Samsung | HG28ED470AK | Samsung HG28ED470AK Εγχειρίδιο χρήσης

470/670
Τηλεόραση LED
Εγχειρίδιο εγκατάστασης
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το
προϊόν της Samsung. Προκειμένου να λάβετε πιο
ολοκληρωμένο σέρβις, δηλώστε το προϊόν σας στη
διαδικτυακή διεύθυνση
www.samsung.com/register
Μοντέλο
Σειριακός αρ.
Οι εικόνες που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης παρέχονται μόνο για αναφορά και ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματική εμφάνιση του
προϊόντος. Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Οδηγίες
Αυτή η τηλεόραση παρέχεται με διαδραστικές λειτουργίες μέσω μιας συσκευής set-back box (SBB/STB) συνδεδεμένης με την τηλεόραση, καθώς και με άλλες τηλεοράσεις σε
κάποιο ελεγχόμενο από υπολογιστή σύστημα για ξενοδοχεία και άλλες επιχειρήσεις φιλοξενίας.
yy Διαδραστική λειτουργία: Την πρώτη φορά που ενεργοποιείται η τηλεόραση, στέλνει μια εντολή για την αναγνώριση της συσκευής SBB/STB. Εάν γίνει
αναγνώριση, η τηλεόραση μεταβαίνει σε λειτουργία ONLINE (Σε σύνδεση) και ο πλήρης έλεγχος επιτυγχάνεται μέσω της συσκευής SBB/STB. Εάν η
τηλεόραση βρίσκεται σε λειτουργία ONLINE (Σε σύνδεση), παύει να λαμβάνει εντολές μέσω του τηλεχειριστηρίου υπερύθρων (IR) της Samsung και
λειτουργεί σύμφωνα με το πρωτόκολλο διασύνδεσης.
yy Αυτόνομη λειτουργία: Εάν δεν αναγνωριστεί η συσκευή SBB/STB, η τηλεόραση θα πρέπει να τεθεί σε STAND-ALONE (Αυτόνομη) λειτουργία με
περιορισμένες λειτουργίες.
Τρόποι λειτουργίας
Όταν αυτή η τηλεόραση (σε τρόπο λειτουργίας ξενοδοχείου) λειτουργεί με χρήση συσκευής SBB/STB, βρίσκεται σε έναν από τους παρακάτω δύο τρόπους λειτουργίας:
yy ONLINE (Σε σύνδεση) ή STAND-ALONE (Αυτόνομη). Στην κατάσταση STAND-ALONE (Αυτόνομη), η τηλεόραση λειτουργεί ως τηλεόραση ξενοδοχείου
αλλά χωρίς ενεργή επικοινωνία. Αυτό αποτρέπει το ενδεχόμενο να αποπειραθούν οι ένοικοι του δωματίου να εξαπατήσουν το σύστημα αποσυνδέοντας
τη συσκευή SBB/STB.
Ενεργοποίηση
τρόπου λειτουργίας
ξενοδοχείου
Τηλεόραση
ξενοδοχείου
Τροφοδοσία
Ενεργ.
SBB/STB σε σύνδεση εάν
υπάρξει μία επιτυχία σε 10
προσπάθειες
Αυτόνομη
λειτουργία
SBB/STB σε σύνδεση - 10
συνεχείς αποτυχίες
Κατάσταση SBB/
STB - Προσπάθεια
κάθε 2
δευτερόλεπτα
Λειτουργία σε σύνδεση
Ρυθμός δειγματοληψίας 20/δευτερόλεπτο
Για αναλυτικές ρυθμίσεις είτε της αυτόνομης είτε της διαδραστικής λειτουργίας, ανατρέξτε στις σελίδες 29-33 (Ρύθμιση δεδομένων μενού επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου:
Αυτόνομη και διαδραστική λειτουργία)
yy Ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί σε μερικές λειτουργίες, ώστε να αποτρέπεται τυχόν “εξαπάτηση” του τηλεοπτικού συστήματος από τους ενοίκους
του δωματίου.
yy Χωρίς κεντρικό μενού (διαδραστική λειτουργία) ή μενού καναλιών, λειτουργία Plug & Play στο κεντρικό μενού (Αυτόνομη λειτουργία)
yy Περιορισμένη ένταση ήχου και κλείδωμα/ξεκλείδωμα πλήκτρων πάνελ
Προειδοποίηση σχετικά με τις στατικές εικόνες
Αποφεύγετε να προβάλλετε στην οθόνη στατικές εικόνες (όπως αρχεία φωτογραφιών jpeg) ή στοιχεία στατικής εικόνας (όπως τα λογότυπα τηλεοπτικών προγραμμάτων,
οι εικόνες με πανοραμικό φορμά ή φορμά 4:3, η γραμμή χρηματιστηρίου ή ειδήσεων στο κάτω μέρος της οθόνης κ.λπ.). Η συνεχής προβολή στατικών εικόνων μπορεί
να προκαλέσει μη ομοιόμορφη φθορά του φωσφόρου της οθόνης, πράγμα που επηρεάζει την ποιότητα εικόνας. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο να παρουσιαστεί αυτό το
φαινόμενο, ακολουθήστε τις παρακάτω συστάσεις:
yy Αποφεύγετε να προβάλλετε το ίδιο τηλεοπτικό κανάλι για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
yy Πάντα να προσπαθείτε να προβάλλετε κάθε εικόνα σε πλήρη οθόνη, χρησιμοποιήστε το μενού μορφής εικόνας της τηλεόρασης για την καλύτερη
δυνατή αντιστοίχιση.
yy Μειώστε τη φωτεινότητα και την αντίθεση στις ελάχιστες απαιτούμενες τιμές για να επιτύχετε την επιθυμητή ποιότητα εικόνας. Εάν υπερβείτε αυτές τις
τιμές ενδέχεται να επιταχυνθεί η διαδικασία καψίματος οθόνης.
yy Να χρησιμοποιείτε συχνά όλες τις δυνατότητες της τηλεόρασης που έχουν σχεδιαστεί για τη μείωση της διατήρησης εικόνας και της αλλοίωσης της
οθόνης. Ανατρέξτε στην αντίστοιχη ενότητα του εγχειριδίου χρήσης για λεπτομέρειες.
Εξασφάλιση χώρου για την εγκατάσταση
Τηρήστε τις απαιτούμενες αποστάσεις ανάμεσα στο προϊόν και τα άλλα αντικείμενα (π.χ. τους τοίχους) για να διασφαλίσετε το σωστό εξαερισμό του.
Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή κάποιο πρόβλημα με το προϊόν λόγω αύξησης της εσωτερικής θερμοκρασίας του προϊόντος.
✎✎ Όταν χρησιμοποιείτε βάση ή στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο, να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα εξαρτήματα που παρέχονται από τη Samsung
Electronics.
yy Αν χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα που παρέχονται από άλλους κατασκευαστές, ενδέχεται να δημιουργηθεί πρόβλημα με το προϊόν ή τραυματισμός
λόγω πτώσης του προϊόντος.
✎✎ Η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν.
Εγκατάσταση με βάση
Εγκατάσταση με στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Περιεχόμενα
yy Εγκατάσταση βάσης τηλεόρασης LED..................................................................................................................... 4
yy Συναρμολόγηση του στροφέα (τηλεοράσεις 32 ιντσών και άνω).............................................................................. 9
yy Επισκόπηση του πίνακα σύνδεσης........................................................................................................................... 10
yy Χρήση του χειριστηρίου της τηλεόρασης................................................................................................................. 19
yy Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου........................................................................................................................... 20
yy Σύνδεση της τηλεόρασης με συσκευή SBB.............................................................................................................. 22
yy Σύνδεση των ηχείων μπάνιου................................................................................................................................... 24
yy Σύνδεση της συσκευής MediaHub HD.................................................................................................................... 26
yy Σύνδεση της συσκευής RJP (Remote Jack Pack).................................................................................................... 27
yy Ρύθμιση δεδομένων μενού επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου................................................................................ 29
yy Εγκατάσταση του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο.......................................................................................... 55
yy Στερέωση της τηλεόρασης στον τοίχο...................................................................................................................... 56
yy Αντικλεπτική κλειδαριά Kensington......................................................................................................................... 56
yy Προδιαγραφές........................................................................................................................................................ 57
Ελληνικά
3
Ελληνικά
yy Πρόσθετα εξαρτήματα............................................................................................................................................ 4
Πρόσθετα εξαρτήματα
✎✎ Βεβαιωθείτε πως τα ακόλουθα εξαρτήματα συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία της τηλεόρασης LED. Αν λείπει κάποιο είδος, επικοινωνήστε με
την τοπική αντιπροσωπία.
✎✎ Το χρώμα και το σχήμα των ειδών ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
yy Τηλεχειριστήριο και μπαταρίες (AAA x 2)
yy Καλώδιο ρεύματος/Καλώδιο δεδομένων
yy Οδηγίες για την ασφάλεια (Δεν διατίθεται σε ορισμένες
περιοχές)
yy Κιτ τοποθέτησης ξενοδοχείου (HD670)
yy
yy
yy
yy
Οδηγός γρήγορης ρύθμισης
Οδηγός βάσης
Βίδες
Βάση
✎✎ Η βάση και οι βίδες στερέωσης της βάσης ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στη συσκευασία, ανάλογα με το μοντέλο.
✎✎ Το καλώδιο δεδομένων ενδέχεται να μην περιλαμβάνεται στη συσκευασία, ανάλογα με τον προμηθευτή SI.
Εγκατάσταση βάσης τηλεόρασης LED
Εξαρτήματα βάσης
Κατά την εγκατάσταση της βάσης, χρησιμοποιήστε τα εξαρτήματα και τα μέρη που παρέχονται.
A-1 1 ΤΜΧ
A-2 1 ΤΜΧ
HG32*D670, HG40*D670,
HG48*D670, HG55*D670
A-3 1 ΤΜΧ
HG32ED470
A-4 1 ΤΜΧ
HG24ED470
B-1 1 ΤΜΧ
HG**ED670, HG**AD670,
HG28ED470, HG40ED470,
HG40AD470
B-2 1 ΤΜΧ
HG40*D470
C
HG32ED470
A-5 1 ΤΜΧ
A-6 1 ΤΜΧ
M4 X L12
B-3 1 ΤΜΧ
HG28ED470
HG24AD470
HG24AD470
A-7 1 ΤΜΧ
B-4 1 ΤΜΧ
HG32AD670
HG32AD670
Βάση
4
Ελληνικά
Οδηγός βάσης
Βίδες
HG**ED670,HG**AD670
1
C
B
A-1
2
x4
(M4 X L12)
Εμπρός
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΜΗ
ΜΗ
ΜΗ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ
ΧΗΜΙΚΑ
ΓΡΑΣΟ
ΛΑΔΙ
Πλάι
✎✎ Τοποθετήστε ένα μαλακό πανί πάνω στο τραπέζι για
να προστατεύσετε την τηλεόραση και, στη συνέχεια,
τοποθετήστε την τηλεόραση στο πανί με την οθόνη
στραμμένη προς τα κάτω.
✎✎ Εισαγάγετε τον οδηγό βάσης στην υποδοχή που υπάρχει
στο κάτω μέρος της τηλεόρασης.
✎✎ Σύρετε προς την κατεύθυνση του βέλους έως την τελική
γραμμή και συναρμολογήστε τον.
3
x3
C
(M4 X L12)
ή
C
x4
(M4 X L12, για μοντέλα
40” και άνω)
✎✎ Βεβαιωθείτε ότι διακρίνετε ανάμεσα στο εμπρός και το πίσω μέρος της βάσης και του οδηγού βάσης κατά τη συναρμολόγηση.
✎✎ Βεβαιωθείτε ότι θα υπάρχουν τουλάχιστον δύο άτομα για να σηκώσουν και να μετακινήσουν την τηλεόραση.
HG24ED470
1
2
Ελληνικά
5
HG28ED470
C
1
2
3
x4 (M4 X L12)
C
B-1
x3 (M4 X L12)
Εμπρός
Κάτοψη
ΠΡΟΣΟΧΗ
A-5
ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ
ΧΗΜΙΚΑ
ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ
ΓΡΑΣΟ
✎✎ Τοποθετήστε ένα μαλακό πανί πάνω στο τραπέζι
για να προστατεύσετε την τηλεόραση και, στη
συνέχεια, τοποθετήστε την τηλεόραση στο πανί
με την οθόνη στραμμένη προς τα κάτω.
✎✎ Εισαγάγετε τον οδηγό βάσης στην υποδοχή που
υπάρχει στο κάτω μέρος της τηλεόρασης.
ΜΗ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ
ΛΑΔΙ
HG32ED470
1
C
2
x4
(M4 X L12)
Κάτοψη
B-2
Εμπρός
A-2
ΠΡΟΣΟΧΗ
Πίσω
ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ
ΧΗΜΙΚΑ
ΜΗ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ
ΓΡΑΣΟ
ΜΗ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ
ΛΑΔΙ
✎✎ Τοποθετήστε ένα μαλακό πανί πάνω στο τραπέζι για
να προστατεύσετε την τηλεόραση και, στη συνέχεια,
τοποθετήστε την τηλεόραση στο πανί με την οθόνη
στραμμένη προς τα κάτω.
✎✎ Εισαγάγετε τον οδηγό βάσης στην υποδοχή που υπάρχει
στο κάτω μέρος της τηλεόρασης.
Πλάγια όψη
3
C
(Σωστή συναρμολόγηση)
x4
(M4 X L12)
(Εσφαλμένη συναρμολόγηση)
6
Ελληνικά
HG40ED470 / HG40AD470
C
1
2
x4 (M4 X L12)
B-1
Εμπρός
Κάτοψη
A-5
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΜΗ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ
ΧΗΜΙΚΑ
ΜΗ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ
ΓΡΑΣΟ
ΜΗ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ
ΛΑΔΙ
✎✎ Τοποθετήστε ένα μαλακό πανί πάνω στο τραπέζι για να
προστατεύσετε την τηλεόραση και, στη συνέχεια, τοποθετήστε την
τηλεόραση στο πανί με την οθόνη στραμμένη προς τα κάτω.
✎✎ Εισαγάγετε τον οδηγό βάσης στην υποδοχή που υπάρχει στο κάτω
μέρος της τηλεόρασης.
3
x4
C
(M4 X L14)
HG24AD470
1
2
C
C
X 2 (M4 X L12)
X 1 (M4 X L12)
B-3
A-6
3
4
C
X 3 (M4 X L12)
!
Ελληνικά
7
HG32AD670
C
1
X4 (M4 X L12)
B-4
A-7
2
3
C
X3 (M4 X L12)
!
8
Ελληνικά
!
Συναρμολόγηση του στροφέα (τηλεοράσεις 32 ιντσών και άνω)
Οι βάσεις για τηλεοράσεις μεγαλύτερες από 32" υποστηρίζουν λειτουργία περιστροφής. Υποστηρίζονται όλες οι γωνίες περιστροφής (20°, 60° και 90°)
και μπορείτε να αλλάξετε τη γωνία περιστροφής χρησιμοποιώντας το ΣΤΡΟΦΕΑ ΒΑΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ.
Μοντέλα που υποστηρίζουν τη λειτουργία περιστροφής: HG**D670 (Δεν υποστηρίζεται HG32AD670DJXZK)
Περιστροφή 20° ~ 60°
Εάν τοποθετήσετε τη σφήνα που υπάρχει στο κάτω μέρος της βάσης στην οπή του ΣΤΡΟΦΕΑ ΒΑΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ όπου υπάρχει η ένδειξη 20° ή 60°,
επιτυγχάνεται γωνία περιστροφής 20° ~ 60° προς την αριστερή και τη δεξιά πλευρά.
(Το σχήμα της βάσης εξαρτάται από το μοντέλο.)
Περιστροφή 90°
Εάν τοποθετήσετε μόνο τις βίδες αφού αφαιρέσετε το ΣΤΡΟΦΕΑ ΒΑΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, επιτυγχάνεται γωνία περιστροφής 90° προς την αριστερή και τη δεξιά
πλευρά.
Κιτ τοποθέτησης ξενοδοχείου (διατίθεται μόνο στο μοντέλο HD670)
Μπουλόνι + παξιμάδι
Κοντό μπουλόνι (2 ΤΜΧ)
Μακρύ μπουλόνι (2 ΤΜΧ)
Παξιμάδι (2 ΤΜΧ)
Ροδέλα (2 ΤΜΧ)
Επάνω
Κάτω
Στερεώστε τη βάση σε μια επίπεδη επιφάνεια, όπως επάνω σε έναν
μπουφέ, σε ένα γραφείο ή σε ένα κέντρο ψυχαγωγίας, όπως φαίνεται στην
εικόνα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αποφυγή τραυματισμού, η συσκευή αυτή πρέπει να προσαρτηθεί σωστά στο δάπεδο/τραπέζι σύμφωνα με
τις οδηγίες εγκατάστασης.
Ελληνικά
9
Επισκόπηση του πίνακα σύνδεσης
COMMON
INTERFACE
1
!
<HD670>
HG32ED670
HG40ED670
HG48ED670
HG55ED670
DATA
2
PC / DVI
AUDIO IN
CLOCK
HDMI IN 2
(DVI)
7
@
HDMI IN 1
(ARC)
3
8
PC IN
AV IN
VIDEO
4
HP-ID
AUDIO
5
RJP
VARIABLE
AUDIO OUT
9
VOL-CTRL
0
(5V 0.5A)
/ CLONING
#
$
6
<HD470>
HG28ED470
1
3
DATA
!
COMMON
INTERFACE
CLOCK
@
HDMI IN
(ARC)
#
USB
(5V 0.5A)
/CLONING
HP-ID
RJP
$
EXT (RGB)
4
10
Ελληνικά
5
%
2
<HD470>
HG24ED470
5 @
RJP
HDMI IN
(ARC)
#
USB
(5V 0.5A)
/CLONING
EXT (RGB)
!
