Samsung | HT-D5550 | Samsung HT-D5550 Εγχειρίδιο χρήσης

HT-D5500
HT-D5530
HT-D5550
Σύστημα οικιακού
κινηματογράφου Blu-ray™
5.1 καναλιών
εγχειρίδιο χρήσης
φανταστείτε τις δυνατότητες
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν Samsung.
Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις, δηλώστε το
προϊόν σας στη διαδικτυακή διεύθυνση
www.samsung.com/register
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 1
2011-12-26
2:31:43
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Προειδοποιήσεις για την ασφάλεια
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΙ1ΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣ1 ΜΕΡΟΣ) ΤΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΗΣ.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΣ1ΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ.
ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣ1ΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει
"επικίνδυνη τάση" στο εσωτερικό του
προϊόντος, η οποία είναι επικίνδυνη για
την πρόκληση ηλεκτροπληξίας ή
τραυματισμού.
ΠΡΟΣΟΧΗ : ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ
ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΤΑΙΡΙΑΞΤΕ
ΤΟΝ ΠΛΑΤΥ ΠΛΑΚΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΤΟΥ ΦΙΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΠΛΑΤΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος
πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε
αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μη βρέχετε και μην πιτσιλάτε με υγρά τη συσκευή.
Επίσης, μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά, όπως βάζα,
επάνω στη συσκευή.
• Το φις ρεύματος χρησιμοποιείται ως συσκευή
αποσύνδεσης και πρέπει να είναι έτοιμο για χρήση, ανά
πάσα στιγμή.
• Αυτή η συσκευή πρέπει να συνδέεται πάντα σε μια πρίζα
ρεύματος με γείωση.
• Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή
ρεύματος, πρέπει να τραβήξετε το φις από την πρίζα,
συνεπώς το φις ρεύματος πρέπει να βρίσκεται σε ένα
σημείο με εύκολη πρόσβαση.
2
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει
σημαντικές οδηγίες που
συνοδεύουν το προϊόν.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων CD έχει
κατηγοριοποιηθεί ως προϊόν ΛΕΪΖΕΡ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1.
Η εκτέλεση χειρισμών, ρυθμίσεων ή
διαδικασιών διαφορετικών από αυτών που
καθορίζονται σε αυτό το έγγραφο ενδέχεται να
προκαλέσει έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΛΕΪΖΕΡ ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΚΑΙ
ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ, ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ
ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΔΕΣΜΗ.
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 2
2011-12-26
2:31:49
Προφυλάξεις
• Βεβαιωθείτε ότι η παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος του σπιτιού σας είναι συμβατή με τις προδιαγραφές στην
ετικέτα αναγνώρισης που υπάρχει στο πίσω μέρος του προϊόντος.
• Τοποθετήστε το προϊόν οριζόντια, σε μια κατάλληλη βάση (έπιπλο), με αρκετό χώρο γύρω της για εξαερισμό
(7,5~10 cm).
• Μην τοποθετείτε το προϊόν επάνω σε ενισχυτές ή άλλο εξοπλισμό, ο οποίος ενδέχεται να θερμανθεί.
Βεβαιωθείτε ότι οι οπές εξαερισμού δεν είναι καλυμμένες.
• Μη στοιβάζετε τίποτα άλλο επάνω στο προϊόν.
• Προτού μετακινήσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι η οπή τοποθέτησης δίσκου είναι κενή.
• Για να αποσυνδέσετε πλήρως τον υπολογιστή σας από την τροφοδοσία, αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από
την πρίζα.
- Εάν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, να αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
• Κατά τη διάρκεια καταιγίδων, αποσυνδέστε το φις ρεύματος από την πρίζα. Απότομες κορυφές της τάσης
τροφοδοσίας λόγω κεραυνών μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο προϊόν.
• Μην εκθέτετε το προϊόν σε άμεσο ηλιακό φως ή άλλες πηγές θερμότητας. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει
σε υπερθέρμανση και δυσλειτουργία του προϊόντος.
• Προστατεύετε το προϊόν από υγρασία και υπερβολική θερμότητα ή από εξοπλισμό που δημιουργεί ισχυρά
μαγνητικά ή ηλεκτρικά πεδία (π.χ. ηχεία).
• Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την παροχή ρεύματος αν το προϊόν παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία.
• Το προϊόν δεν προορίζεται για βιομηχανική χρήση. Προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση.
• Ενδέχεται να προκύψει συμπύκνωση υγρασίας αν το προϊόν ή ο δίσκος βρίσκονται σε περιβάλλον με χαμηλές
θερμοκρασίες. Αν μεταφέρετε το προϊόν σε άλλο χώρο κατά τη διάρκεια του χειμώνα, περιμένετε περίπου 2
ώρες μέχρι το προϊόν να επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου προτού το χρησιμοποιήσετε.
• Οι μπαταρίες που χρησιμοποιεί αυτό το προϊόν περιέχουν χημικά που είναι επιβλαβή για το περιβάλλον.
Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.
Θέαση τηλεόρασης με τη λειτουργία 3D
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 3D της τηλεόρασης,
διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες για την ασφάλεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Ορισμένοι θεατές ενδέχεται να αισθανθούν δυσφορία όταν παρακολουθούν τρισδιάστατη τηλεόραση, όπως
ζαλάδα, ναυτία και πονοκέφαλο. Αν σας παρουσιαστεί οποιοδήποτε τέτοιο σύμπτωμα, σταματήστε να
παρακολουθείτε τρισδιάστατη τηλεόραση, αφαιρέστε τα γυαλιά 3D Active και ξεκουραστείτε.
• Η παρακολούθηση τρισδιάστατων εικόνων για παρατεταμένο χρονικό διάστημα ενδέχεται να προκαλέσει
καταπόνηση των ματιών. Αν τα μάτια σας αισθάνονται κουρασμένα, σταματήστε να παρακολουθείτε
τρισδιάστατη τηλεόραση, αφαιρέστε τα γυαλιά 3D Active και ξεκουραστείτε.
• Ένας υπεύθυνος ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει συχνά τα παιδιά που χρησιμοποιούν τη λειτουργία 3D. Αν κάποιο
παιδί αναφέρει ότι έχει κουρασμένα μάτια, πονοκέφαλο, ζαλάδα ή ναυτία, ζητήστε του να σταματήσει να
παρακολουθεί τρισδιάστατη τηλεόραση και να ξεκουραστεί.
• Μη χρησιμοποιείτε τα γυαλιά 3D Active για άλλους σκοπούς (όπως ως γυαλιά μυωπίας, γυαλιά ηλίου,
προστατευτικά γυαλιά κλπ.).
• Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία 3D ή τα γυαλιά 3D Active όταν περπατάτε ή μετακινείστε. Αν χρησιμοποιήσετε
τη λειτουργία 3D ή τα γυαλιά 3D Active ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να τραυματιστείτε χτυπώντας σε αντικείμενα,
σκοντάφτοντας και/ή πέφτοντας.
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 3
3
2011-12-26
2:31:49
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Προφυλάξεις σχετικά με το χειρισμό
και τη φύλαξη των δίσκων
Μικρές αμυχές επάνω στο δίσκο ενδέχεται να
μειώσουν την ποιότητα του ήχου και της εικόνας
ή να προκαλέσουν "πηδήματα".
Προσέξτε ιδιαίτερα να μη γρατσουνίζετε τους
δίσκους όταν τους πιάνετε.
Κράτημα των δίσκων
• Μην αγγίζετε την πλευρά αναπαραγωγής του δίσκου.
• Να κρατάτε το δίσκο από τα άκρα, ώστε
να μην κάνετε δαχτυλιές στην επιφάνειά
του.
• Μην κολλάτε χαρτί ή ταινία επάνω στο δίσκο.
Φύλαξη των δίσκων
• Μην τους αφήνετε κάτω από άμεσο ηλιακό
φως.
• Φυλάξτε τους σε έναν δροσερό αεριζόμενο
χώρο.
• Διατηρήστε τους σε ένα καθαρό προστατευτικό
κάλυμμα.
Τοποθετήστε τους κατακόρυφα.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Μην αφήνετε τους δίσκους να γεμίσουν βρωμιές.
 Μην τοποθετείτε στο προϊόν ραγισμένους ή
γρατσουνισμένους δίσκους.
Χειρισμός και φύλαξη των δίσκων
Αν υπάρχουν δαχτυλιές ή βρωμιές επάνω στο δίσκο,
καθαρίστε τον με ήπιο καθαριστικό αραιωμένο σε νερό
και σκουπίστε τον με ένα μαλακό ύφασμα.
• Κατά τον καθαρισμό, σκουπίστε απαλά από το
εσωτερικό προς το εξωτερικό του δίσκου.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Αν θερμός αέρας έρθει σε επαφή με κρύα
εξαρτήματα στο εσωτερικό του προϊόντος,
ενδέχεται να δημιουργηθεί συμπύκνωση υδρατμών.
Όταν δημιουργηθεί συμπύκνωση στο εσωτερικό του
προϊόντος, αυτό ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
Αν συμβεί κάτι τέτοιο, αφαιρέστε το δίσκο και
αφήστε το προϊόν αναμμένο για 1 ή 2 ώρες.
4
Άδεια χρήσης
• Η ονομασία Dolby και το σύμβολο του διπλού D είναι σήματα κατατεθέντα της
Dolby Laboratories.
• "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ DIVX: Το DivX® είναι μια
μορφή ψηφιακού βίντεο που αποτελεί δημιουργία της DivX,
Inc. Αυτή η συσκευή διαθέτει επίσημη πιστοποίηση DivX Certified® και
αναπαράγει βίντεο μορφής DivX. Επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.
divx.com για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού για μετατροπή
των αρχείων σας σε βίντεο μορφής DivX.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ DIVX ΚΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ: Αυτή η πιστοποιημένη
συσκευή DivX Certified® πρέπει να δηλωθεί προκειμένου να αναπαράγει ταινίες
μορφής DivX Video-on-Demand (VOD) που έχετε αγοράσει. Για να αποκτήσετε
το δικό σας κωδικό δήλωσης, μεταβείτε στην ενότητα DivX VOD του μενού
ρύθμισης της συσκευής σας. Μεταβείτε στη διαδικτυακή τοποθεσία vod.divx.com
για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ολοκλήρωσης της διαδικασίας
δήλωσης.
Πιστοποίηση DivX Certified® για αναπαραγωγή βίντεο μορφής DivX® ανάλυσης
έως και HD 1080p, συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου premium.
Οι ονομασίες DivX®, DivX Certified® και τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά
σήματα της DivX, Inc. Και χρησιμοποιούνται κατόπιν σχετικής άδειας."
Καλύπτεται από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα διπλώματα ευρεσιτεχνίας Η.
Π.Α.: 7,295,673; 7460668, 7515710, 7519274
•
The terms HDMI and HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other
countries.
• Οι ονομασίες Oracle και Java είναι σήματα κατατεθέντα της Oracle και/ή των
θυγατρικών της. Οι υπόλοιπες ονομασίες ενδέχεται να είναι σήματα κατατεθέντα
των αντίστοιχων κατόχων τους.
• Το προϊόν αυτό ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας από αντιγραφή, η οποία
προστατεύεται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. και άλλα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας της Rovi Corporation.
Απαγορεύεται η αποσυμπίληση και η ανακατασκευή κώδικα.
• Οι ονομασίες και τα λογότυπα Blu-ray
Disc™, Blu-ray™ είναι εμπορικά σήματα
της Blu-ray Disc Association.
• Η ονομασία iPod είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc. στις Η.Π.Α. και
άλλες χώρες. Η ονομασία iPhone είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc.
• <Ειδοποίηση για τις άδειες χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα>
Για την περίπτωση χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα, στο μενού του
προϊόντος είναι διαθέσιμες άδειες χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα.
Πνευματικά δικαιώματα
© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη
παντός δικαιώματος.
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 4
2011-12-26
2:31:50
Περιεχόμενα
ΈΝΑΡΞΗ ΧΡΉΣΗΣ
7
7
8
12
13
13
14
15
Εικονίδια που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο
Τύποι και χαρακτηριστικά δίσκων
Πρόσθετα εξαρτήματα
Περιγραφή
Πρόσοψη
Πίσω όψη
Τηλεχειριστήριο
ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ
17
20
22
25
26
27
Σύνδεση των ηχείων
Σύνδεση της προαιρετικής υπομονάδας ασύρματου
δέκτη
Προσαρμογή του σπειροειδή πυρήνα φερρίτη στο
καλώδιο ρεύματος της κύριας μονάδας
Σύνδεση εξωτερικών συσκευών/τηλεόρασης μέσω HDMI
Σύνδεση ήχου για εξωτερικά εξαρτήματα
Σύνδεση σε δίκτυο
Σύνδεση της κεραίας FM
28
29
30
30
31
31
31
31
33
33
33
33
33
34
34
35
35
36
36
36
37
38
38
38
41
41
42
42
42
42
42
42
43
43
Αρχική ρύθμιση
Πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις
Οθόνη
Ρυθμίσεις 3D
Αναλ. οθόνης
Μέγεθος οθόνης Smart Hub
BD Wise (μόνο για προϊόντα της Samsung)
Ανάλυση
Μορφή χρώματος HDMI
Καρέ ταινίας (24 καρέ)
Πλούσιο χρώμα HDMI
Λειτ. ακ. εικ.
Προοδευτική λειτουργία
Ήχος
Ρύθμιση ηχείου
Αυτόματη βαθμονόμηση μουσικής
Ισοστ.Xρ
HDMI Audio
Κανάλι επιστρ. ήχου
Ψηφιακή έξοδος
Έλεγχος δυναμικού εύρους
Συγχρονισμός ήχου
Δίκτυο
Ρύθμιση δικτύου
Κατάσταση δικτύου
Σύνδεση Διαδικτύου BD-LIVE
Σύστημα
Αρχική ρύθμιση
Anynet+ (HDMI-CEC)
Διαχ. δεδ. BD
Ζώνη ώρας
DivX® Video On Demand
Επανεν.
Γλώσσα
2
17
ΡΎΘΜΙΣΗ
28
2
3
4
21
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 5
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
4
4
Προειδοποιήσεις για την ασφάλεια
Προφυλάξεις
Προφυλάξεις σχετικά με το χειρισμό και τη φύλαξη των
δίσκων
Άδεια χρήσης
Πνευματικά δικαιώματα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
5
2011-12-26
2:31:50
Περιεχόμενα
ΡΎΘΜΙΣΗ
43
43
43
43
43
43
43
44
44
45
Ασφάλεια
Γονική διαβάθμιση BD
Γονική διαβάθμιση DVD
Αλλαγή κωδ. pρόσ.
Γενικά
Οθόνη πρόσοψης
Τηλεχειριστήριο δικτύου
Υποστήριξη
Αναβάθμιση Λογισμικού
Επικοιν. με Samsung
ΒΑΣΙΚΈΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
46
46
Αναπαραγωγή ενός βίντεο
Χρήση του μενού δίσκου/μενού τίτλου/αναδυόμενου
μενού
Αναπαραγωγή της λίστας τίτλων
Χρήση των λειτουργιών αναζήτησης και παράλειψης
Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση/αναπαραγωγή καρέ-καρέ
Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή
Χρήση του κουμπιού TOOLS
Ακρόαση μουσικής
Τρόπος λειτουργίας ήχου
Αναπαραγωγή εικόνων
Αναπαραγωγή από συσκευή αποθήκευσης USB
Ακρόαση ραδιοφώνου
Σύνδεση iPod/iPhone μέσω καλωδίου USB
Σύνδεση iPod/iPhone μέσω σταθμού σύνδεσης
Χρήση ενός iPod/iPhone με έναν ασύρματο σταθμό
βάσης για iPod/iPhone (πωλείται ξεχωριστά)
Μοντέλα iPod/iPhone που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
με αυτό το προϊόν
Τρόπος σύνδεσης του ασύρματου πομπού με την κύρια
μονάδα
43
46
47
47
48
48
49
51
53
54
55
56
58
58
59
60
61
ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΔΙΚΤΎΟΥ
62
69
71
71
71
Χρήση του Smart Hub
Samsung Apps
Χρήση της λειτουργίας vTuner
BD-LIVE™
Χρήση της λειτουργίας AllShare
ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
72
75
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Προδιαγραφές
62
72
•
Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης παρέχονται μόνο για αναφορά και ενδέχεται να διαφέρουν από την
πραγματική εμφάνιση του προϊόντος.
•
Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για διαχειριστικές δαπάνες σε περίπτωση που είτε
a. κατόπιν αιτήματός σας κληθεί κάποιος τεχνικός χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο προϊόν
(εάν αμελήσατε να διαβάσατε αυτές τις οδηγίες χρήσης)
b. είτε προσκομίσατε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών όπου και πάλι δεν διαπιστώθηκε ελάττωμα στο προϊόν
(εάν αμελήσατε να διαβάσατε αυτές τις οδηγίες χρήσης).
•
Θα ενημερωθείτε για το ακριβές ποσόν της χρέωσης πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας ή κατ' οίκον
επίσκεψη.
6
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 6
2011-12-26
2:31:50
01
Έναρξη χρήσης
Έναρξη χρήσης
Εικονίδια που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο
Φροντίστε να ελέγξετε τους παρακάτω όρους προτού διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης.
Όρος
Λογότυπο
Εικονίδιο
h
z
Z
BD-ROM
BD-RE/-R
DVD-VIDEO
Ορισμός
Αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη σε BD-ROM.
Αυτό αφορά μια λειτουργία που είναι διαθέσιμη για δίσκους BD-RE/-R που
έχουν εγγραφεί σε μορφή BD-RE.
Αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη σε DVD-VIDEO.
DVD-RW (τρόπος
λειτουργίας V)
DVD-R
DVD+RW
y
Αυτό αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη στους δίσκους DVD+RW ή DVDRW(V)/DVD-R/+R, οι οποίοι έχουν εγγραφεί και ολοκληρωθεί.
o
Αυτό αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη σε ένα δίσκο CD-RW/-R ήχου (μορφή
CD-DA).
DVD+R
CD ήχου
MP3
WMA
-
w
Αυτό αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη σε ένα δίσκο CD-RW/-R, DVDRW/-R ή ένα μέσο αποθήκευσης USB που περιέχει αρχεία μορφής MP3 ή
WMA.
JPEG
-
G
Αυτό αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη σε ένα δίσκο CD-RW/-R, DVDRW/-R ή ένα μέσο αποθήκευσης USB που περιέχει αρχεία μορφής JPEG.
DivX
MKV
MP4
DivX
x
Αυτό αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη σε ένα δίσκο CD-RW/-R, DVDRW/-R ή ένα μέσο αποθήκευσης USB που περιέχει αρχεία μορφής DivX.
Συσκευή
αποθήκευσης
USB
-
F
Αφορά μια λειτουργία που είναι διαθέσιμη σε συσκευές αποθήκευσης USB.
ΠΡΟΣΟΧΗ
-
ΣΗΜΕΙ1ΣΗ
-
Πλήκτρο
συντόμευσης
-
!
✎
Αφορά την περίπτωση όπου μια λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη ή ενδέχεται
να ακυρωθούν ρυθμίσεις.
Αφορά συμβουλές ή οδηγίες στη σελίδα, που βοηθούν στην εκτέλεση κάθε
λειτουργίας.
Παρέχεται άμεση και εύκολη πρόσβαση σε αυτή τη λειτουργία με το
πάτημα κάποιου κουμπιού στο τηλεχειριστήριο.
• Αυτό το προϊόν είναι συμβατό μόνο με το σύστημα χρωμάτων PAL.
• Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων NTSC.
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 7
7
2011-12-26
2:31:51
Έναρξη χρήσης
Τύποι και χαρακτηριστικά δίσκων
Λογότυπα δίσκων που μπορούν να
αναπαραχθούν
Συμβατότητα δίσκων Blu-ray Disc
Οι δίσκοι Blu-ray είναι μια νέα και εξελισσόμενη μορφή.
Για αυτό το λόγο, υπάρχει πιθανότητα να
παρουσιαστούν προβλήματα συμβατότητας δίσκου. Δεν
είναι συμβατοί όλοι οι δίσκοι και δεν αναπαράγεται κάθε
δίσκος. Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στην
ενότητα "Τύποι και χαρακτηριστικά δίσκων" αυτού του
εγχειριδίου.
Blu-ray Disc
3D Blu-ray Disc
Dolby Digital Plus
Σύστημα μετάδοσης PAL στο
Η.Β., τη Γαλλία, τη Γερμανία
κλπ.
Dolby TrueHD
DTS-HD High Resolution
Audio
Java
DTS-HD Master Audio |
Essential
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Η αναπαραγωγή μπορεί να μην είναι δυνατή με
ορισμένους τύπους δίσκων ή όταν εκτελούνται
συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως αλλαγή οπτικής
γωνίας και προσαρμογή λόγου πλευρών. Οι
πληροφορίες σχετικά με τους δίσκους
αναγράφονται λεπτομερώς στη συσκευασία.
Ανατρέξτε σε αυτήν αν είναι απαραίτητο.
 Μην αφήνετε το δίσκο να γεμίσει βρωμιές ή
γρατσουνιές. Τυχόν δαχτυλιές, βρωμιές, σκόνη,
γρατσουνιές ή εναποθέσεις καπνού τσιγάρων στην
επιφάνεια εγγραφής ενδέχεται να κάνουν αδύνατη
την αναπαραγωγή του δίσκου.
 Κατά την αναπαραγωγή ενός τίτλου BD-Java, η
φόρτωση ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο από
έναν κανονικό τίτλο ή ορισμένες λειτουργίες
ενδέχεται να εκτελούνται αργά.
Τύποι δίσκων που δεν μπορούν
να αναπαραχθούν
•
•
•
•
•
•
Δίσκοι DVD HD
DVD-RAM
Εγγράψιμοι δίσκοι DVD-R 3,9 GB
DVD-RW (τρόπος λειτουργίας VR)
Super Audio CD (εκτός από τη στρώση CD)
Δίσκοι DVD-ROM/PD/MV κλπ. CVD/CD-ROM/
CDV/CD-G/CD-I/LD
• Οι δίσκοι CDG αναπαράγουν μόνο ήχο και όχι
γραφικά.
BD-LIVE
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Ορισμένοι δίσκοι που διατίθενται στο εμπόριο και
δίσκοι DVD που έχουν αγοραστεί έξω από την
περιοχή σας ενδέχεται να μην αναπαράγονται σε
αυτό το προϊόν.
 Αν ένας δίσκος DVD-R/-RW δεν έχει εγγραφεί σωστά
στη μορφή DVD-Video, δεν είναι δυνατή η
αναπαραγωγή του.
8
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 8
2011-12-26
2:31:53
01
BD-RE/-R
Τόσο το προϊόν όσο και οι δίσκοι είναι
κωδικοποιημένοι κατά περιοχή.
Αυτοί οι κωδικοί περιοχής θα πρέπει να
ταιριάζουν για να είναι δυνατή η αναπαραγωγή
του δίσκου. Εάν οι κωδικοί δεν αντιστοιχούν, δεν
θα είναι εφικτή η αναπαραγωγή του δίσκου.
Αυτοί οι δίσκοι Blu-ray εγγράφονται και αναπαράγονται.
Το προϊόν αυτό μπορεί να αναπαράγει δίσκους BDRE/-R που έχουν εγγραφεί από άλλες συμβατές
συσκευές εγγραφής δίσκων Blu-ray.
Τύπος δίσκου
Blu-ray
DVD-VIDEO
Κωδικός
περιοχής
Περιοχή
A
Βόρειος Αμερική, Κεντρική
Αμερική, Νότιος Αμερική, Κορέα,
Ιαπωνία, Ταϊβάν, Χονγκ-Κονγκ
και Νοτιοανατολική Ασία.
B
Ευρώπη, Γροιλανδία, γαλλικές
αποικίες, Μέση Ανατολή, Αφρική,
Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.
C
Ινδία, Κίνα, Ρωσία, Κεντρική και
Νότιος Ασία.
1
Η.Π.Α., επικράτεια των Η.Π.Α.
και Καναδάς
2
Ευρώπη, Ιαπωνία, Μέση
Ανατολή, Αίγυπτος, Νότιος
Αφρική, Γροιλανδία
3
Ταϊβάν, Κορέα, Φιλιππίνες,
Ινδονησία, Χονγκ Κονγκ
4
Μεξικό, Νότιος Αμερική,
Κεντρική Αμερική, Αυστραλία,
Νέα Ζηλανδία, Νησιά Ειρηνικού,
Καραϊβική
5
Ρωσία, Ανατολική Ευρώπη,
Ινδία, το μεγαλύτερο μέρος
της Αφρικής, Βόρεια Κορέα,
Μογγολία
6
Κίνα
Τύποι δίσκων
BD-ROM
Αυτοί οι δίσκοι Blu-ray μόνο αναπαράγονται.
Το προϊόν αυτό μπορεί να αναπαράγει
προ-εγγεγραμμένους δίσκους BD-ROM που
διατίθενται στο εμπόριο.
DVD-VIDEO
• Αυτό το προϊόν μπορεί να αναπαράγει προεγγεγραμμένους δίσκους BD-ROM του εμπορίου.
• Κατά τη μετάβαση από την πρώτη στρώση στη
δεύτερη στρώση ενός δίσκου DVD-VIDEO διπλής
στρώσης, ενδέχεται να εμφανιστεί μια στιγμιαία
παραμόρφωση στην εικόνα και τον ήχο. Αυτό δεν
αποτελεί δυσλειτουργία του προϊόντος.
DVD-RW/-R/+R
Το προϊόν αυτό μπορεί να αναπαράγει δίσκους DVDRW/-R/+R που έχουν εγγραφεί και οριστικοποιηθεί με
μια συσκευή εγγραφής δίσκων DVD-Video.
Η δυνατότητα αναπαραγωγής ενδέχεται να
εξαρτάται από τις συνθήκες εγγραφής.
DVD+RW
• Το προϊόν αυτό μπορεί να αναπαράγει δίσκους
DVD+RW που έχουν εγγραφεί με μια συσκευή
εγγραφής δίσκων DVD-Video. Η δυνατότητα
αναπαραγωγής ενδέχεται να εξαρτάται από τις
συνθήκες εγγραφής.
CD ήχου (CD-DA)
• Το προϊόν αυτό μπορεί να αναπαράγει δίσκους ήχου
CD-RW/-R μορφής CD-DA.
• Το προϊόν ενδέχεται να μην αναπαράγει
ορισμένους δίσκους CD-RW/-R, ανάλογα με τις
συνθήκες εγγραφής.
CD-RW/-R
• Χρησιμοποιήστε έναν δίσκο CD-RW/-R
χωρητικότητας 700 MB (80 λεπτών). Αν είναι
δυνατόν, μη χρησιμοποιείτε δίσκους χωρητικότητας
800 MB (90 λεπτών) ή υψηλότερης, καθώς οι δίσκοι
ενδέχεται να μην αναπαράγονται.
• Αν ο δίσκος CD-R/-RW δεν εγγράφηκε σε κλειστή
περίοδο λειτουργίας, ενδέχεται να παρουσιαστεί
καθυστέρηση κατά την έναρξη αναπαραγωγής
του δίσκου ή ενδέχεται να μην αναπαράγονται
όλα τα εγγεγραμμένα αρχεία.
• Ορισμένοι δίσκοι CD-RW/-R ενδέχεται να μην
αναπαράγονται με αυτό το προϊόν, ανάλογα με τη
συσκευή που χρησιμοποιήθηκε για την εγγραφή
τους. Για περιεχόμενο που έχει εγγραφεί σε μέσα
CD-RW/-R από CD για προσωπική χρήση, η
δυνατότητα αναπαραγωγής ενδέχεται να διαφέρει,
ανάλογα με το περιεχόμενο και τους δίσκους.
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 9
Έναρξη χρήσης
Κωδικός περιοχής
9
2011-12-26
2:31:54
Έναρξη χρήσης
Μορφή δίσκου
Χρήση δίσκων JPEG
• Μπορούν να αναπαραχθούν δίσκοι CD-R/-RW, DVD-RW/-R που εγγράφηκαν σε μορφή UDF ή
JOLIET.
• Αναπαράγονται μόνο τα αρχεία JPEG με κατάληξη ".jpg", ".JPG", ".jpeg" ή "JPEG".
• Υποστηρίζεται η μορφή Progressive JPEG.
DVD-RW/-R (V)
• Αυτή είναι μια μορφή που χρησιμοποιείται για την εγγραφή δεδομένων σε έναν δίσκο DVD-RW ή
DVD-R. O δίσκος μπορεί να αναπαραχθεί από αυτό το προϊόν αφού ολοκληρωθεί.
• Αν ένας δίσκος που έχει εγγραφεί σε τρόπο λειτουργίας βίντεο από μια συσκευή εγγραφής
διαφορετικού κατασκευαστή δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν μπορεί να αναπαραχθεί από αυτό το προϊόν.
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων
Υποστήριξη αρχείων βίντεο
Επέκταση αρχείου
Περιέχον αρχείο
Codec βίντεο
Codec ήχου
Ανάλυση
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
1920x1080
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
1920x1080
1920x1080
Motion JPEG
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
WMA
Window Media Video v9
WMA
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
MP3
ADPCM
AAC
1920x1080
ADPCM
AAC
HE-AAC
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
*.avi
AVI
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
*.mkv
MKV
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
*.asf
*.wmv
ASF
ASF
*.mp4
MP4
*.3gp
3GPP
MPEG4 SP/ASP
MPEG4 SP/ASP
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
10
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 10
2011-12-26
2:31:55
01
Περιέχον αρχείο
*.vro
VRO
VOB
Codec βίντεο
Codec ήχου
Ανάλυση
MPEG2
AC3
MPEG
LPCM
1920x1080
AC3
MPEG
LPCM
AAC
352x288
MPEG1
MPEG1
*.mpg
*.mpeg
MPEG2
PS
H.264
MPEG2
*.ts
*.tp
*.trp
H.264
TS
VC1
352x288
Έναρξη χρήσης
Επέκταση αρχείου
1920x1080
1920x1080
AC3
AAC
MP3
DD+
HE-AAC
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Περιορισμοί
• Ορισμένα από τα Codecs που αναφέρονται παραπάνω δεν υποστηρίζονται αν υπάρχει κάποιο
πρόβλημα με το περιεχόμενό τους.
• Οι πηγές βίντεο με εσφαλμένες ή αλλοιωμένες πληροφορίες κοντέινερ δεν αναπαράγονται σωστά.
• Οι πηγές AV που έχουν υψηλότερο ρυθμό μετάδοσης bit ή ρυθμό καρέ από τον τυπικό ενδέχεται να
μην αναπαράγονται σωστά.
• Αν ο πίνακας ευρετηρίου είναι αλλοιωμένος, δεν υποστηρίζεται η λειτουργία αναζήτησης
(μεταπήδησης).
• Αν αναπαράγετε ένα βίντεο μέσω δικτύου, ενδέχεται να μην αναπαράγεται σωστά, ανάλογα με την
κατάσταση του δικτύου.
Αποκωδικοποιητής βίντεο
• Υποστηρίζεται έως H.264 Level 4.1.
• Δεν υποστηρίζεται H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4, AVCHD.
• MPEG4 SP, ASP:
- Ανάλυση χαμηλότερη από 1280 x 720: Μέγιστη τιμή 60 καρέ
- Ανάλυση υψηλότερη από 1280 x 720: Μέγιστη τιμή 30 καρέ
• Δεν υποστηρίζεται GMC 2 ή υψηλότερο.
Αποκωδικοποιητής ήχου
•
•
•
•
Υποστηρίζεται έως WMA 7,8,9.
Δεν υποστηρίζεται WMA 9 PRO με περισσότερα από δύο κανάλια (πολυκαναλικό).
Δεν υποστηρίζεται WMA 9 Lossless, Voice.
Δεν υποστηρίζεται ρυθμός δειγματοληψίας WMA μονοφωνικού ήχου στα 22050 Hz.
Υποστήριξη αρχείων μουσικής
Επέκταση αρχείου
Περιέχον αρχείο
Codec ήχου
*.mp3
MP3
MP3
*.wma
WMA
WMA
Εύρος υποστήριξης
Συμβατότητα με τη μορφή WMA έκδοση 10
* Ρυθμοί δειγματοληψίας (σε kHz) - 8, 11, 16, 22, 32,
44.1, 48
* Ρυθμοί μετάδοσης bit - Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης bit στο
εύρος από 5 έως 384 kbps
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 11
11
2011-12-26
2:31:55
Έναρξη χρήσης
Σημειώσεις για τη σύνδεση USB
Υποστηριζόμενες συσκευές:
Μέσα αποθήκευσης USB, συσκευή MP3,
ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, μονάδα
ανάγνωσης καρτών USB
1) Δεν υπάρχει υποστήριξη εάν κάποιο όνομα
φακέλου ή αρχείου είναι μεγαλύτερο από 125
χαρακτήρες.
2) Ένα αρχείο υποτίτλων μεγαλύτερο από 300
KB ενδέχεται να μην προβάλλεται σωστά.
3) Κάποια συγκεκριμένη συσκευή USB/ψηφιακή
φωτογραφική μηχανή μπορεί να μην είναι
συμβατή με το προϊόν.
4) Υποστηρίζονται τα συστήματα αρχείων
FAT16 και FAT32.
5) Τα αρχεία φωτογραφιών (JPEG), μουσικής
(MP3) και βίντεο θα πρέπει να έχουν ονόματα
με κορεάτικους ή λατινικούς χαρακτήρες.
Διαφορετικά, το αρχείο ενδέχεται να μην
αναπαράγεται.
6) Συνδέστε απευθείας στη θύρα USB του
προϊόντος. Η σύνδεση μέσω άλλου καλωδίου
ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα με τη
συμβατότητα USB.
7) Η τοποθέτηση περισσότερων από μία
συσκευή μνήμης σε μία μονάδα ανάγνωσης
πολλαπλών καρτών ενδέχεται να μην
λειτουργήσει σωστά.
8) Το πρωτόκολλο PTP για ψηφιακή
φωτογραφική μηχανή δεν υποστηρίζεται.
9) Να μην αποσυνδέετε μια συσκευή USB κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας "φόρτωσης".
10) Όσο μεγαλύτερη είναι η ανάλυση της
εικόνας, τόσο μεγαλύτερη είναι η
καθυστέρηση προβολής.
11) Τα αρχεία MP3 με εφαρμογή DRM που
λαμβάνονται με λήψη από εμπορική
τοποθεσία δεν αναπαράγονται.
Πρόσθετα εξαρτήματα
Αναζητήστε τα παρακάτω πρόσθετα εξαρτήματα.
Καλώδιο βίντεο
Εγχειρίδιο χρήσης
Μικρόφωνο ASC
Μαλακό πανί
TV
BD
RDS DISPLAY
TA
1
2
PTY-
PTY SEARCH
4
3
5
7
PTY+
6
8
9
REPEAT
0
MUTE
VOL
TUNING
/CH
SFE MODE
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
INFO
TOOLS
RETURN
(Για το καλώδιο
ρεύματος)
EXIT
TUNER
MO/ST
C
D
iPod SYNC MEMORY
A
Σταθμός σύνδεσης iPod
SLEEP
FULL SCREEN
SMART
Κεραία FM
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
B
SEARCH S/W LEVEL DĺD
HUB
D SOUND
PL
DSP
vTuner
Τηλεχειριστήριο/
Μπαταρίες (μέγεθος AAA)
12
Σπειροειδής πυρήνας φερρίτη
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 12
2011-12-26
2:31:55
01
Πρόσοψη
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Έναρξη χρήσης
Περιγραφή
5V
500mA
ASC IN
1
ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (
2
ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Ο τρόπος λειτουργίας αλλάζει με την ακόλουθη σειρά:
BD/DVD D. IN AUX R. IPOD W. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
3
ΟΘΟΝΗ
Προβάλλει την κατάσταση αναπαραγωγής, το χρόνο κλπ.
4
5
ΚΟΥΜΠΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
Διακοπή της αναπαραγωγής ενός δίσκου.
ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/
ΠΑΥΣΗΣ
Αναπαραγωγή ενός δίσκου ή παύση της αναπαραγωγής.
6
ΚΟΥΜΠΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Επιλογή στοιχείων μενού ή εκκίνηση ενός δίσκου Blu-ray (δεν εκκινεί δίσκους DVD).
7
8
9
ΚΟΥΜΠΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
Εξαγωγή ενός δίσκου.
ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΣΚΟΥ
Τοποθετήστε δίσκους εδώ.
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
Ανιχνεύει σήματα από το τηλεχειριστήριο.
10
ΥΠΟΔΟΧΗ ASC IN
Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του μικροφώνου ASC για τη ρύθμιση της λειτουργίας MAC (Αυτόματη
βαθμονόμηση μουσικής).
11
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ
Ρύθμιση της έντασης του ήχου.
ΘΥΡΑ USB
Μπορείτε να συνδέσετε μια μνήμη φλας USB και να τη χρησιμοποιείτε ως μονάδα αποθήκευσης όταν το προϊόν
είναι συνδεδεμένο στο BD-LIVE. Η σύνδεση USB μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για αναβαθμίσεις
λογισμικού και την αναπαραγωγή αρχείων MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4. Επίσης, είναι δυνατή η χρήση του
R. IPOD εάν έχετε συνδέσει iPod.
12
)
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το προϊόν.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Οι αναβαθμίσεις λογισμικού μέσω της υποδοχής USB πρέπει να εκτελούνται μόνο με μονάδες USB μνήμης flash.
 Όταν το προϊόν προβάλλει το μενού δίσκου Blu-ray, δεν μπορείτε να αρχίσετε την ταινία πατώντας το κουμπί
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ στο προϊόν ή στο τηλεχειριστήριο. Για να αναπαράγετε την ταινία, πρέπει να επιλέξετε
Αναπαραγωγή ταινίας ή Έναρξη στο μενού δίσκου και, στη συνέχεια, να πατήσετε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 13
13
2011-12-26
2:31:56
Έναρξη χρήσης
Πίσω όψη
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
COMPONENT OUT
FM ANT
13
SPEAKERS OUT
FRONT
SURROUND
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
CENTER
LAN
iPod
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
HDMI IN
OPTICAL
WIRELESS LAN
WIRELESS
AUX IN
VIDEO OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3
1
ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υπηρεσίες που βασίζονται σε δίκτυο (ανατρέξτε
στις σελίδες 62~71), το BD-LIVE και αναβάθμιση λογισμικού με έναν
προσαρμογέα ασύρματου δικτύου LAN.
2
ΥΠΟΔΟΧΗ LAN
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υπηρεσίες που βασίζονται σε δίκτυο (ανατρέξτε
στις σελίδες 62~71), το BD-LIVE και αναβάθμιση λογισμικού μέσω σύνδεσης
δικτύου.
3
ΥΠΟΔΟΧΗ iPod
Συνδέστε εδώ το βύσμα του σταθμού σύνδεσης iPod.
4
(ΟΠΤΙΚΗ) ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΗΧΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Χρησιμοποιήστε αυτήν την υποδοχή για να συνδέσετε εξωτερικό εξοπλισμό με
δυνατότητα ψηφιακής εξόδου.
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
5
ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΞΟΔΟΥ HDMI
Με ένα καλώδιο HDMI, συνδέστε αυτήν την υποδοχή εξόδου HDMI με την
υποδοχή εισόδου HDMI της τηλεόρασης για βέλτιστη ποιότητα εικόνας.
6
ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ HDMI
Για ταυτόχρονη λήψη ψηφιακών σημάτων βίντεο και ήχου μέσω καλωδίου
HDMI.
7
ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΕΡΑΙΑΣ FM
Για σύνδεση της κεραίας FM.
8
ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΡΤΑΣ TX (WIRELESS)
Η κάρτα ΤΧ επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ του προϊόντος και της
προαιρετικής υπομονάδας ασύρματου δέκτη.
9
ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ AUX
Για σύνδεση με την αναλογική έξοδο 2 καναλιών μιας εξωτερικής συσκευής
(όπως μια συσκευή βίντεο).
10
ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΕΞΟΔΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ ΒΙΝΤΕΟ
Συνδέστε μια τηλεόραση με εισόδους σήματος συνιστωσών βίντεο σε αυτές τις
υποδοχές.
11
ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΞΟΔΟΥ ΒΙΝΤΕΟ
Για σύνδεση της υποδοχής εισόδου βίντεο (VIDEO IN) της τηλεόρασης με την
υποδοχή VIDEO OUT αυτού του προϊόντος.
12
ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΕΞΟΔΟΥ ΗΧΕΙΩΝ 5,1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ
Συνδέστε τα εμπρός ηχεία, το κεντρικό ηχείο, τα περιφερειακά ηχεία και το
υπογούφερ.
13
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΨΥΞΗΣ
Ο ανεμιστήρας ψύξης τροφοδοτεί το προϊόν με ψυχρό αέρα για να αποτρέψει την
υπερθέρμανση και περιστρέφεται πάντα όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο.
! ΠΡΟΣΟΧΗ
 Εξασφαλίστε ελάχιστο ελεύθερο χώρο 10 εκατοστών από όλες τις πλευρές του ανεμιστήρα ψύξης όταν
τοποθετείτε το προϊόν.
 Μην εμποδίζετε τον ανεμιστήρα ψύξης και μη φράζετε τις οπές εξαερισμού.
14
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 14
2011-12-26
2:31:57
01
Έναρξη χρήσης
Τηλεχειριστήριο
Γνωριμία με το τηλεχειριστήριο
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
του προϊόντος.
Αν θέλετε να μεταβείτε στον τρόπο λειτουργίας
τηλεόρασης, πατήστε το κουμπί TV.
Αν θέλετε να μεταβείτε στον τρόπο
λειτουργίας συστήματος οικιακού
κινηματογράφου, πατήστε το κουμπί BD.
Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να
κάνετε επιλογές.
Πατήστε αυτό το κουμπί για προβολή
πλήρους οθόνης σε μια τηλεόραση.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
SLEEP
BD
TV
TA
RDS DISPLAY
1
2
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
REPEAT
0
VOL
Επιλογή του επιθυμητού τρόπου
λειτουργίας ήχου Dolby Pro Logic II.
Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της
έντασης ήχου του υπογούφερ.
Επιτρέπει την επανάληψη ενός
τίτλου, κεφαλαίου, κομματιού ή
δίσκου.
MUTE
Ρύθμιση της έντασης του ήχου.
Πατήστε αυτό το κουμπί για να αναζητήσετε περιεχόμενο.
Χρήση της λειτουργίας RDS για τη
λήψη σταθμών FM.
Πατήστε για παύση της
αναπαραγωγής ενός δίσκου.
Προσωρινή απενεργοποίηση του ήχου.
Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
Διόρθωση του συγχρονισμού ήχου κατά την
αναπαραγωγή περιεχομένου βίντεο από iPod.
Αυτά τα κουμπιά χρησιμοποιούνται τόσο για
τα μενού του προϊόντος όσο και για διάφορες
λειτουργίες των δίσκων Blu-ray Disc.
Πατήστε αυτό το κουμπί για να
χρησιμοποιήσετε το Smart Hub.
Πατήστε για εφαρμογή του ηχητικού εφέ 3D.
Καθορισμός ενός χρόνου αναμονής για
την απενεργοποίηση του προϊόντος.
Πατήστε για αναζήτηση προς τα
πίσω ή προς τα εμπρός.
Πατήστε για διακοπή/έναρξη της
αναπαραγωγής ενός δίσκου.
Πατήστε αυτό το κουμπί για να
χρησιμοποιήσετε το μενού Εργαλεία.
Επιλογή στοιχείων μενού στην οθόνη
και αλλαγή τιμής στοιχείων μενού.
Για την εξαγωγή ενός δίσκου.
9
FULL SCREEN
Πατήστε για παράλειψη προς τα πίσω
ή προς τα εμπρός.
Πατήστε αυτό το κουμπί για να μεταβείτε
στο αρχικό μενού.
Πατήστε αυτό το κουμπί για να
προβάλετε το μενού δίσκου.
Αυτό είναι το κουμπί επιλογής
τρόπου λειτουργίας.
ή
Πατήστε για να επιλέξετε τον τρόπο
λειτουργίας βίντεο της τηλεόρασης.
SFE MODE
DISC MENU
MENU
TUNING
/CH
TITLE MENU
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
TUNER
iPod SYNC MEMORY
A
SMART
B
C
SEARCH S/W LEVEL
MO/ST
D
DĺD
HUB
D SOUND
DSP
vTuner
Αναζήτηση για ενεργούς σταθμούς
FM και αλλαγή καναλιού.
Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο
λειτουργίας SFE (Εφέ ηχητικού
πεδίου) που ταιριάζει καλύτερα στον
τύπο μουσικής που ακούτε.
Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί
για να εισέλθετε στο αναδυόμενο
μενού/μενού τίτλου.
Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για
να προβάλετε σχετικές πληροφορίες
κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου
Blu-ray/DVD.
Πατήστε αυτό το κουμπί για να εξέλθετε
από το μενού.
Χρησιμοποιείται για τον καθορισμό μιας
προσυντονισμένης ραδιοφωνικής συχνότητας.
Επιλογή ήχου MONO ή STEREO για
ραδιοφωνικές μεταδόσεις.
Πατήστε για να απολαύσετε
συνηθισμένο βίντεο 2D στον τρόπο
λειτουργίας 3D.
Πατήστε αυτό το κουμπί για να
χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία vTuner.
Ρύθμιση και σταθεροποίηση
της έντασης ήχου. (Ψηφιακή
επεξεργασία σήματος)
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 15
15
2011-12-26
2:31:58
Έναρξη χρήσης
Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο
* Μέγεθος μπαταρίας: AAA
Λίστα κωδικών μάρκας τηλεόρασης
Μάρκα
Κωδικός
Μάρκα
Κωδικός
Admiral
(M.Wards)
56, 57, 58
Mitsubishi/
MGA
18, 40, 59, 60, 75
A Mark
01, 15
MTC
18
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Anam
01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13, 14
Nikei
03
Onking
03
01, 18, 40, 48
Onwa
03
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54,
66, 67, 73, 74
AOC
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Φροντίστε να αντιστοιχίσετε τα άκρα "+" και "–
" των μπαταριών με το διάγραμμα που υπάρχει
στο εσωτερικό του χώρου μπαταριών.
 Αν γίνεται κανονική χρήση της τηλεόρασης, οι
μπαταρίες διαρκούν περίπου ένα χρόνο.
 Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί
από απόσταση έως και 7 μέτρων σε ευθεία.
Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου
Με αυτό το τηλεχειριστήριο, μπορείτε να ελέγξετε
συγκεκριμένες λειτουργίες της τηλεόρασής σας.
Όταν χειρίζεστε μια τηλεόραση με το τηλεχειριστήριο
1. Πατήστε το κουμπί TV για να ρυθμίσετε το
τηλεχειριστήριο στον τρόπο λειτουργίας TV.
2. Πατήστε το κουμπί POWER για να ανάψετε
την τηλεόραση.
3. Κρατώντας πατημένο το κουμπί POWER,
εισαγάγετε τον κωδικό που αντιστοιχεί στη
μάρκα της τηλεόρασής σας.
• Αν στον πίνακα αναγράφονται περισσότεροι
από ένας κωδικοί για την τηλεόρασή σας,
εισαγάγετε έναν κάθε φορά για να
προσδιορίσετε τον κωδικό που λειτουργεί.
• Παράδειγμα: Για μια τηλεόραση Samsung
Κρατώντας πατημένο το κουμπί POWER,
χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να
εισάγετε 00, 15, 16, 17 και 40.
4. Αν η τηλεόραση σβήσει, η ρύθμιση έχει
ολοκληρωθεί.
• Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα κουμπιά
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ, ΚΑΝΑΛΙΟΥ και
τα αριθμητικά κουμπιά (0~9) για την τηλεόραση.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Το τηλεχειριστήριο ενδέχεται να μην λειτουργεί με
ορισμένες μάρκες τηλεοράσεων. Επίσης, ορισμένες
λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες,
ανάλογα με τη μάρκα της τηλεόρασής σας.
 Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί με τις τηλεοράσεις
Samsung από προεπιλογή.
16
Bell &
Howell
(M.Wards)
57, 58, 81
Brocsonic
59, 60
Candle
18
Penney
18
Philco
03, 15, 17, 18, 48,
54, 59, 62, 69, 90
Philips
15, 17, 18, 40,
48, 54, 62, 72
Cetronic
03
Citizen
03, 18, 25
Cinema
97
Pioneer
63, 66, 80, 91
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
Radio
Shack
17, 48, 56, 60,
61, 75
Croslex
62
03
RCA/
Proscan
18, 59, 67, 76, 77,
78, 92, 93, 94
Crown
Curtis
Mates
Realistic
03, 19
59, 61, 63
CXC
03
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 32,
34, 35, 36, 48, 59, 90
Daytron
40
Dynasty
03
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Funai
03
Futuretech
03
General
Electric (GE)
06, 40, 56, 59,
66, 67, 68
Hall Mark
40
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Inkel
45
JC Penny
56, 59, 67, 86
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
KEC
03, 15, 40
KMC
15
LG
(Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Sampo
40
Samsung
00, 15, 16, 17, 40,
43, 46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
Sanyo
19, 61, 65
Scott
03, 40, 60, 61
Sears
15, 18, 19
Sharp
15, 57, 64
Signature
2000
(M.Wards)
57, 58
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Soundesign
03, 40
Spectricon
01
SSS
18
Sylvania
18, 40, 48, 54,
59, 60, 62
Symphonic
61, 95, 96
Tatung
06
Techwood
18
Teknika
03, 15, 18, 25
TMK
18, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
Luxman
18
Wards
LXI
(Sears)
15, 17, 18, 40,
48, 54, 60, 64
19, 54, 56, 59,
60, 62, 63, 65, 71
Yamaha
18
York
40
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54,
59, 60, 62, 72, 89
Yupiteru
03
Marantz
40, 54
Zenith
58, 79
Matsui
54
Zonda
01
MGA
18, 40
Dongyang
03, 54
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 16
2011-12-26
2:31:58
02
Συνδέσεις
Συνδέσεις
Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει διάφορες μεθόδους σύνδεσης του προϊόντος με άλλες εξωτερικές συσκευές.
Προτού μετακινήσετε ή τοποθετήσετε το προϊόν, φροντίστε να το απενεργοποιήσετε και να αποσυνδέσετε το
καλώδιο ρεύματος.
Σύνδεση των ηχείων
Θέση του προϊόντος
SW
2,5 έως 3 φορές μεγαλύτερη από την οθόνη της τηλεόρασης
Τοποθετήστε το σε μια βάση ή ένα ράφι ντουλαπιού
ή κάτω από τη βάση της τηλεόρασης.
Επιλογή της θέσης ακρόασης
Η θέση ακρόασης θα πρέπει να βρίσκεται σε
απόσταση περίπου 2,5 έως 3 φορές το μέγεθος της
οθόνης της τηλεόρασης από την τηλεόραση.
Παράδειγμα: Για τηλεοράσεις 32", 2~2,4 μέτρα
Για τηλεοράσεις 55", 3,5~4 μέτρα
Εμπρός ηχεία ei
Τοποθετήστε αυτά τα ηχεία μπροστά από τη θέση ακρόασης, στραμμένα προς τα
μέσα (περίπου 45°) και προς το μέρος σας. Τοποθετήστε τα ηχεία έτσι ώστε τα
τουίτερ τους να βρίσκονται στο ίδιο ύψος με τα αυτιά σας. Ευθυγραμμίστε την
πρόσοψη των μπροστινών ηχείων με την πρόσοψη του κεντρικού ηχείου ή
τοποθετήστε τα λίγο πιο μπροστά από τα κεντρικά ηχεία.
Κεντρικό ηχείο f
Καλύτερα να το τοποθετήσετε στο ίδιο ύψος με τα εμπρός ηχεία. Μπορείτε επίσης
να το τοποθετήσετε ακριβώς επάνω ή κάτω από την τηλεόραση.
Ηχεία surround hj
Τοποθετήστε αυτά τα ηχεία στο πλάι της θέσης ακρόασης. Αν δεν υπάρχει
αρκετός χώρος, τοποθετήστε αυτά τα ηχεία το ένα απέναντι από το άλλο.
Τοποθετήστε τα περίπου 60 έως 90 cm επάνω από το ύψος των αυτιών σας,
στραμμένα ελαφρά προς τα κάτω.
με τα εμπρός ηχεία και το κεντρικό ηχείο, τα ηχεία surround
* Αντίθετα
χρησιμοποιούνται κυρίως για ηχητικά εφέ και δεν ακούγεται ήχος από αυτά
όλη την ώρα.
Υπογούφερ g
Η θέση του υπογούφερ δεν είναι τόσο σημαντική. Τοποθετήστε το όπου θέλετε.
! ΠΡΟΣΟΧΗ
 Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν με τα ηχεία ή κοντά τους. Μπορεί να τραυματιστούν αν πέσει ένα
ηχείο.
 Όταν συνδέετε τα καλώδια ηχείων στα ηχεία, βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα (+/ –) είναι σωστή.
 Κρατήστε το υπογούφερ μακριά από παιδιά, ώστε μην επιτρέπετε στα παιδιά να βάζουν τα χέρια
τους ή ξένα σώματα στον αγωγό (οπή) του υπογούφερ.
 Μην κρεμάτε το υπογούφερ στον τοίχο μέσω του αγωγού (οπή).
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Αν τοποθετήσετε ένα ηχείο κοντά στην τηλεόρασή σας, το χρώμα της οθόνης ενδέχεται να αλλοιωθεί
λόγω του μαγνητικού πεδίου που δημιουργείται από το ηχείο. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τοποθετήστε το
ηχείο μακριά από την τηλεόραση.
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 17
17
2011-12-26
2:32:00
Συνδέσεις
Εξαρτήματα ηχείων
HT-D5500
(Α)
(Δ)
(Α)
ΕΜΠΡΟΣ
(Δ)
SURROUND
ΚΕΝΤΡΙΚΟ
Εξαρτήματα ηχείων
ΥΠΟΓΟΥΦΕΡ
ΚΑΛ1ΔΙΑ ΗΧΕΙ1Ν
Συναρμολογημένα ηχεία
HT-D5530
HT-D5530
ΒΙΔΕΣ (5X15): 2 ΤΕΜΑΧΙΑ
(Α) (Δ)
ΒΙΔΕΣ (4X20): 8 ΤΕΜΑΧΙΑ
ΚΑΛ1ΔΙΑ ΗΧΕΙ1Ν
ΕΜΠΡΟΣ
(Α)

ΚΕΝΤΡΙΚΌ ΗΧΕΊΟ
ΒΑΣΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ
(Δ)
ΕΜΠΡΌΣ ΗΧΕΊΟ
SURROUND
ΥΠΟΓΟΥΦΕΡ
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
HT-D5550
ΗΧΕΊΟ
SURROUND
ΥΠΟΓΟΥΦΕΡ
HT-D5550
ΒΙΔΕΣ (5X15): 4 ΤΕΜΑΧΙΑ
(Α) (Δ)
ΒΙΔΕΣ (4X20): 16 ΤΕΜΑΧΙΑ
ΕΜΠΡΟΣ
ΒΑΣΗ
(Α) (Δ)
ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΑΛ1ΔΙΑ ΗΧΕΙ1Ν
ΚΕΝΤΡΙΚΌ ΗΧΕΊΟ

ΕΜΠΡΌΣ ΗΧΕΊΟ
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΗΧΕΊΟ
SURROUND
ΥΠΟΓΟΥΦΕΡ
SURROUND ΥΠΟΓΟΥΦΕΡ
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Για την εγκατάσταση των ηχείων στη βάση Τallboy, ανατρέξτε στη σελίδα 19.
18
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 18
2011-12-26
2:32:00
02
Συνδέσεις
Εγκατάσταση των ηχείων στη βάση τύπου στύλου
* Μόνο για το HT-D5530 – Μπροστινά ηχεία
* Μόνο για το HT-D5550 – Μπροστινά ηχεία/
ηχεία surround
1
1. Γυρίστε ανάποδα τη βάση στήριξης και συνδέστε
τη στη βάση.
2. Τοποθετήστε δεξιόστροφα μικρές βίδες (4x20, για
σύνδεση της βάσης και της βάσης στήριξης) στις
τέσσερις οπές που επισημαίνονται, χρησιμοποιώντας
ένα κατσαβίδι, όπως φαίνεται στην εικόνα.
2
Βάση
στήριξης
Βάση
3
! ΠΡΟΣΟΧΗ
Ηχείο
4
 Αν χρησιμοποιείτε ένα κατσαβίδι ροπής, προσέξτε
να μην ασκήσετε υπερβολική δύναμη.
Διαφορετικά, λειτουργεί χωρίς φορτίο ή μπορεί να
υποστεί ζημιά. (κατσαβίδι ροπής: έως 15 kg.f.cm)
3. Συνδέστε το επάνω ηχείο στη συναρμολογημένη
βάση.
4. Τοποθετήστε δεξιόστροφα μία ακόμα μεγάλη βίδα
(5x15, για σύνδεση του ηχείου και της βάσης)
στην οπή που υπάρχει στο πίσω μέρος του ηχείου,
χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
5. Αυτή είναι η εμφάνιση του ηχείου αφού
συναρμολογηθεί. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για
να συναρμολογήσετε άλλο ένα ηχείο.
Βάση
5
ή
Σύνδεση των ηχείων
1. Πατήστε προς τα κάτω τη γλωττίδα ακροδέκτη στο πίσω μέρος του
ηχείου.
2. Εισαγάγετε το μαύρο καλώδιο στο μαύρο ακροδέκτη (–) και το κόκκινο
καλώδιο στον κόκκινο ακροδέκτη (+) και, στη συνέχεια, αφήστε τη
γλωττίδα.
3. Συνδέστε τα βύσματα σύνδεσης στο πίσω μέρος του προϊόντος,
ταιριάζοντας τα χρώματα των βυσμάτων ηχείων με αυτά των υποδοχών
ηχείων.
Μαύρο
Κόκκινο
Στην περίπτωση του HT-D5500
Ηχείο surround (Α)
Εμπρός ηχείο (Α)
Εμπρός ηχείο (Δ)
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SURROUND
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
Κεντρικό ηχείο
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Ηχείο surround (Δ)
Υπογούφερ
ONENT
NT OUT
SPEAKERS OUT
CENTER
VIDEO OUT
FRONT
SURROUND
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
* Ανατρέξτε στη σελίδα 18 για τα ηχεία των HT-D5530/HT-D5550.
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 19
19
2011-12-26
2:32:27
Συνδέσεις
Σύνδεση της προαιρετικής υπομονάδας ασύρματου δέκτη
Για να συνδέσετε ασύρματα τα ηχεία surround, θα χρειαστεί να αγοράσετε την υπομονάδα ασύρματου
δέκτη και την κάρτα TX από το κατάστημα της Samsung.
• Αυτό το προϊόν θα πρέπει να συνδέεται μόνο με το μοντέλο SWA-5000.
Στην περίπτωση του HT-D5500
Κεντρικό ηχείο
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SURROUND
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
Εμπρός ηχείο (Α)
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Υπογούφερ
Εμπρός ηχείο (Δ)
PONENT
NT OUT
SPEAKERS OUT
CENTER
N
Ηχείο surround (Α)
VIDEO OUT
FRONT
SURROUND
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Ηχείο surround (Δ)
Υπομονάδα ασύρματου δέκτη
* Ανατρέξτε στη σελίδα 18 για τα ηχεία των HT-D5530/HT-D5550.
Υπομονάδα ασύρματου δέκτη (SWA-5000)
1. Πατήστε προς τα κάτω τη γλωττίδα ακροδέκτη στο πίσω μέρος του
ηχείου.
2. Εισαγάγετε το μαύρο καλώδιο στο μαύρο ακροδέκτη (–) και το κόκκινο
καλώδιο στον κόκκινο ακροδέκτη (+) και, στη συνέχεια, αφήστε τη γλωττίδα.
Μαύρο
3. Συνδέστε τα βύσματα σύνδεσης στο πίσω μέρος του προϊόντος, ταιριάζοντας
τα χρώματα των βυσμάτων ηχείων με αυτά των υποδοχών ηχείων.
4. Με το προϊόν απενεργοποιημένο, εισαγάγετε την κάρτα ΤΧ στην υποδοχή
σύνδεσης κάρτας ΤΧ (WIRELESS) στο πίσω μέρος του προϊόντος.
• Κρατήστε την κάρτα TX έτσι ώστε η ετικέτα "WIRELESS" να είναι
στραμμένη προς τα πάνω και τοποθετήστε την κάρτα στη θύρα.
• Η κάρτα ΤΧ επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ του προϊόντος και
της υπομονάδας ασύρματου δέκτη.
5. Συνδέστε το αριστερό και το δεξιό ηχείο surround στην υπομονάδα
ασύρματου δέκτη.
6. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος της υπομονάδας ασύρματου δέκτη
στην πρίζα.
Κόκκινο
COMPONENT OUT
FM ANT
WIRELESS
AUX IN
VIDE
Κάρτα TX
20
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 20
2011-12-26
2:32:31
02
 Μην τοποθετείτε καμία άλλη κάρτα, εκτός από την κάρτα ΤΧ που προορίζεται ειδικά για το






προϊόν. χρησιμοποιηθεί μια διαφορετική κάρτα ΤΧ, ενδέχεται να υποστεί βλάβη το προϊόν ή να
μην αφαιρείται εύκολα η κάρτα.
Μην τοποθετείτε την κάρτα ΤΧ ανάποδα ή προς την αντίθετη κατεύθυνση.
Τοποθετήστε την κάρτα ΤΧ όταν το προϊόν είναι απενεργοποιημένο. Η τοποθέτηση της κάρτας
όταν είναι ενεργοποιημένο ενδέχεται να προκαλέσει κάποιο πρόβλημα.
Η κεραία ασύρματης λήψης είναι ενσωματωμένη στην υπομονάδα ασύρματου δέκτη. Κρατήστε
την μακριά από νερό και υγρασία.
Για βέλτιστη απόδοση ακρόασης, φροντίστε η περιοχή γύρω από τη θέση της υπομονάδας
ασύρματου δέκτη να μην έχει εμπόδια.
Αν δεν ακούγεται ήχος από τα ασύρματα ηχεία surround, αλλάξτε τον τρόπο λειτουργίας
σε Dolby Pro Logic II.
Στον τρόπο λειτουργίας 2 καναλιών, δεν ακούγεται ήχος από τα ασύρματα ηχεία surround.
Συνδέσεις
! ΠΡΟΣΟΧΗ
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Τοποθετήστε την υπομονάδα ασύρματου δέκτη πίσω από τη θέση ακρόασης. Αν η υπομονάδα
ασύρματου δέκτη βρίσκεται πολύ κοντά στο προϊόν, ενδέχεται να παρουσιαστούν διακοπές στον ήχο
λόγω παρεμβολών.
 Αν τοποθετήσετε κοντά στο προϊόν μια συσκευή όπως έναν φούρνο μικροκυμάτων, μια κάρτα
ασύρματου δικτύου LAN ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα
(2,4/5,8 GHz), ενδέχεται να ακούσετε διακοπές στον ήχο λόγω παρεμβολών.
 Η απόσταση μετάδοσης από το προϊόν μέχρι την υπομονάδα ασύρματου δέκτη είναι περίπου 10
μέτρα, αλλά ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον λειτουργίας. Αν υπάρχει ένας τοίχος
χάλυβα-σκυροδέματος ή ένας μεταλλικός τοίχος ανάμεσα στο προϊόν και την υπομονάδα
ασύρματου δέκτη, το σύστημα ενδέχεται να μη λειτουργεί καθόλου, επειδή τα ραδιοκύματα δεν
μπορούν να διαπεράσουν μεταλλικές επιφάνειες.
 Αν το προϊόν δεν συνδέεται ασύρματα, χρειάζεται να ρυθμιστούν τα αναγνωριστικά σύνδεσης του
προϊόντος και της υπομονάδας ασύρματου δέκτη. Με το προϊόν απενεργοποιημένο, πατήστε τα
αριθμητικά κουμπιά του τηλεχειριστηρίου "0"  "1"  "3"  "5". Με την υπομονάδα ασύρματου
δέκτη ενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί "ID SET" στο πίσω μέρος της υπομονάδας ασύρματου
δέκτη για 5 δευτερόλεπτα. Κατόπιν, ενεργοποιήστε το προϊόν (HT-D5500/HT-D5530/HT-D5550).
Προσαρμογή του σπειροειδή πυρήνα φερρίτη στο καλώδιο ρεύματος της κύριας μονάδας
Αν προσαρμόσετε έναν σπειροειδή πυρήνα φερρίτη στο καλώδιο ρεύματος της κύριας μονάδας,
αυτό θα σας βοηθήσει να αποτρέψετε τις παρεμβολές από σήματα ραδιοσυχνοτήτων.
1. Τραβήξτε τη γλωττίδα στερέωσης του σπειροειδή
πυρήνα φερρίτη για τον ανοίξετε.
2. Φτιάξτε δύο θηλιές στο καλώδιο ρεύματος της
κύριας μονάδας.
3. Προσαρμόστε τον σπειροειδή πυρήνα φερρίτη
στο καλώδιο ρεύματος της κύριας μονάδας όπως
φαίνεται στην εικόνα και πιέστε τον μέχρι να
ασφαλίσει με έναν χαρακτηριστικό ήχο.
COMPONENT OUT
FM ANT
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SURROUND
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
HDMI IN
WIRELESS
AUX IN
VIDEO OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 21
21
2011-12-26
2:32:33
Συνδέσεις
Σύνδεση εξωτερικών συσκευών/τηλεόρασης μέσω HDMI
Το HDMI είναι μια τυπική ψηφιακή διασύνδεση για σύνδεση με συσκευές όπως τηλεοράσεις, συσκευές
προβολής, συσκευές αναπαραγωγής DVD, συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray, αποκωδικοποιητές και άλλες.
Επειδή η σύνδεση HDMI είναι καθαρά ψηφιακή, απολαμβάνετε βίντεο και ήχο ψηφιακής ποιότητας,
όπως δημιουργήθηκε αρχικά, χωρίς τις παραμορφώσεις που μπορεί να προκληθούν όταν το ψηφιακό
περιεχόμενο μετατρέπεται σε αναλογικό.
Συσκευή αναπαραγωγής
DVD ή Blu-ray
SAT (Δορυφορικός δέκτης/
αποκωδικοποιητής)
HDMI IN
COMPONENT OUT
FM ANT
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SURROUND
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
LAN
iPod
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
HDMI IN
OPTICAL
WIRELESS LAN
WIRELESS
AUX IN
VIDEO OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3
HDMI OUT
HDMI OUT: Σύνδεση σε τηλεόραση με καλώδιο HDMI (ΒΕΛΤΙΣΤΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ)
Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται) ανάμεσα στην υποδοχή HDMI OUT στο πίσω μέρος του
προϊόντος και την υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασης.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Ορισμένες αναλύσεις εξόδου HDMI ενδέχεται να μη λειτουργούν, ανάλογα με την τηλεόραση.
 Αφού πραγματοποιήσετε τη σύνδεση βίντεο, ρυθμίστε την πηγή εισόδου βίντεο της τηλεόρασης στην
αντίστοιχη έξοδο βίντεο (HDMI, Σήματος συνιστωσών ή Σύνθετου σήματος) του προϊόντος.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επιλογής της πηγής εισόδου βίντεο της τηλεόρασης,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.
 Αν έχετε ρυθμίσει το τηλεχειριστήριο του προϊόντος ώστε να χειρίζεται την τηλεόραση, πατήστε το κουμπί TV
SOURCE στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε HDMI ως την εξωτερική πηγή της τηλεόρασης.
 Πρέπει να διαθέτετε σύνδεση HDMI για να απολαύσετε βίντεο με τεχνολογία 3D.
 Τα καλώδια HDMI μεγάλου μήκους ενδέχεται να προκαλέσουν θόρυβο στην οθόνη. Σε αυτήν την
περίπτωση, απενεργοποιήστε με την επιλογή Απενεργ. τη ρύθμιση Πλούσιο χρώμα από το
αντίστοιχο μενού.
22
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 22
2011-12-26
2:32:38
02
1. Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται) ανάμεσα στην υποδοχή HDMI ΙΝ στο πίσω μέρος του
προϊόντος και την υποδοχή HDMI OUT της ψηφιακής συσκευής.
Συνδέσεις
HDMI IN: Σύνδεση σε εξωτερικό εξάρτημα με καλώδιο HDMI
2. Πατήστε το κουμπί FUNCTION για να επιλέξετε την είσοδο H. IN1 ή H. IN2.
Ο τρόπος λειτουργίας αλλάζει με την ακόλουθη σειρά:
BD/DVD D. IN AUX R. IPOD W. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
Λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης HDMI
Αν έχετε συνδέσει το σύστημα οικιακού κινηματογράφου μέσω καλωδίου HDMI, η έξοδος βίντεο του
συστήματος οικιακού κινηματογράφου μεταβαίνει αυτόματα σε τρόπο λειτουργίας HDMI όταν το
ενεργοποιείτε. Για τις διαθέσιμες αναλύσεις βίντεο HDMI, ανατρέξτε στη σελίδα 31.
• Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη αν το καλώδιο HDMI δεν υποστηρίζει CEC.
• Περιγραφή σύνδεσης HDMI
- Η έξοδος HDMI μεταφέρει μόνο καθαρό ψηφιακό σήμα στην τηλεόραση.
- Αν η τηλεόραση δεν υποστηρίζει HDCP, εμφανίζεται χιόνι στην οθόνη.
• Τι είναι το HDCP;
Το HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) είναι ένα σύστημα προστασίας από αντιγραφή του
περιεχομένου BD/DVD που μεταδίδεται μέσω HDMI. Παρέχει μια ασφαλή ψηφιακή σύνδεση μεταξύ μιας
πηγής βίντεο (υπολογιστής, συσκευή DVD κλπ.) και μιας συσκευής προβολής (τηλεόραση, συσκευή
προβολής κλπ.). Το περιεχόμενο κρυπτογραφείται στη συσκευή πηγής για την αποτροπή δημιουργίας
παράνομων αντιγράφων.
! ΠΡΟΣΟΧΗ
 Η λειτουργία Anynet+ υποστηρίζεται μόνο όταν είναι συνδεδεμένο ένα καλώδιο HDMI στην
υποδοχή HDMI OUT του προϊόντος.
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 23
23
2011-12-26
2:32:40
Συνδέσεις
ΜΕΘΟΔΟΣ 1
Κόκκινο
Μπλε
Πράσινο
COMPONENT OUT
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SURROUND
ΜΕΘΟΔΟΣ 2
Κίτρινο
SUBWOOFER
SS
AUX IN
VIDEO OUT
FRONT
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
ΜΕΘΟΔΟΣ 1: Σήμα συνιστωσών βίντεο (ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ)
Αν η τηλεόρασή σας είναι εξοπλισμένη με εισόδους σήματος συνιστωσών βίντεο, συνδέστε ένα καλώδιο
σήματος συνιστωσών βίντεο (δεν παρέχεται) ανάμεσα στις υποδοχές εξόδου σήματος συνιστωσών βίντεο (PR,
PB και Y) στο πίσω μέρος του προϊόντος και τις υποδοχές εισόδου σήματος συνιστωσών βίντεο στην τηλεόραση.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε διάφορες ρυθμίσεις ανάλυσης, όπως 1080i, 720p, 576p/480p και
576i/480i, ανάλογα με τον τύπο του δίσκου. (Ανατρέξτε στη σελίδα 31)
 Αν έχουν συνδεθεί ταυτόχρονα καλώδια σήματος συνιστωσών και HDMI, η πραγματική ανάλυση ενδέχεται να
διαφέρει από την τιμή στο μενού ρύθμισης. Η ανάλυση ενδέχεται να διαφέρει επίσης ανάλογα με το δίσκο
(ανατρέξτε στη σελίδα 31).
 Αφού πραγματοποιήσετε τη σύνδεση βίντεο, ρυθμίστε την πηγή εισόδου βίντεο της τηλεόρασης στην
αντίστοιχη έξοδο βίντεο (HDMI, Σήματος συνιστωσών ή Σύνθετου σήματος) του προϊόντος.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επιλογής της πηγής εισόδου βίντεο της τηλεόρασης,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.
 Αν έχετε ρυθμίσει το τηλεχειριστήριο του προϊόντος ώστε να χειρίζεται την τηλεόραση, πατήστε το κουμπί TV
SOURCE στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε COMPONENT ως την εξωτερική πηγή της τηλεόρασης.
 Κατά την αναπαραγωγή DVD, αν είναι συνδεδεμένες ταυτόχρονα οι υποδοχές HDMI και σήματος συνιστωσών και
επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας Component 1080p, 1080i, 720p ή 576p/480p, στο μενού ρύθμισης της οθόνης
η ανάλυση εξόδου θα εμφανίζεται ως 1080p, 1080i, 720p ή 576p/480p. Η πραγματική ανάλυση είναι 576i/480i.
ΜΕΘΟΔΟΣ 2: Σύνθετο σήμα βίντεο (ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ)
Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο βίντεο ανάμεσα στην υποδοχή VIDEO OUT στο πίσω μέρος του
προϊόντος και την υποδοχή VIDEO IN της τηλεόρασης.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Η πηγή Βίντεο μεταδίδει πάντα σήμα ανάλυσης 576i/480i, ανεξάρτητα από την ανάλυση που έχει
οριστεί στο μενού ρύθμισης. (Ανατρέξτε στη σελίδα 31)
 Αφού πραγματοποιήσετε τη σύνδεση βίντεο, ρυθμίστε την πηγή εισόδου βίντεο της τηλεόρασης στην
αντίστοιχη έξοδο βίντεο (HDMI, Σήματος συνιστωσών ή Σύνθετου σήματος) του προϊόντος.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επιλογής της πηγής εισόδου βίντεο της
τηλεόρασης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.
 Αν έχετε ρυθμίσει το τηλεχειριστήριο του προϊόντος ώστε να χειρίζεται την τηλεόραση, πατήστε το
κουμπί TV SOURCE στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Βίντεο ως την εξωτερική πηγή της τηλεόρασης.
! ΠΡΟΣΟΧΗ
 Μη συνδέετε τη μονάδα μέσω μιας συσκευής βίντεο. Τα σήματα βίντεο που τροφοδοτούνται
μέσω συσκευών βίντεο ενδέχεται να επηρεάζονται από συστήματα προστασίας πνευματικών
δικαιωμάτων και η εικόνα να εμφανίζεται παραμορφωμένη στην τηλεόραση.
24
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 24
2011-12-26
2:32:40
02
Συνδέσεις
Σύνδεση ήχου για εξωτερικά εξαρτήματα
COMPONENT OUT
FM ANT
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
HDMI IN
OPTICAL
WIRELESS
Κόκκινο
Οπτικό καλώδιο
(δεν παρέχεται)
Αποκωδικοποιητής
OPTICAL
AUX IN
VIDEO OU
Λευκό
Καλώδιο ήχου
(Καλώδιο ήχου)
Αν η εξωτερική αναλογική
συσκευή διαθέτει μόνο μία
έξοδο ήχου, συνδέσετε το
καλώδιο στην αριστερή ή Συσκευή βίντεο
στη δεξιά υποδοχή.
AUX
Υποδοχή OPTICAL: Σύνδεση εξωτερικού ψηφιακού εξαρτήματος
Μπορείτε να συνδέσετε ψηφιακά εξαρτήματα, όπως έναν δέκτη καλωδιακής/δορυφορικής τηλεόρασης
(αποκωδικοποιητή).
1. Μπορείτε να συνδέσετε ψηφιακά εξαρτήματα, όπως έναν δέκτη καλωδιακής/δορυφορικής
τηλεόρασης (αποκωδικοποιητή).
2. Πατήστε το κουμπί FUNCTION για να επιλέξετε τρόπο λειτουργίας εισόδου D. IN.
• Ο τρόπος λειτουργίας αλλάζει με την ακόλουθη σειρά:
BD/DVD D. IN AUX R. IPOD W. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Για να δείτε βίντεο από έναν δέκτη καλωδιακής/δορυφορικής τηλεόρασης, πρέπει να συνδέσετε την
έξοδο βίντεο του δέκτη με μια τηλεόραση.
 Αυτό το σύστημα υποστηρίζει συχνότητα ψηφιακής δειγματοληψίας 32 kHz ή υψηλότερη από εξωτερικά
ψηφιακά εξαρτήματα.
 Το σύστημα αυτό υποστηρίζει μόνο ήχο DTS και Dolby Digital, ο ήχος MPEG που είναι μορφής bitstream
δεν υποστηρίζεται.
AUX: Σύνδεση ενός εξωτερικού αναλογικού εξαρτήματος
Μπορείτε να συνδέσετε εξαρτήματα αναλογικού σήματος, όπως μια συσκευή βίντεο (VCR).
1. Συνδέστε την υποδοχή AUX IN (ήχου) του προϊόντος με την υποδοχή εξόδου ήχου της εξωτερικής
αναλογικής συσκευής.
• Φροντίστε να ταιριάξετε τα χρώματα των βυσμάτων.
2. Πατήστε το κουμπί FUNCTION για να επιλέξετε τρόπο λειτουργίας εισόδου AUX.
• Ο τρόπος λειτουργίας αλλάζει με την ακόλουθη σειρά:
BD/DVD D. IN AUX R. IPOD W. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Μπορείτε να συνδέσετε την υποδοχή εξόδου βίντεο της συσκευής βίντεο με την τηλεόραση και να
συνδέσετε τις υποδοχές εξόδου ήχου της συσκευής βίντεο με αυτό το προϊόν.
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 25
25
2011-12-26
2:32:41
Συνδέσεις
Σύνδεση σε δίκτυο
Αυτό το προϊόν σάς επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες που βασίζονται σε δίκτυο (ανατρέξτε
στις σελίδες 62~71), όπως Smart Hub και BD-LIVE, καθώς και να λαμβάνετε αναβαθμίσεις λογισμικού
όταν πραγματοποιείται σύνδεση δικτύου. Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε έναν δρομολογητή
ασύρματου δικτύου ή έναν δρομολογητή ΙΡ για τη σύνδεση.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση του δρομολογητή, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης
του δρομολογητή ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του δρομολογητή για τεχνική υποστήριξη.
Ενσύρματο δίκτυο
1. Με ένα καλώδιο Direct LAN (καλώδιο UTP), συνδέστε την υποδοχή LAN του προϊόντος με την
υποδοχή LAN του μόντεμ.
2. Ρυθμίστε τις επιλογές δικτύου. (Ανατρέξτε στη σελίδα 38)
LAN
iPod
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
OPTICAL
WIRELESS LAN
Δρομολογητής
Ευρυζωνικό μόντεμ
(με ενσωματωμένο
δρομολογητή)
Ή
Ευρυζωνικό μόντεμ
Ευρυζωνική
υπηρεσία
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ευρυζωνική
υπηρεσία
Σύνδεση δικτύου με υπολογιστή για
χρήση της λειτουργίας AllShare
(Ανατρέξτε στη σελίδα 71)
 Η πρόσβαση μέσω Διαδικτύου στο διακομιστή ενημέρωσης λογισμικού της Samsung ενδέχεται να μην επιτρέπεται,
ανάλογα με το δρομολογητή που χρησιμοποιείτε ή την πολιτική του παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου. Για
περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) που χρησιμοποιείτε.
 Για τους χρήστες DSL, χρησιμοποιήστε έναν δρομολογητή για να πραγματοποιήσετε σύνδεση στο δίκτυο.
 Για τη λειτουργία AllShare, πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο ένας υπολογιστής όπως φαίνεται
στην εικόνα.
26
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 26
2011-12-26
2:32:42
02
Μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο με έναν δρομολογητή IP ασύρματου δικτύου.
1. Για την πραγματοποίηση ασύρματης σύνδεσης δικτύου, απαιτείται ασύρματο σημείο πρόσβασης/
δρομολογητής ΙΡ. Συνδέστε τον προσαρμογέα ασύρματου δικτύου LAN στον αντίστοιχο
προσαρμογέα στο πίσω μέρος του προϊόντος.
2. Ρυθμίστε τις επιλογές δικτύου. (Ανατρέξτε στη σελίδα 38)
Συνδέσεις
Ασύρματο δίκτυο
Ευρυζωνική
υπηρεσία
LAN
iPod
DIGITAL
AUDIO IN
OPTICAL
Δρομολογητής IP
ασύρματου δικτύου
WIRELESS LAN
PC
Προσαρμογέας
ασύρματου δικτύου LAN
(Καλώδιο ήχου)
Σύνδεση δικτύου με
υπολογιστή για χρήση της
λειτουργίας AllShare
(Ανατρέξτε στη σελίδα 71)
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Αυτό το προϊόν είναι συμβατό αποκλειστικά με τον προσαρμογέα ασύρματου δικτύου LAN της Samsung. (δεν παρέχεται)





(Όνομα μοντέλου: WIS09ABGN).
- Ο προσαρμογέας ασύρματου δικτύου LAN της Samsung πωλείται ξεχωριστά. Αποταθείτε σε κάποιο κατάστημα πώλησης
προϊόντων της Samsung Electronics για αγορά.
Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν ασύρματο δρομολογητή IP που υποστηρίζει τα πρότυπα IEEE 802.11 a/b/g/n. (το
πρότυπο “n” συνιστάται για σταθερή λειτουργία του ασύρματου δικτύου)
Τα ασύρματα δίκτυα LAN, εκ φύσεως, ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας
(απόδοση σημείου πρόσβασης, απόσταση, εμπόδια, παρεμβολές από άλλες συσκευές ραδιοσυχνοτήτων κλπ.).
Ρυθμίστε το δρομολογητή IP ασύρματου δικτύου σε τρόπο λειτουργίας υποδομής (Infrastructure). Ο τρόπος λειτουργίας Adhoc δεν υποστηρίζεται.
Κατά την εφαρμογή του κλειδιού ασφαλείας για το σημείο πρόσβασης (δρομολογητής IP ασύρματου δικτύου),
υποστηρίζονται μόνο τα ακόλουθα:
1) Τρόπος λειτουργίας ελέγχου ταυτότητας: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Τύπος κρυπτογράφησης: WEP, AES
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία AllShare, πρέπει να συνδέσετε τον υπολογιστή σας στο δίκτυο
όπως φαίνεται στην εικόνα.
Σύνδεση της κεραίας FM
Κεραία FM (παρέχεται)
1. Συνδέστε την παρεχόμενη κεραία FM στην υποδοχή
FM ANTENNA.
2. Μετακινήστε αργά το καλώδιο κεραίας στο χώρο,
μέχρι να βρείτε μια θέση όπου είναι καλή η λήψη
και, στη συνέχεια, στερεώστε το σε έναν τοίχο ή
κάποια άλλη σταθερή επιφάνεια.
FM ANT
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
WIR
 Αυτό το προϊόν δεν λαμβάνει μεταδόσεις AM.
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 27
27
2011-12-26
2:32:45
Ρύθμιση
Αρχική ρύθμιση
1. Ανάψτε την τηλεόρασή σας αφού συνδέσετε το
προϊόν. Όταν συνδέετε το προϊόν σε μια
τηλεόραση και το ενεργοποιείτε για πρώτη φορά,
εμφανίζεται η οθόνη Αρχική ρύθμιση.
• Αρχικό μενού
Τα Περιεχ.μου
Βίντεο
Φωτογραφίες
Μουσική
Λειτουρ.
Η συσκ. μου
Διαδίκτυο
Ρυθμίσεις
Initial Settings | On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
Български
Hrvatski
Dansk
Nederlands
Čeština
English
Eesti
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
Magyar
Indonesia
Italiano
한국어
m Move " Enter
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε
την επιθυμητή γλώσσα και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
3. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ για να επιλέξετε
Έναρξη.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε τον
επιθυμητό λόγο πλευρών οθόνης (Αναλ. οθόνης)
για την τηλεόραση και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. (Ανατρέξτε στη σελίδα 31)
Εμφανίζεται η οθόνη Αυτόματη βαθμονόμηση
μουσικής.
5. Συνδέστε το μικρόφωνο ASC στην υποδοχή ASC
IN του προϊόντος. (Ανατρέξτε στη σελίδα 35)
6. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ για να επιλέξετε
το κουμπί Έναρξη.
Η ρύθμιση της λειτουργίας Αυτόματη
βαθμονόμηση μουσικής διαρκεί περίπου 3 λεπτά.
7. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
την επιθυμητή Ρύθμιση δικτύου: Καλωδιακή,
Ασύρματο(Γενικά), WPS(PBC) ή One Foot
Connection και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Αν δεν γνωρίζετε τα
στοιχεία για τη Ρύθμιση δικτύου, πατήστε το
ΜΠΛΕ κουμπί (D) στο τηλεχειριστήριο για να
παραλείψετε τη Ρύθμιση δικτύου,
ολοκληρώστε την Αρχική ρύθμιση και
μεταβείτε στο αρχικό μενού.
Αν επιλέξατε μια Ρύθμιση δικτύου, μεταβείτε
στις σελίδες 38~41 για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις
δικτύου. Όταν τελειώσετε, μεταβείτε στο
Βήμα 8.
8. Εμφανίζεται το αρχικό μενού. (Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
αρχικό μενού, ανατρέξτε στη σελίδα 29).
28
d WPS(PBC)
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Το αρχικό μενού δεν εμφανίζεται αν δεν
διαμορφώσετε τις αρχικές ρυθμίσεις, με
εξαίρεση τον τρόπο που περιγράφεται
παρακάτω.
 Αν πατήσετε το ΜΠΛΕ (D) κουμπί κατά τη
διαμόρφωση των ρυθμίσεων Αυτόματης
βαθμονόμησης μουσικής/Δικτύου, μπορείτε
να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχικό μενού
ακόμη και αν δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η
ρύθμιση του δικτύου.
 Αν θέλετε να εμφανιστεί ξανά η οθόνη Αρχική
ρύθμιση για να κάνετε αλλαγές, επιλέξτε τη
ρύθμιση επαναφοράς. (Ανατρέξτε στη σελίδα 42)
 Αν χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο HDMI για να
συνδέσετε το προϊόν σε μια τηλεόραση
Samsung που είναι συμβατή με Anynet+
(HDMI-CEC) και 1.) Έχετε ρυθμίσει τη
δυνατότητα Anynet+ (HDMI-CEC) σε Ενεργ.
στην τηλεόραση και το προϊόν, 2.) Έχετε
ρυθμίσει την τηλεόραση σε μια γλώσσα που
υποστηρίζεται από το προϊόν, τότε το προϊόν
θα επιλέξει αυτόματα αυτή τη γλώσσα ως την
προτιμώμενη γλώσσα.
 Αν αφήσετε το προϊόν σε τρόπο λειτουργίας
διακοπής αναπαραγωγής για περισσότερα από
5 λεπτά χωρίς να το χρησιμοποιήσετε,
εμφανίζεται στην τηλεόραση η προφύλαξη
οθόνης. Αν το προϊόν αφεθεί στον τρόπο
λειτουργίας προφύλαξης οθόνης για
περισσότερα από 20 λεπτά, αυτό
απενεργοποιείται αυτόματα.
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 28
2011-12-26
2:32:49
03
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το
επιθυμητό υπομενού και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
POPUP
1
TOOLS
INFO
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το
επιθυμητό στοιχείο και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
3
2
RETURN
Ρύθμιση
2. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις
4
EXIT
5. Πατήστε το κουμπί EXIT για να εξέλθετε από
το μενού.
TUNER
1
Κουμπί MENU: Πατήστε για να μεταβείτε στο αρχικό μενού.
2
Κουμπί RETURN: Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
3
Κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
Μετακίνηση του δρομέα ή επιλογή κάποιου στοιχείου.
Ενεργοποίηση του τρέχοντος επιλεγμένου στοιχείου.
Επιβεβαίωση μιας ρύθμισης.
4
Κουμπί EXIT: Πατήστε για να εξέλθετε από το τρέχον μενού.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε ένα
δίκτυο, επιλέξτε Διαδίκτυο από το αρχικό
μενού.
Κάντε λήψη του επιθυμητού περιεχομένου από
το Samsung Apps. (Ανατρέξτε στις σελίδες
69~71)
 Τα βήματα πρόσβασης ενδέχεται να διαφέρουν,
ανάλογα με το επιλεγμένο μενού.
Για πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις και τα
υπομενού του, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
 Οι ενδείξεις οθόνης (OSD) του προϊόντος
ενδέχεται να αλλάξουν μετά την αναβάθμιση της
έκδοσης λογισμικού του.
1. Πατήστε το κουμπί POWER.
Εμφανίζεται το αρχικό μενού.
• Αρχικό μενού
Τα Περιεχ.μου
Βίντεο
3
Φωτογραφίες
Μουσική
4
1
Λειτουρ.
Η συσκ. μου
Διαδίκτυο
Ρυθμίσεις
2
5
d WPS(PBC)
1
Επιλογή του Η συσκ. μου.
2
Επιλογή του Λειτουρ..
3
Επιλογή του Τα Περιεχ.μου.
4
Επιλογή του Διαδίκτυο.
5
Επιλογή του Ρυθμίσεις.
6
Προβολή των διαθέσιμων κουμπιών.
6
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 29
29
2011-12-26
2:32:52
Ρύθμιση
 Ανάλογα με το περιεχόμενο και τη θέση της
Οθόνη
Μπορείτε να διαμορφώσετε διάφορες επιλογές
προβολής, όπως το λόγο πλευρών οθόνης (Αναλ.
οθόνης), την ανάλυση κλπ.
εικόνας στην οθόνη της τηλεόρασης, ενδέχεται
να δείτε κατακόρυφες μαύρες λωρίδες στην
αριστερή πλευρά, στη δεξιά πλευρά ή και στις
δύο πλευρές της οθόνης.
Ρυθμίσεις 3D
Μέγεθος οθόνης
Επιλογή του αν ένας δίσκος Blu-ray Disc με περιεχόμενο
3D θα αναπαράγεται σε τρόπο λειτουργίας 3D.
Ανάλογα με το περιεχόμενο και τη θέση της εικόνας
στην οθόνη της τηλεόρασης, ενδέχεται να δείτε
κατακόρυφες μαύρες λωρίδες στην αριστερή
πλευρά, στη δεξιά πλευρά ή και στις δύο πλευρές
της οθόνης.
(Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος οθόνης για αυτό
το προϊόν είναι 116 ίντσες).
Ρυθμίσεις
Ρυθμίσεις 3D
Οθόνη
Ήχος
Ρυθμίσεις 3D
Δίκτυο
Σύστημα
Αναπαραγωγή 3D Blu-ray
: Авто
Γλώσσα
Μέγεθος οθόνης
: 55 ιντσών
! ΠΡΟΣΟΧΗ
Ασφάλεια
> Μετακίνηση " Καταχώρ. ' Επιστροφή
Γενικά
Υποστήριξη
Πλούσιο χρώμα HDMI
: Авто
Αναπαραγωγή 3D Blu-ray
Οι δίσκοι 3D Blu-ray Disc διατίθενται σε δύο
μορφές: Blu-ray 3D και 3D μόνο. Πριν από την
αναπαραγωγή ενός δίσκου Blu-ray 3D, μπορείτε να
επιλέξετε αν θα τον παρακολουθήσετε σε τρόπο
λειτουργίας 3D ή 2D.
• Авто : Αυτόματη ανίχνευση του αν η συνδεδεμένη
τηλεόραση διαθέτει δυνατότητα 3D και είτε
αναπαραγωγή ενός δίσκου Blu-ray 3D σε 3D ή 2D
ανάλογα, είτε αναπαραγωγή ενός δίσκου 3D μόνο
σε 3D, αν η τηλεόραση υποστηρίζει 3D. Οι δίσκοι
3D μόνο δεν αναπαράγονται αν η τηλεόραση δεν
υποστηρίζει 3D.
• 3D  3D : Αναπαραγωγή δίσκων 3D μόνο και
Blu-ray 3D πάντα σε τρόπο λειτουργίας 3D.
• 3D  2D : Αναπαραγωγή δίσκων Blu-ray 3D
πάντα σε τρόπο λειτουργίας 2D. Οι δίσκοι 3D
μόνο δεν αναπαράγονται.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Για να διακόψετε την αναπαραγωγή μιας ταινίας σε
τρόπο λειτουργίας 3D, πατήστε μία φορά το κουμπί
ΔΙΑΚΟΠΗΣ (). Η αναπαραγωγή της ταινίας
διακόπτεται και η επιλογή τρόπου λειτουργίας 3D
απενεργοποιείται. Για να αλλάξετε μια επιλογή
ρύθμισης 3D κατά την αναπαραγωγή μιας ταινίας
3D, πατήστε μία φορά το κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗΣ ().
Εμφανίζεται το μενού Blu-ray. Πατήστε ξανά το
κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗΣ () και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις
ρυθμίσεις 3D στο μενού Blu-ray.
30
 Αν θέλετε να απολαύσετε περιεχόμενο 3D,
συνδέστε μια συσκευή 3D (δέκτης AV ή
τηλεόραση που είναι συμβατή με 3D) στη
θύρα HDMI OUT του προϊόντος
χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI
υψηλής ταχύτητας. Φορέστε γυαλιά 3D
προτού αναπαράγετε το περιεχόμενο 3D.
 Το προϊόν μεταδίδει σήματα 3D μόνο μέσω
ενός καλωδίου HDMI που είναι συνδεδεμένο
στη θύρα HDMI OUT.
 Μιας και η ανάλυση βίντεο στον τρόπο
λειτουργίας αναπαραγωγής 3D παραμένει
σταθερή στην ανάλυση του αρχικού βίντεο
3D, δεν μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση
σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
 Ορισμένες λειτουργίες όπως το BD Wise, η
προσαρμογή μεγέθους οθόνης και η
προσαρμογή ανάλυσης ενδέχεται να μην
εκτελούνται σωστά στον τρόπο λειτουργίας
αναπαραγωγής 3D.
 Παραμείνετε σε απόσταση τουλάχιστον τρεις
φορές το πλάτος της οθόνης από την
τηλεόραση όταν παρακολουθείτε εικόνες
3D. Για παράδειγμα, αν έχετε μια οθόνη 46
ιντσών, παραμείνετε 138 ίντσες (3,5 μέτρα)
από την οθόνη.
- Για βέλτιστη εικόνα 3D, τοποθετήστε την
οθόνη βίντεο 3D στο επίπεδο των ματιών
σας.
 Όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε
ορισμένες συσκευές 3D, το εφέ 3D
ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 30
2011-12-26
2:32:54
03
BD Wise (μόνο για προϊόντα της Samsung)
Ανάλογα με τον τύπο τηλεόρασης που διαθέτετε,
ίσως να θέλετε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση
μεγέθους οθόνης.
Το BD Wise είναι η τελευταία τεχνολογία
αλληλοσυνδεσιμότητας της Samsung.
Όταν συνδέετε μεταξύ τους μέσω HDMI ένα προϊόν της
Samsung και μια τηλεόραση της Samsung με BD Wise
και το BD Wise είναι ενεργοποιημένο και στις δύο
συσκευές, το προϊόν μεταδίδει βίντεο στην ανάλυση
βίντεο και το ρυθμό καρέ του δίσκου BD/DVD.
• Απ. : Η ανάλυση του σήματος εξόδου παραμένει
σταθερή στην ανάλυση που ρυθμίστηκε
προηγουμένως στο μενού Ανάλυση, ανεξάρτητα
από την ανάλυση του δίσκου. Ανατρέξτε στην
ενότητα Ανάλυση παρακάτω.
• Ενεργ. : Το προϊόν μεταδίδει βίντεο στην αρχική
ανάλυση και το ρυθμό καρέ του δίσκου BD/DVD.
• 16:9 Αρχικό: Επιλέξτε όταν συνδέετε το προϊόν σε
μια τηλεόραση με οθόνη 16:9. Το προϊόν
προβάλλει όλο το περιεχόμενο στον αρχικό του
λόγο πλευρών.
Το περιεχόμενο μορφής 4:3 προβάλλεται με
μαύρες λωρίδες αριστερά και δεξιά.
• 16:9 Πλήρης: Επιλέξτε όταν συνδέετε το προϊόν
σε μια τηλεόραση με οθόνη 16:9. Όλο το
περιεχόμενο προβάλλεται σε πλήρη οθόνη. Το
περιεχόμενο μορφής 4:3 επεκτείνεται οριζόντια.
• 4:3 Πανοραμική: Επιλέξτε όταν συνδέετε το
προϊόν σε μια τηλεόραση με οθόνη 4:3. Το προϊόν
προβάλλει όλο το περιεχόμενο στον αρχικό του
λόγο πλευρών. Το περιεχόμενο μορφής 16:9
προβάλλεται με μαύρες λωρίδες επάνω και κάτω.
• 4:3 Pan-Scan: Επιλέξτε όταν συνδέετε το προϊόν
σε μια τηλεόραση με οθόνη 4:3. Στο περιεχόμενο
16:9 περικόπτεται το αριστερό και το δεξιό άκρο
της εικόνας.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Ανάλογα με τον τύπο του δίσκου, ορισμένοι
λόγοι πλευρών ενδέχεται να μην είναι
διαθέσιμοι.
 Αν επιλέξετε κάποια τιμή και επιλογή λόγου
πλευρών που είναι διαφορετική από το λόγο
πλευρών οθόνης της τηλεόρασής σας, τότε η
εικόνα ενδέχεται να φαίνεται παραμορφωμένη.
 Αν επιλέξετε 16:9 Αρχικό, η τηλεόραση
ενδέχεται να προβάλλει την εικόνα σε μορφή
4:3 Κάθετη πανοραμική (μαύρες λωρίδες στις
πλευρές της εικόνας).
Μέγεθος οθόνης Smart Hub
Ρύθμιση της οθόνης του Smart Hub στο βέλτιστο
μέγεθος.
• Μεγ. 1: Το μέγεθος οθόνης του Smart Hub θα
είναι μικρότερο από το προεπιλεγμένο. Ενδέχεται
να εμφανιστούν μαύρες λωρίδες στις πλευρές της
οθόνης.
• Μεγ. 2 : Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση για
το Smart Hub. Η συσκευή αναπαραγωγής
προβάλλει την οθόνη του Smart Hub στο
κανονικό μέγεθος.
• Μεγ. 3 : Αυτή η επιλογή προβάλλει την οθόνη του
Smart Hub σε μεγαλύτερο μέγεθος. Η εικόνα
ενδέχεται να είναι πολύ μεγάλη για την οθόνη της
τηλεόρασής σας.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Όταν το BD Wise είναι ενεργοποιημένο, η
ρύθμιση Ανάλυση έχει αυτόματα ως
προεπιλογή το BD Wise και το BD Wise
εμφανίζεται στο μενού Ανάλυση.
 Αν το προϊόν συνδεθεί σε μια συσκευή που
δεν υποστηρίζει BD Wise, δεν μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία BD Wise.
 Για να λειτουργήσει σωστά το BD Wise, ρυθμίστε
τα μενού BD Wise του προϊόντος και της
τηλεόρασης σε Ενεργ..
Ανάλυση
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ανάλυση εξόδου
του σήματος βίντεο συνιστωσών και HDMI σε Auto,
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p ή 576i/480i.
Ο αριθμός υποδεικνύει τον αριθμό των γραμμών
βίντεο ανά καρέ. Οι χαρακτήρες i και p
υποδεικνύουν τη διεμπλεκόμενη (interlaced) και
την προοδευτική (progressive) σάρωση
αντίστοιχα. Όσο περισσότερες είναι οι γραμμές,
τόσο υψηλότερη είναι η ποιότητα.
• Авто : Αυτόματη ρύθμιση της ανάλυσης εξόδου στη
μέγιστη ανάλυση της συνδεδεμένης τηλεόρασης.
• BD Wise : Αυτόματη ρύθμιση της ανάλυσης στην
ανάλυση του δίσκου BD/DVD, αν έχετε συνδέσει
το προϊόν μέσω HDMI σε μια τηλεόραση με τη
δυνατότητα BD Wise. (Το στοιχείο μενού BD Wise
εμφανίζεται μόνο αν το BD Wise έχει ρυθμιστεί σε
Ενεργ.. Ανατρέξτε στην ενότητα BD Wise
παραπάνω.)
• 1080p : Παρέχει έξοδο 1080 γραμμών βίντεο προοδευτικής
σάρωσης. (μόνο για τρόπο λειτουργίας HDMI)
• 1080i : Παρέχει έξοδο 1080 γραμμών βίντεο
διεμπλεκόμενης σάρωσης.
• 720p : Παρέχει έξοδο 720 γραμμών βίντεο
προοδευτικής σάρωσης.
• 576p/480p : Παρέχει έξοδο 576/480 γραμμών
βίντεο προοδευτικής σάρωσης.
• 576i/480i : Παρέχει έξοδο 576/480 γραμμών
βίντεο διεμπλεκόμενης σάρωσης. (μόνο για τρόπο
λειτουργίας Βίντεο)
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 31
Ρύθμιση
Αναλ. οθόνης
31
2011-12-26
2:32:54
Ρύθμιση
Ανάλυση σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας εξόδου
• Αναπαραγωγή Blu-ray Disc/ηλεκτρονικού περιεχομένου/ψηφιακού περιεχομένου
Με σύνδεση HDMI
Τρόπος λειτουργίας HDMI
Έξοδος
Ρύθμιση
Blu-ray Disc
Ηλεκτρονικό/
ψηφιακό
περιεχόμενο
BD Wise
Ανάλυση
δίσκου Blu-ray
Disc
1080p στα 60
καρέ
Авто
Μέγιστη
ανάλυση
εισόδου
τηλεόρασης
1080p στα 60
καρέ
Χωρίς σύνδεση HDMI
Τρόπος
λειτουργίας
σήματος
συνιστωσών/
βίντεο
Τρόπος λειτουργίας σήματος
συνιστωσών
Τρόπος
λειτουργίας
Βίντεο
Blu-ray Disc
Ηλεκτρονικό/
ψηφιακό
περιεχόμενο
576i/480i
-
-
-
Μέγιστη
ανάλυση
εισόδου
τηλεόρασης
576i/480i
-
-
-
1080p στα 60
καρέ
1080p στα 60
καρέ
576i/480i
-
-
-
Καρέ ταινίας:
Auto (24 καρέ)
1080p στα 24
καρέ
1080p στα 24
καρέ
576i/480i
-
-
-
1080i
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
1080i
576i/480i
720p
720p
720p
576i/480i
576i/480i
720p
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
-
-
-
576i/480i
576i/480i
576i/480i
• Αναπαραγωγή DVD
Με σύνδεση HDMI
Έξοδος
Χωρίς σύνδεση HDMI
Τρόπος λειτουργίας
HDMI
Τρόπος λειτουργίας
σήματος
συνιστωσών/βίντεο
Τρόπος λειτουργίας
σήματος συνιστωσών
Τρόπος λειτουργίας
Βίντεο
BD Wise
576i/480i
576i/480i
-
-
Авто
Μέγιστη
ανάλυση εισόδου
τηλεόρασης
576i/480i
-
-
1080p στα 60 καρέ
1080p στα 60 καρέ
576i/480i
-
-
1080i
1080i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
Ρύθμιση
32
720p
720p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
-
-
576i/480i
576i/480i
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 32
2011-12-26
2:32:55
03
 Αν η τηλεόραση που συνδέσατε με το προϊόν




δεν υποστηρίζει τη ρύθμιση Καρέ ταινίας ή
την επιλεγμένη ανάλυση, εμφανίζεται το
μήνυμα "Εάν δεν εμφανίζονται εικόνες μετά
την επιλογή, περιμένετε 15 δευτερόλεπτα.
Στη συνέχεια, θα γίνει αυτόματη επαναφοράς
της ανάλυσης στην προηγούμενη τιμή.
Θέλετε να κάνετε μια επιλογή?". Αν επιλέξετε
Ναι, η οθόνη της τηλεόρασης παραμένει
κενή για 15 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια,
η ανάλυση επανέρχεται αυτόματα στην
προηγούμενη τιμή.
Αν η οθόνη παραμένει κενή μετά την αλλαγή
της ανάλυσης, αφαιρέστε όλους τους δίσκους
και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το
κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗΣ () στην πρόσοψη του
προϊόντος για περισσότερα από 5
δευτερόλεπτα. Όλες οι ρυθμίσεις
επανέρχονται στις εργοστασιακές
προεπιλογές. Ακολουθήστε τα βήματα που
περιγράφονται στην προηγούμενη σελίδα για
να προσπελάσετε κάθε τρόπο λειτουργίας και
επιλέξτε τη Ρύθμιση οθόνης που
υποστηρίζεται από την τηλεόρασή σας.
Όταν αποκαθίστανται οι εργοστασιακές
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, διαγράφονται όλα
τα αποθηκευμένα δεδομένα BD χρήστη.
Για να χρησιμοποιήσει τον τρόπο λειτουργίας
Καρέ ταινίας (24 καρέ) το προϊόν, ο δίσκος Bluray Disc πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα
προβολής 24 καρέ ανά δευτερόλεπτο.
Αν είναι συνδεδεμένες ταυτόχρονα οι
υποδοχές HDMI και σήματος συνιστωσών και η
προβολή τη δεδομένη στιγμή γίνεται μέσω της
εξόδου σήματος συνιστωσών, η ανάλυση
παραμένει σταθερή στην τιμή 576i/480i.
Μορφή χρώματος HDMI
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη μορφή χρωματικής
περιοχής για έξοδο HDMI, ώστε να αντιστοιχεί
στις δυνατότητες της συνδεδεμένης συσκευής
(τηλεόραση, οθόνη κλπ.).
• Авто : Αυτόματη ρύθμιση του προϊόντος στη
βέλτιστη μορφή που υποστηρίζεται από τη
συσκευή σας.
• YCbCr(4:4:4) : Αν η τηλεόρασή σας
υποστηρίζει τη χρωματική περιοχή YCbCr
μέσω HDMI, επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για
έξοδο της κανονικής γκάμας χρωμάτων YCbCr.
• RGB (Τυπικό) : Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για
έξοδο της κανονικής γκάμας χρωμάτων RGB.
• RGB (Βελτιωμένο) : Αν έχετε συνδέσει το
προϊόν σε μια συσκευή προβολής DVI, όπως
μια οθόνη, επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για έξοδο
της βελτιωμένης γκάμας χρωμάτων RGB.
Καρέ ταινίας (24 καρέ)
Η ρύθμιση της δυνατότητας Καρέ ταινίας (24 καρέ)
σε Авто σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε την έξοδο
HDMI του προϊόντος στα 24 καρέ ανά
δευτερόλεπτο, για βελτιωμένη ποιότητα εικόνας.
Μπορείτε να απολαύσετε τη δυνατότητα Καρέ
ταινίας (24 καρέ) μόνο στις τηλεοράσεις που
υποστηρίζουν αυτό το ρυθμό καρέ. Μπορείτε να
επιλέξετε Καρέ ταινίας μόνο όταν το προϊόν
βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας HDMI με ανάλυση
εξόδου 1080i ή 1080p.
• Авто : Η λειτουργία Καρέ ταινίας (24 καρέ)
είναι διαθέσιμη.
• Απ. : Απενεργοποίηση της λειτουργίας Καρέ
ταινίας (24 καρέ).
Πλούσιο χρώμα HDMI
Επιτρέπει την έξοδο βίντεο από την υποδοχή
HDMI OUT με πλούσιο χρώμα. Η ρύθμιση
Πλούσιο χρώμα παρέχει πιο ακριβή
αναπαραγωγή του χρώματος, με μεγαλύτερο
βάθος χρωμάτων.
• Авто: Το προϊόν μεταδίδει βίντεο με πλούσιο
χρώμα σε μια συνδεδεμένη τηλεόραση που
υποστηρίζει Πλούσιο χρώμα HDMI.
• Απ. : Η εικόνα μεταδίδεται χωρίς πλούσιο
χρώμα.
Λειτ. ακ. εικ.
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τον τύπο εικόνας που
προβάλλεται από το προϊόν κατά την παύση της
αναπαραγωγής ενός DVD.
• Авто: Αυτόματη προβολή της βέλτιστης
στατικής εικόνας, ανάλογα με το περιεχόμενο.
• Καρέ : Επιλέξτε όταν κάνετε παύση σε μια
σκηνή με ελάχιστη δράση.
• Πεδίο : Επιλέξτε όταν κάνετε παύση σε μια
σκηνή με έντονη δράση.
Προοδευτική λειτουργία
Σας επιτρέπει να βελτιώσετε την ποιότητα εικόνας
κατά την προβολή DVD.
• Авто : Με αυτή τη ρύθμιση, το προϊόν επιλέγει
αυτόματα τη βέλτιστη ποιότητα εικόνας για το
DVD που παρακολουθείτε.
• Βίντεο : Με αυτή τη ρύθμιση, έχετε την
καλύτερη ποιότητα εικόνας για DVD συναυλιών
ή εκπομπών τηλεόρασης.
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 33
Ρύθμιση
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
33
2011-12-26
2:32:55
Ρύθμιση
Ήχος
Ρύθμιση ηχείου
Ρυθμίσεις
Ρύθμιση ηχείου
Οθόνη
Ήχος
|
Επίπεδο
Δίκτυο
Απόσταση
Σύστημα
Δοκιμ. σήμα
: Απ.
Απόσταση
Αν τα ηχεία δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε
ίσες αποστάσεις από τη θέση ακρόασης,
μπορείτε να προσαρμόσετε τη χρονική
καθυστέρηση των ηχητικών σημάτων από τα
ηχεία εμπρός, κεντρικό, surround και υπογούφερ.
• Μπορείτε να ρυθμίσετε την Απόσταση ηχείου
σε τιμές μεταξύ 1 ποδιού (0,3 μέτρα) και 30
ποδιών (9,0 μέτρα).
Γλώσσα
Ασφάλεια
Ρυθμίσεις
Γενικά
Απόσταση
Οθόνη
Υποστήριξη
> Μετακίνηση " Καταχώρ. ' Επιστροφή
Ήχος
Δίκτυο
Σύστημα
Γλώσσα
Ασφάλεια
Επίπεδο
Γενικά
Μπροστά Α
Μπροστά Δ
Κέντρο
Α Surround
Δ Surround
Υπογούφερ
Δοκιμ. σήμα
Υποστήριξη
• Η ένταση του ήχου μπορεί να προσαρμοστεί σε
βήματα από -6 dB έως +6 dB.
• Ο ήχος γίνεται δυνατότερος καθώς
προσεγγίζετε την τιμή +6 dB και ασθενέστερος
καθώς προσεγγίζετε την τιμή -6 dB.
Ρυθμίσεις
Επίπεδο
Οθόνη
Ήχος
Δίκτυο
Σύστημα
Γλώσσα
Ασφάλεια
Γενικά
Υποστήριξη
Μπροστά Α
Μπροστά Δ
Κέντρο
Α Surround
Δ Surround
Υπογούφερ
Δοκιμ. σήμα
◄
:
:
:
:
:
:
0 dB |
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
Απ.
> Μετακίνηση < Αλλαγ. ' Επιστροφή
:
:
:
:
:
:
10(ft) 3.0(m) |
10(ft) 3.0(m)
10(ft) 3.0(m)
10(ft) 3.0(m)
10(ft) 3.0(m)
10(ft) 3.0(m)
Απ.
> Μετακίνηση < Αλλαγ. ' Επιστροφή
Μπορείτε να προσαρμόσετε την ισορροπία και
την ένταση για κάθε ηχείο.
Ρύθμιση έντασης ηχείων εμπρός/κεντρικού/
surround/υπογούφερ
◄
Δοκιμ. σήμα
Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα δοκιμαστικού
σήματος για να ελέγξετε τις συνδέσεις των ηχείων.
Πατήστε τα κουμπιά ◄, ► για να επιλέξετε
Ενεργ..
• Ο ήχος δοκιμής θα σταλεί στα ηχεία με τη
σειρά Μπροστά Α Κέντρο Μπροστά Δ
Δ Surround Α Surround Υπογούφερ
για να μπορέσετε να βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία
έχουν ρυθμιστεί σωστά.
Για να διακόψετε το δοκιμαστικό σήμα, πατήστε
τα κουμπιά ◄, ► για να επιλέξετε Απ.
Ρυθμίσεις
Ρύθμιση ηχείου
Οθόνη
Ήχος
Δίκτυο
Σύστημα
Επίπεδο
Απόσταση
Δοκιμ. σήμα
Γλώσσα
◄
Ενεργ. |
Ασφάλεια
Γενικά
Υποστήριξη
> Μετακίνηση " Καταχώρ. ' Επιστροφή
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Όταν ο ήχος HDMI είναι ενεργοποιημένος
(παράγεται ήχος από τα ηχεία της
τηλεόρασης), η λειτουργία ήχου δοκιμής δεν
είναι διαθέσιμη.
34
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 34
2011-12-26
2:32:55
03
Με τη ρύθμιση της λειτουργίας Αυτόματη
βαθμονόμηση μουσικής μόνο μία φορά όταν
αλλάζετε θέση στο προϊόν ή το τοποθετείτε για
πρώτη φορά, μπορείτε να κάνετε το προϊόν να
αναγνωρίσει την απόσταση ανάμεσα στα ηχεία, τα
επίπεδα έντασης ανάμεσα στα κανάλια και τα
χαρακτηριστικά συχνότητας, ώστε να δημιουργήσει
ένα ηχητικό πεδίο 5,1 καναλιών που είναι
βελτιστοποιημένο για το περιβάλλον σας.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Η ρύθμιση της λειτουργίας Αυτόματη



50
ASC IN

500mA
ASC
IN
Μικρόφωνο ASC

Λειτουργία αυτόμ. βαθμονόμησης μουσικής
Ακρόαση σε τρόπο λειτουργίας Αυτόματη
βαθμονόμηση μουσικής ή σύμφωνα με τη
Ρύθμιση ηχείου του χρήστη.
• Απ.: Ακρόαση ήχου σύμφωνα με τις τιμές στη
Ρύθμιση ηχείου.
• Ενεργ.: Ακρόαση ήχου σε τρόπο λειτουργίας
Αυτόματη βαθμονόμηση μουσικής.




