Samsung | HG43EF690DB | Samsung HG43EF690DB Εγχειρίδιο χρήσης

Τηλεόραση LED
Εγχειρίδιο εγκατάστασης
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το
προϊόν της Samsung. Προκειμένου να λάβετε
πιο ολοκληρωμένο σέρβις, δηλώστε το προϊόν
σας στη διαδικτυακή διεύθυνση
www.samsung.com/register
Μοντέλο
Αρ. παραγωγής
Οι εικόνες που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης παρέχονται μόνο για αναφορά και ενδέχεται να διαφέρουν από
την πραγματική εμφάνιση του προϊόντος. Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς
προειδοποίηση.
Οδηγίες
Αυτή η τηλεόραση παρέχεται με λειτουργικότητα που περιλαμβάνει διαδραστικές υπηρεσίες μέσω συσκευής τύπου "set-back box" (SBB/
STB) που συνδέεται στην τηλεόραση, καθώς και με άλλες τηλεοράσεις σε ένα ελεγχόμενο από υπολογιστή σύστημα για ξενοδοχεία και άλλες
συναφείς επιχειρήσεις.
Διαδραστικά: Όταν η συσκευή τεθεί αρχικά σε λειτουργία, στέλνει μια εντολή ταυτοποίησης της συσκευής SBB/STB. Εάν αυτή είναι επιτυχής,
η τηλεόραση αλλάζει τρόπο λειτουργίας σε ONLINE (Συνδεδεμένος) και ο πλήρης έλεγχός της πραγματοποιείται μέσω της συσκευής SBB/STB.
Εάν η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση σύνδεσης (Συνδεδεμένος), παύει να λαμβάνει εντολές μέσω του τηλεχειριστηρίου υπερύθρων (IR)
της Samsung και λειτουργεί σύμφωνα με το πρωτόκολλο διασύνδεσης που χρησιμοποιείται.
Αυτόνομη: Εάν δεν αναγνωριστεί κάποια συσκευή SBB/STB, η τηλεόραση θα πρέπει να τεθεί σε τρόπο λειτουργίας STAND-ALONE (Αυτόνομη)
με περιορισμένη λειτουργικότητα.
Τρόποι λειτουργίας
Όταν αυτή η τηλεόραση (σε τρόπο λειτουργίας ξενοδοχείου) λειτουργεί με χρήση συσκευής SBB/STB, βρίσκεται σε έναν από τους παρακάτω
δύο τρόπους λειτουργίας:
• ONLINE (Συνδεδεμένος) ή STAND-ALONE (Αυτόνομη). Στην κατάσταση Αυτόνομη, η τηλεόραση λειτουργεί ως τυπική τηλεόραση
ξενοδοχείου αλλά χωρίς ενεργή επικοινωνία. Αυτό συμβαίνει ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο να αποπειραθούν οι ένοικοι του δωματίου
να εξαπατήσουν το σύστημα αποσυνδέοντας τη συσκευή SBB/STB.
Τηλεόραση
ξενοδοχείου
Τροφοδοσία
ΕΝΕΡΓ.
Ενεργοποίηση
τρόπου
λειτουργίας
ξενοδοχείου
Αυτόνομη λειτουργία
SBB/STB σε σύνδεση αν υπάρξει μία
επιτυχία σε 10 προσπάθειες
SBB/STB σε σύνδεση - 10
συνεχείς αποτυχίες
Κατάσταση SBB/STB
- Προσπάθεια κάθε 2
δευτερόλεπτα
Λειτουργία σε σύνδεση
Ρυθμός δειγματοληψίας 20/
δευτερόλεπτο
Για αναλυτικές ρυθμίσεις είτε της αυτόνομης είτε της διαδραστικής λειτουργίας, ανατρέξτε στις σελίδες 21-30 (Ρύθμιση δεδομένων μενού
επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου: Τρόποι αυτόνομης και διαδραστικής λειτουργίας)
• Ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί σε μερικές λειτουργίες, ώστε να αποτρέπεται τυχόν "εξαπάτηση" του τηλεοπτικού συστήματος από
τους ενοίκους του δωματίου.
• Χωρίς κεντρικό μενού (διαδραστική λειτουργία) ή μενού καναλιών, λειτουργία Plug & Play στο κεντρικό μενού (αυτόνομη λειτουργία)
• Περιορισμένη ένταση ήχου και κλείδωμα/ξεκλείδωμα πλήκτρων πάνελ
Προειδοποίηση σχετικά με τις στατικές εικόνες
Αποφεύγετε να προβάλλετε στατικές εικόνες (όπως αρχεία εικόνας jpeg) ή στοιχεία στατικής εικόνας (όπως το λογότυπο κάποιου
τηλεοπτικού προγράμματος, το πανοραμικό ή το 4:3 φορμά εικόνας, τη γραμμή χρηματιστηρίου ή ειδήσεων στο κάτω μέρος της οθόνης κλπ.)
στην οθόνη. Η συνεχής προβολή στατικών εικόνων μπορεί να προκαλέσει μη ομοιόμορφη φθορά του φωσφόρου της οθόνης, πράγμα που
επηρεάζει την ποιότητα της εικόνας. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο να προκληθεί αυτό το πρόβλημα, ακολουθήστε τις παρακάτω συστάσεις:
• Αποφεύγετε να προβάλλετε το ίδιο τηλεοπτικό κανάλι για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
• Πάντα να προσπαθείτε να προβάλλετε κάθε εικόνα σε πλήρη οθόνη. Χρησιμοποιήστε το μενού φορμά εικόνας της τηλεόρασης για την
καλύτερη δυνατή αντιστοίχιση.
• Μειώστε τη φωτεινότητα και την αντίθεση στις ελάχιστες τιμές που απαιτούνται για να επιτύχετε την επιθυμητή ποιότητα εικόνας.
Υπερβολικές τιμές ενδέχεται να επιταχύνουν τη διαδικασία φθοράς.
• Να χρησιμοποιείτε συχνά όλες τις δυνατότητες της τηλεόρασης που έχουν σχεδιαστεί για τη μείωση της διατήρησης εικόνας και του
καψίματος οθόνης, ανατρέξτε στην κατάλληλη ενότητα του εγχειριδίου χρήσης για λεπτομέρειες.
Εξασφάλιση χώρου για την εγκατάσταση
Τηρήστε τις απαιτούμενες αποστάσεις ανάμεσα στο προϊόν και τα άλλα αντικείμενα (π.χ. τους τοίχους) για να διασφαλίσετε το σωστό
εξαερισμό του.
Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή κάποιο πρόβλημα με το προϊόν λόγω αύξησης της εσωτερικής θερμοκρασίας του
προϊόντος.
• Όταν χρησιμοποιείτε βάση ή στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο, να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα εξαρτήματα που παρέχονται από τη
Samsung Electronics.
–– Αν χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα άλλου κατασκευαστή, ενδέχεται να δημιουργηθεί πρόβλημα με το προϊόν ή τραυματισμός,
λόγω πτώσης του προϊόντος.
• Η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν.
Εγκατάσταση με βάση.
Εγκατάσταση με στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Περιεχόμενα
yy Συναρμολόγηση του στροφέα (τηλεοράσεις 32 ιντσών και άνω)........................................................................ 5
yy Εγκατάσταση βάσης τηλεόρασης LED..................................................................................................................... 6
yy Επισκόπηση του πίνακα σύνδεσης............................................................................................................................ 8
yy Χειριστήριο τηλεόρασης............................................................................................................................................. 11
yy Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου........................................................................................................................... 12
yy Σύνδεση της τηλεόρασης με συσκευή SBB.............................................................................................................. 14
yy Σύνδεση των ηχείων μπάνιου..................................................................................................................................... 15
yy Σύνδεση της συσκευής MediaHub HD....................................................................................................................... 17
yy Σύνδεση της συσκευής RJP (Remote Jack Pack)..................................................................................................... 18
yy Σύνδεση σε υποδοχή COMMON INTERFACE (υποδοχή κάρτας παρακολούθησης τηλεόρασης)................... 20
yy Ρύθμιση δεδομένων μενού επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου.......................................................................... 21
yy Εγκατάσταση του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο.................................................................................... 74
yy Στερέωση της τηλεόρασης στον τοίχο...................................................................................................................... 75
yy Αντικλεπτική κλειδαριά Kensington........................................................................................................................ 75
yy Προδιαγραφές............................................................................................................................................................... 76
yy Διαστάσεις..................................................................................................................................................................... 77
yy Άδεια χρήσης................................................................................................................................................................. 79
Ελληνικά
3
ΕΛΛΗΝVΙΚΑ
yy Πρόσθετα εξαρτήματα................................................................................................................................................. 4
Πρόσθετα εξαρτήματα
✎✎ Βεβαιωθείτε ότι τα παρακάτω αντικείμενα περιλαμβάνονται στη συσκευασία της τηλεόρασης LED. Αν λείπει
κάποιο αντικείμενο, επικοινωνήστε με την τοπική αντιπροσωπία.
✎✎ Το χρώμα και το σχήμα των αντικειμένων ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
•• Τηλεχειριστήριο και μπαταρίες (AAA x 2)
•• Οδηγός γρήγορης ρύθμισης
•• Προσαρμογέας κάρτας CI Card
•• Στήριγμα καλωδίων
•• Κιτ τοποθέτησης στον τοίχο για ξενοδοχεία
(τηλεοράσεις 32 ιντσών ή μεγαλύτερες)
•• Καλώδιο ρεύματος/Καλώδιο δεδομένων
•• Κάρτα εγγύησης / Οδηγός συμμόρφωσης με τους
κανονισμούς (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές)
4 τεμάχια
Προσαρμογέας τοποθέτησης στον τοίχο
✎✎ Η βάση και οι βίδες στερέωσης της βάσης ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στη συσκευασία, ανάλογα με το
μοντέλο.
✎✎ Το καλώδιο δεδομένων ενδέχεται να μην περιλαμβάνεται στη συσκευασία, ανάλογα με τον προμηθευτή SI.
Διευθετήστε τα καλώδια χρησιμοποιώντας το στήριγμα καλωδίων
✎✎ Για πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της Samsung και τις κανονιστικές υποχρεώσεις για
συγκεκριμένα προϊόντα, π.χ. REACH, WEEE, μπαταρίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος (Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)
(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει
ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται
μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες
βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε
να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην
βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το
κατάστημα απ’ όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις
λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το
περιβάλλον ανακύκλωση. Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν
τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει
να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.
Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών.)
Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος
δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά
σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς
της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν
βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον. Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους
απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την
προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.
4
Ελληνικά
Συναρμολόγηση του στροφέα (τηλεοράσεις 32 ιντσών και άνω)
]] ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Αν διαμορφώσετε την τηλεόραση προκειμένου να περιστρέφεται, πρέπει να την
προσαρτήσετε σταθερά στο δάπεδο, σε ένα γραφείο, σε έναν μπουφέ κλπ. όπως περιγράφεται
στις οδηγίες εγκατάστασης.
Οι τηλεοράσεις LED 32" και μεγαλύτερων διαστάσεων διαθέτουν περιστρεφόμενες βάσεις. Μπορείτε να διαμορφώσετε
αυτές τις βάσεις έτσι ώστε η οι τηλεοράσεις να περιστρέφονται κατά 20, 60 ή 90 μοίρες προς τα αριστερά και προς τα
δεξιά χρησιμοποιώντας το ΣΤΡΟΦΕΑ ΒΑΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ.
* Το προϊόν αποστέλλεται με τη γωνία περιστροφής της βάσης του ρυθμισμένη σε 20°.
¦¦ * Στροφέας 20°
Για να ρυθμίσετε την τηλεόραση έτσι ώστε να περιστρέφεται κατά 20° προς τα αριστερά και προς τα δεξιά, εισαγάγετε
την προεξοχή στο κάτω μέρος της βάσης μέσα από την καμπύλη οπή στον στροφέα βάσης στήριξης με την επισήμανση
20°. Στη συνέχεια, στερεώστε το στροφέα βάσης στήριξης στη βάση χρησιμοποιώντας τις τρεις παρεχόμενες βίδες, όπως
φαίνεται παρακάτω.
¦¦ Στροφέας 60°
Για να ρυθμίσετε την τηλεόραση έτσι ώστε να περιστρέφεται κατά 60° προς τα αριστερά και προς τα δεξιά, εισαγάγετε
την προεξοχή στο κάτω μέρος της βάσης μέσα από την καμπύλη οπή στον στροφέα βάσης στήριξης με την επισήμανση
60°. Στη συνέχεια, στερεώστε το στροφέα βάσης στήριξης στη βάση χρησιμοποιώντας τις τρεις παρεχόμενες βίδες, όπως
φαίνεται παρακάτω.
¦¦ Στροφέας 90°
Για να διαμορφώσετε την τηλεόραση έτσι ώστε να περιστρέφεται κατά 90° προς τα αριστερά και προς τα δεξιά, αφαιρέστε
το στροφέα βάσης στήριξης και, στη συνέχεια, βιδώστε τις τρεις παρεχόμενες βίδες στη βάση, όπως φαίνεται παρακάτω.
Ελληνικά
5
Εγκατάσταση βάσης τηλεόρασης LED
Οι τηλεοράσεις LED 32" και μεγαλύτερων διαστάσεων διαθέτουν περιστρεφόμενες βάσεις. Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτές
τις βάσεις έτσι ώστε οι τηλεοράσεις να περιστρέφονται κατά 20 ή κατά 90 μοίρες προς τα αριστερά και προς τα δεξιά.
Εξαρτήματα βάσης
Κατά την εγκατάσταση της βάσης, χρησιμοποιήστε τα εξαρτήματα και τα μέρη που παρέχονται.
32" x7 (M4 x L12)
43"~55" x8 (M4 x L12)
32"
Βάση (1 Τεμάχια)
1
43"~55"
Οδηγός βάσης (1 Τεμάχια)
x4
(M4 x L12)
Βίδες
2
✎✎ Τοποθετήστε ένα μαλακό πανί πάνω στο τραπέζι για
να προστατεύσετε την τηλεόραση και, στη συνέχεια,
τοποθετήστε την τηλεόραση στο πανί με την οθόνη
στραμμένη προς τα κάτω.
3
32"
43"~55"
x3 (M4 x L12)
6
Ελληνικά
x4 (M4 x L12)
4
Εάν παρουσιάζει κλίση, δοκιμάστε να τον συναρμολογήσετε
.
ξανά αρχίζοντας από το βήμα
✎✎ Φροντίστε να συναρμολογήσετε τον οδηγό βάσης όταν είναι
προσαρτημένος στην τηλεόραση.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•• Βεβαιωθείτε ότι διακρίνετε ανάμεσα στο εμπρός και το πίσω μέρος κάθε εξαρτήματος όταν τα συναρμολογείτε.
•• Φροντίστε να υπάρχουν τουλάχιστον δύο άτομα για να σηκώσουν και να μετακινήσουν την τηλεόραση.
¦¦ Κιτ τοποθέτησης ξενοδοχείου
Κοντό μπουλόνι (2 Τεμάχια)
Μακρύ μπουλόνι (2 Τεμάχια)
Ροδέλα (2 Τεμάχια)
Παξιμάδι (2 Τεμάχια)
ή
[[ Στερεώστε τη βάση σε μια
επίπεδη επιφάνεια, όπως επάνω
σε έναν μπουφέ, σε ένα γραφείο ή
σε ένα κέντρο ψυχαγωγίας, όπως
φαίνεται στην εικόνα.
[
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε τον τραυματισμό, πρέπει να προσαρτήσετε αυτή την τηλεόραση
σταθερά στο δάπεδο, σε ένα τραπέζι, σε έναν μπουφέ κλπ. με το κιτ τοποθέτησης ξενοδοχείου, όπως
περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες.
Ελληνικά
7
Επισκόπηση του πίνακα σύνδεσης
1
2
4
3
#
@
HDMI IN 2
4
HDMI IN 3
(ARC)
HDMI IN 1
LAN OUT
5
LAN
6
RJP
9
0
7
!
CLOCK
8
$
✎✎ Κάθε φορά που συνδέετε στην τηλεόραση μια εξωτερική συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένη.
✎✎ Κατά τη σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής, αντιστοιχίστε το χρώμα του βύσματος με το χρώμα της υποδοχής.
1 VARIABLE AUDIO OUT
Χρησιμοποιείται για έξοδο ήχου στο ηχείο μπάνιου. Συνδέστε το κιβώτιο τοίχου μπάνιου και τη θύρα μεταβλητού
σήματος (RCA).
2 VOL-CTRL
Χρησιμοποιείται για έλεγχο της έντασης ήχου του ηχείου μπάνιου. Συνδέστε το κιβώτιο τοίχου μπάνιου και τη θύρα
VOLCTRL.
3 USB (5V 0.5A), USB (HDD 1.0A) / CLONING
‒‒ Υποδοχή σύνδεσης για αναβάθμιση του λογισμικού, το Media Play, κ.λπ.
‒‒ Σύνδεση σέρβις.
4 HDMI IN 1 / HDMI IN 2 / HDMI IN 3 (ARC)
Για σύνδεση με την υποδοχή HDMI μιας συσκευής που διαθέτει έξοδο HDMI.
✎✎ Δεν απαιτείται σύνδεση ήχου για σύνδεση HDMI-HDMI. Οι συνδέσεις HDMI μεταφέρουν σήματα ήχου και
βίντεο.
8
Ελληνικά
5 LAN
Συνδεθείτε σε ενσύρματο LAN χρησιμοποιώντας καλώδιο CAT 7.
6 RJP
Αυτή η θύρα είναι μια απομακρυσμένη θύρα επικοινωνίας RJP (Remote Jack Pack) που επιτρέπει τη σύνδεση
διαφορετικών συσκευών μέσω με πρόσθετες υπομονάδες, ώστε να διευκολύνεται η χρήση των συσκευών από το
χρήστη.
7 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Συνδέεται σε ένα εξάρτημα ψηφιακού ήχου.
8 ANT IN (SATELLITE), (AIR/CABLE)
‒‒ Για να βλέπετε σωστά τα τηλεοπτικά κανάλια, η τηλεόραση πρέπει να λαμβάνει σήμα από μία από τις ακόλουθες
πηγές:
‒‒ Εξωτερική κεραία/Σύστημα καλωδιακής τηλεόρασης
9 LAN OUT
Η θύρα σύνδεσης ενσύρματου LAN χρησιμοποιείται για τη σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής, όπως φορητού
υπολογιστή, για σύνδεση στο Internet. (Ωστόσο η τηλεόραση πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο Internet μέσω
ενσύρματου LAN.)
0 DATA
‒‒ Χρησιμοποιείται για την υποστήριξη της ανταλλαγής δεδομένων ανάμεσα στην τηλεόραση και τη συσκευή SBB.
‒‒ Για σύνδεση με χρήση βυσμάτων τηλεόρασης τύπου RJ-12.
! CLOCK
Ρυθμίστε την ώρα αφού συνδέσετε το καλώδιο της υποδοχής εξωτερικού ρολογιού-ρολογιού. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εμφάνισης εξωτερικού ρολογιού.
@ HP-ID
Συνδέστε το καλώδιο στις υποδοχές HP-ID και ακουστικών ταυτόχρονα και συνδέστε το σε ένα ξεχωριστό κιβώτιο
ακουστικών. Ανατρέξτε στη σελίδα 16. Όταν συνδέετε τα ακουστικά σε ένα κιβώτιο ακουστικών, λειτουργούν με τον
ίδιο τρόπο όπως στη λειτουργία ακουστικών.
# COMPONENT / AV IN 1
–– Χρησιμοποιήστε για σύνδεση σε συσκευές βίντεο/ήχου μέσω σήματος συνιστωσών, όπως συσκευές
αναπαραγωγής DVD και συσκευές AV (σύνθετου σήματος), όπως VCR.
–– Συνδέστε καλώδια ήχου στις υποδοχές "R-AUDIO-L" της τηλεόρασης και τα άλλα άκρα τους στις αντίστοιχες
υποδοχές εξόδου ήχου μιας συσκευής A/V ή σήματος συνιστωσών.
–– Η υποδοχή COMPONENT IN χρησιμοποιείται επίσης ως υποδοχή VIDEO 1.
–– Συνδέστε καλώδια βίντεο σήματος συνιστωσών (δεν παρέχονται) στις υποδοχές σήματος συνιστωσών ("PR",
"PB", "Y") που βρίσκονται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης και τα άλλα άκρα τους στις αντίστοιχες υποδοχές
εξόδου βίντεο σήματος συνιστωσών μιας συσκευής αναπαραγωγής DVD. Αντιστοιχίστε τα χρώματα στα
βύσματα και τα καλώδια.
–– Αν θέλετε να συνδέσετε ταυτόχρονα μια συσκευή Set-Top Box και μια συσκευή αναπαραγωγής DVD, θα πρέπει
να συνδέσετε τη συσκευή Set-Top Box στη συσκευή DVD και να συνδέσετε τη συσκευή DVD στις υποδοχές
σήματος συνιστωσών ("PR", "PB", "Y") της τηλεόρασης.
–– Οι υποδοχές PR, PB και Y στις συσκευές σήματος συνιστωσών (DVD) υποδεικνύονται μερικές φορές με τις
ενδείξεις Y, B-Y και R-Y ή Y, Cb και Cr.
–– Για τις συσκευές AV, συνδέστε καλώδια ήχου RCA (δεν παρέχονται) στις υποδοχές "R - AUDIO - L" που
βρίσκονται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης και τα άλλα άκρα τους στις αντίστοιχες υποδοχές εξόδου ήχου
μιας εξωτερικής συσκευής.
–– Όταν συνδέετε μια συσκευή σύνθετου σήματος (AV) στην υποδοχή AV IN 1 [Y/Video], συνδέστε το καλώδιο
βίντεο (κίτρινο) στην υποδοχή AV IN 1 [Y/VIDEO] (πράσινο/κίτρινο).
$ ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ
Μπορούν να συνδεθούν ακουστικά στην υποδοχή ακουστικών της τηλεόρασης. Όταν είναι συνδεδεμένα τα ακουστικά,
απενεργοποιείται ο ήχος από τα ενσωματωμένα ηχεία.
Ελληνικά
9
Λειτουργίες προβολής
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μία από τις τυπικές αναλύσεις που παρατίθενται στη στήλη "Ανάλυση". Η τηλεόραση
ρυθμίζεται αυτόματα στην ανάλυση που επιλέξατε.
Αφού συνδέσετε τον υπολογιστή στην τηλεόραση, ρυθμίστε την ανάλυση οθόνης της τηλεόρασης μέσα από τον
υπολογιστή. Η βέλτιστη ανάλυση είναι 1920 x 1080 στα 60 Hz. Εάν οριστεί σε οποιαδήποτε άλλη τιμή εκτός από τις τιμές
που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, ενδέχεται να μην εμφανιστεί εικόνα στην τηλεόραση. Ρυθμίστε σωστά την
ανάλυση, ανατρέχοντας στις οδηγίες χρήσης του υπολογιστή ή της κάρτας γραφικών του.
Συνιστώνται οι αναλύσεις που εμφανίζονται στον πίνακα.
✎✎ Η βέλτιστη ανάλυση είναι 1920 x 1080 στα 60 Hz.
Τρόπος
λειτουργίας
Ανάλυση
Οριζόντια συχνότητα
(KHz)
Κατακόρυφη
συχνότητα (Hz)
Συχνότητα ρολογιού
pixel (MHz)
Πολικότητα
συγχρονισμού (Ο / Κ)
IBM
720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 960
1366 x 768
1440 x 900
1600 x 900RB
1680 x 1050
1920 x 1080
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
63,981
79,976
45,000
49,702
60,000
47,712
55,935
60,000
65,290
67,500
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,020
75,025
60,000
59,810
60,000
60,015
59,887
60,000
59,954
60,000
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
108,000
135,000
74,250
83,500
108,000
85,500
106,500
108,000
146,250
148,500
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
-/+
+/+
-/+
+/+
✎✎ Δεν υποστηρίζεται ο τρόπος λειτουργίας διεμπλεκόμενης σάρωσης.
✎✎ Εάν επιλεγεί κάποια μη τυπική μορφή βίντεο, η τηλεόραση ενδέχεται να μη λειτουργεί φυσιολογικά.
✎✎ Υποστηρίζονται οι τρόποι λειτουργίας ξεχωριστού και σύνθετου σήματος. Δεν υποστηρίζεται SOG.
10
Ελληνικά
Χειριστήριο τηλεόρασης
Το χειριστήριο τηλεόρασης είναι ένα κουμπί πολλαπλών κατευθύνσεων που σας βοηθά να περιηγηθείτε χωρίς να
χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.
✎✎ Ορισμένες λειτουργίες που απαιτούν κωδικό PIN ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
✎✎ Το χρώμα και το σχήμα του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.
✎✎ Εξέλθετε από το μενού πατώντας το χειριστήριο για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο.
✎✎ Το χειριστήριο της τηλεόρασης, ένα μικρό κουμπί σαν μοχλός στο κάτω δεξιό μέρος της τηλεόρασης, σας
επιτρέπει να ελέγχετε την τηλεόραση χωρίς το τηλεχειριστήριο.
Μενού ελέγχου
: Απενεργοποίηση
: Αύξ. έντ.
: Επόμ. καν.
: Μείωσ.έντ.
: Προηγ.κανάλι
: Πηγή
Χειριστήριο τηλεόρασης / Αισθητήρας
τηλεχειριστηρίου
Πιέστε: Μετακίνηση
Παρατεταμένο πάτημα: Επιλογή
Το Χειριστήριο τηλεόρασης βρίσκεται στο κάτω
μέρος της τηλεόρασης.
Κατάσταση αναμονής
Μην αφήνετε το προϊόν σε κατάσταση αναμονής για μεγάλες χρονικές περιόδους (για παράδειγμα, όταν λείπετε
σε διακοπές). Εξακολουθεί να καταναλώνεται μία μικρή ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμα κι όταν έχει
απενεργοποιηθεί το κουμπί λειτουργίας.