COMMON
INTERFACE
ANT IN
DATA
DATA
HP-ID
$ % 1 3 4
5
(5V 0.5A)
/ CLONING
#
@
<HD470>
HG24AD470
6
RJP
HDMI IN
(ARC)
AUDIO
ANT IN
DATA
$
1
HP-ID
3
4
Ελληνικά
11
<HD670>
HG**AD670
1
DATA
2
PC / DVI
AUDIO IN
CLOCK
HDMI IN 2
(DVI)
7
@
HDMI IN 1
(ARC)
3
PC IN
8
AV IN
VIDEO
4
HP-ID
AUDIO
RJP
5
VARIABLE
AUDIO OUT
9
VOL-CTRL
0
#
(5V 0.5A)
/ CLONING
$
ANT IN
6
<HD670>
HG**AD670
(Χονγκ Κονγκ)
1
DATA
PC / DVI
AUDIO IN
HDMI IN 2
(DVI)
7
@
HDMI IN 1
(ARC)
3
PC IN
8
AV IN
VIDEO
4
HP-ID
AUDIO
^
DOOR-EYE
RJP
5
12
Ελληνικά
6
VARIABLE
AUDIO OUT
9
VOL-CTRL
0
#
(5V 0.5A)
/ CLONING
$
ANT IN
<HD670>
HG**AD670
(Κίνα)
1
DATA
3&'9,
䷈书䕨ܺ
HDMI 䕨覂 2
(DVI)
7
@
HDMI 䕨覂 1
(ARC)
3
8
3&䕨ܺ
$9䕨ܺ
㾛书
4
HP-ID
Ꮋ
䷈书
^
RJP
ৈ
⬊ᄥ⤀ⴑ
(5V 0.5A)
/ CLONING
#
ৄভ䷈书䕨ߏ
ᘧ䞤䷈书䕨ߏ
9
໅䷈᥼ࠋ
0
$17䕨ܺ
$
5
᮵㒔/᳞㒔
6
6
5
AV IN
(5V 0.5A)
/ CLONING
#
AUDIO
RJP
VIDEO
<HD470>
HG40AD470
@
HDMI IN
(ARC)
ANT IN
$
DATA
1
HP-ID
3 4
Ελληνικά
13
<HD470>
HG32ED470
5 @ #
RJP
!
HDMI IN
(ARC)
USB
(5V 0.5A)
/CLONING
COMMON
INTERFACE
EXT (RGB)
ANT IN
HP-ID
DATA
DATA
$
%
1 3 4
<HD470>
HG40ED470
%
5 @
EXT (RGB)
RJP
USB
(5V 0.5A)
/CLONING
#
HDMI IN
(ARC)
ANT IN
COMMON
INTERFACE
!
DATA
$
14
Ελληνικά
HP-ID
1 3 4
-ռ-
1
<HD570>
HG58AD570
DATA
ߛ䞤/ AV 䕨ܺ
PC / DVI
䷈书䕨ܺ
7
@
HDMI 䕨覂 1
(ARC)
㾛书
3
HDMI 䕨覂 2
(DVI)
PC 䕨ܺ
8
AV 䕨ܺ
㾛书
#
4
ৄভ䷈书䕨ߏ
ᘧ䞤䷈书䕨ߏ
HP-ID
(5V 0.5A) /
CLONING
9
Ꮋ
^
5
䷈书
RJP
䷈书 ৈ
⬊ᄥ⤀ⴑ
໅䷈᥼ࠋ
0
$
ANT 䕨ܺ
᮵㒔᳞㒔
6
Ελληνικά
15
✎✎ Κάθε φορά που συνδέετε στην τηλεόραση μια εξωτερική συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένη.
✎✎ Κατά τη σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής, αντιστοιχίστε το χρώμα του βύσματος με το χρώμα της υποδοχής.
1 DATA
–– Χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της τηλεόρασης και της συσκευής SBB.
–– Για σύνδεση με τη χρήση βυσμάτων τύπου τηλεόρασης RJ-12.
2 CLOCK
Ρυθμίστε την ώρα αφού συνδέσετε το καλώδιο της υποδοχής εξωτερικού ρολογιού-ρολογιού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εμφάνισης
εξωτερικού ρολογιού.
3 HEADPHONE JACK
Μπορούν να συνδεθούν ακουστικά στην υποδοχή ακουστικών της τηλεόρασης. Όταν είναι συνδεδεμένα τα ακουστικά, απενεργοποιείται ο ήχος από
τα ενσωματωμένα ηχεία.
4 HP-ID
Συνδέστε το καλώδιο στις υποδοχές HP-ID και ακουστικών ταυτόχρονα και συνδέστε το σε ένα ξεχωριστό κιβώτιο ακουστικών. Ανατρέξτε στη σελίδα
23. Όταν συνδέετε τα ακουστικά σε ένα κιβώτιο ακουστικών, λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως στη λειτουργία ακουστικών.
5 RJP
Αυτή η θύρα είναι μια απομακρυσμένη θύρα επικοινωνίας RJP (Remote Jack Pack) που επιτρέπει τη σύνδεση διαφορετικών συσκευών μέσω με
πρόσθετες υπομονάδες, ώστε να διευκολύνεται η χρήση των συσκευών από το χρήστη.
6 AV IN / COMPONENT IN
–– Για σύνδεση σήματος συνιστωσών βίντεο/ήχου.
–– Συνδέστε καλώδια βίντεο σήματος συνιστωσών (προαιρετικά) στις υποδοχές σήματος συνιστωσών (“PR”, “PB”, “Y”) που
βρίσκονται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης και τα άλλα άκρα τους στις αντίστοιχες υποδοχές εξόδου βίντεο σήματος
συνιστωσών στη συσκευή DVD.
–– Εάν επιθυμείτε να συνδέσετε ταυτόχρονα μια συσκευή Set-Top Box και μια συσκευή αναπαραγωγής DVD, θα πρέπει να
συνδέσετε τη συσκευή Set-Top Box στη συσκευή αναπαραγωγής DVD και να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής DVD
στις υποδοχές σήματος συνιστωσών (“PR”, “PB”, “Y”) της τηλεόρασης.
–– Οι υποδοχές PR, PB και Y στις συσκευές σήματος συνιστωσών (DVD) υποδεικνύονται μερικές φορές με τις ενδείξεις Y, B-Y
και R-Y ή Y, Cb και Cr.
–– Συνδέστε καλώδια ήχου RCA (προαιρετικά) στις υποδοχές [R - AUDIO - L] που βρίσκονται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης
και τα άλλα άκρα τους στις αντίστοιχες υποδοχές εξόδου ήχου της συσκευής αναπαραγωγής DVD.
7 PC/DVI AUDIO IN
Για σύνδεση στις υποδοχές εισόδου ήχου σε έναν ενισχυτή ή σε ένα σύστημα οικιακού κινηματογράφου.
8 PC IN
Για σύνδεση του βύσματος εξόδου βίντεο στον υπολογιστή σας.
9 VARIABLE AUDIO OUT
Χρησιμοποιείται για έξοδο ήχου στο ηχείο μπάνιου. Συνδέστε το κιβώτιο τοίχου μπάνιου (Bathroom Wall Box) στη θύρα μεταβλητού σήματος (RCA).
0 VOL-CTRL
Χρησιμοποιείται για έλεγχο της έντασης ήχου του ηχείου μπάνιου. Συνδέστε το κιβώτιο τοίχου μπάνιου (Bathroom Wall Box) στη θύρα VOLCTRL.
! COMMON INTERFACE
16
Ελληνικά
@ HDMI IN (ARC)
Για σύνδεση με την υποδοχή HDMI μιας συσκευής που διαθέτει έξοδο HDMI.
–– Δεν απαιτείται σύνδεση ήχου για σύνδεση HDMI-HDMI. Οι συνδέσεις HDMI μεταφέρουν σήματα ήχου και βίντεο.
–– Χρησιμοποιήστε την υποδοχή HDMI IN (DVI) για σύνδεση DVI με εξωτερική συσκευή. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο DVI σε
HDMI ή έναν προσαρμογέα DVI-HDMI (DVI σε HDMI) για τη σύνδεση βίντεο και τις υποδοχές PC/DVI AUDIO IN για τον
ήχο.
# USB (5V 0.21A) / CLONING
–– Υποδοχή σύνδεσης για αναβάθμιση του λογισμικού, το Media Play, κ.λπ.
–– Σύνδεση σέρβις.
–– Η κλωνοποίηση μέσω USB υποστηρίζει μόνο το πρότυπο 2.0.
$ ANT IN (SATELLITE), (AIR/CABLE)
–– Για να βλέπετε σωστά τα τηλεοπτικά κανάλια, η τηλεόραση πρέπει να λαμβάνει σήμα από μία από τις ακόλουθες πηγές:
–– Εξωτερική κεραία/Σύστημα καλωδιακής τηλεόρασης
% EXT (RGB)
–– Στον τρόπο λειτουργίας Ext., η υποδοχή DTV Out υποστηρίζει μόνο βίντεο και ήχο SD μορφής MPEG.
^ DOOR-EYE
Λειτουργίες προβολής
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μία από τις τυπικές αναλύσεις που παρατίθενται στη στήλη “Ανάλυση”. Η τηλεόραση ρυθμίζεται αυτόματα στην ανάλυση
που επιλέξατε.
Αφού συνδέσετε τον υπολογιστή στην τηλεόραση, ρυθμίστε την ανάλυση οθόνης της τηλεόρασης μέσα από τον υπολογιστή. Η βέλτιστη ανάλυση είναι
1920 x 1080 στα 60 Hz. Εάν οριστεί σε οποιαδήποτε άλλη τιμή εκτός από τις τιμές που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, ενδέχεται να μην
εμφανιστεί εικόνα στην τηλεόραση. Ρυθμίστε σωστά την ανάλυση, ανατρέχοντας στις οδηγίες χρήσης του υπολογιστή ή της κάρτας γραφικών του.
Συνιστώνται οι αναλύσεις που εμφανίζονται στον πίνακα.
✎✎ Η βέλτιστη ανάλυση είναι 1366 x 768 στα 60 Hz.
Κατακόρυφη
συχνότητα
(Hz)
Συχνότητα ρολογιού pixel
(MHz)
Πολικότητα
συγχρονισμού
(Ο/Κ)
31,469
70,087
28,322
-/+
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,000
59,810
60,020
75,025
59,790
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
74,250
83,500
108,000
135,000
85,500
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
+/+
Οριζόντια συχνότητα
(KHz)
Τρόπος λειτουργίας
Ανάλυση
IBM
720 x 400
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
VESA CVT/DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 1024
1366 x 768
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
45,000
49,702
63,981
79,976
47,712
Ελληνικά
17
✎✎ Η βέλτιστη ανάλυση είναι 1920 x 1080 στα 60 Hz.
Κατακόρυφη
συχνότητα
(Hz)
Συχνότητα ρολογιού pixel
(MHz)
Πολικότητα
συγχρονισμού
(Ο/Κ)
31,469
70,087
28,322
-/+
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
35,910
53,783
56,456
75,231
59,950
59,959
74,777
74,857
32,750
81,750
95,750
130,000
-/+
-/+
-/+
-/+
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 800
1360 x 768
1440 x 900
1440 x 900
1680 x 1050
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
63,981
79,976
45,000
49,702
62,795
47,712
55,935
70,635
65,290
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,020
75,025
60,000
59,810
74,934
60,015
59,887
74,984
59,954
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
108,000
135,000
74,250
83,500
106,500
85,500
106,500
136,750
146,250
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
-/+
-/+
+/+
-/+
-/+
-/+
VESA GTF
1280 x 720
1280 x 1024
52,500
74,620
70,000
70,000
89,040
128,943
-/+
-/-
VESA DMT / DTV CEA
1920 x 1080p
67,500
60,000
148,500
+/+
Τρόπος λειτουργίας
Ανάλυση
IBM
720 x 400
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
VESA CVT
720 x 576
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 960
Οριζόντια συχνότητα
(KHz)
✎✎ Εάν χρησιμοποιείτε σύνδεση με χρήση καλωδίου HDMI/DVI, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την υποδοχή HDMI IN (DVI). (Το HD470 δεν
υποστηρίζεται)
✎✎ Δεν υποστηρίζεται ο τρόπος λειτουργίας διεμπλεκόμενης σάρωσης.
✎✎ Εάν επιλεγεί κάποια μη τυπική μορφή βίντεο, η τηλεόραση ενδέχεται να μη λειτουργεί φυσιολογικά.
✎✎ Υποστηρίζονται οι τρόποι λειτουργίας ξεχωριστού και σύνθετου σήματος. Ο τρόπος λειτουργίας SOG δεν υποστηρίζεται.
18
Ελληνικά
Χρήση του χειριστηρίου της τηλεόρασης
Το χειριστήριο της τηλεόρασης, ένα μικρό κουμπί σαν μοχλός στο πίσω δεξιό μέρος της τηλεόρασης, σας επιτρέπει να ελέγχετε την τηλεόραση χωρίς το
τηλεχειριστήριο.
Επιλογή Media Play
Επιλογή του
Μενού
Επιλογή της
ρύθμισης Πηγή
Μενού λειτουργιών
Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου
Απενεργοποίηση
Χειριστήριο
τηλεόρασης
Στην εικόνα φαίνεται
το εμπρός μέρος της
τηλεόρασης.
✎✎ Ορισμένες λειτουργίες που απαιτούν κωδικό PIN ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
✎✎ Το χρώμα και το σχήμα του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.
✎✎ Έξοδος από το μενού γίνεται με το πάτημα του χειριστηρίου για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο.
✎✎ Όταν επιλέγετε τη λειτουργία μετακινώντας το χειριστήριο προς τα πάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά, φροντίστε να μην πατήσετε το χειριστήριο. Εάν το
πατήσετε πρώτα, δεν μπορείτε να το μετακινήσετε προς τα πάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά.
Κατάσταση αναμονής
Όταν την απενεργοποιήσετε, η τηλεόρασή σας εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής και συνεχίζει να καταναλώνει μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικού
ρεύματος. Για τη δική σας ασφάλεια και για να μειώσετε την κατανάλωση ρεύματος, μην αφήνετε την τηλεόρασή σας σε κατάσταση αναμονής για μεγάλα
χρονικά διαστήματα (για παράδειγμα, όταν λείπετε σε διακοπές). Είναι καλύτερο να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος.
Ελληνικά
19
Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου
✎✎ Το τηλεχειριστήριο αυτό φέρει κουκκίδες Braille στα κουμπιά λειτουργίας, καναλιών και έντασης ήχου, οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
άτομα με προβλήματα όρασης.
Προβολή και επιλογή των διαθέσιμων πηγών
βίντεο.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της
τηλεόρασης.
Άμεση πρόσβαση στα κανάλια.
Εναλλακτική επιλογή Teletext, διπλής οθόνης
ή μικτής οθόνης.
GUIDE
TTX/MIX
Προβολή του Ηλεκτρονικού οδηγού
προγράμματος (EPG).
Προσωρινή απενεργοποίηση του ήχου.
Προσαρμογή της έντασης του ήχου.
Αλλαγή καναλιών.
CH LIST
Προβολή της λίστας καναλιών στην οθόνη.
Μετάβαση στην ΑΡΧΙΚΗ οθόνη.
HOME
Προβολή του κύριου μενού επί της οθόνης.
CONTENT
CLOCK
Γρήγορη επιλογή των λειτουργιών που
χρησιμοποιούνται συχνά.
Επιλογή στοιχείων μενού στην οθόνη και
αλλαγή των τιμών των μενού.
Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
Κουμπιά στην οθόνη Λίστα καναλιών, στο
μενού Αρ. σελίδα περιεχομ. κλπ.
Προβολή Αρ. σελίδα περιεχομ..
Πατήστε για να προβάλετε πληροφορίες στην
οθόνη της τηλεόρασης.
CLOCK: Όταν πατήσετε το πλήκτρο INFO
στη λειτουργία αναμονής, στην οθόνη της
τηλεόρασης θα προβληθεί η ώρα.
Έξοδος από το μενού.
A
ALARM
ALARM : Εισαγωγή της ώρας ενεργοποίησης
της τηλεόρασης.
W: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της
εικόνας 3D.
(Δεν είναι διαθέσιμο)
SUBT.: Προβολή ψηφιακών υποτίτλων.
B
C
D
SUBT.
Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά στην Αρ.
σελίδα περιεχομ..
Τοποθέτηση των μπαταριών (Μέγεθος μπαταρίας: AAA)
Πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yy Να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο εντός 8 μέτρων από την
τηλεόραση.
yy Το έντονο φως ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση του
τηλεχειριστηρίου. Αποφεύγετε να το χρησιμοποιείτε κοντά σε φώτα
με λαμπτήρες φθορισμού ή σωλήνες νέον.
✎✎ Αφού τοποθετήσετε τις μπαταρίες, χρησιμοποιήστε ένα
yy Το χρώμα και το σχήμα ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το
κατσαβίδι για να βιδώσετε τη βίδα που συγκρατεί το κάλυμμα
των μπαταριών κλειστό.
μοντέλο.
yy Δεν υποστηρίζονται τα κουμπιά “HOME” & “3D” του
τηλεχειριστηρίου. Όταν πατάτε αυτά τα κουμπιά, η τηλεόραση δεν
Ελληνικά
αντιδρά.
20
Χρήση της λειτουργίας Αθλητικά
Αθλητικά t
OO MENU m → Εφαρμογές → Αθλητικά → ENTER E
Αυτός ο τρόπος λειτουργίας παρέχει βελτιστοποιημένες συνθήκες για την παρακολούθηση αθλητικών παιχνιδιών.
yy a (Ζουμ): Παύση της αναπαραγωγής και διαχωρισμός της εικόνας σε 9 τμήματα. Επιλέξτε ένα τμήμα για να το μεγεθύνετε.
Πατήστε ξανά αυτό το κουμπί για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.
✎✎ Όταν η επιλογή Αθλητικά ρυθμίζεται σε Ενεργ., οι λειτουργίες εικόνας και ήχου ρυθμίζονται αυτόματα σε Γήπεδο.
✎✎ Αν απενεργοποιήσετε την τηλεόραση ενώ παρακολουθείτε σε λειτουργία Αθλητικά, η λειτουργία Αθλητικά θα απενεργοποιηθεί.
✎✎ Όταν εκτελείται η λειτουργία Υπηρεσία δεδομένων, η λειτουργία Ζουμ δεν είναι διαθέσιμη.
Ελληνικά
21
Σύνδεση της τηλεόρασης με συσκευή SBB
Πίσω πάνελ τηλεόρασης
ETH MODEM
Καλώδιο
δεδομένων
DATA
PC / DVI
AUDIO IN
CLOCK
PC IN
AV IN
VIDEO
VARIABLE
AUDIO OUT
HP-ID
AUDIO
RJP
VOL-CTRL
1. Συνδέστε την υποδοχή DATA της τηλεόρασης στην υποδοχή [ETH MODEM] της συσκευής STB (SBB) μέσω του καλωδίου δεδομένων.
✎✎ Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ανταλλαγής δεδομένων.
