Samsung | HT-FS5200 | Samsung Blu-ray Home Entertainment System FS5200 Εγχειρίδιο χρήσης

HT-F5200
HT-FS5200
Σύστημα οικιακού
κινηματογράφου Blu-ray™
2.1 καναλιών
εγχειρίδιο χρήσης
φανταστείτε τις δυνατότητες
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν Samsung.
Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις, δηλώστε
το προϊόν σας στη διαδικτυακή διεύθυνση
www.samsung.com/register
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 1
2013-09-25
2:34:13
Πληροφορίες για την Ασφάλεια
Προειδοποιηση
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣ ΜΕΡΟΣ) ΤΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΗΣ.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ.
ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ..
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤ
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει
"επικίνδυνη τάση" στο εσωτερικό
του προϊόντος, η οποία είναι
επικίνδυνη για την πρόκληση
ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΤΑΙΡΙΑΞΤΕ ΤΟΝ ΠΛΑΤΥ ΠΛΑΚΕ
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΤΟΥ ΦΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ
ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε
βροχή ή υγρασία.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει
σημαντικές οδηγίες που
συνοδεύουν το προϊόν.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μη βρέχετε και μην πιτσιλάτε με υγρά τη συσκευή.
Επίσης, μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά, όπως βάζα,
επάνω στη συσκευή.
• Το φις ρεύματος χρησιμοποιείται ως συσκευή
αποσύνδεσης και πρέπει να είναι έτοιμο για χρήση, ανά
πάσα στιγμή.
• Αυτή η συσκευή πρέπει να συνδέεται πάντα σε μια πρίζα
ρεύματος με γείωση.
• Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή
ρεύματος, πρέπει να τραβήξετε το φις από την πρίζα,
συνεπώς το φις ρεύματος πρέπει να βρίσκεται σε ένα
σημείο με εύκολη πρόσβαση.
ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων CD έχει
κατηγοριοποιηθεί ως προϊόν ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1.
Η εκτέλεση χειρισμών, ρυθμίσεων ή διαδικασιών
διαφορετικών από αυτών που καθορίζονται σε αυτό το
έγγραφο ενδέχεται να προκαλέσει έκθεση σε επικίνδυνη
ακτινοβολία.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΛΕΪΖΕΡ ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΚΑΙ
ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ, ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΗ ΔΕΣΜΗ.
| 2 Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 2
2013-09-25
2:34:23
Φύλαξη και διαχείριση δίσκων
Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας
από τη Dolby Laboratories.
Η επωνυμία Dolby και το
σύμβολο του διπλού D είναι
σήματα κατατεθέντα της Dolby
Laboratories.
Προφυλάξεις για τη μεταχείριση της
συσκευής
Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας κατά τα διπλώματα
ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. με αριθμούς: 5,956,674; 5,974,380;
6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929;
7,212,872 και άλλα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που
έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν στις Η.Π.Α. και διεθνώς.
Η επωνυμία DTS-HD, το σύμβολο, η επωνυμία DTS-HD
μαζί με το σύμβολο είναι σήματα κατατεθέντα και το
& DTSHD Master Audio | Essential είναι εμπορικό σήμα
της DTS, Inc. Το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό. © DTS,
Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
• Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή
πιτσιλίσματα υγρών. Μην τοποθετείτε δοχεία γεμάτα με
υγρό, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.
• Για να απενεργοποιήσετε εντελώς αυτή τη\ συσκευή, θα
πρέπει να αποσυνδέσετε το φις ρεύματος από την πρίζα.
Για αυτό το λόγο, το φις ρεύματος θα πρέπει να είναι
εύκολα και άμεσα προσπελάσιμο ανά πάσα στιγμή.
• Μην αγγίζετε το φις ρεύματος με βρεγμένα χέρια. Μπορεί
να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
• Μη συνδέετε πολλαπλές ηλεκτρικές συσκευές στην
ίδια πρίζα. Η υπερφόρτωση μιας πρίζας μπορεί να
προκαλέσει υπερθέρμανσή της, με αποτέλεσμα να
προκληθεί πυρκαγιά.
• Συντήρηση του περιβλήματος
- Προτού συνδέσετε άλλα εξαρτήματα σε αυτό το
προϊόν, φροντίστε να τα απενεργοποιήσετε.
- Αν μετακινήσετε ξαφνικά το προϊόν από έναν ψυχρό
σε έναν θερμό χώρο, ενδέχεται να σχηματιστεί
συμπύκνωση υγρασίας στα λειτουργικά μέρη του
και το φακό του, προκαλώντας προβλήματα κατά
την αναπαραγωγή δίσκων. Αν συμβεί κάτι τέτοιο,
αποσυνδέστε το προϊόν, περιμένετε δύο ώρες και,
στη συνέχεια, συνδέστε το φις ρεύματος στην πρίζα.
Κατόπιν, τοποθετήστε το δίσκο και δοκιμάστε ξανά να
τον αναπαράγετε.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
ΜΟΡΦΗΣ DIVX: Το DivX® είναι
μια μορφή ψηφιακού βίντεο
που δημιουργήθηκε από τη DivX, LLC, μια θυγατρική
της Rovi Corporation. Αυτή η συσκευή διαθέτει επίσημη
πιστοποίηση DivX Certified® ότι αναπαράγει βίντεο
μορφής DivX. Επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία
divx.com για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία
λογισμικού για μετατροπή των αρχείων σας σε βίντεο
μορφής DivX.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ DIVX ΚΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ:
Αυτή η συσκευή DivX Certified® πρέπει να δηλωθεί
προκειμένου να αναπαράγει ταινίες μορφής DivX
Video-on-Demand (VOD) που έχετε αγοράσει. Για να
αποκτήσετε το δικό σας κωδικό δήλωσης, μεταβείτε στην
ενότητα DivX VOD του μενού ρύθμισης της συσκευής
σας. Μεταβείτε στη διαδικτυακή τοποθεσία vod.divx.
com για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο
ολοκλήρωσης της διαδικασίας δήλωσης. DivX Certified®
για αναπαραγωγή βίντεο μορφής DivX® σε ανάλυση
έως HD 1080p, συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου
υψηλών προδιαγραφών. Η επωνυμία DivX®, η επωνυμία
DivX Certified® και τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά
σήματα της Rovi Corporation ή των θυγατρικών της και
χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας. Καλύπτεται από ένα ή
περισσότερα από τα ακόλουθα διπλώματα ευρεσιτεχνίας
Η.Π.Α.: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 3
Πληροφορίες για την Ασφάλεια
Άδεια χρήσης
01
• Κράτημα των δίσκων
- Οι δαχτυλιές ή οι γρατσουνιές σε ένα
δίσκο ενδέχεται να μειώσουν την
ποιότητα του ήχου και της εικόνας ή
να προκαλέσουν παραλείψεις περιεχομένου.
- Αποφεύγετε να αγγίζετε την επιφάνεια των δίσκων στα
σημεία όπου έχουν εγγραφεί δεδομένα.
- Κρατάτε τους δίσκους από τις άκρες τους, ώστε να μην
αφήνετε δαχτυλιές στην επιφάνειά τους.
- Μην κολλάτε χαρτί ή ταινία στους δίσκους.
• Καθαρισμός των δίσκων
- Αν υπάρχουν δαχτυλιές ή βρωμιές σε
ένα δίσκο, καθαρίστε τον με ένα ήπιο
απορρυπαντικό αραιωμένο σε νερό και
σκουπίστε τον με ένα μαλακό πανί.
- Όταν καθαρίζετε ένα δίσκο, σκουπίστε τον απαλά από
το εσωτερικό προς το εξωτερικό μέρος του.
- Φύλαξη των δίσκων
 Μην τους αφήνετε εκτεθειμένους σε άμεσο ηλιακό
φως.
 Διατηρήστε τους σε ένα δροσερό αεριζόμενο χώρο.
 Κρατάτε τους σε ένα καθαρό προστατευτικό
περίβλημα και τοποθετείτε τους κατακόρυφα.
• Αν το προϊόν παράγει έναν αφύσικο θόρυβο, μυρωδιά
καμένου ή καπνό, απενεργοποιήστε το αμέσως και
αποσυνδέστε το φις ρεύματος από την πρίζα. Στη
συνέχεια, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών για τεχνική υποστήριξη. Μη
χρησιμοποιείτε το προϊόν. Η χρήση του προϊόντος σε
αυτή την κατάσταση ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά
ή ηλεκτροπληξία.
3|
2013-09-25
2:34:26
Πληροφορίες για την Ασφάλεια
Χρήση της λειτουργίας 3D
Το HDMI, το λογότυπο HDMI
και ο όρος "High Definition
Multimedia Interface" είναι εμπορικά σήματα ή σήματα
κατατεθέντα της HDMI Licencing LLC.
Οι επωνυμίες Oracle και Java είναι
σήματα κατατεθέντα της Oracle και/ή των
θυγατρικών της. Οι υπόλοιπες επωνυμίες
ενδέχεται να είναι σήματα κατατεθέντα των
αντίστοιχων κατόχων τους.
Το προϊόν αυτό ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας
από αντιγραφή, η οποία προστατεύεται από διπλώματα
ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. και άλλα δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας της Rovi Corporation. Απαγορεύεται η
αποσυμπίληση και η ανακατασκευή κώδικα.
Οι επωνυμίες Blu-ray Disc™, Blu-ray™ και τα λογότυπα
είναι εμπορικά σήματα της Blu-ray Disc Association.
Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί τεχνολογία Cinavia για
τον περιορισμό της χρήσης μη εξουσιοδοτημένων
αντιγράφων ορισμένων ταινιών και βίντεο του εμπορίου
και των ηχητικών επενδύσεών τους. Όταν ανιχνεύεται
απαγορευμένη χρήση ενός μη εξουσιοδοτημένου
αντιγράφου, εμφανίζεται ένα μήνυμα και διακόπτεται η
αναπαραγωγή ή η αντιγραφή. Περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την τεχνολογία Cinavia παρέχονται στο
Διαδικτυακό κέντρο ενημέρωσης καταναλωτών της
Cinavia, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.cinavia.
com. Για να ζητήσετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά
με την τεχνολογία Cinavia μέσω ταχυδρομείου, στείλτε
μια καρτ-ποστάλ με την ταχυδρομική διεύθυνσή σας στη
διεύθυνση: Cinavia Consumer Information Centre, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Το προϊόν αυτό ενσωματώνει αποκλειστική τεχνολογία
κατόπιν αδείας από τη Verance Corporation, η οποία
προστατεύεται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α.
με αριθμό 7.369.677 και άλλα διπλώματα ευρεσιτεχνίας
που έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν στις Η.Π.Α. και
διεθνώς, καθώς και από τη νομοθεσία περί προστασίας
πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών μυστικών για
ορισμένα στοιχεία αυτής της τεχνολογίας. Η επωνυμία
Cinavia είναι εμπορικό σήμα της Verance Corporation.
Πνευματικά δικαιώματα 2004-2010 Verance Corporation.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος από τη Verance.
Απαγορεύεται η αποσυμπίληση και η ανακατασκευή
κώδικα.
- Ειδοποίηση για τις άδειες χρήσης λογισμικού ανοιχτού
κώδικα
Για την περίπτωση χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα,
στο μενού του προϊόντος είναι διαθέσιμες άδειες χρήσης
λογισμικού ανοιχτού κώδικα.
| 4 Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 4
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ 3D.
Διαβάστε και κατανοήστε τις ακόλουθες πληροφορίες για
την ασφάλεια προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 3D.
• Ορισμένοι θεατές ενδέχεται να αισθανθούν δυσφορία
κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης 3D, όπως ζαλάδα,
ναυτία και πονοκεφάλους. Αν παρουσιαστεί οποιοδήποτε
τέτοιο σύμπτωμα, σταματήστε να παρακολουθείτε
τηλεόραση 3D, βγάλτε τα γυαλιά 3D Active και
ξεκουραστείτε.
• Η παρακολούθηση εικόνων 3D για παρατεταμένο
χρονικό διάστημα ενδέχεται να προκαλέσει κόπωση
των ματιών. Αν νιώσετε τα μάτια σας κουρασμένα,
σταματήστε να παρακολουθείτε τηλεόραση 3D, βγάλτε
τα γυαλιά 3D Active και ξεκουραστείτε.
• Ένας υπεύθυνος ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει συχνά τα
παιδιά που χρησιμοποιούν τη λειτουργία 3D. Αν κάποιο
παιδί αναφέρει ότι έχει κουρασμένα μάτια, πονοκέφαλο,
ζαλάδα ή ναυτία, ζητήστε του να σταματήσει να
παρακολουθεί τηλεόραση 3D και να ξεκουραστεί.
• Μη χρησιμοποιείτε τα γυαλιά 3D Active για άλλους
σκοπούς (όπως ως γυαλιά μυωπίας, γυαλιά ηλίου,
προστατευτικά γυαλιά κλπ.).
• Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία 3D ή τα γυαλιά
3D Active όταν περπατάτε ή μετακινείστε. Αν
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 3D ή τα γυαλιά 3D Active
ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να χτυπήσετε σε αντικείμενα,
να σκοντάψετε και/ή να πέσετε, με αποτέλεσμα να
τραυματιστείτε σοβαρά.
• Αν θέλετε να απολαύσετε περιεχόμενο 3D, συνδέστε μια
συσκευή 3D (δέκτης AV ή τηλεόραση που είναι συμβατή με
3D) στη θύρα HDMI OUT του προϊόντος χρησιμοποιώντας
ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας. Φορέστε γυαλιά 3D
προτού αναπαράγετε το περιεχόμενο 3D.
• Το προϊόν μεταδίδει σήματα 3D μόνο μέσω ενός καλωδίου
HDMI που είναι συνδεδεμένο στη θύρα HDMI OUT.
• Μιας και η ανάλυση βίντεο στον τρόπο λειτουργίας
αναπαραγωγής 3D παραμένει σταθερή στην ανάλυση
του αρχικού βίντεο 3D, δεν μπορείτε να αλλάξετε την
ανάλυση σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
• Ορισμένες λειτουργίες όπως το BD Wise, η προσαρμογή
μεγέθους οθόνης και η προσαρμογή ανάλυσης ενδέχεται
να μην εκτελούνται σωστά στον τρόπο λειτουργίας
αναπαραγωγής 3D.
• Πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο HDMI υψηλής
ταχύτητας για τη σωστή έξοδο του σήματος 3D.
• Παραμείνετε σε απόσταση τουλάχιστον τρεις φορές
το πλάτος της οθόνης από την τηλεόραση όταν
παρακολουθείτε εικόνες 3D. Για παράδειγμα, αν έχετε
οθόνη 46 ιντσών, παραμείνετε σε απόσταση 138 ίντσες
(3,5 μέτρα) από την οθόνη.
• Για βέλτιστη εικόνα 3D, τοποθετήστε την οθόνη βίντεο
3D στο επίπεδο των ματιών σας.
• Όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε ορισμένες συσκευές
3D, το εφέ 3D ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
• Αυτό το προϊόν δεν μετατρέπει περιεχόμενο 2D σε 3D.
• Η επωνυμία "Blu-ray 3D" και το λογότυπο "Blu-ray 3D"
είναι εμπορικά σήματα της Blu-ray Disc Association.
2013-09-25
2:34:30
Πνευματικά δικαιώματα
29
30
33
37
38
40
Περιεχόμενα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
2
3
3
3
4
5
Προειδοποιηση
Φύλαξη και διαχείριση δίσκων
Προφυλάξεις για τη μεταχείριση της συσκευής
Άδεια χρήσης
Χρήση της λειτουργίας 3D
Πνευματικά δικαιώματα
ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ
6
7
10
10
Συμβατότητα με δίσκους και μορφές
Λογότυπα δίσκων που μπορεί να αναπαράγει το προϊόν
Πρόσθετα εξαρτήματα
Προσάρτηση του σπειροειδή πυρήνα φερρίτη στο
καλώδιο LAN του προϊόντος
11 Πρόσοψη
11 Πίσω όψη
12 Τηλεχειριστήριο
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
14 Σύνδεση των ηχείων
16 Σύνδεση με τηλεόραση/εξωτερικές συσκευές
17 Σύνδεση με δρομολογητή δικτύου
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
18
18
18
19
23
26
Η διαδικασία αρχικής ρύθμισης
Η αρχική οθόνη
Πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων
Λειτουργίες μενού ρυθμίσεων
Δίκτυα και το Διαδίκτυο
Αναβάθμιση λογισμικού
Η οθόνη All Content
Αναπαραγωγή δίσκων του εμπορίου
Αναπαραγωγή αρχείων σε συσκευή USB
Αναπαραγωγή ενός δίσκου με περιεχόμενο που έχει
εγγραφεί από το χρήστη
Χρήση της λειτουργίας δικτύου AllShare
Έλεγχος αναπαραγωγής βίντεο
Έλεγχος αναπαραγωγής μουσικής
Αναπαραγωγή περιεχομένου φωτογραφιών
Ακρόαση ραδιοφώνου
Χρήση των κουμπιών τηλεχειριστηρίου ειδικών εφέ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
41 Σύνδεση σε λογαριασμό Samsung
41 Προτού χρησιμοποιήσετε την επιλογή ταινιών και
τηλεοπτικών εκπομπών ή εφαρμογών
42 Χρήση της επιλογής Ταινίες και Τηλ. εκπομπές
42 Χρήση της επιλογής εφαρμογών
46 Χρήση της εφαρμογής Web Browser
49 Σύνδεση λογαριασμών διαδικτυακών υπηρεσιών με
το προϊόν
49 BD-LIVE™
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
50 Πρόσθετες πληροφορίες
53 Αντιμετώπιση προβλημάτων
56 Προδιαγραφές
 Οι εικόνες που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο
χρήσης παρέχονται μόνο για αναφορά και
ενδέχεται να διαφέρουν σε σχέση με την
πραγματική εμφάνιση του προϊόντος.
 Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για διαχειριστικές
δαπάνες σε περίπτωση που συμβεί ένα από τα
παρακάτω:
a. αν κληθεί ένας τεχνικός κατόπιν αιτήματός σας,
χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο
προϊόν (δηλαδή αν αμελήσατε να διαβάσετε
αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
b. αν προσκομίσετε τη μονάδα σε ένα κέντρο
επισκευών, χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο
ελάττωμα στο προϊόν (δηλαδή αν αμελήσατε
να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
 Θα ενημερωθείτε για το ακριβές ποσό αυτής της
χρέωσης πριν από την έναρξη οποιασδήποτε
εργασίας ή κατ' οίκον επίσκεψης.
Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 5
Πληροφορίες για την Ασφάλεια
28
28
28
29
01
© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται
η αναπαραγωγή ή αντιγραφή μέρους ή ολόκληρου του
παρόντος εγχειριδίου χρήσης, χωρίς πρότερη γραπτή άδεια
από τη Samsung Electronics Co.,Ltd.
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΣΩΝ
5|
2013-09-25
2:34:34
Εναρξη Χρησης
Συμβατότητα με δίσκους και μορφές
Τύποι δίσκων και περιεχόμενο που μπορεί να αναπαράγει το προϊόν
Μέσα
Τύπος δίσκου
Blu-ray Disc
3D Blu-ray Disc
ΒΙΝΤΕΟ
DVD-VIDEO, DVD-RW,
DVD-R, DVD+RW,
DVD+R
Λεπτομέρειες
Δίσκοι BD-ROM ή BD-RE/-R που έχουν εγγραφεί στη μορφή BD-RE.
Δίσκοι DVD-VIDEO, εγγράψιμοι δίσκοι DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R
που έχουν εγγραφεί και οριστικοποιηθεί ή ένα μέσο αποθήκευσης USB που
περιλαμβάνει περιεχόμενο μορφής DivX, MKV, MP4.
ΜΟΥΣΙΚΗ
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Μουσική που έχει εγγραφεί σε δίσκους CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R
ή σε ένα μέσο αποθήκευσης USB που περιλαμβάνει περιεχόμενο μορφής
MP3, WMA.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Φωτογραφίες που έχουν εγγραφεί σε δίσκους CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BDRE/-R ή σε ένα μέσο αποθήκευσης USB που περιλαμβάνει περιεχόμενο
μορφής JPEG.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Το προϊόν ενδέχεται να μην αναπαράγει ορισμένους δίσκους CD-RW/-R και DVD-R λόγω του τύπου δίσκου ή των
συνθηκών εγγραφής.
Αν ένας δίσκος DVD-RW/-R δεν έχει εγγραφεί σωστά στη μορφή DVD-Video, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του.
Το προϊόν δεν αναπαράγει περιεχόμενο που έχει εγγραφεί σε δίσκο DVD-R με ρυθμό μετάδοσης bit που υπερβαίνει τα 10
Mbps.
Το προϊόν δεν αναπαράγει περιεχόμενο που έχει εγγραφεί σε δίσκο BD-R ή σε συσκευή αποθήκευσης USB με ρυθμό
μετάδοσης bit που υπερβαίνει τα 30 Mbps.
Η αναπαραγωγή ενδέχεται να μην είναι δυνατή με ορισμένους τύπους δίσκων ή όταν χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες
λειτουργίες, όπως η αλλαγή οπτικής γωνίας και η προσαρμογή του λόγου πλευρών. Πληροφορίες σχετικά με τους δίσκους
αναγράφονται λεπτομερώς στη συσκευασία τους. Ανατρέξτε σε αυτές αν είναι απαραίτητο.
Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου BD-J, η φόρτωση ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο από έναν κανονικό δίσκο ή
ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να εκτελούνται αργά.
Τύποι δίσκων που δεν μπορεί να αναπαράγει το προϊόν
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/MVDisc, κλπ.
• DVD-RW(τρόπος λειτουργίας VR) • Δίσκοι DVD-R
• DVD-RAM
χωρητικότητας 3,9 GB για
• CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/
• Super Audio CD
εγγραφές
CD-I/LD (σε δίσκους CD-G
(εκτός από τη στρώση CD)
αναπαράγεται μόνο ο ήχος και
όχι τα γραφικά)
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Αυτό το προϊόν ενδέχεται να μην εκτελεί όλες τις εντολές λειτουργίας, επειδή ορισμένοι δίσκοι Blu-ray Disc, DVD
και CD επιτρέπουν συγκεκριμένες ή περιορισμένες λειτουργίες και παρέχουν μόνο ορισμένες δυνατότητες κατά την
αναπαραγωγή. Σημειώστε ότι αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα του προϊόντος.
Η εταιρεία Samsung δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτό το προϊόν θα αναπαράγει κάθε δίσκο που φέρει τα λογότυπα Blu-ray
Disc, DVD ή CD, επειδή οι μορφές των δίσκων εξελίσσονται και ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα και σφάλματα κατά
τη δημιουργία λογισμικού Blu-ray Disc, DVD, CD και/ή την κατασκευή των δίσκων.
Αν έχετε ερωτήσεις ή αντιμετωπίζετε δυσκολίες με την αναπαραγωγή δίσκων Blu-ray Disc, DVD ή CD σε αυτό το προϊόν,
επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG. Επίσης, ανατρέξτε στο υπόλοιπο εγχειρίδιο χρήσης
για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς αναπαραγωγής.
Ορισμένοι δίσκοι που διατίθενται στο εμπόριο και δίσκοι DVD που έχουν αγοραστεί έξω από την περιοχή σας ενδέχεται
να μην αναπαράγονται σε αυτό το προϊόν.
| 6 Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 6
2013-09-25
2:34:37
Κωδικός περιοχής
Blu-ray Disc
Κωδικός
περιοχής
Περιοχή
A
Βόρεια Αμερική, Κεντρική
Αμερική, Νότια Αμερική, Κορέα,
Ιαπωνία, Ταϊβάν, Χονγκ Κονγκ
και Νοτιοανατολική Ασία.
B
Ευρώπη, Γροιλανδία, Γαλλικές
επικράτειες, Μέση Ανατολή,
Αφρική, Αυστραλία και Νέα
Ζηλανδία.
C
Ινδία, Κίνα, Ρωσία, Κεντρική και
Νότια Ασία
1
Η.Π.Α., επικράτειες των Η.Π.Α.
και Καναδάς
2
Ευρώπη, Ιαπωνία, Μέση
Ανατολή, Αίγυπτος, Αφρική,
Γροιλανδία
3
Ταϊβάν, Κορέα, Φιλιππίνες,
Ινδονησία, Χονγκ Κονγκ
4
Μεξικό, Νότια Αμερική,
Κεντρική Αμερική, Αυστραλία,
Νέα Ζηλανδία, Νησιά
Ειρηνικού, Καραϊβική
5
Ρωσία, Ανατολική Ευρώπη,
Ινδία, Βόρεια Κορέα, Μογγολία
6
Κίνα
DVD-VIDEO
Blu-ray Disc
3D Blu-ray Disc
BD-LIVE
Dolby
Εναρξη χρησης
Τύπος δίσκου
Λογότυπα δίσκων που μπορεί να
αναπαράγει το προϊόν
02
Τα προϊόντα και οι δίσκοι διαθέτουν κωδικοποίηση
κατά περιοχή. Για να αναπαράγεται ένας δίσκος, αυτοί οι
κωδικοί περιοχής πρέπει να ταιριάζουν. Αν οι κωδικοί δεν
ταιριάζουν, ο δίσκος δεν αναπαράγεται.
Ο αριθμός περιοχής για αυτό το προϊόν εμφανίζεται στο
πίσω μέρος του προϊόντος.
DTS
Σύστημα μετάδοσης PAL στο
Η.Β., τη Γαλλία, τη Γερμανία
κλπ.
DivX
Java
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Αν ο αριθμός περιοχής ενός δίσκου Blu-ray Disc/DVD
δεν αντιστοιχεί στον αριθμό περιοχής αυτού του
προϊόντος, το προϊόν δεν μπορεί να αναπαράγει το
δίσκο.
Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 7
7|
2013-09-25
2:34:40
Εναρξη Χρησης
Υποστηριζόμενες μορφές
Υποστήριξη αρχείων βίντεο
Επέκταση
αρχείου
Κοντέινερ
Codec βίντεο
Ρυθμός καρέ
(fps)
Ανάλυση
Ρυθμός
μετάδοσης
bit (Mbps)
Codec ήχου
Divx 3.11 / 4
/5/6
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
*.webm
WebM
MPEG4 SP/ASP
H.264 BP/
MP/HP
1920x1080
(WMV v7,v8,
MSMPEG4 v3 :
1280x720)
6~30
30
640x480
-
4
MVC
-
24/25/30
60
VP8
1920x1080
6~30
20
Motion JPEG
Microsoft
MPEG-4 v3
Windows Media
Video έκδοση 9
MPEG2
Dolby Digital
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital
Plus
MPEG (MP3)
DTS (Core)
MPEG1
VP6
 Περιορισμοί
- Ακόμα κι όταν κάποιο αρχείο έχει κωδικοποιηθεί με ένα
υποστηριζόμενο codec που αναφέρεται παραπάνω, το
αρχείο ενδέχεται να μην αναπαράγεται αν το περιεχόμενό
του είναι προβληματικό.
- Η κανονική αναπαραγωγή δεν είναι εγγυημένη αν οι
πληροφορίες κοντέινερ του αρχείου είναι λανθασμένες ή
αν το ίδιο το αρχείο είναι κατεστραμμένο.
- Τα αρχεία με υψηλότερο ρυθμό bit ή καρέ από τον
τυπικό ενδέχεται να αναπαράγονται με διακοπές.
- Η λειτουργία αναζήτησης (παράλειψης) δεν είναι
διαθέσιμη αν ο πίνακας ευρετηρίου του αρχείου είναι
χαλασμένος.
- Όταν αναπαράγετε απομακρυσμένα ένα αρχείο μέσω
σύνδεσης δικτύου, η αναπαραγωγή του βίντεο ενδέχεται
να τρεμίζει, ανάλογα με την ταχύτητα δικτύου.
- Ορισμένες συσκευές USB/ψηφιακές φωτογραφικές
μηχανές ενδέχεται να μην είναι συμβατές με το προϊόν
 Αποκωδικοποιητής βίντεο
- Υποστηρίζεται έως και H.264 Level 4.1 (εκτός από FMO/ASO/RS)
- Δεν υποστηρίζεται VC1 AP L4
- Εκτός από WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
Ανάλυση χαμηλότερη από 1280 Χ 720: Μέγιστη τιμή 60 καρέ
Ανάλυση υψηλότερη από 1280 Χ 720: Μέγιστη τιμή 30 καρέ
Vorbis
- Δεν υποστηρίζεται GMC 2 ή υψηλότερο
- Υποστηρίζεται μορφή SVAF μόνο επάνω/κάτω και δίπλα-δί
- Υποστηρίζονται μόνο οι προδιαγραφές BD MVC
 Αποκωδικοποιητής ήχου
-
Υποστηρίζεται WMA 10 Pro (έως και 5.1)
Δεν υποστηρίζεται ήχος WMA Lossless.
Υποστηρίζεται ADPCM IMA, MS.
Δεν υποστηρίζεται ADPCM (A-Law, μ-Low)
Δεν υποστηρίζεται QCELP, AMR NB/WB
Υποστηρίζεται vorbis (έως και 2 κανάλια)
Υποστηρίζεται ήχος Dolby Digital Plus
(έως και 7.1 κανάλια)
 Σχόλια
- MPEG4: Υποστηρίζεται έως και 1 σημείο παραμόρφωσης
GMC.
- H.264: Υποστηρίζεται έως και BP/MP/HP Level 4.1.
- WMV: Υποστηρίζεται V9, VC1 SP/MP/AP L3.
- MPEG1: Δεν υποστηρίζεται D-picture.
- MPEG2: Υποστηρίζεται έως και Hight Profile High Level.
| 8 Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 8
2013-09-25
2:34:52
Μορφές αρχείων υποτίτλων DivX που υποστηρίζονται
Υποστήριξη αρχείων εικόνας
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
Επέκταση
αρχείου
Τύπος
Ανάλυση
*.jpg
*.jpeg
JPEG
15360x8640
*.png
PNG
4096x4096
*.bmp
BMP
4096x4096
*.mpo
MPO
15360x8640
02
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
μην αναπαράγονται, ανάλογα με την ανάλυση βίντεο και
το ρυθμό καρέ τους.
Υποστήριξη αρχείων μουσικής
Επέκταση
αρχείου
*.mp3
Κοντέινερ
Codec
ήχου
MPEG
MPEG1
Audio
Layer 3
Εύρος
υποστήριξης
-
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG4
AAC
-
*.flac
FLAC
FLAC
Υποστηρίζονται
έως και 2 κανάλια
*.ogg
OGG
Vorbis
Υποστηρίζονται
έως και 2 κανάλια
*.wma
WMA
WMA
Υποστηρίζεται
WMA 10 Pro (έως
και 5.1
Δεν υποστηρίζεται
ήχος WMA Lossless
Υποστηρίζεται
προφίλ έως και M2
Δεν υποστηρίζεται
τρόπος λειτουργίας
LBR
*.wav
wav
wav
-
*.mid
*.midi
midi
midi
Τύπος 0 και τύπος 1
*.ape
ape
ape
Δεν υποστηρίζεται
X13, NVT
Σημειώσεις σχετικά με τη σύνδεση USB
• Το προϊόν υποστηρίζει μέσα αποθήκευσης USB,
συσκευές αναπαραγωγής MP3, ψηφιακές φωτογραφικές
μηχανές και συσκευές ανάγνωσης καρτών USB.
• Το προϊόν δεν υποστηρίζει ονόματα φακέλων ή αρχείων
με περισσότερους από 128 χαρακτήρες.
• Ορισμένες συσκευές USB/ψηφιακές φωτογραφικές
μηχανές ενδέχεται να μην είναι συμβατές με το προϊόν.
• Το προϊόν υποστηρίζει τα συστήματα αρχείων FAT 16,
FAT 32 και NTFS.
• Συνδέετε τις συσκευές USB απευθείας στη θύρα USB του
προϊόντος. Η σύνδεση μέσω καλωδίου USB ενδέχεται να
προκαλέσει προβλήματα συμβατότητας.
• Η εισαγωγή περισσότερων από μίας συσκευών μνήμης σε
μια μονάδα ανάγνωσης πολλαπλών καρτών ενδέχεται να
προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία της μονάδας ανάγνωσης.
• Το προϊόν δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο PTP.
• Μην αποσυνδέετε μια συσκευή USB κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας "φόρτωσης".
• Όσο υψηλότερη είναι η ανάλυση μιας εικόνας, τόσο
περισσότερος χρόνος χρειάζεται για να εμφανιστεί η εικόνα.
• Αυτό το προϊόν δεν μπορεί να αναπαράγει αρχεία MP3
με τεχνολογία DRM (Digital Rights Management) που
γίνονται λήψη από εμπορικές τοποθεσίες.
• Το προϊόν υποστηρίζει μόνο βίντεο που έχει (ρυθμό
καρέ) χαμηλότερο από 30 fps.
• Το προϊόν υποστηρίζει μόνο συσκευές USB μαζικής
αποθήκευσης τύπου MSC (Mass Storage Class),
όπως μονάδες Τhumb και σκληρού δίσκου USB. (Δεν
υποστηρίζονται διανομείς.)
• Ορισμένες συσκευές USB HDD, συσκευές ανάγνωσης
πολλαπλών καρτών και μονάδες Τhumb ενδέχεται να μην
είναι συμβατές με αυτό το προϊόν.
• Αν κάποιες συσκευές USB απαιτούν υπερβολική ισχύ, ενδέχεται
να τις περιορίσει η συσκευή ασφαλείας κυκλώματος.
• Αν η αναπαραγωγή από μια μονάδα σκληρού δίσκου
USB είναι ασταθής, παρέχετε πρόσθετη ισχύ συνδέοντας
τη μονάδα σκληρού δίσκου σε μια πρίζα. Αν το
πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, επικοινωνήστε με
τον κατασκευαστή της μονάδας σκληρού δίσκου USB.
• Η εταιρεία SAMSUNG δεν ευθύνεται για τυχόν
καταστροφή αρχείων δεδομένων ή απώλεια δεδομένων.
Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 9
Εναρξη χρησης
Ορισμένοι δίσκοι μορφής MKV και MP4 ενδέχεται να
9|
2013-09-25
2:34:55
Εναρξη Χρησης
AVCHD
(Advanced Video Codec High Definition)
• Αυτό το προϊόν μπορεί να αναπαράγει δίσκους μορφής AVCHD. Οι δίσκοι αυτοί κανονικά εγγράφονται και
χρησιμοποιούνται σε βιντεοκάμερες.
• Η μορφή AVCHD είναι μια μορφή ψηφιακού βίντεο High Definition για κάμερες.
• Η μορφή MPEG-4 AVC/H.264 συμπιέζει τις εικόνες με υψηλότερη αποτελεσματικότητα από τη συμβατική μορφή
συμπίεσης εικόνας.
• Ορισμένοι δίσκοι AVCHD χρησιμοποιούν τη μορφή "x.v.Colour". Αυτό το προϊόν μπορεί να αναπαράγει δίσκους AVCHD
που χρησιμοποιούν τη μορφή "x.v.Colour".
• Η επωνυμία "x.v.Colour" είναι εμπορικό σήμα της Sony Corporation.
• Η επωνυμία "AVCHD" και το λογότυπο AVCHD είναι εμπορικά σήματα της Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. και της
Sony Corporation.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Ορισμένοι δίσκοι μορφής AVCHD ενδέχεται να μην αναπαράγονται, ανάλογα με τις συνθήκες εγγραφής.
Οι δίσκοι μορφής AVCHD θα πρέπει να είναι οριστικοποιημένοι.
Η μορφή "x.v.Colour" προσφέρει ένα μεγαλύτερο εύρος χρωμάτων από τους κανονικούς δίσκους DVD βιντεοκάμερας.
Ορισμένοι δίσκοι μορφής DivX, MKV και MP4 ενδέχεται να μην αναπαράγονται, ανάλογα με την ανάλυση βίντεο και το
ρυθμό καρέ τους.
Πρόσθετα εξαρτήματα
Βεβαιωθείτε ότι παρέχονται τα παρακάτω πρόσθετα εξαρτήματα.
(Για το καλώδιο LAN)
Κεραία FM
Σπειροειδής πυρήνας φερρίτη
Καλώδιο ρεύματος
FUNCTION
TV
SOURCE
RECEIVER
BD
TV
SLEEP
RDS DISPLAY
TA
1
2
PTY-
PTY SEARCH
4
5
7
8
3
PTY+
6
9
DISC MENU
TITLE MENU
0
POPUP
MUTE
VOL
TV SOUND
FULL SCREEN
TUNING
/ CH
REPEAT
HOME
TOOLS
INFO
EXIT
RETURN
TUNER
MEMORY
A
SMART
B
C
MO/ST
D
SEARCH S/W LEVEL 3D SOUND
HUB
MANUAL
PRESET
Εγχειρίδιο χρήσης
AUDIO
SUBTITLE
SOUND
EFFECT
Τηλεχειριστήριο/
Μπαταρίες (μέγεθος AAA)
Μαλακό πανί
Προσάρτηση του σπειροειδή πυρήνα φερρίτη στο καλώδιο LAN του προϊόντος
Αν προσαρτήσετε έναν σπειροειδή πυρήνα φερρίτη στο καλώδιο LAN του προϊόντος, θα βοηθήσει στην αποτροπή των
παρεμβολών από σήματα ραδιοσυχνοτήτων.
1. Τραβήξτε τη γλωττίδα στερέωσης του σπειροειδή πυρήνα
φερρίτη για τον ανοίξετε.
2. Φτιάξτε δύο θηλιές γύρω από τον πυρήνα με το καλώδιο LAN.
3. Προσαρτήστε τον σπειροειδή πυρήνα φερρίτη στο καλώδιο LAN
LAN
HDMI OUT
HDMI IN
5V 350mA
WIRELESS LAN
όπως φαίνεται στην εικόνα και πιέστε τον μέχρι να ασφαλίσει.
• Τοποθετήστε τον πυρήνα φερρίτη όσο το δυνατόν πιο κοντά
στο προϊόν.
| 10 Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 10
2013-09-25
2:34:58
Πρόσοψη
02
Εναρξη χρησης
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ/ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΠΑΥΣΗ
ΔΙΑΚΟΠΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΘΗΚΗ ΔΙΣΚΟΥ
ΟΘΟΝΗ
5V 0.5A
USB
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΟΥΜΠΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο, μην αφήνετε παιδιά να αγγίζουν την επιφάνεια του προϊόντος. Η επιφάνεια θα είναι
καυτή.
Για να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση του λογισμικού του προϊόντος μέσω της υποδοχής USB Host, θα πρέπει να
χρησιμοποιήσετε μια μονάδα μνήμης USB.
Όταν το προϊόν προβάλλει το μενού δίσκου Blu-ray Disc, δεν μπορείτε να αρχίσετε την ταινία πατώντας το κουμπί 6 στο
προϊόν ή στο τηλεχειριστήριο. Για να αναπαράγετε την ταινία, πρέπει να επιλέξετε Αναπαραγωγή ταινίας ή Έναρξη στο
μενού δίσκου και, στη συνέχεια, να πατήσετε το κουμπί E.
Αν χρησιμοποιήσετε τη διαδικτυακή υπηρεσία ή αναπαράγετε περιεχόμενο από μια συσκευή USB στην τηλεόραση,
δεν μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία BD/DVD με το κουμπί FUNCTION. Για να επιλέξετε τη λειτουργία BD/DVD,
διακόψτε πρώτα την αναπαραγωγή περιεχομένου στην τηλεόραση.
Πίσω όψη
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ
ΨΥΞΗΣ
* ΚΕΡΑΙΑ FM
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ
ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΞΟΔΟΣ HDMI
ΕΙΣΟΔΟΣ HDMI
AUX IN
FRONT
R
FRONT
L
IMPEDANCE : 3Ÿ
SPEAKERS OUT
POWER
FM ANT
LAN
L
SUBWOOFER
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
HDMI OUT
HDMI IN
5V 350mA
WIRELESS LAN
ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΟΠΤΙΚΗ) ΕΙΣΟΔΟΣ ΗΧΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΧΗ LAN
ΗΧΕΙΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ
LAN
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
* Σύνδεση της κεραίας FM
1. Συνδέστε την παρεχόμενη κεραία FM στην υποδοχή FM ANTENNA.
2. Μετακινήστε αργά το καλώδιο κεραίας στο χώρο, μέχρι να βρείτε μια θέση όπου είναι καλή η λήψη και, στη συνέχεια,
στερεώστε το σε έναν τοίχο ή κάποια άλλη σταθερή επιφάνεια.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Αφήστε ελάχιστο ελεύθερο χώρο 10 εκατοστών από όλες τις πλευρές του συστήματος οικιακού κινηματογράφου για να
διασφαλίσετε επαρκή εξαερισμό. Μην εμποδίζετε τον ανεμιστήρα ψύξης και μη φράζετε τις οπές εξαερισμού.
Αυτό το προϊόν δεν λαμβάνει μεταδόσεις AM.
Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 11
11 |
2013-09-25
2:35:08
Εναρξη Χρησης
Τηλεχειριστήριο
Γνωριμία με το τηλεχειριστήριο
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
του προϊόντος.
Για να μεταβείτε στον τρόπο
λειτουργίας τηλεόρασης, πατήστε το
κουμπί TV.
Για να μεταβείτε στον τρόπο
λειτουργίας συστήματος οικιακού
κινηματογράφου, πατήστε το
κουμπί BD.
Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά για
να κάνετε επιλογές.
Πατήστε για προβολή του μενού
δίσκου.
Πατήστε για παράλειψη προς τα πίσω
ή προς τα εμπρός.
Πατήστε για διακοπή/έναρξη της
αναπαραγωγής ενός δίσκου.
Προσωρινή απενεργοποίηση του
ήχου.
Ρύθμιση της έντασης του ήχου.
Πατήστε για να μεταβείτε στην
αρχική οθόνη.
Πατήστε για προβολή πλήρους
οθόνης σε μια τηλεόραση.
Πατήστε για να χρησιμοποιήσετε το
μενού Εργαλεία.
FUNCTION
TV
SOURCE
RECEIVER
BD
TV
SLEEP
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
Αυτά τα κουμπιά χρησιμοποιούνται
τόσο για τα μενού του προϊόντος
όσο και για αρκετές λειτουργίες των
δίσκων Blu-ray Disc.
Πατήστε για να χρησιμοποιήσετε το
Smart Hub.
Πατήστε για να επιλέξετε MANUAL/
PRESET στη λειτουργία συντονισμού.
Πατήστε για να αναζητήσετε
περιεχόμενο.
Επιλογή της γλώσσας ήχου του
δίσκου.
Χρήση της λειτουργίας RDS για τη
λήψη σταθμών FM.
9
DISC MENU
TITLE MENU
0
POPUP
Χρησιμοποιείται για είσοδο στο
αναδυόμενο μενού/μενού τίτλου.
Πατήστε για αναζήτηση προς τα
πίσω ή προς τα εμπρός.
Πατήστε για παύση της
αναπαραγωγής ενός δίσκου.
MUTE
VOL
TV SOUND
FULL SCREEN
TUNING
/ CH
REPEAT
HOME
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Επιλογή στοιχείων μενού στην οθόνη
και αλλαγή τιμής στοιχείων μενού.
Επιστροφή στο προηγούμενο
μενού.
Πατήστε για να επιλέξετε τον τρόπο
λειτουργίας Blu-ray Disc (HDMI, AUX,
BD/DVD κλπ.).
ή
Πατήστε για να επιλέξετε τον τρόπο
λειτουργίας βίντεο της τηλεόρασης.
Καθορισμός ενός χρόνου αναμονής
για την απενεργοποίηση του
προϊόντος.
Άνοιγμα και κλείσιμο της θήκης
δίσκου.
A
SMART
B
TUNER
MEMORY
MO/ST
C
D
SEARCH S/W LEVEL 3D SOUND
HUB
MANUAL
PRESET
AUDIO
SUBTITLE
SOUND
EFFECT
Αναζήτηση για ενεργούς σταθμούς
FM και αλλαγή καναλιού.
Πατήστε για έξοδο του σήματος ήχου
στα ηχεία του συστήματος οικιακού
κινηματογράφου ή στα ηχεία της
τηλεόρασης. (Ανατρέξτε στη σελίδα 40)
Επιτρέπει την επανάληψη ενός τίτλου,
κεφαλαίου, κομματιού ή δίσκου.
Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση
σχετικών πληροφοριών κατά την
αναπαραγωγή ενός δίσκου Blu-ray
Disc/DVD.
Πατήστε για έξοδο από το μενού.
Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση
μιας ραδιοφωνικής συχνότητας.
Επιλογή ήχου MONO ή STEREO για
ραδιοφωνικές εκπομπές.
Πατήστε για εφαρμογή του ηχητικού
εφέ 3D.
Πατήστε για εφαρμογή ηχητικών εφέ.
Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της
έντασης ήχου του υπογούφερ.
Επιλογή της γλώσσας υποτίτλων
δίσκου.
| 12 Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 12
2013-09-25
2:35:11
Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι των μπαταριών “+” και “–” ταιριάζουν
με το διάγραμμα στο εσωτερικό του διαμερίσματος μπαταριών.
Με τυπική χρήση της τηλεόρασης, οι μπαταρίες διαρκούν
περίπου 1 έτος.
Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως περίπου
7 μέτρα από το προϊόν σε ευθεία γραμμή.
Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου
Με αυτό το τηλεχειριστήριο, μπορείτε να ελέγξετε
ορισμένες λειτουργίες της τηλεόρασής σας.
Έλεγχος μιας τηλεόρασης με το τηλεχειριστήριο
1. Πατήστε το κουμπί TV για να ρυθμίσετε το
τηλεχειριστήριο σε τρόπο λειτουργίας τηλεόρασης.
2. Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας.
3. Ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
4.
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, εισαγάγετε τον κωδικό που
αντιστοιχεί στη μάρκα της τηλεόρασής σας.
• Αν εμφανίζονται περισσότεροι από ένας κωδικοί για
την τηλεόρασή σας στον πίνακα, εισαγάγετε έναν κάθε
φορά για να διαπιστώσετε ποιος κωδικός λειτουργεί.
• Παράδειγμα : Για μια τηλεόραση της Samsung
Ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά
κουμπιά για να εισάγετε τον κωδικό 00. Αν αυτός ο
κωδικός δεν λειτουργεί, δοκιμάστε τον κωδικό 15,
μετά τον κωδικό 16 κλπ.
Αν η τηλεόραση απενεργοποιηθεί, η ρύθμιση έχει
ολοκληρωθεί.
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΝΤΑΣΗΣ
ΗΧΟΥ, ΚΑΝΑΛΙΟΥ και τα αριθμητικά κουμπιά (0~9)
για την τηλεόραση.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Το τηλεχειριστήριο ενδέχεται να μη λειτουργεί με ορισμένες
μάρκες τηλεοράσεων. Επίσης, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται
να μην εκτελούνται, ανάλογα με τη μάρκα της τηλεόρασης.
Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί με τηλεοράσεις Samsung από
προεπιλογή.
Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες σε φωτιά.
Μη βραχυκυκλώνετε, αποσυναρμολογείτε ή υπερθερμαίνετε
τις μπαταρίες.
Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν αντικαταστήσετε εσφαλμένα
την μπαταρία. Αντικαταστήστε μόνο με μπαταρία ίδιου ή
ισοδύναμου τύπου.
Μάρκα
Κωδικός
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
56, 57, 58
MTC
18
A Mark
01, 15
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,
09, 10, 11, 12, 13, 14
03
03
03
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67,
73, 74
18
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59,
62, 69, 90
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62,
72
63, 66, 80, 91
15, 18, 59
40
06, 66, 67
17, 48, 56, 60, 61, 75
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92,
93, 94
03, 19
40
AOC
01, 18, 40, 48
Nikei
Onking
Onwa
Bell & Howell
(M.Wards)
57, 58, 81
Panasonic
Brocsonic
59, 60
Penney
Candle
18
Cetronic
03
Citizen
03, 18, 25
Cinema
97
Classic
03
Concerto
18
Contec
46
Coronado
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
Croslex
62
Crown
03
Curtis Mates
59, 61, 63
CXC
03
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48,
59, 90
Daytron
40
Dynasty
03
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82,
83, 84, 85
Fisher
19, 65
Philco
Philips
Pioneer
Portland
Proton
Quasar
Radio Shack
RCA/Proscan
Realistic
Sampo
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46,
47, 48, 49,
59, 60, 98
Sanyo
Scott
Sears
Sharp
Signature 2000
(M.Wards)
19, 61, 65
03, 40, 60, 61
15, 18, 19
15, 57, 64
57, 58
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Soundesign
03, 40
Spectricon
01
Funai
03
Futuretech
03
General Electric
(GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
SSS
18
Hall Mark
40
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Symphonic
Tatung
Techwood
Teknika
TMK
Toshiba
Vidtech
61, 95, 96
06
18
03, 15, 18, 25
18, 40
19, 57, 63, 71
18
Inkel
45
JC Penny
56, 59, 67, 86
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
KEC
03, 15, 40
KMC
15
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44
Videch
59, 60, 69
Luxman
18
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60,
64
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65,
71
Yamaha
18
York
40
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62,
72, 89
Yupiteru
03
Marantz
40, 54
Zenith
58, 79
Matsui
54
Zonda
01
MGA
18, 40
Dongyang
03, 54
Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 13
Εναρξη χρησης
2
Κωδικός
Admiral
(M.Wards)
02
Μάρκα
Μέγεθος μπαταρίας: AAA
1
Κωδικοί ελέγχου τηλεόρασης
13 |
2013-09-25
2:35:16
Συνδεσεις
Αυτή η ενότητα περιγράφει διάφορες μεθόδους σύνδεσης του προϊόντος με άλλες εξωτερικές συσκευές.
Προτού μετακινήσετε ή εγκαταστήσετε το προϊόν, φροντίστε να το απενεργοποιήσετε και να αποσυνδέσετε το καλώδιο
ρεύματος.
Σύνδεση των ηχείων
Θέση του προϊόντος
Τοποθετήστε το σε μια βάση, σε ένα
ράφι επίπλου ή κάτω από τη βάση της
τηλεόρασης.
Υπογούφερ
Επιλογή της θέσης ακρόασης
Η θέση ακρόασης θα πρέπει να βρίσκεται
Εμπρός (Δ)
σε απόσταση περίπου 2,5 έως 3 φορές
το μέγεθος οθόνης της τηλεόρασης από
Προϊόν
την τηλεόραση. Για παράδειγμα, αν έχετε
Εμπρός (Α)
οθόνη 46 ιντσών, η θέση ακρόασης θα
πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 2,92 έως
3,5 μέτρα από την οθόνη.
Εμπρός ηχεία
Υπογούφερ
Τοποθετήστε αυτά τα ηχεία μπροστά από τη θέση ακρόασης, στραμμένα προς τα μέσα (περίπου
45°) και προς το μέρος σας. Τοποθετήστε τα εμπρός ηχεία έτσι ώστε τα τουίτερ τους να
βρίσκονται στο ίδιο ύψος με τα αυτιά σας.
Η θέση του υπογούφερ δεν είναι τόσο σημαντική. Τοποθετήστε το όπου θέλετε.
Εξαρτήματα ηχείων
HT-FS5200
HT-F5200
(L)
(L)
(R)
(R)
ΕΜΠΡΟΣ
ΚΑΛΔΙΑ ΗΧΕΙΝ
ΥΠΟΓΟΥΦΕΡ
ΕΜΠΡΟΣ
ΚΑΛΔΙΑ ΗΧΕΙΝ
ΥΠΟΓΟΥΦΕΡ
| 14 Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 14
2013-09-25
2:35:18
Σύνδεση των ηχείων
1. Ταιριάξτε κάθε καλώδιο ηχείου με το σωστό ηχείο, ταιριάζοντας το χρωματικά
03
κωδικοποιημένο βύσμα κάθε καλωδίου με την έγχρωμη ετικέτα στο κάτω μέρος κάθε
ηχείου.
a. Πιέστε προς τα κάτω την κόκκινη γλωττίδα στο πίσω μέρος του ηχείου, εισαγάγετε το
κόκκινο καλώδιο και, στη συνέχεια, αφήστε τη γλωττίδα.
b. Πιέστε προς τα κάτω τη μαύρη γλωττίδα στο πίσω μέρος του ηχείου, εισαγάγετε το
μαύρο καλώδιο και, στη συνέχεια, αφήστε τη γλωττίδα.
Μαύρο
Κόκκινο
Συνδεσεις
2. Για να συνδέσετε το καλώδιο ηχείου σε κάθε ηχείο:
3. Συνδέστε τα βύσματα των καλωδίων ηχείων στο πίσω μέρος του προϊόντος, ταιριάζοντας
τα χρώματα των βυσμάτων ηχείων με τα χρώματα των υποδοχών ηχείων.
* Στην περίπτωση του μοντέλου HT-F5200
SPEAKERS OUT
FRONT
FRONT
R
L
Εμπρός ηχείο (Α)
,03('$1&(Ÿ
Εμπρός ηχείο (Δ)
SUBWOOFER
SPEAKERS OUT
FRONT
R
FRONT
AUX IN
L
,03('$1&(Ÿ
Υπογούφερ
FM ANT
L
SUBWOOFER
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDM
| ΠΡΟΣΟΧΗ |
Αν θέλετε να τοποθετήστε το προϊόν στον τοίχο, στερεώστε σταθερά στον τοίχο τις βίδες ή τα καρφιά και χρησιμοποιήστε
τις οπές στο πίσω μέρος του ηχείου για να το τοποθετήσετε στον τοίχο. Ωστόσο, όταν το τοποθετείτε στον τοίχο, τα
πρόσθετα εξαρτήματα (καρφιά ή βίδες) και η τοποθέτηση δεν παρέχονται από την εταιρεία μας.
Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν με τα ηχεία ή κοντά τους. Μπορεί να τραυματιστούν αν πέσει ένα ηχείο.
Όταν συνδέετε τα καλώδια ηχείων στα ηχεία, βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα (+/ –) είναι σωστή.
Κρατήστε το υπογούφερ μακριά από παιδιά, για να μην επιτρέψετε στα παιδιά να βάλουν τα χέρια τους ή ξένα σώματα
στον αγωγό (οπή) του υπογούφερ.
Μην κρεμάτε το υπογούφερ στον τοίχο μέσω του αγωγού (οπή).
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Αν τοποθετήσετε ένα ηχείο κοντά στην τηλεόρασή σας, το χρώμα στην οθόνη ενδέχεται να αλλοιωθεί λόγω του
μαγνητικού πεδίου του.
Αν τοποθετήσετε κοντά στο προϊόν μια συσκευή όπως ένα φούρνο μικροκυμάτων, μια κάρτα ασύρματου δικτύου
LAN, εξοπλισμό Bluetooth ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που χρησιμοποιεί τις συχνότητες 2,4/5,8 GHz, ενδέχεται να
διαταραχτεί ο ήχος που ακούγεται από τα ηχεία λόγω παρεμβολών.
Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 15
15 |
2013-09-25
2:35:28
Συνδεσεις
Σύνδεση με Τηλεόραση/Εξωτερικές Συσκευές
AUX IN
SPEAKERS OUT
FRONT
R
FRONT
L
AUX IN
,03('$1&(Ÿ
POWER
FM ANT
FM ANT
LAN
L
SUBWOOFER
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
HDMI IN
5V 350mA
WIRELESS LAN
L
OPTICAL
R
DIGITAL
AUDIO IN
R
W
HDMI OUT
HDMI IN
Κόκκινο
Λευκό
Μέθοδος 1
Εξωτερικές συσκευές
Μέθοδος 2
AUDIO OUT
OPTICAL OUT
Μέθοδος 3
HDMI OUT
HDMI IN
Σύνδεση με τηλεόραση
Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται) ανάμεσα στην υποδοχή HDMI OUT στο πίσω μέρος του προϊόντος και την
υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασης.
Αν έχετε ρυθμίσει το τηλεχειριστήριο του προϊόντος ώστε να χειρίζεται την τηλεόρασή σας, πατήστε το κουμπί TV SOURCE
στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε HDMI ως την εξωτερική πηγή της τηλεόρασης.
Σύνδεση με εξωτερικές συσκευές
Για να επιλέξτε το σωστό τρόπο λειτουργίας για μια εξωτερική συσκευή, πατήστε το κουμπί FUNCTION. Κάθε φορά που
πατάτε το κουμπί, ο τρόπος λειτουργίας αλλάζει με αυτή τη σειρά: BD/DVD D. IN AUX HDMI FM BT
Μέθοδος 1 ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ : Σύνδεση μιας εξωτερικής αναλογικής συσκευής
Με χρήση ενός καλωδίου ήχου RCA (δεν παρέχεται), συνδέστε την υποδοχή AUDIO In του προϊόντος με την υποδοχή AUDIO
Out της εξωτερικής αναλογικής συσκευής.  Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας AUX.
• Φροντίστε να ταιριάξετε τα χρώματα των βυσμάτων καλωδίων με τα χρώματα των υποδοχών εισόδου και εξόδου.
Μέθοδος 2 ΟΠΤΙΚΟΥ : Σύνδεση μιας εξωτερικής ψηφιακής συσκευής ήχου
Για τη σύνδεση της ψηφιακής εξόδου ήχου συσκευών ψηφιακού σήματος, όπως δέκτες καλωδιακής και δορυφορικής
τηλεόρασης (αποκωδικοποιητές).
Με χρήσης ενός οπτικού ψηφιακού καλωδίου (δεν παρέχεται), συνδέστε την οπτική ψηφιακή είσοδο ήχου του προϊόντος με
την οπτική ψηφιακή έξοδο της εξωτερικής ψηφιακής συσκευής.
 Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας D. IN.
Μέθοδος 3 ΕΙΣΟΔΟΣ HDMI : Σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής με ένα καλώδιο HDMI
Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται) ανάμεσα στην υποδοχή HDMI ΙΝ στο πίσω μέρος του προϊόντος και την
υποδοχή HDMI OUT της ψηφιακής συσκευής.  Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας HDMI.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Για να δείτε βίντεο από ένα δέκτη καλωδιακής/δορυφορικής τηλεόρασης, πρέπει να συνδέσετε την έξοδο βίντεο του
δέκτη απευθείας με την τηλεόρασή σας.
Αυτό το σύστημα υποστηρίζει συχνότητα ψηφιακής δειγματοληψίας 32 kHz ή υψηλότερη από εξωτερικές ψηφιακές συσκευές.
Αυτό το σύστημα υποστηρίζει μόνο ήχο DTS και Dolby Digital. Δεν υποστηρίζεται ήχος MPEG, μια μορφή bitstream.
| 16 Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 16
2013-09-25
2:35:32
Ασύρματο δίκτυο
SPEAKERS OUT
POWER
FRONT
R
FRONT
L
AUX IN
03
Μπορείτε να συνδέσετε το προϊόν με το δρομολογητή
δικτύου σας χρησιμοποιώντας μία από τις μεθόδους που
φαίνονται παρακάτω.
,03('$1&(Ÿ
Σύνδεση με δρομολογητή δικτύου
FM ANT
LAN
L
SUBWOOFER
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
HDMI IN
5V 350mA
WIRELESS LAN
Συνδεσεις
Ενσύρματο δίκτυο
5V 350mA
WIRELESS LAN
SPEAKERS OUT
FRONT
R
FRONT
L
AUX IN
,03('$1&(Ÿ
POWER
FM ANT
LAN
L
SUBWOOFER
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
HDMI IN
5V 350mA
WIRELESS LAN
Ευρυζωνικό μόντεμ
(με ενσωματωμένο δρομολογητή)
Δρομολογητής IP
ασύρματου δικτύου
Ευρυζωνική
υπηρεσία
Ή
Δρομολογητής
Ευρυζωνική
υπηρεσία
Ευρυζωνική
υπηρεσίαe
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Αυτό το προϊόν είναι συμβατό μόνο με τον προσαρμογέα
Ευρυζωνικό
μόντεμ
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Ο δρομολογητής σας ή η πολιτική του παρόχου
υπηρεσιών Διαδικτύου ενδέχεται να αποτρέψει την
πρόσβαση του προϊόντος στο διακομιστή ενημέρωσης
λογισμικού της Samsung. Αν συμβεί κάτι τέτοιο,
επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου
(ISP) που χρησιμοποιείτε για περισσότερες πληροφορίες.
Για τους χρήστες DSL, χρησιμοποιήστε ένα δρομολογητή
για να πραγματοποιήσετε σύνδεση στο δίκτυο.
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία AllShare, πρέπει
να συνδέσετε τον υπολογιστή σας στο δίκτυο όπως
φαίνεται στις παραπάνω εικόνες.
Η σύνδεση μπορεί να είναι ενσύρματη ή ασύρματη.
ασύρματου δικτύου LAN της Samsung (δεν παρέχεται).
(Όνομα μοντέλου:WIS12ABGNX).
- Ο προσαρμογέας ασύρματου δικτύου LAN της
Samsung πωλείται ξεχωριστά. Επικοινωνήστε με
ένα κατάστημα της Samsung Electronics για να τον
αγοράσετε.
Πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν δρομολογητή IP
ασύρματου δικτύου που υποστηρίζει το πρότυπο IEEE
802.11 a/b/g/n (για σταθερή λειτουργία του ασύρματου
δικτύου συνιστάται χρήση του n).
Τα ασύρματα δίκτυα LAN, εκ φύσεως, ενδέχεται να
προκαλέσουν παρεμβολές, ανάλογα με τις συνθήκες
χρήσης (απόδοση δρομολογητή, απόσταση, εμπόδια,
παρεμβολές από άλλες συσκευές ραδιοσυχνοτήτων
κ.λπ.).
Ρυθμίστε το δρομολογητή IP ασύρματου δικτύου σε
τρόπο λειτουργίας υποδομής (Infrastructure). Δεν
υποστηρίζεται τρόπος λειτουργίας Adhoc.
Το σύστημα οικιακού κινηματογράφου υποστηρίζει
μόνο τα παρακάτω πρωτόκολλα ασφαλείας:
1) Τρόπος λειτουργίας ελέγχου ταυτότητας: WEP,
WPAPSK, WPA2PSK
2) Τύπος κρυπτογράφησης: WEP, AES
Για τη λειτουργία AllShare Play, πρέπει να είναι
συνδεδεμένος στο δίκτυο ένας υπολογιστής όπως
φαίνεται στην εικόνα.
Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 17
17 |
2013-09-25
2:35:36
Ρυθμισεις
Η διαδικασία αρχικής ρύθμισης
• Το αρχικό μενού δεν εμφανίζεται αν δεν
διαμορφωθούν οι αρχικές ρυθμίσεις.
• Οι ενδείξεις οθόνης (OSD) του προϊόντος ενδέχεται
να αλλάξουν μετά από αναβάθμιση της έκδοσης
λογισμικού του.
• Τα βήματα πρόσβασης ενδέχεται να διαφέρουν,
ανάλογα με το μενού που επιλέγετε.
Η διαδικασία αρχικών ρυθμίσεων σάς επιτρέπει να
ρυθμίσετε τις γλώσσες ενδείξεων οθόνης και μενού, να
διαμορφώσετε τη σύνδεση στο οικιακό σας δίκτυο, να
επιλέξετε την έξοδο λόγου πλευρών (μέγεθος και μορφή
οθόνης) που είναι σωστή για την τηλεόρασή σας και να
εφαρμόσετε μια αναβάθμιση στο λογισμικό του προϊόντος
σας, αν είναι διαθέσιμη κάποια.
Για πλήρεις οδηγίες σχετικά με τις αρχικές ρυθμίσεις,
ακολουθήστε τις εντολές στην οθόνη.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Αν θέλετε να προβληθεί ξανά η οθόνη αρχικών ρυθμίσεων
για να πραγματοποιήσετε αλλαγές, επιλέξτε Ρυθμίσεις
> Σύστημα > Ρύθμιση στην αρχική οθόνη ή επιλέξτε τη
ρύθμιση επαναφοράς. (Ανατρέξτε στη σελίδα 21)
Η αρχική οθόνη
4
Ταινίες και
Τηλ. εκπομπές
Apps
Φωτογραφίες,
βίντεο και
μουσική
1
2
3
Add App
Add App
Web Browser
5
Ρυθμίσεις
5
Φωτογραφίες, βίντεο και μουσική :
Αναπαραγωγή περιεχομένου φωτογραφιών,
βίντεο ή μουσικής από δίσκους, συσκευές USB,
υπολογιστές ή φορητές συσκευές.
6
Ρυθμίσεις : Ρύθμιση διάφορων λειτουργιών
σύμφωνα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις.
7
ΚΟΚΚΙΝΟ (A) : Πατήστε το ΚΟΚΚΙΝΟ κουμπί (A)
στο τηλεχειριστήριό σας για να δημιουργήσετε
ή/και να συνδεθείτε στον προσωπικό σας
λογαριασμό Samsung.
 Επιλογή μιας ρύθμισης στην αρχική οθόνη
1. Για να επιλέξετε μια ρύθμιση στην αρχική οθόνη,
μετακινήστε το δρομέα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά
▲▼◄► μέχρι να επισημάνετε τη ρύθμιση που θέλετε
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Αν αφήσετε το προϊόν σε τρόπο λειτουργίας διακοπής
αναπαραγωγής για περισσότερο από 5 λεπτά χωρίς
να το χρησιμοποιήσετε, εμφανίζεται στην τηλεόραση
η προφύλαξη οθόνης. Αν το προϊόν παραμείνει στον
τρόπο λειτουργίας προφύλαξης οθόνης για περισσότερο
από 20 λεπτά, απενεργοποιείται αυτόματα.
Πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E. Εμφανίζεται η
οθόνη ρυθμίσεων.
Οθόνη
Οθόνη
Ρυθμίσεις 3D
a Λογαρ. Samsung
Ταινίες και Τηλ. εκπομπές : Λήψη ταινιών και
τηλεοπτικών εκπομπών από το Διαδίκτυο.
1
Apps : Λήψη/προσπέλαση διάφορων χρεώσιμων
ή δωρεάν εφαρμογών.
1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις στην αρχική οθόνη και, στη
6
Add App
4
7
Ήχος
Δίκτυο
Format οθόνης
16:9 Αρχικό
BD Wise
λειτουργίες Smart Ανάλυση
Καρέ ταινίας (24 καρέ)
Σύστημα
Μετατροπή DVD 24Fs
Υποστήριξη
Μέγεθος οθόνης Smart Hub
Ενεργ.
Auto
Auto
Απ.
Μεγ. 3
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε,
αυτή η λειτουργία μενού ενδέχεται να μην
υποστηρίζεται.
2
Συνιστώμενες εφαρμογές : Μία λίστα με
χρήσιμες και δημοφιλείς εφαρμογές που σας
συνιστούμε για λήψη.
3
Web Browser : Μπορείτε να προσπελάσετε το
Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Web
Browser.
2. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού, τα υπομενού
και τις επιλογές στην οθόνη ρυθμίσεων, ανατρέξτε
στην εικόνα του τηλεχειριστηρίου στην επόμενη
σελίδα.
| 18 Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 18
2013-09-25
2:35:42
Κουμπιά στο τηλεχειριστήριο που
χρησιμοποιούνται για το μενού ρυθμίσεων
REPEAT
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
3
2
TUNER
MEMORY
BD Wise
Το BD Wise είναι η τελευταία
τεχνολογία αλληλοσυνδεσιμότητας
της Samsung. Όταν συνδέετε μεταξύ
τους μέσω HDMI ένα προϊόν της
Samsung και μια τηλεόραση της
Samsung με BD Wise ενώ το BD Wise
είναι ενεργοποιημένο και στις δύο
συσκευές, το προϊόν μεταδίδει βίντεο
στην ανάλυση βίντεο και το ρυθμό
καρέ του δίσκου Blu-ray Disc/DVD.
Ανάλυση
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την
ανάλυση εξόδου του σήματος βίντεο
HDMI σε BD Wise, Auto, 1080p,
1080i, 720p, 576p/480p. Αν έχει
πραγματοποιηθεί σύνδεση σύνθετου
σήματος, υποστηρίζεται μόνο ανάλυση
576i/480i. Ο αριθμός υποδεικνύει τον
αριθμό των γραμμών βίντεο ανά καρέ.
Οι χαρακτήρες i και p υποδεικνύουν
τη διεμπλεκόμενη (interlaced) και την
προοδευτική (progressive) σάρωση
αντίστοιχα. Όσο περισσότερες είναι
οι γραμμές, τόσο υψηλότερη είναι η
ποιότητα.
Καρέ ταινίας
(24 καρέ)
Η ρύθμιση της δυνατότητας Καρέ
ταινίας (24 καρέ) σε Auto επιτρέπει
στο προϊόν να ρυθμίσει αυτόματα
την έξοδο HDMI στα 24 καρέ ανά
δευτερόλεπτο για βελτιωμένη
ποιότητα εικόνας, αν είναι
συνδεδεμένο σε μια τηλεόραση που
είναι συμβατή με σήμα 24 καρέ.
• Μπορείτε να απολαύσετε τη
δυνατότητα Καρέ ταινίας (24
καρέ) μόνο στις τηλεοράσεις που
υποστηρίζουν αυτό το ρυθμό καρέ.
• Η δυνατότητα Καρέ ταινίας είναι
διαθέσιμη μόνο όταν το προϊόν
βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας
HDMI με ανάλυση εξόδου 1080p.
Μετατροπή
DVD 24Fs
Μετατρέπει την αναπαραγωγή DVD
σε 24 καρέ ανά δευτερόλεπτο και τη
μεταδίδει μέσω HDMI. Αυτή η επιλογή
είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι
ενεργοποιημένη η δυνατότητα "Καρέ
ταινίας (24Fs)".
Μέγεθος
οθόνης
Smart Hub
Σας επιτρέπει να επιλέξετε το
βέλτιστο μέγεθος για την οθόνη του
Smart Hub.
Μορφή
χρωματος
HDMI
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη
μορφή χρωματικής περιοχής για την
έξοδο HDMI, ώστε να αντιστοιχεί
στις δυνατότητες της συνδεδεμένης
συσκευής (τηλεόραση, οθόνη κλπ.).
4
MO/ST
1
Κουμπί HOME : Πατήστε για να μεταβείτε στην
αρχική οθόνη.
2
Κουμπί RETURN : Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
3
Κουμπιά E (Εισαγωγη) / ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ :
• Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να μετακινήσετε
το δρομέα ή να επιλέξετε ένα στοιχείο.
• Πατήστε το κουμπί E για να ενεργοποιήσετε το
τρέχον επιλεγμένο στοιχείο ή να επιβεβαιώσετε
μια ρύθμιση.
4
Κουμπί EXIT : Πατήστε για να εξέλθετε από το τρέχον
μενού.
Λεπτομερείς πληροφορίες λειτουργίας
Κάθε λειτουργία, στοιχείο μενού και μεμονωμένη επιλογή των
ρυθμίσεων εξηγείται λεπτομερώς στην οθόνη. Για να προβάλετε
μια επεξήγηση, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
επιλέξετε τη λειτουργία, το στοιχείο μενού ή την επιλογή.
Η επεξήγηση συνήθως εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά της
οθόνης. Μια σύντομη περιγραφή κάθε λειτουργίας των
ρυθμίσεων αρχίζει από την επόμενη σελίδα. Πρόσθετες
πληροφορίες σχετικά με ορισμένες από τις λειτουργίες
εμφανίζονται επίσης στο παράρτημα αυτού του εγχειριδίου.
Λειτουργίες μενού ρυθμίσεων
Οθόνη
Ρυθμίσεις 3D
Ρύθμιση των λειτουργιών που
σχετίζονται με την εικόνα 3D.
 Αναπαραγωγή 3D Blu-ray: Επιλογή
του αν ένας δίσκος Blu-ray Disc με
περιεχόμενο 3D θα αναπαράγεται σε
τρόπο λειτουργίας 3D. Αν μεταβείτε στο
αρχικό μενού ή στο αρχικό μενού του
Smart Hub σε τρόπο λειτουργίας 3D, το
προϊόν μεταβαίνει αυτόματα σε τρόπο
λειτουργίας 2D.
 Μέγεθος οθόνης: Εισαγωγή του
μεγέθους οθόνης της τηλεόρασης
που είναι συνδεδεμένη στο προϊόν. Το
προϊόν προσαρμόζει αυτόματα την
έξοδο σήματος 3D σύμφωνα με το
μέγεθος οθόνης της τηλεόρασης.
Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 19
Ρυθμισεις
1
HOME
Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε
την έξοδο σήματος του προϊόντος
σύμφωνα με το μέγεθος οθόνης της
τηλεόρασης. Ανατρέξτε στη σελίδα 50.
04
FULL SCREEN
Format οθόνης
19 |
2013-09-25
2:35:48
Ρυθμισεις
Πλούσιο
χρώμα HDMI
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το προϊόν
ώστε να μεταδίδει βίντεο με πλούσιο
χρώμα από την υποδοχή HDMI
OUT. Η ρύθμιση Πλούσιο χρώμα
παρέχει πιο ακριβή αναπαραγωγή
του χρώματος με μεγαλύτερο βάθος
χρωμάτων.
Προοδευτική
λειτουργία
Σας επιτρέπει να βελτιώσετε την
ποιότητα εικόνας κατά την προβολή
DVD.
Ρύθμιση
ηχείου
Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις
παρακάτω ρυθμίσεις ηχείων και να
ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε
το δοκιμαστικό σήμα, ώστε να
μπορείτε να δοκιμάσετε τα ηχεία.
 Επίπεδο: Σας επιτρέπει να
προσαρμόσετε τη σχετική
ηχηρότητα κάθε ηχείου από 6 db
έως -6 db. Για παράδειγμα, αν σας
αρέσει το βαθύ μπάσο, μπορείτε
να αυξήσετε την ηχηρότητα του
υπογούφερ κατά 6 db.
 Απόσταση: Σας επιτρέπει να
προσαρμόσετε τη σχετική απόσταση
κάθε ηχείου από τη θέση ακρόασης
έως και 10 μέτρα. Όσο μεγαλύτερη
είναι η απόσταση, τόσο δυνατότερος
θα είναι ήχος του ηχείου.
 Δοκιμ. σήμα: Σας επιτρέπει
να εκτελέσετε τη λειτουργία
δοκιμαστικού σήματος, ώστε
να μπορέσετε να δοκιμάσετε τις
ρυθμίσεις σας. Αν ρυθμίσετε την
επιλογή δοκιμαστικού σήματος σε
"Ενεργ.", ενεργοποιείται η λειτουργία
δοκιμαστικού σήματος. Αν τη
ρυθμίσετε σε "Απενερ.", η λειτουργία
απενεργοποιείται.
Κανάλι επιστρ.
ήχου
Σας επιτρέπει να κατευθύνετε τον ήχο από
την τηλεόραση στα ηχεία του συστήματος
οικιακού κινηματογράφου. Απαιτείται
σύνδεση HDMI και μια τηλεόραση που
είναι συμβατή με ARC (Κανάλι επιστροφής
ήχου).
• Όταν είναι ενεργοποιημένη η
λειτουργία καναλιού επιστροφής ήχου,
χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να
συνδέσετε το προϊόν με την τηλεόραση.
Σε αυτήν την περίπτωση, δεν λειτουργεί η
οπτική είσοδος.
• Όταν η λειτουργία καναλιού επιστροφής
ήχου έχει ρυθμιστεί σε Αuto,
χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να
συνδέσετε το προϊόν με την τηλεόραση.
Σε αυτήν την περίπτωση, η λειτουργία
ARC και η οπτική είσοδος επιλέγονται
αυτόματα.
Ψηφιακή
έξοδος
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ψηφιακή
έξοδο έτσι ώστε να αντιστοιχεί στις
δυνατότητες του δέκτη AV που έχετε
συνδέσει στο προϊόν. Για περισσότερες
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον πίνακα
επιλογής ψηφιακής εξόδου. (Ανατρέξτε
στη σελίδα 52)
Έλεγχος
δυναμικού
εύρους
Σας επιτρέπει να εφαρμόσετε έλεγχο
δυναμικού εύρους σε ήχο Dolby Digital,
Dolby Digital Plus και Dolby True HD.
 Auto: Αυτόματος έλεγχος του
δυναμικού εύρους για ήχο Dolby
TrueHD, με βάση τις πληροφορίες
στην ηχητική επένδυση Dolby TrueHD.
Επίσης, ενεργοποίηση του ελέγχου
δυναμικού εύρους για ήχο Dolby Digital
και Dolby Digital Plus.
 Απ.: Αφήνει το δυναμικό εύρος χωρίς
συμπίεση, επιτρέποντάς σας να ακούτε
τον αρχικό ήχο.
 Ενεργ.: Ενεργοποίηση του ελέγχου
δυναμικού εύρους και για τις τρεις μορφές
ήχου Dolby. Αυξάνεται η ένταση των
ασθενών ήχων και μειώνεται η ένταση των
δυνατών ήχων.
Λειτουργία
μίξης
LΣας επιτρέπει να επιλέξετε τη
μέθοδο πολυκαναλικής μίξης
υποδειγματοληψίας που είναι συμβατή
με το στερεοφωνικό σας σύστημα.
Μπορείτε να επιλέξετε το προϊόν να
πραγματοποιεί μίξη υποδειγματοληψίας
σε κανονικό στερεοφωνικό ήχο ή σε ήχο
συμβατό με surround..
Συγχρονισμός
ήχου
Όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε
μια ψηφιακή τηλεόραση, σας επιτρέπει
να προσαρμόσετε την καθυστέρηση
του ήχου ώστε ο ήχος να είναι
συγχρονισμένος με το βίντεο. Μπορείτε
να ρυθμίσετε την καθυστέρηση σε τιμές
μεταξύ 0 και 300 millisecond.
Ήχος
Ισοσταθμιστής
Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε μη
αυτόματα τις ρυθμίσεις ισοσταθμιστή.
Έξυπνη έντ.
ήχου
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το προϊόν
ώστε η ένταση ήχου να παραμένει
σταθερή όταν αλλάζει η σκηνή ή όταν
αλλάζετε το κανάλι.
Επιλογή
ηχείου
Σας επιτρέπει να επιλέξετε τα ηχεία
που θέλετε να είναι ενεργά, είτε
τα ηχεία της τηλεόρασης είτε τα
ηχεία του συστήματος οικιακού
κινηματογράφου.
| 20 Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 20
2013-09-25
2:35:52
λειτουργίες Smart
Δίκτυο
Wi-Fi Direct
Διαμόρφωση της σύνδεσης
δικτύου, ώστε να μπορείτε να
απολαύσετε διάφορες δυνατότητες
όπως υπηρεσίες Διαδικτύου
ή λειτουργικότητα Wi-Fi μέσω
του AllShare και να εκτελέσετε
αναβαθμίσεις λογισμικού..
Σας επιτρέπει να συνδέσετε μια
συσκευή Wi-Fi Direct με το προϊόν
χρησιμοποιώντας ένα ομότιμο δίκτυο,
χωρίς να χρειάζεται δρομολογητής
ασύρματου δικτύου.
Σημειώστε ότι, αν ρυθμίσετε ένα
ασύρματο δίκτυο, ενδέχεται να
αποσυνδεθεί όταν χρησιμοποιείτε το
Wi-Fi Direct.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Τα αρχεία κειμένου, όπως τα αρχεία
με επέκταση .TXT ή .DOC, δεν
προβάλλονται όταν χρησιμοποιείτε
τη λειτουργία Wi-Fi Direct.
Ρυθμίσεις
AllShare
Ρυθμίσεις
εφαρμ.
Όροι και
προϋποθέσεις,
Πολιτική απορ.
Reset
Smart Hub
Όνομα συσκ
Ρυθμίσεις
BD-Live
Ρύθμιση διάφορων λειτουργιών
BD-Live. Η λειτουργία BD-Live
σάς επιτρέπει να προσπελάσετε
πρόσθετες δυνατότητες που είναι
διαθέσιμες σε ορισμένους δίσκους
Blu-ray Disc, αν είστε συνδεδεμένοι
στο Διαδίκτυο.
 Σύνδεση Διαδικτύου BD-Live: Σας
δίνει τη δυνατότητα να επιτρέψετε
πλήρως, να επιτρέψετε μερικώς ή
να απαγορεύσετε μια διαδικτυακή
σύνδεση BD-Live.
 Διαχ. δεδ. BD: Διαχείριση
δεδομένων BD, των οποίων
πραγματοποιείται λήψη από μια
υπηρεσία BD-Live ή ένα δίσκο Bluray Disc.
Μπορείτε να ελέγξετε τους όρους και τις
προϋποθέσεις, την πολιτική απορρήτου
για τη χρήση του Smart Hub.
Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων του
Smart Hub στις προεπιλεγμένες τιμές τους.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Ο προεπιλεγμένος ΡΙΝ είναι 0000.
Σύστημα
Ρύθμιση
Σας επιτρέπει να εκτελέσετε ξανά τη
διαδικασία αρχικής ρύθμισης.
Γλώσσα
Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που
προτιμάτε για το μενού οθόνης, το μενού
δίσκου, τους υποτίτλους κλπ.
• Η γλώσσα που επιλέγετε για το μενού
δίσκου, τον ήχο του δίσκου ή τους
υποτίτλους εμφανίζεται μόνο αν
υποστηρίζεται από το δίσκο.
Σας επιτρέπει να ελέγχετε ποιες
συσκευές στο δίκτυό σας, όπως
smartphone και tablet, μπορούν
να πραγματοποιούν κοινή χρήση
περιεχομένου με την τηλεόρασή σας.
Σας επιτρέπει να εκχωρήσετε ένα
όνομα αναγνώρισης στο προϊόν.
Χρησιμοποιείτε αυτό το όνομα για
να αναγνωρίσετε το προϊόν όταν το
συνδέετε με εξωτερικές συσκευές WiFi (smartphone, tablet κλπ.).
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τις
προτιμήσεις σας για τη χρήση εφαρμογών.
 Ρυθμίσεις ειδοποίησης προώθησης:
Λήψη ειδοποιήσεων από επιλεγμένες
υπηρεσίες.
 Ιδιότητες: Προβολή βασικών
πληροφοριών σχετικά με τις εφαρμογές.
Μπορείτε να συνδέσετε ένα ασύρματο
πληκτρολόγιο ή ποντίκι USB στη θύρα USB
που υπάρχει στην πρόσοψη του προϊόντος.
 Ρυθμ. πληκτρολογίου: Σας επιτρέπει
να διαμορφώσετε ένα ασύρματο
πληκτρολόγιο USB που είναι
συνδεδεμένο στο προϊόν.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το
Διαχ.
συσκευών
πληκτρολόγιο μόνο όταν εμφανίζεται
μια οθόνη ή ένα παράθυρο
πληκτρολογίου QWERTY στο
πρόγραμμα περιήγησης Web.
 Ρυθμίσεις ποντικιού: Σας επιτρέπει να
διαμορφώσετε ένα ασύρματο ποντίκι
USB που είναι συνδεδεμένο στο προϊόν.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το
ποντίκι στο μενού του προϊόντος με
τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιείτε ένα
ποντίκι στον υπολογιστή σας.
 Για να χρησιμοποιήσετε ένα ποντίκι
με το μενού του προϊόντος:
1. Συνδέστε το ποντίκι USB στο
προϊόν.
Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 21
Ρυθμισεις
Ρυθμίσεις
δικτύου
Σας επιτρέπει να ελέγξετε την
τρέχουσα κατάσταση του δικτύου και
του Διαδικτύου..
04
Κατάσταση
δικτύου
21 |
2013-09-25
2:35:54
Ρυθμισεις
2. Κάντε κλικ στο κύριο κουμπί
3.
που επιλέξατε στις ρυθμίσεις
ποντικιού. Εμφανίζεται το απλό
μενού.
Κάντε κλικ στις επιλογές μενού που
θέλετε.
Γενικά
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Ανάλογα με το μοντέλο του
πληκτρολογίου και του ποντικιού USB
HID, ενδέχεται να μην είναι συμβατά
με το προϊόν σας.
Ορισμένα πλήκτρα στο
πληκτρολόγιο HID ενδέχεται να μη
λειτουργούν.
Δεν υποστηρίζονται ενσύρματα
πληκτρολόγια USB.
Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται
ορισμένες εφαρμογές.
Αν ένα ασύρματο πληκτρολόγιο HID
δεν λειτουργεί λόγω παρεμβολών,
μετακινήστε το πληκτρολόγιο πιο κοντά
στο προϊόν.
Ασφάλεια
Ο προεπιλεγμένος ΡΙΝ είναι 0000.
Εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο ΡΙΝ για να
αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία
ασφαλείας αν δεν έχετε δημιουργήσει το
δικό σας κωδικό πρόσβασης.
 Γονική διαβάθμιση BD: Αποτρέπει την
αναπαραγωγή δίσκων Blu-ray Disc με
διαβάθμιση ίση ή μεγαλύτερη από μια
συγκεκριμένη ηλικιακή διαβάθμιση που
εισάγετε, εκτός αν πληκτρολογηθεί ο
ΡΙΝ.
 Γονική διαβάθμιση DVD: Αποτρέπει
την αναπαραγωγή δίσκων DVD με
διαβάθμιση μεγαλύτερη από μια
συγκεκριμένη αριθμητική διαβάθμιση
που επιλέγετε, εκτός αν πληκτρολογηθεί
ο ΡΙΝ.
 Αλλαγή PIN: Αλλαγή του τετραψήφιου
ΡΙΝ που χρησιμοποιείται για πρόσβαση
σε λειτουργίες ασφαλείας.
 Αν ξεχάσετε τον PIN σας
1. Αφαιρέστε τυχόν δίσκους ή
συσκευές αποθήκευσης USB.
2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί 5
στην πρόσοψη για 5 δευτερόλεπτα
ή περισσότερο.
Όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται
στις εργοστασιακές τιμές.
Anynet+
(HDMI-CEC)
Μπορείτε να καθορίσετε τη
φωτεινότητα της οθόνης και τη ζώνη
ώρας.
 Οθόνη πρόσοψης: Σας επιτρέπει να
αλλάξετε τη φωτεινότητα της οθόνης
πρόσοψης.
 Ζώνη ώρας: Μπορείτε να καθορίσετε
τη ζώνη ώρας που ισχύει για την
περιοχή σας.
 Διαφάνεια μενού: Προσαρμογή της
διαφάνειας του πλαισίου μενού.
Το Anynet+ είναι μια βολική
λειτουργία που προσφέρει
λειτουργίες σύνδεσης με άλλα
προϊόντα της Samsung που
διαθέτουν τη δυνατότητα Anynet+
και σας επιτρέπει να ελέγξετε αυτά
τα προϊόντα με ένα τηλεχειριστήριο
τηλεόρασης Samsung.
Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία, θα πρέπει να συνδέσετε
αυτό το προϊόν σε μια τηλεόραση
Samsung που υποστηρίζει Anynet+
μέσω καλωδίου HDMI.
Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια
λειτουργία Anynet+(HDMI-CEC),
ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
1) Συνδέστε το προϊόν σε μια
τηλεόραση Samsung που είναι
συμβατή με Anynet+ (HDMI-CEC)
χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο
HDMI.
2) Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα
Anynet+ (HDMI-CEC) τόσο στην
τηλεόραση όσο και στο προϊόν.
3) Αναζητήστε και, στη συνέχεια,
επιλέξτε το προϊόν στη λίστα
Anynet+ (HDMI-CEC) της
τηλεόρασης. Για πιο ακριβείς
οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα
Anynet+ του εγχειριδίου χρήσης
της τηλεόρασης.
DivX® Video
On Demand
Προβολή κωδικών εγγραφής
DivX® VOD για την αγορά και την
αναπαραγωγή περιεχομένου DivX®
VOD.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Όταν αποκαθίστανται οι
εργοστασιακές προεπιλεγμένες
ρυθμίσεις, διαγράφονται όλα τα
αποθηκευμένα δεδομένα BD του
χρήστη.
| 22 Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 22
2013-09-25
2:35:57
Υποστήριξη
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τη λειτουργία ενημέρωσης λογισμικού,
ανατρέξτε στην ενότητα "Αναβάθμιση
λογισμικού" στη σελίδα 26.
Λειτουργία
χρήσης
Σας επιτρέπει να ορίσετε τη λειτουργία
χρήσης. Αν χρησιμοποιείτε το σύστημα
οικιακού κινηματογράφου στο σπίτι, να
επιλέγετε πάντα την επιλογή οικίας. Η
επιλογή καταστήματος προορίζεται μόνο
για επίδειξη σε κατάστημα.
Επικοιν. με
Samsung
Παρέχονται πληροφορίες επικοινωνίας για
βοήθεια με το προϊόν σας.
Επανεν.
E.
3. Επιλέξτε Ρυθμίσεις δικτύου, και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E.
4. Μεταβείτε στις οδηγίες για ενσύρματα δίκτυα που
αρχίζουν παρακάτω ή στις οδηγίες για ασύρματα
δίκτυα που αρχίζουν από τη σελίδα 24.
Ρυθμισεις
Ενημέρωση
λογισμικού
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
2. Επιλέξτε Δίκτυο, και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
04
Απομακρυσμένη
διαχείριση
Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η
λειτουργία, επιτρέπει στους υπαλλήλους
του τηλεφωνικού κέντρου της Samsung να
διαγνώσουν και να διορθώσουν προβλήματα
με το προϊόν από απόσταση. Απαιτείται
ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο. Η υπηρεσία
απομακρυσμένης διαχείρισης ενδέχεται να
μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες.
1. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε Ρυθμίσεις, και, στη
Ενσύρματο δίκτυο
Ενσύρματο δίκτυο – Αυτόματη σύνδεση
Αφού ακολουθήσετε τα βήματα 1 έως 3 παραπάνω:
1. Στην οθόνη ρυθμίσεων δικτύου, αλλάξτε το Τύπος
δικτύου σε Ενσύρματο. Στη συνέχεια, επιλέξτε
Σύνδεση και πατήστε το κουμπί E. Το προϊόν
ανιχνεύει την ενσύρματη σύνδεση, επαληθεύει τη
σύνδεση δικτύου και, στη συνέχεια, συνδέεται στο
δίκτυο.
2. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, επισημάνετε το ΟΚ
Εκτελείται επαναφορά όλων των ρυθμίσεων
στις προεπιλεγμένες τους τιμές εκτός
από τις ρυθμίσεις δικτύου και Smart Hub
και, στη συνέχεια, εκκινείται η λειτουργία
ρύθμισης. Απαιτείται εισαγωγή του κωδικού
ασφαλείας PIN. Ο προεπιλεγμένος κωδικός
ασφαλείας ΡΙΝ είναι 0000.
Δίκτυα και το Διαδίκτυο
Όταν συνδέετε αυτό το προϊόν σε ένα δίκτυο, μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές και λειτουργίες που
βασίζονται σε δίκτυο όπως το Smart Hub ή το BD-LIVE και να
πραγματοποιήσετε αναβάθμιση του λογισμικού του προϊόντος
μέσω της σύνδεσης δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την προσπέλαση και τη χρήση υπηρεσιών
Διαδικτύου, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Υπηρεσίες δικτύου"
αυτού του εγχειριδίου στις σελίδες 41~49. Οι οδηγίες για τη
διαμόρφωση της σύνδεσης δικτύου αρχίζουν παρακάτω.
Διαμόρφωση της σύνδεσης δικτύου σας
Αν δεν διαμορφώσατε τη σύνδεση δικτύου σας κατά τη
διαδικασία αρχικών ρυθμίσεων ή αν χρειάζεται να εκτελέσετε
επαναφορά της σύνδεσης δικτύου, ακολουθήστε τις παρακάτω
οδηγίες.
Προτού ξεκινήσετε, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών
Διαδικτύου (ISP) που χρησιμοποιείτε, για να μάθετε αν η δική
σας διεύθυνση IP είναι στατική ή δυναμική. Αν είναι δυναμική
και διαθέτετε ένα ενσύρματο ή ασύρματο δίκτυο, συνιστούμε να
χρησιμοποιήσετε τις αυτόματες διαδικασίες διαμόρφωσης που
περιγράφονται παρακάτω.
Αν πραγματοποιείτε σύνδεση σε ένα ενσύρματο δίκτυο,
συνδέστε το προϊόν στο δρομολογητή σας χρησιμοποιώντας ένα
καλώδιο LAN προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία διαμόρφωσης.
Για να αρχίσετε να διαμορφώνετε τη σύνδεση δικτύου σας,
ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Ενσύρματο δίκτυο - Μη αυτόματη σύνδεση
Αν διαθέτετε μια στατική διεύθυνση IP ή η αυτόματη
διαδικασία δεν λειτουργεί, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε μη
αυτόματα τις τιμές των ρυθμίσεων δικτύου.
Αφού ακολουθήσετε τα βήματα 1 έως 3 παραπάνω:
1. Στην οθόνη ρυθμίσεων δικτύου, αλλάξτε το Τύπος
δικτύου σε Ενσύρματο. Στη συνέχεια, επιλέξτε
Σύνδεση και πατήστε το κουμπί E.
Το προϊόν αναζητά ένα δίκτυο και, στη συνέχεια,
εμφανίζει το μήνυμα αποτυχίας σύνδεσης.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Αν είναι δυνατή η σύνδεση του συστήματος οικιακού
κινηματογράφου σε ασύρματο δίκτυο, επιλέξτε Αλλαγή
δικτύου σε αυτό το σημείο, αλλάξτε το Τύπος δικτύου
σε Wireless και, στη συνέχεια, μεταβείτε στις οδηγίες
σχετικά με τα ασύρματα δίκτυα στη σελίδα 24.
Ρυθμίσεις δικτύου
Η σύνδεση ενσύρματου δικτύου απέτυχε.
Διεύθυνση MAC
Διεύθυνση IP
Μάσκα υποδικτύου
Πύλη
Διακομιστής DNS
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
Δεν είναι δυνατή η σύνδ. στο δίκτυο. Δοκιμ. τα εξής: βεβ. ότι η διεύθ. IP έχει
οριστεί σωστά στις ρυθμίσεις IP. Επικ. με τον πάροχο υπηρεσιών Internet
για περισσότερες πληροφορίες.
Αλλαγή δικτύου
Ρυθμίσ. IP
Επανάλ.
Κλείσιμο
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
Ρυθμίσ. IP και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Εμφανίζεται η οθόνη Ρυθμίσ. IP.
Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 23
23 |
2013-09-25
2:36:00
Ρυθμισεις
3. Επιλέξτε το πεδίο Ρυθμίσ. IP και, στη συνέχεια,
4.
5.
6.
ρυθμίστε το σε Μη αυτόματη εισαγωγή.
Επιλέξτε μια τιμή για εισαγωγή (π.χ. Διεύθυνση IP)
και, στη συνέχεια, πατήστε E. Χρησιμοποιήστε το
αριθμητικό πληκτρολόγιο στο τηλεχειριστήριο για να
εισάγετε τους αριθμούς της τιμής. Μπορείτε επίσης να
εισάγετε αριθμούς, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ▲▼.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄► στο τηλεχειριστήριο
για να μετακινηθείτε από το ένα πεδίο εισαγωγής
στο άλλο, εντός μίας τιμής. Όταν ολοκληρώσετε τη
διαδικασία για μία τιμή, πατήστε το κουμπί E.
Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να
μεταβείτε σε κάποια άλλη τιμή και, στη συνέχεια,
εισαγάγετε τους αριθμούς για τη συγκεκριμένη τιμή,
ακολουθώντας τις οδηγίες στο Βήμα 4.
Επαναλάβετε τα Βήματα 4 και 5 μέχρι να συμπληρώσετε
όλες τις τιμές.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Μπορείτε να πάρετε τις τιμές δικτύου από τον πάροχο
υπηρεσιών Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε.
7. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή όλων των τιμών,
επιλέξτε OK και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Το σύστημα οικιακού κινηματογράφου επαληθεύει
τη σύνδεση δικτύου και, στη συνέχεια, συνδέεται στο
δίκτυο.
Μπορείτε να ρυθμίσετε μια σύνδεση ασύρματου δικτύου
με τρεις τρόπους:
- Αυτόματη ασύρματη σύνδεση
- Μη αυτόματη ασύρματη σύνδεση
- WPS(PBC)
Προτού διαμορφώσετε τη σύνδεση ασύρματου δικτύου,
αποσυνδέστε οποιεσδήποτε συσκευές ασύρματου δικτύου
είναι συνδεδεμένες στο προϊόν ή, αν υπάρχει, διακόψτε την
τρέχουσα ενσύρματη σύνδεση του προϊόντος.
Ασύρματη σύνδεση - Αυτόματη
Αφού ακολουθήσετε τα βήματα 1 έως 3 στην ενότητα
"Διαμόρφωση της σύνδεσης δικτύου σας" στη σελίδα 23:
1. Στην οθόνη ρυθμίσεων δικτύου, αλλάξτε την επιλογή
Τύπος δικτύου σε Wireless. Στη συνέχεια, επιλέξτε
Σύνδεση και πατήστε το κουμπί E.
Το προϊόν αναζητά τα διαθέσιμα δίκτυα και, στη
συνέχεια, εμφανίζει τη λίστα τους.
Ρυθμίσεις δικτύου
Επιλέξτε τον τύπο του δικτύου.
Wireless
Ασύρματο δίκτυο
si-ap
Μπορείτε να συνδέσετε τη
συσκευή TV στο Internet.
Επιλέξτε το ασύρματο
δίκτυο προς χρήση.
iptime
iptime5G
KIMING_VTOWER
TIAS
Επιλέξτε την προτίμησή σας.
WPS(PBC)
πατήστε το κουμπί E.
3. Στην οθόνη ασφαλείας, εισαγάγετε τον κωδικό
ασφαλείας ή τη φράση πρόσβασης του δικτύου σας.
Εισάγετε απευθείας τους αριθμούς, χρησιμοποιώντας
τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.
Εισαγάγετε τα γράμματα επιλέγοντας κάποιο γράμμα
με τα κουμπιά ▲▼◄► και, στη συνέχεια, πατώντας
το κουμπί E.
4. . Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Done (Τέλος) και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E. Το προϊόν
επαληθεύει τη σύνδεση δικτύου και, στη συνέχεια,
συνδέεται στο δίκτυο.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Θα πρέπει να μπορείτε να βρείτε τον κωδικό ασφαλείας
ή τη φράση πρόσβασης σε μία από τις οθόνες ρύθμισης
που χρησιμοποιήσατε για τη ρύθμιση του δρομολογητή
ή του μόντεμ σας.
Ασύρματη σύνδεση - Μη αυτόματη
Αν διαθέτετε μια στατική διεύθυνση IP ή η αυτόματη
διαδικασία δεν λειτουργεί, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε μη
αυτόματα τις τιμές των ρυθμίσεων δικτύου.
Αφού ακολουθήσετε τα βήματα 1 έως 3 στην ενότητα
"Διαμόρφωση της σύνδεσης δικτύου σας" στη σελίδα 23:
1. Στην οθόνη ρυθμίσεων δικτύου, αλλάξτε την επιλογή
Ασύρματο δίκτυο
Τύπος δικτύου
2. Επιλέξτε το επιθυμητό δίκτυο και, στη συνέχεια,
Ανανέωση
Τύπος δικτύου σε Wireless. Στη συνέχεια, επιλέξτε
Σύνδεση και πατήστε το κουμπί E.
Το προϊόν αναζητά τα διαθέσιμα δίκτυα και, στη
συνέχεια, εμφανίζει τη λίστα τους.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα, επιλέξτε το
επιθυμητό δίκτυο ή Προσθήκη δικτύου και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
3. Αν επιλέξατε ένα δίκτυο στο βήμα 2, μεταβείτε στο
βήμα 6. Αν επιλέξατε την Προσθήκη δικτύου,
μεταβείτε στο βήμα 4.
4. Εισαγάγετε το όνομα του ασύρματου δικτύου ή του
δρομολογητή ασύρματου δικτύου σας.
• Εισαγάγετε απευθείας τους αριθμούς,
χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο
τηλεχειριστήριο.
• Εισαγάγετε τα γράμματα επιλέγοντας κάποιο
γράμμα με τα κουμπιά ▲▼◄►και, στη συνέχεια,
πατώντας το κουμπί E.
• Για να εμφανιστούν κεφαλαία γράμματα (ή
για να ξαναεμφανιστούν τα πεζά γράμματα αν
εμφανίζονται τα κεφαλαία γράμματα), επιλέξτε
,
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
• Για να εμφανιστούν σύμβολα και σημεία στίξης,
επιλέξτε 123#&, και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί E. Για να ξαναεμφανιστούν τα γράμματα,
επιλέξτε 123#&, και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί E.
Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Τέλος και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E.
| 24 Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 24
2013-09-25
2:36:03
5. Στην οθόνη τύπου ασφαλείας που εμφανίζεται,
Μπορείτε να πάρετε τις τιμές δικτύου από τον πάροχο
υπηρεσιών Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε.
11. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε OK και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E. Εμφανίζεται η οθόνη
ασφάλειας.
12. Στην οθόνη ασφάλειας, εισαγάγετε τον κωδικό
ασφαλείας ή τη φράση πρόσβασης του δικτύου σας.
Εισάγετε απευθείας τους αριθμούς, χρησιμοποιώντας
τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.
Εισαγάγετε τα γράμματα επιλέγοντας κάποιο γράμμα
με τα κουμπιά ▲▼◄► και, στη συνέχεια, πατώντας
το κουμπί E.
13. . Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Τέλος στα δεξιά της
οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Το προϊόν επαληθεύει τη σύνδεση δικτύου και, στη
συνέχεια, συνδέεται στο δίκτυο.
14. Αφού το σύστημα οικιακού κινηματογράφου
επαληθεύσει το δίκτυο, επιλέξτε OK και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε τη μη αυτόματη ρύθμιση
δικτύου μεταβαίνοντας στο Ρυθμίσεις > Δίκτυο >
Κατάσταση δικτύου.
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 25
Ρυθμισεις
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
WPS(PBC)
Ένας από τους ευκολότερους τρόπους να ρυθμίσετε τη
σύνδεση ασύρματου δικτύου είναι χρησιμοποιώντας τη
λειτουργία WPS(PBC). Αν ο δρομολογητής ασύρματου
δικτύου που χρησιμοποιείτε διαθέτει κουμπί WPS(PBC),
ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
Αφού ακολουθήσετε τα βήματα 1 έως 3 στην ενότητα
"Διαμόρφωση της σύνδεσης δικτύου σας" στη σελίδα 23:
1. Στην οθόνη ρυθμίσεων δικτύου, αλλάξτε την επιλογή
Τύπος δικτύου σε Ασύρματο. Στη συνέχεια, επιλέξτε
Σύνδεση και πατήστε το κουμπί E.
Το προϊόν αναζητά τα διαθέσιμα δίκτυα και, στη
συνέχεια, εμφανίζει τη λίστα τους.
2. Επιλέξτε WPS(PBC), και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί E.
3. Πατήστε το κουμπί WPS(PBC) του δρομολογητή σας
εντός δύο λεπτών. Το προϊόν λαμβάνει αυτόματα
όλες τις τιμές ρυθμίσεων δικτύου που χρειάζεται και
συνδέεται στο δίκτυό σας.
Το προϊόν συνδέεται στο δίκτυο μετά από
επαλήθευση της σύνδεσης δικτύου.
4. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, επισημάνετε το ΟΚ
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
04
χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
τον τύπο ασφαλείας του δικτύου και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E. Στην επόμενη οθόνη,
εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας ή τη φράση
πρόσβασης του δικτύου σας.
• Εισαγάγετε απευθείας τους αριθμούς,
χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο
τηλεχειριστήριο.
• Εισαγάγετε τα γράμματα επιλέγοντας κάποιο
γράμμα με τα κουμπιά ▲▼◄► και, στη συνέχεια,
πατώντας το κουμπί E.
Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Τέλος και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E. Το προϊόν αναζητά το δίκτυο.
6. Εμφανίζεται η οθόνη αποτυχίας σύνδεσης στο δίκτυο.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
Ρυθμίσ. IP και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
7. Επιλέξτε το πεδίο Ρυθμίσ. IP και, στη συνέχεια,
ρυθμίστε το σε Μη αυτόματη εισαγωγή.
8. Επιλέξτε μια τιμή δικτύου για εισαγωγή (π.χ.
Διεύθυνση IP) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
E. Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο
στο τηλεχειριστήριο για να εισαγάγετε τους αριθμούς
της τιμής. Μπορείτε επίσης να εισάγετε αριθμούς
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ▲▼. Χρησιμοποιήστε
τα κουμπιά ◄► στο τηλεχειριστήριο για να
μετακινηθείτε από το ένα πεδίο εισαγωγής στο άλλο,
εντός μίας τιμής. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία
για μία τιμή, πατήστε το κουμπί E.
9. Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να
μεταβείτε σε κάποια άλλη τιμή και, στη συνέχεια,
εισαγάγετε τους αριθμούς για τη συγκεκριμένη τιμή,
ακολουθώντας τις οδηγίες στο Βήμα 8.
10. Επαναλάβετε τα Βήματα 8 και 9 μέχρι να
συμπληρώσετε όλες τις τιμές.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Για σύνδεση WPS, ορίστε την κρυπτογράφηση
ασφαλείας του ασύρματου δρομολογητή σας σε AES.
Η ρύθμιση κρυπτογράφησης ασφαλείας WEP δεν
υποστηρίζει σύνδεση WPS.
Wi-Fi Direct
Η λειτουργία Wi-Fi Direct σάς επιτρέπει να συνδέετε
συσκευές Wi-Fi Direct με το προϊόν και μεταξύ τους
χρησιμοποιώντας ένα ομότιμο δίκτυο, χωρίς δρομολογητή
ασύρματου δικτύου.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Ορισμένες συσκευές Wi-Fi Direct ενδέχεται να μην
υποστηρίζουν τη λειτουργία AllShare αν έχουν συνδεθεί
μέσω Wi-Fi Direct. Σε αυτή την περίπτωση, αλλάξτε τη
μέθοδο σύνδεσης στο δίκτυο που χρησιμοποιήσατε
να συνδέσετε τη συσκευή με το σύστημα οικιακού
κινηματογράφου.
Οι μεταδόσεις μέσω Wi-Fi Direct μπορούν να
προκαλέσουν παρεμβολές στο σήμα Bluetooth.
Προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth,
σας συνιστούμε ιδιαίτερα να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία Wi-Fi Direct σε οποιαδήποτε συσκευή είναι
ενεργοποιημένη.
1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή Wi-Fi Direct και
ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi Direct που
διαθέτει.
2. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε Ρυθμίσεις, και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
3. Επιλέξτε Δίκτυο, και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
E.
4. Επιλέξτε Wi-Fi Direct, και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί E.
Εμφανίζονται οι συσκευές Wi-Fi Direct με τις οποίες
μπορείτε να συνδεθείτε.
Ελληνικά
25 |
2013-09-25
2:36:06
Ρυθμισεις
3. Σημειώστε τον κωδικό ΡΙΝ στο αναδυόμενο παράθυρο
Wi-Fi Direct
και, στη συνέχεια, εισαγάγετέ τον στο κατάλληλο
πεδίο της συσκευής Wi-Fi Direct που θέλετε να
συνδέσετε με το προϊόν.
Όνομα συσκ : [HTS]-F5200
Επιλέξτε συσκευή Wi-Fi Direct για σύνδεση.
AndroidXXXXXXX
Αποσυνδέθηκε
4. Εμφανίζεται το αναδυόμενο μήνυμα σύνδεσης,
Ανανέωση
Κλείσιμο
ακολουθούμενο από το αναδυόμενο μήνυμα
ολοκλήρωσης σύνδεσης. Όταν κλείσει το αναδυόμενο
παράθυρο, θα πρέπει να δείτε τη συσκευή που
εμφανίζεται στην οθόνη Wi-Fi Direct να υποδεικνύεται
ως συνδεδεμένη.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
5. Μπορείτε να ολοκληρώσετε τη σύνδεση Wi- Fi με τρεις
τρόπους:
• Μέσω της συσκευής Wi-Fi.
• Μέσω του προϊόντος χρησιμοποιώντας PBC.
• Μέσω του προϊόντος χρησιμοποιώντας έναν ΡΙΝ.
Καθένας από αυτούς τους τρόπους περιγράφεται
παρακάτω.
Μέσω της συσκευής Wi-Fi
1. Στη συσκευή Wi-Fi, iακολουθήστε τη διαδικασία της
συσκευής για τη σύνδεση με κάποια άλλη συσκευή
Wi-Fi Direct. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της
συσκευής για οδηγίες.
2. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, θα πρέπει να δείτε
ένα αναδυόμενο μήνυμα στην οθόνη της τηλεόρασης,
το οποίο δηλώνει ότι μια συσκευή που υποστηρίζει
Wi-Fi Direct υπέβαλε αίτημα σύνδεσης. Επιλέξτε
ΟΚ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E για να
αποδεχτείτε τη σύνδεση.
3. Εμφανίζεται το αναδυόμενο μήνυμα σύνδεσης,
ακολουθούμενο από το αναδυόμενο μήνυμα
ολοκλήρωσης σύνδεσης. Όταν κλείσει το αναδυόμενο
παράθυρο, θα πρέπει να δείτε τη συσκευή που
εμφανίζεται στην οθόνη Wi-Fi Direct να υποδεικνύεται
ως συνδεδεμένη.
• Οι διαδικασίες PBC και PIN συνδέουν τις συσκευές
αυτόματα.
Μέσω του προϊόντος χρησιμοποιώντας PBC
1. Επιλέξτε τη συσκευή Wi-Φι Direct που θέλετε
να συνδέσετε με αυτό το προϊόν και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
2. Εμφανίζεται το αναδυόμενο μήνυμα σύνδεσης,
ακολουθούμενο από το αναδυόμενο μήνυμα
ολοκλήρωσης σύνδεσης. Όταν κλείσει το αναδυόμενο
παράθυρο, θα πρέπει να δείτε τη συσκευή που
εμφανίζεται στην οθόνη Wi-Fi Direct να υποδεικνύεται
ως συνδεδεμένη.
Μέσω του προϊόντος χρησιμοποιώντας έναν PIN
1. Επιλέξτε τη συσκευή Wi-Φι Direct που θέλετε
να συνδέσετε με αυτό το προϊόν και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
2. Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο ΡΙΝ.
Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi Direct,
διακόπτεται η ενσύρματη ή ασύρματη σύνδεση
δικτύουΤα αρχεία κειμένου, όπως τα αρχεία με επέκταση
.TXT ή .DOC, δεν προβάλλονται όταν χρησιμοποιείτε τη
λειτουργία Wi-Fi Direct..
Αναβάθμιση λογισμικού
Το μενού ενημέρωσης λογισμικού επιτρέπει την
αναβάθμιση του λογισμικού του προϊόντος, για βελτίωση
της απόδοσης ή πρόσθετες υπηρεσίες.
• Ποτέ μην απενεργοποιείτε ή ενεργοποιείτε ξανά
το προϊόν μη αυτόματα κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας ενημέρωσης.
1. Στο αρχικό μενού, επιλέξτε Ρυθμίσεις και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
2. Επιλέξτε Υποστήριξη και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί E.
3. Επιλέξτε Ενημέρωση λογισμικού και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E.
4. Για να πραγματοποιήσετε λήψη λογισμικού
ενημέρωσης και άμεση ενημέρωση, επιλέξτε
Ενημέρωση τώρα και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί E. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα
"Ενημέρωση τώρα" στην επόμενη σελίδα.
5. Για να επιτρέπετε στο προϊόν να πραγματοποιεί
αυτόματα λήψη λογισμικού ενημέρωσης όποτε είναι
διαθέσιμο, επιλέξτε Αυτόματη ενημέρωση και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E. Για λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στην ενότητα "Αυτόματη ενημέρωση" στην
επόμενη σελίδα.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Η αναβάθμιση έχει ολοκληρωθεί όταν το προϊόν
απενεργοποιείται και, στη συνέχεια, ενεργοποιείται ξανά
μόνο του.
Η εταιρεία Samsung Electronics δεν αναλαμβάνει καμία
νομική ευθύνη για τυχόν δυσλειτουργία του προϊόντος
που προκαλείται λόγω ασταθούς σύνδεσης στο
Διαδίκτυο ή αμέλειας του πελάτη κατά την ενημέρωση
του λογισμικού.
Αν θέλετε να ακυρώσετε την αναβάθμιση κατά τη λήψη
του λογισμικού αναβάθμισης, πατήστε το κουμπί E.
Όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια αναβάθμιση συστήματος,
εμφανίζεται στην πρόσοψη η ένδειξη "UPDATE".
| 26 Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 26
2013-09-25
2:36:08
Ενημέρωση μέσω USB
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή "Ενημέρωση τώρα"
για να ενημερώσετε το λογισμικό μέσω της σύνδεσης δικτύου
σας ή χρησιμοποιώντας μια μονάδα flash USB.
Παρακάτω ακολουθούν οι οδηγίες για το δίκτυο. Οι οδηγίες για
τη μονάδα flash USB αναφέρονται σε αυτή τη σελίδα.
1. Επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.
2. Το προϊόν αναζητά την πιο πρόσφατη έκδοση του
λογισμικού στο Διαδίκτυο.
3. Αν δεν βρει καμία ενημέρωση, εμφανίζεται το αναδυόμενο
μήνυμα "Καμία νέα ενημέρωση". Πατήστε το κουμπί E
για έξοδο.
4. Αν βρει μια νέα έκδοση, εμφανίζεται το αναδυόμενο
μήνυμα αιτήματος ενημέρωσης.
5. Επιλέξτε OK. Το προϊόν αναβαθμίζει το λογισμικό,
απενεργοποιείται και, στη συνέχεια, ενεργοποιείται
αυτόματα.
6. Αν δεν επιλέξετε OK ή Ακύρωση μέσα σε ένα λεπτό,
το προϊόν αποθηκεύει το νέο λογισμικό αναβάθμισης.
Μπορείτε να αναβαθμίσετε αργότερα το λογισμικό
χρησιμοποιώντας την επιλογή αυτόματης ενημέρωσης.
7. Αν επιλέξετε Ακύρωση, το προϊόν ακυρώνει την
αναβάθμιση.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του συστήματος, ελέγξτε
τις λεπτομέρειες του λογισμικού στην ενότητα πληροφοριών
προϊόντος της οθόνης επικοινωνίας με τη Samsung.
Μην απενεργοποιείτε το προϊόν κατά τη διάρκεια της
αναβάθμισης λογισμικού. Ενδέχεται να προκληθεί
δυσλειτουργία του προϊόντος.
Αυτόματη ενημέρωση
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία αυτόματης ενημέρωσης
έτσι ώστε το προϊόν να πραγματοποιεί λήψη νέου λογισμικού
αναβάθμισης όταν βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας αυτόματης
ενημέρωσης.
Στον τρόπο λειτουργίας αυτόματης ενημέρωσης, το προϊόν είναι
απενεργοποιημένο αλλά η σύνδεσή του στο Διαδίκτυο είναι
ενεργή. Αυτό επιτρέπει στο προϊόν να πραγματοποιεί αυτόματα
λήψη λογισμικού αναβάθμισης, όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε τον τρόπο
λειτουργίας Αυτόματη ενημέρωση και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E.
2. Επιλέξτε Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση.
Αν επιλέξετε Ενεργοποίηση, το προϊόν πραγματοποιεί
αυτόματα λήψη νέου λογισμικού αναβάθμισης όταν
βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας αυτόματης ενημέρωσης
και είναι απενεργοποιημένο. Αν πραγματοποιήσει λήψη
νέου λογισμικού αναβάθμισης, το προϊόν θα σας ρωτήσει
αν θέλετε να το εγκαταστήσετε όταν το ενεργοποιήσετε.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης
ενημέρωσης, το προϊόν πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο
Διαδίκτυο.
samsung.com.
2. Κάντε κλικ στο ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ στο πάνω δεξιό μέρος
της σελίδας.
3. Εισαγάγετε τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος στο
πεδίο αναζήτησης. Καθώς εισάγετε τον αριθμό του
μοντέλου, μια αναπτυσσόμενη λίστα εμφανίζει τα
προϊόντα που αντιστοιχούν στον αριθμό μοντέλου.
4. Κάντε αριστερό κλικ στον αριθμό μοντέλου του
προϊόντος σας στην αναπτυσσόμενη λίστα.
5. Στη σελίδα που εμφανίζεται, πραγματοποιήστε κύλιση
προς τα κάτω και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο
Firmware Εγχειρίδια και λήψεις υλικολογισμικού.
6. Κάντε κλικ στο Υλικολογισμικό στο κέντρο της σελίδας.
7. Κάντε κλικ στο κουμπί ZIP της στήλης αρχείου στη
δεξιά πλευρά της σελίδας.
8. Κάντε κλικ στο Αποστολή στο πρώτο αναδυόμενο
παράθυρο που εμφανίζεται. Κάντε κλικ στο ΟΚ
στο δεύτερο αναδυόμενο παράθυρο, για να
πραγματοποιήσετε λήψη και αποθήκευση του αρχείου
υλικολογισμικού στον υπολογιστή σας.
9. Αποσυμπιέστε το αρχείο zip στον υπολογιστή σας.
Θα πρέπει να εμφανιστεί ένας φάκελος που έχει ίδιο
όνομα με το αρχείο zip.
10. Αντιγράψτε το φάκελο σε μια μονάδα flash USB.
11. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανένας δίσκος μέσα στο
προϊόν και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τη μονάδα
flash USB στη θύρα USB του προϊόντος.
12. Στο μενού του προϊόντος, μεταβείτε στην επιλογή
Ρυθμίσεις > Υποστήριξη > Ενημέρωση λογισμικού.
13. Επιλέξτε Ενημέρωση τώρα.
14. Το προϊόν αναζητά το λογισμικό στη μονάδα USB.
Όταν βρει το λογισμικό, εμφανίζεται το αναδυόμενο
παράθυρο αιτήματος ενημέρωσης.
15. Επιλέξτε OK. Το προϊόν αναβαθμίζει το λογισμικό,
απενεργοποιείται και, στη συνέχεια, ενεργοποιείται
αυτόματα.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Δεν πρέπει να υπάρχει κανένας δίσκος μέσα στο
προϊόν κατά την αναβάθμιση του λογισμικού μέσω της
υποδοχής USB.
Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του συστήματος,
ελέγξτε τις λεπτομέρειες του λογισμικού στην ενότητα
πληροφοριών προϊόντος της οθόνης επικοινωνίας με τη
Samsung.
Μην απενεργοποιείτε το προϊόν κατά τη διάρκεια της
αναβάθμισης λογισμικού. Ενδέχεται να προκληθεί
δυσλειτουργία του προϊόντος.
Οι αναβαθμίσεις λογισμικού μέσω της υποδοχής USB
πρέπει να εκτελούνται μόνο με μονάδες flash USB.
Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 27
Ρυθμισεις
1.
Επιλέξτε Ενημέρωση τώρα και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί E. Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο
άμεσης ενημέρωσης.
04
Ενημέρωση τώρα
27 |
2013-09-25
2:36:12
Αναπαραγωγη Μεσων
Το σύστημα οικιακού κινηματογράφου μπορεί να
αναπαράγει περιεχόμενο που βρίσκεται σε δίσκους Blu-ray/
DVD/CD, συσκευές USB, υπολογιστές, smartphone, tablet
και το Διαδίκτυο.
Για να αναπαράγετε περιεχόμενο που βρίσκεται στον
υπολογιστή σας ή σε μια φορητή συσκευή, πρέπει να
συνδέσετε τον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή και το
προϊόν στο δίκτυό σας. Για να αναπαράγετε περιεχόμενο
στον υπολογιστή σας, πρέπει επίσης να πραγματοποιήσετε
λήψη και εγκατάσταση του λογισμικού δικτύου AllShare
ή να έχετε ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας το
λογισμικό δικτύου DNLA.
Μέθοδος 1
1. Ενεργοποιήστε το προϊόν.
2. Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB που υπάρχει
στην πρόσοψη του προϊόντος. Εμφανίζεται το
αναδυόμενο παράθυρο σύνδεσης νέας συσκευής.
Ταινίες και
Τηλ. εκπομπές
πές
π
Apps
Συνδέθηκε νέα συσκευή.
USB Flash Disk
Φωτογραφίες,
Φωτ
βίντ
βίντεο
τ και
μου
μουσική
υ
Βίντεο
Φωτογραφίες
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Μουσική
Όλο το περιεχόμ.
Οι υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Windows 7 και
Windows 8 διαθέτουν ενσωματωμένο λογισμικό DLNA.
Add App
Add App
Add App
Web Browser
Ρυθμίσεις
Η οθόνη All Content
Για όλα τα μέσα, η οθόνη All Content ή μία από τις
δευτερεύουσες οθόνες της είναι ο κύριος τρόπος
προσπέλασης και αναπαραγωγής περιεχομένου που
είναι αποθηκευμένο σε διάφορες συσκευές, είτε είναι
συνδεδεμένες απευθείας είτε μέσω του δικτύου σας.
Χρήση της οθόνης All Content
Για να προσπελάσετε την οθόνη All Content, επιλέξτε
"Φωτογραφίες, βίντεο και μουσική" από την αρχική οθόνη
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Αναπαραγωγή δίσκων του εμπορίου
1. Πατήστε το κουμπί  για να ανοίξετε τη θήκη δίσκου.
2. Τοποθετήστε προσεκτικά ένα δίσκο στη θήκη δίσκου,
με την ετικέτα του δίσκου στραμμένη προς τα πάνω.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Αν δεν εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο, μεταβείτε
στη μέθοδο 2.
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Βίντεο, Φωτογραφίες, Μουσική ή Όλα και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E. Ανάλογα με τον
τρόπο ταξινόμησης του περιεχομένου, εμφανίζονται
φάκελοι, μεμονωμένα αρχεία ή και τα δύο.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Παρότι το προϊόν θα εμφανίσει φακέλους για όλους
τους τύπους περιεχομένου, θα εμφανίσει μόνο τα αρχεία
του τύπου περιεχομένου που επιλέξατε στο βήμα 3. Για
παράδειγμα, αν επιλέξατε τη μουσική, θα μπορείτε να
δείτε μόνο τα αρχεία μουσικής. Μπορείτε να αλλάξετε
αυτή την επιλογή, επιστρέφοντας στην οθόνη AllShare
Play και, στη συνέχεια, μεταβαίνοντας στο Βήμα 4 της
μεθόδου 2 παρακάτω.
4. Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
▲▼◄► για να επιλέξετε ένα φάκελο και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
5. Επιλέξτε ένα αρχείο για προβολή ή αναπαραγωγή και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
6. Πατήστε το κουμπί RETURN για να εξέλθετε από ένα
φάκελο ή το κουμπί EXIT για να επιστρέψετε στην
αρχική οθόνη.
3. Πατήστε το κουμπί  για να κλείσετε τη θήκη δίσκου.
Η αναπαραγωγή αρχίζει αυτόματα.
4. Αν η αναπαραγωγή δεν αρχίσει αυτόματα, πατήστε
το κουμπί 6 στο τηλεχειριστήριο ή ανατρέξτε στην
παραπάνω ενότητα "Η οθόνη All Content".
Αναπαραγωγή αρχείων σε συσκευή USB
Υπάρχουν δύο μέθοδοι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για
την αναπαραγωγή ή την προβολή αρχείων πολυμέσων που
βρίσκονται σε μια συσκευή USB μέσω του προϊόντος σας.
7. Μεταβείτε στις σελίδες 30~38 για οδηγίες που εξηγούν
πώς να ελέγξετε την αναπαραγωγή βίντεο, μουσικής
και εικόνων σε μια συσκευή USB.
Μέθοδος 2
1. Ενεργοποιήστε το προϊόν.
2. Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB που υπάρχει
στην πρόσοψη του προϊόντος.
3. Επιλέξτε Φωτογραφίες, βίντεο και μουσική στην
αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
E.
| 28 Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 28
2013-09-25
2:36:15
4. Επιλέξτε Φωτογραφίες, Βίντεο, Μουσική ή Όλο το
5.
6.
7.
▲▼◄►για να επιλέξετε ένα φάκελο και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄►▲▼ για να επιλέξετε ένα
αρχείο για προβολή ή αναπαραγωγή και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E.
Πατήστε το κουμπί RETURN μία ή περισσότερες φορές
για να εξέλθετε από την τρέχουσα οθόνη, να εξέλθετε
από ένα φάκελο ή να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.
Πατήστε το κουμπί EXIT για να επιστρέψετε απευθείας
στην αρχική οθόνη.
Μεταβείτε στις σελίδες 30~38 για οδηγίες που εξηγούν
πώς να ελέγξετε την αναπαραγωγή βίντεο, μουσικής και
εικόνων σε ένα δίσκο.
Αναπαραγωγη Μεσων
Αναπαραγωγή ενός δίσκου με περιεχόμενο
που έχει εγγραφεί από το χρήστη
4. Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
05
περιεχόμενο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
E.
Ανάλογα με τον τρόπο ταξινόμησης του περιεχομένου,
εμφανίζονται φάκελοι, μεμονωμένα αρχεία ή και τα δύο.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Παρότι το προϊόν θα εμφανίσει φακέλους για όλους
τους τύπους περιεχομένου, θα εμφανίσει μόνο τα αρχεία
του τύπου περιεχομένου που επιλέξατε στο βήμα 4. Για
παράδειγμα, αν επιλέξατε τη μουσική, θα μπορείτε να
δείτε μόνο τα αρχεία μουσικής. Μπορείτε να αλλάξετε
αυτή την επιλογή, επιστρέφοντας στην οθόνη AllShare
Play και επαναλαμβάνοντας το Βήμα 4.
5. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε την
επιθυμητή συσκευή και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί E.
6. Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
▲▼◄►για να επιλέξετε ένα φάκελο και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
7. Πατήστε το κουμπί RETURN για να εξέλθετε από ένα
φάκελο ή το κουμπί EXIT για να επιστρέψετε στην
αρχική οθόνη.
8. Μεταβείτε στις σελίδες 33~38 για οδηγίες που εξηγούν
πώς να ελέγξετε την αναπαραγωγή βίντεο, μουσικής
και εικόνων σε μια συσκευή USB.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Αν τοποθετήσετε ένα δίσκο κατά την αναπαραγωγή από
μια συσκευή USB ή ένα τηλέφωνο, ο τρόπος λειτουργίας
συσκευής αλλάζει αυτόματα σε "Δίσκος".
Αν το κινητό σας τηλέφωνο είναι συμβατό με DLNA,
μπορείτε να αναπαράγετε περιεχόμενο χωρίς να
συνδέσετε ένα καλώδιο USB. Ανατρέξτε στην ενότητα
"Χρήση της λειτουργίας δικτύου AllShare" στη σελίδα29.
Χρήση της λειτουργίας δικτύου
AllShare
Η λειτουργία AllShare σάς επιτρέπει να αναπαράγετε μέσω του
προϊόντος τα αρχεία βίντεο, φωτογραφιών ή μουσικής που
βρίσκονται στον υπολογιστή σας ή σε μια συσκευή που είναι
συμβατή με DLNA, χρησιμοποιώντας μια σύνδεση ασύρματου
δικτύου.
Λήψη του λογισμικού AllShare
Η λειτουργία AllShare διευκολύνει την ανάκτηση και την
αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων από υπολογιστές και
συσκευές που υποστηρίζουν DLNA. Ωστόσο, οι υπολογιστές
πρέπει να έχουν εγκατεστημένο το λογισμικό υπολογιστή
AllShare και οι φορητές συσκευές πρέπει να υποστηρίζουν το
AllShare. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την πύλη
περιεχομένου και υπηρεσιών της Samsung (http://link.samsung.
com).
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα
συμβατότητας αν επιχειρήσετε να αναπαράγετε αρχεία
πολυμέσων μέσω ενός διακομιστή DLNA τρίτου.
Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία πολυμέσων που έχετε
εγγράψει σε δίσκους Blu-ray, DVD ή CD.
1. Τοποθετήστε ένα δίσκο που έχετε εγγράψει στη θήκη
δίσκου με την ετικέτα του δίσκου στραμμένη προς τα
πάνω και, στη συνέχεια, κλείστε τη θήκη. Εμφανίζεται
το αναδυόμενο παράθυρο συνδεδεμένης συσκευής.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε τον
τύπο περιεχομένου που θέλετε να προβάλετε ή να
αναπαράγετε - Βίντεο, Φωτογραφίες ή Μουσική και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Παρότι το προϊόν θα εμφανίσει φακέλους για όλους
τους τύπους περιεχομένου, θα εμφανίσει μόνο τα αρχεία
του τύπου περιεχομένου που επιλέξατε στο βήμα 2. Για
παράδειγμα, αν επιλέξατε τη μουσική, θα μπορείτε να
δείτε μόνο τα αρχεία μουσικής. Μπορείτε να αλλάξετε
αυτή την επιλογή, επιστρέφοντας στην αρχική οθόνη και
επαναλαμβάνοντας το Βήμα 2.
3. Εμφανίζεται μια οθόνη που παραθέτει το περιεχόμενο
του δίσκου. Ανάλογα με τον τρόπο ταξινόμησης του
περιεχομένου, εμφανίζονται φάκελοι, μεμονωμένα
αρχεία ή και τα δύο.
Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 29
29 |
2013-09-25
2:36:19
Αναπαραγωγη Μεσων
Αναπαραγωγή περιεχομένου που
βρίσκεται στον υπολογιστή σας ή σε μια
συσκευή DLNA μέσω του προϊόντος
Υπολογιστής
Προϊόν
1. Συνδέστε το προϊόν, τον υπολογιστή σας και ένα
κινητό τηλέφωνο που είναι συμβατό με DLNA στο ίδιο
ασύρματο δίκτυο.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο
εγκατάστασης/οδηγιών του λογισμικού AllShare
για να ρυθμίσετε τις συσκευές και τα αρχεία για
αναπαραγωγή ή προβολή.
3. Στον υπολογιστή, επιβεβαιώστε ότι το τηλέφωνό σας
Αναπαραγωγή
αρχείων
υπολογιστή
Σύνδεση AllShare
1. Συνδέστε το προϊόν, τον υπολογιστή σας ή/και
μια συσκευή που είναι συμβατή με DLNA στο ίδιο
ασύρματο δίκτυο.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο
εγκατάστασης/οδηγιών του λογισμικού AllShare
για να ρυθμίσετε τις συσκευές και τα αρχεία για
αναπαραγωγή ή προβολή.
3. Επιλέξτε Φωτογραφίες, βίντεο και μουσική στην
αρχική οθόνη του προϊόντος και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί E. Εμφανίζεται η οθόνη AllShare Play.
4. Επιλέξτε τον τύπο περιεχομένου που θέλετε να
αναπαράγετε - Φωτογραφίες, Βίντεο, Μουσική ή All
Όλο το περιεχόμενο - και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί E.
5. Στην επόμενη οθόνη, επιλέξτε AllShare και, στη
είναι συνδεδεμένο χρησιμοποιώντας το λογισμικό
AllShare.
4. Στο τηλέφωνο, επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να
προβάλετε ή να αναπαράγετε και, στη συνέχεια,
επιλέξτε το προϊόν Blu-ray ως τη συσκευή
αναπαραγωγής.
5. Στο τηλέφωνο, ξεκινήστε την αναπαραγωγή.
Έλεγχος αναπαραγωγής βίντεο
Μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή περιεχομένου
βίντεο που βρίσκεται σε ένα δίσκο Blu-ray/DVD, σε
μια συσκευή USB, σε μια φορητή συσκευή ή σε έναν
υπολογιστή.
Ανάλογα με το δίσκο ή το περιεχόμενο, ορισμένες από
τις λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο
ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
Κουμπιά στο τηλεχειριστήριο που
χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή
βίντεο
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
DISC MENU
6. Στη λίστα των συνδεδεμένων συσκευών AllShare που
εμφανίζεται, επιλέξτε τον υπολογιστή σας ή κάποια
άλλη συσκευή που είναι συμβατή με AllShare και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E. Εμφανίζεται μια
οθόνη που παραθέτει τα διαθέσιμα αρχεία.
Σύνδεση AllShare
Smartphone
REPEAT
1 Χτορυή σαηνα τδουυό μμεεννοούυ δμίεσνκοούυ κ,
ατοι τυη μςε λνίοσύτ ατςίτ τλίοτλυων
DISC MENU
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε αυτό
το κουμπί για να εμφανιστεί το μενού
δίσκου.
TITLE MENU
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε αυτό
το κουμπί για να εμφανιστεί το μενού
τίτλου.
• Αν ο δίσκος σας διαθέτει λίστα
αναπαραγωγής, πατήστε το Προβ.
κουμπί για να μεταβείτε στη λίστα
αναπαραγωγής.
Έλεγχος αρχείων
υπολογιστή στο
προϊόν
(Διαθέσιμο μόνο με κινητά τηλέφωνα Samsung που
υποστηρίζουν τη λειτουργία AllShare.)
HOME
3
Προϊόν
Αναπαραγωγή
αρχείων
υπολογιστή
1
MUTE
FULL SCREEN
προβάλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Υπολογιστής
POPUP
2
7. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να αναπαράγετε ή να
Έλεγχος της αναπαραγωγής
περιεχομένου που βρίσκεται στον
υπολογιστή σας με ένα smartphone
TITLE MENU
0
POPUP
MENU
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε
αυτό το κουμπί για να εμφανιστεί το
αναδυόμενο μενού.
| 30 Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 30
2013-09-25
2:36:22
Ανάλογα με το δίσκο, ενδέχεται να μην εμφανιστούν στην
Έναρξη της αναπαραγωγής.
5
Διακοπή της αναπαραγωγής.
7
Παύση της αναπαραγωγής.
Γρήγορη
αναπαραγωγή
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το
κουμπί 3 ή .
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί 3 ή
αλλάζει η ταχύτητα αναπαραγωγής.
Αργή
αναπαραγωγή
Σε κατάσταση παύσης αναπαραγωγής,
πατήστε το κουμπί .
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί ,
αλλάζει η ταχύτητα αναπαραγωγής.
Βηματική
αναπαραγωγή
Σε κατάσταση παύσης αναπαραγωγής,
πατήστε το κουμπί 7.
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί 7,
εμφανίζεται ένα νέο καρέ.
Αγνόηση
αναπαραγωγής
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το
κουμπί 1 ή 2 .
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί
1 ή 2 ο δίσκος μεταβαίνει στο
προηγούμενο ή στο επόμενο κεφάλαιο/
αρχείο.
Χρήση του μενού εργαλείων
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί TOOLS.
Αναπαραγωγή
από την αρχή
1.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
3D
Σημειώσεις
ταινίας
Η επιλογή σημειώσεων ταινίας παρέχει
πληροφορίες όπως ο σκηνοθέτης, οι
ηθοποιοί, η περίληψη κλπ.
- Η επιλογή σημειώσεων ταινίας είναι
διαθέσιμη αν ο δίσκος περιλαμβάνει
πληροφορίες σημειώσεων ταινίας
και το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε
ένα δίκτυο.
Απενεργοποίηση, Τίτλος, Κεφάλαιο, Όλα ή
Επανάληψη Α-Β και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί E.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία αναζήτησης σκηνής κατά
τη διάρκεια της αναπαραγωγής, για
προβολή ή έναρξη μιας ταινίας από την
επιθυμητή σκηνή.
Επανάληψη A-B
1. Πατήστε το κουμπί E στο σημείο από όπου θέλετε
να αρχίσει η επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή (Α).
2. Πατήστε το κουμπί E στο σημείο όπου θέλετε να
σταματήσει η επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή (Β).
3. Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή,
πατήστε ξανά το κουμπί REPEAT.
4. Πατήστε το κουμπί E.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Ανάλογα με το δίσκο, ενδέχεται να μην εμφανιστούν
στην οθόνη όλες οι επιλογές επανάληψης.
Επιλέξτε για επιστροφή στην αρχή της
ταινίας και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί E.
Χρησιμοποιήστε το μενού 3D για να
επιλέξετε Side by Side (Πλάι-πλάι) ή
Top and Bottom (Επάνω και κάτω) αν
το περιεχόμενο 3D που αναπαράγεται
εκείνη τη στιγμή δεν εμφανίζεται σωστά
στον τρόπο λειτουργίας 3D.
| ΗΜΕΙΩΣΗ |
Χρησιμοποιήστε το μενού 3D
αποκλειστικά για περιεχόμενο 3D.
Αν εφαρμοστεί σε περιεχόμενο 2D,
ενδέχεται να μην προβάλλεται σωστά.
3 Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί REPEAT
στο τηλεχειριστήριο.
Αναζήτηση
σκηνής
| ΗΜΕΙΩΣΗ |
Αν οι πληροφορίες ευρετηρίου
στο αρχείο έχουν αλλοιωθεί ή
αν το αρχείο δεν υποστηρίζει
ευρετηρίαση, δεν θα μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
αναζήτησης σκηνής.
Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία
DLNA μετά από τη σύνδεση σε έναν
υπολογιστή μέσω του δικτύου σας,
η λειτουργία αναζήτησης σκηνής
ενδέχεται να μην υποστηρίζεται.
Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 31
Αναπαραγωγη Μεσων
6
οθόνη όλες οι επιλογές επανάληψης. Η επιλογή κεφαλαίου
ή τίτλου ενδέχεται να μην εμφανιστεί αμέσως στην οθόνη.
Συνεχίστε να πατάτε τα κουμπιά ▲▼ μέχρι η επιλογή σας να
βρίσκεται μέσα στο κατάλληλο πεδίο.
Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε
ξανά το κουμπί REPEAT, πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να
επιλέξετε Απενεργοποίηση και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί E.
Η επιλογή επανάληψης Α-Β ενδέχεται να μην εμφανιστεί
αμέσως στην οθόνη. Συνεχίστε να πατάτε τα κουμπιά ▲▼
μέχρι η επιλογή σας να βρίσκεται μέσα στο κατάλληλο πεδίο
επανάληψης Α-Β.
Πρέπει να ορίσετε το σημείο (B) τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα
χρόνου αναπαραγωγής μετά από το σημείο (A).
05
2 Κουμπιά που σχετίζονται με την αναπαραγωγή
Το προϊόν δεν αναπαράγει ήχο στον τρόπο λειτουργίας
αναζήτησης, αργής αναπαραγωγής ή βηματικής αναπαραγωγής.
• Για να επιστρέψετε στην κανονική ταχύτητα
αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί 6..
31 |
2013-09-25
2:36:30
Αναπαραγωγη Μεσων
Αναζήτηση
τίτλων
Αν υπάρχουν περισσότερες από μία
ταινίες στο δίσκο ή στη συσκευή,
επιλέξτε για να ξεκινήσετε ένα
διαφορετικό τίτλο.
1. Επιλέξτε Αναζήτηση τίτλων και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼
για να επιλέξετε έναν τίτλο και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Αναζήτηση
κεφαλαίων
Επιλέξτε για να αναπαράγετε το
επιθυμητό κεφάλαιο.
1. Επιλέξτε Αναζήτηση κεφαλαίων
και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί E.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για
να επιλέξετε ένα κεφάλαιο και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Γραμμή αναζήτ.
χρόνου
Επιλέξτε για να αναπαράγετε την ταινία
από ένα επιλεγμένο χρονικό σημείο.
1. Επιλέξτε Γραμμή αναζήτησης
χρόνου και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E.
2. Με χρήση των αριθμητικών
κουμπιών, εισαγάγετε το χρονικό
σημείο στο οποίο θέλετε να
μεταβείτε και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E.
| ΗΜΕΙΩΣΗ |
Μπορείτε επίσης να
χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά ◄►
για μετακίνηση προς τα εμπρός
ή προς τα πίσω στην ταινία. Κάθε
φορά που πατάτε τα κουμπιά ◄►
πραγματοποιείται μετακίνηση προς
τα εμπρός ή προς τα πίσω στην
ταινία κατά ένα λεπτό.
Λειτ.
επανάληψης
Επιλέξτε για επανάληψη ενός τίτλου,
ενός κεφαλαίου ή μιας συγκεκριμένης
ενότητας.
- Απενερ.: Επιλέξτε για επιστροφή
στην κανονική αναπαραγωγή.
- Τίτλ.: Επιλέξτε για επανάληψη ενός
επιλεγμένου τίτλου.
- Κεφάλαιο: Επιλέξτε για επανάληψη
ενός συγκεκριμένου κεφαλαίου.
- Επανάληψη A-B: Επιλέξτε για
επανάληψη μιας συγκεκριμένης
ενότητας.
1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να
επιλέξετε "Επανάληψη A-B" και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
E.
2. Πατήστε το κουμπί E στο
σημείο όπου θέλετε να
αρχίσει η επαναλαμβανόμενη
αναπαραγωγή (Α). Αφήστε την
ταινία να αναπαράγεται.
3. Πατήστε το κουμπί
E στο σημείο όπου
θέλετε να σταματήσει
η επαναλαμβανόμενη
αναπαραγωγή (Β).
| ΗΜΕΙΩΣΗ |
Πρέπει να ορίσετε το σημείο (B)
τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα
χρόνου αναπαραγωγής μετά από
το σημείο (A).
Εικόνα
Ήχος
Επιλέξτε για να καθορίσετε τη
λειτουργία εικόνας.
- Δυναμική : Επιλέξτε αυτή τη
ρύθμιση για να αυξήσετε την
ευκρίνεια.
- Τυπικό : Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση
για τις περισσότερες εφαρμογές
προβολής.
- Κινημ. ταινία : Αυτή είναι η
καλύτερη ρύθμιση για την
παρακολούθηση ταινιών.
- Χρήστης : Σας επιτρέπει να
ρυθμίσετε τις λειτουργίες
ευκρίνειας και μείωσης θορύβου,
αντίστοιχα.
| ΗΜΕΙΩΣΗ |
Όταν χρησιμοποιείτε τη
λειτουργία BD Wise, αυτό το
μενού δεν εμφανίζεται.
Επιλέξτε για να καθορίσετε την
επιθυμητή γλώσσα ήχου.
Συγχρονισμός
ήχου
Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν
το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε
μια ψηφιακή τηλεόραση, το σήμα
ήχου ενδέχεται να μη συγχρονίζεται
με το σήμα βίντεο. Αν συμβεί κάτι
τέτοιο, προσαρμόστε το χρόνο
καθυστέρησης του σήματος ήχου
ώστε να ταιριάζει με το σήμα βίντεο.
Λειτ.
ισοσταθμιστή
Επιλέξτε για να χρησιμοποιήσετε τον
ισοσταθμιστή.
Ρυθμίσεις
ισοσταθμιστή
Επιλέξτε για να ρυθμίσετε τον
ισοσταθμιστή.
| ΗΜΕΙΩΣΗ |
Εμφανίζεται μόνο όταν η
λειτουργία ισοσταθμιστή είναι
ενεργοποιημένη.
Υπότιτλοι
Επιλέξτε για να καθορίσετε την
επιθυμητή γλώσσα υποτίτλων.
- Μπορείτε επίσης να
χρησιμοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία πατώντας το κουμπί
SUBTITLE στο τηλεχειριστήριο.
Ρυθμίσεις
υποτίτλων
Επιλέξτε για να ρυθμίσετε τις
επιθυμητές επιλογές υποτίτλων.
| 32 Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 32
2013-09-25
2:36:33
Γωνία
Ήχος
BONUSVIEW
Αποστολή
Επιλέξτε για να καθορίσετε την
επιθυμητή επιλογή Βonusview.
Πλήρης οθόνη
Επιλέξτε για ρύθμιση του μεγέθους
της εικόνας βίντεο. Επιλέξτε Αρχικό,
Mode1 (μεγαλύτερο) ή Mode2
(μέγιστο).
Πληροφορίες
Επιλέξτε για να δείτε τις πληροφορίες
ενός αρχείου βίντεο.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Το μενού εργαλείων ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το
δίσκο ή τη συσκευή αποθήκευσης.
Τα αρχεία βίντεο με υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης bit, 20 Mbps
ή υψηλότερους, υπερβαίνουν τις δυνατότητες του προϊόντος
και ενδέχεται να σταματήσουν να αναπαράγονται κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής τους.
Χρήση των Προβ. και Επιλογές
Στην οθόνη που παραθέτει τα αρχεία βίντεο, χρησιμοποιήστε τα
κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε Προβ. ή Επιλογές στο πάνω
δεξιό μέρος και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Βίντεο
Ημερομηνία
Προβ.
Τίτλος
Επιλογές
Εμφανίζει όλους τους φακέλους
με βίντεο κατά ημερομηνία. Αν
επιλέξετε ένα φάκελο και, στη
συνέχεια, πατήσετε το κουμπί
E εμφανίζονται όλα τα βίντεο
στο φάκελο κατά ημερομηνία.
Εμφανίζει όλα τα αρχεία βίντεο
στο μέσο ή στη συσκευή
αποθήκευσης κατά τίτλο.
Φάκελος
Εμφανίζει όλους τους φακέλους
στο μέσο ή στη συσκευή
αποθήκευσης.
Αναπ.
επιλεγμ.
Η λειτουργία αναπαραγωγής
επιλεγμένων σάς επιτρέπει
να δημιουργήσετε μια λίστα
αναπαραγωγής, επιλέγοντας
συγκεκριμένα αρχεία για
αναπαραγωγή. Λειτουργεί
ουσιαστικά με τον ίδιο τρόπο
για όλα τα μέσα. Ανατρέξτε στην
ενότητα "Δημιουργία λίστας
αναπαραγωγής από δίσκο CD"
στη σελίδα 35.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Ανάλογα με το δίσκο ή τη συσκευή αποθήκευσης, τα
μενού επιλογών και εμφάνισης ενδέχεται να διαφέρουν.
Ενδέχεται να μην εμφανίζονται όλες οι επιλογές.
Τα μενού εμφάνισης και επιλογών είναι συνήθως διαθέσιμα
όταν προβάλλετε αρχεία βίντεο σε μια μονάδα flash USB,
σε έναν υπολογιστή, σε ένα δίσκο που εγγράψατε ή σε
μια φορητή συσκευή. Συνήθως δεν είναι διαθέσιμα αν
παρακολουθείτε ένα δίσκο Blu-ray, DVD ή CD του εμπορίου.
Έλεγχος αναπαραγωγής μουσικής
Μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή περιεχομένου
μουσικής που βρίσκεται σε ένα δίσκο DVD, σε ένα δίσκο
CD, σε μια συσκευή USB, σε μια φορητή συσκευή ή σε
έναν υπολογιστή. Ανάλογα με το δίσκο ή το περιεχόμενο,
ορισμένες από τις λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτό
το εγχειρίδιο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
Κουμπιά στο τηλεχειριστήριο που
χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή
μουσικής
RDS DISPLAY
1
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
DISC MENU
0
2
3
9
TITLE MENU
MUTE
POPUP
4
5
6
1
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ κουμπιά : Κατά την αναπαραγωγή
μιας λίστας αναπαραγωγής, πατήστε τον αριθμό
του επιθυμητού κομματιού. Αναπαράγεται το
επιλεγμένο κομμάτι.
2
Κουμπιά 1 2 : Μετακίνηση στο προηγούμενο/
επόμενο κομμάτι.
3
Κουμπί 5 : Διακοπή της αναπαραγωγής ενός
κομματιού.
Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 33
Αναπαραγωγη Μεσων
Βίντεο
BONUSVIEW
Επιλέξτε Αποστολή για να
αποστείλετε τα επιλεγμένα
αρχεία σε εφαρμογές (Picasa,
Facebook κλπ.) ή σε συσκευές.
Για να χρησιμοποιήσετε την
επιλογή Αποστολή, πρέπει
να δημιουργήσετε ένα
λογαριασμό στη διαδικτυακή
τοποθεσία και, στη συνέχεια, να
συνδεθείτε χρησιμοποιώντας
τη λειτουργία σύνδεσης.
05
Για να προβάλετε μια σκηνή από κάποια
άλλη γωνία. Η επιλογή γωνίας εμφανίζει
τον αριθμό των γωνιών που είναι
διαθέσιμες για προβολή (1/1, 1/2, 1/3
κλπ.).
33 |
2013-09-25
2:36:35
Αναπαραγωγη Μεσων
4
Γρήγορη αναπαραγωγή [μόνο για CD ήχου (CD-DA)]
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί 3 ή
.
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί 3 ή ,
αλλάζει η ταχύτητα αναπαραγωγής.
5
Κουμπί 7 : Παύση της αναπαραγωγής ενός κομματιού.
6
Κουμπί 6 : Αναπαραγωγή του τρέχοντος
επιλεγμένου κομματιού.
Χρήση των Προβ. και Επιλογές
Στην οθόνη που παραθέτει τα αρχεία μουσικής, χρησιμοποιήστε
τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε Προβ. ή Επιλογές στο
πάνω δεξιό μέρος και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Μουσική
Στοιχεία ελέγχου οθόνης μουσικής
Κομμάτι
Εμφανίζει όλα τα μουσικά
κομμάτια στο μέσο ή στη
συσκευή αποθήκευσης.
Άλμπουμ
Εμφανίζει όλα τα αρχεία
μουσικής στο μέσο ή στη
συσκευή αποθήκευσης κατά
άλμπουμ.
Καλλιτ.
Εμφανίζει όλα τα αρχεία
μουσικής στο μέσο ή στη
συσκευή αποθήκευσης κατά
καλλιτέχνη.
Είδος
Εμφανίζει όλα τα αρχεία μουσικής
στο μέσο ή στη συσκευή
αποθήκευσης κατά είδος.
Επιλογές
TRACK 001
00:09
off
00:43
off
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
04:41
TRACK 004
04:02
TRACK 005
03:43
TRACK 006
03:40
TRACK 007
04:06
TRACK 008
03:52
TRACK 009
03:04
TRACK 010
04:02
Προβ.
Φάκελος
Παύση της αναπαραγωγής ενός
κομματιού.
Αναπ. επιλεγμ.
Η λειτουργία αναπαραγωγής
επιλεγμένων σάς επιτρέπει
να δημιουργήσετε μια λίστα
αναπαραγωγής, επιλέγοντας
συγκεκριμένα αρχεία για
αναπαραγωγή. Λειτουργεί
ουσιαστικά με τον ίδιο τρόπο
για όλα τα μέσα. Ανατρέξτε στην
ενότητα "Δημιουργία λίστας
αναπαραγωγής σε δίσκο CD
ήχου" στη σελίδα 35.
Αποστολή
Επιλέξτε Αποστολή για να
αποστείλετε τα επιλεγμένα
αρχεία σε εφαρμογές (Picasa,
Facebook κλπ.) ή σε συσκευές.
Για να χρησιμοποιήσετε την
επιλογήΑποστολή, πρέπει
να δημιουργήσετε ένα
λογαριασμό στη διαδικτυακή
τοποθεσία και, στη συνέχεια, να
συνδεθείτε χρησιμοποιώντας
τη λειτουργία σύνδεσης.
Αντιγραφή
Η λειτουργία αντιγραφής
μετατρέπει τον ήχο από ένα
δίσκο CD στη μορφή mp3
και αποθηκεύει τα αρχεία
που έχουν μετατραπεί σε
μια συσκευή USB ή στη
φορητή συσκευή που είναι
συνδεδεμένη στο προϊόν.
Ανατρέξτε στην ενότητα
"Αντιγραφή" στη σελίδα 35.
Πληροφορίες
Επιλέξτε για να δείτε τις
πληροφορίες περιεχομένου.
PΑναπαραγωγή ενός κομματιού.
Μετακίνηση στο προηγούμενο κομμάτι.
Μετακίνηση στο επόμενο κομμάτι.
Γρήγορη αναπαραγωγή του κομματιού
προς τα πίσω.
Γρήγορη αναπαραγωγή του κομματιού
προς τα εμπρός.
,
1
Επανάληψη ενός κομματιού ή όλων των
κομματιών.
Αναπαραγωγή κομματιών με τυχαία
σειρά.
Επιλογές
Προβολή του ισοσταθμιστή.
Μη αυτόματη προσαρμογή του
ισοσταθμιστή. (Μόνο όταν η λειτουργία
ισοσταθμιστή είναι "Ενεργ.")
Για να προσπελάσετε τα χειριστήρια, αναπαράγετε ένα
κομμάτι και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
▲▼◄► για να μεταβείτε στο επιθυμητό χειριστήριο.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Τα στοιχεία ελέγχου της οθόνης μουσικής είναι
προσπελάσιμα μόνο όταν αναπαράγεται ένα κομμάτι.
Δεν εμφανίζονται ταυτόχρονα όλα τα στοιχεία ελέγχου.
Εμφανίζει όλους τους
φακέλους στο μέσο ή στη
συσκευή αποθήκευσης.
| 34 Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 34
2013-09-25
2:36:39
Κωδικοποίηση
6. Όταν τελειώσετε, πατήστε το κουμπί για να
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Το μενού εργαλείων ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με
το δίσκο ή τη συσκευή αποθήκευσης. Ενδέχεται να μην
εμφανίζονται όλες οι επιλογές.
Επανάληψη κομματιών σε CD ήχου
Μπορείτε να ρυθμίσετε το προϊόν ώστε να επαναλαμβάνει
κομμάτια σε ένα CD ήχου (CD-DA/MP3).
1. Κατά την αναπαραγωγή, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
στην κάτω αριστερή γωνία
▲▼◄► για να επιλέξετε
της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε τη
λειτουργία επανάληψης που θέλετε - Απ., Ένα τραγ., ή
Όλα - και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής με
έως και 99 κομμάτια σε CD ήχου (CD-DA).
Αν έχετε δημιουργήσει μια λίστα αναπαραγωγής, η επιλογή
Επιλογές
TRACK 001
00:09
off
00:43
off
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
04:41
TRACK 004
04:02
TRACK 005
03:43
TRACK 006
03:40
TRACK 007
04:06
TRACK 008
03:52
TRACK 009
03:04
TRACK 010
04:02
Τυχαία αναπαραγωγή κομματιών σε CD ήχου
Μπορείτε να ρυθμίσετε το προϊόν ώστε να αναπαράγει τα
κομμάτια σε ένα CD ήχου (CD-DA/MP3) με τυχαία σειρά.
1. Κατά την αναπαραγωγή, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
▲▼◄► για να επιλέξετε στην κάτω αριστερή γωνία
της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να ρυθμίσετε το Λειτ.
τυχ.σειράς Ενεργ. ή Απ. και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί E.
Αντιγραφή
1. Τοποθετήστε μια συσκευή USB στην υποδοχή USB που
υπάρχει στην πρόσοψη του προϊόντος.
2. Με την οθόνη αναπαραγωγής να εμφανίζεται, επιλέξτε το
Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής
1. Με την οθόνη αναπαραγωγής να προβάλλεται, πατήστε το
2.
3.
4.
5.
κουμπί Επιλογές και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E . Εμφανίζεται το μενού Επιλογές.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά για να επιλέξετε
Eπιλεγμ. αναπ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Εμφανίζεται η οθόνη αναπαραγωγής επιλεγμένων.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά για να επιλέξετε ένα
κομμάτι και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής στα αριστερά του
κομματιού.
Επαναλάβετε το βήμα 3 για να επιλέξετε πρόσθετα
κομμάτια.
Για να αφαιρέσετε ένα κομμάτι από τη λίστα, μετακινηθείτε
στο κομμάτι και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά το κουμπί
E. Αφαιρείται το σημάδι επιλογής από το κομμάτι.
Αναπαραγωγή επιλεγμένων αντικαθίσταται από την
επιλογή Επεξεργασία λίστας αναπαραγωγής στο μενού
επιλογών.
Στην οθόνη αναπαραγωγής επιλεγμένων, μπορείτε επίσης να
επιλέξετε Επιλ. όλων, Αποεπιλ.όλων και Ακύρωση.
~ Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση Επιλ. όλων για να επιλέξτε
όλα τα κομμάτια. Αυτή η ρύθμιση ακυρώνει τις επιλογές
μεμονωμένων κομματιών. Όταν πατάτε το κουμπί
RETURN στο τηλεχειριστήριο ή επιλέγετε ΑΝΑΠΑΡ. και,
στη συνέχεια, πατάτε το κουμπί E, όλα τα κομμάτια
εμφανίζονται στην οθόνη αναπαραγωγής μουσικής και το
προϊόν αρχίζει να τα αναπαράγει όλα από το κομμάτι 001.
~ Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση Αποεπιλ.όλων για να
αποεπιλέξετε συγχρόνως όλα τα επιλεγμένα κομμάτια.
Στη συνέχεια, επιλέξτε μεμονωμένα κομμάτια -ήχρησιμοποιήστε τη ρύθμιση επιλογής όλων για να
επιλέξετε όλα τα κομμάτια και πατήστε το κουμπί
RETURN στο τηλεχειριστήριο ή επιλέξτε ΑΝΑΠΑΡ.
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E. Αν δεν
χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση επιλογής όλων και δεν
επιλέξετε μεμονωμένα κομμάτια, η λίστα αναπαραγωγής
δεν αλλάζει.
~ Η ρύθμιση Ακύρωση ακυρώνει οποιεσδήποτε αλλαγές
πραγματοποιήσατε στην οθόνη αναπαραγωγής
επιλεγμένων. Όταν επιστρέψετε στην οθόνη
αναπαραγωγής, η λίστα αναπαραγωγής δεν θα έχει
αλλάξει.
3.
4.
5.
6.
7.
κουμπί Επιλογές και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
E.
Εμφανίζεται το μενού επιλογών.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Αντιγραφή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Εμφανίζεται η οθόνη αντιγραφής.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε ένα
κομμάτι και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής στα αριστερά του
κομματιού.
Επαναλάβετε το βήμα 4 για να επιλέξετε πρόσθετα
κομμάτια.
Για να αφαιρέσετε ένα κομμάτι από τη λίστα, μετακινηθείτε
στο κομμάτι και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά το κουμπί
E. Αφαιρείται το σημάδι επιλογής από το κομμάτι.
Όταν τελειώσετε, επιλέξτε το κουμπί Rip (Αντιγραφή)
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ▲▼ και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E.
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί.
Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 35
Αναπαραγωγη Μεσων
επιλέξετε Αναπαρ. και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί E. Επανεμφανίζεται η οθόνη αναπαραγωγής
μουσικής, περιλαμβάνοντας μόνο τα κομμάτια που
επιλέξατε. Τα επιλεγμένα κομμάτια αναπαράγονται
αυτόματα.
05
Επιλέξτε για να διαχειριστείτε
τις επιλογές κωδικοποίησης
κειμένου.
35 |
2013-09-25
2:36:44
Αναπαραγωγη Μεσων
8. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼για να επιλέξετε
τη συσκευή στην οποία θα αποθηκευτούν τα
αντιγραμμένα αρχεία και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί E.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Μην αποσυνδέετε τη συσκευή ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη
η αντιγραφή.
9. Αν θέλετε να ακυρώσετε την αντιγραφή, πατήστε το
κουμπί E και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ναι. Επιλέξτε
Όχι για να συνεχιστεί η αντιγραφή.
10. Όταν ολοκληρωθεί η αντιγραφή, εμφανίζεται το
μήνυμα "Η αντιγραφή ολοκληρώθηκε με επιτυχία".
Πατήστε το κουμπί E.
11. Πατήστε το κουμπί RETURN για να επιστρέψετε στην
οθόνη αναπαραγωγής.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη με δίσκους CD
ήχου DTS.
Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην υποστηρίζεται από
ορισμένους δίσκους.
Η λειτουργία αντιγραφής κωδικοποιεί τη μουσική στη
μορφή .mp3, στα 192 kbps.
Στην οθόνη αντιγραφής, μπορείτε επίσης να επιλέξετε
Επιλογή όλων ή Ακύρωση επιλογής όλων.
- Χρησιμοποιήστε την επιλογή Επιλογή όλων για να
επιλέξετε όλα τα κομμάτια και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί E. Με αυτόν τον τρόπο ακυρώνονται οι
επιλογές μεμονωμένων κομματιών.
- Χρησιμοποιήστε την επιλογή Ακύρωση επιλογής όλων
για να αποεπιλέξετε συγχρόνως όλα τα επιλεγμένα
κομμάτια.
Χρήση της λειτουργίας Bluetooth
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή Bluetooth για
να απολαύσετε μουσική με στερεοφωνικό ήχο υψηλής
ποιότητας, χωρίς κανένα καλώδιο!
Τι είναι το Bluetooth;
Η τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει σε συσκευές που είναι
συμβατές με Bluetooth να αλληλοσυνδέονται εύκολα
μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας μια ασύρματη σύνδεση
μικρής εμβελείας.
• Μια συσκευή Bluetooth ενδέχεται να προκαλέσει θόρυβο
ή δυσλειτουργία :
- Κάποιο μέρος του σώματος έρχεται σε επαφή με το
σύστημα λήψης/μετάδοσης της συσκευής Bluetooth ή
του συστήματος οικιακού κινηματογράφου.
- Προκαλούνται ηλεκτρικές διακυμάνσεις επειδή
εμποδίζεται από έναν τοίχο, μια γωνία ή ένα μεσότοιχο
γραφείου.
- Προκαλούνται ηλεκτρικές παρεμβολές από συσκευές
που χρησιμοποιούν την ίδια ζώνη συχνοτήτων,
συμπεριλαμβανομένου ιατρικού εξοπλισμού, φούρνων
μικροκυμάτων και ασύρματων δικτύων LAN.
• Πραγματοποιήστε ζεύξη του συστήματος οικιακού
κινηματογράφου με τη συσκευή Bluetooth διατηρώντας
τα σε κοντινή απόσταση.
• Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση ανάμεσα στο
σύστημα οικιακού κινηματογράφου και τη συσκευή
Bluetooth, τόσο χαμηλότερη είναι η ποιότητα της
σύνδεσης. Αν η απόσταση υπερβεί την εμβέλεια της
λειτουργίας Bluetooth, η σύνδεση διακόπτεται.
• Σε περιοχές με χαμηλή ευαισθησία λήψης, η σύνδεση
Bluetooth ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
• Το σύστημα οικιακού κινηματογράφου διαθέτει
ενεργή εμβέλεια λήψης έως και 10 μέτρα προς όλες τις
κατευθύνσεις, αν δεν υπάρχουν εμπόδια. Η σύνδεση
διακόπτεται αυτόματα αν η απόσταση είναι μεγαλύτερη
από αυτήν την εμβέλεια. Ακόμα και μέσα σε αυτήν την
εμβέλεια, η ποιότητα του ήχου ενδέχεται να μειωθεί από
εμπόδια, όπως τοίχοι ή πόρτες.
• Αυτή η ασύρματη συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει
ηλεκτρικές παρεμβολές κατά τη λειτουργία της.
Σύνδεση του συστήματος οικιακού
κινηματογράφου με συσκευή Bluetooth
Σύνδεση
Συσκευή Bluetooth
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει τη
λειτουργία στερεοφωνικών ακουστικών Bluetooth.
1. Πατήστε το κουμπί FUNCTION στο τηλεχειριστήριο
του προϊόντος για να εμφανιστεί το μήνυμα BT.
2. Επιλέξτε το μενού Bluetooth στη συσκευή Bluetooth
με την οποία θέλετε να συνδεθείτε ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής Bluetooth.
3. Επιλέξτε το μενού στερεοφωνικών ακουστικών στη
συσκευή Bluetooth.
• Θα δείτε μια λίστα των συσκευών που σαρώθηκαν.
4. Επιλέξτε "[HTS]Fxx..." από τη λίστα αναζήτησης.
• Όταν το σύστημα οικιακού κινηματογράφου
συνδεθεί με τη συσκευή Bluetooth, εμφανίζεται
στην οθόνη πρόσοψης το όνομα της συνδεδεμένης
συσκευής Bluetooth, ακολουθούμενο από το
όνομα του συστήματος οικιακού κινηματογράφου.
5. Αναπαράγετε μουσική στη συνδεδεμένη συσκευή.
• Μπορείτε να ακούσετε τη μουσική που
αναπαράγεται στη συνδεδεμένη συσκευή
Bluetooth μέσω του συστήματος οικιακού
κινηματογράφου.
| 36 Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 36
2013-09-25
2:36:48
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Το σύστημα οικιακού κινηματογράφου υποστηρίζει
Μπορείτε να αποσυνδέσετε το σύστημα οικιακού
κινηματογράφου από μια συσκευή Bluetooth ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής Bluetooth.
• Όταν το σύστημα οικιακού κινηματογράφου
αποσυνδεθεί από τη συσκευή Bluetooth, εμφανίζεται
η ένδειξη DISCONNECTED στην οθόνη πρόσοψης του
συστήματος οικιακού κινηματογράφου.
Αποσύνδεση του συστήματος οικιακού
κινηματογράφου από συσκευή Bluetooth
Πατήστε το κουμπί (
) στην πρόσοψη του συστήματος
οικιακού κινηματογράφου για να μεταβείτε από τον τρόπο
λειτουργίας BT σε κάποιο άλλο ή απενεργοποιήστε το
σύστημα οικιακού κινηματογράφου.
• Με εξαίρεση την αποσύνδεση μέσω αλλαγής λειτουργίας,
η συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth περιμένει ένα
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για απόκριση από
το σύστημα οικιακού κινηματογράφου και, στη
συνέχεια, τερματίζει τη σύνδεση. (Το χρονικό διάστημα
αποσύνδεσης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τη
συσκευή Bluetooth.)
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Αναπαραγωγή περιεχομένου φωτογραφιών
Μπορείτε να αναπαράγετε περιεχόμενο φωτογραφιών
που βρίσκεται σε ένα DVD, σε μια συσκευή USB ή σε έναν
υπολογιστή.
Χρήση του μενού Tools
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί TOOLS.
Προηγ.
Επιλέξτε για μετάβαση στην
προηγούμενη εικόνα.
Επόμενο
Επιλέξτε για μετάβαση στην επόμενη
εικόνα.
Έναρξη/
Διακοπή
παρουσίασης
Επιλέξτε για αναπαραγωγή/παύση της
παρουσίασης.
Ρυθμίσεις
παρουσίασης
 Ταχύτητα : Επιλέξτε για να ρυθμίσετε
την ταχύτητα της παρουσίασης.
 Εφέ : Επιλέξτε για να ρυθμίσετε τα
ειδικά εφέ της παρουσίασης.
Ζουμ
Επιλέξτε για να μεγεθύνετε την τρέχουσα
εικόνα. (Μεγέθυνση έως και 4 φορές.)
Περιστροφή
Επιλέξτε για να περιστρέψετε την
εικόνα. (Αυτή η επιλογή περιστρέφει
την εικόνα είτε δεξιόστροφα είτε
αριστερόστροφα.)
Μουσ.
υπόκρουση
Επιλέξτε για να ακούτε μουσική κατά
την προβολή μιας παρουσίασης.
Ρυθμίσεις
 Λειτουργία εικόνας
- Δυναμική : Επιλέξτε για να
αυξήσετε την ευκρίνεια.
- Τυπική : Επιλέξτε για τις
περισσότερες εφαρμογές προβολής.
- Κινημ. ταινία : Αυτή είναι η
καλύτερη ρύθμιση για την
παρακολούθηση ταινιών.
- Χρήστης : Σας επιτρέπει να
ρυθμίσετε τις λειτουργίες
ευκρίνειας και μείωσης θορύβου,
αντίστοιχα.
 Πληροφορίες : Εμφάνιση των
πληροφοριών εικόνας.
Λειτ.
ισοσταθμιστή
Προσαρμόστε τις προσωπικές σας
προτιμήσεις ήχου χρησιμοποιώντας τις
ρυθμίσεις ισοσταθμιστή.
Στον τρόπο λειτουργίας σύνδεσης Bluetooth, η
σύνδεση Bluetooth διακόπτεται αν η απόσταση
ανάμεσα στο σύστημα οικιακού κινηματογράφου και
τη συσκευή Bluetooth υπερβεί τα 10 μέτρα. Όταν η
συσκευή Bluetooth επιστρέψει στην ενεργή εμβέλεια
ή όταν επανεκκινήσετε τη συσκευή Bluetooth, πρέπει
να πραγματοποιήσετε ξανά ζεύξη της συσκευής και
του συστήματος οικιακού κινηματογράφου για να
επανασυνδεθείτε.
Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 37
Αναπαραγωγη Μεσων
Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth από το
σύστημα οικιακού κινηματογράφου
οθόνης αν η συσκευή Bluetooth παραμείνει σε κατάσταση
ετοιμότητας για 5 λεπτά. Για να επανασυνδέσετε τη συσκευή
Bluetooth, απενεργοποιήστε την προφύλαξη οθόνης και, στη
συνέχεια, συνδέστε τη συσκευή. Για να απενεργοποιήσετε
την προφύλαξη οθόνης, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στο
τηλεχειριστήριο (το κουμπί έντασης ήχου, ένα αριθμητικό
κουμπί κ.λπ.).
05
μόνο δεδομένα SBC μέσης ποιότητας (έως και 237 kbps
στα 48 kHz) και δεν υποστηρίζει δεδομένα SBC υψηλής
ποιότητας (328 kbps στα 44,1 kHz).
Υποστηρίζεται η δυνατότητα AVRCP. Η λειτουργικότητά
της διαφέρει, ανάλογα με τις προδιαγραφές της
συνδεδεμένης συσκευής.
Συνδεθείτε μόνο με συσκευές Bluetooth που
υποστηρίζουν το προφίλ A2DP.
Μπορεί να πραγματοποιηθεί ζεύξη μόνο με μία συσκευή
Bluetooth κάθε φορά.
Η αναζήτηση ή η σύνδεση ενδέχεται να μην εκτελεστεί
σωστά από το προϊόν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- Αν εκπέμπεται ένα ισχυρό ηλεκτρικό κύμα γύρω από
το σύστημα οικιακού κινηματογράφου.
- Αν πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα ζεύξη πολλαπλών
συσκευών Bluetooth με το προϊόν.
- Αν η συσκευή Bluetooth είναι απενεργοποιημένη, δεν
βρίσκεται στην κατάλληλη θέση ή δυσλειτουργεί.
- Σημειώστε ότι συσκευές όπως φούρνοι μικροκυμάτων,
προσαρμογείς ασύρματου δικτύου LAN, λαμπτήρες
πλάσματος και σόμπες γκαζιού χρησιμοποιούν το ίδιο
εύρος συχνοτήτων με τη συσκευή Bluetooth, γεγονός
που μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικές παρεμβολές.
Στον τρόπο λειτουργίας Bluetooth, εκκινείται η προφύλαξη
37 |
2013-09-25
2:36:51
Αναπαραγωγη Μεσων
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο
όταν η επιλογή Λειτ.ισοσταθμιστή έχει
ρυθμιστεί σε Ενεργοποίηση.
Ρυθμίσεις
ισοσταθμιστή
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Ανάλογα με το δίσκο ή τη συσκευή αποθήκευσης, το
μενού επιλογών ενδέχεται να διαφέρει. Ενδέχεται να μην
εμφανίζονται όλες οι επιλογές.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μουσικής υπόκρουσης,
το αρχείο φωτογραφίας πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο μέσο
αποθήκευσης με το αρχείο μουσικής. Ωστόσο, η ποιότητα
του ήχου ενδέχεται να επηρεαστεί από το ρυθμό μετάδοσης
bit του αρχείου MP3, το μέγεθος της φωτογραφίας και τη
μέθοδο κωδικοποίησης.
Δεν μπορείτε να μεγεθύνετε τους υποτίτλους και το γραφικό
PG στον τρόπο λειτουργίας πλήρους οθόνης.
Χρήση των Προβ. και Επιλογές
όταν εμφανίζεται η λίστα αρχείων
φωτογραφιών
Φωτογραφίες
Ημερομηνία
Ομαδοποιεί όλα τα αρχεία
φωτογραφιών στο μέσο ή
στη συσκευή αποθήκευσης
κατά ημερομηνία. Κάντε κλικ
σε μια ομάδα για να δείτε τις
φωτογραφίες σε αυτή την
ομάδα.
Τίτλος
Εμφανίζει όλα τα αρχεία
φωτογραφιών στο μέσο ή
στη συσκευή αποθήκευσης
κατά τίτλο.
Προβ.
Φάκελος
Προβολή
διαφανειών
Επιλογές
Αναπ. επιλεγμ.
Εμφανίζει όλους τους
φακέλους στο μέσο ή στη
συσκευή αποθήκευσης.
Εκκινεί την παρουσίαση.
Προβάλλει όλα τα αρχεία
στον τρέχοντα φάκελο,
το ένα μετά το άλλο. Αν
θέλετε να δημιουργήσετε
μια παρουσίαση με
μια επιλεγμένη ομάδα
φωτογραφιών, ανατρέξτε
στην ενότητα Αναπαραγωγή
επιλεγμένων παρακάτω.
Η λειτουργία αναπαραγωγής
επιλεγμένων σάς επιτρέπει
να δημιουργήσετε μια λίστα
αναπαραγωγής, επιλέγοντας
συγκεκριμένα αρχεία για
αναπαραγωγή. Λειτουργεί
ουσιαστικά με τον ίδιο τρόπο
για όλα τα μέσα. Ανατρέξτε
στην ενότητα "Δημιουργία
λίστας αναπαραγωγής σε δίσκο
CD ήχου" στη σελίδα 35.
Αποστολή
Επιλέξτε Αποστολή για να
αποστείλετε τα επιλεγμένα
αρχεία σε διαδικτυακές
εφαρμογές (Picasa, Facebook
κλπ.) ή σε συσκευές. Για
να χρησιμοποιήσετε
την επιλογήΑποστολή,
πρέπει να δημιουργήσετε
ένα λογαριασμό στη
διαδικτυακή τοποθεσία και,
στη συνέχεια, να συνδεθείτε
χρησιμοποιώντας τη
λειτουργία σύνδεσης.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Ανάλογα με το δίσκο ή τη συσκευή αποθήκευσης, το
μενού επιλογών ενδέχεται να διαφέρει. Ενδέχεται να μην
εμφανίζονται όλες οι επιλογές.
Ακρόαση ραδιοφώνου
Χρήση των κουμπιών στο τηλεχειριστήριο
1. Πατήστε το κουμπί FUNCTION για να επιλέξετε FM.
2. Συντονιστείτε στον επιθυμητό σταθμό.
• Συντονισμός σε αποθηκευμένους σταθμούς :
Πατήστε το κουμπί MANUAL/PRESET για να
επιλέξετε PRESET και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί TUNING/CH (,.) για να επιλέξετε τον
αποθηκευμένο σταθμό.
- Προτού μπορέσετε να συντονιστείτε σε
αποθηκευμένους σταθμούς, θα πρέπει να
προσθέσετε αποθηκευμένους σταθμούς στη
μνήμη του προϊόντος.
• Μη αυτόματος συντονισμός : Πατήστε το κουμπί
MANUAL/PRESET για να επιλέξετε MANUAL και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί TUNING/CH
(,.)για να συντονιστείτε σε μια χαμηλότερη ή
υψηλότερη συχνότητα.
• Αυτόματος συντονισμός: Πατήστε το κουμπί
MANUAL/PRESET για να επιλέξετε MANUAL
και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το κουμπί
TUNING/CH (,.) για αυτόματη αναζήτηση στη
ζώνη συχνοτήτων.
Ρύθμιση μονοφωνικού/στερεοφωνικού ήχου
Πατήστε το κουμπί MO/ST.
• Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, ο ήχος εναλλάσσεται
μεταξύ στερεοφωνικού με τη ένδειξη STEREO και
μονοφωνικού με την ένδειξη MONO.
• Σε μια περιοχή με κακή λήψη, επιλέξτε ήχο MONO για
καθαρές εκπομπές χωρίς παρεμβολές.
Αποθήκευση σταθμών
Παράδειγμα: Αποθήκευση της συχνότητας FM 89,10 στη
μνήμη.
1. Πατήστε το κουμπί FUNCTION για να επιλέξετε FM.
2. Πατήστε το κουμπί TUNING/CH (,.) για να
επιλέξετε <89.10>.
| 38 Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 38
2013-09-25
2:36:54
3. Πατήστε το κουμπί TUNER MEMORY.
τα βήματα 2 έως 4.
• Για να συντονιστείτε σε έναν αποθηκευμένο
σταθμό, πατήστε το κουμπί MANUAL/PRESET για
να επιλέξετε Preset και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί TUNING/CH (,.) για να επιλέξετε τον
αποθηκευμένο σταθμό.
Μπορείτε να δείτε στην οθόνη τα σήματα RDS που στέλνει
ο σταθμός.
Πατήστε το κουμπί RDS DISPLAY ενώ ακούτε έναν σταθμό FM.
• Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η ένδειξη αλλάζει για
να εμφανίσει τις ακόλουθες πληροφορίες:
PS NAME RT CT Συχνότητα
PS
(Υπηρεσία
προγράμματος)
Κατά την αναζήτηση, εμφανίζεται η
ένδειξη <PS NAME> και, στη συνέχεια,
τα ονόματα των σταθμών. Αν δεν
στέλνεται σήμα, εμφανίζεται η ένδειξη
<NO PS>.
RT
(Ραδιοφωνικό
κείμενο)
Κατά την αναζήτηση, εμφανίζεται
η ένδειξη <RT> και, στη συνέχεια,
τα μηνύματα κειμένου που στέλνει
ο σταθμός. Αν δεν στέλνεται σήμα,
εμφανίζεται η ένδειξη <NO RT>.
Συχνότητα
Η συχνότητα του σταθμού (δεν
παρέχεται από την υπηρεσία RDS).
Περιγραφή της λειτουργίας RDS
UsΧρήση του RDS (Σύστημα δεδομένων
ραδιοφώνου) για τη λήψη σταθμών FM
Το RDS επιτρέπει στους σταθμούς FM να στέλνουν
ένα πρόσθετο σήμα μαζί με το κανονικό σήμα του
προγράμματός τους. Για παράδειγμα, οι σταθμοί στέλνουν
τα ονόματά τους και πληροφορίες σχετικά με τον τύπο
προγράμματος που εκπέμπουν, όπως αθλητικά ή μουσική
κλπ.
Όταν συντονιστείτε σε ένα σταθμό FM που παρέχει την
υπηρεσία RDS, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη RDS.
Περιγραφή της λειτουργίας RDS
• PTY (Τύπος προγράμματος) : Εμφανίζει τον τύπο
προγράμματος που εκπέμπεται εκείνη τη στιγμή.
• PS NAME (Όνομα υπηρεσίας προγράμματος) :
Υποδεικνύει το όνομα του σταθμού εκπομπής και
αποτελείται από 8 χαρακτήρες.
• RT (Ραδιοφωνικό κείμενο): Αποκωδικοποιεί το κείμενο
που εκπέμπεται από ένα σταθμό (αν υπάρχει) και
αποτελείται από έως 64 χαρακτήρες.
• CT (Ώρα ρολογιού): Αποκωδικοποιεί το ρολόι
πραγματικού χρόνου από τη συχνότητα FM. Ορισμένοι
σταθμοί ενδέχεται να μην εκπέμπουν πληροφορίες PTY,
RT ή CT, κατά συνέπεια αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται
να μην εμφανίζονται σε όλες τις περιπτώσεις.
• TA (Αναγγελίες κίνησης): Η ένδειξη TA ON/OFF
υποδεικνύει αν οι αναγγελίες κίνησης βρίσκονται σε
εξέλιξη.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Η υπηρεσία RDS ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά αν
ο συντονισμένος σταθμός δεν εκπέμπει σωστά το σήμα
RDS ή αν το σήμα είναι ασθενές.
Πληροφορίες για τους χαρακτήρες που
εμφανίζονται στην οθόνη
Όταν εμφανίζονται στην οθόνη σήματα PS ή RT,
χρησιμοποιούνται οι παρακάτω χαρακτήρες.
• Το παράθυρο προβολής δεν μπορεί να διακρίνει τα
κεφαλαία από τα πεζά γράμματα και χρησιμοποιεί πάντα
κεφαλαία γράμματα.
• Το παράθυρο προβολής δεν μπορεί να εμφανίσει
τονισμένα γράμματα, για παράδειγμα το γράμμα <A,>
ενδέχεται να αντιπροσωπεύει τονισμένα γράμματα <A’s>,
όπως τα <À, Â, Ä, Á, Å και Ã.>
Ένδειξη PTY (Τύπος προγράμματος) και
λειτουργία PTY-SEARCH
Ένα από τα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας RDS είναι
ότι μπορείτε να εντοπίσετε ένα συγκεκριμένο είδος
προγράμματος από τα αποθηκευμένα κανάλια,
καθορίζοντας τον κωδικό PTY.
Αναζήτηση ενός προγράμματος με
χρήση των κωδικών ΡΤΥ
Προτού ξεκινήσετε!
• Η αναζήτηση PTY είναι δυνατή μόνο σε αποθηκευμένους
σταθμούς.
• Για να διακόψετε την αναζήτηση οποιαδήποτε στιγμή
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, πατήστε το κουμπί 5
κατά την αναζήτηση.
• Υπάρχει ένα χρονικό όριο για την ολοκλήρωση των
παρακάτω βημάτων.
Αν η ρύθμιση ακυρωθεί προτού την ολοκληρώσετε,
αρχίστε ξανά από το βήμα 1.
• Όταν πατάτε τα κουμπιά στο κύριο τηλεχειριστήριο,
φροντίστε να επιλέξετε το σταθμό FM χρησιμοποιώντας
το κύριο τηλεχειριστήριο.
Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 39
Αναπαραγωγη Μεσων
5. Για να αποθηκεύσετε άλλο ένα σταθμό, επαναλάβετε
Προβολή των σημάτων RDS
05
4.
• Αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη NUMBER.
Πατήστε ξανά το κουμπί TUNER MEMORY.
• Πατήστε το κουμπί TUNER MEMORY προτού
εξαφανιστεί μόνη της από την οθόνη η ένδειξη
NUMBER.
• Αφού πατήσετε το κουμπί TUNER MEMORY, η
ένδειξη NUMBER εξαφανίζεται από την οθόνη και ο
σταθμός αποθηκεύεται στη μνήμη.
39 |
2013-09-25
2:36:57
Αναπαραγωγη Μεσων
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
Μπορείτε να απολαύσετε πιο φυσικό και ζωντανό ήχο
surround με εμπλουτισμένους τόνους, προσαρμόζοντας
το βάθος του ήχου χρησιμοποιώντας τις επιλογές
επιπέδου.
Απ.  Υψηλή  Χαμηλή
1. Πατήστε το κουμπί PTY SEARCH ενώ ακούτε ένα
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Δεν είναι διαθέσιμο στον τρόπο λειτουργίας FM.
σταθμό FM.
2. Πατήστε το κουμπί PTY- ή PTY+ μέχρι να εμφανιστεί
στην οθόνη ο επιθυμητός κωδικός PTY.
• Στο δεξιό μέρος της οθόνης παρέχεται μια
περιγραφή των κωδικών ΡΤΥ.
TV SOUND
TV Sound
1. Μπορείτε να ακούσετε ήχο μέσω των ηχείων του
3. Πατήστε ξανά το κουμπί PTY SEARCH, ενώ ο
κωδικός PTY που επιλέξατε στο προηγούμενο βήμα
εμφανίζεται ακόμα στην οθόνη.
• Η κύρια μονάδα εκτελεί αναζήτηση στους 15
αποθηκευμένους σταθμούς FM, τη διακόπτει όταν
εντοπίσει αυτόν που επιλέξατε και συντονίζεται στο
συγκεκριμένο σταθμό.
Χρήση των κουμπιών
τηλεχειριστηρίου ειδικών εφέ
SOUND
Λειτουργία SOUND EFFECT
EFFECT
Σας επιτρέπει να επιλέξετε έναν τρόπο λειτουργίας που
βελτιστοποιεί τον ήχο.
1. Πατήστε το κουμπί SOUND EFFECT για να επιλέξετε
•
•
•
•
τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας : MP3 Enhancer
 Power Bass  Football  Off
Βελτίωση MP3 : Βοηθά στη βελτίωση της εμπειρίας
ακρόασης ήχου (π.χ. μουσική mp3). Μπορείτε να
αναβαθμίσετε τον ήχο επιπέδου MP3 (24 kHz, 8 bit) σε
ήχο επιπέδου CD (44,1 kHz, 16 bit).
Ισχυρά μπάσα : Αυξάνει την ένταση των μπάσων
τόνων και παρέχει εφέ υπόκωφου ήχου.
Ποδόσφαιρο : Δημιουργεί πιο δυναμικό και
ρεαλιστικό ήχο που θυμίζει γήπεδο. Για ακρόαση
αγώνων ποδοσφαίρου, μπάσκετ και άλλων αθλητικών
διοργανώσεων.
Απενεργοποίηση : Επιλέξτε για κανονική ακρόαση
3D Sound
2.
συστήματος οικιακού κινηματογράφου ή των
ηχείων της τηλεόρασης με το κουμπί TV SOUND.
Συνδέστε το καλώδιο HDMI στην τηλεόραση και
στο σύστημα οικιακού κινηματογράφου. (Ανατρέξτε
στη σελίδα 16)
Ρυθμίστε το Anynet+ (HDMI-CEC) στο συνδεδεμένο
σύστημα οικιακού κινηματογράφου και την
τηλεόραση σε Ενεργ.
3. Πατήστε το κουμπί TV SOUND στο
τηλεχειριστήριο.
4. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί TV SOUND, η
ένδειξη TV SOUND ON/OFF αναβοσβήνει για λίγο
και, στη συνέχεια, αλλάζει σε D.IN στην οθόνη της
πρόσοψης.
- TV SOUND ON : Έξοδος ήχου από τα ηχεία του
συστήματος οικιακού κινηματογράφου.
- TV SOUND OFF : Έξοδος ήχου από τα ηχεία
της τηλεόρασης που είναι συνδεδεμένη μέσω
Anynet+.
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία στις εξής
περιπτώσεις:
1) Αν θέλετε να ακούτε ήχο μέσω των ηχείων του
συστήματος οικιακού κινηματογράφου όταν
παρακολουθείτε τηλεόραση.
2) Αν θέλετε να ακούσετε ήχο από το μέσο
αποθήκευσης USB που είναι συνδεδεμένο στην
τηλεόραση μέσω των ηχείων του συστήματος
οικιακού κινηματογράφου.
Προδιαγραφές υποστήριξης λειτουργίας TV
SOUND ON/OFF
Συνδεδεμένη
τηλεόραση
Τηλεόραση που
υποστηρίζει
Anynet+(HDMICEC) Ενεργ.
Τηλεόραση που
υποστηρίζει
Anynet+ (HDMICEC) Ενεργ.
Ρύθμιση
λειτουργίας
Anynet+ (HDMICEC)
TV
Sound
ON
TV
Sound
OFF
Ενεργ
O
O
Απενερ
O
X
Δεν λειτουργεί
O
X
| 40 Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 40
2013-09-25
2:37:01
Υπηρεσιες δικτυου
Μπορείτε να απολαύσετε διάφορες υπηρεσίες δικτύου,
όπως η ροή βίντεο ή διαδικτυακές εφαρμογές, συνδέοντας
το προϊόν στο δίκτυό σας.
Προτού προσπελάσετε τις επιλογές ταινιών και τηλεοπτικών
εκπομπών ή εφαρμογών, συνιστούμε να συνδεθείτε στο
λογαριασμό Samsung που διαθέτετε.
Για να συνδεθείτε στο λογαριασμό Samsung που διαθέτετε,
ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Ενώ προβάλλεται η αρχική οθόνη, πατήστε το
ΚΟΚΚΙΝΟ κουμπί (A). Εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης.
2. Επιλέξτε το πεδίο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E Εμφανίζεται το
αναδυόμενο παράθυρο πληκτρολογίου.
3. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε
τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.
Όταν τελειώσετε, επιλέξτε το κουμπί Τέλος και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E. Επανεμφανίζεται η
οθόνη σύνδεσης.
4. Επιλέξτε το πεδίο Κωδικός πρόσβασης και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E. Εμφανίζεται το
αναδυόμενο παράθυρο πληκτρολογίου.
5. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε τον
κωδικό πρόσβασής σας. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε το
κουμπί Τέλος και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
E. Επανεμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης.
6. Για να είναι ευκολότερη η διαδικασία σύνδεσης την
επόμενη φορά, επιλέξτε Αυτόματη σύνδεση και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
7. Επιλέξτε Σύνδεση και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί E. Το προϊόν πραγματοποιεί σύνδεση
στο λογαριασμό σας. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου του λογαριασμού σας εμφανίζεται στο
κάτω αριστερό μέρος της οθόνης.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Αν επιλέξατε Αυτόματη σύνδεση, την επόμενη φορά που
θα συνδεθείτε, το προϊόν θα εισάγει αυτόματα τη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασής σας. Το
μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να επιλέξετε Σύνδεση.
Αν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο κωδικός
πρόσβασής σας δεν εμφανίζονται όταν εμφανιστεί η οθόνη
σύνδεσης, επιλέξτε το κουμπί με το βέλος προς τα κάτω δίπλα
στο πεδίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E. Θα εμφανιστεί μια αναπτυσσόμενη
λίστα με όλους τους καταχωρισμένους λογαριασμούς. Επιλέξτε
το λογαριασμό σας και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E. Το
προϊόν θα συμπληρώσει τα πεδία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
και κωδικού πρόσβασης.
Προτού χρησιμοποιήσετε την επιλογή ταινιών
και τηλεοπτικών εκπομπών ή εφαρμογών
Αν δεν έχετε ρυθμίσει το Smart Hub, όταν χρησιμοποιήσετε για
πρώτη φορά την επιλογή ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών
ή εφαρμογών, το προϊόν θα σας ζητήσει να εκτελέσετε τη
διαδικασία ρύθμισης του Smart Hub.
1. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε Ταινίες και τηλεοπτικές
εκπομπές ή Εφαρμογές και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί E. Αν έχετε επιλέξει Εφαρμογές, μεταβείτε στο
Βήμα 4.
2. Αν έχετε επιλέξει Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές,
εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο του Smart Hub
που σας ρωτά αν θέλετε να ρυθμίσετε το Smart Hub.
Επιλέξτε Ναι και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Εμφανίζεται η οθόνη υποδοχής.
3. SΕπιλέξτε Έναρξη και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
E. Εμφανίζεται η οθόνη όρων και προϋποθέσεων,
πολιτικής απορρήτου του Smart Hub.
4. Στην οθόνη όρων και προϋποθέσεων, πολιτικής
απορρήτου του Smart Hub, πρέπει να διαβάσετε και
να αποδεχτείτε τόσο τους όρους και τις προϋποθέσεις
όσο και την πολιτική απορρήτου του Smart Hub για να
χρησιμοποιήσετε το Smart Hub.
5. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και, στη συνέχεια,
κάντε κλικ στα κουμπιά Προβολή λεπτομερειών για να
διαβάσετε τα πλήρη έγγραφα.
6. Όταν ολοκληρώσετε την ανάγνωση, πραγματοποιήστε
κύλιση προς τα πάνω στο πρώτο πεδίο εισαγωγής και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E για να αποδεχτείτε
τους όρους και τις προϋποθέσεις και να συναινέσετε στην
πολιτική απορρήτου.
7. Πατήστε το κουμπί ► δύο φορές για να μεταβείτε στην οθόνη
Συμπληρωματικές ειδοποιήσεις προστασίας απορρήτου.
8. Κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή λεπτομερειών για να δείτε
ολόκληρη την ειδοποίηση.
9. . Όταν ολοκληρώσετε την ανάγνωση, πραγματοποιήστε
κύλιση προς τα πάνω στο πρώτο πεδίο εισαγωγής και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Δεν χρειάζεται να αποδεχτείτε τη συμπληρωματική
ειδοποίηση προστασίας απορρήτου αλλά, αν δεν το κάνετε,
ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες μία ή περισσότερες
δυνατότητες ή λειτουργικότητες Smart TV.
10. Πατήστε το κουμπί ► δύο φορές. Εμφανίζεται η οθόνη
ολοκλήρωσης ρύθμισης. Πατήστε το κουμπί E.
Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 41
Υπηρεσιες Δικτυου
Σύνδεση σε λογαριασμό Samsung
εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο Ο λογαριασμός
μου. Στο αναδυόμενο παράθυρο, μπορείτε να επιλέξετε
Αποσύνδεση, Αλλαγή πληροφοριών λογαριασμού, Σύνδεση
λογαριασμών υπηρεσιών, RΚατάργηση λογαριασμών από τη
συσκευή και Απενεργοποίηση λογαριασμού.
Για να ενοικιάσετε ταινίες και να αγοράσετε εφαρμογές,
πρέπει να έχετε καταχωρίσει στο λογαριασμό σας μια
πιστωτική κάρτα. Αν δεν έχετε καταχωρίσει καμία πιστωτική
κάρτα, επιλέξτε Αλλαγή πληροφοριών λογαριασμού. Στη
σελίδα Αλλαγή πληροφοριών λογαριασμού, επιλέξτε
Καταχώριση κάρτας, πατήστε το κουμπί E και, στη
συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
06
Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες δικτύου, πρέπει
πρώτα να κάνετε τα εξής:
1. Συνδέστε το προϊόν στο δίκτυο.
(Ανατρέξτε στη σελίδα 17)
2. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις δικτύου.
(Ανατρέξτε στις σελίδες 23~25)
Αν πατήσετε το ΚΟΚΚΙΝΟ κουμπί (A) αφού συνδεθείτε,
41 |
2013-09-25
2:37:08
Υπηρεσιες Δικτυου
Χρήση της επιλογής Ταινίες και Τηλ.
εκπομπές
Αν δεν έχετε συσχετίσει μια πιστωτική κάρτα με το
λογαριασμό Samsung που διαθέτετε, αφού συνδεθείτε,
θα εμφανιστεί η οθόνη καταχώρισης κάρτας.
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Για να ενοικιάσετε ταινίες και να αγοράσετε εφαρμογές,
πρέπει να έχετε καταχωρίσει στο λογαριασμό σας μια
πιστωτική κάρτα.
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη ή συνεχή ροή
χρεώσιμων και δωρεάν ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών
για να τις προβάλετε στην τηλεόρασή σας.
Ταινίες και Τηλ. εκπομπές
Προβεβλημένα
Χρήση της επιλογής εφαρμογών
Συνιστάται
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη εφαρμογών από το
Διαδίκτυο, καθώς και να προσπελάσετε ποικίλες χρεώσιμες
ή δωρεάν εφαρμογές και να τις προβάλετε στην τηλεόρασή
σας. Για να προσπελάσετε ορισμένες εφαρμογές, πρέπει να
διαθέτετε ένα λογαριασμό Samsung.
Αγαπημένα
Τηλεοπτικές εκπομπές
Ταινίες
Αγορασμένα
1. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε Ταινίες και Τηλ.
εκπομπές και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Η οθόνη εφαρμογών με μια ματιά
Συνιστάται
1
1
2. Επιλέξτε προβεβλημένες ή προτεινόμενες ταινίες και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E. Εμφανίζεται η
σελίδα για τη συγκεκριμένη ταινία.
Ή
Web Browser
Χρησιμοποιήστε το κουμπί ▼ για να μεταβείτε στο κάτω
μέρος της οθόνης. Επιλέξτε Αγαπημένα, Προβεβλημένα,
Τηλεοπτικές εκπομπές, Ταινίες ή Αγορασμένα και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Στη σελίδα που εμφανίζεται, χρησιμοποιήστε τα
κουμπιά ▲▼◄►για να επιλέξετε κάποια εκπομπή ή
ταινία και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Στην οθόνη τηλεοπτικών εκπομπών ή ταινιών,
μπορείτε επίσης να επιλέξετε Τι νέο υπάρχει,
Πιο δημοφιλή ή Είδη για να δείτε περισσότερες
διαθέσιμες εκπομπές ή ταινίες. Στη οθόνη είδους,
χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄►για να επιλέξετε
ένα είδος και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Για να κάνετε μια επιλογή σε μια σελίδα που εμφανίζει
τηλεοπτικές εκπομπές ή ταινίες, χρησιμοποιήστε τα
κουμπιά ▲▼◄► για να κάνετε μια επιλογή και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
3. Για να παρακολουθήσετε μια επιλογή, επιλέξτε
Παρακολούθηση τώρα και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί E. Εμφανίζεται μια οθόνη επιλογής, στην
οποία παρατίθενται διάφορες τοποθεσίες από τις οποίες
μπορείτε να ενοικιάσετε την ταινία μαζί με τιμές.
4. Επιλέξτε μια τοποθεσία και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί E. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για
να ξεκινήσετε την ταινία.
2
3
4
2
5
Samsung
TV
My Apps
Apps
3
Apps
4
Downloaded
1
Προτεινόμενα : Εμφανίζεται προτεινόμενο
περιεχόμενο, το οποίο διαχειρίζεται η Samsung.
Παρέχει πρόσβαση σε διάφορες χρεώσιμες ή
δωρεάν εφαρμογές, των οποίων μπορείτε να
πραγματοποιήσετε λήψη.
2
Προβεβλημένες εφαρμογές : Χρησιμοποιήστε
τα κουμπιά ▲▼◄► για να επισημάνετε την
προβεβλημένη εφαρμογή που εμφανίζεται
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με την
προβεβλημένη εφαρμογή.
3
Οι εφαρμογές μου : Εμφανίζεται η προσωπική
σας συλλογή εφαρμογών, οι οποίες
τροποποιούνται στην οθόνη όλων των λήψεων.
4
Λήψεις : Επιλέξτε Λήψεις για να προσπελάσετε
την οθόνη όλων των λήψεων, όπου μπορείτε να
προσθέσετε, τροποποιήσετε και να διαγράψετε
εφαρμογές, καθώς και να δείτε όλες τις
εφαρμογές που έχουν ληφθεί.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Αν δεν έχετε συνδεθεί στο λογαριασμό Samsung που
διαθέτετε, θα εμφανιστεί η οθόνη σύνδεσης μετά από το
Βήμα 3 και θα πρέπει να συνδεθείτε.
| 42 Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 42
2013-09-25
2:37:13
Εκκίνηση μιας εφαρμογής
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη χρεώσιμων ή
δωρεάν εφαρμογών μέσω του Samsung Apps.
1. Στην οθόνη εφαρμογών, επιλέξτε Samsung Apps και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E. Εμφανίζεται η
οθόνη Samsung Apps.
2. Στο πάνω μέρος της οθόνης, στην ενότητα
Τι νέο υπάρχει;, θα δείτε μια σειρά από νέες
εφαρμογές. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄► για
να πραγματοποιήσετε κύλιση προς τα δεξιά ή προς
τα αριστερά στη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε
μια εφαρμογή. Πατήστε το κουμπί E για να
δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
εφαρμογή. Αν η εφαρμογή είναι δωρεάν, επιλέξτε
Λήψη και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E
για να πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής. Αν
είναι χρεώσιμη εφαρμογή, επιλέξτε Αγορά, πατήστε
το κουμπί E και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις
οδηγίες στην οθόνη.
1. Επιλέξτε Εφαρμογές στην αρχική οθόνη και, στη
06
Λήψη εφαρμογών
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
▲▼◄► για να επιλέξετε μια εφαρμογή και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E. Η εφαρμογή
εκκινείται.
Χρήση της οθόνης όλων των λήψεων
Όλες οι λήψεις
View : Date Downloaded
Υπηρεσιες Δικτυου
2. Στη οθόνη εφαρμογών, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
Edit
1 /23
Web Browser
Samsung Apps
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Web Browser
Category : XXXXX | Version : X.XXX | Size : XX.XKB
Contact Info : admin@samsung.com (If you need to contact us, please use this address.)
Για να αγοράσετε μια εφαρμογή, πρέπει να έχετε
3.
4.
5.
6.
7.
8.
συνδεθεί στο λογαριασμό Samsung που διαθέτετε και να
έχετε καταχωρίσει στο λογαριασμό μια πιστωτική κάρτα.
Πατήστε το ΚΟΚΚΙΝΟ κουμπί (A) στο τηλεχειριστήριο
για να συνδεθείτε.
Αν δεν έχετε καταχωρίσει καμία κάρτα, αφού συνδεθείτε,
πατήστε ξανά το ΚΟΚΚΙΝΟ κουμπί (A) και, στη
συνέχεια, επιλέξτε Αλλαγή πληροφοριών λογαριασμού
στο αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται. Στη
σελίδα Αλλαγή πληροφοριών λογαριασμού, επιλέξτε
Καταχώριση κάρτας, πατήστε το κουμπί E και, στη
συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
Μπορείτε επίσης να προσπελάσετε και να
πραγματοποιήσετε λήψη εφαρμογών από τις κατηγορίες
που παρατίθενται στο αριστερό μέρος της οθόνης. Για
οδηγίες, ανατρέξτε στο βήμα 4.
Αφού ολοκληρωθεί η λήψη της εφαρμογής, επιλέξτε
Εκτέλεση και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E
για να εκτελέσετε άμεσα την εφαρμογή.
Για να εκτελέσετε αργότερα την εφαρμογή, πατήστε το
κουμπί RETURN. Σε κάθε περίπτωση, το εικονίδιο για την
εφαρμογή θα εμφανιστεί στην οθόνη εφαρμογών.
Για να δείτε πρόσθετες εφαρμογές, χρησιμοποιήστε
τα κουμπιά ▲▼◄► για να μετακινηθείτε στη λίστα
κατηγοριών στην αριστερή πλευρά της οθόνης.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
μια κατηγορία. Κάθε φορά που μετακινείτε την
επισήμανση σε κάποια άλλη κατηγορία, εμφανίζεται
ένα διαφορετικό σύνολο εφαρμογών στο δεξιό μέρος.
Χρησιμοποιήστε το κουμπί ► για να μεταβείτε
στις εφαρμογές και τα κουμπιά ▲▼◄► για να
μετακινηθείτε από εφαρμογή σε εφαρμογή.
Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μια
εφαρμογή, επιλέξτε την και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί E.
Για να πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής,
ακολουθήστε τις οδηγίες στα βήματα 2 και 3.
Η οθόνη All Downloaded (Όλες οι λήψεις) παραθέτει όλες
τις εφαρμογές των οποίων έχετε πραγματοποιήσει λήψη και
σας επιτρέπει να κάνετε τα εξής:
• Ταξινόμηση των εφαρμογών στην οθόνη όλων των
λήψεων κατά Ημερομηνία λήψης, Ανοιγμένες
πρόσφατα και Τίτλος.
• Εφαρμογή ορισμένων λειτουργιών του μενού επεξεργασίας
στις εφαρμογές που παρατίθενται στην ενότητα My
Apps (Οι εφαρμογές μου) της οθόνης εφαρμογών,
συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης εφαρμογών, της
μετακίνησης εφαρμογών σε ένα φάκελο, της διαγραφής των
εφαρμογών από την ενότητα My Apps (Οι εφαρμογές μου)
και του κλειδώματος των εφαρμογών.
• Εκκίνηση εφαρμογών.
Ταξινόμηση των εφαρμογών
Για να ταξινομήσετε τις εφαρμογές στην οθόνη όλων των
λήψεων, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε Εφαρμογές και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
2. Στην οθόνη εφαρμογών, χρησιμοποιήστε το κουμπί
3.
4.
▼ για να μεταβείτε στο ενεργό σημείο Downloaded
(Λήψεις) στο κάτω μέρος της σελίδας και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Στην οθόνη όλων των λήψεων, χρησιμοποιήστε
τα κουμπιά ▲► για να μεταβείτε στην επιλογή
Εμφάνισης στο πάνω μέρος της σελίδας και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Στην αναπτυσσόμενη λίστα που εμφανίζεται, επιλέξτε
Ημερομηνία λήψης, Ανοιγμένες πρόσφατα ή Τίτλος
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E. Οι εφαρμογές
στην οθόνη όλων των λήψεων ταξινομούνται σύμφωνα
με τα κριτήρια που έχετε επιλέξει.
Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 43
43 |
2013-09-25
2:37:21
Υπηρεσιες Δικτυου
Χρήση των λειτουργιών του μενού επεξεργασίας
Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα
Με τη χρήση της λειτουργίας κλειδώματος/ξεκλειδώματος και
του κωδικού ασφαλείας PIN, μπορείτε να κλειδώσετε εφαρμογές,
ώστε να μην εκκινούνται είτε από την οθόνη εφαρμογών είτε
από την οθόνη όλων των λήψεων. Ο προεπιλεγμένος κωδικός
ΡΙΝ είναι 0000.
1. Στην οθόνη όλων των λήψεων, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
▲► για να μεταβείτε στην επιλογή Edit (Επεξεργασία)
στο πάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί E.
2. Επιλέξτε Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E.
3. Όταν εμφανιστεί η υπηρεσία κλειδώματος, εισαγάγετε τον
κωδικό PIN χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο
τηλεχειριστήριο.
4. Για να κλειδώσετε μια εφαρμογή, επιλέξετε την εφαρμογή
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E. Εμφανίζεται
μια κλειδαριά στην εφαρμογή. Επαναλάβετε για να
κλειδώσετε άλλες μεμονωμένες εφαρμογές.
5. Για να ξεκλειδώσετε μια κλειδωμένη εφαρμογή, επιλέξτε
την εφαρμογή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
6. Για να κλειδώσετε όλες τις εφαρμογές συγχρόνως,
χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲► για να επιλέξετε το
κουμπί Lock All (Κλείδωμα όλων) και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E.
7. Για να ξεκλειδώσετε όλες τις κλειδωμένες εφαρμογές
συγχρόνως, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲► για να
επιλέξετε το κουμπί Ξεκλείδωμα όλων και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E.
8. Πατήστε το κουμπί RETURN δύο φορές για να επιστρέψετε
στην οθόνη εφαρμογών. Οι κλειδωμένες εφαρμογές θα
εμφανίζουν μια κλειδαριά στην επάνω δεξιά πλευρά.
Επεξεργασία των εφαρμογών μου
Η λειτουργία Επεξεργασία των εφαρμογών μου σάς επιτρέπει να
προσθέσετε και να διαγράψετε εφαρμογές από την περιοχή Οι
εφαρμογές μου. Επίσης, σας επιτρέπει να αλλάξετε τη θέση μιας
εφαρμογής στην περιοχή Οι εφαρμογές μου.
Προσθήκη μιας εφαρμογής στην περιοχή My
Apps (Οι εφαρμογές μου)
1. Στην οθόνη όλων των λήψεων, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
2.
3.
▲► για να μεταβείτε στην επιλογή Επεξεργασία στο πάνω
μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Επιλέξτε Επεξεργασία των εφαρμογών μου και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E. Εμφανίζεται η οθόνη
Edit Επεξεργασία των εφαρμογών μου.
Επιλέξτε μια πλήρως έγχρωμη εφαρμογή από την πρώτη
σειρά εφαρμογών και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
E. Το εικονίδιο της πλήρως έγχρωμης εφαρμογής
εμφανίζεται στην περιοχή Οι εφαρμογές μου από κάτω
και το εικονίδιο της εφαρμογής στην πρώτη σειρά
απενεργοποιείται.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
4.
Οι απενεργοποιημένες (γκρίζες) εφαρμογές υπάρχουν ήδη
στην περιοχή Οι εφαρμογές μου.
Όταν επιστρέφετε στην οθόνη εφαρμογών, η εφαρμογή
θα εμφανίζεται στην περιοχή Οι εφαρμογές μου.
Διαγραφή μιας εφαρμογής από την περιοχή
My Apps (Οι εφαρμογές μου)
1. Στην οθόνη όλων των λήψεων, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
2.
3.
▲►για να μεταβείτε στην επιλογή Επεξεργασία στο πάνω
μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Επιλέξτε Επεξεργασία των εφαρμογών μου και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E. Εμφανίζεται η οθόνη
Επεξεργασία των εφαρμογών μου.
Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να διαγράψετε από την
περιοχή Οι εφαρμογές μου, πατήστε το κουμπί E προς την
κατεύθυνση του ▲▼◄► προς την κατεύθυνση του .
Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο Remove from
Κατάργηση από τις εφαρμογές μου.
Επιλέξτε Ναι και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
4.
5. Όταν επιστρέψετε στην οθόνη εφαρμογών, η εφαρμογή
θα έχει καταργηθεί από την περιοχή Οι εφαρμογές μου.
Μετακίνηση μιας εφαρμογής στην περιοχή My
Apps (Οι εφαρμογές μου)
1. Στην οθόνη όλων των λήψεων, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
2.
3.
4.
5.
▲► για να μεταβείτε στην επιλογή Επεξεργασία στο πάνω
μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Επιλέξτε Επεξεργασία των εφαρμογών μου και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E. Εμφανίζεται η οθόνη
Επεξεργασία των εφαρμογών μου.
Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να μετακινήσετε
στην περιοχή Οι εφαρμογές μου, πατήστε το κουμπί
E και, στη συνέχεια, πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄►
για να μετακινήσετε το εικονίδιο της εφαρμογής προς
την κατεύθυνση ενός από τα βέλη (<, >, ^ κ.λπ.) που
εμφανίζεται γύρω από το εικονίδιο της εφαρμογής.
Το εικονίδιο της εφαρμογής μετακινείται προς την
κατεύθυνση που έχετε επιλέξει.
Αφού τοποθετήσετε το εικονίδιο της εφαρμογής εκεί που
θέλετε, πατήστε το κουμπί E.
Όταν επιστρέψετε στην οθόνη εφαρμογών, η εφαρμογή θα
έχει τοποθετηθεί στη θέση που είχατε επιλέξει.
Δημιουργία φακέλου
Η επιλογή δημιουργίας φακέλου σάς επιτρέπει να
δημιουργήσετε ένα φάκελο στην οθόνη λήψεων, στον οποίο
μπορείτε να τοποθετήσετε εφαρμογές.
1. Στην οθόνη όλων των λήψεων, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
▲► για να μεταβείτε στην επιλογή Edit (Επεξεργασία)
στο πάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί E.
2. Επιλέξτε Δημιουργία φακέλου και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί E. Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο
ορισμού ονόματος φακέλου.
3. Πατήστε το κουμπί E. Εμφανίζεται το πληκτρολόγιο.
4. Επιλέξτε το κουμπί Καθαρισμός στη δεξιά πλευρά και,
5.
6.
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E για να αφαιρέσετε
το κείμενο "Φάκελος 1" από το πεδίο εισαγωγής. Στη
συνέχεια, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο, εισαγάγετε
το όνομα που θέλετε να εφαρμόσετε στο φάκελο.
. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε το κουμπί Τέλος στη δεξιά
πλευρά και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Επανεμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο.
Επιλέξτε ΟΚ και, στη συνέχεια, πατή στε το κουμπί E. Ο
νέος φάκελος εμφανίζεται στη λίστα των εφαρμογών στην
αριστερή πλευρά της οθόνης.
| 44 Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 44
2013-09-25
2:37:25
Μετακίνηση σε φάκελο
6. Επιλέξτε ΟΚ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E. Ο
Η επιλογή μετακίνησης σε φάκελο σάς επιτρέπει να
μετακινήσετε εφαρμογές στον επιθυμητό φάκελο.
7. Επιλέξτε Κλείσιμο στη δεξιά πλευρά της οθόνης και, στη
φάκελος μετονομάστηκε.
2. Επιλέξτε Move to Folder (Μετακίνηση σε φάκελο) και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E. Εμφανίζεται η οθόνη
μετακίνησης σε φάκελο.
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να μεταβείτε σε
μια εφαρμογή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E
για να επιλέξετε την εφαρμογή. Εμφανίζεται ένα σημάδι
επιλογής στην επάνω αριστερή γωνία της εφαρμογής.
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Διαγραφή
Η επιλογή διαγραφής σάς επιτρέπει να διαγράψετε εφαρμογές
και φακέλους από την οθόνη "Οι εφαρμογές μου". Αν
υπάρχουν εφαρμογές σε ένα φάκελο, τόσο ο φάκελος όσο
και οι εφαρμογές διαγράφονται μαζί. Η επιλογή διαγραφής
καταργεί μόνιμα τις εφαρμογές. Αν αποφασίσετε ότι θέλετε να
χρησιμοποιήσετε κάποια εφαρμογή που διαγράψατε, θα πρέπει
να πραγματοποιήσετε ξανά λήψη της.
1. Στην οθόνη όλων των λήψεων, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
▲► για να μεταβείτε στην επιλογή Επεξεργασία στο πάνω
μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
4. Για να ακυρώσετε την επιλογή μιας εφαρμογής, πατήστε
το κουμπί E. Το σημάδι επιλογής εξαφανίζεται.
5. Επαναλάβετε το βήμα 3 για να επιλέξετε πρόσθετες
2. Επιλέξτε Διαγραφή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
E. Εμφανίζεται η οθόνη διαγραφής.
εφαρμογές.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να μεταβείτε σε
μια εφαρμογή ή σε ένα φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί E για να επιλέξετε. Εμφανίζεται ένα σημάδι
επιλογής την επάνω αριστερή γωνία της εφαρμογής ή του
φακέλου που επιλέξατε.
Για να επιλέξετε όλες τις εφαρμογές των οποίων έχει
6.
πραγματοποιηθεί λήψη, επιλέξτε Επιλογή όλων στο επάνω
δεξιό μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
E. Για ακυρώσετε την επιλογή όλων των εφαρμογών,
επιλέξτε Ακύρωση επιλογής όλων στο επάνω δεξιό μέρος
της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Επιλογή φακέλου στο πάνω
μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο επιλογής φακέλου.
7. Στο αναδυόμενο παράθυρο επιλογής φακέλου,
4. Για να ακυρώσετε την επιλογή μιας εφαρμογής, πατήστε
το κουμπί E. Το σημάδι επιλογής εξαφανίζεται.
5. Επαναλάβετε το βήμα 3 για να επιλέξτε πρόσθετες
εφαρμογές ή φακέλους.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Για να επιλέξετε όλες τις εφαρμογές των οποίων έχει
χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το
φάκελο στον οποίο θέλετε να μετακινήσετε τις εφαρμογές
που επιλέξατε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
8. Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο εφαρμογών που
μετακινήθηκαν. Πατήστε το κουμπί E.
9. Για να ανοίξετε τον φάκελο, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
▲▼◄► για να επισημάνετε το φάκελο και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E.
Μετονομασία φακέλου
Η εντολή μετονομασίας φακέλου σάς επιτρέπει να μετονομάσετε
έναν υφιστάμενο φάκελο.
1. Στην οθόνη όλων των λήψεων, χρησιμοποιήστε τα
κουμπιά ▲► για να μεταβείτε στην επιλογή Επεξεργασία
στο πάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί E.
2. Επιλέξτε Μετονομασία φακέλου και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E. Εμφανίζεται η οθόνη
μετονομασίας φακέλου και επισημαίνεται ένας φάκελος.
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επισημάνετε τον
επιθυμητό φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο μετονομασίας.
4. Πατήστε το κουμπί E. Εμφανίζεται το πληκτρολόγιο.
5. Εισαγάγετε το νέο όνομα για το φάκελο. Όταν τελειώσετε,
επιλέξτε Τέλος στη δεξιά πλευρά και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί E. Επανεμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο
μετονομασίας, στο οποίο εμφανίζεται το νέο όνομα.
6.
πραγματοποιηθεί λήψη, επιλέξτε Επιλογή όλων στο πάνω
δεξιό μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
E. Για ακυρώσετε την επιλογή όλων των εφαρμογών,
επιλέξτε Ακύρωση επιλογής όλων στο πάνω δεξιό μέρος
της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Αφού κάνετε όλες τις επιλογές σας, επιλέξτε Διαγραφή
στο πάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί E. Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο
διαγραφής.
7. Επιλέξτε Ναι και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Διαγράφονται όλες οι εφαρμογές που επιλέξατε.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Δεν μπορείτε να διαγράψετε αμέσως κάποια κλειδωμένη
εφαρμογή ή φάκελο. Αν επιλέξετε κάποια κλειδωμένη
εφαρμογή ή φάκελο για διαγραφή, όταν εκτελείτε το
βήμα 7, εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο υπηρεσίας
κλειδώματος. Εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας ΡΙΝ στο
αναδυόμενο παράθυρο και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί E. Το κλείδωμα απενεργοποιείται και η εφαρμογή
ή ο φάκελος διαγράφεται.
Ενημέρωση εφαρμογών
Η επιλογή ενημέρωσης εφαρμογών αναζητά αυτόματα στο
Διαδίκτυο ενημερωμένες εκδόσεις των εφαρμογών των οποίων
έχετε πραγματοποιήσει λήψη και τις ενημερώνει αν βρει
νεότερες εκδόσεις.
1. Στην οθόνη όλων των λήψεων, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
▲► για να μεταβείτε στην επιλογή Επεξεργασία στο πάνω
μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 45
Υπηρεσιες Δικτυου
▲► για να μεταβείτε στην επιλογή Επεξεργασία στο πάνω
μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
06
1. Στην οθόνη όλων των λήψεων, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
45 |
2013-09-25
2:37:28
Υπηρεσιες Δικτυου
2. Επιλέξτε Ενημέρωση εφαρμογών και, στη συνέχεια,
3.
