Samsung | BD-E5500 | Samsung BD-E5500 Εγχειρίδιο χρήσης

BD-E5500
Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray™
εγχειρίδιο χρήσης
φανταστείτε τις δυνατότητες
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν Samsung.
Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις, δηλώστε το
προϊόν σας στη διαδικτυακή διεύθυνση
www.samsung.com/register
Ελληνικά
02227P-BD-E5500-EN-EL.indd 1
2013-02-07 오후 2:17:05
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Προειδοποιηση
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
(Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ).
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ.ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αυτό το σύμβολο σημαίνει “επικίνδυνη τάση”
εντός του προϊόντος και προειδοποιεί για
πιθανότητα ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ
ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ
ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ).
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.
Μην τοποθετείτε τον εξοπλισμό σε περιορισμένο
χώρο, όπως μια βιβλιοθήκη ή αντίστοιχο μέρος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για την αποφυγή βλάβης που ενδέχεται να
οδηγήσει σε κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε
βροχή ή υγρασία.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η ΣΥΣΚΕΥΉ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ
ΜΙΑ ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΑ ΛΕΪΖΕΡ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΑΠΟΒΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΚΤΕΘΕΙ
ΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΗΣ.
ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΉ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ BLU-RAY DISC
ΟΠΩΣ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ.
|2
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει σημαντικές
οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.
ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΛΕΪΖΕΡ.
Η ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Ή ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΩΝ
ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΛΥΣΗ
ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ.
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΜΗΝ
ΚΑΝΕΤΕ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝΟΣ ΣΑΣ. ΑΝΑΘΕΣΤΕ
ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.
Αυτό το προϊόν πληροί τους κανονισμούς
της Ε.Ε. όταν χρησιμοποιούνται θωρακισμένα
καλώδια και βύσματα για τη σύνδεσή του
με άλλον εξοπλισμό. Για να αποφύγετε
ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές με ηλεκτρικές
συσκευές, όπως π.χ. ραδιόφωνα και
τηλεοράσεις, χρησιμοποιήστε θωρακισμένα
καλώδια και βύσματα για τις συνδέσεις.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το καλώδιο ρεύματος σε αυτόν το εξοπλισμό
παρέχεται με χυτό φις στο οποίο υπάρχει μία
ασφάλεια. Η τιμή της ασφάλειας αναγράφεται
στην όψη του φις.
Εάν χρειάζεται αντικατάσταση, πρέπει να
χρησιμοποιήσετε μια ασφάλεια εγκεκριμένη
κατά BS1362 με την ίδια ονομαστική τιμή.
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φις χωρίς το
κάλυμμα της ασφάλειας, εάν αυτό είναι
αποσπώμενο. Εάν απαιτείται ανταλλακτικό
κάλυμμα ασφάλειας, θα πρέπει να είναι
του ίδιου χρώματος με αυτό της όψης του
φις με τις ακίδες. Διατίθενται ανταλλακτικά
καλύμματα από την αντιπροσωπία
Εάν το προσαρτημένο φις δεν είναι κατάλληλο
για τις πρίζες στο σπίτι σας ή εάν το καλώδιο
δεν είναι αρκετά μακρύ ώστε να φθάσει σε
κάποια πρίζα, θα πρέπει να αγοράσετε ένα
κατάλληλο καλώδιο προέκτασης εγκεκριμένο
ως προς την ασφάλεια ή να συμβουλευτείτε
την αντιπροσωπία για βοήθεια.
Ωστόσο, εάν δεν υπάρχει εναλλακτική λύση από
την κοπή του φις, αφαιρέστε την ασφάλεια
και, στη συνέχεια, απορρίψτε το φις με
προσοχή. Μην συνδέετε το κομμένο φις σε
πρίζα ρεύματος, καθώς υπάρχει κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας από το γυμνό εύκαμπτο
καλώδιο.
Για την αποσύνδεση της συσκευής από την
παροχή ρεύματος, τραβήξτε το φις από την
πρίζα.
Το προϊόν που συνοδεύεται από αυτό
το εγχειρίδιο οδηγιών υπάγεται σε
προκαθορισμένα πνευματικά δικαιώματα
συγκεκριμένων φορέων.
ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
Η παρούσα συσκευή αναπαραγωγής CD
έχει κατηγοριοποιηθεί ως προϊόν ΛΕΪΖΕΡ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1.
Με τη διενέργεια χειρισμών, ρυθμίσεων
ή διαδικασιών άλλων από αυτών που
καθορίζονται σε αυτό το έγγραφο, υπάρχει
κίνδυνος έκθεσης σε ακτινοβολία.
ΠΡΟΣΟΧΗ :
• ΟΡΑΤΗ ΚΑΙ ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΛΕΪΖΕΡ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3B ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ.
ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΔΕΣΜΗ (IEC
60825-1)
• ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΛΕΪΖΕΡ.
Η ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Ή ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ή Η
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ
ΑΠΟ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ
ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΛΥΣΗ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ. ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ
ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ. ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1

Ελληνικά
02227P-BD-E5500-EN-EL.indd 2
2013-02-07 오후 2:17:06
Προφυλάξεις
11. Χρησιμοποιείτε μόνο τα προσαρτήματα/
αξεσουάρ που καθορίζονται από τον
κατασκευαστή.
12. Χρησιμοποιείτε μόνο
το καροτσάκι, τη
βάση, το τρίποδο, το
στήριγμα ή το τραπέζι
που καθορίζεται από
τον κατασκευαστή ή πωλείται μαζί
με τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε
καροτσάκι, θα πρέπει να το μετακινείτε
μαζί με τη συσκευή με προσοχή για
να αποφύγετε τραυματισμό από
ενδεχόμενη ανατροπή.
13. Αποσυνδέετε αυτή τη συσκευή κατά τη
διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς ή
όταν δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλες
χρονικές περιόδους.
14. Αναθέτετε όλες τις εργασίες επισκευής
σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις.
Απαιτείται σέρβις όταν η συσκευή έχει
υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, όπως
ζημιά στο καλώδιο ρεύματος ή στο
φις, πτώση υγρού ή αντικειμένων μέσα
στη συσκευή, έκθεση της συσκευής
σε βροχή ή υγρασία, μη φυσιολογική
λειτουργία ή πτώση της συσκευής.
• Κράτημα των δίσκων
-- Τυχόν δαχτυλιές ή
γρατσουνιές στο δίσκο
ενδέχεται να μειώσουν
την ποιότητα του ήχου και της
εικόνας ή να προκαλέσουν παράλειψη
περιεχομένου.
-- Αποφεύγετε να αγγίζετε την επιφάνεια του
δίσκου στα σημεία όπου έχουν εγγραφεί
δεδομένα.
-- Κρατάτε το δίσκο από τις άκρες του, έτσι
ώστε να μη δημιουργήσετε δαχτυλιές
στην επιφάνεια.
-- Μην κολλάτε χαρτί ή ταινία στο δίσκο.
• Καθαρισμός των δίσκων
-- Αν ο δίσκος έχει δαχτυλιές
ή είναι λερωμένος,
καθαρίστε τον με ένα ήπιο
απορρυπαντικό αραιωμένο
σε νερό και σκουπίστε τον
με ένα μαλακό πανί.
-- Κατά τον καθαρισμό, σκουπίζετε απαλά
από το εσωτερικό προς το εξωτερικό
μέρος του δίσκου.
• Φύλαξη των δίσκων
`` Μην τους αφήνετε στο άμεσο ηλιακό φως.
`` Διατηρήστε τους σε ένα δροσερό
αεριζόμενο χώρο.
`` Διατηρήστε τους σε ένα καθαρό
προστατευτικό κάλυμμα και φυλάξτε
τους κατακόρυφα.
Προφυλάξεις για τη
μεταχείριση της συσκευής
• Μη βρέχετε και μην πιτσιλάτε με υγρά αυτή
τη συσκευή. Μην τοποθετείτε αντικείμενα
που περιέχουν υγρά, όπως ανθοδοχεία,
επάνω στη συσκευή.
• Για να απενεργοποιήσετε εντελώς αυτή
τη συσκευή, πρέπει να τραβήξετε έξω το
φις ρεύματος από την πρίζα. Συνεπώς, η
πρόσβαση στο φις ρεύματος πρέπει να
είναι εύκολη και γρήγορη κάθε στιγμή.
• Μη συνδέετε πολλαπλές ηλεκτρικές
συσκευές στην ίδια πρίζα. Η υπερφόρτωση
μιας πρίζας μπορεί να προκαλέσει
υπερθέρμανση και πυρκαγιά.
• Συντήρηση του περιβλήματος.
-- Προτού συνδέσετε άλλα εξαρτήματα
σε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής,
φροντίστε να τα απενεργοποιήσετε.
-- Αν μετακινήσετε ξαφνικά τη συσκευή
αναπαραγωγής από έναν ψυχρό σε έναν
θερμό χώρο, ενδέχεται να σχηματιστεί
συμπύκνωση υγρασίας στα λειτουργικά
μέρη και το φακό της, προκαλώντας
προβλήματα κατά την αναπαραγωγή δίσκων.
Αν συμβεί κάτι τέτοιο, αποσυνδέστε τη
συσκευή αναπαραγωγής, περιμένετε δύο
ώρες και, στη συνέχεια, συνδέστε το φις
στην πρίζα. Κατόπιν, τοποθετήστε το δίσκο
και δοκιμάστε ξανά να τον αναπαράγετε.
• Αν το προϊόν παράγει αφύσικο θόρυβο, μυρωδιά
καμένου ή καπνό, απενεργοποιήστε το αμέσως
από το διακόπτη λειτουργίας και αποσυνδέστε
το φις ρεύματος από την πρίζα. Κατόπιν,
επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών για τεχνική υποστήριξη.
Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν. Η χρήση του
προϊόντος σε αυτήν την κατάσταση ενδέχεται να
προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Ελληνικά
02227P-BD-E5500-EN-EL.indd 3
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες
λειτουργίας προτού χρησιμοποιήσετε τη
μονάδα. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες για
την ασφάλεια που αναφέρονται παρακάτω.
Κρατήστε πρόχειρες αυτές τις οδηγίες
λειτουργίας για μελλοντική αναφορά.
1. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
2. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
3. Λάβετε υπόψη σας όλες τις
προειδοποιήσεις.
4. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
5. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή
κοντά σε νερό.
6. Καθαρίζετε μόνο με ένα στεγνό πανί.
7. Μη φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού.
Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστή.
8. Μην τοποθετείτε κοντά σε πηγές
θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμαντικά
σώματα, ηλεκτρικές κουζίνες ή άλλες
συσκευές (συμπεριλαμβανομένων δεκτών
AV) που παράγουν θερμότητα.
9. Μη ματαιώνετε τον σκοπό ασφαλείας
του πολωμένου φις ή του φις με
ακροδέκτη γείωσης. Τα πολωμένα φις
διαθέτουν δύο πλακέ ακροδέκτες, με
τον έναν πιο πλατύ από τον άλλο. Τα
φις με ακροδέκτη γείωσης διαθέτουν
δύο πλακέ ακροδέκτες και έναν τρίτο
κυλινδρικό ακροδέκτη γείωσης. Ο πλακέ
ακροδέκτης ή ο τρίτος κυλινδρικός
ακροδέκτης παρέχονται για την ασφάλειά
σας. Αν το παρεχόμενο φις δεν ταιριάζει
στην πρίζα σας, συμβουλευτείτε έναν
ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της
πεπαλαιωμένης πρίζας.
Φύλαξη και διαχείριση δίσκων
01
Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια
10. Μην πατάτε και μη διπλώνετε το
καλώδιο ρεύματος, προστατεύστε το
από φθορές ειδικά στο φις, τις υποδοχές
και τα σημεία σύνδεσης με τη συσκευή.
3|
2013-02-07 오후 2:17:06
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Χρήση της λειτουργίας 3D
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ 3D.
Διαβάστε και κατανοήστε τις ακόλουθες
πληροφορίες για την ασφάλεια προτού
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 3D.
• Ορισμένοι θεατές ενδέχεται να αισθανθούν
δυσφορία κατά την παρακολούθηση
τηλεόρασης 3D, όπως ζαλάδα, ναυτία και
πονοκεφάλους.
Αν παρουσιαστεί οποιοδήποτε τέτοιο
σύμπτωμα, σταματήστε να παρακολουθείτε
τηλεόραση 3D, βγάλτε τα γυαλιά 3D Active
και ξεκουραστείτε.
• Η παρακολούθηση εικόνων 3D για
παρατεταμένο χρονικό διάστημα ενδέχεται να
προκαλέσει κόπωση των ματιών. Αν νιώσετε
τα μάτια σας κουρασμένα, σταματήστε να
παρακολουθείτε τηλεόραση 3D, βγάλτε τα
γυαλιά 3D Active και ξεκουραστείτε.
• Ένας υπεύθυνος ενήλικας θα πρέπει να
ελέγχει συχνά τα παιδιά που χρησιμοποιούν
τη λειτουργία 3D.
Αν κάποιο παιδί αναφέρει ότι έχει κουρασμένα
μάτια, πονοκέφαλο, ζαλάδα ή ναυτία,
ζητήστε του να σταματήσει να παρακολουθεί
τηλεόραση 3D και να ξεκουραστεί.
• Μη χρησιμοποιείτε τα γυαλιά 3D Active για
άλλους σκοπούς (όπως ως γυαλιά μυωπίας,
γυαλιά ηλίου, προστατευτικά γυαλιά κλπ.).
• Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία 3D ή
τα γυαλιά 3D Active όταν περπατάτε ή
μετακινείστε. Αν χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία 3D ή τα γυαλιά 3D Active ενώ
μετακινείστε, ενδέχεται να χτυπήσετε σε
αντικείμενα, να σκοντάψετε και/ή να πέσετε,
με αποτέλεσμα να τραυματιστείτε σοβαρά.
|4
• Αν θέλετε να απολαύσετε περιεχόμενο
3D, συνδέστε μια συσκευή 3D (δέκτης
AV ή τηλεόραση που είναι συμβατή με
3D) στη θύρα HDMI OUT του προϊόντος
χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI
υψηλής ταχύτητας. Φορέστε γυαλιά 3D
προτού αναπαράγετε το περιεχόμενο 3D.
• Η συσκευή αναπαραγωγής παράγει σήματα
3D μόνο μέσω ενός καλωδίου HDMI που
είναι συνδεδεμένο στη θύρα HDMI OUT.
• Επειδή η ανάλυση βίντεο στον τρόπο
λειτουργίας αναπαραγωγής 3D παραμένει
σταθερή στην ανάλυση του αρχικού βίντεο
3D, δεν μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση
σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
• Ορισμένες λειτουργίες όπως το BD Wise,
η προσαρμογή μεγέθους οθόνης και η
προσαρμογή ανάλυσης ενδέχεται να μην
εκτελούνται σωστά στον τρόπο λειτουργίας
αναπαραγωγής 3D.
• Πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο
HDMI υψηλής ταχύτητας για τη σωστή
έξοδο του σήματος 3D.
• Παραμείνετε σε απόσταση τουλάχιστον
τρεις φορές το πλάτος της οθόνης από την
τηλεόραση όταν παρακολουθείτε εικόνες
3D. Για παράδειγμα, αν έχετε μια οθόνη
46 ιντσών, παραμείνετε σε απόσταση 138
ίντσες (3,5 μέτρα) από την οθόνη.
• Για τη βέλτιστη εικόνα 3D, τοποθετήστε την
οθόνη βίντεο 3D στο επίπεδο των ματιών σας.
• Όταν η συσκευή αναπαραγωγής είναι
συνδεδεμένη σε ορισμένες συσκευές 3D, το
εφέ 3D ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
• Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής δεν
μετατρέπει περιεχόμενο 2D σε 3D.
• Η επωνυμία "Blu-ray 3D" και το λογότυπο
"Blu-ray 3D" είναι εμπορικά σήματα της
Blu-ray Disc Association.
Πνευματικά δικαιώματα
© 2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Δεν
επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή
μέρους ή ολόκληρου του παρόντος
εγχειριδίου χρήσης, χωρίς πρότερη γραπτή
άδεια από τη Samsung Electronics Co.,Ltd.
Ελληνικά
02227P-BD-E5500-EN-EL.indd 4
2013-02-07 오후 2:17:07
Περιεχόμενο
2
3
3
3
3
4
4
Προειδοποιηση
Προφυλάξεις
Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια
Φύλαξη και διαχείριση δίσκων
Προφυλάξεις για τη μεταχείριση της
συσκευής
Χρήση της λειτουργίας 3D
Πνευματικά δικαιώματα
Συνδέσεις
12
12
12
12
13
13
13
Έναρξη χρήσης
6
6
6
7
7
8
Συμβατότητα δίσκων και μορφών
Τύποι δίσκων και περιεχόμενο που μπορεί
να αναπαράγει η συσκευή αναπαραγωγής
Τύποι δίσκων που δεν μπορεί να
αναπαράγει η συσκευή αναπαραγωγής
Κωδικός περιοχής
Λογότυπα δίσκων που αναπαράγονται
από τη συσκευή αναπαραγωγής
Υποστηριζόμενες μορφές
9
Πρόσθετα εξαρτήματα
10
Πίσω όψη
10
11
11
Πρόσοψη
Τηλεχειριστήριο
Γνωριμία με το τηλεχειριστήριο
Σύνδεση σε τηλεόραση
Σύνδεση σε ηχοσύστημα
Μέθοδος 1 Σύνδεση σε δέκτη AV που
υποστηρίζει HDMI
Μέθοδος 2 Σύνδεση σε δέκτη AV με
αποκωδικοποιητή Dolby Digital ή DTS
Σύνδεση σε δρομολογητή δικτύου
Ενσύρματο δίκτυο
Ασύρματο δίκτυο
Ρυθμίσεις
14
Διαδικασία αρχικών ρυθμίσεων
14
Πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων
14
14
15
18
18
20
20
20
20
21
21
Αρχική οθόνη
Κουμπιά του τηλεχειριστηρίου που
χρησιμοποιούνται για το μενού ρυθμίσεων
Λειτουργίες μενού ρυθμίσεων
Τα δίκτυα και το Διαδίκτυο
Αναπαραγωγή μέσων
22
22
22
22
23
23
23
24
24
24
24
24
24
Διαμόρφωση της σύνδεσης δικτύου
Εισαγάγτε μια συσκευή USB
Τα Περιεχ.μου
27
27
Η συσκ. μου
28
Κουμπιά του τηλεχειριστηρίου που
χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή
βίντεο
29
Έλεγχος της αναπαραγωγής βίντεο
28
31
Κουμπιά του τηλεχειριστηρίου που
χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή
μουσικής
32
Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή CD
ήχου (CD-DA)/MP3
Προστασία από αντιγραφή
Αποποίηση ευθυνών για τις υπηρεσίες
δικτύου
Άδεια χρήσης
Πρόσθετες πληροφορίες
29Σημείωση
Χρήση του μενού Εργαλεία
Έλεγχος της αναπαραγωγής μουσικής
Ειδοποίηση συμμόρφωσης και
συμβατότητας
Ανάλυση σύμφωνα με τον τύπο
περιεχομένου
Επιλογή ψηφιακής εξόδου
33
Αντιμετώπιση προβλημάτων
35
Προδιαγραφές
34Επισκευές
Λίστα αναπαραγωγής
Αναπαραγωγή περιεχομένου
φωτογραφιών
Χρήση του μενού Εργαλεία
Υπηρεσίες δικτύου
Αναβάθμιση λογισμικού
Μέσω Διαδικτύου
Εισαγάγετε έναν δίσκο
Παράρτημα
Μέσω USB
25
Χρήση του Smart Hub
Από αρχ. λήψης
25
BD-LIVE™
Από δίσκο
25
Λήψη σε κατάστ. αναμονής
26
26
26
Το Smart Hub με μια ματιά
Χρήση της λειτουργίας δικτύου AllShare
Λήψη του λογισμικού AllShare
Αναπαραγωγή περιεχομένου που βρίσκεται
στον υπολογιστή σας ή σε συσκευή DLNA,
μέσω της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray
Disc
Ελληνικά
02227P-BD-E5500-EN-EL.indd 5
Περιεχόμενο
Πληροφορίες για την
ασφάλεια
5|
2013-02-07 오후 2:17:07
Έναρξη χρήσης
Συμβατότητα δίσκων και μορφών
Τύποι δίσκων που δεν μπορεί να αναπαράγει η συσκευή αναπαραγωγής
Τύποι δίσκων και περιεχόμενο που μπορεί να αναπαράγει η συσκευή
αναπαραγωγής
Μέσο
ΒΙΝΤΕΟ
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Τύπος δίσκου
Blu-ray Disc
3D Blu-ray Disc
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV κ.λπ.
Λεπτομέρειες
Δίσκοι BD-ROM ή BD-RE/-R που έχουν εγγραφεί στη μορφή BD-RE.
Δίσκοι DVD-VIDEO, DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R που έχουν εγγραφεί
και οριστικοποιηθεί ή μέσα αποθήκευσης USB που περιλαμβάνουν περιεχόμενο
DivX, MKV, MP4.
Μουσική που έχει εγγραφεί σε ένα δίσκο CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R
ή σε ένα μέσο αποθήκευσης USB που περιλαμβάνει περιεχόμενο MP3 ή WMA.
Φωτογραφίες που έχουν εγγραφεί σε ένα δίσκο CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BDRE/-R ή σε ένα μέσο αποθήκευσης USB που περιλαμβάνει περιεχόμενο JPEG.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να μην αναπαράγει ορισμένους δίσκους CD-RW/-R και DVD-R λόγω του τύπου δίσκου ή
των συνθηκών εγγραφής.
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(εκτός από τη
στρώση CD)
• DVD-RW (τρόπος
• Δίσκοι DVD-R
λειτουργίας VR)
χωρητικότητας 3,9
GB για εγγραφές
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(σε δίσκους CD-G
αναπαράγεται μόνο ο
ήχος και όχι τα γραφικά)
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να μην αποκρίνεται σε όλες τις εντολές λειτουργίας, επειδή ορισμένοι δίσκοι Blu-ray
Disc, DVD και CD επιτρέπουν συγκεκριμένες ή περιορισμένες λειτουργίες και παρέχουν μόνο ορισμένες δυνατότητες κατά την
αναπαραγωγή.
Σημειώστε ότι αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αναπαραγωγής.
\\ Η εταιρεία Samsung δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτή η συσκευή αναπαραγωγής θα αναπαράγει κάθε δίσκο που φέρει το
λογότυπο Blu-ray Disc, DVD ή CD, επειδή οι μορφές των δίσκων εξελίσσονται και ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα και
σφάλματα κατά τη δημιουργία λογισμικού Blu-ray Disc, DVD, CD και/ή την κατασκευή των δίσκων.
\\ Αν έχετε ερωτήσεις ή αντιμετωπίζετε δυσκολίες με την αναπαραγωγή δίσκων Blu-ray, DVD ή CD σε αυτή τη συσκευή
αναπαραγωγής, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG. Επίσης, ανατρέξτε στο υπόλοιπο εγχειρίδιο
χρήσης για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς αναπαραγωγής.
\\ Ορισμένοι δίσκοι που διατίθενται στο εμπόριο και δίσκοι DVD που έχουν αγοραστεί έξω από την περιοχή σας ενδέχεται να μην
αναπαράγονται σε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής.
\\ Αν ένας δίσκος DVD-RW/-R δεν έχει εγγραφεί σωστά στη μορφή DVD-Video, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του.
\\ Η συσκευή αναπαραγωγής δεν αναπαράγει περιεχόμενο που έχει εγγραφεί σε δίσκο DVD-R με ρυθμό μετάδοσης bit που
υπερβαίνει τα 10 Mbps.
\\ Η συσκευή αναπαραγωγής δεν αναπαράγει περιεχόμενο που έχει εγγραφεί σε δίσκο BD-R ή συσκευή USB με ρυθμό μετάδοσης
bit που υπερβαίνει τα 25 Mbps.
\\ Η αναπαραγωγή ενδέχεται να μην είναι δυνατή με ορισμένους τύπους δίσκων ή όταν χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες
λειτουργίες, όπως η αλλαγή οπτικής γωνίας και η προσαρμογή του λόγου πλευρών. Οι πληροφορίες σχετικά με τους δίσκους
αναγράφονται λεπτομερώς στη συσκευασία τους. Ανατρέξτε σε αυτές αν είναι απαραίτητο.
\\ Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου BD-J, η φόρτωση ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο από έναν κανονικό δίσκο ή ορισμένες
λειτουργίες ενδέχεται να εκτελούνται αργά.
|6
Ελληνικά
02227P-BD-E5500-EN-EL.indd 6
2013-02-07 오후 2:17:07
Κωδικός περιοχής
Blu-ray Disc
DVD-VIDEO
Κωδικός
περιοχής
a
b
Περιοχή
Βόρεια Αμερική, Κεντρική Αμερική, Νότια Αμερική, Κορέα, Ιαπωνία, Ταϊβάν, Χονγκ
Κονγκ και Νοτιοανατολική Ασία.
Ευρώπη, Γροιλανδία, Γαλλικές επικράτειες, Μέση Ανατολή, Αφρική, Αυστραλία και Νέα
Ζηλανδία.
c
Ινδία, Κίνα, Ρωσία, Κεντρική και Νότια Ασία.
1
Η.Π.Α., επικράτειες των Η.Π.Α. και Καναδάς
2
Ευρώπη, Ιαπωνία, Μέση Ανατολή, Αίγυπτος, Νότια Αφρική, Γροιλανδία
3
Ταϊβάν, Κορέα, Φιλιππίνες, Ινδονησία, Χονγκ Κονγκ
4
Μεξικό, Νότια Αμερική, Κεντρική Αμερική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Νησιά Ειρηνικού,
Καραϊβική
5
Ρωσία, Ανατολική Ευρώπη, Ινδία, το μεγαλύτερο μέρος της Αφρικής, Βόρεια Κορέα,
Μογγολία
6
Κίνα
Blu-ray Disc
3D Blu-ray Disc
DivX
BD-LIVE
Σύστημα μετάδοσης PAL στο Η.Β., τη Γαλλία, τη Γερμανία κλπ.
Ελληνικά
02227P-BD-E5500-EN-EL.indd 7
Έναρξη χρήσης
Τύπος δίσκου
02
Οι συσκευές αναπαραγωγής και οι δίσκοι έχουν κωδικοποίηση κατά περιοχή.
Για να αναπαράγεται ένας δίσκος, αυτοί οι κωδικοί περιοχής πρέπει να ταιριάζουν. Αν οι κωδικοί
δεν ταιριάζουν, ο δίσκος δεν αναπαράγεται.
Ο αριθμός περιοχής γι’ αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής προβάλλεται στο πίσω μέρος της
συσκευής αναπαραγωγής.
Λογότυπα δίσκων που αναπαράγονται από τη συσκευή
αναπαραγωγής
7|
2013-02-07 오후 2:17:09
Έναρξη χρήσης
Υποστηριζόμενες μορφές
`` Αποκωδικοποιητής βίντεο
-- Υποστηρίζει έως και H.264 Level 4.1
-- Δεν υποστηρίζει GMC 2 ή υψηλότερο
Υποστήριξη αρχείων βίντεο
Επέκταση
αρχείου
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
Περιέχον
αρχείο
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
VRO
VOB
PS
TS
Codec βίντεο
Ανάλυση
Ρυθμός
Ρυθμός καρέ
μετάδοσης bit Codec ήχου
(fps)
(Mbps)
DivX 3.11/
4.x/5.x/6.1
MPEG4 SP/ASP
6~30
H.264 BP/
MP/HP
Window
Media Video v9
1920x1080
MPEG2
MPEG1
352x288
25
25
24/25/30
24/25/3
Dolby Digital
LPCM
AAC
HE-AAC
WMA
MP3
DTS
20
`` Περιορισμοί
-- Ακόμα και όταν κάποιο αρχείο έχει κωδικοποιηθεί με ένα υποστηριζόμενο codec που
αναφέρεται παραπάνω, το αρχείο ενδέχεται να μην αναπαράγεται αν το περιεχόμενό του
είναι ελαττωματικό ή αλλοιωμένο.
-- Η κανονική αναπαραγωγή δεν είναι εγγυημένη αν οι πληροφορίες κοντέινερ του αρχείου
είναι εσφαλμένες ή αν το ίδιο το αρχείο είναι κατεστραμμένο.
-- Τα αρχεία που έχουν υψηλότερο ρυθμό μετάδοσης bit ή ρυθμό καρέ από τον τυπικό
ενδέχεται να παρουσιάζουν διακοπές όταν αναπαράγονται.
-- Η λειτουργία αναζήτησης (παράλειψης) δεν είναι διαθέσιμη αν ο πίνακας ευρετηρίου του
αρχείου έχει αλλοιωθεί.
-- Κατά την απομακρυσμένη αναπαραγωγή ενός αρχείου μέσω σύνδεσης δικτύου, η αναπαραγωγή
του βίντεο ενδέχεται να παρουσιάζει διακοπές, ανάλογα με την ταχύτητα του δικτύου.
-- Ορισμένες συσκευές USB/ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές ενδέχεται να μην είναι συμβατές
με τη συσκευή αναπαραγωγής.
|8
-- Υποστηρίζεται WMA 7, 8, 9 και STD
-- Δεν υποστηρίζεται αποκωδικοποίηση πολυκαναλικού ήχου ή ήχου χωρίς απώλειες WMA 9
PRO, αν ο αριθμός των καναλιών είναι μεγαλύτερος από 2.
-- Δεν υποστηρίζει ρυθμό δειγματοληψίας WMA μονοφωνικού ήχου 22050Hz.
`` Σχόλια
20
1920x1080
`` Αποκωδικοποιητής ήχου
------
MPEG4 : Υποστηρίζει έως GMC 1-Σημείο παραμόρφωσης.
H.264 : Υποστηρίζει έως και BP/MP/HP Level 4.1.
WMV : Υποστηρίζεται V9, VC1 SP/MP/AP L3.
MPEG1 : Δεν υποστηρίζεται D-picture.
MPEG2 : Υποστηρίζεται έως και Hight Profile High Level.
ĞĞ
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων υποτίτλων DivX
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Ορισμένοι δίσκοι μορφής DivX, MKV και MP4 ενδέχεται να μην αναπαράγονται, ανάλογα με την ανάλυση βίντεο και το ρυθμό
καρέ τους.
Υποστήριξη αρχείων μουσικής
Επέκταση
αρχείου
Περιέχον αρχείο
Codec ήχου
Εύρος υποστήριξης
*.mp3
MP3
MP3
-
*.wma
WMA
WMA
* Ρυθμοί δειγματοληψίας (σε kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* Ρυθμοί μετάδοσης bit - Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης bit στο εύρος από 5kbps έως 384kbps.
Ελληνικά
02227P-BD-E5500-EN-EL.indd 8
2013-02-07 오후 2:17:09
Σημειώσεις σχετικά με τη σύνδεση USB
• Ορισμένοι δίσκοι AVCHD χρησιμοποιούν τη μορφή "x.v.Color". Αυτή η συσκευή
αναπαραγωγής μπορεί να αναπαράγει δίσκους AVCHD που χρησιμοποιούν τη μορφή
"x.v.Color".
• Η ονομασία "x.v.Color" είναι εμπορικό σήμα της Sony Corporation.
• Η ονομασία "AVCHD" και το λογότυπο AVCHD είναι εμπορικά σήματα της Matsushita
Electronic Industrial Co., Ltd. και της Sony Corporation.
\\ Ορισμένοι δίσκοι μορφής AVCHD ενδέχεται να μην αναπαράγονται, ανάλογα με τις συνθήκες εγγραφής.
Οι δίσκοι μορφής AVCHD πρέπει να έχουν οριστικοποιηθεί.
\\ Η μορφή "x.v.Color" προσφέρει ένα μεγαλύτερο εύρος χρωμάτων από τους κανονικούς δίσκους DVD βιντεοκάμερας.
Πρόσθετα εξαρτήματα
Βεβαιωθείτε ότι παρέχονται τα παρακάτω πρόσθετα εξαρτήματα.
SOURCE
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
SAMSUNG TV
1
2
4
5
7
8
DISC MENU
Μπαταρίες για το τηλεχειριστήριο (μέγεθος AAA)
3
6
9
TITLE MENU
0
POPUP
HOME
SMART
HOME
REPEAT
HUB
TOOLS
INFO
RETURN
A
BONUS
VIEW
PANDORA
Εγχειρίδιο χρήσης
EXIT
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
D
FULL
SCREEN
INPUT
Τηλεχειριστήριο
Ελληνικά
02227P-BD-E5500-EN-EL.indd 9
Έναρξη χρήσης
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
• Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί
να αναπαράγει δίσκους μορφής AVCHD.
Οι δίσκοι αυτοί κανονικά εγγράφονται και
χρησιμοποιούνται σε βιντεοκάμερες.
• Η μορφή AVCHD είναι μια μορφή ψηφιακού
βίντεο High Definition για κάμερες.
• Η μορφή MPEG-4 AVC/H.264 συμπιέζει τις
εικόνες με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα
από τη συμβατική μορφή συμπίεσης εικόνας.
02
• Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει
μέσα αποθήκευσης USB, συσκευές
αναπαραγωγής MP3, ψηφιακές φωτογραφικές
μηχανές και συσκευές USB ανάγνωσης καρτών.
• Ορισμένες συσκευές USB/ψηφιακές
φωτογραφικές μηχανές ενδέχεται να μην είναι
συμβατές με τη συσκευή αναπαραγωγής.
• Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει τα
συστήματα αρχείων FAT16, FAT32 και NTFS.
• Συνδέετε τις συσκευές USB απευθείας στη
θύρα USB της συσκευής αναπαραγωγής. Η
σύνδεση μέσω καλωδίου USB ενδέχεται να
προκαλέσει προβλήματα συμβατότητας.
• Η εισαγωγή πολλαπλών συσκευών αποθήκευσης
σε μια μονάδα ανάγνωσης πολλαπλών καρτών
ενδέχεται να προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία
της μονάδας ανάγνωσης.
• Η συσκευή αναπαραγωγής δεν υποστηρίζει
το πρωτόκολλο PTP.
• Μην αποσυνδέετε μια συσκευή USB κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας "φόρτωσης".
• Όσο υψηλότερη είναι η ανάλυση της
εικόνας, τόσο περισσότερος χρόνος
χρειάζεται για να εμφανιστεί η εικόνα.
• Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής δεν μπορεί
να αναπαράγει αρχεία MP3 με τεχνολογία
DRM (Digital Rights Management) που
γίνονται λήψη από εμπορικές τοποθεσίες.
• Η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει μόνο
βίντεο με ρυθμό καρέ χαμηλότερο από 30fps.
• Η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει μόνο
συσκευές USB τύπου MSC (Mass Storage
Class) όπως μονάδες παλάμης, συσκευές
ανάγνωσης καρτών Flash και μονάδες σκληρού
δίσκου USB. (Δεν υποστηρίζεται HUB.)
• Ορισμένες συσκευές σκληρού δίσκου USB,
συσκευές ανάγνωσης πολλαπλών καρτών
και μονάδες παλάμης ενδέχεται να μην είναι
συμβατές με αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής.
• Αν μια συσκευή USB απαιτεί υπερβολική
ισχύ, ενδέχεται να περιορίζεται από τη
συσκευή ασφαλείας του κυκλώματος.
• Αν η αναπαραγωγή από μια μονάδα
σκληρού δίσκου USB είναι ασταθής,
παρέχετε πρόσθετη ισχύ συνδέοντας τη
μονάδα σκληρού δίσκου σε μια πρίζα.
Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε
με τον κατασκευαστή της μονάδας σκληρού
δίσκου USB.
• Πρέπει να αφαιρέσετε τις συσκευές
αποθήκευσης USB, χρησιμοποιώντας τη
λειτουργία "Ασφαλής αφαίρεση USB"
για να αποτρέψετε ενδεχόμενη βλάβη στη
μνήμη USB.
Πατήστε το κουμπί HOME για μετάβαση
στην αρχική οθόνη, πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ
κουμπί (C) και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί v.
• Η εταιρεία SAMSUNG δεν ευθύνεται για
την καταστροφή αρχείων δεδομένων ή την
απώλεια δεδομένων.
• Η συσκευή αναπαραγωγής σας δεν
υποστηρίζει συμπιεσμένα αρχεία, διάσπαρτα
αρχεία και κρυπτογραφημένα αρχεία NTSF.
-- Μπορείτε να επιδιορθώσετε ή να
διαμορφώσετε μια συσκευή USB στον
επιτραπέζιο υπολογιστή σας. (Μόνο στο
λειτουργικό σύστημα MS-Windows)
9|
2013-02-07 오후 2:17:10
Έναρξη χρήσης
Πρόσοψη
Πίσω όψη
ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ/
ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
ΟΘΟΝΗ
ΘΗΚΗ ΔΙΣΚΟΥ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ
ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
USB HOST
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Για να αναβαθμίσετε το λογισμικό της συσκευής αναπαραγωγής μέσω της υποδοχής USB Host, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε
μια μονάδα μνήμης USB.
\\ Όταν η συσκευή αναπαραγωγής προβάλλει το μενού δίσκου Blu-ray Disc, δεν μπορείτε να αρχίσετε την ταινία πατώντας το
κουμπί αναπαραγωγής στη συσκευή αναπαραγωγής ή στο τηλεχειριστήριο. Για να αναπαράγετε την ταινία, πρέπει να επιλέξετε
Αναπαραγωγή ταινίας ή Έναρξη στο μενού δίσκου και, στη συνέχεια, να πατήσετε το κουμπί v.
| 10
LAN
HDMI OUT
DIGITAL AUDIO OUT
Ελληνικά
02227P-BD-E5500-EN-EL.indd 10
2013-02-07 오후 2:17:10
Τηλεχειριστήριο
Τοποθέτηση μπαταριών
02
Γνωριμία με το τηλεχειριστήριο
SOURCE
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της
συσκευής αναπαραγωγής.
Πατήστε για άνοιγμα και κλείσιμο της θήκης
δίσκου.
Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να
κάνετε επιλογές.
Χρησιμοποιείται για είσοδο στο μενού δίσκου.
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
SAMSUNG TV
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
POPUP
Πατήστε για παράλειψη προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.