22
Ελληνικά
Λίστα προμηθευτών και συμβατών καλωδίων δεδομένων που παρέχονται με την τηλεόραση
yy Επιβεβαιώστε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό καλώδιο δεδομένων για τον προμηθευτή σας. Ανατρέξτε στην ετικέτα κωδικού που
υπάρχει στα καλώδια δεδομένων.
✎✎ Προδιαγραφές λειτουργίας καλωδίου δεδομένων (RJ12): RS232
Ελληνικά
23
Σύνδεση των ηχείων μπάνιου
Μπορείτε να συνδέσετε τα ηχεία μπάνιου με τον παρακάτω τρόπο. (Δεν υποστηρίζεται από το HD470)
Σύνδεση μέσω θύρας μεταβλητής εξόδου (διαθέσιμη χωρίς εξωτερικό ενισχυτή)
Πίσω πάνελ τηλεόρασης
VIDEO
1
VARIABLE
AUDIO OUT
Ηχείο
AUDIO
2
Κιβώτιο ελέγχου
έντασης ήχου
VOL-CTRL
VOL+
VOL-
1. Συνδέστε τη θύρα VARIABLE AUDIO OUT της τηλεόρασης στα ηχεία τοίχου μπάνιου του ξενοδοχείου.
Ηχείο +
Ηχείο -
N/C
2. Συνδέστε την υποδοχή VOL-CTRL της τηλεόρασης στη θύρα διακόπτη του κιβωτίου ελέγχου έντασης ήχου του τοίχου μπάνιου του ξενοδοχείου.
✎✎ Η μέγιστη ισχύς εξόδου των ηχείων είναι 4 W, 8 Ω.
✎✎ Η θύρα VARIABLE AUDIO OUT υποστηρίζει αποκλειστικά MONO ήχο.
yy Εγκατάσταση του κιβωτίου ελέγχου έντασης ήχου
–– Εάν διαμορφώσετε το κιβώτιο ελέγχου έντασης ήχου όπως φαίνεται στην εικόνα, μπορείτε να ελέγξετε την ένταση ήχου στα
ηχεία μπάνιου.
–– Η σύνδεση του κιβωτίου ελέγχου έντασης ήχου με την τηλεόραση πραγματοποιείται μέσω μιας τυπικής υποδοχής
ακουστικών 3,5 mm.
–– Ο διακόπτης του κιβωτίου ελέγχου έντασης ήχου περιλαμβάνει έναν διακόπτη τύπου Tact.
✎✎ Ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας Sub AMP.
–– 0: Απενεργοποίηση της λειτουργίας δευτερεύοντος ενισχυτή (PWM απενεργοποιημένο).
–– 1: Καθορισμός της έντασης ήχου του δευτερεύοντος ενισχυτή σύμφωνα με την κύρια ένταση ήχου. Πιο συγκεκριμένα,
η ένταση ήχου των περιφερειακών συσκευών καθορίζεται βάσει της τιμής της έντασης ήχου κατά την ενεργοποίηση, της
ελάχιστης και της μέγιστης έντασης στον τρόπο λειτουργίας ξενοδοχείου.
–– 2: Καθορισμός της έντασης ήχου σύμφωνα με τη ρύθμιση του πίνακα ελέγχου μπάνιου.
yy Προδιαγραφές θύρας μεταβλητής εξόδου
–– Καλώδιο ηχείου: Μη χρησιμοποιήσετε για το ηχείο καλώδιο με μήκος μεγαλύτερο από 25 m.
Κιβώτιο ελέγχου έντασης ήχου
VOL +
1
3
2
VOL - UP
GND
VOL - DOWN
( Λευκό 1 ) ( Μαύρο/Κόκκινο 2 ) ( Θωρακισμένο καλώδιο 3 )
24
Ελληνικά
VOL -
HP-ID
Υπάρχει δυνατότητα να εγκατασταθεί ένα πρόσθετο Κιβώτιο ακουστικών σε ένα κρεβάτι ή σε ένα γραφείο εργασίας για μεγαλύτερη διευκόλυνση του
χρήστη. Τα βήματα εγκατάστασης ακολουθούν παρακάτω.
yy Αναλυτικό σχέδιο του κιβωτίου ακουστικών.
Πίσω πάνελ τηλεόρασης
HEADPHON BOX
A
HP-ID
Κιβώτιο ακουστικών
Shield wire
TV Headphones jack
Red Wire (Audio-R)
Whitewire (Audio-L)
Red wire + White wire
Shield Wire
TV HP-ID jack
<Κιβώτιο ακουστικών>
Ελληνικά
25
Σύνδεση της συσκευής MediaHub HD
Έξοδος οποιασδήποτε εξωτερικής πηγής που είναι συνδεδεμένη στη συσκευή MediaHub HD στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου.
Πίσω μέρος συσκευής MediaHub HD
HDMI
USB
RS/232
Πίσω πάνελ τηλεόρασης
COMMON
INTERFACE
DATA
PC / DVI
AUDIO IN
CLOCK
HDMI IN 2
(DVI)
( )
HDMI IN 1
(ARC)
(
)
PC IN
AV IN
VIDEO
VARIABLE
AUDIO OUT
HP-ID
AUDIO
RJP
(5V 0.5A)
/ CLONING
2 Καλώδιο HDMI
VOL-CTRL
AIR/CABLE
1 Καλώδιο δεδομένων RS-232
1. Συνδέστε τη θύρα RJP της τηλεόρασης με τη θύρα RS/232 της συσκευής MediaHub HD.
2. Συνδέστε τη θύρα HDMI IN της τηλεόρασης με τη θύρα HDMI της συσκευής MediaHub HD.
yy MediaHub HD
–– Η συσκευή MediaHub HD είναι μια υπομονάδα υλικού που διαθέτει διάφορες εισόδους και εξόδους ήχου, βίντεο και
δεδομένων (A/V, Audio, PC, HDMI και USB). Οι αντίστοιχες πηγές εξόδου συνδέονται από τη συσκευή MediaHub στην
τηλεόραση. Η συσκευή MediaHub επικοινωνεί με την τηλεόραση μέσω του πρωτοκόλλου RS232. Η λειτουργία Hot Plug
& Play επιτρέπει στους ενοίκους του ξενοδοχείου να συνδέσουν μια εξωτερική πηγή στη συσκευή MediaHub. Η συσκευή
MediaHub επικοινωνεί με την τηλεόραση μέσω της αποστολής μηνυμάτων σχετικά με τις ενεργές/ανενεργές πηγές
σήματος. Η τηλεόραση μεταβαίνει στην ενεργή εξωτερική πηγή.
–– Πρέπει να συνδέσετε τη θύρα HDMI της συσκευής MediaHub με τη θύρα HDMI IN της τηλεόρασης.
–– Όταν η τηλεόραση είναι αναμμένη, συνδέστε την τηλεόραση και τη συσκευή RJP εντός 10 δευτερολέπτων.
yy Ειδικές δυνατότητες
–– PIP
–– Αυτόματη ανίχνευση
26
Ελληνικά
Σύνδεση της συσκευής RJP (Remote Jack Pack)
Έξοδος οποιασδήποτε εξωτερικής πηγής που είναι συνδεδεμένη στη συσκευή RJP στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου.
1 Καλώδιο D-sub / ήχου υπολογιστή
Πίσω μέρος συσκευής RJP
USB
HDMI
VIDEO AUDIO AUDIO/PC
RS/232
Πίσω πάνελ τηλεόρασης
DATA
COMMON
INTERFACE
PC / DVI
AUDIO IN
CLOCK
HDMI IN 2
(DVI)
( )
PC IN
AV IN
HDMI IN 1
(ARC)
(
)
VIDEO
VARIABLE
AUDIO OUT
HP-ID
AUDIO
RJP
4 Καλώδιο HDMI
(5V 0.5A)
/ CLONING
3 Καλώδιο βίντεο
2 Καλώδιο ήχου
VOL-CTRL
AIR/CABLE
5
1. Συνδέστε τη θύρα PC IN / PC/DVI AUDIO IN της τηλεόρασης με τη θύρα PC/AUDIO της συσκευής RJP.
2. Συνδέστε τη θύρα AV IN [VIDEO] / [L-AUDIO-R] της τηλεόρασης με τη θύρα VIDEO της συσκευής RJP.
3. Συνδέστε τη θύρα AV IN [VIDEO] της τηλεόρασης με τη θύρα VIDEO της συσκευής RJP.
4. Συνδέστε τη θύρα HDMI IN της τηλεόρασης με τη θύρα HDMI της συσκευής RJP.
5. Συνδέστε τη θύρα RJP της τηλεόρασης με τη θύρα RS/232 της συσκευής RJP.
✎✎ Οι συσκευές RJP (Remote Jack Pack) που είναι συμβατές με αυτή την τηλεόραση Samsung είναι οι TeleAdapt TA-7610, TA-7650 (HD) και
TA-7660 (HD Plus).
yy RJP (Remote Jack Pack): Τα αρχικά RJP σημαίνουν Remote Jack Pack (Κιτ απομακρυσμένων υποδοχών). Η συσκευή RJP είναι
μια υπομονάδα υλικού που διαθέτει διάφορες εισόδους και εξόδους ήχου, βίντεο και δεδομένων (A/V, Audio, PC και HDMI). Οι
αντίστοιχες πηγές εξόδου συνδέονται από τη συσκευή RJP στην τηλεόραση. Η συσκευή RJP επικοινωνεί με την τηλεόραση μέσω
του πρωτοκόλλου RS232. Η λειτουργία Hot Plug & Play επιτρέπει στους ενοίκους του ξενοδοχείου να συνδέσουν μια εξωτερική
πηγή στη συσκευή RJP. Η συσκευή RJP επικοινωνεί με την τηλεόραση μέσω της αποστολής μηνυμάτων σχετικά με τις ενεργές/
ανενεργές πηγές σήματος. Η τηλεόραση μεταβαίνει στην ενεργή εξωτερική πηγή σήματος ανάλογα με την προτεραιότητα που
ορίζει ο χρήστης.
✎✎ Μπορείτε να επιλέξετε HDMI IN και AV IN για τη σύνδεση της συσκευής RJP.
✎✎ Όταν η τηλεόραση είναι αναμμένη, συνδέστε την τηλεόραση και τη συσκευή RJP εντός 10 δευτερολέπτων.
Ελληνικά
27
yy Μπορείτε να επαναφέρετε τη συσκευή RJP στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις πατώντας ταυτόχρονα για 10
δευτερόλεπτα τα κουμπιά A/V και HDMI. Όλες οι λυχνίες LED αναβοσβήνουν 5 φορές ως ένδειξη του γεγονότος ότι η διαδικασία
ολοκληρώθηκε.
yy Η συσκευή RJP θα σβήσει αυτόματα οποιεσδήποτε λυχνίες LED είναι αναμμένες μετά από 5 λεπτά, για να αποτρέψει την περιττή
φωτορρύπανση στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Οι λυχνίες LED που έσβησαν ανάβουν ξανά αν ο ένοικος πατήσει οποιοδήποτε από
τα κουμπιά και ο χρόνος των 5 λεπτών ξαναρχίζει να μετράει. Αν ο ένοικος πατήσει στη συνέχεια κάποιο άλλο κουμπί πηγής, η
τηλεόραση μεταβαίνει στην επιλεγμένη πηγή και η αντίστοιχη λυχνία LED ανάβει.
yy Μετά από επαναφορά της συσκευής RJP ή άναμμα/σβήσιμο της τηλεόρασης, απαιτούνται περίπου 10 δευτερόλεπτα για
αποκατάσταση της επικοινωνίας μεταξύ της τηλεόρασης και της συσκευής RJP.
yy Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τον κατά προσέγγιση χρόνο σε δευτερόλεπτα που απαιτείται για μετάβαση από την τηλεόραση στην
πηγή εισόδου, βάσει προτεραιότητας.
✎✎ Σενάριο 1: Όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση σε καμία υποδοχή εισόδου.
Πηγή
Για σύνδεση
AV
2 δευτερόλεπτα
Υπολογιστής
0,7 δευτερόλεπτα
HDMI
3,9 δευτερόλεπτα
✎✎ Σενάριο 2: Όταν είναι συνδεδεμένες δύο ή περισσότερες είσοδοι και μια πηγή εισόδου έχει αποσυνδεθεί και, στη συνέχεια, επανασυνδεθεί.
Πηγή
Αποσύνδεση
Για σύνδεση
Σύνολο
AV
4,5 δευτερόλεπτα
2 δευτερόλεπτα
6,5 δευτερόλεπτα
Υπολογιστής
0,7 δευτερόλεπτα
0,7 δευτερόλεπτα
1,4 δευτερόλεπτα
HDMI
3,9 δευτερόλεπτα
3,9 δευτερόλεπτα
7,8 δευτερόλεπτα
✎✎ Π.χ. αν η συσκευή RJP έχει συνδεδεμένες όλες τις πηγές σήματος (AV, PC και HDMI), η πηγή AV έχει την υψηλότερη προτεραιότητα. Αν
η συσκευή RJP βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας HDMI και κάποιος ένοικος αποσυνδέσει και, στη συνέχεια, επανασυνδέσει την πηγή AV, ο
ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για μετάβαση στην πηγή AV είναι 6,5 δευτερόλεπτα.
yy Για να συνδέσετε μια συσκευή ήχου (Ipod ή Mp3), η λειτουργία μουσικής πρέπει να ρυθμιστεί σε ON και η αναγνώριση υποδοχής
θα πρέπει να ρυθμιστεί σε OFF.
yy Υποστηρίζονται πηγές εισόδου A/V, PC και HDMI.
28
Ελληνικά
Ρύθμιση δεδομένων μενού επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου
Για να εισέλθετε: Πατήστε τα κουμπιά MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER E με τη σειρά. (Επιλογή του αυτόνομου τρόπου λειτουργίας από τον τρόπο λειτουργίας φιλοξενίας.)
Για να εξέλθετε από αυτό το μενού: Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά την τηλεόραση.
Αρ.
Λειτουργία τηλεόρασης ξενοδοχείου
Κατηγορία
Στοιχείο
Αρχική τιμή
1
Hospitality Mode
Hospitality Mode
Standalone
2
SI Vendor
SI Vendor
OFF
Power On Channel
Last Saved
Power On Channel Num
…
Power On Channel Type
…
Ένταση ήχου ενεργοποίησης
Last Saved
Power On Volume Num
…
Min Volume
0
3
Power On
Max Volume
100
Power On Source
Τηλεόραση
Power On Option
Last Option
Περιγραφή
yy Επιλέξτε Hospitality Mode.
yy Λειτουργία Interactive: Η τηλεόραση λειτουργεί με SI STB ή SBB.
yy Λειτουργία Standalone: Η τηλεόραση λειτουργεί αυτόνομα, χωρίς SI STB
ή SBB.
yy Λειτουργία Interactive: Samsung / 18M / Locatel / VDA / VDA-S /
Acentic
yy Λειτουργία Standalone: OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Ορισμός των προεπιλεγμένων τιμών που θα εφαρμοστούν όταν ενεργοποιηθεί η
τηλεόραση.
yy User Defined: Σας επιτρέπει να ορίσετε χειροκίνητα το κανάλι
ενεργοποίησης και τον τύπο καναλιού. Δείτε παρακάτω τον Αριθμό
καναλιού ενεργοποίησης και τον Τύπο καναλιού.
yy Last Saved: Εάν επιλέξετε αυτό το στοιχείο, όταν η τηλεόραση είναι
ενεργοποιημένη, εμφανίζει το κανάλι που προβαλόταν κατά την
απενεργοποίηση.
Όταν η τηλεόραση ενεργοποιείται, μεταβαίνει αυτόματα σε αυτό το κανάλι.
yy Επιλογή ζώνης καναλιών: ATV (ζώνη αναλογικών καναλιών), DTV (ζώνη
ψηφιακών καναλιών), CATV (ζώνη αναλογικών καλωδιακών καναλιών),
CDTV (ζώνη ψηφιακών καλωδιακών καναλιών)
yy User Defined: Σας επιτρέπει να ορίσετε χειροκίνητα την ένταση ήχου
ενεργοποίησης. Ανατρέξτε παρακάτω στον Αριθμό έντασης ήχου
ενεργοποίησης.
yy Last Saved: Όταν η τηλεόραση ενεργοποιείται, επανέρχεται στην ένταση
ήχου που είχε ρυθμιστεί όταν απενεργοποιήθηκε.
Η τηλεόραση ενεργοποιείται με αυτήν την ένταση ήχου.
Η ελάχιστη ένταση ήχου που μπορεί να ρυθμίσει ο χρήστης στην αυτόνομη λειτουργία
φιλοξενίας.
Η μέγιστη ένταση ήχου που μπορεί να ρυθμίσει ο χρήστης.
Επιλογή της πηγής εισόδου που προβάλλει η τηλεόραση όταν ενεργοποιείται.
Καθορίζει την κατάσταση της τηλεόρασης όταν επανέλθει το ρεύμα μετά από διακοπή ή
αφού αποσυνδέσετε την τηλεόραση και, στη συνέχεια, τη συνδέσετε ξανά.
yy Last Option: Επιστρέφει στην τελευταία κατάσταση λειτουργίας. Αν
βρισκόταν σε κατάσταση αναμονής, επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής.
Αν ήταν ενεργοποιημένη, ενεργοποιείται.
yy Power On: Όταν επανέλθει το ρεύμα, η τηλεόραση ενεργοποιείται.
yy Standby: Όταν επανέλθει το ρεύμα, η τηλεόραση μεταβαίνει σε κατάσταση
αναμονής.
Ελληνικά
29
Αρ.
4
4
30
Λειτουργία τηλεόρασης ξενοδοχείου
Κατηγορία
Στοιχείο
Αρχική τιμή
Channel Setup
…
Channel Editor
…
Mixed Channel Map
ON
Dynamic SI
OFF
Channel Rescan Message
ON
Pan Euro MHEG
OFF
My Channel
OFF
Genre Editor
…
Subtitle Auto On
OFF
TTX Widescreen Mode
OFF
Channel
Channel
Ελληνικά
Περιγραφή
Σας δίνει άμεση πρόσβαση σε ορισμένες από τις λειτουργίες του μενού καναλιών στο
μενού καναλιών του χρήστη όπως, αυτόματος συντονισμός, χειροκίνητος συντονισμός,
ρύθμιση κεραίας κ.λπ.
