Samsung | BD-F8900 | Samsung BD-F8900 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

BD-F8500
BD-F8900
BD-HDD Combo
εγχειρίδιο χρήσης
E-MANUAL
φανταστείτε τις δυνατότητες
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν Samsung.
Για να λαμβάνετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις,
δηλώστε το προϊόν σας στη διαδικτυακή τοποθεσία
www.samsung.com/register
02350G-01-BD-F8500,8900-EN-GRE-.indd 1
2013-03-14 오후 3:26:29
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τον τρόπο χρήσης του
e-Manual (σελ. 9)
Οι εικόνες και τα σχήματα σε αυτό το Εγχειρίδιο
χρήσης παρέχονται αποκλειστικά για σκοπούς
αναφοράς και ενδέχεται να διαφέρουν από την
πραγματική όψη του προϊόντος. Το σχέδιο και
οι προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να
αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.
Διαθέσιμος χρόνος εγγραφής για
τον εσωτερικό HDD
Μπορείτε να εγγράψετε ψηφιακές εκπομπές στον
εσωτερικό HDD, όπως υποδεικνύεται παρακάτω.
Ανάλογα με την πραγματική εκπομπή, ο διαθέσιμος
χρόνος εγγραφής ενδέχεται να είναι διαφορετικός
από αυτόν που εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα.
Στο μενού οθόνης, μπορείτε να ελέγξετε το διαθέσιμο
χρόνο εγγραφής σύμφωνα με την περίπτωση υψηλού
ρυθμού bit που εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα.
Τύπος
μετάδοσης
HD
SD
Εκτιμώμενος
ρυθμός bit
8 Mbps
(Normal)
20 Mbps (High)
5 Mbps
(Normal)
10 Mbps (High)
Χρόνος εγγραφής
BD-F8500
BD-F8900
124 ώρες
257 ώρες
49 ώρες
102 ώρες
199 ώρες
411 ώρες
99 ώρες
205 ώρες
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Επειδή απαιτείται να εκχωρηθεί εσωτερικά μια συγκεκριμένη
ποσότητα χώρου στο HDD για τη λειτουργία Timeshift και άλλες
λειτουργίες που εκτελούνται στο προϊόν, το συνολικό μέγεθος που
εμφανίζεται στην επιλογή "Διαχείρ. συσκευών αποθήκευσης" του
μενού Ρυθμίσεις ενδέχεται να διαφέρει από τη χωρητικότητα του
HDD που υποδεικνύεται στο εγχειρίδιο.
Κωδικός περιοχής
Τα προϊόντα και οι δίσκοι διαθέτουν κωδικοποίηση
κατά περιοχή. Για να αναπαράγεται ένας δίσκος,
αυτοί οι κωδικοί περιοχής πρέπει να ταιριάζουν.
Αν οι κωδικοί δεν ταιριάζουν, ο δίσκος δεν
αναπαράγεται.
Ο αριθμός περιοχής για αυτό το προϊόν εμφανίζεται
στο πίσω μέρος του προϊόντος.
Τύπος δίσκου
Blu-ray
Δίσκος
Κωδικός
περιοχής
DVD-VIDEO
b
2
4
Περιοχή
Ευρώπη, Γροιλανδία, Γαλλικές
επικράτειες, Μέση Ανατολή, Αφρική,
Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.
Ευρώπη, Ιαπωνία, Μέση Ανατολή,
Αίγυπτος, Αφρική, Γροιλανδία
Μεξικό, Νότια Αμερική, Κεντρική
Αμερική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία,
Νησιά Ειρηνικού, Καραϊβική
Λογότυπα δίσκων που
αναπαράγονται από το προϊόν
Blu-ray Δίσκος
3D Blu-ray Δίσκος
BD-Live
DivX
Σύστημα μετάδοσης PAL στο
Η.Β., τη Γαλλία, τη Γερμανία κλπ.
Πρόσθετα εξαρτήματα
Βεβαιωθείτε ότι παρέχονται τα παρακάτω
πρόσθετα εξαρτήματα.
• Καλώδιο RF για την τηλεόραση
• Τηλεχειριστήριο
• Μπαταρίες για το τηλεχειριστήριο (μέγεθος AAA)
• Καλώδιο ρεύματος
• Εγχειρίδιο χρήσης
| 2 Ελληνικά
02350G-01-BD-F8500,8900-EN-GRE-.indd 2
2013-03-14 오후 3:26:30
Πρόσοψη ή πίσω όψη
ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ
ΚΟΥΜΠΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ/ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΘΗΚΗ ΔΙΣΚΟΥ
ANT OUT (TO TV)
USB HOST
ANT IN
USB HOST
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
LAN
HDMI OUT
DIGITAL AUDIO OUT
Ελληνικά
02350G-01-BD-F8500,8900-EN-GRE-.indd 3
3|
2013-03-14 오후 3:26:30
Τηλεχειριστήριο
Γνωριμία με το τηλεχειριστήριο
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του προϊόντος.
Πατήστε για να χειριστείτε μια τηλεόραση.
Πατήστε για να χειριστείτε το προϊόν.
Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να κάνετε επιλογές
ή για να προσπελάσετε απευθείας τα κανάλια.
Χρησιμοποιείται για είσοδο στο μενού
δίσκου.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
BD
TV
TTX/MIX
SUBTITLE
INPUT
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
9
TITLE MENU
0
POPUP
Πατήστε για παράλειψη προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.
Σίγαση των ηχείων της τηλεόρασης.
Πατήστε για να επιλέξετε ένα τηλεοπτικό
κανάλι.
TV SOURCE
CH LIST
HOME
GUIDE
Πατήστε για να μεταβείτε στην αρχική οθόνη.
Πατήστε αυτό το κουμπί για την εμφάνιση πληροφοριών
αναπαραγωγής κατά την αναπαραγωγή περιεχομένου
που περιέχεται σε δίσκο/συσκευή USB ή για την
εμφάνιση των πληροφοριών ενός τηλεοπτικού καναλιού.
Χρησιμοποιείται για επιλογή στοιχείων
μενού και αλλαγή της τιμής ενός μενού.
Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
Πατήστε για να χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία Web Browser.
Πατήστε όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία 3D.
Πατήστε αυτό για είσοδο στο e-manual.
Τοποθέτηση μπαταριών
Μετά από τη ρύθμιση, σας επιτρέπει να
καθορίσετε την πηγή εισόδου στην τηλεόραση.
Προβολή του EPG (Ηλεκτρονικός οδηγός
προγράμματος).
Πατήστε για να χρησιμοποιήσετε το μενού
Εργαλεία.
Πατήστε για να αναζητήσετε περιεχόμενο.
Χρησιμοποιείται για είσοδο στο αναδυόμενο
μενού/μενού τίτλου.
Πατήστε για παύση της αναπαραγωγής ή
παύση της λειτουργίας Timeshift.
Πατήστε για αναπαραγωγή ή έναρξη της
λειτουργίας Timeshift.
TV MUTE
Ρύθμιση της έντασης ήχου της τηλεόρασης.
Πατήστε για να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές
Πατήστε για άνοιγμα και κλείσιμο της θήκης
δίσκου.
Εναλλακτική επιλογή των Teletext, Διπλή
προβολή και Μικτή προβολή.
Πατήστε για αναζήτηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.
Διακοπή της αναπαραγωγής ή της εγγραφής.
Προβολή της λίστας καναλιών στην οθόνη.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της τηλεόρασης.
Πατήστε για να εξέλθετε από το μενού.
A
B
1
DIGITAL
PANDORA
3D
SMART HUB SEARCH
WEB BROWSER
C
D
E-MANUAL
SOCIAL
REC
REC PAUSE
SUBTITLE
SUBTITLE
INPUT
TV
Αυτά τα κουμπιά χρησιμοποιούνται τόσο για
τα μενού του προϊόντος όσο και για αρκετές
λειτουργίες των δίσκων Blu-ray Δίσκος.
Πατήστε για να χρησιμοποιήσετε το Social TV.
Πατήστε για παύση κατά την εγγραφή.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Πατήστε για να πραγματοποιήσετε μια
εγγραφή.
\\ Αν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά:
-- Ελέγξτε την πολικότητα +/– των μπαταριών.
-- Ελέγξτε μήπως έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες.
-- Ελέγξτε μήπως υπάρχουν εμπόδια μπροστά από τον αισθητήρα
του τηλεχειριστηρίου.
-- Ελέγξτε μήπως υπάρχει κοντά ένας αναμμένος λαμπτήρας
φθορισμού.
||ΠΡΟΣΟXH |
| 4 Ελληνικά
02350G-01-BD-F8500,8900-EN-GRE-.indd 4
\\ Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς
προστασίας του περιβάλλοντος. Μην τις απορρίπτετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα.
2013-03-14 오후 3:26:31
Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου για το
χειρισμό της τηλεόρασης
„„
Για να προσδιορίσετε αν η τηλεόρασή
σας είναι συμβατή, ακολουθήστε τις
παρακάτω οδηγίες.
1. Ανάψτε την τηλεόραση.
2. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την
τηλεόραση.
3. Πατήστε το κουμπί TV για να επιλέξετε τον
τρόπο λειτουργίας τηλεόρασης.
4. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί
TV POWER και, στη συνέχεια, εισαγάγετε
το διψήφιο κωδικό από τον πίνακα στα δεξιά
που αντιστοιχεί στη μάρκα της τηλεόρασης,
πατώντας τα κατάλληλα αριθμητικά κουμπιά.
Αν η τηλεόραση είναι συμβατή με το
τηλεχειριστήριο, θα σβήσει.
Το τηλεχειριστήριο είναι τώρα προγραμματισμένο
να χειρίζεται την τηλεόραση.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Αν παρατίθενται πολλαπλοί κωδικοί για τη μάρκα της τηλεόρασης
που διαθέτετε, δοκιμάστε τον καθένα με τη σειρά μέχρι να βρείτε
αυτόν που λειτουργεί.
\\ Αν αντικαταστήσετε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου, θα πρέπει
να ρυθμίσετε ξανά τον κωδικό μάρκας.
Με αυτό το τηλεχειριστήριο μπορείτε να ελέγξετε
ορισμένες λειτουργίες της τηλεόρασής σας.
Κουμπί
TV POWER
Number
TV VOL +/–
TV MUTE
PROG (,/.)
TV SOURCE
Λειτουργία
Χρησιμοποιείται για το άναμμα και το
σβήσιμο της τηλεόρασης.
Χρησιμοποιείται για την άμεση εισαγωγή ενός
αριθμού.
Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της έντασης
ήχου της τηλεόρασης.
Χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση και την
απενεργοποίηση του ήχου.
Χρησιμοποιείται για την επιλογή του
επιθυμητού καναλιού.
Χρησιμοποιείται για την επιλογή μιας
εξωτερικής πηγής που είναι συνδεδεμένη
στην τηλεόραση.
Κωδικοί ελέγχου τηλεόρασης
Μάρκα
SAMSUNG
Κωδικός
TV POWER+01, +02,
+03, +04, +05, +06,
+07, +08, +09
AIWA
TV POWER+82
ANAM
TV POWER+10, +11,
+12, +13, +14, +15,
+16, +17, +18
BANG &
OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL
EDISON
TV POWER+57
TV POWER+71
TV POWER+73
TV POWER+57
TV POWER+52
TV POWER+75
DAEWOO
TV POWER+19, +20,
+23, +24, +25, +26,
+27, +28, +29, +30,
+31, +32, +33, +34
EMERSON
TV POWER+64
FINLUX
TV POWER+06,
+49, +57
FERGUSON
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
TV POWER+73
TV POWER+57
TV POWER+84
TV POWER+70
TV POWER+49,
+52, +71
TV POWER+60,
+72, +73, +75
Μάρκα
TV POWER+66
NORDMENDE
TV POWER+72,
+73, +75
NOKIA
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
TV POWER+57
TV POWER+06,
+56, +57
RADIOLA
TV POWER+06, +56
RCA
TV POWER+45, +46
SABA
TV POWER+57,
+72, +73, +74,
+75
REX
SALORA
SANYO
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
TELEAVA
TV POWER+40
TV POWER+06,
+55, +56, +57
RADIOMARELLI TV POWER+57
TV POWER+06, +19,
+20, +21, +22, +78
TV POWER+06, +57
TV POWER+53,
+54, +74, +75
TV POWER+58,
+59, +73, +74
TV POWER+52
TV POWER+06, +69
TV POWER+74
PIONEER
SINUDYNE
TV POWER+61, +79
Κωδικός
NOBLEX
SONY
TELEFUNKEN
THOMSON
TV POWER+74
TV POWER+74
TV POWER+41,
+42, +43, +44,
+48
TV POWER+06
TV POWER+74
TV POWER+36,
+37, +38, +39,
+48
TV POWER+71
TV POWER+57
TV POWER+57
TV POWER+35, +48
TV POWER+73
TV POWER+67,
+73, +75, +76
TV POWER+72,
+73, +75
THOMSON ASIA TV POWER+80, +81
TV POWER+06,
+48, +62, +65
TOSHIBA
TV POWER+83
YOKO
TV POWER+52, +77
WEGA
TV POWER+68
ZENITH
TV POWER+47,
+48, +49, +50,
+51, +52
TV POWER+57
TV POWER+06
TV POWER+63
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Οι λειτουργίες που αναφέρονται παραπάνω δεν είναι απαραίτητα
διαθέσιμες σε όλες τις τηλεοράσεις. Αν αντιμετωπίσετε
προβλήματα, χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
Ελληνικά
02350G-01-BD-F8500,8900-EN-GRE-.indd 5
5|
2013-03-14 오후 3:26:31
Συνδέσεις
Σύνδεση σε τηλεόραση
Προς είσοδο κεραίας
Προς είσοδο κεραίας
Καλώδιο RF
Ήχος
Βίντεο
Προς τηλεόραση
Σύνδεση σε ηχοσύστημα
Μέθοδος 1 Σύνδεση σε δέκτη AV που υποστηρίζει HDMI
• Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI (δεν περιλαμβάνεται)
Μέθοδος 2 Σύνδεση σε δέκτη AV με οπτική έξοδο
• Χρησιμοποιήστε ένα οπτικό καλώδιο (δεν περιλαμβάνεται)
• Θα ακούτε ήχο μόνο μέσω των δύο εμπρός ηχείων όταν η Ψηφιακή έξοδος έχει ρυθμιστεί σε PCM.
Ήχος/Βίντεο
Μέθοδος 2
Ήχος
Μέθοδος 1
| 6 Ελληνικά
02350G-01-BD-F8500,8900-EN-GRE-.indd 6
2013-03-14 오후 3:26:31
Σύνδεση δικτύου
Ασύρματο δίκτυο
Μπορείτε να συνδέσετε το προϊόν στο
δρομολογητή του δικτύου σας χρησιμοποιώντας
μία από τις μεθόδους που εμφανίζονται παρακάτω.
Ενσύρματο δίκτυο
Δρομολογητής
ασύρματου δικτύου
Ευρυζωνικό μόντεμ
(με ενσωματωμένο δρομολογητή)
Ευρυζωνική
υπηρεσία
Ή
Δρομολογητής
Ευρυζωνικό
μόντεμ
Ευρυζωνική
υπηρεσία
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Η πρόσβαση μέσω Διαδικτύου στο διακομιστή ενημέρωσης
λογισμικού της Samsung ενδέχεται να μην επιτρέπεται,
ανάλογα με το δρομολογητή που χρησιμοποιείτε ή την πολιτική
του παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP). Για περισσότερες
πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον ISP (Internet Service
Provider) που χρησιμοποιείτε.
\\ Για τους χρήστες DSL, χρησιμοποιήστε ένα δρομολογητή για να
πραγματοποιήσετε σύνδεση στο δίκτυο.
\\ Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία AllShare στον υπολογιστή
σας, θα πρέπει να τον συνδέσετε.
Ευρυζωνική
υπηρεσία
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Αν ο δρομολογητής ασύρματου δικτύου υποστηρίζει DHCP, το
προϊόν μπορεί να χρησιμοποιήσει μια διεύθυνση DHCP ή μια
στατική διεύθυνση IP για να συνδεθεί στο ασύρματο δίκτυο.
\\ Ρυθμίστε το δρομολογητή ασύρματου δικτύου σε τρόπο
λειτουργίας υποδομής (Infrastructure). Ο τρόπος λειτουργίας Adhoc δεν υποστηρίζεται.
\\ Το προϊόν υποστηρίζει μόνο τα ακόλουθα πρωτόκολλα κλειδιού
ασφαλείας ασύρματου δικτύου:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
\\ Επιλέξτε ένα κανάλι στο δρομολογητή ασυρμάτου δικτύου που δεν
χρησιμοποιείται. Αν το κανάλι που ρυθμίστηκε για το δρομολογητή
ασυρμάτου δικτύου χρησιμοποιείται από κάποια άλλη κοντινή
συσκευή, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα παρεμβολές και απώλεια
επικοινωνίας.
\\ Αν επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας Pure High-throughput
(Greenfield) 802.11n και ρυθμίσετε τον τύπο κρυπτογράφησης
σε WEP, TKIP ή TKIP-AES (WPS2Mixed) στο δρομολογητή
σας, το προϊόν δεν θα υποστηρίζει σύνδεση σύμφωνα με τις νέες
προδιαγραφές πιστοποίησης Wi-Fi.