βαθμονόμηση μουσικής διαρκεί περίπου 3
λεπτά.
Η ρύθμιση της αυτόματης βαθμονόμησης
μουσικής μπορεί να εκτελεστεί όταν δεν
υπάρχει δίσκος στο προϊόν.
Αν το μικρόφωνο ASC αποσυνδεθεί κατά τη
ρύθμιση της λειτουργίας Αυτόματη
βαθμονόμηση μουσικής, η ρύθμιση
ακυρώνεται.
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία
Αυτόματη βαθμονόμηση μουσικής, οι τρόποι
λειτουργίας DSP, Dolby Pro Logic ll και SFE
δεν είναι διαθέσιμοι.
Αν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε εξωτερικές
συσκευές ή άλλα εξαρτήματα (όπως όταν
βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας iPod, AUX, D.
IN), η ρύθμιση της λειτουργίας Αυτόματη
βαθμονόμηση μουσικής ενδέχεται να μην
εκτελεστεί σωστά.
Ο θόρυβος μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη
μέτρηση. Οπότε εκτελέστε τη μέτρηση σε ένα
ήσυχο δωμάτιο ώστε να επιτύχετε σωστή
βαθμονόμηση.
Τοποθετήστε το μικρόφωνο στην κύρια θέση
ακρόασης.
Κανένα αντικείμενο δεν θα πρέπει να βρίσκεται
ανάμεσα στα ηχεία και το μικρόφωνο.
Σημειώστε ότι το δοκιμαστικό σήμα του ηχείου
ενδέχεται να ακούγεται δυνατά όταν εκτελείται
η δοκιμή.
Μην τοποθετείτε το μικρόφωνο πίσω από
έπιπλα ή πολύ κοντά σε έναν τοίχο.
Διαφορετικά, μπορεί να λάβετε εσφαλμένα
αποτελέσματα δοκιμής.
Μέτρηση
Ισοστ.Xρ
1. Συνδέστε το μικρόφωνο ASC στην υποδοχή ASC
IN.
Μπορείτε να διαμορφώσετε μη αυτόματα τις
ρυθμίσεις του ισοσταθμιστή σύμφωνα με τις
προτιμήσεις σας.
2. Τοποθετήστε το μικρόφωνο ASC στη θέση
ακρόασης.
• Η λειτουργία Αυτόματη βαθμονόμηση
μουσικής ρυθμίζεται αυτόματα με την
ακόλουθη σειρά:
Μπροστά Α Κέντρο Μπροστά Δ Δ Surround Α Surround Υπογούφερ
• Πατήστε το κουμπί RETURN για να
ακυρώσετε τη ρύθμιση της λειτουργίας
Αυτόματη βαθμονόμηση μουσικής.
Ρυθμίσεις
Ισοστ.Xρ
Οθόνη
Ήχος
Δίκτυο
Σύστημα
Γλώσσα
Ασφάλεια
Γενικά
0
0
0
0
0
0
0
250Hz
600Hz
1kHz
3kHz
6kHz
10kHz
15kHz
6
·
·
·
·
·
0
·
·
·
·
·
-6
Υποστήριξη
A
Επανεν. > Ρύθμιση < Μετακίνηση ' Επιστροφή
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 35
Ρύθμιση
Αυτόματη βαθμονόμηση μουσικής
35
2011-12-26
2:33:00
Ρύθμιση
HDMI Audio
• Bitstream (Dolby D. Re-encoded) : Επιλέξτε
αν δεν διαθέτετε έναν δέκτη AV που
υποστηρίζει HDMI, αλλά διαθέτετε έναν δέκτη
AV με δυνατότητα αποκωδικοποίησης Dolby
Digital.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε
εναλλακτικά τα σήματα ήχου που μεταδίδονται
μέσω του καλωδίου HDMI.
• Απ. : Μεταδίδεται μόνο βίντεο μέσω του καλωδίου
σύνδεσης HDMI και ο ήχος μεταδίδεται μόνο μέσω
των ηχείων του προϊόντος.
• Ενεργ. : Μεταδίδονται σήματα βίντεο και ήχου μέσω
του καλωδίου σύνδεσης HDMI και ο ήχος
μεταδίδεται μόνο μέσω των ηχείων της τηλεόρασης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον
πίνακα επιλογής ψηφιακής εξόδου. (Ανατρέξτε
στη σελίδα 37).
 Ο ήχος HDMI μιξάρεται αυτόματα σε 2 κανάλια
- Ήχος κυρίως ταινίας: Η ηχητική επένδυση της
κυρίως ταινίας.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
για τα ηχεία της τηλεόρασης.
Κανάλι επιστρ. ήχου
Μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο της τηλεόρασης από
τα ηχεία ενός συστήματος οικιακού κινηματογράφου
χρησιμοποιώντας μόνο ένα καλώδιο HDMI.
• Авто : Ακρόαση του ήχου της τηλεόρασης από
τα ηχεία ενός συστήματος οικιακού
κινηματογράφου, αν η τηλεόραση είναι συμβατή
με τη λειτουργία Κανάλι επιστροφής ήχου.
• Απ. : Απενεργοποίηση της λειτουργίας Κανάλι
επιστροφής ήχου.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Όταν το Anynet+ (HDMI-CEC) έχει ρυθμιστεί
σε Απενεργ., η λειτουργία Κανάλι
επιστροφής ήχου δεν είναι διαθέσιμη.
 Η χρήση ενός καλωδίου HDMI που δεν είναι
πιστοποιημένο για ARC (Κανάλι επιστροφής
ήχου) ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα
συμβατότητας.
 Η λειτουργία ARC είναι διαθέσιμη μόνο αν
είναι συνδεδεμένη μια τηλεόραση που είναι
συμβατή με ARC.
Ψηφιακή έξοδος
Ρυθμίστε την Ψηφιακή έξοδο έτσι ώστε να
αντιστοιχεί στις δυνατότητες του δέκτη AV που
έχετε συνδέσει στο προϊόν:
• PCM : Επιλέξτε αν έχετε συνδέσει έναν δέκτη
AV που υποστηρίζει HDMI.
• Bitstream (Unprocessed) : Επιλέξτε αν έχετε
συνδέσει έναν δέκτη AV που υποστηρίζει
HDMI, με δυνατότητα αποκωδικοποίησης
Dolby TrueHD και DTS-HD Master Audio.
• Bitstream (DTS Re-encoded) : Επιλέξτε αν
έχετε συνδέσει έναν δέκτη AV
χρησιμοποιώντας μια ψηφιακή οπτική είσοδο
που μπορεί να αποκωδικοποιήσει DTS.
36
Οι δίσκοι Blu-ray Disc ενδέχεται να
περιλαμβάνουν τρεις ροές ήχου:
- Ήχος BONUSVIEW: Μια πρόσθετη ηχητική
επένδυση, όπως τα σχόλια του σκηνοθέτη ή
των ηθοποιών.
- Ηχητικά εφέ πλοήγησης: Όταν επιλέγετε την
πλοήγηση σε ορισμένα μενού, ενδέχεται να
ακούγονται ηχητικά εφέ πλοήγησης. Τα ηχητικά
εφέ πλοήγησης είναι διαφορετικά σε κάθε δίσκο
Blu-ray Disc.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν η Έξοδος ήχου
HDMI έχει ρυθμιστεί σε Ενεργ.
 Φροντίστε να επιλέξετε τη σωστή ψηφιακή





έξοδο, διαφορετικά δεν θα ακούγεται ήχος ή
θα ακούγεται μόνο ένας δυνατός θόρυβος.
Αν η συσκευή HDMI (δέκτης AV, τηλεόραση)
δεν είναι συμβατή με τις μορφές συμπίεσης
(Dolby digital, DTS), το σήμα ήχου μεταδίδεται
σε μορφή PCM.
Τα κανονικά DVD δεν διαθέτουν ήχο
BONUSVIEW ούτε ηχητικά εφέ πλοήγησης.
Ορισμένοι δίσκοι Blu-ray Disc δεν διαθέτουν
ήχο BONUSVIEW ούτε ηχητικά εφέ
πλοήγησης.
Αυτή η ρύθμιση ψηφιακής εξόδου δεν
επηρεάζει την αναλογική (L/R) έξοδο ήχου ή
την έξοδο ήχου HDMI που είναι συνδεδεμένη
με την τηλεόρασή σας.
Επηρεάζει την οπτική έξοδο ήχου και την
έξοδο ήχου HDMI όταν το προϊόν είναι
συνδεδεμένο σε έναν δέκτη AV.
Αν αναπαράγετε ηχητική επένδυση MPEG,
το σήμα ήχου μεταδίδεται σε μορφή PCM
ανεξάρτητα από την επιλογή ψηφιακής
εξόδου (PCM ή Bitstream).
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 36
2011-12-26
2:33:02
03
Ρύθμιση
Επιλογή ψηφιακής εξόδου
Ρύθμιση
PCM
Bitstream
(Unprocessed)
Bitstream
(DTS Reencoded)
Bitstream
(Dolby D Reencoded)
Σύνδεση
Δέκτης AV που
υποστηρίζει HDMI
Δέκτης AV που
υποστηρίζει HDMI
Δέκτης AV που
υποστηρίζει HDMI
Δέκτης AV που
υποστηρίζει HDMI
PCM
Έως και 7.1 κανάλια
PCM
DTS re-encoded
Dolby Digital
Re-encoded*
Dolby Digital
Έως και 7.1 κανάλια
Dolby Digital
DTS re-encoded
Dolby Digital
Re-encoded*
DTS re-encoded
Dolby Digital
Re-encoded*
Dolby Digital Plus Έως και 7.1 κανάλια Dolby Digital Plus
Ροή ήχου σε
Blu-ray Disc
Ροή ήχου σε
DVD
Dolby TrueHD
Έως και 7.1 κανάλια
Dolby TrueHD
DTS re-encoded
Dolby Digital
Re-encoded*
DTS
Έως και 6.1 κανάλια
DTS
DTS re-encoded
Dolby Digital
Re-encoded*
DTS-HD HRA
Έως και 7.1 κανάλια
DTS-HD HRA
DTS re-encoded
Dolby Digital
Re-encoded*
DTS-HD MA
Έως και 7.1 κανάλια
DTS-HD MA
DTS re-encoded
Dolby Digital
Re-encoded*
PCM
PCM 2 κανάλια
PCM 2 κανάλια
PCM 2 κανάλια
PCM 2 κανάλια
Dolby Digital
Έως και 5.1 κανάλια
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
Έως και 6.1 κανάλια
DTS
DTS
DTS
Αποκωδικοποιεί
τον ήχο της κυρίως
ταινίας μαζί με τη ροή
ήχου BONUSVIEW
σε ήχο PCM,
προσθέτει ηχητικά
εφέ πλοήγησης
και, στη συνέχεια,
επανακωδικοποιεί
τον ήχο PCM σε DTS
bitstream.
Αποκωδικοποιεί τον
ήχο της κυρίως ταινίας
μαζί με τη ροή ήχου
BONUSVIEW σε
ήχο PCM, προσθέτει
ηχητικά εφέ πλοήγησης
και, στη συνέχεια,
επανακωδικοποιεί τον
ήχο PCM σε Dolby
Digital bitstream ή
PCM.
Ορισμός για
δίσκο Blu-ray
Disc
Οποιαδ
Μεταδίδει μόνο
τη ροή ήχου της
κυρίως ταινίας,
Αποκωδικοποιεί
τον ήχο της κυρίως έτσι ώστε ο δέκτης
AV να μπορεί να
ταινίας μαζί με
αποκωδικοποιήσει
τη ροή ήχου
τη ροή ήχου
BONUSVIEW
bitstream.
σε ήχο PCM και
προσθέτει ηχητικά
Δεν ακούγεται
εφέ πλοήγησης. ήχος BONUSVIEW
ή ηχητικά εφέ
πλοήγησης.
* Αν η ροή πηγής είναι 2 καναλιών, δεν εφαρμόζεται η ρύθμιση "Dolby D Re-encoded". Το σήμα
εξόδου θα είναι LPCM 2 καναλιών.
Έλεγχος δυναμικού εύρους
Μπορείτε να ακούτε τον ήχο σε χαμηλή ένταση,
αλλά να εξακολουθείτε να ακούτε καθαρά τους
διαλόγους. Αυτή η επιλογή είναι ενεργή μόνο
όταν το προϊόν ανιχνεύει σήμα Dolby Digital.
• Авто : Ο έλεγχος δυναμικού εύρους ρυθμίζεται
αυτόματα, με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται
από την ηχητική επένδυση Dolby TrueHD.
• Απ. : Μπορείτε να απολαύσετε την ταινία με το
τυπικό δυναμικό εύρος.
• Ενεργ. : Όταν αναπαράγεται ηχητική επένδυση
ταινίας σε χαμηλή ένταση ή μέσω ηχείων
μικρής ισχύος, το σύστημα εφαρμόζει την
κατάλληλη συμπίεση για να ακούγεται
καλύτερα ο ήχος χαμηλής έντασης και να
αποφεύγονται τα απότομα περάσματα σε ήχο
υψηλής έντασης.
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 37
37
2011-12-26
2:33:02
Ρύθμιση
Συγχρονισμός ήχου
Ενσύρματο δίκτυο
Όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε μια ψηφιακή
τηλεόραση, το βίντεο ενδέχεται να μεταδίδεται πιο
αργά από τον ήχο. Αν συμβεί κάτι τέτοιο,
προσαρμόστε το χρόνο καθυστέρησης του ήχου
έτσι ώστε να ταιριάζει με το βίντεο.
• Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο καθυστέρησης
του ήχου σε τιμές μεταξύ 0 msec και 300 msec.
Ρυθμίστε τον στη βέλτιστη τιμή.
Ρύθμιση ενσύρματης σύνδεσης - Авто
1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Καλωδιακή.
Ρυθμίσεις
Ήχος
Δίκτυο
Σύστημα
Δίκτυο
Πριν ξεκινήσετε, επικοινωνήστε με τον πάροχο
υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) που χρησιμοποιείτε, για
να μάθετε αν η δική σας διεύθυνση IP είναι στατική ή
δυναμική. Αν είναι δυναμική και χρησιμοποιείτε
ενσύρματη ή ασύρματη σύνδεση, συνιστούμε να
χρησιμοποιήσετε τις αυτόματες διαδικασίες. Αν
χρησιμοποιείτε ασύρματη σύνδεση και ο
δρομολογητής σας υποστηρίζει τη δυνατότητα,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε WPS (PBC) ή One Foot
Connection.
Αν η διεύθυνση IP που διαθέτετε είναι στατική, πρέπει
να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία μη αυτόματης
ρύθμισης για τις ενσύρματες και τις ασύρματες
συνδέσεις.
Ρύθμιση δικτύου
Για να αρχίσετε τη ρύθμιση της σύνδεσης δικτύου
για το προϊόν, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Στο αρχικό μενού, πατήστε τα κουμπιά ◄► για
να επιλέξετε Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Δίκτυο
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Ρύθμιση δικτύου και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Καλωδιακή, Ασύρματο(Γενικά), WPS(PBC) ή
One Foot Connection και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
5. Αν διαθέτετε ενσύρματο δίκτυο, μεταβείτε στην
ενότητα Ενσύρματο δίκτυο παρακάτω. Αν
διαθέτετε ασύρματο δίκτυο, μεταβείτε στην
ενότητα Ασύρματο δίκτυο στις σελίδες 39~41.
38
Ρύθμιση δικτύου
Οθόνη
Εпιλέξτε τον τύпο σύνδεσης δικτύου.
Καλωδιακή
Γλώσσα
Ασύρματο
(Γενικά)
Ασφάλεια
WPS(PBC)
Γενικά
One Foot
Connection
Υποστήριξη
Σύνδεση στο δίκτυο χρησιμοпοιώντας καλώδιο LAN.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο LAN είναι συνδεδεμένο.
> Μετακίνηση " Καταχώρ. ' Επιστροφή
2. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Εμφανίζεται η οθόνη Κατάσταση δικτύου. Το
προϊόν συνδέεται στο δίκτυο μετά την
επαλήθευση της σύνδεσης δικτύου.
Ρύθμιση ενσύρματης σύνδεσης - Μη αυτόματα
Αν διαθέτετε μια στατική διεύθυνση IP ή η αυτόματη
ρύθμιση δεν λειτουργεί, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε
μη αυτόματα τις τιμές στο Ρύθμιση δικτύου.
Για να δείτε τις τιμές ρύθμισης δικτύου στους
περισσότερους υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα
Windows, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο δικτύου στην
κάτω δεξιά πλευρά της επιφάνειας εργασίας
των Windows.
2. Στο αναδυόμενο μενού, κάντε κλικ στο
Κατάσταση.
3. Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται,
κάντε κλικ στην καρτέλα Υποστήριξη.
4. Στην καρτέλα Υποστήριξη, κάντε κλικ στο
κουμπί Λεπτομέρειες.
Εμφανίζονται οι ρυθμίσεις δικτύου.
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 38
2011-12-26
2:33:03
03
1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Καλωδιακή και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
2. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
Ρυθμίσεις IP και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Ασύρματο δίκτυο
Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα ασύρματο δίκτυο με
τρεις τρόπους:
• Με τη γενική επιλογή ασύρματου δικτύου.
• Με χρήση του WPS (PBC).
• One Foot Connection
Η γενική επιλογή ασύρματου δικτύου
περιλαμβάνει αυτόματες και μη αυτόματες
διαδικασίες ρύθμισης.
Ρύθμιση
Για να εισάγετε τις ρυθμίσεις δικτύου στο προϊόν,
ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
Ρυθμίσεις
Ρυθμίσεις IP
Οθόνη
Ήχος
Δίκτυο
Σύστημα
Γλώσσα
Ασφάλεια
Λειτουργία IP
Χειροκ.
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Διεύθυνση IP
Μάσκα υποδικτύου
Πύλη
Λειτουργία DNS
Χειροκ.
0 . 0 . 0 . 0
Διακομιστής DNS
Γενικά
OK
Υποστήριξη
> Μετακίνηση " Καταχώρ. ' Επιστροφή
3.
Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ για να
επιλέξετε Λειτουργία IP.
4.
Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Χειροκ. και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
5.
Πατήστε το κουμπί ▼ για να μεταβείτε στο
πρώτο πεδίο εισαγωγής (Διεύθυνση IP).
6.
Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά κουμπιά στο
τηλεχειριστήριό σας για να εισάγετε
αριθμούς.
7.
Όταν τελειώσετε με κάθε πεδίο, πατήστε το
κουμπί ► για να μετακινηθείτε διαδοχικά
στο επόμενο πεδίο.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα
άλλα κουμπιά βέλους για μετακίνηση επάνω,
κάτω και πίσω.
8.
Εισαγάγετε τις τιμές Διεύθυνση IP, Μάσκα
υποδικτύου και Πύλη.
9.
Πατήστε το κουμπί ▼ για να μεταβείτε στην
επιλογή Λειτουργία DNS.
Ρύθμιση της σύνδεσης ασύρματου δικτύου
- Авто
Τα περισσότερα ασύρματα δίκτυα διαθέτουν ένα
προαιρετικό σύστημα ασφαλείας που απαιτεί οι
συσκευές που αποκτούν πρόσβαση στο δίκτυο
να εκπέμπουν έναν κρυπτογραφημένο κωδικό
ασφαλείας που ονομάζεται κλειδί πρόσβασης ή
ασφαλείας. Το κλειδί ασφαλείας βασίζεται σε μια
φράση πρόσβασης, συνήθως μια λέξη ή μια
ακολουθία από γράμματα και αριθμούς
καθορισμένου μήκους που πρέπει να εισαγάγετε
όταν ρυθμίζετε την ασφάλεια για το ασύρματο
δίκτυό σας. Αν χρησιμοποιείτε αυτή τη μέθοδο
ρύθμισης της σύνδεσης δικτύου και διαθέτετε ένα
κλειδί ασφαλείας για το ασύρματο δίκτυό σας, θα
χρειαστεί να εισάγετε την φράση πρόσβασης
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτόματης
ρύθμισης.
1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Ασύρματο(Γενικά).
Ρυθμίσεις
Οθόνη
Ρυθμίσεις δικτύου
Εпιλέξτε τον τύпο σύνδεσης δικτύου.
Ήχος
Δίκτυο
Καλωδιακή
Σύστημα
Γλώσσα
Ασύρματο
(Γενικά)
Ασφάλεια WPS(PBC)
Γενικά
One Foot
Connection
Υποστήριξη
Ρυθμίστε το ασύρματο δίκτυο εпιλέγοντας τον
ασύρματο δρομολογητή σας. Ίσω χρειαστεί να
εισαγάγετε το κλειδί ασφαλείας ανάλογα με τη
ρύθμιση του ασύρματου δρομоλογητή.
> Μετακίνηση " Καταχώρ. ' Επιστροφή
10. Πατήστε το κουμπί ▼ για να μεταβείτε στο
πρώτο πεδίο εισαγωγής DNS. Εισαγάγετε
τους αριθμούς όπως παραπάνω.
2. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Όταν
ολοκληρωθεί η διαδικασία, εμφανίζεται μια
λίστα με τα διαθέσιμα δίκτυα.
11. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ για να
επιλέξετε OK. Εμφανίζεται η οθόνη
Κατάσταση δικτύου. Το προϊόν συνδέεται
στο δίκτυο μετά την επαλήθευση της
σύνδεσης δικτύου.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το
επιθυμητό δίκτυο και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται η οθόνη
ασφαλείας.
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 39
39
2011-12-26
2:33:04
Ρύθμιση
4. Στην οθόνη ασφαλείας, εισαγάγετε την
φράση πρόσβασης για το δίκτυό σας.
Εισαγάγετε αριθμούς απευθείας
χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.
Για να επιλέξετε ένα γράμμα, πατήστε τα
κουμπιά ▲▼◄► για να μετακινήσετε το
δρομέα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Ρυθμίσεις
Οθόνη
1. Ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 5 στη
διαδικασία "Ρύθμιση της σύνδεσης
ασύρματου δικτύου - Auto".
2. Όταν τελειώσετε, πατήστε τα κουμπιά
▲▼◄► για να μετακινήσετε το δρομέα στο
Τέλος και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται η οθόνη
κατάστασης δικτύου.
Ρύθμιση δικτύου
Εισ. κλειδιού ασφαλ.
Ήχος
Για να εισάγετε τις ρυθμίσεις δικτύου στο προϊόν,
ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
Πληκ. 0
Ρυθμίσεις
Δίκτυο
Σύστημα
Γλώσσα
Ασφάλεια
Γενικά
a
b
c
d
e
f
1
2
3
g
h
i
j
k
l
4
5
6
m
n
o
p
q
r
7
8
9
s
t
u
v
w
x
y
z
0
*
Διαγραφή
a/A
Χώρος
Ρυθμίσεις IP
Οθόνη
Ήχος
Δίκτυο
Σύστημα
Τέλος
Υποστήριξη a Προηγ/νο m Μετακίνηση " Καταχώρ. ' Επιστροφή
Γλώσσα
Ασφάλεια
Λειτουργία IP
Χειροκ.
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Διεύθυνση IP
Μάσκα υποδικτύου
Πύλη
Λειτουργία DNS
Χειροκ.
0 . 0 . 0 . 0
Διακομιστής DNS
Γενικά
OK
Υποστήριξη
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
> Μετακίνηση " Καταχώρ. ' Επιστροφή
 Θα πρέπει να μπορείτε να βρείτε την φράση
πρόσβασης σε μία από τις οθόνες ρύθμισης
που χρησιμοποιήσατε για τη ρύθμιση του
δρομολογητή ή του μόντεμ σας.
5. Όταν τελειώσετε, πατήστε τα κουμπιά
▲▼◄► για να μετακινήσετε το δρομέα στο
Τέλος και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Εμφανίζεται η οθόνη Κατάσταση δικτύου. Το
προϊόν συνδέεται στο δίκτυο μετά την
επαλήθευση της σύνδεσης δικτύου.
Ρύθμιση της σύνδεσης ασύρματου δικτύου
- Μη αυτόματα
3.
4.
5.
6.
7.
Αν η αυτόματη ρύθμιση δεν λειτουργεί,
χρειάζεται να εισαγάγετε μη αυτόματα τις τιμές
της Ρύθμισης δικτύου.
Για να δείτε τις τιμές ρύθμισης δικτύου στους
περισσότερους υπολογιστές με λειτουργικό
σύστημα Windows, ακολουθήστε αυτά τα
βήματα:
8.
1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο δικτύου στην
κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης.
2. Στο αναδυόμενο μενού, κάντε κλικ στο
Κατάσταση.
3. Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται,
κάντε κλικ στην καρτέλα Υποστήριξη.
4. Στην καρτέλα Υποστήριξη, κάντε κλικ στο
κουμπί Λεπτομέρειες.
10.
40
9.
11.
12.
13.
Στην οθόνη κατάστασης δικτύου, επιλέξτε
Ακύρωση και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί καταχώρισης.
Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
Ρυθμίσεις IP και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ για να
επιλέξετεct Λειτουργία IP.
Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Χειροκ. και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Πατήστε το κουμπί ▼ για να μεταβείτε στο
πρώτο πεδίο εισαγωγής (Διεύθυνση IP).
Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά κουμπιά για
την εισαγωγή αριθμών.
Όταν τελειώσετε με κάθε πεδίο, πατήστε το
κουμπί ► για να μετακινηθείτε διαδοχικά
στο επόμενο πεδίο. Μπορείτε επίσης να
χρησιμοποιήσετε τα άλλα κουμπιά βέλους
για μετακίνηση επάνω, κάτω και πίσω.
Εισαγάγετε τις τιμές Διεύθυνση IP, Μάσκα
υποδικτύου και Πύλη.
Πατήστε το κουμπί ▼ για να μεταβείτε στην
επιλογή Λειτουργία DNS.
Πατήστε το κουμπί ▼ για να μεταβείτε στο
πρώτο πεδίο εισαγωγής DNS. Εισαγάγετε
τους αριθμούς όπως παραπάνω.
Εμφανίζεται η οθόνη Κατάσταση δικτύου. Το
προϊόν συνδέεται στο δίκτυο μετά την
επαλήθευση της σύνδεσης δικτύου.
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 40
2011-12-26
2:33:07
03
Ο ευκολότερος τρόπος να ρυθμίσετε τη σύνδεση
ασύρματου δικτύου είναι μέσω της λειτουργίας
WPS (PBC) ή της λειτουργίας One Foot Connection.
Αν ο δρομολογητής ασύρματου δικτύου που
χρησιμοποιείτε διαθέτει κουμπί WPS(PBC),
ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
WPS(PBC).
Ρυθμίσεις
Οθόνη
Ρυθμίσεις δικτύου
Εпιλέξτε τον τύпο σύνδεσης δικτύου.
2. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
3. Τοποθετήστε το δρομολογητή ασύρματου
δικτύου της Samsung εντός απόστασης 25
εκατοστών από τον προσαρμογέα
ασύρματου δικτύου LAN της Samsung για
να συνδεθούν.
4. Περιμένετε μέχρι να πραγματοποιηθεί
αυτόματα η σύνδεση.
Ρύθμιση
WPS(PBC)
Κατάσταση δικτύου
Έλεγχος του αν έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση
στο δίκτυο και το Διαδίκτυο.
Ήχος
Δίκτυο
Καλωδιακή
Σύστημα
Γλώσσα
Ρυθμίσεις
Ασύρματο
(Γενικά)
Ασφάλεια WPS(PBC)
Γενικά
Συνδεθείτε εύκολα στο σημείο πρόσβασης πατώντας το
κουμπί WPS(PBC). Επιλέξτε το αν το σημείο πρόσβασης
υποστηρίζει διαμόρφωση κουμπιού Push (PBC).
One Foot
Connection
Υποστήριξη
Οθόνη
Ήχος
Δίκτυο
> Μετακίνηση " Καταχώρ. ' Επιστροφή
KT_WLAN
Σύστημα
Κατάσταση δικτύου
Διεύθυνση MAC XX:XX:XX:XX:XX:XX
Διεύθυνση IP
0.0.0.0
Μάσκα υποδικτύου
0.0.0.0
Πύλη
0.0.0.0
Διακομιστής DNS
0.0.0.0
ΓλώσσαΠραγματοποιήθηκε σύνδεση στο Διαδίκτυο με επιτυχία.
Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με τη χρήση της υπηρεσίας Διαδικτύου,
επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου.
Ασφάλεια
Γενικά
2. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
3. Πατήστε το κουμπί WPS(PBC) του
δρομολογητή σας εντός δύο λεπτών. Το προϊόν
προβάλλει την οθόνη επιλογής δικτύου,
λαμβάνει αυτόματα όλες τις τιμές ρύθμισης
δικτύου που χρειάζεται και συνδέεται στο
δίκτυό σας. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία,
εμφανίζεται ένα κουμπί OK. Πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο τηλεχειριστήριο.
One Foot Connection
Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτόματα την ασύρματη
σύνδεση, αν διαθέτετε έναν δρομολογητή
ασύρματου δικτύου της Samsung που υποστηρίζει
τη λειτουργία One Foot Connection. Για να
συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία One
Foot Connection, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
One Foot Connection.
Ρυθμίσεις
Οθόνη
Ρυθμίσεις δικτύου
Εпιλέξτε τον τύпο σύνδεσης δικτύου.
Ήχος
Δίκτυο
Καλωδιακή
Σύστημα
Γλώσσα
Ασύρματο
(Γενικά)
Ασφάλεια WPS(PBC)
Γενικά
One Foot
Connection
Υποστήριξη
Αυτ. σύνδ. στο ασ. δίκτυο αν ο ασύρμ. δρομολ. υποστηρίζει
One Foot Connection. Επιλέξτε αυτη τη σύνδεση αφού
βάλετε τον ασύρμ. δρομολ. 10 ίντσες (25 εκατοστά) από τον
προσαρμ. ασύρμ. LAN της Samsung.
> Μετακίνηση " Καταχώρ. ' Επιστροφή
Υποστήριξη
Ρυθμίσεις δικτύου
Ρυθμίσεις IP
Επανάληψη
OK
< Μετακίνηση " Καταχώρ. ' Επιστροφή
Σύνδεση Διαδικτύου BD-LIVE
Ρυθμίστε αυτήν την επιλογή ώστε να επιτρέπετε ή
να απαγορεύετε τη σύνδεση στο Διαδίκτυο όταν
χρησιμοποιείτε την υπηρεσία BD-LIVE.
• Αποδοχή(όλων) : Επιτρέπεται σύνδεση στο
Διαδίκτυο για όλο το περιεχόμενο BD-LIVE.
• Αποδοχή(μόνο έγκυρων) : Επιτρέπεται
σύνδεση στο Διαδίκτυο μόνο για περιεχόμενο
BD-LIVE που περιέχει έγκυρο πιστοποιητικό.
• Απαγόρευση : Δεν επιτρέπεται σύνδεση στο
Διαδίκτυο για περιεχόμενο BD-LIVE.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Τι είναι ένα έγκυρο πιστοποιητικό;
Όταν το προϊόν χρησιμοποιεί το BD-LIVE για
να στείλει τα δεδομένα δίσκου και ένα αίτημα
πιστοποίησης του δίσκου στο διακομιστή, ο
διακομιστής χρησιμοποιεί τα δεδομένα που
μεταδόθηκαν για να ελέγξει αν ο δίσκος είναι
έγκυρος και στέλνει το πιστοποιητικό πίσω στο
προϊόν.
 Όταν χρησιμοποιείτε περιεχόμενο BD-LIVE, η
σύνδεση στο Διαδίκτυο ενδέχεται να υπόκειται
σε περιορισμούς.
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 41
41
2011-12-26
2:33:08
Ρύθμιση
Σύστημα
Αρχική ρύθμιση
Με τη χρήση της λειτουργίας Αρχική ρύθμιση,
Αυτόματη βαθμονόμηση, μπορείτε να
καθορίσετε τη γλώσσα, τη Ρύθμιση δικτύου κλπ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη
λειτουργία Αρχική ρύθμιση, ανατρέξτε στην
ενότητα Αρχική ρύθμιση αυτού του εγχειριδίου
χρήσης. (Ανατρέξτε στη σελίδα 28)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Το Anynet+ είναι μια βολική λειτουργία που
προσφέρει λειτουργίες σύνδεσης με άλλα
προϊόντα της Samsung που διαθέτουν τη
δυνατότητα Anynet+. Για να χρησιμοποιήσετε
αυτή τη λειτουργία, συνδέστε το προϊόν αυτό σε
μια τηλεόραση Samsung με ένα καλώδιο HDMI.
Με τη λειτουργία Anynet+ ενεργοποιημένη,
μπορείτε να χειριστείτε αυτό το προϊόν
χρησιμοποιώντας ένα τηλεχειριστήριο
τηλεόρασης Samsung και να αρχίσετε την
αναπαραγωγή ενός δίσκου απλά με το πάτημα
του κουμπιού ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (►) στο
τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.
• Απ. : Οι λειτουργίες Anynet+ δεν είναι διαθέσιμες.
• Ενεργ. : Οι λειτουργίες Anynet+ είναι διαθέσιμες.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη αν το
καλώδιο HDMI δεν υποστηρίζει CEC.
 Αν μια τηλεόραση Samsung διαθέτει το
λογότυπο Anynet+, τότε υποστηρίζει τη
λειτουργία Anynet+.
 Ανάλογα με την τηλεόραση, ορισμένες
αναλύσεις εξόδου HDMI ενδέχεται να μη
λειτουργούν. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης
της τηλεόρασής σας.
• Συνολικό Μέγεθος : Το συνολικό μέγεθος
μνήμης της συσκευής.
• Διαθέσιμο μέγεθος : Η διαθέσιμη μνήμη στη συσκευή.
• Διαγραφ.Δεδομένων BD : Διαγραφή όλων
των δεδομένων BD στο μέσο αποθήκευσης
• Επιλογή συσκευής : Αλλαγή της επιθυμητής
θέσης αποθήκευσης δεδομένων BD.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Στον τρόπο λειτουργίας εξωτερικής μνήμης, η
αναπαραγωγή δίσκου ενδέχεται να διακοπεί αν
αποσυνδέσετε τη συσκευή USB όταν η
αναπαραγωγή βρίσκεται σε εξέλιξη.
 Υποστηρίζονται μόνο οι συσκευές USB που
έχουν διαμορφωθεί στο σύστημα αρχείων FAT
(ετικέτα τόμου DOS 8.3). Συνιστούμε τη χρήση
συσκευών USB που υποστηρίζουν το
πρωτόκολλο USB 2.0 με ταχύτητα ανάγνωσης/
εγγραφής 4 MB/sec ή υψηλότερη.
 Η λειτουργία συνέχισης αναπαραγωγής
ενδέχεται να μη λειτουργεί μετά τη
διαμόρφωση της συσκευής αποθήκευσης.
 Η συνολική μνήμη που είναι διαθέσιμη στη
Διαχείριση δεδομένων BD ενδέχεται να
διαφέρει, ανάλογα με τις συνθήκες.
Ζώνη ώρας
Μπορείτε να καθορίσετε τη ζώνη ώρας που
ισχύει για την περιοχή σας.
Ρυθμίσεις
Οθόνη
Ζώνη ώρας
Ήχος
Δίκτυο
Σύστημα
Γλώσσα
Ασφάλεια
Γενικά
Υποστήριξη
GMT + 00:00
Λονδίνο, Λισαβόνα, Καζαμπλάνκα
< Αλλαγ. " Αποθ ' Επιστροφή
Διαχ. δεδ. BD
Σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε το περιεχόμενο
λήψης, το οποίο προσπελάσατε μέσω ενός
δίσκου Blu-ray Disc που υποστηρίζει την
υπηρεσία BD-LIVE και είναι αποθηκευμένο σε μια
συνδεδεμένη συσκευή μνήμης flash.
Μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες της
συσκευής, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους
χώρου αποθήκευσης, να διαγράψετε τα δεδομένα
BD ή να αλλάξετε τη συσκευή μνήμης flash.
Πληροφορίες οθόνης διαχείρισης δεδομένων BD:
• Παρούσα Συσκευή : Προβολή της επιλεγμένης
συσκευής.
42
DivX® Video On Demand
Εμφανίζει τον εγκεκριμένο κωδικό εγγραφής για
το προϊόν. Αν συνδεθείτε στη διαδικτυακή
τοποθεσία DivX και εγγραφείτε χρησιμοποιώντας
αυτόν τον κωδικό, μπορείτε να κάνετε λήψη του
αρχείου εγγραφής VOD. Η εγγραφή
ολοκληρώνεται με την ενεργοποίηση της
εγγραφής VOD μέσω του Τα περιεχ. μου.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
DivX(R) VOD, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή
τοποθεσία “http://vod.divx.com”.
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 42
2011-12-26
2:33:12
03
Γονική διαβάθμιση DVD
Όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στην
προεπιλεγμένη τιμή τους, εκτός από τις ρυθμίσεις
δικτύου και Smart Hub. Πρέπει να εισάγετε
κωδικό πρόσβασης για αυτή τη λειτουργία.
Αποτροπή της αναπαραγωγής δίσκων DVD με
συγκεκριμένες αριθμητικές αξιολογήσεις, εκτός
αν εισαχθεί ένας κωδικός πρόσβασης.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης
είναι 0000.
Γλώσσα
Μπορείτε να επιλέξετε την προτιμώμενη γλώσσα
για το αρχικό μενού, το μενού δίσκου κλπ.
• Μενού οθόνης : Επιλογή της γλώσσας για
προβολή στην οθόνη.
• Μενού δίσκου : Επιλογή της γλώσσας για
προβολή του μενού δίσκου.
• Ήχος : Επιλογή της γλώσσας για τον ήχο δίσκου.
• Υπότιτλοι : Επιλογή της γλώσσας για τους
υπότιτλους δίσκου.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αλλαγή κωδ. pρόσ.
Αλλαγή του τετραψήφιου κωδικού πρόσβασης
που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε
λειτουργίες ασφαλείας.
Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης
1. Αφαιρέστε το δίσκο.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί
ΔΙΑΚΟΠΗΣ () στην πρόσοψη για 5
δευτερόλεπτα ή περισσότερα. Όλες οι ρυθμίσεις
θα επανέλθουν στις εργοστασιακές τιμές τους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Όταν αποκαθίστανται οι εργοστασιακές
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, διαγράφονται όλα τα
δεδομένα BD που αποθηκεύτηκαν από το χρήστη.
✎
 Η επιλεγμένη γλώσσα θα εμφανιστεί μόνο
αν υποστηρίζεται από το δίσκο.
Ασφάλεια
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη κατά τη χρήση
δίσκων Blu-ray και DVD στους οποίους έχει
εκχωρηθεί μια ηλικιακή ή αριθμητική αξιολόγηση
που υποδεικνύει το επίπεδο ωριμότητας του
περιεχομένου. Οι αριθμοί αυτοί σάς βοηθούν να
ελέγχετε τους τύπους δίσκων Blu-ray και DVD
που μπορεί να παρακολουθήσει η οικογένειά σας.
Την πρώτη φορά που προσπελαύνετε αυτή τη
λειτουργία, εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης του
κωδικού πρόσβασης. Εισαγάγετε τον επιθυμητό
τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας
τα αριθμητικά κουμπιά. (Ο προεπιλεγμένος
κωδικός πρόσβασης είναι 0000).
Αφού καθορίσετε τον κωδικό πρόσβασης, επιλέξτε
την ηλικιακή αξιολόγηση που θέλετε να ρυθμίσετε για
τη Γονική διαβάθμιση BD και το επίπεδο αξιολόγησης
που θέλετε να ρυθμίσετε για τη Γονική διαβάθμιση
DVD. Το προϊόν θα αναπαράγει μόνο τους δίσκους
Blu-ray που έχουν ηλικιακή αξιολόγηση μικρότερη ή
ίση με τη ρυθμισμένη και τους δίσκους DVD που
έχουν αριθμητική αξιολόγηση μικρότερη ή ίση με τη
ρυθμισμένη, εκτός αν εισαχθεί ο κωδικός πρόσβασης.
Οι μεγαλύτεροι αριθμοί υποδεικνύουν περιεχόμενο
για πιο ώριμα άτομα.
Γονική διαβάθμιση BD
Αυτό θα αποκλείσει αναπαραγωγή δίσκων Blu-ray
με ηλικιακή αξιολόγηση εκτός γονικής συναίνεσης.
Γενικά
Οθόνη πρόσοψης
Αλλαγή της φωτεινότητας της οθόνης πρόσοψης.
• Авто : Μείωση της φωτεινότητας κατά την αναπαραγωγή.
• Εξασ. : Μείωση της φωτεινότητας του
παραθύρου προβολής.
• Φωτεινό : Αύξηση της φωτεινότητας του
παραθύρου προβολής.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της φωτεινότητας από
το κουμπί ενεργοποίησης και το κουμπί λειτουργιών.
Τηλεχειριστήριο δικτύου
Η λειτουργία απομακρυσμένου ελέγχου μέσω δικτύου
σάς επιτρέπει να ελέγξετε τη συσκευή αναπαραγωγής
Blu-ray Disc από μια απομακρυσμένη συσκευή, όπως
ένα smartphone, μέσω μιας ασύρματης σύνδεσης στο
τοπικό δίκτυό σας. Για να χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία απομακρυσμένου ελέγχου μέσω δικτύου,
ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Επιλέξτε Ενεργ. στο μενού Απομακρυσμένος
έλεγχος μέσω δικτύου.
2. Εγκαταστήστε την εφαρμογή
απομακρυσμένου ελέγχου μέσω δικτύου της
Samsung για να ελέγχετε το προϊόν από μια
συμβατή φορητή συσκευή.
3. Βεβαιωθείτε ότι η φορητή συσκευή και το
προϊόν έχουν συνδεθεί στον ίδιο
δρομολογητή ασύρματου δικτύου.
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 43
Ρύθμιση
Επανεν.
43
2011-12-26
2:33:13
Ρύθμιση
4. Εκκινήστε την εφαρμογή στη φορητή συσκευή.
Η εφαρμογή θα πρέπει να εντοπίσει το προϊόν
και να το εμφανίσει σε μια λίστα.
5. Επιλέξτε το προϊόν.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Το προϊόν πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο
6. Αν αυτή είναι η πρώτη φορά που
χρησιμοποιείτε τη λειτουργία, θα ερωτηθείτε
αν θέλετε να επιτρέψετε ή να απορρίψετε τον
απομακρυσμένο έλεγχο του προϊόντος.
Επιλέξτε τη ρύθμιση Να επιτρ.

7. Ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν
την εφαρμογή για να ελέγξετε το προϊόν.


Υποστήριξη
Αναβάθμιση Λογισμικού
Το μενού Αναβάθμιση λογισμικού επιτρέπει την
αναβάθμιση του λογισμικού του προϊόντος, για
βελτίωση της απόδοσης ή πρόσθετες υπηρεσίες.
Μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση με τέσσερις τρόπους:
• Μέσω Διαδικτύου
• Μέσω USB
• Από δίσκο
• Από αρχ. λήψης
Οι τέσσερις μέθοδοι εξηγούνται παρακάτω.
Μέσω Διαδικτύου
Για αναβάθμιση μέσω Διαδικτύου, ακολουθήστε
αυτά τα βήματα:
1. Επιλέξτε Μέσω Διαδικτύου και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Εμφανίζεται το μήνυμα σύνδεσης σε
διακομιστή.
2. Αν είναι διαθέσιμη μια λήψη, εμφανίζεται το
αναδυόμενο παράθυρο λήψης με μια γραμμή
προόδου και αρχίζει η λήψη.
3. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, εμφανίζεται το
παράθυρο ερωτήματος αναβάθμισης με
τρεις επιλογές: Αναβάθμιση τώρα,
Αναβάθμιση αργότερα ή Όχι αναβάθμιση.
4. Αν επιλέξετε Αναβάθμιση τώρα, το προϊόν
αναβαθμίζει το λογισμικό, απενεργοποιείται
και, στη συνέχεια, ενεργοποιείται αυτόματα.
5. Αν δεν κάνετε καμία επιλογή μέσα σε ένα
λεπτό ή επιλέξετε Αναβάθμιση αργότερα, το
προϊόν αποθηκεύει το νέο λογισμικό
αναβάθμισης. Μπορείτε να αναβαθμίσετε
αργότερα το λογισμικό χρησιμοποιώντας τη
λειτουργία Από αρχ. λήψης.
6. Αν επιλέξετε Όχι αναβάθμιση, το προϊόν
ακυρώνει την αναβάθμιση.
44

Διαδίκτυο για να χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία Μέσω Διαδικτύου.
Η αναβάθμιση έχει ολοκληρωθεί όταν το
προϊόν απενεργοποιείται και, στη συνέχεια,
ενεργοποιείται ξανά μόνο του.
Ποτέ μην απενεργοποιείτε ή ενεργοποιείτε
ξανά το προϊόν μη αυτόματα κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης.
Η εταιρεία Samsung Electronics δεν
αναλαμβάνει καμία νομική ευθύνη για τυχόν
δυσλειτουργία του προϊόντος που
προκαλείται λόγω ασταθούς διαδικτυακής
σύνδεσης ή αμέλειας του πελάτη κατά την
αναβάθμιση του λογισμικού.
Αν θέλετε να ακυρώστε την αναβάθμιση
κατά τη λήψη του λογισμικού αναβάθμισης,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Μέσω USB
Για αναβάθμιση μέσω USB, ακολουθήστε αυτά τα
βήματα:
1. Επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία
www.samsung.com/bluraysupport.
2. Κάντε λήψη του τελευταίου αρχείου zip αναβάθμισης
λογισμικού μέσω USB στον υπολογιστή σας.
3. Αποσυμπιέστε το αρχείο zip στον υπολογιστή
σας. Θα πρέπει να εμφανιστεί ένας μόνο
φάκελος που έχει ίδιο όνομα με το αρχείο zip.
4. Αντιγράψτε το φάκελο σε μια μονάδα USB
μνήμης flash.
5. Βεβαιωθείτε ότι η θήκη δίσκου είναι κενή και,
στη συνέχεια, τοποθετήστε τη μονάδα USB
μνήμης flash στη θύρα USB του προϊόντος.
6. Στο μενού του προϊόντος, μεταβείτε στην
επιλογή Ρυθμίσεις > Υποστήριξη >
Αναβάθμιση Λογισμικού.
7. Επιλέξτε Μέσω USB.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Η θήκη δίσκου πρέπει να είναι κενή κατά την
αναβάθμιση του λογισμικού μέσω της
υποδοχής USB Host.
 Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του λογισμικού,
ελέγξτε τις λεπτομέρειες του λογισμικού στο
μενού αναβάθμισης λογισμικού.
 Μην απενεργοποιείτε το προϊόν κατά τη διάρκεια
της αναβάθμισης λογισμικού. Ενδέχεται να
προκληθεί δυσλειτουργία του προϊόντος.
 Οι αναβαθμίσεις λογισμικού μέσω της
υποδοχής USB Host πρέπει να εκτελούνται
μόνο με μονάδες USB μνήμης flash.
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 44
2011-12-26
2:33:14
03
Για αναβάθμιση μέσω δίσκου, ακολουθήστε αυτά
τα βήματα:
1. Επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία
www.samsung.com/bluraysupport.
2. Κάντε λήψη του τελευταίου αρχείου zip
αναβάθμισης λογισμικού στον υπολογιστή σας.
3. Αποσυμπιέστε το αρχείο zip στον υπολογιστή
σας. Θα πρέπει να εμφανιστεί ένας μόνο
φάκελος που έχει ίδιο όνομα με το αρχείο zip.
4. Εγγράψτε το φάκελο σε έναν δίσκο.
Συνιστούμε τη χρήση δίσκου CD-R ή DVD-R.
5. Οριστικοποιήστε το δίσκο προτού τον
αφαιρέσετε από τον υπολογιστή σας.
6. Τοποθετήστε το δίσκο στο προϊόν.
7. Στο μενού του προϊόντος, μεταβείτε στην
επιλογή Ρυθμίσεις > Υποστήριξη >
Αναβάθμιση Λογισμικού.
8. Επιλέξτε Από δίσκο.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του
συστήματος, ελέγξτε τις λεπτομέρειες του
λογισμικού στο μενού αναβάθμισης λογισμικού.
 Μην απενεργοποιείτε το προϊόν κατά τη
διάρκεια της αναβάθμισης λογισμικού.
Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία του
προϊόντος.
Από αρχ. λήψης
Η επιλογή Από αρχ. λήψης σάς επιτρέπει να κάνετε
αναβάθμιση χρησιμοποιώντας ένα αρχείο που
έγινε λήψη από το προϊόν προηγουμένως, αλλά
αποφασίσατε να μην το εγκαταστήσετε αμέσως ή
ένα αρχείο που έγινε λήψη από το προϊόν σε
κατάσταση αναμονής (ανατρέξτε στην ενότητα
Λήψη σε κατάσταση αναμονής παρακάτω).
Για αναβάθμιση με την επιλογή Από αρχ. λήψης,
ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Αν έχει γίνει λήψη λογισμικού αναβάθμισης,
θα δείτε τον αριθμό έκδοσης λογισμικού στα
δεξιά της επιλογής Από αρχ. λήψης.
2. Επιλέξτε "Από αρχ. λήψης" και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
3. Το προϊόν προβάλλει ένα μήνυμα που σας
ρωτά αν θέλετε να κάνετε αναβάθμιση. Επιλέξτε
Ναι. Το προϊόν ξεκινά την αναβάθμιση.
4. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση, το προϊόν
απενεργοποιείται και, στη συνέχεια,
ενεργοποιείται αυτόματα.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του
συστήματος, ελέγξτε τις λεπτομέρειες του
λογισμικού στο μενού αναβάθμισης λογισμικού.
 Μην απενεργοποιείτε το προϊόν κατά τη
διάρκεια της αναβάθμισης λογισμικού. Ενδέχεται
να προκληθεί δυσλειτουργία του προϊόντος.
 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Από
αρχ. λήψης, το προϊόν πρέπει να είναι
συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο.
Λήψη σε κατάστ. αναμονής
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία Λήψη σε
κατάστ. αναμονής έτσι ώστε το προϊόν να κάνει
λήψη νέου λογισμικού αναβάθμισης όταν βρίσκεται
σε κατάσταση αναμονής. Στην κατάσταση αναμονής,
το προϊόν είναι απενεργοποιημένο αλλά η σύνδεσή
του στο Διαδίκτυο είναι ενεργή. Αυτό επιτρέπει στο
προϊόν να κάνει λήψη λογισμικού αναβάθμισης
αυτόματα, όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία Λήψη σε κατάσταση
αναμονής, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Λήψη σε κατάστ. αναμονής και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
2. Επιλέξτε Ενεργ. ή Απ..
• Απ. : Αν επιλέξετε Απ., το προϊόν σάς
ειδοποιεί με ένα αναδυόμενο μήνυμα όταν
είναι διαθέσιμο νέο λογισμικό αναβάθμισης.
• Ενεργ. : Αν επιλέξετε Ενεργ., το προϊόν
κάνει λήψη νέου λογισμικού αναβάθμισης
αυτόματα όταν είναι απενεργοποιημένο
και σε κατάσταση αναμονής. Αν κάνει
λήψη νέου λογισμικού αναβάθμισης, το
προϊόν θα σας ρωτήσει αν θέλετε να το
εγκαταστήσετε όταν το ενεργοποιήσετε.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Λήψη σε
κατάστ. αναμονής, το προϊόν πρέπει να είναι
συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο.
Επικοιν. με Samsung
Παρέχονται πληροφορίες επικοινωνίας για
βοήθεια με το προϊόν σας.
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 45
Ρύθμιση
Από δίσκο
45
2011-12-26
2:33:14
Βασικές λειτουργίες
Αναπαραγωγή ενός βίντεο
• Audio CD (CD-DA)
κομμάτι 1
κομμάτι 2
κομμάτι 3
κομμάτι 4
κομμάτι 5
Αναπαραγωγή
1. Τοποθετήστε έναν δίσκο στην υποδοχή
δίσκου, με την ετικέτα του δίσκου στραμμένη
προς τα εμπρός.
2. Πατήστε το κουμπί ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (►).
φάκελος (ομάδα) 1
αρχείο 1
αρχείο 2
Κουμπιά που σχετίζονται με την
αναπαραγωγή
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Έναρξη της αναπαραγωγής.
( ►)
Διακοπή της αναπαραγωγής.
• Αν πατήσετε το κουμπί
μία φορά: Το σημείο
διακοπής της αναπαραγωγής
ΔΙΑΚΟΠΗΣ (  )
απομνημονεύεται.
• Αν πατήσετε το κουμπί δύο
φορές: Το σημείο διακοπής
της αναπαραγωγής δεν
απομνημονεύεται.
ΠΑΥΣΗ (  )
Παύση της αναπαραγωγής.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Για ορισμένους δίσκους, αν πατήσετε το
κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗΣ () μία φορά ενδέχεται να
μην απομνημονευτεί το σημείο διακοπής της
αναπαραγωγής.
 Τα αρχεία βίντεο με υψηλούς ρυθμούς
μετάδοσης bit, 20 Mbps ή υψηλότερους,
υπερβαίνουν τις δυνατότητες του προϊόντος
και ενδέχεται να σταματήσουν να
αναπαράγονται κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής τους.
Δομή δίσκου
Τα περιεχόμενα των δίσκων συνήθως χωρίζονται
όπως υποδεικνύεται παρακάτω.
• Blu-ray Disc, DVD-VIDEO
τίτλος 1
κεφάλαιο 1 κεφάλαιο 2
46
κεφάλαιο 1
τίτλος 2
κεφάλαιο 2
• MP3, WMA, DivX, MKV και MP4
αρχείο 1
φάκελος (ομάδα) 2
αρχείο 2
αρχείο 3
Αναπαραγωγή βίντεο 2D σε
τρόπο λειτουργίας 3D
hZ
Μπορείτε να απολαύσετε ένα συνηθισμένο
βίντεο 2D στον τρόπο λειτουργίας 3D.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Αν μεταβείτε στο αρχικό μενού ή
στο αρχικό μενού του Smart Hub σε τρόπο
λειτουργίας 3D, ο τρόπος λειτουργίας
αλλάζει αυτόματα σε 2D.
Χρήση του μενού δίσκου/μενού τίτλου/
αναδυόμενου μενού
Χρήση του μενού δίσκου
hZ
DISC MENU
1. Κατά την αναπαραγωγή ενός
δίσκου, πατήστε το κουμπί DISC
MENU του τηλεχειριστηρίου.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
κάνετε μια επιλογή και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
κεφάλαιο 3
 Ανάλογα με το δίσκο, τα στοιχεία μενού
ενδέχεται να διαφέρουν και αυτό το μενού
ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο.
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 46
2011-12-26
2:33:15
04
Z
1. Κατά την αναπαραγωγή ενός
δίσκου, πατήστε το κουμπί TITLE
MENU στο τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄ ► για
να κάνετε την επιθυμητή επιλογή
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
TITLE MENU
POPUP
hzZyx
 Ανάλογα με το δίσκο, τα στοιχεία μενού
ενδέχεται να διαφέρουν και αυτό το μενού
ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο.
 Το μενού τίτλου εμφανίζεται μόνο αν
υπάρχουν τουλάχιστον δύο τίτλοι στο δίσκο.
Χρήση του αναδυόμενου μενού
h
TITLE MENU
POPUP
• Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ().
την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ().
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
DivX, MKV, MP4
)1)2)3
) 4 ) 5  ) 6  ) 7
(1(2(3
( 4 ( 5  ( 6  ( 7
)1)2)3
(1(2(3
• Για να επιστρέψετε στην κανονική ταχύτητα
αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (►).
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Στον τρόπο λειτουργίας αναζήτησης δεν
 Ανάλογα με το δίσκο, τα στοιχεία μενού
ενδέχεται να διαφέρουν και αυτό το μενού
ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο.
Αναπαραγωγή της λίστας τίτλων
z
1. Κατά την αναπαραγωγή ενός
δίσκου, πατήστε το κουμπί DISC
MENU ή TITLE MENU.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να
επιλέξετε μια καταχώριση που
θέλετε να αναπαράγετε από τη
Λίστα τίτλων και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, μπορείτε
να κάνετε γρήγορη αναζήτηση σε ένα κεφάλαιο
ή ένα κομμάτι και να χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία παράλειψης για να μεταπηδήσετε
στην επόμενη επιλογή.
Αναζήτηση της επιθυμητής σκηνής
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Κατά την αναπαραγωγή ενός
δίσκου, πατήστε το κουμπί POPUP
στο τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄ ► ή το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ για να
επιλέξετε το επιθυμητό μενού.
Χρήση των λειτουργιών αναζήτησης και
παράλειψης
ακούγεται ήχος.
 Αν πατήσετε πολύ γρήγορα το κουμπί  ή
, αυτό το προϊόν ενδέχεται να θεωρήσει ότι
απλά κρατάτε πατημένο το κουμπί. Επειδή κάτι
τέτοιο θα έχει ως αποτέλεσμα ακατάλληλη
λειτουργία, φροντίστε να μη πατάτε πολύ
γρήγορα αυτά τα κουμπιά.
Παράλειψη κεφαλαίων
DISC MENU
TITLE MENU
POPUP
hzZyx
• Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί
ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ (#$).
Αν πατήσετε το κουμπί ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ ($), ο
δίσκος μεταβαίνει στο επόμενο κεφάλαιο.
Αν πατήσετε το κουμπί ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ (#), ο
δίσκος μεταβαίνει στην αρχή του κεφαλαίου.
Με ένα ακόμη πάτημα, ο δίσκος μεταβαίνει
στην αρχή του προηγουμένου κεφαλαίου.
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 47
Βασικές λειτουργίες
Χρήση του μενού τίτλου
47
2011-12-26
2:33:17
Βασικές λειτουργίες
Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση/
αναπαραγωγή καρέ-καρέ
Επαν.
> Απ.
Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση
hzZyx
• Σε κατάσταση παύσης αναπαραγωγής (),
πατήστε το κουμπί ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ().
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ (), η ταχύτητα
αναπαραγωγής μειώνεται ως εξής:
* 1/8 * 1/4 * 1/2
• Για να επιστρέψετε στην κανονική ταχύτητα
αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (►).
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Στον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής σε
3. Για να επιστρέψετε στην κανονική
αναπαραγωγή, πατήστε ξανά το κουμπί
REPEAT.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Απ. και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Ανάλογα με το δίσκο, η λειτουργία
επανάληψης ενδέχεται να μην είναι
διαθέσιμη.
Επανάληψη τμήματος
αργή κίνηση δεν ακούγεται ήχος.
 Η αργή κίνηση λειτουργεί μόνο με
αναπαραγωγή προς τα εμπρός.
hzZy
Αναπαραγωγή καρέ-καρέ
hzZyx
• Σε κατάσταση παύσης αναπαραγωγής, πατήστε
το κουμπί ΠΑΥΣΗ (  ).
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί ΠΑΥΣΗ (  ),
εμφανίζεται ένα νέο καρέ.
• Για να επιστρέψετε στην κανονική ταχύτητα
αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (►).
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Στον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής καρέκαρέ δεν ακούγεται ήχος.
 Η κίνηση καρέ-καρέ λειτουργεί μόνο με
αναπαραγωγή προς τα εμπρός.
Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή
Επανάληψη τίτλου ή κεφαλαίου
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το
κουμπί REPEAT στο
τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να
επιλέξετε Επανάληψη A-B.
Επαν.
REPEAT
> Επανάληψη Α-Β : Απ. " Σήμ. A
3. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο σημείο
όπου θέλετε να αρχίσει η επαναλαμβανόμενη
αναπαραγωγή (Α).
4. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο σημείο
όπου θέλετε να σταματήσει η
επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή (Β).
5. Για να επιστρέψετε στην κανονική
αναπαραγωγή, πατήστε ξανά το κουμπί
REPEAT.
6. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
hzZyx ✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν ορίσετε το σημείο (B) προτού παρέλθουν 5
Επανάληψη τίτλου ή κεφαλαίου ενός δίσκου.
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το
κουμπί REPEAT στο τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να
επιλέξετε Κεφάλαιο ή Τίτλ. και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
48
REPEAT
δευτερόλεπτα, εμφανίζεται ένα μήνυμα
απαγόρευσης.
 Ανάλογα με το δίσκο, η λειτουργία
επανάληψης ενδέχεται να μην είναι
διαθέσιμη.
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 48
2011-12-26
2:33:19
04
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού
δίσκου πατώντας το κουμπί TOOLS.
TOOLS
• Οθόνη μενού Εργαλεία
Εργαλεία
Αναζήτ. τίτλου
Αναζ. κεφαλαίου
Αναζήτ. χρον.
Ρύθμιση εικόνας
Ήχος
Ισοστ.Xρ
Υπότιτλοι
Γωνία
1/2
:
1/20
: 00:00:13/01:34:37
:
Κανονικό
: 1/4 ENG Multi CH
:
:
0/7 Απ.
1/1
< Αλλαγ. " Καταχώρ. ' Επιστροφή
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Ανάλογα με το δίσκο, το μενού Εργαλεία
ενδέχεται να διαφέρει.
Απευθείας μετάβαση στην
επιθυμητή σκηνή
 Αν ένας δίσκος Blu-ray Disc διαθέτει ενότητα
BONUSVIEW, εμφανίζονται επίσης
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας
κύριου/δευτερεύοντα ήχου.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄► για εναλλαγή
μεταξύ των τρόπων λειτουργίας κύριου και
δευτερεύοντα ήχου.
 Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τις γλώσσες
ήχου που είναι κωδικοποιημένες στο δίσκο και
ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.
 Ορισμένοι δίσκοι Blu-ray Disc ενδέχεται να σας
επιτρέπουν να επιλέξετε ηχητική επένδυση
μορφής πολυκαναλικού LPCM ή Dolby Digital
στα Αγγλικά.
Βασικές λειτουργίες
Χρήση του κουμπιού TOOLS
Επιλογή της γλώσσας υποτίτλων
hZx
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί
TOOLS.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Υπότιτλοι.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε την
επιθυμητή γλώσσα υποτίτλων.
hzZy ✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί
TOOLS.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Αναζήτ. τίτλου, Αναζ. κεφαλαίου ή
Αναζήτ. χρον..
3. Εισαγάγετε την επιθυμητή τιμή Τίτλ.,
Κεφάλαιο ή Χρόνος αναπαραγ.
χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
 Ανάλογα με το δίσκο Blu-ray Disc/DVD,


Επιλογή της γλώσσας ήχου
hzZx
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί
TOOLS.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Ήχος.
3. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε την
επιθυμητή γλώσσα ήχου.


ενδέχεται να μπορείτε να αλλάξετε στους
επιθυμητούς υπότιτλους από το μενού δίσκου.
Πατήστε το κουμπί DISC MENU.
Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τις γλώσσες
υποτίτλων που είναι κωδικοποιημένες στο
δίσκο και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε
όλους τους δίσκους Blu-ray Disc/DVD.
Αν ένας δίσκος Blu-ray Disc διαθέτει ενότητα
BONUSVIEW, εμφανίζονται επίσης
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας
κύριου/δευτερεύοντα ήχου.
Αυτή η λειτουργία αλλάζει ταυτόχρονα τους
κύριους και τους δευτερεύοντες υποτίτλους.
Ο συνολικός αριθμός των υποτίτλων είναι το
άθροισμα των κύριων και των
δευτερευόντων υποτίτλων.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Η ένδειξη ◄► δεν εμφανίζεται στην οθόνη αν
η ενότητα BONUSVIEW δεν περιέχει ρυθμίσεις
ήχου BONUSVIEW.
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 49
49
2011-12-26
2:33:26
Βασικές λειτουργίες
Λειτουργία υποτίτλων
x
• Πρέπει να έχετε αποκτήσει πείρα στην εξαγωγή
και την επεξεργασία βίντεο προκειμένου να
χρησιμοποιήσετε σωστά αυτή τη δυνατότητα.
• Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία υποτίτλων,
αποθηκεύστε το αρχείο υποτίτλων (*.smi) με
όνομα αρχείου ίδιο με αυτό του αρχείου
πολυμέσων DivX (*.avi) στον ίδιο φάκελο.
Παράδειγμα:
Ριζικός κατάλογος, Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως και 60
αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ή 30 χαρακτήρες
Ανατολικής Ασίας (χαρακτήρες 2 byte, όπως
Κορεατικά και Κινέζικα) για το όνομα αρχείου.
Αλλαγή της γωνίας λήψης της κάμερας
hZ
• Χρήστης : Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει
τη φωτεινότητα, τη μείωση θορύβου, την
αντίθεση, τη φωτεινότητα, το χρώμα και
την απόχρωση.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Αν το σύστημα είναι συνδεδεμένο σε μια
τηλεόραση που είναι συμβατή με BD Wise και
έχει ρυθμισμένο το BD Wise σε Ενεργ., το μενού
ρύθμισης εικόνας δεν εμφανίζεται.
Ρύθμιση του BONUSVIEW
h
Η δυνατότητα BONUSVIEW σάς επιτρέπει να
προβάλετε πρόσθετο περιεχόμενο (όπως
σχολιασμό) σε ένα μικρό παράθυρο στην οθόνη,
ενώ αναπαράγεται η ταινία.
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο αν ο
δίσκος διαθέτει τη δυνατότητα Βonusview.
Αν ένας δίσκος Blu-ray Disc/DVD περιέχει
πολλαπλές γωνίες λήψης κάποιας συγκεκριμένης
σκηνής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία Γωνία.
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί
TOOLS.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Γωνία.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε την
επιθυμητή γωνία.
Επιλογή της ρύθμισης εικόνας
hzZy
Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να
προσαρμόσετε την ποιότητα βίντεο.
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί
TOOLS.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Ρύθμιση εικόνας και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για επιλογή του
επιθυμητού τρόπου Λειτουργία.
• Δυναμική : Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για
να αυξήσετε την ευκρίνεια.
• Κανονικό : Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για
τις περισσότερες εφαρμογές προβολής.
• Κινημ. ταινία : Αυτή είναι η καλύτερη
ρύθμιση για την παρακολούθηση ταινιών.
50
Κύριος ήχος/βίντεο
Δευτερεύων ήχος/βίντεο
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί
TOOLS.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Βίντεο
BONUSVIEW ή Ήχος BONUSVIEW.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε το
επιθυμητό Βonusview.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Αν αλλάξετε βίντεο BONUSVIEW, ο ήχος
BONUSVIEW αλλάζει αυτόματα σύμφωνα με
το βίντεο BONUSVIEW.
Εργαλεία
Βίντεο BONUSVIEW
Απ.
Ήχος BONUSVIEW :
0/1 Απ.
Picture Settings
< Αλλαγ.
" Καταχώρ.
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 50
2011-12-26
2:33:28
04
7
Κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: Αναπαραγωγή του
επιλεγμένου κομματιού.
8
Κουμπί ►: Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
μετάβαση στην επόμενη σελίδα της λίστας
μουσικής ή μετάβαση στο επόμενο κομμάτι της
λίστας αναπαραγωγής.
Κουμπί ◄: Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα της λίστας
μουσικής ή μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι
της λίστας αναπαραγωγής.
9
Κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗΣ: Διακοπή της αναπαραγωγής
ενός κομματιού.
0
Κουμπί $: Αναπαραγωγή του επόμενου
κομματιού.
!
Κουμπί #: Αναπαραγωγή του προηγούμενου
κομματιού.
Αν πατήσετε αυτό το κουμπί μετά από τρία
δευτερόλεπτα αναπαραγωγής στη λίστα
αναπαραγωγής, το τρέχον κομμάτι αναπαράγεται
ξανά από την αρχή. Όμως, αν πατήσετε αυτό
το κουμπί εντός τριών δευτερολέπτων από
την έναρξη της αναπαραγωγής στη λίστα
αναπαραγωγής, αναπαράγεται το προηγούμενο
κομμάτι.
@
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ κουμπιά: Κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής της λίστας αναπαραγωγής,
πατήστε τον αριθμό του επιθυμητού κομματιού.
Αναπαράγεται το επιλεγμένο κομμάτι. (μόνον CD
ήχου (CD-DA))
ow
Κουμπιά του τηλεχειριστηρίου
που χρησιμοποιούνται για την
αναπαραγωγή μουσικής
TA
RDS DISPLAY
@
1
2
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
9
FULL SCREEN
REPEAT
0
!
1
2
0
3
9
8
MUTE
4
TOOLS
INFO
5
7
RETURN
EXIT
TUNER
iPod SYNC MEMORY
A
SMART
B
C
SEARCH S/W LEVEL
MO/ST
D
2DĺD
6
Βασικές λειτουργίες
Ακρόαση μουσικής
HUB
1
Κουμπί REPEAT: Επιλογή του τρόπου λειτουργίας
αναπαραγωγής στη λίστα αναπαραγωγής.
2
Κουμπιά ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:
CD ήχου (CD-DA): Γρήγορη αναπαραγωγή.
ΜΡ3: Μεταπήδηση κατά την αναπαραγωγή (10
δευτερόλεπτα).
3
Κουμπί ΠΑΥΣΗΣ: Παύση της αναπαραγωγής.
4
Κουμπί ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Αναπαραγωγή του
τρέχοντος επιλεγμένου κομματιού.
5
Κουμπιά ▲▼: Επιλογή κάποιου κομματιού από
τη λίστα μουσικής ή τη λίστα αναπαραγωγής.
6
ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί (C): Επιλέξτε μεταξύ Λειτουργίας
Επεξεργασίας ή Αναπαραγωγής.
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 51
51
2011-12-26
2:33:29
Βασικές λειτουργίες
Αναπαραγωγή CD ήχου (CD-DA)/MP3
1. Τοποθετήστε ένα CD ήχου (CD-DA) ή έναν
δίσκο MP3 στη θήκη δίσκου.
• Για ένα CD (CD-DA) ήχου, το πρώτο
κομμάτι αναπαράγεται αυτόματα.
• Για έναν δίσκο ΜΡ3, πατήστε τα κουμπιά
◄► για να επιλέξετε Μουσική και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή
CD ήχου (CD-DA)/MP3
Στοιχεία οθόνης CD ήχου (CD-DA)/MP3
1
2
REPEAT
1. Κατά την αναπαραγωγή μιας λίστας
αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί
REPEAT.
2. Επιλέξτε τον επιθυμητό τρόπο
λειτουργίας αναπαραγωγής, πατώντας
επανειλημμένα το κουμπί REPEAT.
3
Απενεργ.
Τα κομμάτια ενός δίσκου
CD ήχου (CD- αναπαράγονται με τη σειρά
DA)/MP3
που έχουν εγγραφεί στο
δίσκο.
Μουσική
1/13
Κομ. 001
Κομ. 001
( ) Ένα
τραγούδι
CD ήχου (CD- Επαναλαμβάνεται το τρέχον
DA)/MP3
κομμάτι.
00:43
Κομ. 002
(
03:56
Κομ. 003
7
6
CD ήχου (CD- Επαναλαμβάνονται όλα τα
DA)/MP3
κομμάτια.
04:41
Κομ. 004
+
00:13 / 00:43
CD ήχου
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
04:02
" Καταχώρ. < Σελίδα
5
Εργαλεία ' Επιστροφή
4
1
Προβολή των πληροφοριών της μουσικής.
2
Προβολή της λίστας αναπαραγωγής.
3
Προβολή του τρέχοντος κομματιού/συνολικού
αριθμού κομματιών.
4
Προβολή των διαθέσιμων κουμπιών.
5
Προβολή του τρέχοντος χρόνου αναπαραγωγής/
συνολικού χρόνου αναπαραγωγής.
6
Προβολή της τρέχουσας κατάστασης
αναπαραγωγής.
7
Προβολή της κατάστασης επαναλαμβανόμενης
αναπαραγωγής.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το
κομμάτι που θέλετε να αναπαράγετε και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
52
) Όλα
 Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί
TOOLS και ρυθμίστε το Λειτ. τυχ. σειράς σε
Ενεργ. Μπορείτε να αναπαράγετε τα κομμάτια
με τυχαία σειρά.
Λίστα αναπαραγωγής
1. Τοποθετήστε ένα CD ήχου (CD-DA) ή έναν
δίσκο MP3 στη θήκη δίσκου.
• Για ένα CD (CD-DA) ήχου, το πρώτο
κομμάτι αναπαράγεται αυτόματα.
• Για έναν δίσκο ΜΡ3, πατήστε τα κουμπιά
◄► για να επιλέξετε Μουσική και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
2. Για να μεταβείτε στη λίστα μουσικής, πατήστε
το κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗΣ () ή το κουμπί
RETURN. Εμφανίζεται η οθόνη λίστας
μουσικής.
3. Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί (C) για να
επιλέξετε Λειτ.Eπεξ.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
επιλέξετε το επιθυμητό κομμάτι. Κατόπιν,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Επαναλάβετε
αυτή τη διαδικασία για να επιλέξετε και άλλα
κομμάτια.
• Εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής στο
επιλεγμένο αρχείο.
• Για να ακυρώσετε την επιλογή σας, πατήστε
ξανά το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ για να
αποεπιλέξετε το κομμάτι.
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 52
2011-12-26
2:33:31
04
1/2 Σελίδα
Εпιλ. στοιχεία : 3
Κομ. 001
Κομ. 002
00:43
03:56
Κομ. 003
Κομ. 004
04:41
04:02
Κομ. 005
Κομ. 006
03:43
03:40
Κομ. 007
Κομ. 008
04:06
03:52
Κλ. λειτ. επεξεργ. ( ) Σελίδα
Εργαλεία
" Επιλ. ' Επιστροφή
5. Επιλέξτε το επιθυμητό κομμάτι και πατήστε
το κουμπί TOOLS.
6. Για να αναπαράγετε τα επιλεγμένα κομμάτια,
επιλέξτε Αναπ. επιλεγμ. στο μενού Εργαλεία
και πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
• SMART SOUND : Αυτή η επιλογή ρυθμίζει και
σταθεροποιεί την ένταση ήχου όταν αλλάζει
απότομα κατά την αλλαγή καναλιού ή σκηνής.
• MP3 ENHANCER : Αυτή η επιλογή βοηθά
επίσης στη βελτίωση της εμπειρίας ακρόασης
(π.χ. μουσική mp3). Μπορείτε να αναβαθμίσετε
τον ήχο επίπεδου MP3 (24 kHz, 8 bit) στο
επίπεδο ήχου ενός CD (44,1 kHz, 16 bit).
• POWER BASS : Αυτή η λειτουργία δίνει
έμφαση στους χαμηλούς τόνους, παρέχοντας
υπόκωφα εφέ ήχου.
• VIRTUAL 7.1 : Εφαρμόζει το εφέ ήχου 7.1 CH
σε σύστημα με ηχεία 5.1 CH.
• USER EQ : Μπορείτε να διαμορφώσετε μη
αυτόματα τις ρυθμίσεις του ισοσταθμιστή
σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
Βασικές λειτουργίες
CD ήχου | Μουσική
Λειτουργία SFE (Εφέ ηχητικού πεδίου)
Μουσική
1/3
Κομ. 001
Κομ. 001
00:43
Κομ. 002
Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο
λειτουργίας SFE που ταιριάζει καλύτερα
στον τύπο μουσικής που ακούτε.
SFE MODE
03:56
Πατήστε το κουμπί SFE MODE.
Κομ. 003
04:41
+
00:13 / 00:43
CD ήχου
" Καταχώρ.
Εργαλεία
' Επιστροφή
7. Για να επιστρέψετε στο Λειτ.Eπεξ., πατήστε
το κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗΣ ή το κουμπί RETURN.
8. Για να εξέλθετε από το Λειτ.Eπεξ., πατήστε
το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί (C).
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αίθουσα
συμφωνικής
στην Αθήνα
(Αίθουσα 1)
Παρέχει καθαρά φωνητικά, σαν
να ακούτε μουσική σε μια
αίθουσα συναυλιών.
Αίθουσα
Φιλαρμονικής
στην Αθήνα
(Αίθουσα 2)
Παρέχει επίσης καθαρά
φωνητικά, σαν να ακούτε
μουσική σε μια αίθουσα
συναυλιών, αλλά είναι λιγότερο
δυνατά από αυτά της ρύθμισης
Αίθουσα 1.
Jazz Club
στην Αθήνα
B
Συνιστώμενη ρύθμιση για
μουσική Τζαζ.
Εκκλησία
στην Αθήνα
Δίνει την αίσθηση ακρόασης σε
μια μεγαλοπρεπή εκκλησία.
Αμφιθέατρο
(Ροκ)
Συνιστώμενη ρύθμιση για
μουσική Ροκ.
 Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα
αναπαραγωγής με έως και 99 κομμάτια σε ένα
CD ήχου (CD-DA).
Τρόπος λειτουργίας ήχου
Λειτουργία DSP (Ψηφιακή επεξεργασία
σήματος)
Μπορείτε να επιλέξετε τρόπο λειτουργίας προς
βελτιστοποίηση του ήχου, όπως επιθυμείτε.
Πατήστε το κουμπί DSP.
Απ.
Κάντε αυτήν την επιλογή για
κανονική ακρόαση.
DSP
SMART SOUND MP3 ENHANCER POWER BASS VIRTUAL 7.1 USER
EQ DSPOFF
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 53
53
2011-12-26
2:33:32
Βασικές λειτουργίες
MΤρόπος λειτουργίας Dolby Pro Logic II
Μπορείτε να επιλέξετε τον επιθυμητό
τρόπο λειτουργίας ήχου Dolby Pro Logic II.
Πατήστε το κουμπί
PL II.
MUSIC
Όταν ακούτε μουσική, μπορείτε να
ακούσετε ηχητικά εφέ που σας
δίνουν την αίσθηση ότι βρίσκεστε
σε μια ζωντανή εκτέλεση.
MOVIE
Παρέχει ρεαλισμό στην ηχητική
επένδυση μιας ταινίας.
PROLOGIC
Μπορείτε να ακούσετε μια πηγή ήχου
2 καναλιών με ήχο surround 5.1
καναλιών και όλα τα ηχεία ενεργά.
- Ενδέχεται να μην αναπαράγεται
ήχος από συγκεκριμένα ηχεία,
ανάλογα με το σήμα εισόδου.
MATRIX
Ακούτε πολυκαναλικό ήχο surround.
STEREO
Κάντε αυτήν την επιλογή για να ακούτε
ήχο μόνο από το εμπρός αριστερό/
δεξιό ηχείο και το υπογούφερ.
 Τα μοντέλα παρακάτω υποστηρίζουν
ρυθμίσεις συγχρονισμού ήχου και βίντεο.
Πατήστε το κουμπί iPod SYNC στο
τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε την
καθυστέρηση του ήχου.
 Μοντέλα που υποστηρίζονται: classic/nano
3G/nano 4G/classic 120 GB/classic 160
GB/nano 5G
3D Sound
Μπορείτε να απολαύσετε πολύ φυσικό και
ζωντανό ήχο surround με
εμπλουτισμένους τόνους ήχου. Μπορείτε
να προσαρμόσετε το βάθος του ήχου
χρησιμοποιώντας τις επιλογές επιπέδου.
Απ.  Υψηλό  Μεσαίο  Χαμηλό.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στον
τρόπο λειτουργίας FM ή W. IPOD.
S/W LEVEL
Μπορείτε να προσαρμόσετε την
ένταση ήχου του υπογούφερ.
S/W LEVEL
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Όταν επιλέγετε τον τρόπο λειτουργίας Dolby Pro
Logic II, συνδέστε την εξωτερική συσκευή στις
υποδοχές εισόδου ήχου (L και R) του προϊόντος.
Αν τη συνδέσετε σε μόνο μία από τις εισόδους
(L ή R), δεν μπορείτε να ακούσετε ήχο surround.
iPod SYNC
Αν τοποθετήσετε μια συσκευή
αναπαραγωγής iPod στο σταθμό
σύνδεσης iPod όταν είναι ήδη
συνδεδεμένος στο σύστημα, μπορείτε
να αναπαράγετε τα αρχεία βίντεο στη
συσκευή αναπαραγωγής iPod μέσω της
συνδεδεμένης τηλεόρασης.
B
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
βίντεο στη συσκευή αναπαραγωγής iPod, θα πρέπει
να πραγματοποιήσετε σύνδεση με τις υποδοχές
ήχου/βίντεο της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας ένα
καλώδιο συνθέτου σήματος.
54
G
Προβολή αρχείων φωτογραφιών
Αν το σήμα βίντεο δεν συγχρονίζεται σωστά με
το σήμα ήχου, πατήστε το κουμπί iPod SYNC
στο τηλεχειριστήριο για να διορθώσετε το
συγχρονισμό.
 Προτού μπορέσετε να αναπαράγετε τα αρχεία
Αναπαραγωγή εικόνων
1. Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB
που περιέχει αρχεία JPEG ή τοποθετήστε
έναν δίσκο που περιέχει αρχεία JPEG.
2. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε Τα
Περιεχ.μου και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ αφού πατήσετε τα κουμπιά
▲▼ για να επιλέξετε Φωτογραφίες.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε
το φάκελο που θέλετε να αναπαράγετε και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
επιλέξετε τη φωτογραφία που θέλετε να
αναπαράγετε και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Δεν μπορείτε να μεγεθύνετε τους υποτίτλους
και το γραφικό PG σε τρόπο λειτουργίας
πλήρους οθόνης.
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 54
2011-12-26
2:33:37
04
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής
της παρουσίασης, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε διάφορες λειτουργίες
πατώντας το κουμπί TOOLS.
Αναπαραγωγή από συσκευή αποθήκευσης USB
F
TOOLS
Εργαλεία
Παύση пαρουσίασης
Ταχύτ. пροβολής
:
Κανονικό
Εφέ пροβ.διαφαν. :
Εξασθ
Μουσ. υпόκρουση :
Απ.
Рύθμιση μουσικής υпόκρουσης
Ζουμ
Περιστροφή
Ρύθμιση εικόνας
Πληροφορίες
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση USB για
την αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων (MP3, JPEG,
DivX κλπ.) που είναι αποθηκευμένα σε μια συσκευή
αποθήκευσης USB.
1. Μεταβείτε στο αρχικό μενού.
Βασικές λειτουργίες
Χρήση του κουμπιού TOOLS
Τα Περιεχ.μου
Βίντεο
Φωτογραφίες
Μουσική
" Καταχώρ. ' Επιστροφή
Λειτουρ.
• Παύση пαρουσίασης : Κάντε αυτήν την επιλογή αν
θέλετε να διακόψετε προσωρινά την παρουσίαση.
• Ταχύτ. пροβολής : Επιλέξτε για να
προσαρμόσετε την ταχύτητα της παρουσίασης.
• Εφέ пροβ.διαφαν. : Επιλέξτε για να
καθορίσετε το εφέ παρουσίασης.
• Μουσ. υпόκρουση : Κάντε αυτήν την επιλογή
αν θέλετε να ακούτε μουσική κατά την
προβολή μιας εικόνας.
• Рύθμιση μουσικής υпόκρουσης : Κάντε
αυτήν την επιλογή αν θέλετε να καθορίσετε τις
ρυθμίσεις μουσικής υπόκρουσης.
• Ζουμ : Κάντε αυτήν την επιλογή αν θέλετε να
μεγεθύνετε την τρέχουσα εικόνα. (Μεγέθυνση
έως και 4 φορές)
• Περιστροφή : Κάντε αυτήν την επιλογή αν
θέλετε να περιστρέψετε την εικόνα. (Αυτή η
επιλογή περιστρέφει την εικόνα είτε
δεξιόστροφα είτε αριστερόστροφα).
• Ρύθμιση εικόνας : Κάντε αυτήν την επιλογή αν
θέλετε να προσαρμόσετε την ποιότητα της εικόνας.
• Πληροφορίες : Προβολή πληροφοριών για την
εικόνα, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος
και του μεγέθους αρχείου κλπ.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Αν το σύστημα είναι συνδεδεμένο σε μια
τηλεόραση που είναι συμβατή με BD Wise και
έχει ρυθμισμένο το BD Wise σε Ενεργ., το
μενού Ρύθμισης εικόνας δεν εμφανίζεται.
 Προτού μπορέσετε να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία μουσικής υπόκρουσης, το αρχείο
φωτογραφίας θα πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο
μέσο αποθήκευσης με το αρχείο μουσικής.
1στόσο, η ποιότητα του ήχου ενδέχεται να
επηρεάζεται από το ρυθμό μετάδοσης bit του
αρχείου MP3, το μέγεθος της φωτογραφίας και
τη μέθοδο κωδικοποίησης.
 Τα αρχεία βίντεο με υψηλούς ρυθμούς
μετάδοσης bit, 20 Mbps ή υψηλότερους,
μπορεί να σταματήσουν να αναπαράγονται
κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής τους.
Η συσκ. μου
Διαδίκτυο
Ρυθμίσεις
d WPS(PBC)
2.
Σε κατάσταση διακοπής αναπαραγωγής, συνδέστε
μια συσκευή αποθήκευσης USB στη θύρα USB
που υπάρχει στην πρόσοψη του προϊόντος.
Τα Περιεχ.μου
Βίντεο
Συνδεδεμένη συσκευή
Photos
USB
Λειτουρ.
My Devices
Music
Internet
Ρυθμίσεις
" Καταχώρ. ' Επιστροφή
Ασφαλής αφαίρεση USB d WPS(PBC)
3.
4.
5.
Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
επιλέξετε τα επιθυμητά αρχεία βίντεο,
μουσικής ή φωτογραφιών και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Για την αναπαραγωγή αρχείων βίντεο, μουσικής
ή φωτογραφιών, ανατρέξτε στις σελίδες 46~55.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Πρέπει να καταργήσετε με ασφάλεια τη συσκευή
αποθήκευσης USB (με την εκτέλεση της
λειτουργίας "Ασφαλής αφαίρεση USB")
προκειμένου να αποτρέψετε το ενδεχόμενο
βλάβης στη μνήμη USB. Πατήστε το κουμπί
MENU για να μεταβείτε στο αρχικό μενού,
επιλέξτε το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί (C) και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
 Αν τοποθετήσετε έναν δίσκο κατά την
αναπαραγωγή από μια συσκευή αποθήκευσης
USB, ο τρόπος λειτουργίας συσκευής αλλάζει
αυτόματα σε "BD/DVD".
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 55
55
2011-12-26
2:33:38
Βασικές λειτουργίες
Ακρόαση ραδιοφώνου
Με χρήση των κουμπιών στο τηλεχειριστήριο
1. Πατήστε το κουμπί FUNCTION για να
επιλέξετε FM.
2. Συντονιστείτε στον επιθυμητό σταθμό.
• Συντονισμός στην προεπιλογή 1: Πρέπει
πρώτα να προσθέσετε μια επιθυμητή
συχνότητα ως προεπιλογή. Πατήστε το κουμπί
ΔΙΑΚΟΠΗΣ () για να επιλέξετε PRESET και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί TUNING/CH (
) για να επιλέξετε τον προεπιλεγμένο
σταθμό.
• Μη αυτόματος συντονισμός: Πατήστε το
κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗΣ () για να επιλέξετε
MANUAL και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
) για να συντονιστείτε σε μια
TUNING/CH (
χαμηλότερη ή υψηλότερη συχνότητα.
• Αυτόματος συντονισμός: Πατήστε το κουμπί
ΔΙΑΚΟΠΗΣ () για να επιλέξετε MANUAL και,
στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το κουμπί
) για αυτόματη αναζήτηση
TUNING/CH (
στη ζώνη συχνοτήτων.
Ρύθμιση μονοφωνικού/στερεοφωνικού ήχου
Πατήστε το κουμπί MO/ST.
• Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, ο
ήχος εναλλάσσεται μεταξύ των επιλογών
STEREO και MONO.
• Σε μια περιοχή με κακή λήψη, επιλέξτε
MONO για καθαρές εκπομπές χωρίς
παρεμβολές.
Αποθήκευση σταθμών
Παράδειγμα: Αποθήκευση της συχνότητας FM
89,10 στη μνήμη
1. Πατήστε το κουμπί FUNCTION για να
επιλέξετε FM.
2. Πατήστε το κουμπί TUNING/CH (
) για να
επιλέξετε <89.10>.
TUNER
3. Πατήστε το κουμπί TUNER MEMORY. MEMORY
C
• Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη
NUMBER.
4. Πατήστε ξανά το κουμπί TUNER
MEMORY.
• Πατήστε το κουμπί TUNER MEMORY προτού
εξαφανιστεί από την οθόνη η ένδειξη NUMBER.
• Η ένδειξη NUMBER εξαφανίζεται από την οθόνη
και ο σταθμός αποθηκεύεται στη μνήμη.
5. Για να αποθηκεύσετε άλλο ένα σταθμό,
επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4.
• Για να συντονιστείτε σε έναν αποθηκευμένο
σταθμό, πατήστε το κουμπί TUNING/CH (
) για να επιλέξετε κάποιο κανάλι.
56
Πληροφορίες για τις μεταδόσεις RDS
Χρήση του RDS (Σύστημα δεδομένων
ραδιοφώνου) για τη λήψη σταθμών FM
Το RDS επιτρέπει στους σταθμούς FM να
στέλνουν ένα πρόσθετο σήμα μαζί με το
κανονικό σήμα του προγράμματός τους.
Για παράδειγμα, οι σταθμοί στέλνουν τα ονόματά
τους και πληροφορίες σχετικά με τον τύπο
προγράμματος που εκπέμπουν, όπως αθλητικά ή
μουσική κλπ.
Όταν συντονιστείτε σε έναν σταθμό FM που
παρέχει την υπηρεσία RDS, εμφανίζεται στην
οθόνη η ένδειξη RDS.
Περιγραφή της λειτουργίας RDS
• PTY (Τύπος προγράμματος): Εμφανίζει τον τύπο
προγράμματος που εκπέμπεται εκείνη τη
στιγμή.
• PS NAME (Όνομα υπηρεσίας προγράμματος):
Υποδεικνύει το όνομα του σταθμού εκπομπής
και αποτελείται από 8 χαρακτήρες.
• RT (Ραδιοφωνικό κείμενο): Αποκωδικοποιεί το
κείμενο που εκπέμπεται από έναν σταθμό (αν
υπάρχει) και αποτελείται από έως 64
χαρακτήρες.
• CT (Ώρα ρολογιού): Αποκωδικοποιεί το ρολόι
πραγματικού χρόνου από τη συχνότητα FM.
Ορισμένοι σταθμοί ενδέχεται να μην εκπέμπουν
πληροφορίες PTY, RT ή CT, άρα αυτές οι
πληροφορίες ενδέχεται να μην εμφανίζονται σε
όλες τις περιπτώσεις.
• TA (Αναγγελίες κίνησης): Η ένδειξη TA ON/OFF
υποδεικνύει ότι οι αναγγελίες κίνησης
βρίσκονται σε εξέλιξη.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Η υπηρεσία RDS ενδέχεται να μη
λειτουργεί σωστά αν ο συντονισμένος
σταθμός δεν εκπέμπει σωστά το σήμα RDS
ή αν η ισχύ του σήματος είναι χαμηλή.
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 56
2011-12-26
2:33:44
04
Μπορείτε να δείτε στην οθόνη τα σήματα RDS
που στέλνει ο σταθμός.
Πατήστε το κουμπί RDS DISPLAY ενώ
ακούτε έναν σταθμό FM.
RDS DISPLAY
1
• Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η
ένδειξη αλλάζει για να εμφανίσει τις
ακόλουθες πληροφορίες: PS NAME
RT CT Frequency
Κατά την αναζήτηση, εμφανίζεται
η ένδειξη <PS NAME> και, στη
PS (Υπηρεσία συνέχεια, προβάλλονται τα
προγράμματος) ονόματα των σταθμών. Αν δεν
στέλνεται σήμα, εμφανίζεται η
ένδειξη <NO PS>.
Κατά την αναζήτηση, εμφανίζεται
η ένδειξη <RT> και, στη
RT
συνέχεια, προβάλλονται τα
(Ραδιοφωνικό μηνύματα κειμένου που στέλνει ο
σταθμός.
κείμενο)
Αν δεν στέλνεται σήμα,
εμφανίζεται η ένδειξη <NO RT>.
Συχνότητα
Η συχνότητα του σταθμού (δεν
παρέχεται από την υπηρεσία
RDS).
Πληροφορίες για τους χαρακτήρες που
εμφανίζονται στην οθόνη
Όταν εμφανίζονται στην οθόνη σήματα PS ή RT,
χρησιμοποιούνται οι παρακάτω χαρακτήρες.
• Το παράθυρο προβολής δεν μπορεί να
διακρίνει τα κεφαλαία από τα πεζά γράμματα
και χρησιμοποιεί πάντα κεφαλαία γράμματα.
• Το παράθυρο προβολής δεν μπορεί να
εμφανίσει τονισμένα γράμματα, για
παράδειγμα το γράμμα <A,> ενδέχεται να
αντιπροσωπεύει τονισμένα γράμματα <A’s>
όπως <À, Â, Ä, Á, Å και Ã.>
Ένδειξη PTY (Τύπος προγράμματος) και
λειτουργία PTY-SEARCH
Αναζήτηση ενός προγράμματος με
χρήση των κωδικών ΡΤΥ
Προτού ξεκινήσετε!
• Η αναζήτηση PTY είναι δυνατή μόνο σε
αποθηκευμένους σταθμούς.
• Για να διακόψετε την αναζήτηση οποιαδήποτε
στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας,
πατήστε το κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗΣ () κατά την
αναζήτηση.
• Υπάρχει ένα χρονικό όριο για την ολοκλήρωση
των παρακάτω βημάτων.
Αν η ρύθμιση ακυρωθεί προτού την
ολοκληρώσετε, αρχίστε ξανά από το βήμα 1.
• Όταν πατάτε τα κουμπιά στο κύριο
τηλεχειριστήριο, φροντίστε να επιλέξετε το
σταθμό FM χρησιμοποιώντας το κύριο
τηλεχειριστήριο.
RDS DISPLAY
㪈
PTY-
㪋
Βασικές λειτουργίες
Προβολή των σημάτων RDS
TA
㪉
㪊
PTY SEARCH
PTY+
㪌
㪍
1. Πατήστε το κουμπί PTY SEARCH ενώ
ακούτε έναν σταθμό FM.
2. Πατήστε το κουμπί PTY- ή PTY+ μέχρι να
εμφανιστεί στην οθόνη ο επιθυμητός κωδικός
PTY.
• Στο δεξιό μέρος της οθόνης παρέχεται μια
περιγραφή των κωδικών ΡΤΥ.
3. Πατήστε ξανά το κουμπί PTY SEARCH, ενώ
ο κωδικός PTY που επιλέξατε στο
προηγούμενο βήμα εμφανίζεται ακόμα στην
οθόνη.
• Η κεντρική μονάδα εκτελεί αναζήτηση
στους 15 αποθηκευμένους σταθμούς FM,
τη διακόπτει όταν εντοπίσει αυτόν που
επιλέξατε και συντονίζεται στο
συγκεκριμένο σταθμό.
Ένα από τα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας RDS
είναι ότι μπορείτε να εντοπίσετε ένα
συγκεκριμένο είδος προγράμματος από τα
αποθηκευμένα κανάλια καθορίζοντας τον
κωδικό PTY.
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 57
57
2011-12-26
2:33:47
Βασικές λειτουργίες
Σύνδεση iPod/iPhone μέσω καλωδίου USB
Αν το σύστημα συνδεθεί με iPod/iPhone,
μπορείτε να αναπαράγετε μουσική από το iPod/
iPhone μέσω του συστήματος.
Σύνδεση iPod/iPhone μέσω σταθμού σύνδεσης
Αν το σύστημα συνδεθεί στον ειδικό σταθμό
σύνδεσης για iPod/iPhone, μπορείτε να
αναπαράγετε βίντεο ή μουσική από το iPod/
iPhone μέσω του συστήματος.
FM ANT
LAN
iPod
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
HDMI IN
OPTICAL
WIRELESS LAN
WIRELESS
5V
500mA
ASC IN
iPod
50
1. Συνδέστε το iPod/iPhone χρησιμοποιώντας
το καλώδιο USB στην εμπρός θύρα USB.
• Το iPod ενεργοποιείται αυτόματα.
• Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται
το μήνυμα "iPod".
2. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
3. Επιλέξτε ένα αρχείο μουσικής για
αναπαραγωγή.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το
τηλεχειριστήριο ή το προϊόν για να ελέγξετε
απλές λειτουργίες αναπαραγωγής, όπως
αυτές των κουμπιών ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,
ΠΑΥΣΗ, ΔΙΑΚΟΠΗΣ, # /$ και /.
(Ανατρέξτε στη σελίδα 15).
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Η αναπαραγωγή βίντεο είναι δυνατή μόνον εάν
χρησιμοποιείται σταθμός σύνδεσης iPod Dock.
 Αν θέλετε να επιστρέψετε στα μενού του iPod
με τη συσκευή αναπαραγωγής iPod
συνδεδεμένη μέσω του καλωδίου USB,
πατήστε FUNCTION στο τηλεχειριστήριο ή
πατήστε στην πρόσοψη του συστήματος
και επιλέξτε R. IPOD. Ο τρόπος λειτουργίας
FUNCTION αλλάζει με την ακόλουθη σειρά:
BD/DVD D. IN AUX R. IPOD W. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
Τα Περιεχ.μου
ΒίντεοPhotos
Συνδεδεμένη συσκευή
Music
iPod
Λειτουρ.
My Devices
Internet
Ρυθμίσεις
" Καταχώρ. ' Επιστροφή
d WPS(PBC)
1. Συνδέστε το βύσμα του σταθμού σύνδεσης
iPod στην υποδοχή iPod που υπάρχει στο
πίσω μέρος του προϊόντος.
2. Τοποθετήστε το iPod στον παρεχόμενο
σταθμό σύνδεσης iPod.
• Το iPod ενεργοποιείται αυτόματα.
• Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται
το μήνυμα "iPod".
3. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
4. Πατήστε τα κουμπιά ◄▲▼ για να επιλέξετε
Μουσική και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
5. Επιλέξτε ένα αρχείο μουσικής για αναπαραγωγή.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το
τηλεχειριστήριο ή το προϊόν για να ελέγξετε
απλές λειτουργίες αναπαραγωγής, όπως
αυτές των κουμπιών ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,
ΠΑΥΣΗ, ΔΙΑΚΟΠΗΣ, #/ $, /  και
REPEAT. Ανατρέξτε στη σελίδα 15.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Προτού συνδέσετε το iPod και το προϊόν,
προσαρμόστε τον ήχο σε μέτρια ένταση.
 Όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο και
συνδέσετε ένα iPod, το προϊόν φορτίζει την
μπαταρία του iPod.
 Φροντίστε να συνδέσετε το βύσμα του
σταθμού σύνδεσης έτσι ώστε η ετικέτα “”
να είναι στραμμένη προς τα πάνω.
58
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 58
2011-12-26
2:33:48
04
Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία βίντεο που είναι
αποθηκευμένα σε μια συσκευή αναπαραγωγής iPod
συνδέοντάς την με το προϊόν.
1. Συνδέστε το βύσμα του σταθμού σύνδεσης
iPod στην υποδοχή iPod που υπάρχει στο
πίσω μέρος του προϊόντος.
2. Στην οθόνη του iPod, μεταβείτε στο Βίντεο
> Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, ρυθμίστε τις
επιλογές Έξοδος τηλεόρασης και Τηλεοπτικό
σήμα.
3. Τοποθετήστε το iPod στον παρεχόμενο
σταθμό σύνδεσης iPod.
• Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται
το μήνυμα "iPod".
4. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
5. Πατήστε τα κουμπιά ◄▲▼ για να επιλέξετε
Βίντεο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
6. Επιλέξτε ένα αρχείο βίντεο για αναπαραγωγή.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το
τηλεχειριστήριο ή το προϊόν για να ελέγξετε
απλές λειτουργίες αναπαραγωγής, όπως
αυτές των κουμπιών ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,
ΠΑΥΣΗ, ΔΙΑΚΟΠΗΣ, # /$ και  /.
(Ανατρέξτε στη σελίδα 15).
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Χρήση ενός iPod/iPhone με έναν ασύρματο σταθμό
βάσης για iPod/iPhone (πωλείται ξεχωριστά)
Μπορείτε να απολαύσετε μουσική υψηλής ποιότητας
από τα ηχεία, με τη μετάδοση του σήματος ήχου ενός
iPod/iPhone μέσω ενός ασύρματου πομπού.
Για σύνδεση με την κύρια μονάδα όταν
χρησιμοποιείτε το προϊόν για πρώτη φορά,
χρειάζεται να ρυθμίσετε μη αυτόματα το
αναγνωριστικό σύνδεσης. (Ανατρέξτε στη σελίδα 61)
Βασικές λειτουργίες
Παρακολούθηση ταινίας
Μετά την πρώτη ρύθμιση της κύριας μονάδας,
αυτή θα συνδέεται αυτόματα με τον ασύρματο
πομπό όταν την ενεργοποιείτε.
Ενεργοποιήστε την κύρια μονάδα και συνδέστε το
iPod/iPhone στον ασύρματο πομπό.
στο προϊόν για να
Κατόπιν, πατήστε το κουμπί
επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας “W. IPOD”.
Ο τρόπος λειτουργίας της κύριας μονάδας
αλλάζει μέσω του κουμπιού FUNCTION με την
ακόλουθη σειρά: BD/DVD D. IN AUX R. IPOD
W. IPOD H. IN1 H. IN2 FM (Ανατρέξτε στη
σελίδα 13)
Τρόπος φόρτισης του ασύρματου
πομπού
 Πρέπει να συνδέσετε την υποδοχή VIDEO




OUT (σύνθετου σήματος) με την τηλεόρασή
σας για να προβάλετε βίντεο από ένα iPod
(ανατρέξτε στη σελίδα 24).
Αν θέλετε να προβάλετε βίντεο από ένα iPod
μέσω της υποδοχής VIDEO OUT, απενεργοποιήστε
τη λειτουργία Anynet+ (HDMI-CEC).
Στην τηλεόραση δεν εμφανίζεται καμία άλλη
οθόνη, εκτός από την οθόνη
αναπαραγωγής. Ελέγξτε τις υπόλοιπες
οθόνες στη συσκευή αναπαραγωγής iPod.
Αν το συνδεδεμένο iPod δεν υποστηρίζει
την αναπαραγωγή βίντεο, όταν επιλέγετε το
μενού βίντεο εμφανίζεται το μήνυμα "Η
αναπαραγωγή αρχείων βίντεο δεν
υποστηρίζεται σε αυτό το μοντέλο iPod".
Αν θέλετε να επιστρέψετε στα μενού του
iPod με τη συσκευή αναπαραγωγής iPod
συνδεδεμένη μέσω του σταθμού σύνδεσης,
πατήστε FUNCTION στο τηλεχειριστήριο ή
στην πρόσοψη του συστήματος
πατήστε
και επιλέξτε R. IPOD. Ο τρόπος λειτουργίας
FUNCTION αλλάζει με την ακόλουθη σειρά:
BD/DVD D. IN AUX R. IPOD W. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
LIN
STA
CH
STA
ND
BY
K
AR
ND
BY
GE
CH
AR
GE
1. Συνδέστε τον ασύρματο πομπό στη βάση
φόρτισης.
2. Συνδέστε το τροφοδοτικό συνεχούς
ρεύματος σε μια πρίζα.
• Ανάβει η ενδεικτική λυχνία φόρτισης και
αρχίζει η φόρτιση. Αφού φορτιστεί πλήρως η
μπαταρία, η ενδεικτική λυχνία φόρτισης
γίνεται πράσινη.
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 59
59
2011-12-26
2:33:52
Βασικές λειτουργίες
Κατάσταση λειτουργίας της λυχνίας LED
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Η σήμανση "Made
βάσης φόρτισης
Ένδειξη
Λειτουργία
ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΥΧΝΙΑ
LED ΑΝΑΜΜΕΝΗ
Σε λειτουργία/Φόρτιση
ολοκληρώθηκε
ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΥΧΝΙΑ
LED ΑΝΑΜΜΕΝΗ
Φορτίζεται

✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Η λυχνία LED υποδεικνύει την κατάσταση
φόρτισης της ενσωματωμένης μπαταρίας στον
ασύρματο πομπό του iPod.
Ελέγξτε την κατάσταση φόρτισης του iPod/
iPhone από την ένδειξη φόρτισης της
μπαταρίας του.
! ΠΡΟΣΟΧΗ


 Πραγματοποιείται σύνδεση στον ασύρματο
σταθμό βάσης όταν χρησιμοποιείται το
μοντέλο SWA-5000.
 Μόνο οι ασύρματοι πομποί Samsung που
είναι συμβατοί με το σύστημα μπορούν να
επαναφορτιστούν.
Μοντέλα iPod/iPhone που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε με αυτό το προϊόν
 iPod touch (3η γενιά)
 iPod touch (2η γενιά)
 iPod touch (1η γενιά))
 iPod classic
 iPod με βίντεο
 iPod με υποδοχή σταθμού σύνδεσης
 iPod με τροχό επιλογής





iPod nano (5η γενιά)
iPod nano (4η γενιά)
iPod nano (3η γενιά)
iPod nano (2η γενιά)
iPod nano (1η γενιά)




iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
60






for iPod" υποδεικνύει
ότι ένα ηλεκτρονικό
εξάρτημα έχει
σχεδιαστεί ειδικά για σύνδεση με συσκευές
iPod και πιστοποιείται από τον
κατασκευαστή ότι ικανοποιεί τα πρότυπα
απόδοσης της εταιρείας Apple.
Η σήμανση "Made for iPhone" υποδεικνύει
ότι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει
σχεδιαστεί ειδικά για σύνδεση με συσκευές
iPhone και πιστοποιείται από τον
κατασκευαστή ότι ικανοποιεί τα πρότυπα
απόδοσης της εταιρείας Apple.
Η εταιρεία Apple δεν ευθύνεται για τη
λειτουργία αυτής της συσκευής ή για τη
συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφαλείας
και τους κανονισμούς.
Ο έλεγχος της έντασης ήχου ενδέχεται να μη
λειτουργεί κανονικά με μοντέλα iPod και
iPhone που δεν αναφέρονται παραπάνω. Αν
προκύψει κάποιο πρόβλημα με οποιοδήποτε
από τα μοντέλα που αναφέρονται
παραπάνω, ενημερώστε το λογισμικό του
iPod/iPhone στην τελευταία έκδοση.
Ανάλογα με την έκδοση λογισμικού του
iPod, ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα
με τον έλεγχό του. Αυτό δεν αποτελεί
δυσλειτουργία του συστήματος οικιακού
κινηματογράφου.
Ανάλογα με την έκδοση λογισμικού ή τον
τύπο του iPod, ορισμένες λειτουργίες
ενδέχεται να διαφέρουν. Εγκαταστήστε το
τελευταίο λογισμικό για το iPod
(συνιστάται).
Ορισμένες λειτουργίες όπως αυτή του
κουμπιού iPod SYNC ενδέχεται να
εξαρτώνται από τις πηγές βίντεο ή το
μοντέλο iPod που διαθέτετε.
Μπορείτε να απολαύσετε μουσική ή βίντεο
μέσω της λειτουργίας BD/DVD και να
απολαύσετε μουσική, βίντεο ή φωτογραφίες
μέσω της λειτουργίας Remote iPod.
Χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε το σταθμό
σύνδεσης iPod για να απολαύσετε βίντεο ή
φωτογραφίες.
Η αναπαραγωγή του περιεχομένου
εφαρμογών μέσω του προϊόντος δεν είναι
εγγυημένη. Συνιστούμε να αναπαράγετε από
το iPod το περιεχόμενο που κάνετε λήψη.
Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με τη
χρήση του iPod, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή
τοποθεσία www.apple.com/support/ipod
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 60
2011-12-26
2:33:53
04
1. Απενεργοποιήστε το σύστημα οικιακού
κινηματογράφου.
2. Πατήστε τα κουμπιά 4, 7, 6, 3 στο
τηλεχειριστήριο με αυτή τη σειρά.
• Η λυχνία LED λειτουργίας αναβοσβήνει μία
φορά.
3. Συνδέστε το iPod/iPhone στον ασύρματο
πομπό.
Κατάσταση λειτουργίας της λυχνίας
LED του ασύρματου πομπού
LIN
Βασικές λειτουργίες
Τρόπος σύνδεσης του ασύρματου
πομπού με την κύρια μονάδα
K
STA
ND
BY
LI
NK
STAN
DB
Y
CH
AR
GE
Λειτουργία
Ένδειξη
LIN
K
STA
ND
CH
AR
BY
STANDBY
(Κόκκινη λυχνία
LED)
LINK (Μπλε
λυχνία LED)
GE
4. Ενεργοποιήστε το iPod/iPhone. Πατήστε το
κουμπί "ID SET" στο πίσω μέρος του
ασύρματου πομπού για 5 δευτερόλεπτα. Η
λυχνία σύνδεσης στον ασύρματο πομπό
αναβοσβήνει γρήγορα.
5. Ενεργοποιήστε το προϊόν.
• Για να ακούσετε μουσική από το iPod/iPhone
μέσω του προϊόντος, πατήστε το κουμπί
για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας
“W. IPOD”.
• Αφού επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας
"W. IPOD", μειώστε την ένταση ήχου του
προϊόντος για να αποφύγετε τυχόν βλάβη
στην ακοή σας.
• Μπορείτε να ελέγξτε την ένταση ηχείου του
iPod/iPhone με το κυκλικό ή το οριζόντιο
ρυθμιστικό έντασης ήχου.
• Όταν το iPod/iPhone βρίσκεται σε
κατάσταση διακοπής αναπαραγωγής ή
εξοικονόμησης ενέργειας, ο ασύρματος
πομπός εισέρχεται σε κατάσταση αδράνειας.
Όταν το iPod/iPhone εισέρχεται σε
κατάσταση πλήρους αδράνειας, ο ασύρματος
πομπός απενεργοποιείται.
Η σύνδεση
ΛΥΧΝΙΑ LED
ολοκληρώθηκε με
ΑΝΑΜΜΕΝΗ
επιτυχία
ΛΥΧΝΙΑ LED
Επεξεργασία
ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ
δεδομένων iPod/
(Παρατεταμένη
iPhone
αναλαμπή)
ΛΥΧΝΙΑ LED
ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ
Σύνδεση σε
(Σύντομη
εξέλιξη
αναλαμπή)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΧΑΜΗΛΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Αποτυχία
σύνδεσης
! ΠΡΟΣΟΧΗ
 Αν χρησιμοποιείτε την κύρια μονάδα κοντά σε
μια ασύρματη συσκευή όπως έναν φορητό
υπολογιστή, σε κάποιο σημείο πρόσβασης ή σε
ένα ασύρματο δίκτυο, μπορεί να προκύψει
σφάλμα που σχετίζεται με ασταθή λειτουργία.
 Μην επιχειρήσετε ζεύξη του SWA-5000 και
του iPod/iPhone ταυτόχρονα. Αν επιχειρηθεί
ταυτόχρονη ζεύξη, το iPod/iPhone και το
SWA-5000 ενδέχεται να μη συνδέονται με το
προϊόν.
 Η απόσταση μετάδοσης από το προϊόν μέχρι
τον ασύρματο πομπό είναι περίπου 5 μέτρα,
αλλά ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το
περιβάλλον λειτουργίας.
 Αν υπάρχει κάποιο εμπόδιο, όπως ένας τοίχος
ή ένα χώρισμα, ανάμεσα στο προϊόν και τον
ασύρματο πομπό, ενδέχεται να είναι ασθενές ή
ακόμα και να χαθεί το σήμα ήχου. Το σήμα
μπορεί επίσης να είναι ασθενές ή να χαθεί αν
μετακινείτε συνέχεια τον ασύρματο πομπό.
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 61
61
2011-12-26
2:33:54
Υπηρεσίες δικτύου
Μπορείτε να απολαύσετε διάφορες υπηρεσίες
δικτύου, όπως το Smart Hub ή το BD-LIVE,
συνδέοντας το προϊόν στο δίκτυό σας.
Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προτού
χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε υπηρεσία
δικτύου.
1. Σύνδεση του προϊόντος στο δίκτυο
(ανατρέξτε στις σελίδες 26~27)
2. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις δικτύου.
(Ανατρέξτε στις σελίδες 38~41)
Χρήση του Smart Hub
Μέσω του Smart Hub, μπορείτε να αναπαράγετε
ταινίες, βίντεο και μουσική από το Διαδίκτυο, να
προσπελάσετε διάφορες χρεώσιμες ή δωρεάν
εφαρμογές και να τα προβάλετε στην τηλεόρασή
σας. Το περιεχόμενο που παρέχεται από τις
εφαρμογές περιλαμβάνει ειδήσεις, αθλητικά,
προβλέψεις καιρού, αξίες χρηματιστηρίου,
χάρτες, φωτογραφίες και παιχνίδια.
3. Εμφανίζεται η οθόνη του Smart Hub.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Ορισμένες εφαρμογές είναι διαθέσιμες μόνο σε
συγκεκριμένες χώρες.
4. Εμφανίζεται η οθόνη συμφωνίας όρων χρήσης
υπηρεσίας.
Αν θέλετε να αποδεχτείτε τη συμφωνία,
πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
Συμφωνώ και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Ενδέχεται να χρειαστούν μερικά δευτερόλεπτα
για να εμφανιστούν οι οθόνες.
5. Εμφανίζεται η οθόνη ενημέρωσης υπηρεσίας
για να εγκαταστήσει έναν αριθμό υπηρεσιών
και εφαρμογών. Όταν ολοκληρωθεί η
διαδικασία, η οθόνη κλείνει. Οι εφαρμογές και
οι υπηρεσίες που έγιναν λήψη εμφανίζονται
στην οθόνη του Smart Hub. Αυτή η διαδικασία
ενδέχεται να χρειαστεί λίγο χρόνο.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μπορείτε επίσης να εκκινήσετε
αυτή τη λειτουργία πατώντας το κουμπί
SMART HUB στο τηλεχειριστήριο.
 Η οθόνη του Smart Hub ενδέχεται να κλείσει
στιγμιαία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
εγκατάστασης.
Πρώτη εκτέλεση του Smart Hub
Την πρώτη φορά που θα εκκινήσετε το Smart
Hub, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Μεταβείτε στο αρχικό μενού.
 Μετά την εγκατάσταση ενδέχεται να
εμφανιστούν μερικές οθόνες. Μπορείτε να
πατήσετε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ για να τις
κλείσετε ή να τις αφήσετε να κλείσουν μόνες
τους.
6. Για να εκκινήσετε μια εφαρμογή, πατήστε τα
κουμπιά ▲▼◄► για να επισημάνετε ένα
widget και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Τα Περιεχ.μου
Βίντεο
Φωτογραφίες
Μουσική
Λειτουρ.
Η συσκ. μου
Διαδίκτυο
Ρυθμίσεις
Ασφαλής αφαίρεση USB d WPS(PBC)
2. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
Διαδίκτυο και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
62
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 62
2011-12-26
2:34:00
05
1
2
3
4
Samsung Apps
Contents 1
Contents 2
6
7
Οι εφαρμογές μου: Προβολή της προσωπικής
σας συλλογής εφαρμογών, στην οποία μπορείτε
να προσθέτετε, να τροποποιείτε και να διαγράφετε
εφαρμογές.
5
Search
Your Video
Βοήθεια πλοήγησης: Προβολή των
κουμπιών τηλεχειριστηρίου που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε για πλοήγηση στο Smart Hub.
• ΚΟΚΚΙΝΟ (A): Σύνδεση στο Smart Hub.
• ΠΡΑΣΙΝΟ (B): Ταξινόμηση των εφαρμογών.
• ΚΙΤΡΙΝΟ (C): Επεξεργασία των εφαρμογών.
• ΜΠΛΕ (D): Αλλαγή των ρυθμίσεων του
Smart Hub.
Contents 3
Contents 4
Συνιστάται
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
Contents 13
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Υπηρεσίες δικτύου
Το Smart Hub με μια ματιά
a Σύνδ. χρ. b Ταξινόμηση ανά Λειτ. επεξ. d Ρυθμίσεις
7
6
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Η εταιρεία Samsung Electronics δεν
1
Διαφημιστικό περιεχόμενο: Προβολή του
οδηγού Smart Hub, μιας παρουσίασης του
προϊόντος και παρουσιάσεων νέων εφαρμογών.
2
Your Video: Παρέχει συστάσεις για βίντεο με
βάση τις προτιμήσεις σας.
• Σας επιτρέπει να δείτε συστάσεις ταινιών με
βάση τις προηγούμενες προτιμήσεις σας.
• Σας επιτρέπει να επιλέξετε μια ταινία,
εμφανίζει μια λίστα με τους παρόχους VOD
(Βίντεο κατά απαίτηση) που διαθέτουν
την ταινία και σας επιτρέπει να επιλέξετε
έναν πάροχο για ροή δεδομένων. (Η
ροή δεδομένων δεν είναι διαθέσιμη σε
ορισμένες περιοχές).
• Για οδηγίες σχετικά με τη χρήση της ενότητας
Your Video, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή
τοποθεσία www.samsung.com.
• Αυτή η δυνατότητα περιορίζεται σε
συγκεκριμένες περιοχές.
3
4
5
Search : Παρέχει μια ενοποιημένη αναζήτηση
για παρόχους βίντεο και συνδεδεμένες συσκευές
AllShare.
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη
χρήση του Smart Hub (εκτός από όταν
παρακολουθείτε έναν δίσκο Blu-ray Disc).
• Για εύκολη πρόσβαση, χρησιμοποιήστε το
κουμπί SEARCH στο τηλεχειριστήριο.
• Για οδηγίες σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας
αναζήτησης, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή
τοποθεσία www.samsung.com.
Samsung Apps: Μπορείτε να κάνετε λήψη
διάφορων χρεώσιμων ή δωρεάν υπηρεσιών
εφαρμογών.
Συνιστάται : Προβολή προτεινόμενου
περιεχομένου που διαχειρίζεται η Samsung.