Πατήστε για διακοπή της αναπαραγωγής
ενός δίσκου.
Πατήστε για να χρησιμοποιήσετε το Smart Hub.
Πατήστε για να μεταβείτε στο αρχικό μενού.
Αυτά τα κουμπιά χρησιμοποιούνται τόσο για τα
μενού της συσκευής αναπαραγωγής όσο και για
αρκετές λειτουργίες των δίσκων Blu-ray Disc.
Πατήστε για να χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία BONUSVIEW.
Χρησιμοποιείται για πρόσβαση σε διάφορες
λειτουργίες ήχου σε έναν δίσκο.
Ρύθμιση της έντασης ήχου της τηλεόρασης.
(Αυτό το κουμπί λειτουργεί μόνο στις τηλεοράσεις Samsung).
Χρησιμοποιείται για είσοδο στο αναδυόμενο
μενού/μενού τίτλου.
Πατήστε για αναζήτηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.
Πατήστε για παύση της αναπαραγωγής ενός δίσκου.
HOME
SMART
HOME
REPEAT
HUB
TOOLS
INFO
Πατήστε για να χρησιμοποιήσετε το μενού
Εργαλεία.
Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της τηλεόρασης.
(Αυτό το κουμπί λειτουργεί μόνο στις τηλεοράσεις Samsung).
9
TITLE MENU
0
RETURN
A
BONUS
VIEW
PANDORA
EXIT
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
Έναρξη χρήσης
Μετά από τη ρύθμιση, σας επιτρέπει να επιλέξετε την πηγή
εισόδου στην τηλεόραση.
(Αυτό το κουμπί λειτουργεί μόνο στις τηλεοράσεις Samsung).
Πατήστε για αναπαραγωγή ενός δίσκου.
Πατήστε για να χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία επανάληψης.
Χρησιμοποιείται για την προβολή των
πληροφοριών αναπαραγωγής.
Χρησιμοποιείται για επιλογή στοιχείων μενού
και αλλαγή των τιμών ενός μενού.
Πατήστε για να εξέλθετε από το μενού.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Αν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά:
-- Ελέγξτε την πολικότητα +/– των μπαταριών.
-- Ελέγξτε μήπως έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες.
-- Ελέγξτε μήπως υπάρχουν εμπόδια μπροστά από τον αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου.
-- Ελέγξτε μήπως υπάρχει κοντά ένας αναμμένος λαμπτήρας φθορισμού.
||ΠΡΟΣΟXH |
\\ Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος. Μην τις απορρίπτετε μαζί με
τα οικιακά απορρίμματα.
D
FULL
SCREEN
INPUT
Πατήστε για να χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία πλήρους οθόνης.
Πατήστε για να αλλάξετε τη γλώσσα
υποτίτλων του δίσκου Blu-ray Disc/DVD.
Ελληνικά
02227P-BD-E5500-EN-EL.indd 11
11 |
2013-02-07 오후 2:17:10
Συνδέσεις
Σύνδεση σε τηλεόραση
Σύνδεση σε ηχοσύστημα
Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται) συνδέστε την υποδοχή HDMI OUT στο
πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής με την υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασης.
-- Μη συνδέετε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα τοίχου, μέχρι να πραγματοποιήσετε όλες τις
υπόλοιπες συνδέσεις.
-- Όταν αλλάζετε τις συνδέσεις, απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές προτού ξεκινήσετε.
Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray σε ένα ηχοσύστημα,
χρησιμοποιώντας μία από τις μεθόδους που εμφανίζονται παρακάτω.
-- Μη συνδέετε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα τοίχου, μέχρι να πραγματοποιήσετε όλες τις
υπόλοιπες συνδέσεις.
-- Όταν αλλάζετε τις συνδέσεις, απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές προτού ξεκινήσετε.
Μέθοδος 1 Σύνδεση σε δέκτη AV που υποστηρίζει HDMI
• Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται) συνδέστε την υποδοχή HDMI OUT στο
πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής με την υποδοχή HDMI IN του δέκτη σας.
• Βέλτιστη ποιότητα (συνιστάται)
Ήχος
Βίντεο
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Αν χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο HDMI σε DVI για να συνδέσετε τη συσκευή προβολής σας, πρέπει επίσης να συνδέσετε την
υποδοχή Digital Audio Out στη συσκευή αναπαραγωγής με ένα ηχοσύστημα για να ακούγεται ήχος.
\\ Τα καλώδια HDMI μεταφέρουν ψηφιακό σήμα βίντεο/ήχου, οπότε δεν χρειάζεται να συνδέσετε ένα καλώδιο ήχου.
\\ Ανάλογα με την τηλεόραση, ορισμένες αναλύσεις εξόδου HDMI ενδέχεται να μη λειτουργούν. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης
της τηλεόρασής σας.
\\ Όταν συνδέετε τη συσκευή αναπαραγωγής στην τηλεόρασή σας για πρώτη φορά ή σε μια νέα τηλεόραση χρησιμοποιώντας
ένα καλώδιο HDMI, η ανάλυση εξόδου HDMI ρυθμίζεται αυτόματα από τη συσκευή αναπαραγωγής στην υψηλότερη τιμή που
υποστηρίζεται από την τηλεόραση.
\\ Τα καλώδια HDMI μεγάλου μήκους ενδέχεται να προκαλέσουν την εμφάνιση θορύβου στην οθόνη. Αν συμβεί κάτι τέτοιο,
απενεργοποιήστε το Πλούσιο χρώμα HDMI από το αντίστοιχο μενού.
\\ Για προβολή βίντεο σε τρόπο λειτουργίας εξόδου σήματος HDMI 720p, 1080i ή 1080p, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα
καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας (κατηγορίας 2).
\\ Η έξοδος HDMI μεταφέρει μόνο καθαρό ψηφιακό σήμα στην τηλεόραση.
Αν η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), εμφανίζεται τυχαίος θόρυβος στην οθόνη.
| 12
Μέθοδος 2 Σύνδεση σε δέκτη AV με αποκωδικοποιητή Dolby Digital ή DTS
• Με ένα ψηφιακό ομοαξονικό καλώδιο (δεν παρέχεται), συνδέστε την υποδοχή Coaxial Digital
Audio Out του προϊόντος στην υποδοχή Digital Coaxial In του δέκτη.
• Καλή ποιότητα
• Θα ακούτε ήχο μόνο μέσω των δύο εμπρός ηχείων όταν η Ψηφιακή έξοδος έχει ρυθμιστεί σε PCM.
Μέθοδος 1
Ήχος
Μέθοδος 2
Ήχος
Ελληνικά
02227P-BD-E5500-EN-EL.indd 12
2013-02-07 오후 2:17:11
\\ Η πρόσβαση μέσω Διαδικτύου στο διακομιστή ενημέρωσης
λογισμικού της Samsung ενδέχεται να μην επιτρέπεται,
ανάλογα με το δρομολογητή που χρησιμοποιείτε ή την
πολιτική του παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP). Για
περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο
υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) που χρησιμοποιείτε.
\\ Για τους χρήστες DSL, χρησιμοποιήστε ένα δρομολογητή
για να πραγματοποιήσετε σύνδεση στο δίκτυο.
Ασύρματο δίκτυο
Δρομολογητής
ασύρματου δικτύου
Προσαρμογέας
ασύρματου δικτύου LAN
(δεν περιλαμβάνεται)
Ευρυζωνική
υπηρεσία
Ή
Ευρυζωνική
υπηρεσία
Δρομολογητής
Ευρυζωνικό
μόντεμ
\\ Ρυθμίστε το δρομολογητή ασύρματου δικτύου σε τρόπο
λειτουργίας υποδομής. Ο τρόπος λειτουργίας Ad-hoc δεν
υποστηρίζεται.
\\ Η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει μόνο τα ακόλουθα
πρωτόκολλα κλειδιού ασφαλείας ασύρματου δικτύου:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
\\ Επιλέξτε ένα κανάλι στο δρομολογητή ασυρμάτου δικτύου
που δεν χρησιμοποιείται. Αν το κανάλι που ρυθμίστηκε για
το δρομολογητή ασυρμάτου δικτύου χρησιμοποιείται από
κάποια άλλη κοντινή συσκευή, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα
παρεμβολές και απώλεια επικοινωνίας.
Ενσύρματο δίκτυο
Ευρυζωνικό μόντεμ
(με ενσωματωμένο δρομολογητή)
\\ Αν ο δρομολογητής ασύρματου δικτύου υποστηρίζει DHCP,
η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να χρησιμοποιήσει μια
διεύθυνση DHCP ή μια στατική διεύθυνση IP για να συνδεθεί
στο ασύρματο δίκτυο.
Συνδέσεις
Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή
αναπαραγωγής στο δρομολογητή του δικτύου
σας χρησιμοποιώντας μία από τις μεθόδους
που εμφανίζονται παρακάτω.
Για τη χρήση της λειτουργίας δικτύου AllShare,
πρέπει να συνδέετε τον υπολογιστή σας στο
δίκτυό σας, όπως φαίνεται στις εικόνες.
Η σύνδεση μπορεί να είναι ενσύρματη ή
ασύρματη.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
03
Σύνδεση σε δρομολογητή
δικτύου
\\ Αν επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας Pure High-throughput
(Greenfield) 802.11n και ρυθμίσετε τον τύπο κρυπτογράφησης
σε WEP, TKIP ή TKIP-AES (WPS2Mixed) στο δρομολογητή
σας, η συσκευή αναπαραγωγής δεν θα υποστηρίζει σύνδεση
σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές πιστοποίησης Wi-Fi.
\\ Τα ασύρματα δίκτυα LAN, εκ φύσεως, ενδέχεται να
προκαλέσουν παρεμβολές, ανάλογα με τις συνθήκες
λειτουργίας (απόδοση δρομολογητή, απόσταση, εμπόδια,
παρεμβολές από άλλες συσκευές ραδιοσυχνοτήτων κλπ.).
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Ευρυζωνική
υπηρεσία
\\ Χρησιμοποιείτε μόνο τον προσαρμογέα ασύρματου
δικτύου LAN της Samsung με αυτή τη συσκευή
αναπαραγωγής. (Όνομα μοντέλου:WIS12ABGNX).
Μη χρησιμοποιείτε αυτόν τον προσαρμογέα ασύρματου
δικτύου με συσκευές αναπαραγωγής τρίτων.
Για να αγοράσετε τον προσαρμογέα ασύρματου
δικτύου LAN της Samsung, επισκεφτείτε ένα
κατάστημα λιανικής πώλησης προϊόντων Samsung.
Ελληνικά
02227P-BD-E5500-EN-EL.indd 13
13 |
2013-02-07 오후 2:17:12
SOURCE
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
Ρυθμίσεις
Διαδικασία αρχικών ρυθμίσεων
• Το αρχικό μενού δεν εμφανίζεται αν δεν διαμορφώσετε
τις αρχικές ρυθμίσεις.
• Οι ενδείξεις οθόνης (OSD) αυτής της συσκευής αναπαραγωγής
ενδέχεται να αλλάξουν μετά την αναβάθμιση της έκδοσης
λογισμικού.
• Τα βήματα πρόσβασης ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα
με το επιλεγμένο μενού.
Η διαδικασία αρχικών ρυθμίσεων σάς επιτρέπει
να ορίσετε τις γλώσσες ενδείξεων οθόνης και
μενού, να διαμορφώσετε τη σύνδεση στο
οικιακό σας δίκτυο, να επιλέξετε το λόγο
πλευρών εξόδου (μέγεθος και μορφή οθόνης)
που είναι σωστός για την τηλεόρασή σας.
\\ Εάν θέλετε να προβληθεί και πάλι η οθόνη της αρχικής
ρύθμισης και να κάνετε αλλαγές, επιλέξτε Ρυθμίσεις >
Σύστημα > Αρχική ρύθμιση στην αρχική σελίδα, ή επιλέξτε
"Επαν.". (Ανατρέξτε στη σελίδα 16)
\\ Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια λειτουργία
Anynet+(HDMI-CEC), ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
1) Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής σε μια τηλεόραση
Samsung συμβατή με Anynet+(HDMI-CEC),
χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI.
2) Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα Anynet+ (HDMI-CEC)
στην τηλεόραση και τη συσκευή αναπαραγωγής.
3) Ρυθμίστε την τηλεόραση στη Διαδικασία αρχικών
ρυθμίσεων.
| 14
1.
Βίντεο
Φωτογραφίες
Μουσική
Η συσκ. μου
1
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Εάν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αρχικών
ρυθμίσεων παραλείψετε τη ρύθμιση δικτύου, μπορείτε
να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου σας αργότερα.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Διαμόρφωση της σύνδεσης
δικτύου" στις σελίδες 18~19 για οδηγίες.
`` Επιλογή από την αρχική οθόνη
Τα Περιεχ.μου
2
2
3
4
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
Αρχική οθόνη
1
SAMSUNG TV
1
3
Smart Hub
Ρυθμίσεις
4
Τα Περιεχ.μου : Σας επιτρέπει να επιλέξετε
περιεχόμενο που βρίσκεται σε συνδεδεμένες συσκευές,
κατά τύπο, για προβολή ή αναπαραγωγή. Μπορείτε να
επιλέξετε βίντεο, φωτογραφίες ή μουσική.
Η συσκ. μου : Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη
συνδεδεμένη συσκευή για αναπαραγωγή ή προσπέλαση.
Η συσκευή μπορεί να είναι η ίδια η συσκευή
αναπαραγωγής, κάποια συσκευή άμεσα συνδεδεμένη
σε μια συσκευή αναπαραγωγής, όπως είναι μια
μονάδα μνήμης USB ή κάποια συσκευή συνδεδεμένη
μέσω του δικτύου σας, όπως μια συσκευή κοινής
χρήσης στον υπολογιστή σας.
Για να κάνετε μια επιλογή από την
αρχική οθόνη, μετακινήστε το δρομέα
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ◄►
ωσότου φθάσετε στην επιλογή που
θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί v.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Αν αφήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε τρόπο λειτουργίας
διακοπής αναπαραγωγής για περισσότερα από 5 λεπτά χωρίς
να τη χρησιμοποιήσετε, εμφανίζεται στην τηλεόραση η
προφύλαξη οθόνης. Αν αφήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής
σε τρόπο λειτουργίας προφύλαξης οθόνης για περισσότερα
από 20 λεπτά, αυτή απενεργοποιείται αυτόματα.
HOME
1
Smart Hub : Εκκινεί το Smart Hub. Από το
Smart Hub, μπορείτε να προσπελάσετε το YouTube,
παιχνίδια και άλλες εφαρμογές.
Μέγεθος οθόνης Smart Hub
Σύστημα
Γλώσσα
Ασφάλεια
Γενικά
Ρυθμίσεις : Ρυθμίστε διάφορες λειτουργίες σύμφωνα
με τις προσωπικές σας προτιμήσεις.
Υποστήριξη
2.
Αναλ. οθόνης
: 16:9 Αρχικό
BD Wise
: Απ.
Ανάλυση
Μορφή χρώματος HDMI
Καρέ ταινίας (24 καρέ)
Πλούσιο χρώμα HDMI
: Μεγ. 2
: Auto
: Auto
: Auto
: Auto
Για να προσπελάσετε τα μενού, τα
υπομενού και τις επιλογές της οθόνης
ρυθμίσεων, ανατρέξτε στην εικόνα του
τηλεχειριστηρίου και στον πίνακα στα
δεξιά.
RETURN
EXIT
A
1
2
4
Δίκτυο
INFO
BONUS
Ρυθμίσεις
Ήχος
TOOLS
3
2
3
Ρυθμίσεις 3D
REPEAT
HUB
Επιλέξτε Ρυθμίσεις στην αρχική οθόνη
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
v. Εμφανίζεται η οθόνη "Ρυθμίσεις".
Οθόνη
HOME
SMART
Πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων
1.
9
TITLE MENU
0 POPUP
Κουμπιά του τηλεχειριστηρίου που
χρησιμοποιούνται για το μενού ρυθμίσεων
B
C
AUDIO SUBTITLE
4
D
FULL
VIEW
SCREEN
PANDORA
DIGITAL
SUBTITLE για
INPUT
Κουμπί HOME
: Πατήστε
να μεταβείτε στην
αρχική οθόνη.
Κουμπί RETURN : Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
Κουμπιά v (Καταχώριση) / ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ :
• Πατήστε ▲▼◄► για να μετακινήσετε το
δρομέα ή να επιλέξετε κάποιο στοιχείο.
• Πατήστε το κουμπί v για να ενεργοποιήσετε
το τρέχον επιλεγμένο στοιχείο ή να
επιβεβαιώσετε κάποια ρύθμιση.
Κουμπί EXIT : Πατήστε για να εξέλθετε από το
τρέχον μενού.
Λεπτομερείς πληροφορίες λειτουργίας
Κάθε λειτουργία, στοιχείο μενού και μεμονωμένη
επιλογή του μενού ρυθμίσεων εξηγείται
λεπτομερώς στην οθόνη. Για να προβάλετε μια
επεξήγηση, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄►
για να επιλέξετε τη λειτουργία, το στοιχείο μενού
ή την επιλογή. Η επεξήγηση συνήθως εμφανίζεται
στη δεξιά πλευρά της οθόνης.
Στην επόμενη σελίδα αρχίζει μια σύντομη
περιγραφή κάθε λειτουργίας του μενού
ρυθμίσεων. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά
με ορισμένες από τις λειτουργίες παρέχονται
επίσης στο Παράρτημα αυτού του εγχειριδίου.
Ελληνικά
02227P-BD-E5500-EN-EL.indd 14
2013-02-07 오후 2:17:13
Λειτουργίες μενού ρυθμίσεων
Οθόνη
Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε το σήμα εξόδου
του προϊόντος στο μέγεθος και τη μορφή της
οθόνης της τηλεόρασης.
Μέγεθος οθόνης
Smart Hub
BD Wise
Σας επιτρέπει να επιλέξετε το βέλτιστο μέγεθος
για την οθόνη του Smart Hub.
Το BD Wise είναι η τελευταία δυνατότητα
αλληλοσυνδεσιμότητας της Samsung.
Όταν συνδέετε μεταξύ τους μέσω HDMI μια
συσκευή αναπαραγωγής της Samsung και μια
τηλεόραση της Samsung με BD Wise και το
BD Wise είναι ενεργοποιημένο και στις δύο
συσκευές, η συσκευή αναπαραγωγής εξάγει
βίντεο στην ανάλυση βίντεο και το ρυθμό καρέ
του δίσκου Blu-ray Disc/DVD.
Ανάλυση
Ρυθμίστε την ανάλυση εξόδου του σήματος βίντεο
HDMI σε Auto,1080p, 1080i, 720p ή 576p/480p.
Ο αριθμός υποδεικνύει τον αριθμό των γραμμών
βίντεο ανά καρέ.
Οι χαρακτήρες i και p υποδεικνύουν τη
διεμπλεκόμενη (interlaced) και την προοδευτική
(progressive) σάρωση αντίστοιχα. Γενικά, όσο
μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των γραμμών, τόσο
υψηλότερη είναι η ποιότητα της εικόνας.
Μορφή χρώματος
HDMI
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη μορφή χρωματικής
περιοχής για την έξοδο HDMI, ώστε να αντιστοιχεί
στις δυνατότητες της συνδεδεμένης συσκευής
(τηλεόραση, οθόνη κ.λπ.). Αφού επιλέξετε κάποια
μορφή, η οθόνη γίνεται για μία στιγμή μαύρη.
Σας επιτρέπει να ορίσετε το προϊόν για έξοδο
βίντεο HDMI με πλούσιο χρώμα. Η ρύθμιση
Πλούσιο χρώμα HDMI
Πλούσιο χρώμα παρέχει πιο ακριβή αναπαραγωγή
του χρώματος με μεγαλύτερο βάθος χρωμάτων.
Λειτ. ακ. εικ.
Προοδευτική
λειτουργία
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τον τύπο εικόνας που
προβάλλεται από τη συσκευή αναπαραγωγής
κατά την παύση της αναπαραγωγής ενός DVD.
Σας επιτρέπει να βελτιώσετε την ποιότητα
εικόνας κατά την προβολή δίσκων DVD.
Ελληνικά
02227P-BD-E5500-EN-EL.indd 15
Ρυθμίσεις
Αναλ. οθόνης
04
Ρυθμίσεις 3D
Επιλογή του αν ένας δίσκος Blu-ray Disc με περιεχόμενο
3D θα αναπαράγεται σε τρόπο λειτουργίας 3D.
• Αν μεταβείτε στην αρχική οθόνη ή στην αρχική
οθόνη του Smart Hub όταν η συσκευή αναπαραγωγής
βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας 3D, ο τρόπος
λειτουργίας αλλάζει αυτόματα σε 2D.
Οθόνη
Εάν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη σε
τηλεόραση συμβατή με δυνατότητα αναπαραγωγής
24 καρέ το δευτερόλεπτο, η ρύθμιση της δυνατότητας
Καρέ ταινίας (24 καρέ) σε Auto επιτρέπει επιτρέπει τη
ρύθμιση της εξόδου HDMI της συσκευής αναπαραγωγής
σε 24 καρέ ανά δευτερόλεπτο αυτόματα, για βελτιωμένη
ποιότητα εικόνας.
Καρέ ταινίας (24 καρέ)
• Μπορείτε να απολαύσετε τη δυνατότητα Καρέ
ταινίας (24 καρέ) μόνο στις τηλεοράσεις που
υποστηρίζουν αυτό το ρυθμό καρέ.
• Η δυνατότητα Καρέ ταινίας είναι διαθέσιμη
μόνο όταν η συσκευή αναπαραγωγής
βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας εξόδου HDMI
με ανάλυση 1080i ή 1080p.
15 |
2013-02-07 오후 2:17:14
Ρυθμίσεις
Ήχος
Ψηφιακή έξοδος
Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη μορφή εξόδου
ψηφιακού ήχου που είναι κατάλληλη για την
τηλεόρασή σας ή για το δέκτη AV. Για περισσότερες
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον πίνακα επιλογής
ψηφιακής εξόδου στη σελίδα 32.
Υποδειγματοληψία
PCM
Σας επιτρέπει να κάνετε υποδειγματοληψία σημάτων
PCM 96Khz στα 48Khz, προτού εξαχθούν σε
ενισχυτή. Επιλέξτε "Εν." εάν ο ενισχυτής ή ο δέκτης
σας δεν είναι συμβατός με σήμα 96Khz.
Έλεγχος δυναμικού
εύρους
Σας επιτρέπει να εφαρμόσετε έλεγχο δυναμικού
εύρους για ήχο Dolby Digital, Dolby Digital Plus
και Dolby True HD.
Auto : Ελέγχει αυτόματα το δυναμικό εύρος του
ήχου Dolby TrueHD, με βάση τις πληροφορίες
που υπάρχουν στην ηχητική επένδυση Dolby
TrueHD. Επίσης, ενεργοποιεί τον έλεγχο
δυναμικού εύρους για Dolby Digital και Dolby
Digital Plus.
Απ. : Αφήνει το δυναμικό εύρος μη
συμπιεσμένο, επιτρέποντάς σας να ακούτε τον
πρωτότυπο ήχο.
Ενεργ. : Ενεργοποιεί τον έλεγχο δυναμικού
εύρους για όλες τις μορφές ήχου Dolby. Οι πιο
αθόρυβοι ήχοι γίνονται δυνατότεροι και
η ένταση του ήχου των δυνατών ήχων μειώνεται.
Λειτουργία μίξης
Σας επιτρέπει να επιλέγετε τη μέθοδο πολυκαναλικής
μίξης υποδειγματοληψίας που είναι συμβατή με το
στερεοφωνικό σας σύστημα. Μπορείτε να επιλέξετε
ώστε η συσκευή αναπαραγωγής να κάνει μίξη
υποδειγματοληψίας σε κανονικό στερεοφωνικό ήχο
ή σε ήχο συμβατό με ήχο surround.
Δίκτυο
Ρυθμίσεις δικτύου
Κατάσταση δικτύου
Σας επιτρέπει να ελέγξετε την τρέχουσα
κατάσταση του δικτύου και του Διαδικτύου.
Ρυθμίστε αυτήν την επιλογή ώστε να επιτρέπεται
Σύνδεση Διαδικτύου
ή να απαγορεύεται η σύνδεση στο Διαδίκτυο
BD-Live
όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία BD-LIVE.
Σύστημα
Αρχική ρύθμιση
Γρήγορη έναρξη
Με τη χρήση της λειτουργίας Αρχική ρύθμιση,
μπορείτε να καθορίσετε τη γλώσσα, τη Ρύθμιση
δικτύου κ.λπ.
Σας επιτρέπει να ρυθμίζετε τη συσκευή
αναπαραγωγής προκειμένου να ενεργοποιείται
γρήγορα μειώνοντας το χρόνο εκκίνησης.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Εάν αυτή η λειτουργία οριστεί στο Ενεργ., η κατανάλωση
ρεύματος κατά τη λειτουργία αναμονής θα αυξηθεί.
Η λειτουργία Anynet+ είναι μια εύχρηστη λειτουργία
που προσφέρει συνδεδεμένες λειτουργίες με τις άλλες
συσκευές αναπαραγωγής της Samsung που διαθέτουν
το χαρακτηριστικό Anynet+ και σας επιτρέπει να
Anynet+ (HDMI-CEC) ελέγχετε τα προϊόντα αυτά με ένα τηλεχειριστήριο
τηλεόρασης Samsung. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία, συνδέστε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής
σε μια τηλεόραση Samsung που υποστηρίζει Anynet+
με ένα καλώδιο HDMI.
Διαχ. δεδ. BD
Ζώνη ώρας
| 16
Διαμόρφωση της σύνδεσης δικτύου ώστε να
μπορείτε να απολαύσετε διάφορες δυνατότητες
όπως υπηρεσίες Διαδικτύου ή μέσω του AllShare
και εκτέλεση ενημερώσεων λογισμικού.
Σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε το περιεχόμενο λήψης,
το οποίο προσπελάσατε μέσω ενός δίσκου Blu-ray
Disc που υποστηρίζει την υπηρεσία BD-LIVE.
Μπορείτε να καθορίσετε τη ζώνη ώρας που
ισχύει για την περιοχή σας.
Ελληνικά
02227P-BD-E5500-EN-EL.indd 16
2013-02-07 오후 2:17:14
Σύστημα
Επανεν.
Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες
τους τιμές, με εξαίρεση τις ρυθμίσεις δικτύου και
Smart Hub.
Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι 0000.
Η λειτουργία απομακρυσμένου ελέγχου μέσω δικτύου
σάς επιτρέπει να ελέγξετε τη συσκευή αναπαραγωγής
Blu-ray Disc από μια απομακρυσμένη συσκευή, όπως
ένα smartphone, μέσω μιας ασύρματης σύνδεσης
στο τοπικό δίκτυό σας.
Γενικά
1.
2.
Μπορείτε να επιλέξετε την προτιμώμενη γλώσσα για το αρχικό μενού, το
μενού δίσκου κλπ.
Μενού οθόνης : Επιλογή της γλώσσας για προβολή στην οθόνη.
Μενού δίσκου : Επιλογή της γλώσσας για προβολή του μενού δίσκου.
Ήχος : Επιλογή της γλώσσας για τον ήχο δίσκου.
Υπότιτλοι : Επιλογή της γλώσσας για τους υπότιτλους δίσκου.
Τηλεχειριστήριο
δικτύου
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
3.
4.
\\ Η επιλεγμένη γλώσσα θα εμφανιστεί μόνο αν υποστηρίζεται από το δίσκο.
Ασφάλεια
Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι 0000. Εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο
κωδικό πρόσβασης για να προσπελάσετε τη λειτουργία ασφαλείας εάν
δεν έχετε δημιουργήσει το δικό σας κωδικό πρόσβασης.
Γονική διαβάθμιση BD : Αποτρέπει την αναπαραγωγή δίσκων Blu-ray
Disc με διαβάθμιση ίση ή υψηλότερη από συγκεκριμένη διαβάθμιση
ηλικιών που θα εισαγάγετε, εκτός εάν εισαχθεί ο κωδικός PIN.
Γονική διαβάθμιση DVD : Αποτρέπει την αναπαραγωγή δίσκων
DVD με διαβάθμιση ίση ή υψηλότερη από συγκεκριμένη αριθμητική
διαβάθμιση, εκτός εάν εισαχθεί ο κωδικός PIN.
Αλλαγή κωδ. ρρόσ. : Αλλαγή του 4ψήφιου κωδικού PIN που χρησιμοποιείται
για πρόσβαση σε λειτουργίες ασφαλείας.
`` Αν ξεχάσετε τον κωδικό PIN:
1.
2.
Αφαιρέστε το δίσκο ή τη συσκευή αποθήκευσης USB που έχετε
τοποθετήσει.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί p στην πρόσοψη για
5 δευτερόλεπτα ή περισσότερα.
Όλες οι ρυθμίσεις θα επανέλθουν στις εργοστασιακές τιμές τους.
5.
6.
7.
Υποστήριξη
Αναβάθμιση
Λογισμικού
Επικοιν. με Samsung
Επιλέξτε Ενεργ. στο μενού Τηλεχειριστήριο
δικτύου.
Εγκαταστήστε την εφαρμογή απομακρυσμένου
ελέγχου μέσω δικτύου της Samsung για να
ελέγχετε τη συσκευή αναπαραγωγής από τη
συμβατή φορητή συσκευή που διαθέτετε.
Βεβαιωθείτε ότι η φορητή συσκευή και η
συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένες
στον ίδιο δρομολογητή ασύρματου δικτύου.
Εκκινήστε την εφαρμογή στη φορητή
συσκευή. Η εφαρμογή θα πρέπει να
εντοπίσει τη συσκευή αναπαραγωγής και
να την εμφανίσει σε μια λίστα.
Επιλέξτε τη συσκευή αναπαραγωγής.
Αν αυτή είναι η πρώτη φορά που
χρησιμοποιείτε τη λειτουργία, θα ερωτηθείτε
αν θέλετε να επιτρέψετε ή να απορρίψετε
τον απομακρυσμένο έλεγχο της συσκευής
αναπαραγωγής. Επιλέξτε "Να επιτρ.".
Ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν
την εφαρμογή για να ελέγξετε τη συσκευή
αναπαραγωγής.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τη λειτουργία Αναβάθμιση λογισμικού, βλ.
"Αναβάθμιση λογισμικού" στις σελίδες 20~21.
Παρέχονται πληροφορίες επικοινωνίας για
βοήθεια με τη συσκευή αναπαραγωγής.
Ελληνικά
02227P-BD-E5500-EN-EL.indd 17
Ρυθμίσεις
Προβολή κωδικών εγγραφής DivX® VOD για
την αγορά και την αναπαραγωγή περιεχομένου
DivX® VOD.
04
Γλώσσα
DivX® Video On
Demand
17 |
2013-02-07 오후 2:17:14
Ρυθμίσεις
Τα δίκτυα και το Διαδίκτυο
Όταν συνδέετε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής
σε ένα δίκτυο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
εφαρμογές και λειτουργίες που βασίζονται
σε δίκτυο όπως οι Smart Hub, BD-LIVE και
να αναβαθμίσετε το λογισμικό της συσκευής
αναπαραγωγής μέσω της σύνδεσης δικτύου. Για
περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την
προσπέλαση και τη χρήση υπηρεσιών Διαδικτύου,
ανατρέξτε στο κεφάλαιο υπηρεσιών δικτύου
αυτού του εγχειριδίου που αρχίζει στις σελίδες
25~26. Οι οδηγίες για τη διαμόρφωση της
σύνδεσης δικτύου αρχίζουν παρακάτω.
1.
2.
3.
Επιλέξτε Δίκτυο και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί v.
Επιλέξτε Ρυθμίσεις δικτύου και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί v.
Εμφανίζεται η οθόνη Ρυθμίσεις δικτύου.
Οθόνη
Ήχος
Δίκτυο
Σύστημα
Γλώσσα
Ασφάλεια
Γενικά
Υποστήριξη
ĞĞ
Ρυθμίσεις
Διεύθυνση MAC XX:XX:XX:XX:XX:XX
0.0.0.0
Διεύθυνση IP
Μάσκα υποδικτύου
0.0.0.0
Πύλη0.0.0.0
Διακομιστής DNS
0.0.0.0
Ήχος
Σύστημα
ΓλώσσαН συτ. ρύθμιση της IP αпέτυχε. Δοκιμάστε τα пαρακάτω για ρύθμιση της IP αυτόματα.
Ρυθμίσεις δικτύου
Ή ρύθμίστε την IP χειροκ. αпό τις "Ρυθμίσεις IP".
Ασφάλεια
- Ελέγξτε ότι ο διακομ. DHCP είναι ενεργός στον δρομολογητή και εпανεκκινήστε τον δρομολογητή
Επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης δικτύου.
Γενικά
Ενσύρματο
Ασύρματο
(Γενικά)
WPS(PBC)
- Για пληροφορίες, επικοινωνήστε με τον пάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου.
Υποστήριξη
Σύνδεση στο δίκτυο χρησιμοποιώυτας καλώδια LAN.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο LAN είναι συνδεδεμένο.
> Μετακίν. " Καταχώρ. ' Επιστρ.
1.
Ενσύρματο - Αυτόματα
Για ρύθμιση, ακολουθήστε τα βήματα 1 έως
3 στην ενότητα "Διαμόρφωση της σύνδεσης
δικτύου" στη σελίδα 18.
1.
Ρυθμίσεις δικτύου
Οθόνη
Ενσύρματο δίκτυο
ĞĞ
Ενσύρματο - Χειροκ
Αν διαθέτετε μια στατική διεύθυνση IP ή
δεν λειτουργεί η αυτόματη διαδικασία, θα
χρειαστεί να ρυθμίσετε μη αυτόματα τις
Ρυθμίσεις δικτύου.
Δίκτυο
Ρυθμίσεις
Διαμόρφωση της σύνδεσης δικτύου
Προτού ξεκινήσετε, επικοινωνήστε με τον
πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) για να
μάθετε αν η δική σας διεύθυνση IP είναι
στατική ή δυναμική. Αν είναι δυναμική και
διαθέτετε ενσύρματο ή ασύρματο δίκτυο,
συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τις διαδικασίες
αυτόματης διαμόρφωσης που περιγράφονται
παρακάτω. Εάν κάνετε σύνδεση σε ενσύρματο
δίκτυο, συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής
στο δρομολογητή σας χρησιμοποιώντας
ένα καλώδιο LAN προτού ξεκινήσετε τη
διαδικασία ρύθμισης παραμέτρων.
Εάν κάνετε σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο,
αποσυνδέστε οποιαδήποτε ενσύρματη
σύνδεση δικτύου προτού ξεκινήσετε.
Για να αρχίσετε τη ρύθμιση παραμέτρων του
δικτύου σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
Στο αρχικό μενού, επιλέξτε Ρυθμίσεις
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
v.
Επιλέξτε Ενσύρματο στην οθόνη
Ρυθμίσεις δικτύου και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί v.
Εμφανίζεται η οθόνη Κατάσταση δικτύου.
Η συσκευή αναπαραγωγής επαληθεύει
τη σύνδεση δικτύου και, στη συνέχεια,
συνδέεται στο δίκτυο.
2.
3.
4.
Ρυθμίσεις IP
a Προηγ.
Επανάληψη
OK
< Μετακίν. " Καταχώρ. ' Επιστρ.
Επιλέξτε Ενσύρματο στην οθόνη
Ρυθμίσεις δικτύου και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί v.
Εμφανίζεται η οθόνη Κατάσταση δικτύου.
Η συσκευή αναπαραγωγής επιχειρεί να
επαληθεύσει τη σύνδεση δικτύου και
αποτυγχάνει.
Επιλέξτε Ρυθμίσεις IP στη βάση της
οθόνης και πατήστε το κουμπί v.
Εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων ΙΡ.
Επιλέξτε το πεδίο Λειτουργία ΙΡ και, στη
συνέχεια, ρυθμίστε το σε Χειροκίνητα.
Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό
πληκτρολόγιο στο τηλεχειριστήριο
για να εισάγετε τις τιμές του δικτύου.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄►
στο τηλεχειριστήριο για να μετακινηθείτε
από το ένα πεδίο εισαγωγής στο άλλο.
5.
< Πώς να λάβετε τις τιμές των
ρυθμίσεων IP >
Μπορείτε να προβάλετε τις τιμές των ρυθμίσεων
δικτύου σας στους περισσότερους υπολογιστές
με Windows. Για να να προβάλετε τις τιμές των
ρυθμίσεων δικτύου, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
• Windows XP
1.
2.
3.
4.
Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο δικτύου στην
κάτω δεξιά γωνία της επιφάνειας εργασίας
των Windows.
Στο αναδυόμενο μενού, κάντε κλικ στο
Κατάσταση.
Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται,
κάντε κλικ στην καρτέλα Υποστήριξη.
Στην καρτέλα Υποστήριξη, κάντε κλικ
στο κουμπί Λεπτομέρειες.
Εμφανίζονται οι ρυθμίσεις δικτύου.
• Windows 7
1.
2.
3.
4.
| 18
Όταν τελειώσετε, επισημάνετε το OK
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
v. Εμφανίζεται η οθόνη Κατάσταση
δικτύου. Η συσκευή αναπαραγωγής
επαληθεύει τη σύνδεση δικτύου και, στη
συνέχεια, συνδέεται στο δίκτυο.
Κάντε κλικ στο εικονίδιο δικτύου στην
κάτω δεξιά γωνία της επιφάνειας
εργασίας των Windows.
Στο αναδυόμενο μενού, κάντε κλικ στο
Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης.
Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται,
κάντε κλικ στη σύνδεση τοπικού δικτύου ή
στη σύνδεση ασύρματου δικτύου, ανάλογα
με τη σύνδεση δικτύου που διαθέτετε.
Στην καρτέλα Υποστήριξη, κάντε κλικ
στο κουμπί Λεπτομέρειες.
Εμφανίζονται οι ρυθμίσεις δικτύου.