\\ Αν ο δρομολογητής σας υποστηρίζει WPS (Wi-Fi Protected
Setup), μπορείτε να συνδεθείτε στο δίκτυο μέσω PBC (Push
Button Configuration) ή PIN (Personal Identification
Number). Το WPS διαμορφώνει αυτόματα το SSID και το κλειδί
WPA σε οποιονδήποτε από τους δύο τρόπους λειτουργίας.
\\ Τα ασύρματα δίκτυα LAN, εκ φύσεως, ενδέχεται να προκαλέσουν
παρεμβολές, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας (απόδοση
δρομολογητή, απόσταση, εμπόδια, παρεμβολές από άλλες
συσκευές ραδιοσυχνοτήτων κλπ.).
\\ Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία AllShare στον υπολογιστή
σας, θα πρέπει να τον συνδέσετε.
Ελληνικά
02350G-01-BD-F8500,8900-EN-GRE-.indd 7
7|
2013-03-14 오후 3:26:32
Διαδικασία ρύθμισης
3
• Η αρχική οθόνη δεν εμφανίζεται αν δεν διαμορφώσετε τις
αρχικές ρυθμίσεις.
• Οι ενδείξεις οθόνης (OSD) αυτού του προϊόντος ενδέχεται να
αλλάξουν μετά από την αναβάθμιση της έκδοσης λογισμικού.
• Τα βήματα πρόσβασης ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το
επιλεγμένο μενού.
Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας, αφού
συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής.
Όταν συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής
σε μια τηλεόραση για πρώτη φορά, η συσκευή
αναπαραγωγής ενεργοποιείται αυτόματα και
εμφανίζεται η οθόνη αρχικών ρυθμίσεων.
Εκκινήστε τη διαδικασία αρχικών ρυθμίσεων.
4
5
6
7
Ρυθμίσεις : Ρυθμίστε διάφορες λειτουργίες σύμφωνα με
τις προσωπικές σας προτιμήσεις.
Διαхείрιση проγр. : Κράτηση των επιθυμητών
τηλεοπτικών προγραμμάτων.
Βοήθεια πλοήγησης : Εμφανίζονται τα διαθέσιμα κουμπιά
του τηλεχειριστηρίου.
Пр. пεрίήγ. Web : Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Web Browser.
Προτεινόμενες εφαρμογές : Απευθείας πρόσβαση σε
συνιστώμενες εφαρμογές.
Ταινίες και Τηλ. εκпομпές : Λήψη ταινιών και
τηλεοπτικών εκπομπών από το Διαδίκτυο.
8
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Αυτό το μενού ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα
με τη χώρα.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Όταν συνδέεται σε μια τηλεόραση για πρώτη φορά, το προϊόν
ενεργοποιείται αυτόματα. Κάτι τέτοιο είναι φυσιολογικό.
\\ Κωδικός πρόσβασης : Εισαγάγετε τον επιθυμητό τετραψήφιο
κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά.
-- Γαλλία, Ιταλία : Δεν μπορείτε να ορίσετε τον κωδικό πρόσβασης
στην τιμή "0000". Επιλέξτε άλλους αριθμούς.
-- Άλλες χώρες : Η προεπιλεγμένη τιμή του κωδικού πρόσβασης
είναι "0000".
\\ Το μενού ταξινόμησης καναλιών μπορεί να εμφανιστεί όταν η
χώρα έχει ρυθμιστεί σε Ιταλία.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Στην αρχική οθόνη μενού, θα περάσει σε λειτουργία καναλιού DTV
μετά από 3 λεπτά. Όταν προσπελαύνετε το μενού Ρυθμίσεων, η
προφύλαξη οθόνη θα ενεργοποιηθεί μετά από 5 λεπτά.
Γίνεται εξοικονόμηση ενέργειας, με την αυτόματη απενεργοποίηση
του προϊόντος όταν δεν γίνεται καμία ενέργεια από το χρήστη επί
4 ώρες. Εάν το μενού "Αυτόμ.απενεργ." έχει οριστεί στο "Απεν.",
η συσκευή δεν θα απενεργοποιηθεί αυτομάτως.
Αρχική οθόνη
1
8
7
6
1
2
Ταινίες και
Τηλ.
εκпομпές
Εφαρμογές
Μεταβείτε στο Apps και συνδεθείτε στο
δίκτυο για να αпоκτήσετε
проτεινόμενες εφαрμογές.
Φωτογραφίε
ς, βίντεο,
μουσική
Пр. пεрίήγ. Web
Διαхείрιση проγр.Ρυθμίσεις
a Λογαр. Samsung d Κατопτрισμόҫ оӨόνηҫ
2
3
4
5
Εφαρμογές : Πρόσβαση σε διάφορες χρεώσιμες ή δωρεάν
εφαρμογές.
Φωτογραφίε ς, βίντεο, μουσική : Αναπαραγωγή βίντεο,
φωτογραφιών ή μουσικής από δίσκο, συσκευή USB,
υπολογιστή ή φορητές συσκευές.
| 8 Ελληνικά
02350G-01-BD-F8500,8900-EN-GRE-.indd 8
2013-03-14 오후 3:26:33
Πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων
1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις στην αρχική οθόνη και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί v.
Εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων.
Τρόπος χρήσης του e-Manual
E-MANUAL
Ρυθμίσεις
Οθόνη
Οθόνη
Ρυθμίσεις 3D
Ήχος
Εкпоμпή
Δίκτυο
Δειτоυрίεҫ Smart
Σύστημα
Υποστήριξη
Format οθόνης
BD Wise
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
16:9 Αρχικό
Αп.
ΑνάλυσηAuto
Έξυνη ανάλυση DTV
Καρέ ταινίας (24fps)
RECEIVER
TTX/MIX
1
2
3
4
5
6
Smart HubINPUT
BD МέγεӨоς
TVоӨόνηςSUBTITLE
Αп.
Η οθόνη του E-manual
Auto
Мεγ. 1
1
2. Για να προσπελάσετε
7 8 τα μενού,
9 τα υπομενού
και τις επιλογές
της οθόνης
ρυθμίσεων,
DISC MENU
TITLE MENU
POPUP
0 του
ανατρέξτε στην εικόνα
τηλεχειριστηρίου
και στον πίνακα ρυθμίσεων
Κουμπιά του τηλεχειριστηρίου που
χρησιμοποιούνται για το μενού
ρυθμίσεων
TV MUTE
Connection
Setting
Display
Audio
Broadcasting
Networks
Smart Features
System
Support
Media Play
DTV Functions
1
HOME
1
GUIDE
2
3
3
2
1
2
3
4
4
A
B
C
PANDORA
3D
SUBTITLE
D
SMART HUB SEARCH E-MANUAL SOCIAL
Κουμπί HOME
: Πατήστε
για να μεταβείτε στην αρχική
1
DIGITAL SUBTITLE INPUT
TV
οθόνη.
WEB BROWSER
REC REC PAUSE
Κουμπί RETURN : Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
Κουμπί v (Καταχώρηση) / ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ :
• Πατήστε ▲▼◄► για να μετακινήσετε το δρομέα ή
να επιλέξετε κάποιο στοιχείο.
• Πατήστε το κουμπί v για να ενεργοποιήσετε το
τρέχον επιλεγμένο στοιχείο ή να επιβεβαιώσετε κάποια
ρύθμιση.
2
Setting > System
System
Setup
3
Try Now
Sets the channels and the time when setting up this product for the frist
time or when resetting it.
Language
4
Try Now
You can select the language you prefer for the On-screen menu, disc menu,
etc.
a Home b Index c Search
TV SOURCE
CH LIST
Μπορείτε να βρείτε οδηγίες σχετικά
με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος
σας στο e-Manual στο προϊόν
σας. Για να το χρησιμοποιήσετε,
πατήστε το κουμπί E-MANUAL στο
τηλεχειριστήριό σας.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄►
για να επισημάνετε μια κατηγορία και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί v.
4
Αρχική σελίδα : Μετάβαση στην αρχική οθόνη του
e-Manual.
Ευρετήριο : Εμφανίζεται η οθόνη του ευρετηρίου.
Αναζήτηση : Σας επιτρέπει να αναζητάτε πληροφορίες
εισάγοντας λέξεις.
Δοκιμή τώρα : Επιτρέπει τη μετάβαση στο αντίστοιχο
μενού των ενδείξεων οθόνης.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη σε ορισμένα μενού.
\\ Εάν η σελίδα του E-manual που εμφανίζεται στην οθόνη της
τηλεόρασής σας δεν έχει ολοκληρωθεί και είναι μερικώς κρυμμένη,
ρυθμίστε το Μέγεθος οθόνης Smart Hub σε Μέγ. 1.
Κουμπί EXIT : Πατήστε για να εξέλθετε από το τρέχον
μενού.
Ελληνικά
02350G-01-BD-F8500,8900-EN-GRE-.indd 9
9|
2013-03-14 오후 3:26:33
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Εάν η συσκευή BD-HDD combo φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα, πρώτα δοκιμάστε αυτή τη λίστα με
τα πιθανά προβλήματα και λύσεις.
Εάν δεν ισχύει καμία από αυτές τις συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική
διεύθυνση “www.samsung.com” κάντε κλικ στο Support ή καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών
της Samsung.
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΛΥΣΗ
Φραγή της προβολής στην οθόνη.
• Αν η έξοδος HDMI έχει ρυθμιστεί σε κάποια ανάλυση που δεν μπορεί να υποστηρίξει
η τηλεόρασή σας (για παράδειγμα 1080p), ενδέχεται να μην εμφανίζεται εικόνα στην
τηλεόραση.
• Πατήστε το κουμπί 5 (STOP) (στο επάνω παράθυρο) επί περισσότερα από 5
δευτερόλεπτα στην αρχική οθόνη, χωρίς να υπάρχει τοποθετημένος δίσκος στη
συσκευή. Όλες οι ρυθμίσεις θα επανέλθουν στις εργοστασιακές τιμές τους.
• Όταν αποκαθίστανται οι εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, διαγράφονται όλα τα
αποθηκευμένα δεδομένα BD χρήστη.
Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης.
• Πατήστε το κουμπί 5 (STOP) (στο επάνω παράθυρο) επί περισσότερα από 5
δευτερόλεπτα στην αρχική οθόνη, χωρίς να υπάρχει τοποθετημένος δίσκος στη
συσκευή. Όλες οι ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού PIN, θα επανέλθουν
στις εργοστασιακές τιμές τους. Μη χρησιμοποιήσετε αυτή τη λύση παρά μόνο αν είναι
απόλυτη ανάγκη.
• Όταν αποκαθίστανται οι εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, διαγράφονται όλα τα
αποθηκευμένα δεδομένα BD χρήστη.
Επισκευές
Αν επικοινωνήσετε μαζί μας για να επισκευάσουμε το προϊόν σας, ενδέχεται να πληρώσετε μια χρέωση
διαχείρισης αν συμβεί ένα από τα εξής:
1. Ένας τεχνικός επισκεφτεί το σπίτι σας κατόπιν δικού σας αιτήματος και δεν υπάρχει ελάττωμα στο
προϊόν.
2. Φέρετε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευής και δεν υπάρχει ελάττωμα στο προϊόν.
Θα σας ενημερώσουμε σχετικά με το ποσό της χρέωσης διαχείρισης προτού επισκεφτούμε το σπίτι σας ή
αρχίσουμε τυχόν εργασίες στο προϊόν σας.
Συνιστούμε να διαβάσετε σχολαστικά αυτό το εγχειρίδιο, να αναζητήσετε μια λύση στη διαδικτυακή
τοποθεσία www.samsung.com ή να επικοινωνήσετε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung
προτού ζητήσετε επισκευή του προϊόντος σας.
| 10 Ελληνικά
02350G-01-BD-F8500,8900-EN-GRE-.indd 10
2013-03-14 오후 3:26:33
Συμβατότητα δίσκων και μορφών
Τύποι δίσκων και περιεχόμενο που μπορεί να αναπαράγει το προϊόν
Περιεχόμενο
ΒΙΝΤΕΟ
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΒΙΝΤΕΟ
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Μέσο
Λεπτομέρειες
Blu-ray Δίσκος
Δίσκοι BD-ROM ή BD-RE/R που έχουν εγγραφεί στη μορφή BD-RE.
3D Blu-ray Δίσκος
DVD-VIDEO
DVD±RW/±R
CD-RW/R
CD-RW/R
DVD±RW/±R
BD-RE/R
CD-RW/R
DVD±RW/±R
BD-RE/R
HDD
USB
Δίσκοι DVD-VIDEO, DVD±RW/±R που έχουν εγγραφεί και οριστικοποιηθεί.
Μέσα που περιλαμβάνουν περιεχόμενο DivX, MKV ή MP4.
Μουσική που έχει εγγραφεί σε CD-RW/R, DVD±RW/±R, BD-RE/R με περιεχόμενο μορφής MP3
ή WMA.
Φωτογραφίες που έχουν εγγραφεί σε CD-RW/R, DVD±RW/±R, BD-RE/R με περιεχόμενο μορφής
JPEG.
Βίντεο, μουσική και φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες σε HDD ή συσκευή USB
Τύποι δίσκων που δεν μπορεί να αναπαράγει το προϊόν
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/MVΔίσκος κλπ.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
• DVD-RW (τρόπος
• DVD-RAM
• Δίσκοι DVD-R
λειτουργίας VR)
χωρητικότητας 3,9 GB
• Super Audio CD
για εγγραφές.
(εκτός από τη στρώση • CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
CD)
(σε δίσκους CD-G
αναπαράγεται μόνο ο
ήχος και όχι τα γραφικά.)
\\ Το προϊόν ενδέχεται να μην αναπαράγει ορισμένους δίσκους CD-RW/R και DVD±RW/±R, λόγω των συνθηκών εγγραφής.
\\ Αν ένας δίσκος DVD±RW/±R δεν έχει εγγραφεί σωστά στη μορφή DVD video, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του.
\\ Το προϊόν σας δεν αναπαράγει περιεχόμενο που έχει εγγραφεί σε δίσκο DVD±RW/±R με ρυθμό μετάδοσης bit που υπερβαίνει τα 10 Mbps.
\\ Το προϊόν σας δεν αναπαράγει περιεχόμενο που έχει εγγραφεί σε δίσκο BD-RE/R με ρυθμό μετάδοσης bit που υπερβαίνει τα 25 Mbps.
\\ Η αναπαραγωγή ενδέχεται να μην είναι δυνατή με ορισμένους τύπους δίσκων ή όταν χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως
η αλλαγή οπτικής γωνίας και η προσαρμογή του λόγου πλευρών. Οι πληροφορίες σχετικά με τους δίσκους αναγράφονται λεπτομερώς στη
συσκευασία τους. Ανατρέξτε σε αυτές αν είναι απαραίτητο.
\\ Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου BD-J, η φόρτωση ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο από έναν κανονικό δίσκο ή ορισμένες λειτουργίες
ενδέχεται να εκτελούνται αργά.
Προστασία από αντιγραφή
• Επειδή το AACS (Advanced Access Content System) είναι το εγκεκριμένο σύστημα προστασίας
περιεχομένου για τη μορφή Blu-ray Δίσκος, με τον ίδιο τρόπο που το σύστημα CSS (Content Scramble
System) χρησιμοποιείται για τη μορφή DVD, επιβάλλονται ορισμένοι περιορισμοί στην αναπαραγωγή,
την έξοδο αναλογικού σήματος κλπ. για το περιεχόμενο που προστατεύεται από το σύστημα AACS.
Η λειτουργία και οι περιορισμοί αυτού του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το χρόνο
αγοράς, καθώς αυτοί οι περιορισμοί ενδέχεται να εφαρμοστούν και/ή να τροποποιηθούν από το
σύστημα AACS μετά από την κατασκευή αυτού του προϊόντος. Επιπλέον, οι τεχνολογίες BD-ROM Mark
και BD+ που χρησιμοποιούνται ως πρόσθετο σύστημα προστασίας περιεχομένου για τη μορφή Bluray Δίσκος επιβάλλουν ορισμένους περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών αναπαραγωγής
για περιεχόμενο με προστασία BD-ROM Mark και/ή BD+. Για να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες
σχετικά με τις τεχνολογίες AACS, BD-ROM Mark, BD+ ή αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με το κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.
Ελληνικά
02350G-01-BD-F8500,8900-EN-GRE-.indd 11
11 |
2013-03-14 오후 3:26:33
• Πολλοί δίσκοι Blu-ray Δίσκος/DVD είναι
κωδικοποιημένοι για προστασία από αντιγραφή. Για
αυτό το λόγο, θα πρέπει να συνδέετε το προϊόν μόνο
απευθείας στην τηλεόρασή σας και όχι σε μια συσκευή
βίντεο. Η σύνδεση σε μια συσκευή βίντεο έχει ως
αποτέλεσμα παραμορφωμένη εικόνα όταν ο δίσκος Bluray Δίσκος/DVD διαθέτει προστασία από αντιγραφή.
• Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί πνευματικών
δικαιωμάτων των Η.Π.Α. και άλλων χωρών,
απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη εγγραφή,
χρήση, προβολή, διανομή ή τροποποίηση
τηλεοπτικών προγραμμάτων, βιντεοταινιών, δίσκων
Blu-ray Δίσκος, δίσκων DVD και άλλου υλικού. Η
πράξη αυτή επισύρει αστικές και/ή ποινικές ευθύνες.