αναλαμβάνει καμία νομική ευθύνη για τυχόν
διακοπή της υπηρεσίας Smart Hub που
προκαλείται από τον πάροχο υπηρεσιών για
οποιονδήποτε λόγο.
Η υπηρεσία Smart Hub εκτελεί λήψη και
επεξεργασία δεδομένων μέσω Διαδικτύου,
ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε
διαδικτυακό περιεχόμενο στην οθόνη της
τηλεόρασής σας.
Αν η σύνδεση στο Διαδίκτυο είναι ασταθής, η
υπηρεσία ενδέχεται να εμφανίσει καθυστέρηση
ή να διακοπεί.
Επιπλέον, το προϊόν ενδέχεται να
απενεργοποιηθεί αυτόματα λόγω των
συνθηκών στο Διαδίκτυο.
Αν συμβεί κάτι τέτοιο, ελέγξτε τη σύνδεση στο
Διαδίκτυο και προσπαθήστε ξανά.
Οι υπηρεσίες εφαρμογών ενδέχεται να
παρέχονται αποκλειστικά στα Αγγλικά και το
διαθέσιμο περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρει,
ανάλογα με την περιοχή.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
κάποια υπηρεσία Smart Hub, επισκεφτείτε τη
διαδικτυακή τοποθεσία του αντίστοιχου
παρόχου υπηρεσιών.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται υπόκεινται σε
αλλαγές χωρίς προειδοποίηση από τον πάροχο
υπηρεσιών του Smart Hub.
Το περιεχόμενο των υπηρεσιών Smart Hub
ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την έκδοση
υλικολογισμικού του προϊόντος.
Το χρεώσιμο περιεχόμενο DivX που διαθέτει
προστασία από αντιγραφή αναπαράγεται μόνο
μέσω καλωδίου HDMI.
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 63
63
2011-12-26
2:34:02
Υπηρεσίες δικτύου
Χρήση του πληκτρολογίου
Δημιουργία λογαριασμού
Μέσω του τηλεχειριστηρίου, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο οθόνης για να
εισάγετε γράμματα, αριθμούς και σύμβολα.
Για να αποκτήσετε μια δική σας αποκλειστική
διαμόρφωση του Smart Hub, δημιουργήστε το
δικό σας λογαριασμό Smart TV.
Για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό,
ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1
1
2
3
.,–
abc
def
4
5
6
ghi
jkl
mno
7
8
9
pqrs
tuv
wxyz
1.
0
2
Αλλαγή
3
T9
Διαγραφή
Πατήστε το ΚΟΚΚΙΝΟ κουμπί (A) στο
τηλεχειριστήριο. Εμφανίζεται η οθόνη
σύνδεσης.
Search
6
Your Video
Samsung Apps
Contents 1
ab
Ab
b Μέθοδος εισαγωγής
AB
1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Σύνδ. χρ.

Recommended
Aναγν. Smart TV
Πατήστε [ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ]
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Password
Πατήστε
[ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ]
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 1
/ Γλώσσα: English
xxxxxxxx
Contents 2
%
 Απομνημ. του αναγν. και του κωδ. πρόσβ. Smart TV.
4
5
1
Το τρέχον πληκτρολόγιο.
Χρησιμοποιήστε το για να εισάγετε γράμματα,
αριθμούς και σύμβολα.
2
Πατήστε το κουμπί FULL SCREEN στο
τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε τον τρόπο
λειτουργίας εισαγωγής.
: ab, Ab, AB, αριθμοί ή εικονίδια.
3
Εμφανίζει τον τρέχοντα τρόπο λειτουργίας εισαγωγής.
4
Πατήστε το ΠΡΑΣΙΝΟ κουμπί (B) στο
τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε τη μέθοδο
εισαγωγής. (T9 ή ABC)
5
Πατήστε το κουμπί TOOLS στο τηλεχειριστήριο
για να αλλάξετε τη γλώσσα.
6
Πατήστε το κουμπί REPEAT στο τηλεχειριστήριο
για να διαγράψετε έναν χαρακτήρα.
Εισαγωγή κειμένου, αριθμών και συμβόλων
Για να εισάγετε κείμενο, πατήστε το αριθμητικό
κουμπί στο τηλεχειριστήριο που αντιστοιχεί στο
γράμμα που θέλετε να εισάγετε. Πατήστε
γρήγορα το κουμπί για να εισάγετε ένα γράμμα
που δεν είναι το πρώτο γράμμα που εμφανίζεται
στο κουμπί του πληκτρολογίου οθόνης. Για
παράδειγμα, αν θέλετε να εισάγετε το γράμμα b,
πατήστε γρήγορα δύο φορές το κουμπί 2 στο
τηλεχειριστήριο. Για να εισάγετε το πρώτο
γράμμα που εμφανίζεται σε ένα κουμπί, πατήστε
το, αφήστε το και περιμένετε.
Για να μετακινηθείτε μέσα στο κείμενο,
χρησιμοποιήστε τα κουμπιά βέλους. Για να
διαγράψετε κείμενο, μετακινήστε το δρομέα στα
δεξιά του χαρακτήρα που θέλετε να διαγράψετε
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί REPEAT.
Για να εναλλάξετε μεταξύ κεφαλαίων/πεζών και
να εισάγετε αριθμούς ή σημεία στίξης, πατήστε
το κουμπί FULL SCREEN.
64
Contents 1
Contents 2
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 3
Σύνδ. χρ.
xxxxxxxx
Δημ. λογαρ.
Contents 4
Ακύρωση
xxxxxxxx
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Απώλεια κωδ.πρ.
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Σύνδ. χρ. b Ταξινόμηση ανά Λειτ. επεξ. d Ρυθμίσεις
2.
3.
4.
Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
επιλέξετε Δημ. λογαρ. και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Στην επόμενη οθόνη, επιλέξτε Aναγν. Smart
TV και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται μια οθόνη
εισαγωγής και ένα πληκτρολόγιο.
Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε
τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.
Αυτό θα είναι το αναγνωριστικό σας.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Το πληκτρολόγιο λειτουργεί όπως το
πληκτρολόγιο ενός κινητού τηλεφώνου.
5.
6.
7.
Όταν τελειώσετε, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ για να επιλέξετε OK και, στη
συνέχεια, πατήστε ξανά το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται ξανά η οθόνη
δημιουργίας λογαριασμού.
Επιλέξτε Κωδικός πρόσβ. και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται η
οθόνη κωδικού πρόσβασης και ένα πληκτρολόγιο.
Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να
εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης.
Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να είναι
οποιοσδήποτε συνδυασμός γραμμάτων,
αριθμών και συμβόλων.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Πατήστε το ΚΟΚΚΙΝΟ κουμπί (A) στο
τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε ή να
αποκρύψετε τον κωδικό πρόσβασης καθώς
τον εισάγετε.
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 64
2011-12-26
2:34:04
05
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Όταν τελειώσετε, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ για να επιλέξετε OK και, στη
συνέχεια, πατήστε ξανά το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται ξανά η οθόνη
σύνδεσης.
Επιλέξτε Επιβεβαίωση κωδικού
πρόσβασης και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Επαναλάβετε τα βήματα 7 και 8.
Όταν εμφανιστεί ξανά η οθόνη σύνδεσης,
επιλέξτε Δημ. λογαρ. και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται
το παράθυρο επιβεβαίωσης.
Επιλέξτε OK και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται το
παράθυρο που σας ζητά να συνεχίσετε με
την καταχώριση της υπηρεσίας.
Επιλέξτε Εγγραφείτε και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Εμφανίζεται το παράθυρο Καταχώριση
λογαριασμού υπηρεσίας.
• Αν έχετε ενεργό λογαριασμό σε οποιονδήποτε
από τους παρόχους που εμφανίζονται,
μπορείτε να συσχετίσετε το λογαριασμό του
παρόχου και τον κωδικό πρόσβασής του με
το λογαριασμό Smart TV που διαθέτετε. Η
καταχώριση διευκολύνει την πρόσβαση στη
διαδικτυακή τοποθεσία του παρόχου. Για
οδηγίες σχετικά με την καταχώριση, μεταβείτε
στο βήμα 2 της Διαχείρισης λογαριασμών
στην ενότητα Μενού ρυθμίσεων.
• Αν δεν έχετε ενεργό λογαριασμό σε έναν
πάροχο ή αν δεν θέλετε να καταχωρίσετε
ενεργούς λογαριασμούς αυτή τη στιγμή,
επιλέξτε Εγγρ. αργότερα και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Μπορείτε
επίσης να αφήσετε το παράθυρο να κλείσει
μόνο του μετά από περίπου ένα λεπτό.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως αναγνωριστικό.
 Μπορείτε να καταχωρίσετε έως και 10
λογαριασμούς χρήστη.
 Δεν χρειάζεστε λογαριασμό για να
χρησιμοποιήσετε το Smart Hub.
Σύνδεση σε λογαριασμό
Για να συνδεθείτε στο λογαριασμό Smart TV που
διαθέτετε, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1.
Με την κύρια οθόνη του Smart Hub να
εμφανίζεται στην τηλεόρασή σας, πατήστε το
ΚΟΚΚΙΝΟ κουμπί (A) στο τηλεχειριστήριο.
Εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης.
2.
3.
4.
5.
Επιλέξτε το κάτω βέλος δίπλα στο πεδίο
Aναγν. Smart TV και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Επιλέξτε το αναγνωριστικό σας από τη λίστα
που εμφανίζεται και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται ξανά η
οθόνη σύνδεσης.
Επιλέξτε Κωδικός πρόσβ. και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται
το παράθυρο κωδικού πρόσβασης και ένα
πληκτρολόγιο.
Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας
χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και το
τηλεχειριστήριο. Όταν τελειώσετε, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, επιλέξετε OK και, στη
συνέχεια, πατήστε ξανά το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Αν θέλετε το Smart Hub να εισάγει αυτόματα
τον κωδικό πρόσβασής σας, επιλέξτε
Απομνημόνευση αναγνωριστικού και κωδικού
πρόσβασης Smart TV αφού εισάγετε τον
κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται ένα σημάδι
επιλογής. Πλέον το Smart Hub θα εισάγει
αυτόματα τον κωδικό πρόσβασής σας όταν
επιλέγετε ή εισάγετε το αναγνωριστικό σας.
Το μενού ρυθμίσεων - ΜΠΛΕ (D)
Η οθόνη του μενού ρυθμίσεων παρέχει
πρόσβαση σε λειτουργίες διαχείρισης
λογαριασμών, επαναφοράς λογαριασμού και
ιδιοτήτων λογαριασμού.
Για να προσπελάσετε το μενού ρυθμίσεων και,
στη συνέχεια, να επιλέξετε ένα στοιχείο μενού,
ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1.
2.
Πατήστε το ΜΠΛΕ κουμπί (D) στο τηλεχειριστήριο.
Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
ένα στοιχείο μενού και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Οι λειτουργίες στην οθόνη του μενού ρυθμίσεων
περιγράφονται παρακάτω.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Το στοιχείο Διαχείριση υπηρεσιών που εμφανίζεται
στο μενού ρυθμίσεων δεν είναι διαθέσιμο για
συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray Disc.
Διαχείριση λογαριασμών
Το μενού Διαχείριση λογαριασμών περιλαμβάνει
λειτουργίες που σας επιτρέπουν να καταχωρίσετε
τους λογαριασμούς σας σε παρόχους υπηρεσιών,
να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του Smart
Hub και να διαγράψετε ή να απενεργοποιήσετε
το λογαριασμό Smart TV που διαθέτετε.
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 65
Υπηρεσίες δικτύου
8.
65
2011-12-26
2:34:07
Υπηρεσίες δικτύου
Καταχώριση λογαριασμού υπηρεσίας
Αν έχετε ενεργό λογαριασμό σε οποιονδήποτε
από τους παρόχους που εμφανίζονται από τη
λειτουργία καταχώρισης λογαριασμού υπηρεσίας,
μπορείτε να συσχετίσετε το λογαριασμό του
παρόχου και τον κωδικό πρόσβασής του με το
λογαριασμό Smart TV που διαθέτετε. Αν
συσχετίσετε το λογαριασμό, θα μπορείτε να
συνδεθείτε εύκολα στο λογαριασμό μέσω του
Smart Hub, χωρίς να εισάγετε το όνομα ή τον
κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας.
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
καταχώρισης λογαριασμού υπηρεσίας,
ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Στο μενού Ρυθμίσεις, επιλέξτε Καταχώριση
λογαριασμού υπηρεσίας και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται το
παράθυρο Καταχώριση λογαριασμού υπηρεσίας.
2. Πατήστε τα κουμπιά βέλους ▲▼ για να
επιλέξετε έναν πάροχο υπηρεσιών που
θέλετε να συσχετίσετε με το λογαριασμό
Smart TV και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Αν διαθέτετε έναν λογαριασμό Samsung και
θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
Samsung Apps στο Smart Hub, πρέπει να
καταχωρίσετε εδώ το λογαριασμό Samsung
Apps. Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στη σελίδα 69.
✎
3.
Εισαγάγετε το αναγνωριστικό και τον κωδικό
πρόσβασης για την τοποθεσία
χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και το
πληκτρολόγιο οθόνης. Όταν τελειώσετε,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Αυτό είναι το αναγνωριστικό και ο κωδικός
πρόσβασης που χρησιμοποιείτε κανονικά για
να προσπελάσετε το λογαριασμό σας σε αυτήν
την τοποθεσία.
✎
4.
5.
6.
Αν εισάγετε σωστά το αναγνωριστικό και τον
κωδικό πρόσβασης, εμφανίζεται το μήνυμα
επιτυχημένης καταχώρισης.
Αν πατήσατε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,
επαναλάβετε τα βήματα 2 μέχρι 4 για να
συσχετίσετε έναν ακόμα πάροχο υπηρεσιών.
Όταν τελειώσετε, πατήστε το κουμπί RETURN.
Αλλαγή κωδ. pρόσ.
Η λειτουργία αλλαγής κωδικού πρόσβασης σάς
επιτρέπει να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης
του Smart Hub. Για να αλλάξετε τον κωδικό
πρόσβασης, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Επιλέξτε Αλλαγή κωδ. pρόσ. και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
2. Εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης.
66
3.
4.
Εμφανίζεται η επόμενη οθόνη.
Στην επόμενη οθόνη, εισαγάγετε ένα νέο
κωδικό πρόσβασης στην πρώτη γραμμή.
Εισαγάγετέ τον ξανά στη δεύτερη γραμμή
για να τον επιβεβαιώσετε.
5.
Εμφανίζεται η οθόνη μηνύματος ολοκλήρωσης
αλλαγής κωδικού πρόσβασης. Πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ή περιμένετε να κλείσει η
οθόνη - περίπου 5 δευτερόλεπτα.
Κατάργ. από λίστα λογ. τηλ/σης
Η λειτουργία κατάργησης από τη λίστα
λογαριασμών τηλεόρασης ακυρώνει όλους τους
τρέχοντες καταχωρισμένους λογαριασμούς
υπηρεσιών που έχετε καταχωρίσει στην οθόνη
καταχώρισης λογαριασμού υπηρεσίας.
Απενεργοποίηση λογαριασμού
Η λειτουργία απενεργοποίησης λογαριασμού
απενεργοποιεί το λογαριασμό Smart TV που
διαθέτετε και τον διαγράφει εντελώς, μαζί με όλες
τις ρυθμίσεις λογαριασμού, από το Smart Hub.
Διαχείριση υπηρεσιών
Αυτό το μενού προορίζεται για τη ρύθμιση της
υπηρεσίας ειδικών εφαρμογών. (Σχετικά με
εφαρμογές όπως AP New, Ticker κ.λπ.)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν
έχουν εγκατασταθεί ειδικές εφαρμογές.
✎
Επαναφορά
Η λειτουργία επαναφοράς αρχικοποιεί όλες τις
εφαρμογές που έγιναν λήψη, διαγράφει όλους
τους λογαριασμούς χρηστών και τις ρυθμίσεις
από το προϊόν και επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις
του Smart Hub στις εργοστασιακές
προεπιλεγμένες τιμές. Κατόπιν, επανεκκινεί το
Smart Hub σαν να το εκκινείτε για πρώτη φορά.
1στόσο, ο λογαριασμός σας παραμένει στο
διακομιστή Smart Hub. Για να συνδεθείτε στο
λογαριασμό σας, εισαγάγετε το αναγνωριστικό
και τον κωδικό πρόσβασής σας στην οθόνη
δημιουργίας λογαριασμού.
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
επαναφοράς, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Στο μενού Διαχείριση λογαριασμών, επιλέξτε
Επαναφορά και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Εμφανίζεται η οθόνη επαναφοράς.
2.
Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης ασφαλείας
σας. Αυτός είναι ο κωδικός πρόσβασης που
εισάγατε αν ρυθμίσατε Γονική διαβάθμιση BD ή
DVD (ανατρέξτε στη σελίδα 43). Διαφορετικά,
εισαγάγετε την τιμή 0000.
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 66
2011-12-26
2:34:07
05
4.
Μετά από λίγο, εκτελείται αυτόματα
επαναφορά του Smart Hub. Η οθόνη ενδέχεται
να γίνει μαύρη και, στη συνέχεια, εμφανίζεται
ξανά το Smart Hub. Η διαδικασία
επαναρχικοποίησης αρχίζει μετά από λίγο.
Για να ολοκληρώσετε την επαναρχικοποίηση,
μεταβείτε στο βήμα 4 της ενότητας Πρώτη
εκτέλεση του Smart Hub. (Ανατρέξτε στη
σελίδα 62)
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Αν ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης, πατήστε
το κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗΣ ( ) στην πρόσοψη του
προϊόντος για περισσότερα από 5
δευτερόλεπτα, χωρίς τοποθετημένο δίσκο.
Ιδιότητες
Το στοιχείο μενού Properties (Ιδιότητες)
περιλαμβάνει τρεις λειτουργίες που εμφανίζουν
πληροφορίες σχετικά με το Smart Hub:
Περισσότερα
Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το Smart Hub
που περιλαμβάνουν τον αριθμό έκδοσης, τον
αριθμό των υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες,
τη χρήση της μνήμης και το μοναδικό
αναγνωριστικό προϊόντος.
Συμφωνία όρων χρήσης υπηρεσίας
Εμφανίζει τη συμφωνία όρων χρήσης της υπηρεσίας.
Το μενού λειτουργίας επεξεργασίας
- ΚΙΤΡΙΝΟ (C)
Οι λειτουργίες στο μενού λειτουργίας επεξεργασίας
σας επιτρέπουν να χειρίζεστε τις εφαρμογές στην
ενότητα Οι εφαρμογές μου της οθόνης του Smart
Hub. Με τη χρήση αυτών των λειτουργιών, μπορείτε
να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε την πρόσβαση
σε ορισμένες εφαρμογές, να δημιουργήσετε νέους
φακέλους και να μετακινήσετε εφαρμογές σε
αυτούς, να μετονομάσετε φακέλους, να διαγράψετε
εφαρμογές και να αλλάξετε τη θέση των εφαρμογών
στην οθόνη.
Για να προσπελάσετε το μενού λειτουργίας
επεξεργασίας και, στη συνέχεια, να επιλέξετε ένα
στοιχείο μενού, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί (C) στο
τηλεχειριστήριο. Στο κάτω μέρος της οθόνης
εμφανίζεται η γραμμή μενού λειτουργίας
επεξεργασίας.
2.
Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
επιλέξετε ένα στοιχείο μενού και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Οι λειτουργίες στην οθόνη του γραμμή μενού
λειτουργίας επεξεργασίας περιγράφονται παρακάτω.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Ορισμένα στοιχεία μενού ενδέχεται να μην
εμφανίζονται στην οθόνη. Για να δείτε αυτά τα
στοιχεία, πατήστε ◄► για να μετακινηθείτε στην
άκρη της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε μία
ακόμα φορά για να εμφανιστούν τα στοιχεία.
 Μπορείτε να κλείσετε τη γραμμή μενού
επισημαίνοντας το X στην κάτω δεξιά πλευρά και,
στη συνέχεια, πατώντας το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Μετακίνηση
Η λειτουργία μετακίνησης σάς επιτρέπει να
αλλάξετε τη θέση μιας εφαρμογής στην οθόνη.
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
μετακίνησης, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί (C) στο
τηλεχειριστήριο.
2. Επιλέξτε μια εφαρμογή και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται
ένα σημάδι επιλογής πάνω από την
εφαρμογή.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε
Μετακίνηση και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται ένα εικονίδιο
αλλαγής θέσης πάνω από την εφαρμογή.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
μετακινήσετε το εικονίδιο. Πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ όταν το εικονίδιο
βρίσκεται στην επιθυμητή θέση. Η εφαρμογή
μετακινείται στη νέα της θέση.
Νέος φάκελος
Η λειτουργία νέου φακέλου σάς επιτρέπει να
δημιουργήσετε και να ονομάσετε νέους
φακέλους. Αφού δημιουργήσετε ένα φάκελο,
μπορείτε να μετακινήσετε εφαρμογές σε αυτόν.
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία νέου
φακέλου, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί (C) στο
τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
μετακινήσετε το δρομέα στο Νέος φάκελος
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται το παράθυρο νέου
φακέλου και ένα πληκτρολόγιο.
3.
Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε
το όνομα του φακέλου και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Η οθόνη νέου φακέλου κλείνει και ο νέος φάκελος
εμφανίζεται στην οθόνη του Smart Hub.
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 67
Υπηρεσίες δικτύου
3.
67
2011-12-26
2:34:07
Υπηρεσίες δικτύου
Μετακίνηση σε φάκελο
Μετονομασία φακέλου
Η λειτουργία μετακίνησης σε φάκελο σάς επιτρέπει
να μετακινήσετε μια εφαρμογή σε κάποιο φάκελο.
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μετακίνησης
σε φάκελο, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
Η λειτουργία μετονομασίας φακέλου σάς
επιτρέπει να μετονομάσετε φακέλους. Για να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μετονομασίας
φακέλου, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί (C) στο
τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
επιλέξετε έναν φάκελο και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
επιλέξετε Μετονομασία φακέλου και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Εμφανίζεται το παράθυρο μετονομασίας
φακέλου και ένα πληκτρολόγιο.
4. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να
εισάγετε ένα νέο όνομα και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Το
παράθυρο μετονομασίας φακέλου κλείνει και
το νέο όνομα εμφανίζεται κάτω από το
φάκελο.
1.
2.
3.
4.
Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί (C) στο
τηλεχειριστήριο.
Επιλέξτε μια εφαρμογή και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε
Μετακίνηση σε φάκελο και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Ανοίγει το
παράθυρο μετακίνησης σε φάκελο.
Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε
έναν φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται το μήνυμα
ολοκλήρωσης μετακίνησης σε φάκελο και, στη
συνέχεια, το παράθυρο κλείνει. Η εφαρμογή
έχει μετακινηθεί στο φάκελο.
Προσπέλαση εφαρμογής σε φάκελο
1. Κλείστε το μενού λειτουργίας επεξεργασίας.
2. Στην ενότητα Οι εφαρμογές μου, πατήστε τα
κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε έναν
φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Ανοίγει ο φάκελος.
3. Επιλέξτε μια εφαρμογή και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εκκινείται το
πρόγραμμα ή η υπηρεσία της εφαρμογής.
Επεξεργασία στοιχείων σε έναν φάκελο
Επιλέξτε έναν φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Ανοίγει ο φάκελος.
Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί (C) στο
τηλεχειριστήριο. Στο κάτω μέρος της οθόνης
εμφανίζονται τα κουμπιά επεξεργασίας.
Αυτά τα κουμπιά λειτουργούν όπως τα κουμπιά
του μενού λειτουργίας επεξεργασίας στην κύρια
οθόνη. Για παράδειγμα, για να μετακινήσετε μια
εφαρμογή πίσω στην κύρια οθόνη Οι εφαρμογές
μου:
1. Επιλέξτε την εφαρμογή.
2. Επιλέξτε Μετακίνηση σε φάκελο και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Εμφανίζεται το παράθυρο μετακίνησης σε
φάκελο.
3. Επιλέξτε Οι εφαρμογές μου και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Το
παράθυρο μετακίνησης σε φάκελο κλείνει
και η εφαρμογή επιστρέφει στην κύρια
οθόνη Οι εφαρμογές μου.
68
Κλείδωμα
Η λειτουργία κλειδώματος σάς επιτρέπει να
κλειδώσετε ορισμένες εφαρμογές στην ενότητα
Οι εφαρμογές μου, ώστε να μην ανοίγουν χωρίς
εισαγωγή του κωδικού ασφαλείας γονικής
διαβάθμισης.
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
κλειδώματος, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί (C) στο
τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
επιλέξετε μια εφαρμογή και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Αν η
εφαρμογή μπορεί να κλειδωθεί, το στοιχείο
μενού Κλείδωμα είναι ενεργοποιημένο.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
επιλέξετε Κλείδωμα και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται
το παράθυρο ασφάλειας.
4. Εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας γονικής
διαβάθμισης (ανατρέξτε στη σελίδα 43). Αν
δεν έχετε δημιουργήσει έναν κωδικό
ασφαλείας γονικής διαβάθμισης, εισαγάγετε
την τιμή 0000.
5. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται
το παράθυρο υπηρεσίας κλειδώματος που
επιβεβαιώνει το κλείδωμα και, στη συνέχεια,
το παράθυρο κλείνει. Εμφανίζεται ένα
σύμβολο κλειδώματος δίπλα στην
εφαρμογή.
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 68
2011-12-26
2:34:08
05
1.
2.
3.
4.
5.
Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί (C) στο
τηλεχειριστήριο.
Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
επιλέξετε μια κλειδωμένη εφαρμογή και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
επιλέξετε Ξεκλείδωμα και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται
το παράθυρο ασφάλειας.
Εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας γονικής
διαβάθμισης (ανατρέξτε στη σελίδα 43). Αν
δεν έχετε δημιουργήσει έναν κωδικό
ασφαλείας γονικής διαβάθμισης, εισαγάγετε
την τιμή 0000.
Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται
το παράθυρο απενεργοποίησης υπηρεσίας
κλειδώματος που επιβεβαιώνει ότι το
κλείδωμα απενεργοποιήθηκε και, στη
συνέχεια, το παράθυρο κλείνει.
Διαγραφή
Η λειτουργία διαγραφής σάς επιτρέπει να διαγράψετε
εφαρμογές από την ενότητα Οι εφαρμογές μου. Για
να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία διαγραφής,
ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί (C) στο
τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
επιλέξετε μια εφαρμογή και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
επιλέξετε Διαγραφή και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται
το μήνυμα "Θέλετε να διαγράψετε τα
επιλεγμένα στοιχεία;".
4. Επιλέξτε Ναι και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Η εφαρμογή διαγράφεται.
Το μενού ταξινόμησης - ΠΡΑΣΙΝΟ (B)
Οι λειτουργίες στο μενού ταξινόμησης σάς
επιτρέπουν να ταξινομήσετε τις εφαρμογές στην
ενότητα Οι εφαρμογές μου κατά προεπιλογή,
όνομα, ημερομηνία, συχνότητα χρήσης, κατηγορία
και σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη. Αν
αλλάξετε μη αυτόματα τη θέση μιας εφαρμογής, το
μενού ταξινόμησης επισημαίνει αυτόματα την
επιλογή Καθορισμός από χρήστη όταν το ανοίγετε.
Για να ταξινομήσετε τις εφαρμογές στην ενότητα Οι
εφαρμογές μου, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Πατήστε το ΠΡΑΣΙΝΟ κουμπί (Β) στο
τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
μια μέθοδο ταξινόμησης και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Το Smart
Hub ταξινομεί τις εφαρμογές σύμφωνα με τη
μέθοδο που έχετε επιλέξει.
Samsung Apps
Το Samsung Apps σάς επιτρέπει να κάνετε λήψη
χρεώσιμων ή δωρεάν εφαρμογών και υπηρεσιών
στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc και να
τις προβάλετε ή να τις χρησιμοποιήσετε στην
τηλεόρασή σας.
Αυτές οι εφαρμογές και υπηρεσίες
περιλαμβάνουν βίντεο, μουσική, φωτογραφίες,
παιχνίδια, ειδήσεις, αθλητικά κλπ. Τα εικονίδια για
τις νέες εφαρμογές εμφανίζονται στην ενότητα Οι
εφαρμογές μου.
Επιπλέον εφαρμογές και υπηρεσίες προσθέτονται
τακτικά.
Χρεώσιμες εφαρμογές
Για να κάνετε λήψη χρεώσιμων εφαρμογών,
χρειάζεται να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό
Samsung και να προσθέσετε μια πιστωτική κάρτα
στο λογαριασμό.
Για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό
Samsung, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή
τοποθεσία www.samsung.com:
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Αυτή η υπηρεσία ενδέχεται να μην παρέχεται
σε ορισμένες χώρες.
Πρόσβαση στην οθόνη Samsung Apps
Για να προσπελάσετε την οθόνη Samsung Apps,
πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
περιηγηθείτε στην περιοχή Samsung Apps στην
κύρια οθόνη του Smart Hub και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται η
οθόνη Samsung Apps.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Αν αυτή είναι η πρώτη φορά που
προσπελαύνετε τη συγκεκριμένη οθόνη,
εμφανίζεται το παράθυρο όρων χρήσης
υπηρεσίας. Επιλέξτε Συμφωνώ και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 69
Υπηρεσίες δικτύου
Ξεκλείδωμα
69
2011-12-26
2:34:08
Υπηρεσίες δικτύου
Χρήση της οθόνης Samsung Apps
Κατηγορίες του Samsung Apps
Για να χρησιμοποιήσετε την οθόνη Samsung
Apps, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να μετακινηθείτε
στη λίστα κατηγοριών στα αριστερά.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επισημάνετε
μια κατηγορία. Σε μερικά δευτερόλεπτα, η
οθόνη Samsung Apps εμφανίζει τις
εφαρμογές σε αυτήν την κατηγορία. Στο
επάνω μέρος της οθόνης εμφανίζονται οι
καρτέλες ταξινόμησης.
3. Πατήστε το κουμπί ► για να μετακινηθείτε
στις εφαρμογές ή στις υπηρεσίες που
εμφανίζονται.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
επιλέξετε κάποια εφαρμογή ή υπηρεσία και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται η οθόνη
λεπτομερειών εφαρμογής που περιγράφει
την υπηρεσία ή την εφαρμογή.
5. Επιλέξτε Λήψη τώρα και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Αν η
εφαρμογή/υπηρεσία είναι δωρεάν, γίνεται
λήψη της και εκτελείται. Διαφορετικά, αν
υπάρχει χρέωση, ακολουθήστε τις οδηγίες
στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη λήψη.
Διατίθενται οι παρακάτω κατηγορίες:
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Ορισμένες εφαρμογές παρέχονται με δωρεάν
λήψη, αλλά απαιτείται εγγραφή στον πάροχο ή
χρεώσιμος λογαριασμός στον πάροχο για να
χρησιμοποιηθούν.
 Τα εικονίδια για τις εφαρμογές και τις
υπηρεσίες που έχετε κάνει λήψη από το
Samsung Apps εμφανίζονται στην ενότητα Οι
εφαρμογές μου.
Καρτέλες ταξινόμησης
Μπορείτε να προσπελάσετε τις καρτέλες
ταξινόμησης στο επάνω μέρος της οθόνης
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ▲▼◄►. Κάθε
καρτέλα εμφανίζει τις υπηρεσίες ή τις εφαρμογές
στην κατηγορία που επιλέγετε, ταξινομημένες
κατά τα κριτήρια στην καρτέλα: Προτεινόμενες,
Περισσότερες λήψεις, Πιο πρόσφατες, Όνομα).
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ΜΠΛΕ
κουμπί (D) στο τηλεχειριστήριο για να
προσπελάσετε τις καρτέλες ταξινόμησης. Κάθε
φορά που πατάτε το ΜΠΛΕ κουμπί (D), αλλάζετε
την προβολή από τη μία καρτέλα ταξινόμησης
στην επόμενη.
70
• Νέες εφαρμογές: Εμφανίζει τις εφαρμογές που
καταχωρίστηκαν πρόσφατα.
• Βίντεο: Εμφανίζει διάφορα πολυμέσα βίντεο,
όπως ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές και βίντεο
μικρού μήκους.
• Παιχνίδια: Εμφανίζει διάφορα παιχνίδια, όπως
sudoku και σκάκι.
• Αθλητικά: Εμφανίζει διάφορες αθλητικές
υπηρεσίες πολυμέσων, όπως πληροφορίες
αγώνων, εικόνες και βίντεο μικρού μήκους.
• Lifestyle: Περιλαμβάνει διάφορες υπηρεσίες
πολυμέσων lifestyle, όπως μουσική, εργαλεία
διαχείρισης προσωπικών φωτογραφιών και
εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης όπως το
Facebook και το Twitter.
• Πληροφορίες: Περιλαμβάνει διάφορες υπηρεσίες
πληροφοριών, όπως ειδήσεις, χρηματιστήριο και
καιρός.
• Άλλα: Περιλαμβάνει διάφορες άλλες υπηρεσίες.
Ο λογαριασμός μου
Η επιλογή Ο λογαριασμός μου παρέχει πρόσβαση
στο ιστορικό παραγγελιών και λήψης του
Samsung Apps και την οθόνη Μετρητά για τις
εφαρμογές μου. Πρέπει να διαθέτετε έναν
λογαριασμό Samsung Apps για να προσπελάσετε
αυτές τις πληροφορίες.
Βοήθεια
Αν έχετε απορίες σχετικά με το Samsung Apps,
ελέγξτε πρώτα τη Βοήθεια. Αν καμία από τις
συμβουλές δεν ισχύει για τη δική σας περίπτωση,
επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.
samsung.com.
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία βοήθειας,
ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
επιλέξετε Βοήθεια και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
2. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να εισέλθετε
στη Βοήθεια αφού εμφανιστεί.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να κάνετε
κύλιση στο κείμενο βοήθειας.
4. Πατήστε το κουμπί ◄ για να εξέλθετε από τη
Βοήθεια.
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 70
2011-12-26
2:34:08
05
• ΚΟΚΚΙΝΟ (A) (Σύνδεση): Σύνδεση στο
λογαριασμό Smart TV που διαθέτετε.
• ΠΡΑΣΙΝΟ (B) (Προβολή μικρογραφιών/λίστας)
: Εναλλακτική επιλογή της προβολής εφαρμογών
μεταξύ μικρογραφιών και λίστας.
• ΜΠΛΕ (D) (Ταξινόμηση κατά) : Ταξινόμηση των
εφαρμογών σε μια κατηγορία σύμφωνα με την
επιλογή Προτεινόμενες, Περισσότερες λήψεις, Πιο
πρόσφατες ή Όνομα.
• Επιστροφή: Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Ενδέχεται να προστεθούν ή να διαγραφούν
υπηρεσίες διαδικτυακού περιεχομένου από
τους παρόχους χωρίς προειδοποίηση.
Για οδηγίες σχετικά με τη χρήση της
ενότητας Your Video ή της λειτουργίας
αναζήτησης, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή
τοποθεσία www.samsung.com.
Χρήση της λειτουργίας vTuner
Το vTuner είναι μια λειτουργία
ακρόασης ραδιοφώνου. Αν πατήσετε
το κουμπί vTuner, μπορείτε να
μεταβείτε στο widget vTuner.
Πατήστε το κουμπί vTuner.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
vTuner μετά τη λήψη της εφαρμογής vTuner
από το Samsung Apps.
BD-LIVE™
Αφού συνδεθεί στο δίκτυο το προϊόν, μπορείτε
να απολαύσετε ποικίλο περιεχόμενο υπηρεσιών
που σχετίζονται με ταινίες, χρησιμοποιώντας έναν
δίσκο που είναι συμβατός με BD-LIVE.
1. Συνδέστε μια μονάδα μνήμης USB στην
υποδοχή USB που υπάρχει στην πρόσοψη
του προϊόντος και, στη συνέχεια, ελέγξτε την
υπολειπόμενη μνήμη της. Η συσκευή μνήμης
πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 1 GB
ελεύθερου χώρου, ώστε να χωρέσουν οι
υπηρεσίες BD-LIVE.
2. Τοποθετήστε έναν δίσκο Blu-ray που
υποστηρίζει BD-LIVE.
3. Επιλέξτε ένα στοιχείο από τις διάφορες
υπηρεσίες περιεχομένου BD-LIVE που
παρέχονται από τον κατασκευαστή του δίσκου.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Ο τρόπος που χρησιμοποιείτε το BD-LIVE και το
παρεχόμενο περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρουν,
ανάλογα με τον κατασκευαστή του δίσκου.
Χρήση της λειτουργίας AllShare
Η λειτουργία AllShare σάς επιτρέπει να αναπαράγετε
στο προϊόν τα αρχεία μουσικής, βίντεο και
φωτογραφιών που υπάρχουν στον υπολογιστή σας,
σε ένα κινητό τηλέφωνο που είναι συμβατό με
DLNA ή σε μια συσκευή NAS.
Για να χρησιμοποιήσετε το AllShare με το προϊόν,
πρέπει να συνδέσετε το προϊόν στο δίκτυό σας
(ανατρέξτε στις σελίδες 26~27).
Για να χρησιμοποιήσετε το AllShare με τον
υπολογιστή σας, πρέπει να εγκαταστήσετε το
λογισμικό AllShare στον υπολογιστή.
Αν διαθέτετε ένα κινητό τηλέφωνο που είναι
συμβατό με DLNA ή μια συσκευή NAS, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το AllShare χωρίς πρόσθετο
λογισμικό.
Μπορείτε να κάνετε λήψη του λογισμικού
υπολογιστή και να λάβετε λεπτομερείς οδηγίες για
τη χρήση του AllShare από τη διαδικτυακή
τοποθεσία Samsung.com.
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 71
Υπηρεσίες δικτύου
Χρήση των έγχρωμων κουμπιών στο
τηλεχειριστήριο με το Samsung Apps
71
2011-12-26
2:34:08
Άλλες πληροφορίες
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα όταν αυτό το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά. Αν το πρόβλημα που
αντιμετωπίζετε δεν αναφέρεται παρακάτω ή αν οι οδηγίες παρακάτω δεν βοηθούν, απενεργοποιήστε το
προϊόν, αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο ή με το κέντρο σέρβις της Samsung Electronics.
Σύμπτωμα
Έλεγχος/Λύση
Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή του
δίσκου.
• Το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο σταθερά στην πρίζα;
• Απενεργοποιήστε και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά το προϊόν.
Το iPod δεν συνδέεται με το προϊόν.
• Ελέγξτε την κατάσταση του βύσματος και του σταθμού σύνδεσης της συσκευής iPod.
• Διατηρήστε ενημερωμένη την έκδοση λογισμικού του iPod.
Δεν αρχίζει η αναπαραγωγή.
• Ελέγξτε τον αριθμό περιοχής του BD/DVD.
Οι δίσκοι BD/DVD που αγοράζονται από το εξωτερικό ενδέχεται να μην αναπαράγονται.
• Οι δίσκοι CD-ROM και DVD-ROM δεν αναπαράγονται σε αυτό το προϊόν.
• Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστό το επίπεδο αξιολόγησης.
Η αναπαραγωγή δεν αρχίζει αμέσως
μόλις πατηθεί το κουμπί
αναπαραγωγής/παύσης.
• Μήπως χρησιμοποιείτε έναν παραμορφωμένο δίσκο ή κάποιο δίσκο με γρατσουνιές στην
επιφάνειά του;
• Σκουπίστε το δίσκο για να τον καθαρίσετε.
Δεν ακούγεται ήχος.
• Δεν ακούγεται ήχος κατά τη γρήγορη αναπαραγωγή, κατά την αργή αναπαραγωγή και κατά
την αναπαραγωγή καρέ-καρέ.
• Τα ηχεία είναι συνδεδεμένα σωστά; Οι ρυθμίσεις ηχείων έχουν προσαρμοστεί σωστά;
• Μήπως ο δίσκος είναι πολύ φθαρμένος;
Ακούγεται ήχος μόνο από μερικά
ηχεία, όχι και από τα 6.
• Σε ορισμένους δίσκους BD/DVD, ακούγεται ήχος μόνο από τα εμπρός ηχεία.
• Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία είναι συνδεδεμένα σωστά.
• Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.
• Όταν ακούτε ήχο από ένα CD, το ραδιόφωνο ή μια τηλεόραση, ακούγεται ήχος μόνο από τα
εμπρός ηχεία. Επιλέξτε "PRO LOGIC II" πατώντας το κουμπί
PL II (Dolby Pro Logic
II) στο τηλεχειριστήριο για να χρησιμοποιήσετε και τα έξι ηχεία.
Δεν αναπαράγεται ήχος surround
Dolby Digital 5,1 CH.
• Υπάρχει το σήμα "Dolby Digital 5,1 CH" στο δίσκο; Ο ήχος surround Dolby Digital
5,1 CH αναπαράγεται μόνο αν ο δίσκος έχει εγγραφεί με ήχο 5,1 καναλιών.
• Η γλώσσα ήχου έχει ρυθμιστεί σωστά σε Dolby Digital 5,1 CH στην οθόνη πληροφοριών;
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.
• Το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιείται εντός του εύρους λειτουργίας του, σε σχέση με τη γωνία
και την απόσταση;
• Μήπως έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες;
• Επιλέξατε σωστά τον τρόπο λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου (TV ή BD);
• Ο δίσκος περιστρέφεται αλλά δεν
προβάλλεται εικόνα.
• Οι ποιότητα της εικόνας είναι
κακή και η εικόνα τρεμοπαίζει.
• Η τηλεόραση είναι αναμμένη;
• Τα καλώδια βίντεο είναι συνδεδεμένα σωστά;
• Μήπως ο δίσκος είναι βρώμικος ή φθαρμένος;
• Οι δίσκοι κακής κατασκευής ενδέχεται να μην αναπαράγονται.
Δεν λειτουργούν η γλώσσα ήχου και οι
υπότιτλοι.
• Η γλώσσα ήχου και οι υπότιτλοι δεν λειτουργούν αν ο δίσκος δεν τα περιλαμβάνει.
Η οθόνη μενού δεν εμφανίζεται ακόμα
και όταν επιλέγεται η λειτουργία μενού.
• Μήπως χρησιμοποιείτε έναν δίσκο που δεν περιέχει μενού;
72
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 72
2011-12-26
2:34:08
06
Έλεγχος/Λύση
Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του λόγου
πλευρών.
• Μπορείτε να αναπαράγετε δίσκους BD/DVD μορφής 16:9 σε τρόπο λειτουργίας 16:9
ευρείας οθόνης, 4:3 πανοραμικό ή 4:3 Pan-Scan, αλλά οι δίσκοι BD/DVD μορφής 4:3
προβάλλονται μόνο σε λόγο πλευρών 4:3. Ανατρέξτε στο κάλυμμα του δίσκου Blu-ray
Disc και, στη συνέχεια, επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία.
• Δεν λειτουργεί το προϊόν.
(Παράδειγμα: Απενεργοποιείται
αυτόματα ή ακούγεται ένας
παράξενος ήχος).
• Το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά.
• Κρατήστε πατημένο το κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗΣ ( ) του τηλεχειριστηρίου για 5 δευτερόλεπτα
σε κατάσταση αναμονής.
- Η χρήση της λειτουργίας ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ θα σβήσει όλες τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις.
Μη χρησιμοποιήσετε αυτή τη λύση, εκτός αν είναι απαραίτητο.
Μη χρησιμοποιήσετε αυτή τη λύση,
εκτός αν είναι απαραίτητο.
• Χωρίς δίσκο τοποθετημένο στο προϊόν, κρατήστε πατημένο το κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗΣ ( )
του προϊόντος για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
INIT και όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις προεπιλεγμένες τιμές.
Κατόπιν, πατήστε το κουμπί POWER.
- Η χρήση της λειτουργίας ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ θα σβήσει όλες τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις.
Μη χρησιμοποιήσετε αυτή τη λύση, εκτός αν είναι απαραίτητο.
Δεν είναι δυνατή η λήψη
ραδιοφωνικών εκπομπών.
• Η κεραία είναι συνδεδεμένη σωστά;
• Αν το σήμα εισόδου της κεραίας είναι ασθενές, εγκαταστήστε μια εξωτερική κεραία FM σε
μια περιοχή με καλή λήψη.
Δεν ακούγεται ήχος κατά την
ακρόαση του ήχου από την
τηλεόραση μέσω του προϊόντος.
• Αν πατήσετε το κουμπί ΕΞΑΓΩΓΗΣ ( ) ενώ ακούτε ήχο από την τηλεόραση με χρήση των
λειτουργιών D. IN ή AUX, ενεργοποιούνται οι λειτουργίες δίσκου BD/DVD και
απενεργοποιείται ό ήχος της τηλεόρασης.
Εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα
"Δεν είναι διαθέσιμο".
• Η δυνατότητα ή η ενέργεια δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αυτή τη στιγμή επειδή:
1. Απαγορεύεται από το λογισμικό του δίσκου BD/DVD.
2. Το λογισμικό του BD/DVD δεν υποστηρίζει τη δυνατότητα (π.χ. γωνία λήψης).
3. Η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη τη δεδομένη στιγμή.
4. Ζητήσατε έναν αριθμό τίτλου/κεφαλαίου ή κάποιο χρόνο αναζήτησης που βρίσκεται
εκτός εύρους.
Αν η έξοδος HDMI έχει ρυθμιστεί σε
κάποια ανάλυση που δεν μπορεί να
υποστηρίξει η τηλεόρασή σας (για
παράδειγμα 1080p), ενδέχεται να μην
εμφανίζεται εικόνα στην τηλεόραση.
• Κρατήστε πατημένο το κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗΣ ( ) στην πρόσοψη για περισσότερα από 5
δευτερόλεπτα, χωρίς τοποθετημένο δίσκο. Όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις
εργοστασιακές τιμές.
Δεν υπάρχει έξοδος σήματος HDMI.
• Ελέγξτε τη σύνδεση ανάμεσα στην τηλεόραση και την υποδοχή HDMI του προϊόντος.
• Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας υποστηρίζει είσοδο σήματος HDMI ανάλυσης 576p/480p/
720p/1080i/1080p.
Αφύσικη εικόνα στην οθόνη από την
υποδοχή HDMI.
• Αν εμφανίζεται χιόνι στην οθόνη, αυτό σημαίνει ότι η τηλεόραση δεν υποστηρίζει HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protection).
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 73
Άλλες πληροφορίες
Σύμπτωμα
73
2011-12-26
2:34:09
Άλλες πληροφορίες
Σύμπτωμα
Έλεγχος/Λύση
Λειτουργία PC Share Manager
Μπορώ να δω φακέλους κοινής χρήσης
μέσω του PC Share Manager, αλλά δεν
μπορώ να δω τα αρχεία.
• Μιας και αυτό το λογισμικό εμφανίζει μόνο τις κατηγορίες αρχείων εικόνας, μουσικής και
ταινιών, τα αρχεία που δεν ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες ενδέχεται να μην εμφανίζονται.
Λειτουργία AllShare
Το βίντεο αναπαράγεται με
διακοπές.
• Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο είναι σταθερό.
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δικτύου είναι συνδεδεμένο σωστά και ότι το δίκτυο δεν είναι
υπερφορτωμένο.
• Η σύνδεση ασύρματου δικτύου μεταξύ του διακομιστή και του προϊόντος είναι ασταθής.
Ελέγξτε τη σύνδεση.
Η σύνδεση AllShare μεταξύ της
τηλεόρασης και του υπολογιστή
είναι ασταθής.
• Οι διευθύνσεις IP στο ίδιο υποδίκτυο θα πρέπει να είναι μοναδικές, διαφορετικά μπορεί να
προκληθεί αυτό το φαινόμενο λόγω διένεξης διεύθυνσης IP.
• Ελέγξτε αν έχετε ενεργοποιημένο κάποιο τείχος προστασίας.
Αν ναι, απενεργοποιήστε τη λειτουργία τείχους προστασίας.
BD-LIVE
Δεν μπορώ να συνδεθώ στο
διακομιστή BD-LIVE.
• Ελέγξτε αν η σύνδεση δικτύου είναι επιτυχημένη ή όχι, χρησιμοποιώντας το μενού δοκιμής
δικτύου.
• Ελέγξτε αν μια συσκευή αποθήκευσης USB είναι συνδεδεμένη στο προϊόν ή όχι.
• Η συσκευή αποθήκευσης πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 1 GB ελεύθερου χώρου, ώστε να
χωρέσουν τα δεδομένα της υπηρεσίας BD-LIVE.
Μπορείτε να ελέγξετε το διαθέσιμο χώρο στο μενού Διαχ. δεδ. BD. (Ανατρέξτε στη σελίδα 42)
• Βεβαιωθείτε ότι το μενού Σύνδεση Διαδικτύου BD-LIVE έχει ρυθμιστεί σε Αποδοχή (όλων).
• Αν αποτύχουν όλες οι παραπάνω λύσεις, επικοινωνήστε με τον πάροχο περιεχομένου ή
ενημερώστε το υλικολογισμικό στην τελευταία έκδοση.
Όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία
BD-LIVE, παρουσιάζεται κάποιο
σφάλμα.
• Η συσκευή αποθήκευσης πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 1 GB ελεύθερου χώρου, ώστε να
χωρέσουν τα δεδομένα της υπηρεσίας BD-LIVE.
Μπορείτε να ελέγξετε το διαθέσιμο χώρο στο μενού Διαχ. δεδ. BD. (Ανατρέξτε στη σελίδα 42)
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Όταν αποκαθίστανται οι εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, διαγράφονται όλα τα δεδομένα
χρήστη που είναι αποθηκευμένα στα δεδομένα BD.
74
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 74
2011-12-26
2:34:09
06
Άλλες πληροφορίες
Προδιαγραφές
Γενικά
Δέκτης FM
Βάρος
3,5 kg
Διαστάσεις
429,3 (Π) x 58,4 (Υ) x 325,1 (Β) mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
+5 έως +35 °C
Εύρος υγρασίας λειτουργίας
10% έως 75%
Αναλογία σήματος/θορύβου
55 dB
Χρησιμοποιήσιμη ευαισθησία
12 dB
Συνολική αρμονική παραμόρφωση
0.5 %
BD (Blu-ray Disc)
Ταχύτητα ανάγνωσης: 9,834 m/sec
DVD (Digital Versatile Disc)
Δίσκος
CD : 12cm (COMPACT DISC)
CD : 8cm (COMPACT DISC)
Σύνθετο σήμα βίντεο
Ταχύτητα ανάγνωσης: 6,98 ~ 7,68 m/sec
Χρόνος αναπαραγωγής κατά προσέγγιση (δίσκος μίας όψης και μονής στρώσης): 135 λεπτά
Ταχύτητα ανάγνωσης: 4,8 ~ 5,6 m/sec
Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής: 74 λεπτά
Ταχύτητα ανάγνωσης: 4,8 ~ 5,6 m/sec
Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής: 20 λεπτά
1 κανάλι: 1,0 Vp-p (φορτίο 75 Ω)
Blu-ray Disc : 576i/480i
DVD : 576i/480i
Y : 1,0 Vp-p (φορτίο 75 Ω)
Pr : 0,70 Vp-p (φορτίο 75 Ω)
Έξοδος βίντεο
Σήμα συνιστωσών βίντεο
Pb : 0,70 Vp-p (φορτίο 75 Ω)
BD : 576i/480i
DVD : 576p/480p, 576i/480i
Βίντεο/ήχος
HDMI
Έξοδος εμπρός ηχείων
Πολυκαναλικός ήχος PCM, ήχος Bitstream, ήχος PCM
165W x 2(3Ω)
Έξοδος κεντρικού ηχείου
170W(3Ω)
Έξοδος ηχείων surround
165W x 2(3Ω)
Έξοδος υπογούφερ
Ενισχυτής
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Απόκριση συχνότητας
170W(3Ω)
Αναλογική είσοδος
20Hz~20kHz (±3dB)
Ψηφιακή είσοδος
20Hz~40kHz (±-4dB)
Λόγος σήματος/θορύβου
70 dB
Διαχωρισμός καναλιών
60 dB
Ευαισθησία εισόδου
(AUX) 500 mV
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 75
75
2011-12-26
2:34:09
Άλλες πληροφορίες
HT-D5500
Σύστημα ηχείων
Ηχείο
Αντίσταση
Εύρος συχνοτήτων
Επίπεδο πίεσης εξόδου ήχου
Ονομαστική τιμή εισόδου
Μέγιστη είσοδος
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
Βάρος
Σύστημα ηχείων 5.1 καναλιών
Εμπρός
Surround
Κεντρικό
3Ω
3Ω
3Ω
140 Hz ~ 20 kHz 140 Hz ~ 20 kHz 140 Hz ~ 20 kHz
86 dB/W/M
86 dB/W/M
86 dB/W/M
165 W
165 W
170 W
330 W
330 W
340 W
Εμπρός : 90 x 207,5 x 68,5 mm
Surround : 90 x 141,5 x 68,5 mm
Κεντρικό : 360 x 74,5 x 68,5 mm
Υπογούφερ : 168 x 350 x 285 mm
Εμπρός : 0,69 kg, Surround : 0,58 kg
Κεντρικό : 0,98 kg, Υπογούφερ : 3,60 kg
Υπογούφερ
3Ω
40 Hz ~ 160 Hz
88 dB/W/M
170 W
340 W
HT-D5530
Σύστημα ηχείων
Ηχείο
Αντίσταση
Εύρος συχνοτήτων
Επίπεδο πίεσης εξόδου ήχου
Ονομαστική τιμή εισόδου
Μέγιστη είσοδος
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
Βάρος
Σύστημα ηχείων 5.1 καναλιών
Εμπρός
Surround
Κεντρικό
Υπογούφερ
3Ω
3Ω
3Ω
3Ω
140 Hz ~ 20 kHz 140 Hz ~ 20 kHz 140 Hz ~ 20 kHz 40 Hz ~ 160 Hz
86 dB/W/M
86 dB/W/M
86 dB/W/M
88 dB/W/M
165 W
165 W
170 W
170 W
330 W
330 W
340 W
340 W
Εμπρός : 90 x 1300 x 119 mm (Βάση στήριξης : 250 x 250 mm)
Surround : 90 x 141,5 x 68,5 mm
Κεντρικό : 360 x 74,5 x 68,5 mm
Υπογούφερ : 168 x 350 x 285 mm
Εμπρός : 4,19 kg, Surround : 0,58 kg
Κεντρικό : 0,98 kg, Υπογούφερ : 3,60 kg
HT-D5550
Σύστημα ηχείων 5.1 καναλιών
Εμπρός
Surround
Κεντρικό
Υπογούφερ
Αντίσταση
3Ω
3Ω
3Ω
3Ω
Εύρος συχνοτήτων
140 Hz ~ 20 kHz 140 Hz ~ 20 kHz 140 Hz ~ 20 kHz 40 Hz ~ 160 Hz
Επίπεδο πίεσης εξόδου ήχου
86 dB/W/M
86 dB/W/M
86 dB/W/M
88 dB/W/M
Ονομαστική τιμή εισόδου
165 W
165 W
170 W
170 W
Ηχείο
Μέγιστη είσοδος
330 W
330 W
340 W
340 W
Εμπρός : 90 x 1300 x 119 mm (Βάση στήριξης : 250 x 250 mm)
Surround : 90 x 1300 x 119 mm (Βάση στήριξης : 250 x 250 mm)
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
Κεντρικό : 360 x 74,5 x 68,5 mm
Υπογούφερ : 168 x 350 x 285 mm
Εμπρός : 4,19 kg, Surround : 3,80 kg
Βάρος
Κεντρικό : 0,98 kg, Υπογούφερ : 3,60 kg
*: Ονομαστική τιμή προδιαγραφών
- Η εταιρεία Samsung Electronics Co., Ltd επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τις προδιαγραφές χωρίς προειδοποίηση.
- Οι τιμές βάρους και διαστάσεων είναι κατά προσέγγιση.
- Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
- Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την κατανάλωση ρεύματος, ανατρέξτε στην ετικέτα που
είναι επικολλημένη στο προϊόν.
Σύστημα ηχείων
76
Ελληνικά
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 76
2011-12-26
2:34:10
Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG WORLD WIDE
Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών της SAMSUNG.
Area
` North America
Canada
Mexico
U.S.A
Contact Centre 
Web Site
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 77
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Centre 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
Ukraine
0-800-502-000
www.samsung.com
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
` Asia Pacific
www.samsung.com
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
India
Indonesia
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Japan
Malaysia
www.samsung.com
Philippines
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` CIS
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
` Europe
Albania
Area
Serbia
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` Middle East
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
` Africa
Nigeria
South Africa
2011-12-26
2:34:10
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 78
2011-12-26
2:34:10
AH68-01660E
REV: 01
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 79
2011-12-26
2:34:12
Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα επιστροφής μπαταριών).
Αυτή η σήμανση επάνω στην μπαταρία, στο εγχειρίδιο ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του
προϊόντος δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου
υπάρχει η σχετική σήμανση, τα σύμβολα των χημικών στοιχείων Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει
υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο σε επίπεδα που υπερβαίνουν τα επίπεδα αναφοράς της Οδηγίας 2006/66 της ΕΚ. Αν
οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες μπορεί να βλάψουν τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον.
Προκειμένου να προστατέψετε τους φυσικούς πόρους και να ενισχύσετε την προσπάθεια επαναχρησιμοποίησης των
υλικών, διαχωρίστε τις μπαταρίες από τους άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώστε τις μέσω του τοπικού
συστήματος δωρεάν επιστροφής μπαταριών.
Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος
(Απορρίμματα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού)
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής).
Αυτή η σήμανση επάνω στο προϊόν, στα πρόσθετα εξαρτήματα ή στο έντυπο υλικό υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα
ηλεκτρονικά του πρόσθετα εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με
οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Για την αποφυγή πιθανής ρύπανσης του περιβάλλοντος ή κινδύνων
για την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων, ξεχωρίστε αυτά τα είδη από τους άλλους τύπους
απορριμμάτων και ανακυκλώστε τα υπεύθυνα, για να ενισχύσετε την προσπάθεια διαρκούς επαναχρησιμοποίησης των
υλικών.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν είτε με το κατάστημα από όπου αγόρασαν το προϊόν είτε με την τοπική
κρατική υπηρεσία, για λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο ασφαλούς ανακύκλωσης αυτών των ειδών.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις
του συμβολαίου αγοράς.
Το προϊόν αυτό και τα ηλεκτρικά του πρόσθετα εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται και να απορρίπτεται με άλλου
είδους απορρίμματα.
HT-D5500_XEO_GRE_1226.indd 80
2011-12-26
2:34:13
HT-D5500
HT-D5530
HT-D5550
Sistem Home Entertainment
Blu-ray™ 5.1CH
manualul utilizatorului
maginaţi-vă posibilităţile
Vă mulţumim că aţi achiziţionat acest produs Samsung.
Pentru a beneficia de servicii mai complete,
vă rugăm să vă înregistraţi produsul la
www.samsung.com/register
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 1
2011-12-26
3:01:09
Informaţii privind siguranţa
Avertismente privind siguranţa
PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEŢI CAPACUL ( SAU PARTEA DIN SPATE).
ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI REPARATE DE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE, ADRESAŢI-VĂ
PERSONALULUI CALIFICAT.
ATENŢIE
RISC DE ELECTROCUTARE
NU DESCHIDEŢI
Simbolul indică “tensiune periculoasă” în
interiorul produsului, care prezintă riscul
de electrocutare sau de vătămare
corporală.
ATENŢIE : PENTRU A PREVENI
ELECTROCUTAREA, POTRIVIŢI LAMELA
ŞTECHERULUI ÎN PRIZĂ ŞI INTRODUCEŢI
COMPLET.
AVERTISMENT
• Pentru a reduce riscul de incendiu şi de
electrocutare, nu expuneţi aparatul la ploaie
sau umezeală.
ATENŢIE
• Aparatul nu trebuie expus la scurgeri sau stropiri şi
obiectele umplute cu lichide, precum vazele, nu trebuie
plasate pe acesta.
• Priza este utilizată ca dispozitiv de deconectare şi trebuie
să poate fi accesată în orice moment.
• Acest aparat trebuie conectat la o priză CA, cu o
conexiune de împământare pentru protecţie.
• Pentru a deconecta aparatul de la priză, trebuie să
scoateţi ştecherul, drept urmare priza trebuie să poată fi
accesată uşor.
2
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Acest simbol indică instrucţiuni
importante referitoare la produs.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
PRODUS LASER CLASA 1
Acest CD player este clasificat ca produs
LASER CLASA 1.
Utilizarea altor comenzi, reglaje sau proceduri
decât cele specificate în prezentul manual pot
duce la expunerea periculoasă la radiaţii.
ATENŢIE
• EVITAŢI EXPUNEREA LA RADIAŢII INVIZIBILE GENERATE
DE RAZA LASER, ÎN MOMENTUL DESCHIDERII ŞI AL
ÎMPĂMÂNTĂRII.
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 2
2011-12-26
3:01:18
Precauţii
• Asiguraţi-vă că sursa dvs. de curent alternativ este în concordanţă cu autocolantul de identificare aflat pe spatele
unităţii.
• Instalaţi aparatul în poziţie orizontală sau pe un suport solid (mobilă), cu suficient spaţiu în jur pentru ventilaţie
(7,5~10 cm).
• Nu aşezaţi aparatul pe amplificatoare sau pe alt echipament care se poate încălzi.
Asiguraţi-vă că fantele de ventilaţie nu sunt acoperite.
• Nu aşezaţi nimic pe aparat.
• Înainte de a muta aparatul, asiguraţi-vă că orificiul de introducere a discurilor este gol.
• Pentru a deconecta aparatul complet de la sursa de alimentare cu energie, scoateţi ştecherul din priză.
- Dacă lăsaţi aparatul neutilizat o perioadă lungă de timp, scoateţi-l din priză.
• În timpul furtunilor cu descărcări electrice, scoateţi ştecherul din priză. Creşterile de tensiune din cauza
descărcărilor electrice pot duce la defectarea aparatului.
• Nu expuneţi aparatul la acţiunea directă a razelor soarelui sau a altor surse de căldură. Ar putea determina
supraîncălzirea şi defectarea acestuia.
• Feriţi aparatul de umezeală şi căldură în exces sau de echipamente care generează unde magnetice sau electrice
puternice (de ex. boxe).
• Deconectaţi cablul de alimentare de la priză, dacă aparatul se defectează.
• Aparatul nu este destinat utilizării industriale. Utilizaţi-l doar în scopuri personale.
• Este posibil să se creeze condens, dacă aparatul sau discul au fost depozitate la temperaturi scăzute. Dacă
transportaţi aparatul pe timpul iernii, aşteptaţi aproximativ 2 ore înainte de utilizare, pentru ca acesta să ajungă la
temperatura camerei.
• Bateriile utilizate pe acest produs conţin chimicale dăunătoare pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi bateriile împreună cu celelalte reziduuri menajere.
Vizualizarea transmisiilor TV utilizând funcţia 3D
INFORMAŢII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANŢA ŞI SĂNĂTATEA PENTRU IMAGINILE
3D. Citiţi şi ţineţi cont de următoarele informaţii de siguranţă înainte de a utiliza funcţia 3D
a televizorului.
AVERTISMENT
• Unii utilizatori pot avea o senzaţie de disconfort la vizionarea de imagini 3D pe televizor, precum ameţeală, greaţă
şi dureri de cap. În cazul în care vă confruntaţi cu un astfel de simptom, întrerupeţi vizionarea imaginilor 3D,
scoateţi ochelarii activi 3D şi odihniţi-vă.
• Vizionarea imaginilor 3D o perioadă mare de timp vă poate solicita ochii. Dacă vă simţiţi ochii obosiţi, întrerupeţi
vizionarea imaginilor 3D, scoateţi ochelarii activi 3D şi odihniţi-vă.
• Un adult responsabil trebuie să supravegheze copii care utilizează funcţia 3D. În cazul în care copiii se plâng de
oboseală a ochilor, dureri de cap, ameţeală sau greaţă, nu îi mai lăsaţi să vizioneze imagini 3D şi puneţi-i să se
odihnească.
• Nu utilizaţi ochelarii activi 3D în alte scopuri (cum ar fi ca ochelari obişnuiţi, ochelari de soare, ochelari de protecţie
etc.)
• Nu utilizaţi funcţia 3D sau ochelarii activi 3D în timp ce vă deplasaţi sau vă mişcaţi. Utilizarea funcţiei 3D sau a
ochelarilor activi 3D în timp ce vă mişcaţi poate duce la rănire în urma lovirii de obiecte, împiedicării şi/sau căderii.
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 3
3
2011-12-26
3:01:18
Informaţii privind siguranţa
Precauţii privind manevrarea şi
depozitarea discurilor
Zgârieturile mici de pe suprafaţa discului pot
reduce calitatea sunetului şi a imaginii sau pot
duce la saltul peste sectoarele respective.
Manevraţi discurile cu deosebită atenţie, pentru a
nu le zgâria.
Manevrarea discului
• Nu atingeţi suprafaţa de redare a discului.
• Ţineţi discul de margine, pentru a nu
lăsa amprente pe suprafaţa acestuia.
• Nu lipiţi hârtie sau bandă adezivă pe
disc.
Depozitarea discului
• Nu expuneţi la lumina soarelui
• Păstraţi discul într-un loc aerisit şi rece
• Păstraţi discul într-un plic de protecţie.
Depozitaţi-l în poziţie verticală.
✎ NOTĂ
 Nu permiteţi nimănui să murdărească
suprafaţa discurilor.
 Nu introduceţi discuri fisurate sau zgâriate în
aparat.
Manevrarea şi depozitarea discurilor
Dacă murdăriţi sau lăsaţi amprente pe disc, curăţaţi-l
cu un detergent fin diluat cu apă şi ştergeţi cu o cârpă
moale.
• Atunci când curăţaţi discul, mişcarea trebuie să
fie dinspre interior spre exterior
✎ NOTĂ
 Se poate forma condens, dacă aerul cald vine în
contact cu piesele reci din aparat. Dacă se
formează condens în aparat, este posibil ca acesta
să nu funcţioneze corespunzător. Dacă apare
această problemă, scoateţi discul şi lăsaţi aparatul
pornit timp de o oră sau două.
Licenţă
• Dolby şi simbolul DD sunt mărci comerciale înregistrate ale Dolby
Laboratories.
• „DESPRE CLIPURILE VIDEO DIVX: DivX® este un
format digital creat de DivX, Inc. Acesta este un
dispozitiv DivX Certified® certificat oficial, care redă clipuri video DivX.
Accesaţi www.divx.com pentru informaţii suplimentare şi instrumente
software pentru conversia fişierelor în format DivX.
DESPRE CLIPURI VIDEO DIVX LA CERERE: Acest dispozitiv DivX
Certified® trebuie înregistrat pentru a putea reda conţinut DivX video la
cerere (VOD). Pentru a genera codul de înregistrare, localizaţi
secţiunea DivX VOD din meniul de configurare a dispozitivului. Accesaţi
vod.divx.com pentru a obţine mai multe informaţii referitoare la
finalizarea înregistrării.
DivX Certified® pentru redarea conţinutului video DivX cu o rezoluţie
de până la HD 1080p, inclusiv conţinut premium.
DivX®, DivX Certified® şi siglele asociate sunt mărci comerciale ale
DivX, Inc. şi sunt utilizate sub licenţă.”
Acest produs este acoperit de unul sau mai multe dintre brevetele SUA
următoare: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
•
The terms HDMI and HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other
countries.
• Oracle şi Java reprezintă mărci comerciale înregistrate ale Oracle şi/sau
ale afiliaţilor acesteia. Alte denumiri pot reprezenta mărci comerciale
ale proprietarilor în cauză.
• Acest produs conţine tehnologie de protejare a drepturilor de autor,
protejată de brevete SUA şi de alte drepturi privind proprietatea
intelectuală a Rovi Corporation.
Este interzisă demontarea sau dezasamblarea produsului.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ şi siglele asociate reprezintă mărci
comerciale ale Blu-ray Disc Association.
• iPod este marcă comercială a Apple
Inc., înregistrată în SUA şi alte ţări.
iPhone este marcă comercială a
Apple Inc.
• < Notificare de licenţă open source >
În cazul utilizării de software open source, persoanele cărora
le-a fost acordat dreptul de licenţă Open Source sunt
disponibili în meniul produsului.
Copyright
© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate drepturile sunt
rezervate.
4
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 4
2011-12-26
3:01:18
Cuprins
INFORMAŢII PRIVIND
SIGURANŢA
2
INIŢIERE
7
CONEXIUNI
17
28
Avertismente privind siguranţa
Precauţii
Precauţii privind manevrarea şi depozitarea discurilor
Licenţă
Copyright
7
8
12
13
13
14
15
Pictogramele utilizate în manual
Tipurile de disc şi caracteristicile
Accesorii
Descriere
Panoul frontal
Panoul din spate
Telecomandă
17
20
21
22
25
26
27
Conectarea boxelor
Conectarea modulului receiver wireless opţional
Ataşarea miezului toroidal cu ferită la cablul de alimentare
al unităţii principale
Conectarea dispozitivelor externe/televizorului prin HDMI
Conectarea semnalului Audio de la componente externe
Conectarea la reţea
Conectarea antenei radio
28
29
30
30
31
31
31
31
33
33
33
33
33
34
34
35
35
36
36
36
37
38
38
38
41
41
42
42
42
42
42
42
43
43
Setări iniţiale
Accesarea meniului de setări
Ecran
Setări 3D
Aspect TV
Dimensiune ecran Smart Hub
BD Wise (numai produse Samsung)
Rezoluţie
Format culori HDMI
Cadru film (24Fs)
HDMI - culori profunde
Mod static
Mod progresiv
Audio
Setare difuzoare
Musical Auto Calibration
Pers.EQ
HDMI Audio
Canal return. audio
Ieşire digitală
Control Interval Dinamic
Sincr. audio
Reţea
Setări reţea
Stare reţea
Conexiune la Internet BD-LIVE
Sistem
Setări iniţiale
Anynet+ (HDMI-CEC)
Gestionare date BD
Fus orar
DivX® Video On Demand
Reset.
Limbă
ROMÂNĂ
CONFIGURARE
2
3
4
4
4
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 5
5
2011-12-26
3:01:18
Cuprins
CONFIGURARE
43
FUNCŢII DE BAZĂ
46
43
43
43
43
43
43
43
44
44
45
Securitate
Clasif. parentală BD
Clasif. parentală DVD
Schimbare parolă
General
Luminozitate Display
Telecomandă reţea
Asistenţă
Upgrade software
Contactare Samsung
46
46
47
47
48
48
49
51
53
54
55
56
58
58
Redarea unui clip video
Utilizarea meniului Disc / meniului Titlu / meniului Popup
Redarea listei de titluri
Utilizarea funcţiilor Căutare şi Omitere
Redarea cu încetinitorul/Redarea secvenţială
Redare repetată
Utilizarea butonului TOOLS
Ascultarea muzicii
Modul de sunet
Redarea unei imagini
Redarea fişierelor de pe un dispozitiv de stocare USB
Audiţia radio
Conectarea unui iPod/iPhone cu ajutorul cablului USB
Conectarea unui iPod/iPhone cu ajutorul cablului staţiei
de andocare
Utilizaţi dispozitivul iPod/iPhone împreună cu un suport
wireless pentru iPod/iPhone (vândut separat)
Modelele de iPod/iPhone pe care le puteţi utiliza
împreună cu acest aparat
Modalitatea de legare a transmiţătorului wireless la
unitatea principală
59
60
61
SERVICII DE REŢEA
62
INFORMAŢII
SUPLIMENTARE
62
69
71
71
71
Utilizarea serviciului Smart Hub
Samsung Apps
Utilizarea funcţiei vTuner
BD-LIVE™
Utilizarea funcţiei AllShare
72
75
Depanare
Specificaţii
72
•
Figurile şi ilustraţiile din acest manuală pentru utilizator au rol consultativ şi pot diferi de aspectul efectiv al produsului.
•
Poate fi percepută o taxă de administrare în cazul în care
a. primiţi o vizită de la un inginer la solicitarea dvs. şi produsul nu prezintă nicio defecţiune
(respectiv în situaţiile în care nu aţi citi acest manual de utilizare) sau
b. duceţi unitatea la un centru de reparaţii şi produsul nu prezintă nicio defecţiune
(respectiv în situaţiile în care nu aţi citi acest manual de utilizare).
•
Suma acestei taxe de administrare vă va fi comunicată înaintea efectuării oricărei lucrări sau vizite.
6
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 6
2011-12-26
3:01:19
01
Iniţiere
Iniţiere
Pictogramele utilizate în manual
Verificaţi următorii termeni înainte de a citi manualul de utilizare.
Termen
Siglă
Pictogramă
h
z
Z
BD-ROM
BD-RE/-R
DVD-VIDEO
Definiţie
Indică o funcţie disponibilă în cazul discurilor BD-ROM.
Indică o funcţie disponibilă în cazul discurilor BD-RE/-R, înregistrate în
format BD-RE.
Indică o funcţie disponibilă în cazul discurilor DVD-VIDEO.
DVD-RW(V)
DVD-R
DVD+RW
y
Indică o funcţie disponibilă în cazul discurilor DVD+RW sau DVD-RW(V)/
DVD-R/+R care au fost înregistrate şi finalizate.
Indică o funcţie disponibilă în cazul discurilor audio CD-RW/-R (format CDDA).
Indică o funcţie disponibilă în cazul discurilor CD-RW/-R, DVD-RW/-R sau a
dispozitivelor media de stocare, care conţin fişiere DivX
DVD+R
MP3
WMA
-
JPEG
-
o
w
G
DivX
MKV
MP4
DivX
x
Audio CD
Dispozitiv de
stocare USB
-
ATENŢIE
-
NOTĂ
-
Tastă pentru
scurtătură
-
F
!
✎
Indică o funcţie disponibilă în cazul discurilor CD-RW/-R, DVD-RW/-R sau a
dispozitivelor media de stocare, care conţin fişiere MP3 sau WMA.
Indică o funcţie disponibilă în cazul discurilor CD-RW/-R, DVD-RW/-R sau a
dispozitivelor media de stocare, care conţin fişiere JPEG.
Indică o funcţie disponibilă pe un dispozitiv de stocare USB.
Indică situaţia în care o funcţie nu mai poate fi activată sau în care setările
au fost anulate.
Indică sugestii sau instrucţiuni pe pagina respectivă, care ajută la activarea
funcţiei.
Oferă acces direct şi uşor prin apăsarea butonului de pe
telecomandă.
• Acest produs este compatibil doar cu sistemul de culoare PAL.
• Discurile NTSC nu vor fi redate.
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 7
7
2011-12-26
3:01:19
Iniţiere
Tipurile de disc şi caracteristicile
Siglele discurilor care pot fi redate
Compatibilitatea cu discurile Blu-ray
Blu-ray este un format nou, aflat în curs de dezvoltare. În
consecinţă, este posibil să survină probleme de
compatibilitate a discurilor. Nu toate discurile sunt
compatibile şi nu va fi rulat orice disc. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi secţiunea Tipuri de disc şi
caracteristici din acest manual.
Disc Blu-ray
Disc Blu-ray 3D
Dolby Digital Plus
Sistem de transmisie PAL
în Regatul Unit, Franţa,
Germania etc. .
Dolby TrueHD
DTS-HD High Resolution
Audio
Java
DTS-HD Master Audio |
Esenţial
✎ NOTĂ
 S-ar putea ca redarea să nu funcţioneze pentru
anumite tipuri de discuri sau când sunt efectuate
anumite operaţii, precum modificarea unghiului şi
ajustarea raportului dimensiunilor.
Informaţii despre discuri sunt incluse în detaliu pe
cutie. Consultaţi-le dacă este cazul.
 Nu permiteţi murdărirea sau zgârierea suprafeţei
discurilor. Amprentele, murdăria, praful, zgârieturile
sau depunerile de la fumul de ţigară pe suprafaţa
de înregistrare împiedică utilizarea discului pentru
redare.
 Când este redat un titlu BD-Java, s-ar putea ca
încărcarea să dureze mai mult, sau ca unele funcţii
să meargă încet.
Discuri care nu pot fi redate
•
•
•
•
•
•
Discuri HD DVD
DVD-RAM
Disc DVD-R de 3,9 GB pentru înregistrare.
DVD-RW(mod VR)
Super Audio CD(cu excepţia CD layer)
Discuri DVD-ROM/PD/MV etc. CVD/CD-ROM/
CDV/CD-G/CD-I/LD
• Discuri CD+G de redare audio, nu a imaginilor
grafice.
✎ NOTĂ
BD-LIVE
 S-ar putea ca unele discuri comerciale şi discuri DVD
achiziţionate în afara regiunii dvs. să nu poată fi
redate cu acest produs.
 Dacă un disc DVD-R/-RW nu a fost înregistrat
corespunzător în format DVD Video, nu va putea fi
redat.
8
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 8
2011-12-26
3:01:20
01
BD-RE/-R
Aparatul şi discurile sunt codate după regiune.
Aceste coduri regionale trebuie să corespundă
pentru a putea reda discul. Dacă nu se potriveşte
codul, discul nu va fi redat.
Acest disc Blu-ray poate fi redat şi înregistrat.
Acest aparat poate reda discuri BD-RE/-R
înregistrate de alte recordere Blu-ray compatibile.
Tip disc
Blu-ray
Cod
regiune
Zonă
A
America de Nord, America
Centrală, America de Sud,
Coreea, Japonia, Taiwan, Hong
Kong şi Asia de Sud-Est.
B
Europa, Groenlanda, Teritoriile
franceze, Orientul mijlociu, Africa,
Australia şi noua Zeelandă
C
India, China Rusia, Asia Centrală
şi de Sud.
1
Statele Unite ale Americii,
teritoriile SUA şi Canada
2
Europa, Japonia, Orientul
Mijlociu, Egipt, Africa de sud,
Groenlanda
3
Taiwan, Coreea, Filipine,
Indonezia, Hong Kong
4
Mexic, America de sud, America
Centrală, Australia, Noua
Zeelandă, Insulele Pacifice,
Caraibe
DVD-VIDEO
5
Rusia, Europa de Est, India, cea
mai mare parte a Africii, Coreea
de Nord, Mongolia
6
China
Tipuri de discuri
BD-ROM
Acest disc Blu-ray poate fi doar redat.
Acest produs poate reda discuri comerciale
pre-înregistrate BD-ROM.
DVD-VIDEO
• Acest aparat poate reda discuri comerciale DVD
pre-înregistrate (discuri DVD-Video) cu filme.
• Când treceţi de la primul la al doilea strat al unui
disc DVD Video dual-layer, s-ar putea să survină o
distorsiune de moment a imaginii şi sunetului.
Aceasta nu este o defecţiune a produsului.
DVD-RW/-R/+R
Acest aparat poate reda discuri DVD-RW/-R/+R
înregistrate şi finalizate cu un recorder DVD video.
Capacitatea de redare depinde de condiţiile de
înregistrare.
DVD+RW
• Acest aparat poate reda un disc DVD+RW
înregistrat cu un recorder DVD Video. Capacitatea
de redare depinde de condiţiile de înregistrare.
Audio CD (CD-DA)
• Acest aparat poate reda discuri audio CD-RW/-R în
format CD-DA.
• S-ar putea ca aparatul să nu poată reda anumite
discuri CD-RW/-R în funcţie de condiţiile de
înregistrare.
CD-RW/-R
• Utilizaţi un disc CD-RW/-R de 700MB (80 minute).
Dacă se poate, nu utilizaţi un disc de 800 MB (90
minute) sau mai multe, deoarece este posibil ca
acesta să nu fie redat.
• Dacă discul CD-RW/-R nu a fost înregistrat ca
sesiune închisă, s-ar putea să survină decalaje la
redarea părţii de început sau ca niciunul dintre
fişierele înregistrate să nu fie redate.
• S-ar putea ca unele discuri CD-RW/-R să nu poată fi
redate de către aparat, în funcţie de dispozitivul
utilizat pentru înregistrarea acestora. Pentru
conţinutul înregistrat pe discuri CD-RW/-R de pe
CD-uri pentru uz personal, capacitatea de redare va
varia în funcţie de conţinut şi discuri.
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 9
Iniţiere
Cod regiune
9
2011-12-26
3:01:22
Iniţiere
Formatul discului
Utilizarea discurilor JPEG
• Discurile CD-R/-RW, DVD-RW/-R înregistrate cu formatul UDF, sau JOLIET pot fi redate.
• Numai fişierele JPEG cu extensia ".jpg", ".JPG", ".jpeg" sau "JPEG" pot fi afişate.
• Formatul JPEG progresiv este acceptat.
DVD-RW/-R (V)
• Acesta este un format utilizat pentru înregistrarea datelor pe un disc DVD-RW sau DVD-R. Discul
poate fi redat pe acest produs numai după ce a fost finalizat.
• Dacă un disc a fost înregistrat în modul Video pe o altă marcă de recorder, dar nu a fost finalizat,
acesta nu poate fi redat pe acest produs.
Formate de fişiere acceptate
Suport pentru fişiere video
Extensie fişier
Container
Codec video
Codec audio
Rezoluţie
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
1920x1080
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
1920x1080
1920x1080
JPEG animat
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
WMA
Window Media Video v9
WMA
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
MP3
ADPCM
AAC
1920x1080
ADPCM
AAC
HE-AAC
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
*.avi
AVI
MPEG4 SP/ASP
JPEG animat
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
*.mkv
MKV
MPEG4 SP/ASP
JPEG animat
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
*.asf
*.wmv
ASF
ASF
*.mp4
MP4
*.3gp
3GPP
MPEG4 SP/ASP
MPEG4 SP/ASP
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
10
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 10
2011-12-26
3:01:23
01
*.vro
Container
VRO
VOB
Codec video
Codec audio
Rezoluţie
MPEG2
AC3
MPEG
LPCM
1920x1080
AC3
MPEG
LPCM
AAC
352x288
MPEG1
MPEG1
*.mpg
*.mpeg
MPEG2
PS
H.264
352x288
1920x1080
1920x1080
AC3
AAC
MP3
DD+
HE-AAC
MPEG2
*.ts
*.tp
*.trp
H.264
TS
VC1
Iniţiere
Extensie fişier
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Restricţii
• O parte din codecurile de mai sus nu sunt acceptate dacă există probleme în ceea ce priveşte conţinutul
• Sursele video cu informaţii incorecte referitoare la container sau corupte nu vor fi redate corespunzător.
• Sursele AV cu o rată de biţi mai mare decât cea standard sau cu o rată de cadre mai mare decât cea
standard este posibil să nu fie redate corespunzător.
• Dacă tabelul de indexare este corupt, Funcţia Căutare (Omitere) nu va fi acceptată.
• Dacă redaţi materiale video prin intermediul reţelei, acestea este posibil să nu fie redate corespunzător în
funcţie de starea reţelei.
Decodor video
• Sunt acceptate decodoarele până la H.264, nivelul 4.1.
• Decodoarele H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4, AVCHD nu sunt acceptate.
• MPEG4 SP, ASP :
- Sub 1280 x 720: Maximum 60 de cadre
- Peste 1280 x 720: Maximum 30 de cadre
• Decodoarele GMC 2 sau superioare nu sunt acceptate.
Decodor audio
•
•
•
•
Sunt acceptate decodoarele audio până la WMA 7,8,9.
Decodoarele WMA 9 PRO cu mai mult de două canale (multi-canal) nu sunt acceptate.
Decodoarele WMA 9 Lossless şi Voice nu sunt acceptate.
Rata de eşantionare WMA la 22050Hz mono nu este acceptată.
Muzica de fişiere Asistenţă
Extensie fişier
Container
Codec audio
Interval acceptat
*.mp3
MP3
MP3
-
*.wma
WMA
WMA
Interval acceptat
* Rate de eşantionare (în kHz) - 8, 11, 16,
22, 32, 44.1, 48
* Rate de biţi – Toate ratele de biţi din
intervalul 5kbps - 384kbps
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 11
11
2011-12-26
3:01:23
Iniţiere
Note despre conexiunea USB
Dispozitive acceptate:
Suport de stocare USB, MP3 player, cameră
digitală, cititor de card USB
1) Nu acceptă foldere şi fişiere cu nume mai
mari de 125 de caractere.
2) Este posibil ca un fişier de subtitrare mai
mare de 300 KB să nu fie afişat
corespunzător.
3) Este posibil ca anumite camere USB/digitale
să nu fie compatibile cu produsul.
4) Sunt acceptate sistemele de fişiere FAT16 şi
FAT32.
5) Fişierele foto (JPEG), audio (MP3) şi video
trebuie să fie denumite în limba coreeană sau
engleză. În caz contrar, este posibil ca
acestea să nu fie redate.
6) Conectaţi direct la portul USB al produsului.
Conectarea prin alt cablu poate ridica
probleme de compatibilitate USB.
7) Inserarea mai multor dispozitive de memorie
într-un cititor de carduri cu mai multe sloturi
ar putea determina funcţionarea
necorespunzătoare.
8) Protocolul PTP pentru camere digitale nu
este acceptat.
9) Nu deconectaţi dispozitivul USB în timpul
unui proces de "încărcare".
10) Cu cât rezoluţia imaginii este mai mare, cu
atât întârzierea afişării este mai mare.
11) Fişierele MP3 cu DRM aplicat descărcate de
pe un site comercial nu sunt redate.
Accesorii
În continuare sunt enumerate accesoriile livrate.
Cablu video
BD
RDS DISPLAY
Manualul utilizatorului
Microfon ASC
Husă moale
TA
1
2
PTY-
PTY SEARCH
4
3
5
7
PTY+
6
8
9
REPEAT
0
MUTE
VOL
TUNING
/CH
SFE MODE
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
INFO
TOOLS
RETURN
(Pentru cablul de
alimentare)
EXIT
TUNER
MO/ST
C
D
iPod SYNC MEMORY
A
Suport pentru iPod
SLEEP
TV
FULL SCREEN
SMART
Antenă FM
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
B
SEARCH S/W LEVEL DĺD
HUB
D SOUND
PL
DSP
vTuner
Telecomandă/
Baterii (dimensiune AAA)
12
Miez toroidal cu ferită
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 12
2011-12-26
3:01:23
01
Iniţiere
Descriere
Panoul frontal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5V
500mA
ASC IN
1
BUTON DE ALIMENTARE
( )
Porneşte şi opreşte produsul.
2
BUTON FUNCŢIE
Modul este comutat în felul următor:
BD/DVD D. IN AUX R. IPOD W. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
3
DISPLAY
Afişează starea redării, ora etc.
4
5
BUTONUL OPRIRE
Opreşte redarea discului.
BUTONUL REDARE/
PAUZĂ
Redă un disc sau întrerupe redarea.
6
BUTONUL INTRARE
Selectează elementele de meniu sau porneşte un disc Blu-ray (nu va începe un disc
DVD).
7
8
9
BUTON EJECT
Determină scoaterea discului.
SLOT PENTRU DISC
Introduceţi discul aici.
SENZOR DE
TELECOMANDĂ
Detectează semnalele de la telecomandă.
10
11
MUFĂ ASC IN
Utilizată pentru conectarea microfonului ASC sau pentru setarea MAC (Musical Auto Calibration).
CONTROL VOLUM
Ajustarea volumului.
PORT USB
Aici puteţi conecta un stick de memorie flash USB pe care îl puteţi utiliza ca dispozitiv de
stocare când aparatul este conectat la BD-LIVE. De asemenea, puteţi utiliza USB Host pentru
realizarea de upgrade pentru software şi pentru redarea de fişiere MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4.
Puteţi, de asemenea, să utilizaţi R. IPOD când este conectat un iPod.
12
✎ NOTĂ
 Actualizările de software prin portul USB trebuie realizate doar utilizând un stick USB cu memorie flash.
 Atunci când aparatul afişează meniul discului Blu-ray, nu veţi putea începe redarea filmului prin apăsarea butonului
REDARE de pe aparat sau de pe telecomandă. Pentru a reda filmul, trebuie să selectaţi opţiunile Redare film sau
Start din meniul discului şi să apăsaţi butonul INTRARE.
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 13
13
2011-12-26
3:01:25
Iniţiere
Panoul din spate
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
COMPONENT OUT
FM ANT
13
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SURROUND
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
LAN
iPod
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
HDMI IN
OPTICAL
WIRELESS LAN
WIRELESS
AUX IN
VIDEO OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3
1
MUFA PENTRU REŢEA LAN WIRELESS
Poate fi utilizată pentru serviciile de reţea (consultaţi paginile
62~71), BD-LIVE şi upgrade-urile de software realizate prin
adaptorul LAN wireless.
2
MUFĂ LAN
Poate fi utilizată pentru serviciile de reţea (consultaţi paginile
62~71), BD-LIVE şi upgrade-urile de software realizate prin
conexiunea de reţea.
3
MUFĂ PENTRU iPod
Cuplaţi conectorul pentru suportul de iPod aici.
4
MUFĂ DE INTRARE OPTICĂ DIGITALĂ
EXTERNĂ (OPTICAL)
Utilizaţi pentru a conecta echipamentul extern care emite semnal
digital.
5
MUFĂ HDMI OUT
Utilizaţi un cablu HDMI şi conectaţi această mufă de ieşire HDMI la
mufa de intrare HDMI a televizorului pentru a obţine o calitate
optimă a imaginii.
6
MUFE HDMI IN
Primesc semnale audio şi video simultan, printr-un cablu HDMI.
7
MUFĂ ANTENĂ FM
Conectaţi antena radio.
8
CONEXIUNE PRIN CARD TX (WIRELESS)
Cardul TX permite comunicarea aparatului cu modulul de receiver
wireless opţional.
9
MUFE AUX IN
Conectare la ieşirea analogică 2CH a unui dispozitiv extern (cum ar fi
un aparat VCR)
10
MUFE COMPONENT VIDEO OUT
Conectaţi la aceste mufe un televizor cu intrări video Component.
11
MUFĂ VIDEO OUT
Conectaţi mufele de intrare video ale televizorului (VIDEO IN) la mufa
de ieşire video a produsului.
12
CONECTORI DE IEŞIRE PENTRU BOXE
PE 5.1 CANALE
Conectaţi boxele din faţă, centru, surround şi subwoofer-ul.
13
VENTILATOR
Ventilatorul furnizează aer rece către produs pentru a preveni
supraîncălzirea şi funcţionează întotdeauna când produsul este pornit.
! ATENŢIE
 Păstraţi un spaţiu liber de minim 10 cm în toate părţile ventilatorului de răcire când instalaţi aparatul.
 Nu blocaţi ventilatorul de răcire sau fantele acestuia.
14
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 14
2011-12-26
3:01:25
01
Iniţiere
Telecomandă
Prezentarea telecomenzii
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
Porneşte şi opreşte produsul.
Dacă doriţi să comutaţi pe modul TV,
apăsaţi butonul TV.
Dacă doriţi să comutaţi pe modul Home
Cinema, apăsaţi butonul BD.
Apăsaţi butoanele numerice pentru a
seta opţiunile.
RECEIVER
SLEEP
BD
TV
TA
RDS DISPLAY
1
2
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
0
Vă permite să repetaţi un titlu, un
capitol, o melodie sau un disc.
Apăsaţi pentru a căuta înapoi sau
înainte.
Apăsaţi pentru a derula înapoi sau înainte.
Apăsaţi pentru a întrerupe redarea
unui disc.
Apăsaţi pentru a opri/reda un disc.
MUTE
Apăsaţi pentru a opri temporar
sunetul.
Reglaţi volumul.
VOL
Selectaţi articole de meniu de pe ecran şi
modificaţi valorile din meniu.
Reveniţi la meniul anterior.
Corectaţi sincronizarea audio la redarea
conţinutului video de pe iPod.
Aceste butoane sunt utilizate atât pentru
meniurile produsului, cât şi pentru câteva
funcţii Blu-ray Disc.
Apăsaţi pentru a utiliza serviciul Smart Hub.
Selectaţi modul audio Dolby Pro Logic II dorit.
Utilizat pentru a regla nivelul
subwoofer-ului.
SFE MODE
DISC MENU
MENU
TUNING
/CH
TITLE MENU
POPUP
TOOLS
Căutaţi posturi FM active şi
schimbaţi canalele.
Puteţi selecta modul SFE (Sound
Field Effect) adecvat pentru tipul
de muzică ascultat.
Utilizaţi pentru a intra în meniul
Popup/meniul Title (Titlu).
INFO
Utilizaţi pentru a afişa informaţiile
de redare când redaţi un disc Bluray/DVD.
Apăsaţi pentru a ieşi din meniu.
RETURN
EXIT
TUNER
iPod SYNC MEMORY
A
SMART
B
C
SEARCH S/W LEVEL
MO/ST
D
DĺD
HUB
D SOUND
Apăsaţi pentru a aplica efectul de sunet 3D.
Apăsaţi acest buton pentru a căuta conţinuturi.
Utilizaţi funcţia RDS pentru a
recepţiona posturi radio FM.
REPEAT
Apăsaţi pentru a vizualiza ecranul
complet pe un televizor.
Apăsaţi pentru a utiliza meniul
Tools(Instrumente).
Setaţi temporizatorul pentru
oprirea produsului.
9
FULL SCREEN
Apăsaţi pentru a reveni la meniul
principal.
Apăsaţi pentru a vizualiza meniul
discului.
Acesta este butonul de selectare a
modului.
sau
Apăsaţi pentru a selecta modul video
al televizorului.
Pentru scoaterea discului.
DSP
vTuner
Utilizat pentru a seta o frecvenţă radio
presetată.
Selectează MONO sau STEREO
pentru transmisiunea radio.
Apăsaţi pentru a vă bucura de conversia
materialelor video 2D în modul 3D.
Apăsaţi pentru a utiliza vTuner.
Reglaţi şi stabilizaţi nivelul
volumului. (Digital Signal
Processor)
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 15
15
2011-12-26
3:01:26
Iniţiere
Instalarea bateriilor în telecomandă
* Dimensiune baterii: AAA
Lista de coduri cu mărcile de televizoare
Marcă
Cod
Marcă
Cod
Admiral
(M.Wards)
56, 57, 58
Mitsubishi/
MGA
18, 40, 59, 60, 75
A Mark
01, 15
MTC
18
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Anam
01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13, 14
Nikei
03
Onking
03
01, 18, 40, 48
Onwa
03
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54,
66, 67, 73, 74
AOC
✎ NOTĂ
 Potriviţi marcajele “+” şi “–” minus de pe baterii
cu cele de pe diagrama din interiorul
compartimentului.
 În condiţii de utilizare normală a televizorului,
bateriile durează aproximativ un an.
 Telecomanda poate fi utilizată la aproximativ 7
metri în linie dreaptă.
Setarea telecomenzii
Puteţi controla anumite funcţii ale televizorului
dvs. utilizând această telecomandă.
Atunci când acţionaţi televizorul cu ajutorul
telecomenzii
1. Apăsaţi butonul TV pentru a seta telecomanda
în modul TV.
2. Apăsaţi butonul POWER pentru a deschide
televizorul.
3. În timp ce ţineţi apăsat butonul POWER,
introduceţi codul corespunzător mărcii
televizorului.
• Dacă în tabel apar mai multe coduri pentru
televizorul dvs., introduceţi codurile pe
rând, pentru a vedea ce cod corespunde.
• Exemplu : Pentru un televizor Samsung
În timp ce ţineţi apăsat butonul POWER, utilizaţi
butoanele numerice pentru a introduce valorile
00, 15, 16, 17 şi 40.
4. Dacă televizorul se închide, înseamnă că
setarea este finalizată.
• Puteţi utiliza butoanele POWER, de VOLUM
şi CANALE şi butoanele numerice (0~9).
✎ NOTĂ
 S-ar putea ca telecomanda să nu funcţioneze
pentru anumite mărci de televizoare. De
asemenea, s-ar putea ca anumite operaţii să nu
fie posibile, în funcţie de marca televizorului dvs.
 Telecomanda va funcţiona implicit cu televizoarele
Samsung.
16
Bell &
Howell
(M.Wards)
57, 58, 81
Brocsonic
59, 60
Candle
18
Penney
18
Philco
03, 15, 17, 18, 48,
54, 59, 62, 69, 90
Philips
15, 17, 18, 40,
48, 54, 62, 72
Cetronic
03
Citizen
03, 18, 25
Cinema
97
Pioneer
63, 66, 80, 91
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
Radio
Shack
17, 48, 56, 60,
61, 75
Croslex
62
03
RCA/
Proscan
18, 59, 67, 76, 77,
78, 92, 93, 94
Crown
Curtis
Mates
Realistic
03, 19
59, 61, 63
CXC
03
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 32,
34, 35, 36, 48, 59, 90
Daytron
40
Dynasty
03
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Funai
03
Futuretech
03
General
Electric (GE)
06, 40, 56, 59,
66, 67, 68
Hall Mark
40
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Inkel
45
JC Penny
56, 59, 67, 86
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
KEC
03, 15, 40
KMC
15
LG
(Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Sampo
40
Samsung
00, 15, 16, 17, 40,
43, 46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
Sanyo
19, 61, 65
Scott
03, 40, 60, 61
Sears
15, 18, 19
Sharp
15, 57, 64
Signature
2000
(M.Wards)
57, 58
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Soundesign
03, 40
Spectricon
01
SSS
18
Sylvania
18, 40, 48, 54,
59, 60, 62
Symphonic
61, 95, 96
Tatung
06
Techwood
18
Teknika
03, 15, 18, 25
TMK
18, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
Luxman
18
Wards
LXI
(Sears)
15, 17, 18, 40,
48, 54, 60, 64
19, 54, 56, 59,
60, 62, 63, 65, 71
Yamaha
18
York
40
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54,
59, 60, 62, 72, 89
Yupiteru
03
Marantz
40, 54
Zenith
58, 79
Matsui
54
Zonda
01
MGA
18, 40
Dongyang
03, 54
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 16
2011-12-26
3:01:27
02
Conexiuni
Conexiuni
Această secţiune prezintă diverse metode de conectare a aparatului la alte componente externe.
Înainte de mutarea sau instalarea aparatului, opriţi alimentarea şi scoateţi cablul din priză.
Conectarea boxelor
Poziţia produsului
SW
de 2,5 până la 3 ori mai mare decât ecranul unui televizor
Aşezaţi aparatul pe un stativ, raft sau pe suportul
televizorului.
Selectarea poziţiei de audiţie
Poziţia de audiţie trebuie să fie la o distanţă de
aproximativ 2,5-3 ori mai mare decât diagonala
televizorului.
Exemplu : Pentru televizoare de 32" - 2~2,4m
Pentru televizoare de 55" – 3,5~4m
Boxele frontale ei
Aşezaţi boxele în faţa poziţiei dvs. de audiţie, orientate spre dvs. (la aproximativ
45°). Aşezaţi boxele astfel încât tweeterele acestora să fie la nivelul urechii dvs.
Aliniaţi partea din faţă a boxelor frontale cu partea din faţă a boxei centrale sau
aşezaţi-le uşor în faţa boxelor centrale.
Boxa centrală f
Este recomandat să o instalaţi la aceeaşi înălţime cu boxele frontale. O puteţi
aşeza pe televizor sau sub acesta.
Boxele surroundhj
Poziţionaţi aceste boxe în părţile laterale faţă de poziţia de audiţie. Dacă nu
există suficient spaţiu, aşezaţi boxele faţă în faţă. Aşezaţi-le la o distanţă de
aproximativ 60-90 cm deasupra nivelului urechilor, orientate uşor în jos.
hj
deosebire de boxele frontale şi centrale, boxele surround sunt utilizate
* Spre
pentru a genera mai ales efectele sonore şi nu vor emite în permanenţă
semnal audio.
Subwoofer g
Poziţia subwoofer-ului nu este foarte importantă. Îl puteţi aşeza oriunde doriţi.
! ATENŢIE
 Nu lăsaţi copiii să se joace cu sau în apropierea boxelor. Se pot răni în cazul căderii unei boxe.
 Atunci când conectaţi firele la boxe, asiguraţi-vă că polaritatea (+/–) este cea corectă.
 Nu lăsaţi subwoofer-ul la îndemâna copiilor, pentru ca aceştia să nu introducă mâinile sau
substanţe străine în tubul (gaura) din subwoofer.
 Nu agăţaţi subwoofer-ul de perete prin tub (gaură).
✎ NOTĂ
 Dacă aşezaţi o boxă lângă televizor, este posibil ca imaginea să fie distorsionată din cauza câmpului
magnetic generat de difuzor. Dacă se întâmplă acest lucru, aşezaţi boxa la distanţă de televizor.
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 17
17
2011-12-26
3:01:28
Conexiuni
Componentele boxelor
HT-D5500
(S)
(D)
(S)
FAŢĂ
(D)
SURROUND
Componentele boxelor
CENTRU
SUBWOOFER
CABLU PENTRU BOXE
Boxe asamblate
HT-D5530
HT-D5530
ŞURUB (5X15): 2EA
(S) (D)
ŞURUB (4X20): 8EA
CABLU PENTRU BOXE
FAŢĂ
(S)

BOXĂ CENTRALĂ
STATIV
CENTRU
(D)
BOXĂ FRONTALĂ
SURROUND
SUBWOOFER
BAZĂ STATIV
HT-D5550
BOXĂ
SURROUND
HT-D5550
ŞURUB (5X15): 4EA
(S) (D)
ŞURUB (4X20): 16EA
FAŢĂ
(S) (D)
SUBWOOFER
STATIV
CABLU PENTRU BOXE
BOXĂ CENTRALĂ

CENTRU
BOXĂ FRONTALĂ
BAZĂ STATIV
BOXĂ
SURROUND
SUBWOOFER
SURROUND SUBWOOFER
✎ NOTĂ
 Consultaţi pagina 19 pentru metoda de instalare a boxelor pe stativul tip Tallboy.
18
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 18
2011-12-26
3:01:29
02
Conexiuni
Instalarea boxelor pe stativul de tip Tallboy
* Numai HT-C5530 – Boxe frontale
* Numai HT-C5550 – Boxe frontale/surround
1
1. Întoarceţi suportul stativului invers şi conectaţi-l la
stativ.
2. Înşurubaţi şuruburile mici (4x20, pentru conectarea
standului şi a bazei) în sensul acelor de ceasornic
în cele patru orificii marcate, cu ajutorul unei
şurubelniţe, aşa cum este indicat în imagine.
2
Bază
stativ
Stativ
3
! ATENŢIE
4
Boxă
 Dacă utilizaţi o cheie cu strângere la cuplu, nu
utilizaţi forţă excesivă. În acest caz este posibilă
deteriorarea. (cheie cu strângere la cuplu - sub 15
kg.f.cm)
Stativ
3. Conectaţi boxa de sus la suportul asamblat.
4. Înşurubaţi alt şurub mare (5x15, pentru conectarea
boxelor şi a standului) în sensul acelor de ceasornic
în orificiul din spatele boxei, cu ajutorul unei
şurubelniţe.
5. Aceasta este imaginea ansamblului după instalarea
boxei. Urmaţi aceste etape pentru a instala altă
boxă.
5
sau
Conectarea boxelor
1. Apăsaţi clema bornelor din spatele boxei.
2. Introduceţi firul negru în borna neagră (–) şi firul roşu în borna roşie (+),
apoi eliberaţi clema.
3. Cuplaţi mufele în spatele aparatului, potrivind culorile mufelor de intrare cu
cele de ieşire ale boxelor.
Negru
Roşu
Pentru HT-D5500
Boxă surround (S)
Boxă frontală (S)
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SURROUND
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
Boxă frontală (D)
Boxă centrală
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Boxă surround (D)
Subwoofer
ONENT
NT OUT
SPEAKERS OUT
CENTER
VIDEO OUT
FRONT
SURROUND
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
* Consultaţi pagina 18 pentru boxele corespunzătoare HT-D5530/HT-D5550.
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 19
19
2011-12-26
3:01:58
Conexiuni
Conectarea modulului receiver wireless opţional
Pentru a conecta boxele surround în mod wireless, trebuie să achiziţionaţi modulul receiver wireless şi
cardul TX de la retailerul Samsung.
• Acest aparat trebuie conectat numai cu SWA-5000.
Pentru HT-D5500
Boxă centrală
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SURROUND
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
Boxă frontală (S)
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Subwoofer
Boxă frontală (D)
PONENT
NT OUT
SPEAKERS OUT
CENTER
N
Boxă surround (S)
FRONT
SURROUND
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
VIDEO OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Boxă surround (D)
Modul receiver wireless
* Consultaţi pagina 18 pentru boxele corespunzătoare HT-D5530/HT-D5550.
Modulul de recepţie wireless (SWA-5000)
1. Apăsaţi clema bornelor din spatele boxei.
2. Introduceţi firul negru în borna neagră (–) şi firul roşu în borna roşie (+), apoi
eliberaţi clema.
Negru
3. Cuplaţi mufele în spatele aparatului, potrivind culorile mufelor de intrare cu
cele de ieşire ale boxelor.
Roşu
4. Cu aparatul oprit, introduceţi cardul TX în mufa TX Card Connection
(WIRELESS) din partea din spate a aparatului.
• Ţineţi cardul TX astfel încât eticheta "WIRELESS" să fie orientată
în sus şi introduceţi cardul în port.
• Cardul TX permite comunicarea aparatului cu modulul de receiver
wireless.
5. Conectaţi boxele surround din stânga şi dreapta la modulul de receiver
wireless.
6. Introduceţi cablul de alimentare al modulului receiver wireless în priza
din perete.
20
COMPONENT OUT
FM ANT
WIRELESS
AUX IN
VIDE
Card TX
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 20
2011-12-26
3:02:03
02
 Nu introduceţi decât carduri TX, concepute pentru a fi utilizate cu acest produs.