4.
5.
πατήστε το κουμπί E.
Η μονάδα αναζητά στο Διαδίκτυο νεότερες εκδόσεις
των εφαρμογών σας. Αν υπάρχουν νέες εφαρμογές,
εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο ενημέρωσης
εφαρμογών.
Για να πραγματοποιήσετε λήψη της ενημέρωσης
για μια συγκεκριμένη εφαρμογή, επισημάνετε την
εφαρμογή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής στα αριστερά της
εφαρμογής.
Για να ακυρώσετε την επιλογή της εφαρμογής,
επισημάνετέ την και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
E.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Για να επιλέξετε όλες τις ενημερώσεις, επιλέξτε Επιλογή
όλων στο δεξιό μέρος του αναδυόμενου παραθύρου
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E. Για να
ακυρώσετε την επιλογή όλων των ενημερώσεων,
επιλέξτε Ακύρωση επιλογής όλων και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E.
6. Αφού επιλέξετε τις ενημερώσεις των οποίων θέλετε να
πραγματοποιήσετε λήψη, επιλέξτε Ενημέρωση στη
δεξιά πλευρά του αναδυόμενου παραθύρου και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
7. . Η μονάδα πραγματοποιεί λήψη των ενημερώσεων
που έχετε επιλέξει. Σε κάθε εικονίδιο εφαρμογής
εμφανίζεται μια γραμμή λήψης, καθώς
πραγματοποιείται λήψη της ενημέρωσης για τη
συγκεκριμένη εφαρμογή. Όταν οι γραμμές λήψης
εξαφανιστούν, η λήψη έχει ολοκληρωθεί.
Χρήση της εφαρμογής Web Browser
Μπορείτε να προσπελάσετε το Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας
την εφαρμογή Web Browser.
Επιλέξτε Πρόγραμμα περιήγησης Web στην αρχική οθόνη
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Όταν εκτελείτε την εφαρμογή Web Browser με το
προϊόν συνδεδεμένο μέσω HDMI σε μια τηλεόραση
που είναι συμβατή με BD Wise – και η λειτουργία BD
Wise είναι ενεργοποιημένη – το πρόγραμμα περιήγησης
μεγιστοποιείται σε πλήρη οθόνη και η ανάλυση της
τηλεόρασης ρυθμίζεται αυτόματα στη βέλτιστη
ανάλυση.
Η εφαρμογή Web Browser δεν είναι συμβατή με
εφαρμογές Java.
Αν επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε λήψη ενός
αρχείου και το αρχείο δεν μπορεί να αποθηκευτεί,
εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος.
Δεν υποστηρίζεται η λειτουργία ηλεκτρονικού εμπορίου
(αγορά προϊόντων από το Διαδίκτυο).
Δεν υποστηρίζεται λογισμικό ActiveX.
Ενδέχεται να υπάρχει φραγή πρόσβασης σε ορισμένες
διαδικτυακές τοποθεσίες ή σε προγράμματα περιήγησης
στο Διαδίκτυο που παρέχονται από ορισμένες εταιρείες.
Περιήγηση με πλοήγηση και περιήγηση
με δείκτη
Η εφαρμογή Web Browser παρέχει δύο τρόπους
περιήγησης, περιήγηση με δείκτη και περιήγηση με
πλοήγηση. Την πρώτη φορά που εκκινείτε το πρόγραμμα
περιήγησης, είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία περιήγησης
με δείκτη. Αν χρησιμοποιείτε ένα ποντίκι για περιήγηση
στην εφαρμογή Web Browser, συνιστούμε να αφήσετε
ενεργοποιημένη τη λειτουργία περιήγησης με δείκτη. Αν
χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριό σας για περιήγηση στην
εφαρμογή Web Browser, συνιστούμε να αντικαταστήσετε
τη λειτουργία περιήγησης με δείκτη με τη λειτουργία
περιήγησης με πλοήγηση. Η λειτουργία περιήγησης με
πλοήγηση μετακινεί την επισήμανση από τον ένα σύνδεσμο
στον επόμενο στην εφαρμογή Web Browser και είναι πολύ
ταχύτερη από τη λειτουργία περιήγησης με δείκτη αν
χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία περιήγησης με
πλοήγηση, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► στο
τηλεχειριστήριο για να μετακινήσετε το δείκτη στο
εικονίδιο της λειτουργίας περιήγησης με πλοήγηση
στο επάνω δεξιό μέρος της οθόνης. Το εικονίδιο της
λειτουργίας περιήγησης με πλοήγηση είναι το τρίτο
εικονίδιο από τα δεξιά. Ο δείκτης θα βρίσκεται στη
σωστή θέση αν το εικονίδιο πάρει μπλε χρώμα και
εμφανιστούν στην οθόνη οι λέξεις "Περιήγηση με
πλοήγηση".
2. Πατήστε το κουμπί E. Η λειτουργία περιήγησης
με πλοήγηση ενεργοποιείται και παραμένει
ενεργοποιημένη κάθε φορά που εκκινείτε την
εφαρμογή Web Browser.
Ο πίνακας ελέγχου με μια ματιά
Ο πίνακας ελέγχου, ο οποίος εμφανίζεται στο πάνω μέρος
της οθόνης, διαθέτει μια σειρά από εικονίδια που εκκινούν
ορισμένες χρήσιμες λειτουργίες. Τα εικονίδια περιγράφονται
παρακάτω, ξεκινώντας από το εικονίδιο που υπάρχει στην
αριστερή άκρη της οθόνης.
1
http://www.samsung.com
| 46 Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 46
2013-09-25
2:37:30
•
•
1
•
•
•
•
•
•
•
1. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► στο τηλεχειριστήριο
2.
3.
4.
5.
6.
7.
για να μετακινήσετε την επισήμανση στο επιθυμητό
γράμμα ή αριθμό.
Πατήστε το κουμπί E για να εισάγετε το γράμμα ή
τον αριθμό στο πεδίο εισαγωγής.
Για να προσπελάσετε τα κεφαλαία γράμματα,
μετακινήστε την επισήμανση στο πλήκτρο Caps
επάνω αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
E. Πατήστε ξανά το κουμπί E με το πλήκτρο Caps
επισημασμένο για να προσπελάσετε ξανά τα πεζά
γράμματα.
Για να προσπελάσετε σύμβολα και πρόσθετα σημεία
στίξης, επισημάνετε το κουμπί 123#& στα αριστερά
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα που εισάγατε,
μετακινήστε την επισήμανση στο κουμπί και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες που εισάγατε,
μετακινήστε την επισήμανση στο κουμπί Καθαρισμός
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή, μετακινήστε την
επισήμανση στο κουμπί Τέλος και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Αν έχετε συνδεδεμένο στο προϊόν σας ένα ασύρματο
πληκτρολόγιο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το
ασύρματο πληκτρολόγιο για την εισαγωγή γραμμάτων,
αριθμών, συμβόλων και σημείων στίξης. Σημειώστε ότι
το ασύρματο πληκτρολόγιο θα λειτουργεί μόνο όταν
εμφανίζεται το αναδυόμενο πληκτρολόγιο και μπορεί
να χρησιμοποιηθεί μόνο για την εισαγωγή γραμμάτων,
αριθμών, συμβόλων και σημείων στίξης.
Επιλογές στο αναδυόμενο πληκτρολόγιο
Για να προσπελάσετε τις επιλογές του αναδυόμενου
στο κάτω
πληκτρολογίου, επισημάνετε το κουμπί
αριστερό μέρος του πληκτρολογίου και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E.
Χρήση του αναδυόμενου πληκτρολογίου
Όταν κάνετε κλικ στο http://www.samsung.com , στο
ή προσπελαύνετε ένα πεδίο εισαγωγής
δεδομένων ή κειμένου και, στη συνέχεια, πατάτε το κουμπί
E, εμφανίζεται το αναδυόμενο πληκτρολόγιο.
http://www.samsung.com
Caps
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
^
*

123#& a
s
d
f
g
h
j
k
l
~
@
!
Done
z
x
c
v
b
n
m
,
.
?
-

Cancel
.com



ENG
Γλώσσα
Επιλέξτε τη γλώσσα του
πληκτρολογίου. Μπορείτε να επιλέξτε
Αγγλικά, Γαλλικά, Ρώσικα κ.λπ.
Συνιστώμενο
κείμενο
Το πληκτρολόγιο θα προτείνει
συνιστώμενες λέξεις καθώς εισάγετε
κείμενο. Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτή
τη λειτουργία σε Ενεργοποίηση ή σε
Απενεργοποίηση.
Πρόβλεψη
επόμενου
γράμματος
Το πληκτρολόγιο θα προβλέπει το
επόμενο γράμμα καθώς εισάγετε
γράμματα. Οι προβλέψεις εμφανίζονται
σε ένα δακτύλιο γύρω από το γράμμα
που μόλις εισάγατε.
Μπορείτε να επιλέξετε ένα γράμμα που
προβλέφτηκε ή να μεταβείτε σε κάποιο
άλλο γράμμα. Μπορείτε να ρυθμίσετε
αυτή τη λειτουργία σε Ενεργοποίηση
ή σε Απενεργοποίηση.
Clear
Για να χρησιμοποιήσετε το αναδυόμενο πληκτρολόγιο με
το τηλεχειριστήριο, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 47
Υπηρεσιες Δικτυου
•
: Μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα.
: Μετάβαση στην επόμενη ιστοσελίδα.
: Προβολή της οθόνης σελιδοδεικτών και
ιστορικού. Μπορείτε να τοποθετήσετε ένα
σελιδοδείκτη στην τρέχουσα σελίδα, να επιλέξετε
έναν υφιστάμενο σελιδοδείκτη, καθώς και να
επεξεργαστείτε και να διαγράψετε σελιδοδείκτες.
Μπορείτε επίσης να προβάλετε το ιστορικό
περιήγησής σας και να επιλέξετε μια σελίδα για
να την επισκεφτείτε ξανά.
: Μετάβαση στην αρχική οθόνη της
εφαρμογής Web Browser.
http://www.samsung.com
: Σάς επιτρέπει
να εισάγετε χειροκίνητα τη διεύθυνση μιας
σελίδας, χρησιμοποιώντας το αναδυόμενο
πληκτρολόγιο.
: Επαναφόρτωση της τρέχουσας σελίδας,
ώστε να ανανεωθεί στην οθόνη.
: Προσθήκη της τρέχουσας σελίδας στους
σελιδοδείκτες σας.
: Σάς επιτρέπει να αναζητήσετε
πληροφορίες με την εισαγωγή λέξεων ή
χαρακτήρων χρησιμοποιώντας το αναδυόμενο
πληκτρολόγιο. Ανατρέξτε στην ενότητα
"Χρήση του αναδυόμενου πληκτρολογίου" σε
αυτή τη σελίδα.
: Σάς επιτρέπει να μεγεθύνετε ή να
σμικρύνετε την οθόνη κατά διάφορα ποσοστά.
: Ενεργοποίηση της λειτουργίας PIP.
: Σάς επιτρέπει να εναλλάξετε μεταξύ
των λειτουργιών περιήγησης με δείκτη και
περιήγησης με πλοήγηση.
: Σάς επιτρέπει να διαμορφώσετε τις
ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση του μενού
ρυθμίσεων" στη σελίδα 48.
: Κλείσιμο της εφαρμογής Web Browser.
06
•
•
•
47 |
2013-09-25
2:37:34
Υπηρεσιες Δικτυου
Χρήση του μενού ρύθμισης
 Επαναφορά κωδικού πρόσβασης
για τις εγκεκριμένες τοποθεσίες :
Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης για τη
λειτουργία εγκεκριμένων τοποθεσιών.
 Προσθήκη τρέχουσας τοποθεσίας
: Σάς επιτρέπει να προσθέσετε
τη διαδικτυακή τοποθεσία που
προβάλλεται εκείνη τη στιγμή στη λίστα
των εγκεκριμένων τοποθεσιών.
 Διαχείριση εγκεκριμένων τοποθεσιών
: Σας επιτρέπει να πληκτρολογήσετε
διευθύνσεις URL για προσθήκη στη
λίστα εγκεκριμένων τοποθεσιών και
να διαγράψετε τοποθεσίες από τη
λίστα εγκεκριμένων τοποθεσιών.
Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
Εγκεκριμένων τοποθεσιών και δεν
έχετε προσθέσει καμία τοποθεσία στη
λίστα εγκεκριμένων τοποθεσιών, δεν
θα μπορείτε να προσπελάσετε καμία
διαδικτυακή τοποθεσία.
Το μενού ρύθμισης περιέχει λειτουργίες που ελέγχουν τον
τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το πρόγραμμα περιήγησης
και λειτουργίες ασφαλείας του προγράμματος περιήγησης.
Για να ανοίξετε το μενού ρύθμισης, επισημάνετε το
εικονίδιο στον πίνακα ελέγχου και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί E. Για να επιλέξετε μια επιλογή στο μενού
ρύθμισης, επισημάνετέ την επιλογή και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E.
http://www.samsung.com
Ενεργ. ειτ.“Άρπαγμα”
Εργαλεία ανάγν.
Εγκεκρ. τοποθεσίες
Ιδιωτική περιήγ. ανενεργή
Ρύθμιση Web browser
Βοήθεια
Κλείσιμο
Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση
λήψης
Ρυθμίζει τη λειτουργία λήψης σε
Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση.
Όταν η λειτουργία λήψης είναι
ενεργοποιημένη, μπορείτε να
μετακινήσετε μια ιστοσελίδα προς τα
πάνω και προς τα κάτω χωρίς να σύρετε
τη γραμμή κύλισης.
Η λειτουργία λήψης είναι διαθέσιμη μόνο
στη λειτουργία περιήγησης με δείκτη.
Εργαλεία
ανάγν.
Παρέχει μια ευανάγνωστη σελίδα,
μεγεθύνοντας το κυρίως κείμενο. Η
επιλογή εργαλείων ανάγνωσης δεν είναι
διαθέσιμη για όλες τις σελίδες.
Εγκεκρ.
τοποθεσίες
Σάς επιτρέπει να περιορίζετε την
πρόσβαση του παιδιού σας σε
ακατάλληλες ιστοσελίδες, επιτρέποντας
την πρόσβαση μόνο στις ιστοσελίδες
που έχετε καταχωρίσει.
Κάθε φορά που προσπελαύνετε την
επιλογή Εγκεκριμένες τοποθεσίες,
εμφανίζεται η οθόνη κωδικού PIN. Την
πρώτη φορά που προσπελαύνετε την
επιλογή Εγκεκριμένες τοποθεσίες,
εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο
κωδικό PIN, 0000, χρησιμοποιώντας
τα αριθμητικά κουμπιά στο
τηλεχειριστήριο.
Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό
PIN χρησιμοποιώντας τη λειτουργία
επαναφοράς κωδικού πρόσβασης για
τις εγκεκριμένες τοποθεσίες. Δείτε
παρακάτω.
 Δυνατότητα εγκεκριμένων
τοποθεσιών : Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση της λειτουργίας
εγκεκριμένων τοποθεσιών.
Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση
ιδιωτικής
περιήγησης
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τρόπου
λειτουργίας ιδιωτικής περιήγησης. Όταν
είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ιδιωτικής
περιήγησης, το πρόγραμμα περιήγησης
δεν αποθηκεύει τις διευθύνσεις URL των
τοποθεσιών που επισκέπτεστε. Αν θέλετε
να ενεργοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας
ιδιωτικής περιήγησης, επιλέξτε OK.
Αν εκτελείται ο τρόπος λειτουργίας ιδιωτικής
περιήγησης, το εικονίδιο "Stop" (Διακοπή)
εμφανίζεται εμπρός από τη διεύθυνση URL
στο πάνω μέρος της οθόνης.
Για να απενεργοποιήσετε τον τρόπο
λειτουργίας ιδιωτικής περιήγησης, επιλέξτε
τον ξανά όταν είναι ενεργοποιημένος.
Ρύθμιση Web
Browser
 Ορισμός ως αρχική σελίδα : Μπορείτε
να ορίσετε την αρχική σελίδα του
προγράμματος περιήγησης.
 Φραγή αναδυόμενων παραθύρων
: Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
της λειτουργίας φραγής αναδυόμενων
παραθύρων.
 Φραγή διαφημίσεων : Μπορείτε να
προσδιορίσετε αν θα αποκλείονται
οι διαφημίσεις και να επιλέξετε τις
διευθύνσεις URL για τις οποίες θα
αποκλείονται οι διαφημίσεις.
 Γενικά : Μπορείτε να διαγράψετε
προσωπικές πληροφορίες όπως το
ιστορικό περιήγησης σε διαδικτυακές
τοποθεσίες και τα δεδομένα περιήγησης
(cookie κ.λπ.) και να επαναφέρετε όλες τις
ρυθμίσεις της εφαρμογής Web Browser
στις εργοστασιακές προεπιλογές της.
 Κωδικοποίηση : Μπορείτε να ορίσετε τη
ρύθμιση κωδικοποίησης για ιστοσελίδες
σε αυτόματη ή να επιλέξετε χειροκίνητα
τη μορφή κωδικοποίησης από μια λίστα.
 Δείκτης : Μπορείτε να ορίσετε την
ταχύτητα του δρομέα όταν έχετε ρυθμίσει
το δρομέα σε δείκτη και να ρυθμίσετε
τη λειτουργία έξυπνου δρομέα σε
Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση.
 Πληροφορίες προγράμματος
περιήγησης : Εμφάνιση του αριθμού
έκδοσης και πληροφοριών πνευματικών
δικαιωμάτων.
| 48 Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 48
2013-09-25
2:37:38
Βοήθεια
Ανάλογα με τη διαδικτυακή τοποθεσία, ορισμένες από
τις λειτουργίες της επιλογής ρύθμισης Web Browser
ενδέχεται να μην είναι ενεργοποιημένες. Οι λειτουργίες
που δεν είναι ενεργοποιημένες έχουν γκρι χρώμα και
δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
Σύνδεση λογαριασμών διαδικτυακών
υπηρεσιών με το προϊόν
Η λειτουργία σύνδεσης λογαριασμών υπηρεσιών
σάς επιτρέπει να συνδέσετε το προϊόν σας με τους
λογαριασμούς που διαθέτετε σε διαδικτυακές υπηρεσίες,
έτσι ώστε το προϊόν να μπορεί να σας συνδέει αυτόματα
όταν εκκινείτε την εφαρμογή για τη συγκεκριμένη
υπηρεσία.
Για να δημιουργήσετε μια σύνδεση λογαριασμού
υπηρεσίας, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε το ΚΟΚΚΙΝΟ κουμπί
(A) στο τηλεχειριστήριο για να συνδεθείτε στο
λογαριασμό Samsung που διαθέτετε.
2. Αφού συνδεθείτε, πατήστε ξανά το ΚΟΚΚΙΝΟ κουμπί
(A) στο τηλεχειριστήριο.
3. ΕπιλέξτεΣύνδεση λογαριασμών υπηρεσιών στο
αναδυόμενο παράθυρο Ο λογαριασμός μου και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
4. Στην οθόνη σύνδεσης λογαριασμών υπηρεσιών,
επιλέξτε την υπηρεσία που θέλετε να συνδέσετε με το
προϊόν και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
5. Επιλέξτε Καταχώριση και, στη συνέχεια, πατήστε το
Αφού συνδεθεί στο δίκτυό σας το προϊόν, μπορείτε
να απολαύσετε ποικίλο περιεχόμενο υπηρεσιών που
σχετίζονται με ταινίες, το οποίο είναι διαθέσιμο σε δίσκους
που είναι συμβατοί με BD-LIVE.
1. Συνδέστε μια μονάδα μνήμης USB στην υποδοχή USB
που υπάρχει στην πρόσοψη του προϊόντος και, στη
συνέχεια, ελέγξτε την υπολειπόμενη μνήμη της. Η
συσκευή μνήμης πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 1 GB
ελεύθερου χώρου, ώστε να χωρέσουν οι υπηρεσίες
BD-LIVE.
Υπηρεσιες Δικτυου
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
BD-LIVE™
06
Παρέχει βασικές πληροφορίες
σχετικά με τη λειτουργία της
εφαρμογής Web Browser.
2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις στην αρχική οθόνη και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
3. Επιλέξτε Δίκτυο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
E.
4. Επιλέξτε Ρυθμίσεις BD-Live και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E.
5. Επιλέξτε Διαχ. δεδ. BD και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί E.
6. Επιλέξτε Επιλογή συσκευής και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E.
7. Επιλέξτε USB και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
E.
8. Τοποθετήστε ένα δίσκο Blu-ray Disc που υποστηρίζει
BD-LIVE.
9. Επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα περιεχομένου
της υπηρεσίας BD-LIVE που παρέχεται από τον
κατασκευαστή του δίσκου.
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Ο τρόπος που χρησιμοποιείτε το BD-LIVE και το
παρεχόμενο περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρουν,
ανάλογα με τον κατασκευαστή του δίσκου.
κουμπί E.
6. Στην οθόνη αναγνωριστικού και κωδικού πρόσβασης,
εισαγάγετε το αναγνωριστικό που χρησιμοποιείτε
για να συνδεθείτε στην υπηρεσία που επιλέξατε,
χρησιμοποιώντας το αναδυόμενο πληκτρολόγιο.
Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Τέλος και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί E.
7. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για τον κωδικό
πρόσβασης. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Τέλος και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
8. Επιλέξτε ΟΚ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 49
49 |
2013-09-25
2:37:41
Παραρτημα
Πρόσθετες πληροφορίες
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Συνδέσεις
ΕΞΟΔΟΣ HDMI
• Ορισμένες αναλύσεις εξόδου HDMI ενδέχεται να μη
λειτουργούν, ανάλογα με την τηλεόραση.
• Πρέπει να διαθέτετε σύνδεση HDMI για να
απολαύσετε βίντεο με τεχνολογία 3D.
• Τα καλώδια HDMI μεγάλου μήκους ενδέχεται να
προκαλέσουν την εμφάνιση θορύβου στην οθόνη.
Αν συμβεί κάτι τέτοιο, ρυθμίστε το Πλούσιο χρώμα
HDMI σε Απ. από το αντίστοιχο μενού.
Ρυθμίσεις
Ρυθμίσεις 3D
• Για ορισμένους δίσκους 3D, για να διακόψετε την
αναπαραγωγή μιας ταινίας σε τρόπο λειτουργίας 3D,
πατήστε μία φορά το κουμπί 5 Η αναπαραγωγή της
ταινίας διακόπτεται και η επιλογή τρόπου λειτουργίας
3D απενεργοποιείται. Για να αλλάξετε μια επιλογή
ρύθμισης 3D κατά την αναπαραγωγή μιας ταινίας 3D,
πατήστε μία φορά το κουμπί 5 Εμφανίζεται το μενού
Blu-ray. Πατήστε ξανά το κουμπί 5 και, στη συνέχεια,
επιλέξτε τις ρυθμίσεις 3D στο μενού Blu-ray.
• Depending on the content and the position of the
picture on your TV screen, you may see vertical black
bars on the left side, right side, or both sides.
Format οθόνης
• Ανάλογα με τον τύπο του δίσκου, ορισμένοι λόγοι
πλευρών εικόνας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμοι.
• Αν επιλέξετε κάποια τιμή και ρύθμιση λόγου πλευρών
που είναι διαφορετική από το λόγο πλευρών οθόνης
της τηλεόρασής σας, τότε η εικόνα ενδέχεται να
φαίνεται παραμορφωμένη.
• Αν επιλέξετε 16:9 Αρχικό, η τηλεόραση ενδέχεται να
προβάλλει την εικόνα σε μορφή 4:3 Pillarbox (μαύρες
λωρίδες στις πλευρές της εικόνας).
BD Wise (μόνο για προϊόντα της Samsung)
• Όταν ενεργοποιείται το BD Wise, η ρύθμιση ανάλυσης
ορίζεται αυτόματα από προεπιλογή σε BD Wise και η
τιμή BD Wise εμφανίζεται στο μενού ανάλυσης.
• Αν το προϊόν συνδεθεί σε μια συσκευή που
δεν υποστηρίζει BD Wise, δεν μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία BD Wise.
• Για να λειτουργήσει σωστά το BD Wise, ενεργοποιήστε
τη ρύθμιση BD Wise τόσο στο προϊόν όσο και στην
τηλεόραση.
Ψηφιακή έξοδος
• Φροντίστε να επιλέξετε τη σωστή ρύθμιση ψηφιακής
εξόδου, διαφορετικά δεν θα ακούγεται ήχος ή θα
ακούγεται μόνο ένας δυνατός θόρυβος.
• Αν η συσκευή HDMI (δέκτης AV, τηλεόραση) δεν είναι
συμβατή με τις μορφές συμπίεσης Dolby Digital και
DTS, το σήμα ήχου μεταδίδεται σε μορφή PCM.
• Τα κανονικά DVD δεν διαθέτουν ήχο BONUSVIEW
ούτε ηχητικά εφέ πλοήγησης.
• Ορισμένοι δίσκοι Blu-ray Disc δεν διαθέτουν ήχο
BONUSVIEW ούτε ηχητικά εφέ πλοήγησης.
• Αυτή η ρύθμιση ψηφιακής εξόδου δεν επηρεάζει την
αναλογική (L/R) έξοδο ήχου ή την έξοδο ήχου HDMI
προς την τηλεόραση. Επηρεάζει την οπτική έξοδο
ήχου και την έξοδο ήχου HDMI όταν το προϊόν είναι
συνδεδεμένο σε ένα δέκτη AV.
• Αν αναπαράγετε ηχητική επένδυση MPEG, το σήμα ήχου
μεταδίδεται σε μορφή PCM ανεξάρτητα από την επιλογή
στη ρύθμιση ψηφιακής εξόδου (PCM ή Bitstream).
Σύνδεση Διαδικτύου BD-LIVE
• Η σύνδεση στο Διαδίκτυο ενδέχεται να υπόκειται σε
περιορισμούς όταν χρησιμοποιείτε περιεχόμενο BD-LIVE.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• Ορισμένες αναλύσεις εξόδου HDMI ενδέχεται να μη
λειτουργούν, ανάλογα με την τηλεόραση. Ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας.
• Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη αν το καλώδιο
HDMI δεν υποστηρίζει CEC.
• Αν μια τηλεόραση Samsung διαθέτει το λογότυπο
Anynet+, τότε υποστηρίζει τη λειτουργία Anynet+.
Διαχ. δεδ. BD
• Στον τρόπο λειτουργίας εξωτερικής μνήμης, η
αναπαραγωγή δίσκου ενδέχεται να διακοπεί αν
αποσυνδέσετε τη συσκευή USB όταν η αναπαραγωγή
βρίσκεται σε εξέλιξη.
• Υποστηρίζονται μόνο οι συσκευές USB που έχουν
διαμορφωθεί στο σύστημα αρχείων FAT (ετικέτα τόμου
DOS 8.3). Συνιστούμε τη χρήση συσκευών USB που
υποστηρίζουν το πρωτόκολλο USB 2.0 με ταχύτητα
ανάγνωσης/εγγραφής 4 MB/sec ή υψηλότερη.
• Η λειτουργία συνέχισης αναπαραγωγής ενδέχεται
να μην εκτελείται αφού διαμορφώσετε τη συσκευή
αποθήκευσης.
• Η συνολική μνήμη που είναι διαθέσιμη στη ρύθμιση
διαχείρισης δεδομένων BD ενδέχεται να διαφέρει,
ανάλογα με τις συνθήκες.
| 50 Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 50
2013-09-25
2:37:44
• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
βίντεο κατά απαίτηση DivX(R) VOD, επισκεφτείτε τη
διαδικτυακή τοποθεσία "http://vod.divx.com".
• Ανάλογα με το δίσκο Blu-ray Disc/DVD, ενδέχεται να
μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα υποτίτλων από το
μενού δίσκου. Πατήστε το κουμπί DISC MENU.
• Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τις γλώσσες
υποτίτλων που έχουν κωδικοποιηθεί στο δίσκο και
ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλους τους
δίσκους Blu-ray Disc/DVD.
• Αν ο δίσκος Blu-ray Disc διαθέτει ενότητα BONUSVIEW,
εμφανίζονται επίσης πληροφορίες σχετικά με τον
τρόπο λειτουργίας BONUSVIEW της κυρίως ταινίας.
• Αυτή η λειτουργία αλλάζει ταυτόχρονα τους κύριους
και τους δευτερεύοντες υπότιτλους.
• Εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός των κύριων και των
δευτερευόντων υποτίτλων, αντίστοιχα.
Ρύθμιση ηχείου
• Όταν στη ρύθμιση Επιλογή ηχείου επιλέγεται Ηχείο
TV, ακούγεται ήχος από τα ηχεία της τηλεόρασης.
Έξοδος ήχου HDMI
• Όταν μεταδίδεται ήχος HDMI στα ηχεία της τηλεόρασης,
ο ήχος μετατρέπεται αυτόματα σε μορφή 2 καναλιών.
Κανάλι επιστρ. ήχου
• Όταν είναι απενεργοποιημένο το Anynet+ (HDMICEC), η λειτουργία καναλιού επιστροφής ήχου δεν
είναι διαθέσιμη.
• Η χρήση ενός καλωδίου HDMI που δεν είναι
πιστοποιημένο για ARC (Κανάλι επιστροφής ήχου)
ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα συμβατότητας.
• Η λειτουργία ARC είναι διαθέσιμη μόνο αν είναι
συνδεδεμένη μια τηλεόραση που είναι συμβατή με ARC.
Παραρτημα
Επιλογή της γλώσσας υποτίτλων
07
DivX® Video On Demand
Αναπαραγωγή αρχείων JPEG
• Δεν μπορείτε να μεγεθύνετε τους υποτίτλους και το
γραφικό PG στον τρόπο λειτουργίας πλήρους οθόνης.
Αναπαραγωγη μεσων
Χρήση του κουμπιού TOOLS κατά την αναπαραγωγή
φωτογραφιών
Αναπαραγωγή
Αναπαραγωγή αρχείων βίντεο
• Τα αρχεία βίντεο με υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης
bit, 20 Mbps ή υψηλότερους, υπερβαίνουν τις
δυνατότητες του προϊόντος και ενδέχεται να
σταματήσουν να αναπαράγονται κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής τους.
Επιλογή της γλώσσας ήχου
• Η ένδειξη ◄► δεν εμφανίζεται στην οθόνη αν η
ενότητα BONUSVIEW δεν περιέχει ρυθμίσεις ήχου
BONUSVIEW.
• Οι γλώσσες που είναι διαθέσιμες μέσω της λειτουργίας
γλώσσας ήχου εξαρτώνται από τις γλώσσες που
έχουν κωδικοποιηθεί στο δίσκο. Αυτή η λειτουργία ή
ορισμένες γλώσσες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
• Ορισμένοι δίσκοι Blu-ray Disc ενδέχεται να σας
επιτρέπουν να επιλέξετε ηχητική επένδυση μορφής
PCM ή Dolby Digital στα Αγγλικά.
• Αν το σύστημα είναι συνδεδεμένο σε μια
τηλεόραση που είναι συμβατή με BD Wise και έχει
ενεργοποιημένο το BD Wise, δεν εμφανίζεται το μενού
ρυθμίσεων εικόνας.
• Η λειτουργία μουσικής υπόκρουσης δεν εκτελείται
αν το αρχείο μουσικής και τα αρχεία φωτογραφίας
δεν βρίσκονται στο ίδιο μέσο αποθήκευσης. Επίσης,
η ποιότητα του ήχου ενδέχεται να επηρεαστεί από
το ρυθμό μετάδοσης bit του αρχείου μουσικής
MP3, το μέγεθος των φωτογραφιών και τη μέθοδο
κωδικοποίησης.
Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 51
51 |
2013-09-25
2:37:47
Παραρτημα
Επιλογή ψηφιακής εξόδου
Ρύθμιση
PCM
Σύνδεση
Ορισμός για
δίσκο Blu-ray
Disc
Bitstream
(Re-encoded DTS)
Bitstream
(Re-encoded Dolby
D)
Δέκτης AV που υποστηρίζει HDMI
PCM
Έως και PCM 7.1
κανάλια
PCM
DTS re-encoded
Re-encoded
Dolby Digital *
Dolby Digital
Έως και PCM 2.1
κανάλια
Dolby Digital
DTS re-encoded
Re-encoded
Dolby Digital *
Dolby Digital
Plus
Έως και PCM 2.1
κανάλια
Dolby Digital Plus
DTS re-encoded
Re-encoded
Dolby Digital *
Dolby
TrueHD
Έως και PCM 2.1
κανάλια
Dolby TrueHD
DTS re-encoded
Re-encoded
Dolby Digital *
DTS
Έως και PCM 7.1
κανάλια
DTS
DTS re-encoded
Re-encoded
Dolby Digital *
DTS-HD High
Resolution
Audio
Έως και PCM 7.1
κανάλια
DTS-HD High
Resolution Audio
DTS re-encoded
Re-encoded
Dolby Digital *
DTS-HD
Master Audio
Έως και PCM 7.1
κανάλια
DTS-HD Master
Audio
DTS re-encoded
Re-encoded
Dolby Digital *
PCM
Έως και PCM 2
κανάλια
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
Dolby Digital
Έως και PCM 2.1
κανάλια
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
Έως και PCM 7.1
κανάλια
DTS
DTS
DTS
Αποκωδικοποιεί
τον ήχο της κυρίως
ταινίας μαζί με
τη ροή ήχου
BONUSVIEW σε ήχο
PCM και προσθέτει
ηχητικά εφέ
πλοήγησης.
Μεταδίδει μόνο
τη ροή ήχου της
κυρίως ταινίας,
ώστε ο δέκτης
AV να μπορεί να
αποκωδικοποιήσει
τη ροή ήχου
bitstream. Δεν
ακούγεται ήχος
BONUSVIEW
ή ηχητικά εφέ
πλοήγησης.
Αποκωδικοποιεί
τον ήχο της
κυρίως ταινίας
μαζί με τη ροή
ήχου BONUSVIEW
σε ήχο PCM,
προσθέτει ηχητικά
εφέ πλοήγησης
και, στη συνέχεια,
επανακωδικοποιεί
τον ήχο PCM σε DTS
Βitstream.
Αποκωδικοποιεί τον
ήχο της κυρίως
ταινίας μαζί με
τη ροή ήχου
BONUSVIEW σε ήχο
PCM, προσθέτει
ηχητικά εφέ
πλοήγησης και,
στη συνέχεια,
επανακωδικοποιεί
τον ήχο PCM σε
Dolby Digital
Βitstream ή PCM.
Ροή ήχου σε
Blu-ray Disc
Ροή ήχου σε
DVD
Bitstream
(Unprocessed)
Οποιαδήποτε
 Αν η ροή πηγής είναι 2 καναλιών ή μονοφωνική, δεν εφαρμόζεται η ρύθμιση "Dolby D Re-encoded". Το σήμα εξόδου θα
είναι PCM 2 καναλιών.
Οι δίσκοι Blu-ray Disc ενδέχεται να περιλαμβάνουν τρεις ροές ήχου:
- Ήχος κυρίως ταινίας: Η ηχητική επένδυση της κυρίως ταινίας.
- Ήχος BONUSVIEW: Μια πρόσθετη ηχητική επένδυση, όπως τα σχόλια του σκηνοθέτη ή των ηθοποιών.
- Ηχητικά εφέ πλοήγησης: Όταν επιλέγετε την πλοήγηση σε ορισμένα μενού, ενδέχεται να ακούγονταιηχητικά εφέ
πλοήγησης. Τα ηχητικά εφέ πλοήγησης είναι διαφορετικά σε κάθε δίσκο Blu-ray Disc.
| 52 Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 52
2013-09-25
2:37:49
Ανάλυση σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας εξόδου
Αναπαραγωγή DVD
Ρύθμιση
BD Wise
Ηλεκτρονικό/
ψηφιακό περιεχόμενο
Τρόπος λειτουργίας HDMI
Blu-ray Disc
Ανάλυση δίσκου
Bluray Disc
1080p στα 60 καρέ
480i
Auto
Μέγιστη ανάλυση εισόδου τηλεόρασης
Μέγιστη ανάλυση εισόδου
τηλεόρασης
1080p στα 60 καρέ
1080p στα 60 καρέ
1080p στα 60 καρέ
Καρέ ταινίας: Auto (24 καρέ)
1080p στα 24 καρέ
-
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
Παραρτημα
Τρόπος λειτουργίας HDMI
Έξοδος
07
Αναπαραγωγή Blu-ray Disc/ηλεκτρονικού περιεχομένου/ψηφιακού
περιεχομένου
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα όταν αυτό το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά. Αν το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε δεν
αναφέρεται παρακάτω ή αν οι οδηγίες παρακάτω δεν βοηθούν, απενεργοποιήστε το προϊόν, αποσυνδέσετε το καλώδιο
ρεύματος και επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή κέντρο σέρβις της Samsung Electronics.
Σύμπτωμα
Έλεγχος/Λύση
Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή
του δίσκου.
• Το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο σταθερά στην πρίζα.
• Απενεργοποιήστε και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά το προϊόν.
Δεν αρχίζει η αναπαραγωγή.
• Ελέγξτε τον αριθμό περιοχής του δίσκου Blu-ray Disc/DVD.
Οι δίσκοι Blu-ray Disc/DVD που αγοράζονται από το εξωτερικό ενδέχεται να μην
αναπαράγονται.
• Οι δίσκοι CD-ROM και DVD-ROM δεν αναπαράγονται σε αυτό το προϊόν.
• Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστό το επίπεδο διαβάθμισης.
Η αναπαραγωγή δεν αρχίζει
αμέσως μόλις πατηθεί το
κουμπί αναπαραγωγής/
παύσης.
• Μήπως χρησιμοποιείτε έναν παραμορφωμένο δίσκο ή ένα δίσκο με γρατσουνιές
στην επιφάνειά του.
• Σκουπίστε το δίσκο για να τον καθαρίσετε.
Δεν ακούγεται ήχος.
• Το σύστημα οικιακού κινηματογράφου δεν αναπαράγει ήχο κατά τη γρήγορη, την αργή και
τη βηματική αναπαραγωγή.
• Τα ηχεία είναι συνδεδεμένα σωστά. Οι ρυθμίσεις ηχείων έχουν προσαρμοστεί σωστά.
• Μήπως ο δίσκος είναι πολύ φθαρμένος.
Το τηλεχειριστήριο δεν
λειτουργεί.
• Χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο εντός της εμβελείας λειτουργίας του και υπό τη σωστή
γωνία σε σχέση με τον αισθητήρα.
• Μήπως έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες.
• Επιλέξατε σωστά τον τρόπο λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου (TV ή BD).
Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 53
53 |
2013-09-25
2:37:52
Παραρτημα
Σύμπτωμα
Έλεγχος/Λύση
• Ο δίσκος περιστρέφεται
αλλά δεν προβάλλεται
εικόνα.
• Η ποιότητα της εικόνας
είναι κακή και η εικόνα
τρεμοπαίζει.
•
•
•
•
Δεν λειτουργούν η γλώσσα
ήχου και οι υπότιτλοι.
• Η γλώσσα ήχου και οι υπότιτλοι δεν λειτουργούν αν ο δίσκος δεν τα περιλαμβάνει.
Η οθόνη μενού δεν
εμφανίζεται, ακόμα και όταν
επιλέγεται η λειτουργία μενού.
• Μήπως χρησιμοποιείτε ένα δίσκο που δεν περιέχει μενού.
Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του
λόγου πλευρών.
• Μπορείτε να αναπαράγετε δίσκους Blu-ray Disc/DVD μορφής 16:9 σε τρόπο λειτουργίας
16:9 Πλήρης, 4:3 Πανοραμική ή 4:3 Pan-Scan, αλλά οι δίσκοι Blu-ray Disc/DVD μορφής 4:3
αναπαράγονται μόνο σε λόγο πλευρών 4:3. Ανατρέξτε στο κάλυμμα του δίσκου Blu-ray Disc
και, στη συνέχεια, επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία.
• Δεν λειτουργεί το
προϊόν. (Παράδειγμα:
Απενεργοποιείται μόνο του
ή ακούγεται ένας παράξενος
ήχος).
• Το προϊόν δεν λειτουργεί
κανονικά.
• Κρατήστε πατημένο το κουμπί 5 του τηλεχειριστηρίου για 5 δευτερόλεπτα σε κατάσταση
αναμονής.
- Η χρήση της λειτουργίας ΕΠΑΝΑΦΟΡΆΣ διαγράφει όλες τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις.
Μη χρησιμοποιήσετε αυτή τη λύση, εκτός αν είναι απαραίτητο.
Ξέχασα τον κωδικό
πρόσβασης επιπέδου
διαβάθμισης.
• Χωρίς δίσκο τοποθετημένο στο προϊόν, κρατήστε πατημένο το κουμπί 5 του προϊόντος
για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα. Εμφανίζεται η ένδειξη INIT στην οθόνη και όλες οι
ρυθμίσεις επανέρχονται στις προεπιλεγμένες τιμές.
Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.
- Η χρήση της λειτουργίας ΕΠΑΝΑΦΟΡΆΣ διαγράφει όλες τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις.
Μη χρησιμοποιήσετε αυτή τη λύση, εκτός αν είναι απαραίτητο.
Δεν είναι δυνατή η λήψη
ραδιοφωνικών εκπομπών.
• Η κεραία είναι συνδεδεμένη σωστά.
• Αν το σήμα εισόδου της κεραίας είναι ασθενές, εγκαταστήστε μια εξωτερική κεραία FM σε
μια περιοχή με καλή λήψη.
Δεν ακούγεται ήχος κατά
την ακρόαση του ήχου από
την τηλεόραση μέσω του
προϊόντος.
• Αν πατήσετε το κουμπί ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ/ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ^ ενώ ακούτε ήχο από την
τηλεόραση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία D. IN ή AUX, ενεργοποιούνται οι λειτουργίες
δίσκου Blu-ray Disc/DVD και απενεργοποιείται ο ήχος της τηλεόρασης.
Εμφανίζεται στην οθόνη το
μήνυμα "Δεν είναι διαθέσιμο".
• Η δυνατότητα ή η ενέργεια δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αυτή τη στιγμή επειδή:
1. Δεν το επιτρέπει το λογισμικό του δίσκου Blu-ray Disc/DVD.
2. Το λογισμικό του δίσκου Blu-ray Disc/DVD δεν υποστηρίζει τη δυνατότητα (π.χ. γωνία
λήψης).
3. Η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη τη δεδομένη στιγμή.
4. Ζητήσατε έναν αριθμό τίτλου/κεφαλαίου ή κάποιο χρόνο αναζήτησης που βρίσκεται
εκτός εύρους.
Αν η έξοδος HDMI έχει
ρυθμιστεί σε μια ανάλυση
που δεν υποστηρίζεται από
την τηλεόρασή σας (για
παράδειγμα, 1080p), ενδέχεται
να μην εμφανίζεται εικόνα
στην τηλεόραση.
• Κρατήστε πατημένο το κουμπί 5 στην πρόσοψη για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα,
χωρίς τοποθετημένο δίσκο. Όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις εργοστασιακές τιμές.
Η τηλεόραση είναι αναμμένη.
Τα καλώδια βίντεο είναι συνδεδεμένα σωστά.
Μήπως ο δίσκος είναι βρώμικος ή φθαρμένος.
Οι δίσκοι κακής κατασκευής ενδέχεται να μην αναπαράγονται.
| 54 Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 54
2013-09-25
2:37:54
Σύμπτωμα
Έλεγχος/Λύση
• Ελέγξτε τη σύνδεση ανάμεσα στην τηλεόραση και την υποδοχή HDMI του προϊόντος.
• Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας υποστηρίζει είσοδο σήματος HDMI ανάλυσης
576p/480p/720p/1080i/1080p.
Αφύσικη εικόνα στην οθόνη
από την υποδοχή HDMI.
• Αν εμφανίζεται χιόνι στην οθόνη, αυτό σημαίνει ότι η τηλεόραση δεν υποστηρίζει HDCP
(Highbandwidth Digital Content Protection).
07
Δεν υπάρχει έξοδος σήματος
HDMI.
Μπορώ να δω φακέλους
κοινής χρήσης μέσω του
AllShare Play, αλλά δεν μπορώ
να δω τα αρχεία.
• Η λειτουργία AllShare εμφανίζει μόνο αρχεία βίντεο, φωτογραφιών και μουσικής. Δεν
εμφανίζονται άλλοι τύποι αρχείων.
Το βίντεο αναπαράγεται με
διακοπές.
• Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο είναι σταθερό.
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δικτύου είναι συνδεδεμένο σωστά και ότι το δίκτυο δεν είναι
υπερφορτωμένο.
• Η σύνδεση ασύρματου δικτύου μεταξύ του διακομιστή και του προϊόντος είναι ασταθής.
Ελέγξτε τη σύνδεση.
Η σύνδεση AllShare Play
μεταξύ της τηλεόρασης και
του υπολογιστή είναι ασταθής.
• Οι διευθύνσεις IP στο ίδιο υποδίκτυο θα πρέπει να είναι μοναδικές, διαφορετικά μπορεί να
προκληθεί αυτό το φαινόμενο λόγω διένεξης διεύθυνσης IP.
• Ελέγξτε αν έχετε ενεργοποιημένο ένα τείχος προστασίας.
Αν ναι, απενεργοποιήστε τη λειτουργία τείχους προστασίας.
Παραρτημα
Λειτουργία AllShare Play
BD-LIVE
Δεν μπορώ να συνδεθώ στο
διακομιστή BD-LIVE.
• Δοκιμάστε αν είναι επιτυχημένη η σύνδεση δικτύου, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία
κατάστασης δικτύου.
• Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένη στο προϊόν μια συσκευή αποθήκευσης USB.
• Η συσκευή αποθήκευσης πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 1 GB ελεύθερου χώρου, ώστε να
χωρέσουν τα δεδομένα της υπηρεσίας BD-LIVE.
• Μπορείτε να ελέγξετε το διαθέσιμο χώρο στο μενού διαχείρισης δεδομένων BD. (Ανατρέξτε
στη σελίδα 50)
• Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση σύνδεσης Διαδικτύου BD-LIVE έχει ρυθμιστεί σε αποδοχή όλων.
• Αν όλες οι παραπάνω ενέργειες αποτύχουν, επικοινωνήστε με τον πάροχο περιεχομένου ή
ενημερώστε το υλικολογισμικό στην πιο πρόσφατη έκδοση.
Κατά τη χρήση της υπηρεσίας
BD-LIVE, παρουσιάζεται
κάποιο σφάλμα.
• Η συσκευή αποθήκευσης πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 1 GB ελεύθερου χώρου, ώστε να
χωρέσουν τα δεδομένα της υπηρεσίας BD-LIVE.
Μπορείτε να ελέγξετε το διαθέσιμο χώρο στο μενού διαχείρισης δεδομένων BD. (Ανατρέξτε
στη σελίδα 50)
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Όταν αποκαθίστανται οι εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, διαγράφονται όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα BD
του χρήστη.
Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 55
55 |
2013-09-25
2:37:57
Παραρτημα
Προδιαγραφές
Βάρος
2,3 kg
Διαστάσεις
430 (Π) x 55 (Υ) x 252 (Β) mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
+5°C έως +35°C
Εύρος υγρασίας λειτουργίας
10 % έως 75 %
Γενικά
Αναλογία σήματος/θορύβου
Δέκτης FM Χρησιμοποιήσιμη ευαισθησία
55 dB
12 dB
Συνολική αρμονική παραμόρφωση 0,5 %
Βίντεο
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Ηχος
Πολυκαναλικός ήχος PCM, ήχος Bitstream, ήχος PCM
Έξοδος εμπρός ηχείων
165W x 2(3Ω)
Έξοδος υπογούφερ
170W(3Ω)
HDMI
Αναλογική είσοδος : 20Hz~20kHz (±3dB)
Απόκριση συχνότητας
Ενισχυτής
Ψηφιακή είσοδος : 20Hz~40kHz (±4dB)
Λόγος σήματος/θορύβου
70dB
Διαχωρισμός καναλιών
60dB
Ευαισθησία εισόδου
(AUX)500mV
| 56 Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 56
2013-09-25
2:37:59
07
Εμπρός
Υπογουφερ
Αντίσταση
3Ω
3Ω
Εύρος
συχνοτήτων
140Hz~20kHz
40H z ~ 160Hz
Επίπεδο πίεσης
87dB/W/M
εξόδου ήχου
88dB/W/M
Ονομαστική
τιμή εισόδου
165W
170W
Μέγιστη
είσοδος
330W
340W
Παραρτημα
Ηχείο
Σύστημα ηχείων 2,1 καναλιών
Σύστημα
ηχείων
HT-F5200
Διαστάσεις
95 x 146 x 74
(Π x Υ x Β)
(Μονάδα : mm)
122 x 530 x 120
170 x 350,4 x 287
HT-FS5200
255 x 230 x 255
HT-F5200
Βάρος
(Μονάδα : kg)
0,37
3,41
HT-FS5200
1,18
4,44
• Δεν υποστηρίζονται ταχύτητες δικτύου 10 Mbps ή χαμηλότερες.
• Η εταιρεία Samsung Electronics Co., Ltd επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τις προδιαγραφές χωρίς
προειδοποίηση.
• Οι τιμές βάρους και διαστάσεων είναι κατά προσέγγιση.
• Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
• Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την κατανάλωση ρεύματος, ανατρέξτε στην ετικέτα που είναι
επικολλημένη στο προϊόν.
Δια της παρούσης, η Samsung Electronics δηλώνει ότι αυτό το σύστημα οικιακού κινηματογράφου
συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EΚ.
Μπορείτε να βρείτε την επίσημη Δήλωση συμμόρφωσης στη διαδικτυακή τοποθεσία http://www.samsung.
com, μεταβαίνοντας στο Υποστήριξη > Αναζήτηση υποστήριξης προϊόντος και εισάγοντας το όνομα μοντέλου.
Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.
Ελληνικά
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_130925.indd 57
57 |
2013-09-25
2:38:01
Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG σε όλο τον κόσμο
Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.
Country
Contact Centre 
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG (0800 7267864)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
051 331 999
07001 33 11 , sharing cost
062 726 786
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030-6227 515
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt.
Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll
free
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
800-SAMSUNG (800.7267864)
261 03 710
020 405 888
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
Web Site
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support
(Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/fr/support
Country
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
www.samsung.com/de/support
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
www.samsung.com/gr/support
http://www.samsung.com/hu/
support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
Contact Centre 
080 697 267
090 726 786
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22
607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia
jak za 1 impuls według taryfy
operatora
** (koszt połączenia według taryfy
operatora)
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726
7864) TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
0034902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support
(German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος
(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος
δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα
χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα
αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να
προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.
Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού
σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της
επαναχρησιμοποίησης υλικών.
Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος
(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)
(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει
ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί
με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες
βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε
να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην
βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ’ όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις
κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο
μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.
Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις
προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται
με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.
HT-F5200_FS5200_EN3_GRE_141217.indd 58
2014-02-17
7:35:13
HT-F5200
HT-FS5200
Sistem Home Entertainment
Blu-ray™ 2.1CH
manualul utilizatorului
maginaţi-vă posibilităţile
Vă mulţumim că aţi achiziţionat acest produs Samsung.
Pentru a beneficia de servicii mai complete,
vă rugăm să vă înregistraţi produsul la
www.samsung.com/register
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 1
2013-09-25
2:39:32
Informaţii privind Siguranţa
Avertisment
PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEŢI CAPACUL ( SAU PARTEA DIN SPATE).
ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI REPARATE DE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE, ADRESAŢIVĂ
PERSONALULUI CALIFICAT.
ATENŢIE
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
Simbolul indică “tensiune
periculoasă” în interiorul
produsului, care prezintă riscul
de electrocutare sau de vătămare
corporală.
ATENŢIE : PENTRU A PREVENI
ELECTROCUTAREA, POTRIVIŢI LAMELA
ŞTECHERULUI ÎN PRIZĂ ŞI INTRODUCEŢI
COMPLET.
AVERTISMEN
• Pentru a reduce riscul de incendiu şi de electrocutare,
nu expuneţi aparatul la ploaie sau umezeală.
ATENŢIE
• Aparatul nu trebuie expus la scurgeri sau stropiri şi
obiectele umplute cu lichide, precum vazele, nu trebuie
plasate pe acesta.
• Priza este utilizată ca dispozitiv de deconectare şi
trebuie să poate fi accesată în orice moment.
• Acest aparat trebuie conectat la o priză CA, cu o
conexiune de împământare pentru protecţie.
• Pentru a deconecta aparatul de la priză, trebuie să
scoateţi ştecherul, drept urmare priza trebuie să poată
fi accesată uşor.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Acest simbol indică instrucţiuni
importante referitoare la
produs.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
PRODUS LASER CLASA 1
Acest CD player este clasificat ca produs LASER CLASA 1.
Utilizarea altor comenzi, reglaje sau proceduri decât cele
specificate în prezentul manual pot duce la expunerea
periculoasă la radiaţii.
ATENŢIE
EVITAŢI EXPUNEREA LA RADIAŢII INVIZIBILE GENERATE
DE RAZA LASER, ÎN MOMENTUL DESCHIDERII ŞI AL
ÎMPĂMÂNTĂRII.
| 2 Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 2
2013-09-25
2:39:38
Depozitarea şi Gestionarea
Discurilor
• Nu expuneţi acest aparat la scurgeri sau stropiri. Nu
plasaţi pe aparat obiecte pline cu lichid, cum ar fi
vazele.
• Pentru a opri complet aparatul, trebuie să scoateţi
cablul de alimentare din priza de perete. Prin urmare,
cablul de alimentare trebuie să poată fi accesat cu
uşurinţă în orice moment.
• Nu atingeţi cablul de alimentare cu mâna udă. Acest
lucru poate cauza electrocutarea.
• Nu conectaţi mai multe dispozitive electrice la aceeaşi
priză de perete. Supraîncărcarea unei prize poate
cauza supraîncălzirea acesteia, ceea ce poate duce la
incendiu.
• Întreţinerea carcasei
- Înainte de a conecta alte componente la acest
aparat, asiguraţi-vă că acestea sunt oprite.
- Dacă mutaţi aparatul brusc dintr-un loc rece într-un
loc cald, se poate forma condens pe componentele
funcţionale şi lentile, putând cauza redarea anormală
a discului. În cazul în care se întâmplă acest lucru,
deconectaţi aparatul, aşteptaţi două ore, apoi
conectaţi cablul la priza electrică. Apoi, introduceţi
discul şi încercaţi să îl redaţi din nou.
Fabricat sub licenţă Dolby
Laboratories.
Dolby şi simbolul dublu D sunt
mărci comerciale înregistrate
ale Dolby Laboratories.
Produs sub licenţa acoperită de brevetele din SUA:
5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535;
7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 şi
alte patente din SUA şi internaţionale, emise şi în
aşteptare. DTS-HD, Simbolul, & DTS-HD şi Simbolul
sunt mărci comerciale înregistrate & DTS-HD Master
Audio | Essential este marcă comercială a DTS, Inc.
Product inclusiv software. © DTS, Inc. Toate drepturile
rezervate.
DESPRE CLIPURILE VIDEO
DIVX: DivX® este un format
video digital creat de DivX,
LLC, o filială a Rovi Corporation. Acesta este un
dispozitiv DivX Certified® oficial, care redă materiale
video DivX. Accesaţi divx.com pentru informaţii
suplimentare şi instrumente software pentru conversia
fişierelor în format DivX.
DESPRE CLIPURI VIDEO DIVX LA CERERE: Acest
dispozitiv DivX Certified® trebuie înregistrat pentru a
putea reda conţinut DivX video la cerere (VOD). Pentru
a genera codul de înregistrare, localizaţi secţiunea
DivX VOD din meniul de configurare a dispozitivului.
Accesaţi vod.divx.com pentru a obţine mai multe
informaţii referitoare la finalizarea înregistrării.
DivX Certified® pentru redarea conţinutului video
DivX® cu o rezoluţie de până la HD 1080p, inclusiv
conţinut premium. DivX®, DivX Certified® şi siglele
asociate sunt mărci comerciale ale Rovi Corporation
sau ale filialelor sale. şi sunt utilizate sub licenţă.
Acest aparat este acoperit de unul sau mai multe
dintre brevetele SUA următoare:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 3
Informaţii privind Siguranţa
Precauţii Privind Manevrarea
Licenţă
01
• Manevrarea discurilor
- Amprentele sau zgârieturile de pe
suprafaţa unui disc pot reduce calitatea sunetului
şi a imaginii sau pot duce la saltul peste sectoarele
respective.
- Evitaţi să atingeţi suprafaţa discului pe care au fost
înregistrate date.
- Ţineţi discul de margine, pentru a nu lăsa amprente
pe suprafaţa acestuia.
- Nu lipiţi hârtie sau bandă adezivă pe
disc.
• Curăţarea discurilor
- Dacă murdăriţi sau lăsaţi amprente pe
un disc, curăţaţi-l cu un detergent fin
diluat cu apă şi ştergeţi cu o cârpă moale.
- Atunci când curăţaţi discul, mişcarea trebuie să fie
dinspre interior spre exterior.
- Depozitarea discului
 Nu expuneţi la lumina soarelui.
 Păstraţi discul într-un loc aerisit şi rece.
 Păstraţi discul într-un plic de protecţie curat şi
depozitaţi-l în poziţie verticală.
• Dacă aparatul scoate un zgomot neobişnuit sau emite
un miros de ars sau fum, opriţi imediat comutatorul
de alimentare şi scoateţi cablul de alimentare din priza
de perete. Apoi, contactaţi cel mai apropiat centru
de service pentru clienţi pentru asistenţă tehnică. Nu
utilizaţi aparatul. Utilizarea aparatului în această stare
poate cauza un incendiu sau electrocutarea.
3|
2013-09-25
2:39:41
Informaţii privind Siguranţa
HDMI, sigla HDMI şi
termenul &quot;High
Definition Multimedia
Interface&quot; (Interfaţă multimedia de înaltă
definiţie) sunt mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale HDMI Licensing LLC.
Oracle şi Java reprezintă mărci comerciale
înregistrate ale Oracle şi/sau ale afiliaţilor
acesteia. Alte denumiri pot reprezenta mărci
comerciale ale proprietarilor în cauză.
Acest aparat conţine tehnologie de protejare a
drepturilor de autor, protejată de brevete SUA şi de
alte drepturi privind proprietatea intelectuală a Rovi
Corporation. Demontarea şi dezasamblarea aparatului
sunt interzise.
Blu-ray Disc™, Blu-ray™ şi siglele asociate reprezintă
mărci comerciale ale Blu-ray Disc Association.
Acest aparat utilizează tehnologia Cinavia pentru a limita
utilizarea de copii neautorizate ale unor filme şi clipuri
video şi coloane sonore produse în interes comercial.
Când este detectată utilizarea unei copii neautorizate,
va fi afişat un mesaj, iar redarea sau copierea va fi
întreruptă. Mai multe informaţii despre tehnologia
Cinavia puteţi găsi la Centrul online de informaţii pentru
clienţi Cinavia la http://www.cinavia.com. Pentru a
solicita informaţii suplimentare despre Cinavia prin
poştă, trimiteţi o scrisoare cu adresa dvs. la: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, SUA.”
Acest aparat conţine tehnologie sub licenţă de la
Verance Corporation şi este protejat de patentul SUA
7,369,677 şi alte patente din SUA şi internaţionale,
emise şi în aşteptare, precum şi de dreptul de autor şi
protejarea secretului comercial pentru anumite aspecte
ale acestei tehnologii. Cinavia este marcă comercială a
Verance Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Toate
drepturile rezervate de Verance. Este interzisă
demontarea sau dezasamblarea aparatului.
- Notificare de licenţă open source
În cazul utilizării de software open source, licenţele open
source sunt disponibile în meniul aparatului.
Utilizarea Funcţiei 3D
INFORMAŢII IMPORTANTE PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI
SIGURANŢĂ PENTRU IMAGINILE 3D.
Citiţi şi înţelegeţi următoarele informaţii privind siguranţa
înainte de a utiliza funcţia 3D.
• Unii privitori pot întâmpina disconfort în timpul vizionării
la televizorul 3D, cum ar fi ameţeala, greaţa şi durerile
de cap. Dacă întâmpinaţi astfel de simptome, încetaţi
să mai priviţi la televizorul 3D, daţi-vă jos ochelarii 3D
Active şi odihniţi-vă.
• Privirea imaginilor 3D pe o perioadă lungă de timp
poate cauza astenopie. Dacă simţiţi că v-au obosit
ochii, încetaţi să mai priviţi la televizorul 3D, daţi-vă jos
ochelarii 3D Active şi odihniţi-vă.
• Un adult responsabil trebuie să verifice frecvent copiii
care utilizează funcţia 3D. În cazul în care copilul se
plânge că are ochii obosiţi, dureri de cap, ameţeli sau
greaţă, luaţi-l din faţa televizorului 3D şi puneţi-l să se
odihnească.
• Nu utilizaţi ochelarii 3D Active în alte scopuri (de ex.,
ca ochelari de vedere, ochelari de soare, ochelari de
protecţie etc.)
• Nu utilizaţi funcţia 3D sau ochelarii 3D Active în timp ce
mergeţi sau vă plimbaţi dintr-o parte în alta. Utilizând
funcţia 3D sau ochelarii 3D Active în timp ce vă plimbaţi
dintr-o parte în alta, puteţi să loviţi de obiecte, să vă
împiedica şi/sau să cădeţi şi să vă răniţi grav.
• Dacă doriţi să beneficiaţi de conţinut 3D, conectaţi un
dispozitiv 3D (receiver AV sau televizor compatibil 3D)
la portul de ieşire HDMI OUT utilizând un cablu HDMI
de mare viteză. Puneţi-vă ochelari speciali 3D înainte
de a reda conţinuturile 3D.
• Aparatul emite semnale 3D doar prin intermediul unui
cablu HDMI conectat la mufa de ieşire HDMI OUT.
• Deoarece rezoluţia video în modul de redare 3D este
reglată în funcţie de revoluţia materialului video 3D
original, nu puteţi schimba rezoluţia după bunul plac.
• Este posibil ca unele funcţii, precum BD Wise, reglarea
dimensiunii ecranului şi reglarea rezoluţiei să nu
funcţioneze corespunzător în modul de redare 3D.
• Trebuie să utilizaţi un cablu HDMI de mare viteză pentru
a emite un semnal 3D optim.
• Când urmăriţi imagini 3D, staţi la o distanţă de cel puţin
trei ori mai mare decât lăţimea ecranului de televizor.
De exemplu, dacă aveţi un ecran de 46 inch, staţi la o
distanţă de 138 inch (3,5 metri) de acesta.
• Plasaţi ecranul video 3D la nivelul ochilor pentru a
beneficia de cea mai bună imagine 3D.
• Atunci când aparatul este conectat la mai multe
dispozitive 3D, este posibil ca efectul 3D să nu
funcţioneze corespunzător.
• Acest aparat nu converteşte conţinutul 2D în conţinut
3D.
• Siglele “Blu-ray 3D” şi “Blu-ray 3D” sunt mărci
comerciale ale Blu-ray Disc Association.
| 4 Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 4
2013-09-25
2:39:46
Copyright
MEDIA PLAY
Cuprins
SERVICII DE REŢEA
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
2
3
3
3
4
5
Avertisment
Depozitarea şi Gestionarea Discurilor
Precauţii Privind Manevrarea
Licenţă
Utilizarea Funcţiei 3D
Copyright
INIŢIERE
Compatibilitatea Discurilor şi a Formatelor
Siglele Discurilor pe Care Aparatul le Poate Reda
Accesorii
Ataşarea miezului toroidal cu ferită la cablul LAN al
aparatului
11 Panoul Frontal
11 Panoul din Spate
12 Telecomandă
6
7
10
10
CONEXIUNI
14 Conectarea Boxelor
16 Conectarea la un Televizor/Dispozitive Externe
17 Conectarea la un Router de Reţea
SETĂRILE
18
18
18
19
23
26
Ecranul All Content (Toate conţinuturile)
Redarea Discurilor Video Comerciale
Redarea Fişierelor de pe un Dispozitiv de Stocare USB
Redarea unui Disc cu Conţinut Înregistrat de Utilizator
Utilizarea Funcţiei de Reţea AllShare
Controlul Redării Video
Controlul Redării Muzicii
Redarea Conţinuturilor Foto
Audiţia Radio
Utilizarea Telecomenzii cu Efecte Speciale Butoane
de Control
Informaţii privind Siguranţa
28
28
28
29
29
30
33
37
38
40
01
© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Toate drepturile rezervate; Acest manual de utilizare nu
poate fi reprodus sau copiat parţial sau în totalitate fără
acordul scris, în prealabil al Samsung Electronics Co., Ltd.
Procedura de Configurare Iniţială
Ecranul Meniu Principal
Accesarea Ecranului Setări
Funcţiile Meniului Setări
Reţelele şi Internetul
Actualizarea Componentei Software
41
41
42
42
46
49
49
Conectarea la Contul Samsung
Înainte de a Utiliza Filme şi Emisiuni TV sau Aplicaţii
Utilizarea Filelor şi a Emisiunilor TV
Utilizarea Aplicaţiilor
Utilizarea Browserului Web
Legarea Conturilor de Servicii Internet la Aparat
BD-LIVE™
ANEXĂ
50 Informaţii Suplimentare
53 Depanare
56 Specificaţii
 Figurile şi ilustraţiile din acest manual pentru
utilizator au rol consultativ şi pot diferi de
aspectul efectiv al aparatului.
 Se poate percepe o taxă administrativă dacă
a. un inginer este chemat la solicitarea dvs. şi
aparatul nu prezintă niciun defect (rezultă că
nu aţi citit manualul de utilizare)
b. duceţi unitatea la un centru de reparaţii şi
aparatul nu prezintă niciun defect (rezultă că
nu aţi citit manualul de utilizare)
 Cuantumul acestei taxe administrative vă va fi
comunicat înainte de efectuarea oricărei vizite
la domiciliu sau la locul de muncă.
Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 5
5|
2013-09-25
2:39:49
Iniţiere
Compatibilitatea Discurilor şi a Formatelor
Tipuri de Discuri şi Conţinut care pot fi Redate de Aparat
Media
Tipul discului
Blu-ray Disc
3D Blu-ray Disc
VIDEO
Detalii
Disc BD-ROM sau BD-RE/-R înregistrat în format BD-RE.
DVD-VIDEO, DVD-RW,
DVD-R, DVD+RW,
DVD+R
DVD-VIDEO, discuri DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R care au fost
înregistrate şi finalizate sau un suport de stocare USB care conţine fişiere
DivX, MKV, MP4.
MUZICĂ
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Muzică înregistrată pe discuri CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R sau pe
un suport de stocare USB care conţine fişiere MP3 sau WMA.
FOTOGRAFII
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Fotografii înregistrate pe discuri CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R sau
pe un suport de stocare USB care conţine fişiere JPEG.
| REŢINEŢI |
Este posibil ca aparatul să nu redea anumite discuri CD-RW/-R şi DVD-R din cauza tipului de disc sau a condiţiilor de
înregistrare.
Dacă un disc DVD-RW/-R nu a fost înregistrat corespunzător în format DVD Video, nu va putea fi redat.
Aparatul dvs. nu va reda conţinut care a fost înregistrat pe un disc DVD-R la o rată de biţi care depăşeşte 10 Mbps.
Aparatul dvs. nu va reda conţinut care a fost înregistrat pe un disc BD-R sau dispozitiv USB la o rată de biţi care
depăşeşte 30 Mbps.
S-ar putea ca redarea să nu funcţioneze pentru anumite tipuri de discuri sau când sunt efectuate anumite operaţii,
precum modificarea unghiului şi ajustarea raportului dimensiunilor. Informaţii despre discuri sunt incluse în detaliu pe
cutia discului. Consultaţi-le dacă este cazul.
Când redaţi un titlu BD-Java, s-ar putea ca încărcarea să dureze mai mult, sau ca unele funcţii să meargă încet.
Tipuri de discuri pe care aparatul dvs. nu le poate reda
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/MV-Disc,
etc
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(cu excepţia CD layer)
• DVD-RW(mod VR)
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(discurile CD-G redau
doar fişiere audio, nu şi
imagini)
• Disc DVD-R de 3,9 GB
pentru înregistrare.
| REŢINEŢI |
Este posibil ca acest aparat să nu răspundă la toate comenzile de operare, deoarece anumite discuri Blu-ray Disc,
DVD şi CD permit operaţii specifice sau limitate şi oferă doar anumite caracteristici în timpul redării. Reţineţi că acest
lucru nu reprezintă o defectare a aparatului.
Samsung nu poate garanta că acest aparat va reda orice disc purtând sigla Blu-ray Disc, DVD sau CD, deoarece
formatele discurilor evoluează şi pot apărea probleme şi erori în timpul creării de software pentru Blu-ray Disc, DVD şi
CD şi/sau în timpul producerii discurilor.
Contactaţi centrul de asistenţă clienţi SAMSUNG dacă aveţi întrebări sau întâmpinaţi dificultăţi la redarea discurilor
Bluray Disc, DVD sau CD utilizând acest aparat. De asemenea, consultaţi restul acestui manual de utilizare pentru
informaţii suplimentare cu privire la restricţiile de redare.
S-ar putea ca unele discuri comerciale şi discuri DVD achiziţionate în afara regiunii dvs. să nu poată fi redate cu acest
aparat.
| 6 Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 6
2013-09-25
2:39:53
Codurile Regionale
Cod
Regional
Zonă
A
America de Nord, America
Centrală, America de Sud,
Coreea, Japonia, Taiwan,
Hong Kong şi Asia de SudEst.
B
Europa, Groenlanda, teritoriile
franceze, Orientul Mijlociu,
Africa, Australia şi Noua
Zeelandă.
C
India, China, Rusia, Asia
Centrală şi de Sud.
1
SUA, teritoriile SUA şi Canada
2
Europa, Japonia, Orientul
Mijlociu, Egipt, Africa,
Groenlanda.
3
Taiwan, Coreea, Filipine,
Indonezia, Hong Kong
4
Mexic, America de Sud,
America Centrală, Noua
Zeelandă, Insulele Pacificului,
Insulele Caraibe
5
Rusia, Europa de Est, India,
Coreea de Nord, Mongolia
6
China
Blu-ray Disc
Iniţiere
Tipul
Discului
Siglele Discurilor pe care Aparatul le
Poate Reda
02
Atât aparatul, cât şi discurile sunt codate în funcţie de
regiune. Aceste coduri regionale trebuie să corespundă
pentru a permite redarea discului. Dacă acestea nu
corespund, discul nu va putea fi redat.
Numărul regional pentru acest aparat este afişat pe
panoul din spate al aparatului.
Blu-ray Disc
3D Blu-ray Disc
BD-LIVE
Dolby
DTS
DVD-VIDEO
Sistem de transmisie PAL
în Regatul Unit, Franţa,
Germania etc.
DivX
Java
| REŢINEŢI |
Dacă numărul regional al unui disc Blu-ray Disc/
DVD nu corespunde cu numărul regional al acestui
aparat, aparatul nu poate reda discul.
Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 7
7|
2013-09-25
2:39:56
Iniţiere
Formate Acceptate
Suport Pentru Fişiere Video
Extensie
Fişier
Container
Codec Video
Rată de
Cadre (fps)
Rezoluţie
Rată de Biţi
(Mbps)
Codec Audio
Divx 3.11 / 4
/5/6
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
*.webm
WebM
MPEG4 SP/ASP
H.264 BP/
MP/HP
Motion JPEG
Microsoft
MPEG-4 v3
1920x1080
(WMV v7,v8,
MSMPEG4 v3 :
1280x720)
6~30
30
Window Media
Video v7, v8, v9
MPEG2
Dolby Digital
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital
Plus
MPEG (MP3)
DTS (Core)
MPEG1
VP6
640x480
-
4
MVC
-
24/25/30
60
VP8
1920x1080
6~30
20
 Limitări
- Chiar dacă un fişier este codat de un codec acceptat
din cele enumerate mai sus, este posibil ca fişierul să
nu poată fi redat în cazul în care conţinutul său prezintă
o problemă.
- Redarea normală nu este garantată dacă informaţiile
referitoare la containerul fişierului sunt greşite sau dacă
fişierul în sine este corupt.
- Fişierele cu o rată de biţi sau rată de cadre mai mare
decât cea standard pot funcţiona mai lent când sunt
redate.
- Funcţia Căutare (Omitere) nu este disponibilă dacă
tabelul de indexare al fişierului este deteriorat.
- Când redaţi un fişier de la distanţă prin intermediul unei
conexiuni la reţea, redarea conţinutului video poate fi
mai lentă, în funcţie de viteza reţelei.
- Este posibil ca unele dispozitive USB/camere digitale
să nu fie compatibile cu aparatul.
 Decodor video
- Acceptă până la H.264 Level 4.1 (cu excepţia FMO/
ASO/RS)
- Nu acceptă VC1 AP L4
Vorbis
- Cu excepţia WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
Sub 1280 X 720: Maximum 60 de cadre
Peste 1280 x 720: Maximum 30 de cadre
- Nu acceptă GMC 2 sau superior
- Acceptă SVAF numai suprapus, alăturat
- Acceptă numai BD MVC Spec
 Decodor audio
-
Acceptă WMA 10 Pro (Maxim 5.1)
Nu acceptă semnal WMA lossless audio.
Acceptă ADPCM IMA, MS.
Nu acceptă ADPCM (A-Law, μ-Low)
Nu acceptă QCELP, AMR NB/WB
Acceptă vorbis (Maxim 2ch),
Acceptă Dolby Digital Plus (Maxim 7.1ch)
 Comentarii
-
MPEG4 : Acceptă maxim GMC 1-Warping Point.
H.264 : Acceptă maxim BP/MP/HP Level 4.1.
WMV : Acceptă V9, VC1 SP/MP/AP L3.
MPEG1 : Nu acceptă D-picture.
MPEG2 : Acceptă maxim Hight Profile High Level.
| 8 Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 8
2013-09-25
2:40:09
Formate acceptate de fişiere de subtitrare DivX
Suport pentru fişiere foto
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
nu poată fi redate, în funcţie de rezoluţia video şi de
rata de cadre.
Suport Pentru Fişiere Audio
Extensie
Fişier
Container
Codec
Audio
Interval Acceptat
*.mp3
MPEG
MPEG1
Audio
Layer 3
-
Tipul
Rezoluţie
*.jpg
*.jpeg
JPEG
15360x8640
*.png
PNG
4096x4096
*.bmp
BMP
4096x4096
*.mpo
MPO
15360x8640
Note Privind Conexiunea USB
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG4
AAC
-
*.flac
FLAC
FLAC
Acceptă maxim
2ch
*.ogg
OGG
Vorbis
Acceptă maxim
2ch
*.wma
WMA
WMA
Acceptă WMA 10
Pro (Maxim 5.1)
Nu acceptă semnal
WMA lossless
audio.
Acceptă maxim
M2 profile
Nu acceptă modul
LBR
*.wav
wav
wav
-
*.mid
*.midi
midi
midi
tip 0 şi tip 1
*.ape
ape
ape
Nu acceptă X13,
NVT
• Aparatul dvs. acceptă suporturi de stocare USB,
playere MP3, camere digitale şi cititoare de carduri
USB.
• Aparatul nu acceptă nume de folder sau fişiere mai
mari de 128 de caractere.
• Este posibil ca unele dispozitive USB/camere digitale
să nu fie compatibile cu aparatul.
• Aparatul dvs. acceptă sistemele de fişiere FAT 16, FAT
32 şi NTFS.
• Conectaţi dispozitivele USB direct la portul USB al
aparatului. Conectarea prin intermediul unui cablu USB
poate cauza probleme de compatibilitate.
• Introducerea mai multor dispozitive de memorie întrun cititor de carduri multiplu poate cauza funcţionarea
necorespunzătoare a cititorului.
• Aparatul nu acceptă protocolul PTP
• Nu deconectaţi un dispozitiv USB în timpul unui proces
de "încărcare".
• Cu cât este mai mare rezoluţia unei imagini, cu atât mai
mult durează pentru ca imaginea să fie afişată.
• Acest aparat nu poate reda fişiere MP3 cu DRM
(management al drepturilor digitale) descărcate de pe
site-uri comerciale.
• Aparatul dvs. acceptă doar conţinut video cu rata de
cadre sub 30 fps.
• Aparatul dvs. acceptă numai dispozitive USB Mass
Storage Class (MSC), cum ar fi stick-urile de memorie
şi HDD USB. (HUB nu este acceptat).
• Este posibil ca anumite dispozitive HDD USB, cititoare
de carduri multiple sau stick-uri de memorie să nu fie
compatibile cu acest aparat.
• Dacă unele dispozitive USB necesită putere excesivă,
acestea pot fi limitate de dispozitivul de siguranţă al
circuitului.
• Dacă redarea de pe un HDD USB este instabilă,
furnizaţi putere suplimentară conectând HDDul la o
priză de perete. Dacă problema persistă, contactaţi
producătorul HDD USB.
• SAMSUNG nu este responsabilă pentru deteriorarea
fişierelor de date sau pentru pierderea datelor.
Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 9
Iniţiere
S-ar putea ca unele discuri în format MKV şi MP4 să
Extensie Fişier
02
| REŢINEŢI |
9|
2013-09-25
2:40:12
Iniţiere
AVCHD
(Advanced Video Codec High Definition)
• Acest aparat poate reda discuri în format AVCHD. În mod normal, aceste discuri sunt înregistrate şi utilizate în
camerele video.
• Formatul AVCHD este un format de înaltă definiţie pentru camera video digitală.
• Formatul MPEG-4 AVC/H.264 comprimă imaginile pentru o eficienţă mai mare decât a formatului convenţional de
comprimare a imaginii.
• Unele discuri AVCHD utilizează formatul "x.v.Colour". Acest aparat poate reda discuri în AVCHD care utilizează
formatul "x.v.Colour".
• "x.v.Colour" este marcă comercială a Sony Corporation.
• "AVCHD" şi sigla AVCHD sunt mărci comerciale ale Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. şi Sony Corporation.
| REŢINEŢI |
Este posibil ca unele discuri cu format AVCHD să nu poată fi redate, în funcţie de condiţiile de înregistrare.
Discurile în format AVCHD trebuie să fie finalizate.
"x.v.Colour" oferă o gamă mai largă de culori decât discurile DVD obişnuite pentru camera digitală.
S-ar putea ca unele discuri în format DivX, MKV şi MP4 să nu poată fi redate, în funcţie de rezoluţia video şi de rata
de cadre.
Accesorii
În continuare sunt enumerate accesoriile incluse.
(Pentru cablul LAN)
Antenă FM
Miez Toroidal cu Ferită
Cablu de Alimentare
FUNCTION
TV
SOURCE
RECEIVER
BD
TV
SLEEP
RDS DISPLAY
TA
1
2
PTY-
PTY SEARCH
4
5
7
8
3
PTY+
6
9
DISC MENU
TITLE MENU
0
POPUP
MUTE
VOL
TV SOUND
FULL SCREEN
TUNING
/ CH
REPEAT
HOME
TOOLS
INFO
EXIT
RETURN
TUNER
MEMORY
A
SMART
B
C
MO/ST
D
SEARCH S/W LEVEL 3D SOUND
HUB
MANUAL
PRESET
Manualul Utilizatorului
AUDIO
SUBTITLE
SOUND
EFFECT
Telecomandă/
Baterii (dimensiune AAA)
Husă Moale
Ataşarea Miezului Toroidal cu Ferită la Cablul LAN al Aparatului
Dacă ataşaţi un miez toroidal cu ferită la cablul LAN al aparatului, veţi
preveni interferenţele de frecvenţă radio provocate de semnalele radio.
1. Trageţi clema de fixare a miezului toroidal pentru a-l deschide.
2. Efectuaţi două bucle ale cablului LAN în jurul miezului.
3. Ataşaţi miezul toroidal la cablul LAN după cum este indicat în
LAN
HDMI OUT
HDMI IN
5V 350mA
WIRELESS LAN
figură şi apăsaţi-l până la fixare (cu clic).
• Introduceţi miezul de ferită cât mai aproape de aparat.
| 10 Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 10
2013-09-25
2:40:14
Panoul Frontal
02
Iniţiere
CONTROL VOLUM
DESCHIDERE/ÎNCHIDERE
REDARE/PAUZĂ
OPRIRE
FUNCŢIE
SERTAR PENTRU DISCURI
DISPLAY
5V 0.5A
USB
SENZOR DE TELECOMANDĂ
ALIMENTARE
| REŢINEŢI |
Nu lăsaţi copii să atingă suprafaţa aparatului când acesta este pornit. Aceasta este fierbinte.
Pentru a actualiza software-ul aparatului prin mufa USB Host, trebuie să utilizaţi un stick de memorie USB.
Atunci când aparatul afişează meniul Blu-ray Disc, nu veţi putea începe redarea filmului prin apăsarea butonului 6
de pe aparat sau de pe telecomandă. Pentru a reda filmul, trebuie să selectaţi opţiunile Redare film sau Start din
meniul discului şi să apăsaţi butonul E.
Dacă utilizaţi serviciul internet sau redaţi pe televizor semnal de pe dispozitive conectate prin USB, nu puteţi selecta
modul BD/DVD cu ajutorul butonului FUNCTION. Opriţi redarea conţinutului pe televizor înainte de a selecta modul
BD/DVD.
Panoul din Spate
VENTILATOR
* ANTENĂ FM
INTRARE
AUXILIARĂ
IEŞIRE HDMI
INTRARE HDMI
AUX IN
FRONT
R
FRONT
L
IMPEDANCE : 3Ÿ
SPEAKERS OUT
POWER
FM ANT
LAN
L
SUBWOOFER
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
CONECTORI DE
CABLU DE
ALIMENTARE IEŞIRE DE LA BOXE
HDMI OUT
HDMI IN
5V 350mA
WIRELESS LAN
INTRARE DIGITALĂ
EXTERNĂ (OPTICĂ)
LAN WIRELESS
MUFĂ LAN
* Conectarea Antenei Radio
1. Conectaţi antena radio furnizată la mufa pentru ANTENA FM.
2. Mutaţi încet antena în jurul dvs. până găsiţi o poziţie cu recepţie bună, apoi fixaţi antena de perete sau de o
suprafaţă rigidă.
| REŢINEŢI |
Păstraţi un spaţiu liber de minim 10 cm în toate părţile sistemului home cinema pentru a asigura ventilarea adecvată.
Nu blocaţi ventilatorul de răcire sau fantele acestuia.
Aparatul nu recepţionează transmisii AM.
Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 11
11 |
2013-09-25
2:40:25
Iniţiere
Telecomandă
Prezentarea Telecomenzii
Porneşte şi opreşte aparatul.
FUNCTION
TV
SOURCE
Dacă doriţi să comutaţi pe modul
TV, apăsaţi butonul TV.
Pentru a deschide şi închide
sertarul pentru discuri.
RECEIVER
Dacă doriţi să comutaţi pe modul
Home Cinema, apăsaţi butonul
BD.
PApăsaţi butoanele numerice
pentru a seta opţiunile.
Apăsaţi pentru a vizualiza meniul
discului.
Apăsaţi pentru a derula înapoi sau
înainte.
BD
TV
SLEEP
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
TITLE MENU
0
POPUP
Selectaţi articole de meniu de
pe ecran şi modificaţi valorile din
meniu.
Reveniţi la meniul anterior.
Aceste butoane sunt utilizate atât
pentru meniurile aparatului, cât şi
pentru câteva funcţii Blu-ray Disc.
VOL
TV SOUND
FULL SCREEN
TUNING
/ CH
REPEAT
HOME
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
A
SMART
B
TUNER
MEMORY
MO/ST
C
D
SEARCH S/W LEVEL 3D SOUND
HUB
Apăsaţi pentru a utiliza Smart Hub.
MANUAL
PRESET
Apăsaţi pentru a selecta funcţia
tunerului MANUAL/PRESETARE.
Apăsaţi pentru a căuta conţinut.
Utilizaţi pentru a intra în meniul
Popup/meniul Titlu.
Apăsaţi pentru a întrerupe redarea
unui disc.
MUTE
Apăsaţi pentru a vizualiza ecranul
complet pe un televizor.
Apăsaţi pentru a utiliza meniul
Instrumente.
Utilizaţi funcţia RDS pentru a
recepţiona posturi radio FM.
Apăsaţi pentru a căuta înapoi sau
înainte.
Apăsaţi pentru a opri temporar
sunetul.
Apăsaţi pentru a reveni la ecranul
Meniu principal.
Setaţi temporizatorul pentru
oprirea aparatului.
9
DISC MENU
Apăsaţi pentru a opri/reda un disc.
Reglaţi volumul.
Apăsaţi pentru a selecta modul
Bluray (HDMI, AUX, BD/DVD etc.).
sau
Apăsaţi pentru a selecta modul video
al televizorului.
AUDIO
SUBTITLE
SOUND
EFFECT
Căutaţi posturi FM active şi
schimbaţi canalele.
Apăsaţi pentru a emite semnalul
audio prin boxele sistemului home
cinema sau boxele televizorului.
(Consultaţi pagina 40)
Vă permite să repetaţi un titlu, un
capitol, o melodie sau un disc.
Utilizaţi pentru a afişa informaţiile
de redare când redaţi un disc
Bluray/ DVD.
Apăsaţi pentru a ieşi din meniu.
Utilizaţi pentru a seta o frecvenţă
radio presetată.
Selectează MONO sau STEREO
pentru transmisiunea radio.
Apăsaţi pentru a aplica efectul de
sunet 3D.
Apăsaţi pentru a aplica efecte sonore.
Utilizaţi pentru a regla nivelul
subwoofer-ului.
Selectează limba Audio a discului.
Selectează limba de subtitrare a
discului.
| 12 Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 12
2013-09-25
2:40:29
Instalarea Bateriilor în Telecomandă
Marcă
Cod
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
56, 57, 58
MTC
18
A Mark
01, 15
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,
08, 09, 10, 11, 12, 13, 14
03
03
03
06, 07, 08, 09, 54, 66,
67, 73, 74
18
03, 15, 17, 18, 48, 54,
59, 62, 69, 90
15, 17, 18, 40, 48, 54,
62, 72
63, 66, 80, 91
15, 18, 59
40
06, 66, 67
17, 48, 56, 60, 61, 75
18, 59, 67, 76, 77, 78,
92, 93, 94
03, 19
40
AOC
01, 18, 40, 48
Nikei
Onking
Onwa
Bell & Howell
(M.Wards)
57, 58, 81
Panasonic
Brocsonic
59, 60
Penney
| REŢINEŢI |
Candle
18
Potriviţi marcajele “+” şi “–” minus de pe baterii cu cele
Cetronic
03
Citizen
03, 18, 25
Cinema
97
Classic
03
de pe diagrama din interiorul compartimentului.
În condiţii de utilizare normală a televizorului, bateriile
durează aproximativ un an.
Telecomanda poate fi utilizată la aproximativ 7 metri
de aparat în linie dreaptă.
Setarea Telecomenzii
Puteţi controla anumite funcţii ale televizorului dvs.
utilizând această telecomandă.
Atunci când acţionaţi televizorul cu ajutorul
telecomenzii
Concerto
18
Contec
46
Coronado
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
Croslex
62
Crown
03
Curtis Mates
59, 61, 63
CXC
03
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 32, 34,
35, 36, 48, 59, 90
Daytron
40
1. Apăsaţi butonul TV pentru a seta telecomanda în
modul TV.
2. Porniţi televizorul.
3. În timp ce ţineţi apăsat butonul ALIMENTARE
introduceţi codul corespunzător mărcii televizorului.
• Dacă în tabel apar mai multe coduri pentru
televizorul dvs., introduceţi codurile pe rând,
pentru a vedea ce cod corespunde.
• Exemplu : Pentru un televizor Samsung
Ţinând apăsat butonul ALIMENTARE, utilizaţi
butoanele cu numere pentru a introduce 00. Dacă
nu funcţionează, încercaţi cu 15, apoi 16 etc.
4. Dacă televizorul se închide, înseamnă că setarea
este finalizată.
• Puteţi utiliza butoanele PORNIRE/OPRIRE TV,
VOLUM, CANAL şi butoanele numerice (0~9).
| REŢINEŢI|
S-ar putea ca telecomanda să nu funcţioneze pentru
anumite mărci de televizoare. De asemenea, s-ar
putea ca anumite operaţii să nu fie posibile, în funcţie
de marca televizorului dvs.
Telecomanda va funcţiona cu televizoarele Samsung,
în mod prestabilit.
Nu aruncaţi bateriile în foc.
Nu scurtcircuitaţi, dezasamblaţi sau supraîncălziţi
bateriile.
Există pericolul de explozie dacă bateria este înlocuită
incorect. Înlocuiţi bateria cu una de acelaşi tip sau de
un tip echivalent.
Dynasty
03
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64,
82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Funai
03
Futuretech
03
General Electric 06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
(GE)
Hall Mark
40
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Inkel
45
JC Penny
56, 59, 67, 86
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
KEC
03, 15, 40
KMC
15
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44
Philco
Philips
Pioneer
Portland
Proton
Quasar
Radio Shack
RCA/Proscan
Realistic
Sampo
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43,
46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
Sanyo
Scott
Sears
Sharp
Signature 2000
(M.Wards)
19, 61, 65
03, 40, 60, 61
15, 18, 19
15, 57, 64
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Soundesign
03, 40
57, 58
Spectricon
01
SSS
18
Sylvania
Symphonic
Tatung
Techwood
Teknika
TMK
Toshiba
Vidtech
18, 40, 48, 54, 59, 60,
62
61, 95, 96
06
18
03, 15, 18, 25
18, 40
19, 57, 63, 71
18
Videch
59, 60, 69
15, 17, 18, 40, 48, 54,
60, 64
Luxman
18
Wards
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63,
65, 71
Yamaha
18
York
40
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60,
62, 72, 89
Yupiteru
03
Marantz
40, 54
Zenith
58, 79
Matsui
54
Zonda
01
MGA
18, 40
Dongyang
03, 54
Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 13
Iniţiere
2
Cod
Admiral
(M.Wards)
02
Marcă
Dimensiune Baterii: AAA
1
Coduri de Control Pentru Televizor
13 |
2013-09-25
2:40:33
Conexiuni
Această secţiune prezintă diverse metode de conectare a aparatului la alte componente externe.
Înainte de mutarea sau instalarea aparatului, opriţi alimentarea şi scoateţi cablul din priză.
Conectarea Boxelor
Poziţia Produsului
Aşezaţi aparatul pe un stativ, raft sau pe
suportul televizorului.
Selectarea Poziţiei de Audiţie
Poziţia de audiţie trebuie să fie la o
Subwoofer
Faţă (D)
distanţă de aproximativ 2,5-3 ori mai mare
decât diagonala televizorului. De exemplu,
dacă aveţi un televizor cu diagonala de
Produs
116 cm, amplasaţi poziţia de audiţie între
Faţă (S)
2,92 şi 3,50 metrii de ecran.
Boxele Frontale
Subwoofer
Aşezaţi boxele în faţa poziţiei dvs. de audiţie, orientate spre dvs. (la aproximativ 45°).
Aşezaţi boxele frontale astfel încât tweeterele acestora să fie la nivelul urechii dvs.
Poziţia subwoofer-ului nu este foarte importantă. Îl puteţi aşeza oriunde doriţi.
Componentele Boxelor
HT-F5200
HT-FS5200
(S)
(S)
(D)
(D)
FAŢĂ
CABLU PENTRU
BOXE
SUBWOOFER
FAŢĂ
CABLU PENTRU
SUBWOOFER
BOXE
| 14 Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 14
2013-09-25
2:40:37
Conectarea Boxelor
1. Potriviţi fiecare mănunchi de cabluri pentru boxe la boxa corectă potrivind mufa
03
colorată din fiecare mănunchi la autocolantul de aceeaşi culoare din partea inferioară a
fiecărei boxe.
a. Apăsaţi clema roşie din partea din spate a boxei, introduceţi cablul roşu şi apoi
eliberaţi clema.
b. Apăsaţi clema neagră din partea din spate a boxei, introduceţi cablul negru şi apoi
eliberaţi clema.
Negru
Roşu
Conexiuni
2. Pentru a conecta cablul de boxă la fiecare boxă :
3. Cuplaţi mufele cablului boxei în spatele aparatului, potrivind culorile mufelor de intrare
cu cele de ieşire ale boxelor.
* Pentru HT-F5200
SPEAKERS OUT
FRONT
FRONT
R
L
Boxă Frontală (S)
,03('$1&(Ÿ
Boxă Frontală (D)
SUBWOOFER
SPEAKERS OUT
FRONT
R
FRONT
AUX IN
L
,03('$1&(Ÿ
Subwoofer
FM ANT
L
SUBWOOFER
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDM
| ATENŢIE |
Dacă doriţi să instalaţi produsul pe perete, fixaţi bine şuruburile sau cuiele de perete şi utilizaţi orificiile din partea din
spate a boxelor pentru a le instala. Totuşi, când îl instalaţi, accesoriile (cuie sau şuruburi) şi instalarea nu sunt furnizate
de către companie.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu sau în apropierea boxelor. Se pot răni în cazul căderii unei boxe.
Atunci când conectaţi firele la boxe, asiguraţi-vă că polaritatea (+/–) este cea corectă.
Nu lăsaţi subwoofer-ul la îndemâna copiilor, pentru ca aceştia să nu introducă mâinile sau substanţe străine în tubul
(gaura) din subwoofer.
Nu agăţaţi subwoofer-ul de perete prin tub (gaură).
| REŢINEŢI |
Dacă aşezaţi o boxă lângă televizor, este posibil ca imaginea să fie distorsionată din cauza câmpului magnetic.
Dacă în apropierea aparatului utilizaţi un aparat precum un cuptor cu microunde, card LAN wireless, echipament
Bluetooth sau orice alt dispozitiv care utilizează frecvenţe de 2,4/5,8GHz, este posibil ca sunetul să se întrerupă
uneori din cauza interferenţelor.
Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 15
15 |
2013-09-25
2:40:46
Conexiuni
Conectarea la un Televizor/Dispozitive Externe
AUX IN
SPEAKERS OUT
FRONT
R
FRONT
L
AUX IN
,03('$1&(Ÿ
POWER
FM ANT
FM ANT
LAN
L
SUBWOOFER
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
HDMI IN
5V 350mA
WIRELESS LAN
L
OPTICAL
R
DIGITAL
AUDIO IN
R
W
HDMI OUT
HDMI IN
Roşu
Alb
Metoda 1
External Devices
Metoda 2
AUDIO OUT
OPTICAL OUT
Metoda 3
HDMI OUT
HDMI IN
Conectarea la un Televizor
Conectaţi un cablu HDMI (nu este inclus) de la mufa de ieşire HDMI OUT (IEŞIRE HDMI) din spatele aparatului la mufa
de intrare HDMI IN (INTRARE HDMI) a televizorului. Dacă aţi setat telecomanda aparatului pentru a acţiona televizorul,
apăsaţi pe butonul TV SOURCE de pe telecomandă şi selectaţi HDMI ca sursă externă pentru televizor.
Conectarea la Dispozitive Externe
Pentru a selecta modul corect pentru un dispozitiv extern, apăsaţi butonul FUNCTION. De fiecare dată când apăsaţi
butonul, modul se schimbă în ordinea următoare: BD/DVD D. IN AUX HDMI FM BT
Metoda 1 INTRARE AUXILIARĂ : Conectarea unei Componente Analogice Externe
Utilizând un cablu audio RCA (nu este inclus), conectaţi mufa Intrare AUDIO de pe aparat la mufa AUDIO Out (Ieşire
AUDIO) de pe componenta analogică externă.  Selectaţi modul AUX.
• Asiguraţi-vă că potriviţi culorile capetelor cablurilor cu cele al mufelor de intrare şi ieşire.
Metoda 2 OPTICĂ : Conectarea unei Componente Audio Digitale Externe
Pentru a conecta ieşirea audio digitală a componentelor cu semnal digital precum cutiile de cabluri şi receptoarele de
satelit (Set-Top box-uri). Utilizând un cablu optic digital (nu este inclus), conectaţi mufa optică de intrare audio digitală de
pe aparat la mufa optică de ieşire digitală a dispozitivului digital extern.  Selectaţi modul D. IN.
Metoda 3 INTRARE HDMI : Conectarea la o componentă externă cu un cablu HDMI
Conectaţi un cablu HDMI (nu este inclus) de la mufa HDMI IN din spatele aparatului la mufa HDMI OUT a dispozitivului
digital.  Selectaţi modul HDMI.
| REŢINEŢ |
Pentru a primi semnal video de la Set-Top Box, trebuie să conectaţi ieşirea video a acestuia direct la televizor.
Acest sistem acceptă frecvenţe de eşantionare digitală de 32 kHz sau superioare de la componente digitale.
Acest sistem acceptă doar sunet DTS şi Dolby Digital. Formatul audio în şir de biţi, MPEG nu este acceptat.
| 16 Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 16
2013-09-25
2:40:51
Reţea Wireless
SPEAKERS OUT
POWER
FRONT
R
FRONT
L
AUX IN
03
Vă puteţi conecta aparatul la routerul de reţea utilizând
una din metodele ilustrate mai jos.
,03('$1&(Ÿ
Conectarea la un Router de Reţea
FM ANT
LAN
L
SUBWOOFER
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
HDMI IN
5V 350mA
WIRELESS LAN
Conexiuni
Reţea cu Fir
5V 350mA
WIRELESS LAN
SPEAKERS OUT
FRONT
R
FRONT
L
AUX IN
,03('$1&(Ÿ
POWER
FM ANT
LAN
L
SUBWOOFER
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
HDMI IN
5V 350mA
WIRELESS LAN
Modem broadband
(cu router integrat)
Serviciu
broadband
Echipament de
partajare a IP-ului
wireless
Sau
Router
Serviciu
broadband
Serviciu
broadband
Modem
broadband
| REŢINEŢI |
Acest produs este compatibil numai cu adaptorul
| REŢINEŢI |
Este posibil ca routerul sau politicile furnizorului de
servicii internet să împiedice aparatul să acceseze
serverul Samsung de actualizare software. În această
situaţie, contactaţi furnizorul de servicii internet pentru
informaţii suplimentare.
Pentru utilizatorii DSL, se recomandă utilizarea unui
router pentru realizarea conexiunii la reţea.
Pentru a utiliza funcţia AllShare, trebuie să conectaţi
PC-ul la reţea aşa cum este indicat în ilustraţiile de mai
sus.
Conexiunea se poate realiza cu fir sau wireless.
LAN wireless de la Samsung. (neinclus) (Nume model:
WIS12ABGNX).
- Adaptorul LAN wireless de la Samsung este
comercializat separat. Contactaţi un retailer
Samsung Electronics pentru a-l achiziţiona.
Trebuie să utilizaţi un echipament de partajare IP
wireless care acceptă IEEE 802.11 a/b/g/n. (n este
recomandat pentru funcţionarea stabilă a reţelei
wireless.)
Prin natura sa, reţeaua LAN wireless poate cauza
interferenţe, în funcţie de condiţiile de operare
(performanţa routerului, distanţă, obstacole,
interferenţa cu alte dispozitive radio etc.).
Setaţi echipamentul de partajare a IP-ului wireless la
modul Infrastructure (Infrastructură). Modul Adhoc nu
este acceptat.
Sistemul home cinema acceptă doar următoarele
protocoale de securitate:
1) Mod de autentificare: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Tip de criptare: WEP, AES
Pentru utilizarea funcţiei AllShare, un PC trebuie să fie
conectat la reţea aşa cum este indicat în imagine.
Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 17
17 |
2013-09-25
2:40:55
Setările
Procedura de Configurare Iniţială
• Meniu principal nu va apărea dacă nu configuraţi
setările iniţiale.
• Afişajul de pe ecran se poate schimba dacă
actualizaţi versiunea software.
• Este posibil ca etapele de acces să difere în funcţie
de meniul pe care l-aţi selectat.
Procedura de configurare iniţială vă permite să setaţi
limba pentru afişajul de pe ecran şi meniuri, să configuraţi
conexiunea la reţea, să selectaţi raportul dimensiunilor
(dimensiunea şi formatul ecranului) corect pentru televizor
şi să aplicaţi un upgrade al software-ului aparatului, dacă
există unul disponibil.
Pentru instrucţiuni complete de configurare iniţială, urmaţi
indicaţiile de pe ecran.
5
Foto, videoclipuri şi muzică : Redaţi materiale
video, fotografii sau muzică de pe discuri,
dispozitive USB, PC-uri sau dispozitive mobile.
6
Setări : Setaţi diferite funcţii în funcţie de
preferinţe.
7
ROŞU (A) : Apăsaţi butonul ROŞU (A) de pe
telecomandă pentru a crea şi/sau a vă conecta
la contul personal Samsung.
 Selectarea unei opţiuni din ecranul Meniu principal
1. Pentru a selecta o opţiune de pe ecranul Meniu
principal, mişcaţi cursorul utilizând butoanele
▲▼◄► până când este evidenţiată opţiunea
aleasă, apoi apăsaţi butonul E.
| REŢINEŢI |
Dacă aparatul este lăsat în modul oprire pentru
mai mult de 5 minute fără a fi acţionat, pe televizor
va apărea un screen saver. Dacă lăsaţi aparatul în
modul screen saver pentru mai mult de 20 de minute,
alimentarea va fi oprită automat.
| REŢINEŢI |
Dacă doriţi să afişaţi din nou ecranul de configurare
iniţială şi să efectuaţi modificări, selectaţi Setări
> Sistem > Configurare în ecranul principal sau
selectaţi opţiunea Resetare. (Consultaţi pagina 21)
Accesarea Ecranului Setări
Ecranul Meniu Principal
1. Selectaţi Setări de pe ecranul Meniu principal, apoi
apăsaţiţ E
E. Apare ecranul Setări.
4
Ecran
Filme şi
emisiuni TV
Apps
Foto,
videoclipuri
şi muzică
1
2
3
Ecran
Setări 3D
5
6
Add App
Add App
Add App
Web Browser
Setări
a Contul Samsung
Reţea
Raport de aspect TV
BD Wise
Caracteristici Smart Rezoluţie
Cadru film (24Fs)
Sistem
Conversie DVD 24 cps
Asistenţă
Dimensiune ecran Smart Hub
16:9 Original
Activat
Automat
Automat
Dezactivat
Dimens. 3
7
Filme şi emisiuni TV : Descărcaţi filme şi
emisiuni TV de pe Internet.
1
Audio
2. Pentru a accesa meniurile, sub-meniurile şi
opţiunile din ecranul Setări, consultaţi ilustraţia cu
telecomanda din pagina următoare.
| REŢINEŢI |
În funcţie de ţară, este posibil ca acest
meniu să nu fie acceptat.
2
Aplicaţii recomandate : O listă de aplicaţii utile
şi populare pe care vi le recomandăm pentru
descărcare.
3
Web Browser : Puteţi accesa internetul
utilizând aplicaţia Browser web.
4
Aplicaţii : Descărcaţi/Accesaţi diverse aplicaţii
plătite sau gratuite.
| 18 Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 18
2013-09-25
2:41:00
Butoanele de pe Telecomandă Utilizată
Pentru Meniul Setări
TOOLS
EXIT
RETURN
TUNER
MEMORY
Cadru Film
(24Fs)
Setarea caracteristicii Cadru film
(24Fs) la Auto vă permite să reglaţi
automat ieşirea HDMI a aparatului
la 24 cadre pe secundă pentru o
calitate superioară a imaginii, dacă
este ataşat la un televizor compatibil
cu 24 Fs.
• Puteţi beneficia de caracteristica
Cadru film (24Fs) doar pe un
televizor care acceptă această rată
de cadre.
• Funcţia Cadru film este disponibilă
doar când aparatul se află
• în modurile HDMI 1080p în ceea
ce priveşte rezoluţia de ieşire.
Conversie
DVD 24 cps
Converteşte redarea DVD la 24
cadre pe secundă şi o emite
prin HDMI. Această opţiune este
disponibilă numai când opţiunea
Cadre video (24Fs) este activată.
Dimensiune
ecran Smart
Hub
Vă permite să selectaţi dimensiunea
optimă pentru ecranul Smart Hub.
Format culori
HDMI
Vă permite să setaţi formatul de
culoare pentru ieşirea HDMI, astfel
încât să corespundă capacităţilor
dispozitivului conectat (televizor,
monitor, etc.).
HDMI - culori
profunde
Vă permite să setaţi aparatul să
emită semnal video de la mufa HDMI
OUT cu opţiunea Culori profunde.
Opţiunea Culori profunde oferă o
reproducere mai bună a culorilor,
dar şi o profunzime mai mare a
acestora.
4
MO/ST
1
Butonul HOME : Apăsaţi pentru a reveni la
ecranul Meniu principal.
2
Butonul RETURN : Reveniţi la meniul anterior.
3
Butoanele E / DE DEPLASARE :
• Apăsaţi ▲▼◄► pentru mişcarea cursorului
sau selectarea unui element.
• Apăsaţi butonul E pentru a activa elementul
selectat momentan sau a confirma o setare.
4
Rezoluţie
Vă permite să selectaţi rezoluţia de
ieşire a semnalului video HDMI la BD
Wise, Automat, 1080p, 1080i, 720p,
576p/480p. Numărul indică numărul de
linii per cadru video. Literele i şi p indică
scanarea intercalată, respectiv progresivă.
Cu cât numărul de linii este mai mare, cu
atât calitatea este mai bună.
INFO
3
2
BD Wise
BD Wise reprezintă cea mai recentă
funcţie de inter-conectivitate oferită
de Samsung. Atunci când conectaţi
un aparat Samsung şi un televizor
Samsung cu funcţia BD Wise prin
HDMI, iar funcţia BD Wise este
activată atât pe aparat cât şi pe
televizor, aparatul va emite semnalul
video la rezoluţia şi rata de cadre a
discului Bluray/DVD.
REPEAT
Butonul EXIT : Apăsaţi pentru a ieşi din meniul
curent.
Informaţii Detaliate Despre Funcţii
Fiecare funcţie, element de meniu şi opţiune individuală
a meniului Setări este explicată detaliat pe ecran. Pentru
a vizualiza o explicaţie, utilizaţi butoanele ▲▼◄► pentru
a selecta funcţia, elementul de meniu sau opţiunea.
În general, explicaţia va apărea în partea dreaptă a
ecranului. O scurtă descriere a fiecărei funcţii a meniului
Setări este prezentată începând cu pagina următoare. De
asemenea, veţi găsi informaţii suplimentare despre unele
funcţii în Anexa acestui manual.
Funcţiile Meniului Setări
Ecran
Setări 3D
Configuraţi funcţiile 3D.
 Mod redare 3D Blu-ray: Selectaţi
dacă doriţi redarea conţinuturilor
3D ale unui disc Blu-ray în modul
3D. Dacă accesaţi meniul principal
sau meniul principal al Smart Hub
în modul 3D, aparatul se va comuta
automat la 2D.
 Dimens. ecran: Introduceţi
dimensiunea televizorului ataşat la
aparat. Aparatul va regla automat
imaginea 3D la dimensiunea
ecranului televizorului.
Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 19
Setările
1
HOME
Vă permite să reglaţi imaginea
aparatului la dimensiunea ecranului
televizorului. Consultaţi pagina 50.
04
FULL SCREEN
Raport de
aspect TV
19 |
2013-09-25
2:41:06
Setările
Mod
Progresiv
Vă permite să îmbunătăţiţi calitatea
imaginii atunci când vizionaţi discuri
DVD.
Ieşire digitală
Vă permite să setaţi ieşirea digitală
pentru a corespunde capacităţilor
recieverului AV pe care l-aţi conectat
la aparat: Pentru mai multe detalii,
consultaţi tabelul de selectare a
ieşirii digitale. (Consultaţi pagina 52)
Control
Interval
Dinamic
Vă permite să aplicaţi controlul
gamei dinamice asupra sunetului
Dolby Digital, Dolby Digital Plus şi
Dolby True HD.
 Automat: Controlează automat
gama dinamică a sunetului Dolby
TrueHD, pe baza informaţiilor de
pe coloana sonoră Dolby TrueHD.
De asemenea, activează controlul
gamei dinamice pentru Dolby Digital
şi Dolby Digital Plus.
 Dezactivat: Lasă gama dinamică
necomprimată, permiţându-vă să
auziţi sunetul original.