• Ειδοποίηση τεχνολογίας Cinavia : Αυτό το προϊόν
χρησιμοποιεί τεχνολογία Cinavia για τον περιορισμό
της χρήσης μη εξουσιοδοτημένων αντιγράφων
ορισμένων ταινιών και βίντεο που διατίθενται
στο εμπόριο, καθώς και της ηχητικής επένδυσής
τους. Αν ανιχνευτεί απαγορευμένη χρήση ενός μη
εξουσιοδοτημένου αντιγράφου, εμφανίζεται ένα
μήνυμα και διακόπτεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή.
Περισσότερες πληροφορίες για την τεχνολογία Cinavia
παρέχονται στο Διαδικτυακό κέντρο πληροφόρησης
πελατών της Cinavia, στη διεύθυνση http://www.
cinavia.com. Για να ζητήσετε πρόσθετες πληροφορίες
σχετικά με την τεχνολογία Cinavia μέσω ταχυδρομείου,
στείλτε μια κάρτα με την ταχυδρομική διεύθυνσή σας
στο: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Το προϊόν αυτό ενσωματώνει αποκλειστική τεχνολογία
που χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας από τη Verance
Corporation, η οποία προστατεύεται από το δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. με αριθμό 7.369.677 και άλλα
διπλώματα ευρεσιτεχνίας που έχουν εκδοθεί και
εκκρεμούν στις Η.Π.Α. και διεθνώς, καθώς και από
προστασία πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών
μυστικών για ορισμένα στοιχεία της συγκεκριμένης
τεχνολογίας. Η επωνυμία Cinavia είναι εμπορικό σήμα
της Verance Corporation. Πνευματικά δικαιώματα
2004-2010 Verance Corporation. Με την επιφύλαξη
παντός δικαιώματος από τη Verance. Απαγορεύεται η
αποσυμπίληση ή ανακατασκευή κώδικα.
Αποποίηση ευθυνών για τις
υπηρεσίες δικτύου
Όλο το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που είναι προσπελάσιμες
μέσω αυτής της συσκευής ανήκουν σε τρίτους και
προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα
ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα ή/και άλλους νόμους περί
πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτό το περιεχόμενο και οι
υπηρεσίες παρέχονται σε σας αποκλειστικά για προσωπική
και μη εμπορική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση περιεχομένου
ή υπηρεσιών με τρόπο που δεν είναι εξουσιοδοτημένος από
τον κάτοχο του περιεχομένου ή τον πάροχο υπηρεσιών.
Απαγορεύεται η τροποποίηση, η αντιγραφή, η αναδημοσίευση,
η αποστολή, η δημοσίευση, η μετάδοση, η μετάφραση, η
πώληση, η δημιουργία παραγώγων έργων, η εκμετάλλευση
ή η διανομή με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, οποιουδήποτε
περιεχομένου ή υπηρεσιών που προβάλλονται μέσω
αυτής της συσκευής, χωρίς περιορισμούς αναφορικά με τα
προαναφερθέντα, παρά μόνο με την ρητή εξουσιοδότηση από
τον αντίστοιχο κάτοχο περιεχομένου ή πάροχο υπηρεσιών.
ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ SAMSUNG
ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ, ΡΗΤΩΣ
Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. Η
SAMSUNG ΑΠΟΠΟΙΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ
ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ,
ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΔΕΝ
ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ,
ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ Η SAMSUNG ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ
ΕΥΘΥΝΗ, ΥΠΟ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ,
ΕΙΤΕ ΕΝΤΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Ή
ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ,
ΕΜΜΕΣΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ
ΖΗΜΙΑ, ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΕΞΟΔΑ Ή ΑΛΛΕΣ
ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΛΟΓΩ Ή ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ
Ή ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ
ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ
ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΜΙΑ.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους ενδέχεται
να τερματιστούν ή να διακοπούν οποιαδήποτε
στιγμή και η Samsung δεν κάνει καμία δήλωση
και δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι οποιοδήποτε
περιεχόμενο ή υπηρεσία θα παραμείνει
διαθέσιμο για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.
Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες μεταδίδονται
από τρίτους μέσω δικτύων και εγκαταστάσεων
μετάδοσης, επί των οποίων η Samsung δεν έχει
κανένα έλεγχο. Χωρίς περιορισμούς αναφορικά
με τη γενική ισχύ αυτής της αποποίησης
ευθυνών, η Samsung αποποιείται ρητά
οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη για τυχόν
διακοπή ή αναστολή της παροχής οποιουδήποτε
περιεχομένου ή υπηρεσίας που διατίθεται μέσω
αυτής της συσκευής.
Η εταιρεία Samsung δεν είναι ούτε υπεύθυνη
ούτε υποχρεωμένη να παρέχει εξυπηρέτηση
πελατών αναφορικά με το περιεχόμενο και τις
υπηρεσίες. Οποιαδήποτε απορία ή αίτημα για
παροχή υπηρεσιών σχετικά με το περιεχόμενο ή
τις υπηρεσίες θα πρέπει να υποβάλλεται απευθείας
στους αντίστοιχους παρόχους περιεχομένου και
υπηρεσιών.
| 12 Ελληνικά
02350G-01-BD-F8500,8900-EN-GRE-.indd 12
2013-03-14 오후 3:26:33
Άδεια χρήσης
• Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας
από τη Dolby Laboratories.
Η επωνυμία Dolby και το
σύμβολο διπλού D είναι
εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.
• Κατασκευάζεται κατόπιν
αδείας κατά τα διπλώματα
ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α.
με αριθμούς: 5.956.674,
5.974.380, 6.226.616, 6.487.535, 7.212.872,
7.333.929, 7.392.195, 7.272.567 και άλλα
διπλώματα ευρεσιτεχνίας που έχουν εκδοθεί και
εκκρεμούν στις Η.Π.Α. και διεθνώς. Η επωνυμία
DTS-HD, το αντίστοιχο σύμβολο, η επωνυμία
DTS-HD μαζί με το σύμβολο είναι σήματα
κατατεθέντα και η επωνυμία DTS-HD Master
Audio είναι εμπορικό σήμα της DTS, Inc. Το
προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό. © DTS, Inc. Με
την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
• DivX
-- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
ΜΟΡΦΗΣ DIVX : Το DivX® είναι
μια μορφή ψηφιακού βίντεο που δημιουργήθηκε
από τη DivX, LLC, μια θυγατρική της Rovi
Corporation. Αυτή η συσκευή διαθέτει επίσημη
πιστοποίηση DivX Certified® ότι αναπαράγει βίντεο
μορφής DivX. Για περισσότερες πληροφορίες και
εργαλεία λογισμικού για τη μετατροπή των αρχείων
σας σε βίντεο μορφής DivX, επισκεφτείτε τη
διαδικτυακή τοποθεσία divx.com.
-- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ DIVX VIDEO-ON-DEMAND :
Αυτή η συσκευή με πιστοποίηση DivX Certified®
πρέπει να δηλωθεί προκειμένου να αναπαράγει
ταινίες μορφής DivX Video-on-Demand (VOD) που
έχετε αγοράσει. Για να αποκτήσετε το δικό σας
κωδικό δήλωσης, μεταβείτε στην ενότητα DivX
VOD του μενού ρύθμισης της συσκευής σας. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο
ολοκλήρωσης της διαδικασίας δήλωσης, μεταβείτε
στη διαδικτυακή τοποθεσία vod.divx.com.
-- Πιστοποίηση DivX Certified® για
αναπαραγωγή βίντεο μορφής DivX®
με ανάλυση έως και HD 1080p,
συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου
Ρremium.
Οι ονομασίες DivX®, DivX Certified® και τα
σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της
Rovi Corporation ή των θυγατρικών της και
χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.
Καλύπτεται από ένα ή περισσότερα από τα
ακόλουθα διπλώματα ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α.:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
• Οι επωνυμίες HDMI και
HDMI High-Definition
Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο
HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα
κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC στις Η.Π.Α.
και σε άλλες χώρες
• Οι επωνυμίες Oracle και Java
είναι σήματα κατατεθέντα της
Oracle και/ή των θυγατρικών της.
Οι υπόλοιπες επωνυμίες ενδέχεται
να είναι σήματα κατατεθέντα των
αντίστοιχων κατόχων τους.
• Όροι περαιτέρω άδειας χρήσης της Rovi (Όροι
χρήσης)
-- Η εφαρμογή αυτή ενσωματώνει λογισμικό και
τεχνολογία της Rovi Corporation ("Rovi"). Το
λογισμικό και η τεχνολογία της Rovi (συλλογικά, η
"Τεχνολογία Rovi") επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να
προσπελαύνουν δεδομένα που σχετίζονται με μουσική
("Δεδομένα Rovi") μέσω Διαδικτύου και αλλιώς από τις
αποκλειστικές βάσεις δεδομένων της Rovi (οι "Βάσεις
δεδομένων Rovi") που βρίσκονται στους διακομιστές
της Rovi (οι "Διακομιστές Rovi") και να εκτελούν
άλλες λειτουργίες. Μπορείτε να προσπελαύνετε και
να χρησιμοποιείτε τα Δεδομένα Rovi μόνο μέσω των
προβλεπόμενων λειτουργιών τελικού χρήστη αυτού του
λογισμικού εφαρμογής.
-- Συμφωνείτε ότι θα χρησιμοποιήσετε τα Δεδομένα
Rovi, την Τεχνολογία Rovi και τους Διακομιστές Rovi
μόνο για δική σας προσωπική και μη εμπορική χρήση.
Συμφωνείτε να μην παραχωρείτε, να μην αντιγράφετε,
να μη μεταφέρετε και να μη μεταδίδετε τα Δεδομένα
Rovi σε κανένα τρίτο. Συμφωνείτε να μη χρησιμοποιείτε
και να μην εκμεταλλεύεστε τα Δεδομένα Rovi, την
Τεχνολογία Rovi, τις Βάσεις δεδομένων Rovi ή τους
Διακομιστές Rovi, με εξαίρεση τα ρητά επιτρεπόμενα
στο παρόν.
-- Συμφωνείτε ότι η μη αποκλειστική άδεια σας να
προσπελαύνετε τις Βάσεις δεδομένων Rovi και να
χρησιμοποιείτε τα Δεδομένα Rovi, την Τεχνολογία
Rovi και τους Διακομιστές Rovi θα τερματιστεί, αν
παραβιάσετε αυτούς τους περιορισμούς. Αν η άδεια
χρήσης σας τερματιστεί, συμφωνείτε να διακόψετε
οποιαδήποτε και κάθε χρήση των Δεδομένων Rovi,
της Τεχνολογίας Rovi και των Διακομιστών Rovi. Η
εταιρεία Rovi επιφυλάσσεται παντός δικαιώματος
επί των Δεδομένων Rovi, της Τεχνολογίας Rovi και
των Διακομιστών Rovi, συμπεριλαμβανομένων όλων
των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Συμφωνείτε ότι η Rovi
μπορεί να επιβάλλει αυτεπαγγέλτως τα δικαιώματά της
κατά του προσώπου σας, στο πλαίσιο της παρούσας
Συμφωνίας.
-- Η Rovi διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει δεδομένα
από τις Βάσεις δεδομένων Rovi ή να αλλάζει κατηγορίες
δεδομένων για οποιονδήποτε λόγο που η Rovi θεωρεί
επαρκή. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι η Τεχνολογία
Rovi ή οι Διακομιστές Rovi δεν παρουσιάζουν
σφάλματα ή ότι η λειτουργία της Τεχνολογίας Rovi
ή των Διακομιστών Rovi θα είναι αδιάλειπτη. Η Rovi
δεν έχει την υποχρέωση να σας παρέχει νέους,
βελτιωμένους ή πρόσθετους τύπους ή κατηγορίες
δεδομένων που η Rovi ενδέχεται να επιλέξει να παρέχει
στο μέλλον και είναι ελεύθερη να διακόψει την παροχή
των διαδικτυακών υπηρεσιών της οποιαδήποτε στιγμή.
Ελληνικά
02350G-01-BD-F8500,8900-EN-GRE-.indd 13
13 |
2013-03-14 오후 3:26:34
-- Τα δεδομένα που υποβάλλετε προς χρήση
δεν θα είναι προσωπικά δεδομένα ή δεδομένα
προσωπικής ταυτοποίησης, αλλά μόνο
δεδομένα που αφορούν άλμπουμ μουσικής
και σχετικά δεδομένα που δεν εμφανίζονται
στη Βάση δεδομένων αναζήτησης της Rovi.
Βεβαιώνετε ότι, εξ' όσων γνωρίζετε, το
άλμπουμ στο οποίο αντιστοιχούν τα δεδομένα
που υποβάλλονται διατίθεται στο εμπόριο και
ότι εσείς, ο τελικός χρήστης, έχετε το νόμιμο
δικαίωμα να υποβάλλετε τα δεδομένα.
-- Στην έκταση που εσείς, ο τελικός χρήστης,
παρέχετε οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά
με πρωτότυπα έργα συγγραφής για προσθήκη
στις Βάσεις δεδομένων Rovi, δηλώνετε
και εγγυάστε ότι είστε ο αποκλειστικός
δημιουργός αυτού ή αυτών των έργων και,
επιπλέον, εκχωρείτε με το παρόν στη Rovi
όλα τα πνευματικά δικαιώματα επ’ αυτών,
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος
καταχώρισης των πνευματικών δικαιωμάτων
επί αυτού ή αυτών των έργων, ως μέρους της
Βάσης δεδομένων Rovi.
-- Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ROVI ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ROVI ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ
ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΕΣΑΣ "ΩΣ ΕΧΕΙ". Η ROVI ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ
ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ROVI ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ ROVI. Η ROVI
ΑΠΟΠΟΙΕΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ
Ή ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ,
ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΟΥ ΚΑΙ
ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. Η ROVI ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ROVI
Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ ROVI ΕΚ
ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ. Η ROVI ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ Ή
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΓΙΑ
ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ Ή ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΖΗΜΙΕΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ
ΚΕΡΔΗ Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ
ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚ
MEΡΟΥΣ ΣΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ROVI, ΤΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ROVI Ή ΑΛΛΙΩΣ ΠΩΣ.
• Ειδοποίηση για τις άδειες χρήσης λογισμικού
ανοιχτού κώδικα
-- Για την περίπτωση χρήσης λογισμικού
ανοιχτού κώδικα, στο μενού του προϊόντος
είναι διαθέσιμες άδειες χρήσης ανοιχτού
κώδικα.
• Οι επωνυμίες και τα λογότυπα Blu-ray Disc™,
Blu-ray™ είναι εμπορικά σήματα της Blu-ray
Disc Association.
Σύσταση - μόνο για την Ε.Ε.
• Με την παρούσα, η Samsung
Electronics δηλώνει ότι αυτή
η συσκευή BD-HDD
Combo συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις
απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της
Οδηγίας 1999/5/EΚ.
Μπορείτε να βρείτε την επίσημη Δήλωση
συμμόρφωσης στη διαδικτυακή τοποθεσία http://
www.samsung.com.
Μεταβείτε στο Υποστήριξη > Αναζήτηση
υποστήριξης προϊόντος και εισαγάγετε το όνομα
μοντέλου.
Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. Αυτός ο εξοπλισμός
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εσωτερικούς
χώρους.
| 14 Ελληνικά
02350G-01-BD-F8500,8900-EN-GRE-.indd 14
2013-03-14 오후 3:26:34
Προειδοποιηση
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ
ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ).
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ
ΧΡΗΣΤΗ. ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
Αυτό το σύμβολο σημαίνει "επικίνδυνη τάση" εντός ΠΡΟΣΟΧΗ : ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει σημαντικές οδηγίες
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή που συνοδεύουν το προϊόν.
του προϊόντος και προειδοποιεί για πιθανότητα
ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ). ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού.
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ
ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.
Μην τοποθετείτε τον εξοπλισμό σε περιορισμένο
χώρο, όπως μια βιβλιοθήκη ή αντίστοιχο μέρος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Για την αποφυγή βλάβης που ενδέχεται να
οδηγήσει σε κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε
βροχή ή υγρασία.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Η ΣΥΣΚΕΥΗ BD-HDD COMBO ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ
ΜΙΑ ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΑ ΛΕΪΖΕΡ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΑΠΟΒΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΚΤΕΘΕΙ
ΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΗΣ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ
ΟΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ BDHDD COMBO ΟΠΩΣ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΛΕΪΖΕΡ. Η
ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Ή ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ
ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ
ΤΗΝ ΕΚΛΥΣΗ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ.
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝΟΣ ΣΑΣ. ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.
Αυτό το προϊόν πληροί τους κανονισμούς της Ε.Ε.
όταν χρησιμοποιούνται θωρακισμένα καλώδια και
βύσματα για τη σύνδεσή του με άλλον εξοπλισμό.
Για να αποφύγετε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές
με ηλεκτρικές συσκευές, όπως π.χ. ραδιόφωνα
και τηλεοράσεις, χρησιμοποιήστε θωρακισμένα
καλώδια και βύσματα για τις συνδέσεις.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το καλώδιο ρεύματος σε αυτόν το εξοπλισμό παρέχεται
με χυτό φις στο οποίο υπάρχει μία ασφάλεια. Η τιμή της
ασφάλειας αναγράφεται στην όψη του φις.
Εάν χρειάζεται αντικατάσταση, πρέπει να χρησιμοποιήσετε
μια ασφάλεια εγκεκριμένη κατά BS1362 με την ίδια
ονομαστική τιμή.
