Samsung | HG65EE890WB | Samsung HG65EE890WB Εγχειρίδιο χρήσης

Τηλεόραση LED
Εγχειρίδιο εγκατάστασης
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το
προϊόν της Samsung. Προκειμένου να λάβετε
πιο ολοκληρωμένο σέρβις, δηλώστε το προϊόν
σας στη διαδικτυακή διεύθυνση
www.samsung.com/register
Μοντέλο
Αρ. παραγωγής
Οι εικόνες που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης παρέχονται μόνο για αναφορά και ενδέχεται να διαφέρουν από
την πραγματική εμφάνιση του προϊόντος. Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς
προειδοποίηση.
Οδηγίες
Αυτή η τηλεόραση παρέχεται με λειτουργικότητα που περιλαμβάνει διαδραστικές υπηρεσίες μέσω συσκευής τύπου "set-back box" (SBB/
STB) που συνδέεται στην τηλεόραση, καθώς και με άλλες τηλεοράσεις σε ένα ελεγχόμενο από υπολογιστή σύστημα για ξενοδοχεία και άλλες
συναφείς επιχειρήσεις.
Διαδραστικά: Όταν η συσκευή τεθεί αρχικά σε λειτουργία, στέλνει μια εντολή ταυτοποίησης της συσκευής SBB/STB. Εάν αυτή είναι επιτυχής,
η τηλεόραση αλλάζει τρόπο λειτουργίας σε ONLINE (Συνδεδεμένος) και ο πλήρης έλεγχός της πραγματοποιείται μέσω της συσκευής SBB/STB.
Εάν η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση σύνδεσης (Συνδεδεμένος), παύει να λαμβάνει εντολές μέσω του τηλεχειριστηρίου υπερύθρων (IR)
της Samsung και λειτουργεί σύμφωνα με το πρωτόκολλο διασύνδεσης που χρησιμοποιείται.
Αυτόνομη: Εάν δεν αναγνωριστεί κάποια συσκευή SBB/STB, η τηλεόραση θα πρέπει να τεθεί σε τρόπο λειτουργίας STAND-ALONE (Αυτόνομη)
με περιορισμένη λειτουργικότητα.
Τρόποι λειτουργίας
Όταν αυτή η τηλεόραση (σε τρόπο λειτουργίας ξενοδοχείου) λειτουργεί με χρήση συσκευής SBB/STB, βρίσκεται σε έναν από τους παρακάτω
δύο τρόπους λειτουργίας:
• ONLINE (Συνδεδεμένος) ή STAND-ALONE (Αυτόνομη). Στην κατάσταση Αυτόνομη, η τηλεόραση λειτουργεί ως τυπική τηλεόραση
ξενοδοχείου αλλά χωρίς ενεργή επικοινωνία. Αυτό συμβαίνει ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο να αποπειραθούν οι ένοικοι του δωματίου
να εξαπατήσουν το σύστημα αποσυνδέοντας τη συσκευή SBB/STB.
Τηλεόραση
ξενοδοχείου
Τροφοδοσία
ΕΝΕΡΓ.
Ενεργοποίηση
τρόπου
λειτουργίας
ξενοδοχείου
Αυτόνομη λειτουργία
SBB/STB σε σύνδεση αν υπάρξει μία
επιτυχία σε 10 προσπάθειες
SBB/STB σε σύνδεση - 10
συνεχείς αποτυχίες
Κατάσταση SBB/STB
- Προσπάθεια κάθε 2
δευτερόλεπτα
Λειτουργία σε σύνδεση
Ρυθμός δειγματοληψίας 20/
δευτερόλεπτο
Για αναλυτικές ρυθμίσεις είτε της αυτόνομης είτε της διαδραστικής λειτουργίας, ανατρέξτε στις σελίδες 19-24 (Ρύθμιση δεδομένων μενού
επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου: Τρόποι αυτόνομης και διαδραστικής λειτουργίας)
• Ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί σε μερικές λειτουργίες, ώστε να αποτρέπεται τυχόν "εξαπάτηση" του τηλεοπτικού συστήματος από
τους ενοίκους του δωματίου.
• Χωρίς κεντρικό μενού (διαδραστική λειτουργία) ή μενού καναλιών, λειτουργία Plug & Play στο κεντρικό μενού (αυτόνομη λειτουργία)
• Περιορισμένη ένταση ήχου και κλείδωμα/ξεκλείδωμα πλήκτρων πάνελ
Προειδοποίηση σχετικά με τις στατικές εικόνες
Αποφεύγετε να προβάλλετε στατικές εικόνες (όπως αρχεία εικόνας jpeg) ή στοιχεία στατικής εικόνας (όπως το λογότυπο κάποιου
τηλεοπτικού προγράμματος, το πανοραμικό ή το 4:3 φορμά εικόνας, τη γραμμή χρηματιστηρίου ή ειδήσεων στο κάτω μέρος της οθόνης κλπ.)
στην οθόνη. Η συνεχής προβολή στατικών εικόνων μπορεί να προκαλέσει μη ομοιόμορφη φθορά του φωσφόρου της οθόνης, πράγμα που
επηρεάζει την ποιότητα της εικόνας. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο να προκληθεί αυτό το πρόβλημα, ακολουθήστε τις παρακάτω συστάσεις:
• Αποφεύγετε να προβάλλετε το ίδιο τηλεοπτικό κανάλι για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
• Πάντα να προσπαθείτε να προβάλλετε κάθε εικόνα σε πλήρη οθόνη. Χρησιμοποιήστε το μενού φορμά εικόνας της τηλεόρασης για την
καλύτερη δυνατή αντιστοίχιση.
• Μειώστε τη φωτεινότητα και την αντίθεση στις ελάχιστες τιμές που απαιτούνται για να επιτύχετε την επιθυμητή ποιότητα εικόνας.
Υπερβολικές τιμές ενδέχεται να επιταχύνουν τη διαδικασία φθοράς.
• Να χρησιμοποιείτε συχνά όλες τις δυνατότητες της τηλεόρασης που έχουν σχεδιαστεί για τη μείωση της διατήρησης εικόνας και του
καψίματος οθόνης, ανατρέξτε στην κατάλληλη ενότητα του εγχειριδίου χρήσης για λεπτομέρειες.
Εξασφάλιση χώρου για την εγκατάσταση
Τηρήστε τις απαιτούμενες αποστάσεις ανάμεσα στο προϊόν και τα άλλα αντικείμενα (π.χ. τους τοίχους) για να διασφαλίσετε το σωστό
εξαερισμό του.
Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή κάποιο πρόβλημα με το προϊόν λόγω αύξησης της εσωτερικής θερμοκρασίας του
προϊόντος.
• Όταν χρησιμοποιείτε βάση ή στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο, να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα εξαρτήματα που παρέχονται από τη
Samsung Electronics.
–– Αν χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα άλλου κατασκευαστή, ενδέχεται να δημιουργηθεί πρόβλημα με το προϊόν ή τραυματισμός,
λόγω πτώσης του προϊόντος.
• Η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν.
Εγκατάσταση με βάση.
Εγκατάσταση με στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Περιεχόμενα
yy Εγκατάσταση βάσης τηλεόρασης LED..................................................................................................................... 5
yy Επισκόπηση του πίνακα σύνδεσης............................................................................................................................ 7
yy Υποστηριζόμενες αναλύσεις κάθε σήμα εισόδου UHD......................................................................................... 8
yy Ανάλυση οθόνης............................................................................................................................................................ 9
yy Χρήση του χειριστηρίου της τηλεόρασης (κλειδί πρόσοψης)............................................................................. 11
yy Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου........................................................................................................................... 12
yy Samsung Smart Control . ............................................................................................................................................ 14
yy Σύνδεση της τηλεόρασης με συσκευή SBB.............................................................................................................. 17
yy Σύνδεση σε υποδοχή COMMON INTERFACE (υποδοχή κάρτας παρακολούθησης τηλεόρασης)................... 18
yy Ρύθμιση δεδομένων μενού επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου.......................................................................... 19
yy Εγκατάσταση του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο.................................................................................... 63
yy Στερέωση της τηλεόρασης στον τοίχο...................................................................................................................... 64
yy Αντικλεπτική κλειδαριά Kensington........................................................................................................................ 64
yy Προδιαγραφές............................................................................................................................................................... 65
yy Διαστάσεις..................................................................................................................................................................... 66
yy Άδεια χρήσης................................................................................................................................................................. 68
Ελληνικά
3
ΕΛΛΗΝVΙΚΑ
yy Πρόσθετα εξαρτήματα................................................................................................................................................. 4
Πρόσθετα εξαρτήματα
✎✎ Βεβαιωθείτε ότι τα παρακάτω αντικείμενα περιλαμβάνονται στη συσκευασία της τηλεόρασης LED. Αν λείπει
κάποιο αντικείμενο, επικοινωνήστε με την τοπική αντιπροσωπία.
✎✎ Το χρώμα και το σχήμα των αντικειμένων ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Τηλεχειριστήριο (AA59-00818A) &
μπαταρίες (AAA x 2)
Samsung Smart Control (BN59-01181Q) και
μπαταρίες (AA x 2)
Καλώδιο ρεύματος
Οδηγίες για την ασφάλεια / Οδηγός
γρήγορης ρύθμισης (Δεν διατίθεται σε όλες
τις περιοχές)
Καλώδιο δεδομένων (ανάλογα με το
μοντέλο)
Προσαρμογέας COMPONENT IN / AV IN
Οδηγός καλωδίων
Προσαρμογέας κάρτας CI Card
4 ΤΜΧ
Προσαρμογέας τοποθέτησης στον τοίχο
✎✎ Η βάση και οι βίδες στερέωσης της βάσης ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στη συσκευασία, ανάλογα με το
μοντέλο.
✎✎ Το καλώδιο δεδομένων ενδέχεται να μην περιλαμβάνεται στη συσκευασία, ανάλογα με τον προμηθευτή SI.
Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος (Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)
(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει
ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται
μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες
βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε
να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην
βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το
κατάστημα απ’ όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις
λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το
περιβάλλον ανακύκλωση. Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν
τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει
να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.
Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών.)
Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος
δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά
σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς
της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν
βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον. Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους
απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την
προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.
4
Ελληνικά
Εγκατάσταση βάσης τηλεόρασης LED
Εξαρτήματα βάσης
Κατά την εγκατάσταση της βάσης, χρησιμοποιήστε τα εξαρτήματα και τα μέρη που παρέχονται.
B 1 ΤΜΧ
A 1 ΤΜΧ
Βάση
1
3
C
55" x4 (M4 x L14)
65" x8 (M4 x L14)
D
55" x4 (M4 x L16)
Οδηγός βάσης
Βίδες
2
C
65" x4 (M4 x L14)
D
55" x4 (M4 x L16)
✎✎ Τοποθετήστε ένα μαλακό
πανί πάνω στο τραπέζι για να
προστατεύσετε την τηλεόραση
και, στη συνέχεια, τοποθετήστε
την τηλεόραση στο πανί με την
οθόνη στραμμένη προς τα κάτω.
✎✎ Εισαγάγετε τον οδηγό βάσης
στην υποδοχή που υπάρχει στο
κάτω μέρος της τηλεόρασης.
✎✎ Σύρετε προς την κατεύθυνση
του βέλους έως την τελική
γραμμή και συναρμολογήστε
τον.
Ελληνικά
5
4
5
C
x4 (M4 X L14)
✎✎ Τοποθετήστε τις βίδες με τη σειρά
που υποδεικνύεται στο εγχειρίδιο.
!
!
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•• Βεβαιωθείτε ότι διακρίνετε ανάμεσα στο εμπρός και το πίσω μέρος κάθε εξαρτήματος όταν τα συναρμολογείτε.
•• Φροντίστε να υπάρχουν τουλάχιστον δύο άτομα για να σηκώσουν και να μετακινήσουν την τηλεόραση.
6
Ελληνικά
Επισκόπηση του πίνακα σύνδεσης
1
2
3
4
5
6
7
✎✎ Κάθε φορά που συνδέετε στην τηλεόραση μια εξωτερική συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένη.
✎✎ Κατά τη σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής, αντιστοιχίστε το χρώμα του βύσματος με το χρώμα της υποδοχής.
1 USB (5V 0.5A), USB (HDD/1.0A) / CLONING
‒‒ Υποδοχή σύνδεσης για αναβάθμιση του λογισμικού, το Media Play, κ.λπ.
‒‒ Σύνδεση σέρβις.
2 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Συνδέεται σε ένα εξάρτημα ψηφιακού ήχου.
3 HDMI IN 1 (ARC) / HDMIN IN 2 (DVI)
Για σύνδεση με την υποδοχή HDMI μιας συσκευής που διαθέτει έξοδο HDMI.
✎✎ Δεν απαιτείται σύνδεση ήχου για σύνδεση HDMI-HDMI. Οι συνδέσεις HDMI μεταφέρουν σήματα ήχου και
βίντεο.
✎✎ Χρησιμοποιήστε το βύσμα HDMIN IN 2 (DVI) για σύνδεση DVI με εξωτερική συσκευή. Χρησιμοποιήστε ένα
καλώδιο DVI σε HDMI ή έναν προσαρμογέα DVI-HDMI (DVI σε HDMI) για τη σύνδεση βίντεο και τις υποδοχές
PC/DVI AUDIO IN για τον ήχο. Ορισμένες συσκευές DVI ή HDMI ενδέχεται να μην χρειάζονται σύνδεση ήχου DVI
AUDIO IN ή να μην πρέπει να συνδέονται έτσι.
✎✎ Συνιστάται να χρησιμοποιείται με αυτήν την τηλεόραση εξωτερική συσκευή έκδοσης HDMI 1.3 ή 1.4. Αν
αντιμετωπίσετε αντίστοιχο πρόβλημα, για παράδειγμα δεν υπάρχει ήχος ή η εικόνα δεν είναι σωστή κ.λπ. με
τη συσκευή έκδοσης HDMI 1.2, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung. Ανατρέξτε
στη σελίδα 69 για τις πληροφορίες του κέντρου εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
✎✎ Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο με μήκος μικρότερο από 3 μέτρα για να έχετε τη βέλτιστη ποιότητα προβολής
UHD.
4 DATA
‒‒ Χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της τηλεόρασης και της συσκευής SBB.
‒‒ Για σύνδεση με τη χρήση βυσμάτων τύπου τηλεόρασης RJ-12.
5 LAN
Συνδεθείτε σε ενσύρματο LAN χρησιμοποιώντας καλώδιο CAT 7.
Ελληνικά
7
6 COMPONENT IN / AV IN
–– Χρησιμοποιήστε για σύνδεση σε συσκευές βίντεο/ήχου μέσω σήματος συνιστωσών, όπως συσκευές
αναπαραγωγής DVD και συσκευές AV (σύνθετου σήματος), όπως VCR.
–– Συνδέστε καλώδια ήχου στις υποδοχές "R-AUDIO-L" της τηλεόρασής σας και τα άλλα άκρα τους στις
αντίστοιχες υποδοχές εξόδου ήχου των συσκευών A/V ή σύνθετου σήματος.
–– Το βύσμα COMPONENT χρησιμοποιείται επίσης όπως το βύσμα VIDEO.
–– Συνδέστε καλώδια βίντεο σήματος συνιστωσών (δεν παρέχονται) στις υποδοχές σήματος συνιστωσών ("PR",
"PB", "Y") που βρίσκονται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης και τα άλλα άκρα τους στις αντίστοιχες υποδοχές
εξόδου βίντεο σήματος συνιστωσών μιας συσκευής αναπαραγωγής DVD. Αντιστοιχίστε τα χρώματα στα
βύσματα και τα καλώδια.
–– Αν θέλετε να συνδέσετε ταυτόχρονα μια συσκευή Set-Top Box και μια συσκευή αναπαραγωγής DVD, θα πρέπει
να συνδέσετε τη συσκευή Set-Top Box στη συσκευή DVD και να συνδέσετε τη συσκευή DVD στις υποδοχές
σήματος συνιστωσών ("PR", "PB", "Y") της τηλεόρασης.
–– Οι υποδοχές PR, PB και Y στις συσκευές σήματος συνιστωσών (DVD) υποδεικνύονται μερικές φορές με τις
ενδείξεις Y, B-Y και R-Y ή Y, Cb και Cr.
–– Για τις συσκευές AV, συνδέστε καλώδια ήχου RCA (δεν παρέχονται) στις υποδοχές "R - AUDIO - L" που
βρίσκονται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης και τα άλλα άκρα τους στις αντίστοιχες υποδοχές εξόδου ήχου σε
μια εξωτερική συσκευή.
–– Όταν συνδέετε μια συσκευή σήματος συνιστωσών (AV) στην υποδοχή AV IN [Y/VIDEO], συνδέστε το καλώδιο
βίντεο (κίτρινο) στο βύσμα AV IN [Y/VIDEO] (πράσινο/κίτρινο) .
7 ANT IN (SATELLITE), (AIR/CABLE)
‒‒ Για να βλέπετε σωστά τα τηλεοπτικά κανάλια, η τηλεόραση πρέπει να λαμβάνει σήμα από μία από τις ακόλουθες
πηγές:
‒‒ Εξωτερική κεραία/Σύστημα καλωδιακής τηλεόρασης
Υποστηριζόμενες αναλύσεις κάθε σήμα εισόδου UHD
•• Ανάλυση: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p
✎✎ Η σύνδεση HDMI με την επιλογή HDMI UHD Color ρυθμισμένη σε Απενερ. υποστηρίζει σήματα εισόδου έως
UHD 50P/60P 4:2:0, ενώ η σύνδεση HDMI με την επιλογή HDMI UHD Color ρυθμισμένη σε Ενεργ. υποστηρίζει
σήματα εισόδου έως UHD 50P/60P 4:4:4 και 4:2:2.
Εάν η επιλογή HDMI UHD Color έχει ρυθμιστεί σε Απενερ.
Ρυθμός καρέ (fps)
24 / 25 / 30
50 / 60
RGB
O
-
YCbCr 4:4:4
O
-
YCbCr 4:2:2
O
-
YCbCr 4:2:0
O
YCbCr 4:2:2
O
O
YCbCr 4:2:0
O
Εάν η επιλογή HDMI UHD Color έχει ρυθμιστεί σε Ενεργ.
Ρυθμός καρέ (fps)
24 / 25 / 30
50 / 60
8
Ελληνικά
RGB
O
O
YCbCr 4:4:4
O
O
Ανάλυση οθόνης
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μία από τις τυπικές αναλύσεις που παρατίθενται στη στήλη "Ανάλυση". Η τηλεόραση
ρυθμίζεται αυτόματα στην ανάλυση που επιλέξατε.
Αφού συνδέσετε τον υπολογιστή στην τηλεόραση, ρυθμίστε την ανάλυση οθόνης της τηλεόρασης μέσα από τον
υπολογιστή. Η βέλτιστη ανάλυση είναι 3840 x 2160 στα 60 Hz. Εάν οριστεί σε οποιαδήποτε άλλη τιμή εκτός από τις τιμές
που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, ενδέχεται να μην εμφανιστεί εικόνα στην τηλεόραση. Ρυθμίστε σωστά την
ανάλυση, ανατρέχοντας στις οδηγίες χρήσης του υπολογιστή ή της κάρτας γραφικών του.
Συνιστώνται οι αναλύσεις που εμφανίζονται στον πίνακα.
✎✎ Η βέλτιστη ανάλυση είναι 3840 x 2160 στα 60 Hz.
Τρόπος
λειτουργίας
Ανάλυση
Μορφή
προβολής
IBM
720 x 400
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 1024
1366 x 768
1440 x 900
1600 x 900 RB
1680 x 1050
1920 x 1080
1920 x 1200
Συχνότητα
ρολογιού (MHz)
Πολικότητα
(οριζόντια/
κατακόρυφη)
70,087
28,322
-/+
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,000
59,810
60,020
75,025
59,790
59,887
60,000
59,954
60,000
59,885
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
74,250
83,500
108,000
135,000
85,500
106,500
108,000
146,250
148,500
193,250
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
-/+
+/+
-/+
Οριζόντια συχνότητα
(KHz)
Κατακόρυφη
συχνότητα (Hz)
70 Hz
31,469
67 Hz
75 Hz
75 Hz
35,000
49,726
68,681
60 Hz
72 Hz
75 Hz
60 Hz
72 Hz
75 Hz
60 Hz
70 Hz
75 Hz
75 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
75 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
45,000
49,702
63,981
79,976
47,712
55,935
60,000
65,290
67,500
74,556
Ελληνικά
9
Τρόπος
λειτουργίας
Ανάλυση
Μορφή
προβολής
Οριζόντια συχνότητα
(KHz)
Κατακόρυφη
συχνότητα (Hz)
Συχνότητα
ρολογιού (MHz)
Πολικότητα
(οριζόντια/
κατακόρυφη)
CEA-861
720 (1440) x 576i
720 (1440) x 480i
720 x 576
720 x 480
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080i
1920 x 1080i
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
15,625
15,734
31,250
31,469
37,500
45,000
28,125
33,750
27,000
28,125
33,750
56,250
67,500
54,000
56,250
67,500
112,500
135,000
54,000
56,250
67,500
112,500
135,000
50,000
59,940
50,000
59,940
50,000
60,000
50,000
60,000
24,000
25,000
30,000
50,000
60,000
24,000
25,000
30,000
50,000
60,000
24,000
25,000
30,000
50,000
60,000
27,000
27,000
27,000
27,000
74,250
74,250
74,250
74,250
74,250
74,250
74,250
148,500
148,500
297,000
297,000
297,000
594,000
594,000
297,000
297,000
297,000
594,000
594,000
-/-/-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
HDMI
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
4096 x 2160
30 Hz
25 Hz
24 Hz
24 Hz
67,500
56,250
54,000
54,000
30,000
25,000
24,000
24,000
297,000
297,000
297,000
297,000
+/+
+/+
+/+
+/+
✎✎ Εάν χρησιμοποιείτε σύνδεση με χρήση καλωδίου HDMI/DVI, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την υποδοχή HDMI IN.
✎✎ Δεν υποστηρίζεται ο τρόπος λειτουργίας διεμπλεκόμενης σάρωσης.
✎✎ Εάν επιλεγεί κάποια μη τυπική μορφή βίντεο, η τηλεόραση ενδέχεται να μη λειτουργεί φυσιολογικά.
✎✎ Υποστηρίζονται οι τρόποι λειτουργίας ξεχωριστού και σύνθετου σήματος. Ο τρόπος λειτουργίας SOG δεν
υποστηρίζεται.
10
Ελληνικά
Χρήση του χειριστηρίου της τηλεόρασης (κλειδί πρόσοψης)
Το Χειριστήριο της τηλεόρασης είναι ένα πολυκατευθυντικό κουμπί που επιτρέπει την πλοήγηση χωρίς τηλεχειριστήριο.
✎✎ Ορισμένες λειτουργίες που απαιτούν κωδικό PIN ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
✎✎ Το χρώμα και το σχήμα του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.
✎✎ Έξοδος από το μενού γίνεται με το πάτημα του χειριστηρίου για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο.
✎✎ Το χειριστήριο της τηλεόρασης, ένα μικρό κουμπί σαν μοχλός στο κάτω δεξιό μέρος της τηλεόρασης, σας
επιτρέπει να ελέγχετε την τηλεόραση χωρίς το τηλεχειριστήριο.