Ελληνικά
11
Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου
✎✎ Το τηλεχειριστήριο αυτό φέρει κουκκίδες Braille στα κουμπιά λειτουργίας, καναλιών και έντασης ήχου, οπότε
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με προβλήματα όρασης.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
της τηλεόρασης.
Προβολή και επιλογή των
διαθέσιμων πηγών βίντεο.
Άμεση πρόσβαση στα κανάλια.
Εναλλακτική επιλογή Teletext,
διπλής οθόνης ή μικτής οθόνης.
Εμφάνιση του Ηλεκτρονικού οδηγού
προγράμματος (EPG).
Προσωρινή απενεργοποίηση του ήχου.
Αλλαγή καναλιών.
Προσαρμογή της έντασης του ήχου.
Προβολή της λίστας καναλιών
στην οθόνη.
HOME
Προβολή του κύριου μενού επί της
οθόνης.
MENU
Γρήγορη επιλογή των λειτουργιών
που χρησιμοποιούνται συχνά.
TOOLS
Μετάβαση στην οθόνη HOME.
CONTENT
Πατήστε για να εμφανίσετε
πληροφορίες στην οθόνη της
τηλεόρασης.
CLOCK: Όταν πατάτε το πλήκτρο
INFO στην κατάσταση αναμονής,
εμφανίζεται στην οθόνη της
τηλεόρασης η ώρα.
Επιλογή στοιχείων μενού στην οθόνη
και αλλαγή των τιμών μενού.
Έξοδος από το μενού.
Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
Κουμπιά που χρησιμοποιούνται στην
οθόνη Λίστα καναλιών, στο μενού
Media Play κλπ.
ALARM: Εισαγωγή της επιθυμητής
ώρας ενεργοποίησης της
τηλεόρασης.
X: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
της εικόνας 3D. (Δεν είναι διαθέσιμο)
SUBT.: Προβολή ψηφιακών
υποτίτλων.
12
Ελληνικά
Προβολή Αρ. σελ. περιεχομ.
ALARM
SUBT.
Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά
στην αρχική σελίδα περιεχομένων.
Τοποθέτηση των μπαταριών (Μέγεθος μπαταρίας: AAA)
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•• Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση έως 7 μέτρα από την τηλεόραση.
•• Το έντονο φως ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση του τηλεχειριστηρίου. Αποφεύγετε να το χρησιμοποιείτε
κοντά σε φώτα με λαμπτήρες φθορισμού ή σωλήνες νέον.
•• Το χρώμα και το σχήμα ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.
•• Δεν υποστηρίζεται το κουμπί "3D" του τηλεχειριστηρίου. Όταν πατάτε αυτά τα κουμπιά, η τηλεόραση δεν
αντιδρά.
Ελληνικά
13
Σύνδεση της τηλεόρασης με συσκευή SBB
Πίσω πάνελ τηλεόρασης
Καλώδιο δεδομένων
✎✎ Το πίσω πάνελ ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
1. Συνδέστε την υποδοχή DATA της τηλεόρασης στην υποδοχή [ETH MODEM] της συσκευής STB (SBB) μέσω του
καλωδίου δεδομένων.
✎✎ Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ανταλλαγής δεδομένων.
¦¦ Λίστα προμηθευτών και συμβατών καλωδίων δεδομένων που συνοδεύουν την
τηλεόραση
• Επιβεβαιώστε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό καλώδιο δεδομένων για τον προμηθευτή σας. Ανατρέξτε στην ετικέτα
κωδικού που υπάρχει στα καλώδια δεδομένων.
6
1
TV SIDE
STB SIDE
1
6
CON A
CON B
CON A
6: NC
5: IR
4: GND
3: Rx
2: Tx
1: Nc
CON A
CON B
5
6
4
2
3
5
2
3
✎✎ Τεχνικές προδιαγραφές καλωδίου δεδομένων (RJ12): RS232
14
Ελληνικά
CON B
1: NC
2: GND
3: Rx
4: NC
5: Tx
6: IR
Σύνδεση των ηχείων μπάνιου
Μπορείτε να συνδέσετε τα ηχεία μπάνιου με τον παρακάτω τρόπο.
¦¦ Σύνδεση μέσω θύρας μεταβλητής εξόδου (διαθέσιμη χωρίς εξωτερικό ενισχυτή)
Πίσω πάνελ τηλεόρασης
1
Ηχείο
2
VOL+
VOL-
Κιβώτιο ελέγχου
έντασης ήχου
✎✎ Το πίσω πάνελ ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
1. Συνδέστε τη θύρα VARIABLE AUDIO OUT της τηλεόρασης στα ηχεία τοίχου μπάνιου του ξενοδοχείου.
Ηχείο +
Ηχείο -
N/C
2. Συνδέστε την υποδοχή VOL-CTRL της τηλεόρασης στη θύρα του διακόπτη του κιβωτίου ελέγχου έντασης ήχου στον
τοίχο του μπάνιου του ξενοδοχείου.
✎✎ Η μέγιστη ισχύς εξόδου των ηχείων είναι 4 W, 8 Ω.
✎✎ Η θύρα VARIABLE AUDIO OUT υποστηρίζει αποκλειστικά MONO ήχο.
•• Εγκατάσταση του κιβωτίου ελέγχου έντασης ήχου
‒‒ Εάν διαμορφώσετε το κιβώτιο ελέγχου έντασης ήχου όπως φαίνεται στην εικόνα, μπορείτε να ελέγξετε την
ένταση ήχου στα ηχεία μπάνιου.
‒‒ Η υποδοχή που συνδέει το κιβώτιο ελέγχου έντασης ήχου στην τηλεόραση είναι μια κανονική υποδοχή
τηλεφώνου 3,5 mm.
‒‒ Ο διακόπτης του κιβωτίου ελέγχου έντασης ήχου είναι ένας διακόπτης Tact.
✎✎ Ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας Sub AMP
‒‒ 0: Απενεργοποίηση της λειτουργίας δευτερεύοντος ενισχυτή (PWM απενεργοποιημένο).
‒‒ 1: Καθορισμός της έντασης ήχου των περιφερειακών συσκευών σύμφωνα με την κεντρική ένταση ήχου.
H ένταση ήχου των περιφερειακών συσκευών καθορίζεται βάσει της τιμής της έντασης ήχου κατά την
ενεργοποίηση, της ελάχιστης και της μέγιστης έντασης ήχου σε λειτουργία ξενοδοχείου.
‒‒ 2: Καθορισμός της έντασης ήχου σύμφωνα με τη ρύθμιση του πίνακα ελέγχου μπάνιου.
•• Προδιαγραφές θύρας μεταβλητής εξόδου
‒‒ Καλώδιο ηχείου: Χρησιμοποιείτε καλώδιο ηχείων μήκους όχι μεγαλύτερου από 82 πόδια (25 m).
Κιβώτιο ελέγχου έντασης ήχου
ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ - ΑΥΞΗΣΗ (Μαύρο/Κόκκινο 2)
VOL +
1
3
2
VOL -
ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ GND (Θωρακισμένο
ΜΕΙΩΣΗ (Λευκό 1) καλώδιο 3)
Ελληνικά
15
¦¦ Είσοδος βρόχου ήχου
Υπάρχει δυνατότητα να εγκατασταθεί ένα πρόσθετο κιβώτιο ακουστικών σε ένα κρεβάτι ή σε ένα γραφείο εργασίας, έτσι
ώστε οι χρήστες να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ακουστικά πιο εύκολα. Η
διαδικασία εγκατάστασης παρέχεται παρακάτω.
• Λεπτομερές σχέδιο του κιβωτίου ακουστικών
Πίσω πάνελ τηλεόρασης
HEADPHON BOX
Κιβώτιο ακουστικών
✎✎ Το πίσω πάνελ ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Shield wire
TV Headphones jack
Red Wire (Audio-R)
Whitewire (Audio-L)
Red wire + White wire
Shield Wire
TV HP-ID jack
<Κιβώτιο
ακουστικών>
16
Ελληνικά
Σύνδεση της συσκευής MediaHub HD
Έξοδος οποιασδήποτε εξωτερικής πηγής σήματος που έχει συνδεθεί στη συσκευή MediaHub HD στη ρεσεψιόν του
ξενοδοχείου.
Πίσω μέρος συσκευής MediaHub HD
HDMI
USB
Πίσω πάνελ τηλεόρασης
RS/232
HDMI IN 2
HDMI IN 1
HDMI IN 3
(ARC)
(DVI)
LAN OUT
LAN
2 Καλώδιο HDMI
RJP
1 Καλώδιο
δεδομένων
RS-232
CLOCK
✎✎ Το πίσω πάνελ ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
1. Συνδέστε τη θύρα RJP της τηλεόρασης με τη θύρα RS/232 της συσκευής MediaHub HD.
2. Συνδέστε τη θύρα HDMI IN 1, 2 ή 3 της τηλεόρασης με τη θύρα HDMI της συσκευής MediaHub HD.
• MediaHub HD
–– Η συσκευή MediaHub HD είναι μια υπομονάδα εξοπλισμού που διαθέτει ποικίλες εισόδους και εξόδους
ήχου, βίντεο και δεδομένων (A/V, Audio, PC, HDMI και USB). Οι αντίστοιχες πηγές εξόδου συνδέονται από
τη συσκευή MediaHub στην τηλεόραση. Η συσκευή MediaHub επικοινωνεί με την τηλεόραση μέσω του
πρωτοκόλλου RS232. Η λειτουργία Hot Plug & Play είναι μια λειτουργία που επιτρέπει στους ενοίκους του
ξενοδοχείου να συνδέσουν μια εξωτερική πηγή σήματος στη συσκευή MediaHub. Η συσκευή MediaHub
επικοινωνεί με την τηλεόραση μέσω της αποστολής μηνυμάτων σχετικά με ενεργές/ανενεργές πηγές
σήματος. Η τηλεόραση μεταβαίνει στην ενεργή εξωτερική πηγή σήματος.
–– Θα πρέπει να συνδέσετε τη θύρα HDMI της συσκευής MediaHub με τη θύρα HDMI IN 3 της τηλεόρασης.
–– Όταν η τηλεόραση είναι αναμμένη, πραγματοποιήστε τη σύνδεση μεταξύ τηλεόρασης και RJP εντός 10
δευτερολέπτων.
• Ειδικές δυνατότητες
–– PIP
–– Αυτόματη ανίχνευση
Ελληνικά
17
Σύνδεση της συσκευής RJP (Remote Jack Pack)
Έξοδος οποιασδήποτε εξωτερικής πηγής που είναι συνδεδεμένη στη συσκευή RJP στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου.
Πίσω μέρος συσκευής RJP
USB
HDMI
VIDEO
Πίσω πάνελ τηλεόρασης
AUDIO
RS/232
HDMI IN 2
HDMI IN 1
3 Καλώδιο HDMI
4 Καλώδιο δεδομένων RS-232
HDMI IN 3
(ARC)
(DVI)
LAN OUT
LAN
RJP
2 Καλώδιο βίντεο
1 Καλώδιο ήχου
CLOCK
✎✎ Το πίσω πάνελ ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
1. Συνδέστε τη θύρα AV IN 1 [VIDEO]/[L-AUDIO-R] της τηλεόρασης με τη θύρα AUDIO της συσκευής RJP.
2. Συνδέστε τη θύρα AV IN 1 [VIDEO] της τηλεόρασης με τη θύρα VIDEO της συσκευής RJP.
3. Συνδέστε τη θύρα HDMI IN 1, 2 ή 3 της τηλεόρασης με τη θύρα HDMI της συσκευής RJP.
4. Συνδέστε τη θύρα RJP της τηλεόρασης με τη θύρα RS/232 της συσκευής RJP.
✎✎ Οι συσκευές RJP (Remote Jack Pack) που είναι συμβατές με αυτή την τηλεόραση Samsung είναι οι TeleAdapt
TA-7610, TA-7650 (HD) και TA-7660 (HD Plus).
• RJP (Remote Jack Pack): Τα αρχικά RJP αντιστοιχούν στις αγγλικές λέξεις "Remote Jack Pack" (Κιτ υποδοχών
απομακρυσμένης σύνδεσης). Το RJP είναι μια υπομονάδα εξοπλισμού που διαθέτει ποικίλες εισόδους και εξόδους ήχου
και βίντεο (A/V, Audio, PC και HDMI). Οι αντίστοιχες πηγές εξόδου συνδέονται από τη συσκευή RJP στην τηλεόραση.
Η συσκευή RJP επικοινωνεί με την τηλεόραση μέσω του πρωτοκόλλου RS232. Η λειτουργία Hot Plug & Play είναι μια
λειτουργία που επιτρέπει στους ενοίκους του ξενοδοχείου να συνδέσουν μια εξωτερική πηγή σήματος στη συσκευή RJP.
Η συσκευή RJP επικοινωνεί με την τηλεόραση μέσω της αποστολής μηνυμάτων σχετικά με ενεργές/ανενεργές πηγές
σήματος. Η τηλεόραση μεταβαίνει στην ενεργή εξωτερική πηγή σήματος ανάλογα με την προτεραιότητα που ορίζει ο
χρήστης.
✎✎ Μπορείτε να επιλέξετε HDMI IN 1, 2 ή 3 και AV IN για τη σύνδεση της συσκευής RJP.
✎✎ Όταν η τηλεόραση είναι αναμμένη, πραγματοποιήστε τη σύνδεση μεταξύ τηλεόρασης και RJP εντός 10
δευτερολέπτων.
18
Ελληνικά
• Μπορείτε να επαναφέρετε τη συσκευή RJP στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις πατώντας ταυτόχρονα για
10 δευτερόλεπτα τα κουμπιά A/V και HDMI. Όλες οι λυχνίες LED αναβοσβήνουν 5 φορές ως ένδειξη του γεγονότος ότι
εκτελέστηκε επαναφορά.
• Η συσκευή RJP θα σβήσει αυτόματα οποιεσδήποτε λυχνίες LED είναι αναμμένες μετά από 5 λεπτά, για να αποτρέψει την
περιττή φωτορρύπανση στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Οι λυχνίες LED που έσβησαν ανάβουν ξανά αν ο ένοικος αγγίξει
οποιοδήποτε από τα κουμπιά και ο χρόνος των 5 λεπτών αρχίζει να ξαναμετράει. Αν ο ένοικος αγγίξει στη συνέχεια
κάποιο άλλο κουμπί πηγής, η τηλεόραση μεταβαίνει στην επιλεγμένη πηγή και η αντίστοιχη λυχνία LED ανάβει.
• Μετά από επαναφορά της συσκευής RJP ή άναμμα/σβήσιμο της τηλεόρασης, απαιτούνται περίπου 10 δευτερόλεπτα για
αποκατάσταση της επικοινωνίας μεταξύ της τηλεόρασης και της συσκευής RJP.
• Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει το χρόνο σε δευτερόλεπτα - κατά προσέγγιση - που απαιτείται για μετάβαση από την
τηλεόραση στην πηγή σήματος, βάσει προτεραιότητας.
✎✎ Σενάριο 1: Όταν δεν υπάρχουν συνδεδεμένες είσοδοι.
Πηγή
Για σύνδεση
AV
2 δευτερόλεπτα
HDMI
3,9 δευτερόλεπτα
✎✎ Σενάριο 2: Όταν δύο ή περισσότερες είσοδοι είναι συνδεδεμένες και μια πηγή εισόδου έχει αποσυνδεθεί και,
στη συνέχεια, επανασυνδεθεί.
Πηγή
Αποσύνδεση
Για σύνδεση
Σύνολο
AV
4,5 δευτερόλεπτα
2 δευτερόλεπτα
6,5 δευτερόλεπτα
HDMI
3,9 δευτερόλεπτα
3,9 δευτερόλεπτα
7,8 δευτερόλεπτα
✎✎ Π.χ. αν η συσκευή RJP έχει συνδεδεμένες όλες τις πηγές σήματος (AV, PC και HDMI), η πηγή σήματος AV έχει
την υψηλότερη προτεραιότητα. Αν η συσκευή RJP βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας HDMI και κάποιος ένοικος
αποσυνδέσει και, στη συνέχεια, επανασυνδέσει την πηγή AV, ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για μετάβαση σε
σήμα AV είναι 6,5 δευτερόλεπτα.
• Για να συνδέσετε μια συσκευή ήχου (Ipod ή άλλη συσκευή αναπαραγωγής Mp3), θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η
λειτουργία μουσικής και απενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης σήματος.
• Υποστηρίζονται πηγές εισόδου A/V, PC και HDMI.
Ελληνικά
19
Σύνδεση σε υποδοχή COMMON INTERFACE (υποδοχή κάρτας παρακολούθησης τηλεόρασης)
✎✎ Σενάριο 1: Όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση σε καμία υποδοχή εισόδου.
Προσάρτηση του προσαρμογέα κάρτας CI
Προσαρτήστε τον προσαρμογέα όπως φαίνεται στην εικόνα.
✎✎ Για να εγκαταστήσετε τον προσαρμογέα κάρτας CI CARD, αφαιρέστε
το αυτοκόλλητο που είναι επικολλημένο στην τηλεόραση.
Για να συνδέσετε τον προσαρμογέα κάρτας CI CARD, ακολουθήστε αυτά τα
βήματα.
✎✎ Συνιστούμε να προσαρτήσετε τον προσαρμογέα πριν από την
εγκατάσταση του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο ή την
εισαγωγή της κάρτας "CI ή CI+ CARD".
Πίσω μέρος
τηλεόρασης
1. Τοποθετήστε τον προσαρμογέα κάρτας CI CARD μέσα στις δύο οπές του
προϊόντος 1.
✎✎ Εντοπίστε τις δύο οπές στο πίσω μέρος της τηλεόρασης, δίπλα
στη θύρα COMMON INTERFACE.
2. Συνδέστε τον προσαρμογέα κάρτας CI CARD στη θύρα COMMON INTERFACE του προϊόντος 2.
3. Τοποθετήστε την κάρτα “CI ή CI+ CARD”.
Συνιστούμε να εισάγετε την κάρτα CI προτού τοποθετήσετε την τηλεόραση στον τοίχο. Ενδέχεται να είναι
δύσκολο να την εισάγετε μετά από την τοποθέτηση στον τοίχο. Εισαγάγετε την κάρτα αφού προσαρτήσετε
τον προσαρμογέα κάρτας CI Card στην τηλεόραση. Αν εισάγετε την κάρτα πριν από την προσάρτηση, είναι
δύσκολο να προσαρτήσετε την υπομονάδα.
Χρήση της κάρτας "CI ή CI+ CARD"
Για να παρακολουθήσετε συνδρομητικά κανάλια, πρέπει να εισάγετε την
κάρτα "CI ή CI+ CARD".
•• Αν δεν εισάγετε την κάρτα "CI ή CI+ CARD", σε ορισμένα κανάλια
εμφανίζεται το μήνυμα "Κωδικοποιημένο σήμα".
•• Οι πληροφορίες ζεύξης, οι οποίες περιλαμβάνουν έναν αριθμό
τηλεφώνου, το αναγνωριστικό της κάρτας "CI ή CI+ CARD", το
αναγνωριστικό κεντρικού υπολογιστή και άλλες πληροφορίες,
εμφανίζονται σε περίπου 2~3 λεπτά. Αν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα
σφάλματος, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας.
•• Όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση των πληροφοριών καναλιών,
εμφανίζεται το μήνυμα "Η ενημέρωση ολοκληρώθηκε", υποδεικνύοντας
ότι ενημερώθηκε η λίστα καναλιών.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•• Πρέπει να προμηθευτείτε μια κάρτα "CI ή CI+ CARD" από έναν τοπικό πάροχο υπηρεσιών καλωδιακής
τηλεόρασης.
•• Όταν αφαιρείτε την κάρτα "CI ή CI+ CARD", τραβήξτε την έξω προσεκτικά με τα χέρια σας, επειδή αν σας πέσει
η κάρτα "CI ή CI+ CARD" ενδέχεται να υποστεί ζημιά.
•• Εισαγάγετε την κάρτα "CI ή CI+ CARD" προς την κατεύθυνση που επισημαίνεται στην κάρτα.
•• Η θέση της υποδοχής COMMON INTERFACE ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
•• Η κάρτα "CI ή CI+ CARD" δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες χώρες και περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
•• Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.
•• Εισαγάγετε την κάρτα "CI ή CI+ CARD" που υποστηρίζει τις τρέχουσες ρυθμίσεις κεραίας. Διαφορετικά, η εικόνα
θα είναι παραμορφωμένη ή δεν θα προβάλλεται.
20
Ελληνικά
Ρύθμιση δεδομένων μενού επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου
Για να εισέλθετε: Πατήστε τα κουμπιά MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTERE με τη σειρά. (Επιλογή του αυτόνομου τρόπου
λειτουργίας από τον τρόπο λειτουργίας φιλοξενίας.)
Για να εξέλθετε από αυτό το μενού: Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά την τηλεόραση.
✎✎ Ανάλογα με το μοντέλο και την περιοχή, ορισμένα μενού δεν υπάρχουν στην τηλεόραση.
Λειτουργία τηλεόρασης ξενοδοχείου
Κατηγορία
Στοιχείο
Hospitality
Mode
Hospitality Mode
SI Vendor
SI Vendor
Περιγραφή
Επιλέξτε Hospitality Mode.
•• Λειτουργία Interactive: Η τηλεόραση λειτουργεί με συσκευή SI STB ή SBB.
•• Λειτουργία Standalone: Η τηλεόραση λειτουργεί αυτόνομα, χωρίς συσκευή SI STB ή SBB.
•• Λειτουργία Interactive: Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Sustinere /
Quadriga / ETV / IBahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
•• Λειτουργία Standalone: OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Power On Channel
Ορισμός των τιμών ενεργοποίησης, οι οποίες θα εφαρμοστούν όταν ενεργοποιηθεί η
τηλεόραση.
•• User Defined: Σας επιτρέπει να ορίσετε χειροκίνητα το κανάλι ενεργοποίησης και τον τύπο
καναλιού. Ανατρέξτε παρακάτω στις ενότητες Κανάλι ενεργοποίησης και Τύπος καναλιού.
•• Last Saved: Αν επιλέξετε αυτό το στοιχείο, όταν η τηλεόραση ενεργοποιείται, προβάλει το
κανάλι που πρόβαλλε όταν απενεργοποιήθηκε.
Power On Channel
Num
Όταν η τηλεόραση ενεργοποιείται, μεταβαίνει αυτόματα σε αυτό το κανάλι.
Power On Channel
Type
•• Επιλογή ζώνης καναλιών: ATV (ζώνη αναλογικών εναέριων καναλιών), DTV (ζώνη ψηφιακών
εναέριων καναλιών), CATV (ζώνη αναλογικών καλωδιακών καναλιών), CDTV (ζώνη ψηφιακών
καλωδιακών καναλιών), IPTV (κανάλια ΙΡ).
Power On Volume
•• User Defined: Σας επιτρέπει να ορίσετε χειροκίνητα την ένταση ήχου ενεργοποίησης.
Ανατρέξτε παρακάτω στην ενότητα Ένταση ήχου ενεργοποίησης.
•• Last Saved: Όταν η τηλεόραση ενεργοποιείται, επανέρχεται στην ένταση ήχου που είχε
ρυθμιστεί όταν απενεργοποιήθηκε.
Power On
Power On Volume Num Η τηλεόραση ενεργοποιείται με αυτή την ένταση ήχου στην αυτόνομη λειτουργία φιλοξενίας.
Min Volume
Η ελάχιστη ένταση ήχου που μπορεί να ρυθμίσει ο χρήστης στην αυτόνομη λειτουργία
φιλοξενίας.
Max Volume
Η μέγιστη ένταση ήχου που μπορεί να ρυθμίσει ο χρήστης στην αυτόνομη λειτουργία
φιλοξενίας.
Power On Source
Επιλογή της πηγής εισόδου που προβάλλει η τηλεόραση όταν ενεργοποιείται.
Power On Option
Καθορίζει την κατάσταση της τηλεόρασης όταν επανέλθει το ρεύμα μετά από διακοπή ή αφού
αποσυνδέσετε την τηλεόραση και, στη συνέχεια, τη συνδέσετε ξανά.
•• Last Option: Επανέρχεται στην τελευταία κατάσταση λειτουργίας. Αν βρισκόταν σε
κατάσταση αναμονής, επανέρχεται στην κατάσταση αναμονής. Αν ήταν ενεργοποιημένη,
ενεργοποιείται.
•• Power ON: Όταν επανέλθει το ρεύμα, η τηλεόραση ενεργοποιείται.
•• Standby: Όταν επανέλθει το ρεύμα, η τηλεόραση μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής.
Ελληνικά
21
Λειτουργία τηλεόρασης ξενοδοχείου
Κατηγορία
Στοιχείο
Channel Setup
Παρέχει απευθείας και άμεση πρόσβαση σε ορισμένες από τις λειτουργίες του μενού καναλιών
στο μενού καναλιών του χρήστη, όπως αυτόματος προγραμματισμός, επιλογή κεραίας κλπ.
Channel Editor
Ο επεξεργαστής καναλιού σάς επιτρέπει να επεξεργάζεστε τα κανάλια που έχουν αποθηκευτεί
στη μνήμη της τηλεόρασης. Χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή καναλιού, μπορείτε:
•• Να αλλάξετε τους αριθμούς και τα ονόματα των καναλιών, να διαχειριστείτε τις ομάδες
ειδών και γλωσσών και να διαγράψετε κανάλια.
•• Να εφαρμόσετε σίγαση βίντεο στα κανάλια που επιλέγετε. Η σίγαση βίντεο εξαφανίζει το
βίντεο από κάποιο κανάλι και μεταδίδει μόνο τον ήχο.
Ο επεξεργαστής καναλιού σάς επιτρέπει επίσης να δείτε εύκολα πληροφορίες σχετικά με κάθε
κανάλι, χωρίς να πρέπει να προβάλετε απευθείας κάθε κανάλι.
Channel Bank Editor
✎✎ Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχουν ρυθμιστεί οι επιλογές Hospitality Mode:
Standalone, SI Vendor: Smoovie.