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φις χωρίς το κάλυμμα της
ασφάλειας, εάν αυτό είναι αποσπώμενο. Εάν απαιτείται
ανταλλακτικό κάλυμμα ασφάλειας, θα πρέπει να είναι του
ίδιου χρώματος με αυτό της όψης του φις με τις ακίδες.
Διατίθενται ανταλλακτικά καλύμματα από την αντιπροσωπία.
Εάν το προσαρτημένο φις δεν είναι κατάλληλο για τις πρίζες
στο σπίτι σας ή εάν το καλώδιο δεν είναι αρκετά μακρύ
ώστε να φθάσει σε κάποια πρίζα, θα πρέπει να αγοράσετε
ένα κατάλληλο καλώδιο προέκτασης εγκεκριμένο ως προς
την ασφάλεια ή να συμβουλευτείτε την αντιπροσωπία για
βοήθεια.
Ωστόσο, εάν δεν υπάρχει εναλλακτική λύση από την
κοπή του φις, αφαιρέστε την ασφάλεια και, στη συνέχεια,
απορρίψτε το φις με προσοχή. Μην συνδέετε το
κομμένο φις σε πρίζα ρεύματος, καθώς υπάρχει κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας από το γυμνό εύκαμπτο καλώδιο.
Για την αποσύνδεση της συσκευής από τη παροχή
ρεύματος, τραβήξτε το φις από την πρίζα. Το προϊόν που
συνοδεύεται από αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών υπάγεται σε
προκαθορισμένα πνευματικά δικαιώματα συγκεκριμένων
φορέων.
Το προϊόν που συνοδεύεται από αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών
υπάγεται σε προκαθορισμένα πνευματικά δικαιώματα
συγκεκριμένων φορέων.
ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
Η παρούσα συσκευή αναπαραγωγής CD έχει
κατηγοριοποιηθεί ως προϊόν ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
1. Με τη διενέργεια χειρισμών, ρυθμίσεων ή
διαδικασιών άλλων από αυτών που καθορίζονται
σε αυτό το έγγραφο, υπάρχει κίνδυνος έκθεσης σε
ακτινοβολία.
Ελληνικά
02350G-01-BD-F8500,8900-EN-GRE-.indd 15
15 |
2013-03-14 오후 3:26:34
ΠΡΟΣΟΧΗ :
• ΟΡΑΤΗ ΚΑΙ ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΛΕΪΖΕΡ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3B ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ.
ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΔΕΣΜΗ (IEC
60825-1)
• ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΛΕΪΖΕΡ. Η
ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Ή ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ή Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΛΥΣΗ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ. ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
ΚΑΙ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ.
ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Προφυλάξεις
Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια
Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες
λειτουργίας προτού χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.
Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες για την ασφάλεια
που αναφέρονται παρακάτω.
Κρατήστε πρόχειρες αυτές τις οδηγίες λειτουργίας
για μελλοντική αναφορά.
1. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
2. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
3. Λάβετε υπόψη σας όλες τις προειδοποιήσεις.
4. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
5. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε
νερό.
6. Καθαρίζετε μόνο με ένα στεγνό πανί.
7. Μη φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού.
Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή.
8. Μην τοποθετείτε κοντά σε πηγές θερμότητας
όπως καλοριφέρ, θερμαντικά σώματα,
ηλεκτρικές κουζίνες ή άλλες συσκευές
(συμπεριλαμβανομένων δεκτών AV) που
παράγουν θερμότητα.
| 16 Ελληνικά
02350G-01-BD-F8500,8900-EN-GRE-.indd 16
9. Μη ματαιώνετε τον σκοπό ασφαλείας του
πολωμένου φις ή του φις με ακροδέκτη
γείωσης. Τα πολωμένα φις διαθέτουν δύο
πλακέ ακροδέκτες, με τον έναν πιο πλατύ
από τον άλλο. Τα φις με ακροδέκτη γείωσης
διαθέτουν δύο πλακέ ακροδέκτες και έναν
τρίτο κυλινδρικό ακροδέκτη γείωσης. Ο πλακέ
ακροδέκτης ή ο τρίτος κυλινδρικός ακροδέκτης
παρέχονται για την ασφάλειά σας. Αν το
παρεχόμενο φις δεν ταιριάζει στην πρίζα σας,
συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο για την
αντικατάσταση της πεπαλαιωμένης πρίζας.
10. Μην πατάτε και μη διπλώνετε το καλώδιο
ρεύματος, προστατεύστε το από φθορές
ειδικά στο φις, τις υποδοχές και τα σημεία
σύνδεσης με τη συσκευή.
11. Χρησιμοποιείτε μόνο τα προσαρτήματα/
αξεσουάρ που καθορίζονται από τον
κατασκευαστή.
12. Χρησιμοποιείτε μόνο το
καροτσάκι, τη βάση, το
τρίποδο, το στήριγμα ή το
τραπέζι που καθορίζεται
από τον κατασκευαστή
ή πωλείται μαζί με τη
συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε καροτσάκι, θα
πρέπει να το μετακινείτε μαζί με τη συσκευή
με προσοχή για να αποφύγετε τραυματισμό
από ενδεχόμενη ανατροπή.
13. Αποσυνδέετε αυτή τη συσκευή κατά τη
διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς ή όταν
δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλες χρονικές
περιόδους.
14. Αναθέτετε όλες τις εργασίες επισκευής
σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις.
Απαιτείται σέρβις όταν η συσκευή έχει
υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, όπως ζημιά
στο καλώδιο ρεύματος ή στο φις, πτώση
υγρού ή αντικειμένων μέσα στη συσκευή,
έκθεση της συσκευής σε βροχή ή υγρασία,
μη φυσιολογική λειτουργία ή πτώση της
συσκευής.
Disc Storage & Management
• Κράτημα των δίσκων
-- Τυχόν δαχτυλιές ή γρατσουνιές
στο δίσκο ενδέχεται να μειώσουν
την ποιότητα του ήχου και της εικόνας ή να
προκαλέσουν παράλειψη περιεχομένου.
-- Αποφεύγετε να αγγίζετε την επιφάνεια του
δίσκου στα σημεία όπου έχουν εγγραφεί
δεδομένα.
-- Κρατάτε το δίσκο από τις άκρες του, έτσι ώστε
να μη δημιουργήσετε δαχτυλιές στην επιφάνεια.
-- Μην κολλάτε χαρτί ή ταινία στο δίσκο.
2013-03-14 오후 3:26:34
• Καθαρισμός των δίσκων
-- Αν ο δίσκος έχει δαχτυλιές ή είναι
λερωμένος, καθαρίστε τον με ένα ήπιο
απορρυπαντικό αραιωμένο σε νερό
και σκουπίστε τον με ένα μαλακό πανί.
-- Κατά τον καθαρισμό, σκουπίζετε
απαλά από το εσωτερικό προς το εξωτερικό
μέρος του δίσκου.
• Φύλαξη των δίσκων
`` Μην τους αφήνετε στο άμεσο ηλιακό φως.
`` Διατηρήστε τους σε ένα δροσερό
αεριζόμενο χώρο.
`` Διατηρήστε τους σε ένα καθαρό
προστατευτικό κάλυμμα και φυλάξτε τους
κατακόρυφα.
Προφυλάξεις για τη μεταχείριση
της συσκευής
• Μη βρέχετε και μην πιτσιλάτε με υγρά αυτή
τη συσκευή. Μην τοποθετείτε αντικείμενα που
περιέχουν υγρά, όπως ανθοδοχεία, επάνω στη
συσκευή.
• Για να απενεργοποιήσετε εντελώς αυτή τη
συσκευή, πρέπει να τραβήξετε έξω το φις
ρεύματος από την πρίζα.
Συνεπώς, η πρόσβαση στο φις ρεύματος πρέπει
να είναι εύκολη και γρήγορη κάθε στιγμή.
• Μη συνδέετε πολλαπλές ηλεκτρικές συσκευές στην
ίδια πρίζα. Η υπερφόρτωση μιας πρίζας μπορεί να
προκαλέσει υπερθέρμανση και πυρκαγιά.
• Προτού συνδέσετε άλλα εξαρτήματα σε αυτό το
προϊόν, φροντίστε να τα απενεργοποιήσετε.
• Αν μετακινήσετε ξαφνικά το προϊόν από
έναν ψυχρό σε έναν θερμό χώρο, ενδέχεται
να σχηματιστεί συμπύκνωση υγρασίας στα
λειτουργικά μέρη και το φακό του, προκαλώντας
προβλήματα κατά την αναπαραγωγή δίσκων.
Αν συμβεί κάτι τέτοιο, αποσυνδέστε το προϊόν,
περιμένετε δύο ώρες και, στη συνέχεια,
συνδέστε το φις στην πρίζα ρεύματος. Κατόπιν,
τοποθετήστε το δίσκο και δοκιμάστε ξανά να
τον αναπαράγετε.
• Αν το προϊόν παράγει αφύσικο θόρυβο,
μυρωδιά καμένου ή καπνό, απενεργοποιήστε
το αμέσως από το διακόπτη λειτουργίας και
αποσυνδέστε το φις ρεύματος από την πρίζα.
Κατόπιν, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών για τεχνική υποστήριξη.
Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν. Η χρήση του
προϊόντος σε αυτήν την κατάσταση ενδέχεται να
προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Σημειώσεις σχετικά με τη σύνδεση USB
• Το προϊόν υποστηρίζει μέσα αποθήκευσης
USB, προϊόντα MP3, ψηφιακές φωτογραφικές
μηχανές και συσκευές ανάγνωσης καρτών USB.
• Ορισμένες συσκευές αποθήκευσης USB ή
ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές ενδέχεται να
μην είναι συμβατές με το προϊόν.
02350G-01-BD-F8500,8900-EN-GRE-.indd 17
• Το προϊόν υποστηρίζει τα συστήματα αρχείων
FAT16, FAT32 και NTFS (μόνο για ανάγνωση).
• Συνδέετε τις συσκευές USB απευθείας στη θύρα
USB του προϊόντος. Η σύνδεση μέσω καλωδίου
USB ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα
συμβατότητας.
• Η εισαγωγή πολλαπλών συσκευών αποθήκευσης
σε μια μονάδα ανάγνωσης πολλαπλών καρτών
ενδέχεται να προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία
της μονάδας ανάγνωσης.
• Το προϊόν υποστηρίζει το πρωτόκολλο ΡΤΡ.
• Μην αποσυνδέετε μια συσκευή USB κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας "φόρτωσης".
• Όσο υψηλότερη είναι η ανάλυση της εικόνας,
τόσο περισσότερος χρόνος χρειάζεται για να
εμφανιστεί η εικόνα.
• Αυτό το προϊόν δεν μπορεί να αναπαράγει
αρχεία MP3 με τεχνολογία DRM (Digital Rights
Management) που γίνονται λήψη από εμπορικές
τοποθεσίες.
• Το προϊόν υποστηρίζει μόνο βίντεο με ρυθμό
καρέ χαμηλότερο από 30 fps.
• Το προϊόν υποστηρίζει μόνο συσκευές USB
τύπου MSC (Mass Storage Class) όπως μονάδες
παλάμης, συσκευές ανάγνωσης καρτών Flash
και USB HDD. (Δεν υποστηρίζεται HUB.)
• Ορισμένες συσκευές USB HDD, συσκευές
ανάγνωσης πολλαπλών καρτών και μονάδες
παλάμης ενδέχεται να μην είναι συμβατές με
αυτό το προϊόν.
• Αν ορισμένες συσκευές USB απαιτούν
υπερβολική ισχύ, ενδέχεται να περιορίζονται
από τη συσκευή ασφαλείας του κυκλώματος.
• Αν η αναπαραγωγή από μια μονάδα USB
HDD είναι ασταθής, παρέχετε πρόσθετη ισχύ
συνδέοντας τη μονάδα HDD σε μια πρίζα.
Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με
τον κατασκευαστή της μονάδας USB HDD.
• Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ή της
αντιγραφής, μην αποσυνδέετε μια συσκευή
USB.
• Η εταιρεία SAMSUNG δεν ευθύνεται για την
καταστροφή αρχείων δεδομένων ή την απώλεια
δεδομένων.
• Το προϊόν δεν υποστηρίζει συμπιεσμένα αρχεία,
αραιά αρχεία και κρυπτογραφημένα αρχεία του
συστήματος NTFS.
-- Μπορείτε να επιδιορθώσετε ή να
διαμορφώσετε μια συσκευή USB στον
επιτραπέζιο υπολογιστή σας. (Μόνο στο
λειτουργικό σύστημα MS-Windows)
Ελληνικά
17 |
2013-03-14 오후 3:26:34
Προτού χρησιμοποιήσετε τις
λειτουργίες Timeshift και "Απ. πρόγρ.
τηλεόρ.", συνδέστε μια συσκευή USB
Μη χρησιμοποιείτε μονάδες μνήμης USB.
Δεν υποστηρίζονται οι μονάδες μνήμης
USB.
Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε μια μονάδα
USB HDD ταχύτητας τουλάχιστον 5400
rpm, αλλά δεν υποστηρίζονται οι μονάδες
USB HDD τύπου RAID.
• Για να χρησιμοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας
Timeshift ή τη λειτουργία "Απ. πρόγρ.
τηλεόρ.", πρέπει να εκτελέσετε τη λειτουργία
"Διαμόρφωση συσκ." με την κατάλληλη μορφή
για εγγραφή σε μια συνδεδεμένη συσκευή USB.
-- Όταν διαμορφώνετε τη συσκευή, μην
αποσυνδέετε τη συσκευή ενώ βρίσκεται σε
εξέλιξη η διαμόρφωση. Αν διαμορφώσετε τη
συσκευή, θα διαγραφούν όλα τα αρχεία της.
-- Προτού διαμορφώσετε τη συσκευή σας σε
αυτό το προϊόν, δημιουργήστε αντίγραφα
ασφαλείας των αρχείων σας για να
αποτρέψετε την καταστροφή τους ή την
απώλεια δεδομένων. Η εταιρεία SAMSUNG
δεν ευθύνεται για την καταστροφή αρχείων
δεδομένων ή την απώλεια δεδομένων.
• Τα εγγεγραμμένα βίντεο προστατεύονται με
τεχνολογία DRM (Digital Rights Management)
και δεν αναπαράγονται σε υπολογιστές ή σε
άλλα προϊόντα. Σημειώστε ότι τα αρχεία που
αποθηκεύονται στην τηλεόραση δεν μπορούν
να χρησιμοποιηθούν μετά από αλλαγή της
κύριας πλακέτας.
• Απαιτούνται τουλάχιστον 100 MB ελεύθερου
χώρου για εγγραφή.
• Η εγγραφή διακόπτεται αν ο ελεύθερος χώρος
αποθήκευσης γίνει λιγότερος από 50 MB.
• Αν η συσκευή USB αποτύχει στη λειτουργία
"Δοκιμή απόδ.συσκευής", πρέπει να εκτελεστούν
ξανά οι λειτουργίες "Διαμόρφωση συσκ." και
"Δοκιμή απόδ.συσκευής" για τη συσκευή USB
προτού εγγράψετε με την επιλογή "Οδηγός" ή
"Διαχείρ. καναλιών.
Αν η συσκευή αποτύχει στη Δοκιμή απόδοσης,
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εγγραφή.
Σημείωση σχετικά με την
αναβάθμιση υλικολογισμικού της
υπομονάδας CAM
Ορισμένες υπομονάδες CAM της αγοράς
που λειτουργούν με παλαιότερες εκδόσεις
υλικολογισμικού δεν αλληλεπιδρούν πλήρως
με αυτή τη συσκευή που λειτουργεί με τις
προδιαγραφές της έκδ. 1.3. Αυτό αποτελεί
πρόβλημα των παλαιότερων υπομονάδων CAM,
και όχι αυτή της συσκευής που είναι συμβατή με
CI Plus. Σε αυτή την περίπτωση, το πρόβλημα
μπορεί να λυθεί με την εκτέλεση αναβάθμισης του
υλικολογισμικού αυτής της υπομονάδας CAM.
Για το σκοπό αυτόν, επικοινωνήστε με τον πάροχο
του δικτύου ή τον πάροχο της υπομονάδας CAM.
Ελέγξτε εάν το υλικολογισμικό της υπομονάδας
CAM έχει αναβαθμιστεί για συμβατότητα με CI+,
έκδοση 1.3.
Χρήση της λειτουργίας 3D
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ 3D
Διαβάστε και κατανοήστε τις ακόλουθες
πληροφορίες για την ασφάλεια προτού
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 3D.
• Ορισμένοι θεατές ενδέχεται να αισθανθούν
δυσφορία κατά την παρακολούθηση
τηλεόρασης 3D, όπως ζαλάδα, ναυτία και
πονοκεφάλους.
Αν παρουσιαστεί οποιοδήποτε τέτοιο σύμπτωμα,
σταματήστε να παρακολουθείτε τηλεόραση 3D,
βγάλτε τα γυαλιά 3D Active και ξεκουραστείτε.
• Η παρακολούθηση εικόνων 3D για
παρατεταμένο χρονικό διάστημα ενδέχεται να
προκαλέσει κόπωση των ματιών. Αν νιώσετε
τα μάτια σας κουρασμένα, σταματήστε να
παρακολουθείτε τηλεόραση 3D, βγάλτε τα
γυαλιά 3D Active και ξεκουραστείτε.