Μενού ελέγχου
: Απενεργοποίηση
: Αύξ. έντ.
: Επόμ. καν.
: Μείωσ.έντ.
: Προηγ.κανάλι
: Πηγή
Χειριστήριο τηλεόρασης / Αισθητήρας
τηλεχειριστηρίου
Πιέστε: Μετακίνηση
Παρατεταμένο πάτημα: Επιλογή
Το Χειριστήριο τηλεόρασης βρίσκεται στο κάτω
μέρος της τηλεόρασης.
Κατάσταση αναμονής
Μην αφήνετε την τηλεόραση σε κατάσταση αναμονής για μεγάλα χρονικά διαστήματα (για παράδειγμα, όταν λείπετε σε
διακοπές). Εξακολουθεί να καταναλώνει μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμα και αν έχετε πατήσει το κουμπί
λειτουργίας για να τη σβήσετε. Καλύτερα να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος.
Ελληνικά
11
Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου
✎✎ Αυτό το τηλεχειριστήριο διαθέτει κουκκίδες Braille στα κουμπιά λειτουργίας, καναλιών και έντασης ήχου, οπότε
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με προβλήματα όρασης.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
της τηλεόρασης.
Προβολή και επιλογή των
διαθέσιμων πηγών βίντεο.
Άμεση πρόσβαση στα κανάλια.
Εναλλακτική επιλογή Teletext,
διπλής οθόνης ή μικτής οθόνης.
Προβολή του Ηλεκτρονικού οδηγού
προγράμματος (EPG).
Προσωρινή απενεργοποίηση του ήχου.
Αλλαγή καναλιών.
Προσαρμογή της έντασης του ήχου.
Προβολή της λίστας καναλιών στην
οθόνη.
Προβολή του κύριου μενού επί της
οθόνης.
Γρήγορη επιλογή των λειτουργιών
που χρησιμοποιούνται συχνά.
HOME
MENU
Μεταβείτε στην οθόνη HOME.
CONTENT
Πατήστε για να προβάλετε
πληροφορίες στην οθόνη της
τηλεόρασης.
CLOCK : Όταν πατήσετε το πλήκτρο
INFO στη λειτουργία αναμονής, στην
οθόνη της τηλεόρασης θα προβληθεί
η ώρα.
TOOLS
Επιλογή στοιχείων μενού στην οθόνη
και αλλαγή των τιμών των μενού.
Έξοδος από το μενού.
Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
Κουμπιά στην οθόνη Λίστα
καναλιών, στο μενού Αρ. σελίδα
περιεχομ. κλπ.
ALARM : Εισαγωγή της ώρας
ενεργοποίησης της τηλεόρασης.
X: Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση της εικόνας 3D.
(Δεν είναι διαθέσιμο)
SUBT. : Προβολή ψηφιακών
υποτίτλων.
12
Ελληνικά
Προβολή του Αρ. σελίδα περιεχομ..
ALARM
SUBT.
Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά
στην Αρ. σελίδα περιεχομ..
Τοποθέτηση μπαταριών (Μέγεθος μπαταρίας: AAA)
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο εντός 8 μέτρων από την τηλεόραση.
• Το έντονο φως ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση του τηλεχειριστηρίου. Αποφεύγετε να το χρησιμοποιείτε κοντά
σε φώτα με λαμπτήρες φθορισμού ή σωλήνες νέον.
• Το χρώμα και το σχήμα ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.
• Δεν υποστηρίζονται τα κουμπιά Remocon 'HOME' και '3D'. Όταν πατάτε αυτά τα κουμπιά, η τηλεόραση ΔΕΝ
αποκρίνεται.
Ελληνικά
13
Samsung Smart Control
✎✎ Το χρώμα και το σχήμα ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.
¢: Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση του ήχου.
AD : Πατήστε παρατεταμένα
αυτό το κουμπί για
να εμφανίσετε τον
πίνακα Συντομεύσεις
προσβασιμότητας. Επιλέξτε
τις λειτουργίες για να τις
ενεργοποιήσετε ή να τις
απενεργοποιήσετε.
MIC : Χρησιμοποιήστε το μικρόφωνο με τις λειτουργίες Φωνητικός
έλεγχος και φωνής.
‒‒ Η λειτουργία Φωνητικός έλεγχος μπορεί να επηρεαστεί από την
ασαφή προφορά, την ένταση φωνής ή το θόρυβο περιβάλλοντος.
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της τηλεόρασης.
SEARCH : Πατήστε αυτό το κουμπί για να χρησιμοποιήσετε το
παράθυρο αναζήτησης. (Δεν είναι διαθέσιμο)
KEYPAD : Με το εικονικό τηλεχειριστήριο στην οθόνη, μπορείτε να
εισάγετε ψηφία, να ελέγξετε περιεχόμενο και να χρησιμοποιήσετε
λειτουργίες εύκολα.
SOURCE : Αλλαγή της πηγής.
VOICE : Έναρξη της φωνητικής αναγνώρισης. Όταν εμφανιστεί στην
οθόνη το εικονίδιο μικροφώνου, προφέρετε μια φωνητική εντολή
στο μικρόφωνο. Προφέρετε την εντολή "Βοήθεια" για να μάθετε
περισσότερα σχετικά με τη βασική χρήση και τις φωνητικές εντολές.
‒‒ Προφέρετε μια φωνητική εντολή 10 έως 15 cm από το μικρόφωνο
και με κατάλληλη ένταση φωνής.
Αλλαγή του καναλιού.
Αλλαγή της έντασης του ήχου.
‒‒ Επιφάνεια αφής: Τοποθετήστε ένα δάχτυλο στην επιφάνεια αφής
και μετακινήστε το Samsung Smart Control. Ο δείκτης στην οθόνη
μετακινείται προς την κατεύθυνση και τόσο όσο μετακινείται
το Samsung Smart Control. Πατήστε την επιφάνεια αφής για να
εκτελέσετε το εστιασμένο στοιχείο.
‒‒ < > ¡ £: Μετακίνηση του δείκτη ή του σημείου εστίασης.
RETURN : Επιστροφή στο προηγούμενο μενού. Επιπλέον, αν πατήσετε
αυτό το κουμπί ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, μπορείτε να
επιστρέψετε στο προηγούμενο κανάλι.
EXIT : Πατήστε παρατεταμένα αυτό το κουμπί για να εξέλθετε από όλες
τις τρέχουσες εφαρμογές που εκτελούνται.
SMART HUB : Εκκίνηση της λειτουργίας Smart Hub. Αν πατήσετε
SMART HUB ενώ εκτελείται μια εφαρμογή, η εφαρμογή τερματίζεται.
GUIDE : Εμφάνιση του χρονοδιαγράμματος μετάδοσης ψηφιακών
καναλιών.
CH.LIST : Πατήστε παρατεταμένα για να εκκινήσετε τη λειτουργία
Λίστα καναλιών.
Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά με συγκεκριμένες δυνατότητες.
Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά σύμφωνα με τις οδηγίες στην οθόνη
της τηλεόρασης.
¥: Ενεργοποίηση της δυνατότητας Λειτουργία ποδοσφαίρου για βέλτιστη εμπειρία παρακολούθησης αθλημάτων.
M.SCREEN : Μπορείτε να διαχωρίσετε την οθόνη της τηλεόρασης και να χρησιμοποιήσετε διάφορες λειτουργίες,
όπως η παρακολούθηση τηλεόρασης, η περιήγηση στο Διαδίκτυο, η παρακολούθηση βίντεο κ.ο.κ. Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο e-Manual.
Έγχρωμα κουμπιά: Χρησιμοποιήστε αυτά τα έγχρωμα κουμπιά για να προσπελάσετε πρόσθετες επιλογές ειδικά για τη δυνατότητα
που χρησιμοποιείται.
‒‒ MENU : Πατήστε παρατεταμένα για να εμφανιστεί ένα μενού στην οθόνη.
‒‒ REC : Πατήστε παρατεταμένα για να εγγράψετε την τρέχουσα εκπομπή.
‒‒ INFO : Πατήστε παρατεταμένα για να δείτε πληροφορίες σχετικά με το τρέχον ψηφιακό κανάλι ή αρχείο πολυμέσων.
14
Ελληνικά
Τοποθέτηση μπαταριών στο Samsung Smart Control
Για να χρησιμοποιήσετε το Samsung Smart Control, ανατρέξτε πρώτα στην παρακάτω εικόνα και τοποθετήστε
μπαταρίες στη μονάδα.
Τραβήξτε προσεκτικά την εγκοπή του καλύμματος μπαταριών και, στη συνέχεια, αφαιρέστε εντελώς το κάλυμμα μόλις
αποσπαστεί.
Τοποθετήστε 2 αλκαλικές μπαταρίες τύπου AA, φροντίζοντας να ευθυγραμμίσετε σωστά τους θετικούς και αρνητικούς
πόλους.
¦¦ Χρήση της λειτουργίας Samsung Smart Control
Η μονάδα Samsung Smart Control κάνει τη χρήση της τηλεόρασης ακόμα ευκολότερη και πιο βολική. Αν πατήσετε
το κουμπί KEYPAD, εμφανίζεται ένα εικονικό τηλεχειριστήριο που σας επιτρέπει να εισάγετε ψηφία, να ελέγξετε
περιεχόμενο και να ενεργοποιήσετε λειτουργίες στην οθόνη εύκολα.
‒‒ Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε το Samsung Smart Control σε απόσταση μικρότερη από 6 μέτρα. Η απόσταση
δυνατότητας χρήσης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος ασύρματης επικοινωνίας.
Ζεύξη του Samsung Smart Control με την τηλεόραση
Για να ελέγχετε την τηλεόραση με το Samsung Smart Control, πρέπει να πραγματοποιήσετε ζεύξη του Samsung Smart
Control με την τηλεόραση μέσω Bluetooth. Πραγματοποιήστε ζεύξη του Samsung Smart Control με την τηλεόραση.
‒‒ Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ζεύξη του Samsung Smart Control μόνο με μία τηλεόραση.
Στρέψτε το Samsung Smart Control προς τον αισθητήρα τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης και πατήστε το κουμπί TV για
να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.
‒‒ Η θέση του δέκτη τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Επανασύνδεση του Samsung Smart Control
Αν το Samsung Smart Control σταματήσει να λειτουργεί ή δεν λειτουργεί φυσιολογικά, αντικαταστήστε τις μπαταρίες,
καθώς αυτό το πρόβλημα ενδέχεται να οφείλεται σε ανεπαρκή φόρτιση μπαταρίας.
Αν το πρόβλημα παραμένει, αποκαταστήστε τη ζεύξη του Samsung Smart Control με την τηλεόραση.
1. Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά RETURN και GUIDE για 3 δευτερόλεπτα.
‒‒ Πρέπει να τοποθετήσετε το Samsung Smart Control σε απόσταση περίπου 30 cm ~ 40 cm από την τηλεόραση
και να διασφαλίσετε ότι είναι στραμμένο προς το δέκτη τηλεχειριστηρίου.
2. Εμφανίζεται στην οθόνη η εικόνα σύνδεσης. Και, στη συνέχεια συνέχεια, το Samsung Smart Control συνδέεται
αυτόματα με την τηλεόραση.
Ελληνικά
15
Όταν δείτε αυτό το εικονίδιο προειδοποίησης στην οθόνη...
Το παρακάτω εικονίδιο προειδοποίησης υποδεικνύει ότι η φόρτιση των μπαταριών
του Samsung Smart Control είναι χαμηλή. Αν εμφανιστεί το εικονίδιο προειδοποίησης,
αντικαταστήστε τις μπαταρίες. Η Samsung συνιστά τη χρήση αλκαλικών μπαταριών
για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
<Εικονίδιο προειδοποίησης
χαμηλής φόρτισης μπαταρίας>
Χρήση της τηλεόρασης με τη μετακίνηση του Samsung Smart Control
Η μονάδα Samsung Smart Control διαθέτει έναν αισθητήρα κίνησης (γυροσκοπικό αισθητήρα) που σας επιτρέπει να
ελέγχετε εύκολα την τηλεόραση κρατώντας και μετακινώντας το Samsung Smart Control.
Αφού τοποθετήσετε ένα φάκελο επάνω στην επιφάνεια αφής, στην οθόνη εμφανίζεται ένας δείκτης. Κρατήστε και
μετακινήστε το Samsung Smart Control. Ο δείκτης μετακινείται με τον ίδιον τρόπο που μετακινείται και το Samsung
Smart Control. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε κύλιση προς τα πάνω και προς τα κάτω σε οθόνες με δυνατότητα
κύλισης.
‒‒ Αν απομακρύνετε το δάχτυλο από την επιφάνεια αφής, ο δείκτης στην οθόνη εξαφανίζεται.
Χρήση της τηλεόρασης με την επιφάνεια αφής
Περιηγηθείτε στο μενού Υποστήριξη και επιλέξτε Εκμάθηση Smart Control για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε την
επιφάνεια αφής, ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.
Μετακίνηση του σημείου εστίασης/δείκτη
Πατήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης (επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά) για να μετακινήσετε το δείκτη ή να εστιάσετε στην
κατεύθυνση.
Πρόσβαση στο μενού και επιλογή στοιχείων
Πατήστε την επιφάνεια επαφής. Έτσι μπορείτε να προσπελάσετε ένα μενού της τηλεόρασης ή να επιλέξετε κάποιο
στοιχείο.
Εμφάνιση του σχετιζόμενου με το περιβάλλον μενού στο Smart Hub
Πατήστε παρατεταμένα την επιφάνεια αφής από την οθόνη Smart Hub. Εμφανίζεται το μενού επιλογών που είναι
διαθέσιμες για το επιλεγμένο στοιχείο.
‒‒ Το μενού επιλογών εξαρτάται από το περιεχόμενο.
Μετάβαση στον πίνακα Smart Hub
Στην οθόνη Smart Hub, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην επιφάνεια αφής. Με αυτόν τον
τρόπο οι πίνακες του Smart Hub μετακινούνται προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
Κύλιση στην εφαρμογή Web Browser
Σύρετε προς τα επάνω/κάτω στην επιφάνεια αφής στην οθόνη του προγράμματος προβολής ιστοσελίδων. Έτσι εκτελείται
κύλιση στην οθόνη του web.
16
Ελληνικά
Σύνδεση της τηλεόρασης με συσκευή SBB
Πίσω πάνελ τηλεόρασης
ETH MODEM
Καλώδιο δεδομένων
1. Συνδέστε την υποδοχή DATA της τηλεόρασης στην υποδοχή [ETH MODEM] της συσκευής STB (SBB) μέσω του
καλωδίου δεδομένων.
✎✎ Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ανταλλαγής δεδομένων.
¦¦ Λίστα προμηθευτών και συμβατών καλωδίων δεδομένων που συνοδεύουν την τηλεόραση
• Επιβεβαιώστε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό καλώδιο δεδομένων για τον προμηθευτή σας. Ανατρέξτε στην ετικέτα
κωδικού που υπάρχει στα καλώδια δεδομένων.
6
1
TV SIDE
STB SIDE
1
6
CON A
CON B
CON A
6: NC
5: IR
4: GND
3: Rx
2: Tx
1: Nc
CON A
CON B
5
6
4
2
3
5
2
3
CON B
1: NC
2: GND
3: Rx
4: NC
5: Tx
6: IR
✎✎ Τεχνικές προδιαγραφές καλωδίου δεδομένων (RJ12): RS232
Ελληνικά
17
Σύνδεση σε υποδοχή COMMON INTERFACE (υποδοχή κάρτας παρακολούθησης τηλεόρασης)
✎✎ Σενάριο 1: Όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση σε καμία υποδοχή εισόδου.
Προσάρτηση του προσαρμογέα κάρτας CI
Προσαρτήστε τον προσαρμογέα όπως φαίνεται στην εικόνα.
✎✎ Για να εγκαταστήσετε τον προσαρμογέα κάρτας CI CARD, αφαιρέστε
το αυτοκόλλητο που είναι επικολλημένο στην τηλεόραση.
Για να συνδέσετε τον προσαρμογέα κάρτας CI CARD, ακολουθήστε αυτά τα
βήματα.
✎✎ Συνιστούμε να προσαρτήσετε τον προσαρμογέα πριν από την
εγκατάσταση του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο ή την
εισαγωγή της κάρτας "CI ή CI+ CARD".
Πίσω μέρος
τηλεόρασης
1. Τοποθετήστε τον προσαρμογέα κάρτας CI CARD μέσα στις δύο οπές του
προϊόντος 1.
✎✎ Εντοπίστε τις δύο οπές στο πίσω μέρος της τηλεόρασης, δίπλα
στη θύρα COMMON INTERFACE.
2. Συνδέστε τον προσαρμογέα κάρτας CI CARD στη θύρα COMMON INTERFACE του προϊόντος 2.
3. Τοποθετήστε την κάρτα “CI ή CI+ CARD”.
Συνιστούμε να εισάγετε την κάρτα CI προτού τοποθετήσετε την τηλεόραση στον τοίχο. Ενδέχεται να είναι
δύσκολο να την εισάγετε μετά από την τοποθέτηση στον τοίχο. Εισαγάγετε την κάρτα αφού προσαρτήσετε
τον προσαρμογέα κάρτας CI Card στην τηλεόραση. Αν εισάγετε την κάρτα πριν από την προσάρτηση, είναι
δύσκολο να προσαρτήσετε την υπομονάδα.
Χρήση της κάρτας "CI ή CI+ CARD"
Για να παρακολουθήσετε συνδρομητικά κανάλια, πρέπει να εισάγετε την
κάρτα "CI ή CI+ CARD".
•• Αν δεν εισάγετε την κάρτα "CI ή CI+ CARD", σε ορισμένα κανάλια
εμφανίζεται το μήνυμα "Κωδικοποιημένο σήμα".
•• Οι πληροφορίες ζεύξης, οι οποίες περιλαμβάνουν έναν αριθμό
τηλεφώνου, το αναγνωριστικό της κάρτας "CI ή CI+ CARD", το
αναγνωριστικό κεντρικού υπολογιστή και άλλες πληροφορίες,
εμφανίζονται σε περίπου 2~3 λεπτά. Αν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα
σφάλματος, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας.
•• Όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση των πληροφοριών καναλιών,
εμφανίζεται το μήνυμα "Η ενημέρωση ολοκληρώθηκε", υποδεικνύοντας
ότι ενημερώθηκε η λίστα καναλιών.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•• Πρέπει να προμηθευτείτε μια κάρτα "CI ή CI+ CARD" από έναν τοπικό πάροχο υπηρεσιών καλωδιακής
τηλεόρασης.
•• Όταν αφαιρείτε την κάρτα "CI ή CI+ CARD", τραβήξτε την έξω προσεκτικά με τα χέρια σας, επειδή αν σας πέσει
η κάρτα "CI ή CI+ CARD" ενδέχεται να υποστεί ζημιά.
•• Εισαγάγετε την κάρτα "CI ή CI+ CARD" προς την κατεύθυνση που επισημαίνεται στην κάρτα.
•• Η θέση της υποδοχής COMMON INTERFACE ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
•• Η κάρτα "CI ή CI+ CARD" δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες χώρες και περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
•• Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.
•• Εισαγάγετε την κάρτα "CI ή CI+ CARD" που υποστηρίζει τις τρέχουσες ρυθμίσεις κεραίας. Διαφορετικά, η εικόνα
θα είναι παραμορφωμένη ή δεν θα προβάλλεται.
18
Ελληνικά
Ρύθμιση δεδομένων μενού επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου
Για να εισέλθετε: Πατήστε με τη σειρά τα κουμπιά MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTERE. (Επιλογή του αυτόνομου τρόπου
λειτουργίας από τον τρόπο λειτουργίας φιλοξενίας.)
Για να εξέλθετε από αυτό το μενού: Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά την τηλεόραση.
✎✎ Ανάλογα με το μοντέλο και την περιοχή, ορισμένα μενού δεν υπάρχουν στην τηλεόραση.
Λειτουργία τηλεόρασης ξενοδοχείου
Κατηγορία
Στοιχείο
Αρχική τιμή
Hospitality
Mode
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
SI Vendor
OFF
Power On Channel
Last Saved
Power On Channel
Num
1
Power On Channel
Type
ATV
Power On Volume
Last Saved
Power On Volume
Num
10
Min Volume
0
Power On
Max Volume
100
Power On Source
TV
Power On Option
Last Option
Channel Setup
Channel Editor
Channel
Mixed Channel Map
ON
Περιγραφή
Επιλογή του τρόπου λειτουργίας φιλοξενίας.
•• Interactive mode : Η τηλεόραση λειτουργεί με SI STB ή SBB.
•• Standalone mode : Η τηλεόραση λειτουργεί αυτόνομα, χωρίς SI STB ή SBB.
•• Interactive mode : Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Innvne /
Quadriga / ETV / Ibahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
•• Standalone mode : OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Ορισμός των προεπιλεγμένων τιμών που θα εφαρμοστούν όταν ενεργοποιηθεί η τηλεόραση.
•• User Defined : Σας επιτρέπει να ορίσετε χειροκίνητα το κανάλι ενεργοποίησης
και τον τύπο καναλιού. Ανατρέξτε παρακάτω στις ενότητες Κανάλι
ενεργοποίησης και Τύπος καναλιού.
•• Last Saved : Εάν επιλέξετε αυτό το στοιχείο, όταν η τηλεόραση είναι
ενεργοποιημένη, εμφανίζει το κανάλι που προβαλόταν κατά την απενεργοποίηση.
Όταν η τηλεόραση ενεργοποιείται, μεταβαίνει αυτόματα σε αυτό το κανάλι.
Επιλογή ζώνης καναλιών: AIR (ζώνη αναλογικών εναέριων καναλιών), DTV (ζώνη
ψηφιακών εναέριων καναλιών), CATV (ζώνη αναλογικών καλωδιακών καναλιών),
CDTV (ζώνη ψηφιακών καλωδιακών καναλιών)
•• User Defined : Σας επιτρέπει να ορίσετε χειροκίνητα την ένταση ήχου
ενεργοποίησης. Ανατρέξτε παρακάτω στην ενότητα Ένταση ήχου
ενεργοποίησης.
•• Last Saved : Όταν η τηλεόραση ενεργοποιείται, επανέρχεται στην ένταση ήχου
που είχε ρυθμιστεί όταν απενεργοποιήθηκε.
Η τηλεόραση ενεργοποιείται με αυτή την ένταση ήχου στην αυτόνομη λειτουργία φιλοξενίας.
Η ελάχιστη ένταση ήχου που μπορεί να ρυθμίσει ο χρήστης στην αυτόνομη
λειτουργία φιλοξενίας.
Η μέγιστη ένταση ήχου που μπορεί να ρυθμίσει ο χρήστης στην αυτόνομη
λειτουργία φιλοξενίας.
Επιλογή της πηγής εισόδου που προβάλλει η τηλεόραση όταν ενεργοποιείται.
Καθορίζει την κατάσταση της τηλεόρασης όταν επανέλθει το ρεύμα μετά από
διακοπή ή αφού αποσυνδέσετε την τηλεόραση και, στη συνέχεια, τη συνδέσετε ξανά.
•• Last Option : Επιστρέφει στην τελευταία κατάσταση λειτουργίας. Αν βρισκόταν
σε κατάσταση αναμονής, επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής. Αν ήταν
ενεργοποιημένη, ενεργοποιείται.
•• Power On : Όταν επανέλθει το ρεύμα, η τηλεόραση ενεργοποιείται.
