Samsung | UBD-K8500 | Samsung Ultra HD Blu-ray Player K8500 Εγχειρίδιο χρήσης

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ
UBD-K8500
φανταστείτε τις δυνατότητες
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν Samsung.
Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις, δηλώστε το προϊόν σας στη διαδικτυακή
διεύθυνση
www.samsung.com/register
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Προειδοποιηση
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι
υπάρχει υψηλή τάση στο εσωτερικό του
προϊόντος. Είναι επικίνδυνο να έρχεστε
σε επαφή με οποιοδήποτε εσωτερικό
εξάρτημα αυτού του προϊόντος.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ : ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ
ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ
ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ). ΔΕΝ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ
ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι
σημαντικά έντυπα αναφορικά με τη
λειτουργία και τη συντήρηση του
προϊόντος συνοδεύουν αυτό το προϊόν.
Προϊόν κατηγορίας ΙΙ: Αυτό το
σύμβολο υποδεικνύει ότι δεν
απαιτείται σύνδεση ασφαλείας με
την ηλεκτρική γείωση.
Τάση εναλλασσόμενου ρεύματος:
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει
ότι η ονομαστική τάση που
επισημαίνεται με το σύμβολο
είναι τάση εναλλασσόμενου
ρεύματος.
Τάση συνεχούς ρεύματος:
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει
ότι η ονομαστική τάση που
επισημαίνεται με το σύμβολο
είναι τάση συνεχούς ρεύματος.
Προσοχή, συμβουλευτείτε
τις οδηγίες χρήσης: Αυτό το
σύμβολο καθοδηγεί το χρήστη να
συμβουλευτεί το εγχειρίδιο χρήσης
για περαιτέρω πληροφορίες
σχετικά με την ασφάλεια.
• Στο περίβλημα της συσκευής, καθώς και στο
πίσω ή το κάτω μέρος υπάρχουν σχισμές και
ανοίγματα για τον απαραίτητο εξαερισμό.
Για την αξιόπιστη λειτουργία της συσκευής
αυτής και για την προστασία της από τυχόν
υπερθέρμανση, οι εν λόγω σχισμές και
ανοίγματα δεν θα πρέπει να μπλοκαριστούν
ούτε να καλυφθούν.
-- Μην τοποθετείτε τη συσκευή αυτή σε
περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκες ή
εντοιχισμένα ερμάρια, εκτός εάν εξασφαλίζεται
επαρκής εξαερισμός.
2
-- Μην τοποθετείτε τη συσκευή αυτή κοντά ή πάνω
από καλοριφέρ ή θερμαντικό σώμα ή επάνω σε
επιφάνεια εκτεθειμένη σε άμεσο ηλιακό φως.
-- Μην τοποθετείτε δοχεία (βάζα κ.λπ.) που
περιέχουν νερό επάνω σε αυτήν τη συσκευή.
Εάν πέσει νερό, μπορεί να προκληθεί
πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
• Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη στη
βροχή και μην την τοποθετείτε κοντά σε
νερό (κοντά σε μπανιέρα, νεροχύτη κουζίνας,
πισίνα κ.λπ.). Εάν η συσκευή αυτή βραχεί κατά
λάθος, αποσυνδέστε την από την παροχή
ρεύματος και επικοινωνήστε αμέσως με κάποιον
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
• Η συσκευή αυτή χρησιμοποιεί μπαταρίες.
Στην περιοχή σας, ενδέχεται να ισχύουν
περιβαλλοντικοί κανονισμοί βάσει των οποίων
είστε υποχρεωμένοι να απορρίπτετε κατάλληλα
τις μπαταρίες αυτές. Απευθυνθείτε στον τοπικό
σας φορέα για πληροφορίες σχετικά με την
απόρριψη ή την ανακύκλωση του προϊόντος.
• Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες, τα καλώδια
προέκτασης ή τους προσαρμογείς πέρα των
δυνατοτήτων τους, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να
οδηγήσει σε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
• Περάστε τα καλώδια ρεύματος με τέτοιον τρόπο,
ώστε να μην τα πατάτε και να προστατεύονται
από φθορές που είναι δυνατό να προκληθούν
από άλλα αντικείμενα που τοποθετούνται επάνω
σε αυτά ή προς αυτά. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή
στα καλώδια στην άκρη του φις, στις πρίζες,
καθώς και στο σημείο σύνδεσης με τη συσκευή.
• Για την προστασία της συσκευής αυτής κατά
τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν πρόκειται να
μείνει χωρίς επιτήρηση ή όταν δεν πρόκειται
να χρησιμοποιηθεί για μεγάλες χρονικές
περιόδους, αποσυνδέστε την από την πρίζα και
αποσυνδέστε το σύστημα κεραίας ή καλωδιακής
τηλεόρασης. Με αυτό τον τρόπο αποτρέπετε
πιθανή βλάβη της συσκευής από κεραυνούς και
υπερτάσεις ρεύματος.
Ελληνικά
Ελληνικά
Πληροφορίες για την ασφάλεια
3
• Απευθυνθείτε σε κάποιο εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις για πληροφορίες, εάν σκοπεύετε
να τοποθετήσετε το προϊόν σας σε χώρο με
πολύ σκόνη, υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες,
μεγάλο ποσοστό υγρασίας, χημικές ουσίες
ή σε χώρο όπου θα λειτουργεί 24 ώρες το
εικοσιτετράωρο όπως σε κάποιο αεροδρόμιο,
σιδηροδρομικό σταθμό κ.λπ. Εάν δεν το κάνετε
αυτό, μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά στο
προϊόν σας.
• Να χρησιμοποιείτε μόνο φις και πρίζες με την
κατάλληλη γείωση.
-- Τυχόν ακατάλληλη γείωση μπορεί να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή ζημιά σε
εξοπλισμό. (Μόνο για εξοπλισμό κατηγορίας 1.)
• Για να απενεργοποιήσετε εντελώς τη συσκευή
αυτή, πρέπει να την αποσυνδέσετε από την
πρίζα. Κατά συνέπεια, η πρίζα και το φις
ρεύματος θα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμα
ανά πάσα στιγμή.
• Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το προϊόν.
• Αποθηκεύστε τα αξεσουάρ (μπαταρία κ.λπ.) σε
ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά.
• Μην τοποθετήσετε το προϊόν σε ασταθή θέση
όπως σε κάποιο ράφι που κουνιέται, σε κεκλιμένο
δάπεδο ή σε θέση που είναι εκτεθειμένη σε
κραδασμούς.
• Μην αφήσετε το προϊόν να πέσει κάτω και
μην το χτυπάτε. Εάν το προϊόν υποστεί ζημιά,
αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και
επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις.
• Για να καθαρίσετε τη συσκευή αυτή,
αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την
πρίζα και σκουπίστε το προϊόν με ένα μαλακό,
στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε χημικά
όπως κερί, βενζόλιο, αλκοόλη, διαλυτικά,
εντομοκτόνα, αποσμητικά χώρου, λιπαντικά ή
απορρυπαντικά. Εξαιτίας των χημικών αυτών
μπορεί να προκληθεί αλλοίωση στην εμφάνιση
του προϊόντος και να σβηστούν οι τυπωμένες
ενδείξεις επάνω στο προϊόν.
• Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή
πιτσιλίσματα υγρών. Μην τοποθετείτε δοχεία
γεμάτα με υγρό, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.
• Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στη φωτιά.
• Μη συνδέετε πολλαπλές ηλεκτρικές συσκευές
στην ίδια πρίζα. Η υπερφόρτωση μιας πρίζας
μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανσή της, με
αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά.
01
• Προτού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος AC
στην έξοδο του προσαρμογέα DC, βεβαιωθείτε
ότι η τάση του προσαρμογέα DC αντιστοιχεί
στην τοπική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
• Ποτέ μην εισάγετε οτιδήποτε μεταλλικό μέσα
στα ανοικτά μέρη της συσκευής αυτής. Εάν το
κάνετε, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
• Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, ποτέ μην
αγγίζετε το εσωτερικό της συσκευής αυτής.
Η συσκευή αυτή θα πρέπει να ανοίγει μόνο από
ειδικευμένο τεχνικό.
• Φροντίστε να συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος
μέχρι να εφαρμόσει καλά. Κατά την αποσύνδεση
του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα, να
τραβάτε πάντοτε το καλώδιο ρεύματος από το
φις του. Ποτέ μην τραβάτε το ίδιο το καλώδιο
ρεύματος για να το αποσυνδέσετε. Μην αγγίζετε
το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
• Εάν η συσκευή αυτή δεν λειτουργεί φυσιολογικά
- συγκεκριμένα, εάν παρατηρηθούν ασυνήθιστοι
ήχοι ή μυρωδιές από τη συσκευή – αποσυνδέστε
την αμέσως και επικοινωνήστε με κάποιον
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή κέντρο σέρβις.
• Συντήρηση του περιβλήματος.
-- Προτού συνδέσετε άλλα εξαρτήματα σε αυτό
το προϊόν, φροντίστε να τα απενεργοποιήσετε.
-- Αν μετακινήσετε ξαφνικά το προϊόν από
έναν ψυχρό σε έναν θερμό χώρο, ενδέχεται
να σχηματιστεί συμπύκνωση υγρασίας
στα λειτουργικά μέρη του και το φακό
του, προκαλώντας προβλήματα κατά την
αναπαραγωγή δίσκων. Αν συμβεί κάτι τέτοιο,
αποσυνδέστε το προϊόν, περιμένετε δύο ώρες
και, στη συνέχεια, συνδέστε το φις ρεύματος
στην πρίζα. Κατόπιν, τοποθετήστε το δίσκο
και δοκιμάστε ξανά να τον αναπαράγετε.
• Φροντίστε να τραβήξετε το φις από την πρίζα,
εάν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί
ή εάν πρόκειται να απομακρυνθείτε από το σπίτι
για παρατεταμένο χρονικό διάστημα (ειδικά
όταν μένουν μόνοι στο σπίτι παιδιά, ηλικιωμένοι
ή άτομα με αναπηρία).
-- Η συσσωρευμένη σκόνη μπορεί να προκαλέσει
ηλεκτροπληξία, ηλεκτρική διαρροή ή πυρκαγιά,
δημιουργώντας σπινθήρες και θερμότητα στο
καλώδιο ρεύματος ή αλλοιώνοντας τη μόνωση.
Πληροφορίες για την ασφάλεια
• Εάν αντικαταστήσετε την μπαταρία του
τηλεχειριστηρίου με λάθος τύπο μπαταρίας,
υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Αντικαταστήστε την
μπαταρία μόνο με μια άλλη ίδιου ή αντίστοιχου
τύπου.
• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΓΙΑ ΝΑ
ΑΠΟΤΡΑΠΕΙ Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΝΑ ΚΡΑΤΑΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ
ΚΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ
ΓΥΜΝΗ ΦΛΟΓΑ.
• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
-- Προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος
πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέσετε τη
συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
Προϊόν ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
Η παρούσα συσκευή αναπαραγωγής CD έχει
κατηγοριοποιηθεί ως προϊόν ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
1. Με τη διενέργεια χειρισμών, ρυθμίσεων ή
διαδικασιών άλλων από αυτών που καθορίζονται
σε αυτό το έγγραφο, υπάρχει κίνδυνος έκθεσης σε
ακτινοβολία.
ΠΡΟΣΟΧΗ :
• ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΙΑ
ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΑ ΛΕΪΖΕΡ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΑΠΟΒΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΚΤΕΘΕΙ
ΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΗΣ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ
ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΩΣΤΑ,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.
• ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΛΕΪΖΕΡ. Η
ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Ή ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ή Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΛΥΣΗ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ. ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
ΚΑΙ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝΟΣ ΣΑΣ.
ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
Αυτό το προϊόν πληροί τους κανονισμούς της ΕΕ
όταν χρησιμοποιούνται θωρακισμένα καλώδια
και βύσματα για τη σύνδεσή του με άλλον
εξοπλισμό. Για να αποφύγετε ηλεκτρομαγνητικές
παρεμβολές με ηλεκτρικές συσκευές, όπως π.χ.
ραδιόφωνα και τηλεοράσεις, χρησιμοποιήστε
θωρακισμένα καλώδια και βύσματα για τις
συνδέσεις.
4
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Αν ο αριθμός περιοχής ενός Ultra HD Blu-ray
Disc/Blu-ray Disc/DVD δεν αντιστοιχεί στον
αριθμό περιοχής αυτού του προϊόντος, το
προϊόν δεν μπορεί να αναπαράγει το δίσκο.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το καλώδιο ρεύματος σε αυτόν τον εξοπλισμό
παρέχεται με ένα χυτό φις, το οποίο περιλαμβάνει
μια ασφάλεια. Η τιμή της ασφάλειας υποδεικνύεται
στην όψη του φις με τις ακίδες.
Εάν χρειάζεται αντικατάσταση, πρέπει να
χρησιμοποιήσετε μια ασφάλεια εγκεκριμένη κατά
BS1362 με την ίδια ονομαστική τιμή.
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το φις χωρίς το κάλυμμα
της ασφάλειας, αν το κάλυμμα είναι αποσπώμενο.
Εάν απαιτείται ανταλλακτικό κάλυμμα ασφάλειας,
πρέπει να είναι ίδιου χρώματος με την όψη του φις
με τις ακίδες. Διατίθενται ανταλλακτικά καλύμματα
από την τοπική αντιπροσωπία.
Αν το τοποθετημένο φις δεν είναι κατάλληλο για
τις πρίζες στο σπίτι σας ή αν το καλώδιο δεν είναι
αρκετά μακρύ ώστε να φτάσει σε κάποια πρίζα,
θα πρέπει να αγοράσετε ένα κατάλληλο καλώδιο
προέκτασης εγκεκριμένο ως προς την ασφάλεια ή να
συμβουλευτείτε την τοπική αντιπροσωπία για βοήθεια.
Ωστόσο, αν δεν υπάρχει εναλλακτική λύση από
την αποκοπή του φις, αφαιρέστε την ασφάλεια
και, στη συνέχεια, απορρίψτε το φις με ασφάλεια.
Μην συνδέετε το φις σε πρίζα ρεύματος, καθώς
υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από το γυμνό
εύκαμπτο καλώδιο.
Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή
ρεύματος, πρέπει να τραβήξετε το φις από την
πρίζα και, ως εκ τούτου, η πρόσβαση στην πρίζα
θα πρέπει να είναι εύκολη.
Το προϊόν που συνοδεύει αυτό το εγχειρίδιο
χρήσης διατίθεται κατόπιν αδείας και υπόκειται
στους κανονισμούς προστασίας της πνευματικής
ιδιοκτησίας τρίτων μερών.
Ελληνικά
Προφυλάξεις
1. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
2. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
3. Λάβετε υπόψη σας όλες τις προειδοποιήσεις.
4. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
5. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε
νερό.
6. Καθαρίζετε μόνο με ένα στεγνό πανί.
7. Μη φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού.
Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή.
8. Μην τοποθετείτε κοντά σε πηγές θερμότητας
όπως καλοριφέρ, θερμαντικά σώματα,
ηλεκτρικές κουζίνες ή άλλες συσκευές
(συμπεριλαμβανομένων δεκτών AV) που
παράγουν θερμότητα.
Χρήση της λειτουργίας 3D
9. Μη ματαιώνετε τον σκοπό ασφαλείας του
πολωμένου φις ή του φις με ακροδέκτη
γείωσης. Τα πολωμένα φις διαθέτουν δύο
πλακέ ακροδέκτες, με τον έναν πιο πλατύ
από τον άλλο. Τα φις με ακροδέκτη γείωσης
διαθέτουν δύο πλακέ ακροδέκτες και έναν
τρίτο κυλινδρικό ακροδέκτη γείωσης. Ο
πλακέ ακροδέκτης ή ο τρίτος κυλινδρικός
ακροδέκτης παρέχονται για την ασφάλειά
σας. Αν το παρεχόμενο φις δεν ταιριάζει στην
πρίζα σας, συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο
για την αντικατάσταση της πεπαλαιωμένης
πρίζας.
10. Μην πατάτε και μη διπλώνετε το καλώδιο
ρεύματος, προστατεύστε το από φθορές
ειδικά στο φις, τις υποδοχές και τα σημεία
σύνδεσης με τη συσκευή.
11. Χρησιμοποιείτε μόνο τα προσαρτήματα/
αξεσουάρ που καθορίζονται από τον
κατασκευαστή.
5
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ 3D.
Διαβάστε και κατανοήστε τις ακόλουθες
πληροφορίες για την ασφάλεια προτού
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 3D.
• Ορισμένοι θεατές ενδέχεται να αισθανθούν
δυσφορία κατά την παρακολούθηση
τηλεόρασης 3D, όπως ζαλάδα, ναυτία και
πονοκεφάλους.
Αν παρουσιαστεί οποιοδήποτε τέτοιο σύμπτωμα,
σταματήστε να παρακολουθείτε τηλεόραση 3D,
βγάλτε τα γυαλιά 3D Active και ξεκουραστείτε.
• Η παρακολούθηση εικόνων 3D για
παρατεταμένο χρονικό διάστημα ενδέχεται να
προκαλέσει κόπωση των ματιών. Αν νιώσετε
τα μάτια σας κουρασμένα, σταματήστε να
παρακολουθείτε τηλεόραση 3D, βγάλτε τα
γυαλιά 3D Active και ξεκουραστείτε.
• Ένας υπεύθυνος ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει
συχνά τα παιδιά που χρησιμοποιούν τη
λειτουργία 3D.
Αν κάποιο παιδί αναφέρει ότι έχει κουρασμένα
μάτια, πονοκέφαλο, ζαλάδα ή ναυτία, ζητήστε
του να σταματήσει να παρακολουθεί τηλεόραση
3D και να ξεκουραστεί.
• Μη χρησιμοποιείτε τα γυαλιά 3D Active για
άλλους σκοπούς. (όπως ως γυαλιά μυωπίας,
γυαλιά ηλίου, προστατευτικά γυαλιά κλπ.)
Ελληνικά
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες
λειτουργίας προτού χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.
Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες για την ασφάλεια
που αναφέρονται παρακάτω.
Κρατήστε πρόχειρες αυτές τις οδηγίες λειτουργίας
για μελλοντική αναφορά.
01
Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια
12. Χρησιμοποιείτε μόνο το
καροτσάκι, τη βάση, το
τρίποδο, το στήριγμα ή το
τραπέζι που καθορίζεται από
τον κατασκευαστή ή πωλείται
μαζί με τη συσκευή. Όταν
χρησιμοποιείτε καροτσάκι, θα πρέπει να το
μετακινείτε μαζί με τη συσκευή με προσοχή για
να αποφύγετε τραυματισμό από ενδεχόμενη
ανατροπή.
13. Αποσυνδέετε αυτή τη συσκευή κατά τη διάρκεια
καταιγίδων με κεραυνούς ή όταν δεν τη
χρησιμοποιείτε για μεγάλες χρονικές περιόδους.
14. Αναθέτετε όλες τις εργασίες επισκευής σε
εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις. Απαιτείται
σέρβις όταν η συσκευή έχει υποστεί οποιαδήποτε
ζημιά, όπως ζημιά στο καλώδιο ρεύματος ή
στο φις, πτώση υγρού ή αντικειμένων μέσα στη
συσκευή, έκθεση της συσκευής σε βροχή ή
υγρασία, μη φυσιολογική λειτουργία ή πτώση
της συσκευής.
Πληροφορίες για την ασφάλεια
• Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία 3D ή τα γυαλιά
3D Active όταν περπατάτε ή μετακινείστε. Αν
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 3D ή τα γυαλιά
3D Active ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να
χτυπήσετε σε αντικείμενα, να σκοντάψετε και/
ή να πέσετε, με αποτέλεσμα να τραυματιστείτε
σοβαρά.
• Αν θέλετε να απολαύσετε περιεχόμενο 3D,
συνδέστε μια συσκευή 3D (δέκτης AV ή
τηλεόραση που είναι συμβατή με 3D) στη θύρα
HDMI OUT του προϊόντος χρησιμοποιώντας
ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας. Φορέστε
γυαλιά 3D προτού αναπαράγετε το περιεχόμενο
3D.
• Η συσκευή αναπαραγωγής παράγει σήματα
3D μόνο μέσω ενός καλωδίου HDMI που είναι
συνδεδεμένο στη θύρα HDMI OUT.
• Η ανάλυση του βίντεο σε λειτουργία
αναπαραγωγής 3D προσδιορίζεται από την
ανάλυση του αρχικού βίντεο 3D. Δεν μπορείτε
να αλλάξετε την ανάλυση.
• Ορισμένες λειτουργίες όπως το BD Wise,
η προσαρμογή μεγέθους οθόνης και η
προσαρμογή ανάλυσης ενδέχεται να μην
εκτελούνται σωστά στον τρόπο λειτουργίας
αναπαραγωγής 3D.
• Πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο HDMI
υψηλής ταχύτητας για τη σωστή έξοδο του
σήματος 3D.
• Παραμείνετε σε απόσταση τουλάχιστον τρεις
φορές το πλάτος της οθόνης από την τηλεόραση
όταν παρακολουθείτε εικόνες 3D. Για παράδειγμα,
αν έχετε μια οθόνη 46 ιντσών, παραμείνετε
σε απόσταση 138 ίντσες (3,5 μέτρα) από την
οθόνη.
• Για τη βέλτιστη εικόνα 3D, τοποθετήστε την
οθόνη βίντεο 3D στο επίπεδο των ματιών σας.
• Όταν η συσκευή αναπαραγωγής είναι
συνδεδεμένη σε ορισμένες συσκευές 3D, το εφέ
3D ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
• Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής δεν μετατρέπει
περιεχόμενο 2D σε 3D.
• Η επωνυμία "Blu-ray 3D" και το λογότυπο Blu-ray 3D
είναι εμπορικά σήματα της Blu-ray Disc Association.
6
Ελληνικά
Περιεχόμενο
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
18
Διαδικασία αρχικών ρυθμίσεων
5
19
Πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων
5Προφυλάξεις
5
18
Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια
Χρήση της λειτουργίας 3D
19
20
ΈΝΑΡΞΗ ΧΡΉΣΗΣ
9
Πρόσθετα εξαρτήματα
10
Πίσω όψη
22Δίκτυο
22
15
16
16
17
17
17
Smart Hub
22Σύστημα
24Υποστήριξη
Γνωριμία με το τηλεχειριστήριο
24
Δίκτυα και το Διαδίκτυο
27
Αναβάθμιση λογισμικού
28
Αυτόματη ενημέρωση
24
ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ
15
Λειτουργίες μενού ρυθμίσεων
21Ήχος
11Τηλεχειριστήριο
13
Κουμπιά του τηλεχειριστηρίου που
χρησιμοποιούνται για το μενού ρυθμίσεων
20Εικόνα
10Πρόσοψη
11
Αρχική οθόνη
28
Σύνδεση σε τηλεόραση
Σύνδεση σε ηχοσύστημα
Μέθοδος 1 Σύνδεση σε δέκτη AV
συμβατό με HDMI (HDR), που υποστηρίζει
διέλευση
Μέθοδος 2 Σύνδεση σε δέκτη AV
συμβατό με HDMI, που δεν υποστηρίζει
διέλευση
Μέθοδος 3 Σύνδεση σε δέκτη AV με
ψηφιακό οπτικό καλώδιο
Σύνδεση σε δρομολογητή δικτύου
Ενσύρματο δίκτυο
Ασύρματο δίκτυο
7
Ελληνικά
Διαμόρφωση της σύνδεσης δικτύου σας
Ενημέρωση τώρα
Περιεχόμενο
2Προειδοποιηση
Περιεχόμενο
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ ΜΈΣΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΔΙΚΤΎΟΥ
29
Αναπαραγωγή δίσκων του εμπορίου
41
Δημιουργία ενός Λογαριασμού Samsung
29
Αναπαραγωγή φωτογραφιών, βίντεο και
μουσικής (Πολυμέσα)
42
Χρήση του Samsung Apps
29
30
30
32
32
33
35
35
35
36
36
37
37
37
Φύλαξη και διαχείριση δίσκων
41
Αναπαραγωγή περιεχομένου πολυμέσων
που είναι αποθηκευμένο σε συσκευή USB
45
45
47
49
Χρήση του μενού ρυθμίσεων κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής
Η οθόνη Samsung Apps με μια ματιά
Εκκίνηση εφαρμογής
Screen Mirroring
Χρήση της εφαρμογής Web Browser
Περιήγηση με πλοήγηση και περιήγηση με
δείκτη
Ο πίνακας ελέγχου με μια ματιά
Χρήση του μενού ρυθμίσεων
Σύνδεση των λογαριασμών διαδικτυακών
υπηρεσιών σας με το προϊόν
49BD-LIVE™
Χρήση των μενού Ταξινόμηση κατά και
Επιλογές
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
Έλεγχος αναπαραγωγής μουσικής
Κουμπιά στο τηλεχειριστήριο που
χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή
μουσικής
50
53
Χρήση των μενού Ταξινόμηση κατά και
Επιλογές σε οθόνη αρχείων
54
55
Επανάληψη κομματιών σε CD ήχου
Τυχαία αναπαραγωγή κομματιών σε CD
ήχου
58
58
Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής από CD
ήχου
Χρήση των μενού Ταξινόμηση κατά και
Επιλογές
Χρήση του μενού εργαλείων κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής
58
59
59
60
64
Αποστολή αρχείων
65
Αντιγραφή αρχείων βίντεο, μουσικής ή
φωτογραφιών
65
Χρήση της λειτουργίας αποστολής
Πρόσθετες πληροφορίες
50Σημειωσεις
Χρήση του μενού επιλογών, κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής
39
40
45
Κουμπιά στο τηλεχειριστήριο που
χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή
βίντεο
Αναπαραγωγή περιεχομένου φωτογραφιών
40
44
Έλεγχος αναπαραγωγής βίντεο
38
40
43
Αναπαραγωγή περιεχομένου πολυμέσων
που είναι αποθηκευμένο σε υπολογιστή/
φορητή συσκευή
38Αντιγραφή
38
42
Πριν από τη χρήση του Samsung Apps
66
Ανάλυση σύμφωνα με τον τύπο
περιεχομένου
Επιλογή ψηφιακής εξόδου
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Συμβατότητα δίσκων και μορφών
Τύποι δίσκων και περιεχόμενο που μπορεί
να αναπαράγει η συσκευή αναπαραγωγής
Τύποι δίσκων που δεν μπορεί να
αναπαράγει η συσκευή αναπαραγωγής
Κωδικός περιοχής
Λογότυπα δίσκων που αναπαράγονται από τη
συσκευή αναπαραγωγής
Υποστηριζόμενες μορφές
Ειδοποίηση συμμόρφωσης και
συμβατότητας
Προστασία από αντιγραφή
Αποποίηση ευθυνών για τις υπηρεσίες
δικτύου
Άδεια χρήσης
68Προδιαγραφές
8
Ελληνικά
Έναρξη χρήσης
Πρόσθετα εξαρτήματα
02
Βεβαιωθείτε ότι παρέχονται τα παρακάτω πρόσθετα εξαρτήματα.
DISC
MENU
TITLE MENU
POP-UP
OK
INFO TOOLS
123
TV
POWER
Καλώδιο ρεύματος
+
VOL
SOURCE
Εγχειρίδιο χρήσης
Τηλεχειριστήριο
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΚΑΤΑΠΙΝΕΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ, ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ
Το τηλεχειριστήριο που συνοδεύει αυτό το προϊόν περιέχει μια μπαταρία τύπου κέρματος/
κουμπιού. Αν καταποθεί η μπαταρία τύπου κέρματος/κουμπιού, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά
εσωτερικά εγκαύματα σε μόλις 2 ώρες, γεγονός που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο. Διατηρείτε
τις νέες και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά. Αν το διαμέρισμα μπαταρίας δεν κλείνει
καλά, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν και διατηρήστε το μακριά από παιδιά. Αν νομίζετε ότι
οι μπαταρίες ενδέχεται να έχουν καταποθεί ή να έχουν εισέλθει σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος,
αναζητήστε αμέσως ιατρική φροντίδα.
9
Ελληνικά
Έναρξη χρήσης
Μπαταρία λιθίου
Έναρξη χρήσης
Πρόσοψη
ΚΟΥΜΠΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ
ΚΟΥΜΠΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ/
ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ LED
Κόκκινο: Εκτός λειτουργίας
Πράσινο: Σε λειτουργία
Μπλε που αναβοσβήνει: Εντολή
από τηλεχειριστήριο ή τα κουμπιά της
πρόσοψης, ενημέρωση λογισμικού
ΘΗΚΗ ΔΙΣΚΟΥ
USB HOST
||ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
\\ Για να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση του λογισμικού του προϊόντος μέσω της υποδοχής USB HOST,
θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια μονάδα μνήμης USB.
\\ Όταν το προϊόν προβάλλει το μενού δίσκου Ultra HD Blu-ray ή απλού Blu-ray Disc, δεν μπορείτε να
αρχίσετε την ταινία πατώντας το κουμπί αναπαραγωγής στο προϊόν ή στο τηλεχειριστήριο. Για να
αναπαράγετε την ταινία, πρέπει να επιλέξετε "Αναπαραγωγή ταινίας" ή "Έναρξη" στο μενού δίσκου και,
στη συνέχεια, να πατήσετε το κουμπί OK στο τηλεχειριστήριο.