Mixed Channel Map
Dynamic SI
•• ON: Έλεγχος του αριθμού καναλιού του προγράμματος DTV. (ο επεξεργαστής καναλιών DTV
δεν είναι προσπελάσιμος)
•• OFF: Δεν πραγματοποιείται έλεγχος του αριθμού καναλιού του προγράμματος DTV. (ο
επεξεργαστής καναλιών DTV είναι προσπελάσιμος, αλλά δεν υποστηρίζεται πρόσθετη
ενημέρωση αριθμού καναλιού προγράμματος)
Channel Rescan
Message
Αν προκύψει ασυμφωνία μεταξύ των δεδομένων στο χάρτη καναλιών και των δεδομένων που
μεταδίδονται, η τηλεόραση εκτελεί αυτόματο συντονισμό καναλιών ώστε να επαναφέρει τα
δεδομένα/παραμέτρους στο χάρτη καναλιών.
•• ON: Όταν το μήνυμα επανάληψης σάρωσης καναλιών έχει ρυθμιστεί σε ON, οι ενδείξεις
οθόνης που υποδεικνύουν ότι τα κανάλια επανασαρώνονται εμφανίζονται στους ενοίκους του
ξενοδοχείου.
•• OFF: Ο διαχειριστής του ξενοδοχείου μπορεί να ρυθμίσει το μήνυμα επανάληψης σάρωσης
καναλιών σε OFF, αν οι ενδείξεις οθόνης του μηνύματος επανάληψης σάρωσης δεν πρέπει να
εμφανίζονται στους ενοίκους του ξενοδοχείου.
Pan Euro MHEG
•• OFF: Αν η επιλογή Pan Euro MHEG είναι απενεργοποιημένη, η λειτουργία MHEG εκτελείται
σύμφωνα με τις υφιστάμενες προδιαγραφές του προϊόντος.
•• ON: Αν ενεργοποιηθεί η επιλογή Pan Euro MHEG, η λειτουργία MHEG ρυθμίζεται σε ON
ανεξάρτητα από τις προδιαγραφές προϊόντος ή την περιοχή.
Mychannel
Subtitle Auto On
TTX Widescreen Mode
Ελληνικά
Η δυνατότητα Channel Bank Editor επεξεργάζεται κανάλια, με 3 διαφορετικές επιλογές
ομάδας. Ανάλογα με την κάρτα ομάδας, υπάρχουν συγκεκριμένα κανάλια τα οποία μπορούν να
απολαύσουν οι πελάτες του ξενοδοχείου.
Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει την ταυτόχρονη προβολή/περιήγηση στα κανάλια όλων των
τύπων κεραίας (Κεραία/Καλωδιακή).
•• ON: Όταν είναι ενεργοποιημένη, οι ένοικοι έχουν πρόσβαση σε ολόκληρο το χάρτη καναλιών
ανεξάρτητα από τον επιλεγμένο τύπο κεραίας. Επίσης, στη λίστα καναλιών εμφανίζονται
τόσο τα εναέρια όσο και τα καλωδιακά κανάλια.
•• OFF: Όταν είναι απενεργοποιημένη, οι ένοικοι έχουν πρόσβαση μόνο στο χάρτη καναλιών
που αντιστοιχεί στον επιλεγμένο τύπο κεραίας [ΚΕΡΑΙΑ/ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ ή Δορυφόρος]. Στη
λίστα/επεξεργαστή καναλιών θα εμφανιστούν μόνο τα επιλεγμένα κανάλια τύπου κεραίας.
Channel
22
Περιγραφή
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας My Channel.
Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την αυτόματη εμφάνιση υπότιτλων σε μια
συγκεκριμένη χώρα.
Αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται για τηλεοράσεις ξενοδοχείου, οι οποίες είναι έτοιμες να
λάβουν εκπομπές DVB από Ευρώπη.
Η λειτουργία αυτή σχετίζεται με τις προδιαγραφές υποτίτλων της Γαλλίας. Οι υπότιτλοι των
υπόλοιπων χωρών λειτουργούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές κάθε χώρας, ανεξάρτητα από τη
λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης υποτίτλων.
•• ON: Όταν η λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης υποτίτλων έχει ρυθμιστεί σε ON,
τηρούνται οι προδιαγραφές υποτίτλων της Γαλλίας.
•• OFF: Όταν η λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης υποτίτλων έχει ρυθμιστεί σε OFF, δεν
τηρούνται οι προδιαγραφές υποτίτλων της Γαλλίας.
Διευρύνει το τμήμα υποτίτλων στο πλάτος της οθόνης.
Λειτουργία τηλεόρασης ξενοδοχείου
Κατηγορία
Picture Menu Lock
Menu Display
Menu OSD
Περιγραφή
Στοιχείο
Channel Menu Display
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του μενού εικόνας.
•• ON: Εμφανίζεται το κύριο μενού.
•• OFF: Δεν εμφανίζεται το κύριο μενού.
•• OFF: Το υπομενού εκπομπής είναι απενεργοποιημένο για τον ένοικο.
•• ON: Το υπομενού εκπομπής είναι ενεργοποιημένο για τον ένοικο.
Panel Button Lock
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας των πλήκτρων πρόσοψης.
•• Unlock: Ξεκλείδωμα όλων των πλήκτρων πρόσοψης.
•• Lock: Κλείδωμα όλων των πλήκτρων πρόσοψης.
•• OnlyPower: Κλείδωμα όλων των πλήκτρων πρόσοψης, εκτός από το πλήκτρο λειτουργίας.
Clock Type
•• OFF: Δεν λειτουργεί καμία επιλογή ρολογιού του μενού εργοστασιακών ρυθμίσεων. Μόνο
αυτές του κύριου μενού.
•• Εξωτ. ρολόι: Όταν έχει ρυθμιστεί σε Ext. Clock, μπορούν να προσαρμοστούν οι παρακάτω
επιλογές.
‒‒ Time Format: 12 Hour / 24 Hour
‒‒ Clock Test: Failure / Success
‒‒ Clock Normal Dim.: 0 ~ 4
‒‒ Clock Standby Dim.: 0 ~ 1
Clock
Local Time
Επιλογή του τρόπου ενημέρωσης των δεδομένων ρολογιού
•• Manual: Το ρολόι ρυθμίζεται αυτόματα από το κανάλι DTV ή χειροκίνητα από τον χρήστη,
όταν η τηλεόραση βρίσκεται στην αυτόνομη λειτουργία.
•• TTX: Εμφάνιση των πληροφοριών της ώρας από τη ροή TTX.
•• Time Channel: Το ρολόι ρυθμίζεται από το επιλεγμένο κανάλι.
✎✎ Standalone: Manual / TTX / Time Channel
✎✎ Interactive: Manual / Auto / TTX / Time Channel
Timer Type
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας ειδοποίησης.
•• WakeUp: Ενεργοποίηση της λειτουργίας ειδοποίησης για την ενεργοποίηση της συσκευής σε
καθορισμένη ώρα.
•• OnOff: Απενεργοποίηση της λειτουργίας ειδοποίησης και ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη
ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης.
Music Mode AV
Επιτρέπει την έξοδο μουσικής από μια συσκευή αναπαραγωγής mp3/ήχου που είναι
συνδεδεμένη σε μια υποδοχή πηγής εισόδου AV στην τηλεόραση. Όταν είναι ενεργοποιημένη,
μπορείτε να ακούσετε ήχο από τη συσκευή αναπαραγωγής μέσω της τηλεόρασης, ακόμα
και αν δεν υπάρχει σήμα βίντεο. Επίσης, απενεργοποιεί το βίντεο ώστε η τηλεόραση να
μην προβάλλει εικόνα όταν ο ένοικος ακούει μουσική. Ωστόσο, ο οπίσθιος φωτισμός της
τηλεόρασης παραμένει ενεργοποιημένος.
Music Mode Comp
Επιτρέπει την έξοδο μουσικής από συσκευή αναπαραγωγής mp3/ήχου συνδεδεμένη σε πηγή
εισόδου εξαρτήματος στην τηλεόραση. Όταν είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να ακούσετε ήχο
από τη συσκευή αναπαραγωγής μέσω της τηλεόρασης, ακόμα και αν δεν υπάρχει σήμα βίντεο.
Επίσης, απενεργοποιεί το βίντεο ώστε η τηλεόραση να μην προβάλλει εικόνα όταν ο ένοικος
ακούει μουσική. Ωστόσο, ο οπίσθιος φωτισμός της τηλεόρασης παραμένει ενεργοποιημένος.
Music Mode Backlight
Όταν αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, ο οπίσθιος φωτισμός της τηλεόρασης
απενεργοποιείται εντελώς όταν κάποιος ένοικος χρησιμοποιεί τη λειτουργία μουσικής. Για να
εξοικονομήσετε ενέργεια, απενεργοποιήστε την επιλογή.
Music Mode
Ελληνικά
23
Λειτουργία τηλεόρασης ξενοδοχείου
Κατηγορία
Στοιχείο
Remote Jack
Pack
Priority AV
Σας επιτρέπει να ορίσετε την προτεραιότητα της υποδοχής AV στη συσκευή 7610 RJP. Μπορείτε
να επιλέξετε 1 ή 2, με το 1 να είναι η υψηλότερη και το 2 να είναι η χαμηλότερη. Προβάλλεται
αυτόματα στην τηλεόραση η πηγή με την υψηλότερη προτεραιότητα. Για παράδειγμα, ας
υποθέσουμε ότι η υποδοχή AV ρυθμίστηκε σε 1 και η υποδοχή HDMI ρυθμίστηκε σε 2. Αν
ο ένοικος έχει συνδέσει μια συσκευή στην υποδοχή HDMI και, στη συνέχεια, συνδέσει μια
συσκευή στην υποδοχή AV, η τηλεόραση θα ρυθμιστεί αυτόματα στη συσκευή που είναι
συνδεδεμένη στην υποδοχή AV (η υποδοχή με την υψηλότερη προτεραιότητα). Σημειώστε ότι
ο ένοικος μπορεί επίσης να αλλάξει συσκευή χειροκίνητα, πατώντας ένα κουμπί στη συσκευή
7610 RJP.
Priority HDMI
Σας επιτρέπει να ορίσετε την προτεραιότητα της υποδοχής HDMI στη συσκευή 7610 RJP.
Μπορείτε να επιλέξετε 1 ή 2, με το 1 να είναι η υψηλότερη και το 2 να είναι η χαμηλότερη.
Προβάλλεται αυτόματα στην τηλεόραση η πηγή με την υψηλότερη προτεραιότητα. Για μια πιο
λεπτομερή επεξήγηση, δείτε παραπάνω.
HDMI Option
Επιλογή της πηγής HDMI της τηλεόρασης που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή RJP. (HDMI1/
HDMI2/HDMI3)
HDMI Music Mode
Δίνει τη δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής από μια συσκευή mp3/ήχου συνδεδεμένη σε μια
πηγή σήματος εισόδου HDMI.
Όταν είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να ακούτε ήχο από τη συσκευή αναπαραγωγής μέσω μιας
εισόδου HDMI συσκευής RJP, είτε υπάρχει σήμα βίντεο είτε όχι. (Αυτή η επιλογή είναι συμβατή
μόνο με το Guest link RJP).
USB Pop-up Screen
Όταν μια συσκευή USB συνδέεται στην τηλεόραση:
•• Default: Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο.
•• Automatic: Αυτόματη είσοδος στο μενού περιεχομένου της συσκευής USB.
•• Disable: Δεν εμφανίζεται ούτε το αναδυόμενο παράθυρο ούτε το μενού.
External Source
Banner
Αν ενεργοποιηθεί, η τηλεόραση εμφανίζει το Πανό εξωτερικής πηγής (πληροφοριών) όταν
αλλάζετε την πηγή της τηλεόρασης σε κάποια άλλη εξωτερική είσοδο, όταν πατάτε το πλήκτρο
Info ή όταν ενεργοποιείτε την τηλεόραση.
•• ON: Οι πληροφορίες της εξωτερικής πηγής εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης.
•• OFF: Οι πληροφορίες της εξωτερικής πηγής δεν εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης.
Auto Source
•• ON: Όταν συνδέεται στην τηλεόραση μια εξωτερική πηγή εισόδου, η τηλεόραση αναγνωρίζει
την πηγή εισόδου και, στη συνέχεια, μεταβαίνει αυτόματα σε αυτή την πηγή εισόδου.
•• OFF: Απενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματης πηγής.
Anynet+ Return Source
Επιλογή της πηγής στην οποία επανέρχεται η τηλεόραση αφού διακοπεί μια σύνδεση Anynet+
(HDMI-CEC). (Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη συσκευή Guestlink RJP.)
HP Mode
•• ON: Όταν τα ακουστικά έχουν συνδεθεί στην τηλεόραση, σας επιτρέπει να ακούτε
ταυτόχρονα ήχο μέσω των ηχείων της τηλεόρασης και των συνδεδεμένων ακουστικών. Αλλά,
μπορείτε να ρυθμίσετε μόνο την ένταση ήχου των ηχείων της τηλεόρασης.
•• OFF: Όταν τα ακουστικά έχουν συνδεθεί στην τηλεόραση, σας επιτρέπει να ακούτε ήχο μόνο
μέσω των συνδεδεμένων ακουστικών.
Default HP Volume
Διαμορφώνει τις τιμές της έντασης ήχου των ακουστικών όταν το HP MODE έχει ρυθμιστεί σε
Ενεργ.
External
Source
HP
Management
Main Speaker
24
Περιγραφή
Ελληνικά
•• ON: Αναπαραγωγή του ήχου της τηλεόρασης μέσω των ηχείων της τηλεόρασης.
•• OFF: Αναπαραγωγή του ήχου της τηλεόρασης μόνο μέσω των ακουστικών.
Λειτουργία τηλεόρασης ξενοδοχείου
Κατηγορία
Bathroom
Speaker
Eco Solution
Στοιχείο
Sub AMP Mode
Περιγραφή
Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας δευτερεύοντος ενισχυτή.
•• 0: Απενεργοποίηση της λειτουργίας δευτερεύοντος ενισχυτή (PWM απενεργοποιημένο).
•• 1: Καθορισμός της έντασης ήχου του δευτερεύοντος ενισχυτή σύμφωνα με την κύρια ένταση
ήχου.
•• Πιο συγκεκριμένα, η ένταση ήχου του δευτερεύοντος ενισχυτή καθορίζεται σύμφωνα με την
ένταση ήχου ενεργοποίησης, την ελάχιστη ένταση και τη μέγιστη ένταση.
•• 2: Καθορισμός της έντασης ήχου σύμφωνα με τη ρύθμιση του πίνακα ελέγχου μπάνιου.
Sub AMP Volume
Η ένταση ήχου του δευτερεύοντος ενισχυτή κατά την αρχική κατάσταση ενεργοποίησης.
Power Saving Mode
Προσαρμογή της φωτεινότητας της τηλεόρασης, για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας.
•• OFF: Απενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.
•• Low: Ρύθμιση της τηλεόρασης σε λειτουργία χαμηλής εξοικονόμησης ενέργειας.
•• Medium: Ρύθμιση της τηλεόρασης σε λειτουργία μεσαίας εξοικονόμησης ενέργειας.
•• High: Ρύθμιση της τηλεόρασης σε λειτουργία υψηλής εξοικονόμησης ενέργειας.
Welcome Message
Εμφάνιση του μηνύματος καλωσορίσματος για 60 δευτερόλεπτα όταν ενεργοποιείται η
τηλεόραση.
Edit Welcome Message Επεξεργασία του μηνύματος καλωσορίσματος.
Hospitality Logo
Logo/
Message
Cloning
Η λειτουργία του λογότυπου φιλοξενίας ρυθμίζεται σε ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, BMP, AVI, ΚΑΙ ΤΑ
ΔΥΟ. Αν δεν έχει ρυθμιστεί σε ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, το λογότυπο εμφανίζεται πριν από το σήμα
της αρχικής πηγής όταν ενεργοποιείται η τηλεόραση, για το χρονικό διάστημα που ορίστηκε
στην επιλογή "Χρόνος προβολής λογοτύπου".
•• Δεν υποστηρίζεται το codec DivX.
Hospitality Logo DL
Λήψη του λογοτύπου φιλοξενίας.
Απαιτήσεις αρχείου λογοτύπου φιλοξενίας:
•• Μόνο αρχεία εικόνας ή βίντεο.
•• Μέγιστο μέγεθος αρχείου: AVI - 50 MB / BMP - 10 MB
•• Το όνομα του αρχείου μπορεί να είναι μόνο "samsung_image.*", "samsung_video.*"
Logo Display Time
Χρόνος προβολής λογοτύπου φιλοξενίας (3/5/7 δευτερόλεπτα).
Clone TV to USB
Κλωνοποίηση των υφιστάμενων επιλογών της τηλεόρασης σε μια συσκευή αποθήκευσης USB.
Clone USB to TV
Κλωνοποίηση των επιλογών τηλεόρασης που είναι αποθηκευμένες σε μια συσκευή
αποθήκευσης USB στην τηλεόραση.
Setting Auto Initialize
Αν η αυτόματη προετοιμασία ρυθμίσεων είναι ενεργοποιημένη και απενεργοποιηθεί και
κατόπιν ενεργοποιηθεί η τηλεόραση, τα στοιχεία μενού της τηλεόρασης επανέρχονται ξανά
στις τιμές που κλωνοποιήθηκαν αρχικά.
Ελληνικά
25
Λειτουργία τηλεόρασης ξενοδοχείου
Κατηγορία
Περιγραφή
Στοιχείο
Network Setup
Αν επιλεγεί αυτό το στοιχείο, εμφανίζεται το μενού ρύθμισης δικτύου. Το μενού ρύθμισης
δικτύου χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση επιλογών δικτύου, όπως η πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
Soft AP: Με χρήση αυτής της λειτουργίας, μπορείτε να συνδέσετε την τηλεόραση με φορητές
συσκευές. Ορίστε τις επιλογές για σύνδεση συσκευών Wi-Fi.
•• Soft AP: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Soft AP. Όταν είναι
ενεργοποιημένη η λειτουργία Soft AP, οι φορητές συσκευές μπορούν να εντοπίσουν το όνομα
της τηλεόρασης στη λίστα συνδέσεων Wi-Fi.
•• Security key: Ορισμός ενός κλειδιού ασφαλείας, το οποίο πρέπει να εισάγεται σε άλλες
συσκευές ώστε να μπορούν να συνδεθούν με την τηλεόραση.
‒‒ Εισαγάγετε το κλειδί ασφαλείας που δημιουργείται στη συσκευή με την οποία θέλετε
να συνδεθείτε.
‒‒ Αν το δίκτυο δεν λειτουργεί σωστά, ελέγξτε ξανά το κλειδί ασφαλείας. Ένα εσφαλμένο
κλειδί ασφαλείας ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία.
✎✎ Η λειτουργία Soft AP ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη αν δεν υποστηρίζεται από το
μοντέλο.
✎✎ Μέγιστος αριθμός συσκευών που μπορούν να συνδεθούν: 4 συσκευές.
✎✎ Ρυθμός μετάδοσης bit: 10 Mbps/συσκευή.
✎✎ Οι παραπάνω προδιαγραφές βασίζονται στις εσωτερικές δοκιμές μας. Η πραγματική
απόδοση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το περιβάλλον ενσύρματου/ασύρματου
δικτύου.
Network
Apps ID Setting
Apps Setting
Service Discovery
VLAN ID
Δημιουργήστε διαφορετικές ομάδες VLAN. Μπορεί να καταχωρηθεί ένας τριψήφιος αριθμός
μεταξύ του 1 και του 255 για το VLAN ID.
ARP Interval
Ελληνικά
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα για να ενεργοποιήσετε δυνατότητες
εντοπισμού υπηρεσιών, όπως το DLNA.
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του LAN OUT. Όταν έχει ενεργοποιηθεί, η τηλεόραση μπορεί
να λειτουργήσει ως ενσύρματος δρομολογητής για άλλες συσκευές του δικτύου.
Device VLAN ID
26
Ρύθμιση του SmartHub.
LAN OUT
Solution VLAN ID
System
Manager
Ορισμός του μοντέλου SmartHub.
System Manager
Όταν χρησιμοποιείται το VLAN, ορίστε ένα VLAN ID που θα εκχωρηθεί σε μια λύση (όπως SYNC,
H.Browser κ.λπ.).
Ορίστε ένα VLAN ID που θα εκχωρηθεί σε εξωτερικές συσκευές συνδεδεμένες στη θύρα LAN
OUT.
Προσαρμογή της τιμής Interval για το ARP (Πρωτόκολλο επίλυσης διευθύνσεων).
‒‒ Τιμή ρύθμισης: 2 / 5 / 10 / 30 / 60 / 120 / 180 δευτερόλεπτα (προεπιλογή: 60 δευτερόλεπτα)
Παρέχει απευθείας και άμεση πρόσβαση στις λειτουργίες της δυνατότητας Διαχείριση
συστήματος, όπως οι Ώρα, Γλώσσα, Προβολή ειδοποιήσεων, Όνομα συσκ.
Η δυντότητα Διαχείριση συστήματος σάς επιτρέπει να διαμορφώσετε το σύστημα της
τηλεόρασης και να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για το περιβάλλον θέασης.
Λειτουργία τηλεόρασης ξενοδοχείου
Κατηγορία
Στοιχείο
Factory Lock
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του αναδυόμενου παραθύρου κωδικού πρόσβασης. Εάν η
επιλογή είναι απενεργοποιημένη, η τηλεόραση δεν θα προβάλλει το αναδυόμενο παράθυρο
εισαγωγής κωδικού πρόσβασης κατά την είσοδο στο μενού εργοστασιακών ρυθμίσεων. Αν είναι
ενεργοποιημένη, εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο εισαγωγής κωδικού πρόσβασης.
Password Input
Εάν η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο πλαίσιο εισαγωγής που
ζητάει έναν οκταψήφιο κωδικό ασφαλείας. Ο διαχειριστής πρέπει να εισάγει έναν κωδικό
πρόσβασης πριν την εφαρμογή ή την ενημέρωση των προτιμήσεων ασφαλείας. Μετά την
εισαγωγή του σωστού κωδικού πρόσβασης, γίνονται διαθέσιμες επιλογές όπως η Ρύθμιση
κωδικού πρόσβασης, η Επαναφορά κωδικού πρόσβασης και η Λειτουργία ασφαλείας.
Password Reset
Security Mode
Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης.
Γίνεται επαναφορά του κωδικού πρόσβασης σε "00000000".
Η Λειτουργία ασφαλείας παρέχει λειτουργικότητα διαχειριστή με προστασία κωδικού
πρόσβασης για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση δυνατοτήτων της τηλεόρασης για
χώρους φιλοξενίας, όπως HDMI, USB και TTX. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ασφαλείας. Μετά την ενεργοποίηση της
λειτουργίας ασφαλείας, επιλογές όπως "USB," "HDMI" και "Ασφάλεια TTX” ενεργοποιούνται
αυτόματα στο δευτερεύον μενού ασφαλείας. Οι λειτουργίες “Κλωνοποίηση USB σε τηλεόραση”
και “Επαναφορά τηλεόρασης” θα απενεργοποιηθούν στο Μενού φιλοξενίας.
USB
Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε την πρόσβαση USB. Όταν είναι απενεργοποιημένη, η
πρόσβαση σε μέσα USB είναι αποκλεισμένη.
HDMI
Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε την πρόσβαση HDMI. Εάν έχουν απενεργοποιηθεί, το Anynet,
η πηγή HDMI, τα Εξωτερικά κανάλια τύπου HDMI δεν θα είναι προσβάσιμα στον χρήστη.
TTX Security
DRM
Απενεργοποίηση της πρόσβασης στο μενού ξενοδοχείου.
•• ON: Ο κωδικός πρόσβασης απαιτείται πριν από την είσοδο στο μενού εργοστασιακών
ρυθμίσεων.
•• OFF: Απενεργοποίηση αυτής της δυνατότητας.
Password Popup
Password Setting
Security
Περιγραφή
DRM Mode
Εάν αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, το χαρακτηριστικό TTX δεν θα λειτουργεί όταν
πατηθεί το κουμπί TTX στο τηλεχειριστήριο.
Διαμορφώνει την υποστήριξη DRM.
OFF: Απενεργοποιεί την υποστήριξη DRM.
LYNK DRM: Επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε μόνο την υποστήριξη S-LYNK DRM CAS.
Ελληνικά
27
Λειτουργία τηλεόρασης ξενοδοχείου
Κατηγορία
Στοιχείο
Self Diagnosisfor TV
Μετάβαση στο Self Diagnosis Menu.
•• Έναρξη ελέγχου εικόνας: Χρησιμοποιήστε αυτή τη δοκιμή όταν αντιμετωπίζετε κάποιο
πρόβλημα με την εικόνα της τηλεόρασης.
•• Έναρξη ελέγχου ήχου: Χρησιμοποιήστε αυτή τη δοκιμή όταν αντιμετωπίζετε κάποιο
πρόβλημα με τον ήχο της τηλεόρασης.
•• Πληροφορίες σήματος: Εμφάνιση πληροφοριών εκπεμπόμενου ψηφιακού σήματος.
•• Επαναφορά Smart Hub: Επαναφορά των ρυθμίσεων Smart Hub και λογαριασμού Samsung
που είναι αποθηκευμένες στην τηλεόραση.
•• Επαναφορά: Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων της τηλεόρασης, εκτός από τις ρυθμίσεις
δικτύου, στις εργοστασιακές προεπιλογές.
Self Diagnosis for HTV
Σας επιτρέπει να ελέγξετε την κατάσταση του Pro:Idiom και την επικοινωνία του με τη συσκευή
SI STB ή SBB. Αν αντιμετωπίζετε οποιαδήποτε προβλήματα με το κανάλι κρυπτογράφησης
Pro:Ιdiom ή την επικοινωνία με τη συσκευή SI STB ή SBB, χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία
διαγνωστικού ελέγχου. Αν η λειτουργία "Pro:Idiom DTV Channel Key Loss" φαίνεται να έχει
αποτύχει και το κανάλι κρυπτογράφησης Pro:Idiom δεν αναπαράγει περιεχόμενο, ελέγξτε
πρώτα τα συστήματα μετάδοσης που σχετίζονται με την κρυπτογράφηση Pro:Idiom. Αν το
σύστημα μετάδοσής σας δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα, επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις
της Samsung. Εάν το STB SI Vendor Setting φαίνεται να έχει αποτύχει και η επικοινωνία με το
SI STB ή το SBB απέτυχε, ελέγξτε πρώτα το SI STB ή το SBB που διαθέτετε. Αν η συσκευή SI STB
ή SBB δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα, επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις της Samsung.