•• Standby : Όταν επανέλθει το ρεύμα, η τηλεόραση μεταβαίνει σε λειτουργία αναμονής.
Παρέχει απευθείας και άμεση πρόσβαση σε ορισμένες από τις λειτουργίες του
μενού καναλιών στο μενού καναλιών του χρήστη, όπως αυτόματος συντονισμός,
επιλογή κεραίας κ.λπ.
Ο επεξεργαστής καναλιού σάς επιτρέπει να επεξεργάζεστε τα κανάλια που έχουν
αποθηκευτεί στη μνήμη της τηλεόρασης. Χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή
καναλιού, μπορείτε:
•• Να αλλάξετε τους αριθμούς και τα ονόματα των καναλιών, καθώς και να
ταξινομήσετε τα κανάλια με την επιθυμητή σειρά αριθμού καναλιού.
•• Να εφαρμόσετε σίγαση βίντεο στα κανάλια που επιλέγετε. Με τη σίγαση βίντεο
σβήνει η εικόνα από κάποιο κανάλι και ακούγεται μόνο ο ήχος ενώ στην οθόνη
εμφανίζεται ένα εικονίδιο ηχείου.
Ο επεξεργαστής καναλιού σάς επιτρέπει επίσης να δείτε εύκολα πληροφορίες
σχετικά με κάθε κανάλι, χωρίς να πρέπει να προβάλετε απευθείας κάθε κανάλι.
Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει την ταυτόχρονη προβολή/περιήγηση των καναλιών
όλων των τύπων κεραίας (Κεραία/Καλωδιακή ή Δορυφόρος).
•• ON : Όταν είναι ενεργοποιημένη (ON), οι ένοικοι έχουν πρόσβαση σε ολόκληρο
τον χάρτη καναλιών ανεξάρτητα από τον επιλεγμένο τύπο κεραίας. Επίσης,
στη λίστα καναλιών θα εμφανιστούν τόσο τα κανάλια τύπου κεραίας όσο και τα
καλωδιακά.
•• OFF : Όταν είναι απενεργοποιημένη (OFF), οι ένοικοι έχουν πρόσβαση μόνο
στον χάρτη καναλιών που αντιστοιχεί στον επιλεγμένο τύπο κεραίας [ΚΕΡΑΙΑ/
ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ ή Δορυφόρος]. Στη λίστα/επεξεργαστή καναλιών θα εμφανιστούν
μόνο τα επιλεγμένα κανάλια τύπου κεραίας.
Ελληνικά
19
Λειτουργία τηλεόρασης ξενοδοχείου
Κατηγορία
Στοιχείο
Αρχική τιμή
Channel
Dynamic SI
OFF
Channel Rescan
Message
ON
Pan Euro MHEG
OFF
My Channel
OFF
Genre Editor
..
Subtitle Auto On
OFF
TTX Widescreen
Mode
Picture Menu Lock
Menu Display
Tools Display
Channel Menu
Display
Menu OSD
Διευρύνει το τμήμα υποτίτλων στο πλάτος της οθόνης.
OFF
ON
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του μενού εικόνας.
•• ON : Οθόνη κύριου μενού.
•• OFF : Δεν προβάλλεται το Kύριο μενού.
Απόκρυψη ή εμφάνιση του μενού εργαλείων.
OFF
Απόκρυψη ή εμφάνιση του μενού καναλιών.
ON
Unlock
Home Menu Display
ON
BT Auto Remove
Device List
20
OFF
Panel Button Lock
Home Menu Editor
Home Menu Auto
Start
Ελληνικά
Περιγραφή
•• ON : Έλεγχος του αριθμού καναλιού του προγράμματος DTV. (ο επεξεργαστής
καναλιών DTV δεν είναι προσπελάσιμος)
•• OFF : Δεν γίνεται έλεγχος του αριθμού καναλιού του προγράμματος DTV. (ο
επεξεργαστής καναλιών DTV είναι προσπελάσιμος, αλλά δεν υποστηρίζεται
πρόσθετη ενημέρωση αριθμού καναλιού προγράμματος)
Αν προκύψει ασυμφωνία μεταξύ των δεδομένων στο χάρτη καναλιών και των
δεδομένων που μεταδίδονται, η τηλεόραση συντονίζει αυτόματα τα κανάλια για
επαναφορά των δεδομένων/παραμέτρων στο χάρτη καναλιών.
•• ON : Όταν το μήνυμα επανάληψης σάρωσης καναλιών είναι ενεργοποιημένο
(ON), οι ενδείξεις επί της οθόνης (OSD) που δείχνουν ότι τα κανάλια
υποβάλλονται σε νέα σάρωση θα εμφανιστούν στους ενοίκους του ξενοδοχείου.
•• OFF : Ο διαχειριστής του ξενοδοχείου μπορεί να ρυθμίσει το μήνυμα
επανάληψης σάρωσης καναλιών σε OFF, εάν οι ενδείξεις οθόνης του μηνύματος
επανάληψης σάρωσης δεν πρέπει να εμφανίζονται στους ενοίκους του
ξενοδοχείου.
•• OFF : Εάν η επιλογή Pan Euro MHEG ρυθμιστεί σε Απενεργοποίηση, το πρότυπο
MHEG εκτελείται σύμφωνα με τις υφιστάμενες προδιαγραφές του προϊόντος.
•• ON : Αν η επιλογή Pan Euro MHEG ρυθμιστεί σε Ενεργοποίηση, το πρότυπο
MHEG ρυθμίζεται σε ON ανεξάρτητα από τις προδιαγραφές προϊόντος ή την
περιοχή.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας My Channel.
Επεξεργασία του είδους των καναλιών. (Διαθέσιμο όταν η λειτουργία My Channel
είναι ενεργοποιημένη)
Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την αυτόματη εμφάνιση
υπότιτλων σε μια συγκεκριμένη χώρα.
Αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται για τηλεοράσεις ξενοδοχείου, οι οποίες είναι
έτοιμες να λάβουν εκπομπές DVB από Ευρώπη.
Η λειτουργία αυτή σχετίζεται με τις προδιαγραφές υποτίτλων της Γαλλίας. Οι
υπότιτλοι των υπόλοιπων χωρών λειτουργούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές
κάθε χώρας, ανεξάρτητα από τη λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης υποτίτλων.
•• ON : Όταν η λειτουργία ενεργοποίησης υπότιτλων είναι ενεργοποιημένη (ON),
τηρούνται οι προδιαγραφές υπότιτλων της Γαλλίας.
•• OFF : Όταν η λειτουργία ενεργοποίησης υπότιτλων είναι απενεργοποιημένη
(OFF), δεν τηρούνται οι προδιαγραφές υπότιτλων της Γαλλίας.
ON
ON
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας των πλήκτρων πρόσοψης.
•• Unlock : Ξεκλειδώνει το κλειδί πρόσοψης.
•• Lock : Κλειδώνει το κλειδί πρόσοψης.
•• OnlyPower : Το πλήκτρο πρόσοψης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την
ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση.
•• OFF : Δεν εμφανίζεται το αρχικό μενού.
•• ON : Εμφανίζεται το αρχικό μενού.
Επεξεργασία αρχικού μενού.
•• ON : Το αρχικό μενού έχει ρυθμιστεί σε αυτόματη εκκίνηση.
•• OFF : Το αρχικό μενού δεν έχει ρυθμιστεί σε αυτόματη εκκίνηση.
Διαγράψτε τη Λίστα συσκευών κατά την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση.
•• ON : Το Ιστορικό συνδέσεων καταργείται στην Αναπαραγωγή μουσικής BT.
•• OFF : Απενεργοποίηση αυτής της δυνατότητας.
Λειτουργία τηλεόρασης ξενοδοχείου
Κατηγορία
Στοιχείο
Αρχική τιμή
Clock
Clock Type
OFF
Local Time
Manual
Timer Type
WakeUp
Music Mode AV
OFF
Music Mode Comp
OFF
Music Mode
Backlight
OFF
USB Pop-up Screen
Default
External Source
Banner
ON
Auto Source
OFF
Anynet+ Return
Source
Power On Src
Energy Saving
OFF
Welcome Message
Edit Welcome
Message
OFF
Hospitality Logo
OFF
Hospitality Logo DL
..
Logo Display Time
..
Music Mode
External
Source
Eco Solution
Logo/
Message
•• OFF : Δεν λειτουργεί καμία επιλογή ρολογιού του μενού εργοστασιακών
ρυθμίσεων. Μόνο αυτές του κύριου μενού.
•• SW Clock : Θα λειτουργεί μόνο το ρολόι του λογισμικού.
Επιλογή της μεθόδου ενημέρωσης των δεδομένων ρολογιού.
•• Manual : Χρήση των δεδομένων ρολογιού από το κανάλι DVB ή χειροκίνητη ρύθμιση
του ρολογιού όταν η τηλεόραση βρίσκεται σε αυτόνομο τρόπο λειτουργίας.
•• TTX : Εμφάνιση των πληροφοριών της ώρας από τη ροή TTX.
•• Time Channel : Χρήση των δεδομένων ρολογιού από τον επιλεγμένο τύπο και
αριθμό καναλιού.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας ειδοποίησης.
•• WakeUp : Ενεργοποίηση της λειτουργίας ειδοποίησης για την ενεργοποίηση
της συσκευής σε καθορισμένη ώρα.
•• OnOff : Απενεργοποίηση της λειτουργίας ειδοποίησης.
Για την έξοδο μουσικής από μια συσκευή αναπαραγωγής mp3/ήχου μέσω μιας
πηγής εισόδου ήχου/βίντεο (AV). Όταν είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να
ακούσετε ήχο από τη συσκευή αναπαραγωγής μέσω της τηλεόρασης, ακόμα
και αν δεν υπάρχει σήμα βίντεο. Ωστόσο, ο οπίσθιος φωτισμός της τηλεόρασης
παραμένει ενεργοποιημένος. Όταν προστεθεί σήμα βίντεο, λειτουργεί κανονικά.
Επιτρέπει την έξοδο μουσικής από συσκευή αναπαραγωγής mp3/ήχου
συνδεδεμένη σε πηγή εισόδου εξαρτήματος στην τηλεόραση. Όταν είναι
ενεργοποιημένη, μπορείτε να ακούσετε ήχο από τη συσκευή αναπαραγωγής μέσω
της τηλεόρασης, ακόμα και αν δεν υπάρχει σήμα βίντεο. Επίσης, απενεργοποιεί το
βίντεο ώστε η τηλεόραση να μην προβάλλει εικόνα όταν ο ένοικος ακούει μουσική.
Ωστόσο, ο οπίσθιος φωτισμός της τηλεόρασης παραμένει ενεργοποιημένος.
Επιλογή ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του οπίσθιου φωτισμού στον τρόπο
λειτουργίας μουσικής, για την εξοικονόμηση ενέργειας.
Όταν μια συσκευή USB συνδέεται στην τηλεόραση:
•• Default : Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο.
•• Automatic : Με τον τρόπο αυτόν πραγματοποιείται αυτόματη είσοδος στο μενού
περιεχομένου της συσκευής USB.
•• Disable : Δεν εμφανίζεται ούτε το αναδυόμενο παράθυρο ούτε το μενού.
Οι χρήστες μπορούν να ενεργοποιήσουν ή να απενεργοποιήσουν τη λωρίδα εξωτερικής πηγής.
•• ON : Όταν η τηλεόραση ενεργοποιείται ή αλλάζει τρόπο λειτουργίας,
προβάλλεται η λωρίδα εξωτερικής πηγής.
•• OFF : Όταν η τηλεόραση ενεργοποιείται ή αλλάζει τρόπο λειτουργίας, δεν
προβάλλεται η λωρίδα εξωτερικής πηγής.
•• OFF : Η λειτουργία αυτόματης πηγής είναι απενεργοποιημένη.
•• ON : Όταν συνδέεται στην τηλεόραση μια εξωτερική πηγή, η τηλεόραση
αναγνωρίζει και αλλάζει αυτόματα την πηγή εισόδου.
•• PC : Αυτόματη αναγνώριση μόνο της πηγής εισόδου υπολογιστή.
Επιλογή της πηγής στην οποία επανέρχεται η τηλεόραση αφού διακοπεί μια
σύνδεση Anynet+ (HDMI-CEC). (Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη
συσκευή Guestlink RJP.)
Προσαρμογή της φωτεινότητας της τηλεόρασης, προκειμένου να μειωθεί η
κατανάλωση ενέργειας.
•• Off : Απενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.
•• Low : Ρύθμιση της τηλεόρασης σε τρόπο λειτουργίας χαμηλής εξοικονόμησης ενέργειας.
•• Medium : Ρύθμιση της τηλεόρασης σε τρόπο λειτουργίας μέσης εξοικονόμησης ενέργειας.
•• High : Ρύθμιση της τηλεόρασης σε τρόπο λειτουργίας υψηλής εξοικονόμησης ενέργειας.
Προβάλλει το μήνυμα καλωσορίσματος.
Επεξεργασία του μηνύματος καλωσορίσματος.
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Cloning
Setting Auto
Intialize
Περιγραφή
OFF
Η λειτουργία του λογότυπου φιλοξενίας ρυθμίζεται σε ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, BMP, AVI,
ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ. Αν δεν έχει ρυθμιστεί στην ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, όταν ενεργοποιείται η
τηλεόραση, το λογότυπο εμφανίζεται, πριν από το σήμα από την αρχική πηγή, για το
χρονικό διάστημα που ορίστηκε από τη ρύθμιση “Logo Display Time”.
Λήψη του λογοτύπου φιλοξενίας.
Απαιτήσεις αρχείου λογοτύπου φιλοξενίας:
•• Μόνο αρχεία BMP ή AVI.
•• Μέγιστο μέγεθος αρχείου: BMP - 960 X 540. AVI - 30 MB.
•• Το αρχείο μπορεί να έχει όνομα μόνο samsung.bmp ή samsung.avi.
Ορισμός του χρόνου προβολής λογοτύπου (3/5/7 δευτερόλεπτα).
Κλωνοποίηση των τρεχόντων τιμών επιλογών της τηλεόρασης σε μια συσκευή
αποθήκευσης USB.
Κλωνοποίηση στην τηλεόραση των τιμών επιλογών τηλεόρασης που είναι
αποθηκευμένες σε μια συσκευή αποθήκευσης USB.
Όταν η Αυτόματη προετοιμασία ρυθμίσεων είναι ενεργοποιημένη, αν απενεργοποιηθεί και
κατόπιν ενεργοποιηθεί η τροφοδοσία ή η κύρια τροφοδοσία, τότε τα δεδομένα επανέρχονται
στις κλωνοποιημένες τιμές. Εάν δεν υπάρχουν κλωνοποιημένες τιμές, ακόμα και όταν
η αυτόματη προετοιμασία ρυθμίσεων είναι ενεργοποιημένη, η ρύθμιση αγνοείται και η
λειτουργία είναι ίδια με όταν η αυτόματη προετοιμασία ρυθμίσεων είναι απενεργοποιημένη.
Ελληνικά
21
Λειτουργία τηλεόρασης ξενοδοχείου
Κατηγορία
Στοιχείο
Αρχική τιμή
REACH
Solution
•• ON : Η λειτουργία REACH γίνεται διαθέσιμη σε αυτήν την τηλεόραση.
•• OFF : Η λειτουργία REACH γίνεται μη διαθέσιμη σε αυτήν την τηλεόραση.
REACH
OFF
REACH IP Mode
…
Server IP Setting
…
REACH Channel
…
REACH Update Time
…
REACH Update
Immediate
…
Group ID
…
Room Number
REACH Config
Version
…
Η διεύθυνση URL του διακομιστή IP Reach, για παράδειγμα
https:\\192.168.1.2:443.
Εκχώρηση ενός αριθμό καναλιού DTV για τη μεταφορά των δεδομένων
ενημέρωσης REACH. Αυτός ο αριθμός καναλιού πρέπει να είναι ίδιος με τον
αριθμό που ορίστηκε στο διακομιστή Reach.
Σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίζετε πότε γίνεται λήψη δεδομένων, όπως
ενημερωμένο λογισμικό, κλωνοποιημένα αρχεία και περιεχόμενο S-LYNC REACH
από τον διακομιστή REACH στην τηλεόραση:
1hour : Κάθε μία ώρα
2hour : Κάθε 2 ώρες
12:00 AM : κάθε ημέρα, στις 12:00:00 μμ π.μ.
2:00 AM : κάθε ημέρα, στις 2:00 π.μ.
12:00 PM : Καθημερινά, στις 12.00 μ.μ.
2:00 PM : Καθημερινά, στις 2.00 μ.μ.
•• ON : Όποτε η τηλεόραση εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής (το καλώδιο
ρεύματος είναι συνδεδεμένο και η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη),
ενημερώνονται τα δεδομένα REACH στην τηλεόραση.
•• OFF : Τα δεδομένα REACH στην τηλεόραση ενημερώνονται μόνο κατά την ώρα
ενημέρωσης του διακομιστή REACH.
Επιλέξτε το Group ID του διακομιστή REACH. (Για περισσότερες λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του διακομιστή REACH.)
Ορισμός αριθμού δωματίου.
…
Εμφανίζεται η έκδοση του REACH.
Network
SmartHub Model
Setting
SmartHub Setting
Service Discovery
Ελληνικά
Εάν ενεργοποιηθεί, η λειτουργία Reach θα εκτελείται μέσω IP αντί RF.
Ορισμός μιας διεύθυνσης IP για την πραγματοποίηση σύνδεσης στο Διαδίκτυο.
Soft AP : Με χρήση αυτής της λειτουργίας, μπορείτε να συνδέσετε την τηλεόραση
με φορητές συσκευές. Ορίστε τις επιλογές για σύνδεση συσκευών Wi-Fi.
• Soft AP : Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Soft AP. Όταν
είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Soft AP, οι φορητές συσκευές μπορούν να
εντοπίσουν το όνομα της τηλεόρασης στη λίστα συνδέσεων Wi-Fi.
• Security key : Ορισμός ενός κλειδιού ασφαλείας, το οποίο πρέπει να εισάγεται σε
άλλες συσκευές ώστε να μπορούν να συνδεθούν με την τηλεόραση.
–– Εισαγάγετε το κλειδί ασφαλείας που δημιουργείται στη συσκευή με την
οποία θέλετε να συνδεθείτε.
–– Αν το δίκτυο δεν λειτουργεί σωστά, ελέγξτε ξανά το κλειδί ασφαλείας.
Ένα εσφαλμένο κλειδί ασφαλείας ενδέχεται να προκαλέσει
δυσλειτουργία.
✎✎ Η λειτουργία Soft AP ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη αν δεν
υποστηρίζεται από το μοντέλο.
✎✎ Μέγιστος αριθμός συσκευών που μπορούν να συνδεθούν: 4 συσκευές.
✎✎ Ρυθμός μετάδοσης bit: 10 Mbps/συσκευή.
✎✎ Οι παραπάνω προδιαγραφές βασίζονται στις εσωτερικές δοκιμές μας. Η
πραγματική απόδοση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το περιβάλλον
ενσύρματου/ασύρματου δικτύου.
Network Setup
22
Περιγραφή
Ορισμός μοντέλου Smart Hub.
On
Ρύθμιση του Smart Hub.
Εάν αυτή η επιλογή οριστεί ως Ενεργοποιημένη, μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση
περιεχομένου με άλλες συσκευές, όπως smartphone, σε λειτουργία DLNA.
Λειτουργία τηλεόρασης ξενοδοχείου
Κατηγορία
Στοιχείο
Αρχική τιμή
Widget Mode
ON
Solution Type
Vendor Server
Server URL Setting
License Server IP
…
Setting
IPTV Mode
ON
Widget
Solution
Virtual Standby
OFF
Room Num Setting
Virtual
Standby
PHY Sleep Mode
OFF
Virtual Standby
Mode
OFF
Reboot Time
...
Factory Lock
OFF
Password Input
...
Password Setting
Password Reset
...
...
Password Popup
...
Security Mode
...
USB
...
HDMI
...
TTX Security
...
DRM Mode
OFF
Security Mode
DRM
Περιγραφή
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας Widget.
Επιλέξτε τύπο λύσης (Vender Server/ SINC Server).
Ορισμός URL διακομιστή.
Ορισμός ΙΡ διακομιστή.
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας IPTV.
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας εικονικής αναμονής.
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εικονικής αναμονής, η κατανάλωση
ενέργειας της τηλεόρασης είναι 9,5 W έως 17,4 W (ανάλογα με τις διαστάσεις
οθόνης της τηλεόρασης).
Ορισμός αριθμού δωματίου.
•• ON : Το WOL είναι ενεργοποιημένο.
•• OFF : Το WOL είναι απενεργοποιημένο. (Προεπιλογή)
Η τηλεόραση παρέχει την κύρια δυνατότητα σε λειτουργία αναμονής εάν η
λειτουργία της τηλεόρασης έχει οριστεί σε λειτουργία εικονικής αναμονής.
•• ON : Η λειτουργία εικονικής αναμονής είναι ενεργοποιημένη.
•• OFF : Η λειτουργία εικονικής αναμονής είναι απενεργοποιημένη.
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εικονικής αναμονής, η κατανάλωση
ενέργειας της τηλεόρασης είναι 9,5 W έως 17,4 W (ανάλογα με τις διαστάσεις
οθόνης της τηλεόρασης).
Η δυνατότητα αυτή μπορεί να ρυθμίσει το διάστημα επανεκκίνησης της
τηλεόρασης αφού η τηλεόραση τεθεί σε λειτουργία εικονικής αναμονής.
Διαγράψτε τη Λίστα συσκευών κατά την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση.
•• ON : Ο κωδικός πρόσβασης απαιτείται πριν από την είσοδο στο μενού
εργοστασιακών ρυθμίσεων.
•• OFF : Απενεργοποιήστε αυτή τη δυνατότητα.
Εάν η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο πλαίσιο
εισαγωγής που ζητάει έναν οκταψήφιο κωδικό ασφαλείας. Ο διαχειριστής πρέπει
να εισάγει έναν κωδικό πρόσβασης πριν την εφαρμογή ή την ενημέρωση των
προτιμήσεων ασφαλείας. Μετά την εισαγωγή του σωστού κωδικού πρόσβασης,
γίνονται διαθέσιμες επιλογές όπως η Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης, η Επαναφορά
κωδικού πρόσβασης και η Λειτουργία ασφαλείας.
Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης.
Γίνεται επαναφορά του κωδικού πρόσβασης σε "00000000".
Ενεργοποιήστε/Απενεργοποιήστε το αναδυόμενο παράθυρο κωδικού πρόσβασης.
Εάν η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, η τηλεόραση δεν θα προβάλλει το
αναδυόμενο παράθυρο εισαγωγής κωδικού πρόσβασης κατά την είσοδο
στο μενού εργοστασιακών ρυθμίσεων. Εάν η επιλογή είναι ενεργοποιημένη,
εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο εισαγωγής κωδικού πρόσβασης.
Η Λειτουργία ασφαλείας παρέχει λειτουργικότητα διαχειριστή με προστασία
κωδικού πρόσβασης για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση
δυνατοτήτων της τηλεόρασης για χώρους φιλοξενίας, όπως HDMI, USB
και TTX. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ασφαλείας. Μετά την ενεργοποίηση της
λειτουργίας ασφαλείας, επιλογές όπως "USB," "HDMI" και "Ασφάλεια TTX”
ενεργοποιούνται αυτόματα στο δευτερεύον μενού ασφαλείας. Οι λειτουργίες
“Κλωνοποίηση USB σε τηλεόραση” και “Επαναφορά τηλεόρασης” θα
απενεργοποιηθούν στο Μενού φιλοξενίας.
Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε την πρόσβαση USB. Όταν είναι
απενεργοποιημένη, η πρόσβαση σε μέσα USB είναι αποκλεισμένη.
Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε την πρόσβαση HDMI. Εάν έχουν
απενεργοποιηθεί, το Anynet, η πηγή HDMI, τα Εξωτερικά κανάλια τύπου HDMI
δεν θα είναι προσβάσιμα στον χρήστη.
Εάν αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, το χαρακτηριστικό TTX δεν θα
λειτουργεί όταν πατηθεί το κουμπί TTX στο τηλεχειριστήριο.
Διαμορφώνει την υποστήριξη DRM.
OFF : Απενεργοποιεί την υποστήριξη DRM.
LYNK DRM : Επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε μόνο την υποστήριξη S-LYNK DRM CAS.
Pro:idiom: Επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε μόνο την υποστήριξη Pro:Idim CAS.
LYNK DRM,PI: Επιλέξτε για να αποκτήσετε υποστήριξη τηλεόρασης S-LYNK DRM
CAS και Pro:Idiom CAS.
Ελληνικά
23
Λειτουργία τηλεόρασης ξενοδοχείου
Κατηγορία
Στοιχείο
Αρχική τιμή
Self Diagnosis for TV
Self Diagnosis for
HTV
System
SW Update
Service Pattern
OFF
Sound Bar Out
OFF
Contact Samsung
Standby LED
TV Reset
24
Ελληνικά
ON
Περιγραφή
Είσοδος στο μενού αυτοδιάγνωσης.
•• Picture Test : Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο προβλημάτων εικόνας. Εάν το
πρόβλημα εμφανιστεί στη δοκιμαστική εικόνα, επιλέξτε "Ναι" και ακολουθήστε
τις οδηγίες στην οθόνη.
•• Sound Test : Χρήση της ενσωματωμένης μελωδίας για τον έλεγχο προβλημάτων
ήχου. Εάν το πρόβλημα προκύψει κατά τη διάρκεια της δοκιμής, επιλέξτε "Ναι"
και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
Μενού ελέγχου λειτουργίας HD. Κατά την εκτέλεση του στοιχείου, εμφανίζεται η
παρακάτω ένδειξη οθόνης: ProIdiom DTV
Channel Key Loss : ΟΚ/Αποτυχία (Μοντέλο ξενοδοχείου Η.Π.Α.) STB SI Vendor
Setting : Όνομα SI, ΟΚ/Αποτυχία
Bathroom AMP : OΚ/Αποτυχία (Μοντέλο ξενοδοχείου Ε.Ε.)
RTC : OΚ/Αποτυχία (Μοντέλο ξενοδοχείου Ε.Ε.)
PC Audio Test : OΚ/Αποτυχία
PC Self Test : OΚ/Αποτυχία
Λειτουργία ενημέρωσης λογισμικού μέσω USB.
Ίδια λειτουργία με το μοτίβο υπηρεσίας SVC.
ON : Απενεργοποίηση του ήχου από τα ηχεία της τηλεόρασης. Ο ήχος μεταδίδεται
μέσω της υποδοχής HDMI.
Πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή Sound Bar για να ακούσετε ήχο.
OFF : Κανονική μετάδοση του ήχου μέσω των ηχείων της τηλεόρασης.
Εμφανίζεται η διαδικτυακή τοποθεσία του σχετικού κέντρου σέρβις της
Samsung, της έκδοσης λογισμικού και των πληροφοριών της διεύθυνσης Mac.
Όταν η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, μπορείτε να
διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις της εξωτερικής λυχνίας LED.
•• ON : Η λυχνία LED είναι αναμμένη.
•• OFF : Η λυχνία LED είναι σβηστή.
Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων της τηλεόρασης στις εργοστασιακές
προεπιλογές τους.
¦¦ Welcome Message
Το μήνυμα καλωσορίσματος είναι μια δυνατότητα για την προβολή ενός προσαρμοσμένου μηνύματος στην τηλεόραση,
κάθε φορά που η τηλεόραση ανάβει από τον ένοικο του δωματίου.
–– Οι ρυθμίσεις του μηνύματος καλωσορίσματος βρίσκονται στο μενού επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου.
–– Το μήνυμα καλωσορίσματος θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένο προκειμένου να προβάλλεται κατά την
ενεργοποίηση.
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
OFF
Power On
Security Mode
DRM
System
Channel
Menu OSD
Clock
Welcome Message
Music Mode
Edit Welcome Message
r
External Source
Eco Solution
ON
Hospitality Logo
OFF
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
Network
Widget Solution
Vitual Standby
–– Το μήνυμα καλωσορίσματος μπορεί να αποτελείται από έως 25 χαρακτήρες και μπορείτε να το τροποποιήσετε
αλλάζοντας το κείμενο από το μενού υπηρεσιών λειτουργίας ξενοδοχείου.
–– Ακολουθεί μια λίστα με τους χαρακτήρες που υποστηρίζονται για το μήνυμα καλωσορίσματος:
✎✎ Επιτρέπονται μόνο κεφαλαίοι λατινικοί χαρακτήρες (A έως Z).
–– Μπορείτε να τροποποιήσετε το μήνυμα καλωσορίσματος μέσω των πλήκτρων περιήγησης, χρωμάτων και
Εnter ενός τηλεχειριστηρίου, στις ενδείξεις OSD "Edit Welcome Message".
Edit Welcome Message
W
E
L
C
O
M
E
_
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Move
Enter
A
Move to left
B
Move to Right
C
Leave Black
D
Done
Return
–– Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη χρήση του μηνύματος καλωσορίσματος και του λογοτύπου ξενοδοχείου.
Ελληνικά
25
¦¦ Hotel Logo
Η λειτουργία λογότυπου φιλοξενίας προβάλλει την εικόνα του ξενοδοχείου όταν ενεργοποιείται η τηλεόραση.
–– Οι ρυθμίσεις του λογοτύπου φιλοξενίας βρίσκονται στα μενού του τρόπου λειτουργίας φιλοξενίας.
–– Όταν ενεργοποιείτε την επιλογή λογότυπου φιλοξενίας, είναι διαθέσιμα τα στοιχεία μενού λήψης λογοτύπου
και προβολής λογοτύπου.
–– Αν υπάρχει μια εικόνα λογοτύπου αποθηκευμένη στη μνήμη και η επιλογή λογότυπου φιλοξενίας είναι
ενεργοποιημένη, το λογότυπο φιλοξενίας εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται η τηλεόραση.
–– Το λογότυπο φιλοξενίας δεν εμφανίζεται όταν είναι απενεργοποιημένη η επιλογή λογότυπου φιλοξενίας,
ακόμα και αν η εικόνα λογοτύπου έχει φορτωθεί στην τηλεόραση.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Power On
Security Mode
DRM
System
Channel
Menu OSD
Clock
Welcome Message
Music Mode
Edit Welcome Message
External Source
Eco Solution
Logo/Message
r
Hospitality Logo
OFF
BMP
Hospitality Logo DL
Logo Display Time
5 Second
Cloning
REACH Solution
Network
Widget Solution
Vitual Standby
yy Hospitality Logo
––
––
––
––
Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να επιλέξετε αν θα εμφανίζεται ή όχι η εικόνα λογοτύπου φιλοξενίας.
Η αρχική τιμή είναι Απενερ.
Μπορεί να ρυθμιστεί σε BMP, AVI, ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ.
Όταν ρυθμιστεί σε BMP, AVI, ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ, τα στοιχεία μενού Logo Download και Logo Time Display είναι
προσβάσιμα.
yy Hospitality Logo DL
––
––
––
––
––
––
Αυτή η επιλογή επιτρέπει τη λήψη της εικόνας λογοτύπου στη μνήμη της τηλεόρασης από μια συσκευή USB.
Ενόσω η εικόνα αντιγράφεται στην τηλεόραση, εμφανίζεται ένα μήνυμα να περιμένετε.
Αν ολοκληρωθεί με επιτυχία η λειτουργία αντιγραφής, εμφανίζεται ένα μήνυμα ότι ολοκληρώθηκε.
Αν αποτύχει η λειτουργία αντιγραφής, εμφανίζεται ένα μήνυμα ότι απέτυχε.
Αν δεν έχει συνδεθεί καμία συσκευή USB, εμφανίζεται ένα μήνυμα ότι δεν υπάρχει συσκευή USB.
Αν δεν υπάρχει αρχείο για αντιγραφή στη συσκευή USB ή αν το αρχείο βρίσκεται σε λάθος μορφή (πρέπει
να είναι αρχείο BMP), εμφανίζεται ένα μήνυμα ότι δεν υπάρχει αρχείο. Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα που
υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει αρχείο και έχετε αντιγράψει ένα αρχείο λογοτύπου στη συσκευή USB, ελέγξτε τη
μορφή του αρχείου.
yy Logo File Format
––
––
––
––
––
26
Η τηλεόραση υποστηρίζει μόνο τις μορφές BMP και AVI.
Το όνομα αρχείου πρέπει να είναι samsung.bmp ή samsung.avi.
Η μέγιστη ανάλυση της μορφής BMP είναι 960 x 540.
Το μέγιστο μέγεθος αρχείου μορφής AVI είναι 30 MB.
Η τηλεόραση δεν αλλάζει το μέγεθος ή την κλίμακα της εικόνας.
Ελληνικά
¦¦ Cloning
Η κλωνοποίηση USB είναι μια λειτουργία για λήψη ρυθμίσεων διαμορφωμένων από το χρήστη (Εικόνα, Ήχος,
Είσοδος, Κανάλι, Ρύθμιση και Ρύθμιση ξενοδοχείου) από μια τηλεόραση και αποστολή των ίδιων ρυθμίσεων σε άλλες
τηλεοράσεις.
Όλες οι ρυθμίσεις που καθορίζονται από το χρήστη που υπάρχουν στην τηλεόραση (κεντρική συσκευή) μπορούν να
αντιγραφούν στη συσκευή USB.
✎✎ Μετά από την κλωνοποίηση, ορισμένα χαρακτηριστικά λειτουργούν όταν η τηλεόραση τεθεί και πάλι σε λειτουργία.
• Clone TV to USB: Με αυτή τη λειτουργία γίνεται αντιγραφή των αποθηκευμένων
δεδομένων στη συγκεκριμένη περιοχή της μνήμης EEPROM από την τηλεόραση
στη συσκευή USB.
1. Τοποθετήστε μια μονάδα USB στη θύρα USB στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
2. Ανοίξτε το μενού Διαδραστικά πατώντας αυτά τα κουμπιά με τη σειρά.
• MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Clone TV to USB" και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
4. Εμφανίζεται το μήνυμα "Clone TV to USB". Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ENTER.
5. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε τη συμπεριφορά κλωνοποίησης USB.
• In Progress: κατά την αντιγραφή δεδομένων στη συσκευή USB.
• Completed: η λειτουργία αντιγραφής ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
• Failed: η λειτουργία αντιγραφής δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
• No USB: δεν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή USB.
• Clone USB to TV: Πρόκειται για μια διαδικασία λήψης των δεδομένων που είναι
αποθηκευμένα σε μια συσκευή USB στην τηλεόραση.
Logo/Message
Cloning
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
Logo/Message
Cloning
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
1. Τοποθετήστε μια μονάδα USB στη θύρα USB στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
2. Ανοίξτε το μενού Διαδραστικά πατώντας αυτά τα κουμπιά με τη σειρά. MUTE
→ 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε "Clone USB to TV" και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
4. Εμφανίζεται το μήνυμα "Clone USB to TV". Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ENTER.
5. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε τη συμπεριφορά κλωνοποίησης USB.
• In Progress: κατά την αντιγραφή δεδομένων στην τηλεόραση.
• Completed: η λειτουργία αντιγραφής ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
• Failed: η λειτουργία αντιγραφής δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
• No USB: δεν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή USB.
• No File: δεν υπάρχει αρχείο για αντιγραφή στη συσκευή USB.
✎✎ Η λειτουργία αντιγραφής από USB σε τηλεόραση μπορεί να εκτελεστεί με το πάτημα του πλήκτρου ENTER
για 5 δευτερόλεπτα.
✎✎ Η οικογένεια προϊόντων τηλεοράσεων ξενοδοχείου δεν υποστηρίζει τη λειτουργία κλώνου CLONE μεταξύ
ενός μοντέλου που υποστηρίζει τη λειτουργία δορυφόρου/Τ2 και ενός μοντέλου που δεν την υποστηρίζει.
Για άμεση κλωνοποίηση κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης!
Τοποθετήστε τη συσκευή USB με τις βασικές ρυθμίσεις από την πρώτη τηλεόραση και πατήστε το πλήκτρο Enter για 5
δευτερόλεπτα.
Προϋπόθεση για κλωνοποίηση (σημείο ελέγχου)
–– Η κλωνοποίηση θα πρέπει να γίνεται μεταξύ ίδιων μοντέλων (ίδια έκδοση).
–– Πριν από την κλωνοποίηση, όλες οι οθόνες θα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε ενημέρωση στην τελευταία έκδοση
(ίδια έκδοση).
Ελληνικά
27
¦¦ Setting Auto Initialize
Όταν αντιγράφετε τις ρυθμίσεις από τη μία τηλεόραση στην άλλη, κλωνοποιείτε τόσο τις ρυθμίσεις του μενού ενοίκου
και το μενού ξενοδοχείου (εικόνα, ήχος, εισαγωγή, κανάλι, ρύθμιση και ρύθμιση ξενοδοχείου). Αυτό σας επιτρέπει να
ρυθμίζετε σχεδόν όλες τις τιμές μενού στις τηλεοράσεις φιλοξενίας, στις ίδιες τοπικές ρυθμίσεις. Εάν επιτρέπεται στους
φιλοξενούμενους να προσπελάσουν τα μενού ενοίκου, για παράδειγμα, το μενού Εικόνα, μπορούν να αλλάξουν τις ρυθμίσεις
στα μενού, ώστε να μην είναι πλέον τυπικές. Εάν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ρύθμισης της αυτόματης προετοιμασίας, η
τηλεόραση επαναφέρει (προετοιμάζει) αυτόματα όλες τις τιμές μενού ενοίκου στις κλωνοποιημένες, τυπικές τιμές, όταν η
τηλεόραση απενεργοποιηθεί και επανενεργοποιηθεί. Σημειώστε ότι η Ρύθμιση της αυτόματης προετοιμασίας λειτουργεί
μόνο στις κλωνοποιημένες τιμές του μενού ενοίκου. Οι ρυθμίσεις που δεν έχουν κλωνοποιηθεί αγνοούνται.
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι ρυθμίσεις που επανέρχονται στις κλωνοποιημένες τιμές τους, όταν
ενεργοποιηθεί η λειτουργία Ρύθμιση της αυτόματης προετοιμασίας.
Μενού
Εικόνα
Ήχος
28
Στοιχείο μενού
Λειτ. εικόνας
Οπ. φωτισμός
Αντίθεση
Φωτεινότητα
Ευκρίνεια
Χρώμα
Απόχρ(Π/Κ)
Εφαρμογή λειτ. εικόνας
Μέγεθος εικόνας
Μέγεθος εικόνας
Μεγέθυνση/Θέση
Μέγεθος οθόνης 4:3
Αυτόματη προσαρμ.
Ρύθμιση οθόνης PC
Τραχιά
Λεπτή
Θέση
Επαναφορά εικόνας
PIP
Ρυθμίσεις για προχωρημένους
Δυναμ. αντίθεση
Τόνος μαύρου
Απόχρωση δέρματος
Μόνο λειτουρ. RGB
Χρωματική περιοχή
Ισορροπία λευκού
Gamma
Φωτισμός κιν. εικ.
Επιλογές εικόνας
Τόνος χρώματος
Βελτίωση ψηφιακού σήματος
Φίλ. θορύβου MPEG
Mαύρo HDMI
Λειτουργία ταινίας
Καθαρή κίνηση LED
Απενεργ.Εικ.
Επαναφορά εικόνας
Λειτουργία ήχου
Εφέ ήχου
DTS TruSurround HD
DTS TruDialog
Ισοσταθμιστής
Ρυθμίσεις ηχείου
Πρόσθετες ρυθμίσεις
Επίπεδο ήχου DTV
Φορμά ήχου HDMI
Φορμά ήχου
Καθυστέρηση ήχου
Συμ. Dolby Digital
Αυτόμ. ένταση
Επαναφορά ήχου
Ελληνικά
Μενού
Σύστημα
Στοιχείο μενού
Προσβασιμότητα
Voice Guide
Ακουστ.Περιγρ.
Υπότιτλοι
Διαφάνεια μενού
Υψηλή αντίθεση
Μεγέθυνση
Αθλητικά
Γλώσσα μενού
Ρυθμίσεις Smart Control
Ευαισθησία κίνησης
Ευαισθησία αφής
Μέγεθος τηλεχειριστ. οθόνης
Φωνητικός έλεγχος
Γλώσσα
Φωνή τηλεόρασης
Φύλο χρήστη
Διαχ. συσκευών
Ρυθμ. πληκτρολογίου
Ρυθμίσεις ποντικιού
Ώρα
Ρολόι
Χρονοδιακόπτης
Χρονοδ. αφύπνισης
Λύση Eco
Εξ/ση Ενέργειας
Αισθητήρας Eco
Κανένα σήμ. αναμ
Αυτόμ.απενεργ.
Έξυπνη ασφάλεια
Έξυπνη ασφάλεια
Σάρωση
Λίστα απομονωμένων στοιχ.
Λίστα επιτρεπόμενων
Ρυθμίσεις
Χρόνος αυτόμ. προστ.
Αλλαγή PIN
Γενικά
Λειτ. παιχ.
Ηχητική ανάδραση
Λογότυπο εκκίν.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Αυτόματη απενεργοποίηση
Αναζήτηση συσκευής
DivX® Video On Demand
¦¦ Plug & Play
Το Plug & Play ξενοδοχείου είναι μια λειτουργία που εκτελεί αυτόματα την επιλογή λειτουργίας ξενοδοχείου, την Επιλογή
χώρας, τη Ρύθμιση ώρας και τη ρύθμιση της Λειτουργίας εικόνας.
–– Η λειτουργία Plug & Play ξενοδοχείου είναι διαθέσιμη μόνο μία φορά, την πρώτη φορά που ενεργοποιείται το σύστημα.
–– Μετά τη ρύθμιση της πρώτης τηλεόρασης και την κλωνοποίηση της τηλεόρασης σε USB
–– Για την επόμενη τηλεόραση, αρκεί να κλείσει η λειτουργία Plug & Play ξενοδοχείου, να συνδεθεί το USB και,
στη συνέχεια, να κλωνοποιηθεί το USB στην τηλεόραση.
–– Ανάλογα με το μοντέλο και την περιοχή, ορισμένα μενού ενδέχεται να μην υπάρχουν.
Αυτοδιάγνωση για την τηλεόραση
Εάν επιλέξετε Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, η τηλεόραση επαναφέρει όλες τις
τιμές στις εργοστασιακές προεπιλογές και, στη συνέχεια, προβάλλει το μενού Plug & Play
φιλοξενίας. Μεταβείτε στην πρώτη οθόνη Plug & Play φιλοξενίας παρακάτω.
Αυτοδιάγνωση για την HTV
Ενημέρωση λογισμικού
Μοτίβο υπηρεσίας
ΑΠΕΝΕΡ.
Έξοδος Sound Bar
ΑΠΕΝΕΡ.
Επικοιν. με Samsung
LED αναμονής
Ενεργ.
TV Reset
E+P
Αν αλλάξετε τη
χώρα της τρέχουσας
τοποθεσίας
Η τηλεόραση απενεργοποιείται
και ενεργοποιείται αυτόματα.
E
EU
EU_ITALY
EU_GER
EU_FRANCE
Εάν δεν αλλάξετε τη χώρα της
τρέχουσας τοποθεσίας
Εάν επιλέξετε
Λειτουργία
κλωνοποίησης
Αντιγράψτε τις ρυθμίσεις του συστήματος από τη
μονάδα USB ή τον διακομιστή στην τηλεόραση.
E
Εάν επιλέξετε
Βασική
ρύθμιση TV
E
Εάν επιλέξετε Μενού
εργοστασιακών
ρυθμίσεων
Τερματίστε τη ρύθμιση και
μεταβείτε απευθείας στο μενού
εργοστασιακών ρυθμίσεων.
E
E
Їϩͱťθͱ˝θɇ͔
English
Country
Bulgaria
Picture Mode
Standard
Please select your country.
Both
Select Both to scan for both
Terrestrial or Cable channels
and Satellite channels.
Terrestrial/Cable
Eesti
Satellite
Suomi
E
Français
Deutsch
E
Επιλέξτε Χώρα και
Λειτ. εικόνας
Επιλέξτε τη γλώσσα σας
Επιλέξτε τη ζώνη καναλιών
που θα χρησιμοποιηθεί για την
επιλογή Αυτόματος συντονισμός
E
Auto Tuning
Auto tuning is finding channels for you...
Channel 7
2%
Πατήστε Απενεργοποίηση
για έξοδο.
Digital
- TV
- Radio
- Data/Other
0
0
0
0
Analogue
0
Stop
Μετά την αναζήτηση
καναλιών.
E
E
Setup Complete!
Your TV is now ready to use.
Εμφανίζεται το Μενού
επιλογών ξενοδοχείου.
E
E
Done
Επιλέξτε Ελεγχόμενη, DST και την
Ζώνη ώρας στην οποία ανήκετε.
Ελληνικά
29
•• Τοπικές ρυθμίσεις
‒‒ Με αρχική επισήμανση: ΕΕ
‒‒ Εάν πατήσετε το πλήκτρο Enter αφού επιλέξετε Επιλογή, μπορείτε να αλλάξετε τη χώρα.
‒‒ Εάν αλλάξετε τη χώρα, η τηλεόραση ενεργοποιείται και απενεργοποιείται αυτόματα.
‒‒ Εάν επιλέξετε λάθος χώρα, εκτελέστε ξανά TV Reset μετά την εισαγωγή της ενότητας System του Μενού
ξενοδοχείου.
•• Γλώσσα μενού Ενδείξεις οθόνης OSD
‒‒ Εάν επιλέξετε Βασική ρύθμιση TV από τις ενδείξεις οθόνης OSD "Τύπος εγκατάστασης τηλεόρασης",
εμφανίζεται η ένδειξη οθόνης “Γλώσσα μενού”.
‒‒ Με αρχική επισήμανση: English
‒‒ Εάν πατήσετε το πλήκτρο Enter, εμφανίζεται η ένδειξη οθόνης “Λειτ. εικόνας”
•• Λειτ. εικόνας Ενδείξεις οθόνης OSD
‒‒ Με αρχική επισήμανση: Τυπικό
‒‒ Η τηλεόραση εμφανίζει την ένδειξη οθόνης Λειτ. εικόνας όπου μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία εικόνας
Δυναμική ή Τυπικό.
•• Αυτόμ. αποθήκευση Ενδείξεις οθόνης OSD
‒‒ Εάν πατήσετε το πλήκτρο Enter, η τηλεόραση αναζητά αυτόματα κανάλια.