Πίσω όψη
POWER
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
SUB
(Audio Only)
LAN
MAIN
)
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
POWER
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
(
HDMI OUT
SUB
(Audio Only)
LAN
DIGITAL AUDIO OUT LAN
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
(
MAIN
)
HDMI OUT
HDMI OUT
Από την υποδοχή HDMI 1 γίνεται
έξοδος ήχου και βίντεο.
Από την υποδοχή HDMI 2 γίνεται
έξοδος μόνο ήχου.
\\ Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Anynet+ (HDMI-CEC), συνδέστε ένα καλώδιο HDMI στην
υποδοχή σύνδεσης HDMI 1. Όταν κάνετε τη σύνδεση στην υποδοχή σύνδεσης HDMI 2, η λειτουργία
Anynet+ (HDMI-CEC) δεν θα είναι διαθέσιμη.
10
Ελληνικά
Τηλεχειριστήριο
Γνωριμία με το τηλεχειριστήριο
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της
συσκευής αναπαραγωγής.
Πατήστε για να ανοίξετε και να κλείσετε τη
θήκη δίσκου.
Πατήστε για διακοπή της αναπαραγωγής ενός
δίσκου ή αρχείων.
Πατήστε για αναπαραγωγή δίσκων ή
αρχείων.
ή
Πατήστε για παύση της αναπαραγωγής.
Πατήστε για παράλειψη κεφαλαίων. Πατήστε
παρατεταμένα για αναζήτηση προς τα πίσω
(() ή προς τα εμπρός ()).
Πατήστε για να μεταβείτε στο αρχικό
μενού.
DISC
MENU
TITLE MENU
POP-UP
Χρησιμοποιείται για είσοδο στο μενού
δίσκου.
OK
Χρησιμοποιείται για επιλογή στοιχείων
μενού και αλλαγή των τιμών ενός
μενού.
INFO TOOLS
123
Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
Αυτά τα κουμπιά χρησιμοποιούνται
τόσο για τα μενού της συσκευής
αναπαραγωγής όσο και για αρκετές
λειτουργίες των δίσκων Ultra HD
Blu-ray Disc ή Blu-ray Disc.
TV
POWER
+
VOL
SOURCE
Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε
την τηλεόραση.
Μετά από τη ρύθμιση, σας επιτρέπει
να καθορίσετε την πηγή εισόδου
στην τηλεόραση.
Τοποθέτηση μπαταριών
1
Χρησιμοποιήστε ένα
νόμισμα για να περιστρέψετε
αριστερόστροφα το κάλυμμα
τηλεχειριστηρίου ώστε να το
αφαιρέσετε, όπως φαίνεται
στην παραπάνω εικόνα.
Χρησιμοποιείται για είσοδο στο αναδυόμενο
μενού/μενού τίτλου.
Χρησιμοποιείται για την προβολή των
πληροφοριών αναπαραγωγής.
ή
Πατήστε παρατεταμένα αυτό το κουμπί
για εμφάνιση στην οθόνη του αριθμητικού
πληκτρολογίου.
Πατήστε για να χρησιμοποιήσετε το μενού
Εργαλεία.
Ρύθμιση της έντασης ήχου της τηλεόρασης.
|| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Όπως παραδίνεται η συσκευή, η ένταση του
ήχου της τηλεόρασης, η πηγή του σήματος και
τα κουμπιά ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
λειτουργούν με τις τηλεοράσεις Samsung.
Για να χρησιμοποιήσετε αυτά τα κουμπιά
με τηλεοράσεις άλλων κατασκευαστών,
καταχωρίστε τον κατάλληλο κωδικό ελέγχου
τηλεόρασης που αναφέρεται στη σελίδα
12.
2
3
Τοποθετήστε μια μπαταρία λιθίου των 3
V. Διατηρήστε το θετικό (+) πόλο προς
τα πάνω όταν τοποθετείτε την μπαταρία.
Τοποθετήστε το κάλυμμα μπαταρίας και
ευθυγραμμίστε τα σημάδια ' ' όπως
φαίνεται στην παραπάνω εικόνα.
11
Ελληνικά
Χρησιμοποιήστε ένα
νόμισμα για να περιστρέψετε
δεξιόστροφα το κάλυμμα μέχρι
το τέρμα της διαδρομής του
ώστε να το στερεώσετε στη
θέση του.
Έναρξη χρήσης
\\ Τα παλαιότερα τηλεχειριστήρια των συσκευών αναπαραγωγής BD ενδέχεται να μην είναι συμβατά με
αυτή τη συσκευή.
02
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Έναρξη χρήσης
Χρήση των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου
για την καταχώριση κωδικών τηλεόρασης
1. Πατήστε παρατεταμένα
DISC
1 2 TITLE
3MENU
το κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
MENU
POP-UP
ΤΗΛΕΌΡΑΣΗΣ.
4
2. Ενώ κρατάτε πατημένο
το κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
OK
5
6
ΤΗΛΕΌΡΑΣΗΣ,
7
πατήστε τα κουμπιά
του τηλεχειριστηρίου
123 TOOLS
8 9INFO
0
που αντιστοιχούν
στον διψήφιο κωδικό
τηλεόρασης από την παρακάτω λίστα. Για
TV
καθοδήγηση, χρησιμοποιήστε την εικόνα
στα
δεξιά.
POWER
Για παράδειγμα: Για να εισαγάγετε τον αριθμό
VOL
01, πατήστε το κουμπί TOOLSSOURCE
και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί DISC MENU.
Σημειώστε ότι ορισμένες μάρκες τηλεοράσεων
έχουν περισσότερους από έναν 2ψήφιους
κωδικούς. Εάν ο πρώτος κωδικός δεν
λειτουργήσει, δοκιμάστε τον επόμενο.
+
Κωδικοί ελέγχου τηλεόρασης
Μάρκα
SAMSUNG
AIWA
ANAM
BANG & OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL
EDISON
DAEWOO
EMERSON
FERGUSON
FINLUX
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
Κωδικοί
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
82
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
57
71
73
57
52
75
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34
64
73
06, 49, 57
57
84
70
49, 52, 71
60, 72, 73, 75
52
61, 79
06, 19, 20, 21, 22, 78
12
Μάρκα
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
RADIOLA
RADIOMARELLI
RCA
REX
SABA
SALORA
SANYO
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON ASIA
TOSHIBA
WEGA
YOKO
ZENITH
Ελληνικά
Κωδικοί
06, 69
06, 57
40
57
06, 48, 62, 65
52, 77
83
68
66
74
72, 73, 75
13, 53, 54, 74, 75
06, 56, 57
72, 73, 75
58, 59, 73, 74
06, 56
57
45, 46
74
57, 72, 73, 74, 75
74
41, 42, 43, 44, 48
06
74
36, 37, 38, 39, 48
71
57
57
35, 48
73
67, 73, 75, 76
72, 73, 75
80, 81
47, 48, 49, 50, 51, 52
57
06
63
Συνδέσεις
Σύνδεση σε τηλεόραση
POWER
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
SUB
(Audio Only)
LAN
(
MAIN
SUB
(Audio Only)
LAN
(
MAIN
)
HDMI OUT
)
HDMI OUT
Ήχος
Βίντεο
||ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
\\ Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Anynet+ (HDMI-CEC), συνδέστε ένα καλώδιο HDMI στην
υποδοχή σύνδεσης HDMI 1.
Όταν κάνετε τη σύνδεση στην υποδοχή σύνδεσης HDMI 2, η λειτουργία Anynet+ (HDMI-CEC) δεν θα
είναι διαθέσιμη.
-- Η υποδοχή HDMI 2 δεν λειτουργεί ως έξοδος σήματος βίντεο.
\\ Αν χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο HDMI σε DVI για να συνδέσετε τη συσκευή προβολής σας, πρέπει
επίσης να συνδέσετε την υποδοχή DIGITAL AUDIO OUT στο προϊόν με ένα ηχοσύστημα για να
ακούγεται ήχος.
\\ Τα καλώδια HDMI μεταφέρουν ψηφιακό σήμα βίντεο/ήχου, οπότε δεν χρειάζεται να συνδέσετε ένα
καλώδιο ήχου.
\\ Ανάλογα με την τηλεόραση, ορισμένες αναλύσεις εξόδου HDMI ενδέχεται να μη λειτουργούν. Ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας.
\\ Όταν συνδέετε τη συσκευή αναπαραγωγής στην τηλεόρασή σας για πρώτη φορά ή σε μια νέα
τηλεόραση χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI, η ανάλυση εξόδου HDMI ρυθμίζεται αυτόματα από
τη συσκευή αναπαραγωγής στην υψηλότερη τιμή που υποστηρίζεται από την τηλεόραση.
\\ Τα καλώδια HDMI μεγάλου μήκους ενδέχεται να προκαλέσουν την εμφάνιση θορύβου στην οθόνη. Αν
συμβεί κάτι τέτοιο, ρυθμίστε την επιλογή Πλούσιο χρώμα HDMI σε Απ., από το αντίστοιχο μενού.
\\ Για προβολή βίντεο σε τρόπο λειτουργίας εξόδου σήματος HDMI 720p, 1080i, 1080p ή 2160p, πρέπει
να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας (κατηγορίας 2).
13
Ελληνικά
Συνδέσεις
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
POWER
03
Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται) συνδέστε την υποδοχή HDMI OUT στο πίσω μέρος
της συσκευής αναπαραγωγής με την υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασης.
-- Μη συνδέετε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα τοίχου, μέχρι να πραγματοποιήσετε όλες τις υπόλοιπες
συνδέσεις.
-- Όταν αλλάζετε τις συνδέσεις, απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές προτού ξεκινήσετε.
Συνδέσεις
\\ Η έξοδος HDMI μεταφέρει μόνο καθαρό ψηφιακό σήμα στην τηλεόραση.
Αν η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), εμφανίζεται
θόρυβος στην οθόνη.
\\ Εάν η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), έκδοση 2.2,
ορισμένοι τίτλοι Ultra HD Blu-ray ενδέχεται να αναπαράγονται σε ανάλυση 1080p.
-- Αυτή η λειτουργία ελέγχεται από το πρότυπο προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων του
περιεχομένου Ultra HD Blu-ray Disc, σύμφωνα με την πρόθεση του παραγωγού να αποφευχθεί η
παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων.
-- Για να αναπαράγετε περιεχόμενο Ultra HD Blu-ray Disc στην αρχική του ανάλυση, συνδέστε το
καλώδιο HDMI στη θύρα εισόδου HDMI μιας τηλεόρασης που υποστηρίζει HDCP 2.2.
-- Για να βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση υποστηρίζει HDCP 2.2, ελέγξτε τη θύρα HDMI στο πίσω μέρος
της τηλεόρασης ή ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.
\\ Αυτό το προϊόν υποστηρίζει τη λειτουργία HDR. (HDR: High Dynamic Range – Υψηλό δυναμικό εύρος.
Πρόκειται για μια τεχνική που χρησιμοποιείται στην απεικόνιση για την αναπαραγωγή υψηλότερου
δυναμικού εύρους φωτεινότητας από ό,τι είναι δυνατόν με τις συμβατικές συσκευές απεικόνισης).
-- Προκειμένου να επωφεληθείτε από τη λειτουργία HDR, χρειάζεστε περιεχόμενο HDR, μια
τηλεόραση που να υποστηρίζει HDR και ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας.
-- Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής σε μια υποδοχή εισόδου HDMI στην τηλεόραση που
υποστηρίζει τη λειτουργία HDR, χρησιμοποιώντας το καλώδιο HDMI.
-- Χρησιμοποιήστε το μενού της τηλεόρασης για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία που σχετίζεται με το
HDR. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.
14
Ελληνικά
Σύνδεση σε ηχοσύστημα
• Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται) ανάμεσα στην υποδοχή HDMI OUT 1 στο πίσω μέρος του
προϊόντος και την υποδοχή HDMI IN του δέκτη σας. Συνδέστε άλλο καλώδιο HDMI από την υποδοχή
HDMI OUT του δέκτη σας στην υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασής σας.
-- Ο δέκτης σας πρέπει να έχει δυνατότητα διέλευσης UHD για τη διέλευση περιεχομένου βίντεο UHD.
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
POWER
POWER
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
SUB
(Audio Only)
LAN
(
MAIN
SUB
(Audio Only)
LAN
(
MAIN
)
HDMI OUT
)
HDMI OUT
Ήχος/Βίντεο
Δέκτης AV
συμβατός με
HDMI (HDR)
Βίντεο
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Εάν στο περιεχόμενο που θέλετε να αναπαράγετε έχει χρησιμοποιηθεί AACS 2.0, ενδέχεται να μην
εμφανίζεται στην οθόνη, ανάλογα με το συνδεδεμένο οπτικοακουστικό δέκτη. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
χρήσης του δέκτη AV που διαθέτετε, για περισσότερες πληροφορίες.
15
Ελληνικά
Συνδέσεις
Μέθοδος 1 Σύνδεση σε δέκτη AV συμβατό με HDMI (HDR), που υποστηρίζει διέλευση
03
Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray σε ένα ηχοσύστημα χρησιμοποιώντας μία
από τις τρεις μεθόδους που εμφανίζονται παρακάτω.
-- Μη συνδέετε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα τοίχου, μέχρι να πραγματοποιήσετε όλες τις υπόλοιπες
συνδέσεις.
-- Όταν αλλάζετε τις συνδέσεις, απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές προτού ξεκινήσετε.
Συνδέσεις
Μέθοδος 2 Σύνδεση σε δέκτη AV συμβατό
με HDMI, που δεν υποστηρίζει διέλευση
• Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται)
ανάμεσα στην υποδοχή HDMI OUT 1 στο πίσω
μέρος του προϊόντος και την υποδοχή HDMI
IN της τηλεόρασής σας. Συνδέστε ένα καλώδιο
HDMI ανάμεσα στην υποδοχή HDMI OUT 2
στο πίσω μέρος του προϊόντος και την υποδοχή
HDMI IN του δέκτη σας.
Μέθοδος 3 Σύνδεση σε δέκτη AV με
ψηφιακό οπτικό καλώδιο
• Χρήση ψηφιακού οπτικού καλωδίου (δεν
παρέχεται), συνδέστε την υποδοχή OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUT στο προϊόν DIGITAL
OPTICAL IN του δέκτη.
• Θα ακουστεί ήχος μόνο μέσω των δύο εμπρός
ηχείων, ρυθμίζοντας την Ψηφιακή έξοδος σε
PCM.
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
POWER
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
POWER
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
SUB
(Audio Only)
LAN
(
MAIN
SUB
(Audio Only)
LAN
Ήχος
LAN
SUB
(Audio Only)
(
MAIN
)
HDMI OUT
)
HDMI OUT
(
MAIN
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
)
HDMI OUT
SUB
(Audio Only)
LAN
(
MAIN
)
HDMI OUT
Ήχος
Βίντεο
Ενισχυτής
7,1 καναλιών
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Δέκτης AV
συμβατός με
HDMI
||ΠΡΟΣΟXH |
\\ Μη συνδέετε τις υποδοχές HDMI OUT 1 και
HDMI OUT 2 του προϊόντος με ένα καλώδιο
HDMI.
16
\\ Αν συνδέσετε ένα δέκτη στη θύρα OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUT της συσκευής
αναπαραγωγής, ο ήχος που αναπαράγεται από
το δέκτη ενδέχεται να μη συγχρονίζεται με
αυτόν της τηλεόρασης.
Ελληνικά
Σύνδεση σε δρομολογητή δικτύου
Ασύρματο δίκτυο
03
Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής
στο δρομολογητή του δικτύου σας χρησιμοποιώντας
μία από τις μεθόδους που εμφανίζονται παρακάτω.
Για τη χρήση της λειτουργίας δικτύου DLNA, πρέπει
να συνδέετε τον υπολογιστή σας στο δίκτυό σας,
όπως φαίνεται στις εικόνες.
Η σύνδεση μπορεί να είναι ενσύρματη ή ασύρματη.
Ενσύρματο δίκτυο
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
POWER
LAN
SUB
(Audio Only)
(
MAIN
Ευρυζωνική
υπηρεσία
)
HDMI OUT
Ευρυζωνικό μόντεμ
(με ενσωματωμένο δρομολογητή)
Ευρυζωνική
υπηρεσία
Ή
\\ Αν ο δρομολογητής ασύρματου δικτύου
υποστηρίζει DHCP, η συσκευή αναπαραγωγής
μπορεί να χρησιμοποιήσει μια διεύθυνση DHCP
ή μια στατική διεύθυνση IP για να συνδεθεί στο
ασύρματο δίκτυο.
\\ Ρυθμίστε το δρομολογητή ασύρματου δικτύου
σε τρόπο λειτουργίας υποδομής. Ο τρόπος
λειτουργίας Ad-hoc δεν υποστηρίζεται.
Δρομολογητής
Ευρυζωνικό
μόντεμ
||ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
Ευρυζωνική
υπηρεσία
||ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
\\ Ο δρομολογητής σας ή η πολιτική του παρόχου
υπηρεσιών Διαδικτύου ενδέχεται να αποτρέψει
την πρόσβαση της συσκευής αναπαραγωγής
στο διακομιστή ενημέρωσης λογισμικού της
Samsung. Εάν συμβεί αυτό, επικοινωνήστε με
τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) που
χρησιμοποιείτε, για περισσότερες πληροφορίες.
\\ Για τους χρήστες DSL, χρησιμοποιήστε ένα
δρομολογητή για να πραγματοποιήσετε
σύνδεση στο δίκτυο.
\\ Για τη σύνδεση, χρησιμοποιήστε καλώδιο
κατηγορίας 7 (Cat 7) (*τύπου STP).
(*Συνεστραμμένο ζεύγος καλωδίων)
17
\\ Η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει μόνο
τα ακόλουθα πρωτόκολλα κλειδιού ασφαλείας
ασύρματου δικτύου:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/
AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
\\ Επιλέξτε ένα κανάλι στο δρομολογητή
ασυρμάτου δικτύου που δεν χρησιμοποιείται. Αν
το κανάλι που ρυθμίστηκε για το δρομολογητή
ασυρμάτου δικτύου χρησιμοποιείται από
κάποια άλλη κοντινή συσκευή, αυτό θα έχει
ως αποτέλεσμα παρεμβολές και απώλεια
επικοινωνίας.
\\ Αν επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας Pure Highthroughput (Greenfield) 802.11n και ρυθμίσετε
τον τύπο κρυπτογράφησης του δρομολογητή
σε WEP, TKIP ή TKIP-AES (WPS2Mixed), αυτή
η συσκευή αναπαραγωγής δεν θα υποστηρίζει
σύνδεση σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές
πιστοποίησης Wi-Fi.
\\ Τα ασύρματα δίκτυα LAN, εκ φύσεως, ενδέχεται
να προκαλέσουν παρεμβολές, ανάλογα με τις
συνθήκες λειτουργίας (απόδοση δρομολογητή,
απόσταση, εμπόδια, παρεμβολές από άλλες
συσκευές ραδιοσυχνοτήτων κλπ.).
Ελληνικά
Συνδέσεις
Δρομολογητής
ασύρματου δικτύου
Ρυθμίσεις
Διαδικασία αρχικών ρυθμίσεων
Αρχική οθόνη
• Η αρχική οθόνη δεν εμφανίζεται αν δεν
διαμορφώσετε τις αρχικές ρυθμίσεις.
• Οι ενδείξεις οθόνης (OSD) αυτής της συσκευής
αναπαραγωγής ενδέχεται να αλλάξουν μετά την
αναβάθμιση της έκδοσης λογισμικού.
• Τα βήματα πρόσβασης ενδέχεται να διαφέρουν,
ανάλογα με το επιλεγμένο μενού.
Αφού συνδέσετε το προϊόν στην τηλεόρασή σας,
ενεργοποιήστε την τηλεόραση και το προϊόν. Την
πρώτη φορά που ενεργοποιείτε το προϊόν, στην
τηλεόραση εμφανίζεται η οθόνη των αρχικών
ρυθμίσεων του προϊόντος. Η διαδικασία αρχικών
ρυθμίσεων σάς δίνει τη δυνατότητα να ορίζετε
τη γλώσσα των ενδείξεων οθόνης (OSD) και των
μενού, το λόγο πλευρών οθόνης (μέγεθος οθόνης),
καθώς και ρυθμίζετε τις παραμέτρους του δικτύου
και να συνδέετε τη συσκευή αναπαραγωγής
στο Διαδίκτυο. Ακολουθήστε τις οδηγίες που
εμφανίζονται στην οθόνη.
Όταν ολοκληρωθεί η αρχική ρύθμιση, θα εμφανιστεί
μία οθόνη που θα σας καθοδηγήσει στο Αρχικό
μενού. Για έξοδο από αυτή την οθόνη, πατήστε το
κουμπί  (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) στο τηλεχειριστήριο.
||ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
\\ Αν παραλείψετε τη ρύθμιση δικτύου κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας αρχικών ρυθμίσεων,
μπορείτε να διαμορφώσετε αργότερα τις
ρυθμίσεις δικτύου σας. Για οδηγίες, ανατρέξτε
στην ενότητα "Διαμόρφωση της σύνδεσης
δικτύου σας" στις σελίδες 24~27.
\\ Αν θέλετε να προβληθεί ξανά η οθόνη αρχικών
ρυθμίσεων για να πραγματοποιήσετε αλλαγές,
επιλέξτε Ρυθμίσεις > Σύστημα > Ρύθμιση στην
αρχική οθόνη ή επιλέξτε Επανεν.. (Ανατρέξτε
στη σελίδα 24)
\\ Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια λειτουργία
Anynet+ (HDMI-CEC), ακολουθήστε τις
παρακάτω οδηγίες.
1)Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής σε μια
τηλεόραση Samsung που είναι συμβατή με
Anynet+ (HDMI-CEC) χρησιμοποιώντας
καλώδιο HDMI.
2)Ρυθμίστε τη δυνατότητα Anynet+ (HDMICEC) σε Ενεργ., τόσο στην τηλεόραση όσο
και στο προϊόν.
3)Ρυθμίστε την τηλεόραση στη διαδικασία
αρχικών ρυθμίσεων.
18
3 4 5
1
ΑΝΑΠΑΡ. ΔΙΣΚΟΥ
ΠΟΛΥΜΕΣΑ
6
2
SAMSUNG APPS
Xωρ. Δίσ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Ελληνικά
ΟI APP MOY
2
7
3
WebBrowser
2
8
3
Screen Mirroring
9
Ρυθμίσεις
0
ΑΝΑΠΑΡ. ΔΙΣΚΟΥ : Επιτρέπει την
αναπαραγωγή περιεχομένου φωτογραφιών,
βίντεο ή μουσικής από δίσκους.
ΠΟΛΥΜΕΣΑ : Επιτρέπει την αναπαραγωγή
περιεχομένου φωτογραφιών, βίντεο ή
μουσικής από συσκευές USB, φορητές
συσκευές ή υπολογιστές.
Σύνδεση : Σας επιτρέπει να συνδεθείτε με το
λογαριασμό Samsung που διαθέτετε.
Aναζήτ. : Σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε
έρευνα για περιεχόμενο στις εφαρμογές και
το YouTube, εισάγοντας τις αντίστοιχες λέξεις
αναζήτησης.
Βοήθεια : Θα εμφανιστεί η οθόνη της
εκπαιδευτικής εφαρμογής, με εξήγηση για
τον τρόπο χρήσης του αρχικού μενού.
SAMSUNG APPS : Σας παρέχει πρόσβαση
σε διάφορες εφαρμογές, των οποίων
μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ : Δίνει άμεση πρόσβαση
στις συνιστώμενες εφαρμογές.
ΟΙ APP ΜΟΥ : Εμφανίζονται οι εφαρμογές
που λήφθηκαν από το ΟΙ APP ΜΟΥ.
Screen Mirroring : Σας δίνει τη δυνατότητα
να προβάλλετε στην οθόνη του smart phone
σας ή του tablet σας με λειτουργικό σύστημα
Android στην τηλεόραση που έχετε συνδέσει
στο προϊόν.
Ρυθμίσεις : Ανοίγει το μενού του προϊόντος.
Στο μενού μπορείτε να ρυθμίσετε διάφορες
λειτουργίες ανάλογα με τις προσωπικές σας
προτιμήσεις.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Κουμπιά του τηλεχειριστηρίου που
χρησιμοποιούνται για το μενού
ρυθμίσεων
DISC
MENU
Πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων
1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις στην αρχική οθόνη
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
Εμφανίζεται η οθόνη Ρυθμίσεις.
Ρυθμίσεις
Εικόνα
Ήχος
Δίκτυο
Smart Hub
Σύστημα
Υποστήριξη
TITLE MENU
POP-UP
2
OK
3
INFO TOOLS
123
TV
1
Εικόνα
Ρυθμίσεις 3D
Format οθόνης
BD Wise
Ανάλυση
Καρέ ταινίας (24 Fps)
Προσαρμ. στο μεγέθ. της οθόνης
Μορφή χρώματος HDMI
+
Κουμπί  (ΚΕΝΤΡΙΚΗ): Πατήστε για να
POWER οθόνη.
μεταβείτε στην αρχική
Κουμπί  (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ):
Επιστροφή στο
SOURCE
προηγούμενο μενού.
VOL
16:9 Αρχικό
2
Αп.
Auto
Auto
Μεγ. 4
Auto
2. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού,
τα υπομενού και τις επιλογές στην οθόνη
Ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην εικόνα του
τηλεχειριστηρίου στην επόμενη στήλη.
3
Κουμπιά OK / ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
• Πατήστε
για να μετακινήσετε
το δρομέα ή να επιλέξετε κάποιο
στοιχείο.
• Πατήστε το κουμπί OK για να
ενεργοποιήσετε το τρέχον επιλεγμένο
στοιχείο ή να επιβεβαιώσετε κάποια
ρύθμιση.
Λεπτομερείς πληροφορίες λειτουργίας
Κάθε λειτουργία, στοιχείο μενού και μεμονωμένη
επιλογή του μενού ρυθμίσεων εξηγείται
λεπτομερώς στην οθόνη. Για να προβάλετε μια
επεξήγηση, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
για να επιλέξετε τη λειτουργία, το στοιχείο μενού
ή την επιλογή. Η επεξήγηση συνήθως εμφανίζεται
στη δεξιά πλευρά της οθόνης. Στην επόμενη
σελίδα αρχίζει μια σύντομη περιγραφή κάθε
λειτουργίας του μενού ρυθμίσεων. Πρόσθετες
πληροφορίες σχετικά με ορισμένες από τις
λειτουργίες παρέχονται επίσης στο Παράρτημα
αυτού του εγχειριδίου.
19
Ελληνικά
Ρυθμίσεις
1
04
\\ Αν αφήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής
σε κατάσταση διακοπής αναπαραγωγής
για περισσότερα από 5 λεπτά χωρίς να τη
χρησιμοποιήσετε, εμφανίζεται στην τηλεόραση
η προφύλαξη οθόνης. Αν αφήσετε τη
συσκευή αναπαραγωγής σε τρόπο λειτουργίας
προφύλαξης οθόνης για περισσότερα από 20
λεπτά, αυτή απενεργοποιείται αυτόματα.
Ρυθμίσεις
Λειτουργίες μενού ρυθμίσεων
Καρέ ταινίας (24 Fps)
Εικόνα
Ρυθμίσεις 3D
Επιλέξτε εάν θα γίνει αναπαραγωγή Ultra HD
Blu-ray Disc ή Blu-ray Disc με τρισδιάστατο (3D)
περιεχόμενο, στη λειτουργία 3D.
Αν μεταβείτε στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη
του SAMSUNG APPS όταν το προϊόν βρίσκεται
σε τρόπο λειτουργίας 3D, ο τρόπος λειτουργίας
του προϊόντος θα αλλάξει αυτόματα σε 2D.
Format οθόνης
Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε το σήμα εξόδου
της συσκευής αναπαραγωγής στο μέγεθος και τη
μορφή της οθόνης της τηλεόρασης.
BD Wise
Το BD Wise είναι η τελευταία δυνατότητα
διασυνδεσιμότητας της Samsung.
Όταν συνδέετε μεταξύ τους μέσω HDMI ένα
προϊόν της Samsung και μια τηλεόραση της
Samsung με BD Wise και το BD Wise είναι
ενεργοποιημένο και στις δύο συσκευές, το προϊόν
μεταδίδει βίντεο στην ανάλυση βίντεο και το
ρυθμό καρέ του δίσκου Ultra HD Blu-ray Disc,
Blu-ray Disc ή DVD.
Ανάλυση
Ρύθμιση της ανάλυσης εξόδου του σήματος βίντεο
HDMI σε BD Wise, Auto, 2160p, 1080p, 1080i,
720p ή 576p/480p.
Ο αριθμός υποδεικνύει τον αριθμό των γραμμών
βίντεο ανά καρέ.
Οι χαρακτήρες i και p υποδεικνύουν τη
διεμπλεκόμενη και την προοδευτική σάρωση
αντίστοιχα. Γενικά, όσο περισσότερες είναι οι
γραμμές, τόσο υψηλότερη είναι η ποιότητα.
20
Αν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε τηλεόραση
συμβατή με τη δυνατότητα αναπαραγωγής
24 καρέ το δευτερόλεπτο, η ρύθμιση της
δυνατότητας Καρέ ταινίας (24 Fps) σε Auto
επιτρέπει την αυτόματη ρύθμιση της εξόδου HDMI
του προϊόντος σε 24 καρέ ανά δευτερόλεπτο, για
βελτιωμένη ποιότητα εικόνας.