Ελληνικά
02227P-BD-E5500-EN-EL.indd 18
2013-02-07 오후 2:17:15
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Μπορείτε να ρυθμίσετε μια σύνδεση
ασύρματου δικτύου με τρεις τρόπους:
-- Ασύρματο αυτόματο
-- Ασύρματο χειροκίνητο
-- WPS(PBC)
Όταν διαμορφώνετε τη σύνδεση ασύρματου
δικτύου, θα αποσυνδεθούν οποιεσδήποτε
συσκευές ασύρματου δικτύου είναι συνδεδεμένες
εκείνη τη στιγμή μέσω της συσκευής
αναπαραγωγής ή θα διακοπεί η τρέχουσα
ενσύρματη σύνδεση του προϊόντος, αν υπάρχει.
ĞĞ
Ασύρματο (Γενικά) - Αυτόματο
Για ρύθμιση, ακολουθήστε τα βήματα 1 έως
3 στην ενότητα "Διαμόρφωση της σύνδεσης
δικτύου" στη σελίδα 18.
1.
Επιλέξτε Ασύρματο (Γενικά) στην οθόνη
Ρυθμίσεις δικτύου και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί v.
Η συσκευή αναπαραγωγής και, στη
συνέχεια, εμφανίζει μια λίστα με τα
διαθέσιμα δίκτυα.
Ρυθμίσεις
Οθόνη
Ήχος
Δίκτυο
Σύστημα
Γλώσσα
Ασφάλεια
Γενικά
Ρυθμίσεις δικτύου
Επιλέξτε τον ασύρματο δρομολογητή από τη λίστα:
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
WEP
WPA
WPA
WPA
WEP
1/11
Ανανέωση
Υποστήριξη a Προηγ. m Μετακ. " Καταχώρηση ' Επιστροφή
3.
4.
Επιλέξτε το επιθυμητό δίκτυο και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί v.
Εμφανίζεται η οθόνη Ασφάλεια.
Στην οθόνη ασφαλείας, εισαγάγετε
τον κωδικό ασφαλείας ή τη φράση
πρόσβασης του δικτύου σας.
Εισαγάγετε απευθείας τους αριθμούς,
χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά
στο τηλεχειριστήριο. Εισαγάγετε τα
γράμματα επιλέγοντας κάποιο γράμμα
με ένα κουμπί βέλους και, στη συνέχεια,
πατώντας το κουμπί v.
Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Τέλος
στο κάτω μέρος της οθόνης και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί v.
Εμφανίζεται η οθόνη Κατάσταση
δικτύου. Η συσκευή αναπαραγωγής
επαληθεύει τη σύνδεση δικτύου και, στη
συνέχεια, συνδέεται στο δίκτυο.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Θα πρέπει να μπορείτε να βρείτε τον κωδικό ασφαλείας ή
τη φράση πρόσβασης σε μία από τις οθόνες ρύθμισης που
χρησιμοποιήσατε για τη ρύθμιση του δρομολογητή ή του
μόντεμ σας.
ĞĞ
1.
Ασύρματο (Γενικά) - Χειροκ
Αν διαθέτετε μια στατική διεύθυνση IP ή δεν
λειτουργεί η αυτόματη διαδικασία, θα χρειαστεί
να ρυθμίσετε μη αυτόματα τις Ρυθμίσεις δικτύου.
Αφού ακολουθήσετε τα βήματα 1 έως 3 στην
ενότητα "Διαμόρφωση της σύνδεσης δικτύου"
στη σελίδα 18.
Επιλέξτε Ασύρματο (Γενικά) στην οθόνη
Ρυθμίσεις δικτύου και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί v.
Εμφανίζεται η οθόνη Κατάσταση δικτύου.
Η συσκευή αναπαραγωγής επιχειρεί να
επαληθεύσει τη σύνδεση δικτύου και
αποτυγχάνει.
Ρυθμίσεις
Ρυθμίσεις δικτύου
Οθόνη
Ήχος
Δίκτυο
Σύστημα
KT_WLAN
Διεύθυνση MAC XX:XX:XX:XX:XX:XX
0.0.0.0
Διεύθυνση IP
Μάσκα υποδικτύου
0.0.0.0
Πύλη0.0.0.0
Διακομιστής DNS
0.0.0.0
6.
7.
ΓλώσσαН συτ. ρύθμιση της IP αпέτυχε. Δοκιμάστε τα пαρακάτω για ρύθμιση της IP αυτόματα.
Ή ρύθμίστε την IP χειροκ. αпό τις "Ρυθμίσεις IP".
Ασφάλεια
- Ελέγξτε ότι ο διακομ. DHCP είναι ενεργός στον δρομολογητή και εпανεκκινήστε τον δρομολογητή
Γενικά
- Για пληροφορίες, επικοινωνήστε με τον пάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου.
Υποστήριξη
2.
3.
4.
5.
Ρυθμίσεις IP
a Προηγ.
Επανάληψη
OK
< Μετακίν. " Καταχώρ. ' Επιστρ.
Επιλέξτε Ρυθμίσεις IP στη βάση της
οθόνης και πατήστε το κουμπί v.
Εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων ΙΡ.
Επιλέξτε το πεδίο Λειτουργία ΙΡ και, στη
συνέχεια, ρυθμίστε το σε Χειροκίνητα.
-- Για τις τιμές της ρύθμισης IP, βλ. "Πώς
να λάβετε τις τιμές των ρυθμίσεων IP"
στη σελίδα 18.
Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό
πληκτρολόγιο στο τηλεχειριστήριο
για να εισάγετε τις τιμές του δικτύου.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄►
στο τηλεχειριστήριο για να μετακινηθείτε
από το ένα πεδίο εισαγωγής στο άλλο.
Όταν τελειώσετε, επισημάνετε το OK και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί v.
Εμφανίζεται η οθόνη Ασφάλεια.
ĞĞ
Στην οθόνη ασφαλείας, εισαγάγετε
τον κωδικό ασφαλείας ή τη φράση
πρόσβασης του δικτύου σας.
Εισαγάγετε απευθείας τους αριθμούς,
χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά
στο τηλεχειριστήριο. Εισαγάγετε τα
γράμματα επιλέγοντας κάποιο γράμμα
με ένα κουμπί βέλους και, στη συνέχεια,
πατώντας το κουμπί v.
Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Τέλος
στο κάτω μέρος της οθόνης και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί v.
Εμφανίζεται η οθόνη Κατάσταση δικτύου.
Η συσκευή αναπαραγωγής επαληθεύει
τη σύνδεση δικτύου και, στη συνέχεια,
συνδέεται στο δίκτυο.
WPS(PBC)
Για ρύθμιση, ακολουθήστε τα βήματα 1 έως
3 στην ενότητα "Διαμόρφωση της σύνδεσης
δικτύου" στη σελίδα 18.
1.
2.
Επιλέξτε WPS(PBC) στην οθόνη
Ρυθμίσεις δικτύου και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί v.
Η συσκευή αναπαραγωγής και, στη
συνέχεια, εμφανίζει μια λίστα με τα
διαθέσιμα δίκτυα.
Πατήστε το κουμπί WPS(PBC) του
δρομολογητή σας εντός δύο λεπτών.
Η συσκευή αναπαραγωγής σας λαμβάνει
αυτόματα όλες τις τιμές των ρυθμίσεων
δικτύου που χρειάζεται και συνδέεται
στο δίκτυό σας. Εμφανίζεται η οθόνη
Κατάσταση δικτύου. Η συσκευή
αναπαραγωγής συνδέεται στο δίκτυο
μετά την επαλήθευση της σύνδεσης
δικτύου.
Ελληνικά
02227P-BD-E5500-EN-EL.indd 19
Ρυθμίσεις
Ασύρματο δίκτυο
2.
04
\\ Ανάλογα με την έκδοση των Windows, οι πληροφορίες
ενδέχεται να διαφέρουν.
19 |
2013-02-07 오후 2:17:15
Ρυθμίσεις
Αναβάθμιση λογισμικού
Το μενού Αναβάθμιση λογισμικού επιτρέπει
την αναβάθμιση του λογισμικού της συσκευής
αναπαραγωγής, για βελτίωση της απόδοσης ή
πρόσθετες υπηρεσίες.
• Ποτέ μην απενεργοποιείτε ή ενεργοποιείτε ξανά τη
συσκευή αναπαραγωγής μη αυτόματα κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας ενημέρωσης.
1.
2.
3.
4.
5.
Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε Ρυθμίσεις
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
v.
Επιλέξτε Υποστήριξη και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί v.
Επιλέξτε Αναβάθμιση Λογισμικού και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί v.
Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες
μεθόδους:
• Μέσω Διαδικτύου
• Μέσω USB
• Από δίσκο
• Από αρχ. λήψης
• Λήψη σε κατάστ. αναμονής
Πατήστε το κουμπί v.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Η αναβάθμιση έχει ολοκληρωθεί όταν η συσκευή
αναπαραγωγής απενεργοποιείται και, στη συνέχεια,
ενεργοποιείται ξανά μόνη της.
\\ Η εταιρεία Samsung Electronics δεν αναλαμβάνει καμία νομική
ευθύνη για τυχόν δυσλειτουργία της συσκευής αναπαραγωγής η
οποία θα προκληθεί λόγω ασταθούς διαδικτυακής σύνδεσης ή
αμέλειας του πελάτη κατά την αναβάθμιση του λογισμικού.
\\ Αν θέλετε να ακυρώσετε την αναβάθμιση κατά τη λήψη του
λογισμικού αναβάθμισης, πατήστε το κουμπί v.
\\ Όταν η αναβάθμιση του συστήματος βρίσκεται σε εξέλιξη,
στην οθόνη της πρόσοψης εμφανίζεται η ένδειξη "UP".
| 20
Μέσω Διαδικτύου
Η συσκευή αναπαραγωγής πρέπει να είναι
συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο για να χρησιμοποιήσετε
τη λειτουργία Μέσω Διαδικτύου.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Επιλέξτε Μέσω Διαδικτύου και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί v.
Εμφανίζεται το μήνυμα σύνδεσης σε
διακομιστή.
Αν είναι διαθέσιμη μια λήψη, εμφανίζεται
το αναδυόμενο παράθυρο λήψης με μια
γραμμή προόδου και αρχίζει η λήψη.
Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, εμφανίζεται
το παράθυρο ερωτήματος ενημέρωσης
με τρεις επιλογές: Ενημέρ. Τώρα, Εν.
Αργότερα ή Όχι Αναβάθμ.
Αν επιλέξετε Ενημέρωση τώρα, η
συσκευή αναπαραγωγής αναβαθμίζει
το λογισμικό, απενεργοποιείται και, στη
συνέχεια, ενεργοποιείται αυτόματα.
Αν δεν κάνετε καμία επιλογή μέσα σε ένα λεπτό
ή επιλέξετε Ενημέρωση αργότερα, η συσκευή
αναπαραγωγής αποθηκεύει το νέο λογισμικό
αναβάθμισης. Μπορείτε να ενημερώσετε
αργότερα το λογισμικό, χρησιμοποιώντας τη
λειτουργία Από αρχείο λήψης.
Αν επιλέξετε Όχι Αναβάθμιση, η συσκευή
αναπαραγωγής ακυρώνει την αναβάθμιση.
Μέσω USB
1.
2.
3.
Επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία
www.samsung.com.
Κάντε κλικ στο ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ στο πάνω
μέρος της σελίδας.
Εισαγάγετε τον κωδικό μοντέλου του
προϊόντος στο πεδίο αναζήτησης και,
στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Εύρεση
προϊόντος.
4.
Κάντε κλικ στο Λήψη αρχείων λήψης
στο κέντρο της σελίδας, κάτω από τον
τίτλο Αρχεία λήψης.
5. Κάντε κλικ στο Υλικολογισμικό στο
κέντρο της σελίδας.
6. Κάντε κλικ στο εικονίδιο ZIP στη στήλη
Αρχείο, στη δεξιά πλευρά της σελίδας.
7. Κάντε κλικ στο OK στο αναδυόμενο
παράθυρο που εμφανίζεται για να κάνετε
λήψη και αποθήκευση του αρχείου
υλικολογισμικού στον υπολογιστή σας.
8. Αποσυμπιέστε το αρχείο zip στον υπολογιστή
σας. Θα πρέπει να εμφανιστεί ένας φάκελος
που έχει ίδιο όνομα με το αρχείο zip.
9. Αντιγράψτε το φάκελο σε μια μονάδα
USB μνήμης flash.
10. Βεβαιωθείτε ότι κανένας δίσκος δεν
είναι τοποθετημένος στη συσκευή
αναπαραγωγής και, στη συνέχεια,
τοποθετήστε τη μονάδα USB μνήμης
flash στη θύρα USB του προϊόντος.
11. Στο μενού της συσκευής αναπαραγωγής,
μεταβείτε στο Ρυθμίσεις > Υποστήριξη >
Αναβάθμιση Λογισμικού.
12. Επιλέξτε Μέσω USB.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Δεν πρέπει να υπάρχει κανένας δίσκος στη συσκευή
αναπαραγωγής όταν αναβαθμίζετε το λογισμικό
χρησιμοποιώντας την υποδοχή USB Host.
\\ Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του λογισμικού, ελέγξτε
τις λεπτομέρειες του λογισμικού στο μενού Αναβάθμιση
λογισμικού.
\\ Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής κατά τη διάρκεια
της αναβάθμισης λογισμικού.
Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής αναπαραγωγής.
\\ Οι αναβαθμίσεις λογισμικού μέσω της υποδοχής USB Host
πρέπει να εκτελούνται μόνο με μονάδες USB μνήμης flash.
Από δίσκο
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 7 στο
Μέσω USB.
Αποσυμπιέστε το αρχείο zip στον
υπολογιστή σας. Θα πρέπει να
εμφανιστεί ένας φάκελος που έχει ίδιο
όνομα με το αρχείο zip.
Εγγράψτε το φάκελο σε έναν δίσκο.
Συνιστούμε τη χρήση δίσκου CD-R ή
DVD-R.
Οριστικοποιήστε το δίσκο προτού τον
αφαιρέσετε από τον υπολογιστή σας.
Τοποθετήστε το δίσκο στη συσκευή
αναπαραγωγής.
Στο μενού της συσκευής αναπαραγωγής,
μεταβείτε στο Ρυθμίσεις > Υποστήριξη >
Αναβάθμιση Λογισμικού.
Επιλέξτε Από δίσκο.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του συστήματος, ελέγξτε τις
λεπτομέρειες του λογισμικού στο μενού Αναβάθμιση λογισμικού.
\\ Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής κατά τη
διάρκεια της αναβάθμισης λογισμικού.
Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής αναπαραγωγής.
Ελληνικά
02227P-BD-E5500-EN-EL.indd 20
2013-02-07 오후 2:17:16
Από αρχ. λήψης
2.
3.
4.
Αν έχει γίνει λήψη λογισμικού
αναβάθμισης, θα δείτε τον αριθμό
έκδοσης λογισμικού στα δεξιά της
επιλογής Από αρχείο λήψης.
Επιλέξτε Από αρχ. λήψης και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί v.
Η συσκευή αναπαραγωγής προβάλλει
ένα μήνυμα που θα σας ρωτά αν θέλετε
να κάνετε αναβάθμιση. Επιλέξτε Ναι.
Η συσκευή αναπαραγωγής ξεκινά την
αναβάθμιση.
Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση,
η συσκευή αναπαραγωγής
απενεργοποιείται και, στη συνέχεια,
ενεργοποιείται αυτόματα.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του συστήματος, ελέγξτε τις
λεπτομέρειες του λογισμικού στο μενού Αναβάθμιση λογισμικού.
\\ Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής κατά τη
διάρκεια της αναβάθμισης λογισμικού.
Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής αναπαραγωγής.
1.
2.
Ρυθμίσεις
1.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία Λήψη
σε κατάσταση αναμονής έτσι ώστε η συσκευή
αναπαραγωγής να κάνει λήψη νέου λογισμικού
αναβάθμισης όταν βρίσκεται σε κατάσταση
αναμονής.
Στην κατάσταση αναμονής, η συσκευή
αναπαραγωγής είναι απενεργοποιημένη αλλά
η σύνδεσή της στο Διαδίκτυο είναι ενεργή.
Αυτό επιτρέπει στη συσκευή αναπαραγωγής
να κάνει λήψη λογισμικού αναβάθμισης
αυτόματα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
04
Η επιλογή "Από αρχ. λήψης" σάς επιτρέπει να
πραγματοποιήσετε αναβάθμιση χρησιμοποιώντας
ένα αρχείο που έγινε λήψη από τη συσκευή
αναπαραγωγής προηγουμένως, αλλά αποφασίσατε
να μην το εγκαταστήσετε αμέσως ή ένα αρχείο
που έγινε λήψη από τη συσκευή αναπαραγωγής
σε κατάσταση αναμονής.
Λήψη σε κατάστ. αναμονής
Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Λήψη σε κατάστ. αναμονής και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί v.
Επιλέξτε Ενεργ. ή Απ..
Αν επιλέξετε Ενεργ. η συσκευή
αναπαραγωγής θα κάνει αυτόματα
λήψη νέου λογισμικού αναβάθμισης
όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής
και είναι απενεργοποιημένο. Αν κάνει
λήψη νέου λογισμικού αναβάθμισης, η
συσκευή αναπαραγωγής θα σας ρωτήσει
αν θέλετε να το εγκαταστήσετε όταν την
ενεργοποιήσετε.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Αναβ. σε κατ.
αναμονής, η συσκευή αναπαραγωγής πρέπει να είναι
συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο.
Ελληνικά
02227P-BD-E5500-EN-EL.indd 21
21 |
2013-02-07 오후 2:17:16
Αναπαραγωγή μέσων
Η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc
μπορεί να αναπαράγει περιεχόμενο
αποθηκευμένο σε Δίσκο και USB, καθώς και
το περιεχόμενο που υπάρχει στον υπολογιστή
σας, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία AllShare.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
AllShare, ανατρέξτε στη σελίδα 26.
Εισαγάγετε έναν δίσκο
1.
2.
3.
4.
Πατήστε το κουμπί 8 για να ανοίξει η
θήκη δίσκου.
Τοποθετήστε έναν δίσκο στη θήκη
δίσκου, με την ετικέτα του δίσκου
στραμμένη προς τα πάνω.
Πατήστε το κουμπί 8 για να κλείσει η
θήκη δίσκου. Η αναπαραγωγή αρχίζει
αυτόματα.
Εάν η αναπαραγωγή δεν αρχίσει
αυτόματα, επιλέξτε "Τα περιεχ. μου" ή
"Η συσκ. μου" στην κύρια οθόνη και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί v.
Εισαγάγτε μια συσκευή USB
Η συσκ. μου
Δίσκος
USB
AllShare
Ρυθμίσεις
3.
4.
5.
Τα Περιεχ.μου
Smart Hub
Επιλέξτε Βίντεο, Φωτογραφίες ή Μουσική
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί v.
Εμφανίζεται το περιεχόμενο της συσκευής
USB. Ανάλογα με τη διάταξη του
περιεχομένου, θα εμφανιστούν φάκελοι,
μεμονωμένα αρχεία ή και τα δύο.
Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ▲▼◄►
στο τηλεχειριστήριό σας, επιλέξτε το
επιθυμητό περιεχόμενο. Για να ανοίξετε
έναν φάκελο, επιλέξτε τον και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί v. Για
αναπαραγωγή ενός αρχείου, επιλέξτε το
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί v.
Πατήστε το κουμπί RETURN για
να εξέλθετε από ένα φάκελο ή να
επιστρέψετε στην κύρια οθόνη.
Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία πολυμέσων που
βρίσκονται σε μια συσκευή αποθήκευσης USB.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
2.
\\ Αν τοποθετήσετε ένα δίσκο κατά την αναπαραγωγή από μια
συσκευή αποθήκευσης USB, ο τρόπος λειτουργίας συσκευής
αλλάζει αυτόματα σε "DVD ή CD".
1.
Με τη συσκευή αναπαραγωγής
απενεργοποιημένη, συνδέστε τη
συσκευή αποθήκευσης USB στη θύρα
USB που υπάρχει στην πρόσοψη της
συσκευής αναπαραγωγής.
Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής.
Όταν εμφανιστεί η κύρια οθόνη, επιλέξτε
Η συσκ. μου > USB και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί v.
| 22
\\ Πρέπει να καταργείτε με ασφάλεια τις συσκευές αποθήκευσης
USB (με την εκτέλεση της λειτουργίας "Ασφαλής αφαίρεση
USB") προκειμένου να αποτρέψετε το ενδεχόμενο βλάβης
στη μνήμη USB. Πατήστε το κουμπί HOME για να μεταβείτε
στο αρχικό μενού, επιλέξτε το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί (C) και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί v.
\\ Στην οθόνη θα εμφανιστούν μόνο αρχεία του Τύπου
περιεχομένου που επιλέξατε. Για παράδειγμα, αν επιλέξετε
Μουσική, θα έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε μόνο αρχεία
μουσικής. Αν ανοίξετε τους φακέλους με την ετικέτα
Φωτογραφίες ή Βίντεο, δεν θα εμφανιστούν αρχεία. Για
προβολή άλλων τύπων αρχείων, επιλέξτε διαφορετικό Τύπο
περιεχομένου.
Τα Περιεχ.μου
HOME  Τα Περιεχ.μου  Βίντεο, Φωτογραφίες ή
Μουσική
Η επιλογή "Τα Περιεχ.μου" εμφανίζει σε λίστα
μόνο τα αρχεία του τύπου που θα επιλέξετε.
Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε "Μουσική", στη
συσκευή αναπαραγωγής θα εμφανιστούν σε
λίστα μόνο τα αρχεία μουσικής της οθόνης.
Σημειώστε ότι στη συσκευή αναπαραγωγής
θα προβληθούν όλοι οι φάκελοι. Θα πρέπει
να ανοίξετε τους φακέλους για να προβάλλετε
τα αρχεία μουσικής.
Η συσκ. μου
HOME  Η συσκ. μου  USB, Δίσκος ή AllShare
Η επιλογή "Η συσκ. μου" εμφανίζει σε λίστα
μόνο τους φακέλους και τα αρχεία του είδους
που περιέχονται στη συσκευή που επιλέξατε.
Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε USB, στη
συσκευή αναπαραγωγής USB θα εμφανίζονται
σε λίστα μόνο οι φάκελοι ή τα αρχεία που
περιέχονται σε μια συνδεδεμένη συσκευή
USB στην οθόνη.
Η συσκ. μου
Δίσκος
USB
AllShare
Ρυθμίσεις
Τα Περιεχ.μου
Smart Hub
Τα Περιεχ.μου
Βίντεο
Φωτογραφίες
Μουσική
Η συσκ. μου
Smart Hub
Ρυθμίσεις
Ελληνικά
02227P-BD-E5500-EN-EL.indd 22
2013-02-07 오후 2:17:17
Έλεγχος της αναπαραγωγής βίντεο
– + VOL
+–
VOL
Κουμπιά του τηλεχειριστηρίου
που χρησιμοποιούνται για την
1 2 3
αναπαραγωγή βίντεο
VOL
VOL
Βηματική
αναπαραγωγή
Σε κατάσταση παύσης αναπαραγωγής,
πατήστε το κουμπί 7.
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί 7,
εμφανίζεται ένα νέο καρέ.
Αγνόηση
αναπαραγωγής
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το
κουμπί 1 ή 2.
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί
1 ή 2, ο δίσκος μεταβαίνει στο
προηγούμενο ή το επόμενο κεφάλαιο ή
το αρχείο.
SAMSUNG TV
4
5
6
7
8
9
DISC MENU
0
TITLE MENU
2
POPUP
1
HOME
SMART
HOME
REPEAT
HUB
TOOLS
INFO
qqΚουμπιά που σχετίζονται με την
αναπαραγωγή
RETURN
EXIT
Η συσκευή αναπαραγωγής
δεν αναπαράγει
ήχο στον τρόπο λειτουργίας αναζήτησης,
A
B
C
D
αργής και βηματικής αναπαραγωγής.
PANDORA DIGITALστην
SUBTITLE κανονική
INPUT
• Για να επιστρέψετε
ταχύτητα
αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί 6.
BONUS
VIEW
AUDIO SUBTITLE
FULL
SCREEN
6 κουμπί
Έναρξη της αναπαραγωγής.
7 κουμπί
Παύση της αναπαραγωγής.
5 κουμπί
Γρήγορη
αναπαραγωγή
Διακοπή της αναπαραγωγής.
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το
κουμπί 3 ή 4.
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί
3 ή 4, αλλάζει η ταχύτητα
αναπαραγωγής.
wwΧρήση του μενού δίσκου, του μενού
τίτλου, του αναδυόμενου μενού και
της λίστας τίτλων
Κουμπί
DISC MENU
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε
αυτό το κουμπί για να εκκινήσετε τη
λειτουργία μενού δίσκου.
Κουμπί
TITLE MENU
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε
αυτό το κουμπί για να εκκινήσετε τη
λειτουργία μενού τίτλου.
• Αν ο δίσκος σας περιλαμβάνει μια
λίστα αναπαραγωγής, πατήστε
το ΠΡΑΣΙΝΟ κουμπί (B) για να
μεταβείτε στη λίστα αναπαραγωγής.
Κουμπί
POPUP MENU
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε αυτό το
κουμπί για να εκκινήσετε τη λειτουργία
αναδυόμενου μενού.
Χρήση του μενού Εργαλεία
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί
TOOLS.
Αναζήτ. τίτλου
-- Χρήστης : Σας επιτρέπει να
ρυθμίσετε τις λειτουργίες ευκρίνειας
και μείωσης θορύβου, αντίστοιχα.
Ρυθµίσεις εικόνας ||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία
BD wise, αυτό το μενού δεν
εμφανίζεται.
Επιλέξτε για να μεταβείτε στην
Αναζ. κεφαλαίου
επιθυμητή σκηνή.
Αναζήτ. χρον.
Λειτ.
επανάληψης
Επιλέξτε για να ορίσετε την επιθυμητή
γλώσσα ήχου.
Υπότιτλοι
Επιλέξτε για να ορίσετε την επιθυμητή
γλώσσα υποτίτλων.
-- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε
αυτή τη λειτουργία πατώντας το
κουμπί SUBTITLE στο τηλεχειριστήριο.
Γωνία
\\ Θα πρέπει να ορίσετε το σημείο
(B) τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα
χρόνου αναπαραγωγής μετά από
το σημείο (A).
Βίντεο
BONUSVIEW
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Ρυθμίσεις
εικόνας
Ήχος
Επιλέξτε για να επαναλάβετε την επιθυμητή
σκηνή.
-- Απ. : Επιλέξτε για να επιστρέψετε στην
κανονική αναπαραγωγή.
-- Τίτλ. : Επιλέξτε για να επαναλάβετε
έναν επιλεγμένο τίτλο.
-- Κεφάλαιο : Επιλέξτε για να
επαναλάβετε ένα επιλεγμένο κεφάλαιο.
-- Επανάληψη Α-Β : Επιλέξτε για να
ορίσετε ένα σημείο επανάληψης από
το οποίο θέλετε να αναπαράγετε.
Επιλέξτε για να ορίσετε τις ρυθμίσεις
εικόνας.
-- Δυναμική : Επιλέξτε αυτή τη
ρύθμιση για να αυξήσετε την ευκρίνεια.
-- Κανονικό : Επιλέξτε αυτή τη
ρύθμιση για τις περισσότερες
εφαρμογές προβολής.
-- Κινημ. ταινία : Αυτή είναι
η καλύτερη ρύθμιση για την
παρακολούθηση ταινιών.
Ήχος
BONUSVIEW
Επιλέξτε για προβολή μιας σκηνής από
άλλη γωνία. Η επιλογή Γωνία προβάλλει
τον αριθμό των γωνιών που είναι
διαθέσιμες για προβολή.
Όταν ένας δίσκος Blu-ray Disc/DVD
περιέχει πολλαπλές γωνίες λήψης μιας
συγκεκριμένης σκηνής, μπορείτε να
αλλάξετε τη γωνία.
Επιλέξτε για να ορίσετε την επιθυμητή
επιλογή Βonusview.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Ανάλογα με το δίσκο ή τη συσκευή αποθήκευσης, το μενού
Εργαλεία ενδέχεται να διαφέρει.
Ελληνικά
02227P-BD-E5500-EN-EL.indd 23
Αναπαραγωγή μέσων
SOURCE
Σε κατάσταση παύσης αναπαραγωγής,
πατήστε το κουμπί 4.
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί 4,
αλλάζει η ταχύτητα αναπαραγωγής.
05
Μπορείτε να ελέγχετε την αναπαραγωγή
περιεχομένου βίντεο που βρίσκεται σε ένα δίσκο
DVD ή CD ή σε μια συσκευή αποθήκευσης
USB. Ανάλογα με το δίσκο, ορισμένες από
τις λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτό το
εγχειρίδιο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
Αργή
αναπαραγωγή
23 |
2013-02-07 오후 2:17:17
Αναπαραγωγή μέσων
Έλεγχος της αναπαραγωγής
μουσικής
Μπορείτε να ελέγχετε την αναπαραγωγή
περιεχομένου βίντεο που υπάρχει σε ένα
δίσκο DVD, σε μια μονάδα USB, σε μια
φορητή συσκευή ή σε έναν υπολογιστή.
Κουμπιά του τηλεχειριστηρίου
που χρησιμοποιούνται για την
αναπαραγωγή μουσικής
–
+
VOL+ VOL–
1
SAMSUNG TV
2
3
4
5
6
7
8
9
DISC MENU
0
POPUP
2
3
HOME
SMART
HOME
2
3
4
| 24
REPEAT
HUB
BONUS
VIEW
Τα τραγούδια αναπαράγονται με τη
σειρά που έχουν εγγραφεί.
5
6
(
) Ένα τραγ.
(
Η επιλογή τυχαίας σειράς αναπαράγει τα
τραγούδια με τυχαία σειρά. Για να
)Λειτ.τυχ.σειράς
χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ρυθμίστε
τη λειτουργία τυχαίας σειράς σε Ενεργ.
(
INFO
AUDIO SUBTITLE
Κατά την αναπαραγωγή λίστας, πατήστε
το κουμπί TOOLS.
Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να
επιλέξετε Λειτ. επανάληψης και, στη
συνέχεια, πατήστε τα κουμπιά ◄►
για να επιλέξετε τον επιθυμητό τρόπο
λειτουργίας επανάληψης.
Πατήστε το κουμπί v.
Απ.
Αγνόηση : Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
A
B
C
D
πατήστε το κουμπί 1 ή 2 για μετακίνηση στην
PANDORAή DIGITAL
SUBTITLE INPUTσελίδα της λίστας
προηγούμενη
στην επόμενη
αναπαραγωγής.
FULL
SCREEN
5 κουμπιά : Διακοπή της αναπαραγωγής ενός
κομματιού.
Γρήγορη αναπαραγωγή (μόνο για CD ήχου
τύπου CD-DA)
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί 3 ή 4.
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί 3 ή 4,
αλλάζει η ταχύτητα αναπαραγωγής.
CD ήxου | Μουσική
6 κουμπιά : Αναπαραγωγή του τρέχοντος
επιλεγμένου κομματιού.
4
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ κουμπιά : Κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής λίστας, πατήστε τον αριθμό του
επιθυμητού κομματιού.
Αναπαράγεται
το επιλεγμένο
κομμάτι.
RETURN
EXIT
TOOLS
1
3.
TITLE MENU
Παύση : Παύση της αναπαραγωγής ενός κομματιού.
) Όλα
2.
3.
03:56
04:41
04:02
TRACK 006
03:43
03:40
TRACK 007
TRACK 008
04:06
03:52
c Κλ. λειτ. επεξεργ. ( ) Σελίδα / Εργαλεία " Επιλ. ' Επιστροφή
4.
5.
6.
Επαναλαμβάνονται όλα τα τραγούδια.
Για να αφαιρέσετε ένα κομμάτι από τη
λίστα, μεταβείτε στο κομμάτι και, στη
συνέχεια, πατήστε ξανά το κουμπί v.
Το σημάδι επιλογής ακυρώνεται από το
κομμάτι.
Όταν τελειώσετε, πατήστε το κουμπί TOOLS.
Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Αναπ. επιλεγμ. και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί v.
Τα κομμάτια που επιλέξατε αναπαράγονται
αυτόματα.
Μουσική
1/3
TRACK 001
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
04:41
00:13 / 00:43
+
CD ήχου
7.
" Καταχώρ. / Εργαλεία ' Επιστροφή
Για να μεταβείτε στη λίστα μουσικής,
πατήστε το κουμπί RETURN.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Αναπαραγωγή περιεχομένου
φωτογραφιών
Μπορείτε να αναπαράγετε περιεχόμενο
φωτογραφιών που βρίσκεται σε ένα δίσκο DVD
ή CD ή σε μια συσκευή αποθήκευσης USB.
TRACK 004
TRACK 005
Επαναλαμβάνεται το τρέχον τραγούδι.
Για να μεταβείτε στη λίστα μουσικής,
πατήστε το κουμπί 5 or RETURN.
Εμφανίζεται η οθόνη λίστας μουσικής.
Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί (C).
Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να μεταβείτε
στο επιθυμητό κομμάτι και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί v. Εμφανίζεται στο
κομμάτι ένα σημάδι επιλογής.
Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για να
επιλέξετε και άλλα κομμάτια.
1/2 Σελίδα
TRACK 002
00:43
TRACK 003
Λίστα αναπαραγωγής
1.
Επιλ. στοιχεία: 3
TRACK 001
Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή
CD ήχου (CD-DA)/MP3
2.
VOL
1
6
1.
SOURCE
VOL
5
\\ Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής με
έως και 99 κομμάτια σε CD ήχου (CD-DA).
Χρήση του μενού Εργαλεία
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί
TOOLS.
Έναρξη
παρουσίασης
Επιλέξτε για να αρχίσετε την
παρουσίαση διαφανειών.
Μουσ.
υπόκρουση
Επιλέξτε για να ακούτε μουσική κατά την
προβολή μιας παρουσίασης διαφανειών.
Ταχύτ. προβολής
Ρύθμιση
μουσικής
υπόκρουσης
Ζουμ
Περιστροφή
Πληροφορίες
Επιλέξτε για να ορίσετε την ταχύτητα μιας
παρουσίασης διαφανειών.
Επιλέξτε για να ορίσετε τη ρύθμιση
μουσικής υπόκρουσης.
Επιλέξτε για να μεγεθύνετε την τρέχουσα
εικόνα. (Μεγέθυνση έως και 4 φορές)
Επιλέξτε για να περιστρέψετε την εικόνα.
(Αυτό θα περιστρέψει την εικόνα είτε
δεξιόστροφα είτε αριστερόστροφα).
Εμφάνιση των πληροφοριών εικόνας.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Ανάλογα με το δίσκο ή τη συσκευή αποθήκευσης, το μενού
Εργαλεία ενδέχεται να διαφέρει.
\\ Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μουσικής υπόκρουσης,
το αρχείο φωτογραφίας πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο μέσο
αποθήκευσης με το αρχείο μουσικής.
Ωστόσο, η ποιότητα του ήχου ενδέχεται να επηρεαστεί από
το ρυθμό μετάδοσης bit του αρχείου MP3, το μέγεθος της
φωτογραφίας και τη μέθοδο κωδικοποίησης.
\\ Δεν μπορείτε να μεγεθύνετε τους υποτίτλους και το γραφικό
PG στον τρόπο λειτουργίας πλήρους οθόνης.
Ελληνικά
02227P-BD-E5500-EN-EL.indd 24
2013-02-07 오후 2:17:18
Υπηρεσίες δικτύου
1.
2.
Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής
στο δίκτυο. (Ανατρέξτε στη σελίδα 13)
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις δικτύου.
(Ανατρέξτε στις σελίδες 18~19)
Χρήση του Smart Hub
Μέσω του Smart Hub, μπορείτε να
πραγματοποιήσετε λήψη ταινιών, βίντεο και
μουσικής από το Διαδίκτυο, να προσπελάσετε
διάφορες εφαρμογές με χρέωση ή δωρεάν
και να τις προβάλλετε στην τηλεόρασή
σας. Το περιεχόμενο που παρέχεται από τις
εφαρμογές περιλαμβάνει ειδήσεις, αθλητικά,
προγνώσεις καιρού, αξίες χρηματιστηρίου,
χάρτες, φωτογραφίες και παιχνίδια.
Για οδηγίες που εξηγούν τον τρόπο χρήσης του
Smart Hub, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1.
2.
3.
4.
Μεταβείτε στη διαδικτυακή τοποθεσία
www.samsung.com.
Κάντε κλικ στο Υποστήριξη στο πάνω
μέρος της σελίδας.
Στη σελίδα Υποστήριξη, εισαγάγετε τον αριθμό
μοντέλου της συσκευής αναπαραγωγής σας
στο πεδίο αριθμού μοντέλου και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί Καταχώρηση.
Στη σελίδα που εμφανίζεται, κάντε
κλικ στο Λήψη αρχείων στην αριστερή
πλευρά, στο μενού Λήψεις. Εμφανίζεται
η σελίδα Κέντρο λήψης.
6.
Στη σελίδα Κέντρο λήψης, κάντε κλικ
στην καρτέλα Εγχειρίδια.
Στην καρτέλα Εγχειρίδια, κάντε κλικ
στο εικονίδιο αρχείου στα δεξιά του
εγχειριδίου χρήσης του Smart Hub.
Πραγματοποιείται λήψη του εγχειριδίου.
3
4
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Η διαδικτυακή θέση του εγχειριδίου του Smart Hub
υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
5
Το Smart Hub με μια ματιά
6
\\ Αν η αρχική σελίδα ενημερωθεί ή αναθεωρηθεί, το
περιεχόμενο που αναφέρεται στο εγχειρίδιο χρήσης
ενδέχεται να διαφέρει από τα πραγματικά μενού.
1
2
3
4
Search
Your Video
5
Samsung Apps
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Συνιστάται
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
7
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Σύνδ. χρ. b Ταξινόμηση ανά c Λειτ. επεξ. d Ρυθμίσεις
7
1
6
Διαφημιστικό περιεχόμενο : Προβολή του
οδηγού Smart Hub, μιας παρουσίασης της συσκευής
αναπαραγωγής και παρουσιάσεων νέων εφαρμογών.