 Activat: Activează controlul gamei
dinamice pentru toate cele trei
formate Dolby. Volumul sunetelor
mai reduse este crescut, iar volumul
sunetelor puternice este redus.
Mod
downmixing
Vă permite să selectaţi metoda de
reeşantionare pe mai multe canale
compatibilă cu sistemul stereo.
Aparatul poate realiza reeşantionarea
la semnal stereo normal sau semnal
stereo compatibil surround.
Sincr. audio
Când aparatul este ataşat la un
televizor digital, această funcţie vă
permite să reglaţi decalajul sunetului,
astfel încât sunetul să fie sincronizat
cu imaginea video. Puteţi seta
decalajul între 0 şi 300 milisecunde.
Audio
Setare
difuzoare
Vă permite să ajustaţi următoarea
setare a boxelor şi să porniţi sau
opriţi tonul de test pentru a testa
boxele.
 Nivel: Vă permite să reglaţi nivelul
sonor relativ pentru fiecare boxă,
între 6db şi -6db. De exemplu, dacă
preferaţi un bass puternic, puteţi
creşte nivelul sonor al subwooferului
cu 6db.
 Distanţă: Vă permite să reglaţi
distanţa relativă a fiecărei boxe faţă
de poziţia de ascultare cu maxim
9 metri. Cu cât distanţa este mai
mare, cu atât sunetul va fi mai
puternic.
 Test Tone : Vă permite să rulaţi
funcţia Ton de test pentru a putea
testa configuraţia boxelor. Setarea
funcţiei Ton de test la Activat va
activa tonul de testare. Setarea
funcţiei la Dezactivat va dezactiva
tonul de testare.
Egalizator
Vă permite să configuraţi manual
setările egalizatorului.
Volum
Inteligent
Vă permite să setaţi aparatul astfel
încât volumul să rămână stabil când
are loc o schimbare de scenă sau
când schimbaţi canalul.
Selecţie
difuzor
Vă permite să selectaţi ce boxe doriţi
să fie active, fie boxele televizorului,
fie boxele sistemului Home Cinema.
Canal return.
audio
Vă permite să direcţionaţi sunetul de la
televizor către boxele sistemului Home
Cinema. Necesită o conexiune HDMI
şi un televizor compatibil cu funcţia
ARC – Canal de retur audio.
• Când funcţia Canal de retur audio
este activată, utilizaţi cablul HDMI
pentru a vă conecta aparatul
la televizor. La acest moment,
intrarea optică nu funcţionează.
• Când funcţia Canal de retur audio
este setată la automat, utilizaţi
cablul HDMI pentru a vă conecta
aparatul la televizor. La acest
moment, funcţia ARC şi intrarea
optică sunt selectate automat.
| 20 Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 20
2013-09-25
2:41:09
Reţea
Setări reţea
Configuraţi conexiunea de reţea
pentru a putea beneficia de diverse
funcţii, cum sunt serviciile internet
sau funcţia AllShare Wi-Fi, şi puteţi
realiza upgrade software.
Wi-Fi Direct
Vă permite să conectaţi un dispozitiv
Wi-Fi Direct la aparat utilizând o
reţea Peer-to-Peer, fără un router
wireless.
Reţineţi că dacă setaţi reţeaua
wireless, aparatul ar putea fi
deconectat când utilizaţi Wi-Fi
Direct.
Setări aplicaţii
Termeni şi
condiţii, Pol.
confid.
Reset Smart
Hub
Vă permite să setaţi preferinţele
pentru utilizarea aplicaţiilor.
 Setări de notificare push :
Primiţi înştiinţări de la serviciile
selectate.
 Proprietăţi : Consultaţi informaţii
elementare despre aplicaţii.
Setările
Vă permite să verificaţi starea reţelei
curente şi a conectării la Internet.
04
Stare reţea
Caracteristici Smart
Puteţi consulta termenii şi condiţiile
sau politica de confidenţialitate pentru
utilizarea Smart Hub.
Resetează toate opţiunile Smart
Hub la valorile iniţiale.
| REŢINEŢI |
Codul PIN prestabilit este 0000.
| REŢINEŢI |
Sistem
Fişierele text, cum sunt cele cu
extensia .TXT sau .DOC, nu vor fi
afişate când utilizaţi funcţia Wi-Fi
Direct.
Setări
AllShare
Vă permite să controlaţi dispozitivele
din reţea, cum sunt telefoanele
smartphone şi tabletele, care pot
partaja conţinut cu televizorul.
Nume
dispozitiv
Vă permite să atribuiţi aparatului un
nume de identificare. Dvs. utilizaţi
acest nume pentru a identifica
aparatul când conectaţi dispozitive
Wi-Fi externe (smartphone-uri,
tablete etc.) la acesta.
Setări
BD-Live
Setaţi funcţia BD-Live. BDLive
vă permite să utilizaţi funcţii
suplimentare disponibile pe
unele discuri Blu-ray dacă sunteţi
conectaţi la Internet.
 Conexiune Internet BD-Live : Vă
permite să acceptaţi integral, parţial
sau să interziceţi conectarea la
Internet BD-Live.
 Gestionare date BD : Gestionaţi
datele BD descărcate printr-un
serviciu BDLive sau de pe un disc
Blu-ray.
Configurare
Limbă
Vă permite să reluaţi procedura de
configurare iniţială.
Puteţi selecta limba pe care o
preferaţi pentru meniul de pe ecran,
meniul discurilor, subtitrări etc.
• Limba pe care o selectaţi pentru
meniul discurilor, sunetul discurilor
sau subtitrări va apărea doar dacă
este acceptată pe disc.
Puteţi conecta o tastatură sau un
mouse USB wireless la portul USB din
partea frontală a aparatului.
 Setări tastatură: Vă permite să
configuraţi o tastatură USB wireless
conectată la aparat.
| REŢINEŢI |
Puteţi utiliza tastatura numai
Manager
dispoz.
când apare ecranul pentru
tastatură QWERTY în browser-ul
web.
 Setări mouse: Vă permite să
configuraţi un mouse USB wireless
conectat la aparat. Puteţi utiliza
mouse-ul în meniul aparatului, la fel
cum utilizaţi un mouse la calculator.
 Pentru a utiliza un mouse cu
meniul aparatului:
1. Conectaţi mouse-ul USB la
aparat.
Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 21
21 |
2013-09-25
2:41:11
Setările
2. Faceţi clic pe butonul primar
selectat în Setări Mouse. Apare
meniul simplu.
3. Faceţi clic pe opţiunile de
meniu dorite.
General
| REŢINEŢI |
Anumite modele de tastaturi şi
Securitate
mouse-uri USB HID ar putea să nu
fie compatibile cu aparatul.
Este posibil ca unele tastaturi HID
să nu funcţioneze.
Tastaturile USB cu fir nu sunt
acceptate.
Este posibil ca unele aplicaţii să nu
fie acceptate.
Dacă o tastatură HID wireless
nu funcţionează din cauza
interferenţei, mutaţi tastatura mai
aproape de aparat.
Codul PIN prestabilit este 0000.
Introduceţi codul PIN prestabilit
pentru a accesa funcţia de
securitate, dacă nu aţi creat deja o
parolă proprie.
 Clasif. parentală BD: Interzice
redarea discurilor Blu-ray cu o
clasificare egală sau peste o
clasificare pentru o anumită vârstă pe
care o introduceţi, cu excepţia cazului
în care este introdus codul PIN.
 Clasif. parentală DVD: Previne
redarea DVD-urilor cu o clasificare
peste o anumită clasificare numerică
selectată de dvs., cu excepţia cazului
în care este introdus codul PIN.
 Schimbare PIN: Schimbaţi codul
PIN de 4 cifre, utilizat pentru
accesarea funcţiilor de securitate.
 În cazul în care uitaţi codul PIN
1. Scoateţi discul sau dispozitivul
Anynet+
(HDMI-CEC)
Puteţi specifica luminozitatea
afişajului şi fusul orar.
 Luminozitate Display: Vă permite
să schimbaţi luminozitatea panoului
frontal.
 Fus orar: Puteţi specifica fusul orar
valabil pentru zona dvs.
 Transp. meniu: Reglaţi
transparenţa casetei de meniu.
Anynet+ este o funcţie avantajoasă,
care permite efectuarea operaţiilor
corespunzătoare aparatului cu
alte produse Samsung care au
caracteristica Anynet+ şi să controlaţi
aceste produse cu o telecomandă
Samsung pentru televizor. Pentru
a utiliza această funcţie, trebuie să
conectaţi acest aparat la un televizor
Samsung cu funcţia Anynet+ utilizând
un cablu HDMI.
Dacă doriţi să utilizaţi o funcţie
Anynet+(HDMI-CEC), urmaţi
instrucţiunile de mai jos.
1) Conectaţi aparatul la un televizor
Samsung compatibil cu Anynet+
(HDMI-CEC) utilizând un cablu
HDMI.
2) Setaţi caracteristica
Anynet+(HDMI-CEC) la On
(Activat) atât pentru televizor cât
şi pentru aparat.
3) Căutaţi aparatul şi selectaţi-l din
lista TV Anynet+ (HDMI-CEC).
Pentru instrucţiuni mai clare,
consultaţi secţiunea Anynet+
din manualul de utilizare al
televizorului.
DivX® Video
On Demand
Vizualizaţi coduri de înregistrare
DivX® VOD pentru a achiziţiona şi
reda conţinut DivX® VOD.
de stocare USB.
2. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul
5 de pe panoul frontal timp de
cel puţin 5 secunde. Toate
setările vor reveni la cele din
fabrică.
| REŢINEŢI |
Când reveniţi la setările prestabilite
din fabrică, toate datele BD
stocate de utilizator vor fi şterse.
| 22 Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 22
2013-09-25
2:41:15
Asistenţă
Pentru mai multe informaţii despre
funcţia Actualizare software, consultaţi
capitolul "Actualizarea componentei
software" de la pagina 26.
Mod utilizare
Vă permite să setaţi modul de
utilizare. Dacă utilizaţi sistemul home
cinema acasă, selectaţi întotdeauna
Acasă. Opţiunea Magazin este numai
pentru setările de afişare în magazine.
Contactare
Samsung
Reset.
Oferă informaţii de contact pentru
ca dvs. să puteţi accesa resursele
de asistenţă cu privire la aparat.
Restaurează toate setările la valorile
prestabilite, cu excepţia setărilor
pentru reţea şi Smart Hub, apoi
lansează funcţia Configurare. Necesită
introducerea codului de securitate
PIN. PIN-ul prestabilit este 0000
prezentare începe mai jos sau instrucţiunile pentru
reţele fără fir, a căror prezentare începe la pagina
24.
Setările
Actualizare
software
apăsaţi butonul E.
2. Selectaţi Reţea, apoi apăsaţi butonul E.
3. Selectaţi Setări reţea, apoi apăsaţi butonul E.
4. Consultaţi instrucţiunile pentru reţele cu fir, a căror
04
Gestionare la
distanţă
Când funcţia este activată,
aceasta permite agenţilor de la
centrul de asistenţă Samsung să
diagnosticheze şi să rezolve de
la distanţă problemele aparatului.
Necesită conexiune activă la
Internet. Este posibil ca serviciul
Gestionare de la distanţă să nu fie
disponibil în unele ţări.
1. În ecranul Meniu principal, selectaţi Setări, apoi
Reţea cu Fir
Cu Fir – Automat
După ce urmaţi paşii 1 – 3 de mai sus:
1. În ecranul Setări reţea, schimbaţi Tip de reţea la
Cu fir. Selectaţi apoi Conectare şi apăsaţi butonul
E. Aparatul detectează reţeaua cu fir, verifică
conexiunea la reţea, apoi se conectează la aceasta.
2. Când se termină verificarea, evidenţiaţi OK, apoi
apăsaţi butonul E.
Cu Fir - Manual
Dacă aveţi o adresă de IP statică sau dacă procedura
Automat nu funcţionează, va trebui să setaţi manual
valorile setărilor de reţea.
După ce urmaţi paşii 1 – 3 de mai sus:
1. În ecranul Setări reţea, schimbaţi Tip de reţea la Cu
fir. Selectaţi apoi Conectare şi apăsaţi butonul E.
Aparatul caută o reţea şi apoi afişează mesajul care
indică eşecul conectării la reţea.
| REŢINEŢI |
Reţelele şi Internetul
Când conectaţi acest aparat la o reţea puteţi utiliza
aplicaţii şi funcţii bazate pe reţea, cum ar fi Smart Hub
şi BD-LIVE, şi puteţi actualiza software-ul aparatului prin
conexiunea la reţea. Pentru mai multe informaţii despre
accesarea şi utilizarea serviciilor de Internet, consultaţi
capitolul "Servicii de reţea" de la paginile 41-49 din acest
manual. Instrucţiunile pentru configurarea reţelei sunt
prezentate mai jos.
Configurarea Conexiunii la Reţea
Dacă nu aţi configurat conexiunea de reţea pe parcursul
procedurii de configurare iniţiale sau dacă trebuie să resetaţi
conexiunea de reţea, urmaţi instrucţiunile de mai jos.
Înainte de a începe, contactaţi furnizorul de servicii
Internet pentru a afla dacă adresa dvs. IP este statică sau
dinamică. Dacă adresa este dinamică şi aveţi o reţea cu
fir sau wireless, vă recomandăm să utilizaţi procedurile de
configurare automată descrise mai jos.
Dacă vă conectaţi la o reţea cu fir, conectaţi aparatul
la router utilizând un cablu LAN înainte de a începe
procedura de configurare.
Pentru a începe configurarea conexiunii la reţea, urmaţi
paşii de mai jos:
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 23
Dacă puteţi conecta sistemul home cinema wireless
la reţea, selectaţi Schimbare Reţea, schimbaţi Tip
de reţea la Wireless, şi consultaţi instrucţiunile pentru
reţele wireless de la pagina 24.
Setări reţea
Conectarea la reţeaua cu cablu a eşuat.
Adresă MAC
Adresă IP
Mască subreţea
Gateway
Server DNS
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
Conectare la reţea nereuşită. Încercaţi următoarele: verificaţi dacă adresa IP este
setată corect în Setări IP. Pt. alte informaţii, contactaţi furnizorul de servicii de
Internet.
Schimbare reţea
Setări IP
Reînc.
Închidere
2. Utilizaţi butoanele ◄► pentru a selecta Setări IP,
apoi apăsaţi butonul E button. Apare ecranul
Setări IP.
Română
23 |
2013-09-25
2:41:17
Setările
3. Selectaţi câmpul Setare IP, apoi setaţi-l la
Introducere Manuală.
2. Selectaţi reţeaua dorită, apoi apăsaţi butonul E.
3. În ecranul Securitate, introduceţi codul de securitate
4. Introduceţi o valoare (de exemplu adresa IP) şi apoi
apăsaţi E. Utilizaţi butoanele numerice de pe
telecomandă pentru a introduce valori numerice.
Puteţi, de asemenea, să introduceţi cifre utilizând
butoanele ▲▼. Utilizaţi butoanele ◄► de pe
telecomandă pentru a trece de la un câmp de
introducere la altul. După ce aţi introdus o valoare
apăsaţi butonul E.
5.
Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a vă deplasa la
altă valoare şi apoi introduceţi numere pentru acea
valoare conform instrucţiunilor de la pasul 4.
4.
sau fraza de acces a reţelei. Introduceţi numerele
direct cu ajutorul butoanelor numerice de pe
telecomandă. Introduceţi litere selectând o literă prin
utilizarea butoanelor ▲▼◄►, apoi apăsaţi butonul
E.
La final, selectaţi Finalizat, apoi apăsaţi butonul
E. Aparatul verifică conexiunea la reţea, apoi se
conectează la aceasta.
| REŢINEŢI |
Puteţi găsi codul de securitate sau fraza de acces în
unul din ecranele de configurare pe care le-aţi utilizat
la configurarea routerului sau a modemului.
6. Repetaţi paşii 4 şi 5 pentru a introduce valori în toate
câmpurile.
Wireless - Manual
| REŢINEŢI |
Puteţi obţine valorile pentru reţea de la furnizorul de
servicii internet.
7. După ce aţi introdus toate valorile, selectaţi OK, şi
apoi apăsaţi butonul E. Sistemul home cinema
verifică conexiunea la reţea, apoi se conectează la
aceasta.
Dacă aveţi o adresă de IP statică sau dacă procedura
Automat nu funcţionează, va trebui să setaţi manual
valorile setărilor de reţea.
După ce urmaţi paşii 1 - 3 menţionaţi în capitolul
"Configurarea conexiunii la reţea" de la pagina 23:
1. . În ecranul Setări Reţea, schimbaţi Tip de reţea
la Wireless. Selectaţi apoi Conectare şi apăsaţi
butonul E.
Aparatul caută şi apoi afişează o listă cu reţelele
disponibile.
Reţea Wireless
Puteţi configura conexiunea la o reţea wireless în trei
moduri:
- Wireless Automat
- Wireless Manual
- WPS(PBC)
Înainte de a configura conexiunea la reţea wireless,
deconectaţi toate dispozitivele de reţea wireless
conectate momentan la aparat sau, dacă este cazul,
conexiunea cu fir curentă a aparatului.
Wireless - Automat
După ce urmaţi paşii 1 - 3 menţionaţi în capitolul
"Configurarea conexiunii la reţea" de la pagina 23:
1. În ecranul Setări reţea, schimbaţi Tip de reţea la
Wireless. Selectaţi apoi Conectare şi apăsaţi
butonul E.
Aparatul caută şi apoi afişează o listă cu reţelele
disponibile.
Setări reţea
2. Derulaţi lista, selectaţi reţeaua dorită sau faceţi clic
pe Adăugare reţea, apoi apăsaţi butonul E.
3.
Dacă aţi ales o reţea la pasul 2, continuaţi cu pasul 6.
Dacă aţi selectat Adăugare reţea, treceţi la pasul 4.
4. Introduceţi numele reţelei wireless sau al routerului
wireless.
• Introduceţi numerele direct cu ajutorul butoanelor
numerice de pe telecomandă.
• Introduceţi litere selectând o literă prin utilizarea
butoanelor ▲▼◄►, apoi apăsaţi butonul E.
• Pentru a afişa majuscule (sau pentru a afişa din
nou litere mici dacă sunt afişate majuscule),
selectaţi
, apoi apăsaţi butonul E.
• Pentru a afişa simboluri sau semne de punctuaţie,
selectaţi 123#&, apoi apăsaţi butonul E. Pentru
a trece din nou la litere, selectaţi 123#&, apoi
apăsaţi butonul E.
La final, selectaţi Finalizat, apoi apăsaţi butonul E.
Selectaţi tipul de reţea.
Tip de reţea
Wireless
Reţea wireless
si-ap
iptime
iptime5G
Puteţi conecta TV la internet.
Selectaţi reţeaua wireless pe
care doriţi să o utilizaţi.
KIMING_VTOWER
TIAS
Selectaţi preferinţa dvs.
WPS(PBC)
Reîmp.
| 24 Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 24
2013-09-25
2:41:20
5. În ecranul Tip securitate care apare, utilizaţi
Utilizaţi butoanele ◄► pentru a selecta Setări IP,
apoi apăsaţi butonul E.
7. Selectaţi câmpul Setări IP, apoi setaţi-l la
Introducere manuală.
8. . Introduceţi o valoare pentru reţea (de exemplu
adresa IP) şi apoi apăsaţi E. Utilizaţi butoanele
numerice de pe telecomandă pentru a introduce
valori numerice. Puteţi, de asemenea, să introduceţi
cifre utilizând butoanele ▲▼. Utilizaţi butoanele ◄►
de pe telecomandă pentru a trece de la un câmp de
introducere la altul. După ce aţi introdus o valoare
apăsaţi butonul E.
9. Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a vă deplasa la
altă valoare şi apoi introduceţi numere pentru acea
valoare conform instrucţiunilor de la pasul 8.
10. Repetaţi paşii 8 şi 9 pentru a introduce valori în toate
1. În ecranul Setări Reţea, schimbaţi Tip de reţea
la Wireless. Selectaţi apoi Conectare şi apăsaţi
butonul E.
Aparatul caută şi apoi afişează o listă cu reţelele
disponibile.
2. Selectaţi WPS(PBC), apoi apăsaţi butonul E.
3. Apăsaţi butonul WPS(PBC) al routerului în decurs de
două minute. Aparatul dvs. obţine în mod automat
toate valorile setărilor de reţea de care are nevoie şi
se conectează la reţeaua dvs.
Aparatul se va conecta la reţea după verificarea
conexiunii.
4. Când se termină verificarea, evidenţiaţi OK, apoi
apăsaţi butonulE.
| REŢINEŢI |
Pentru conexiuni WPS, setaţi criptarea de securitate
a routerului wireless la AES. Setarea la criptarea de
securitate WEP nu acceptă conexiunea WPS.
Wi-Fi Direct
| REŢINEŢI |
Funcţia Wi-Fi Direct vă permite să conectaţi dispozitive
Wi-Fi Direct la aparat şi între ele utilizând o reţea de tip
peer-to-peer, fără a fi necesar un router wireless.
Puteţi obţine valorile pentru reţea de la furnizorul de
| REŢINEŢI |
câmpurile.
servicii internet.
11. La final, selectaţi OK, apoi apăsaţi butonul E.
Apare ecranul Securitate.
12. În ecranul Securitate, introduceţi codul de securitate
sau fraza de acces a reţelei dvs. Introduceţi
numerele direct cu ajutorul butoanelor numerice de
pe telecomandă. Introduceţi litere selectând o literă
prin utilizarea butoanelor ▲▼◄►, apoi apăsaţi
butonul E.
13. Când terminaţi, selectaţi Finalizat din partea dreaptă
a ecranului, apoi apăsaţi butonul E. Aparatul
verifică conexiunea la reţea, apoi se conectează la
aceasta.
14. După ce sistemul home cinema verifică reţeaua,
selectaţi OK, şi apoi apăsaţi butonul E.
| REŢINEŢI |
Setările
6. Apare ecranul pentru conectarea eşuată le reţea.
WPS(PBC)
Una din cele mai simple modalităţi de a configura
conexiunea la reţeaua wireless este utilizarea funcţiei
WPS(PBC). Dacă routerul dvs. wireless are un buton
WPS(PBC), urmaţi aceşti paşi:
După ce urmaţi paşii 1 - 3 menţionaţi în capitolul
"Configurarea conexiunii la reţea" de la pagina 23.
04
butoanele ▲▼ pentru a selecta tipul de securitate
al reţelei şi apoi apăsaţi butonul E. În ecranul
următor, introduceţi codul de securitate sau fraza de
acces a reţelei.
• Introduceţi numerele direct cu ajutorul butoanelor
numerice de pe telecomandă.
• Introduceţi litere selectând o literă prin utilizarea
butoanelor ▲▼◄►, apoi apăsaţi butonul E.
La final, selectaţi Finalizat, apoi apăsaţi butonul E.
Aparatul va căuta reţeaua.
Anumite dispozitive Wi-Fi Direct ar putea să nu
accepte funcţia AllShare dacă sunt conectate prin
Wi-Fi Direct. În această situaţie, schimbaţi metoda
de conectare la reţea utilizată pentru conectarea
dispozitivului la sistemul home cinema.
Transmisiile Wi-Fi Direct pot crea interferenţe cu
semnalul Bluetooth. Înainte de a utiliza funcţia
Bluetooth vă recomandăm să opriţi funcţia Wi-Fi Direct
de pe toate dispozitivele.
1. Porniţi dispozitivul Wi-Fi Direct şi activaţi funcţia WiFi Direct a acestuia.
2. În ecranul Meniu principal, selectaţi Setări, apoi
apăsaţi butonul E.
3. Selectaţi Reţea, apoi apăsaţi butonul E.
4. Selectaţi Wi-Fi Direct, şi apoi apăsaţi pe butonul E.
Vor apărea dispozitivele Wi-Fi Direct pe care le
puteţi conecta.
De asemenea, puteţi realiza configurarea manuală
a reţelei, accesând meniul Setări > Reţea > Stare
reţea.
Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 25
25 |
2013-09-25
2:41:24
Setările
3. Reţineţi codul PIN din fereastra pop-up şi apoi
Wi-Fi direct
reintroduceţi-l în câmpul corespunzător al
dispozitivului Wi-Fi Direct pe care doriţi să îl
conectaţi.
Nume dispozitiv : [HTS]-F5200
Selectaţi dispoz. Wi-Fi direct pentru conectare.
AndroidXXXXXXX
Deconectat
4. Apare fereastra pop-up Se conectează, urmată
Reîmp.
de fereastra pop-up Conectat. Când se închide
această fereastră, ar trebui să vedeţi dispozitivul
afişat în ecranul Wi-Fi Direct, ca dispozitiv conectat.
Închidere
| REŢINEŢI |
Conexiunea prin fir sau wireless la reţea va fi
deconectată atunci când utilizaţi funcţia Wi-Fi Direct.
5. Aveţi la dispoziţie trei modalităţi pentru a finaliza
conexiunea Wi-Fi:
• Prin intermediul dispozitivului Wi-Fi.
• Prin intermediul aparatului, utilizând PBC.
• Prin intermediul aparatului, utilizând un cod PIN.
Fiecare din aceste modalităţi este detaliată mai jos.
Prin Intermediul Dispozitivului Wi-Fi
Fişierele text, cum sunt cele cu extensia .TXT sau
.DOC, nu vor fi afişate când utilizaţi funcţia Wi-Fi
Direct.
Actualizarea Componentei Software
Meniul Actualizare software vă permite să actualizaţi
software-ul aparatului pentru a obţine îmbunătăţirea
performanţelor sau servicii suplimentare.
1. La dispozitivul Wi-Fi, urmaţi procedura de pe
dispozitiv pentru a vă conecta la un alt dispozitiv WiFi Direct. Pentru instrucţiuni, consultaţi manualul de
utilizare al dispozitivului.
2. După finalizarea procedurii, ar trebui să apară o
3.
fereastră pop-up pe ecranul televizorului, care vă
informează că un dispozitiv care acceptă Wi-Fi
Direct a solicitat conectarea. Selectaţi OK şi apoi
apăsaţi butonul E pentru a accepta.
Apare fereastra pop-up Se conectează, urmată
de fereastra pop-up Conectat. Când se închide
această fereastră, ar trebui să vedeţi dispozitivul
afişat în ecranul Wi-Fi Direct, ca dispozitiv conectat.
• Procedurile PBC şi PIN conectează dispozitivele
automat.
Prin Intermediul Aparatului, Utilizând PBC
1. Selectaţi dispozitivul Wi-Fi Direct pe care doriţi să îl
conectaţi la acest aparat şi apoi apăsaţi pe butonul E.
2. Apare fereastra pop-up Se conectează, urmată
de fereastra pop-up Conectat. Când se închide
această fereastră, ar trebui să vedeţi dispozitivul
afişat în ecranul Wi-Fi Direct, ca dispozitiv conectat.
Prin Intermediul Aparatului, Utilizând un
Cod PIN
1. Selectaţi dispozitivul Wi-Fi Direct pe care doriţi să îl
conectaţi la acest aparat şi apoi apăsaţi pe butonul E.
• Niciodată nu opriţi sau porniţi manual aparatul în
timpul procesului de actualizare.
1. În meniul principal, selectaţi Setări, apoi apăsaţi
butonul E.
2. Selectaţi Asistenţă, apoi apăsaţi butonul E.
3. Selectaţi Actualizare software, apoi apăsaţi butonul
E.
4. Pentru a descărca versiunea de actualizare software
şi a realiza actualizarea, selectaţi Upgrade imediat,
şi apoi apăsaţi butonul E. Consultaţi secţiunea
"Actualizare acum" din pagina următoare.
5. Pentru ca aparatul să descarce automat versiunea
de actualizare software atunci când este disponibilă,
selectaţi opţiunea Actualizare automată, şi
apoi apăsaţi butonul E. Consultaţi secţiunea
"Actualizare automată" din pagina următoare.
| REŢINEŢI |
Actualizarea este finalizată atunci când aparatul se
opreşte şi reporneşte automat.
Samsung Electronics nu îşi asumă responsabilitatea
pentru defecţiunile produsului cauzate de o conexiune
instabilă la Internet sau de neglijenţa consumatorului în
timpul actualizării software.
Dacă doriţi să anulaţi procesul de actualizare în cursul
desfăşurării, apăsaţi butonul E.
Când este în curs procesul de upgrade, pe panoul
frontal este afişat mesajul "UPDATE" (ACTUALIZARE).
2. Apare fereastra pop-up PBC/PIN.
| 26 Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 26
2013-09-25
2:41:26
1. Accesaţi www.samsung.com.
2. Faceţi clic pe SUPPORT din partea dreapta sus a
1. Selectaţi Upgrade imediat, apoi apăsaţi butonul
E.Va apărea fereastra pop-up Actualizare acum.
2. Aparatul caută online cea mai recentă versiune
software.
3. Dacă nu găseşte o actualizare, va afişa fereastra
pop-up "Nu există actualizări noi". Apăsaţi butonul E
pentru ieşire.
4. Dacă este găsită o versiune nouă, va apărea
fereastra pop-up Solicitare actualizare.
5. Selectaţi OK. Aparatul va actualiza software-ul, se
va opri din funcţionare şi apoi va reporni automat.
6. Dacă nu selectaţi OK sau Anulare în decurs de un
minut, aparatul va memora noul software. Puteţi
actualiza software-ul ulterior, utilizând funcţia
Actualizare automată.
7. Dacă selectaţi Anulare, aparatul anulează procesul
de upgrade.
| REŢINEŢI |
La finalizarea procesului de upgrade al sistemului,
verificaţi detaliile software-ului în secţiunea Informaţii
produs a ecranului Contactare Samsung.
Nu opriţi funcţionarea aparatului în timpul actualizării
software. Aceasta poate cauza defectarea aparatului.
Actualizare Automată
Puteţi seta funcţia de actualizare automată astfel încât
aparatul descarce actualizări de software când se află în
modul de actualizare automată.
În modul de actualizare automată aparatul este oprit,
însă conexiunea la Internet este activă. Aceasta permite
produsului să descarce automat actualizări software
atunci când nu este utilizat.
1. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta Mod de
actualizare automată, apoi apăsaţi butonul E.
2. Selectaţi Activat sau Dezactivat.
Dacă selectaţi Activat, aparatul va descărca
automat noul software atunci când se află în modul
de actualizare automată, iar aparatul este oprit.
Dacă se descarcă un nou software, veţi fi întrebat
dacă doriţi să instalaţi software-ul respectiv atunci
când porniţi aparatul.
paginii.
3. Introduceţi numărul modelului aparatului în câmpul
de căutare. Pe măsură ce introduceţi numărul, va fi
afişată o listă derulantă cu numere de produse care
corespund valorii pe care o introduceţi.
Setările
Actualizare prin USB
Puteţi utiliza opţiunea Actualizare acum pentru a actualiza
software-ul prin conexiunea de reţea sau cu ajutorul unei
unităţi USB flash.
Mai jos sunt prezentate instrucţiunile de actualizare prin
reţea. Instrucţiunile pentru actualizare de pe o unitate
USB sunt prezentate în continuare în această pagină.
04
Upgrade imediat
4. Faceţi clic pe numărul de model al produsului din
lista derulantă.
5. În pagina care apare, derulaţi în jos şi faceţi clic pe
Manuale şi descărcare firmware.
6. Faceţi clic pe Firmware din partea centrală a paginii.
7. Faceţi clic pe butonul Arhivă ZIP din coloana Fişier
aflată în partea dreaptă a paginii.
8. Faceţi clic pe Trimitere în prima fereastră pop-up
care apare.
Faceţi clic pe OK în a doua fereastră pop-up pentru
a descărca şi salva fişierul firmware pe PC.
9. Dezarhivaţi fişierul ZIP pe calculator. Ar trebui să
existe un singur folder, cu acelaşi nume ca şi fişierul
ZIP.
10. Copiaţi acest folder într-o unitate flash USB.
11. Asiguraţi-vă că nu este introdus niciun disc în aparat
şi apoi introduceţi unitatea flash USB în portul USB
al aparatului.
12. . În meniul aparatului, accesaţi Setări > Asistenţă >
Actualizare software.
13. Selectaţi Upgrade imediat.
14. Aparatul caută software-ul pe unitatea USB. Când
găseşte actualizarea software, apare fereastra popup Solicitare actualizare.
15. Selectaţi OK. Aparatul va actualiza software-ul, se
va opri din funcţionare şi apoi va reporni automat.
| REŢINEŢI |
Atunci când actualizaţi software-ul utilizând mufa USB
nu trebuie să existe niciun disc în aparat.
La finalizarea procesului de upgrade al sistemului,
verificaţi detaliile software-ului în secţiunea Product
Information (Informaţii produs) a ecranului Contact
Samsung (Contactare Samsung).
Nu opriţi funcţionarea aparatului în timpul actualizării
software. Aceasta poate cauza defectarea aparatului.
Actualizările de software care utilizează mufa USB
trebuie realizate doar prin intermediul unei unităţi flash
USB.
| REŢINEŢI |
Pentru a utiliza funcţia de actualizare automată,
aparatul trebuie să fie conectat la Internet.
Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 27
27 |
2013-09-25
2:41:31
Media Play
Sistemul home cinema poate reda conţinut de pe
discuri Blu-ray/DVD/CD, dispozitive USB, PC, telefoane
smartphone, tablete şi de pe internet.
Pentru a reda conţinut de pe PC sau de pe un dispozitiv
mobil, trebuie să conectaţi PC-ul sau dispozitivul mobil
şi aparatul în reţea. Pentru a reda conţinut de pe PC,
trebuie, de asemenea, să descărcaţi şi să instalaţi
software-ul de reţea AllShare sau să aveţi instalat
software-ul de reţea DNLA pe PC.
| REŢINEŢI |
Metoda 1
1. Porniţi aparatul.
2. Conectaţi dispozitivul USB la portul USB din partea
frontală a aparatului. Va apărea fereastra Dispozitiv
nou conectat.
Filme şi
emisiuni TV
PC-urile pe care rulează Windows 7 şi Windows 8 au
deja software-ul DLNA (Redare) încorporat.
Apps
Disp. nou conect.
USB Flash Disk
Foto
Foto,
video
videoclipuri
o
şi
muz
muzică
i
Videocl.
Fotografii
Muzică
Întregul conţinut
Toate Conţinuturile
Add App
Pentru toate fişierele media, ecranul Toate conţinuturile şi
subecranele acestuia sunt locaţia principală de acces şi
redare a conţinuturilor salvate pe diverse dispozitive sau
disponibile în reţea.
Toate Conţinuturile
Pentru a accesa ecranul Toate conţinuturile, selectaţi
Fotografii, video şi muzică în ecranul principal, apoi
apăsaţi butonul E.
Redarea Discurilor Video Comerciale
Add App
Add App
Web Browser
Setări
| REŢINEŢI |
Dacă fereastra pop-up nu este afişată, continuaţi cu
Metoda 2.
3. Utilizaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta Clipuri
Video, Fotografii, Muzică sau Toate, apoi apăsaţi
pe butonul E. În funcţie de organizarea conţinutului,
veţi vedea foldere, fişiere sau ambele.
| REŢINEŢI |
Chiar dacă aparatul va afişa foldere pentru toate
3. Apăsaţi pe butonul  pentru a închide sertarul
tipurile de conţinuturi, acestea vor conţine doar
fişierele care aparţin tipului de conţinut selectat la
pasul 3. De exemplu, dacă aţi selectat fişiere muzicale,
veţi putea vedea doar acest tip de fişiere. Puteţi
schimba această selecţie revenind în ecranul Redare
AllShare şi aplicând pasul 4 din metoda 2 de mai jos.
4. Dacă este necesar, utilizaţi butoanele ▲▼◄►
pentru a selecta un folder, apoi apăsaţi butonul E.
5. Selectaţi fişierul pe care doriţi să îl vizionaţi sau redaţi
şi apăsaţi butonul E.
6. Apăsaţi butonul RETURN pentru a părăsi un
folder sau butonul Ieşire pentru a reveni la ecranul
principal.
pentru discuri. Redarea începe automat.
7. Consultaţi paginile 30~38 pentru instrucţiuni despre
1. Apăsaţi pe butonul  pentru a deschide sertarul
pentru discuri.
2. Aşezaţi cu atenţie discul în sertar, cu eticheta în sus.
4. Dacă redarea nu începe automat, apăsaţi butonul 6
de pe telecomandă sau consultaţi secţiunea “Toate
conţinuturile” de mai sus.
Redarea fişierelor de pe un
dispozitiv de stocare USB
controlul redării filmelor, muzicii şi fotografiilor de pe
un dispozitiv USB.
Metoda 2
1. Porniţi aparatul.
2. Conectaţi dispozitivul USB la portul USB din partea
frontală a aparatului.
Există două metode pe care le puteţi utiliza pentru a
viziona pe acest aparat fişiere multimedia de pe un
dispozitiv USB.
3. Selectaţi Foto, videoclipuri şi muzică în ecranul
principal, apoi apăsaţi butonul E.
| 28 Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 28
2013-09-25
2:41:33
4. Selectaţi conţinutul Foto, videoclipuri, muzică sau
4. Dacă este necesar, utilizaţi butoanele ▲▼◄►
pentru a selecta un folder, apoi apăsaţi butonul E.
5. Utilizaţi butoanele ◄►▲▼ pentru a selecta un fişier
Chiar dacă aparatul va afişa foldere pentru toate
tipurile de conţinuturi, acestea vor conţine doar
fişierele care aparţin tipului de conţinut selectat la
pasul 4. De exemplu, dacă aţi selectat fişiere muzicale,
veţi putea vedea doar acest tip de fişiere. Puteţi
schimba această selecţie revenind în ecranul Redare
AllShare şi repetând pasul 4.
5. Utilizaţi butoanele ◄► pentru a selecta dispozitivul
dorit şi apoi apăsaţi butonul E.
6. Dacă este necesar, utilizaţi butoanele ▲▼◄►
pentru a selecta un folder, apoi apăsaţi butonul E.
7. Apăsaţi butonul RETURN pentru a părăsi un
folder sau butonul Ieşire pentru a reveni la ecranul
principal.
8. Consultaţi paginile 33~38 pentru instrucţiuni despre
controlul redării filmelor, muzicii şi fotografiilor de pe
un dispozitiv USB.
| REŢINEŢI |
Dacă introduceţi un disc atunci când redaţi fişiere de
pe un dispozitiv de stocare USB sau de pe un telefon,
modul dispozitivului se schimbă automat la "Disc".
Dacă telefonul dvs. celular este compatibil cu DLNA,
puteţi reda conţinuturi fără a utiliza un cablu USB.
Consultaţi secţiunea "Utilizarea funcţiei de reţea
AllShare" de la pagina 29.
Redarea unui Disc cu Conţinut
Înregistrat de Utilizator
6.
pentru vizualizare sau redare şi apoi apăsaţi butonul
E.
Apăsaţi butonul RETURN încă o dată pentru a
părăsi ecranul curent, a ieşi dintr-un folder sau a
reveni în ecranul principal.
Apăsaţi butonul Ieşire pentru a reveni direct în
ecranul principal.
Media Play
| REŢINEŢI |
05
Întregul conţinut, apoi apăsaţi pe butonul E.
În funcţie de organizarea conţinutului, veţi vedea
foldere, fişiere sau ambele.
7. Accesaţi paginile 30~38 pentru instrucţiuni despre
controlul redării filmelor, muzicii şi fotografiilor de pe
un disc.
Utilizarea Funcţiei de reţea
AllShare
AllShare vă permite să redaţi Clipurile Video, fotografiile
sau muzica aflate în PC-ul dvs. sau pe aparatele
compatibile DLNA, prin intermediul aparatului, cu ajutorul
unei conexiuni de reţea wireless.
Pentru a Descărca Software-ul AllShare
AllShare facilitează preluarea şi urmărirea fişierelor media
de pe computere şi dispozitive compatibile DLNA. Totuşi,
computerele trebuie să aibă însă instalat software-ul
AllShare PC, iar dispozitivele mobile trebuie să accepte
AllShare. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi portalul
Samsung Content Service (http://link.samsung.com).
| REŢINEŢI |
Puteţi întâmpina probleme de compatibilitate atunci
când încercaţi să redaţi fişiere media prin intermediul
unui server DLNA de terţă parte.
Puteţi reda fişiere multimedia pe care le-aţi înregistrat pe
discuri Blu-ray, DVD sau CD.
1. Aşezaţi un disc înregistrat de utilizator în sertarul
pentru discuri cu eticheta în sus şi apoi închideţi
sertarul. Va apărea fereastra Dispozitiv conectat.
2. Utilizaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta tipul de
conţinut pe care doriţi să îl vizionaţi sau redaţi Clipuri Video, Fotografii sau Muzică - şi apoi apăsaţi
butonul E.
| REŢINEŢI |
Chiar dacă aparatul va afişa foldere pentru toate
tipurile de conţinuturi, acestea vor conţine doar
fişierele care aparţin tipului de conţinut selectat la
pasul 2. De exemplu, dacă aţi selectat fişiere muzicale,
veţi putea vedea doar acest tip de fişiere. Puteţi
schimba această selecţie revenind în ecranul principal
şi repetând pasul 2.
3. Va apărea un ecran care listează conţinutul discului.
În funcţie de organizarea conţinutului, veţi vedea
foldere, fişiere sau ambele.
Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 29
29 |
2013-09-25
2:41:37
Media Play
Redarea Conţinutului de pe PC sau
Dispozitivul DLNA cu Aparatul
PC
Aparat
1. Conectaţi aparatul, PC-ul şi telefonul celular
compatibil DLNA la aceeaşi reţea wireless.
2. Urmaţi instrucţiunile din manualul de instalare/
instrucţiuni pentru software-ul AllShare pentru a
configura dispozitivele şi fişierele pentru redare sau
vizionare.
3. Pe computerul care utilizează software-ul AllShare,
Redaţi Fişiere
de pe PC
confirmaţi faptul că telefonul este conectat.
4. Pe telefon, selectaţi fişierul pe care doriţi să îl
vizionaţi sau redaţi şi apoi selectaţi aparatul Blu-ray
ca dispozitiv de redare.
Conexiune AllShare
1. Conectaţi aparatul, PC-ul şi/sau dispozitivul
5. Pe telefon, porniţi redarea.
compatibil DLNA la aceeaşi reţea wireless.
2. Urmaţi instrucţiunile din manualul de instalare/
instrucţiuni pentru software-ul AllShare pentru a
configura dispozitivele şi fişierele pentru redare sau
vizionare.
3. Selectaţi Foto, videoclipuri şi muzică în ecranul
principal, apoi apăsaţi butonul E. Este afişat
ecranul AllShare Play (Redare AllShare).
4. Selectaţi tipul de conţinut pe care doriţi să îl redaţi Foto, videoclipuri , muzică, sau Întregul conţinut
- apoi apăsaţi pe butonul E.
Controlul Redării Video
Puteţi controla redarea conţinutului video de pe un disc
Blu-ray/DVD, dispozitiv USB, dispozitiv mobil sau PC. În
funcţie de disc sau de conţinut, este posibil ca unele din
funcţiile descrise în acest manual să nu fie disponibile.
Butoane de pe Telecomandă Utilizate
Pentru Redarea Clipurilor Video
DISC MENU
TITLE MENU
0
5. În ecranul următor selectaţi AllShare, şi apoi apăsaţi
POPUP
butonul E.
6.
7.
Selectaţi fişierul pe care doriţi să îl redaţi sau vizionaţi
şi apoi apăsaţi pe butonul E.
Controlul Redării Conţinutului de pe PC
cu Ajutorul Telefonului Smartphone
MUTE
FULL SCREEN
Smartphone
Controlul
fişierelor din PC
prin intermediul
aparatului
REPEAT
1 Utilizarea meniului discului, a titlului discului, a
meniului pop-up şi a listei de titluri
DISC MENU
În timpul redării, apăsaţi acest buton
pentru a afişa meniul discului.
TITLE
MENU
În timpul redării, apăsaţi acest buton
pentru a afişa meniul de titluri.
• În cazul în care discul conţine o
listă de redare, apăsaţi butonul
Vizualizare. pentru a accesa lista
de redare.
POPUP
MENU
În timpul redării, apăsaţi acest buton
pentru a afişa meniul pop-up.
Aparat
Conexiune
AllShare
HOME
3
PC
Redaţi fişiere
de pe PC
1
2
În lista de dispozitive AllShare conectate care apare,
selectaţi PC-ul sau alt dispozitiv compatibil AllShare
şi apoi apăsaţi butonul E. Va apărea un ecran in care
sunt afişate toate fişierele disponibile.
(Această funcţie este disponibilă doar în cazul telefoanelor
Samsung care acceptă funcţia AllShare.)
| 30 Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 30
2013-09-25
2:41:39
Porneşte redarea.
5
Opreşte redarea.
7
Opreşte temporar redarea.
Modul de
Redare
Rapidă
În timpul redării, apăsaţi pe butonul 3
sau .
La fiecare apăsare a butonului 3 sau ,
viteza de redare se va schimba.
Redarea cu
Încetinitorul
În modul Pauză, apăsaţi pe butonul .
La fiecare apăsare a butonului , viteza
de redare se va schimba.
Redarea
Secvenţială
În modul Pauză, apăsaţi pe butonul 7.
De fiecare dată când apăsaţi butonul 7,
apare un nou cadru.
Redare cu
Omitere
În timpul redării, apăsaţi pe butonul 1
sau 2.
De fiecare dată când apăsaţi butonul
1 sau 2, discul trece la capitolul sau
fişierul următor.
sau titlul. Apăsaţi butoanele ▲▼ până când opţiunea
dvs. este încadrată în câmpul corespunzător.
Pentru a reveni la modul normal de redare, apăsaţi din
nou pe butonul REPEAT, apoi apăsaţi pe butoanele
▲▼ pentru a selecta opţiunea Dezactivat, şi apăsaţi
pe butonul E.
Este posibil ca ecranul să nu afişeze imediat opţiunea
Repetare A-B. Apăsaţi în continuare butoanele ▲▼
până când opţiunea Repetare A-B este încadrată în
câmpul corespunzător.
Trebuie să setaţi punctul (B) după cel puţin 5 secunde
de redare, după punctul (A).
Utilizarea Meniului Instrumente
În timpul redării, apăsaţi pe butonul TOOLS.
Redare de la
Început
3D
conţinuturi 3D. Dacă meniul
este aplicat conţinuturilor 2D
este posibil ca acestea să nu fie
afişate corect.
telecomandă.
2. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta opţiunea
Dezactivat, Titlu, Capitol sau Repetare A-B, apoi
apăsaţi pe butonul E.
Movie Note
1. Apăsaţi pe butonul E în punctul iniţial de repetare a
redării (A).
2. Apăsaţi pe butonul E în punctul final de repetare a
redării (B).
Notele despre film oferă informaţii
cum ar fi regizorul, distribuţia,
rezumatul, etc.
- Notele despre film sunt
disponibile dacă discul include
aceste informaţii şi aparatul este
conectat la o reţea.
Puteţi utiliza funcţia Căutare scenă
în timpul redării pentru a viziona sau
a lansa un film de la scena dorită.
3. Pentru a reveni la redarea normală, apăsaţi din nou
butonul REPEAT.
4. Apăsaţi butonul E.
| REŢINEŢI |
Dacă indexul fişierului este
| REŢINEŢI |
toate opţiunile de repetare.
| REŢINEŢI |
Utilizaţi meniul 3D numai pentru
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul REPEAT de pe
În funcţie de disc, este posibil ca ecranul să nu afişeze
Selectaţi această opţiune pentru
a reveni la începutul filmului, apoi
apăsaţi butonul E.
Utilizaţi meniul 3D pentru a selecta
opţiunea Side by Side (Alăturat) sau
Top and Bottom (Suprapus) în cazul
în care conţinutul 3D redat nu este
afişat corect în modul 3D.
3 Repetarea Redării
Repetare A-B
Căutare scenă
afectat sau fişierul nu acceptă
un index, nu veţi putea utiliza
funcţia Căutare scenă.
Dacă utilizaţi funcţia DLNA după
ce realizaţi conectarea la un
calculator în reţea, este posibil
ca funcţia Căutare scenă să nu
fie disponibilă.
Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 31
Media Play
6
Este posibil ca ecranul să nu afişeze imediat capitolul
05
2 Butoane de redare
În modurile de căutare, de redare cu încetinitorul şi de
redare secvenţială, aparatul nu va emite sunet.
• Pentru a reveni la redarea la viteză normală, apăsaţi
butonul 6.
31 |
2013-09-25
2:41:48
Media Play
Căutare titluri
3. Apăsaţi butonul E în punctul
Dacă pe disc sau pe dispozitiv sunt
mai multe filme, selectaţi această
opţiune pentru a începe redarea
altui titlu.
1. Selectaţi Căutare Titluri, apoi
apăsaţi butonul E.
2. Utilizaţi butoanele ▲▼ pentru
a selecta un titlu, apoi apăsaţi
butonul E.
în care doriţi să se termine
secţiunea pe care doriţi să o
repetaţi (B).
| REŢINEŢI |
Trebuie să setaţi punctul (B)
după cel puţin 5 secunde de
redare, după punctul (A).
Selectaţi această opţiune pentru a
reda capitolul dorit.
Căutare
Capitole
1. Selectaţi Căutare Capitole,
apoi apăsaţi butonul E.
2. Utilizaţi butoanele ▲▼ pentru
a selecta un capitol, apoi
apăsaţi butonul E.
Căutare bară
de timp
Selectaţi această opţiune pentru
a reda filmul de la un moment
selectat.
1. Selectaţi Căutare bară de
timp, apoi apăsaţi butonul
E.
2. Introduceţi cu ajutorul
butoanelor numerice timpul
la care doriţi să vă deplasaţi,
apoi apăsaţi butonul E.
| REŢINEŢI |
Mod imagine
| REŢINEŢI |
Atunci când utilizaţi funcţia BD
Wise, nu va apărea acest meniu.
Audio
Puteţi, de asemenea, să utilizaţi
butoanele ◄► pentru a derula
filmul înainte sau înapoi. Filmul
este derulat înainte sau înapoi cu
un minut de fiecare dată când
apăsaţi butoanele ◄►.
Mod Repetare
Selectaţi pentru a repeta un titlu, un
capitol sau o secţiune specificată.
- Dezactivat: Selectaţi pentru a
reveni la redarea normală.
- Titlu : Selectaţi pentru a repeta
un titlu selectat.
- Capitol : Selectaţi pentru a
repeta un capitol selectat.
- Repetare A-B : Selectaţi pentru
a repeta o secţiune selectată.
Sincr. audio
Mod
egalizator
2.
Selectaţi această opţiune pentru a
seta limba audio dorită.
În unele cazuri, când aparatul este
conectat la un televizor digital,
semnalul audio ar putea să nu fie
sincronizat cu semnalul video. Dacă
apare această situaţie, reglaţi timpul
de decalaj al sunetului, pentru a
corespunde cu imaginea.
Selectaţi această opţiune pentru a
utiliza egalizatorul.
Selectaţi această opţiune pentru a
seta egalizatorul.
Setări
egalizator
| REŢINEŢI |
Apare doar când este activat
modul pentru egalizator.
1. Apăsaţi butoanele ▲▼
pentru a selecta Repeat A-B
(Repetare A-B), apoi apăsaţi
butonul E.
Apăsaţi butonul E în punctul
în care doriţi să înceapă
secţiunea pe care doriţi să o
repetaţi (A). Lăsaţi filmul să
ruleze.
Selectaţi această opţiune pentru a
seta modul imaginii.
- Dynamic : Alegeţi această setare
pentru a îmbunătăţi claritatea.
- Standard : Alegeţi această
setare pentru majoritatea
aplicaţiilor de vizualizare.
- Film : Aceasta este cea mai
bună setare pentru vizualizarea
filmelor.
- Utilizator : Vă permite să reglaţi
claritatea şi funcţia de reducere a
zgomotului.
Subtitrare
Selectaţi această opţiune pentru a
seta limba dorită pentru subtitluri.
- Puteţi activa această funcţie
şi prin apăsarea butonului
SUBTITLE de pe telecomandă.
Setări
subtitrare
Selectaţi pentru a seta opţiunile
dorite pentru subtitluri.
| 32 Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 32
2013-09-25
2:41:51
Audio
BONUSVIEW
Trimitere
Selectaţi această opţiune pentru a
seta opţiunea Bonusview dorită.
Media Play
Video
BONUSVIEW
Selectaţi Trimitere pentru a
încărca fişierele selectate în
aplicaţii (Picasa, Facebook,
etc) sau pe dispozitive. Pentru
a utiliza funcţia Trimitere,
trebuie să deschideţi un
cont pe site-ul online şi să vă
conectaţi la acesta.
05
Pentru a viziona o scenă din alt
unghi. Opţiunea Unghi afişează
numărul de unghiuri de vizionare
disponibile (1/1, 1/2, 1/3 etc.).
Unghi
| REŢINEŢI |
Ecr. compl.
Selectaţi pentru a seta dimensiunea
imaginii video. Selectaţi Original,
Mod 1 (Mai mare), sau Mod 2
(Maxim).
Informaţii
Selectaţi această opţiune pentru a
vizualiza informaţiile fişierului video.
| REŢINEŢI |
În funcţie de disc sau de dispozitivul de stocare,
meniurile de vizualizare şi de opţiuni pot diferi. Este
posibil să nu fie afişate toate opţiunile.
Meniurile Vizualizare şi Opţiuni sunt de obicei
disponibile când vizionaţi fişiere video de pe o unitate
USB flash, un PC, un disc înregistrat de dvs. sau un
dispozitiv mobil. Aceste meniuri nu sunt de obicei
disponibile când vizionaţi un disc Blu-ray, un DVD sau
un CD comercial.
În funcţie de disc sau de dispozitivul de stocare,
meniul de instrumente poate diferi.
Fişierele video cu rate de biţi ridicate, de peste
20Mbps, solicită capacităţile aparatului, redarea
putând fi întreruptă.
Utilizarea meniurilor de VIZ. şi de
Opţiuni
În ecranul care listează fişierele video, utilizaţi butoanele
▲▼◄► pentru a selecta Viz. sau Opţiuni din colţul din
dreapta sus şi apoi apăsaţi butonul E.
Videocl.
Dată
Viz.
Opţiuni
Afişează toate folderele cu
filme, ordonate după dată.
Dacă selectaţi un folder şi
apoi apăsaţi butonul E vor fi
afişate toate filmele din acel
folder, ordonate după dată.
Titlu
Afişează toate fişierele video de
pe suportul sau dispozitivul de
stocare, ordonate după titlu.
Folder
Afişează toate folderele de pe
suportul sau dispozitivul de
stocare.
Redare el.
sel.
Opţiunea Redare selectate
vă permite să creaţi o listă de
redare prin selectarea anumitor
fişiere pentru redare. Această
funcţie este similară pentru
toate tipurile de formate media.
Consultaţi secţiunea Crearea
unei liste de redare pe un CD
audio, de la pagina 35.
Controlul Redării Muzicii
Puteţi controla redarea muzicii de pe un DVD, CD,
dispozitiv USB, dispozitiv mobil sau PC. În funcţie de
disc sau de conţinut, este posibil ca unele din funcţiile
descrise în acest manual să nu fie disponibile.
Butoane de pe telecomandă utilizate
pentru redarea muzicii
RDS DISPLAY
1
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
DISC MENU
9
TITLE MENU
0
POPUP
4
2
3
5
6
MUTE
1
Butoanele NUMERICE : În timpul redării listei
de redare, apăsaţi numărul melodiei dorite. Este
redată piesa selectată.
2
Butoanele 1 2 : Realizează trecerea la piesa
Anterioară/Următoare.
3
Butonul 5 : Opreşte melodia redată.
Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 33
33 |
2013-09-25
2:41:53
Media Play
Redarea Rapidă (Numai CD Audio (CD-DA))
În timpul redării, apăsaţi pe butonul 3 sau .
La fiecare apăsare a butonului 3 sau , viteza de
redare se va schimba.
4
5
Butonul 7 : Întrerupe melodia redată.
6
Butonul 6 : Redă pista selectată actual.
Utilizarea Meniurilor de Vizualizare şi
de Opţiuni
În ecranul care listează fişierele audio, utilizaţi butoanele
▲▼◄► pentru a selecta Viz. sau Opţiuni din colţul din
dreapta sus şi apoi apăsaţi butonul E.
Muzică
Comenzile din Ecranul Pentru Muzică
Pistă
Album
Afişează toate fişierele
audio de pe suportul sau
dispozitivul de stocare,
ordonate după album.
Artist
Afişează toate fişierele
audio de pe suportul sau
dispozitivul de stocare,
ordonate după artist.
Gen
Afişează toate fişierele
audio de pe suportul sau
dispozitivul de stocare,
ordonate după gen.
Opţiuni
TRACK 001
00:09
00:43
off
off
Pistă 001
00:43
Pistă 002
03:56
Pistă 003
04:41
Pistă 004
04:02
Pistă 005
03:43
Pistă 006
03:40
Pistă 007
04:06
Pistă 008
03:52
Pistă 009
03:04
Pistă 010
04:02
Viz.
Întrerupe melodia redată.
Redă o melodie.
Folder
Afişează toate folderele de
pe suportul sau dispozitivul
de stocare.
Redare el.
sel.
Opţiunea Redare selectate
vă permite să creaţi o listă
de redare prin selectarea
anumitor fişiere pentru
redare. Această funcţie
este similară pentru toate
tipurile de formate media.
Consultaţi secţiunea Crearea
unei liste de redare pe un
CD audio, de la pagina 35.
Trimitere
Selectaţi Trimitere pentru a
încărca fişierele selectate în
aplicaţii (Picasa, Facebook,
etc) sau pe dispozitive.
Pentru a utiliza funcţia
Trimitere, trebuie să
deschideţi un cont pe siteul online şi să vă conectaţi la
acesta.
Extragere
Funcţia de rip converteşte
formatul CD Audio în format
mp3 şi salvează fişierele
convertite pe un dispozitiv
USB sau pe dispozitivul
mobil conectat la aparat.
Consultaţi secţiunea Rip de
la pagina 35.
Informaţii
Selectaţi pentru a vedea
informaţii despre conţinut.
Realizează trecerea la piesa
anterioară.
Realizează trecerea la piesa
următoare.
Derulează piesa înapoi.v
Derulează piesa înainte.
,
1
Repetă o melodie sau toate melodiile.
Redă melodiile în ordine aleatorie.
Afişează egalizatorul.
Opţiuni
Permite reglarea manuală a
egalizatorului. (Doar când modul
pentru egalizator este activat)
Pentru a accesa comenzile, redaţi o piesă şi apoi utilizaţi
butoanele ▲▼◄► pentru a accesa comenzile dorite.
| REŢINEŢI |
Afişează toate piesele
muzicale de pe suportul sau
dispozitivul de stocare.
Comenzile din ecranul pentru muzică sunt accesibile
numai când este redată o piesă.
Nu toate comenzile sunt afişate simultan.
| 34 Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 34
2013-09-25
2:41:57
Opţiuni
Codificare
În funcţie de disc sau de dispozitivul de stocare,
meniul de instrumente poate diferi. Este posibil să nu
fie afişate toate opţiunile.
Repetarea Pieselor de pe un CD Audio
Puteţi configura aparatul pentru a repeta piesele de pe un
CD audio (CD-DA/MP3).
1. În timpul redării, utilizaţi butoanele ▲▼◄► pentru
din colţul din stânga jos al ecranului şi
a selecta
apoi apăsaţi butonul E.
2. Utilizaţi ▲▼ pentru a selecta modul de repetare dorit
- Dezactivat, O melodie, sau Toate - apoi apăsaţi
butonul E.
E
Opţiuni
Pistă 001
00:09
00:43
off
off
Pistă 001
00:43
Pistă 002
03:56
Pistă 003
04:41
Pistă 004
04:02
Pistă 005
03:43
Pistă 006
03:40
Pistă 007
04:06
Pistă 008
03:52
Pistă 009
03:04
Pistă 010
04:02
Redarea Aleatorie a Pieselor de pe un
CD Audio
Puteţi configura aparatul pentru a reda aleator piesele de
pe un CD audio (CD-DA/MP3).
1. În timpul redării, utilizaţi butoanele ▲▼◄► pentru
din colţul din stânga jos al ecranului şi
a selecta
apoi apăsaţi butonul E.
2. Utilizaţi ▲▼ pentru a seta Mod Amestecare Activat
sau Dezactivat, apoi apăsaţi butonul E.
Crearea unei Liste de Redare
1. Când este afişat ecranul de redare, apăsaţi butonul
2.
3.
4.
5.
Opţiuni, apoi apăsaţi butonul E. Va apărea meniul
Opţiuni.
Utilizaţi butoanele pentru a Redare selecţie,
prin selectare şi apoi apăsaţi butonul E. Apare
ecranul Redare prin selectare.
Utilizaţi butoanele pentru a selecta o melodie,
apoi apăsaţi butonul E. În partea stângă a piesei
apare o bifă.
Repetaţi pasul 3 pentru a selecta şi bifa piese
suplimentare.
Pentru a elimina o melodie din listă, deplasaţivă la
melodia respectivă şi apăsaţi din nou butonul E.
Melodia va fi debifată.
selecta Redare, apoi apăsaţi butonul E. Va
apărea din nou ecranul de redare a muzicii, în care
sunt listate numai piesele pe care le-aţi bifat. Pistele
selectate sunt redate automat.
| REŢINEŢI |
Puteţi crea o listă de redare cu până la 99 de melodii
pe un CD Audio (CD-DA).
Dacă aţi creat o listă de redare, în meniul Opţiuni
opţiunea Redare selectate este înlocuită de opţiunea
Editare listă de redare.
În ecranul Redare prin selectare, puteţi alege şi
opţiunile Select. Globală, Deselectare Toate, şi
Anulare.
~ Selectaţi opţiunea Select. Globală, pentru a
selecta toate piesele. Această opţiune anulează
piesele individuale selectate. Când apăsaţi butonul
RETURN de pe telecomandă sau selectaţi Redare
şi apoi apăsaţi butonul E, toate piesele vor apărea
în ecranul Redare muzică, iar aparatul va începe să
redea toate piesele începând cu Piesa 001.
~ Utilizaţi Deselectare Toate pentru a deselecta
simultan toate piesele. Apoi, selectaţi piese
individuale sau utilizaţi opţiunea Selectare toate
şi apăsaţi butonul RETURN de pe telecomandă
sau selectaţi Redare şi apoi apăsaţi butonul E.
Dacă nu utilizaţi opţiunea Selectare toate sau dacă
selectaţi piese individual, lista de redare nu se va
schimba.
~ Opţiunea Anulare anulează modificările efectuate
în ecranul Selectare prin redare. Când reveniţi
la ecranul de redare, lista de redare va rămâne
neschimbată.
Extragere
1. Introduceţi un dispozitiv USB în mufa USB de pe
panoul frontal al aparatului.
2. Când apare ecranul de redare, selectaţi butonul
Opţiuni şi apoi apăsaţi butonul E.
Apare meniul de Opţiuni.
3. Utilizaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta Extragere,
apoi apăsaţi butonul E. Apare ecranul Extragere.
4. Utilizaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta o piesă, apoi
apăsaţi butonul E. În partea stângă a piesei apare
o bifă.
5. Repetaţi pasul 4 pentru a selecta şi bifa piese
suplimentare.
6. Pentru a elimina o piesă din listă, deplasaţi-vă la
piesa respectivă şi apăsaţi din nou butonul E.
Piesa va fi debifată.
7. La final, selectaţi butonul Extragere cu ajutorul
butoanelor ▲▼, apoi apăsaţi butonul E.
Va apărea fereastra pop-up Rip.
Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 35
Media Play
| REŢINEŢI |
6. Când aţi terminat, utilizaţi butonul pentru a
05
Selectaţi această opţiune
pentru a gestiona opţiunile
de codare a textului.
35 |
2013-09-25
2:42:01
Media Play
8. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta dispozitivul
pe care este stocat fişierul pentru care doriţi să
executaţi rip şi apoi apăsaţi butonul E.
| REŢINEŢI |
Nu deconectaţi dispozitivul în timpul executării
operaţiei de rip.
9. Dacă doriţi să anulaţi operaţia de rip, apăsaţi butonul
E şi apoi selectaţi Da. Selectaţi Nu pentru a
continua operaţia de rip.
• În zonele cu calitate scăzută a recepţiei, conexiunea
Bluetooth ar putea să nu funcţioneze corect.
• Sistemul Home Cinema are o rază de recepţie de
max. 10 m în orice direcţie, dacă nu este obstrucţionat
de obstacole. Conexiunea va fi întreruptă automat în
cazul în care distanţa depăşeşte această valoare. Chiar
în cadrul acestui interval, calitatea sunetului poate fi
deteriorată de obstacole precum pereţi sau uşi.
• Acest dispozitiv wireless poate cauza interferenţe
electrice în timpul funcţionării.
10. După finalizarea operaţiei de rip, va apărea mesajul
"Rip finalizat cu succes". Apăsaţi butonul E.
11. Apăsaţi pe butonul RETURN pentru a reveni la
ecranul Redare.
Pentru a conecta sistemul Home Cinema
la un dispozitiv Bluetooth
| REŢINEŢI |
Această funcţie nu este disponibilă cu CD-uri DTS Audio.
Această funcţie ar putea să nu fie acceptată de unele
discuri.
Operaţia de rip codează muzica în format .mp3 la
192kbps.
În ecranul Rip, puteţi alege Selectare Toate sau
Deselectare Toate.
- Utilizaţi Selectare Toate pentru a selecta toate
piesele şi apoi apăsaţi butonul E. Această opţiune
anulează piesele individuale selectate.
- Utilizaţi opţiunea Deselectare Toate pentru a
deselecta simultan toate piesele.
Utilizarea funcţiei Bluetooth
Puteţi utiliza un dispozitiv Bluetooth pentru a vă bucura
de muzică stereo de înaltă calitate, fără cabluri!
Ce reprezintă Bluetooth?
Bluetooth este o tehnologie care permite interconectarea
rapidă a dispozitivelor compatibile Bluetooth printr-o
conexiune fără fir, cu rază scurtă de acţiune.
• Un dispozitiv Bluetooth poate cauza zgomote sau
sdefecţiuni de funcţionare :
- Când o parte a corpului se află în contact cu
sistemul de Transmisie/Recepţie al dispozitivului
Bluetooth sau al sistemului Home Cinema.
- Variaţii electrice din cauza diverselor obstacole
– pereţi, colţuri sau elemente de partiţionare a
birourilor.
- Interferenţe electrice din partea unor dispozitive
care funcţionează pe aceeaşi frecvenţă – inclusiv
echipamente medicale, cuptoare cu microunde şi
routere wireless LAN.
• Împerecheaţi sistemul Blu-ray Home Cinema cu
dispozitivul Bluetooth, cu cele două dispozitive în
poziţie apropiată.
• Cu cât distanţa dintre aparatul sistemul Home Cinema
şi dispozitivul Bluetooth este mai mare, cu atât calitatea
sunetului devine mai slabă. Dacă distanţa este mai
mare decât raza de operare Bluetooth, conexiunea se
va întrerupe.
Conectare
Dispozitiv Bluetooth
Verificaţi dacă dispozitivul Bluetooth acceptă căştile
stereo compatibile Bluetooth.
1. Apăsaţi butonul FUNCTION de pe telecomanda
aparatului pentru a afişa mesajul BT.
2. Selectaţi meniul Bluetooth al dispozitivului pe care
doriţi să-l conectaţi prin Bluetooth. (consultaţi
manualul de utilizare al dispozitivului Bluetooth)
3. Selectaţi un meniu pentru căşti Stereo pe dispozitivul
Bluetooth.
• Veţi vizualiza o listă de dispozitive scanate.
4. Selectaţi "[HTS]Fxx..." din lista cu rezultate ale
căutării.
• Când sistemul Home Cinema este conectat la
dispozitivul Bluetooth, pe afişajul frontal va apărea
numele dispozitivului conectat prin Bluetooth,
urmat Home Cinema.
5. Redaţi muzică pe dispozitivul conectat.
• Puteţi asculta muzica redată de pe dispozitivul
Bluetooth conectat, prin intermediul sistemului
Home Cinema.
| 36 Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 36
2013-09-25
2:42:05
| REŢINEŢI |
Sistemul Home Cinema acceptă numai date Middle
Puteţi deconecta sistemul Home Cinema de la dispozitivul
Bluetooth, consultaţi manualul de utilizare al dispozitivului
Bluetooth.
• Când sistemul Home Cinema este deconectat de
la dispozitivul Bluetooth, sistemul va afişa mesajul
DISCONNECTED pe afişajul frontal.
Pentru a deconecta sistemul Home
Cinema de la dispozitivul Bluetooth
Apăsaţi butonul (
) de pe panoul frontal al sistemului
Home Cinema pentru a comuta de la BT la alt mod sau
pentru a opri sistemul Home Cinema.
• Cu excepţia deconectării prin schimbarea funcţiei,
dispozitivul Bluetooth conectat va aştepta o anumită
perioadă de timp un răspuns de la sistemul Home
Cinema înainte de a întrerupe conexiunea.
(Durata de deconectare poate varia, în funcţie de
dispozitivul Bluetooth)
Redarea Conţinuturilor Foto
Puteţi reda conţinuturi foto aflate pe un DVD, dispozitiv
USB, dispozitiv mobil sau PC.
Utilizarea Meniului de Instrumente
În timpul redării, apăsaţi pe butonu TOOLS.
Înapoi
Selectaţi această opţiune pentru a vă
deplasa la poza anterioară.
Înainte
Selectaţi această opţiune pentru a vă
deplasa la poza următoare.
Începere
expunere
diap./Oprire
expunere
diapozitive
Selectaţi această opţiune pentru reda/
întrerupe redarea diapozitivelor.
Setări
expunere de
diap.
 Viteză : Selectaţi această opţiune
pentru a seta o viteză pentru
redarea dispozitivelor.
 Efect : Selectaţi această opţiune
pentru a seta efectele speciale
pentru redarea dispozitivelor.
Zoom
Selectaţi această opţiune pentru a
mări fotografia selectată. (Fotografia
se poate mări de până la 4 ori)
Rotire
Selectaţi această opţiune pentru a
roti fotografia. (Fotografia va fi rotită în
sens orar sau anti-orar.)
Muzică de
fond
Selectaţi această opţiune pentru a
asculta muzică în timpul vizionării unei
redări de dispozitive.
Setări
 Mod Imagine
- Dinamic : Alegeţi această setare
pentru a îmbunătăţi claritatea.
- Standard : Alegeţi această
setare pentru majoritatea
condiţiilor de vizionare.
- Film : Aceasta este cea mai
bună setare pentru vizionarea
filmelor.
- Utilizator : Vă permite să reglaţi
claritatea şi funcţia de reducere a
zgomotului.
 Informaţii : Afişează informaţiile
despre imagine.
| REŢINEŢI |
În modul de conectare Bluetooth, conexiunea
Bluetooth se va întrerupe dacă distanţa dintre sistemul
Home Cinema şi dispozitivul Bluetooth depăşeşte
999,74 cm. Când dispozitivul Bluetooth revine în raza
de acţiune sau când îl reporniţi, trebuie să realizaţi
din nou împerecherea între sistemul home cinema şi
dispozitiv.
Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 37
Media Play
Pentru a deconecta dispozitivul Bluetooth
de la sistemul Home Cinema
dispozitivul Bluetooth rămâne în starea Pregătit
timp de 5 minute. Pentru a reconecta dispozitivul
cu Bluetooth, dezactivaţi screen saver-ul şi apoi
reconectaţi dispozitivul. Pentru a dezactiva screen
saver-ul, apăsaţi orice buton de pe telecomandă
(butonul pentru volum, un buton numeric, etc.)
05
Quality SBC (până la 237kbps@48kHz) şi nu acceptă
date High Quality SBC (328kbps@44.1kHz).
Caracteristica AVRCP este acceptată. Funcţionalitatea
sa va diferi în funcţie de specificaţiile dispozitivului
conectat.
Conectaţi numai la dispozitive Bluetooth care acceptă
profilul A2DP.
Nu puteţi împerechea mai multe dispozitive Bluetooth
simultan.
Căutarea sau conectarea ar putea să nu fie realizate
corect de aparat în următoarele situaţii:
- Dacă este emisă o undă electrică puternică în
apropierea sistemului Home Theater.
- Dacă sunt împerecheate simultan mai multe
dispozitive Bluetooth cu aparatul.
- Dacă dispozitivul Bluetooth este oprit, nu este găsit
sau nu funcţionează corect.
- Reţineţi că unele dispozitive, cum sunt cuptoarele
cu microunde, adaptoarele wireless LAN, lămpile cu
plasmă şi cuptoarele cu gaz, care utilizează aceeaşi
frecvenţă ca şi dispozitivul Bluetooth pot cauza
interferenţe.
În modul Bluetooth, screen saver-ul va porni dacă
37 |
2013-09-25
2:42:08
Media Play
Mod
egalizator
Personalizaţi propriile preferinţe pentru
sunet utilizând setările egalizatorului.
Setări
egalizator
Această funcţie este disponibilă
numai când Mod egalizator este
Activat.
Trimitere
| REŢINEŢI |
În funcţie de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul
de opţiuni poate diferi. Este posibil să nu fie afişate toate
opţiunile.
Pentru a activa muzica de fundal, fişierul imagine trebuie
să se găsească pe acelaşi suport de stocare ca şi fişierul
muzical. Totuşi, calitatea sunetului poate fi afectată de rata
de biţi a fişierului Mp3, de dimensiunea fotografiei şi de
metoda de codare.
În modul de afişare pe întregul ecran nu puteţi mări
subtitrarea şi grafica PG.
Utilizarea Meniurilor de Vizualizare şi de
Opţiuni la Vizionarea Listei de Fotografii
Fotografii
Dată
Grupează toate fişierele
foto de pe suportul sau
dispozitivul de stocare,
ordonate după dată.
Faceţi clic pe un grup
pentru a viziona fotografiile
din acel grup.
Titlu
Afişează toate fişierele
foto de pe suportul sau
dispozitivul de stocare,
ordonate după titlu.
Folder
Afişează toate folderele
de pe suportul sau
dispozitivul de stocare.
Viz.
Expunere
diapozitive
Lansează redarea
dispozitivelor. Afişează
toate fişierele din folderul
curent, unul după altul.
Dacă doriţi să creaţi o
redare de diapozitive
dintr-un grup de fotografii
selectate, consultaţi
descrierea opţiunii Redare
Selectate de mai jos.
Redare el.
sel.
Opţiunea Redare
Selectate vă permite să
creaţi o listă de redare prin
selectarea anumitor fişiere
pentru redare. Această
funcţie este similară
pentru toate tipurile de
formate media. Consultaţi
secţiunea Crearea unei
liste de redare pe un CD
audio, de la pagina 35.
Trimitere Trimitere pentru
a încărca fişierele selectate
pe site-uri online (Picasa,
Facebook, etc) sau pe
dispozitive. Pentru a utiliza
funcţia Trimitere, trebuie
să deschideţi un cont
pe site-ul online şi să vă
conectaţi la acesta.
| REŢINEŢI |
În funcţie de disc sau de dispozitivul de stocare,
meniul de opţiuni poate diferi. Este posibil să nu fie
afişate toate opţiunile.
Audiţia Radio
Utilizarea Butoanelor de pe Telecomandă
1. Apăsaţi butonul FUNCTION pentru a selecta FM.
2. Reglaţi la postul dorit.
• Reglare Presetare 1 : Apăsaţi butonul MANUAL/
PRESET pentru a selecta Preset şi apoi apăsaţi
pe butonul TUNING/CH (,.) pentru a selecta
postul presetat.
- Înainte de a putea asculta posturi radio
presetate, trebuie să adăugaţi astfel de posturi
în memoria aparatului.
• Reglare Manuală : Apăsaţi butonul MANUAL/
PRESET pentru a selecta Manual şi apoi apăsaţi
butonul TUNING/CH (,.) pentru a comuta pe
o frecvenţă mai mare sau mai mică.
• Reglare Automată : Apăsaţi butonul MANUAL/
PRESET pentru a selecta Manual şi apoi apăsaţi
pe butonul TUNING/CH (,.) pentru a căuta
automat banda.
Setarea Mono/Stereo
Apăsaţi butonul MO/ST.
• După fiecare apăsare a butonului, sunetul este comutat
între STEREO şi MONO.
• Într-o zonă cu recepţie slabă, selectaţi MONO pentru o
transmisie clară, fără interferenţe.
Presetarea Posturilor
Opţiuni
Exemplu : Presetarea frecvenţei 89.10 FM în memorie.
1. Apăsaţi butonul FUNCTION pentru a selecta FM.
2. Apăsaţi butonul TUNING/CH (,.) pentru a selecta
<89.10>.
| 38 Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 38
2013-09-25
2:42:11
3. Apăsaţi pe butonul TUNER MEMORY.
Pentru a afişa semnalele RDS
Media Play
Puteţi vizualiza semnalele RDS pe care postul le trimite pe
afişaj.
Apăsaţi butonul RDS DISPLAY în timp ce ascultaţi un
post radio.
• După fiecare apăsare a butonului, afişajul se modifică
pentru a vă indica următoarele informaţii :
PS NAME RT CT Frecvenţă
05
4.
• Pe afişaj se aprinde intermitent Număr.
Apăsaţi din nou pe butonul TUNER MEMORY.
• Apăsaţi pe butonul TUNER MEMORY înainte ca
Număr să dispară de pe afişaj.
• După ce apăsaţi pe butonul TUNER MEMORY
Număr va dispărea de pe afişaj, iar postul va fi
stocat în memorie.
5. Pentru a preseta un alt post, repetaţi paşii 2-4.
• Pentru a comuta pe un post presetat, Apăsaţi
butonul MANUAL/PRESET pentru a selecta
Preset şi apoi apăsaţi pe butonul TUNING/CH
(,.) pentru a selecta postul presetat.
PS
(Serviciu
program)
În timpul căutării, pe afişaj apare
<PS NAME> (NUME SERVICII
PROGRAM), după care sunt afişate
numele posturilor. Pe afişaj apare
<NO PS> (NICIU SERVICIU DE
PROGRAM) dacă nu este trimis
niciun semnal.
RT
(Text radio)
în timpul căutării, pe ecran apare
<RT>, iar apoi mesajele text trimise
de postul respectiv. Pe afişaj apare
<NO RT> (NICIUN TEXT RADIO)
dacă nu este trimis niciun semnal.
Frecvenţă
Frecvenţa postului (serviciu non-RDS)
Despre Transmisia RDS
Utilizarea sistemului RDS (Radio Data
System) pentru recepţionarea posturilor FM
RDS permite posturilor FM să trimită un semnal
suplimentar odată cu semnalele normale de program.
De exemplu, posturile îşi trimit numele, precum şi
informaţiile despre tipul de program transmis, cum ar fi
sport, muzică etc.
Atunci când comutaţi la un post FM care furnizează
servicii RDS, pe afişaj se aprinde indicatorul RDS.
Descrierea funcţiei RDS
• PTY (Tip program) : Afişează tipul de program transmis
în momentul respectiv.
• PS NAME (Nume servicii program) : Indică numele
postului de transmisie şi este format din 8 caractere.
• RT (Text radio) : Decodează textului transmis de un
post (dacă există) şi este compus din maxim 64 de
caractere.
• CT (Ora exactă) : Decodează ora exactă de pe
frecvenţa FM. Este posibil ca unele posturi să nu
transmită informaţii despre PTY, RT sau CT, de aceea
informaţiile pot să nu fie afişate întotdeauna.
• TA (Anunţuri din trafic) : TA ON/OFF (ANUNŢURI DIN
TRAFIC ACTIVATE/DEZACTIVATE) indică faptul că
anunţurile despre trafic sunt în curs de desfăşurare.
| REŢINEŢI |
Este posibil ca sistemul RDS să nu funcţioneze
corespunzător dacă postul respectiv nu transmite
corespunzător semnalul RDS sau semnalul este prea
slab.
Despre caracterele de pe afişaj
Când afişajul indică semnale PS sau RT sunt utilizate
următoarele caractere.
• Fereastra afişajului nu poate face distincţia între
majuscule şi minuscule, utilizând întotdeauna
majusculele.
• Fereastra afişajului nu poate afişa diacriticele, astfel
<A,> poate să redea sunetele <À, Â, Ä, Á, Å şi Ã.>
Indicaţia PTY (Tipul programului) şi funcţia
PTY-SEARCH (CĂUTARE TIP PROGRAM)
Unul dintre avantajele serviciului RDS este că puteţi
localiza un anumit gen de program din canalele presetate,
specificând codurile PTY.
Pentru a căuta un program cu ajutorul
codurilor PTY
Înainte de a începe!
• Funcţia Căutare tip program se aplică doar la posturile
presetate.
• Pentru a întrerupe procesul de căutare în orice
moment, apăsaţi butonul 5.
• Există o limită de timp atunci când efectuaţi următorii
paşi. Dacă setarea este anulată înainte de finalizare,
începeţi din nou operaţia de la pasul 1.
• Atunci când presetaţi butoanele de pe telecomanda
principală, asiguraţi-vă că aţi selectat postul FM cu
ajutorul telecomenzii principale.
Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 39
39 |
2013-09-25
2:42:13
Media Play
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
3D Sound
1. Apăsaţi butonul PTY SEARCH în timp ce ascultaţi
un post FM.
2. Apăsaţi pe PTY- sau pe PTY+ până când pe afişaj
apare codul dorit.
• Pe afişaj apar codurile PTY descrise în dreapta.
3. Apăsaţi din nou pe butonul PTY SEARCH cât timp
codul PTY selectat la pasul anterior rămâne pe afişaj.
• Aparatul caută 15 posturi FM presetate, întrerupe
operaţia când găseşte postul selectat de dvs. şi
comută pe postul respectiv.
Utilizarea Telecomenzii cu Efecte
Speciale Butoane de Control
Vă puteţi bucura de un sunet surround mai natural
şi mai viu, cu tonuri îmbogăţite, reglând adâncimea
sunetului prin utilizarea opţiunilor de nivel.
Dezactivat  Ridicat  Scăzut
| REŢINEŢI |
Nu este disponibil în modul FM.
TV SOUND
TV Sound
Puteţi asculta prin Boxe home theatre sau Boxe TV
utilizând butonul TV SOUND.
1. Conectaţi cablul HDMI la televizor şi la sistemul
home cinema. (Consultaţi pagina 16)
2. Setaţi sistemul home cinema şi televizorul la
Anynet+ (HDMI-CEC) activat.
SOUND
Funcţia SOUND EFFECT
EFFECT
Vă permite să selectaţi un mod care optimizează sunetul.
1. Apăsaţi butonul SOUND EFFECT pentru a selecta
•
•
•
•
modul dorit: Optimizare MP3  Bass Puternic
 Fotbal  Dezactivat
Optimizare MP3 : Această funcţie vă ajută să vă
îmbunătăţiţi audiţia (de ex., muzică în format mp3).
Puteţi îmbunătăţi prin upscaling sunetul fişierelor
MP3 (24 kHz, 8bit) la nivelul sunetului de CD (44,1
kHz, 16bit).
Bass Puternic : Măreşte nivelul volumului pentru
tonurile de bass, oferind un bas profund şi puternic.
Fotbal : Creează un sunet mai dinamic şi mai realist,
asemănător sunetului de pe un stadion. Pentru
urmărirea meciurilor de fotbal şi a altor evenimente
sportive.
Dezactivat : Selectaţi acest mod pentru o audiţie
normală.
3. Apăsaţi butonul TV SOUND de pe telecomandă.
4. De fiecare dată când apăsaţi butonul TV
SOUND, SUNET TV ACTIVAT/DEZACTIVAT
clipeşte scurt pe afişajul de pe panoul frontal,
apoi se schimbă cu D.IN.
- SUNET TV ACTIVAT : Ieşire pe Boxe home
theatre.
- SUNET TV DEZACTIVAT : Ieşire către
funcţia Anynet+ conectată la Boxe TV.
Utilizaţi în această situaţie:
1) Dacă doriţi să ascultaţi sunetul prin boxele
sistemului home cinema când urmăriţi emisiuni
de la televizor.
2) Dacă doriţi să ascultaţi sunetul de la dispozitivul
USB conectat la televizor prin boxele sistemului
home cinema.
Specificaţie pentru sunet TV activat/dezactivat
TV conectat
Televizor cu
Anynet+(HDMICEC)
Televizor fără
Anynet+(HDMICEC)
Setare
Anynet+(HDMICEC)
Sunet Sunet
TV
TV
activat dezactivat
ACTIVAT
O
O
DEZACTIVAT
O
X
Nu funcţionează
O
X
| 40 Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 40
2013-09-25
2:42:15
Servicii de Reţea
Puteţi beneficia de diverse servicii de reţea, cum ar fi
transmisii video sau aplicaţii online, conectând aparatul la
reţea.
(Consultaţi pagina 17)
2. Configuraţi setările de reţea.
(Consultaţi paginile 23~25)
Conectarea la Contul Samsung
Înainte de a accesa filme şi emisiuni TV sau aplicaţii, vă
sugerăm să vă conectaţi la contul Samsung.
Pentru a vă conecta la contul Samsung, urmaţi paşii de
mai jos:
Înainte de a Utiliza Filme şi
Emisiuni TV sau Aplicaţii
1. Când este afişat ecranul principal, apăsaţi butonul
Dacă nu aţi configurat Smart Hub, când utilizaţi pentru
prima dată filme şi emisiuni TV sau aplicaţii, aparatul vă
va solicita să rulaţi procedura de configurare Smart Hub.
ROŞU (A). Va apărea ecranul de conectare.
1. În ecranul principal, selectaţi Filme şi emisiuni TV
2. Selectaţi câmpul Email, apoi apăsaţi butonul E. Va
apărea tastatura pop-up.
3. Utilizaţi tastatura pentru a introduce adresa de
e-mail. Când aţi terminat, selectaţi butonul Finalizat,
apoi apăsaţi butonul E. Va reapărea ecranul de
conectare.
4. Selectaţi câmpul Parolă, apoi apăsaţi butonul E.
Va apărea tastatura pop-up.
5. Utilizaţi tastatura pentru a introduce parola. Când aţi
6.
7.
terminat, selectaţi butonul Finalizat, apoi apăsaţi
butonul E. Va reapărea ecranul de conectare.
Pentru a simplifica procesul la următoarele conectări,
selectaţi Conectare automată şi apăsaţi butonul
E.
Selectaţi Conectare apoi apăsaţi butonul E.
Aparatul se va conecta la contul dvs. Adresa de
e-mail asociată contului dvs. va fi afişată în colţul din
stânga jos al ecranului.
| REŢINEŢI |
Dacă aţi selectat opţiunea Conectare automată, la
următoarea conectare, aparatul va introduce automat
adresa de e-mail şi parola. Nu trebuie decât să
selectaţi Conectare.
Dacă adresa de e-mail şi parola nu sunt afişate când
apare ecranul Log In (Conectare), selectaţi butonul cu
săgeata în jos din dreptul câmpului Email şi apăsaţi
butonul E. Va apărea o listă cu toate conturile dvs.
înregistrate. Selectaţi contul, apoi apăsaţi butonul
E. Aparatul va completa câmpurile corespunzătoare
adresei de e-mail şi parolei.
sau Aplicaţii, apoi apăsaţi butonul E. Dacă aţi
selectat Aplicaţii, treceţi la Pasul 4.
2. Dacă aţi selectat Filme şi emisiuni TV, apare
fereastra pop-up Smart Hub în care sunteţi întrebat
dacă doriţi să configuraţi Smart Hub. Selectaţi
Da, apoi apăsaţi butonul E. Apare ecranul de
întâmpinare.
3. Selectaţi Start, apoi apăsaţi butonul E. Va
apărea ecranul de termeni şi condiţii şi politică de
confidenţialitate pentru Smart Hub.
4. În ecranul pentru termeni şi condiţii şi politică de
confidenţialitate Smart Hub trebuie să citiţi şi
să acceptaţi termenii şi condiţiile şi politica de
confidenţialitate pentru a utiliza Smart Hub.
5. Derulaţi în jos şi apoi faceţi clic pe butoanele
Vizualizare detalii pentru a citi documentele.
6. După ce aţi citit condiţiile de utilizare, reveniţi la
câmpul de introducere şi apăsaţi pe butonul E
pentru a accepta termenii şi condiţiile şi politica de
confidenţialitate.
7. Apăsaţi de două ori pe butonul ► pentru a accesa
ecranul Note de confidenţialitate suplimentare.
8. Faceţi clic pe butonul Vizualizare detalii pentru a
vizualiza complet nota.
9. După ce aţi citit toate informaţiile, reveniţi la câmpul
de introducere şi apăsaţi pe butonul E.
| REŢINEŢI |
Nu trebuie să acceptaţi nota de confidenţialitate
suplimentară, dar daca nu acceptaţi este posibil ca
anumite funcţii Smart TV să nu fie disponibile.
10. Apăsaţi butonul ► de două ori. Apare ecranul
Configurare finalizată. Apăsaţi butonul E.
Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 41
Servicii de Reţea
1. Conectaţi aparatul la reţea.
conectat, apare fereastra pop-up Contul meu. În
această fereastră pop-up, puteţi selecta Deconectare,
Schimbare informaţii cont, Legare conturi de servicii,
Eliminare conturi de pe dispozitiv şi Dezactivare cont.
Pentru a închiria filme şi a achiziţiona aplicaţii plătite,
trebuie să aveţi un card de credit înregistrat în cont.
Dacă nu aţi înregistrat un card de credit, selectaţi
Schimbare informaţii cont. În pagina Schimbare
informaţii cont, selectaţi Înregistrare card, apăsaţi
butonul E şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
06
Pentru a utiliza servicii de reţea, trebuie să:
Dacă apăsaţi butonul ROŞU (A) după ce v-aţi
41 |
2013-09-25
2:42:22
Servicii de Reţea
Utilizarea Filelor şi a Emisiunilor TV
Dacă nu aveţi un card de credit asociat contului
Samsung, după ce vă conectaţi va apărea ecranul
Înregistrare card. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Pentru a închiria filme şi a cumpăra aplicaţii plătite,
trebuie să aveţi un card de credit înregistrat în cont.
Puteţi descărca sau rula în direct filme şi emisiuni TV
gratuite sau plătite şi le puteţiţ viziona pe televizor.
Filme şi emisiuni TV
Recomandate
Utilizarea Aplicaţiilor
Recomandat
Puteţi descărca aplicaţii de pe Internet, accesa diverse
aplicaţii contra cost sau gratuite şi puteţi vizualiza toate
aceste conţinuturi pe televizor. Pentru a accesa aplicaţiile
trebuie să aveţi un cont Samsung.
Ecranul de Aplicaţii Prezentat pe Scurt
Favorite
Emisiuni TV
Filme
Achiziţionate
Recomandat
1. În ecranul principal, selectaţi Filme şi emisiuni TV,
2.
apoi apăsaţi butonul E.
Selectaţi Prezentate sau Recomandate, apoi apăsaţi
butonul E. Va apărea pagina corespunzătoare
filmelor selectate.
SAU
1
1
Web Browser
Utilizaţi butonul ▼ pentru a vă deplasa în
partea inferioară a ecranului. Selectaţi Favorite,
Recomandate, Emisiuni TV, Filme, sau
Achiziţionate, apoi apăsaţi butonul E.
În pagina care apare, utilizaţi butoanele ▲▼◄►
pentru a selecta o emisiune sau un film şi apoi
apăsaţi butonul E.
În ecranul Emisiuni TV sau Filme puteţi selecta
opţiunile Noutăţi, Cele mai urmărite, sau Genuri
pentru a viziona mai multe emisiuni TV sau filme
disponibile. În ecranul Gen, utilizaţi butoanele
▲▼◄► pentru a selecta Gen şi apoi apăsaţi
butonul E.
Pentru a efectua o selecţie într-o pagină care
afişează emisiuni TV sau filme, utilizaţi butoanele
▲▼◄► pentru a efectua o selecţie, apoi apăsaţi
butonul E.
3
4
2
5
Samsung
TV
Apps
3
Apps
4
Deconectat
1
Recomandate : Afişează conţinuturi
recomandate şi administrate de Samsung.
Vă oferă acces la diverse aplicaţii, contra cost
sau gratuite, pe care le puteţi descărca.
2
Aplicaţii Prezentate : Utilizaţi butoanele
▲▼◄► pentru a evidenţia o aplicaţie
prezentată şi apoi apăsaţi butonul E. Vor
apărea informaţiile despre aplicaţia prezentată.
3
Aplicaţiile Mele : Afişează galeria personală
de aplicaţii, care poate fi modificată în ecranul
Toate descărcările.
4
Descărcate : Selectaţi Descărcate pentru
a accesa ecranul Toate descărcările, în care
puteţi adăuga, modifica, şterge şi vizualiza toate
aplicaţiile descărcate.
3. Pentru a urmări o selecţie, selectaţi Vizionare acum,
apoi apăsaţi butonul E. Va apărea un ecran de
selectare cu diverse locaţii de unde puteţi închiria
filme, împreună cu preţul pentru fiecare film.
2
My Apps
4. Selectaţi o locaţie, apoi apăsaţi butonul E. Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran pentru a începe rularea
filmului.
| REŢINEŢI |
Dacă nu v-aţi conectat la contul Samsung, după pasul
3 va apărea ecranul de conectare şi trebuie să vă
conectaţi.
| 42 Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 42
2013-09-25
2:42:27
Lansarea unei Aplicaţii
Puteţi descărca diverse aplicaţii, contra cost sau gratuite,
utilizând Aplicaţii Samsung.
1. Selectaţi Apps din ecranul principal, apoi apăsaţi pe
1. În ecranul Aplicaţii, selectaţi Aplicaţii Samsung,
2. În ecranul Aplicaţii, utilizaţi butoanele ▲▼◄► pentru
2. În secţiunea Noutăţi, din partea superioară a
ecranului vor fi afişate mai multe aplicaţii noi.
Utilizaţi butoanele ◄► pentru a derula lista către
stânga sau către dreapta şi selectaţi o aplicaţie.
Apăsaţi butonul E pentru a vizualiza informaţii
suplimentare despre aplicaţie. Dacă aplicaţia este
gratuită, selectaţi Descărcare, şi apoi apăsaţi
butonul E pentru a descărca aplicaţia. Dacă este
o aplicaţie plătită, selectaţi Cumpărare, apăsaţi
butonul E şi apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
butonul E.
a selecta o aplicaţie şi apoi apăsaţi butonul E.
Aplicaţia va fi lansată.
Utilizarea ecranului Toate Descărcările
Toate descărcate
Vizualizare : După data desc.
Servicii de Reţea
şi apăsaţi butonul E. Va apărea ecranul Aplicaţii
Samsung.
06
Descărcarea Aplicaţiilor
Editare
1 /23
Web Browser
Samsung Apps
| REŢINEŢI |
Pentru a cumpăra o aplicaţie trebuie să fiţi conectat la
contul Samsung şi să aveţi un card de credit înregistrat
în cont. Apăsaţi butonul ROŞU (A) de pe telecomandă
pentru a vă conecta.
Dacă nu aţi înregistrat un card, după ce vă conectaţi,
apăsaţi din nou butonul ROŞU (A) şi selectaţi
Schimbare informaţii cont în fereastra care apare. În
pagina Schimbare informaţii cont, selectaţi Înregistrare
card, apăsaţi butonul E şi urmaţi instrucţiunile de pe
ecran.
Puteţi, de asemenea, să accesaţi şi să descărcaţi
aplicaţii din categoriile listate în partea stângă a
ecranului. Pentru instrucţiuni consultaţi pasul 4.
3. Dacă aplicaţia a fost descărcată, selectaţi Rulare, şi
apoi apăsaţi butonul E pentru a rula aplicaţia.
Pentru a rula aplicaţia mai târziu, apăsaţi butonul
RETURN. În oricare situaţie, pictograma va apărea
în ecranul Aplicaţii.
4. Pentru a vizualiza aplicaţii suplimentare, utilizaţi
butoanele ▲▼◄► pentru a vă deplasa la lista de
categorii din partea stângă a ecranului.
5. Utilizaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta o categorie.
Web Browser
Category : XXXXX | Version : X.XXX | Size : XX.XKB
Contact Info : admin@samsung.com (If you need to contact us, please use this address.)
Ecranul Toate Descărcările listează aplicaţiile pe care leaţi descărcat şi vă permite:
• Să sortaţi aplicaţiile din ecranul Toate Descărcările
după Dată Descărcare, Deschise Recent, şi Titlu.
• Să executaţi asupra aplicaţiilor listate în secţiunea
Aplicaţiile Mele a ecranului Aplicaţii funcţii din meniul
Editare: actualizarea aplicaţiilor, mutarea aplicaţiilor întrun folder, ştergerea aplicaţiilor din ecranul Aplicaţiile
Mele şi blocarea aplicaţiilor.
• Să lansaţi aplicaţii.
Sortarea Aplicaţiilor
Pentru a sorta aplicaţiile în ecranul Toate Descărcările
urmaţi etapele de mai jos:
1. În ecranul principal, selectaţi Apps, apoi apăsaţi
butonul E.
2. În ecranul Aplicaţii, utilizaţi butonul ▼ pentru a vă
deplasa la locaţia Descărcate din partea inferioară a
paginii şi apoi apăsaţi butonul E.
De fiecare dată când selectaţi o categorie, în partea
dreaptă va apărea un set diferit de aplicaţii.
6. Utilizaţi butonul ► pentru a vă deplasa la aplicaţii şi
3. În ecranul Toate Descărcările, utilizaţi butoanele ▲►
butoanele ▲▼◄► pentru a comuta între aplicaţii.
7. Pentru informaţii suplimentare despre o aplicaţie,
selectaţi-o şi apăsaţi butonul E.
8. Pentru a descărca aplicaţia urmaţi instrucţiunile din
paşii 2 şi 3.
4.
pentru a vă deplasa la secţiunea Vizualizare din
partea superioară a ecranului şi apoi apăsaţi butonul
E.
În caseta derulantă afişată, selectaţi Dată
Descărcare, Deschise Recent, sau Titlu, şi apoi
apăsaţi butonul E. Aplicaţiile din ecranul Toate
Descărcările sunt sortate după criteriul ales.
Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 43
43 |
2013-09-25
2:42:34
Servicii de Reţea
Utilizarea Funcţiilor din Meniul Editare
Blocare/Deblocare
Cu ajutorul funcţiilor Blocare/Deblocare şi al PIN-ului
de securitate puteţi bloca aplicaţii pentru a nu putea fi
pornite din ecranele Aplicaţii sau Toate Descărcările. PINul prestabilit este 0000.
1. În ecranul Toate Descărcările, utilizaţi butoanele ▲►
pentru a vă deplasa la secţiunea Editare din partea
superioară a ecranului şi apoi apăsaţi butonul E.
2. Selectaţi Blocare/Deblocare, apoi apăsaţi butonul
E.
3. Când apare serviciul de blocare, introduceţi PIN-ul
utilizând butoanele numerice de pe telecomandă.
4. Pentru a bloca o aplicaţie, selectaţi-o şi apăsaţi butonul
E. În dreptul aplicaţiei va apărea un lacăt. Repetaţi
acest proces pentru a bloca şi alte aplicaţii individuale.
5. Pentru a debloca o aplicaţie blocată, selectaţi-o şi
apăsaţi butonul şi apoi apăsaţi butonul E.
6. Pentru a bloca toate aplicaţiile simultan, utilizaţi
7.
8.
butoanele ▲► Pentru a bloca toate aplicaţiile
simultan, utilizaţi butoanele Blocare Toate şi apoi
apăsaţi butonul E.
Pentru a debloca simultan toate aplicaţiile blocate,
utilizaţi butoanele ▲► pentru a selecta Deblocare
Toate şi apoi apăsaţi butonul E.
Apăsaţi de două ori pe butonul RETURN pentru a
reveni la ecranul Aplicaţii. Aplicaţiile blocate vor fi
marcate cu un lacăt în colţul din dreapta sus.
Editare Aplicaţiile Mele
Opţiunea Editare aplicaţiile Mele vă permite să adăugaţi şi
să ştergeţi aplicaţii din Aplicaţiile Mele. De asemenea, vă
permite să schimbaţi poziţia unei aplicaţii în Aplicaţiile Mele.
Ştergerea unei Aplicaţii din Aplicaţiile Mele
1. În ecranul Toate Descărcările, utilizaţi butoanele ▲►
pentru a vă deplasa la secţiunea Editare din partea
superioară a ecranului şi apoi apăsaţi butonul E.
2. Selectaţi Editare Aplicaţiile Mele, şi apăsaţi butonul
E. Va apărea ecranul Editare Aplicaţiile Mele.
3. Selectaţi aplicaţia pe care doriţi să o ştergeţi din
Aplicaţiile Mele, apăsaţi butonul E şi apoi apăsaţi
butoanele ▲▼◄► în direcţia .
Va apărea fereastra pop-up Eliminare din Aplicaţiile
Mele.
4. Selectaţi Da, apoi apăsaţi butonul E.
5. Când reveniţi la ecranul Aplicaţii, aplicaţia nu va mai
apărea în zona Aplicaţiile Mele.
Mutarea unei Aplicaţii în Aplicaţiile Mele
1. În ecranul Toate Descărcările, utilizaţi butoanele ▲►
pentru a vă deplasa la secţiunea Editare din partea
superioară a ecranului şi apoi apăsaţi butonul E.
2. Selectaţi Editare Aplicaţiile Mele, şi apăsaţi butonul
E. Va apărea ecranul Editare Aplicaţiile Mele.
3. Selectaţi aplicaţia pe care doriţi să o mutaţi în
Aplicaţiile Mele, apăsaţi butonul E şi apoi apăsaţi
butoanele ▲▼◄► pentru a muta pictograma
aplicaţiei în direcţia uneia dintre săgeţile (<, >,
^, etc.) care apar în jurul pictogramei aplicaţiei.
Pictograma aplicaţiei se deplasează în direcţia pe
care aţi ales-o.
4. După ce aţi plasat pictograma în poziţia dorită,
apăsaţi butonul E.
5. Când reveniţi la ecranul Aplicaţii, aplicaţia va fi
plasată la locaţia pe care aţi ales-o.
Creare Folder
Adăugarea unei Aplicaţii în Aplicaţiile Mele
Opţiunea Creare Folder vă permite să creaţi un folder în
ecranul Descărcări în care puteţi păstra aplicaţiile.
1. În ecranul Toate Descărcările, utilizaţi butoanele ▲►
1. În ecranul Toate Descărcările, utilizaţi butoanele ▲►
pentru a vă deplasa la secţiunea Editare din partea
superioară a ecranului şi apoi apăsaţi butonul E.
pentru a vă deplasa la secţiunea Editare din partea
superioară a ecranului şi apoi apăsaţi butonul E.
2. Selectaţi Editare Aplicaţiile Mele, şi apăsaţi butonul
3.
E. Va apărea ecranul Editare Aplicaţiile Mele.
Selectaţi o aplicaţie colorată din primele rânduri de
aplicaţii şi apoi apăsaţi butonul E. Pictograma
aplicaţiei colorate apare în zona Aplicaţiile Mele
de mai jos, iar pictograma din rândul de sus se
estompează.
| REŢINEŢI |
Aplicaţiile estompate există deja în Aplicaţiile Mele.
4. Când reveniţi la ecranul Aplicaţii, aplicaţia va apărea
în zona Aplicaţiile Mele.
2. Selectaţi Creare Folder, apoi apăsaţi butonul E.
Va apărea fereastra Setare Nume Folder.
3. Apăsaţi butonul E. Va apărea tastatura.
4. Selectaţi butonul Eliminare din partea dreaptă şi
apoi apăsaţi butonul E pentru a elimina Folder 1
din câmpul de introducere. Apoi utilizaţi tastatura
pentru a introduce numele folderului.
5. Când aţi terminat, selectaţi butonul Finalizat din
partea dreaptă, apoi apăsaţi butonul E. Fereastra
pop-up reapare.
6. Selectaţi OK, apoi apăsaţi butonul E. Folderul
nou apare în lista de aplicaţii din partea stângă a
ecranului.
| 44 Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 44
2013-09-25
2:42:38
Mutare în Folder
6. Selectaţi OK, apoi apăsaţi butonul E. Folderul va fi
Opţiunea Mutare în Folder vă permite să mutaţi aplicaţiile
în folderul dorit.
7. Selectaţi Închidere din partea dreaptă a ecranului,
redenumit.
2. Selectaţi Mutare în Folder, apoi apăsaţi butonul E.
Va apărea ecranul Mutare în Folder
3. Utilizaţi butoanele ▲▼◄► pentru a vă deplasa
la o aplicaţie şi apoi apăsaţi butonul E pentru a
o selecta. În colţul din stânga sus al aplicaţiei va
apărea o bifă.
4. Pentru a deselecta o aplicaţie apăsaţi butonul E.
Bifa dispare.
5. Repetaţi pasul 3 pentru a selecta aplicaţii
suplimentare.
| REŢINEŢI |
Pentru a selecta toate aplicaţiile descărcate, selectaţi
opţiunea Selectare Toate din colţul din dreapta
sus al ecranului şi apoi apăsaţi butonul E. Pentru
a deselecta toate aplicaţiile, selectaţi opţiunea
Deselectare Toate din colţul din dreapta sus al
ecranului şi apoi apăsaţi butonul E.
6. Când terminaţi, selectaţi Selectare folder din partea
superioară a ecranului, apoi apăsaţi butonul E. Va
apărea fereastra pop-up Selectare Folder.
7. În fereastra pop-up Selectare Folder, utilizaţi
8.
9.
butoanele ▲▼ pentru a selecta folderul în care doriţi
să mutaţi aplicaţiile selectate şi apoi apăsaţi butonul
E.
Va apărea fereastra pop-up Aplicaţii Mutate. Apăsaţi
butonul E.
Pentru a deschide un folder, utilizaţi butoanele
▲▼◄► pentru a-l selecta, apoi apăsaţi butonul E.
Opţiunea Ştergere vă permite să ştergeţi aplicaţii şi
foldere din ecranul Aplicaţiile Mele. Dacă într-un folder
există aplicaţii, folderul şi aplicaţiile sunt şterse împreună.
Opţiunea Ştergere elimină definitiv aplicaţiile. Dacă doriţi
ulterior să utilizaţi o aplicaţie pe care aţi şters-o, va trebui
să o descărcaţi din nou.
1. În ecranul Toate Descărcările, utilizaţi butoanele ▲►
pentru a vă deplasa la secţiunea Editare din partea
superioară a ecranului şi apoi apăsaţi butonul E.
2. Selectaţi Ştergere, apoi apăsaţi butonul E. Apare
ecranul Ştergere.
3. Utilizaţi butoanele ▲▼◄► pentru a vă deplasa la o
aplicaţie sau la un folder şi apoi apăsaţi butonul E
pentru selectare. În colţul din stânga sus al aplicaţiei
sau al folderului va apărea o bifă.
4. Pentru a deselecta o aplicaţie apăsaţi butonul E.
Bifa dispare.
5. Repetaţi pasul 3 pentru a selecta alte aplicaţii sau
foldere.
| REŢINEŢI |
Pentru a selecta toate aplicaţiile descărcate, selectaţi
opţiunea Selectare Toate din colţul din dreapta
sus al ecranului şi apoi apăsaţi butonul E. Pentru
a deselecta toate aplicaţiile, selectaţi opţiunea
Deselectare Toate din colţul din dreapta sus al
ecranului şi apoi apăsaţi butonul E.
6. După ce aţi efectuat toate selecţiile, selectaţi
Ştergere din partea superioară a ecranului şi
apăsaţi butonul E. Va apărea fereastra pop-up
pentru ştergere.
Redenumire Folder
7. Selectaţi Da, apoi apăsaţi butonul E. Toate
Opţiunea Redenumire Folder vă permite să redenumiţi un
folder existent.
| REŢINEŢI |
1. În ecranul Toate Descărcările, utilizaţi butoanele ▲►
Aplicaţiile sau folderele blocate nu pot fi şterse direct.
pentru a vă deplasa la secţiunea Editare din partea
superioară a ecranului şi apoi apăsaţi butonul E.
2. Selectaţi Redenumire Folder, apoi apăsaţi butonul
E. Va apărea ecranul Redenumire Folder şi va fi
evidenţiat un folder.
3. Utilizaţi butoanele ▲▼◄► pentru a evidenţia
folderul dorit şi apoi apăsaţi butonul E. Va apărea
fereastra pop-up Redenumire.