• Μπορείτε να απολαύσετε τη δυνατότητα Καρέ
ταινίας (24 Fps) μόνο στις τηλεοράσεις που
υποστηρίζουν αυτό το ρυθμό καρέ.
• Η δυνατότητα Καρέ ταινίας είναι διαθέσιμη
μόνο όταν το προϊόν βρίσκεται σε τρόπο
λειτουργίας HDMI με ανάλυση εξόδου 1080i,
1080p ή 2160p.
Προσαρμ. στο μεγέθ. της οθόνης
Ρύθμιση της οθόνης στο βέλτιστο μέγεθος.
(Διαθέσιμο μόνο για Smart Hub και Screen
Mirroring)
Μορφή χρώματος HDMI
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη μορφή χρωματικής
περιοχής για την έξοδο HDMI, ώστε να αντιστοιχεί
στις δυνατότητες της συνδεδεμένης συσκευής
(τηλεόραση, οθόνη κ.λπ.). Αφού επιλέξετε κάποια
μορφή, η οθόνη γίνεται μαύρη για μια στιγμή.
Πλούσιο χρώμα HDMI
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το προϊόν για έξοδο
βίντεο HDMI με πλούσιο χρώμα. Η ρύθμιση
Πλούσιο χρώμα παρέχει πιο ακριβή αναπαραγωγή
του χρώματος με μεγαλύτερο βάθος χρωμάτων.
Ελληνικά
Ήχος
Έλεγχος δυναμικού εύρους
||ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
\\ Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το
χαρακτηριστικό, πρέπει να συνδέσετε
τουλάχιστον ένα ηχείο Multiroom Link.
\\ Η ποιότητα του ήχου ενδέχεται να επηρεαστεί
από την κατάσταση του ασύρματου δικτύου σας.
\\ Η σύνδεση δικτύου μπορεί να επηρεαστεί
αρνητικά, ακόμα και να χαθεί, εάν το
περιβάλλον δικτύου επιδεινωθεί με την πάροδο
του χρόνου.
\\ Η ενεργοποίηση της ρύθμισης Screen
Mirroring απενεργοποιεί το Multiroom Link.
\\ Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο του Multiroom Link, στην τοποθεσία
web της Samsung.
;
www.samsung.com ;
Αναζήτηση για όνομα προϊόντος: UBD-K8500
; Εγχειρίδια ; Multiroom Link ; Λήψη PDF
\\ Ο ήχος από κάθε συνδεδεμένη συσκευή
ενδέχεται να έχει καθυστέρηση σε σχέση με την
εικόνα βίντεο και τον ήχο της συσκευής που
αναπαράγει το περιεχόμενο της πηγής.
Ψηφιακή έξοδος
Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη μορφή εξόδου
ψηφιακού ήχου που είναι κατάλληλη για την
τηλεόρασή σας ή για το δέκτη AV. Για περισσότερες
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον πίνακα επιλογής
ψηφιακής εξόδου στη σελίδα 54.
Υποδειγματοληψία PCM
Σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε
υποδειγματοληψία των σημάτων PCM 96 kHz στα
48 kHz, προτού γίνει έξοδος σε ενισχυτή. Επιλέξτε
Ενεργ. εάν ο ενισχυτής ή ο δέκτης σας δεν είναι
συμβατός με σήμα 96 kHz.
21
Λειτουργία μίξης
Σας επιτρέπει να επιλέγετε τη μέθοδο
πολυκαναλικής μίξης υποδειγματοληψίας
που είναι συμβατή με το στερεοφωνικό σας
σύστημα. Μπορείτε να επιλέξετε ώστε η συσκευή
αναπαραγωγής να κάνει μίξη υποδειγματοληψίας
σε κανονικό στερεοφωνικό ήχο ή σε ήχο συμβατό
με surround.
Λειτ. DTS Neo:6
Μπορείτε να απολαύσετε πολυκαναλικό ήχο μέσω
της εξόδου HDMI από μια πηγή ήχου 2 καναλιών.
Συγχρονισμός ήχου
Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν το προϊόν είναι
συνδεδεμένο σε μια ψηφιακή τηλεόραση, το σήμα
ήχου ενδέχεται να μη συγχρονίζεται με το σήμα
βίντεο. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, προσαρμόστε το
χρόνο καθυστέρησης του σήματος ήχου ώστε να
ταιριάζει με το σήμα βίντεο.
• Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο καθυστέρησης
του σήματος ήχου σε τιμές μεταξύ 0 msec και
250 msec. Προσαρμόστε στη βέλτιστη ρύθμιση.
||ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
\\ Ο χρόνος καθυστέρησης του σήματος ήχου
που καθορίζετε ενδέχεται να μην είναι
ακριβής, ανάλογα με το περιεχόμενο που
αναπαράγεται.
\\ Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί
κατά την αναπαραγωγή περιεχομένου από
οπτικό δίσκο.
Ελληνικά
Ρυθμίσεις
Μπορείτε να διαμορφώσετε το προϊόν αυτό για
ασύρματη σύνδεση σε υπολογιστή και συμβατό με
Multiroom Link και να απολαύσετε πλούσιο ήχο.
Ρυθμίσεις ηχείου: Μπορείτε να ρυθμίσετε τα
ηχεία που είναι συνδεδεμένα μέσω του οικιακού
σας δικτύου.
Σας επιτρέπει να εφαρμόσετε έλεγχο δυναμικού
εύρους για ήχο Dolby Digital, Dolby Digital Plus και
Dolby TrueHD.
Auto: Ελέγχει αυτόματα το δυναμικό εύρος του
ήχου Dolby TrueHD, με βάση τις πληροφορίες
που υπάρχουν στην ηχητική επένδυση Dolby
TrueHD. Επίσης, ενεργοποιεί τον έλεγχο
δυναμικού εύρους για Dolby Digital και Dolby
Digital Plus.
Απ.: Αφήνει το δυναμικό εύρος ασυμπίεστο,
επιτρέποντάς σας να ακούτε τον αρχικό ήχο.
Ενεργ.: Ενεργοποιεί τον έλεγχο δυναμικού
εύρους για όλες τις μορφές ήχου Dolby. Οι πιο
απαλοί ήχοι γίνονται δυνατότεροι και η ένταση
ήχου των δυνατών ήχων μειώνεται.
04
Ρυθμίσεις ηχείου
Ρυθμίσεις
Έξοδος ήχου HDMI
Ορίστε την έξοδο σήματος ήχου HDMI να γίνεται
μέσω του HDMI1 ή του HDMI2.
Auto : Η έξοδος ήχου θα ρυθμιστεί αυτόματα,
με βάση τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες
στις εξόδους HDMI1 και HDMI2.
HDMI1 : Η έξοδος του σήματος ήχου θα γίνεται
στη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην έξοδο
HDMI1.
HDMI2 : Η έξοδος του σήματος ήχου θα γίνεται
στη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην έξοδο
HDMI2.
Δίκτυο
Κατάσταση δικτύου
Σας επιτρέπει να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση
του δικτύου και του Διαδικτύου.
Ρυθμίσεις δικτύου
Διαμόρφωση της σύνδεσης δικτύου ώστε να
μπορείτε να απολαύσετε διάφορες δυνατότητες
όπως διαδικτυακές υπηρεσίες ή λειτουργικότητα
DLNA και εκτέλεση ενημερώσεων λογισμικού.
Ρυθμίσεις συσκευης пολυμέσων
Σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε ποιες συσκευές
δικτύου σας, όπως smartphone και tablet, μπορούν
να πραγματοποιήσουν κοινή χρήση περιεχομένου
με το προϊόν σας.
Όνομα συσκ
Σας επιτρέπει να εισάγετε ένα όνομα για τη συσκευή
αναπαραγωγής, με το οποίο θα αναγνωρίζεται στα
δίκτυά σας.
Ρυθμίσεις BD-Live
Ρύθμιση διάφορων λειτουργιών BD-Live. Το
BD-Live σάς επιτρέπει να προσπελάσετε
πρόσθετες λειτουργίες που είναι διαθέσιμες σε
ορισμένους δίσκους Ultra HD Blu-ray Disc ή
Blu-ray Disc, αν είστε συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία,
συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB και
επιλέξτε την από το μενού Διαχ. δεδ. BD.
22
Σύνδεση Διαδικτύου BD-Live : Σας δίνει
τη δυνατότητα να επιτρέψετε πλήρως, να
επιτρέψετε μερικώς ή να απαγορεύσετε μια
διαδικτυακή σύνδεση BD-Live.
Διαχ. δεδ. BD : Διαχείριση δεδομένων BD
των οποίων πραγματοποιείται λήψη από μια
υπηρεσία BD-Live ή ένα δίσκο Ultra HD Blu-ray
Disc/Blu-ray Disc.
Smart Hub
Όροι και Πολιτική
Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες εφαρμογών,
πρέπει να διαβάσετε και να αποδεχτείτε τόσο τους
όρους και τις προϋποθέσεις όσο και την πολιτική
απορρήτου για τις εφαρμογές.
Επαναφορά Smart Hub
Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων του Smart
Hub στις προεπιλεγμένες τιμές τους. Για να το
χρησιμοποιήσετε, πρέπει να εισαγάγετε τον
προσωπικό κωδικό ασφαλείας PIN.
Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι 0000.
Σύστημα
Ρύθμιση
Σας επιτρέπει να εκτελέσετε από την αρχή τη
διαδικασία αρχικών ρυθμίσεων.
Γλώσσα
Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που προτιμάτε για
το μενού οθόνης, το μενού δίσκου, τον ήχο, τους
υποτίτλους κ.λπ.
• Η γλώσσα που επιλέγετε για το μενού δίσκου,
τον ήχο του δίσκου ή τους υποτίτλους
εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται στο δίσκο.
Διαχ. συσκευών
Μπορείτε να συνδέσετε ένα ασύρματο πληκτρολόγιο
ή ποντίκι USB στη θύρα USB που βρίσκεται στην
πρόσοψη της συσκευής αναπαραγωγής.
Ρυθμ. πληκτρολογίου: Σας επιτρέπει να
ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός ασύρματου
πληκτρολογίου USB που είναι συνδεδεμένο στη
συσκευή αναπαραγωγής.
Ελληνικά
||ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
\\ Ορισμένα πληκτρολόγια και ποντίκια USB HID ενδέχεται
να μην είναι συμβατά με το προϊόν που διαθέτετε.
\\ Ορισμένα πλήκτρα των πληκτρολογίων HID ενδέχεται
να μη λειτουργούν.
\\ Δεν υποστηρίζονται τα ενσύρματα πληκτρολόγια USB.
\\ Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.
\\ Αν ένα ασύρματο πληκτρολόγιο HID δεν λειτουργεί
λόγω παρεμβολών, μετακινήστε το πληκτρολόγιο
πλησιέστερα στη συσκευή αναπαραγωγής.
Ασφάλεια
Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι 0000.
Εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό ΡΙΝ για
να προσπελάσετε τη λειτουργία ασφαλείας αν
δεν έχετε δημιουργήσει το δικό σας κωδικό
PIN. Αφού προσπελάσετε για πρώτη φορά τη
λειτουργία ασφαλείας, αλλάξτε τον κωδικό PIN
χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Αλλαγή PIN.
Γονική διαβάθμιση BD: Αποτρέπει την
αναπαραγωγή των δίσκων Ultra HD Blu-ray Disc
ή Blu-ray Disc με ταξινόμηση ίση ή υψηλότερη
από μια συγκεκριμένη ταξινόμηση ηλικίας που
έχετε ορίσει, εκτός εάν εισαγάγετε κωδικό PIN.
Γονική διαβάθμιση DVD: Αποτρέπει την
αναπαραγωγή δίσκων DVD με διαβάθμιση ίση
ή υψηλότερη από μια συγκεκριμένη αριθμητική
διαβάθμιση που επιλέγετε, εκτός αν εισαχθεί ο
κωδικός PIN.
Αλλαγή PIN: Αλλαγή του τετραψήφιου κωδικού
PIN που χρησιμοποιείται για πρόσβαση στις
λειτουργίες ασφαλείας.
23
Γενικά
Μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές που
παρατίθενται παρακάτω σύμφωνα με τις
προτιμήσεις σας.
Ζώνη ώρας: Επιλέξτε τη ζώνη ώρας στην οποία
κατοικείτε.
Διαφάνεια μενού: Προσαρμογή της διαφάνειας
του πλαισίου μενού.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Η λειτουργία Anynet+ είναι μια εύχρηστη
λειτουργία που προσφέρει συνδεδεμένες
λειτουργίες με άλλες συσκευές αναπαραγωγής της
Samsung που διαθέτουν τη δυνατότητα Anynet+
και σας επιτρέπει να ελέγχετε αυτά τα προϊόντα
με ένα τηλεχειριστήριο τηλεόρασης Samsung. Για
να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να
συνδέσετε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής σε μια
τηλεόραση Samsung που υποστηρίζει Anynet+ με
ένα καλώδιο HDMI.
DivX® Video On Demand
Προβολή κωδικών εγγραφής DivX® VOD για την
αγορά και την αναπαραγωγή περιεχομένου DivX®
VOD.
Ελληνικά
Ρυθμίσεις
`` Για να χρησιμοποιήσετε ένα ποντίκι με το
μενού της συσκευής αναπαραγωγής:
1. Συνδέστε το ποντίκι USB στη συσκευή
αναπαραγωγής.
2. Κάντε κλικ στο κύριο κουμπί που επιλέξατε
στις Ρυθμίσεις ποντικιού. Εμφανίζεται το
απλό μενού.
3. Κάντε κλικ στις επιλογές μενού που θέλετε.
`` Αν ξεχάσετε τον κωδικό PIN:
1. Αφαιρέστε οποιονδήποτε δίσκο ή συσκευή
αποθήκευσης USB έχετε τοποθετήσει.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί
@ (ΔΙΑΚΟΠΗΣ) στο επάνω μέρος επί 5
δευτερόλεπτα ή περισσότερο.
Εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα
αρχικοποίησης και το προϊόν
απενεργοποιείται αυτόματα.
Όταν ενεργοποιήσετε ξανά το προϊόν, θα
πραγματοποιηθεί επαναφορά όλων των
ρυθμίσεων.
04
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το
πληκτρολόγιο μόνο όταν εμφανίζεται μια
οθόνη ή ένα παράθυρο πληκτρολογίου
QWERTY στην εφαρμογή Web Browser.
Ρυθμίσεις ποντικιού: Σας επιτρέπει να
διαμορφώσετε ένα ασύρματο ποντίκι USB που
είναι συνδεδεμένο στη συσκευή αναπαραγωγής.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι στο
μενού της συσκευής αναπαραγωγής και τον Web
Browser με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιείτε
ένα ποντίκι στον υπολογιστή σας.
Ρυθμίσεις
Δίκτυα και το Διαδίκτυο
Υποστήριξη
Απομακρυσμένη διαχείριση
Όταν έχει ενεργοποιηθεί, επιτρέπει στους
υπαλλήλους του τηλεφωνικού κέντρου της
Samsung να εντοπίζουν και να λύνουν από
απόσταση προβλήματα με το προϊόν. Απαιτεί
ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο.
||ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
\\ Η υπηρεσία απομακρυσμένης διαχείρισης
ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε
ορισμένες χώρες.
\\ Για να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία
απομακρυσμένης διαχείρισης:
1)Καλέστε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών
της Samsung και ζητήστε απομακρυσμένη
υποστήριξη.
2)Ανοίξτε το μενού της συσκευής
αναπαραγωγής από την τηλεόρασή σας
και μεταβείτε στην ενότητα Υποστήριξη.
3)Επιλέξτε Απομακρυσμένη διαχείριση και,
στη συνέχεια, διαβάστε και αποδεχθείτε
τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών. Όταν
εμφανιστεί η οθόνη του PIN, δώστε τον
αριθμό του PIN στον εκπρόσωπο.
4)Ο αντιπρόσωπος προσπελαύνει τη
συσκευή αναπαραγωγής.
Ενημέρωση λογισμικού
Όταν συνδέετε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής
σε ένα δίκτυο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
εφαρμογές και λειτουργίες που βασίζονται σε
δίκτυο όπως το Smart Hub ή το BD-LIVE και να
πραγματοποιήσετε αναβάθμιση του λογισμικού
της συσκευής αναπαραγωγής μέσω της σύνδεσης
δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
την προσπέλαση και τη χρήση υπηρεσιών Διαδικτύου,
ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Υπηρεσίες δικτύου" αυτού
του εγχειριδίου στις σελίδες 41~49. Οι οδηγίες
για τη διαμόρφωση της σύνδεσης δικτύου αρχίζουν
παρακάτω.
Διαμόρφωση της σύνδεσης δικτύου σας
Προτού ξεκινήσετε, επικοινωνήστε με τον πάροχο
υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) που χρησιμοποιείτε,
για να μάθετε αν η δική σας διεύθυνση IP είναι
στατική ή δυναμική. Αν είναι δυναμική και διαθέτετε
ένα ενσύρματο ή ασύρματο δίκτυο, συνιστούμε
να χρησιμοποιήσετε τις αυτόματες διαδικασίες
διαμόρφωσης που περιγράφονται παρακάτω.
Αν κάνετε σύνδεση σε ενσύρματο δίκτυο, συνδέστε
τη συσκευή αναπαραγωγής στο δρομολογητή
σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο LAN προτού
ξεκινήσετε τη διαδικασία διαμόρφωσης.
Αν κάνετε σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο,
αποσυνδέστε οποιαδήποτε ενσύρματη σύνδεση
δικτύου προτού ξεκινήσετε.
Για να ξεκινήσετε τη διαμόρφωση του δικτύου
σας, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
Ενσύρματο δίκτυο
Αυτό το μενού επιτρέπει την αναβάθμιση του
λογισμικού του προϊόντος, για βελτίωση της
απόδοσης ή πρόσθετες υπηρεσίες.
ĞĞ
Ενσύρματο - αυτόματη σύνδεση
Επικοιν. με Samsung
1. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε Ρυθμίσεις και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
Επανεν.
3. Επιλέξτε Ρυθμίσεις δικτύου και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
Παρέχονται πληροφορίες επικοινωνίας για βοήθεια
με τη συσκευή αναπαραγωγής.
Γίνεται επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις
προεπιλεγμένες τους τιμές, με εξαίρεση τις
ρυθμίσεις δικτύου και Smart Hub και, στη
συνέχεια, εκκινεί τη λειτουργία Ρύθμιση. Για να
το χρησιμοποιήσετε, πρέπει να εισαγάγετε τον
προσωπικό κωδικό ασφαλείας (PIN).
Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN ασφαλείας είναι
0000.
24
2. Επιλέξτε Δίκτυο και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί OK.
4. Στην οθόνη Ρυθμίσεις δικτύου, επιλέξτε
Ενσύρματο και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί OK.
5. Επιλέξτε Σύνδεση και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί OK. Το προϊόν ανιχνεύει την
ενσύρματη σύνδεση, επαληθεύει τη σύνδεση
δικτύου και, στη συνέχεια, συνδέεται στο
δίκτυο.
Ελληνικά
ĞĞ
Ενσύρματο - Χειροκίνητα
2. Στο κάτω μέρος της οθόνης, επιλέξτε Ρυθμίσ.
IP και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
Εμφανίζεται η οθόνη Ρυθμίσ. IP.
3. Επιλέξτε το πεδίο Ρυθμίσ. IP και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
4. Επιλέξτε Μη αυτόματη εισαγωγή στο πεδίο
Ρυθμίσ. IP και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί OK.
5. Επιλέξτε μια τιμή για εισαγωγή (για παράδειγμα,
Διεύθυνση IP) και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί OK.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
στο
τηλεχειριστήριο για να εισάγετε τους αριθμούς
της παραμέτρου αυτής. Χρησιμοποιήστε
τα κουμπιά
στο τηλεχειριστήριο για να
μετακινηθείτε από το ένα πεδίο εισαγωγής στο
άλλο, εντός μίας τιμής. Όταν ολοκληρώσετε
την εισαγωγή για μία τιμή, πατήστε το κουμπί
OK.
6. Πατήστε το κουμπί ή για να
μετακινηθείτε σε κάποια άλλη τιμή και, στη
συνέχεια, εισαγάγετε τους αριθμούς για τη
συγκεκριμένη τιμή ακολουθώντας τις οδηγίες
στο βήμα 5.
7. Επαναλάβετε τα βήματα 5 και 6 μέχρι να
συμπληρώσετε όλες τις τιμές.
Μπορείτε να ρυθμίσετε μια σύνδεση ασύρματου
δικτύου με τέσσερις τρόπους:
-- Αυτόματη ασύρματη σύνδεση
-- Χειροκίνητη ασύρματη σύνδεση
-- WPS(PBC)
-- PIN WPS
Όταν διαμορφώνετε τη σύνδεση ασύρματου
δικτύου, θα αποσυνδεθούν οποιεσδήποτε
συσκευές ασύρματου δικτύου είναι συνδεδεμένες
μέσω του προϊόντος ή θα διακοπεί η τρέχουσα
ενσύρματη σύνδεση του προϊόντος, αν υπάρχει.
ĞĞ
Ασύρματο - Αυτόματα
1. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε Ρυθμίσεις και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
2. Επιλέξτε Δίκτυο και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί OK.
3. Επιλέξτε Ρυθμίσεις δικτύου και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
4. Επιλέξτε Ασύρματο στην οθόνη Ρυθμίσεις
δικτύου και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
OK. Το προϊόν αναζητά τα διαθέσιμα δίκτυα
και, στη συνέχεια, εμφανίζει τη λίστα τους.
Ρυθμίσεις δικτύου
Επιλέξτε τον τύπο του δικτύου.
Τύπος δικτύου
Ασύρματο
Ασύρματο δίκτυο
Μπορείτε να συνδέσετε τη
συσκευή Συσκευή Ultra HD
Blu-ray στο Internet. Επιλέξτε
το ασύρματο δίκτυο προς
χρήση.
iptime23
iptime
solugen_edu#2
Ανανέωση
WPS(PBC)
5. Επιλέξτε το επιθυμητό δίκτυο και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Μπορείτε να πάρετε τις τιμές δικτύου από
τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου που
χρησιμοποιείτε.
8. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή όλων των
τιμών, επιλέξτε OK και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί OK. Το προϊόν επαληθεύει τη
σύνδεση δικτύου και, στη συνέχεια, συνδέεται
στο δίκτυο.
25
6. Στην οθόνη ασφάλειας, εισαγάγετε τον
κωδικό ασφαλείας ή τη φράση πρόσβασης
του δικτύου σας.
Εισαγάγετε τα γράμματα επιλέγοντας κάποιο
γράμμα με ένα κουμπί βέλους και, στη
συνέχεια, πατώντας το κουμπί OK.
Ελληνικά
Ρυθμίσεις
1. Επιλέξτε Κατάσταση δικτύου. Το προϊόν
αναζητά κάποιο δίκτυο και, στη συνέχεια,
εμφανίζει το μήνυμα αποτυχίας σύνδεσης.
Ασύρματο δίκτυο
04
Αν διαθέτετε μια στατική διεύθυνση IP ή η
αυτόματη διαδικασία δεν λειτουργεί, θα πρέπει
να ρυθμίσετε χειροκίνητα τις τιμές της επιλογής
Ρυθμίσεις δικτύου.
Ακολουθήστε τα βήματα 1 και 2 της αυτόματης
διαδικασίας διαμόρφωσης ενσύρματου δικτύου
και, στη συνέχεια, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
Ρυθμίσεις
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Για να βλέπετε τον κωδικό πρόσβασης καθώς
τον εισάγετε, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
βέλους για να επιλέξετε Προβ.κωδ.πρόσ. στη
δεξιά πλευρά και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί OK.
7. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Τέλος και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK. Το προϊόν
επαληθεύει τη σύνδεση δικτύου και, στη
συνέχεια, συνδέεται στο δίκτυο.
8. Όταν ολοκληρωθεί η επαλήθευση, επιλέξτε
OK και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Θα πρέπει να μπορείτε να βρείτε τον κωδικό
ασφαλείας ή τη φράση πρόσβασης σε μία από
τις οθόνες ρύθμισης που χρησιμοποιήσατε για
τη ρύθμιση του δρομολογητή ή του μόντεμ σας.
ĞĞ
Ασύρματο - Χειροκίνητα
Αν διαθέτετε μια στατική διεύθυνση IP ή η αυτόματη
διαδικασία δεν λειτουργεί, θα πρέπει να ρυθμίσετε
χειροκίνητα τις τιμές της επιλογής Ρυθμίσεις δικτύου.
1. Ακολουθήστε τις οδηγίες της αυτόματης
διαδικασίας διαμόρφωσης ασύρματου δικτύου
έως το Βήμα 5.
2. Το προϊόν αναζητά κάποιο δίκτυο και, στη
συνέχεια, εμφανίζει το μήνυμα αποτυχίας
σύνδεσης.
3. Στο κάτω μέρος της οθόνης, επιλέξτε Ρυθμίσ. IP
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
Εμφανίζεται η οθόνη Ρυθμίσ. IP.
4. Επιλέξτε το πεδίο Ρυθμίσ. IP και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
5. Επιλέξτε Μη αυτόματη εισαγωγή στο πεδίο
Ρυθμίσ. IP και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί OK.
6. Επιλέξτε μια τιμή για εισαγωγή (για
παράδειγμα, Διεύθυνση IP) και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK. Χρησιμοποιήστε τα
κουμπιά
στο τηλεχειριστήριο για να
εισάγετε τους αριθμούς της παραμέτρου
αυτής. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
στο
τηλεχειριστήριο για να μετακινηθείτε από το
ένα πεδίο εισαγωγής στο άλλο, εντός μίας
τιμής. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή για
μία τιμή, πατήστε το κουμπί OK.
26
7. Πατήστε το κουμπί ή για να μετακινηθείτε
σε κάποια άλλη τιμή και, στη συνέχεια,
εισαγάγετε τους αριθμούς για τη συγκεκριμένη
τιμή ακολουθώντας τις οδηγίες στο βήμα 6.
8. Επαναλάβετε τα βήματα 6 και 7 μέχρι να
συμπληρώσετε όλες τις τιμές.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Μπορείτε να πάρετε τις τιμές δικτύου από
τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου που
χρησιμοποιείτε.
9. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε OK και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK. Εμφανίζεται
η οθόνη ασφάλειας.
10. Στην οθόνη ασφάλειας, εισαγάγετε τον
κωδικό ασφαλείας ή τη φράση πρόσβασης
του δικτύου σας. Εισαγάγετε γράμματα
επιλέγοντας κάποιο γράμμα με τα κουμπιά
και, στη συνέχεια, πατώντας το
κουμπί ΟΚ.
11. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Τέλος στα δεξιά
της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί OK.
Το προϊόν επαληθεύει τη σύνδεση δικτύου
και, στη συνέχεια, συνδέεται στο δίκτυο.
12. Αφού το προϊόν επαληθεύσει το δίκτυο,
επιλέξτε OK και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί OK.
ĞĞ
WPS(PBC)
1. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε Ρυθμίσεις και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
2. Επιλέξτε Δίκτυο και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί OK.
3. Επιλέξτε Ρυθμίσεις δικτύου και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
4. Επιλέξτε Ασύρματο στην οθόνη Ρυθμίσεις
δικτύου και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
OK.
5. Πατήστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί για να
επιλέξετε WPS(PBC).
6. Πατήστε το κουμπί OK στο τηλεχειριστήριο.
Εμφανίζεται το μήνυμα "Πατήστε το κουμπί
PBC στον ασύρματο δρομολογητή σας μέσα
στα επόμενα δύο λεπτά.".
Ελληνικά
PIN WPS
Αυτό το μενού σάς δίνει τη δυνατότητα αναβάθμισης
του λογισμικού του προϊόντος, για βελτίωση της
απόδοσης ή πρόσθετες υπηρεσίες.
• Ποτέ μην απενεργοποιείτε ή ενεργοποιείτε
ξανά τη συσκευή αναπαραγωγής μη
αυτόματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
ενημέρωσης.
Προτού ξεκινήσετε, ανοίξτε το μενού ρύθμισης
του δρομολογητή στον υπολογιστή σας και
προσπελάστε την οθόνη με το πεδίο εισαγωγής
PIN WPS.
1. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε Ρυθμίσεις και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
2. Επιλέξτε Δίκτυο και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί OK.
3. Επιλέξτε Ενημέρωση λογισμικού και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
1. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε Ρυθμίσεις και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
3. Επιλέξτε Ρυθμίσεις δικτύου και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
4. Επιλέξτε Ασύρματο στην οθόνη Ρυθμίσεις
δικτύου και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
OK.
Το προϊόν αναζητά τα διαθέσιμα δίκτυα και,
στη συνέχεια, εμφανίζει τη λίστα τους.
5. Επιλέξτε το επιθυμητό δίκτυο και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
6. Επιλέξτε PIN WPS και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί OK. Εμφανίζεται το αναδυόμενο
παράθυρο κωδικού ΡΙΝ.
7. Εισαγάγετε τον κωδικό PIN στο πεδίο εισαγωγής
PIN WPS, στην οθόνη ρύθμισης του δρομολογητή
και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε την οθόνη.
||ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
\\ Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του
δρομολογητή για οδηγίες σχετικά με τον
τρόπο προσπέλασης των οθονών ρύθμισης
του δρομολογητή ή ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
χρήσης του δρομολογητή.