Your Video : Παρέχει συστάσεις για βίντεο με
βάση τις προτιμήσεις σας.
2
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Αυτό το μενού ενδέχεται να μην υποστηρίζεται,
ανάλογα με την περιοχή.
Search : Παρέχει μια ενοποιημένη αναζήτηση
για παρόχους βίντεο και συνδεδεμένες συσκευές
AllShare.
Samsung Apps : Ανοίξτε το Samsung Apps
για να κάνετε λήψη διάφορων υπηρεσιών εφαρμογών,
με χρέωση ή δωρεάν.
Συνιστάται : Εμφανίζεται συνιστώμενο περιεχόμενο,
το οποίο διαχειρίζεται η Samsung.
Βοήθεια πλοήγησης : Εμφανίζονται τα κουμπιά
τηλεχειριστηρίου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
για πλοήγηση στο Smart Hub.
• ΚΟΚΚΙΝΟ (A) : Σύνδεση στο Smart Hub.
• ΠΡΑΣΙΝΟ (B) : Ταξινόμηση των εφαρμογών.
• ΚΙΤΡΙΝΟ (C) : Επεξεργασία των εφαρμογών.
• ΜΠΛΕ (D) : Αλλαγή των ρυθμίσεων του Smart
Hub.
Οι εφαρμογές μου : Προβολή της προσωπικής
σας συλλογής εφαρμογών, στην οποία μπορείτε
να προσθέτετε, να τροποποιείτε και να διαγράφετε
εφαρμογές.
BD-LIVE™
Αφού η συσκευή αναπαραγωγής συνδεθεί στο
δίκτυό σας, μπορείτε να απολαύσετε ποικίλο
περιεχόμενο υπηρεσιών που σχετίζονται
με ταινίες και είναι διαθέσιμο σε δίσκους
συμβατούς με BD-LIVE.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Συνδέστε μια μονάδα μνήμης USB στην
υποδοχή USB που υπάρχει στο εμπρός
μέρος της συσκευής αναπαραγωγής και,
στη συνέχεια, ελέγξτε την υπολειπόμενη
μνήμη της. Θα πρέπει να υπάρχει
τουλάχιστον 1GB ελεύθερου χώρου στη
συσκευή μνήμης, ώστε να χωρέσουν τα
δεδομένα των υπηρεσιών BD-LIVE.
Επιλέξτε Ρυθμίσεις στην αρχική οθόνη
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
v.
Επιλέξτε Σύστημα και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί v.
Επιλέξτε Διαχ. δεδ. BD και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί v.
Επιλέξτε Επιλογή συσκευής και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί v.
Επιλέξτε USB και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί v.
Τοποθετήστε ένα δίσκο Blu-ray Disc που
υποστηρίζει BD-LIVE.
Επιλέξτε ένα στοιχείο από τις διάφορες
υπηρεσίες περιεχομένου BD-LIVE που
παρέχονται από τον κατασκευαστή του
δίσκου.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Ο τρόπος που χρησιμοποιείτε το BD-LIVE και το
παρεχόμενο περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα
με τον κατασκευαστή του δίσκου.
Ελληνικά
02227P-BD-E5500-EN-EL.indd 25
Υπηρεσίες δικτύου
Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες
δικτύου, θα πρέπει πρώτα:
5.
06
Μπορείτε να απολαύσετε διάφορες υπηρεσίες
δικτύου, όπως το Smart Hub ή το BD-LIVE,
συνδέοντας τη συσκευή αναπαραγωγής στο
δίκτυό σας.
25 |
2013-02-07 오후 2:17:19
Υπηρεσίες δικτύου
Χρήση της λειτουργίας δικτύου AllShare
Η λειτουργία AllShare σάς επιτρέπει να αναπαράγετε βίντεο, φωτογραφίες ή μουσική που
υπάρχει στον υπολογιστή σας ή σε συσκευές που είναι συμβατές με DLNA μέσω της συσκευής
αναπαραγωγής, με τη χρήση μιας σύνδεσης ασύρματου δικτύου.
Αναπαραγωγή περιεχομένου που βρίσκεται στον υπολογιστή σας ή σε
συσκευή DLNA, μέσω της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc
Υπολογιστής
Συσκευή αναπαραγωγής
Blu-ray Disc
Λήψη του λογισμικού AllShare
Για τη χρήση του AllShare από τον υπολογιστή σας ή τη συσκευή DLNA, θα πρέπει να
εγκαταστήσετε το λογισμικό AllShare στον υπολογιστή σας.
Μπορείτε να κάνετε λήψη του λογισμικού υπολογιστή και να λάβετε λεπτομερείς οδηγίες για τη
χρήση του AllShare από τη διαδικτυακή τοποθεσία Samsung.com.
1.
Μεταβείτε στη διαδικτυακή τοποθεσία www.samsung.com.
3.
Στη σελίδα Υποστήριξη, εισαγάγετε τον αριθμό μοντέλου της συσκευής αναπαραγωγής
σας στο πεδίο αριθμού μοντέλου και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί v.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Κάντε κλικ στο Υποστήριξη στο πάνω μέρος της σελίδας.
Στη σελίδα που εμφανίζεται, κάντε κλικ στο Λήψη αρχείων στην αριστερή πλευρά, στο
μενού Λήψεις.
Εμφανίζεται η σελίδα Κέντρο λήψης.
Στη σελίδα Κέντρο λήψης, κάντε κλικ στην καρτέλα Λογισμικό.
Στην καρτέλα λογισμικού, κάντε κλικ στο εικονίδιο αρχείου στη δεξιά πλευρά της γραμμής
AllShare.
Στο αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται, κάντε κλικ στο Αποθήκευση αρχείου.
Σύνδεση μέσω AllShare
1.
2.
3.
4.
5.
Αναπαραγωγή αρχείων υπολογιστή
Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc, τον υπολογιστή σας ή/και η συμβατή
με DLNA συσκευή σας, στο ίδιο ασύρματο δίκτυο.
Ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν στο εγχειρίδιο εγκατάστασης/οδηγιών του
λογισμικού AllShare για τη ρύθμιση συσκευών και αρχείων για αναπαραγωγή ή προβολή.
Επιλέξτε Η συσκ. μου στην αρχική οθόνη της συσκευής αναπαραγωγής και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί v. Εμφανίζεται η οθόνη AllShare.
Επιλέξτε τη συνδεδεμένη συσκευή που είναι συμβατή με DLNA στον υπολογιστή σας και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί v. Εμφανίζεται μια οθόνη, στην οποία εμφανίζονται τα
διαθέσιμα αρχεία.
Επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο για προβολή ή αναπαραγωγή και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί v.
Βρείτε το αρχείο εγκατάστασης του λογισμικού AllShare στο δίσκο σας και, στη συνέχεια,
κάντε διπλό κλικ στο αρχείο.
Στο αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται, κάντε κλικ στο Εκτέλεση και, στη συνέχεια,
ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη σας.
Κάντε λήψη του εγχειριδίου εγκατάστασης/οδηγιών του AllShare από την ίδια καρτέλα λογισμικού,
κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο σύμβολο του αρχείου PDF στη στήλη Αρχείο στα δεξιά. Θα γίνει
λήψη του αρχείου, σε μορφή PDF και το αρχείο θα ανοίξει. Μπορείτε να προβάλλετε ή/και να
αποθηκεύσετε το αρχείο.
| 26
Ελληνικά
02227P-BD-E5500-EN-EL.indd 26
2013-02-07 오후 2:17:20
Παράρτημα
Ειδοποίηση συμμόρφωσης και συμβατότητας
Παράρτημα
Προστασία από αντιγραφή
• Επειδή το AACS (Advanced Access Content System) είναι το εγκεκριμένο σύστημα
προστασίας περιεχομένου για τη μορφή Blu-ray Disc, με τον ίδιο τρόπο που το σύστημα
CSS (Content Scramble System) χρησιμοποιείται για τη μορφή DVD, επιβάλλονται ορισμένοι
περιορισμοί στην αναπαραγωγή, την έξοδο αναλογικού σήματος κλπ. για το περιεχόμενο
που προστατεύεται από το σύστημα AACS.
Η λειτουργία και οι περιορισμοί αυτού του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το
χρόνο αγοράς, καθώς αυτοί οι περιορισμοί ενδέχεται να εφαρμοστούν και/ή να τροποποιηθούν
από το σύστημα AACS μετά από την κατασκευή αυτού του προϊόντος. Επιπλέον, οι τεχνολογίες
BD-ROM Mark και BD+ που χρησιμοποιούνται ως πρόσθετο σύστημα προστασίας περιεχομένου
για τη μορφή Blu-ray Disc επιβάλλουν ορισμένους περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων
περιορισμών αναπαραγωγής για περιεχόμενο με προστασία BD-ROM Mark και/ή BD+. Για να
λάβετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις τεχνολογίες AACS, BD-ROM Mark, BD+ ή αυτό
το προϊόν, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.
• Πολλοί δίσκοι Blu-ray Disc/DVD είναι κωδικοποιημένοι για προστασία από αντιγραφή. Για αυτό
το λόγο, θα πρέπει να συνδέετε τη συσκευή αναπαραγωγής μόνο απευθείας στην τηλεόρασή
σας και όχι σε μια συσκευή βίντεο. Η σύνδεση σε μια συσκευή βίντεο έχει ως αποτέλεσμα
παραμορφωμένη εικόνα όταν ο δίσκος Blu-ray Disc/DVD διαθέτει προστασία από αντιγραφή.
• Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων των Η.Π.Α. και άλλων χωρών,
απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη εγγραφή, χρήση, προβολή, διανομή ή τροποποίηση
τηλεοπτικών προγραμμάτων, βιντεοταινιών, δίσκων Blu-ray Disc, δίσκων DVD και άλλου
υλικού. Η πράξη αυτή επισύρει αστικές και/ή ποινικές ευθύνες.
Ελληνικά
02227P-BD-E5500-EN-EL.indd 27
07
ΔΕΝ είναι συμβατοί ΟΛΟΙ οι δίσκοι
• Σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιγράφονται παρακάτω και αυτούς που αναφέρονται
σε άλλα σημεία του παρόντος εγχειριδίου, συμπεριλαμβανομένης της ενότητας τύπων και
χαρακτηριστικών δίσκων αυτού του εγχειριδίου χρήσης, οι τύποι δίσκων που αναπαράγονται
είναι οι εξής: προ-εγγεγραμμένοι δίσκοι BD-ROM, DVD-VIDEO και CD ήχου (CD-DA) που
διατίθενται στο εμπόριο, καθώς και δίσκοι BD-RE/-R, DVD-RW/-R και CD-RW/-R.
• Άλλοι δίσκοι, διαφορετικοί από τους παραπάνω, δεν αναπαράγονται και/ή δεν προορίζονται για
αναπαραγωγή από αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής. Επίσης, ορισμένοι από τους παραπάνω δίσκους
ενδέχεται να μην αναπαράγονται λόγω μίας ή περισσότερων από τις αιτίες που περιγράφονται παρακάτω.
• Η εταιρεία Samsung δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτή η συσκευή αναπαραγωγής θα
αναπαράγει κάθε δίσκο που φέρει τα λογότυπα BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R, CD-RW/-R και αυτή η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να μην αποκρίνεται
σε όλες τις εντολές λειτουργίας ή να μην εκτελεί όλες τις δυνατότητες κάθε δίσκου. Αυτά και
άλλα προβλήματα συμβατότητας δίσκων και λειτουργίας συσκευής αναπαραγωγής ενδέχεται
να προκύψουν με τους δίσκους νέων και υφιστάμενων μορφών επειδή:
-- οι δίσκοι Blu-ray Disc είναι μια νέα και εξελισσόμενη μορφή και αυτή η συσκευή αναπαραγωγής
ενδέχεται να μην εκτελεί όλες τις δυνατότητες των δίσκων Blu-ray Disc επειδή ορισμένες
δυνατότητες ενδέχεται να είναι προαιρετικές, ενδέχεται να έχουν προστεθεί επιπλέον
δυνατότητες στη μορφή Blu-ray Disc μετά την κατασκευή αυτής της συσκευής αναπαραγωγής
και ορισμένες διαθέσιμες δυνατότητες ενδέχεται να διατίθενται με καθυστέρηση.
-- δεν υποστηρίζονται από αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής όλες οι νέες και υφιστάμενες
εκδόσεις μορφών δίσκου.
-- οι νέες και υφιστάμενες μορφές δίσκων ενδέχεται να αναθεωρηθούν, να τροποποιηθούν,
να ενημερωθούν, να βελτιωθούν και/ή να συμπληρωθούν
-- ορισμένοι δίσκοι κατασκευάζονται με τρόπο που επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων ή
περιορισμένων λειτουργιών και δυνατοτήτων κατά την αναπαραγωγή τους
-- ορισμένες δυνατότητες ενδέχεται να είναι προαιρετικές, ενδέχεται να έχουν προστεθεί
επιπλέον δυνατότητες μετά την κατασκευή αυτής της συσκευής αναπαραγωγής ή
ορισμένες διαθέσιμες δυνατότητες ενδέχεται να διατίθενται με καθυστέρηση.
-- ορισμένοι δίσκοι που φέρουν τα λογότυπα BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R και CD-RW/-R ενδέχεται παρόλα αυτά να μην είναι τυποποιημένοι δίσκοι
-- ορισμένοι δίσκοι ενδέχεται να μην αναπαράγονται, ανάλογα με την κατάσταση του δίσκου
ή τις συνθήκες εγγραφής του
-- μπορεί να προκύψουν προβλήματα και σφάλματα κατά τη δημιουργία λογισμικού δίσκων
Blu-ray Disc, DVD και/ή την κατασκευή των δίσκων
-- αυτή η συσκευή αναπαραγωγής λειτουργεί διαφορετικά από μια τυπική συσκευή
αναπαραγωγής DVD ή άλλο εξοπλισμό AV - και/ή
-- για αιτίες που αναφέρονται σε άλλα σημεία αυτού του εγχειριδίου χρήσης και άλλες αιτίες που
ανακαλύπτονται και δημοσιεύονται από το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.
• Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη συμβατότητα δίσκων ή τη λειτουργία της συσκευής
αναπαραγωγής, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.
Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG για
πιθανές ενημερώσεις αυτής της συσκευής αναπαραγωγής.
• Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς αναπαραγωγής και τη συμβατότητα
δίσκων, ανατρέξτε στις ενότητες Προφυλάξεις, Προτού διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης, Τύποι
και χαρακτηριστικά δίσκων και Πριν από την αναπαραγωγή αυτού του εγχειριδίου χρήσης.
• Για συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray Disc που διαθέτουν έξοδο προοδευτικής
σάρωσης : ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ HIGH DEFINITION ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ
ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ, ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΝΑ
ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΣΗΜΑΤΟΣ "ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ" (SD). ΑΝ ΕΧΕΤΕ
ΑΠΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ
ΠΡΟΪΟΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ.
27 |
2013-02-07 오후 2:17:20
Παράρτημα
• Ειδοποίηση τεχνολογίας Cinavia : Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί τεχνολογία Cinavia για τον
περιορισμό της χρήσης μη εξουσιοδοτημένων αντιγράφων ορισμένων ταινιών και βίντεο που
διατίθενται στο εμπόριο, καθώς και της ηχητικής επένδυσής τους. Αν ανιχνευτεί απαγορευμένη
χρήση ενός μη εξουσιοδοτημένου αντιγράφου, εμφανίζεται ένα μήνυμα και διακόπτεται η
αναπαραγωγή ή αντιγραφή.
Περισσότερες πληροφορίες για την τεχνολογία Cinavia παρέχονται στο Διαδικτυακό κέντρο
πληροφόρησης πελατών της Cinavia, στη διεύθυνση http://www.cinavia.com. Για να ζητήσετε
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία Cinavia μέσω ταχυδρομείου, στείλτε μια κάρτα
με την ταχυδρομική διεύθυνσή σας στο: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Το προϊόν αυτό ενσωματώνει αποκλειστική τεχνολογία που χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας από
τη Verance Corporation, η οποία προστατεύεται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. με αριθμό
7.369.677 και άλλα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν στις Η.Π.Α.
και διεθνώς, καθώς και από προστασία πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών μυστικών για
ορισμένα στοιχεία της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Η επωνυμία Cinavia είναι εμπορικό σήμα της
Verance Corporation. Πνευματικά δικαιώματα 2004-2010 Verance Corporation. Με την επιφύλαξη
παντός δικαιώματος από τη Verance. Απαγορεύεται η αποσυμπίληση ή ανακατασκευή κώδικα.
Αποποίηση ευθυνών για τις υπηρεσίες δικτύου
Όλο το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που είναι προσπελάσιμες μέσω αυτής της συσκευής
ανήκουν σε τρίτους και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας,
εμπορικά σήματα ή/και άλλους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτό το περιεχόμενο
και οι υπηρεσίες παρέχονται σε σας αποκλειστικά για προσωπική και μη εμπορική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση περιεχομένου ή υπηρεσιών με τρόπο που δεν είναι εξουσιοδοτημένος
από τον κάτοχο του περιεχομένου ή τον πάροχο υπηρεσιών. Απαγορεύεται η τροποποίηση,
η αντιγραφή, η αναδημοσίευση, η αποστολή, η δημοσίευση, η μετάδοση, η μετάφραση, η
πώληση, η δημιουργία παραγώγων έργων, η εκμετάλλευση ή η διανομή με οποιονδήποτε
τρόπο ή μέσο, οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσιών που προβάλλονται μέσω αυτής της
συσκευής, χωρίς περιορισμούς αναφορικά με τα προαναφερθέντα, παρά μόνο με την ρητή
εξουσιοδότηση από τον αντίστοιχο κάτοχο περιεχομένου ή πάροχο υπηρεσιών.
ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ SAMSUNG ΔΕΝ
ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ, ΡΗΤΩΣ
Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΑΠΟΠΟΙΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ
ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.
| 28
Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΤΗ
ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ Η SAMSUNG ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ, ΥΠΟ
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, ΕΙΤΕ ΕΝΤΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ
Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ, ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΕΞΟΔΑ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΘΑ
ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΛΟΓΩ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΜΕ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ,
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΜΙΑ.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους ενδέχεται να τερματιστούν ή να διακοπούν οποιαδήποτε στιγμή και η Samsung
δεν κάνει καμία δήλωση και δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσία θα παραμείνει
διαθέσιμο για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες μεταδίδονται από τρίτους μέσω δικτύων
και εγκαταστάσεων μετάδοσης, επί των οποίων η Samsung δεν έχει κανένα έλεγχο. Χωρίς περιορισμούς αναφορικά με τη
γενική ισχύ αυτής της αποποίησης ευθυνών, η Samsung αποποιείται ρητά οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη για τυχόν
διακοπή ή αναστολή της παροχής οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσίας που διατίθεται μέσω αυτής της συσκευής.
Η εταιρεία Samsung δεν είναι ούτε υπεύθυνη ούτε υποχρεωμένη να παρέχει εξυπηρέτηση πελατών αναφορικά με το
περιεχόμενο και τις υπηρεσίες. Οποιαδήποτε απορία ή αίτημα για παροχή υπηρεσιών σχετικά με το περιεχόμενο ή τις
υπηρεσίες θα πρέπει να υποβάλλεται απευθείας στους αντίστοιχους παρόχους περιεχομένου και υπηρεσιών.
Άδεια χρήσης
• Η επωνυμία Dolby και το σύμβολο του διπλού D είναι σήματα κατατεθέντα
της Dolby Laboratories.
• Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας κατά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α.
με αριθμούς: 5,956,674, 5,974,380, 6,487,535 και άλλα διπλώματα
ευρεσιτεχνίας που έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν στις Η.Π.Α. και διεθνώς.
Η επωνυμία DTS, το αντίστοιχο σύμβολο και η επωνυμία DTS μαζί με το
σύμβολο είναι σήματα κατατεθέντα και η επωνυμία DTS 2.0+Digital Out είναι
εμπορικό σήμα της DTS, Inc. Το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό.
© DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
2.0+Digital Out
• DivX
-- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΟΡΦΗΣ DIVX: Το DivX® είναι μια
μορφή ψηφιακού βίντεο που δημιουργήθηκε από τη DivX, LLC,
μια θυγατρική της Rovi Corporation. Αυτή η συσκευή διαθέτει επίσημη πιστοποίηση
DivX Certified® ότι αναπαράγει βίντεο μορφής DivX. Για περισσότερες πληροφορίες
και εργαλεία λογισμικού για τη μετατροπή των αρχείων σας σε βίντεο μορφής DivX,
επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία divx.com.
Ελληνικά
02227P-BD-E5500-EN-EL.indd 28
2013-02-07 오후 2:17:20
Πρόσθετες πληροφορίες
Σημείωση
• Για ορισμένους δίσκους 3D, για να διακόψετε την αναπαραγωγή μιας ταινίας σε τρόπο λειτουργίας
3D, πατήστε μία φορά το κουμπί 5. Η αναπαραγωγή της ταινίας διακόπτεται και η επιλογή
τρόπου λειτουργίας 3D απενεργοποιείται.
Για να αλλάξετε μια επιλογή ρύθμισης 3D κατά την αναπαραγωγή μιας ταινίας 3D, πατήστε μία
φορά το κουμπί 5.
Εμφανίζεται το μενού Blu-ray. Πατήστε ξανά το κουμπί 5 και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις
3D στο μενού Blu-ray.
• Ανάλογα με το περιεχόμενο και τη θέση της εικόνας στην οθόνη της τηλεόρασης, ενδέχεται να δείτε
κατακόρυφες μαύρες λωρίδες στην αριστερή πλευρά, στη δεξιά πλευρά ή και στις δύο πλευρές της
οθόνης.
• Ειδοποίηση για τις άδειες χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα
-- Για την περίπτωση χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα, στο μενού του προϊόντος είναι
διαθέσιμες άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα.
• Οι επωνυμίες Blu-ray Disc™, Blu-ray™ και τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της
Blu-ray Disc Association.
Ρυθμίσεις
Αναλ. οθόνης
• Ανάλογα με τον τύπο του δίσκου, ορισμένοι λόγοι πλευρών ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμοι.
• Αν επιλέξετε κάποια τιμή και επιλογή λόγου πλευρών που είναι διαφορετική από το λόγο πλευρών
οθόνης της τηλεόρασής σας, τότε η εικόνα ενδέχεται να φαίνεται παραμορφωμένη.
• Αν επιλέξετε 16:9 Αρχικό, η τηλεόραση ενδέχεται να προβάλλει την εικόνα σε μορφή 4:3 Κάθετη
πανοραμική (μαύρες λωρίδες στις πλευρές της εικόνας).
BD Wise (μόνο για συσκευές αναπαραγωγής της Samsung)
• Όταν το BD Wise είναι ενεργοποιημένο, η ρύθμιση Ανάλυση λαμβάνει αυτόματα από προεπιλογή
την τιμή BD Wise και το BD Wise εμφανίζεται στο μενού Ανάλυση.
• Αν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη σε μια συσκευή που δεν υποστηρίζει BD Wise,
δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία BD Wise.
• Για να λειτουργήσει σωστά το BD Wise, ρυθμίστε την επιλογή BD Wise της συσκευής
αναπαραγωγής και της τηλεόρασης σε Ενεργ.
Ελληνικά
02227P-BD-E5500-EN-EL.indd 29
Παράρτημα
Ρυθμίσεις 3D
• Οι επωνυμίες HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface,
καθώς και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα
κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
• Οι επωνυμίες Oracle και Java είναι σήματα κατατεθέντα της Oracle και/ή
των θυγατρικών της. Οι υπόλοιπες επωνυμίες ενδέχεται να είναι εμπορικά
σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.
07
-- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Αυτή η συσκευή με πιστοποίηση
DivX Certified® πρέπει να δηλωθεί προκειμένου να αναπαράγει ταινίες μορφής DivX
Video-on-Demand (VOD) που έχετε αγοράσει. Για να αποκτήσετε το δικό σας κωδικό
δήλωσης, μεταβείτε στην ενότητα DivX VOD του μενού ρύθμισης της συσκευής σας. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ολοκλήρωσης της διαδικασίας δήλωσης,
μεταβείτε στη διαδικτυακή τοποθεσία vod.divx.com.
-- Πιστοποίηση DivX Certified® για αναπαραγωγή βίντεο μορφής DivX® με ανάλυση έως
και HD 1080p, συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου Ρremium. Οι ονομασίες DivX®, DivX
Certified® και τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Rovi Corporation ή των
θυγατρικών της και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας. Καλύπτεται από ένα ή περισσότερα
από τα ακόλουθα διπλώματα ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α.: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274.
29 |
2013-02-07 오후 2:17:20
Παράρτημα
Ψηφιακή έξοδος
Anynet+ (HDMI-CEC)
• Φροντίστε να επιλέξετε τη σωστή Ψηφιακή έξοδο, διαφορετικά δεν θα ακούγεται ήχος ή θα
ακούγεται μόνο ένας δυνατός θόρυβος.
• Αν η συσκευή HDMI (δέκτης AV, τηλεόραση) δεν είναι συμβατή με τις μορφές συμπίεσης (Dolby
Digital, DTS), η έξοδος σήματος ήχου είναι μορφής PCM.
• Τα κανονικά DVD δεν διαθέτουν ήχο BONUSVIEW ούτε ηχητικά εφέ πλοήγησης.
• Ορισμένοι δίσκοι Blu-ray Disc δεν διαθέτουν ήχο BONUSVIEW ούτε ηχητικά εφέ πλοήγησης.
• Αυτή η ρύθμιση ψηφιακής εξόδου δεν επηρεάζει την έξοδο ήχου HDMI που είναι συνδεδεμένη με
την τηλεόρασή σας.
Επηρεάζει την ομοαξονική έξοδο ήχου και την έξοδο ήχου HDMI όταν η συσκευή αναπαραγωγής
είναι συνδεδεμένη σε έναν δέκτη AV.
• Αν αναπαράγετε ηχητική επένδυση MPEG, η έξοδος σήματος ήχου είναι μορφής PCM ανεξάρτητα
από την επιλογή ψηφιακής εξόδου (PCM ή Bitstream).
• Ανάλογα με την τηλεόραση, ορισμένες αναλύσεις εξόδου HDMI ενδέχεται να μη λειτουργούν.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας.
• Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη αν το καλώδιο HDMI δεν υποστηρίζει CEC.
• Αν μια τηλεόραση Samsung διαθέτει το λογότυπο Anynet+, τότε υποστηρίζει τη λειτουργία Anynet+.
Διαχ. δεδ. BD
Ρυθμίσεις
Υποδειγματοληψία PCM
Ρυθμίσεις
• Ακόμα και όταν η Υποδειγματοληψία PCM έχει ρυθμιστεί σε Απ., ορισμένοι δίσκοι παράγουν
αποκλειστικά ήχο διαμορφωμένο με υποδειγματοληψία μέσω της ομοαξονικής εξόδου ψηφιακού
σήματος.
• HDMI
-- Αν η τηλεόρασή σας δεν είναι συμβατή με συμπιεσμένες πολυκαναλικές μορφές ήχου (Dolby Digital,
DTS), η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να παράγει ήχο PCM 2 καναλιών διαμορφωμένο με
μίξη ακόμη και αν έχετε επιλέξει Bitstream (είτε Re-encoded είτε Unprocessed) από το μενού
ρύθμισης.
-- Αν η τηλεόρασή σας δεν είναι συμβατή με ρυθμούς δειγματοληψίας PCM υψηλότερους από
48kHz, η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να παράγει ήχο 48kHz.
Σύνδεση Διαδικτύου BD-Live
• Στον τρόπο λειτουργίας εξωτερικής μνήμης, η αναπαραγωγή δίσκου ενδέχεται να διακοπεί αν
αποσυνδέσετε τη συσκευή USB όταν η αναπαραγωγή βρίσκεται σε εξέλιξη.
• Υποστηρίζονται μόνο οι συσκευές USB που έχουν διαμορφωθεί στο σύστημα αρχείων FAT (ετικέτα
τόμου DOS 8.3).
Συνιστούμε τη χρήση συσκευών USB που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο USB 2.0 με ταχύτητα
ανάγνωσης/εγγραφής 4 MB/sec ή υψηλότερη.
• Η λειτουργία συνέχισης αναπαραγωγής ενδέχεται να μη λειτουργεί μετά από τη διαμόρφωση της
συσκευής αποθήκευσης.
• Η συνολική μνήμη που είναι διαθέσιμη στη λειτουργία διαχείρισης δεδομένων BD ενδέχεται να
διαφέρει, ανάλογα με τις συνθήκες.
Επιλογή της γλώσσας ήχου
Media Play
• Η ένδειξη ◄► δεν θα εμφανιστεί στην οθόνη αν η ενότητα BONUSVIEW δεν περιέχει ρυθμίσεις
ήχου BONUSVIEW.
• Οι γλώσσες που είναι διαθέσιμες μέσω της λειτουργίας γλώσσας ήχου εξαρτώνται από τις γλώσσες
που έχουν κωδικοποιηθεί στο δίσκο. Αυτή η λειτουργία ή ορισμένες γλώσσες ενδέχεται να μην είναι
διαθέσιμες.
• Ορισμένοι δίσκοι Blu-ray Disc ενδέχεται να σας επιτρέπουν να επιλέξετε ηχητική επένδυση PCM
ή Dolby Digital στα Αγγλικά.
• Τι είναι ένα έγκυρο πιστοποιητικό;
Όταν η συσκευή αναπαραγωγής χρησιμοποιεί το BD-LIVE για να στείλει τα δεδομένα δίσκου και
ένα αίτημα πιστοποίησης του δίσκου στο διακομιστή, ο διακομιστής χρησιμοποιεί τα δεδομένα
που μεταδόθηκαν για να ελέγξει αν ο δίσκος είναι έγκυρος και στέλνει το πιστοποιητικό πίσω στη
συσκευή αναπαραγωγής.
• Όταν χρησιμοποιείτε περιεχόμενο BD-LIVE, η σύνδεση στο Διαδίκτυο ενδέχεται να υπόκειται σε
περιορισμούς.
| 30
Ελληνικά
02227P-BD-E5500-EN-EL.indd 30
2013-02-07 오후 2:17:20
Επιλογή της γλώσσας υποτίτλων
Έξοδος
BD Wise
Blu-ray Disc
Ανάλυση δίσκου Blu-ray Disc
Ηλεκτρονικό περιεχόμενο/
ψηφιακό περιεχόμενο
1080p
Μέγιστη ανάλυση εισόδου
τηλεόρασης
Μέγιστη ανάλυση εισόδου
τηλεόρασης
Καρέ ταινίας : Auto (24 καρέ)
1080 στα 24 καρέ
1080 στα 24 καρέ
720p
720p
720p
Auto
1080p
1080i
576p/480p
1080p
1080i
576p/480p
1080p
DVD
576i/480i
Μέγιστη ανάλυση εισόδου
τηλεόρασης
Παράρτημα
Ρύθμιση
07
Media Play
• Ανάλογα με το δίσκο Blu-ray Disc/DVD, ενδέχεται να μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα υποτίτλων
από το μενού δίσκου. Πατήστε το κουμπί DISC MENU.
• Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τις γλώσσες υποτίτλων που έχουν κωδικοποιηθεί στο δίσκο και
ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλους τους δίσκους Blu-ray Disc/DVD.
• Αν ο δίσκος Blu-ray Disc διαθέτει ενότητα BONUSVIEW, εμφανίζονται επίσης πληροφορίες
σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας BONUSVIEW κυρίως ταινίας.
• Αυτή η λειτουργία αλλάζει ταυτόχρονα τους πρωτεύοντες και τους δευτερεύοντες υποτίτλους.
• Ο συνολικός αριθμός των πρωτευόντων και των δευτερευόντων υποτίτλων προβάλλονται αντίστοιχα
• Αν πατήσετε το κουμπί SUBTITLE στο τηλεχειριστήριο, εμφανίζεται η γραμμή υποτίτλων.
Πατήστε το κουμπί RETURN για να εξαφανιστεί η γραμμή υποτίτλων.
Ανάλυση σύμφωνα με τον τύπο περιεχομένου
1080p
-
1080i
1080i
576p/480p
576p/480p
720p
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Αν η τηλεόραση που συνδέσατε στο προϊόν δεν υποστηρίζει τη ρύθμιση Καρέ ταινίας ή την επιλεγμένη ανάλυση, εμφανίζεται
το μήνυμα "Εάν δεν εμφανίζονται εικόνες αφού εпιλέξετε "Ναι", пεριμένετε 15 δευτερόλεпτα για να εпιστρέψετε στην
пροηγούμενη ανάλυση. Θέλετε να αλλάξετε την ανάλυση;". Αν επιλέξετε Ναι, η οθόνη της τηλεόρασης θα παραμείνει κενή για
15 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, η ανάλυση θα επανέλθει αυτόματα στην προηγούμενη τιμή.
\\ Αν η οθόνη παραμένει κενή αφού αλλάξετε την ανάλυση, αφαιρέστε όλους τους δίσκους και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε
πατημένο το κουμπί p στην πρόσοψη της συσκευής αναπαραγωγής για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα. Όλες οι ρυθμίσεις
επανέρχονται στις εργοστασιακές προεπιλογές. Εκτελέστε ξανά τη διαδικασία αρχικών ρυθμίσεων Στη συνέχεια, μεταβείτε στην
εντολή Ρυθμίσεις > Οθόνη > Ανάλυση στο μενού και επιλέξτε τη σωστή ανάλυση για την τηλεόρασή σας.
\\ Όταν εκτελείτε τη διαδικασία αρχικών ρυθμίσεων, επιλέξτε και πάλι τη γλώσσα και το λόγο πλευρών (μέγεθος και μορφή
οθόνης) μόνο. Η επαναφορά δεν επηρεάζει τις ρυθμίσεις δικτύου που έχετε κάνει, οπότε θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να
παραλείψετε τη ρύθμιση δικτύου και την αναβάθμιση λογισμικού.
\\ Όταν αποκαθίστανται οι εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, διαγράφονται όλα τα δεδομένα BD που αποθηκεύτηκαν από
το χρήστη.
\\ Για να χρησιμοποιήσει η συσκευή αναπαραγωγής τον τρόπο λειτουργίας Καρέ ταινίας (24 καρέ), ο δίσκος Blu-ray Disc πρέπει
να διαθέτει τη δυνατότητα 24 καρέ ανά δευτερόλεπτο.
Ελληνικά
02227P-BD-E5500-EN-EL.indd 31
31 |
2013-02-07 오후 2:17:20
Παράρτημα
Επιλογή ψηφιακής εξόδου
Ρύθμιση
Σύνδεση
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Dolby
TrueHD
Ροή ήχου σε δίσκο
Blu-ray Disc
DTS
DTSHD High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master
Audio
PCM
Ροή ήχου σε δίσκο
Dolby Digital
DVD
DTS
| 32
Bitstream
(Unprocessed)
PCM
Δέκτης
HDMI
Ομοαξονική
Δέκτης
HDMI
Έως και 7.1
κανάλια
2 κανάλια
PCM
PCM
2 κανάλια
PCM
2 κανάλια
PCM
2 κανάλια
PCM
2 κανάλια
PCM
2 κανάλια
PCM
2 κανάλια
PCM
2 κανάλια
PCM
2 κανάλια
PCM
2 κανάλια
PCM
2 κανάλια
PCM
2 κανάλια
PCM
2 κανάλια
PCM
2 κανάλια
PCM
2 κανάλια
PCM
2 κανάλια
PCM
2 κανάλια
PCM
2 κανάλια
PCM
2 κανάλια
PCM
Bitstream
(DTS Reencoded)
Bitstream
(Dolby
D Reencoded)
DTS Reencoded
Dolby Digital
Re-encoded*
DTS Reencoded
Dolby Digital
Re-encoded*
Δέκτης
Δέκτης
AV που
Ομοαξονική HDMI ή υποστηρίζει
ομοαξονική HDMI ή
Ομοαξονική
2 κανάλια
PCM
Dolby Digital Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
DTS Reencoded
Dolby
TrueHD
Dolby Digital
DTS
DTS
DTSHD High
Resolution
Audio
DTS Reencoded
DTS
DTS Reencoded
Dolby Digital
Re-encoded*
DTS
DTS Reencoded
Dolby Digital
Re-encoded*
2 κανάλια
PCM
2 κανάλια
PCM
2 κανάλια
PCM
DTS-HD
Master
Audio
2 κανάλια
PCM
DTS Reencoded
Dolby Digital
Re-encoded*
Dolby Digital
Re-encoded*
Dolby Digital
Re-encoded*
Ορισμός για
δίσκους Blu-ray
Disc
Μεταδίδει μόνο τη ροή ήχου
της κυρίως ταινίας, έτσι ώστε
Αποκωδικοποιεί τον ήχο της
ο δέκτης AV να μπορεί να
κυρίως ταινίας μαζί με τη ροή
αποκωδικοποιήσει τη ροή ήχου
Οποιαδήποτε ήχου BONUSVIEW σε ήχο
bitstream.
PCM και προσθέτει ηχητικά
Δεν ακούγεται ήχος
εφέ πλοήγησης.
BONUSVIEW και ηχητικά εφέ
πλοήγησης.
Αποκωδικοποιεί
τον ήχο της
κυρίως ταινίας
μαζί με τη
ροή ήχου
BONUSVIEW
σε ήχο PCM,
προσθέτει
ηχητικά εφέ
πλοήγησης και,
στη συνέχεια,
επανακωδικοποιεί
τον ήχο PCM σε
DTS Bitstream
Αποκωδικοποιεί
τον ήχο της
κυρίως ταινίας
μαζί με τη
ροή ήχου
BONUSVIEW
σε ήχο PCM,
προσθέτει ηχητικά
εφέ πλοήγησης
και, στη συνέχεια,
επανακωδικοποιεί
τον ήχο PCM σε
Dolby Digital
Βitstream.
* Αν η ροή πηγής είναι 2 καναλιών, δεν εφαρμόζεται η ρύθμιση "Dolby D Re-encoded".
Οι δίσκοι Blu-ray Disc ενδέχεται να περιλαμβάνουν τρεις ροές ήχου :
-- Ήχος κυρίως ταινίας : Η ηχητική επένδυση της κυρίως ταινίας.