•• Ορίστε τις λειτουργίες Ελεγχόμενη, DST(Θερινή ώρα) και την ένδειξη OSD Ζώνη ώρας
‒‒ Με αρχική επισήμανση: Ελεγχόμενη : Αυτόματο,DST: Απενερ.,Ζώνη ώρας: Ανατολικό
‒‒ Εάν η τηλεόραση ρυθμιστεί σε μετάδοση ψηφιακών καναλιών και τα κανάλια αυτά μεταδίδουν πληροφορίες
ημερομηνίας και ώρας, ορίστε την επιλογή Ελεγχόμενη σε Αυτόματο. Η τηλεόραση θα ρυθμίσει την ημερομηνία
και την ώρα αυτόματα.
‒‒ Εάν η τηλεόραση δεν ρυθμιστεί σε μετάδοση ψηφιακών καναλιών, ορίστε την επιλογή Ελεγχόμενη σε
Χειροκίνητα και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα στην τηλεόραση με μη αυτόματο τρόπο.
‒‒ Ορίστε την επιλογή DST Ενεργ. ή Απενερ. ώστε να εφαρμόζεται ή να μην εφαρμόζεται η θερινή ώρα στην
τηλεόραση.
‒‒ Επιλέξτε στον χάρτη τη ζώνη ώρας στην οποία ανήκετε.
30
Ελληνικά
¦¦ Remocon πολλαπλού κώδικα
Το Remocon Πολλαπλού Κώδικα είναι ένας ειδικός πομπός, ο οποίος είναι σχεδιασμένος για τον έλεγχο όλων των
τηλεοράσεων με ένα τηλεχειριστήριο.
Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν υπάρχουν περισσότερες από μία τηλεοράσεις σε έναν χώρο, όπως σε ένα
νοσοκομείο. Ο αριθμός αναγνώρισης της συσκευής θα εμφανίζεται στις ενδείξεις επί της οθόνης πηγής. Υπάρχει
δυνατότητα υποστήριξης έως 9 διαφορετικών εκπομπών από πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου για πολλαπλό κώδικα.
Ο αρχικός κωδικός αναγνώρισης που διαθέτει η κάθε τηλεόραση είναι "0".
–– Ο κωδικός αναγνώρισης μπορεί να ρυθμίζεται και να επαναφέρεται σε λειτουργία αναλογικής τηλεόρασης ή
υπολογιστή. (Δεν είναι διαθέσιμο σε κανάλια TTX ή DTV).
–– Ο κωδικός αναγνώρισης μπορεί να έχει τιμές από 0 έως 9.
–– Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά MUTE και RETURN για περισσότερο από 7 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια,
επιλέξτε ένα αριθμητικό κουμπί για να ορίσετε τον κωδικό.
–– Οι ενδείξεις επί της οθόνης αναγνώρισης τηλεόρασης εμφανίζονται σε μια κεντρική θέση.
–– Θα εμφανιστούν οι ακόλουθες λέξεις: " Remote control code is set to X. If you want to change the Remote
control code, enter the chosen digit." ο αριθμός είναι ο x.
✎✎ Αυτή η ένδειξη επί της οθόνης θα προβάλλεται μέχρι να εισαχθεί το πλήκτρο εξόδου.
Remote control code is set to 0. If you want
to change the Remote control code, enter the
chosen digit.
–– Για παράδειγμα, η τηλεόραση και το τηλεχειριστήριο θα ρυθμιστούν με τον κωδικό αναγνώρισης 1, αν ο
χρήστης πατήσει τον αριθμό 1.
–– Θα εμφανιστούν οι ακόλουθες λέξεις: "Remote control code is changed to 1". Στη συνέχεια, ο χειρισμός της
τηλεόρασης μπορεί να γίνεται μόνο από το τηλεχειριστήριο που έχει τον ίδιο κωδικό αναγνώρισης με την
τηλεόραση.
–– Αν ο κωδικός αναγνώρισης του τηλεχειριστηρίου και της τηλεόρασης δεν ταιριάζουν, θα εμφανιστούν οι
ακόλουθες λέξεις: "TV ID x" (x είναι το αναγνωριστικό της τηλεόρασης)
–– Για επαναφορά του κωδικού αναγνώρισης, Για να επαναφέρετε τον κωδικό αναγνώρισης, πατήστε
ταυτόχρονα τα κουμπιά MUTE και EXIT για περισσότερο από 7 δευτερόλεπτα. Όταν σταματάτε να πατάτε τα
κουμπιά, ο κωδικός αναγνώρισης τόσο για την τηλεόραση όσο και για το τηλεχειριστήριο επαναφέρονται
στην τιμή "0". Θα εμφανιστεί το μήνυμα "Remote control code is set to 0."
Ελληνικά
31
¦¦ CH Bank Editor (μόνο για τηλεόραση Smoovie)
Η επιλογή Channel Bank Editor είναι μια λειτουργία για την επεξεργασία των καναλιών με 3 διαφορετικές επιλογές Bank.
Ανάλογα με την κάρτα Bank, υπάρχουν συγκεκριμένα κανάλια που μπορεί να απολαύσει ο πελάτης του ξενοδοχείου.
Ρύθμιση του Channel Bank Editor σε αυτόνομο τρόπο λειτουργίας
1. Ανοίξτε το μενού αυτόνομου τρόπου λειτουργίας ξενοδοχείου πατώντας “MUTE + 1 + 1 + 9 + Enter”
2. Επιλέξτε τον προμηθευτή SI: “Smoovie”
3. Θα βρείτε μια νέα επιλογή μενού: “Channel Bank Editor ”
4. Επιλέξτε το “Channel Bank Editor ”
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
OFF
d
SI Vendor
Smoovie
d
Channel
d
Channel Bank Editor
<Ανάλογα με το μοντέλο και την περιοχή, ορισμένα στοιχεία μενού ενδέχεται να μην υπάρχουν>
32
Ελληνικά
5. Τροποποιήστε το Bank των καναλιών όπως στο παρακάτω παράδειγμα.
a. BANK1 (Δωρεάν κανάλια): Επιλέξτε τα κανάλια που θα χρησιμοποιούνται όταν το τηλεχειριστήριο δεν διαθέτει
καμία κάρτα.
b. BANK2 (Οικογενειακή κάρτα - Πράσινη): Επιλέξτε τα κανάλια που θα χρησιμοποιούνται όταν το τηλεχειριστήριο
διαθέτει την ΠΡΑΣΙΝΗ κάρτα.
c. BANK3 (Κάρτα ενηλίκων - Κόκκινη): Επιλέξτε τα κανάλια που θα χρησιμοποιούνται όταν το τηλεχειριστήριο
διαθέτει την ΚΟΚΚΙΝΗ κάρτα.
Channel Bank Edit
Registered
Bank1 (4)
Bank2 (6)
BBC1
c
c
c
3
24ore.tv
c
c
c
4
C3
c
c
5
BBC World
c
c
6
C5
c
c
7
Coming Soom
c
c
8
S2
c
9
S2
c
1
1futech
2
Bank3 (36)
c
n Move
E Select/Deselect
R Return
Πληροφορίες αναφοράς για τη χρήση του τηλεχειριστηρίου SMOOVIE
1. Αν επιλέξετε το SMOOVIE ως προμηθευτή SI, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο SMOOVIE.
2. Με τα αριθμητικά πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μόνο τα κανάλια Bank1.
Για αυτό το λόγο, αν θέλετε να αλλάξετε το κανάλι με χρήση της Πράσινης ή της Κόκκινης κάρτας, χρησιμοποιήστε τα
πλήκτρα επόμενου/προηγούμενου καναλιού.
3. Στον οδηγό καναλιών ή στη λίστα καναλιών, ο χρήστης μπορεί να δει μόνο τη λίστα καναλιών Bank1.
Ελληνικά
33
¦¦ Channel Editor
Η επιλογή Επεξεργαστής καναλιού είναι μια λειτουργία για την επεξεργασία του αριθμού και του ονόματος καναλιού.
Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή καναλιού για την ταξινόμηση των καναλιών σύμφωνα με τους αριθμούς καναλιού που
επιθυμεί ο χρήστης.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Power On
Security Mode
DRM
System
Channel
Menu OSD
Clock
Music Mode
r
External Source
Eco Solution
Channel Editor
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
Network
Widget Solution
Vitual Standby
<Ανάλογα με το μοντέλο και την περιοχή, ορισμένα στοιχεία μενού ενδέχεται να μην υπάρχουν>
Απλά βήματα για τη χρήση του Επεξεργαστή καναλιού στον αυτόνομο τρόπο λειτουργίας
Βήμα
Γενική περιγραφή
1
Εκτελέστε την "Channel Auto Store" στο μενού επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου
2
Επιλέξτε "Channel Editor" στο μενού επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου
3
Φτιάξτε έναν πίνακα που περιέχει την τελική λίστα καναλιών που θέλετε να έχετε
4
Αλλάξτε τη σειρά των καναλιών χρησιμοποιώντας το κουμπί TOOLS, με βάση τον πίνακα που φτιάξατε
5
Πατήστε το κουμπί EXIT ή RETURN για έξοδο.
<Για καλύτερη κατανόηση, ανατρέξτε στις παρακάτω λεπτομέρειες>
34
Ελληνικά
Διαδικασία ενεργοποίησης Smoovie
Χρησιμοποιείται Smovie TV ( Κεραία / Καλωδιακή )
Βήμα
1
Χάρτης μικτών καναλιών ενεργοποιημένος (χρησιμοποιούνται συγχρόνως
κανάλια τύπου Κεραία και Καλωδιακή)
Χρησιμοποιούνται μόνο κανάλια
τύπου Κεραία ή Καλωδιακή
Εάν η τηλεόραση εκκινηθεί με Hotel
P&P
Εκτελέστε P&P χωρίς την αποθήκευση
καναλιών
Εάν η τηλεόραση εκκινηθεί με Hotel
P&P
Εκτελέστε την πλήρη P&P (αυτόματος
συγχρονισμός κεραίας ή καλωδιακής)
Εάν το P&P έχει ήδη τελειώσει
Ανοίξτε το μενού Hotel
2
Μετά την P&P, η τηλεόραση θα
προβάλλει το μενού hotel
Ρύθμιση Μικτός χάρτης καναλιών
ενεργοποιημένος
3
Ρύθμιση Μικτός χάρτης καναλιών
ενεργοποιημένος
Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε
την τηλεόραση
Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε
την τηλεόραση
Ανοίξτε το μενού Hotel
5
Ανοίξτε το μενού Hotel
Επιλέξτε smoovie TV από το μενού
Hotel
6
Επιλέξτε smoovie TV από το μενού
Hotel
Επιλέξτε Ρύθμιση καναλιών
7
Επιλέξτε Ρύθμιση καναλιών
Επιλέξτε "Κεραία και Καλωδιακή" για
αυτόματο συντονισμό
Ρύθμιση Επεξεργασία τράπεζας ΚΑΝ
8
Επιλέξτε "Κεραία και Καλωδιακή"
για αυτόματο συντονισμό
Ρύθμιση Επεξεργασία τράπεζας ΚΑΝ
Μετά από την απενεργοποίηση και την
επανενεργοποίηση, ο χρήστης μπορεί
να χρησιμοποιήσει την τηλεόραση
4
9
10
Μετά από την απενεργοποίηση και την
Ρύθμιση Επεξεργασία τράπεζας ΚΑΝ επανενεργοποίηση, ο χρήστης μπορεί
να χρησιμοποιήσει την τηλεόραση
Μετά από την απενεργοποίηση και
την επανενεργοποίηση, ο χρήστης
μπορεί να χρησιμοποιήσει την
τηλεόραση
Μετά την P&P, η τηλεόραση θα
προβάλλει το μενού hotel
Εεπιλέξτε τύπο καναλιού
- ATV ή ADTV για Κεραία
- CATV ή CDTV για καλωδιακή
Επιλέξτε smoovie TV από το μενού
Hotel
Επιλέξτε Ρύθμιση καναλιών
(μπορεί να αγνοηθεί)
Επιλέξτε "Κεραία" ή "Καλωδιακή"
για αυτόματο συντονισμό (μπορεί να
αγνοηθεί)
Χρησιμοποιούνται μόνο κανάλια
τύπου Κεραία ή Καλωδιακή
Εάν το P&P έχει ήδη τελειώσει
Ανοίξτε το μενού Hotel
Εεπιλέξτε τύπο καναλιού
- ATV ή ADTV για Κεραία
- CATV ή CDTV για καλωδιακή
Επιλέξτε smoovie TV από το μενού
Hotel
Επιλέξτε Ρύθμιση καναλιών
Επιλέξτε "Κεραία" ή "Καλωδιακή" για
αυτόματο συντονισμό
Ρύθμιση Επεξεργασία τράπεζας ΚΑΝ
Μετά από την απενεργοποίηση και την
επανενεργοποίηση, ο χρήστης μπορεί
να χρησιμοποιήσει την τηλεόραση
Χρησιμοποιείται Smovie TV ( Δορυφόρος )
Μικτός χάρτης καναλιών ενεργοποιημένος (χρησιμοποιείται και
δορυφόρος και κεραία ή καλωδιακή συγχρόνως)
Χρησιμοποιείται μόνο δορυφόρος
Εάν η τηλεόραση εκκινηθεί με Hotel P&P
Εάν το P&P έχει ήδη τελειώσει
Εάν η τηλεόραση εκκινηθεί με Hotel P&P
Εάν το P&P έχει ήδη τελειώσει
1
Εκτελέστε P&P χωρίς την
αποθήκευση καναλιών
Ανοίξτε το μενού Hotel
Εκτελέστε την πλήρη P&P
(αυτόματος συγχρονισμός
κεραίας ή καλωδιακής)
Ανοίξτε το μενού Hotel
2
Μετά την P&P, η τηλεόραση θα
προβάλλει το μενού hotel
Ρύθμιση Μικτός χάρτης
καναλιών ενεργοποιημένος
μετά την P&P, η τηλεόραση θα
προβάλλει το μενού hotel
Εεπιλέξτε τύπο καναλιού
- ATV ή ADTV για Κεραία
- CATV ή CDTV για καλωδιακή
3
Ρύθμιση Μικτός χάρτης
καναλιών ενεργοποιημένος
Απενεργοποιήστε και
ενεργοποιήστε την τηλεόραση
Εεπιλέξτε τύπο καναλιού
- ATV ή ADTV για Κεραία
- CATV ή CDTV για καλωδιακή
Επιλέξτε smoovie TV από το
μενού Hotel
4
Απενεργοποιήστε και
ενεργοποιήστε την τηλεόραση
Ανοίξτε το μενού Hotel
Επιλέξτε smoovie TV από το
μενού Hotel
Επιλέξτε Ρύθμιση καναλιών
5
Ανοίξτε το μενού Hotel
Επιλέξτε smoovie TV από το
μενού Hotel
Επιλέξτε Ρύθμιση καναλιών
(μπορεί να αγνοηθεί)
Επιλέξτε Δορυφόρος για
αυτόματο συγχρονισμό
6
Επιλέξτε smoovie TV από το
μενού Hotel
Επιλέξτε Ρύθμιση καναλιών
επιλέξτε Δορυφόρος για
αυτόματο συγχρονισμό (μπορεί
να αγνοηθεί)
Ρύθμιση Επεξεργασία τράπεζας
ΚΑΝ
7
Επιλέξτε Ρύθμιση καναλιών
Επιλέξτε Δορυφόρος για
αυτόματο συγχρονισμό
Ρύθμιση Επεξεργασία τράπεζας
ΚΑΝ
Μετά από την απενεργοποίηση
και την επανενεργοποίηση,
ο χρήστης μπορεί να
χρησιμοποιήσει την τηλεόραση
8
Επιλέξτε Δορυφόρος για
αυτόματο συγχρονισμό
Ρύθμιση Επεξεργασία τράπεζας
ΚΑΝ
Μετά από την απενεργοποίηση
και την επανενεργοποίηση,
ο χρήστης μπορεί να
χρησιμοποιήσει την τηλεόραση
9
Ρύθμιση Επεξεργασία τράπεζας ΚΑΝ
Μετά από την απενεργοποίηση και την
επανενεργοποίηση, ο χρήστης μπορεί
να χρησιμοποιήσει την τηλεόραση
10
Μετά από την απενεργοποίηση
και την επανενεργοποίηση,
ο χρήστης μπορεί να
χρησιμοποιήσει την τηλεόραση
Βήμα
Ελληνικά
35
Λίστα καναλιών
Μπορείτε να βλέπετε πληροφορίες για τα κανάλια, Όλα, TV, Ρ/φωνο, Δεδομ./ άλλα, Αναλογικό ή Αγαπημένα 1-5.
✎✎ Με το πάτημα του κουμπιού CH LIST στο τηλεχειριστήριο, θα εμφανιστεί αμέσως η οθόνη Λίστα καναλιών.
• Όλα: Εμφάνιση όλων των διαθέσιμων καναλιών.
• TV: Εμφάνιση όλων των διαθέσιμων τηλεοπτικών καναλιών.
• Ρ/φωνο: Εμφάνιση όλων των διαθέσιμων ραδιοφωνικών καναλιών.
• Δεδομ./άλλα: Προβολή όλων των διαθέσιμων MHP ή άλλων καναλιών.
• Αναλογικό: Προβολή όλων των διαθέσιμων αναλογικών καναλιών.
• Αγαπημένα 1-5: Προβολή όλων των αγαπημένων καναλιών.
✎✎ Αν θέλετε να προβάλετε τα αγαπημένα κανάλια που προσθέσατε, πατήστε το κουμπί CH LIST και
χρησιμοποιήστε το κουμπί L (Λειτ. CH) για να μετακινήσετε τα Αγαπημένα 1-5.
✎✎ Χρήση των κουμπιών ελέγχου με τη Λίστα καναλιών.
• T (Εργαλεία): Προβολή του μενού επιλογών.
• L (Λειτ. CH/Κανάλι): Μετακινηθείτε στα Όλα, TV, Ρ/φωνο, Δεδομ./ άλλα, Αναλογικό ή στα Αγαπημένα 1-5.
• Όταν επιλέγετε το μενού Προβ. προγρ. στο μενού T (Εργαλεία), μπορείτε να μετακινηθείτε στα άλλα κανάλια με
τη χρήση του κουμπιού L (Κανάλι).
• E (Προβολή / Πληροφορίες): Παρακολουθεί το κανάλι που επιλέξατε. / Προβολή λεπτομερειών για το
επιλεγμένο πρόγραμμα.
• k (Σελίδα): Μετακίνηση στην επόμενη ή στην προηγούμενη σελίδα.
36
Ελληνικά
Τρόπος χρήσης του Προγραμματισμού προβολής στη Λίστα καναλιών
(μόνο για ψηφιακά κανάλια)
Όταν ρυθμίζετε το Προγραμματισμός προβολής στη Λίστα καναλιών, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα μόνο σε
Προβ. προγρ.
1. Πατήστε το κουμπί CH LIST και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα επιθυμητό ψηφιακό κανάλι.
2. Πατήστε το κουμπί TOOLS και, στη συνέχεια, επιλέξτε το Προβ. προγρ.. Εμφανίζεται η λίστα προγραμμάτων για το
συγκεκριμένο κανάλι.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲ / ▼ για να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTERE
(Πληροφορίες) ή INFO.
4. Επιλέξτε Προγραμματισμός προβολής και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTERE όταν τελειώσετε.
✎✎ Αν θέλετε να ακυρώσετε τη λειτουργία Προγραμματισμός προβολής, ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 3. Επιλέξτε
Ακύρωση προγρ.
Χρήση του μενού επιλογών t
Ρυθμίστε το κάθε κανάλι χρησιμοποιώντας τις επιλογές του μενού Λίστα καναλιών (Προβ. προγρ., Επεξ. αγαπημ.,
Κλείδωμα/Ξεκλείδ., Επεξερ. ονόματος καναλιού, Επεξ. αρ. καναλιών, Διαγραφή, Πληροφορίες, Ταξινόμηση, Λειτ. επεξ.).
Τα στοιχεία του μενού επιλογών ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την κατάσταση του καναλιού.
1. Επιλέξτε κάποιο κανάλι και πατήστε το κουμπί TOOLS.
2. Επιλέξτε μια λειτουργία και αλλάξτε τις ρυθμίσεις της.
• Προβ. προγρ.: Εμφανίζει το πρόγραμμα όταν έχει επιλεγεί ψηφιακό κανάλι.
• Επεξ. αγαπημ.: Ορισμός ως αγαπημένα των καναλιών που παρακολουθείτε συχνά. Προσθέστε ή Διαγράψτε το
επιλεγμένο κανάλι στα Αγαπημένα 1-5.
1. Επιλέξτε Επεξ. αγαπημ. και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTERE.
•
•
•
•
•
•
•
2. Πατήστε το κουμπί ENTERE για να επιλέξετε Αγαπημένα 1-5 και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
✎✎ Μπορείτε να προσθέσετε ένα αγαπημένο κανάλι σε πολλαπλές ομάδες αγαπημένων καναλιών στα Αγαπημένα
1-5.
Κλειδωμένα/Ξεκλείδ.: Κλείδωμα κάποιου καναλιού, ώστε να μην είναι δυνατή η επιλογή και η προβολή του.
✎✎ Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν το Κλείδωμα καναλιού έχει ρυθμιστεί σε Ενεργ..
✎✎ Εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής κωδικού ΡΙΝ. Εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό ΡΙΝ. Αλλάξτε τον κωδικό PIN
χρησιμοποιώντας την επιλογή Αλλαγή PIN.
Επεξερ. ονόματος καναλιού (μόνο για αναλογικά κανάλια): Εκχωρήστε το δικό σας όνομα καναλιού.
Επεξ. αρ. καναλιών (μόνο για ψηφιακά κανάλια): Τροποποιήστε τον αριθμό πατώντας τα επιθυμητά αριθμητικά
κουμπιά.
✎✎ Ορισμένες περιοχές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τις λειτουργίες Επεξερ. ονόματος καναλιού και Επεξ. αρ.
καναλιών.
Διαγραφή: Μπορείτε να διαγράψετε ένα κανάλι, ώστε να προβάλλονται τα κανάλια που θέλετε.
Πληροφορίες: Προβολή λεπτομερειών για το επιλεγμένο πρόγραμμα.
Ταξινόμηση: Αλλαγή της ταξινόμησης της λίστας, κατά αριθμό καναλιού ή όνομα καναλιού.
Λειτ. επεξ.: Μπορείτε να επιλέξετε τα επιθυμητά κανάλια και να τα επεξεργαστείτε.
Ελληνικά
37
Χρήση του μενού επιλογών t
Ρυθμίστε το κάθε κανάλι χρησιμοποιώντας τις επιλογές μενού (Επεξ. αγαπημ., Κλείδωμα/Ξεκλείδ., Διαγραφή, Ακύρ.
επιλ., Επιλογή Όλων).
1. Πατήστε το κουμπί TOOLS στην οθόνη Λίστα καναλιών, έπειτα επιλέξτε Λειτ. επεξ.. Στα αριστερά του καναλιού
εμφανίζεται ένα πλαίσιο επιλογής.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲/▼ για επιλογή του επιθυμητού καναλιού και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTERE. Η
ένδειξη (c) υποδεικνύει το κανάλι που έχετε επιλέξει.
✎✎ Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από ένα κανάλι.
✎✎ Πατήστε ξανά το ENTERE για να αποεπιλέξετε το κανάλι.