\\ Για σύνδεση WPS, ρυθμίστε τη μέθοδο
κρυπτογράφησης ασφάλειας του δρομολογητή
ασύρματου δικτύου σας σε AES. Ο συνδέσεις
WPS δεν υποστηρίζουν κρυπτογράφηση
ασφάλειας WEP.
27
2. Επιλέξτε Υποστήριξη και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
4. Για να εκτελέσετε λήψη και άμεση ενημέρωση
του λογισμικού ενημέρωσης, επιλέξτε
Ενημέρωση τώρα και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί OK.
5. Προκειμένου το προϊόν να μπορέσει να
εκτελέσει αυτόματα λήψη του λογισμικού
ενημέρωσης όποτε αυτό είναι διαθέσιμο,
επιλέξτε Αυτόματη ενημέρωση και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK. Για
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα
"Αυτόματη ενημέρωση" στη σελίδα 28.
||ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
\\ Η αναβάθμιση έχει ολοκληρωθεί όταν η
συσκευή αναπαραγωγής απενεργοποιείται και,
στη συνέχεια, ενεργοποιείται ξανά μόνη της.
\\ Η εταιρεία Samsung Electronics δεν
αναλαμβάνει καμία νομική ευθύνη για τυχόν
δυσλειτουργία της συσκευής αναπαραγωγής
η οποία θα προκληθεί λόγω ασταθούς
διαδικτυακής σύνδεσης ή αμέλειας του πελάτη
κατά την ενημέρωση του λογισμικού.
\\ Αν θέλετε να ακυρώσετε την αναβάθμιση κατά
τη λήψη του λογισμικού αναβάθμισης, πατήστε
το κουμπί OK.
Ελληνικά
Ρυθμίσεις
ĞĞ
Αναβάθμιση λογισμικού
04
7. Πατήστε το κουμπί WPS(PBC) του δρομολογητή
σας, εντός δύο λεπτών. Το προϊόν λαμβάνει
αυτόματα όλες τις τιμές ρυθμίσεων δικτύου που
χρειάζεται και συνδέεται στο δίκτυό σας.
Εμφανίζεται η οθόνη Κατάσταση δικτύου.
Το προϊόν συνδέεται στο δίκτυο μετά την
επαλήθευση της σύνδεσης δικτύου.
Ρυθμίσεις
Ενημέρωση τώρα
Ενημέρωση μέσω USB
2. Η λειτουργία αναβάθμισης μέσω Διαδικτύου
πραγματοποιεί λήψη και εγκατάσταση του
λογισμικού αναβάθμισης απευθείας από το
Διαδίκτυο.
-- Αυτή η επιλογή απαιτεί σύνδεση στο
Διαδίκτυο.
1. Επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία
της Samsung από έναν υπολογιστή και
πραγματοποιήστε λήψη του πακέτου
ενημέρωσης σε μια συσκευή USB.
1. Επιλέξτε Υποστήριξη > Ενημέρωση
λογισμικού > Ενημέρωση τώρα.
||ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
\\ Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του
συστήματος, ελέγξτε τα στοιχεία του λογισμικού
στην ενότητα πληροφοριών προϊόντος στην
οθόνη επικοινωνίας με τη Samsung.
\\ Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή
αναπαραγωγής κατά τη διάρκεια της
ενημέρωσης του λογισμικού. Ενδέχεται να
προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής
αναπαραγωγής.
Για να αναβαθμίσετε μέσω USB, ακολουθήστε
αυτά τα βήματα:
2. Αποθηκεύστε το πακέτο ενημέρωσης στο
φάκελο ανωτάτου επιπέδου της συσκευής
USB.
-- Διαφορετικά, το προϊόν δεν θα μπορεί να
εντοπίσει το πακέτο ενημέρωσης.
3. Συνδέστε τη συσκευή USB που περιέχει το
πακέτο ενημέρωσης στο προϊόν.
4. Επιλέξτε Υποστήριξη > Ενημέρωση
λογισμικού > Ενημέρωση τώρα.
5. Το λογισμικό ενημερώνεται χρησιμοποιώντας
το πακέτο ενημέρωσης στη συσκευή USB.
||ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
Αυτόματη ενημέρωση
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία αυτόματης
ενημέρωσης έτσι ώστε η συσκευή αναπαραγωγής
να πραγματοποιεί λήψη νέου λογισμικού
αναβάθμισης όταν βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας
αυτόματης ενημέρωσης.
Αυτό επιτρέπει στη συσκευή αναπαραγωγής να
κάνει λήψη λογισμικού αναβάθμισης αυτόματα
όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
1. Πατήστε τα κουμπιά
για να επιλέξετε
Αυτόματη ενημέρωση και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
2. Επιλέξτε Ενεργ. / Απενερ..
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Δεν πρέπει να υπάρχει κανένας δίσκος μέσα
στο προϊόν όταν αναβαθμίζετε το λογισμικό
χρησιμοποιώντας την υποδοχή USB.
\\ Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του
συστήματος, ελέγξτε τις λεπτομέρειες του
λογισμικού στην ενότητα πληροφοριών
προϊόντος της οθόνης επικοινωνίας με τη
Samsung.
\\ Μην απενεργοποιείτε το προϊόν κατά τη
διάρκεια της ενημέρωσης λογισμικού. Ενδέχεται
να προκληθεί δυσλειτουργία του προϊόντος.
\\ Οι ενημερώσεις λογισμικού χρησιμοποιώντας
την υποδοχή USB πρέπει να εκτελούνται μόνο
με μονάδες flash USB.
\\ Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
Αυτόματη ενημέρωση, το προϊόν πρέπει να
είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο.
28
Ελληνικά
Αναπαραγωγή μέσων
\\ Οι υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα
Windows 7 και Windows 8, διαθέτουν
ενσωματωμένο λογισμικό DLNA (Windows
Media Player).
Αναπαραγωγή δίσκων του εμπορίου
1. Πατήστε το κουμπί ^ για να ανοίξετε τη θήκη
δίσκου.
2. Τοποθετήστε προσεκτικά ένα δίσκο στη θήκη
δίσκου, με την ετικέτα του δίσκου στραμμένη
προς τα πάνω.
• Κράτημα των δίσκων
-- Τυχόν δαχτυλιές ή γρατσουνιές
στο δίσκο ενδέχεται να μειώσουν
την ποιότητα του ήχου και
της εικόνας ή να προκαλέσουν παράλειψη
περιεχομένου.
-- Αποφεύγετε να αγγίζετε την επιφάνεια του
δίσκου στα σημεία όπου έχουν εγγραφεί
δεδομένα.
-- Κρατάτε το δίσκο από τις άκρες του, έτσι
ώστε να μη δημιουργήσετε δαχτυλιές στην
επιφάνεια.
-- Μην κολλάτε χαρτί ή ταινία στο δίσκο.
• Καθαρισμός των δίσκων
-- Αν ο δίσκος έχει δαχτυλιές ή είναι
λερωμένος, καθαρίστε τον με ένα
ήπιο απορρυπαντικό αραιωμένο
σε νερό και σκουπίστε τον με ένα
μαλακό πανί.
-- Κατά τον καθαρισμό, σκουπίζετε απαλά από
το εσωτερικό προς το εξωτερικό μέρος του
δίσκου.
• Φύλαξη των δίσκων
`` Μην τους αφήνετε στο άμεσο ηλιακό φως.
`` Διατηρήστε τους σε ένα δροσερό
αεριζόμενο χώρο.
`` Διατηρήστε τους σε ένα καθαρό
προστατευτικό κάλυμμα και φυλάξτε τους
κατακόρυφα.
Αναπαραγωγή φωτογραφιών,
βίντεο και μουσικής (Πολυμέσα)
3. Πατήστε το κουμπί ^ για να κλείσετε τη θήκη
του δίσκου.
Η αναπαραγωγή αρχίζει αυτόματα.
4. Εάν η συσκευή δεν εκκινείται αυτόματα,
πατήστε το κουμπί  (ΚΕΝΤΡΙΚΗ), επιλέξτε
ΑΝΑΠΑΡ. ΔΙΣΚΟΥ στην επάνω αριστερή
πλευρά της Κεντρικής οθόνης και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK στο
τηλεχειριστήριο.
29
Μπορείτε να αναπαράγετε στο προϊόν
περιεχόμενο πολυμέσων που είναι αποθηκευμένο
σε μια συσκευή USB, ένα smartphone, μια κάμερα
ή έναν υπολογιστή.
||ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
\\ Είναι αδύνατη η αναπαραγωγή περιεχομένου
πολυμέσων εάν το περιεχόμενο ή η συσκευή
αποθήκευσης δεν υποστηρίζονται από το
προϊόν.
\\ Προτού συνδέσετε μια συσκευή USB,
δημιουργήστε εφεδρικό αντίγραφο των
σημαντικών αρχείων. Η Samsung δεν ευθύνεται
για αρχεία που έχουν υποστεί ζημιά ή χαθεί.
Ελληνικά
Αναπαραγωγή μέσων
||ΠΡΟΣΟXH |
Φύλαξη και διαχείριση δίσκων
05
Η συσκευή αναπαραγωγής Ultra HD Blu-ray
μπορεί να αναπαράγει περιεχόμενο που βρίσκεται
σε δίσκους Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD/CD,
συσκευές USB, υπολογιστές, smart phone, tablet
και στο Διαδίκτυο.
Για να αναπαράγετε περιεχόμενο που βρίσκεται
στον υπολογιστή σας ή σε μια φορητή συσκευή,
πρέπει να συνδέσετε τον υπολογιστή ή τη φορητή
συσκευή και το προϊόν στο δίκτυό σας. Για να
αναπαράγετε περιεχόμενο στον υπολογιστή σας,
πρέπει να εγκαταστήσετε το λογισμικό DLNA ή να
έχετε ήδη εγκατεστημένο το λογισμικό DLNA στον
υπολογιστή σας και να συνδέσετε τη συσκευή
αναπαραγωγής Ultra HD Blu-ray στον υπολογιστή
σας μέσω του δικτύου σας.
Αναπαραγωγή μέσων
Αναπαραγωγή περιεχομένου
πολυμέσων που είναι αποθηκευμένο σε
συσκευή USB
1. Συνδέστε τη συσκευή USB σας στο προϊόν.
2. Πατήστε το κουμπί  (ΚΕΝΤΡΙΚΗ). Επιλέξτε
ΠΟΛΥΜΕΣΑ και, στη συνέχεια, Χώρος
αποθήκευ.... Παρατίθενται οι συσκευές USB
που είναι συνδεδεμένες στο προϊόν.
3. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να
συνδεθείτε. Παρατίθενται οι φάκελοι και τα
αρχεία στην επιλεγμένη συσκευή USB.
4. Επιλέξτε το περιεχόμενο πολυμέσων που
θέλετε να αναπαράγετε από τη λίστα. Το
περιεχόμενο πολυμέσων αναπαράγεται.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Εναλλακτικά, επιλέξτε τον τύπο πολυμέσων
των οποίων θέλετε να γίνει αναπαραγωγή (για
παράδειγμα, βίντεο), έπειτα επιλέξτε το αρχείο
του οποίου θέλετε να γίνει αναπαραγωγή και,
τέλος, πατήστε το κουμπί για αναπαραγωγή
του περιεχομένου.
5. Για να εξέλθετε, πατήστε το κουμπί
@ (ΔΙΑΚΟΠΗΣ) ή το κουμπί  (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ).
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Αν συνδέσετε μια συσκευή USB στο προϊόν, στην
οθόνη εμφανίζεται ένα αναπτυσσόμενο παράθυρο,
προκειμένου να μπορείτε να περιηγείστε εύκολα
στους φακέλους και τα αρχεία της συσκευής USB.
Αναπαραγωγή περιεχομένου πολυμέσων
που είναι αποθηκευμένο σε υπολογιστή/
φορητή συσκευή
Μπορείτε να αναπαράγετε περιεχόμενο πολυμέσων
στο προϊόν με έναν υπολογιστή ή μια φορητή συσκευή
που είναι συνδεδεμένη στο ίδιο δίκτυο με το προϊόν.
||ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
\\ Το περιεχόμενο πολυμέσων ενδέχεται να
μην αναπαράγεται ομαλά, ανάλογα με την
κατάσταση του δικτύου. Εάν δεν γίνεται ομαλή
αναπαραγωγή του περιεχομένου, μεταφέρετε
το περιεχόμενο σε μια συσκευή USB, συνδέστε
τη συσκευή USB στη συσκευή αναπαραγωγής
και, στη συνέχεια, κάντε αναπαραγωγή του
περιεχομένου από τη συσκευή USB.
1. Συνδέστε τη συσκευή smart και το προϊόν στο
ίδιο δίκτυο.
2. Πατήστε το κουμπί  (ΚΕΝΤΡΙΚΗ). Επιλέξτε
ΠΟΛΥΜΕΣΑ και, στη συνέχεια, Χώρος
αποθήκευ.... Παρατίθενται οι συσκευές
αποθήκευσης που είναι συνδεδεμένες στο ίδιο
δίκτυο με το προϊόν.
3. Επιλέξτε την επιθυμητή συσκευή αποθήκευσης.
Παρατίθενται οι φάκελοι και τα αρχεία των
οποίων πραγματοποιείται κοινή χρήση με την
επιλεγμένη συσκευή αποθήκευσης.
4. Επιλέξτε το περιεχόμενο πολυμέσων που
θέλετε να αναπαράγετε από τη λίστα. Το
περιεχόμενο πολυμέσων αναπαράγεται.
||ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
\\ Εναλλακτικά, επιλέξτε τον τύπο πολυμέσων
των οποίων θέλετε να γίνει αναπαραγωγή (για
παράδειγμα, βίντεο), έπειτα επιλέξτε το αρχείο
του οποίου θέλετε να γίνει αναπαραγωγή και,
τέλος, πατήστε το κουμπί για αναπαραγωγή
του περιεχομένου.
\\ Η αναπαραγωγή περιεχομένου UHD BD
ενδέχεται να χρειάζεται σύνδεση δικτύου.
Ανάλογα με το περιβάλλον δικτύου και την
κατάσταση του Διακομιστή περιεχομένου
(Studio), η αναπαραγωγή ενδέχεται να μην
γίνεται με επιτυχία.
5. Για να εξέλθετε, πατήστε το κουμπί
@ (ΔΙΑΚΟΠΗΣ) ή το κουμπί  (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ).
\\ Διαθέσιμο μόνο με κινητά τηλέφωνα της Samsung
που υποστηρίζουν τη λειτουργία DLNA.
\\ Όταν επιχειρείτε να αναπαράγετε αρχεία πολυμέσων
μέσω ενός διακομιστή DLNA τρίτου, ενδέχεται να
παρουσιαστούν προβλήματα συμβατότητας.
\\ Το περιεχόμενο του οποίου πραγματοποιείται
κοινή χρήση με έναν υπολογιστή ή μια φορητή
συσκευή ενδέχεται να μην αναπαράγεται, ανάλογα
με τον τύπο κωδικοποίησης και τη μορφή
αρχείου του περιεχομένου. Επιπλέον, ορισμένες
λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
30
Ελληνικά
Αποδοχή σύνδεσης με φορητή συσκευή
\\ Μπορείτε να συνδέσετε μια φορητή συσκευή
σε οποιαδήποτε συσκευή DLNA DMC, π.χ. στη
συσκευή αναπαραγωγής σας. Η λειτουργία DLNA
DMC επιτρέπει στους χρήστες να συνδέσουν μια
φορητή συσκευή με το προϊόν, να αναζητήσουν
περιεχόμενο πολυμέσων και να ελέγξουν
λειτουργίες αναπαραγωγής στο προϊόν.
1. Περιηγηθείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις >
Δίκτυο και επιλέξτε Ρυθμίσεις συσκευής
πολυμέσων. Παρατίθενται οι φορητές
συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο ίδιο
δίκτυο με το προϊόν.
2. Αποδεχτείτε τη σύνδεση με τη συσκευή την
οποία θέλετε να συνδέσετε με το προϊόν.
Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία πολυμέσων
μόνο από συσκευές που τους έχει επιτραπεί
να συνδεθούν με το προϊόν.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Εάν μια φορητή συσκευή ζητήσει να αναπαράγει
περιεχόμενο πολυμέσων, στην τηλεόραση που
είναι συνδεδεμένη στο προϊόν εμφανίζεται
το παράθυρο επιβεβαίωσης, προκειμένου να
μπορείτε να συνδέετε εύκολα τη φορητή συσκευή.
3. Εμφανίζεται μια οθόνη, στην οποία
εμφανίζεται το περιεχόμενο του δίσκου.
Ανάλογα με τον τρόπο ταξινόμησης του
περιεχομένου, θα εμφανιστούν φάκελοι,
μεμονωμένα αρχεία ή και τα δύο.
4. Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε τα
κουμπιά
για να επιλέξετε ένα
φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
OK.
5. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
για
να επιλέξετε ένα αρχείο για προβολή ή
αναπαραγωγή και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί OK.
6. Πατήστε το κουμπί  (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) μία ή
περισσότερες φορές για να εξέλθετε από την
τρέχουσα οθόνη ή από κάποιο φάκελο ή για
να επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη.
7. Μεταβείτε στις σελίδες 32 ~ 40 για
οδηγίες που εξηγούν τον τρόπο ελέγχου της
αναπαραγωγής βίντεο, μουσικής και εικόνων
σε δίσκο.
Αναπαραγωγή ενός δίσκου με
περιεχόμενο που έχει εγγραφεί
από το χρήστη
Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία πολυμέσων που
έχετε εγγράψει σε δίσκους Blu-ray, DVD ή CD.
1. Τοποθετήστε ένα δίσκο που έχετε εγγράψει
στη θήκη δίσκου με την ετικέτα του δίσκου
στραμμένη προς τα επάνω και, στη συνέχεια,
κλείστε τη θήκη. Εμφανίζεται το αναδυόμενο
παράθυρο συνδεδεμένης συσκευής.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
για να
επιλέξετε τον τύπο περιεχομένου που θέλετε
να προβάλετε ή να αναπαράγετε - Όλο,
Φωτογραφίες, Βίντεο ή Μουσική - και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
31
Ελληνικά
Αναπαραγωγή μέσων
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Παρότι η συσκευή αναπαραγωγής θα εμφανίσει
φακέλους για όλους τους τύπους περιεχομένου,
θα εμφανίσει μόνο τα αρχεία του τύπου
περιεχομένου που επιλέξατε στο βήμα 2. Για
παράδειγμα, αν επιλέξατε τη μουσική, θα
μπορείτε να δείτε μόνο τα αρχεία μουσικής.
Μπορείτε να αλλάξετε αυτή την επιλογή
επιστρέφοντας στην οθόνη ΠΟΛΥΜΕΣΑ και
επαναλαμβάνοντας το Βήμα 2.
05
(ΚΕΝΤΡΙΚΗ → Ρυθμίσεις → Δίκτυο → Ρυθμίσεις
συσκευής πολυμέσων)
Για να αναπαράγετε το περιεχόμενο πολυμέσων
που είναι αποθηκευμένο σε μια φορητή συσκευή,
πρέπει να αποδεχτείτε τη σύνδεση ανάμεσα στη
φορητή συσκευή και το προϊόν.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Αναπαραγωγή μέσων
Έλεγχος αναπαραγωγής βίντεο
Μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή περιεχομένου βίντεο που βρίσκεται σε ένα δίσκο, σε μια
συσκευή USB, σε μια φορητή συσκευή ή σε έναν υπολογιστή. Ανάλογα με το δίσκο ή το περιεχόμενο,
ορισμένες από τις λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
Κουμπιά στο τηλεχειριστήριο που χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή βίντεο
„„
Χρήση του μενού δίσκου, του μενού τίτλου,
του αναδυόμενου μενού και της λίστας τίτλων
Κουμπί
DISC
MENU
DISC
MENU
„„
TITLE MENU
POP-UP
OK
Κουμπιά που σχετίζονται
με την
αναπαραγωγή
Το προϊόν δεν αναπαράγει ήχο στον τρόπο
INFO TOOLSαναπαραγωγής.
λειτουργίας αναζήτησης ή βηματικής
123
• Για να επιστρέψετε στην κανονική ταχύτητα
αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί p.
TV
p Κουμπί
@ Κουμπί
Γρήγορη
αναπαραγωγή
Αργή
αναπαραγωγή
+
Έναρξη της αναπαραγωγής. Όταν
γίνεται
POWERαναπαραγωγή κάποιου
δίσκου, πατήστε
VOL για παύση της
αναπαραγωγής.
Πατήστε και πάλι
SOURCE
για επανεκκίνηση.
Κουμπί
TITLE
MENU
Κουμπί
POPUP
MENU
Διακοπή της αναπαραγωγής.
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε
παρατεταμένα το κουμπί [ ή
].
Κάθε φορά που πατάτε
παρατεταμένα το κουμπί [ ή
], η ταχύτητα αναπαραγωγής
αλλάζει.
Σε κατάσταση Παύσης
αναπαραγωγής, πατήστε το
κουμπί ].
Κάθε φορά που πατάτε
παρατεταμένα το κουμπί ], η
ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει.
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε
το κουμπί [ ή ].
Αγνόηση
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί
αναπαραγωγής [ ή ], ο δίσκος μεταβαίνει
στο προηγούμενο ή στο επόμενο
κεφάλαιο ή αρχείο.
32
Ελληνικά
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε
αυτό το κουμπί για να εμφανιστεί
το μενού δίσκου.
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε
αυτό το κουμπί για να εμφανιστεί
το μενού τίτλου.
• Αν ο δίσκος περιλαμβάνει
μια λίστα αναπαραγωγής,
πατήστε το κουμπί Προβ.
για να μεταβείτε στη λίστα
αναπαραγωγής.
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε
αυτό το κουμπί για να εμφανιστεί
το αναδυόμενο μενού.
Χρήση του μενού ρυθμίσεων κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής
Χρήση του μενού 3D κατά την
αναπαραγωγή ενός αρχείου 3D.
||ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
3D
\\ Το μενού 3D είναι διαθέσιμο
μόνο όταν αναπαράγετε ένα
αρχείο βίντεο 3D.
\\ Αν μεταβείτε στην αρχική
οθόνη ή στην αρχική οθόνη
του Smart Hub όταν το
προϊόν βρίσκεται σε τρόπο
λειτουργίας 3D, ο τρόπος
λειτουργίας αλλάζει αυτόματα
σε 2D.
Επιλογή
σκηνής
-- Αναζήτηση τίτλων : Αν
υπάρχουν περισσότερες από
μία ταινίες στο δίσκο ή στη
συσκευή, επιλέξτε για να
ξεκινήσετε ένα διαφορετικό
τίτλο.
Επιλογή
σκηνής
1. Επιλέξτε Αναζήτηση τίτλων
και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί OK.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
για να επιλέξετε έναν
τίτλο και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
||ΠΡΟΣΟXH |
\\ Όταν κάνετε αναζήτηση
τίτλων DVD σε λειτουργία
διακοπής, πατήστε το κουμπί
INFO και, στη συνέχεια,
εισάγετε τον αριθμό τίτλου
(01,02,...) που θέλετε.
-- Αναζήτηση κεφαλαίων:
Επιλέξτε για να αναπαράγετε
το επιθυμητό κεφάλαιο.
33
Αναζήτηση
Ελληνικά
-- Αναζήτηση σκηνής: Μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
αναζήτησης σκηνής κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής για
να προβάλετε ή να ξεκινήσετε μια
ταινία από την επιθυμητή σκηνή.
-- Αναζήτηση τίτλων: Αν υπάρχουν
περισσότερες από μία ταινίες στο
δίσκο ή στη συσκευή, επιλέξτε για
να ξεκινήσετε ένα διαφορετικό
τίτλο.
-- Γραμμή αναζήτ. χρόνου:
Επιλέξτε για να αναπαράγετε
την ταινία από ένα επιλεγμένο
χρονικό σημείο.
Αναπαραγωγή μέσων
Επιλέξτε για να επιστρέψετε
Αναπαραγωγή
στην αρχή της ταινίας και, στη
από την αρχή
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
05
Κατά την αναπαραγωγή ή σε κατάσταση παύσης
αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί TOOLS.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
για να
επιλέξετε
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
OK.
1. Επιλέξτε Αναζήτηση
κεφαλαίων και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
για να επιλέξετε ένα
κεφάλαιο και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
-- Γραμμή αναζήτ. χρόνου:
Επιλέξτε για να αναπαράγετε
την ταινία από ένα επιλεγμένο
χρονικό σημείο.
1. Επιλέξτε Γραμμή αναζήτ.
χρόνου και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
2. Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά
, εισαγάγετε το χρονικό
σημείο όπου θέλετε να μεταβείτε.
||ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
\\ Μπορείτε επίσης να
χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά
για να προχωρήσετε την ταινία προς
τα πίσω ή προς τα εμπρός. Η ταινία
προχωρά προς τα πίσω ή προς τα
εμπρός κατά ένα λεπτό κάθε φορά
που πατάτε τα κουμπιά
.
\\ Αν οι πληροφορίες ευρετηρίου
στο αρχείο έχουν αλλοιωθεί ή
αν το αρχείο δεν υποστηρίζει
ευρετηρίαση, δεν μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
Επιλογή σκηνής.
\\ Εάν πραγματοποιήσετε
αναπαραγωγή αρχείων σε
συσκευή δικτύου αφού συνδέσετε
τη συσκευή αναπαραγωγής σε
υπολογιστή στο δίκτυό σας, η
λειτουργία Επιλογή σκηνής
ενδέχεται να μην λειτουργεί.
Αναπαραγωγή μέσων
Ρυθμίσεις
υποτίτλων
Λειτ.
επανάληψης
Πλήρης
οθόνη
Λειτουργία
εικόνας
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τις
επιθυμητές επιλογές υποτίτλων.
Σας επιτρέπει να επαναλάβετε
έναν τίτλο, ένα κεφαλαίου ή μια
συγκεκριμένη ενότητα.
Υπότιτλοι
Σας επιτρέπει να ορίσετε το
μέγεθος της εικόνας βίντεο.
Σας επιτρέπει να ορίσετε τη
λειτουργία εικόνας.
-- Δυναμική: Αύξηση
της ευκρίνειας και της
φωτεινότητας.
-- Τυπική: Επιλέξτε αυτή τη
ρύθμιση για τις περισσότερες
εφαρμογές προβολής.
-- Ταινία: Η καλύτερη ρύθμιση
για την παρακολούθηση
ταινιών.
-- Χρήστης: Σας επιτρέπει να
προσαρμόσετε την ευκρίνεια
και τη λειτουργία μείωσης
θορύβου, αντίστοιχα.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Όταν χρησιμοποιείτε τη
λειτουργία BD Wise, αυτό το
μενού δεν εμφανίζεται.
Multiroom
Link
Συγχρονισμός Επιλέξτε για να ορίσετε το
ήχου
συγχρονισμό ήχου.
Επιλέξτε για έλεγχο της έντασης
ήχου των ηχείων Multiroom.
-- Ένταση ήχου: Προσαρμόζει
την ένταση του ήχου.
Πατήστε τα κουμπιά
στο
τηλεχειριστήριο.
-- Σίγαση: Σίγαση του ήχου
από αυτή τη συσκευή
αναπαραγωγής. Πατήστε ξανά
για να επαναφέρετε τον ήχο
στο προηγούμενο επίπεδο
έντασης.
Γωνία
Βίντεο
BONUSVIEW
Ήχος
BONUSVIEW
Χρησιμοποιήστε την για να
ρυθμίσετε την επιθυμητή
επιλογή Βonusview.
||ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
\\ Το μενού ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το
δίσκο ή τη συσκευή αποθήκευσης.
\\ Τα αρχεία βίντεο με υψηλούς ρυθμούς
μετάδοσης bit, 20 Mbps ή υψηλότερους,
υπερβαίνουν τις δυνατότητες του προϊόντος και
ενδέχεται να διακοπεί η αναπαραγωγή τους.
\\ Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο
μόνο όταν συνδέετε σε ηχείο
συμβατό με Multiroom Link.
Χρησιμοποιήστε την για να
ορίσετε την επιθυμητή γλώσσα
ήχου.
34
Σας επιτρέπει να προβάλετε μια
σκηνή από κάποια άλλη γωνία.
Η επιλογή "Γωνία" εμφανίζει τον
αριθμό των γωνιών που είναι
διαθέσιμες για προβολή. Όταν
ένας δίσκος Ultra HD Blu-ray
Disc/Blu-ray Disc/DVD περιέχει
πολλαπλές γωνίες λήψης μιας
συγκεκριμένης σκηνής, μπορείτε
να αλλάξετε τη γωνία.
Σας επιτρέπει να δείτε τις
Πληροφορίες πληροφορίες ενός αρχείου
βίντεο.
||ΠΡΟΣΟXH |
Ήχος
Χρησιμοποιήστε την για να
ορίσετε την επιθυμητή γλώσσα
υποτίτλων.
Ελληνικά
Χρήση των μενού Ταξινόμηση κατά και
Επιλογές
Hμερομηνία
Τίτλος
Φάκελος
Ομαδοποίηση όλων των αρχείων
φωτογραφιών στο μέσο ή στη
συσκευή αποθήκευσης κατά
ημερομηνία. Κάντε κλικ σε μια
ομάδα για να δείτε τα βίντεο σε
αυτή την ομάδα.
Εμφάνιση όλων των αρχείων
βίντεο στο μέσο ή στη συσκευή
αποθήκευσης κατά τίτλο.
Κουμπιά στο τηλεχειριστήριο που
χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή
μουσικής
4
Εμφάνιση όλων των φακέλων
στο μέσο ή στη συσκευή
αποθήκευσης με αλφαβητική
σειρά.