Dacă este utilizat alt un card TX, produsul ar putea să sufere deteriorări sau este posibil să nu
puteţi scoate cu uşurinţă cardul.
Nu introduceţi cardul TX invers sau în direcţie opusă.
Introduceţi cardul TX când aparatul este oprit. Pot apărea probleme dacă introduceţi cardul în
timp ce acesta este pornit.
Antena wireless de recepţie este încorporată în modulul de recepţie wireless. Feriţi-o de apă şi
umezeală.
Pentru performanţe audio optime, asiguraţi-vă că zona din jurul modulului receiver wireless nu
este bruiată de niciun obiect.
Dacă nu se aude sunetul din boxele surround wireless, treceţi în modul Dolby Pro Logic II.
În modul 2-CH, nu este emis niciun semnal audio din boxele surround wireless.
Conexiuni
! ATENŢIE
✎ NOTĂ
 Aşezaţi modulul receiver wireless în spatele dvs. Dacă modul receiver wireless este prea aproape de
aparat, din cauza interferenţelor este posibil să survină întreruperi ale sunetului.
 Dacă în apropierea sistemului utilizaţi un aparat precum un cuptor cu microunde, un card LAN
wireless sau orice alt dispozitiv care utilizează aceeaşi frecvenţă (2,4/5,8GHz) din cauza
interferenţelor este posibil ca sunetul să se întrerupă uneori.
 Distanţa de transmisie dintre aparat şi modulul receiver wireless este de aproximativ 10 m, dar
poate varia în funcţie de mediul de funcţionare. Dacă între aparat şi modulul receiver wireless se
află un perete din beton armat sau din metal, este posibil ca sistemul să nu funcţioneze, din cauză
că unda radio nu poate trece prin metal.
 Dacă aparatul nu acceptă conexiunea wireless, sistemul are nevoie de Setare ID între aparat şi
modulul receiver wireless. Cu unitatea principală oprită, apăsaţi butoanele numerice de pe
telecomandă "0""1""3""5", cu unitatea pornită. Cu modulul receiverului wireless pornit,
menţineţi apăsat timp de 5 secunde butonul "ID SET" din partea din spate a acestuia.
Apoi porniţi aparatul (HT-D5500/HT-D5530/HT-D5550).
Ataşarea miezului toroidal cu ferită la cablul de alimentare al unităţii principale
Dacă ataşaţi un miez de ferită toroidal la cablul de alimentare al unităţii principale, veţi preveni
interferenţele RF cu semnalele radio.
1. Trageţi clema de fixare a miezului toroidal pentru
a-l deschide.
2. Faceţi o buclă dublă pe cablul de alimentare al
unităţii principale.
3. Ataşaţi miezul de ferită toroidal la cablul de
alimentare al unităţii principale după cum este
indicat în figură şi apăsaţi-l până la fixare (cu clic).
COMPONENT OUT
FM ANT
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SURROUND
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
HDMI IN
WIRELESS
AUX IN
VIDEO OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 21
21
2011-12-26
3:02:05
Conexiuni
Conectarea dispozitivelor externe/televizorului prin HDMI
HDMI este o interfaţă digitală standard pentru conectarea la dispozitive cum ar fi un televizor, proiector,
DVD player, Blu-ray player, set top box şi altele.
Deoarece semnalul HDMI este integral digital, vă veţi bucura de semnal video şi audio de calitate
superioară, fără distorsiuni care pot fi generate la conversia conţinutului digital în analogic.
DVD sau Blu-ray Player
SAT(Satelit/Set top box)
Intrare HDMI
COMPONENT OUT
FM ANT
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SURROUND
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
LAN
iPod
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
HDMI IN
OPTICAL
WIRELESS LAN
WIRELESS
AUX IN
VIDEO OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Ieşire HDMI
Ieşire HDMI: Conectarea la un televizor printr-un cablu HDMI (CALITATE OPTIMĂ)
Conectaţi un cablu HDMI (nu este furnizat) de la mufa de ieşire HDMI OUT din spatele aparatului la
mufa de intrare HDMI IN a televizorului.
✎ NOTĂ
 S-ar putea ca anumite rezoluţii de ieşire HDMI să nu poată fi afişate, în funcţie de televizorul dvs.
 După realizarea conexiunii video, setaţi sursa de intrare Video a televizorului la ieşirea Video corespunzătoare
(HDMI, Component sau Composite) a aparatului.
Pentru informaţii suplimentare despre modul de selectare a sursei de intrare video a televizorului, consultaţi
manualul de instrucţiuni al televizorului.
 Dacă aţi setat telecomanda aparatului pentru a acţiona televizorul, apăsaţi pe butonul TV
SOURCE de pe telecomandă şi selectaţi HDMI ca sursă externă pentru televizor.
 Trebuie să dispuneţi de o conexiune HDMI pentru a reda material video în tehnologia 3D.
 Un cablu HDMI lung poate genera o imagine neclară. În acest caz, dezactivaţi opţiunea Culoare
profundă din meniu.
22
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 22
2011-12-26
3:02:12
02
1. Conectaţi un cablu HDMI (nu este furnizat) de la mufa de intrare HDMI IN din spatele aparatului la
mufa de ieşire HDMI OUT a dispozitivului digital.
Conexiuni
Intrare HDMI: Conectarea la o componentă externă cu un cablu HDMI
2. Apăsaţi butonul FUNCTION pentru a selecta intrarea H. IN1 sau H. IN2.
Modul este comutat în felul următor:
BD/DVD D. IN AUX R. IPOD W. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
Funcţia de detectare automată HDMI
Dacă aţi conectat sistemul home cinema prin cablul HDMI, semnalul video de la acesta se comută
automat la modul HDMI când îl porniţi. Pentru rezoluţiile HDMI disponibile, consultaţi pagina 31.
• Această funcţie nu este disponibilă în situaţia în care cablul HDMI nu acceptă CEC.
• Descrierea conexiunii HDMI
- HDMI emite numai un semnal digital către televizor.
- Dacă televizorul dvs. nu acceptă HDCP, pe ecran vor apărea imagini aleatoare.
• Ce este HDCP?
HDCP (High-band width Digital Content Protection) este un sistem pentru protejarea conţinutului BD/DVD
transmis prin HDMI împotriva copierii. Oferă o legătură digitală între o sursă video (PC, DVD. etc) şi un
dispozitiv de afişare (TV, proiector, etc). Conţinutul este criptat pe dispozitivul sursă, pentru a împiedica
copierea neautorizată.
! ATENŢIE
 Funcţia Anynet+ este acceptată numai când un cablu HDMI este conectat la ieşirea HDMI OUT a
aparatului.
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 23
23
2011-12-26
3:02:14
Conexiuni
METODA 1
Roşu Albastru Verde
COMPONENT OUT
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SURROUND
METODA 2
Galben
SUBWOOFER
SS
AUX IN
VIDEO OUT
FRONT
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
METODA 1: Video Component (CALITATE SUPERIOARĂ)
Dacă televizorul este prevăzut cu intrări video Component, conectaţi un cablu video Component
(neinclus) de la mufele de ieşire semnal video Component (PR, PB şi Y) ale panoului din spatele
produsului la mufele corespunzătoare ale televizorului.
✎ NOTĂ
 Puteţi alege una dintre multele rezoluţii disponibile: 1080i, 720p, 576p/480p şi 576i/480i, în funcţie de tipul de
disc. (Consultaţi pagina 31)
 Rezoluţia efectivă poate să difere de valoarea setată în meniul Configurare, dacă sunt conectate ambele
cabluri Component şi HDMI. Rezoluţia poate să difere şi în funcţie de disc. (Consultaţi pagina 31)
 După realizarea conexiunii video, setaţi sursa de intrare Video a televizorului la ieşirea Video corespunzătoare
(HDMI, Component sau Composite) a aparatului.
Pentru informaţii suplimentare despre modul de selectare a sursei de intrare video a televizorului, consultaţi
manualul de instrucţiuni al televizorului.
 Dacă aţi setat telecomanda aparatului pentru a acţiona televizorul, apăsaţi pe butonul TV SOURCE de pe
telecomandă şi selectaţi COMPONENT ca sursă externă pentru televizor.
 La redarea unui disc DVD, dacă sunt conectate atât mufa HDMI cât şi cea Component şi selectaţi modul
Component 1080p, 1080i, 720p sau 576p/480p, meniul Configurare afişaj va afişa rezoluţia de ieşire ca
1080p, 1080i, 720p sau 576p/480p în meniu. Rezoluţia este de fapt 576i/480i.
METODA 2: Video Composite (CALITATE BUNĂ)
Conectaţi cablul video de la mufa VIDEO OUT de pe panoul din spate al produsului la mufa VIDEO IN a
televizorului.
✎ NOTĂ
 Sursa VIDEO are întotdeauna rezoluţia 576i/480i, indiferent de rezoluţia setată în meniul Configurare.
(Consultaţi pagina 31)
 După realizarea conexiunii video, setaţi sursa de intrare Video a televizorului la ieşirea Video
corespunzătoare (HDMI, Component sau Composite) a aparatului.
Pentru informaţii suplimentare despre modul de selectare a sursei de intrare video a televizorului,
consultaţi manualul de instrucţiuni al televizorului.
 Dacă aţi setat telecomanda aparatului pentru a acţiona televizorul, apăsaţi pe butonul
TV SOURCE (Sursă TV) de pe telecomandă şi selectaţi VIDEO ca sursă externă pentru televizor.
! ATENŢIE
 Nu conectaţi unitatea prin intermediul unui VCR. Semnalele video emise prin VCR pot fi afectate de
sistemele de protecţie a drepturilor de autor, iar imaginea de la televizor va apărea distorsionată.
24
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 24
2011-12-26
3:02:14
02
Conexiuni
Conectarea semnalului Audio de la componente externe
COMPONENT OUT
FM ANT
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
HDMI IN
OPTICAL
WIRELESS
AUX IN
Roşu
VIDEO OU
Alb
Cablu optice
(neinclus)
Set-Top Box
Cablu audio (neinclus)
În cazul în care componenta
analogică externă are o
singură ieşire Audio, conectaţi
canalul din dreapta sau din
stânga.
VCR
OPTIC
AUX
OPTIC: Conectarea unei componente digitale externe
Componente cu semnal digital cum ar fi un receiver prin cablu/satelit (Set-Top Box).
1. Conectaţi intrarea digitală (OPTICAL) a produsului la ieşirea digitală a componentei digitale externe.
2. Apăsaţi butonul FUNCTION pentru a selecta intrarea D. IN.
• Modul este comutat în felul următor :
BD/DVD D. IN AUX R. IPOD W. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
✎ NOTĂ
 Pentru a viziona semnal video de la un receiver prin cablu/satelit, trebuie să conectaţi ieşirea video a
acestuia la un televizor.
 Acest sistem acceptă frecvenţe de eşantionare digitală de 32 kHz sau superioare de la componente
digitale.
 Acest sistem acceptă doar formate audio DTS şi Dolby digital; formatul audio MPEG, care este de tipul
flux de biţi, nu poate fi acceptat.
AUX: Conectarea unei componente analogice externe
Componente analogice externe precum videocasetofoanele.
1. Conectaţi mufa AUX IN (Audio) a sistemului la mufa de ieşire Audio Out a componentei analogice externe.
• Asiguraţi-vă că aţi potrivit corect culorile conectorilor.
2. Apăsaţi butonul FUNCTION pentru a selecta intrarea AUX.
• Modul este comutat în felul următor:
BD/DVD D. IN AUX R. IPOD W. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
✎ NOTĂ
 Puteţi să conectaţi mufa Video Out a videocasetofonului la televizor şi să conectaţi mufele de ieşire
Audio ale videocasetofonului la acest produs.
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 25
25
2011-12-26
3:02:16
Conexiuni
Conectarea la reţea
Acest aparat vă permite să accesaţi servicii de reţea (consultaţi paginile 62~71), cum sunt Smart
Hub şi BD-LIVE, precum şi să realizaţi upgrade de software când există o conexiune la reţea. Vă
recomandăm să utilizaţi un router wireless sau un router IP pentru realizarea conexiunii.
Pentru mai multe informaţii referitoare la conexiunea cu ajutorul routerului, consultaţi manualul de
utilizare al acestuia sau contactaţi producătorul pentru a obţine asistenţă tehnică.
Reţea prin cablu
1. Cu ajutorul cablului Direct LAN (cablu UTP), conectaţi mufa LAN din spatele aparatului la mufa LAN
a modemului.
2. Setarea opţiunilor de reţea. (Consultaţi pagina 38)
LAN
DIGITAL
AUDIO IN
iPod
HDMI OUT
OPTICAL
WIRELESS LAN
Router
Modem broadband
(cu router integrat)
Serviciu broadband
✎ NOTĂ
sau
Modem broadband
Serviciu broadband
Legarea în reţea cu un PC pentru
utilizarea funcţiei AllShare
(Consultaţi pagina 71)
 În funcţie de routerul utilizat sau de politica furnizorului de servicii Internet, este posibil ca accesul Internet la serverul
de actualizări Samsung să nu fie permis. Pentru mai multe informaţii, contactaţi furnizorul de servicii Internet.
 Pentru utilizatorii DSL, se recomandă utilizarea unui router pentru realizarea conexiunii la reţea.
 Pentru utilizarea funcţiei AllShare, un PC trebuie să fie conectat la reţea aşa cum este indicat în
imagine.
26
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 26
2011-12-26
3:02:17
02
Conexiuni
Reţea wireless
Vă puteţi conecta la o reţea cu ajutorul unui dispozitiv de partajare Wireless IP.
1. Pentru a realiza conexiunea într-o reţea wireless, este necesar un router AP/IP. Conectaţi
adaptorul LAN Wireless la mufa corespunzătoare, din spatele aparatului.
2. Setaţi opţiunile de reţea. (Consultaţi pagina 38)
Serviciu broadband
LAN
iPod
Echipament de partajare a IP-ului wireless
DIGITAL
AUDIO IN
OPTICAL
WIRELESS LAN
PC
Adaptor LAN Wireless
(neinclus)
Legarea în reţea cu un PC pentru
utilizarea funcţiei AllShare
(Consultaţi pagina 71)
✎ NOTĂ
 Acest produs este compatibil numai cu adaptorul LAN wireless de la Samsung. (neinclus) (Nume model: WIS09ABGN).




- Adaptorul LAN wireless de la Samsung este comercializat separat. Contactaţi un retailer Samsung Electronics pentru a-l
achiziţiona.
Trebuie să utilizaţi un echipament de partajare IP wireless care acceptă care acceptă IEEE 802.11 a/b/g/n. (n este
recomandat pentru funcţionarea stabilă a reţelei wireless.)
Reţelele LAN wireless, prin natura lor, pot cauza interferenţe, în funcţie de condiţiile de utilizare. (performanţele punctului de
acces, distanţa, obstacolele, interferenţele altor dispozitive radio etc).
Setaţi echipamentul de partajare a IP-ului wireless la modul Infrastructure (Infrastructură). Modul ad-hoc nu este acceptat.
Atunci când aplicaţi cheia de securitate pentru punctul de acces (echipamentul de partajare a IP-ului wireless), sunt
acceptate doar următoarele:
1) Mod de autentificare : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Tip de criptare : WEP, AES
 Pentru a utiliza funcţia AllShare, trebuie să conectaţi PC-ul la reţea aşa cum este indicat în imagine.
Conectarea antenei radio
Antenă FM (inclusă) 1. Conectaţi antena radio furnizată la mufa pentru
antena FM.
2. Mutaţi încet antena în jurul dvs. până găsiţi o poziţie
cu recepţie bună, apoi fixaţi antena de perete sau de
o suprafaţă rigidă.
FM ANT
✎ NOTĂ
 Produsul nu recepţionează transmisii AM.
WIR
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 27
27
2011-12-26
3:02:20
Configurare
Setări iniţiale
1. Porniţi televizorul după conectarea aparatului.
Atunci când conectaţi aparatul la televizor pentru
prima dată şi îl porniţi, va apărea ecranul Setări
iniţiale.
• Meniul principal
Cont. Pers.
Videocl.
Fotografii
Muzică
Funcţie
Dispoz. meu
Internet
Setări
Initial Settings | On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
Български
Hrvatski
Dansk
Nederlands
Čeština
English
Eesti
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
Magyar
Indonesia
Italiano
한국어
m Move " Enter
d WPS(PBC)
✎ NOTĂ
 Meniul principal nu va apărea dacă nu
configuraţi setările iniţiale, cu excepţia cazului
menţionat mai jos.
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼◄► pentru a selecta
limba dorită, apoi apăsaţi pe butonul INTRARE.
3. Apăsaţi butonul INTRARE pentru a selecta Start.
4. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
raportul dorit pentru dimensiunile televizorului,
apoi apăsaţi pe butonul INTRARE. (Consultaţi
pagina 31)
Va apărea ecranul Calibrare automată pentru
muzică.
5. Conectaţi microfonul ASC la mufa de intrare ASC
IN a produsului. (Consultaţi pagina 35)
6. Apăsaţi butonul INTRARE pentru a selecta
butonul Start.
Setarea funcţiei Calibrare audio automată durează
aproximativ 3 minute.
7. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
setările dorite pentru reţea: Cablu, Wireless
(general), WPS(PBC) sau One Foot Connection
şi apoi apăsaţi pe butonul INTRARE. Dacă nu
cunoaşteţi detaliile setărilor de reţea, apăsaţi
butonul ALBASTRU (D) de pe telecomandă
pentru a omite introducerea setărilor de reţea aici,
finalizaţi setările iniţiale şi deplasaţi-vă la meniul
principal.
Dacă aţi selectat o setare de reţea, mergeţi la
paginile 38~41 pentru a citi mai multe informaţii
despre aceste setări. Când aţi terminat, treceţi la
pasul 8.
 Dacă apăsaţi butonul ALBASTRU (D) în
timpul calibrării automate a sunetului/
configurării reţelei, puteţi accesa meniul de
reşedinţă chiar dacă nu aţi finalizat
configurarea reţelei.
 Dacă doriţi să afişaţi din nou ecranul pentru
setări iniţiale, pentru a efectua modificări,
selectaţi opţiunea Setări iniţiale.
(Consultaţi pagina 42)
 Dacă utilizaţi un cablu HDMI pentru a conecta
aparatul la un televizor Samsung compatibil
Anynet+ (HDMI-CEC) şi 1.) aţi setat
caracteristica Anynet+ (HDMI-CEC) la
Activat atât pentru televizor cât şi pentru
aparat şi 2.) aţi setat televizorul la o limbă
acceptată de către aparat, aparatul va selecta
în mod automat limba respectivă ca limbă
preferată.
 Dacă produsul este lăsat în modul oprire
pentru mai mult de 5 minute fără a fi acţionat,
pe televizor va apărea un screen saver. Dacă
lăsaţi aparatul în modul screen saver pentru
mai mult de 20 de minute, alimentarea va fi
oprită automat.
8. Va apărea meniul principal. (Pentru mai multe
informaţii despre meniul principal, consultaţi
pagina 29.
28
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 28
2011-12-26
3:02:22
03
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
1
TOOLS
INFO
3
2
RETURN
4
EXIT
TUNER
✎ NOTĂ
1
Butonul MENU: Apăsaţi pentru a vă deplasa la meniul
principal.
2
Butonul RETURN: Reveniţi la meniul anterior.
3
Butonul INTRARE/DIRECŢIE:
Deplasaţi cursorul sau selectaţi un element.
Activaţi elementul selectat.
Confirmaţi o setare.
4
Configurare
2. Apăsaţi pe butoanele ◄► pentru a selecta
Setări, apoi apăsaţi butonul INTRARE.
3. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
sub-meniul dorit, apoi apăsaţi pe butonul
INTRARE.
4. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
elementul dorită, apoi apăsaţi pe butonul
INTRARE.
5. Apăsaţi pe butonul EXIT pentru a ieşi din
meniu.
Accesarea meniului de setări
 Atunci când aparatul este conectat la o reţea,
selectaţi opţiunea Internet din meniul principal.
Descărcaţi conţinutul preferat din secţiunea
Samsung Apps. (Consultaţi paginile 69~71)
 Este posibil ca etapele de acces ă difere în
funcţie de meniul pe care l-aţi selectat.
 Afişajul de pe ecran se poate schimba dacă
actualizaţi versiunea software.
Butonul EXIT: Apăsaţi acest buton pentru a ieşi din
meniul curent.
Pentru a accesa meniul şi sub-meniurile de setări,
urmaţi aceşti paşi:
1. Apăsaţi butonul POWER.
Va apărea meniul principal.
• Meniul principal
Cont. Pers.
Videocl.
3
Fotografii
Muzică
4
1
Funcţie
Dispoz. meu
Internet
Setări
2
5
d WPS(PBC)
1
Selectează Dispoz. meu.
2
Selectează Funcţie.
3
Selectează Cont. Pers.
4
Selectează Internet.
5
Selectează Setări.
6
Afişează butoanele disponibile.
6
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 29
29
2011-12-26
3:02:25
Configurare
 În funcţie de conţinutul şi de poziţia imaginii pe
Ecran
Puteţi configura diverse opţiuni de afişaj, cum ar fi
raportul dimensiunilor, rezoluţia etc.
Setări 3D
Selectaţi dacă doriţi redarea conţinuturilor 3D ale
unui disc Blu-ray în modul 3D.
Setări
Setări 3D
Ecran
Audio
Setări 3D
Reţea
Sistem
Mod redare 3D Blu-ray
: Automat
Limbă
Dimens. ecran
: 55 inch
Securitate
> Mutare " Intrare ' Revenire
General
Asistenţă
HDMI - culori profunde
: Automat
Mod redare 3D Blu-ray
Discurile Blu-ray 3D sunt disponibile în două
formate: Blu-ray 3D şi numai 3D. Puteţi viziona un
disc Blu-ray 3D în modul 3D sau 2D.
• Automat : Detectează automat dacă televizorul
conectat are funcţionalităţi 3D şi redă un disc Bluray 3D în format 3D sau 2D sau un disc numai 3D
în format 3D dacă televizorul acceptă 3D. Discurile
numai 3D nu vor fi redate dacă televizorul nu
acceptă 3D.
• 3D  3D : Redă discurile numai 3D şi Blu-ray 3D
în modul 3D întotdeauna.
• 3D  2D : Redă discurile Blu-ray 3D în modul 2D
întotdeauna. Discurile numai 3D nu vor fi redate.
✎ NOTĂ
 Pentru a opri un film în timpul redării în modul
3D, apăsaţi o dată butonul OPRIRE (  ). Filmul
va fi oprit şi opţiunea pentru modul 3D va fi
dezactivată.
Pentru a modifica selectarea opţiunii 3D atunci
când vizionaţi un film 3D, apăsaţi o dată butonul
OPRIRE (  ). Va apărea meniul Blu-ray.
Apăsaţi din nou butonul OPRIRE (  ) şi apoi
selectaţi opţiunea 3D Settings (Setări 3D) din
meniul Blu-ray.
30
ecranul televizorului, este posibil să vedeţi bare
verticale negre în partea dreaptă a ecranului, în
partea stângă a ecranului sau în ambele părţi ale
ecranului.
Dimens. ecran
Vă permite să introduceţi dimensiunea reală a
televizorului, pentru ca aparatul să regleze imaginea
în conformitate cu aceasta şi să redea o imagine 3D
optimă.
(În cazul acestui aparat, dimensiunea maximă
permisă pentru ecran este de 116 inch.)
! ATENŢIE
 Dacă doriţi să beneficiaţi de conţinut 3D,
conectaţi un dispozitiv 3D (receiver AV sau
televizor compatibil 3D) la portul de ieşire
HDMI OUT utilizând un cablu HDMI de mare
viteză. Puneţi-vă ochelari speciali 3D înainte
de a reda conţinuturile 3D.
 Aparatul emite semnale 3D doar prin
intermediul unui cablu HDMI conectat la
mufa de ieşire HDMI OUT.
 Deoarece rezoluţia video în modul de redare
3D este stabilită conform rezoluţiei filmului
3D original, nu o puteţi schimba în funcţie de
preferinţe.
 Unele funcţii, cum ar fi BD Wise, reglarea
dimensiunii ecranului sau reglarea rezoluţiei
ar putea să nu funcţioneze corect în modul
de redare 3D.
 Atunci când vizionaţi imagini 3D, păstraţi faţă
de ecranul televizorului o distanţă de cel
puţin trei ori mai mare decât lăţimea
ecranului. De exemplu, dacă aveţi un ecran
de 46 inch., păstraţi o distanţă de 138 inch.
(3,5 m) faţă de ecran.
- Pentru o vizionare optimă, poziţionaţi
ecranul video 3D la nivelul ochilor.
 Atunci când aparatul este conectat la mai
multe dispozitive 3D, este posibil ca efectul
3D să nu funcţioneze corespunzător.
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 30
2011-12-26
3:02:28
03
BD Wise (numai produse Samsung)
În funcţie de tipul de televizor pe care îl aveţi, este
posibil să doriţi să reglaţi setarea referitoare la
dimensiunea ecranului.
BD Wise reprezintă cea mai recentă funcţie de interconectivitate oferită de Samsung.
Atunci când conectaţi un aparat Samsung şi un televizor
Samsung cu BD Wise prin HDMI, iar funcţia BD Wise este
activată pe ambele dispozitive, aparatul va emite semnalul
video la rezoluţia şi rata de cadre a discului BD/DVD.
• Dezactivat : Rezoluţia emisă rămâne fixă la
rezoluţia pe care aţi setat-o anterior în meniul pentru
rezoluţie, indiferent de rezoluţia discului. Consultaţi
secţiunea Resolution (Rezoluţie) de mai jos.
• Activat : Aparatul va emite semnalul video la rezoluţia
şi rata de cadre originale ale discului BD/DVD.
• 16:9 Original : Selectaţi această opţiune atunci
când conectaţi aparatul la un televizorul cu raportul
dimensiunilor de 16:9. Aparatul va afişa toate
conţinuturile în raportul de dimensiuni original.
Conţinuturile formatate în raportul 4:3 vor fi afişate
cu bare negre în dreapta şi în stânga.
• 16:9 Complet : Selectaţi această opţiune atunci
când conectaţi aparatul la un televizorul cu raportul
dimensiunilor de 16:9. Toate conţinuturile vor fi
afişate pe întregul ecran. Conţinuturile în format
4:3 vor fi extinse.
• 4:3 Letterbox : Selectaţi această opţiune atunci
când conectaţi aparatul la un televizorul cu raportul
dimensiunilor de 4:3. Aparatul va afişa toate
conţinuturile în raportul de dimensiuni original.
Conţinuturile formatate în raportul 16:9 vor fi
afişate cu bare negre în părţile superioară şi
inferioară.
• 4:3 Pan-Scan : Selectaţi această opţiune atunci
când conectaţi aparatul la un televizorul cu raportul
dimensiunilor de 4:3. Porţiunile din dreapta şi din
stânga ale conţinuturilor în raport 16:9 vor fi tăiate.
✎ NOTĂ
 În funcţie de tipul discului, este posibil ca unele
proporţii de dimensiuni să nu fie disponibile.
 Dacă selectaţi o proporţie a dimensiunilor diferită
faţă de cea a televizorului dvs., atunci s-ar putea
ca imaginea să apară distorsionată.
 Dacă selectaţi opţiunea 16:9 Original, televizorul
dvs. poate afişa conţinutul în format 4:3 Pillarbox
(bare negre în părţile laterale ale imaginii).
Dimensiune ecran Smart Hub
Setaţi ecranul Smart Hub la dimensiunea optimă.
• Dimens. 1 : Dimensiunea ecranului Smart Hub va
fi mai mică decât cea implicită. Este posibil să
existe benzi negre pe marginile ecranului.
• Dimens. 2 : Aceasta este setarea implicită pentru
Smart Hub. Playerul afişează dimensiunea normală
pentru ecranul Smart Hub.
• Dimens. 3 : Această opţiune va afişa un ecran
Smart Hub mai mare decât cel implicit. Imaginea
poate fi prea mare pentru ecranul televizorului dvs.
✎ NOTĂ
 Atunci când funcţia BD Wise este activată, setarea
rezoluţiei va lua automat valoarea implicită BD
Wise, valoare care va apărea în meniul Rezoluţie.
 Dacă aparatul este conectat la un dispozitiv care
nu acceptă BD Wise, nu veţi putea utiliza funcţia
BD Wise.
 Pentru funcţionarea corectă a funcţiei BD Wise,
setaţi meniul BD Wise al aparatului şi al
televizorului la Activat.
Rezoluţie
Vă permite să selectaţi rezoluţia de ieşire a
semnalului video Component şi HDMI la Auto,
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p sau 576i/480i.
Numărul indică numărul de linii per cadru video.
Literele i şi p indică scanarea intercalată, respectiv
progresivă. Cu cât numărul de linii este mai mare,
cu atât calitatea este mai bună.
• Automat : Setează automat rezoluţia de ieşire la
rezoluţia maximă a televizorului conectat.
• BD Wise : Setează automat rezoluţia la cea a discului
BD/DVD dacă aţi conectat aparatul prin cablul HDMI la
un TV cu caracteristica BD Wise. (Elementul de meniu
BD Wise apare numai dacă opţiunea BD Wise este
setată la Activat). Consultaţi descrierea BD Wise de mai
sus.)
• 1080p : Emite 1080 de linii pentru semnal video
progresiv. (numai HDMI)
• 1080i : Emite 1080 de linii pentru semnal video
intercalat.
• 720p : Emite 720 de linii pentru semnal video progresiv.
• 576p/480p : Emite 576/480 de linii pentru semnal video
progresiv.
• 576i/480i : Emite 576/480 de linii pentru semnal video
intercalat. (numai VIDEO)
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 31
Configurare
Aspect TV
31
2011-12-26
3:02:29
Configurare
Rezoluţia în funcţie de modul de ieşire
• Redare disc Blu-ray/conţinuturi E-contents/conţinuturi digitale
HDMI / conectat
Ieşire
Mod HDMI
HDMI / neconectat
Modul Component
Modul
Component/
VIDEO
Disc Blu-ray
Conţinuturi
E-contents/
digitale
Mod VIDEO
Disc Blu-ray
Conţinuturi
E-contents/
digitale
BD Wise
Rezoluţia
discurilor Bluray
1080p@60F
576i/480i
-
-
-
Auto
Rezoluţia
maximă a
ieşirii TV
Rezoluţia
maximă a
ieşirii TV
576i/480i
-
-
-
1080p@60F
1080p@60F
1080p@60F
576i/480i
-
-
-
Cadru film :
Auto (24 cadre
pe secundă)
1080p@24F
1080p@24F
576i/480i
-
-
-
1080i
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
1080i
576i/480i
720p
720p
720p
576i/480i
576i/480i
720p
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
-
-
-
576i/480i
576i/480i
576i/480i
Configurare
• Redare DVD
HDMI / conectat
HDMI / neconectat
Mod HDMI
Modul Component/
VIDEO
Modul Component
Mod VIDEO
BD Wise
576i/480i
576i/480i
-
-
Auto
Rezoluţia maximă a
ieşirii TV
576i/480i
-
-
1080p@60F
1080p@60F
576i/480i
-
-
1080i
1080i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
720p
720p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
-
-
576i/480i
576i/480i
Configurare
32
Ieşire
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 32
2011-12-26
3:02:29
03
 Dacă televizorul pe care l-aţi conectat la aparat
nu acceptă rata de carde sau rezoluţia pe care
aţi selectat-o, va apărea mesajul „Dacă nu apar
imagini după efectuarea selecţiei, aşteptaţi 15
secunde. După aceea, rezoluţia va reveni
automat la valoarea anterioară. Doriţi să efectuaţi
o selecţie?”. Dacă selectaţi Da, ecranul
televizorului se va stinge timp de 15 secunde,
după care rezoluţia va reveni automat la valoarea
anterioară.
 Dacă ecranul rămâne negru după ce aţi
schimbat rezoluţie, scoateţi toate discurile şi apoi
ţineţi apăsat pe butonul OPRIRE () din partea
din faţă a aparatului mai mult de 5 secunde.
Toate setările vor reveni la valorile implicite din
fabrică. Urmaţi paşii de pe pagina anterioară
pentru a accesa fiecare mod şi pentru a selecta
configuraţia de afişare pe care televizorul dvs. o
va accepta.
 Când sunt restabilite setările din fabrică, toate
datele BD stocate ale utilizatorilor sunt şterse.
 Discul Blu-ray trebuie să dispună de
caracteristica de redare cu o frecvenţă de 24 de
cadre pe secundă pentru ca aparatul să poată
utiliza modul Cadru film (24Fs).
 Dacă ambele mufe HDMI şi Component sunt
conectate, este afişat semnalul Component, iar
rezoluţia este setată la 576i/480i.
Format culori HDMI
Vă permite să setaţi formatul de culoare pentru ieşirea
HDMI, astfel încât să corespundă cu capacităţile
dispozitivului conectat (televizor, monitor etc.).
• Automat : Setează în mod automat aparatul la
formatul optim acceptat de dispozitivul dvs.
• YCbCr(4:4:4) : Dacă televizorul dvs. acceptă spaţiul
de culoare YCbCr prin intermediul conexiunii HDMI,
selectaţi această opţiune pentru a emite gama de
culoare normală YCbCr.
• RGB (standard) : Selectaţi această opţiune pentru a
emite gama de culoare normală RGB.
• RGB (îmbunătăţ.) : Dacă aţi conectat aparatul la un
dispozitiv de afişare DVI, cum ar fi un monitor,
selectaţi această opţiune pentru a emite gama de
culori RGB îmbunătăţită.
Cadru film (24Fs)
Setarea caracteristicii Cadru film (24Fs) la Automat
vă permite să reglaţi ieşirea HDMI a aparatului la 24
cadre pe secundă pentru o calitate superioară a
imaginii.
Puteţi beneficia de caracteristica Cadru film (24Fs)
doar pe un televizor care acceptă această rată de
cadre. Puteţi selecta această caracteristică doar
atunci când aparatul se află în modurile HDMI 1080i
sau 1080p în ceea ce priveşte rezoluţia de ieşire.
• Automat : Funcţiile Cadru film (24Fs) sunt
operaţionale.
• Dezactivat : Funcţiile Cadru film (24Fs) sunt
dezactivate.
HDMI - culori profunde
Vă permite să emiteţi semnal video de la mufa de
ieşire HDMI OUT în culori profunde. Opţiunea de
culori profunde oferă o reproducere mai bună a
culorilor, dar şi o adâncime mai mare a acestora.
• Automat: Acest aparat emite semnal video în
culori profunde către un televizor conectat care
acceptă opţiunea HDMI Deep Color
(HDMI - Culori profunde).
• Dezactivat : Imaginea va fi emisă fără opţiunea
de culoare profundă.
Mod static
Vă permite să setaţi tipul de imagine afişată de
aparat atunci când întrerupeţi redarea DVD.
• Automat: Se va seta automat cea mai bună
imagine statică, în funcţie de conţinut.
• Cadru : Selectaţi această opţiune atunci când
întrerupeţi o scenă cu puţină acţiune.
• Câmp : Selectaţi această opţiune când
întrerupeţi o scenă cu acţiune intensă.
Mod progresiv
Vă permite să îmbunătăţiţi calitatea imaginii atunci
când vizionaţi discuri DVD.
• Automat : Selectaţi această opţiune pentru ca
aparatul să selecteze în mod automat cea mai
bună calitate a imaginii pentru discul DVD pe
care îl vizionaţi.
• Video : Selectaţi acest mod pentru a obţine
cea mai bună imagine în redarea DVD-urilor cu
concerte sau emisiuni TV.
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 33
Configurare
✎ NOTĂ
33
2011-12-26
3:02:29
Configurare
Audio
Setare difuzoare
Setări
Setare difuzoare
Ecran
Audio
|
Nivel
Reţea
Distanţă
Dacă boxele nu pot fi aşezate la distanţe egale
faţă de poziţia de audiţie, puteţi regla timpul de
decalaj al semnalelor audio de la boxa frontală,
centrală, surround şi subwoofer.
• Puteţi seta distanţa dintre difuzoare între 0,3m
(1ft) şi 9,0m (30ft).
Distanţă
Sistem
Test Tone
: Dezactivat
Limbă
Setări
Securitate
Ecran
General
Audio
Asistenţă
> Mutare " Intrare ' Revenire
Reţea
Sistem
Limbă
Securitate
General
Nivel
Distanţă
Faţă stg.
Faţă dr.
Centru
Surround stg.
Surround dr.
Subwoofer
Test Tone
◄
:
:
:
:
:
:
Asistenţă
10(ft) 3.0(m) |
10(ft) 3.0(m)
10(ft) 3.0(m)
10(ft) 3.0(m)
10(ft) 3.0(m)
10(ft) 3.0(m)
Dezactivat
> Mutare < Modif. ' Revenire
Puteţi regla balansul şi nivelul fiecărei boxe în
parte.
Test Tone
Reglarea nivelului boxelor frontale/centrale/
surround/subwoofer
• Nivelul volumului poate fi reglat secvenţial de la
-6dB la +6dB.
• Volumul creşte pe măsură ce vă apropiaţi de
+6dB şi scade pe măsură ce vă apropiaţi de
-6dB.
Setări
Nivel
Ecran
Audio
Reţea
Sistem
Limbă
Securitate
General
Faţă stg.
Faţă dr.
Centru
Surround stg.
Surround dr.
Subwoofer
Test Tone
Asistenţă
◄
:
:
:
:
:
:
0 dB |
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
Dezactivat
> Mutare < Modif. ' Revenire
Utilizaţi caracteristica Test Tone pentru a verifica
conexiunile boxelor.
Apăsaţi butoanele ◄, ► pentru a selecta
Activat.
• Va fi trimis un ton de test în boxele Faţă stg. Centru Faţă dr. Surround dr. Surround stg. Subwoofer pentru a vă
permite să vă asiguraţi că boxele sunt
configurate corect.
Pentru a opri tonul de testare, apăsaţi butoanele
◄, ► pentru a selecta Dezactivat.
Setări
Setare difuzoare
Ecran
Audio
Reţea
Sistem
Limbă
Nivel
Distanţă
Test Tone
◄
Activat |
Securitate
General
Asistenţă
> Mutare " Intrare ' Revenire
✎ NOTĂ
 Când HDMI AUDIO este activat (semnalul
audio este emis prin boxele televizorului),
funcţia Ton test nu este disponibilă.
34
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 34
2011-12-26
3:02:30
03
Prin setarea funcţiei MAC (Calibrare audio
automată) o singură dată când instalaţi sau
mutaţi produsul, acesta va recunoaşte automat
distanţa dintre boxe, nivelurile dintre canale şi
caracteristicile de frecvenţă, pentru a crea un
câmp de sunet pe 5.1 canale, optimizat în funcţie
de mediul de audiţie.
✎ NOTĂ
 Setarea funcţiei Calibrare audio automată durează
aproximativ 3 minute.
 Configurarea funcţiei Calibrare audio automată
poate fi realizată fără niciun disc în aparat.
 Dacă microfonul ASC este deconectat în timpul

50
ASC IN

500mA
ASC
IN
Microfon ASC

Mod calibrare automată pentru muzică
Veţi asculta fie în modul Calibrare audio automată
sau Setări boxe utilizator.
• Dezactivat: Veţi asculta sunetul la valoarea
Setare boxe.
• Activat: Veţi asculta sunetul în modul Calibrare
audio automată.
Măsurare
1. Conectaţi microfonul ASC la mufa de intrare
ASC IN.
2. Puneţi microfonul ASC în poziţia de ascultare.
• Funcţia Calibrare audio automată va fi setată
automată în următoarea ordine:
Faţă stg. Centru Faţă dr. Surround dr. Surround stg. Subwoofer
• Apăsaţi butonul RETURN pentru a anula
setarea Calibrare automată audio.




configurării Calibrare audio automată, configurarea
va fi anulată.
Când funcţia Calibrare audio automată este
activată, modurile DSP, Dolby Pro Logic ll şi SFE
nu vor funcţiona.
Dacă produsul este conectat la dispozitive externe
sau alte componente (precum un iPod, AUX,
D. IN), configurarea funcţiei Calibrare audio
automată ar putea să nu funcţioneze
corespunzător.
În urma unei măsurări incorecte ar putea fi emise
zgomote de bruiaj. De aceea, pentru a realiza
corect calibrarea, vă rugăm să realizaţi măsurarea
într-o cameră cu linişte.
Aşezaţi microfonul în poziţia de ascultare
principală.
Eliminaţi obstacolele dintre boxe şi microfon.
Zgomotul de test emis de boxe poate fi puternic la
realizarea testului.
Nu aşezaţi microfonul în spatele corpurilor de
mobilier sau în apropierea unui perete. Acest lucru
ar putea afecta rezultatul testului.
Pers.EQ
Puteţi configura setările egalizatorului manual, în
funcţie de preferinţe.
Setări
Pers.EQ
Ecran
Audio
Reţea
Sistem
Limbă
Securitate
General
0
0
0
0
0
0
0
250Hz
600Hz
1kHz
3kHz
6kHz
10kHz
15kHz
6
·
·
·
·
·
0
·
·
·
·
·
-6
Asistenţă
A
Reset. > Ajustare < Mutare ' Revenire
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 35
Configurare
Musical Auto Calibration
35
2011-12-26
3:02:33
Configurare
HDMI Audio
Semnalele audio transmise prin cablul HDMI pot
fi activate/dezactivate.
• Dezactivat : Semnalul video este transmis
doar prin cablul de conectare HDMI, iar sunetul
este emis doar prin boxele produsului.
• Activat : Semnalele video şi audio sunt transmise
prin cablul de conectare HDMI, iar sunetul este
emis doar prin boxele televizorului.
✎ NOTĂ
 Setarea HDMI Audio (Audio HDMI) este
convertită automat la 2 canale pentru boxele
televizorului.
Canal return. audio
Puteţi să vă bucuraţi de sunetul de la televizor prin
intermediul boxelor sistemului Home Cinema,
folosind un singur cablu HDMI.
• Automat : Puteţi asculta sunetul de la televizor
prin intermediul boxelor sistemului Home
Cinema, dacă televizorul dvs. este compatibil
cu funcţia canalului de retur audio.
• Dezactivat : Opriţi funcţia canalului de retur
audio.
✎ NOTĂ
 Când funcţia Anynet+ (HDMI-CEC) este
dezactivată, funcţia Canal de retur audio nu
este disponibilă.
 Utilizarea unui cablu HDMI necertificat ARC
(Audio Return Channel - canal de retur
audio) poate genera probleme de
compatibilitate.
 Funcţia ARC este disponibilă doar dacă este
conectat un televizor compatibil ARC.
Ieşire digitală
Veţi seta ieşirea digitală pentru a corespunde
capacităţilor receiverului AV pe care l-aţi conectat
la aparat :
• PCM : Alegeţi această opţiune dacă aţi
conectat un receiver AV compatibil HDMI.
• Şir de biţi (neprocesat) : Selectaţi această
opţiune dacă aţi conectat un receiver AV
compatibil HDMI şi cu capacităţi de decodare
pentru Dolby TrueHD şi DTS-HD Master Audio.
• Bitstream ( DTS-recodificat ) : Alegeţi
această opţiune dacă aţi conectat un receiver
AV utilizând o intrare optică digitală care poate
decoda DTS.
36
• Bitstream ( Dolby D recodificat ) : Selectaţi
această opţiune dacă receiverul AV nu este
compatibil HDMI, dar are capacitatea de a
decoda semnal Dolby Digital.
Pentru mai multe detalii, consultaţi tabelul de
selectare a ieşirii digitale. (Consultaţi pagina 37)
Discurile Blu-ray pot conţine trei fluxuri audio:
- Caracteristica audio principală: Coloana
sonoră a caracteristicii principale.
- Fluxul audio BONUSVIEW: O coloană sonoră
suplimentară, cum ar fi cea a comentariilor
actorilor sau ale regizorilor.
- Efecte de sunet de navigare: Atunci când
alegeţi să navigaţi printre meniuri, este posibil să
auziţi efectele de sunet de navigare. Aceste
efecte de sunet sunt diferite pentru fiecare disc
Blu-ray.
✎ NOTĂ
 Poate fi activată atunci când opţiunea HDMI
Audio (Audio HDMI) este activată.
 Asiguraţi-vă că selectaţi ieşirea digitală corectă.





În caz contrar, sunetul nu va fi emis sau veţi
auzi doar un zgomot tare.
Dacă dispozitivul HDMI (receiver AV, televizor)
nu este compatibil cu formatele comprimate
(Dolby digital, DTS), semnalul audio va fi emis
ca PCM.
Discurile DVD obişnuite nu dispun de canalul
audio BONUSVIEW şi de efectele de sunet de
navigare.
Unele discuri Blu-ray nu dispun de canalul
audio BONUSVIEW şi de efectele de sunet de
navigare.
Această configuraţie a ieşirii digitale nu
afectează ieşirea audio analoagă (S/D) sau
HDMI către televizor.
Configuraţia afectează ieşirea audio optică şi
HDMI atunci când aparatul este conectat la un
receiver AV.
Dacă redaţi coloane sonore MPEG,
semnalul audio va fi emis ca PCM indiferent
de selecţiile privind ieşirea digitală (PCM sau
Bitstream).
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 36
2011-12-26
3:02:35
03
Configurare
PCM
Şir de biţi
(neprocesat)
Conexiune
Receiver AV
acceptat de
HDMI
Receiver AV
acceptat de
HDMI
Receiver AV
acceptat de
HDMI
Receiver AV
acceptat de HDMI
PCM
Maxim 7.1ch
PCM
DTS re-encoded
Dolby Digital
recodificat *
Dolby Digital
Maxim 7.1ch
Dolby Digital
DTS re-encoded
Dolby Digital
recodificat *
Dolby Digital Plus
Maxim 7.1ch
Dolby Digital Plus
DTS re-encoded
Dolby Digital
recodificat *
Dolby TrueHD
Maxim 7.1ch
Dolby TrueHD
DTS re-encoded
Dolby Digital
recodificat *
DTS
Maxim 6.1ch
DTS
DTS re-encoded
Dolby Digital
recodificat *
DTS-HD HRA
Maxim 7.1ch
DTS-HD HRA
DTS re-encoded
Dolby Digital
recodificat *
DTS-HD MA
Maxim 7.1ch
DTS-HD MA
DTS re-encoded
Dolby Digital
recodificat *
Audio Stream
pentru Blu-ray
Disc
Audio Stream
pentru DVD
Definiţia pentru
Blu-ray Disc
Bitstream (DTS- Bitstream (Dolby
recodificat)
D recodificat)
PCM
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
Dolby Digital
Maxim 5.1ch
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
Maxim 6.1ch
DTS
DTS
DTS
Oricare
Decodifică
caracteristica audio
principală şi fluxul
audio BONUSVIEW
într-un semnal audio
PCM şi adaugă
efecte de sunet de
navigare.
Emite doar
caracteristica audio
principală pentru
ca receiverul AV să
poată decodifica
şirul de biţi audio.
Nu veţi auzi fluxul
audio BONUSVIEW
şi efectele de sunet
de navigare.
Decodifică
caracteristica audio
principală şi fluxul
audio BONUSVIEW
într-un semnal audio
PCM şi adaugă
efecte de sunet
de navigare, apoi
recodifică fluxul
audio PCM în şir de
biţi DTS.
Decodifică
caracteristica audio
principală şi fluxul audio
BONUSVIEW într-un
semnal audio PCM
şi adaugă efecte de
sunet de navigare, apoi
recodifică fluxul audio
PCM în şir de biţi Dolby
Digital sau PCM.
Configurare
Selectarea ieşirii digitale
* Dacă fluxul sursă este pe 2 canale, setările “Re-encoded Dolby D (Dolby D recodificat)” nu sunt
aplicate. Ieşirea se va face pe 2 canale LPCM.
Control Interval Dinamic
Puteţi asculta la volum redus, auzind dialogurile foarte
clar. Această caracteristică este activă doar dacă
aparatul dvs. detectează un semnal Dolby Digital.
• Automat : Opţiunea Dynamic Range Control
va fi setată automat pe baza informaţiilor
furnizate de către coloana sonoră Dolby
TrueHD.
• Dezactivat : Vă puteţi bucura de vizionarea
unui film cu ajutorul opţiunii standard Dynamic
Range.
• Activat : Atunci când coloanele sonore ale
filmelor sunt redate la volum redus sau în
difuzoare de capacitate mică, sistemul poate
aplica compresia corespunzătoare pentru a
mări calitatea conţinutului audio de intensitate
joasă şi pentru a regla volumul pasajelor de
intensitate mare.
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 37
37
2011-12-26
3:02:36
Configurare
Sincr. audio
Reţea prin cablu
Este posibil ca semnalul video să aibă viteza de
redare mai mică decât sunetul, dacă aparatul
este conectat la un televizor digital. Dacă apare
această situaţie, reglaţi timpul de decalaj al
sunetului, pentru a corespunde cu imaginea.
• Puteţi seta întârzierea sunetului la valori între 0
ms şi 300 ms. Setaţi-o la valoarea optimă.
Configurarea unei conexiuni prin cablu
- Automat
1. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta
opţiunea Cablu.
Setări
Audio
Reţea
Înainte de a începe, contactaţi furnizorul de servicii
Internet pentru a afla dacă adresa IP este statică sau
dinamică. Dacă adresa este dinamică, iar dvs. utilizaţi
o reţea cu sau fără fir, vă recomandăm utilizarea
procedurilor automate. Puteţi folosi protocolul WPS
(PBC) sau conexiunea de proximitate dacă utilizaţi o
reţea fără fir şi routerul dvs. permite acest lucru.
Dacă adresa dvs. IP este statică, trebuie să utilizaţi
procedura de configurare manuală atât pentru reţelele
cu fir, cât şi pentru cele fără fir.
Setări reţea
Pentru a începe configurarea conexiunii la reţea a
aparatului, urmaţi aceşti paşi:
1. În meniul principal, apăsaţi pe butoanele ◄►
pentru a selecta Setări şi apoi apăsaţi pe
butonul INTRARE.
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
Reţea, apoi apăsaţi butonul INTRARE.
3. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
Setări reţea, apoi apăsaţi butonul INTRARE.
4. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta
Cablu, Wireless (general), WPS(PBC) sau
One Foot Connection(conexiune de
proximitate) şi apoi apăsaţi pe butonul
INTRARE.
Setări reţea
Ecran
Reţea
Sistem
Selectaţi un tip de conexiune la reţea.
Cablu
Limbă
Wireless
(general)
Securitate
WPS(PBC)
General
One Foot
Connection
Asistenţă
Conectaţi-vă la reţea cu ajutorul cablului LAN.
Asiguraţi-vă că este conectat cablul LAN.
> Mutare " Intrare ' Revenire
2. Apăsaţi butonul INTRARE.
Va apărea ecranul Stare reţea. Aparatul se va
conecta la reţea după verificarea conexiunii.
Configurarea unei conexiuni prin cablu
- Manuală
Dacă aveţi o adresă IP statică sau dacă setarea
automată nu funcţionează, va trebui să
introduceţi manual setările de reţea.
Pentru a accesa setările de reţea în cazul
majorităţii calculatoarelor Windows, urmaţi aceşti
paşi:
1. Faceţi clic dreapta pe pictograma Reţea, din
partea din dreapta-jos a ecranului Windows.
2. În meniul pop-up, faceţi clic pe Stare.
3. În fereastra de dialog care va apărea, faceţi clic pe
fila Asistenţă.
4. Pe fila Asistenţă, faceţi clic pe butonul Detalii.
Vor fi afişate setările reţelei.
5. Dacă aveţi o reţea cu fir, accesaţi secţiunea
Reţea cu fir de mai jos. Dacă aveţi o reţea
fără fir, accesaţi secţiunea Reţea fără fir de la
paginile 39~41.
38
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 38
2011-12-26
3:02:36
03
Reţea fără fir
1. Apăsaţi pe butoanel▲▼ pentru a selecta
Cablu, apoi apăsaţi butonul INTRARE.
• iFără fir (General)
2. Apăsaţi pe butoanele ◄► pentru a selecta
Setări IP, apoi apăsaţi butonul INTRARE.
• Conexiune de proximitate
Configurare
Pentru a introduce setările de reţea pentru
aparat, urmaţi aceşti paşi:
Puteţi configura reţeaua fără fir în trei feluri:
• Utilizând WPS(PBC).
Opţiunea fără fir (general) include proceduri de
configurare automate şi manuale.
Setări
Setări IP
Ecran
Audio
Reţea
Sistem
Limbă
Securitate
Mod IP
Mască subreţea
Manuală
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Gateway
0 . 0 . 0 . 0
Adresă IP
Mod DNS
Manuală
0 . 0 . 0 . 0
Server DNS
General
OK
Asistenţă
> Mutare " Intrare ' Revenire
Configurarea conexiunii la reţeaua fără fir
- Automat
Majoritatea reţelelor fără fir dispun de un sistem
de securitate opţional, care necesită ca
dispozitivele care accesează reţeaua să transmită
un cod de securitate criptat, denumit Cheie de
acces sau Cheie de securitate. Cheia de
securitate este bazată pe o expresie de trecere,
de obicei un cuvânt sau o serie de litere şi cifre,
cu o lungime specificată, pe care a trebuit să o
introduceţi atunci când aţi configurat setările de
securitate pentru reţeaua fără fir. Dacă utilizaţi
această metodă de configurare a conexiunii la
reţea şi dispuneţi de o cheie de securitate pentru
reţeaua fără fir, va trebui să introduceţi expresia
de trecere în timpul procesului de configurare
automată.
3.
Apăsaţi butonul INTRARE pentru a selecta
Mod IP.
4.
Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
Manuală, apoi apăsaţi butonul INTRARE.
5.
Apăsaţi pe butonul ▼ pentru a vă deplasa la
primul câmp (IP Address – Adresă IP).
6.
Utilizaţi butoanele numerice ale telecomenzii
pentru a introduce cifrele.
7.
După ce completaţi un câmp, apăsaţi
butonul ► pentru a vă deplasa la următorul.
Puteţi utiliza şi celelalte butoane-săgeţi
pentru a vă deplasa în sus, în jos sau înapoi.
8.
Introduceţi valorile pentru Adresă IP, Mască
subreţea, şi Gateway.
Ecran
9.
Apăsaţi pe butonul ▼ pentru a accesa
Mod DNS.
Sistem
10. Apăsaţi pe butonul ▼ pentru a vă deplasa la
primul câmp DNS. Introduceţi cifrele similar
procedurii de mai sus.
11. Apăsaţi butonul INTRARE pentru a selecta
OK.
Va apărea ecranul Stare reţea. Aparatul se
va conecta la reţea după verificarea
conexiunii.
1. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta
opţiunea Wireless (general).
Setări
Setări reţea
Selectaţi un tip de conexiune la reţea.
Audio
Reţea
Limbă
Cablu
Wireless
(general)
SecuritateWPS(PBC)
General One Foot
AsistenţăConnection
Configuraţi reţeaua wireless selectând routerul
wireless. În funcţie de setările routerului wireless,
poate fi necesar să introduceţi codul de securitate.
> Mutare " Intrare ' Revenire
2. Apăsaţi butonul INTRARE.
După finalizarea căutării, playerul va afişa o
listă cu reţele disponibile.
3. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
reţeaua dorită, apoi apăsaţi pe butonul
INTRARE.
Va apărea ecranul Securitate.
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 39
39
2011-12-26
3:02:37
Configurare
4. În ecranul Securitate, introduceţi expresia de
trecere asociată reţelei. Introduceţi cifrele
direct, cu ajutorul telecomenzii.
Pentru a selecta o literă, apăsaţi butoanele
▲▼◄► pentru a deplasa cursorul, după
care apăsaţi pe butonul INTRARE.
Setări
Ecran
Audio
Setări reţea
Introd. cod securit.
Pentru a introduce setările de reţea pentru
aparat, urmaţi aceşti paşi:
1. Urmaţi paşii de la 1 la 5 din procedura
"Configurarea conexiunii la reţeaua fără
fir - Automat".
2. După ce terminaţi, apăsaţi butoanele
▲▼◄► pentru a deplasa cursorul la
Efectuat, apoi apăsaţi pe butonul INTRARE.
Va apărea ecranul Stare reţea.
0 intr.
Reţea
Sistem
Limbă
Securitate
General
Asistenţă
a
b
c
d
e
f
1
2
3
Setări
g
h
i
j
k
l
4
5
6
Ecran
m
n
o
p
q
r
7
8
9
Audio
s
t
u
v
w
x
y
z
0
Reţea
*
Ştergere
a/A
Spaţiu
Efectuat
Sistem
a Înapoi m Mutare " Intrare ' Revenire
Limbă
Securitate
Setări IP
Setări IP
Manuală
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Adresă IP
Mască subreţea
Gateway
Mod DNS
Manuală
0 . 0 . 0 . 0
Server DNS
General
OK
✎
Asistenţă
NOTĂ
> Mutare " Intrare ' Revenire
 Expresia de trecere poate fi găsită pe unul din
ecranele utilizate pentru configurarea routerului
sau modemului.
3.
În acest ecran, selectaţi Anulare după care
apăsaţi pe Enter.
5. WCând terminaţi, apăsaţi butoanele
▲▼◄► pentru a deplasa cursorul la
Efectuat şi apoi apăsaţi butonul INTRARE.
Va apărea ecranul Network Status (Stare
reţea). Aparatul se va conecta la reţea după
verificarea conexiunii.
4.
Apăsaţi pe butoanele ◄► pentru a selecta
Setări IP, apoi apăsaţi butonul INTRARE.
5.
Apăsaţi butonul INTRARE pentru a selecta
Mod IP.
6.
Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
Manuală, apoi apăsaţi butonul INTRARE.
Configurarea conexiunii la reţeaua fără fir
- Manuală
7.
Apăsaţi pe butonul ▼ pentru a vă deplasa la
primul câmp (IP Address – Adresă IP).
Dacă setarea automată nu funcţionează, va
trebui să introduceţi manuală setările de reţea.
8.
Utilizaţi butoanele numerice pentru a
introduce cifrele.
Pentru a accesa setările de reţea în cazul
majorităţii calculatoarelor Windows, urmaţi aceşti
paşi:
9.
După ce completaţi un câmp, apăsaţi
butonul ► pentru a vă deplasa la următorul.
Puteţi utiliza şi celelalte butoane-săgeţi
pentru a vă deplasa în sus, în jos sau înapoi.
1. Faceţi clic dreapta pe pictograma Reţea, din
partea din dreapta-jos a ecranului.
2. În meniul pop-up, faceţi clic pe Stare.
3. În fereastra de dialog care va apărea, faceţi
clic pe fila Asistenţă.
4. Pe fila Asistenţă, faceţi clic pe butonul Detalii.
Vor fi afişate setările reţelei.
40
10. Introduceţi valorile pentru Adresă IP, Mască
subreţea, şi Gateway.
11. Apăsaţi pe butonul ▼ pentru a accesa Mod
DNS.
12. Apăsaţi pe butonul ▼ pentru a vă deplasa la
primul câmp DNS. Introduceţi cifrele similar
procedurii de mai sus.
13. Va apărea ecranul Network Status (Stare
reţea). Aparatul se va conecta la reţea după
verificarea conexiunii.
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 40
2011-12-26
3:02:39
03
2. Apăsaţi pe butonul INTRARE.
Cea mai simplă modalitate de a configura conexiunea
la o reţea fără fir este utilizarea funcţiei WPS(PBC) sau a
funcţiei de conexiune de proximitate.
Dacă routerul wireless are un buton WPS(PBC), urmaţi
aceşti paşi:
3. Plasaţi routerul wireless Samsung pe o rază
de 25 cm (10 inch) faţă de adaptorul wireless
Samsung pentru a se putea conecta.
1. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta
WPS(PBC).
Configurare
WPS(PBC)
4. Aşteptaţi stabilirea automată a conexiunii.
Stare reţea
Verificaţi dacă a fost stabilită o conexiune la reţea
şi la Internet.
Setări
Ecran
Setări reţea
Selectaţi un tip de conexiune la reţea.
Audio
Reţea
Sistem
Limbă
Setări
Stare reţea
Ecran
Cablu
Adresă MAC
XX:XX:XX:XX:XX:XX
Adresă IP
0.0.0.0
Mască subreţea
0.0.0.0
Gateway
0.0.0.0
Server DNS
0.0.0.0
Audio
Wireless
(general)
SecuritateWPS(PBC)
General One Foot
AsistenţăConnection
Reţea
Conectaţi-vă cu uşurinţă la punctul de acces apăsând
pe butonul WPS(PBC). Alegeţi această opţiune dacă
punctul de acces acceptă Configurarea cu apăsare pe
buton (PBC).
KT_WLAN
Sistem
Limbă S-a realizat conexiunea la Internet.
Dacă întâmpinaţi probleme la utilizarea serviciului de Internet, contactaţi furnizorul
de servicii Internet.
Securitate
> Mutare " Intrare ' Revenire
General
Asistenţă Setări reţea
Setări IP
Retry
OK
< Move " Enter ' Return
2. Apăsaţi pe butonul INTRARE.
3. Apăsaţi butonul WPS(PBC) al routerului în
decurs de două minute. Aparatul dvs.
afişează ecranul de selectare a reţelei şi
obţine automat toate setările de reţea de
care are nevoie pentru a se conecta apoi la
reţea. După finalizarea procesului, aparatul va
afişa un buton OK. Apăsaţi pe butonul
INTRARE de pe telecomandă.
One Foot Connection
Puteţi seta automat conexiunea fără fir dacă aveţi
un router wireless Samsung care acceptă
conexiunile de proximitate. Pentru a vă conecta
cu ajutorul funcţiei de conexiune de proximitate,
urmaţi aceşti paşi:
1. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta
opţiunea One Foot Connection.
Setări
Ecran
Setări reţea
Selectaţi un tip de conexiune la reţea.
Audio
Reţea
Wireless
(general)
SecuritateWPS(PBC)
General One Foot
AsistenţăConnection
Setaţi această opţiune pentru a permite sau
interzice conexiunea la Internet atunci când
utilizaţi serviciul BD-LIVE.
• Permiteti (toate) : Conexiunea la Internet este
permisă pentru toate conţinuturile BD-LIVE.
• Perm. (numai valide) : Conexiunea la Internet
este permisă doar pentru conţinuturile BD-LIVE
cu un certificat valid.
• Nu se permite : Conexiunea la Internet nu este
permisă pentru niciun conţinut BD-LIVE.
✎ NOTĂ
 Ce reprezintă un certificat valid?
Atunci când aparatul utilizează BD-LIVE pentru
a trimite datele cu privire la disc şi pentru a
solicita certificarea discului de către server,
serverul utilizează aceste date pentru a verifica
validitatea discului şi transmite certificatul
înapoi către aparat.
 Conexiunea la Internet poate fi restricţionată în
Cablu
Sistem
Limbă
Conexiune la Internet BD-LIVE
Conectare auto la reţeaua wireless dacă routerul
wireless este compat. cu One Foot Connection. Selectaţi
după poziţionarea routerului wireless la 25 cm (10 inchi)
de adaptorul wireless LAN Samsung.
timp ce utilizaţi conţinuturi BD-LIVE.
> Mutare " Intrare ' Revenire
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 41
41
2011-12-26
3:02:40
Configurare
Sistem
Setări iniţiale
Utilizând setările iniţiale, puteţi seta limba,
calibrare audio automată, setările de reţea etc.
Pentru informaţii suplimentare despre funcţia de
setări iniţiale, consultaţi secţiunea Setări iniţiale
din acest manual. (Consultaţi pagina 28)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ este o funcţie convenabilă, care permite
acţionarea diferitelor aparate Samsung cu
caracteristica Anynet+.
Pentru a utiliza această funcţie, conectaţi acest
aparat la un televizor printr-un cablu HDMI.
Cu funcţia Anynet+ pornită, puteţi acţiona acest
aparat utilizând telecomanda unui televizor Samsung
şi puteţi începe redarea unui disc prin simpla
apăsare a butonului REDARE (►) de pe aceasta.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul
de utilizare al televizorului.
• Dezactivat : Funcţiile Anynet+ nu vor
funcţiona.
• Activat : Funcţiile Anynet+ vor funcţiona.
✎ NOTĂ
 Această funcţie nu este disponibilă dacă cablul
HDMI nu acceptă CEC.
 Dacă televizorul dvs. Samsung are o siglă
Anynet+, atunci acceptă funcţia Anynet+.
 În funcţie de televizorul dvs., este posibil ca
anumite rezoluţii de ieşire HDMI să nu
funcţioneze. Faceţi referire la manualul de
utilizare al televizorului.
• Dimensiune totală : Dimensiunea totală a
memoriei dispozitivului.
• Dimensiune disponibilă : Memoria disponibilă
a dispozitivului.
• Ştergere date BD : Şterge toate datele BD de
pe dispozitivul de stocare.
• Alegere dispozitiv : Schimbă locaţia memoriei
dorite pentru stocarea datelor BD.
✎ NOTĂ
 În modul de memorie externă, redarea riscului
poate fi oprită dacă deconectaţi dispozitivul USB
în timpul redării.
 Sunt acceptate numai acele dispozitive USB
formatate în sistemul de fişiere FAT (etichetă de
volum DOS 8.3). Vă recomandăm să utilizaţi
dispozitive USB care acceptă protocolul USB 2.0 cu
o viteză de citire/scriere de 4 MB/sec sau mai mare.
 Funcţia de reluare a redării este posibil să nu
funcţioneze după formatarea dispozitivului de
stocare.
 Dimensiunea totală disponibilă pentru gestionarea
datelor BD poate diferi, în funcţie de condiţii.
Fus orar
Puteţi specifica fusul orar aferent zonei în care vă
aflaţi.
Setări
Ecran
Fus orar
Audio
Reţea
Sistem
Limbă
Securitate
General
Asistenţă
GMT + 00:00
Londra, Lisabona, Casablanca
< Modif. " Salvare ' Revenire
Gestionare date BD
Vă permite să gestionaţi conţinuturile descărcate, pe
care le-aţi accesat printr-un disc Blu-ray care
acceptă serviciul BD-LIVE şi care sunt stocate pe un
dispozitiv de memorie Flash ataşat.
Puteţi verifica informaţiile dispozitivului, inclusiv
spaţiul de stocare, şterge datele BD sau modifica
dispozitivul de memorie flash.
Informaţii de pe ecranul Gestionare date BD:
• Dispozitiv current : Afişează dispozitivul
curent.
42
DivX® Video On Demand
Afişează codul de înregistrare autorizat pentru
aparat. Dacă vă conectaţi la site-ul web DivX web
şi vă înregistraţi cu acel cod, puteţi descărca
fişierul de înregistrare VOD. Dacă activaţi
înregistrarea VOD utilizând My Contents (Cont.
Pers.), înregistrarea este finalizată.
✎ NOTĂ
 Pentru informaţii suplimentare despre
DivX(R) VOD, accesaţi “http://vod.divx.
com”.
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 42
2011-12-26
3:02:44
03
Clasif. parentală DVD
Toate setările vor reveni la valorile implicite cu
excepţia celor de reţea şi setărilor Smart Hub.
Pentru această funcţie trebuie să introduceţi parola.
Vă permite să preveniţi redarea discurilor DVD cu
anumite clasificări numerice, dacă nu este
introdusă o parolă.
✎ NOTĂ
Schimbare parolă
 Parola prestabilită este 0000.
Limbă
Puteţi selecta limba preferată pentru meniul
Principal, pentru meniul discului etc.
• Meniu afişat pe ecran : Selectaţi limba pentru
afişajele de pe ecran.
• Meniu disc : Selectaţi limba pentru afişajele
meniului discului.
• Audio : Selectaţi limba pentru redarea audio a
discului.
• Subtitrare : Selectaţi limba pentru redarea
subtitrării discului.
Configurare
Reset.
Puteţi schimba parola formată din 4 cifre, utilizată
pentru a accesa funcţiile de securitate.
Dacă aţi uitat parola
1. Scoateţi discul.
2. Ţineţi apăsat butonul OPRIRE (  ) de pe
panoul frontal cel puţin 5 secunde.
Toate setările vor reveni la valorile din fabrică.
✎ NOTĂ
 Când sunt restabilite setările din fabrică, toate
datele utilizatorilor BD stocate sunt şterse.
✎ NOTĂ
General
 Limba selectată va apărea doar dacă
este acceptată de disc.
Securitate
Această funcţie operează împreună cu discurile
Blu-ray şi DVD cărora le-a fost atribuită o clasificare
în ceea ce priveşte vârsta sau o clasificare
numerică, care indică vârsta minimă pentru
vizionarea conţinutului. Aceste numere vă ajută să
controlaţi tipurile de discuri Blu-ray sau DVD pe
care le poate viziona familia dvs.
Atunci când accesaţi această funcţie pentru prima
dată, va fi afişat ecranul de configurare a parolei.
Introduceţi o parolă formată din 4 cifre, cu ajutorul
butoanelor numerice. (Parola implicită este este 0000.)
După ce aţi setat parola, selectaţi o clasificare de
vârstă pe care doriţi să o utilizaţi pentru BD Parental
Rating (Clasif. parentală BD) şi un nivel de clasificare
pe care doriţi să îl setaţi pentru DVD Parental Rating
(Clasif. parentală DVD). Dacă nu este introdusă
parola, aparatul va reda doar discurile Blu-ray
clasificate sub vârsta setată şi doar discuri DVD
care se află sub clasificarea numerică.
Numerele mai mari indică acele conţinuturi care pot
fi vizionate doar de către adulţi.
Clasif. parentală BD
Aceasta va împiedica redarea discurilor Blu-ray clasificate
peste valoarea setată pentru controlul parental.
Luminozitate Display
Schimbă luminozitatea de afişare a panoului
frontal.
• Automat : Luminozitatea va fi estompată în
timpul redării.
• Estomp : Fereastra de afişare va fi estompată.
• Luminos : Fereastra de afişare va fi luminată.
✎ NOTĂ
 Butonul de alimentare şi butonul pentru funcţii
nu pot fi utilizate pentru schimbarea luminozităţii.
Telecomandă reţea
Această funcţie vă permite să controlaţi playerul Bluray cu ajutorul unui dispozitiv aflat la distanţă, cum
ar fi un smartphone, prin intermediul unei conexiuni
fără fir la reţeaua zonală locală.
Pentru a utiliza această funcţie, urmaţi paşii de mai jos:
1. Selectaţi Activat în meniul Control la distanţă
în reţea.
2. Instalaţi aplicaţia Samsung de control la
distanţă prin intermediul reţelei pentru a vă
controla aparatul cu ajutorul dispozitivului
portabil compatibil.
3. Asiguraţi-vă că acest dispozitiv portabil şi
aparatul sunt conectate la acelaşi router
wireless.
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 43
43
2011-12-26
3:02:45
Configurare
4. Porniţi aplicaţia pe dispozitivul portabil.
Aplicaţia ar trebui să găsească aparatul şi să
îl afişeze într-o listă.
✎ NOTĂ
 Aparatul dvs. trebuie să fie conectat la
5. Selectaţi aparatul.
6. Dacă utilizaţi această funcţie pentru prima
dată, veţi fi întrebat dacă doriţi să permiteţi
sau să respingeţi controlul la distanţă asupra
aparatului. Selectaţi opţiunea Permite.

7. Urmaţi instrucţiunile care au însoţit aplicaţie
pentru a putea controla aparatul.


Asistenţă
Upgrade software

Internet pentru a putea utiliza funcţia Prin
Internet.
Actualizarea este finalizată atunci când
aparatul se opreşte şi reporneşte automat.
Niciodată nu opriţi sau porniţi manual
aparatul în timpul procesului de actualizare.
Samsung Electronics nu îşi asumă
responsabilitatea pentru defecţiunile
produsului cauzate de o conexiune instabilă
la Internet sau de neglijenţa consumatorului
în timpul actualizării software.
Dacă doriţi să anulaţi actualizarea în timpul
descărcării software-ului de actualizare,
apăsaţi pe butonul INTRARE.
Meniul Upgrade software vă permite să actualizaţi
software-ul aparatului pentru a obţin îmbunătăţirea
performanţelor sau servicii suplimentare. Puteţi realiza
actualizarea în patru moduri:
Prin USB
•
•
•
•
2. Descărcaţi pe calculator cea mai recentă arhivă zip
care conţine software de actualizare pentru USB
Prin Internet
Prin USB
Prin disc
Prin descărcare (fişier)
Pentru a realiza actualizarea prin USB, urmaţi aceşti paşi:
1. Accesaţi www.samsung.com/bluraysupport
Cele patru metode sunt explicate mai jos.
3. Dezarhivaţi arhiva în format zip pe calculatorul dvs.
Trebuie să existe un singur folder, cu acelaşi nume ca
şi fişierul zip.
Prin Internet
4. Copiaţi folderul pe o unitate flash USB.
Pentru a realiza actualizarea prin Internet, urmaţi
aceşti paşi:
5. Asiguraţi-vă că sertarul pentru discuri este gol şi apoi
introduceţi unitatea flash USB în portul USB al
aparatului.
1. Selectaţi opţiunea Prin Internet şi apoi apăsaţi
butonul INTRARE. Va apărea mesajul Conectare
la server.
2. Dacă există descărcări disponibile, va apărea
fereastra pop-up Descărcare, împreună cu o bară
de evoluţie, după care va începe descărcarea.
3. După finalizarea descărcării, va apărea fereastra
Întrebare actualizare, care vă oferă trei opţiuni: Se
actualizează acum, Se actualizează mai târziu,
sau Nu se actualizează.
4. Dacă selectaţi opţiunea Actualizare acum,
aparatul va actualiza software-ul, se va opri din
funcţionare şi apoi va reporni automat.
5. Dacă nu efectuaţi o selecţia în decurs de un minut sau
dacă selectaţi opţiunea Actualizare mai târziu, aparatul
va memora noul software. Puteţi actualiza software-ul
mai târziu, utilizând funcţia Prin descărcare.
6. Dacă selectaţi opţiunea Nu se actualizează,
aparatul va anula actualizarea.
44
6. În meniul aparatului, accesaţi Setări > Asistenţă >
Upgrade software.
7. Selectaţi opţiunea Prin USB.
✎ NOTĂ
 Sertarul pentru discuri trebuie să fie gol
atunci când realizaţi actualizarea cu ajutorul
mufei gazdă USB.
 Când procesul de actualizare a sistemului sa încheiat, verificaţi detaliile de software din
meniul Actualizare.
 Nu opriţi funcţionarea aparatului în timpul
actualizării software. Aceasta poate cauza
defectarea aparatului.
 Actualizările de software efectuate utilizând
mufa USB Host trebuie realizate numai cu
un stick de memorie flash USB.
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 44
2011-12-26
3:02:45
03
✎ NOTĂ
Pentru a realiza actualizarea prin utilizarea unui
disc, urmaţi aceşti paşi:
1. Accesaţi www.samsung.com/bluraysupport.
 Când procesul de actualizare a sistemului s-a
2. Descărcaţi pe calculator cea mai recentă
arhivă zip care conţine software de
actualizare pentru disc.
 Nu opriţi funcţionarea aparatului în timpul
3. Dezarhivaţi arhiva în format zip pe
calculatorul dvs. Trebuie să existe un singur
folder, cu acelaşi nume ca şi fişierul zip.
 Pentru a utiliza funcţia Prin descărcare,
4. Scrieţi folderul pe un disc. Vă recomandăm
să utilizaţi un disc CD-R sau DVD-R.
5. Înainte de a scoate discul din calculator,
finalizaţi-l.
6. Introduceţi discul în aparat.
7. În meniul aparatului, accesaţi Setări >
Asistenţă > Upgrade software.
8. Selectaţi opţiunea Prin disc.
✎ NOTĂ
 Când procesul de actualizare a sistemului s-a
încheiat, verificaţi detaliile de software din
meniul Upgrade (Actualizare).
 Nu opriţi funcţionarea aparatului în timpul
actualizării software. Aceasta poate cauza
defectarea aparatului.
Prin descărcare
Această opţiune vă permite să actualizaţi softwareul utilizând un fişier pe care aparatul l-a descărcat
anterior dar pe care aţi decis să nu-l instalaţi
imediat sau un fişier descărcat de către aparat în
modul de aşteptare (consultaţi secţiunea Download
in Descărcare în mod În aşt.).
Pentru a realiza actualizarea în acest mod, urmaţi
paşii de mai jos:
1. Dacă software-ul de actualizare a fost
descărcat, veţi putea vedea numărul versiunii
de software în partea dreaptă a menţiunii
Prin descărcare.
2. Selectaţi opţiunea Prin descărcare şi apoi
apăsaţi butonul INTRARE.
3. Aparatul va afişa un mesaj întrebându-vă
dacă doriţi să realizaţi actualizarea. Selectaţi
Da. Aparatul va începe actualizarea.
4. După finalizarea actualizării, aparatul se va
opri automat, după care va reporni.
încheiat, verificaţi detaliile de software din
meniul Upgrade (Actualizare).
actualizării software. Aceasta poate cauza
defectarea aparatului.
aparatul dvs. trebuie să fie conectat la Internet.
Descărcare în mod În aşt.
Puteţi seta această funcţie astfel încât aparatul va
descărca noul software atunci când se află în
modul de aşteptare. În modul de aşteptare,
aparatul este oprit, însă conexiunea la Internet este
activă. Aceasta permite produsului să descarce
automat actualizări software atunci când nu este
utilizat.
Pentru a seta opţiunea de descărcare în modul de
aşteptare, urmaţi aceşti paşi:
1. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
Descărcare în mod În aşt., apoi apăsaţi
butonul INTRARE.
2. Selectaţi Activat sau Dezactivat.
• Dezactivat : Dacă selectaţi Dezactivat,
aparatul vă va notifica printr-un mesaj popup când sunt disponibile noi actualizări
software.
• Activat : Dacă selectaţi Activat, aparatul
va descărca automat noul software atunci
când se află în modul de aşteptare, iar
alimentarea este oprită. Dacă se descarcă
un nou software, veţi fi întrebat dacă doriţi
să instalaţi software-ul respectiv atunci
când porniţi aparatul.
✎ NOTĂ
 Pentru a utiliza funcţia Descărcare în mod În
aşt., aparatul dvs. trebuie să fie conectat la
Internet
Contactare Samsung
Oferă informaţii de contact pentru ca dvs. să
puteţi accesa resursele de asistenţă cu privire la
aparat.
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 45
Configurare
Prin disc
45
2011-12-26
3:02:45
Funcţii de bază
• CD audio (CD-DA) :
Redarea unui clip video
piesă 1
piesă 2
piesă 3
piesă 4
piesă 5
Redare
1. Introduceţi cu eticheta în sus un disc în fanta
pentru discuri.
2. Apăsaţi pe butonul REDARE (►).
• MP3, WMA, DivX, MKV şi MP4
folder (grup) 1
fişier 2
fişier 1
Butoane de redare:
fişier 1
folder (grup) 2
fişier 2
fişier 3
REDARE ( ►) Porneşte redarea.
Opreşte redarea.
• Dacă butonul este apăsat o dată:
Poziţia în care s-a oprit redarea
OPRIRE (  )
va fi memorată.
• Dacă butonul este apăsat de
două ori: Poziţia în care s-a oprit
redarea nu va fi memorată.
PAUZĂ (  )
Opreşte temporar redarea.
✎ NOTĂ
Redarea unui material video 2D
în format 3D
hZ
Vă puteţi bucura de conversia materialelor
video 2D în modul 3D.
✎ NOTĂ
 Dacă accesaţi meniul principal sau
 Pentru unele discuri, apăsarea o dată a
butonului OPRIRE (  ) ar putea să nu aibă ca
efect memorarea poziţiei de reluare.
 Fişierele video cu rate de biţi egale sau mai
mari de 20 Mbps utilizează la maximum
capacităţile aparatului, care se poate
întrerupe în timpul redării.
meniul Smart Hub în modul 3D, acesta se
va comuta automat la 2D.
Utilizarea meniului Disc / meniului Titlu /
meniului Popup
Utilizarea meniului Disc
hZ
Disc Structure
Conţinutul discurilor este împărţit în general astfel.
• Disc Blu-ray, DVD-VIDEO
titlu 1
capitol 1
capitol 2
capitol 1
titlu 2
capitol 2
capitol 3
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul
DISC MENU de pe telecomandă.
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼◄►
pentru a efectua o selecţie, apoi
apăsaţi butonul INTRARE.
DISC MENU
✎ NOTĂ
 În funcţie de disc, elementele de meniu pot
diferi, iar acest meniu este posibil să nu fie
disponibil.
46
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 46
2011-12-26
3:02:45
04
Utilizarea funcţiilor Căutare şi Omitere
Z
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul
TITLE MENU al telecomenzii.
2. Apăsaţi butoanele ▲▼◄► pentru
a efectua selecţia dorită şi apoi
apăsaţi butonul INTRARE.
TITLE MENU
POPUP
Căutarea unei scene dorite
hzZyx
✎ NOTĂ
 În funcţie de disc, elementele de meniu pot
diferi, iar acest meniu poate fi indisponibil.
 Meniul de titluri va fi afişat numai dacă pe
disc există cel puţin două titluri.
Utilizarea meniului pop-up
h
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul
POPUP al telecomenzii.
În timpul redării, puteţi căuta rapid într-un capitol
sau într-o piesă şi puteţi utiliza funcţia de omitere
pentru a trece la selecţia următoare.
• În timpul redării, apăsaţi pe butonul
CĂUTARE ().
De fiecare dată când apăsaţi butonul
CĂUTARE (), viteza de redare se modifică
în felul următor:
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
TITLE MENU
POPUP
DivX, MKV, MP4
)1)2)3
) 4 ) 5  ) 6  ) 7
(1(2(3
( 4 ( 5  ( 6  ( 7
)1)2)3
(1(2(3
2. Apăsaţi butoanele ▲▼◄ ► sau
butonul INTRARE pentru a selecta
meniul dorit.
• Pentru a reveni la redarea la viteză normală,
apăsaţi butonul REDARE (►).
✎ NOTĂ
✎ NOTĂ
 În funcţie de disc, elementele de meniu pot
diferi, iar acest meniu poate fi indisponibil.
Redarea listei de titluri
z
1. În timpul redării, apăsaţi pe
butonul DISC MENU sau TITLE
MENU.
 Sunetul nu se va auzi în timpul căutării.
 Dacă apăsaţi butonul ( sau ) prea rapid,
este posibil ca aparatul să creadă că menţineţi
apăsat acest buton. Aceasta va conduce la o
funcţionare necorespunzătoare, astfel că
trebuie să vă asiguraţi că nu apăsaţi butoanele
prea rapid.
DISC MENU
TITLE MENU
2. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a
selecta intrarea pe care doriţi să o
redaţi din Listă titluri şi apăsaţi
butonul INTRARE.
POPUP
Omiterea capitolelor
hzZyx
• În timpul redării, apăsaţi pe butonul OMITERE
(#$).
Dacă apăsaţi butonul OMITERE ($), vă veţi
deplasa la capitolul următor.
Dacă apăsaţi butonul OMITERE (#), vă veţi
deplasa la începutul capitolului. O nouă
apăsare a butonului vă va deplasa la începutul
capitolului anterior.
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 47
Funcţii de bază
Utilizarea meniului Titlu
47
2011-12-26
3:02:47
Funcţii de bază
Redarea cu încetinitorul/Redarea secvenţială
Repetare > Dezactivat
Redarea cu încetinitorul
hzZyx
• În modul pauză (  ) apăsaţi butonul
CĂUTARE ().
Dacă apăsaţi butonul CĂUTARE (), viteza
de redare va fi redusă la
* 1/8 * 1/4 * 1/2
• Pentru a reveni la redarea la viteză normală,
apăsaţi butonul REDARE (►).
✎ NOTĂ
3. Pentru a reveni la redarea normală, apăsaţi
din nou butonul REPEAT.
4. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta
opţiunea Dezactivat, apoi apăsaţi pe butonul
INTRARE.
✎ NOTĂ
 În funcţie de disc, este posibil ca funcţia de
repetare să nu fie disponibilă.
 Sunetul nu se va auzi în timpul redării cu încetinitorul.
 Redarea cu încetinitorul funcţionează doar când
Repetare secţiune
materialul este redat înainte.
hzZy
Redarea secvenţială
hzZyx
• În modul de pauză apăsaţi butonul PAUZĂ (  ).
De fiecare dată când apăsaţi butonul PAUZĂ (  )
va apărea un cadru nou.
• Pentru a reveni la redarea la viteză normală, apăsaţi
butonul REDARE ( ► ).
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul
REPEAT al telecomenzii.
REPEAT
2. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a
selecta Repetare A-B.
Repetare
> Repetare A-B : Dezactivat " Marcaj A
✎ NOTĂ
 Sunetul nu se va auzi în timpul redării secvenţiale.
 Redarea secvenţială funcţionează doar când
materialul este redat înainte.
4. Apăsaţi butonul INTRARE în punctul în care
doriţi să se termine secţiunea pe care doriţi
să o repetaţi (B).
Redare repetată
Repetare titlu sau capitol
5. Pentru a reveni la redarea normală, apăsaţi
din nou butonul REPEAT.
hzZyx
Repetă titlul sau capitolul înregistrat pe disc.
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul
REPEAT al telecomenzii.
2. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a
selecta opţiunea Capitol sau Titlu,
apoi apăsaţi pe butonul INTRARE.
48
3. Apăsaţi butonul INTRARE în punctul în care
doriţi să înceapă secţiunea pe care doriţi să o
repetaţi (A).
REPEAT
6. Apăsaţi butonul INTRARE.
✎ NOTĂ
 Dacă setaţi punctul (B) înainte de trecerea a 5
secunde, va fi afişat mesajul de interzicere.
 În funcţie de disc, este posibil ca funcţia de
repetare să nu fie disponibilă.
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 48
2011-12-26
3:02:49
04
În timpul redării, puteţi utiliza meniul
discului apăsând butonul TOOLS.
TOOLS
• Ecranul meniului Instr.
Instr.
Căutare titlu
Căutare capitole
Căutare moment
Setări imagine
Audio
Pers.EQ
Subtitrare
Unghi
1/2
:
1/20
: 00:00:13/01:34:37
:
Normal
: 1/4 ENG Multi CH
BONUSVIEW, vor fi afişate, de asemenea,
informaţii cu privire la modul primar / secundar.
Utilizaţi butoanele ◄► pentru a comuta între
modurile audio primar şi secundar.
 Această funcţie depinde de limbile de dublaj
care sunt codate pe disc, existând posibilitatea
ca funcţia să fie indisponibilă.
 Este posibil ca anumite discuri Blu-ray să vă
permită să selectaţi fie LPCM multi-canal, fie
piese audio Dolby digital în limba engleză.
Funcţii de bază
 Dacă discul blu-ray dispune de o secţiune
Utilizarea butonului TOOLS
: 0/7 Dezactivat
:
1/1
< Modif. " Intrare ' Revenire
Selectarea limbii de subtitrare
hZx
✎ NOTĂ
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul TOOLS.
 Meniul Instr. poate diferi în funcţie de disc.
Deplasarea directă la o scenă dorită
hzZy
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul TOOLS.
2. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta
Subtitrare.
3. Apăsaţi butoanele◄► pentru a selecta limba
dorită pentru subtitrare.
✎ NOTĂ
 În funcţie de discul Blu-ray / DVD, este posibil
2. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta
Căutare titlu, Căutare capitole sau Căutare
moment.
3. Introduceţi Titlu, Capitol sau Durata de
redare dorit(ă) utilizând butoanele numerice
şi apoi apăsaţi butonul INTRARE.