-- Ήχος BONUSVIEW : Μια πρόσθετη ηχητική επένδυση, όπως τα σχόλια του σκηνοθέτη ή των
ηθοποιών.
-- Ηχητικά εφέ πλοήγησης : Όταν επιλέγετε την πλοήγηση σε ορισμένα μενού, ενδέχεται να
ακούγονται ηχητικά εφέ πλοήγησης. Τα ηχητικά εφέ πλοήγησης είναι διαφορετικά σε κάθε
δίσκο Blu-ray Disc.
Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital
DTS
DTS
DTS
DTS
Ελληνικά
02227P-BD-E5500-EN-EL.indd 32
2013-02-07 오후 2:17:21
Αντιμετώπιση προβλημάτων
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Δεν μπορεί να εκτελεστεί καμία λειτουργία
με το τηλεχειριστήριο.
Ξέχασα τον κωδικό PIN
• Πατήστε το κουμπί p (στην πρόσοψη) για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα,
χωρίς τοποθετημένο δίσκο. Όλες οι ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένου του
κωδικού πρόσβασης, θα επανέλθουν στις εργοστασιακές τιμές τους.
Μη χρησιμοποιήσετε αυτή τη λύση, παρά μόνο αν είναι απόλυτη ανάγκη.
• Όταν αποκαθίστανται οι εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, διαγράφονται
όλα τα δεδομένα BD που αποθηκεύτηκαν από το χρήστη.
Αν αντιμετωπίζετε άλλα προβλήματα.
• Πηγαίνετε στα περιεχόμενα, εντοπίστε την ενότητα του εγχειριδίου χρήσης που
περιέχει τις εξηγήσεις που αφορούν το τρέχον πρόβλημα και ακολουθήστε
ξανά τη διαδικασία.
• Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε
με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Samsung.
Η εικόνα παρουσιάζει θόρυβο ή είναι
παραμορφωμένη.
• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν είναι βρώμικος και δεν έχει γρατσουνιές.
• Καθαρίστε το δίσκο.
Καμία έξοδος σήματος HDMI.
• Ελέγξτε τη σύνδεση ανάμεσα στην τηλεόραση και την υποδοχή HDMI της
συσκευής αναπαραγωγής.
• Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας υποστηρίζει είσοδο σήματος HDMI
ανάλυσης 576p/480p, 720p, 1080i ή 1080p.
Μη φυσιολογική εικόνα στην οθόνη από την
υποδοχή HDMI.
• Αν εμφανίζεται θόρυβος στην οθόνη, αυτό σημαίνει ότι η τηλεόραση δεν
υποστηρίζει HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
ΛΥΣΗ
• Ελέγξτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. Ενδέχεται να χρειάζονται
αντικατάσταση.
• Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση μικρότερη από 6,1 μέτρα
από τη συσκευή αναπαραγωγής.
• Αφαιρέστε τις μπαταρίες και κρατήστε πατημένο ένα ή περισσότερα κουμπιά
για μερικά λεπτά, ώστε να εξαντληθεί η ενέργεια του μικροεπεξεργαστή στο
εσωτερικό του τηλεχειριστηρίου και να εκτελέσει επαναφορά. Επανατοποθετήστε
τις μπαταρίες και δοκιμάστε ξανά να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.
Ο δίσκος δεν αναπαράγεται.
• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει τοποθετηθεί με την πλευρά της ετικέτας
στραμμένη προς τα πάνω.
• Ελέγξτε τον αριθμό περιοχής του δίσκου Blu-ray Disc/DVD.
Το μενού του δίσκου δεν εμφανίζεται.
• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος διαθέτει μενού δίσκου.
Εμφανίζεται στην οθόνη ένα μήνυμα
απαγόρευσης.
• Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν πατιέται ένα μη έγκυρο κουμπί.
• Το λογισμικό του δίσκου Blu-ray Disc/DVD δεν υποστηρίζει τη δυνατότητα
(π.χ. γωνίες λήψης).
• Ζητήσατε έναν τίτλο ή αριθμό κεφαλαίου ή κάποιο χρόνο αναζήτησης που
βρίσκεται εκτός εύρους.
Ο τρόπος λειτουργίας αναπαραγωγής διαφέρει • Ορισμένες λειτουργίες που επιλέγονται στο μενού ρύθμισης ενδέχεται να μη
από την επιλογή που έγινε στο μενού
λειτουργούν σωστά, αν ο δίσκος δεν έχει κωδικοποιηθεί με την αντίστοιχη
ρύθμισης.
λειτουργία.
Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του λόγου πλευρών • Ο λόγος πλευρών οθόνης είναι σταθερός στο δίσκο Blu-ray Disc/DVD που
οθόνης.
διαθέτετε.
• Αυτό δεν οφείλεται σε κάποιο πρόβλημα με τη συσκευή αναπαραγωγής.
Δεν ακούγεται ήχος.
• Αν η έξοδος HDMI έχει ρυθμιστεί σε κάποια ανάλυση που δεν μπορεί να
υποστηρίξει η τηλεόρασή σας (για παράδειγμα 1080p), ενδέχεται να μην
εμφανίζεται εικόνα στην τηλεόραση.
• Πατήστε το κουμπί p (στην πρόσοψη) για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα,
χωρίς τοποθετημένο δίσκο. Όλες οι ρυθμίσεις θα επανέλθουν στις εργοστασιακές
τιμές τους.
• Όταν αποκαθίστανται οι εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, διαγράφονται
όλα τα δεδομένα BD που αποθηκεύτηκαν από το χρήστη.
• Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε τη σωστή Ψηφιακή έξοδο στο μενού επιλογών Ήχος.
Ελληνικά
02227P-BD-E5500-EN-EL.indd 33
Παράρτημα
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Η οθόνη είναι κενή.
07
Προτού ζητήσετε επισκευή, δοκιμάστε τις ακόλουθες λύσεις.
ΛΥΣΗ
33 |
2013-02-07 오후 2:17:21
Παράρτημα
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Λειτουργία AllShare
ΛΥΣΗ
Μπορώ να δω τους φακέλους για κοινή χρήση • Το AllShare προβάλλει μόνο αρχεία Βίντεο, Φωτογραφιών και Μουσικής. Οι
μέσω του AllShare, αλλά δεν μπορώ να δω
άλλοι τύποι αρχείων δεν προβάλλονται.
τα αρχεία.
Το βίντεο αναπαράγεται με διακοπές.
Η σύνδεση AllShare μεταξύ της συσκευής
αναπαραγωγής και του υπολογιστή είναι
ασταθής.
• Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο είναι σταθερό.
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δικτύου είναι σωστά συνδεδεμένο και ότι το
δίκτυο δεν είναι υπερφορτωμένο.
• Η ασύρματη σύνδεση μεταξύ της συσκευής που είναι συμβατή με DLNA και
της συσκευής είναι ασταθής.
Ελέγξτε τη σύνδεση.
• Οι διευθύνσεις IP στο ίδιο υποδίκτυο θα πρέπει να είναι μοναδικές.
Αν δεν είναι μοναδικές, μια διένεξη διεύθυνσης IP μπορεί να προκαλέσει αυτό
το φαινόμενο.
• Ελέγξτε αν έχετε ενεργοποιημένο ένα τείχος προστασίας.
Αν ναι, απενεργοποιήστε τη λειτουργία τείχους προστασίας.
BD-LIVE
Δεν μπορώ να συνδεθώ στο διακομιστή
BD-LIVE.
| 34
• Ελέγξτε αν η σύνδεση δικτύου είναι επιτυχημένη, χρησιμοποιώντας τη
λειτουργία Κατάσταση δικτύου. (Ανατρέξτε στη σελίδα 16)
• Βεβαιωθείτε ότι μια συσκευή μνήμης USB είναι συνδεδεμένη στη συσκευή
αναπαραγωγής.
• Η συσκευή αποθήκευσης πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 1GB ελεύθερου
χώρου, ώστε να χωρέσουν τα δεδομένα της υπηρεσίας BD-LIVE.
Μπορείτε να ελέγξετε το διαθέσιμο χώρο στο μενού Διαχ. δεδ. BD. (Ανατρέξτε
στη σελίδα 16)
• Ελέγξτε εάν η επιλογή Σύνδεση Διαδικτύου BD-LIVE έχει ρυθμιστεί σε
Αποδοχή(όλων).
• Αν όλες οι παραπάνω λύσεις αποτύχουν, επικοινωνήστε με τον πάροχο
περιεχομένου ή ενημερώστε το υλικολογισμικό της συσκευής αναπαραγωγής
στην τελευταία έκδοση.
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΛΥΣΗ
Όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία BD-LIVE,
παρουσιάζεται κάποιο σφάλμα.
• Η συσκευή αποθήκευσης πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 1GB ελεύθερου
χώρου, ώστε να χωρέσουν τα δεδομένα της υπηρεσίας BD-LIVE.
Μπορείτε να ελέγξετε το διαθέσιμο χώρο στο μενού Διαχ. δεδ. BD. (Ανατρέξτε
στη σελίδα 16)
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Όταν αποκαθίστανται οι εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, διαγράφονται όλα τα δεδομένα BD που αποθηκεύτηκαν από
το χρήστη.
Επισκευές
Αν επικοινωνήσετε μαζί μας για να επισκευάσουμε τη συσκευή αναπαραγωγής σας, ενδέχεται
να πληρώσετε μια χρέωση διαχείρισης αν συμβεί κάτι από τα εξής:
1.
2.
Ένας τεχνικός επισκεφτεί το σπίτι σας κατόπιν δικού σας αιτήματος και δεν υπάρχει
ελάττωμα στο προϊόν.
Φέρετε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευής και δεν υπάρχει ελάττωμα στο προϊόν.
Θα σας ενημερώσουμε σχετικά με το ποσό της χρέωσης διαχείρισης προτού επισκεφτούμε το
σπίτι σας ή αρχίσουμε τυχόν εργασίες στη συσκευή αναπαραγωγής σας.
Συνιστούμε να διαβάσετε σχολαστικά αυτό το εγχειρίδιο, να αναζητήσετε μια λύση στη
διαδικτυακή τοποθεσία www.samsung.com ή να επικοινωνήσετε με το Κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών της Samsung προτού ζητήσετε επισκευή της συσκευής αναπαραγωγής σας.
Ελληνικά
02227P-BD-E5500-EN-EL.indd 34
2013-02-07 오후 2:17:21
Προδιαγραφές
HDMI
Έξοδος ήχου
Βίντεο
Ήχος
Ψηφιακή έξοδος ήχου
Ethernet
Ασύρματο δίκτυο LAN
Δίκτυο
Ασφάλεια
WPS(PBC)
1,08 Kg
360 (Π) X 193 (Β) X 37 (Υ) mm
+5°C έως +35°C
10 % έως 75 %
USB 2.0
Μέγιστη τιμή 5 V, 500mA
2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D : 1080p, 720p
PCM, Bitstream
Ομοαξονική
Ακροδέκτης 100BASE - TX
Υποστηρίζεται όταν η συσκευή αναπαραγωγής είναι
συνδεδεμένη με τον προσαρμογέα ασύρματου δικτύου
LAN της Samsung.
(Όνομα μοντέλου : WIS12ABGNX)
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Υποστηρίζεται
Παράρτημα
USB
Βάρος
Διαστάσεις
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
Εύρος υγρασίας λειτουργίας
Τύπος A
Έξοδος DC
07
Γενικά
• Ταχύτητες δικτύου ίσες ή χαμηλότερες από 10Mbps δεν υποστηρίζονται.
• Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
• Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την κατανάλωση ρεύματος, ανατρέξτε στην
ετικέτα που είναι επικολλημένη στη συσκευή αναπαραγωγής.
• Οι τιμές βάρους και διαστάσεων είναι κατά προσέγγιση.
Ελληνικά
02227P-BD-E5500-EN-EL.indd 35
35 |
2013-02-07 오후 2:17:21
ΕΛΛΑΣ (GREECE)
* Κεφαλές βίντεο και κασετοφώνων
* Κεφαλές βιντεοκάμερας
* Γεννήτριες ακτινών laser στα CD, DΝD
* Τηλεχειριστήρια
Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε στην SAMSUNG με την αγορά αυτής
της συσκευής.
Το προϊόν αυτό της SAMSUNG είναι εγγυημένο για περίοδο δώδεκα (12) μηνών από την
ημερομηνία αγοράς του για ανταλλακτικά και εργατικά. Στην περίπτωση που θα χρειαστεί
επισκευή, το προϊόν αυτό της SAMSUNG θα πρέπει να σταλεί ή να μεταφερθεί στο
εξουσιοδοτημένο serνice, με έξοδα του αγοραστή. Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι και
εξουσιοδοτημένα κέντρα serνice σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, θα αποδεχθούν τους όρους
της εγγύησης.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα κέντρα serνice στην Ελλάδα, μπορείτε να πάρετε από την
FOURLlS TRADE Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Κρυονερίου 112
145 68 Κρυονέρι, Αττικής
* Λυχνίες φούρνων μικροκυμάτων
* Προσαρμογές, μετατροπές ή ρυθμίσεις, ανεξάρτητα αν είναι επιτυχής ή ανεπιτυχής,
ούτε οποιαδήποτε ζημία προέρχεται εξ αυτού...
5. Η
εγγύηση αυτή δεν καλύπτει καμία από τις παρακάτω περιπτώσεις:
* Περιοδικούς ελέγχους, συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση μερών που
οφείλονται σε φυσιολογική φθορά
* Τα έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς που σχετίζονται με την εγγύηση αυτού του
προϊόντος
* Ζημία σε αυτό το προϊόν που προέρχεται από:
Τηλ. 210.629.3100
@ Όροι της εγγύησης
1. Η εγγύηση ισχύει εάν και μόνο εάν το προϊόν χρειάζεται serνice και η κάρτα εγγύησης
έχει πλήρως συμπληρωθεί και σφραγισθεί από το κατάστημα αγοράς. Επίσης πρέπει να
προσκομισθεί και το τιμολόγιο ή η απόδειξη λιανικής πώλησης, πάνω στην οποία ο
σειριακός αριθμός του προϊόντος πρέπει να είναι ευκρινής.
2. Η υποχρέωση της SAMSUNG αφορά μόνο την επισκευή του προϊόντος
3. Η επισκευή του προϊόντος πρέπει να ανατίθεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα κέντρα
serνice ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της SAMSUNG. Καμία αποζημίωση δεν
θα γίνει αποδεκτή για επισκευή που έχει γίνει από μη εξουσιοδοτημένο από την
SAMSUNG συνεργείο.
4. Το προϊόν αυτό δεν θα θεωρηθεί ελαττωματικό στα υλικά ή στην εργασία επισκευής εάν
θα πρέπει να προσαρμοστεί, μετατραπεί ή ρυθμιστεί ώστε να συμμορφωθεί με τις
τοπικές τεχνικές προδιαγραφές ή προδιαγραφές που ισχύουν σε χώρα άλλη από αυτή
για την οποία προοριζόταν ή κατασκευάστηκε.
Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει αποζημιώσεις για:
02227P-BD-E5500-EN-EL.indd 36
Α. Κ
ατάχρηση ή και κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένης αλλά και μη
περιορισμένης σε:
Μη χρήση αυτού του προϊόντος για τους σκοπούς που φυσιολογικά
προορίζεται ή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως για την σωστή χρήση και
συντήρηση αυτού του προϊόντος
Την εγκατάσταση και χρήση του προϊόντος με τρόπους που αντίκεινται στις
τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας που ισχύουν κατά την χρήση του
προϊόντος
Β. Επισκευή που έγινε από μη εξουσιοδοτημένα συνεργεία service
Γ. Ατυχήματα, θεομηνίες ή οποιαδήποτε αιτία πέρα του ελέγχου της
SAMSUNG, συμπεριλαμβανομένων αλλά μη περιορισμένων των κεραυνών,
του νερού, της φωτιάς, των δημοσίων αναταραχών, του κακού αερισμού
κ.λπ.
Δ. Η εγγύηση αυτή δεν επηρεάζει τα δικαιώματα του καταναλωτή που
προβλέπονται από την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία που ισχύει, ούτε τα
δικαιώματα των καταναλωτών εναντίον των λιανοπωλητών που απορρέουν
από την σύμβαση πώλησης.
Ε. Σ
ε περίπτωση που δεν υπάρχει εθνική νομοθεσία αυτή η εγγύηση θα είναι
η μοναδική και αποκλειστική κάλυψη του καταναλωτή για κάθε ζημιά.
FOURLIS TRADE Α.Ε.Β.Ε.
2013-02-07 오후 2:17:21
Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του
προϊόντος
Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG WORLD WIDE
Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.
ALBANIA
AUSTRIA
Area
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MONTENEGRO
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Switzerland
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
02-201-24-18
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
020 405 888
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile and land line
0700 Samsung (0700 726 7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
02227P-BD-E5500-EN-EL.indd 37
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα
ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών.)
Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει
ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα
οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά
σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή
μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι
μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν
βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.
Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και
ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης
μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της
επαναχρησιμοποίησης υλικών.
Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος
(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)
(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά
συστήματα συλλογής)
Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια
που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα
(π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα
υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να
αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας
της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα
προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να
βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ'
όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου
να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον
οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον
ανακύκλωση.
AK68-02227P-02
2013-02-07 오후 2:17:21
BD-E5500
Odtwarzacz płyt Blu-ray™
podręcznik użytkownika
wyobraź sobie możliwości
Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung
W celu uzyskania pełniejszej obsługi produkt należy
zarejestrować na stronie internetowej
www.samsung.com/register
Polski
02227P-BD-E5500-EN-POL.indd 1
2013-02-07 오후 4:36:43
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ostrzeżenie
WAŻNA UWAGA
DEMONTAŻ OBUDOWY (LUB TYLNEJ POKRYWY) GROZI PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM.
WEWNĄTRZ URZĄDZENIA NIE MA ŻADNYCH ELEMENTÓW PRZEZNACZONYCH DO SAMODZIELNEJ NAPRAWY/
WYMIANY. CZYNNOŚCI SERWISOWE MOGĄ WYKONYWAĆ TYLKO WYKWALIFIKOWANI PRACOWNICY SERWISU.
PRZESTROGA
Ten symbol wskazuje na „niebezpieczne
napięcie”, które może wystąpić w produkcie
i tym samym naraża na ryzyko porażenia
prądem lub uszkodzenia ciała.
RYZYKO PORAŻENIA
PRĄDEM, NIE OTWIERAĆ
PRZESTROGA : DEMONTAŻ OBUDOWY (LUB
Ten symbol wskazuje ważne instrukcje
TYLNEJ POKRYWY) GROZI PORAŻENIEM PRĄDEM dotyczące urządzenia.
ELEKTRYCZNYM. URZĄDZENIE NIE ZAWIERA
CZĘŚCI, KTÓRE MOGŁYBY BYĆ NAPRAWIANE
SAMODZIELNIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA.
Urządzenia nie należy ustawiać w zamkniętych
przestrzeniach, takich jak półki na książki itp.
OSTRZEŻENIE
Wystawianie urządzenia na działanie deszczu
lub wilgoci może spowodować uszkodzenia
stwarzające zagrożenie wybuchem pożaru lub
porażeniem elektrycznym.
PRZESTROGA
ODTWARZACZ PŁYT BLU-RAY STOSUJE
NIEWIDZIALNĄ WIĄZKĘ LASEROWĄ, KTÓRA
MOŻE SPOWODOWAĆ NIEBEZPIECZNE
NAPROMIENIOWANIE CIAŁA, JEŚLI ZOSTANIE
ONO NARAŻONE NA DZIAŁANIE LASERA.
NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE ODTWARZACZ
PŁYT BLU-RAY JEST UŻYWANY ZGODNIE Z
INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.
|2
PRZESTROGA
W TYM URZĄDZENIU ZASTOSOWANO LASER.
UŻYCIE ELEMENTÓW STERUJĄCYCH,
DOKONYWANIE REGULACJI LUB
WYKONYWANIE PROCEDUR INNYCH NIŻ
OPISANE W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI
MOŻE NARAZIĆ UŻYTKOWNIKA NA
NIEBEZPIECZNE PROMIENIOWANIE.
CZYNNOŚCI SERWISOWE MOGĄ
WYKONYWAĆ TYLKO WYKWALIFIKOWANI
PRACOWNICY SERWISU.
To urządzenie spełnia wymogi związane z
oznakowaniem CE, o ile do połączenia go z
innymi urządzeniami używane są przewody i
złącza ekranowane. Urządzenie należy podłączać
przy użyciu przewodów i złączy ekranowanych,
aby zapobiec powstawaniu zakłóceń
elektromagnetycznych wpływających na
działanie urządzeń elektrycznych, takich jak
radia i telewizory.
Wraz z tym urządzeniem jest dostarczany przewód
sieciowy wyposażony w formowaną wtyczkę z
bezpiecznikiem. Parametry bezpiecznika podano
po stronie wtyczki z bolcami.
W razie konieczności wymiany należy użyć
bezpiecznika o takiej samej wartości znamionowej,
spełniającego wymogi normy BS1362.
Nie wolno używać wtyczki, w której brak
zdejmowanej osłony bezpiecznika. Osłonę
bezpiecznika można w razie potrzeby wymienić
tylko na osłonę w tym samym kolorze, jak
strona bolców wtyczki. Osłony zamienne są
dostępne w sprzedaży detalicznej.
Jeżeli fabryczna wtyczka nie pasuje do gniazdek lub
przewód jest zbyt krótki, aby do nich dosięgał,
należy użyć przedłużacza z odpowiednim atestem
bezpieczeństwa lub zwrócić się po radę do
sprzedawcy.
Jeżeli jednak konieczne jest odcięcie wtyczki, należy
usunąć bezpiecznik i pozbyć się wtyczki.
Samej wtyczki nie wolno wkładać do gniazda sieci
elektrycznej, ponieważ występuje ryzyko porażenia
prądem przez nieosłonięty elastyczny przewód.
Aby odłączyć urządzenie od zasilania, należy
odłączyć wtyczkę od gniazda sieci elektrycznej;
z tego powodu należy zapewnić łatwy dostęp do
wtyczki sieci zasilającej.
W produkcie, do którego dołączona jest niniejsza
instrukcja obsługi, zastosowano na mocy licencji
rozwiązania będące własnością intelektualną
podmiotów trzecich.
URZĄDZENIE LASEROWE KLASY 1
Ten kompaktowy odtwarzacz płyt został
sklasyfikowany jako urządzenie LASEROWE
KLASY 1. Używanie elementów sterujących,
regulacje lub stosowanie procedur innych niż
określone w niniejszym podręczniku może
narazić użytkownika na niebezpieczne
promieniowanie.
OSTRZEŻENIE :
• OTWARCIE URZĄDZENIA NARAŻA
UŻYTKOWNIKA NA WIDOCZNE I
NIEWIDOCZNE PROMIENIOWANIE
LASERA KLASY 3B. NALEŻY UNIKAĆ
WYSTAWIANIA NA DZIAŁANIE WIĄZKI
ŚWIATŁA (IEC 60825-1)
• W TYM URZĄDZENIU UŻYWANY JEST LASER.
UŻYWANIE ELEMENTÓW STERUJĄCYCH LUB
REGULACJE, CZY TEŻ STOSOWANIE PROCEDUR
INNYCH NIŻ OKREŚLONE W NINIEJSZYM
PODRĘCZNIKU MOGĄ NARAZIĆ UŻYTKOWNIKA
NA NIEBEZPIECZNE PROMIENIOWANIE. NIE
NALEŻY OTWIERAĆ POKRYWY ANI SAMODZIELNIE
NAPRAWIAĆ URZĄDZENIA. WSZELKIE NAPRAWY
NALEŻY ZLECAĆ WYKWALIFIKOWANYM
PRACOWNIKOM SERWISU.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Polski
02227P-BD-E5500-EN-POL.indd 2
2013-02-07 오후 4:36:43
Środki ostrożności
1.
Przeczytać tę instrukcję.
3.
Przestrzegać wszystkich ostrzeżeń.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Zachować instrukcję.
Przestrzegać wszystkich instrukcji.
Nie używać urządzenia w pobliżu wody.
Czyścić wyłącznie suchą ściereczką.
Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych.
Montować zgodnie z instrukcjami producenta.
Nie ustawiać w pobliżu źródeł ciepła,
takich jak grzejniki, promienniki, piece lub
inne urządzenia (również odbiorników AV)
wytwarzających ciepło.
Nie zdejmować zabezpieczeń z wtyczki
z uziemieniem. Wtyczka ma dwa bolce
i otwór na bolec uziemiający. Bolec
uziemiający chroni przed porażeniem
prądem elektrycznym. W celu zapewnienia
bezpieczeństwa urządzenie wyposażono
we wtyczkę ze stykiem uziemiającym.
Jeśli wtyczka dołączona do urządzenia
nie pasuje do gniazdka, należy zwrócić
się do elektryka celem wymiany
przestarzałego gniazdka ściennego.
12. Urządzenia należy używać
tylko z wózkiem, podstawą,
statywem, uchwytem lub
stołem zalecanym przez
producenta lub
sprzedawanym z urządzeniem. W przypadku
używania wózka podczas przemieszczania
urządzenia na wózku należy zachować
ostrożność, aby uniknąć obrażeń
spowodowanych jego wywróceniem.
13. W czasie burzy z wyładowaniami
atmosferycznymi lub w przypadku
nieużywania urządzenia przez dłuższy
czas należy odłączyć je od zasilania.
14. W sprawach napraw gwarancyjnych
należy zwracać się do wykwalifikowanego
personelu serwisowego. W przypadku
uszkodzenia urządzenia w jakikolwiek
sposób, np. w razie uszkodzenia przewodu
zasilającego lub wtyczki, rozlania płynu lub
dostania się przedmiotów do urządzenia,
wystawiania urządzenia na działanie
deszczu lub wilgoci, nieprawidłowości
w działaniu lub spadnięcia urządzenia,
należy oddać urządzenie do serwisu.
• Chwytanie płyt
-- Odciski palców lub rysy
na płycie mogą pogorszyć
jakość dźwięku i obrazu lub
spowodować przeskakiwanie
-- Należy unikać dotykania płyt po stronie z
nagranymi danymi.
-- Płytę należy chwytać za brzegi, aby nie
zostawić na powierzchni śladów palców.
-- Do płyty nie należy przyklejać papieru lub
taśmy.
• Czyszczenie płyt
-- Wszelkie ślady palców
lub kurz na płycie należy
czyścić przy użyciu
łagodnego detergentu
rozpuszczonego w wodzie
lub wycierać miękką szmatką.
-- Płytę należy czyścić przecierając ją od
wewnętrznej strony ku krawędziom.
• Przechowywanie płyt
`` Nie należy wystawiać płyt
na bezpośrednie działanie
promieniowania słonecznego.
`` Przechowywać płyty w suchym,
dobrze przewietrzanym miejscu.
`` Płyty należy przechowywać pionowo
w czystych pudełkach.
Ostrzeżenia dotyczące
sposobu postępowania
• Sprzętu nie narażać na ochlapanie lub
pryskanie wodą. Na sprzęcie nie należy
stawiać przedmiotów wypełnionych płynami,
np. wazonów.
• Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, należy
wyciągnąć wtyczkę z gniazda. Zapewni to
łatwy dostęp do wtyczki w dowolnej chwili.
• Nie należy podłączać wielu urządzeń
elektrycznym jednocześnie do tego samego
gniazda. Przeciążenie gniazda może doprowadzić
do przegrzania, a w rezultacie do pożaru.
• Konserwacja obudowy.
-- Przed przystąpieniem do podłączania
innych urządzeń do tego odtwarzacza
należy je wyłączyć.
-- W przypadku gwałtownej zmiany temperatury
otoczenia odtwarzacza z niskiej na wyższą
może wystąpić zjawisko kondensacji pary
wodnej na częściach i soczewkach, powodujące
nieprawidłowe odtwarzanie. Należy wtedy
odłączyć odtwarzacz od zasilania, odczekać
dwie godziny, a następnie ponownie podłączyć
wtyczkę do gniazda elektrycznego. Następnie
należy włożyć płytę i ponowić próbę odtwarzania.
• W przypadku zaobserwowania nietypowych
dźwięków, zapachu spalenizny lub dymu
należy natychmiast przestawić wyłącznik
zasilania do położenia wyłączenia i odłączyć
wtyczkę od gniazda sieciowego. Następnie
należy się skontaktować z najbliższym
centrum obsługi klienta w celu uzyskania
pomocy. Należy zaprzestać używania
urządzenia. Mogłoby to doprowadzić do
pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
Polski
02227P-BD-E5500-EN-POL.indd 3
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia
należy uważnie przeczytać niniejsze instrukcje
dotyczące obsługi. Należy przestrzegać
wszystkich instrukcji dotyczących
bezpieczeństwa przedstawionych poniżej.
Poniższe instrukcje obsługi należy schować w
podręcznym miejscu na przyszłość.
11. Używać wyłącznie elementów
wyposażenia/akcesoriów zalecanych
przez producenta.
Przechowywanie i obsługa płyt
01
Ważne zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa
10. Zabezpieczyć przewód sieciowy, tak
aby nie był przydeptywany ani ściskany;
szczególną uwagę należy zwrócić na
wtyczki, rozgałęźniki i miejsce, w których
przewód wychodzi z urządzenia.
3|
2013-02-07 오후 4:36:43
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Korzystanie z funkcji 3D
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZDROWIA I
BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANYCH Z OBRAZAMI 3D.
Przed rozpoczęciem korzystania z trybu 3D
należy przeczytać ze zrozumieniem poniższe
informacje dotyczące bezpieczeństwa.
• Niektórzy widzowie mogą doznać uczucia
dyskomfortu podczas oglądania telewizji w
trybie 3D, np. zawrotów głowy, nudności
lub bólów głowy.
W przypadku wystąpienia przynajmniej
jednego takiego objawu należy zaprzestać
oglądania telewizji 3D, zdjąć okulary 3D
Active i odpocząć.
• Oglądanie obrazów 3D przez dłuższy czas
może powodować zmęczenie oczu. W
przypadku zmęczenie oczu należy zaprzestać
oglądania telewizji 3D, zdjąć okulary 3D Active
i odpocząć.
• Odpowiedzialna osoba dorosła powinna
często sprawdzać, czy dzieci korzystające
z trybu 3D czują się dobrze.
W przypadku skarg o zmęczeniu oczu,
bólach lub zawrotach głowy, czy też
nudnościach dziecko powinno przerwać
oglądanie telewizji 3D i odpocząć.
• Okularów 3D Active nie należy używać w
celu innym niż określony (np. jako okulary
korygujące wzrok, okulary słoneczne, gogle
ochronne itd.)
• Nie należy korzystać z trybu 3D lub okularów
3D Active podczas chodzenia lub
przemieszczania się. Korzystanie z trybu 3D lub
okularów 3D Active podczas przemieszczania
się mogłoby doprowadzić do wpadnięcia na
obiekty, potknięcia się i/lub upadku oraz
spowodować poważne obrażenia.
|4
• Aby odtwarzać treści 3D, podłącz przy
użyciu przewodu HDMI o dużej prędkości
urządzenie 3D (odbiornik AV lub telewizor
obsługujący funkcję 3D) do portu HDMI
OUT odtwarzacza. Przed odtworzeniem
treści 3D załóż okulary 3D.
• Odtwarzacz wysyła sygnał 3D tylko przy
użyciu przewodu HDMI podłączonego do
portu HDMI OUT.
• Ponieważ rozdzielczość wideo w trybie 3D jest
stała i zależna od rozdzielczości oryginalnego
obrazu 3D, nie można jej zmieniać według
własnych preferencji.
• Niektóre funkcje, takie jak BD Wise bądź
ustawianie rozmiaru lub rozdzielczości
ekranu, mogą nie działać prawidłowo w
trybie odtwarzania 3D.
• Aby sygnał 3D był prawidłowo przesyłany,
należy użyć przewodu HDMI o dużej
prędkości.
• Obrazy 3D należy oglądać z odległości
przynajmniej trzykrotnie większej niż
szerokość ekranu danego telewizora. Na
przykład, jeśli ekran ma 46 cali, należy
zachować odległość 138 cali od ekranu.
• Ustaw ekran wideo 3D na poziomie oczu
w celu uzyskania najlepszej jakości obrazu
3D.
• W przypadku podłączenia tego
odtwarzacza do niektórych urządzeń 3D
efekt 3D może nie być prawidłowy.
• Odtwarzacz ten nie konwertuje treści 2D na
3D.
• „Blu-ray 3D” i logo „Blu-ray 3D” są znakami
towarowymi Blu-ray Disc Association.
Prawa autorskie
© 2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabronione
jest powielanie lub kopiowanie niniejszej
instrukcji obsługi lub jej części bez uzyskania
wcześniejszej pisemnej zgody firmy Samsung
Electronics Co.,Ltd.
Polski
02227P-BD-E5500-EN-POL.indd 4
2013-02-07 오후 4:36:43
Spis treści
2
3
3
3
3
4
4
Ostrzeżenie
Środki ostrożności
Ważne zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa
Przechowywanie i obsługa płyt
Ostrzeżenia dotyczące sposobu
postępowania
Korzystanie z funkcji 3D
Prawa autorskie
Wprowadzenie
6
6
6
7
7
8
9
10
10
11
11
Zgodność płyty z formatem
Typy i zawartość płyt, które mogą być
odtwarzane przez ten odtwarzacz
Typy płyt nieobsługiwanych przez ten
odtwarzacz
Kod regionu
Loga płyt obsługiwanych przez ten
odtwarzacz
Obsługiwane formaty
Akcesoria
Panel przedni
Panel tylny
Pilot
Opis pilota
Połączenia
12
12
12
12
13
13
13
Podłączanie do telewizora
Podłączanie do systemu audio
Metoda 1 Podłączanie do odbiornika AV
obsługującego HDMI
Metoda 2 Podłączanie do odbiornika AV z
dekoderem Dolby Digital lub DTS
Podłączanie do routera sieciowego
Sieć przewodowa
Sieć bezprzewodowa
Ustawienia
14
14
14
14
15
18
18
20
20
20
20
21
21
Procedura konfiguracji ustawień
początkowych
Ekran główny
Wyświetlanie menu Ustawienia
Media Play
22
22
22
22
Aktualizowanie oprogramowania
Przez Internet
Przez USB
Wg dysku
Z pobr. pliku
Pobierz w trybie gotow.
Moje treści
Moje urządz.
27
27
28
28
Sterowanie odtwarzaniem filmu
23
Korzystanie z menu Narzędzia
31
Przyciski na pilocie służące do odtwarzania
muzyki
32
23
24
24
24
24
24
24
Przyciski na pilocie służące do odtwarzania
filmów
Sterowanie odtwarzaniem muzyki
Powtórne odtwarzanie płyty Audio CD
(CD-DA)/MP3
Lista odtwarzania
29
Informacje o zgodności i kompatybilności
Zabezpieczenie przed kopiowaniem
Wyłączenie odpowiedzialności dotyczące
usług sieciowych
Licencja
Dodatkowe informacje
29Uwaga
Rozdzielczość w zależności od typu
zawartości
Wybór wyjścia cyfrowego
33
Rozwiązywanie problemów
35
Dane techniczne
34Naprawy
Odtwarzanie zdjęć
Korzystanie z menu Narzędzia
Usługi sieciowe
Funkcje menu ustawień
Konfiguracja połączenia sieciowego
Podłączanie urządzenia USB
23
Przyciski na pilocie służące do wyświetlania
menu ustawień
Sieci i Internet
Włóż płytę
Załącznik
25
Korzystanie z usługi Smart Hub
25
BD-LIVE™
25
26
26
26
Usługa Smart Hub skrótem
Korzystanie z funkcji sieciowej AllShare
Aby pobrać oprogramowanie AllShare
Odtwarzanie zawartości komputera lub
urządzenia zgodnego z protokołem DLNA
przez odtwarzacz płyt Blu-ray
Polski
02227P-BD-E5500-EN-POL.indd 5
Spis treści
Informacje dotyczące
bezpieczeństwa
5|
2013-02-07 오후 4:36:43
Wprowadzenie
Zgodność płyty z formatem
Typy płyt nieobsługiwanych przez ten odtwarzacz
Typy i zawartość płyt, które mogą być odtwarzane przez ten odtwarzacz
Nośniki
WIDEO
MUZYKA
ZDJĘCIA
Typ płyty
Płyta Blu-ray
Płyta 3D Blu-ray
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Szczegóły
Płyta BD-ROM lub BD-RE/-R nagrana w formacie BD-RE.
DVD-VIDEO, płyta DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R nagrana i
sfinalizowana lub nośnik pamięci USB z zawartością DivX, MKV, MP4.
Pliki muzyczne nagrane na płytach CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R
lub urządzeniu pamięci masowej USB zawierającym pliki MP3 lub WMA.
Zdjęcia nagrane na płytach CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R lub
urządzeniu pamięci masowej USB zawierającym pliki JPEG.
||UWAGA |
\\ Odtwarzanie w tym urządzeniu niektórych płyt CD-RW/-R i DVD-R może okazać się niemożliwe ze względu na
typ płyty lub warunki wykonania nagrania.
• HD DVD
• DVD-RAM
• DVD-RW (tryb VR) • Płyty DVD-R 3,9 GB
do autoringu.
• Płyty DVD-ROM/PD/ • Super Audio CD
• CVD/CD-ROM/
MV itd.
(z wyjątkiem warstwy CDV/CD-G/CD-I/LD
CD)
(płyty CD-G odtwarzają
tylko dźwięk, bez grafiki)
||UWAGA |
\\ Ten odtwarzacz może nie reagować na wszystkie polecenia, ponieważ niektóre płyty Blu-ray, DVD i CD
pozwalają na określone lub ograniczone działanie oraz używanie tylko niektórych funkcji podczas odtwarzania.
Należy pamiętać, że nie oznacza to uszkodzenia odtwarzacza.
\\ Firma Samsung nie może zagwarantować, że odtwarzacz będzie współpracował z każdą płytą, na której znajduje
się logo Blu-ray, DVD lub CD ze względu na to, że formaty płyt mogą się zmieniać, a podczas tworzenia
oprogramowania obsługującego płyty Blu-ray, DVD, CD i/lub w procesie ich produkcji mogą pojawić się problemy
i błędy.