4. Apăsaţi butonul E. Va apărea tastatura.
5. Introduceţi numele folderului. Când aţi terminat,
selectaţi butonul Finalizat din partea dreaptă, apoi
apăsaţi butonul E. Va reapărea fereastra pop-up
Redenumire în care va fi afişat numele nou.
aplicaţiile selectate vor fi şterse.
Dacă aţi selectat pentru ştergere o aplicaţie sau
un folder blocat, când executaţi pasul 7 va apărea
fereastra pop-up Serviciu Blocare. Introduceţi PIN-ul de
securitate în fereastra pop-up şi apăsaţi butonul E.
Blocarea va fi ridicată şi aplicaţia sau folderul va fi şters.
Actualizare Aplicaţii
Opţiunea Actualizare Aplicaţii caută automat pe internet
versiuni actualizate ale aplicaţiilor pe care le-aţi descărcat
şi le actualizează dacă găseşte versiuni noi.
1. În ecranul Toate Descărcările, utilizaţi butoanele ▲►
pentru a vă deplasa la secţiunea Editare din partea
superioară a ecranului şi apoi apăsaţi butonul E.
Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 45
Servicii de Reţea
pentru a vă deplasa la secţiunea Editare din partea
superioară a ecranului şi apoi apăsaţi butonul E.
apoi apăsaţi butonul E.
Ştergere
06
1. În ecranul Toate Descărcările, utilizaţi butoanele ▲►
45 |
2013-09-25
2:42:40
Servicii de Reţea
2. Selectaţi Actualizare Aplicaţii, apoi apăsaţi butonul
3.
E.
Aparatul caută pe internet versiuni actualizate ale
aplicaţiilor. Dacă există versiuni noi ale aplicaţiilor, va
apărea fereastra pop-up Actualizare Aplicaţii.
4. Pentru a descărca o actualizare pentru o anumită
aplicaţie, evidenţiaţi aplicaţia şi apoi apăsaţi butonul
E.
În partea stângă a aplicaţiei apare o bifă.
5. Pentru a deselecta aplicaţia, evidenţiaţi-o şi apăsaţi
butonul E.
| REŢINEŢI |
Navigarea cu link-uri şi Navigarea cu
Cursor
Borwserul web oferă două tipuri de navigare: navigarea
cu cursor şi navigarea cu link-uri. Când lansaţi pentru
prima dată browserul, este activă navigarea cu cursor.
Dacă utilizaţi mouse-ul pentru a naviga în browserul web,
vă recomandăm să păstraţi navigarea cu cursor activă.
Dacă utilizaţi telecomanda pentru a naviga în browserul
web, vă recomandăm să schimbaţi navigarea cu cursor
cu navigarea cu link-uri. Browserul trece de la un link
la altul şi navigarea este mult mai simplă dacă utilizaţi
telecomanda.
Pentru a selecta toate actualizările, selectaţi opţiunea
Pentru a activa navigarea cu link-uri urmaţi paşii de mai jos:
Selectare Toate din colţul din dreapta al ferestrei popup şi apoi apăsaţi butonul E. Pentru a deselecta
toate actualizările, selectaţi opţiunea Deselectare
Toate şi apăsaţi butonul E.
6. După ce aţi selectat actualizările pe care doriţi să le
descărcaţi, selectaţi Actualizare din partea dreaptă
a ferestrei pop-up şi apăsaţi butonul E.
7. Aparatul descarcă actualizările pe care le-aţi
selectat. În pictograma fiecărei aplicaţii actualizate
va apărea o bară de descărcare pe măsură ce sunt
descărcate actualizările. Descărcarea este finalizată
când bara de descărcare dispare.
1. Utilizaţi butoanele ▲▼◄►de pe telecomandă pentru
Utilizarea Browserului Web
Puteţi accesa internetul utilizând aplicaţia Browser web.
Selectaţi Web Browser în ecranul principal, apoi apăsaţi
butonul E.
a deplasa cursorul la pictograma Navigare cu Linkuri din partea dreaptă sus a ecranului. Pictograma
Navigare cu Link-uri este a treia pictogramă de la
dreapta spre stânga.
Cursorul va fi în poziţia corectă dacă pictograma îşi
schimbă culoarea în albastru şi pe ecran apare scris
“Navigare cu Link-uri”.
2. Apăsaţi butonul E. Navigarea cu link-uri este
activată şi va rămâne activă la fiecare lansare a
browser-ului web.
Panoul de Control Prezentat pe Scurt
Panoul de control din partea superioară a ecranului
conţine o serie de pictograme folosite pentru lansarea
mai multor funcţii utile. Pictogramele sunt descrise mai
jos, de la stânga spre dreapta ecranului.
1
| REŢINEŢI |
http://www.samsung.com
Când rulaţi browserul web cu aparatul conectat prin
HDMI la un televizor compatibil BD Wise - şi funcţia
BD Wise este activată - browserul este afişat pe tot
ecranul, iar rezoluţia televizorului este setată automat
la rezoluţia optimă.
Browserul web nu este compatibil cu aplicaţiile Java.
Dacă încercaţi să descărcaţi un fişier şi acesta nu
poate fi salvat, va apărea un mesaj de eroare.
Aplicaţiile de comerţ electronic (pentru achiziţionarea
produselor online) nu sunt acceptate.
ActiveX nu este acceptat.
Accesul la unele site-uri sau unele browsere web ar
putea fi blocat de anumite companii.
| 46 Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 46
2013-09-25
2:42:43
•
•
•
•
1
•
•
•
•
•
•
•
pentru a evidenţia o literă sau un număr.
2. Apăsaţi butonul E pentru a introduce litera sau
numărul selectat în câmpul de introducere.
3. Pentru a utiliza majuscule, evidenţiaţi tasta Caps
din partea stângă sus şi apoi apăsaţi butonul E.
Apăsaţi din nou butonul E când este selectată
tasta Caps pentru a utiliza din nou litere mici.
4. . Pentru a utiliza simboluri şi semne de punctuaţie,
evidenţiaţi tasta 123#& din partea stângă şi apoi
apăsaţi butonul E.
5. Pentru a şterge un caracter introdus, evidenţiaţi
butonul şi apoi apăsaţi E.
6. Pentru a şterge toate caracterele introduse,
7.
evidenţiaţi butonul Eliminare şi apoi apăsaţi butonul
E.
Când aţi terminat, evidenţiaţi butonul Finalizat, apoi
apăsaţi butonul E.
| REŢINEŢI |
Dacă aveţi o tastatură wireless conectată la aparat,
puteţi utiliza tastatura wireless pentru a introduce
litere, numere, simboluri şi semne de punctuaţie.
Reţineţi că tastatura wireless va funcţiona numai când
apare tastatura pop-up şi poate fi utilizată numai
pentru introducerea literelor, numerelor, simbolurilor şi
semnelor de punctuaţie.
Opţiuni pentru Tastatura Pop-up
Pentru a accesa opţiunile pentru tastatura pop-up,
evidenţiaţi butonul
din partea stânga jos a tastaturii şi
apoi apăsaţi butonul E.
Limbă
Utilizarea Tastaturii Pop-up
Utilizarea tastaturii pop-up http://www.samsung.com
, pe
sau accesaţi un câmp de introducere
a datelor sau a textului şi apoi apăsaţi butonul E, va
apărea tastatura pop-up.
Servicii de Reţea
•
1. Utilizaţi butoanele ▲▼◄► de pe telecomandă
06
•
: Realizează deplasarea la pagina anterioară.
: Realizează deplasarea următoarea
pagină web.
: Afişează semnele de carte şi istoricul.
Puteţi pune un semn de carte la pagina
curentă, selecta un semn de carte existent,
edita şi şterge semnele de carte. De
asemenea, puteţi să vizualizaţi istoricul
navigării şi să selectaţi o pagină pe care doriţi
să o revizitaţi.
: Realizează deplasarea la ecranul
principal al browserului web.
http://www.samsung.com
: Vă permite să
introduceţi manual adresa unei pagini cu
ajutorul tastaturii pop-up.
: Reîncarcă pagina curentă astfel încât
aceasta să apară reîmprospătată pe ecran.
: Adaugă pagina curentă la semnele de
carte.
: Vă permite să căutaţi
informaţii prin introducerea cuvintelor sau
a caracterelor de la tastatura pop-up.
Consultaţi secţiunea Utilizarea tastaturii popup din această pagină.
: Vă permite să măriţi sau să
micşoraţi ecranul cu diferite procentaje.
: Activează funcţia PIP.
: Vă permite să comutaţi între navigarea
cu cursor şi navigarea cu link-uri.
: Vă permite să configuraţi setările
browserului. Consultaţi secţiunea Utilizarea
meniului Setări de la pagina 48.
: Închide browserul web
Selectaţi limba pentru tastatură.
Puteţi selecta engleză, franceză,
rusă, etc.
Text
Recomandat
Tastatura va sugera cuvinte pe
măsură ce introduceţi text. Puteţi
seta această funcţie la Activat sau
Dezactivat.
Sugerare Litera
Următoare
Pe măsură ce introduceţi litere,
tastatura va sugera litera următoare.
Litera sugerată apare într-un cerc,
în dreptul literei pe care tocmai
aţi introdus-o. Puteţi selecta litera
sugerată sau puteţi introduce altă
literă. Puteţi seta această funcţie la
Activat sau Dezactivat.
http://www.samsung.com
Caps
123#&
ENG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
^
*

a
s
d
f
g
h
j
k
l
~
@
!
Done
z
x
c
v
b
n
m
,
.
?
-

Cancel



.com
Clear
Pentru a utiliza tastatura pop-up cu ajutorul telecomenzii,
urmaţi paşii de mai jos:
Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 47
47 |
2013-09-25
2:42:46
Servicii de Reţea
Utilizarea Meniului Setări
 Resetare parolă pentru Site-urile
Aprobate : Schimbă parola pentru
site-urile aprobate.
 Adăugare site curent : Vă permite
să adăugaţi site-ul web afişat în lista
de site-uri aprobate.
 Administrare Site-uri Aprobate
: Vă permite să introduceţi de la
tastatură URL-uri şi să le adăugaţi
în lista de site-uri aprobate sau
să ştergeţi site-uri din această
listă. Dacă activaţi funcţia Site-uri
Aprobate şi nu aţi adăugat niciun
site în lista de site-uri aprobate, nu
veţi putea accesa niciun site de pe
internet.
Meniul Setări conţine funcţii care controlează modul
de funcţionare şi funcţiile de securitate ale browserului.
Pentru a deschide meniul Setări, evidenţiaţi pictograma
din panoul de control şi apoi apăsaţi butonul
aferentă
E. Pentru a selecta o opţiune din meniul de setări,
ţ ţ şi apoi apăsaţiţ pe butonul E
evidenţiaţi-o
E.
http://www.samsung.com
Activare prindere
Instrum. citire
Site-uri aprobate
Răsfoire privată dezact.
Setare browser Web
Ajutor
Închidere
Activare/
Dezactivare
Prindere
Setează funcţia de prindere la
Activat sau Dezactivat. Când
funcţia de prindere este activată,
puteţi deplasa o pagină web în
sus şi în jos, fără a trage bara de
derulare. Funcţia de prindere este
disponibilă numai pentru navigarea
cu cursor.
Instrumente
de Citire
Afişează o pagină uşor de citit
prin mărirea textului. Opţiunea
Instrumente de Citire nu este
disponibilă pentru toate paginile.
Site-uri
Aprobate
Această opţiune vă permite să
restricţionaţi accesul copiilor
la pagini web inadecvate şi să
permiteţi accesul numai la siteurile web pe care le-aţi înregistrat în
prealabil.
La fiecare accesare a opţiunii Siteuri Aprobate, va apărea ecranul
de introducere a PIN-ului. La
prima accesare a opţiunii Siteuri Aprobate, introduceţi PINul prestabilit, 0000, cu ajutorul
butoanelor numerice de pe
telecomandă.
Puteţi schimba PIN-ul utilizând
opţiunea Resetare Parolă pentru
funcţia Site-uri Aprobate. Consultaţi
instrucţiunile de mai jos.
 Funcţia Site-uri Aprobate :
Activează sau dezactivează
funcţia Site-uri Aprobate.
Activare/
Dezactivare
Navigare
Confidenţială
Activaţi sau dezactivaţi modul de
confidenţialitate. Când este activat
modul de confidenţialitate, browserul
nu memorează site-urile pe care le-aţi
vizitat. Dacă doriţi să activaţi modul de
confidenţialitate, selectaţi OK. Dacă
modul de confidenţialitate este activ,
în faţa URL-ului din partea superioară
a ecranului apare pictograma
“Stop”. Pentru a dezactiva modul de
confidenţialitate, selectaţi-l din nou
atunci când este activat.
Setare
browser Web
 Setare ca prima pagină : Puteţi
seta prima pagină afişată la
deschiderea browserului.
 Blocare ferestre pop-up :
Activează şi dezactivează aplicaţia
de blocare a ferestrelor pop-up.
 Blocare Reclame : Puteţi decide
daca doriţi să blocaţi reclamele şi
puteţi selecta URL-urile pentru care
sunt blocate reclamele.
 General : Puteţi şterge informaţii
personale, cum este istoricul siteurilor web vizitate sau datele de
navigare (cookies, etc.) şi puteţi
reseta toate setările de navigare la
valorile implicite.
 Codare : Puteţi configura setările
de codare pentru pagini web la
Automat sau puteţi selecta manual
dintr-o listă formatul de codare.
 Cursor : Puteţi seta viteza
cursorului când acesta este setat la
Cursor şi puteţi seta funcţia Cursor
inteligent la Activat sau Dezactivat.
 Informaţii Browser : Afişează
informaţii despre numărul versiunii
şi copyright.
Ajutor
Oferă informaţii elementare despre
funcţionarea browser-ului web.
| 48 Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 48
2013-09-25
2:42:51
| REŢINEŢI |
În funcţie de site-ul web, unele funcţii de setare ale
1. Ataşaţi un stick de memorie USB la mufa USB din
Legarea Conturilor de Servicii
Internet la Aparat
Funcţia Legare Conturi de Servicii vă permite să legaţi
aparatul la conturile pe care le deţineţi la servicii internet,
iar aparatul se poate conecta automat la acele servicii
când lansaţi aplicaţii care le utilizează.
Pentru a crea o legătură la un cont de servicii, urmaţi paşii
de mai jos:
1. În ecranul principal, apăsaţi pe butonul ROŞU (A)
de pe telecomandă pentru a vă conecta la contul
Samsung.
2. După ce v-aţi conectat, apăsaţi din nou butonul
ROŞU (A) de pe telecomandă.
3. Selectaţi Legare Conturi de Servicii din fereastra
Contul Meu şi apoi apăsaţi butonul E.
4. În ecranul Legare Conturi de Servicii selectaţi
serviciul pe care doriţi să îl legaţi la aparat şi apoi
apăsaţi butonul E.
5. Selectaţi Înregistrare, apoi apăsaţi butonul E.
6. În ecranul pentru ID şi parolă introduceţi de la
7.
8.
partea din faţă a produsului, după care verificaţi
memoria rămasă. Dispozitivul de memorie trebuie
să dispună de cel puţin 1GB de spaţiu liber pentru a
permite serviciile BD-LIVE.
Servicii de Reţea
După ce aparatul este conectat la reţea, puteţi accesa
diverse servicii care au ca obiect filmele, prin intermediul
discurilor compatibile BD-LIVE.
06
browserului web ar putea să nu fie activate. Funcţiile
care nu sunt activate sunt estompate şi nu pot fi
utilizate.
BD-LIVE™
2. Selectaţi Setări din ecranul Meniu principal, apoi
apăsaţi pe butonul E.
3. Selectaţi Reţea, apoi apăsaţi butonul E.
4. Selectaţi Setări BD-Live, şi apoi apăsaţi butonul E.
5. Selectaţi Gestionare date BD, şi apoi apăsaţi
butonul E.
6. Selectaţi Alegere dispozitiv, şi apoi apăsaţi butonul
E.
7. Selectaţi USB şi apoi apăsaţi butonul E.
8. Introduceţi un disc Blu-ray care acceptă BD-LIVE.
9. Selectaţi un element din lista de conţinuturi de
servicii BD-LIVE furnizate de producătorul discului.
| REŢINEŢI |
Modul în care utilizaţi BD-LIVE şi conţinuturile furnizate
diferă în funcţie de producătorul discului.
tastatură ID-ul utilizat pentru conectarea la serviciul
utilizat. La final, selectaţi Finalizat, apoi apăsaţi
butonul E.
Repetaţi procesul pentru parolă. La final, selectaţi
Finalizat, apoi apăsaţi butonul E.
Selectaţi OK, apoi apăsaţi butonul E.
Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 49
49 |
2013-09-25
2:42:54
Anexă
Informaţii Suplimentare
Notă
Conexiuni
IEŞIRE HDMI
• S-ar putea ca anumite rezoluţii de ieşire HDMI să nu
poată fi afişate, în funcţie de televizorul dvs.
• Trebuie să dispuneţi de o conexiune HDMI pentru a
reda material video în tehnologia 3D.
• Un cablu HDMI lung poate genera o imagine
neclară. În acest caz, Dezactivat opţiunea HDMI Culori Profunde din meniu.
Setări
Setări 3D
• Pentru unele discuri 3D, pentru a opri un film în
timpul redării 3D, apăsaţi o dată butonul 5. Filmul
se opreşte şi opţiunea pentru modul 3D este
dezactivată. Pentru a schimba selectarea unei
opţiuni 3D când redaţi un film 3D, apăsaţi o dată
butonul 5. Va apărea meniul Blu-ray. Apăsaţi din nou
butonul 5 şi apoi selectaţi opţiunea Setări 3D din
meniul Blu-ray.
• În funcţie de conţinutul şi de poziţia imaginii pe
ecranul televizorului, este posibil să vedeţi bare
verticale negre în partea dreaptă a ecranului, în
partea stângă a ecranului sau în ambele părţi ale
ecranului.
Raport de aspect TV
• În funcţie de tipul discului, este posibil ca unele
proporţii de dimensiuni să nu fie disponibile.
• Dacă selectaţi o proporţie a dimensiunilor diferită
faţă de cea a televizorului dvs., atunci s-ar putea ca
imaginea să apară distorsionată.
• Dacă selectaţi opţiunea 16:9 Original, televizorul
dvs. poate afişa conţinutul în format 4:3 Pillarbox
(bare negre în părţile laterale ale imaginii).
BD Wise (Doar pentru produsele Samsung)
• Atunci când este activat serviciul BD Wise, setarea
rezoluţiei ia automat valoarea implicită BD Wise,
aceasta urmând să apară în meniul Rezoluţie.
• Dacă aparatul este conectat la un dispozitiv care nu
acceptă BD Wise, nu veţi putea utiliza funcţia BD Wise.
• Pentru o funcţionalitate corespunzătoare a funcţiei
BD Wise, activaţi meniul BD Wise al aparatului şi al
televizorului.
Ieşire Digitală
• Asiguraţi-vă că selectaţi ieşirea digitală corectă. În
caz contrar, sunetul nu va fi emis sau veţi auzi doar
un zgomot tare.
• Dacă dispozitivul HDMI (receiver AV, televizor) nu
este compatibil cu formatele comprimate (Dolby
digital, DTS), semnalul audio va fi emis ca PCM.
• Discurile DVD obişnuite nu dispun de canalul audio
BONUSVIEW şi de efectele de sunet de navigare.
• Unele discuri Blu-ray nu dispun de canalul audio
BONUSVIEW şi de efectele de sunet de navigare.
• Configurarea ieşirii digitale nu afectează ieşirea
audio analogică (L/R) sau pe cea audio HDMI pentru
televizorul dvs. Configuraţia afectează ieşirea audio
optică şi HDMI atunci când aparatul este conectat
la un receiver AV.
• Dacă redaţi coloane sonore MPEG, semnalul audio
va fi emis ca PCM indiferent de selecţiile privind
ieşirea digitală (PCM sau Bitstream (Şir de biţi)).
Conexiune Internet BD-LIVE
• Conexiunea la Internet poate fi restricţionată în timp
ce utilizaţi conţinuturi BD-LIVE.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• În funcţie de modelul televizorului, este posibil ca
anumite rezoluţii de ieşire HDMI să nu funcţioneze.
Faceţi referire la manualul de utilizare al televizorului.
• Această funcţie nu este disponibilă dacă cablul
HDMI nu acceptă CEC.
• Dacă televizorul dvs. Samsung are o siglă Anynet+,
atunci acceptă funcţia Anynet+.
Gestionare Date BD
• În modul de memorie externă, redarea riscului poate
fi oprită dacă deconectaţi dispozitivul USB în timpul
redării.
• Sunt acceptate numai acele dispozitive USB
formatate în sistemul de fişiere FAT (etichetă de
volum DOS 8.3). Vă recomandăm să utilizaţi
dispozitive USB care acceptă protocolul USB 2.0 cu
o viteză de citire/scriere de 4 MB/sec sau mai mare.
• Funcţia de reluare a redării este posibil să nu
funcţioneze după formatarea dispozitivului de stocare.
• Dimensiunea totală disponibilă pentru gestionarea
datelor BD poate diferi, în funcţie de condiţii.
DivX® Video On Demand
• Pentru informaţii suplimentare despre DivX(R) VOD,
accesaţi "http://vod.divx.com".
Setare Difuzoare
| 50 Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 50
2013-09-25
2:42:57
• Când este selectată opţiunea Selecţie Difuzor din
Difuzor TV, sunetul este emis prin boxele televizorului.
Canal Return. Audio
• Atunci când caracteristica Anynet+ (HDMI-CEC)
este dezactivată, funcţia canalului de retur audio nu
este disponibilă.
• Utilizarea unui cablu HDMI necertificat pentru ARC
(Audio Return Channel) poate cauza probleme de
compatibilitate.
• Funcţia ARC este disponibilă doar dacă este
conectat un televizor compatibil ARC.
Redare
Redarea Clipurilor Video
• Fişierele video cu rate de biţi ridicate, de peste
20Mbps, solicită capacităţile aparatului, redarea
putând fi întreruptă.
Selectarea limbii pentru Dublare
• Indicatorul ◄► nu va fi afişat pe ecran dacă
secţiunea BONUSVIEW nu conţine setări audio
BONUSVIEW.
• Limbile disponibile prin intermediul funcţiei Limbă de
dublaj depind de limbile care sunt codate pe disc.
Este posibil ca această funcţie sau anumite limbi să
nu fie disponibilă(e).
• Unele discuri Blu-ray nu permit selectarea unei
coloane sonore PCM sau Dolby Digital în limba
engleză.
Anexă
• Când semnalul audio HDMI este redat prin difuzorul
televizorului, acesta este redus în mod automat la 2
canale.
07
Audio HDMI
• În funcţie de discul Blu-ray/DVD, puteţi schimba
limba de subtitrare din Meniu disc. Apăsaţi butonul
DISC MENU.
• Această funcţie depinde de subtitrările codate pe
disc şi este posibil să nu poată fi disponibilă pentru
toate discurile Blu-ray/DVD.
• Dacă discul Blu-ray are o secţiune BONUSVIEW, vor
apărea informaţiile despre caracteristica principală/
modul BONUSVIEW.
• Această funcţie modifică simultan subtitrarea
primară şi secundară.
• Este afişat numărul total de subtitluri principale şi
secundare.
Redarea fişierelor JPEG
• În modul de ecran complet nu puteţi mări subtitrarea
şi imaginea PG.
Media Play
Utilizarea butonului TOOLS în timpul redării
imaginilor
• Dacă sistemul este conectat la un televizor
compatibil BD Wise, iar funcţia BD Wise este
activată, meniul de setări ale imaginii nu va apărea.
• Funcţia Background Music (Muzică de fond) nu va
funcţiona decât dacă fişierul audio şi cel foto se află
în acelaşi suport de stocare. De asemenea, calitatea
sunetului poate fi afectată de rata de biţi a fişierului
MP3, de dimensiunea fotografiilor şi de metoda de
codare.
Selecting the Subtitle Language
Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 51
51 |
2013-09-25
2:43:00
Anexă
Selecţii Pentru Ieşirea Digitală
Configurare
PCM
Conexiune
Bitstream
(DTSrecodificat)
Bitstream
(Dolby D
recodificat)
Receiver AV compatibil HDMI
PCM
Până la 7.1 canale
PCM
PCM
Recodat DTS
Dolby Digital
recodificat *
Dolby Digital
Până la 2.1 canale
PCM
Dolby Digital
Recodat DTS
Dolby Digital
recodificat *
Dolby Digital
Plus
Până la 2.1 canale
PCM
Dolby Digital Plus
Recodat DTS
Dolby Digital
recodificat *
Dolby
TrueHD
Până la 2.1 canale
PCM
Dolby TrueHD
Recodat DTS
Dolby Digital
recodificat *
DTS
Până la 7.1 canale
PCM
DTS
Recodat DTS
Dolby Digital
recodificat *
DTSHD High
Resolution
Audio
Până la 7.1 canale
PCM
DTS-HD High
Resolution Audio
Recodat DTS
Dolby Digital
recodificat *
DTS-HD
Master
Audio
Până la 7.1 canale
PCM
DTS-HD Master
Audio
Recodat DTS
Dolby Digital
recodificat *
PCM
2 canale PCM
2 canale PCM
2 canale PCM
2 canale PCM
Dolby Digital
Până la 2.1 canale
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
Până la 7.1 canale
PCM
DTS
DTS
DTS
Decodează fluxul
audio principal
şi fluxul audio
BONUSVIEW într-un
semnal audio PCM
şi adaugă efecte
de sunet pentru
navigaţie.
Emite doar
caracteristica audio
principală pentru
ca receiverul AV să
poată decodifica
şirul de biţi audio.
Nu veţi auzi fluxul
audio BONUSVIEW
şi efectele de sunet
de navigare.
Flux audio
sau Disc
Blu-ray
Flux audio
sau DVD
Şir de Biţi
(Neprocesat)
Definiţia
discului
Bluray
Oricare
Decodează fluxul
Decodează fluxul
audio principal
audio principal
şi fluxul audio
şi fluxul audio
BONUSVIEW într-un
BONUSVIEW într-un
semnal audio PCM
semnal audio PCM
şi adaugă efecte
şi adaugă efecte
de sunet pentru
de sunet pentru
navigaţie, apoi
navigaţie, apoi
recodează semnalul
decodează semnalul
audio PCM într-un
audio PCM într-un
flux de biţi Dolby
şir de biţi DTS.
Digital sau în PCM.
 Dacă fluxul sursă este emis pe 2 canale sau mono, setările “Re-encoded Dolby D” (Dolby D recodat) nu sunt aplicate.
Ieşirea va fi pe 2 canale PCM.
Este posibil ca discurile Blu-ray să includă trei fluxuri audio :
- Caracteristica audio principală: Coloana sonoră pentru caracteristica principală.
- Fluxul audio BONUSVIEW: O coloană sonoră adiţională, precum comentariile directorului sau ale unui actor.
- Efecte de sunet de navigare: Atunci când navigaţi printre meniuri, este posibil să fie emise efecte de sunet pentru
navigaţia respectivă. Aceste efecte sunt diferite pentru fiecare disc Blu-ray.
| 52 Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 52
2013-09-25
2:43:03
Rezoluţia în funcţie de modul de ieşire
07
Redarea discurilor Blu-ray/Conţinuturilor Electronice/
Conţinuturilor Digitale
Redare DVD
Anexă
Mod HDMI
Ieşire
Configurare
BD Wise
Conţinuturi
Electronice/Digitale
Mod VIDEO
Blu-ray Disc
Rezoluţia discurilor
Blu-ray
1080p@60F
480i
Auto
Rezoluţia maximă a intrării televizorului
Rezoluţia maximă a intrării
televizorului
1080p@60F
1080p@60F
1080p@60F
Cadru film: Auto
(24 cadre pe secundă)
1080p@24F
-
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
Depanare
Consultaţi tabelul de mai jos dacă aparatul nu funcţionează corespunzător. Dacă problema pe care o întâmpinaţi nu
apare mai jos au dacă instrucţiunea corespunzătoare nu vă este de folos, opriţi aparatul, scoateţi cablul de alimentare şi
contactaţi cel mai apropiat dealer autorizat sau centru de service Samsung Electronics.
Simptom
Verificare/Soluţie
Nu pot scoate discul din
aparat.
• Aţi introdus corespunzător cablul de alimentare în priză?
• Opriţi aparatul şi porniţi-l din nou.
Redarea nu este iniţializată.
• Verificaţi codul regional al discului Blu-ray/DVD.
Este posibil ca discurile Blu-ray/DVD achiziţionate din alte ţări să nu poată fi
redate.
• Discurile CD-ROM şi DVD-ROM nu pot fi redate pe acest aparat.
• Asiguraţi-vă că nivelul de evaluare este corect.
Redarea nu este iniţializată
imediat după apăsarea
butonului Redare/Pauză.
• Utilizaţi un disc deformat sau cu zgârieturi pe suprafaţa de citire?
• Curăţaţi discul cu o cârpă.
Nu este emis sunet.
• Sistemul Home Cinema nu redă sunet în timpul redării rapide, redării cu
încetinitorul sau redării secvenţiale.
• Aţi conectat corespunzător boxele? Aţi personalizat corect configuraţia boxelor?
• Discul este grav deteriorat?
Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 53
53 |
2013-09-25
2:43:05
Anexă
Simptom
Verificare/Soluţie
Telecomanda nu
funcţionează.
• Utilizaţi telecomanda în raza de acţiune a acesteia şi la un unghi adecvat în raport
cu senzorul?
• S-au consumat bateriile?
• Aţi selectat corespunzător funcţiile de mod (TV/BD) ale telecomenzii (TV sau BD) ?
• Discul se roteşte, dar nu
apare nicio imagine.
• Calitatea imaginii este
slabă, iar imaginea
tremură.
•
•
•
•
Limba de dublaj
şi subtitrările nu
funcţionează.
• Limba de dublaj şi subtitrările nu funcţionează pe discurile care nu conţin limbile
respective.
Ecranul meniului nu apare,
nici măcar după selectarea
funcţiei meniului.
• Utilizaţi un disc care nu conţine meniuri?
Nu se pot modifica
proporţiile dimensiunilor.
• Puteţi reda discuri Blu-ray/DVD cu raportul dimensiunilor de 16:9 în modurile
16:9 Full (Integral), 4:3 Letter Box sau 4:3 Pan Scan, dar discurile Blu-ray/DVD
cu raportul dimensiunilor de 4:3 nu pot fi vizionate decât la un raport de 4:3.
Consultaţi eticheta discului Blu-ray şi selectaţi apoi funcţia corespunzătoare.
• Aparatul nu
funcţionează. (Exemplu
: Aparatul se închide
sau se aude un zgomot
ciudat.)
• Aparatul nu funcţionează
normal.
• Ţineţi apăsat butonul 5 de pe telecomandă timp de 5 secunde în modul
STANDBY.
- Utilizarea funcţiei RESETARE va duce la ştergerea tuturor setărilor memorate.
Nu utilizaţi funcţia decât dacă este absolut necesar.
Aţi uitat parola pentru
setarea nivelului de
clasificare.
• Fără niciun disc introdus în aparat, ţineţi apăsat butonul 5 al aparatului pentru
mai mult de 5 secunde. Pe afişaj apare INIT iar setările vor reveni la valorile
prestabilite. Apăsaţi apoi pe butonul POWER.
- Utilizarea funcţiei RESETARE va duce la ştergerea tuturor setărilor memorate.
Nu utilizaţi funcţia decât dacă este absolut necesar.
Nu se pot recepţiona
transmisiunile radio.
• Aţi conectat corespunzător antena?
• Dacă semnalul de intrare al antenei este slab, instalaţi o antenă FM externă într-o
zonă cu recepţie bună.
Nu este emis niciun sunet,
când semnalul audio TV
este direcţionat prin aparat.
• Dacă apăsaţi butonul DESCHIDERE/ÎNCHIDERE ^ în timp ce ascultaţi sunetul
de la televizor utilizând funcţiile D. IN sau AUX, funcţiile Blu-ray/DVD sunt activate
şi acest lucru duce la oprirea sunetului de la televizor.
Pe ecran apare mesajul
"Indisponibil".
• În acest punct, nu se pot finaliza funcţiile şi acţiunile, deoarece:
1. Componenta software a discului Blu-ray/DVD restricţionează aceste funcţii şi acţiuni.
2. Software-ul discului Blu-ray/DVD nu acceptă funcţia respectivă (de ex., unghiuri)
3. Funcţia respectivă nu este disponibilă momentan.
4. Aţi solicitat un titlu sau număr de capitol sau un cod temporar aflat în afara
intervalului existent.
Dacă semnalul HDMI de
ieşire este setat la o rezoluţie
care nu este acceptată de
televizorul dvs. (de ex.,
1080p), nu veţi putea viziona
imaginea pe televizor.
• Ţineţi apăsat butonul 5 de pe panoul frontal pentru mai mult de 5 secunde, fără
niciun disc introdus. Toate setările vor reveni la cele din fabrică.
Aţi pornit televizorul?
Aţi conectat corespunzător cablurile video?
Discul este murdar sau deteriorat?
Este posibil ca un disc de slabă calitate să nu poată fi redat.
| 54 Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 54
2013-09-25
2:43:08
Simptom
Verificare/Soluţie
• Verificaţi conexiunea dintre televizor şi mufa HDMI a aparatului.
• Verificaţi dacă televizorul dvs. acceptă rezoluţie de intrare HDMI
576p/480p/720p/1080i/1080p.
Imagine HDMI anormală.
• Dacă pe ecran apar imagini aleatorii, înseamnă că televizorul nu acceptă HDCP
(Highbandwidth Digital Content Protection).
07
Nu există semnal de ieşire
HDMI.
Anexă
Funcţia AllShare Play
Pot vedea folderele
partajate prin AllShare Play,
dar nu pot vedea fişierele.
• În AllShare sunt afişate numai filme, fotografii şi muzică. Alte tipuri de fişiere nu
sunt afişate.
Semnalul video este redat
intermitent.
• Verificaţi dacă reţeaua este stabilă.
• Verificaţi dacă aţi conectat corespunzător cablul de reţea şi dacă reţeaua este
cumva supraîncărcată.
• Conexiunea wireless între server şi aparat este instabilă.
Verificaţi conexiunea.
Conexiunea AllShare Play
dintre televizor şi PC este
instabilă.
• Adresele IP din aceeaşi subreţea trebuie să fie unice, în caz contrar putând apărea
conflicte IP care pot duce la o conexiune instabilă.
• Verificaţi dacă este activat un paravan de protecţie.
Dacă acesta este cazul, dezactivaţi paravanul respectiv.
BD-LIVE
Nu mă pot conecta la
serverul BD-LIVE.
• Verificaţi dacă aţi realizat conectarea cu succes, utilizând funcţia Stare reţea.
• Verificaţi dacă dispozitivul de memorie USB este conectat la aparat.
• Dispozitivul de memorie trebuie să aibă un spaţiu liber de cel puţin 1 GB pentru a
permite stocarea serviciului BD-LIVE.
Puteţi verifica spaţiul de memorie disponibil în secţiunea Gestionare date BD.
(Consultaţi pagina 50)
• Aflaţi dacă opţiunea de conectare la internet BD-LIVE este setată la Permitere
(Toate).
• Dacă nicio variantă de mai sus nu funcţionează, contactaţi furnizorul de conţinut
sau realizaţi trecerea la cel mai recent firmware.
Atunci când utilizez
serviciul BD-LIVE, apare o
eroare.
• Dispozitivul de memorie trebuie să aibă un spaţiu liber de cel puţin 1 GB pentru a
permite stocarea serviciului BD-LIVE. Puteţi verifica spaţiul de memorie disponibil în
secţiunea Gestionare date BD. (Consultaţi pagina 50)
| REŢINEŢI |
Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele BD ale utilizatorilor stocate sunt şterse.
Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 55
55 |
2013-09-25
2:43:11
Anexă
Specificaţii
General
Greutate
2,3 kg
Dimensiuni
430 (l) x 55 (Î) x 252 (L) mm
Intervalul Funcţional de
Temperatură
între +5°C şi +35°C
Intervalul Funcţional de Umiditate între 10 % şi 75 %
Raport semnal/zgomot
Tuner FM
HDMI
Amplificator
55 dB
Sensibilitate utilizabilă
12 dB
Distorsiune armonică totală
0,5 %
Video
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Audio
PCM multichannel audio, Bitstream audio, PCM audio
Ieşire boxe frontale
165W x 2(3)
Ieşire subwoofer
170W(3)
Răspuns în frecvenţă
Intrare analog : 20Hz~20kHz (±3dB)
Intrare digitală : 20Hz~40kHz (±4dB)
Rată S/Z
70dB
Separarea canalelor
60dB
Sensibilitate intrare
(AUX)500mV
| 56 Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 56
2013-09-25
2:43:14
Sistem de boxe pe 2,1 canale
Faţă
Subwoofer
Impedanţă
3
3
Interval frecvenţă
140Hz~20kHz
40Hz ~ 160Hz
Nivel presiune
sunet la ieşire
87dB/W/M
88dB/W/M
Putere de intrare
nominală
165W
170W
Putere de intrare
maximă
330W
340W
Anexă
Boxă
07
Sistem boxe
HT-F5200
Dimensiuni
(L x Î x l) mm
95 x 146 x 74
170 x 350,4 x 287
HT-FS5200
122 x 530 x 120
255 x 230 x 255
HT-F5200
Greutate (kg)
0,37
1,18
•
•
•
•
•
3,41
HT-FS5200
4,44
Reţelele cu viteze mai mici sau egale cu 10Mbps nu sunt acceptate.
Samsung Electronics Co., Ltd îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile, fără înştiinţarea în prealabil.
Valorile de greutate şi dimensiunile sunt aproximative.
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără înştiinţare prealabilă.
Pentru informaţii despre alimentarea cu energie electrică şi consum, consultaţi eticheta ataşată produsului.
Prin prezenta, Samsung Electronics, declară că acest sistem Home Cinema respectă cerinţele de bază şi
alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC.
Declaraţia oficială de conformitate poate fi găsită la adresa http://www.samsung.com. Acesaţi Support
(Asistenţă) > Search Product Support (Căutare asistenţă pentru produs) şi introduceţi numele modelului.
Acest echipament poate fi utilizat în toate ţările din Uniunea Europeană.
Română
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_130925.indd 57
57 |
2013-09-25
2:43:17
Contactaţi centrele SAMSUNG WORLD WIDE
Dacă aveţi întrebări sau comentarii referitoare la produsele Samsung, contactaţi centrul Samsung pentru
asistenţă clienţi.
Country
Contact Centre 
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG (0800 7267864)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
051 331 999
07001 33 11 , sharing cost
062 726 786
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030-6227 515
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt.
Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll
free
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
800-SAMSUNG (800.7267864)
261 03 710
020 405 888
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
Web Site
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support
(Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/fr/support
Country
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
www.samsung.com/de/support
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
www.samsung.com/gr/support
http://www.samsung.com/hu/
support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
Contact Centre 
080 697 267
090 726 786
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22
607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia
jak za 1 impuls według taryfy
operatora
** (koszt połączenia według taryfy
operatora)
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726
7864) TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
0034902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support
(German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs
(Aplicabil în ţări cu sisteme de colectare separate)
Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui
produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viaţă. Dacă sunt
marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb
peste nivelurile de referinţă prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate
corespunzător, aceste substanţe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.
În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separaţi bateriile de
celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.
Cum se elimină corect acest produs
(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)
(Aplicabil în ţări cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice
(încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de
utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii
umane, vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil,
promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la
autorităţile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.
Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile din contractul de
achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.
HT-F5200_FS5200_EN3_ROM_141217.indd 58
2014-02-17
7:36:13
HT-F5200
HT-FS5200
2,1-канална Blu-ray™
система за домашно кино
ръководство за потребителя
Представете си възможностите
Благодарим ви, че закупихте този продукт на Samsung.
За да получите по-пълно обслужване,
регистрирайте продукта си на
www.samsung.com/register
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 1
2013-09-25
2:48:41
Информация за безопасност
Предупреждение
ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНИЯ КАПАК).
ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ
СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.
ВНИМАНИЕ
РИСК ОТ ТОКОВ УДАР
ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ
Този символ показва "опасно
напрежение" в изделието, което
представлява риск от токов
удар или телесни увреждания.
ВНИМАНИЕ: ЗА ДА СЕ ПРЕДОТВРАТИ ТОКОВ
УДАР, ШИРОКАТА ЧАСТ НА ЩЕПСЕЛА ТРЯБВА
ДА СЪОТВЕТСТВА НА ШИРОКАТА ЧАСТ НА
КОНТАКТА И ЩЕПСЕЛЪТ ТРЯБВА ДА Е ВКАРАН
ДОКРАЙ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• За да ограничите риска от пожар или токов удар, не
излагайте устройството на дъжд или влага.
ВНИМАНИЕ
• Уредът не бива да се излага на капене или пръскане
и на него не бива да се поставят предмети, пълни с
течност, като например вази.
• Щепселът за мрежово захранване се използва като
прекъсващо устройство и трябва да е в работна
готовност по всяко време.
• Този апарат трябва винаги да е свързан към контакт
за променлив ток със защитно заземяване.
• За да изключите апарата от мрежовото захранване,
щепселът трябва да се извади от контакта, поради
това трябва да има лесен достъп до контакта.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Този символ показва важни
инструкции, отнасящи се за
продукта.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ КЛАС 1
Този компактдиск плейър е класифициран като
ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ КЛАС 1.
Използването на органи за управление, настройки или
изпълнението на процедури, различни от описаните
в настоящото, може да доведе до опасно излагане на
излъчване.
ВНИМАНИЕ
НЕВИДИМО ЛАЗЕРНО ИЗЛЪЧВАНЕ В ОТВОРЕНО
ПОЛОЖЕНИЕ И ПРИ ОСВОБОДЕНИ БЛОКИРОВКИ;
ИЗБЯГВАЙТЕ ИЗЛАГАНЕ НА ЛЪЧА.
| 2 Български
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 2
2013-09-25
2:48:48
Съхранение и управление на дискове
• Апаратът не бива да бъде излаган на капене или
пръски. Не поставяйте предмети, пълни с течности,
напр. вази, върху уреда.
• За да изключите напълно уреда, трябва да извадите
щепсела на захранващия кабел от контакта.
Следователно щепселът на захранващия кабел
трябва да бъде лесно достъпен по всяко време.
• Не докосвайте щепсела на захранващия кабел с
мокри ръце. Това може да причини токов удар.
• Не включвайте множество електрически устройства
в същия стенен контакт. Претоварването на контакт
може да доведе до прегряването му, което да
доведе до пожар.
• Поддръжка на корпуса
- Преди свързването на други компоненти към този
продукт, уверете се, че сте изключили всичките.
- Ако преместите вашия продукт внезапно от
студено място на топло място, възможно е да се
образува конденз по работещите части и лещи,
и да причини неестествено възпроизвеждане
на диска. Ако това стане, изключете продукта,
изчакайте два часа, преди да включите щепсела в
контакта на мрежата. След това поставете диска и
опитайте да го възпроизведете отново.
Произведено по лиценз на
Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic, и символът
двойно D са регистрирани
търговски марки на Dolby Laboratories.
Произведено по лиценз на Патент на САЩ №:
5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535;
7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 и други
патенти на САЩ и световни патенти, публикувани
и заявени. DTS-HD, символът и DTSHD заедно със
символа са регистрирани търговски марки и DTSHD Master Audio | Essential е търговска марка на
DTS, Inc. Продуктът включва софтуера. ©2012 DTS,
Inc. Всички права запазени.
ОТНОСНО DIVX ВИДЕО:
DivX® e цифров
видеоформат, създаден
от DivX, LLC, дъщерна
фирма на Rovi Corporation. Това е официално DivX
сертифицирано® устройство, което изпълнява DivX
видео. Посетете divx. com за повече информация
и софтуерни инструменти за преобразуване на
файлове в DivX видео файлове.
ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Това сертифицирано
с DivX® устройство трябва да е регистрирано
за изпълнение на DivX Video-on-Demand (VOD)
съдържание. За да получите регистрационния код,
намерете раздел DivX VOD в менюто за настройки
на устройството. Отидете на vod.divx.com за това
как да завършите вашата регистрация.
Сертифицирано да изпълнява DivX® видео
до HD 1080p, включително висококачествено
съдържание.
Сертифицираните DivX®, DivX® и асоциираните
лога са търговски марки на Rovi Corporation или
нейните дъщерни фирми и се използват по лиценз.
Покрива се от един или повече от следните
патенти на САЩ: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274
Български
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 3
Информация за безопасност
Предупреждения при работа
Лиценз
01
• Начин на държане на дискове
- Отпечатъци от пръсти или
драскотини по диска могат да
влошат качеството на звука и
картината или да причинят прескачане.
- Избягвайте да докосвате повърхността на диска,
където се прави запис.
- Хващайте диска за ръбовете, за да не останат
отпечатъци от пръсти по повърхността.
- Не лепете хартия или ленти по диска.
• Почистване на дискове
- Когато по повърхността на диска
попаднат отпечатъци от пръсти или
замърсявания, почиствайте със слаб
препарат, разтворен във вода, и
избърсвайте с мека кърпа.
- Когато го почиствате, бършете диска леко отвътре
навън.
- Съхранение на дискове
 Не дръжте дискове изложени на пряка
слънчева светлина.
 Пазете на хладно и проветриво място.
 Пазете в чиста предпазна обвивка и
съхранявайте във вертикално положение.
• Ако продуктът произведе необичаен шум или мирис
на изгоряло или пушек, изключете моментално
захранването и извадете щепсела от контакта.
След това се свържете с най- близкия център за
обслужване на клиенти за техническа помощ. Не
използвайте продукта. Използването на продукта в
това състояние може да доведе до пожар или токов
удар.
3|
2013-09-25
2:48:51
Информация за безопасност
Използване на 3D функцията
HDMI, логото на HDMI
и понятието "High –
Definition Multimedia
Interface" са търговски марки или регистрирани
търговски марки на HDMI Licensing LLC.
Oracle и Java са регистрирани търговски
марки на Oracle и/или нейни филиали.
Други имена може да са търговски
марки на съответните притежатели.
В това изделие е вградена технология за защита
на авторски права, защитена с патенти в САЩ и
други права на интелектуална собственост на Rovi
Corporation. Забранен е инженеринг и демонтиране
в обратен ред.
Логата Blu-ray Disc™, Blu-ray™, са търговски марки
на Blu-ray Disc Association.
Този продукт използва технология Cinavia, за да
ограничи употребата на неразрешени копия на
някои комерсиално произведени филми и видео
файлове и техните звукови записи. Когато бъде
установена забранена употреба на неразрешено
копие, ще се появи съобщение и възпроизвеждането
или копирането ще бъде прекъснато.
Повече информация относно технологията Cinavia
можете да откриете в онлайн потребителския
информационен център на Cinavia на http://www.
cinavia.com. За да направите заявка за допълнителна
информация относно Cinavia по пощата,изпратете
писмо с вашия пощенски адрес на: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA."
Този продукт съдържа подобрена технология по
лиценз на Verance Corporation, правата на която
са защитени от Патент на САЩ 7,369,677 и други
патенти и заявени такива в САЩ и по целия свят,
както и притежава авторско право и права за защита
на търговската тайна за конкретни аспекти на тази
технология. Cinavia е търговска марка на Verance
Corporation. Авторско право 2004-2010 Verance
Corporation. Всички права запазени за Verance.
Забранен е инженеринг или демонтиране в обратен
ред.
- Бележка за лиценза за отворен код
В случай на използване на софтуер с отворен код,
лицензите за отворен код са налични от менюто на
продукта.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕТО И
БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ГЛЕДАНЕ НА 3D КАРТИНА.
Уверете се, че сте прочели и разбрали следната
информация за безопасността, преди да използвате 3D
функцията на телевизора.
• Някои зрители могат да изпитат дискомфорт при
гледане на 3D телевизия, като замаяност, гадене и
главоболие. Ако изпитате някои от тези симптоми,
преустановете гледането на 3D телевизия, свалете
очилата 3D Active и си починете.
• Гледането на 3D картина за дълги периоди от време
може да доведе до напрягане на очите. Ако усетите
напрягане на очите, преустановете гледането на 3D
картина, свалете очилата 3D Active и си починете.
• Възрастните трябва да наблюдават децата, които
използват 3D функцията.
Ако има оплаквания от уморени очи, главоболие,
замаяност или гадене, накарайте детето да спре да
гледа 3D телевизия и да си почине.
• Не използвайте очилата 3D Active за други цели
(като например стандартни очила, слънчеви очила,
предпазни очила и т. н.)
• Не използвайте 3D функцията или очилата 3D Active,
докато се разхождате или местите. Използването
на 3D функцията или очилата 3D Active, докато се
движите, може да доведе до наранявания, защото
може да се блъснете в предмети, да се спънете и/
или да паднете.
• Ако искате да се радвате на 3D съдържание,
свържете 3D устройството (3D-съвместим AV
приемник или телевизор) към HDMI OUT порта на
продукта, като използвате високоскоростен HDMI
кабел. Поставете 3D очилата, преди да изпълнявате
3D съдържание.
• 3D сигналът се извежда само през HDMI кабела,
свързан към HDMI OUT порта.
• Тъй като разделителната способност при
изпълнени в 3D режим е фиксирана според тази на
оригиналното 3D видео, не може да я променяте
според вашите предпочитания.
• Някои функции като BD Wise или задаване на
размера и разделителната способност на екрана
може да не работят правилно режим 3D.
• Трябва да използвате високоскоростен HDMI кабел
за правилно извеждане на 3D сигнала.
• Гледайте 3D изображения от разстояние поне
три пъти по-голямо от широчината екрана на
телевизора. Например, ако имате 46-инчов екран,
стойте на поне 138 инча (3,5 метра) от екрана.
• Поставете 3D екрана на нивото на очите за найдобра 3D картина.
• Когато продуктът се свърже към някакви 3D
устройство, 3D ефектът може да не работи правилно.
• Този продукт не преобразува 2D съдържание в 3D.
• Логата "Blu-ray 3D" и "Blu-ray 3D" са търговски
марки на Blu-ray Disc Association.
| 4 Български
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 4
2013-09-25
2:48:56
Авторско Право
29
30
33
37
38
40
Съдържание
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2
3
3
3
4
5
Предупреждение
Съхранение и управление на дискове
Предупреждения при работа
Лиценз
Използване на 3D функцията
Авторско право
НАЧАЛО
6
7
10
10
11
11
12
Съвместимост на дискове и формати
Лога на дискове, които могат да бъдат
възпроизвеждани с този продукт
Аксесоари
Поставяне на тороидалната феритна сърцевина
на LAN кабела на продукта
Преден панел
Заден панел
Дистанционно управление
ВРЪЗКИ
14 Свързване на високоговорителите
16 Свързване към телевизор/външни устройства
17 Свързване към мрежов рутер
НАСТРОЙКИ
18
18
18
19
23
26
Първоначална процедура по настройване
Начален екран
Достъп до екрана с настройки
Функции за менюто настройки
Мрежи и интернет
Надстройка на софтуера
Екран Цялото съдържание
Възпроизвеждане на дискове от търговската мрежа
Възпроизвеждане на файлове на USB устройство
Изпълняване на диск със съдържание, записано
от потребителя
Използване на мрежовата функция AllShare
Управление на възпроизвеждането на
видеоклипове
Управление на възпроизвеждането на музика
Възпроизвеждане на снимки
Слушане на радио
Използване на дистанционното управление за
специални ефекти Бутони за управление
МРЕЖОВИ УСЛУГИ
41 Влизане във вашия акаунт на Samsung
41 Преди да използвате филми, ТВ предавания или
приложения
42 Използване на филми и ТВ предавания
42 Използване на приложения
46 Използване на Уеб браузъра
49 Свързване на вашите акаунти за интернет услуги
с продукта
49 BD-LIVE™
ПРИЛОЖЕНИЕ
50 Допълнителна информация
53 Отстраняване на неизправности
56 Спецификации
 Цифрите и илюстрациите в това ръководство
за потребителя са предоставени само
за справка и могат да се различават от
действителния изглед на изделието.
 Може да се начисли такса за администриране,
ако:
a. е извикан техник по ваше настояване
и няма дефект в продукта (т.е. не сте
прочели ръководството за потребителя)
b. занесете уреда в сервизен център и няма
дефект в продукта (т.е. не сте прочели
ръководството за потребителя).
 Сумата за тази такса за администриране ще
ви бъде съобщена, преди да се извърши
каквато и да е било работа или посещение
вкъщи.
Български
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 5
Информация за безопасност
28
28
28
29
01
© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Всички права запазени; Никаква част от ръководството
или цялото ръководството за потребителя не
може да бъде възпроизвеждано или копирано без
предварителното писмено съгласие на Samsung
Electronics Co.,Ltd.
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА МУЛТИМЕДИЯ
5|
2013-09-25
2:49:00
Начало
Съвместимост на дискове и формати
Видове дискове и типове съдържание, които могат да бъдат
възпроизвеждани от вашия продукт
Носител
Вид на диска
Blu-ray диск
3D Blu-ray диск
ВИДЕО
МУЗИКА
ФОТО
DVD-VIDEO, DVD-RW,
DVD-R, DVD+RW,
DVD+R
Детайли
BD-ROM или BD-RE/-R диск, записан в BD-RE формат.
DVD-VIDEO, записани DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R дискове, които
са записани и финализирани или USB устройство за съхранение на
данни, съдържащо DivX, MKV, MP4 съдържание.
Музика, записана на CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R дискове или
CD-RW/-R,
USB устройство за съхранение на данни, съдържащо MP3 или WMA
DVD-RW/-R, BD-RE/-R
съдържание.
Снимки, записани на CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R дискове
CD-RW/-R,
или USB устройство за съхранение на данни, съдържащо JPEG
DVD-RW/-R, BD-RE/-R
съдържание.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Възможно е продуктът да не може да възпроизвежда определени CD-RW/-R и DVD-R дискове, в зависимост от
типа диск или условията на запис.
Ако DVD-RW/-R диск не е записан правилно във формат DVD видео, няма да може да се възпроизвежда.
Вашият продукт няма да изпълни съдържание, което е записано на DVD-R при побитова скорост, която
надхвърля 10 Mbps.
Вашият продукт няма да изпълни съдържание, което е записано на DVD-R или USB устройство при побитова
скорост, която надхвърля 30 Mbps.
Възпроизвеждането може да не работи при определени видове дискове, или когато се изпълняват специфични
операции като смяна на ъгъла и настройка на съотношението. Информацията относно диска е написана в
детайли върху кутията. Вижте това, ако е необходимо.
При възпроизвеждане на BD-Java заглавие, зареждането може да продължи по-дълго от обичайното, или
някои функции да се изпълняват по- бавно.
Видове дискове, които не могат да бъдат възпроизвеждани от вашия продукт
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/MV
диск и т.н.
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(без CD слой)
• DVD-RW(режим VR
(Видеозапис))
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(CD-Gs изпълнява само
аудио без графика.)
• 3,9 GB DVD-R диск за
създаване.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Възможно е този продукт да не реагира на всички команди за действие, тъй като някои Blu-ray дискове, DVD
или CD дискове позволяват само конкретни или ограничени действия и осигуряват само определени функции
по време на възпроизвеждане. Имайте предвид, че това не е дефект на продукта.
Samsung не може да гарантира, че този продукт ще възпроизвежда всеки диск с логото Blu-ray, DVD и CD, тъй
като дисковите формати могат да се променят, и е възможно да възникнат проблеми и грешки при създаването
на софтуер за Blu-ray, DVD и CD, и/или производството на дискове.
Ако имате въпроси или срещнете трудности при възпроизвеждане на Blu-ray диск, DVD или CD дискове с този
продукт, свържете се с центъра за обслужване на клиенти на SAMSUNG. Също така, прегледайте останалата
част на това ръководство за допълнителна информация или относно ограниченията при възпроизвеждане.
Някои търговски дискове и DVD дискове, купени извън вашия регион може да не могат да бъдат
възпроизведени с този продукт.
| 6 Български
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 6
2013-09-25
2:49:04
Регионален код
Регионален
код
Зона
A
Северна Америка, Централна
Америка, Южна Америка,
Корея, Япония, Тайван,
Хонконг и Югоизточна Азия.
B
Европа, Гренландия,
Френски територии, Близък
Изток, Африка, Австралия и
Нова Зеландия.
C
Индия, Китай, Русия,
Централна и Южна Азия.
1
САЩ, територии на САЩ и
Канада
2
Европа, Япония, Близък
изток, Египет, Африка,
Гренландия
3
Тайван, Корея, Филипините,
Индонезия, Хонг Конг
4
Мексико, Южна Америка,
Централна Америка,
Австралия, Нова Зеландия,
Тихоокеания, Карибите
5
Русия, Източна Европа,
Индия, Северна Корея,
Монголия
6
Китай
Blu-ray диск
Начало
Вид на
диска
Лога на дискове, които могат да бъдат
възпроизвеждани с този продукт
02
Продуктите и дисковете са кодирани според региона.
Тези регионални кодове трябва да съвпадат, за да
се възпроизведе дискът. Ако кодовете не съвпадат,
дискът няма да се възпроизведе.
Регионалният номер за този продукт е показан на
долния панел на продукта.
Blu-ray диск
3D Blu-ray диск
BD-LIVE
Dolby
DTS
DVD-VIDEO
PAL система за предаване
във Великобритания,
Франция, Германия и т.н.
DivX
Java
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Ако регионалният номер на Blu-ray диска/
DVD дисковете не съответства на регионалния
номер на този продукт, продуктът не може да
възпроизведе диска.
Български
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 7
7|
2013-09-25
2:49:06
Начало
Поддържани формати
Поддръжка на видео файлове
Разширение
на файла
Контейнер
Разделителна
способност
Видео кодек
Скорост на
кадри (fps)
Побитова
скорост (Mbps)
Аудио кодек
Divx 3.11 / 4
/5/6
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
*.webm
WebM
MPEG4 SP/ASP
H.264 BP/
MP/HP
Motion JPEG
Microsoft
MPEG-4 v3
1920x1080
(WMV v7,v8,
MSMPEG4 v3 :
1280x720)
6~30
30
Window Media
Video v7, v8, v9
MPEG2
Dolby Digital
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital
Plus
MPEG (MP3)
DTS (Core)
MPEG1
VP6
640x480
-
4
MVC
-
24/25/30
60
VP8
1920x1080
6~30
20
 Ограничения
- Дори когато файлът е бил шифрован от поддържан
кодек, изброен по-горе, възможно е той да не се
изпълни, ако има проблем със съдържанието.
- Нормалното възпроизвеждане не е гарантирано,
ако информацията за контейнера на файла е грешна
или самият файл е повреден.
- Файлове, които имат по-висока побитова скорост
или кадрови честоти от стандартните могат да
насичат по време на възпроизвеждането.
- Функцията за търсене (прескачане) не е налична,
ако е повредена таблицата на индекса на файла.
- Когато възпроизвеждате файл дистанционно през
мрежова връзка, възпроизвеждането на видео може
да е насечено, в зависимост от мрежовата скорост.
- Някои USB устройства/цифрови камери може да не
са съвместими с продукта.
 Видео декодер
- Поддържа до H.264 ниво 4.1 (без FMO/ASO/RS)
- Не поддържа VC1 AP L4
- Без WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
Vorbis
Под 1280 X 720: 60 кадъра макс.
Над 1280 x 720: 30 кадъра макс.
- Не поддържа GMC 2 или по-висок
- Поддържа само SVAF Отгоре/Отдолу, Хоризонтално.
- Поддържа само BD MVC спец.
 Аудио декодер
-
Поддържа WMA 10 Pro (до 5,1).
Не поддържа WMA аудио без загуби.
Поддържа ADPCM IMA, MS.
Не поддържа ADPCM (A-ниски, м-ниски)
Не поддържа QCELP, AMR NB/WB
Поддържа vorbis (до 2 канала),
Поддържа Dolby Digital Plus (до 7,1 канала)
 Коментари
-
MPEG4 : Поддържа до GMC 1-Warping Point.
H.264 : Поддържа до BP/MP/HP ниво 4.1.
WMV : Поддържа V9, VC1 SP/MP/AP L3.
MPEG1 : Не поддържа D-picture.
MPEG2 : Поддържа до висок профил, високо ниво.
| 8 Български
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 8
2013-09-25
2:49:20
Поддържани DivX формати за субтитри
Поддръжка на файлове със снимки
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
Тип
Разделителна
способност
*.jpg
*.jpeg
JPEG
15360x8640
*.png
PNG
4096x4096
*.bmp
BMP
4096x4096
*.mpo
MPO
15360x8640
Някои формати MKV и MP4 формати може да
не се изпълнят, в зависимост от разделителната
способност и условията на кадровата скорост.
Поддръжка на музикални файлове
Разширение
на файла
*.mp3
Контейнер
Аудио
кодек
MPEG
MPEG1
Audio
Layer 3
Диапазон на
поддръжка
-
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG4
AAC
-
*.flac
FLAC
FLAC
Поддържа до 2
канала
*.ogg
OGG
Vorbis
Поддържа до 2
канала
*.wma
WMA
WMA
Поддържа WMA
10 Pro (до 5,1)
Не поддържа
WMA аудио без
загуби.
Поддържа до
профил M2
Не поддържа
режим LBR
*.wav
wav
wav
-
*.mid
*.midi
midi
midi
тип 0 и тип 1
*.ape
ape
ape
Не поддържа X13,
NVT
Бележки относно USB връзката
• Вашият продукт поддържа USB устройства за памет,
MP3 плейъри, цифрови камери и четци на USB карти.
• Продуктът не поддържа папки или имена на
файлове, по-дълги от 128 знака.
• Някои USB устройства/цифрови камери може да не
са съвместими с продукта.
• Вашият продукт поддържа файлови системи FAT 16,
FAT 32 и NTFS.
• Свържете USB устройствата директно към USB
порта на продукта. Свързването чрез USB кабел
може да доведе до проблеми със съвместимостта.
• Поставяне на повече от едно устройство с памет на
четец за няколко карти може да не работи правилно.
• Продуктът не поддържа протокола PTP.
• Не прекъсвайте USB устройството по време на
процеса на "зареждане".
• Колкото по-голяма е разделителната способност,
толкова по-голямо е изчакването за показване.
• Този продукт не може да изпълнява MP3 файлове
с DRM (Права върху електронно съдържание),
изтеглени от търговски сайтове.
• Вашият продукт не поддържа видео с кадрова
честота под 30fps (кадровата скорост).
• Вашият продукт поддържа само USB устройства
от тип Mass Storage Class (MSC), като например
пръстови устройства и USB твърди дискове. (HUB
не се поддържа.)
• Определени устройства USB твърди дискове, четящи
устройства за карти с няколко слота и пръстови
устройства могат да не са съвместими с този продукт.
• Ако някои USB устройства изискват допълнителна
мощност, те могат да бъдат ограничени от
устройството за защита на мрежата.
• Ако възпроизвеждането от USB твърд диск е
нестабилно, осигурете допълнително захранване
като включите твърдия диск в стенен контакт.
Ако проблемът продължава, свържете се с
производителя на USB твърдия диск.
• SAMSUNG не е отговорен за повреждане и загубване
на данни.
Български
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 9
Начало
Разширение
на файла
02
| ЗАБЕЛЕЖКА |
9|
2013-09-25
2:49:23
Начало
AVCHD
(Advanced Video Codec High Definition)
• Този продукт може да възпроизвежда дискове във формат AVCHD. Такива дискове обикновено се записват и
използват във видеокамери.
• Форматът AVCHD е формат с висока разделителна способност за цифрова видеокамера.
• Форматът MPEG-4 AVC/H.264 може да компресира изображения по-ефективно от традиционния формат за
компресиране на изображения.
• Някои AVCHD дискове използват формат "x.v.Colour". Този продукт може да възпроизвежда AVCHD дискове във
формат "x.v.Color".
• "x.v.Color" е търговска марка на Sony Corporation.
• "AVCHD" и логото AVCHD са търговски марки на Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. и на Sony Corporation.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Някои дискове във формат AVCHD е възможно да не могат да се възпроизвеждат, в зависимост от условията на
запис.
Дисковете във формат AVCHD трябва да бъдат финализирани.
"x.v.Color" предлага по-богат цветови диапазон от обикновените DVD дискове за видеокамери.
Някои DivX, MKV и MP4 формати дискове може да не се възпроизвеждат, в зависимост от разделителната
способност и кадровата скорост.
Аксесоари
Проверете за приложените аксесоари по-долу.
(За LAN кабел)
FM Антена
Тороидална Феритна Сърцевина
Захранващ Кабел
FUNCTION
TV
SOURCE
RECEIVER
BD
TV
SLEEP
RDS DISPLAY
TA
1
2
PTY-
PTY SEARCH
4
5
7
8
3
PTY+
6
9
DISC MENU
TITLE MENU
0
POPUP
MUTE
VOL
TV SOUND
FULL SCREEN
TUNING
/ CH
REPEAT
HOME
TOOLS
INFO
EXIT
RETURN
TUNER
MEMORY
A
SMART
B
C
MO/ST
D
SEARCH S/W LEVEL 3D SOUND
HUB
MANUAL
PRESET
Ръководство за Потребителя
AUDIO
SUBTITLE
SOUND
EFFECT
Дистанционно управление/
батерии (размер AAA)
Мека Кърпа
Поставяне на тороидалната феритна сърцевина на LAN кабела на продукта
Ако приложите тороидалната феритна сърцевина LAN кабела на
продукта, това ще помогне да се предотврати интерференция
от радиочестотни сигнали.
1. Издърпайте фиксатора на тороидалната феритна
LAN
сърцевина, за да го отворите.
HDMI OUT
2. Направете две примки около сърцевината с LAN кабела.
3. Приложете тороидалната феритна сърцевина към LAN
HDMI IN
5V 350mA
WIRELESS LAN
кабела, както показва фигурата, и натиснете, докато
щракне.
• Поставете феритната сърцевина колкото се може по-близо до продукта.
| 10 Български
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 10
2013-09-25
2:49:25
Преден панел
02
Начало
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗВУКА
ОТВОРИ/ЗАТВОРИ
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ/ПАУЗА
СТОП
ФУНКЦИЯ
ТАВИЧКА ЗА ДИСК
ДИСПЛЕЙ
5V 0.5A
СЕНЗОР ЗА ДИСТАНЦИОННО
УПРАВЛЕНИЕ
USB
ВКЛЮЧВАНЕ
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Когато продуктът е включен, не позволявайте на деца да пипат повърхността му. Тя е гореща.
За да надградите софтуера на продукта през USB Host извода, трябва да използвате USB устройство за съхранение.
Когато продуктът покаже менюто на Blu-ray диска, не можете да стартирате филма чрез натискане на бутона
6 на продукта или на дистанционното управление. За да изпълните филма, трябва да изберете Изпълнение на
филм или Старт от менюто на диска и после да натиснете бутона E .
Ако използвате интернет услугата, за да възпроизвеждате съдържание от USB устройство на телевизора, не
можете да избирате режим BD/DVD с бутона ФУНКЦИЯ. Първо спрете възпроизвеждането на съдържание на
телевизора и после изберете режим BD/DVD.
Заден панел
ВЕНТИЛАТОР ЗА
ОХЛАЖДАНЕ
* FM АНТЕНА
AUX ВХОД
HDMI ИЗХОД
HDMI ВХОД
AUX IN
FRONT
R
FRONT
L
IMPEDANCE : 3Ÿ
SPEAKERS OUT
POWER
FM ANT
LAN
L
SUBWOOFER
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
HDMI IN
5V 350mA
WIRELESS LAN
ЗАХРАНВАЩ КОНЕКТОРИ НА ИЗХОДА
БЕЗЖИЧНА LAN
ВЪНШЕН ЦИФРОВ
КАБЕЛ
ЗА ВИСОКОГОВОРИТЕЛ АУДИО ВХОД (ОПТИЧЕН)
ГНЕЗДО LAN
* Свързване на FM антената
1. Свържете доставената FM антена към извода за FM АНТЕНА.
2. Започнете да въртите бавно проводника на антената, докато намерите позиция, в която приеманият сигнал е
добър, и след това я закрепете към стена или друга устойчива повърхност.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Когато инсталирате устройството, осигурете минимум 10 см свободно пространство от всички страни на
домашното кино, за да осигурите адекватна вентилация. Не препречвайте вентилатора за охлаждане или
отворите за вентилация.
Това устройство не приема излъчвания в AM обхвата.
Български
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 11
11 |
2013-09-25
2:49:38
Начало
Дистанционно управление
Преглед на дистанционното управление.
Включва и изключва продукта.
За да преминете към
телевизионен режим, натиснете
бутона TV.
За да смените на домашно кино,
натиснете бутона BD.
Натиснете цифров бутон, за да
работите с опциите.
Натиснете, за да проверите
менюто на диска.
Натиснете, за да прескочите
назад или напред от диска.
Натиснете, за да спрете/да
възпроизведете диска.
Временно изключване на звука.
Регулиране на силата на звука.
Натиснете, за да преминете към
началния екран.
Натиснете, за да видите цял
екран на телевизора.
Натиснете това, за да
използвате меню Инструменти.
Можете да избирате елементи от
екранното меню и да променяте
стойностите в менюто.
Връщане към предишното меню.
Тези бутони се използват за
менютата на продукта и също за
някои функции на Blu-ray диска.
Натиснете за използване на
Smart Hub.
Натиснете, за да изберете MANUAL/
PRESET (РЪЧНО/НУЛИРАНЕ) във
функцията за тунер.
Натиснете за търсене на
съдържание.
Избира аудио езика на диска.
FUNCTION
TV
SOURCE
Натиснете, за да изберете режима на
Blu-ray (HDMI, AUX, BD/DVD и т.н.).
или
Натиснете за избор на видео режим
на телевизора.
За отваряне и затваряне на
тавичката на диска.
RECEIVER
BD
TV
SLEEP
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
9
DISC MENU
TITLE MENU
0
POPUP
Задаване на време за автоматично
изключване на устройството.
Използване на функцията
RDS (Система за данни за
радиостанции) за приемане на
FM станции.
Използвайте този бутон, за да
влезете в изскачащо меню/меню
за заглавие.
Натиснете, за да търсите назад
или напред от диска.
Натиснете, за да направите пауза
при възпроизвеждане на диска.
MUTE
VOL
TV SOUND
FULL SCREEN
TUNING
/ CH
REPEAT
HOME
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
A
SMART
B
TUNER
MEMORY
MO/ST
C
D
SEARCH S/W LEVEL 3D SOUND
HUB
MANUAL
PRESET
AUDIO
SUBTITLE
SOUND
EFFECT
За търсене на активни FM
радиостанции и за смяна на канали.
Натиснете за извеждане на аудио
сигнала през високоговорителите
на системата за домашно кино или
тези на телевизора. (Вж. стр. 40)
Позволява да повторите дадено
заглавие, глава, изпълнение или диск.
Използвайте това за показване на
информация при изпълнение на
Blu-ray/DVD диск.
Натиснете за изход от менюто.
Използвайте, за да настроите
избрана радиочестота.
Изберете МОНО или СТЕРЕО за
радиостанциите.
Натиснете, за да приложите 3D
звуков ефект.
Натиснете, за да приложите звукови
ефекти.
Използвайте, за да регулирате
нивото на събуфера.
Избира езика на субтитрите на
диска.
| 12 Български
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 12
2013-09-25
2:49:43
Поставяне на батериите в
дистанционното управление
2
Код
56, 57, 58
MTC
18
01, 15
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,
08, 09, 10, 11, 12, 13, 14
03
03
03
06, 07, 08, 09, 54, 66,
67, 73, 74
18
03, 15, 17, 18, 48, 54,
59, 62, 69, 90
15, 17, 18, 40, 48, 54,
62, 72
63, 66, 80, 91
15, 18, 59
40
06, 66, 67
17, 48, 56, 60, 61, 75
18, 59, 67, 76, 77, 78,
92, 93, 94
03, 19
40
AOC
01, 18, 40, 48
Nikei
Onking
Onwa
Bell & Howell
(M.Wards)
57, 58, 81
Panasonic
Brocsonic
59, 60
Penney
Candle
18
Cetronic
03
Уверете се, че "+" и "–" полюсите на батериите
Citizen
03, 18, 25
съвпадат с диаграмата вътре в отделението.
При стандартно използване на телевизора
батериите издържат около една година.
Дистанционното управление може да се използва до
приблизително 7 метра от продукта по права линия.
Cinema
97
Classic
03
С това дистанционно управление можете да
управлявате определени функции на вашия телевизор.
Когато управлявате телевизора посредством
дистанционното управление
1. Натиснете бутона TV, за да настроите
дистанционното управление в телевизионен режим.
2. Включете телевизора.
3. При натиснат бутона ВКЛЮЧВАНЕ, въведете
4.
кода, съответстващ на вашата марка телевизор.
• Ако в таблицата са дадени няколко кода за вашия
телевизор, въведете ги един по един, за да
установите кой от тях действа.
• Пример: За телевизор Samsung
докато държите бутона ВКЛЮЧВАНЕ, използвайте
цифровите бутони, за да въведете 00. Ако това не
работи, опитайте 15, след това 16 и т.н.
Ако телевизорът се изключи, настройката е
завършена.
• Можете да използвате бутоните ВКЛЮЧВАНЕ
ТЕЛЕВИЗОР, СИЛА НА ЗВУКА, КАНАЛ и цифровите
бутони (0~9).
Concerto
18
Contec
46
Coronado
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
Croslex
62
Crown
03
Curtis Mates
59, 61, 63
CXC
03
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 32, 34,
35, 36, 48, 59, 90
Daytron
40
Dynasty
03
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64,
82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Funai
03
Futuretech
03
General Electric 06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
(GE)
Hall Mark
40
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Inkel
45
JC Penny
56, 59, 67, 86
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
| ЗАБЕЛЕЖКА |
KEC
03, 15, 40
Дистанционното управление може да не работи с
KMC
15
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44
някои марки телевизори. Също така, в зависимост
от марката на вашия телевизор, някои операции
може да са неизпълними.
Дистанционното работи с телевизори на Samsung
по подразбиране.
Не изхвърляйте батериите в огън.
Не създавайте късо напрежение, не разглобявайте
и не прегрявайте батериите.
Ако батериите не се сменят правилно, има
опасност от експлозия. Сменяйте само със същия
тип или еквивалентни.
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 13
Код
18, 40, 59, 60, 75
A Mark
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Настройка на дистанционното
управление
Марка
Mitsubishi/MGA
Admiral
(M.Wards)
Philco
Philips
Pioneer
Portland
Proton
Quasar
Radio Shack
RCA/Proscan
Realistic
Sampo
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43,
46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
Sanyo
Scott
Sears
Sharp
Signature 2000
(M.Wards)
19, 61, 65
03, 40, 60, 61
15, 18, 19
15, 57, 64
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Soundesign
03, 40
57, 58
Spectricon
01
SSS
18
Sylvania
Symphonic
Tatung
Techwood
Teknika
TMK
Toshiba
Vidtech
Начало
1
Марка
02
Размер на батерията: AAA
Кодове за управление на Телевизора
18, 40, 48, 54, 59, 60,
62
61, 95, 96
06
18
03, 15, 18, 25
18, 40
19, 57, 63, 71
18
Videch
59, 60, 69
15, 17, 18, 40, 48, 54,
60, 64
Luxman
18
Wards
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63,
65, 71
Yamaha
18
York
40
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60,
62, 72, 89
Yupiteru
03
Marantz
40, 54
Zenith
58, 79
Matsui
54
Zonda
01
MGA
18, 40
Dongyang
03, 54
Български
13 |
2013-09-25
2:49:48
Връзки
В този раздел са разгледани различни начини на свързване на устройството към други външни компоненти.
Преди да премествате или инсталирате устройството, трябва непременно да изключите захранването и да
извадите щепсела от контакта.
Свързване на високоговорителите
Позиция на продукта
Поставете го върху стойка или рафт на
шкаф, или под стойката за телевизора.
Избор на местоположение за
слушане
Местоположението за слушане трябва
Събуфър
Преден (Д)
да е отдалечено на разстояние,
което е от 2,5 до 3 пъти по-голямо
Продукт
от размера на екрана на телевизора.
Преден (Л)
Например, ако имате 46 инчов екран,
разстоянието за слушане трябва да е
2,92 до 3,5 метра от екрана.
Предни
високоговорители
Събуфър
Поставете тези високоговорители пред местоположението ви за слушане, обърнати
навътре (около 45°) към вас. Поставете предните високоговорители така, че "пищялките"
да са на същата височина като ушите ви.
Положението на събуфъра не е от толкова критично значение.
Можете да го поставите, където желаете.
Компоненти на високоговорителите
HT-F5200
(Л)
HT-FS5200
(Д)
КАБЕЛ НА ПРЕДЕН
ПРЕДЕН ВИСОКОГОВОРИТЕЛИТЕ СЪБУФЪР
(Л)
(Д)
ПРЕДЕН
КАБЕЛ НА ПРЕДЕН
ВИСОКОГОВОРИТЕЛИТЕ
СЪБУФЪР
| 14 Български
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 14
2013-09-25
2:49:51
Свързване на високоговорителите
1. Кабелите на високоговорителите трябва да съответстват на правилния
03
високоговорител, трябва да съблюдавате цвета на щепсела на всеки кабел спрямо
цвета на стикера отдолу на всеки високоговорител.
a. Натиснете червения палец отзад на високоговорителя, поставете червения
кабел и отпуснете палеца.
b. Натиснете черния палец отзад на високоговорителя, поставете черния кабел и
отпуснете палеца.
Черен
Червен
Връзки
2. За включване на кабела към всеки високоговорител:
3. Свържете щепселите на кабелите към изводите на гърба на продукта, като
спазвате цветовите съответствия на щепселите на кабелите и гнездата на
високоговорителите.
* При HT-F5200
SPEAKERS OUT
FRONT
FRONT
R
L
Преден
високоговорител (Л)
,03('$1&(Ÿ
Преден
високоговорител (Д)
SUBWOOFER
SPEAKERS OUT
FRONT
R
FRONT
AUX IN
L
,03('$1&(Ÿ
Събуфър
FM ANT
L
SUBWOOFER
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDM
| ВНИМАНИЕ |
Ако искате да инсталирате продукта на стена, затегнете винтовете или пироните на стената здраво и
използвайте двата отвора отзад на продукта за монтиране.
Обаче при монтиране аксесоарите (пирони и винтове) и самото монтиране не се предоставят от компанията.
Не позволявайте деца да си играят с високоговорителите или близо до тях.
Могат да се наранят, ако високоговорителят падне.
Когато свързвате високоговорителните кабели към високоговорителите, се погрижете поляритетът им (+/-) да
е правилен.
Пазете събуфъра извън достъпа на деца, за да не могат да пъхнат ръцете си или чужди тела в канала (отвора)
на събуфъра.
Не използвайте канала (отвора) за окачване на събуфъра на стената.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Ако сте поставили високоговорител близо до вашия телевизор, цветовете на екрана могат да се променят
поради магнитното поле.
Ако използвате устройство като микровълнова фурна, безжична LAN карта, Bluetooth устройство или всяко
друго устройство, което използва същата 2,4/5,8 GHz честота близо до продукта, звукът може да се прекъсне
поради интерференция.
Български
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 15
15 |
2013-09-25
2:50:01
Връзки
Свързване към Телевизор/Външни Устройства
AUX IN
SPEAKERS OUT
FRONT
R
FRONT
L
AUX IN
,03('$1&(Ÿ
POWER
FM ANT
FM ANT
LAN
L
SUBWOOFER
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
HDMI IN
5V 350mA
WIRELESS LAN
L
OPTICAL
R
DIGITAL
AUDIO IN
R
W
HDMI OUT
HDMI IN
Червен
Бял
Метод 1
Външни
устройства
Метод 2
AUDIO OUT
OPTICAL OUT
Метод 3
HDMI OUT
HDMI IN
Свързване към телевизор
Свържете HDMI кабела (не е включен в доставката) от извода HDMI OUT на гърба на устройството към извода
HDMI IN на вашия телевизор. Ако сте настроили дистанционното за работа с вашия телевизор, натиснете бутона
TV SOURCE (ТВ ИЗТОЧНИК) на дистанционното и изберете HDMI за външен източник на сигнал за телевизора.
Свързване към външни устройства
За да изберете правилния режим за външно устройство, натиснете бутона FUNCTION. Всеки път, когато
натиснете бутона, режимът се сменя в този ред : BD/DVD D. IN AUX HDMI FM BT
Метод 1 AUX ВХОД : Свързване на външен аналогов компонент
Като използвате RCA аудио кабел (не е включен в доставката), свържете входящото AUDIO гнездо на продукта към
изходящото AUDIO аудио гнездо на външния аналогов компонент.  Изберете режим AUX.
• Уверете се, че цветовете на кабелните конектори съвпадат с цветовете на входящите и изходящите гнезда.
Метод 2 ОПТИЧЕН : Свързване на външен цифров аудио компонент
За да свържете цифровия аудио изход на компоненти с цифров сигнал, като например кабелни кутии и сателитни
приемници (цифрови приставки).
Като използвате цифров оптичен кабел (не е осигурен), свържете входящото оптично цифрово гнездо на продукта
към изходящото оптично цифрово гнездо на външното цифрово устройство, като използвате цифров оптичен кабел.
 Изберете режим D. IN.
Метод 3 HDMI ВХОД : Свързване на външен компонент с HDMI кабел
Свържете HDMI кабела (не е включен в доставката) от извода HDMI IN на гърба на устройството към извода HDMI
OUT на вашето цифрово устройство.  Изберете режим HDMI.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
За да гледате видео от вашата кабелна кутия/сателитен приемник, трябва да свържете неговия изходящ видео
сигнал директно към телевизора.
Тази система поддържа честота на цифрово семплиране 32 kHz или по-голяма от външни цифрови компоненти.
Тази система поддържа само DTS и Dolby Digital аудио. MPEG аудио, формат на побитов поток, не се поддържа.
| 16 Български
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 16
2013-09-25
2:50:05
Безжична мрежа
SPEAKERS OUT
POWER
FRONT
R
FRONT
L
AUX IN
03
Можете да свържете вашия продукт към мрежов рутер,
като използвате един от методите, показани по-долу.
,03('$1&(Ÿ
Свързване към мрежов рутер
FM ANT
LAN
L
SUBWOOFER
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
HDMI IN
5V 350mA
WIRELESS LAN
Връзки
Кабелна мрежа
5V 350mA
WIRELESS LAN
SPEAKERS OUT
FRONT
R
FRONT
L
AUX IN
,03('$1&(Ÿ
POWER
FM ANT
LAN
L
SUBWOOFER
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
HDMI IN
5V 350mA
WIRELESS LAN
Широколентов модем
(с интегриран рутер)
Широколентова
услуга
Безжичен IP
съвместител
Или
Рутер
Широколентова
услуга
Широколентова
услуга
Широколентов
модем
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Това устройство е съвместимо само с безжичен
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Вашият рутер или правилата на доставчика на
интернет услуги могат да забраняват на продукта
достъп до сървъра за актуализация на софтуера
на Samsung. Ако това стане, свържете се с вашия
доставчик на интернет услуги (ISP) за повече
информация.
За потребителите на DSL, използвайте
маршрутизатор, за да осъществите мрежово
свързване.
За да използвате функцията AllShare, трябва да
свържете вашия компютър към вашата мрежата,
както е показано на фигурата отгоре.
Връзката може да е кабелни или безжична.
LAN адаптер Samsung. (не е приложен) (Име на
модела: WIS12ABGNX).
- Samsung Безжичен LAN адаптер се продава
отделно. Свържете се с търговец на дребно на
Samsung Electronics за закупуване.
Трябва да използвате Безжичен IP съвместител,
който поддържа IEEE 802.11 a/b/g/n. (n се
препоръчва за стабилна работа на безжичната
мрежа.)
Безжичният LAN, по своята същност, може да
причини смущения, в зависимост от условията
на използване (качество на работа на рутера,
разстояние, препятствие, смущения от страна на
други радио устройства, и т.н).
Задайте на безжичния IP sharer инфраструктурен
режим. Не се поддържа самостоятелен режим.
Системата за домашно кино поддържа само
следните протоколи за защита:
1) Режим на удостоверяване : WEP, WPAPSK,
WPA2PSK
2) Тип шифроване : WEP, AES
За функцията AllShare Play компютърът трябва да е
свързан в мрежата, както е показано на фигурата.
Български
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 17
17 |
2013-09-25
2:50:09
Настройки
Първоначална процедура по
настройване
• Началното меню няма да се появи, ако не
конфигурирате първоначалните настройки.
• OSD (Екранното меню) може да се промени в
продукта след актуализиране на софтуерната
версия.
• Необходимите действия за достъп могат да бъдат
различни в зависимост от избраното меню.
Процедурите по първоначална настройка ви
позволяват да зададете езика на екранното меню, да
конфигурирате връзката към домашната мрежа да
изберете екранно съотношение (размер и формат на
екрана), които са правилни за вашия телевизор и да
приложите надстройка на софтуера, ако е налична.
За пълни инструкции за първоначална настройка,
следвайте поредността на екрана.
4
Apps : Изтегляне/достъп до разнообразни
платени или безплатни приложения.
5
Снимки, Видео и Музика : Изпълняване
на видеоклипове, снимки и музика на диск,
USB устройство, компютър или мобилно
устройство.
6
Настройки : Настройва картината в
съответствие с личните ви предпочитания.
7
ЧЕРВЕН (A) : Натиснете ЧЕРВЕНИЯ (A)
бутон на дистанционното управление, за
да създадете или влезете във вашия личен
акаунт на Samsung.
 Избиране на опция от началния екран
1. За да изберете опция от Началния екран,
преместете курсора като използвате бутоните
▲▼◄► докато опцията, която желаете бъде
осветена и след това натиснете бутона E.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Ако искате да покажете екрана на Начална
Ако продуктът остане в режим на спряно
настройка отново и да направите промени,
изберете Настройки > Система > Настройка от
началния екран или изберете опцията за нулиране.
(Вж. стр. 21)
Начален екран
възпроизвеждане в продължение на повече от 5
минути без намеса на потребителя, на екрана на
вашия телевизор ще се появи скрийнсейвър. Ако
продуктът се остави в режим на скрийнсейвър
повече от 20 минути, захранването ще се изключи
автоматично.
Достъп до екрана с Настройки
4
1
Филми и
ТВ шоу
програми
Apps
Снимки,
Видео и
Музика
1. Изберете Настройки от Началния екран и
натиснете E
E. Появява се екранът с настройки.
5
Дисплей
Дисплей
2
3
6
Add App
Add App
Add App
Web Browser
Настройки
a Акаунт за Samsung
7
Настройки 3D
Аудио
Пропорции ТВ
16:9 оригинален
Мрежа
BD Wise
Функции Smart
Резолюция
Авто
Movie Frame (24Fs)
Авто
Система
DVD 24Fs конвертиране
Поддръжка
Размер екран за Smart Hub
Вкл.
Изк
Разм.3
Филми и ТВ шоу програми : Изтегляйте
филми и ТВ програми от интернет.
1
| ЗАБЕЛЕЖКА |
В зависимост от държавата, това функция
за меню може да не се поддържа.
2
Препоръчани приложения : Списък с
полезни и популярни приложения, които
препоръчваме да изтеглите.
3
Web Browser : Можете да получите достъп
до интернет чрез приложението Уеб браузър.
2. За достъп до менюто с настройки, подменютата
и опциите вж. илюстрацията на дистанционното
управление на следващата страница.
| 18 Български
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 18
2013-09-25
2:50:14
1
INFO
3
EXIT
RETURN
2
BD Wise
BD Wise е най-новата функция
за свързване на Samsung. Когато
свържете продукт и телевизор
Samsung с BD чрез HDMI и BD Wise
е включен както в компютъра, така
и в продукта, продуктът извежда
видеосигнала с разделителната
способност и кадровата скорост на
Blu-ray/DVD дискове.
REPEAT
HOME
TOOLS
Позволява ви да регулирате
изходящия сигнал на продукта към
размера на екрана на телевизора.
Вж. стр. 50
TUNER
MEMORY
4
MO/ST
1
Бутон HOME : Натиснете, за да преминете към
началния екран.
2
Бутон RETURN : Връщане към предишното меню.
3
E / бутон DIRECTION :
• Натиснете бутоните ▲▼◄► за да преместите
курсора или да изберете елемент.
• Натиснете бутона E за да активирате
текущо избрания елемент или да потвърдите
настройките.
4
Бутон EXIT : Натиснете за изход от текущото меню.
Резолюция
Позволява да зададете изходящата
разделителна способност на HDMI
видео сигнал на BD Wise, Auto,
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p.
Цифрите показват броя на редовете
във видео сигнала. Буквите i и p
показват съответно презредово и
прогресивно сканиране. Колкото
повече са редовете, толкова по-добро
е качеството.
Movie Frame
(24Fs)
Задаването на настройка Авто на
функцията Филмови кадри (24Fs)
позволява на продукта да регулира
HDMI изходящия сигнал на продукта
на 24 кадъра в секунда автоматично,
за по-добро качество на картината,
ако продуктът е свързан към
съвместим с 24Fs телевизор.
• Можете да се наслаждавате на
функцията Филмови кадри (24Fs)
само при телевизори, които
поддържат тази скорост на кадрите.
• Функцията Филмови кадри е
налична, само когато продуктът е
в режим на изходна разделителна
способност HDMI 1080p.
DVD 24Fs
конвертиране
Конвертира DVD възпроизвеждането
до 24 кадъра в секунда и го извежда
през HDMI. Тази опция е налична
само когато Филмови кадри (24Fs) е
включено.
Размер екран
за Smart Hub
Позволява ви да изберете оптималния
размер на екрана на Smart Hub.
HDMI формат
за цвят
Позволява да зададете настройките
така, че цветовото пространство
за HDMI изход да съвпада с
възможностите на свързаното
устройство (телевизор, монитор и т.н.).
HDMI дълбоки
цветове
Позволява да изведете картината
от гнездото HDMI OUT с дълбоки
цветове. Дълбокият цвят позволява
по-точна репрезентация на цветовете
с по-голяма дълбочина.
Информация за подробна функция
Всички настройки за работа, елементи от менюто и
индивидуални опции са обяснени подробно на екрана. За
да прегледате обяснение, използвайте бутоните ▲▼◄►
за да изберете функцията, елемент от менюто или опция.
Обяснението обикновено се появява в дясно на екрана.
Кратко описание на всяка функция за настройки стартира
на следващата страница. Допълнителна информация за
някои от функциите можете да намерите също така в
Приложението на това ръководство.
Функции за менюто Настройки
Дисплей
Настройки
3D
Настройте 3D свързаните функции.
 Режим възпр. 3D Blu-ray:
3D Blu-ray Playback Mode (3D
режим на възпроизвеждане на Bluray): Изберете дали да изпълните
Bluray диск с 3D съдържание в
3D режим. Ако се придвижите в
началното меню или началното
меню на Smart Hub докато сте в 3D
режим, продуктът ще се превключи
автоматично на 2D режим.
 Размер екран: Въведете размера на
телевизора, свързан към продукта.
Продуктът ще регулира автоматично
изходящия 3D сигнал спрямо
размера на екрана на телевизора.
Български
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 19
Настройки
FULL SCREEN
Пропорции
TB
04
Бутоните на дистанционното
управление, които се използват за
менюто Настройки
19 |
2013-09-25
2:50:20
Настройки
Прогр.
режим
Канал
връщане
аудио
Позволява ви да насочвате
звука от телевизора към
високоговорителите на домашното
кино. Изисква HDMI връзка и
телевизор, съвместим с ARC (канал
за връщане на аудио).
• Когато Канал за връщане на
аудио е зададен на включен,
използвайте HDMI кабел, за да
свържете продукта с телевизор.
В този момент, оптичният вход
не работи.
• Когато Канал за връщане
на аудио е зададен на авто,
използвайте HDMI кабел, за да
свържете продукта с телевизор.
В този момент, ARC (каналът за
връщане на аудио) и оптичният
вход се избират автоматично.
Цифров
изход
Позволява ви да зададете
Цифровия изход да съвпада с
възможностите на AV приемника,
значи сте свързали продукта. За
още подробности вж. таблицата за
избор на цифров изход.
(Вж. стр. 52)
Управление
на
динамичен
обхват
Позволява ви да прилагате
динамичен обхват, за да
контролирате Dolby Digital, Dolby
Digital Plus и Dolby True HD аудио.
 Auto: Автоматично контролира
динамичния обхват на Dolby
TrueHD аудио, на базата на
информация в Dolby TrueHD
саундтрака. Също така включва
динамичния обхват за Dolby Digital
и Dolby Digital Plus.
 Изк: Оставя динамичния обхват
некомпресиран, като ви позволява
да чувате оригиналния звук.
 Вкл.: Включва динамичния обхват
за всички три Dolby формата. Потихите звуци стават по-силни и
силата на звука на силните звуци
се намалява.
Реж.смесв.
сигнал с огр.
позволява да избирате метода на
смесване, който е съвместим с
вашата стерео система. Можете да
изберете продукта да смесва до
нормалното стерео или стерео,
съвместимо със съраунд.
Синхр. звук
Когато продуктът е свързан
към цифров телевизор, ви
позволява да регулирате аудио
забавянето така, че аудиото да се
синхронизира с видеото. Можете
да зададете забавянето между 0 и
300 милисекунди.
Позволява подобряване на
качеството на картината при
гледане на DVD.
Аудио
Настр.
високогов.
Позволява да регулирате
настройките на предните
високоговорители и да включвате и
изключвате тестовия тон, така че да
изпробвате високоговорителите.
 Ниво: Позволява да регулирате
относителната сила на звука
на всеки високоговорител от
6db до -6 db. Например, ако
харесвате дълбоките баси, можете
да увеличите силата на събуфера с
6 db.
 Разстояние: Позволява ви
да регулирате относителното
разстояние на всеки
високоговорител от позицията
на слушане до 30 фута. Колкото
е по-голямо разстоянието,
толкова по-силен е звука от
високоговорителя.
 Тестови тон: Позволява ви да
стартирате функция за тестови
тон, така че да изпробвате
вашите настройки. Задаването
на Тестови тон на On (Вкл.)
включва функцията за тестови
тон. Задаването й на Off (Изкл.) я
изключва.
Еквилайзер
Позволява ви да конфигурирате
настройките на еквилайзера ръчно.
Инт. сила
звук
Позволява ви да настройвате
продукта така, че силата на звука
да остава стабилна, когато настъпи
промяна на сцената или когато
смените канала.
Избор на
говорител
Позволява ви да избирате кои
високоговорители искате да са
активни - или високоговорителите
на телевизора или
високоговорителите на домашното
кино.
| 20 Български
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 20
2013-09-25
2:50:24
Мрежа
Мрежови
настройки
конфигуриране на мрежовите
настройки, така че да се
наслаждавате на разнообразни
функции като интернет услуги или
AllShare Wi-Fi и да извършвате
надстройки на софтуера.
Wi-Fi Direct
позволява ви да свържете Wi-Fi
Direct устройство към продукта,
като използвате равноправна
мрежа, без нуждата от безжичен
рутер.
Отбележете, че ако настроите
безжична мрежа, тя може да
прекъсне, докато използвате Wi-Fi
Direct.
Настр. за
прилож
Правила и
условия,
Поверителност
Reset Smart
Hub
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Настройки
за
AllShare
Позволява ви да управлявате кои
устройства в мрежата, например
смартфони и таблети, могат да
съхраняват съдържание на вашия
телевизор.
Име на
устройство
Позволява ви да присвоите
идентификационно име на
продукта. Вие използвате това име,
за да идентифицирате продукта,
когато свързвате външни Wi-Fi
устройства (смартфони, таблети и
т.н.) към него.
Настройки
за BD-Live
Задаване на различни функции
на BD-Live. BD-Live ви позволява
достъп до допълнителни функции,
налични на някои Blu-ray дискове,
ако сте свързани с интернет.
 BD-Live интернет връзка :
позволява ви да разрешите
напълно, частично, или да
забраните BD-Live интернет
връзка.
 У-ние BD данни : Управлявайте
BD данните, изтеглени от услугата
BD-Live на твърди дискове.
Можете да проверите Правилата
и условията и Правилата за
поверителност за използване на Smart
Hub.
нулира всички настройки на
Smart Hub до настройките по
подразбиране.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
PIN кодът за защита по
подразбиране е 0000.
Система
Текстови файлове, например с
разширение .TXT или .DOC няма
да се покажат, когато използвате
функцията Wi-Fi Direct.
Позволява да избирате вашите
предпочитания за Apps.
 Настройки за Push уведомяване :
Получавайте уведомявания от
избрани устройства.
 Свойства : Преглед на основна
информация за приложенията.<
Настройка
Език
Позволява ви да изпълните повторно
процедурата по първоначалните
настройки.
Можете да изберете предпочитания
от вас език за екранното меню,
менюто на диска, субтитри и др.
• Езикът, който изберете за менюто
на диска, аудиото на диска или
субтитрите ще се появи само, ако
се поддържа от диска.
Можете да свържете безжична USB
клавиатура или мишка към USB порта,
намиращ се отпред на продукта.
 Настройки клавиатура: Позволява
ви да конфигурирате безжична USB
клавиатура, свързана към продукта.
Диспечер
у-ва
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Можете да използвате
клавиатурата, само когато в
уеб браузъра се появи екранът
или прозорецът на QWERTY
клавиатурата.
 Настройки на мишка: Позволява
ви да конфигурирате безжична USB
мишка, свързана към продукта.
Можете да използвате мишката от
менюто на продукта по същия начин,
по който използвате мишката на вашия
компютър.
 За да използвате мишка с
менюто на продукта:
1. Свържете USB мишката към
продукта.
Български
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 21
Настройки
може да проверите състоянието
на текущата мрежа и интернет.
04
Състояние
на мрежата
Функции Smart
21 |
2013-09-25
2:50:27
Настройки
2. Щракнете върху първичния
3.
бутон, който сте избрали
Настройки на мишката.
Появяват се прости менюта.
Щракнете върху опциите от
менюто, които желаете.
Общи
| ЗАБЕЛЕЖКА |
В зависимост от модела на USB
HID клавиатурата и мишката,
те може да не са съвместими с
вашия продукт.
Някои клавиши на HID
клавиатурата може да не работят.
Не се поддържат жични USB
клавиатури.
Някои приложения може да не
се поддържат.
Ако безжична HID клавиатура
не работи, поради смущение,
преместете клавиатурата по-близо
до продукта.
Защита
PIN кодът за защита по
подразбиране е 0000. Въведете
фабричния PIN за достъп до
функцията за защита, ако не сте
създали свой собствен PIN.
 Родителска кат. за BD:
Предотвратете възпроизвеждането
на Blu-ray дискове с категоризация,
равна на или над определена
възрастова категоризация, която
въведете, освен ако не е въведен
PIN кодът.
 Родителска кат. за DVD:
Предотвратете възпроизвеждането
на DVD дискове с категоризация
над определена цифрова
категоризация, която изберете,
освен ако не е въведен PIN кодът.
 Смяна PIN: Сменете 4-цифрения
PIN код, който се използва за
достъп до функциите за защита.
 Ако забравите вашия PIN код
1. Извадете всички дискове или
USB устройства за съхранение.
2. Натиснете и задръжте бутона
5 на предния панел в
продължение на повече от 5
секунди. Всички настройки
се връщат към фабричните.
Anynet+
(HDMI-CEC)
Можете да задавате яркостта на
дисплея и часовата зона.
 Яркост на дисплея: Позволява
ви да променяте яркостта на
предния панел.
 Часови пояс: Може да задавате
часовата зона, която е приложима
за вашия регион.
 Прозрачно меню: Регулирайте
прозрачността на менюто.
Anynet+ е удобна функция, която
предлага свързани действия с
други продукти на Samsung,
които имат Anynet+ функция и ви
позволява да управлявате тези
продукти с едното дистанционно
управление на телевизора
Samsung.
За да работите с тази функция,
трябва да свържете този продукт
към Anynet+ телевизор Samsung
посредством HDMI кабел.
Ако искате да използвате
функцията Anynet+(HDMI-CEC),
следвайте инструкциите по-долу.
1) Свържете продукта към
телевизор Samsung, съвместим
с Anynet+(HDMI-CEC), като
използвате HDMI кабел.
2) Задайте функцията
Anynet+(HDMI-CEC) на On (Вкл.)
както в телевизора, така и в
продукта.
3) Потърсете продукта и после
го изберете в списъка Anynet+
(HDMI-CEC) на телевизора.
За по-точни инструкции
вж. раздела Anynet+ в
ръководството за потребителя
на телевизора.
DivX®
Video On
Demand
Вж. DivX® VOD регистрационния
код, за да закупите и изпълните
DivX® VOD съдържание.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Когато бъдат възстановени
фабричните настройки по
подразбиране, всички данни
от потребителя, записани в BD
данните, се изтриват.
| 22 Български
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 22
2013-09-25
2:50:29
Поддръжка
Използване
режим
Позволява ви за използвате режима
на използване. Ако използвате
система за домашно кино у дома,
винаги избирайте Home (Домашен).
Магазин е за използване само в
търговски обекти.
Връзка
Samsung
Предоставя информация за контакт
за помощ за вашето устройство.
Върни
Връща всички настройки до
фабричните им стойности, с
изключение на тези за мрежа
и Smart Hub, и после стартира
функцията за настройка. Изисква
да въведете защитен PIN. PIN
кодът за защита по подразбиране
е 0000
Мрежи и Интернет
Когато свържете този продукт към мрежа, можете
да използвате мрежово базирани приложения и
функции, като например Smart Hub и BD-LIVE и да
актуализирате софтуера на продукта през интернет
връзката. За повече информация относно достъп
и използване на интернет услуги, вж. главата
Мрежови услуги в това ръководство на стр. 41~49.
Инструкциите за конфигуриране на мрежовата връзка
започват по-долу.
натиснете бутона E.
4. Отидете на инструкциите за кабелни мрежи,
които започват по-долу или на инструкциите за
безжични мрежи, които започват на стр. 24.
Настройки
Актуализиране
на софтуер
За повече информация относно
функцията Актуализиране на
софтуера, вж. "Надстройка на
софтуера" на стр. 26.
това натиснете бутона E.
2. Изберете Мрежа, и след това натиснете бутона E.
3. Изберете Мрежови настройки, и след това
04
Дистанционно
управление
Когато е активирано, позволява на
агентите от центъра за обслужване
на Samsung да диагностицират
и фиксират проблеми с продукта
дистанционно. Изисква активна
интернет връзка. Услугата
Отдалечено управление може да
не е налична в някои страни.
1. От Началния екран, изберете Настройки, и след
Кабелна мрежа
Кабелна – Автоматично
След като следвате стъпки 1 до 3 по-горе:
1. На екрана Мрежови настройки сменете Тип
мрежа на Кабелна. След това изберете
Свързване и натиснете бутона E. Продуктът
открива кабелната връзка, верифицира мрежата
и след това се свързва с мрежата.
2. Когато е готово, маркирайте OK, и след това
натиснете бутона E.
Кабелна - Ръчно
Ако имате статичен IP адрес или ако автоматичната
процедура не работи, трябва да въведете стойностите
за Мрежова настройка ръчно.
След като следвате стъпки 1 до 3 по-горе:
1. На екрана Мрежови настройки сменете Тип
мрежа на Кабелна. След това изберете
Свързване и натиснете бутона E. Продуктът
открива кабелната връзка, верифицира мрежата
и след това се свързва с мрежата.
Продуктът търси мрежа и после показва
съобщението за неуспешна връзка.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Възможно е да свържете вашата система за
домашно кино към мрежата безжично, изберете
Смяна на мрежа, сменете Тип мрежа на Wireless,
и след това отидете на инструкциите за безжична
мрежа на стр. 24.
Мрежови настройки
Конфигуриране на мрежовата връзка
Ако не сте конфигурирали вашата мрежова връзка по
време на първоначалните настройки или трябва да я
нулирате, следвайте указанията по-долу.
Преди да започнете, свържете се с вашия доставчик
на интернет услуги, за да проверите дали вашият IP
адрес е статичен или динамичен. Ако е динамичен
и използвате кабелна или безжична мрежа,
препоръчваме ви да използвате автоматичните
процедури за конфигуриране, описани по-долу.
Ако се свързвате към кабелна мрежа, свържете
продукта към вашия рутер, като използвате LAN кабел,
преди да започнете процедурата по конфигурирането.
За да започнете да конфигурирате вашата мрежова
връзка, следвайте тези стъпки:
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 23
Неуспешно свързване с мрежата с кабел.
MAC адрес
IP адрес
Подмрежова маска
Шлюз
DNS сървър
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
Невъзможно свързване с мрежата. Опитайте следното: проверете
дали IP адресът е зададен правилно в "IP настройки". За повече
инф. се свържете с доставчика на интернет услуги.
Смяна на мрежа
IP настр.
Нов оп.
Затвори
2. Използвайте бутоните ◄► за да изберете IP
настр. и после натиснете бутона E. Появява се
екранът с IP настройки.
Български
23 |
2013-09-25
2:50:31
Настройки
3. Изберете полето IP Mode IP настр. и го задайте
4.
5.
6.
на Ръчно въвеждане.
Изберете стойност за въвеждане (IP адрес,
например) и после натиснете E. Използвайте
цифровите клавиши на дистанционното
управление, за да въведете мрежовите
стойности. Можете също да въвеждате цифри
с бутоните ▲▼. Използвайте бутоните ◄► на
дистанционното управление, за да се местите
между полетата за въвеждане. Когато сте готови
с една стойност, натиснете бутона E.
Натиснете бутона ▲ или ▼ за да се преместите
на друга стойност, и после въведете цифри за
тази стойност, като следвате инструкциите в
стъпка 4.
Повторете стъпки 4 и 5, докато не попълните
всички стойности.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Можете да получите мрежовите стойности от вашия
интернет доставчик.
7. Когато приключите с въвеждането на стойностите,
изберете OK, и после натиснете бутона
E. Системата за домашно кино проверява
мрежовата връзка и се свързва към мрежата.
Безжична мрежа
Може да настроите връзката към безжичната мрежа по
три начина:
- Безжично автоматично
- Безжично ръчно
- WPS(PBC)
Преди да конфигурираме връзката с безжичната
мрежа, изключете всички устройства, които текущо
са свързани към продукта или, ако е приложимо, към
текущата кабелна връзка на продукта.
Безжично - Автоматично
След като изпълните стъпки 1 до 3 в "Конфигуриране
на мрежовата връзка" на стр. 23:
1. На екрана Мрежови настройки сменете Тип
мрежа на Wireless. След това изберете
Свързване и натиснете бутона E.
Продуктът търси и после показва списък на
наличните мрежи.
Мрежови настройки
Изберете типа на мрежата си.
Тип мрежа
Wireless
Безжична мрежа
2. Изберете мрежата и натиснете бутона E.
3. На екрана за защита въведете защитния код на
4.
мрежата или паролата.
Въведете цифрите, като използвате цифровите
бутони на дистанционното управление.
Въвеждайте букви, като ги избирате с бутоните
▲▼◄► и после натиснете бутона E.
След това изберете Готово, и натиснете бутона
E. Продуктът проверява мрежовата връзка и се
свързва към мрежата.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Би трябвало да намерите защитния код или
паролата на един от екраните за настройка на
вашия рутер или модем.
Безжична - Ръчно
Ако имате статичен IP адрес или ако автоматичната
процедура не работи, трябва да въведете стойностите
за Мрежови настройки ръчно.
След като изпълните стъпки 1 до 3 в "Конфигуриране
на мрежовата връзка" на стр. 23:
1. На екрана Network Settings (Мрежови настройки)
сменете Тип мрежа на Wireless. След това
изберете Свързване и натиснете бутона E.
Продуктът търси и после показва списък на
наличните мрежи.
2. Превъртете списъка и изберете желаната мрежа
или изберете Добавяне на мрежа, и после
натиснете бутона E.
3. Ако сте избрали мрежа в Стъпка 2, отидете на
Стъпка 6. Ако сте избрали Добавяне на мрежа,
отидете на Стъпка 4.
4. Въведете името на безжичната мрежа или
безжичния рутер.
• Въведете цифрите, като използвате цифровите
бутони на дистанционното управление.
• Въвеждайте букви, като ги избирате с бутоните
▲▼◄► и после натиснете бутона E.
• За да покажете главни букви (или да покажете
повторно малки, ако са показани главните),
изберете
, и после натиснете бутона E.
• За да покажете символи и пунктуационни
знаци, изберете 123#&, и после натиснете
бутона E. За да покажете отново букви,
изберете 123#&, и после натиснете бутона E.
