG48EC690
20˚ / 60˚ / 90˚
48 ίντσες
Ήχος (έξοδος)
Βάρος
Χωρίς βάση
Με βάση
HG55EC690
1920 x 1080
Περιστροφή βάσης (Αριστερά/Δεξιά)
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)
Σώμα
Με βάση
40 ίντσες
10 W x 2
Ανάλυση οθόνης
Μέγεθος οθόνης (διαγώνιος)
HG40EC690
1920 x 1080
0˚
Μέγεθος οθόνης (διαγώνιος)
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)
Σώμα
Με βάση
HG32EC690
55 ίντσες
10 W x 2
1075,1 x 65,5 x 627,6 mm
1075,1 x 226,5 x 673,5 mm
1230,6 x 64,0 x 718,4 mm
1230,6 x 226,5 x 762,8 mm
11,1 κιλά
14,0 κιλά
15,7 κιλά
18,6 κιλά
✎✎ Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
✎✎ Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την κατανάλωση ρεύματος, ανατρέξτε στην ετικέτα που είναι
επικολλημένη στο προϊόν.
62
Ελληνικά
Διαστάσεις
yy Εμπρός όψη / Πλάγια όψη
HG28EC690
7
1
7
1
2
2
3
5
6
3
5
6
4
8
4
HG28EC690
1
643,4
2
609,5
(Μονάδα: mm)
8
3
347,0
4
311,4
5
396,5
6
435,1
HG32EC690 / HG40EC690 / HG48EC690
1/ HG55EC690
7
62,9
8
163,4
7
7
1
2
2
3
5
6
3
5
6
8
8
4
4
(Μονάδα: mm)
HG32EC690
1
721,4
2
700,4
3
394,8
4
450,8
5
428,5
6
465,6
7
49,1
8
192,6
HG40EC690
906,6
887,6
500,2
556,5
532,9
577,6
49,3
226,5
HG48EC690
1075,1
1056,1
594,9
556,5
627,6
673,5
49,7
226,5
HG55EC690
1230,6
1209,6
680,4
556,5
718,4
762,8
64,0
226,5
Ελληνικά
63
yy Λεπτομέρεια πίνακα υποδοχών / Πίσω όψη
HG28EC690
(Μονάδα: mm)
HG28EC690
1
2
3
4
5
6
7
8
100
100
271,7
140,5
147,3
78,7
113,5
392,4
HG32EC690 / HG40EC690 / HG48EC690 / HG55EC690
5
6
8
7
(Μονάδα: mm)
1
2
3
4
5
6
7
8
HG32EC690
200
200
260,2
95,9
176,5
114,2
110,5
477,7
HG40EC690
200
200
352,8
124,0
195,4
156,3
196,9
620,8
HG48EC690
400
400
337,0
73,6
262,8
177,5
223,3
768
HG55EC690
400
400
414,8
150,2
336,0
228,2
238,1
872,8
64
Ελληνικά
yy Λεπτομέρεια βάσης στήριξης
HG28EC690 / HG32EC690
(Μονάδα: mm)
311,4
163,4
122,5
HG40EC690 / HG48EC690 / HG55EC690
(Μονάδα: mm)
67
135
R 9,5
R 3,8
152
556,5
149,5
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σχέδια δεν είναι όλα απαραιτήτως στην πραγματική κλίμακα. Ορισμένες διαστάσεις υπόκεινται σε αλλαγές
χωρίς προειδοποίηση. Ανατρέξτε στις διαστάσεις προτού πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση της τηλεόρασής σας. Δεν
φέρουμε ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά ή εκτυπωτικά σφάλματα.
Ελληνικά
65
Επικοινωνία με τη SAMSUNG σε όλο τον κόσμο
Αν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της
SAMSUNG.
Διαδικτυακή τοποθεσία
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
Χώρα
AUSTRIA
BELGIUM
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
051 331 999
07001 33 11 , sharing cost
062 726 786
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
70 70 19 70
030-6227 515
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
[HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw.
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
800-SAMSUNG (726-7864)
[HHP] 800.Msamsung (800.67267864)
261 03 710
020 405 888
080 697 267
090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
[HHP] 0 801-672-678* lub +48 22 607-93-33**
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy
operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
011 321 6899
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
0034902172678
[HHP] 0034902167267
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
TURKEY
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
444 77 11
© 2014 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/gr/support
http://www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
www.samsung.com/tr/support
Download PDF

advertising