\\ W razie jakichkolwiek pytań lub w przypadku występowania problemów przy odtwarzaniu płyt Blu-ray, DVD lub
CD należy skontaktować się z centrum obsługi klienta SAMSUNG. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące
ograniczeń odtwarzania, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi
\\ Odtwarzanie za pomocą tego urządzenia niektórych komercyjnych płyt i płyt DVD nabytych w innym regionie
może nie być możliwe.
\\ Jeśli płyta DVD-RW/-R nie została poprawnie nagrana w formacie DVD-video, nie będzie odtwarzana.
\\ Ten odtwarzacz nie będzie odtwarzał zawartości nagranej na płycie DVD-R o szybkości transmisji przekraczającej
10 Mb/s.
\\ Ten odtwarzacz nie będzie odtwarzał zawartości nagranej na płycie BD-R lub urządzeniu USB o szybkości
transmisji przekraczającej 25 Mb/s.
\\ Odtwarzanie nie jest możliwe w przypadku niektórych typów płyt lub podczas korzystania z określonych funkcji,
takich jak zmiana widoku i regulacja proporcji obrazu. Szczegółowe informacje na temat płyt podane są na
opakowaniach. W razie konieczności należy się z nimi zapoznać.
\\ W przypadku odtwarzania płyty BD-J ładowanie może potrwać dłużej niż przy zwykłej płycie lub niektóre funkcje
mogą działać wolniej.
|6
Polski
02227P-BD-E5500-EN-POL.indd 6
2013-02-07 오후 4:36:43
Kod regionu
Płyta Blu-ray
DVD-VIDEO
Kod regionu
a
b
Powierzchnia
Płyta Blu-ray
Płyta 3D Blu-ray
Wprowadzenie
Typ płyty
02
Zarówno odtwarzacze, jak i płyty mają przypisane kody regionów.
Aby możliwe było odtwarzanie, kod urządzenia musi być zgodny z kodem płyty. Jeśli kody nie
są różne, płyta nie będzie odtwarzana.
Numer regionu tego odtwarzacza jest podany na tylnym panelu urządzenia.
Loga płyt obsługiwanych przez ten odtwarzacz
BD-LIVE
Ameryka Północna, Ameryka Środkowa, Ameryka Południowa, Korea, Japonia,
Tajwan, Hongkong oraz Azja Południowo-Wschodnia.
Europa, Grenlandia, Terytoria Francuskie, Bliski Wschód, Afryka, Australia i
Nowa Zelandia.
c
Indie, Chiny, Rosja, Azja Środkowa i Południowa.
1
Stany Zjednoczone, terytoria Stanów Zjednoczonych oraz Kanada
2
Europa, Japonia, Bliski Wschód, Egipt, Afryka Płd., Grenlandia
3
Tajwan, Korea, Filipiny, Indonezja, Hongkong
4
Meksyk, Ameryka Płd. i Środkowa, Australia, Nowa Zelandia, Wyspy
Pacyficzne, Karaiby
5
Rosja, Europa Wsch., Indie, większość Afryki, Korea Płn., Mongolia
6
Chiny
DivX
System telewizyjny PAL używany w Polsce,
Wlk. Brytanii, Francji, Niemczech itd.
Polski
02227P-BD-E5500-EN-POL.indd 7
7|
2013-02-07 오후 4:36:44
Wprowadzenie
Obsługiwane formaty
`` Dekoder wideo
-- Obsługuje do H.264, poziom 4.1
-- Nie obsługuje GMC 2 lub nowszej wersji
Obsługiwane pliki wideo
Rozszerzenie
pliku
Zawartość
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
VRO
VOB
PS
TS
Częstotliwość
Kodek wideo Rozdzielczość odświeżania
(kl./s)
DivX 3.11/
4.x/5.x/6.1
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6-30
1920x1080
MPEG2
MPEG1
`` Ograniczenia
`` Dekoder audio
Kodek audio
352x288
25
25
24/25/30
24/25/3
Dolby Digital
LPCM
AAC
HE-AAC
WMA
MP3
DTS
20
-- Nawet jeśli dany plik jest kodowany przez jeden z wyżej wymienionych obsługiwanych
kodeków, plik może nie zostać odtworzony, jeśli jego zawartość jest uszkodzona.
-- Normalne odtwarzanie nie jest gwarantowane, jeśli dane znajdujące się w pliku są nieprawidłowe
lub sam plik jest uszkodzony.
-- Pliki o szybkości transmisji/częstotliwości klatek wyższej niż standardowej mogą powodować
zakłócenia podczas odtwarzania.
-- Funkcja wyszukiwania (pomijania) nie jest dostępna, jeśli tablica z indeksem pliku jest uszkodzona.
-- W przypadku zdalnego odtwarzania pliku za pośrednictwem połączenia z siecią mogą
wystąpić zakłócenia odtwarzanego wideo w zależności od prędkości połączenia.
-- Niektóre urządzenia USB/aparaty cyfrowe mogą nie być kompatybilne z tym urządzeniem.
|8
-- Obsługuje WMA 7, 8, 9 i STD
-- Nie obsługuje formatu WMA 9 PRO wielokanałowej lub bezstratnej kompresji dźwięku, jeśli
kanałów jest więcej niż 2.
-- Nie obsługuje częstotliwości próbkowania WMA 22050Hz mono.
`` Uwagi
20
H.264 BP/
MP/HP
Window Media
Video v9
Szybkość
transmisji
(Mb/s)
------
MPEG4 : Obsługuje do wersji GMC 1-Warping Point.
H.264 : Obsługuje do BP/MP/HP, poziom 4.1.
WMV : Obsługuje V9, VC1 SP/MP/AP L3.
MPEG1 : Nie obsługuje funkcji obrazu D.
MPEG2 : Obsługuje prestiżowego wysokiego poziomu.
ĞĞ
Obsługiwane formaty plików napisów do filmów DivX
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
||UWAGA |
\\ Odtwarzanie niektórych płyt w formacie DivX, MKV oraz MP4 może być niemożliwe w zależności od
rozdzielczości filmu wideo oraz prędkości klatek.
Obsługiwane pliki muzyczne
Rozszerzenie
pliku
Zawartość
Kodek audio
Obsługiwany zakres
*.mp3
MP3
MP3
-
*.wma
WMA
WMA
* Częstotliwości próbkowania (w kHz) : 8, 11, 16, 22, 32, 44.1,
48
* Szybkości transmisji : wszystkie szybkości z zakresu od
5kb/s do 384kb/s.
Polski
02227P-BD-E5500-EN-POL.indd 8
2013-02-07 오후 4:36:44
• Niektóre płyty AVCHD używają formatu „x.v.Color”. To urządzenie może odtwarzać płyty
AVCHD w formacie „x.v.Color”.
• „x.v.Color” jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.
• „AVCHD” oraz logo AVCHD są znakami towarowymi firmy Matsushita Electronic Industrial
Co., Ltd. oraz Sony Corporation.
||UWAGA |
\\ Odtwarzanie niektórych płyt w formacie AVCHD może być niemożliwe, w zależności od warunków nagrywania.
Płyty w formacie AVCHD należy sfinalizować.
\\ Format „x.v.Color” oferuje szerszą gamę kolorów niż standardowe płyty DVD do kamer.
Akcesoria
Sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie akcesoria wymienione poniżej.
SOURCE
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
SAMSUNG TV
1
2
4
5
7
8
DISC MENU
Baterie do pilota (rozmiar AAA)
AVCHD, format zapisu wideo w wysokiej
rozdzielczości (ang. Advanced Video
Codec High Definition)
• Urządzenie to może odtwarzać płyty w
formacie AVCHD. Płyty te są standardowo
nagrywane i stosowane w kamerach.
• Format AVCHD jest cyfrowym formatem
wysokiej rozdzielczości, stosowanym w
kamerach cyfrowych.
• Format MPEG-4 AVC/H.264 umożliwia
kompresowanie obrazów przy wyższej
wydajności niż typowy format
kompresowania obrazów.
3
6
9
TITLE MENU
0
POPUP
HOME
SMART
HOME
REPEAT
HUB
TOOLS
INFO
RETURN
A
BONUS
VIEW
PANDORA
Podręcznik użytkownika
EXIT
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
D
FULL
SCREEN
INPUT
Pilot
Polski
02227P-BD-E5500-EN-POL.indd 9
Wprowadzenie
• Odtwarzacz ten obsługuje urządzenia
pamięci masowej USB, odtwarzacze MP3,
aparaty cyfrowe oraz czytniki kart USB.
• Niektóre urządzenia USB/aparaty cyfrowe mogą
nie być kompatybilne z tym urządzeniem.
• Ten odtwarzacz obsługuje systemy plików
FAT16, FAT32 i NTFS.
• Urządzenia USB należy podłączać
bezpośrednio do portu USB odtwarzacza.
Podłączanie za pośrednictwem przewodu
USB może spowodować problemy z
kompatybilnością.
• Włożenie więcej niż jednego urządzenia
pamięci masowej do czytnika z wieloma
gniazdami urządzenie może spowodować
nieprawidłowe działanie czytnika.
• Odtwarzacza nie obsługuje protokołu PTP.
• Nie należy odłączać urządzenia USB
podczas „ładowania”.
• Im większa rozdzielczość obrazu, tym
bardziej opóźnione jest jego wyświetlenie.
• Ten odtwarzacz nie odtwarza plików MP3
z zastosowaniem systemu DRM (ang.
Digital Rights Management), pobranych z
komercyjnych stron internetowych.
• Ten odtwarzacz obsługuje tylko filmy o
częstotliwości odświeżania niższej niż 30
klatek/s.
• Ten odtwarzacz obsługuje tylko urządzenia
pamięci masowej USB klasy (MSC), np.
pendrivy oraz dyski twarde USB.
(Koncentrator nie jest obsługiwany).
• Niektóre dyski twarde USB, czytniki kart z
wieloma gniazdami lub pendrivy mogą nie
być kompatybilne z tym odtwarzaczem.
• Jeśli urządzenie USB wymaga zwiększonego
poboru mocy, pobór mocy może być ograniczony
przez urządzenie zabezpieczające obwód.
• Jeśli odtwarzanie z dysku twardego USB
jest niestabilne, należy zapewnić dodatkowe
zasilanie podłączając twardy dysk do gniazda.
Jeśli problem nie ustępuje, należy się
skontaktować z producentem twardego
dysku USB.
• Urządzenie pamięci masowej USB należy
bezpiecznie odłączyć przy użyciu funkcji
„Bezp. odłącz. USB”, aby nie dopuścić do
uszkodzenia pamięci USB.
Naciśnij przycisk HOME, aby przejść do
głównego menu, naciśnij przycisk ŻÓŁTY
(C) i naciśnij przycisk v.
• Firma SAMSUNG nie odpowiada za uszkodzenie
plików z danymi ani za utratę danych.
• Ten odtwarzacz nie obsługuje
skompresowanych NTFS, plików kopii
zapasowych oraz plików zaszyfrowanych.
-- Urządzenie USB można naprawić lub
sformatować na komputerze stacjonarnym.
(tylko systemy operacyjne MS-Windows)
02
Informacje o podłączaniu urządzenia
USB
9|
2013-02-07 오후 4:36:44
Wprowadzenie
Panel przedni
Panel tylny
PRZYCISK OTWIERANIA/ZAMYKANIA
TACA NA PŁYTĘ
WYŚWIETLACZ
CZUJNIK PILOTA
PRZYCISK
ODTWARZANIA/PAUZY
PRZYCISK ZASILANIA
GNIAZDO USB
HOST
||UWAGA |
\\ Aby zaktualizować oprogramowanie odtwarzacza przez gniazdo USB Host, należy użyć pendriva USB.
\\ Jeśli odtwarzacz wyświetla menu płyty Blu-ray, nie można włączyć filmu naciskając przycisk odtwarzania na
odtwarzaczu lub pilocie. Aby odtwarzać film, należy w menu płyty wybrać Odtwarzaj film lub Uruchom, a
następnie nacisnąć przycisk v.
| 10
LAN
HDMI OUT
DIGITAL AUDIO OUT
Polski
02227P-BD-E5500-EN-POL.indd 10
2013-02-07 오후 4:36:44
Pilot
Wkładanie baterii
02
Opis pilota
SOURCE
Służy do włączania i wyłączania odtwarzacza.
Naciśnij, aby otworzyć lub zamknąć tacę na płytę.
Naciskając przyciski numeryczne można
obsługiwać różne opcje.
Służy do wyświetlania menu płyty.
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
SAMSUNG TV
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
POPUP
Umożliwia przechodzenie do tyłu lub do przodu.
Umożliwia przejście do głównego menu.
HOME
SMART
HOME
REPEAT
Przyciski te mogą być używane zarówno w
przypadku menu odtwarzacza, jak również
kilku funkcji płyty Blu-ray.
Naciśnij, aby użyć funkcji Bonusview.
Użyj, aby uzyskać dostęp do różnych funkcji
audio na płycie.
Służy do wyświetlania menu podręcznego/
menu tytułów.
Umożliwia wyszukiwanie do tyłu lub do przodu.
TOOLS
INFO
RETURN
A
BONUS
VIEW
PANDORA
Naciśnij, aby odtwarzać płytę.
Naciśnij, aby użyć funkcji powtarzania.
HUB
Naciśnij, aby skorzystać z menu Narzędzia.
Powoduje powrót do poprzedniego menu.
Regulacja głośności telewizora.
(Przycisk ten jest działa tylko w telewizorach Samsung.)
Naciśnij, aby przerwać odtwarzanie płyty.
Naciśnij, aby zatrzymać płytę.
Umożliwia korzystanie ze Smart Hub.
Służy do włączania i wyłączania telewizora.
(Przycisk ten jest działa tylko w telewizorach Samsung.)
9
TITLE MENU
0
EXIT
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
Wprowadzenie
Po konfiguracji umożliwia wybranie źródła
sygnału w telewizorze.
(Przycisk ten jest działa tylko w telewizorach Samsung.)
Użyj, aby wyświetlić informacje o
odtwarzaniu.
Użyj, aby wybrać pozycje menu i zmienić
wartości menu.
Służy do zamykania menu.
||UWAGA |
\\ Gdy pilot nie działa prawidłowo:
-- Sprawdź ustawienie biegunów +/– baterii.
-- Sprawdź, czy baterie nie są zużyte.
-- Sprawdź, czy nie ma przeszkód na drodze sygnału do czujnika zdalnego sterowania.
-- Sprawdź, czy w pobliżu nie ma lamp jarzeniowych.
||OSTRZEŻENIE |
\\ Baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Nie należy ich
wyrzucać do kosza z odpadkami domowymi.
D
FULL
SCREEN
INPUT
Naciśnij, aby użyć funkcji pełnego ekranu.
Naciśnij, aby przełączyć język napisów na
płycie Blu-ray/DVD.
Polski
02227P-BD-E5500-EN-POL.indd 11
11 |
2013-02-07 오후 4:36:45
Połączenia
Podłączanie do telewizora
Podłączanie do systemu audio
Podłącz kabel HDMI (kupowany oddzielnie) z gniazda HDMI OUT z tyłu urządzenia do gniazda
HDMI IN w telewizorze.
-- Nie należy podłączać kabla zasilającego do gniazda przed wykonaniem wszystkich
pozostałych podłączeń.
-- Aby zmienić połączenie, należy wyłączyć najpierw wszystkie urządzenia.
Odtwarzacz płyt Blu-ray można podłączyć do systemu audio, stosując jedną z przedstawionych
poniżej metod.
-- Nie należy podłączać kabla zasilającego do gniazda przed wykonaniem wszystkich pozostałych
podłączeń.
-- Aby zmienić połączenie, należy wyłączyć najpierw wszystkie urządzenia.
Metoda 1 Podłączanie do odbiornika AV obsługującego HDMI
• Podłącz przewód HDMI (kupowany oddzielnie) z gniazda HDMI OUT z tyłu urządzenia do
gniazda HDMI IN w odbiorniku.
• Najlepsza jakość (zalecana)
Dźwięk
Wideo
Metoda 2 Podłączanie do odbiornika AV z dekoderem Dolby Digital lub DTS
• Przy użyciu cyfrowego przewodu koncentrycznego (kupowany oddzielnie) połącz cyfrowe, koncentryczne
gniazdo wyjściowe au dio w odtwarzaczu z koncentrycznym, cyfrowym gniazdem wejścia w odbiorniku.
• Dobra jakość
• Dźwięk będzie emitowany tylko przez dwa przednie głośniki z wyjściem cyfrowym ustawionym
na PCM.
||UWAGA |
\\ Jeśli do podłączenia do wyświetlacza został użyty przewód HDMI-DVI, należy do systemu audio podłączyć także
wyjście Digital Audio Out w urządzeniu, aby odtwarzać dźwięk.
\\ Przewód HDMI przesyła cyfrowe sygnały wideo/audio, więc podłączanie przewodu audio nie jest konieczne.
\\ W zależności od posiadanego telewizora, niektóre rozdzielczości wyjścia HDMI mogą nie działać. Więcej
informacji zawiera instrukcja obsługi telewizora.
\\ Podłączając odtwarzacz do telewizora przy użyciu przewodu HDMI lub do nowego telewizora, a następnie
włączając go po raz pierwszy, odtwarzacz automatycznie ustawia najwyższą rozdzielczość wyjściową HDMI
obsługiwaną przez telewizor.
\\ Długi przewód HDMI może spowodować zakłócenia obrazu. W takim przypadku należy w menu ustawić funkcję
Deep Color HDMI na Wył..
\\ Aby odtwarzać filmy w trybie wyjścia HDMI 720p, 1080i, 1080p, należy użyć przewodu HDMI o dużej prędkości (kategorii 2).
\\ Przewód HDMI przesyła do telewizora czysty sygnał cyfrowy.
Jeśli telewizor nie obsługuje funkcji HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), na ekranie pojawią się
szumy.
| 12
Metoda 1
Dźwięk
Metoda 2
Dźwięk
Polski
02227P-BD-E5500-EN-POL.indd 12
2013-02-07 오후 4:36:45
Sieć przewodowa
\\ W zależności od używanego routera lub od zasad
danego dostawcy usług internetowych dostęp do
serwera z aktualizacją oprogramowania firmy
Samsung może nie być możliwy. Aby uzyskać więcej
informacji, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług
internetowych.
\\ Użytkownicy DSL powinni łączyć się z siecią za
pomocą rutera.
Sieć bezprzewodowa
Karta sieci
bezprzewodowej LAN
(kupowana osobno)
Usługi
szerokopasmowe
lub
Usługi
szerokopasmowe
Ruter
Usługi
szerokopasmowe
Modem
szerokopasmowy
||UWAGA |
\\ Należy ustawić tryb bezprzewodowego routera na
Infrastruktura. Tryb Ad-hoc nie jest obsługiwany.
\\ Odtwarzacz ten obsługuje tylko następujące
protokoły kluczy bezpieczeństwa dla sieci
bezprzewodowych:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
\\ Wybierz kanał na bezprzewodowym routerze, które
nie jest aktualnie używane. Jeśli kanał ustawiony dla
bezprzewodowego routera jest aktualnie używany
przez inne urządzenie znajdujące się w pobliżu,
spowoduje to zakłócenia i błąd połączenia.
Bezprzewodowy
router
Modem szerokopasmowy
(ze zintegrowanym ruterem)
\\ Jeśli bezprzewodowy router obsługuje protokół
DHCP, odtwarzacz ten może korzystać z DHCP lub
stałego adresu IP w celu uzyskania połączenia z
siecią bezprzewodową.
Połączenia
Odtwarzacz można podłączyć do routera sieciowego
stosując jedną z przedstawionych poniżej metod.
Aby korzystać z funkcji sieci AllShare, należy
podłączyć komputer do sieci, jak przedstawiono
na rysunku poniżej.
Połączenie może być przewodowe lub
bezprzewodowe.
||UWAGA |
03
Podłączanie do routera
sieciowego
\\ W przypadku wyboru trybu Pure High-throughput
(Greenfield) 802.11n i ustawienia typu kodowania
na routerze na WEP, TKIP lub TKIP-AES (WPS2Mixed)
odtwarzacz nie będzie obsługiwał połączenia zgodnie
z nowymi specyfikacjami certyfikatów Wi-Fi.
\\ Sieć bezprzewodowa LAN, ze względu na swoją
naturę, może powodować zakłócenia w zależności
od warunków użytkowania (działanie routera,
odległość, przeszkody, zakłócenia spowodowane
przez inne urządzenia radiowe itd.).
\\ W tym odtwarzaczu należy używać wyłącznie
karty bezprzewodowej sieci LAN firmy Samsung.
(Nazwa modelu: WIS12ABGNX).
Tej karty sieci bezprzewodowej nie należy używać
w odtwarzaczach innych producentów.
Kartę firmy Samsung należy zakupić w punkcie
sprzedaży firmy Samsung.
Polski
02227P-BD-E5500-EN-POL.indd 13
13 |
2013-02-07 오후 4:36:46
SOURCE
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
Ustawienia
Procedura konfiguracji
ustawień początkowych
• Menu ekranu głównego zostanie wyświetlone
dopiero po konfiguracji ustawień początkowych.
• Po aktualizacji wersji oprogramowania OSD (On
Screen Display) tego odtwarzacza może się zmienić.
• W zależności od wybranego menu procedura
dostępu może się różnić.
Procedura ustawiania ustawień początkowych
umożliwia skonfigurowanie menu ekranowego
i języka menu, połączenia sieci domowej,
wybór proporcji ekranu (rozmiar i format
ekranu) właściwego dla danego telewizora.
\\ Aby ponownie wyświetlić ekran Ustawienia
początkowe i dokonać zmian, wybierz na ekranie
głównym: Ustawienia > System > Ustawienia
początkowe lub wybierz opcję Zeruj. (Patrz str. 16).
\\ Aby użyć funkcji Anynet+(HDMI-CEC), wykonaj
następujące czynności.
1) Podłącz odtwarzacz do telewizora Samsung
zgodnego z Anynet+(HDMI-CEC) za pomocą
przewodu HDMI.
2) Ustaw funkcję Anynet+(HDMI-CEC) w telewizorze
i odtwarzaczu na Wł.
3) Ustaw telewizor na Procedura ustawień
początkowych.
| 14
1.
Wideo
Zdjęcia
Muzyka
Moje urządz.
1
||UWAGA |
\\ W przypadku pominięcia konfiguracji sieci podczas
procedury konfiguracji ustawień początkowych,
można jej dokonać w późniejszym czasie. Patrz
rozdział „Konfiguracja połączenia sieciowego” na
stronach 18–19, aby uzyskać instrukcje.
`` Aby wybrać opcję na ekranie głównym
Moje treści
2
2
3
4
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
Ekran główny
1
SAMSUNG TV
1
3
Smart Hub
Ustawienia
4
Moje treści : Umożliwia wybieranie treści
znajdujących się na podłączonych urządzeniach
według typu w celu przeglądania lub odtwarzania.
Można wybrać pliki wideo, zdjęcia lub pliki
muzyczne.
Moje urządz. : Umożliwia wybranie urządzenia
do odtwarzania lub dostępu. Takim urządzeniem
może być sam odtwarzacz, urządzenie
bezpośrednio do niego podłączone np. pendrive
USB lub urządzenie połączone przez sieć np.
udostępniony dysk komputera.
||UWAGA |
\\ Jeśli odtwarzacz pozostanie w trybie zatrzymania
przez ponad 5 minut i nie będą wykonywane
żadne czynności, w telewizorze zostanie włączony
wygaszacz ekranu. Jeśli odtwarzacz pozostanie w
trybie wygaszacza ekranu przez ponad 20 minut,
zostanie automatycznie wyłączone zasilanie.
Wyświetlanie menu Ustawienia
1.
Wybierz opcję Ustawienia na ekranie
głównym i naciśnij przycisk v.
Zostanie wyświetlony ekran Ustawienia.
Ustawienia
Obraz
Ustawienia 3D
Sieć
Smart Hub — rozmiar ekranu
Dźwięk
Smart Hub : Uruchamia usługę Smart Hub.
Z usługi Smart Hub można uzyskać dostęp
do serwisu YouTube, gier i innych aplikacji.
Ustawienia : Dostosowywanie różnych funkcji
do osobistych preferencji.
Aby wybrać opcję na ekranie głównym,
przesuń kursor za pomocą przycisków
◄►, aż zostanie podświetlona wybrana
opcja, a następnie naciśnij przycisk v.
System
Język
Zabezpieczenia
Ogólne
Pomoc techniczna
2.
Prop. ekranu TV
: 16:9 Oryginalny
BD Wise
: Wyłączone
Rozdzielczość
Format kolorów HDMI
Ramka filmu (24 na s)
HDMI Deep Color
: Rozmiar 2
: Auto
: Auto
: Auto
: Auto
Aby uzyskać dostęp do menu, podmenu
lub opcji ustawień, patrz ilustracja pilota
i tabela po prawej stronie.
9
TITLE MENU
0 POPUP
Przyciski na pilocie służące do
wyświetlania menu ustawień
HOME
SMART
HOME
REPEAT
HUB
1
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
3
2
A
BONUS
1
2
3
4
B
C
AUDIO SUBTITLE
4
D
FULL
VIEW
DIGITAL
SUBTITLE SCREEN
INPUT przejście do
PrzyciskPANDORA
HOME
: Umożliwia
ekranu głównego.
Przycisk RETURN : Powoduje powrót do
poprzedniego menu.
Przycisk v (Wejdź) / KIERUNKOWE :
• Przy użyciu przycisków ▲▼◄► można
przesuwać kursor i wybierać pozycje.
• Naciśnij przycisk v, aby aktywować aktualnie
wybraną pozycję lub potwierdzić ustawienie.
Przycisk EXIT : Służy do zamykania bieżącego
menu.
Szczegółowe informacje o funkcji
Każda funkcja ustawień, pozycja menu oraz
poszczególne opcje są wyjaśnione szczegółowo
na ekranie. Aby wyświetlić wyjaśnienie, użyj
przycisków ▲▼◄►, aby wybrać funkcję,
pozycję menu lub opcję. Wyjaśnienie będzie
zazwyczaj wyświetlone po prawej stronie ekranu.
Krótki opis każdej funkcji ustawień rozpoczyna
się na następnej stronie. Dodatkowe informacje
dotyczące niektórych z funkcji można też
znaleźć w Załączniku niniejszej instrukcji.
Polski
02227P-BD-E5500-EN-POL.indd 14
2013-02-07 오후 4:36:46
Funkcje menu ustawień
Prop. ekranu TV
Umożliwia dostosowanie wyjścia odtwarzacza
do rozmiaru i formatu ekranu telewizora.
Smart Hub — rozmiar Umożliwia wybór optymalnego rozmiaru ekranu
ekranu
Smart Hub.
BD Wise
Rozdzielczość
BD Wise to najnowsze rozwiązanie połączeń
firmy Samsung.
W przypadku podłączenia odtwarzacza firmy
Samsung do telewizora firmy Samsung z funkcją
BD Wise przy użyciu przewodu HDMI i jeśli
odtwarzacz i telewizor obsługują funkcję BD Wise,
odtwarzacz wyświetla wideo przy rozdzielczości
wideo i częstości klatek płyty Blu-ray/DVD.
HDMI Deep Color
Umożliwia ustawienie wyjścia wideo HDMI urządzenia
z zastosowaniem funkcji Deep Colour. Funkcja
Deep Color zapewnia lepsze odwzorowanie
kolorów i nadanie im większej intensywności.
Tryb pauzy
Umożliwia ustawienie typu obrazu wyświetlanego
przez urządzenie po wstrzymaniu odtwarzania
płyty DVD.
Tryb progresywny
Ustawienia
Ustawienia 3D
Wybierz, aby odtwarzać płyty Blu-ray z zawartością
3D w trybie 3D.
• W przypadku przejścia w trybie 3D do ekranu
głównego lub głównego ekranu Smart Hub,
odtwarzacz zostanie automatycznie przełączony
w tryb 2D.
Jeśli odtwarzacz jest podłączony do telewizora
obsługującego szybkość 24 kl./s, ustawienie
funkcji Ramka filmu (24 na s) na Auto umożliwia
ustawienie wyjścia HDMI odtwarzacza na 24
klatki/sekundę w celu zwiększenia jakości obrazu.
Ramka filmu (24 na s) • Funkcja Ramka filmu (24 na s) jest dostępna
tylko w telewizorach obsługujących taką
częstość klatek.
• Funkcję Ramka filmu można wybrać tylko wtedy,
gdy rozdzielczość wyjściowa odtwarzacza
znajduje się w trybie HDMI 1080i lub 1080p.
04
Obraz
Obraz
Umożliwia poprawę jakości obrazu DVD.
Ustaw rozdzielczość wyjściową sygnału wideo
HDMI na Auto, 1080p, 1080i, 720p lub 576p/480p.
Wartość ta oznacza liczbę linii wideo na klatkę.
Litery „i” oraz „p” oznaczają odpowiednio tryby
„z przeplotem” i „kolejnoliniowy”. Im wyższa
liczba linii, tym wyższa jakość obrazu.
Umożliwia dostosowanie ustawienia formatu
przestrzeni kolorów dla wyjścia HDMI do możliwości
Format kolorów HDMI podłączonego urządzenia (telewizor, monitor itp.).
Po wybraniu formatu ekran będzie przez chwilę
ciemny.
Polski
02227P-BD-E5500-EN-POL.indd 15
15 |
2013-02-07 오후 4:36:46
Ustawienia
Dźwięk
Wyjście cyfrowe
Próbkowanie PCM
Umożliwia wybór formatu wyjścia cyfrowego
dźwięku, odpowiedniego dla danego telewizora
lub odbiornika AV. Aby uzyskać więcej szczegółów,
patrz tabela wyboru wyjścia cyfrowego na stronie 32.
Umożliwia wybór częstotliwości próbkowania
sygnałów PCM z 96kHz na 48kHz przed
wysłaniem ich do wzmacniacza. Wybierz opcję
Włączone, jeśli dany wzmacniacz lub odbiornik
nie jest zgodny z sygnałem 96kHz.
Umożliwia zastosowanie dynamicznej kontroli
zakresu dźwięków: Dolby Digital, Dolby Digital
Plus oraz Dolby True HD.
Auto : Automatycznie steruje dynamicznym
zakresem dźwięku Dolby TrueHD, w oparciu
o informacje znajdujące się na ścieżce
dźwiękowej Dolby TrueHD. Włącza także
Dynamiczna kontrola
dynamiczną kontrolę zakresu dźwięku dla
zakresu
Dolby Digital i Dolby Digital Plus.
Wyłączone : Nie kompresuje zakresu dźwięków,
zapewniając użytkownikowi dźwięk oryginalny.
Włączone : Włącza dynamiczną kontrolę
zakresu dla wszystkich trzech formatów
dźwięku Dolby. Cichsze dźwięki stają się
głośniejsze, a głośne dźwięki wyciszone.
Tr. red. do mniej.
liczby kan.
Sieć
Umożliwia wybór metody próbkowania
wielokanałowego, zgodnego z danym systemem
stereo. Można wybrać dla próbkowania
odtwarzacza standardowy dźwięk stereo lub
stereo kompatybilne z dźwiękiem przestrzennym.
System
Ustawienia sieci
Umożliwia konfigurację połączenia sieci, zapewniając
różne funkcje, np. usługi internetowe lub funkcję
AllShare, oraz aktualizuje oprogramowanie.
Stan sieci
Umożliwia sprawdzenie aktualnego stanu sieci i
Internetu.
Połączenie internet
owe BD-Live
Ustaw, aby zezwolić na połączenie z Internetem
lub go zabronić podczas korzystania z usługi
BD-LIVE.
Ustawienia
początkowe
Szybki start
Umożliwia ustawienie szybkiego włączania
odtwarzacza skracając czas uruchomienia.
||UWAGA |
\\ Jeśli ta funkcja ma wartość Włączone, to zużycie
energii w trybie gotowości zwiększy się.
Anynet+ to wygodna funkcja oferująca operacje
połączone z innymi odtwarzaczami firmy Samsung
posiadającymi funkcję Anynet+. Umożliwia ona
także sterowanie tymi urządzeniami przy użyciu
Anynet+ (HDMI-CEC)
jednego pilota telewizyjnego firmy Samsung. Aby
aktywować tę funkcję, należy przy użyciu kabla
HDMI podłączyć ten odtwarzacz do telewizora
Samsung z funkcją Anynet+.
Zarządzanie danymi Umożliwia zarządzania pobranymi treściami płyty
BD
Blu-ray, obsługującej usługę BD-LIVE.
Strefa czasowa
| 16
Korzystając z funkcji Ustawienia początkowe
można ustawić język, ustawienia sieci itp.
Można wybrać strefę czasową właściwą dla
danego obszaru.
Polski
02227P-BD-E5500-EN-POL.indd 16
2013-02-07 오후 4:36:46
System
Reset
Przywraca wszystkie ustawienia domyślne, poza
ustawieniami sieci i Smart Hub.
Domyślny kod zabezpieczający PIN to 0000.
1.
Można wybrać preferowany język menu głównego, menu płyty itd.
Menu ekranowe : Wybierz język tekstu wyświetlanego na ekranie.
Menu Dysk : Wybierz język menu płyty.
Dźwięk : Wybierz język ścieżki dźwiękowej.
Napisy : Wybierz język napisów.
2.
Sieciowy pilot zdaln.
sterow.
||UWAGA |
\\ Wybrany język będzie używany tylko wtedy, gdy jest dostępny na płycie.
Zabezpieczenia
Funkcja Sieciowy pilot zdaln. sterow. umożliwia
obsługę odtwarzacza płyt Blu-ray przy użyciu
zdalnego urządzenia, np. smartfonu za
pośrednictwem połączenia bezprzewodowego z
lokalną siecią.
Ogólne
Domyślny kod PIN to 0000. Wpisz domyślny kod PIN, aby uzyskać
dostęp do funkcji zabezpieczeń, jeśli nie zostało utworzone własne hasło.
Ocena rodzicielska BD : Zapobiega odtwarzaniu płyt Blu-ray z oceną
równą lub wyższą niż wprowadzony określony wiek, chyba że zostanie
wprowadzony kod PIN zabezpieczenia.
Ocena rodzicielska DVD : Zapobiega odtwarzaniu płyt DVD z oceną
wyższą niż określona ocena numeryczna, chyba że zostanie wprowadzony
kod PIN zabezpieczenia.
Zmień hasło : Umożliwia zmianę 4-cyfrowego kodu PIN używanego
jako hasło dostępu do funkcji bezpieczeństwa.
`` Jeśli nie pamiętasz kodu PIN:
1.
2.
Wyjmij płytę lub urządzenie pamięci masowej USB.
Naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund przycisk p na
przednim panelu.
Zostaną przywrócone wartości fabryczne wszystkich ustawień.
3.
4.
5.
6.
7.
Pomoc
techniczna
Aktualizacja
oprogramowania
Kontakt z firmą
Samsung
Wybierz opcję Włączone w menu Sieciowy
pilot zdaln. sterow.
Zainstaluj aplikację firmy Samsung do
zdalnego sterowania siecią, aby obsługiwać
ten odtwarzacz przy użyciu kompatybilnego
urządzenia przenośnego.
Sprawdź, czy dane urządzenie przenośne i
odtwarzacz są podłączone do tego samego
bezprzewodowego rutera.
Uruchom aplikację na urządzeniu przenośnym.
Aplikacja powinna wykryć odtwarzacz i
wyświetlić go na liście.
Wybierz odtwarzacz.
Jeśli funkcja ta jest używana po raz pierwszy,
zostanie wyświetlone pytanie, czy chcesz
zezwolić na zdalne sterowanie odtwarzaczem,
czy go zabronić. Wybierz opcję Zezwól.
W celu obsługi odtwarzacza postępuj
zgodnie z instrukcjami załączonymi do
aplikacji.
Więcej informacji o funkcji Aktualizacja
oprogramowania można uzyskać w rozdziale
„Aktualizowanie oprogramowania” na stronach
20–21.
Zapewnia dane kontaktowe w celu uzyskania
pomocy w związku z odtwarzaczem.
Polski
02227P-BD-E5500-EN-POL.indd 17
Ustawienia
Aby kupować i odtwarzać materiały DivX® VOD,
należy sprawdzić kody rejestracyjne DivX® VOD.
04
Język
Wideo DivX® na żąd.
17 |
2013-02-07 오후 4:36:47
Ustawienia
Sieci i Internet
Po podłączeniu tego odtwarzacza do sieci
można używać aplikacji oraz funkcji, których
działanie jest zależne od sieci, np. Smart oraz
BD-LIVE, a także aktualizować oprogramowanie
odtwarzacza przez połączenie z siecią. Więcej
informacji o uzyskiwaniu dostępu do usług
internetowych i ich używaniu można znaleźć w
rozdziale Usługi sieciowe w niniejszym podręczniku,
na stronach 25–26. Instrukcje dotyczące
konfiguracji połączenia sieciowego są
przedstawione poniżej.
1.
2.
3.
Wybierz Sieć i naciśnij przycisk v.
Wybierz opcję Ustawienia sieci, a
następnie naciśnij przycisk v.
Zostanie wyświetlony ekran Ustawienia
sieci.
Ustawienia
Obraz
Dźwięk
Sieć
System
Język
Konfiguracja połączenia sieciowego
Przed rozpoczęciem skontaktuj się ze swoim
dostawcą usług internetowych, aby sprawdzić,
czy adres IP jest stały czy dynamiczny. Jeśli
adres jest dynamiczny i posiadasz połączenie
przewodowe lub bezprzewodowe, zaleca
się skorzystanie z procedur automatycznej
konfiguracji, opisanych poniżej. W przypadku
nawiązywania połączenia z siecią przewodową,
podłącz odtwarzacz do routera przy użyciu
kabla LAN przed rozpoczęciem procedury
konfiguracji.
Przed rozpoczęciem podłączania do sieci
bezprzewodowej rozłącz wszelkie przewodowe
połączenia sieciowe.
Aby rozpocząć konfigurację połączenia z siecią,
wykonaj poniższe kroki:
Na menu głównym wybierz opcję Ustawienia,
a następnie naciśnij przycisk v.
Ustawienia
Pomoc techniczna
WPS(PBC)
Sieć
System
Język Błąd autom. ustaw. adresu IP. Aby autom. ustawić adres IP, wypróbuj następ. opcje.