Software Update
Σας επιτρέπει να αναβαθμίσετε το υλικολογισμικό της τηλεόρασης με μια μονάδα μνήμης USB.
Sound Bar Out
Αν η συσκευή Sound Bar της Samsung είναι συνδεδεμένη σε αυτήν την τηλεόραση, αυτό
το στοιχείο σάς επιτρέπει να επιλέξετε από πού θα εξέρχεται ο ήχος της τηλεόρασης όταν
ενεργοποιείται η τηλεόραση.
•• ON: Όταν ενεργοποιείται η τηλεόραση, ο ήχος της τηλεόρασης εξέρχεται αυτόματα μόνο από
τη συσκευή Sound Bar.
•• OFF: Όταν ενεργοποιείται η τηλεόραση, ο ήχος της τηλεόρασης εξέρχεται αυτόματα μόνο
από τα ηχεία της τηλεόρασης.
Contact Samsung
Εμφανίζεται η διαδικτυακή τοποθεσία του σχετικού κέντρου σέρβις της Samsung, της έκδοσης
λογισμικού και των πληροφοριών της διεύθυνσης Mac.
System
Standby LED
TV Reset
Home Menu
Ελληνικά
Όταν η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, μπορείτε να διαμορφώσετε τις
ρυθμίσεις της εξωτερικής λυχνίας LED.
•• ON: Η λυχνία LED είναι αναμμένη.
•• OFF: Η λυχνία LED είναι σβηστή.
Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων της τηλεόρασης στις εργοστασιακές προεπιλογές τους.
Home Menu Display
Ενεργοποίηση της αυτόνομης λύσης αρχικού μενού για τον χρήστη.
• ON: Ενεργοποίηση του αρχικού μενού.
• OFF: Απενεργοποίηση του αρχικού μενού.
Η δυνατότητα Home Menu είναι μια αυτόνομη λύση ξενοδοχείου που παρέχει γρήγορη πρόσβαση
σε διάφορες δυνατότητες όπως οι Ειδοποίηση, Media Play κλπ. και ρυθμίσεις όπως οι Μέγεθος
εικόνας, Γλώσσα κλπ.
Home Menu Editor
Με χρήση αυτής της δυνατότητας, μπορείτε να επεξεργαστείτε και να διαχειριστείτε τις
δυνατότητες της τηλεόρασης που θα χρησιμοποιούνται από το στοιχείο Home Menu.
Home Menu Auto Start
28
Περιγραφή
Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να ορίσετε τη δυνατότητα Home Menu ως πρώτη οθόνη για τον
χρήστη.
• ON: Η δυνατότητα Home menu εμφανίζεται ως πρώτη οθόνη.
• OFF: Η δυνατότητα Home menu δεν εμφανίζεται ως πρώτη οθόνη.
Λειτουργία τηλεόρασης ξενοδοχείου
Κατηγορία
Στοιχείο
REACH RF Mode
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα REACH RF Mode.
Όταν έχει ρυθμιστεί σε On, η τηλεόραση μπορεί να λειτουργεί με τη συσκευή REACH Server
(Modulator) μέσω των καναλιών RF (καλωδιακά κανάλια DTV).
REACH IP Mode
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα REACH IP Mode. Όταν έχει
ρυθμιστεί σε On, η τηλεόραση μπορεί να λειτουργεί με τη συσκευή REACH IP Server μέσω του
δικτύου IP.
Server URL Setting
REACH Channel
Group ID
REACH
Solution
REACH Update Time
H.Browser
Solution
Περιγραφή
Μπορείτε να εισάγετε τη διεύθυνση της συσκευής REACH IP Server. (Παράδειγμα:
http://192.168.1.2:443)
Αυτό είναι ένας DTV Cable Channel PTC Number για να λαμβάνονται REACH Data όταν η REACH
RF Mode είναι ενεργοποιημένη. Η τιμή πρέπει να είναι ίδια με την τιμή που έχει ρυθμιστεί στη
συσκευή REACH Server (Modulator).
Μπορείτε να ορίσετε το Group ID της τηλεόρασης, για να διαχειρίζεστε τηλεοράσεις ανά
ομάδες στη συσκευή REACH Server (Modulator).
Μπορείτε να ορίσετε τη συγκεκριμένη ώρα που θα λαμβάνονται και θα ενημερώνονται τα
REACH Data από τη συσκευή REACH Server (Modulator). (Λειτουργεί όταν το καλώδιο ρεύματος
είναι συνδεδεμένο στην πρίζα και η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη.)
•• OFF: να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία REACH Update Time.
•• 1hour: 1 ώρα μετά την απενεργοποίηση της τηλεόρασης
•• 2hour: 2 ώρες μετά την απενεργοποίηση της τηλεόρασης
•• 12:00 am: 12:00 π.μ.
•• 2:00 am: 2:00 π.μ. κάθε μέρα
•• 12:00 pm: 12:00 μμ π.μ. κάθε μέρα
•• 2:00 pm: 2:00 μμ π.μ. κάθε μέρα
REACH Update
Immediate
Όταν έχει ρυθμιστεί σε On, η τηλεόραση θα λαμβάνει και θα ενημερώνει τα REACH Data από
τη συσκευή REACH Server (Modulator) αμέσως μόλις απενεργοποιείται. (Λειτουργεί όταν το
καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο στην πρίζα και η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη.)
REACH Config Version
Εμφάνιση της έκδοσης για τα TV Configuration Data που λαμβάνονται από τη συσκευή REACH
Server.
H.Browser Mode
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα H.Browser Mode και να
εκτελέσετε το H.Browser Web App.
URL Launcher Setting
Μενού ρυθμίσεων H.Browser Solution
•• Install Web App: Εισαγάγετε τη διεύθυνση H.Browser Server URL, στην οποία βρίσκονται το
Web App και τα αρχεία sssp_config.xml
•• Uninstall: Μπορείτε να διαγράψετε το εγκατεστημένο πρόγραμμα Web App.
•• Timeout setting: Ορισμός του χρονικού ορίου για σύνδεση στη διεύθυνση URL.
•• Developer Mode: Αν χρησιμοποιείτε το Tizen Studio (SDK) για ανάπτυξη, μπορείτε να
συνδεθείτε στο Host PC (όπου είναι εγκατεστημένο το SDK) για να χρησιμοποιήσετε το
εργαλείο ανάπτυξης.
Ελληνικά
29
Λειτουργία τηλεόρασης ξενοδοχείου
Κατηγορία
Στοιχείο
HMS Mode
HMS Server URL
Setting
HMS
HMS Gateway Role
Περιγραφή
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα HMS Mode. Όταν έχει
ρυθμιστεί σε On, η τηλεόραση μπορεί να λειτουργεί με τη συσκευή HMS Server μέσω του
δικτύου IP.
Μπορείτε να εισάγετε τη διεύθυνση της συσκευής HMS Server. (Παράδειγμα:
http://192.168.1.2:8080)
Όταν υπάρχει μία τηλεόραση ανά δωμάτιο, ρυθμίστε την σε "Master".
Όταν υπάρχουν περισσότερες από μία τηλεοράσεις ανά δωμάτιο, ρυθμίστε την κύρια
τηλεόραση σε "Master" και τις άλλες σε "Slave".
Ρυθμίστε σε On αν θέλετε να χρησιμοποιείτε το HalfTicker UI.
HMS HalfTicker Display Όταν έχει ρυθμιστεί σε Off, το HalfTicker UI δεν θα εμφανίζεται. Ωστόσο, όλα τα πλήκτρα
συντόμευσης (εκτός από το πλήκτρο Room Control) στο τηλεχειριστήριο HMS θα λειτουργούν
κανονικά χωρίς να εμφανίζεται το HalfTicker UI.
Virtual Standby Mode
Virtual
Standby
Reboot Time
Room Number
Room Number
Όταν το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο στην πρίζα και η τηλεόραση είναι
απενεργοποιημένη, αυτή η επιλογή διατηρεί τις σημαντικές δυνατότητες της τηλεόρασης
ακόμα και μετά την απενεργοποίηση της οθόνης.
Όταν η τηλεόραση βρίσκεται σε Virtual Standby Mode, καταναλώνει περίπου 9,5 W έως 17,4 W.
Αφού απενεργοποιηθεί η τηλεόραση (σε Virtual Standby Mode), αν δεν δοθεί καμία εντολή
από τον χρήστη εντός του διαστήματος Reboot Time που έχει οριστεί, η τηλεόραση θα
επανεκκινηθεί και θα μεταβεί ξανά σε Virtual Standby Mode.
Μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό του δωματίου, στο οποίο βρίσκεται η τηλεόραση.
✎✎ Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κάθε λύσης για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες και τις ρυθμίσεις των λύσεων,
όπως οι REACH, HMS και H.Browser.
✎✎ Το REACH (Remote Enhanced Active Control for Hospitality) είναι ένας επαγγελματικός, διαδραστικός
απομακρυσμένος ελεγκτής που σας επιτρέπει να παρέχετε ενημερώσεις υλικολογισμικού τηλεόρασης, δεδομένα
κλωνοποίησης, αλλαγές στο χάρτη καναλιών, περιεχόμενο REACH και περιεχόμενο TICKER μέσω RF/IP DTV σε
αρκετές εκατοντάδες τηλεοράσεις φιλοξενίας ταυτόχρονα. Οι λειτουργίες REACH είναι διαθέσιμες μόνο στην
αυτόνομη λειτουργία. Ο διακομιστής REACH πωλείται ξεχωριστά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη
χρήση του διακομιστή REACH, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνοδεύει το προϊόν διακομιστή REACH.
30
Ελληνικά
¦¦ Welcome Message
Το μήνυμα καλωσορίσματος είναι μια δυνατότητα για την προβολή ενός προσαρμοσμένου μηνύματος στην τηλεόραση,
κάθε φορά που η τηλεόραση ανάβει από τον ένοικο του δωματίου.
–– Οι ρυθμίσεις του μηνύματος καλωσορίσματος βρίσκονται στο μενού επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου.
–– Το μήνυμα καλωσορίσματος θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένο προκειμένου να προβάλλεται κατά την
ενεργοποίηση.
Welcome Message
OFF
Edit Welcome Message
Hospitality Logo
OFF
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
‒‒ Μπορείτε να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε το μήνυμα καλωσορίσματος στο μενού υπηρεσιών
λειτουργίας ξενοδοχείου.
‒‒ Το μήνυμα καλωσορίσματος μπορεί να τροποποιηθεί χρησιμοποιώντας τα κουμπιά περιήγησης, τα έγχρωμα
κουμπιά και το πλήκτρο Enter του τηλεχειριστηρίου στις ενδείξεις οθόνης "Επεξεργασία μηνύματος
καλωσορίσματος".
‒‒ Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης στο τηλεχειριστήριο για να εισάγετε τον τίτλο και το μήνυμα και, στη
συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.
Ελληνικά
31
¦¦ Hotel Logo
Η λειτουργία λογότυπου φιλοξενίας προβάλλει την εικόνα του ξενοδοχείου όταν ενεργοποιείται η τηλεόραση.
–– Οι ρυθμίσεις του λογοτύπου φιλοξενίας βρίσκονται στα μενού του τρόπου λειτουργίας φιλοξενίας.
–– Όταν ενεργοποιείτε την επιλογή λογότυπου φιλοξενίας, είναι διαθέσιμα τα στοιχεία μενού λήψης λογοτύπου
και προβολής λογοτύπου.
–– Αν υπάρχει μια εικόνα λογοτύπου αποθηκευμένη στη μνήμη και η επιλογή λογότυπου φιλοξενίας είναι
ενεργοποιημένη, το λογότυπο φιλοξενίας εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται η τηλεόραση.
–– Το λογότυπο φιλοξενίας δεν εμφανίζεται όταν είναι απενεργοποιημένη η επιλογή λογότυπου φιλοξενίας,
ακόμα και αν η εικόνα λογοτύπου έχει φορτωθεί στην τηλεόραση.
Hospitality Mode
Standalone
System Manager
SI Vendor
OFF
Security
Power On
DRM
Channel
System
Menu OSD
Home Menu
Clock
REACH Solution
Welcome Message
Music Mode
H.Browser Solution
Edit Welcome Message
Remote Jack Pack
HMS
External Source
Virtual Standby
HP Management
Room Number
r
...
Hospitality Logo
OFF
...
OFF
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
Bathroom Speaker
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
Network
•• Λογότυπο φιλοξενίας
‒‒ Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να επιλέξετε αν θα εμφανίζεται η εικόνα λογοτύπου φιλοξενίας.
‒‒ Η αρχική τιμή είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.
‒‒ Μπορεί να ρυθμιστεί σε BMP, AVI ή ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ.
‒‒ Όταν ρυθμίζεται σε BMP, AVI ή ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ, είναι δυνατή η πρόσβαση στα στοιχεία μενού Logo Download και
Logo Display Time.
‒‒ Δεν υποστηρίζεται το codec DivX.
•• Λήψη λογοτύπου φιλοξενίας
‒‒ Αυτή η επιλογή επιτρέπει τη λήψη της εικόνας λογοτύπου στη μνήμη της τηλεόρασης από μια συσκευή USB.
‒‒ Όταν η εικόνα αντιγράφεται στην τηλεόραση, εμφανίζεται ένα μήνυμα αναμονής.
‒‒ Όταν η λειτουργία αντιγραφής ολοκληρωθεί με επιτυχία, εμφανίζεται το μήνυμα "Ολοκληρώθηκε".
‒‒ Αν η λειτουργία αντιγραφής αποτύχει, εμφανίζεται το μήνυμα "Απέτυχε".
‒‒ Αν δεν είναι συνδεδεμένη καμία συσκευή USB, εμφανίζεται το μήνυμα "Δεν υπάρχει συσκευή USB".
‒‒ Αν δεν υπάρχει κανένα αρχείο για αντιγραφή στη συσκευή USB ή αν το αρχείο βρίσκεται στη λάθος μορφή,
δηλαδή δεν είναι αρχείο BMP, εμφανίζεται το μήνυμα "Δεν υπάρχει αρχείο". Αν εμφανιστεί το μήνυμα "Δεν
υπάρχει αρχείο" και υπάρχει ένα αρχείο λογοτύπου στη συσκευή USB, ελέγξτε τη μορφή του αρχείου.
•• Μορφή αρχείου λογοτύπου
‒‒ Η τηλεόραση υποστηρίζει όλες τις μορφές αρχείων.
‒‒ Το όνομα του αρχείου πρέπει να είναι "samsung_image.*" και "samsung_video.*".
‒‒ Μέγιστο μέγεθος αρχείου: AVI - 50 MB / BMP - 10 MB
‒‒ Η τηλεόραση δεν αλλάζει το μέγεθος ή την κλίμακα της εικόνας.
32
Ελληνικά
¦¦ Cloning
Η κλωνοποίηση USB είναι μια λειτουργία για λήψη ρυθμίσεων διαμορφωμένων από το χρήστη (Εικόνα, Ήχος, Είσοδος, Κανάλι,
Ρύθμιση και Ρύθμιση ξενοδοχείου) από μια τηλεόραση και αποστολή των ίδιων ρυθμίσεων σε άλλες τηλεοράσεις.
Όλες οι ρυθμίσεις που καθορίζονται από το χρήστη που υπάρχουν στην τηλεόραση (κεντρική συσκευή) μπορούν να
αντιγραφούν στη συσκευή USB.
✎✎ Μετά από την κλωνοποίηση, ορισμένα χαρακτηριστικά λειτουργούν όταν η τηλεόραση τεθεί και πάλι σε λειτουργία.
• Clone TV to USB: Με αυτή τη λειτουργία γίνεται αντιγραφή των αποθηκευμένων δεδομένων στη συγκεκριμένη περιοχή
της μνήμης EEPROM από την τηλεόραση στη συσκευή USB.
1. Τοποθετήστε μια μονάδα USB στη θύρα USB στο πίσω μέρος της
τηλεόρασης.
2. Ανοίξτε το μενού Διαδραστικά πατώντας αυτά τα κουμπιά με τη σειρά.
• MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Clone TV to USB" και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
4. Εμφανίζεται το μήνυμα "Clone TV to USB". Στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ENTER.
5. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε τη συμπεριφορά κλωνοποίησης USB.
• In Progress: κατά την αντιγραφή δεδομένων στη συσκευή USB.
• Completed: η λειτουργία αντιγραφής ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
• Failed: η λειτουργία αντιγραφής δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
• No USB: δεν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή USB.
✎✎ Ο φάκελος κλωνοποίησης θα ονομάζεται T-KTMDEUCB.
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
• Clone USB to TV: Πρόκειται για μια διαδικασία λήψης των δεδομένων που
είναι αποθηκευμένα σε μια συσκευή USB στην τηλεόραση.
1. Τοποθετήστε μια μονάδα USB στη θύρα USB στο πίσω μέρος της
τηλεόρασης.
2. Ανοίξτε το μενού Διαδραστικά πατώντας αυτά τα κουμπιά με τη σειρά.
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
3. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Clone USB to TV" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
4. Εμφανίζεται το μήνυμα "Clone USB to TV". Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
5. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε τη συμπεριφορά κλωνοποίησης USB.
• In Progress: κατά την αντιγραφή δεδομένων στην τηλεόραση.
• Completed: η λειτουργία αντιγραφής ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
• Failed: η λειτουργία αντιγραφής δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
• No USB: δεν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή USB.
• No File: Δεν υπάρχει κανένα αρχείο για αντιγραφή στη συσκευή USB. Αν εμφανιστεί το μήνυμα "Δεν υπάρχει
αρχείο", ελέγξτε τον φάκελο στη συσκευή USB. Το όνομα του φακέλου θα πρέπει να είναι T-KTMDEUCB.
✎✎ Η λειτουργία αντιγραφής από USB σε τηλεόραση μπορεί να εκτελεστεί με το πάτημα του πλήκτρου ENTER
για 5 δευτερόλεπτα.
✎✎ Η οικογένεια προϊόντων τηλεοράσεων ξενοδοχείου δεν υποστηρίζει τη λειτουργία κλώνου CLONE μεταξύ
ενός μοντέλου που υποστηρίζει τη λειτουργία δορυφόρου/Τ2 και ενός μοντέλου που δεν την υποστηρίζει.
Για άμεση κλωνοποίηση κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης!
Τοποθετήστε τη συσκευή USB με τις βασικές ρυθμίσεις από την πρώτη τηλεόραση και πατήστε το πλήκτρο Enter για 5
δευτερόλεπτα.
Προϋπόθεση για κλωνοποίηση (σημείο ελέγχου)
–– Η κλωνοποίηση θα πρέπει να γίνεται μεταξύ ίδιων μοντέλων (ίδια έκδοση).
–– Πριν από την κλωνοποίηση, όλες οι οθόνες θα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε ενημέρωση στην τελευταία έκδοση
(ίδια έκδοση).
Ελληνικά
33
¦¦ Ρυθμίσεις που κλωνοποιούνται στο μενού ξενοδοχείου
✎✎ Το στοιχείο μενού δεν υποστηρίζει, ανάλογα με το μοντέλο.
Στοιχείο μενού
Υποστοιχείο
Κλωνοποιείται
ή όχι
Hospitality Mode
Standalone / Interactive
Default : Standalone
Yes
SI Vendor
Interactive mode :
Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic /
Sustinere / Quadriga / ETV / IBahn / Magilink /
Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
Standalone mode :
OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Yes
Power On Channel
User Defined / Last Saved
Yes
Power On Channel Num
***
Yes
Power On Channel Type
ATV / DTV / CATV / CDTV / IPTV
Yes
Power On Volume
User Defined / Last Saved
Yes
Power On Volume Num
0~100
Yes
Min Volume
0~100
Yes
Max Volume
0~100
Yes
Power On Source
TV / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / AV / COMP / Last
Saved
Yes
Power On Option
Power On / Standby / Last Option
Yes
Channel Setup
―
No
Channel Editor
―
No
―
No
Mixed Channel Map
On / Off
Yes
Dynamic SI
On / Off
Yes
Channel Rescan Message
On / Off
Yes
Pan Euro MHEG
On / Off
Yes
MyChannel
On / Off
Yes
Subtitle Auto On
On / Off
Yes
TTX Widescreen Mode
On/Off
Yes
Picture Menu Lock
On / Off
Yes
Menu Display
On / Off
Yes
Channel Menu Display
On / Off
Yes
Panel Button Lock
Unlock / Lock / OnlyPower
Yes
Power On
Channel Bank Editor
✎✎ Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη
μόνο όταν έχουν ρυθμιστεί οι επιλογές
Hospitality Mode: Standalone, SI
Vendor: Smoovie.
Channel
Menu OSD
34
Ελληνικά
Στοιχείο μενού
Clock
Music Mode
Remote Jack
Pack
External Source
Υποστοιχείο
Κλωνοποιείται
ή όχι
Clock Type
Standalone mode: Off/Ext. Clock
Yes
Local Time
Standalone: Manual / TTX / Time Channel
Interactive: Manual / Auto / TTX / Time Channel
Yes
Time Format
12 Hour / 24 Hour
Yes
Clock Test
Failure / Success
Yes
Clock Normal Dim.
0~4
Yes
Clock Standby Dim.
0~4 /0~1
Yes
Timer Type
WakeUp/OnOff
Yes
Music Mode AV
On / Off
Yes
Music Mode Comp.
On / Off
Yes
Music Mode Backlight
On / Off
Yes
Priority AV
1~2
Yes
Priority HDMI
1~2
Yes
HDMI Option
HDMI1 / HDMI2 / HDMI3
Yes
HDMI Music Mode
On / Off
Yes
USB Pop-up Screen
Default / Automatic / Disable
Yes
External Source Banner
On / Off
Yes
Auto Source
On / Off
Yes
Anynet+Return Source
Power On Src / Last Source / Each model source
list (AV1, COMP, HDMI1…)
Yes
HP Mode
On / Off
Yes
HP Management
Default HP Volume
0~100
Yes
Main Speaker
On / Off
Yes
Bathroom
Speaker
SubAmp Mode
0~2
Yes
SubAmp Volume
0~32
Yes
Eco Solution
Power Saving Mode
Off / Low / Medium / High
Yes
Logo / Message
Cloning
Welcome Message
On / Off
Yes
Edit Welcome Message
―
Yes
Hospitality Logo
Off / BMP / AVI / BOTH
Yes
Hospitality Logo DL
―
Yes
Logo Display Time
3 second / 5 second / 7 second
Yes
Clone TV to USB
―
No
Clone USB to TV
―
No
Setting Auto Intialize
On / Off
Yes
Ελληνικά
35
Στοιχείο μενού
Network
DRM
Network Setup
―
No
―
Yes
Apps Setting
―
No
Service Discovery
On / Off
Yes
LAN OUT
On / Off
Yes
VLAN ID
On / Off
Yes
Solution VLAN ID
―
Yes
Device VLAN ID
―
Yes
ARP Interval
2s / 5s / 10s / 30s / 60s / 120s / 180s
Yes
―
No
FactoryLock
On / Off
Yes
Password Popup
On/Off
Yes
Password Input
―
No
Password Setting
―
Yes
Password Reset
―
No
Security Mode
On/Off
Yes
USB
Enable/Disable
Yes
HDMI
Enable/Disable
Yes
TTX Security
Enable/Disable
Yes
DRM Mode
PI Model - OFF/LYNK DRM/ProIdiom/LYNK DRM, PI
Non PI Model - OFF/LYNK DRM
Yes
―
No
Self Diagnosis for TV
Self
Diagnosis for
HTV
System
Home Menu
36
Ελληνικά
Κλωνοποιείται
ή όχι
Apps ID Setting
System Manager
Security
Υποστοιχείο
STB SI Vendor Setting
Si Name Ok/Failure
Bathroom AMP
Ok/Failure
RTC
Ok/Failure
No
Self Diagnosis for CM
―
No
SW Update
-
No
Sound Bar Out
On / Off
Yes
Contact Samsung
―
No
Standby LED
On/Off
Yes
TV Reset
―
No
Home Menu Display
On / Off
Yes
Home Menu Editor
―
Yes
Home Menu Auto Start
On / Off
Yes
Στοιχείο μενού
REACH Solution
HMS
H.Browser
Solution
Virtual Standby
Room Number
Υποστοιχείο
Κλωνοποιείται
ή όχι
REACH RF Mode
On/Off
Yes
REACH IP Mode
On/Off
Yes
Server URL Setting
―
Yes
REACH Channel
***
Yes
REACH Update Time
OFF / 1hour / 2hour / 12:00 am / 2:00 am / 12:00
pm / 2:00 pm
Yes
REACH Update Immediate
On/Off
Yes
Group ID
ALL, 1 - 511
No
REACH Config Version
―
No
HMS Mode
On/Off
Yes
HMS Server URL Setting
―
Yes
HMS Gateway Role
Master/Slave
Yes
HMS HalfTicker Display
On / Off
Yes
H.Browser Mode
On / Off
Yes
Yes
URL Launcher Setting
―
Virtual Standby Mode
On / Off
Reboot Time
5 / 15 / 30 / 60
―
Yes
No
Ελληνικά
37
¦¦ Setting Auto Initialize
Όταν αντιγράφετε τις ρυθμίσεις από τη μία τηλεόραση στην άλλη, κλωνοποιείτε τόσο τις ρυθμίσεις του μενού ενοίκου
και το μενού ξενοδοχείου (εικόνα, ήχος, εισαγωγή, κανάλι, ρύθμιση και ρύθμιση ξενοδοχείου). Αυτό σας επιτρέπει να
ρυθμίζετε σχεδόν όλες τις τιμές μενού στις τηλεοράσεις φιλοξενίας, στις ίδιες τοπικές ρυθμίσεις. Εάν επιτρέπεται στους
φιλοξενούμενους να προσπελάσουν τα μενού ενοίκου, για παράδειγμα, το μενού Εικόνα, μπορούν να αλλάξουν τις ρυθμίσεις
στα μενού, ώστε να μην είναι πλέον τυπικές. Εάν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ρύθμισης της αυτόματης προετοιμασίας, η
τηλεόραση επαναφέρει (προετοιμάζει) αυτόματα όλες τις τιμές μενού ενοίκου στις κλωνοποιημένες, τυπικές τιμές, όταν η
τηλεόραση απενεργοποιηθεί και επανενεργοποιηθεί. Σημειώστε ότι η Ρύθμιση της αυτόματης προετοιμασίας λειτουργεί
μόνο στις κλωνοποιημένες τιμές του μενού ενοίκου. Οι ρυθμίσεις που δεν έχουν κλωνοποιηθεί αγνοούνται.