3. Πατήστε το κουμπί TOOLS, επιλέξτε μια λειτουργία και αλλάξτε τις ρυθμίσεις της.
• Επεξ. αγαπημ.: Ορισμός ως αγαπημένα των επιλεγμένων καναλιών που παρακολουθείτε συχνά.
✎✎ Η οθόνη Επεξ. αγαπημ. διαθέτει πέντε ομάδες (Αγαπημένα 1, Αγαπημένα 2 κ.λπ.). Μπορείτε να προσθέσετε ένα
αγαπημένο κανάλι από οποιανδήποτε ομάδα. Πατήστε τα κουμπιά ▲/▼ για να επιλέξετε μια ομάδα.
• Κλειδωμένα/Ξεκλείδ.: Κλείδωμα κάποιου καναλιού, ώστε να μην είναι δυνατή η επιλογή και η προβολή του.
✎✎ Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν το Κλείδωμα καναλιού έχει ρυθμιστεί σε Ενεργ..
✎✎ Εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής κωδικού ΡΙΝ. Εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό ΡΙΝ. Αλλάξτε τον κωδικό PIN
χρησιμοποιώντας την επιλογή Αλλαγή PIN.
• Διαγραφή: Μπορείτε να διαγράψετε ένα κανάλι, ώστε να προβάλλονται τα κανάλια που θέλετε.
• Ακύρ. επιλ.: Ακύρωση της επιλογής των επιλεγμένων καναλιών.
• Επιλογή Όλων: Επιλογή όλων των καναλιών στη λίστα καναλιών.
38
Ελληνικά
¦¦ My Channel
Καθορίζει τη χώρα και το είδος για τα κανάλια που παρέχονται από το ξενοδοχείο και, εάν ο χρήστης επιλέξει χώρα και
είδος, προβάλλει τα αντίστοιχα κανάλια.
• Πρέπει να επιλέξετε πρώτα τη χώρα, διαφορετικά ΔΕΝ μπορείτε να ορίσετε κάποιο είδος.
• Εάν επιλέξετε είδος για το οποίο ΔΕΝ προστέθηκε κανένα κανάλι, στη λίστα καναλιών προβάλλονται όλα τα κανάλια.
• Η ρύθμιση "Το κανάλι μου" λειτουργεί μόνον στην Αυτόνομη λειτουργία.
• "Προμηθευτής SI" σε Αυτόνομη λειτουργία: Αυτό το χαρακτηριστικό δεν λειτουργεί εάν έχει επιλεγεί Smoovie.
• Η ρύθμιση βρίσκεται στο παράθυρο "Επιλογές ξενοδοχείου" στο μενού Ξενοδοχείο > Λειτουργία σέρβις και μπορεί να
ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί.
• Η επιλογή λειτουργεί μόνον όταν ρυθμιστεί στην Ενεργοποίηση.
Σύνθεση καναλιών [λειτουργία "Είδος"]
Τυπικό
Ξενοδοχείο
Κατηγορία
Όλα (προεπιλογή)
Νέα
Ρ/φωνο
Διασκέδαση
Αθλητισμός
Ξενοδοχείο
Είδος
2
1
3
6
Ενεργοποίηση λειτουργίας
κεραίας
Λειτ. CH
Κερ./Καλωδ.
O
O
O
O
O
O
Δορυφόρος
O
O
O
O
O
O
Περιγραφή
Παρέχεται λειτουργία προβολής
καναλιών κατά είδος, για κάθε χώρα για
την οποία γίνεται κεντρική διαχείριση
στην εργοστασιακή λειτουργία.
Το κανάλι μου
Τρέχουσα κατάσταση: Αυστρία/Αθλητισμός 4
5
Χώρα
Είδος
Όλες οι χώρες
Όλα
Αυστρία
Νέα
Βέλγιο (Ολλανδικά)
Ρ/φωνο
Βέλγιο (Γαλλικά)
Διασκέδαση
Τσεχικά
Αθλητισμός
Γαλλία
Ξενοδοχείο
Γερμανία
▼
7
(Μετακ.)Διατήρηση προηγουμένου (U/D/L/R)Μπλε (En)Enter 8
* Για τον αριθμό των στοιχείων που θα προβάλλονται στη λίστα, ανατρέξτε στο έγγραφο σχεδίου.
Ελληνικά
39
Υπόμνημα πλήκτρων
Κουμπί
Ενέργεια
Περιοχή πλοήγησης
BLUE
Επιστροφή στην οθόνη. (Ρύθμιση είδους: Τελευταία χώρα και είδος)
Διατήρηση προηγουμένου
ENTER
Επιλέγει ένα στοιχείο.
Καταχώρηση
Ch. Up/Down
Μετακίνηση της επισήμανσης ανά σελίδα.
(χωρίς οδηγό)
UP/DOWN
Πλοήγηση σε κάθε χώρα και λίστα ειδών. (κυκλικά.)
RIGHT
Επιλέγει το επισημασμένο στοιχείο και, στη συνέχεια, μετακινεί την
επισήμανση στην ενότητα "Είδος".
Μετακίνηση
RETURN
Επιστροφή στην οθόνη. (Ρύθμιση είδους: Τελευταία χώρα και είδος)
(χωρίς οδηγό)
EXIT
Επιστροφή στην οθόνη. (Ρύθμιση είδους: Τελευταία χώρα και είδος)
(χωρίς οδηγό)
✎✎ Σημειώσεις
• Αυτή η ενότητα περιγράφει τη διάταξη του περιβάλλοντος χρήσης που εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται η
τηλεόραση. (Εργοστασιακή λειτουργία > Λειτουργία είδους: Ενεργοποίηση)
• Το είδος είναι δευτερεύουσα λίστα της κάθε χώρας.
• Η οθόνη προβολής όπου εμφανιζόταν το τελευταίο κανάλι που απομνημονεύθηκε.
–– Αν ο χρήστης θέλει να διατηρηθεί ο προηγούμενος χάρτης χωρών και ειδών, πατά το πλήκτρο ‘ΜΠΛΕ’, RETURN,
EXIT του τηλεχειριστηρίου για να κλείσει το περιβάλλον χρήσης.
✎✎ Κλπ.
• Προεπιλογή επισήμανσης: Τελευταία στοιχεία στη μνήμη (Χώρα, Είδος)
• Χρονικό όριο (60 δευτ.)
Στοιχεία
Αρ.
Όνομα
Περιγραφή
1
Οθόνη φόντου
• Προβάλλει το τελευταίο κανάλι που απομνημονεύθηκε ώστε να δείχνει ότι η τηλεόραση είναι
ενεργοποιημένη.
2
Τίτλος λειτουργίας
• Το όνομα της λειτουργίας.
3
Τρέχουσα κατάσταση
• Προβάλλει τις τρέχουσες ρυθμίσεις για Χώρα/Είδος.
4
Στοιχεία χώρας
• Προβάλλεται το στοιχείο της λίστας χωρών.
• Προβάλλει την τελευταία επιλεγμένη χώρα.
5
Στοιχεία είδους
• Προβάλλεται το στοιχείο της λίστας ειδών.
• Προβάλλει τα διαθέσιμα στοιχεία είδους ανά χώρα που διαχειρίζεται κεντρικά στην
εργοστασιακή λειτουργία. (πάντοτε προβάλλεται το στοιχείο "Όλες")
• Προβάλλει το είδος που επιλέχθηκε τελευταίο.
6
Επιλογή
• Εάν ο τίτλος του στοιχείου προβάλλεται για υπερβολικό διάστημα μέσα στην περιοχή,
λειτουργεί η Αυτόματη ολίσθηση κειμένου.
7
Ένδειξη
• Αυτό προβάλλεται όταν υπάρχει προηγούμενη ή επόμενη σελίδα.
8
Περιοχή πλοήγησης
• Το υπόμνημα πλήκτρων είναι στοιχισμένο δεξιά.
40
Ελληνικά
Αλληλεπίδραση επισήμανσης [στοιχεία χωρών]
• Η σελίδα αυτή προορίζεται αποκλειστικά για αλληλεπίδραση. Κάθε οθόνη ενδέχεται να μην είναι ακριβώς όμοια με την
πραγματική.
✎✎ Σημειώσεις
• Ο χρήστης μπορεί να περιηγείται στα στοιχεία της κάθε λίστας χωρών και ειδών, πατώντας τα πλήκτρα κίνησης
πάνω και κάτω στο τηλεχειριστήριο.
• Υποστηρίζεται η κυκλική περιήγηση.
1
Το κανάλι μου
Το κανάλι μου
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Χώρα
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Είδος
▲
ΚΑΤΩ x 4
Χώρα
Είδος
▲
Όλες οι χώρες
Όλα
Όλες οι χώρες
Όλα
Αυστρία
Νέα
Αυστρία
Νέα
Βέλγιο (Ολλανδικά)
Ρ/φωνο
Βέλγιο (Ολλανδικά)
Ρ/φωνο
Βέλγιο (Γαλλικά)
Διασκέδαση
Βέλγιο (Γαλλικά)
Διασκέδαση
Τσεχικά
Αθλητισμός
Τσεχικά
Αθλητισμός
Γαλλία
Ξενοδοχείο
Γαλλία
Ξενοδοχείο
Γερμανία
▼
ΠΑΝΩ x 4
Γερμανία
▼
ΠΑΝΩ x 4
ΚΑΤΩ x 4
Το κανάλι μου
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Χώρα
Είδος
▲
Όλες οι χώρες
Όλα
Αυστρία
Νέα
Βέλγιο (Ολλανδικά)
Ρ/φωνο
Βέλγιο (Γαλλικά)
Διασκέδαση
Τσεχικά
Αθλητισμός
Γαλλία
Ξενοδοχείο
Γερμανία
▼
ΚΑΤΩ
ΠΑΝΩ
ΠΑΝΩ
ΚΑΤΩ
Το κανάλι μου
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Χώρα
Είδος
▲
Αυστρία
Όλα
Βέλγιο (Ολλανδικά)
Νέα
Βέλγιο (Γαλλικά)
Ρ/φωνο
Τσεχικά
Διασκέδαση
Γαλλία
Αθλητισμός
Γερμανία
Ξενοδοχείο
Ουγγαρία
▼
ΠΑΝΩ x N
ΤΕΛΟΣ
Το κανάλι μου
Το κανάλι μου
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Χώρα
Είδος
▲
Σλοβακία
Όλα
Ισπανία
Νέα
Ελβετία
Ρ/φωνο
Ηνωμένο Βασίλειο
Διασκέδαση
Ανατολική Ευρώπη
Αθλητισμός
Άλλο
Ξενοδοχείο
▼
ΚΑΤΩ x N
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Χώρα
Είδος
▲
Σλοβακία
Όλα
Ισπανία
Νέα
Ελβετία
Ρ/φωνο
Ηνωμένο Βασίλειο
Διασκέδαση
Ανατολική Ευρώπη
Αθλητισμός
Άλλο
Ξενοδοχείο
▼
Ελληνικά
41
Αλληλεπίδραση επισήμανσης [προεπιλεγμένο είδος]
• Η σελίδα αυτή προορίζεται αποκλειστικά για αλληλεπίδραση. Κάθε οθόνη ενδέχεται να μην είναι ακριβώς όμοια με την
πραγματική.
Το κανάλι μου
Το κανάλι μου
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Χώρα
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Είδος
▲
Χώρα
ENTER / ΔΕΞΙΑ
Είδος
▲
Όλες οι χώρες
Όλα
Όλες οι χώρες
Όλα
Αυστρία
Νέα
Αυστρία
Νέα
Βέλγιο (Ολλανδικά)
Ρ/φωνο
Βέλγιο (Ολλανδικά)
Ρ/φωνο
Βέλγιο (Γαλλικά)
Διασκέδαση
Βέλγιο (Γαλλικά)
Διασκέδαση
Τσεχικά
Αθλητισμός
Τσεχικά
Αθλητισμός
Γαλλία
Ξενοδοχείο
Γαλλία
Ξενοδοχείο
ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Γερμανία
Γερμανία
▼
▼
Περιοχή βοήθειας περιήγησης
Περιοχή βοήθειας περιήγησης
• Η τρέχουσα επιλογή της χώρας επισημαίνεται.
• Προεπιλεγμένη επιλογή: Η τρέχουσα επιλογή του είδους.
Το κανάλι μου
Το κανάλι μου
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Χώρα
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Είδος
▲
Χώρα
ENTER / ΔΕΞΙΑ
Όλες οι χώρες
Όλα
Όλες οι χώρες
Όλα
Αυστρία
Νέα
Αυστρία
Νέα
Βέλγιο (Ολλανδικά)
Ρ/φωνο
Βέλγιο (Ολλανδικά)
Ρ/φωνο
Βέλγιο (Γαλλικά)
Διασκέδαση
Βέλγιο (Γαλλικά)
Διασκέδαση
Τσεχικά
Αθλητισμός
Τσεχικά
Αθλητισμός
Γαλλία
Ξενοδοχείο
Γαλλία
Ξενοδοχείο
ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Γερμανία
Γερμανία
▼
▼
Περιοχή βοήθειας περιήγησης
• Επισημαίνεται κάποιο άλλο στοιχείο της λίστας χωρών. (π.χ.
Γαλλία)
42
Είδος
▲
Ελληνικά
Περιοχή βοήθειας περιήγησης
• Προεπιλογή επισήμανσης: Όλα
Αλληλεπίδραση αλλαγής λειτουργίας 1 (1/2)
• Η σελίδα αυτή προορίζεται αποκλειστικά για αλληλεπίδραση. Κάθε οθόνη ενδέχεται να μην είναι ακριβώς όμοια με την
πραγματική.
1
Το κανάλι μου
Το κανάλι μου
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Χώρα
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Είδος
Χώρα
▲
Είδος
▲
ΚΑΤΩ
Όλες οι χώρες
Όλα
Όλες οι χώρες
Όλα
Αυστρία
Νέα
Αυστρία
Νέα
Βέλγιο (Ολλανδικά)
Ρ/φωνο
Βέλγιο (Ολλανδικά)
Ρ/φωνο
Βέλγιο (Γαλλικά)
Διασκέδαση
Βέλγιο (Γαλλικά)
Διασκέδαση
Τσεχικά
Αθλητισμός
Τσεχικά
Αθλητισμός
Γαλλία
Ξενοδοχείο
Γαλλία
Ξενοδοχείο
ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Γερμανία
Γερμανία
▼
▼
Περιοχή βοήθειας περιήγησης
Περιοχή βοήθειας περιήγησης
• Τρέχουσα λειτουργία είδους: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
ENTER / ΔΕΞΙΑ
Το κανάλι μου
Το κανάλι μου
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Χώρα
Είδος
▲
ENTER
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Χώρα
ΠΑΝΩ
Είδος
▲
Όλες οι χώρες
Όλα
Όλες οι χώρες
Όλα
Αυστρία
Νέα
Αυστρία
Νέα
Βέλγιο (Ολλανδικά)
Ρ/φωνο
Βέλγιο (Ολλανδικά)
Ρ/φωνο
Βέλγιο (Γαλλικά)
Διασκέδαση
Βέλγιο (Γαλλικά)
Διασκέδαση
Τσεχικά
Αθλητισμός
Τσεχικά
Αθλητισμός
Γαλλία
Ξενοδοχείο
Γαλλία
Ξενοδοχείο
ΚΑΤΩ
Γερμανία
Γερμανία
▼
▼
Περιοχή βοήθειας περιήγησης
ENTER / ΔΕΞΙΑ
Περιοχή βοήθειας περιήγησης
• Εάν έχει επιλεγεί η χώρα, η επισήμανση μετακινείται
αυτόματα στο μενού είδους.
6
Ελληνικά
43
Αλληλεπίδραση αλλαγής λειτουργίας 1 (2/2)
• Η σελίδα αυτή προορίζεται αποκλειστικά για αλληλεπίδραση. Κάθε οθόνη ενδέχεται να μην είναι ακριβώς όμοια με την
πραγματική.
1
5
6
Το κανάλι μου
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Χώρα
1
Είδος
▲
ENTER
Info
Η λειτουργία είδους αλλάζει σε Αυστρία/Νέα.
OK
Όλες οι χώρες
Όλα
Αυστρία
Νέα
Βέλγιο (Ολλανδικά)
Ρ/φωνο
Βέλγιο (Γαλλικά)
Διασκέδαση
Τσεχικά
Αθλητισμός
Γαλλία
Ξενοδοχείο
Γερμανία
▼
Περιοχή βοήθειας περιήγησης
• Εμφανίζεται το πλήρες μήνυμα αλλαγής λειτουργίας είδους.
• Χρονικό όριο (5 δευτ.)
ENTER / RETURN / Χρονικό όριο
Τρέχουσα κατάσταση: Αυστρία / Νέα
44
Ελληνικά
• Εάν πατηθεί το αριστερό πλήκτρο μετάβασης από το
μενού είδους στο μενού χώρας, επιλέγεται κάποιο ήδη
επιλεγμένο στοιχείο χώρας.
Αλληλεπίδραση αλλαγής λειτουργίας 2 (1/2)
• Η σελίδα αυτή προορίζεται αποκλειστικά για αλληλεπίδραση. Κάθε οθόνη ενδέχεται να μην είναι ακριβώς όμοια με την
πραγματική.
1
Το κανάλι μου
Το κανάλι μου
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Χώρα
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Είδος
Χώρα
▲
Είδος
▲
ΚΑΤΩ
Όλες οι χώρες
Όλα
Όλες οι χώρες
Όλα
Αυστρία
Νέα
Αυστρία
Νέα
Βέλγιο (Ολλανδικά)
Ρ/φωνο
Βέλγιο (Ολλανδικά)
Ρ/φωνο
Βέλγιο (Γαλλικά)
Διασκέδαση
Βέλγιο (Γαλλικά)
Διασκέδαση
Τσεχικά
Αθλητισμός
Τσεχικά
Αθλητισμός
Γαλλία
Ξενοδοχείο
Γαλλία
Ξενοδοχείο
ΠΑΝΩ x 5
Γερμανία
Γερμανία
▼
▼
Περιοχή βοήθειας περιήγησης
Περιοχή βοήθειας περιήγησης
ENTER / ΔΕΞΙΑ
• Τρέχουσα λειτουργία είδους: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Το κανάλι μου
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Χώρα
101
Είδος
▲
Info
Η λειτουργία είδους αλλάζει σε Αυστρία/Νέα.
Όλα
Αυστρία
Νέα
ΜΠΛΕ
Βέλγιο (Ολλανδικά)
Ρ/φωνο
/
Βέλγιο (Γαλλικά)
Διασκέδαση
/
Τσεχικά
Αθλητισμός
EXIT
Γαλλία
Ξενοδοχείο
RETURN
OK
Όλες οι χώρες
Γερμανία
▼
Περιοχή βοήθειας περιήγησης
ENTER
/
RETURN
5
/
• Εάν έχει επιλεγεί η χώρα, η επισήμανση
μετακινείται αυτόματα στο μενού είδους.
Χρονικό όριο
Τρέχουσα κατάσταση: Αυστρία / Νέα
Ελληνικά
45
Σενάριο ενεργοποίησης [τελευταία μνήμη]
• Η σελίδα αυτή προορίζεται αποκλειστικά για αλληλεπίδραση. Κάθε οθόνη ενδέχεται να μην είναι ακριβώς όμοια με την
πραγματική.
1
Τρέχουσα κατάσταση: Αυστρία / Νέα
POWER
Απενεργοποίηση
• Τρέχουσα λειτουργία είδους: Αυστρία / Νέα
POWER
Το κανάλι μου
Τρέχουσα κατάσταση: Όλες οι χώρες/Αθλητισμός
Χώρα
Είδος
▲
Όλες οι χώρες
Όλα
Αυστρία
Νέα
Βέλγιο (Ολλανδικά)
Ρ/φωνο
Βέλγιο (Γαλλικά)
Διασκέδαση
Τσεχικά
Αθλητισμός
Γαλλία
Ξενοδοχείο
Γερμανία
▼
Περιοχή βοήθειας περιήγησης
• Τρέχουσα λειτουργία είδους: Αυστρία / Νέα
46
Ελληνικά
Επεξεργασία είδους (Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει τις παραμέτρους των ειδών καθενός από τα τηλεοπτικά κανάλια του
ξενοδοχείου.)
• Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω του μενού Ξενοδοχείο (εργοστασιακό).
• Στα υποστηριζόμενα είδη συγκαταλέγονται τα Νέα, Ρ/φωνο, Διασκέδαση, Αθλητισμός και Ξενοδοχείο.
• Μπορούν να επιλεγούν περισσότερα από ένα είδος για κάθε κανάλι, συγχρόνως.
Επεξεργασία χωρών (Επεξεργασία καναλιών): Πρόκειται για τη λειτουργία επεξεργασίας που διαμορφώνει τις
παραμέτρους της χώρας, για κάθε ένα από τα τηλεοπτικά κανάλια του ξενοδοχείου.
• Υποστηριζόμενες χώρες (20 χώρες): Αυστρία, Βέλγιο, Κίνα, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ιαπωνία,
Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ρωσία, Κορέα, Ισπανία, Σουηδία, Τουρκία, Η.Π.Α.
• Εάν σε κάποια χώρα έχουν ρυθμιστεί περισσότερα από ένα κανάλια, η χώρα εγγράφεται ως κατηγορία και οι χρήστες
μπορούν να προβάλλουν τα κανάλια ανά χώρα.
• Σε ένα κανάλι μπορούν να οριστούν περισσότερες από μία χώρες. Εάν ο χρήστης επιλέξει κάποια κατηγορία, στη λίστα
καναλιών προβάλλονται μόνον τα κανάλια που αντιστοιχούν στη χώρα.
• Εάν επιλεγεί από τη λίστα καναλιών οποιοδήποτε κανάλι για το οποίο έχει ρυθμιστεί η χώρα, στα Εργαλεία προστίθεται
το στοιχείο Επεξεργασία χωρών. Διαφορετικά, στα Εργαλεία προστίθεται το στοιχείο Προσθήκη στις χώρες.
• * Εάν εκτελεστεί η αντίστοιχη λειτουργία, μπορεί να οριστεί ή να ακυρωθεί κάποια χώρα για το επιλεγμένο κανάλι.
• Περιβάλλον χρήσης
• Παρέχει την οθόνη όπου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει κάποια χώρα ή είδος, όταν ο χρήστης ενεργοποιήσει τη συσκευή.
Διαμόρφωση αριστερού πλαισίου
Υπόμνημα πλήκτρων
Κουμπί
Ενέργεια
Περιοχή πλοήγησης
ENTER
Επιλέγει ή εισέρχεται στην αντίστοιχη περιοχή Περιήγηση καναλιών.
(χωρίς οδηγό)
RETURN
Επιλέγει ή εισέρχεται στην αντίστοιχη περιοχή Περιήγηση καναλιών.
Επιστροφή
UP/DOWN
Μετακινεί την επισήμανση πάνω ή κάτω.
(χωρίς οδηγό)
RIGHT
Μετακινεί την επισήμανση στην περιοχή Περιήγησης καναλιών.
(χωρίς οδηγό)
INFO
Προβάλλει τις πληροφορίες για την Κατηγορία.
(χωρίς οδηγό)
TOOLS
Προβάλλει τα μενού των βοηθητικών λειτουργιών.
Εργαλεία
EXIT
Ακυρώνει και επιστρέφει στο προηγούμενο βήμα (Εργοστασιακή
λειτουργία).
(χωρίς οδηγό)
✎✎ Σημειώσεις
• Αυτό είναι ένα στοιχείο του αριστερού πλαισίου (κατηγορίες χωρών).