Selectarea limbii de dublaj

hzZx
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul TOOLS.
2. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta
Audio.
3. Apăsaţi butonul INTRARE.


să puteţi schimba subtitrarea dorită în meniul
discului.
Apăsaţi butonul DISC MENIU.
Această funcţie depinde de limbile de
subtitrare care sunt codate pe disc, existând
posibilitatea ca funcţia să nu fie disponibilă
pentru toate discurile Blu-ray/DVD.
Dacă discul Blu-ray dispune de o secţiune
BONUSVIEW, vor fi afişate, de asemenea,
informaţii cu privire la modul primar / secundar.
Această funcţie schimbă simultan modurile
primar şi secundar.
Numărul total de subtitrări reprezintă suma
subtitrărilor primare şi a subtitrărilor
secundare.
4. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta limba
de dublaj dorită.
✎ NOTĂ
 Indicatorul ◄► nu va fi afişat pe ecran dacă
secţiunea BONUSVIEW nu conţine setări audio
BONUSVIEW.
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 49
49
2011-12-26
3:02:54
Funcţii de bază
Funcţia Subtitrare
x
• Trebuie să aveţi cunoştinţe în prealabil despre
extragerea şi editarea video pentru a putea utiliza
corespunzător această funcţie.
• Pentru a utiliza funcţia de subtitrare, salvaţi fişierul
de subtitrare (*.smi) cu un nume identic ca al
fişierului media DivX (*.avi) din acelaşi folder.
Exemplu. Root Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Pentru numele fişierului sunt disponibile 60 de
caractere alfanumerice sau 30 de caractere
pentru Asia de Est (caractere de 2 biţi pentru
coreeană şi chineză).
Schimbarea unghiului camerei
hZ
• Utilizator : Utilizatorul poate regla claritatea,
reducerea zgomotului, contrastul,
luminozitatea, culoarea sau tenta.
✎ NOTĂ
 Dacă sistemul este conectat la un televizor
compatibil BD Wise, iar funcţia BD Wise este
activată, meniul de setări ale imaginii nu va
apărea.
Setarea BONUSVIEW
h
Caracteristica BONUSVIEW vă permite să
vizualizaţi conţinuturi suplimentare (precum
comentarii) într-o fereastră mică de pe ecran în
timpul redării filmului.
Această funcţie este disponibilă doar dacă discul
prezintă caracteristica BONUSVIEW.
Atunci când un disc Blu-ray/DVD conţine mai multe
unghiuri ale unei anumite scene, veţi putea utiliza
funcţia Unghi.
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul TOOLS.
2. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta Unghi.
3. Apăsaţi butoanele ◄► pentru a selecta unghiul
dorit.
Selectarea setărilor pentru imagini
hzZy
Această funcţie vă permite să reglaţi calitatea
video.
Fereastră principală
audio/video
Fereastră secundară
audio/video
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul TOOLS.
2. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta Video
BONUSVIEW sau Audio BONUSVIEW.
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul TOOLS.
3. Apăsaţi butoanele ◄► pentru a selecta opţiunea
BONUSVIEW dorită.
2. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta
opţiunea Setări imagine, apoi apăsaţi pe
butonul INTRARE.
✎ NOTĂ
3. Selectaţi Mod de editare sau modul de
redare.
• Dinamic : Alegeţi această setare pentru a
îmbunătăţi claritatea.
• Normal : Alegeţi această setare pentru
majoritatea aplicaţiilor de vizualizare.
• Film : Aceasta este cea mai bună setare
pentru vizionarea filmelor.
50
 În cazul în care comutaţi de la Video
BONUSVIEW, Audio BONUSVIEW se va
modifica automat în concordanţă cu acesta.
Instr.
Video BONUSVIEW
Dezactivat
Audio BONUSVIEW :
0/1 Dezactivat
Setări imagine
< Modif.
" Intrare
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 50
2011-12-26
3:02:56
04
7
Butonul INTRARE : Redă melodia selectată.
8
Butonul ► : În timpul redării, se deplasează
la următoarea pagină a listei de muzică sau la
următoarea piesă din lista de redare.
Butonul ◄ : În timpul redării, se deplasează la
pagina anterioară a listei de muzică sau la piesa
anterioară din lista de redare.
9
Butonul OPRIRE : Opreşte o melodie.
0
Butonul $ : Redă melodia următoare.
!
Butonul # : Redă melodia anterioară.
Dacă apăsaţi acest buton după trei secunde
de redare în lista de redare, piesa curentă va fi
reluată de la început. Dacă apăsaţi acest buton
în interval de trei secunde după începerea redării
în lista de redare, va fi redată piesa anterioară.
@
Butoanele NUMERICE : În timpul redării
listei de melodii, apăsaţi numărul piesei
dorite. Va fi redată piesa selectată. (numai
CD-uri audio (CD-DA))
ow
Butoane de pe telecomandă
utilizate pentru redarea muzicii
TA
RDS DISPLAY
@
1
2
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
9
FULL SCREEN
REPEAT
0
!
1
2
0
3
9
8
MUTE
4
TOOLS
INFO
Funcţii de bază
Ascultarea muzicii
5
7
RETURN
EXIT
TUNER
iPod SYNC MEMORY
A
SMART
B
C
SEARCH S/W LEVEL
MO/ST
D
2DĺD
6
HUB
1
Butonul REPEAT : Selectează modul de redare
în lista de redare.
2
Butoanele CĂUTARE :
Redare rapidă pentru Audio CD (CD-DA).
Redare cu omiteri pentru MP3. (10 secunde)
3
Butonul PAUZĂ : Întrerupe redarea.
4
Butonul REDARE : Redă melodia selectată.
5
Butoanele ▲▼ : Selectează o melodie din lista
de muzică sau din lista de redare.
6
Butonul GALBEN(C) : Selectaţi modul de editare
sau modul de redare.
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 51
51
2011-12-26
3:02:56
Funcţii de bază
Redarea unui CD Audio (CD-DA)/MP3
1. Introduceţi un CD audio (CD-DA) sau un disc
MP3 în sertarul pentru discuri.
• În cazul CD-urilor Audio (CD-DA), prima
melodie va fi redată automat.
• În cazul discurilor MP3, Apăsaţi butoanele
◄► pentru a selecta opţiunea Muzică,
apoi apăsaţi pe butonul INTRARE.
Repetarea unui CD Audio
(CD-DA)/MP3
2. Selectaţi modul de redare dorit apăsând
butonul REPEAT în mod repetat.
Dezactivat
Elemente de pe ecran pentru CD-uri Audio (CD-DA)
1
2
3
( )O
melodie
Muzică
1/13
Pistă 001
Pistă 001
REPEAT
1. În timpul redării listei de melodii,
apăsaţi pe butonul REPEAT.
(
Piesele de pe un disc sunt
CD Audio
redate în ordinea în care au
(CD-DA)/MP3
fost înregistrate pe disc.
CD Audio
Piesa curentă este
(CD-DA)/MP3 repetată.
CD Audio
) Toate (CD-DA)/
MP3
Toate piesele vor fi repetate.
00:43
Pistă 002
✎ NOTĂ
03:56
Pistă 003
7
6
04:41
 În timpul redării, apăsaţi butonul TOOLS şi
Pistă 004
+
04:02
00:13 / 00:43
CD audio
" Intrare < Pagină
5
Instr. ' Revenire
4
1
Afişează informaţiile despre melodii.
2
Afişează lista de redare.
3
Arată melodia curentă/numărul total de melodii.
4
Afişează butoanele disponibile.
5
Indică durata curentă/totală de redare.
6
Afişează starea curentă de redare.
7
Afişează starea redare repetată.
2. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta
melodia pe care doriţi să o redaţi şi apăsaţi
butonul INTRARE.
setaţi Mod amestecare la Activat. Puteţi reda
piesele în ordine aleatoare.
Listă de redare
1. Introduceţi un CD audio (CD-DA) sau un disc
MP3 în sertarul pentru discuri.
• În cazul CD-urilor Audio (CD-DA), prima
melodie va fi redată automat.
• În cazul discurilor MP3, Apăsaţi butoanele
◄► pentru a selecta opţiunea Muzică,
apoi apăsaţi pe butonul INTRARE.
2. Pentru a vă deplasa la lista de melodii, apăsaţi
pe butoanele OPRIRE () sau RETURN.
Este afişat ecranul Listă muzică.
3. Apăsaţi butonul GALBEN(C) pentru a
comuta la Mod Edit.
4. Apăsaţi ▲▼◄► pentru a selecta melodia
dorită. Apoi, apăsaţi INTRARE. Repetaţi
această procedură pentru a selecta şi alte
melodii.
• Fişierul selectat va fi bifat.
• Pentru a anula selecţia efectuată, apăsaţi
din nou INTRARE pentru a debifa fişierul.
52
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 52
2011-12-26
3:02:58
04
1/2 Pagină
Elem. selectate : 3
Pistă 001
Pistă 002
00:43
03:56
Pistă 003
Pistă 004
04:41
04:02
Pistă 005
Pistă 006
03:43
03:40
Pistă 007
Pistă 008
04:06
03:52
Închid. mod Edit. ( ) Pagină
Instr.
• SMART SOUND: Reglează şi stabilizează
nivelul volumului, dacă are loc o schimbare
dramatică a acestuia, în cazul schimbării unui
post sau al trecerii la o altă scenă.
• MP3 ENHANCER: Această funcţie vă ajută să
vă îmbunătăţiţi audiţia (de ex., muzică în format
mp3). Puteţi îmbunătăţi prin upscaling sunetul
fişierelor MP3 (24 kHz, 8bit) la nivelul sunetului
de CD (44,1 kHz, 16bit).
" Selectare ' Revenire
5. Selectaţi melodia dorită şi apăsaţi pe butonul
TOOLS.
6. Pentru a reda melodia sau melodiile
selectate, selectaţi opţiunea Redare el. sel.
din meniul Instr şi apoi apăsaţi INTRARE.
Funcţii de bază
CD audio | Muzică
• POWER BASS: Această funcţie evidenţiază
tonurile joase oferind un bas profund şi
puternic.
• VIRTUAL 7.1 : Aplică efectul de sunet pe 7.1
canale, boxelor pe 5.1 canale.
• USER EQ: Puteţi configura setările
egalizatorului manual, în funcţie de preferinţe.
MODUL SFE (Sound Field Effect)
Muzică
1/3
Pistă 001
Pistă 001
00:43
Pistă 002
SFE MODE
Puteţi selecta modul SFE adecvat
pentru tipul de muzică ascultat.
Apăsaţi pe butonul SFE MODE.
03:56
Pistă 003
04:41
+
00:13 / 00:43
CD audio
" Intrare
Instr.
' Revenire
7. Pentru a reveni la Mod Edit., apăsaţi pe
OPRIRE sau pe RETURN.
8. Pentru a ieşi din Mod Edit., apăsaţi butonul
GALBEN(C).
✎ NOTĂ
 Pe un CD Audio (CD-DA) puteţi crea o listă de
redare cu până la 99 de melodii.
Modul de sunet
Funcţia DSP(Digital Signal Processor)
Puteţi selecta modul pentru a optimiza sunetul în
funcţie de preferinţele dvs.
Apăsaţi butonul DSP.
Sala de muz.
simfonică din
Boston
(Sala 1)
Evidenţiază calitatea vocii,
pentru a crea impresia unei săli
de concert.
Sala
filarmonicii
din Bratislava
(Sala 2)
Evidenţiază de asemenea
calitatea vocii, pentru a crea
impresia unei săli de concert,
dar la un nivel mai scăzut decât
opţiunea Sală1.
Club de jazz
din Seul B
Recomandat pentru jazz.
Biserică din
Seul
Creează impresia de audiţie
dintr-o biserică înaltă.
Amfiteatru
(Rock)
Recomandat pentru rock.
Dezactivat
Selectaţi acest mod pentru o
audiţie normală.
DSP
SMART SOUND MP3 ENHANCER POWER BASS VIRTUAL 7.1 USER EQ DSPOFF
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 53
53
2011-12-26
3:02:59
Funcţii de bază
 Modelele de mai jos acceptă setarea
Modul Dolby Pro Logic II
lip sync. Apăsaţi iPod SYNC de pe
telecomandă pentru a modifica întârzierea
semnalului audio.
 Modele acceptate: classic/3G nano/4G
nano/120GB classic/160GB Classic/5G nano
Puteţi selecta modul audio Dolby Pro
Logic II pe care îl doriţi.
Apăsaţi butonul
PL II.
MUSIC
Când ascultaţi muzică, sunetul
poate conţine efecte care să creeze
impresia unei audiţii la faţa locului.
MOVIE
Adaugă realism coloanei sonore a
filmului.
PROLOGIC
Puteţi asculta o sursă de sunet pe 2
canale în modul surround pe 5.1
canale, cu toate boxele active.
- Este posibil ca unele boxe să nu
primească semnal, în funcţie de
semnalul de intrare.
3D Sound
Vă puteţi bucura de un sunet surround
mai natural şi mai viu datorită tonurilor
îmbogăţite. Puteţi regla adâncimea
sunetului utilizând opţiunile de nivel.
Dezactivat  Ridicat  Mediu 
Scăzut.
✎ NOTĂ
 Nu este disponibil în modurile FM sau
MATRIX
Veţi audia un sunet surround pe mai
multe canale.
W. IPOD.
Selectaţi acest mod pentru a audia
doar sunetul emis de boxele frontale
laterale şi de subwoofer.
S/W LEVEL
STEREO
Puteţi regla nivelul subwoofer-ului.
S/W LEVEL
✎ NOTĂ
 Atunci când selectaţi modul Dolby Pro Logic II,
conectaţi dispozitivul extern la mufele de intrare
audio (S şi D) ale produsului. Dacă conectaţi doar
una dintre intrări (S sau D), sunetul emis nu va
avea efecte surround.
Redarea unei imagini
G
Vizualizarea fişierelor imagine
iPod SYNC
Dacă introduceţi iPod-ul în staţia iPod
Dock conectată la sistem, fişierele
video de pe iPod pot fi redate pe
televizorul conectat.
1. Conectaţi o memorie USB sau un disc care
conţine fişiere JPEG.
B
Dacă semnalul video nu este
sincronizat corect cu semnalul audio, apăsaţi
iPod SYNC de pe telecomandă pentru a corecta
sincronizarea.
✎ NOTĂ
 Înainte de a reda fişierele video de pe iPod,
bornele Audio/Video ale televizorului trebuie
conectate utilizând cablul Composite.
2. Apăsaţi butoanele ◄► pentru a selecta
opţiunea Cont. Pers., apoi apăsaţi pe
butonul INTRARE după ce apăsaţi butoanele
▲▼ pentru a selecta Fotografii.
3. Apăsaţi butoanele ▲▼◄► pentru a selecta
folderul pe care doriţi să îl redaţi şi apăsaţi
butonul INTRARE.
4. Apăsaţi butoanele ▲▼◄► pentru a selecta
fotografia pe care doriţi să o redaţi şi apăsaţi
butonul INTRARE.
✎ NOTĂ
 În modul de afişare pe întregul ecran nu puteţi
mări subtitrarea şi graficul PG.
54
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 54
2011-12-26
3:03:03
04
În timpul redării diapozitivelor, puteţi
utiliza diverse funcţii apăsând butonul
TOOLS.
TOOLS
F
Puteţi utiliza conexiunea USB pentru a reda fişiere
multimedia (MP3, JPEG, DivX etc.) descărcate de pe
dispozitivul de stocare USB.
Instr.
Pauză expunere diap
Viteză diapozitive :
Efect de tranziţie :
Muzică de fond
:
Setare muzică de fond
Zoom
Rotire
Setări imagine
Informaţii
Redarea fişierelor de pe un dispozitiv
de stocare USB
Funcţii de bază
Utilizarea butonului TOOLS
Normal
Atenuare
Dezactivat
1.
Deplasaţi-vă la meniul principal.
Cont. Pers.
Videocl.
Fotografii
Muzică
" Intrare ' Revenire
Funcţie
Dispoz. meu
Internet
Setări
• Pauză expunere diap : Selectaţi această opţiune
dacă doriţi să întrerupeţi redarea diapozitivelor.
• Viteză diapozitive : Selectaţi această opţiune
pentru a regla viteza de redare a diapozitivelor.
• Efect de tranziţie : Selectaţi această opţiune
pentru a seta efectul pentru redarea diapozitivelor.
d WPS(PBC)
2.
• Muzică de fond : Selectaţi această opţiune dacă
doriţi să ascultaţi muzică în timp de vizualizaţi o fotografie.
IÎn modul oprit, conectaţi dispozitivul de
stocare USB la portul USB de pe panoul
frontal al aparatului.
Cont. Pers.
• Setare muzică de fond : Selectaţi această opţiune
dacă doriţi să reglaţi setările pentru muzica de fundal.
Videocl.
Dispozitiv conectat
Photos
USB
• Zoom: Selectaţi această opţiune dacă doriţi să
măriţi imaginea curentă. (Imaginea se poate mări de
până la 4 ori)
Funcţie
• Rotire: Selectaţi această opţiune dacă doriţi să rotiţi
imaginea. (Opţiunea va roti imaginea în sens orar sau
anti-orar.)
• Setări imagine : Selectaţi această opţiune dacă
doriţi să reglaţi calitatea imaginii.
• Informaţii : Afişează informaţiile despre imagine,
inclusiv numele, dimensiunea etc.
✎ NOTĂ
 Dacă sistemul este conectat la un televizor
compatibil BD Wise, iar funcţia BD Wise este
activată, meniul de setări ale imaginii nu va apărea.
 Pentru a putea activa funcţia de redare a muzicii
de fundal, fişierul fotografie trebuie să existe pe
acelaşi suport de stocare ca şi fişierul muzică.
Totuşi, calitatea sunetului poate fi afectată de rata
de biţi a fişierului Mp3, de dimensiunea fotografiei
şi de metoda de codare.
 Este posibil ca fişierele video cu o rată de biţi mai
mare de 20Mbps să fie întrerupte în timpul redării.
My Devices
Music
Internet
Setări
" Intrare ' Revenire
Eliminare USB în siguranţă d WPS(PBC)
3.
4.
5.
Apăsaţi butonul INTRARE.
Apăsaţi butoanele ▲▼◄► pentru a selecta
materialele video, melodiile sau fotografiile
dorite şi apoi apăsaţi butonul INTRARE.
Pentru redarea de materiale video, melodii şi
fotografii, consultaţi paginile 46~55.
✎ NOTĂ
 Trebuie să îndepărtaţi în siguranţă dispozitivul de
stocare USB (efectuând funcţia „Eliminare USB în
siguranţă”) pentru a preveni eventualele deteriorări
ale memoriei USB. Apăsaţi pe butonul MENU
pentru a vă deplasa la meniul principal, selectaţi
butonul GALBEN(C) şi apoi apăsaţi butonul
INTRARE.
 Dacă introduceţi discul în timpul redării de pe un
dispozitiv de stocare USB, modul dispozitivului va
fi comutat automat la „BD/DVD”.
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 55
55
2011-12-26
3:03:04
Funcţii de bază
Audiţia radio
Utilizarea butoanelor de pe telecomandă
1. Apăsaţi butonul FUNCTION pentru a selecta
FM.
2. Reglaţi la postul dorit.
• Preset Tuning 1: Mai întâi trebuie să
adăugaţi o frecvenţă dorită ca şi presetare.
Apăsaţi butonul OPRIRE () pentru a selecta
PRESET şi apoi apăsaţi pe butonul
) pentru a selecta postul
TUNING/CH (
presetat.
• Manual Tuning: Apăsaţi butonul OPRIRE ()
pentru a selecta MANUAL şi apoi apăsaţi
) pentru a comuta
butonul TUNING/CH (
pe o frecvenţă mai mare sau mai mică.
• Automatic Tuning: Apăsaţi butonul
OPRIRE () pentru a selecta MANUAL şi
),
apoi apăsaţi pe butonul TUNING/CH (
pentru a căuta automat banda.
Setarea Mono/Stereo
Apăsaţi butonul MO/ST.
• După fiecare apăsare a butonului,
sunetul este comutat între STEREO şi
MONO.
• Într-o zonă cu recepţie slabă, selectaţi MONO
pentru o transmisie clară, fără interferenţe.
Presetarea posturilor
Exemplu: Presetarea frecvenţei 89.10 FM în memorie
1. Apăsaţi butonul FUNCTION pentru a selecta
FM.
) pentru a
2. Apăsaţi butonul TUNING/CH (
selecta <89.10>.
TUNER
3. Apăsaţi pe butonul TUNER MEMORY. MEMORY
• Pe afişaj apare Număr.
C
4. Apăsaţi din nou pe butonul TUNER
MEMORY.
• Apăsaţi pe butonul TUNER MEMORY
înainte ca Număr să dispară de pe afişaj.
• Număr dispare de pe afişaj şi postul este
salvat în memorie.
5. Pentru a preseta un alt post, repetaţi paşii 2-4.
• Pentru a comuta pe un post presetat,
apăsaţi butonul TUNING/CH (
) pentru a
selecta un canal.
56
Despre transmisia RDS
Utilizarea sistemului RDS (Radio Data
System) pentru recepţionarea posturilor FM
RDS permite posturilor FM să trimită un semnal
suplimentar odată cu semnalele normale de
program.
De exemplu, posturile îşi trimit numele, precum şi
informaţiile despre tipul de program transmis,
cum ar fi sport, muzică etc.Atunci când comutaţi
la un post FM care furnizează servicii RDS, pe
afişaj se aprinde indicatorul RDS.
Descrierea funcţiei RDS
• PTY (Tip program) : Afişează tipul de program
transmis în momentul respectiv.
• PS NAME (Nume serviciu program) : Indică
numele postului de transmisie şi este format din
8 caractere.
• RT (Text radio) : Decodează transmiterea
textului de la un post (dacă există) şi este
compus din maxim 64 de caractere.
• CT (Ora exactă) : Decodează ora exactă de pe
frecvenţa FM. Este posibil ca unele posturi să
nu transmită informaţii despre PTY, RT sau CT,
de aceea informaţiile pot să nu fie afişate
întotdeauna.
• TA (Anunţuri din trafic) : Anunţuri din trafic
activate/dezactivate indică faptul că anunţurile
despre trafic sunt în curs de desfăşurare.
✎ NOTĂ
 Este posibil ca sistemul RDS să nu
funcţioneze corespunzător dacă postul
respectiv nu transmite corespunzător
semnalul RDS sau semnalul este prea slab.
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 56
2011-12-26
3:03:10
04
Puteţi vizualiza semnalele RDS pe care postul le
trimite pe afişaj.
Apăsaţi butonul RDS DISPLAY în timp
ce audiaţi un post radio.
RDS DISPLAY
1
• După fiecare apăsare a butonului,
afişajul se modifică pentru a vă indica
următoarele informaţii : PS NAME RT CT Frequency (Frecvenţă)
PS
(Serviciu
program)
RT
(Text radio) :
Frequency
(Frecvenţă)
În timpul căutării, pe afişaj apare
“<PS NAME>, după care sunt
afişate numele posturilor. Pe
afişaj apare <NO PS> dacă nu
este trimis niciun semnal.
în timpul căutării, pe ecran apare
<RT> , iar apoi mesajele text
trimise de postul respectiv.
Pe afişaj apare <NO RT> dacă
nu este trimis niciun semnal.
Frecvenţa postului (serviciu nonRDS)
Despre caracterele de pe afişaj
Când afişajul indică semnale PS sau RT sunt
utilizate următoarele caractere.
• Fereastra afişajului nu poate face distincţia
între majuscule şi minuscule, utilizând
întotdeauna majuscule.
• Fereastra afişajului nu poate afişa diacriticele,
astfel <A,> poate să redea sunetele <À, Â, Ä,
Á, Å şi Ã.>.
Pentru a căuta un program cu ajutorul
codurilor PTY
Înainte de a începe!
• Funcţia Căutare tip program se aplică doar la
posturile presetate.
• Pentru a întrerupe procesul de căutare, apăsaţi
butonul OPRIRE ().
• Există o limită de timp atunci când efectuaţi
următorii paşi.
Dacă setarea este anulată înainte de finalizare,
iniţializaţi din nou operaţia de la pasul 1.
• Atunci când utilizaţi butoanele de pe
telecomanda principală, asiguraţi-vă că aţi
selectat postul FM cu autorul telecomenzii
principale.
RDS DISPLAY
㪈
PTY-
㪋
Funcţii de bază
Pentru a afişa semnalele RDS
TA
㪉
㪊
PTY SEARCH
PTY+
㪌
㪍
1. Apăsaţi butonul PTY SEARCH în timp ce
audiaţi un post FM.
2. Apăsaţi pe PTY- sau pe PTY+ până când pe
afişaj apare codul dorit.
• Pe afişaj apar codurile PTY descrise în
dreapta.
3. Apăsaţi din nou pe butonul PTY SEARCH,
cât timp codul PTY selectat la pasul anterior
rămâne pe afişaj.
• Aparatul caută 15 posturi FM presetate,
întrerupe operaţia când găseşte un post
selectat de dvs. şi comută pe postul
respectiv.
Indicaţia PTY (Tipul programului) şi funcţia
PTY-SEARCH (Căutare tip program)
Unul dintre avantajele serviciului RDS este că
puteţi localiza un anumit gen de program din
canalele presetate, specificând codurile PTY.
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 57
57
2011-12-26
3:03:12
Funcţii de bază
Conectarea unui iPod/iPhone cu
ajutorul cablului USB
Dacă sistemul este conectat la iPod/iPhone,
puteţi reda melodiile sau filmele de pe acest
dispozitiv prin intermediul sistemului.
Conectarea unui iPod/iPhone cu ajutorul
cablului staţiei de andocare
Dacă sistemul este conectat la o staţie de
andocare pentru iPod/iPhone, puteţi reda
melodiile sau filmele de pe acest dispozitiv prin
intermediul sistemului.
FM ANT
LAN
iPod
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
HDMI IN
OPTICAL
5V
500mA
WIRELESS LAN
WIRELESS
ASC IN
iPod
50
1. Conectaţi dispozitivul iPod/iPhone cu ajutorul
cablului USB la portul USB din partea din
faţă.
• iPod-ul porneşte automat.
• Pe ecranul TV va apărea mesajul „iPod”.
2. Apăsaţi butonul INTRARE.
3. Selectaţi fişierul muzical pentru redare.
- Puteţi utiliza telecomanda sau aparatul pentru
a controla funcţii de redare simple, cum sunt
cele asociate butoanelor REDARE, PAUZĂ,
OPRIRE, # /$ şi /. (Consultaţi
pagina 15.)
✎ NOTĂ
 Redarea unui film este posibilă numai când
este utilizată staţia de andocare pentru iPod.
 Dacă doriţi să reveniţi la meniurile iPod în timp
ce iPod-ul este conectat prin cablul USB,
apăsaţi FUNCTION de pe telecomandă sau
apăsaţi de pe panoul frontal şi selectaţi
R. IPOD. Modul FUNCTION va fi comutat
astfel: BD/DVD D. IN AUX R. IPOD W. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
Cont. Pers.
Videocl.
Dispozitiv conectat
Photos
iPod
Funcţie
Music
My Devices
Internet
Setări
" Intrare ' Revenire
d WPS(PBC)
1. Cuplaţi conectorul suportului pentru iPod la
mufa iPod din panoul din spate al produsului.
2. Puneţi iPod-ul în suportul corespunzător furnizat.
• iPod-ul porneşte automat.
• Pe ecranul TV va apărea mesajul „iPod”.
3. Apăsaţi butonul INTRARE.
4. Apăsaţi butoanele ◄▲▼ pentru a selecta
opţiunea Muzică, apoi apăsaţi pe butonul
INTRARE.
5. Selectaţi fişierul muzical pentru redare.
- Puteţi utiliza telecomanda sau aparatul
pentru a controla funcţii de redare simple,
cum sunt: REDARE, PAUZĂ, OPRIRE #/
$ şi REPEAT. Consultaţi pagina 15.
✎ NOTĂ
 Reglaţi volumul la un nivel moderat înainte
de a conecta iPod-ul şi aparatul.
 Când aparatul este pornit şi conectaţi un iPod,
unitatea va încărca acumulatorul iPod-ului.
 Cuplaţi conectorul staţiei de andocare cu
eticheta “” în sus.
58
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 58
2011-12-26
3:03:13
04
Puteţi reda fişierele video stocate pe iPod,
conectând iPod-ul la aparat.
1. Cuplaţi conectorul suportului pentru iPod la
mufa iPod din panoul din spate al produsului.
2. Pe ecranul iPod-ului, selectaţi Videocl. >
Setări şi setaţi opţiunea Ieşire TV şi semnalul
TV.
3. Puneţi iPod-ul în suportul corespunzător
furnizat.
• Pe ecranul TV va apărea mesajul „iPod”.
4. Apăsaţi butonul INTRARE.
5. Apăsaţi butoanele ◄▲▼ pentru a selecta opţiunea
Video, apoi apăsaţi pe butonul INTRARE.
6. Selectaţi fişierul video pentru redare.
- Puteţi utiliza telecomanda sau aparatul pentru
a controla funcţii de redare simple, cum sunt:
REDARE, PAUZĂ, OPRIRE, butoanele #
/$ şi  /. (Consultaţi pagina 15.)
✎ NOTĂ
 Pentru a viziona fişiere video de pe iPod,




trebuie să conectaţi ieşirea VIDEO
(Composite) la TV (consultaţi pagina 24).
Dacă doriţi să vizionaţi un fişier video de pe
iPod prin intermediul ieşirii VIDEO, setaţi
funcţia Anynet+ (HDMI-CEC) la dezactivat.
Pe ecranul televizorului nu va apărea decât
ecranul de redare. Consultaţi celelalte
ecrane pe iPod.
Dacă iPod-ul conectat nu acceptă redarea
video, apare mesajul "Redarea fişierelor
video nu este acceptată de acest model de
iPod" atunci când selectaţi meniul Video.
Dacă doriţi să reveniţi la meniurile iPod în
timp ce iPod-ul este conectat la staţia de
andocare, apăsaţi FUNCTION de pe
de pe panoul
telecomandă sau apăsaţi
frontal şi selectaţi R. IPOD. Modul
FUNCTION va fi comutat astfel:
BD/DVD D. IN AUX R. IPOD W. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
Utilizaţi dispozitivul iPod/iPhone împreună cu un
suport wireless pentru iPod/iPhone (vândut separat)
Vă puteţi bucura de o calitate superioară a muzicii
redate de difuzoare prin trimiterea semnalului audio de
la iPod/iPhone cu ajutorul unui transmiţător wireless.
Pentru a conecta unitatea principală în timp ce
aparatul este utilizat pentru prima dată, trebuie să
setaţi manual ID-ul de legare (Linking ID). (consultaţi
pagina 61).
După setarea iniţială a unităţii principale, aceasta va fi
conectată în mod automat la transmiţătorul wireless
atunci când porniţi aparatul.
Porniţi unitatea principală şi conectaţi dispozitivul
iPod/iPhone la transmiţătorul wireless.
de pe aparat, pentru a
Apoi, apăsaţi butonul
selecta modul “W. IPOD”.
Modul FUNCTION al unităţii principale va fi
comutat după cum urmează: BD/DVD D. IN AUX R. IPOD W. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
(Consultaţi pagina 13)
Modul de încărcare a transmiţătorului
wireless
LIN
STA
ND
BY
K
STA
ND
BY
CH
AR
GE
CH
AR
GE
1. Conectaţi transmiţătorul wireless la suportul
de încărcare.
2. Introduceţi în priză adaptorul de alimentare
prin curent continuu.
• Indicatorul de încărcare se aprinde şi
încărcarea începe. După ce acumulatorul
este încărcat complet, indicatorul de
încărcare va avea culoarea verde.
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 59
Funcţii de bază
Vizionarea unui film
59
2011-12-26
3:03:17
Funcţii de bază
Starea de funcţionare a ledului suportului de
încărcare
Afişaj
Funcţie
LED VERDE
APRINS
Alimentare pornită /
Încărcare finalizată
LED ROŞU
APRINS
Încărcare
✎ NOTĂ
 “Made for iPod”

✎ NOTĂ
 LED-ul indică stadiul de încărcare a
acumulatorului încorporat în transmiţătorul
iPod wireless.
Puteţi verifica stadiul de încărcare al
dispozitivului iPod/iPhone cu ajutorul
indicatorului de încărcare a acumulatorului
acestuia.


! ATENŢIE
 Legarea se va realiza cu suportul wireless
atunci când se utilizează modelul SWA5000.
 Vor putea fi încărcate doar transmiţătoarele
wireless Samsung care sunt compatibile cu
sistemul.


Modelele de iPod/iPhone pe care le
puteţi utiliza împreună cu acest aparat
 iPod touch (generaţia 3)
 iPod touch (generaţia 2)
 iPod touch (generaţia 1)
 iPod classic
 iPod cu video


 iPod cu conector pentru staţie
 iPod cu selector cu clic





iPod nano (generaţia 5)
iPod nano (generaţia 4)
iPod nano (generaţia 3)
iPod nano (generaţia 2)
iPod nano (generaţia 1)




iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
60


desemnează un
accesoriu electronic
conceput special
pentru conectarea la iPod şi certificat de
dezvoltator ca fiind în conformitate cu
standardele de performanţă Apple.
“Made for iPhone” desemnează un
accesoriu electronic conceput special pentru
conectarea la iPhone şi certificat de
dezvoltator ca fiind în conformitate cu
standardele de performanţă Apple.
Apple nu îşi asumă responsabilitatea pentru
funcţionarea acestui dispozitiv sau
conformitatea lui cu standardele de
siguranţă.
Este posibil ca volumul să nu poată fi
controlat în mod normal împreună cu
modelele de iPod/iPhone menţionate mai
sus. Dacă întâmpinaţi probleme în ceea ce
priveşte oricare din modelele de mai sus,
actualizaţi software-ul dispozitivului iPod/
iPhone la ultima versiune.
În funcţie de versiunea software a
dispozitivului iPod, este posibil să apară
probleme de control. Aceasta nu este o
defecţiune a sistemului Home Cinema.
În funcţie de versiunea software sau de tipul
dispozitivului iPod, este posibil ca unele
comenzi să difere. Instalaţi cel mai recent
software pentru dispozitivul iPod.
(recomandat)
Unele acţiuni, cum sunt iPod SYNC, pot
depinde de sursele video sau de modelul de
iPod pe care îl deţineţi.
Puteţi asculta muzică sau viziona filme cu
ajutorul funcţiei BD/DVD sau puteţi vizualiza
poze, filme şi asculta muzică utilizând funcţia
iPod la distanţă. Trebuie să utilizaţi staţia de
andocare iPod pentru a vizualiza filme sau
poze.
Este posibil ca redarea conţinutului aplicaţiilor
prin intermediul aparatului să nu fie garantată.
Vă recomandăm redarea conţinuturilor
descărcate pe dispozitivul iPod.
Dacă întâmpinaţi problem în ceea ce
priveşte utilizarea dispozitivului iPod,
accesaţi www.apple.com/support/ipod
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 60
2011-12-26
3:03:18
04
Funcţii de bază
Modalitatea de legare a transmiţătorului
wireless la unitatea principală
Starea de funcţionare a ledului
transmiţătorului wireless
1. Opriţi sistemul Home Cinema.
2. Apăsaţi butoanele 4, 7, 6, 3 de pe
telecomandă, în această ordine.
• LED-ul de alimentare va clipi de două ori.
LIN
3. Conectaţi dispozitivul iPod/iPhone la
transmiţătorul wireless.
K
STA
ND
BY
LI
NK
STAN
DB
Y
CH
AR
GE
Funcţie
LIN
K
STA
Afişaj
ND
CH
AR
BY
GE
4. Porniţi dispozitivul iPod/iPhone. Menţineţi
apăsat butonul „ID SET” din partea din spate
a transmiţătorului wireless timp de 5
secunde. Lumina de legare a transmiţătorului
wireless va clipi rapid.
5. Porniţi aparatul.
• Pentru a asculta muzica emisă de dispozitivul
iPod/iPhone prin intermediul aparatului,
apăsaţi butonul pentru a selecta modul
“W. IPOD”.
• După ce selectaţi modul “W. IPOD”, reduceţi
volumul aparatului pentru a evita probleme
de auz.
• Puteţi controla volumul difuzorului în modul
iPod/iPhone cu ajutorul unui buton rotativ de
volum sau al unei bare de volum.
• Atunci când dispozitivul iPod/iPhone este
oprit sau se află în modul de economisire a
energiei, transmiţătorul wireless este comutat
în modul de inactivitate.
Atunci când dispozitivul iPod/iPhone este
comutat în modul de inactivitate completă,
transmiţătorul wireless va fi oprit.
LED APRINS
LED-ul
CLIPEŞTE
(clipire lungă)
LED-ul
CLIPEŞTE
(clipire scurtă)
!
LINK (Legare)
(LED albastru)
Împerecherea a
fost finalizată cu
succes
Se procesează
dispozitivul iPod/
iPhone
Se procesează
împerecherea
STANDBY
(LED roşu)
STANDBY
NIVEL REDUS
AL BATERIEI
Împerecherea a
eşuat
ATENŢIE
 Dacă utilizaţi unitatea principală în apropierea
unui dispozitiv wireless (laptop, dispozitiv AP
sau WiFi) pot apărea probleme de stabilitate a
semnalului.
 Nu împerecheaţi dispozitivul SWA-5000
simultan cu dispozitivul iPod/iPhone. Dacă
împerecheaţi simultan, este posibil ca
dispozitivul iPod/iPhone şi dispozitivul SWA5000 să nu se poată conecta la aparat.
 Distanţa de transmisie dintre aparat şi
transmiţătorul wireless este de aproximativ 5
m, dar poate varia în funcţie de mediul de
funcţionare.
 Semnalul audio poate fi slab sau se poate
pierde atunci când există un obstacol (de
exemplu, un perete) între aparat şi
transmiţătorul wireless. Semnalul se poate
pierde sau slăbi şi dacă deplasaţi transmiţătorul
wireless dintr-un loc în altul.
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 61
61
2011-12-26
3:03:19
Servicii de reţea
Puteţi beneficia de diverse servicii de reţea, cum
ar fi Smart Hub sau BD-LIVE conectând aparatul
la reţeaua dvs.
Citiţi următoarele instrucţiuni înainte de a
utiliza oricare din serviciile de reţea.
1. Conectaţi aparatul la reţea.
(Consultaţi paginile 26~27)
3. Va apărea ecranul Smart Hub.
✎ NOTĂ
 Unele aplicaţii sunt disponibile doar în anumite
ţări.
4. Va apărea ecranul cu termenii acordului de
service.
Dacă sunteţi de acord ◄► pentru a selecta
De acord, şi apoi apăsaţi butonul INTRARE.
2. Configuraţi setările de reţea.
(Consultaţi paginile 38~41)
✎ NOTĂ
Utilizarea serviciului Smart Hub
 Este posibil ca ecranele să apară în câteva
secunde.
Cu ajutorul Smart Hub, puteţi încărca şi reda
filme, materiale video şi muzică de pe Internet,
accesa diverse aplicaţii contra cost sau gratuite şi
puteţi vizualiza toate aceste conţinuturi pe
televizorul dvs. Aplicaţiile includ ştiri, sporturi,
prognoze meteo, cotaţii bursiere, hărţi, fotografii
şi jocuri.
5. Va apărea ecranul Actualizare servicii şi se va
instala o serie de servicii şi aplicaţii. După
instalare, ecranul se va închide. Aplicaţiile şi
serviciile descărcate vor fi afişate în ecranul
Smart Hub. Acest proces poate dura mai mult
timp.
✎ NOTĂ
Puteţi porni această funcţie şi prin
apăsarea butonului SMART HUB de
pe telecomandă.
 Pe durata procesului de instalare, este posibil
ca serviciul Smart Hub să se închidă pentru
câteva momente.
 După instalare, este posibil să apară mai multe
Pornirea serviciului Smart Hub
pentru prima dată
Pentru a porni serviciul Smart Hub pentru prima
dată, urmaţi aceşti paşi:
1. Accesaţi meniul principal.
ecrane. Puteţi apăsa pe butonul INTRARE
pentru a le închide sau puteţi aştepta pentru
ca acestea să se închidă automat.
6. Pentru a porni o aplicaţie, apăsaţi butoanele
▲▼◄► pentru a evidenţia un widget
(program de mici dimensiuni), şi apoi apăsaţi
pe butonul INTRARE.
Cont. Pers.
Videocl.
Fotografii
Muzică
Funcţie
Dispoz. meu
Internet
Setări
Eliminare USB în siguranţă d WPS(PBC)
2. Apăsaţi butoanele ◄► pentru a selecta
Internet, şi apoi apăsaţi pe butonul
INTRARE.
62
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 62
2011-12-26
3:03:25
05
1
2
3
4
6
Asistenţă navigare: Afişează butoanele de pe
telecomandă pe care le puteţi utiliza pentru a
naviga în cadrul serviciului Smart Hub.
• ROŞU (A) : Pentru a vă conecta la Smart
Hub.
• VERDE (B) : Pentru a aranja aplicaţiile.
• GALBEN (C) : Pentru a edita aplicaţiile.
• ALBASTRU (D) : Pentru a schimba setările
Smart Hub.
7
Aplicaţiile mele: Afişează galeria personală de
aplicaţii, în care puteţi adăuga, modifica sau şterge
aplicaţii.
5
Search
Your Video
Samsung Apps
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Recomandat
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
Contents 13
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Conectare b Sortare după Mod Editare d Setări
7
6
1
Informaţii comerciale: Afişează ghidul Smart
Hub, o prezentare a produsului şi ale noilor
aplicaţii.
2
Your Video: Oferă recomandări de materiale
video în funcţie de preferinţele dvs.
• Vă permite să vedeţi recomandări video în
funcţie de preferinţele dvs. anterioare.
• Vă permite să selectaţi un film, afişează o
furnizori VOD (materiale video la cerere) care
deţin filmul respectiv şi vă permite să alegeţi
furnizorul dorit pentru încărcarea şi redarea
filmului. (Încărcarea şi redarea materialelor
video nu sunt disponibile în anumite zone.)
• Pentru instrucţiuni în ceea ce priveşte
utilizarea serviciului Materialele dvs. video,
accesaţi www.samsung.com.
• Această caracteristică este limitată la
anumite regiuni.
3
Search: Oferă o funcţie de căutare integrată a
furnizorilor de materiale video şi a dispozitivelor
AllShare conectate.
• Această funcţie este disponibilă atunci când
utilizaţi serviciul Smart Hub (cu excepţia
cazului în care vizionaţi un disc Blu-ray).
• Pentru acces rapid, utilizaţi butonul
SEARCH de pe telecomandă.
• Pentru instrucţiuni în ceea ce priveşte
utilizarea funcţiei de căutare, accesaţi www.
samsung.com.
4
5
Samsung Apps: Puteţi descărca diverse
aplicaţii, contra cost sau gratuite.
Recomandat: Afişează conţinuturile
recomandate de Samsung.
✎ NOTĂ
 Samsung Electronics nu este responsabilă
pentru întreruperi ale serviciului Smart Hub
cauzate, din orice motiv, de către furnizorul de
servicii.
 Serviciul Smart Hub descarcă şi procesează
date prin Internet pentru ca dvs. să vă puteţi
bucura de aceste conţinuturi pe ecranul
televizorului.
În cazul în care conexiunea la Internet nu este
stabilă, este posibil ca serviciul să prezinte
întârzieri sau întreruperi.
De asemenea, este posibil ca aparatul să se
oprească automat, ca răspuns la condiţiile de
pe Internet.
Dacă apare această situaţie, verificaţi
conexiunea la Internet şi încercaţi din nou.
 ste posibil ca serviciul de aplicaţii să fie oferit
doar în limba engleză, iar conţinuturile
disponibile să difere, în funcţie de zonaîn care
vă aflaţi.
 Pentru mai multe informaţii despre serviciul
Smart Hub, accesaţi site-ul web al furnizorului
dvs. de servicii.
 Serviciile oferite pot fi modificate de către
furnizorul serviciului Smart Hub, fără o
înştiinţare prealabilă.
 Conţinuturile serviciului Smart Hub pot diferi în
funcţie de versiunea firmware a aparatului.
 Conţinutul DivX protejat la copiere poate fi
redat numai cu ajutorul unui cablu HDMI.
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 63
Servicii de reţea
Prezentarea generală a serviciului Smart Hub
63
2011-12-26
3:03:27
Servicii de reţea
Utilizarea tastaturii
Crearea unui cont
Cu ajutorul telecomenzii, puteţi utiliza tastatura de
pe ecran pentru a introduce litere, cifre şi simboluri.
Pentru a dispune de propria configuraţie a Smart
Hub, vă puteţi crea propriul cont Smart TV.
Pentru aceasta, urmaţi paşii de mai jos:
1
1
2
3
.,–
abc
def
4
5
6
mno
ghi
jkl
7
8
9
pqrs
tuv
wxyz
1.
Search
Your Video
0
2
Comutare
Apăsaţi pe butonul ROŞU (A) de pe
telecomandă. Apare ecranul de conectare.
Ştergere
T9
ab
Ab
AB
b Metodă introducere
1
Contents 3
Contents 4
Recommended

Parolă
/ Limbă: English
Contents 1
xxxxxxxx
Apăsaţi [ENTER]
Contents 2
%
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Apăsaţi
[ENTER]
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
 Se reţin ID-ul şi parola Smart Hub.
Contents 1
Contents 2
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 3
Conectare
xxxxxxxx
Creare cont
4
Contents 2
Conectare
ID Smart TV
3
Samsung Apps
Contents 1
6
5
Contents 4
Anulare
xxxxxxxx
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Parolă uitată
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Conectare b Sortare după Mod Editare d Setări
Tastatura curentă.
1 Utilizaţi această tastatură pentru a introduce
2.
Apăsaţi butoanele ▲▼◄► pentru a selecta
Creare cont şi apoi apăsaţi pe butonul INTRARE.
3.
Pe următorul ecran, selectaţi opţiunea ID Smart
TV şi apoi apăsaţi pe butonul INTRARE.
Vor apărea un ecran de introducere şi o tastatură.
4.
Utilizaţi tastatura pentru a vă introduce adresa de
e-mail. Aceasta va reprezenta ID-ul dvs.
litere, cifre şi simboluri.
Apăsaţi butonul FULL SCREEN de pe
telecomandă pentru a schimba modul de
2
introducere
: ab, Ab, AB, cifre sau pictograme.
3 Afişează modul de introducere curent.
Apăsaţi butonul VERDE (B) de pe telecomandă
4 pentru a schimba metoda de introducere. (T9
sau ABC)
5
Apăsaţi butonul TOOLS de pe telecomandă
pentru a schimba limba.
6
Apăsaţi butonul REPEAT de pe telecomandă
pentru a şterge un caracter.
Introducerea textului, a cifrelor şi a simbolurilor
Pentru a introduce text, apăsaţi butonul numeric de pe
telecomandă care corespunde literei pe care doriţi să o
introduceţi. Apăsaţi butonul cu rapiditate pentru a
introduce o literă care nu este prima pe butonul
tastaturii de pe ecran. De exemplu, dacă doriţi să
introduceţi litera b, apăsaţi rapid butonul 2 al
telecomenzii de două ori. Pentru a introduce prima
literă de pe un buton, apăsaţi, eliberaţi şi apoi aşteptaţi.
Pentru a vă deplasa în cadrul textului, utilizaţi butoanele
cu săgeţi. Pentru a şterge text, deplasaţi cursorul în
partea dreaptă a caracterului pe care doriţi să îl ştergeţi
şi apoi apăsaţi pe butonul REPEAT. Pentru a comuta
literele între majuscule şi litere mici sau pentru a
introduce cifre sau semne de punctuaţie, apăsaţi pe
butonul FULL SCREEN.
64
✎ NOTĂ
 Tastatura funcţionează similar uneia de pe un
telefon mobil.
5.
După ce terminaţi, apăsaţi butonul INTRARE
pentru a selecta OK şi apoi apăsaţi din nou
butonul INTRARE- Va reapărea ecranul
Creare cont.
6.
Selectaţi Parolă, după care apăsaţi pe
butonul INTRARE. Vor apărea ecranul
Parolă şi o tastatură.
7.
Utilizaţi tastatura pentru a introduce o parolă.
Parola poate fi doar o combinaţie de litere,
cifre şi simboluri.
✎ NOTĂ
 Apăsaţi butonul ROŞU (A) de pe telecomandă
pentru a afişa sau ascunde parola atunci când
o introduceţi.
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 64
2011-12-26
3:03:28
05
9.
După ce terminaţi, apăsaţi butonul INTRARE
pentru a selecta OK şi apoi apăsaţi din nou
butonul INTRARE-. Apare din nou ecranul
de conectare.
Selectaţi Confirmare parolă, după care
apăsaţi pe butonul INTRARE.
2.
Selectaţi Săgeată jos din dreptul câmpului ID
Smart TV şi apoi apăsaţi pe butonul INTRARE.
3.
Selectaţi ID-ul dvs. din lista care apare şi apoi
apăsaţi pe butonul INTRARE. Apare din nou
ecranul de conectare.
4.
Selectaţi Parolă, după care apăsaţi pe butonul
INTRARE. Vor apărea fereastra Parolă şi o
tastatură.
5.
Cu ajutorul tastaturii şi al telecomenzii, introduceţi
parola. După ce terminaţi, apăsaţi butonul
INTRARE, selectaţi OK şi apoi apăsaţi din nou
butonul INTRARE.
10. Repetaţi paşii 7 şi 8.
11. Când ecranul de conectare apare din nou,
selectaţi Creare cont şi apoi apăsaţi butonul
INTRARE. Va apărea fereastra Confirmare.
12. Selectaţi OK, după care apăsaţi pe butonul
INTRARE. Va apărea fereastra Continuare la
serviciul de înregistrare.
13. Selectaţi opţiunea Acces. Înreg. şi apoi
apăsaţi pe butonul INTRARE.
✎ NOTĂ
 Dacă doriţi ca serviciul Smart Hub să va introducă
parola în mod automat, selectaţi opţiunea
Memorare ID şi parolă Smart TV după
introducerea parolei şi apoi apăsaţi pe butonul
INTRARE. Va apărea o bifă. Serviciul Smart Hub
va introduce parola în mod automat atunci când
selectaţi sau introduceţi ID-ul.
14. Va apărea fereastra Înregistrare cont servicii.
• Dacă aveţi conturi la oricare din furnizorii
enumeraţi, puteţi asocia aceste conturi,
împreună cu parolele aferente, cu contul
Smart TV. Înregistrarea facilitează accesarea
site-ului web al furnizorului. Pentru a vedea
instrucţiunile de înregistrare, mergeţi la pasul
2 din secţiunea Gestionare conturi din meniul
Setări.
• Dacă nu aveţi conturi de furnizori sau dacă
nu doriţi să le înregistraţi în acest moment,
selectaţi Înr. ulterioară şi apoi apăsaţi pe
butonul INTRARE. Fereastra se va închide
automat în aproximativ un minut.
✎ NOTĂ
 Trebuie să utilizaţi o adresă e-mail pentru ID.
 Puteţi înregistra până la 10 conturi de utilizator.
 Nu aveţi nevoie de un cont pentru a utiliza
serviciul Smart Hub.
Conectarea la cont
Pentru a vă conecta la contul Smart TV, urmaţi
aceşti paşi:
1.
Când ecranul principal Smart Hub este afişat
pe televizor, apăsaţi butonul ROŞU (A) de pe
telecomandă. Apare ecranul de conectare.
Meniul Setări - ALBASTRU (D)
Ecranul meniului Setări vă oferă acces la
resursele de gestionare a contului şi la funcţiile
proprietăţilor contului şi vă dă posibilitatea de a
reseta contul.
Pentru a accesa meniul Setări şi apoi selecta un
element de meniu, urmaţi aceşti paşi:
1.
Apăsaţi pe butonul ALBASTRU (D) de pe
telecomandă.
2.
Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
un element de meniu, apoi apăsaţi pe
butonul INTRARE.
Funcţiile din meniul Setări sunt descrise mai jos.
✎ NOTĂ
 Elementul Manager servicii din meniul Setări nu
este disponibil pentru playerele Blu-ray.
Administrare conturi
Meniul de administrare a conturilor conţine funcţii
care vă permit să înregistraţi conturile la furnizorii
de servicii, să schimbaţi parola pentru serviciul
Smart Hub şi să ştergeţi sau să dezactivaţi contul
Smart TV.
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 65
Servicii de reţea
8.
65
2011-12-26
3:03:33
Servicii de reţea
Înregistrare cont servicii
Dacă aveţi conturi la oricare din furnizorii enumeraţi
de către funcţia Înregistrare cont servicii, puteţi
asocia aceste conturi, împreună cu parolele
aferente, cu contul Smart TV. Dacă asociaţi acest
cont, vă veţi putea conecta cu uşurinţă prin
intermediul Smart Hub, fără a fi necesară
introducerea numelui de cont şi a parolei.
Pentru a utiliza funcţia de înregistrare a unui cont
de service, parcurgeţi următorii paşi:
1.
2.
✎
În meniul Setări, selectaţi Înregistrare cont de
service şi apoi apăsaţi butonul INTRARE. Va
apărea fereastra Înregistrare cont servicii.
Apăsaţi pe butoanele săgeţi ▲▼ pentru a
selecta un furnizor de servicii pe care doriţi
să îl asociaţi cu contul dvs. Smart TV şi apoi
apăsaţi pe butonul INTRARE.
NOTĂ
 Dacă aveţi un cont Samsung şi doriţi să utilizaţi
funcţia Aplicaţii Samsung din Smart Hub, trebuie
să înregistraţi contul Aplicaţii Samsung aici.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi pagina 69.
3.
Cu ajutorul telecomenzii şi al tastaturii de pe
ecran, introduceţi ID-ul şi parola. După ce
terminaţi, apăsaţi pe butonul INTRARE.
✎ NOTĂ
 Acestea sunt ID-ul şi parola pe care le utilizaţi
în mod normal pentru a vă accesa contul pe
acest site.
4.
Dacă aţi introdus corect ID-ul şi parola, va
apărea mesajul Înregistrat cu succes.
5.
Dacă aţi apăsat INTRARE, repetaţi paşii de la
2 la 4 pentru a asocia un alt furnizor de servicii.
6. După ce terminaţi, apăsaţi pe butonul
RETURN.
3.
Pe ecranul următor, introduceţi o parolă
nouă pe prima linie. Introduceţi-o din nou pe
cea de-a doua linie, pentru a confirma.
4.
Va apărea ecranul Schimbare parolă
finalizată. Apăsaţi butonul INTRARE sau
aşteptaţi închiderea ecranului - aceasta va
avea loc după aproximativ 5 secunde.
Elim. din lista de conturi TV
Funcţia de eliminare din lista de conturi TV
anulează toate conturile de service înregistrate în
ecranul Înregistrare cont de service.
Dezactivare cont
Această funcţie dezactivează contul dvs. Smart
TV şi îl şterge din Smart Hub împreună cu toate
setările contului dvs.
Manager service
Acest meniu este utilizat pentru setarea de service
pentru o aplicaţie specială. (Aplicaţii: AP New, Ticker
etc.)
✎ NOTĂ
 Această funcţie este activă numai dacă este
instalată o aplicaţie specială.
Reset
Funcţia de resetare iniţializează toate aplicaţiile
descărcate, şterge toate conturile de utilizator şi
setările din aparat şi resetează toate setările
Smart Hub la valorile implicite din fabrică. Apoi,
aparatul va reporni serviciul Smart Hub ca atunci
când acest porneşte pentru prima dată. Totuşi,
contul dvs. va rămâne pe serverul Smart Hub.
Pentru a vă conecta la contul dvs., introduceţi IDul şi parola în ecranul Creare cont.
Pentru a utiliza funcţia de resetare, urmaţi aceşti
paşi:
1.
În meniul Administrare conturi, selectaţi
Resetare şi apoi apăsaţi pe butonul
INTRARE. Va apărea ecranul Resetare.
2.
Introduceţi parola de securitate. Aceasta
este parola pe care aţi introdus-o dacă aţi
configurat o clasificare parentală BD sau
DVD (consultaţi pagina 43). Dacă nu aţi
configurat o astfel de clasificare parentală,
introduceţi 0000.
Schimbare parolă
Această funcţie vă permite să schimbaţi parola
pentru Smart Hub. Pentru aceasta, urmaţi paşii
de mai jos:
1.
Selectaţi Schimbare parolă, după care
apăsaţi pe butonul INTRARE.
2.
Introduceţi parola din prezent. Va apărea
ecranul următor.
66
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 66
2011-12-26
3:03:33
05
4.
După câteva momente, Smart Hub se va
reseta automat. Este posibil ca ecranul să
devină negru, după care Smart Hub va
reapărea. După câteva momente, acesta va
începe procedura de reiniţializare.
Pentru a finaliza această procedură, mergeţi la
pasul 4 din secţiunea Pornirea serviciului Smart
Hub pentru prima dată. (Consultaţi pagina 62)
✎ NOTĂ
 Dacă aţi uitat parola, menţineţi apăsat butonul
OPRIRE ( ) de pe panoul frontal al produsului
mai mult de 5 secunde, fără un disc în aparat.
Proprietăţi
Elementul de meniul Proprietăţi conţine trei funcţii
care afişează informaţii despre Smart Hub:
Funcţiile de pe bara de meniul a modului de editare
sunt descrise mai jos.
✎ NOTĂ
 Este posibil ca unele elemente de meniu să nu
apară pe ecran. Pentru a vedea aceste
elemente, apăsaţi pe ◄► pentru a vă deplasa
la marginea ecranului, după care mai apăsaţi o
dată pentru a afişa elementele.
 Puteţi închide bara evidenţiind simbolul X din
partea dreaptă jos şi apoi apăsând butonul
INTRARE.
Mutare
Funcţia de mutare vă permite să schimbaţi poziţia
pe ecran a unei aplicaţii. Pentru a utiliza funcţia de
Mutare, urmaţi aceşti paşi:
1.
Mai multe
Afişează informaţii despre serviciul Smart Hub,
inclusiv numărul versiunii, numărul de servicii
instalate, utilizarea memoriei şi ID-ul unic al
aparatului.
Termenii acordului de servicii
Afişează termenii acordului de servicii.
2.
3.
4.
Meniul Mod editare - GALBEN (C)
Funcţiile din meniul Mod editare vă permit să
configuraţi aplicaţia în secţiunea Aplicaţiile mele din
ecranul Smart Hub. Utilizând aceste funcţii, puteţi
bloca şi debloca accesul la anumite aplicaţii, puteţi
crea foldere noi şi muta aplicaţii în ele, redenumi
foldere, şterge aplicaţii şi schimba poziţia aplicaţiilor
pe ecran.
Pentru a accesa meniul Mod editare şi apoi selecta
un element de meniu, urmaţi aceşti paşi:
1.
Apăsaţi pe butonul GALBEN (C) de pe
telecomandă. Bara de meniu a modului de
editare va apărea în partea de jos a ecranului.
2.
Apăsaţi pe butoanele ▲▼◄► pentru a
selecta un element de meniu, apoi apăsaţi pe
butonul INTRARE.
Apăsaţi pe butonul GALBEN (C) de pe
telecomandă.
Selectaţi o aplicaţie şi apoi apăsaţi butonul
INTRARE. Deasupra aplicaţiei apare o bifă.
Apăsaţi butonul ▲▼◄► pentru a selecta
Mutare şi apoi apăsaţi INTRARE. Deasupra
aplicaţiei apare o pictogramă de schimbare.
Apăsaţi pe ▲▼◄► pentru a deplasa
pictograma. Apăsaţi butonul INTRARE atunci
când pictograma se află în poziţia dorită.
Aplicaţia este mutată la noua locaţie.
Folder nou
Această funcţie vă permite să creaţi noi foldere şi să
le atribuiţi nume. După crearea unui folder, puteţi
muta aplicaţia în acesta. Pentru a utiliza această
funcţie, urmaţi paşii de mai jos:
1.
2.
3.
Apăsaţi pe butonul GALBEN (C) de pe
telecomandă.
Apăsaţi pe butoanele ▲▼◄► pentru a
deplasa cursorul la Folder nou, apoi apăsaţi pe
butonul INTRARE. Vor apărea fereastra Folder
nou şi o tastatură.
Utilizaţi tastatura pentru a introduce numele
folderului şi apăsaţi butonul INTRARE.
Ecranul Folder nou se va închide şi noul folder
va apărea pe ecranul Smart Hub.
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 67
Servicii de reţea
3.
67
2011-12-26
3:03:34
Servicii de reţea
Mutare în folder
Redenumire folder
Funcţia de mutare a unui folder vă permite să
mutaţi o aplicaţie într-un folder. Pentru a utiliza
această funcţie, urmaţi paşii de mai jos:
Această funcţie vă permite să redenumiţi foldere.
Pentru a utiliza această funcţie, urmaţi paşii de
mai jos:
1.
Apăsaţi pe butonul GALBEN (C) de pe
telecomandă.
1.
Apăsaţi pe butonul GALBEN (C) de pe
telecomandă.
2.
Selectaţi o aplicaţie şi apoi apăsaţi butonul
INTRARE.
2.
Apăsaţi ▲▼◄► pentru a selecta un folder
şi apoi apăsaţi pe butonul INTRARE.
3.
Apăsaţi pe butoanele ▲▼◄► pentru a
selecta Mutare în folder, apoi apăsaţi pe
butonul INTRARE. Va apărea fereastra
Mutare în folder.
3.
Apăsaţi pe butoanele ▲▼◄► pentru a
selecta Redenumire folder, apoi apăsaţi pe
butonul INTRARE. Vor apărea fereastra
Redenumire folder şi o tastatură.
4.
Apăsaţi ▲▼◄► pentru a selecta un folder
şi apoi apăsaţi pe butonul INTRARE. Pe
ecran va apărea mesajul Mutat în folder,
după care va dispărea. Aplicaţia va fi mutată
în acel folder.
4.
Utilizaţi tastatura pentru a introduce un nume
nou şi apăsaţi butonul INTRARE. Fereastra
de redenumire se va închide şi noul nume va
apărea sub folder.
Pentru a accesa aplicaţiile dintr-un folder
1.
Închideţi meniul modului de editare
2.
În Aplicaţiile mele apăsaţi pe butoanele
▲▼◄► pentru a selecta un folder, apoi
apăsaţi pe butonul INTRARE. Folderul se va
deschide.
3.
Selectaţi o aplicaţie şi apoi apăsaţi butonul
INTRARE. Aplicaţia sau serviciul acesteia va
fi iniţializat.
Blocare
Funcţia de blocare vă permite să blocaţi anumite
aplicaţii din ecranul Aplicaţiile mele pentru a nu
putea fi deschise fără codul de securitate parental.
Pentru a utiliza funcţia de blocare, urmaţi aceşti
paşi:
1.
Apăsaţi pe butonul GALBEN (C) de pe
telecomandă.
2.
Apăsaţi butoanele ▲▼◄► pentru a selecta
o aplicaţie şi apoi apăsaţi INTRARE. Dacă
aplicaţia poate fi blocată, elementul de meniu
Blocare este activat.
3.
Apăsaţi ▲▼◄► pentru a selecta Lock
(Blocare) şi apoi apăsaţi pe butonul
INTRARE. Va apărea fereastra Securitate.
4.
Introduceţi codul de securitate parentală
(consultaţi pagina 43). Dacă nu aţi creat un
astfel de cod, introduceţi 0000.
5.
Apăsaţi pe butonul INTRARE. Va apărea
fereastra Serviciu blocare care va confirma
blocarea după care se va închide. În dreptul
aplicaţiei apare un simbol de blocare.
Pentru a edita elementele dintr-un folder
Selectaţi un folder şi apoi apăsaţi pe butonul
INTRARE. Folderul se va deschide.
Apăsaţi pe butonul GALBEN (C) de pe
telecomandă. Butoanele de editare apar în partea
de jos a ecranului.
Aceste butoane funcţionează în acelaşi mod ca şi
butoanele meniului Mod editare de pe ecranul
principal. De exemplu, pentru a muta o aplicaţie
înapoi în ecranul principal Aplicaţiile mele:
1.
Selectaţi aplicaţia.
2.
Selectaţi Mutare în folder şi apoi apăsaţi pe
butonul INTRARE. Va apărea fereastra
Mutare în folder.
3.
Selectaţi Aplicaţiile mele, şi apoi apăsaţi pe
butonul INTRARE. Fereastra Mutare în
folder se închide şi aplicaţia revine în ecranul
Aplicaţiile mele.
68
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 68
2011-12-26
3:03:34
05
1.
2.
3.
4.
5.
Apăsaţi pe butonul GALBEN (C) de pe
telecomandă.
Apăsaţi butoanele ▲▼◄► pentru a selecta o
aplicaţie blocată şi apoi apăsaţi butonul
INTRARE.
Apăsaţi ▲▼◄► pentru a selecta Deblocare şi
apoi apăsaţi pe butonul INTRARE. Va apărea
fereastra Securitate.
Introduceţi codul de securitate parentală
(consultaţi pagina 43). Dacă nu aţi creat un
astfel de cod, introduceţi 0000.
Apăsaţi pe butonul INTRARE. Va apărea
fereastra Serviciu blocare eliberat care va
confirma deblocarea după care se va închide.
Ştergere
Funcţia de ştergere vă permite să ştergeţi aplicaţia
din ecranul Aplicaţiile mele. Pentru a utiliza funcţia
de ştergere, urmaţi aceşti paşi:
1. Apăsaţi pe butonul GALBEN (C) de pe
telecomandă.
2. Apăsaţi butoanele ▲▼◄► pentru a selecta o
aplicaţie şi apoi apăsaţi INTRARE.
3. Apăsaţi ▲▼◄► pentru a selecta Ştergere şi
apoi apăsaţi pe butonul INTRARE. Va fi afişat
mesajul “Ştergeţi elementele selectate?”.
4. Selectaţi Da, după care apăsaţi pe butonul
INTRARE. Aplicaţia va fi ştearsă.
Meniul de sortare - VERDE (B)
Funcţiile din meniul de sortare vă permit să sortaţi
aplicaţiile din Aplicaţiile mele după ordinea
prestabilită, nume, dată, frecvenţă, categorie, criterii
definite de utilizator. Dacă schimbaţi manual poziţia
unei aplicaţii, meniul de sortare va evidenţia automat
opţiunea Definit de utilizator atunci când este
accesat.
Pentru a sorta aplicaţiile din Aplicaţiile mele, urmaţi
paşii de mai jos:
1. Apăsaţi pe butonul VERDE (D) de pe
telecomandă.
2. Apăsaţi pe butoanele ◄► pentru a selecta o
metodă de sortare şi apoi apoi apăsaţi butonul
INTRARE. Smart Hub sortează aplicaţiile în
funcţie de metoda aleasă de dvs..
Samsung Apps
Această funcţie vă permite să descărcaţi aplicaţii
şi servicii, contra-cost şi gratuite, pe playerul dvs.
Blu-ray, pe care le puteţi vedea şi utiliza pe
televizor.
Aceste aplicaţii şi servicii includ materiale video,
melodii, fotografii, jocuri, ştiri, evenimente sportive
etc. Aplicaţiile noi apar în ecranul Aplicaţiile mele.
Aplicaţii şi servicii suplimentare sunt adăugate cu
regularitate.
Aplicaţii plătite
Pentru a descărca aplicaţii contra-cost, trebuie să
creaţi un cont Samsung şi să asociaţi un card de
credit acestui cont.
Pentru a crea un cont Samsung, accesaţi www.
samsung.com:
✎ NOTĂ
 Este posibil ca acest serviciu să nu fie oferit în
anumite ţări.
Accesarea ecranului Aplicaţii Samsung
Pentru a accesa Aplicaţii Samsung, apăsaţi
butoanele ▲▼◄► pentru a naviga către zona
Aplicaţii Samsung de pe ecranul principal Smart
Hub şi apoi apăsaţi butonul INTRARE. Va apărea
ecranul Aplicaţii Samsung.
✎ NOTĂ
 Dacă accesaţi acest ecran pentru prima dată,
va apărea fereastra cu termenii de utilizare a
serviciului. Selectaţi Agree (Sunt de acord) şi
apoi apăsaţi pe butonul INTRARE.
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 69
Servicii de reţea
Deblocare
69
2011-12-26
3:03:34
Servicii de reţea
Utilizarea ecranului Aplicaţii Samsung
Aplicaţiile Samsung, după categorii
Pentru a utiliza ecranul Aplicaţii Samsung, urmaţi
aceşti paşi:
Sunt disponibile următoarele categorii:
1.
Apăsaţi butoanele ◄► pentru a vă deplasa
la lista de categorii din partea stângă.
2.
Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a evidenţia o
categorie. În câteva secunde, ecranul
Aplicaţii Samsung va afişa aplicaţiile din
categoria respectivă. În partea de sus vor
apărea filele de sortare.
• Video : afişează diverse suporturi video, cum ar
fi filme, emisiuni TV şi materiale video cu durată
scurtă.
3.
4.
5.
Apăsaţi butonul ► pentru a vă deplasa la
aplicaţiile sau serviciile afişate.
Apăsaţi pe butoanele ▲▼◄► pentru a
selecta o aplicaţie sau un serviciul şi apoi
apăsaţi butonul INTRARE. Va apărea
ecranul Detalii aplicaţie, care va oferi o
descriere a aplicaţiei sau serviciului.
Selectaţi opţiunea Descărcare acum şi apoi
apăsaţi butonul INTRARE. Dacă aplicaţia
sau serviciul nu este contra-cost,
descărcarea va începe. Dacă trebuie să
plătiţi pentru aplicaţie sau serviciu, urmaţi
instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza
descărcarea.
✎ NOTĂ
 Unele aplicaţii sunt gratuite, dar utilizarea
acestora necesită înregistrarea sau deţinerea
unui cont plătit la furnizor.
 Aplicaţiile şi serviciile descărcate din secţiunea
Samsung Apps apar în ecranul Aplicaţiile mele.
Sortare după
Puteţi accesa aceste file din partea de sus a
ecranului utilizând butoanele ▲▼◄►. Fiecare
filă afişează serviciile sau aplicaţiile din categoria
aleasă, sortate după criteriul indicat pe filă
(Recomandate, Cele mai descărcate, Cele mai
recente, Nume).
De asemenea, puteţi utiliza butonul
ALBASTRU (D) de pe telecomandă pentru a
accesa filele Sort By (Sortare după). De fiecare
dată când apăsaţi butonul ALBASTRU (D), veţi
comuta de la o filă de sortare la alta.
70
• Ce este nou? : afişează noile aplicaţii înregistrate.
• Joc : Afişează diverse jocuri, precum sudoku sau
şah.
• Sporturi : Afişează diverse servicii dedicate
sporturilor, cum ar fi informaţii despre meciuri,
imagini şi materiale video cu durată scurtă.
• Stil de viaţă : Include diverse servicii dedicate
stilului de viaţă, cum ar fi muzică, instrumente de
gestionare a fotografiilor personale şi servicii de
interacţiune socială, precum Facebook şi Twitter.
• Informaţii : Include diverse servicii de informaţii,
cum ar fi cele despre ştiri, cotaţii bursiere şi meteo.
• Altele : Include alte servicii diverse.
Contul meu
Această secţiune vă oferă acces la ordinea şi
istoricul de descărcare pentru Aplicaţii Samsung,
precum şi la ecranul de stare a plăţilor. Pentru a
accesa aceste informaţii trebuie să aveţi un cont
Samsung Apps.
Ajutor
Dacă aveţi întrebări cu privire la Aplicaţii
Samsung, consultaţi întâi resursele de asistenţă.
Dacă nu găsiţi niciun sfat util, accesaţi www.
samsung.com.
Pentru a utiliza funcţia de ajutor, urmaţi aceşti
paşi:
1.
Apăsaţi pe butoanele ▲▼◄► pentru a
selecta Ajutor, apoi apăsaţi butonul
INTRARE.
2.
Apăsaţi pe ◄► pentru a intra în meniul
Ajutor după ce acesta apare.
3.
Apăsaţi pe ▲▼ pentru a derula textul de
asistenţă.
4.
Apăsaţi pe ◄ pentru a ieşi din resursele de
asistenţă.
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 70
2011-12-26
3:03:35
05
• ROŞU (A) (Conectare) : Pentru a vă conecta la
contul dvs. Smart TV.
• VERDE (B) (Vizualizare miniaturi/listă) : Pentru a
comuta între vizualizarea aplicaţiilor în stilul miniaturi
sau listă.
• ALBASTRU (D) (Sortare după) : Pentru a sorta
aplicaţiile într-o categorie, în funcţie de criteriile
Recomandate, Cele mai descărcate, Cele mai
recente sau Nume.
• Revenire : Pentru a reveni la meniul anterior.
✎ NOTĂ
 Serviciile care implică anumite conţinuturi
Internet pot fi adăugate sau şterse de către
furnizori fără înştiinţare prealabilă.
Pentru instrucţiuni în ceea ce priveşte
utilizarea serviciului Materialele dvs. video
sau a funcţiei de căutare, accesaţi www.
samsung.com.
Utilizarea funcţiei vTuner
vTuner este funcţia pentru ascultarea
transmisiilor radio. Dacă apăsaţi butonul
vTuner, puteţi trece la widget-ul vTuner.
Apăsaţi butonul vTuner.
✎ NOTĂ
 Puteţi utiliza funcţia vTuner după ce
descărcaţi aplicaţia vTuner de pe site-ul
Samsung Apps.
BD-LIVE™
După ce aparatul este conectat la reţea, puteţi accesa
diferite servicii cinematice utilizând un disc compatibil
BD-LIVE.
1. Ataşaţi un stick de memorie USB la mufa USB din
partea din faţă a produsului, după care verificaţi
memoria rămasă. Dispozitivul de memorie trebuie
să aibă un spaţiu liber de cel puţin 1 GB pentru a
permite stocarea serviciilor BD-LIVE.
2. Introduceţi un disc Blu-ray care acceptă BD-LIVE.
3. Selectaţi unul din conţinuturile de servicii BD-LIVE
furnizate de producătorul discului.
✎ NOTĂ
 Modul în care utilizaţi BD-LIVE şi conţinuturile
furnizate diferă în funcţie de producătorul discului.
Utilizarea funcţiei AllShare
Serviciul AllShare vă permite să redaţi prin
intermediul aparatului melodii, materiale video şi
fotografii aflate pe PC sau pe telefonul sau
dispozitivul NAS compatibil DLNA.
Pentru a utiliza serviciul AllShare împreună cu
aparatul dvs., trebuie să conectaţi aparatul la reţea
(consultaţi paginile 26~27).
Pentru a utiliza funcţia AllShare împreună cu PC-ul,
trebuie să instalaţi software AllShare pe PC.
Dacă aveţi un telefon mobil sau un NAS compatibil
DLNA, puteţi utiliza funcţia AllShare fără a avea
nevoie de software adiţional.
Puteţi descărca software-ul pentru PC şi puteţi
obţine instrucţiuni pentru utilizarea AllShare de pe
site-ul web Samsung.com.
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 71
Servicii de reţea
Utilizarea butoanelor colorate de pe telecomandă
atunci când lucraţi cu Aplicaţii Samsung
71
2011-12-26
3:03:35
Informaţii suplimentare
Depanare
Consultaţi tabelul de mai jos dacă aparatul nu funcţionează corespunzător. Dacă problema pe care o întâmpinaţi
nu apare mai jos au dacă instrucţiunea corespunzătoare nu vă este de folos, opriţi aparatul, scoateţi cablul de
alimentare şi contactaţi cel mai apropiat dealer autorizat sau centru de service Samsung Electronics.
Simptom
Verificare/Soluţie
Nu pot scoate discul din aparat.
• Aţi introdus corespunzător cablul de alimentare în priză?
• Opriţi aparatul şi porniţi-l din nou.
Dispozitivul iPod nu poate fi
conectat.
• Verificaţi starea conectorului iPod-ului şi a suportului de conectare.
• Menţineţi versiunea de software a dispozitivului iPod actualizată.
Redarea nu este iniţializată.
• Verificaţi numărul de regiune al discului BD/DVD.
Este posibil ca discurile BD/DVD achiziţionate în alte ţări să nu poată fi redate.
• Discurile CD-ROM şi DVD-ROM nu pot fi redate pe acest aparat.
• Asiguraţi-vă că nivelul de evaluare este corect.
Redarea nu este iniţializată
imediat după apăsarea butonului
Redare/Pauză.
• Utilizaţi un disc deformat sau cu zgârieturi pe suprafaţa de citire?
• Curăţaţi discul cu o cârpă.
Nu este emis sunet.
• În timpul redării rapide, a redării lente şi a redării secvenţiale nu se aude sunet.
• Aţi conectat corespunzător boxele? Aţi personalizat corect configuraţia boxelor?
• Discul este grav deteriorat?
Sunetul se aude de la o parte din
boxe, nu de la toate 6.
• Pentru unele discuri BD/DVD, sunetul este emis numai din boxele faţă.
• Verificaţi dacă boxele sunt conectate corespunzător.
• Reglaţi volumul.
• Atunci când ascultaţi un CD audio, radio sau TV, sunetul este transmis doar
PL II (Dolby
prin boxele frontale. Selectaţi "PRO LOGIC II" apăsând butonul
Pro Logic II) de pe telecomandă pentru a utiliza toate cele şase boxe.
Nu a fost activat sistemul de
sunet surround Dolby Digital 5,1
CH.
• Există un marcaj "Dolby Digital 5,1 CH" pe disc? Sistemul de sunet Dolby
Digital 5.1 CH este activat doar dacă discul este înregistrat pe un sistem de
sunet pe 5.1 canale.
• Limba de dublaj este setată corespunzător la Dolby Digital 5.1-CH în afişajul de
informaţii?
Telecomanda nu funcţionează.
• Telecomanda se află în raza de acoperire, în ceea ce priveşte unghiul şi distanţa de manevrare?
• S-au consumat bateriile?
• Aţi selectat corespunzător funcţiile de mod (TV/BD) ale telecomenzii (TV sau BD) ?
• Discul se roteşte, dar nu apare
imaginea.
• Calitatea imaginii este slabă,
iar imaginea tremură.
• Aţi pornit televizorul?
• Aţi conectat corespunzător cablurile video?
• Discul este murdar sau deteriorat?
• Este posibil ca un disc de slabă calitate să nu poată fi redat.
Limba de dublaj şi subtitrările nu
funcţionează.
• Limba de dublaj şi subtitrările nu funcţionează pe discurile care nu conţin
limbile respective.
Ecranul Meniu nu apare, nici măcar
după selectarea funcţiei meniului.
• Utilizaţi un disc care nu conţine meniuri?
72
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 72
2011-12-26
3:03:35
06
Verificare/Soluţie
Raportul dimensiunilor nu poate fi
modificat.
• Puteţi reda discuri BD/DVD de 16:9 în modurile 16:9 Wide, 4:3 Letter Box sau
4:3 Pan Scan, dar discurile BD/DVD de 4:3 nu pot fi vizionate decât la o rata de
4:3. Consultaţi eticheta discului Blu-ray şi selectaţi apoi funcţia corespunzătoare.
• Aparatul nu funcţionează.
(Exemplu : Aparatul se închide
sau se aude un zgomot ciudat.)
• Ţineţi apăsat butonul OPRIRE ( ) de pe telecomandă timp de 5 secunde în
modul STANDBY.
• Aparatul nu funcţionează normal.
- Utilizarea funcţiei RESET (Resetare) va duce la ştergerea tuturor setărilor
memorate.
Nu utilizaţi funcţia decât dacă este absolut necesar.
Aţi uitat parola pentru nivelul de
evaluare.
• Fără niciun disc introdus, ţineţi apăsat butonul OPRIRE ( ) al aparatului
pentru mai mult de 5 secunde. Pe afişaj apare INIT (Iniţial), iar setările vor
reveni la valorile prestabilite.
Apoi apăsaţi pe butonul ALIMENTARE.
- Utilizarea funcţiei RESET (Resetare) va duce la ştergerea tuturor setărilor
memorate.
Nu utilizaţi funcţia decât dacă este absolut necesar.
Nu se pot recepţiona
transmisiunile radio.
• Aţi conectat corespunzător antena?
• Dacă semnalul de intrare al antenei este slab, instalaţi o antenă FM externă
într-o zonă cu recepţie bună.
Nu este emis niciun sunet, când
semnalul audio TV este
direcţionat prin aparat.
• Dacă apăsaţi butonul EJECT ( ) în timp ce ascultaţi sunetul de la televizor
utilizând funcţiile D. IN sau AUX, funcţiile BD/DVD sunt activate şi acest lucru
duce la oprirea sunetului de la televizor.
Pe ecran apare mesajul "Not
Available" (Nu este disponibil).
• Funcţia sau acţiunea nu poate fi efectuată în acest moment deoarece:
1. Este restricţionată de software-ul discului BD/DVD.
2. Software-ul discului BD/DVD nu acceptă funcţia respectivă (de ex., unghiuri)
3. Funcţia nu este disponibilă în acel moment.
4. Aţi solicitat un titlu sau număr de capitol sau un cod temporar aflat în afara
intervalului existent.
Dacă semnalul HDMI de ieşire este
setat la o rezoluţie care nu este
acceptată de televizorul dvs. (de ex.,
1080p), nu veţi putea viziona
imaginea pe televizor.
• Ţineţi apăsat butonul OPRIRE ( ) de pe panoul frontal pentru mai mult de 5
secunde, fără niciun disc introdus. Toate setările vor reveni la cele din fabrică
Nu există semnal de ieşire HDMI.
• Verificaţi conexiunea dintre televizor şi mufa HDMI a produsului.
• Verificaţi dacă televizorul dvs. acceptă rezoluţie de intrare HDMI 576p/480p/
720p/1080i/1080p.
Imagine HDMI anormală.
• Dacă pe ecran apar imagini aleatorii, înseamnă că televizorul nu acceptă HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protection).
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 73
Informaţii suplimentare
Simptom
73
2011-12-26
3:03:35
Informaţii suplimentare
Simptom
Verificare/Soluţie
Funcţia PC Share Manager
Pot vedea folderele partajate prin
intermediul PC Share Manager, dar
nu pot vedea fişierele.
• Pentru că aparatul afişează doar fişierele care corespund categoriilor Muzică,
Imagini şi Filme, fişierele care nu aparţin acestor categorii este posibil să nu fie
afişate.
Funcţia AllShare
Semnalul video este redat
intermitent.
• Verificaţi dacă reţeaua este stabilă.
• Verificaţi dacă aţi conectat corespunzător cablul de reţea şi dacă reţeaua este
cumva supraîncărcată.
• Conexiunea wireless între server şu aparat este instabilă.
Verificaţi conexiunea.
Conexiunea AllShare dintre TV şi
PC este instabilă.
• Adresele IP din aceeaşi subreţea trebuie să fie unice, în caz contrar putând
apărea conflicte IP care pot duce la o conexiune instabilă.
• Verificaţi dacă este activat un paravan de protecţie.
Dacă acesta este cazul, dezactivaţi funcţia paravanului de protecţie.
BD-LIVE
Nu mă pot conecta la serverul
BD-LIVE.
• Verificaţi dacă s-a realizat corect conexiunea la reţea utilizând meniul Test de
reţea.
• Verificaţi dacă dispozitivul de memorie USB este conectat sau nu la aparat.
• Dispozitivul de memorie trebuie să aibă un spaţiu liber de cel puţin 1 GB
pentru a permite stocarea serviciului BD-LIVE. Puteţi verifica spaţiul disponibil
în secţiunea Gestionare date BD. (Consultaţi pagina 42)
• Verificaţi dacă meniul Conexiune la Internet BD-LIVE este setat la Permiteţi
(Toate).
• Dacă niciuna din soluţiile de mai sus nu funcţionează, contactaţi furnizorul
conţinuturilor sau realizaţi actualizarea la ultima versiune de firmware.
Atunci când utilizaţi serviciul BDLIVE, apare o eroare.
• Dispozitivul de memorie trebuie să aibă un spaţiu liber de cel puţin 1 GB
pentru a permite stocarea serviciului BD-LIVE. Puteţi verifica spaţiul disponibil
în secţiunea Gestionare date BD. (Consultaţi pagina 42)
✎ NOTĂ
 Când reveniţi la setările prestabilite din fabrică, toate datele utilizatorului stocate în datele BD vor fi şterse.
74
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 74
2011-12-26
3:03:36
06
Informaţii suplimentare
Specificaţii
Generale
Tuner FM
Greutate
3,5 kg
Dimensiuni
429,3 (L) x 58,4 (Î) x 325,1 (l) mm
Interval temperatură de funcţionare
între +5°C şi +35°C
Interval umiditate de funcţionare
între 10% şi 75%
Raport semnal/zgomot
55 dB
Sensibilitate utilizabilă
12 dB
Distorsiune armonică totală
0.5 %
BD (Disc Blu-ray)
Viteză de citire: 9,834 m/sec
DVD (Digital Versatile Disc)
Disc
CD : 12cm (COMPACT DISC)
CD : 8cm (COMPACT DISC)
Video Composite
Viteză de citire: 6,98 ~ 7,68 m/sec.
Timp de redare aprox. (disc cu o singură faţă şi un singur strat): 135 min.
Viteză de citire: 4,8 ~ 5,6 m/sec.
Timp maxim de redare: 74 min.
Viteză de citire: 4,8 ~ 5,6 m/sec.
Timp maxim de redare: 20 min.
1 canal : 1,0 Vp-p (75Ω)
Disc Blu-ray : 576i/480i
DVD : 576i/480i
Y : 1,0 Vp-p (75Ω)
Ieşire video
Pr : 0,70 Vp-p (75Ω)
Video Component
Pb : 0,70 Vp-p (75Ω)
BD : 576i/480i
DVD : 576p/480p, 576i/480i
Video/Audio
HDMI
Ieşire boxe frontale
Amplificator
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Semnal audio pe mai multe canale PCM, semnal audio Bitstream, semnal audio PCM
165W x 2(3Ω)
Ieşire boxă centrală
170W(3Ω)
Ieşire boxă surround
165W x 2(3Ω)
Ieşire subwoofer
170W(3Ω)
Răspuns în frecvenţă
Intrare analog
20Hz~20kHz (±3dB)
Intrare digitală
20Hz~40kHz (±-4dB)
Raport S/N
70dB
Separarea canalelor
60dB
Sensibilitate intrare
(AUX) 500mV
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 75
75
2011-12-26
3:03:36
Informaţii suplimentare
HT-D5500
Sistem boxe
Boxă
Impedanţă
Interval frecvenţă
Nivel presiune sunet la ieşire
Intrare estimată
Intrare maximă
Dimensiuni (L x Î x l)
Greutate
Sistem de boxe pe 5.1 canale
Faţă
Surround
Centru
3Ω
3Ω
3Ω
140Hz~20kHz 140Hz~20kHz 140Hz~20kHz
86dB/W/M
86dB/W/M
86dB/W/M
165W
165W
170W
330W
330W
340W
Faţă : 90 x 207,5 x 68,5 mm
Surround : 90 x 141,5 x 68,5 mm
Centru : 360 x 74,5 x 68,5 mm
Subwoofer : 168 x 350 x 285 mm
Faţă : 0,69 kg, Surround : 0,58 kg
Centru : 0,98 kg, Subwoofer : 3,60 kg
Subwoofer
3Ω
40Hz ~ 160Hz
88dB/W/M
170W
340W
HT-D5530
Sistem boxe
Boxă
Impedanţă
Interval frecvenţă
Nivel presiune sunet la ieşire
Intrare estimată
Intrare maximă
Dimensiuni (L x Î x l)
Greutate
Sistem de boxe pe 5.1 canale
Faţă
Surround
Centru
Subwoofer
3Ω
3Ω
3Ω
3Ω
140Hz~20kHz 140Hz~20kHz 140Hz~20kHz 40Hz ~ 160Hz
86dB/W/M
86dB/W/M
86dB/W/M
88dB/W/M
165W
165W
170W
170W
330W
330W
340W
340W
Faţă : 90 x 1300 x 119 mm (Suport stativ : 250 x 250 mm)
Surround : 90 x 141,5 x 68,5 mm
Centru : 360 x 74,5 x 68,5 mm
Subwoofer : 168 x 350 x 285 mm
Faţă : 4,19 kg, Surround : 0,58 kg
Centru : 0,98 kg, Subwoofer : 3,60 kg
HT-D5550
Sistem de boxe pe 5.1 canale
Faţă
Surround
Centru
Subwoofer
Impedanţă
3Ω
3Ω
3Ω
3Ω
Interval frecvenţă
140Hz~20kHz 140Hz~20kHz 140Hz~20kHz 40Hz ~ 160Hz
Nivel presiune sunet la ieşire
86dB/W/M
86dB/W/M
86dB/W/M
88dB/W/M
Intrare estimată
165W
165W
170W
170W
Boxă
Intrare maximă
330W
330W
340W
340W
Faţă : 90 x 1300 x 119 mm (Suport stativ : 250 x 250 mm)
Surround : 90 x 1300 x 119 mm (Suport stativ : 250 x 250 mm)
Dimensiuni (L x Î x l)
Centru : 360 x 74,5 x 68,5 mm
Subwoofer : 168 x 350 x 285 mm
Faţă : 4,19 kg, Surround : 3,80 kg
Greutate
Centru : 0,98 kg, Subwoofer : 3,60 kg
*: Specificaţie nominală
- Samsung Electronics Co., Ltd îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile fără înştiinţare.
- Greutatea şi dimensiunile sunt aproximative.
- Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără înştiinţare prealabilă.
- Pentru informaţii despre alimentarea cu energie electrică şi consum, consultaţi eticheta ataşată produsului.
Sistem boxe
76
Română
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 76
2011-12-26
3:03:36
Contactaţi centrele SAMSUNG WORLD WIDE
Dacă aveţi întrebări sau comentarii referitoare la produsele Samsung, contactaţi centrul Samsung pentru
asistenţă clienţi.
Area
` North America
Canada
Mexico
U.S.A
Contact Centre 
Web Site
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 77
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Centre 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
Ukraine
0-800-502-000
www.samsung.com
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
` Asia Pacific
www.samsung.com
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
India
Indonesia
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Japan
Malaysia
www.samsung.com
Philippines
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` CIS
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
` Europe
Albania
Area
Serbia
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` Middle East
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
` Africa
Nigeria
South Africa
2011-12-26
3:03:36
Eliminarea corectă a bateriilor acestui produs
(Aplicabil în Uniunea Europeană şi în ţările europene care dispun de sisteme separate cu privire la
returnarea bateriilor.)
Acest marcaj de pe baterii, manual sau ambalaj indică faptul că bateriile din acest aparat nu trebuie
eliminate împreună cu alte reziduuri menajere, la sfârşitul duratei lor de viaţă. În cazul în care marcajul
există, simbolurile elementelor chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateriile conţin mercur, cadmiu sau
plumb în cantităţi care depăşesc nivelurile de referinţă din directiva CE 2006/66. Dacă bateriile nu sunt
eliminate corespunzător, aceste substanţe pot dăuna sănătăţii umane sau mediului.
Pentru a proteja resursele naturale şi pentru a promova refolosirea materialelor, separaţi bateriile de alte
tipuri de reziduuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului dvs. local de returnare a bateriilor.
Eliminarea corectă a acestui aparat
(echipamente electrice şi electronice în stare de reziduu)
(Aplicabil în Uniunea Europeană şi în ţările europene care dispun de sisteme de colectare separate.)
Acest marcaj de pe produs, accesorii sau literatura de specialitate indică faptul că produsul şi accesoriile sale
electronice (de exemplu, încărcător, set cu cască, cablu USB) nu trebuie eliminat împreună cu alte reziduuri menajere,
la sfârşitul duratei lor de viaţă. Pentru a preveni eventualele daune asupra mediului înconjurător sau ale sănătăţii umane
din cauza eliminării necontrolate a reziduurilor, separaţi-le de alte tipuri de reziduuri şi reciclaţi-le în mod responsabil
pentru a încuraja reutilizarea resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să contacteze furnizorul de la care au achiziţionat produsul sau biroul guvernamental local,
pentru informaţii legate de locul şi modul în care pot depozita produsul pentru reciclare, fără aduce daune mediului
înconjurător.
Utilizatorii persoane juridice trebuie să contacteze furnizorul şi să verifice termenii şi condiţiile contractului de achiziţie.
Produsul şi accesoriile sale electronice nu trebuie aruncate alături de alte reziduuri comerciale.
HT-D5500_XEO_ROM_1226.indd 78
2011-12-26
3:03:37
HT-D5500
HT-D5530
HT-D5550
5,1-канална Blu-ray™
система за домашно кино
ръководство за потребителя
Представете си възможностите
Благодарим ви, че закупихте този продукт на Samsung.
За да получите по-пълно обслужване,
регистрирайте продукта си на
www.samsung.com/register
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 1
2011-12-26
2:27:49
Информация за безопасност
Предупреждения за безопасността
ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНИЯ КАПАК).
ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ СЕ
ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.
ВНИМАНИЕ
РИСК ОТ ТОКОВ УДАР
ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ
Този символ показва "опасно
напрежение" в изделието, което
представлява риск от токов удар
или телесни увреждания.
ВНИМАНИЕ : ЗА ДА СЕ ПРЕДОТВРАТИ Този символ показва важни
инструкции, отнасящи се за
ТОКОВ УДАР, ШИРОКАТА ЧАСТ НА ЩЕПСЕЛА
ТРЯБВА ДА СЪОТВЕТСТВА НА ШИРОКАТА ЧАСТ продукта.
НА КОНТАКТА И ЩЕПСЕЛЪТ ТРЯБВА ДА Е
ВКАРАН ДОКРАЙ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• За да ограничите риска от пожар или токов
удар, не излагайте устройството на дъжд
или влага.
ВНИМАНИЕ
• Уредът не бива да се излага на капене или пръскане и
на него не бива да се поставят предмети, пълни с
течност, като например вази.
• Щепселът за мрежово захранване се използва като
прекъсващо устройство и трябва да е в работна
готовност по всяко време.
• Този апарат трябва винаги да е свързан към контакт за
променлив ток със защитно заземяване.
• За да изключите апарата от мрежовото захранване,
щепселът трябва да се извади от контакта, поради това
трябва да има лесен достъп до контакта.
2
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ КЛАС 1
Този компактдиск плейър е класифициран
като ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ КЛАС 1.
Използването на органи за управление,
настройки или изпълнението на процедури,
различни от описаните в настоящото, може
да доведе до опасно излагане на излъчване.
ВНИМАНИЕ
• НЕВИДИМО ЛАЗЕРНО ИЗЛЪЧВАНЕ В ОТВОРЕНО
ПОЛОЖЕНИЕ И ПРИ ОСВОБОДЕНИ БЛОКИРОВКИ;
ИЗБЯГВАЙТЕ ИЗЛАГАНЕ НА ЛЪЧА.
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 2
2011-12-26
2:28:10
Предпазни мерки
• Погрижете се променливото електрозахранване във вашия дом да съответства на идентификационния стикер, който е
поставен на гърба на изделието.
• Инсталирайте изделието хоризонтално, върху подходяща основа (мебел), с достатъчно място около него за вентилация
(7,5~10 см).
• Не поставяйте изделието върху усилватели или друго оборудване, което може да се нагорещи.
Внимавайте да не бъдат покрити вентилационните отвори.
• Не поставяйте никакви предмети върху изделието.
• Преди преместване на устройството проверете дали отворът за поставяне на диск е празен.
• За да изключите продукта напълно от захранването, извадете щепсела на захранващия кабел от контакта.
- Ако няма да използвате уреда дълго време, изключете щепсела на захранващия кабел от контакта.
• По време на гръмотевични бури изваждайте AC щепсела на електрозахранването от контакта. Пикове на напрежение,
дължащи се на мълнии, могат да повредят изделието.
• Не излагайте устройството на пряка слънчева светлина или на други източници на топлина. Това може да доведе до
прегряване и повреда на изделието.
• Пазете изделието от влага и прекомерна топлина или от или оборудване, което създава силни магнитни или
електрически полета (напр. високоговорители).
• Ако устройството се повреди, извадете щепсела от контакта на електрозахранването.
• Това изделие не е предназначено за промишлена употреба. Използвайте това изделие само за лично ползване.
• Ако изделието или дискът са били съхранявани на студено, възможно е да се образува кондензат. Ако транспортирате
изделието през зимата, изчакайте приблизително 2 часа, докато то достигне стайна температура, преди да го
използвате.
• Батериите, които се използват в това устройство, съдържат химикали, които са вредни за околната среда.
Не изхвърляйте батериите с общите домакински отпадъци.
Гледане на телевизор с функцията 3D
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ГЛЕДАНЕ НА 3D
КАРТИНА. Уверете се, че сте прочели и разбрали следната информация за
безопасността, преди да използвате 3D функцията на телевизора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Някои зрители могат да изпитат дискомфорт при гледане на 3D телевизия, като замаяност, гадене и
главоболие. Ако изпитате някои от тези симптоми, преустановете гледането на 3D телевизия, свалете
очилата 3D Active и си починете.
• Гледането на 3D картина за дълги периоди от време може да доведе до напрягане на очите. Ако усетите
напрягане на очите, преустановете гледането на 3D картина, свалете очилата 3D Active и си починете.
• Възрастните трябва да наблюдават децата, които използват 3D функцията. Ако има оплаквания от уморени
очи, главоболие, замаяност или гадене, накарайте детето да спре да гледа 3D телевизия и да си почине.
• Не използвайте очилата 3D Active за други цели (като например стандартни очила, слънчеви очила,
предпазни очила и т.н.)
• Не използвайте 3D функцията или очилата 3D Active, докато се разхождате или местите. Използването на
3D функцията или очилата 3D Active, докато се местите, може да доведе до наранявания, защото може да
се блъснете в предмети, да се спънете и/или да паднете.
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 3
3
2011-12-26
2:28:10
Информация за безопасност
Предпазни мерки при работа с дискове и
съхранението им
Малки драскотини по диска могат да влошат
качеството на звука и картината или да
причинят прескачане.
Бъдете особено внимателни да не драскате
дисковете, когато работите с тях.
Начин на държане на дискове
• Не докосвайте диска откъм страната
за възпроизвеждане.
• Хващайте диска за ръбовете, за да не
останат отпечатъци от пръсти по
повърхността.
• Не лепете хартия или ленти по диска.
Съхранение на дискове
• Не оставяйте дисковете под пряка слънчева
светлина
• Пазете на хладно и проветриво място
• Пазете в чиста предпазна обвивка.
Съхранявайте ги във вертикално положение.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Не оставяйте дисковете да се замърсяват с прах.
 Не зареждайте напукани или издраскани дискове.
Работа и съхранение на дискове
Когато по повърхността на диска попаднат отпечатъци
от пръсти или замърсявания, почиствайте със слаб
препарат, разтворен във вода, и избърсвайте с мека
кърпа.
• При почистване избърсвайте диска леко
отвътре навън.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Възможно е да се образува кондензат, ако топъл
въздух влезе в контакт със студени части във
вътрешността на изделието. При образуване на
кондензат във вътрешността на изделието, то
няма да работи правилно. В такъв случай
извадете диска и оставете изделието да престои
1 или 2 часа при включено електрозахранване.
4
Лиценз
• Dolby и символът двойно D са регистрирани търговски марки
на Dolby Laboratories.
• "ЗА DIVX VIDEO: DivX® е цифров видео
формат, създаден от DivX, Inc. Това е
официално DivX Certified® устройство, което възпроизвежда
DivX видео. Посетете www.divx.com за повече информация и
софтуерни инструменти за преобразуване на файлове в DivX
video.
ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Това DivX Certified®
устройство трябва да е регистрирано за изпълнение на DivX
Video-on-Demand (VOD) съдържание. За да получите
регистрационния код, намерете раздел DivX VOD в менюто за
настройки на устройството. Отидете на vod.divx.com за това
как да завършите вашата регистрация.
DivX Certified® да изпълнява DivX® видео до HD 1080p,
включително висококачествено съдържание.
DivX®, DivX Certified® и асоциираните логота са търговски
марки на DivX, Inc. и се използват под лиценз."
Покрива се от един или повече от следните патенти на САЩ:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
• HDMI, логото HDMI и HighDefinition Multimedia Interface са
търговски марки или регистрирани
търговски марки на HDMI Licensing LLC в САЩ и други
страни.
• Oracle и Java са регистрирани търговски марки на Oracle и/
или нейни филиали. Други имена може да са търговски марки
на съответните притежатели.
• В това изделие е вградена технология за защита на авторски
права, защитена с патенти в САЩ и други права на
интелектуална собственост на Rovi Corporation.
Забранен е инженеринг или демонтиране в обратен ред.
• Логотата Blu-ray Disc™, Blu-ray™ са търговски марки на
Blu-ray Disc Association.
• iPod е търговска марка на
Apple Inc., регистрирана в
САЩ и други страни. iPhone е
търговска марка на Apple Inc.
• < Бележката за лиценза за отворен код>
В случай на софтуер с отворен код, лицензите за налични от
менюто на продукта.
Авторско право
© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Всички права
запазени.
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 4
2011-12-26
2:28:10
Съдържание
НАЧАЛО
7
8
12
13
13
14
15
Икони, използвани в ръководството
Видове дискове и характеристики
Аксесоари
Описание
Преден панел
Заден панел
Дистанционно управление
ВРЪЗКИ
17
20
21
22
25
26
27
Свързване на високоговорителите
Свързване на безжичния приемащ модул (опция)
Поставяне на тороидалната феритна сърцевина на
захранващия кабел на основното устройство
Свързване на външни устройства/Телевизора чрез HDMI
Свързване на аудио от външни компоненти
Свързване към мрежата
Свързване на FM антената
28
29
30
30
31
31
31
31
33
33
33
33
33
34
34
35
35
36
36
36
37
38
38
38
41
41
42
42
42
42
42
42
43
43
Начална настройка
Достъп до менюто Настройки
Дисплей
Настройки 3D
ТВ Размер
Размер екран за Smart Hub
BD Wise (само за продукти на Samsung)
Резолюция
HDMI формат за цвят
Movie Frame (24Fs)
HDMI дълбоки цветове
Режим пауза
Прогр. режим
Аудио
Настр. високогов.
Музикално авто-калибриране
Потр.екв
HDMI аудио
Канал връщане аудио
Цифров изход
Управление на динамичен обхват
Синхр. звук
Мрежа
Мрежови настройки
Състояние на мрежата
BD-LIVE интернет връзка
Система
Начална настройка
Anynet+ (HDMI-CEC)
У-ние BD данни
Часови пояс
DivX® Видео при поискване
Върни
Език
2
7
17
НАСТРОЙКА
28
2
3
4
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 5
БЪЛГАРСКИ
4
4
Предупреждения за безопасността
Предпазни мерки
Предпазни мерки при работа с дискове и
съхранението им
Лиценз
Авторско право
ИНФОРМАЦИЯ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ
5
2011-12-26
2:28:11
Съдържание
НАСТРОЙКА
43
43
43
43
43
43
43
44
44
45
Защита
Родителска кат. за BD
Родителска кат. за DVD
Смяна на паролата
Общи
Яркост на дисплея
Мрежово дист. Управление
Поддръжка
Надстр. софтуер
Връзка Samsung
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
46
46
Възпроизвеждане на видео
Използване на менюто Диск/Заглавие/Изскачащото
меню
Възпроизвеждане на списъка със заглавия
Използване на функциите търсене и пропускане
Изпълнение с намалена скорост/Изпълнение на
стъпки
Повторно възпроизвеждане
Използване на бутона TOOLS
Слушане на музика
Режим на звука
Възпроизвеждане на снимка
Възпроизвеждане на USB устройство с памет
Слушане на радио
Свързване на iPod/iPhone с USB кабел
Свързване на iPod/iPhone с куплунг
Използване на iPod/iPhone с безжична поставка
(продава се отделно) за зареждане за iPod/iPhone
Модели iPod/iPhone, които могат да се използват с
този продукт
Как да свържете безжичния предавател към основното
устройство
43
46
47
47
48
48
49
51
53
54
55
56
58
58
59
60
61
МРЕЖОВИ УСЛУГИ
62
69
71
71
71
Използване на Smart Hub
Samsung Apps
Използване на функцията vTuner
BD-LIVE™
Използване на функцията AllShare
ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
72
75
Отстраняване на неизправности
Спецификации
62
72
•
Цифрите и илюстрациите в това ръководство за потребителя са предоставени само за справка и могат да се
различават от действителния изглед на изделието.
•
Може да се начисли такса за администриране, ако
a. е извикан техник по ваше настояване и няма дефект в продукта
(т.е. не сте прочели ръководството за потребителя)
b. занесете уреда в сервизен център и няма дефект в продукта
(т.е. не сте прочели ръководството за потребителя).
•
Сумата за тази такса за администриране ще ви бъде съобщена, преди да се извърши каквато и да е било
работа или посещение вкъщи.
6
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 6
2011-12-26
2:28:11
01
Начало
Начало
Икони, използвани в ръководството
Уверете се, че сте проверили следните условия, преди да прочетете ръководството за
потребителя.
Обозначава
Лого
Икона
h
z
Z
BD-ROM
BD-RE/-R
DVD-VIDEO
Определение
Това включва налична функция в BD-ROM.
Това включва функция, налична на BD-RE/-R диск, записан в BD-RE
формат.
Това включва налична функция в DVD-VIDEO.
DVD-RW(V)
DVD-R
DVD+RW
y
Това включва функция, налична на записан DVD+RW или DVD-RW(V)/
DVD-R/+R диск, който е бил записан и финализиран.
Това включва функция, предлагана на аудио CD-RW/-R (формат CDDA).
DVD+R
MP3
WMA
-
JPEG
-
o
w
G
DivX
MKV
MP4
DivX
x
Това включва функция, налична на CD-RW/-R, DVD-RW/-R диск или
USB устройство за памет, съдържащо DivX съдържание.
Устройство за
съхранение,
което поддържа
USB
-
F
Това включва налична функция в USB устройство за съхранение.
ВНИМАНИЕ
-
ЗАБЕЛЕЖКА
-
Бърз клавиш
-
Аудио CD
!
✎
Това включва функция, налична на CD-RW/-R, DVD-RW/-R диск или
USB устройство за памет, съдържащо MP3 или WMA съдържание.
Това включва функция, налична на CD-RW/-R, DVD-RW/-R диск или
USB устройство за памет, съдържащо JPEG съдържание.
Ситуация, при която дадена функция не работи или настройките могат
да бъдат отменени.
Помощни съвети или инструкции за работата на всяка функция на
съответната страница.
С тази функция се предоставя лесен пряк достъп чрез натискане
на бутон на дистанционното управление.
• Този продукт е съвместим само със цветни системи PAL.
• NTSC дисковете няма да се изпълняват.
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 7
7
2011-12-26
2:28:11
Начало
Видове дискове и характеристики
Лога на дискове, които могат да
бъдат възпроизвеждани
Съвместимост на Blu-ray дискове
Blu-ray дисковете са нов и развиващ се формат.
Затова са възможни проблеми със съвместимостта на
дисковете. Не всички дискове са съвместими и не
всеки диск може да се възпроизвежда. За
допълнителна информация, вж. раздела за избор на
диск на настоящото ръководство.
Blu-ray диск
3D Blu-ray диск
Dolby Digital Plus
PAL система за предаване
във Великобритания,
Франция, Германия и т.н.
Dolby TrueHD
DTS-HD High Resolution
Audio
Java
DTS-HD Master Audio |
Essential
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Възпроизвеждането може да не работи при
определени видове дискове, или когато се
изпълняват специфични операции като смяна на
ъгъла и настройка на съотношението.
Информацията относно диска е написана в
детайли върху кутията. Моля, вижте това, ако е
необходимо.
 Не позволявайте дискът да се замърси или
надраска. Отпечатъци от пръсти, нечистотия,
прах, надрасквания или наслагвания от цигарен
дим върху записваемата повърхност може да
направят диска невъзможен за възпроизвеждане.
 При възпроизвеждане на BD-Java заглавие,
зареждането може да продължи по-дълго от
обичайното, или някои функции да се изпълняват
по-бавно.
Дискове, които не могат да
бъдат възпроизведени
•
•
•
•
•
•
HD DVD дискове
DVD-RAM
3.9 GB DVD-R диск за създаване.
DVD-RW (режим VR (Видеозапис))
Super Audio CD (без CD слой)
DVD-ROM/PD/MV-Disc, etc CVD/CD-ROM/
CDV/CD-G/CD-I/LD
• CDGs изпълнява само аудио, без графика.
BD-LIVE
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Някои търговски дискове и DVD дискове, купени
извън вашия регион може да не могат да бъдат
възпроизведени с този продукт.
 Ако DVD-R/-RW диск не е записан правилно във
формат DVD видео, няма да може да се
възпроизвежда.
8
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 8
2011-12-26
2:28:12
01
BD-RE/-R
Продуктът и дисковете са кодирани според региона.
Тези регионални кодове трябва да съвпадат, за да
може да се възпроизведе диска. Ако кодовете не
съвпадат, дискът не може да бъде възпроизведен.
Този Blu-ray диск може де се запише и
възпроизведе.
Този продукт може да възпроизведе BD-RE/-R,
записан от други съвместими Blu-ray рекордери.
Начало
Регионален код
DVD-VIDEO
Вид на диска
Blu-ray
Регионален
код
Зона
A
Северна Америка, Централна
Америка, Южна Америка,
Корея, Япония, Тайван,
Хонконг и Югоизточна Азия.
B
Европа, Гренландия, Френски
територии, Близък Изток,
Африка, Австралия и Нова
Зеландия.
C
Индия, Китай, Русия, Централна
и Южна Азия.
1
2
Европа, Япония, Близък
изток, Египет, Южна Африка,
Гренландия
Европа, Япония, Близък
изток, Египет, Южна Африка,
Гренландия
3
Тайван, Корея, Филипините,
Индонезия, Хонг Конг
4
Мексико, Южна Америка,
Централна Америка,
Австралия, Нова Зеландия,
Тихоокеания, Карибите
5
Русия, Източна Европа, Индия,
по-голямата част от Африка,
Северна Корея, Монголия
6
Китай
DVD-ВИДЕО
Видове дискове
BD-ROM
Този Blu-ray диск може само да се
възпроизвежда.
Този продукт може да възпроизвежда
предварително записани комерсиални BD-ROM
дискове.
• Този продукт може да възпроизвежда
предварително записани комерсиални DVD дискове
(DVD-VIDEO) с филми.
• Когато превключвате от първия слой към втория
слой на двуслоен DVD-VIDEO диск, може да се
получи моментно изкривяване на картината и звука.
Това не е неизправност на продукта.
DVD-RW/-R/+R
Този продукт може да възпроизвежда DVD-RW/R/+R дискове, записани и финализирани с DVD
видео рекордер.
Способността за възпроизвеждане зависи от
условията на записване.
DVD+RW
• Този продукт може да възпроизвежда DVD-RW
дискове, записани и финализирани с DVD
видео рекордер. Способността за
възпроизвеждане зависи от условията на
записване.
Audio CD (CD-DA)
• Този продукт може да възпроизвежда CD-DA
формат аудио CD-RW/-R дискове.
• Този продукт може да не бъде способно да
възпроизвежда някои CDRW/-R дискове поради
условията на записването им.
CD-RW/-R
• Използвайте CD-RW/-R дискове тип 700MB(80
минути). Ако е възможно не използвайте дискове от
тип 800MB (90 минути) или повече, тъй като е
възможно да не се възпроизведат.
• Ако CD-RW/-R дискът не е записан като затворен
запис, можете да срещнете забавяне в началото на
възпроизвеждането, или да не бъдат възпроизведени
всички записани файлове.
• Някои CD-R/-RW дискове може да не могат да бъдат
изпълнени с този продукт, в зависимост от
устройството, което е използвано за записването им.
За съдържание, записано на CD-RW/-R мултимедия от
CD за ваша лична употреба, възпроизвеждането може
за варира в зависимост от съдържанието и дисковете.
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 9
9
2011-12-26
2:28:13
Начало
Форматиране на диск
Използване на JPEG диск
• CD-R/-RW, DVD-RW/-R дискове записани във формат UDF, ISO9660 или JOLIET могат да бъдат
възпроизвеждани.
• Само JPEG файлове с разширения ".jpg", ".JPG", ".jpeg" или "JPEG" могат да бъдат показвани.
• Поддържа се прогресивен JPEG.
DVD-RW/-R (V)
• Този формат, който се използва за записване на данни върху DVD-RW или DVD-R диск. Дискът
може да бъде възпроизведен от този продукт, след като бъде финализиран.
• Ако дискът е записан във видео режим с рекордер на друг производител, но не е
финализиран, той не може да се възпроизвежда на тази система Blu-ray Home Cinema.
Поддържани файлови формати
Поддръжка на видео файлове
Разширение на
файла
Контейнер
Аудио кодек
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
1920x1080
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
1920x1080
1920x1080
Motion JPEG
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
WMA
Window Media Video v9
WMA
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
MP3
ADPCM
AAC
1920x1080
ADPCM
AAC
HE-AAC
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
*.avi
AVI
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
*.mkv
MKV
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
*.asf
ASF
*.wmv
ASF
*.mp4
MP4
*.3gp
3GPP
MPEG4 SP/ASP
MPEG4 SP/ASP
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
10
Разделителна
способност
Видео кодек
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1227.indd 10
2011-12-27
5:52:54
01
Контейнер
Видео кодек
Аудио кодек
VRO
VOB
MPEG2
AC3
MPEG
LPCM
1920x1080
*.vro
AC3
MPEG
LPCM
AAC
AC3
AAC
MP3
DD+
HE-AAC
352x288
1920x1080
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
MPEG1
MPEG1
MPEG2
PS
H.264
MPEG2
H.264
TS
VC1
Разделителна
способност
Начало
Разширение на
файла
352x288
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Ограничения
• Ако има проблеми със съдържанието, този кодек не се поддържа.
• Видео източник с грешно съдържание за контейнер или повреден източник няма да се възпроизведе правилно.
• AV източник с повече побитова или кадрова скорост, по-голяма от стандартните, може да не се възпроизведе
правилно.
• Ако таблицата на индекса е грешна, функцията Търсене (Прескачане) не се поддържа.
• Ако изпълните видео през мрежа, може да не се възпроизведе правилно, в зависимост от състоянието на мрежата.
Видео декодер
• Поддържа до H.264, Ниво 4,1
• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 и AVCHD не се поддържат.
• MPEG4 SP, ASP:
- Под 1280 x 720: 60 кадъра макс.
- Над 1280 x 720: 30 кадъра макс.
• Над GMC 2 не се поддържат.
Аудио декодер
•
•
•
•
Поддържа се до WMA 7,8,9.
Не се поддържа WMA 9 PRO с повече от два канала (мулти канално).
WMA 9 Lossless, Voice не се поддържат.
WMA честота на семплиране 22050 Hz моно не се поддържа.
Поддръжка на музикални файлове
Разширение на файла
Контейнер
Аудио кодек
Диапазон на поддръжка
*.mp3
MP3
MP3
-
*.wma
WMA
WMA
Съвместим с WMA версия 10
* Скорости на семплиране (в kHz) - 8, 11, 16,
22, 32, 44.1, 48
* Побитови скорости – Всички в диапазона от
5kbps до 384kbps
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 11
11
2011-12-26
2:28:14
Начало
6) Свържете директно към USB порта на
продукта. Свързване чрез друг кабел може
да породи проблеми с USB
съвместимостта.
Бележки за USB връзката
Поддържани устройства:
USB носител, MP3 плейър, цифров
фотоапарат, USB четец на карти
7) Поставяне на повече от едно устройство с
памет на четец за няколко карти може да
не работи правилно.
1) Не се поддържа, ако името на папката
файла са по-дълги от 125 знака.
8) PTP протоколът за цифрови фотоапарати
не се поддържа.
2) Файл със субтитри, по-голям от 300 KB
може да не се покаже правилно.
9) Не прекъсвайте USB устройството по
време на процеса на "зареждане".
3) Определено USB устройство/цифров
фотоапарат може да не е съвместимо с
продукта.
4) Поддържат се файловите системи FAT16 и
FAT32.
5) Снимките (JPEG), музиката (MP3) и видео
файловете трябва да имат имена на
корейски или английски. В противен
случай файлът може да не се изпълни.
10) Колкото по-голяма е разделителната
способност, толкова по-голямо е
изчакването за показване.
11) MP3 файлове с приложен DRM, изтеглени
от търговски сайтове, не се
възпроизвеждат.
Аксесоари
Проверете за приложените аксесоари по-долу.
Видео кабел
FM антена
iPod куплунг
Ръководство за
потребителя
ASC микрофон
Мека кърпа
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
SLEEP
TV
BD
RDS DISPLAY
TA
1
2
PTY-
PTY SEARCH
4
5
7
8
3
PTY+
6
9
FULL SCREEN
REPEAT
0
MUTE
VOL
TUNING
/CH
SFE MODE
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
(За захранващ кабел)
POPUP
INFO
TOOLS
RETURN
EXIT
TUNER
iPod SYNC MEMORY
A
SMART
B
C
MO/ST
D
SEARCH S/W LEVEL DĺD
HUB
D SOUND
PL
DSP
vTuner
Дистанционно управление/
батерии (размер AAA)
12
Тороидална феритна сърцевина
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 12
2011-12-26
2:28:15
01
Начало
Описание
Преден панел
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5V
500mA
ASC IN
1
БУТОН ЗА ВКЛЮЧВАНЕ (
2
БУТОН ЗА ФУНКЦИИ
Режимите се превключват както следва:
BD/DVD D. IN AUX R. IPOD W. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
3
4
5
6
ДИСПЛЕЙ
Показва състоянието на възпроизвеждане, време и др.
БУТОН СТОП
Спира възпроизвеждането на диска.
БУТОН ВХОД
Избира меню или стартира Blu-ray диск. (Няма да стартира DVD диск.)
7
8
БУТОН ЗА ИЗВАЖДАНЕ
Изважда диска.
СЛОТ ЗА ДИСКОВЕ
Тук се поставя дискът.
9
СЕНЗОР ЗА ДИСТАНЦИОННО
УПРАВЛЕНИЕ
Открива сигнали от дистанционното управление.
10
ASC IN ГНЕЗДО
Използва се за свързване на ASC микрофон, за настройка на MAC (автоматично
звуково калибриране).
11
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗВУКА
Регулиране на силата на звука.
USB ПОРТ
Едно USB флаш устройство за съхранение може да бъде свързано тук и използвано като
устройство за съхранение, когато продуктът е свързан към BD-LIVE. Може да бъде
използвано за обновяване на софтуера и за възпроизвеждане на MP3/JPEG/DivX/MKV/
MP4. Също е възможно да се използва R. IPOD, когато е свързан iPod.
12
)
Включва и изключва продукта.
БУТОН ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ/ПАУЗА Възпроизвеждане или пауза по време на изпълнение на диск.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Обновяването на софтуера през USB порта се поддържа само чрез USB флаш устройство за съхранение.
 Когато плейърът покаже менюто на Blu-ray диска, не може да стартирате филма с натискане на бутона
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ на продукта или дистанционното управление. За да изпълните филма, трябва да
изберете Изпълнение на филма или Старт от менюто на диска и после да натиснете бутона ВХОД.
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 13
13
2011-12-26
2:28:16
Начало
Заден панел
1 2
3
4
5
6
HDMI OUT
HDMI IN
7
8
9
10
11
12
COMPONENT OUT
FM ANT
13
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SURROUND
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
LAN
iPod
DIGITAL
AUDIO IN
OPTICAL
WIRELESS LAN
WIRELESS
AUX IN
VIDEO OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Може да се използва за услуги, базирани на мрежата (Вж. стр. 62~71),
BD-LIVE и софтуерни актуализации с използване на безжичния LAN
адаптер.
Може да се използва за услуги, базирани на мрежата (Вж. стр. 62~71),
BD-LIVE и софтуерни актуализации с използване на мрежова връзка.
1
ГНЕЗДО ЗА БЕЗЖИЧЕН LAN
2
ГНЕЗДО LAN
3
iPod ГНЕЗДО
Свържете тук iPod конектора.
4
ГНЕЗДА ЗА ВЪНШЕН ЦИФРОВ АУДИО ВХОД
(ОПТИЧНИ)
5
ГНЕЗДО HDMI OUT
6
ГНЕЗДА HDMI IN
Използва се за свързване на външни устройства, които могат да подават
цифров сигнал.
Като използвате HDMI кабел, свържете този HDMI извод към входния
HDMI извод на вашия телевизор, за да получите най-добро качество на
картината.
Получава цифрови видео и аудио сигнали едновременно с използване на
HDMI кабел.
7
ГНЕЗДО ЗА FM АНТЕНА
8
ВРЪЗКА ЗА TX CARD (БЕЗЖИЧНА)
9
ГНЕЗДА AUX IN
10
ГНЕЗДА COMPONENT VIDEO OUT
11
ГНЕЗДО VIDEO OUT
12
ИЗХОДНИ КОНЕКТОРИ ЗА 5.1-КАНАЛНИ
ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ
13
ВЕНТИЛАТОР ЗА ОХЛАЖДАНЕ
Свържете FM антената.
TX картата позволява комуникация между основното устройство и
опционалния безжичен приемащ модул.
За свързване на външно устройство към аналоговия 2-канален изход
(например, видеокасетофон)
Свържете телевизор с изводи за вход на компонентно видео към тези
гнезда.
Свържете извода за видео вход на вашия телевизор (VIDEO IN) към
извода VIDEO OUT на това устройство.
Свържете предния, централния и съраунд високоговорителите и
събуфера.
Охлаждащият вентилатор предоставя студен въздух, за да се предотврати
прегряването и винаги се включва при включено захранване.
Т
! ВНИМАНИЕ
 Когато инсталирате устройството, осигурете минимум 10 см свободно пространство от всички
страни на вентилатора.
 Не препречвайте вентилатора за охлаждане или отворите за вентилация.
14
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 14
2011-12-26
2:28:16
01
Начало
Дистанционно управление
Преглед на дистанционното управление.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
Включва и изключва продукта.
Ако искате да смените на режим TV,
натиснете бутона TV.
Ако искате да смените на домашно
кино, натиснете бутона BD.
Натиснете цифров бутон, за да работите
с опциите.
RECEIVER
SLEEP
BD
TV
TA
RDS DISPLAY
1
2
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
REPEAT
0
Позволява да повторите дадено
заглавие, глава, изпълнение или
диск.
Търсене на активни FM
радиостанции и смяна на канали.
VOL
Коригирайте аудио синхронизирането,
когато изпълнявате iPod видео съдържание.
Тези бутони се използват за менютата на продукта
и също за някои функции на Blu-ray диска.
Натиснете това, за да използвате
Smart Hub
Натиснете, за да приложите 3D звуков ефект.
Използване на функцията
RDS (Система за данни за
радиостанции) за приемане на
FM станции.
Натиснете, за да направите пауза
при възпроизвеждане на диска.
MUTE
Регулиране на силата на звука.
Натиснете това, за да използвате
меню Инструменти
Можете да избирате елементи от
екранното меню и да променяте
стойностите в менюто.
Връщане към предишното меню.
Задаване на време за
автоматично изключване на
устройството.
Натиснете, за да търсите назад
или напред от диска.
Натиснете, за да прескочите назад
или напред от диска.
Натиснете, за да спрете/да
възпроизведете диска.
Временно изключване на звука.
Натиснете, за да преминете към
началното меню.
Натиснете, за да проверите
менюто на диска.
За изваждане на диска.
9
FULL SCREEN
Натиснете, за да видите цял екран на
телевизора
Това е бутонът за избор на режим.
или
Натиснете за избор на видео режим
на телевизора.
SFE MODE
DISC MENU
MENU
TUNING
/CH
TITLE MENU
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Можете да зададете ефект на звуково
поле (SFE), който е най-подходящ за
музиката, която слушате.
Използвайте този бутон, за да
влезете в изскачащо меню/меню
за заглавие.
Използвайте това за показване
на информация при изпълнение
на Blu-ray/DVD диск.
Натиснете за изход от менюто.
TUNER
iPod SYNC MEMORY
A
SMART
B
C
SEARCH S/W LEVEL
MO/ST
D
DĺD
HUB
D SOUND
DSP
vTuner
Използва се за настройка на
радиочестота.
Избор на MONO или STEREO за
радиостанциите.
Натиснете, за да се насладите на
стандартно 2D видео в 3D режим.
Натиснете за търсене на съдържание.
Натиснете това, за да използвате
vTuner.
Избор на желан аудио режим Dolby Pro
Logic II.
Използва се за регулиране нивото на
събуфера.
Регулиране и стабилизиране
силата на звука. (Цифров
процесор)
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 15
15
2011-12-26
2:28:17
Начало
Поставяне на батериите в
дистанционното управление
* Размер на батерията: AAA
Списък с кодове на марки телевизори
Марка
Код
Марка
Код
Admiral
(M.Wards)
56, 57, 58
Mitsubishi/
MGA
18, 40, 59, 60, 75
A Mark
01, 15
MTC
18
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Anam
01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13, 14
Nikei
03
Onking
03
01, 18, 40, 48
Onwa
03
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54,
66, 67, 73, 74
AOC
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Уверете се, че “+” и “–” краищата на батериите
съвпадат с диаграмата вътре в отделението.
 При стандартно използване на телевизора
батериите издържат около една година.
 Дистанционното управление може да се използва
до приблизително 7 метра по права линия.
Настройка на дистанционното управление
С това дистанционно управление можете да
управлявате определени функции на вашия телевизор.
Когато управлявате телевизора
последством дистанционното управление
1. Натиснете бутона TV, за да настроите
дистанционното управление в режим TВ.
2. Натиснете бутона POWER, за да включите
телевизора.
3. При натиснат бутон POWER, въведете кода,
съответстващ на вашата марка телевизор.
• Ако в таблицата са дадени няколко кода за вашия
телевизор, въвеждайте ги един по един, за да
установите кой от тях работи.
• Пример: За телевизор Samsung
Докато държите натиснат бутона POWER,
използвайте цифровите бутони, за да въведете
00, 15, 16, 17 и 40.
4. Ако телевизорът се изключи, настройката е
завършена.
• Можете да използвате бутоните TV POWER,
VOLUME, CHANNEL и цифровите бутони (0~9).
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
Bell &
Howell
(M.Wards)
57, 58, 81
Brocsonic
59, 60
Candle
18
Penney
18
Philco
03, 15, 17, 18, 48,
54, 59, 62, 69, 90
Philips
15, 17, 18, 40,
48, 54, 62, 72
Cetronic
03
Citizen
03, 18, 25
Cinema
97
Pioneer
63, 66, 80, 91
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
Radio
Shack
17, 48, 56, 60,
61, 75
Croslex
62
03
RCA/
Proscan
18, 59, 67, 76, 77,
78, 92, 93, 94
Crown
Curtis
Mates
Realistic
03, 19
59, 61, 63
CXC
03
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 32,
34, 35, 36, 48, 59, 90
Daytron
40
Dynasty
03
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Funai
03
Futuretech
03
General
Electric (GE)
06, 40, 56, 59,
66, 67, 68
Hall Mark
40
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Inkel
45
JC Penny
56, 59, 67, 86
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
KEC
03, 15, 40
KMC
15
LG
(Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Sampo
40
Samsung
00, 15, 16, 17, 40,
43, 46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
Sanyo
19, 61, 65
Scott
03, 40, 60, 61
Sears
15, 18, 19
Sharp
15, 57, 64
Signature
2000
(M.Wards)
57, 58
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Soundesign
03, 40
Spectricon
01
SSS
18
Sylvania
18, 40, 48, 54,
59, 60, 62
Symphonic
61, 95, 96
Tatung
06
Techwood
18
Teknika
03, 15, 18, 25
TMK
18, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
 Дистанционното управление може да не
Luxman
18
Wards
работи с някои марки телевизори. Също така,
в зависимост от марката на вашия телевизор,
някои операции може да са неизпълними.
 Дистанционното управление ще работи с
телевизори на Samsung по подразбиране.
LXI
(Sears)
15, 17, 18, 40,
48, 54, 60, 64
19, 54, 56, 59,
60, 62, 63, 65, 71
Yamaha
18
York
40
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54,
59, 60, 62, 72, 89
Yupiteru
03
Marantz
40, 54
Zenith
58, 79
16
Matsui
54
Zonda
01
MGA
18, 40
Dongyang
03, 54
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 16
2011-12-26
2:28:17
02
Връзки
Връзки
В този раздел са разгледани различни начини на свързване на устройството към други външни
компоненти.
Преди да премествате или инсталирате устройството, трябва непременно да изключите захранването и да
извадите щепсела от контакта.
Свързване на високоговорителите
Местоположение на устройството
SW
2,5 до 3 пъти размера на телевизионния екран
Предни високоговорители
ei
Централен
високоговорител f
Съраунд високоговорители
hj
Събуфър g
Поставете го върху стойка или рафт на шкаф,
или под стойката за телевизора.
Избор на местоположение за слушане
Местоположението за слушане трябва да е
отдалечено на разстояние, което е от 2,5 до 3 пъти
по-голямо от размера на екрана на телевизора.
Пример: За 32-инчови телевизори: 2~2,4 м
За 55-инчови телевизори: 3,5~4 м
Поставете тези високоговорители пред местоположението ви за слушане,
обърнати навътре (около 45°) към вас. Поставете високоговорителите така,
че "пищялките" да са на същата височина като ушите ви. Подравнете
предната лицева повърхност на предните високоговорители с предната
лицева повърхност на централния високоговорител, или ги поставете малко
пред централния високоговорител.
Най-добре е да бъде монтиран на същата височина като предните високоговорители.
Можете също така да го поставите директно над или под телевизора.
Поставете ги встрани от местоположението ви за слушане. Ако няма
достатъчно място, поставете ги така, че да бъдат обърнати един към друг.
Поставете ги на около 60 до 90 см над ушите си, с лицевата страна леко
наклонена надолу.
За разлика от предните и централните високоговорители, съраунд
високоговорители се използват основно за обработка на звукови ефекти
и звукът няма да се чува от тях през цялото време.
*
Положението на събуфъра не е от толкова критично значение. Можете да го
поставите, където желаете.
! ВНИМАНИЕ
 Не позволявайте деца да си играят с високоговорителите или близо до тях. Могат да се наранят,
ако високоговорителят падне.
 Когато свързвате високоговорителните кабели към високоговорителите, се погрижете
поляритетът им (+/-) да е правилен.
 Пазете събуфъра извън достъпа на деца, за да не могат да пъхнат ръцете си или чужди тела в
канала (отвора) на събуфъра.
 Не използвайте канала (отвора) за окачване на събуфъра на стената.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Ако сте поставили високоговорител близо до вашия телевизор, цветовете на екрана могат да се променят
поради магнитното поле, генерирано от високоговорителя. В такъв случай поставете високоговорителя
далече от телевизора.
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 17
17
2011-12-26
2:28:18
Връзки
Компоненти на високоговорителите
HT-D5500
(Л)
(Д)
(Л)
ПРЕДЕН
(Д)
СЪРАУНД
ЦЕНТРАЛЕН
Компоненти на високоговорителите
СЪБУФЪР
КАБЕЛ НА ВИСОКОГОВОРИТЕЛИТЕ
Сглобяване на високоговорителите
HT-D5530
HT-D5530
ВИНТ (5X15): 2EA
(Л) (Д)
ВИНТ (4X20): 8EA
КАБЕЛ НА ВИСОКОГОВОРИТЕЛИТЕ
ПРЕДЕН
(Л)