2
13
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
DISC
MENU
\\ Το μενού ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το
δίσκο ή τη συσκευή αποθήκευσης.
Χρήση του μενού επιλογών
OK
Σε μια οθόνη αρχείων που περιέχει αρχεία βίντεο,
επιλέξτε
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
OK.
Σάς δίνει τη δυνατότητα να
επιλέγετε συγκεκριμένα αρχεία
Αναπαραγωγή
για αναπαραγωγή. Λειτουργεί
επιλεγμένων
ουσιαστικά με τον ίδιο τρόπο για
όλα τα μέσα.
Αποστολή
TITLE MENU
POP-UP
Επιλέξτε αυτό το μενού για
να αποστείλετε τα επιλεγμένα
αρχεία σε μια διαδικτυακή
τοποθεσία (Picasa, Facebook
κλπ.) ή σε μια συσκευή. Για να
χρησιμοποιήσετε αυτό το μενού,
πρέπει να δημιουργήσετε ένα
λογαριασμό στη διαδικτυακή
τοποθεσία και, στη συνέχεια, να
συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τη
λειτουργία Σύνδεση. Ανατρέξτε
στην ενότητα "Χρήση της
λειτουργίας αποστολής", στη
σελίδα 40.
35
1
2
3
4
Κουμπί [ ] : Μετάβαση στο
προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
INFO TOOLSτης αναπαραγωγής
Κουμπί @ : Διακοπή
123
ενός κομματιού.
Γρήγορη αναπαραγωγή (μόνο για CD ήχου
TV
τύπου CD-DA)
Κατά την
αναπαραγωγή, πατήστε
POWER
παρατεταμένα το
VOLκουμπί [ ή ].
Κάθε SOURCE
φορά πουπατάτε παρατεταμένα
το κουμπί [ ή ], η ταχύτητα
αναπαραγωγής αλλάζει.
+
Κουμπί p : Γίνεται αναπαραγωγή/παύση
ενός κομματιού.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Αν δεν πατήσετε κανένα κουμπί εντός
πέντε δευτερολέπτων από την τοποθέτηση
ενός CD ήχου, η οθόνη προβάλλεται σε
τρόπο λειτουργίας πλήρους οθόνης. Για να
επιστρέψετε στην οθόνη λίστας αναπαραγωγής,
πατήστε το κουμπί  (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) στο
τηλεχειριστήριο.
Ελληνικά
Αναπαραγωγή μέσων
Σε μια οθόνη αρχείων που περιέχει αρχεία βίντεο,
επιλέξτε
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
Μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή
περιεχομένου μουσικής που βρίσκεται σε ένα
δίσκο, σε μια συσκευή USB, σε μια φορητή
συσκευή ή σε έναν υπολογιστή.
Ανάλογα με το δίσκο ή το περιεχόμενο, ορισμένες
από τις λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτό το
εγχειρίδιο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
05
Χρήση του μενού Ταξινόμηση κατά
Έλεγχος αναπαραγωγής μουσικής
Αναπαραγωγή μέσων
Χρήση του μενού επιλογών, κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής
Στην οθόνη αναπαραγωγής αρχείων μουσικής,
χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
για να επιλέξετε
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
Αναπ.
επιλεγμ.
Αντιγραφή
Πληροφορίες
Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να
επιλέξετε συγκεκριμένα κομμάτια
για αναπαραγωγή. Λειτουργεί
ουσιαστικά με τον ίδιο τρόπο
για όλα τα μέσα. Ανατρέξτε στην
ενότητα "Δημιουργία λίστας
αναπαραγωγής από CD ήχου" στη
σελίδα 37.
Αυτή η λειτουργία μετατρέπει
τον ήχο από ένα δίσκο CD σε
μορφή mp3 ή wav, σύμφωνα
με την επιλογή του χρήστη και
αποθηκεύει τα αρχεία που έχουν
μετατραπεί σε μια συσκευή
USB ή σε μια φορητή συσκευή
που είναι συνδεδεμένη στο
προϊόν. Ανατρέξτε στην ενότητα
"Αντιγραφή", στη σελίδα 38.
Επιλέξτε για να δείτε τις
πληροφορίες (περιεχομένου).
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Το μενού ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το
δίσκο ή τη συσκευή αποθήκευσης.
Χρήση των μενού Ταξινόμηση κατά και
Επιλογές σε οθόνη αρχείων
Χρήση του μενού Ταξινόμηση κατά
Σε μια οθόνη αρχείων που περιέχει αρχεία μουσικής,
επιλέξτε
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
Κομμάτι
Άλμπουμ
Καλλιτ.
Εμφάνιση όλων των κομματιών
μουσικής στο μέσο ή στη συσκευή
αποθήκευσης με αλφαβητική σειρά.
Εμφάνιση όλων των αρχείων
μουσικής στο μέσο ή στη συσκευή
αποθήκευσης κατά άλμπουμ.
Εμφάνιση όλων των αρχείων
μουσικής στο μέσο ή στη συσκευή
αποθήκευσης κατά καλλιτέχνη.
36
Είδος
Φάκελος
Εμφάνιση όλων των αρχείων
μουσικής στο μέσο ή στη
συσκευή αποθήκευσης κατά
είδος.
Εμφάνιση όλων των φακέλων
στο μέσο ή στη συσκευή
αποθήκευσης.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Το μενού ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το
δίσκο ή τη συσκευή αποθήκευσης.
Χρήση του μενού Επιλογές
Σε μια οθόνη αρχείων που περιέχει αρχεία μουσικής,
επιλέξτε
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
OK.
Σάς δίνει τη δυνατότητα
να επιλέγετε συγκεκριμένα
κομμάτια για αναπαραγωγή.
Αναπαραγωγή Λειτουργεί ουσιαστικά με τον
επιλεγμένων
ίδιο τρόπο για όλα τα μέσα.
Ανατρέξτε στην ενότητα
"Επανάληψη κομματιών σε CD
ήχου", στη σελίδα 37.
Αποστολή
Επιλέξτε το για αποστολή
επιλεγμένων αρχείων σε άλλες
συσκευές. Ανατρέξτε στην
ενότητα "Χρήση της λειτουργίας
αποστολής", στη σελίδα 40.
Επιλέξτε για να διαχειριστείτε
Κωδικοποίηση τις επιλογές κωδικοποίησης
κειμένου.
Προσθήκη
Επιλέξτε για δημιουργία λίστας
στη λίστα
αναπαραγωγής.
αναπαραγωγ.
Ευρετήριο
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Επιλέξτε για προβολή της
λίστας τίτλων μουσικής με το
ίδιο γράμμα με εκείνο που
επιλέχθηκε.
\\ Το μενού ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το
δίσκο ή τη συσκευή αποθήκευσης.
Ελληνικά
Επανάληψη κομματιών σε CD ήχου
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 001
TRACK 007
00:00:39 00:02:38
TRACK 008
TRACK 009
TRACK 010
00:43
03:56
04:41
04:02
03:43
03:40
04:06
03:52
03:04
04:02
Τυχαία αναπαραγωγή κομματιών σε CD ήχου
Μπορείτε να ρυθμίσετε το προϊόν ώστε να
αναπαράγει τα κομμάτια σε ένα CD ήχου (CD-DA/
MP3) με τυχαία σειρά.
1. Στην οθόνη αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε
τα κουμπιά
για να επιλέξετε
στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
για να
ρυθμίσετε τη λειτουργία τυχαίας σειράς σε Ενεργ.
ή Απ., και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής από
CD ήχου
1. Με την οθόνη αναπαραγωγής να εμφανίζεται,
επιλέξτε
και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί OK. Εμφανίζεται το μενού Ρυθμίσεις.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
για να
επιλέξετε Αναπ. επιλεγμ. και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
για να
επιλέξετε ένα κομμάτι και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK. Εμφανίζεται ένα
σημάδι επιλογής στα αριστερά του κομματιού.
37
6. Όταν τελειώσετε, πατήστε τα κουμπιά
για να επιλέξετε Aναπαρ. και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
Επανεμφανίζεται η οθόνη αναπαραγωγής
μουσικής, παραθέτοντας μόνο τα κομμάτια
που επιλέξατε. Τα επιλεγμένα κομμάτια
αναπαράγονται αυτόματα.
||ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
\\ Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα
αναπαραγωγής με έως και 99 κομμάτια σε ένα
CD ήχου (CD-DA).
\\ Στην οθόνη αναπαραγωγής επιλεγμένων,
μπορείτε επίσης να επιλέξετε Επιλ. όλων,
Διαγραφ.όλων και Ακύρωση.
-- Χρησιμοποιήστε την επιλογή Επιλ. όλων
για να επιλέξετε όλα τα κομμάτια. Με
αυτόν τον τρόπο ακυρώνονται οι επιλογές
μεμονωμένων κομματιών. Αν πατήσετε το
κουμπί  (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) στο τηλεχειριστήριο
ή επιλέξετε το κουμπί Aναπαρ. και,
στη συνέχεια, πατήσετε το κουμπί OK,
εμφανίζονται στην οθόνη αναπαραγωγής
μουσικής όλα τα κομμάτια και το προϊόν
αρχίζει να αναπαράγει όλα τα κομμάτια από
το κομμάτι 001.
-- Χρησιμοποιήστε την επιλογή Διαγραφ.
όλων για να καταργήσετε συγχρόνως την
επιλογή όλων των επιλεγμένων κομματιών.
Στη συνέχεια, επιλέξτε μεμονωμένα κομμάτια
ή χρησιμοποιήστε την επιλογή Επιλ.
όλων για να επιλέξετε όλα τα κομμάτια
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
 (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) στο τηλεχειριστήριο. Αν δεν
χρησιμοποιήσετε την επιλογή Επιλ. όλων και
δεν επιλέξετε μεμονωμένα κομμάτια, η λίστα
αναπαραγωγής δεν αλλάζει.
-- Η επιλογή Ακύρωση ακυρώνει όλες τις
αλλαγές που έχετε πραγματοποιήσει στην
οθόνη αναπαραγωγής επιλεγμένων. Όταν
επιστρέψετε στην οθόνη αναπαραγωγής, η
λίστα αναπαραγωγής δεν θα έχει αλλάξει.
Ελληνικά
Αναπαραγωγή μέσων
1. Στην οθόνη αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε
τα κουμπιά
για να επιλέξετε
στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
για
να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία
επανάληψης - Απ., Ένα τραγ., ή Όλα - και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
5. Για να αφαιρέσετε ένα κομμάτι από τη λίστα,
μετακινηθείτε στο κομμάτι και, στη συνέχεια,
πατήστε ξανά το κουμπί OK.
Αφαιρείται το σημάδι επιλογής από το
κομμάτι.
05
Μπορείτε να ρυθμίσετε το προϊόν ώστε να
επαναλαμβάνει κομμάτια σε ένα CD ήχου (CD-DA/MP3).
4. Επαναλάβετε το βήμα 3 για να επιλέξετε
πρόσθετα κομμάτια.
Αναπαραγωγή μέσων
Αντιγραφή
1. Τοποθετήστε μια συσκευή USB στην υποδοχή
USB που υπάρχει στην πρόσοψη του προϊόντος.
2. Με την οθόνη αναπαραγωγής να εμφανίζεται,
επιλέξτε
και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί OK. Εμφανίζεται το μενού Ρυθμίσεις.
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
για να
επιλέξετε Αντιγραφή και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί OK.
4. Επιλέξτε τον τύπο κωδικοποίησης αντιγραφής
από τη λίστα.
Οι τύποι αντιγραφής που υποστηρίζονται είναι:
Αντιγραφή μη απωλεστικού WAV
MP3 320 kbps
MP3 192 kbps
5. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
για να
επιλέξετε ένα κομμάτι και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK. Εμφανίζεται ένα
σημάδι επιλογής στα αριστερά του κομματιού.
6. Επαναλάβετε το βήμα 4 για να επιλέξετε
πρόσθετα κομμάτια.
7. Για να αφαιρέσετε ένα κομμάτι από τη λίστα,
μετακινηθείτε στο κομμάτι και, στη συνέχεια,
πατήστε ξανά το κουμπί OK.
Αφαιρείται το σημάδι επιλογής από το κομμάτι.
8. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Αντιγραφή
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά
και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK. Εμφανίζεται
το αναδυόμενο παράθυρο Αντιγραφή.
9. Πατήστε τα κουμπιά
για να επιλέξετε
τη συσκευή στην οποία θα αποθηκεύσετε το
αρχείο αντιγραφής και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί OK.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Μην αποσυνδέετε τη συσκευή ενώ βρίσκεται σε
εξέλιξη η αντιγραφή.
10. Αν θέλετε να ακυρώσετε την αντιγραφή του
κομματιού, πατήστε το κουμπί OK και, στη
συνέχεια, επιλέξτε Ναι. Επιλέξτε Όχι για να
συνεχιστεί η αντιγραφή.
11. Όταν ολοκληρωθεί η αντιγραφή, εμφανίζεται
το μήνυμα "Η αντιγρ. ολοκλ. επιτ.". Πατήστε
το κουμπί OK.
12. Πατήστε το κουμπί  (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) ή επιλέξτε
το κουμπί Ακύρωση και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK για να επιστρέψετε
στην οθόνη αναπαραγωγής.
38
||ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
\\ Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη με CD
ήχου DTS.
\\ Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην
υποστηρίζεται από ορισμένους δίσκους.
\\ Κατά την αντιγραφή, η μουσική κωδικοποιείται
σε μορφή .mp3 στα 192 kbps και 320kbps.
\\ Στην οθόνη αντιγραφής, μπορείτε επίσης να
επιλέξετε Επιλ. όλων και Διαγραφ.όλων.
\\ Χρησιμοποιήστε την επιλογή Επιλ. όλων για
να επιλέξετε όλα τα κομμάτια και πατήστε το
κουμπί OK. Με αυτόν τον τρόπο ακυρώνονται
οι επιλογές μεμονωμένων κομματιών.
\\ Χρησιμοποιήστε την επιλογή Διαγραφ.όλων
για να καταργήσετε συγχρόνως την επιλογή
όλων των επιλεγμένων κομματιών.
Αναπαραγωγή περιεχομένου
φωτογραφιών
Μπορείτε να αναπαράγετε περιεχόμενο
φωτογραφιών που βρίσκεται σε ένα DVD, σε μια
συσκευή USB ή σε έναν υπολογιστή.
Χρήση του μενού εργαλείων κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής
Κατά την αναπαραγωγή ή σε κατάσταση παύσης
αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί TOOLS.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
για να
επιλέξετε
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
OK.
Επιλέξτε για να αλλάξετε τις
ρυθμίσεις παρουσίασης.
-- Ταχύτητα : Επιλέξτε για
Ρυθμίσεις
να ορίσετε την ταχύτητα
παρουσίασης
παρουσίασης.
-- Εφέ : Επιλέξτε για να ορίσετε
το εφέ παρουσίασης.
Περιστροφή
Ζουμ
Ελληνικά
Επιλέξτε για να περιστρέψετε
την εικόνα. (Αυτή η επιλογή
μπορεί να περιστρέψει την
εικόνα είτε δεξιόστροφα είτε
αριστερόστροφα.)
Επιλέξτε για να μεγεθύνετε την
τρέχουσα εικόνα. (Μεγέθυνση
έως και 4 φορές.)
Μουσική
υπόκρουση
Multiroom
Link
Επιλέξτε για να ακούτε μουσική
κατά την προβολή μιας
παρουσίασης.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Ο αριθμός των αρχείων μουσικής
που εντοπίζονται από την
εξωτερική συσκευή ενδέχεται
να διαφέρει, ανάλογα με τη
συσκευή.
Επιλέξτε για έλεγχο της έντασης
ήχου των ηχείων Multiroom.
-- Ένταση ήχου: Προσαρμόζει
την ένταση του ήχου.
Πατήστε τα κουμπιά
στο
τηλεχειριστήριο.
-- Σίγαση: Σίγαση του ήχου
από αυτή τη συσκευή
αναπαραγωγής. Πατήστε ξανά
για να επαναφέρετε τον ήχο
στο προηγούμενο επίπεδο
έντασης.
||ΠΡΟΣΟXH |
\\ Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο
μόνο όταν συνδέετε σε ηχείο
συμβατό με Multiroom Link.
Αποστολή
Πληροφορίες
\\ Το μενού ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το
δίσκο ή τη συσκευή αποθήκευσης.
\\ Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Μουσική
υπόκρουση, το αρχείο φωτογραφίας πρέπει
να βρίσκεται στο ίδιο μέσο αποθήκευσης με το
αρχείο μουσικής. Σημειώστε ότι η ποιότητα του
ήχου ενδέχεται να επηρεαστεί από το ρυθμό
μετάδοσης bit του αρχείου MP3, το μέγεθος της
φωτογραφίας και τη μέθοδο κωδικοποίησης.
\\ Δεν μπορείτε να μεγεθύνετε τους υποτίτλους
και το γραφικό PG στον τρόπο λειτουργίας
πλήρους οθόνης.
Χρήση των μενού Ταξινόμηση κατά και
Επιλογές
Χρήση του μενού Ταξινόμηση κατά
Σε μια οθόνη αρχείων που περιέχει αρχεία
φωτογραφιών, επιλέξτε
και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
Hμερομηνία
Τίτλος
Φάκελος
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Εμφάνιση όλων των αρχείων
φωτογραφιών στο μέσο ή στη
συσκευή αποθήκευσης κατά
τίτλο.
Εμφάνιση όλων των φακέλων
στο μέσο ή στη συσκευή
αποθήκευσης.
\\ Το μενού ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το
δίσκο ή τη συσκευή αποθήκευσης.
Επιλέξτε για να στείλετε το
επιλεγμένο αρχείο σε άλλες
συσκευές.
Επιλέξτε για να δείτε τις
πληροφορίες (περιεχομένου).
39
Ομαδοποίηση όλων των αρχείων
φωτογραφιών στο μέσο ή
στη συσκευή αποθήκευσης
κατά ημερομηνία. Κάντε κλικ
σε μια ομάδα για να δείτε τις
φωτογραφίες σε αυτή την ομάδα.
Ελληνικά
Αναπαραγωγή μέσων
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Αυτό το μενού δεν μπορεί να
εμφανιστεί όταν χρησιμοποιείτε
τη λειτουργία BD Wise.
||ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
05
Λειτουργία
εικόνας
Επιλέξτε για να ορίσετε τη
λειτουργία εικόνας.
-- Δυναμική : Επιλέξτε αυτή τη
ρύθμιση για να αυξήσετε την
ευκρίνεια.
-- Τυπική : Επιλέξτε αυτή τη
ρύθμιση για τις περισσότερες
εφαρμογές προβολής.
-- Ταινία : Αυτή είναι η
καλύτερη ρύθμιση για την
παρακολούθηση ταινιών.
-- Χρήστης : Σας επιτρέπει να
προσαρμόσετε την ευκρίνεια
και τη λειτουργία μείωσης
θορύβου, αντίστοιχα.
Αναπαραγωγή μέσων
Χρήση του μενού επιλογών
Σε μια οθόνη αρχείων που περιέχει αρχεία
φωτογραφιών, επιλέξτε
και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
Προβολή
διαφανειών
Χρήση της λειτουργίας αποστολής
Μπορείτε να κάνετε αποστολή αρχείων σε
Συσκευή δικτύου ή σε κάποια συσκευή.
Εκκινεί την παρουσίαση. Προβάλλει
όλα τα αρχεία στον τρέχοντα φάκελο,
το ένα μετά το άλλο. Αν θέλετε να
δημιουργήσετε μια παρουσίαση με
μια επιλεγμένη ομάδα φωτογραφιών,
ανατρέξτε στην ενότητα Αναπαραγωγή
επιλεγμένων, παρακάτω.
1. Ενόσω εμφανίζεται η οθόνη αρχείων βίντεο,
μουσικής ή φωτογραφιών, πατήστε το .
Εμφανίζεται το μενού Επιλογές.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
για να
επιλέξετε Αποστολή και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί OK.
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
για
να επιλέξετε ένα αρχείο και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK. Εμφανίζεται ένα
σημάδι επιλογής στα αριστερά του αρχείου.
Σάς δίνει τη δυνατότητα να επιλέγετε
συγκεκριμένες φωτογραφίες για
προβολή. Λειτουργεί ουσιαστικά με τον
Αναπαραγωγή
ίδιο τρόπο για όλα τα μέσα. Ανατρέξτε
επιλεγμένων
στην ενότητα "Δημιουργία λίστας
αναπαραγωγής από CD ήχου" στη
σελίδα 37, για οδηγίες.
4. Επαναλάβετε το βήμα 3 για να επιλέξετε
πρόσθετα αρχεία.
Αποστολή
6. Όταν τελειώσετε, πατήστε τα κουμπιά
για να επιλέξετε Αποστολή και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο αποστολής
που παραθέτει τις διαδικτυακές τοποθεσίες
(Picasa, Facebook κ.λπ.) ή τις συσκευές στις
οποίες μπορείτε να στείλετε τα αρχεία.
Επιλέξτε αυτό το μενού για να
αποστείλετε τα επιλεγμένα αρχεία σε
μια διαδικτυακή τοποθεσία (Picasa,
Facebook κλπ.) ή σε μια συσκευή.
Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το
μενού, πρέπει να δημιουργήσετε ένα
λογαριασμό στη διαδικτυακή τοποθεσία
και, στη συνέχεια, να συνδεθείτε
χρησιμοποιώντας τη λειτουργία
Σύνδεση. Ανατρέξτε στην ενότητα
"Χρήση της λειτουργίας αποστολής",
στη σελίδα 40.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Το μενού ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το
δίσκο ή τη συσκευή αποθήκευσης.
Αποστολή αρχείων
Αντιγραφή αρχείων βίντεο, μουσικής ή
φωτογραφιών
Περιεχόμενα
Μουσική
Φωτογραφίες
Βίντεο
ΔΙΣΚΟΣ/Συσκευή ΔΙΣΚΟΣ/USB 
δικτύου  USB Συσκευή δικτύου
Υποστηρίζεται
Υποστηρίζεται
Υποστηρίζεται
Υποστηρίζεται
Υποστηρίζεται
5. Για να αφαιρέσετε ένα αρχείο από τη λίστα,
μετακινηθείτε στο αρχείο και, στη συνέχεια,
πατήστε ξανά το κουμπί OK.
Το σημάδι επιλογής αφαιρείται από το αρχείο.
7. Επιλέξτε έναν προορισμό και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
8. Αν στέλνετε τα αρχεία σε μια διαδικτυακή
τοποθεσία, ανοίγει η τοποθεσία. Εκτελέστε
είσοδο και ακολουθήστε τις οδηγίες που
εμφανίζονται στην οθόνη.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Για να στείλετε αρχεία σε διαδικτυακή
τοποθεσία θα πρέπει να έχετε λογαριασμό στην
τοποθεσία αυτή.
Υποστηρίζεται
• Δίσκος (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R (Οριστικοποιημένος)
/DVD+RW/DVD-RW (Οριστικοποιημένος))  USB
• Το πρωτόκολλο PTP USB δεν είναι διαθέσιμο όταν
αντιγράφετε σε συσκευή USB.
40
Ελληνικά
Υπηρεσίες δικτύου
1. Να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής
στο δίκτυο. (Βλ. σελίδα 17)
2. Να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του δικτύου.
(Βλ. σελίδες 24~27)
Δημιουργία ενός Λογαριασμού
Samsung
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Δημιουργήστε έναν λογαριασμό Samsung, για να
αξιοποιήσετε όλα όσα σας προσφέρει η Samsung
στο Διαδίκτυο.
Δημιουργήστε λογαριασμούς για όλα τα μέλη της
οικογένειας, για να μπορούν να έχουν πρόσβαση
στους δικούς τους λογαριασμούς στο Facebook,
το Twitter κ.λπ. Χρειάζεστε επίσης λογαριασμό
Samsung αν θέλετε να κάνετε λήψη εφαρμογών
με χρέωση ή να ενοικιάζετε ταινίες.
1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε . Εμφανίζεται
η οθόνη Σύνδεση.
2. Επιλέξτε Nέος λογαριασμός κάτω δεξιά και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
Εμφανίζεται η οθόνη Όροι & προϋποθέσεις,
πολιτική απορρήτου του Samsung account.
3. Πατήστε το κουμπί OK για αποδοχή, πατήστε
το κουμπί και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί OK. Εμφανίζεται η οθόνη Nέος
λογαριασμός.
4. Επιλέξτε το πεδίο του αναγνωριστικού (ID)
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο
πληκτρολογίου.
5. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για
να εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σας. Χρησιμοποιήστε τα
κουμπιά με τα βέλη για να μετακινηθείτε από
χαρακτήρα σε χαρακτήρα.
Πατήστε OK για να επιλέξετε έναν χαρακτήρα.
Πατήστε το Caps στα αριστερά, για να
εισαγάγετε κεφαλαία. Επιλέξτε το 123#& για
να επιλέξετε πρόσθετα σύμβολα.
6. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Τέλος στο
πληκτρολόγιο και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί OK. Εμφανίζεται και πάλι η οθόνη
Nέος λογαριασμός.
7. Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης, το όνομά
σας και το επώνυμό σας, με τον ίδιο τρόπο.
41
\\ Η Samsung στέλνει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου επιβεβαίωσης στη διεύθυνση
που εισαγάγατε. Πρέπει να ανοίξετε το
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
να ανταποκριθείτε όπως απαιτείται, για να
οριστικοποιήσετε το λογαριασμό σας.
11. Επιλέξτε μία εικόνα για την αναγνώριση του
λογαριασμού σας και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί OK. Εμφανίζεται η οθόνη O λογαρ. δημ..
12. Πατήστε το κουμπί OK. Εμφανίζεται η Αρχική
οθόνη.
Πριν από τη χρήση του Samsung
Apps
Αν δεν έχετε ρυθμίσει το Smart Hub, όταν
χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά Εφαρμογές, το
προϊόν θα σας ζητήσει να εκτελέσετε πρώτα τη
διαδικασία ρύθμισης του Smart Hub.
1. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε SAMSUNG APPS
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
2. Αν δεν είχατε ρυθμίσει το Smart Hub,
εμφανίζεται το αναπτυσσόμενο μενού Smart
Hub και σας ρωτά αν θέλετε να ρυθμίσετε το
Smart Hub. Επιλέξτε Ναι και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
3. Επιλέξτε Έναρξη και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί OK. Εμφανίζεται η οθόνη Όροι και
Πολιτική.
4. Στην οθόνη Πρόσθετες υπηρεσίες, όροι
και προϋποθέσεις και επιλογές, πρέπει
να διαβάσετε και να αποδεχτείτε τόσο τους
όρους και τις προϋποθέσεις όσο και την
πολιτική απορρήτου του Smart Hub για να
χρησιμοποιήσετε το Smart Hub.
5. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω
και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Προβολή
λεπτομερειώ για να δείτε τα πλήρη έγγραφα.
Ελληνικά
Υπηρεσίες δικτύου
Για να χρησιμοποιήσετε τις δικτυακές υπηρεσίες,
θα πρέπει πρώτα:
8. Επιλέξτε το πεδίο Ημερομηνία γέννησης
και, στη συνέχεια, επιλέξτε αριθμούς
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά με τα βέλη
επάνω και κάτω ή πατώντας τους αριθμούς
στο τηλεχειριστήριό σας. Πατήστε το κουμπί
OK όταν τελειώσετε.
9. Αφού τελειώσετε με όλα τα πεδία, πατήστε
το κουμπί και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί OK. Εμφανίζεται το μήνυμα Σύνδεσης
σε εξέλιξη και, στη συνέχεια, το μήνυμα με τα
στοιχεία λογαριασμού.
10. Πατήστε το κουμπί OK. Εμφανίζεται η οθόνη
Ορισμός εικόνας προφίλ.
06
Μπορείτε να απολαμβάνετε διάφορες δικτυακές
υπηρεσίες, όπως η ροή βίντεο ή διαδικτυακών
εφαρμογών, συνδέοντας τη συσκευή
αναπαραγωγής στο δίκτυό σας.
Υπηρεσίες δικτύου
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Δεν χρειάζεται να αποδεχτείτε τη
συμπληρωματική ειδοποίηση απορρήτου αλλά,
αν δεν το κάνετε, μία ή περισσότερες από τις
δυνατότητες Smart TV ενδέχεται να μην είναι
διαθέσιμες.
6. Επιλέξτε Συμφωνώ σε όλα και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK. Εμφανίζεται η οθόνη
ολοκλήρωσης ρύθμισης. Πατήστε το κουμπί OK.
Η οθόνη Samsung Apps με μια ματιά
1
SAMSUNG APPS
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΑ
1
WebBrowser
3
4
5
2
3
4
5
Πιο δημοφιλή
6
Τι νέο υπάρχει
7
8
9
10
Κατηγορίες
3
1
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Για ορισμένες εφαρμογές υπηρεσίας ροής
δεδομένων 4K (Netflix, Amazon κ.λπ.), η
χρήση της υπηρεσίας 4K ενεργοποιείται εάν
η τηλεόραση υποστηρίζει HDCP 2.2. Εάν
η τηλεόραση (ή το βύσμα HDMI που είναι
συνδεδεμένο) δεν υποστηρίζει HDCP 2.2, η
κατηγορία 4K δεν θα εμφανίζεται.