• Ένας υπεύθυνος ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει
συχνά τα παιδιά που χρησιμοποιούν τη
λειτουργία 3D.
Αν κάποιο παιδί αναφέρει ότι έχει κουρασμένα
μάτια, πονοκέφαλο, ζαλάδα ή ναυτία, ζητήστε
του να σταματήσει να παρακολουθεί τηλεόραση
3D και να ξεκουραστεί.
• Μη χρησιμοποιείτε τα γυαλιά 3D Active για
άλλους σκοπούς. (Όπως ως γυαλιά μυωπίας,
γυαλιά ηλίου, προστατευτικά γυαλιά κλπ.)
• Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία 3D ή τα γυαλιά
3D Active όταν περπατάτε ή μετακινείστε. Αν
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 3D ή τα γυαλιά
3D Active ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να
χτυπήσετε σε αντικείμενα, να σκοντάψετε και/
ή να πέσετε, με αποτέλεσμα να τραυματιστείτε
σοβαρά.
• Κατά την προβολή προγραμμάτων 3D με αυτό
το μοντέλο, η πραγματική οθόνη ενδέχεται να
εμφανίζεται όπως υποδεικνύεται παρακάτω:
| 18 Ελληνικά
02350G-01-BD-F8500,8900-EN-GRE-.indd 18
2013-03-14 오후 3:26:34
Προβολή στην οθόνη
Δίπλα-δίπλα
Επάνω και κάτω
Περιγραφή
Εμφανίζεται αντίγραφο της οθόνης στον οριζόντιο άξονα.
Εμφανίζεται αντίγραφο της οθόνης στον κατακόρυφο άξονα.
• Η λήψη, η εγγραφή και η αναπαραγωγή προγράμματος 3D σε αυτό το μοντέλο ενδέχεται να μην υποστηρίζει
πλήρως όλες τις δυνατότητες 3D, επειδή η μορφή εκπομπής 3D δεν έχει τυποποιηθεί ακόμα σε όλο τον
κόσμο. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία ή ελάττωμα του προϊόντος.
• Αν θέλετε να απολαύσετε περιεχόμενο 3D, συνδέστε μια συσκευή 3D (δέκτης AV ή τηλεόραση που είναι
συμβατή με 3D) στη θύρα HDMI OUT του προϊόντος χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας.
Φορέστε γυαλιά 3D προτού αναπαράγετε το περιεχόμενο 3D.
• Το προϊόν μεταδίδει σήματα 3D μόνο μέσω ενός καλωδίου HDMI που είναι συνδεδεμένο στη θύρα HDMI OUT.
• Επειδή η ανάλυση βίντεο στον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής 3D παραμένει σταθερή στην ανάλυση του
αρχικού βίντεο 3D, δεν μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
• Ορισμένες λειτουργίες όπως το BD Wise, η προσαρμογή μεγέθους οθόνης και η προσαρμογή ανάλυσης
ενδέχεται να μην εκτελούνται σωστά στον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής 3D.
• Πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας για τη σωστή έξοδο του σήματος 3D.
• Παραμείνετε σε απόσταση τουλάχιστον τρεις φορές το πλάτος της οθόνης από την τηλεόραση όταν
παρακολουθείτε εικόνες 3D. Για παράδειγμα, αν έχετε μια οθόνη 46 ιντσών, παραμείνετε σε απόσταση 138
ίντσες (3,5 μέτρα) από την οθόνη.
• Για τη βέλτιστη εικόνα 3D, τοποθετήστε την οθόνη βίντεο 3D στο επίπεδο των ματιών σας.
• Όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε ορισμένες συσκευές 3D, το εφέ 3D ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
• Η επωνυμία "Blu-ray 3D" και το λογότυπο Blu-ray 3D είναι εμπορικά σήματα της Blu-ray Disc Association.
Προδιαγραφές
Γενικά
HDMI
Έξοδος ήχου
Δίκτυο
Χωρητικότητα
μονάδας HDD
Βάρος
Διαστάσεις
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
Εύρος υγρασίας λειτουργίας
Βίντεο
Ήχος
Ψηφιακή
Ethernet
Wireless LAN
Ασφάλεια
WPS(PBC)
BD-F8500
BD-F8900
2.6Kg
430 (Π) x 282 (Β) x 55 (Υ) mm
+5°C έως +35°C
10 % έως 75 %
Ανάλυση : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM, Bitstream
Οπτική υποδοχή TOS-Link
Ακροδέκτης 100BASE - TX
Ενσωματωμένο
WEP(OPEN/SHARED)
WPA-PSK(TKIP/AES)
WPA2-PSK(TKIP/AES)
Υποστηρίζεται
500 GB
1 TB
-- Ταχύτητες δικτύου ίσες ή χαμηλότερες από 10 Mbps δεν υποστηρίζονται.
-- Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
-- Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την κατανάλωση ρεύματος, ανατρέξτε στην ετικέτα
που είναι επικολλημένη στο προϊόν.
-- Οι τιμές βάρους και διαστάσεων είναι κατά προσέγγιση.
Ελληνικά
02350G-01-BD-F8500,8900-EN-GRE-.indd 19
19 |
2013-03-14 오후 3:26:34
ΕΛΛΑΣ (GREECE)
Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε
στην SAMSUNG με την αγορά αυτής της συσκευής.
Το προϊόν αυτό της SAMSUNG είναι εγγυημένο για
περίοδο δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία
αγοράς του για ανταλλακτικά και εργατικά. Στην
περίπτωση που θα χρειαστεί επισκευή, το προϊόν
αυτό της SAMSUNG θα πρέπει να σταλεί ή να
μεταφερθεί στο εξουσιοδοτημένο serνice, με έξοδα
του αγοραστή. Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι και
εξουσιοδοτημένα κέντρα serνice σε άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες, θα αποδεχθούν τους όρους της
εγγύησης.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα κέντρα
serνice στην Ελλάδα, μπορείτε να πάρετε από την
FOURLlS TRADE Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Κρυονερίου 112
145 68 Κρυονέρι, Αττικής
Τηλ. 210.629.3100
@ Όροι της εγγύησης
1. Η εγγύηση ισχύει εάν και μόνο εάν το προϊόν
χρειάζεται serνice και η κάρτα εγγύησης έχει
πλήρως συμπληρωθεί και σφραγισθεί από το
κατάστημα αγοράς. Επίσης πρέπει να
προσκομισθεί και το τιμολόγιο ή η απόδειξη
λιανικής πώλησης, πάνω στην οποία ο σειριακός
αριθμός του προϊόντος πρέπει να είναι ευκρινής.
2. Η υποχρέωση της SAMSUNG αφορά μόνο την
επισκευή του προϊόντος
3. Η επισκευή του προϊόντος πρέπει να ανατίθεται
μόνο σε εξουσιοδοτημένα κέντρα serνice ή
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της
SAMSUNG. Καμία αποζημίωση δεν θα γίνει
αποδεκτή για επισκευή που έχει γίνει από μη
εξουσιοδοτημένο από την SAMSUNG συνεργείο.
4. Το προϊόν αυτό δεν θα θεωρηθεί ελαττωματικό
στα υλικά ή στην εργασία επισκευής εάν θα
πρέπει να προσαρμοστεί, μετατραπεί ή ρυθμιστεί
ώστε να συμμορφωθεί με τις τοπικές τεχνικές
προδιαγραφές ή προδιαγραφές που ισχύουν σε
χώρα άλλη από αυτή για την οποία προοριζόταν
ή κατασκευάστηκε.
Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει αποζημιώσεις για:
* Κεφαλές βίντεο και κασετοφώνων
* Κεφαλές βιντεοκάμερας
* Γεννήτριες ακτινών laser στα CD, DΝD
02350G-01-BD-F8500,8900-EN-GRE-.indd 20
* Τηλεχειριστήρια
* Λυχνίες φούρνων μικροκυμάτων
* Προσαρμογές, μετατροπές ή ρυθμίσεις,
ανεξάρτητα αν είναι επιτυχής ή ανεπιτυχής, ούτε
οποιαδήποτε ζημία προέρχεται εξ αυτού...
5. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει καμία από τις
παρακάτω περιπτώσεις:
* Περιοδικούς ελέγχους, συντήρηση και επισκευή
ή αντικατάσταση μερών που οφείλονται σε
φυσιολογική φθορά
* Τ α έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς που
σχετίζονται με την εγγύηση αυτού του προϊόντος
* Ζημία σε αυτό το προϊόν που προέρχεται από:
Α. Κατάχρηση ή και κακή χρήση,
συμπεριλαμβανομένης αλλά και μη
περιορισμένης σε:
Μη χρήση αυτού του προϊόντος για τους
σκοπούς που φυσιολογικά προορίζεται ή
σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως για την
σωστή χρήση και συντήρηση αυτού του
προϊόντος
Την εγκατάσταση και χρήση του προϊόντος
με τρόπους που αντίκεινται στις τεχνικές
προδιαγραφές ασφαλείας που ισχύουν κατά
την χρήση του προϊόντος
Β. Ε πισκευή που έγινε από μη εξουσιοδοτημένα
συνεργεία service
Γ. Α
τυχήματα, θεομηνίες ή οποιαδήποτε αιτία
πέρα του ελέγχου της SAMSUNG,
συμπεριλαμβανομένων αλλά μη
περιορισμένων των κεραυνών, του νερού, της
φωτιάς, των δημοσίων αναταραχών, του
κακού αερισμού κ.λπ.
Δ. Η
εγγύηση αυτή δεν επηρεάζει τα δικαιώματα
του καταναλωτή που προβλέπονται από την
εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία που ισχύει,
ούτε τα δικαιώματα των καταναλωτών
εναντίον των λιανοπωλητών που απορρέουν
από την σύμβαση πώλησης.
Ε. Σ
ε περίπτωση που δεν υπάρχει εθνική
νομοθεσία αυτή η εγγύηση θα είναι η
μοναδική και αποκλειστική κάλυψη του
καταναλωτή για κάθε ζημιά.
FOURLIS TRADE Α.Ε.Β.Ε.
2013-03-14 오후 3:26:34
Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG WORLD WIDE
Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών της SAMSUNG.
Area
ALBANIA
AUSTRIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864
€ 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
020 405 888
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MONTENEGRO
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Contact Centre 
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
08010 SAMSUNG (08010 726
7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile
and land line
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172
678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών.)
Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb
υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν
οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.
Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος
ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.
Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος (Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)
(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το
προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα
υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές
συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε
αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη
επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις
κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο
μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.
Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις
προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με
άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.
© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd. Με την επιφύλαξη παντός
δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή μέρους ή
ολόκληρου του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, χωρίς πρότερη γραπτή
άδεια από τη Samsung Electronics Co.,Ltd.
02350G-01-BD-F8500,8900-EN-GRE-.indd 21
AK68-02350G-01
2013-03-14 오후 3:26:35
BD-F8500
BD-F8900
BD-HDD Combo
használati utasítás
E-MANUAL
képzelje el a lehetőségeket
Köszönjük, hogy ezt a Samsung terméket választotta.
Ha több komplett szolgáltatást szeretne kapni,
regisztrálja termékét a következő címen:
www.samsung.com/register
02350G-BD-F8500,8900-EN-HUN-.indd 1
2013-03-14 오전 10:11:07
További információk az e-Kézikönyv
használatáról (9. o.)
A használati útmutatóban szereplő ábrák és
illusztrációk csak referenciaként szolgálnak, és
eltérhetnek a készülék tényleges megjelenésétől.
A készülék megjelenése és specifikációi külön
figyelmeztetés nélkül változhatnak.
Rögzítési idő a belső HDD lemezen
Digitális műsorok rögzíthetők a beépített HDD-re az
alábbiak szerint.
A műsortól függően a rögzítési idő eltérő lehet
az alábbi táblázat szerint. A Képernyő menüben
megtekinthető a hátralévő rögzítési idő az alábbi
táblázatban „nagybetűkkel” írva.
Műsorjel
típusa
HD
SD
Becsült
bitsebesség
8 Mbps
(Normal)
20 Mbps (High)
5 Mbps
(Normal)
10 Mbps (High)
Régiókód
A készülék és a lemezek is régiókódokkal vannak
ellátva. A régiókódoknak egyezniük kell a lemezek
lejátszásához. Ha nem egyeznek, a lemez nem
lesz lejátszható.
A készülék Régiószáma a hátulján van feltüntetve.
Lemeztípus Régiókód
Blu-ray
lemez
2
DVD-VIDEO
Felvételi idő
BD-F8500
BD-F8900
124 óra
257 óra
49 óra
102 óra
199 óra
411 óra
99 óra
205 óra
||MEGJEGYZÉS |
\\ Mivel a készülék Timeshift és más funkciói bizonyos
mennyiségű HDD szabad tárhelyet igényelnek, a Beállítások
menü „Tárolóeszköz-kezelő” pontjában megjelenített méret
eltérhet a HDD kézikönyvben megadott kapacitásától.
b
4
Terület
Európa, Grönland, Francia
területek, Közel-Kelet, Afrika,
Ausztrália és Új-Zéland.
Európa, Japán, Közel-Kelet,
Egyiptom, Afrika, Grönland
Mexikó, Dél-Amerika, KözépAmerika, Ausztrália, Új-Zéland,
Csendes-óceáni szigetek, Karibszigetek
A készülék által ismert
lemeztípusok logói
Blu-ray lemez
3D Blu-ray lemez
BD-Live
DivX
PAL műsorszórási rendszer:
UK, Franciaország,
Németország stb.
Tartozékok
Ellenőrizze az alábbi tartozékok meglétét.
• RF kábel a TV-hez
• Távirányító
• Elemek a távirányítóhoz (AAA méret)
• Tápkábel
• Használati utasítás
| 2 Magyar
02350G-BD-F8500,8900-EN-HUN-.indd 2
2013-03-14 오전 10:11:08
Első panel vagy hátsó panel
LEJÁTSZÁS/SZÜNET GOMB
STOP GOMB
NYITÁS/ZÁRÁS GOMB
POWER GOMB
LEMEZTÁLCA
ANT OUT (TO TV)
USB HOST
ANT IN
USB HOST
TÁVIRÁNYÍTÓ ÉRZÉKELŐJE
LAN
HDMI OUT
DIGITAL AUDIO OUT
Magyar
02350G-BD-F8500,8900-EN-HUN-.indd 3
3|
2013-03-14 오전 10:11:09
Távirányító
A távirányító bemutatása
A készülék be- és kikapcsolására szolgál.
TV működtetéséhez.
Nyomja meg a készülék használatához.
A számgombokkal az opciók működtethetők
vagy csatornák érhetők el közvetlenül.
Lemezmenübe való belépés.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
BD
TV
TTX/MIX
SUBTITLE
INPUT
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
9
TITLE MENU
0
POPUP
Léptetés előre vagy hátra.
A tálca kinyitására és bezárására szolgál.
Teletext, Double vagy Mix kiválasztása.
Előugró menübe/főcím menübe való
belépés.
Keresés előre vagy hátra.
Lejátszás vagy felvétel leállítása.
TV elnémítása.
TV hangerő beállítása.
Csatonalista megjelenítése a képernyőn.
A TV be- és kikapcsolása.
TV MUTE
Lejátszás szüneteltetése vagy Timeshift
funkció szüneteltetése.
Lejátszás vagy Timeshift indítása.
TV SOURCE
TV csatorna kiválasztása.
CH LIST
HOME
GUIDE
Főmenübe való belépés.
Beállítás után a TV bemenetének beállítását
teszi lehetővé.
Az Eszköz menü használata.
Megjeleníti az Elektronikus műsorújságot
(EPG).
Menüpontok kiválasztása és
menübeállítások megadása.
Lejátszási információk megjelenítése lemez/
USB/ lejátszásakor vagy TV csatorna
információk megjelenítése.
Visszatérés az előző menüpontba.
Nyomja meg az alkalmazások használatához.
Tartalmak kereséséhez.
A webböngésző funkció használatára
szolgál.
3D funkció használatához kell megnyomni.
Kilépés a menüből.
A
B
1
DIGITAL
PANDORA
3D
SMART HUB SEARCH
WEB BROWSER
C
D
E-MANUAL
SOCIAL
REC
REC PAUSE
SUBTITLE
SUBTITLE
INPUT
TV
Közösségi TV használatához.
Felvétel közben nyomja meg a lejátszás
szüneteltetéséhez.
Felvétel elkezdése.
Nyomja meg az e-kézikönyvbe való belépéshez.
Elemek behelyezése
A készülék menüjének és Blu-ray funkciók
használatára alkalmas gombok.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Ha a távirányító nem működik megfelelően:
-- Ellenőrizze az elemek +/– polaritását.
-- Ellenőrizze az elemek töltöttségét.
-- Ellenőrizze, nem takarja-e valami az érzékelőt.
-- Ellenőrizze, nincs-e a közelben fluoreszcens fényforrás.
||FIGYELEM |
\\ Az akkumulátorokat a helyi jogszabályoknak megfelelően
kell hasznosítani. Ne helyezze őket a háztartási szemétbe.
| 4 Magyar
02350G-BD-F8500,8900-EN-HUN-.indd 4
2013-03-14 오전 10:11:09
A távirányító beállítása a TV-hez
„„
A televízió kompatibilitásának ellenőrzésére
kövesse az alábbi utasításokat.