ЦЕНТРАЛЕН
ВИСОКОГОВОРИТЕЛ
СТОЙКА
ЦЕНТРАЛЕН
(Д)
СЪРАУНД
СЪБУФЪР
ПРЕДЕН
СЪРАУНД
ВИСОКОГОВОРИТЕЛ ВИСОКОГОВОРИТЕЛ
ОСНОВА НА СТОЙКАТА
HT-D5550
HT-D5550
ВИНТ (5X15): 4EA
(Л) (Д)
ВИНТ (4X20): 16EA
ПРЕДЕН
СТОЙКА
(Л) (Д)
ЦЕНТРАЛЕН
КАБЕЛ НА ВИСОКОГОВОРИТЕЛИТЕ
ОСНОВА НА СТОЙКАТА
СЪРАУНД
СЪБУФЪР
СЪБУФЪР
ЦЕНТРАЛЕН
ВИСОКОГОВОРИТЕЛ

ПРЕДЕН
ВИСОКОГОВОРИТЕЛ
СЪРАУНД
ВИСОКОГОВОРИТЕЛ
СЪБУФЪР
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Вж. стр. 19 за инсталирането на високоговорителите на подова стойка.
18
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 18
2011-12-26
2:28:18
02
Връзки
Инсталиране на високоговорителите на подова стойка.
* Само HT-D5530 - предни високоговорители
* Само HT-D5550 – предни/съраунд
високоговорители
1
2
Основа на
стойката
1. Обърнете основата на стойката обратно и я
свържете със стойката.
2. Поставете малки винтове (4x20, за свързване на
стойка и основа на стойката) в посока на
часовниковата стрелка, като използвате
отвертка, както е показано на илюстрацията.
Стойка
3
! ВНИМАНИЕ
Високоговорител
4
 Когато въртите отвертката, внимавайте да не
упражнявате прекомерна сила. В противен случай
може да стане неизправна или да се повреди.
(въртящ момент на отвертката - под 15 kg.f.cm)
Стойка
3. Свържете горния високоговорител към
сглобената стойка.
4. Завинтете още един голям винт (5x15, за
свързване на високоговорителя и стойката) по
посока на часовниковата стрелка в отвора отзад
на високоговорителя, като използвате отвертка.
5. По този начин изглежда след монтиране на
високоговорителя. Следвайте тези стъпки, за да
инсталирате другия високоговорител.
6.
5
или
Свързване на високоговорителите
1. Натиснете надолу щифта на клемата на гърба на високоговорителя.
2. Вкарайте черния проводник в черния (-) терминал, а червения
проводник – в червения (+) терминал и след това освободете щифта.
3. Свържете жаковете към изводите на гърба на устройството, като
спазвате цветовите съответствия на жаковете на високоговорителите и
гнездата.
Черен
Червен
При HT-D5500
Съраунд
високоговорител (Л)
Преден
високоговорител (Л)
SPEAKERS OUT
Централен
високоговорител
CENTER
FRONT
SURROUND
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
Преден
високоговорител (Д)
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Събуфър
ONENT
NT OUT
SPEAKERS OUT
CENTER
VIDEO OUT
FRONT
SURROUND
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
Съраунд
високоговорител (Д)
SPEAKER IMPEDANCE : 3
*Вж. стр. 18 за високоговорителите на HT-D5530/HT-D5550.
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 19
19
2011-12-26
2:28:41
Връзки
Свързване на безжичния приемащ модул (опция)
За да свържете съраунд високоговорители безжично, трябва да закупите безжичен приемащ
модул и TX карта от вашия дистрибутор на Samsung.
• Това устройство трябва да се свързва само с SWA-5000.
При HT-D5500
Централен
високоговорител
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SURROUND
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
Преден високоговорител (Л)
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Събуфър
Преден високоговорител (Д)
PONENT
NT OUT
SPEAKERS OUT
CENTER
N
Съраунд
високоговорител (Л)
VIDEO OUT
FRONT
SURROUND
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Съраунд
високоговорител (Д)
Модул за безжично приемане
* Вж. стр. 18 за високоговорителите на HT-D5530/HT-D5550.
Безжичен приемащ модул (SWA-5000)
1. Натиснете надолу щифта на клемата на гърба на високоговорителя.
2. Вкарайте черния проводник в черната (-) клема, а червения
проводник – в червената (+) клема и след това освободете щифта.
Черен
3. Свържете жаковете към изводите на гърба на устройството, като
спазвате цветовите съответствия на жаковете на високоговорителите и
гнездата.
Червен
4. Когато устройството е изключено, поставете TX картата във
връзката за TX карта (WIRELESS) на гърба на продукта.
• Дръжте TX картата така, че етикетът "WIRELESS" да сочи
нагоре, и поставете картата в порта.
• TX картата позволява комуникация между основното
устройство и безжичния приемащ модул.
COMPONENT OUT
FM ANT
WIRELESS
AUX IN
VIDE
5. Свържете левия и десен съраунд високоговорител към безжичния
приемащ модул.
6. Включете захранващия кабел на безжичния приемащ модул в
контакта.
20
TX карта
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 20
2011-12-26
2:28:44
02
Връзки
! ВНИМАНИЕ
 Не поставяйте никакви други карти освен TX картата, предназначена за този продукт.






Ако се използва друга TX карта, устройството може да се повреди или картата да не може лесно
да се извади.
Не поставяйте ТХ картата наобратно или в неправилна посока.
Поставете TX картата когато устройството е изключено. Поставянето на картата, докато то е
включено, може да създаде проблем.
Безжичната антена за приемане е вградена в безжичния приемащ модул. Пазете уреда далеч от
вода и влага.
За оптимално качество на звука се уверете, че областта около безжичния приемащ модул не е
блокирана от предмети.
Ако не се чува звук от задните безжични съраунд високоговорители, превключете
режима на Dolby ProLogic II.
В 2-канален режим няма да се чува звук от безжичните съраунд високоговорители.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Поставете безжичния приемащ модул отзад на местоположението за слушане. Ако безжичният
приемащ модул е твърде близо до устройството, може да има прекъсвания на звука поради
смущения.
 Ако използвате устройство като микровълнова фурна, безжична LAN карта или всяко друго
устройство, което използва същата честота (2,4/5,8 GHz) близо да системата, може да се чуе
прекъсване на звука поради интерференция.
 Разстоянието на предаване от устройството до безжичния приемащ модул би трябвало да бъде
около 10 м, но може да варира, в зависимост от вашите условия. Ако между устройството и
безжичния приемащ модул има метална или стоманенобетонна стена, системата може изобщо да
не работи, тъй като радиовълните не проникват през метал.
 Ако устройството не направи безжична връзка, системата се нуждае от ID настройка между
устройството и безжичния приемащ модул. Когато продуктът се изключи, натиснете цифровите
бутони на дистанционното управление "0"  "1"  "3"  "5". Когато безжичният приемащ модул
се включи, натиснете бутона "ID SET" на гърба на безжичния приемащ модул за 5 секунди. И след
това включете продукта (HT-D5500/HT-D5530/HT-D5550).
Поставяне на тороидалната феритна сърцевина на захранващия кабел на основното устройство
Ако приложите тороидалната феритна сърцевина към захранващия кабел на основното
устройство, това ще помогне да се предотврати интерференция от радиочестотни сигнали.
1. Издърпайте фиксатора на тороидалната
феритна сърцевина, за да го отворите.
2. Направете две примки на захранващия кабел
на основното устройство.
3. Приложете тороидалната феритна сърцевина
към захранващия кабел на основното
устройство, както показва фигурата, и
натиснете, докато щракне.
COMPONENT OUT
FM ANT
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SURROUND
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
HDMI IN
WIRELESS
AUX IN
VIDEO OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 21
21
2011-12-26
2:28:46
Връзки
Свързване на външни устройства/Телевизора чрез HDMI
HDMI е цифров интерфейс стандарт за свързване на устройства като телевизор, проектор, DVD
плейър, Blu-ray плейър, цифрова приставка и други.
Тъй като HDMI е изцяло цифров формат, вие ще се наслаждавате на качество на звука и
картината, както при оригиналното заснемане, без влошавания, които могат да се причинят от
преобразуване на цифровото съдържание в аналогово.
DVD или Blu-ray плейър
SAT (сателит/цифрова приставка)
HDMI IN
COMPONENT OUT
FM ANT
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SURROUND
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
LAN
iPod
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
HDMI IN
OPTICAL
WIRELESS LAN
WIRELESS
AUX IN
VIDEO OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3
HDMI ИЗХОД
HDMI ИЗХОД: Свързване към телевизор с HDMI кабел (НАЙДОБРО КАЧЕСТВО)
Свържете HDMI кабела (не е включен в доставката) от извода HDMI OUT на гърба на устройството
към извода HDMI IN на вашия телевизор.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 В зависимост от вашия телевизор, определени разделителни способности на изходящия HDMI сигнал
може да не функционират.
 След като свържете видеото, настройте източника на входящ видео сигнал на вашия телевизор да
съответства на видео източника (HDMI, компонентно или композитно видео) на вашия продукт.
Вж. ръководството на вашия телевизор за повече информация как да изберете източника на входящ
видео сигнал на телевизора.
 Ако сте настроили дистанционното за работа с вашия телевизор, натиснете бутона TV SOURCE на
дистанционното и изберете HDMI за външен източник на сигнал за телевизора.
 Трябва да имате HDMI връзка, за да се наслаждавате на 3D технологията
 Дългият HDMI кабел може да причини шум на екрана. Ако това е така, задайте Дълбок цвят
на Изкл. в менюто.
22
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 22
2011-12-26
2:28:52
02
Връзки
HDMI IN: Свързване на външен компонент с HDMI кабел
1. Свържете HDMI кабела (не е включен в доставката) от извода HDMI IN на гърба на
устройството към извода HDMI OUT на вашето цифрово устройство.
2. Натиснете бутона FUNCTION, за да изберете вход H. IN1 или H. IN2.
Режимите се превключват както следва:
BD/DVD D. IN AUX R. IPOD W. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
Функция за автоматично откриване на HDMI сигнал
Ако сте свързали системата за домашно кино с HDMI кабел, видео изходът на системата се
превключва автоматично на режим HDMI, когато я включите. Наличните HDMI разделителни
способности са показани на стр. 31.
• Тази функция не е достъпна, ако HDMI кабелът не поддържа CEC.
• Описание на HDMI свързване
- HDMI подава само чист цифров сигнал към телевизора.
- Ако вашият телевизор не поддържа HDCP, на екрана се появява произволен шум.
• Какво представлява HDCP?
HDCP (Широколентова цифрова защита на съдържанието) е система за защита от копиране на BD/
DVD съдържанието възпроизвеждано чрез HDMI. Тя осигурява защитена цифрова връзка между
видео източник (компютър, DVD и др.) и устройство за показване (телевизор, проектор и др.).
Съдържанието се криптира при изходното устройство, за да се предотврати неразрешено копиране.
! ВНИМАНИЕ
 Функцията Anynet+ се поддържа само когато се свърже HDMI кабел към извода HDMI OUT
на продукта.
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 23
23
2011-12-26
2:28:53
Връзки
НАЧИН 1
Зелен
Червен Син
COMPONENT OUT
SPEAKERS OUT
CENTER
Жълт
SUBWOOFER
SS
AUX IN
VIDEO OUT
FRONT
SURROUND
FRONT
SURROUND
НАЧИН 2
SPEAKER IMPEDANCE : 3
НАЧИН 1: Компонентно видео (ПО-ДОБРО КАЧЕСТВО)
Ако телевизорът ви е снабден с входове за компонентно видео, свържете кабел за компонентно
видео (не е приложен) от изходите за компонентно видео (PR, PB и Y) на гърба на продукта към
входовете за компонентно видео на вашия телевизор.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Можете да избирате от различни разделителни способности като 1080i, 720p, 576p/480p и 576i/480i, в
зависимост от типа на диска. (Вж. стр. 31)
 Действителната разделителна способност може да се различава от настройката в менюто SETUP
(Настройка), ако са свързани и кабел за компонентно видео, и HDMI кабел. Разделителната способност
може да бъде и друга, в зависимост от диска. (Вж. стр. 31)
 След като свържете видеото, настройте източника на входящ видео сигнал на вашия телевизор да
съответства на видео източника (HDMI, компонентно или композитно видео) на вашия продукт.
Вж. ръководството на вашия телевизор за повече информация как да изберете източника на входящ
видео сигнал на телевизора.
 Ако сте настроили дистанционното за работа с вашия телевизор, натиснете бутона TV SOURCE на
дистанционното и изберете HDMI за външен източник на сигнал за телевизора.
 При възпроизвеждане на DVD, ако има свързване и към извод HDMI, и към извод за компонентно
видео 1080p, 1080i, 720p или 576p/480p, и сте избрали режим на компонентно видео, менюто
Настройка на дисплея ще покаже изходящата разделителна способност като 1080p, 1080i, 720p или
576p/480p. Разделителната способност в действителност е576i/480i.
НАЧИН 2: Композитно видео (ДОБРО КАЧЕСТВО)
Свържете доставения видео кабел от извода VIDEO OUT на гърба на устройството към извода
VIDEO IN на вашия телевизор.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Изходният сигнал от ВИДЕО източника е винаги с разделителна способност 576i/480i, независимо от
разделителната способност зададена в менюто Настройка. (Вж. стр. 31)
 След като свържете видеото, настройте източника на входящ видео сигнал на вашия телевизор да съответства
на видео източника (HDMI, компонентно или композитно видео) на вашия продукт.
Вж. ръководството на вашия телевизор за повече информация как да изберете източника на входящ видео
сигнал на телевизора.
 Ако сте настроили дистанционното за работа с вашия телевизор, натиснете бутона TV SOURCE на
дистанционното управление и изберете VIDEO за външен източник на сигнал за телевизора.
! ВНИМАНИЕ
 Не свързвайте устройството чрез видеокасетофон. Видеосигналите, подавани чрез
видеокасетофон, могат да бъдат повлияни от системи за защита на авторското право, което
да причини деформирана картина на телевизора.
24
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 24
2011-12-26
2:28:53
02
Връзки
Свързване на аудио от външни компоненти
COMPONENT OUT
FM ANT
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
HDMI IN
OPTICAL
WIRELESS
Оптичен кабел
(не е включен в доставката)
Цифрова приставка
Аудио кабел
(не е включен в доставката)
Ако външният аналогов
компонент има само един Аудио
изход, свържете или левия, или
десния аудио изход.
AUX IN
VIDEO OU
Червен
Бял
VCR
ОПТИЧЕН
AUX
ОПТИЧЕН: Свързване на външен цифров компонент
Компоненти с цифров сигнал като приемник за кабелна телевизия/сателитен приемник (цифрова
приставка).
1. Свържете дигиталния вход (ОПТИЧЕН) на главното устройство към оптичния изход на
външния дигитален компонент.
2. Натиснете бутона FUNCTION, за да изберете вход D. IN.
• Режимите се превключват както следва :
BD/DVD D. IN AUX R. IPOD W. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 За да виждате видео от вашия приемник за кабелна телевизия/сателитен приемник, трябва да
свържете видео изхода му към телевизор.
 Тази система поддържа честота на цифрово семплиране 32 kHz или по-голяма от външни цифрови
компоненти.
 Системата поддържа само DTS и Dolby digital аудио; MPEG адуиото, което е побитово, не може да
се изпълнява.
AUX : Свързване на външен аналогов компонент
Компоненти с аналогов сигнал, напр. видеокасетофон.
1. Свържете AUX IN (Аудио) на главното устройство към Audio Out (Аудио изход) на външния
аналогов компонент.
• Уверете се, че сте спазили цветовите съответствия.
2. Натиснете бутона FUNCTION, за да изберете вход AUX.
• Режимите се превключват както следва:
BD/DVD D. IN AUX R. IPOD W. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Можете да свържете извода Video Output (Видео изход) на вашия видеокасетофон към телевизора,
и да свържете изводите Audio Output (Аудио изход) на видеокасетофона към този продукт.
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 25
25
2011-12-26
2:28:54
Връзки
Свързване към мрежата
Този продукт ви позволява да гледате базирани на мрежата услуги (Вж. стр. 62~71), например
Smart Hub и BD-LIVE, както и да получавате актуализации на софтуера, когато е налична мрежова
връзка. Препоръчваме използването на безжичен рутер или IP рутер за връзката.
За повече информация за връзка с рутер вж. ръководството за потребителя на рутера или се
свържете с производителя за техническа помощ.
Кабелна мрежа
1. Като използвате директен LAN кабел (UTP кабел), свържете LAN извода на продукта към LAN
извода на вашия модем.
2. Настройте мрежовите опции. (Вж. стр. 38)
LAN
iPod
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
OPTICAL
WIRELESS LAN
Рутер
Широколентов модем
( интегриран рутер)
Или
Широколентова
услуга
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
Широколентов модем
Широколентова
услуга
Мрежова работа с
функцията AllShare
(Вж. стр. 71)
 Възможно е интернет достъпът до сървъра на Samsung за актуализация да не бъде разрешен, в зависимост от
маршрутизатора, който използвате, или правилата на вашия доставчик на интернет услуги. За повече
информация се обърнете към своя доставчик на интернет услуги (ISP).
 За потребителите на DSL – моля, използвайте маршрутизатор, за да осъществите мрежово свързване.
 За функцията AllShare компютърът трябва да е свързан в мрежата, както е показано на фигурата.
26
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 26
2011-12-26
2:28:55
02
Връзки
Безжична мрежа
Можете да се свържете към мрежа, чрез Безжичен IP съвместител.
1. Необходим е безжичен AP/IP за установяване на безжична мрежова връзка. Свържете безжичния
LAN адаптер към безжичния LAN адаптер отзад на панела на продукта.
2. Настройте мрежовите опции. (Вж. стр. 38)
Широколентова
услуга
LAN
iPod
DIGITAL
AUDIO IN
OPTICAL
Безжичен IP съвместител
WIRELESS LAN
Компютър
Безжичен LAN Адаптер
(не е включен в
доставката)
Мрежова работа с
функцията AllShare
(Вж. стр. 71)
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Това устройство е съвместимо само с безжичен LAN адаптер Samsung. (не е приложен) (Име на





модела: WIS09ABGN).
- Samsung Безжичен LAN адаптер се продава отделно. Свържете се с търговец на дребно на
Samsung Electronics за закупуване.
Трябва да използвате Безжичен IP съвместител, който поддържа IEEE 802.11 a/b/g/n. (n се
препоръчва за стабилна работа на безжичната мрежа.)
По природа безжичният LAN може да причини интерференция, в зависимост от условията на работа.
(Качество на AP, разстояние, препятствия, интерференция от други аудио устройства и т.н.).
Задайте на безжичния IP съвместител инфраструктурен режим. Режимът компютър-компютър не се поддържа.
Когато прилагате код за защита към AP (безжичен IP съвместител), само следните се поддържат.
1) Режим на удостоверяване: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Тип кодиране: WEP, AES
За да използвате функцията AllShare, трябва да свържете компютъра към мрежата, както е
показано на фигурата.
Свързване на FM антената
FM антена (включена в доставката)
FM ANT
1. Свържете доставената FM антена към извода за
FM АНТЕНА.
2. Започнете да въртите бавно проводника на
антената, докато намерите позиция, в която
приеманият сигнал е добър, и след това я
закрепете към стена или друга устойчива
повърхност.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
WIR
 Това устройство не приема излъчвания в AM
обхвата.
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 27
27
2011-12-26
2:28:57
Настройка
Начална настройка
1. Включете телевизора след свързване на
продукта. Когато свържете и включите
продукта към телевизора за пръв път, се
появява екранът Начална настройка.
• Начално меню
Моето съдърж.
Видео
Снимки
Муз.
Функция
Моето у-во
Интернет
Настройки
Initial Settings | On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
Български
Hrvatski
Dansk
Nederlands
Čeština
English
Eesti
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
Magyar
Indonesia
Italiano
한국어
m Move " Enter
d WPS(PBC)
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Началното меню няма да се появи, ако не
конфигурирате първоначалните настройки,
освен при условията, посочени по-долу.
2. Натиснете бутоните ▲▼◄►, за да изберете
желания език и след това натиснете бутона
ВХОД.
3. Натиснете бутона ВХОД, за да изберете Старт.
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
желаното екранно съотношение, и след това
натиснете бутона ВХОД. (Вж. стр. 31)
Ще се покаже екранът за автоматично
калибриране на музиката.
5. Включете ASC микрофона в гнездото ASC IN
на устройството. (Вж. стр. 35)
6. Натиснете бутона ВХОД, за да изберете бутона
Старт. Настройването на функцията за
автоматично калибриране на музиката отнема
около 3 минути.
7. Натиснете бутоните ◄ ►, за да изберете
желаната Мрежова настройка. Кабелен ,
Безжична (общо), WPS(PBC) или One Foot
Connection и после натиснете бутона ВХОД.
Ако не знаете детайлите за вашата Мрежова
настройка, натиснете СИНИЯ (D) бутон на
дистанционното управление, за да прескочите
мрежовите настройки, да завършите
първоначалните и да се върнете в началното
меню.
Ако сте избрали Мрежова настройка, отидете
на стр. 38~41 за повече информация. Когато
сте готови, отидете на стъпка 8.
 Ако натиснете СИНИЯ (D) бутон по време
на автоматично калибриране на музика/
настройка на мрежата, може да получите
достъп до началното меню, дори мрежовата
настройка да не е завършила.
 Ако искате да покажете екрана на Начална
настройка отново, за да направите
промени, изберете опцията Нулиране. (Вж.
стр. 42)
 Ако използвате HDMI кабел, за да свържете
продукта със съвместим с Anynet+ (HDMICEC)-телевизор Samsung и 1.) Задали сте
Anynet+ (HDMI-CEC) на Вкл. както в
телевизора, така и в продукта и 2.) Ако
телевизорът използва език, поддържан от
продукта, този език ще се зададе
автоматично като предпочитан.
 Ако продуктът остане в режим на спряно
възпроизвеждане в продължение на повече
от 5 минути без намеса на потребителя, на
екрана на вашия телевизор ще се появи
скрийнсейвър. Ако продуктът се остави в
режим на скрийнсейвър повече от 20
минути, захранването ще се изключи
автоматично.
8. Ще се появи началното меню. (За повече
информация за началното меню, вж. стр. 29.)
28
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 28
2011-12-26
2:28:59
03
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
желаното подменю и след това натиснете
бутона ВХОД.
POPUP
1
TOOLS
INFO
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
желания елемент и след това натиснете
бутона ВХОД.
3
2
RETURN
4
EXIT
Настройка
2. В началното меню натиснете бутоните
◄►, за да изберете Настройки, и после
натиснете бутона ВХОД.
Достъп до менюто Настройки
5. Натиснете бутона EXIT за изход от менюто.
TUNER
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
1
Бутон MENU : Натиснете, за да преминете към
началното меню.
2
Бутон RETURN : Връщане към предишното меню.
3
Бутон ВХОД / БУТОН ЗА ПОСОКИ :
Преместване на курсора или избор на елемент.
Активиране на текущо избрания елемент.
Потвърждаване на настройка.
 Необходимите действия за достъп могат да
4
Бутон EXIT : Натиснете за изход от текущото меню.
 OSD (Екранното меню) може да се промени в
 Когато продуктът е свързан към мрежа,
изберете Интернет от началното меню.
Изтеглете желаното съдържание от Samsung
Apps. (Вж. стр. 69~71)
бъдат различни в зависимост от избраното
меню.
продукта след актуализиране на софтуерната
версия.
За достъп до меню Настройки и неговите
подменюта следвайте тези стъпки:
1. Натиснете бутона POWER.
Ще се появи началното меню.
• Начално меню
Моето съдърж.
Видео
3
Снимки
Муз.
4
1
Функция
Моето у-во
Интернет
Настройки
2
5
d WPS(PBC)
1
Избира Моето у-во.
2
Избира Функция.
3
Избира Моето съдърж.
4
Избира Интернет.
5
Избира Настройки.
6
Показва наличните бутони.
6
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 29
29
2011-12-26
2:29:01
Настройка
 В зависимост от съдържанието и позицията на
Дисплей
Можете да конфигурирате различни опции
за картина, напр. екранно съотношение,
разделителна способност и др.
Размер екран
Настройки 3D
Изберете дали да изпълните Blu-ray диск с 3D
съдържание в 3D режим.
Настройки
Дисплей
Настройки 3D
Аудио
Настройки 3D
Система
Режим възпр. 3D Blu-ray
: Авто
Език
Размер екран
: 55 инча
Позволява ви да въведете действителния размер
на вашия телевизор, така че продуктът да
регулира изображението според този размер и да
покаже оптимална 3D картина.
(Максималният позволен размер на екран е 116
инча за този продукт.)
! ВНИМАНИЕ
Мрежа
 Ако искате да се радвате на 3D
Защита
Общи
> Преместване " Вход ' Връщане
Поддръжка
HDMI дълбоки цветове
: Авто
Режим възпр. 3D Blu-ray
Дисковете 3D Blu-ray се предлагат в два
формата:
Blu-ray 3D и само 3D.
Можете да избирате дали да гледате диск Bluray 3D в режим 3D, или 2D, преди да започне
възпроизвеждането на диска.
• Авто : Автоматично установяване дали
свързаният телевизор има функция за 3D и
изпълняване на Blu-ray 3D диск съответно в 3D
или 2D, или само 3D диск в 3D, ако телевизорът
поддържа 3D. Дисковете само 3D няма се
изпълняват, ако телевизорът не поддържа 3D.
• 3D  3D : Изпълняване само на 3D и Blu-ray 3D
дискове в 3D режим през цялото време.
• 3D  2D : Изпълняване на Blu-ray 3D дискове в
2D режим през цялото време. Само 3D
дисковете няма да се изпълнят.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 За спиране на възпроизвеждането натиснете
бутона СТОП() веднъж. Филмът спира и
опцията за 3D режим се деактивира
За да промените избора на 3D опция, когато
изпълнявате 3D филм, натиснете бутона
СТОП() веднъж. Появява се менюто Blu-ray.
Натиснете отново бутона СТОП() после
изберете Настройки 3D в менюто Blu-ray.
30
картината на екрана на телевизора, може да
виждате вертикални черни ленти отляво,
отдясно и от двете страни.
съдържание, свържете 3D устройството
(3D-съвместим AV приемник или
телевизор) към порта HDMI OUT на
продукта, като използвате
високоскоростен HDMI кабел. Поставете
3D очилата, преди да изпълнявате 3D
съдържание.
 3D сигналът се извежда само през HDMI
кабела, свързан към порта HDMI OUT.
 Тъй като разделителната способност при
изпълнени в 3D режим е фиксирана
според тази на оригиналното 3D видео,
не може да я променяте според вашите
предпочитания.
 Някои функции като BD Wise или
задаване на размера и разделителната
способност на екрана може да не работят
правилно режим 3D.
 Гледайте 3D изображения от разстояние
поне три пъти по-голямо от широчината
екрана на телевизора. Например, ако
имате 46-инчов екран, стойте на поне
138-инчов (3,5 метра) от екрана.
- Поставете 3D екрана на нивото на очите
за най-добра 3D картина.
 Когато продуктът се свърже към някакви
3D устройство, 3D ефектът може да не
работи правилно.
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 30
2011-12-26
2:29:03
03
BD Wise (само за продукти на Samsung)
В зависимост от телевизора, който имате, може
да искате да регулирате настройката на размера
на екрана.
BD Wise е най-новата функция за свързване на
Samsung.
Когато свържете продукт и телевизор Samsung с
BD чрез HDMI и BD Wise е включен както в
компютъра, така и в продукта, продуктът извежда
видеосигнала с разделителната способност и
кадровата скорост на BD/DVD диск.
• Изк : Изходящата разделителна способност е
фиксирана на предишнозададената в менюто
Резолюция, независимо от тази на диска. Вж.
Резолюция по-долу.
• Вкл. : Продуктът извежда видеосигнала с
оригиналната разделителна способност и
кадрова скорост на BD/DVD диска.
• 16:9 оригинален : Изберете, когато свързвате
продукта към телевизор с екран 16:9.
Продуктът ще покаже съдържанието в
оригиналното екранно съотношение.
Съдържание, форматирано в 4:3, ще се
възпроизведе с черни ленти отляво и отдясно.
• 16:9 цял екран : Изберете, когато свързвате
продукта към телевизор с екран 16:9. Цялото
съдържание ще изпълни целия екран.
Съдържание, форматирано в 4:3, ще бъде
разтеглено.
• 4:3 Нормален : Изберете, когато свързвате
продукта към телевизор с екран 4:3. Продуктът
ще покаже съдържанието в оригиналното
екранно съотношение.
Съдържание, форматирано в 16:9, ще се
възпроизведе с черни ленти отгоре и отдолу.
• 4:3 Разтеглен : Изберете, когато свързвате
плейъра към телевизор с екран 4:3.
Съдържанието, форматирано в 16:9, ще бъде с
отрязани крайни лява и дясна част.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 В зависимост от типа на диска, някои от
пропорциите може да не са достъпни.
 Ако изберете екранно съотношение различно
от екранното съотношение на вашия
телевизор, картината може да изглежда
деформирана.
 Ако изберете 16:9 оригинален, телевизорът
може да покаже 4:3 Pillarbox (черни ленти
отстрани на картината).
Размер екран за Smart Hub
Изберете оптимален размер на екрана на Smart Hub.
• Разм.1 : Размерът на екрана на Smart Hub ще
бъде по-малък от този по подр. Може да видите
черно отстрани на екрана.
• Разм.2 : Това е настройката по подразбиране
за Smart Hub. Плейърът показва нормалния
размер на екрана на Smart Hub.
• Разм.3 : Плейърът показва по-голям размер на
екрана на Smart Hub. Изображението може да е
твърде голямо за екрана на телевизора.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Когато BD Wise е включен, настройката
Резолюция автоматично се задава на BD
Wise и BD Wise се появява в меню
Resolution (Резолюция).
 Ако продуктът е свързан с устройство,
който не поддържа BD Wise, не можете да
използвате BD Wise функцията.
 За правилното функциониране на BD Wise
включете всяко меню BD Wise на плейъра и
съответно на телевизора.
Резолюция
Позволява да зададете изходящата разделителна
способност на компонентен и HDMI видео сигнал на
Авто, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p или 576i/480i.
Цифрите показват броя на редовете във видео
сигнала. Буквите i и p показват съответно
презредово и прогресивно сканиране. Колкото
повече са редовете, толкова по-добро е качеството.
• Авто : Автоматично задава изходящата
разделителна способност на максималната на
свързания телевизор.
• BD Wise : Автоматично задава изходящата
разделителна способност на тази на BD/DVD
диска, ако сте свързали продукта с телевизора
чрез HDMI и функцията BD Wise. (Менюто на BD
Wise се появява само ако BD Wise е зададено на
Вкл..) Вж. BD Wise по-горе.)
• 1080p : Възпроизвежда 1080 реда прогресивно
видео. (Само HDMI)
• 1080i : Възпроизвежда 1080 реда презредово видео.
• 720p : Възпроизвежда 720 реда прогресивно видео.
• 576p/480p : Възпроизвежда 576/480 реда
прогресивно видео.
• 576i/480i : Възпроизвежда 576/480 реда
презредово видео. (Само ВИДЕО)
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 31
Настройка
ТВ Размер
31
2011-12-26
2:29:04
Настройка
Разделителна способност според режима на изходящия сигнал
• Възпроизвеждане на Blu-ray диск/Електронно съдържание/Цифрово съдържание
HDMI / свързан
HDMI / не е свързан
Режим HDMI
Изход
Компонентен режим
Blu-ray диск
Електронно/
цифрово
съдържание
Компонентен/
VIDEO режим
Blu-ray диск
Електронно/
цифрово
съдържание
ВИДЕО
режим
BD Wise
Разделителна
способност на
Blu-ray диск
1080p@60F
576i/480i
-
-
-
Авто
Макс.
разделителна
способност на ТВ
Макс.
разделителна
способност на
ТВ
576i/480i
-
-
-
1080p@60F
1080p@60F
1080p@60F
576i/480i
-
-
-
Кадри на
филм: Авто (24
кадъра)
1080p@24F
1080p@24F
576i/480i
-
-
-
1080i
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
1080i
576i/480i
576i/480i
Настройка
720p
720p
720p
576i/480i
576i/480i
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
-
-
-
576i/480i
576i/480i
576i/480i
• Възпроизвеждане на DVD
HDMI / свързан
Изход
32
HDMI / не е свързан
Режим HDMI
Компонентен/
VIDEO режим
Компонентен режим
ВИДЕО режим
BD Wise
576i/480i
576i/480i
-
-
Авто
Макс. разделителна
способност на ТВ
576i/480i
-
-
1080p@60F
1080p@60F
576i/480i
-
-
1080i
1080i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
Настройка
720p
720p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
-
-
576i/480i
576i/480i
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 32
2011-12-26
2:29:04
03
 Ако свързаният телевизор не поддържа филмови




кадри или избраната разделителна способност,
ще се покаже съобщението “Ако не се покаже
картина след избора, изчакайте 15 секунди. След
това разделителната способност ще се върне
автоматично на предишната стойност. Искате ли
да направите този избор?" Ако изберете Да,
екранът на телевизора ще стане празен за 15
секунди и после разделителната способност ще
се върне автоматично на предишната стойност.
Ако екранът остане празен, след като сте сменили
разделителната способност, извадете всички
дискове и натиснете и задръжте бутона СТОП ()
отпред на продукта за повече от 5 секунди.
Всички настройки ще се върнат към фабричните
настройки по подразбиране. Следвайте стъпките
от предишната страница за достъп до всеки
режим и изберете Display Setup (Настройка на
дисплея) поддържана от вашия телевизор.
Когато бъдат възстановени фабричните настройки
по подразбиране, всички данни от потребителя,
записани в BD данните, ще бъдат изтрити.
Blu-ray дискът трябва да има функция за 24
кадъра, за да може да се използва Филмови кадри
(24Fs).
Ако са свързани както HDMI, така и
компонентното гнезда и гледате компонентен
изход, разделителната способност е фиксирана на
576i/480i.
HDMI формат за цвят
Позволява да зададете настройките така, че
цветовото пространство за HDMI изход да
съвпада с възможностите на свързаното
устройство (телевизор, монитор и т.н.).
• Авто : Автоматично задава плейъра на
оптималния формат, поддържан от
устройството.
• YCbCr (4:4:4) : Вашият телевизор поддържа
цветово пространство YCbCr чрез HDMI,
изберете това за извеждане на нормална
YCbCr цветова гама.
• RGB (стандартен) : Изберете това за
извеждане на нормална RGB цветова гама.
• RGB (подобрен) : Ако сте свързали
продукта към устройство с DVI дисплей, като
монитор, изберете това, за да извеждате
подобрена RGB цветова гама.
Movie Frame (24Fs)
Задаването на настройка Авто на функцията
Movie Frame (24Fs) ви позволява да коригирате
HDMI изходящия сигнал на продукта на 24
кадъра в секунда, за по-добро качество на
картината.
Можете да се наслаждавате на функцията Movie
Frame (24Fs) само при телевизори, които
поддържат тази скорост на кадрите. Може да
изберете Movie Frame само когато продуктът е
в режим на изходна разделителна способност
HDMI 1080i или 1080p.
• Авто : Функцията Movie Frame (24Fs) работи.
• Изк : Функцията Movie Frame (24Fs) е изключена.
HDMI дълбоки цветове
Позволява да изведете картината от гнездото
HDMI OUT с дълбоки цветове. Дълбокият цвят
позволява по-точна репрезентация на
цветовете с по-голяма дълбочина.
• Авто: Картината ще се изведе с дълбоки
цветове към свързания телевизор, който
поддържа HDMI дълбоки цветове.
• Изк : Картината ще се изведе без дълбоки
цветове.
Режим пауза
Позволява да зададете типа на картината,
когато поставяте DVD на пауза.
• Авто: Автоматично задава най-добрата
картина според съдържанието.
• Кадър : Изберете при пауза на сцена с
малко действие.
• Поле : Изберете тази настройка, когато
поставяте сцена с много действие на пауза.
Прогр. режим
Позволява подобряване на качеството на
картината при гледане на DVD.
• Авто : Изберете това, за автоматична
настройка на най-добрата картина за DVDто, което гледате.
• Видео : Изберете това, за да получите найдобрана картина DVD дискове с концерти
или телевизионни шоута.
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 33
Настройка
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
33
2011-12-26
2:29:04
Настройка
Аудио
Настр. високогов.
Настройки
Настр. високогов.
Дисплей
Аудио
|
Ниво
Мрежа
Система
Разстояние
Тестов тон
Разстояние
Ако високоговорителите не могат да се
поставят на равно разстояние от позицията на
слушане, можете да регулирате времето на
забавяне на аудио сигналите от предния,
събуферния, централния и съраунд
високоговорителите.
• Можете да зададете разстояние до
високоговорителите между 0,3 м (1 фут) и
9,0 м (30 фута).
: Изк
Език
Защита
Настройки
Общи
Разстояние
Дисплей
Поддръжка
> Преместване " Вход ' Връщане
Аудио
Мрежа
Система
Език
Защита
Ниво
Общи
Предна L
◄
Предна R
:
Централен
:
Обемен звук - L :
Обемен звук - R :
Събуфър
:
Тестов тон
:
Поддръжка
> Преместване < Смени ' Връщане
Можете да регулирате баланса и нивото за
всеки високоговорител.
Регулиране на нивото на преден/
централен/съраунд високоговорител/
събуфер
• Силата на звука може да се регулира на
стъпки от -6dB до +6dB.
• Звукът става по-силен с приближаване до
+6dB и по-тих с приближаване до -6dB.
Настройки
Ниво
Дисплей
Аудио
Мрежа
Система
Език
Защита
Общи
Поддръжка
Предна L
Предна R
Централен
Обемен звук - L
Обемен звук - R
Събуфър
Тестов тон
◄
:
:
:
:
:
:
0 dB |
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
Изк
> Преместване < Смени ' Връщане
10(ft) 3.0(m) |
10(ft) 3.0(m)
10(ft) 3.0(m)
10(ft) 3.0(m)
10(ft) 3.0(m)
10(ft) 3.0(m)
Изк
Тестов тон
Използвайте функцията Тестов тон, за да
проверите свързването на високоговорителите.
Натиснете бутоните ◄, ►, за да изберете Вкл..
• Тестови тон ще се изпрати до Предна L Централен Предна R Обемен звук R Обемен звук - L Събуфър в
последователност, така че може да се
уверите, че високоговорителите са
настроени правилно.
За да спрете тестовия тон, натиснете бутона
◄, ►, за да изберете Изк.
Настройки
Настр. високогов.
Дисплей
Аудио
Мрежа
Система
Ниво
Разстояние
Тестов тон
◄
Език
Вкл. |
Защита
Общи
Поддръжка
> Преместване " Вход ' Връщане
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Когато HDMI аудиото е включено
34
(аудиото се възпроизвежда през
високоговорителите на телевизора)
функцията Test Tone не е достъпна.
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 34
2011-12-26
2:29:04
03
След като настроите функцията за автоматично
калибриране на музиката (MSC) веднъж, при
преместване или инсталиране на устройството,
то може автоматично да разпознава разстоянието
между високоговорителите, нивата между
каналите и честотните характеристики, за да
създаде 5.1-канално звуково поле, оптимизирано
за вашата среда.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Настройването на функцията за автоматично




50
ASC IN

500mA
ASC
IN
ASC микрофон



Режим на музикално авто-калибриране
Ще чувате звука в режим на автоматично
калибриране на музиката или съобразно
потребителските настройки на
високоговорителите.
• Изк: Ще чувате звука при зададените на
високоговорителя стойности.
• Вкл.: Ще чувате звука в режим на
автоматично калибриране на музика.
Измерване

калибриране на музиката отнема около 3
минути.
Настройката може да се извърши, когато в
продукта няма диск.
Ако ASC микрофонът се извади по време на
настройка, настройката ще бъде отменена.
Когато се активира функцията за калибриране
на музиката, режимите DSP, Dolby Pro Logic ll и
SFE Mode няма да работят..
Ако изделието е свързано с външни устройства
или други компоненти (напр. iPod, AUX, D. IN),
настройката за автоматично калибриране на
музиката може да не работи акуратно.
Шумът може да доведе до грешно измерване.
Така че извършете измерването в тиха стая, за
да получите правилно калибриране.
Поставете микрофона в основна позиция за
слушане.
Не бива да има предмети между
високоговорителите и микрофона.
Отбележете, че тестовият тон на
високоговорителите може да е висок, когато
провеждате теста.
Не поставяйте микрофона зад мебели или
твърде близко до стената. В противен случай
може да се получат грешни резултати от теста.
Потр.екв
Можете да конфигурирате настройките на
еквилайзера ръчно, така че да съответстват на
вашите предпочитания.
Настройки
1. Включете ASC микрофона във входното гнездо
ASC IN.
Дисплей
2. Поставете ASC микрофона в положение за
слушане.
• Автоматичното калибриране на музиката
ще се настрои автоматично в следната
последователност:
Предна L Централен Предна R Обемен звук - R Обемен звук - L Събуфър
• Натиснете бутона RETURN, за да
отмените настройката за автоматично
калибриране на музиката.
Система
Аудио
Мрежа
Език
Защита
Общи
Потр.екв
0
0
0
0
0
0
0
250Hz
600Hz
1kHz
3kHz
6kHz
10kHz
15kHz
6
·
·
·
·
·
0
·
·
·
·
·
-6
Поддръжка
A
Върни > Регул. < Преместване ' Връщане
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 35
Настройка
Музикално авто-калибриране
35
2011-12-26
2:29:07
Настройка
HDMI аудио
Аудио сигналите, предавани чрез HDMI кабел,
могат да бъдат превключвани между Вкл./Изкл.
• Изк : Видеото се предава само по кабела на
HDMI връзката, докато аудиото се извежда
само чрез високоговорителите на
устройството.
• Вкл. : Видео и аудио сигналите се предават по
кабела на HDMI връзката, докато аудиото се
извежда само чрез високоговорителите на
телевизора.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 HDMI аудио се миксира автоматично
до 2 канала за високоговорителите на
телевизора.
Канал връщане аудио
Може да се радвате на звук от телевизора през
високоговорителите на системата за домашно
кино, като използвате само един HDMI кабел.
• Авто : Слушане на звук от телевизора през
високоговорителите на системата за домашно
кино, ако телевизорът е съвместим със
функцията за автоматично връщане на канал.
• Изк : Изключване на функцията за
автоматично връщане на канал.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
• Побитов поток (прекодиран Dolby D.) :
Изберете, ако нямате AV приемник, който
поддържа HDMI, но имате AV приемник,
който може да декодира Dolby Digital .
За още подробности вж. таблицата за избор на
цифров изход. (Вж. стр. 37)
Blu-ray дисковете могат да включват три аудио
потока:
- Основно аудио: Аудио саундтракът на
основната функция.
- BONUSVIEW аудио: Допълнителен
саундтрак като коментари на режисьора
или артистите.
- Звукови ефекти при навигация: Когато се
местите през менютата, може да прозвучат
звукови ефекти при навигация. Звуковите
ефекти при навигация са различни за всеки
Blu-ray диск.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Може да се активира, когато HDMI аудио е ВКЛ.
 Уверете се, че сте избрали правилния Digital

 Когато Anynet+ (HDMI-CEC) е изкл.,
функцията за връщане на аудио канал е
неналична.
 При използване на ARC (Канал връщане
аудио)-несертифициран HDMI може да
възникне проблем със съвместимостта.
 Функцията ARC е налична, ако е свързан
съвместим с ARC телевизор.



Цифров изход
Ако зададете Цифров изход да съвпада с
възможностите на AV приемника, значи сте
свързали продукта:
• PCM : Изберете, ако сте свързали AV
приемник, който поддържа HDMI.
• Побитов поток (необработен) : Изберете,
ако сте свързали AV приемник, който
поддържа HDMI и може да декодира Dolby
TrueHD и DTS-HD Master Audio.
• Побитов поток (прекодиран DTS) :
Изберете, ако сте свързали AV приемник,
който използва Цифров оптичен вход и може
да декодира DTS.
36

Output (Цифров изход) или няма да чувате
никакъв звук или силен шум.
Ако HDMI устройството (AV приемник,
телевизор) не е съвместимо с компресираните
формати (Dolby digital, DTS), аудио сигналът се
възпроизвежда като PCM.
Стандартните DVD дискове нямат BONUSVIEW
аудио и звукови ефекти при навигация.
Някои Blu-ray дискове нямат BONUSVIEW
аудио и звукови ефекти при навигация.
Тази конфигурация за цифров изходящ сигнал
не засяга аналоговото аудио (Л/Д) или
изходящия HDMI сигнал към вашия телевизор.
Тя засяга изходящия сигнал от оптичния изход
и HDMI изходящия сигнал при свързване към
AV приемник.
Ако изпълнявате аудио саундтрак тип MPEG,
независимо от избора на цифров изход (PCM
или Bitstream), аудио сигналът се извежда във
формат PCM.
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 36
2011-12-26
2:29:09
03
Настройка
PCM
Връзка
AV приемник,
който поддържа
HDMI
Аудио поток на
Blu-ray диск
Аудио поток на
DVD
Дефиниция за
Blu-ray диск
PCM
До 7.1-канален
Побитов поток
(необработен)
Побитов поток
(прекодиран
DTS)
Побитов поток
(прекодиран
Dolby D.)
AV приемник,
AV приемник,
AV приемник,
който
който
който поддържа
поддържа
поддържа HDMI
HDMI
HDMI
PCM
DTS прекодиран Прекодиран Dolby Digital *
Dolby Digital
До 7.1-канален
Dolby Digital
DTS прекодиран Прекодиран Dolby Digital *
Dolby Digital Plus
До 7.1-канален
Dolby Digital Plus
DTS прекодиран Прекодиран Dolby Digital *
Dolby TrueHD
До 7.1-канален
Dolby TrueHD
DTS прекодиран Прекодиран Dolby Digital *
DTS прекодиран Прекодиран Dolby Digital *
DTS
До 6.1-канален
DTS
DTS-HD HRA
До 7.1-канален
DTS-HD HRA
DTS прекодиран Прекодиран Dolby Digital *
DTS-HD MA
До 7.1-канален
DTS-HD MA
DTS прекодиран Прекодиран Dolby Digital *
PCM
PCM 2-канален
PCM 2-канален
PCM 2-канален
PCM 2-канален
Dolby Digital
До 5.1-канален
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
До 5.1-канален
DTS
DTS
DTS
Декодира
основното аудио
и BONUSVIEW
аудиото заедно
в PCM аудио и
звукови ефекти при
навигация, после
кодира повторно
PCM аудиото в
DTS побитово
изпълнение.
Декодира основното
аудио и BONUSVIEW
аудиото заедно в
PCM аудио и звукови
ефекти при навигация,
после кодира
повторно PCM
аудиото в Dolby digital
побитово изпълнение
или PCM.
Всякакъв
Настройка
Избор на цифров изходящ сигнал
Извежда само
основното аудио,
така че вашият
Декодира
AV приемник
основното аудио
и BONUSVIEW може да декодира
аудиото заедно ауидо побитовото
изпълнение.
в PCM аудио и
добавя звукови
Няма да чувате
ефекти при
BONUSVIEW
навигация.
аудиото и звукови
ефекти при
навигация.
* Ако източникът на пряко изпълнение е 2-канален, настройката “Прекодиран Dolby D” не се
прилага. Изходът ще бъде 2-канален LPCM.
Управление на динамичен обхват
Може да слушате при ниски нива на сила на
звука и да чувате ясно диалозите. Това е активно
само когато бъде открит Dolby Digital сигнал.
• Авто : Управлението на динамичен обхват ще се
зададе автоматично, на базата на информация,
предоставена от Dolby TrueHD саундтрака.
• Изк : Можете да се радвате на филма със
стандартния динамичен обхват.
• Вкл. : Когато се възпроизвеждат филмови звукови
записи (саундтрак) с ниска сила на звука или с помалки високоговорители, системата може да
приложи съответната компресия, за да направи
съдържанието с ниско ниво по разбираемо и да
предпази от драматични преминавания към
твърде високо.
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 37
37
2011-12-26
2:29:09
Настройка
Синхр. звук
Кабелна мрежа
Видеото може да изглежда по-бавно, когато
продуктът е свързан към цифров телевизор. В
такъв случай регулирайте времето на забавяне
на аудиото, за да съответства на видеото..
• Можете да зададете време за аудио забавяне
между 0 мсек и 300 мсек. Задайте
оптималния му статус.
Настройка на кабелна връзка - Авто
Мрежа
Преди да започнете, свържете се с вашия доставчик
на интернет услуги, за да проверите дали вашият IP
адрес е статичен или динамичен. Ако е динамичен
и използвате кабелна или безжична връзка,
препоръчваме да използвате автоматичните
процедури. Ако използвате безжична връзка и
рутерът ви има възможностите, може да използвате
WPS (PBC) или One Foot Connection.
Ако е статичен, трябва да използвате ръчна
настройка както за кабелна, така и за безжична
връзка.
Мрежови настройки
За да започнете настройката на мрежова връзка за
вашия продукт, следвайте тези стъпки:
1. В началното меню натиснете бутоните ◄►, за
да изберете Настройки, и после натиснете
бутона ВХОД.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Мрежа, и после натиснете бутона ВХОД.
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Мрежова настройка, и после натиснете
бутона ВХОД.
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Кабелен , Безжична (общо), WPS(PBC) или
One Foot Connection, и после натиснете
бутона ВХОД.
5. Ако имате кабелна мрежа, отидете в Кабелна
мрежа по-долу. Ако имате безжична мрежа,
отидете в Безжична мрежа на стр. 39~41.
38
1. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Кабелен .
Настройки
Мрежови настройки
Дисплей
Аудио
Мрежа
Система
Избepeтe тил връзка с мрежа.
Кабелен
Език
Безжична
(общо)
Защита
WPS(PBC)
Общи
One Foot
Connection
Поддръжка
Свържете с мрежата чрез кабел за локална мрежа.
Моля, проверете дали кабелът на локална мрежа е
свързан.
> Преместване " Вход ' Връщане
2. Натиснете бутона ВХОД.
Появява се екранът Състояние мрежа.
Продуктът се свързва към мрежата, след
като връзката бъде проверена.
Настройка на безжична връзка - Ръчно
Ако имате статичен IP адрес или ако автоматичната
настройка не работи, трябва да въведете
стойностите за Мрежова настройка ръчно.
За да получите стойностите на Мрежова настройка на
повечето компютри с Windows, следвайте тези стъпки:
1. Щракнете с десния бутон върху иконата на
мрежа в долния десен ъгъл на работния
плот на Windows.
2. В изскачащото меню щракнете върху
Състояние.
3. В диалоговия прозорец, който се появява,
щракнете върху раздел Поддръжка.
4. В раздела Поддръжка щракнете на бутона
Подробности.
Показват се мрежовите настройки.
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 38
2011-12-26
2:29:09
03
1. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Кабелен, и после натиснете бутона ВХОД.
2. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете IP
настройки, и после натиснете бутона
ВХОД.
Система
Език
Защита
IP режим
Ръчно
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
IP адрес
Подмрежова маска
Шлюз
DNS режим
Ръчно
0 . 0 . 0 . 0
DNS сървър
Общи
OK
Поддръжка
• Безжична мрежа (общо)
• С WPS (PBC).
• One Foot Connection
IP настройки
Дисплей
Мрежа
Може да настроите безжичната мрежа по три
начина:
Безжична мрежа (общо) включва Автоматична
и Ръчна процедура за настройка.
Настройки
Аудио
Безжична мрежа:
Настройка
За да въведете мрежовите настройки за вашия
продукт, следвайте тези стъпки:
> Преместване " Вход ' Връщане
3.
Натиснете бутона ВХОД за да изберете IP
режим.
4.
Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Ръчно, и после натиснете бутона ВХОД.
5.
Натиснете бутона ▼, за да отидете в
първото поле за въвеждане (IP адрес).
6.
Използвайте цифровите бутони, за да
въведете числа.
7.
След попълване на всяко поле,
използвайте бутона ►, за да се
придвижите до следващото.
Може също да използвате стрелките, за да
се движите нагоре, надолу и назад.
Настройка на безжична мрежова връзка
- Авто
Повечето безжични мрежи имат опционална
система за защита, която изисква устройствата,
които имат достъп до мрежата, да подават
кодиран защитен код, който се нарича Код за
достъп или Защитен код. Защитният код е
базиран на парола, обикновено дума или
серия букви и цифри от определена дължина,
които трябва да въведете, когато настройвате
защитата на безжичната мрежа. Ако използвате
този метод за мрежова връзка и имате Защитен
код, трябва да въведете парола по време на
процеса на Автоматична настройка.
1. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Безжична (общо).
Настройки
Мрежови настройки
Дисплей
Избepeтe тил връзка c мрежа.
Аудио
Мрежа
Език
8.
Въведете стойностите за IP адрес,
Подмрежова маска, и Шлюз.
9.
Натиснете бутона ▼, за да отидете в DNS
режим.
10. Натиснете бутона ▼, за да отидете в
първото поле за въвеждане на DNS.
11. Натиснете бутона ВХОД за да изберете
OK.
Появява се екранът Състояние мрежа.
Продуктът се свързва към мрежата, след
като връзката бъде проверена.
Кабелен
Система
Безжична
(общо)
Защита WPS(PBC)
Общи
One Foot
Connection
Поддръжка
Настройтe бeзжичната мрeжа, като избeрeтe вашия
безжичен рутер. Може да се наложи да въведете
код за защита в зависимост от настройката на
безжичния рутер.
> Преместване " Вход ' Връщане
2. Натиснете бутона ВХОД.
Когато търсенето приключи се показва
списък на наличните мрежи.
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
желаната мрежа и след това натиснете
бутона ВХОД.
Появява се екранът Защита.
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 39
39
2011-12-26
2:29:10
Настройка
4. В екрана за Защита въведете Паролата за
мрежата. Въвеждайте цифрите директно с
дистанционното управление.
За да изберете буква, натиснете бутоните
▲▼◄►, за да местите курсора, и после
натиснете бутона ВХОД.
Настройки
Дисплей
Аудио
Мрежови настройки
Въведете код за защита.
0 въве д.
За да въведете мрежовите настройки за вашия
продукт, следвайте тези стъпки:
1. Следвайте Стъпка 1 - 5 в процедурата
"Настройка на безжична мрежова връзка Авто".
2. Когато сте готови, натиснете бутоните
▲▼◄►, за да преместите курсора на
Готово, и после натиснете бутона ВХОД.
Появява се екранът Състояние мрежа.
Мрежа
Система
Език
Защита
Общи
a
b
f
1
2
3
g
h
i
j
k
l
4
5
6
m
n
o
p
q
r
7
8
9
s
t
u
v
w
x
y
z
0
*
Изтрий
a/A
Поддръжка
c
d
e
Интервал
Настройки
IP настройки
Дисплей
Аудио
Готово
Мрежа
a Предишен m Преместване " Вход ' Връщане
Система
Език
Защита
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
IP режим
Ръчно
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
IP адрес
Подмрежова маска
Шлюз
DNS режим
Ръчно
0 . 0 . 0 . 0
DNS сървър
Общи
OK
Поддръжка
> Преместване " Вход ' Връщане
 Би трябвало да намерите паролата на един
от екраните за настройка на вашия рутер
или модем.
5. Когато сте готови, натиснете бутоните
▲▼◄►, за да преместите курсора на
Готово, и после натиснете бутона ВХОД.
Появява се екранът Състояние мрежа.
Продуктът се свързва към мрежата, след
като връзката бъде проверена.
Настройка на безжична мрежова връзка
- Ръчно
Ако автоматичната настройка не работи,
трябва да въведете стойностите ръчно.
За да получите стойностите на Мрежова
настройка на повечето компютри с Windows,
следвайте тези стъпки:
1. RЩракнете с десния бутон върху иконата
на мрежа в долния десен ъгъл на екрана.
2. В изскачащото меню щракнете върху
Състояние.
3. В диалоговия прозорец, който се появява,
щракнете върху раздел Поддръжка.
4. В раздела Поддръжка щракнете на бутона
Подробности.
Показват се мрежовите настройки.
40
3.
На екрана Състояние мрежа, изберете Отказ
и натиснете Enter.
4. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете IP
настройки, и после натиснете бутона ВХОД.
5. Натиснете бутона ВХОД, за да изберете IP
режим.
6. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Ръчно, и после натиснете бутона ВХОД.
7. Натиснете бутона ▼, за да отидете в първото
поле за въвеждане (IP адрес).
8. Използвайте цифровите бутони, за да
въведете числа.
9. След попълване на всяко поле, използвайте
бутона ►, за да се придвижите до
следващото.
Може също да използвате стрелките, за да
се движите нагоре, надолу и назад.
10. Въведете стойностите за IP адрес,
Подмрежова маска, и Шлюз.
11. Натиснете бутона ▼, за да отидете в DNS
режим.
12. Натиснете бутона ▼, за да отидете в първото
поле за въвеждане на DNS. Въведете
цифрите, както е посочено по-горе.
13. Появява се екранът Състояние мрежа.
Продуктът се свързва към мрежата, след
като връзката бъде проверена.
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 40
2011-12-26
2:29:12
03
2. Натиснете бутона ВХОД.
Най-лесният начин за настройка на безжична
мрежова връзка е с функцията PBC (WPS) или
One Foot Connection.
Ако безжичният рутер има бутон WPS(PBC),
следвайте тези стъпки:
1. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
WPS(PBC).
3. За свързване поставете безжичния рутер
Samsung на не повече от 25 cм от
безжичния LAN адаптер Samsung.
Настройка
WPS(PBC)
4. Изчакайте автоматичното установяване на
връзката.
Състояние на мрежата
Проверете дали е установена връзка към
мрежата и има интернет.
Настройки
Мрежови настройки
Дисплей
Избepeтe тил връзка c мрежа.
Аудио
Мрежа
Система
Език
Настройки
Кабелен
Защита WPS(PBC)
Общи
One Foot
Connection
Поддръжка
Състояние на мрежата
Дисплей
Безжична
(общо)
Свържете се лесно с точката за достъп с натискане на
бутона WPS(PBC). Изберете, ако вашата точка за достъп
поддържа Конфигуриране с бутон (PBC).
Аудио
Мрежа
KT_WLAN
Система
> Преместване " Вход ' Връщане
MAC адрес
XX:XX:XX:XX:XX:XX
IP адрес
0.0.0.0
Подмрежова маска
0.0.0.0
Шлюз
0.0.0.0
DNS сървър
0.0.0.0
Език Интернет е свързан успешно.
Ако имате проблем с използването на интернет услуги, обърнете се към своя
Защитадоставчик на интернет услуги.
Общи
Поддръжка
Мрежови настройки
2. Натиснете бутона ВХОД.
3. Натиснете бутона WPS(PBC) на рутера в
рамките на две минути. Продуктът ви
показва екрана за избор на мрежа и
автоматично извлича всички стойности,
които са необходими и свързва мрежата.
Когато завърши, се показва бутон OK.
Натиснете бутона ВХОД на
дистанционното управление.
One Foot Connection
Може автоматично да настроите безжична
връзка, ако имате безжичен рутер Samsung,
който поддържа One Foot Connection. За да се
свържете, като използвате функцията One Foot
Connection, следвайте тези стъпки:
1. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
One Foot Connection.
Мрежови настройки
Дисплей
Избepeтe тил връзка c мрежа.
Аудио
Кабелен
Система
Език
Безжична
(общо)
Защита WPS(PBC)
Общи
One Foot
Connection
Поддръжка
BD-LIVE интернет връзка
Изберете дали да позволите интернет връзка,
когато използвате услугата BD-LIVE.
• Разреши(вс.) : Интернет връзката ще се
разреши за цялото BD-LIVE съдържание.
• Разреши(само валидни) : Интернет
връзката ще бъде разрешена само за BDLIVE съдържание, което има валиден
сертификат.
• Забрани : Няма да се разреши интернет
връзка за никакво BD-LIVE съдържание.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Какво е валиден сертификат?
Настройки
Мрежа
IP настройки
Нов опит
OK
< Преместване " Вход ' Връщане
Автом. свързване към безж. мрежа, ако безж. рутер
поддържа One Foot Connection. Изберете този тип
връзка, след като поставите безж. рутер на разст.
< 10 инча (25 см) от безжичния LAN адаптер Samsung.
> Преместване " Вход ' Връщане
Когато продуктът използва BD-LIVE, за да
изпрати данните от диска и да изиска от
сървъра да сертифицира диска, сървърът
използва прехвърлените данни, за да
провери дали дискът е валиден и изпраща
сертификата обратно на продукта.
 Интернет връзката може да е ограничена,
когато използвате BD-LIVE съдържание.
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 41
41
2011-12-26
2:29:13
Настройка
Система
Начална настройка
От Първоначални настройки може да зададете
езика, Музикално авто-калибриране, мрежовите
настройки и т.н.
За повече информация за Първоначални
настройки вж. съответния раздел в това
ръководството за потребителя. (Вж. стр. 28)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ е удобна функция, която предлага
свързано действие с други продукти на
Samsung с функция Anynet+.
За да работите с тази функция, свържете този
продукт към телевизор Samsung с HDMI кабел.
Когато Anynet+ е вкл., може да управлявате
този продукт с дистанционно управление на
телевизор Samsung и да стартирате
изпълнение на диск просто с натискане на
бутона ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ (►) на
дистанционното управление на телевизора.
За повече подробности вж. ръководството за
потребителя на телевизора.
• Изк : Anynet+ функцията няма да работи.
• Вкл. : Anynet+ функцията ще работи.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Тази функция не е достъпна, ако HDMI
кабелът не поддържа CEC.
 Ако вашият телевизор Samsung има лого
Anynet+, той поддържа функцията Anynet+ .
 В зависимост от вашия телевизор,
определени разделителни способности на
изходящия HDMI сигнал няма да работят.
Вж. ръководството за потребителя на вашия
телевизор.
У-ние BD данни
• Обща големина : Общ размер на
устройството.
• Налична големина : Наличната памет в
устройството.
• Изтриване BD данни : Изтриване на всички
съхранени BD данни.
• Избор на устройство : Смяна на
местоположението на желаната памет за
съхраняване на BD данни.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 В режим на външна памет, възпроизвеждането на
диск ще бъде спряно, ако прекъснете връзката на
USB устройството по време на изпълнението.
 Поддържат се само онези USB устройства,
форматирани във файлова система FAT (DOS 8.3
издание). Препоръчваме да използвате USB
устройства, които поддържат USB 2.0 протокол с 4
MB/сек или по-висока скорост на писане/четене.
 Функцията Продължаване на възпроизвеждането
може да не работи след форматирането на
устройството за съхранение.
 Общият размер на У-ние BD данни може да се
различава, в зависимост от условията.
Часови пояс
Може да задавате часовата зона, която е
приложима за вашия регион.
Настройки
Часови пояс
Дисплей
Аудио
Мрежа
Система
Език
Защита
GMT + 00:00
Общи
Поддръжка
Лондон, Лисабон, Казабланка
< Смени " Зап. ' Връщане
DivX® Видео при поискване
Позволява ви да управлявате изтеглено
съдържание от Blu-ray дискове, които поддържат
услугата BD-LIVE, и запаметено на поставено
устройството за флаш памет. Може да проверите
информацията за устройството, включително
размера на носителя, изтриването на BD данните
или смяна на устройството за флаш памет.
Показва регистрационния код, оторизиран за
продукта. Ако се свържете към уеб сайта на DivX и
се регистрирате, като използвате този код, можете
да изтеглите VOD регистрационния файл. Ако
активирате VOD регистрацията, като използвате
Моето съдържание, регистрацията е завършена.
Информационен екран на У-ние BD данни:
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
• Текущо устройство : Показване на
избраното устройство
42
 За повече информация относно DivX(R)
VOD посетете visit “http://vod.divx.com”.
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 42
2011-12-26
2:29:16
03
Родителска кат. за DVD
Всички настройки ще се върнат на фабричните
им стойности, освен тези за мрежа и Smart Hub.
За тази функция трябва да въведете парола.
Предотвратете възпроизвеждането на DVD
дискове с определена цифрова категоризация
освен ако не се въведе парола.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
Смяна на паролата
 Паролата по подразбиране е 0000.
Език
Можете да изберете предпочитания от вас
език за началното меню, менюто на диска и др.
• Екранно меню : Изберете език за показване
на дисплея.
• Меню Диск : Изберете език за показване на
менюто на диска на дисплея.
• Аудио : Изберете език за аудио на диска.
• Субтитри : Изберете език за субтитрите на
диска.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
Настройка
Върни
Сменете 4-цифрената парола, която се
използва за достъп до функциите за защита.
Ако сте забравили паролата си
1. Извадете диска.
2. Натиснете и задръжте бутона СТОП () на
предния панел в продължение на повече
от 5 секунди. Всички настройки ще се
върнат на фабричните им стойности.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Когато бъдат възстановени фабричните
настройки по подразбиране, всички данни
от потребителя, записани в BD данните, ще
бъдат изтрити.
 Избраният език ще се появи само ако се
Общи
поддържа от диска.
Яркост на дисплея
Защита
Функцията работи заедно с Blu-ray/DVD дискове,
които са получили оценка, която показва нивото
на зрелост, което е необходимо за гледане на
съдържанието. Тези оценки ви помагат да
контролирате видовете Blu-ray/DVD дисковете,
които семейството ви гледа.
Когато работите с тази функция за пръв път, ще
се появи екранът за настройка на паролата.
Въведете желаната парола от 4 цифри, като
използвате цифровите бутони. (Паролата по
подразбиране е 0000.)
След като сте задали парола, изберете
възрастова група, която искате да зададете за
Родителска кат. за BD, както и желаната
категоризация. Продуктът ще изпълни само Bluray и DVD дискове със същата или по-ниска
категоризация освен ако не се въведе парола.
По-голямата цифра показва изискване за поголяма зрялост.
Родителска кат. за BD
Това ще забрани изпълнението на Blu-ray дискове
с категоризация над Родителски контрол.
Смяна на яркостта на дисплея на лицевия панел.
• Авто : Затъмняване по време на изпълнение.
• Ярк. : Затъмняване прозореца на дисплея.
• Ярко : Увеличаване яркостта на прозореца.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Бутонът за включване (Power) и бутонът
Function не могат да сменят Яркостта.
Мрежово дист. Управление
Мрежовото дистанционно управление ви позволява
да управлявате вашия плейър на Blu-ray дискове от
дистанционни устройства, като например смартфон,
чрез безжична връзка към вашата локална мрежа.
За да използвате функцията Мрежово дистанционно
управление, следвайте тези стъпки:
1. Изберете Вкл. в менюто Мрежово
дистанционно управление.
2. Инсталирайте приложението за мрежово
дистанционно управление на Samsung за
управление на вашия продукт на
съвместимо портативно устройство.
3. Уверете се, че портативното устройство и
вашият продукт са свързани към един и
същ безжичен рутер.
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 43
43
2011-12-26
2:29:16
Настройка
4. Стартирайте приложението на
портативното устройство. Приложението
би трябвало да намери вашия продукт и да
го покаже на списъка.
5. Изберете продукта.
6. Ако това е първият път, когато използвате
тази функция, ще бъдете попитани дали да
разрешите или забраните дистанционното
управление на продукта. Изберете Разреши.
7. Следвайте инструкциите, предоставени с
приложението, за да управлявате продукта.
Поддръжка
Надстр. софтуер
Менюто Software Upgrade (Надстр. софтуер)
позволява да актуализирате софтуера за
подобряване на работата и допълнителни услуги.
Може да надстроите софтуера по четири начина:
• Чрез Интернет
• ЧРЕЗ USB
• С диск
• С изтеглен файл (файл)
Четирите метода са обяснени по-долу.
Чрез Интернет
За да надстроите чрез интернет, следвайте тези
стъпки:
1. Изберете Чрез Интернет, и натиснете
бутона ВХОД. Появява се съобщението за
свързване със сървъра.
2. Ако има налично изтегляне, се появява
изскачащ прозорец на изтеглянето с лента
на напредъка и изтеглянето започва.
3. Когато завърши, се появява прозореца на
Запитване за надстройка с три избора:
Надстройка сега, Надстройка по-късно или
Без надстройка.
4. Ако изберете Надстройка сега, продуктът
надстройва софтуера и се изключва и
включва автоматично.
5. Ако не направите избор до една минута
или изберете Надстройка по-късно,
продуктът запаметява новата надстройка
на софтуера. Можете да надстроите
софтуера по-късно, като използвате
функцията С изтеглен файл.
6. Ако изберете Без надстройка, продуктът
отменя надстройката.
44
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Вашият продукт трябва да е свързан с




интернет, за да използвате функцията Чрез
Интернет.
Когато тя завърши, продуктът ще се изключи
автоматично и после отново ще се включи.
Никога не изключвайте продукта ръчно по
време на процеса на надстройка.
Samsung Electronics не поема правна
отговорност за неизправност на продукта,
причинена от нестабилна интернет връзка
или небрежност на клиента по време на
надстройката.
Ако искате да отмените надстройката,
докато се изтегля софтуерът, натиснете
бутона ВХОД.
ЧРЕЗ USB
За да надстроите по USB, следвайте тези стъпки:
1. Посетете www.samsung.com/bluraysupport
2. Изтеглете най-новия zip архив за надстройка на
USB софтуера на вашия компютър.
3. Разархивирайте zip архива на компютъра.
Трябва да имате папка със същото име като
това на zip файла.
4. Копирайте файла на USB устройството с флаш
памет.
5. Уверете се, че тавата на диска е празна, след
това поставете USB устройството с флаш памет
в USB порта на продукта.
6. В менюто на продукта отидете на Настройки >
Поддръжка > Надстр. софтуер.
7. Изберете ЧРЕЗ USB.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Тавата на диска трябва да е празна, когато
надстройвате софтуера, като използвате
USB Host извода.
 Когато обновяването на софтуера завърши,
проверете подробностите за софтуера в
менюто Надстр. софтуер.
 Не изключвайте продукта по време на
надстройка на софтуера. Това може да
предизвика неизправност.
 Надстройката на софтуера през USB Host
извода се поддържа само чрез USB флаш
устройство за съхранение.
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 44
2011-12-26
2:29:16
03
За да надстроите чрез диск, следвайте тези стъпки:
1. Посетете www.samsung.com/bluraysupport.
2. Изтеглете най-новия zip архив за
надстройка на софтуера за диск на вашия
компютър.
3. Разархивирайте zip архива на компютъра.
Трябва да имате папка със същото име
като това на zip файла.
4. Запишете папката на диск. Препоръчваме
CD-R или DVD-R.
5. Финализирайте диска, преди да го
извадите от компютъра.
6. Поставете диска в продукта.
7. В менюто на продукта отидете на
Настройки > Поддръжка > Надстр.
софтуер.
8. Изберете С диск.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Когато обновяването на системата завърши,
проверете подробностите за софтуера в
менюто Надстр. софтуер.
 Не изключвайте продукта по време на
надстройка на софтуера. Това може да
предизвика неизправност.
С изтеглен файл
Опцията С изтеглен файл ви позволява да
надстроите, като използвате файл, който
продуктът е изтеглил по-рано, но вие сте
решили да не използвате в момента, или файл,
изтеглен от продукта в режим на готовност (Вж.
Изтегляне в реж.готовност по-долу).
За да надстроите С изтеглен файл, следвайте
тези стъпки:
1. Ако софтуерът за надстройка е бил изтеглен, ще
видите номера на софтуерната версия отдясно
на С изтеглен файл.
2. Изберете С изтеглен файл и после натиснете
бутона ВХОД.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Когато обновяването на системата завърши,
проверете подробностите за софтуера в
менюто Надстр. софтуер.
 Не изключвайте продукта по време на
надстройка на софтуера. Това може да
предизвика неизправност.
 За да използвате функцията С изтеглен файл,
вашият продукт трябва да е свързан с
интернет.
Изтегляне в реж.готовност
Може да зададете функцията Изтегляне в реж.
готовност, така че продуктът да изтегля нови
надстройки на софтуера в режим на готовност. В
режим на готовност продуктът е изключен, но
интернет връзката остава активна. Това
позволява на продукта да изтегля автоматично
надстройка на софтуера, когато не го
използвате.
За да зададете Изтегляне в реж.готовност,
следвайте тези стъпки:
1. Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете
Изтегляне в реж.готовност, после
натиснете бутона ВХОД.
2. Изберете Вкл. или Изк.
• Изк : Ако изберете Изк, продуктът ще ви
уведоми с изскачащо съобщение, когато
е налична нова надстройка на софтуера.
• Вкл. : Ако изберете Вкл., продуктът
автоматично ще изтегля новите
надстройки на софтуера, когато е
изключен и в режим на готовност. Ако
изтегли нова надстройка на софтуера,
продуктът ще ви попита дали искате да я
инсталирате, когато се включи.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 За да използвате функцията Изтегляне в реж.
готовност, вашият продукт трябва да е
свързан с интернет.
3. Продуктът показва съобщение, с което ви пита
дали искате да надстроите. Изберете Да.
Продуктът започва надстройката.
Връзка Samsung
4. Когато тя завърши, продуктът ще се изключи
автоматично и после отново ще се включи.
Предоставя информация за контакт за помощ
за вашето устройство.
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 45
Настройка
С диск
45
2011-12-26
2:29:17
Основни функции
Възпроизвеждане на видео
• Audio CD (CD-DA)
пътечка 1
пътечка 2
пътечка 3
пътечка 4
пътечка 5
Възпроизвеждане
1. Поставете диск в слота, като етикетът му
сочи напред.
2. Натиснете бутона ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ
(►).
• MP3, WMA, DivX, MKV и MP4
папка (група) 1
файл 1
файл 2
файл 1
папка (група) 2
файл 2
файл 3
Бутони за управление на възпроизвеждането
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ Стартира
( ►)
възпроизвеждането
Възпроизвеждане на 2D видео в 3D режим
СТОП (  )
ПАУЗА (  )
Спира възпроизвеждането
• При еднократно натискане:
Стоп позицията се запаметява.
• При двукратно натискане: Стоп
позицията не се запаметява.
 Ако се придвижите в началното
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 За някои дискове еднократното натискане
на бутона СТОП (  ) може да не запамети
позицията на спиране.
 Видео файлове с високи побитови
скорости от 20 Mbps или повече напрягат
възможностите на продукта и могат да
спрат по време на възпроизвеждане.
Съдържанието на диска обикновено е разделено,
както е показано по-долу.
• Blu-ray диск, DVD-VIDEO
заглавие 2
глава 2
меню или началното меню на Smart Hub в
3D режим, той ще се превключи
автоматично на 2D режим.
Използване на менюто Диск/Заглавие/
Изскачащото меню
Използване на менюто Диск
hZ
Структура на диска
глава 1
Можете да се насладите на стандартно
2D видео в 3D режим.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
Поставя на пауза
възпроизвеждането.
заглавие 1
глава 1
глава 2
hZ
глава 3
1. По време на възпроизвеждането,
натиснете бутона DISC MENU на
дистанционното управление.
2. Натискайте бутоните ▲▼◄►, за
да направите желания избор, след
това натиснете бутона ВХОД.
DISC MENU
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 В зависимост от диска, елементите за
настройка от менюто може да са различни
или това меню да не е налично.
46
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 46
2011-12-26
2:29:17
04
Z
1. По време на възпроизвеждането,
натиснете бутона TITLE MENU на
дистанционното управление.
2. Натискайте бутоните ▲▼◄►, за
да направите желания избор,
след това натиснете бутона ВХОД.
TITLE MENU
POPUP
hzZyx
 В зависимост от диска, елементите за
настройка от менюто може да са различни
или това меню да не е налично.
 Менюто на заглавието ще бъде показано
само ако на диска има поне две заглавия.
Използване на менюто Popup
h
TITLE MENU
POPUP
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
DivX, MKV, MP4
)1)2)3
) 4 ) 5  ) 6  ) 7
(1(2(3
( 4 ( 5  ( 6  ( 7
)1)2)3
(1(2(3
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 В зависимост от диска, елементите за
настройка от менюто може да са различни
или това меню да не е налично.
Възпроизвеждане на списъка
със заглавия
z
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да
изберете заглавие от Списък със
заглавия, което искате да
възпроизведете, и след това
натиснете бутона ВХОД.
• По време на възпроизвеждане, натиснете
бутона ТЪРСЕНЕ().
Всеки път, когато натиснете бутона
ТЪРСЕНЕ(), скоростта на
възпроизвеждане ще се променя, както следва.
• За да се върнете към възпроизвеждане с
нормална скорост, натиснете бутона
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ (►).
2. Натиснете бутони ▲▼◄► или
бутона ВХОД, за да изберете
желаното меню.
1. По време на възпроизвеждане
натиснете бутона DISC MENU
или TITLE MENU.
По време на възпроизвеждане можете да
търсите бързо в дадена глава или изпълнение,
и да използвате функцията за прескачане, за
да отидете на следващата избрана от вас част.
Търсене на желана сцена
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
1. По време на възпроизвеждането,
натиснете бутона POPUP на
дистанционното управление.
Използване на функциите търсене и
пропускане
DISC MENU
TITLE MENU
POPUP
 В режим на търсене не се чува звук.
 Ако натиснете бутона  или  твърде
бързо, този продукт може да помисли, че
просто го задържате натиснат. Това ще
доведе до неправилна операция, затова не
натискайте бутоните твърде бързо.
Прескачане на глави
hzZyx
• По време на възпроизвеждане, натиснете бутона
ПРЕСКАЧАНЕ (#$).
Ако натиснете бутона ПРЕСКАЧАНЕ ($), той
преминава към началото на следващата глава.
Ако натиснете бутона ПРЕСКАЧАНЕ (#), той
преминава към началото на главата. При още
едно натискане той преминава към началото на
предишната глава.
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 47
Основни функции
Използване на менюто за заглавия
47
2011-12-26
2:29:18
Основни функции
Изпълнение с намалена скорост/
Изпълнение на стъпки
> Изк
Повт.
Възпроизвеждане с намалена скорост
hzZyx
3. За да се върнете към нормално
възпроизвеждане, натиснете бутона
REPEAT.
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Изк, след това натиснете бутона ВХОД.
• В режим на пауза (), натиснете бутона
ТЪРСЕНЕ().
Ако натиснете бутона ТЪРСЕНЕ(),
възпроизвеждането ще бъде с намалена
скорост * 1/8 * 1/4 * 1/2
• За да се върнете към възпроизвеждане с
нормална скорост, натиснете бутона
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ (►).
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
Повтаряне на раздел
 В зависимост от диска, функцията Repeat
може да не работи.
 При изпълнение с намалена скорост не се
hzZy
чува звук.
 Бавното възпроизвеждане е възможно само
в посока напред.
1. По време на възпроизвеждането,
натиснете бутона REPEAT на
дистанционното управление.
Изпълнение на стъпки
hzZyx
• В режим на пауза, натиснете бутона ПАУЗА ().
Всеки път, когато бъде натиснат бутона ПАУЗА
(), ще се появи нов кадър.
• За да се върнете към възпроизвеждане с
нормална скорост, натиснете бутона
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ (►).
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 В режим на покадрово възпроизвеждане не
се чува звук.
 Покадрово възпроизвеждане е възможно
само в посока напред.
Повторно възпроизвеждане
Повтаряне на заглавие или глава
hzZyx
Повторение на заглавието на диска или главата.
1. По време на възпроизвеждането,
натиснете бутона REPEAT на
дистанционното управление.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да
изберете Глава или Загл., след
това натиснете бутона ВХОД.
48
REPEAT
REPEAT
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да
изберете Повт. А-В.
Повт.
> Повт. А-В : Изк
" Марка A
3. Натиснете бутона ВХОД в точката, в която
искате да започне повторното изпълнение
(A).
4. Натиснете бутона ВХОД в точката, в която
искате да спре повторното изпълнение (В).
5. За да се върнете към нормално
възпроизвеждане, натиснете бутона
REPEAT.
6. Натиснете бутона ВХОД.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Ако настроите точката (B), преди да
са изтекли 5 секунди, ще се появи
съобщението "Not Available(Неналичен)".
 В зависимост от диска, функцията Repeat
може да не работи.
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 48
2011-12-26
2:29:20
04
По време на възпроизвеждане може
да управлявате менюто на диска, като
натискате бутона TOOLS.
TOOLS
• Екран на меню TOOLS
Инструм
Търси заглавие
Търсене на глава
Търси по време
Настр. картина
Аудио
Потр.екв
Субтитри
Ъгъл
1/2
:
1/20
: 00:00:13/01:34:37
:
Нормална
: 1/4 ENG Multi CH
:
:
 Информация за основния / вторичния
режим се показва и ако Blu-ray диска има
раздел BONUSVIEW. Използвайте бутоните
◄►, за да превключите между режимите на
основно и вторично аудио.
 Тази функция зависи от това, какви езици са
кодирани на диска, като може да не работи
с всички дискове.
 Някои Blu-ray дискове могат да ви дадат
възможност да изберете или многоканално
LPCM или Dolby digital аудио запис на
английски език.
Основни функции
Използване на бутона TOOLS
0/7 Изк
1/1
< Смени " Вход ' Връщане
Избиране на език за субтитрите
hZx
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
▪ В зависимост от диска, менюто
ИНСТРУМЕНТИ може да е различно.
Преместване директно до желаната сцена
hzZy
1. По време на изпълнение натиснете бутона TOOLS.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Търси
заглавие, Търсене на глава или Търси по
време.
3. Въведете желаното Загл., Глава или Време за
възпр., като използвате цифровите бутони и
натиснете бутона ВХОД.
Избиране на аудио език
hzZx
1.
2.
3.
4.
По време на изпълнение натиснете бутона TOOLS.
Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Аудио.
Натиснете бутона ВХОД.
Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желания
аудио език.
1. По време на изпълнение натиснете бутона
TOOLS.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Субтитри.
3. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете
желания език на субтитри.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 В зависимост от Blu-ray/DVD диска, може да




сте в състояние да смените желаните
субтитри в менюто Disc (Диск).
Натиснете бутона DISC MENU.
Тази функция зависи от това, какви субтитри
са кодирани на диска, като може да не
работи с всички Blu-ray/DVD дискове.
Информация за основния / вторичния
режим се показва и ако Blu-ray диска има
раздел BONUSVIEW.
Тази функция променя едновременно и
основните, и вторичните субтитри.
Броят на субтитрите е сума от основните
и вторичните.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Индикаторът ◄► няма да бъде показан на
екрана, ако разделът BONUSVIEW не
съдържа настройки за BONUSVIEW аудио.
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 49
49
2011-12-26
2:29:25
Основни функции
Функция за надписи
x
• За да използвате тази функция правилно, трябва
да имате известен опит с извличане и
редактиране на видео.
• За да използвате функцията за надписи, запишете
файла с надписи (*.smi) със същото име на файл
като медийния файл DivX (*.avi) в същата папка.
Пример: Root Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Може да се използват до 60 буквено-цифрови знака
или 30 източноазиатски знака (2-байтови знаци,
например при корейски и китайски) за име на файл.
Смяна на ъгъла на камерата
hZ
• Потребител : Потребителят може да
регулира функциите Острота,
Намаляване на Шума, Яркост, Цвят,
Оттенък.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Ако системата е свързана към телевизор,
който е съвместим с BD Wise-compliant и BD
Wise е вкл., менюто с настройки на картината
няма да се покаже.
Настройка на BONUSVIEW
h
Функцията BONUSVIEW ви позволява да гледате
допълнително съдържание (като коментари) в малък
прозорец, докато се възпроизвежда филмът.
Тази функция е налична само при дискове с
функцията bonusview.
Когато Blu-ray/DVD дискът съдържа повече от
един ъгъл на снимане за определена сцена,
може да изберете функцията ЪГЪЛ.
1. По време на изпълнение натиснете бутона
TOOLS.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Ъгъл.
3. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете
желания AЪгъл.
Избор на настройките на картината
Основно аудио/видео
Вторично аудио/видео
hzZy
Тази функция ви дава възможност да
регулирате качеството на видеото.
1. По време на изпълнение натиснете бутона
TOOLS.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
Настр. картина, след това натиснете
бутона ВХОД.
3. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете
желания Режим.
• Динамичен : Изберете тази настройка за
увеличаване на Остротата.
• Нормална : Изберете тази настройка за
повечето приложения за преглед.
• Филм : Това е най-добрата настройка за
гледане на филми.
50
1. По време на изпълнение натиснете бутона
TOOLS.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
BONUSVIEW видео или BONUSVIEW аудио.
3. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете
желания bonusview.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Ако превключите от BONUSVIEW видео,
BONUSVIEW аудио ще се промени
автоматично в съответствие с BONUSVIEW
аудио.
Инструм
BONUSVIEW видео
Изк
BONUSVIEW аудио :
0/1 Изк
Настр. картина
< Смени
" Вход
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 50
2011-12-26
2:29:26
04
7
Бутони ВХОД : Възпроизвежда избрания
запис.
8
Бутони ► : По време на възпроизвеждането,
преминава към следващата страница
в музикалния списък или списъка за
възпроизвеждане.
Бутони ◄ : По време на възпроизвеждането,
преминава към предишната страница
в музикалния списък или списъка за
възпроизвеждане.
9
Бутони СТОП : Спира изпълнение.
0
Бутони $ : Възпроизвежда следващия запис.
!
Бутони # : Изпълнява предишния запис.
Ако натиснете този бутон след три секунди
възпроизвеждане, текущото изпълнение се
възпроизвежда отначало. Но, ако натиснете
този бутон в рамките на три секунди след като
е започнало възпроизвеждането, ще бъде
възпроизведено предишното изпълнение.
@
ЦИФРОВ бутон: По време на
възпроизвеждане на списък за изпълнение,
натиснете желания номер на запис. Избраният
запис ще бъде изпълнен.
(само Audio CD(CD-DA))
ow
Бутони на дистанционното,
които се използват за
възпроизвеждане на музика
TA
RDS DISPLAY
@
1
2
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
9
FULL SCREEN
REPEAT
0
!
1
2
0
3
9
8
MUTE
4
TOOLS
INFO
5
7
RETURN
EXIT
TUNER
iPod SYNC MEMORY
A
SMART
Основни функции
Слушане на музика
B
C
SEARCH S/W LEVEL
MO/ST
D
2DĺD
6
HUB
1
Бутони REPEAT : Избира режима на
възпроизвеждане в списъка.
2
Бутони за ТЪРСЕНЕ :
Audio CD (CD-DA) – бързо възпроизвеждане.
MP3 – Изпълнение с прескачане. (10 секунди)
3
Бутони ПАУЗА : Поставя на пауза
възпроизвеждането.
4
Бутони ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ :
Възпроизвежда избраното изпълнение.
5
Бутони за ▲▼ : Изберете режим на
редактиране или режим на възпроизвеждане.
6
ЖЪЛТ (C) бутон : Избор или премахване на
избор на песен от списъка.
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 51
51
2011-12-26
2:29:27
Основни функции
Възпроизвеждане на Аудио CD
(CD-DA)/MP3
1. Поставете аудио диск (CD-DA) или MP3
диск в тавичката за диск.
• За Аудио CD (CD-DA), първият запис се
изпълнява автоматично.
• При един MP3 диск, натиснете бутоните
◄►, за да изберете Муз., след това
натиснете бутона ВХОД.
Повтаряне на Аудио CD (CD-DA)/MP3
2. Изберете желания режим на
възпроизвеждане, като натиснете
бутона REPEAT няколкократно.
Изкл.
Елементи от екран за Аудио CD(CD-DA)/МР3
1
2
3
Муз.
1/13
Песен 001
03:56
Песен 003
Песен 004
04:02
" Вход < Страница
Аудио CD
Audio CD
Текущият запис се
(CD-DA)/MP3 повтаря.
( )
Всички
Audio CD
(CD-DA)/
MP3
Повтарят се всички записи.
 По време на изпълнение натиснете бутона
04:41
00:13 / 00:43
( ) Една
песен
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
Песен 002
+
Записите от диска се
Audio CD
възпроизвеждат в реда,
(CD-DA)/MP3 в който са били записани
върху диска.
Песен 001
00:43
7
6
REPEAT
1. По време на възпроизвеждане,
натиснете бутона REPEAT.
5
Инструм ' Връщане
4
TOOLS, за да зададете Реж.разбъркване на
на Вкл. Може да изпълнявате музика в
произволна последователност.
Списък за изпълнение
1. Поставете аудио диск (CD-DA) или MP3
диск в тавичката за диск.
1
Показва информацията за музиката.
2
Показва списъка за изпълнение.
3
Показва текущата песен/всички песни.
4
Показва наличните бутони.
5
Показва текущото време на запис/общото
време.
2. За да преминете към Музикален списък,
натиснете бутона СТОП () или RETURN.
Показва се екрана Музикален списък.
6
Показва текущото състояние на
възпроизвеждане.
3. Натиснете ЖЪЛТИЯ (C) бутон, за да
превключите на Реж.редакт.
7
Показва състоянието на повтарящо се
възпроизвеждане.
4. Натиснете бутоните ▲▼◄►, за да
изберете желания запис.След това
натиснете ВХОД. Повторете тази
процедура, за да добавите още записи.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
изпълнението, което искате да бъде
възпроизведено, и след това натиснете
бутона ВХОД.
52
• За Аудио CD (CD-DA), първият запис се
изпълнява автоматично.
• При един MP3 диск, натиснете бутоните
◄►, за да изберете Муз., след това
натиснете бутона ВХОД.
• Избраният файл ще бъде отметнат.
• За да отмените даден избор, натиснете
ВХОД отново, за да премахнете
отметката от записа.
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 52
2011-12-26
2:29:28
04
1/2 Страница
Страница : 3
Песен 001
Песен 002
00:43
03:56
Песен 003
Песен 004
04:41
04:02
Песен 005
Песен 006
03:43
03:40
Песен 007
Песен 008
04:06
03:52
Затв. Реж.редакция ( ) Страница
Инструм
" Избор ' Връщане
5. Изберете желания запис с натискане на
бутона TOOLS.
6. За да изпълните избраните записи,
изберете Възпр. избрано в меню Инструм
и натиснете ВХОД.
Муз.
• SMART SOUND : Тази функция регулира и
стабилизира силата на звука срещу
драстични промени в случай на смяна на
канали или преходни сцени.
• MP3 ENHANCER : Това също помага да
подобрите качеството на звука (напр. mp3
музика). Може да увеличите нивото на звука
на MP3 (24 kHz, 8 бита) до CD ниво (44,1
kHz, 16 бита).
• POWER BASS : Тази функция подчертава
ниските тонове, като предоставя
приглушаващи ефекти.
• VIRTUAL 7.1 : Прилага 7.1-канален звуков
ефект, като използва 5.1-канална система
високоговорители.
• USER EQ : Можете да конфигурирате
настройките на еквилайзера ръчно, така че
да съответстват на вашите предпочитания.
Основни функции
Аудио CD | Муз.
1/3
Песен 001
РЕЖИМ SFE(Ефект на звуково поле)
Песен 001
00:43
Песен 002
Можете да зададете ефект на
звуково поле (SFE), който е найподходящ за музиката, която
слушате.
03:56
Песен 003
04:41
+
00:13 / 00:43
Аудио CD
" Вход
Инструм
' Връщане
7. За да се върнете в Реж.редакт, натиснете
бутона СТОП или RETURN.
8. За изход от Реж.редакт, натиснете
ЖЪЛТИЯ (C) бутон.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Може да създадете до 99 записа на един
Аудио CD (CD-DA).
Режим на звука
Функция DSP (Цифров процесор)
Може да изберете режим за оптимизиране на
звука според вашите предпочитания.
Натиснете бутона DSP.
DSP
SFE MODE
Натиснете бутона SFE MODE.
Симфоничната
зала в Бостън
(Зала 1)
Осигурява ясен звук, като
при слушане в концертна
зала.
Филхармоничната
зала в Братислава
(Зала 2)
Предоставя чисти вокали
като слушане в концертна
зала, но е по-малко мощно
от HALL1 (ЗАЛА1)
Джаз клуб в
Сеул B
Препоръчвана настройка
за джаз.
Църквата в
Сеул
Предоставя усещането, че
сте в голяма църква.
Амфитеатър
(рок)
Препоръчвана настройка
за рок.
Изк
Изберете тази настройка за
нормално прослушване.
SMART SOUND MP3 ENHANCER POWER BASS VIRTUAL 7.1 USER EQ DSPOFF
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 53
53
2011-12-26
2:29:29
Основни функции
 Моделите по-долу поддържат настройки
Режим Dolby Pro Logic II
на Lip sync. Натиснете бутона iPod SYNC
на дистанционното управление, за да
смените аудио забавянето.
 Поддържани модели: classic/3G nano/4G
nano/120GB classic/160GB Classic/5G nano
Можете да избирате желания
режим Dolby Pro Logic II.
Натиснете бутона
PL II.
MUSIC
Когато слушате музика, можете да
изпитате въздействието на
звуковите ефекти както при
слушане на живо.
MOVIE
Добавя реализъм към звука от филми.
PROLOGIC
Може да слушате 2-канален
източник на 5,1-канален съраунд
звук при активиране на всички
високоговорители.
- В зависимост от входящия
сигнал определени
високоговорители може да не
бъдат активирани.
MATRIX
Ще чувате мултиканален съраунд звук.
STEREO
Изберете това, за да чувате звук
само от предните (ляв и десен)
високоговорители и събуфера.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
II, свържете вашето външно устройство
към изводите AUDIO INPUT (L и R) на
устройството. Ако извършите свързване само
към единия извод (L или R), не можете да
слушате съраунд звук.
iPod СИНХР.
Ако поставите iPod плейъра в iPod куплунга,
който вече е свързан със системата, видео
файловете в iPod плейъра може да се изпълнят
през свързания телевизор.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
B
 Преди да може да изпълните видео файлове
на вашия iPod плейър, изводите за Аудио/
Видео на вашия телевизор трябва да са
свързани с композитен кабел.
54
Може да се радвате на естествен и
реалистичен обемен звук с обогатени
тонове. Можете да регулирате
дълбочината на звука, като
използвате опциите за ниво.
Изк  Силно  Средно  Слабо.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Не е налично в режим FM или W. IPOD.
S/W LEVEL
Може да регулирате нивото на
събуфера.
S/W LEVEL
Възпроизвеждане на снимка
 Когато изберете режим Dolby Pro Logic
Ако видео сигналът не е
синхронизиран правилно с аудио
сигнала, натиснете бутона iPod SYNC
на дистанционното управление, за да
коригирате синхронизацията.
3D Sound
G
Гледане на фото файлове
1. Свържете USB памет, която съдържа JPEG
файлове или поставете диск, който
съдържа JPEG файлове.
2. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете
Моето съдърж., и след това натиснете
бутона ВХОД, след което можете да
натискате бутоните ▲▼, за да изберете
Снимки.
3. Натиснете бутоните ▲▼◄►, за да
изберете папката, която искате да
възпроизведете, и след това натиснете
бутона ВХОД.
4. Натиснете бутоните ▲▼◄►, за да
изберете снимката, която искате да
възпроизведете и след това натиснете
бутона ВХОД.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Не може да уголемявате субтитрите и PG
графиката в режим на цял екран.
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 54
2011-12-26
2:29:32
04
По време на възпроизвеждане на
слайдшоу може да използвате
различни функции, като натискате
бутона TOOLS.
Възпроизвеждане на USB устройство с памет
F
TOOLS
Може да използвате USB връзка за изпълнение на
мултимедийни файлове (MP3, JPEG, DivX и т.н.),
изтеглени от USB устройството с памет.
1. Отидете на началното меню
Основни функции
Използване на бутона TOOLS
Инструм
Моето съдърж.
Пауза в слайдшоуото
Скост слайдшоу
:
Нормална
Ефект за слайдшоу :
Бледнее
Фонова музика
:
Изкл.
Настройка фонова музика
Увеличение
Върти
Наст. картина
Информация
Видео
Снимки
Муз.
Функция
Моето у-во
Интернет
Настройки
" Вход ' Връщане
d WPS(PBC)
• Пауза в слайдшоуото : Изберете това, ако искате
да поставите слайдшоуто на пауза.
• Скост слайдшоу : Изберете, за да контролирате
скоростта на слайдшоуто.
• Ефект за слайдшоу : Изберете, за да зададете
ефект на слайдшоуто.
• Фонова музика : Изберете това, ако искате да
слушате музика, докато гледате снимки.
• Настройка фонова музика : Изберете това, ако
искате да зададете настройките на фоновата музика.
• Увеличение : Изберете това, ако искате да
уголемите текущата снимка. (Увеличаване до 4 пъти)
• Върти : Изберете това, ако искате да завъртите
снимката. (Това ще завърти снимката в посока на
или обратна на часовниковата стрелка.)
• Наст. картина : Изберете това, ако искате
регулирате качеството на картината.
• Информация : Показва информация за снимката,
включително име, размер и т.н.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Ако системата е свързана към телевизор,
който е съвместим с BD Wise и BD Wise е
включено, менюто с настройки на картината
няма да се покаже.
 Преди да може да активирате функцията за
фонова музика, фото файлът трябва да се
намира на същия носител като този на
музикалния файл. Обаче качеството на звука
може да се повлияе от побитовата скорост
на MP3 файла, размерът на снимката и
методът на кодиране.
 Файлове с високи побитови скорости от
20Mbps и повече могат да спрат по време
на възпроизвеждане.
2.
В спрян режим свържете USB
устройството с памет към USB порта
отпред на продукта.
Моето съдърж.
Видео
Свързано устройство
Photos
USB
Функция
My Devices
Music
Internet
Настройки
" Вход ' Връщане
Безопасно премахв.USB d WPS(PBC)
3.
4.
5.
Натиснете бутона ВХОД.
Натиснете бутоните ▲▼◄►, за да изберете
желаните видеоклипове, музика или снимки,
след това натиснете бутона ВХОД.
За изпълнение на видео, музика или
снимки, вж. стр. 46~55.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Трябва да извадите USB устройството с памет
безопасно (като изпълните функцията за
“Безопасно премахване на USB”), за да
предотвратите възможна повреда на USB
паметта. Натиснете бутона MENU на началното
меню и изберете ЖЪЛТИЯ (C) бутон и
натиснете ВХОД.
 Ако поставите диск, докато изпълнявате USB
устройство с памет, режимът се смяна на DVD
или CD автоматично.
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 55
55
2011-12-26
2:29:33
Основни функции
Слушане на радио
Използване на бутоните на
дистанционното управление
1. Натиснете бутона FUNCTION, за да изберете FM.
2. Настройте желаната станция.
• Предварителна настройка 1 : Първо трябва
да добавите желана честота като
предварителна настройка. Натиснете бутона
СТОП (), за да изберете PRESET, и след това
), за да
натиснете бутона TUNING/CH (
изберете предварително настроена станция.
• Ръчна настройка : Натиснете бутона СТОП
(), за да изберете MANUAL и след това за
) за да
натиснете бутона TUNING/CH (
извършите настройка на по-ниска или на
висока честота.
• Автоматична настройка : Натиснете бутона
СТОП (), за да изберете MANUAL и след това
)
натиснете и задръжте бутона TUNING/CH (
за автоматично търсене на честотен обхват.
Задаване на Моно/Стерео
Натиснете бутона MO/ST.
• При всяко натискане на бутона се
извършва превключване на звука
между STEREO и MONO.
• В район със слаб сигнал изберете
MONO за по-ясно приемане без смущения.
Предварителна настройка на станции
Пример: Настройка на FM 89.10 в паметта
1. Натиснете бутона FUNCTION, за да изберете
FM.
), за да
2. Натиснете бутона TUNING/CH (
изберете <89.10>.
TUNER
3. Натиснете бутона TUNER MEMORY. MEMORY
C
• На екрана се появява ЧИСЛО.
4. Натиснете отново бутона TUNER
MEMORY.
• Натиснете бутона TUNER MEMORY,
преди ЧИСЛО да изчезне от екрана.
• ЧИСЛО изчезва от екрана и станцията се
запаметява.
5. За да настроите предварително други
станции, повторете стъпки от 2 до 4.
• За да приемате предварително настроена
станция, натиснете TUNING/CH (
) на
дистанционното, за да изберете канал.
56
За RDS излъчванията
Използване на RDS (Система за данни за
радиостанции) за приемане на FM станции
RDS дава възможност на FM станции да
излъчват допълнителен сигнал едновременно
със сигнала за обичайните им програми.
Например, станциите излъчват името си, както
и информация за типа програма, която
предават, като спорт, музика и др.
Когато сте настроили апарата на FM станция,
която предоставя услугата RDS, индикаторът
RDS светва на дисплея.
Описание на RDS функцията
• PTY (Тип програма): Показва типа на
излъчваната в момента програма.
• PS NAME (Название на програмната услуга):
Показва названието на излъчващата станция
и се състои от 8 знака.
• RT (Радио текст): Декодира текст, излъчван
от станцията (ако има такъв) и се състои от
максимум 64 знака.
• CT (Часово време): Декодира реално часово
време от FM честотата. Възможно е някои
станции да не излъчват PTY, RT или CT
информация, затова такава не се показва във
всички случаи.
• TA (Обява за трафик): TA ВКЛ./ИЗКЛ. показва,
че уведомяването за трафик е в ход на
изпълнение.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Възможно е RDS да не функционира
правилно, ако станцията, която слушате,
не предава правилно RDS сигнала или
силата на сигнала е слаба.
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 56
2011-12-26
2:29:38
04
Търсене на програма с използване на
На дисплея можете да видите RDS сигналите,
излъчвани от станцията.
PTY кодове
Натиснете RDS DISPLAY, докато
слушате FM станция.
Преди да започнете!
RDS DISPLAY
1
• При всяко натискане на бутона
дисплеят се променя, за да покаже
следната информация : PS NAME RT CT Честота
PS
(Програмна
услуга)
Докато се извършва търсене се
показва <PS NAME>, а след
това се показват
наименованията на станциите.
<NO PS (Няма програмна
услуга)> се показва, ако няма
излъчван сигнал.
Докато се извършва търсене,
се показва <RT (Радио текст)>,
а след това се показват
текстовите съобщения,
RT
(Радио текст) излъчвани от станцията.
<NO RT (Няма радио текст)> се
показва, ако няма излъчван
сигнал.
Frequency
(Честота)
Честота на станцията (не-RDS
услуга)
За знаците, показвани на дисплея
Когато дисплеят показва PS или RT сигнали, се
използват следните знаци.
• Дисплеят не прави разлика между главни и
малки букви и винаги показва главни букви.
• Дисплеят не може да показва букви с
ударения: напр. <A,> може да бъде
различни <A’s> с ударения, като напр. <À,
Â, Ä, Á, Å и Ã.>.
• Функцията PTY Search е приложима само за
предварително настроени станции.
• За да спрете търсенето по всяко време в
хода на процеса, натиснете бутона СТОП ()
по време на търсенето.
• За следните стъпки има ограничение по
време.
Ако настройката бъде отменена преди да
завършите, започнете отново от стъпка 1.
• Когато натискате бутоните на основното
дистанционно управление, уверете се, че
сте избрали FM станцията чрез основното
дистанционно управление.
RDS DISPLAY
㪈
PTY-
㪋
Основни функции
За показване на RDS сигналите
TA
㪉
㪊
PTY SEARCH
PTY+
㪌
㪍
1. Натиснете бутона PTY SEARCH докато
слушате FM станция.
2. Натискайте бутона PTY- или PTY+, докато
на дисплея се покаже желания от вас PTY
код.
• Дисплеят ви показва PTY кодовете,
описани вдясно.
3. Натиснете отново PTY SEARCH, докато
PTY кодът, избран в предишната стъпка, е
още на дисплея.
• Централното устройство претърсва 15
предварително настроени FM станции,
спира, когато намери избраната от вас, и
настройва апарата на тази станция.
Индикация PTY (Тип програма) и
функция PTY-SEARCH
Едно от преимуществата на RDS услугата е,
че можете да откриете конкретна програма
от предварително настроените канали, като
посочите PTY кодове.
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 57
57
2011-12-26
2:29:39
Основни функции
Свързване на iPod/iPhone с USB кабел
Ако системата е свързана към iPod/iPhone,
може да изпълнявате музика в iPod/iPhone,
като използвате системата.
Свързване на iPod/iPhone с куплунг
Ако системата е свързана към куплунг,
специфичен за iPod/iPhone, може да
изпълнявате видеоклипове и музика в iPod/
iPhone, като използвате системата.
FM ANT
LAN
iPod
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
HDMI IN
OPTICAL
5V
500mA
WIRELESS LAN
WIRELESS
ASC IN
50
1. Свържете iPod/iPhone с USB кабела към
предния USB порт.
• Вашият iPod автоматично се включва.
• На телевизионния екран се появява
“iPod”.
2. Натиснете бутона ВХОД.
3. Изберете музикален файл за
възпроизвеждане.
- Можете да използвате дистанционното
управление или устройството, за да
управлявате основните функции на
възпроизвеждане, като бутоните
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ, ПАУЗА, СТОП, #
/$ и /. (Вж. стр. 15.)
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Изпълнението на видеоклип е възможно
само при използване на iPod куплунг.
 Ако искате да се върнете в менютата на iPod,
когато iPod плейърът е свързан с USB кабел,
натиснете FUNCTION на дистанционното
управление или отпред на системата и
изберете R. iPod. Режим FUNCTION се
превключва, както следва:
BD/DVD D. IN AUX R. IPOD W. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
iPod
Моето съдърж.
Видео
Свързано устройство
Music
iPod
Функция
My Devices
Internet
Настройки
" Вход ' Връщане
d WPS(PBC)
1. Свържете iPod куплунга към iPod гнездото
на задния панел на устройството.
2. Сложете iPod в куплунга.
• Вашият iPod автоматично се включва.
• На телевизионния екран се появява
съобщението “iPod”.
3. Натиснете бутона ВХОД.
4. Натиснете бутоните ◄▲▼, за да изберете
Муз., след това натиснете бутона ВХОД.
5. Изберете музикален файл за възпроизвеждане.
- Можете да използвате дистанционното
управление или устройството, за да
управлявате основните функции на
възпроизвеждане, като
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ, ПАУЗА, СТОП, #/
$, /  и REPEAT. Вж. стр. 15.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Нагласете нивото на звука на средна стойност,
преди да свържете iPod с устройството.
 Когато устройството е включено и
свържете iPod, устройството ще зарежда
батерията на вашия iPod.
 Внимавайте да свържете куплунга така, че
надписът “” да е нагоре.
58
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 58
2011-12-26
2:29:41
04
Можете да възпроизвеждате видео файлове,
запаметени на iPod плейър, като го свържете
към устройството.
1. Свържете iPod куплунга към iPod гнездото
на задния панел на устройството.
2. В екрана за iPod се придвижете до Видео
> Настройки и задайте опцията ТВ изход и
телевизионния сигнал.
3. Сложете iPod в куплунга.
• На телевизионния екран се появява
съобщението “iPod”.
4. Натиснете бутона ВХОД.
5. Натиснете бутоните ◄▲▼, за да изберете
Video, след това натиснете бутона ВХОД.
6. Изберете видео файл за възпроизвеждане.
- Можете да използвате дистанционното
управление или устройството, за да
управлявате основните функции на
възпроизвеждане, като
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ, ПАУЗА, СТОП, #
/$ и бутоните  /. (Вж. стр. 15.)
Използване на iPod/iPhone с безжична поставка
(продава се отделно) за зареждане за iPod/iPhone
Можете да се наслаждавате на по-високо качество
на музиката от високоговорителя, като изпращате
аудио сигнала на iPod/iPhone посредством
безжичен предавател.
Основни функции
Гледане на филм
За да свържете основното устройство, когато
продуктът се използва за пръв път, трябва да
зададете ръчно ИД на свързване. (вж. стр. 61)
След първоначалната настройка на основното
устройство, то ще се свърже автоматично съм
безжичния предавател, когато се включи.
Включете основното устройство и свържете
iPod/iPhone към безжичния предавател.
на устройството, за
После натиснете бутона
да изберете режим "W. IPOD”.
Режим FUNCTION на основното устройство се
превключва, както следва.: BD/DVD D. IN AUX
R. IPOD W. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
(Вж. стр. 13)
Как да заредите безжичния предавател
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Трябва да имате VIDEO изход




(композитен), свързан към телевизора TV,
за да гледате iPod видео (Вж. стр. 24).
Ако желаете да гледате iPod видео чрез
VIDEO изход, изключете Anynet+ (HDMICEC).
На екрана на телевизора няма да има друг
екран освен екрана за възпроизвеждане.
Проверете другите екрани на iPod плейъра.
Ако свързаният iPod не поддържа
възпроизвеждане на видео, се появява
съобщението "Не могат да се
възпроизвеждат видео файлове, записани на
този iPod", когато изберете менюто Видео.
Ако искате да се върнете в менютата на
iPod, когато iPod плейърът е свързан с
куплунга, натиснете FUNCTION на
дистанционното управление или
на предния панел на
натиснете
устройството и изберете R. IPOD. Режим
FUNCTION се превключва, както следва:
BD/DVD D. IN AUX R. IPOD W. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
LIN
STA
ND
BY
K
STA
ND
CH
AR
BY
GE
CH
AR
GE
1. Свържете безжичния предавател с
поставката за зареждане.
2. Включете адаптера за външния източник
на захранване в стенен контакт.
• Индикаторът за зареждане светва и
зареждането започва. След пълното
зареждане на батерията, индикаторът за
заряд става зелен.
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 59
59
2011-12-26
2:29:44
Основни функции
Работно състояние, обозначено от
светодиода на поставката за зареждане
Дисплей
Функция
ВКЛ. ЗЕЛЕН
СВЕТОДИОД
Електрозахранването е
включено/зареждането е
завършило
ВКЛ. ЧЕРВЕН
СВЕТОДИОД
Зареждане.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 “Made for iPod”


 Светодиодът показва състоянието на заряда
на батерията, вградена в безжичния iPod
предавател.
Проверявайте състоянието на заряда на
iPod/iPhone, като поглеждате обозначението
за зареждане на батерията му.