2
ΟΙ APP ΜΟΥ
Χρήση του Samsung Apps
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη εφαρμογών
από το Διαδίκτυο, καθώς και να προσπελάσετε
διάφορες εφαρμογές και να τις προβάλετε στην
τηλεόρασή σας. Για να προσπελάσετε ορισμένες
εφαρμογές, πρέπει να διαθέτετε ένα λογαριασμό
Samsung.
2
2
3
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΑ : Εμφανίζεται
προτεινόμενο περιεχόμενο, το οποίο
διαχειρίζεται η Samsung. Δεν μπορείτε να
διαγράψετε τις προτεινόμενες εφαρμογές.
ΟΙ APP ΜΟΥ : Εμφανίζεται η προσωπική
σας συλλογή εφαρμογών, οι οποίες
μπορούν να τροποποιηθούν στην οθόνη
ΟΙ APP ΜΟΥ.
Πιο δημοφιλή, Τι νέο υπάρχει
και Κατηγορίες: Επιλέξτε για να
δείτε πρόσθετες εφαρμογές και να
πραγματοποιήσετε λήψη τους.
Την πρώτη φορά που ανοίγετε την οθόνη
SAMSUNG APPS, η συσκευή αναπαραγωγής
Ultra HD Blu-ray πραγματοποιεί αυτόματα
λήψη μιας ομάδας δωρεάν εφαρμογών. Αφού
ολοκληρωθεί η λήψη αυτών των εφαρμογών,
εμφανίζονται στην οθόνη SAMSUNG APPS.
Για να δείτε πρόσθετες εφαρμογές, επιλέξτε Πιο
δημοφιλή, Τι νέο υπάρχει ή Κατηγορίες στο
κάτω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί OK.
Η επιλογή Πιο δημοφιλή εμφανίζει τις πιο
δημοφιλείς εφαρμογές, η επιλογή Τι νέο υπάρχει
τις πιο πρόσφατες. Η επιλογή Κατηγορίες
εμφανίζει μια σειρά από εικονίδια που
απεικονίζουν κατηγορίες όπως Βίντεο, Παιχνίδια
και Σπορ. Επιλέξτε ένα εικονίδιο κατηγορίας και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK. Η συσκευή
αναπαραγωγής Ultra HD Blu-ray εμφανίζει τις
εφαρμογές αυτής της κατηγορίας.
42
Ελληνικά
Λήψη εφαρμογής
\\ Στις οθόνες Πιο δημοφιλή, Τι νέο υπάρχει και
Κατηγορίες, ένα πορτοκαλί βέλος εμφανίζεται
στις εφαρμογές των οποίων έχετε κάνει ήδη
λήψη.
3. Επιλέξτε μια εφαρμογή της οποίας θέλετε να
πραγματοποιήσετε λήψη και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK. Εμφανίζεται η οθόνη
λεπτομερών πληροφοριών για την εφαρμογή.
4. Επιλέξτε Λήψη στην οθόνη και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
Η επιλογή λήψης αλλάζει σε ακύρωση και
αρχίζει η λήψη της εφαρμογής.
5. Αν θέλετε να ακυρώσετε τη λήψη, επιλέξτε
Ακύρωση και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί OK.
6. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, η επιλογή
Ακύρωση αλλάζει σε Άvoιγμα. Επιλέξτε
Άvoιγμα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
OK για εκκίνηση της εφαρμογής. Εναλλακτικά,
πατήστε το κουμπί  (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ), ωσότου
η εμφανιστεί και πάλι η οθόνη SAMSUNG
APPS.
Η εφαρμογή της οποίας κάνατε λήψη θα
εμφανιστεί στην οθόνη SAMSUNG APPS
στην ενότητα ΟΙ APP ΜΟΥ.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Εάν δεν μπορεί να γίνει λήψη της εφαρμογής
λόγω ανεπάρκειας εσωτερικής μνήμης,
συνδέστε μία συσκευή αποθήκευσης USB και
προσπαθήστε και πάλι.
Εκκίνηση εφαρμογής
1. Επιλέξτε SAMSUNG APPS στην αρχική
οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
OK.
2. Στην οθόνη SAMSUNG APPS, χρησιμοποιήστε
τα κουμπιά
για να επιλέξετε μια
εφαρμογήή και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί OK. Η εφαρμογή εκκινείται.
43
1. Στην οθόνη ΟΙ APP ΜΟΥ, επιλέξτε την
εφαρμογή που θέλετε να μετακινήσετε στην
οθόνη "Οι App μου" και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK για 3 δευτερόλεπτα.
2. Επιλέξτε Μετακ. και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί OK.
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
για να
μετακινήσετε την εφαρμογή.
4. Όταν η εφαρμογή βρίσκεται εκεί που τη
θέλετε, πατήστε το κουμπί OK.
Διαγραφή
1. Στην οθόνη ΟΙ APP ΜΟΥ, επιλέξτε την
εφαρμογή που θέλετε να διαγράψετε και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK για 3
δευτερόλεπτα.
2. Επιλέξτε Διαγραφή και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
για να επιλέξετε
Ναι και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
Πολλ. διαγρ.
1. Στην οθόνη ΟΙ APP ΜΟΥ, επιλέξτε μια
εφαρμογή που θέλετε να διαγράψετε και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK για 3
δευτερόλεπτα.
2. Επιλέξτε Πολλ. διαγρ. και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
για
να επιλέξετε τις εφαρμογές που θέλετε να
διαγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί OK. Ένα σύμβολο επιλογής
εμφανίζεται πλάι στην κάθε εφαρμογή που
επιλέγετε.
||ΠΡΟΣΟXH |
\\ Μπορείτε να καταργήσετε μια επιλογή,
επιλέγοντάς την και πάλι και, στη συνέχεια,
πατώντας το κουμπί OK.
4. Χρησιμοποιήστε το κουμπί στο κάτω μέρος
της οθόνης για να επιλέξετε Διαγραφή και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
||ΠΡΟΣΟXH |
\\ Μπορείτε επίσης να επιλέξετε Ακύρωση,
Επιλογή όλων ή Ακύρωση επιλογής όλων
στο κάτω μέρος της οθόνης.
Ελληνικά
Υπηρεσίες δικτύου
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Μετακ.
06
1. Επιλέξτε Πιο δημοφιλή, Τι νέο υπάρχει ή
Κατηγορίες και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί OK.
2. Αν επιλέξατε Κατηγορίες, επιλέξτε ένα
εικονίδιο κατηγορίας και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK. Διαφορετικά,
μεταβείτε στο βήμα 3.
Μενού Επιλογές
Υπηρεσίες δικτύου
Προβολή λεπτομερειώ
1. Στην οθόνη ΟΙ APP ΜΟΥ, επιλέξτε την
εφαρμογή για την οποία θέλετε να δείτε
λεπτομερείς πληροφορίες και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK για 3 δευτερόλεπτα.
2. Επιλέξτε Προβολή λεπτομερειώ και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
Αλλαγή προβολής
Αυτή η λειτουργία επιλέγει εναλλακτικά την οθόνη
Εφαρμογών, μεταξύ της προβολής Συχνότερης
αναπαραγωγής και της προβολής Προσαρμογής,
που σας δίνει τη δυνατότητα να διατάσσετε τις
εφαρμογές όπως θέλετε.
1. Στη οθόνη ΟΙ APP ΜΟΥ, επιλέξτε μια
εφαρμογή και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί OK για 3 δευτερόλεπτα.
2. Επιλέξτε Αλλαγή προβολής και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
3. Επιλέξτε Ναι αν θέλετε να αλλάξετε την
προβολή. Επιλέξτε Όχι αν θέλετε να
διατηρήσετε την τρέχουσα προβολή.
4. Πατήστε το κουμπί OK.
Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα
Αυτή η λειτουργία αποκλείει την πρόσβαση σε
μία εφαρμογή, εκτός εάν εισάγετε τον κωδικό PIN
σας. Το ξεκλείδωμα αφαιρεί το κλείδωμα.
1. Στη οθόνη ΟΙ APP ΜΟΥ, επιλέξτε την
εφαρμογή που θέλετε να κλειδώσετε και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK για 3
δευτερόλεπτα.
2. Επιλέξτε Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK. Εισαγάγετε
τον κωδικό ΡΙΝ.
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
για
να επιλέξετε την εφαρμογή που θέλετε να
κλειδώσετε.
4. Πατήστε το κουμπί OK. Εμφανίζεται ένα
σημάδι επιλογής πλάι στην εφαρμογή.
5. Για να αποεπιλέξετε μια εφαρμογή, επισημάνετέ
την και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
6. Αφού επιλέξετε όλες τις εφαρμογές που
θέλετε να κλειδώσετε, επιλέξτε Αποθήκευση
στο κάτω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK. Πλάι σε όλες τις
εφαρμογές που επιλέξατε, εμφανίζονται
λουκέτα.
44
||ΠΡΟΣΟXH |
\\ Μπορείτε επίσης να επιλέξετε Ακύρωση,
Επιλογή όλων ή Ακύρωση επιλογής όλων
στη βάση της οθόνης.
Για το ξεκλείδωμα εφαρμογών, ακολουθήστε
περίπου τις ίδιες οδηγίες, αλλά επιλέγετε
εφαρμογές που έχουν λουκέτα. Όταν επιλέγετε
Αποθήκευση και, στη συνέχεια, πατάτε το κουμπί
OK, τα λουκέτα αφαιρούνται.
Ενημέρ. εφαρμ.
1. Στην οθόνη ΟΙ APP ΜΟΥ, επιλέξτε
οποιαδήποτε εφαρμογή και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK για 3 δευτερόλεπτα.
2. Επιλέξτε Ενημέρ. εφαρμ. και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
3. Στις οθόνες ενημέρωσης εφαρμογών
Samsung εμφανίζονται όλες οι εφαρμογές
που έχουν διαθέσιμες ενημερώσεις. Επιλέξτε
κάθε εφαρμογή που θέλετε να ενημερώσετε
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε Επιλογή όλων
για να ενημερώσετε όλες τις εφαρμογές που
παρατίθενται.
4. Επιλέξτε Ενημέρ. και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί OK.
Screen Mirroring
Η λειτουργία Screen Mirroring σάς επιτρέπει να
προβάλετε την οθόνη ενός smartphone ή ενός
tablet με λειτουργικό σύστημα Αndroid στην
τηλεόραση που έχετε συνδέσει στο προϊόν.
1. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε Screen Mirroring
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
2. Εκκινήστε τη λειτουργία AllShare Cast ή
Screen Mirroring στη συσκευή σας.
3. Στη συσκευή σας, βρείτε το όνομα του
προϊόντος στη λίστα των διαθέσιμων
συσκευών και, στη συνέχεια, επιλέξτε το.
4. Η τηλεόραση εμφανίζει ένα μήνυμα
σύνδεσης (για παράδειγμα, "Σύνδεση με
Android_92gb...") και, στη συνέχεια εμφανίζει
το μήνυμα ολοκλήρωσης σύνδεσης.
5. Μετά από λίγο, η οθόνη της συσκευής σας
εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
6. Για να τερματίσετε τη λειτουργία
Screen Mirroring, πατήστε το κουμπί
 (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) στο τηλεχειριστήριο ή
εξέλθετε από τη λειτουργία Screen Mirroring
από το smartphone σας.
Ελληνικά
||ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
Μπορείτε να προσπελαύνετε το Διαδίκτυο
χρησιμοποιώντας την εφαρμογή WebBrowser.
Επιλέξτε WebBrowser στην αρχική οθόνη και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
||ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
\\ Όταν εκτελείτε το πρόγραμμα περιήγησης Web
με το προϊόν συνδεδεμένο μέσω HDMI σε μια
τηλεόραση που είναι συμβατή με BD Wise – και
η λειτουργία BD Wise είναι ενεργοποιημένη – το
πρόγραμμα περιήγησης μεγιστοποιείται σε πλήρη
οθόνη και η ανάλυση της τηλεόρασης ρυθμίζεται
αυτόματα στη βέλτιστη ανάλυση.
\\ Η εφαρμογή Web Browser δεν είναι συμβατή με
εφαρμογές Java.
\\ Αν επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε λήψη ενός
αρχείου και το αρχείο δεν μπορεί να αποθηκευτεί,
εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος.
\\ Δεν υποστηρίζονται οι εφαρμογές ηλεκτρονικού
εμπορίου (αγορά προϊόντων από το Διαδίκτυο).
\\ Δεν υποστηρίζεται λογισμικό ActiveX.
\\ Ενδέχεται να υπάρχει φραγή πρόσβασης
σε ορισμένες διαδικτυακές τοποθεσίες ή
προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο που
παρέχονται από ορισμένες εταιρείες.
\\ Η αναπαραγωγή βίντεο Flash δεν υποστηρίζεται.
45
Η εφαρμογή Web Browser παρέχει δύο τρόπους
περιήγησης, περιήγηση με δείκτη και περιήγηση
με πλοήγηση. Την πρώτη φορά που εκκινείτε το
πρόγραμμα περιήγησης, είναι ενεργοποιημένη η
λειτουργία περιήγησης με δείκτη. Αν χρησιμοποιείτε
ένα ποντίκι για περιήγηση στην εφαρμογή Web
Browser, συνιστούμε να αφήσετε ενεργοποιημένη τη
λειτουργία περιήγησης με δείκτη. Αν χρησιμοποιείτε
το τηλεχειριστήριό σας για περιήγηση στην
εφαρμογή Web Browser, συνιστούμε να
αντικαταστήσετε τη λειτουργία περιήγησης με
δείκτη με τη λειτουργία περιήγησης με πλοήγηση.
Η λειτουργία περιήγησης με πλοήγηση μετακινεί μια
επισήμανση από τον ένα σύνδεσμο στον επόμενο
στην εφαρμογή Web Browser και είναι πολύ
ταχύτερη από τη λειτουργία περιήγησης με δείκτη
αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριό σας.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία περιήγησης
με πλοήγηση, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
στο
τηλεχειριστήριο για να μετακινήσετε το δείκτη
στο εικονίδιο της λειτουργίας περιήγησης με
πλοήγηση, στο πάνω δεξιό μέρος της οθόνης.
Το εικονίδιο της λειτουργίας περιήγησης με
πλοήγηση είναι το τρίτο εικονίδιο από τα δεξιά.
Ο δείκτης θα βρίσκεται στη σωστή θέση αν
το εικονίδιο γίνει μπλε και εμφανιστούν στην
οθόνη οι λέξεις "Περιήγ. με πλ.".
2. Πατήστε το κουμπί OK. Η λειτουργία
περιήγησης με πλοήγηση ενεργοποιείται και
παραμένει ενεργοποιημένη κάθε φορά που
εκκινείτε την εφαρμογή Web Browser.
Ο πίνακας ελέγχου με μια ματιά
Ο πίνακας ελέγχου, ο οποίος εμφανίζεται στο
πάνω μέρος της οθόνης, διαθέτει μια σειρά
από εικονίδια που εκκινούν ορισμένες χρήσιμες
λειτουργίες. Τα εικονίδια περιγράφονται στην
επόμενη σελίδα, ξεκινώντας από το εικονίδιο στην
αριστερή πλευρά της οθόνης.
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
Ελληνικά
New Tab
100%
Υπηρεσίες δικτύου
Χρήση της εφαρμογής Web Browser
Περιήγηση με πλοήγηση και περιήγηση με δείκτη
06
\\ Μπορείτε να συνδεθείτε με μια συσκευή που
υποστηρίζει τη λειτουργία AllShare Cast.
Σημειώστε ότι ενδέχεται να μην υποστηρίζονται
πλήρως όλες οι συσκευές που διαθέτουν τη
λειτουργία AllShare Cast, ανάλογα με τον
κατασκευαστή. Για επιπλέον πληροφορίες
σχετικά με την υποστήριξη σύνδεσης με
φορητές συσκευές, ανατρέξτε στη διαδικτυακή
τοποθεσία του κατασκευαστή.
\\ Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Screen
Mirroring, ενδέχεται να συμβούν διακοπές στην
αναπαραγωγή βίντεο ή ήχου, ανάλογα με το
περιβάλλον σας.
\\ Οι μεταδόσεις μέσω Bluetooth μπορεί να
δημιουργούν παρεμβολές στο σήμα της
λειτουργίας Screen Mirroring. Προτού
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Κατοπτρισμός
οθόνης, σας συνιστούμε ιδιαίτερα να
απενεργοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth στο
smart phone ή τη smart συσκευή σας (tablet κ.λπ.).
Υπηρεσίες δικτύου
•
1
: Μετάβαση στην προηγούμενη
σελίδα.
• : Μετάβαση στην επόμενη
ιστοσελίδα.
• : Προβολή της οθόνης σελιδοδεικτών
και ιστορικού. Μπορείτε να τοποθετήσετε
σελιδοδείκτη στην τρέχουσα σελίδα, να
επιλέξετε έναν υφιστάμενο σελιδοδείκτη,
καθώς και να επεξεργαστείτε και να
διαγράψετε σελιδοδείκτες. Μπορείτε
επίσης να δείτε το ιστορικό περιήγησής
σας και να επιλέξετε μια σελίδα για να την
επισκεφθείτε ξανά.
• : Μετάβαση στην αρχική οθόνη της
εφαρμογής Web Browser.
•
: Σας επιτρέπει
να εισάγετε χειροκίνητα τη διεύθυνση
μιας σελίδας, χρησιμοποιώντας το
αναδυόμενο πληκτρολόγιο.
• : Επαναφόρτωση της τρέχουσας
σελίδας, έτσι ώστε να ανανεωθεί στην
οθόνη.
• : Προσθήκη της τρέχουσας σελίδας
στους σελιδοδείκτες σας.
•
: Σας επιτρέπει να
αναζητήσετε πληροφορίες εισάγοντας
λέξεις ή χαρακτήρες, χρησιμοποιώντας
το αναδυόμενο πληκτρολόγιο. Ανατρέξτε
στην ενότητα "Χρήση του αναδυόμενου
πληκτρολογίου", στα δεξιά.
•
: Σας επιτρέπει να μεγεθύνετε
ή να συρρικνώσετε την οθόνη κατά
διάφορα ποσοστά.
• / : Σας επιτρέπει να εναλλάξετε μεταξύ
των λειτουργιών περιήγησης με δείκτη και
περιήγησης με πλοήγηση.
• : Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε
τις ρυθμίσεις του προγράμματος
περιήγησης. Βλ. "Χρήση του μενού
ρυθμίσεων" στις σελίδες 47~49.
• : Κλείσιμο της εφαρμογής Web
Browser.
• http://www.samsung.com
: Ανοίγει μία νέα
καρτέλα στο πρόγραμμα προβολής
ιστοσελίδων.
Χρήση του αναδυόμενου πληκτρολογίου
Όταν κάνετε κλικ στο
, στο
ή προσπελαύνετε κάποιο
πεδίο εισαγωγής δεδομένων ή κειμένου και, στη
συνέχεια, πατάτε το κουμπί OK, εμφανίζεται το
αναδυόμενο πληκτρολόγιο.
Για να χρησιμοποιήσετε το αναδυόμενο
πληκτρολόγιο με το τηλεχειριστήριο, ακολουθήστε
αυτά τα βήματα:
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
100%
100%
New Tab
Καθώς εισαγάγετε χαρακτήρες, εμφανίζεται προτεινόμενο κείμενο.
Caps 1234567890
123#&
Eκκαθάριση
:
ςε ρτυθ ι οπ_^ *
+
α σ
+
+
δ φ
γ
+
η
+
ξ
+
κ
λ
~ @
!

Τέλος
ζχψωβνμ,.;-$Ακύρωση
GRC www..com /
_+%
1. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
στο
τηλεχειριστήριο για να μετακινήσετε την
επισήμανση στο επιθυμητό γράμμα ή αριθμό.
2. Πατήστε το κουμπί OK για να εισάγετε το
γράμμα ή τον αριθμό στο πεδίο εισαγωγής.
3. Για να προσπελάσετε τα κεφαλαία γράμματα,
μετακινήστε την επισήμανση στο πλήκτρο
Caps επάνω αριστερά και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK. Πατήστε ξανά το
κουμπί OK με το πλήκτρο Caps επισημασμένο
για να προσπελάσετε ξανά τα πεζά γράμματα.
4. Για να προσπελάσετε σύμβολα και πρόσθετα
σημεία στίξης, επιλέξτε το 123#& στα
αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
OK.
5. Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα που
εισάγατε, μετακινήστε την επισήμανση στο :
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
6. Για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες
που εισάγατε, μετακινήστε την επισήμανση
στο Eκκαθάριση και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί OK.
7. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή, μετακινήστε
την επισήμανση στο Τέλος και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
46
Ελληνικά
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Το μενού ρυθμίσεων περιέχει λειτουργίες που
ελέγχουν τον τρόπο που λειτουργεί το πρόγραμμα
περιήγησης και τις λειτουργίες ασφαλείας του.
Για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων, επισημάνετε
το εικονίδιο
στον πίνακα ελέγχου και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK. Για να
πραγματοποιήσετε μια επιλογή στο μενού
ρυθμίσεων, επισημάνετε την επιλογή και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
Ενεργ.λειτ. "Άρπαγμα"
Για να προσπελάσετε τις επιλογές του αναδυόμενου
πληκτρολογίου, επισημάνετε το
στο κάτω
αριστερό μέρος του πληκτρολογίου και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
Γλώσσα
Εγκεκρ. τοποθεσίες
Ιδιωτική περιήγ. ενεργή
Ορισμóς μηχανής αναζήτ.
Ρύθμιση Web browser
Βοήθεια
Επιλογή της γλώσσας για το
πληκτρολόγιο. Μπορείτε να
επιλέξτε Αγγλικά, Γαλλικά,
Ρωσικά κλπ.
Κλείσιμο
Το πληκτρολόγιο προτείνει
Προτεινόμενο λέξεις καθώς εισάγετε κείμενο.
κείμενο
Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτή τη
λειτουργία σε Ενεργ. ή Απενερ..
Απαλοιφή της μνήμης του
πληκτρολογίου της Samsung.
Επιλέξτε για να διαγράψετε
Επαναφορά
όλα όσα απομνημόνευσε το
δεδομένων
πληκτρολόγιο της Samsung
προτεινόμενου
σχετικά με το στυλ γραφής
κειμένου
σας, συμπεριλαμβανομένων
τυχόν νέων λέξεων που
χρησιμοποιήσατε.
Πρόβλεψη
επόμενου
γράμματος
100%
New Tab
Το πληκτρολόγιο προβλέπει το
επόμενο γράμμα καθώς εισάγετε
γράμματα.
Η πρόβλεψη εμφανίζεται σε
ένα δακτύλιο γύρω από το
γράμμα που μόλις εισάγατε.
Μπορείτε να επιλέξετε ένα
γράμμα που προβλέφθηκε ή να
μετακινηθείτε σε κάποιο άλλο
γράμμα. Μπορείτε να ρυθμίσετε
αυτή τη λειτουργία σε Ενεργ. ή
Απενερ..
47
Ενεργ.λειτ.
"Άρπαγμα"/
Απεν. λειτ.
"Άρπαγμα"
Εγκεκρ.
τοποθεσίες
Ελληνικά
Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση της λειτουργίας
αρπάγματος. Όταν είναι
ενεργοποιημένη η λειτουργία
αρπάγματος, μπορείτε να
μετακινήσετε μια ιστοσελίδα
προς τα πάνω και προς τα
κάτω χωρίς να σύρετε τη
γραμμή κύλισης. Η λειτουργία
αρπάγματος είναι διαθέσιμη
μόνο στον τρόπο λειτουργίας
περιήγησης με δείκτη.
Σας επιτρέπει να περιορίσετε
την πρόσβαση των παιδιών σας
σε ακατάλληλες ιστοσελίδες,
επιτρέποντας την πρόσβαση μόνο
στις διαδικτυακές τοποθεσίες που
έχετε καταχωρίσει.
Κάθε φορά που προσπελαύνετε
αυτή τη λειτουργία,
εμφανίζεται η οθόνη κωδικού
ΡΙΝ. Την πρώτη φορά που
προσπελαύνετε αυτή τη
λειτουργία, εισαγάγετε τον
προεπιλεγμένο κωδικό PIN,
"0000", χρησιμοποιώντας
τα αριθμητικά κουμπιά στο
τηλεχειριστήριο.
Υπηρεσίες δικτύου
Επιλογές στο αναδυόμενο πληκτρολόγιο
Χρήση του μενού ρυθμίσεων
06
\\ Αν έχετε συνδεδεμένο στο προϊόν σας
ένα ασύρματο πληκτρολόγιο, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το ασύρματο πληκτρολόγιο
για να εισάγετε γράμματα, αριθμούς, σύμβολα
και σημεία στίξης. Σημειώστε ότι το ασύρματο
πληκτρολόγιο θα λειτουργεί μόνο όταν
εμφανίζεται το αναδυόμενο πληκτρολόγιο
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την
εισαγωγή γραμμάτων, αριθμών, συμβόλων και
σημείων στίξης.
Υπηρεσίες δικτύου
Εγκεκρ.
τοποθεσίες
Ιδιωτική
περιήγ.
ενεργή/
Ιδιωτική
περιήγ.
αναζήτ.
Ορισμός
μηχανής
αναζήτ.
Μπορείτε να αλλάξετε τον
κωδικό PIN χρησιμοποιώντας τη
λειτουργία επαναφοράς κωδικού
πρόσβασης για τη λειτουργία
Εγκεκρ. τοποθεσίες. Δείτε
παρακάτω.
Λειτουργία εγκεκριμένων
τοποθεσιών : Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση της Λειτουργία
εγκεκριμένων τοποθεσιών.
Επαν. κωδ. πρόσβ. για εγκεκρ.
τοποθεσ. : Αλλαγή του κωδικού
πρόσβασης για τις εγκεκριμένες
τοποθεσίες.
Προσθ. τρέχ. τοπ. : Σας επιτρέπει
να προσθέσετε τη διαδικτυακή
τοποθεσία που προβάλλεται στη
λίστα εγκεκριμένων τοποθεσιών.
Διαχείριση εγκεκριμένων
τοποθεσιών : Σας επιτρέπει να
πληκτρολογήσετε διευθύνσεις
URL για να τις προσθέσετε στη
λίστα εγκεκριμένων τοποθεσιών
και να διαγράψετε τοποθεσίες
από τη λίστα εγκεκριμένων
τοποθεσιών.
Αν ενεργοποιήσετε αυτή
τη λειτουργία και δεν έχετε
προσθέσει καμία τοποθεσία στη
λίστα εγκεκριμένων τοποθεσιών,
δεν θα μπορείτε να προσπελάσετε
καμία διαδικτυακή τοποθεσία.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
της λειτουργίας ιδιωτικής
περιήγησης. Όταν η λειτουργία
ιδιωτικής περιήγησης είναι
ενεργοποιημένη, το πρόγραμμα
περιήγησης δεν αποθηκεύει τις
διευθύνσεις URL των τοποθεσιών
που επισκέπτεστε. Αν θέλετε να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
ιδιωτικής περιήγησης, επιλέξτε Ναι.
Αν εκτελείται η λειτουργία
ιδιωτικής περιήγησης, το εικονίδιο
"Διακοπή" εμφανίζεται εμπρός
από τη διεύθυνση URL στο
πάνω μέρος της οθόνης. Για να
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
ιδιωτικής περιήγησης, επιλέξτε την
ξανά όταν είναι ενεργοποιημένη.
Μπορείτε να ορίσετε την
επιθυμητή μηχανή αναζήτησης.
48
Ορισμός ως αρχ. σελ. : Μπορείτε
να ορίσετε την αρχική σελίδα του
προγράμματος περιήγησης.
Αποκ. Pop-up : Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση της λειτουργίας
αποκλεισμού αναδυόμενων
παραθύρων.
Αποκλ. σελίδων : Μπορείτε να
προσδιορίσετε αν θα αποκλείονται
οι διαφημίσεις και να επιλέξετε τις
διευθύνσεις URL για τις οποίες θα
αποκλείονται οι διαφημίσεις.
Γενικά : Μπορείτε να διαγράψετε
προσωπικά στοιχεία όπως το
ιστορικό περιήγησης σε διαδικτυακές
τοποθεσίες και τα δεδομένα
περιήγησης (cookie κλπ.) και να
επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις
της εφαρμογής Web Browser στις
εργοστασιακές προεπιλογές τους.
Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη
λειτουργία ασφάλειας.
|| ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Ρυθμίστε την επιλογή λειτουργία
Ρύθμιση Web
ασφάλειας σε Ενεργ. για να
browser
αποφύγετε την πρόσβαση σε
κακόβουλες/πλαστές τοποθεσίες
και να αποτρέψετε την εκτέλεση
κακόβουλου κώδικα.
Απόρρητο και ασφάλεια : Αποτρέπει
την πρόσβαση σε ακατάλληλες
διαδικτυακές σελίδες. Επίσης, σας
επιτρέπει να επιλέξετε να μην
αποθηκεύεται το ιστορικό προβολής
ιστοσελίδων.
Κωδικοποίηση : Μπορείτε να
ορίσετε τη ρύθμιση κωδικοποίησης
για ιστοσελίδες σε αυτόματη ή να
επιλέξετε χειροκίνητα τη μορφή
κωδικοποίησης από μια λίστα.
Δείκτης : Μπορείτε να ορίσετε την
ταχύτητα του δείκτη όταν έχετε
επιλέξει περιήγηση με δείκτη και
να ρυθμίσετε τον έξυπνο δείκτη σε
Ενεργ. και Απ..
Στοιχεία προγρ. περιήγησης :
Εμφανίζεται ο αριθμός έκδοσης
και πληροφορίες πνευματικών
δικαιωμάτων για την εφαρμογή Web
Browser.