1. Kapcsolja be a televíziót.
2. Irányítsa a távirányítót a televízióra.
3. Állítsa a távirányítót TV módba a TV gombbal.
4. Nyomja meg és tartsa lenyomva a TV
POWER gombot, és ezzel egyidejűleg írja be
a televíziója márkájának megfelelő kétjegyű
kódot a számbillentyűk segítségével az itt
látható táblázatból.
Ha a televízió kompatibilis a távirányítóval,
akkor a televízió kikapcsol.
A távirányítóval most már a TV is vezérelhető.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Ha több kód is létezik az adott márkájú televízióhoz,
próbálja ki mindet, és használja azt, amelyik működik.
\\ Ha kicseréli az elemeket a távirányítóban, a kódot újra be
kell írni.
A távirányítóval a TV egyes funkciói is használhatók.
Gomb
TV POWER
Szám
TV VOL +/–
TV MUTE
PROG (,/.)
TV SOURCE
Funkció
Televízió be- és kikapcsolása.
Számok beírása közvetlenül.
A televízió hangerejének beállítása.
A hang be- és kikapcsolása.
A kívánt csatorna kiválasztása.
A TV-hez csatlakoztatott külső jelforrás
kiválasztása.
|| MEGJEGYZÉS |
\\ A fenti funkciók nem feltétlenül minden televízión
működnek. Ha probléma merül fel, használja a TV
távirányítóját.
TV vezérlőkódok
Márka
SAMSUNG
Kód
TV POWER+01, +02,
+03, +04, +05, +06,
+07, +08, +09
AIWA
TV POWER+82
ANAM
TV POWER+10, +11,
+12, +13, +14, +15,
+16, +17, +18
BANG &
OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL
EDISON
TV POWER+57
TV POWER+71
TV POWER+73
TV POWER+57
TV POWER+52
TV POWER+75
DAEWOO
TV POWER+19, +20,
+23, +24, +25, +26,
+27, +28, +29, +30,
+31, +32, +33, +34
EMERSON
TV POWER+64
FINLUX
TV POWER+06,
+49, +57
FERGUSON
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
TV POWER+73
TV POWER+57
TV POWER+84
TV POWER+70
TV POWER+49,
+52, +71
TV POWER+60,
+72, +73, +75
Márka
TV POWER+66
NORDMENDE
TV POWER+72,
+73, +75
NOKIA
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
TV POWER+57
TV POWER+06,
+56, +57
RADIOLA
TV POWER+06, +56
RCA
TV POWER+45, +46
SABA
TV POWER+57,
+72, +73, +74,
+75
REX
SALORA
SANYO
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
TELEAVA
TV POWER+40
TV POWER+06,
+55, +56, +57
RADIOMARELLI TV POWER+57
TV POWER+06, +19,
+20, +21, +22, +78
TV POWER+06, +57
TV POWER+53,
+54, +74, +75
TV POWER+58,
+59, +73, +74
TV POWER+52
TV POWER+06, +69
TV POWER+74
PIONEER
SINUDYNE
TV POWER+61, +79
Kód
NOBLEX
SONY
TELEFUNKEN
THOMSON
TV POWER+74
TV POWER+74
TV POWER+41,
+42, +43, +44,
+48
TV POWER+06
TV POWER+74
TV POWER+36,
+37, +38, +39,
+48
TV POWER+71
TV POWER+57
TV POWER+57
TV POWER+35, +48
TV POWER+73
TV POWER+67,
+73, +75, +76
TV POWER+72,
+73, +75
THOMSON ASIA TV POWER+80, +81
TV POWER+06,
+48, +62, +65
TOSHIBA
TV POWER+83
YOKO
TV POWER+52, +77
WEGA
TV POWER+68
ZENITH
TV POWER+47,
+48, +49, +50,
+51, +52
TV POWER+57
TV POWER+06
TV POWER+63
Magyar
02350G-BD-F8500,8900-EN-HUN-.indd 5
5|
2013-03-14 오전 10:11:09
Csatlakoztatás
Csatlakoztatás TV-hez
Az ANT INPUT bemenetre
Az ANT IN bemenetre
RF kábel
Audio
Videó
TV-hez
Csatlakoztatás Audió rendszerhez
1. módszer Csatlakoztatás HDMI-kompatibilis AV erősítőhöz
• HDMI kábel használata (nincs mellékelve)
2. módszer Csatlakoztatás AV erősítőhöz optikai bemenettel
• Optikai kábel használata (nincs mellékelve)
• A hang csak az első két hangszóróból hallatszik, a digitális kimenet beállítása PCM.
Audio/Videó
2. módszer
Audio
1. módszer
| 6 Magyar
02350G-BD-F8500,8900-EN-HUN-.indd 6
2013-03-14 오전 10:11:10
Hálózati kapcsolat
Vezeték nélküli hálózat
A készülék hálózati útválasztóhoz is
csatlakoztatható az alábbi módszerek egyikével.
Vezetékes hálózat
Vezeték nélküli
útválasztó
Szélessávú modem
(beépített routerrel)
Szélessávú
szolgáltatás
Vagy
Szélessávú
szolgáltatás
||MEGJEGYZÉS |
\\ Ha a vezeték nélküli útválasztó támogatja a DHCP-t, a
készülék DHCP vagy statikus IP-címet is használhat a
vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozáshoz.
Router
Szélessávú
modem
Szélessávú
szolgáltatás
||MEGJEGYZÉS |
\\ Előfordulhat, hogy a Samsung szoftverfrissítési
szerveréhez nem kap Internet-hozzáférést a routertől vagy
az internetszolgáltató szabályzatától függően. További
tudnivalókért forduljon Internetszolgáltatójához.
\\ DSL felhasználók használjanak útválasztót a hálózati
kapcsolathoz.
\\ Az AllShare funkció használatához PC-n csatlakozni kell a
PC-hez.
\\ Állítsa a vezeték nélküli útválasztót infrastruktúra módba.
Az ad-hoc mód nem használható.
\\ A készülék a következő vezeték nélküli titkosítási kulcs
protokollokat támogatja:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
\\ Válasszon ki egy éppen nem használt csatornát a vezeték
nélküli útválasztó számára. Ha a vezeték nélküli útválasztó
számára kijelölt csatornát más közeli készülék használja, az
interferenciához és kommunikációs hibákhoz vezet.
\\ Ha a Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n módot
választja, és a titkosítás típusa WEP, TKIP vagy TKIP-AES
(WPS2Mixed) az útválasztó számára, a készülék nem fogja
támogatni a csatlakozást az új Wi-Fi tanúsítási specifikációk
szerint.
\\ Ha az útválasztó támogatja a WPS (Wi-Fi Protected
Setup) módot, akkor csatlakozthat a hálózathoz PBCvel (nyomógombos konfigurációval) vagy PIN (személyi
azonosítóval). A WPS automatikusan konfigurálja az SSID-t
és a WPA kulcsot mindkét módban.
\\ A vezeték nélküli LAN hálózat felépítéséből adódóan
interferenciát okozhat a felhasználási körülményektől
függően (útválasztó teljesítmény, távolság, akadályok, egyéb
rádiós eszközök interferenciája stb.).
\\ Az AllShare funkció használatához PC-n csatlakozni kell a
PC-hez.
Magyar
02350G-BD-F8500,8900-EN-HUN-.indd 7
7|
2013-03-14 오전 10:11:10
A beállítás menete
3
• A főmenü nem jelenik meg, amíg nem konfigurálta a
kezdeti beállításokat.
• A szoftververzió frissítése után a képernyőüzenetek
változhatnak.
• A menüpontok elérése különböző lehet.
4
5
Kapcsolja be a TV-t a lejátszó csatlakoztatása
után. Amikor először csatlakoztatja, a készülék
automatikusan bekapcsol, és megjelenik a Kezdeti
beállítások képernyő.
Kezdje el a kezdő beállítási műveleteket.
||MEGJEGYZÉS |
6
7
8
\\ A készülék az első csatlakoztatásakor automatikusan
bekapcsol. Ez normális jelenség.
Beállítások : Különböző funkciók beállítása
személyes igények szerint.
Ütemezéskezelő : A kívánt TV műsorok rögzítése.
Navigációs súgó : A használható távirányítógombok megjelenítése.
Webböngésző : A webböngésző alkalmazással
elérheti az internetet.
Ajánlott alkalmazások : Ajánlott alkalmazások
közvetlen elérése.
Film és TV-műsor : Filmek és TV műsorok letöltése
az internetről.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A menü nem minden országban elérhető.
\\ Jelszó: Írja be a 4 jegyű jelszót a számgombokkal.
-- Franciaország, Olaszország : A jelszó nem állítható
„0000”-ra. Válasszon másik számot.
-- Egyéb: Az alapértelmezett jelszó a 0000.
||MEGJEGYZÉS |
\\ A Főmenü képernyő 3 perc után átvált DTV Csatorna
módba. A Beállítás menüben a képernyővédő 5 perc után
bekapcsol.
Energiát takarít meg a készülék automatikus
kikapcsolásával, ha 4 óráig nem történt művelet. Ha az
"Automatikus kikapcsolás" pontot Ki értékre állítja, a
készülék nem kapcsol ki automatikusan.
\\ A Csatornasorrend menü megjelenik, ha az ország
Olaszország.
A Főmenü képernyő
1
8
Film és
TV-műsor
A javasolt alkalmazások letöltéséhez
nyissa meg az Alkalmazásokat, és
létesítsen hálózati kapcsolatot.
7
6
1
2
Alkalmazasok
Fényképek,
videók és
zene
Webböngésző Ütemezéskezelő Beállítások
a Samsung-fiók d Képernyő tükrözése
2
3
4
5
Alkalmazasok : Különböző ingyenes vagy fizetős
alkalmazások elérése.
Fényképek, videók és zene : Videók, fotók és
zenék lejátszása lemezről, USB-ről, PC-ről vagy
mobileszközökről.
| 8 Magyar
02350G-BD-F8500,8900-EN-HUN-.indd 8
2013-03-14 오전 10:11:11
Belépés a Beállítások képernyőre
1. Válassza a Beállítások pontot a Főmenü
képernyőn, és nyomja meg a v gombot.
Megjelenik a menüválasztó képernyő.
Az e-kézikönyv használata
E-MANUAL
Beállítások
Megjelen.
POWER
Megjelen.
TV képaránya
Adás
BD Wise
RECEIVER
Hálózat
TTX/MIX
16:9 eredeti
Ki
Az e-kézikönyv képernyője
BD FelbontásAuto.
TV
SUBTITLE INPUT
Smart funkciók
Rendszer
FUNCTION
TV SOURCE
3D beállítások
Hang
Terméktámogatás
1
4
DTV intell. felbontás
2
3
5
6
Filmkocka (24fps)
Smart Hub képernyőmérete
7
8
DISC MENU
Ki
Auto.
1. méret
1
9
TITLE MENU
POPUP és opciók
0 almenük
2. A Beállítások menük,
eléréséhez lásd a távirányító illusztrációját és
a beállítási táblázatot.
A távirányító gombjai a Beállítások
menü használatához
TV MUTE
Connection
Setting
Display
Audio
Broadcasting
Networks
Smart Features
System
Support
Media Play
DTV Functions
TV SOURCE
1
CH LIST
HOME
1
2
3
3
4
1
2
3
4
4
A
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
D
SMART HUB SEARCH E-MANUAL SOCIAL
HOME gomb
: Főmenübe való belépés.
1
INPUT
TV
RETURN gomb
: Vissza
az előző menübe.
PANDORA
3D
SUBTITLE
WEB BROWSER
REC
REC PAUSE
v (Belépés) / IRÁNY gombok :
• Kurzor mozgatása vagy elem kiválasztása a
▲▼◄► gombokkal.
• A v gombbal aktiválhat egy kijelölt elemet vagy
jóváhagyhat egy beállítást
Setting > System
System
Setup
2
3
Try Now
Sets the channels and the time when setting up this product for the frist
time or when resetting it.
Language
4
Try Now
You can select the language you prefer for the On-screen menu, disc menu,
etc.
a Home b Index c Search
GUIDE
2
A készülék funkcióiról további
információkat a készülék
e-kézikönyvében talál. A
használatához nyomja meg a
távirányító E-MANUAL gombját.
A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a
kívánt kategóriát, majd nyomja meg
az v gombot.
Főmenü : Az e-kézikönyv kezdőlapjára ugrik.
Mutató : Megjeleníti az index képernyőt.
Keresés : Információk keresése kulcsszavakkal.
Próbálja ki : A megfelelő OSD menübe lépés.
||MEGJEGYZÉS |
\\ Ez a funkció egyes menükben nem elérhető.
\\ Ha a TV képernyőn megjelenített E-útmutató nem
teljes vagy részben rejtett, állítsa a Smart Hub
képernyőmérete beállítást 1. méret értékre.
EXIT gomb : Kilépés az aktuális menüből.
Magyar
02350G-BD-F8500,8900-EN-HUN-.indd 9
9|
2013-03-14 오전 10:11:12
Hibaelhárítás
Ha probléma adódik a BD-HDD készülékkel, először próbálja meg megoldani az alábbi megoldásokkal.
Ha nem sikerült megoldani, látogasson el a www.samsung.com oldalra, kattintson a Támogatás
lehetőségre, vagy hívja a Samsung ügyfélszolgálatot.
PROBLÉMA
MEGOLDÁS
A képernyő blokkolva van
• Ha a HDMI kimenetet olyan felbontásra állítja, amelyet a TV nem támogat
(például 1080p), akkor nem jelenik meg kép a TV-n.
• Nyomja meg a 5 (STOP) gombot (az előlapon) 5 másodpercre lemez
behelyezése nélkül. Minden beállítás visszaáll a gyári alapértékre.
• Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is
törlődnek.
Elfelejtett jelszó
• Nyomja meg a 5 (STOP) gombot (az előlapon) 5 másodpercre lemez
behelyezése nélkül. Az összes beállítás, a PIN-kóddal együtt visszaáll a
gyári értékekre. Csak akkor használja, ha feltétlenül szükséges.
• Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is
törlődnek.
Javítás
Ha hozzánk fordul javítással, adminisztrációs költséget számíthatunk fel, ha:
1. Mérnöknek kell ellátogatnia otthonába és a termék nem hibásodott meg.
2. A készüléket javítóműhelybe hozza, de nem hibásodott meg.
A látogatás vagy a javítási munka megkezdése előtt tájékoztatjuk az adminisztrációs díj mértékéről.
Javasoljuk, hogy olvassa át ezt az útmutatót, keressen megoldást a www.samsung.com oldalon, vagy
forduljon a Samsung Ügyfélszolgálathoz, mielőtt javítást kérne.
| 10 Magyar
02350G-BD-F8500,8900-EN-HUN-.indd 10
2013-03-14 오전 10:11:12
Lemezek és formátumok kompatibilitása
A készülékkel lejátszható lemezek és tartalmak
Tartalomjegyzék
VIDEO
Adathordozó
Részletek
Blu-ray lemez
BD-ROM vagy BD-RE/R lemez BD-RE formátumban rögzítve.
3D Blu-ray lemez
MUSIC
PHOTO
VIDEO
MUSIC
PHOTO
DVD-VIDEO
DVD±RW/±R
CD-RW/R
CD-RW/R
DVD±RW/±R
BD-RE/R
CD-RW/R
DVD±RW/±R
BD-RE/R
HDD
USB
Rögzített és lezárt DVD-VIDEO, DVD±RW/±R lemezek.
DivX, MKV vagy MP4 tartalmú adathordozók.
MP3 vagy WMA tartalmakkal rendelkező CD-RW/R, DVD±RW/±R, BD-RE/R lemezekre
rögzített zenék.
JPEG tartalmakkal rendelkező CD-RW/R, DVD±RW/±R, BD-RE/R lemezekre rögzített
fotók.
HDD-n vagy USB meghajtón tárolt videók, zene és fotók.
A készülékkel nem lejátszható lemeztípusok
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV-Lemez, stb.
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(kivéve CD réteg)
||MEGJEGYZÉS |
• 3.9 GB DVD-R
• DVD-RW (VR mód)
tartalomkészítéshez.
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(a CD-G lemezekről
csak a hang játszható
le, a grafika nem.)
\\ Előfordulhat, hogy a készülék nem játszik le egyes CD-RW/R vagy DVD±RW/±R lemezeket a rögzítési mód miatt.
\\ A nem DVD videó formátumban megfelelően rögzített DVD±RW/±R lemezek nem játszhatók le.
\\ A készülék nem játssza le a 10 Mbps-nál nagyobb bitsebességgel DVD±RW/±R lemezre rögzített felvételeket.
\\ A készülék nem játssza le a 25 Mbps-nál nagyobb bitsebességgel BD-RE/R lemezre rögzített felvételeket.
\\ Előfordulhat, hogy egyes lemezek nem játszhatók le, vagy olyan funkciók, mint a szögváltás és képarány-beállítás nem
működnek. A lemezekről információk a lemez dobozán találhatók. Ha szükséges, olvassa el ezeket.
\\ BD-J lemez lejátszása esetén a betöltés hosszabb ideig tarthat, és egyes funkciók lassabbak lehetnek.
Másolásvédelem
• Mivel a Blu-ray lemezformátum az AACS (Advanced Access Content System) tartalomvédelmi rendszert
használja, a DVD formátum CSS (Content Scramble System) rendszeréhez hasonlóan, korlátozások
lehetnek érvényesek az AACS által védett tartalmak lejátszására, analóg továbbítására stb.