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι ρυθμίσεις που επανέρχονται στις κλωνοποιημένες τιμές τους, όταν
ενεργοποιηθεί η λειτουργία Ρύθμιση της αυτόματης προετοιμασίας.
✎✎ Το στοιχείο μενού δεν υποστηρίζει, ανάλογα με το μοντέλο.
Picture Mode
Picture Size Settings
Στοιχείο μενού
Picture Size
Auto Wide
4:3 Screen Size
Fit to Screen
Zoom and Position
Backlight
Brightness
Contrast
Sharpness
Color
Tint (G/R)
Apply Picture Settings
Digital Clean View
Auto Motion Plus Settings
Contrast Enhancer
HDR+ Mode
Film Mode
Colour Tone
Picture
Expert Settings
Auto Motion Plus
Judder Reduction
LED Clear Motion
2 Point
White Balance
20 Point Settings
Gamma
RGB Only Mode
Colour Space Settings
38
Ελληνικά
HLG
ST.2084
BT.1886
Colour Space
Colour
Red
Green
Blue
R-Gain
G-Gain
B-Gain
R-Offset
G-Offset
B-Offset
20 Point
Interval
Red
Green
Blue
Στοιχείο μενού
Sound Output
Sound Mode
Balance
Equalizer
HDMI Input Audio Format
Sound
Expert Settings
Digital Output Audio Format
Audio Delay
Auto Volume
Sound Feedback
Welcome Sound
Aerial
Digital Text (MHEG)
Broadcasting
Expert Settings
Network
Teletext Language
Settings
Primary Teletext Language
Audio Options
Audio Language Settings
Secondary Teletext Language
Primary Audio Language
Soft AP
Secondary Audio
Language
Channel
Signal Level
Clock Mode
Clock
Time
System Manager
Clock Set
Time Zone Settings
Time Offset
Sleep Timer
Alarm
Language
Auto Protection Time
Anynet+(HDMI-CEC)
General
Game Mode
External Device Manager
HDMI Black Level
Keyboard Manager
Keyboard Language
Keyboard Type
Energy Saving Mode
Eco Solution
Motion Lighting
Auto Power Off
Accessibility
Audio Description
Settings
Audio Description
Audio Description Volume
High Contrast
Enlarge
Ελληνικά
39
¦¦ Plug & Play
Το Plug & Play ξενοδοχείου είναι μια λειτουργία που εκτελεί αυτόματα την επιλογή λειτουργίας ξενοδοχείου, την Επιλογή
χώρας, τη Ρύθμιση ώρας και τη ρύθμιση της Λειτουργίας εικόνας.
–– Η λειτουργία Plug & Play ξενοδοχείου είναι διαθέσιμη μόνο μία φορά, την πρώτη φορά που ενεργοποιείται το σύστημα.
–– Μετά τη ρύθμιση της πρώτης τηλεόρασης και την κλωνοποίηση της τηλεόρασης σε USB
–– Για την επόμενη τηλεόραση, αρκεί να κλείσει η λειτουργία Plug & Play ξενοδοχείου, να συνδεθεί το USB και,
στη συνέχεια, να κλωνοποιηθεί το USB στην τηλεόραση.
–– Ανάλογα με το μοντέλο και την περιοχή, ορισμένα μενού ενδέχεται να μην υπάρχουν.
Self Diagnosis for TV
Αν επιλέξετε Factory Reset, η τηλεόραση επαναφέρει όλες
τις τιμές στις εργοστασιακές προεπιλογές και, στη συνέχεια,
εμφανίζει το μενού Plug & Play ξενοδοχείου. Μεταβείτε στην
πρώτη οθόνη του μενού Plug & Play ξενοδοχείου παρακάτω.
Self Diagnosis for HTV
SW Update
Sound Bar Out
OFF
Contact Samsung
Standby LED
ON
TV Reset
Next
Region Settings
Change the region settings if you are located in North America, Latin
America, or Europe. Your TV might not function if the region settings are not
correctly configured. When the region settings are changed, your TV will
automatically restart to apply them.
EU
Αν αλλάξετε τη χώρα της
τρέχουσας τοποθεσίας.
Country List
Greece
Czech
Slovakia
Hungary
Bulgaria
Romania
Croatia
Serbia
Bosnia
Montenegro
Macedonia
Albania
Cyprus
Slovenia
Estonia
Latvia
Η τηλεόραση απενεργοποιείται και
ενεργοποιείται αυτόματα.
Lithuania
EU_ITALY
EU_GER
EU_FRANCE
EU_BENELUX
Next
Previous
2
Welcome to Samsung TV!
Next
3
Previous
2
Terr./Cable Signal Detected
Scan Channels
Select each item and choose the correct setting. Then select Next to search for channels.
Scanning for channels...
Select your language to start the on screen setup.
Next
3
Select the connected aerial that you want to use to get channels
Bienvenue!
Welcome!
Use the Up and Down buttons to change the
Aerial
language.
Terrestrial
Channel Type
Bienvenido!
Digital
- TV
- Radio
- Data/Other
Digital & Analogue
Analogue
Next
Next
1
2
Stop
Next
3
Previous
2
TV installation Type
Configure your TV
Clock Settings
Select your TV installation type.
Set the basic options to use your TV.
Set the correct time by applying daylight saving time (if
required) and setting your local time zone.
Country
TV Basic Setup
Start basic setup to use your TV.
Cloning Mode
Picture Mode
Others
Standard
Select the picture mode that best suits your
viewing environment.
Factory Menu
Clock Mode
--/--/----
Time
--:-- --
DST
Time Zone
Αν επιλέξετε
Cloning Mode
Αντιγράψτε τις ρυθμίσεις του
συστήματος από τη μονάδα USB ή
τον διακομιστή στην τηλεόραση.
Auto
Date
Next
3
Current Time
--:-- --
Off
Eastern
Setup Complete!
Your TV is now ready to use.
Αν επιλέξετε
Factory Menu
Ολοκληρώστε τη ρύθμιση και μεταβείτε
απευθείας στο Factory Menu.
Done
Πατήστε το κουμπί POWER για να
εξέλθετε.
40
Ελληνικά
Εμφανίζεται το Μενού
επιλογών ξενοδοχείου.
•• Ενδείξεις οθόνης ρυθμίσεων περιοχής
‒‒ Με αρχική επισήμανση: EU
‒‒ Αν πατήσετε το κουμπί δεξιάς κατεύθυνσης αφού επιλέξετε "Αλλαγή", μπορείτε να αλλάξετε τη χώρα.
‒‒ Εάν αλλάξετε τη χώρα, η τηλεόραση ενεργοποιείται και απενεργοποιείται αυτόματα.
‒‒ Εάν επιλέξετε λάθος χώρα, εκτελέστε ξανά TV Reset μετά την εισαγωγή της ενότητας System του Μενού
ξενοδοχείου.
‒‒ Πριν από την επιλογή χώρας, ανατρέξτε στις πληροφορίες της λίστας χωρών στα δεξιά.
•• Καλωσορίσατε στην τηλεόραση Samsung! Ενδείξεις οθόνης OSD
‒‒ Με αρχική επισήμανση: Welcome (English)
‒‒ Αν πατήσετε το κουμπί δεξιάς κατεύθυνσης, εμφανίζονται οι ενδείξεις οθόνης "Τύπος εγκατάστασης
τηλεόρασης".
•• Ενδείξεις οθόνης τύπου εγκατάστασης τηλεόρασης
‒‒ Με αρχική επισήμανση: TV Basic Setup
‒‒ Αν πατήσετε το κουμπί δεξιάς κατεύθυνσης, εμφανίζονται οι ενδείξεις οθόνης "Διαμορφώστε την τηλεόρασή
σας".
•• Ενδείξεις οθόνης διαμόρφωσης τηλεόρασης
‒‒ Με αρχική επισήμανση: Others
‒‒ Επιλέξτε τα Χώρα και Λειτ. εικόνας.
‒‒ Οι πληροφορίες χώρας για τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης ενδέχεται να διαφέρουν από τις πληροφορίες λίστας
χωρών στις "Ενδείξεις οθόνης ρυθμίσεων περιοχής".
•• Ενδείξεις οθόνης ανίχνευσης επίγειου/καλωδικού σήματος
‒‒ Στη συνέχεια, επιλέξτε την συνδεδεμένη κεραία που θέλετε να χρησιμοποιείτε για να λαμβάνετε κανάλια.
‒‒ Αφού ολοκληρωθεί η σάρωση καναλιών, επιλέξτε Επόμενο.
‒‒ Αν δεν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο RF, η οθόνη παραλείπεται.
•• Ενδείξεις οθόνης ρύθμισης λειτουργίας ρολογιού, DST (Θερινή ώρα) και ζώνης ώρας
‒‒ Με αρχική επισήμανση: Clock Mode: Auto, DST: Off, Time Zone: Eastern
‒‒ Αν η τηλεόραση θα συντονιστεί σε ψηφιακά εκπεμπόμενα κανάλια και αυτά τα κανάλια μεταδίδουν
πληροφορίες ημερομηνίας και ώρας, ρυθμίστε την επιλογή Ελεγχόμενη σε Αυτόματο. Η τηλεόραση θα ρυθμίσει
την ημερομηνία και την ώρα αυτόματα.
‒‒ Αν η τηλεόραση δεν θα συντονιστεί σε ψηφιακά εκπεμπόμενα κανάλια, ρυθμίστε την επιλογή Ελεγχόμενη σε
Manual και, στη συνέχεια, ρυθμίστε χειροκίνητα την ημερομηνία και την ώρα στην τηλεόραση.
‒‒ Ρυθμίστε την επιλογή DST σε Ενεργ. ή Απενερ. για να εφαρμόζεται ή να μην εφαρμόζεται η θερινή ώρα στην
τηλεόραση.
‒‒ Επιλέξτε στον χάρτη τη ζώνη ώρας στην οποία ανήκετε.
Ελληνικά
41
¦¦ Remocon πολλαπλού κώδικα
Το Remocon Πολλαπλού Κώδικα είναι ένας ειδικός πομπός, ο οποίος είναι σχεδιασμένος για τον έλεγχο όλων των
τηλεοράσεων με ένα τηλεχειριστήριο.
Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν υπάρχουν περισσότερες από μία τηλεοράσεις σε έναν χώρο, όπως σε ένα
νοσοκομείο. Ο αριθμός αναγνώρισης της συσκευής θα εμφανίζεται στις ενδείξεις επί της οθόνης πηγής. Υπάρχει
δυνατότητα υποστήριξης έως 9 διαφορετικών εκπομπών από πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου για πολλαπλό κώδικα.
Ο αρχικός κωδικός αναγνώρισης που διαθέτει η κάθε τηλεόραση είναι "0".
–– Ο κωδικός αναγνώρισης μπορεί να ρυθμίζεται και να επαναφέρεται σε λειτουργία αναλογικής τηλεόρασης ή
υπολογιστή. (Δεν είναι διαθέσιμο σε κανάλια TTX ή DTV).
–– Ο κωδικός αναγνώρισης μπορεί να έχει τιμές από 0 έως 9.
–– Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά MUTE και RETURN για περισσότερο από 7 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια,
επιλέξτε ένα αριθμητικό κουμπί για να ορίσετε τον κωδικό.
–– Οι ενδείξεις επί της οθόνης αναγνώρισης τηλεόρασης εμφανίζονται σε μια κεντρική θέση.
–– Θα εμφανιστούν οι ακόλουθες λέξεις: " Remote control code is set to X. If you want to change the Remote
control code, enter the chosen digit." ο αριθμός είναι ο x.
✎✎ Αυτή η ένδειξη επί της οθόνης θα προβάλλεται μέχρι να εισαχθεί το πλήκτρο εξόδου.
Remote control code is set to 0. If you want
to change the Remote control code, enter the
chosen digit.
–– Για παράδειγμα, η τηλεόραση και το τηλεχειριστήριο θα ρυθμιστούν με τον κωδικό αναγνώρισης 1, αν ο
χρήστης πατήσει τον αριθμό 1.
–– Θα εμφανιστούν οι ακόλουθες λέξεις: "Remote control code is changed to 1". Στη συνέχεια, ο χειρισμός της
τηλεόρασης μπορεί να γίνεται μόνο από το τηλεχειριστήριο που έχει τον ίδιο κωδικό αναγνώρισης με την
τηλεόραση.
–– Αν ο κωδικός αναγνώρισης του τηλεχειριστηρίου και της τηλεόρασης δεν ταιριάζουν, θα εμφανιστούν οι
ακόλουθες λέξεις: "TV ID x" (x είναι το αναγνωριστικό της τηλεόρασης)
–– Για επαναφορά του κωδικού αναγνώρισης, Για να επαναφέρετε τον κωδικό αναγνώρισης, πατήστε
ταυτόχρονα τα κουμπιά MUTE και EXIT για περισσότερο από 7 δευτερόλεπτα. Όταν σταματάτε να πατάτε τα
κουμπιά, ο κωδικός αναγνώρισης τόσο για την τηλεόραση όσο και για το τηλεχειριστήριο επαναφέρονται
στην τιμή "0". Θα εμφανιστεί το μήνυμα "Remote control code is set to 0."
42
Ελληνικά
¦¦ CH Bank Editor (μόνο για τηλεόραση Smoovie)
Η επιλογή Channel Bank Editor είναι μια λειτουργία για την επεξεργασία των καναλιών με 3 διαφορετικές επιλογές Bank.
Ανάλογα με την κάρτα Bank, υπάρχουν συγκεκριμένα κανάλια που μπορεί να απολαύσει ο πελάτης του ξενοδοχείου.
Ρύθμιση του Channel Bank Editor σε αυτόνομο τρόπο λειτουργίας
1. Ανοίξτε το μενού αυτόνομου τρόπου λειτουργίας ξενοδοχείου πατώντας “MUTE → 1 → 1 → 9 → Enter”
2. Επιλέξτε τον προμηθευτή SI: “Smoovie”
3. Θα βρείτε μια νέα επιλογή μενού: “Channel Bank Editor ”
4. Επιλέξτε το “Channel Bank Editor ”
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
OFF
d
SI Vendor
Smoovie
d
Channel
d
Channel Bank Editor
<Ανάλογα με το μοντέλο και την περιοχή, ορισμένα στοιχεία μενού ενδέχεται να μην υπάρχουν>
Ελληνικά
43
5. Τροποποιήστε το Bank των καναλιών όπως στο παρακάτω παράδειγμα.
a. BANK1 (Δωρεάν κανάλια): Επιλέξτε τα κανάλια που θα χρησιμοποιούνται όταν το τηλεχειριστήριο δεν διαθέτει
καμία κάρτα.
b. BANK2 (Οικογενειακή κάρτα - Πράσινη): Επιλέξτε τα κανάλια που θα χρησιμοποιούνται όταν το τηλεχειριστήριο
διαθέτει την ΠΡΑΣΙΝΗ κάρτα.
c. BANK3 (Κάρτα ενηλίκων - Κόκκινη): Επιλέξτε τα κανάλια που θα χρησιμοποιούνται όταν το τηλεχειριστήριο
διαθέτει την ΚΟΚΚΙΝΗ κάρτα.
Πληροφορίες αναφοράς για τη χρήση του τηλεχειριστηρίου SMOOVIE
1. Αν επιλέξετε το SMOOVIE ως προμηθευτή SI, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο SMOOVIE.
2. Με τα αριθμητικά πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μόνο τα κανάλια Bank1.
Για αυτό το λόγο, αν θέλετε να αλλάξετε το κανάλι με χρήση της Πράσινης ή της Κόκκινης κάρτας, χρησιμοποιήστε τα
πλήκτρα επόμενου/προηγούμενου καναλιού.
3. Στον οδηγό καναλιών ή στη λίστα καναλιών, ο χρήστης μπορεί να δει μόνο τη λίστα καναλιών Bank1.
44
Ελληνικά
¦¦ Channel Editor
Η επιλογή Επεξεργαστής καναλιού είναι μια λειτουργία για την επεξεργασία του αριθμού και του ονόματος καναλιού.
Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή καναλιού για την ταξινόμηση των καναλιών σύμφωνα με τους αριθμούς καναλιού που
επιθυμεί ο χρήστης.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
System Manager
Security
Power On
DRM
Channel
System
Menu OSD
Home Menu
Clock
REACH Solution
Music Mode
H.Browser Solution
Remote Jack Pack
HMS
External Source
Virtual Standby
HP Management
Room Number
r
Channel Editor
...
Bathroom Speaker
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
Network
<Ανάλογα με το μοντέλο και την περιοχή, ορισμένα στοιχεία μενού ενδέχεται να μην υπάρχουν>
Απλά βήματα για τη χρήση του Επεξεργαστή καναλιού στον αυτόνομο τρόπο λειτουργίας
Βήμα
Γενική περιγραφή
1
Εκτελέστε την "Channel Auto Store" στο μενού επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου
2
Επιλέξτε "Channel Editor" στο μενού επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου
3
Φτιάξτε έναν πίνακα που περιέχει την τελική λίστα καναλιών που θέλετε να έχετε
4
Αλλάξτε τη σειρά των καναλιών χρησιμοποιώντας το κουμπί TOOLS, με βάση τον πίνακα που φτιάξατε
5
Πατήστε το κουμπί EXIT ή RETURN για έξοδο.
<Για καλύτερη κατανόηση, ανατρέξτε στις παρακάτω λεπτομέρειες>
Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ένα παράδειγμα οθόνης Επεξεργαστής καναλιού.
•• Το εικονίδιο a υποδεικνύει ένα αναλογικό κανάλι.
•• Τα κανάλια χωρίς a είναι ψηφιακά κανάλια.
✎✎ Αν η επιλογή δυναμικού SI είναι ενεργοποιημένη στο μενού επιλογών λειτουργίας φιλοξενίας, ο επεξεργαστής
καναλιού δεν εμφανίζει κανένα ψηφιακό κανάλι. Πρέπει να απενεργοποιήσετε την επιλογή δυναμικού SI
προτού μπορέσετε να επεξεργαστείτε ψηφιακά κανάλια στον επεξεργαστή καναλιού.
Ελληνικά
45
Διαδικασία ενεργοποίησης Smoovie
Χρησιμοποιείται Smovie TV (Κεραία / Καλωδιακή)
Βήμα
1
Χάρτης μικτών καναλιών ενεργοποιημένος (χρησιμοποιούνται συγχρόνως
κανάλια τύπου Κεραία και Καλωδιακή)
Χρησιμοποιούνται μόνο κανάλια
τύπου Κεραία ή Καλωδιακή
Εάν η τηλεόραση εκκινηθεί με Hotel
P&P
Εκτελέστε P&P χωρίς την αποθήκευση
καναλιών
Εάν η τηλεόραση εκκινηθεί με Hotel
P&P
Εκτελέστε την πλήρη P&P (αυτόματος
συγχρονισμός κεραίας ή καλωδιακής)
Εάν το P&P έχει ήδη τελειώσει
Ανοίξτε το μενού Hotel
2
Μετά την P&P, η τηλεόραση θα
προβάλλει το μενού hotel
Ρύθμιση Μικτός χάρτης καναλιών
ενεργοποιημένος
3
Ρύθμιση Μικτός χάρτης καναλιών
ενεργοποιημένος
Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε
την τηλεόραση
Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε
την τηλεόραση
Ανοίξτε το μενού Hotel
5
Ανοίξτε το μενού Hotel
Επιλέξτε smoovie TV από το μενού
Hotel
6
Επιλέξτε smoovie TV από το μενού
Hotel
Επιλέξτε Ρύθμιση καναλιών
7
Επιλέξτε Ρύθμιση καναλιών
Επιλέξτε "Κεραία και Καλωδιακή" για
αυτόματο συντονισμό
Ρύθμιση Επεξεργασία τράπεζας ΚΑΝ
8
Επιλέξτε "Κεραία και Καλωδιακή"
για αυτόματο συντονισμό
Ρύθμιση Επεξεργασία τράπεζας ΚΑΝ
Μετά από την απενεργοποίηση και την
επανενεργοποίηση, ο χρήστης μπορεί
να χρησιμοποιήσει την τηλεόραση
4
9
10
Μετά από την απενεργοποίηση και την
Ρύθμιση Επεξεργασία τράπεζας ΚΑΝ επανενεργοποίηση, ο χρήστης μπορεί
να χρησιμοποιήσει την τηλεόραση
Μετά από την απενεργοποίηση και
την επανενεργοποίηση, ο χρήστης
μπορεί να χρησιμοποιήσει την
τηλεόραση
Μετά την P&P, η τηλεόραση θα
προβάλλει το μενού hotel
Εεπιλέξτε τύπο καναλιού
- ATV ή ADTV για Κεραία
- CATV ή CDTV για καλωδιακή
Επιλέξτε smoovie TV από το μενού
Hotel
Επιλέξτε Ρύθμιση καναλιών
(μπορεί να αγνοηθεί)
Επιλέξτε "Κεραία" ή "Καλωδιακή"
για αυτόματο συντονισμό (μπορεί να
αγνοηθεί)
Χρησιμοποιούνται μόνο κανάλια
τύπου Κεραία ή Καλωδιακή
Εάν το P&P έχει ήδη τελειώσει
Ανοίξτε το μενού Hotel
Εεπιλέξτε τύπο καναλιού
- ATV ή ADTV για Κεραία
- CATV ή CDTV για καλωδιακή
Επιλέξτε smoovie TV από το μενού
Hotel
Επιλέξτε Ρύθμιση καναλιών
Επιλέξτε "Κεραία" ή "Καλωδιακή" για
αυτόματο συντονισμό
Ρύθμιση Επεξεργασία τράπεζας ΚΑΝ
Μετά από την απενεργοποίηση και την
επανενεργοποίηση, ο χρήστης μπορεί
να χρησιμοποιήσει την τηλεόραση
Χρησιμοποιείται Smovie TV (Δορυφόρος)
Μικτός χάρτης καναλιών ενεργοποιημένος (χρησιμοποιείται και
δορυφόρος και κεραία ή καλωδιακή συγχρόνως)
Χρησιμοποιείται μόνο δορυφόρος
Εάν η τηλεόραση εκκινηθεί με Hotel P&P
Εάν το P&P έχει ήδη τελειώσει
Εάν η τηλεόραση εκκινηθεί με Hotel P&P
Εάν το P&P έχει ήδη τελειώσει
1
Εκτελέστε P&P χωρίς την
αποθήκευση καναλιών
Ανοίξτε το μενού Hotel
Εκτελέστε την πλήρη P&P
(αυτόματος συγχρονισμός
κεραίας ή καλωδιακής)
Ανοίξτε το μενού Hotel
2
Μετά την P&P, η τηλεόραση θα
προβάλλει το μενού hotel
Ρύθμιση Μικτός χάρτης
καναλιών ενεργοποιημένος
μετά την P&P, η τηλεόραση θα
προβάλλει το μενού hotel
Εεπιλέξτε τύπο καναλιού
- ATV ή ADTV για Κεραία
- CATV ή CDTV για καλωδιακή
3
Ρύθμιση Μικτός χάρτης
καναλιών ενεργοποιημένος
Απενεργοποιήστε και
ενεργοποιήστε την τηλεόραση
Εεπιλέξτε τύπο καναλιού
- ATV ή ADTV για Κεραία
- CATV ή CDTV για καλωδιακή
Επιλέξτε smoovie TV από το
μενού Hotel
4
Απενεργοποιήστε και
ενεργοποιήστε την τηλεόραση
Ανοίξτε το μενού Hotel
Επιλέξτε smoovie TV από το
μενού Hotel
Επιλέξτε Ρύθμιση καναλιών
5
Ανοίξτε το μενού Hotel
Επιλέξτε smoovie TV από το
μενού Hotel
Επιλέξτε Ρύθμιση καναλιών
(μπορεί να αγνοηθεί)
Επιλέξτε Δορυφόρος για
αυτόματο συγχρονισμό
6
Επιλέξτε smoovie TV από το
μενού Hotel
Επιλέξτε Ρύθμιση καναλιών
επιλέξτε Δορυφόρος για
αυτόματο συγχρονισμό (μπορεί
να αγνοηθεί)
Ρύθμιση Επεξεργασία τράπεζας
ΚΑΝ
7
Επιλέξτε Ρύθμιση καναλιών
Επιλέξτε Δορυφόρος για
αυτόματο συγχρονισμό
Ρύθμιση Επεξεργασία τράπεζας
ΚΑΝ
Μετά από την απενεργοποίηση
και την επανενεργοποίηση,
ο χρήστης μπορεί να
χρησιμοποιήσει την τηλεόραση
8
Επιλέξτε Δορυφόρος για
αυτόματο συγχρονισμό
Ρύθμιση Επεξεργασία τράπεζας
ΚΑΝ
Μετά από την απενεργοποίηση
και την επανενεργοποίηση,
ο χρήστης μπορεί να
χρησιμοποιήσει την τηλεόραση
9
Ρύθμιση Επεξεργασία τράπεζας ΚΑΝ
Μετά από την απενεργοποίηση και την
επανενεργοποίηση, ο χρήστης μπορεί
να χρησιμοποιήσει την τηλεόραση
10
Μετά από την απενεργοποίηση
και την επανενεργοποίηση,
ο χρήστης μπορεί να
χρησιμοποιήσει την τηλεόραση
Βήμα
46
Ελληνικά
Λίστα καναλιών
Μπορείτε να βλέπετε πληροφορίες για τα κανάλια, Όλα, TV, Ρ/φωνο, Δεδομ./ άλλα, Αναλογικό ή Αγαπημένα 1-5.