Η επιλογή Channel Editor επιτρέπει την επεξεργασία των καναλιών που είναι
αποθηκευμένα στη μνήμη της τηλεόρασης. Με χρήση της επιλογής Channel Editor,
μπορείτε να κάνετε τα εξής:
yy Να αλλάξετε τους αριθμούς και τα ονόματα των καναλιών, καθώς και να
ταξινομήσετε τα κανάλια με την επιθυμητή σειρά αριθμού καναλιού.
yy Να εφαρμόσετε σίγαση βίντεο στα κανάλια που επιλέγετε. Με τη σίγαση
βίντεο σβήνει η εικόνα από κάποιο κανάλι και ακούγεται μόνο ο ήχος ενώ
στην οθόνη εμφανίζεται ένα εικονίδιο ηχείου. Η επιλογή Channel Editor
σάς επιτρέπει επίσης να δείτε εύκολα πληροφορίες σχετικά με κάθε κανάλι,
χωρίς να χρειάζεται να προβάλετε απευθείας κάθε κανάλι.
Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει την ταυτόχρονη προβολή/περιήγηση των καναλιών όλων
των τύπων κεραίας (Κεραία/Καλωδιακή ή Δορυφόρος).
yy ON: Όταν έχει ρυθμιστεί σε ON, οι ένοικοι έχουν πρόσβαση σε ολόκληρο
το χάρτη καναλιών, ανεξάρτητα από τον επιλεγμένο τύπο κεραίας. Επίσης,
στη λίστα καναλιών θα εμφανιστούν τόσο τα κανάλια τύπου κεραίας όσο και
τα καλωδιακά.
yy OFF: Όταν έχει ρυθμιστεί σε OFF, οι ένοικοι έχουν πρόσβαση μόνο στο
χάρτη καναλιών που αντιστοιχεί στον επιλεγμένο τύπο κεραίας (Κεραία/
Καλωδιακή ή Δορυφόρος). Στη λίστα/επεξεργαστή καναλιών θα
εμφανιστούν μόνο τα επιλεγμένα κανάλια τύπου κεραίας.
yy ON: Έλεγχος του αριθμού καναλιού του προγράμματος DTV. (επεξεργαστής
καναλιών DTV μη προσπελάσιμος)
yy OFF: Δεν γίνεται έλεγχος του αριθμού καναλιού του προγράμματος DTV. (ο
επεξεργαστής καναλιών DTV είναι προσπελάσιμος, αλλά δεν υποστηρίζεται
πρόσθετη ενημέρωση αριθμού καναλιού προγράμματος)
Αν προκύψει ασυμφωνία μεταξύ των δεδομένων στο χάρτη καναλιών και των δεδομένων
που μεταδίδονται, η τηλεόραση συντονίζει αυτόματα τα κανάλια για επαναφορά των
δεδομένων/παραμέτρων στο χάρτη καναλιών.
yy ON: Όταν το μήνυμα επανάληψης σάρωσης καναλιών έχει ρυθμιστεί σε ON,
οι ενδείξεις οθόνης που υποδεικνύουν ότι τα κανάλια επανασαρώνονται
εμφανίζονται στους ενοίκους του ξενοδοχείου.
yy OFF: Ο διαχειριστής του ξενοδοχείου μπορεί να ρυθμίσει το μήνυμα
επανάληψης σάρωσης καναλιών σε OFF, αν οι ενδείξεις οθόνης του
μηνύματος επανάληψης σάρωσης δεν πρέπει να εμφανίζονται στους
ενοίκους του ξενοδοχείου.
yy OFF: Εάν η επιλογή Pan Euro MHEG ρυθμιστεί σε Απενερ., το πρότυπο
MHEG εκτελείται σύμφωνα με τις υφιστάμενες προδιαγραφές του
προϊόντος.
yy ON: Αν ενεργοποιηθεί η επιλογή Pan Euro MHEG, το πρότυπο MHEG
ρυθμίζεται σε ON ανεξάρτητα από τις προδιαγραφές προϊόντος ή την
περιοχή.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας Mychannel.
Επεξεργασία του είδους των καναλιών. (Διαθέσιμο όταν η λειτουργία Mychannel είναι
ενεργοποιημένη)
Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την αυτόματη εμφάνιση υπότιτλων σε μια
συγκεκριμένη χώρα. Αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται για τηλεοράσεις ξενοδοχείου,
οι οποίες είναι έτοιμες να λάβουν εκπομπές DVB από Ευρώπη. Η λειτουργία αυτή
σχετίζεται με τις προδιαγραφές υποτίτλων της Γαλλίας. Οι υπότιτλοι των υπόλοιπων
χωρών λειτουργούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές κάθε χώρας, ανεξάρτητα από τη
λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης υποτίτλων.
yy ON: Όταν η λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης υποτίτλων έχει ρυθμιστεί
σε ON, τηρούνται οι προδιαγραφές υποτίτλων της Γαλλίας.
yy OFF: Όταν η λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης υποτίτλων έχει ρυθμιστεί
σε OFF, δεν τηρούνται οι προδιαγραφές υποτίτλων της Γαλλίας.
yy ON: Προβολή πληροφοριών TTX σε ευρεία οθόνη.
yy OFF: Προβολή πληροφοριών TTX σε κανονική οθόνη.
Αρ.
5
Λειτουργία τηλεόρασης ξενοδοχείου
Κατηγορία
Στοιχείο
Picture Menu Lock
Αρχική τιμή
OFF
Menu Display
ON
Tools Display
ON
Channel Menu Display
OFF
Panel Button Lock
Unlock
Home Menu Display
ON
Menu OSD
Home Menu Editor
6
7
8
Home Menu Auto Start
ON
Clock Type
OFF
Local Time
Manual
Tiime Channel Type
Time Channel Num
…
…
Music Mode AV
OFF
Music Mode PC
OFF
Music Mode Backlight
OFF
Priority AV
1
Priority PC
2
Ρολόι
Music Mode
Remote Jack Pack
Priority HDMI
3
AV Option
AV
HDMI Option
HDMI 1
Περιγραφή
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του μενού εικόνας.
yy ON: Εμφανίζεται το κύριο μενού.
yy OFF: Δεν εμφανίζεται το κύριο μενού.
yy ON: Εμφανίζεται το μενού εργαλείων.
yy OFF: Δεν εμφανίζεται το μενού εργαλείων.
yy ON: Εμφανίζεται το μενού καναλιών.
yy OFF: Δεν εμφανίζεται το μενού καναλιών.
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας των πλήκτρων πρόσοψης.
yy Unlock: Ξεκλείδωμα όλων των πλήκτρων πρόσοψης.
yy Lock: Κλείδωμα όλων των πλήκτρων πρόσοψης.
yy OnlyPower: Κλείδωμα όλων των πλήκτρων πρόσοψης εκτός από το
πλήκτρο λειτουργίας της πρόσοψης.
yy Menu/Source: Κλείδωμα πλήκτρων μενού και πηγής της πρόσοψης.
OFF: Δεν εμφανίζεται το αρχικό μενού.
ON: Εμφανίζεται το αρχικό μενού.
Επεξεργασία του αρχικού μενού.
ON: Το αρχικό μενού έχει ρυθμιστεί σε αυτόματη εκκίνηση.
OFF: Το αρχικό μενού δεν έχει ρυθμιστεί σε αυτόματη εκκίνηση.
Επιλογή του τύπου ρολογιού (OFF/SW Clock/Ext. Clock)
yy OFF: Δεν λειτουργεί καμία επιλογή ρολογιού μέσα από τις επιλογές
ξενοδοχείου.
yy SW Clock: Λειτουργεί μόνο το ρολόι λογισμικού.
yy Ext. Clock: LED ρολογιού λειτουργεί ως μείωση φωτεινότητας/έλεγχος
ρολογιού/μορφή ώρας.
Επιλογή του τρόπου ενημέρωσης των δεδομένων ρολογιού.
Χρήση των δεδομένων ρολογιού από κάποιο κανάλι DTV για τη ρύθμιση του ρολογιού
αυτόματα ή χειροκίνητα, όταν η τηλεόραση βρίσκεται σε αυτόνομο τρόπο λειτουργίας.
Χρήση δεδομένων ρολογιού από κάποιο κανάλι DTV για τη ρύθμιση του ρολογιού.
Αριθμός καναλιού DTV.
Για την έξοδο μουσικής από μια συσκευή αναπαραγωγής mp3/ήχου μέσω μιας πηγής
εισόδου ήχου/βίντεο (AV). Όταν είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να ακούσετε ήχο από
τη συσκευή αναπαραγωγής μέσω της τηλεόρασης, ακόμα και αν δεν υπάρχει σήμα
βίντεο. Ωστόσο, ο οπίσθιος φωτισμός της τηλεόρασης παραμένει ενεργοποιημένος.
Όταν προστεθεί σήμα βίντεο, λειτουργεί κανονικά.
Για την έξοδο μουσικής από μια συσκευή αναπαραγωγής mp3/ήχου μέσω μιας πηγής
εισόδου υπολογιστή (PC). Όταν είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να ακούσετε ήχο από τη
συσκευή αναπαραγωγής μέσω της τηλεόρασης, ακόμα και αν δεν υπάρχει σήμα βίντεο.
Ωστόσο, ο οπίσθιος φωτισμός της τηλεόρασης παραμένει ενεργοποιημένος. Όταν
προστεθεί σήμα βίντεο, λειτουργεί κανονικά.
Επιλογή ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του οπίσθιου φωτισμού στον τρόπο
λειτουργίας μουσικής, για την εξοικονόμηση ενέργειας.
Αν οριστεί η προτεραιότητα υποδοχών, η αντίστοιχη πηγή επιλέγεται αυτόματα όταν
τοποθετείται ένα βύσμα στην υποδοχή, σύμφωνα με την προτεραιότητα υποδοχών.
Αν οριστεί η προτεραιότητα υποδοχών, η αντίστοιχη πηγή επιλέγεται αυτόματα όταν
τοποθετείται ένα βύσμα στην υποδοχή, σύμφωνα με την προτεραιότητα υποδοχών.
Αν οριστεί η προτεραιότητα υποδοχών, η αντίστοιχη πηγή επιλέγεται αυτόματα όταν
τοποθετείται ένα βύσμα στην υποδοχή, σύμφωνα με την προτεραιότητα υποδοχών.
Επιλογή της πηγής AV για τη συσκευή RJP (η επιλογή πηγής εξαρτάται από το μοντέλο).
Επιλογή κάποια πηγή HDMI της τηλεόρασης που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή RJP.
(HDMI1/HDMI2/HDMI3)
Ελληνικά
31
Αρ.
9
10
11
12
Λειτουργία τηλεόρασης ξενοδοχείου
Κατηγορία
External Source
HP Management
Bathroom Speaker
(Δεν υποστηρίζεται
από το HD470)
Eco Solution
Στοιχείο
Αρχική τιμή
USB Pop-up Screen
Default
External Source Banner
ON
Auto Source
OFF
Anynet+Return Source
Power On Src
HP Mode
Default HP Volume
Main Speaker
OFF
…
ON
Sub Amp Mode
2
Sub Amp Volume
6
Energy Saving
OFF
Welcome Message
OFF
Edit Welcome Message
13
14
32
Hospitality Logo
OFF
Hospitality Logo DL
…
Logo Display Time
…
Clone TV to USB
-
Clone USB to TV
-
Setting Auto Intialize
OFF
Logo/Message
Cloning
Ελληνικά
Περιγραφή
Όταν κάποια συσκευή USB είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση:
yy Default: Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο. Μετονομάστε τη λίστα
στο αναδυόμενο παράθυρο.
yy Automatic: Αυτόματο άνοιγμα του μενού περιεχομένων της συσκευής USB.
yy Disable: Δεν εμφανίζεται ούτε το αναδυόμενο παράθυρο ούτε το μενού.
Αν ενεργοποιηθεί, η τηλεόραση εμφανίζει το παράθυρο External Source Banner
(πληροφοριών) όταν αλλάζετε την πηγή της τηλεόρασης σε κάποια άλλη εξωτερική
είσοδο, όταν πατάτε το πλήκτρο INFO ή όταν ενεργοποιείτε την τηλεόραση.
yy ON: Οι πληροφορίες της εξωτερικής πηγής εμφανίζονται στην οθόνη της
τηλεόρασης.
yy OFF: Οι πληροφορίες της εξωτερικής πηγής δεν εμφανίζονται στην οθόνη
της τηλεόρασης.
yy ON: Όταν συνδέεται στην τηλεόραση μια εξωτερική πηγή εισόδου, η
τηλεόραση αναγνωρίζει την πηγή εισόδου και, στη συνέχεια, μεταβαίνει
αυτόματα σε αυτή την πηγή εισόδου.
yy OFF: Η λειτουργία αυτόματης πηγής είναι απενεργοποιημένη.
Επιλογή της πηγής στην οποία επανέρχεται η τηλεόραση αφού διακοπεί μια σύνδεση
Anynet+ (HDMI-CEC). (Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη συσκευή
Guestlink RJP.)
Για τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον πίνακα παρακάτω.
Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας του δευτερεύοντος ενισχυτή.
0: Απενεργοποίηση της λειτουργίας δευτερεύοντος ενισχυτή (PWM απενεργοποιημένο).
1: Καθορισμός της έντασης ήχου των περιφερειακών συσκευών σύμφωνα με την
κεντρική ένταση ήχου. Πιο συγκεκριμένα, η ένταση ήχου των περιφερειακών συσκευών
καθορίζεται βάσει της τιμής της έντασης του ήχου κατά την ενεργοποίηση, της
ελάχιστης και της μέγιστης έντασης.
2: Καθορισμός της έντασης ήχου σύμφωνα με τη ρύθμιση του πίνακα ελέγχου μπάνιου.
Η ένταση ήχου του δευτερεύοντος ενισχυτή κατά την αρχική κατάσταση ενεργοποίησης.
Προσαρμογή της φωτεινότητας της τηλεόρασης, προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση
ενέργειας.
yy OFF: Απενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.
yy Low: Ρύθμιση της τηλεόρασης σε τρόπο λειτουργίας χαμηλής
εξοικονόμησης ενέργειας.
yy Medium: Ρύθμιση της τηλεόρασης σε τρόπο λειτουργίας μέσης
εξοικονόμησης ενέργειας.
yy High: Ρύθμιση της τηλεόρασης σε τρόπο λειτουργίας υψηλής
εξοικονόμησης ενέργειας.
Εμφάνιση του μηνύματος καλωσορίσματος επί 5 δευτερόλεπτα όταν ενεργοποιείται η
τηλεόραση.
Επεξεργασία του μηνύματος καλωσορίσματος.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας λογοτύπου φιλοξενίας. Αν είναι
ενεργοποιημένη, όταν η τηλεόραση ενεργοποιείται, εμφανίζεται το λογότυπο πριν από
το σήμα της αρχικής πηγής, για το χρονικό διάστημα που ορίστηκε στην επιλογή “Logo
Display Time“.
Λήψη του λογοτύπου φιλοξενίας. Απαιτήσεις αρχείου λογοτύπου φιλοξενίας:
yy Μόνο αρχεία BMP ή AVI.
yy Μέγιστο μέγεθος αρχείου: BMP - 960 X 540. AVI - 30 MB.
yy Το αρχείο μπορεί να έχει όνομα μόνο samsung.bmp ή samsung.avi.
Χρόνος προβολής λογοτύπου φιλοξενίας (3/5/7 δευτερόλεπτα).
Κλωνοποίηση των υφιστάμενων επιλογών της τηλεόρασης σε μια συσκευή αποθήκευσης
USB.
Κλωνοποίηση των επιλογών τηλεόρασης που είναι αποθηκευμένες σε μια συσκευή
αποθήκευσης USB στην τηλεόραση.
Όταν η Αυτόματη προετοιμασία ρυθμίσεων είναι ενεργοποιημένη, αν απενεργοποιηθεί
και κατόπιν ενεργοποιηθεί η τροφοδοσία ή η κύρια τροφοδοσία, τότε τα δεδομένα
επανέρχονται στις κλωνοποιημένες τιμές. Αν δεν υπάρχουν κλωνοποιημένες τιμές,
ακόμα και όταν η Αυτόματη προετοιμασία ρυθμίσεων είναι ενεργοποιημένη, τότε
η ρύθμιση αγνοείται και η λειτουργία είναι ίδια με όταν η Αυτόματη προετοιμασία
ρυθμίσεων είναι απενεργοποιημένη.
Αρ.
15
16
17
Λειτουργία τηλεόρασης ξενοδοχείου
Κατηγορία
REACH Solution
Security
System
Στοιχείο
Αρχική τιμή
REACH 3.0
OFF
REACH Channel
…
Group ID
…
Ticker
OFF
REACH Update Time
…
REACH Update Immediate
…
Room Number
…
REACH Server Version
0000
Password Input
Password Setting
Password Reset
Security Mode
USB
HDMI
TTX Security
…
…
…
…
…
…
…
Self Diagnosis for TV
…
Self Diagnosis for HTV
…
SW Update
…
Service Pattern
OFF
Sound Bar Out
OFF
Contact Samsung
…
Standby LED
ON
TV Reset
…
Περιγραφή
yy ON: Άνοιγμα του REACH 3.0
yy OFF: Κλείσιμο του REACH 3.0
Επιλογή ενημέρωσης καναλιού SIRCH.
Επιλογή του αναγνωριστικού ομάδας SIRCH.
yy ON: Εμφανίζεται το περιεχόμενο της εφαρμογής TICKER.
yy OFF: Δεν εμφανίζεται το περιεχόμενο της εφαρμογής TICKER.
Επιλογή της ενημέρωσης ώρας SIRCH. Στην ενημέρωση ώρας SIRCH, μπορείτε να
εκτελέσετε μια αυτόματη αναβάθμιση στις 12:00 ΠM/ΜM ή στις 2:00 ΠM/ΜM.
Μπορείτε να εκτελέσετε ωριαίες αναβαθμίσεις σε κάποιο μεσοδιάστημα 1 ή 2 ωρών.
yy ON: Όποτε η τηλεόραση εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής, εκτελεί
πάντοτε την ενημέρωση SIRCH.
yy OFF: Εκτελείται μόνο η ενημέρωση SIRCH στον επιλεγμένο Χρόνο
ενημέρωσης SIRCH.
Επεξεργασία του αριθμού δωματίου.
Εμφανίζεται η έκδοση του αρχείου SIRCH Clone που ενημερώνεται εκείνη τη στιγμή
στην τηλεόραση.
Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης 00000000.
Ορισμός νέου κωδικού πρόσβασης.
Επαναφορά κωδικού πρόσβασης σε 00000000.