A készülék használata és a korlátozások a vásárlás időpontjától függően eltérőek lehetnek, és a
készülék gyártása óta az AACS alkalmazhatott és/vagy módosíthatott ilyen korlátozásokat. A Bluray lemezformátum ezenkívül használja a BD-ROM Mark és BD+ jelölésű tartalomvédelmi rendszert
is, amely korlátozásokat tartalmaz a BD-ROM Mark és/vagy BD+ jelölésű tartalmak lejátszásával
kapcsolatban. További információkat az AACS, BD-ROM Mark, BD+, vagy a készülékkel kapcsolatban
a SAMSUNG ügyfélszolgálatnál kaphat.
Magyar
02350G-BD-F8500,8900-EN-HUN-.indd 11
11 |
2013-03-14 오전 10:11:12
• Sok Blu-ray/DVD lemez tartalmaz
másolásvédelmet. Ezért a készüléket közvetlenül
TV-hez csatlakoztassa, és ne videómagnóhoz.
Ha videómagnóhoz csatlakoztatja, a kép torz lesz
másolásvédett Blu-ray/DVD lemezek esetén.
• Az USA és más országok szerzői jogi
törvényei alapján a televíziós programok,
videókazetták, Blu-ray lemezek, DVD-k, és
egyéb anyagok engedély nélküli rögzítése,
használata, megjelenítése, terjesztése, és
újralejátszása polgárjogi és/vagy büntetőjogi
következményekkel járhat.
• Cinavia figyelmeztetés : A készülék a Cinavia
technológiáját használja a kereskedelmi
forgalomban lévő filmek és videók, valamint
hangsávjaik illetéktelen másolásának
megakadályozására. Ha illetéktelen másolat
tiltott használatát érzékeli, a készülék megjelenít
egy üzenetet, és a lejátszás vagy másolás
félbeszakad.
A Cinavia technológiáról további információkat a
Cinavia Online ügyfélszolgálaton kaphat a http://
www.cinavia.com címen. További információk a
Cinaviáról postai úton küldjön egy levelezőlapot
a postacímével a következő címre: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
A termék egy szerzõi jogvédelmi technológiát
alkalmaz, mely eljárást a Verance Corporation
birtokol, és az USA-ban bejegyzett 7,369,677
számú szabadalom, illetve más, az USÁban
és máshol bejegyzett szabadalmak és szerzõi
jogok védenek, és az ilyen technológiákra
vonatkozó kereskedelmi titkok. A Cinavia a
Verance Corporation védjegye. Copyright 20042010 Verance Corporation. A Verance minden
jogot fenntart. A rendszer visszafejtése vagy
visszafordítása tilos.
Hálózati szolgáltatás
felelősségének kizárása
A készülékkel elérhető tartalmak és szolgáltatások
harmadik félhez tartoznak, és szerzői jogok,
szabadalmak, védjegyek és/vagy szellemi
tulajdonjogok hatálya alatt állnak. Az ilyen
tartalmakat és szolgáltatásokat kizárólag
személyes, nem kereskedelmi használatra
biztosítják. Nem használhatja ezeket a tartalmakat
és szolgáltatásokat olyan módon, amelyre a
tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató nem
jogosította fel. A fentiek korlátozása nélkül, és
kivéve, ha a vonatkozó tartalomtulajdonos vagy
szolgáltató erre felhatalmazást adott, a készülékkel
megjelenített tartalmakat és szolgáltatásokat nem
módosíthatja, másolhatja, publikálhatja, töltheti
fel, adhatja fel, viheti át, fordíthatja le, értékesítheti,
nem hozhat létre származtatott termékeket, nem
használhatja fel és nem terjesztheti semmilyen
módon és hordozón.
A HARMADIK FÉL ÁLTAL BIZTOSÍTOTT
TARTALOM A „JELEN ÁLLAPOTÁBAN” KERÜL
KIADÁSRA.
A SAMSUNG SEMMIFÉLE GARANCIÁT
NEM VÁLLAL A TARTALOMRA VAGY A
SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓAN, LEGYEN
AZ KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT, SEMMILYEN
CÉLRA. A SAMSUNG KIFEJEZETTEN
VISSZAUTASÍT BÁRMIFÉLE GARANCIÁT
BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A
FORGALOMBA HOZHATÓSÁGRA, VAGY ADOTT
CÉLRA ALKALMAZHATÓSÁGRA VONATKOZÓ
GARANCIÁKAT. A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA
A KÉSZÜLÉKKEL MEGJELENÍTHETŐ
TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK
PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT,
IDŐBELISÉGÉT, LEGÁLISSÁGÁT VAGY
TELJESSÉGÉT, ÉS NEM FELELŐS SEMMIFÉLE
KÁROKÉRT, SZERZŐDÉSES TEVÉKENYSÉG,
GONDATLANSÁG, VAGY EGYÉB JOGSÉRELEM
ALAPJÁN, AMELYEK A TARTALMAK VAGY
SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁVAL
VAGY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATBAN
FELMERÜLHETNEK, BELEÉRTVE A KÖZVETLEN,
KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY
KÖVETKEZMÉNYES KÁRT, ÜGYVÉDI DÍJAKAT,
KÖLTSÉGEKET, VAGY MÁS KÁROKAT,
AMELYEK AZ ÖN VAGY HARMADIK FÉL ÁLTALI
HASZNÁLATBÓL EREDNEK, MÉG AKKOR SEM,
HA A FELEK TUDATÁBAN VOLTAK, HOGY ILYEN
KÁROK KELETKEZHETNEK.
A harmadik fél által biztosított szolgáltatások
bármikor megszakadhatnak, és a Samsung
semmilyen kinyilatkoztatást nem tesz és nem
vállal garanciát arra, hogy a tartalmak vagy
szolgáltatások bármeddig is elérhetők lesznek.
A tartalmakat és szolgáltatásokat harmadik felek
biztosítják olyan hálózatokon és módszerekkel,
amelyek felett a Samsungnak nincs irányítási
joga. A felelősség kizárásának korlátozása nélkül,
a Samsung kifejezetten kizárja a felelősséget
a készülékkel elérhető bármilyen tartalom
vagy szolgáltatás elérhetetlenségére vagy
felfüggesztésére vonatkozóan.
A Samsung nem felelős a tartalmakkal vagy
szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyfélszolgálatért.
A tartalmakkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos
kérdéseket vagy kéréseket közvetlenül az adott
tartalomszolgáltató felé kell intézni.
| 12 Magyar
02350G-BD-F8500,8900-EN-HUN-.indd 12
2013-03-14 오전 10:11:12
Licenc
• A Dolby Laboratories licence
alapján gyártva. A Dolby és a
kettős D szimbólum a Dolby
Laboratories védjegyei.
• Az eszközt a következő
USA szabadalmak védik:
5,956,674; 5,974,380;
6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 és más USA és globális
szabadalmak bejegyezve és bejegyzés alatt.
A DTS-HD, a Szimbólum és a DTS-HD és a
Szimbólum együtt, valamint a DTS-HD Master
Audio a DTS, Inc. bejegyzett védjegye. A termék
szoftvert tartalmaz. © DTS, Inc. Minden jog
fenntartva.
• DivX
-- DIVX VIDEÓK : A DivX®
digitális videó formátumot a
DivX, LLC, a Rovi Corporation leányvállalata
hozta létre. Ez egy hivatalos DivX Certified®
készülék, amellyel lejátszhatók a DivX videók.
A divx.com oldalon további információkat
talál, valamint olyan szoftvereket, amelyekkel a
fájlok DivX videó formátumra konvertálhatók.
-- A DIVX VIDEO-ON-DEMAND
SZOLGÁLTATÁSRÓL : Ezt a DivX Certified®
készüléket regisztrálni kell, ha vásárolt
DivX Video-on-Demand (VOD) filmeket
szeretne lejátszani vele. A regisztrációs
kód beszerzéséhez keresse meg a DivX
VOD pontot a készülékbeállítási menüben.
A regisztrációról a vod.divx.com oldalon
olvashat.
-- DivX Certified® DivX® videók lejátszására HD
1080p-ig, prémium tartalmakat is beleértve.
A DivX®, DivX Certified® és a kapcsolódó
emblémák a Rovi Corporation vagy
leányvállalatainak védjegyei és licenc alatt
állnak.
A készüléket a következő USA szabadalmak
védik: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274
• A HDMI, a High-Definition
Multimedia Interface,
és a HDMI embléma a HDMI Licensing LLC
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az USÁban
és más országokban.
• Az Oracle és a Java az Oracle és/
vagy leányvállalatainak bejegyzett
védjegyei. A többi név az adott
tulajdonos védjegye.
• Rovi Flow-Down Licenc feltételek (Felhasználási
feltételek)
-- Az alkalmazás a Rovi Corporation („Rovi”)
szoftvereit és technológiáját tartalmazza. A Rovi
szoftver és technológia (gyűjtőnéven a „Rovi
technológia”) lehetővé teszi a Végfelhasználók
számára a zenékkel kapcsolatos adatokhoz
(„Rovi adatok”) való hozzáférést az Interneten
és más módon a Rovi saját tulajdonú
adatbázisaiból (a „Rovi adatbázisok”) a Rovi
szerverein (a „Rovi szerverek”), illetve más
funkciók végrehajtását. A Rovi adatokat csak
a jelen alkalmazás Végfelhasználói funkcióival
érheti el és használhatja.
-- Ön beleegyezik, hogy a Rovi adatokat, Rovi
technológiát és a Rovi szervereket csak
saját személyes, nem kereskedelmi céljaira
használja. Beleegyezik, hogy a Rovi adatokat
nem ruházza át, másolja át, adja át vagy
küldi át harmadik félnek. Beleegyezik, hogy
a Rovi adatokat, Rovi technológiát, Rovi
adatbázisokat és a Rovi szervereket csak az itt
meghatározott engedélyek szerint használja fel.
-- Ön tudomásul veszi, hogy a nem kizárólagos
engedélye a Rovi adatbázisok elérésére,
illetve a Rovi adatok, Rovi technológiá és
a Rovi szerverek használatára megszűnik,
ha megsérti ezen feltételeket. Ha a licenc
megszűnik, Ön megszünteti a Rovi adatok,
Rovi technológiák és a Rovi szerverek
használatát. A Rovi fenntartja a Rovi adatokkal,
Rovi technológiával és a Rovi szerverekkel
kapcsolatos összes jogot, a tulajdonjogokat is
beleértve. Tudomásul veszi, hogy a Rovi a jelen
Megállapodásban foglalt jogait közvetlenül
saját nevében érvényesítheti Ön felé.
-- A Rovi fenntartja a jogot az adatok törlésére
a Rovi adatbázisból, vagy az adatkategóriák
módosítására bármely okból, amelyet a Rovi
jogosnak vél. Nincs garancia arra, hogy
a Rovi technológia vagy a Rovi szerverek
hibamentesek, illetve arra, hogy a Rovi
technológia vagy a Rovi szerverek működése
folyamatos lesz. A Rovi-nak nem kötelessége
azokat az új, bővített vagy további
adattípusokat vagy kategóriákat biztosítani,
amelyeket a Rovi a jövőben biztosítani tervez,
és jogában áll az online szolgáltatásokat
bármikor megszüntetni.
Magyar
02350G-BD-F8500,8900-EN-HUN-.indd 13
13 |
2013-03-14 오전 10:11:13
-- Az Ön által beküldött adatok nem személyes
adatok vagy személyazonosításra
alkalmazható adatok, hanem csak zenei
albumokra és kapcsolódó adatokra vonatkozó
adatok, amelyek nem jelennek meg a Rovi
kereshető adatbázisában. Ön a legjobb
tudása szerint kijelenti, hogy az album,
amelyre a beküldött adatok vonatkoznak,
kereskedelmi forgalomban kapható, és hogy
Ön, a Végfelhasználó jogilag felhatalmazott az
adatok beküldésére.
-- Addig a mértékig, ameddig Ön, a
Végfelhasználó információkat vagy
eredeti szellemi termékeket biztosít a Rovi
adatbázisokban történő tároláshoz, Ön kijelenti
és garantálja, hogy az ilyen termékeknek Ön
az kizárólagos szerzője, és ezennel átruházza
az ezekkel kapcsolatos szerzői jogokat a Rovira, beleértve az ilyen termékek szerzői jogainak
Rovi adatbázisba történő bejegyzését is.
-- A ROVI TECHNOLÓGIA ÉS A ROVI
ADATOK A „JELEN ÁLLAPOTUKBAN”
KERÜLNEK ENGEDÉLYEZÉSRE. A
ROVI NEM TESZ NYILATKOZATOT,
ÉS NEM VÁLLAL KIFEJEZETT VAGY
KÖVETKEZMÉNYI GARANCIÁT A ROVI
SZERVEREKEN TALÁLHATÓ ROVI ADATOK
PONTOSSÁGÁRA VONATKOZÓAN. A
ROVI VISSZAUTASÍT MINDEN KIFEJEZETT
VAGY KÖVETKEZMÉNYI GARANCIÁT,
BELEÉRTVE DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN
A KÖVETKEZMÉNYI GARANCIÁKAT IS
A FORGALOMBA HOZHATÓSÁGRA,
ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELŐSÉGRE,
JOGCÍMRE VAGY JOGSÉRTÉSMENTESSÉGRE VONATKOZÓAN. A ROVI
NEM GARANTÁLJA AZ EREDMÉNYEKET,
AMELYEK A ROVI TECHNOLÓGIA VAGY
ROVI SZERVEREK HASZNÁLATÁVAL
ÉRHETŐK EL. A ROVI SEMMI ESETRE
SEM FELELŐS ÖN VAGY HARMADIK
FÉL FELÉ SEMMIFÉLE VÉLETLEN VAGY
KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, VAGY
ELVESZETT HASZONÉRT, ÁRBEVÉTELÉRT,
AMELY A ROVI ADATOK, A ROVI
TECHNOLÓGIA HASZNÁLATÁBÓL VAGY
MÁSBÓL ERED.
• Megjegyzés a nyílt forráskódú licencről
-- Nyílt forráskódú szoftver használata esetén a
Nyílt Forráskódú Licenc a termék menüjében
elérhető.
• A Blu-ray Disc™, Blu-ray™ és az emblémák a
Blu-ray Disc Association védjegyei.
Ajánlás - csak EU
• A Samsung Electronics
kijelenti, hogy ez a
BD-HDD Combo
készülék megfelel az 1999/5/EK irányelv
lényeges követelményeinek és más vonatkozó
rendelkezéseinek.
A hivatalos Megfelelőségi Nyilatkozat a
következő címen található meg: http://www.
samsung.com,
a Support > Search Product Support
menüpontban, a típus nevének beírása után.
Ez a készülék minden EU-országban
üzemeltethető. Készülék csak beltérben
üzemeltethető.
| 14 Magyar
02350G-BD-F8500,8900-EN-HUN-.indd 14
2013-03-14 오전 10:11:13
Figyelmeztetés
AZ ÁRAMÜTÉSVESZÉLY CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A BURKOLATOT (ILLETVE A HÁTLAPOT).
A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. A JAVÍTÁST
BÍZZA SZAKEMBERRE!
FIGYELEM
Ez a szimbólum „veszélyes feszültséget”
jelez a termék belsejében, ami áramütést
vagy testi sérülést okozhat.
ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS
VESZÉ LY, NE NYISSA KI
FIGYELEM: AZ ÁRAMÜTÉSVESZÉLY
Ez a szimbólum a termékkel velejáró fontos
CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A
utasításokat jelzi.
BURKOLATOT (ILLETVE A HÁTLAPOT) - BELÜL
NINCSENEK A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL SZERELHETŐ
ALKATRÉSZEK. A JAVÍTÁST BÍZZA SZAKEMBERRE!
Ne helyezze el ezt az eszközt zárt helyen, úgymint
könyvespolcon vagy hasonló bútoron.
FIGYELMEZTETÉS
• Az esetenkénti tűz- vagy áramütésveszélyt okozó
sérülések elkerülése érdekében, a készüléket ne
tegye ki esőnek vagy nedvesség hatásnak.
FIGYELEM
• A BD-HDD Combo LÁTHATATLAN
LÉZERSUGARAT HASZNÁL, AMELY VESZÉLYES
IS LEHET HOSSZABB KITETTSÉG ESETÉN.
A BD-HDD Combo LEJÁTSZÓT EZÉRT AZ
UTASÍTÁSOKNAK MEGFELELŐEN HASZNÁLJA.
FIGYELEM
A TERMÉK LÉZERREL MŰKÖDŰK. AZ OTT
MEGADOTT VEZÉRLÉSTŐL, BEÁLLÍTÁSTÓL,
VAGY TELJESÍTMÉNYTŐL VALÓ ELTÉRÉS
VESZÉLYES SUGÁRZÁSNAK VALÓ KITÉTELT
OKOZHAT. NE NYISSA FEL A BORÍTÁST, ÉS NE
SZERELJE SAJÁT KEZÜLEG. A JAVÍTÁST BÍZZA
SZAKEMBERRE!
A termék megfelel a CE előirásainak, ha árnyékolt
kábellel vagy csatlakozóval csatlakoztatja az
egységet más készülékhez. Az elektromos
eszközök közötti elektromagnetikus interferencia
kiküszöbölésére, mint például a rádiók és
televíziók, használjon árnyékolt kábelt és
csatlakozót.