✎✎ Με το πάτημα του κουμπιού CH LIST στο τηλεχειριστήριο, θα εμφανιστεί αμέσως η οθόνη Λίστα καναλιών.
• Όλα: Εμφάνιση όλων των διαθέσιμων καναλιών.
• TV: Εμφάνιση όλων των διαθέσιμων τηλεοπτικών καναλιών.
• Ρ/φωνο: Εμφάνιση όλων των διαθέσιμων ραδιοφωνικών καναλιών.
• Δεδομ./άλλα: Προβολή όλων των διαθέσιμων MHP ή άλλων καναλιών.
• Αναλογικό: Προβολή όλων των διαθέσιμων αναλογικών καναλιών.
• Αγαπημένα 1-5: Προβολή όλων των αγαπημένων καναλιών.
✎✎ Αν θέλετε να προβάλετε τα αγαπημένα κανάλια που προσθέσατε, πατήστε το κουμπί CH LIST και
χρησιμοποιήστε το κουμπί L (Λειτ. CH) για να μετακινήσετε τα Αγαπημένα 1-5.
✎✎ Χρήση των κουμπιών ελέγχου με τη Λίστα καναλιών.
• T (Εργαλεία): Προβολή του μενού επιλογών.
• L (Λειτ. CH/Κανάλι): Μετακινηθείτε στα Όλα, TV, Ρ/φωνο, Δεδομ./ άλλα, Αναλογικό ή στα Αγαπημένα 1-5.
• Όταν επιλέγετε το μενού Προβ. προγρ. στο μενού T (Εργαλεία), μπορείτε να μετακινηθείτε στα άλλα κανάλια με
τη χρήση του κουμπιού L (Κανάλι).
• E (Προβολή / Πληροφορίες): Παρακολουθεί το κανάλι που επιλέξατε. / Προβολή λεπτομερειών για το
επιλεγμένο πρόγραμμα.
• k (Σελίδα): Μετακίνηση στην επόμενη ή στην προηγούμενη σελίδα.
Ελληνικά
47
Τρόπος χρήσης του Προγραμματισμού προβολής στη Λίστα καναλιών
(μόνο για ψηφιακά κανάλια)
Όταν ρυθμίζετε το Προγραμματισμός προβολής στη Λίστα καναλιών, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα μόνο σε
Προβ. προγρ.
1. Πατήστε το κουμπί CH LIST και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα επιθυμητό ψηφιακό κανάλι.
2. Πατήστε το κουμπί TOOLS και, στη συνέχεια, επιλέξτε το Προβ. προγρ.. Εμφανίζεται η λίστα προγραμμάτων για το
συγκεκριμένο κανάλι.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲ / ▼ για να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTERE
(Πληροφορίες) ή INFO.
4. Επιλέξτε Προγραμματισμός προβολής και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTERE όταν τελειώσετε.
✎✎ Αν θέλετε να ακυρώσετε τη λειτουργία Προγραμματισμός προβολής, ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 3. Επιλέξτε
Ακύρωση προγρ.
Χρήση του μενού επιλογών t
Ρυθμίστε το κάθε κανάλι χρησιμοποιώντας τις επιλογές του μενού Λίστα καναλιών (Προβ. προγρ., Επεξ. αγαπημ.,
Κλείδωμα/Ξεκλείδ., Επεξερ. ονόματος καναλιού, Επεξ. αρ. καναλιών, Διαγραφή, Πληροφορίες, Ταξινόμηση, Λειτ. επεξ.).
Τα στοιχεία του μενού επιλογών ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την κατάσταση του καναλιού.
1. Επιλέξτε κάποιο κανάλι και πατήστε το κουμπί TOOLS.
2. Επιλέξτε μια λειτουργία και αλλάξτε τις ρυθμίσεις της.
• Προβ. προγρ.: Εμφανίζει το πρόγραμμα όταν έχει επιλεγεί ψηφιακό κανάλι.
• Επεξ. αγαπημ.: Ορισμός ως αγαπημένα των καναλιών που παρακολουθείτε συχνά. Προσθέστε ή Διαγράψτε το
επιλεγμένο κανάλι στα Αγαπημένα 1-5.
1. Επιλέξτε Επεξ. αγαπημ. και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTERE.
•
•
•
•
•
•
•
2. Πατήστε το κουμπί ENTERE για να επιλέξετε Αγαπημένα 1-5 και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
✎✎ Μπορείτε να προσθέσετε ένα αγαπημένο κανάλι σε πολλαπλές ομάδες αγαπημένων καναλιών στα Αγαπημένα
1-5.
Κλειδωμένα/Ξεκλείδ.: Κλείδωμα κάποιου καναλιού, ώστε να μην είναι δυνατή η επιλογή και η προβολή του.
✎✎ Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν το Κλείδωμα καναλιού έχει ρυθμιστεί σε Ενεργ..
✎✎ Εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής κωδικού ΡΙΝ. Εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό ΡΙΝ. Αλλάξτε τον κωδικό PIN
χρησιμοποιώντας την επιλογή Αλλαγή PIN.
Επεξερ. ονόματος καναλιού (μόνο για αναλογικά κανάλια): Εκχωρήστε το δικό σας όνομα καναλιού.
Επεξ. αρ. καναλιών (μόνο για ψηφιακά κανάλια): Τροποποιήστε τον αριθμό πατώντας τα επιθυμητά αριθμητικά
κουμπιά.
✎✎ Ορισμένες περιοχές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τις λειτουργίες Επεξερ. ονόματος καναλιού και Επεξ. αρ.
καναλιών.
Διαγραφή: Μπορείτε να διαγράψετε ένα κανάλι, ώστε να προβάλλονται τα κανάλια που θέλετε.
Πληροφορίες: Προβολή λεπτομερειών για το επιλεγμένο πρόγραμμα.
Ταξινόμηση: Αλλαγή της ταξινόμησης της λίστας, κατά αριθμό καναλιού ή όνομα καναλιού.
Λειτ. επεξ.: Μπορείτε να επιλέξετε τα επιθυμητά κανάλια και να τα επεξεργαστείτε.
48
Ελληνικά
Χρήση του μενού επιλογών t
Ρυθμίστε το κάθε κανάλι χρησιμοποιώντας τις επιλογές μενού (Επεξ. αγαπημ., Κλείδωμα/Ξεκλείδ., Διαγραφή, Ακύρ.
επιλ., Επιλογή Όλων).
1. Πατήστε το κουμπί TOOLS στην οθόνη Λίστα καναλιών, έπειτα επιλέξτε Λειτ. επεξ.. Στα αριστερά του καναλιού
εμφανίζεται ένα πλαίσιο επιλογής.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲/▼ για επιλογή του επιθυμητού καναλιού και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTERE. Η
ένδειξη (c) υποδεικνύει το κανάλι που έχετε επιλέξει.
✎✎ Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από ένα κανάλι.
✎✎ Πατήστε ξανά το ENTERE για να αποεπιλέξετε το κανάλι.
3. Πατήστε το κουμπί TOOLS, επιλέξτε μια λειτουργία και αλλάξτε τις ρυθμίσεις της.
• Επεξ. αγαπημ.: Ορισμός ως αγαπημένα των επιλεγμένων καναλιών που παρακολουθείτε συχνά.
✎✎ Η οθόνη Επεξ. αγαπημ. διαθέτει πέντε ομάδες (Αγαπημένα 1, Αγαπημένα 2 κ.λπ.). Μπορείτε να προσθέσετε ένα
αγαπημένο κανάλι από οποιανδήποτε ομάδα. Πατήστε τα κουμπιά ▲/▼ για να επιλέξετε μια ομάδα.
• Κλειδωμένα/Ξεκλείδ.: Κλείδωμα κάποιου καναλιού, ώστε να μην είναι δυνατή η επιλογή και η προβολή του.
✎✎ Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν το Κλείδωμα καναλιού έχει ρυθμιστεί σε Ενεργ..
✎✎ Εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής κωδικού ΡΙΝ. Εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό ΡΙΝ. Αλλάξτε τον κωδικό PIN
χρησιμοποιώντας την επιλογή Αλλαγή PIN.
• Διαγραφή: Μπορείτε να διαγράψετε ένα κανάλι, ώστε να προβάλλονται τα κανάλια που θέλετε.
• Ακύρ. επιλ.: Ακύρωση της επιλογής των επιλεγμένων καναλιών.
• Επιλογή Όλων: Επιλογή όλων των καναλιών στη λίστα καναλιών.
Ελληνικά
49
¦¦ My Channel
Καθορίζει τη χώρα και το είδος για τα κανάλια που παρέχονται από το ξενοδοχείο και, εάν ο χρήστης επιλέξει χώρα και
είδος, προβάλλει τα αντίστοιχα κανάλια.
• Πρέπει να επιλέξετε πρώτα τη χώρα, διαφορετικά ΔΕΝ μπορείτε να ορίσετε κάποιο είδος.
• Εάν επιλέξετε είδος για το οποίο ΔΕΝ προστέθηκε κανένα κανάλι, στη λίστα καναλιών προβάλλονται όλα τα κανάλια.
• Η ρύθμιση "Το κανάλι μου" λειτουργεί μόνον στην Αυτόνομη λειτουργία.
• "Προμηθευτής SI" σε Αυτόνομη λειτουργία: Αυτό το χαρακτηριστικό δεν λειτουργεί εάν έχει επιλεγεί Smoovie.
• Η ρύθμιση βρίσκεται στο παράθυρο "Επιλογές ξενοδοχείου" στο μενού Ξενοδοχείο > Λειτουργία σέρβις και μπορεί να
ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί.
• Η επιλογή λειτουργεί μόνον όταν ρυθμιστεί στην Ενεργοποίηση.
Σύνθεση καναλιών [λειτουργία "Είδος"]
Τυπικό
Ξενοδοχείο
Κατηγορία
Όλα (προεπιλογή)
Νέα
Ρ/φωνο
Διασκέδαση
Αθλητισμός
Ξενοδοχείο
Είδος
2
1
3
Κερ./Καλωδ.
O
O
O
O
O
O
Δορυφόρος
O
O
O
O
O
O
Περιγραφή
Παρέχεται λειτουργία προβολής
καναλιών κατά είδος, για κάθε χώρα για
την οποία γίνεται κεντρική διαχείριση
στην εργοστασιακή λειτουργία.
Το κανάλι μου
Τρέχουσα κατάσταση: Αυστρία/Αθλητισμός 4
6
Ενεργοποίηση λειτουργίας
κεραίας
Λειτ. CH
5
Χώρα
Είδος
Όλες οι χώρες
Όλα
Αυστρία
Νέα
Βέλγιο (Ολλανδικά)
Ρ/φωνο
Βέλγιο (Γαλλικά)
Διασκέδαση
Τσεχικά
Αθλητισμός
Γαλλία
Ξενοδοχείο
Γερμανία
▼
7
(Μετακ.)Διατήρηση προηγουμένου (U/D/L/R)Μπλε (En)Enter 8
* Για τον αριθμό των στοιχείων που θα προβάλλονται στη λίστα, ανατρέξτε στο έγγραφο σχεδίου.
50
Ελληνικά
Υπόμνημα πλήκτρων
Κουμπί
Ενέργεια
Περιοχή πλοήγησης
BLUE
Επιστροφή στην οθόνη. (Ρύθμιση είδους: Τελευταία χώρα και είδος)
Διατήρηση προηγουμένου
ENTER
Επιλέγει ένα στοιχείο.
Καταχώρηση
(χωρίς οδηγό)
Ch. Up/Down
Μετακίνηση της επισήμανσης ανά σελίδα.
UP/DOWN
Πλοήγηση σε κάθε χώρα και λίστα ειδών. (κυκλικά.)
RIGHT
Επιλέγει το επισημασμένο στοιχείο και, στη συνέχεια, μετακινεί την
επισήμανση στην ενότητα "Είδος".
Μετακίνηση
RETURN
Επιστροφή στην οθόνη. (Ρύθμιση είδους: Τελευταία χώρα και είδος)
(χωρίς οδηγό)
EXIT
Επιστροφή στην οθόνη. (Ρύθμιση είδους: Τελευταία χώρα και είδος)
(χωρίς οδηγό)
✎✎ Σημειώσεις
• Αυτή η ενότητα περιγράφει τη διάταξη του περιβάλλοντος χρήσης που εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται η
τηλεόραση. (Εργοστασιακή λειτουργία > Λειτουργία είδους: Ενεργοποίηση)
• Το είδος είναι δευτερεύουσα λίστα της κάθε χώρας.
• Η οθόνη προβολής όπου εμφανιζόταν το τελευταίο κανάλι που απομνημονεύθηκε.
–– Αν ο χρήστης θέλει να διατηρηθεί ο προηγούμενος χάρτης χωρών και ειδών, πατά το πλήκτρο ‘ΜΠΛΕ’, RETURN,
EXIT του τηλεχειριστηρίου για να κλείσει το περιβάλλον χρήσης.
✎✎ Κλπ.
• Προεπιλογή επισήμανσης: Τελευταία στοιχεία στη μνήμη (Χώρα, Είδος)
• Χρονικό όριο (60 δευτ.)
Στοιχεία
Αρ.
Όνομα
Περιγραφή
1
Οθόνη φόντου
• Προβάλλει το τελευταίο κανάλι που απομνημονεύθηκε ώστε να δείχνει ότι η τηλεόραση είναι
ενεργοποιημένη.
2
Τίτλος λειτουργίας
• Το όνομα της λειτουργίας.
3
Τρέχουσα κατάσταση
• Προβάλλει τις τρέχουσες ρυθμίσεις για Χώρα/Είδος.
4
Στοιχεία χώρας
• Προβάλλεται το στοιχείο της λίστας χωρών.
• Προβάλλει την τελευταία επιλεγμένη χώρα.
5
Στοιχεία είδους
• Προβάλλεται το στοιχείο της λίστας ειδών.
• Προβάλλει τα διαθέσιμα στοιχεία είδους ανά χώρα που διαχειρίζεται κεντρικά στην
εργοστασιακή λειτουργία. (πάντοτε προβάλλεται το στοιχείο "Όλες")
• Προβάλλει το είδος που επιλέχθηκε τελευταίο.
6
Επιλογή
• Εάν ο τίτλος του στοιχείου προβάλλεται για υπερβολικό διάστημα μέσα στην περιοχή,
λειτουργεί η Αυτόματη ολίσθηση κειμένου.
7
Ένδειξη
• Αυτό προβάλλεται όταν υπάρχει προηγούμενη ή επόμενη σελίδα.
8
Περιοχή πλοήγησης
• Το υπόμνημα πλήκτρων είναι στοιχισμένο δεξιά.
Ελληνικά
51
Αλληλεπίδραση επισήμανσης [στοιχεία χωρών]
• Η σελίδα αυτή προορίζεται αποκλειστικά για αλληλεπίδραση. Κάθε οθόνη ενδέχεται να μην είναι ακριβώς όμοια με την
πραγματική.
✎✎ Σημειώσεις
• Ο χρήστης μπορεί να περιηγείται στα στοιχεία της κάθε λίστας χωρών και ειδών, πατώντας τα πλήκτρα κίνησης
πάνω και κάτω στο τηλεχειριστήριο.
• Υποστηρίζεται η κυκλική περιήγηση.
1
Το κανάλι μου
Το κανάλι μου
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Χώρα
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Είδος
▲
ΚΑΤΩ x 4
Χώρα
Είδος
▲
Όλες οι χώρες
Όλα
Όλες οι χώρες
Όλα
Αυστρία
Νέα
Αυστρία
Νέα
Βέλγιο (Ολλανδικά)
Ρ/φωνο
Βέλγιο (Ολλανδικά)
Ρ/φωνο
Βέλγιο (Γαλλικά)
Διασκέδαση
Βέλγιο (Γαλλικά)
Διασκέδαση
Τσεχικά
Αθλητισμός
Τσεχικά
Αθλητισμός
Γαλλία
Ξενοδοχείο
Γαλλία
Ξενοδοχείο
ΠΑΝΩ x 4
Γερμανία
Γερμανία
▼
▼
ΠΑΝΩ x 4
ΚΑΤΩ x 4
Το κανάλι μου
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Χώρα
Είδος
▲
Όλες οι χώρες
Όλα
Αυστρία
Νέα
Βέλγιο (Ολλανδικά)
Ρ/φωνο
Βέλγιο (Γαλλικά)
Διασκέδαση
Τσεχικά
Αθλητισμός
Γαλλία
Ξενοδοχείο
Γερμανία
▼
ΚΑΤΩ
ΠΑΝΩ
ΠΑΝΩ
ΚΑΤΩ
Το κανάλι μου
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Χώρα
Είδος
▲
Αυστρία
Όλα
Βέλγιο (Ολλανδικά)
Νέα
Βέλγιο (Γαλλικά)
Ρ/φωνο
Τσεχικά
Διασκέδαση
Γαλλία
Αθλητισμός
Γερμανία
Ξενοδοχείο
Ουγγαρία
▼
ΠΑΝΩ x N
ΤΕΛΟΣ
Το κανάλι μου
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Χώρα
Είδος
▲
Σλοβακία
Όλα
Ισπανία
Νέα
Ελβετία
Ρ/φωνο
Ηνωμένο Βασίλειο
Διασκέδαση
Ανατολική Ευρώπη
Αθλητισμός
Άλλο
Ξενοδοχείο
▼
52
Ελληνικά
ΚΑΤΩ x N
Το κανάλι μου
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Χώρα
Είδος
▲
Σλοβακία
Όλα
Ισπανία
Νέα
Ελβετία
Ρ/φωνο
Ηνωμένο Βασίλειο
Διασκέδαση
Ανατολική Ευρώπη
Αθλητισμός
Άλλο
Ξενοδοχείο
▼
Αλληλεπίδραση επισήμανσης [προεπιλεγμένο είδος]
• Η σελίδα αυτή προορίζεται αποκλειστικά για αλληλεπίδραση. Κάθε οθόνη ενδέχεται να μην είναι ακριβώς όμοια με την
πραγματική.
Το κανάλι μου
Το κανάλι μου
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Χώρα
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Είδος
▲
Χώρα
ENTER / ΔΕΞΙΑ
Είδος
▲
Όλες οι χώρες
Όλα
Όλες οι χώρες
Όλα
Αυστρία
Νέα
Αυστρία
Νέα
Βέλγιο (Ολλανδικά)
Ρ/φωνο
Βέλγιο (Ολλανδικά)
Ρ/φωνο
Βέλγιο (Γαλλικά)
Διασκέδαση
Βέλγιο (Γαλλικά)
Διασκέδαση
Τσεχικά
Αθλητισμός
Τσεχικά
Αθλητισμός
Γαλλία
Ξενοδοχείο
Γαλλία
Ξενοδοχείο
ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Γερμανία
Γερμανία
▼
▼
Περιοχή βοήθειας περιήγησης
Περιοχή βοήθειας περιήγησης
• Η τρέχουσα επιλογή της χώρας επισημαίνεται.
• Προεπιλεγμένη επιλογή: Η τρέχουσα επιλογή του είδους.
Το κανάλι μου
Το κανάλι μου
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Χώρα
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Είδος
▲
Χώρα
ENTER / ΔΕΞΙΑ
Είδος
▲
Όλες οι χώρες
Όλα
Όλες οι χώρες
Όλα
Αυστρία
Νέα
Αυστρία
Νέα
Βέλγιο (Ολλανδικά)
Ρ/φωνο
Βέλγιο (Ολλανδικά)
Ρ/φωνο
Βέλγιο (Γαλλικά)
Διασκέδαση
Βέλγιο (Γαλλικά)
Διασκέδαση
Τσεχικά
Αθλητισμός
Τσεχικά
Αθλητισμός
Γαλλία
Ξενοδοχείο
Γαλλία
Ξενοδοχείο
ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Γερμανία
Γερμανία
▼
▼
Περιοχή βοήθειας περιήγησης
• Φαίνεται σαν σφάλμα πηγής, θα πρέπει να διαβάζεται
σαν "Το άλλο στοιχείο της χώρας είναι επισημασμένο".
Επιβεβαιώστε. (π.χ. Γαλλία)
Περιοχή βοήθειας περιήγησης
• Προεπιλογή επισήμανσης: Όλα
Ελληνικά
53
Αλληλεπίδραση αλλαγής λειτουργίας 1 (1/2)
• Η σελίδα αυτή προορίζεται αποκλειστικά για αλληλεπίδραση. Κάθε οθόνη ενδέχεται να μην είναι ακριβώς όμοια με την
πραγματική.
1
Το κανάλι μου
Το κανάλι μου
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Χώρα
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Είδος
Χώρα
▲
ΚΑΤΩ
Είδος
▲
Όλες οι χώρες
Όλα
Όλες οι χώρες
Όλα
Αυστρία
Νέα
Αυστρία
Νέα
Βέλγιο (Ολλανδικά)
Ρ/φωνο
Βέλγιο (Ολλανδικά)
Ρ/φωνο
Βέλγιο (Γαλλικά)
Διασκέδαση
Βέλγιο (Γαλλικά)
Διασκέδαση
Τσεχικά
Αθλητισμός
Τσεχικά
Αθλητισμός
Γαλλία
Ξενοδοχείο
Γαλλία
Ξενοδοχείο
ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Γερμανία
Γερμανία
▼
▼
Περιοχή βοήθειας περιήγησης
Περιοχή βοήθειας περιήγησης
• Τρέχουσα λειτουργία είδους: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
ENTER / ΔΕΞΙΑ
Το κανάλι μου
Το κανάλι μου
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Χώρα
Είδος
▲
ENTER
Χώρα
ΠΑΝΩ
Είδος
▲
Όλες οι χώρες
Όλα
Όλες οι χώρες
Όλα
Αυστρία
Νέα
Αυστρία
Νέα
Βέλγιο (Ολλανδικά)
Ρ/φωνο
Βέλγιο (Ολλανδικά)
Ρ/φωνο
Βέλγιο (Γαλλικά)
Διασκέδαση
Βέλγιο (Γαλλικά)
Διασκέδαση
Τσεχικά
Αθλητισμός
Τσεχικά
Αθλητισμός
Γαλλία
Ξενοδοχείο
Γαλλία
Ξενοδοχείο
Γερμανία
▼
▼
ENTER / ΔΕΞΙΑ
6
Ελληνικά
ΚΑΤΩ
Γερμανία
Περιοχή βοήθειας περιήγησης
54
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Περιοχή βοήθειας περιήγησης
• Εάν έχει επιλεγεί η χώρα, η επισήμανση μετακινείται
αυτόματα στο μενού είδους.
Αλληλεπίδραση αλλαγής λειτουργίας 1 (2/2)
• Η σελίδα αυτή προορίζεται αποκλειστικά για αλληλεπίδραση. Κάθε οθόνη ενδέχεται να μην είναι ακριβώς όμοια με την
πραγματική.
1
5
6
Το κανάλι μου
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Χώρα
1
Είδος
▲
ENTER
Info
Η λειτουργία είδους αλλάζει σε Αυστρία/Νέα.
OK
Όλες οι χώρες
Όλα
Αυστρία
Νέα
Βέλγιο (Ολλανδικά)
Ρ/φωνο
Βέλγιο (Γαλλικά)
Διασκέδαση
Τσεχικά
Αθλητισμός
Γαλλία
Ξενοδοχείο
Γερμανία
▼
Περιοχή βοήθειας περιήγησης
• Εμφανίζεται το πλήρες μήνυμα αλλαγής λειτουργίας είδους.
• Χρονικό όριο (5 δευτ.)
• Εάν πατηθεί το αριστερό πλήκτρο μετάβασης από το
μενού είδους στο μενού χώρας, επιλέγεται κάποιο ήδη
επιλεγμένο στοιχείο χώρας.
ENTER / RETURN / Χρονικό όριο
Τρέχουσα κατάσταση: Αυστρία / Νέα
Ελληνικά
55
Αλληλεπίδραση αλλαγής λειτουργίας 1 (1/2)
• Η σελίδα αυτή προορίζεται αποκλειστικά για αλληλεπίδραση. Κάθε οθόνη ενδέχεται να μην είναι ακριβώς όμοια με την
πραγματική.
1
Το κανάλι μου
Το κανάλι μου
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Χώρα
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Είδος
Χώρα
▲
Είδος
▲
ΚΑΤΩ
Όλες οι χώρες
Όλα
Όλες οι χώρες
Όλα
Αυστρία
Νέα
Αυστρία
Νέα
Βέλγιο (Ολλανδικά)
Ρ/φωνο
Βέλγιο (Ολλανδικά)
Ρ/φωνο
Βέλγιο (Γαλλικά)
Διασκέδαση
Βέλγιο (Γαλλικά)
Διασκέδαση
Τσεχικά
Αθλητισμός
Τσεχικά
Αθλητισμός
Γαλλία
Ξενοδοχείο
Γαλλία
Ξενοδοχείο
ΠΑΝΩ x 5
Γερμανία
Γερμανία
▼
▼
Περιοχή βοήθειας περιήγησης
Περιοχή βοήθειας περιήγησης
ENTER / ΔΕΞΙΑ
• Τρέχουσα λειτουργία είδους: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Το κανάλι μου
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Χώρα
101
Είδος
▲
Info
Η λειτουργία είδους αλλάζει σε Αυστρία/Νέα.
Όλα
Αυστρία
Νέα
ΜΠΛΕ
Βέλγιο (Ολλανδικά)
Ρ/φωνο
/
Βέλγιο (Γαλλικά)
Διασκέδαση
/
Τσεχικά
Αθλητισμός
EXIT
Γαλλία
Ξενοδοχείο
RETURN
OK
Όλες οι χώρες
Γερμανία
▼
Περιοχή βοήθειας περιήγησης
ENTER
/
RETURN
/
5
Χρονικό όριο
Τρέχουσα κατάσταση: Αυστρία / Νέα
56
Ελληνικά
• Εάν έχει επιλεγεί η χώρα, η επισήμανση
μετακινείται αυτόματα στο μενού είδους.