! ВНИМАНИЕ
 Свързва се към Безжична поставка за

зареждане, когато се използва SWA5000.
 Може да се зарежда само безжичен
предавател Samsung, който е съвместим
със системата.
Модели iPod/iPhone, които могат да се
използват с този продукт
 iPod touch (3-то поколение)
 iPod touch (2-то поколение)
 iPod touch (1-то поколение)



 iPod classic
 iPod с видео
 iPod с док конектор
 iPod с щракащо колелце





iPod nano (5-то поколение)
iPod nano (4-то поколение)
iPod nano (3-то поколение)
iPod nano (2-то поколение)
iPod nano (1-то поколение)




iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
60


означава, че
електронният
аксесоар е
проектиран специално за свързване с
iPod и е сертифициран от създателя да
отговаря на стандартите на Apple.
“Made for iPod” означава, че електронният
аксесоар е проектиран специално за
свързване с iPhone и е сертифициран от
разработчика да отговаря на стандартите
на Apple.
Apple не носи отговорност за работата на
устройството, както и за съответствието
му със стандарти за безопасност и местни
разпоредби.
Управлението на силата на звука може да
не работи нормално с модели iPod и
iPhone, които не са посочени по-горе.
Ако за моделите по-горе се появи грешка,
надстройте софтуера на iPod/iPhone до
най-новата версия.
В зависимост от версията на софтуера на
вашия iPod, могат да възникнат проблеми
при управлението. Това не е
неизправност на системата за домашно
кино.
В зависимост от версията на софтуера на
вашия iPod, някои операции могат да са
различни. Инсталиране на най-новата
версия на софтуера за iPod.
(препоръчително)
Някои действия, като iPod SYNC може да
зависят от видео източника или модела на
вашия iPod.
Може да се наслаждавате ни
видеоклипове и музика с функцията BD/
DVD и на музика, видеоклипове и снимки
с функцията за Отдалечен iPod. Трябва да
използвате iPod куплунг, за да се радвате
на снимки и видеоклипове.
Възпроизвеждането на съдържание от
приложения чрез продукта не може да се
гарантира. Препоръчваме да изпълнявате
съдържание, изтеглено на iPod.
Ако имате проблеми при използване на
iPod, посетете www.apple.com/support/
ipod
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 60
2011-12-26
2:29:45
04
Работно състояние, обозначено от
светодиода на безжичния предавател
1. Изключете вашата система за домашно
кино.
2. Натиснете бутоните 4, 7, 6, 3 на
дистанционното управление
последователно.
• Индикаторът за захранването мига веднъж.
LIN
Основни функции
Как да свържете безжичния
предавател към основното устройство
K
STA
ND
BY
3. Свържете iPod/iPhone с безжичния
предавател.
LI
NK
STAN
DB
Y
CH
AR
GE
Функция
Дисплей
LIN
K
STA
ВРЪЗКА (Син
светодиод)
ГОТОВНОСТ
(Червен
светодиод)
Сдвояването е
завършило
успешно
ГОТОВНОСТ
Обработка на
iPod/iPhone
СЛАБА БАТЕРИЯ
Извършва
работни
операции за
сдвояване
Неуспешно
сдвояване
ND
CH
AR
BY
GE
СВЕТОДИОДЪТ
Е ВКЛ.
4. Включете iPod/iPhone. Натиснете бутона
"ID SET" отзад на безжичния предавател за
5 секунди. Светлинният индикатор за
свързване на безжичния предавател ще
примигва бързо.
5. Включете вашия продукт.
• За да слушате музика от iPod/iPhone през
устройството, натиснете бутона , за да
изберете режим “W. IPOD”.
• След като изберете режим "W. IPOD",
намалете силата на звука, за да избегнете
увреждане на слуха.
• Можете да управлявате силата на звука на
iPod/iPhone посредством кръговия бутон
или лентата за сила на звука.
• Когато iPod/iPhone е спрял или е в режим
на пестене на енергия, безжичният
предавател се превключва на режим на
заспиване.
Когато iPod/iPhone е включен в режим на
дълбок сън, безжичният предавател се
изключва.
СВЕТОДИОДЪТ
МИГА
(Дълго
примигване)
СВЕТОДИОДЪТ
МИГА
(Кратко
примигване)
!
ВНИМАНИЕ
 Ако използвате основното устройство в близост
до безжично устройство, като напр. лаптоп, АР
или Wifi, може да възникнат грешки, дължащи се
на нестабилността при работа.
 Не сдвоявайте SWA-5000 и iPod/iPhone
едновременно. Ако сдвоите едновременно,
iPod/iPhone и SWA-5000 може да не се
свържат към лентата на звука.
 Разстоянието на предаване от устройството
до безжичния предавател би трябвало да
бъде около 5 м, но може да варира, в
зависимост от вашите условия.
 Аудио сигналът може да се отслаби или
дори да се загуби, където има препятствие,
напр. стена или разделящ предмет между
продукта и безжичния предавател. Може
също да отслабите или загубите сигнала, ако
местите безжичния предавател.
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 61
61
2011-12-26
2:29:45
Мрежови услуги
Може да се радвате на различни мрежови
услуги като Smart Hub или BD-LIVE, като
свържете продукта към мрежовата система.
Прочетете следните инструкции, преди да
използвате мрежова услуга.
1. Свързване на продукта към мрежата.
(Вж. стр. 26~27)
2. Конфигурирайте мрежовите настройки.
(Вж. стр. 38~41)
3. Появява се екранът на Smart Hub.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Определени приложения са налични само
за определени страни.
4. Ако се е появи екранът на държавата,
използвайте бутоните ◄►, за да изберете
вашата страна и после натиснете бутона
ВХОД.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
Използване на Smart Hub
 Появяването на екраните може да отнеме
няколко секунди.
Със Smart Hub може пряко да изпълнявате
филми, видеоклипове и музика от интернет, да
получите достъп до различни платени и
безплатни приложения и да ги гледате на
телевизора. Съдържанието на приложенията
включва новини, спорт, прогнози за времето,
пазара на акциите, карти, снимки и игри.
5. Появява се екранът за актуализиране на
услугата и инсталира няколко приложения и
услуги. Готови сте, затваря се. Изтеглените
приложения и услуги се появяват на екрана
на Smart Hub. Това може да отнеме известно
време.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
Може също да стартирате тази
функция, като натиснете бутона
SMART HUB на дистанционното
управление.
 Smart Hub може да се затвори за момент по
време на инсталационния процес.
 След инсталиране се появяват няколко
Стартиране на Smart Hub за
пръв път
За да стартирате Smart Hub за пръв път,
следвайте тези стъпки:
екрана. Може да натиснете бутона ВХОД, за
да ги затворите, или да ги
6. За да стартирате приложението,
използвайте бутоните ▲▼◄►, за да го
маркирате, и после натиснете ВХОД.
1. Отидете на началното меню.
Моето съдърж.
Видео
Снимки
Муз.
Функция
Моето у-во
Интернет
Настройки
Безопасно премахв.USB d WPS(PBC)
2. Натиснете бутона ◄►, за да изберете
Интернет, и после натиснете бутона
ВХОД.
62
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 62
2011-12-26
2:29:50
05
1
2
3
4
Samsung Apps
Contents 1
Contents 2
6
7
Моите приложения : Показва личната ви
галерия приложения, към която може да
добавяте, променяте и изтривате.
5
Search
Your Video
Помощ при навигация : Показва бутоните
на дистанционното управление, които да
използвате, при навигиране в Smart Hub.
• ЧЕРВЕН (A) : За влизане в Smart Hub.
• ЗЕЛЕН (B) : За сортиране на приложения.
• ЖЪЛТ (C) : За редактиране на приложения.
• СИН (D) : За промяна на настройките на
Smart Hub.
Contents 3
Contents 4
Препоръчително
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
Contents 13
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Мрежови услуги
Бърз поглед на Smart Hub
a Влизане b Сортиране по Реж.редакция d Настройки
7
6
1
Търговски : Показва ръководството на Smart
Hub, въведение в продукта и нови въведения
в приложението.
2
Your Video : Препоръчване на филми на
базата на вашите предпочитания.
• Позволява ви да виждате препоръчани
филми на базата на предишните ви
предпочитания.
• Позволява да изберете филм, показва
списък с доставчици на VOD (Video on
Demand) доставчици, които разполагат с
филма, и после ви позволява да изберете
доставчик за пряко изпълнение. (Прякото
изпълнение не е налично на всички места.)
• За инструкции за Вашето видео, посетете
www.samsung.com.
• Тази функция е ограничена до
определени региони.
3
Search : Предоставя интегрирано търсене
на доставчици на Вашето видео и свързани
AllShare устройства.
• Използва се със Smart Hub (освен когато
гледате Blu-ray диск).
• За лесен достъп използвайте бутона
SEARCH на дистанционното управление.
• За инструкции за функцията за търсене,
посетете www.samsung.com.
4
Samsung Apps : Може да изтегляте различни
платени и безплатни услуги за приложения.
5
Препоръчително : Показва препоръчано
съдържание, управлявано от Samsung.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Samsung Electronics не поема правна
отговорност за прекъсване на услугата
Smart Hub, причинено от доставчика на
услуги по някакви причини.
 Услугата Smart Hub е за изтегляне и
обработка на данни през интернет, така че
да може да се радвате на интернет
съдържание на екрана на телевизора. Ако
интернет връзката е нестабилна, услугата
може да се забави или прекъсне. Освен
това, продуктът може да се изключи
автоматично в резултат на условията в
интернет. В този случай проверете интернет
връзката и опитайте отново.
 Услугата на приложението може да е
предоставена само на английски и
съдържанието да е различно, в зависимост
от вашия регион.
 За повече информация за услугата Smart
Hub посетете уеб сайта на доставчика на
услуги.
 Предоставените услуги подлежат на
промяна без предизвестие, в зависимост от
доставчика на Smart Hub.
 Съдържанието на услугата Smart Hub може
да е различно, в зависимост от версията на
фърмуера на продукта.
 Платено DivX съдържание със защита за
авторски права може да се изпълнява само
през HDMI кабел.
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 63
63
2011-12-26
2:29:52
Мрежови услуги
Използване на клавиатурата
Създаване на акаунт
Чрез дистанционното управление може да
използвате екранната клавиатура за въвеждане
на букви, цифри и символи.
За да създадете собствена ексклузивна
конфигурация на Smart Hub, създайте свой
собствен акаунт за интелигентна телевизия.
За да създадете акаунт, следвайте тези стъпки:
1
2
1
2
3
.,–
abc
def
4
5
6
ghi
jkl
mno
7
8
9
pqrs
tuv
wxyz
1.
Натиснете ЧЕРВЕНИЯ (A) бутон на
дистанционното управление. Появява се
екранът за влизане.
Search
0
Регистьр
Изтрий
6
Your Video
Samsung Apps
Contents 1
3
T9
ab
Ab
AB
1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Влизане

Recommended
за Smart TV
b Метод на въвеждане / Език: English
Password
Contents 1
xxxxxxxx
Натисн. [Enter]
Contents 2
%
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Натисн.
[Enter]xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
 Запомни моите ИД и парола за Smart TV.
4
1
2
3
4
5
6
5
Текущата клавиатура.
Използвайте за въвеждане на букви, цифри и
символи.
Натиснете бутона FULL SCREEN на дистанционното
управление, за да смените режима на въвеждане.
: ab, Ab, AB, числа или икони.
Натиснете бутона REPEAT на дистанционното
управление, за да изтриете знака.
Въвеждане на текст, цифри и символи
За да въведете текст, натиснете бутона на
дистанционното управление, който съответства на
буквата, която искате да въведете. Натиснете бутона
бързо, за да въведете буква, която не е първата, която
е показана на екранната клавиатура. Например, за да
въведете буквата b, натиснете двукратно бързо бутона
2 на дистанционното управление. За да въведете
първата буква на бутона, натиснете и пуснете, после
изчакайте.
За да се местите в текста използвайте бутоните със
стрелки. За да изтриете текст, преместете курсора
вдясно от знака, който искате да изтриете, и после
натиснете бутона REPEAT. За да смените регистъра на
буквите или да въведете цифри или пунктуационни
знаци, натиснете бутона FULL SCREEN.
64
Contents 2
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 3
Влизане
xxxxxxxx
Създ. акаунт
Contents 4
Отказ
xxxxxxxx
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Забрав. парола
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Влизане b Сортиране по Реж.редакция
2.
3.
Показва текущия режим на въвеждане.
Натиснете ЗЕЛЕНИЯ (B) бутон на дистанционното
управление, за да смените режима на въвеждане.
(T9 или ABC)
Натиснете бутона TOOLS на дистанционното
управление, за да смените езика.
Contents 1
4.
Contents 12
xxxxxxxx
d Настройки
Натиснете бутоните ▲▼◄►, за да
изберете Създ. акаунт, после натиснете
бутона ВХОД.
На следващия екран изберете за Smart
TV, и натиснете бутона ВХОД. Появява се
екран за въвеждане и клавиатура.
Използвайте клавиатурата, за да въведете
вашия имейл адрес. Това ще служи като
вашия ИД.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Клавиатурата работи като клавиатура на
мобилен телефон.
5.
Когато сте готови, натиснете бутона
ВХОД, изберете OK и после отново
натиснете бутона ВХОД. Появява се
отново екранът за създаване на акаунт.
6.
Изберете Парола, и после натиснете
бутона ВХОД. Появява се екран за
паролата и клавиатура.
7.
Използвайте клавиатурата, за да въведете
паролата.
Паролата може да е комбинация от букви,
цифри и символи.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Натиснете ЧЕРВЕНИЯ (A) бутон на
дистанционното управление, за да скриете
или покажете паролата, докато я въвеждате.
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 64
2011-12-26
2:29:53
05
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Когато сте готови, натиснете бутона
ВХОД, изберете OK и после отново
натиснете бутона ВХОД. Появява се
повторно екранът за влизане.
Изберете Потвърждаване на паролата и
после натиснете бутона ВХОД.
Повторете стъпки 7 и 8.
Когато екранът за влизане се появи
отново, изберете Създ. акаунт и
натиснете бутона ВХОД. Появява се
прозорецът за потвърждаване.
Изберете OK и после натиснете бутона
ВХОД. Появява се прозорецът за
продължаване на регистрацията за
услугата.
Изберете Към регистрация, и после
натиснете бутона ВХОД.
Появява се прозорецът за регистрацията
на акаунта за услугата.
• Ако имате съществуващ акаунт в някои от
посочените доставчици, може да свържете
акаунта с този на интелигентната телевизия.
Регистрирането прави достъпа до уеб
сайтовете на доставчиците по-лесен. За
инструкции за регистриране отидете на
Стъпка 2 в Управление на акаунт в меню
Настройки.
• Ако нямате акаунт в някои доставчик или
не желаете да се регистрирате в момента,
изберете Рег. по-късно и натиснете
бутона ВХОД. Може също да оставите
прозорецът да се затвори сам след около
минута.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Трябва да използвате имейл адреса като ИД.
 Може да регистрирате до 10 потребителски
акаунти.
 Не е необходим акаунт, за да използвате
Smart Hub.
Влизане в акаунта
За да влезете в акаунта за интелигентна
телевизия, следвайте тези стъпки:
1.
Когато основният екран на Smart Hub се
покаже на телевизора, натиснете ЧЕРВЕНИЯ
(A) бутон на дистанционното управление.
Появява се екранът за влизане.
2.
Изберете стрелката надолу близо до полето за
Smart TV и натиснете бутона ВХОД.
3.
Изберете ИД от списъка, който се появява, и
после натиснете бутона ВХОД. Появява се
повторно екранът за влизане.
4.
Изберете Парола, и после натиснете бутона
ВХОД. Появява се прозорец за паролата и
клавиатура.
5.
Като използвате клавиатурата и дистанционното
управление, въведете паролата. Когато сте
готови, натиснете бутона ВХОД, изберете OK и
после отново натиснете бутона ВХОД.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Ако искате Smart Hub да въвежда
автоматично паролата ви, изберете
Remember my Smart TV ID (Запомни моя ИД
за интелигентна телевизия), след като сте
въвели паролата, и после натиснете бутона
ВХОД. Появява се отметка. Smart Hub сега
ще въвежда паролата автоматично, когато
изберете или въведете вашия ИД.
Меню Настройки - СИН (D)
Екранът с меню Настройки ви дава достъп до
управление на акаунт, нулирани и функциите
за свойства на акаунта.
За достъп до меню Настройки и избор на
елементи, следвайте тези стъпки:
1.
Натиснете СИНИЯ (D) бутон на
дистанционното управление.
2.
Натиснете ▲▼, за да изберете елемент от
менюто, после натиснете бутона ВХОД.
Функциите на менюто Настройки са описани по-долу.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Елементът Диспечер на услуги, показан в
менюто Настройки, не е наличен за плейъри
на Blu-ray дискове.
Управление на акаунт
Менюто Управление на акаунт съдържа
функции, които ви позволяват да регистрирате
акаунти в доставчици на услуги, да смените
паролата на Smart Hub и да изтриете или
деактивирате вашия акаунт за интелигентна
телевизия.
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 65
Мрежови услуги
8.
65
2011-12-26
2:29:55
Мрежови услуги
Регистриране на акаунт за услуга
Ако имате съществуващ акаунт в някои от
посочените от функцията Регистриране на
акаунт за услуга доставчици, може да свържете
акаунта с този на интелигентната телевизия.
Ако свържете акаунта, ще може да влизате в
акаунта лесно чрез Smart Hub, без да се налага
да въвеждате име на акаунт и парола.
За да използвате функцията Регистриране на
акаунт за услуга, следвайте тези стъпки:
1.
В менюто Настройки изберете Регистриране
на акаунт за услуга и след това натиснете
бутона ВХОД. Появява се прозорецът за
регистрацията на акаунта за услугата.
2.
Натиснете бутоните със стрелки ▲▼, за да
изберете доставчик на услуга, който да
свържете с вашия акаунт за интелигентна
телевизия, и после натиснете бутона ВХОД.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Ако имате акаунт на Samsung и искате да
използвате функцията Приложения на
Samsung в Smart Hub, трябва да
регистрирате тук вашия акаунт в
Приложения на Samsung. Вж. стр. 69 за
допълнителна информация.
3.
Като използвате дистанционното
управление и екранната клавиатура,
въведете ИД и паролата на сайта. Когато
сте готови, натиснете бутона ВХОД.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Това е ИД и паролата, които стандартно
4.
използвате за достъп до акаунта на този сайт.
Ако сте въвели правилно ИД и паролата, се
появява съобщението за успешна регистрация.
5.
Ако сте натиснали ВХОД, повторете Стъпки
2-4, за да свържете друг доставчик на услуги.
6.
Когато завършите, натиснете бутона RETURN.
Смяна на паролата
Функцията Смяна на паролата ви позволява да
промените паролата на Smart Hub. За да
смените паролата, следвайте тези стъпки:
1.
Изберете Смяна на паролата, и после
натиснете бутона ВХОД.
2.
Въведете текущата си парола. Появява се
следващият екран.
66
3.
На следващия екран въведете новата
парола на първия ред. Въведете я отново
на втория ред за потвърждаване.
4.
Появява се съобщението за успешна
смяна на паролата. Натиснете бутона
ВХОД или изчакайте екранът за се
затвори - около 5 секунди.
Премахване от списък ТВ акаунт
Функцията за премахване от списъка с ТВ
акаунти анулира всички текущи регистрирани
акаунти за услуги на екрана за регистриране
на акаунт за услуга.
Деактивиране на акаунт
Функцията Деактивиране на акаунт деактивира
вашият акаунт за интелигентна телевизия и го
изтрива, както и всички настройки, от Smart Hub.
Управление на услуги
Това меню е за настройка на услугата на
специалното приложение. (свързани с
приложението са напр. AP New, Ticker и т.н.)
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Тази функция работи само когато е
инсталирано специалното приложение.
Нулиране
Функцията Нулиране инициализира всички
изтеглени приложения, изтрива всички
потребителски акаунти и настройки от
устройството и нулира всички настройки на
Smart Hub до фабричните им стойности по
подразбиране. След това рестартира Smart
Hub, все едно е стартиран за пръв път. Обаче
вашият акаунт остава на сървъра на Smart
Hub. За да влезете във вашия акаунт, въведете
ИД и парола на екрана за Създаване на акаунт.
За да използвате функцията Нулиране,
следвайте тези стъпки:
1.
В менюто Управление на акаунт, изберете
Нулиране и после натиснете бутона ВХОД.
Появява се екранът Нулиране.
2.
Въведете вашата Защитна парола. Това е
паролата, която сте въвели, когато сте задавали
BD или DVD Родителска категоризация (вж. стр.
43). Ако не сте, въведете 0000.
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 66
2011-12-26
2:29:55
05
4.
✎
След няколко секунди Smart Hub се
нулира автоматично. Екранът може да
стане празен, после Smart Hub се появява
отново. След няколко секунди се стартира
процедурата по реинициализация.
За да завършите реинициализацията,
отидете на Стъпка 4 от "Стартиране на
Smart Hub за пръв път" (Вж. стр. 62)
ЗАБЕЛЕЖКА
 Ако сте забравили паролата си, натиснете бутона
СТОП ( ) отпред на продукта в продължение на
повече от 5 секунди (без поставен диск).
Свойства
Менюто Свойства показва три функции, които
показват информация за Smart Hub:
Още
Показва информация за Smart Hub,
включително номер на версията, броя
инсталирани услуги, използваната памет и
уникалния за продукта ИД.
Споразумение за условия на услугата
Показва Споразумението за условия на услугата.
Меню Реж. редакция - ЖЪЛТ (C)
Функциите в менюто Режим на редактиране ви
позволяват да манипулирате приложението в
раздела Моите приложения на екрана Smart Hub.
С тези функции можете да отключвате и
заключвате достъпа до някои приложения, да
създавате нови папки и да премествате в тях
приложения, да преименувате папки, да
изтривате приложения и да променяте позицията
на приложение на екрана.
За достъп до меню Реж. редакция следвайте тези стъпки:
1.
Натиснете ЖЪЛТИЯ (C) бутон на
дистанционното управление. Отдолу на екрана
се появява лентата с менюто Реж. редакция.
2.
Натиснете ▲▼◄►, за да изберете елемент от
менюто, после натиснете бутона ВХОД.
Функциите на лентата с менюто Реж. редакция
са описани по-долу.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Някои елементи от менюто може да не се
появят на екрана. За да видите тези елементи,
натиснете ◄►, за да се преместите в
краищата на екрана и после натиснете още
веднъж, за да разкриете елементите
 Може да затворите лентата, като маркирате Х
долу вдясно, и после натиснете бутона ВХОД.
Преместване
Функцията Преместване ви позволява да
сменяте екранната позиция на приложение. За
да използвате функцията Преместване,
следвайте тези стъпки:
1. Натиснете ЖЪЛТИЯ (C) бутон на дистанционното
управление.
2. Изберете приложение и натиснете бутона ВХОД.
Над приложението се появява отметка.
3. Натиснете ▲▼◄►, за да изберете Преместване
и след това натиснете бутона ВХОД. Над
приложението се появява икона за променена
позиция.
4. Натиснете ▲▼◄►, за да преместите иконата.
Натиснете бутона ВХОД, когато иконата се намира
в желаната позиция. Приложението се премества
на новата си позиция.
Нова папка
Функцията Нова п апка ви позволява да
създавате и именувате нови папки. След като
създадете папка, може да местите в нея
приложения. За да използвате функцията Нова
папка, следвайте тези стъпки:
1. Натиснете ЖЪЛТИЯ (C) бутон на
дистанционното управление.
2. Натиснете ▲▼◄►, за да преместите
курсова в Нова папка и после натиснете
бутона ВХОД. Появява се прозорец за
създаване на нова папка и клавиатура.
3. Използвайте клавиатурата, за да въведете името
на папката, и натиснете бутона ВХОД.
Екранът Нова папка се затваря и новата папка се
появява на екрана Smart Hub.
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 67
Мрежови услуги
3.
67
2011-12-26
2:29:56
Мрежови услуги
Преместване в папка
Преименуване на папка
Функцията Преместване в папка ви позволява
да преместите приложение в папка. За да
използвате функцията Преместване в папка,
следвайте тези стъпки:
Функцията Преименуване на папка ви
позволява да преименувате папки. За да
използвате функцията Преименуване на папка,
следвайте тези стъпки:
1.
1.
Натиснете ЖЪЛТИЯ (C) бутон на
дистанционното управление.
2.
Натиснете ▲▼◄►, за да изберете
Заключи и посленатиснете бутона ВХОД.
3.
Натиснете ▲▼◄►, за да изберете
Преименуване на папка и посленатиснете
бутона ВХОД. Появява се прозорец за
преименуване на папка и клавиатура.
4.
Използвайте клавиатурата, за да въведете
ново име, и натиснете бутона ВХОД.
Прозорецът за преименуване се затваря и
на папката се появява ново име.
2.
3.
4.
Натиснете ЖЪЛТИЯ (C) бутон на
дистанционното управление.
Изберете приложение и натиснете бутона ВХОД.
Натиснете ▲▼◄►, за да изберете Преместване
в папка и посленатиснете бутона ВХОД. Появява
се прозорецът за преместване в папка.
Натиснете ▲▼◄►, за да изберете Заключи и
посленатиснете бутона ВХОД. Появява се
съобщението за преместване в папка и после се
затваря. Приложението е преместено в папката.
За достъп до приложение в папка
Затворете менюто Реж. редакция.
В Моите приложения натиснете ▲▼◄►, за да
изберете папка и посленатиснете бутона ВХОД.
Папката се отваря.
3. Изберете приложение и натиснете бутона
ВХОД. Приложението или услугата на
приложението се стартира.
1.
2.
За редактиране на елементи в папка
Изберете папка и после натиснете бутона
ВХОД. Папката се отваря.
Натиснете ЖЪЛТИЯ (C) бутон на
дистанционното управление. Отдолу на екрана
се появяват бутоните за Редакция.
Тези бутони работят по същия начин като
бутоните в меню Реж. редакция на главния
екран. Например, за да преместите
приложение обратно в главния екран на
Моите приложения:
Заключване
Функцията Заключване ви позволява да
заключите някои приложения в Моите
приложения, така че да не могат да се отварят
без Родителски код за защита.
За да използвате функцията Заключване,
следвайте тези стъпки:
1.
Натиснете ЖЪЛТИЯ (C) бутон на
дистанционното управление.
2.
Натиснете ▲▼◄►, за да изберете
приложение и след това натиснете бутона
ВХОД. Ако приложението може да се
заключи, менюто Заключване се активира.
3.
Натиснете ▲▼◄►, за да изберете
Заключи и посленатиснете бутона ВХОД.
Появява се прозорецът за Защита.
1.
Изберете приложението.
4.
2.
Изберете Преместване в папка и после
натиснете бутона ВХОД. Отваря се
прозорецът за преместване в папка.
Въведете вашия Родителски код за защита
(Вж. стр. 43). Ако не сте създали такъв,
въведете 0000.
5.
3.
Изберете Моите приложения и после
натиснете бутона ВХОД. Прозорецът
Преместване в папка се затваря и
приложението се връща в главния екран
на Моите приложения.
Натиснете бутона ВХОД. Появява се
прозорецът за заключване, който
потвърждава заключването и после се
затваря. До приложението се появява
символ за заключване.
68
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 68
2011-12-26
2:29:56
05
1.
2.
3.
4.
5.
Натиснете ЖЪЛТИЯ (C) бутон на дистанционното
управление.
Натиснете ▲▼◄►, за да изберете заключено
приложение и след това натиснете бутона ВХОД.
Натиснете ▲▼◄►, за да изберете Отключи и
посленатиснете бутона ВХОД. Появява се
прозорецът за Защита.
Въведете Родителския код за защита (Вж. стр. 43).
Ако не сте създали такъв, въведете 0000.
Натиснете бутона ВХОД. Появява се прозорецът
за отключване, който потвърждава, че
заключването е освободено, и после се затваря.
Изтриване
Функцията Изтриване ви позволява да
изтривате приложения от Моите приложения.
За да използвате функцията Изтриване,
следвайте тези стъпки:
1. Натиснете ЖЪЛТИЯ (C) бутон на дистанционното
управление.
2. Натиснете ▲▼◄►, за да изберете приложение и
след това натиснете бутона ВХОД.
3. Натиснете ▲▼◄►, за да изберете Изтриване и
посленатиснете бутона ВХОД. Ще се покаже
съобщението "Искате ли да изтриете избраните
елементи?".
4. Изберете Да и после натиснете бутона ВХОД.
Приложението е изтрито.
Меню Сортиране по - ЗЕЛЕН (B)
Функциите в менюто за сортиране ви позволяват да
сортирате приложенията в Моите приложения по
Подразбиране, Име, Дата, Честота, Категория и
Определени от потребителя. Ако ръчно промените
позицията на приложение, менюто Сортиране
автоматично маркира Определени от потребителя,
когато го стартирате.
Samsung Apps
Приложения Samsung ви позволява да
изтегляте безплатни приложения и услуги на
вашия плейър на Blu-ray дискове и да ги
гледате или използвате на вашия телевизор.
Мрежови услуги
Отключване
Тези приложения и услуги включват
видеоклипове, музика, снимки, игри, новини,
спорт и т.н. Приложенията за новите
приложения се появяват в Моите приложения.
Редовно се добавят допълнителни приложения
и услуги.
За платени приложения
За да изтеглите платени приложения, трябва
да създадете акаунт Samsung и да добавите
кредитна карта към акаунта.
За да създадете акаунт Samsung, посетете
www.samsung.com:
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Тази услуга може да не е налична в някои
страни.
Достъп до екрана на Приложения Samsung
За достъп до екрана на Приложения Samsung
натиснете бутоните ▲▼◄►, за да навигирате
до областта Приложения Samsung на главния
екран на Smart Hub и после натиснете бутона
ВХОД. Появява се екранът Приложения
Samsung.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Ако това е първият ви достъп до този екран,
се появява прозорецът за условия на
услугата. Изберете Приемам и натиснете
бутона ВХОД.
За да сортирате приложенията в Моите приложения,
следвайте тези стъпки:
1.
Натиснете ЗЕЛЕНИЯ (D) бутон на
дистанционното управление.
2.
Натиснете бутона ◄►, за да изберете метод на
сортиране, после натиснете бутона ВХОД.
Smart Hub сортира приложенията по метода,
който сте избрали.
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 69
69
2011-12-26
2:29:56
Мрежови услуги
Използване на екрана на Приложения Samsung
Приложения Samsung по категории
За да използвате екрана Приложения
Samsung, следвайте тези стъпки:
Налични са следните категории:
1.
Натиснете бутоните ◄►, за да преминете
към списъка с категории на екрана.
2.
Натиснете бутоните ▲▼, за да маркирате
категория. След няколко секунди, екранът
Приложения Samsung показва
приложенията в тази категория. Разделът
Сортиране се появява на екрана.
3.
4.
5.
Натиснете бутона ►, за да се преместите
на показаните приложения или услуги.
Натискайте бутоните ▲▼◄►, за да
изберете услуга или приложение и след
това натиснете бутона ВХОД. Появява се
екранът Детайли на приложение, който
описва услугата или приложението.
Изберете Изтегляне сега и после
натиснете бутона ВХОД ОД. Ако
приложението или услугата е безплатна,
тя се изтегля и се стартира. Ако не е така
и има такса, следвайте инструкциите на
екрана, за да завършите изтеглянето.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Някои приложения се изтеглят безплатно,
но изискват регистрация в доставчика или
платен акаунт, за да бъдат използвани.
 Приложения за приложенията и услугите,
които сте изтеглили от Приложения
Samsung в Моите приложения.
Сортиране по раздели
Може да получите достъп до Сортиране по
раздели отгоре на екрана, като използвате
бутоните ▲▼◄►. Всеки раздел показва
услугите или приложенията в категорията,
която сте избрали, сортирани по критериите
на раздела (Препоръчани, Най-изтегляни, Найнови, Име).
Може също да използвате СИНИЯ (D) бутон на
дистанционното управление за достъп до
разделите Сортиране по. При всяко натискане
на СИНИЯ (D) бутон п роменяте показването
от един раздел на сортиране на друг.
70
• Какво ново? : Показва новорегистрираните
приложения.
• Видео : Показва различни видове видео, като
филми, ТВ програми и кратки видеоклипове.
• Игра : Показва различни игри, като судоку и
шах.
• Спорт : Показва различни спортни мултимедии,
като информация за мачове, изображения и
кратки видеоклипове.
• Начин на живот : Включва различни медийни
услуги за начин на живот, като музика,
инструменти за управление на личен фотоархив
и социални мрежи, напр. Facebook и Twitter.
• Информация : Включва различни
информационни услуги, като новини, новини за
борсата и прогнози за времето.
• Други : Включва други разнообразни услуги.
Моят акаунт
Моят акаунт ви дава достъп до поредността и
хронологията на изтегляне на вашите
Приложения Samsung и до екрана Кеш на
поите приложения. За достъп до тази
информация ви е нужен акаунт на Приложения
Samsung.
Помощ
Ако имате въпроси относно Приложения,
Samsung най-напред прегледайте помощния
раздел. Ако никой от съветите не помага,
посетете www.samsung.com.
За да използвате функцията Помощ, следвайте
тези стъпки:
1.
Натиснете бутоните ▲▼◄►, за да
изберете Помощ, после натиснете бутона
ВХОД.
2.
Натиснете бутона ◄►, за да влезете в
Помощ, след като се появи.
3.
Натиснете бутона ▲▼, за да превъртите
текста на Помощ.
4.
Натиснете ◄ за изход от Помощ.
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 70
2011-12-26
2:29:56
05
• ЧЕРВЕН (A) (Влизане) : За влизане в акаунта за
интелигентна телевизия.
• ЗЕЛЕН (B) (Изглед на миниатюри/списък) :
Превключване между изглед на приложенията в
Миниатюри или Списък.
• СИН (D) (Сортиране по) : Сортиране на
приложенията по Препоръчани, Най-теглени,
Най-нови или Име.
• Връщане : За връщане в предишното меню.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Наличното интернет съдържание може да
се добави или изтрие от доставчика без
предизвестие.
BD-LIVE™
След като продуктът е свързан с мрежата,
може да се радвате на различно съдържание,
свързано с филми, като използвате съвместим
с BD-LIVE диск.
1. Поставете USB памет в USB гнездото
отпред на продукта и после проверете
оставащата памет. Устройството с памет
трябва да има поне 1GB свободно място,
за да побере услугата на BD-LIVE.
2. Поставете Blu-ray диск, който поддържа
BD-LIVE.
3. Изберете елемент от различните услуги на
BD-LIVE, предоставени от производителя
на диска.
Мрежови услуги
Използване на цветните бутони
на дистанционното управление с
Приложения Samsung
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Начинът, по който използвате BD-LIVE, и
За инструкции за Вашето видео или функцията
за Търсене посетете www.samsung.com.
Използване на функцията vTuner
Функцията vTuner е за слушане на
радио. Ако натиснете бутона vTuner,
може да се преместите на
приложението vTuner.
Натиснете бутона vTuner.
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Можете да използвате функцията на vTuner,
след като изтеглите приложението vTuner
от Samsung Apps.
предоставените услуги може да се
различават, в зависимост от производителя
на диска.
Използване на функцията AllShare
AllShare позволява да изпълнявате музика, видео
и снимки от компютъра, DLNA съвместим
мобилен телефон или NAS на вашия продукт.
За да използвате функцията AllShare, трябва да
свържете продукта към мрежата (Вж. стр. 26~27).
За да използвате AllShare с вашия компютър,
трябва да инсталирате софтуера AllShare на
компютъра.
Ако имате DLNA мобилен телефон или NAS,
може да използвате AllShare без никакъв
допълнителен софтуер.
Може да изтеглите компютърния софтуер и
подробни инструкции за използване на AllShare
от уеб сайта Samsung.com.
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 71
71
2011-12-26
2:29:56
Друга информация
Отстраняване на неизправности
Когато устройството не работи правилно, направете справка в долната таблица. Ако проблемът не е
посочен по-долу или ако инструкциите не помогнат, изключете устройството, извадете кабела от
контакта и се свържете с най-близкия оторизиран дилър или сервизен център на Samsung Electronics.
Проблем
Проверка/Действие за корекция
Не мога да извадя диска.
• Включен ли е добре захранващият кабел в контакта?
• Изключете захранването и след това го включете отново.
iPod не се свързва успешно
• Проверете състоянието на iPod куплунга и дока.
• Поддържайте актуална софтуерната версия на iPod.
Възпроизвеждането не започва.
• Проверете номера на регион на BD/DVD диска.
BD/DVD дискове, закупени в чужбина, е възможно да не могат да се
възпроизвеждат.
• CD-ROM и DVD-ROM дискове не могат да се възпроизвеждат на това устройство.
• Проверете дали е зададено правилно ниво за родителски контрол.
Възпроизвеждането не започва веднага
след натискане на бутон
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ/ПАУЗА.
• Не използвате ли диск, който е деформиран или с драскотини по повърхността?
• Избършете и почистете диска.
Не се чува звук.
• По време на бързо възпроизвеждане, бавно възпроизвеждане и покадрово
възпроизвеждане не се чува звук.
• Свързани ли са правилно високоговорителите? Правилно ли сте персонализирали настройките
на високоговорителите?
• Не е ли дискът сериозно повреден?
Звук се чува само от някои
високоговорители, а не от
всичките 6.
• При определени BD/DVD дискове, звукът се извежда само от предните високоговорители.
• Проверете свързани ли са правилно високоговорителите.
• Регулирайте силата на звука.
• Когато слушате CD, радио или телевизор, звук се извежда само от предните високоговорители.
Изберете "PRO LOGIC II" като натиснете
PL II (Dolby Pro Logic II) на
дистанционното, за да използвате и шестте високоговорителя.
Dolby Digital 5,1-канален съраунд
звук не се възпроизвежда.
• Има ли отбелязано "Dolby Digital 5,1 CH" на диска? Dolby Digital 5.1-канален
съраунд звук се възпроизвежда само ако дискът е записан с 5.1-канален звук.
• Правилно ли е зададен езика за аудио на Dolby Digital 5,1-CH в информационния
дисплей?
Дистанционното управление не
работи.
• Използвате ли дистанционното управление в рамките на работния обхват като ъгъл и разстояние?
• Изтощени ли са батериите?
• Правилно ли сте избрали функциите (TV/BD) на дистанционното (TV или BD)?
• Дискът се върти, но няма картина.
• Телевизорът включен ли е?
• Свързани ли са правилно видео кабелите?
• Не е ли дискът не замърсен или повреден?
• Диск с лошо фабрично качество няма да може да се възпроизвежда.
• Качеството на картината е лошо и
картината е нестабилна.
Езикът за аудио и субтитри не
работи.
• Езикът за аудио и субтитри няма да работи при дискове, в които не е записан.
Не се появява екран с меню дори след
като е избрана функция за меню.
• Не използвате ли диск, в който няма менюта?
72
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 72
2011-12-26
2:29:56
06
Проверка/Действие за корекция
Екранното съотношение не може да
бъде променено.
• Можете да възпроизвеждате 16:9 BD/DVD дискове в режим 16:9 Wide (Широк
екран), режим 4:3 Letter Box, или 4:3 Pan - Scan (с ленти отстрани или отгоре и
отдолу), но 4:3 BD/DVD дискове могат да се възпроизвеждат само в размер 4:3.
Проверете на опаковката на Blu-ray диска и изберете подходяща функция.
• Продуктът не работи.
• Натиснете и задръжте бутона СТОП ( ) на дистанционното управление за 5
секунди в режим на ГОТОВНОСТ.
(Пример: Електрозахранването се
изключва или се чува странен звук.)
• Устройството не работи нормално.
Паролата за родителски контрол е
забравена.
Друга информация
Проблем
- Използването на функцията RESET (НУЛИРАНЕ) ще изтрие всички запаметени настройки.
Не използвайте тази функция, ако не е наложително.
• Без поставен диск натиснете и задръжте бутона СТОП ( ) на продукта за повече от
5 секунди. На екрана се появява INIT и всички настройки се връщат към
стойностите по подразбиране
и след това натиснете бутона POWER.
- Използването на функцията RESET (НУЛИРАНЕ) ще изтрие всички запаметени настройки.
Не използвайте тази функция, ако не е наложително.
Не се приемат радио предавания.
• Свързана ли е правилно антената?
• Ако входящият сигнал от антената е слаб, монтирайте външната FM антена на място
с добро приемане на сигнала.
Докато слушате телевизия през
продукта, не се чува звук.
• Ако бутонът ИЗВАЖДАНЕ ( ) е натиснат, когато слушате аудио от телевизора с
използване на функциите D. IN или AUX, функциите за BD/DVD са включени и това
заглушава аудиото от телевизора.
"Not Available" (Неналично) се
появява на екрана.
• Функциите или действието не могат да се изпълнят в този момент, защото:
1. Софтуерът на BD/DVD не позволява това.
2. Софтуерът на BD/DVD не поддържа функцията (напр. ъгли).
3. Функцията не се предлага в момента.
4. Поискали сте номер на заглавие или глава или време на търсене извън наличния диапазон.
Ако HDMI изходящият сигнал е зададен
на разделителна способност, която
вашият телевизор не може да поддържа
(например, 1080p), възможно е да не
виждате картина на телевизора.
• Натиснете бутона СТОП ( ) на предния панел в продължение на повече от 5
секунди, без диск в устройството. Всички настройки се връщат към фабричните.
Няма HDMI изход.
• Проверете връзката между телевизора и HDMI гнездото на продукта.
• Проверете дали вашият телевизор поддържа разделителна способност 576p/480p/
720p/1080i/1080p на входящия HDMI сигнал.
Ненормален екран на HDMI
изход.
• Ако на телевизора се появи смущение във формата на снеговалеж, това означава, че
телевизорът не поддържа HDCP (Широколентова цифрова защита на
съдържанието).
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 73
73
2011-12-26
2:29:57
Друга информация
Проблем
Проверка/Действие за корекция
Функция PC Share Manager
Мога да виждам папки, споделени
чрез PC Share Manager, но не и
файловете.
• Тъй като показва само файлове, съответстващи на категориите Изображение, Музика
и Филми, файловете, които не принадлежат към тези категории, могат да не се
покажат.
Функция AllShare
Видеоклипът се възпроизвежда
насечено.
• Проверете дали мрежата е стабилна.
• Проверете дали е правилно свързан мрежовият кабел и дали мрежата не е
претоварена.
• Безжичната връзка между сървъра и продукта е нестабилна. Проверете връзката.
Връзката AllShare между
компютъра и телевизора е
нестабилна.
• IP адресът под същата подмрежа трябва да е уникален, в противен случай може да
възникне IP сблъсък.
• Проверете дали няма активирана защитна стена. Ако е така, деактивирайте я.
BD-LIVE
Не мога да се свърже към
сървъра на BD-LIVE.
• Проверете дали е успешна мрежовата връзка от менюто Мрежов тест.
• Проверете дали USB устройството с памет е свързано към продукта.
• Устройството с памет трябва да има поне 1GB свободно място, за да побере услугите
на BD-LIVE.
Може да проверите наличната памет в Управление на BD данни (Вж. стр. 42)
• Проверете дали менюто BD-LIVE интернет връзка е зададено на Разреши (всички).
• Ако по-горното не успее, свържете се с доставчика на съдържание, за да
актуализирате до най-новия фърмуер.
При използване на услугата BDLIVE се появява грешка.
• Устройството с памет трябва да има поне 1GB свободно място, за да побере услугите
на BD-LIVE.
Може да проверите наличната памет в Управление на BD данни (Вж. стр. 42)
✎ ЗАБЕЛЕЖКА
 Когато бъдат възстановени фабричните настройки по подразбиране, всички данни от
потребителя, записани в BD данните, ще бъдат изтрити.
74
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 74
2011-12-26
2:29:57
06
Друга информация
Спецификации
Общи
FM Тунер
Тегло
3,5 кг
Размери
429,3 (Ш) x 58,4 (В) x 325,1 (Д) мм
Диапазон на работна температура
+5°C до +35°C
Диапазон на работна влажност
10 % до 75 %
Съотношение сигнал/шум
55 dB
Полезна чувствителност
12 dB
Обща хармонична деформация
0.5 %
BD (Blu-ray диск)
Скорост на четене: 9,834 м/сек.
DVD (Digital Versatile Disc)
Диск
CD: 12 см (КОМПАКТ ДИСК)
CD: 8 см (КОМПАКТ ДИСК)
Композитно видео
Скорост на четене: 6,98 ~ 7,68 м/сек.
Прибл. време за възпроизвеждане (едностранен, еднослоен диск): 135 мин.
Скорост на четене: 4,8 ~ 5,6 м/сек.
Макс. време на възпроизвеждане: 74 мин.
Скорост на четене: 4,8 ~ 5,6 м/сек.
Макс. време на възпроизвеждане: 20 мин.
1 канал: 1,0 Vp-p (75 Ω товар)
Blu-ray диск : 576i/480i
DVD : 576i/480i
Y : 1,0 Vp-p (75 Ω товар)
Видео изход
Pr : 0,70 Vp-p (75 Ω товар)
Компонентно видео
Pb : 0,70 Vp-p (75 Ω товар)
BD : 576i/480i
DVD : 576p/480p, 576i/480i
Видео/Аудио
HDMI
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM многоканално аудио, побитово аудио, PCM аудио
Изходящ сигнал от преден високоговорител 165 W x 2 (3 Ω)
Изходящ сигнал от централен високоговорител 170 W (3Ω)
Изходящ сигнал от съраунд високоговорител
Изходящ сигнал от събуфер
Усилвател
Честотен диапазон
165 W x 2 (3 Ω)
170 W (3 Ω)
Аналогов вход
20Hz~20kHz (±3dB)
Цифров вход
20Hz~40kHz (±-4dB)
S/N съотношение
70dB
Дискретизация на каналите
60dB
Входна чувствителност
(AUX) 500 mV
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 75
75
2011-12-26
2:29:57
Друга информация
HT-D5500
Система високоговорители
Високоговорител
Импеданс
Честотна лента
Звуково налягане на изходящ звук
Номинална входна мощност
Максимална входна мощност
Размери (Ш x В x Д)
Тегло
5,1-канална система високоговорители
Преден
Съраунд
Централен
Събуфер
3Ω
3Ω
3Ω
3Ω
140Hz~20kHz 140Hz~20kHz 140Hz~20kHz 40Hz ~ 160Hz
86dB/W/M
86dB/W/M
86dB/W/M
88dB/W/M
165W
165W
170W
170W
330W
330W
340W
340W
Преден : 90 x 207,5 x 68,5 мм
Съраунд : 90 x 141,5 x 68,5 мм
Централен : 360 x 74,5 x 68,5 мм
Събуфер : 168 x 350 x 285 мм
Преден : 0,69 кг, Съраунд : 0,58 кг
Централен : 0,98 кг, Събуфер : 3,60 кг
HT-D5530
Система високоговорители
Високоговорител
Импеданс
Честотна лента
Звуково налягане на изходящ звук
Номинална входна мощност
Максимална входна мощност
Размери (Ш x В x Д)
Тегло
5,1-канална система високоговорители
Преден
Съраунд
Централен
Събуфер
3Ω
3Ω
3Ω
3Ω
140Hz~20kHz 140Hz~20kHz 140Hz~20kHz 40Hz ~ 160Hz
86dB/W/M
86dB/W/M
86dB/W/M
88dB/W/M
165W
165W
170W
170W
330W
330W
340W
340W
Преден : 90 x 1300 x 119 мм (основа на стойката : 250 x 250 мм)
Съраунд : 90 x 141,5 x 68,5 мм
Централен : 360 x 74,5 x 68,5 мм
Събуфер : 168 x 350 x 285 мм
Преден : 4,19 кг, Съраунд : 0,58 кг
Централен : 0,98 кг, Събуфер : 3,60 кг
HT-D5550
Система високоговорители
Високоговорител
Импеданс
Честотна лента
Звуково налягане на изходящ звук
Номинална входна мощност
Максимална входна мощност
Размери (Ш x В x Д)
Тегло
5,1-канална система високоговорители
Преден
Съраунд
Централен
Събуфер
3Ω
3Ω
3Ω
3Ω
140Hz~20kHz 140Hz~20kHz 140Hz~20kHz 40Hz ~ 160Hz
86dB/W/M
86dB/W/M
86dB/W/M
88dB/W/M
165W
165W
170W
170W
330W
330W
340W
340W
Преден : 90 x 1300 x 119 мм (основа на стойката : 250 x 250 мм)
Съраунд : 90 x 1300 x 119 мм (основа на стойката : 250 x 250 мм)
Централен : 360 x 74,5 x 68,5 мм
Събуфер : 168 x 350 x 285 мм
Преден : 4,19 кг, Съраунд : 3,80 кг
Централен : 0,98 кг, Събуфер : 3,60 кг
*: Номинална спецификация
- Samsung Electronics Co., Ltd си запазва правото да променя спецификациите без предизвестие.
- Теглото и размерите са приблизителни.
- Конструкцията и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
- За спецификациите на мощността и консумацията проверете етикета на продукта.
76
Български
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 76
2011-12-26
2:29:57
Свържете се със SAMSUNG ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ
Ако имате въпроси или коментари за продуктите на Samsung, се обърнете към центъра за обслужване
на клиенти на SAMSUNG.
Area
` North America
Canada
Mexico
U.S.A
Contact Centre 
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 77
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Centre 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
Ukraine
0-800-502-000
www.samsung.com
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
` Asia Pacific
www.samsung.com
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
India
Indonesia
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Japan
Malaysia
www.samsung.com
Philippines
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` CIS
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
` Europe
Albania
Area
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` Middle East
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
` Africa
Nigeria
South Africa
2011-12-26
2:29:58
Правилно изхвърляне на батериите на този продукт
(Приложимо в ЕС и други европейски страни със система за разделно събиране на отпадъчни
батерии)
Тази маркировка на батерията, ръководството или опаковката показва, че батериите на продукта
не трябва да се изхвърлят с останалите битови отпадъци в края на експлоатационния им период.
Присъствието на маркировки на химическите символи Hg, Cd или Pb показва, че батерията съдържа
живак, кадмий и олово над препоръчаните в Директива 2006/66 на ЕС стойности. Ако батериите
не се изхварлят правилно, тези субстанции могат да причинят вреда на човешкото здраве или на
околната среда.t.
За да се защити околната среда и да се стимулира рециклирането, отделяйте батериите от друти
типове отпадък и ги рециклирайте в местните центрове за връщане на батерии.
Правилно изхвърляне на този продукт
(отпадъчно електрическо и електронно оборудване)
(Приложимо в ЕС и други европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)
Тази маркировка на продукта, ръководството или опаковката показва, че продуктът и неговите електронни
аксесоари (напр. зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не трябва да се изхвърлят с останалите битови
отпадъци в края на експлоатационния им период. За да се избегне възможна опасност за околната среда или
човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, отделяйте тези продукти от останалите видове
отпадъци и ги рециклирайте по отговорен начин, за да съдействате за устойчивото повторно използване на
суровините.
Битовите потребители трябва да се обърнат или към магазина, откъдето са закупили този уред, или към
местните власти, за подробна информация къде и как могат да предадат този уред за рециклиране, безопасно за
околната среда.
Потребителите от предприятията трябва да се обърнат към доставчика си и да проверят условията в договора за
покупка. Този продукт и неговите електронни аксесоари не трябва да се смесват с други отпадъци на работното
място.
HT-D5500_XEO_BUL_1226.indd 78
2011-12-26
2:29:58
HT-D5500
HT-D5530
HT-D5550
5.1-kanalni Blu-ray™
sistem za kućnu zabavu
korisničko uputstvo
Zamislite mogućnosti
Hvala što ste kupili ovaj Samsungov proizvod.
Da dobijete kompletniju uslugu,
molimo da vaš proizvod registrujete na
www.samsung.com/register
HT-D5500_XEO_SER_1226.indd 1
2011-12-26
3:05:19
Sigurnosne informacije
Sigurnosna upozorenja
DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU).
UNUTRA NEMA DELOVA KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. SERVISIRANJE POVERITE KVALIFIKOVANOM
OSOBLJU SERVISA.
OPREZ
OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA
NE OTVARATI
Ovaj simbol ukazuje na “opasan
napon” u proizvodu koji predstavlja
opasnost od električnog udara ili
telesne povrede.
OPREZ : DA BISTE SPREČILI
ELEKTRIČNI UDAR, ŠIROKI KONTAKT
UTIKAČA USKLADITESA ŠIROKIM
KONTAKTOM UTIČNICE I UMETNITE
DO KRAJA.
UPOZORENJE
• Da biste smanjili opasnost od požara ili električnog
udara, ne izlažite ovaj proizvod kiši ili vlazi.
OPREZ
• Aparat se ne sme uranjati ili prskati; na aparat se ne smeju
stavljati predmeti napunjeni vodom, kao što su vaze.
• Mrežni utikač se koristi za iskopčavanje uređaja i mora da
bude slobodan u svakom trenutku.
• Ovaj aparat mora uvek da bude povezan na AC utičnicu sa
zaštitnim uzemljenjem.
• Da biste iskopčali aparat sa električne mreže, morate izvući
utikač iz mrežne utičnice, pa će mrežni utikač biti slobodan.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Ovaj simbol ukazuje na važna
uputstva koja se dobijaju uz ovaj
proizvod.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
Ovaj CD plejer je klasifikovan kao LASERSKI
proizvod KLASE 1.
Upotreba kontrola, podešavanja ili izvršavanje
procedura, osim onih koje nisu ovde navedene,
može dovesti do izlaganja opasnom zračenju.
OPREZ
• NEVIDLJIVO LASERSKO ZRAČENJE AKO SE
UREĐAJ OTVORI I ONEMOGUĆE ZAŠTITE,
IZBEGAVAJTE IZLAGANJE ZRAKU.
2
Srpski
HT-D5500_XEO_SER_1226.indd 2
2011-12-26
3:05:29
Mere opreza
• Osigurajte da AC mrežni napon u vašem domu bude u skladu sa nalepnicom na zadnjoj ploči proizvoda.
• Proizvod instalirajte horizontalno, na odgovarajuću podlogu (nameštaj), tako da oko njega ima dovoljno prostora
za ventilaciju (7,5~10 cm).
• Ne stavljajte proizvod na pojačala ili drugu opremu koja može da se zagreje.
Uverite se da otvori za ventilaciju nisu pokriveni.
• Ne stavljajte nikakve predmete na proizvod.
• Pre pomeranja proizvoda izvadite disk iz njega.
• Da biste proizvod u potpunosti isključili sa električnog napajanja, izvadite mrežni utikač iz utičnice.
- Ako proizvod nećete koristiti u dužem vremenskom periodu, isključite utikač iz utičnice.
• Za vreme grmljavine izvucite mrežni utikač iz utičnice. Pikovi napona zbog grmljavine mogu oštetiti proizvod.
• Ne izlažite proizvod direktnom sunčevom zračenju ili drugim izvorima toplote. To može da dovede do pregrevanja
i kvara proizvoda.
• Zaštitite proizvod od vlage i prevelike toplote ili opreme koja stvara jaka magnetna ili električna polja (tj. zvučnika).
• Iskopčajte mrežni kabl iz AC izvora ako proizvod ne funkcioniše ispravno.
• Ovaj proizvod nije namenjen za industrijsku upotrebu. Ovaj proizvod koristite samo za ličnu upotrebu.
• Ako je vaš proizvod čuvan na hladnom mestu može da se javi kondenzacija. Ako se proizvod transportuje zimi,
pre korišćenja sačekajte oko 2 sata da proizvod postigne sobnu temperaturu.
• Baterije koje se koriste sa ovim proizvodom sadrže hemikalije koje su štetne po okolinu.
Ne stavljajte baterije u kućni otpad.
Gledanje TV-a korišćenjem 3D funkcije
VAŽNE INFORMACIJE U VEZI SA ZDRAVLJEM I BEZBEDNOŠĆU ZA 3D SLIKU. Pažljivo
pročitajte sledeće bezbednosne informacije pre nego što počnete da koristite 3D funkciju
na televizoru.
UPOZORENJE
• Neke osobe prilikom gledanja 3D sadržaja mogu da iskuse nelagodnost, kao što je vrtoglavica, mučnina ili
glavobolja. Ako iskusite bilo koji od tih simptoma, prestanite sa gledanjem 3D sadržaja, skinite aktivne 3D
naočare i odmorite se.
• Gledanje 3D sadržaja duže vreme može da izazove naprezanje očiju. Ako osetite naprezanje očiju, prestanite sa
gledanjem 3D sadržaja, skinite aktivne 3D naočare i odmorite se.
• Odgovorna odrasla osoba trebalo bi redovno da nadgleda decu koja koriste 3D funkciju. Ako postoji nagoveštaj
zamora očiju, glavobolje, vrtoglavice ili mučnine, dete bi trebalo da prestane sa gledanjem 3D sadržaja i da se
odmori.
• Aktivne 3D naočare nemojte koristiti ni u koju drugu svrhu (kao naočare za vid, naočare za sunce, zaštitne
naočare itd.)
• Nemojte koristiti 3D funkciju niti aktivne 3D naočare dok hodate ili se pomerate. Korišćenje 3D funkcije ili aktivnih
3D naočara dok se krećete može da dovede do povreda izazvanih naletanjem na predmete, saplitanjem i/ili
padanjem.
Srpski
HT-D5500_XEO_SER_1226.indd 3
3
2011-12-26
3:05:29
Sigurnosne informacije
Mere opreza pri rukovanju i čuvanju diskova
Male ogrebotine na disku mogu da smanje kvalitet
zvuka i slike ili da prouzrokuju preskakanje.
Budite naročito pažljivi da ne izgrebete diskove
dok njima rukujete.
Držanje diskova
• Ne dodirujte stranu diska koja se reprodukuje.
• Uvek držite disk za ivice da biste
izbegli ostavljanje otisaka prstiju na
površini diska.
• Ne lepite papir ili traku na disk.
Čuvanje diska
• Ne čuvajte na direktnoj sunčevoj svetlosti
• Čuvajte u hladnom provetrenom prostoru
• Čuvajte u čistom zaštitnom omotu.
Čuvajte u verikalnom položaju.
✎ NAPOMENA
 Ne dozvolite da se diskovi uprljaju.
 Ne stavljajte napukle ili izgrebane diskove.
Licenca
• Dolby i dupli-D simbol su registrovani zaštitni znaci kompanije Dolby
Laboratories.
• " O DIVX VIDEO ZAPISIMA: DivX® je digitalni video
format koji je kreirala kompanija DivX, Inc. Ovo je
DivX Certified® uređaj koji reprodukuje DivX video zapise. Za više
informacija i softverske alate za konverziju vaših datoteka u DivX video,
posetite www.divx.com.
O DIVX FORMATU VIDEO ZAPISA NA ZAHTEV: Ovaj DivX Certified®
uređaj mora da bude registrovan da bi mogao reprodukovati kupljene
DivX filmove u formatu video zapisa na zahtev (VOD). Da biste dobili
registracioni kod, pronađite DivX VOD deo u meniju za podešavanje
uređaja. Idite na vod.divx.com da biste saznali više o tome kako da
završite registraciju.
DivX Certified® za reprodukciju DivX® video zapisa do HD 1080p,
uključujući i premium sadržaj.
DivX®, DivX Certified® i povezani logotipi su zaštitni znaci kompanije
DivX, Inc. i koriste se pod licencom."
Pokriven jednim ili više sledećih S.A.D. patenata : 7,295,673;
7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
•
The terms HDMI and HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other
countries.
Rukovanje i čuvanje diskova
• Oracle i Java su registrovani zaštitni znaci kompanije Oracle i/ili njenih
filijala. Druga imena mogu predstavljati zaštitne znake njihovih vlasnika.
Ako na površini diska postoje otisci prstiju ili prljavština,
očistite ga blagom sapunicom i obrišite mekom tkaninom.
• Ovaj proizvod sadrži tehnologiju za zaštitu od kopiranja koja je zaštićena
SAD patentima i drugim pravima na intelektualnu svojinu korporacije
Rovi.
Reinženjering i rastavljanje su zabranjeni.
• Prilikom čišćenja nežno brišite od centra ka
spoljnom obodu diska
✎ NAPOMENA
 Ukoliko topli vazduh dođe u kontakt sa hladnim
delovima u proizvodu može se stvoriti kondenzacija.
Kada se stvori kondenzacija u proizvodu, proizvod
možda neće ispravno funkcionisati. Ako se to desi,
izvadite disk i ostavite proizvod na 1 ili 2 sata sa
uključenim napajanjem.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ i logotipi su zaštitni znaci Blu-ray Disc
Association.
• iPod je zaštitni znak kompanije Apple
Inc., koji je registrovan u SAD i
drugim zemljama. iPhone je zaštitni
znak kompanije Apple Inc.
• < Obaveštenje o licenciranju otvorenog izvornog koda>
U slučaju korišćenja softvera sa otvorenim izvornim kodom,
Licence za otvoreni izvorni kod su dostupne u meniju proizvoda.
Autorsko pravo
© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava zadržana.
4
Srpski
HT-D5500_XEO_SER_1226.indd 4
2011-12-26
3:05:29
Sadržaj
SIGURNOSNE INFORMACIJE
2
POČETAK
7
POVEZIVANJA
17
PODEŠAVANJE
Sigurnosna upozorenja
Mere opreza
Mere opreza pri rukovanju i čuvanju diskova
Licenca
Autorsko pravo
7
8
12
13
13
14
15
Ikone koje će se koristiti u uputstvu
Tipovi i karakteristike diskova
Pribor
Opis
Prednja ploča
Zadnja ploča
Daljinski upravljač
17
20
21
22
25
26
27
Povezivanje zvučnika
Povezivanje opcionog modula bežičnog prijemnika
Povezivanje torusnog feritnog jezgra na mrežni kabl
glavnog uređaja
Povezivanje spoljnih uređaja/vašeg televizora preko HDMI
Povezivanje audio signala sa spoljnih komponenata
Povezivanje sa mrežom
Povezivanje FM antene
28
29
30
30
31
31
31
31
33
33
33
33
33
34
34
35
35
36
36
36
37
38
38
38
41
41
42
42
42
42
42
42
43
43
Početne postavke
Pristupanje meniju Postavki
Ekran
Postavke za 3D
Format slike
Velič. ekrana za Smart Hub
BD Wise (samo za Samsung proizvode)
Rezolucija
HDMI format boja
Filmski kadar (24Fs)
HDMI duboki tonovi boje
Režim nepokretnih slika
Napredni režim
Zvuk
Postavke zvučnika
Automatska kalibracija muzike
EQ kor.
HDMI Audio
Povratni audio kanal
Digitalni izlaz
Dinamička kontrola opsega
Audio sinhr.
Mreža
Postavke mreže
Status mreže
Internet veza za uslugu BD-LIVE
Sistem
Početne postavke
Anynet+ (HDMI-CEC)
Upravljanje BD podacima
Vremenska zona
DivX® vid. na zah.
Reset
Jezik
SRPSKI
28
2
3
4
4
4
Srpski
HT-D5500_XEO_SER_1226.indd 5
5
2011-12-26
3:05:29
Sadržaj
PODEŠAVANJE
43
OSNOVNE FUNKCIJE
46
43
43
43
43
43
43
43
44
44
45
Bezbednost
BD ocena roditelja
DVD ocena roditelja
Promeni lozinku
Opšte postavke
Prednji ekran
Mrežni daljinski upravljač
Podrška
Nadogradnja softvera
Obratite se kompaniji Samsung
46
46
61
Reprodukovanje video zapisa
Korišćenje menija diska / menija naslova / iskačućeg
menija
Reprodukovanje liste naslova
Korišćenje funkcija za pretragu i premotavanje
Usporena reprodukcija/Reprodukcija korak-po-korak
Ponavljanje reprodukcije
Korišćenje tastera TOOLS
Slušanje muzike
Režim zvuka
Reprodukcija slike
Reprodukcija sa USB memorijskog uređaja
Slušanje radija
Povezivanje iPod/iPhone uređaja korišćenjem USB kabla
Povezivanje iPod/iPhone uređaja korišćenjem priključne
baze
Korišćenje iPod/iPhone uređaja sa bežičnom priključnom
bazom (prodaje se zasebno) za iPod/iPhone
Modeli iPod/iPhone uređaja koji se mogu koristiti sa ovim
proizvodom
Kako se povezuje bežični predajnik sa glavnim uređajem
62
69
71
71
71
Korišćenje Smart Hub-a
Samsung Apps
Korišćenje funkcije vTuner
BD-LIVE™
Korišćenje AllShare funkcije
72
75
Rešavanje problema
Specifikacije
47
47
48
48
49
51
53
54
55
56
58
58
59
60
MREŽNI SERVISI
62
OSTALE INFORMACIJE
72
•
Slike i ilustracije koje su upotrebljene u ovom korisničkom uputstvu date su samo kao reference i mogu se razlikovati
od vašeg proizvoda.
•
Nadoknada za administrativne usluge može biti naplaćena ako
a. inženjer, koga ste pozvali, ne otkrije nikakav kvar na proizvodu
(odnosno, ako niste pročitali korisnički priručnik)
b. na uređaju, koji ste doneli u servisni centar, nije pronađen nikakav kvar
(odnosno, ako niste pročitali korisnički priručnik).
•
Bićete obavešteni o iznosu takve nadoknade pre servisiranja, odnosno dolaska inženjera.
6
Srpski
HT-D5500_XEO_SER_1226.indd 6
2011-12-26
3:05:29
01
Početak
Početak
Ikone koje će se koristiti u uputstvu
Obavezno proverite sledeće termine pre nego što počnete sa čitanjem korisničkog uputstva.
Termin
Oznaka
Ikona
h
z
Z
BD-ROM
BD-RE/-R
DVD-VIDEO
Definicija
To obuhvata funkciju koja je dostupna na BD-ROM-u.
To obuhvata funkciju koja je dostupna na BD-RE/-R disku snimljenom u
BD-RE formatu.
To obuhvata funkciju koja je dostupna na DVD-VIDEO disku.
DVD-RW(V)
DVD-R
DVD+RW
y
To obuhvata funkciju koja je dostupna na DVD+RW or DVD-RW(V)/DVDR/+R diskovima koji su finalizovani.
To obuhvata funkciju koja je dostupna na audio CD-RW/-R disku
(CD-DA format).
To obuhvata funkciju koja je dostupna na CD-RW/-R, DVD-RW/-R
diskovima i USB memorijskim medijima na kojima se nalaze DivX sadržaji.
DVD+R
MP3
WMA
-
JPEG
-
o
w
G
DivX
MKV
MP4
DivX
x
Audio CD
USB memorijski
uređaj
-
OPREZ
-
NAPOMENA
-
Prečica
-
F
!
✎
To obuhvata funkciju koja je dostupna na CD-RW/-R, DVD-RW/-R diskovima
i USB memorijskim medijima na kojima se nalaze MP3 ili WMA sadržaji.
To obuhvata funkciju koja je dostupna na CD-RW/-R, DVD-RW/-R
diskovima i USB memorijskim medijima na kojima se nalaze JPEG sadržaji.
To obuhvata funkciju koja je dostupna na USB memorijskom uređaju.
To obuhvata situaciju kada funkcija ne radi ili su, možda, otkazane
postavke.
To obuhvata savete i uputstva na strani koja objašnjava rad svake funkcije.
Ova funkcija obezbeđuje direktan i jednostavan pristup pritiskom na
taster daljinskog upravljača.
• Ovaj proizvod je kompatibilan samo sa PAL sistemom boja.
• NTSC diskovi neće biti reprodukovani.
Srpski
HT-D5500_XEO_SER_1226.indd 7
7
2011-12-26
3:05:30
Početak
Tipovi i karakteristike diskova
Oznake diskova koji se mogu reprodukovati
Kompatibilnost Blu-ray diska
Blu-ray je novi format u razvoju. U skladu sa tim, mogu
se javiti problemi u vezi kompatibilnosti diskova. Nisu svi
diskovi kompatibilni i ne može se reprodukovati svaki
disk. Za dodatne informacije pogledajte odeljke Tipovi
diskova i Karakteristike u ovom uputstvu.
Blu-ray disk
3D Blu-ray disk
Dolby Digital Plus
PAL televizijski sistem u
Velikoj Britaniji, Francuskoj,
Nemačkoj, i td.
Dolby TrueHD
DTS-HD High Resolution
Audio
Java
DTS-HD Master Audio |
Essential
✎ NAPOMENA
 Reprodukcija možda neće uspeti sa nekim tipovima
diskova ili kada se vrše specifične operacije, kao što
su promena ugla ili podešavanje proporcija slike.
Informacije o diskovima su detaljno navedene na
kutiji. Molimo da pogledate ako je neophodno.
 Ne dozvolite da se diskovi uprljaju ili izgrebu.
Otisci prstiju, prljavština, prašina, ogrebotine ili
naslage duvanskog dima na snimljenoj površini
mogu onemogućiti reprodukciju diska.
 Kada se reprodukuje BD-Java naslov, učitavanje
može da potraje duže nego kod običnog naslova ili
će možda neke funkcije sporije da se izvršavaju.
Diskovi koji se ne mogu reprodukovati
•
•
•
•
•
•
HD DVD disk
DVD-RAM
3.9 GB DVD-R diskovi za autorizaciju.
DVD-RW (VR mod)
Super Audio CD (osim CD lejera)
DVD-ROM/PD/MV diskovi itd.,CVD/CD-ROM/
CDV/CD-G/CD-I/LD
• CDG-i ne reprodukuju grafiku, već samo zvuk.
✎ NAPOMENA
 Neki komercijalni diskovi i DVD diskovi koji su
kupljeni van vašeg regiona možda neće moći da se
reprodukuju sa ovim proizvodom.
 Ako DVD-R/-RW disk nije pravilno snimljen u DVD
video formatu, neće moći da se reprodukuje.
8
BD-LIVE
Srpski
HT-D5500_XEO_SER_1226.indd 8
2011-12-26
3:05:31
01
BD-RE/-R
I proizvod i diskovi su kodirani prema regionu. Ovi
regionalni kodovi moraju da se upare da bi disk
mogao da se reprodukuje. Ako kodovi nisu isti,
disk se neće reprodukovati.
Ovaj Blu-ray disk se može snimati i reprodukovati.
Ovaj proizvod može da reprodukuje BD-RE/-R
diskove koji su snimljeni drugim kompatibilnim
rekorderima za Blu-ray diskove.
Početak
Kod regiona
DVD-VIDEO
Tip diska
Blu-ray
DVD-VIDEO
Kod
regiona
Oblast
A
Severna Amerika, Centralna
Amerika, Južna Amerika, Koreja,
Japan, Tajvan, Hong Kong i
Jugoistočna Azija.
B
Evropa, Grenland, Francuske
teritorije, Bliski Istok, Afrika,
Australija i Novi Zeland.
C
Indija, Kina, Rusija, Centralna i
Južna Azija.
1
SAD, Teritorije SAD-a i Kanada
2
Evropa, Japan, Bliski Istok,
Egipat, Južna Afrika, Grenland
3
Tajvan, Koreja, Filipini, Indonezija,
Hong Kong
4
Meksiko, Južna Amerika,
Centralna Amerika, Australija,
Novi Zeland, Pacifička ostrva,
Karibi
5
Rusija, Istočna Evropa, Indija,
veći deo Afrike, Severna Koreja,
Mongolija
6
Kina
Tipovi diskova
BD-ROM
Ovaj Blu-ray disk može samo da se reprodukuje.
Ovaj proizvod može da reprodukuje unapred
snimljene komercijalne BD-ROM diskove.
• Ovaj proizvod može da reprodukuje unapred snimljene
komercijalne DVD diskove (DVD-VIDEO diskove) sa
filmovima.
• Pri prebacivanju sa prvog sloja na drugi sloj
dvoslojnog DVD-VIDEO diska, može se javiti
trenutno izobličenje slike i zvuka. To nije znak
kvara proizvoda.
DVD-RW/-R/+R
Ovaj proizvod može da reprodukuje DVD-RW/-R/+R
diskove koji su snimljeni i finalizovani DVD
videorekorderom.
Mogućnost reprodukcije može da zavisi od uslova
snimanja.
DVD+RW
• Ovaj proizvod može da reprodukuje DVD+RW
diskove koji su snimljeni DVD videorekorderom.
Mogućnost reprodukcije može da zavisi od uslova
snimanja.
Audio CD (CD-DA)
• Ovaj proizvod može da reprodukuje audio CD-RW/R diskove u CD-DA formatu.
• Ovaj proizvod možda neće moći da reprodukuje
neke CD-RW/-R diskove zbog uslova pod kojima
su snimljeni.
CD-RW/-R
• Koristite CD-RW/-R diskove od 700 MB (80 minuta).
Ako je moguće, nemojte koristiti diskove od 800 MB
(90 minuta) ili veće jer se možda neće moći
reprodukovati.
• Ako CD-RW/-R disk nije sniman u zatvorenoj
sesiji, možda ćete primetiti kašnjenje kod
reprodukcije na početku diska ili se možda neće
moći reprodukovati ni jedna snimljena datoteka.
• Neki CD-RW/-R diskovi možda neće moći da se
reprodukuju pomoću ovog proizvoda, zavisno od
uređaja koji je korišćen za njihovo snimanje. Za
sadržaje snimljene na CD-RW/-R medijumu sa
CD-a za vašu ličnu upotrebu, mogućnost
reprodukcije će možda zavisiti od sadržaja i
diskova.
Srpski
HT-D5500_XEO_SER_1226.indd 9
9
2011-12-26
3:05:33
Početak
Format diska
Korišćenje JPEG diska
• CD-R/-RW i DVD-RW/-R diskovi koji su snimljeni u UDF, ili JOLIET formatu mogu da se reprodukuju.
• Mogu se reprodukovati samo JPEG datoteke sa sufiksima „.jpg”, „.JPG“, „.jpeg” ili „.JPEG“.
• Podržan je progresivan JPEG.
DVD-RW/-R (V)
• To je format koji se koristi za snimanje podataka na DVD-RW ili DVD-R disk. Kada se takav disk
finalizuje, on može da se reprodukuje ovim proizvodom.
• Ako je disk snimljen u video modu na rekorderu drugog proizvođača, ali nije finalizovan, ne može se
reprodukovati ovim proizvodom.
Podržani formati datoteka
Podrška video datoteka
Sufiks datoteke
Sadržaj
Video kodek
Audio kodek
Rezolucija
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS jezgro
1920x1080
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS jezgro
1920x1080
1920x1080
Filmski JPEG
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
WMA
Window Media Video v9
WMA
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
MP3
ADPCM
AAC
1920x1080
ADPCM
AAC
HE-AAC
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
*.avi
AVI
MPEG4 SP/ASP
Filmski JPEG
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
*.mkv
MKV
MPEG4 SP/ASP
Filmski JPEG
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
*.asf
*.wmv
ASF
ASF
*.mp4
MP4
*.3gp
3GPP
MPEG4 SP/ASP
MPEG4 SP/ASP
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
10
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Srpski
HT-D5500_XEO_SER_1226.indd 10
2011-12-26
3:05:33
01
*.vro
Sadržaj
VRO
VOB
Video kodek
Audio kodek
Rezolucija
MPEG2
AC3
MPEG
LPCM
1920x1080
AC3
MPEG
LPCM
AAC
352x288
MPEG1
MPEG1
*.mpg
*.mpeg
MPEG2
PS
H.264
352x288
1920x1080
1920x1080
AC3
AAC
MP3
DD+
HE-AAC
MPEG2
*.ts
*.tp
*.trp
H.264
TS
VC1
Početak
Sufiks datoteke
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Ograničenja
•
•
•
•
•
Neki gore navedeni kodeci nisu podržani ako imate problem sa sadržajima.
Video izvor sa netačnom informacijom kontejneru ili ako je oštećen, neće biti pravilno reprodukovan.
AV izvor sa većom standardnom bitskom brzinom ili brzinom kadrova neće biti pravilno reprodukovan.
Ako je tabela indeksa oštećena, funkcija Seek (Jump) (Traži/Preskoči) neće biti podržana.
Ako video reprodukujete preko mreže, možda neće biti pravilno reprodukovan, što zavisi od statusa
mreže.
Video dekoder
• Podržan do H.264 nivo 4.1.
• H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4, AVCHD nije podržano.
• MPEG4 SP, ASP :
- Ispod 1280 x 720: maks. 60 kadrova
- Iznad 1280 x 720: maks. 30 kadrova
• GMC 2 ili viši nisu podržani.
Audio dekoder
•
•
•
•
Podržan do WMA 7,8,9.
WMA 9 PRO sa više od dva kanala (višekanalni) nije podržan.
WMA 9 Lossless, Voice nisu podržani.
WMA brzina semplovanja na 22050 Hz mono nije podržana.
Podrška muzičkih datoteka
Sufiks datoteke
Sadržaj
Audio kodek
Podržani opseg
*.mp3
MP3
MP3
-
WMA
Kompatibilan sa WMA ver. 10
* Brzine semplovanja (u kHz) - 8, 11, 16, 22,
32, 44.1, 48
* Bitske brzine – Sve bitske brzine u opsegu
od 5 kb/s do 384 kb/s
*.wma
WMA
Srpski
HT-D5500_XEO_SER_1226.indd 11
11
2011-12-26
3:05:34
Početak
Napomene o USB vezi
Podržani uređaji:
USB memorijski medij, MP3 plejer, digitalni
fotoaparat, USB čitač kartica
1) Ne podržavaju imena datoteka ili direktorijuma
koja sadrže više od 125 znakova.
2) Datoteka titla koja je veća od 300 KB možda
neće biti pravilno prikazana.
3) Neki USB uređaj/digitalni fotoaparat možda
neće biti kompatibilan sa proizvodom.
4) Podržani su sistemi datoteka FAT16 i FAT32.
5) Imena foto (JPEG), muzičke (MP3) i video
datoteke treba da budu na korejskom ili
engleskom jeziku. U protivnom, datoteka
možda neće biti reprodukovana.
6) Povežite direktno na USB port proizvoda.
Povezivanje preko drugog kabla može
dovesti do problema sa USB
kompatibilnošću.
7) Stavljanje više od jednog memorijskog
uređaja u čitač za više kartica možda neće
funkcionisati pravilno.
8) PTP protokol za digitalni fotoaparat nije
podržan.
9) Ne odvajajte USB uređaj tokom procesa
“učitavanja”.
10) Što je veća rezolucija slike, kašnjenje
prikazivanja je duže.
11) MP3 datoteke sa DRM zaštitom koje su
preuzete sa komercijalne web lokacije se ne
reprodukuju.
Pribor
Proverite da li se u sadržaju nalazi sledeći pribor.
Video kabl
FM antena
iPod priključna baza
Korisničko uputstvo
ASC mikrofon
Mekana krpica
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
SLEEP
TV
BD
RDS DISPLAY
TA
1
2
PTY-
PTY SEARCH
4
3
5
7
PTY+
6
8
9
FULL SCREEN
REPEAT
0
MUTE
VOL
TUNING
/CH
SFE MODE
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
(za mrežni kabl)
POPUP
INFO
TOOLS
RETURN
EXIT
TUNER
iPod SYNC MEMORY
A
SMART
B
C
MO/ST
D
SEARCH S/W LEVEL DĺD
HUB
D SOUND
PL
DSP
vTuner
Daljinski upravljač/
Baterije (veličina AAA)
12
Torusno feritno jezgro
Srpski
HT-D5500_XEO_SER_1227.indd 12
2011-12-27
4:34:06
01
Početak
Opis
Prednja ploča
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5V
500mA
ASC IN
1
TASTER ZA UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE ( )
Uključuje i isključuje proizvod
2
TASTER ZA FUNKCIJE
Mod se menja na sledeći način:
BD/DVD D. IN AUX R. IPOD W. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
3
DISPLEJ
Prikazuje status reprodukcije, vreme, itd.
4
5
TASTER ZAUSTAVI
Zaustavlja reprodukciju diska.
TASTER ZA REPRODUKUJ/
PAUZU
Reprodukuje disk ili pauzira reprodukciju.
6
TASTER UNESI
Bira stavke menija ili pokreće Blu-ray disk. (Neće pokrenuti DVD disk.)
7
8
9
TASTER ZA IZBACIVANJE
Izbacuje disk.
PROREZ ZA DISK
Ovde ubacite disk.
SENZOR DALJINSKOG
UPRAVLJAČA
Detektuje signale sa daljinskog upravljača.
10
11
ASC ULAZNI KONEKTOR
Koristi se za povezivanje ASC mikrofona radi MAC (automatska kalibracija muzike) podešavanja.
KONTROLA JAČINE ZVUKA
Podešavanje jačine zvuka
12
USB PRIKLJUČAK
Ovde možete povezati USB stik (fleš memorija) i koristiti ga kao memoriju ako je proizvod
povezan sa BD-LIVE. Takođe, možete koristiti USB Host za ažuriranje softvera i MP3/JPEG/DivX/
MKV/MP4 reprodukciju. Takođe je moguće koristiti R. IPOD kada je iPod povezan.
✎ NAPOMENA
 Ažuriranja softvera preko USB porta moraju se obaviti samo korišćenjem USB stika (fleš memorija).
 Kada proizvod prikaže meni Blu-ray diska, reprodukciju filma nećete moći da pokrenete pritiskom na taster
REPRODUKUJ na proizvodu ili daljinskom upravljaču. Da biste reprodukovali film morate da izaberete stavku
Reprodukuj film ili Start u meniju diska i da zatim pritisnete taster UNESI.
Srpski
HT-D5500_XEO_SER_1226.indd 13
13
2011-12-26
3:05:35
Početak
Zadnja ploča
1 2
3
4
5
6
HDMI OUT
HDMI IN
7
8
9
10
11
12
COMPONENT OUT
FM ANT
13
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SURROUND
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
LAN
iPod
DIGITAL
AUDIO IN
OPTICAL
WIRELESS LAN
WIRELESS
AUX IN
VIDEO OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3
1
KONEKTOR ZA BEŽIČNI LAN
Može se upotrebiti za mrežne usluge (vidi strane 62~71), BD-LIVE i
ažuriranje softvera korišćenjem adaptera za bežičnu LAN mrežu.
2
LAN TERMINAL
Može se upotrebiti za mrežne servise (vidi strane 62~71), BD-LIVE i
ažuriranje softvera preko veze sa mrežom.
3
iPod KONEKTOR
Ovde povežite konektor iPod priključne baze.
4
KONEKTOR ZA EKSTERNI DIGITALNI АUDIO
ULAZ (OPTIČKI)
Koristite ga za povezivanje spoljne opreme sa digitalnim izlazom.
5
KONEKTOR ZA HDMI IZLAZ
Koristite HDMI kabl, povežite ovaj HDMI izlazni konektor na HDMI
ulazni konektor na vašem TV aparatu za sliku najboljeg kvaliteta.
6
KONEKTORI ZA HDMI ULAZ
Istovremeno prima digitalne video i audio signale putem HDMI kabla.
7
KONEKTOR ZA FM ANTENU
Povežite FM antenu.
8
PRIKLJUČAK ZA TX KARTICU (BEŽIČNI)
TX kartica omogućava komunikaciju između ovog proizvoda i
opcionog modula bežičnog prijemnika.
9
KONEKTORI ZA AUX ULAZ
Povežite na 2-kanalni analogni izlaz spoljnog uređaja (kao što je
videorekorder)
10
KONEKTORI ZA KOMPONENTNI VIDEO
IZLAZ
Povežite TV aparat sa komponentnim video ulazima na ove
konektore.
11
KONEKTOR ZA VIDEO IZLAZ
Povežite konektor TV aparata za video ulaz (VIDEO IN) na konektor za
video izlaz (VIDEO OUT) ovog proizvoda.
12
5.1-KANALNI KONEKTORI ZA ZVUČNIKE
(IZLAZ)
Povežite prednje, centralni, surround i subwoofer zvučnike.
13
VENTILATOR ZA HLAĐENJE
Ventilator za hlađenje obezbeđuje hladan vazduh za proizvod radi
sprečavanja pregrevanja i uvek se okreće kada je uključeno napajanje.
! OPREZ
 Obezbedite najmanje 10 cm slobodnog prostora sa svih strana ventilatora za hlađenje kada postavljate
ovaj proizvod.
 Ne blokirajte ventilator za hlađenje ili otvore za ventilaciju.
14
Srpski
HT-D5500_XEO_SER_1226.indd 14
2011-12-26
3:05:36
01
Početak
Daljinski upravljač
Prikaz daljinskog upravljača
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
Uključite i isključite proizvod.
Ako želite da pređete u TV mod,
pritisnite taster TV.
Ako želite da pređete na Kućni bioskop,
pritisnite taster BD.
Pritiskajte numeričke tastere za rad sa
opcijama.
RECEIVER
SLEEP
BD
TV
TA
RDS DISPLAY
1
2
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
0
Pritisnite da pretražite unazad ili
unapred.
Pritisnite za pauziranje diska.
MUTE
Privremeno isključite zvuk.
Podesite jačinu zvuka.
VOL
SFE MODE
DISC MENU
MENU
TUNING
/CH
TITLE MENU
POPUP
Pritisnite da biste videli meni diska.
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Odaberite stavke menija na ekranu
i menjajte vrednosti u meniju.
Popravite audio sinhronizaciju kada
reprodukujete video sadržaj sa iPod uređaja.
Ovi tasteri se koriste za menije proizvoda i
za nekoliko funkcija na Blu-ray diskovima.
Pritisnite ovaj taster za meni Smart Hub.
Pritisnite da biste primenili 3D efekat.
Pritisnite ovo za pretraživanje sadržaja.
Izaberite željeni Dolby Pro Logic II audio mod.
Koristi se za podešavanje nivoa zvuka
subwoofera.
Koristite RDS funkciju za prijem
FM stanica.
Omogućava vam da ponovite
naslov, poglavlje, numeru ili disk.
Pritisnite za preskakanje unazad ili
unapred.
Pritisnite za zaustavljanje/reprodukciju
diska.
Vratite se na prethodni meni.
Podesite vreme do automatskog
isključivanja proizvoda.
REPEAT
Pritisnite ovaj taster da biste videli sliku
preko celog ekrana na televizoru.
Pritisnite ovaj taster za meni Tools.
Za izbacivanje diska.
9
FULL SCREEN
Pritisnite ovaj taster da pređete na glavni
meni.
Ovo je taster za izbor moda.
ili
Pritisnite da biste izabrali TV u video
modu.
TUNER
iPod SYNC MEMORY
A
SMART
B
C
SEARCH S/W LEVEL
MO/ST
D
DSP
Možete da podesite mod SFE
(efekat zvučnog polja) koji najviše
odgovara vrsti muzike koju slušate.
Koristite ovaj taster za ulazak u
iskačući meni/meni naslova.
Koristite ovaj taster za prikazivanje
informacija o reprodukciji prilikom
reprodukovanja Blu-ray/DVD diska.
Pritisnite ovaj taster za izlazak iz
menija.
Koristi se za memorisanje frekvencije
radio stanice.
DĺD
Bira MONO ili STEREO tehniku za
prijem radio stanice.
vTuner
Pritisnite da biste uživali u običnom
2D video zapisu dok ste u 3D modu.
HUB
D SOUND
Potražite aktivne FM stanice i
promenite kanale.
Pritisnite ovo da biste koristili vTuner.
Za regulaciju i stabilizaciju nivoa
jačine zvuka. (Procesor digitalnih
signala)
Srpski
HT-D5500_XEO_SER_1226.indd 15
15
2011-12-26
3:05:36
Početak
Stavljanje baterija u daljinski upravljač
* Veličina baterije: AAA
Spisak kodova za marke TV aparata
Marka
Kod
Marka
Kod
Admiral
(M.Wards)
56, 57, 58
Mitsubishi/
MGA
18, 40, 59, 60, 75
A Mark
01, 15
MTC
18
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Anam
01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13, 14
Nikei
03
Onking
03
01, 18, 40, 48
Onwa
03
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54,
66, 67, 73, 74
AOC
✎ NAPOMENA
 Pobrinite se da se “+” i “–” kontakti baterija
poklapaju sa crtežom unutar odeljka za
baterije.
 Pri standardnoj upotrebi televizora baterije će
trajati oko jednu godinu.
 Daljinski upravljač se može koristiti do oko 7
metara u pravoj liniji.
Podešavanje daljinskog upravljača
Uz pomoć ovog daljinskog upravljača možete
upravljati izvesnim funkcijama vašeg TV aparata.
Kada upravljate TV aparatom pomoću daljinskog
upravljača
1. Pritisnite taster TV da podesite daljinski
upravljač na TV mod.
Bell &
Howell
(M.Wards)
57, 58, 81
Brocsonic
59, 60
Candle
18
97
Pioneer
63, 66, 80, 91
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
Radio
Shack
17, 48, 56, 60,
61, 75
Croslex
62
03
RCA/
Proscan
18, 59, 67, 76, 77,
78, 92, 93, 94
Crown
Curtis
Mates
Realistic
03, 19
59, 61, 63
CXC
03
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 32,
34, 35, 36, 48, 59, 90
2. Pritisnite taster POWER da uključite TV aparat.
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
3. Dok držite pritisnut taster POWER, upišite
odgovarajući kod za vašu marku TV aparata.
• Ako za vaš TV aparat postoji više kodova,
unosite jedan po jedan kod da biste odredili
koji od njih funkcioniše.
• Primer : Za Samsung TV aparat
Dok držite pritisnut taster POWER, uz pomoć
numeričkih tastera unesite 00, 15, 16, 17 i 40.
Fisher
19, 65
Funai
03
Futuretech
03
General
Electric (GE)
06, 40, 56, 59,
66, 67, 68
Hall Mark
40
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Inkel
45
JC Penny
56, 59, 67, 86
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
16
15, 17, 18, 40,
48, 54, 62, 72
Cinema
03
markama televizora. Takođe, neke operacije
možda neće biti moguće, zavisno od marke
vašeg TV aparata.
 Daljinski upravljač će raditi sa Samsung
televizorima prema unapred zadatoj postavci.
Philips
03
03, 18, 25
40
 Daljinski upravljač možda neće raditi sa nekim
03, 15, 17, 18, 48,
54, 59, 62, 69, 90
Citizen
Daytron
✎ NAPOMENA
18
Philco
Cetronic
Dynasty
4. Ako se TV aparat isključi, podešavanje je završeno.
• Možete da koristite tastere POWER, VOLUME,
CHANNEL i numeričke tastere (0~9) za televizor.
Penney
KEC
03, 15, 40
KMC
15
LG
(Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Sampo
40
Samsung
00, 15, 16, 17, 40,
43, 46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
Sanyo
19, 61, 65
Scott
03, 40, 60, 61
Sears
15, 18, 19
Sharp
15, 57, 64
Signature
2000
(M.Wards)
57, 58
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Soundesign
03, 40
Spectricon
01
SSS
18
Sylvania
18, 40, 48, 54,
59, 60, 62
Symphonic
61, 95, 96
Tatung
06
Techwood
18
Teknika
03, 15, 18, 25
TMK
18, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
Luxman
18
Wards
LXI
(Sears)
15, 17, 18, 40,
48, 54, 60, 64
19, 54, 56, 59,
60, 62, 63, 65, 71
Yamaha
18
York
40
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54,
59, 60, 62, 72, 89
Yupiteru
03
Marantz
40, 54
Zenith
58, 79
Matsui
54
Zonda
01
MGA
18, 40
Dongyang
03, 54
Srpski
HT-D5500_XEO_SER_1226.indd 16
2011-12-26
3:05:37
02
Povezivanja
Povezivanja
Ovaj odeljak obuhvata različite načine povezivanja proizvoda sa drugim spoljnim komponentama.
Pre pomeranja ili instalacije ovog proizvoda, proverite da li je isključeno napajanje i iskopčajte mrežni kabl.
Povezivanje zvučnika
Položaj proizvoda
SW
2,5 do 3 dimenzije TV ekrana
Stavite ga na stalak ili policu ormana ili ispod
stalka za TV.
Izbor mesta za slušanje
Mesto za slušanje bi trebalo da bude udaljeno
od TV aparata za 2,5 do 3 dimenzije TV ekrana.
Primer: Za 32" TV aparate 2~2,4 m
Za 55" TV aparate 3,5~4 m
Prednji zvučnici ei
Stavite ove zvučnike ispred vašeg mesta za slušanje tako da budu okrenuti prema
vama (oko 45°). Postavite zvučnike tako da se njihovi visokotonci nalaze u visini
vaših ušiju. Prednju stranu prednjih zvučnika poravnajte sa prednjom stranom
centralnog zvučnika ili ih stavite malo ispred centralnog zvučnika.
Centralni zvučnik f
Najbolje je da ga postavite na istu visinu sa prednjim zvučnicima. Možete ga
postaviti i neposredno iznad ili ispod TV aparata.
Surround zvučnici
hj
Postavite ove zvučnike bočno od vašeg mesta za slušanje. Ako nema dovoljno
prostora, ove zvučnike stavite tako da budu okrenuti jedan prema drugom.
Postavite ih na oko 60 do 90 cm iznad vaših ušiju, tako da budu malo nagnuti
nadole.
razliku od prednjih i centralnih zvučnika, surround zvučnici se koriste
* Za
uglavnom za obradu zvučnih efekata i zvuk neće dolaziti iz njih sve vreme.
Subwoofer g
Pozicija subwoofer zvučnika nije toliko kritična. Stavite ga gde god želite.
! OPREZ
 Nemojte dozvoliti da se deca igraju zvučnicima ili blizu njih. Mogla bi se povrediti ako zvučnik
padne.
 Kada povezujete kablove zvučnika na zvučnike, pazite na ispravan polaritet (+/ –).
 Držite subwoofer zvučnik van domašaja dece kako bi se sprečila mogućnost da deca stavljaju
svoje ruke ili strane predmete u kanal (otvor) subwoofer zvučnika.
 Ne vešajte subwoofer zvučnik na zid kroz ovaj kanal (otvor).
✎ NAPOMENA
 Ako stavite zvučnik blizu vašeg TV aparata, boja ekrana bi mogla da se izobliči zbog magnetnog polja
koje zvučnik stvara. Ako se to desi, udaljite zvučnik od vašeg TV aparata.
Srpski
HT-D5500_XEO_SER_1226.indd 17
17
2011-12-26
3:05:38
Povezivanja
Komponente zvučnika
HT-D5500
(L)
(D)
(L)
PREDNJI
(D)
SURROUND
CENTRALNI
Komponente zvučnika
SUBWOOFER
KABL ZVUČNIKA
Montirani zvučnici
HT-D5530
HT-D5530
ZAVRTANJ (5X15): 2EA
(L) (D)
ZAVRTANJ (4X20): 8EA
KABL ZVUČNIKA
PREDNJI
(L)