✎✎ Κλπ.
• Προεπιλογή επισήμανσης: "Η τρέχουσα επιλεγμένη χώρα"
Ελληνικά
47
Στοιχεία
Αρ.
Όνομα
Περιγραφή
•
Όταν ο χρήστης ανοίξει αυτή την οθόνη, είναι επισημασμένο το προεπιλεγμένο στοιχείο
που είναι επιλεγμένο εκείνη τη στιγμή.
• Παρέχεται το εικονίδιο της Χώρας και το όνομα της Κατηγορίας. (Εάν η επισήμανση
βρίσκεται στο κύριο πλαίσιο, προβάλλεται μόνον το εικονίδιο.)
• Μετακίνηση της επισήμανσης
–– Με το πάτημα των πλήκτρων μετακίνησης πάνω ή κάτω, η επισήμανση μετακινείται.
–– Εάν τα στοιχεία δεν μπορούν να προβληθούν σε μία σελίδα, παρέχονται οι δείκτες πάνω
και κάτω.
–– Αφού η επισήμανση μετατοπιστεί σε κάποια κατηγορία, στο κύριο πλαίσιο φορτώνεται
η λίστα καναλιών που αντιστοιχεί στην κατηγορία αυτή.
1
Αριστερό πλαίσιο [κατηγορίες χωρών]
Τυπικό
Κατηγορία
Λειτ. CH
Ενεργοποίηση λειτουργίας
κεραίας
Κερ./Καλωδ.
Δορυφόρος
Αρχικός
συντονισμός
Εγγεγραμμένα
O
O
Χώρα
Όλες οι
χώρες
O
O
Χώρα 1
O
O
Χώρα 2
O
O
.
O
O
Ξενοδοχείο
Περιγραφή
• Προβάλλει σε λίστα όλα τα κανάλια
που έχουν εγγραφεί από τη λειτουργία
Αυτόματου συντονισμού.
• Παρέχει τη λίστα των καναλιών και των
πηγών που καθορίζονται στη λίστα των
Εγγεγραμμένων καναλιών.
• Η τιμή της ρύθμισης Όλες οι χώρες είναι
το σύνολο όλων των καναλιών που έχουν
εγγραφεί στην κάθε χώρα. (Η λειτουργία
αυτή παρέχεται αποκλειστικά στους
τελικούς πελάτες.)
Εργαλεία [Κατηγορίες Εγγεγραμμένες/Χώρες]
• Διαχείρ. καναλιών > Κατηγορία καναλιού > Εργαλεία >
Πληροφορίες
•
•
•
•
48
Ελληνικά
Τα στοιχεία προβάλλονται χωρίς "Κανάλι".
Εάν το στοιχείο Εγγεγραμμένα/Χώρα στο αριστερό πλαίσιο έχει επισημανθεί, μπορείτε να
ενεργοποιήσετε το αντίστοιχο παράθυρο πατώντας το πλήκτρο ‘INFO’ του τηλεχειριστηρίου.
Προβάλλονται όλες οι χώρες.
Μπορείτε να περιηγηθείτε στα στοιχεία των χωρών, πατώντας το πλήκτρο πάνω ή κάτω. (Παρέχονται
δείκτες.)
✎✎ Σημειώσεις
• Αυτός είναι ένας ορισμός του μενού Εργαλεία που υπάρχει στο παράθυρο Κατηγορία του αριστερού πλαισίου.
• Παρέχεται μόνον το στοιχείο Πληροφορίες για κάθε Εγγραφή/Χώρα.
Στοιχεία
Κατηγορία
Μενού Εργαλεία
Περιγραφές
Εγγεγραμμένες, Χώρα
Πληροφορίες
Εγγεγραμμένα κανάλια. Ο αριθμός των καναλιών για
κάθε χώρα.
•Τα στοιχεία προβάλλονται χωρίς "Κανάλι".
Περιπτώσεις σφαλμάτων
✎✎ Σημειώσεις
• Αυτό είναι το μήνυμα για όταν δεν υπάρχουν αποθηκευμένα κανάλια στη λίστα των Εγγεγραμμένων καναλιών.
Στοιχεία
Αρ.
1
Όνομα
Περιγραφή
Μήνυμα
• Κατά την είσοδο στο πρόγραμμα προβολής, εάν το στοιχείο
Εγγεγραμμένων καναλιών είναι κενό, εμφανίζεται ένα
αναδυόμενο μήνυμα, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να
περάσουν στο μενού Αυτόματης αποθήκευσης (πρόγραμμα).
• Όταν τόσο η ώρα όσο και το κανάλι δεν έχουν διαμορφωθεί
και κάποιος χρήστης εισέλθει στη Διαχείριση καναλιών, ένα
μήνυμα που επιτρέπει στο χρήστη να περάσει στη λειτουργία
του Αυτόματου συντονισμού (Αυτόματος προγραμματισμός),
προβάλλεται με τον ίδιο τρόπο με παραπάνω.
• Αυτό είναι το μήνυμα που εμφανίζεται όταν η ώρα δεν έχει διαμορφωθεί.
–– Εάν η ώρα δεν έχει διαμορφωθεί, το μήνυμα προβάλλεται στην εργοστασιακή λειτουργία, πριν από την είσοδο
στη Διαχείριση καναλιών.
Ελληνικά
49
✎✎ Σημειώσεις
• Αυτό το στοιχείο προορίζεται για την περίπτωση που δεν υπάρχουν κανάλια εγγεγραμμένα στην κατηγορία χωρών.
Στοιχεία
Αρ.
Περιγραφή
Περιγραφή
• Το μήνυμα προβάλλεται όταν η τρέχουσα επιλεγμένη χώρα δεν περιέχει
κανένα στοιχείο.
Κύριο πλαίσιο [περιήγηση καναλιών]
50
Ελληνικά
Υπόμνημα πλήκτρων
Κουμπί
Ενέργεια
Περιοχή πλοήγησης
CH UP/DOWN
Μετακινεί τη σελίδα.
Σελίδα
ENTER
Επιλέγει ή εισέρχεται στην αντίστοιχη περιοχή Περιήγηση
καναλιών.
Επιλογή
RETURN
Επιστρέφει στο προηγούμενο βήμα (Εργοστασιακή λειτουργία).
Επιστροφή
UP/DOWN
Μετακινεί την επισήμανση πάνω ή κάτω.
(χωρίς οδηγό)
RIGHT
Μετακινεί την επισήμανση στην περιοχή Περιήγησης καναλιών.
(χωρίς οδηγό)
INFO
Προβάλλει τις πληροφορίες για την Κατηγορία.
(χωρίς οδηγό)
TOOLS
Προβάλλει τα μενού των βοηθητικών λειτουργιών.
Εργαλεία
EXIT
Ακυρώνει και επιστρέφει στο προηγούμενο βήμα (Εργοστασιακή
λειτουργία).
(χωρίς οδηγό)
✎✎ Σημειώσεις
• Αυτό είναι ένα στοιχείο του κύριου πλαισίου (περιήγηση καναλιών).
• Η αρχική επισήμανση βρίσκεται επάνω στο κανάλι πριν από την είσοδο στην Εργοστασιακή λειτουργία ή την
εξωτερική πηγή.
Στοιχεία
Αρ.
Όνομα
Περιγραφή
1
Κύριο πλαίσιο
• Προβάλλει τη λίστα καναλιών ή πηγών για την τρέχουσα επιλεγμένη
κατηγορία.
2
Γραμμή κύλισης
• Προβάλλει τη θέση της τρέχουσας σελίδας μεταξύ του συνολικού αριθμού
σελίδων.
3
Περιοχή βοήθειας
περιήγησης
• Αυτό προβάλλεται όταν ένας χρήσης εισέλθει στη Διαχείρ. καναλιών. (Εάν
κάποιος χρήστης εξέλθει και, στη συνέχεια, εισέλθει και πάλι στη Διαχείρ.
καναλιών, προβάλλεται και πάλι.)
• Αυτό εξαφανίζεται όταν επιτευχθεί το χρονικό όριο (5 δευτ.) ή κάποιος
χρήστης πατήσει κάποιο πλήκτρο.
4
Περιοχή βοήθειας
περιήγησης
• Οι πληροφορίες για τις τρέχουσες διαμορφωμένες χώρες και τα ΚΟΚΚΙΝΑ
κουμπιά στοιχίζονται αριστερά. (Η προβολή και η περιήγηση γίνεται με τη
βοήθεια γραφικών, ανά ομάδα.) Το υπόμνημα πλήκτρων είναι στοιχισμένο
δεξιά.
Ελληνικά
51
Κοινά στοιχεία καναλιών [+ μέθοδος με εικονίδια]
Κανόνες αναπαράστασης λίστας καναλιών
Τυπικό
Στοιχείο
Κατασκευή
Ψηφιακά κανάλια
• Πλαίσιο επιλογής + Εικονίδιο κατάστασης + Αριθμός ψηφιακού καναλιού + Όνομα
καναλιού
–– Μορφή αναπαράστασης αριθμού καναλιού: ###-### (Ο αριθμός
καναλιού αναπαρίσταται με το ‘-’.)
Αναλογικά κανάλια
• Πλαίσιο επιλογής + Αναλογικό εικονίδιο + Αριθμός αναλογικού καναλιού + Όνομα
καναλιού
–– Μορφή αναπαράστασης αριθμού καναλιού: ### (το ‘-’ δεν
χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση των αριθμών των αναλογικών
καναλιών.)
Ψηφιακά κανάλια
• Πλαίσιο επιλογής + Εικονίδιο κατάστασης + Αριθμός ψηφιακού καναλιού + Όνομα
καναλιού
–– Μορφή αναπαράστασης αριθμού καναλιού: ### (Για το μέγιστο μήκος
αναπαράστασης του αριθμού καναλιού, ακολουθήστε τις τοπικές
προδιαγραφές.)
Αναλογικά κανάλια
• Πλαίσιο επιλογής + Αναλογικό εικονίδιο + Αριθμός αναλογικού καναλιού + Όνομα
καναλιού
–– Μορφή αναπαράστασης αριθμού καναλιού: ### (Για το μέγιστο μήκος
αναπαράστασης του αριθμού καναλιού, ακολουθήστε τις τοπικές
προδιαγραφές.)
ATSC
DVB (CHEM)
Κανόνες αναπαράστασης εικονιδίων λίστας καναλιών
Στοιχείο
Dynamic SI
Εικονίδιο
Παράδειγμα
Προτεραιότητα
Κανάλια που
διαγράφονται από
το Δυναμικό SI
NNNNNNNN CH. NAME
• Κανάλια που έχουν διαγραφεί από το
Δυναμικό SI αλλά όχι από το χρήστη.
1
Κανάλια που
προστίθενται από
το Δυναμικό SI
NNNNNNNN CH. NAME
• Κανάλια που έχουν προστεθεί από το
Δυναμικό SI αλλά όχι από το χρήστη.
2
• Προβάλλεται το εικονίδιο του
αναλογικού καναλιού.
3
• Ένα κανάλι που είναι πηγή εισόδου.
4
• Αντιπροσωπεύει τα ενεργά κανάλια των
οποίων το σήμα λαμβάνεται από τις
κεραίες. Τα εικονίδια Απλής κεραίας,
Καλωδιακής κεραίας ή Δορυφορικής
κεραίας προβάλλονται κατά σειρά
χαμηλότερης προτεραιότητας.
5
Εικονίδιο αναλογικού καναλιού
Εικονίδιο καναλιού πηγής
Εικονίδιο
κεραίας
NNNNNNNN CH. NAME (Το
επεξεργασμένο όνομα καναλιού.)
NNNNNNNN CH. NAME
Κεραία
NNNNNNNN CH. NAME
καλώδιο
NNNNNNNN CH. NAME
Δορυφόρος
NNNNNNNN CH. NAME
Εικονίδιο κωδικοποιημένου
καναλιού
NNNNNNNN CH. NAME
• Το εικονίδιο του κωδικοποιημένου
καναλιού. (Αυτό εμφανίζεται για τη
δορυφορική κεραία.)
-
Σίγαση βίντεο
NNNNNNNN CH. NAME
• Ένα κανάλι με σίγαση επί της οθόνης.
(Παρέχονται πληροφορίες για τον ήχο
και το κανάλι.)
-
52
Ελληνικά
Προσθήκη στις χώρες / Επεξεργασία χωρών (1/2)
• Διαχείρ. καναλιών > Περιήγηση > Εργαλεία > Προσθήκη στις
χώρες
Υπόμνημα πλήκτρων
Κουμπί
Ενέργεια
Περιοχή πλοήγησης
ENTER
Επιλέγει το επισημασμένο στοιχείο.
Καταχώρηση
RETURN
Ακυρώνει και επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη (Εργαλεία).
Επιστροφή
UP/DOWN
Μετακινεί την επισήμανση επάνω από τα στοιχεία χωρών.
Μετακίνηση
LEFT/RIGHT
Μετακινεί την επισήμανση.
Μετακίνηση
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Κλείνει το τρέχον παράθυρο και προβάλλει το μενού "Εργαλεία".
(χωρίς οδηγό)
EXIT
Ακυρώνει και επιστρέφει στο προηγούμενο βήμα (Εργοστασιακή
λειτουργία).
(χωρίς οδηγό)
✎✎ Σημειώσεις
• Αυτός είναι ο ορισμός της Προσθήκης στις χώρες.
• Το επισημασμένο κανάλι ή περισσότερα από ένα επιλεγμένα κανάλια προστίθενται στην κατηγορία Χώρα.
✎✎ Κλπ.
• Χρονικό όριο (60 δευτ.)
Ελληνικά
53
Στοιχεία
Αρ.
Όνομα
Περιγραφή
1
Προσθήκη στις χώρες
Παράθυρο
2
Οδηγός
•• Εάν δεν υπάρχουν κανάλια που έχουν εγγραφεί στη λίστα
χωρών στα επιλεγμένα κανάλια, η “Προσθήκη στις χώρες”
προβάλλεται ως τίτλος.
•• Προβάλλεται ένα πλαίσιο επιλογής, ανάλογα με το εάν η
χώρα που επιλέχθηκε κατά την είσοδο στην οθόνη είναι
εγγεγραμμένη ή όχι.
•• Ο αριθμός του επιλεγμένου καναλιού ή το όνομα του καναλιού.
3
Πληροφορίες επιλογής
4
Πλήρες μήνυμα
5
Σύμβολο επιλογής
–– Το όνομα του καναλιού προβάλλεται όταν έχει επιλεγεί ένα κανάλι:
Επιλεγμένο κανάλι: NNNN-NNN ABC
–– Ο αριθμός των επιλεγμένων καναλιών προβάλλεται όταν έχουν
επιλεγεί περισσότερα από ένα κανάλι: Επιλεγμένα κανάλια: N
•• Το μήνυμα προβάλλεται μετά από την ολοκλήρωση της
λειτουργίας. (Αυτό το μήνυμα προβάλλεται πάντοτε εάν έχει
επιλεγεί το κουμπί OK.)
•• Τρόπος αναγνώρισης της σημασίας των συμβόλων επιλογής
πολλαπλών καναλιών
••
••
••
: Όταν όλα τα στοιχεία είναι εγγεγραμμένα.
: Όταν μόνον μέρος των στοιχείων είναι εγγεγραμμένα.
: Όταν κανένα από τα στοιχεία δεν είναι εγγεγραμμένο.
Προσθήκη στις χώρες / Επεξεργασία χωρών (2/2)
• Διαχείρ. καναλιών > Περιήγηση > Εργαλεία > Προσθήκη
στις χώρες
54
Ελληνικά
Υπόμνημα πλήκτρων
Κουμπί
Ενέργεια
Περιοχή πλοήγησης
ENTER
Επιλέγει το επισημασμένο στοιχείο.
Καταχώρηση
RETURN
Ακυρώνει και επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη (Εργαλεία).
Επιστροφή
UP/DOWN
Μετακινεί την επισήμανση επάνω από τα στοιχεία χωρών.
Μετακίνηση
LEFT/RIGHT
Μετακινεί την επισήμανση.
Μετακίνηση
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Κλείνει το τρέχον παράθυρο και προβάλλει το μενού "Εργαλεία".
(χωρίς οδηγό)
EXIT
Ακυρώνει και επιστρέφει στο προηγούμενο βήμα (Εργοστασιακή
λειτουργία).
(χωρίς οδηγό)
✎✎ Σημειώσεις
• Αυτός είναι ο ορισμός της Επεξεργασίας χωρών.
• Το επισημασμένο κανάλι ή περισσότερα από ένα επιλεγμένα κανάλια προστίθενται ή διαγράφονται από την
κατηγορία Χώρα.
• Χρονικό όριο (60 δευτ.)
Στοιχεία
Αρ.
Όνομα
Περιγραφή
1
Προσθήκη στις χώρες
• Εάν υπάρχει κάποιο εγγεγραμμένο κανάλι μεταξύ των επιλεγμένων
καναλιών, ως τίτλος προβάλλεται η εντολή Επεξεργασία χωρών.
• Προβάλλεται ένα πλαίσιο επιλογής, ανάλογα με το εάν η επιλεγμένη
χώρα είναι εγγεγραμμένη ή όχι.
2
Οδηγός
3
Πλήρες μήνυμα
• Το μήνυμα προβάλλεται μετά από την ολοκλήρωση της λειτουργίας.
(Αυτό το μήνυμα προβάλλεται πάντοτε εάν έχει επιλεγεί το κουμπί
OK.)
Επεξεργασία αριθμού καναλιού [εναλλαγή τύπου]
• Διαχείρ. καναλιών > Περιήγηση > Εργαλεία > Επεξεργασία αριθμού καναλιού
Ελληνικά
55
Υπόμνημα πλήκτρων
Κουμπί
Ενέργεια
Περιοχή πλοήγησης
ENTER
Εφαρμόζει τις αλλαγές και κλείνει το παράθυρο.
Καταχώρηση
RETURN
Ακυρώνει και επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη (Εργαλεία).
Επιστροφή
U/D
Αλλάζει τον αριθμό καναλιού του επιλεγμένου καναλιού.
Προσαρμογή
0~9
Εισαγάγει ένα ψηφίο.
Αριθμός
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Κλείνει το τρέχον παράθυρο και προβάλλει το μενού "Εργαλεία".
(χωρίς οδηγό)
EXIT
Ακυρώνει και επιστρέφει στο προηγούμενο βήμα (Εργοστασιακή
λειτουργία).
(χωρίς οδηγό)
✎✎ Σημειώσεις
• Αυτός είναι ο ορισμός της λειτουργίας που αλλάζει τον αριθμό καναλιού. (τύπος εναλλαγής)
• Οι αριθμοί καναλιών μπορούν να αλλαχθούν σε όλες τις λίστες καναλιών και οι αλλαγές εφαρμόζονται σε όλα τα
κανάλια.
• Εάν ο νέος αριθμός καναλιού δεν έχει εκχωρηθεί σε άλλο κανάλι, ο αριθμός καναλιού ενημερώνεται στο νέο αριθμό
καναλιού και η λίστα ταξινομείται και πάλι με φθίνουσα σειρά αριθμών καναλιών.
• Εάν ο νέος αριθμός καναλιού έχει ήδη εκχωρηθεί σε άλλο κανάλι, ακολουθήστε τις προδιαγραφές του Ξενοδοχείου.
✎✎ Κλπ.
• Υποστηρίζεται η κατακόρυφη κυκλοφορία.
Στοιχεία
Αρ.
1
2
56
Όνομα
Περιγραφή
Επεξεργασία καναλιού
Παράθυρο αριθμών
• Υποστηρίζονται και τα αριθμητικά πλήκτρα και τα πλήκτρα
Πάνω/Κάτω.
–– Επιλεγμένο κανάλι: Εμφανίζει το όνομα του τρέχοντος
επιλεγμένου καναλιού.
–– Αριθμός: Προβάλλει το νέο αριθμό καναλιού.
(Προβάλλεται επίσης το όνομα καναλιού που είναι
εκχωρημένο εκείνη τη στιγμή.)
–– Όνομα: Εμφανίζει το όνομα του τρέχοντος εκχωρημένου
καναλιού. (Εάν δεν υπάρχουν κανάλια, προβάλλεται ως
“(Κενό)”.) : Εάν υπάρχει κάποιο κανάλι αλλά δεν έχει όνομα,
το όνομα προβάλλεται ως “-----”.
Προειδοποίηση
Μήνυμα
• Εάν έχει επιλεγεί ένα ήδη εκχωρημένο κανάλι
–– Εάν ο νέος αριθμός καναλιού έχει ήδη εκχωρηθεί σε άλλο
κανάλι, αναδύεται το μήνυμα επιβεβαίωσης. (Ανατρέξτε
στην παρακάτω εικόνα.)
–– Εάν ο χρήστης θέλει να αλλάξει τον αριθμό του καναλιού
με έναν που έχει ήδη εκχωρηθεί σε άλλο κανάλι, οι αριθμοί
καναλιών εναλλάσσονται και αποθηκεύονται.
Ελληνικά
Επεξεργασία του αριθμού καναλιού [εξωτερικό σήμα] (3/3)
• Διαχείρ. καναλιών > Περιήγηση > Εργαλεία > Επεξεργασία αριθμού καναλιού
Υπόμνημα πλήκτρων
Κουμπί
Ενέργεια
Περιοχή πλοήγησης
RED
Εάν κάποιος χρήστης πατήσει το κουμπί, γίνεται επαναφορά του αριθμού
καναλιού.
Επαναφορά
ENTER
Εφαρμόζει τις αλλαγές και κλείνει το παράθυρο.
Καταχώρηση
RETURN
Ακυρώνει ή επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη (Εργαλεία).
Επιστροφή
U/D
Αλλάζει τον αριθμό καναλιού του επιλεγμένου καναλιού.
Προσαρμογή
0~9T
Εισαγάγει ένα ψηφίο.
Αριθμός
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Κλείνει το τρέχον παράθυρο και προβάλλει το μενού "Εργαλεία".
(χωρίς οδηγό)
EXIT
Ακυρώνει και επιστρέφει στο προηγούμενο βήμα (Εργοστασιακή
λειτουργία).
(χωρίς οδηγό)
✎✎ Σημειώσεις
• Αυτή η λειτουργία εκχωρεί μια εσωτερική πηγή σήματος σε έναν αριθμό καναλιού. (Οι αλλαγές εφαρμόζονται σε όλα
τα κανάλια.)
• Εάν ο νέος αριθμός καναλιού έχει ήδη εκχωρηθεί σε άλλο κανάλι, ακολουθήστε τις προδιαγραφές του Ξενοδοχείου.
✎✎ Κλπ.
• Προεπιλογή επισήμανσης: Περιοχή αριθμού καναλιού.
• Υποστηρίζεται η κατακόρυφη κυκλοφορία.
• Χρονικό όριο (60 δευτ.)
Ελληνικά
57
Στοιχεία
Αρ.
Όνομα
Περιγραφή
• Η περιοχή αριθμού καναλιού.
–– Υποστηρίζονται και τα αριθμητικά πλήκτρα και τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω.
–– Εάν δεν εκχωρηθεί καμία τιμή, εμφανίζεται ο ίδιος αριθμός ‘-’ με τον αριθμό των
ψηφίων.
Περιοχή αριθμού
καναλιού
1
▲
--
▲
→
▼
1
▲
→
15
▼
▼
2
Όνομα πηγής
• Όνομα εξωτερικής πηγής σήματος
–– Τα στοιχεία που δεν μπορούν να διαμορφωθούν απενεργοποιούνται.