Σενάριο ενεργοποίησης [τελευταία μνήμη]
• Η σελίδα αυτή προορίζεται αποκλειστικά για αλληλεπίδραση. Κάθε οθόνη ενδέχεται να μην είναι ακριβώς όμοια με την
πραγματική.
1
Τρέχουσα κατάσταση: Αυστρία / Νέα
POWER
Απενεργοποίηση
• Τρέχουσα λειτουργία είδους: Αυστρία / Νέα
POWER
Το κανάλι μου
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Χώρα
Είδος
▲
Όλες οι χώρες
Όλα
Αυστρία
Νέα
Βέλγιο (Ολλανδικά)
Ρ/φωνο
Βέλγιο (Γαλλικά)
Διασκέδαση
Τσεχικά
Αθλητισμός
Γαλλία
Ξενοδοχείο
Γερμανία
▼
Περιοχή βοήθειας περιήγησης
• Τρέχουσα λειτουργία είδους: Αυστρία / Νέα
Ελληνικά
57
Επεξεργασία είδους (Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει τις παραμέτρους των ειδών καθενός από τα τηλεοπτικά κανάλια του
ξενοδοχείου.)
• Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω του μενού Ξενοδοχείο (εργοστασιακό).
• Στα υποστηριζόμενα είδη συγκαταλέγονται τα Νέα, Ρ/φωνο, Διασκέδαση, Αθλητισμός και Ξενοδοχείο.
• Μπορούν να επιλεγούν περισσότερα από ένα είδος για κάθε κανάλι, συγχρόνως.
Επεξεργασία χωρών (Επεξεργασία καναλιών): Πρόκειται για τη λειτουργία επεξεργασίας που διαμορφώνει τις
παραμέτρους της χώρας, για κάθε ένα από τα τηλεοπτικά κανάλια του ξενοδοχείου.
• Υποστηριζόμενες χώρες (20 χώρες): Αυστρία, Βέλγιο, Κίνα, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ιαπωνία,
Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ρωσία, Κορέα, Ισπανία, Σουηδία, Τουρκία, Η.Π.Α.
• Εάν σε κάποια χώρα έχουν ρυθμιστεί περισσότερα από ένα κανάλια, η χώρα εγγράφεται ως κατηγορία και οι χρήστες
μπορούν να προβάλλουν τα κανάλια ανά χώρα.
• Σε ένα κανάλι μπορούν να οριστούν περισσότερες από μία χώρες. Εάν ο χρήστης επιλέξει κάποια κατηγορία, στη λίστα
καναλιών προβάλλονται μόνον τα κανάλια που αντιστοιχούν στη χώρα.
• Εάν επιλεγεί από τη λίστα καναλιών οποιοδήποτε κανάλι για το οποίο έχει ρυθμιστεί η χώρα, στα Εργαλεία προστίθεται
το στοιχείο Επεξεργασία χωρών. Διαφορετικά, στα Εργαλεία προστίθεται το στοιχείο Προσθήκη στις χώρες.
• * Εάν εκτελεστεί η αντίστοιχη λειτουργία, μπορεί να οριστεί ή να ακυρωθεί κάποια χώρα για το επιλεγμένο κανάλι.
• Περιβάλλον χρήσης
• Παρέχει την οθόνη όπου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει κάποια χώρα ή είδος, όταν ο χρήστης ενεργοποιήσει τη συσκευή.
Διαμόρφωση αριστερού πλαισίου
Υπόμνημα πλήκτρων
Κουμπί
Ενέργεια
Περιοχή πλοήγησης
ENTER
Επιλέγει ή εισέρχεται στην αντίστοιχη περιοχή Περιήγηση καναλιών.
(χωρίς οδηγό)
RETURN
Επιλέγει ή εισέρχεται στην αντίστοιχη περιοχή Περιήγηση καναλιών.
Επιστροφή
UP/DOWN
Μετακινεί την επισήμανση πάνω ή κάτω.
(χωρίς οδηγό)
RIGHT
Μετακινεί την επισήμανση στην περιοχή Περιήγησης καναλιών.
(χωρίς οδηγό)
INFO
Προβάλλει τις πληροφορίες για την Κατηγορία.
(χωρίς οδηγό)
TOOLS
Προβάλλει τα μενού των βοηθητικών λειτουργιών.
Εργαλεία
EXIT
Ακυρώνει και επιστρέφει στο προηγούμενο βήμα (Εργοστασιακή
λειτουργία).
(χωρίς οδηγό)
✎✎ Σημειώσεις
• Αυτό είναι ένα στοιχείο του αριστερού πλαισίου (κατηγορίες χωρών).
✎✎ Κλπ.
• Προεπιλογή επισήμανσης: "Η τρέχουσα επιλεγμένη χώρα"
58
Ελληνικά
Στοιχεία
Αρ.
Όνομα
Περιγραφή
• Όταν ο χρήστης ανοίξει αυτή την οθόνη, είναι επισημασμένο το προεπιλεγμένο στοιχείο
που είναι επιλεγμένο εκείνη τη στιγμή.
• Παρέχεται το εικονίδιο της Χώρας και το όνομα της Κατηγορίας. (Εάν η επισήμανση
βρίσκεται στο κύριο πλαίσιο, προβάλλεται μόνον το εικονίδιο.)
• Μετακίνηση της επισήμανσης
–– Με το πάτημα των πλήκτρων μετακίνησης πάνω ή κάτω, η επισήμανση μετακινείται.
–– Εάν τα στοιχεία δεν μπορούν να προβληθούν σε μία σελίδα, παρέχονται οι δείκτες πάνω
και κάτω.
–– Αφού η επισήμανση μετατοπιστεί σε κάποια κατηγορία, στο κύριο πλαίσιο φορτώνεται
η λίστα καναλιών που αντιστοιχεί στην κατηγορία αυτή.
1
Αριστερό πλαίσιο [κατηγορίες χωρών]
Τυπικό
Κατηγορία
Λειτ. CH
Ενεργοποίηση λειτουργίας
κεραίας
Κερ./Καλωδ.
Δορυφόρος
Αρχικός
συντονισμός
Εγγεγραμμένα
O
O
Χώρα
Όλες οι
χώρες
O
O
Χώρα 1
O
O
Χώρα 2
O
O
.
O
O
Ξενοδοχείο
Περιγραφή
• Προβάλλει σε λίστα όλα τα κανάλια
που έχουν εγγραφεί από τη λειτουργία
Αυτόματου συντονισμού.
• Παρέχει τη λίστα των καναλιών και των
πηγών που καθορίζονται στη λίστα των
Εγγεγραμμένων καναλιών.
• Η τιμή της ρύθμισης Όλες οι χώρες είναι
το σύνολο όλων των καναλιών που έχουν
εγγραφεί στην κάθε χώρα. (Η λειτουργία
αυτή παρέχεται αποκλειστικά στους
τελικούς πελάτες.)
Εργαλεία [Κατηγορίες Εγγεγραμμένες/Χώρες]
• Διαχείρ. καναλιών > Κατηγορία καναλιού > Εργαλεία >
Πληροφορίες
•
•
•
•
Τα στοιχεία προβάλλονται χωρίς "Κανάλι".
Εάν το στοιχείο Εγγεγραμμένα/Χώρα στο αριστερό πλαίσιο έχει επισημανθεί, μπορείτε να
ενεργοποιήσετε το αντίστοιχο παράθυρο πατώντας το πλήκτρο ‘INFO’ του τηλεχειριστηρίου.
Προβάλλονται όλες οι χώρες.
Μπορείτε να περιηγηθείτε στα στοιχεία των χωρών, πατώντας το πλήκτρο πάνω ή κάτω. (Παρέχονται
δείκτες.)
Ελληνικά
59
✎✎ Σημειώσεις
• Αυτός είναι ένας ορισμός του μενού Εργαλεία που υπάρχει στο παράθυρο Κατηγορία του αριστερού πλαισίου.
• Παρέχεται μόνον το στοιχείο Πληροφορίες για κάθε Εγγραφή/Χώρα.
Στοιχεία
Κατηγορία
Μενού Εργαλεία
Περιγραφές
Εγγεγραμμένες, Χώρα
Πληροφορίες
Εγγεγραμμένα κανάλια. Ο αριθμός των καναλιών για
κάθε χώρα.
•Τα στοιχεία προβάλλονται χωρίς "Κανάλι".
Περιπτώσεις σφαλμάτων
✎✎ Σημειώσεις
• Αυτό είναι το μήνυμα για όταν δεν υπάρχουν αποθηκευμένα κανάλια στη λίστα των Εγγεγραμμένων καναλιών.
Στοιχεία
Αρ.
1
Όνομα
Περιγραφή
Μήνυμα
• Κατά την είσοδο στο πρόγραμμα προβολής, εάν το στοιχείο
Εγγεγραμμένων καναλιών είναι κενό, εμφανίζεται ένα
αναδυόμενο μήνυμα, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να
περάσουν στο μενού Αυτόματης αποθήκευσης (πρόγραμμα).
• Όταν τόσο η ώρα όσο και το κανάλι δεν έχουν διαμορφωθεί
και κάποιος χρήστης εισέλθει στη Διαχείριση καναλιών, ένα
μήνυμα που επιτρέπει στο χρήστη να περάσει στη λειτουργία
του Αυτόματου συντονισμού (Αυτόματος προγραμματισμός),
προβάλλεται με τον ίδιο τρόπο με παραπάνω.
• Αυτό είναι το μήνυμα που εμφανίζεται όταν η ώρα δεν έχει διαμορφωθεί.
–– Εάν η ώρα δεν έχει διαμορφωθεί, το μήνυμα προβάλλεται στην εργοστασιακή λειτουργία, πριν από την είσοδο
στη Διαχείριση καναλιών.
60
Ελληνικά
✎✎ Σημειώσεις
• Αυτό το στοιχείο προορίζεται για την περίπτωση που δεν υπάρχουν κανάλια εγγεγραμμένα στην κατηγορία χωρών.
Στοιχεία
Αρ.
Περιγραφή
Περιγραφή
• Το μήνυμα προβάλλεται όταν η τρέχουσα επιλεγμένη χώρα δεν περιέχει
κανένα στοιχείο.
Κύριο πλαίσιο [περιήγηση καναλιών]
Ελληνικά
61
Υπόμνημα πλήκτρων
Κουμπί
Ενέργεια
Περιοχή πλοήγησης
CH UP/DOWN
Μετακινεί τη σελίδα.
Σελίδα
ENTER
Επιλέγει ή εισέρχεται στην αντίστοιχη περιοχή Περιήγηση
καναλιών.
Επιλογή
RETURN
Επιστρέφει στο προηγούμενο βήμα (Εργοστασιακή λειτουργία).
Επιστροφή
UP/DOWN
Μετακινεί την επισήμανση πάνω ή κάτω.
(χωρίς οδηγό)
RIGHT
Μετακινεί την επισήμανση στην περιοχή Περιήγησης καναλιών.
(χωρίς οδηγό)
INFO
Προβάλλει τις πληροφορίες για την Κατηγορία.
(χωρίς οδηγό)
TOOLS
Προβάλλει τα μενού των βοηθητικών λειτουργιών.
Εργαλεία
EXIT
Ακυρώνει και επιστρέφει στο προηγούμενο βήμα (Εργοστασιακή
λειτουργία).
(χωρίς οδηγό)
✎✎ Σημειώσεις
• Αυτό είναι ένα στοιχείο του κύριου πλαισίου (περιήγηση καναλιών).
• Η αρχική επισήμανση βρίσκεται επάνω στο κανάλι πριν από την είσοδο στην Εργοστασιακή λειτουργία ή την
εξωτερική πηγή.
Στοιχεία
Αρ.
Όνομα
Περιγραφή
1
Κύριο πλαίσιο
• Προβάλλει τη λίστα καναλιών ή πηγών για την τρέχουσα επιλεγμένη
κατηγορία.
2
Γραμμή κύλισης
• Προβάλλει τη θέση της τρέχουσας σελίδας μεταξύ του συνολικού αριθμού
σελίδων.
3
Περιοχή βοήθειας
περιήγησης
• Αυτό προβάλλεται όταν ένας χρήσης εισέλθει στη Διαχείρ. καναλιών. (Εάν
κάποιος χρήστης εξέλθει και, στη συνέχεια, εισέλθει και πάλι στη Διαχείρ.
καναλιών, προβάλλεται και πάλι.)
• Αυτό εξαφανίζεται όταν επιτευχθεί το χρονικό όριο (5 δευτ.) ή κάποιος
χρήστης πατήσει κάποιο πλήκτρο.
4
Περιοχή βοήθειας
περιήγησης
• Οι πληροφορίες για τις τρέχουσες διαμορφωμένες χώρες και τα ΚΟΚΚΙΝΑ
κουμπιά στοιχίζονται αριστερά. (Η προβολή και η περιήγηση γίνεται με τη
βοήθεια γραφικών, ανά ομάδα.) Το υπόμνημα πλήκτρων είναι στοιχισμένο
δεξιά.
62
Ελληνικά
Κοινά στοιχεία καναλιών [+ μέθοδος με εικονίδια]
Κανόνες αναπαράστασης λίστας καναλιών
Τυπικό
Στοιχείο
Κατασκευή
Ψηφιακά κανάλια
• Πλαίσιο επιλογής + Εικονίδιο κατάστασης + Αριθμός ψηφιακού καναλιού + Όνομα
καναλιού
–– Μορφή αναπαράστασης αριθμού καναλιού: ###-### (Ο αριθμός
καναλιού αναπαρίσταται με το ‘-’.)
Αναλογικά κανάλια
• Πλαίσιο επιλογής + Αναλογικό εικονίδιο + Αριθμός αναλογικού καναλιού + Όνομα
καναλιού
–– Μορφή αναπαράστασης αριθμού καναλιού: ### (το ‘-’ δεν
χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση των αριθμών των αναλογικών
καναλιών.)
Ψηφιακά κανάλια
• Πλαίσιο επιλογής + Εικονίδιο κατάστασης + Αριθμός ψηφιακού καναλιού + Όνομα
καναλιού
–– Μορφή αναπαράστασης αριθμού καναλιού: ### (Για το μέγιστο μήκος
αναπαράστασης του αριθμού καναλιού, ακολουθήστε τις τοπικές
προδιαγραφές.)
Αναλογικά κανάλια
• Πλαίσιο επιλογής + Αναλογικό εικονίδιο + Αριθμός αναλογικού καναλιού + Όνομα
καναλιού
–– Μορφή αναπαράστασης αριθμού καναλιού: ### (Για το μέγιστο μήκος
αναπαράστασης του αριθμού καναλιού, ακολουθήστε τις τοπικές
προδιαγραφές.)
ATSC
DVB (CHEM)
Κανόνες αναπαράστασης εικονιδίων λίστας καναλιών
Στοιχείο
Dynamic SI
Εικονίδιο
Παράδειγμα
Κανάλια που
διαγράφονται από
το Δυναμικό SI
NNNNNNNN CH. NAME
• Κανάλια που έχουν διαγραφεί από το
Δυναμικό SI αλλά όχι από το χρήστη.
1
Κανάλια που
προστίθενται από
το Δυναμικό SI
NNNNNNNN CH. NAME
• Κανάλια που έχουν προστεθεί από το
Δυναμικό SI αλλά όχι από το χρήστη.
2
• Προβάλλεται το εικονίδιο του
αναλογικού καναλιού.
3
• Ένα κανάλι που είναι πηγή εισόδου.
4
• Αντιπροσωπεύει τα ενεργά κανάλια των
οποίων το σήμα λαμβάνεται από τις
κεραίες. Τα εικονίδια Απλής κεραίας,
Καλωδιακής κεραίας ή Δορυφορικής
κεραίας προβάλλονται κατά σειρά
χαμηλότερης προτεραιότητας.
5
Εικονίδιο αναλογικού καναλιού
Εικονίδιο καναλιού πηγής
Εικονίδιο
κεραίας
Προτεραιότητα
NNNNNNNN CH. NAME
(Το επεξεργασμένο όνομα καναλιού.)
NNNNNNNN CH. NAME
Κεραία
NNNNNNNN CH. NAME
καλώδιο
NNNNNNNN CH. NAME
Δορυφόρος
NNNNNNNN CH. NAME
Εικονίδιο κωδικοποιημένου
καναλιού
NNNNNNNN CH. NAME
• Το εικονίδιο του κωδικοποιημένου
καναλιού. (Αυτό εμφανίζεται για τη
δορυφορική κεραία.)
-
Σίγαση βίντεο
NNNNNNNN CH. NAME
• Ένα κανάλι με σίγαση επί της οθόνης.
(Παρέχονται πληροφορίες για τον ήχο
και το κανάλι.)
-
Ελληνικά
63
Προσθήκη στις χώρες / Επεξεργασία χωρών (1/2)
• Διαχείρ. καναλιών > Περιήγηση > Εργαλεία > Προσθήκη
στις χώρες
Υπόμνημα πλήκτρων
Κουμπί
Ενέργεια
Περιοχή πλοήγησης
ENTER
Επιλέγει το επισημασμένο στοιχείο.
Καταχώρηση
RETURN
Ακυρώνει και επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη (Εργαλεία).
Επιστροφή
UP/DOWN
Μετακινεί την επισήμανση επάνω από τα στοιχεία χωρών.
Μετακίνηση
LEFT/RIGHT
Μετακινεί την επισήμανση.
Μετακίνηση
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Κλείνει το τρέχον παράθυρο και προβάλλει το μενού "Εργαλεία".
(χωρίς οδηγό)
EXIT
Ακυρώνει και επιστρέφει στο προηγούμενο βήμα (Εργοστασιακή
λειτουργία).
(χωρίς οδηγό)
✎✎ Σημειώσεις
• Αυτός είναι ο ορισμός της Προσθήκης στις χώρες.
• Το επισημασμένο κανάλι ή περισσότερα από ένα επιλεγμένα κανάλια προστίθενται στην κατηγορία Χώρα.
✎✎ Κλπ.
• Χρονικό όριο (60 δευτ.)
64
Ελληνικά
Στοιχεία
Αρ.
Όνομα
Περιγραφή
1
Προσθήκη στις χώρες
Παράθυρο
2
Οδηγός
•• Εάν δεν υπάρχουν κανάλια που έχουν εγγραφεί στη λίστα
χωρών στα επιλεγμένα κανάλια, η “Προσθήκη στις χώρες”
προβάλλεται ως τίτλος.
•• Προβάλλεται ένα πλαίσιο επιλογής, ανάλογα με το εάν η
χώρα που επιλέχθηκε κατά την είσοδο στην οθόνη είναι
εγγεγραμμένη ή όχι.
•• Ο αριθμός του επιλεγμένου καναλιού ή το όνομα του καναλιού.
3
Πληροφορίες επιλογής
4
Πλήρες μήνυμα
5
Σύμβολο επιλογής
–– Το όνομα του καναλιού προβάλλεται όταν έχει επιλεγεί ένα κανάλι:
Επιλεγμένο κανάλι: NNNN-NNN ABC
–– Ο αριθμός των επιλεγμένων καναλιών προβάλλεται όταν έχουν
επιλεγεί περισσότερα από ένα κανάλι: Επιλεγμένα κανάλια: N
•• Το μήνυμα προβάλλεται μετά από την ολοκλήρωση της
λειτουργίας. (Αυτό το μήνυμα προβάλλεται πάντοτε εάν έχει
επιλεγεί το κουμπί OK.)
•• Τρόπος αναγνώρισης της σημασίας των συμβόλων επιλογής
πολλαπλών καναλιών
•• : Όταν όλα τα στοιχεία είναι εγγεγραμμένα.
•• : Όταν μόνον μέρος των στοιχείων είναι εγγεγραμμένα.
•• : Όταν κανένα από τα στοιχεία δεν είναι εγγεγραμμένο.
Προσθήκη στις χώρες / Επεξεργασία χωρών (2/2)
• Διαχείρ. καναλιών > Περιήγηση > Εργαλεία > Προσθήκη
στις χώρες
Ελληνικά
65
Υπόμνημα πλήκτρων
Κουμπί
Ενέργεια
Περιοχή πλοήγησης
ENTER
Επιλέγει το επισημασμένο στοιχείο.
Καταχώρηση
RETURN
Ακυρώνει και επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη (Εργαλεία).
Επιστροφή
UP/DOWN
Μετακινεί την επισήμανση επάνω από τα στοιχεία χωρών.
Μετακίνηση
LEFT/RIGHT
Μετακινεί την επισήμανση.
Μετακίνηση
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Κλείνει το τρέχον παράθυρο και προβάλλει το μενού "Εργαλεία".
(χωρίς οδηγό)
EXIT
Ακυρώνει και επιστρέφει στο προηγούμενο βήμα (Εργοστασιακή
λειτουργία).
(χωρίς οδηγό)
✎✎ Σημειώσεις
• Αυτός είναι ο ορισμός της Επεξεργασίας χωρών.
• Το επισημασμένο κανάλι ή περισσότερα από ένα επιλεγμένα κανάλια προστίθενται ή διαγράφονται από την
κατηγορία Χώρα.
• Χρονικό όριο (60 δευτ.)
Στοιχεία
Αρ.
Όνομα
Περιγραφή
1
Προσθήκη στις χώρες
• Εάν υπάρχει κάποιο εγγεγραμμένο κανάλι μεταξύ των επιλεγμένων
καναλιών, ως τίτλος προβάλλεται η εντολή Επεξεργασία χωρών.
• Προβάλλεται ένα πλαίσιο επιλογής, ανάλογα με το εάν η επιλεγμένη
χώρα είναι εγγεγραμμένη ή όχι.
2
Οδηγός
3
Πλήρες μήνυμα
• Το μήνυμα προβάλλεται μετά από την ολοκλήρωση της λειτουργίας.
(Αυτό το μήνυμα προβάλλεται πάντοτε εάν έχει επιλεγεί το κουμπί
OK.)
Επεξεργασία αριθμού καναλιού [εναλλαγή τύπου]
• Διαχείρ. καναλιών > Περιήγηση > Εργαλεία > Επεξεργασία αριθμού καναλιού
66
Ελληνικά
Υπόμνημα πλήκτρων
Κουμπί
Ενέργεια
Περιοχή πλοήγησης
ENTER
Εφαρμόζει τις αλλαγές και κλείνει το παράθυρο.
Καταχώρηση
RETURN
Ακυρώνει και επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη (Εργαλεία).
Επιστροφή
U/D
Αλλάζει τον αριθμό καναλιού του επιλεγμένου καναλιού.
Προσαρμογή
0~9
Εισαγάγει ένα ψηφίο.
Αριθμός
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Κλείνει το τρέχον παράθυρο και προβάλλει το μενού "Εργαλεία".
(χωρίς οδηγό)
EXIT
Ακυρώνει και επιστρέφει στο προηγούμενο βήμα (Εργοστασιακή
λειτουργία).
(χωρίς οδηγό)
✎✎ Σημειώσεις
• Αυτός είναι ο ορισμός της λειτουργίας που αλλάζει τον αριθμό καναλιού. (τύπος εναλλαγής)
• Οι αριθμοί καναλιών μπορούν να αλλαχθούν σε όλες τις λίστες καναλιών και οι αλλαγές εφαρμόζονται σε όλα τα
κανάλια.
• Εάν ο νέος αριθμός καναλιού δεν έχει εκχωρηθεί σε άλλο κανάλι, ο αριθμός καναλιού ενημερώνεται στο νέο αριθμό
καναλιού και η λίστα ταξινομείται και πάλι με φθίνουσα σειρά αριθμών καναλιών.
• Εάν ο νέος αριθμός καναλιού έχει ήδη εκχωρηθεί σε άλλο κανάλι, ακολουθήστε τις προδιαγραφές του Ξενοδοχείου.
✎✎ Κλπ.
• Υποστηρίζεται η κατακόρυφη κυκλοφορία.
Στοιχεία
Αρ.
1
2
Όνομα
Περιγραφή
Επεξεργασία καναλιού
Παράθυρο αριθμών
• Υποστηρίζονται και τα αριθμητικά πλήκτρα και τα πλήκτρα
Πάνω/Κάτω.
–– Επιλεγμένο κανάλι: Εμφανίζει το όνομα του τρέχοντος
επιλεγμένου καναλιού.
–– Αριθμός: Προβάλλει το νέο αριθμό καναλιού.
(Προβάλλεται επίσης το όνομα καναλιού που είναι
εκχωρημένο εκείνη τη στιγμή.)
–– Όνομα: Εμφανίζει το όνομα του τρέχοντος εκχωρημένου
καναλιού. (Εάν δεν υπάρχουν κανάλια, προβάλλεται ως
“(Κενό)”.) : Εάν υπάρχει κάποιο κανάλι αλλά δεν έχει όνομα,
το όνομα προβάλλεται ως “-----”.
Προειδοποίηση
Μήνυμα
• Εάν έχει επιλεγεί ένα ήδη εκχωρημένο κανάλι
–– Εάν ο νέος αριθμός καναλιού έχει ήδη εκχωρηθεί σε άλλο
κανάλι, αναδύεται το μήνυμα επιβεβαίωσης. (Ανατρέξτε
στην παρακάτω εικόνα.)
–– Εάν ο χρήστης θέλει να αλλάξει τον αριθμό του καναλιού
με έναν που έχει ήδη εκχωρηθεί σε άλλο κανάλι, οι αριθμοί
καναλιών εναλλάσσονται και αποθηκεύονται.
Ελληνικά
67
Επεξεργασία του αριθμού καναλιού [εξωτερικό σήμα] (3/3)
• Διαχείρ. καναλιών > Περιήγηση > Εργαλεία > Επεξεργασία αριθμού καναλιού
Υπόμνημα πλήκτρων
Κουμπί
Ενέργεια
Περιοχή πλοήγησης
RED
Εάν κάποιος χρήστης πατήσει το κουμπί, γίνεται επαναφορά του αριθμού
καναλιού.
Επαναφορά
ENTER
Εφαρμόζει τις αλλαγές και κλείνει το παράθυρο.
Καταχώρηση
RETURN
Ακυρώνει ή επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη (Εργαλεία).
Επιστροφή
U/D
Αλλάζει τον αριθμό καναλιού του επιλεγμένου καναλιού.