Ustawienia sieci
Możesz też ręcznie ust. adres IP, wybierając Ustawienia adresu IP.
Zabezpieczenia
- Upewnij się że serwer DHCP w routerze jest włączony, i uruchom go ponownie.
Ogólne- Skontaktuj się z dost. usług internet., aby dowiedzieć się więcej.
Pomoc techniczna Ustawien. IP
a Poprzedni
Podłączenie do sieci wymaga użycia kabla LAN.
Sprawdź, czy kabel LAN jest podłączony.
> Przen. " Wejdź ' Wróć
Bezprzewodowa - Automatyczna
W celu konfiguracji wykonaj kroki 1–3 opisane
w części „Konfiguracja połączenia sieciowego”
na stronie 18.
1.
Adres MAC
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0.0.0.0
Adres IP
Maska podsieci
0.0.0.0
Brama0.0.0.0
Serwer DNS
0.0.0.0
Dźwięk
1.
Sieć przewodowa
ĞĞ
Ustawienia sieci
Obraz
Kablowa
Bezprzewod.
(ogólne)
Przewodowa - Ręczna
Jeśli adres IP jest stały lub automatyczna
procedura nie działa, należy ręcznie wprowadzić
wartości dla opcji Ustawienia sieci.
Wybierz typ połączenia sieciowego.
Zabezpieczenia
Ogólne
ĞĞ
Wybierz opcję Kablowa na ekranie
Ustawienia sieci i naciśnij przycisk v.
Zostanie wyświetlony ekran Stan sieci.
Odtwarzacz sprawdzi połączenie
przewodowe, a następnie połączy się z
siecią.
2.
3.
4.
Ponów
OK
< Przen. " Wejdź ' Wróć
Wybierz opcję Kablowa na ekranie
Ustawienia sieci i naciśnij przycisk v.
Zostanie wyświetlony ekran Stan sieci.
Odtwarzacz podejmie nieudaną próbę
weryfikacji połączenia sieciowego.
Wybierz opcję Ustawien. IP po prawej
stronie ekranu i naciśnij przycisk v.
Zostanie wyświetlony ekran Ustawienia
IP.
Wybierz pole Tryb IP i ustaw je na Ręczne.
Za pomocą przycisków numerycznych
na pilocie wprowadź wartości sieci. Za
pomocą przycisków ▲▼◄► na pilocie
przechodź pomiędzy polami wpisu.
5.
< Pobieranie wartości ustawień IP >
Wartości te są także dostępne w większości
komputerów z systemem Windows. Aby
uzyskać wartości ustawień sieci, wykonaj
poniższe kroki:
• Windows XP
1.
2.
3.
4.
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sieci
w prawym, dolnym rogu pulpitu Windows.
W wyświetlonym menu kliknij opcję Stan.
W wyświetlonym oknie dialogowym
kliknij kartę Pomoc techniczna.
Na karcie Pomoc techniczna kliknij
przycisk Szczegóły.
Zostaną wyświetlone ustawienia sieci.
• Windows 7
1.
2.
3.
4.
| 18
Po zakończeniu zaznacz opcję OK, a
następnie naciśnij przycisk v. Zostanie
wyświetlony ekran Stan sieci. Odtwarzacz
sprawdzi połączenie przewodowe, a
następnie połączy się z siecią.
Kliknij ikonę sieci w prawym, dolnym
rogu pulpitu Windows.
W wyświetlonym menu kliknij opcję
Centrum sieci i udostępniania.
W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij
opcję Połączenie lokalne lub Połączenie
sieci bezprzewodowej w zależności od
typu połączenia sieciowego.
Na karcie Pomoc techniczna kliknij
przycisk Szczegóły.
Zostaną wyświetlone ustawienia sieci.
Polski
02227P-BD-E5500-EN-POL.indd 18
2013-02-07 오후 4:36:47
Sieć bezprzewodowa
3.
Istnieją trzy sposoby ustawiania sieci
bezprzewodowej:
-- Bezprzewodowa automatycznie
-- Bezprzewodowa ręcznie
-- WPS(PBC)
Po skonfigurowaniu połączenia sieci
bezprzewodowej, zostaną rozłączone wszystkie
urządzenia sieci bezprzewodowej podłączone
aktualnie przez odtwarzacz lub bieżące
połączenie przewodowe odtwarzacza, jeśli
występuje.
ĞĞ
Bezprzewodowa (Ogólne) - Automatyczne
W celu konfiguracji wykonaj kroki 1–3 opisane
w części „Konfiguracja połączenia sieciowego”
na stronie 18.
1.
Wybierz opcję Bezprzewod. (ogólne)
na ekranie Ustawienia sieci i naciśnij
przycisk v.
Odtwarzacz rozpocznie wyszukiwanie
dostępnych sieci, a następnie wyświetli
je w formie listy.
Ustawienia
Obraz
Dźwięk
Sieć
Ustawienia sieci
Wybierz z listy router bezprzewodowy:
XXXXX
XXXXX
System
XXXXX
Język
XXXXX
Zabezpieczenia
XXXXX
Ogólne
Pomoc techniczna
WEP
WPA
WPA
WPA
WEP
1/11
4.
Wybierz żądaną sieć, a następnie
naciśnij przycisk v.
Zostanie wyświetlony ekran Klucz
bezpieczeństwa.
Na ekranie Zabezpieczenia wprowadź
swój kod zabezpieczający lub hasło
dostępu do sieci.
Wprowadź cyfry bezpośrednio przy
użyciu przycisków numerycznych na
pilocie. Aby wprowadzić litery, wybierz
je przy użyciu przycisku ze strzałką, a
następnie naciśnij przycisk v.
Po zakończeniu wybierz opcję Gotowe
po prawej stronie ekranu i naciśnij
przycisk v. Zostanie wyświetlony
ekran Stan sieci. Odtwarzacz sprawdzi
połączenie przewodowe, a następnie
połączy się z siecią.
||UWAGA |
\\ Kod zabezpieczający lub hasło powinno być podane
na jednym z ekranów konfiguracji używanych do
konfiguracji rutera lub modemu.
ĞĞ
1.
Bezprzewodowa (Ogólne) - Ręczny
Jeśli adres IP jest stały lub automatyczna
procedura nie działa, należy ręcznie wprowadzić
wartości dla opcji Ustawienia sieci.
Po wykonaniu kroków 1–3 opisanych w sekcji
„Konfiguracja połączenia sieciowego” na
stronie 18.
Wybierz opcję Bezprzewod. (ogólne)
na ekranie Ustawienia sieci i naciśnij
przycisk v.
Zostanie wyświetlony ekran Stan sieci.
Odtwarzacz podejmie nieudaną próbę
weryfikacji połączenia sieciowego.
Ustawienia
Ustawienia sieci
Obraz
Dźwięk
Sieć
System
Adres MAC
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0.0.0.0
Adres IP
Maska podsieci
0.0.0.0
Brama0.0.0.0
Serwer DNS
0.0.0.0
KT_WLAN
6.
7.
Język Błąd autom. ustaw. adresu IP. Aby autom. ustawić adres IP, wypróbuj następ. opcje.
Możesz też ręcznie ust. adres IP, wybierając Ustawienia adresu IP.
Zabezpieczenia
- Upewnij się że serwer DHCP w routerze jest włączony, i uruchom go ponownie.
Ogólne- Skontaktuj się z dost. usług internet., aby dowiedzieć się więcej.
Pomoc techniczna Ustawien. IP
Ponów
a Poprzedni
OK
< Przen. " Wejdź ' Wróć
ĞĞ
2.
3.
4.
5.
Wybierz opcję Ustawien. IP po prawej
stronie ekranu i naciśnij przycisk v.
Zostanie wyświetlony ekran Ustawienia IP.
Wybierz pole Tryb IP i ustaw je na Ręczne.
-- Instrukcje są dostępne w rozdziale
„Pobieranie wartości ustawień IP.” na
stronie 18.
Za pomocą przycisków numerycznych
na pilocie wprowadź wartości sieci. Za
pomocą przycisków ▲▼◄► na pilocie
przechodź pomiędzy polami wpisu.
Po zakończeniu zaznacz opcję OK, a
następnie naciśnij przycisk v.
Zostanie wyświetlony ekran Klucz
bezpieczeństwa.
Na ekranie Zabezpieczenia wprowadź
swój kod zabezpieczający lub hasło
dostępu do sieci.
Wprowadź cyfry bezpośrednio przy
użyciu przycisków numerycznych na
pilocie. Aby wprowadzić litery, wybierz
je przy użyciu przycisku ze strzałką, a
następnie naciśnij przycisk v.
Po zakończeniu wybierz opcję Gotowe
po prawej stronie ekranu i naciśnij
przycisk v. Zostanie wyświetlony
ekran Stan sieci. Odtwarzacz sprawdzi
połączenie przewodowe, a następnie
połączy się z siecią.
Ustawienia
2.
\\ Informacje mogą się różnić w zależności od wersji
systemu Windows.
04
||UWAGA |
WPS(PBC)
W celu konfiguracji wykonaj kroki 1–3 opisane
w części „Konfiguracja połączenia sieciowego”
na stronie 18.
1.
2.
Wybierz opcję WPS(PBC) na ekranie
Ustawienia sieci i naciśnij przycisk v.
Odtwarzacz rozpocznie wyszukiwanie
dostępnych sieci, a następnie wyświetli
je w formie listy.
W ciągu dwóch minut naciśnij na routerze
przycisk WPS(PBC). Odtwarzacz
automatycznie pobierze wszystkie
potrzebne wartości ustawień sieci i
zostanie podłączone do sieci. Zostanie
wyświetlony ekran Stan sieci.
Odtwarzacz zostanie podłączony do
sieci po sprawdzeniu połączenia sieci.
Odśwież
a Poprzedni m Przen. " Wejdź ' Wróć
Polski
02227P-BD-E5500-EN-POL.indd 19
19 |
2013-02-07 오후 4:36:47
Ustawienia
Aktualizowanie oprogramowania
Menu Aktualizacja oprogramowania umożliwia
aktualizację oprogramowania odtwarzacza w
celu wprowadzenia ulepszeń lub dodatkowych
usług.
• Nigdy nie należy wyłączać ani włączać odtwarzacza
ręcznie w trakcie aktualizacji.
1.
2.
3.
4.
Na ekranie głównym wybierz opcję Ustawienia,
a następnie naciśnij przycisk v.
Wybierz Pomoc techniczna i naciśnij
przycisk v.
Wybierz opcję Aktualizacja oprogramowania,
a następnie naciśnij przycisk v.
Wybierz jedną z poniższych metod:
• Przez Internet
• Przez USB
• Wg dysku
• Z pobr. pliku
5.
Przez Internet
Te odtwarzacz należy podłączyć do Internetu
przy użyciu funkcji Przez Internet.
1.
2.
3.
4.
5.
• Pobierz w trybie gotowo.
Naciśnij przycisk v.
||UWAGA |
\\ Aktualizacja jest zakończona, jeśli odtwarzacz się
sam wyłączy, a następnie włączy ponownie.
\\ Firma Samsung Electronics nie ponosi prawnej
odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie
odtwarzacza spowodowane niestabilnym połączeniem
z Internetem lub zaniedbaniem ze strony klienta
podczas aktualizacji oprogramowania.
\\ Aby anulować proces aktualizacji podczas pobierania
aktualizacji oprogramowania, naciśnij przycisk v.
\\ Podczas aktualizacji systemu na przednim panelu
zostanie wyświetlony komunikat „UP”.
| 20
6.
Wybierz opcję Przez Internet, a następnie
naciśnij przycisk v. Zostanie wyświetlony
komunikat o podłączaniu do serwera.
Jeśli dostępny jest plik do pobrania,
zostanie wyświetlone okno z opcją
pobierania wraz z paskiem dostępu, i
rozpocznie się pobieranie.
Po zakończeniu pobierania zostanie
wyświetlone okno z zapytaniem o
aktualizację z trzema opcjami: Aktualizuj
teraz, Aktualizuj później lub Nie aktualizuj.
W przypadku wyboru opcji Aktualizuj
teraz odtwarzacz zaktualizuje
oprogramowanie, wyłączy się i włączy
automatycznie.
Jeśli w ciągu minuty nie został dokonany
wybór lub wybrano opcję Aktualizuj
później, odtwarzacz zapisze nowe,
zaktualizowane oprogramowanie.
Można będzie je później aktualizować
przy użyciu funkcji Z pobr. pliku.
W przypadku wyboru opcji Nie aktualizuj
odtwarzacz anuluje aktualizację.
Przez USB
1.
Odwiedź stronę www.samsung.com.
3.
Wpisz w pole wyszukiwania numer
modelu urządzenia, a następnie kliknij
Pokaż wszystkie wyniki.
2.
Kliknij opcję WSPARCIE w górnej części
strony.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Kliknij opcję Pobierz pliki na środku
strony poniżej nagłówka Pliki do pobrania.
Wg dysku
Kliknij ikonę ZIP w kolumnie Plik w
prawej części strony.
2.
Kliknij opcję Oprogramowanie
sprzętowe w środkowej części strony.
Kliknij OK w otwartym oknie, aby pobrać
i zapisać plik z oprogramowaniem
sprzętowym na komputerze.
Rozpakuj zarchiwizowany plik na
komputerze. Powinien on zawierać
pojedynczy folder noszący taką samą
nazwę, jak spakowany plik.
Skopiuj folder do napędu flash USB.
10. Sprawdź, czy taca na płytę jest pusta,
a następnie włóż napęd flash USB do
portu USB odtwarzacza.
11. W menu odtwarzacz przejdź do Ustawienia
> Pomoc techniczna > Aktualizacja
oprogramowania.
12. Wybierz opcję Przez USB.
||UWAGA |
\\ Podczas aktualizacji oprogramowania przy użyciu
gniazda Host USB w odtwarzaczu nie powinna
znajdować się żadna płyta.
\\ Po zakończeniu aktualizacji systemu sprawdź
szczegóły oprogramowania w menu Aktualizacja
oprogramowania.
1.
3.
4.
5.
6.
7.
Wykonaj czynności opisane w krokach
od 1 do 7 w opcji Przez USB.
Rozpakuj zarchiwizowany plik na
komputerze. Powinien on zawierać
pojedynczy folder noszący taką samą
nazwę, jak spakowany plik.
Zapisz folder na płycie. Zaleca się użycie
płyty CD-R lub DVD-R.
Sfinalizuj płytę przed wyjęciem jej z
komputera.
Włóż płytę do odtwarzacza.
W menu odtwarzacz przejdź do Ustawienia
> Pomoc techniczna > Aktualizacja
oprogramowania.
Wybierz opcję Wg dysku.
||UWAGA |
\\ Po zakończeniu aktualizacji systemu sprawdź
szczegóły oprogramowania w menu Aktualizacja
oprogramowania.
\\ Podczas aktualizacji oprogramowania nie należy
wyłączać odtwarzacza.
Mogłoby to spowodować jego nieprawidłowe
działanie.
\\ Podczas aktualizacji oprogramowania nie należy
wyłączać odtwarzacza.
Mogłoby to spowodować jego nieprawidłowe działanie.
\\ Aktualizacje oprogramowania wymagające użycia
gniazda USB Host mogą być wykonywane tylko za
pomocą urządzenia pamięci flash USB.
Polski
02227P-BD-E5500-EN-POL.indd 20
2013-02-07 오후 4:36:48
Z pobr. pliku
2.
3.
4.
Po zakończeniu pobierania
zaktualizowanego oprogramowania zostanie
wyświetlony numer wersji oprogramowania
z prawej strony opcji Z pobr. pliku.
Wybierz opcję Z pobr. pliku, a następnie
naciśnij przycisk v.
Odtwarzacz wyświetli pytanie, czy
chcesz dokonać aktualizacji. Wybierz
Tak. Odtwarzacz rozpocznie aktualizację.
Po zakończeniu aktualizacji odtwarzacz
zostanie automatycznie wyłączony, a
następnie włączony.
||UWAGA |
\\ Po zakończeniu aktualizacji systemu sprawdź
szczegóły oprogramowania w menu Aktualizacja
oprogramowania.
\\ Podczas aktualizacji oprogramowania nie należy
wyłączać odtwarzacza.
Mogłoby to spowodować jego nieprawidłowe działanie.
1.
2.
Ustawienia
1.
Można ustawić funkcję Pobierz w trybie gotow.,
aby odtwarzacz pobierał nową aktualizację
oprogramowania w trybie gotowości.
W trybie gotowości odtwarzacz jest
wyłączony, jednak połączenie z Internetem
jest aktywne. Dzięki temu odtwarzacz
może automatycznie pobrać aktualizację
oprogramowania bez potrzeby jego obsługi.
04
Opcja Z pobr. pliku umożliwia aktualizację
przy użyciu pliku pobranego wcześniej przez
odtwarzacz, jednak nie zainstalowanego
natychmiast, lub pliku pobranego przez
odtwarzacz w trybie gotowości.
Pobierz w trybie gotow.
Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz
opcję Pobierz w trybie gotow., a
następnie naciśnij przycisk v.
Wybierz opcję Włączone lub Wyłączone.
W przypadku wyboru wersji Włączone
odtwarzacz automatycznie pobierze
nową aktualizację oprogramowania w
trybie gotowości przy wyłączonym zasilaniu.
W przypadku pobierania nowej aktualizacji
oprogramowania po włączeniu odtwarzacza
zostanie wyświetlone pytanie, czy chcesz
ją zainstalować.
||UWAGA |
\\ Aby korzystanie z funkcji Aktualizacja w trybie
gotowości było możliwe, dany odtwarzacz musi być
podłączony do Internetu.
Polski
02227P-BD-E5500-EN-POL.indd 21
21 |
2013-02-07 오후 4:36:48
Media Play
Ten odtwarzacz płyt Blu-ray może odtwarzać
treści zapisane na płytach lub urządzeniach
USB oraz za pomocą funkcji AllShare treści
na komputerze. Więcej informacji o funkcji
AllShare można znaleźć na stronie 26.
Moje urządz.
Dysk
USB
AllShare
Ustawienia
Włóż płytę
1.
2.
3.
4.
Naciśnij przycisk 8, aby otworzyć tacę
na płytę.
Ostrożnie połóż płytę na tacę, etykietą
do góry.
Naciśnij przycisk 8, aby zamknąć tacę
na płytę. Odtwarzanie rozpocznie się
automatycznie.
Jeśli odtwarzanie nie zostanie uruchomione
automatycznie, wybierz opcję Moje treści
lub Moje urządz. na ekranie głównym, a
następnie naciśnij przycisk v.
Podłączanie urządzenia USB
Odtwarzacz umożliwia odtwarzanie plików
multimedialnych znajdujących się na
urządzeniu pamięci masowej USB.
1.
2.
Przy wyłączonym odtwarzaczu podłącz
nośnik pamięci masowej USB do portu
USB na przednim panelu odtwarzacza.
Włącz odtwarzacz. Po wyświetleniu
ekranu głównego wybierz Moje urządz.
> USB, a następnie naciśnij przycisk v.
| 22
Moje treści
Smart Hub
\\ Na ekranie zostaną wyświetlone tylko pliki wybranego
typu zawartości. Na przykład: w przypadku wyboru
Muzyki, widoczne są tylko pliki muzyczne. W przypadku
otwarcia folderów oznaczonych jako Zdjęcia lub Filmy,
nie zostaną wyświetlone żadne pliki. Aby zobaczyć
inne typy plików, wybierz inny Typ zawartości.
Moje treści
3.
4.
5.
Wybierz opcję Wideo, Zdjęcia lub Muzyka,
a następnie naciśnij przycisk v, aby
wyświetlić zawartość urządzenia USB. W
zależności od sposobu uporządkowania
zawartości, zostaną wyświetlone foldery,
poszczególne pliki lub i foldery i pliki.
Za pomocą przycisków ▲▼◄► na
pilocie wybierz żądaną treść. Aby
otworzyć folder, zaznacz go i naciśnij
przycisk v. Aby odtworzyć plik,
zaznacz go i naciśnij przycisk v.
Naciśnij przycisk RETURN, aby wyjść z
danego folderu lub powrócić do ekranu
głównego.
||UWAGA |
\\ Nośnik pamięci masowej USB należy bezpiecznie
odłączyć (przy użyciu funkcji „Bezp. odłącz. USB”),
aby nie dopuścić do uszkodzenia pamięci USB.
Naciśnij przycisk HOME, aby przejść do menu
głównego, wybierz ŻÓŁTY (C) przycisk, a następnie
v.
HOME  Moje treści  Wideo, Zdjęcia lub
Muzyka
Na ekranie opcji Moje treści wyświetlane
są tylko wybrane typy plików. Na przykład
w przypadku wybrania opcji Muzyka na
ekranie wyświetlane są tylko pliki muzyczne.
Są jednak wyświetlane wszystkie foldery.
Użytkownik musi otworzyć foldery, aby
wyświetlić pliki muzyczne.
Moje urządz.
HOME  Moje urządz.  USB, Dysk lub AllShare
Na ekranie opcji Moje urządz. wyświetlane
są tylko wybrane foldery i pliki wybranego
typu urządzenia. Na przykład w przypadku
wybrania USB na ekranie wyświetlane są tylko
foldery lub pliki podłączonego urządzenia
USB.
Moje urządz.
Dysk
USB
AllShare
Ustawienia
Moje treści
Smart Hub
Moje treści
Wideo
Zdjęcia
Muzyka
Moje urządz.
Smart Hub
Ustawienia
\\ Jeśli podczas odtwarzania zawartości nośnika
pamięci masowej USB zostanie włożona płyta, tryb
urządzenia zostanie automatycznie zmieniony na
tryb „DVD lub CD”.
Polski
02227P-BD-E5500-EN-POL.indd 22
2013-02-07 오후 4:36:48
Sterowanie odtwarzaniem filmu
VOL
Przyciski na pilocie
służące do
1 2 3
odtwarzania filmów
SAMSUNG TV
4
5
7
8
DISC MENU
0
6
9
TITLE MENU
HOME
HOME
Odtwarzanie z
pomijaniem
Podczas odtwarzania naciśnij
przycisk 1 lub 2.
Każde naciśnięcie przycisku 1
lub 2 spowoduje przejście do
poprzedniego lub następnego
rozdziału/pliku na płycie.
2
POPUP
1
SMART
Odtwarzanie
poklatkowe
W trybie pauzy naciśnij przycisk
7.
Każde naciśnięcie przycisku 7
spowoduje wyświetlenie nowej
ramki.
VOL
REPEAT
HUB
TOOLS
INFO
qqPrzyciski sterowania odtwarzaniem
Urządzenie to nie odtwarza dźwięku w trybie
RETURN
EXIT
wyszukiwania, zwolnionym
lub poklatkowym.
• Aby przywrócić
normalną
prędkość
A
B
C
D
odtwarzania, naciśnij przycisk 6.
BONUS
Przycisk 6
Przycisk 5
Przycisk 7
Szybkie
odtwarzanie
VIEW
PANDORA
AUDIO SUBTITLE
DIGITAL
SUBTITLE
FULL
wwPrzy użyciu menu płyty, menu tytułu,
menu rozwijanego oraz listy tytułów
Przycisk
DISC MENU
Podczas odtwarzania naciśnij ten
przycisk, aby włączyć funkcję menu
płyty.
Przycisk
TITLE MENU
Podczas odtwarzania naciśnij ten
przycisk, aby włączyć funkcję menu
tytułu.
• Jeśli dana płyta posiada
playlistę, naciśnij ZIELONY (B)
przycisk, aby do niej przejść.
Przycisk
POPUP MENU
Podczas odtwarzania naciśnij ten
przycisk, aby włączyć funkcję menu
rozwijane.
SCREEN
INPUT
Rozpoczęcie odtwarzania.
Zatrzymanie odtwarzania.
Wstrzymuje odtwarzanie.
Podczas odtwarzania naciśnij
przycisk 3 lub 4.
Każdorazowe naciśnięcie przycisku
3 lub 4 powoduje zmianę
prędkości odtwarzania.
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk TOOLS.
Wyszuk. tytułu
Wybierz, aby przejść do żądanej
Szukaj rozdziału
sceny.
Wyszuk. czasu
Tryb
powtarzania
||UWAGA |
\\ W przypadku korzystania z
funkcji BD Wise to menu nie
zostanie wyświetlone.
Umożliwia powtórzenie żądanej
sceny.
-- Wyłączone : Wybierz tę opcję,
aby przywrócić normalne
odtwarzanie.
-- Tytuł : Wybierz tę opcję, aby
powtórzyć wybrane stanowisko.
-- Rozdział : Wybierz tę opcję,
aby powtórzyć wybrany rozdział.
-- Powtarzanie A-B : Naciśnij
ten przycisk, aby ustawić
punkt powtórzenia, w miejscu
które ma być odtwarzane.
Dźwięk
Wybierz, aby ustawić żądany
język ścieżki dźwiękowej.
Napisy
Wybierz, aby ustawić żądany
język ścieżki dźwiękowej.
-- Funkcję tę można również
obsługiwać po naciśnięciu
przycisku SUBTITLE na pilocie.
\\ Punkt (B) należy ustawić tak,
aby był co najmniej 5 sekund
odtwarzania po punkcie (A).
Funkcja
BONUSVIEW
Video
||UWAGA |
Ustawienia
obrazu
Ustawienia
obrazu
-- Użytk : Można regulować
odpowiednio funkcje ostrości i
redukcji szumów.
Umożliwia wybranie ustawień zdjęć.
-- Dynamiczny : Zwiększa ostrość.
-- Normalny : Ustawienie
odpowiednie do większości
zastosowań.
-- Film : Najlepsze ustawienie do
oglądania filmów.
Kąt patrz.
Funkcja
BONUSVIEW
Audio
Wybierz, aby zobaczyć daną scenę z
innego kąta. Opcja kąta wyświetla
liczbę kątów, które można wyświetlić.
Jeśli płyta Blu-ray/DVD zawiera
sceny filmowane pod wieloma
kątami, można zmienić kąt
patrzenia.
Wybierz, aby ustawić żądaną
opcję Bonusview.
||UWAGA |
\\ Wygląd menu Narz. zależy od płyty lub urządzenia
pamięci masowej.
Polski
02227P-BD-E5500-EN-POL.indd 23
Media Play
SOURCE
Korzystanie z menu Narzędzia
05
Można sterować odtwarzaniem zawartości
wideo zapisanej na płycie DVD lub CD bądź
na urządzeniu pamięci masowej USB. W
zależności płyty niektóre funkcje opisane w
tym podręczniku mogą
nieVOL
być
–+
+ – dostępne.
VOL
Odtwarzanie
zwolnione
W trybie pauzy naciśnij przycisk
4.
Każdorazowe naciśnięcie przycisku
4 powoduje zmianę prędkości
odtwarzania.
23 |
2013-02-07 오후 4:36:49
Media Play
Sterowanie odtwarzaniem muzyki
Można sterować odtwarzaniem treści
muzycznych zapisanych na płycie DVD,
urządzeniu USB, urządzeniu zdalnym lub na
komputerze.
Przyciski na pilocie służące do
odtwarzania muzyki
SOURCE
VOL
1
2
3
5
6
7
8
DISC MENU
0
POPUP
2
HOME
SMART
3
HOME
1
2
4
| 24
4
5
6
INFO
Przyciski NUMERYCZNE : Podczas
odtwarzania naciśnij numer żądanego utworu.
Wybrany RETURN
utwór zostanieEXIT
odtworzony.
Pomiń : Podczas odtwarzania naciśnij
A
B
C
D
przycisk 1 lub 2, aby przejść do
PANDORAlub
DIGITAL
SUBTITLE INPUT
poprzedniej
następnej
strony playlisty.
BONUS
VIEW
3
REPEAT
HUB
TOOLS
3.
9
TITLE MENU
AUDIO SUBTITLE
FULL
SCREEN
Przycisk 5 : Zatrzymuje odtwarzanie utworu.
Szybkie odtwarzanie (tylko płyty Audio CD
(CD-DA))
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk 3 lub 4.
Każdorazowe naciśnięcie przycisku 3 lub
4 powoduje zmianę prędkości odtwarzania.
Pauza : Przerywa odtwarzanie utworu.
CD audio | Muzyka
Przycisk 6 : Odtwarza bieżący utwór.
Podczas odtwarzania utworów z playlisty
naciśnij przycisk TOOLS.
Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Tryb powtarzania i naciskając przyciski
◄► wybierz żądany tryb.
Naciśnij przycisk v.
Wyłączone
Utwory będą odtwarzane w
kolejności nagrania.
(
) Jeden utw.
Bieżący utwór zostanie
odtworzony ponownie.
(
) Wszystkie
Wszystkie utwory będą powtarzane.
)Tryb losowy
Opcja ta powoduje odtwarzanie
utworów w losowej kolejności.
Aby włączyć tę funkcję, ustaw
tryb losowy na Włączone.
(
2.
3.
Aby wrócić do listy muzyki, naciśnij
przycisk 5 lub RETURN.
Zostanie wyświetlony ekran listy muzyki.
Naciśnij przycisk ŻÓŁTY (C).
Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz żądany
utwór i naciśnij przycisk v. Na utworze
zostanie wyświetlony symbol zaznaczenia.
Powtórz tę procedurę, aby wybrać
dodatkowe utwory.
1/2 Strona
03:56
04:41
04:02
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
03:43
Korzystanie z menu Narzędzia
03:40
TRACK 007
TRACK 008
04:06
03:52
c Opuść tryb edycji ( ) Strona / Narz. " Wybierz ' Wróć
4.
5.
6.
Aby usunąć dany utwór z listy, przejdź do
utworu i naciśnij ponownie przycisk v.
Zaznaczenie utworu zostanie usunięte.
Po zakończeniu tej czynności naciśnij
przycisk TOOLS.
Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz
opcję Odtwórz wybrane i naciśnij
przycisk v.
Wybrane utwory zostaną odtworzone
automatycznie.
Muzyka
1/3
TRACK 001
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
04:41
00:13 / 00:43
+
CD audio
7.
" Wejdź / Narz. ' Wróć
Aby powrócić do listy muzyki, naciśnij
przycisk RETURN.
||UWAGA |
Odtwarzanie zdjęć
Można odtwarzać pliki ze zdjęciami zapisane
na płycie DVD lub CD bądź na urządzeniu
pamięci masowej USB.
TRACK 002
00:43
TRACK 003
Lista odtwarzania
1.
Wybrane elementy: 3
TRACK 001
Powtórne odtwarzanie płyty Audio
CD (CD-DA)/MP3
2.
SAMSUNG TV
4
6
1.
VOL
– + VOL
+–
VOL
1
5
\\ Utworzona playlista na płycie Audio CD (CD-DA)
może zawierać do 99 utworów.
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk TOOLS.
Pokaz slajdów
Pręd. pokazu
slaj.
Podkład
muzyczny
Ustawienie
podkładu
muzycznego
Powiększenie
Obróć
Informacje
Wybierz, aby rozpocząć pokaz
slajdów.
Wybierz, aby ustawić prędkość
pokazu slajdów.
Wybierz, aby słuchać muzyki
podczas oglądania pokazu slajdów.
Wybierz, aby skonfigurować
ustawienie podkładu muzycznego.
Wybierz, aby powiększyć bieżący
obraz. (maks. 4-krotnie).
Wybierz, aby obrócić obraz. (Zdjęcie
można obracać zgodnie z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara lub w
kierunku przeciwnym).
Przedstawia informacje o zdjęciu.
||UWAGA |
\\ Wygląd menu Narz. zależy od płyty lub urządzenia
pamięci masowej.
\\ Aby możliwe było włączenie funkcji podkładu
muzycznego, plik zdjęcia musi znajdować się na
tym samym nośniku co plik muzyczny.
Jednak jakość dźwięku może także zależeć od
szybkości transmisji pliku MP3, rozmiaru zdjęcia i
sposobu kodowania.
\\ Nie można powiększyć napisów do filmu i grafiki
komputera w trybie pełnoekranowym.
Polski
02227P-BD-E5500-EN-POL.indd 24
2013-02-07 오후 4:36:49
Usługi sieciowe
1.
2.
Podłącz odtwarzacz do sieci.
(Patrz strona 13)
Skonfiguruj ustawienia sieci.
(Patrz strony 18–19)
Korzystanie z usługi Smart Hub
Korzystając z opcji Smart Hub można pobrać
filmy, obrazy wideo oraz muzykę z Internetu
i uzyskać dostęp do różnych płatnych i
bezpłatnych aplikacji, aby następnie oglądać
je w telewizorze. Zawartość aplikacji obejmuje
aktualności, sport, prognozy pogody,
notowania giełdowe, mapy, zdjęcia i gry.
Aby uzyskać instrukcje wyjaśniające sposób
korzystania z opcji Smart Hub, wykonaj
poniższe kroki:
1.
2.
3.
4.
6.
3
4
\\ Lokalizacja podręcznika Smart Hub w sieci może
ulec zmianie bez powiadomienia.
5
Usługa Smart Hub skrótem
6
\\ W przypadku aktualizacji lub edycji strony głównej,
zawartość wymieniona w podręczniku użytkownika
może różnić się od rzeczywistych menu.
1
2
3
4
Search
Your Video
5
Samsung Apps
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Zalecane
Contents 1
xxxxxxxx
Contents 2
xxxxxxxx
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
7
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Zaloguj b Sortuj według c Tryb edycji d Ustawienia
7
Kliknij opcję Pomoc techniczna w górnej
części strony.
Na wyświetlonej stronie kliknij opcję
Pobierz po lewej stronie, pod opcją
Pliki do pobrania. Zostanie wyświetlone
centrum pobierania.
W karcie Podręczniki kliknij ikonę Plik po
prawej stronie Podręcznika użytkownika
Smart Hub. Pliki do pobrania podręcznika.
||UWAGA |
Przejdź do strony: www.samsung.com.
Na stronie Pomoc techniczna wpisz
numer modelu odtwarzacza w polu
Numer modelu, a następnie naciśnij
przycisk Wejdź.
Na stronie Centrum pobierania kliknij
kartę Podręczniki.
1
6
Treści komercyjne : Wyświetla Podręcznik
Smart Hub, wprowadzenie do obsługi
odtwarzacza oraz informacje wprowadzające
do obsługi nowej aplikacji.
Search : Zapewnia zintegrowane wyszukiwanie
dostawców filmów i podłączonych urządzeń
typu AllShare.
Samsung Apps : Otwórz Samsung Apps, aby
pobrać różne odpłatne i bezpłatne aplikacje.
Zalecane : W tym oknie wyświetlane są
pozycje polecane przez firmę Samsung.
Skróty nawigacyjne: Wyświetla przyciski
pilota, których można użyć w celu poruszania
się po usłudze Smart Hub.
• CZERWONY (A) : Loguje do usługi Smart Hub.
• ZIELONY (B) : Sortuje aplikacje.
• ŻÓŁTY (C) : Edytuje aplikacje.
• NIEBIESKI (D) : Aby zmienić ustawienia
usługi Smart Hub.
Moje aplikacje : W tym oknie wyświetlana
jest osobista galeria, w której użytkownik
może dodawać, zmieniać i usuwać aplikacje.
BD-LIVE™
Po podłączeniu odtwarzacza do sieci użytkownik
może mieć dostęp do różnych zawartości
związanych z filmem, dostępnych na płytach
z obsługą BD-LIVE.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Podłącz pendriva USB do gniazda USB
z przodu odtwarzacza, a następnie
sprawdź pozostałą pamięć. Aby zapisać
usługi BD-LIVE, nośnik pamięci powinien
mieć przynajmniej 1GB wolnego miejsca.
Wybierz opcję Ustawienia na ekranie
głównym i naciśnij przycisk v.
Wybierz System i naciśnij przycisk v.
Wybierz opcję Zarządzanie danymi
BD, a następnie naciśnij przycisk v.
Wybierz Wybór urządzenia i naciśnij
przycisk v.
Wybierz USB i naciśnij przycisk v.
Włóż płytę Blu-ray obsługującą usługę
BD-LIVE.
Wybierz dowolną pozycję spośród usług
BD-LIVE zapewnionych przez producenta
płyty.
||UWAGA |
\\ Sposób korzystania z usługi BD-LIVE i dostępna
zawartość może się różnić w zależności od producenta
płyty.
Your Video : Przedstawia polecone obrazy
wideo w oparciu o Twoje preferencje.
2
||UWAGA |
\\ W przypadku niektórych regionów to
menu może nie być obsługiwane.
Polski
02227P-BD-E5500-EN-POL.indd 25
Usługi sieciowe
Aby korzystać z usług sieciowych, należy
najpierw:
5.
06
Można korzystać z wielu usług sieciowych, np.
Smart Hub lub BD-LIVE dzięki podłączeniu
odtwarzacza do sieci.
25 |
2013-02-07 오후 4:36:50
Usługi sieciowe
Korzystanie z funkcji sieciowej AllShare
AllShare umożliwia odtwarzanie filmów, zdjęć lub muzyki zapisanej na komputerze lub
urządzeniu zgodnym z protokołem DLNA przez odtwarzacz, korzystając z połączenia z siecią
bezprzewodową.
Odtwarzanie zawartości komputera lub urządzenia zgodnego z
protokołem DLNA przez odtwarzacz płyt Blu-ray
Komputer
Odtwarzacz płyt Blu-ray
Aby pobrać oprogramowanie AllShare
Aby korzystać z funkcji AllShare na komputerze lub urządzeniu DLNA, należy zainstalować na
komputerze oprogramowanie.
Możesz pobrać oprogramowanie komputera i szczegółowe instrukcje użytkowania funkcji AllShare
ze strony Samsung.com.
1.
Przejdź do strony: www.samsung.com.
3.
Na stronie Pomoc techniczna wprowadź numer modelu odtwarzacza w polu Numer
modelu, a następnie naciśnij przycisk v.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Kliknij opcję Pomoc techniczna w górnej części strony.
Połączenie AllShare
1.
2.
Na wyświetlonej stronie kliknij opcję Pobierz po lewej stronie, pod opcją Pliki do pobrania.
Zostanie wyświetlone centrum pobierania.
3.
W karcie oprogramowania kliknij ikonę Plik po prawej stronie linii AllShare.
4.
Na wyświetlonej stronie Centrum pobierania kliknij kartę Oprogramowanie.