3
Περιοχή βοήθειας
πλοήγησης
• Εάν κάποιος χρήστης πατήσει το κόκκινο κουμπί, γίνεται επαναφορά του αριθμού
καναλιού.
Επεξεργασία ονόματος καναλιού
• Διαχείρ. καναλιών > Περιήγηση > Εργαλεία > Επεξεργασία ονόματος καναλιού
Υπόμνημα πλήκτρων
Κουμπί
Ενέργεια
Περιοχή πλοήγησης
GREEN
Αποθηκεύει τις αλλαγές και επιστρέφει στη Διαχείριση καναλιών.
Τέλος
ENTER
Αποθηκεύει το όνομα του καναλιού και μετακινεί το δείκτη στο επόμενο πεδίο.
Καταχώρηση
RETURN
Ακυρώνει και επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη (Εργαλεία).
Επιστροφή
▲/▼/◀/▶
Περιήγηση στο πληκτρολόγιο.
Μετακίνηση
0~9
Εισαγάγει ένα ψηφίο.
(χωρίς οδηγό)
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Κλείνει το τρέχον παράθυρο και προβάλλει το μενού "Εργαλεία".
(χωρίς οδηγό)
EXIT
Ακυρώνει και επιστρέφει στο προηγούμενο βήμα (Εργοστασιακή λειτουργία).
(χωρίς οδηγό)
✎✎ Σημειώσεις
• Αυτός είναι ο ορισμός του πληκτρολογίου που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία Επεξεργασίας ονόματος καναλιού.
✎✎ Κλπ.
• Χρονικό όριο (60 δευτ.)
58
Ελληνικά
Στοιχεία
Αρ.
Όνομα
1
Παράθυρο Επεξερ.
ονόματος καναλιού
Περιγραφή
2
Όνομα καναλιού
• Ο δείκτης και ο χαρακτήρας που εισάγονται εκείνη τη στιγμή έχουν το ίδιο
χρώμα με την επισήμανση.
• Όταν επιτευχθεί ο μέγιστος αριθμός χαρακτήρων, ο δείκτης δεν
προβάλλεται.
3
Πληκτρ.
• Για λεπτομερές σενάριο, ανατρέξτε στο έγγραφο σχεδίασης του
πληκτρολογίου.
Εργαλεία [λειτουργία επεξεργασίας]
Λειτ. επεξ.
Επισήμανση περιεχομένου (όταν ο αριθμός του
επιλεγμένου στοιχείου είναι 0 ή 1)
Προσθήκη στις χώρες
Επεξεργασία χωρών (όταν έχει επιλεχθεί κάποιο ήδη
εγγεγραμμένο στοιχείο.)
Επεξερ. ονόματος καναλιού
Επεξ. αρ. καναλιών
Σίγαση βίντεο
Αντιγραφή καναλιού (Astra HD +)
Αλλαγή σειράς (δορυφόρος)
Επιλογή όλων
Αποεπιλογή όλων (η ρύθμιση αυτή προβάλλεται μόνον
όταν είναι επιλεγμένο 1 ή περισσότερα στοιχεία)
Διαγραφή
Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα επιλεγμένα στοιχεία.
Προσθήκη στις χώρες
Επεξεργασία χωρών (όταν έχει επιλεχθεί κάποιο ήδη
εγγεγραμμένο στοιχείο.)
Σίγαση βίντεο
Αλλαγή σειράς (δορυφόρος)
Επιλογή όλων
Αποεπιλογή όλων
Διαγραφή
✎✎ Σημειώσεις
• Αυτός είναι ο ορισμός του μενού Εργαλεία.
• Η θέση του αναδυόμενου μενού: Το μενού Εργαλεία για κάποιο στοιχείο της αριστερής στήλης της Λίστας καναλιών
→ Προβάλλεται στα δεξιά. Το μενού Εργαλεία για κάποιο στοιχείο της δεξιάς στήλης της Λίστας καναλιών →
Προβάλλεται στα αριστερά.
• Εάν κάποιος χρήστης πατήσει το κουμπί Εργαλεία όταν το επισημασμένο στοιχείο δεν είναι επιλεγμένο, το στοιχείο
επιλέγεται αυτομάτως ως επιλεγμένο.
• Για τις λεπτομερείς προδιαγραφές κάθε λειτουργίας, ανατρέξτε στη Διαχείριση καναλιών NEO.
Ελληνικά
59
Πανό CH [όταν ο αριθμός καναλιών εκχωρείται σε εξωτερική πηγή σήματος]
✎✎ Σημειώσεις
• Εφαρμόζονται οι προδιαγραφές πανό τηλεοπτικών καναλιών.
• Όταν υπάρχει κάποιο στοιχείο που δεν υποστηρίζεται ή δεν υπάρχουν αντίστοιχες πληροφορίες, οι τιμές του
στοιχείου δεν προβάλλονται.
• Ο αριθμός καναλιού εμφανίζεται ως το "όνομα εξωτερικής πηγής σήματος".
Στοιχεία
Αρ.
Όνομα
1
Όνομα εξωτερικής
πηγής σήματος
Περιγραφή
Η Λίστα καναλιών παρέχει ορισμένες πληροφορίες για την τηλεόραση ειδών.
• Λειτουργία χώρας
• Αλλάζει τη λειτουργία είδους.
¦¦ Mixed Channel Map
Ο χάρτης μικτών καναλιών είναι μια λειτουργία για τη μίξη καναλιών εναέριας, καλωδιακής και δορυφορικής
τηλεόρασης.
[Εκτός από τα μοντέλα που κυκλοφορούν στην Αυστραλία, τη Σιγκαπούρη και τη Νέα Ζηλανδία]
–– Ο χάρτης μικτών καναλιών πρέπει να είναι ενεργοποιημένος προκειμένου να γίνει μίξη καναλιών τύπου
Κεραία, Καλωδιακή και Δορυφόρος.
–– Χρησιμοποιήστε την επιλογή Επεξεργαστής καναλιού για να ταξινομήσετε τα κανάλια μετά την ενεργοποίηση της
λειτουργίας "Χάρτης μικτών καναλιών" στο μενού επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου.
60
Ελληνικά
¦¦ Sound Bar
•• Sound-Bar και τηλεοράσεις φιλοξενίας της Samsung
‒‒ Η χρήση συσκευών Sound-Bar και τηλεοράσεων φιλοξενίας της Samsung υποστηρίζει τη δυνατότητα ARC
με σύνδεση HDMI. Αν συνδέσετε μια συμβατή συσκευή Sound-Bar της Samsung σε μια συμβατή τηλεόραση
φιλοξενίας της Samsung χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI, οι ένοικοι μπορούν να ακούν τον ήχο της
τηλεόρασης μέσω της συσκευής Sound-Bar.
‒‒ Τα μοντέλα που υποστηρίζουν τη λειτουργία ARC παρατίθενται παρακάτω:
•• Συσκευές Sound-Bar: HW-H450/H550/H570/H600/H7500
HW-J450/J470/J550
HW-K450/K550
•• Ρύθμιση των συσκευών Sound-Bar στον τρόπο λειτουργίας ξενοδοχείου
1. Ρυθμίστε τις παρακάτω επιλογές του μενού ξενοδοχείου:
‒‒ Hotel option > System > Sound Bar Out = On.
‒‒ Hotel option > Power On > Power On Volume EN = User Defined.
‒‒ Hotel option > Power On > Power On Volume > Set greater than 0.
‒‒ Hotel option > Power On > Max Volume > Set greater than 0.
2. Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI ανάμεσα στην υποδοχή HDMI OUT στο πίσω μέρος της συσκευής Sound-Bar και τη θύρα
HDMI IN 1 (που υποστηρίζει ARC) στην τηλεόραση φιλοξενίας.
3. Μετά τη σύνδεση της συσκευής Sound-Bar στην τηλεόραση φιλοξενίας, όταν ενεργοποιείται η τηλεόραση, η συσκευή
Sound-Bar ανιχνεύει αυτόματα την τηλεόραση και κατόπιν μεταβαίνει αυτόματα στον τρόπο λειτουργίας ξενοδοχείου.
Λειτουργικά χαρακτηριστικά τρόπου λειτουργίας ξενοδοχείου συσκευής Sound Bar:
•• Η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συγχρονίζεται με την τηλεόραση
•• Η λειτουργία HDMI_CEC είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή
•• Λειτουργεί μόνο μέσω της θύρας "HDMI OUT"
•• Το πλήκτρο "τρόπου λειτουργίας σήματος εισόδου" στο VFD είναι απενεργοποιημένο, για να αποτραπεί η μη
αναμενόμενη αλλαγή της πηγής ήχου.
•• Λαμβάνονται προσαρμόσιμες ρυθμίσεις ενεργοποίησης και μέγιστης έντασης ήχου από το μενού επιλογών
λειτουργίας ξενοδοχείου της τηλεόρασης. Ωστόσο, οι τιμές έντασης ήχου ενεργοποίησης και μέγιστης έντασης
ήχου της συσκευής Sound-Bar ρυθμίζονται στο ½ των ρυθμίσεων έντασης ήχου ενεργοποίησης και μέγιστης
έντασης ήχου του μενού επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου της τηλεόρασης.
Παράδειγμα: Αν η ένταση ήχου ενεργοποίησης είναι 20 και η μέγιστη ένταση ήχου είναι 90 στην τηλεόραση,
τότε η ένταση ήχου ενεργοποίησης θα είναι 10 και η μέγιστη ένταση ήχου θα είναι 45 στη συσκευή Sound Bar.
* Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Ελληνικά
61
¦¦ Τρόπος λειτουργίας ασφαλείας
Προδιαγραφές σχεδιασμού
• Αυτή η δυνατότητα περιορίζει ορισμένες λειτουργίες όπως το TTX και την είσοδο σήματος από εξωτερικές πηγές
(HDMI, USB) σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, όπως ένα σωφρονιστικό ίδρυμα.
• Η πρόσβαση στο μενού ασφαλείας απορρίπτεται χωρίς τον κωδικό πρόσβασης.
• Ρύθμιση ασφαλείας
–– Η ρύθμιση ασφαλείας μπορεί να οριστεί σε ON ή σε OFF.
–– Η προεπιλογή είναι OFF (Απενεργοποίηση).
–– Ρύθμιση ασφαλείας: Αν ενεργοποιηθεί, η είσοδος σήματος από εξωτερικές πηγές (HDMI, USB) και η λειτουργία
TTX απενεργοποιούνται.
• Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης
–– Αυτή η επιλογή επιτρέπει στους χρήστες να αλλάξουν τον κωδικό πρόσβασης.
–– Οι χρήστες πρέπει να εισάγουν τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης, ένα νέο κωδικό πρόσβασης και την
επιβεβαίωση του νέου κωδικού πρόσβασης.
• Επαναφορά κωδικού πρόσβασης
–– Αυτή η επιλογή επαναφέρει τον κωδικό πρόσβασης.
–– Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι "00000000".
–– Η επιλογή επαναφοράς κωδικού πρόσβασης είναι ορατή μόνο στο μενού εργοστασιακών ρυθμίσεων,
χρησιμοποιώντας το συνδυασμό πλήκτρων Info και Factory.
Δεν είναι ορατή όταν χρησιμοποιείται ο συνδυασμός πλήκτρων MUTE + 1 + 1 + 9 + ENTER.
• Αν είναι ενεργοποιημένη, η λειτουργία SIRCH δεν είναι διαθέσιμη.
• Η επιλογή επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων δεν επαναφέρει τη ρύθμιση ασφαλείας.
62
Ελληνικά
Εγκατάσταση του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο
Το κιτ τοποθέτησης στον τοίχο (πωλείται ξεχωριστά) σας επιτρέπει να τοποθετήσετε την τηλεόραση στον τοίχο. Για
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση στον τοίχο, ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν το στήριγμα
τοποθέτησης στον τοίχο. Απευθυνθείτε σε έναν τεχνικό για να σας βοηθήσει στην εγκατάσταση του στηρίγματος
τοποθέτησης στον τοίχο. Δεν σας συνιστούμε να το κάνετε μόνοι σας.
Στην περίπτωση που αποφασίσετε να εγκαταστήσετε μόνοι σας την τηλεόραση, η εταιρεία Samsung Electronics δεν
φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές στο προϊόν ή τραυματισμό, δικό σας ή τρίτων.
Προδιαγραφές (VESA) κιτ τοποθέτησης στον τοίχο
✎✎ Το κιτ τοποθέτησης στον τοίχο δεν παρέχεται, αλλά πωλείται ξεχωριστά.
Εγκαταστήστε το στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο σε έναν σταθερό τοίχο, που είναι κάθετος προς το δάπεδο. Όταν το
τοποθετείτε σε άλλα υλικά κατασκευής, επικοινωνήστε με την πλησιέστερη αντιπροσωπία. Αν τοποθετηθεί σε οροφή ή
τοίχο με κλίση, ενδέχεται να πέσει και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Οι τυπικές διαστάσεις των κιτ τοποθέτησης στον τοίχο εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.
• Με την αγορά του κιτ τοποθέτησης στον τοίχο της εταιρείας μας, σας παρέχεται ένα λεπτομερές εγχειρίδιο
εγκατάστασης και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη συναρμολόγησή του.
• Μη χρησιμοποιείτε βίδες που δεν πληρούν τις προδιαγραφές των τυπικών βιδών VESA.
• Μη χρησιμοποιείτε βίδες μεγαλύτερου μήκους από τις τυπικές διαστάσεις, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά
στο εσωτερικό της τηλεόρασης.
• Για τα στηρίγματα τοποθέτησης στον τοίχο που δεν πληρούν τις προδιαγραφές των τυπικών βιδών VESA, το μήκος
των βιδών ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις προδιαγραφές του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο.
• Μη βιδώνετε τις βίδες υπερβολικά σφιχτά, καθώς ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή να προκληθεί πτώση
του προϊόντος και ενδεχόμενος τραυματισμός. Η εταιρεία Samsung δεν φέρει ευθύνη για τέτοιου είδους ατυχήματα.
• Η εταιρεία Samsung δεν φέρει ευθύνη για πρόκληση ζημιάς στο προϊόν ή τραυματισμό, αν χρησιμοποιηθεί στήριγμα
τοποθέτησης στον τοίχο που δεν ικανοποιεί τις προδιαγραφές VESA ή δεν είναι εγκεκριμένο ή αν ο πελάτης δεν
ακολουθήσει τις οδηγίες εγκατάστασης του προϊόντος.
• Κατά την τοποθέτηση αυτής της τηλεόρασης στον τοίχο, η κλίση της δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15 μοίρες.
Στήριγμα
τοποθέτησης
στον τοίχο
Προσαρμογέας
τοποθέτησης στον τοίχο
TV
C
Στήριγμα
Προσαρμογέας
τοποθέτησης τοποθέτησης στον τοίχο
στον τοίχο
TV
C
Ίντσες
Προδιαγραφές VESA (A * B)
C (mm)
Τυπική βίδα
Ποσότητα
55 ~ 65
400 X 400
43 ~ 45
M8
4
Μη στερεώνετε το κιτ τοποθέτησης στον τοίχο με την τηλεόραση αναμμένη. Ενδέχεται να προκληθεί
τραυματισμός λόγω ηλεκτροπληξίας.
Ελληνικά
63
Στερέωση της τηλεόρασης στον τοίχο
Προσοχή: Αν τραβήξετε, σπρώξετε ή σκαρφαλώσετε επάνω στην τηλεόραση, ενδέχεται να προκαλέσετε την πτώση της. Πιο
συγκεκριμένα, βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά σας δεν κρέμονται από την τηλεόραση και δεν την αποσταθεροποιούν από τη θέση
της. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, η τηλεόραση ενδέχεται να ανατραπεί, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Ακολουθήστε
όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας που υποδεικνύονται στο φυλλάδιο για την ασφάλεια που παρέχεται. Για πρόσθετη
σταθερότητα, εγκαταστήστε τη συσκευή ασφαλείας προστασίας από πτώση, όπως φαίνεται παρακάτω.
Για να μην πέσει η τηλεόραση
1. Περάστε τις βίδες στους σφιγκτήρες και βιδώστε τις σταθερά στον τοίχο. Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες έχουν στερεωθεί
καλά στον τοίχο.
✎✎ Ενδέχεται να χρειαστείτε επιπλέον υλικά, όπως ένα άγκιστρο, ανάλογα με τον τύπο του τοίχου.
✎✎ Μιας και οι απαραίτητοι σφιγκτήρες, οι βίδες και το σχοινί δεν παρέχονται, αγοράστε τα ξεχωριστά.
2. Αφαιρέστε τις βίδες από το πίσω κεντρικό μέρος της τηλεόρασης, περάστε τις βίδες στους σφιγκτήρες και, στη
συνέχεια, βιδώστε τις και πάλι στην τηλεόραση.
✎✎ Οι βίδες ενδέχεται να μη συνοδεύουν το προϊόν. Σε αυτήν την περίπτωση, αγοράστε βίδες σύμφωνα με τις
παρακάτω προδιαγραφές.
3. Συνδέστε τους σφιγκτήρες που είναι στερεωμένοι στην τηλεόραση και τους σφιγκτήρες που είναι στερεωμένοι στον
τοίχο με ένα δυνατό συρματόσχοινο και, στη συνέχεια, δέστε το σχοινί σφιχτά.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Τοποθετήστε την τηλεόραση κοντά στον τοίχο, έτσι ώστε να μην μπορεί να πέσει προς τα πίσω.
• Είναι πιο ασφαλές να συνδέσετε το σχοινί έτσι ώστε οι σφιγκτήρες που είναι στερεωμένοι στον τοίχο να
βρίσκονται στο ίδιο ή σε χαμηλότερο ύψος από τους σφιγκτήρες που είναι στερεωμένοι στην τηλεόραση.
• Λύστε το σχοινί προτού μετακινήσετε την τηλεόραση.
4. Επιβεβαιώστε ότι όλες οι συνδέσεις έχουν στερεωθεί σωστά. Να πραγματοποιείτε περιοδικούς ελέγχους των
συνδέσεων για τυχόν ίχνη καταπόνησης και εξασθένησης. Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία για την ασφάλεια των
συνδέσεών σας, αποταθείτε σε έναν επαγγελματία για την εγκατάσταση.
Αντικλεπτική κλειδαριά Kensington
Η κλειδαριά Kensington δεν παρέχεται από τη Samsung. Είναι μια συσκευή που
ασφαλίζει το σύστημα σε μια συγκεκριμένη θέση, όταν αυτό χρησιμοποιείται σε
δημόσιο χώρο. Η εμφάνιση και η μέθοδος κλειδώματος ενδέχεται να διαφέρουν
από αυτές της εικόνας, ανάλογα με τον κατασκευαστή. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
που συνοδεύει την κλειδαριά Kensington για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τη σωστή χρήση της.
Για να ασφαλίσετε το προϊόν, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Εντοπίστε το εικονίδιο “K” στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Δίπλα στο εικονίδιο
“K” υπάρχει μια υποδοχή Κensington.
1
<Προαιρετικό>
1. Τυλίξτε το καλώδιο της κλειδαριάς Kensington γύρω από κάποιο μεγάλο,
σταθερό αντικείμενο, όπως ένα γραφείο ή μια καρέκλα.
2. Περάστε το άκρο του καλωδίου με το λουκέτο προσαρτημένο, μέσα από το
βρόχο που υπάρχει στο άκρο του καλωδίου της κλειδαριάς Kensington.
3. Τοποθετήστε τη συσκευή κλειδώματος μέσα στην υποδοχή Kensington του
προϊόντος (1).
4. Ασφαλίστε το λουκέτο.
✎✎ Αυτές είναι γενικές οδηγίες. Για ακριβείς οδηγίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη συσκευή
κλειδώματος.
✎✎ Η συσκευή κλειδώματος πωλείται ξεχωριστά.
✎✎ Η θέση της κλειδαριάς Kensington ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο της.
64
Ελληνικά
Προδιαγραφές
Περιβαλλοντικές συνθήκες
Θερμοκρασία λειτουργίας
Υγρασία λειτουργίας
Θερμοκρασία φύλαξης
Υγρασία φύλαξης
Όνομα μοντέλου
10 °C έως 40 °C (50 °F έως 104 °F)
10% έως 80%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
-20 °C έως 45 °C (-4 °F έως 113 °F)
5% έως 95%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
HG55EE890W
Ανάλυση οθόνης
3840 x 2160
Καμπυλότητα της οθόνης
Μέγεθος οθόνης (Διαγώνιος)
4200R
55 ίντσες
Ήχος (Έξοδος)
Διαστάσεις (ΠxYxB)
Κυρίως σώμα
Με βάση
Βάρος
Χωρίς βάση
Με βάση
HG65EE890W
65 ίντσες
10 W x 2
1232,0 x 714,5 x 97,3 mm
1232,0 x 786,1 x 334,1 mm
1450,8 x 839,9 x 114,9 mm
1450,8 x 923,4 x 378,7 mm
17,2 kg
19,2 kg
23,6 kg
27,2 kg
✎✎ Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση,
✎✎ Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την κατανάλωση ρεύματος, ανατρέξτε στην ετικέτα που είναι
επικολλημένη στο προϊόν.
✎✎ Για πληροφορίες σχετικά με τις δεσμεύσεις της Samsung αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τις
κανονιστικές υποχρεώσεις που αφορούν τα συγκεκριμένα προϊόντα π.χ. REACH, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική
διεύθυνση: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Ελληνικά
65
Διαστάσεις
Εμπρός όψη / Πλάγια όψηΛεπτομέρεια βάσης στήριξης
7
1
2
3
5
6
4
8
(Μονάδα: mm)
1
2
3
4
5
6
7
8
HG55EE890W
1232,0
1208,6
683,4
947,5
714,5
786,1
97,3
334,1
HG65EE890W
1450,8
1425,1
806,5
1061,3
839,9
923,4
114,9
378,7
Λεπτομέρεια πίνακα υποδοχών / Πίσω όψη
✎✎ Για τις λεπτομέρειες των διαστάσεων, ανατρέξτε στην τοποθεσία Displaysolutions.samsung.com.
66
Ελληνικά
Λεπτομέρεια βάσης στήριξης
•• HG55EE890W
(Μονάδα: mm)
248,2
947,5
334,1
334,1
•• HG65EE890W
(Μονάδα: mm)
276,9
1061,3
378,7
378,7
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σχέδια δεν είναι όλα απαραιτήτως στην πραγματική κλίμακα, Ορισμένες διαστάσεις υπόκεινται
σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, Ανατρέξτε στις διαστάσεις προτού πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση της
τηλεόρασής σας, Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά ή εκτυπωτικά σφάλματα,
Ελληνικά
67
Άδεια χρήσης
Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από τη Dolby Laboratories. Η επωνυμία Dolby και το
σύμβολο διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc.
DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS
Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks
of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.
© DTS, Inc. All Rights Reserved.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS
Studio Sound are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States
and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo
are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States
and other countries.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your
registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used
under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)
Open Source Licence Notice is written only English.
68
Ελληνικά
Επικοινωνία με τη SAMSUNG σε όλο τον κόσμο
Αν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της
SAMSUNG.
Χώρα
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών
Διαδικτυακή τοποθεσία
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SPAIN
34902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
EE890W-EU-GRE-02
Download PDF

advertising