Ρύθμιση της λειτουργίας ασφαλείας σε ON ή OFF.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση USB.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση HDMI.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας TTX.
Είσοδος στο μενού αυτοδιάγνωσης.
yy Δοκιμή εικόνας: Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο προβλημάτων εικόνας.
Εάν το πρόβλημα εμφανιστεί στη δοκιμαστική εικόνα, επιλέξτε “Ναι” και
ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
yy Δοκιμή ήχου: Χρήση της ενσωματωμένης μελωδίας για τον έλεγχο
προβλημάτων ήχου. Εάν το πρόβλημα προκύψει κατά τη διάρκεια της
δοκιμής, επιλέξτε “Ναι” και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
Σας επιτρέπει να ελέγξετε την κατάσταση της εξόδου μεταβλητού σήματος ήχου και της
επικοινωνίας με το SI STB ή το SBB. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη λειτουργία
εξόδου μεταβλητού σήματος ήχου ή προβλήματα επικοινωνίας με το SI STB ή το SBB,
ελέγξτε αυτά τα στοιχεία.
Λειτουργία ενημέρωσης λογισμικού μέσω USB.
Εμφάνιση μοτίβου υπηρεσίας.
Μια εξωτερική συσκευή όπως η συσκευή Sound Bar της Samsung μπορεί να συνδεθεί
στην τηλεόραση μέσω σύνδεσης Anynet και ο ήχος της τηλεόρασης μπορεί να
δρομολογηθεί προς τη συσκευή Sound Bar. Εάν η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη
στο μενού εργοστασιακών ρυθμίσεων λειτουργίας ξενοδοχείου, η λειτουργία αυτή δεν
θα είναι δυνατή. Το κεντρικό ηχείο της τηλεόρασης δεν θα παράγει ήχο όταν η επιλογή
Sound Bar είναι ενεργοποιημένη και το ηχείο έχει συνδεθεί μέσω HDMI.
Πληροφορίες επικοινωνίας με τη Samsung.
yy ON: Η λειτουργία υπέρυθρων είναι ενεργοποιημένη στην κατάσταση
αναμονής.
yy OFF: Η λειτουργία υπέρυθρων είναι απενεργοποιημένη στην κατάσταση
αναμονής.
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.
✎✎ Το REACH (Remote Enhanced Active Control for Hospitality) είναι ένας επαγγελματικής χρήσης διαδραστικός απομακρυσμένος ελεγκτής που
σας επιτρέπει να μεταφέρετε ταυτόχρονα ενημερώσεις υλικολογισμικού τηλεόρασης, δεδομένα κλωνοποίησης, αλλαγές αντιστοίχισης καναλιών,
περιεχόμενο S-LYNK REACH, καθώς και περιεχόμενο TICKER μέσω RF DTV σε αρκετές εκατοντάδες τηλεοράσεις δωματίων. Η λειτουργίες του
REACH είναι διαθέσιμες μόνο σε αυτόνομη λειτουργία. Ο διακομιστής REACH πωλείται ξεχωριστά. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του διακομιστή
REACH που συνοδεύει το προϊόν για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό του διακομιστή REACH.
Ελληνικά
33
Ενεργοποίηση/
Λειτουργία
Κύριο ηχείο απενεργοποίηση Ενέργεια τηλεόρασης
HP
σίγασης
Ενεργ.
Ενεργ.
ΑΠΕΝΕΡ.
Ενεργ.
Ενεργ.
ΑΠΕΝΕΡ.
Ενεργ.
Ενεργ.
Ενεργ.
Ενεργ.
Ενεργ.
Ενεργ.
Ενεργ.
Ενεργ.
ΑΠΕΝΕΡ.
Ανενεργό
ΑΠΕΝΕΡ.
ΑΠΕΝΕΡ.
Ανενεργό
ΑΠΕΝΕΡ.
ΑΠΕΝΕΡ.
Ανενεργό
ΑΠΕΝΕΡ.
Ενεργ.
Ανενεργό
ΑΠΕΝΕΡ.
Ενεργ.
Ανενεργό
ΑΠΕΝΕΡ.
ΑΠΕΝΕΡ.
ΑΠΕΝΕΡ.
Ενεργ.
ΑΠΕΝΕΡ.
ΑΠΕΝΕΡ.
Ενεργ.
ΑΠΕΝΕΡ.
ΑΠΕΝΕΡ.
Ενεργ.
Ενεργ.
ΑΠΕΝΕΡ.
Ενεργ.
Ενεργ.
ΑΠΕΝΕΡ.
Ενεργ.
ΑΠΕΝΕΡ.
34
Ελληνικά
Έξοδος
Ήχος κύριου ηχείου - Ναι (Εφαρμόζεται η τελευταία ένταση ήχου που
αποθηκεύτηκε ή ορίστηκε από το χρήστη.)
Ήχος HP - Δεν εφαρμόζεται
Κύριο ηχείο - Η ένταση του ήχου αλλάζει σύμφωνα με τις ενδείξεις
Αύξηση/μείωση
οθόνης έντασης ήχου.
έντασης ήχου
Ήχος HP - Δεν εφαρμόζεται
Κύριο ηχείο - Σίγαση
Σίγαση
Ήχος HP - Ναι - Εφαρμόζεται η ένταση ήχου από τη ρύθμιση έντασης
ήχου HP στο μενού επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου.
Ήχος κύριου ηχείου - Όχι (Σίγαση)
Αύξηση/μείωση
HP - Αύξηση/μείωση της έντασης ήχου σύμφωνα με την τρέχουσα
έντασης ήχου
ένταση ήχου HP.
Ήχος κύριου ηχείου - Ναι
Κατάργηση σίγασης
Ήχος HP - Δεν εφαρμόζεται
Ήχος κύριου ηχείου - Όχι (Σίγαση)
Ενεργοποίηση
Ήχος HP - Ναι (Εφαρμόζεται η εργοστασιακή ένταση ήχου HP.)
Κύριο ηχείο - Σίγαση
Αύξηση/μείωση
HP - Αύξηση/μείωση της έντασης ήχου σύμφωνα με την τρέχουσα
έντασης ήχου
ένταση ήχου HP.
Κύριο ηχείο - Σίγαση (Καμία ενέργεια)
Σίγαση
HP - Εφαρμογή σίγασης
Αύξηση/μείωση
Ήχος κύριου ηχείου - Όχι (Σίγαση)
της έντασης ήχου
διατηρώντας την HP - Αύξηση/μείωση της έντασης ήχου σύμφωνα με την τρέχουσα
κατάσταση σίγασης. ένταση ήχου HP.
Ήχος κύριου ηχείου - Όχι (Σίγαση)
Κατάργηση σίγασης
HP - Ναι (Ένταση ήχου σύμφωνα με την τρέχουσα ένταση ήχου HP.)
Ενεργοποίηση
Αύξηση/μείωση
έντασης ήχου
Αν η διαχείριση HP είναι απενεργοποιημένη, αναγκαστική
Σίγαση
απενεργοποίηση του κύριου ηχείου.
Αύξηση/μείωση
(Αν η διαχείριση HP είναι απενεργοποιημένη, λειτουργεί όπως η
της έντασης ήχου
κανονική HTV.)
διατηρώντας την
κατάσταση σίγασης.
Κατάργηση σίγασης
Παρατηρήσεις
Ενεργοποίηση
Παρόμοια με την κανονική
λειτουργία, με τη διαφορά
ότι τα ακουστικά συνδέονται
αναγκαστικά, ακόμα και αν δεν
έχει πραγματοποιηθεί φυσική
σύνδεση των ακουστικών.
Ίδια με την περίπτωση
σύνδεσης/αποσύνδεσης
ακουστικών, χωρίς τη
δυνατότητα διαχείρισης HP.
Μήνυμα καλωσορίσματος
Το μήνυμα καλωσορίσματος είναι μια δυνατότητα που επιτρέπει την προβολή προσαρμοσμένου μηνύματος στην τηλεόραση, κάθε φορά που η τηλεόραση
ενεργοποιείται από κάποιον ένοικο του δωματίου.
–– Οι ρυθμίσεις του μηνύματος καλωσορίσματος βρίσκονται στο μενού επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου.
–– Το μήνυμα καλωσορίσματος θα πρέπει να ρυθμιστεί σε ON προκειμένου να εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται η τηλεόραση.
Standalone
Hospitality Mode
Security
System
OFF
Standalone
SIHospitality
Vendor Mode
SI Vendor
Power
On
OFF
Power On
Channel
Channel
Menu OSD
Menu OSD
Clock
Clock
Welcome Message
Music Mode
Music Mode
ON
Edit Welcome Message
r
Remote
RemoteJack
JackPack
Pack
ExternalSource
Source
External
Hospitality Logo
Eco
Solution
HP
Management
ON
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
Logo/Message
Bathroom Speaker
Cloning
Eco Solution
REACH Solution
Logo/Message
Security
Cloning
System
REACH Solution
<Ανάλογα με το μοντέλο και την περιοχή, ορισμένα στοιχεία μενού ενδέχεται να μην υπάρχουν>
–– Το μήνυμα καλωσορίσματος μπορεί να αποτελείται από έως 25 χαρακτήρες και μπορείτε να το επεξεργαστείτε μέσα από το
μενού υπηρεσιών λειτουργίας ξενοδοχείου.
–– Ακολουθεί μια λίστα με τους χαρακτήρες που υποστηρίζονται για το μήνυμα καλωσορίσματος.
✎✎ Επιτρέπονται μόνο τα κεφαλαία γράμματα από A έως Z.
–– Το μήνυμα καλωσορίσματος μπορεί να τροποποιηθεί χρησιμοποιώντας τα κουμπιά περιήγησης, τα έγχρωμα κουμπιά και το
πλήκτρο Enter του τηλεχειριστηρίου στις ενδείξεις οθόνης “Edit Welcome Message“.
Edit Welcome Message
W
E
L
C
O
M
E
_
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Move
Enter
A
Move to left
B
Move to Right
C
Leave Black
D
Done
Return
–– Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη χρήση του μηνύματος καλωσορίσματος και του λογοτύπου ξενοδοχείου.
Ελληνικά
35
Λογότυπο ξενοδοχείου
Η λειτουργία Λογότυπο φιλοξενίας προβάλλει το λογότυπο του ξενοδοχείου όταν ανάβει η τηλεόραση.
–– Οι ρυθμίσεις Hospitality Logo βρίσκονται στα μενού της λειτουργίας φιλοξενίας.
–– Όταν ενεργοποιείτε την επιλογή Λογότυπο φιλοξενίας, είναι διαθέσιμα τα στοιχεία μενού Λήψη λογοτύπου και Χρόνος
προβολής λογοτύπου.
–– Αν υπάρχει μια εικόνα λογοτύπου αποθηκευμένη στη μνήμη και η επιλογή Λογότυπο φιλοξενίας είναι ενεργοποιημένη, το
λογότυπο φιλοξενίας εμφανίζεται όταν ανάβει η τηλεόραση.
–– Το λογότυπο φιλοξενίας δεν εμφανίζεται όταν είναι απενεργοποιημένη η επιλογή Λογότυπο φιλοξενίας, ακόμα και αν η
εικόνα λογοτύπου έχει φορτωθεί στην τηλεόραση.
Hospitality Mode
Standalone
Security
SIHospitality
Vendor Mode
OFF
System
SI Vendor
Power
On
Power On
Channel
Channel
Menu OSD
Menu OSD
Clock
Clock
Music Mode
Music Mode
Remote
RemoteJack
JackPack
Pack
ExternalSource
Source
External
Eco
Solution
HP
Management
Welcome Message
ON
Edit Welcome Message
r
Hospitality Logo
BMP
Hospitality Logo DL
Logo Display Time
5 Second
Logo/Message
Bathroom Speaker
Cloning
Eco Solution
REACH Solution
Logo/Message
Security
Cloning
System
REACH Solution
<Ανάλογα με το μοντέλο και την περιοχή, ορισμένα στοιχεία μενού ενδέχεται να μην υπάρχουν>
yy Hospitality Logo
–– Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να επιλέξετε αν θα εμφανίζεται η εικόνα λογοτύπου φιλοξενίας.
–– Η αρχική τιμή είναι OFF.
–– Μπορεί να ρυθμιστεί σε OFF ή ON.
–– Όταν ρυθμίζεται σε ON, είναι δυνατή η πρόσβαση στα στοιχεία μενού λήψης λογότυπου και χρόνου προβολής λογοτύπου.
yy Hospitality Logo DL
–– Αυτή η επιλογή επιτρέπει τη λήψη της εικόνας λογοτύπου στη μνήμη της τηλεόρασης από μια συσκευή USB.
–– Ενόσω η εικόνα αντιγράφεται στην τηλεόραση, εμφανίζεται το μήνυμα “Περιμένετε”.
–– Αν ολοκληρωθεί με επιτυχία η λειτουργία αντιγραφής, εμφανίζεται το μήνυμα “Ολοκληρώθηκε”.
–– Αν αποτύχει η λειτουργία αντιγραφής, εμφανίζεται το μήνυμα “Απέτυχε”.
–– Εάν δεν υπάρχει καμία συσκευή USB συνδεδεμένη, εμφανίζεται το μήνυμα “Καμία συσκευή USB”.
–– Αν δεν υπάρχει αρχείο για αντιγραφή στη συσκευή USB ή αν το αρχείο βρίσκεται σε λάθος μορφή (πρέπει να είναι αρχείο
BMP), εμφανίζεται το μήνυμα “Δεν υπάρχει αρχείο”. Αν εμφανίζεται το μήνυμα “Δεν υπάρχει αρχείο” και υπάρχει ένα αρχείο
λογοτύπου στη συσκευή USB, ελέγξτε τη μορφή του αρχείου.
yy Μορφή αρχείου λογοτύπου
–– Η τηλεόραση υποστηρίζει μόνο τις μορφές BMP και AVI.
–– Το όνομα αρχείου πρέπει να είναι samsung.bmp ή samsung.avi.
–– Η μέγιστη ανάλυση της μορφής BMP είναι 1280 x 720.
–– Το μέγιστο μέγεθος αρχείου της μορφής AVI είναι 30 MB.
–– Η τηλεόραση δεν αλλάζει το μέγεθος ή την κλίμακα της εικόνας.
36
Ελληνικά
Κλωνοποίηση
Η κλωνοποίηση μέσω USB είναι μια λειτουργία για τη λήψη των ρυθμίσεων που έχουν διαμορφωθεί από το
χρήστη (Εικόνα, Ήχος, Είσοδος, Κανάλι, Ρύθμιση και Hotel Setup) από μία τηλεόραση και την αποστολή των
ίδιων ρυθμίσεων σε άλλες τηλεοράσεις.
Όλες οι ρυθμίσεις που καθορίζονται από το χρήστη που υπάρχουν στην τηλεόραση (κεντρική συσκευή) μπορούν
να αντιγραφούν στη συσκευή USB.
(
(ARC)
)
(5V 0.5A)
/ CLONING
–– Η κλωνοποίηση μέσω USB υποστηρίζει μόνο το πρότυπό 2.0.
yy Clone TV to USB: Αυτή είναι μια λειτουργία που αντιγράφει τα αποθηκευμένα δεδομένα από
μια συγκεκριμένη περιοχή της μνήμης EEPROM της τηλεόρασης στη συσκευή USB.
1. Τοποθετήστε μια μονάδα USB στη θύρα USB στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
Logo/Message
Cloning
d
2. Μεταβείτε στις επιλογές λειτουργίας ξενοδοχείου πατώντας αυτά τα κουμπιά με την παρακάτω σειρά.
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε “Clone TV to USB“ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ENTER.
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
4. Εμφανίζεται το μήνυμα “Clone TV to USB“. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
5. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της λειτουργίας κλωνοποίησης USB.
yy Σε εξέλιξη: Πραγματοποιείται αντιγραφή δεδομένων στη συσκευή USB.
yy Ολοκληρώθηκε: Η λειτουργία αντιγραφής ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
yy Απέτυχε: Η λειτουργία αντιγραφής δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
yy Δεν υπάρχει σύνδεση USB: Δεν είναι συνδεδεμένη καμία συσκευή USB.
Logo/Message
Cloning
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
yy Clone USB to TV: Αυτή είναι μια λειτουργία για λήψη των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα
σε μια συσκευή USB στην τηλεόραση.
1. Τοποθετήστε μια μονάδα USB στη θύρα USB στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
2. Μεταβείτε στις επιλογές λειτουργίας ξενοδοχείου πατώντας αυτά τα κουμπιά με την παρακάτω σειρά.
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε “Clone USB to TV“ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ENTER.
4. Εμφανίζεται το μήνυμα “Clone USB to TV“. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
5. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της λειτουργίας κλωνοποίησης USB.
yy Σε εξέλιξη: Πραγματοποιείται αντιγραφή δεδομένων στη συσκευή USB.
yy Ολοκληρώθηκε: Η λειτουργία αντιγραφής ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
yy Απέτυχε: Η λειτουργία αντιγραφής δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
yy Δεν υπάρχει σύνδεση USB: Δεν είναι συνδεδεμένη καμία συσκευή USB.
yy Δεν υπάρχει αρχείο: Δεν υπάρχει αρχείο για αντιγραφή στη συσκευή USB.
✎✎ Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αντιγραφής από USB προς τηλεόραση πατώντας το πλήκτρο ENTER για
5 δευτερόλεπτα.
✎✎ Η λειτουργία CLONE υποστηρίζει μόνο τα μοντέλα της ίδιας σειράς. (Δεν λειτουργεί σωστά για
μοντέλα διαφορετικής σειράς.)
Για γρήγορη, άμεση κλωνοποίηση κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, τοποθετήστε μια συσκευή USB με τις βασικές ρυθμίσεις από την πρώτη
τηλεόραση και πατήστε το πλήκτρο Enter για 5 δευτερόλεπτα.
Ελληνικά
37
Plug & Play
Η λειτουργία Plug & Play ξενοδοχείου εκτελεί αυτόματα την επιλογή τρόπου λειτουργίας ξενοδοχείου, τη ρύθμιση χώρας, τη ρύθμιση ρολογιού και τη
ρύθμιση λειτουργίας εικόνας την πρώτη φορά που εκκινείται η τηλεόραση.
–– Η λειτουργία Plug & Play ξενοδοχείου είναι διαθέσιμη μόνο την πρώτη φορά που ενεργοποιείται η τηλεόραση.
–– Μετά τη ρύθμιση της πρώτης τηλεόρασης και την εκτέλεση της λειτουργίας κλωνοποίησης τηλεόρασης προς USB.