W wyświetlonym oknie kliknij opcję Zapisz plik.
Odszukaj plik instalacyjny AllShare na płycie, a następnie kliknij go dwukrotnie.
5.
Odtwarzanie plików komputera
Podłącz odtwarzacz płyt Blu-ray, komputer oraz/lub urządzenie zgodne z protokołem
DLNA do tej samej sieci bezprzewodowej.
Postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w podręczniku instalacji/instrukcji
obsługi oprogramowania AllShare, aby skonfigurować urządzenia i pliki w celu ich
odtwarzania lub przeglądania.
Na ekranie głównym odtwarzacza wybierz opcję Moje urządz., a następnie naciśnij
przycisk v. Zostanie wyświetlony ekran AllShare.
Wybierz podłączone urządzenie zgodne z protokołem DLNA lub komputer, a następnie
naciśnij przycisk v. Zostanie wyświetlony ekran z listą dostępnych plików.
Wybierz plik, który chcesz zobaczyć lub odtworzyć i naciśnij przycisk v.
W wyświetlonym oknie kliknij opcję Uruchom, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami
wyświetlonymi na ekranie.
Pobierz podręcznik instalacji/instrukcję obsługi oprogramowania AllShare z tej samej karty
Oprogramowanie, klikając odpowiedni symbol pliku PDF w kolumnie Plik po prawej stronie.
Plik w formacie PDF zostanie pobrany i otwarty. Plik można przeglądać i/lub zapisać.
| 26
Polski
02227P-BD-E5500-EN-POL.indd 26
2013-02-07 오후 4:36:50
Załącznik
Informacje o zgodności i kompatybilności
Załącznik
Zabezpieczenie przed kopiowaniem
• Ponieważ system AACS (Advanced Access Content System) jest zatwierdzonym systemem
ochrony materiałów dla formatu Blu-ray, podobnym w użyciu do CSS (Content Scramble
System), który jest używany w formacie DVD, odtwarzanie, przekazywanie sygnału
analogowego itd., chronionych materiałów systemu AACS podlega pewnym ograniczeniom.
Działanie urządzenia i ograniczenia na nie nałożone mogą się różnić w zależności od czasu,
w którym zostało ono nabyte, ponieważ ograniczenia mogą być przyjęte i/lub zmienione
przez system AACS po rozpoczęciu produkcji urządzenia. Ponadto, systemy BD-ROM
Mark oraz BD+ są używane jako dodatkowe zabezpieczenie materiałów dla formatu Bluray, co nakłada pewne ograniczenia, włączając w to ograniczenia w odtwarzaniu materiałów
chronionych za pomocą systemów BD-ROM Mark oraz BD+. Aby uzyskać więcej informacji
na temat systemów AACS, BD-ROM Mark, BD+ lub niniejszego urządzenia, należy
skontaktować się z centrum obsługi klienta SAMSUNG.
• Często zdarza się, że materiały zapisane na płycie Blu-ray/płytach DVD są zakodowane w celu
zabezpieczenia ich przed skopiowaniem. Dlatego odtwarzacz należy podłączać bezpośrednio
tylko do telewizora, a nie do magnetowidu. Podłączenie do magnetowidu spowoduje, że obrazy
pochodzące z płyt Blu-ray/DVD zabezpieczonych przed kopiowaniem będą zniekształcone.
• Zgodnie z prawem autorskim Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów, nielegalne
kopiowanie, używanie, wyświetlanie, rozprowadzanie lub zmiana programów telewizyjnych,
kaset wideo, płyt Blu-ray i DVD oraz innych materiałów może podlegać odpowiedzialności
cywilnej i/lub karnej.
Polski
02227P-BD-E5500-EN-POL.indd 27
07
NIE WSZYSTKIE płyty są obsługiwane przez urządzenie
• W zależności od ograniczeń opisanych poniżej i wymienionych w treści całej instrukcji
obsługi, łącznie z częścią dotyczącą typów i charakterystyki płyt, rodzaje płyt, które mogą
być odtwarzane to: nagrane fabrycznie komercyjne płyty BD-ROM, DVD-VIDEO oraz Audio
CD (CD-DA); BD-RE/-R, DVD-RW/-R i CD-RW/-R.
• Płyty nie wymienione powyżej nie mogą być odtwarzane w tym odtwarzaczu i/lub nie są
przeznaczone do niego. Niektóre z powyżej wymienionych płyt mogą nie zostać odtworzone
z jednego lub więcej powodów podanych poniżej.
• Firma Samsung nie może zagwarantować, że urządzenie odtworzy każdą płytę noszącą
logo BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R lub CD-RW/-R. Ponadto
odtwarzacz może nie reagować na wszystkie polecenia lub obsługiwać wszystkich funkcji
płyty. Te oraz inne problemy braku kompatybilności płyt i urządzenia z nowymi i istniejącymi
formatami są możliwe, ponieważ:
-- format Blu-ray jest nowym i rozwijającym się formatem i ten odtwarzacz może nie obsługiwać
wszystkich możliwości płyt Blu-ray, ponieważ niektóre z nich mogą być opcjonalnymi,
dodatkowymi funkcjami, które zostały dodane do formatu Blu-ray po zakończeniu produkcji
tego urządzenia, a pewne dostępne funkcje mogą być wprowadzone z opóźnieniem;
-- nie wszystkie nowe i istniejące wersje formatów płyt są obsługiwane przez ten odtwarzacz;
-- nowe i istniejące wersje formatów płyt mogą być korygowane, zmieniane, aktualizowane,
ulepszane i/lub uzupełniane;
-- niektóre płyty są wytwarzane w sposób, który pozwala na określony lub ograniczony
sposób działania lub funkcjonalności podczas odtwarzania;
-- niektóre funkcje mogą być opcjonalne, dodatkowe możliwości mogą być dodane po zakończeniu
produkcji tego odtwarzacza, a pewne dostępne funkcje mogą być wprowadzone z opóźnieniem;
-- niektóre płyty noszące logo BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R
lub CD-RW/-R mogą nie spełniać określonego dla nich standardu;
-- niektóre płyty mogą nie być odtwarzane ze względu na fizyczne uszkodzenia lub warunki
ich nagrania;
-- podczas tworzenia oprogramowania obsługującego płyty Blu-ray i DVD i/lub w procesie
ich produkcji mogą pojawić się usterki i błędy;
-- odtwarzacz działa w inny sposób niż standardowe odtwarzacze płyt DVD lub inne
urządzenia audiowizualne; i/lub
-- z powodów wymienionych w treści całej niniejszej instrukcji obsługi lub innych wykrytych i
opublikowanych przez centrum obsługi klienta firmy SAMSUNG.
• W przypadku wystąpienia problemów z kompatybilnością płyty lub działaniem odtwarzacza,
należy skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy SAMSUNG.
Można także skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy SAMSUNG w celu uzyskania
ewentualnych aktualizacji dla tego odtwarzacza.
• Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące ograniczeń odtwarzania i kompatybilności
płyt, należy zapoznać się z częściami niniejszej instrukcji poświęconymi środkom
ostrożności, czynnościom wymaganym przed przeczytaniem instrukcji obsługi, typom i
charakterystyce płyt oraz czynnościom wymaganym przed przystąpieniem do odtwarzania.
• W przypadku wyjścia trybu kolejnoliniowego odtwarzacza płyt Blu-ray : INFORMACJA DLA
KLIENTÓW: NIE WSZYSTKIE TELEWIZORY KLASY HIGH DEFINITION SĄ W PEŁNI KOMPATYBILNE
Z TYM URZĄDZENIEM. DLATEGO NA OBRAZIE MOGĄ POJAWIĆ SIĘ ZAKŁÓCENIA. W PRZYPADKU
PROBLEMÓW Z OBRAZEM W TRYBIE KOLEJNOLINIOWYM ZALECA SIĘ, ABY UŻYTKOWNIK
PRZESTAWIŁ POŁĄCZENIE NA WYJŚCIE „STANDARDOWEJ ROZDZIELCZOŚCI”. W PRZYPADKU
PYTAŃ ZWIĄZANYCH ZE ZGODNOŚCIĄ DANEGO TELEWIZORA Z TYM URZĄDZENIEM PROSIMY
O KONTAKT Z NASZYM CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA.
27 |
2013-02-07 오후 4:36:50
Załącznik
• Komentarz Cinavia : Urządzenie to korzysta z technologii Cinavia w celu ograniczenia
wykorzystania nieupoważnionych kopii pewnych filmów i obrazów wideo wyprodukowanych
w celach komercyjnych, oraz ich ścieżek dźwiękowych. W przypadku wykrycia zakazanego
użycia nieautoryzowanej kopii, zostanie wyświetlony komunikat i proces odtwarzania i
kopiowania zostanie zatrzymany.
Więcej informacji o technologii Cinavia można uzyskać w Centrum obsługi klienta Cinavia
online: http://www.cinavia.com. Aby poprosić o przesłanie dodatkowych informacji o
Cinavia pocztą, wyślij kartkę ze swoim adresem pocztowym na adres: Centrum informacji
konsumenta Cinavia, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Urządzenie to zostało wyprodukowane z zastosowaniem technologii własnościowej na
licencji firmy Verance Corporation, i jest chronione amerykańskim patentem 7,369,677 oraz
innymi patentami Stanów Zjednoczonych i innych krajów, wydanymi i wydawanymi, oraz
prawami autorskimi, a także chroniony tajemnicą handlową obejmującą określone aspekty
takiej technologii. Cinavia jest znakiem towarowym firmy Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone przez firmę Verance.
Niedozwolone jest odtwarzanie wsteczne (ang. reverse engineering) i rozmontowywanie
urządzenia.
Wyłączenie odpowiedzialności dotyczące usług sieciowych
Wszelkie zasoby i usługi dostępne za pośrednictwem tego urządzenia należą do stron trzecich
i są chronione prawami autorskimi, patentami, znakami towarowymi i/lub innymi prawami
własności intelektualnej. Ta zawartość i usługi są dostarczane wyłącznie do użytku osobistego
i niekomercyjnego. Użytkownik nie może używać tej zawartości ani usług w sposób, który
nie został autoryzowany przez właściciela zawartości lub dostawcę usług. Bez ograniczenia
do powyżej wymienionych warunków, w przypadku braku wyraźnej zgody odpowiedniego
właściciela zawartości lub dostawcy usług nie jest dozwolone modyfikowanie, kopiowanie,
ponowne publikowanie, przesyłanie, wysyłanie, przekazywanie, tłumaczenie, sprzedawanie,
tworzenie utworów pochodnych, wykorzystywanie ani rozprowadzanie w żaden sposób, z
wykorzystaniem jakiegokolwiek medium, jakiejkolwiek zawartości lub usług wyświetlanych za
pomocą tego urządzenia.
TREŚCI I USŁUGI INNYCH PRODUCENTÓW SĄ DOSTARCZANE W POSTACI „TAKIEJ
JAKA JEST”. FIRMA SAMSUNG NIE UDZIELA GWARANCJI NA TREŚCI LUB USŁUGI
DOSTARCZANE W TEN SPOSÓB — ANI JAWNEJ ANI DOMNIEMANEJ — UŻYTKOWANE W
DOWOLNYM CELU. FIRMA SAMSUNG WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYNIKOWYCH
GWARANCJI, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO GWARANCJI ZDATNOŚCI HANDLOWEJ
LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.
| 28
FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE PRAWIDŁOWOŚCI, WAŻNOŚCI, TERMINOWOŚCI,
LEGALNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI JAKICHKOLWIEK ZASOBÓW LUB USŁUG UDOSTĘPNIANYCH
ZA POŚREDNICTWEM TEGO URZĄDZENIA. PONADTO W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, W
TYM W PRZYPADKU ZANIEDBANIA, FIRMA SAMSUNG NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI, ANI
Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, ANI DELIKTOWEJ, ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE,
POŚREDNIE, UBOCZNE LUB WYNIKOWE SZKODY, KOSZTY ZASTĘPSTWA PRAWNEGO,
WYDATKI ANI ŻADNE INNE SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU LUB W ZWIĄZKU Z JAKIMIKOLWIEK
INFORMACJAMI ZAWARTYMI W LUB WYNIKAJĄCYMI Z KORZYSTANIA Z JAKIEGOKOLWIEK
ZASOBU LUB USŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB DOWOLNĄ STRONĘ TRZECIĄ, NAWET W
PRZYPADKU INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.
Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub przerwane w dowolnej
chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługa będą dostępne przez jakikolwiek
czas. Zawartość i usługi są przesyłane przez podmioty trzecie za pośrednictwem sieci i urządzeń
przesyłowych, które nie są kontrolowane przez firmę Samsung. Bez ograniczenia ogólności
niniejszego wyłączenia z odpowiedzialności firma Samsung wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności
za przerwanie lub zawieszenie dostępności zawartości lub usługi uzyskiwanych za pomocą tego urządzenia.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za usługi klienta związane z tą zawartością i
usługami. Pytania i żądania dotyczące zawartości lub usług należy kierować do ich dostawców.
Licencja
• „Dolby” i symbol dwóch liter „D” są zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy Dolby Laboratories.
• Wyprodukowano na licencji U.S. Patent nr: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 i
inne patenty amerykański oraz innych krajów całego świata: wydane i oczekujące
na wydanie. DTS, Symbol, oraz DTS z Symbolem łącznie to zastrzeżone znaki
towarowe, a DTS 2.0+Digital Out to znak towarowy firmy DTS, Inc. Produkt
zawiera oprogramowanie. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
2.0+Digital Out
• DivX
-- INFORMACJE O FORMACIE DIVX VIDEO : DivX® to format cyfrowych
plików wideo stworzony przez firmę DivX, LLC. Niniejsze urządzenie
jest certyfikowanym urządzeniem DivX Certified® odtwarzającym pliki DivX. Więcej
informacji na temat formatu DivX i narzędzi do konwersji plików do tego formatu można
znaleźć na stronie www.divx.com.
Polski
02227P-BD-E5500-EN-POL.indd 28
2013-02-07 오후 4:36:50
Dodatkowe informacje
Uwaga
• W przypadku niektórych płyt 3D, aby zatrzymać film podczas odtwarzania 3D, należy
nacisnąć raz przycisk 5. Odtwarzanie filmu zostanie zatrzymane, a tryb 3D wyłączony.
Aby zmienić wybór opcji 3D podczas odtwarzania filmu 3D, naciśnij raz przycisk 5.
Zostanie wyświetlone menu Blu-ray. Naciśnij ponownie przycisk 5, a następnie
wybierz Ustawienia 3D w menu Blu-ray.
• W zależności od treści i umieszczenia obrazu na ekranie telewizora z lewej strony,
prawej strony lub obu stron mogą być widoczne pionowe czarne paski.
• Informacja na temat licencji Open Source
-- W przypadku stosowania oprogramowania typu Open Source, Licencje Open Source są
dostępne w menu produktu.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ i ich loga są znakami towarowymi Blu-ray Disc Association.
Prop. ekranu TV
Ustawienia
• Dostępność formatów obrazu zależy od typu płyty.
• W przypadku wyboru proporcji ekranu oraz opcji innej niż proporcje ekranu danego
telewizora, wyświetlany obraz może być zniekształcony.
• W przypadku wyboru ustawienia 16:9 Oryginalny na ekranie telewizora może zostać
wyświetlony 4:3 Pillarbox (czarne paski po obu stronach obrazu).
BD Wise (tylko w odtwarzaczach firmy Samsung)
• Jeśli włączona jest funkcja BD Wise, opcja Rozdzielczość jest automatycznie ustawiona
domyślnie na BD Wise, a funkcja BD Wise jest wyświetlana w menu Rozdzielczość.
• W przypadku podłączenia odtwarzacza do urządzenia nieobsługującego funkcji BD
Wise, nie można z niej korzystać.
• W celu zapewnienia prawidłowego działania funkcji BD Wise, ustaw opcję BD Wise
odtwarzacza oraz telewizora w pozycji Wł..
Polski
02227P-BD-E5500-EN-POL.indd 29
Załącznik
Ustawienia 3D
• HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono
marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in
altri Paesi.
• Oracle i Java to zarejestrowane znaki towarowe firmy Oracle i/lub jej
spółek zależnych. Inne nazwy mogą być znakami towarowymi swoich
właścicieli.
07
-- INFORMACJE O USŁUDZE DIVX VIDEO-ON-DEMAND : To urządzenie z certyfikatem
DivX Certified® należy zarejestrować, aby można było odtwarzać w nim zakupione
filmy DivX Video-on-Demand (VOD). Aby uzyskać kod rejestracyjny, należy znaleźć
część poświęconą plikom DivX VOD w menu ustawień urządzenia. Aby uzyskać więcej
informacji o tym, jak przeprowadzić rejestrację, odwiedź stronę vod.divx.com.
-- Symbol DivX Certified® oznacza możliwość odtwarzania plików wideo DivX® o rozdzielczości
do 1080p, łącznie z treścią płatną.
DivX®, DivX Certified® oraz odpowiednie symbole graficzne są znakami towarowymi firmy
Rovi Corporation i jej spółek zależnych i są używane na licencji.
Produkt ten jest objęty jednym lub większą liczbą zgłoszeń patentowych w USA:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
29 |
2013-02-07 오후 4:36:50
Załącznik
Ustawienia
Wyjście cyfrowe
Anynet+ (HDMI-CEC)
• Należy zwrócić uwagę na wybór prawidłowego trybu wyjścia audio, gdyż nieprawidłowe
ustawienie spowoduje, że nie będzie słychać dźwięku lub będzie słychać głośny hałas.
• Jeśli urządzenie HDMI (odbiornik AV, telewizor) nie obsługuje skompresowanych
formatów (Dolby Digital, DTS), zostanie ustawiony sygnał audio PCM.
• Zwykłe płyty DVD nie zawierają materiałów dźwiękowych BONUSVIEW i efektów
dźwiękowych nawigacji.
• Niektóre płyty Blu-ray nie posiadają efektów dźwiękowych dla funkcji BONUSVIEW
oraz dla Nawigacji.
• Konfiguracja tego wyjścia cyfrowego nie wpływa na wyjście dźwięku HDMI do
telewizora.
Wpływa na koncentryczne wyjście dźwięku oraz wyjście HDMI w przypadku
podłączenia odtwarzacza do odbiornika AV.
• W przypadku odtwarzania ścieżek dźwiękowych MPEG sygnał dźwiękowy jest
wysyłany jako PCM, niezależnie od wybranego wyjścia cyfrowego (PCM lub Bitstream).
• W zależności od posiadanego telewizora, niektóre rozdzielczości wyjścia HDMI mogą
nie działać. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi telewizora.
• Funkcja jest niedostępna w przypadku, gdy przewód HDMI nie obsługuje standardu
CEC.
• Jeśli telewizor Samsung ma logo Anynet+, to obsługuje funkcję Anynet+.
Ustawienia
Próbkowanie PCM
• Nawet jeśli dla opcji Próbkowanie PCM zostanie wybrane ustawienie Wyłączone,
niektóre płyty będą odtwarzane przez optyczne wyjścia cyfrowe z dźwiękiem o
zmniejszonej częstotliwości próbkowany.
• HDMI
-- Jeśli dany telewizor nie jest zgodny ze skompresowanymi wielokanałowymi
formatami (Dolby Digital, DTS), urządzenie może odtwarzać 2-kanałowy
zredukowany dźwięk PCM nawet wtedy, gdy wybrana została opcja Bitstream
(Kodowany lub Nieprzetworzony) w menu konfiguracji.
-- Jeśli dany telewizor nie jest zgodny z częstotliwościami próbkowania PCM ponad
48kHz, urządzenie może odtwarzać 48kHz.
Zarządzanie danymi BD
• W trybie pamięci zewnętrznej, jeśli urządzenie USB zostanie odłączone w trakcie
odtwarzania, odtwarzanie płyty może zostać zatrzymane.
• Obsługiwane są tylko urządzenia USB sformatowane w systemie plików FAT (etykieta
wolumenu DOS 8.3).
Zalecamy używanie urządzeń USB obsługujących protokół USB 2.0 o prędkości
odczytu/zapisu co najmniej 4 MB/s.
• Po sformatowaniu pamięci masowej może nie działać funkcja wznawiania odtwarzania.
• Całkowita pojemność dostępnej pamięci dla funkcji Zarządzanie danymi BD może się
różnić w zależności od warunków.
Wybór języka ścieżki dźwiękowej
Media Play
• Wskaźnik ◄► nie jest wyświetlany na ekranie, jeśli sekcja BONUSVIEW nie zawiera
żadnych ustawień dźwięku BONUSVIEW.
• Języki dostępne poprzez funkcję Jęz. ścieżki dźw. zależą od języków zakodowanych
na danej płycie. Funkcja ta lub pewne języki mogą nie być dostępne.
• Niektóre płyty Blu-ray mogą umożliwiać wybór cyfrowej ścieżki dźwiękowej PCM lub
Dolby Digital w języku angielskim.
Połączenie internet owe BD-Live
• Czym jest ważny certyfikat?
Jeśli odtwarzacz korzysta z funkcji BD-LIVE, aby wysłać dane z płyty oraz żądanie do
serwera w celu potwierdzenia informacji o płycie, serwer na podstawie przesłanych
danych sprawdzi ważność płyty i odeśle certyfikat do odtwarzacza.
• Podczas korzystania z danych BD-LIVE połączenie internetowe może być ograniczone.
| 30
Polski
02227P-BD-E5500-EN-POL.indd 30
2013-02-07 오후 4:36:51
Wybór języka napisów
Wyjście
BD Wise
Płyta Blu-ray
DVD
1080p
576i/480i
1080p
1080p
1080p
1080@24F
1080@24F
-
1080i
1080i
1080i
1080i
576p/480p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
Auto
1080p
Ramka filmu : Auto
(24 kl. na s)
720p
Rozdzielczość płyty Blu-ray
E-zawartość/
Treści cyfrowe
Maksymalna rozdzielczość Maksymalna rozdzielczość Maksymalna rozdzielczość
wejścia telewizora
wejścia telewizora
wejścia telewizora
720p
720p
Załącznik
Ustawienia
07
Media Play
• W zależności od płyty Blu-ray/DVD, może być dostępna funkcja zmiany języka napisów
w menu płyty. Naciśnij przycisk DISC MENU.
• Działanie tej funkcji zależy od wyboru napisów zakodowanych na płycie. W przypadku
niektórych płyt Blu-ray/DVD funkcja może nie być dostępna.
• Jeśli bieżąca płyta Blu-ray ma sekcję BONUSVIEW, wyświetlane są również informacje
o trybie głównej ścieżki audio/BONUSVIEW.
• Funkcja ta zmienia równocześnie napisy główne i dodatkowe.
• Całkowita liczba głównych i drugorzędnych napisów zostanie odpowiednio wyświetlona.
• Naciśnięcie przycisku SUBTITLE na pilocie spowoduje wyświetlenie paska z napisami.
Naciśnij przycisk RETURN, aby usunąć pasek.
Rozdzielczość w zależności od typu zawartości
720p
||UWAGA |
\\ Jeśli telewizor podłączony do odtwarzacza nie obsługuje funkcji Ramka filmu lub wybranej rozdzielczości,
zostanie wyświetlony komunikat „Jeśli po wybraniu opcji „Tak” obraz nie jest wyświetlany, zaczekaj 15 sekund
na powrót do poprzedniej rozdzielczości.Czy chcesz zmienić rozdzielczość?”. W przypadku wyboru opcji
Tak na ekranie telewizora nic nie będzie wyświetlane przez 15 sekund, a następnie zostanie automatycznie
przywrócona poprzednia rozdzielczość.
\\ Jeśli ekran pozostanie pusty po zmianie rozdzielczości, należy wyjąć wszystkie płyty, a następnie nacisnąć
i przytrzymać przycisk p z przodu odtwarzacza przez ponad 5 sekund. Zostaną przywrócone domyślne
ustawienia fabryczne. Uruchom ponownie procedurę konfiguracji ustawień początkowych. Następnie przejdź do
opcji Ustawienia > Obraz > Rozdzielczość w Menu, i wybierz prawidłową rozdzielczość dla danego telewizora.
\\ Po uruchomieniu procedury konfiguracji ustawień początkowych należy ponownie wybrać tylko język i proporcje
ekranu (rozmiar i format ekranu). Resetowanie nie ma wpływu na ustawienia sieci, więc użytkownik może
pominąć Konfigurację sieci i Aktualizację oprogramowania.
\\ Po przywróceniu domyślnych ustawień fabrycznych, wszystkie zapisane dane BD użytkownika zostaną usunięte.
\\ Płyta Blu-ray musi posiadać funkcję 24 klatek, aby odtwarzacz mógł korzystać z trybu Ramka filmu (24 na s).
Polski
02227P-BD-E5500-EN-POL.indd 31
31 |
2013-02-07 오후 4:36:51
Załącznik
Wybór wyjścia cyfrowego
Ustawienia
PCM
Bitstream
(nieprzetworzone)
Bitstream Bitstream
(kodowanie (kodowanie
DTS)
Dolby D)
Odbiornik
Odbiornik
AV
Odbiornik
Odbiornik
Koncentryczne
Koncentryczne HDMI lub obsługujący
HDMI
HDMI
koncentryczne HDMI lub
koncentryczne
Połączenie
PCM
Do 7,1 kan. PCM 2 kan.
PCM
DTS ze
Kodowanie
PCM 2 kan. zmienionym
Dolby Digital *
kodowaniem
DTS ze
Kodowanie
Dolby Digital PCM 2 kan. PCM 2 kan. Dolby Digital Dolby Digital zmienionym
Dolby Digital *
kodowaniem
Strumień
dźwięku na
płycie Blu-ray
DTS ze
Dolby Digital
Dolby Digital
Kodowanie
PCM 2 kan. PCM 2 kan.
Dolby Digital zmienionym
Plus
Plus
Dolby Digital *
kodowaniem
Dolby
TrueHD
PCM 2 kan. PCM 2 kan.
Dolby
TrueHD
DTS
PCM 2 kan. PCM 2 kan.
DTS
| 32
DTS
DTS-HD High
DTS-HD High
Resolution PCM 2 kan. PCM 2 kan. Resolution
Audio
Audio
DTS
PCM 2 kan. PCM 2 kan.
DTS
DTS-HD
Master
Audio
Strumień
dźwięku na
płycie DVD
DTS ze
Kodowanie
Dolby Digital zmienionym
Dolby Digital *
kodowaniem
DTS-HD
Master
Audio
DTS ze
Kodowanie
zmienionym
Dolby Digital *
kodowaniem
Opis dla płyty
Blu-ray
Dowolny
Dekoduje dźwięk
głównej funkcji
i strumień
Wysyła tylko strumień
dźwiękowy głównej funkcji, dźwiękowy
Dekoduje dźwięk głównej
BONUSVIEW
aby dany odbiornik AV
funkcji i strumień dźwięku
mógł dekodować strumień razem w
BONUSVIEW łącznie
dźwięk PCM i
dźwiękowy.
w dźwięk PCM oraz
dodaje efekty
Dźwięk BONUSVIEW
dodaje efekty dźwiękowe
dźwiękowe
i efekty dźwiękowe
nawigacji.
nawigacji, a
nawigacji nie będą
następnie koduje
słyszalne.
dźwięk PCM w
strumień DTS
Dekoduje dźwięk
głównej funkcji
i strumień
dźwiękowy
BONUSVIEW
razem w dźwięk
PCM oraz
dodaje efekty
dźwiękowe
nawigacji,
a następnie
koduje dźwięk
PCM w strumień
bitowy Dolby
Digital
* Jeśli strumień źródłowy jest 2-kanałowy, nie zostaną zastosowane Ustawienia „Kodowanie
Dolby D”.
Płyty Blu-ray mogą zawierać trzy strumienie dźwiękowe :
-- Dźwięk głównej funkcji : Ścieżka dźwiękowa głównej funkcji.
-- Ścieżka BONUSVIEW : Dodatkowa ścieżka dźwiękowa, np. komentarz dyrektora lub aktora.
-- Efekty dźwiękowe nawigacji : W przypadku wyboru niektórych funkcji nawigacji po menu
mogą być aktywne efekty dźwiękowe nawigacji. Efekty dźwiękowe nawigacji różnią się na
każdej płycie Blu-ray.
DTS ze
Kodowanie
zmienionym
Dolby Digital *
kodowaniem
DTS ze
Kodowanie
zmienionym
Dolby Digital *
kodowaniem
PCM
PCM 2 kan. PCM 2 kan. PCM 2 kan. PCM 2 kan. PCM 2 kan. PCM 2 kan.
DTS
PCM 2 kan. PCM 2 kan.
Dolby Digital PCM 2 kan. PCM 2 kan. Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital
DTS
DTS
DTS
DTS
Polski
02227P-BD-E5500-EN-POL.indd 32
2013-02-07 오후 4:36:51
Rozwiązywanie problemów
PROBLEM
• Jeśli wyjście HDMI jest ustawione na rozdzielczość nieobsługiwaną
przez telewizor (np. 1080p), obraz może nie być wyświetlany na
ekranie telewizora.
• Naciśnij przycisk p (na przednim panelu) i przytrzymaj przez
ponad 5 sekund, upewniając się najpierw, że w urządzeniu nie ma
płyty. Zostaną przywrócone wartości fabryczne wszystkich ustawień.
• Po przywróceniu domyślnych ustawień fabrycznych, wszystkie
zapisane dane BD użytkownika zostaną usunięte.
Forgot PIN (Nie pamiętam PIN)
• Naciśnij przycisk p (na przednim panelu) i przytrzymaj przez
ponad 5 sekund, upewniając się najpierw, że w urządzeniu nie ma
płyty. Zostaną przywrócone wartości fabryczne wszystkich ustawień,
łącznie z hasłem.
Nie należy z tego korzystać, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.
• Po przywróceniu domyślnych ustawień fabrycznych, wszystkie
zapisane dane BD użytkownika zostaną usunięte.
Inne problemy.
• Wróć do spisu treści i odszukaj w instrukcji użytkownika część
zawierającą opis zagadnienia, którego dotyczy problem. Następnie
powtórz procedurę.
• Jeśli mimo to nie uda się rozwiązać problemu, skontaktuj się z
najbliższym autoryzowanym serwisem firmy Samsung.
Odtwarzanie odbywa się w trybie innym • Niektóre funkcje wybrane w menu Konfiguracja mogą nie działać
niż wybrany w menu Konfiguracja.
prawidłowo, jeśli dane na płycie nie są w odpowiedni sposób
zakodowane.
Obraz jest przepełniony szumem lub
zniekształcony
• Upewnij się, że płyta nie jest zabrudzona ani porysowana.
• Oczyść płytę.
Nie można zmienić proporcji obrazu.
• Na odtwarzanej płycie Blu-ray/DVD określone są stałe proporcje
obrazu.
• Nie ma problemu z odtwarzaczem.
Brak sygnału z wyjścia HDMI.
Brak dźwięku.
• Upewnij się, że w menu opcji audio wybrano prawidłowe wyjście
cyfrowe.
• Sprawdź połączenie pomiędzy telewizorem a gniazdem HDMI
odtwarzacza.
• Sprawdź, czy dany telewizor obsługuje rozdzielczość wejściową
HDMI 576p/480p, 720p, 1080i lub 1080p.
Nieprawidłowy obraz z wyjścia HDMI.
• Losowe szumy na ekranie oznaczają, że telewizor nie obsługuje
mechanizmu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
PROBLEM
ROZWIĄZANIE
Nie można wykonać żadnych operacji
za pomocą pilota.
• Sprawdź baterie w pilocie. Być może należy je wymienić.
• Pilot należy obsługiwać w pewnej odległości (nie większej niż 6,1 m)
od odtwarzacza.
• Wyjmij baterie, naciśnij jeden lub kilka przycisków i przytrzymaj je
przyciśnięte przez kilka minut, aby zresetować mikroprocesor pilota.
Z powrotem włóż baterie i spróbuj użyć pilota.
Płyta nie jest odtwarzana.
• Upewnij się, że płyta jest włożona etykietą do góry.
• Sprawdź numer regionu płyty Blu-ray/DVD.
Menu płyty nie jest wyświetlane.
• Sprawdź, czy dana płyta posiada menu.
Na ekranie wyświetlony jest symbol
zakazu.
• Sygnalizuje to naciśnięcie niewłaściwego przycisku.
• Oprogramowanie płyty Blu-ray/DVD nie obsługuje funkcji (np. kątów).
• Zażądano tytułu lub numeru rozdziału, czy też czasu wyszukiwania,
który jest poza danym zakresem.
Polski
02227P-BD-E5500-EN-POL.indd 33
Załącznik
Ekran jest pusty.
07
Przed zleceniem serwisu urządzenia należy sprawdzić, czy poniżej nie opisano rozwiązania
napotkanego problemu.
ROZWIĄZANIE
33 |
2013-02-07 오후 4:36:51
Załącznik
PROBLEM
Funkcja AllShare
ROZWIĄZANIE
Foldery współdzielone przy użyciu
• Funkcja AllShare wyświetla tylko pliki z filmami, zdjęciami oraz pliki
funkcji AllShare są widoczne, jednak nie
muzyczne. Inne typy plików nie są wyświetlane.
są widoczne pliki.
Film jest odtwarzany z przerwami.
Połączenie AllShare pomiędzy
odtwarzaczem a komputerem jest
niestabilne.
• Sprawdź, czy połączenie z siecią jest stabilne.
• Sprawdź, czy przewód sieciowy jest odpowiednio podłączony i czy
sieć nie jest obciążona.
• Połączenie bezprzewodowe pomiędzy urządzeniem obsługującym
DLNA a odtwarzaczem jest niestabilne.
Sprawdź przewody połączeniowe.
• Adresy IP w ramach tej samej podsieci nie powinny się powtarzać.
W innym razie problem ten może być wywoływany zakłóceniami IP.
• Sprawdź, czy włączona jest zapora ogniowa.
Jeśli jest, wyłącz funkcję zapory ogniowej.
BD-LIVE
Podłączenie serwera BD-LIVE jest
niemożliwe.
| 34
• Przy użyciu funkcji Stan sieci przewodowej sprawdź, czy połączenie
sieciowe działa prawidłowo. (Patrz str. 16).
• Sprawdź, czy urządzenie pamięci masowej USB jest podłączone do
odtwarzacz.
• Aby zapisać usługę BD-LIVE, nośnik pamięci powinien mieć
przynajmniej 1GB wolnego miejsca.
Dostępną pojemność można sprawdzić w opcji Zarządzanie danymi
BD. (Patrz str. 16).
• Sprawdź, czy opcja Połączenie internetowe BD-LIVE jest ustawiona
na Zezwól(wszystkie).
• Jeśli powyższe wskazówki nie rozwiążą problemu, skontaktuj się
z dostawcą usług lub pobierz najnowszą wersję oprogramowania
sprzętowego.
PROBLEM
ROZWIĄZANIE
Podczas korzystania z usługi BD-LIVE
wystąpił błąd.
• Aby zapisać usługę BD-LIVE, nośnik pamięci powinien mieć
przynajmniej 1GB wolnego miejsca.
Dostępną pojemność można sprawdzić w opcji Zarządzanie danymi
BD. (Patrz str. 16).
||UWAGA |
\\ Po przywróceniu domyślnych ustawień fabrycznych, wszystkie zapisane dane BD użytkownika zostaną usunięte.
Naprawy
W przypadku skontaktowania się z nami w celu naprawy odtwarzacza, może zostać naliczona
opłata administracyjna, jeśli:
1.
2.
Serwisant zostanie wezwany na wizytę domową na żądanie, a urządzenie nie jest
uszkodzone.
Urządzenie zostanie zaniesione do centrum serwisowego, a urządzenie nie jest
uszkodzone.
Przed wizytą domową lub przed rozpoczęciem wszelkich prac na odtwarzaczu użytkownik
zostanie poinformowany o wysokości opłaty administracyjnej.
Przed wezwaniem pracownika serwisu w celu naprawy urządzenia, zalecamy dokładne
zapoznanie się treścią tego podręcznika, wyszukanie rozwiązania online na stronie www.
samsung.com lub skontaktowanie się z centrum obsługi klienta firmy Samsung.
Polski
02227P-BD-E5500-EN-POL.indd 34
2013-02-07 오후 4:36:51
Dane techniczne
HDMI
Wyjście audio
Wideo
Dźwięk
Cyfrowe wyjście audio
Ethernet
WLAN
Sieć
Zabezpieczenia
WPS(PBC)
1,08 kg
360 (szer.) X 193 (głęb.) X 37 (wys.) mm
od +5°C do +35°C
od 10 % do 75 %
USB 2.0
5 V 500mA maks.
2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D : 1080p, 720p
PCM, Bitstream
Koncentryczne
100BASE - TX Terminal
Obsługuje, kiedy odtwarzacz jest podłączony przy
użyciu karty bezprzewodowej sieci LAN firmy
Samsung.
(Nazwa modelu : WIS12ABGNX)
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Obsługiwane
Załącznik
USB
Waga
Wymiary
Zakres temperatur eksploatacji
Zakres wilgotności eksploatacji
Typ A
Wyjście DC
07
Ogólne
• Prędkości sieci niższe lub równe 10Mb/s nie są obsługiwane.
• Konstrukcja i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
• W celu uzyskania informacji o źródle zasilania i zużyciu energii patrz etykieta dołączona do
odtwarzacza.
• Podany ciężar i wymiary są wartościami przybliżonymi.
Polski
02227P-BD-E5500-EN-POL.indd 35
35 |
2013-02-07 오후 4:36:51
Sposób poprawnego usuwania baterii, w które
wyposażony jest niniejszy produkt
Kontakt do SAMSUNG WORLD WIDE
Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z
naszą infolinią.
ALBANIA
AUSTRIA
Area
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MONTENEGRO
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Switzerland
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
02-201-24-18
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
020 405 888
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile and land line
0700 Samsung (0700 726 7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
02227P-BD-E5500-EN-POL.indd 36
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających
oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)
Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie
okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać
usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy
zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana
bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane
w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje
te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.
Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów,
należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez
lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza,
że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np.
ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi
odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko
naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o
oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling
i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska
recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni
skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu
produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić
warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z
innymi odpadami komercyjnymi.
AK68-02227P-02
2013-02-07 오후 4:36:51
Download PDF