Когато сте готови изберете Готово, и натиснете
бутона E.
si-ap
Можете да свържете
вашия TV към интернет.
Моля, изберете коя
безжична мрежа да
използвате.
iptime
iptime5G
KIMING_VTOWER
TIAS
WPS(PBC)
Обнови
Моля, изберете вашите
предпочитания.
| 24 Български
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 24
2013-09-25
2:50:34
5. На екрана за тип защита, който се появява,
връзка. Използвайте бутоните ◄► за да изберете
IP настр. и после натиснете бутона E.
7. Изберете полето IP настр. и го задайте на Ръчно
въвеждане.
8. Изберете мрежова стойност за въвеждане (IP
адрес, например) и после натиснете бутона
E. Използвайте цифровите клавиши на
дистанционното управление, за да въведете
мрежовите стойности. Можете също да
въвеждате цифри с бутоните ▲▼. Използвайте
бутоните ◄► на дистанционното управление,
за да се местите между полетата за въвеждане.
Когато сте готови с една стойност, натиснете
бутона E.
9. Натиснете бутона ▲ или ▼ за да се преместите
на друга стойност, и после въведете цифри за
тази стойност, като следвате инструкциите в
стъпка 8.
10. Повторете стъпки 8 и 9, докато не попълните
всички стойности.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Можете да получите мрежовите стойности от вашия
интернет доставчик.
11. След това изберете OK, и натиснете бутона E.
Появява се екранът за защита.
12. На екрана за защита въведете защитния код на
мрежата или паролата. Въведете цифрите, като
използвате цифровите бутони на дистанционното
управление. Въвеждайте букви, като ги избирате
с бутоните ▲▼◄►, и после натиснете бутона
E.
13. Когато сте готови, изберете Готово отдясно
на екрана и натиснете бутона E. Продуктът
проверява мрежовата връзка и се свързва към
мрежата.
14. След като системата за домашно кино провери
мрежата, изберете OK, и после натиснете бутона
E.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Можете също да започнете ръчна настройка на
мрежата, като отидете на Настройки >Мрежа >
Състояние на мрежата.
1. На екрана Network Settings (Мрежови настройки)
сменете Типмреж на Wireless. След това
изберете Свързване и натиснете бутона E.
Продуктът търси и след това показва списък с
наличните мрежи.
2. Изберете WPS(PBC), и след това натиснете
бутона E.
3. Натиснете бутона WPS(PBC) на рутера в рамките
на две минути. Вашият продукт автоматично
открива всички необходими мрежови настройки
и се свързва към мрежата.
Продуктът се свързва към мрежата, след като
връзката бъде проверена.
4. Когато е готово, маркирайте OK, и след това
натиснете бутона E.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
За WPS връзка задайте защитното кодиране на
бизжичния рутер на AES. Задаването на защитно
кодиране WEP не поддържа WPS връзка.
Wi-Fi Direct
Функцията Wi-Fi Direct позволява да свържете към WiFi Direct устройства към продукта и едно към друго,
като използвате равноправна мрежа, без нуждата от
безжичен рутер.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Някои Wi-Fi Direct устройства могат да не
поддържат функцията AllShare, ако са свързани
чрез Wi-Fi Direct. Ако това е така, сменете метода на
мрежова връзка, който сте използвали за свързване
на устройството и системата за домашно кино.
Wi-Fi Direct предаванията могат да предизвикат
смущения в сигнала на Bluetooth. Преди да
използвате функцията Bluetooth, горещо
препоръчваме да изключите функцията Wi-Fi Direct
на всяко устройство, в което е текущо включена.
1. Включете Wi-Fi direct устройството и активирайте
неговата функция Wi-Fi Direct.
2. От Началния екран, изберете Настройки, и след
това натиснете бутона E.
3. Изберете Мрежа, и след това натиснете бутона
E.
4. Изберете Wi-Fi Direct, и после натиснете бутона
E.
Появяват се Wi-Fi Direct устройствата, които
можете да свържете.
Български
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 25
Настройки
6. Появява се екранът за неуспешна мрежова
WPS(PBC)
Един от най-лесните начини за настройка на безжична
мрежова връзка е с функцията WPS(PBC).
Ако безжичният рутер има WPS(PBC), следвайте тези
стъпки:
След като следвате Стъпки 1 до 3 от "Конфигуриране
на мрежовата връзка" на стр. 23:
04
използвайте бутоните ▲▼ за да изберете типа
защита на мрежата, и после натиснете бутона E.
На следващия екран въведете защитния код на
мрежата или паролата.
• Въведете цифрите, като използвате цифровите
бутони на дистанционното управление.
• Въвеждайте букви, като ги избирате с бутоните
▲▼◄► и после натиснете бутона E.
Когато сте готови изберете Готово, и натиснете
бутона E. Продуктът търси мрежата.
25 |
2013-09-25
2:50:37
Настройки
3. Отбележете PIN кода в изскачащия прозорец и
Wi-Fi Direct
Име на устройство : [HTS]-F5200
Изберете Wi-Fi Direct устройството за свързване.
AndroidXXXXXXX
Прекъсната връзка
след това го въведете в съответното поле в Wi-Fi
Direct устройството, което искате да свържете.
4. Появява се изскачащият прозорец за свързване,
следван от този за установена връзка. Когато
се затвори, трябва да видите устройството на
екрана на Wi-Fi Direct като свързано.
Обнови
Затвори
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Когато използвате функцията Wi-Fi Direct, кабелната
или мрежовата връзка ще се прекъснат.
Текстови файлове, например с разширение .TXT
5. Има три начина да завършите Wi-Fi връзката:
• Чрез Wi-Fi устройството.
• Чрез продукта с PBC.
• Чрез продукта с PIN.
Всеки метод е описан по-долу.
Чрез Wi-Fi устройството.
или .DOC няма да се покажат, когато използвате
функцията Wi-Fi Direct.
Надстройка на софтуера
Менюто Актуализиране на софтуер позволява да
актуализирате софтуера за подобряване на работата и
допълнителни услуги.
1. На Wi-Fi устройството следвайте процедурата за
свързване с друго Wi-Fi Direct устройство. Вж.
ръководството за потребителя на устройството
за инструкции.
2. Когато завършите процедурата, трябва да видите
на екрана на телевизора изскачащ прозорец, че
устройството, което поддържа Wi- Fi Direct, е
поискало свързване. Изберете OK, и след това
натиснете бутона E за да приемете.
3. Появява се изскачащият прозорец за свързване,
следван от този за установена връзка. Когато
се затвори, трябва да видите устройството на
екрана на Wi-Fi Direct като свързано.
• Процедурите за PBC и PIN свързват устройствата
автоматично.
Чрез продукта с PBC.
1. Изберете Wi-Fi Direct устройството, което искате
2.
да свържете към продукта, и натиснете бутона
E.
Появява се изскачащият прозорец за свързване,
следван от този за установена връзка. Когато
се затвори, трябва да видите устройството на
екрана на Wi-Fi Direct като свързано.
Чрез продукта с PIN
1. Изберете Wi-Fi Direct устройството, което искате
2.
да свържете към продукта, и натиснете бутона
E.
Появява се изскачащият екран PIN.
• Никога не изключвайте продукта ръчно по време
на процеса на надстройка.
1. От Началното меню изберете Настройки, и после
натиснете бутона E.
2. Изберете Поддържка, и натиснете бутона E.
3. Изберете Актуализиране на софтуера, и
натиснете бутона E.
4. За да изтеглите софтуера за актуализиране и да
актуализирате веднага, изберете Актуализирай
сега, и после натиснете бутона E. Вж.
"Актуализиране сега" на следващата страница за
подробности.
5. За да позволите на продукта да изтегли
автоматично софтуера за актуализиране, когато
е наличен, изберете Авт. актуализиране, и
после натиснете бутона E. Вж. "Автоматично
актуализиране" на следващата страница за
подробности.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Надстройката е завършена, когато продуктът се
изключи автоматично и после отново се включи.
Samsung Electronics не поема правна отговорност
за неизправност на продукта, причинена от
нестабилна интернет връзка или небрежност на
клиента по време на надстройката.
Ако искате да отмените надстройката, докато се
изтегля софтуерът, натиснете бутона E.
Когато протича актуализация на системата, на
предния панел се показва "АКТУАЛИЗИРАНЕ".
| 26 Български
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 26
2013-09-25
2:50:40
1. Посетете www.samsung.com.
2. Щракнете върху ПОДДРЪЖКА в най-горната част
1. Изберете Актуализирай сега, и натиснете
бутона E. Появява се изскачащият прозорец за
актуализация.
2. Продуктът търси най-новата софтуерна версия в
интернет.
3. Ако не намери актуализация, се появява
изскачащият прозорец "Няма нови актуализации".
Натиснете бутона E за излизане.
4. Ако намери нова версия се появява прозорецът
за заявка за актуализация.
5. Изберете OK. Продуктът надстройва софтуера,
изключва се и се включва обратно автоматично.
6.
Ако не изберете OK или Отказ до една минута,
продуктът запаметява новия надстроен софтуер.
Можете да надстроите софтуера по-късно, като
използвате опцията за автоматична актуализация.
7. Ако изберете Отказ, продуктът отменя надстройката.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Когато системната надстройка завърши, проверете
детайлите на софтуера в раздела Информация за
продукта на екрана Връзка със Samsung.
Не изключвайте продукта по време на надстройка на
софтуера. Това може да предизвика неизправност.
Авт. актуализиране
Може да зададете функцията Автоматична
актуализация, така че продуктът да изтегля нови
надстройки на софтуера в режим на готовност.
В режим Автоматична актуализация продуктът е
изключен, но интернет връзката остава активна.
Това позволява на продукта да изтегля автоматично
софтуерни надстройки, когато не го използвате.
1. В началното меню натиснете бутоните ▲▼ за да
2.
изберете Авт. актуализиране, и после натиснете
бутона E.
Изберете Вкл. или Изк.
Ако изберете Вкл., продуктът автоматично
ще изтегля новите надстройки на софтуера,
когато е изключен и в режим на автоматично
актуализиране. Ако изтегли нова надстройка на
софтуера, продуктът ще ви попита дали искате да
я инсталирате, когато се включи.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
За да използвате тази функция, вашият продукт
трябва да е свързан с интернет.
на страницата.
3. Въведете номера на модела на продукта в полето
за търсене. При въвеждане на номера на модела
ще се появи падащ списък със продукти, които
съответстват на въведените стойности.
4. Щракнете с левия бутон върху номера на модела
на продукта в падащия списък.
5. На страницата, която се появява, превъртете
надолу и щракнете върху Ръководства за
фърмуер и изтегляния.
6. Щракнете върху Фърмуер в центъра на
страницата.
7. Щракнете върху бутона ZIP в колоната с файлове
в дясната страна на страницата.
8. Щракнете върху Изпрати в изскачащия прозорец,
който се появява.
Щракнете върху OK в изскачащия прозорец,
който се появява, за да изтеглите и запишете
файла на фърмуера на компютъра.
9. Разархивирайте zip архива на компютъра. Трябва
да имате папка със същото име като това на zip
файла.
10. Копирайте файла на USB устройството с флаш
памет.
11. Уверете се, че в продукта няма поставен диск,
след това поставете USB устройството с флаш
памет в USB порта на продукта.
12. В менюто на продукта отидете на Настройки >
Поддръжка > Актуализиране на софтуер.
13. Изберете Актуализирай сега.
14. Продуктът търси софтуера на USB устройството.
Когато го открие се появява изскачащият
прозорец за заявка за актуализиране.
15. Изберете OK. Продуктът надстройва софтуера,
изключва се и се включва обратно автоматично.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
В продукта не бива да има поставен диск, когато
надстроявате софтуера, като използвате USB Host
извода.
Когато системната надстройка завърши, проверете
детайлите на софтуера в раздела Информация за
продукта на екрана Връзка със Samsung.
Не изключвайте продукта по време на надстройка
на софтуера. Това може да предизвика
неизправност.
Обновяването на софтуера през USB извода се
поддържа само чрез USB флаш устройство.
Български
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 27
Настройки
Актуализиране чрез USB
Можете да използвате Update now (Актуализиране
сега), за да актуализирате софтуера по мрежова
връзка или като използвате USB памет. Мрежовите
инструкции са дадени по-долу. Инструкциите за USB
памет са на тази страница.
04
Актуализирай сега
27 |
2013-09-25
2:50:45
Възпроизвеждане на Мултимедия
Вашата система за домашно кино може да изпълнява
съдържание на Blu-ray/DVD/CD дискове, USB
устройства, компютри, таблети и интернет.
За да възпроизведете съдържание на компютъра или
мобилно устройство, трябва да свържете компютъра
или мобилното устройство към вашата мрежа. За да
възпроизвеждате съдържание на компютъра, трябва
също да изтеглите и да инсталирате мрежовия софтуер
AllShare или вече да разполагате с DNLA мрежов
софтуер на компютъра.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Компютри с Windows 7 и Windows 8 имат вграден
Метод 1
1. Включете продукта.
2. Свържете USB устройството към USB порта
в предната част на устройството. Появява се
изскачащият прозорец Свърз.нов.устр.
у
Филми и
ТВ шоу
програми
Apps
Свърз.нов.устр.
USB Flash Disk
Вид
Видео,
сни
снимки и
муз
музика
з
Видео
DLNA софтуер (Play To).
Снимки
Музикален
Цялото съдържание
Екран Цялото съдържание
Add App
За всички мултимедийни файлове екранът All Content
(Цялото съдържание) или един от неговите подекрани
е основният начин за достъп до и възпроизвеждане на
съдържание, записано на различни устройства, които
са свързани или пряко, или чрез мрежа.
Използване на екрана (Цялото
съдържание)
За достъп до основния екран на Цялото съдържание
изберете Снимки, Видео и Музик от началния екран и
натиснете бутона E.
Възпроизвеждане на дискове от
търговската мрежа
1. Натиснете бутона  за да отворите тавичката за
диск.
2. Поставете внимателно диск с лицевата страна
нагоре върху тавичката.
Add App
Add App
Web Browser
Настройки
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Ако изскачащият прозорец не се появи, преминете
към метод 2.
3. Използвайте бутоните ▲▼ за да изберете Видео,
Снимки, Музика, Всички, и после натиснете
бутона E. В зависимост от това как е подредено
съдържанието, ще видите папки, индивидуални
файлове или и двете.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Въпреки че продуктът ще покаже папки за всички
типове съдържание, той ще покаже файлове само
от типа, който сте избрали в стъпка 3. Например,
ако сте избрали музика, ще може да виждате само
музикални файлове. Можете да промените този
избор, като се върнете на екрана на AllShare Play и
после отидете на стъпка 4 от метод 2 по-долу.
4. Ако е необходимо, използвайте бутоните ▲▼◄►
Ако е необходимо, използвайте бутоните E.
5. Изберете файл за гледане или възпроизвеждане и
натиснете бутона E.
6. Натиснете бутона ВРЪЩАНЕ за изход от папка
или бутона Изход за връщане на началния екран.
7. Отидете на стр. 30~38 за инструкции, които
3.
4.
Натиснете бутона  за да затворите тавичката за
диск. Възпроизвеждането започва автоматично.
Ако възпроизвеждането не се стартира
автоматично, натиснете бутона 6 на
дистанционното управление или вж. "Екран
Цялото съдържание" по-горе.
Възпроизвеждане на файлове на
USB устройство
Има два метода, които можете да използвате за
изпълнение или гледане на мултимедийни файлове на
USB устройство чрез вашия продукт.
обясняват как да управлявате възпроизвеждане
на видео файлове, музика и картини от USB
устройство.
Метод 2
1. Включете продукта.
2. Свържете USB устройството към USB порта в
предната част на устройството.
3. Изберете Снимки, Видео и Музика на началния
екран и натиснете бутона E.
| 28 Български
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 28
2013-09-25
2:50:47
4. Изберете Снимки, Видео, Музика или Цялото
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Ако поставите диск, докато изпълнявате USB
устройство или телефон, режимът се сменя на
"Диск" автоматично.
Ако мобилният телефон е съвместим с DLNA,
можете да изпълнявате съдържанието, без да
свързвате с USB кабел. Вж. "Използване на
мрежовата функция AllShare" на стр. 29.
Изпълняване на диск със съдържание,
записано от потребителя
Можете да изпълнявате мултимедийни файлове, които
сте записали на Blu-ray, DVD или CD дискове.
1. Поставете записан от потребителя диск в
тавичката за дискове, като етикетът му сочи
нагоре, и затворете тавичката. Появява се
изскачащият прозорец за свързано устройство.
2. Използвайте бутоните ▲▼за да изберете
типа съдържание, който искате да видите или
възпроизведете - Видео, Снимки, или Музика - и
после натиснете бутона E.
5.
6.
7.
за да изберете папка, и после натиснете бутона
E.
Използвайте бутоните ◄►▲▼ за да изберете
желания файл, който искате да гледате или
изпълните, и натиснете бутона E.
Натиснете бутона ВРЪЩАНЕ веднъж или повече
пъти, за да излезете от текущия екран, да
излезете от папка или да се върнете в началния
екран. Натиснете бутона Изход за да се върнете
направо в началния екран.
Отидете на стр. 30~38 за инструкции, които
обясняват как да управлявате възпроизвеждане
на видео файлове, музика и картини от диск.
Използване на мрежовата
функция AllShare
Възпроизвеждане на Мултимедия
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Въпреки че продуктът ще покаже папки за всички
типове съдържание, той ще покаже файлове само
от типа, който сте избрали в стъпка 4. Например,
ако сте избрали музика, ще може да виждате само
музикални файлове. Можете да промените този
избор, като се върнете на екрана AllShare Play и
повторите стъпка 4.
5. Използвайте бутоните ◄► за да изберете желаното
устройство, и после натиснете бутона E.
6. Ако е необходимо, използвайте бутоните ▲▼◄►
за да изберете папка, и после натиснете бутона E.
7. Натиснете бутона ВРЪЩАНЕ за изход от папка
или бутона Изход за връщане на началния екран.
8. Отидете на стр. 33~38 за инструкции, които
обясняват как да управлявате възпроизвеждане
на видео файлове, музика и картини от USB
устройство.
4. Ако е необходимо, използвайте бутоните ▲▼◄►
05
съдържание, и после натиснете бутона E.
В зависимост от това как е подредено
съдържанието, ще видите папки, индивидуални
файлове или и двете.
AllShare ви позволява да възпроизвеждате
видеоклипове, снимки или музика на компютъра или
съвместимо с DLNA устройство чрез продукта, като
използвате безжична мрежова връзка.
За изтегляне на софтуера AllShare
AllShare улеснява извличането и възпроизвеждането
на мултимедийни файлове от компютри и съвместими
с DLNA устройства. Обаче компютрите трябва да
имат инсталирана програмата AllShare, а мобилните
устройства да поддържат AllShare. За повече
информация посетете портала за съдържание и услуги
на Samsung (http://link.samsung.com).
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Може да възникнат проблеми със съвместимостта,
когато се опитвате да възпроизвеждате
мултимедийни файлове чрез DLNA сървъри на
трети страни.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Въпреки че продуктът ще покаже папки за всички
типове съдържание, той ще покаже файлове само
от типа, който сте избрали в стъпка 2. Например,
ако сте избрали музика, ще може да виждате
само музикални файлове. Можете да промените
този избор, като се върнете на началния екран и
повторите стъпка 2.
3. Появява се екран, който показва съдържанието
на диска. В зависимост от това как е подредено
съдържанието, ще видите папки, индивидуални
файлове или и двете.
Български
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 29
29 |
2013-09-25
2:50:52
Възпроизвеждане на Мултимедия
Изпълнение на съдържание на
компютъра или DLNA устройство
чрез продукта
Компютър
Продукт
1. Свържете продукта, компютъра и вашия DLNA
съвместим мобилен телефон към същата
безжична мрежа.
2. Следвайте указанията в ръководството за
инсталиране/инструкциите на AllShare, за да
настроите устройства и файлове за изпълнение
или гледане.
3. На компютъра, като използвате софтуера AllShare,
Възпроизвеждане
на компютърни
файлове
Връзка с AllShare
се уверете, че телефонът е свързан.
4. На телефона изберете файла, който искате да
изпълните или видите, после изберете Blu-ray
продукта като устройството за възпроизвеждане.
5. На телефона стартирайте възпроизвеждането.
1. Свържете продукта, компютъра и/или съвместим
с DLNA устройство към една и съща безжична
мрежа.
2. Следвайте инструкциите в ръководството за
инсталиране/упътване за AllShare, за да настроите
устройства и файлове за възпроизвеждане или
гледане.
3. Изберете Снимки, Видео и Музика на началния
екран и натиснете бутона E. Екранът AllShare
Play се появява.
Управление на възпроизвеждането на
видеоклипове
Можете да управлявате възпроизвеждането на видео
съдържание на Blu-ray/DVD диск, USB устройство или
мобилно устройство на компютъра.
В зависимост от диска или съдържанието, някои
функции, описани в това ръководство, може да не са
налични.
4. Изберете съдържанието, което искате да
възпоизведете - Снимки, Видео, Музика, или
Цялото съдържание - и после натиснете бутона E.
5. На следващия екран изберете AllShare, и после
натиснете бутона E.
Бутони на дистанционното, които се
използват за възпроизвеждане на
видео
6. В списъка със свързани устройства на AllShare
DISC MENU
7.
Възпроизвеждане
на компютърни
файлове
Връзка с
AllShare
Смартфон
HOME
REPEAT
3
1 Използване на менюто за диск, заглавие,
изскачащото меню и списъка със заглавия
DISC MENU
По време на възпроизвеждането,
натиснете този бутон, за да
покажете менюто на диска.
TITLE
MENU
По време на възпроизвеждането,
натиснете този бутон, за да
покажете менюто за заглавия.
• Ако вашият диск има списък за
изпълнение, натиснете ПРЕГЛ.
бутон, за да отидете в списъка.
POPUP
MENU
По време на възпроизвеждането,
натиснете този бутон, за да
покажете изскачащото меню.
Управление на файловете
на компютъра от
продукта
(налично само за телефони Samsung, които поддържат
функцията AllShare.)
1
MUTE
FULL SCREEN
Компютър
Продукт
POPUP
2
Изберете файла, който искате да видите или
възпроизведете, след което натиснете бутона E.
Управление на възпроизвеждането
на съдържание на компютъра от
вашия смартфон
TITLE MENU
0
изберете вашия компютър или друго съвместимо
с AllShare устройство и после натиснете бутона
E. Появява се екран, който показва наличните
файлове.
| 30 Български
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 30
2013-09-25
2:50:56
Стартира възпроизвеждането.
5
Спира възпроизвеждането.
7
Поставя на пауза
възпроизвеждането.
Възпроизвеждане
с бърза скорост
По време на възпроизвеждане
натиснете бутона 3 или .
Всеки път, когато натиснете
бутона 3 или скоростта на
възпроизвеждане ще се променя.
Възпроизвеждане
с намалена скорост
В режим на пауза, натиснете бутона
.
Всеки път когато натиснете бутона
, скоростта на възпроизвеждане
ще се променя.
Възпроизвеждане
на стъпки
В режим на пауза, натиснете бутона
7.
Всеки път когато натиснете бутона
7, ще се появи нов кадър.
Възпроизвеждане
с прескачане
По време на възпроизвеждане
натиснете бутона 1 или 2.
Всеки път когато натиснете бутона
1 или 2, дискът се премества на
предишната или следващата глава
или файл.
3 Повторно възпроизвеждане
Продължавайте да натискате бутоните ▲▼докато вашият
избор се появи в съответното поле.
За да се върнете към нормално възпроизвеждане,
натиснете отново бутона REPEAT, натиснете
бутоните ▲▼ за да изберете Изк., и после
натиснете бутона E.
Екранът може да не покаже веднага Повторение A-B.
Продължавайте да натискате бутоните ▲▼, докато
Повторение A-B се появи в съответното поле.
Трябва да зададете точка (B) на разстояние поне 5
секунди от точка (A).
Използване менюто TOOLS
По време на изпълнение натиснете бутона TOOLS
(ИНСТРУМЕНТИ).
Пускане от
началото
3D
3D съдържание. Ако се приложи
за 2D съдържание, може да не се
покаже правилно.
Бележка за
филм
бутона REPEAT на дистанционното управление.
Заглавие, Глава, Всички или Повторение А-В
след това натиснете бутона E.
1. Натиснете бутона E в точката, в която искате да
| ЗАБЕЛЕЖКА |
започне повторното изпълнение (A).
Ако информацията за индекса
2. Натиснете бутона E в точката, в която искате да
Натиснете бутона E.
В зависимост от диска, екранът може да не покаже
всички опции за повтаряне.
Бележка за филм предоставя
информация за филма, например
режисьор, актьорски състав,
резюме и т.н.
- Бележка за филм е налично, ако
дискът включва информация за
Бележка за филм и е свързан с
мрежа.
Можете да използвате функцията
Scene Search (Търсене на сцена)
по време на възпроизвеждане, за
да гледате или пуснете филм от
избраната от вас сцена по избор.
Повторение A-B
| ЗАБЕЛЕЖКА |
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Използвайте менюто 3D само за
2. Натиснете бутоните ▲▼ за да изберете Изк.,
3. За да се върнете към нормално
4. възпроизвеждане, натиснете бутона REPEAT.
Изберете, за да се върнете в
началото на филма, и натиснете
бутона E.
Използвайте менюто 3D, за да
изберете опцията Хоризонтално
и Вертикално ако текущо
изпълняваното 3D съдържание не
се показва правилно в 3D режим.
1. По време на възпроизвеждането, натиснете
спре повторното изпълнение (В).
Търсене на
епизод
във файла е повредена
или файлът не поддържа
индексиране, няма да можете
да използвате функцията Scene
Search (Търсене на сцена).
Ако използвате функцията DLNA
след свързване на компютър
чрез мрежа, функцията Search
Scene (Търсене на сцена) може
да не се поддържа.
Български
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 31
Възпроизвеждане на Мултимедия
6
Екранът може да не покаже веднага главата и заглавието.
05
2 Бутони за управление на възпроизвеждането
В режим на търсене, бавно и постъпково изпълнение
продуктът не се изпълнява звук.
• За да се върнете към възпроизвеждане с нормална
скорост, натиснете бутона 6.
31 |
2013-09-25
2:51:07
Възпроизвеждане на Мултимедия
Ако има повече от един филм на
диска или устройството, изберете
това, за да стартирате друго заглавие.
Търсене на
заглавия
3. Натиснете бутона E в
точката, в която искате
да спре повторното
изпълнение (В).
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Трябва да зададете точка (B) на
разстояние поне 5 секунди от
точка (A).
1. Изберете Търсене на заглавия,
и натиснете бутона E.
2. Използвайте бутоните ▲▼ за
да изберете заглавие и след
това натиснете бутона E.
Реж. картина
Изберете това за задаване на
режима на картината.
- Динамичен : Изберете тази
настройка за увеличаване на
остротата.
- Стандартен : Изберете
тази настройка за повечето
приложения за преглед.
- Филм : Това е най-добрата
настройка за гледане на филми.
- Потребител : Потребителят
може да регулира съответно
остротата и намаляването на
шума.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Когато използвате функцията
BD, това меню няма да се
появява.
Аудио
Изберете, за да зададете желания
аудио език.
Синхр. звук
В някои случай, когато продуктът
е свързан към цифров телевизор,
аудио сигналът може да не се
синхронизира с видео сигнала. В
такъв случай регулирайте времето
на забавяне на аудиото, за да
съответства на видео сигнала.
Режим на
еквилайзер
Изберете, за да използвате
еквилайзера.
Настройки
еквалайзер
Изберете, за да настроите
еквилайзера.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Появява се само когато
е включен режимът на
еквилайзер.
Изберете за да изпълните глава
по ваш избор.
Търсене на
глави
1. Изберете Търсене на глави
и натиснете бутона E.
2. Използвайте бутоните ▲▼
за да изберете глава и след
това натиснете бутона E.
Изберете за да изпълните филма
от избрана времева точка.
1. Изберете Лента търсене по
2.
Лента
търсене по
време
време, и натиснете бутона
E.
Използвайте цифровите
бутони, въведете
времевата точка, откъдето
да започнете, след това
натиснете бутона E.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Можете да използвате
бутоните ◄►за да превъртате
назад или напред филм.
Филмът се превърта назад или
напред с по една минута при
всяко натискане на бутоните
◄►.
Режим
повтаряне
изберете, за да повторите дадено
заглавие, глава, или специфично
избрана част.
- Изк. : Изберете, за да се
върнете към нормално
възпроизвеждане.
- Заглав. : Изберете това за
повтаряне на желано заглавие.
- Глава : Изберете това за
повтаряне на специфична глава.
- Повторение А-В : Изберете това
за повтаряне на специфичен
раздел.
Субтитри
Изберете, за да зададете желания
език на субтитрите.
- За да използвате тази
функция можете също да
натиснете бутон SUBTITLE на
дистанционното управление.
Настройки
субтитри
Изберете, за да зададете желаните
опции за субтитри.
1. Натиснете бутоните ▲▼ за
да изберете Повторение А-В,
и после натиснете бутона E.
2. Натиснете бутона E в точката,
в която искате да започне
повторното изпълнение (A).
| 32 Български
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 32
2013-09-25
2:51:09
BONUSVIEW
аудио
Изберете, за да зададете желаната
опция за bonusview.
Изберете, за да зададете размера на
видео изображението. Изберете от
Оригинален, Режим1 (по-голям),
или Режим2 (най-голям).
Цял екран
Информация
Изберете това, за да проверите
информацията за видео файла.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
В зависимост от диска или устройството за
съхранение, менюто Tools (Инструменти) може да е
различно.
Видео файлове с високи побитови скорости от
20 Mbps или повече напрягат възможностите
на продукта и могат да спрат по време на
възпроизвеждане.
Използване на менютата Преглед и Опции
На екрана, който показва видео файловете, използвайте
бутоните ▲▼◄► за да изберете Преглед или Опции
горе вдясно, и после натиснете E.
Видео
Дата
Прегл.
Опции
Показва всички папки с
видеоклипове по дата.
Ако изберете папка и
после натиснете бутона
E това показва всички
видеоклипове в папката по
дата.
Заглав.
Показва всички видео
файлове на носителя или
устройството за съхранение
по заглавие.
Папка
Показва всички папки на
носителя или устройството
за съхранение.
Възпр.
избрано
Възпр. избраното ви
позволява да създадете
списък, като изберете
отделни файлове за
възпроизвеждане. Работи по
същия начин за всякакъв вид
мултимедийно съдържание.
Вж. "Създаване на списък от
CD" на стр. 35.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
В зависимост от диска или устройството за
съхранение, менютата Options (Опции) и View
(Преглед) може да са различни. Възможно е да не
се покажат всички опции.
Менютата View (Преглед) и Options (Опции)
обикновено са налични, когато гледате видео
файлове от USB устройство или компютър, диск
който сте записали сами или мобилно устройство.
Те обикновено не са налични, ако гледате
търговски Blu-ray, DVD или CD дискове.
Управление на
възпроизвеждането на музика
Можете да управлявате възпроизвеждането на
музика на DVD, CD, USB устройство или мобилно
устройство на компютъра. В зависимост от диска
или съдържанието, някои функции, описани в това
ръководство, може да не са налични.
Бутони на дистанционното, които се
използват за възпроизвеждане на
музика
RDS DISPLAY
1
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
DISC MENU
9
TITLE MENU
0
POPUP
4
2
3
5
6
MUTE
1
NUMBER бутони : По време на
възпроизвеждане на списък за изпълнение,
натиснете желания номер на запис.
Избраният запис се възпроизвежда.
2
Бутон 1 2 : Преминаване към предишния/
следващия запис.
3
Бутон 5 : Спира изпълнение.
Български
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 33
Възпроизвеждане на Мултимедия
Изпрати
BONUSVIEW
видео
Изберете Изпрати за да
качите избраните файлове в
приложение (Picasa, Facebook
и т.н.) или устройство. За да
използвате Изпрати, трябва
да регистрирате акаунт
в онлайн сайт и после да
влезете в него с функцията
Влизане.
05
За гледане на сцена под друг
ъгъл. Опцията Ъгъл показва броят
ъгли, които са налични за гледане
(1/1, 1/2, 1/3 и т.н.).
Ъгъл
33 |
2013-09-25
2:51:12
Възпроизвеждане на Мултимедия
Бързо възпроизвеждане
(Само за Audio CD(CD-DA)).
По време на възпроизвеждане натиснете
бутона 3 или .
Всеки път, когато натиснете бутона 3 или скоростта на възпроизвеждане ще се променя.
4
5
Бутон 7 : Пауза на запис.
6
Бутон 6 : Възпроизвежда избраното изпълнение.
Използване на менютата Преглед и Опции
На екрана, който показва музикалните файлове,
използвайте бутоните ▲▼◄► за да изберете Преглед
или Опции горе вдясно, и после натиснете бутона E.
Музика
Органи за управление на музикалния екран
Песен
Показва всички музикални
записи на носителя или
устройството за съхранение.
Албум
Показва цялата музика на
носителя или хранилището
по албум.
Изпълн.
Показва всички музикални
файлове на носителя или
устройството за съхранение
по изпълнител.
Жанр
Показва цялата музика на
носителя или хранилището
по жанр.
Папка
Показва всички папки на
носителя или устройството
за съхранение.
Възпр.
избрано
Play Selected (Възпр.
избраното) ви позволява
да създадете списък, като
изберете отделни файлове за
възпроизвеждане. Работи по
същия начин за всякакъв вид
мултимедийно съдържание.
Вж. "Създаване на списък на
аудио CD" на стр. 35.
Изпрати
Изберете Изпрати за
да качите избраните
файлове в приложение
(Picasa, Facebook и т.н.)
или устройство. За да
използвате Изпрати,
трябва да регистрирате
акаунт в онлайн сайт и
после да влезете в него с
функцията Влизане.
Извличане
Опцията за извличане
преобразува аудио CD
в mp3 формат и записва
преобразуваните файлове
на USB устройство или
мобилно устройство,
свързано към продукта.
Вж. Извличане на стр. 35.
Информация
Изберете това, за да
видите информация за
съдържанието.
Опции
TRACK 001
00:09
off
00:43
off
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
04:41
TRACK 004
04:02
TRACK 005
03:43
TRACK 006
03:40
TRACK 007
04:06
TRACK 008
03:52
TRACK 009
03:04
TRACK 010
04:02
Прегл.
Пауза на запис.
Възпроизвеждане на запис.
Преминаване към предишния запис.
Преминаване към следващия запис.
Превъртане назад на записа.
Превъртане напред на записа.
,
1
Повторение на един запис или всички.
Възпроизвеждане на записите в
произволен ред.
Опции
Показване на еквилайзера.
Ръчна настройка на еквилайзера.
(Само когато режим еквилайзер е
включен)
За достъп до органите за управление, изпълнете запис
и след това използвайте бутоните ▲▼◄►, за да се
преместите до орган за управление по ваши избор.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Органите за управление на музикалния екран са
достъпни само при изпълнение на песни.
Всички органи за управление не се появяват
едновременно.
| 34 Български
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 34
2013-09-25
2:51:16
Опции
Кодиране
В зависимост от диска или устройството за
изберете Възпр., и после натиснете бутона
E. Появява се екранът за възпроизвеждане на
музика, който показва само отметнатите записи.
Избраните записи се изпълняват автоматично.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
съхранение, менюто Инструменти може да е
различно. Всички опции може да не се показват.
Може да създадете до 99 записа на един аудио CD
Повтаряне на записи от аудио компактдиск
Ако сте създали списък, Възпр. избрано се заменя
Можете да настроите продукта да повтаря записи на
аудио CD (CD-DA/MP3).
На екрана Пусни избраното можете да изберете
1. По време на възпроизвеждане използвайте
в долния
бутоните ▲▼◄► за да изберете
десен ъгъл на екрана и после натиснете бутона E.
2. Използвайте ▲▼ за да изберете режима на
повтаряне, който искате - Изк, Една песен, или
Всички - и после натиснете бутона
у
E.
E
Опции
TRACK 001
00:09
off
00:43
off
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
04:41
TRACK 004
04:02
TRACK 005
03:43
TRACK 006
03:40
TRACK 007
04:06
TRACK 008
03:52
TRACK 009
03:04
TRACK 010
04:02
Разбъркване записи от аудио компактдиск
(CD-DA).
от Редакция списък в меню Инструменти.
Избор вс., Демаркиране всички, и Отказ.
~ Използвайте Избор вс. за да изберете всички
записи. Това отменя избора на отделни
песни. Когато натиснете бутона RETURN на
дистанционното управление или изберете
ВЪЗПР. и после натиснете бутона E,
всички записи ще се покажат на екрана за
възпроизвеждане на музика и продуктът ще
започне изпълнението от Запис 001.
~ Използвайте Демаркиране всички за
да премахнете избора от всички песни
едновременно. След това изберете отделни
записи или използвайте Избор вс., за да
изберете всички записи и после натиснете
бутона RETURN на дистанционното управление
или изберете ВЪЗПР. и после натиснете бутона
E. Ако не искате да използвате Избор вс.
или да избирате отделни песни, списъкът за
изпълнение няма да се промени.
~ Отказ отменя всички промени, направени на
екрана Пусни избраното. Когато се върнете на
екрана за възпроизвеждане, списъкът няма да е
променен.
Можете да настроите продукта да разбърква записи на
аудио CD (CD-DA/MP3).
Извличане
1. По време на възпроизвеждане използвайте
1. Поставете USB устройство в USB жака отпред на
бутоните ▲▼◄► за да изберете
в долния
десен ъгъл на екрана и после натиснете бутона E.
2. Използвайте ▲▼ за да зададете Вкл. или Изк на
Реж.разбъркване, и после натиснете бутона E.
Създаване на списък за изпълнение
1. На екрана за възпроизвеждане изберете бутона
Опции и натиснете бутона E. Появява се менюто
Опции.
2. Използвайте бутоните за да изберете Възпр.
избрано, след това натиснете бутона E.
Появява се екранът на Пусни избраното.
3. Използвайте бутоните за да изберете запис и
след това натиснете бутона E. Вляво от записа
се появява отметка.
4. Повторете стъпка 3, за да изберете други записи.
5. За да премахнете запис от списъка, отидете на
записа и натиснете отново бутона E. Отметката на
записа се премахва.
продукта.
2. На екрана за възпроизвеждане изберете бутона
Опции и натиснете бутона E.
Появява се менюто Опции.
3. Използвайте бутоните ▲▼ за да изберете
Извличане, и след това натиснете бутона E.
Появява се екранът Извличане.
4. Използвайте бутоните ▲▼ за да изберете запис,
и натиснете бутона E. Отляво на записа се появява
отметка.
5. Повторете стъпка 4, за да изберете допълнителни
записи.
6. За да премахнете запис от списъка, отидете на
записа и натиснете отново бутона E. Отметката на
записа се премахва.
7. Когато сте готови, изберете бутона Изв. като
използвате бутоните ▲▼ и после натиснете
бутона E.
Появява се изскачащият екран Изв.
Български
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 35
Възпроизвеждане на Мултимедия
| ЗАБЕЛЕЖКА |
6. Когато сте готови, натиснете бутона за да
05
Изберете, за да
управлявате опциите за
кодиране на текст.
35 |
2013-09-25
2:51:20
Възпроизвеждане на Мултимедия
8. Използвайте бутоните ▲▼ за да изберете
устройството, където да запаметите извлечения
файл, и натиснете бутона E.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Не прекъсвайте връзката към устройството по
време на извличането.
9. Ако искате да отмените извличането на записа,
натиснете бутона E и изберете Да. Изберете
Не за да продължите извличането.
10. Когато извличането завърши, се появява
съобщението "Successfully ripped (Успешно
извличане)". Натиснете бутона E.
11. Натиснете бутона ВРЪЩАНЕ, за да се върнете на
екрана за възпроизвеждане.
• В области с ниско приемане-чувствителност,
Bluetooth връзката може да не работи правилно.
• Системата за домашно кино има ефективен обхват
на приемане до 10 м във всички посоки, ако
няма препятствия. Връзката ще бъде автоматично
прекъсната, ако разстоянието надхвърли този
обхват. Дори в рамките на този обхват качеството на
звука можа да се занижи поради препятствия като
стени и врати.
• Това безжично устройство може да причини
електрическа интерференция по време на работа.
За свързване на системата за домашно
кино към Bluetooth устройство
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Тази функция не е налична за DTS аудио CD.
Възможно е тази функция да не се поддържа от
някои дискове.
Свързване
Извличането ще бъде шифровано в .mp3 формат
при 192 kbps.
На екрана Извличане можете също да изберете
Избор всички и Демарк. вс..
- Използвайте Select All (Избор всички), за да
изберете всички записи, и натиснете бутона E.
Това отменя избора на индивидуални записи.
- Изберете Демарк. вс., за да демаркирате всички
записи наведнъж.
Използване на Bluetooth
Може да използвате Bluetooth устройство, за да се
радвате на музика с високо качество на звука, всичко
без жици!
Какво е Bluetooth?
Bluetooth е технология, която позволява Bluetoothсъвместими устройства да общуват лесно, като
използват безжична връзка от близки разстояния.
• Bluetooth устройството може да причини шум или
неизправност :
- Когато част от тялото е в контакт с приемопредаващата система на Bluetooth устройството
или системата за домашно кино.
- Електрически вариации от блокиращи предмети
като стени, ъгли или офис подразделения.
- Електрическа интерференция от устройства
със сходен честотен диапазон, включително
медицински уреди, микровълнови печки и
безжични LAN.
• Сдвоете Blu-ray системата за домашно кино с
Bluetooth устройството, като поддържате близост.
• Колкото е по-голямо разстоянието между системата
за домашно кино и Bluetooth устройството, толкова
по-лошо става качеството. Ако разстоянието
надхвърли работния обхват на Bluetooth, връзката
се изгубва.
Bluetooth устройство
Проверете дали Bluetooth устройството поддържа
Bluetooth-съвместима функция за стерео слушалки.
1. Натиснете бутона FUNCTION на дистанционното
управление на продукта, за да покажете
съобщението BT.
2. Изберете менюто Bluetooth на Bluetooth
устройството, което искате да свържете.
Проверете в Bluetooth устройството.
3. Изберете меню стерео слушалка в Bluetooth
устройството.
• Ще видите списък със сканирани устройства.
4. Изберете "[HTS]Fxx..." от списъка на търсенето.
• Когато системата за домашно кино е свързана
към Bluetooth устройството, на предния
дисплей ще се покаже името на свързаното
Bluetooth устройство, следвано от системата за
домашно кино.
5. Изпълняван на музика на свързаното устройство.
• Можете да слушате музиката, изпълнявана на
свързаното Bluetooth устройство направо от
системата за домашно кино.
| 36 Български
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 36
2013-09-25
2:51:24
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Системата за домашно кино поддържа само SBC
Можете да прекъснете връзката между Bluetooth
устройството и системата за домашно кино. Проверете
в ръководството на потребителя на Bluetooth
устройството.
• Когато връзката между Bluetooth устройството
и системата за домашно кино се прекъсне, на
системата ще се покаже Прекъсната връзка на
лицевия дисплей.
За прекъсване на връзката между Bluetooth
устройството и системата за домашно кино
Натиснете бутона (
) на предния панел на системата за
домашно кино, за да изключите режима BT или да превключи
те на друг режим на системата за домашно кино.
• Освен при изключване при функционално
преобразуване, свързаното Bluetooth устройство
ще изчака известно време за отговор от Blu-ray
системата за домашно кино, преди да прекъсне
връзката. (Времето за прекъсване на връзката
може да е различно, в зависимост от Bluetooth
устройството.)
Възпроизвеждане на снимки
Можете да изпълнявате снимки на диск, USB
устройство или мобилно устройство на компютъра.
Използване на менюто с инструменти
По време на изпълнение натиснете бутона TOOLS.
Предишно
Изберете, за да преместите
предишната картина.
Следващ
Изберете, за да преместите
следващата картина.
Старт/Стоп
слайдшоу
 Скорост : Изберете, за да
зададете скорост на слайдшоуто.
 Ефект : Изберете, за да зададете
специален ефект на слайдшоуто.
Увеличение
Изберете, за да уголемите текущата
снимка. (Увеличаване до 4 пъти)
Върти
Изберете това, ако искате да
завъртите текущата снимка. (Това ще
завърти снимката в посока на или
обратна на часовниковата стрелка.)
Настройки
| ЗАБЕЛЕЖКА |
В режим на свързване с Bluetooth, Bluetooth
връзката може да се изключи, ако интервалът
между системата за домашно кино и Bluetooth
устройството превиши 32,8 фута. Когато Bluetooth
устройството се върне в работен обхват или
рестартирате Bluetooth устройството, трябва да
то сдвоите със системата за домашно кино, за да
установите повторно връзката.
Изберете, за да стартирате/
поставите на пауза слайдшоуто.
Настройки за
слайдшоу
Фонова музика
Режим на
еквалайзера
Изберете това, ако искате да
слушате музика, докато гледате
слайдшоу.
 Реж. картина
- Динамична : Изберете, за да
увеличите остротата.
- Стандартна : Изберете за
повечето условия на гледане.
- Филм : Това е най-добрата
настройка за гледане на филми.
- Потребител : Потребителят
може да регулира съответно
остротата и намаляването на
шума.
 Информация : Показва
информация за картината.
Може да персонализирате
собствените си лични
предпочитания за звук като
използвате настройките на
еквилайзера.
Български
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 37
Възпроизвеждане на Мултимедия
За прекъсване на връзката между Bluetooth
устройството и системата за домашно кино
устройството остане в готовност за 5 минути. За да свържете
повторно Bluetooth устройството, изключете скрийнсейвъра и
после свържете устройството. За да изключите скрийнсейвъра,
натиснете произволен бутон на дистанционното управление (за
сила на звука, цифров бутон и т.н.).
05
данни със средно качество (до 237 kbps@48 kHz)
и не подържа SBC данни с високо качество (328
kbps@44,1 kHz).
Функцията AVRCP се поддържа. Начинът и на
работа може да е различен, в зависимост от
спецификациите на свързаното устройство.
Свързвайте само Bluetooth устройства, които
поддържат профила A2DP.
Може да се сдвоява само по едно Bluetooth
устройство.
Търсенето или свързването към продукт може да
не се извърши правилно в следните случаи:
- Ако около системата за домашно кино се излъчват
силни електрични вълни.
- Ако с продукта са сдвоени едновременно няколко
Bluetooth устройства.
- Ако Bluetooth устройството се изключи, не е на
място или е неизправно.
- Отбележете, че устройства като микровълнови
фурни, безжични LAN адаптери, плазмени
крушки и газови фурни използват същия честотен
диапазон като Bluetooth устройството, което
може да доведе до електрическа интерференция.
В режим Bluetooth скрийнсейвърът ще се стартира, ако Bluetooth
37 |
2013-09-25
2:51:27
Възпроизвеждане на Мултимедия
Тази функция е налична само когато
Режим на еквалайзера е зададено
на Вкл..
Настройки
еквалайзер
| ЗАБЕЛЕЖКА |
В зависимост от диска или устройството за
съхранение, менюто Опции може да е различно.
Възможно е да не се покажат всички опции.
За да активирате функцията за фонова музика, фото
файлът трябва да се намира на същия носител като
този на музикалния файл. Обаче качеството на
звука може да се повлияе от побитовата скорост
на MP3 файла, размерът на снимката и методът на
кодиране.
Не може да уголемявате субтитрите и PG графиката
в режим на цял екран.
Използване на менютата Преглед и
Опции, когато е показан списъкът с
фото файлове Снимки
Снимки
Дата
Групира всички фото
файлове на носителя
или устройството за
съхранение по дата.
Щракнете върху група, за
да видите снимките в нея.
Заглав.
Показва всички фото
файлове на носителя
или устройството за
съхранение по заглавие.
Папка
Показва всички
папки на носителя
или устройството за
съхранение.
Прегл.
Слайдшоу
Опции
Възпр.
избрано
Стартира слайдшоуто.
Показва всички файлове
в текущата папка един
след друг. Ако искате да
създадете слайдшоу с
избрана група снимки,
вж. Play Selected (Възпр.
избраното) по-долу
Play Selected (Възпр.
избраното) ви
позволява да създадете
списък, като изберете
отделни файлове за
възпроизвеждане.
Работи по същия
начин за всякакъв
вид мултимедийно
съдържание. Вж.
"Създаване на списък на
аудио CD" на стр. 35.
Изпрати
Изберете Изпрати, за
да качите избраните
файлове в онлайн
сайтове (Picasa,
Facebook и т.н.) или
устройства. За да
използвате Изпрати,
трябва да регистрирате
акаунт в онлайн сайт и
после да влезете в него с
функцията Влизане.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
В зависимост от диска или устройството за
съхранение, менюто Options (Опции) може да е
различно. Възможно е да не се покажат всички опции.
Слушане на радио
Използване на бутоните на
дистанционното управление
1. Натиснете бутона FUNCTION за да изберете FM.
2. Настройте желаната станция.
• Предварителна настройка 1 : Натиснете бутона
MANUAL/PRESET за да изберете Preset и след
това натиснете бутона TUNING/CH (,.) за да
изберете предварително настроена станция.
- Преди да преминете на предварително
настроени станции, трябва да добавите
такива в паметта на продукта.
• Ръчна настройка : Натиснете бутона MANUAL/
PRESET за да изберете Manual и след това
за натиснете бутона TUNING/CH (,.) за
да извършите настройка на по-ниска или на
висока честота.
• Автоматична настройка : Натиснете бутона
MANUAL/PRESET за да изберете Manual
и след това натиснете и задръжте бутона
TUNING/CH (,.) за автоматично търсене на
честотен обхват.
Задаване на Моно/Стерео
Натиснете бутона MO/ST.
• При всяко натискане на бутона се извършва
превключване на звука между СТЕРЕО и МОНО.
• В район със слаб сигнал изберете МОНО за поясно приемане без смущения.
Предварителна настройка на станции
Пример : Настройка на FM 89.10 в паметта.
1. Натиснете бутона FUNCTION за да изберете FM.
2. Натиснете бутона TUNING/CH (,.) за да
изберете <89.10>.
| 38 Български
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 38
2013-09-25
2:51:29
3. Натиснете бутона TUNER MEMORY.
За показване на RDS сигналите
5. За да настроите предварително други станции,
повторете стъпки от 2 до 4.
• За да приемате предварително настроена
станция, натиснете MANUAL/PRESET за да
изберете настроена, и след това натиснете
бутона e TUNING/CH (,.) за да изберете
предварително настроена станция.
PS
(Програмна
услуга)
Докато се извършва търсене
се показва <PS NAME (Име на
програмна услуга)>, а след това
се показват наименованията
на станциите. <NO PS (Няма
програмна услуга)> се показва, ако
няма излъчван сигнал.
RT
(Радио текст)
Докато се извършва търсене, се
показва <RT (Радио текст)>, а
след това се показват текстовите
съобщения, излъчвани от станцията.
<NO RT (Няма радио текст)> се
показва, ако няма излъчван сигнал.
Честота
Честота на станцията (не-RDS услуга)
За RDS излъчванията
Използване на RDS (Система за данни за
радиостанции) за приемане на FM станции
RDS дава възможност на FM станции да излъчват
допълнителен сигнал едновременно със сигнала за
обичайните им програми.
Например, станциите излъчват името си, както и
информация за типа програма, която предават, като
спорт, музика и др.
Когато сте настроили апарата на FM станция, която
предоставя услугата RDS, индикаторът RDS светва на
дисплея.
Описание на RDS функцията
• PTY (Тип програма) : Показва типа на излъчваната в
момента програма.
• PS NAME (Название на програмната услуга) :
Показва названието на излъчващата станция и се
състои от 8 знака.
• RT (Радио текст) : Декодира текст, излъчван от
станцията (ако има такъв) и се състои от максимум
64 знака.
• CT (Часово време) : Декодира реално часово време
от FM честотата. Възможно е някои станции да не
излъчват PTY, RT или CT информация, затова такава
не се показва във всички случаи.
• TA (Обява за трафик) : TA ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.)
показва, че уведомяването за трафик е в ход на
изпълнение.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Възможно е RDS да не функционира правилно, ако
станцията, която слушате, не предава правилно
RDS сигнала или силата на сигнала е слаба.
За знаците, показвани на дисплея
Когато дисплеят показва PS или RT сигнали, се
използват следните знаци.
• Дисплеят не прави разлика между главни и малки
букви и винаги показва главни букви.
• Дисплеят не може да показва букви с ударения:
напр.<A,> може да бъде различни <A’s> с ударения,
като напр. <À, Â, Ä, Á, Å и Ã.>
Индикация PTY (Тип програма) и функция
PTY-SEARCH (ТЪРСЕНЕ НА ТИП ПРОГРАМА)
Едно от преимуществата на RDS услугата е, че можете
да откриете конкретна програма от предварително
настроените канали, като посочите PTY кодове.
Търсене на програма с използване на PTY кодове
Преди да започнете!
• Функцията PTY Search (Търсене на тип програма)
е приложима само за предварително настроени
станции.
• За да спрете търсенето по всяко време в хода на
процеса, натиснете 5 по време на търсене.
• За следните стъпки има ограничение по време. Ако
настройката бъде отменена преди да завършите,
започнете отново от стъпка 1.
• Когато натискате бутоните на основното
дистанционно, уверете се, че сте избрали FM
станцията чрез основното дистанционно.
Български
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 39
Възпроизвеждане на Мултимедия
На дисплея можете да видите RDS сигналите,
излъчвани от станцията.
Натиснете RDS DISPLAY докато слушате FM станция.
• При всяко натискане на бутона дисплеят се
променя, за да покаже следната информация :
PS NAME RT CT Честота
05
4.
• На екрана се появява ЧИСЛО.
Натиснете отново бутона TUNER MEMORY.
• Натиснете бутона TUNER MEMORY преди
ЧИСЛО да изчезне от екрана.
• След като натиснете бутона TUNER MEMORY,
ЧИСЛО изчезва от дисплея и станцията се
запаметява в паметта.
39 |
2013-09-25
2:51:32
Възпроизвеждане на Мултимедия
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
3D звук
1. Натиснете бутона PTY SEARCH докато слушате
FM станция.
2. Натискайте бутона PTY- или PTY+ докато на
дисплея се покаже желания от вас PTY код.
• Дисплеят ви показва PTY кодовете, описани
вдясно.
Можете да се радвате на по-естествен и реалистичен
съраунд звук с обогатени тонове, като регулирате
дълбочината на звука с опциите за ниво.
Изк  Високо  Ниско
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Това не е налично в режим FM.
TV SOUND
Звук на телевизора
3. Натиснете отново PTY SEARCH докато PTY
кодът, избран в предишната стъпка, е още на
дисплея.
• Централното устройство претърсва 15
предварително настроени FM станции, спира,
когато намери избраната от вас, и настройва
апарата на тази станция.
Използване на дистанционното управление за
специални ефекти Бутони за управление
SOUND
Функция SOUND EFFECT
EFFECT
Позволява за изберете режим, който оптимизира
звука.
1. Натиснете бутона SOUND EFFECT за да
•
•
•
•
изберете желания режим: MP3 подобрител 
Мощни баси  Футбол  Изкл.
MP3 подобрител : Помага да подобрите
качеството на звука (напр. mp3 музика). Може да
увеличите нивото на звука на MP3 (24 kHz, 8 бита)
до CD ниво (44.1 kHz, 16 бита).
Мощни баси : Увеличава силата на ниските
тонове и предоставя приглушаващи ефекти.
Футбол : Създава по-динамичен и реалистичен
звук, подобен на този в стадион. За слушане на
футболни и други спортни събития.
Изкл. : Изберете тази настройка за нормално
прослушване.
Можете да слушате чрез Високоговорители на системата
за домашно кино или Високоговорители на телевизора
с бутона TV SOUND.
1. Свържете HDMI кабела към телевизора и системата
за домашно кино. (Вж. стр. 16)
2. адайте свързаната система и телевизора на
Anynet+ (HDMI-CEC) Вкл..
3. Натиснете бутона TV SOUND на дистанционното
управление.
4. При всяко натискане на бутона TV SOUND,ЗВУК
НА ТЕЛЕВИЗОРА ВКЛ./ИЗКЛ. мига за кратко на
дисплея на предния панел и после се сменя на D.IN.
- ЗВУК НА ТЕЛЕВИЗОРА ВКЛ. : Извеждане
през Високоговорители на системата за
домашно кино.
- ЗВУК НА ТЕЛЕВИЗОРА ИЗКЛ. : Извеждане
през свързан с Anynet+ connected
Високоговорител на телевизора.
Използвайте в следния случай:
1) Искате да слушате звук през високоговорителите
на системата за домашно кино, когато гледате
телевизия.
2) Искате да слушате звук от USB носител,
включен към телевизора, през системата за
домашно кино.
ЗВУК НА ТЕЛЕВИЗОРА ВКЛ./ИЗКЛ. поддържа
спецификация
Свързан
телевизор
Anynet+ (HDMICEC) поддържан
телевизор
Настройка за
Anynet+
(HDMI-CEC)
Звук на Звук на
телевизора телевизора
Вкл.
Изкл.
ВКЛ.
O
O
Изк
O
X
O
X
Anynet+ (HDMICEC) неподдържан Не функционира
телевизор
| 40 Български
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 40
2013-09-25
2:51:34
Мрежови Услуги
Може да се радвате на различни мрежови услуги като
поточно видео или онлайн приложения, като свържете
продукта към мрежовата система.
Ако натиснете ЧЕРВЕНИЯ (A) бутон, след като влезете,
1. Свържете продукта към мрежата.
(Вж. стр. 17)
2. Конфигурирайте мрежовите настройки.
(Вж. стр. 23~25)
Влизане във вашия акаунт на
Samsung
Преди да получите достъп до филми, ТВ предавания
или приложения, препоръчваме да влезете във вашия
акаунт на Samsung.
За да влезете в акаунта на Samsung, следвайте тези
стъпки:
Преди да използвате филми, ТВ
предавания или приложения
Ако не сте настроили Smart Hub, когато използвате филми,
ТВ предавания или приложения за пръв път, продуктът ще
поиска да извършите процедура по настройка Smart Hub.
1. На началния екран изберете или Филми и ТВ
1. При показан начален екран натиснете ЧЕРВЕНИЯ
(A) бутон. Появява се екранът за влизане.
2. Изберете полето Имейл и натиснете бутона E.
Появява се изскачащата клавиатура.
2.
3. Използвайте клавиатурата, за да въведете вашия
имейл адрес. Когато сте готови, изберете Готово
и натиснете бутона E. Появява се повторно
екранът за влизане.
3.
4. Изберете полето Парола и натиснете бутона E.
Появява се изскачащата клавиатура.
5. Като използвате клавиатурата, въведете паролата.
4.
Когато сте готови, изберете Готово и натиснете
бутона E. Появява се повторно екранът за
влизане.
6. За да улесните процеса на влизане следващия
път, изберете Автоматично влизане, и после
натиснете бутона E.
7. Изберете Влизане, и натиснете бутона E.
5.
6.
Продуктът ви вписва с вашия акаунт. Вашият
имейл акаунт се показва долу вляво на екрана.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Ако сте избрали Автоматично влизане, при
следващото влизане продуктът ще въведе имейла
и паролата автоматично. Трябва само да изберете
Влизане.
Ако имейл адресът и паролата не се показват,
когато се появи екранът за влизане, изберете
бутона със сочещата надолу стрелка до полето
Email (Имейл) и после натиснете бутона E. Ще
се появи падащ списък с всички регистрирани
акаунти. Изберете вашия акаунт и натиснете бутона
E. Продуктът ще запълни полетата за имейл и
парола.
7.
8.
9.
предавания, или Приложения и натиснете
бутона E. Ако сте избрали Приложения отидете
на Стъпка 4.
Ако сте избрали Филми и ТВ предваания, се
появява изскачащият екран на Smart Hub, който
ви пита дали искате да настроите Smart Hub.
Изберете Да и натиснете бутона E. Появява се
екранът за добре дошли.
Изберете Старт и натиснете бутона E. Появява
се екранът за правила и условия и правила за
поверителност на Smart Hub.
На екрана за правила и условия и правила за
поверителност на Smart Hub трябва да разгледате
и приемете както правилата и условията за
ползване, така и правилата и условията за
поверителност на Smart Hub.
Превъртете надолу и после щракнете върху
бутона за преглед на детайли, за да видите
всички документи.
Когато приключите с разглеждането, превъртете
нагоре до първото поле за въвеждане и
натиснете бутона E за да приемете правилата и
условията за ползване и правилата и условията за
поверителност.
Натиснете бутона ► за да отидете на екрана за
допълнителни бележки за поверителността.
Щракнете върху бутона за преглед на детайлите,
за да видите цялата бележка.
Когато я прочетете, превъртете до най-горното
поле за въвеждане и натиснете бутона E.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Не е необходимо да приемате допълнителната
бележка за поверителност, но, ако не го направите,
е възможно една или повече от функциите на Smart
TV да не са налични за вас.
10. Натиснете бутона ► двукратно. Появява се
екранът за завършена настройка. Натиснете
бутона E.
Български
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 41
Мрежови Услуги
За да използвате мрежови услуги, първо трябва да:
06
се появява изскачащият прозорец на Моят акаунт. В
изскачащия прозорец можете да изберете Излизане,
Смяна на информацията за акаунта, Свързване
на акаунти за услуги, Премахване на акаунти от
устройството и Деактивиране на акаунта.
За да наемате филми или закупувате платени
приложения, трябва да имате регистрирана в акаунта
кредитна карта. Ако не сте регистрирали карта,
изберете Change Account Information (Смяна на
информацията за акаунта). На страницата Смяна на
информацията за акаунта изберете Регистриране
на карта, натиснете бутона E, и после следвайте
инструкциите на екрана.
41 |
2013-09-25
2:51:41
Мрежови Услуги
Използване на филми и ТВ
предавания
Ако нямате кредитна карта, свързана с вашия
акаунт на Samsung, след като влезете, се появява
екранът за регистриране на кредитна карта.
Следвайте инструкциите на екрана. Трябва да
имате регистрирана в акаунта кредитна карта,
за да наемате филми и да закупувате платени
приложения.
Можете да изтегляте или да възпроизвеждате поточно
платени или безплатни филми и ТВ предавания и да ги
гледате на вашия телевизор.
Филми и ТВ шоу програми
Най-важни
Използване на приложения
Препоръчително
Можете да изтегляте приложенията от интернет, да
получите достъп до различни платени и безплатни
приложения и да ги гледате на телевизора. За достъп
до някои приложения трябва да имате акаунт на
Samsung.
Предпочитани
ТВ предавания
Филми
Закупено
1. На началния екран изберете Филми и ТВ шоу
програми, и натиснете бутона E.
Бърз поглед на екрана с приложения
Препоръчително
1
1
2. Изберете някой филм от Интересни или
Препоръчани и после натиснете бутона E.
Появява се страницата за този филм.
ИЛИ
Web Browser
Използвайте бутона ▼, за да отидете в долната
част на екрана. Изберете Предпочитани, Найважни, ТВ предавания, Филми, или Закупени,
и после натиснете бутона E.
На страницата, която се появява, използвайте
бутоните ▲▼◄► за да изберете предаване, и
после натиснете бутона E.
На екрана ТВ предавания или Филми можете също
да изберете Какво ново?, Най-популярни, или
Жанрове за да видите още налични предавания
или филми. На екрана за жанрове използвайте
бутоните ▲▼◄► за да изберете Жанр, и после
натиснете бутона E.
За да направите избор на страница, която показва
ТВ предавания или филми, използвайте бутоните
▲▼◄►, за да направите своя избор, и после
натиснете E.
4. Изберете местоположение и натиснете бутона
3
4
2
5
Samsung
TV
Apps
3
Apps
4
Downloaded
1
Препоръчително : Показва препоръчано
съдържание, управлявано от Samsung.
Дава достъп до различни платени и
безплатни приложения за изтегляне
2
Интересни приложения : Използвайте
бутоните ▲▼◄► за да маркирате
показаното интересно приложение, и после
изберете бутона E. Появява се информация за
избраното приложение.
3
Мои прил. : Показва вашата лична галерия
от приложения, модифицирани в екрана
Всички изтеглени.
4
Изтеглени : Изберете Изтеглени за достъп
до екрана Всички изтеглени, където можете
да добавяте, модифицирате и изтривате
приложения, както и да видите всички
изтеглени.
3. За да гледате избор, изберете Гледай сега, и
натиснете бутона E. Появява се екран за избор,
който показва различни местоположения, от
които можете да наемете филма, заедно със
съответните цени.
2
My Apps
E. Следвайте упътванията на екрана, за да
стартирате филма.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Ако не сте влезли във вашия акаунт на Samsung,
ще се появи екранът за влизане след стъпка 3 и
трябва да влезете.
| 42 Български
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 42
2013-09-25
2:51:46
Стартиране на приложение
Може да изтеглите платени или безплатни приложения
чрез Samsung Apps.
1. Изберете Apps на Началния екран и после
1. На екрана Приложения изберете Samsung Apps
2. На екрана Приложения използвайте бутоните
2. Отгоре на екрана под Какво ново?, ще видите
серия нови приложения. Използвайте бутоните
◄► за да превъртите списъка надясно или
наляво, и после изберете приложение. Натиснете
бутона E за да видите повече информация за
приложението. Ако приложението е безплатно,
изберете Изтегляне, и после натиснете бутона
E за да изтеглите приложението. Ако е платено
приложение, изберете Закупуване, натиснете
бутона E и следвайте инструкциите на екрана.
натиснете бутона E.
▲▼◄► за да изберете приложение и после
натиснете бутона E. Приложението се стартира.
Използване на екрана Всички изтеглени
Всички изтеглени
Преглед : Дата на изтегляне
Мрежови Услуги
и после натиснете бутона E. Появява се екранът
на услугата на Samsung Apps.
06
Изтегляне на приложения
Редакт.
1 /23
Web Browser
Samsung Apps
| ЗАБЕЛЕЖКА |
За да закупите приложение, трябва да влезете в
акаунта на Samsung и да имате кредитна карта,
регистрирана в акаунта. Натиснете ЧЕРВЕНИЯ
(A) бутон на дистанционното управление, за да
влезете.
Ако не сте регистрирали карта, след като влезете,
натиснете отново ЧЕРВЕНИЯ (A) бутон и после
изберете Смяна на информацията за акаунта в
прозореца, който се появява. На страницата Смяна
на информацията за акаунта изберете Регистриране
на карта, натиснете бутона E и после следвайте
инструкциите на екрана.
Можете също да получите достъп до и да изтеглите
приложения от категориите, показани вляво на
екрана. За инструкции вж. стъпка 4.
3. Ако приложението е изтеглено, изберете
Стартиране, и после натиснете бутона E за да
стартирате приложението.
За да стартирате приложението по-късно,
натиснете бутона RETURN Във всеки случай
иконата за приложението ще се появи на екрана
на Приложения.
4. За да видите допълнителни приложения,
използвайте бутоните ▲▼◄► за да се
преместите в списъка с категории отляво на
екрана.
5. Натиснете бутоните ▲▼ за да изберете
категории. При всяко преместване на
маркирането на друга категория отдясно се
появява различен набор от приложения.
6. Използвайте бутона ►за да се преместите в
приложенията, и после бутоните ▲▼◄► за да
се местите от приложение в приложение.
7. За да видите повече информация за приложение,
Web Browser
Category : XXXXX | Version : X.XXX | Size : XX.XKB
Contact Info : admin@samsung.com (If you need to contact us, please use this address.)
Екранът Всички изтеглени показва всички приложения,
които сте изтеглили и ви позволява да:
• Сортирате приложенията на екрана Всички
изтеглени по Дата на изтегляне, Наскоро
отваряни и Заглавие.
• Прилагате различни функции от менюто за
редактиране върху приложения, показани в раздела
Мои прил. на екрана Приложения, включително
актуализиране, местене на приложения в папка,
изтриване на приложения от екрана Мои прил. и
заключване на приложения.
• Стартирате приложения.
Сортиране на приложения
За да сортирате приложенията на екрана Всички
изтеглени, следвайте тези стъпки:
1. От Началния екран изберете Приложения и
после натиснете бутона E.
2. На екрана с приложения използвайте бутона ▼
за да се преместите на горещата точка Изтеглени
отдолу на страницата и после натиснете бутона E.
3. На екрана Всички изтеглени използвайте бутоните
▲► за да се преместите на Преглед отгоре на
екрана и натиснете бутона E.
4. В появилия се падащ списък изберете Дата на
изтегляне, Наскоро отваряни или Заглавие
и натиснете бутона E. Приложенията на екрана
Всички изтеглени се сортират според избрания
критерий.
изберете го и натиснете E.
8. За да изтеглите приложението следвайте
инструкциите в стъпка 2 и 3.
Български
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 43
43 |
2013-09-25
2:51:53
Мрежови Услуги
Използване на функциите на менюто
за редактиране
Изтриване на приложения от Мои прил.
1. На екрана Всички изтеглени използвайте бутоните
Заключване/Отключване
Като използвате функцията Заключване/отключване и
защитния PIN, можете да заключвате приложения, за
да не могат да се стартират на екрана Приложения или
Всички изтеглени. PIN кодът по подразбиране е 0000.
1. На екрана Всички изтеглени използвайте бутоните
▲► за да се преместите на Редактиране отгоре
на екрана и натиснете бутона E.
2. Изберете Заключване/Отключване и натиснете
бутона E.
3. Когато се появи екранът за заключване, въведете
PIN кода, като използвате цифровите бутони на
дистанционното управление.
4. За да заключите приложение, изберете
приложение и след това натиснете бутона E. На
екрана се появява ключалка. Повторете, за да
заключите други отделни приложения.
5. За да отключите заключено приложение, изберете
го и след това натиснете бутон E.
6. За да отключите всички приложения
едновременно, използвайте бутоните ▲► за
да изберете бутона Заключване на всички, и
натиснете бутона E.
7. За да отключите всички заключени приложения
едновременно, използвайте бутоните ▲► за
да изберете бутона Отключване на всички, и
натиснете бутона E.
8. Натиснете бутона RETURN (ВРЪЩАНЕ), за да
се върнете в екрана Приложения. Отдясно на
заключените приложения се появява ключалка.
2.
3.
4.
5. Когато се върнете на екрана с приложения,
приложението вече ще е изтрито от Мои прил.
Преместване на приложение в Мои прил.
1. На екрана Всички изтеглени използвайте бутоните
2.
3.
4.
5.
Редактиране на Мои прил.
Редактирането на Мои прил. приложения позволява
да добавяте и изтривате приложения от Мои прил.
Това също ви позволява да сменяте позицията на
приложение в Мои прил.
Добавяне на приложение в Мои прил.
1. На екрана Всички изтеглени използвайте бутоните
2.
3.
▲► за да се преместите на Редактиране отгоре
на екрана и натиснете бутона E.
Изберете Редактиране на Мои прил. и после
натиснете бутона E. Появява се екранът за
редактиране на Мои прил.
Изберете приложение с пълен цвят от горния
ред с приложения и после натиснете бутона
E. Иконата на приложението с пълен цвят се
появява в областта Мои прил. отдолу и иконата
на приложенията в горния ред се засивява.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Засивените приложения са вече в Мои прил.
4. Когато се върнете на екрана Приложения,
приложението ще се появи в областта Мои прил.
▲► за да се преместите на Редактиране отгоре
на екрана и натиснете бутона E.
Изберете Редактиране на Мои прил., и после
натиснете бутона E. Появява се екранът за
редактиране на Мои прил.
Изберете приложение, което искате да изтриете
от Мои прил., натиснете бутона E, и после
натиснете бутоните ▲▼◄► в посока на .
Появява се изскачащият прозорец за изтриване
от Мои прил.
Изберете Да и натиснете бутона E.
▲► за да се преместите на Редактиране отгоре
на екрана и натиснете бутона E.
Изберете Редактиране на Мои прил. и после
натиснете бутона E. Появява се екранът за
редактиране на Мои прил.
Изберете приложението, което искате да
преместите в Мои прил., натиснете бутона E, и
натиснете бутоните ▲▼◄► за да преместите
приложението в посока на една от стрелките
(<, >, ^, и т.н.) която се появява около иконата
на приложението. Иконата на приложението се
премества в посоката, която сте избрали.
След като поставите иконата на приложението,
където желаете, натиснете бутона E.
Когато се върнете в екрана с приложения,
приложението вече ще е позиционирано на
избраното местоположение.
Създаване на папка
Създаването на папка ви позволява да създавате папка не
екрана Изтеглени, където можете да поставяте приложения.
1. На екрана Всички изтеглени използвайте бутоните
▲► за да се преместите на Редактиране отгоре
на екрана и натиснете бутона E.
2. Изберете Създаване на папка и натиснете
бутона E. Появява се изскачащият прозорец за
задаване на име на папка.
3. Натиснете бутона E. Появява се клавиатурата.
4. Изберете бутона Изчистване отдясно и после
5.
6.
натиснете бутона E за да преместите Папка 1 от
полето за въвеждане. След това, като използвате
клавиатурата, въведете името, което искате да
приложите за папката.
Когато сте готови, изберете Готово отдясно
и натиснете бутона E. Появява се изскачащият
прозорец.
Изберете OK и натиснете бутона E. Отляво на екрана
в списъка с приложения се появява нова папка.
| 44 Български
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 44
2013-09-25
2:51:58
Преместване в папка
6. Изберете OK и натиснете бутона E. Папката е
Преместването в папка ви позволява да местите
приложенията в папка по ваш избор.
1. На екрана Всички изтеглени използвайте бутоните
▲► за да се преместите на Редактиране отгоре
на екрана и натиснете бутона E.
2. Изберете Преместване в папка и натиснете
бутона E. Отваря се екранът за преместване в
папка.
3. Използвайте бутоните ▲▼◄► за да преместите
приложение и после натиснете бутона E за да
изберете приложение. В горния ляв ъгъл на
приложението се появява отметка.
4. За да премахнете избора на приложение,
натиснете бутона E. Отметката изчезва.
5. Повторете стъпка 3, за да изберете допълнителни
приложения.
7. Изберете Затвори отдясно на екрана и после
преименувана.
6.
7.
8.
9.
изберете Избор всички отгоре на екрана и
натиснете бутона E За да премахнете избора от
всички приложения, изберете Демарк. вс. горе
вдясно на екрана и натиснете бутона E.
Когато сте готови, изберете Избор на папка
отгоре на екрана и натиснете бутона E. Появява
се изскачащият прозорец за избор на папка.
В изскачащия прозорец за избор на папка
използвайте бутоните ▲▼ за да изберете
папката, където искате да преместите избраните
приложения, и после натиснете бутона E.
Появява се изскачащият прозорец за преместени
приложения. Натиснете бутона E.
За да отворите папката, използвайте бутоните
▲▼◄► ◄►, за да я маркирате, и после
натиснете бутона E.
Преименуване на папка
Преименуването на папка ви позволява да
преименувате съществуваща папка.
1. На екрана Всички изтеглени използвайте бутоните
▲► за да се преместите на Редактиране отгоре
на екрана и натиснете бутона E.
2. Изберете Преименуване на папка и натиснете
бутона E. Появява се екранът за преименуване на
папка и папката се маркира.
3. Използвайте бутоните ▲▼◄► за да маркирате
папка по ваш избор и после натиснете бутона
E. Появява се изскачащият прозорец за
преименуване.
4. Натиснете бутона E. Появява се клавиатурата.
5. Въведете новото име на папката. Когато сте
готови, изберете Готово отдясно и натиснете
бутона E. Изскачащият прозорец за преименуване
изчезва и се появява новото име.
Изтриването ви позволява да изтривате приложения
и папки от екрана Мои прил. Ако има приложения
в папката, както папката, така и приложенията се
изтриват заедно. Изтриването премахва приложенията
перманентно. Ако решите, че искате да използвате
изтрито приложения, трябва да го изтеглите отново.
1. На екрана Всички изтеглени използвайте бутоните
▲► за да се преместите на Редактиране отгоре
на екрана и натиснете бутона E.
2. Изберете Изтриване и натиснете бутона E.
Появява се екранът за изтриване.
3. Използвайте бутоните ▲▼◄► за да се
преместите на папка и после натиснете бутона E
за да я изберете. В горния ляв ъгъл на избраната
папка се появява отметка.
4. За да премахнете избора на приложение,
натиснете бутона E. Отметката изчезва.
5. Повторете стъпка 3, за да изберете допълнителни
приложения или папки.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
За да изберете всички изтеглени приложения,
изберете Избор всички отгоре на екрана и
натиснете бутона E За да премахнете избора от
всички приложения, изберете Демарк. вс. горе
вдясно на екрана и натиснете бутона E.
6. След като сте направили всички свои избори,
изберете Изтриване отгоре на екрана и
натиснете бутона E. Появява се изскачащият
прозорец за изтриване.
7. Изберете Да и натиснете бутона E. Всички избрани
приложения се изтриват.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Не можете веднага д а изтриете заключено
приложение или папка. Ако сте избрали заключено
приложение или папка за изтриване, когато
извършите стъпка 7, се появява изскачащ прозорец
за заключена услуга. Въведете защитния PIN код
в изскачащия прозорец и натиснете бутона E.
Заключването ще се освободи и приложението или
папката ще се изтрият.
Актуализиране на приложения
Актуализирането на приложения автоматично търси в
интернет за актуализирани версии на приложенията,
които сте изтеглили, и ги актуализира, ако намери понови версии.
1. На екрана Всички изтеглени използвайте бутоните
▲► за да се преместите на Редактиране отгоре
на екрана и натиснете бутона E.
Български
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 45
Мрежови Услуги
За да изберете всички изтеглени приложения,
Изтриване
06
| ЗАБЕЛЕЖКА |
натиснете E.
45 |
2013-09-25
2:52:00
Мрежови Услуги
2. Изберете Актуализиране на приложения и
натиснете бутона E.
3. Уредът търси в интернет за по-нови версии на
вашите приложения. Ако има нови приложения,
се появява изскачащият прозорец за
актуализиране на приложенията.
4. За да изтеглите актуализацията на определено
приложение, маркирайте приложението и
натиснете бутона E.
Отляво на приложението се появява отметка.
5. За да премахнете избор от приложение,
маркирайте го и натиснете бутона E.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
За да изберете всички актуализации, изберете
Избор всички вдясно на изскачащия прозорец
и натиснете бутона E За да премахнете избора от
всички актуализации, изберете Демарк. вс. и
натиснете бутона E.
6. След като сте избрали актуализациите, които
искате да изтеглите, изберете Актуализиране
отдясно на изскачащия прозорец и после
натиснете бутона E.
7. Уредът изтегля актуализациите, които сте
избрали. Във всяка икона на приложение се
показва лента за изтегляне, която отразява
процеса на изтегляне. Изтеглянето е завършено,
когато лентата за изтегляне изчезне.
Сърфиране с връзки и сърфиране с курсор
Уеб браузърът предоставя два типа сърфиране,
сърфиране с курсор и сърфиране с връзки.
Когато стартирате браузъра за пръв път е активно
сърфирането с курсор.
Ако използвате мишка за навигиране в уеб браузъра,
препоръчваме да оставите сърфирането с курсор
активно. Ако използвате дистанционното управление
за навигиране в уеб браузъра, препоръчваме да
смените сърфирането с курсор със сърфиране с
връзки. Сърфирането с връзки премества маркера от
една връзка на следващата в уеб браузъра и е много
по-бързо от сърфирането с курсор, ако използвате
вашето дистанционно управление.
За да активирате сърфирането с връзки, следвайте
тези стъпки:
1. Използвайте бутоните ▲▼◄► на
дистанционното управление, за да преместите
курсора на иконата на браузър с връзки горе
вдясно на екрана. Иконата на браузър с връзки е
третата икона отдясно.
Маркерът е в правилната позиция, ако иконата
стане синя и на екрана се появи Link Browser
(Браузър с връзки)
2. Натиснете бутона E. Сърфирането с връзки е
активирано и ще остане активно, докато не
покажете уеб браузъра.
Бърз преглед на контролния панел
Използване на Уеб браузъра
Можете да получите достъп до интернет чрез
приложението Уеб браузър.
Изберете Уеб браузър на началния екран и натиснете
бутона E.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Контролният панел, който се намира в горната част
на екрана, има серия икони, които стартират много
полезни функции. Иконите са описани по-долу, като
се започне от тази най-вляво на екрана.
1
http://www.samsung.com
При стартирането на Уеб браузъра на свързан
с HDMI връзка продукт към телевизор, който
поддържа BD Wise, браузърът ще се максимизира,
за да изпълни дисплея, а разделителната
способност на телевизора се задава на оптималната
автоматично.
Уеб браузърът не е съвместим с приложения Javа.
Ако опитате да изтеглите файл и файлът не може да
се запише, ще се появи съобщение за грешка.
Електронна търговия (за закупуване на продукти
онлайн) може да не се поддържа.
ActiveX не се поддържа.
Достъпът може да е блокиран за някои уеб сайтове
или за уеб браузъри на определени компании.
| 46 Български
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 46
2013-09-25
2:52:02
•
•
•
•
1
•
•
•
•
•
•
•
Използване на изскачащата клавиатура
Когато щракнете върху http://www.samsung.com
,
или получите достъп до поле за
въвеждане на данни или текст и натиснете бутона E
се появява изскачащата клавиатура.
у
http://www.samsung.com
Caps 1
2
3
4
5
2. Натиснете бутона E за да въведете буквата или
цифрата в полето за въвеждане.
3. За да въвеждате главни букви, преместете
маркирането на клавиша Caps горе вляво и
после натиснете бутона E Натиснете отново
бутона E с маркиран клавиш Caps, за да
получите отново достъп до малки букви.
4. За достъп до символи и допълнителни
пунктуационни знаци, маркирайте бутона 123#&
вляво и после натиснете бутона E.
5. За да изтриете въведен знак, преместете
маркирането на бутона и натиснете бутона E.
6. За да изтриете всички въведени знаци,
преместете маркирането на бутона Изчисти и
натиснете бутона E.
7. Когато сте готови с въвеждането, преместете
маркирането на бутона Готово и натиснете
бутона E.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Ако сте свързали безжична клавиатура към вашия
продукт, можете да я използвате за въвеждане
на букви, цифри, символи и пунктуационни
знаци. Отбележете, че безжичната клавиатура
работи само когато се появи изскачащият
прозорец за клавиатура и може да се използва
само за въвеждане на букви, цифри, символи и
пунктуационни знаци.
Опции за изскачащата клавиатура
а достъп до опциите на изскачащата клавиатура,
маркирайте бутона
долу вляво на клавиатурата и
натиснете бутона E.
Език
Препоръчан
текст
6
7
8
9
0
Clear
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
^
*

123#& a
s
d
f
g
h
j
k
l
~
@
!
Done
z
x
c
v
b
n
m
,
.
?
-

Cancel
.com



ENG
дистанционното управление, за да местите
маркирането на буква или цифра по ваш избор.
За да използвате изскачащата клавиатура с
дистанционното управление, следвайте тези стъпки:
Предвиждане
на следващата
буква
Изберете езика за клавиатурата.
Можете да изберете английски,
френски, руски и т.н.
Клавиатурата ще препоръчва
думи, когато въвеждате текст.
Можете да поставите тази
функция на Вкл. или Изкл.
Клавиатурата ще предвиди
следващата буква при въвеждане
на думи. Предвиждането се
появява в кръг около буквата,
която току-що сте въвели.
Можете да изберете предвидената
буква или да се преместите на
друга. Можете да поставите тази
функция на Вкл. или Изкл.
Български
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 47
Мрежови Услуги
•
1. Използвайте бутоните ▲▼◄► на
06
•
: Преместване на предишната страница.
: Преместване на следващата уеб
страница.
: Показване на екраните с показалци и
хронология. Можете да отметнете текущата
страница, да изберете съществуващ
показалец и да редактирате и изтривате
показалци. Можете също да видите
хронологията на сърфиране и да изберете
страница за повторно посещаване.
: Връща в началния екран на уеб
браузъра.
http://www.samsung.com
: Позволява
ръчно въвеждане на адрес на страница с
използване на клавиатурата.
: Презарежда текущата страница на
екрана.
: Добавя текущата страница към
показалците.
: Позволява да търсите
информация, като въвеждате думи и
знаци с клавиатурата. Вж. Използване на
изскачащата клавиатура на тази стр.
: Позволява да уголемявате или
свивате екрана с различни проценти.
: Включва функцията КВК.
: Позволява да превключвате между
сърфиране с курсор и сърфиране с
връзки.
: Позволява да конфигурирате
настройките на браузъра. Вж. Използване
на менюто Настройки на стр. 48.
: Затваря уеб браузъра.
47 |
2013-09-25
2:52:06
Мрежови Услуги
Използване на менюто Настройка
 Нулиране на паролата за
одобрени сайтове : Смяна на
паролата за Одобрени сайтове.
 Добавяне на текущия сайт :
Позволява да добавите текущо
показваната уеб страница към
списъка на Одобрени сайтове.
 Управление на одобрени
сайтове : Позволява да въвеждате
URL адресите на сайтове, които
да добавите или изтриете от
списъка Одобрени сайтове. Ако
включите Одобрени сайтове и
не сте добавили никакви сайтове
към списъка Одобрени сайтове,
няма да може да влизате в
никакви интернет страници.
Менюто Настройка съдържа функции, които
управляват работата на браузъра и неговата защита.
За да отворите менюто Настройка, маркирайте
иконата на контролния панел и натиснете бутона E. За
да изберете опция в менюто с настройки, маркирайте
у
опция и после натиснете бутона
E
E.
http://www.samsung.com
Активиране на захват
Инструм. четене
Одобрени сайтове
Частно в Интернет изкл.
Настройка на уеб
браузъра
Помощ
Затвори
Разрешаване/
забраняване
на функцията
Хващане
Поставя функцията Хващане на
Вкл. или Изкл.. Когато функцията
Хващане е включена, можете да
местите уеб страница нагоре или
надолу, без да плъзгате лентата за
превъртане.
Функцията Хващане е налична
само при сърфиране с курсор.
Инструм.
четене
Предоставя лесна за четене
страница чрез уголемяване на
основния текст. Инструментите за
четене не са налични за всички
страници.
Одобрени
сайтове
Позволява да ограничите достъпа
на деца до неподходящи уеб
страници, като разрешите достъп
само до уеб сайтове, които сте
регистрирали.
При всеки достъп до Одобрени
сайтове се появява екран за
PIN код. При първия достъп до
Одобрени сайтове въведете PIN
кода по подразбиране, 0000, като
използвате цифровите бутони на
дистанционното управление.
Можете да смените PIN кода, като
използвате Нулиране на паролата
за функцията Одобрени сайтове.
Вж. по-долу.
 Включване на одобрени
сайтове : Включва или
изключва функцията Одобрени
сайтове.
Вкл./изкл. на
поверително
сърфиране
Активиране или деактивиране на
режим Поверителност. Когато е
активиран режим Поверителност,
браузърът не запазва URL адресите,
които посещавате. Ако искате да
активирате режим на поверителност,
изберете OK.
Ако функцията за режим на
поверителност работи, иконата
"Стоп" се появява пред URL адреса
отгоре на екрана.
За да деактивирате режима на
поверителност, изберете го отново,
когато е активиран.
Настройки на
уеб браузър
 Задаване като начална стр. :
Можете да зададете началната
страница на уеб браузъра.
 Блокиране на изскачащи
прозорци : Включва и изключва
блокирането на изскачащи
прозорци.
 Добавяне на блокиране : Може
да определите дали да блокирате
реклами и да избирате URL
адресите на страниците, за които
рекламите са блокирани.
 Общи : Може да изтриете
лична информация, например
хронология на посетени уеб
сайтове и данни за сърфиране
(бисквитки и т.н.) и да нулирате
всички настройки за браузъра до
фабричните им стойности.
 Кодиране : Може да зададете
настройките за шифроване на
уеб страници на автоматично
или да изберете ръчно формат от
списъка.
 Курсор : Можете да изберете
скорост за курсора или да Вкл. и
Изкл. функцията за интелигентен
курсор. Информация за
браузър : Показва номера на
версията и авторски права.
| 48 Български
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 48
2013-09-25
2:52:12
Помощ
Предоставя основна информация
за работата на уеб браузъра.
за настройка на уеб браузъра може да не бъдат
активирани. Функциите, които не се активират, са
засивени и не могат да се използват.
Свързване на вашите акаунти за
интернет услуги с продукта
Функцията за свързване на акаунтите за услуги ви
позволява да свържете вашия продукт с вашите
акаунти за интернет услуги, така че продуктът да ви
вписва автоматично, когато стартирате приложението
за услугата.
За да създадете връзка към акаунт за услуга, следвайте
тези стъпки:
1. На началния екран натиснете ЧЕРВЕНИЯ (A) бутон
на дистанционното управление, за да влезете във
вашия акаунт на Samsung.
2. След като влезете, натиснете отново ЧЕРВЕНИЯ
(A) бутон на дистанционното управление.
3. Изберете Свързване на акаунти за услуги в
4.
изскачащия прозорец Мои прил. и натиснете
бутона E.
На екрана за свързване на акаунти за услуги
изберете услугата, която да свържете с продукта,
и натиснете бутона E.
Изберете Регистриране и натиснете бутона E.
1. Поставете USB памет в USB гнездото отпред на
продукта и после проверете оставащата памет.
Устройството с памет трябва да има поне 1 GB
свободно място, за да побере услугите на BDLIVE.
2. Изберете Настройки на началния екран и след
Мрежови Услуги
В зависимост от уеб сайта, някои от функциите
След като продуктът е свързан с мрежата, може да се
радвате на различно съдържание, свързано с филми,
като използвате съвместим с BD-LIVE диск.
06
| ЗАБЕЛЕЖКА |
BD-LIVE™
това натиснете бутона E.
3. Изберете Мрежа, и след това натиснете бутона
E.
4. Изберете Настройки за BD-Live, и след това
натиснете бутона E.
5. Изберете У-ние BD данни, и след това натиснете
бутона E.
6. Изберете Избор на устройство, и след това
натиснете бутона E.
7. Изберете USB и след това натиснете бутона E.
8. Поставете Blu-ray диск, който поддържа BD-LIVE.
9. Изберете елемент от различните услуги на BDLIVE, предоставени от производителя на диска.
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Начинът, по който използвате BD-LIVE, и
предоставените услуги може да се различават, в
зависимост от производителя на диска.
5.
6. На екрана за ИД и парола, въведете ИД, който
7.
8.
използвате за влизане в избраната услуга, като
използвате изскачащата клавиатура. Когато сте
готови изберете Готово, и натиснете бутона E.
Повторете същия процес за паролата. Когато сте
готови изберете Готово, и натиснете бутона E.
Изберете OK и натиснете бутона E.
Български
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 49
49 |
2013-09-25
2:52:16
Приложение
Допълнителна информация
Забележка
Връзки
HDMI OUT
• В зависимост от вашия телевизор, определени
разделителни способности на изходящия HDMI
сигнал може да не функционират.
• Трябва да имате HDMI връзка, за да се
наслаждавате на 3D технологията.
• Дългият HDMI кабел може да причини шум на
екрана. Ако това е така, задайте HDMI дълбоки
цветове на Изк в менюто.
Настройки
Настройки 3D
• За някои 3D дискове, за да спрете филм по време
на 3D възпроизвеждане, натиснете бутона 5
веднъж. Филмът спира и опцията за 3D режим се
деактивира.
За да смените опция за 3D, когато гледате 3D
филм, натиснете веднъж бутона 5. Появява се
менюто Blu-ray. Натиснете отново бутона 5,
после изберете 3D Settings (Настройки 3D) в
менюто Blu-ray.
• В зависимост от съдържанието и позицията на
картината на екрана на телевизора, може да
виждате вертикални черни ленти отляво, отдясно
и от двете страни.
ТВ Размер Съотношение
• В зависимост от типа на диска, някои от
пропорциите може да не са достъпни.
• Ако изберете екранно съотношение различно
от екранното съотношение на вашия телевизор,
картината може да изглежда деформирана.
• Ако изберете 16:9 Оригинален, телевизорът
може да покаже 4:3 Pillarbox (черни ленти
отстрани на картината).
BD Wise (само за продукти на Samsung)
• Когато BD Wise е включен, настройката
Резолюция автоматично се задава на BD Wise и
BD Wise се появява в меню Резолюция.
• Ако продуктът е свързан с устройство, който не
поддържа BD Wise, не можете да използвате BD
Wise функцията.
• За правилното функциониране на BD Wise
включете всяко меню BD Wise на плейъра и
съответно на телевизора.
Цифров изход
• Уверете се, че сте избрали правилния Цифров
изход или няма да чувате никакъв звук или силен
шум.
• Ако HDMI устройството (AV приемник,
телевизор) не е съвместимо с компресираните
формати (Dolby digital, DTS), аудио сигналът се
възпроизвежда като PCM.
• Стандартните DVD дискове нямат BONUSVIEW
аудио и звукови ефекти при навигация.
• Някои Blu-ray дискове нямат BONUSVIEW аудио
и звукови ефекти при навигация.
• Тази конфигурация за цифров изходящ сигнал не
засяга аналоговото аудио (Л/Д) или изходящия
HDMI сигнал към вашия телевизор.
Тя засяга изходящия сигнал от оптичния изход и
HDMI изходящия сигнал при свързване към AV
приемник.
• Ако изпълнявате аудио саундтрак тип MPEG,
независимо от избора на цифров изход (PCM или
Bitstream), аудио сигналът се извежда във формат
PCM.
BD-Live интернет връзка
• Интернет връзката може да е ограничена, когато
използвате BD-LIVE съдържание.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• В зависимост от вашия телевизор, определени
разделителни способности на изходящия HDMI
сигнал няма да работят. Вж. ръководството за
потребителя на вашия телевизор.
• Тази функция не е достъпна, ако HDMI кабелът не
поддържа CEC.
• Ако вашият телевизор Samsung има лого
Anynet+, той поддържа функцията Anynet+ .
У-ние BD данни
• В режим на външна памет, възпроизвеждането на
диск ще бъде спряно, ако прекъснете връзката
на USB устройството по време на изпълнението.
• Поддържат се само онези USB устройства,
форматирани във файлова система FAT (DOS
8.3 издание). Препоръчваме да използвате USB
устройства, които поддържат USB 2.0 протокол
с 4 MB/сек или по-висока скорост на писане/
четене.
• Функцията Продължаване на възпроизвеждането
може да не работи след форматирането на
устройството за съхранение.
• Общият размер на У-ние BD данни може да се
различава, в зависимост от условията.
| 50 Български
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 50
2013-09-25
2:52:19
• За повече информация относно DivX(R) VOD
посетете "http://vod.divx.com".
• В зависимост от Blu-ray/DVD диска, може да сте
в състояние да смените езика на субтитрите в
менюто Диск. Натиснете бутона DISC MENU.
• Тази функция зависи от това, какви субтитри са
кодирани на диска, като може да не работи с
всички Blu-ray/DVD дискове.
• Информация за основния/BONUSVIEW режим
се показва и ако Blu-ray диска има раздел
BONUSVIEW.
• Тази функция променя едновременно и
основните, и вторичните субтитри.
• Показва се броят съответно на основните и
вторични субтитри.
Настр. високогов.
• Когато Избор на говорител е зададено на
ТВ говорител, аудиото се произвежда от
високоговорителите на телевизора.
HDMI аудиото
• Когато HDMI аудиото се извежда към
високоговорителите на телевизора, то
автоматично се понижава на 2-канално.
Канал връщане аудио
• Когато Anynet+ (HDMI-CEC) е изкл., функцията за
връщане на аудио канал е неналична.
• Използването на HDMI, който не е сертифициран
за ARC (Канал връщане аудио) може да доведе до
проблеми със съвместимостта.
• Функцията ARC е налична, ако е свързан
съвместим с ARC телевизор.
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на видео файлове
• Видео файлове с високи побитови скорости от
20 Mbps или повече напрягат възможностите
на продукта и могат да спрат по време на
възпроизвеждане.
Избиране на аудио език
Приложение
Избиране на език за субтитрите
07
DivX® Видео при поискване
Възпроизвеждане на JPEG файлове
• Не може да уголемявате субтитрите и PG
графиката в режим на цял екран.
Възпроизвеждане на Мултимедия
Използване на бутона TOOLS при
възпроизвеждане на снимки
• Ако системата е свързана към телевизор, който
е съвместим с BD Wise-compliant и BD Wise е
вкл., менюто с настройки на картината няма да се
покаже.
• Фоновата музика няма да работи освен ако
музикалният или фото файлът се намират на
същия носител. Също качеството на звука може
да се повлияе от побитовата скорост на MP3
файла, размерът на снимката и методът на
кодиране.
• Индикаторът ◄► няма да бъде показан на
екрана, ако разделът BONUSVIEW не съдържа
настройки за BONUSVIEW аудио.
• Наличните езици чрез функцията Аудио език
зависят от езиците, които са кодирани в диска.
Тази функция или определени езици могат да не
бъдат налични.
• Някои Blu-ray дискове могат да ви дадат
възможност да изберете PCM или Dolby digital
аудио запис на английски език.
Български
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 51
51 |
2013-09-25
2:52:21
Приложение
Избор на цифров изходящ сигнал
Настройка
PCM
Връзка
Аудио поток
на Blu-ray
диск
Побитов поток
(прекодиран DTS)
Побитов поток
(прекодиран
Dolby D.)
AV приемник, който поддържа HDMI
PCM
До PCM 7.1кан.
PCM
DTS прекодиран
Прекодиран
Dolby Digital *
Dolby Digital
До PCM 2.1кан.
Dolby Digital
DTS rпрекодиран
Прекодиран
Dolby Digital *
Dolby Digital
Plus
До PCM 2.1кан.
Dolby Digital Plus
DTS прекодиран
Прекодиран
Dolby Digital *
Dolby
TrueHD
До PCM 2.1кан.
Dolby TrueHD
DTS прекодиран
Прекодиран
Dolby Digital *
DTS
До PCM 7.1кан.
DTS
DTS прекодиран
Прекодиран
Dolby Digital *
DTSHD High
Resolution
Audio
До PCM 7.1кан.
DTS-HD High
Resolution Audio
DTS прекодиран
Прекодиран
Dolby Digital *
DTS-HD
Master
Audio
До PCM 7.1кан.
DTS-HD Master
Audio
DTS прекодиран
Прекодиран
Dolby Digital *
PCM
Аудио поток
Dolby Digital
на DVD
DTS
Дефиниция
за Blu-ray
диск
Побитов поток
(необработен)
Всякакъв
До PCM 2 кан.
PCM 2-канален
PCM 2-канален
PCM 2-канален
До PCM 2.1кан.
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
До PCM 7.1кан.
DTS
DTS
DTS
Декодира
основното аудио
и BONUSVIEW
аудиото заедно
в PCM аудио и
звукови ефекти при
навигация, после
кодира повторно
PCM аудиото в
DTS побитово
изпълнение.
Декодира
основното аудио
и BONUSVIEW
аудиото заедно
в PCM аудио и
звукови ефекти
при навигация,
после кодира
повторно PCM
аудиото в Dolby
digital побитово
изпълнение или
PCM.
Декодира
основното аудио
и BONUSVIEW
аудиото заедно
в PCM аудио и
добавя звукови
ефекти при
навигация.
Извежда само
основното аудио,
така че вашият
AV приемник
може да декодира
ауидо побитовото
изпълнение.
Няма да чувате
BONUSVIEW
аудиото и звукови
ефекти при
навигация.
 Ако източникът на пряко изпълнение е 2-канален или моно, настройката Прекодиран Dolby D не се прилага.
Изходът ще бъде 2-канален PCM.
Blu-ray дисковете могат да включват три аудио потока :
- Основно аудио : Аудио саундтракът на основната функция.
- BONUSVIEW аудио : Допълнителен саундтрак като коментари на режисьора или артистите.
- Звукови ефекти при навигация : Когато се местите през менютата, може да прозвучат звукови ефекти при
навигация. Звуковите ефекти при навигация са различни за всеки Blu-ray диск.
| 52 Български
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 52
2013-09-25
2:52:24
Разделителна способност според режима на изходящия сигнал
Възпроизвеждане на
DVD
Приложение
Режим HDMI
Изход
Настройка
BD Wise
Електронно/цифрово
съдържание
Режим HDMI
Blu-ray диск
Разделителна
способност на Bluray
диск
1080p@60F
480i
Авто
Макс. разделителна способност на ТВ
Макс. разделителна
способност на ТВ
1080p@60F
1080p@60F
1080p@60F
Кадри на филм: Авто
(24 кадъра)
1080p@24F
-
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
07
Възпроизвеждане на Blu-ray диск/Електронно съдържание/
Цифрово съдържание
Отстраняване на неизправности
Когато устройството не работи правилно, направете справка в долната таблица. Ако проблемът не е посочен подолу или ако инструкциите не помогнат, изключете устройството, извадете кабела от контакта и се свържете с
най-близкия оторизиран дилър или сервизен център на Samsung Electronics.
Проблем
Проверка/Действие за корекция
Не мога да извадя диска.
• Включен ли е добре захранващият кабел в контакта?
• Изключете захранването и след това го включете отново.
Възпроизвеждането не
започва.
• Проверете номера на регион на Blu-ray/DVD диска.
Blu-ray/DVD дискове, закупени в чужбина, е възможно да не могат да се
възпроизвеждат.
• CD-ROM и DVD-ROM дискове не могат да се възпроизвеждат на това
устройство.
• Проверете дали е зададено правилно ниво за родителски контрол.
Възпроизвеждането не
започва веднага след
натискане на бутон Play/
Pause.
• Не използвате ли диск, който е деформиран или с драскотини по
повърхността?
• Избършете и почистете диска.
Не се чува звук.
• Системата за домашно кино не изпълнява звук при бързо възпроизвеждане, бавно
възпроизвеждане или постъпково възпроизвеждане.
• Свързани ли са правилно високоговорителите? Правилно ли сте персонализирали
настройките на високоговорителите?
• Не е ли дискът сериозно повреден?
Български
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 53
53 |
2013-09-25
2:52:28
Приложение
Проблем
Проверка/Действие за корекция
Дистанционното
управление не работи.
• Работите ли с дистанционното управление в рамките на работния му обхват и в рамките на
правилния ъгъл съобразно сензора?
• Изтощени ли са батериите?
• Правилно ли сте избрали функциите (TV/BD) на дистанционното (TV или BD)?
• Дискът се върти, но няма
картина.
• Качеството на картина
та е лошо и картината е
нестабилна.
•
•
•
•
Езикът за аудио и субтитри
не работи.
• Езикът за аудио и субтитри няма да работи при дискове, в които не е записан.
Не се появява екран с меню
дори след като е избрана
функция за меню.
• Не използвате ли диск, в който няма менюта?
Пропорциите на екрана не
могат да бъдат променени.
• Можете да възпроизвеждате 16:9 Blu-ray/DVD дискове в режим 16:9 Wide (Широк
екран), режим 4:3 Letter Box (Кутия за писма), или 4:3 Pan - Scan (Разтеглен) (с
ленти отстрани или отгоре и отдолу), но 4:3 Blu-ray/DVD дискове могат да се
възпроизвеждат само в размер 4:3. Проверете на опаковката на Blu-ray диска и
изберете подходяща функция.
• Продуктът не работи.
(Пример:
Електрозахранването се
изключва или се чува
странен звук.)
• Устройството не работи
нормално.
• Натиснете и задръжте бутона 5 на дистанционното управление за 5 секунди в
режим на STANDBY.
- Използването на функцията RESET ще изтрие всички запаметени настройки. Не
използвайте тази функция, ако не е наложително.
Забравили сте паролата за
нивото категоризация.
• Без поставен диск натиснете и задръжте бутона 5 на продукта за повече от 5
секунди. На екрана се появява INIT и всички настройки се връщат към стойностите
по подразбиране След това натиснете бутона за ВКЛЮЧВАНЕ.
- Използването на функцията RESET ще изтрие всички запаметени настройки.Не
използвайте тази функция, ако не е наложително.
Не се приемат радио
предавания.
• Свързана ли е правилно антената?
• Ако входящият сигнал от антената е слаб, монтирайте външната FM антена на място
с добро приемане на сигнала.
Докато слушате телевизия
през продукта, не се чува
звук.
• Ако бутонът ОТВОРИ/ЗАТВОРИ ^ е натиснат, докато слушате аудио с функциите D.
IN или AUX, функциите на Blu-ray/DVD диска се включват, а аудиото от телевизора
се изключва.
"Не е налично" се появява
на екрана.
• Функциите или действието не могат да се изпълнят в този момент, защото:
1. Софтуерът на Blu-ray/DVD диска ограничава това.
2. Софтуерът на Blu-ray диска/DVD диска не поддържа функцията (напр. ъгли).
3. Функцията не се предлага в момента.
4. Поискали сте номер на заглавие или глава или време на търсене извън наличния
диапазон.
Ако HDMI изходящият
сигнал е зададен на
разделителна способност,
която вашият телевизор
не може да поддържа
(например, 1080p),
възможно е да не виждате
картина на телевизора.
• Натиснете бутона 5 на предния панел в продължение на повече от 5 секунди, без
диск в устройството. Всички настройки се връщат към фабричните.
Телевизорът включен ли е?
Свързани ли са правилно видео кабелите?
Не е ли дискът не замърсен или повреден?
Диск с лошо фабрично качество няма да може да се възпроизвежда.
| 54 Български
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 54
2013-09-25
2:52:31
Проблем
Проверка/Действие за корекция
• Проверете връзката между телевизора и HDMI гнездото на продукта.
• Проверете дали вашият телевизор поддържа разделителна способност
576p/480p/720p/1080i/1080p на входящия HDMI сигнал.
Ненормален екран на HDMI
изход.
• Ако на телевизора се появи смущение във формата на снеговалеж, това означава,
че телевизорът не поддържа HDCP (Широколентова цифрова защита на
съдържанието).
07
Няма HDMI изход.
Мога да виждам папки,
споделени чрез AllShare
Play, но не и файловете.
• AllShare показва само файловете от категория Видео, Снимки и Музика. Други
типове файлове не се показват.
Видеоклипът се
възпроизвежда насечено.
• Проверете дали мрежата е стабилна.
• Проверете дали е правилно свързан мрежовият кабел и дали мрежата не е
претоварена.
• Безжичната връзка между сървъра и продукта е нестабилна.
Проверете връзката.
Връзката AllShare Play
между компютъра и
телевизора е нестабилна.
• IP адресът под същата подмрежа трябва да е уникален, в противен случай може да
възникне IP сблъсък.
• Проверете дали няма активирана защитна стена.
Ако е така, деактивирайте я.
Приложение
Функция AllShare Play
BD-LIVE
Не мога да се свърже към
сървъра на BD-LIVE.
• Проверете дали е успешна мрежовата връзка от функцията Network Status
(Състояние на мрежата).
• Проверете дали USB устройството с памет е свързано към продукта.
• Устройството с памет трябва да има поне 1GB свободно място, за да побере
услугите на BDLIVE.
Може да проверите наличната памет в BD Data Management (Управление на BD
данни) (Вж. стр. 50)
• Проверете дали менюто BD-LIVE интернет връзка е зададено на Allow (Разреши)
(Всички).
• Ако по-горното не успее, свържете се с доставчика на съдържание, за да
актуализирате до най-новия фърмуер.
При използване на услугата
BD-LIVE се появява грешка.
• Устройството с памет трябва да има поне 1GB свободно място, за да побере услугите
на BDLIVE.
Може да проверите наличната памет в BD Data Management (Управление на BD
данни) (Вж. стр. 50)
| ЗАБЕЛЕЖКА |
Когато бъдат възстановени фабричните настройки по подразбиране, всички данни от потребителя, записани в
BD данните, ще бъдат изтрити.