Προσαρμογή
0~9
Εισαγάγει ένα ψηφίο.
Αριθμός
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Κλείνει το τρέχον παράθυρο και προβάλλει το μενού "Εργαλεία".
(χωρίς οδηγό)
EXIT
Ακυρώνει και επιστρέφει στο προηγούμενο βήμα (Εργοστασιακή
λειτουργία).
(χωρίς οδηγό)
✎✎ Σημειώσεις
• Αυτή η λειτουργία εκχωρεί μια εσωτερική πηγή σήματος σε έναν αριθμό καναλιού. (Οι αλλαγές εφαρμόζονται σε όλα
τα κανάλια.)
• Εάν ο νέος αριθμός καναλιού έχει ήδη εκχωρηθεί σε άλλο κανάλι, ακολουθήστε τις προδιαγραφές του Ξενοδοχείου.
✎✎ Κλπ.
• Προεπιλογή επισήμανσης: Περιοχή αριθμού καναλιού.
• Υποστηρίζεται η κατακόρυφη κυκλοφορία.
• Χρονικό όριο (60 δευτ.)
68
Ελληνικά
Στοιχεία
Αρ.
Όνομα
Περιγραφή
• Η περιοχή αριθμού καναλιού.
–– Υποστηρίζονται και τα αριθμητικά πλήκτρα και τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω.
–– Εάν δεν εκχωρηθεί καμία τιμή, εμφανίζεται ο ίδιος αριθμός ‘-’ με τον αριθμό των
ψηφίων.
1
Περιοχή αριθμού
καναλιού
▲
--
▲
→
▼
1
▲
→
15
▼
▼
2
Όνομα πηγής
• Όνομα εξωτερικής πηγής σήματος
–– Τα στοιχεία που δεν μπορούν να διαμορφωθούν απενεργοποιούνται.
3
Περιοχή βοήθειας
πλοήγησης
• Εάν κάποιος χρήστης πατήσει το κόκκινο κουμπί, γίνεται επαναφορά του αριθμού
καναλιού.
Επεξεργασία ονόματος καναλιού
• Διαχείρ. καναλιών > Περιήγηση > Εργαλεία > Επεξεργασία ονόματος καναλιού
Υπόμνημα πλήκτρων
Κουμπί
Ενέργεια
Περιοχή πλοήγησης
GREEN
Αποθηκεύει τις αλλαγές και επιστρέφει στη Διαχείριση καναλιών.
Τέλος
ENTER
Αποθηκεύει το όνομα του καναλιού και μετακινεί το δείκτη στο επόμενο πεδίο.
Καταχώρηση
RETURN
Ακυρώνει και επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη (Εργαλεία).
Επιστροφή
▲/▼/◀/▶
Περιήγηση στο πληκτρολόγιο.
Μετακίνηση
0~9
Εισαγάγει ένα ψηφίο.
(χωρίς οδηγό)
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Κλείνει το τρέχον παράθυρο και προβάλλει το μενού "Εργαλεία".
(χωρίς οδηγό)
EXIT
Ακυρώνει και επιστρέφει στο προηγούμενο βήμα (Εργοστασιακή λειτουργία).
(χωρίς οδηγό)
✎✎ Σημειώσεις
• Αυτός είναι ο ορισμός του πληκτρολογίου που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία Επεξεργασίας ονόματος καναλιού.
✎✎ Κλπ.
• Χρονικό όριο (60 δευτ.)
Ελληνικά
69
Στοιχεία
Αρ.
Όνομα
1
Παράθυρο Επεξερ.
ονόματος καναλιού
Περιγραφή
2
Όνομα καναλιού
• Ο δείκτης και ο χαρακτήρας που εισάγονται εκείνη τη στιγμή έχουν το ίδιο
χρώμα με την επισήμανση.
• Όταν επιτευχθεί ο μέγιστος αριθμός χαρακτήρων, ο δείκτης δεν
προβάλλεται.
3
Πληκτρ.
• Για λεπτομερές σενάριο, ανατρέξτε στο έγγραφο σχεδίασης του
πληκτρολογίου.
Εργαλεία [λειτουργία επεξεργασίας]
Λειτ. επεξ.
Επισήμανση περιεχομένου (όταν ο αριθμός του
επιλεγμένου στοιχείου είναι 0 ή 1)
Προσθήκη στις χώρες
Επεξεργασία χωρών (όταν έχει επιλεχθεί κάποιο ήδη
εγγεγραμμένο στοιχείο.)
Επεξερ. ονόματος καναλιού
Επεξ. αρ. καναλιών
Σίγαση βίντεο
Αντιγραφή καναλιού (Astra HD +)
Αλλαγή σειράς (δορυφόρος)
Επιλογή όλων
Αποεπιλογή όλων (η ρύθμιση αυτή προβάλλεται μόνον
όταν είναι επιλεγμένο 1 ή περισσότερα στοιχεία)
Διαγραφή
Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα επιλεγμένα στοιχεία.
Προσθήκη στις χώρες
Επεξεργασία χωρών (όταν έχει επιλεχθεί κάποιο ήδη
εγγεγραμμένο στοιχείο.)
Σίγαση βίντεο
Αλλαγή σειράς (δορυφόρος)
Επιλογή όλων
Αποεπιλογή όλων
Διαγραφή
✎✎ Σημειώσεις
• Αυτός είναι ο ορισμός του μενού Εργαλεία.
• Η θέση του αναδυόμενου μενού: Το μενού Εργαλεία για κάποιο στοιχείο της αριστερής στήλης της Λίστας καναλιών
→ Προβάλλεται στα δεξιά. Το μενού Εργαλεία για κάποιο στοιχείο της δεξιάς στήλης της Λίστας καναλιών →
Προβάλλεται στα αριστερά.
• Εάν κάποιος χρήστης πατήσει το κουμπί Εργαλεία όταν το επισημασμένο στοιχείο δεν είναι επιλεγμένο, το στοιχείο
επιλέγεται αυτομάτως ως επιλεγμένο.
• Για τις λεπτομερείς προδιαγραφές κάθε λειτουργίας, ανατρέξτε στη Διαχείριση καναλιών NEO.
70
Ελληνικά
Πανό CH [όταν ο αριθμός καναλιών εκχωρείται σε εξωτερική πηγή σήματος]
✎✎ Σημειώσεις
• Εφαρμόζονται οι προδιαγραφές πανό τηλεοπτικών καναλιών.
• Όταν υπάρχει κάποιο στοιχείο που δεν υποστηρίζεται ή δεν υπάρχουν αντίστοιχες πληροφορίες, οι τιμές του
στοιχείου δεν προβάλλονται.
• Ο αριθμός καναλιού εμφανίζεται ως το "όνομα εξωτερικής πηγής σήματος".
Στοιχεία
Αρ.
Όνομα
1
Όνομα εξωτερικής
πηγής σήματος
Περιγραφή
––
Η Λίστα καναλιών παρέχει ορισμένες πληροφορίες για την τηλεόραση ειδών.
• Λειτουργία χώρας
• Αλλάζει τη λειτουργία είδους.
¦¦ Mixed Channel Map
Ο χάρτης μικτών καναλιών είναι μια λειτουργία για τη μίξη καναλιών εναέριας, καλωδιακής και δορυφορικής
τηλεόρασης.
[Εκτός από τα μοντέλα που κυκλοφορούν στην Αυστραλία, τη Σιγκαπούρη και τη Νέα Ζηλανδία]
–– Ο χάρτης μικτών καναλιών πρέπει να είναι ενεργοποιημένος προκειμένου να γίνει μίξη καναλιών τύπου
Κεραία, Καλωδιακή και Δορυφόρος.
–– Χρησιμοποιήστε την επιλογή Επεξεργαστής καναλιού για να ταξινομήσετε τα κανάλια μετά την ενεργοποίηση της
λειτουργίας "Χάρτης μικτών καναλιών" στο μενού επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου.
Ελληνικά
71
¦¦ Sound Bar
•• Sound-Bar και τηλεοράσεις φιλοξενίας της Samsung
‒‒ Χρησιμοποιήστε συσκευές Sound-Bar και τηλεοράσεις φιλοξενίας της Samsung που υποστηρίζουν τη
δυνατότητα ARC με σύνδεση HDMI. Αν συνδέσετε μια συμβατή συσκευή Sound-Bar της Samsung σε μια συμβατή
τηλεόραση φιλοξενίας της Samsung χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI, οι ένοικοι μπορούν να ακούν τον ήχο
της τηλεόρασης μέσω της συσκευής Sound-Bar.
‒‒ Τα μοντέλα που υποστηρίζουν τη λειτουργία ARC παρατίθενται παρακάτω:
•• Συσκευές Sound-Bar:
‒‒ HW-K450/K550
‒‒ HW-M550/M450/M4500
•• Ρύθμιση των συσκευών Sound-Bar στον τρόπο λειτουργίας ξενοδοχείου
1. Ρυθμίστε τις παρακάτω επιλογές του μενού ξενοδοχείου:
‒‒ Μενού επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου > System > Sound Bar Out = On
‒‒ Μενού επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου > Power On > Power On Volume > User Defined
‒‒ Μενού επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου > Power On > Power On Volume > Ρυθμίστε σε τιμή μεγαλύτερη
από 0
‒‒ Μενού επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου > Power On > Max Volume > Ρυθμίστε σε τιμή μεγαλύτερη από 0
2. Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI ανάμεσα στην υποδοχή HDMI OUT στο πίσω μέρος της συσκευής Sound-Bar και τη θύρα
HDMI3 (που υποστηρίζει ARC) στην τηλεόραση φιλοξενίας.
3. Μετά τη σύνδεση της συσκευής Sound-Bar στην τηλεόραση φιλοξενίας, όταν ενεργοποιείται η τηλεόραση, η συσκευή
Sound-Bar ανιχνεύει αυτόματα την τηλεόραση και κατόπιν μεταβαίνει αυτόματα στον τρόπο λειτουργίας ξενοδοχείου.
Λειτουργικά χαρακτηριστικά τρόπου λειτουργίας ξενοδοχείου συσκευής Sound Bar:
•• Η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συγχρονίζεται με την τηλεόραση
•• Η λειτουργία HDMI_CEC είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή
•• Λειτουργεί μόνο μέσω της θύρας "HDMI OUT"
•• Το πλήκτρο "λειτουργίας σήματος εισόδου" στο VFD είναι απενεργοποιημένο, για να αποτραπεί η μη
αναμενόμενη αλλαγή της πηγής ήχου.
•• Λαμβάνονται προσαρμόσιμες ρυθμίσεις ενεργοποίησης και μέγιστης έντασης ήχου από το μενού επιλογών
λειτουργίας ξενοδοχείου της τηλεόρασης. Ωστόσο, οι τιμές έντασης ήχου ενεργοποίησης και μέγιστης έντασης
ήχου της συσκευής Sound-Bar ρυθμίζονται στο ½ των ρυθμίσεων έντασης ήχου ενεργοποίησης και μέγιστης
έντασης ήχου του μενού επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου της τηλεόρασης.
Παράδειγμα: Αν η ένταση ήχου ενεργοποίησης είναι 20 και η μέγιστη ένταση ήχου είναι 90 στην τηλεόραση,
τότε η ένταση ήχου ενεργοποίησης θα είναι 10 και η μέγιστη ένταση ήχου θα είναι 45 στη συσκευή Sound Bar.
* Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
72
Ελληνικά
¦¦ Τρόπος λειτουργίας ασφαλείας
Προδιαγραφές σχεδιασμού
• Αυτή η δυνατότητα περιορίζει ορισμένες λειτουργίες όπως το TTX και την είσοδο σήματος από εξωτερικές πηγές
(HDMI, USB) σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, όπως ένα σωφρονιστικό ίδρυμα.
• Η πρόσβαση στο μενού ασφαλείας απορρίπτεται χωρίς τον κωδικό πρόσβασης.
• Ρύθμιση ασφαλείας
–– Η ρύθμιση ασφαλείας μπορεί να οριστεί σε ON ή σε OFF.
–– Η προεπιλογή είναι OFF (Απενεργοποίηση).
–– Ρύθμιση ασφαλείας: Αν ενεργοποιηθεί, η είσοδος σήματος από εξωτερικές πηγές (HDMI, USB) και η λειτουργία
TTX απενεργοποιούνται.
• Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης
–– Αυτή η επιλογή επιτρέπει στους χρήστες να αλλάξουν τον κωδικό πρόσβασης.
–– Οι χρήστες πρέπει να εισάγουν τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης, ένα νέο κωδικό πρόσβασης και την
επιβεβαίωση του νέου κωδικού πρόσβασης.
• Επαναφορά κωδικού πρόσβασης
–– Αυτή η επιλογή επαναφέρει τον κωδικό πρόσβασης.
–– Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι "00000000".
–– Η επιλογή επαναφοράς κωδικού πρόσβασης είναι ορατή μόνο στο μενού εργοστασιακών ρυθμίσεων,
χρησιμοποιώντας το συνδυασμό πλήκτρων Info και Factory.
Δεν είναι ορατή όταν χρησιμοποιείται ο συνδυασμός πλήκτρων MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER.
• Αν είναι ενεργοποιημένη, η λειτουργία SIRCH δεν είναι διαθέσιμη.
• Η επιλογή επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων δεν επαναφέρει τη ρύθμιση ασφαλείας.
Ελληνικά
73
Εγκατάσταση του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο
Το κιτ τοποθέτησης στον τοίχο (πωλείται ξεχωριστά) σας επιτρέπει να τοποθετήσετε την τηλεόραση στον τοίχο. Για
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση στον τοίχο, ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν το στήριγμα
τοποθέτησης στον τοίχο. Απευθυνθείτε σε έναν τεχνικό για να σας βοηθήσει στην εγκατάσταση του στηρίγματος
τοποθέτησης στον τοίχο. Δεν σας συνιστούμε να το κάνετε μόνοι σας.
Στην περίπτωση που αποφασίσετε να εγκαταστήσετε μόνοι σας την τηλεόραση, η εταιρεία Samsung Electronics δεν
φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές στο προϊόν ή τραυματισμό, δικό σας ή τρίτων.
Προδιαγραφές (VESA) κιτ τοποθέτησης στον τοίχο
✎✎ Το κιτ τοποθέτησης στον τοίχο δεν παρέχεται, αλλά πωλείται ξεχωριστά.
Εγκαταστήστε το στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο σε έναν σταθερό τοίχο, που είναι κάθετος προς το δάπεδο. Όταν το
τοποθετείτε σε άλλα υλικά κατασκευής, επικοινωνήστε με την πλησιέστερη αντιπροσωπία. Αν τοποθετηθεί σε οροφή ή
τοίχο με κλίση, ενδέχεται να πέσει και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Οι τυπικές διαστάσεις των κιτ τοποθέτησης στον τοίχο εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.
• Με την αγορά του κιτ τοποθέτησης στον τοίχο της εταιρείας μας, σας παρέχεται ένα λεπτομερές εγχειρίδιο
εγκατάστασης και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη συναρμολόγησή του.
• Μη χρησιμοποιείτε βίδες που δεν πληρούν τις προδιαγραφές των τυπικών βιδών VESA.
• Μη χρησιμοποιείτε βίδες μεγαλύτερου μήκους από τις τυπικές διαστάσεις, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά
στο εσωτερικό της τηλεόρασης.
• Για τα στηρίγματα τοποθέτησης στον τοίχο που δεν πληρούν τις προδιαγραφές των τυπικών βιδών VESA, το μήκος
των βιδών ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις προδιαγραφές του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο.
• Μη βιδώνετε τις βίδες υπερβολικά σφιχτά, καθώς ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή να προκληθεί πτώση
του προϊόντος και ενδεχόμενος τραυματισμός. Η εταιρεία Samsung δεν φέρει ευθύνη για τέτοιου είδους ατυχήματα.
• Η εταιρεία Samsung δεν φέρει ευθύνη για πρόκληση ζημιάς στο προϊόν ή τραυματισμό, αν χρησιμοποιηθεί στήριγμα
τοποθέτησης στον τοίχο που δεν ικανοποιεί τις προδιαγραφές VESA ή δεν είναι εγκεκριμένο ή αν ο πελάτης δεν
ακολουθήσει τις οδηγίες εγκατάστασης του προϊόντος.
• Κατά την τοποθέτηση αυτής της τηλεόρασης στον τοίχο, η κλίση της δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15 μοίρες.
Στήριγμα Προσαρμογέας τοποθέτησης στον τοίχο
τοποθέτησης
Τηλεόραση
στον τοίχο
C
Προσαρμογέας τοποθέτησης στον τοίχο
Στήριγμα
τοποθέτησης
Τηλεόραση
στον τοίχο
C
Ίντσες
Προδιαγραφές VESA
(A * B)
32
100 x 100
43 ~ 49
200 x 200
C (mm)
Τυπική βίδα
Ποσότητα
M4
43 ~ 45
4
M8
55
400 x 400
Μη στερεώνετε το κιτ τοποθέτησης στον τοίχο με την τηλεόραση αναμμένη. Ενδέχεται να προκληθεί
τραυματισμός λόγω ηλεκτροπληξίας.
74
Ελληνικά
Στερέωση της τηλεόρασης στον τοίχο
Προσοχή: Αν τραβήξετε, σπρώξετε ή σκαρφαλώσετε επάνω στην τηλεόραση, ενδέχεται να προκαλέσετε την πτώση της. Πιο
συγκεκριμένα, βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά σας δεν κρέμονται από την τηλεόραση και δεν την αποσταθεροποιούν από τη θέση
της. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, η τηλεόραση ενδέχεται να ανατραπεί, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Ακολουθήστε
όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας που υποδεικνύονται στο φυλλάδιο για την ασφάλεια που παρέχεται. Για πρόσθετη
σταθερότητα, εγκαταστήστε τη συσκευή ασφαλείας προστασίας από πτώση, όπως φαίνεται παρακάτω.
Για να μην πέσει η τηλεόραση
1. Περάστε τις βίδες στους σφιγκτήρες και βιδώστε τις σταθερά στον τοίχο. Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες έχουν στερεωθεί
καλά στον τοίχο.
✎✎ Ενδέχεται να χρειαστείτε επιπλέον υλικά, όπως ένα άγκιστρο, ανάλογα με τον τύπο του τοίχου.
✎✎ Μιας και οι απαραίτητοι σφιγκτήρες, οι βίδες και το σχοινί δεν παρέχονται, αγοράστε τα ξεχωριστά.
2. Αφαιρέστε τις βίδες από το πίσω κεντρικό μέρος της τηλεόρασης, περάστε τις βίδες στους σφιγκτήρες και, στη
συνέχεια, βιδώστε τις και πάλι στην τηλεόραση.
✎✎ Οι βίδες ενδέχεται να μη συνοδεύουν το προϊόν. Σε αυτήν την περίπτωση, αγοράστε βίδες σύμφωνα με τις
παρακάτω προδιαγραφές.
3. Συνδέστε τους σφιγκτήρες που είναι στερεωμένοι στην τηλεόραση και τους σφιγκτήρες που είναι στερεωμένοι στον
τοίχο με ένα δυνατό συρματόσχοινο και, στη συνέχεια, δέστε το σχοινί σφιχτά.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Τοποθετήστε την τηλεόραση κοντά στον τοίχο, έτσι ώστε να μην μπορεί να πέσει προς τα πίσω.
• Είναι πιο ασφαλές να συνδέσετε το σχοινί έτσι ώστε οι σφιγκτήρες που είναι στερεωμένοι στον τοίχο να
βρίσκονται στο ίδιο ή σε χαμηλότερο ύψος από τους σφιγκτήρες που είναι στερεωμένοι στην τηλεόραση.
• Λύστε το σχοινί προτού μετακινήσετε την τηλεόραση.
4. Επιβεβαιώστε ότι όλες οι συνδέσεις έχουν στερεωθεί σωστά. Να πραγματοποιείτε περιοδικούς ελέγχους των
συνδέσεων για τυχόν ίχνη καταπόνησης και εξασθένησης. Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία για την ασφάλεια των
συνδέσεών σας, αποταθείτε σε έναν επαγγελματία για την εγκατάσταση.
Αντικλεπτική κλειδαριά Kensington
Η κλειδαριά Kensington δεν παρέχεται από τη Samsung. Είναι μια συσκευή που
ασφαλίζει το σύστημα σε μια συγκεκριμένη θέση, όταν αυτό χρησιμοποιείται σε
δημόσιο χώρο. Η εμφάνιση και η μέθοδος κλειδώματος ενδέχεται να διαφέρουν
από αυτές της εικόνας, ανάλογα με τον κατασκευαστή. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
που συνοδεύει την κλειδαριά Kensington για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τη σωστή χρήση της.
Για να ασφαλίσετε το προϊόν, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Εντοπίστε το εικονίδιο “K” στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Δίπλα στο εικονίδιο
“K” υπάρχει μια υποδοχή Κensington.
1
<Προαιρετικό>
1. Τυλίξτε το καλώδιο της κλειδαριάς Kensington γύρω από κάποιο μεγάλο,
σταθερό αντικείμενο, όπως ένα γραφείο ή μια καρέκλα.
2. Περάστε το άκρο του καλωδίου με το λουκέτο προσαρτημένο, μέσα από το
βρόχο που υπάρχει στο άκρο του καλωδίου της κλειδαριάς Kensington.
3. Τοποθετήστε τη συσκευή κλειδώματος μέσα στην υποδοχή Kensington του
προϊόντος (1).
4. Ασφαλίστε το λουκέτο.
✎✎ Αυτές είναι γενικές οδηγίες. Για ακριβείς οδηγίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη συσκευή
κλειδώματος.
✎✎ Η συσκευή κλειδώματος πωλείται ξεχωριστά.
✎✎ Η θέση της κλειδαριάς Kensington ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο της.
Ελληνικά
75
Προδιαγραφές
Περιβαλλοντικές συνθήκες
Θερμοκρασία λειτουργίας
Υγρασία λειτουργίας
Θερμοκρασία φύλαξης
Υγρασία φύλαξης
10°C έως 40°C (50°F έως 104°F)
10% έως 80%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
-20°C έως 45°C (-4°F έως 113°F)
5% έως 95%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
Όνομα μοντέλου
HG32EF690
HG43EF690
Ανάλυση οθόνης
1920 x 1080
1920 x 1080
32 Ίντσες (80 cm)
43 Ίντσες (108 cm)
20 W
20 W
20˚ / 60˚ / 90˚
20˚ / 60˚ / 90˚
730,4 x 433,8 x 54,6 mm
730,4 x 483,8 x 192,6 mm
972,9 x 570,1 x 54,0 mm
972,9 x 623,0 x 226,5 mm
5,7 kg
7,3 kg
9,7 kg
12,7 kg
Όνομα μοντέλου
HG49EF690
HG55EF690
Ανάλυση οθόνης
1920 x 1080
1920 x 1080
49 Ίντσες (123 cm)
55 Ίντσες (138 cm)
20 W
20 W
20˚ / 60˚ / 90˚
20˚ / 60˚ / 90˚
1105,8 x 645,0 x 54,6 mm
1105,8 x 698,0 x 226,5 mm
1241,6 x 721,4 x 54,5 mm
1241,6 x 774,3 x 226,5 mm
13,0 kg
16,0 kg
16,2 kg
19,2 kg
Μέγεθος οθόνης (Διαγώνιος)
Ήχος (Έξοδος)
Περιστροφή βάσης (Αριστερά/Δεξιά)
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
Κυρίως σώμα
Με βάση
Βάρος
Χωρίς βάση
Με βάση
Μέγεθος οθόνης (Διαγώνιος)
Ήχος (Έξοδος)
Περιστροφή βάσης (Αριστερά/Δεξιά)
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
Κυρίως σώμα
Με βάση
Βάρος
Χωρίς βάση
Με βάση
✎✎ Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
✎✎ Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την κατανάλωση ρεύματος, ανατρέξτε στην ετικέτα που είναι
επικολλημένη στο προϊόν.
76
Ελληνικά
Διαστάσεις
4
8
Εμπρός όψη / Πλάγια όψη
•• HG32EF690 / HG43EF690 / HG49EF690 / HG55EF690
7
1
2
3
5
6
8
4
(Μονάδα: mm)
HG32EF690
1
2
3
4
5
6
7
8
730,4
701,4
395,8
451,3
433,8
483,8
54,6
192,6
HG43EF690
972,9
943,9
532,1
559,6
570,1
623,0
54,0
226,5
HG49EF690
1105,8
1076,8
607,0
559,6
645,0
698,0
54,6
226,5
HG55EF690
1241,6
1212,6
683,4
559,6
721,4
774,3
54,5
226,5
Λεπτομέρεια πίνακα υποδοχών / Πίσω όψη
✎✎ Για τις λεπτομέρειες των διαστάσεων, ανατρέξτε στην τοποθεσία Displaysolutions.samsung.com.
Ελληνικά
77
Λεπτομέρεια βάσης στήριξης
•• HG32EF690
(Μονάδα: mm)
55,9
135
R 9,5
R 3,75
152
451,3
192,6
159,8
•• HG43EF690 / HG49EF690 / HG55EF690
(Μονάδα: mm)
70,0
135
R 9,5
R 3,75
152
559,6
226,5
168,7
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σχέδια δεν είναι όλα απαραιτήτως στην πραγματική κλίμακα. Ορισμένες διαστάσεις υπόκεινται
σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Ανατρέξτε στις διαστάσεις προτού πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση της
τηλεόρασής σας. Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά ή εκτυπωτικά σφάλματα.
78
Ελληνικά
Άδεια χρήσης
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol
are trademarks of Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or
registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)
Open Source License Notice is written only English.
ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΙ ΚΑΘΕΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: (1) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, (2) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΠΟΥ ΔΕΝ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΗΓΓΕΙΛΕ Ή ΑΓΟΡΑΣΕ
ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΕΚΧΩΡΗΘΟΥΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ
ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΩΛΗΤΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.
Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.
Ελληνικά
79
Επικοινωνία με τη SAMSUNG σε όλο τον κόσμο
Αν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.
Χώρα
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών
Διαδικτυακή τοποθεσία
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
© 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
EF690-EU-GRE-02
Download PDF