–– Για την επόμενη τηλεόραση, χρειάζεται μόνο να εξέλθετε από η λειτουργία Plug & Play ξενοδοχείου, να συνδέσετε τη
συσκευή USB και, στη συνέχεια, να εκτελέσετε τη λειτουργία κλωνοποίησης USB προς τηλεόραση.
Η τηλεόραση εισέρχεται στη
λειτουργία RF
Ορίστηκε η λειτουργία
Standalone.
Local Set
Change Local Set if Located in North America, Latin America and Europe.
In other regions, Please press SKIP button move to the next step.
Αν επιλεγεί
μόνο αυτόνομη
λειτουργία
Current Localset : EU
Change
Skip
Configure your TV
Select your information in the
categories below.
Country
Select the country that
you're in now
Bulgaria
Picture Mode
Standard
Αν επιλεγεί παράλειψη
Easy Set up
If you select this, the
setup process will be
completed and go to
hotel menu
Interactive
c
(Hotel Menu)
<Ανάλογα με την περιοχή, το βήμα αυτό ενδέχεται να μην
υπάρχει.> Αφού επιλέξετε τη χώρα στο μενού χωρών, σε
ορισμένα μοντέλα ενδέχεται να προχωρήσετε με μια πρόσθετη
επιλογή για τη ρύθμιση του αριθμού PIN.
Αν ξεχάσετε τον κωδικό ΡΙΝ, επιλέξτε Σύστημα → TV Reset
στο μενού ξενοδοχείου. Στη συνέχεια, ορίστε ξανά τον κωδικό
ΡΙΝ στη λειτουργία Plug & Play.
Standalone Setup
(Continue Setup)
Standalone Only
(End Setup)
Αν επιλεγεί ρύθμιση
αυτόνομης λειτουργίας
Auto Tuning
Select your Language
To receive channels, configure the options
below then select Scan.
Select your language to start the on screen setup.
Aerial
English
Channel Type
Press the arrow
buttons to move
around the screen.
Press the enter button
to select.
Eesti
Suomi
Français
Terrestrial
Select the
connected aerial
that you want to use
to get channels.
Digital & Analogue
Scan
Deutsch
The Language Setting will be applied to Main Menu and not Plug and Play.
Auto Tuning
TV Setup Complete!
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
Security
OFF
System
Auto Tuning Complete.
Your TV is now ready to use.
Power On
Channel
Menu OSD
Clock
Digital
TV
Radio
Data/Other
0
0
0
0
Analogue
0
Music Mode
Change Settings
Ok
Remote Jack Pack
Scan Again
External Source
HP Management
Bathroom Speaker
Eco Solution
* Ενδέχεται να διαφέρει
ανάλογα με το μοντέλο.
* Ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα
με το μοντέλο.
Logo/Message
Cloning
Clock
REACH Solution
You can adjust your time to set DST, Time
Zone and clock mode
Κατά το πάτημα του κουμπιού OK,
το μενού ξενοδοχείου εμφανίζεται
όπως απεικονίζεται στα αριστερά.
Ολοκληρώστε τις ρυθμίσεις στο
μενού ξενοδοχείου και, στη συνέχεια,
εκτελέστε επαναφορά της τηλεόρασης.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την
τηλεόρασή σας.
38
Ελληνικά
Clock Mode
Date
--/--/----
Time
--:--
Time Zone
Auto
DST
Set current date and time
Auto
Off
--:--
1. Τοπικές ρυθμίσεις
–– Ελέγξτε τις Τρέχουσες τοπικές ρυθμίσεις.
–– Αν θέλετε να αλλάξετε τις τοπικές ρυθμίσεις, επιλέξτε Αλλαγή.
–– Αν επιλέξετε Αγνόηση, εμφανίζεται η οθόνη Έναρξη.
2. Έναρξη - Εύκολη ρύθμιση
–– Αν επιλέξετε Μόνο αυτόνομη λειτουργία, ρυθμίζεται ως προεπιλογή η αυτόνομη λειτουργία ξενοδοχείου.
–– Όταν επιλέγετε Διαδραστικά, εμφανίζεται το μενού ρύθμισης διαδραστικής λειτουργίας. Πατήστε το κουμπί
απενεργοποίησης για να εξέλθετε από το μενού διαδραστικής λειτουργίας.
–– Επιλέξτε Plug & Play αυτόνομης λειτουργίας για να μεταβείτε στο επόμενο βήμα.
3. Επιλογή γλώσσας
–– Επιλέξτε τη γλώσσα ενδείξεων οθόνης (OSD).
–– Χρόνος προβολής: Το χρονικό όριο και η λειτουργία των ενδείξεων οθόνης είναι ίδια με αυτά των καταναλωτικών μοντέλων
τηλεόρασης της Samsung.
4. Επιλογή χώρας και λειτουργίας εικόνας
–– Επιλέξτε την κατάλληλη χώρα και λειτουργία εικόνας.
–– Ανάλογα με το μοντέλο και την περιοχή, ορισμένες χώρες ενδέχεται να μην υπάρχουν.
5. Αυτόματος συντονισμός
–– Επιλέξτε την πηγή κεραίας και τον τύπο καναλιού. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις και επιλέξτε Σάρωση.
–– Η λειτουργία Αυτόματος συντονισμός αρχίζει να αναζητά κανάλια.
–– Όταν ολοκληρωθεί η λειτουργία Αυτόματος συντονισμός, εμφανίζονται οι πληροφορίες καναλιού.
6. Ρολόι
–– Ρυθμίστε τη σωστή ώρα καθορίζοντας τις επιλογές DST (Θερινή ώρα) και Ζώνη ώρας.
7. Ολοκλήρωση ρύθμισης τηλεόρασης
Ελληνικά
39
HD Plug & Play – Τοπικές ρυθμίσεις (Μόνο για την Ευρώπη)
yy Οι τοπικές ρυθμίσεις είναι πολύ σημαντικές τιμές ρυθμίσεων λογισμικού, όπως η γλώσσα, οι συχνότητες μετάδοσης κλπ.
yy Αν οι τοπικές ρυθμίσεις δεν διαμορφωθούν σωστά, η τηλεόραση ενδέχεται να μη λειτουργεί. Επιλέξτε τις σωστές τοπικές ρυθμίσεις
με τη λίστα χωρών που παρέχεται.
Επιλογή αλλαγής Local Set στην
πρώτη σελίδα του HD plug&play
Επιλέξτε τις σωστές Local Set με τη
λίστα χωρών
Η τηλεόραση θα επανεκιννήσει αυτόματα
προκειμένου να εφαρμοστούν οι νέες Local Set
Local Set
Local Set
Local Set
Change Locat Set if Located in North America, Latin America and Europe.
In other regions, Please press SKIP button move to the next step.
When Local Set is Changed, TV will turn off automatically to apply it.
When Local Set is Changed, TV will restart automatically to apply it.
Turn and reboot automatically
as Local Set is changed
EU
Current Localset : EU
Change
Περιοχή
Europe
Countries List
Bulgaria, Croatia, Czech, Estonia, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania
Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, EU-Others
Skip
Χώρα
OK
Τοπικές ρυθμίσεις
Bulgaria
Croatia
Czech
Estonia
Greece
Hungary
Latvia
Lithuania
Romania
Serbia
Slovakia
Slovenia
EU-Others
EU
Italy
EU_ITALY
Austria
Germany
Switzerland
EU_GER
France
EU_FRANCE
Belgium
Luxembourg
Netherlands
EU_BELELUX
Portugal
Spain
EU_SPAIN
Countries List
Bulgria, Croatia, Czech, Estonia, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania
Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, EU-Others
Local Set
When Local Set is Changed, TV will turn off automatically to apply it.
Μετά την επανεκκίνηση, εμφανίζονται
οι ενημερωμένες Local Set
EU_FRANCE
Countries List
France
Local Set
Change Locat Set if Located in North America, Latin America and Europe.
In other regions, Please press SKIP button move to the next step.
Local Set
Current Localset : EU_FRANCE
When Local Set is Changed, TV will turn off automatically to apply it.
Change
Countries List
Austria, Germany, Switzerland
Local Set
When Local Set is Changed, TV will turn off automatically to apply it.
Πατήστε Skip, για να συνεχιστεί το
γενικό HD plug&play
Local Set
NORDIC
Change Locat Set if Located in North America, Latin America and Europe.
In other regions, Please press SKIP button move to the next step.
Countries List
Denmark, Finland, Norway, Sweden
United Kingdom EU_UK
Ireland
CIS
Skip
EU_GER
Denmark
Finland
Norway
Sweden
NORDIC
Turkey
EU_TURKEY
Poland
EU_POLAND
Kazakhstan
CIS_RUSSIA
Current Localset : EU_FRANCE
Change
Skip
Russia
Ukraine
Self Diagnosis for TV
Self Diagnosis for HTV
SW Upgrade
Service Pattern
OFF
Sound Bar Out
OFF
TV Reset
40
Ελληνικά
Αν πρέπει να αλλάξετε
τις τοπικές ρυθμίσεις
μετά την εκτέλεση του
HD plug&play, κάντε κλικ
στην επιλογή επαναφοράς
τηλεόρασης στην
εργοστασιακή λειτουργία
ώστε να μπορέσετε
να διαμορφώσετε
το HD plug&play,
συμπεριλαμβανομένης
της αλλαγής των τοπικών
ρυθμίσεων.
Start
Interactive
(Hotel Menu)
Standalone Plug & Play
(Continue Setup)
Standalone Only
(End Setup)
If you select this, the
setup process will be
completed and go to
hotel menu.
Ρολόι λογισμικού
Το ρολόι λογισμικού εμφανίζει την τρέχουσα ώρα στην οθόνη, όταν ο χρήστης πατήσει το πλήκτρο Info του τηλεχειριστηρίου στην κατάσταση αναμονής.
–– Αν ο χρήστης πατήσει το πλήκτρο Info όταν η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, η τηλεόραση ενεργοποιείται,
εμφανίζει την τρέχουσα ώρα στην οθόνη για 10 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, επανέρχεται στην κατάσταση αναμονής.
–– Η ώρα εμφανίζεται ως ψηφιακό ρολόι στις κανονικές διαστάσεις πανό. Η 12ωρη ή 24ωρη μορφή ώρας καθορίζεται
σύμφωνα με τη μορφή των πληροφοριών.
–– Αν ο χρήστης πατήσει το πλήκτρο Info όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη, εκτελείται η αρχική λειτουργία του
πλήκτρου Info.
yy Λεπτομερείς περιγραφές
–– Το ρολόι λογισμικού λειτουργεί ανάλογα με τη ρύθμιση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στο εργοστασιακό μενού
εγκατάστασης.
–– Αν το ρολόι λογισμικού είναι ενεργοποιημένο, η επιλογή γρήγορου λογοτύπου απενεργοποιείται αυτόματα. (Σε αυτή την
περίπτωση, ακόμα και αν ενεργοποιήσετε ξανά την επιλογή γρήγορου λογοτύπου, αυτή απενεργοποιείται αυτόματα όταν
ενεργοποιείται ξανά η τηλεόραση.)
–– Αν η κύρια τροφοδοσία απενεργοποιηθεί, η ρύθμιση ώρας διατηρείται μόνο στα μοντέλα που διαθέτουν εφεδρικό πυκνωτή
και RTC.
–– Όταν μια τηλεόραση σε κατάσταση αναμονής εμφανίσει την τρέχουσα ώρα, οι ρυθμίσεις σίγασης βίντεο και σίγασης ήχου
διατηρούνται.
–– Σε αυτή την περίπτωση, ακόμα και αν ενεργοποιηθεί η επιλογή λογοτύπου ξενοδοχείου, η εμφάνιση του λογότυπου
ξενοδοχείου αγνοείται.
–– Αυτή η δυνατότητα λειτουργεί μόνο στον αυτόνομο τρόπο λειτουργίας.
–– Άλλες προδιαγραφές λειτουργίας πλήκτρων όταν το ρολόι λογισμικού είναι ενεργοποιημένο
–– Το πλήκτρο Info λειτουργεί όπως το πλήκτρο λειτουργίας.
–– Αν πατηθεί το πλήκτρο λειτουργίας ή το πλήκτρο Info ενώ είναι ενεργοποιημένο το ρολόι λογισμικού, η τηλεόραση
μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής.
–– Το πάτημα άλλων πλήκτρων, εκτός από τα πλήκτρα λειτουργίας και Info, αγνοείται ενώ είναι ενεργοποιημένο το ρολόι
λογισμικού.
–– Σε αυτή την περίπτωση, ο χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης δεν λειτουργεί.
–– Ο χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης και ο χρονοδιακόπτης τερματισμού λειτουργούν.
–– Όταν η λειτουργία ρολογιού στο μενού ώρας έχει ρυθμιστεί σε χειροκίνητη, η ώρα του Sub Micom διατηρείται από το
κύκλωμα RTC.
–– Ακόμα και αν η τρέχουσα ώρα δεν έχει ρυθμιστεί, εμφανίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως στο μενού. (--:--)
Ελληνικά
41
Τηλεχειριστήριο πολλαπλών κωδικών
Το τηλεχειριστήριο πολλαπλών κωδικών είναι ένας ειδικός πομπός, ο οποίος έχει σχεδιαστεί ώστε να ελέγχει πολλαπλές τηλεοράσεις μόνος του.
Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν υπάρχουν περισσότερες από μία τηλεοράσεις σε μια τοποθεσία, όπως ένα νοσοκομείο. Ο αριθμός αναγνώρισης
της τηλεόρασης εμφανίζεται στις ενδείξεις οθόνης πηγής. Υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης έως 9 διαφορετικών εκπομπών από πλήκτρα του
τηλεχειριστηρίου για πολλαπλούς κωδικούς.
Ο αρχικός κωδικός αναγνώρισης κάθε τηλεόρασης είναι “0”.
Ο κωδικός αναγνώρισης μπορεί να ρυθμίζεται και να επαναφέρεται σε λειτουργία αναλογικής τηλεόρασης ή υπολογιστή. (Δεν είναι διαθέσιμο σε κανάλια
TTX ή DTV.)
–– Ο κωδικός αναγνώρισης μπορεί να έχει τιμές από 0 έως 9.
–– Πατήστε τα πλήκτρα RETURN + MUTE για περισσότερο από 7 δευτερόλεπτα και το πλήκτρο ψηφίου που θέλετε να
ρυθμίσετε.
–– Οι ενδείξεις οθόνης αναγνωριστικού τηλεόρασης εμφανίζονται σε μια κεντρική θέση.
–– Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα: “Ο κωδικός τηλεχειριστηρίου έχει οριστεί σε Χ. Αν θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό
τηλεχειριστηρίου, εισαγάγετε το επιλεγμένο ψηφίο.” Το x είναι το αριθμητικό ψηφίο. Αυτή η ένδειξη οθόνης εμφανίζεται
μέχρι να πατηθεί το πλήκτρο εξόδου.
Remote control code is set to 0. If you want
to change the Remote control code, enter the
chosen digit.
–– Για παράδειγμα, αν ο χρήστης πατήσει τον αριθμό 1, η τηλεόραση και το τηλεχειριστήριο θα ρυθμιστούν με τον κωδικό
αναγνώρισης 1.
–– Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα: “Remote control code is changed to 1” (Ο κωδικός τηλεχειριστηρίου άλλαξε σε 1).
Στη συνέχεια, η τηλεόραση μπορεί να ελέγχεται μόνο από το τηλεχειριστήριο που έχει τον ίδιο κωδικό αναγνώρισης με την
τηλεόραση.
–– Αν οι κωδικοί αναγνώρισης του τηλεχειριστηρίου και της τηλεόρασης δεν ταιριάζουν, εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα.
“Αναγνωριστικό τηλεόρασης x” (Το x είναι το αναγνωριστικό της τηλεόρασης.)
–– Για να επαναφέρετε τον κωδικό αναγνώρισης, πατήστε τα πλήκτρα EXIT + MUTE για περισσότερο από 7 δευτερόλεπτα.
Οι κωδικοί αναγνώρισης της τηλεόρασης και του τηλεχειριστηρίου επανέρχονται στην τιμή “0”. Εμφανίζεται το μήνυμα
“Remote control code is set to 0” (Ο κωδικός τηλεχειριστηρίου έχει ρυθμιστεί σε 0).
–– Ο τρόπος ρύθμισης ή επαναφοράς του αναγνωριστικού ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το τηλεχειριστήριο. Ανατρέξτε
στον παρακάτω πίνακα.
Ρύθμιση της ώρας
O MENU m → Σύστημα → Ώρα → Ρολόι → Ρύθμιση ώρας
yy Εισαγωγή της ώρας
–– Πατήστε τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου για να επιλέξετε Ρολόι και
ρυθμίστε την ώρα.
yy Ρύθμιση της ώρας σε διαδραστικό τρόπο λειτουργίας
–– Αν το σύστημα του ξενοδοχείου μεταδίδει πληροφορίες ώρας, η ώρα
ρυθμίζεται αυτόματα.
Ώρα
Ρολόι
Χρονοδιακόπτης
Απενερ.
Χρονοδ. αφύπνισης
–– Αν το σύστημα του ξενοδοχείου δεν μεταδίδει πληροφορίες ώρας, η ώρα δεν
εμφανίζεται.
Ρολόι
Ελεγχόμενη
✎✎ Αν ρυθμιστεί η ώρα, το ρολόι εμφανίζεται στην πρόσοψη.
yy Ζώνη ώρας
42
Ελληνικά
Χειροκίνητα
yy Ρύθμιση ώρας
Αυτόματο
Channel Bank Editor (Μόνο για τηλεόραση Smoovie)
Η επιλογή Channel Bank Editor είναι μια λειτουργία για την επεξεργασία καναλιών με 3 διαφορετικές επιλογές Bank.
Ανάλογα με την κάρτα Bank, υπάρχουν συγκεκριμένα κανάλια που μπορούν να απολαύσουν οι πελάτες του ξενοδοχείου.
Ρύθμιση του Channel Bank Editor σε αυτόνομο τρόπο λειτουργίας
1. Μεταβείτε στο μενού αυτόνομης λειτουργίας ξενοδοχείου πατώντας “MUTE + 1 + 1 + 9 + Enter“.
2. Επιλέξτε τον προμηθευτή SI: “Smoovie”
3. Θα μπορείτε να δείτε τη νέα επιλογή μενού “Channel Bank Editor“.
4. Μεταβείτε στην επιλογή “Channel Bank Editor“.