FONTOS MEGJEGYZÉS
Az eszköz fővezetéke öntött konnektorral ellátott,
mely biztosítékot is tartalmaz. A biztosíték értéke a
csatlakozótű oldalán van feltűntetve.
Csere esetén a biztosítékkal megegyező BS1362
számút kell használni.
Soha ne használja a csatlakozót a biztosítékfedél
elhagyása mellett, ha a fedél lecsatolható. Ha
elveszett vagy megsérült a biztosítótartó fedele,
csak a dugasz érintkezős oldalának színével
megegyező fedelet szabad helyette használni.
Pótfedelek villamosipari szakboltokban kaphatók.
Ha a dugó nem illik a helyi dugaljakba, vagy
nem elég hosszú a tápegység kábele, vásároljon
jóváhagyott típusú hosszabbítót vagy kérdezze
meg márkaszervizét vagy szakboltját.
Ha a gond csak a dugó levágásával orvosolható,
vegye ki belőle a biztosítóbetétet, és dobja a dugót
a megfelelő szelektív hulladékgyűjtő konténerbe.
Ne dugaszolja a csatlakozót a konnektorba, mert
a csupasz vezetékvég áramütést okozhat.
A konnektorból való eltávolításhoz a csatlakozót
ki kell húzni a foglalatból, emiatt a főcsatlakozó
azonnal működőképes lesz.
A termék, mely tartalmazza a használati utasítást,
bizonyos harmadik személy szellemi vagyoni jogai
által szabadalmazott.
1. OSZTÁLYÚ LÉZER TERMÉK
Ez a CD-lejátszó 1. OSZTÁLYÚ LÉZERES termék.
Az itt megadottól eltérő módon történő használat
veszélyes sugárzásnak teheti ki a felhasználót.
Magyar
02350G-BD-F8500,8900-EN-HUN-.indd 15
15 |
2013-03-14 오전 10:11:13
FIGYELEM :
• 3B OSZTÁLYÚ LÁTHATÓ ÉS LÁTHATATLAN
SUGÁRZÁS LÉPHET KI A KÉSZÜLÉKBŐL A
BURKOLAT KINYITÁSA UTÁN. NE NÉZZEN A
SUGÁRBA (IEC 60825-1)
• A KÉSZÜLÉK LÉZERT HASZNÁL. AZ ITT
LEÍRTAKTÓL ELTÉRŐ BEÁLLÍTÁSOK,
VEZÉRLÉSEK VAGY ELJÁRÁSOK
HASZNÁLATA VESZÉLYES SUGÁRZÁSNAK
TEHETI KI A FELHASZNÁLÓT. NE NYISSA
KI A BURKOLATOT, ÉS NE PRÓBÁLJA
MEGJAVÍTANI A KÉSZÜLÉKET. A JAVÍTÁST
BÍZZA SZAKEMBERRE!
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Óvintézkedések
Fontos biztonsági utasítások
Olvassa el gondosan az alábbi utasításokat a
készülék használata előtt. Tartsa be az összes
alábbi biztonsági utasítást.
Őrizze meg a használati útmutatót későbbi
használatra.
1. Olvassa el az utasításokat.
2. Tartsa be ezeket az utasításokat.
3. Vegye figyelembe a figyelmeztetéseket.
4. Kövesse az utasításokat.
5. Ne használja a készüléket víz közelében.
6. Csak száraz törlőruhával tisztítsa.
7. Ne takarja el a szellőzőnyílásokat. A gyártói
utasításoknak megfelelően installálja.
8. Ne telepítse a készüléket hőforrások
közelében, mint pl. radiátor, hőregiszter,
kályha ill. más készülékek (pl. erősítő),
amelyek meleget bocsátanak ki.
9. Ne szüntesse meg a polarizált, ill. földelt
dugó biztonsági funkcióját. A polarizált dugó
két érintkezőt tartalmaz, az egyik szélesebb,
mint a másik. A földelt típusú dugó két
érintkezőt tartalmaz, valamint egy harmadik
földelőérintkezőt. A széles érintkező vagy
harmadik villa az Ön biztonságát szolgálja.
Ha a mellékelt dugó nem illeszkedik a
konnektorba, cseréltesse ki a konnektort.
10. Ne lépjen rá a hálózati zsinórra vagy és ne
kösse azt különösen dugaszokba, megfelelő
csatlakozóaljzatokba, és azokba a pontokba,
amelyek a készülékekből jönnek ki.
11. Csak a gyártó által ajánlott tartozékokatt/
kiegészítőket használja.
12. Kizárólag a gyártó
által ajánlott, vagy a
vidókamerával együtt
kapható kocsit, tartót,
állványt, konzolt vagy
asztalt használjon. Ha a
kocsit használja, figyeljen, amikor áthelyezi a
kocsit/készülék kombinációt, hogy elkerülje
kocsibukatató szerkezet általi sérüléseket.
13. Áramtalanítsa a készüléket villámlás során,
vagy ha hosszú ideig nem használja azt.
14. Minden javítási munkát bízzon szakemberre.
A készüléket javíttatni kell, ha megsérült, ha
a tápkábel vagy a dugó megsérült, folyadék
vagy tárgy került a készülékbe, eső vagy
nedvesség hatásának volt kitéve, nem
működik rendesen, vagy leejtették.
A lemezek tárolása és kezelése
• A lemezek megfogása
-- Az ujjlenyomatok vagy
karcolások a lemezen rontják
a hang és a kép minőségét és
szakadozást okozhatnak
-- Ne érintse meg a lemez felületét, ahol az
adatok rögzítve vannak.
-- A lemezt a szélénél fogja meg, hogy ne
kerülhessenek ujjlenyomatok a felületére.
-- Ne ragasszon rá papírt vagy matricát.
| 16 Magyar
02350G-BD-F8500,8900-EN-HUN-.indd 16
2013-03-14 오전 10:11:13
• A lemezek tisztítása
-- Ha ujjlenyomat kerül a lemezre,
tisztítsa le enyhe tisztítószeres
vízzel, és törölje tisztára puha
ruhával.
-- Tisztításkor a lemezt törölje a középponttól
kifelé.
• A lemezek tárolása
`` Ne tartsa a lemezeket közvetlen napfényen.
`` Tartsa hűvös, jól szellőző helyen.
`` Tartsa tiszta védőtokban és függőleges
állásban.
Kezelési óvintézkedések
• Ne tegye ki a készüléket csepegő vagy
fröccsenő víz hatásának. Ne helyezzen vízzel teli
edényeket, például vázát a készülékre.
• A készülék teljes áramtalanításához ki kell húzni
a dugót a konnektorból.
Ezért a dugónak folyamatosan könnyen
hozzáférhetőnek kell lennie.
• Ne csatlakoztasson több készüléket ugyanabba
a konnektorba. A konnektor túlterhelése
túlmelegedéshez és tűzhöz vezethet.
• A készülék csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a
többi eszközt.
• Ha hirtelen hideg helyről meleg helyre viszi a
készüléket, lecsapódás keletkezhet a belsejében
és a lencsén, amely zavarja a lemez lejátszását.
Ilyenkor húzza ki a készüléket, és várjon két
órát, mielőtt újra csatlakoztatja a készüléket a
konnektorba. Ezután helyezze be a lemezt, és
próbálja lejátszani újra.
• Ha szokatlan zajt, égésszagot vagy füstöt
érzékel, kapcsolja ki a főkapcsolót és húzza
ki a dugót a konnektorból. Ezután forduljon
a legközelebbi ügyfélszolgálathoz műszaki
segítségért. Ne használja a készüléket. Ha
tovább használja a készüléket, elektromos
áramütést vagy tüzet okozhat.
Megjegyzések az USB
csatlakozással kapcsolatban
• A készülék a FAT16, FAT32, és NTFS
fájlrendszereket támogatja (csak olvasás).
• Az USB adathordozókat csatlakoztassa
közvetlenül a készülék USB portjához. USB
kábellel történő csatlakoztatás kompatibilitási
problémákhoz vezethet.
• Ha több memóriaeszközt helyez be egy
többkártyás olvasóba egyszerre, az nem fog
megfelelően működni.
• A készülék támogatja a PTP protokollt.
• Ne húzza ki az USB eszközt a „betöltési” folyamat
alatt.
• Minél nagyobb a kép felbontása, annál hosszabb
a megjelenítési idő.
• A készülék nem tud lejátszani kereskedelmi
honlapokról letöltött, DRM (Digitális szerzői
jogkezelés) funkcióval ellátott MP3 fájlokat.
• A készülék csak 30 kép/mp-es képfrissítési
sebességű videókat támogat.
• A készülék csak az USB háttértár (MSC)
eszközöket támogatja, mint például pendrive,
flash kártyaolvasók és USB HDD. (A HUB nem
támogatott.)
• Egyes USB HDD eszközök, kártyaolvasók
és Thumb meghajtók nem kompatibilisek a
készülékkel.
• Ha egyes készülékek túl sok energiát vennének
fel, az eszköz működését behatárolhatja az
áramkorlátozó.
• Ha a lejátszás az USB HDD-ről instabil,
biztosítson további tápfeszültséget a konnektorba
való csatlakoztatással.
Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az
USB HDD gyártóhoz.
• Lejátszás vagy másolás közben ne bontsa az
USB eszköz csatlakozását.
• A SAMSUNG nem vállal felelősséget
adatvesztésért.
• A készülék nem támogatja a tömörített fájlokat,
felosztott fájlokat és NTFS titkosított fájlokat.
-- Az USB eszköz az asztali PC-n megjavítható
és formázható. (csak MS-Windows OS esetén)
• A készülék támogatja az USB adathordozókat,
az MP3 lejátszókat, digitális fényképezőgépeket
és USB kártyaolvasókat.
• Egyes USB/digitális fényképezőgépek nem
kompatibilisek a készülékkel.
Magyar
02350G-BD-F8500,8900-EN-HUN-.indd 17
17 |
2013-03-14 오전 10:11:14
Csatlakoztasson egy USB eszközt
az Timeshift és a Rögzített TV
funkciók használata előtt
Ne használjon USB memóriát. Az USB
memória használatát nem támogatjuk.
Javasoljuk legalább 5400 rpm
fordulatszámú USB HDD használatát,
viszont a RAID típusú USB HDD-ket
nem támogatjuk.
• Az Timeshift mód vagy a Rögzített TV funkció
használatához a csatlakoztatott USB eszközön
el kell végezni az Eszköz formázása funkciót a
megfelelő rögzítéshez.
-- Az eszközt a formázása közben ne húzza ki
a készülékből. A formázás során minden fájl
törlődik.
-- Az eszköz formázása előtt mentse a fájlokat
az adatvesztés elkerülése érdekében.
A SAMSUNG nem vállal felelősséget
adatvesztésért.
• A rögzített videók digitális jogvédelemmel
ellátottak (DRM) és nem játszhatók le PC-n
vagy más készüléken. A TV-re mentett fájlok az
alapkártya cseréje után nem használhatók.
• Legalább 100 MB szabad helyre van szükség a
felvételhez.
• A felvétel megáll, ha a szabad tárhely 50 MB alá
esik.
• Ha az USB eszköz nem felelt meg a Készülék
teljesítményteszt funkción, az USB eszközre el
kell végezni Eszköz formázása és a Készülék
teljesítményteszt funkciót újra, mielőtt a Műsor
vagy a Csatornakezelő használatával rögzíteni
kezdene.
Ha a készüléken nem sikerült a teljesítményteszt,
akkor felvételre nem használható.
Megjegyzés a CAM
eszközszoftverének frissítéséről
Egyes régebbi eszközszoftver-verziójú CAM
egységek a piacon nem teljesen kompatibilisek
ezzel a v1.3 specifikációjú készülékkel.
A probléma oka a régi CAM, nem a CI Plus
kompatibilis készülék.
Ilyenkor a probléma megoldásához frissítse a CAM
eszközszoftverét.
Forduljon a hálózati operátorhoz vagy CAM
operátorhoz.
Ellenőrizze, hogy a CAM eszközszoftvere frissítve
van-e a CI+ 1.3 verzióval való kompatibilitásra.
A 3D funkció használata
FONTOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI
INFORMÁCIÓK A 3D FELVÉTELEKKEL
KAPCSOLATBAN.
A 3D funkciók használata előtt olvassa el és
értelmezze az alábbi biztonsági utasításokat.
• Bizonyos nézők kényelmetlenséget, szédülést,
hányingert vagy fejfájást tapasztalhatnak a 3D
felvételek megtekintése során.
Ha ilyen tüneteket észlel, hagyja abba a 3D TV
nézését, vegye le a 3D Aktív szemüveget, és
pihenjen.
• A 3D felvételek hosszabb idejű megtekintése
terhelheti a szemet. Ha a szem fáradását észleli,
hagyja abba a 3D TV nézését, vegye le a 3D
Aktív szemüveget, és pihenjen.
• A 3D felvételeket néző gyermekeket
rendszeresen ellenőrizze egy felelős felnőtt.
Ha a gyerekek szemfáradásra, fejfájásra,
szédülésre vagy hányingerre panaszkodnak,
hagyhassa abba velük a 3D TV nézését, és
hagyja őket pihenni.
• Ne használja a 3D Aktív szemüveget más
célra. (Például általános szemüvegnek,
napszemüvegnek, védőszemüvegnek stb.)
• Ne használja a 3D funkciót vagy 3D Aktív
szemüveget a helyiségben történő séta vagy
járkálás közben. Ha a 3D funkciót vagy 3D
Aktív szemüveget a helyiségben történő séta
vagy járkálás közben használja, beleütközhet
tárgyakba, megbotolhat és/vagy eleshet, és
megsérülhet.
• 3D műsor megjelenítése közben a tényleges
képernyő az alábbi ábra szerinti lehet:
| 18 Magyar
02350G-BD-F8500,8900-EN-HUN-.indd 18
2013-03-14 오전 10:11:14
A képernyő kijelzései
Leírás
Egymás mellett
Ugyanaz a képernyő kétszer vízszintesen.
Felül és alul
Ugyanaz a képernyő kétszer függőlegesen.
• A 3D műsorok vétele, rögzítése és lejátszása nem minden 3D esetében működik mindig, hiszen a 3D
műsorszórási formátumot most szabványosítják világszerte. Ez nem a készülék hibája és nem jelent
hibás működést.
• A 3D tartalmak megtekintéséhez csatlakoztassa a 3D eszközt (3D-kompatibilis AV erősítőt vagy TVt) a készülék HDMI OUT portjához egy nagysebességű HDMI-kábellel. Viseljen 3D szemüveget a 3D
lejátszás elkezdéséhez.
• A 3D jeleket csak a HDMI kábelen továbbítja a készülék a HDMI OUT porton keresztül.
• Mivel a 3D módban a videófelbontás a 3D film eredeti felbontása, a felbontás nem módosítható.
• Egyes funkciók, mint a BD Wise, vagy a képernyőméret és a felbontás módosítása nem működik 3D
lejátszásnál.
• Használjon nagysebességű HDMI kábelt a 3D jelek továbbításához.
• Maradjon legalább a képernyőszélesség háromszorosának megfelelő távolságra a TV-től 3D felvételek
megtekintésekor. Például 46 colos képernyő esetén maradjon 138 col távolságra a képernyőtől.
• A 3D felvétel legjobb megtekintéséhez helyezze a képernyőt szemmagasságba.
• A 3D effektus nem minden 3D eszköz esetén működik megfelelően.
• A „Blu-ray 3D” és a „Blu-ray 3D” emblémák a Blu-ray Disc Association védjegyei.
Műszaki adatok
Általános
HDMI
Audiokimenet
Hálózat
HDD kapacitás
Tömeg
Méretek
Működési hőmérséklet
Páratartalom
Videó
Hang
Digitális
Ethernet
Vezeték nélküli LAN
Biztonság
WPS(PBC)
BD-F8500
BD-F8900
2,6 kg
430 (Szé) X 282 (Mé) X 55 (Ma) mm
+5°C - +35°C
10 % - 75 %
Felbontás : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM, Bitfolyam
TOS-Link Optical
100BASE - TX Terminal
Beépített
WEP(OPEN/SHARED)
WPA-PSK(TKIP/AES)
WPA2-PSK(TKIP/AES)
Támogatott
500 GB
1 TB
-- 10 Mbps alatti hálózati sebességek nem támogatottak.
-- A kialakítás és a műszaki adatok külön figyelmeztetés nélkül változhatnak.
-- A tápfeszültségről és a teljesítményfelvételről a készüléken elhelyezett címkén olvashat.
-- A tömeg- és méretadatok körülbelüliek.
Magyar
02350G-BD-F8500,8900-EN-HUN-.indd 19
19 |
2013-03-14 오전 10:11:15
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG
ügyfélszolgálathoz.
Area
ALBANIA
AUSTRIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864
€ 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
020 405 888
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MONTENEGRO
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Contact Centre 
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
08010 SAMSUNG (08010 726
7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile
and land line
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172
678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása
(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó.)
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a
terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai
elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó
mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az
anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.
A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az
akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket
éselektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni.
A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a
tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi
erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan,
hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit.
Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd. Minden jog fenntartva;
Az útmutató sem részben, sem egészben nem reprodukálható és
nem másolható a Samsung Electronics Co.,Ltd. előzetes, írásbeli
hozzájárulása nélkül.
AK68-02350G-01
AK68-02350G
02350G-BD-F8500,8900-EN-HUN-.indd 20
2013-03-14 오전 10:11:15
Download PDF