Βοήθεια
Ελληνικά
Παρέχονται βασικές πληροφορίες
σχετικά με τη λειτουργία της
εφαρμογής Web Browser.
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Ο τρόπος που χρησιμοποιείτε το BD-LIVE
και το παρεχόμενο περιεχόμενο ενδέχεται να
διαφέρουν, ανάλογα με τον κατασκευαστή του
δίσκου.
Η λειτουργία σύνδεσης λογαριασμών υπηρεσίας
σάς επιτρέπει να συνδέσετε το προϊόν με τους
λογαριασμούς σας σε διαδικτυακές υπηρεσίες όπως
το Pandora, έτσι ώστε το προϊόν να μπορεί να σας
συνδέει αυτόματα στην υπηρεσία όταν εκκινείτε
την εφαρμογή για τη συγκεκριμένη υπηρεσία.
Εκτελέστε εγγραφή του λογαριασμού σας
μεταβαίνοντας στο ΚΕΝΤΡΙΚΗ  Σύνδεση 
Δημιουργία λογαριασμ....
BD-LIVE™
Αφού συνδεθεί στο δίκτυό σας η συσκευή
αναπαραγωγής, μπορείτε να απολαύσετε ποικίλο
περιεχόμενο υπηρεσιών που σχετίζονται με ταινίες,
το οποίο είναι διαθέσιμο σε δίσκους που είναι
συμβατοί με BD-LIVE.
1. Συνδέστε μια μονάδα μνήμης flash USB στην
υποδοχή USB που υπάρχει στην πρόσοψη
της συσκευής αναπαραγωγής και, στη
συνέχεια, ελέγξτε την υπολειπόμενη μνήμη
της. Η συσκευή μνήμης πρέπει να διαθέτει
τουλάχιστον 1 GB ελεύθερου χώρου, ώστε να
χωρέσουν οι υπηρεσίες BD-LIVE.
2. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε Ρυθμίσεις και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
3. Επιλέξτε Δίκτυο και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί OK.
4. Επιλέξτε Ρυθμίσεις BD-Live και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
5. Επιλέξτε Διαχ. δεδ. BD και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
6. Επιλέξτε Επιλογή συσκευής και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
7. Επιλέξτε συσκευή USB και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
49
Ελληνικά
Υπηρεσίες δικτύου
Σύνδεση των λογαριασμών διαδικτυακών
υπηρεσιών σας με το προϊόν
8. Τοποθετήστε έναν δίσκο Ultra HD Blu-ray
Disc ή Blu-ray Disc που υποστηρίζει BD-LIVE.
9. Επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα
περιεχομένου της υπηρεσίας BD-LIVE που
παρέχεται από τον κατασκευαστή του δίσκου.
06
\\ Ανάλογα με τη διαδικτυακή τοποθεσία,
ορισμένες από τις λειτουργίες της επιλογής
Ρύθμιση Web browser ενδέχεται να μην είναι
ενεργοποιημένες. Οι λειτουργίες που δεν είναι
ενεργοποιημένες εμφανίζονται με γκρι χρώμα
και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
Παράρτημα
Πρόσθετες πληροφορίες
Σημειωσεις
Ρυθμίσεις 3D
• Για ορισμένους δίσκους 3D, για να διακόψετε την αναπαραγωγή μιας ταινίας σε
τρόπο λειτουργίας 3D, πατήστε μία φορά το κουμπί @ (ΔΙΑΚΟΠΗΣ).
Η αναπαραγωγή της ταινίας διακόπτεται και η επιλογή τρόπου λειτουργίας 3D
απενεργοποιείται.
Για να αλλάξετε μια επιλογή ρύθμισης 3D κατά την αναπαραγωγή μιας ταινίας
3D, πατήστε μία φορά το κουμπί @ (ΔΙΑΚΟΠΗΣ). Εμφανίζεται το μενού αρχικής
οθόνης. Πατήστε ξανά το κουμπί @ (ΔΙΑΚΟΠΗΣ) και, στη συνέχεια, επιλέξτε
Ρυθμίσεις 3D στο μενού Ultra HD Blu-ray.
• Ανάλογα με το περιεχόμενο και τη θέση της εικόνας στην οθόνη της
τηλεόρασης, ενδέχεται να δείτε κατακόρυφες μαύρες λωρίδες στην αριστερή
πλευρά, στη δεξιά πλευρά ή και στις δύο πλευρές της οθόνης.
Format οθόνης
• Ανάλογα με τον τύπο του δίσκου, ορισμένοι λόγοι πλευρών ενδέχεται να μην
είναι διαθέσιμοι.
• Αν επιλέξετε κάποια τιμή και επιλογή λόγου πλευρών που είναι διαφορετική
από το λόγο πλευρών οθόνης της τηλεόρασής σας, τότε η εικόνα ενδέχεται να
φαίνεται παραμορφωμένη.
• Αν επιλέξετε 16:9 Αρχικό, η τηλεόραση ενδέχεται να προβάλλει την εικόνα σε
μορφή 4:3 Pillarbox.
Ρυθμίσεις
BD Wise (μόνο για συσκευές αναπαραγωγής της Samsung)
• Όταν η λειτουργία BD Wise είναι Ενεργ., η ρύθμιση Ανάλυση έχει αυτόματα ως
προεπιλογή το BD Wise και το BD Wise εμφανίζεται στο μενού Ανάλυση.
• Αν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη σε μια συσκευή που δεν
υποστηρίζει BD Wise, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία BD Wise.
• Για να λειτουργήσει σωστά το BD Wise, ρυθμίστε την επιλογή BD Wise της
συσκευής αναπαραγωγής και της τηλεόρασης σε Ενεργ.
Ψηφιακή έξοδος
• Φροντίστε να επιλέξετε τη σωστή Ψηφιακή έξοδο, διαφορετικά δεν θα
ακούγεται ήχος ή θα ακούγεται μόνο ένας δυνατός θόρυβος.
• Αν η συσκευή HDMI (δέκτης AV, τηλεόραση) δεν είναι συμβατή με τις μορφές
συμπίεσης (Dolby Digital, DTS), η έξοδος σήματος ήχου είναι μορφής PCM.
• Τα κανονικά DVD δεν διαθέτουν ήχο BONUSVIEW ούτε ηχητικά εφέ
πλοήγησης.
• Ορισμένοι δίσκοι Ultra HD Blu-ray Disc και τυπικοί Blu-ray Disc δεν διαθέτουν
ήχο BONUSVIEW και Εφέ ήχου πλοήγησης.
• Αυτή η ρύθμιση ψηφιακής εξόδου δεν επηρεάζει την έξοδο ήχου HDMI που είναι
συνδεδεμένη με την τηλεόρασή σας.
Επηρεάζει την οπτική έξοδο ήχου και την έξοδο ήχου HDMI όταν η συσκευή
αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη σε έναν δέκτη AV.
• Αν αναπαράγετε ηχητική επένδυση MPEG, η έξοδος σήματος ήχου είναι μορφής
PCM ανεξάρτητα από την επιλογή ψηφιακής εξόδου (PCM ή Bitstream).
50
Ελληνικά
Υпοδειγματοληψία PCM
Ρυθμίσεις
• Τι είναι ένα έγκυρο πιστοποιητικό;
Όταν η συσκευή αναπαραγωγής χρησιμοποιεί το BD-LIVE για να στείλει τα
δεδομένα δίσκου και ένα αίτημα πιστοποίησης του δίσκου στο διακομιστή,
ο διακομιστής χρησιμοποιεί τα δεδομένα που μεταδόθηκαν για να ελέγξει
αν ο δίσκος είναι έγκυρος και στέλνει το πιστοποιητικό πίσω στη συσκευή
αναπαραγωγής.
• Όταν χρησιμοποιείτε περιεχόμενο BD-LIVE, η σύνδεση στο Διαδίκτυο ενδέχεται
να υπόκειται σε περιορισμούς.
Διαχ. δεδ. BD
• Στον τρόπο λειτουργίας εξωτερικής μνήμης, η αναπαραγωγή δίσκου ενδέχεται
να διακοπεί αν αποσυνδέσετε τη συσκευή USB όταν η αναπαραγωγή βρίσκεται
σε εξέλιξη.
• Υποστηρίζονται μόνο οι συσκευές USB που έχουν διαμορφωθεί στο σύστημα
αρχείων FAT (ετικέτα τόμου DOS 8.3).
Συνιστούμε τη χρήση συσκευών USB που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο USB
2.0 με ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής 4 MB/sec ή υψηλότερη.
• Η λειτουργία συνέχισης αναπαραγωγής ενδέχεται να μη λειτουργεί μετά από τη
διαμόρφωση της συσκευής αποθήκευσης.
• Η συνολική μνήμη που είναι διαθέσιμη στη λειτουργία διαχείρισης δεδομένων
BD ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις συνθήκες.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• Ανάλογα με την τηλεόραση, ορισμένες αναλύσεις εξόδου HDMI ενδέχεται να μη
λειτουργούν. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας.
• Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη αν το καλώδιο HDMI δεν υποστηρίζει
CEC.
• Αν μια τηλεόραση Samsung διαθέτει το λογότυπο Anynet+, τότε υποστηρίζει
τη λειτουργία Anynet+.
51
Ελληνικά
Παράρτημα
Σύνδεση Διαδικτύου BD-Live
07
• Ακόμα και όταν η Υποδειγματοληψία PCM έχει ρυθμιστεί σε Απ., ορισμένοι
δίσκοι παράγουν μόνο ήχο διαμορφωμένο με υποδειγματοληψία μέσω των
οπτικών εξόδων ψηφιακού σήματος.
• HDMI
-- Αν η τηλεόρασή σας δεν είναι συμβατή με συμπιεσμένες πολυκαναλικές
μορφές ήχου (Dolby Digital, DTS), η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται
να παράγει ήχο PCM 2 καναλιών διαμορφωμένο με μίξη ακόμη και αν
έχετε επιλέξει Bitstream (είτε Re-encoded είτε Unprocessed) από το μενού
ρύθμισης.
-- Αν η τηλεόρασή σας δεν είναι συμβατή με ρυθμούς δειγματοληψίας PCM
υψηλότερους από 48kHz, η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να παράγει
ήχο 48kHz.
Παράρτημα
Επιλογή της γλώσσας ήχου
• Η ένδειξη
δεν θα εμφανιστεί στην οθόνη αν η ενότητα BONUSVIEW δεν
περιέχει ρυθμίσεις ήχου BONUSVIEW.
• Οι γλώσσες που είναι διαθέσιμες μέσω της λειτουργίας γλώσσας ήχου
εξαρτώνται από τις γλώσσες που έχουν κωδικοποιηθεί στο δίσκο. Αυτή η
λειτουργία ή ορισμένες γλώσσες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
• Ορισμένοι δίσκοι Ultra HD Blu-ray Disc και τυπικοί Blu-ray Disc ενδέχεται να σας
επιτρέπουν να επιλέξετε ηχητική επένδυση PCM ή Dolby Digital στα Αγγλικά.
Αναπαραγωγή
μέσων
Επιλογή της γλώσσας υποτίτλων
• Ανάλογα με το δίσκο Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc/DVD Disc, ενδέχεται να
μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα υποτίτλων από το μενού δίσκου. Πατήστε το
κουμπί DISC MENU.
• Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τις γλώσσες υποτίτλων που έχουν
κωδικοποιηθεί στο δίσκο και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλους τους
δίσκους Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc/DVD.
• Αν ο δίσκος Ultra HD Blu-ray Disc ή Blu-ray Disc διαθέτει ενότητα BONUSVIEW,
εμφανίζονται επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας
BONUSVIEW κυρίως ταινίας.
• Αυτή η λειτουργία αλλάζει ταυτόχρονα τους πρωτεύοντες και τους
δευτερεύοντες υποτίτλους.
• Ο συνολικός αριθμός των πρωτευόντων και των δευτερευόντων υποτίτλων
προβάλλονται αντίστοιχα.
52
Ελληνικά
Ανάλυση σύμφωνα με τον τύπο περιεχομένου
480p@60
Καρέ ταινίας : Auto
2160p(1080p)@24
2160p(1080p)@24
2160p(1080p)@24
Καρέ ταινίας : Αп.
Μέγιστη ανάλυση
εισόδου τηλεόρασης
Μέγιστη ανάλυση
εισόδου τηλεόρασης
Μέγιστη ανάλυση
εισόδου τηλεόρασης
2160p(1080p)@24
2160p(1080p)@24
2160p(1080p)@24
2160p
2160p@60
2160p@60
2160p@60
1080p
1080p@60
1080p@60
1080p@60
1080i
1080i@60
1080i@60
1080i@60
720p
720p@60
720p@60
720p@60
576p/480p
576p/480p@60
576p/480p@60
576p/480p@60
BD Wise
Auto
Καρέ ταινίας : Auto (24 Fps)
※ 2160p, 1080p και1080i μόνο
||ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
\\ Αν η τηλεόραση που συνδέσατε στο προϊόν δεν υποστηρίζει τη ρύθμιση Καρέ ταινίας ή την επιλεγμένη
ανάλυση, εμφανίζεται το μήνυμα "Εάν δεν εµφανίζονται εικόνες αφού εпιλέξετε "Ναι", пεριμένετε 15
δευτερόλεпτα για να εпιστρέψετε στην пροηγούμενη ανάλυση.Θέλετε να αλλάξετε την ανάλυση;" . Αν
επιλέξετε Ναι, η οθόνη της τηλεόρασης θα παραμείνει κενή για 15 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, η
ανάλυση θα επανέλθει αυτόματα στην προηγούμενη τιμή.
\\ Αν η οθόνη παραμένει κενή μετά την αλλαγή της ανάλυσης, αφαιρέστε όλους τους δίσκους και,
στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί @ (ΔΙΑΚΟΠΗΣ) στο επάνω μέρος της
συσκευής αναπαραγωγής για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα. Εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα
αρχικοποίησης και το προϊόν απενεργοποιείται αυτόματα. Όταν ενεργοποιήσετε ξανά το προϊόν, θα
πραγματοποιηθεί επαναφορά όλων των ρυθμίσεων. Εκτελέστε ξανά τη διαδικασία αρχικών ρυθμίσεων.
Στη συνέχεια, μεταβείτε στην εντολή Ρυθμίσεις > Εικόνα > Ανάλυση στο μενού και επιλέξτε τη
σωστή ανάλυση για την τηλεόρασή σας.
\\ Όταν εκτελείτε τη διαδικασία αρχικών ρυθμίσεων, επιλέξτε και πάλι τη γλώσσα και το λόγο πλευρών
(μέγεθος και μορφή οθόνης) μόνο.
Η επαναφορά δεν επηρεάζει τις ρυθμίσεις δικτύου που έχετε κάνει, οπότε θα πρέπει να έχετε τη
δυνατότητα να παραλείψετε τη ρύθμιση δικτύου και την αναβάθμιση λογισμικού.
\\ Όταν αποκαθίστανται οι εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, διαγράφονται όλα τα δεδομένα BD
που αποθηκεύτηκαν από το χρήστη.
\\ Ένας δίσκος Ultra HD Blu-ray Disc ή τυπικός Blu-ray Disc πρέπει να διαθέτει τη λειτουργία 24 καρέ,
προκειμένου το προϊόν να χρησιμοποιεί τη λειτουργία Καρέ ταινίας (24 Fps).
53
Ελληνικά
Παράρτημα
2160p@60/24
Ρύθμιση
Ultra HD Blu-ray
Disc/Blu-ray Disc
07
Δίσκος DVD
Ανάλυση του δίσκου
Ηλεκτρονικό
περιεχόμενο/
ψηφιακό
περιεχόμενο
Τύπος
περιεχομένου
Παράρτημα
Επιλογή ψηφιακής εξόδου
Ρύθμιση
Bitstream
(Unprocessed)
PCM
Δέκτης
AV που
Σύνδεση
υποστηρίζει
HDMI
Έως και PCM
PCM
7.1 κανάλια
Έως και PCM
Dolby Digital
7.1 κανάλια
Dolby Digital Έως και PCM
Plus
7.1 κανάλια
Ροή ήχου ή
Έως και PCM
Dolby TrueHD
Ultra HD
7.1 κανάλια
Blu-ray Disc/
Έως και PCM
DTS
Blu-ray Disc
6.1 κανάλια
DTS-HD High
Έως και PCM
Resolution
7.1 κανάλια
Audio
DTS-HD Έως και PCM
Master Audio 7.1 κανάλια
2 κανάλια
PCM
PCM
Ροή ήχου σε
Έως και PCM
Dolby Digital
δίσκο DVD
5.1 κανάλια
Έως και PCM
DTS
6.1 κανάλια
Οπτική
Δέκτης
AV που
υποστηρίζει
HDMI
Οπτική
2 κανάλια
2 κανάλια
PCM
PCM
PCM
2 κανάλια
Dolby
Dolby Digital
PCM
Digital
2 κανάλια Dolby Digital Dolby
PCM
Plus
Digital
2 κανάλια
Dolby
Dolby
PCM
TrueHD
Digital
2 κανάλια
DTS
DTS
PCM
DTS2 κανάλια HD High
DTS
PCM
Resolution
Audio
2 κανάλια DTS-HD
DTS
PCM Master Audio
2 κανάλια 2 κανάλια 2 κανάλια
PCM
PCM
PCM
2 κανάλια
Dolby
Dolby Digital
PCM
Digital
2 κανάλια
DTS
DTS
PCM
Bitstream
(DTS
Re-encoded)
Δέκτης AV που
υποστηρίζει
HDMI ή Οπτική
DTS Re-encoded
DTS Re-encoded
DTS Re-encoded
DTS Re-encoded
DTS Re-encoded
Bitstream
(Dolby D
Re-encoded)
Δέκτης AV που
υποστηρίζει
HDMI ή Οπτική
Dolby Digital
Re-encoded*
Dolby Digital
Re-encoded*
Dolby Digital
Re-encoded*
Dolby Digital
Re-encoded*
Dolby Digital
Re-encoded*
DTS Re-encoded
Dolby Digital
Re-encoded*
DTS Re-encoded
Dolby Digital
Re-encoded*
2 κανάλια PCM
2 κανάλια PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
Αποκωδικοποιεί
τον ήχο της κυρίως
Μεταδίδει μόνο τη
ταινίας μαζί με
ροή ήχου της κυρίως
Αποκωδικοποιεί τον
τη ροή ήχου
ταινίας, έτσι ώστε ο
Ορισμός Ultra
ήχο της κυρίως ταινίας
BONUSVIEW
δέκτης AV να μπορεί να
HD Blu-ray
μαζί με τη ροή ήχου
σε ήχο PCM,
Οποιαδήποτε
αποκωδικοποιήσει τη ροή
Disc/Blu-ray
BONUSVIEW σε ήχο
προσθέτει ηχητικά
ήχου bitstream.
Disc
PCM και προσθέτει
εφέ πλοήγησης
Δεν ακούγεται ήχος
ηχητικά εφέ πλοήγησης.
και, στη συνέχεια,
BONUSVIEW και ηχητικά
επανακωδικοποιεί
εφέ πλοήγησης.
τον ήχο PCM σε
DTS Bitstream
Αποκωδικοποιεί
τον ήχο της κυρίως
ταινίας μαζί με
τη ροή ήχου
BONUSVIEW
σε ήχο PCM,
προσθέτει ηχητικά
εφέ πλοήγησης
και, στη συνέχεια,
επανακωδικοποιεί
τον ήχο PCM
σε Dolby Digital
Βitstream ή σε
PCM.
* Αν η ροή πηγής είναι 2 καναλιών ή μονοφωνική, δεν εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις "Dolby D Re-encoded".
Το σήμα εξόδου θα είναι 2 κανάλια PCM.
Οι δίσκοι Ultra HD Blu-ray Disc και οι τυπικοί Blu-ray Disc ενδέχεται να περιέχουν τρεις ροές ήχου:
-- Ήχος κυρίως ταινίας : Η ηχητική επένδυση της κυρίως ταινίας.
-- Ήχος BONUSVIEW : Μια πρόσθετη ηχητική επένδυση, όπως τα σχόλια του σκηνοθέτη ή των ηθοποιών.
-- Ηχητικά εφέ πλοήγησης : Όταν επιλέγετε την πλοήγηση σε ορισμένα μενού, ενδέχεται να ακούγονται ηχητικά
εφέ πλοήγησης. Τα ηχητικά εφέ πλοήγησης είναι διαφορετικά σε κάθε δίσκο Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc.
54
Ελληνικά
Αντιμετώπιση προβλημάτων
ΛΥΣΗ
Δεν μπορεί να εκτελεστεί καμία
λειτουργία με το τηλεχειριστήριο.
• Ελέγξτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. Ενδέχεται να
χρειάζονται αντικατάσταση.
• Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση μικρότερη
από 6,1 μέτρα από τη συσκευή αναπαραγωγής.
• Αφαιρέστε τις μπαταρίες και κρατήστε πατημένο ένα ή
περισσότερα κουμπιά για μερικά λεπτά, ώστε να εξαντληθεί
η ενέργεια του μικροεπεξεργαστή στο εσωτερικό
του τηλεχειριστηρίου και να εκτελέσει επαναφορά.
Επανατοποθετήστε τις μπαταρίες και δοκιμάστε ξανά να
χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.
Ο δίσκος δεν αναπαράγεται.
• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει τοποθετηθεί με την πλευρά της
ετικέτας στραμμένη προς τα πάνω.
• Ελέγξτε τον αριθμό περιοχής του δίσκου Ultra HD Blu-ray
Disc/Blu-ray Disc/DVD.
Το μενού του δίσκου δεν εμφανίζεται. • Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος διαθέτει μενού δίσκου.
Εμφανίζεται στην οθόνη ένα μήνυμα
απαγόρευσης.
• Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν πατιέται ένα μη έγκυρο
κουμπί.
• Το λογισμικό του δίσκου Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc/
DVD δεν υποστηρίζει τη δυνατότητα (π.χ. γωνίες λήψης).
• Ζητήσατε έναν τίτλο ή αριθμό κεφαλαίου ή κάποιο χρόνο
αναζήτησης που βρίσκεται εκτός εύρους.
Ο τρόπος λειτουργίας αναπαραγωγής • Ορισμένες λειτουργίες που επιλέγονται στο μενού ρύθμισης
διαφέρει από την επιλογή που έγινε
ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά, αν ο δίσκος δεν έχει
στο μενού ρύθμισης.
κωδικοποιηθεί με την αντίστοιχη λειτουργία.
Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του λόγου • Ο λόγος πλευρών οθόνης στον Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray
πλευρών οθόνης.
Disc/DVD Disc είναι σταθερός και δεν μπορεί να αλλαχθεί.
• Αυτό δεν οφείλεται σε κάποιο πρόβλημα με τη συσκευή
αναπαραγωγής.
Δεν ακούγεται ήχος.
• Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε τη σωστή Ψηφιακή έξοδο στο μενού
επιλογών Ήχος.
Η οθόνη είναι κενή.
• Αν η έξοδος HDMI έχει ρυθμιστεί σε κάποια ανάλυση που δεν
μπορεί να υποστηρίξει η
τηλεόρασή σας (για παράδειγμα 1080p), ενδέχεται να μην
εμφανίζεται εικόνα στην τηλεόραση.
• Πατήστε το κουμπί @ (ΔΙΑΚΟΠΗΣ) (στο επάνω μέρος) για
περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα, χωρίς τοποθετημένο δίσκο.
Εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα αρχικοποίησης και το προϊόν
απενεργοποιείται αυτόματα. Όταν ενεργοποιήσετε ξανά το
προϊόν, θα πραγματοποιηθεί επαναφορά όλων των ρυθμίσεων.
• Όταν αποκαθίστανται οι εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις,
διαγράφονται όλα τα δεδομένα BD που αποθηκεύτηκαν από το
χρήστη.
55
Ελληνικά
Παράρτημα
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
07
Προτού ζητήσετε επισκευή, δοκιμάστε τις ακόλουθες λύσεις.
Παράρτημα
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης.
ΛΥΣΗ
• Πατήστε το κουμπί @ (ΔΙΑΚΟΠΗΣ) (στο επάνω μέρος) για
περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα, χωρίς τοποθετημένο
δίσκο. Εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα αρχικοποίησης και
το προϊόν απενεργοποιείται αυτόματα. Όταν ενεργοποιήσετε
ξανά το προϊόν, θα πραγματοποιηθεί επαναφορά όλων των
ρυθμίσεων.
Μη χρησιμοποιήσετε αυτή τη λύση, παρά μόνο αν είναι
απόλυτη ανάγκη.
• Όταν αποκαθίστανται οι εργοστασιακές προεπιλεγμένες
ρυθμίσεις, διαγράφονται όλα τα δεδομένα BD που
αποθηκεύτηκαν από το χρήστη.
Η εικόνα παρουσιάζει θόρυβο ή είναι • Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν είναι βρώμικος και δεν έχει
παραμορφωμένη.
γρατσουνιές.
• Καθαρίστε το δίσκο.
Καμία έξοδος σήματος HDMI.
• Ελέγξτε τη σύνδεση ανάμεσα στην τηλεόραση και την
υποδοχή HDMI της συσκευής αναπαραγωγής.
• Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας υποστηρίζει είσοδο σήματος
HDMI ανάλυσης 576p/480p, 720p, 1080i, 1080p ή 2160p.
• Για προβολή βίντεο σε τρόπο λειτουργίας εξόδου
σήματος HDMI 720p, 1080i, 1080p ή 2160p, πρέπει να
χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας
(κατηγορίας 2).
Μη φυσιολογική εικόνα στην οθόνη
από την υποδοχή HDMI.
• Αν εμφανίζεται θόρυβος στην οθόνη, αυτό σημαίνει ότι η
τηλεόραση δεν υποστηρίζει HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection).
Αν αντιμετωπίζετε άλλα προβλήματα. • Μεταβείτε στον πίνακα περιεχομένων και εντοπίστε
την ενότητα του εγχειριδίου χρήσης που περιλαμβάνει
πληροφορίες σχετικά με το χαρακτηριστικό με το οποίο
αντιμετωπίζετε πρόβλημα και, στη συνέχεια, ακολουθήστε
ξανά τη διαδικασία.
• Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί, επικοινωνήστε με το
πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Samsung.
Αναπαραγωγή Πολυμέσων σε
δικτυακές συσκευές
Μπορείτε να δείτε τους φακέλους
που έχουν οριστεί για κοινή χρήση
στις δικτυακές συσκευές, αλλά δεν
μπορείτε να δείτε τα αρχεία.
• Η λίστα Πολυμέσα προβάλλει μόνο αρχεία Βίντεο,
Φωτογραφιών και Μουσικής. Δεν εμφανίζονται άλλοι τύποι
αρχείων.
56
Ελληνικά
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΛΥΣΗ
BD-LIVE
• Οι διευθύνσεις IP στο ίδιο υποδίκτυο θα πρέπει να είναι
μοναδικές.
Αν δεν είναι μοναδικές, μια διένεξη διεύθυνσης IP μπορεί να
προκαλέσει αυτό το φαινόμενο.
• Ελέγξτε αν έχετε ενεργοποιημένο ένα τείχος προστασίας.
Αν ναι, απενεργοποιήστε τη λειτουργία τείχους προστασίας.
Δεν μπορώ να συνδεθώ στο
διακομιστή BD-LIVE.
• Δοκιμάστε αν είναι επιτυχημένη η σύνδεση δικτύου,
χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Κατάσταση δικτύου.
(Ανατρέξτε στη σελίδα 22)
• Βεβαιωθείτε ότι μια συσκευή μνήμης USB είναι συνδεδεμένη
στη συσκευή αναπαραγωγής.
• Η συσκευή αποθήκευσης πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον
1GB ελεύθερου χώρου, ώστε να χωρέσουν τα δεδομένα της
υπηρεσίας BD-LIVE.
Μπορείτε να ελέγξετε το διαθέσιμο χώρο στο μενού Διαχ. δεδ.
BD. (Ανατρέξτε στη σελίδα 22)
• Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση Σύνδεση Διαδικτύου BD-Live
έχει ρυθμιστεί σε Αποδοχή (όλων).
• Αν όλες οι παραπάνω λύσεις αποτύχουν, επικοινωνήστε με τον
πάροχο περιεχομένου ή ενημερώστε το υλικολογισμικό της
συσκευής αναπαραγωγής στην τελευταία έκδοση.
Όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία
BD-LIVE, παρουσιάζεται κάποιο
σφάλμα.
• Η συσκευή αποθήκευσης πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον
1GB ελεύθερου χώρου, ώστε να χωρέσουν τα δεδομένα της
υπηρεσίας BD-LIVE.
Μπορείτε να ελέγξετε το διαθέσιμο χώρο στο μενού Διαχ.
δεδ. BD. (Ανατρέξτε στη σελίδα 22)
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Όταν αποκαθίστανται οι εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, διαγράφονται όλα τα δεδομένα BD
που αποθηκεύτηκαν από το χρήστη.
57
Ελληνικά
Παράρτημα
Η σύνδεση Δικτύου ανάμεσα στο
προϊόν και τον υπολογιστή είναι
ασταθής.
07
Το βίντεο αναπαράγεται με διακοπές. • Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο είναι σταθερό.
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δικτύου είναι σωστά συνδεδεμένο
και ότι το δίκτυο δεν είναι υπερφορτωμένο.
• Η ασύρματη σύνδεση μεταξύ της συσκευής που είναι συμβατή
με DLNA και το προϊόν είναι ασταθής.