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
System
OFF
d
SI Vendor
Smoovie
d
Channel
d
Channel Bank Editor
<Ανάλογα με το μοντέλο και την περιοχή, ορισμένα στοιχεία μενού ενδέχεται να μην υπάρχουν>
5. Επεξεργαστείτε το Bank των καναλιών όπως στο παρακάτω παράδειγμα.
a. Bank1 (Δωρεάν κανάλια): Επιλέξτε τα κανάλια που θα χρησιμοποιούνται όταν το τηλεχειριστήριο δεν διαθέτει κάρτα.
b. Bank2 (Οικογενειακή κάρτα - Πράσινη): Επιλέξτε τα κανάλια που θα χρησιμοποιούνται όταν το τηλεχειριστήριο διαθέτει την ΠΡΑΣΙΝΗ
κάρτα.
c. Bank3 (Κάρτα ενηλίκων - Κόκκινη): Επιλέξτε τα κανάλια που θα χρησιμοποιούνται όταν το τηλεχειριστήριο διαθέτει την ΚΟΚΚΙΝΗ κάρτα.
Channel Bank Edit
Bank1 (4)
Bank2 (6)
Bank3 (36)
All
c
1
1futech
c
c
c
1
BBC1
c
c
c
2
24ore.tv
c
c
2
C3
c
c
3
BBC World
c
c
3
C5
c
c
4
Coming Soom
c
4
S2
c
n Move
E Select/Deselect
R Return
Πληροφορίες αναφοράς για χρήση του τηλεχειριστηρίου SMOOVIE
1. Αν επιλέξετε SMOOVIE στη ρύθμιση SI Vendor, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα τηλεχειριστήριο SMOOVIE.
2. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν μόνο τα κανάλια της ομάδας 1 χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.
Για αυτόν το λόγο, αν θέλετε να αλλάξετε κανάλι χρησιμοποιώντας μια πράσινη ή κόκκινη κάρτα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επόμενου/
προηγούμενου καναλιού.
3. Στον οδηγό καναλιών ή στη λίστα καναλιών, οι χρήστες μπορούν να δουν μόνο τη λίστα καναλιών Bank1.
Ελληνικά
43
Channel Editor
Η επιλογή Channel Editor τροποποιεί τους αριθμούς και τα ονόματα των καναλιών.
–– Χρησιμοποιήστε την επιλογή Channel Editor για να ταξινομήσετε τα κανάλια σύμφωνα με τους επιθυμητούς αριθμούς
καναλιών.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
Security
OFF
System
Power On
Channel
Menu OSD
Clock
Music Mode
Remote Jack Pack
External Source
r
Channel Editor
HP Management
Bathroom Speaker
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
<Ανάλογα με το μοντέλο και την περιοχή, ορισμένα στοιχεία μενού ενδέχεται να μην υπάρχουν>
Απλά βήματα για τη χρήση του επεξεργαστή καναλιού στον αυτόνομο τρόπο λειτουργίας
Βήμα
Γενική περιγραφή
1
Εκτελέστε την “Αυτόματη αποθήκευση καναλιών” στο μενού επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου
2
Επιλέξτε “Επεξεργαστής καναλιού” στο μενού επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου
3
Φτιάξτε έναν πίνακα που περιέχει την τελική λίστα καναλιών που θέλετε
4
Αλλάξτε τη σειρά των καναλιών χρησιμοποιώντας το κουμπί TOOLS, με βάση τον πίνακα που φτιάξατε
5
Πατήστε το κουμπί EXIT ή RETURN για να εξέλθετε.
<Για καλύτερη κατανόηση, ανατρέξτε στις παρακάτω λεπτομέρειες>
44
Ελληνικά
My Channel
Καθορίζει τη χώρα και το είδος για τα κανάλια που παρέχονται από το ξενοδοχείο και, αν ο χρήστης επιλέξει χώρα και είδος, εμφανίζει τα αντίστοιχα
κανάλια.
yy Πρέπει να επιλέξετε πρώτα τη χώρα, διαφορετικά δεν μπορείτε να ορίσετε κάποιο είδος.
yy Αν επιλέξετε κάποιο είδος για το οποίο δεν προστέθηκε κανένα κανάλι, στη λίστα καναλιών εμφανίζονται όλα τα διαθέσιμα κανάλια.
yy Η επιλογή My Channel είναι διαθέσιμη μόνο στην αυτόνομη λειτουργία.
yy “Προμηθευτής SI” σε αυτόνομο τρόπο λειτουργίας: Αυτή η επιλογή δεν λειτουργεί αν έχει επιλεγεί το Smoovie.
yy Η επιλογή αυτή βρίσκεται στις επιλογές λειτουργίας ξενοδοχείου στο Μενού ξενοδοχείου -> Λειτουργία σέρβις και μπορεί να
ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί.
yy Αυτή η επιλογή λειτουργεί μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη.
Σύνθεση καναλιών [τρόπος λειτουργίας είδους]
Τυπική
Τρόπος λειτουργίας
καναλιού
Κατηγορία
Ξενοδοχείο
Ενεργοποίηση τρόπου
λειτουργίας κεραίας
Όλα (προεπιλογή)
O
Νέα
O
Ρ/φωνο
O
Διασκέδαση
O
Αθλητισμός
O
Ξενοδοχείο
O
Είδος
Περιγραφή
Κεραία/Καλωδιακή
Παρέχεται λειτουργία προβολής καναλιών κατά είδος, για κάθε χώρα
με κεντρική διαχείριση στην εργοστασιακή λειτουργία.
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
* Για τον αριθμό των στοιχείων που εμφανίζονται στη λίστα, ανατρέξτε στο έγγραφο σχεδίασης.
Υπόμνημα πλήκτρων
Κουμπί
Ενέργεια
Βοήθεια πλοήγησης
ΜΠΛΕ
Επιστροφή στην οθόνη. (Ρύθμιση είδους: Τελευταία χώρα και είδος)
Διατήρηση προηγουμένου
Enter
Επιλογή ενός στοιχείου.
Enter
Επόμενο/προηγούμενο κανάλι
Μετακίνηση της επισήμανσης ανά σελίδα.
(Χωρίς οδηγό)
ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ
RETURN
Πλοήγηση σε κάθε χώρα και λίστα ειδών. (κυκλικά)
Επιλογή του επισημασμένου στοιχείου και, στη συνέχεια, μετακίνηση της επισήμανσης στην ενότητα
είδους.
Επιστροφή στην οθόνη. (Ρύθμιση είδους: Τελευταία χώρα και είδος)
EXIT
Επιστροφή στην οθόνη. (Ρύθμιση είδους: Τελευταία χώρα και είδος)
ΔΕΞΙΑ
Μετακ.
(Χωρίς οδηγό)
(Χωρίς οδηγό)
Ελληνικά
45
✎✎ Σημειώσεις
yy Αυτή η ενότητα περιγράφει τη διάταξη του περιβάλλοντος χρήσης που εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται η τηλεόραση.
(Εργοστασιακή λειτουργία > Λειτουργία είδους: Ενεργοποίηση)
yy Το είδος είναι δευτερεύουσα λίστα για κάθε χώρα.
yy Η οθόνη προβολής όπου εμφανιζόταν το τελευταίο κανάλι που απομνημονεύθηκε.
–– Αν ο χρήστης θέλει να διατηρηθεί ο προηγούμενος χάρτης καναλιών χώρας και είδους, πατήστε τα πλήκτρα “ΜΠΛΕ”,
RETURN και EXIT του τηλεχειριστηρίου για να κλείσει το περιβάλλον χρήσης.
✎✎ Κλπ.
yy Προεπιλεγμένη επισήμανση: Τελευταία στοιχεία στη μνήμη (Χώρα, Είδος)
yy Χρονικό όριο (60 δευτερόλεπτα)
Στοιχεία
Αρ.
Όνομα
Περιγραφή
1
Οθόνη φόντου
Εμφανίζεται το τελευταίο κανάλι που απομνημονεύθηκε, το οποίο προβάλλεται όταν ενεργοποιείται η τηλεόραση.
2
Τίτλος λειτουργίας
Το όνομα της λειτουργίας.
3
Τρέχουσα κατάσταση
Εμφανίζονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις για Χώρα/Είδος.
4
Στοιχεία χώρας
Εμφανίζεται το στοιχείο της λίστας χωρών.
Εμφανίζεται η χώρα που επιλέχθηκε τελευταία.
5
Στοιχεία είδους
Εμφανίζεται το στοιχείο της λίστας ειδών.
Εμφανίζονται τα διαθέσιμα στοιχεία είδους, για κάθε χώρα με κεντρική διαχείριση στην εργοστασιακή λειτουργία.
(Πάντα παρέχεται το στοιχείο “Όλα”.)
Εμφανίζεται το είδος που επιλέχθηκε τελευταίο.
6
Επισήμανση
Αν ο τίτλος του στοιχείου είναι πολύ μεγάλος για να εμφανιστεί μέσα στην περιοχή, λειτουργεί η αυτόματη ολίσθηση
κειμένου.
7
Ένδειξη
Αυτό εμφανίζεται όταν υπάρχει προηγούμενη ή επόμενη σελίδα.
8
Βοήθεια πλοήγησης
Το υπόμνημα πλήκτρων είναι στοιχισμένο δεξιά.
46
Ελληνικά
Αλληλεπίδραση επισήμανσης [στοιχεία χωρών]
yy Αυτή η σελίδα προορίζεται μόνο για την υπόδειξη πιθανών αλληλεπιδράσεων. Ενδέχεται να μην είναι πανομοιότυπη με τις
πραγματικές οθόνες.
✎✎ Σημειώσεις
yy Οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν στα στοιχεία της κάθε λίστας χωρών και ειδών, πατώντας τα πλήκτρα πάνω ή κάτω του τηλεχειριστήριου.
yy Υποστηρίζεται η κυκλική περιήγηση.
1
My Channel
My Channel
ΚΑΤΩ
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
ΕΠΑΝΩ
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
ΚΑΤΩ x 5
ΕΠΑΝΩ x 5
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
ΚΑΤΩ
ΕΠΑΝΩ
ΚΑΤΩ
ΕΠΑΝΩ
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre
Belgium
All
China
News
Denmark
Radio
Finland
Entertainment
France
Sports
Germany
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
ΚΑΤΩ x N
ΕΠΑΝΩ x N
ΤΕΛΟΣ
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Country
Genre
Genre
South Korea
All
South Korea
All
Spain
News
Spain
News
Sweden
Radio
Sweden
Radio
Turkey
Entertainment
Turkey
Entertainment
UK
Sports
UK
Sports
USA
Hotel
USA
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
Ελληνικά
47
Αλληλεπίδραση επισήμανσης [προεπιλεγμένο είδος]
yy Αυτή η σελίδα προορίζεται μόνο για την υπόδειξη πιθανών αλληλεπιδράσεων. Ενδέχεται να μην είναι πανομοιότυπη με τις
πραγματικές οθόνες.
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
ENTER / ΔΕΞΙΑ
Genre
All Country
OK
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Cancel
ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
yy Η τρέχουσα επιλογή χώρας επισημαίνεται.
yy Προεπιλεγμένη επισήμανση: Η τρέχουσα
επιλογή είδους.
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Sports
France
Hotel
Country
ENTER / ΔΕΞΙΑ
Entertainment
Finland
OK
Cancel
ΑΡΙΣΤΕΡΑ
} Keep Previous n Move E Enter
yy Φαίνεται σαν σφάλμα πηγής, θα πρέπει να διαβάζεται σαν “Το
άλλο στοιχείο της χώρας είναι επισημασμένο”. Please verify.
(π.χ. France)
48
Ελληνικά
OK
Cancel
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Προεπιλεγμένη επισήμανση: Όλα
Αλληλεπίδραση αλλαγής λειτουργίας 1 (1/2)
yy Αυτή η σελίδα προορίζεται μόνο για την υπόδειξη πιθανών αλληλεπιδράσεων. Ενδέχεται να μην είναι πανομοιότυπη με τις
πραγματικές οθόνες.
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
OK
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Country
ΚΑΤΩ
Cancel
ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
yy Τρέχουσα λειτουργία είδους: Όλες οι χώρες/
Αθλητισμός
ENTER / ΔΕΞΙΑ
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
Country
ΕΠΑΝΩ
ENTER
Genre
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium
Radio
Belgium
Radio
China
Entertainment
China
Entertainment
Denmark
Sports
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
ΚΑΤΩ
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Αν έχει επιλεγεί η χώρα, η επισήμανση
μετακινείται αυτόματα στο μενού είδους.
ENTER / ΔΕΞΙΑ
6
Ελληνικά
49
Αλληλεπίδραση αλλαγής λειτουργίας 1 (2/2)
yy Αυτή η σελίδα προορίζεται μόνο για την υπόδειξη πιθανών αλληλεπιδράσεων. Ενδέχεται να μην είναι πανομοιότυπη με τις
πραγματικές οθόνες.
1
5
6
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
Country
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium
Radio
Belgium
Radio
China
Entertainment
China
Entertainment
Denmark
Sports
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Εμφανίζεται το μήνυμα ολοκλήρωσης αλλαγής τρόπου
λειτουργίας είδους.
yy Χρονικό όριο (5 δευτερόλεπτα)
ENTER / RETURN / Χρονικό όριο
Genre Mode changed to Aistria / News.
50
Genre
Ελληνικά
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Αν πατηθεί το αριστερό πλήκτρο από το μενού είδους
προς το μενού χώρας, επισημαίνεται κάποιο ήδη
επιλεγμένο στοιχείο χώρας.
Αλληλεπίδραση αλλαγής λειτουργίας 2 (1/2)
yy Αυτή η σελίδα προορίζεται μόνο για την υπόδειξη πιθανών αλληλεπιδράσεων. Ενδέχεται να μην είναι πανομοιότυπη με τις
πραγματικές οθόνες.
1
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
Country
Genre
ΚΑΤΩ x 6
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
ΕΠΑΝΩ x 6
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
yy Τρέχουσα λειτουργία είδους: Όλες οι χώρες/
Αθλητισμός
ENTER / ΔΕΞΙΑ
5
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre Mode Keep All Country / All.
ΜΠΛΕ
/
RETURN
/
EXIT
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Τρέχουσα λειτουργία είδους: Όλες οι χώρες/
Αθλητισμός
yy Αν έχει επιλεγεί η χώρα, η επισήμανση
μετακινείται αυτόματα στο μενού είδους.
Ελληνικά
51
Αλληλεπίδραση αλλαγής λειτουργίας 1 (2/2)
yy Αυτή η σελίδα προορίζεται μόνο για την υπόδειξη πιθανών αλληλεπιδράσεων. Ενδέχεται να μην είναι πανομοιότυπη με τις
πραγματικές οθόνες.
1
POWER
Genre Mode changed to Aistria / News.
Power Off
yy Τρέχουσα λειτουργία είδους: Αυστρία / Νέα
POWER
Genre Mode changed to Aistria / News.
yy Τρέχουσα λειτουργία είδους: Αυστρία / Νέα
52
Ελληνικά
Επεξεργαστής είδους
yy Η επιλογή χώρας και είδους μπορεί να πραγματοποιηθεί στο μενού λίστας καναλιών.
yy Αν πατηθεί το κόκκινο πλήκτρο ενεργοποιείται η δευτερεύουσα λίστα χωρών, όπου ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει κύλιση προς
τα κάτω και να επιλέξει την επιθυμητή χώρα.
yy Η επιλογή είδους μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας το αριστερό/δεξιό πλήκτρο, δηλαδή εκτελώντας οριζόντια
κύλιση στο μενού λίστας καναλιών.
yy Αν ο χρήστης θέλει να αλλάξει το είδος ή τη χώρα στην κατάσταση ενεργοποίησης τηλεόρασης, μπορεί να το κάνει
χρησιμοποιώντας αυτή τη δυνατότητα.
Channel Genre Edit
Registered
0
C67
1
C--
2
C78
News
Radio
b Select All Items On Column
yy
yy
yy
yy
yy
yy
Entertainment
Sports
{ Deselect All Items On Column E Select
Hotel
R Return
Επεξεργαστής για τον ορισμό του είδους σε κάθε κανάλι τηλεόρασης ξενοδοχείου.
Τα αποθηκευμένα κανάλια μπορούν να προστεθούν σε ένα συγκεκριμένο είδος στο μενού επεξεργαστή είδους.
Κάποιο κανάλι μπορεί να ανήκει σε πολλαπλά είδη.
Οι διαθέσιμες επιλογές είδους είναι: Νέα, Ραδιόφωνο, Διασκέδαση, Αθλητισμός και Ξενοδοχείο.
Η επιλογή είδους μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στο περιβάλλον χρήσης Mychannel είτε στη λίστα καναλιών.
Αυτή η δυνατότητα ταξινομεί τα κανάλια ενός συγκεκριμένου είδους σε μια λίστα. Ο ένοικος μπορεί να επιλέξει το επιθυμητό
είδος και να επιλέξει κανάλι εκτελώντας κύλιση προς τα κάτω στην ταξινομημένη λίστα.
Ελληνικά
53
Μικτός χάρτης καναλιών
Η λειτουργία μικτού χάρτη καναλιών συνδυάζει κανάλια εναέριας, καλωδιακής και δορυφορικής τηλεόρασης.
–– Η λειτουργία μικτού χάρτη καναλιών θα πρέπει να ρυθμιστεί σε ON προκειμένου να συνδυαστούν εναέρια, καλωδιακά και
δορυφορικά κανάλια.
–– Χρησιμοποιήστε τον επεξεργαστή καναλιού για να ταξινομήσετε τα κανάλια αφού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία “Mixed
Channel Map“ στο μενού επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου.
Sound Bar
yy Samsung Sound-Bar και μοντέλα τηλεόρασης ξενοδοχείου έτους 2015
–– Χρησιμοποιήστε τη συσκευή Samsung Sound-Bar και μια τηλεόραση ξενοδοχείου που υποστηρίζουν HDMI 1.4 για να
ακούσετε τον ήχο της τηλεόρασης στη συσκευή Sound-Bar χρησιμοποιώντας μόνο ένα καλώδιο HDMI.
–– Μοντέλα που υποστηρίζονται
yy Sound-Bar: HW-F350/F450/F550
yy Εκτέλεση του τρόπου λειτουργίας ξενοδοχείου από τη συσκευή Sound Bar
–– Οι παρακάτω επιλογές της τηλεόρασης ξενοδοχείου πρέπει να ρυθμιστούν από πριν.
yy Μενού επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου → Ενεργοποίηση → Ένταση ήχου ενεργοποίησης = “Ενεργοποίηση” / Ένταση
ήχου ενεργοποίησης / Μέγιστη ένταση ήχου
yy Μενού επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου → Εξωτερική συσκευή → Έξοδος Sound Bar = “Ενεργ.”
–– Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI ανάμεσα στη θύρα HDMI OUT της συσκευής Sound-Bar και τη θύρα HDMI1 της τηλεόρασης
ξενοδοχείου.
–– Αφού συνδεθεί στο μοντέλο τηλεόρασης ξενοδοχείου έτους 2015 μέσω καλωδίου HDMI, η συσκευή Sound-Bar ανιχνεύει
αυτόματα την τηλεόραση ενώ ενεργοποιείται και μεταβαίνει αυτόματα σε “τρόπο λειτουργίας ξενοδοχείου”.
–– Η αλλαγή της έντασης ήχου ενεργοποίησης και της μέγιστης έντασης ήχου στην τηλεόραση εφαρμόζεται στη συνδεδεμένη
συσκευή Sound-Bar καθώς η τηλεόραση εκκινείται δύο φορές.
yy Δυνατότητες του “τρόπου λειτουργίας ξενοδοχείου” στη συσκευή Sound Bar
–– Συγχρονισμένη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση με την τηλεόραση.
–– Ενεργοποίηση της λειτουργίας HDMI-CEC.
–– Πρόσβαση μόνο μέσω της θύρας “HDMI OUT”. (Οι υπόλοιπες είσοδοι είναι απενεργοποιημένες.)
–– Συγχρονισμένη ένταση ήχου ενεργοποίησης και μέγιστη ένταση ήχου με την τηλεόραση. (Η ένταση ήχου της συσκευής
Sound-Bar ρυθμίζεται στη μισή τιμή από αυτή της τηλεόρασης.)
–– Προσαρμόσιμη ένταση ήχου ενεργοποίησης και μέγιστη ένταση ήχου που λαμβάνεται από το μενού επιλογών λειτουργίας
ξενοδοχείου της τηλεόρασης. (Ένταση ήχου συσκευής Sound-Bar=Ένταση ήχου τηλεόρασης/2)
Π.χ.) Αν οι ρυθμίσεις έντασης ήχου στην τηλεόραση είναι “ένταση ήχου ενεργοποίησης = 20 και μέγιστη ένταση ήχου =90”,
η συσκευή Sound-Bar λειτουργεί με ένταση ήχου ενεργοποίησης = 10 και μέγιστη ένταση ήχου = 45.
* Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
54
Ελληνικά
Εγκατάσταση του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο
1. Για να εγκαταστήσετε το κιτ τοποθέτησης στον τοίχο με τον οδηγό βάσης που παρέχεται από τη SAMSUNG, ανατρέξτε στον “Οδηγό γρήγορης
ρύθμισης τοποθέτησης στον τοίχο”.
2. Για εγκατάσταση με άλλο κιτ τοποθέτησης στον τοίχο, ανατρέξτε στα εξής:
Το κιτ τοποθέτησης στον τοίχο (πωλείται ξεχωριστά) σας επιτρέπει να τοποθετήσετε την τηλεόραση στον τοίχο. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά
με την τοποθέτηση στον τοίχο, ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν το κιτ τοποθέτησης στον τοίχο. Απευθυνθείτε σε έναν τεχνικό για να σας
βοηθήσει στην εγκατάσταση του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο. Δεν σας συνιστούμε να το κάνετε μόνοι σας.
Η εταιρεία Samsung Electronics δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμό, δικό σας ή άλλων, αν επιλέξετε να εγκαταστήσετε μόνοι
σας την τηλεόραση.
Προδιαγραφές (VESA) κιτ τοποθέτησης στον τοίχο
✎✎ Το κιτ τοποθέτησης στον τοίχο δεν παρέχεται, αλλά πωλείται ξεχωριστά.
Εγκαταστήστε το στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο σε έναν σταθερό τοίχο, ο οποίος είναι κάθετος προς το δάπεδο. Όταν το τοποθετείτε σε άλλα υλικά
κατασκευής, επικοινωνήστε πρώτα με την πλησιέστερη αντιπροσωπία. Αν τοποθετηθεί σε οροφή ή τοίχο με κλίση, ενδέχεται να πέσει και να προκαλέσει
σοβαρό τραυματισμό.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yy Οι τυπικές διαστάσεις για τα κιτ τοποθέτησης στον τοίχο εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.
yy Με την αγορά του κιτ τοποθέτησης στον τοίχο της εταιρείας μας, σας παρέχεται ένα λεπτομερές εγχειρίδιο εγκατάστασης και
όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη συναρμολόγησή του.
yy Μη χρησιμοποιείτε βίδες που δεν πληρούν τις προδιαγραφές των τυπικών βιδών VESA.
yy Μη χρησιμοποιείτε βίδες μεγαλύτερου μήκους από τις τυπικές διαστάσεις, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο
εσωτερικό της τηλεόρασης.
yy Για τα στηρίγματα τοποθέτησης στον τοίχο που δεν πληρούν τις προδιαγραφές των τυπικών βιδών VESA, το μήκος των βιδών
ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις προδιαγραφές τους.
yy Μη βιδώνετε πολύ σφιχτά τις βίδες. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν ή πτώση του προϊόντος, οδηγώντας
σε τραυματισμό. Η εταιρεία Samsung δεν φέρει ευθύνη για τέτοιου είδους ατυχήματα.
yy Η εταιρεία Samsung δεν φέρει ευθύνη για πρόκληση ζημιάς στο προϊόν ή τραυματισμό, αν χρησιμοποιηθεί στήριγμα
τοποθέτησης στον τοίχο που δεν ικανοποιεί τις προδιαγραφές VESA ή δεν είναι εγκεκριμένο ή αν ο πελάτης δεν ακολουθήσει
τις οδηγίες εγκατάστασης του προϊόντος.
yy Κατά την τοποθέτηση αυτής της τηλεόρασης στον τοίχο, η κλίση της δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15 μοίρες.
Ίντσες
Προδιαγραφές VESA (A * B)
24
75 x 75
28
100 x 100
32~40
200 X 200
48~55
400 X 400
Τυπική βίδα
Ποσότητα
M4
4
M8
Μη στερεώνετε το κιτ τοποθέτησης στον τοίχο με την τηλεόραση ενεργοποιημένη. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός λόγω ηλεκτροπληξίας.
Ελληνικά
55
Στερέωση της τηλεόρασης στον τοίχο
[
Προσοχή: Αν τραβήξετε, σπρώξετε ή σκαρφαλώσετε πάνω στην τηλεόραση, ενδέχεται να προκαλέσετε την πτώση της. Ειδικότερα, διασφαλίστε ότι τα
παιδιά σας δεν κρέμονται από την τηλεόραση και δεν την αποσταθεροποιούν. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, η τηλεόραση ενδέχεται να ανατραπεί, προκαλώντας
σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Ακολουθήστε όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας που υποδεικνύονται στο φυλλάδιο για την ασφάλεια που παρέχεται. Για
πρόσθετη σταθερότητα, εγκαταστήστε τη συσκευή προστασίας από πτώση, όπως φαίνεται παρακάτω.
Για να μην πέσει η τηλεόραση
1. Περάστε τις βίδες στους σφιγκτήρες και βιδώστε τους στέρεα στον τοίχο. Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες έχουν στερεωθεί καλά στον τοίχο.
✎✎ Ενδέχεται να χρειαστείτε επιπλέον υλικά, όπως ένα άγκιστρο, ανάλογα με τον τύπο του τοίχου.
✎✎ Οι απαραίτητοι σφιγκτήρες, οι βίδες και το σχοινί δεν παρέχονται, αγοράστε τα ξεχωριστά.
2. Αφαιρέστε τις βίδες από το πίσω κεντρικό μέρος της τηλεόρασης, περάστε τις βίδες στους σφιγκτήρες και, στη συνέχεια, βιδώστε τις ξανά στην
τηλεόραση.
✎✎ Ενδέχεται να μην παρέχονται βίδες μαζί με το προϊόν. Σε αυτή την περίπτωση, αγοράστε βίδες σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές.
3. Συνδέστε τους σφιγκτήρες που είναι στερεωμένοι στην τηλεόραση και τους σφιγκτήρες που είναι στερεωμένοι στον τοίχο με ένα δυνατό
συρματόσχοινο και, στη συνέχεια, δέστε το σφιχτά.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yy Τοποθετήστε την τηλεόραση κοντά στον τοίχο, έτσι ώστε να μην μπορεί να πέσει προς τα πίσω.
yy Είναι πιο ασφαλές να συνδέσετε το σχοινί έτσι ώστε οι σφιγκτήρες που είναι στερεωμένοι στον τοίχο να βρίσκονται στο ίδιο ή
σε χαμηλότερο ύψος από τους σφιγκτήρες που είναι στερεωμένοι στην τηλεόραση.
yy Λύστε το συρματόσχοινο προτού μετακινήσετε την τηλεόραση.
4. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις έχουν στερεωθεί σωστά. Να πραγματοποιείτε περιοδικούς ελέγχους των συνδέσεων για τυχόν ίχνη καταπόνησης
και εξασθένησης. Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με την ασφάλεια των συνδέσεών σας, αποταθείτε σε έναν επαγγελματία για την
εγκατάσταση.
Αντικλεπτική κλειδαριά Kensington
Η κλειδαριά Kensington δεν παρέχεται από τη Samsung. Πρόκεται για μία συσκευή που
χρησιμοποιείται για την προσάρτηση του συστήματος, όταν το χρησιμοποιείτε σε δημόσιο
χώρο. Η εμφάνιση και η μέθοδος κλειδώματος ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές της
εικόνας, ανάλογα με τον κατασκευαστή. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή
χρήση της, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνοδεύει την κλειδαριά Kensington.
Για να ασφαλίσετε το προϊόν, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
Εντοπίστε το εικονίδιο “K“ στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Μία οπή kensington βρίσκεται
πλάι στο εικονίδιο “K”.
1
<Προαιρετικό>
1. Τυλίξτε το συρματόσχοινο της κλειδαριάς Kensington γύρω από ένα μεγάλο, στατικό
αντικείμενο, π.χ. ένα γραφείο ή καρέκλα.
2. Ωθήστε το άκρο του συρματόσχοινου με την κλειδαριά προσαρτημένη γύρω από τη θηλιά στο άκρο του συρματόσχοινου της κλειδαριάς
Kensington.
3. Περάστε τη συσκευή κλειδώματος μέσα στην υποδοχή Kensington του προϊόντος (1).
4. Ασφαλίστε την κλειδαριά.
✎✎ Αυτές είναι γενικές οδηγίες. Για ακριβείς οδηγίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη συσκευή κλειδώματος.
✎✎ Η συσκευή κλειδώματος πωλείται ξεχωριστά.
✎✎ Η θέση της κλειδαριάς Kensington ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
56
Ελληνικά
Προδιαγραφές
Στοιχεία
Σύστημα προβολής τηλεοπτικού σήματος
Προδιαγραφές
24-28 ίντσες: 5 W X 2
Έξοδος ηχείου
Μεταβλητό σήμα ήχου
Υπολογιστής
A/V
DATA
EXT(RGB)
4 W μονοφωνικό 8 ohm SPK
Υποδοχή ήχου/βίντεο
Βύσμα Scart
Συμβατό με τις προδιαγραφές HDMI
Κεραία
75 ohm μη εξισορροπημένο σήμα, υποδοχή Din,
υποδοχή F
DATA
RJ-12
RJP
RS232
20° / 60° / 90°
Μοντέλα που υποστηρίζουν τη λειτουργία περιστροφής:
HG**D670
(Δεν υποστηρίζεται HG32AD670DJXZK)
Άλλα μοντέλα δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία
περιστροφής
10 ~ 40 °C
Υγρασία λειτουργίας
10% ~ 80%
Θερμοκρασία φύλαξης
-20 ~ 45 °C
Υγρασία φύλαξης
Υποδοχή εξόδου ακουστικών
Υποδοχή εξόδου ήχου BTL
D-sub, Audio-L/R
HDMI
Περιστροφή βάσης (Αριστερά/Δεξιά)
Θερμοκρασία λειτουργίας
Το μοντέλο HG32ED470 παρέχει 5 W X 2,
τα άλλα μοντέλα 32 ιντσών παρέχουν 10 W X 2.
40 ίντσες / 48 ίντσες / 55 ίντσες: 10 W X 2
Έξοδος ήχου
Είσοδος
Σχόλιο
PAL, SECAM, DVB-TC, DTMB (Χονγκ Κονγκ), DVB-T2C
5% ~ 95%
Χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
Χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
✎✎ Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
✎✎ Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την κατανάλωση ρεύματος, ανατρέξτε στην ετικέτα που είναι επικολλημένη στο προϊόν.
✎✎ Οι παραπάνω προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.
✎✎ Για πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της Samsung και τις κανονιστικές υποχρεώσεις που αφορούν το προϊόν, π.χ. REACH,
WEEE, μπαταρίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/
data_corner.html
Ελληνικά
57
Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο
Κατάληξη ονόματος
αρχείου
Κοντέινερ
*.avi / *.mkv
*.asf / *.wmv
*.mp4 / *.3gp
*.vro / *.mpg
*.mpeg / *.ts
*.tp / *.trp
*.mov / *.flv
*.vob / *.svi
*.divx
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
*.webm
WebM
Codec βίντεο
Ανάλυση
Ρυθμός καρέ (fps)
Ρυθμός
μετάδοσης bit
(Mbps)
Codec ήχου
DivX 3.11/4.x/5.x/6.x
MPEG4 SP/ASP
1920 x 1080
30
640 x 480
8
Dolby Digital
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital Plus
MPEG (MP3)
DTS (Core)
G.711 (A-Law, μ-Law)
H.264 BP/MP/HP
Motion JPEG
Windows Media Video v9
MPEG2
MPEG1
6~30
30
1920 x 1080
VP8
20
Vorbis
✎✎ Άλλοι περιορισμοί
yy Αν υπάρχει σφάλμα στο περιεχόμενο ή στο κοντέινερ, το περιεχόμενο βίντεο δεν αναπαράγεται ή δεν αναπαράγεται σωστά.
yy Ο ήχος ή το βίντεο ενδέχεται να μην λειτουργεί εάν τα περιεχόμενα προβάλλονται με τυπικό ρυθμό bit/ρυθμό καρέ, υψηλότερο
από το ρυθμό καρέ/δευτ. που αναφέρεται στον πίνακα.
yy Αν ο πίνακας ευρετηρίου είναι εσφαλμένος, δεν υποστηρίζεται η λειτουργία αναζήτησης (Μετάβαση).
yy Ορισμένες συσκευές USB/ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής ενδέχεται να μην είναι συμβατές με το πρόγραμμα
αναπαραγωγής.
yy Το μενού μπορεί να προβάλλεται αργά, εάν ο ρυθμός προβολής του βίντεο είναι υψηλότερος από 10 Mbps (ρυθμός bit).
Αποκωδικοποιητής βίντεο
Αποκωδικοποιητής ήχου
yy Υποστηρίζει έως H.264, Level 4.1 (δεν υποστηρίζει FMO/ASO/RS).
yy ρυθμός καρέ:
–– Ανάλυση χαμηλότερη από 1280 x 720: μέγιστο 60 καρέ
–– Ανάλυση υψηλότερη από 1280 x 720: μέγιστο 30 καρέ
yy Δεν υποστηρίζεται VC1 AP L4.
yy Δεν υποστηρίζεται GMC.
yy
yy
yy
yy
Το WMA 10 Pro υποστηρίζει έως 5.1 κανάλια και προφίλ M2.
Δεν υποστηρίζεται ήχος μορφής WMA Lossless.
To Vorbis υποστηρίζει έως 2 κανάλια.
Το Dolby Digital Plus υποστηρίζει έως 5.1 κανάλια.
Υποστηριζόμενη μορφή υποτίτλων
yy Εξωτερικοί
yy Εσωτερικοί
Όνομα
Επέκταση αρχείου
Όνομα
Κοντέινερ
Μορφή
Χρονισμένο κείμενο MPEG-4
.ttxt
Xsub
AVI
Μορφή εικόνας
SAMI
.smi
SubStation Alpha
MKV
Μορφή κειμένου
SubRip
.srt
Advanced SubStation Alpha
MKV
Μορφή κειμένου
SubViewer
.sub
SubRip
MKV
Μορφή κειμένου
Micro DVD
.sub ή .txt
Χρονισμένο κείμενο MPEG-4
MP4
Μορφή κειμένου
SubStation Alpha
.ssa
Advanced SubStation Alpha
.ass
Powerdivx
.psb
Υποστηριζόμενες μορφές φωτογραφιών
Επέκταση αρχείου
*.jpg
*.jpeg
58
Τύπος
JPEG
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων μουσικής
Ανάλυση
15360 X 8640
*.bmp
BMP
4096 X 4096
*.mpo
MPO
15360 X 8640
Ελληνικά
Επέκταση
αρχείου
Τύπος
Codec
MPEG
MPEG1 Audio
Layer 3
MPEG4
AAC
FLAC
OGG
FLAC
Vorbis
Υποστηρίζονται έως 2 κανάλια
Υποστηρίζονται έως 2 κανάλια
*.wma
WMA
WMA
Υποστηρίζεται WMA 10 Pro έως
5.1 κανάλια και προφίλ M2. (Δεν
υποστηρίζεται ήχος WMA Lossless.)
*.wav
*.mid
*.midi
wav
wav
midi
midi
*.mp3
*.m4a
*.mpa
*.aac
*.flac
*.ogg
Παρατήρηση
Δεν υποστηρίζεται αναζήτηση
Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG σε όλο τον κόσμο
Αν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τα προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της
SAMSUNG.
Χώρα
AUSTRIA
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
UK
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
TURKEY
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
02-201-24-18
055 233 999
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
072 726 786
Διαδικτυακή τοποθεσία
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
www.samsung.com/de/support
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line www.samsung.com/gr/support
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
www.samsung.com/hu/support
0680PREMIUM (0680-773-648)
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
020 405 888
www.samsung.com/support
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
815 56480
www.samsung.com/no/support
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
www.samsung.com/pl/support
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
*8000 (apel in retea)
www.samsung.com/ro/support
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
34902172678
www.samsung.com/es/support
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
444 77 11
© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
www.samsung.com/tr/support
HD470_670-EU-GRE-04
Download PDF

advertising