Български
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 55
55 |
2013-09-25
2:52:33
Приложение
Спецификации
Тегло
2,3 кг
Размери
430 (Ш) x 55 (В) x 252 (Д) мм
Общи
Диапазон на работна температура +5°C до +35°C
Диапазон на работна влажност
Съотношение сигнал/шум
FM Тунер Полезна чувствителност
10 % до 75 %
55 dB
12 dB
Обща хармонична деформация
0,5 %
Видео
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Аудио
PCM многоканално аудио, Побитово аудио, PCM аудио
Изходящ сигнал от преден
високоговорител
165W x 2(3Ω)
Изходящ сигнал от събуфър
170W(3Ω)
HDMI
Аналогов вход : 20Hz~20kHz (±3dB)
Усилвател Честотен диапазон
Цифров вход : 20Hz~40kHz (±4dB)
S/N съотношение
70dB
Дискретизация на каналите
60dB
Входна чувствителност
(AUX)500mV
| 56 Български
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 56
2013-09-25
2:52:37
Преден
Импеданс
3Ω
3Ω
Честотна лента
140Hz~20kHz
40Hz ~ 160Hz
Звуково
налягане на
изходящ звук
87dB/W/M
88dB/W/M
Номинална
входна мощност
165W
170W
330W
340W
входна мощност
Събуфър
Приложение
Високоговорител Максимална
07
2,1-канална система високоговорители
Система
високоговорители
HT-F5200
Размери
95 x 146 x 74
(Ш x В x Д)
(Единица : мм)
122 x 530 x 120
170 x 350,4 x 287
HT-FS5200
255 x 230 x 255
HT-F5200
Тегло
(Единица : кг)
0,37
1,18
•
•
•
•
•
3,41
HT-FS5200
4,44
Не се поддържат мрежови скорост равни на или по-ниски от 10Mbps.
Samsung Electronics Co., Ltd си запазва правото да променя спецификациите без предизвестие.
Теглото и размерите са приблизителни.
Конструкцията и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
За спецификациите на мощността и консумацията проверете етикета на продукта.
С това Samsung Electronics декларира, че тази система за домашно кино отговаря на основните
изисквания и други съответни условия на Директива 1999/5/EC.
Официалната Декларация за съответствие може да се намери на http://www.samsung.com, отидете
на Поддръжка > Намери и въведете името на модела.
Този уред може да работи във всички страни от ЕС.
Български
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_130925.indd 57
57 |
2013-09-25
2:52:40
Контакти със SAMSUNG ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ
Ако имате въпроси или коментари за продуктите на Samsung, се обърнете към
центъра за обслужване на клиенти на SAMSUNG.
Country
Contact Centre 
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG (0800 7267864)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
051 331 999
07001 33 11 , sharing cost
062 726 786
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030-6227 515
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt.
Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll
free
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
800-SAMSUNG (800.7267864)
261 03 710
020 405 888
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
Web Site
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support
(Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/fr/support
Country
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
www.samsung.com/de/support
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
www.samsung.com/gr/support
http://www.samsung.com/hu/
support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
Contact Centre 
080 697 267
090 726 786
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22
607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia
jak za 1 impuls według taryfy
operatora
** (koszt połączenia według taryfy
operatora)
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726
7864) TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
0034902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support
(German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
Правилно изхвърляне на батериите в този продукт
(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)
Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този
продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са
маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или
олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези
вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.
За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните
ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте
посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.
Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот
(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)
Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че
продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се
изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте
тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило
не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване,
предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение
създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.
Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието,
или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да
занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.
Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора
за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите
отпадъци на търговското предприятие.
HT-F5200_FS5200_EN3_BUL_141217.indd 58
2014-02-17
8:06:20
HT-F5200
HT-FS5200
2.1-kanalni Blu-ray™
sistem za kućnu zabavu
korisničko uputstvo
Zamislite mogućnosti
Hvala što ste kupili ovaj Samsungov proizvod.
Da dobijete kompletniju uslugu,
molimo da vaš proizvod registrujete na
www.samsung.com/register
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 1
2013-09-25
2:54:09
Sigurnosne Informacije
Upozorenje
DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU).
UNUTRA NEMA DELOVA KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. SERVISIRANJE POVERITE KVALIFIKOVANOM
OSOBLJU SERVISA.
OPREZ
OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA
NE OTVARATI
Ovaj simbol ukazuje na “opasan
napon” u proizvodu koji predstavlja
opasnost od električnog udara ili
telesne povrede.
OPREZ: DA BISTE SPREČILI ELEKTRIČNI
UDAR, ŠIROKI KONTAKT UTIKAČA
USKLADITESA ŠIROKIM KONTAKTOM
UTIČNICE I UMETNITE DO KRAJA.
UPOZORENJE
• Da biste smanjili opasnost od požara ili električnog
udara, ne izlažite ovaj proizvod kiši ili vlazi.
OPREZ
• Aparat se ne sme uranjati ili prskati; na aparat se ne
smeju stavljati predmeti napunjeni vodom, kao što su
vaze.
• Mrežni utikač se koristi za iskopčavanje uređaja i mora
da bude slobodan u svakom trenutku.
• Ovaj aparat mora uvek da bude povezan na AC
utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem.
• Da biste iskopčali aparat sa električne mreže, morate
izvući utikač iz mrežne utičnice, pa će mrežni utikač biti
slobodan.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Ovaj simbol ukazuje na važna
uputstva koja se dobijaju uz ovaj
proizvod.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
Ovaj CD plejer je klasifikovan kao LASERSKI proizvod
KLASE 1.
Upotreba kontrola, podešavanja ili izvršavanje procedura,
osim onih koje nisu ovde navedene, može dovesti do
izlaganja opasnom zračenju.
OPREZ
NEVIDLJIVO LASERSKO ZRAČENJE AKO SE UREĐAJ
OTVORI I ONEMOGUĆE ZAŠTITE, IZBEGAVAJTE
IZLAGANJE ZRAKU.
| 2 Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 2
2013-09-25
2:54:15
Čuvanje i rukovanje diskom
• Ne izlažite aparat kapanju ili prskanju. Ne stavljajte na
aparat predmete napunjene tečnostima, kao što su
vaze.
• Da biste potpuno isključili ovaj aparat, morate izvući
utikač iz zidne utičnice. Zbog toga utikač mora u
svakom trenutku da bude pristupačan.
• Ne dodirujte utikač vlažnim rukama. To može
prouzrokovati električni udar.
• Ne priključujte više električnih uređaja na istu zidnu
utičnicu. Preopterećenje utičnice može prouzrokovati
njeno pregrevanje i usled toga požar.
• Održavanje kućišta
- Pre povezivanja drugih komponenata na ovaj
proizvod, morate prvo da ih isključite.
- Ako proizvod iznenada premestite sa hladnog
na toplo mesto, može doći do kondenzacije na
radnim delovima i sočivima i izazvati abnormalnu
reprodukciju diska. Ako se to desi, isključite proizvod
iz struje, sačekajte dva sata, a zatim priključujte
utikač na mrežnu utičnicu. Zatim stavite disk i
ponovo pokušajte reprodukciju.
Proizvedeno pod licencom
Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic, i dupli-D
simbol su zaštitni znaci Dolby
Laboratories.
Proizvedeno pod licencom američkog patenta br.:
5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535;
7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 i
drugih američkih i svetskih patenata koji su potvrđeni
ili čekaju na potvrđivanje. DTSHD, njegov simbol i
DTSHD i njegov simbol su registrovani zaštitni znaci,
a DTS-HD Master Audio | Essential je zaštitni znak
kompanije DTS, Inc. Proizvod sadrži softver. © DTS,
Inc. Sva prava zadržana.
O DIVX VIDEO FORMATU:
DivX® je digitalni video format
koji je kreirala kompanija
DivX, LLC, podružnica korporacije Rovi Corporation.
Ovo je uređaj sa zvaničnim certifikatom DivX Certified®
koji reprodukuje DivX video. Više informacija i softverske
alate za konverziju vaših datoteka u DivX video zapise
potražite na www.divx.com.
O DIVX FORMATU VIDEO ZAPISA NA ZAHTEV:
Ovaj uređaj sa certifikatom DivX Certified® mora da
bude registrovan da bi mogao reprodukovati filmove
kupljene u DivX formatu video zapisa na zahtev (VOD).
Da biste dobili registracioni kod, pronađite DivX VOD
deo u meniju za podešavanje uređaja. Idite na vod.
divx.xom da biste saznali kako da završite proces
registracije.
DivX Certified® za reprodukciju DivX® video zapisa
do HD 1080p, uključujući i premium sadržaj.
DivX®, DivX Certified® i slični logotipi su zaštićeni
znaci korporacije Rovi Corporation ili njenih
podružnica i koriste se pod licencom. Pokriven jednim
ili više sledećih patenata izdatih u SAD-u: 7,295,673;
7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 3
Sigurnosne Informacije
Mere opreza pri rukovanju
Licence
01
• Držanje diskova
- Otisci prstiju ili male ogrebotine na
disku mogu da smanje kvalitet zvuka
i slike ili da prouzrokuju preskakanje.
- Izbegavajte dodirivanje površine diska na kojoj su
snimljeni podaci.
- Uvek držite disk za ivice da biste izbegli ostavljanje
otisaka prstiju na površini diska.
- Ne lepite papir ili traku na disk.
• Čišćenje diskova
- Ako na površini diska postoje otisci
prstiju ili prljavština, očistite ga
blagom sapunicom i obrišite mekom
tkaninom.
- Prilikom čišćenja nežno brišite od
centra ka spoljnom obodu diska.
- Čuvanje diska
 Ne čuvajte na direktnoj sunčevoj svetlosti.
 Čuvajte u hladnom provetrenom prostoru.
 Čuvajte u čistom zaštitnom omotu i skladištite
uspravno.
• Ako proizvod pravi abnormalnu buku, miris goretine
ili dim, odmah ga isključite putem prekidača za
uključivanje i isključivanje i izvucite utikač iz zidne
utičnice. Zatim se obratite najbližem servisnom centru
za tehničku pomoć. Ne koristite tada ovaj proizvod.
Korišćenje takvog proizvoda može izazvati požar ili
električni udar.
3|
2013-09-25
2:54:17
Sigurnosne Informacije
HDMI, HDMI logotip i termin
„High Definition Multimedia
Interface“ su žigovi ili
registrovani žigovi kompanije HDMI Licencing LLC.
Oracle i Java su registrovani zaštitni znaci
kompanije Oracle i/ili njenih filijala. Ostala
imena mogu biti zaštitni znaci njihovih
vlasnika.
Ovaj proizvod obuhvata tehnologiju zaštite od kopiranja
koja je zaštićena pravom na osnovu S.A.D. patenata i
drugih prava na intelektualnu svojinu korporacije Rovi.
Reinženjering i demontaža su zabranjeni.
Blu-ray Disc™, Blu-ray™ i logotipi su zaštitni znaci Bluray Disc Association.
Ovaj proizvod koristi Cinavia tehnologiju za ograničenje
upotrebe neovlašćenih kopija nekih komercijalno
proizvedenih filmova i video zapisa i zvučnih zapisa.
Kada se otkrije upotreba neovlašćene kopije, prikazaće
se poruka i reprodukcija ili će kopiranje biti prekinuto.
Više informacija o Cinavia tehnologiji dostupne su na
internet informacionom centru za potrošače Cinavia
na adresi http://www.cinavia. com. Da biste zatražili
dodatne informacije o Cinavia-i putem pošte, pošaljite
razglednicu sa vaše e-adrese: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, SAD.”
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju u vlasništvu pod
licencom kompanije Verance Corporation i zaštićen je
američkim patentom 7,369,677 i drugim američkim i
svetskim patentima koji su potvrđeni ili su na čekanju,
kao i zaštitom autorskih prava i poslovne tajne za
određene aspekte takve tehnologije. Cinavia je zaštitni
znak kompanije Verance Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava
zadržana od strane kompanije Verance. Reinženjering ili
demontaža su zabranjeni.
- Obaveštenje o licenci za softver sa otvorenim kodom:
U slučaju da se koristi softver sa otvorenim kodom,
licence za softver sa otvorenim kodom dostupne su u
meniju proizvoda.
Korišćenje 3D funkcije
VAŽNE ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE INFORMACIJE
ZA 3D SLIKE.
Treba da pročitate i razumete sledeće sigurnosne
informacije pre korišćenja 3D funkcije.
• Neki gledaoci mogu da osete nelagodnost prilikom
gledanja 3D televizije, npr. vrtoglavicu, mučninu i
glavobolju. Ako osetite bilo koji od tih simptoma,
prekinite sa gledanjem 3D televizije, skinite 3D aktivne
naočare i odmorite se.
• Gledanje 3D slika u dužem periodu može izazvati
naprezanje očiju. Ako osetite naprezanje očiju, prekinite
sa gledanjem 3D televizije, skinite 3D aktivne naočare i
odmorite se.
• Odgovorna odrasla osoba treba često da proverava
decu koja koriste 3D funkciju. Ako postoje bilo kakve
naznake o zamoru očiju, glavobolji, vrtoglavici ili mučnini
neka dete prekine gledanje 3D televizije i odmori se.
• Ne koristite 3D aktivne naočare u druge svrhe (kao
naočare za vid, naočare za sunce, zaštitne naočare, itd.)
• Nemojte koristiti 3D funkcije ili 3D aktivne naočare
dok hodate ili se krećete. Korišćenje 3D funkcije ili 3D
aktivnih naočara za vreme kretanja može da dovede
do toga da udarate u predmete, da se sapletete i/ili
padnete, kao i do teških povreda.
• Ako želite da uživate u 3D sadržaju, povežite 3D uređaj (3D
kompatibilan AV prijemnik ili TV) na HDMI OUT priključak
proizvoda korišćenjem HDMI kabla velike brzine. Stavite
3D naočare pre reprodukovanja 3D sadržaja.
• Proizvod šalje 3D signale samo putem HDMI kabla koji
je povezan na HDMI OUT priključak.
• Budući da je rezolucija video signala u modu 3D
reprodukcije fiksirana na rezoluciju originalnog 3D videa,
rezoluciju ne možete da promenite onako kako želite.
• Neke funkcije kao što su BD Wise, podešavanje
dijagonale i rezolucije ekrana, možda neće pravilno
funkcionisati u modu 3D reprodukcije.
• Za pravilnu isporuku 3D signala morate koristiti HDMI
kabl za velike brzine.
• Kada gledate 3D slike, udaljite se od televizora
najmanje za tri širine ekrana. Na primer, ako imate
ekran dijagonale 46 inča, udaljite se od ekrana 138
inča (3,5 metara).
• Za najbolju 3D sliku, 3D video ekran postavite u visini
očiju.
• Ako je proizvod povezan sa nekim 3D uređajima, 3D
efekat možda neće pravilno funkcionisati.
• Ovaj proizvod ne vrši konverziju 2D sadržaja u 3D.
• “Blu-ray 3D” i “Blu-ray 3D” logotip su zaštitni znaci Bluray Disc Association.
| 4 Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 4
2013-09-25
2:54:22
Autorsko pravo
Sadržaj
MREŽNI SERVISI
SIGURNOSNE INFORMACIJE
2
3
3
3
4
5
Upozorenje
Čuvanje i rukovanje diskom
Mere opreza pri rukovanju
Licenca
Korišćenje 3D funkcije
Autorsko pravo
POČETAK
6
7
10
10
Disk i kompatibilnost formata
Oznake diskova koje proizvod može reprodukovati
Pribor
Pričvršćivanje torusnog feritnog jezgra na LAN kabl
proizvoda
11 Prednja ploča
11 Zadnja ploča
12 Daljinski upravljač
POVEZIVANJA
14 Povezivanje zvučnika
16 Povezivanje sa televizorom/Spoljni uređaji
17 Povezivanje mrežnog rutera
PODEŠAVANJA
18
18
18
19
23
26
Ekran svih sadržaja
Reprodukcija komercijalnih diskova
Reprodukcija datoteka sa USB uređaja
Reprodukcija diska sa snimljenim sadržajem korisnika
Korišćenje funkcije AllShare mreže
Kontrola video reprodukcije
Kontrola reprodukcije muzike
Reprodukovanje foto sadržaja
Slušanje radija
Korišćenje tastera za specijalne efekte na
daljinskom upravljaču
Sigurnosne Informacije
28
28
28
29
29
30
33
37
38
40
01
© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Sva prava zadržana. Ovo korisničko uputstvo ili njegovi
delovi ne mogu se umnožavati bez prethodnog pisanog
odobrenja Samsung Electronics Co., Ltd.
REPRODUKCIJA MEDIJA
Procedura početnog podešavanja
Početni ekran
Pristupanje ekranu za podešavanja
Funkcije menija Podešavanja
Mreže i Internet
Ažuriranje softvera
41
41
42
42
46
49
49
Prijavljivanje na vaš Samsung nalog
Pre korišćenja filmova i TV emisija ili aplikacija
Korišćenje filmova i TV emisija
Korišćenje aplikacija
Korišćenje programa Web Browser
Povezivanje naloga za Internet servis na proizvod
BD-LIVE™
DODATAK
50 Dodatne informacije
53 Rešavanje problema
56 Specifikacije
 Slike i ilustracije koje su upotrebljene u
ovom korisničkom uputstvu date su samo
kao reference i mogu se razlikovati od vašeg
proizvoda.
 Administrativni troškovi mogu biti naplaćeni ako je:
a. tehničar pozvan u vaš dom na vaš zahtev
i ako proizvod nije u kvaru (tj. kada niste
pročitali ovo korisničko uputstvo).
b. vi donesete uređaj u servisni centar, a
proizvod nije u kvaru (tj. kada niste pročitali
ovo korisničko uputstvo).
 Iznos tih administrativnih troškova biće vam
saopšten pre obavljanja bilo kakvih radova ili
kućne posete.
Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 5
5|
2013-09-25
2:54:26
Početak
Disk i kompatibilnost formata
Tipovi diskova i sadržaji koje vaš proizvod može reprodukovati
Mediji
Tip diska
Blu-ray Disc
3D Blu-ray Disc
VIDEO
Detalji
BD-ROM ili BD-RE/-R disk snimljen u BD-RE formatu.
DVD-VIDEO, DVD-RW,
DVD-R, DVD+RW,
DVD+R
DVD-VIDEO, snimljeni i finalizovani DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R
diskovi, ili USB memorijskim medijima na kojima se nalaze DivX, MKV,
MP4 sadržaji.
MUZIKA
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Muzika snimljena na CD-RW/-R, DVD-RW/-R i BD-RE/-R diskovima ili
USB memorijskim medijima na kojima se nalaze MP3 ili WMA sadržaji.
FOTOGRAFIJA
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Muzika snimljena na CD-RW/-R, DVD-RW/-R i BD-RE/-R diskovima ili
USB memorijskim medijima na kojima se nalaze JPEG sadržaji.
| NAPOMENA |
Ovaj proizvod možda neće reprodukovati neke CD-RW/-R i DVD-R diskove zbog tipa diska ili uslova snimanja.
Ako DVD-RW/-R diskovi nisu ispravno snimljeni u DVD video formatu, neće moći da se reprodukuju.
Vaš proizvod neće reprodukovati sadržaj koji je snimljen na DVD-R uređaju sa bitskom brzinom većom od 10 Mb/s.
Vaš proizvod neće reprodukovati sadržaj koji je snimljen na BD-R ili USB uređaju sa bitskom brzinom većom od 30 Mb/s.
Reprodukcija možda neće uspeti sa nekim tipovima diskova ili kada koristite specifične operacije, kao što su promena
ugla ili podešavanje proporcija slike. Informacije o diskovima su detaljno navedene na kutiji diska. Pogledajte ako je
neophodno.
Kada reprodukujete BD-J naslov, učitavanje može trajati duže nego kod običnih naslova ili će se neke funkcije vršiti
sporije.
Tipovi diskova koje vaš proizvod ne može reprodukovati
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/MVDisc,
itd.
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(osim CD lejera)
• DVD-RW(VR mode)
• 3.9 GB DVD-R diskovi za
autorizaciju.
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(CDG diskovi reprodukuju
samo audio sadržaje, ne
reprodukuju grafiku).
| NAPOMENA |
Ovaj proizvod možda neće reagovati na sve komande za rad zato što neki Blu-ray, DVD ili CD diskovi dozvoljavaju određene
ili ograničene operacije i mogućnosti tokom reprodukcije. Molimo da imate na umu da to nije greška u proizvodu.
Samsung ne može garantovati da će ovaj proizvod reprodukovati svaki disk sa Blu-ray, DVD ili CD logotipom jer se
formati diskova razvijaju, i problemi i greške se mogu javiti pri pravljenju softvera za Blu-ray diskove, DVD i CD i/ili
proizvodnji diskova.
Molimo da kontaktirate SAMSUNG centar za brigu o korisnicima ukoliko imate pitanja ili naiđete na poteškoću pri
reprodukciji Blu-ray diska, DVD ili CD diskova u ovom proizvodu. Takođe, u ovom korisničkom uputstvu možete naći i
dodatne informacije o ograničenjima reprodukcije.
Neki komercijalni diskovi i DVD diskovi koji su kupljeni van vašeg regiona možda neće moći da se reprodukuju na
ovom proizvodu.
| 6 Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 6
2013-09-25
2:54:29
Kod regiona
Kod
regiona
Oblast
A
Severna Amerika, Centralna
Amerika, Južna Amerika,
Koreja, Japan, Tajvan, Hong
Kong i Jugoistočna Azija.
B
Evropa, Grenland, Francuske
teritorije, Bliski istok, Afrika,
Australija i Novi Zeland.
C
Indija, Kina, Rusija, Centralna i
Južna Azija.
1
SAD, Teritorije SAD-a i Kanada
2
Evropa, Japan, Bliski istok,
Egipat, Afrika, Grenland
3
Tajvan, Koreja, Filipini,
Indonezija, Hong Kong
4
Meksiko, Južna Amerika,
Centralna Amerika, Australija,
Novi Zeland, Pacifička ostrva,
Karibi
5
Rusija, Istočna Evropa, Indija,
Severna Koreja, Mongolija
6
Kina
Blu-ray disk
DVD-VIDEO
Početak
Tip diska
Oznake diskova koje proizvod
može reprodukovati
02
Proizvod i diskovi su kodirani prema regionu. Ti kodovi
regiona moraju da se slažu kako bi disk mogao da se
reprodukuje. Ukoliko se kodovi ne poklapaju, disk se
neće reprodukovati.
Regionalni broj ovog proizvoda je prikazan na zadnjoj
ploči proizvoda.
Blu-ray Disc
3D Blu-ray disk
BD-LIVE
Dolby
DTS
PAL televizijski sistem u
Ujedinjenom Kraljevstvu,
Francuskoj, Nemačkoj, itd.
DivX
Java
| NAPOMENA |
Ako broj regiona Blu-ray diska/DVD diskova ne
odgovara broju regiona ovog proizvoda, proizvod
ne može da reprodukuje takav disk.
Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 7
7|
2013-09-25
2:54:31
Početak
Podržani formati
Podrška video datoteka
Sufiks
datoteke
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.webm
Sadržaj
Video kodek
Rezolucija
Brzina
kadrova (f/s)
Bitska
brzina (Mb/s)
Audio kodek
Divx 3.11 / 4
/5/6
MPEG4 SP/ASP
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
H.264 BP/
MP/HP
1920x1080
(WMV v7,v8,
MSMPEG4 v3 :
1280x720)
6~30
30
VP6
640x480
-
4
MVC
-
24/25/30
60
1920x1080
6~30
20
Motion JPEG
Microsoft
MPEG-4 v3
Window Media
Video v7, v8, v9
WebM
MPEG2
Dolby Digital
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital
Plus
MPEG (MP3)
DTS (Core)
MPEG1
VP8
 Ograničenja
- Čak i kada je datoteka kodirana gore navedenim
podržanim kodekom, moguće je da se datoteka ne
reprodukuje ako postoji problem sa sadržajem.
- Normalna reprodukcija nije zagarantovana ako je
informacija sadržaja datoteke pogrešna ili ako je sama
datoteka oštećena.
- Kod datoteka koje imaju veću bitsku brzinu/brzinu
kadrova od standardne može da dođe do prekida pri
reprodukciji.
- Funkcija pretraživanja (preskakanja) nije dostupna ako
je tabela indeksiranja datoteke oštećena.
- Ako datoteku reprodukujete sa udaljenog mesta
preko mrežne veze, može da dođe do prekida u video
reprodukciji, što zavisi od uspostavljene mrežne brzine.
- Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda neće biti
kompatibilni sa ovim proizvodom.
 Video dekoder
- Podržava do H.264 nivo 4.1 (osim FMO/ASO/RS)
- Ne podržava VC1 AP L4
- Osim za WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
Ispod 1280 X 720: maks. 60 kadrova
Iznad 1280 X 720: maks. 30 kadrova
Vorbis
- Ne podržava GMC 2 ili više
- Podržava samo SVAF Top/Bottom, Side by Side
- Podržava samo BD MVC Spec
 Audio dekoder
-
Podržava WMA 10 Pro (do 5.1)
Ne podržava WMA audio signal bez gubitaka.
Podržani ADPCM IMA, MS.
Ne podržava ADPCM (A-Law, μ-Low)
Ne podržava QCELP, AMR NB/WB
Podržava Vorbis (do 2 kanala),
Podržava Dolby Digital Plus (do 7.1-kanalni)
 Komentari
-
MPEG4 : Podržava do GMC 1-Warping Point.
H.264 : Podržava do BP/MP/HP nivo 4.1.
WMV : Podržava V9, VC1 SP/MP/AP L3.
MPEG1 : Ne podržava D-slike.
MPEG2 : Podržava do visokoprofilnog visokog nivoa.
| 8 Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 8
2013-09-25
2:54:42
Podržani DivX formati za datoteke titlova
Podrška za datoteke slika
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
reprodukuju, što zavisi od uslova video rezolucije i
brzine kadrova.
Podrška muzičkih datoteka
Sufiks
datoteke
*.mp3
Sadržaj
Audio
kodek
Podržani opseg
MPEG
MPEG1
Audio
Layer 3
-
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG4
AAC
-
*.flac
FLAC
FLAC
Podržava do 2
kanala
*.ogg
OGG
Vorbis
Podržava do 2
kanala
*.wma
WMA
WMA
Podržava WMA 10
Pro (do 5.1)
Ne podržava WMA
audio signal bez
gubitaka
Podržava do M2
profila
Ne podržava LBR
režim
*.wav
wav
wav
-
*.mid
*.midi
midi
midi
tip 0 i tip 1
*.ape
ape
ape
Ne podržava X13,
NVT
Tip
Rezolucija
*.jpg
*.jpeg
JPEG
15360x8640
*.png
PNG
4096x4096
*.bmp
BMP
4096x4096
*.mpo
MPO
15360x8640
Napomene o USB povezivanju
• Vaš proizvod podržava USB memorijske uređaje, MP3
plejere, digitalne fotoaparate i USB čitače kartica.
• Ovaj proizvod ne podržava imena datoteka ili
direktorijuma koja su duža od 128 znakova.
• Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda neće biti
kompatibilni sa ovim proizvodom.
• Vaš proizvod podržava sisteme datoteka FAT16, FAT32
i NTFS.
• USB uređaje povežite direktno na USB priključak
proizvoda. Povezivanje preko USB kabla može dovesti
do problema kompatibilnosti.
• Stavljanje više od jednog memorijskog uređaja u
čitač za više kartica može da dovede do nepravilnog
funkcionisanja čitača.
• Ovaj proizvod ne podržava PTP protokol.
• Ne isključujte USB uređaj tokom procesa „učitavanja”.
• Što je veća rezolucija slike, više vremena će biti
potrebno da se prikaže slika.
• Ovaj proizvod ne može da reprodukuje MP3 datoteke
sa DRM (Upravljanje digitalnim pravima) sistemom koje
su preuzete sa komercijalnih sajtova.
• Vaš proizvod podržava samo video zapise sa manje od
30 f/s (brzina kadrova).
• Vaš proizvod podržava samo uređaje klase USB
memorija velikog kapaciteta (MSC), kao što su fleš
memorije i USB HDD uređaji. (HUB sistem nije podržan.)
• Određeni USB HDD uređaji, čitači kartica i fleš
memorije možda neće biti kompatibilni sa ovim
proizvodom.
• Ako je za neke USB uređaje neophodno prekomerno
napajanje, uređaj za zaštitu kola može ograničiti uređaj.
• Ukoliko je reprodukcija sa USB HDD nestabilna,
obezbedite dodatno napajanje priključivanjem HDD u
zidnu utičnicu. Ukoliko se problem nastavi, kontaktirajte
proizvođača USB HDD.
• SAMSUNG nije odgovoran za bilo koje oštećenje
datoteka s podacima ili gubitak podataka.
Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 9
Početak
Moguće je da se neki diskovi MKV i MP4 formata ne
Sufiks datoteke
02
| NAPOMENA |
9|
2013-09-25
2:54:45
Početak
AVCHD
(Napredni video kodek visoke definicije)
•
•
•
•
Ovaj proizvod može da reprodukuje diskove AVCHD formata. Takvi diskovi se obično snimaju i koriste u videokamerama.
AVCHD format je format digitalne videokamere visoke definicije.
MPEG-4 AVC/H.264 format komprimuje slike sa većom efikasnošću od konvencionalnog formata za kompresiju slike.
Neki AVCHD diskovi koriste format “x.v.Colour”. Ovaj proizvod može da reprodukuje AVCHD diskove koji koriste
format “x.v.Colour”.
• “x.v.Colour” je zaštitni znak Sony Corporation.
• “AVCHD” i logotip AVCHD su zaštitni znaci kompanija Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. i Sony Corporation.
| NAPOMENA |
Neki diskovi AVCHD formata se možda neće moći reprodukovati, što zavisi od uslova snimanja.
Diskovi AVCHD formata se moraju finalizirati.
"x.v.Colour" pruža veći opseg boja u odnosu na normalne DVD diskove za videokameru.
Moguće je da se neki MKV i MP4 formati diskova ne reprodukuju, što zavisi od uslova video rezolucije i brzine kadrova.
Pribor
Proverite da li se u sadržaju nalazi sledeći pribor.
(Za LAN kabl)
FM antena
Toroidalna željezna jezgra
Mrežni kabl
FUNCTION
TV
SOURCE
RECEIVER
BD
TV
SLEEP
RDS DISPLAY
TA
1
2
PTY-
PTY SEARCH
4
5
7
8
3
PTY+
6
9
DISC MENU
TITLE MENU
0
POPUP
MUTE
VOL
TV SOUND
FULL SCREEN
TUNING
/ CH
REPEAT
HOME
TOOLS
INFO
EXIT
RETURN
TUNER
MEMORY
A
SMART
B
C
MO/ST
D
SEARCH S/W LEVEL 3D SOUND
HUB
MANUAL
PRESET
Korisničko uputstvo
AUDIO
SUBTITLE
SOUND
EFFECT
Daljinski upravljač /
Baterije (veličina AAA)
Mekana krpica
Pričvršćivanje torusnog feritnog jezgra na LAN kabl proizvoda
Pričvršćivanjem torusnog feritnog jezgra na LAN kabl proizvoda
sprečavaju se RF smetnje radio signala.
1. Izvucite pločicu za učvršćivanje sa torusnog feritnog jezgra da
LAN
biste ga otvorili.
2. Napravite dve petlje LAN kablom oko jezgra.
3. Pričvrstite torusno feritno jezgro na LAN kabl kao što je
HDMI OUT
HDMI IN
5V 350mA
WIRELESS LAN
prikazano na slici i pritisnite ga tako da „klikne".
• Umetnite feritno jezgro što bliže proizvodu.
| 10 Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 10
2013-09-25
2:54:48
Front Panel
02
Početak
KONTROLA JAČINE ZVUKA
OTVORI/ZATVORI
REPRODUKCIJA/PAUZA
STOP
FIOKA ZA
DISK
FUNKCIJA
EKRAN
5V 0.5A
SENZOR DALJINSKOG
UPRAVLJAČA
USB
UKLJUČIVANJE I
ISKLJUČIVANJE
| NAPOMENA |
Kada je proizvod uključen, ne dozvolite da deca dodiruju površinu proizvoda. Biće vruća.
Da biste nadogradili softver proizvoda putem USB Host konektora, morate koristiti USB memorijski stik.
Kada proizvod prikaže meni Blu-ray diska, reprodukciju filma nećete moći da pokrenete pritiskom na taster 6 na
proizvodu ili daljinskom upravljaču. Da biste reprodukovali film morate da izaberete stavku Reprodukuj film ili Start u
meniju diska i da zatim pritisnete taster E.
Ako koristite Internet uslugu ili na televizoru reprodukujete sadržaje sa USB uređaja, režim BD/DVD ne možete da
izaberete tasterom FUNCTION. Da biste izabrali BD/DVD režim, prvo zaustavite reprodukciju sadržaja na televizoru.
Zadnja ploča
* FM ANTENNA
VENTILATOR
ZA HLAĐENJE
HDMI IZLAZ
AUX ULAZ
HDMI ULAZ
AUX IN
FRONT
R
FRONT
L
IMPEDANCE : 3Ÿ
SPEAKERS OUT
POWER
FM ANT
LAN
L
SUBWOOFER
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
MREŽNI KABL
HDMI OUT
HDMI IN
5V 350mA
WIRELESS LAN
IZLAZNI KONEKTORI EKSTERNI DIGITALNI
ZVUČNIKA
АUDIO ULAZ (OPTIČKI)
BEŽIČNI LAN
LAN TERMINAL
* Povezivanje FM antene
1. Povežite isporučenu FM antenu na konektor za FM ANTENU.
2. Polako pomerajte žicu antene dok ne nađete mesto sa dobrim prijemom, a zatim je učvrstite na zid ili neku drugu
čvrstu površinu.
| NAPOMENA |
Obezbedite najmanje 10 cm slobodnog prostora sa svih strana kućnog bioskopa da biste osigurali adekvatnu
ventilaciju. Ne blokirajte ventilator za hlađenje ili otvore za ventilaciju.
Ovaj proizvod ne prima AM emisije.
Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 11
11 |
2013-09-25
2:54:58
Početak
Daljinski upravljač
Prikaz daljinskog upravljača
FUNCTION
Uključite i isključite proizvod.
TV
SOURCE
Ako želite da pređete u TV mod,
pritisnite taster TV.
RECEIVER
Ako želite da pređete na kućni
bioskop, pritisnite taster BD.
Pritiskajte numeričke tastere za rad
sa opcijama.
BD
TV
SLEEP
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
TITLE MENU
0
Pritisnite da biste prešli na početni
ekran.
POPUP
Pritisnite za pauziranje diska.
VOL
TV SOUND
FULL SCREEN
TUNING
/ CH
REPEAT
HOME
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Odaberite stavke menija na ekranu
i menjajte vrednosti u meniju.
Vratite se na prethodni meni.
Ovi tasteri se koriste za menije
proizvoda i za nekoliko funkcija na
Blu-ray diskovima.
Pritisnite da biste koristili Smart Hub.
Pritisnite da biste izabrali MANUAL/
PRESET (RUČNO/PODEŠENO) u
funkcijama tjunera.
Pritisnite za pretraživanje sadržaja.
Koristite za ulazak u iskačući meni/
meni naslova.
MUTE
Pritisnite ovaj taster da biste
videli sliku preko celog ekrana na
televizoru.
Pritisnite da biste koristili meni
Alatke.
Koristite RDS funkciju za prijem
FM stanica.
Pritisnite da pretražite unazad ili
unapred.
Pritisnite za preskakanje unazad ili
unapred.
Pritisnite za zaustavljanje/
reprodukovanje diska.
Privremeno isključite zvuk.
Podesite jačinu zvuka.
Za otvaranje i zatvaranje fioke
za disk.
9
DISC MENU
Pritisnite da biste videli meni diska.
Pritisnite da biste izabrali Blu-ray mod
mode (HDMI, AUX, BD/DVD, itd.).
ili
Pritisnite da biste izabrali TV u video
modu.
Podesite vreme do automatskog
isključivanja proizvoda.
Potražite aktivne FM stanice i
promenite kanale.
Pritisnite da biste na zvučnicima
kućnog bioskopa ili zvučniku
televizora dobili audio signal. (Vidi
stranu 40)
Omogućava vam da ponovite
naslov, poglavlje, numeru ili disk.
Koristite za prikazivanje
informacija o reprodukciji tokom
reprodukovanja Blu-ray/DVD diska.
Pritisnite za izlazak iz menija.
A
SMART
B
TUNER
MEMORY
MO/ST
C
D
SEARCH S/W LEVEL 3D SOUND
HUB
MANUAL
PRESET
AUDIO
SUBTITLE
SOUND
EFFECT
Koristite za memorisanje frekvencije
radio stanice.
Bira MONO ili STEREO za prijem
radio stanice.
Pritisnite da biste primenili 3D zvučni
efekat.
Pritisnite da biste primenili zvučne efekte.
Koristite za podešavanje nivoa
zvuka subwoofera.
Bira jezik zvuka na disku.
Bira jezik za titlove diska.
| 12 Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 12
2013-09-25
2:55:03
Stavljanje baterija u daljinski upravljač
2
Kod
Admiral
(M.Wards)
56, 57, 58
A Mark
01, 15
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,
08, 09, 10, 11, 12, 13, 14
Marka
Kod
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
MTC
18
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Nikei
03
Onking
03
AOC
01, 18, 40, 48
Onwa
03
Bell & Howell
(M.Wards)
57, 58, 81
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66,
67, 73, 74
Brocsonic
59, 60
| NAPOMENA |
Candle
18
Pobrinite se da se “+” i “–” kontakti baterija poklapaju
Cetronic
03
sa crtežom unutar odeljka za baterije.
Pri standardnoj upotrebi televizora baterije će trajati
oko jednu godinu.
Daljinski upravljač se može koristiti do oko 7 metara
od proizvoda, u pravoj liniji.
Citizen
03, 18, 25
Cinema
97
Podešavanje daljinskog upravljača
Uz pomoć ovog daljinskog upravljača možete upravljati
izvesnim funkcijama vašeg televizora.
Kada upravljate TV aparatom pomoću daljinskog
upravljača
Classic
03
Concerto
18
Contec
46
Coronado
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
2. Uključite svoj televizor.
3. Dok držite pritisnut taster ZA UKLJUČIVANJE I
ISKLJUČIVANJE, upišite odgovarajući kod za vašu
marku TV aparata.
• Ako za vaš televizor postoji više kodova, unosite
jedan po jedan kod da biste odredili koji od njih
funkcioniše.
• Primer: Za Samsung TV aparat Dok
držite pritisnut taster ZA UKLJUČIVANJE I
ISKLJUČIVANJE, uz pomoć numeričkih tastera
unesite 00. Ako to ne funkcioniše, pokušajte sa
15, zatim sa 16 itd.
18
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54,
59, 62, 69, 90
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54,
62, 72
Pioneer
63, 66, 80, 91
Portland
15, 18, 59
Proton
40
Quasar
06, 66, 67
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
18, 59, 67, 76, 77, 78,
92, 93, 94
03, 19
Croslex
62
RCA/Proscan
Crown
03
Realistic
Curtis Mates
59, 61, 63
Sampo
40
CXC
03
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 32, 34,
35, 36, 48, 59, 90
Samsung
Daewoo
00, 15, 16, 17, 40, 43,
46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
Sanyo
19, 61, 65
Daytron
40
Scott
03, 40, 60, 61
1. Pritisnite taster TV da podesite daljinski upravljač na
TV mod.
Penney
Sears
15, 18, 19
Sharp
15, 57, 64
Dynasty
03
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64,
82, 83, 84, 85
19, 65
Signature 2000
(M.Wards)
57, 58
Fisher
Funai
03
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Futuretech
03
Soundesign
03, 40
General Electric 06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
(GE)
Hall Mark
40
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Spectricon
01
SSS
18
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60,
62
Symphonic
61, 95, 96
Tatung
06
Inkel
45
JC Penny
56, 59, 67, 86
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
| NAPOMENA |
KEC
03, 15, 40
Daljinski upravljač možda neće moći da radi sa nekim
KMC
15
Vidtech
18
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44
Videch
59, 60, 69
4. Ako se TV aparat isključi, podešavanje je završeno.
• Možete da koristite tastere TV POWER, VOLUME,
CHANNEL i numeričke tastere (0~9).
markama televizora. Takođe, neke operacije možda
neće biti moguće, zavisno od marke vašeg televizora.
Daljinski upravljač će raditi sa Samsung televizorima
prema unapred zadatoj postavci.
Nemojte odlagati baterije u vatru.
Nemojte izazivati kratak spoj na baterijama, rastavljati
ih niti pregrevati.
U slučaju nepravilne zamene baterija postoji opasnost
od eksplozije. Baterije zamenite isključivo novim
baterijama istog tipa.
Techwood
18
Teknika
03, 15, 18, 25
TMK
18, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
Luxman
18
Wards
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63,
65, 71
15, 17, 18, 40, 48, 54,
60, 64
LXI (Sears)
Yamaha
18
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60,
62, 72, 89
York
40
Yupiteru
03
Marantz
40, 54
Zenith
58, 79
Matsui
54
Zonda
01
MGA
18, 40
Dongyang
03, 54
Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 13
Početak
1
Marka
02
Veličina baterije: AAA
Kontrolni TV kodovi
13 |
2013-09-25
2:55:08
Povezivanja
Ovaj odeljak obuhvata različite načine povezivanja proizvoda sa drugim spoljnim komponentama.
Pre pomeranja ili instalacije ovog proizvoda, proverite da li je isključeno napajanje i iskopčajte mrežni kabl.
Povezivanje zvučnika
Položaj proizvoda
Stavite ga na stalak ili policu ormana ili
ispod stalka za TV.
Izbor mesta za slušanje
Mesto za slušanje bi trebalo da bude
Subwoofer
Prednji (R)
udaljeno od TV aparata za 2,5 do 3
dimenzije TV ekrana. Na primer, ako imate
ekran od 46 inča, mesto za slušanje treba
Proizvod
da bude udaljeno 2,92 do 3,50 metara od
Prednji (L)
ekrana.
Prednji zvučnici
Subwoofer
Stavite ove zvučnike ispred vašeg mesta za slušanje tako da budu okrenuti prema vama (oko
45°). Postavite prednje zvučnike tako da se njihovi visokotonci nalaze u visini vaših ušiju.
Pozicija subwoofer zvučnika nije toliko kritična. Postavite ga gde god želite.
Komponente zvučnika
HT-F5200
(L)
HT-FS5200
(L)
(R)
PREDNJI
KABL ZVUČNIKA SUBWOOFER
(R)
PREDNJI
KABL ZVUČNIKA
SUBWOOFER
SUBWOOFER
| 14 Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 14
2013-09-25
2:55:11
Povezivanje zvučnika
1. Povežite kabl svakog zvučnika sa odgovarajućim zvučnikom tako da boja priključka na
03
svakom kablu odgovara boji nalepnice sa donje strane svakog zvučnika.
a. Pritisnite crvenu papučicu na poleđini zvučnika, umetnite crveni
izvod a zatim pustite papučicu.
b. Pritisnite crnu papučicu na poleđini zvučnika, umetnite crni izvod a zatim pustite
papučicu.
Crni
Crveni
Povezivanja
2. Da biste priključili izvod zvučnika na svaki zvučnik:
3. Povežite spojne priključke zvučnika na poleđini proizvoda tako da se
4. poklope boje priključaka zvučnika sa bojama konektora zvučnika.
* Kod HT-F5200
SPEAKERS OUT
FRONT
FRONT
R
L
Prednji zvučnik (L)
,03('$1&(Ÿ
Prednji zvučnik (R)
SUBWOOFER
SPEAKERS OUT
FRONT
R
FRONT
AUX IN
L
,03('$1&(Ÿ
Subwoofer
FM ANT
L
SUBWOOFER
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDM
| OPREZ |
Ako proizvod želite da montirate na zid, dobro učvrstite zavrtnje ili eksere na zidu i koristite otvore na poleđini
zvučnika za montažu. Međutim, u slučaju da montažu vršite vi, kompanija ne obezbeđuje dodatni pribor (ekseri ili
zavrtnji) i montažu.
Nemojte dozvoliti da se deca igraju zvučnicima ili blizu njih. Mogla bi se povrediti ako zvučnik padne.
Kada povezujete kablove zvučnika na zvučnike, pazite na ispravan polaritet (+/ –).
Držite subwoofer zvučnik van domašaja dece kako bi se sprečila mogućnost da deca stavljaju svoje ruke ili strane
predmete u kanal (otvor) subwoofer zvučnika.
Ne vešajte subwoofer zvučnik na zid kroz ovaj kanal (otvor).
| NAPOMENA |
Ako stavite zvučnik blizu TV aparata, boja ekrana bi mogla da se izobliči zbog magnetnog polja.
Ako blizu proizvoda koristite uređaj kao što je mikrotalasna rerna, bežična LAN kartica, Bluetooth oprema ili neki drugi
uređaj koji koristi frekvencije 2,4/5,8 GHz, zbog ometanja se može javiti prekidanje zvuka iz zvučnika.
Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 15
15 |
2013-09-25
2:55:23
Povezivanja
Povezivanje sa televizorom/Spoljni uređaji
AUX IN
SPEAKERS OUT
FRONT
R
FRONT
L
AUX IN
,03('$1&(Ÿ
POWER
FM ANT
FM ANT
LAN
L
SUBWOOFER
OPTICAL
R
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
HDMI IN
5V 350mA
WIRELESS LAN
L
OPTICAL
R
DIGITAL
AUDIO IN
R
Crveni
W
Beli
1. način
Spoljni uređaji
2. način
AUDIO OUT
OPTICAL OUT
HDMI OUT
HDMI IN
3. način
HDMI OUT
HDMI IN
Povezivanje sa televizorom
Povežite HDMI kabl (nije isporučen) od HDMI OUT (HDMI IZLAZ) konektora na zadnjoj ploči proizvoda na HDMI IN (HDMI
ULAZ) konektor na vašem TV aparatu. Ako ste daljinski upravljač proizvoda podesili tako da upravlja vašim TV aparatom,
pritisnite taster TV SOURCE na daljinskom upravljaču i izaberite HDMI za spoljni izvor vašeg TV aparata.
Povezivanje sa spoljnim uređajima
Da biste izabrali pravilan mod za ovaj spoljni uređaj, pritisnite taster FUNCTION. Svaki put kada pritisnete ovaj taster,
mod se menja na sledeći način : BD/DVD D. IN AUX HDMI FM BT
1. način AUDIO ULAZ : Povezivanje spoljne analogne komponente
Korišćenjem RCA audio kabla (nije isporučen) povežite konektor AUDIO In (AUDIO ulaz) na proizvodu sa konektorom
AUDIO Out (AUDIO izlaz) na spoljnoj analognoj komponenti.  Izaberite mod AUX.
• Vodite računa da se boje konektora kablova poklapaju sa bojama na ulaznim i izlaznim konektorima.
2. način OPTIČKI : Povezivanje spoljne digitalne audio komponente
Za povezivanje digitalnog audio izlaza digitalnih komponenti, kao što su kablovski dekoderi i satelitski prijemnici (dekoderi).
Korišćenjem digitalnog optičkog kabla (nije isporučen) povežite konektor Optical Digital Audio In (Optički digitalni audio
ulaz) na proizvodu sa konektorom Digital Optical Out (Digitalni optički izlaz) na spoljnom digitalnom uređaju.
 Izaberite mod D. IN.
3. način HDMI ULAZ : Povezivanje spoljne komponente preko HDMI kabla
Povežite HDMI kabl (nije isporučen) od HDMI IN (HDMI ULAZ) konektora na zadnjoj ploči proizvoda na HDMI OUT (HDMI
IZLAZ) konektor na svom digitalnom uređaju.  Izaberite mod HDMI.
| NAPOMENA |
Da biste gledali video signal sa svog kablovskog dekodera/satelitskog prijemnika, njegov video izlaz morate da povežete
direktno na televizor.
Sistem podržava digitalne frekvencije odmeravanja od 32 kHz ili više od spoljnih digitalnih komponenti.
Ovaj sistem podržava samo DTS i Dolby Digital audio. MPEG audio, format toka bitova, nije podržan.
| 16 Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 16
2013-09-25
2:55:27
Bežična mreža
SPEAKERS OUT
POWER
FRONT
R
FRONT
L
AUX IN
03
Možete da povežete proizvod sa svojim mrežnim ruterom
na neki od načina koji su ilustrovani u nastavku.
,03('$1&(Ÿ
Povezivanje mrežnog rutera
FM ANT
LAN
L
SUBWOOFER
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
HDMI IN
5V 350mA
WIRELESS LAN
Povezivanja
Kablovska mreža
5V 350mA
WIRELESS LAN
SPEAKERS OUT
FRONT
R
FRONT
L
AUX IN
,03('$1&(Ÿ
POWER
FM ANT
LAN
L
SUBWOOFER
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
HDMI IN
5V 350mA
WIRELESS LAN
Širokopojasni modem
(sa integrisanim ruterom)
Širokopojasni
servis
Bežični IP delitelj
Ili
Usmerivač
Širokopojasni
servis
Širokopojasni
servis
| NAPOMENA |
Širokopojasni
modem
Ovaj proizvod je kompatibilan samo sa Samsungovim
| NAPOMENA |
Vaš ruter ili pravila vašeg dobavljača Internet usluga
mogu sprečiti pristup Samsungovom serveru za
ažuriranje softvera. Ako do toga dođe, obratite se
vašem dobavljaču Internet usluga (ISP) u vezi dodatnih
informacija.
Ako koristite DSL, koristite ruter za uspostavljanje veze
sa mrežom.
Da biste koristili AllShare funkciju, morate da povežete
svoj računar na mrežu, kao što je pokazano na gornjim
slikama.
Veza može biti kablovska ili bežična.
adapterom za bežičnu LAN mrežu. (nije isporučen)
(Naziv modela: WIS12ABGNX).
- Samsung adapter za bežičnu LAN mrežu prodaje
se zasebno. Radi kupovine kontaktirajte prodajno
mesto proizvoda Samsung Electronics.
Morate da koristite bežični IP delitelj koji podržava
IEEE 802.11 a/b/g/n. (n se preporučuje za stabilan rad
bežične mreže.)
Po svojoj prirodi, bežični LAN može prouzrokovati
ometanje, što zavisi od uslova korišćenja (performance
rutera, razdaljina, prepreke, ometanje od strane drugih
radio uređaja, itd.).
Bežični IP delitelj postavite u infrastrukturni režim.
Adhoc režim nije podržan.
Kućni bioskop podržava samo sledeće bezbednosne
protokole:
1) Režim provere identiteta : WEP, WPAPSK,
WPA2PSK
2) Tip šifrovanja : WEP, AES
Za funkciju AllShare Play, računar mora biti povezan
na mrežu kao što je prikazano na slici.
Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 17
17 |
2013-09-25
2:55:31
Podešavanja
Procedura početnog podešavanja
• Početni meni se neće pojaviti ako ne konfigurišete
početna podešavanja.
• OSD (prikaz na ekranu) se kod ovog proizvoda
može promeniti posle ažuriranja verzije softvera.
• Koraci za pristup se mogu razlikovati zavisno od
izabranog menija.
Procedura početnog podešavanja omogućava
postavljanje jezika OSD i menija, konfigurisanje veze sa
kućnom mrežom, izbor izlaza proporcije slike (veličina
i format ekrana) koji je ispravan za vaš televizor i
primenu nadogradnje softvera vašeg uređaja, ako je ona
dostupna.
Za detaljna uputstva u vezi početnog podešavanja, pratite
redosled na ekranu.
4
Apps : Preuzmite/pristupite različitim
komercijalnim ili besplatnim aplikacijama.
5
Fotografije, video i muzika : Reprodukujte
fotografije, video zapise ili muzički sadržaj sa
diska, USB-a, računara ili mobilnih uređaja.
6
Podešavanja : Postavite različite funkcije koje
odgovaraju vašim ličnim potrebama.
7
CRVENI (A) : Pritisnite CRVENI (A) taster na
vašem daljinskom upravljaču da biste kreirali i/ili
se prijavili na vaš lični Samsung nalog.
 Izbor opcija na početnom ekranu
1. Da odaberete opciju na početnom ekranu, pomerajte
pokazivač pomoću tastera ▲▼◄► sve dok se ne
označi opcija po vašem izboru, a zatim pritisnite
taster E.
| NAPOMENA |
| NAPOMENA |
Ako želite da ponovo prikažete ekran sa početnim
Ako je proizvod zaustavljen duže od 5 minuta bez
podešavanjima i napravite izmene, na početnom
ekranu izaberite Settings (Podešavanja) > System
(Sistem) > Setup (Podešavanje) ili izaberite opciju za
resetovanje. (Vidi stranu 21)
intervencije korisnika, na vašem televizoru će se
pojaviti čuvar ekrana. Ako je proizvod zaustavljen duže
od 20 minuta, napajanje se automatski isključuje.
Pristupanje ekranu za podešavanja
Početni ekran
1. Izaberite Podešavanja na početnom ekranu, a zatim
pritisnite taster E
E. Pojavljuje se ekran Podešavanja.
4
Filmovi i
TV emisije
Apps
Fotografije,
video i
muzika
1
2
3
Ekran
5
6
Add App
Add App
Add App
Web Browser
Postavke za 3D
Zvuk
| NAPOMENA |
16:9 Originalno
BD Wise
Smart funkcije
Rezolucija
Aut.
Filmski kadar (24Fs)
Aut.
Sistem
DVD 24Fs konverzija
Podrška
7
Format slike
Mreža
Podešavanja
a Samsung nalog
Filmovi i TV emisije : Preuzmite filmove i TV
emisije sa Interneta.
1
Ekran
Velič. ekrana za Smart Hub
Uklj.
Isklj.
Veličina 3
2. Da pristupite menijima, podmenijima i opcijama na
ekranu Settings (Podešavanja), pogledajte sliku
daljinskog upravljača na sledećoj strani.
Zavisno od zemlje, funkcija ovog menija
možda neće biti podržana.
2
Preporučene aplik. : Lista korisnih i popularnih
aplikacija koje preporučujemo da preuzmete.
3
Web Browser : Možete da pristupite Internetu
pomoću aplikacije Web Browser.
| 18 Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 18
2013-09-25
2:55:36
Tasteri na daljinskom upravljaču koji se
koriste za meni Podešavanja
REPEAT
HOME
Rezolucija
Omogućava vam da podesite izlaznu
rezoluciju HDMI video signala na
BD Wise, Auto, 1080p, 1080i, 720p,
576p/480p. Ovaj broj označava
broj linija video signala po kadru.
Slova i i p označavaju prepleteno i
progresivno skeniranje, respektivno.
Što je više linija, veći je kvalitet.
Filmski kadar
(24Fs)
Postavljanje opcije Filmski kadar
(24Fs) na Aut. omoguća proizvodu
da automatski podesi HDMI izlaz na
24 kadra u sekundi za bolji kvalitet
slike ako je povezan na televizor sa
opcijom 24Fs.
• U funkciji Filmski kadar (24Fs)
možete uživati samo ako televizor
podržava ovu brzinu kadrova.
• Opcija Filmski kadar je dostupna
samo ako je proizvod u modu
izlazne HDMI rezolucije 1080p.
DVD 24Fs
konverzija
Pretvara reprodukciju sa DVD diska
na 24 kadra u sekundi i isporučuje je
preko HDMI. Ova opcija je dostupna
samo kada je uključen Movie Frame
(24Fs) ((Filmski kadar) (24Fs)).
Velič. ekrana
za Smart Hub
Omogućava da izaberete optimalnu
veličinu ekrana za Smart Hub.
HDMI format
boja
Omogućava podešavanje formata
prostora boje za HDMI izlaz tako da
odgovara mogućnostima povezanog
uređaja (TV, monitor, itd).
HDMI duboki
tonovi boje
Omogućava vam da proizvod
podesite tako da sa konektora
HDMI IZLAZ šalje video signal sa
dubokim tonovima boja. Opcija
Duboki tonovi boje omogućava
precizniju reprodukciju boja sa
većom dubinom tonova boje.
INFO
3
2
EXIT
RETURN
TUNER
MEMORY
4
MO/ST
1
Taster HOME : Pritisnite da biste prešli na
početni ekran.
2
Taster RETURN : Vratite se na prethodni meni.
3
Tasteri E / STRELICE ZA SMER :
• Pritisnite ▲▼◄► da biste pomerili pokazivač
ili izabrali stavku.
• Pritisnite taster E da biste aktivirali trenutno
izabranu stavku ili potvrdili podešavanje.
4
Taster EXIT : Pritisnite za izlazak iz trenutnog
menija.
Detaljne informacije o funkcijama
U okviru Podešavanja, svaka funkcija, stavka menija i
pojedinačna opcija je detaljno objašnjena na ekranu.
Da biste videli objašnjenje, koristite tastere ▲▼◄► za
izbor funkcija, stavke menija ili opcije. Objašnjenje se
obično pojavljuje na desnoj strani ekrana. Kratak opis
svake funkcije za podešavanje počinje na sledećoj strani.
Dodatne informacije o nekim funkcijama se, takođe,
nalaze u prilogu ovog priručnika.
Funkcije menija Podešavanja
Podešavanja
BD Wise
BD Wise je najnovija Samsungova
opcija za međusobno povezivanje.
Ako Samsungov proizvod sa opcijom
BD Wise povežete na Samsung
televizor preko HDMI i ako je opcija
BD Wise uključena i kod proizvoda i
kod televizora, proizvod šalje video
signal sa video rezolucijom i brzinom
kadrova Blu-ray/ DVD diska.
1
TOOLS
Omogućava vam da podesite izlaz
proizvoda na veličinu ekrana vašeg
televizora. Pogledajte stranu 50.
04
FULL SCREEN
Format slike
Ekran
Postavke za
3D
Podešavanje funkcija za 3D.
 Režim repr. za 3D Blu-ray:
Izaberite da li treba reprodukovati
Blu-ray disk sa 3D sadržajima u 3D
modu. Ako pređete na početni meni
ili na početni meni Smart Hub-a
dok ste u 3D modu, proizvod će se
automatski prebaciti u 2D mod.
 Veličina ekrana: Unesite
dijagonalu televizora povezanog
sa proizvodom. Proizvod će
automatski podesiti 3D izlaz na
veličinu ekrana televizora.
Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 19
19 |
2013-09-25
2:55:42
Podešavanja
Napredni
režim
Digitalni izlaz
Omogućava vam da Digital Output
(Digitalni izlaz) podesite tako da
odgovara mogućnostima AV prijemnika
koji ste povezali na proizvod. Za više
detalja pogledajte tabelu za izbor
digitalnog izlaza. (Vidi stranu 52)
Dinamička
kontrola
opsega
Omogućava da primenite dinamičku
kontrolu opsega na Dolby Digital,
Dolby Digital Plus i Dolby True HD
audio.
 Aut.: Automatski kontroliše
dinamički opseg za Dolby TrueHD
audio, na osnovu informacija koje
se nalaze u Dolby TrueHD numeri.
Takođe, uključuje dinamičku
kontrolu opsega za Dolby Digital i
Dolby Digital Plus.
 Isklj.: Ostavlja dinamički opseg bez
sažimanja, tako da čujete originalni
zvuk.
 Uklj.: Uključuje dinamičku kontrolu
opsega za sva tri Dolby formata.
Tiši zvukovi postaju jači a jačina
glasnijeg zvuka se smanjuje.
Režim
smanjivanja
broja kanala
Omogućava izbor metoda za
konvertovanje više kanala koji
je kompatibilan sa vašim stereo
sistemom. Možete izabrati da uređaj
konvertuje na normalni stereo ili stereo
kompatibilan sa surround zvukom.
Audio sinhr.
Kada je proizvod povezan sa
digitalnim televizorom, omogućava
vam da podesite audio kašnjenje
tako da se audio sinhronizuje sa
video signalom. Možete da podesite
kašnjenje od 0 do 300 milisekundi.
Omogućava vam da poboljšate kvalitet
slike kada gledate DVD diskove.
Zvuk
Postavke
zvučnika
Omogućava da podesite sledeće
postavke zvučnika i da uključite i
isključite tonsku probu kako biste
isprobali zvučnike.
 Nivo: Omogućava da podesite
relativnu jačinu zvuka svakog
zvučnika od -6 dB. Na primer,
ukoliko vam se sviđa duboki bas,
možete povećati jačinu zvuka na
subwooferu za 6 dB.
 Razdaljina: Omogućava da
podesite relativno rastojanje svakog
zvučnika od mesta slušanja do 9
metara. Što je veće rastojanje to će
zvučnik biti glasniji.
 Probni ton: Omogućava vam
da pokrenete tonsku probu kako
biste proverili vaša podešavanja.
Postavljanjem funkcije Test Tone
(Tonska proba) u On (Uklj.), uključuje
se tonska proba. Postavljanjem u
Off (Isklj.) funkcija se isključuje.
Ekvilajzer
Omogućava vam da ručno podesite
postavke ekvilajzera.
Pam. jač.
zvuka
Omogućava vam da podesite
proizvod tako da jačina zvuka
ostane stabilna kada dođe do
promene scene ili se promeni kanal.
Izbor
zvučnika
Omogućava vam da izaberete koji će
zvučnici biti aktivni, zvučnici televizora
ili zvučnici kućnog bioskopa.
Povratni
audio kanal
Omogućava vam da usmerite zvuk
sa televizora na zvučnike kućnog
bioskopa. Zahteva HDMI vezu i
televizor koji podržava funkciju
povratnog audio kanala (ARC).
• Kada se funkcija Povratni audio
kanal podesi na Uklj., koristite HDMI
kabl za povezivanje proizvoda sa
televizorom. U tom trenutku, optički
ulaz ne funkcioniše.
• Kada se funkcija Povratni audio
kanal podesi na Aut., koristite
HDMI kabl za povezivanje
proizvoda sa televizorom. U tom
trenutku se ARC i optički ulaz
biraju automatski.
| 20 Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 20
2013-09-25
2:55:46
Smart funkcije
Mreža
Wi-Fi Direct
Konfigurišite mrežnu vezu
tako da možete da uživate u
različitim funkcijama kao što su
Internet usluge ili AllShare Wi-Fi
funkcionalnost, kao i obavljanje
nadogradnje softvera.
Uslovi i
odredbe,
Polit. privat.
Možete pogledati odredbe i uslove,
politiku privatnosti za korišćenje
usluge Smart Hub.
Omogućava vam da povežete WiFi Direct uređaj sa proizvodom
korišćenjem mreže ravnopravnih
članova (peer-to-peer), bez bežičnog
rutera.
Obratite pažnju da se bežična mreža
koju ste podesili može isključiti za
vreme korišćenja funkcije Wi-Fi Direct.
Resetuje sve Smart Hub funkcije na
podrazumevane postavke.
Reset
Smart Hub
je 0000.
Sistem
Tekstualne datoteke, kao što su
AllShare
postavke
Omogućava vam da kontrolišete koji
uređaji, kao što su pametni telefoni i
tablet računari, na vašoj mreži mogu
deliti sadržaj s vašim televizorom.
Ime uređaja
Omogućava vam da dodelite ime
za identifikaciju proizvoda. Ovo ime
koristite za identifikaciju proizvoda
kada povezujete spoljašnje Wi-Fi
uređaje (pametne telefone, tablet
uređaje itd.) sa njim.
Postavke za
BD-Live
Podesite različite BD-Live funkcije.
BDLive vam omogućava da
pristupite dodatnim funkcijama
koje se nalaze na nekim Blu-ray
diskovima kada ste povezani sa
Internetom.
 BD-LIVE Internet veza :
Omogućava da potpuno ili
delimično dozvolite, ili zabranite BDLive vezu sa Internetom.
 Upravljanje BD podacima :
Upravljajte BD podacima preuzetim
sa BDLive usluge ili Blu-ray diska.
| NAPOMENA |
Podrazumevana sigurnosna PIN
| NAPOMENA |
datoteke s oznakom .TXT ili .DOC,
neće se prikazati kada koristite WiFi Direct funkciju.
Podešavanja
Postavke
mreže
Podeš.
aplikacija
Omogućava podešavanje vaših
prioriteta za korišćenje aplikacija.
 Postavke servisnih obaveštenja:
Primajte obaveštenja od izabranih
usluga.
 Svojstva : Pogledajte osnovne
podatke o aplikacijama.
Omogućava da proverite trenutni
status mreže i Interneta.
04
Status mreže
Podešavanje
Omogućava da ponovo pokrenete
proceduru za početno podešavanje.
Jezik
Možete da odaberete jezik koji želite
za meni na ekranu, meni diska,
titlove, itd.
• Jezik koji ste izabrali za meni diska,
audio disk ili titlove će se pojaviti
samo ako je podržan na disku.
Možete povezati bežičnu USB
tastaturu ili miša na USB priključak na
prednjoj ploči proizvoda.
 Postavke tastature: Omogućava
konfigurisanje bežične USB
tastature povezane sa proizvodom.
| NAPOMENA |
Možete koristiti tastaturu samo
Upr.
uređajima
kada se u veb pregledaču pojavi
ekran sa QWERTY tastaturom ili
prozorom.
 Postavke miša: Omogućava
konfigurisanje bežičnog USB miša
povezanog sa proizvodom. Možete
koristiti miša u meniju proizvoda na
isti način na koji koristite miša na
vašem računaru.
 Da biste koristili miša u meniju
proizvoda:
1. Povežite USB miša i proizvod.
Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 21
21 |
2013-09-25
2:55:48
Podešavanja
2. Kliknite na prvi taster koji ste
izabrali u postavkama miša.
Pojavljuje se uprošćeni meni.
3. Kliknite na željenu opciju menija.
| NAPOMENA |
Opšte
postavke
U zavisnosti od modela USB HID
Bezbednost
tastature i miša, oni možda neće biti
kompatibilni sa vašim proizvodom.
Neki tasteri HID tastature možda
neće raditi.
USB tastature sa kablom nisu
podržane.
Neke aplikacije možda neće biti
podržane.
Ako bežična HID tastatura nije
u funkciji usled smetnji, približite
tastaturu proizvodu.
Podrazumevani PIN je 0000.
Unesite podrazumevani PIN da biste
pristupili sigurnosnim funkcijama ako
niste kreirali sopstvenu lozinku.
 BD ocena roditelja: Sprečava
reprodukciju Blu-ray diskova sa
ocenom koja je jednaka ili viša od
posebne ocene koju ste uneli osim
ako se unese PIN.
 DVD ocena roditelja: Sprečava
reprodukciju DVD diskova sa
ocenom koja je viša od posebne
numeričke ocene koju ste izabrali
osim ako se unese PIN.
 Promena PIN-a: Promenite
4-cifreni PIN koji koristite za pristup
sigurnosnim funkcijama.
 Ako ste zaboravili PIN:
1. Uklonite svaki disk ili USB
memorijski uređaj.
2. Pritisnite i držite pritisnut taster
Anynet+
(HDMI-CEC)
Možete da zadate osvetljenje ekrana
i vremensku zonu.
 Prednji ekran: Omogućava vam
da podesite osvetljenost prednjeg
ekrana.
 Vremenska zona: Možete da
zadate vremensku zonu za vaše
mesto.
 Providnost menija: Podešava
providnost polja menija.
Anynet+ je prikladna funkcija koja
nudi povezane operacije sa drugim
Samsung proizvodima koji imaju
funkciju Anynet+ i omogućava vam
kontrolu tih proizvoda sa jednim
daljinskim upravljačem Samsung
televizora. Za korišćenje ove funkcije,
morate povezati taj proizvod na
Anynet+ Samsung televizor pomoću
HDMI kabla.
Ako želite da koristite funkciju
Anynet+ (HDMI-CEC), pratite
uputstva u nastavku.
1) Povežite proizvod sa Anynet+
(HDMI-CEC) kompatibilnim
Samsung televizorom pomoću
HDMI kabla.
2) Na televizoru i na proizvodu
postavite opciju Anynet+ (HDMICEC) na On (Uklj).
3) Potražite, a zatim izaberite
proizvod na Anynet+ (HDMICEC) listi televizora. Za detaljnija
uputstva, pogledajte odeljak
„Anynet+" u korisničkom
priručniku televizora.
DivX® Video
On Demand
Pogledajte DivX® VOD registracioni
kod da biste kupili i reprodukovali
DivX® VOD sadržaj.
5 na prednjoj ploči 5 sekundi
ili duže. Sve postavke će se
vratiti na fabričke postavke.
| NAPOMENA |
Ako su vraćene fabričke
postavke, svi sačuvani korisnički
BD podaci biće obrisani.
| 22 Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 22
2013-09-25
2:55:50
1. Na početnom ekranu izaberite Podešavanja, a
Podrška
Režim
korišćenja
Za više informacija o funkciji
Ažuriranje softvera, pogledajte odeljak
"Ažuriranje softvera" na strani 26.
Omogućava vam da postavite režim
korišćenja. Ukoliko kućni bioskop
koristite kod kuće uvek izaberite
Home (Kućni). Store (Prodavnica) je
samo za postavke prikaza prodavnice.
Kablovska mreža
Podešavanja
Ažuriranje
softvera
ili uputstva za bežičnu mrežu na strani 24.
04
Daljinsko
upravljanje
Kada se aktivira, omogućava osoblju
Samsung pozivnog centra da
daljinski postavi dijagnozu i otkloni
probleme sa proizvodom. Zahteva
aktivnu vezu sa Internetom. Usluga
daljinskog upravljanja možda neće
biti dostupna u nekim državama.
zatim pritisnite taster E.
2. Izaberite Mreža, a zatim pritisnite taster E.
3. Izaberite Postavke mreže, a zatim pritisnite taster E.
4. Pogledajte uputstva za kablovsku mrežu u nastavku
Kablovska - Automatski
Pratite korake od 1 do 3 date gore:
1. Na ekranu za postavke mreže, promenite Tip mreže
u Ožičena. Zatim, izaberite Povezivanje i pritisnite
taster E. Proizvod detektuje kablovsku vezu,
proverava mrežnu vezu, a zatim se povezuje sa
mrežom.
2. Kada se to završi, izaberite OK, a zatim pritisnite
taster E.
Obratite se
kompaniji
Samsung
Pruža informacije za kontakt radi
pomoći u vezi sa vašim proizvodom.
Reset
Vraća sve postavke na zadane
vrednosti, osim postavki za mrežu i
Smart Hub, a zatim pokreće funkciju
podešavanja. Zahteva da unesete
bezbednosni PIN. Podrazumevani
bezbednosni PIN je 0000
Mreže i Internet
Kablovska - Ručno
Ako imate statičku IP adresu ili automatska procedura
ne funkcioniše, biće potrebno da vrednosti za Postavke
mreže podesite ručno.
Pratite korake od 1 do 3 date gore:
1. Na ekranu za postavke mreže, promenite Tip mreže
u Ožičena. Zatim, izaberite Povezivanje i pritisnite
taster E. Proizvod traži mrežu, a zatim prikazuje
poruku o neuspešnom povezivanju.
| NAPOMENA |
Ukoliko je moguće kućni bioskop bežičnim putem
Kada ovaj proizvod povežete sa mrežom možete da
koristite mrežne aplikacije i funkcije kao što su Smart
Hub i BD-LIVE i da nadogradite softver proizvoda putem
mrežne veze. Za više informacija o pristupanju i korišćenju
Internet usluga, pogledajte poglavlje "Mrežne usluge" u
ovom priručniku na stranicama 41~49. Uputstva za
konfigurisanje mrežne veze nalaze se u nastavku.
povezati na vašu mrežu, izaberite Change Network
(Promena mreže), promenite Network Type (Tip mreže)
u Wireless (Bežična), a zatim pređite na uputstva za
bežične mreže na strani 24.
Postavke mreže
Ožičena mrežna veza je uspostavljena.
MAC adresa
IP adresa
Podmrežna maska
Mrežni prolaz
DNS server
Konfigurisanje mrežne veze
Ukoliko tokom procedure početnog podešavanja niste
konfigurisali vašu mrežnu vezu ili je potrebno da je
resetujete, pratite uputstva u nastavku.
Pre nego što počnete, kontaktirajte svog dobavljača internet
usluga da biste saznali da li je vaša IP adresa statička ili
dinamička. Ako je dinamička i ako koristite kablovsku ili
bežičnu vezu, preporučujemo da koristite procedure za
automatsko konfigurisanje opisane u nastavku.
Ako se povezujete sa kablovskom mrežom, povežite
proizvod sa ruterom pomoću LAN kabla pre nego što
započnete proceduru za konfigurisanje.
Da biste počeli sa konfigurisanjem mrežne konekcije,
pratite sledeće korake:
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
Nije moguće povezivanje na mrežu. Pokušajte sledeće: proverite da li je vaša IP adresa
ispravno podešena u IP postavkama. Više informacija zatražite od dobavljača Internet
usluga.
Promeni mrežu
IP postavke
Pok.op.
Zatvori
2. Koristite tastere ◄► da biste izabrali IP postavke,
a zatim pritisnite taster E. Pojavljuje se ekran sa IP
postavkama.
Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 23
23 |
2013-09-25
2:55:53
Podešavanja
3. Izaberite polje IP postavka, a zatim postavite na
3. Na ekranu Security (Bezbednost), unesite
Ručni unos.
4. Izaberite vrednost za unos (na primer, IP adresa),
bezbednosni kod ili frazu za pristup vašoj mreži.
Unesite brojeve direktno pomoću numeričkih tastera
na daljinskom upravljaču. Unesite slova biranjem
slova pomoću tastera ▲▼◄►, a zatim pritisnite
taster E.
Kada završite, izaberite Završeno, a zatim pritisnite
taster E. Proizvod potvrđuje mrežnu vezu a zatim
se povezuje sa mrežom.
a zatim pritisnite E. Za unos brojeva za
vrednost koristite numeričku tastaturu na vašem
daljinskom upravljaču. Brojeve možete takođe uneti
korišćenjem ▲▼ tastera. Za pomeranje sa jednog
na drugo polje za unos u okviru vrednosti koristite
tastere ◄► na daljinskom upravljaču. Kada završite
sa jednom vrednošću pritisnite taster E.
4.
5.
Za prelazak na drugu vrednost pritisnite taster ▲ ili ▼,
a zatim unesite brojeve za tu vrednost prateći uputstva
iz koraka 4.
Bezbednosni kod ili frazu za pristup bi trebalo da
6.
Ponavljajte korake 4 i 5 dok ne unesete sve vrednosti.
nađete na nekom od ekrana za podešavanje koje ste
koristili prilikom poodešavanja svog rutera ili modema.
Bežična ručno
| NAPOMENA |
Vrednosti mreže možete dobiti od vašeg dobavljača
Internet usluga.
7. Kada završite sa unosom vrednosti izaberite OK
i pritisnite taster E. Kućni bioskop potvrđuje
mrežnu vezu a zatim se povezuje sa mrežom.
Bežična mreža
Bežičnu mrežnu vezu možete da podesite na tri načina:
- Bežična automatski
- Bežična ručno
- WPS(PBC)
Pre nego konfigurišete bežičnu mrežnu vezu, odvojite
bilo koji bežični mrežni uređaj koji je trenutno povezan
na proizvod ili, ako postoji, trenutnu kablovsku vezu
proizvoda.
Bežična automatski
Nakon što sledite korake 1 do 3 u delu „Konfigurisanje
mrežne veze" na strani 23:
1. Na ekranu za postavke mreže promenite Tip mreže
u Bežična. Zatim, izaberite Povezivanje i pritisnite
taster E. Ovaj proizvod traži, a zatim prikazuje listu
dostupnih mreža.
Postavke mreže
Izaberite tip mreže.
Tip mreže
| NAPOMENA |
Wireless
Ako imate statičku IP adresu ili automatska procedura
ne funkcioniše, biće potrebno da vrednosti za postavke
mreže podesite ručno.
Nakon što sledite korake 1 do 3 u delu „Konfigurisanje
mrežne veze" na strani 23:
1. Na ekranu za postavke mreže promenite Tip mreže
u Bežična. Zatim, izaberite Povezivanje i pritisnite
taster E.
Ovaj proizvod traži, a zatim prikazuje listu dostupnih
mreža.
2. Skrolujte kroz listu, izaberite željenu mrežu ili opciju
Dodaj mrežu, a zatim pritisnite taster E.
3. Ako ste izabrali mrežu u 2. koraku, pređite na 6. korak.
Ako ste izabrali Dodaj mrežu, pređite na 4. korak.
4. Unesite naziv vaše bežične mreže ili bežičnog rutera.
• Unesite brojeve direktno pomoću numeričkih
tastera na daljinskom upravljaču.
• Unesite slova biranjem slova pomoću tastera
▲▼◄►, a zatim pritisnite taster E.
• Da biste prikazali velika slova (ili ponovo vratili
mala slova, ako su prikazana velika slova),
izaberite
, a zatim pritisnite taster E.
• Da biste prikazali simbole i znake interpunkcije,
izaberite 123#&, a zatim pritisnite taster E. Da
biste ponovo prikazali slova, izaberite 123#&, a
zatim pritisnite taster E.
Kada završite, izaberite Završeno, a zatim pritisnite
taster E.
Bežična mreža
si-ap
iptime
iptime5G
TV možete povezati sa
Internetom. Izaberite bežičnu
mrežu koju želite da koristite.
KIMING_VTOWER
TIAS
Izaberite željenu opciju.
WPS(PBC)
Osveži
2. Izaberite željenu mrežu, a zatim pritisnite taster E.
| 24 Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 24
2013-09-25
2:55:56
5. Na ekranu za tip bezbednosti koji se pojavljuje,
mrežu. Koristite tastere ◄► da biste izabrali IP
postavke, a zatim pritisnite taster E.
7.
Izaberite polje IP postavka, a zatim postavite na
Ručni unos.
8. Izaberite vrednost mreže za unos (na primer, IP
adresa), a zatim pritisnite taster E. Za unos
brojeva za vrednost koristite numeričku tastaturu
na vašem daljinskom upravljaču. Brojeve možete
takođe uneti korišćenjem ▲▼ tastera. Za pomeranje
sa jednog na drugo polje za unos u okviru vrednosti
koristite tastere ◄► na daljinskom upravljaču. Kada
završite sa jednom vrednošću pritisnite taster E.
9. Za prelazak na drugu vrednost pritisnite taster ▲ ili ▼,
a zatim unesite brojeve za tu vrednost prateći
uputstva iz koraka 8.
10. Ponavljajte korake 8 i 9 dok ne unesete sve vrednosti.
| NAPOMENA |
Vrednosti mreže možete dobiti od vašeg dobavljača
Internet usluga.
11. Kada završite, izaberite OK, a zatim pritisnite taster
E. Pojavljuje se ekran Security (Bezbednost).
12. Na ekranu Security (Bezbednost), unesite
bezbednosni kod ili frazu za pristup vašoj mreži.
Unesite brojeve direktno pomoću numeričkih tastera
na daljinskom upravljaču. Unesite slova biranjem
slova pomoću tastera ▲▼◄►, a zatim pritisnite
taster E.
13. 13. Kada završite, na desnoj strani ekrana izaberite
Završeno, a zatim pritisnite taster E. Proizvod
potvrđuje mrežnu vezu a zatim se povezuje sa
mrežom.
14. Nakon što kućni bioskop potvrdi mrežu, izaberite
OK, a zatim pritisnite taster E.
| NAPOMENA |
Takođe, možete započeti ručno podešavanje mreže
preko Podešavanja > Mreža > Status mreže.
1. Na ekranu za postavke mreže promenite Tip mreže
u Bežična. Zatim, izaberite Povezivanje i pritisnite
taster E.
Ovaj proizvod traži, a zatim prikazuje listu dostupnih
mreža.
2. Izaberite WPS(PBC), a zatim pritisnite taster E.
3. Pritisnite taster WPS(PBC) na vašem ruteru u roku
od dva minuta. Vaš proizvod automatski pribavlja
sve vrednosti postavki mreže koje su mu potrebne i
povezuje vas sa mrežom.
Proizvod se povezuje na mrežu nakon provere
mrežne veze.
4. Kada se to završi, izaberite OK, a zatim pritisnite
taster E.
| NAPOMENA |
Za WPS povezivanje, postavite bezbednosno
šifrovanje vašeg bežičnog rutera na AES. WPS
povezivanje neće biti podržano ako se bezbednosno
šifrovanje postavi na WEP.
Wi-Fi Direct
Funkcija Wi-Fi Direct vam omogućava da povežete Wi-Fi
Direct uređaje sa proizvodom i međusobno korišćenjem
mreže ravnopravnih članova, bez bežičnog rutera.
| NAPOMENA |
Neki uređaji sa funkcijom Wi-Fi Direct ne moraju
da podržavaju funkciju AllShare kada su povezani
preko Wi-Fi Direct. U tom slučaju, promenite način
povezivanja sa mrežom koji ste koristili za povezivanje
uređaja sa sistemom kućnog bioskopa.
Wi-Fi Direct prenos može ometati Bluetooth signal.
Preporučujemo da pre korišćenja Bluetooth funkcije
isključite funkciju Wi-Fi Direct na bilo kom uređaju na
kome je ona trenutno uključena.
1. Uključite Wi-Fi direct uređaj i aktivirajte njegovu Wi-Fi
Direct funkciju.
2. Na početnom ekranu izaberite Podešavanja, a
zatim pritisnite taster E.
3. Izaberite Mreža, a zatim pritisnite taster E.
4. Izaberite Wi-Fi Direct, a zatim pritisnite taster E.
Pojavljuju se Wi-Fi Direct uređaji koje možete
povezati.
Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 25
Podešavanja
6. Pojavljuje se ekran za neuspešno povezivanje na
WPS(PBC)
Jedan od najlakših načina da se podesi veza sa bežičnom
mrežom je korišćenje WPS(PBC) funkcije. Ako vaš bežični
ruter ima taster WPS(PBC), postupite na sledeći način:
Nakon što sledite korake 1 do 3 u delu "Konfigurisanje
mrežne veze" na strani 23:
04
koristite tastere ▲▼ da izaberete željeni tip
bezbednosti mreže, a zatim pritisnite taster E. Na
narednom ekranu, unesite bezbednosni kod ili frazu
za pristup vašoj mreži.
• Unesite brojeve direktno pomoću numeričkih
tastera na daljinskom upravljaču.
• Unesite slova biranjem slova pomoću tastera
▲▼◄►, a zatim pritisnite taster E.
Kada završite, izaberite Završeno, a zatim pritisnite
taster E. Proizvod traži mrežu.
25 |
2013-09-25
2:55:59
Podešavanja
3. Zabeležite PIN kod iz prozora, a zatim ga unesite u
Wi-Fi Direct
odgovarajuće polje na Wi-Fi Direct uređaju koji želite
da povežete.
Ime uređaja : [HTS]-F5200
Izaberite Wi-Fi Direct uređaj za povezivanje.
AndroidXXXXXXX
Isključeno
4. Pojavljuje se prozor Povezivanje, praćen prozorom
Povezano. Kada se prozor zatvori, trebalo bi da
vidite uređaj naveden na Wi-Fi Direct ekranu kao
povezan.
Osveži
Zatvori
| NAPOMENA |
Kablovska ili bežična mrežna veza biće odspojena
kada koristite funkciju Wi-Fi Direct.
Tekstualne datoteke, kao što su datoteke s oznakom
5. Postoje tri načina da završite Wi-Fi povezivanje:
• Putem Wi-Fi uređaja.
• Preko proizvoda pomoću PBC-a.
• Preko proizvoda pomoću PIN-a.
Svaki od načina je opisan u nastavku.
Putem Wi-Fi uređaja
.TXT ili .DOC, neće se prikazati kada koristite Wi-Fi
Direct funkciju.
Ažuriranje softvera
Meni Ažuriranje softvera vam omogućava da nadogradite
softver proizvoda radi poboljšanja performansi ili dodatnih
usluga.
1. Na Wi-Fi uređaju, sledite proceduru na uređaju
za povezivanje sa drugim Wi-Fi Direct uređajem.
Pogledajte korisnički priručnik uređaja u vezi
uputstava.
2. Kada završite proceduru, trebalo bi da vidite prozor na
3.
vašem TV ekranu u kome se navodi da je uređaj koji
podržava Wi-Fi Direct funkciju zatražio povezivanje.
Izaberite OK, a zatim pritisnite taster E.
Pojavljuje se prozor Povezivanje, praćen prozorom
Povezano. Kada se prozor zatvori, trebalo bi da
vidite uređaj naveden na Wi-Fi Direct ekranu kao
povezan.
• PBC i PIN procedurama se uređaji automatski
povezuju.
• Nikad ne isključujte i ne uključujte proizvod ručno
tokom procesa ažuriranja.
1. Na početnom meniju izaberite Podešavanja, a zatim
pritisnite taster E.
2. Izaberite Podrška, a zatim pritisnite taster E.
3. Izaberite SAžuriranje softvera, a zatim pritisnite
taster E.
4. Za preuzimanje softvera za ažuriranje i trenutno
ažuriranje, izaberite Ažuriraj odmah, a zatim
pritisnite taster E. Za detalje pogledajte „Update
Now (Ažuriraj odmah)" na sledećoj strani.
5. Kako biste omogućili da proizvod automatski
preuzima softver za ažuriranje kada je dostupan,
izaberite Automat. ažuriranje, a zatim pritisnite
taster E. Za detalje pogledajte „Auto Update (Aut.
ažuriranje)" na sledećoj strani.
Preko proizvoda pomoću PBC-a
1. Izaberite Wi-Fi Direct uređaj koji želite da povežete
sa ovim proizvodom, a zatim pritisnite taster E.
2. Pojavljuje se prozor Povezivanje, praćen prozorom
Povezano. Kada se prozor zatvori, trebalo bi da
vidite uređaj naveden na Wi-Fi Direct ekranu kao
povezan.
Preko proizvoda pomoću PIN-a
1. Izaberite Wi-Fi Direct uređaj koji želite da povežete
sa ovim proizvodom, a zatim pritisnite taster E.
2. Pojavljuje se prozor "PIN".
6.
| NAPOMENA |
Nadogradnja je završena kada se proizvod isključi, a
zatim se on sam ponovo uključi.
Samsung Electronics nema nikakvu zakonsku
odgovornost za neispravnost proizvoda izazvanu
nestabilnom vezom sa internetom ili nemarnošću
korisnika tokom ažuriranja softvera.
Ako želite da otkažete ažuriranje koje je u toku,
pritisnite taster E.
Kada je nadogradnja sistema u toku, na prednjoj ploči
se prikazuje „UPDATE" (AŽURIRANJE).
| 26 Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 26
2013-09-25
2:56:01
1. Posetite www.samsung.com.
2. Kliknite na SUPPORT (PODRŠKA) u desnom vrhu
1. Izaberite Ažuriraj odmah, a zatim pritisnite taster
E. Pojavljuje se iskačući prozor Update Now
(Ažuriraj odmah).
2. Proizvod na Internetu traži najnoviju verziju softvera.
3. Ukoliko ne pronađe ispravku, pojavljuje se iskačući
prozor „No new updates" (Nema novih ažuriranja).
Pritisnite taster E za izlaz.
4. Ukoliko pronađe novu verziju, pojavljuje se iskačući
zahtev za ažuriranje.
5. Izaberite OK. Proizvod nadograđuje softver, isključuje
se, a zatim automatski uključuje.
6. Ukoliko u roku od jednog minuta ne izaberete OK
ili Otkaži, proizvod će sačuvati novi softver za
nadogradnju. Softver možete kasnije nadograditi
putem automatskog ažuriranja.
7. Ako izaberete opciju Otkaži, proizvod otkazuje
nadogradnju.
| NAPOMENA |
Kada se nadogradnja sistema završi, proverite
podatke o softveru u odeljku sa informacijama o
proizvodu na ekranu Contact Samsung (Obratite se
kompaniji Samsung).
Ne isključujte proizvod u toku nadogradnje softvera.
To može dovesti do neispravnosti proizvoda.
Automat. ažuriranje
Funkciju Auto Update (Aut. ažuriranje) možete podesiti
tako da proizvod preuzima novu nadogradnju softvera
kada je u režimu automatskog ažuriranja.
U režimu automatskog ažuriranja proizvod je isključen, ali
je veza sa Internetom aktivna. To omogućava proizvodu
da automatski preuzima nadogradnju softvera u vreme
kada ga ne koristite.
1. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali režim
Automat. ažuriranje, a zatim pritisnite taster E.
2. Izaberite Uklj. ili Isklj..
Ako izaberete Uklj., proizvod će automatski preuzeti
novu nadogradnju softvera kada je u režimu
automatskog ažuriranja i sa isključenim napajanjem.
Ako preuzme novu nadogradnju softvera, proizvod
će vas pitati da li želite da je instalira kada uključite
proizvod.
stranice.
3. Unesite broj modela proizvoda u polje za pretragu.
Dok unosite broj modela, padajuća lista prikazuje
proizvode koji odgovaraju vašem broju modela.
4. Kliknite levim tasterom miša na broj modela vašeg
Podešavanja
Ažuriraj preko USB-a
Opciju Update Now (Ažuriraj odmah) možete koristiti za
ažuriranje softvera preko vaše mrežne veze ili korišćenjem
USB fleš memorije.
U nastavku su data uputstva za mrežu. Na ovoj strani su
data uputstva za USB fleš memoriju.
04
Ažuriraj odmah
proizvoda u padajućoj listi.
5. Na prikazanoj stranici, listajte na dole a zatim kliknite
na Firmware Manuals & Downloads (Uputstva za
fabrički softver i preuzimanja).
6. Kliknite na Firmware (Fabrički softver) na sredini
strane.
7. U desnom delu strane, u koloni File (Datoteka),
kliknite na taster ZIP.
8. Kliknite na Pošalji u prvom iskačućem prozoru
koji se pojavi. Kliknite na OK u drugom iskačućem
prozoru da biste preuzeli i sačuvali datoteku
fabričkog softvera na svom računaru.
9. Raspakujte zip arhivu na računaru. Treba da imate
jednu fasciklu sa imenom koje je isto kao ime zip
datoteke.
10. Tu fasciklu iskopirajte na USB fleš memoriju.
11. Uverite se da nijedan disk nije stavljen u proizvod,
a zatim umetnite USB fleš memoriju u USB port
proizvoda.
12. U meniju proizvoda pređite na Podešavanja >
Podrška > Nadogradnja softvera.
13. Izaberite Ažuriraj odmah.
14. Proizvod traži softver na USB memoriji. Kada
pronađe softver, pojavljuje se iskačući zahtev za
ažuriranje.
15. Izaberite OK. Proizvod nadograđuje softver, isključuje
se, a zatim automatski uključuje.
| NAPOMENA |
Tokom nadogradnje softvera pomoću USB konektora
disk ne sme da se nalazi u proizvodu.
Kada se nadogradnja sistema završi, proverite
podatke o softveru u odeljku sa informacijama o
proizvodu na ekranu Contact Samsung (Obratite se
kompaniji Samsung).
Ne isključujte proizvod u toku nadogradnje softvera.
To može dovesti do neispravnosti proizvoda.
Nadogradnje softvera preko USB konektora moraju se
obaviti samo korišćenjem USB fleš memorije.
| NAPOMENA |
Vaš proizvod mora da bude povezan na Internet da
biste koristili funkciju automatskog ažuriranja.
Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 27
27 |
2013-09-25
2:56:04
Reprodukcija Medija
Vaš sistem kućnog bioskopa može reprodukovati
sadržaj koji se nalazi na Blu-ray/DVD/CD diskovima,
USB uređajima, računarima, pametnim telefonima, tablet
računarima i na Internetu.
Da biste reprodukovali sadržaj koji se nalazi na računaru
ili mobilnom uređaju, prvo morate povezati računar ili
mobilni uređaj i proizvod na mrežu. Da biste reprodukovali
sadržaj sa računara, takođe morate preuzeti i instalirati
AllShare mrežni softver ili morate imati DLNA mrežni
softver na računaru.
1. način
1. Uključite proizvod.
2. Povežite USB uređaj na USB port na prednjoj
ploči proizvoda. Pojavljuje se prozor „New Device
Connected“ (Novi povezani uređaj).
Filmovi i
TV emisije
| NAPOMENA |
Apps
Priključen nov uređaj.
USB Flash Disk
Računari sa operativnim sistemom Windows 7 i
Vid. zapisi
Fotografije
Windows 8 imaju preinstaliran DLNA softver (Play To).
Muzika
Sav sadržaj
Ekran svih sadržaja
Za sve medije, ekran svih sadržaja ili neki od podekrana
predstavljaju osnovni način za pristup i reprodukciju
sadržaja koji se čuva na različitim uređajima, koji su
povezani direktno ili putem mreže.
Korišćenje ekrana svih sadržaja
Da biste pristupili ekranu svih sadržaja, na početnom
ekranu izaberite fotografije, video zapise i muziku, a zatim
pritisnite taster E.
Foto
Fotografije,
videoo i
muz
muzika
i
Add App
Add App
Add App
Web Browser
Podešavanja
| NAPOMENA |
Ako se prozor ne pojavi, pređite na 2. način.
3. Koristite tastere ▲▼ da biste izabrali Vid. zapisi,
Fotografije, Muzika ili Sve a zatim pritisnite taster
E. Zavisno od načina na koji je sadržaj uređen,
videćete fascikle, pojedinačne datoteke ili oboje.
| NAPOMENA |
Iako će proizvod prikazati fascikle za svaki tip sadržaja,
Reprodukcija komercijalnih diskova
1. Pritisnite taster  da otvorite fioku za disk.
2. Pažljivo stavite disk u fioku tako da nalepnica na
disku bude okrenuta nagore.
prikazaće se samo datoteke sa tipom sadržaja koji
ste odabrali u 3. koraku. Na primer, ako ste izabrali
muziku, moći ćete da vidite samo muzičke datoteke.
Ovaj izbor možete da promenite tako što ćete vratiti
All Share Play ekran, a zatim preći na 4. korak u 2.
načinu, dole.
4. Ako je potrebno, koristite tastere ▲▼◄► da biste
izabrali fasciklu, a zatim pritisnite taster E.
5. Izaberite datoteku koju želite da gledate ili
reprodukujete, a zatim pritisnite taster E.
6. Pritisnite taster RETURN da biste izašli iz fascikle ili
taster Exit da biste se vratili na početni ekran.
7. Na stranama 30~38 potražite uputstva u kojima je
3. Pritisnite taster  da zatvorite fioku za disk.
objašnjeno kako da upravljate reprodukcijom video
zapisa, muzike i slika na USB uređaju.
Reprodukcija počinje automatski.
4. Ako reprodukcija ne počne automatski, pritisnite
taster 6 na daljinskom upravljaču ili pogledajte
gornji odeljak „Ekran svih sadržaja“.
Reprodukcija datoteka sa USB uređaja
Postoje dva načina koje možete da koristite za
reprodukciju ili prikaz multimedijalnih datoteka koje se
nalaze na USB uređaju putem vašeg proizvoda.
2. način
1. Uključite proizvod.
2. Povežite USB uređaj na USB port na prednjoj ploči
proizvoda.
3. Na početnom ekranu izaberite Fotografije, video i
muzika, a zatim pritisnite taster E.
| 28 Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 28
2013-09-25
2:56:07
4. Izaberite opciju Fotografije, Vid. zapisi, Muzik) ili
Iako će proizvod prikazati fascikle za svaki tip sadržaja,
prikazaće se samo datoteke sa tipom sadržaja koji
ste odabrali u 4. koraku. Na primer, ako ste izabrali
muziku, moći ćete da vidite samo muzičke datoteke.
Ovaj izbor možete da promenite tako što ćete vratiti All
Share Play ekran i ponoviti 4. korak.
5. Koristite tastere ◄► da biste izabrali željeni uređaj,
a zatim pritisnite taster E.
6. Ako je potrebno, koristite tastere ▲▼◄► da biste
izabrali fasciklu, a zatim pritisnite taster E.
7. Pritisnite taster RETURN da biste izašli iz fascikle ili taster
Exit da biste se vratili na početni ekran.
8. Na stranama 30~38 potražite uputstva u kojima je
objašnjeno kako da upravljate reprodukcijom video
zapisa, muzike i slika na USB uređaju.
| NAPOMENA |
Ako tokom reprodukcije na USB uređaju ili telefonu umetnete
disk, režim uređaja se automatski menja u „Disc“ (Disk).
Ako je vaš mobilni telefon kompatibilan sa funkcijom
DLNA, možete reprodukovati sadržaj bez povezivanja
USB kabla. Pogledajte odeljak „Korišćenje AllShare
mrežne funkcije“ na strani 29.
Reprodukcija diska sa snimljenim
sadržajem korisnika
Možete da reprodukujete multimedijske datoteke koje ste
snimili na Bluray, DVD ili CD diskovima.
izabrali fasciklu, a zatim pritisnite taster E.
5. Koristite tastere ◄►▲▼ da biste izabrali datoteku
koju želite da gledate ili reprodukujete, a zatim
pritisnite taster E.
6. Pritisnite taster RETURN jednom ili više puta da
biste izašli iz trenutnog ekrana, fascikle ili da biste se
vratili u početni ekran. Pritisnite taster Exit da biste
se vratili direktno u početni ekran.
7. Na stranama 30~38 potražite uputstva u kojima je
objašnjeno kako da kontrolišete reprodukciju video
zapisa, muzike i fotografija sa diska.
Reprodukcija Medija
| NAPOMENA |
4. Ako je potrebno, koristite tastere ▲▼◄► da biste
05
Sav sadržaj a zatim pritisnite taster E.
Zavisno od načina na koji je sadržaj uređen,
videćete fascikle, pojedinačne datoteke ili oboje.
1.
2.
3.
4.
Korišćenje AllShare mrežne
funkcije
AllShare omogućava reprodukciju video zapisa,
fotografija ili muzike koja se nalazi na računaru ili DLNA
kompatibilnom uređaju preko proizvoda koji koristi
bežičnu mrežnu vezu.
Al
fo
ko
be
Preuzimanje AllShare softvera
Funkcija AllShare olakšava pronalaženje i reprodukovanje
multimedijalnih datoteka sa računara i uređaja koji
podržavaju DLNA. Međutim, potrebno je da na računaru
bude instaliran program AllShare PC, a mobilni uređaj
treba da podržava AllShare. Za više informacija, posetite
portal Samsung Content Service (http://link.samsung.
com).
P
Da
Al
co
up
1.
2.
3.
| NAPOMENA |
Prilikom reprodukovanja multimedijalnih datoteka
preko spoljnog DLNA servera može da dođe do
problema usled nekompatibilnosti.
4.
1. Stavite disk koji je snimio korisnik u fioku za disk
tako da nalepnica na disku bude okrenuta na gore
a zatim zatvorite fioku. Pojavljuje se prozor Device
Connected (Povezan uređaj).
5.
6.
2. Koristite tastere ▲▼ da biste izabrali željeni tip
sadržaja za pregled ili reprodukciju – Videos (Vid.
zapisi), Photos (Fotografije) ili Music (Muzika) - a
zatim pritisnite taster E.
7.
8.
9.
| NAPOMENA |
Iako će proizvod prikazati fascikle za svaki tip sadržaja,
prikazaće se samo datoteke sa tipom sadržaja koji
ste odabrali u 2. koraku. Na primer, ako ste izabrali
muziku, moći ćete da vidite samo muzičke datoteke.
Ovaj izbor možete da promenite tako što ćete vratiti
početni ekran i ponoviti 2. korak.
3. Pojavljuje se ekran sa listom sadržaja na disku.
Zavisno od načina na koji je sadržaj uređen,
videćete fascikle, pojedinačne datoteke ili oboje.
10
Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 29
Pr
up
kl
da
se
da
29 |
2013-09-25
2:56:11
Reprodukcija Medija
Reprodukcija sadržaja koji se nalazi na
računaru ili DLNA uređaju putem ovog
proizvoda
PC
Proizvod
1. Povežite proizvod, računar i DLNA kompatibilan
mobilni telefon na istu bežičnu mrežu.
2. Sledite uputstva u priručniku za instalaciju AllShare/
uputstvu za upotrebu da biste postavili uređaje i
datoteke za reprodukciju ili pregled.
3. Pomoću AllShare softvera na računaru, potvrdite da
je telefon povezan.
4. Na telefonu, izaberite datoteku koju želite pregledati
Reprodukcija
datoteka na
računaru
AllShare veza
1. Povežite proizvod, računar i/ili DLNA kompatibilan
uređaj na istu bežičnu mrežu.
2. Sledite uputstva u priručniku za instalaciju AllShare
softvera/uputstvu za upotrebu da biste postavili
uređaje i datoteke za reprodukciju ili pregled.
3. Na početnom ekranu proizvoda izaberite
Fotografije, video i muzika, a zatim pritisnite taster
E. Pojavljuje se ekran AllShare Play.
4. Izaberite tip sadržaja koji želite da reprodukujete -
ili reprodukovati, a zatim odaberite Blu-ray proizvod
kao uređaj za reprodukciju.
5. Na telefonu pokrenite reprodukciju.
Kontrola video reprodukcije
Možete da kotrolišete reprodukciju video sadržaja koji
se nalazi na Blu-ray/DVD disku, USB uređaju, mobilnom
uređaju ili računaru.
Zavisno od diska ili sadržaja, neke od funkcija opisane u
ovom priručniku možda neće biti dostupne.
Tasteri na daljinskom upravljaču za
reprodukciju video zapisa
Fotografije, Vid. zapisi, Muzika ili Sav sadržaj) - a
zatim pritisnite taster E.
7
8
DISC MENU
0
5. Na sledećem ekranu izaberite AllShare, a zatim
9
TITLE MENU
POPUP
pritisnite taster E.
2
6. Na prikazanoj listi AllShare povezanih uređaja,
izaberite svoj računar ili drugi AllShare kompatibilan
uređaj, a zatim pritisnite taster E. Pojavljuje se lista
na ekranu sa dostupnim datotekama.
7.
Izaberite datoteku koju želite da reprodukujete ili
gledate, a zatim pritisnite taster E.
Kontrola reprodukcije sadržaja koji
se nalazi na računaru pomoću vašeg
pametnog telefona
MUTE
FULL SCREEN
REPEAT
1 Korišćenje menija diska, menija naslova, iskačućeg
menija i liste naslova
DISC MENU
Tokom reprodukcije, pritisnite ovaj
taster za prikaz menija diska.
TITLE
MENU
Tokom reprodukcije, pritisnite ovaj
taster za prikaz menija naslova.
• Ako vaš disk ima listu za
reprodukciju, pritisnite Pregl.
taster da biste prešli na listu za
reprodukciju.
POPUP
MENU
Tokom reprodukcije, pritisnite ovaj
taster za prikaz iskačućeg menija.
Proizvod
Reprodukcija
datoteka na
računaru
Kontrola PC
datoteka ka
Pametan telefon proizvodu
HOME
3
PC
AllShare veza
1
(dostupno samo sa Samsung telefonima koji podržavaju
AllShare funkciju.)
| 30 Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 30
2013-09-25
2:56:13
Počinje reprodukciju.
5
Zaustavlja reprodukciju.
7
Pauzira reprodukciju.
Brza
reprodukcija
U toku reprodukcije pritisnite taster
3 ili .
Svaki put kada pritisnete taster
3 ili brzina reprodukcije će se
promeniti.
Usporena
reprodukcija
U modu pauze, pritisnite taster .
Svaki put kada pritisnete taster brzina reprodukcije će se promeniti.
Reprodukcija
korakpokorak
U modu pauze, pritisnite taster 7.
Svaki put kada pritisnete taster 7
pojaviće se novi kadar.
Prestupna
reprodukcija
U toku reprodukcije pritisnite taster
1 ili 2.
Svaki put kada pritisnete taster 1
ili 2 disk prelazi na prethodno ili
sledeće poglavlje ili datoteku.
ili naslov. Nastavite da pritiskate tastere ▲▼ dok se
vaš izbor ne bude našao unutar primenljivog polja.
Za povratak na normalnu reprodukciju pritisnite
ponovo taster REPEAT, a zatim pritiskajte tastere ▲▼
da biste izabrali Isklj., a zatim pritisnite taster E.
Na ekranu se možda neće odmah prikazati Repeat
A-B (Ponovi od A-B). Nastavite da pritiskate tastere
▲▼ dok se opcija Repeat A-B (Ponovi od A-B) ne
nađe u primenljivom polju.
Tačku (B) morate da podesite najmanje 5 sekundi
kasnije u odnosu na tačku (A).
Korišćenje menija ALATKE
U toku reprodukcije pritisnite taster TOOLS.
Reprodukuj od
početka
3D
on se možda neće pravilno
prikazivati.
daljinskom upravljaču.
Beleška o
filmu
Ponovi od A – B
počne ponavljanje reprodukcije (A).
2. Pritisnite taster E na mestu na kome želite da se
završi ponavljanje reprodukcije (B).
| NAPOMENA |
3. Za povratak na normalnu reprodukciju, ponovo
pritisnite taster REPEAT.
| NAPOMENA |
U zavisnosti od diska, ekran ne mora prikazati sve
opcije ponavljanja.
Beleška o filmu obezbeđuje
informacije o reditelju, glumcima,
sinopsisu, itd.
- Beleška o filmu je dostupna
ukoliko disk sadrži informacije o
beleški o filmu i ako postoji veza
sa mrežom.
Funkciju Search Scene (Pretraži scene)
možete koristiti tokom reprodukcije
da biste prikazali ili pokrenuli film od
scene po vašem izboru.
1. Pritisnite taster E na mestu od kog želite da
4. Pritiskajte taster E.
Koristite 3D meni da biste izabrali
opciju Side by Side (Jedna do
druge) ili Top (Gore) i Bottom (Dole)
ako se 3D sadržaj koji se trenutno
reprodukuje adekvatno ne pojavljuje
u 3D režimu.
Ako se primeni na 2D sadržaj,
1. Tokom reprodukovanja pritisnite taster REPEAT na
Poglavlje ili Repeat A-B, a zatim pritisnite taster
E.
Izaberite za povratak na početak
filma, a zatim pritisnite taster E.
| NAPOMENA |
3 Ponavljanje reprodukcije
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Isklj., Naslov,
Ako su u datoteci oštećeni
Pretraži scene
podaci o indeksima ili datoteka
ne podržava indeksiranje, nećete
moći da koristite funkciju Search
Scene (Pretraži scene).
Ako DLNA funkciju koristite
nakon povezivanja računara
preko svoje mreže, funkcija
Search Scene (Pretraži scene)
možda neće biti podržana.
Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 31
Reprodukcija Medija
6
Na ekranu se možda neće odmah prikazati poglavlje
05
2 Tasteri za kontrolu reprodukovanja
Ovaj proizvod ne reprodukuje zvuk u modu pretraživanja,
modu polako ili korak-po-korak.
• Za vraćanje na normalnu brzinu reprodukovanja,
pritisnite taster 6.
31 |
2013-09-25
2:56:21
Reprodukcija Medija
Pretraži
naslove
Ako na disku ili uređaju postoji
više filmova, izaberite pokretanje
različitog naslova.
3. Pritisnite taster Ena mestu
1. SIzaberite Pretraži naslove, a
| NAPOMENA |
na kom želite da se završi
ponavljanje reprodukcije (B).
zatim pritisnite taster E.
Tačku (B) morate da podesite
2. Koristite tastere ▲▼ da
najmanje 5 sekundi kasnije u
odnosu na tačku (A).
biste izabrali naslov, a zatim
pritisnite taster E.
Izaberite da biste reprodukovali
poglavlje po vašem izboru.
Pretraži
poglavlja
1. Izaberite Pretraži poglavlja, a
zatim pritisnite taster E.
2. Koristite tastere ▲▼ da biste
izabrali poglavlje, a zatim
pritisnite taster E.
Režim slike
Izaberite da biste reprodukovali film
od određene tačke.
Izaberite da postavite režim slike.
- Dinamična : Izaberite ovu
postavku da povećate oštrinu.
- Standardno : Izaberite ovu
postavku za većinu aplikacija
prikazivanja.
- Film : Ovo je najbolja postavka
za gledanje filmova.
- Korisnik : Omogućava vam
da podesite oštrinu i funkciju
redukcije šuma.
1. Izaberite Pretraži vrem. traku,
| NAPOMENA |
a zatim pritisnite taster E.
Kada koristite BD wise funkciju,
2. Pomoću numeričkih tastera
Pretraži vrem.
traku
unesite tačku u vremenu
na koju želite otići, a zatim
pritisnite taster E.
ovaj meni se neće pojaviti.
Zvuk
Izaberite da biste podesili željeni
audio jezik.
| NAPOMENA |
Audio sinhr.
U nekim slučajevima, kada je
proizvod povezan sa digitalnim
televizorom, audio signal se možda
neće sinhronizovati sa video
signalom. Ako do toga dođe,
podesite vreme kašnjenja zvuka
tako da odgovara video signalu.
Režim
ekvilajzera
Izaberite da biste koristili ekvilajzer.
Takođe, možete da koristite
tastere ◄► za premotavanje
filma unapred ili unazad. Svaki
put kada pritisnete tastere ◄►
film se premotava za po jedan
minut unapred ili unazad.
Režim
ponavljanja
Izaberite da biste ponovili naslov,
poglavlje ili određeni odeljak.
- sklj) : Izaberite za povratak na
normalnu reprodukciju.
- Naslov : Izaberite za ponavljanje
izabranog naslova.
- Poglavlje : Izaberite za
ponavljanje određenog poglavlja.