CENTRALNI ZVUČNIK
STALAK
CENTRALNI
(D)
PREDNJI ZVUČNIK
SURROUND
SUBWOOFER
BAZA STALKA
HT-D5550
SURROUND
ZVUČNIK
HT-D5550
ZAVRTANJ (5X15): 4EA
(L) (D)
ZAVRTANJ (4X20): 16EA
PREDNJI
(L) (D)
SUBWOOFER
STALAK
KABL ZVUČNIKA
CENTRALNI
ZVUČNIK

CENTRALNI
BAZA STALKA
SURROUND SUBWOOFER
PREDNJI
ZVUČNIK
SURROUND
ZVUČNIK
SUBWOOFER
✎ NAPOMENA
 U vezi sa instaliranjem zvučnika na visoki stalak, pogledajte stranu 19.
18
Srpski
HT-D5500_XEO_SER_1226.indd 18
2011-12-26
3:05:38
02
Povezivanja
Instaliranje zvučnika na visoki stalak
* Samo HT-D5530 – Prednji zvučnici
* Samo HT-D5550 – Prednji/Surround zvučnici
1
1. Okrenite bazu stalka naopako i postavite je na
stalak.
2. Umetnite male zavrtnje (4x20, za povezivanje stalka
i baze stalka) u četiri označene rupe i pritegnite ih u
smeru kazaljke na satu pomoću odvijača, kao što
je pokazano na slici.
2
Baza
stalka
Stalak
3
! OPREZ
4
Zvučnik
 Pazite da ne primenite prejaku silu kada koristite
moment odvijač. U suprotnom će se vrteti bez
efekta ili se može oštetiti. (moment odvijač - ispod
15 kg.s.cm)
Stalak
3. Gornji zvučnik povežite na montirani stalak.
4. Umetnite drugi veliki zavrtanj (5x15, za povezivanje
zvučnika i stalka) u rupu na zadnjoj strani zvučnika i
pritegnite ga odvijačem u smeru kazaljke na satu.
5. Ovako izgleda posle postavljanja zvučnika. Pratite
ove korake da biste instalirali drugi zvučnik.
5
ili
Povezivanje zvučnika
1. Pritisnite papučicu terminala na poleđini zvučnika.
2. Umetnite crni izvod u crni terminal (–) i crveni izvod u crveni (+) terminal, a
zatim otpustite papučicu.
3. Povežite spojne priključke na zadnju ploču proizvoda prema bojama, tako
da se poklope boje utikača sa bojama konektora zvučnika.
Crni
Crveni
U slučaju HT-D5500
Surround zvučnik (L)
Prednji zvučnik (L)
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SURROUND
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
Prednji zvučnik (D)
Centralni zvučnik
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Surround zvučnik (D)
Subwoofer
ONENT
NT OUT
SPEAKERS OUT
CENTER
VIDEO OUT
FRONT
SURROUND
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
* Za HT-D5530/HT-D5550 zvučnike, pogledajte stranu 18.
Srpski
HT-D5500_XEO_SER_1226.indd 19
19
2011-12-26
3:06:08
Povezivanja
Povezivanje opcionog modula bežičnog prijemnika
Da biste surround zvučnike povezali bežično, morate da kupite modul bežičnog prijemnika i TX karticu
od svog prodavca Samsung uređaja.
• Ovaj proizvod treba povezivati samo sa SWA-5000.
U slučaju HT-D5500
Centralni zvučnik
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SURROUND
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
Prednji zvučnik (L)
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Subwoofer
Prednji zvučnik (D)
PONENT
NT OUT
SPEAKERS OUT
CENTER
N
Surround
zvučnik (L)
VIDEO OUT
FRONT
SURROUND
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Surround
zvučnik (D)
Modul bežičnog prijemnika
* Za HT-D5530/HT-D5550 zvučnike, pogledajte stranu 18.
Modul bežičnog prijemnika (SWA-5000)
1. Pritisnite papučicu terminala na poleđini zvučnika.
2. Umetnite crnu žicu u crni terminal (–) i crvenu žicu u crveni terminal (+), a
zatim otpustite papučicu.
3. Povežite spojne priključke na zadnju ploču proizvoda tako da se poklope boje
utikača zvučnika sa bojama konektora zvučnika.
Crni
Crveni
4. Kada je proizvod isključen, ubacite TX karticu u priključak za TX karticu
(WIRELESS) na zadnjoj ploči proizvoda.
• Držite TX karticu tako da nalepnica "WIRELESS" bude okrenuta
na gore i ubacite karticu u priključak.
• TX kartica omogućava komunikaciju između proizvoda i modula
bežičnog prijemnika.
5. Povežite levi i desni surround zvučnik na modul bežičnog prijemnika.
COMPONENT OUT
FM ANT
WIRELESS
AUX IN
VIDE
6. Priključite mrežni kabl modula bežičnog prijemnika u zidnu utičnicu.
TX kartica
20
Srpski
HT-D5500_XEO_SER_1226.indd 20
2011-12-26
3:06:13
02
 Ne stavljajte nijednu drugu karticu osim TX kartice koja je namenjena za ovaj proizvod.
Ako se koristi druga TX kartica, proizvod bi se mogao oštetiti ili se kartica ne bi mogla lako izvaditi.
 Ne stavljajte TX karticu naopako ili u obrnutom smeru.
 TX karticu umetnite kada je proizvod isključen. Umetanje kartice kada je uređaj uključen može
Povezivanja
! OPREZ
prouzrokovati problem.
 Antena za bežični prijem ugrađena je u modul bežičnog prijemnika. Držite dalje od vode i vlage.
 Da obezbedite optimalno slušanje, pobrinite se da prostor oko lokacije bežičnog prijemnog
modula bude čist, bez ikakvih prepreka.
 Ako se iz bežičnih surround zvučnika ne čuje nikakav zvuk, prebacite mod na Dolby Pro
Logic II.
 U 2-kanalnom modu se neće čuti nikakav zvuk iz bežičnih surround zvučnika.
✎ NAPOMENA
 Postavite modul bežičnog prijemnika iza mesta za slušanje. Ako je modul bežičnog prijemnika suviše
blizu proizvoda, zbog ometanja se može primetiti izvesno prekidanje zvuka.
 Ako blizu proizvoda koristite uređaj kao što je mikrotalasna pećnica, bežična LAN kartica ili neki
drugi uređaj koji koristi istu frekvenciju (2,4/5,8 GHz), zbog ometanja se može primetiti izvesno
prekidanje zvuka.
 Domet prenosa između proizvoda i modula bežičnog prijemnika je oko 10 metara, ali to može da
varira u zavisnosti od vaše radne sredine. Ako se između proizvoda i modula bežičnog prijemnika
nalazi armirani ili metalni zid, sistem možda uopšte neće funkcionisati zato što radio talasi ne mogu
da prodru kroz metal.
 Ako proizvod ne uspostavi bežičnu vezu, proizvodu je potrebna ID postavka između proizvoda i
modula bežičnog prijemnika. Kada se proizvod isključi, pritisnite numeričke tastere "0"  "1" 
"3"  "5".na daljinskom upravljaču. Kada je modul bežičnog prijemnika uključen, pritisnite taster
"ID SET" na zadnjoj strani modula bežičnog prijemnika 5 sekundi.
Zatim uključite proizvod u struju (HT-D5500/HT-D5530/HT-D5550).
Povezivanje torusnog feritnog jezgra na mrežni kabl glavnog uređaja
Povezivanjem torusnog feritnog jezgra na mrežni kabl glavnog uređaja sprečavaju se RF smetnje
od strane radio signala.
1. Izvucite pločicu za učvršćivanje sa torusnog
feritnog jezgra da biste ga otvorili.
2. Oko njega dvaput namotajte mrežni kabl glavnog
uređaja.
3. Povežite torusno feritno jezgro na mrežni kabl glavnog
uređaja kao na slici i pritisnite tako da klikne.
COMPONENT OUT
FM ANT
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SURROUND
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
HDMI IN
WIRELESS
AUX IN
VIDEO OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Srpski
HT-D5500_XEO_SER_1226.indd 21
21
2011-12-26
3:06:15
Povezivanja
Povezivanje spoljnih uređaja/vašeg televizora preko HDMI
HDMI je standardni digitalni interfejs za povezivanje sa uređajima kao što su TV, projektor, DVD plejer,
Blu-ray plejer, dekoder i slični uređaji.
S obzirom na to da je HDMI u potpunosti digitalan, uživaćete u originalnom, digitalnom kvalitetu video
zapisa i zvuka, bez izobličenja koja se mogu javiti kada se digitalni sadržaj pretvara u analogni.
DVD ili Blu-ray plejer
SAT (satelitski prijemnik/dekoder)
HDMI ULAZ
COMPONENT OUT
FM ANT
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SURROUND
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
LAN
iPod
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
HDMI IN
OPTICAL
WIRELESS LAN
WIRELESS
AUX IN
VIDEO OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3
HDMI IZLAZ
HDMI IZLAZ : Povezivanje sa TV aparatom preko HDMI kabla
(NAJBOLJI KVALITET)
Povežite HDMI kabl od HDMI IZLAZ konektora na poleđini proizvoda na HDMI ULAZ konektor na
vašem TV aparatu.
✎ NAPOMENA
 Zavisno od vašeg TV aparata, izvesne rezolucije HDMI izlaza možda neće funkcionisati.
 Kada realizujete video povezivanje, podesite izvor za video ulaz na vašem TV-u tako da se poklopi sa
odgovarajućim video izlazom (HDMI, komponentni ili kompozitni) vašeg proizvoda.
Pogledajte korisnički priručnik za vaš TV aparat za više informacija o tome kako se bira izvor ulaznog video
signala za TV aparat.
 Ako ste podesili daljinski upravljač tako da upravlja vašim TV aparatom, pritisnite taster TV SOURCE na
daljinskom upravljaču i izaberite HDMI za spoljni izvor vašeg TV aparata.
 Da biste uživali u video zapisima 3D tehnologije, morate da imate HDMI vezu.
 Dugačak HDMI kabl može da dovede do šuma na ekranu. U tom slučaju, u meniju podesite
opciju Dubina boja na Isklj..
22
Srpski
HT-D5500_XEO_SER_1226.indd 22
2011-12-26
3:06:23
02
1. Povežite HDMI kabl (nije isporučen) od HDMI ULAZ konektora na zadnjoj ploči proizvoda na HDMI
IZLAZ konektor na svom digitalnom uređaju.
Povezivanja
HDMI ULAZ : Povezivanje spoljne komponente preko HDMI kabla
2. Pritisnite taster FUNCTION da izaberete H. IN1 ili H. IN2 ulaz.
Mod se menja na sledeći način: BD/DVD D. IN AUX R. IPOD W. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
Funkcija automatske HDMI detekcije
Ako ste se povezali na svoj kućni bioskop putem HDMI kabla, video izlaz kućnog bioskopa se
automatski prebacuje u HDMI mod kada ga uključite. Za moguće HDMI video rezolucije, pogledajte
stranu 31.
• Ova funkcija nije na raspolaganju ako HDMI kabl ne podržava CEC.
• Opis HDMI veze
- HDMI šalje samo čist digitalni signal do TV aparata.
- Ako vaš TV aparat ne podržava HDCP, na ekranu se pojavljuje slučajni šum.
• Šta je HDCP?
HDCP (Širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja) predstavlja sistem za zaštitu od kopiranja sadržaja BD/
DVD diskova koji se prenose preko HDMI. On obezbeđuje sigurnu digitalnu vezu između video izvora (PC,
DVD, itd.) i prikaznog uređaja (TV, projektor, itd.). Sadržaj se šifrira na izvornom uređaju radi sprečavanja
pravljenja neovlašćenih kopija.
! OPREZ
 Anynet+ funkcija je podržana samo ako je HDMI kabl povezan na HDMI IZLAZ proizvoda.
Srpski
HT-D5500_XEO_SER_1226.indd 23
23
2011-12-26
3:06:25
Povezivanja
NAČIN 1
Crveni
Plavi Zeleni
COMPONENT OUT
SPEAKERS OUT
CENTER
ŽutiSUBWOOFER
SS
AUX IN
VIDEO OUT
FRONT
SURROUND
FRONT
SURROUND
NAČIN 2
SPEAKER IMPEDANCE : 3
NAČIN 1 : Komponentni video (BOLJI KVALITET)
Ako vaš TV aparat ima ulaze za komponentni video signal, povežite kabl za komponentni video signal
(nije isporučen) između konektora komponentnog video izlaza (PR, PB i Y) na zadnjoj ploči proizvoda i
konektora komponentnog video ulaza na vašem televizoru.
✎ NAPOMENA
 Možete da izaberete neku od različitih rezolucija, kao što su 1080i, 720p, 576p/480p i 576i/480i, zavisno od
tipa diska. (vidi stranu 31)
 Stvarna rezolucija može da se razlikuje od postavke u meniju Postavki ako su povezani i komponentni i HDMI
kablovi. Rezolucija takođe može da se razlikuje u zavisnosti od diska. (vidi stranu 31)
 Kada realizujete video povezivanje, podesite izvor za video ulaz na vašem TV-u tako da se poklopi sa
odgovarajućim video izlazom (HDMI, komponentni ili kompozitni) vašeg proizvoda.
Pogledajte korisnički priručnik za vaš TV aparat za više informacija o tome kako se bira izvor ulaznog video
signala za TV aparat.
 Ako ste podesili daljinski upravljač proizvoda tako da upravlja vašim TV aparatom, pritisnite taster TV
SOURCE na daljinskom upravljaču i izaberite KOMPONENTNI za spoljni izvor vašeg TV aparata.
 U modu DVD reprodukcije, ukoliko su povezani HDMI i komponentni konektori i ako izaberete komponentni
1080p, 1080i, 720p ili 576p/480p mod, meni Podešavanje prikaza će prikazati izlaznu rezoluciju kao 1080p,
1080i, 720p ili 576p/480p . Prava rezolucija je 576i/480i.
NAČIN 2 : Kompozitni video (DOBAR KVALITET)
Nakon povezivanja isporučenog video adaptera na VIDEO IZLAZ na poleđini proizvoda, povežite video
adapter na VIDEO ULAZ televizora putem video kabla.
✎ NAPOMENA
 VIDEO izvor uvek šalje signal rezolucije 576i/480i bez obzira na rezoluciju koja je podešena u meniju za
podešavanje. (vidi stranu 31)
 Kada realizujete video povezivanje, podesite izvor za video ulaz na vašem TV-u tako da se poklopi sa
odgovarajućim video izlazom (HDMI ili kompozitni) vašeg proizvoda.
Pogledajte korisnički priručnik za vaš TV aparat za više informacija o tome kako se bira izvor ulaznog
video signala za TV aparat.
 Ako ste podesili daljinski upravljač tako da upravlja vašim TV aparatom, pritisnite taster TV SOURCE
na daljinskom upravljaču i izaberite VIDEO za spoljni izvor vašeg TV aparata.
! OPREZ
 Nemojte povezivati uređaj preko videorekordera. Na video signale koji se šalju preko videorekordera
mogu da utiču sistemi za zaštitu autorskih prava, a slika na televizoru će biti izobličena.
24
Srpski
HT-D5500_XEO_SER_1226.indd 24
2011-12-26
3:06:25
02
Povezivanja
Povezivanje audio signala sa spoljnih komponenata
COMPONENT OUT
FM ANT
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
HDMI IN
OPTICAL
WIRELESS
Crveni
Optički kabl
(nije isporučen)
Satelitski prijemnik
AUX IN
Kabl za audio signal
(nije isporučen)
Ako spoljna analogna
komponenta ima samo jedan
audio izlaz, povežite bilo levi ili
desni.
VIDEO OU
Beli
VCR
OPTIČKI
AUX
OPTIČKI : Povezivanje spoljne digitalne komponente
Digitalne komponente kao što je kablovski dekoder/satelitski prijemnik.
1. Povežite Digitalni ulaz (OPTIČKI) na proizvodu na Digitalni izlaz spoljne digitalne komponente.
2. Pritisnite taster FUNCTION da izaberete D. IN ulaz.
• Mod se menja na sledeći način: BD/DVD D. IN AUX R. IPOD W. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
✎ NAPOMENA
 Da biste gledali video signal sa svog kablovskog dekodera/satelitskog prijemnika, njegov video izlaz
morate da povežete na TV aparat.
 Sistem podržava digitalne frekvencije odmeravanja od 32 kHz ili više od spoljnih digitalnih komponenata.
 Ovaj sistem podržava samo DTS i Dolby Digital audio signal; MPEG audio signal, koji predstavlja tok
bitova, ne može biti podržan.
AUX : Povezivanje spoljne analogne komponente
Analogne komponente kao što je videorekorder.
1. Povežite AUX IN (audio) ulaz na proizvodu na Audio izlaz spoljne analogne komponente.
• Vodite računa o bojama konektora.
2. Pritisnite taster FUNCTION da izaberete AUX ulaz.
• Mod se menja na sledeći način: BD/DVD D. IN AUX R. IPOD W. IPOD H. IN1 H. IN2 FM
✎ NAPOMENA
 Možete da povežete konektor za video izlaz na vašem video rekorderu na TV aparat i da povežete
konektore za audio izlaz video rekordera na ovaj proizvod.
Srpski
HT-D5500_XEO_SER_1226.indd 25
25
2011-12-26
3:06:27
Povezivanja
Povezivanje sa mrežom
Ovaj proizvod vam omogućava da prikažete mrežne usluge (vidi strane 62~71), kao što su Smart Hub
i BD-LIVE i da primite novije verzije softvera kada je uspostavljena veza sa mrežom. Preporučujemo da
koristite bežični ili IP ruter (usmerivač) za povezivanje.
Za više informacija o povezivanju na ruter, pogledajte korisničko uputstvo rutera ili pozovite
proizvođača rutera za tehničku pomoć.
Kablovska mreža
1. Korišćenjem Direct LAN kabla (UTP kabl), povežite LAN konektor proizvoda na LAN konektor
vašeg modema.
2. Podesite opcije mreže. (vidi stranu 38)
LAN
iPod
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
OPTICAL
WIRELESS LAN
usmerivač
Širokopojasni modem
(sa integrisanim ruterom)
Širokopojasni
servis
Ili
Širokopojasni modem
Širokopojasni
servis
Umrežavanje sa računarom
za funkciju AllShare
(vidi stranu 71)
✎ NAPOMENA
 Internet pristup Samsungovom serveru za ažuriranje softvera možda neće biti dozvoljen, što zavisi od rutera koji
koristite ili politike dobavljača internet usluga. Za više informacija, kontaktirajte vašeg dobavljača internet usluga.
 Ako ste korisnik DSL-a, koristite ruter za uspostavljanje veze sa mrežom.
 Za funkciju AllShare, računar mora biti povezan na mrežu kao što je prikazano na slici.
26
Srpski
HT-D5500_XEO_SER_1226.indd 26
2011-12-26
3:06:29
02
Možete se povezati na mrežu bežičnim IP deliteljem.
1. Za povezivanje na bežičnu mrežu neophodan je bežični AP/IP usmerivač. Povežite adapter za
bežičnu LAN mrežu na bežični LAN adapter na poleđini proizvoda.
2. Podesite opcije mreže. (Vidi stranu 38)
Povezivanja
Bežična mreža
Širokopojasni
servis
LAN
iPod
DIGITAL
AUDIO IN
OPTICAL
Bežični IP delitelj
WIRELESS LAN
PC
Bežični LAN adapter
(nije isporučen)
Umrežavanje sa računarom
za funkciju AllShare
(vidi stranu 71)
✎ NAPOMENA
 Ovaj proizvod je kompatibilan samo sa Samsungovim adapterom za bežičnu LAN mrežu. (nije isporučen) (Naziv modela:




WIS09ABGN).
- Samsung adapter za bežičnu LAN mrežu prodaje se zasebno. Radi kupovine kontaktirajte prodajno mesto proizvoda
Samsung Electronics.
Morate da koristite bežični IP delitelj koji podržava IEEE 802.11 a/b/g/n. (n se preporučuje za stabilan rad bežične mreže.)
Po svojoj prirodi, bežični LAN može prouzrokovati smetnje, što zavisi od uslova korišćenja (AP performanse, razdaljina,
prepreke, ometanje od strane drugih radio uređaja, itd.).
Bežični IP delitelj postavite u infrastrukturni mod. “Ad-hoc” mod nije podržan.
Ako koristite sigurnosni ključ za AP (bežični IP delitelj), podržava se samo sledeće.
1) Mod provere identiteta : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Tip šifrovanja: WEP, AES
 Da biste koristili funkciju AllShare, računar mora biti povezan na mrežu kao što je prikazano na slici.
Povezivanje FM antene
FM antena (isporučena)
1. Povežite isporučenu FM antenu na konektor za FM
ANTENU.
2. Polako pomerajte žicu antene dok ne nađete mesto
sa dobrim prijemom, a zatim je učvrstite na zid ili
neku drugu čvrstu površinu.
FM ANT
✎ NAPOMENA
 Ovaj proizvod ne prima AM emisije.
WIR
Srpski
HT-D5500_XEO_SER_1226.indd 27
27
2011-12-26
3:06:31
Podešavanje
Početne postavke
1. Nakon povezivanja proizvoda, uključite vaš TV
aparat.
(Kada se ovaj proizvod prvi put poveže sa
televizorom i uključi, pojavljuje se ekran Početne
postavke)
• Glavni meni
Moji sadržaji
Vid. zapisi
Fotografije
Muzika
Funkcija
Moj uređaj
Internet Podešavanja
Initial Settings | On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
Български
Hrvatski
Čeština
Dansk
Nederlands
English
Eesti
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
Magyar
Indonesia
Italiano
한국어
m Move " Enter
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da biste izabrali željeni
jezik, a zatim pritisnite taster UNESI.
3. Pritisnite taster UNESI da biste izabrali Pokreni
Pokreni.
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da izaberete željenu
razmeru ekrana televizora, a zatim pritisnite taster
UNESI. (Vidi stranu 31)
Prikazaće se ekran Automatska kalibracija muzike.
5. Utaknite ASC mikrofon u ASC IN konektor na
proizvodu. (vidi stranu 35)
6. Pritisnite taster UNESI da biste odabrali taster
Pokreni. Podešavanje funkcije automatske
kalibracije muzike traje oko 3 minuta.
7. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali
željene postavke mreže : Kabelska TV,
Bežično (Opšte), WPS(PBC) Ili One Foot
Connection, a zatim pritisnite taster UNESI.
Ako ne znate podatke o svojim mrežnim
postavkama, pritisnite PLAVI (D) taster na
vašem daljinskom upravljaču da biste
preskočili Postavke mreže, završite Početne
postavke i idite na Glavni meni.Ako ste
izabrali Postavke mreže, idite na strane
38~41 da biste saznali više informacija o
postavkama mreže. Kada završite, pređite na
Korak 8.
d WPS(PBC)
✎ NAPOMENA
 Glavni meni se neće pojaviti ako ne
konfigurišete početne postavke osim onako
kako je navedeno u nastavku.
 Ako pritisnete PLAVI (D) taster u toku
podešavanja funkcije Automatska kalibracija
muzike/mreže, možete pristupiti glavnom
meniju čak i ako podešavanje mreže još uvek
nije završeno.
 Ako želite da ponovo prikažete ekran Početnih
postavki radi izmena, izaberite opciju za
Resetovanje. (Vidi stranu 42)
 Ako koristite HDMI kabl za povezivanje
proizvoda sa Samsung televizorom koji je
kompatibilan sa Anynet+ (HDMI-CEC)-om. i
1.) Opciju Anynet+ (HDMI-CEC) ste postavili
na Uklj. i kod televizora i kod proizvoda i 2.)
Podesili ste televizor na jezik koji podržava
proizvod i proizvod će automatski izabrati taj
jezik kao željeni jezik.
 Ako je proizvod zaustavljen duže od 5 minuta
bez intervencije korisnika, na vašem televizoru
će se pojaviti čuvar ekrana. Ako je proizvod
ostavljen u modu čuvara ekrana duže od 20
minuta, napajanje se automatski isključuje.
8. Pojavljuje se Glavni meni. (Za više informacija
o Glavnom meniju, vidi stranu 29.)
28
Srpski
HT-D5500_XEO_SER_1226.indd 28
2011-12-26
3:06:33
03
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali željeni
podmeni, a zatim pritisnite taster UNESI.
POPUP
1
TOOLS
2
INFO
RETURN
EXIT
3
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali
željenu stavku, a zatim pritisnite taster
UNESI.
4
5. Pritisnite taster EXIT za izlazak iz menija.
✎ NAPOMENA
TUNER
1
Taster MENU : Pritisnite da pređete na Glavni meni.
2
Taster RETURN : Vratite se na prethodni meni.
 Ako je proizvod povezan sa mrežom, odaberite
Internet iz Glavnog menija.
Preuzmite željeni sadržaj sa Samsung Apps.
(vidi strane 69~71)
Taster UNESI / STRELICE ZA SMER :
3
4
Podešavanje
2. Pritiskajte tastere ◄► da biste izabrali
Podešavanja, a zatim pritisnite taster
UNESI.
Pristupanje meniju Postavki
 Postupak pristupa može biti drugačiji, što zavisi
Pomerite kursor ili odaberite stavku.
Aktivirajte trenutno označenu stavku.
Potvrdite postavku.
od izabranog menija.
 OSD (prikaz na ekranu) se kod ovog proizvoda
može promeniti posle ažuriranja verzije softvera.
Taster EXIT : Pritisnite za izlazak iz trenutnog menija.
Da biste pristupili meniju Postavke i njegovim
podmenijima, postupite na sledeći način:
1. Pritisnite taster POWER.
Pojavljuje se Glavni meni.
• Glavni meni
Moji sadržaji
Vid. zapisi
3
Fotografije
Muzika
4
1
Funkcija
Moj uređaj
Internet Podešavanja
2
5
d WPS(PBC)
1
Bira Moj uređaj.
2
Bira Funkcija.
3
Bira Moji sadržaji.
4
Bira Internet.
5
Bira Podešavanja.
6
Prikazuje raspoložive tastere.
6
Srpski
HT-D5500_XEO_SER_1226.indd 29
29
2011-12-26
3:06:36
Podešavanje
 U zavisnosti od sadržaja i položaja slike na
Ekran
Možete da konfigurišete razne opcije displeja kao
što su razmera ekrana televizora, rezolucija itd.
Postavke za 3D
Veličina ekrana
Izaberite da li treba reprodukovati Blu-ray disk sa
3D sadržajima u 3D modu.
Podešavanja
Ekran
Postavke za 3D
Zvuk
Postavke za 3D
Sistem
Režim repr. za 3D Blu-ray
: Aut.
Jezik
Veličina ekrana
: 55 inč
 Ako želite da uživate u 3D sadržaju, povežite
Bezbednost
Podrška
> Premesti " Ulaz ' Nazad
HDMI duboki tonovi boje
: Aut.
Režim repr. za 3D Blu-ray
3D Blu-ray diskovi su dostupni u dva formata:
Samo Blu-ray 3D i 3D. Pre reprodukcije diska
možete izabrati da li želite da gledate Blu-ray 3D
disk u 3D ili 2D režimu.
• Aut. : Automatski detektuje da li je povezani
televizor kompatibilan sa 3D i u skladu sa tim
reprodukuje Blu-ray 3D disk u 3D ili 2D režimu ili
samo 3D disk u 3D režimu u slučaju da televizor
podržava 3D. 3D diskovi se neće reprodukovati
ako vaš televizor ne podržava 3D.
• 3D  3D : Reprodukuje 3D i Blu-ray 3D diskove
uvek u 3D režimu.
• 3D  2D : Reprodukuje Blu-ray 3D diskove uvek
u 2D režimu. 3D diskovi neće biti reprodukovani.
✎ NAPOMENA
 Da biste zaustavili film u toku 3D reprodukcije,
pritisnite jednom taster ZAUSTAVI(). Film se
zaustavlja, a opcija 3D moda se deaktivira.Da
biste promenili izbor 3D opcije u toku
reprodukovanja 3D filma, pritisnite jednom taster
ZAUSTAVI(). Pojavljuje se Blu-ray meni.
Ponovo pritisnite taster ZAUSTAVI() a zatim
izaberite Postavke za 3D u Blu-ray meniju.
30
Omogućava vam da unesete stvarnu dijagonalu
vašeg televizora tako da proizvod može da podesi
sliku prema dijagonali ekrana i prikaže optimalnu 3D
sliku. (maksimalna dozvoljena veličina ekrana za ovaj
proizvod je 116 inča.)
! OPREZ
Mreža
Opšte postavke
ekranu vašeg televizora, možete videti vertikalne
crne linije na levoj strani, na desnoj strani ili na
obe strane.
3D uređaj (3D kompatibilan AV prijemnik ili
TV) na HDMI OUT priključak proizvoda
korišćenjem HDMI kabla velike brzine.
Stavite 3D naočare pre reprodukovanja 3D
sadržaja.
 Proizvod šalje 3D signale samo putem HDMI
kabla koji je povezan na HDMI OUT
priključak.
 Budući da je rezolucija video signala u
režimu 3D reprodukcije fiksirana na
rezoluciju originalnog 3D videa, rezoluciju ne
možete da promenite onako kako želite.
 Neke funkcije kao što su BD Wise,
podešavanje dijagonale i rezolucije ekrana,
možda neće pravilno funkcionisati u modu
3D reprodukcije.
 Kada gledate 3D slike, udaljite se od
televizora najmanje za 3 širine ekrana. Na
primer, ako imate ekran dijagonale 46 inča,
udaljite se od ekrana 138 inča (3,5 metara).
- Za najbolju 3D sliku, 3D video ekran
postavite u visini očiju.
 Kada je proizvod povezan sa nekim 3D
uređajima, 3D efekat možda neće pravilno
funkcionisati.
Srpski
HT-D5500_XEO_SER_1226.indd 30
2011-12-26
3:06:40
03
BD Wise (samo za Samsung proizvode)
Zavisno od tipa televizora koji imate, možda ćete
hteti da prilagodite postavku veličine ekrana.
BD Wise je najnovija Samsungova opcija za
međusobno povezivanje.
Ako Samsungov proizvod sa opcijom BD Wise
povežete na Samsung televizor preko HDMI i ako je
opcija BD Wise uključena i kod proizvoda i kod
televizora, proizvod šalje video signal sa video
rezolucijom i brzinom kadrova BD/DVD diska.
• 16:9 Originalno : Izaberite ako proizvod
povezujete na televizor razmere ekrana 16:9.
Proizvod će sav sadržaj prikazivati sa originalnim
formatom slike.
Sadržaj formatiran u 4:3 formatu biće prikazan sa
crnim linijama levo i desno.
• 16:9 Potpuno : Izaberite ako proizvod povezujete
na televizor razmere ekrana 16:9. Sav sadržaj će
popunjavati ceo ekran. Sadržaj formatiran u 4:3
formatu biće razvučen.
• 4:3 Letter Box : Izaberite ako proizvod povezujete
na televizor razmere ekrana 4:3. Proizvod će sav
sadržaj prikazivati sa originalnim formatom slike.
Sadržaj formatiran u 16:9 formatu biće prikazan sa
crnim linijama pri vrhu i pri dnu.
• 4:3 Pan-Scan : Izaberite ako proizvod povezujete
na televizor razmere ekrana 4:3. Sadržaju formata
16:9 biće odsečeni krajnji levi i desni delovi slike.
✎ NAPOMENA
• Isklj. : Izlazna rezolucija ostaje fiksirana na
rezoluciju koja je prethodno podešena u meniju
Rezolucija, bez obzira na rezoluciju diska. Vidi
deo Rezolucija u nastavku.
• Uklj. : Proizvod šalje video signal sa video
rezolucijom i brzinom kadrova BD/DVD diska.
✎ NAPOMENA
 Kada je opcija BD Wise uključena, postavka
rezolucije se automatski vraća na BD Wise, a u
meniju Rezolucija pojavljuje se opcija BD Wise.
 Ako je proizvod povezan na uređaj koji ne
podržava BD Wise, ne možete da koristite
funkciju BD Wise.
 Za pravilan rad funkcije BD Wise, meni BD Wise
podesite na Uklj. i kod proizvoda i kod TV aparata.
 Zavisno od tipa diska, neke proporcije možda
Rezolucija
 Ako izaberete proporciju ekrana i opciju koja se
Omogućava vam da podesite izlaznu rezoluciju
komponentnog i HDMI video signala na automatsku,
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p ili 576i/480i.
Ovaj broj označava broj linija video signala po
kadru. Slova i i p označavaju prepleteno i
progresivno skeniranje, respektivno. Što je više
linija, veći je kvalitet.
• Aut. : Automatski podešava izlaznu rezoluciju na
maksimalnu rezoluciju povezanog televizora.
• BD Wise : Automatski podešava rezoluciju na
rezoluciju BD/DVD diska, ako ste proizvod
povezali putem HDMI kabla na televizor sa
opcijom BD Wise. (Stavka menija BD Wise se
pojavljuje samo ako je postavka BD Wise (BD
Wise) podešena na Uklj.. vidi deo BD Wise iznad.)
• 1080p : Daje 1080 linija progresivnog video
signala. (samo za HDMI)
• 1080i : Daje 1080 linija prepletenog video signala.
• 720p : Daje 720 linija progresivnog video signala.
• 576p/480p : Daje 576/480 linija progresivnog
video signala.
• 576i/480i : Daje 576/480 linija prepletenog video
signala. (samo za VIDEO)
neće biti na raspolaganju.
razlikuje od proporcije ekrana vašeg televizora,
moglo bi doći do poremećaja slike.
 Ako izaberete16:9 Originalno, televizor može da
prikaže 4:3 Pillarbox (crne linije na stranama
slike).
Velič. ekrana za Smart Hub
Podesite Smart Hub ekran na optimalnu veličinu.
• Veličina 1 : Smart Hub veličina ekrana biće manja
od podrazumevane. Možete videti neke crne linije
na bočnim stranama ekrana.
• Veličina 2 : Ovo je podrazumevana postavka za
Smart Hub. Plejer prikazuje normalnu Smart Hub
veličinu ekrana.
• Veličina 3 : Ovo će prikazati veću Smart Hub
veličinu ekrana. Slika može biti prevelika za vaš TV
ekran.
Srpski
HT-D5500_XEO_SER_1226.indd 31
Podešavanje
Format slike
31
2011-12-26
3:06:41
Podešavanje
Rezolucija u skladu sa izlaznim modom
• Reprodukcija Blu-ray diskova/E-sadržaja/Digitalnih sadržaja
HDMI / povezan
Izlaz
HDMI / nije povezan
HDMI mod
Komponentni mod
Blu-ray disk
E-sadržaji/
Digitalni
sadržaji
Komponentni/
VIDEO mod
Blu-ray disk
E-sadržaji/
Digitalni
sadržaji
VIDEO mod
BD Wise
Rezolucija
Blu-ray diska
1080p@60F
576i/480i
-
-
-
Aut.
Maks.
rezolucija TV
ulaza
Maks.
rezolucija TV
ulaza
576i/480i
-
-
-
Podešavanje
1080p@60F
1080p@60F
1080p@60F
576i/480i
-
-
-
Filmski kadar :
Autom. (24 f/s)
1080p@24F
1080p@24F
576i/480i
-
-
-
1080i
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
1080i
576i/480i
720p
720p
720p
576i/480i
576i/480i
720p
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
-
-
-
576i/480i
576i/480i
576i/480i
• DVD reprodukcija
HDMI / povezan
HDMI / nije povezan
HDMI mod
Komponentni/VIDEO
mod
Komponentni mod
VIDEO mod
BD Wise
576i/480i
576i/480i
-
-
Aut.
Maks. rezolucija TV
ulaza
576i/480i
-
-
1080p@60F
1080p@60F
576i/480i
-
-
1080i
1080i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
720p
720p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
-
-
576i/480i
576i/480i
Podešavanje
32
Izlaz
Srpski
HT-D5500_XEO_SER_1226.indd 32
2011-12-26
3:06:41
03
 Ako povezani TV ne podržava Filmski kadar ili




odabranu rezoluciju, pojaviće se poruka "Ako se
nakon izbora ne prikaže nijedna slika, sačekajte
15 sek. Nakon toga će rezolucija biti automatski
vraćena na prethodnu vrednost. Da li želite da
izaberete?". Ako izaberete Da, ekran televizora
će se zatamniti na 15 sekundi, a rezolucija će
automatski biti vraćena na prethodnu vrednost.
Ako ekran ostane prazan nakon što ste
promenili rezoluciju, izvadite sve diskove, a
zatim pritisnite i držite pritisnut taster
ZAUSTAVI () na prednjoj ploči proizvoda
duže od 5 sekundi. Sve postavke se vraćaju
na fabrička podešenja. Pratite korake na
prethodnoj strani da biste pristupili svakom
režimu i izabrali Podešenje prikaza koje
podržava vaš TV aparat.
Ako su vraćene podrazumevane fabrička
postavke, svi sačuvani korisnički BD podaci
biće obrisani.
Blu-ray disk mora da ima opciju za 24 kadra da bi
proizvod koristio mod Filmski kadar (24Fs).
Ako su povezani i HDMI i Component konektori i
ako trenutno gledate Komponentni izlaz,
rezolucija je fiksirana na 576i/480i.
HDMI format boja
Omogućava vam da podesite format raspona
boja za HDMI izlaz tako da odgovara
mogućnostima povezanog uređaja (TV, monitor
itd.).
• Aut. : Automatski podešava proizvod na
optimalni format koji podržava vaš uređaj.
• YCbCr (4:4:4) : Ako vaš televizor podržava
YCbCr raspon boja preko HDMI, izaberite ovo
da biste slali normalnu nijansu YCbCr boje.
• RGB (standardno) : Izaberite ovo da biste slali
signal normalne nijanse RGB boje.
• RGB (poboljšano) : Ako ste proizvod povezali
na DVI prikazni uređaj kao što je monitor,
izaberite ovo da biste slali nijansu poboljšane
RGB boje.
Filmski kadar (24Fs)
Postavljanje opcije Filmski kadar (24Fs) na Aut.
omogućava vam da podesite HDMI izlaz
proizvoda na 24 kadra u sekundi za bolji kvalitet
slike.
Možete da uživate u opciji Movie Frame (24Fs)
(Filmski kadar (24Fs) jedino sa TV aparatima koji
podržavaju ovu brzinu kadrova. Opciju Filmski
kadar možete da izaberete samo ako je proizvod u
modu izlazne HDMI rezolucije 1080i ili 1080p.
Podešavanje
✎ NAPOMENA
• Aut. : Funkcije Filmskog kadra (24Fs) rade.
• Isklj. : Funkcije Filmskog kadra (24Fs) su
isključene.
HDMI duboki tonovi boje
Omogućava vam da sa HDMI OUT konektora
šaljete video signal sa dubokim tonovima boje.
Opcija Duboki tonovi boje omogućava precizniju
reprodukciju boja sa većom dubinom tonova
boje.
• Aut.: Na povezani televizor koji podržava
funkciju HDMI dubokih tonova boje proizvod
šalje video signal sa dubokim tonovima boje.
• Isklj. : Slika se isporučuje bez dubokih tonova
boje.
Režim nepokretnih slika
Omogućava vam da podesite tip slike koju
proizvod prikazuje kada pauzirate DVD
reprodukciju.
• Aut.: Automatski prikazuje najbolju nepokretnu
sliku u zavisnosti od sadržaja.
• Kadar : Izaberite kada pauzirate scenu sa malo
akcije.
• Polje : Izaberite kada pauzirate scenu sa
mnogo akcije.
Napredni režim
Omogućava vam da poboljšate kvalitet slike kada
gledate DVD diskove.
• Aut. : Izaberite kako bi proizvod automatski
izabrao najbolji kvalitet slike za DVD koji
gledate.
• Video : Izaberite za najbolji kvalitet slike sa
koncerta ili TV emisije na DVD-u.
Srpski
HT-D5500_XEO_SER_1226.indd 33
33
2011-12-26
3:06:41
Podešavanje
Zvuk
Postavke zvučnika
Podešavanja
Postavke zvučnika
Ekran
Zvuk
|
Nivo
Mreža
Razdaljina
Sistem
Probni ton
Razdaljina
Ako zvučnici ne mogu da se postave na jednakim
rastojanjima od mesta za slušanje, možete da
podesite vreme kašnjenja audio signala iz
prednjih, centralnog, surround i subwoofer
zvučnika.
• Rastojanje zvučnika možete da podesite
između 0,3m i 9,0m.
: Isklj.
Jezik
Bezbednost
Podešavanja
Opšte postavke
Razdaljina
Ekran
Podrška
> Premesti " Ulaz ' Nazad
Nivo
Zvuk
Prednji L
Mreža
Prednji D
Centar
Sistem
Surround L
Jezik
Surround D
Bezbednost Bas zvučnik
Opšte postavke Probni ton
◄
:
:
:
:
:
:
Podrška
10(ft) 3.0(m) |
10(ft) 3.0(m)
10(ft) 3.0(m)
10(ft) 3.0(m)
10(ft) 3.0(m)
10(ft) 3.0(m)
Isklj.
> Premesti < Izmena ' Nazad
Možete da podesite simetriju i nivo za svaki
zvučnik.
Podešavanje nivoa prednjeg/centralnog/
surround/subwoofer zvučnika
Probni ton
• Nivo jačine zvuka se može podešavati u
koracima od -6 dB do +6 dB.
Koristite funkciju tonske probe da proverite veze
zvučnika.
• Zvuk se pojačava prema +6 dB, a utišava
prema -6 dB.
Pritiskajte tastere ◄, ► da biste izabrali Uklj..
Podešavanja
Nivo
Ekran
Zvuk
Prednji L
Mreža
Prednji D
Centar
Sistem
Surround L
Jezik
Surround D
Bezbednost Bas zvučnik
Opšte postavke Probni ton
Podrška
◄
:
:
:
:
:
:
0 dB |
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
0 dB
Isklj.
> Premesti < Izmena ' Nazad
• Tonska proba će biti poslata redom na Prednji
L Centar Prednji D Surround D Surround L Bas zvučnik tako da se možete
uveriti da su zvučnici pravilno podešeni.
Da biste završili tonsku probu, pritiskajte tastere
◄, ► da izaberete Isklj..
Podešavanja
Postavke zvučnika
Ekran
Zvuk
Mreža
Sistem
Nivo
Razdaljina
Probni ton
Jezik
◄
Uklj. |
Bezbednost
Opšte postavke
Podrška
> Premesti " Ulaz ' Nazad
✎ NAPOMENA
 Kada je opcija HDMI Audio UKLJUČEN
(zvuk se čuje preko TV zvučnika), funkcija
tonske probe nije dostupna.
34
Srpski
HT-D5500_XEO_SER_1226.indd 34
2011-12-26
3:06:41
03
Ako funkciju Automatska kalibracija muzike
(MAC) podesite samo jednom, kada premestite ili
instalirate proizvod, on će automatski prepoznati
rastojanje između zvučnika, nivoe između kanala i
frekventne karakteristike kako bi kreirao 5.1kanalno zvučno polje koje je optimizovano za
vaše okruženje.
✎ NAPOMENA
 Podešavanje funkcije automatske kalibracije
muzike traje oko 3 minuta.
 Automatska kalibracija muzike može se podesiti
ako disk nije stavljen u ovaj proizvod.
 Ako se tokom podešavanja automatske kalibracije

50
ASC IN

500mA
ASC
IN
ASC mikrofon



Režim automatske kalibracije muzike

Čućete ili mod automatske kalibracije muzike ili
korisničke postavke zvučnika.
• Isklj.: Čućete zvuk podešene jačine zvuka
zvučnika.
• Uklj.: Čućete zvuk u modu automatske
kalibracije muzike (MAC).

Merenje
1. Utaknite ASC mikrofon u ASC IN konektor.
2. ASC mikrofon postavite na mesto za slušanje.
• Automatska kalibracija muzike će biti
automatski podešena po sledećem
redosledu:
Prednji L Centar Prednji D Surround D Surround L Bas
zvučnik
• Pritisnite taster RETURN da otkažete
funkciju automatske kalibracije muzike.
muzike izvuče ASC mikrofon, podešavanje će biti
otkazano.
Ako je aktivirana funkcija automatskog
podešavanja muzike, neće funkcionisati DSP,
Dolby Pro Logic ll i SFE modovi.
Ako je proizvod povezan na spoljne komponente
ili druge komponente (kao što je iPod, AUX, D. IN),
podešavanje automatske kalibracije muzike
možda neće pravilno funkcionisati.
Šum može da dovede do pogrešnih merenja. Zato
merenje obavite u tihoj sobi da biste postigli
pravilnu kalibraciju.
Postavite mikrofon na glavno mesto za slušanje.
Između zvučnika i mikrofona ne treba da postoje
nikakve prepreke.
Napominjemo da tonska proba zvučnika može biti
glasna prilikom testiranja.
Ne stavljajte mikrofon iza nameštaja ili previše blizu
zidu. U suprotnom, to može dati netačne rezultate
testiranja.
EQ kor.
Možete ručno da konfigurišete postavke
ekvilajzera prema svom ukusu.
Podešavanja
EQ kor.
Ekran
Zvuk
Mreža
Sistem
Jezik
Bezbednost
Opšte postavke
Podrška
0
0
0
0
0
0
0
250Hz
600Hz
1kHz
3kHz
6kHz
10kHz
15kHz
6
·
·
·
·
·
0
·
·
·
·
·
-6
A
Reset > Podesi < Premesti ' Nazad
Srpski
HT-D5500_XEO_SER_1226.indd 35
Podešavanje
Automatska kalibracija muzike
35
2011-12-26
3:06:44
Podešavanje
HDMI Audio
Svi audio signali koji se prenose preko HDMI
kabla mogu da se uključuju i isključuju.
• Isklj. : Video signal se prenosi samo preko
HDMI kabla za povezivanje, a zvuk se
isporučuje samo preko zvučnika proizvoda.
• Uklj. : I video i audio signali se prenose preko
HDMI kabla za povezivanje, a zvuk se isporučuje
samo preko zvučnika vašeg televizora.
✎ NAPOMENA
 HDMI audio se automatski spušta na 2-kanalni
za TV zvučnike.
Povratni audio kanal
Možete uživati u zvuku sa televizora preko zvučnika
kućnog bioskopa korišćenjem samo jednog HDMI
kabla.
• Aut. : Slušajte zvuk sa televizora preko
zvučnika kućnog bioskopa ako je vaš televizor
kompatibilan sa funkcijom povratnog audio
kanala.
• Isklj. : Isključite funkciju povratnog audio
kanala.
✎ NAPOMENA
 Kada je Anynet+ (HDMI-CEC) isključen, funkcija
povratnog audio kanala nije dostupna.
 Korišćenje HDMI kabla bez ARC (Audio
Return Channel – Povratni audio kanal)
sertifikata može dovesti do problema
kompatibilnosti.
 ARC funkcija je dostupna samo ako je povezan
uređaj kompatibilan sa funkcijom ARC.
Digitalni izlaz
Digitalni izlaz možete da podesite tako da
odgovara mogućnostima AV prijemnika koji ste
povezali na proizvod:
• PCM : Izaberite ako ste povezali AV prijemnik
koji podržava HDMI.
• Tok bitova (neobrađeno) : Izaberite ako ste
povezali HDMI AV prijemnik koji ima
mogućnost dekodiranja Dolby TrueHD i DTSHD Master Audio signala.
• Tok bitova (DTS ponovo kodiran) : Izaberite
ako ste povezali AV prijemnik putem Digital
Optical ulaza koji može da dekodira DTS.
36
• Tok bitova (Dolby D. ponovo kodiran) : Izaberite
ako nemate HDMI kompatibilan AV prijemnik, ali
imate AV prijemnik koji ima mogućnost dekodiranja
Dolby Digital audio signala.
Za više detalja pogledajte tabelu za izbor
digitalnog izlaza. (Vidi stranu 37)
Blu-ray diskovi mogu da sadrže tri audio toka
bitova:
- Glavni audio signal: Audio filmska podloga
glavne opcije.
- BONUSVIEW audio : Dodatna filmska
podloga, kao što su komentari režisera ili
glumca.
- Navigacioni zvučni efekti : Kada izaberete
navigaciju nekog menija, mogu se čuti
navigacioni zvučni efekti. Navigacioni zvučni
efekti su različiti na svakom Blu-ray disku.
✎ NAPOMENA
 Može da se aktivira kada je opcija HDMI Audio
postavljena na UKLJ..
 Obavezno izaberite korektan Digitalni izlaz ili
nećete čuti zvuk ili ćete čuti jak šum.
 Ako HDMI uređaj (AV prijemnik, TV) nije
kompatibilan sa komprimovanim formatima
(Dolby digital, DTS), audio signal se isporučuje
kao PCM.
 Standardni DVD diskovi nemaju BONUSVIEW
audio i navigacione zvučne efekte.
 Neki Blu-ray diskovi nemaju BONUSVIEW
audio i navigacione zvučne efekte.
 Ovo podešavanje Digitalnog izlaza ne utiče na
analogni (L/D) ili HDMI audio izlaz ka vašem
televizoru.
Ono utiče na optički i HDMI audio izlaz kada je
proizvod povezan na AV prijemnik.
 Ako reprodukujete MPEG audio filmske
podloge, audio signal se isporučuje kao
PCM bez obzira na izabrane opcije za
Digitalni izlaz (PCM ili Bitstream).
Srpski
HT-D5500_XEO_SER_1226.indd 36
2011-12-26
3:06:47
03
Podešavanje
Povezivanje
Audio tok bitova
na Blu-ray disku
Audio tok na
DVD-u
PCM
Tok bitova
(neobrađeno)
Tok bitova
Tok bitova (DTS
(Dolby D. ponovo
ponovo kodiran)
kodiran)
HDMI
HDMI
HDMI
HDMI
kompatibilan AV kompatibilan AV kompatibilan AV kompatibilan AV
prijemnik
prijemnik
prijemnik
prijemnik
PCM
Do 7.1-kanalni
PCM
DTS ponovo
kodiran
Dolby Digital ponovo
kodiran *
Dolby Digital
Do 7.1-kanalni
Dolby Digital
DTS ponovo
kodiran
Dolby Digital ponovo
kodiran *
Dolby Digital Plus
Do 7.1-kanalni
Dolby Digital Plus
DTS ponovo
kodiran
Dolby Digital ponovo
kodiran *
Dolby TrueHD
Do 7.1-kanalni
Dolby TrueHD
DTS ponovo
kodiran
Dolby Digital ponovo
kodiran *
DTS
Do 6.1-kanalni
DTS
DTS ponovo
kodiran
Dolby Digital ponovo
kodiran *
DTS-HD HRA
Do 7.1-kanalni
DTS-HD HRA
DTS ponovo
kodiran
Dolby Digital ponovo
kodiran *
DTS-HD MA
Do 7.1-kanalni
DTS-HD MA
DTS ponovo
kodiran
Dolby Digital ponovo
kodiran *
PCM
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
Dolby Digital
Do 5.1-kanalni
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
Do 6.1-kanalni
DTS
DTS
DTS
Dekodira audio
signal glavne opcije i
BONUSVIEW audio
tok bitova zajedno
u jedan PCM audio
signal i dodaje
navigacione zvučne
efekte.
Šalje samo audio
tok glavne opcije
tako da AV
prijemnik može da
dekodira audio tok
bitova.
Nećete čuti
sekundarni
BONUSVIEW audio
ili navigacione
zvučne efekte.
Definicija Blu-ray
diska
Bilo koji
Podešavanje
Izbor digitalnog izlaza
Dekodira audio
Dekodira audio
signal glavne opcije i
signal glavne opcije i
BONUSVIEW audio
BONUSVIEW audio tok
tok bitova zajedno
bitova zajedno u jedan
u jedan PCM audio
PCM audio signal i
signal i dodaje
dodaje navigacione
navigacione zvučne
zvučne efekte, a zatim
efekte, a zatim
ponovo kodira PCM
ponovo kodira PCM
audio u Dolby digital
audio u DTS tok
tok bitova ili PCM.
bitova.
* Ako je Source Stream (Tok izvora) 2-kanalni, ne primenjuje se postavka “Dolby D ponovo kodiran”.
Izlaz će biti LPCM 2-kanalni.
Dinamička kontrola opsega
Možete da slušate utišano a da ipak jasno čujete
dijalog. Ova opcija je aktivna samo kada proizvod
detektuje Dolby Digital signal
• Aut. : Dinamička kontrola opsega biće
automatski podešena na osnovu informacija
koje daje Dolby TrueHD muzička podloga.
• Isklj. : Možete da uživate u filmu sa
standardnim dinamičkim opsegom.
• Uklj. : Kada se filmska podloga reprodukuje sa
smanjenom jačinom zvuka ili sa malih zvučnika,
sistem može da primeni odgovarajuću
kompresiju kako bi tiši sadržaj učinio
primetnijim i sprečio previše glasne dramske
prelaze.
Srpski
HT-D5500_XEO_SER_1226.indd 37
37
2011-12-26
3:06:47
Podešavanje
Audio sinhr.
Kablovska mreža
Video zapis može da se čini sporiji od audio
zapisa ako je proizvod povezan na digitalni TV
aparat. Ako se to desi, podesite vreme kašnjenja
zvuka tako da odgovara video zapisu.
• Možete da podesite vreme kašnjenja zvuka od
0 ms do 300 ms. Postavite ga na optimalnu
vrednost.
Podešavanje kablovske veze - Automatsko
1. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali
opcijut Kabelska TV.
Podešavanja
Zvuk
Izaberite tip mrežne veze.
Mreža
Kabelska TV
Sistem
Mreža
Pre nego što počnete, kontaktirajte svog dobavljača
internet usluga da biste saznali da li je vaša IP adresa
statička ili dinamička. Ako je dinamička i ako koristite
kablovsku ili bežičnu vezu, preporučujemo da koristite
automatske procedure. Ako koristite bežičnu vezu i
ako vaš ruter ima tu mogućnost, možete da koristite
WPS(PBC) ili One Foot Connection (Povezivanje na
jednu stopu).
Ako je IP adresa statička, morate da upotrebite
proceduru za ručno podešavanje i kod kablovske i kod
bežične veze.
Postavke mreže
Da biste počeli sa uspostavljanjem veze vašeg
proizvoda sa mrežom, postupite na sledeći način:
1. U Glavnom meniju, pritiskajte tastere ◄► da
biste izabrali Podešavanja, a zatim pritisnite
taster UNESI.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali stavku
Mreža, a zatim pritisnite taster UNESI.
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali stavku
Postavke mreže, a zatim pritisnite taster UNESI.
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali opciju
Kabelska TV, Bežično (Opšte), WPS(PBC) Ili
One Foot Connection, a zatim pritisnite taster
UNESI.
Postavke mreže
Ekran
Jezik
Bežično
(Opšte)
Bezbednost
WPS(PBC)
Opšte postavke
One Foot
Connection
Podrška
Poveži se sa mrežom preko LAN kabla. Proverite da li je
LAN kabl priključen.
> Premesti " Ulaz ' Nazad
2. Pritisnite taster UNESI.
Pojavljuje se ekran Statusa mreže. Proizvod se
povezuje na mrežu nakon provere mrežne veze.
Podešavanje kablovske veze - Ručno
Ako imate statičku IP adresu ili automatsko
podešavanje ne funkcioniše, biće potrebno da
vrednosti za Postavke mreže podesite ručno.
Da biste videli vrednosti svojih Postavki mreže na
većini računara sa operativnim sistemom
Windows, postupite na sledeći način:
1. Desnim tasterom miša kliknite na ikonu
Mreža u donjem desnom uglu Windows
radne površine.
2. U iskačućem meniju kliknite na Status.
3. Na prikazanom dijalogu kliknite na karticu
Podrška.
4. U kartici Podrška kliknite na taster Detalji.
Prikazaće se postavke mreže.
5. Ako imate kablovsku mrežu, pređite na deo
Kablovska mreža. Ako imate bežičnu mrežu,
pređite na deo Bežična mreža na stranama
39~41.
38
Srpski
HT-D5500_XEO_SER_1226.indd 38
2011-12-26
3:06:48
03
Bežična mreža
2. Pritiskajte tastere ◄► da biste izabrali IP
postavke, a zatim pritisnite taster UNESI.
• One Foot Connection (Povezivanje na jednu
stopu)
IP režim
Mreža
IP adresa
Sistem
Podmrežna maska
Bezbednost
• Koristeći WPS(PBC).
IP postavke
Ekran
Jezik
• Bežično (opšte)
Bežična (opšta) opcija obuhvata procedure za
automatsko i ručno podešavanje.
Podešavanja
Zvuk
Bežičnu mrežu možete da podesite na tri načina:
Podešavanje
Da biste ušli u mrežna podešenja kod vašeg
proizvoda, postupite na sledeći način:
1. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali
stavku Kabelska TV, a zatim pritisnite taster
UNESI.
Mrežni prolaz
DNS režim
DNS server
Ručno
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Ručno
0 . 0 . 0 . 0
Opšte postavke
U redu
Podrška
> Premesti " Ulaz ' Nazad
Podešavanje veze sa bežičnom mrežom
- Automatski
Većina bežičnih mreža ima opcionalni sigurnosni
sistem koji zahteva uređaje koji pristupaju mreži
da bi preneli šifrovani sigurnosni kod koji se
naziva pristupni ili sigurnosni ključ. Sigurnosni
ključ se bazira na fazi za pristup, koja je obično
reč ili niz brojki i slova određene dužine, a od vas
se traži da je unesete kada podešavate
bezbednost vaše bežične mreže. Ako koristite
ovaj način za uspostavljanje veze sa mrežom i
ako imate sigurnosni ključ za vašu bežičnu
mrežu, moraćete da unesete tu frazu za pristup
tokom procesa podešavanja.
3.
Pritisnite taster UNESI da biste izabrali IP
režim.
4.
Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali
stavku Ručno, a zatim pritisnite taster
UNESI.
5.
Pritisnite taster ▼ da dođete na prvo polje za
unos IP adresa.
6.
Za unos brojeva koristite numeričke tastere
na daljinskom upravljaču.
7.
Kada bilo koje polje završite, pritisnite taster
► da pređete na naredno polje.Takođe,
možete da koristite druge tastere sa
strelicama za pomeranje nagore, nadole i
unazad.
Podešavanja
8.
Unesite vrednosti za IP adresa, Podmrežna
maska i Mrežni prolaz.
Bezbednost
WPS(PBC)
Opšte postavke
One Foot
Connection
Podrška
9.
Pritisnite taster ▼ da pređete u DNS režim.
1. Pritiskajte tastere▲▼ da biste izabrali opciju
Bežično (Opšte).
Ekran
Postavke mreže
Izaberite tip mrežne veze.
Zvuk
Mreža
Kabelska TV
Sistem
Jezik
Bežično
(Opšte)
Podesite bežičnu mrežu tako što čete izabrati bežični
ruter. Možda ćete morati da unesete bezbednosni ključ
u zavisnosti od postavke za bežični ruter.
> Premesti " Ulaz ' Nazad
10. Pritisnite taster ▼ da dođete na prvo DNS
polje za unos. Brojke unesite kao što je
opisano gore.
11. Pritisnite taster UNESI da biste izabrali U
redu.
Pojavljuje se ekran Statusa mreže. Proizvod
se povezuje na mrežu nakon provere mrežne
veze.
2. Pritisnite taster UNESI.
Kada završi, prikazuje spisak dostupnih
mreža.
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali
željenu mrežu, a zatim pritisnite taster
UNESI.
Pojavljuje se ekran Sigurnosti.
Srpski
HT-D5500_XEO_SER_1226.indd 39
39
2011-12-26
3:06:49
Podešavanje
4. Na ekranu Sigurnost, unesite frazu za pristup
vaše mreže. Brojke unesite direktno putem
daljinskog upravljača.
Da biste izabrali slovo, pritiskajte tastere
▲▼◄► radi pomeranja kursora, a zatim
pritisnite taster UNESI.
Podešavanja
Ekran
Postavke mreže
Unesite bezbed. ključ.
Zvuk
Uneto: 0
Da biste ušli u mrežna podešenja kod vašeg
proizvoda, postupite na sledeći način:
1. Pratite korake od 1 do 5 u proceduri
‘Podešavanja veze sa bežičnom mrežom Automatski’.
2. Kada završite, pritiskajte tastere ▲▼◄► da
biste kursor pomerili na Završeno, a zatim
pritisnite taster UNESI. Pojavljuje se ekran
Statusa mreže.
Mreža
Sistem
Jezik
Bezbednost
Opšte postavke
Podrška
a
b
f
1
2
3
g
h
i
j
k
l
4
5
6
m
n
o
p
q
r
7
8
9
s
t
u
v
w
x
y
z
0
a/A
c
*
d
e
Izbriši
Razmak
Podešavanja
IP postavke
Ekran
Zvuk
Završeno
Mreža
a Preth. m Premesti " Ulaz ' Nazad
Sistem
Jezik
Bezbednost
✎ NAPOMENA
IP režim
IP adresa
Podmrežna maska
Mrežni prolaz
DNS režim
DNS server
Ručno
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Manual
0 . 0 . 0 . 0
Opšte postavke
U redu
Podrška
> Premesti " Ulaz ' Nazad
 Frazu za pristup bi trebalo da nađete na
nekom od instalacionih ekrana koje ste koristili
prilikom instalacije svog rutera ili modema.
5. Kada završite, pritiskajte tastere ▲▼◄► da
biste kursor pomerili na Završeno, a zatim
pritisnite taster UNESI.
Pojavljuje se ekran Statusa mreže. Proizvod
se povezuje na mrežu nakon provere mrežne
veze.
3.
Na ekranu Statusa mreže izaberite "Otkaži",
a zatim pritisnite taster Unesi.
4.
Pritiskajte tastere ◄► da biste izabrali IP
postavke, a zatim pritisnite taster UNESI.
5.
Pritisnite taster UNESI da biste izabrali IP
režim.
6.
Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali
stavku Ručno, a zatim pritisnite taster
UNESI.
7.
Pritisnite taster ▼ da dođete na prvo polje za
unos IP adrese.
8.
Za unos brojeva koristite numeričke tastere.
9.
Kada bilo koje polje završite, pritisnite taster
► da pređete na naredno polje.Takođe,
možete da koristite druge tastere sa
strelicama za pomeranje nagore, nadole i
unazad.
Podešavanje veze sa bežičnom mrežom
- Ručno
Ako automatsko podešavanje ne funkcioniše,
biće potrebno da vrednosti za mrežna podešenja
unesete ručno.
Da biste videli vrednosti Postavki mreže na većini
računara sa operativnim sistemom Windows,
postupite na sledeći način:
1. Desnim tasterom miša kliknite na ikonu
Mreža u donjem desnom uglu ekrana.
2. U iskačućem meniju kliknite na Status.
3. Na prikazanom dijalogu kliknite na karticu
Podrška.
4. U kartici Podrška kliknite na taster Detalji.
Prikazaće se postavke mreže.
40
10. Unesite vrednosti za IP adresa, Podmrežna
maska i Mrežni.
11. Pritisnite taster ▼ da pređete u DNS režim.
12. Pritisnite taster ▼ da dođete na prvo DNS
polje za unos. Brojke unesite kao što je
opisano gore.
13. Pojavljuje se ekran Statusa mreže. Proizvod
se povezuje na mrežu nakon provere mrežne
veze.
Srpski
HT-D5500_XEO_SER_1226.indd 40
2011-12-26
3:06:51
03
2. Pritisnite taster UNESI.
Najlakši način da se podesi veza sa bežičnom
mrežom je korišćenje PBC (WPS) funkcije ili funkcije
One Foot Connection (Povezivanje na jednu stopu).
Ako vaš bežični ruter ima taster WPS(PBC),
postupite na sledeći način:
1. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali opciju
WPS(PBC).
3. Samsung bežični ruter postavite do 25 cm
(10 inča) od Samsung adaptera za bežični
LAN radi povezivanja.
Podešavanje
WPS(PBC)
4. Sačekajte da se veza automatski uspostavi.
Status mreže
Proverite da li je veza sa mrežom i Internetom
uspostavljena.
Podešavanja
Ekran
Postavke mreže
Izaberite tip mrežne veze.
Podešavanja
Zvuk
Mreža
Sistem
Jezik
Kabelska TV
Ekran
Bežično
(Opšte)
Zvuk
Bezbednost
WPS(PBC)
Opšte postavke
One Foot
Podrška Connection
Povežite se sa pristupnom tačkom jednostavnije
pritiskom na dugme WPS(PBC). Izaberite ovu opciju ako
pristupna tačka podržava konfiguraciju komandnog
dugmeta (PBC).
> Premesti " Ulaz ' Nazad
Mreža
Status mreže
MAC adresa
XX:XX:XX:XX:XX:XX
IP adresa
0.0.0.0
Podmrežna maska
0.0.0.0
Mrežni prolaz
0.0.0.0
DNS server
0.0.0.0
KT_WLAN
Sistem
Jezik Uspostavljena je veza sa Internetom.
Ukoliko imate problema sa korišćenjem Interneta, kontaktirajte svog dobavljača
Internet usluge.
Bezbednost
Opšte postavke
Podrška Postavke mreže
IP postavke
Pok. opet
U redu
< Premesti " Ulaz ' Nazad
2. Pritisnite taster UNESI.
3. Pritisnite taster WPS(PBC) na vašem ruteru u
roku od dva minuta. Vaš proizvod će prikazati
ekran Network Selection (Izbor mreže),
automatski će pribaviti sve vrednosti postavki
mreže i povezati vas sa mrežom. Kada se to
obavi, prikazaće se taster U redu Pritisnite
taster UNESI na daljinskom upravljaču.
One Foot Connection
Možete da podesite bežičnu vezu automatski ako
imate Samsung bežični ruter koji podržava
funkciju povezivanja na jednu stopu. Za
povezivanje korišćenjem funkcije povezivanja na
jednu stopu, postupite na sledeći način:
1. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali opciju
One Foot Connection.
Podešavanja
Ekran
Postavke mreže
Izaberite tip mrežne veze.
Zvuk
Mreža
✎ NAPOMENA
 Šta je sertifikat validnosti?
Kada proizvod koristi BD-LIVE da bi serveru
poslao podatke diska i zahtev za proveru
diska, server koristi prenete podatke da bi
proverio da li je disk validan, a zatim proizvodu
šalje sertifikat.
može biti ograničena.
Bežično
(Opšte)
Bezbednost
WPS(PBC)
Opšte postavke
One Foot
Podrška Connection
Izaberite da li se veza sa internetom dozvoljava ili
zabranjuje kada koristite BD-LIVE servis.
• Dozvoli (sve) : Internet veza je dozvoljena za
sve BD-LIVE sadržaje.
• Dozvoli (samo važeće) : Internet veza je
dozvoljena samo za sadržaje BD-LIVE opcije
koja poseduje ispravan sertifikat.
• Zabrani : Internet veza nije dozvoljena za bilo
kakav BD-LIVE sadržaj.
 Dok koristite BD-LIVE sadržaje Internet veza
Kabelska TV
Sistem
Jezik
Internet veza za uslugu BD-LIVE
Povežite se autom. sa bež. mrežom ako bežični ruter
podržava One Foot Connection. Izab. ovaj tip veze nakon
postav. bež. rutera na razdaljinu od 10 inča (25 cm) od
Samsung adaptera za bež. LAN mrežu.
> Premesti " Ulaz ' Nazad
Srpski
HT-D5500_XEO_SER_1226.indd 41
41
2011-12-26
3:06:53
Podešavanje
Sistem
Početne postavke
Korišćenjem funkcije Početne postavke, možete
da podesite jezik, Automatska kalibracija muzike,
Postavke mreže itd.
Za više informacija o funkciji Početne postavke
pogledajte deo Početne postavke u ovom
korisničkom priručniku. (Vidi stranu 28)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je praktična funkcija koja nudi povezani
rad ovog uređaja preko drugih Samsungovih
proizvoda koji imaju Anynet+ funkciju.
Da biste koristili ovu funkciju, povežite proizvod
sa Samsung TV aparatom pomoću HDMI kabla.
Kada je funkcija Anynet+ uključena, ovim
proizvodom možete upravljati pomoću daljinskog
upravljača Samsung televizora, a disk možete
pokrenuti jednostavno pritiskom na taster
REPRODUKUJ (►) na daljinskom upravljaču
televizora.
• Isklj. : Anynet+ funkcije neće raditi.
• Uklj. : Anynet+ funkcije će raditi.
✎ NAPOMENA
 Ova funkcija nije na raspolaganju ako HDMI
kabl ne podržava CEC.
 Ako vaš Samsung TV ima Anynet+ logotip,
onda podržava Anynet+ funkciju.
 Zavisno od vašeg televizora, izvesne rezolucije
HDMI izlaza možda neće funkcionisati.Molimo da
pogledate korisničko uputstvo za svoj televizor.
Upravljanje BD podacima
Omogućava vam da upravljate preuzetim
sadržajima kojima pristupate preko Blu-ray diska
koji podržava BD-LIVE uslugu i sačuvanim na
priključenom flash memorijskom uređaju.
Možete proveriti informacije o uređaju uključujući
kapacitet memorije, obrisati BD podatke ili
promeniti flash memorijski uređaj.
Informacije o ekranu Upravljanje BD
podacima:
• Ukupna veličina : Ukupan kapacitet memorije uređaja.
• Dostupna veličina : Dostupan kapacitet memorije
uređaja.
• Brisanje BD podataka : Izbrišite sve BD podatke iz
memorije.
• Izbor uređaja : Promenite lokaciju željene memorije da
biste pohranili BD podatke.
✎ NAPOMENA
 U modu spoljašnje memorije, reprodukcija
diska može biti prekinuta ukoliko u toku
reprodukcije odspojite USB uređaj.
 Podržavaju se samo oni USB uređaji koji su
formatirani u FAT sistemu datoteka (DOS 8.3
oznaka logičkog diska). Preporučujemo da koristite
USB uređaje koji podržavaju USB 2.0 protokol sa
4 MB/s ili većom brzinom čitanja/pisanja.
 Funkcija za nastavak reprodukcije možda neće
funkcionisati nakon što formatirate memorijski
uređaj.
 Ukupna memorija koja je dostupna za upravljanje
BD podacima može se razlikovati, što zavisi od
uslova.
Vremenska zona
Možete da zadate vremensku zonu za vaše mesto.
Podešavanja
Vremenska zona
Ekran
Zvuk
Mreža
Sistem
Jezik
Bezbednost
GMT + 00:00
Opšte postavke
Podrška
London, Lisabon, Kazablanka
< Izmena " Sačuvaj ' Nazad
DivX® vid. na zah.
Prikazuje registracioni kod koji je odobren za ovaj
proizvod. Ako se povežete sa DivX veb lokacijom
i registrujete pomoću ovog koda, možete da
preuzmete datoteku za VOD registraciju. Ako
aktivirate VOD registraciju pomoću stavke Moj
sadržaj, registracija je završena.
✎ NAPOMENA
 Za više informacija o DivX(R) VOD-u, posetite
“http://vod.divx.com”.
• Trenutni uređaj : Prikazuje izabrani uređaj.
42
Srpski
HT-D5500_XEO_SER_1226.indd 42
2011-12-26
3:06:56
03
DVD ocena roditelja
Sve postavke, osim postavki mreže i Smart Huba,
biće vraćene na podrazumevane vrednosti. Treba
da unesete lozinku za ovu funkciju.
Sprečite reprodukciju DVD diskova sa specifičnim
brojčanim rejtinzima osim ako se ne unese lozinka.
✎ NAPOMENA
Promeni lozinku
 Podrazumevana lozinka je 0000.
Jezik
Možete da odaberete jezik koji želite za Glavni
meni, meni diska itd.
• Meni ekrana : Izaberite jezik za prikaze na
ekranu.
• Meni diska : Izaberite jezik za prikaze na
meniju diska.
• Zvuk : Izaberite jezik za audio diska.
• Titlovi : Izaberite jezik za titlove diska.
✎ NAPOMENA
 Izabrani jezik će se pojaviti samo ako ga
podržava disk.
Bezbednost
Ova funkcija radi sa Blu-ray i DVD diskovima
kojima je dodeljen rejting za godine ili brojčani
rejting koji ukazuje na nivo podobnosti zadržaja.
Ovi brojevi vam pomažu da kontrolišete tipove
Blu-ray i DVD diskova koje može da gleda vaša
porodica.
Kada prvi put pristupite ovoj funkciji, prikazuje se
ekran za podešavanje lozinke. Pomoću
numeričkih tastera upišite 4-cifrenu lozinku koju
želite. (Podrazumevana lozinka je 0000.)
Kada podesite lozinku, izaberite rejting koji želite da
podesite za BD roditeljsku kontrolu i nivo rejtinga
koji želite da podesite za DVD roditeljsku kontrolu.
Proizvod će reprodukovati samo Blu-ray diskove
čija je ocena jednaka ili manja od starosnog rejtinga
i DVD diskove sa nižim numeričkim rejtingom, osim
ako se ne unese lozinka.
Promenite 4-cifrenu lozinku koju koristite za
pristup sigurnosnim funkcijama.
Ako ste zaboravili lozinku
1. Izvadite disk.
2. Pritisnite taster ZAUSTAVI () na prednjoj
ploči 5 sekundi ili više.
Sve postavke će se vratiti na fabrička
podešenja.
✎ NAPOMENA
 Ako su vraćena fabrička podešenja, svi
sačuvani korisnički BD podaci biće obrisani.
Opšte postavke
Prednji ekran
Podesite osvetljenost displeja na prednjoj ploči.
• Aut. : Zatamnjuje tokom reprodukcije.
• Priguši : Zatamnjuje prozor displeja.
• Osvetljeno : Osvetljava prozor displeja.
✎ NAPOMENA
 Opciju Osvetljenje ne možete menjati pomoću
tastera za uključivanje i tastera za funkcije.
Mrežni daljinski upravljač
Funkcija mrežnog daljinskog upravljanja vam
omogućava da kontrolišete svoj Blu-ray plejer preko
daljinskog uređaja, kao što je smart telefon putem
bežične veze sa vašom lokalnom mrežom.
Da biste koristili funkciju mrežnog daljinskog
upravljanja, uradite sledeće:
1. Izaberite Uklj. u meniju Mrežnog daljinskog
upravljanja.
BD ocena roditelja
2. Instalirajte Samsungovu aplikaciju za mrežno
daljinsko upravljanje da biste svoj proizvod
mogli da kontrolišete putem kompatibilnog
prenosivog uređaja.
To će zabraniti reprodukciju Blu-ray diska sa
nivoom rejtinga iznad ocene roditelja.
3. Obezbedite da vaš prenosivi uređaj i proizvod
budu povezani na isti bežični ruter.
Veći brojevi ukazuju na sadržaj za starije gledaoce.
Srpski
HT-D5500_XEO_SER_1226.indd 43
Podešavanje
Reset
43
2011-12-26
3:06:57
Podešavanje
4. Pokrenite aplikaciju na svom prenosivom
uređaju. Aplikacija treba da pronađe vaš
proizvod i da ga prikaže na listi.
5. Izaberite proizvod.
6. Ako prvi put koristite ovu funkciju, biće vam
postavljeno pitanje da li želite da dozvolite ili
odbijete daljinsku kontrolu proizvoda. Izaberite
opciju Dozvoli.
7. Sledite uputstva koja vam prikazuje aplikacija
da biste kontrolisali proizvod.
✎ NAPOMENA
 Vaš proizvod mora da bude povezan na



Podrška
Nadogradnja softvera
Meni Nadogradnja softvera vam omogućava da
nadogradite softver proizvoda radi poboljšanja
performansi ili dodatnih usluga. To možete da
uradite na četiri načina:
•
•
•
•
Preko Interneta
Preko USB veze
Pom. diska
Preuzimanjem (datoteke)
Ova četiri načina su objašnjena u nastavku.
Preko Interneta
Za nadogradnju preko Interneta, postupite na
sledeći način:
1. Izaberite opciju Preko Interneta, a zatim
pritisnite taster UNESI. Pojavljuje se poruka
"Povezivanje sa serverom".
2. Ako je preuzimanje dostupno, pojaviće se
iskačući meni Preuzimanje sa trakom napretka i
preuzimanje započinje.
3. Kada je preuzimanje završeno, pojavljuje se
prozor Upit za nadogradnju sa tri mogućnosti:
Nadogradi odmah, Nadogradi kasnije ili Ne
nadograđuj.
4. Ako izaberete opciju Upgrade Now (Nadogradi
odmah), proizvod će nadograditi softver,
isključiti ga, a zatim automatski uključiti.
5. Ako ne napravite izbor u roku od jedne minute
ili izaberete opciju Nadogradi kasnije, proizvod
će sačuvati novi softver za nadogradnju. Softver
možete nadograditi kasnije korišćenjem funkcije
Preuzimanjem.
6. Ako izaberete opciju Ne nadograđuj, proizvod
otkazuje nadogradnju.
44

Internet da biste koristili funkciju Preko
Interneta.
Nadogradnja je završena kada se proizvod
isključi, a zatim se on sam ponovo uključi.
Nikad ne isključujte i ne uključujte ponovo
proizvod ručno tokom procesa ažuriranja.
Samsung Electronics neće imati nikakvu
zakonsku odgovornost za neispravnost
proizvoda izazvanu nestabilnom vezom sa
internetom ili nemarnošću korisnika tokom
nadogradnje softvera.
Ako želite da otkažete nadogradnju za vreme
preuzimanja podataka za nadogradnju,
pritisnite taster UNESI.
Preko USB veze
Za nadogradnju putem USB-a, postupite na
sledeći način:
1. Posetite www.samsung.com/bluraysupport
2. Na računar preuzmite najnoviju zip arhivu
softvera za nadogradnju putem USB-a.
3. Raspakujete zip arhivu na računaru. Trebalo da
imate jedan direktorijum koji nosi isto ime kao
zip datoteka.
4. Iskopirajte direktorijum na USB flash memoriju.
5. Uverite se da je fioka za disk prazna, a zatim
umetnite USB fleš memoriju u USB port
proizvoda.
6. U meniju proizvoda pređite na Podešavanja >
Podrška > Nadogradnja softvera.
7. Izaberite opciju Preko USB veze.
✎ NAPOMENA
 Fioka za disk mora da bude prazna kada
softver nadograđujete korišćenjem USB Host
konektora.
 Kada se završi nadogradnja softvera, proverite
podatke o softveru u meniju Nadogradnja.
 Ne isključujte proizvod u toku nadogradnje
softvera. To može dovesti do neispravnosti
proizvoda.
 Ažuriranja softvera preko USB Host
konektora mora se obaviti samo
korišćenjem USB stika (fleš memorija).
Srpski
HT-D5500_XEO_SER_1226.indd 44
2011-12-26
3:06:57
03
Za nadogradnju putem diska, postupite na sledeći
način:
1. ViPosetite www.samsung.com/bluraysupport.
2. Na računar preuzmite najnoviju zip arhivu
softvera za nadogradnju putem diska.
3. Raspakujete zip arhivu na računaru. Trebalo da
imate jedan direktorijum koji nosi isto ime kao
zip datoteka.
✎ NAPOMENA
 Kada se završi nadogradnja sistema, proverite
podatke o softveru u meniju Upgrade
(Nadogradnja).
Podešavanje
Pom. diska
 Ne isključujte proizvod u toku nadogradnje
softvera. To može dovesti do neispravnosti
proizvoda.
 Vaš proizvod mora da bude povezan na
Internet da biste koristili funkciju Preuzimanjem.
Preuzim. u rež. mirovanja
4. Presnimite direktorijum na disk. Preporučujemo
CD-R ili DVD-R disk.
5. Finalizujte disk pre nego što ga izvadite iz
računara.
6. Stavite disk u proizvod.
7. U meniju proizvoda pređite na Podešavanja >
Podrška > Nadogradnja softvera.
8. Izaberite opciju Pom. diska.
✎ NAPOMENA
 Kada se završi nadogradnja sistema, proverite
podatke o softveru u meniju Upgrade (Nadogradnja).
 Ne isključujte proizvod u toku nadogradnje softvera.
To može dovesti do neispravnosti proizvoda.
Preuzimanjem
Opcija Preuzimanjem vam omogućava da izvršite
nadogradnju korišćenjem datoteke koju je proizvod
ranije preuzeo, ali ste tada odlučili da je ne
instalirate odmah ili je datoteka preuzeta kada je
proizvod bio u režimu mirovanja (Pogledajte deo
"Preuzimanje u režimu mirovanja" u nastavku).
Za nadogradnju Preuzimanjem, postupite na
sledeći način:
1. Ako je softver za nadogradnju preuzet, videćete
broj verzije softvera na desnoj strani stavke
"Preuzimanjem".
2. Izaberite opciju "Preuzimanjem", a zatim
pritisnite taster UNESI.
3. Proizvod prikazuje poruku sa pitanjem da li
želite da izvršite nadogradnju. Izaberite Da.
Proizvod započinje nadogradnju.
Funkciju preuzimanja u režimu mirovanja možete
podesiti tako da proizvod preuzima novu
nadogradnju softvera kada je u režimu mirovanja.
U režimu mirovanja proizvod je isključen, ali je
Internet veza aktivna. To omogućava proizvodu da
automatski preuzima nadogradnju softvera u
vreme kada ga ne koristite.
Da biste aktivirali funkciju Preuzimanja u režimu
mirovanja, postupite na sledeći način:
1. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali
stavku Preuzim. u rež. mirovanja, a zatim
pritisnite taster UNESI.
2. Izaberite Uklj. ili Isklj..
• Isklj. : Ako izaberete Isklj. , proizvod će vas
iskačućom porukom obavestiti kada bude
dostupna nova nadogradnja softvera.
• Uklj. : Ako izaberete Uklj., proizvod će
automatski preuzeti novu nadogradnju
softvera kada je u režimu mirovanja i sa
isključenim napajanjem. Ako preuzme novu
nadogradnju softvera, proizvod će vas
pitati da li želite da je instalira kada uključite
proizvod.
✎ NAPOMENA
 Vaš proizvod mora da bude povezan na
Internet da biste koristili funkciju "Preuzimanje
u režimu mirovanja".
Obratite se kompaniji Samsung
Daje informacije za kontakt radi pomoći u vezi sa
vašim proizvodom.
4. Kada je ažuriranje završeno, proizvod se
automatski isključuje i ponovo uključuje.
Srpski
HT-D5500_XEO_SER_1226.indd 45
45
2011-12-26
3:06:58
Osnovne funkcije
Reprodukovanje video zapisa
• Audio CD (CD-DA)
numera 1
numera 2
numera 3
numera 4
numera 5
Reprodukcija
1. Stavite disk u prorez za disk tako da
nalepnica na disku bude okrenuta nagore.
2. Pritisnite taster REPRODUKUJ (►).
Tasteri za kontrolu reprodukovanja
• MP3, WMA, DivX, MKV i MP4
direktorijum (grupa) 1
direktorijum (grupa) 2
datoteka 1 datoteka 2 datoteka 1 datoteka 2 datoteka 3
REPRODUKUJ ( ►) Počinje reprodukciju.
Zaustavlja reprodukciju.
• Ako ovaj taster pritisnete
jednom : Pozicija
ZAUSTAVI (  )
zaustavljanja se memoriše.
• Ako ovaj taster pritisnete dvaput:
Pozicija zaustavljanja se ne
memoriše.
PAUZU (  )
Pauzira reprodukciju.
✎ NAPOMENA
 Kod nekih diskova je moguće da kada se
jednom pritisne taster ZAUSTAVI (  ) ne
dođe do memorisanja pozicije zaustavljanja.
 Video datoteke sa velikim bitskim brzinama
od 20 Mb/s ili više opterećuju kapacitete
proizvoda i mogu da zaustave reprodukciju
u toku.
Struktura diska
Sadržaji diskova su obično podeljeni kao što je
navedeno u nastavku.
• Blu-ray Disc, DVD-VIDEO
naslov 1
naslov 2
poglavlje 1 poglavlje 2 poglavlje 1 poglavlje 2 poglavlje 3
Reprodukcija 2D video zapisa u 3D modu
hZ
Možete uživali u običnom 2D video zapisu
dok ste u 3D modu.
✎ NAPOMENA
 Ako pređete na glavni meni ili na
glavni Smart Hub meni u 3D modu, on će se
automatski prebaciti na 2D.
Korišćenje menija diska / menija naslova
/ iskačućeg menija
Korišćenje menija diska
hZ
1. Tokom reprodukovanja pritisnite
taster DISC MENU na daljinskom
upravljaču.
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da biste
izabrali, a zatim pritisnite taster
UNESI.
DISC MENU
✎ NAPOMENA
 U zavisnosti od diska, stavke menija se
mogu razlikovati, a ovaj meni možda neće
biti dostupan.
46
Srpski
HT-D5500_XEO_SER_1226.indd 46
2011-12-26
3:06:58
04
Z
1. Tokom reprodukovanja pritisnite
taster TITLE MENU na daljinskom
upravljaču.
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄ ► da
biste izabrali željenu stavku, a zatim
pritisnite taster UNESI.
TITLE MENU
POPUP
hzZyx
 U zavisnosti od diska, stavke menija se
mogu razlikovati, a ovaj meni možda neće
biti dostupan.
 Meni naslova biće prikazan samo ako postoje
najmanje dva naslova na disku.
Korišćenje iskačućeg menija
h
TITLE MENU
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
DivX, MKV, MP4
)1)2)3
) 4 ) 5  ) 6  ) 7
(1(2(3
( 4 ( 5  ( 6  ( 7
)1)2)3
(1(2(3
• Za vraćanje na normalnu brzinu
reprodukovanja, pritisnite taster
REPRODUKUJ (►).
✎ NAPOMENA
✎ NAPOMENA
 U zavisnosti od diska, stavke menija se
mogu razlikovati, a ovaj meni možda neće
biti dostupan.
Reprodukovanje liste naslova
z
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste iz
Lista naslova izabrali stavku koju
želite da reprodukujete, a zatim
pritisnite taster UNESI.
• U toku reprodukcije, pritisnite taster SEARCH
().
Svaki put kada pritisnete taster SEARCH
(), brzina reprodukcije se menja na sledeći
način.
POPUP
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄ ► ili
taster UNESI da biste izabrali
željeni meni.
1. Tokom reprodukovanja pritisnite
taster DISC MENU ili TITLE
MENU.
Tokom reprodukcije možete brzo da pretražite
poglavlje ili numeru i da koristite funkciju
premotavanja za prelazak na sledeći deo.
Traženje određene scene
✎ NAPOMENA
1. Tokom reprodukovanja, pritisnite
taster POPUP na daljinskom
upravljaču.
Korišćenje funkcija za pretragu i
premotavanje
DISC MENU
TITLE MENU
POPUP
 U ovom režimu se ne čuje zvuk.
 Ako taster  ili  previše brzo pritiskate,
proizvod bi mogao da “pomisli” da taster samo
držite pritisnut. To će dovesti do nepravilnog
rada, pa zato pazite da ove tastere ne
pritiskate previše brzo.
Premotavanje poglavlja
hzZyx
• U toku reprodukcije pritisnite taster
PREMOTAVANJE (#$). Ako pritisnete
taster PREMOTAVANJE (#), on se pomera
na sledeće poglavlje. Ako pritisnete taster
PREMOTAVANJE ($), on se prebacuje na
početak poglavlja. Još jedan pritisak na ovaj
taster prebacuje ga na početak prethodnog
poglavlja.
Srpski
HT-D5500_XEO_SER_1226.indd 47
Osnovne funkcije
Korišćenje menija naslova
47
2011-12-26
3:06:59
Osnovne funkcije
Usporena reprodukcija/Reprodukcija
korak-po-korak
Ponavljanje
> Isklj.
Usporena reprodukcija
hzZyx
• U modu pauze (  ), pritisnite taster
SEARCH ().
Ako pritisnete taster SEARCH (), brzina
reprodukcije se smanjuje na
* 1/8 * 1/4 * 1/2
• Za vraćanje na normalnu brzinu reprodukovanja,
pritisnite taster REPRODUKUJ (►).
3. Za povratak na normalnu reprodukciju,
pritisnite taster REPEAT.
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Isklj.,
a zatim pritisnite taster UNESI.
✎ NAPOMENA
 U zavisnosti od diska, funkcija ponavljanja
možda neće biti dostupna.
Ponavljanje deonice
✎ NAPOMENA
 U sporom režimu se ne čuje zvuk.
 Spora reprodukcija funkcioniše samo za
hzZy
premotavanje unapred.
Reprodukcija korak-po-korak
hzZyx
• U modu pauze, pritisnite taster PAUZE (  ).
Svaki put kada se pritisne taster PAUZE (  ),
pojaviće se novi kadar.
• Za vraćanje na normalnu brzinu reprodukovanja,
pritisnite taster REPRODUKUJ (►).
✎ NAPOMENA
 U koračnom režimu se ne čuje zvuk.
 Reprodukcija korak-po-korak funkcioniše
samo za premotavanje unapred.
Ponavljanje reprodukcije
REPEAT
1. Tokom reprodukovanja, pritisnite
taster REPEAT na daljinskom
upravljaču.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali
Ponovi od A-B.
Ponavljanje > Ponovi od A - B : Isklj. " Tačka A
3. Pritisnite taster UNESI na mestu od kog
želite da počne ponavljanje reprodukcije (A).
4. Pritisnite taster UNESI na mestu na kom
želite da se završi ponavljanje reprodukcije
(B).
5. Za povratak na normalnu reprodukciju,
pritisnite taster REPEAT.
Ponavljanje poglavlja ili naslova
6. Pritisnite taster UNESI.
hzZyx ✎ NAPOMENA
 Ako postavite tačku (B) pre nego što prođe 5
Ponovite naslov ili poglavlje diska.
1. Tokom reprodukovanja, pritisnite
taster REPEAT na daljinskom
upravljaču.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste
izabrali Poglavlje ili Naslov, a zatim
pritisnite taster UNESI.
48
REPEAT
sekundi reprodukcije, pojaviće se poruka o
zabrani.
 U zavisnosti od diska, funkcija ponavljanja
možda neće biti dostupna.
Srpski
HT-D5500_XEO_SER_1226.indd 48
2011-12-26
3:07:02
04
Tokom reprodukcije, možete koristiti
meni diska pritiskom na taster TOOLS .
TOOLS
• Ekran menija Alatke
Alatke
Potraži naslov
Pretr. poglavlja
Potraži vreme
Postavke slike
Zvuk
EQ kor.
Titlovi
Ugao
1/2
:
1/20
: 00:00:13/01:34:37
:
Normalno
: 1/4 ENG Multi CH
:
:
0/7 Isklj.
1/1
takođe će biti prikazane ako se trenutni naslov
Blu-ray diska nalazi u BONUSVIEW delu.
Koristite taster ◄► za prebacivanje iz
primarnog u sekundarni audio mod i obrnuto.
 Ova funkcija zavisi od toga koji audio jezici su
kodirani na disku i možda neće biti dostupna.
 Neki Blu-ray diskovi mogu da vam dozvole da
izaberete višekanalni LPCM ili Dolby digitalne
audio podloge na engleskom jeziku.
Osnovne funkcije
 Informacije o primarnom / sekundarnom modu
Korišćenje tastera TOOLS
Biranje jezika titla
< Izmena " Ulaz ' Nazad
hZx
1. U toku reprodukcije, pritisnite taster TOOLS.
✎ NAPOMENA
 U zavisnosti od diska, meni Alatke se može
razlikovati.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali
Titlovi.
3. Pritiskajte tastere ◄► da biste izabrali željeni
jezik titla.
Direktan pristup željenoj sceni
hzZy
✎ NAPOMENA
 Zavisno od Blu-ray / DVD diskova, možda ćete
1. U toku reprodukcije, pritisnite taster TOOLS.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Potraži
naslov, Pretr. poglavlja ili Potraži vreme.

3. Unesite željeni Naslov, Poglavlje ili Vreme
reprodukcije korišćenjem numeričkih
tastera, a zatim pritisnite taster UNESI.

Biranje audio jezika
hzZx
1. U toku reprodukcije, pritisnite taster TOOLS.


morati da promenite željeni titl u Disc Menu
(Meni diska).
Pritisnite taster DISC MENU .
Ova funkcija zavisi od toga koji titlovi su
kodirani na disku i možda neće biti dostupna
na svim Blu-ray/DVD diskovima.
Informacije o primarnom / sekundarnom modu
takođe će biti prikazane ako se trenutni naslov
Blu-ray diska nalazi u BONUSVIEW delu.
Ova funkcija istovremeno menja primarne i
sekundarne titlove.
Ukupan broj titlova predstavlja zbir primarnih
i sekundarnih titlova.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Zvuk.
3. Pritisnite taster UNESI.
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali audio
jezik koji želite.
✎ NAPOMENA
 Indikator ◄► neće biti prikazan na ekranu ako
BONUSVIEW deo ne sadrži nijednu
BONUSVIEW audio postavku.
Srpski
HT-D5500_XEO_SER_1226.indd 49
49
2011-12-26
3:07:09
Osnovne funkcije
Funkcija naslova
x
• Morate da imate neko iskustvo sa izdvajanjem
video zapisa i uređivanjem da biste pravilno
koristili ovu funkciju.
• Da biste koristili funkciju naslova, sačuvajte
datoteku naslova (*.smi) pod istim imenom koje
ima DivX datoteka (*.avi) u istom direktorijumu.
Primer. Root Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Do 60 alfanumeričkih znakova ili 30 istočnoazijskih
znakova (2 bajta znakova kao što su korejski i kineski)
za ime datoteke.
Promena ugla kamere
hZ
• Korisnik : Korisnik može da podesi funkcije
za oštrinu, smanjenje šuma, Kontrast,
Osvetljenost, Boja, Nijansa.
✎ NAPOMENA
 Ako je sistem povezan na televizor koji je
kompatibilan sa BD Wise i kod koga je opcija BD
Wise postavljena na Uklj., neće se pojaviti meni
za podešavanje slike.
Podešavanje BONUSVIEW-a
h
Funkcija BONUSVIEW vam omogućava da vidite
dodatni sadržaj (kao što su komentari) u malom
ekranskom prozoru tokom reprodukcije filma.
Ova funkcija je dostupna samo kada disk ima
bonusview opciju.
Kada Blu-ray/DVD disk sadrži više uglova
određene scene, možete koristiti funkciju UGAO.
1. U toku reprodukcije, pritisnite taster TOOLS.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Ugao.
3. Pritiskajte ◄► tastere da biste izabrali željeni
Ugao.
Biranje postavki slike
hzZy
Ova funkcija vam omogućava da podesite video
kvalitet.
Primarni audio/video
Sekundarni audio/video
1. U toku reprodukcije, pritisnite taster TOOLS.
1. U toku reprodukcije, pritisnite taster TOOLS.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali
BONUSVIEW Video ili BONUSVIEW Audio.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali
Podešavanje slike, a zatim pritisnite taster
UNESI.
3. Pritiskajte tastere ◄► da biste izabrali željeni
bonusview.
3. Pritiskajte tastere ◄► da izaberete željeni
Režim.
• Dinamična : Izaberite ovu postavku da
povećate Oštrina.
• Normalno : Izaberite ovu postavku za
većinu aplikacija prikazivanja.
• Film : Ovo je najbolja postavka za gledanje
filmova.
✎ NAPOMENA
 Ako promenite BONUSVIEW Video,
BONUSVIEW Audio će se automatski
promeniti u skladu sa opcijom BONUSVIEW
Video.
Alatke
BONUSVIEW video
Isklj.
BONUSVIEW audio :
0/1 Isklj.
Postavke slike
50
< Izmena " Ulaz
Srpski
HT-D5500_XEO_SER_1226.indd 50
2011-12-26
3:07:12
04
7
Taster UNESI : Reprodukuje izabranu numeru.
8
Taster ► : U toku reprodukcije, prelazi na
sledeću stranu u listi pesama ili prelazi na
sledeću numeru u spisku za reprodukciju.
Taster ◄ : U toku reprodukcije, prelazi na
prethodnu stranu u listi pesama ili prelazi na
prethodnu numeru u spisku za reprodukciju.
9
Taster ZAUSTAVI : Zaustavlja numeru (pesmu).
0
Taster $ : Reprodukuje sledeću numeru.
!
Taster # : Reprodukuje prethodnu numeru.
Ako pritisnete ovaj taster posle tri sekunde od
početka reprodukcije sa spiska za reprodukciju,
trenutna numera će biti reprodukovana od
početka. Ali, ako pritisnete ovaj taster u roku od
tri sekunde nakon početka reprodukcije u spisku
za reprodukciju, reprodukovaće se prethodna
numera.
@
NUMERIČKI tasteri : Tokom reprodukcije spiska
za reprodukciju, pritisnite broj željene numere.
Izabrana numera biće reprodukovana. (samo
Audio CD(CD-DA))
ow
Tasteri na daljinskom upravljaču
za reprodukciju muzike
TA
RDS DISPLAY
@
1
2
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
9
FULL SCREEN
REPEAT
0
!
1
2
0
3
9
8
MUTE
4
TOOLS
INFO
5
7
RETURN
EXIT
TUNER
iPod SYNC MEMORY
A
SMART
Osnovne funkcije
Slušanje muzike
B
C
SEARCH S/W LEVEL
MO/ST
D
2DĺD
6
HUB
1
Taster REPEAT : Bira mod reprodukcije u spisku
za reprodukciju.
2
Tasteri RETRAGA :
Audio CD (CD-DA) – brza reprodukcija.
MP3 – Reprodukcija sa preskakanjem (intro).
(10 sekundi)
3
Taster PAUZU : Pauzira reprodukciju.
4
Taster REPRODUKUJ : Reprodukuje trenutno
izabranu numeru.
5
Taster ▲▼ : Izaberite Mod uređivanja ili Mod
reprodukcije.
6
Taster ŽUTI(C) : Bira ili poništava izbor numere
sa liste pesama.
Srpski
HT-D5500_XEO_SER_1226.indd 51
51
2011-12-26
3:07:12
Osnovne funkcije
Reprodukcija audio CD-a (CD-DA)/MP3
Ponavljanje audio CD-a (CD-DA)/MP3
1. Stavite audio CD (CD-DA) ili MP3 disk u fioku
za disk.
• U slučaju Audio CD (CD-DA), prva numera
će biti automatski reprodukovana.
• Ako se radi o MP3 disku, pritiskajte tastere
◄► da izaberete Muzika, a zatim pritisnite
taster UNESI.
1. U toku reprodukcije spiska za
reprodukciju, pritisnite taster
REPEAT.
2. Izaberite željeni mod reprodukcije tako
što ćete više puta pritisnuti taster
REPEAT.
Elementi ekrana za Audio CD (CD-DA)/MP3
1
2
REPEAT
Isklj.
3
Numere na disku se
Audio CD
reprodukuju po redosledu
(CD-DA)/MP3 po kome su snimane na
disku.
Ponavlja se trenutna
( ) Jedna Audio CD
pesma
(CD-DA)/MP3 numera.
Muzika
1/13
Numera 001
(
Numera 001
00:43
) Sve
Audio CD
Sve numere se ponavljaju.
(CD-DA)/MP3
Numera 002
03:56
✎ NAPOMENA
Numera 003
7
6
04:41
Numera 004
+
00:13 / 00:43
Audio CD
 Tokom reprodukcije pritisnite taster TOOLS i
04:02
" Ulaz < Stranica
5
Alatke ' Nazad
podesite opciju Mešoviti mod na Uklj.. Možete
da reprodukujete numere po slučajnom
redosledu.
4
Spisak za reprodukciju
1
Prikazuje muzičke informacije.
2
Prikazuje spisak za reprodukciju.
3
Prikazuje trenutnu numeru/ukupan broj numera.
4
Prikazuje raspoložive tastere.
5
Prikazuje trenutno vreme reprodukcije/ukupno
vreme reprodukcije.
6
Prikazuje trenutni status reprodukcije.
2. Da pređete na Lista pesama, pritisnite taster
ZAUSTAVI () ili RETURN.
Na ekranu se prikazuje lista pesama
7
Prikazuje status ponavljanja reprodukcije.
3. Pritisnite ŽUTI(C) taster da pređete u Rež.
uređ.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali
numeru koju želite da reprodukujete, a zatim
pritisnite taster UNESI.
1. Stavite audio CD (CD-DA) ili MP3 disk u fioku
za disk.
• U slučaju Audio CD (CD-DA), prva numera
će biti automatski reprodukovana.
• Ako se radi o MP3 disku, pritiskajte tastere
◄► da izaberete Muzika, a zatim pritisnite
taster UNESI.
4. Pritiskajte ▲▼◄► da izaberete željenu
numeru.
Zatim pritisnite taster UNESI. Ponovite ovu
proceduru da biste izabrali dodatne numere.
• Izabrana datoteka će biti potvrđena.
• Da biste otkazali izbor, ponovo pritisnite
taster UNESI da biste poništili izbor
numere.
52
Srpski
HT-D5500_XEO_SER_1226.indd 52
2011-12-26
3:07:14
04
1/2 Stranica
Izabrane stavke : 3
Numera 001
Numera 002
00:43
03:56
Numera 003
Numera 004
04:41
04:02
Numera 005
Numera 006
03:43
03:40
Numera 007
Numera 008
04:06
03:52
Zatv. rež. izmene ( ) Stranica
Alatke
" Izaberi ' Nazad
5. Izaberite željenu numeru i pritisnite taster
TOOLS.
6. Da biste reprodukovali izabranu(e) numeru(e),
izaberite opciju Reprodukuj izabrano, a zatim
pritisnite taster UNESI.
SFE (efekat zvučnog polja) MOD
Muzika
1/3
Numera 001
Numera 001
00:43
Numera 002
03:56
Numera 003
00:13 / 00:43
Audio CD
" Ulaz
Možete da podesite SFE mod koji
najviše odgovara vrsti muzike koju
slušate.
SFE MODE
Pritisnite taster SFE MODE.
04:41
+
• SMART SOUND : To će regulisati i stabilizovati
nivo jačine zvuka tako da ne dolazi do
drastičnih promena jačine zvuka u slučaju da
se menja kanal ili scena.
• MP3 ENHANCER : To, takođe, pomaže da se
poboljša vaš audio doživljaj (npr. mp3 muzika).
Možete da optimizujete nivo MP3 zvuka (24
kHz, 8 bita) na nivo CD zvuka (44,1 kHz, 16
bita).
• POWER BASS : Ova funkcija naglašava niske
tonove obezbeđujući zvučne efekte ritma.
• VIRTUAL 7.1 : Primenjuje efekat 7.1-kanalnog
zvuka pomoću 5.1-kanalnog sistema zvučnika.
• USER EQ : Možete ručno da konfigurišete
postavke ekvilajzera prema svom ukusu.
Osnovne funkcije
Audio CD | Muzika
Alatke
' Nazad
7. Za povratak u Rež. uređ., pritisnite taster
ZAUSTAVI ili RETURN.
8. Za izlazak iz Rež. uređ., pritisnite ŽUTI(C)
taster.
✎ NAPOMENA
 Na Audio CD-u (CD-DA) možete da kreirate
Simfonijska
dvorana u
Bostonu
(dvorana 1)
Filharmonijska
dvorana u
Bratislavi
(dvorana 2)
Takođe obezbeđuje čist zvuk
vokala, kao da se sluša u
koncertnoj sali, ali manje snažan
od postavke Hall 1.
Džez klub u
Seulu B
Preporučena postavka za džez.
spisak za reprodukciju sa do 99 numera.
Crkva u Seulu
Režim zvuka
Funkcija DSP (Procesor digitalnih signala)
Možete da izaberete mod kako biste optimizovali
zvuk pomoću tastera za zvuk.
Obezbeđuje čist zvuk vokala,
kao da se sluša u koncertnoj
sali.
Stvara osećaj atmosfere u
velikoj crkvi.
Amfiteatar
(rok)
Preporučena postavka za rok.
Isklj.
Izaberite za normalno slušanje.
Pritisnite taster DSP.
SMART SOUND MP3 ENHANCER POWER BASS VIRTUAL 7.1 USER EQ DSPOFF
DSP
Srpski
HT-D5500_XEO_SER_1226.indd 53
53
2011-12-26
3:07:15
Osnovne funkcije
 Modeli ispod podržavaju postavke
Mod Dolby Pro Logic II
nadsinhronizacije. Više puta pritisnite taster
iPod SYNC na daljinskom upravljaču da
biste promenili kašnjenje audio signala.
 Podržani modeli: classic/3G nano/4G nano/
120GB classic/160GB Classic/5G nano
Možete da izaberete željeni Dolby Pro
Logic II audio mod.
PL II.
Pritisnite taster
MUSIC
Dok slušate muziku, možete
doživeti zvučne efekte kao da
slušate izvođenje “uživo”.
MOVIE
Dodaje realističnu notu filmskoj
muzici.
PROLOGIC
Možete da slušate 2-kanalni izvor
kao 5.1-kanalni surround zvuk sa
svim zvučnicima koji su aktivni.
- Pojedinačni zvučnik/zvučnici
se možda neće čuti, što zavisi
od ulaznog signala.
MATRIX
Čućete višekanalni surround
zvuk.
STEREO
Izaberite kako biste slušali zvuk
samo sa prednjeg levog,
prednjeg desnog i subwoofer
zvučnika.
 Kada birate Dolby Pro Logic II mod, povežite vaš
spoljni uređaj na AUDIO INPUT konektore (L i D)
na proizvodu. Ako povežete samo jedan od ulaza
(L ili D), nećete moći da slušate surround zvuk.
iPod SYNC
Ako iPod plejer stavite u iPod priključnu bazu koja
je već povezana u sistem, video datoteke na
vašem iPod plejeru se mogu reprodukovati preko
povezanog televizora.
B
✎ NAPOMENA
 Da biste mogli da reprodukujete video datoteke
u iPod plejeru, treba da povežete audio/video
priključke televizora putem kabla za kompozitne
signale.
54
Možete uživati u prirodnijem i
živopisnijem surround zuku sa
obogaćenim tonovima. Možete da
podesite dubinu zvuka korišćenjem
opcija nivoa.
Isklj.  Visoko  Srednje  Nisko.
✎ NAPOMENA
 Ovo nije dostupno u FM ili W. IPOD modu.
S/W LEVEL
✎ NAPOMENA
Ako se video signal ne sinhronizuje sa
audio signalom pravilno, pritisnite
taster iPod SYNC na daljinskom
upravljaču da biste popravili
sinhronizaciju.
3D zvuk
Možete podesiti nivo subwoofer zvučnika.
S/W LEVEL
Reprodukcija slike
G
Gledanje datoteka fotografija
1. Povežite USB memoriju koja sadrži JPEG
datoteke ili stavite disk koji sadrži JPEG
datoteke.
2. Pritiskajte tastere ◄► da dođete na prikaz
Moji sadržaji, a zatim pritisnite taster UNESI,
nakon čega možete da birate Fotografije
pritiskom na tastere ▲▼.
3. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da izaberete
direktorijum koji želite da reprodukujete, a
zatim pritisnite taster UNESI.
4. P