- Repeat A-B (Ponovi od A – B): Izaberite
za ponavljanje određenog odeljka.
1. Pritiskajte tastere ▲▼ da
izaberete režim ponavljanja A B, a zatim pritisnite taster E.
Izaberite da biste podesili ekvilajzer.
Postavke
ekvilajzera
Pojavljuje se samo kada je režim
ekvilajzera uključen.
Titlovi
2. Pritisnite taster E na mestu
od kog želite da počne
ponavljanje reprodukcije (A).
Pokrenite reprodukciju filma.
| NAPOMENA |
Postavke titla
Izaberite da biste podesili željeni
jezik titla.
- Ovom funkcijom možete upravljati
i pritiskanjem tastera SUBTITLE
na daljinskom upravljaču.
Izaberite da biste podesili željene
opcije titla.
| 32 Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 32
2013-09-25
2:56:23
BONUSVIEW
audio
Pošalji
Izaberite da biste podesili željenu
bonusview opciju.
| NAPOMENA |
Ceo ekran
Izaberite da biste podesili veličinu
slike video zapisa. Izaberite
Original, Mode1 (veći) i Mode2
(najveći).
Informacije
Izaberite da biste videli informacije
o video datoteci.
U zavisnosti od diska ili memorijskog uređaja, meniji sa
prikazom ili opcijama se mogu razlikovati. Možda neće
biti prikazane sve opcije.
Meniji View (Pregled) i Options (Opcije) su obično
dostupni kada pregledate video datoteke sa USB
fleš memorije, računara, diska koji ste sami snimili ili
mobilnog uređaja. Ovi meniji obično nisu dostupni ako
pregledate komercijalni Blu-ray, DVD ili CD disk.
Reprodukcija Medija
BONUSVIEW
video
Izaberite Pošalji za otpremanje
izabranih datoteka na aplikacije
(Picasa, Facebook, itd) ili
uređaje.Da biste koristili opciju
Pošalji, potrebno je da otvorite
nalog na Internet lokaciji, a
zatim se prijavite pomoću
funkcije za registraciju.
05
Za prikazivanje scene iz drugog
ugla. Opcija Ugao prikazuje broj
uglova dostupnih za prikazivanje
(1/1, 1/2, 1/3, itd.).
Ugao
| NAPOMENA |
U zavisnosti od diska ili memorijskog uređaja, meni
Tools (Alatke) se može razlikovati.
Video datoteke sa velikim bitskim brzinama od 20 Mb/
s ili većim brzinama opterećuju kapacitete proizvoda i
mogu da zaustave reprodukciju u toku.
Korišćenje menija prikaza i opcija
Na ekranu sa prikazanim video datotekama, koristite
tastere ▲▼◄► da biste u gornjem desnom delu izabrali
VPregl ili Opcije, a zatim pritisnite taster E.
Vid. zapisi
Datum
Prikazuje sve fascikle sa video
zapisima prema datumu. Ako
izaberete fasciklu, a zatim
pritisnete taster E, prikazuje
sve video zapise u fascikli
prema datumu.
Pregl.
Naslov
Opcije
Prikazuje sve video datoteke
na mediju ili memorijskom
uređaju prema naslovu.
Fascikla
Prikazuje sve fascikle na mediju
ili memorijskom uređaju.
Repr.
izabranog
Opcija Play Selected (Repr.
izabranog) omogućava
kreiranje spiska za reprodukciju
biranjem određenih datoteka za
reprodukciju. Ona funkcioniše
na identičan način za sve
medije. Pogledajte odeljak
„Kreiranje spiska za reprodukciju
sa CD diska“ na strani 35.
Kontrola reprodukcije muzike
Možete da kotrolišete reprodukciju muzičkog sadržaja koji
se nalazi na DVD, CD disku, USB-u, mobilnom uređaju ili
računaru. Zavisno od diska ili sadržaja, neke od funkcija
opisane u ovom priručniku možda neće biti dostupne.
Tasteri na daljinskom upravljaču za
reprodukciju muzike
RDS DISPLAY
1
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
DISC MENU
9
TITLE MENU
0
POPUP
4
2
5
6
3
1
NUMERIČKI tasteri : Tokom reprodukcije liste
za reprodukciju, pritisnite broj željene numere.
Izabrana numera se reprodukuje.
2
Tasteri 1 2 : Pređite na prethodnu/sledeću
numeru.
3
Taster 5 : Zaustavlja numeru (pesmu).
Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 33
33 |
2013-09-25
2:56:26
Reprodukcija Medija
4
Brza reprodukcija (samo Audio CD (CD-DA))
U toku reprodukcije pritisnite taster 3 ili .
Svaki put kada pritisnete taster 3 ili brzina
reprodukcije će se promeniti.
5
Taster 7 : Pauziranje numere.
6
Taster 6 : Reprodukuje trenutno izabranu
numeru.
Korišćenje menija prikaza i opcija
Na ekranu sa prikazanim muzičkim datotekama, koristite
tastere ▲▼◄► da biste u gornjem desnom delu izabrali
Pregl. ili Opcije, a zatim pritisnite taster E.
Muzika
Numera
Kontrole ekrana Muzika
Album
Prikazuje svu muziku na mediju
ili memoriji prema albumu.
Izvođač
Prikazuje sve muzičke datoteke
na mediju ili memorijskom
uređaju prema izvođaču.
Žanr
Prikazuje svu muziku na mediju
ili memoriji prema žanru.
Fascikla
Prikazuje sve fascikle na mediju
ili memorijskom uređaju.
Repr.
izabranog
Opcija Play Selected (Repr.
izabranog) omogućava
kreiranje spiska za
reprodukciju biranjem
određenih datoteka za
reprodukciju. Ona funkcioniše
na identičan način za
sve medije. Pogledajte
odeljak „Kreiranje spiska za
reprodukciju na audio CD
disku“ na strani 35.
Pošalji
Izaberite Send (Pošalji)
za otpremanje izabranih
datoteka na aplikacije
(Picasa, Facebook, itd) ili
uređaje. Da biste koristili
opciju Send (Pošalji),
potrebno je da otvorite
nalog na Internet lokaciji, a
zatim se prijavite pomoću
funkcije za registraciju.
Ripovanje
Funkcija ripovanja pretvara
CD audio u mp3 format
i čuva konvertovane
datoteke na USB uređaju
ili mobilnom uređaju koji je
povezan sa proizvodom.
Pogledajte odeljak
„Ripovanje“ na strani 35.
Informacije
Izaberite da biste videli
informacije o sadržaju.
Opcije
TRACK 001
00:09
00:43
off
off
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
04:41
TRACK 004
04:02
TRACK 005
03:43
TRACK 006
03:40
TRACK 007
04:06
TRACK 008
03:52
TRACK 009
03:04
TRACK 010
04:02
Pregl.
Pauziranje numere.
Reprodukcija numere.
Prikazuje sve muzičke
numere na mediju ili
memorijskom uređaju.
Pređite na prethodnu numeru.
Pređite na sledeću numeru.
Premotajte numeru unazad.
Premotajte numeru unapred.
,
1
Ponavljanje jedne numere ili svih numera.
Reprodukcija numera u slučajnom
redosledu.
Opcije
Prikazivanje ekvilajzera.
Ručno podešavanje ekvilajzera.
(Samo kada je uključen mod ekvilajzera)
Da biste pristupili kontrolama, reprodukujte numeru, a
zatim koristite tastere ▲▼◄► da biste pronašli željenu
kontrolu.
| NAPOMENA |
Kontrole za ekran muzike su dostupne samo kada se
numera reprodukuje.
Sve kontrole se ne pojavljuju u isto vreme.
| 34 Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 34
2013-09-25
2:56:30
Opcije
Šifrovanje
Izaberite da biste upravljali
opcijama za kodiranje teksta.
se može razlikovati. Možda neće biti prikazane sve opcije.
| NAPOMENA |
Na Audio CD-u (CD-DA) možete da kreirate listu za
Ponavljanje numera na audio CD disku
Možete da podesite da proizvod reprodukuje numere na
audio CD disku (CD-DA/MP3).
1. Tokom reprodukcije, koristite tastere ▲▼◄► da
biste izabrali
u donjem levom uglu ekrana, a
zatim pritisnite taster E.
2. Koristite tastere ▲▼ da bist izabrali režim ponavljanja
koji želite – Isklj., Jed. pesma ili Svi – a zatim
pritisnite taster E.
E
Opcije
TRACK 001
00:09
00:43
off
off
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
04:41
TRACK 004
04:02
TRACK 005
03:43
TRACK 006
03:40
TRACK 007
04:06
TRACK 008
03:52
TRACK 009
03:04
TRACK 010
04:02
Nasumično ponavljanje numera na
audio CD disku
Možete da podesite da proizvod reprodukuje numere na
audio CD disku (CD-DA/MP3) po slučajnom redosledu.
1. Tokom reprodukcije, koristite tastere ▲▼◄► da
u donjem levom uglu ekrana, a
biste izabrali
zatim pritisnite taster E.
2. Koristite tastere ▲▼ da biste podesili Nasumičan
režim Uklj. ili Isklj., a zatim pritisnite taster E.
Kreiranje liste za reprodukciju
1. Kada je prikazan ekran za reprodukciju pritisnite
taster Opcije a zatim pritisnite taster E. Pojavljuje
se meni Alatke.
2. Koristite tastere ▲▼ da biste izabrali opciju Reprod.
izbora, a zatim pritisnite taster E. Pojavljuje se
ekran Reprod. izbora.
3. Pritiskajte ▲▼ da biste izabrali numeru, a zatim
pritisnite taster E. Potvrdni okvir se pojavljuje na
levoj strani numere.
4. Ponovite 3. korak da biste izabrali i označili dodatne numere.
5. Da biste uklonili numeru sa liste, pređite na numeru,
zatim pritisnite ponovo taster E. Znak potvrde uz
numeru će biti poništen.
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 35
reprodukciju sa do 99 numera.
Ako ste kreirali spisak za reprodukciju, opcija Repr.
izabranog se menja opcijom Uredi listu u meniju s
opcijama.
Na ekranu Reprod. izbora takođe možete izabrati
Izbor svih, Opozovi izbor svega i Otkaži.
~ Izaberite Izbor svih da biste izabrali sve numere.
Na taj način se poništava vaš izbor pojedinačnih
numera. Kada pritisnete taster RETURN na
daljinskom upravljaču ili izaberete Reprod., a zatim
pritisnete taster E sve numere će se pojaviti
na ekranu za reprodukciju muzike i proizvod će
započeti reprodukciju svih numera od numere 001.
~ Izaberite Opozovi izbor svega da biste opozvali
izbor svih izabranih numera. Zatim izaberite
pojedine numere ili koristite komandu Izbor svih da
biste izabrali sve numere i pritisnite taster RETURN
na daljinskom upravljaču ili izaberite Reprod.,
a zatim pritisnite taster E. Ako ne upotrebite
komandu Izbor svih ili ne izaberete pojedinačne
numere, lista za reprodukciju se neće promeniti.
~ Otkaži otkazuje bilo kakve izmene koje ste
napravili na ekranu za reprodukciju izabranog.
Kada se vratite na ekran za reprodukciju, lista za
reprodukciju ostaće nepromenjena.
Reprodukcija Medija
U zavisnosti od diska ili memorijskog uređaja, meni Alatke
Reprod., a zatim pritisnite taster E. Ponovo se
pojavljuje ekran za reprodukciju muzike samo sa
numerama koje ste označili. Izabrane numere se
automatski reprodukuju.
05
| NAPOMENA |
6. Kada to uradite, pritisnite taster ▲▼ da biste izabrali
Ripovanje
1. Stavite USB uređaj u USB konektor na prednjoj
strani proizvoda.
2. Kada je prikazan ekran za reprodukciju, izaberite
taster Opcije a zatim pritisnite taster E. Pojavljuje
se meni s opcijama.
3. Koristite tastere ▲▼ da biste izabrali Ripovanje,
a zatim pritisnite taster E. Pojavljuje se ekran za
ripovanje.
4. Koristite tastere ▲▼ da biste izabrali numeru, a
zatim pritisnite taster E. Potvrdni okvir se pojavljuje
na levoj strani numere.
5. Ponovite 4. korak da biste izabrali i označili dodatne
numere.
6. Da biste uklonili numeru sa liste, pređite na numeru,
zatim ponovo pritisnite taster E. Znak potvrde uz
numeru će biti poništen.
7. Kada završite, izaberite taster Rip pomoću tastera
▲▼, a zatim pritisnite taster E. Pojavljuje se
prozor Rip.
Srpski
35 |
2013-09-25
2:56:34
Reprodukcija Medija
8. Koristite tastere ▲▼ da biste izabrali uređaj za
skladištenje ripovanih datoteka, a zatim pritisnite
taster E.
| NAPOMENA |
Ne odvajajte uređaj dok je ripovanje u toku.
9. Ako želite da otkažete ripovanje, pritisnite taster E
a zatim izaberite Da. Izaberite Ne da biste nastavili s
ripovanjem.
10. Kada se ripovanje završi, pojavljuje se poruka
„Successfully Ripped.“ (Uspešno ripovanje.).
Pritisnite taster E.
11. Pritisnite taster RETURN da biste se vratili nazad u
• U područjima sa slabim prijemom, Bluetooth veza
možda neće funkcionisati pravilno.
• Kućni bioskop ima efektivan domet prijema do 10
metara u svim smerovima ako ne postoje prepreke.
Veza će biti automatski prekinuta ako rastojanje bude
van ovog dometa. Čak i u ovom opsegu, kvalitet zvuka
može da se naruši zbog prepreka kao što su zidovi ili
vrata.
• Bežični uređaj može tokom rada uzrokovati električne
smetnje.
Za povezivanje kućnog bioskopa na
Bluetooth uređaj
ekran za reprodukciju.
| NAPOMENA |
Ova funkcija nije dostupna za DTS audio CD diskove.
Ovu funkciju možda neće podržavati neki diskovi.
Ripovanjem se muzika kodira u .mp3 format pri 192 kb/s.
Na ekranu za ripovanje, možete izabrati i opcije Select
All (Izbor svih) ili Deselect All (Opozovi izbor svega).
- Koristite Izbor svih da biste izabrali sve numere, a
zatim pritisnite taster E. Na taj način se poništava
vaš izbor pojedinačnih numera.
- Izaberite DOpozovi izbor svega da biste odjednom
opozvali izbor svih izabranih numera.
Korišćenje Bluetooth-a
Možete da koristite Bluetooth uređaj da biste uživali u
muzici sa stereo zvukom visokog kvaliteta, bez ijednog
kabla!
Šta je Bluetooth?
Bluetooth je tehnologija koja omogućava lako međusobno
povezivanje Bluetooth-kompatibilnih uređaja putem
bežične veze kratkog dometa.
• Bluetooth uređaj može da prouzrokuje šum ili
neispravnost :
- Kada je deo tela u kontaktu sa prijemnim/ predajnim
sistemom Bluetooth uređaja ili kućnog bioskopa.
- Električna kolebanja zbog prepreka od strane zida,
ćoška ili pregrade.
- Električno ometanje od strane uređaja koji koriste isti
frekventni opseg, uključujući i medicinsku opremu,
mikrotalasne pećnice i bežični LAN.
• Uparite kućni bioskop sa Bluetooth uređajem
održavajući malo rastojanje.
• Što je rastojanje između kućnog bioskopa i Bluetooth
uređaja veće, to je kvalitet lošiji. Ako rastojanje premaši
radni domet Bluetooth-a, veza se gubi.
Povezati
Bluetooth uređaj
Proverite da li Bluetooth uređaj podržava Bluetooth
kompatibilne stereo slušalice.
1. Pritisnite taster FUNCTION na daljinskom upravljaču
proizvoda da biste prikazali BT poruku.
2. Izaberite Bluetooth meni na Bluetooth uređaju koji
želite da povežete. (pogledajte korisničko uputstvo
za Bluetooth uređaj)
3. Izaberite meni za stereo slušalice kod Bluetooth
uređaja.
• Videćete spisak skeniranih uređaja.
4. Izaberite "[HTS]Fxx..." iz dobijenog spiska.
• Kada je kućni bioskop povezan sa Bluetooth
uređajem, na prednjem displeju će se prikazati
ime povezanog Bluetooth uređaja, praćeno
tekstom Kućni bioskop.
5. Reprodukujte muziku na povezanom uređaju.
• Možete da slušate muziku koja se reprodukuje
na povezanom Bluetooth uređaju preko sistema
kućnog bioskopa.
| 36 Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 36
2013-09-25
2:56:37
| NAPOMENA |
Kućni sistem podržava samo SBC podatke srednjeg
Možete da raskinete vezu između kućnog bioskopa i
Bluetooth uređaja. (pogledajte korisničko uputstvo za
Bluetooth uređaj)
• Kada sistem kućnog bioskopa prekine vezu sa
Bluetooth uređajem, kućni bioskop će prikazati
DISCONNECTED na prednjem displeju.
Da raskinete vezu kućnog bioskopa i
Bluetooth uređaja
Pritisnite taster (
) na prednjoj ploči kućnog bioskopa
da biste prebacili iz režima BT u drugi režim ili isključili
kućni bioskop.
• Osim ako se ne isključi usled konverzije funkcije,
povezani Bluetooth uređaj će sačekati izvesno vreme
na odgovor kućnog bioskopa pre nego što raskine
vezu. (Vreme raskidanja veze može da se razlikuje,
zavisno od Bluetooth uređaja)
| NAPOMENA |
U režimu Bluetooth povezivanja, Bluetooth veza se
može izgubiti ako rastojanje između sistema kućnog
bioskopa i Bluetooth uređaja premaši 10 m. Kada se
Bluetooth uređaj nađe u efikasnom dometu ili kada
restartujete Bluetooth uređaj, potrebno je da ponovo
uparite uređaj i kućni bioskop da biste uspostavili
vezu.
Reprodukovanje foto sadržaja
Možete da reprodukujete foto sadržaj koji se nalazi na
DVD disku, USB, mobilnom uređaju ili računaru.
Korišćenje menija Alatke
U toku reprodukcije pritisnite taster TOOLS.
Preth.
Izaberite za prelazak na prethodnu
sliku.
Dalje
Izaberite za prelazak na sledeću
sliku.
Pokreni/zaustavi
projekciju slajdova
Izaberite da biste pokrenuli/
zaustavili projekciju slajdova.
Podešav.
projek.
slajdova
 SBrzina : Izaberite za
podešavanje brzine projekcije
slajdova.
 EEfekat): Izaberite za
podešavanje specijalnih efekata
za prikazivanje slajdova.
Zum
Izaberite da biste uvećali trenutnu
sliku. (Uvećano do 4 puta)
Okreni
Izaberite ako želite da rotirate
sliku. (Slika će se rotirati ili u smeru
ili suprotno od smera kretanja
kazaljke na satu.)
Pozadinska
muzika
Izaberite ako želite da slušate muziku
dok gledate projekciju slajdova.
Podešavanja
 Režim slike
- DDinamična : Izaberite za
povećanje oštrine.
- Standardno) : Izaberite za
većinu aplikacija prikazivanja.
- Film : Ovo je najbolja postavka
za gledanje filmova.
- Korisnik) : Omogućava vam
da podesite oštrinu i funkciju
redukcije šuma.
 Informacije : Prikazuje
informacije o slici.
Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 37
Reprodukcija Medija
Da raskinete vezu Bluetooth uređaja i
kućnog bioskopa
Bluetooth uređaj ostane u stanju pripravnosti 5 minuta.
Da biste ponovo povezali Bluetooth uređaj, isključite
čuvar ekrana, a zatim povežite uređaj. Da biste isključili
čuvar ekrana, pritisnite bilo koji taster na daljinskom
upravljaču (taster za jačinu zvuka, numerički taster, itd.)
05
kvaliteta (do 237kbps@48kHz), ali ne podržava SBC
podatke visokog kvaliteta (328kbps@44,1kHz).
AVRCP funkcija je podržana. Njena funkcionalnost će
se razlikovati, u zavisnosti od specifikacija povezanog
uređaja.
Povežite samo sa Bluetooth uređajem koji podržava
A2DP profil.
Moguće je istovremeno uparivati samo jedan
Bluetooth uređaj.
Proizvod možda neće pravilno vršiti pretraživanje ili
povezivanje u sledećim slučajevima:
- Ako se u okolini kućnog bioskopa emituju jaki
električni talasi.
- Ako se sa proizvodom istovremeno uparuje nekoliko
Bluetooth uređaja.
- Ako je Bluetooth uređaj isključen, nije na mestu ili je
neispravan.
- Obratite pažnju da uređaji kao što su mikrotalasne
pećnice, adapter za bežičnu LAN vezu, neonske
sijalice i plinski šporeti koriste isti frekventni opseg
kao i Bluetooth uređaj, što može uzrokovati
električne smetnje.
U Bluetooth režimu, čuvar ekrana će se pokrenuti ako
37 |
2013-09-25
2:56:39
Reprodukcija Medija
Režim
ekvilajzera
Prilagodite lične želje u vezi zvuka
pomoću postavki ekvilajzera.
Postavke
ekvilajzera
Ova funkcija je dostupna samo
kada je opcija Režim ekvilajzera
postavljena na Uklj..
Pošalji
| NAPOMENA |
U zavisnosti od diska ili memorijskog uređaja, meni
sa opcijama se može razlikovati. Možda neće biti
prikazane sve opcije.
Da biste omogućili funkciju pozadinske muzike,
datoteka fotografije mora da se nalazi na istom
memorijskom mediju kao i muzička datoteka.
Međutim, na kvalitet zvuka može uticati bitska brzina
MP3 datoteke, veličina fotografije i način kodiranja.
Ne možete da uvećate titl ili PG grafiku u režimu
prikaza na celom ekranu.
Korišćenje menija za prikaz i opcije
kada gledate spisak datoteka fotografija
Fotografije
Datum
Grupiše sve datoteke fotografija
na medijumu ili memorijskom
uređaju prema datumu.
Kliknite na grupu da biste videli
fotografije u toj grupi.
Naslov
Prikazuje sve datoteke
fotografija na mediju ili
memorijskom uređaju prema
naslovu.
Pregl.
Fascikla
Prikazuje sve fascikle na
mediju ili memorijskom
uređaju.
Prezentacija
Pokreće projekciju slajdova.
Pokazuje sve datoteke u
trenutnoj fascikli, jednu za
drugom. Ako želite da kreirate
projekciju slajdova izabrane
grupe fotografija, pogledajte
opciju za reprodukciju
izabranog u nastavku.
Repr.
izabranog
Opcija Play Selected (Repr.
izabranog) omogućava
kreiranje spiska za
reprodukciju biranjem
određenih datoteka za
reprodukciju. Ona funkcioniše
na identičan način za
sve medije. Pogledajte
odeljak „Kreiranje spiska za
reprodukciju na audio CD
disku“ na strani 35.
Opcije
Izaberite Pošalji za
otpremanje izabranih
datoteka na Internet lokacije
(Picasa, Facebook itd) ili
uređaje. Da biste koristili
opciju Pošalji, potrebno
je da otvorite nalog na
Internet lokaciji, a zatim se
prijavite pomoću funkcije za
registraciju.
| NAPOMENA |
U zavisnosti od diska ili memorijskog uređaja, meni
sa opcijama se može razlikovati. Možda neće biti
prikazane sve opcije.
Slušanje radija
Korišćenje tastera na daljinskom
upravljaču
1. Pritisnite taster FUNCTION kako biste izabrali FM.
2. Podesite na željenu stanicu.
• Prethodno podešavanje 1 : Pritisnite taster br.
MANUAL/PRESET da biste izabrali Preset, a
zatim pritisnite taster TUNING/CH (,.) da biste
izabrali unapred podešenu stanicu.
- Da biste podesili unapred podešenu stanicu,
morate da dodate unapred podešene stanice
u memoriju proizvoda.
• Ručno podešavanje : Pritisnite taster br.
MANUAL/PRESET da biste izabrali Manual,
a zatim pritiskajte taster TUNING/CH (,.) za
podešavanje niže ili više frekvencije.
• Automatsko podešavanje: Pritisnite taster br.
MANUAL/PRESET da biste izabrali Manual, a
zatim pritisnite i zadržite taster TUNING/CH (,.)
za automatsko pretraživanje opsega.
Podešavanje Mono/Stereo
Pritisnite taster MO/ST.
• Svaki put kada se pritisne ovaj taster, zvuk se
prebacuje na STEREO ili MONO.
• U području lošeg prijema, izaberite MONO za jasnije,
neometane radio emisije.
Podešavanje stanica
Primer: Memorisanje stanice FM 89,10.
1. Pritisnite taster FUNCTION kako biste izabrali FM.
2. Pritisnite taster TUNING/CH (,.) da izaberete
<89.10>.
| 38 Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 38
2013-09-25
2:56:42
3. Pritisnite taster TUNER MEMORY.
Za prikazivanje RDS signala
PS
(programski
servis)
U toku traženja se prikazuje <PS
NAME (IME PS-a)>, a zatim će biti
prikazana imena stanica. <NO PS
(NEMA PS-a)> se pojavljuje ako se
ne šalje signal.
O RDS emisiji
RT
(radijski tekst)
Korišćenje RDS sistema (radio informacionog
sistema) za prijem FM stanica
U toku traženja se prikazuje <RT>,
a zatim će na displeju biti prikazane
tekstualne poruke koje šalje stanica.
<NO RT (NEMA RT-a)> se pojavljuje
ako se ne šalje signal.
Frekvencija
Frekvencija stanice (bez RDS usluge)
5. Da podesite drugu stanicu, ponovite korake 2 do 4.
• Da pređete na unapred podešenu stanicu,
Pritisnite taster br. MANUAL/PRESET da biste
izabrali Preset, a zatim pritisnite taster TUNING/
CH (,.) da biste izabrali unapred podešenu
stanicu.
RDS omogućava FM stanicama da šalju dodatni signal uz
signale redovnog programa.
Na primer, stanice šalju svoja imena, kao i informacije o
tipu programa koji emituju, kao što su sport ili muzika itd.
Ako je podešena FM stanica koja obezbeđuje RDS
uslugu, na displeju se pali RDS indikator.
Opis RDS funkcije
• PTY (Vrsta programa) : Prikazuje tip programa koja se
trenutno emituje.
• PS NAME (Ime programske stanice) : Označava ime
stanice koja emituje program i sastoji se od 8 znakova.
• RT (radijski tekst) : Dekodira tekst koji šalje stanica (ako
postoji) i sastoji se od 64 znaka.
• CT (Vreme) : Dekodira sat realnog vremena iz FM
frekvencije. Neke stanice možda ne prenose PTY, RT ili
CT informacije, pa zato one možda neće biti prikazane
u svim slučajevima.
• TA (Saobraćajna obaveštenja) : TA ON/OFF (TA
UKLJUČENO/ISKLJUČENO) pokazuje da se prenosi
saobraćajno obaveštenje.
| NAPOMENA |
RDS možda neće pravilno funkcionisati ako podešena
stanica ne emituje pravilno RDS signal ili ako je signal
slab.
O znacima koji se prikazuju na ekranu
Kada displej prikaže PS ili RT signale, koriste se sledeći
znaci.
• Prozor displeja ne može da razlikuje velika i mala slova
i uvek koristi velika slova.
• Prozor displeja ne može da prikaže naglašena slova,
na primer, <A,> se može koristiti za naglašena slova
<A’s>, kao što su <À, Â, Ä, Á, Å i Ã.>
PTY (vrsta programa) indikacija i funkcija PTYSEARCH
Jedna od prednosti RDS usluge je ta što možete pronaći
određenu vrstu programa iz unapred podešenih kanala
specificiranjem PTY kodova.
Za traženje programa koji koristi PTY kodove
Pre nego što počnete!
• PTY pretraga se može primeniti samo za unapred
podešene stanice.
• Za prekidanje pretrage u bilo kom trenutku procesa,
pritisnite taster 5 u toku traženja.
• Postoji vremensko ograničenje za sledeće korake.
Ako je podešavanje otkazano pre završetka, počnite
ponovo od koraka 1.
• Kada pritiskate tastere na primarnom daljinskom
upravljaču, proverite da li ste izabrali FM stanicu putem
primarnog daljinskog upravljača.
Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 39
Reprodukcija Medija
RDS signale koje šalje stanica možete videti na displeju.
Pritisnite taster RDS DISPLAY dok slušate FM stanicu.
• Svaki put kada pritisnete taster, prikaz na displeju se
menja da bi vam pokazao sledeće informacije: PS
NAME RT CT Frekvencija
05
4.
• Na displeju trepće BROJ.
Ponovo pritisnite taster TUNER MEMORY.
• Pritisnite taster TUNER MEMORY pre nego što
BROJ nestane sa ekrana.
• Kada pritisnete taster TUNER MEMORY, BROJ
nestaje sa ekrana, a stanica se smešta u
memoriju.
39 |
2013-09-25
2:56:44
Reprodukcija Medija
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
3D zvuk
1. Pritisnite taster PTY SEARCH dok slušate FM
stanicu.
2. Pritiskajte taster PTY- ili PTY+ dok se na displeju ne
pojavi željeni PTY kod.
• Displej prikazuje opis PTY kodova na desnoj
strani.
3. Ponovo pritisnite taster PTY SEARCH, dok je PTY
kod, koji je izabran u prethodnom koraku, još uvek
na displeju.
• Centralni uređaj pretražuje 15 prethodno
podešenih FM stanica i zaustavlja se kada
pronađe onu koju ste izabrali i bira tu stanicu.
Možete uživati u prirodnijem i živopisnijem surround
zuku sa obogaćenim tonovima podešavajući dubinu
zvuka korišćenjem opcija za nivoe.
Isklj.  Visoko  Nisko
| NAPOMENA |
Ovo nije dostupno u FM modu.
TV SOUND
TV Sound
Možete slušati zvuk preko zvučnika kućnog bioskopa ili
zvučnika televizora pomoću tastera TV SOUND.
1. Povežite HDMI kabl na televizor ili kućni bioskop.
(Pogledajte stranu 16.)
Korišćenje tastera za specijalne
efekte na daljinskom upravljaču
2. Uključite funkciju Anynet+ (HDMI-CEC) na
kućnom bioskopu i televizoru.
3. Pritisnite taster TV SOUND na daljinskom
SOUND
Funkcija SOUND EFFECT
EFFECT
Omogućava vam da izaberete režim koji optimizuje
zvuk.
1. Pritisnite taster SOUND EFFECT da biste izabrali
•
•
•
•
željeni režim: MP3 Enhancer (MP3 optimizator)
 Power Bass (Snažni basovi)  Football
(Fudbal)  Off (Isklj.).
MP3 enhancer (MP3 optimizator) : Pomaže da
se poboljša vaš audio doživljaj (npr. mp3 muzika).
Možete da optimizujete nivo MP3 zvuka (24 kHz, 8
bita) na nivo CD zvuka (44,1 kHz, 16 bita).
Power bass (Snažni basovi) : Povećava nivo jačine
zvuka basova i obezbeđuje zvučne efekte ritma.
Football (Fudbal) : Kreira dinamičniji, realističniji
zvuk, kao na stadionu. Za slušanje utakmica
američkog fudbala, fudbala i drugih sportskih
događaja.
Off (Isklj.) : Izaberite za normalno slušanje.
upravljaču.
4. Svaki put kada pritisnete taster TV SOUND, na
ekranu na prednjoj ploči kratko treperi ZVUK
TELEVIZORA UKLJ./ISKLJ. a zatim se menja
u D.IN.
- ZVUK TELEVIZORA UKLJ. : Daje izlaz na
zvučnicima kućnog bioskopa.
- ZVUK TELEVIZORA ISKLJ. : Daje izlaz na
zvučniku televizora povezanom sa Anynet+.
Koristite:
1) Ako želite da slušate zvuk preko zvučnika
kućnog bioskopa kada gledate TV.
2) Ako želite da slušate zvuk sa USB uređaja koji
je priključen na TV preko zvučnika kućnog
bioskopa.
Specifikacije podrške opcije ZVUK
TELEVIZORA UKLJ./ISKLJ.
Povezani TV
TV koji podržava
Anynet+
(HDMI-CEC)
TV koji ne podržava
Anynet+
(HDMI-CEC)
Zvuk
Zvuk
Anynet+ (HDMITELEVIZORA TELEVIZORA
CEC) postavka
UKLJ.)
ISKLJ.)
UKLJ.
O
O
(ISKLJ.)
O
X
Nema funkcije
O
X
| 40 Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 40
2013-09-25
2:56:46
Network Services
Možete uživati u raznim mrežnim servisima kao što su
striming video zapisa ili Internet aplikacije ako proizvod
povežete u vašu mrežu.
(Vidi stranu 17)
2. Konfigurišete postavke mreže.
(Vidi strane 23~25)
Prijavljivanje na vaš Samsung
nalog
Pre nego što pristupite filmovima ili TV emisijama ili
aplikacijama, predlažemo da se prijavite na vaš Samsung
nalog.
Da biste se prijavili na vaš Samsung nalog, pratite sledeće
korake:
1. Kada je prikazan početni ekran pritisnite CRVENI (A)
taster. Pojavljuje se ekran za prijavljivanje.
Pre korišćenja filmova i TV emisija
ili aplikacija
Ako niste podesili funkciju Smart Hub, kada po prvi put
koristite filmove i TV emisije ili aplikacije, proizvod će od vas
tražiti da obavite proceduru podešavanja funkcije Smart Hub.
1. Na početnom ekranu izaberite Filmovi i TV emisije
ili Apps, a zatim pritisnite taster E. Ako ste izabrali
Apps, pređite na 4. korak.
2. Izaberite polje E-pošta, a zatim pritisnite taster E.
Pojavljuje se iskačuća tastatura.
3. Unesite adresu e-pošte pomoću tastature. Kada
2. Ako ste izabrali Filmovi i TV emisije, pojavljuje se
završite, izaberite taster Završeno, a zatim
pritisnite taster E. Ponovo se pojavljuje ekran za
prijavljivanje.
4. Izaberite polje Lozinka, a zatim pritisnite taster E.
Pojavljuje se iskačuća tastatura.
5. Unesite lozinku pomoću tastature. Kada završite,
6.
7.
izaberite taster Završeno, a zatim pritisnite taster
E. Ponovo se pojavljuje ekran za prijavljivanje.
Da biste postupak prijavljivanja olakšali za sledeći
put, izaberite Prijavi me automatski, a zatim
pritisnite taster E.
Izaberite Log In (Prijava), a zatim pritisnite taster E.
Proizvod vas prijavljuje na vaš nalog. E-pošta vašeg
naloga je prikazana u donjem levom delu ekrana.
| NAPOMENA |
3.
prozor Smart Hub sa porukom da li želite da podesite
funkciju Smart Hub. Izaberite Da, a zatim pritisnite
taster E. Pojavljuje se ekran dobrodošlice.
Izaberite Pokreni, a zatim pritisnite taster E.
Pojavljuje se ekran sa uslovima i odredbama, politikom
privatnosti usluge Smart Hub.
4. Na ekranu sa uslovima i odredbama, politikom privatnosti
usluge Smart Hub, morate pregledati i prihvatiti kako
uslove i odredbe, tako i politiku privatnosti usluge Smart
Hub, da biste mogli da koristite Smart Hub.
5. Listajte na dole, a zatim kliknite na tastere View Details
(Pregled detalja) da biste pregledali dokumente.
6. Kada ih pročitate, listajte na gore do prvog polja za
unos i pritisnite taster E da biste prihvatili uslove i
odredbe i dali saglasnost za politiku privatnosti.
7. Dvaput pritisnite taster ► da biste prešli u ekran Supplemental
Ako ste izabrali Prijavi me automatski, pri sledećem
Privacy Notices (Dodatna obaveštenja o privatnosti).
prijavljivanju proizvod će automatski uneti vašu adresu
e-pošte i lozinku. Sve što treba da uradite je da
izaberete prijavljivanje.
Ako se adresa e-pošte i lozinka ne prikažu kada
se pojavi ekran za prijavljivanje, izaberite taster sa
strelicom na dole pored polja za e-poštu, a zatim
pritisnite taster E. Pojaviće se padajuća lista svih
vaših registrovanih naloga. Izaberite vaš nalog, a zatim
pritisnite taster E. Proizvod će popuniti polja za
e-poštu i lozinku.
8. Kliknite na taster View Details (Pregled detalja) da biste
videli celo obaveštenje.
9. Kada ga pročitate, listajte na gore do polja za unos pri
vrhu, a zatim pritisnite taster E.
| NAPOMENA |
Niste u obavezi da prihvatite dodatna obaveštenja o
privatnosti, ali, ako to ne učinite, jedna ili više funkcija ili
funkcionalnosti za Smart TV možda neće biti dostupne.
10. Dvaput pritisnite taster ►. Pojavljuje se ekran Setup
Complete (Podešavanje završeno). Pritisnite taster E.
Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 41
Mrežni Servisi
1. Povežete proizvod na mrežu.
pojaviće se prozor My Account (Moj nalog). U prozoru
možete da izaberete opcije Logout (Odjavi se),
Change Account Information (Promenite informacije o
nalogu), Link Service Accounts (Poveži naloge servisa),
Remove Accounts from the Device (Obriši naloge sa
uređaja) i Deactivate Account (Deaktivirajte nalog).
Da biste iznajmili filmove i kupili komercijalne aplikacije,
na nalogu morate imati registrovanu kreditnu karticu.
Ako niste registrovali karticu, izaberite Change Account
Information (Promenite informacije o nalogu). Na strani
Change Account information (Promenite informacije
o nalogu), izaberite Registruj karticu, pritisnite taster
E, a zatim pratite uputstva na ekranu.
06
Da biste koristili mrežne usluge, morate prvo da:
Ako nakon prijavljivanja pritisnete CRVENI (A) taster,
41 |
2013-09-25
2:56:53
Mrežni Servisi
Korišćenje filmova i TV emisija
Ako nemate kreditnu karticu koja je vezana za vaš
Samsung nalog, nakon prijavljivanja će se pojaviti
ekran za registraciju kartice. Pratite uputstva na
ekranu. Da biste iznajmljivali filmove i kupovali
komercijalne aplikacije morate imati kreditnu karticu
registrovanu na vašem nalogu.
Možete preuzimati ili strimovati komercijalne i besplatne
filmove i TV emisije i gledati ih na drugom televizoru.
Filmovi i TV emisije
Izdvojeno
Preporučeno
Korišćenje aplikacija
Možete da preuzimate aplikacije sa Interneta, pristupate
raznim komercijalnim ili besplatnim aplikacijama i da
ih gledate na svom televizoru. Za pristupanje nekim
aplikacijama potrebno je da imate Samsung nalog.
Omiljeni
TV emisije
Filmovi
Kupljeno
Ekran aplikacija ukratko
1. Na početnom ekranu izaberite Filmovi i TV emisije,
a zatim pritisnite taster E.
Preporučeno
1
2. Izaberite Featured (Istaknuti) ili Recommended
1
2
3
4
2
5
Samsung
TV
My Apps
(Preporučuje se) filmove, a zatim pritisnite taster E.
Pojavljuje se stranica izabranog filma.
ILI
Web Browser
Apps
3
Apps
Izaberite Omiljeno, Istaknuti, TV emisije, Filmovi ili
Kupljeno, a zatim pritisnite taster E.
Na ekranu sa TV emisijama ili filmovima možete
izabrati i opcije Šta je novo, Najpopularnije) ili
Žanrovi da biste videli druge dostupne emisije ili
filmove. Na ekranu Genre (Žanr), koristite tastere
▲▼◄► da biste izabrali Genre (Žanr), a zatim
pritisnite taster E.
Da biste izvršili izbor na stranici koja prikazuje TV
emisije ili filmove, koristite tastere ▲▼◄► za izbor,
a zatim pritisnite taster E.
1
Preporučuje se : Prikazuje preporučene
sadržaje kojima upravlja Samsung.
Omogućava pristup raznim komercijalnim
ili besplatnim aplikacijama koje možete
preuzimati.
2
Istaknute aplikacije: Koristite tastere ▲▼◄►
da biste označili prikazanu istaknutu aplikaciju,
a zatim pritisnite taster E.
Pojavljuju se informacije o istaknutoj aplikaciji.
3
My Apps : Prikazuje ličnu galeriju aplikacija koje
se mogu menjati u ekranu All downloaded (Svi
preuz. podaci).
4
Downloaded : Izaberite Downloaded (Preuzeto)
da biste pristupili ekranu All Downloaded (Svi
preuz. podaci) gde možete dodavati, menjati i
brisati aplikacije i pregledati aplikacije preuzete
sa Interneta.
3. Da biste gledali izabrano, izaberite opciju Gledaj
odmah), a zatim pritisnite taster E. Pojavljuje se
ekran za izbor sa listom različitih lokacija sa kojih
možete iznajmiti film, zajedno sa cenama.
4. Izaberite lokaciju, a zatim pritisnite taster E.
Pratite uputstva na ekranu za pokretanje filma.
| NAPOMENA |
Ako se niste prijavili na svoj Samsung nalog, nakon
3. koraka će se pojaviti ekran za prijavljivanje i biće
potrebno da se prijavite.
4
Downloaded
Na prikazanoj stranici koristite tastere ▲▼◄► da
biste izabrali emisiju ili film, a zatim pritisnite taster E.
| 42 Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 42
2013-09-25
2:56:58
Pokretanje aplikacije
Možete preuzimati razne komercijalne i besplatne
aplikacije preko usluge Samsung Apps.
1. SIzaberite Apps na početnom ekranu, a zatim
1. Na ekranu aplikacija izaberite Samsung Apps,
2. Na ekranu aplikacija koristite tastere ▲▼◄► da
2. U gornjem delu ekrana, pod opcijom Šta je novo?,
videćete niz novih aplikacija. Koristite tastere ◄►
za kretanje po listi udesno i ulevo, a zatim izaberite
aplikaciju. Pritisnite taster E da biste videli dodatne
informacije o aplikaciji. Ako je aplikacija besplatna,
izaberite Preuzmite, a zatim pritisnite taster E
da biste preuzeli aplikaciju. Ako se aplikacija plaća,
izaberite Kupite, pritisnite taster E, a zatim pratite
uputstva na ekranu.
pritisnite taster E.
biste izabrali aplikaciju, a zatim pritisnite taster E.
Aplikacija se pokreće.
Korišćenje ekrana Svi preuz. podaci
Svi preuz. podaci
Pregled : Datum preuzimanja
Mrežni Servisi
a zatim pritisnite taster E. Pojavljuje se ekran
Samsung Apps.
06
Preuzimanje aplikacija
Uredi
1 /23
Web Browser
| NAPOMENA |
Samsung Apps
Da biste kupili aplikaciju, morate se prijaviti na vaš
Samsung nalog i imati kreditnu karticu registrovanu
na nalogu. Pritisnite CRVENI (A) taster na daljinskom
upravljaču da biste se prijavili.
Ako niste registrovali karticu, nakon prijavljivanja,
ponovo pritisnite CRVENI (A) taster, a zatim izaberite
Change Account Information (Promenite informacije
o nalogu) u prikazanom prozoru. Na strani Change
Account information (Promenite informacije o nalogu),
izaberite Register Card (Registruj karticu), pritisnite
taster E, a zatim pratite uputstva na ekranu.
Takođe, možete da pristupite i preuzimate aplikacije
iz kategorija navedenih na levoj strani ekrana. Za
uputstva pogledajte 4. korak.
3. Nakon preuzimanja aplikacije, izaberite Pokreni,
a zatim pritisnite taster E da biste aplikaciju
pokrenuli odmah. Da biste aplikaciju pokrenuli
kasnije, pritisnite taster RETURN. U oba slučaja,
ikona aplikacije će se pojaviti na ekranu aplikacija.
4. Da biste videli dodatne aplikacije, koristite tastere
▲▼◄► da biste prešli u listu kategorija na levoj
strani ekrana.
5. Koristite tastere ▲▼ da izaberete kategoriju. Svaki
put kada istaknutu oznaku premestite u drugu
kategoriju, sa desne strane se pojavljuje različit skup
aplikacija.
6. Koristite taster ► da biste pronašli aplikacije i tastere
Web Browser
Category : XXXXX | Version : X.XXX | Size : XX.XKB
Contact Info : admin@samsung.com (If you need to contact us, please use this address.)
Ekran All Downloaded (Svi preuz. podaci) prikazuje sve
aplikacije koje ste preuzeli i omogućava da:
• Sortirate aplikacije na ekranu All Downloaded (Svi
preuz. podaci) prema opcijama Datum preuzimanja,
Nedavno otvoreno i Naslov.
• Primenite različite funkcije menija za izmene na
aplikacije navedene u odeljku My Apps (Moje Apps)
u ekranu aplikacija, uključujući ažuriranje aplikacija,
premeštanje aplikacija u fasciklu, brisanje aplikacija iz
My Apps (Moje Apps) i zaključavanje aplikacija.
• Pokrenete aplikacije.
Sortiranje aplikacija
Da biste sortirali aplikacije na ekranu All Downloaded (Svi
preuz. podaci), pratite sledeće korake:
1. Na početnom ekranu izaberite Apps, a zatim
pritisnite taster E.
2. Na ekranu aplikacija, koristite taster ▼ za
premeštanje do aktivne tačke Downloaded (Preuzeto)
u donjem delu stranice, a zatim pritisnite taster E.
3. Na ekranu All Downloaded (Svi preuz. podaci),
▲▼◄► za prelazak sa jedne aplikacije na drugu.
7. Da biste videli dodatne informacije o aplikaciji,
izaberite je, a zatim pritisnite taster E.
8. Da biste preuzeli aplikaciju, pratite uputstva data u 2.
i 3. koraku.
4.
koristite tastere ▲► za premeštanje do opcije
Pregl. u gornjem delu ekrana, a zatim pritisnite
taster E.
U padajućem prozoru koji se pojavljuje, izaberite
Datum preuzimanja, Nedavno otvoreno) ili
Naslov, a zatim pritisnite taster E. Aplikacije
na ekranu All Downloaded (Svi preuz. podaci) se
sortiraju prema izabranom kriterijumu.
Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 43
43 |
2013-09-25
2:57:06
Mrežni Servisi
Korišćenje funkcija menija za uređivanje
Zaključaj / Otključaj
Korišćenjem funkcije za zaključavanje/otključavanje i
bezbednosnog PIN-a, možete da zaključate aplikacije
tako da se ne mogu pokretati, na ekranu aplikacija
ili ekranu All Downloaded (Svi preuz. podaci).
Podrazumevani PIN je 0000.
1. Na ekranu All Downloaded (Svi preuz. podaci), koristite
tastere ▲► za premeštanje do opcije Uredi u gornjem
delu ekrana, a zatim pritisnite taster E.
2. Izaberite Zaključaj/Otključaj, a zatim pritisnite taster
E.
3. Kada se pojavi opcija za zaključavanje, unesite PIN
pomoću numeričkih tastera na daljinskom upravljaču.
4. Da biste zaključali aplikaciju, izaberite je, a zatim pritisnite
taster E Na aplikaciji se pojavljuje katanac. Ponovite
za zaključavanje drugih, pojedinačnih aplikacija.
5. Da biste otključali zaključanu aplikaciju, izaberite je,
a zatim pritisnite taster E.
6. Da biste istovremeno zaključali sve aplikacije,
koristite tastere ▲► da biste izabrali taster
Zaključaj sve, a zatim pritisnite taster E.
7. Da biste istovremeno otključali sve zaključane
aplikacije, koristite tastere ▲► da biste izabrali taster
Otključaj sve, a zatim pritisnite taster E.
8. Dvaput pritisnite taster RETURN za povratak na
ekran aplikacija. Zaključane aplikacije će imati
katanac u gornjem desnom delu.
Brisanje aplikacije iz My Apps
1. Na ekranu All Downloaded (Svi preuz. podaci), koristite
tastere ▲► za premeštanje do opcije Uredi u gornjem
delu ekrana, a zatim pritisnite taster E.
2. Izaberite Uredi My Apps., a zatim pritisnite taster E.
Pojavljuje se ekran Edit My Apps (Uredi moje apl.).
3. Izaberite aplikaciju koju želite da izbrišete iz My Apps
(Moje Apps), pritisnite taster E, a zatim pritisnite
tastere ▲▼◄► u smeru .
Pojavljuje se prozor za uklanjanje iz My Apps (Moje Apps).
4. Izaberite Da), a zatim pritisnite taster E.
5. Kada se vratite u ekran aplikacija, aplikacija će biti
uklonjena iz dela My Apps (Moje Apps).
Premeštanje aplikacije u My Apps
1. Na ekranu All Downloaded (Svi preuz. podaci), koristite
tastere ▲► za premeštanje do opcije Uredi u gornjem
delu ekrana, a zatim pritisnite taster E.
2. Izaberite Edit My Apps (Uredi moje apl.), a zatim
pritisnite taster E. Pojavljuje se ekran Edit My
Apps (Uredi moje apl.).
3. Izaberite aplikaciju koju želite da premestite u My
Apps (Moje Apps), pritisnite taster E, a zatim
pritiskajte tastere ▲▼◄► da biste ikonu aplikacije
premestili u pravcu neke od strelica (<, >, ^, itd.) koje
se pojavljuju oko ikone aplikacije. Ikona aplikacije se
premešta u izabranom smeru.
4. Nakon postavljanja ikone aplikacije na željeno mesto,
pritisnite taster E.
5. Kada se vratite u ekran aplikacija, aplikacija će biti
Uredi My Apps
postavljena na izabrano mesto.
Opcija Edit My Apps (Uredi moje apl.) omogućava da
dodate i brišete aplikacije iz dela My Apps (Moje Apps).
Omogućava i da promenite mesto aplikaciji u delu My
Apps (Moje Apps).
Kreiraj fasc
Dodavanje aplikacije u My Apps
1. Na ekranu All Downloaded (Svi preuz. podaci), koristite
1. Na ekranu All Downloaded (Svi preuz. podaci), koristite
tastere ▲► za premeštanje do opcije Uredi u gornjem
delu ekrana, a zatim pritisnite taster E.
2. Izaberite Uredi My Apps, a zatim pritisnite taster E.
Pojavljuje se ekran Edit My Apps (Uredi moje apl.).
3. Izaberite aplikaciju pune boje iz gornjeg reda aplikacija,
a zatim pritisnite taster E. Ikona aplikacije pune boje
se pojavljuje u donjem delu My Apps (Moje Apps) dok
ikona aplikacije u gornjem redu postaje siva.
| NAPOMENA |
Sive aplikacije se već nalaze u My Apps (Moje Apps).
4. Kada se vratite u ekran aplikacija, aplikacija će se
pojaviti u delu My Apps (Moje Apps).
Opcija Create Folder (Kreiraj fasc.) omogućava kreiranje
fascikle na ekranu Downloaded (Preuzeto) u koju možete
smeštati aplikacije.
tastere ▲► za premeštanje do opcije Edit (Uredi) u gornjem
delu ekrana, a zatim pritisnite taster E.
2. Izaberite Kreiraj fasc., a zatim pritisnite taster E.
Pojavljuje se prozor Set Folder Name (Postavi ime
fascikle).
3. Pritisnite taster E. Pojavljuje se tastatura.
4. Izaberite taster Obriši na desnoj strani, a zatim pritisnite
taster E da biste uklonili Fasciklu 1 iz polja za unos.
Zatim, pomoću tastature, unesite ime koje želite da
dodelite fascikli.
5. Kada završite, izaberite taster Završeno na desnoj strani, a
zatim pritisnite taster E. Ponovo se pojavljuje prozor.
6. Izaberite OK, a zatim pritisnite taster E. Na listi
aplikacija na levoj strani ekrana se pojavljuje nova
fascikla.
| 44 Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 44
2013-09-25
2:57:12
Premesti u fasciklu
6. Izaberite OK, a zatim pritisnite taster E. Fascikla je
Opcija Move to Folder (Premesti u fasciklu) omogućava
premeštanje aplikacija u izabranu fasciklu.
7. Na desnoj strani ekrana izaberite Zatvori, a zatim
preimenovana.
2. Izaberite Premesti u fasciklu, a zatim pritisnite taster
E. Pojavljuje se ekran Move to Folder (Premesti u
fasciklu).
3. Koristite tastere ▲▼◄► da biste pronašli aplikaciju, a
zatim pritisnite taster E da biste je izabrali. U gornjem
levom uglu aplikacije se pojavljuje oznaka.
4. Da biste poništili izbor aplikacije, pritisnite taster E.
Oznaka nestaje.
5. Ponovite 3. korak da biste izabrali dodatne aplikacije.
| NAPOMENA |
Izbriši
Opcija Delete (Izbriši) omogućava brisanje aplikacija i
fascikli sa ekrana My Apps (Moje Apps). Ako se u fascikli
nalaze aplikacije, zajedno se brišu i fascikla i aplikacije.
Brisanjem se aplikacije trajno uklanjaju. Ako odlučite da
želite da koristite izbrisanu aplikaciju, moraćete da je
ponovo preuzmete sa Interneta.
1. Na ekranu All Downloaded (Svi preuz. podaci),
koristite tastere ▲► za premeštanje do opcije Uredi
u gornjem delu ekrana, a zatim pritisnite taster E.
2. Izaberite Izbriši, a zatim pritisnite taster E.
Pojavljuje se ekran za brisanje.
Da biste izabrali sve preuzete aplikacije, izaberite Izbor
3. Koristite tastere ▲▼◄► da biste pronašli aplikaciju,
svih u gornjem desnom delu ekrana, a zatim pritisnite
taster E. Da biste poništili izbor svih aplikacija, izaberite
Opozovi izbor svega u gornjem desnom delu ekrana, a
zatim pritisnite taster E.
6. WKada završite, u gornjem delu ekrana izaberite
Izbor fascikle, a zatim pritisnite taster E.
Pojavljuje se prozor Select Folder (Izbor fascikle).
4. Da biste poništili izbor aplikacije, pritisnite taster E.
7. U prozoru za izbor fascikle, koristite tastere ▲▼ da
| NAPOMENA |
biste izabrali fasciklu u koju želite da premestite
izabrane aplikacije, a zatim pritisnite taster E.
8. Pojavljuje se prozor Apps Moved (Premeštene
aplikacije). Pritisnite taster E.
9. Da biste otvorili fasciklu, koristite tastere ▲▼◄► da
biste označili fasciklu, a zatim pritisnite taster E.
Preimenuj fasciklu
Opcija Rename Folder (Preimenuj fasciklu) omogućava
preimenovanje postojeće fascikle.
1.
2.
Na ekranu All Downloaded (Svi preuz. podaci),
koristite tastere ▲► za premeštanje do opcije Uredi
u gornjem delu ekrana, a zatim pritisnite taster E.
Izaberite Rename Folder (Preimenuj fasciklu), a zatim
pritisnite taster E. Pojavljuje se ekran Preimenuj
fasciklu i fascikla će biti označena.
3. Koristite tastere ▲▼◄► da biste označili izabranu
fasciklu, a zatim pritisnite taster E. Pojavljuje se
prozor za preimenovanje.
Pritisnite taster E. Pojavljuje se tastatura.
4.
5. Unesite novo ime fascikle. Kada završite, izaberite
Završeno na desnoj strani, a zatim pritisnite taster
E. Ponovo se pojavljuje prozor za preimenovanje i
prikazuje novo ime.
ili fasciklu, a zatim pritisnite taster E da biste je
izabrali. U gornjem levom uglu aplikacije ili fascikle
se pojavljuje oznaka.
Oznaka nestaje.
5. Ponovite 3. korak da biste izabrali dodatne aplikacije
ili fascikle.
Da biste izabrali sve preuzete aplikacije, izaberite Izbor
svih u gornjem desnom delu ekrana, a zatim pritisnite
taster E. Da biste poništili izbor svih aplikacija, izaberite
Opozovi izbor svega u gornjem desnom delu ekrana, a
zatim pritisnite taster E.
6. Nakon što izvršite sve izbore, izaberite Izbriši u
gornjem delu ekrana, a zatim pritisnite taster E.
Pojavljuje se iskačući prozor za brisanje.
7. Izaberite Da, a zatim pritisnite taster E. Sve
izabrane aplikacije biće izbrisane.
| NAPOMENA |
Ne možete odmah izbrisati zaključanu aplikaciju ili
fasciklu. Ako izaberete zaključanu aplikaciju ili fasciklu
za brisanje, pri obavljanju 7. koraka pojaviće se prozor
za zaključavanje. Unesite bezbednosni PIN u prozor,
a zatim pritisnite taster E. Blokada se poništava i
aplikacija ili fascikla se brišu.
Ažuriraj apl.
Opcija Update Apps (Ažuriraj apl.) automatski pretražuje
Internet za novim verzijama preuzetih aplikacija i ažurira ih
kada pronađe novije verzije.
1. Na ekranu All Downloaded (Svi preuz. podaci),
koristite tastere ▲► za premeštanje do opcije Uredi
u gornjem delu ekrana, a zatim pritisnite taster E.
Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 45
Mrežni Servisi
tastere ▲► za premeštanje do opcije Uredi u gornjem
delu ekrana, a zatim pritisnite taster E.
06
pritisnite taster E.
1. ONa ekranu All Downloaded (Svi preuz. podaci), koristite
45 |
2013-09-25
2:57:14
Mrežni Servisi
2. Izaberite Ažuriraj apl., a zatim pritisnite taster E.
3. Uređaj pretražuje Internet za novijim verzijama
aplikacija. Ako nove aplikacije postoje, pojaviće se
prozor Update Apps (Ažuriraj apl.).
4. Da biste preuzeli ispravku za određenu aplikaciju,
označite aplikaciju, a zatim pritisnite taster E. Na
levoj strani aplikacije se pojavljuje oznaka.
5. Da biste poništili izbor aplikacije, označite je, a zatim
pritisnite taster E.
| NAPOMENA |
Da biste izabrali sve ispravke, izaberite Izbor svih u
gornjem desnom delu prozora, a zatim pritisnite taster
E. Da biste poništili izbor svih ispravki, izaberite
opciju Opozovi izbor svega, a zatim pritisnite taster
E.
6. Nakon izbora ispravki koje želite da preuzmete,
izaberite Ažuriraj na desnoj strani prozora, a zatim
pritisnite taster E.
7. Uređaj preuzima ispravke koje ste izabrali. Na ikoni
svake aplikacije se pojavljuje traka preuzimanja kada
se ispravka za tu aplikaciju preuzima. Preuzimanje je
završeno kada traka preuzimanja nestane.
Pregl.pom.veza i Pregled. pom. pokaz.
Program Web Browser obezbeđuje dva tipa pretraživanja,
Pregl.pom.pokaz. i Link Browsing (Pregl.pom.veza). Kada
prvi put pokrenete pregledač, funkcija Pregl.pom.pokaz.
je aktivna. Ako za navigaciju u programu Web Browser
koristite miša, preporučujemo da funkciju Pregl.pom.
pokaz. ostavite aktivnu. Ako za navigaciju u programu
Web Browser koristite daljinski upravljač, preporučujemo
da funkciju Pregl.pom.pokaz. zamenite funkcijom Link
Browsing (Pregl.pom.veza). Funkcija Link Browsing (Pregl.
pom.veza) premešta oznaku sa jedne veze na sledeću
vezu u programu Web Browser i mnogo je brža od
funkcije Pregl.pom.pokaz. ako koristite daljinski upravljač.
Da biste aktivirali funkciju Link Browsing (Pregl.pom.veza),
pratite sledeće korake:
1. Koristite tastere ▲▼◄► na daljinskom upravljaču
da biste pokazivač pomerili do ikone Link Browser
(Pregl.pom.veza) u gornjem desnom delu ekrana.
Ikona Link Browser (Pregl.pom.veza) je treća ikona
sa desne strane.
Pokazivač će biti u ispravnom položaju ako ikona
postane plava i ako se na ekranu pojave reči „Link
Browser“ (Pregl.pom.veza).
2. Pritisnite taster E. Funkcija Link Browsing (Pregl.
Korišćenje programa Web Browser
Možete da pristupite Internetu pomoću aplikacije Web
Browser.
Na početnom ekranu izaberite Web Browser (Web
pregledač), a zatim pritisnite taster E.
| NAPOMENA |
pom.veza) se aktivira i ostaće aktivna uvek kada
pokrenete program Web Browser.
Kontrolna tabla ukratko
Na kontrolnoj tabli, koja se proteže preko vrha ekrana,
nalazi se niz ikona koje pokreću niz korisnih funkcija.
Ikone su opisane u nastavku, počevši sa ikonom s krajnje
leve strane ekrana.
Kada aplikaciju Web Browser pokrenete na proizvodu
koji je povezan preko HDMI na BD Wise kompatibilan
TV aparat, i funkcija BD Wise je uključena, pretraživač
se povećava tako da ispuni ceo ekran a rezolucija
televizora se automatski postavlja na optimalnu
rezoluciju.
Aplikacija Web Browser nije kompatibilna sa Java
aplikacijama.
Ako pokušate da preuzmete datoteku i ako se ona ne
može sačuvati, pojaviće se poruka o grešci.
E-commerce (za kupovinu proizvoda na Internetu) nije
podržan.
ActiveX nije podržan.
Pristup može biti blokiran nekim web lokacijama ili web
pregledačima kojim upravljaju određene kompanije.
1
http://www.samsung.com
| 46 Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 46
2013-09-25
2:57:17
•
•
1
•
•
•
•
•
•
•
Korišćenje iskačuće tastature
Kada kliknete na http://www.samsung.com
, the
ili pristupite polju za unos podataka
ili teksta i pritisnete taster E, pojavljuje se iskačuća
tastatura.
1. Za označavanje željenog slova ili broja koristite
tastere ▲▼◄► na daljinskom upravljaču.
2. Pritisnite taster E da u polje za unos unesete slovo
ili broj.
3. Za pristup velikim slovima, označite taster Caps gore
levo, a potom pritisnite taster E. Za pristup malim
slovima ponovo pritisnite taster E sa označenim
tasterom Caps.
4. Za pristup simbolima i dodatnim znakovima
interpunkcije, označite taster 123#& s leve strane, a
zatim pritisnite taster E.
5. Za brisanje unetog karaktera, označite taster , a
zatim pritisnite taster E.
6. Za brisanje svih unetih karaktera, označite taster
Obriši, a potom pritisnite taster E.
7. Kada završite unos, označite taster Završeno, a
zatim pritisnite taster E.
| NAPOMENA |
Ukoliko je na vaš proizvod povezana bežična tastatura,
možete je koristiti za unos slova, brojeva, simbola i
znakova interpunkcije. Imajte na umu da će bežična
tastatura raditi samo kada se pojavi iskačuća tastatura
i da se može koristiti samo za unos slova, simbola i
znakova interpunkcije.
Opcije na iskačućoj tastaturi
Za pristup opcijama iskačuće tastature označite taster
u donjem levom delu tastature i pritisnite taster E.
Jezik
Preporučeni
tekst
http://www.samsung.com
Predviđanje
sledećeg slova
Caps
123#&
ENG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
^
*

a
s
d
f
g
h
j
k
l
~
@
!
Done
z
x
c
v
b
n
m
,
.
?
-

Cancel



.com
Mrežni Servisi
•
: Prelazi na prethodnu stranu.
: Prelazi na sledeću web stranicu.
: Prikazuje obeleživače i ekran istorije.
Možete obeležiti trenutnu stranu, izabrati
postojeći obeleživač i menjati i brisati
obeleživače. Takođe, možete pregledati
istoriju pretraživanja i izabrati stranu za
ponovnu posetu.
: Prelazi na početni ekran programa Web
Browser.
http://www.samsung.com
: Omogućava da,
preko iskačuće tastature, ručno unesete
adresu strane.
: Ponovo učitava trenutnu stranu tako da
je osvežena na ekranu.
: Dodaje trenutnu stranicu u vaše
obeleživače.
: Omogućava da tražite
informacije unošenjem reči ili karaktera
preko iskačuće tastature. Pogledajte odeljak
„Korišćenje iskačuće tastature“ na ovoj strani.
: Omogućava da procentualno
povećavate ili smanjujete ekran u različitim
procentima.
: Uključuje PIP funkciju.
: Omogućava da se prebacujete između
funkcija Pregl.pom.pokaz. i Link Browsing
(Pregl.pom.veza).
: Omogućava da konfigurišete podešavanja
pregledača. Pogledajte odeljak „Korišćenje
menija za podešavanje“ na strani 48.
: Zatvara program Web Browser.
06
•
•
•
Izaberite jezik za tastaturu. Možete
izabrati engleski, francuski, ruski itd.
Dok unosite tekst tastatura će
predlagati preporučene reči. Ovu
funkciju možete postaviti u status
Uklj. ili Isklj..
Dok unosite slova tastatura
će predviđati sledeće slovo.
Predviđanja se pojavljuju u oblasti
oko slova koje ste upravo uneli.
Možete izabrati predviđeno slovo ili
preći na drugo slovo. Ovu funkciju
možete postaviti u status Uklj. ili
Isklj..
Clear
Za korišćenje iskačuće tastature sa daljinskim
upravljačem, pratite ove korake:
Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 47
47 |
2013-09-25
2:57:20
Mrežni Servisi
Korišćenje menija za podešavanje
 Resetuj lozinku za odobrene
lokacije : Promenite lozinku za
Approved Sites (Odobrene lokacije).
 Dodaj tren. lok. : Omogućava da
dodate trenutno prikazanu web
lokaciju na listu Approved Sites
(Odobrene lokacije).
 Upravljanje odobrenim
lokacijama : Omogućava da unesete
URL adrese da biste ih dodali u listu
Approved Sites (Odobrene lokacije)
i briše lokacije sa liste Approved
Sites (Odobrene lokacije). Ako
uključite opciju Odobrene lokacije i
niste dodali nijednu lokaciju na listu
Approved Sites (Odobrene lokacije),
nećete moći da pristupite nijednoj
Internet lokaciji.
Meni za podešavanje ima funkcije koje kontrolišu način rada
i bezbednosne funkcije pretraživača. Za otvaranje menija
kontrolnoj tabli,
za podešavanje, označite ikonu na
a zatim pritisnite taster E. Za izbor opcije u meniju za
podešavanje, označite opciju, a zatim pritisnite taster E.
E
http://www.samsung.com
Omogući Hvatanje
Alatke za čit.
Odobrene lokacije
Privatno pregled. isklj.
Postavka Web pregledača
Pomoć
Zatvori
Omogući/
Onemogući
Hvatanje
Postavlja funkciju Grabber (Hvatanje)
u status Uklj. i Isklj.. Kada je funkcija
Grabber (Hvatanje) uključena, web
stranicu možete pomerati gore i dole
bez pomeranja klizača.
Funkcija Grabber (Hvatanje) dostupna
je samo za Pregl.pom.pokaz..
Alati za čitanje
Omogućava jednostavno čitanje
stranice uvećavanjem glavnog teksta.
Alati za čitanje nisu dostupni za sve
stranice.
Odobrene
lokacije
Omogućava da vašoj deci ograničite
pristup neprikladnim internet
stranicama omogućavajući pristup
samo web lokacijama koje ste
registrovali.
Svaki put kada pristupite opciji
Odobrene lokacije, pojavljuje se
ekran za unos PIN-a. Kada prvi put
pristupite funkciji Odobrene lokacije,
unesite podrazumevani PIN 0000
koristeći tastere sa brojevima na vašem
daljinskom upravljaču.
Možete promeniti PIN korišćenjem
opcije Reset password (Resetuj
lozinku) za funkciju Odobrene lokacije.
Vidi dole.
 Funkcija „Odobrene lokacije“
: Uključuje ili isključuje funkciju
Odobrene lokacije.
Privatno
pregled.
uključ./isklj.
Omogućite ili onemogućite režim
privatnosti. Kada je režim privatnosti
omogućen, pregledač ne čuva URL
adrese posećenih lokacija. Ako želite
da omogućite režim privatnosti,
izaberite OK.
Ako je režim privatnosti pokrenut,
ikona „Stop“ se pojavljuje ispred URL
adrese u gornjem delu ekrana.
Da biste onemogućili režim privatnosti,
ponovo ga izaberite kada je režim
privatnosti omogućen.
Postavke
programa Web
Browser
 Post. kao poč. str. : Možete da
podesite početnu stranu pregledača.
 Blok. is. proz. : Uključuje i isključuje
blokadu iskačućeg prozora.
 Blokir. reklame : Možete odrediti
da li želite da blokirate reklame i
izaberete URL adresa za koje se
reklame blokiraju.
 Opšte postavke : Možete da
izbrišete lične informacije kao što
su istorija web stranica i podaci o
pretraživanju (kolačići, itd.), kao i
da resetujete sve postavke web
pregledača na fabričke postavke.
 Šifrovanje : Možete da podesite
postavke za šifrovanje za web
stranice na automatske ili da ručno
izaberete format šifrovanja sa liste.
 Pokazivač : Možete da podesite
brzinu kursora kada je kursor
postavljen na opciju Pointer
(Pokazivač) i postavite funkciju
Smart Cursor (Pametni kursor) u
status Uklj. i Isklj..
 Informacije o pregledaču :
Prikazuje broj verzije i autorska prava
Pomoć
Pruža osnovne informacije o radu
programa Web Browser.
| 48 Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 48
2013-09-25
2:57:24
| NAPOMENA |
U zavisnosti od web lokacije, neke postavke programa
Funkcija Link Service Accounts (Poveži servisne naloge)
omogućava da povežete proizvod sa vašim nalozima
na Internet servisima da bi proizvod mogao automatski
da vas prijavi na servis kada pokrenete aplikaciju za taj
servis.
Da biste kreirali vezu za servisni nalog, pratite sledeće
korake:
1. Na početnom ekranu pritisnite CRVENI (A) taster
na daljinskom upravljaču da biste se prijavili na vaš
Samsung nalog.
2. Nakon prijavljivanja, ponovo pritisnite CRVENI (A)
taster na daljinskom upravljaču.
3. Izaberite Poveži servisne naloge u prozoru My
Account (Moj nalog), a zatim pritisnite taster E.
4. Na ekranu Link Service Accounts (Poveži servisne
naloge), izaberite servis koji želite da povežete na
proizvod, a zatim pritisnite taster E.
5. Izaberite Registracija, a zatim pritisnite taster E.
6. Na ekranu za unos ID i lozinke, unesite ID koji
7.
8.
1. Kada se proizvod poveže na mrežu, možete uživati
u raznim filmskim sadržajima korišćenjem diskova
kompatibilnih sa BD-LIVE.
2. Izaberite Podešavanja na početnom ekranu, a zatim
Mrežni Servisi
Povezivanje naloga za Internet
servis na proizvod
Kada se proizvod poveže na mrežu, možete uživati
u raznim filmskim sadržajima korišćenjem diskova
kompatibilnih sa BD-LIVE.
06
Web Browser možda neće biti aktivirane. Funkcije koje
nisu aktivirane su zasivljene i ne mogu se koristiti.
BD-LIVE™
pritisnite taster E.
3. Izaberite Mreža, a zatim pritisnite taster E.
4. Izaberite Postavke za BD-Live, a zatim pritisnite
taster E.
5. Izaberite Upravljanje BD podacima, a zatim
pritisnite taster E.
6. Izaberite stavku Izbor uređaja, a zatim pritisnite
taster E.
7. Izaberite USB, a zatim pritisnite taster E.
8. Umetnite Blu-ray disk koji podržava BD-LIVE.
9. Izaberite neki od raznih sadržaja BD-LIVE servisa
koje je ponudio proizvođač diska.
| NAPOMENA |
Način na koji koristite BD-LIVE i ponuđeni sadržaji
mogu se razlikovati, zavisno od proizvođača diska.
koristite za prijavljivanje na izabrani servis pomoću
iskačuće tastature. Kada završite, izaberite
Završeno, a zatim pritisnite taster E.
Ponovite isti postupak za lozinku. Kada završite,
izaberite Završeno, a zatim pritisnite taster E.
Izaberite OK, a zatim pritisnite taster E.
Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 49
49 |
2013-09-25
2:57:27
Dodatak
Dodatne informacije
Napomena
Povezivanja
HDMI IZLAZ
• Zavisno od vašeg televizora, izvesne rezolucije
HDMI izlaza možda neće funkcionisati.
• Morate da imate HDMI vezu da biste uživali u video
zapisima sa 3D tehnologijom.
• Dugačak HDMI kabl može da dovede do šuma na
ekranu. Ako do toga dođe, u meniju podesite opciju
HDMI duboki tonovi boje na Isklj..
Podešavanja
Postavke za 3D
• Kod nekih 3D diskova, da biste zaustavili film u toku
3D reprodukcije, pritisnite jednom taster 5. Film se
zaustavlja, a opcija 3D moda se deaktivira. Da biste
promenili izbor 3D opcije u toku reprodukovanja
3D filma, pritisnite jednom taster 5. Pojavljuje se
Blu-ray meni. Ponovo pritisnite taster 5, a zatim
izaberite 3D postavke u Blu-ray meniju.
• U zavisnosti od sadržaja i položaja slike na ekranu
vašeg televizora, možete videti vertikalne crne linije
na levoj strani, na desnoj strani ili na obe strane.
Format slike
• Zavisno od tipa diska, neke proporcije možda neće
biti na raspolaganju.
• Ako izaberete proporciju ekrana i opciju koja se
razlikuje od proporcije ekrana vašeg televizora,
moglo bi doći do poremećaja slike.
• Ako izaberete 16:9 Originalno, televizor može da
prikaže 4:3 Pillarbox (crne linije na stranama slike).
BD Wise (samo za Samsung proizvode)
• Kada je opcija BD Wise uključena, postavka rezolucije
se automatski vraća na BD Wise, a u meniju
Rezolucija pojavljuje se opcija BD Wise.
• Ako je proizvod povezan na uređaj koji ne podržava
BD Wise, ne možete da koristite funkciju BD wise.
• Za pravilan rad funkcije BD Wise, meni BD Wise
podesite na Uklj. i kod proizvoda i kod TV aparata.
Digitalni izlaz
• Obavezno izaberite pravilan digitalni izlaz ili nećete
čuti zvuk ili ćete čuti jak šum.
• Ako HDMI uređaj (AV prijemnik, TV) nije kompatibilan
sa komprimovanim formatima (Dolby digital, DTS),
audio signal se isporučuje kao PCM.
• Standardni DVD diskovi nemaju BONUSVIEW audio
i navigacione zvučne efekte.
• Neki Blu-ray diskovi nemaju BONUSVIEW audio i
navigacione zvučne efekte.
• Ovo podešavanje opcije Digital Output (Digitalni izlaz)
ne utiče na analogni (L/D) ili HDMI audio izlaz ka
vašem televizoru. Ono utiče na optički i HDMI audio
izlaz kada je vaš proizvod povezan na AV prijemnik.
• Ako reprodukujete MPEG audio filmske podloge,
audio signal isporučuje PCM bez obzira na izabrane
opcije za Digitalni izlaz (PCM ili Tok bitova).
BD-LIVE internet veza
• Internet veza može biti ograničena za vreme
korišćenja BD-LIVE sadržaja.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• Zavisno od vašeg televizora, izvesne rezolucije
HDMI izlaza možda neće funkcionisati. Molimo da
pogledate korisničko uputstvo za svoj televizor.
• Ova funkcija nije na raspolaganju ako HDMI kabl ne
podržava CEC.
• Ako vaš Samsung TV ima Anynet+ logotip, onda
podržava Anynet+ funkciju.
Upravljanje BD podacima
• U modu spoljašnje memorije, reprodukcija diska
može biti prekinuta ukoliko u toku reprodukcije
odspojite USB uređaj.
• Podržavaju se samo oni USB uređaji koji su
formatirani u FAT sistemu datoteka (DOS 8.3 oznaka
logičkog diska). Preporučujemo da koristite USB
uređaje koji podržavaju USB 2.0 protokol sa 4 MB/s
ili većom brzinom čitanja/pisanja.
• Funkcija za nastavak reprodukcije možda neće
funkcionisati nakon što formatirate memorijski
uređaj.
• Ukupna memorija koja je dostupna za upravljanje
BD podacima može se razlikovati, što zavisi od
uslova.
DivX® vid. na zah.
| 50 Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 50
2013-09-25
2:57:30
• Za više informacija o DivX(R) VOD-u, posetite
"http://vod.divx.com".
HDMI audio
• Kada se HDMI audio signal šalje na zvučnik
televizora, on se automatski spušta na 2 kanala.
Povratni audio kanal
• Kada je Anynet+ (HDMI-CEC) isključen, funkcija
povratnog audio kanala nije dostupna.
• Korišćenje HDMI kabla bez ARC (Audio Return
Channel – Povratni audio kanal) sertifikata može
dovesti do problema kompatibilnosti.
• ARC funkcija je dostupna samo ako je povezan
uređaj kompatibilan sa funkcijom ARC.
Reprodukcija
Reprodukovanje video datoteka
• Video datoteke sa velikim bitskim brzinama od 20
Mb/s ili više opterećuju kapacitete proizvoda i mogu
da zaustave reprodukciju u toku.
Biranje audio jezika
• Indikator ◄► se neće pojaviti na ekranu ako
BONUSVIEW deo ne sadrži nijednu BONUSVIEW
audio postavku.
• Jezici koji su dostupni preko funkcije Audio jezika
zavise od jezika koji su kodirani na disku. Ova
funkcija ili određeni jezici možda neće biti dostupni.
• Neki Blu-ray diskovi omogućavaju da izaberete
PCM ili Dolby digitalnu audio podlogu na engleskom
jeziku.
Dodatak
• Kada se opcija Izbor zvučnika postavi na Zvučnik
TV-a, zvuk se dobija preko zvučnika televizora.
07
Postavke zvučnika
• Zavisno od Blu-ray / DVD diska, možda ćete moći
da menjate jezik titlova u meniju diska. Pritisnite
taster DISC MENU.
• Ova funkcija zavisi od toga koji titlovi su kodirani na
disku i možda neće biti dostupna na svim Blu-ray/
DVD diskovima.
• Informacije o glavnoj opciji BONSUVIEW modu će
se takođe pojaviti ako Blu-ray disk ima BONUSVIEW
deo.
• Ova funkcija istovremeno menja primarne i
sekundarne titlove.
• Redom se prikazuje ukupan broj primarnih i
sekundarnih titlova.
Reprodukovanje JPEG datoteka
• Ne možete da uvećate titl ili PG grafiku u modu
prikaza na celom ekranu.
Reprodukcija Medija
Korišćenje tastera ALATKE pri reprodukciji slika
• Ako je sistem povezan na televizor koji je
kompatibilan sa BD Wise i kod koga je opcija BD
Wise postavljena na Uklj., neće se pojaviti meni
Podešavanje slike.
• Funkcija Pozadinska muzika neće funkcionisati ako
se muzička datoteka i datoteka fotografije ne nalaze
na istom memorijskom uređaju. Takođe, na kvalitet
zvuka može uticati bitska brzina MP3 datoteke,
veličina fotografija i način kodiranja.
Biranje jezika titla
Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 51
51 |
2013-09-25
2:57:32
Dodatak
Izbor digitalnog izlaza
Podešavanje
PCM
Povezivanje
Bitstream
(Re-encoded
Dolby D)
HDMI kompatibilan AV prijemnik
DTS ponovo kodiran
Dolby Digital
ponovo kodiran *
Dolby Digital Do PCM 2.1-kanalni
Dolby Digital
DTS ponovo kodiran
Dolby Digital
ponovo kodiran *
Dolby Digital
Do PCM 2.1-kanalni
Plus
Dolby Digital Plus
DTS ponovo kodiran
Dolby Digital
ponovo kodiran *
Do PCM 7.1-kanalni
Dolby
TrueHD
Do PCM 2.1-kanalni
Dolby TrueHD
DTS ponovo kodiran
Dolby Digital
ponovo kodiran *
DTS
Do PCM 7.1-kanalni
DTS
DTS ponovo kodiran
Dolby Digital
ponovo kodiran *
DTS-HD
zvuk visoke
rezolucije
Do PCM 7.1-kanalni
DTS-HD High
Resolution Audio
DTS ponovo kodiran
Dolby Digital
ponovo kodiran *
DTS-HD
master
audio
Do PCM 7.1-kanalni
DTS-HD Master
Audio
DTS ponovo kodiran
Dolby Digital
ponovo kodiran *
PCM 2-kanalni
PCM 2-kanalni
PCM 2-kanalni
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
DTS
PCM
PCM 2-kanalni
Audio tok na
Dolby Digital Do PCM 2.1-kanalni
DVD-u
DTS
Do PCM 7.1-kanalni
Definicija
Bluray diska
Tok bitova
(DTS ponovo
kodiran)
PCM
PCM
Audio tok
bitova na
Bluray disku
Tok bitova
(neobrađeno)
Bilo koji
Dekodira audio
Dekodira audio
Šalje samo audio
signal glavne opcije i signal glavne opcije i
Dekodira audio
tok glavne opcije
BONUSVIEW audio BONUSVIEW audio
signal glavne opcije i
tako da AV prijemnik tok bitova zajedno
tok bitova zajedno
BONUSVIEW audio
može da dekodira
u jedan PCM audio u jedan PCM audio
tok bitova zajedno
audio tok bitova.
signal i dodaje
signal i dodaje
u jedan PCM audio
Nećete čuti
navigacione zvučne navigacione zvučne
signal i dodaje
BONUSVIEW audio
efekte, a zatim
efekte, a zatim
navigacione zvučne
ili navigacione
ponovo kodira PCM ponovo kodira PCM
efekte.
zvučne efekte.
audio u DTS tok
audio u Dolby digital
bitova.
tok bitova ili PCM.
 Ako je Tok izvora 2-kanalni ili mono, ne primenjuje se postavka “Dolby D ponovo kodiran”. Izlaz će biti PCM 2-kanalni.
Blu-ray diskovi mogu da sadrže tri audio toka bitova:
- Glavni audio signal: Audio filmska podloga glavne opcije.
- BONUSVIEW audio : Dodatna filmska podloga, kao što su komentari režisera ili glumca.
- Navigacioni zvučni efekti : Kada izaberete navigaciju nekog menija, mogu se čuti navigacioni zvučni efekti. Navigacioni
zvučni efekti su različiti na svakom Blu-ray disku.
| 52 Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 52
2013-09-25
2:57:34
Rezolucija u skladu sa izlaznim modom
DVD reprodukcija
07
Reprodukcija Blu-ray diskova/E-sadržaja/Digitalnih sadržaja
HDMI mod
E-sadržaji/Digitalni
sadržaji
HDMI mod
Blu-ray disk
Rezolucija Blu-ray diska
1080p@60F
480i
Podešavanje
BD Wise
Dodatak
Izlaz
Auto
Maks. rezolucija TV ulaza
Maks. rezolucija TV ulaza
1080p@60F
1080p@60F
1080p@60F
Filmski kadar : Autom. (24 f/s)
1080p@24F
-
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
Rešavanje problema
Pogledajte donju tabelu ako ovaj proizvod ne funkcioniše ispravno. Ako vaš problem nije naveden u tabeli ili ako dato
uputstvo ne pomogne, isključite proizvod, iskopčajte mrežni kabl i pozovite najbližeg ovlašćenog prodavca ili servisni
centar za Samsung elektronske uređaje.
Simptom
Proveriti/Pomoć
Ne mogu da izbacim disk.
• Da li je kabl za napajanje sigurno priključen u utičnicu?
• Isključite napajanje, a zatim ga ponovo uključite.
Reprodukcija ne počinje.
• Proverite regionalni kod za Blu-ray/DVD disk.
Blu-ray/DVD diskovi koji su kupljeni u inostranstvu možda neće moći da se reprodukuju.
• CD-ROM i DVD-ROM diskovi ne mogu biti reprodukovani na ovom proizvodu.
• Uverite se da je nivo rejtinga tačan.
Reprodukcija ne počinje
odmah posle pritiskanja
tastera Reprod./Pauza.
• Da li koristite deformisani disk ili disk sa ogrebotinama na površini?
• Obrišite disk.
Zvuk se ne čuje.
• Kućni bioskop ne reprodukuje zvuk tokom brze reprodukcije, spore reprodukcije i
reprodukcije korak-po-korak.
• Da li su zvučnici pravilno povezani? Da li su postavke zvučnika pravilno prilagođene?
• Da li je disk mnogo oštećen?
Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 53
53 |
2013-09-25
2:57:36
Dodatak
Simptom
Proveriti/Pomoć
Daljinski upravljač ne radi.
• Da li daljinski upravljač koristite u okviru njegovog radnog dometa i pod pravilnim uglom u
odnosu na senzor?
• Da li su baterije istrošene?
• Da li ste pravilno izabrali funkcije moda (TV/BD) daljinskog upravljača (TV ili BD)?
• Disk se okreće, ali se
slikane prikazuje.
• Kvalitet slike je loš, a
slika podrhtava.
•
•
•
•
Jezik zvuka i titlova ne
funkcioniše.
• Jezik zvuka i titlova ne radi ako ih disk ne sadrži.
Ekran menija se ne
pojavljuje kada se izabere
funkcija menija.
• Da li koristite disk koji ne sadrži menije?
Proporcija ekrana se ne
može promeniti.
• Možete da reprodukujete 16:9 Blu-ray/DVD diskove u 16:9 Full modu , 4:3 Letter
Box modu ili 4:3 Pan-Scan modu, ali se 4:3 Blu-ray/DVD diskovi mogu videti samo
u proporciji 4:3. Pogledajte omotnicu Blu-ray diska, a zatim izaberite odgovarajuću
funkciju.
• Proizvod ne radi.
(Primer: Napajanje se isključuje
ili se čuje čudan šum.)
• Proizvod ne radi normalno.
• U modu PRIPRAVNOSTI, pritisnite i držite pritisnut taster 5 na daljinskom
upravljaču duže od 5 sekundi.
- Upotrebom funkcije RESET obrisaće se sve sačuvane postavke.
Nemojte ovo koristiti osim ako nije neophodno.
Zaboravili ste lozinku za
nivo rejtinga.
• Dok se u proizvodu ne nalazi disk, pritisnite i držite pritisnut taster 5 na proizvodu
duže od 5 sekundi. Na displeju se prikazuje INIT, a sve postavke će biti vraćene
na unapred zadate vrednosti.
• Zatim pritisnite taster ZA UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE.
- Upotrebom funkcije RESET obrisaće se sve sačuvane postavke.
Nemojte ovo koristiti osim ako nije neophodno.
Nije moguć prijem radio
emisija.
• Da li je antena pravilno povezana?
• Ako je ulazni signal antene slab, instalirajte spoljnu FM antenu u područje dobrog
prijema.
Ne čuje se zvuk kada
slušate zvuk televizora
preko ovog proizvoda.
• Ako je taster OTVORI/ZATVORI ^ pritisnut za vreme slušanja zvuka televizora
upotrebom D. IN ili AUX funkcija, Blu-ray/DVD funkcije su uključene, a zvuk
televizora isključen.
Na ekranu se pojavljuje
poruka "Nije dostupno".
• Funkcija ili akcija se sada ne mogu izvršiti zato što:
1. To ne dozvoljava Blu-ray/DVD softver.
2. Blu-ray/DVD softver ne podržava tu funkciju (npr. uglove)
3. Ta funkcija nije trenutno dostupna.
4. Zahtevali ste broj naslova ili poglavlja ili vreme pretraživanja koji su van opsega.
Ako je HDMI izlaz
postavljen na rezoluciju
koju vaš TV aparat ne
podržava (npr, 1080p),
može se desiti da na vašem
TV aparatu ne vidite sliku.
• Pritisnite i držite pritisnut taster 5 na prednjoj ploči 5 sekundi ili duže kada nije
stavljen disk. Sve postavke će se vratiti na fabričke postavke.
Da li je TV aparat uključen?
Da li su video kablovi pravilno povezani?
Da li je disk prljav ili oštećen?
Loše proizvedeni disk možda neće moći da se reprodukuje.
| 54 Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 54
2013-09-25
2:57:39
Simptom
Proveriti/Pomoć
Loš HDMI izlaz.
• Ako se na ekranu pojavi slučajni šum, to znači da televizor ne podržava HDCP
(širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja).
Dodatak
• Proverite vezu između TV aparata i HDMI konektora na proizvodu.
• Proverite da li vaš TV podržava 576p/480p/720p/1080i/1080p rezolucije HDMI ulaza.
07
Nema HDMI izlaza.
AllShare Play funkcija
Mogu da vidim fascikle
koje se dele preko funkcije
AllShare Play, ali ne mogu
da vidim datoteke.
• AllShare prikazuje samo video, fotografske i muzičke datoteke. Drugi tipovi
datoteka se ne prikazuju.
Video se reprodukuje sa
prekidima.
• Proverite da li je mreža stabilna.
• Proverite da li je mrežni kabl pravilno povezan i da li mreža nije preopterećena.
• Bežična veza između servera i proizvoda je nestabilna.
Proverite vezu.
AllShare Play veza između
televizora i računara je
nestabilna.
• IP adresa pod istom podmrežom treba da bude jedinstvena, u suprotnom može
doći do sukoba IP adresa.
• Proverite da li ste omogućili zaštitni zid.
Ako jeste, onemogućite zaštitni zid.
BD-LIVE
Ne mogu da se povežem
sa BD-LIVE serverom.
• Proverite da li je mrežna veza uspešno uspostavljena ili ne korišćenjem funkcije
Status mreže.
• Proverite da li je USB memorijski uređaj povezan sa proizvodom.
• Memorijski uređaj mora da ima najmanje 1 GB slobodnog prostora da bi mogao
da podrži BD-LIVE servis.
• Dostupan kapacitet možete proveriti u Upravljanje BD podacima. (Vidi stranu 50)
• Proverite da li je opcija Internet veza BD-LIVE postavljena na Dozvoli (Sve).
• Ako to ne uspe, kontaktirajte dobavljača sadržaja ili ažurirajte najnoviji fabrički
softver.
Došlo je do greške pri
korišćenju BD-LIVE
servisa.
• Memorijski uređaj mora da ima najmanje 1 GB slobodnog prostora da bi mogao da
podrži BD-LIVE servis.
Dostupan kapacitet možete proveriti u Upravljanje BD podacima. (Vidi stranu 50)
| NAPOMENA |
Ako su vraćene fabričke postavke, svi sačuvani korisnički BD podaci biće izbrisani.
Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 55
55 |
2013-09-25
2:57:41
Dodatak
Specifikacije
Opšte
postavke
FM tjuner
Težina
2,3 kg
Dimenzije
430 (Š) x 55 (V) x 252 (D) mm
Opseg radnih temperatura
+5°C do +35°C
Radni opseg vlažnosti vazduha
10 % do 75 %
Odnos signal/šum
55 dB
Korisna osetljivost
12 dB
Ukupna harmonijska izobličenja
0,5 %
Video
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Audio
PCM višekanalni zvuk, tok audio podataka, PCM audio
Prednji zvučnik, izlaz
165W x 2(3)
Subwoofer zvučnik, izlaz
170W(3)
HDMI
Analogni ulaz : 20Hz~20kHz (±3dB)
Frekventni odziv
Pojačalo
Digitalni ulaz : 20Hz~40kHz (±4dB)
S/N Ratio
70dB
Channel separation
60dB
Input sensitivity
(AUX)500mV
| 56 Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 56
2013-09-25
2:57:43
07
Prednji
Subwoofer
Impedansa
3
3
Frekventni
opseg
140Hz~20kHz
40Hz ~ 160Hz
Nivo zvučnog
87dB/W/M
pritiska na izlazu
88dB/W/M
Nominalni ulaz 165W
170W
Maksimalni
ulaz
340W
330W
Dodatak
Zvučnik
2,1-kanalni sistem zvučnika
Sistem
zvučnika
HT-F5200
Dimenzije
(Š x V x D)
mm
95 x 146 x 74
170 x 350,4 x 287
HT-FS5200
122 x 530 x 120
255 x 230 x 255
HT-F5200
Težina (kg)
0,37
1,18
•
•
•
•
•
3,41
HT-FS5200
4,44
Mrežne brzine jednake ili manje od 10 Mb/s nisu podržane.
Samsung Electronics Co., Ltd zadržava pravo da promeni specifikacije bez prethodne najave.
Težina i dimenzije su približne.
Dizajn i specifikacije su podložni izmenama bez prethodnog obaveštavanja.
U vezi sa napajanjem i potrošnjom energije, pogledajte nalepnicu na proizvodu.
Samsung Electronics ovim izjavljuje da je ovaj sistem kućnog bioskopa usklađen sa suštinskim zahtevima
i drugim relevantnim odredbama direktive 1999/5/EC.
Zvaničnu Izjavu o usklađenosti možete naći na adresi http://www.samsung.com. Idite na Support
(Podrška) > Search Product Support (Traži podršku za proizvod) i unesite naziv modela.
Ova oprema se može koristiti u svim EU zemljama.
Srpski
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_130925.indd 57
57 |
2013-09-25
2:57:46
Kontaktirajte SAMSUNG WORLD WIDE
Ako imate bilo kakva pitanja ili komentare u vezi Samsung proizvoda, molimo da kontaktirate SAMSUNG centar
za podršku kupcima.
Country
Contact Centre 
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG (0800 7267864)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
051 331 999
07001 33 11 , sharing cost
062 726 786
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030-6227 515
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt.
Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll
free
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
800-SAMSUNG (800.7267864)
261 03 710
020 405 888
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
Web Site
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support
(Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/fr/support
Country
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
www.samsung.com/de/support
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
www.samsung.com/gr/support
http://www.samsung.com/hu/
support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
Contact Centre 
080 697 267
090 726 786
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22
607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia
jak za 1 impuls według taryfy
operatora
** (koszt połączenia według taryfy
operatora)
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726
7864) TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
0034902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support
(German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj
(Primenljivo u zemljama sa posebnim sistemima za sakupljanje otpada)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim
otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemisjkih elemenata Hg, Cd ili Pb,
to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive
2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.
Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od
ostalog otpada I reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.
Pravilno odlaganje ovog proizvoda (Odlaganje električne i elektronske opreme)
(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada) Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili
dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se
odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje
čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i
odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Kućni korisnici treba da se
obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i
načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.
Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi
elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju saostalim komercijalnim otpadom.
HT-F5200_FS5200_EN3_SER_141217.indd 58
2014-02-17
7:37:28
HT-F5200
HT-FS5200
2.1-kanálový Blu-ray™
systém domácej zábavy
korisnički priručnik
zamislite mogućnosti
Zahvaljujemo vam na kupnji ovog proizvoda tvrtke Samsung.
Za potpuniju uslugu,
registrirajte svoj proizvod na adresi
www.samsung.com/register
HT-F5200_FS5200_EN3_CRO_130925.indd 1
2013-09-25
2:59:31
Sigurnosne Informacije
Upozorenje
KAKO BISTE SMANJILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKLOPAC (ILI POLEĐINU).
U UNUTRAŠNJOSTI NEMA DIJELOVA KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. PREPUSTITE SERVISIRANJE
KVALIFICIRANOM SERVISNOM OSOBLJU.
OPREZ
OPASNOST OD ELEKRTIČNOG UDARA
OTVARAJTE
Ovaj simbol označava „opasan
napon“ unutar proizvoda
koji predstavlja opasnost od
električnog udara ili ozljede.
OPREZ : ZA SPREČAVANJE STRUJNOG
Ovaj simbol označava važne
UDARA, NAMJESTITE ŠIROKI POL UTIKAČA U upute priložene uz proizvod.
ŠIROKI UTOR I UMETNITE GA DO KRAJA.
UPOZORENJE
• Za smanjivanje opasnosti od požara ili električnog
udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
OPREZ
• Uređaj se ne smije izlagati kapanju ili prskanju te se na
njega ne smiju stavljati predmeti napunjeni tekućinom,
poput vaza.
• Strujni utikač koristi se kao sredstvo za isključivanje i
uvijek treba biti lako dostupan za uporabu.
• Ovaj uređaj treba uvijek biti spojen na utičnicu
izmjenične struje sa zaštitnim uzemljenjem.
• Za isključivanje uređaja iz struje morate izvući utikač
iz strujne utičnice, stoga strujni utikač treba biti lako
dostupan za uporabu.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
Ovaj čitač kompaktnog diska klasificiran je kao LASERSKI
proizvod KLASE 1.
Uporaba kontrola, prilagodbe ili izvođenje postupaka osim
navedenih u daljnjem tekstu mogu rezultirati opasnim
izlaganjem radijaciji.
OPREZ
NEVIDLJIVA LASERSKA RADIJACIJA KADA JE
OTVOREN, A SIGURNOSNI MEHANIZMI OMETANI;
IZBJEGAVAJTE IZLAGANJE ZRACI.
| 2 Hrvatski
HT-F5200_FS5200_EN3_CRO_130925.indd 2
2013-09-25
2:59:41
Pohranjivanje diskova i upravljanje
njima
• Ne izlažite ovaj uređaj kapanju ili prskanju tekućina.
Na uređaj ne stavljajte predmete pune tekućine, poput
vaza.
• Da biste potpuno isključili ovaj uređaj, morate izvući
utikač za napajanje iz zidne utičnice. Stoga utikač mora
uvijek biti lako dostupan.
• Ne dodirujte utikač za napajanje mokrom rukom. To
može uzrokovati strujni udar.
• Ne priključujte više električnih uređaja u istu zidnu
utičnicu. Preopterećenje utičnice može uzrokovati
pregrijavanje i izazvati požar.
• Održavanje ormarića
- Ostale komponente obavezno isključite prije spajanja
s ovim proizvodom.
- Ako iznenada premjestite proizvod iz hladnog na
toplo mjesto, na radnim dijelovima i leći može se
stvoriti kondenzat te izazvati nepravilnu reprodukciju
diska. Dođe li to toga, iskopčajte napajanje
proizvoda, zatim pričekajte dva sata prije nego što
priključite utikač u utičnicu. Potom umetnite disk i
pokušajte ga ponovno reproducirati.
Proizvedeno pod licencom
tvrtke Dolby Laboratories.
Dolby i simbol dvostrukog D
registrirani su zaštitni znakovi
tvrtke Dolby Laboratories.
Proizvedeno pod licencom patenata SAD-a br.:
5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535;
7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 i
drugih patenata SAD-a, kao i patenata drugih država
u svijetu koji su već izdani ili je postupak njihova
izdavanja u tijeku. DTS-HD, simbol te DTS-HD i
simbol zajedno registrirani su zaštitni znakovi, a DTSHD Master Audio | Essential zaštitni je znak tvrtke
DTS, Inc. Proizvod uključuje softver. © DTS, Inc. Sva
prava pridržana.
O DIVX VIDEOZAPISU:
DivX® je format digitalnog
videozapisa koji je proizvela
tvrtka DivX, LLC, podružnica tvrtke Rovi Corporation.
Ovo je uređaj za reprodukciju DivX videozapis
sa službenom oznakom DivX Certified®. Za više
informacija i softverske alate za pretvaranje datoteka
u videozapise DivX formata posjetite adresu divx.com.
O VIDEOZAPISU „NA ZAHTJEV“ DIVX FORMATA:
Za reprodukciju filmova u DivX formatu kupljenih „na
zahtjev” (eng. Video-on-Demand, VOD) potrebno je
registrirati ovaj uređaj s oznakom DivX Certified®. Da
biste dobili registracijsku šifru, pronađite odjeljak DivX
VOD u izborniku postavki uređaja. Za više informacija
o dovršetku registracije posjetite stranicu vod.divx.
com.
Uređaj s oznakom DivX Certified® reproducira DivX®
videozapis do HD razlučivosti od 1080p uključujući i
ekskluzivan sadržaj.
DivX®, DivX Certified® i povezani logotipovi zaštitni su
znakovi tvrtke Rovi Corporation i njezinih podružnica
te se upotrebljavaju pod licencom.
Obuhvaćeno je jednim ili više od sljedećih američkih
patenata: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274
Hrvatski
HT-F5200_FS5200_EN3_CRO_130925.indd 3
Sigurnosne Informacije
Mjere opreza za rukovanje
Licenca
01
• Držanje diskova
- Otisci prstiju ili ogrebotine na disku
mogu smanjiti kvalitetu zvuka i slike ili uzrokovati
njegovo preskakanje.
- Izbjegavajte dodirivanje površine diska na kojoj su
snimljeni podaci.
- Držite disk za rubove kako otisci prstiju ne bi ostali
na površini.
- Ne lijepite papir ili vrpcu na disk.
• Čišćenje diskova
- Ako se na disku nađu otisci prstiju
ili nečistoće, očistite ga blagim
deterdžentom razrijeđenim u vodi i
obrišite mekanom krpom.
- Pri čišćenju, nježno brišite disk od sredine prema
van.
- Pohranjivanje diska
 Ne držite ga na izravno izloženog sunčevoj
svjetlosti.
 Čuvajte ga na hladnom i prozračenom mjestu.
 Držite ga u čistoj zaštitnoj omotnici i pohranite
okomito.
• Ako proizvod stvara nenormalan šum. miris paljevine
ili dim, odmah isključite sklopku napajanja i iskopčajte
utikač iz utičnice. Zatim u najbližem servisnom
centru za korisnike zatražite tehničku pomoć. Ne
rabite proizvod. Uporaba takvog proizvoda mogla bi
prouzročiti požar ili strujni udar.
3|
2013-09-25
2:59:44
Sigurnosne Informacije
HDMI, HDMI logotip i izraz
"High-Definition Multimedia
Interface" zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi organizacije HDMI Licensing LLC.
Oracle i Java registrirani su zaštitni znakovi
tvrtke Oracle i/ili njenih povezanih društava.
Drugi nazivi mogu biti zaštitni znakovi
njihovih vlasnika.
Ova stavka sadrži tehnologiju zaštite od umnožavanja
koja je zaštićena američkim patentima i drugim pravima
intelektualnog vlasništva tvrtke Rovi Corporation.
Zabranjeni su obrnuti inženjering i rastavljanje.
Blu-ray Disc™, Blu-ray™ i logotipovi zaštitni su znakovi
tvrtke Blu-ray Disc Association.
Ovaj proizvod rabi tehnologiju Cinavia za ograničavanje
upotrebe neovlaštenih kopija nekih komercijalnih filmova
i videozapisa i njihove filmske glazbe. Ako se otkrije
zabranjena upotreba neovlaštene kopije, prikazat će se
poruka, a reprodukcija ili kopiranje će se prekinuti.
Više informacija o tehnologiji Cinavia pronađite u njenom
internetskom informativnom centru za potrošače na
web-adresi http://www.cinavia. com.
Da biste poštom zatražili dodatne informacije o
tehnologiji Cinavia, pošaljite dopisnicu sa svojom
adresom na: Cinavia Consumer Information Centre, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, SAD.”
Ovaj proizvod uključuje vlasničku tehnologiju pod
licencom tvrtke Verance Corporation, a zaštićen je
patentom SAD-a 7,369,677 i ostalim patentima SAD-a
i svjetskim patentima koji su izdani ili su u postupku
izdavanja te autorskim pravima i zaštitom trgovačkih
tajni za određene aspekte takve tehnologije. Cinavia
je zaštitni znak tvrtke Verance Corporation. Autorsko
pravo 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava
pridržava Verance. Zabranjeni su reverzibilni inženjering
ili rastavljanje.
- Obavijest o licenci za upotrebu softvera otvorenog
koda. U slučaju upotrebe softvera otvorenog koda,
licence za upotrebu takvog softvera dostupne su u
izborniku proizvoda.
Upotreba funkcije 3D prikaza
VAŽNE ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE INFORMACIJE
ZA 3D SLIKE.
Pročitajte i shvatite sljedeće sigurnosne informacije prije
uporabe funkcije 3D prikaza.
• Neki gledatelji mogu tijekom gledanja 3D TV-a osjetiti
nelagodu u obliku vrtoglavice, mučnine i glavobolje.
Ako osjetite bilo koji od ovih simptoma, prestanite
gledati 3D TV, skinite aktivne 3D naočale i odmorite se.
• Gledanje 3D slika tijekom duljeg vremenskog razdoblja
može uzrokovati naprezanje očiju. Ako osjećate
naprezanje očiju, prestanite gledati 3D TV, skinite
aktivne 3D naočale i odmorite se.
• Odgovorna odrasla osoba trebala bi često provjeravati
djecu koja rabe funkciju 3D prikaza. Ako se djeca žale
na umor očiju, glavobolje, vrtoglavice ili mučninu, neka
odmah prestanu gledati 3D TV i odmore se.
• Ne rabite aktivne 3D naočale u druge svrhe (kao
klasične naočale, sunčane naočale, zaštitne naočale i
drugo).
• Tijekom hodanja ili kretanja ne rabite funkciju 3D
prikaza ili aktivne 3D naočale. Uporabom funkcije 3D
prikaza ili aktivnih 3D naočala tijekom kretanja možete
se sudarati s predmetima, spotaknuti se i/ ili pasti i
ozbiljno se ozlijediti.
• Ako želite uživati u 3D sadržaju, spojite 3D uređaj
(AV prijamnik ili TV koji podržava 3D reprodukciju) na
priključak HDMI OUT (HDMI IZLAZ) proizvoda pomoću
HDMI kabela velike brzine. Prije reprodukcije 3D
sadržaja stavite 3D naočale.
• Proizvod šalje 3D signale samo putem HDMI kabela
koji je spojen na priključak HDMI OUT (HDMI IZLAZ).
• Budući da je razlučivost videozapisa u načinu 3D
reprodukcije fiksna u skladu s razlučivosti originalnog
3D videozapisa, ne možete je proizvoljno mijenjati.
• U načinu 3D reprodukcije neke funkcije poput BD Wise,
prilagodbe veličine zaslona i prilagodbe razlučivosti
možda neće pravilno raditi.
• Za pravilan izlaz 3D signala upotrijebite HDMI kabel
velike brzine.
• Tijekom gledanja 3D slika od TV-a budite na minimalnoj
udaljenosti koja je jednaka trostrukoj širini zaslona. Na
primjer, ako imate zaslon od 46 inča, budite udaljeni od
TV-a 138 inča (3,5 metara).
• 3D video zaslon položite u razinu očiju da biste dobili
najbolju 3D sliku.
• Kada je proizvod spojen na neke 3D uređaje, 3D efekt
možda neće pravilno raditi.
• Ovaj proizvod ne pretvara 2D sadržaj u 3D.
• “Blu-ray 3D” i logotip “Blu-ray 3D” zaštitni su znakovi
tvrtke Blu-ray Disc Association.
| 4 Hrvatski
HT-F5200_FS5200_EN3_CRO_130925.indd 4
2013-09-25
2:59:49
Zaštita autorskog prava
29
30
33
37
38
40
Sadržaj
MREŽNE USLUGE
SIGURNOSNE INFORMACIJE
2
3
3
3
4
5
Upozorenje
Pohranjivanje diskova i upravljanje njima
Mjere opreza za rukovanje
Licenca
Upotreba funkcije 3D prikaza
Zaštita autorskog prava
POČETAK
6
7
10
10
Podržani diskovi i formati
Logotipovi diskova koje proizvodmože reproducirati
Dodatna oprema
Priključivanje toroidalne feritne jezgre na LAN kabel
proizvoda
11 Prednja ploča
11 Stražnja ploča
12 Daljinski upravljač
VEZE
14 Spajanje zvučnika
16 Spajanje na televizor/Povezivanje s vanjskim
uređajima
17 Povezivanje na mrežni usmjerivač
POSTAVKE
18
18
18
19
23
26
Zaslon Cijeli sadržaj
Reproduciranje komercijalnih diskova
Reprodukcija datoteka na USB uređaju
Reprodukcija diskova sa sadržajem koji je snimio
korisnik
Uporaba mrežne funkcije AllShare
Upravljanje reprodukcijom videozapisa
Upravljanje reprodukcijom glazbe
Reprodukcija fotografskog sadržaja
Slušanje radija
Uporaba tipki posebnih efekata na daljinskom
upravljaču
Sigurnosne Informacije
28
28
28
29
01
© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Sva prava pridržana; niti jedan dio ovog korisničkog
priručnika ne smije se reproducirati ili kopirati bez
prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung
Electronics Co.,Ltd.
REPRODUKCIJA MEDIJA
Postupak određivanja početnih postavki
Zaslon Početni
Pristup zaslonu Postavke
Funkcije izbornika Settings
Mreže i internet
Nadogradnja softvera
41
41
42
42
46
49
Prijava na Samsung račun
Prije upotrebe usluga Filmovi i TV emisije ili Apps
Upotreba usluge Filmovi i TV emisije
Uporaba aplikacija
Uporaba aplikacije Web Browser
Povezivanje računa za internetske usluge s
proizvodom
49 BD-LIVE™
DODATAK
50 Dodatne informacije
53 Rješavanje problema
56 Specifikacije
 Slike i ilustracije u ovom Korisničkom priručniku
prikazane su samo za primjer i mogu se
razl