Ελέγξτε τη σύνδεση.
Παράρτημα
Συμβατότητα δίσκων και μορφών
Τύποι δίσκων και περιεχόμενο που μπορεί να αναπαράγει η συσκευή αναπαραγωγής
Μέσο
ΒΙΝΤΕΟ
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Τύπος δίσκου
Λεπτομέρειες
Ultra HD
Blu-ray Disc
Μορφή Ultra HD BD-ROM.
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
VCD 1.1
Δίσκοι DVD-VIDEO, DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R που έχουν
εγγραφεί και οριστικοποιηθεί ή μέσα αποθήκευσης USB που
περιλαμβάνουν περιεχόμενο DivX, MKV, MP4, VCD 1.1.
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Φωτογραφίες που έχουν εγγραφεί σε ένα δίσκο CD-RW/-R,
DVD-RW/-R, BD-RE/-R ή σε ένα μέσο αποθήκευσης USB που
περιλαμβάνει περιεχόμενο JPEG.
Blu-ray Disc
Δίσκοι BD-ROM ή BD-RE/-R που έχουν εγγραφεί στη μορφή BD3D Blu-ray Disc RE.
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Μουσική που έχει εγγραφεί σε ένα δίσκο CD-RW/-R, DVD-RW/-R,
BD-RE/-R ή σε ένα μέσο αποθήκευσης USB που περιλαμβάνει
περιεχόμενο MP3 ή WMA.
||ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
\\ Η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να μην αναπαράγει ορισμένους δίσκους CD-RW/-R και DVD-R
λόγω του τύπου δίσκου ή των συνθηκών εγγραφής.
\\ Αν ένας δίσκος DVD-RW/-R δεν έχει εγγραφεί σωστά στη μορφή DVD-Video, δεν είναι δυνατή η
αναπαραγωγή του.
\\ Η συσκευή αναπαραγωγής δεν αναπαράγει περιεχόμενο που έχει εγγραφεί σε δίσκο DVD-R με ρυθμό
μετάδοσης bit που υπερβαίνει τα 10 Mbps.
\\ Η συσκευή αναπαραγωγής δεν αναπαράγει περιεχόμενο που έχει εγγραφεί σε δίσκο BD-R ή συσκευή
USB με ρυθμό μετάδοσης bit που υπερβαίνει τα 25 Mbps.
\\ Η αναπαραγωγή ενδέχεται να μην είναι δυνατή με ορισμένους τύπους δίσκων ή όταν χρησιμοποιούνται
συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως η αλλαγή οπτικής γωνίας και η προσαρμογή του λόγου πλευρών. Οι
πληροφορίες σχετικά με τους δίσκους αναγράφονται λεπτομερώς στη συσκευασία τους. Ανατρέξτε σε
αυτές αν είναι απαραίτητο.
\\ Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου BD-J, η φόρτωση ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο από έναν
κανονικό δίσκο ή ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να εκτελούνται αργά.
Τύποι δίσκων που δεν μπορεί να αναπαράγει η συσκευή αναπαραγωγής
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV κ.λπ.
• DVD-RAM
• DVD-RW (τρόπος
λειτουργίας VR)
• Super Audio CD
(εκτός από τη στρώση • CVD/CD-ROM/CDV/
CD)
CD-G/CD-I/LD
(σε δίσκους CD-G
αναπαράγεται μόνο
ο ήχος και όχι τα
γραφικά)
58
Ελληνικά
• Δίσκοι DVD-R
χωρητικότητας 3,9 GB
για εγγραφές
Κωδικός περιοχής
Blu-ray
Disc
Κωδικός
περιοχής
DVDVIDEO
3D Blu-ray Disc
BD-LIVE
Ultra HD Blu-ray Disc
Σύστημα μετάδοσης
PAL στο Η.Β., τη
Γαλλία, τη Γερμανία
κλπ.
DivX
Περιοχή
A
Βόρεια Αμερική,
Κεντρική Αμερική, Νότια
Αμερική, Κορέα, Ιαπωνία,
Ταϊβάν, Χονγκ Κονγκ και
Νοτιοανατολική Ασία.
B
Ευρώπη, Γροιλανδία,
Γαλλικές επικράτειες,
Μέση Ανατολή, Αφρική,
Αυστραλία και Νέα
Ζηλανδία.
C
Blu-ray Disc
Ινδία, Κίνα, Ρωσία,
Κεντρική και Νότια Ασία.
1
Η.Π.Α., επικράτειες των
Η.Π.Α. και Καναδάς
2
Ευρώπη, Ιαπωνία, Μέση
Ανατολή, Αίγυπτος,
Αφρική, Γροιλανδία
3
Ταϊβάν, Κορέα,
Φιλιππίνες, Ινδονησία,
Χονγκ Κονγκ
4
Μεξικό, Νότια
Αμερική, Κεντρική
Αμερική, Αυστραλία,
Νέα Ζηλανδία, Νησιά
Ειρηνικού, Καραϊβική
5
Ρωσία, Ανατολική
Ευρώπη, Ινδία, Βόρεια
Κορέα, Μογγολία
6
Κίνα
59
Ελληνικά
Παράρτημα
Τύπος
δίσκου
Λογότυπα δίσκων που αναπαράγονται
από τη συσκευή αναπαραγωγής
07
Οι συσκευές αναπαραγωγής και οι δίσκοι έχουν
κωδικοποίηση κατά περιοχή. Για να αναπαράγεται
ένας δίσκος, αυτοί οι κωδικοί περιοχής πρέπει να
ταιριάζουν. Αν οι κωδικοί δεν ταιριάζουν, ο δίσκος
δεν αναπαράγεται.
Ο αριθμός περιοχής για αυτή τη συσκευή
αναπαραγωγής εμφανίζεται στο πίσω μέρος της
συσκευής αναπαραγωγής.
Παράρτημα
Υποστηριζόμενες μορφές
Υποστήριξη αρχείων βίντεο
Επέκταση
αρχείου
Περιέχον
αρχείο
Codec βίντεο
Ανάλυση
H.264 BP/MP/HP
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
HEVC
(H.265 - Κύρια,
Κύρια10,
Κύρια4:2:2 10)
4096x2160
Motion JPEG
MVC
Ρυθμός
Ρυθμός καρέ
μετάδοσης Codec ήχου
(fps)
bit (Mbps)
4096X2160: 30
3840X2160: 60
60
60
80
30
80
60
20
30
20
60
20
DivX 3.11 / 4 / 5 /
6
MPEG4 SP/ASP
Window Media
Video v9(VC1)
MPEG2
1920x1080
MPEG1
Microsoft MPEG-4
v1, v2, v3
Window Media
Video v7(WMV1),
v8(WMV2)
Dolby Digital
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG(MP3)
DTS
(Core , LBR)
G.711
(A-Law, μ-Law)
H 263 Sorrenson
VP6
*.webm
WebM
*.rmvb
RMVB
VP8
VP9
RV8/9/10
(RV30/40)
1920x1080
4096X2160: 30
4096x2160
3840X2160: 60
1920x1080
60
Ελληνικά
60
40
20
Vorbis
RealAudio 6
`` Περιορισμοί
-- Υποστηρίζει DD+ (έως και 7.1 ch)
-- Το codec DTS LBR υποστηρίζεται μόνο από
κοντέινερ MKV / MP4 / TS.
ĞĞ
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
||ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
\\ Ορισμένοι δίσκοι μορφής DivX, MKV και MP4
ενδέχεται να μην αναπαράγονται, ανάλογα με
την ανάλυση βίντεο και το ρυθμό καρέ τους.
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων υποτίτλων
Όνομα
MPEG-4 Timed
text
SAMI
SubRip
Εξωτερικοί
`` Αποκωδικοποιητής βίντεο
-- Υποστηρίζει έως και H.264 Level 4.1. (Δεν
υποστηρίζει FMO/ASO/RS)
-- Δεν υποστηρίζει VC1/AP/L4.
-- CODEC εκτός από WMVv7, v8, MSMPEG4 v3,
MVC, VP6
1) Κάτω από 1280 x 720: Μέγιστη τιμή 60 καρέ.
2) Πάνω από 1280 x 720: Μέγιστη τιμή 30 καρέ.
-- Δεν υποστηρίζει GMC 2 ή υψηλότερο.
-- Υποστηρίζει SVAF επάνω/κάτω, πλάι-πλάι, τύπος
ακολουθίας προβολής αριστερά/δεξιά (2 ES)
-- Υποστηρίζει τις προδιαγραφές MVC για BD.
.sub
.ass
Xsub
Advanced
SubStation Alpha
.ssa
.psb
.xml
AVI
MKV
MKV
SubRip
MKV
MPEG-4 Timed
text
MP4
VobSub
MKV
TTML με ομαλή
ροή δεδομένων
MP4
SMPTE-TT PNG
MP4
SMPTE-TT TEXT
Ελληνικά
.srt
Advanced
SubStation Alpha
SubStation Alpha
SubStation Alpha
-- Υποστηρίζει WMA 10 PRO (έως 5.1).
-- Δεν υποστηρίζει ήχο WMA Lossless.
-- Επίσης υποστηρίζει το προφίλ M2.
-- Η μορφή RealAudio 10 Lossless δεν
υποστηρίζεται από μοντέλα που κατασκευάζονται
για την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ.
-- Δεν υποστηρίζει QCELP/AMR NB/WB.
-- Υποστηρίζει Vorbis (έως και 2 κανάλια).
.smi
.sub ή .txt
Powerdivx
Εσωτερικοί
.ttxt
Micro DVD
SMPTE-TT Text
`` Αποκωδικοποιητής ήχου
61
SubViewer
Κατάληξη
ονόματος
MP4
Παράρτημα
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων
υποτίτλων DivX
07
-- Ακόμα και όταν κάποιο αρχείο έχει κωδικοποιηθεί
με ένα υποστηριζόμενο codec που αναφέρεται
στον πίνακα υποστήριξης αρχείων βίντεο, το
αρχείο ενδέχεται να μην αναπαράγεται αν το
περιεχόμενό του παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα.
-- Η κανονική αναπαραγωγή δεν είναι εγγυημένη
αν οι πληροφορίες κοντέινερ του αρχείου
είναι εσφαλμένες ή αν το ίδιο το αρχείο είναι
κατεστραμμένο.
-- Η αναπαραγωγή περιεχομένου με υψηλότερο
ρυθμό καρέ από το βασικό ρυθμό bit/ρυθμό
καρέ ενδέχεται να προκαλέσει διακοπές του
ήχου ή της εικόνας βίντεο.
-- Η λειτουργία αναζήτησης (μετάβασης) δεν είναι
διαθέσιμη αν ο πίνακας ευρετηρίου του αρχείου
έχει αλλοιωθεί.
-- Κατά την απομακρυσμένη αναπαραγωγή ενός
αρχείου μέσω σύνδεσης δικτύου, η αναπαραγωγή
του βίντεο ενδέχεται να παρουσιάζει διακοπές,
ανάλογα με την ταχύτητα του δικτύου.
-- Ορισμένες συσκευές USB/ψηφιακές
φωτογραφικές μηχανές ενδέχεται να μην είναι
συμβατές με το προϊόν.
-- Η μορφή RMVB υποστηρίζεται μόνο από
μοντέλα κατασκευασμένα για την Κίνα και το
Χονγκ Κονγκ.
-- Το codec HEVC υποστηρίζεται μόνο για μέσα
που περιέχουν MKV, MP4. και TS.
-- Το codec DivX δεν υποστηρίζεται από μοντέλα
που κατασκευάζονται για τις Η.Π.Α. ή τον Καναδά.
Παράρτημα
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων μουσικής
Κατάληξη
ονόματος
Τύπος
Codec
*.mp3
MPEG
MPEG1
Audio
Layer 3
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG4
Εύρος
υποστήριξης
AAC
-
Τύπος
Ανάλυση
*.jpg
*.jpeg
JPEG
15360x8640
*.bmp
BMP
PNG
4096x4096
MPO
15360x8640
*.png
*.mpo
*.flac
FLAC
FLAC
*.ogg
OGG
Vorbis
Υποστηρίζει έως
και δύο κανάλια.
*.wma
WMA
WMA
Για WMA 10 Pro
υποστηρίζει έως
προφίλ M2 και
5.1 κανάλια.
Δεν
υποστηρίζεται
ήχος WMA
Lossless.
*.wav
wav
wav
-
*.mid
*.midi
midi
midi
Τα Type 0, type
1 και Seek δεν
υποστηρίζονται.
Διαθέσιμο μόνο
με USB.
*.ape
ape
ape
-
AIFF
AIFF
-
ALAC
ALAC
-
*.m4a
Κατάληξη
ονόματος
-
Υποστηρίζει έως
και δύο κανάλια.
*.aif
*.aiff
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων εικόνας
62
4096x4096
Σημειώσεις σχετικά με τη σύνδεση USB
• Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει
μέσα αποθήκευσης USB, συσκευές
αναπαραγωγής MP3, ψηφιακές φωτογραφικές
μηχανές και συσκευές USB ανάγνωσης καρτών.
• Ορισμένες συσκευές USB/ψηφιακές
φωτογραφικές μηχανές ενδέχεται να μην είναι
συμβατές με τη συσκευή αναπαραγωγής.
• Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει τα
συστήματα αρχείων FAT16, FAT32 και NTFS.
• Συνδέετε τις συσκευές USB απευθείας στη θύρα
USB της συσκευής αναπαραγωγής. Η σύνδεση
μέσω καλωδίου USB ενδέχεται να προκαλέσει
προβλήματα συμβατότητας.
• Η εισαγωγή πολλαπλών συσκευών αποθήκευσης
σε μια μονάδα ανάγνωσης πολλαπλών καρτών
ενδέχεται να προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία
της μονάδας ανάγνωσης.
• Η συσκευή αναπαραγωγής δεν υποστηρίζει το
πρωτόκολλο PTP.
• Μην αποσυνδέετε μια συσκευή USB κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας "φόρτωσης".
• Όσο υψηλότερη είναι η ανάλυση της εικόνας,
τόσο περισσότερος χρόνος χρειάζεται για να
εμφανιστεί η εικόνα.
• Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής δεν μπορεί να
αναπαράγει αρχεία MP3 με τεχνολογία DRM
(Digital Rights Management) που γίνονται λήψη
από εμπορικές τοποθεσίες.
• Η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει μόνο
βίντεο με ρυθμό καρέ χαμηλότερο από 30 fps.
• Η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει μόνο
συσκευές USB τύπου MSC (Mass Storage
Class) όπως μονάδες παλάμης, συσκευές
ανάγνωσης καρτών Flash και μονάδες σκληρού
δίσκου USB. (Δεν υποστηρίζεται HUB.)
• Ορισμένες συσκευές σκληρού δίσκου USB,
συσκευές ανάγνωσης πολλαπλών καρτών
και μονάδες παλάμης ενδέχεται να μην είναι
συμβατές με αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής.
• Αν ορισμένες συσκευές USB απαιτούν
υπερβολική ισχύ, ενδέχεται να περιορίζονται
από τη συσκευή ασφαλείας του κυκλώματος.
Ελληνικά
07
• Αν η αναπαραγωγή από μια μονάδα σκληρού
δίσκου USB είναι ασταθής, παρέχετε πρόσθετη
ισχύ συνδέοντας τη μονάδα σκληρού δίσκου σε
μια πρίζα.
Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με
τον κατασκευαστή της μονάδας σκληρού δίσκου
USB.
• Η εταιρεία SAMSUNG δεν ευθύνεται για την
καταστροφή αρχείων δεδομένων ή την απώλεια
δεδομένων.
• Η συσκευή αναπαραγωγής σας δεν υποστηρίζει
συμπιεσμένα αρχεία, διάσπαρτα αρχεία και
κρυπτογραφημένα αρχεία NTFS.
-- Μπορείτε να επιδιορθώσετε ή να
διαμορφώσετε μια συσκευή USB στον
επιτραπέζιο υπολογιστή σας. (Μόνο στο
λειτουργικό σύστημα MS-Windows)
Παράρτημα
AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
• Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί
να αναπαράγει δίσκους μορφής AVCHD.
Οι δίσκοι αυτοί κανονικά εγγράφονται και
χρησιμοποιούνται σε βιντεοκάμερες.
• Η μορφή AVCHD είναι μια μορφή ψηφιακού
βίντεο High Definition για κάμερες.
• Η μορφή MPEG-4 AVC/H.264 συμπιέζει τις
εικόνες με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από
τη συμβατική μορφή συμπίεσης εικόνας.
• Ορισμένοι δίσκοι AVCHD χρησιμοποιούν
τη μορφή "x.v.Color". Αυτή η συσκευή
αναπαραγωγής μπορεί να αναπαράγει δίσκους
AVCHD που χρησιμοποιούν τη μορφή
"x.v.Color".
• Η ονομασία "x.v.Color" είναι εμπορικό σήμα της
Sony Corporation.
• Η ονομασία "AVCHD" και το λογότυπο AVCHD
είναι εμπορικά σήματα της Matsushita Electronic
Industrial Co., Ltd. και της Sony Corporation.
||ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
\\ Ορισμένοι δίσκοι μορφής AVCHD ενδέχεται να
μην αναπαράγονται, ανάλογα με τις συνθήκες
εγγραφής.
Οι δίσκοι μορφής AVCHD πρέπει να έχουν
οριστικοποιηθεί.
\\ Η μορφή "x.v.Color" προσφέρει ένα μεγαλύτερο
εύρος χρωμάτων από τους κανονικούς δίσκους
DVD βιντεοκάμερας.
63
Ελληνικά
Παράρτημα
Ειδοποίηση συμμόρφωσης και συμβατότητας
ΔΕΝ είναι συμβατοί ΟΛΟΙ οι δίσκοι
• Σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιγράφονται παρακάτω και αυτούς που αναφέρονται σε άλλα
σημεία του παρόντος εγχειριδίου, συμπεριλαμβανομένης της ενότητας τύπων και χαρακτηριστικών
δίσκων αυτού του εγχειριδίου χρήσης, οι τύποι δίσκων που αναπαράγονται είναι οι εξής: προεγγεγραμμένοι δίσκοι Ultra HD BD-ROM, BD-ROM, DVD-VIDEO και CD ήχου (CD-DA) που διατίθενται
στο εμπόριο, καθώς και δίσκοι BD-RE/-R, DVD-RW/-R και CD-RW/-R.
• Άλλοι δίσκοι, διαφορετικοί από τους παραπάνω, δεν αναπαράγονται και/ή δεν προορίζονται για αναπαραγωγή
από αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής. Επίσης, ορισμένοι από τους παραπάνω δίσκους ενδέχεται να μην
αναπαράγονται λόγω μίας ή περισσότερων από τις αιτίες που περιγράφονται παρακάτω.
• Η εταιρεία Samsung δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτή η συσκευή αναπαραγωγής θα αναπαράγει κάθε
δίσκο που φέρει τα λογότυπα Ultra HD BD-ROM, BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R, CD-RW/-R και αυτή η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να μην αποκρίνεται σε όλες
τις εντολές λειτουργίας ή να μην εκτελεί όλες τις δυνατότητες κάθε δίσκου. Αυτά και άλλα προβλήματα
συμβατότητας δίσκων και λειτουργίας συσκευής αναπαραγωγής ενδέχεται να προκύψουν με τους
δίσκους νέων και υφιστάμενων μορφών επειδή:
-- Η μορφή Ultra HD Blu-ray/Blu-ray είναι μια νέα, εξελισσόμενη μορφή και αυτή η συσκευή
αναπαραγωγής ενδέχεται να μην αξιοποιεί όλες τις λειτουργίες των δίσκων Ultra HD Blu-ray Disc/
Blu-ray Disc, επειδή ορισμένα χαρακτηριστικά ενδέχεται να είναι προαιρετικά, ενδέχεται να έχουν
προστεθεί επιπλέον χαρακτηριστικά στη μορφή Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc μετά από την
παραγωγή αυτής της συσκευής αναπαραγωγής και ορισμένα διαθέσιμα χαρακτηριστικά ενδέχεται να
έχουν καθυστερημένη διαθεσιμότητα,
-- δεν υποστηρίζονται από αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής όλες οι νέες και υφιστάμενες εκδόσεις μορφών δίσκου.
-- οι νέες και υφιστάμενες μορφές δίσκων ενδέχεται να αναθεωρηθούν, να τροποποιηθούν, να
ενημερωθούν, να βελτιωθούν και/ή να συμπληρωθούν
-- ορισμένοι δίσκοι κατασκευάζονται με τρόπο που επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων ή περιορισμένων
λειτουργιών και δυνατοτήτων κατά την αναπαραγωγή τους
-- ορισμένες δυνατότητες ενδέχεται να είναι προαιρετικές, ενδέχεται να έχουν προστεθεί επιπλέον
δυνατότητες μετά την κατασκευή αυτής της συσκευής αναπαραγωγής ή ορισμένες διαθέσιμες
δυνατότητες ενδέχεται να διατίθενται με καθυστέρηση.
-- ορισμένοι δίσκοι που φέρουν τα λογότυπα Ultra HD BD-ROM, BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO,
DVD-RW/-R, DVD+RW/+R και CD-RW/-R ενδέχεται παρόλα αυτά να μην είναι τυποποιημένοι δίσκοι
-- ορισμένοι δίσκοι ενδέχεται να μην αναπαράγονται, ανάλογα με την κατάσταση του δίσκου ή τις
συνθήκες εγγραφής του
-- μπορεί να προκύψουν προβλήματα και σφάλματα κατά τη δημιουργία λογισμικού δίσκων Ultra HD
Blu-ray Disc, Blu-ray Disc ή DVD ή/και την κατασκευή των δίσκων,
-- αυτή η συσκευή αναπαραγωγής λειτουργεί διαφορετικά από μια τυπική συσκευή αναπαραγωγής DVD
ή άλλο εξοπλισμό AV - και/ή
-- για αιτίες που αναφέρονται σε άλλα σημεία αυτού του εγχειριδίου χρήσης και άλλες αιτίες που
ανακαλύπτονται και δημοσιεύονται από το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.
• Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη συμβατότητα δίσκων ή τη λειτουργία της συσκευής
αναπαραγωγής, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.
Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG για πιθανές
ενημερώσεις αυτής της συσκευής αναπαραγωγής.
• Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς αναπαραγωγής και τη συμβατότητα
δίσκων, ανατρέξτε στις ενότητες Προφυλάξεις, Προτού διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης, Τύποι και
χαρακτηριστικά δίσκων και Πριν από την αναπαραγωγή αυτού του εγχειριδίου χρήσης.
• Για συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray Disc που διαθέτουν έξοδο προοδευτικής σάρωσης : ΟΙ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
HIGH DEFINITION ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΠΡΟΒΟΛΗ
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΣΑΡΩΣΗΣ, ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΣΗΜΑΤΟΣ "ΤΥΠΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ" (SD). ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΑΣ
ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ.
64
Ελληνικά
Προστασία από αντιγραφή
Όλο το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που είναι προσπελάσιμες μέσω αυτής της συσκευής ανήκουν σε
τρίτους και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα ή/
και άλλους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτό το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες παρέχονται
σε σας αποκλειστικά για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση περιεχομένου ή
υπηρεσιών με τρόπο που δεν είναι εξουσιοδοτημένος από τον κάτοχο του περιεχομένου ή τον πάροχο
υπηρεσιών. Απαγορεύεται η τροποποίηση, η αντιγραφή, η αναδημοσίευση, η αποστολή, η δημοσίευση,
η μετάδοση, η μετάφραση, η πώληση, η δημιουργία παραγώγων έργων, η εκμετάλλευση ή η διανομή
με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσιών που προβάλλονται μέσω
αυτής της συσκευής, χωρίς περιορισμούς αναφορικά με τα προαναφερθέντα, παρά μόνο με την ρητή
εξουσιοδότηση από τον αντίστοιχο κάτοχο περιεχομένου ή πάροχο υπηρεσιών.
65
Ελληνικά
Παράρτημα
Αποποίηση ευθυνών για τις υπηρεσίες δικτύου
07
• Λόγω του ότι το AACS (Advanced Access Content System) είναι το εγκεκριμένο σύστημα προστασίας
περιεχομένου για τη μορφή Ultra HD Blu-ray Disc και Blu-ray Disc, με τον ίδιο τρόπο που το σύστημα
CSS (Content Scramble System) χρησιμοποιείται για τη μορφή DVD, επιβάλλονται ορισμένοι
περιορισμοί στην αναπαραγωγή, την έξοδο αναλογικού σήματος κλπ. για το περιεχόμενο που
προστατεύεται από το σύστημα AACS.
Η λειτουργία και οι περιορισμοί αυτού του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το χρόνο
αγοράς, καθώς αυτοί οι περιορισμοί ενδέχεται να εφαρμοστούν και/ή να τροποποιηθούν από το
σύστημα AACS μετά από την κατασκευή αυτού του προϊόντος. Επιπλέον, οι τεχνολογίες BD-ROM
Mark και BD+ που χρησιμοποιούνται ως πρόσθετο σύστημα προστασίας περιεχομένου για τις μορφές
Ultra HD Blu-ray Disc και Blu-ray Disc επιβάλλουν ορισμένους περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων
περιορισμών αναπαραγωγής για περιεχόμενο με προστασία BD-ROM Mark ή/και BD+.
• Πολλοί δίσκοι Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc/DVD είναι κωδικοποιημένοι με προστασία από την
αντιγραφή. Για αυτό το λόγο, θα πρέπει να συνδέετε τη συσκευή αναπαραγωγής μόνο απευθείας στην
τηλεόρασή σας και όχι σε μια συσκευή βίντεο. Η σύνδεση σε μια συσκευή βίντεο έχει ως αποτέλεσμα
παραμορφωμένη εικόνα όταν οι δίσκοι Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc/DVD διαθέτουν προστασία
από αντιγραφή.
• Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων των Η.Π.Α. και άλλων χωρών, απαγορεύεται
η μη εξουσιοδοτημένη εγγραφή, χρήση, προβολή, διανομή ή τροποποίηση τηλεοπτικών
προγραμμάτων, βιντεοταινιών, δίσκων Ultra HD Blu-ray Disc, Blu-ray Disc, DVD και άλλου υλικού. Η
πράξη αυτή επισύρει αστικές και/ή ποινικές ευθύνες.
• Ειδοποίηση τεχνολογίας Cinavia : Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί τεχνολογία Cinavia για τον περιορισμό
της χρήσης μη εξουσιοδοτημένων αντιγράφων ορισμένων ταινιών και βίντεο που διατίθενται στο εμπόριο,
καθώς και της ηχητικής επένδυσής τους. Αν ανιχνευτεί απαγορευμένη χρήση ενός μη εξουσιοδοτημένου
αντιγράφου, εμφανίζεται ένα μήνυμα και διακόπτεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή.
Περισσότερες πληροφορίες για την τεχνολογία Cinavia παρέχονται στο Διαδικτυακό κέντρο πληροφόρησης
πελατών της Cinavia, στη διεύθυνση http://www.cinavia.com. Για να ζητήσετε πρόσθετες πληροφορίες
σχετικά με την τεχνολογία Cinavia μέσω ταχυδρομείου, στείλτε μια κάρτα με την ταχυδρομική διεύθυνσή
σας στο: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Το προϊόν αυτό ενσωματώνει αποκλειστική τεχνολογία που χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας από τη
Verance Corporation, η οποία προστατεύεται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. με αριθμό 7.369.677
και άλλα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν στις Η.Π.Α. και διεθνώς, καθώς
και από προστασία πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών μυστικών για ορισμένα στοιχεία της
συγκεκριμένης τεχνολογίας. Η επωνυμία Cinavia είναι εμπορικό σήμα της Verance Corporation.
Πνευματικά δικαιώματα 2004-2015 Verance Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος από
τη Verance. Απαγορεύεται η αποσυμπίληση ή ανακατασκευή κώδικα.
Παράρτημα
ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ SAMSUNG ΔΕΝ
ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ, ΡΗΤΩΣ Ή
ΕΜΜΕΣΩΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΑΠΟΠΟΙΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ Η SAMSUNG ΔΕΝ
ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ, ΥΠΟ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ,
ΕΙΤΕ ΕΝΤΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ,
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ, ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΕΞΟΔΑ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ
ΤΥΧΟΝ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΛΟΓΩ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή
ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ,
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΜΙΑ.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους ενδέχεται να τερματιστούν ή να διακοπούν οποιαδήποτε στιγμή
και η Samsung δεν κάνει καμία δήλωση και δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο ή
υπηρεσία θα παραμείνει διαθέσιμο για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες
μεταδίδονται από τρίτους μέσω δικτύων και εγκαταστάσεων μετάδοσης, επί των οποίων η Samsung δεν
έχει κανένα έλεγχο. Χωρίς περιορισμούς αναφορικά με τη γενική ισχύ αυτής της αποποίησης ευθυνών,
η Samsung αποποιείται ρητά οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη για τυχόν διακοπή ή αναστολή της
παροχής οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσίας που διατίθεται μέσω αυτής της συσκευής.
Η εταιρεία Samsung δεν είναι ούτε υπεύθυνη ούτε υποχρεωμένη να παρέχει εξυπηρέτηση πελατών
αναφορικά με το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες. Οποιαδήποτε απορία ή αίτημα για παροχή υπηρεσιών
σχετικά με το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες θα πρέπει να υποβάλλεται απευθείας στους αντίστοιχους
παρόχους περιεχομένου και υπηρεσιών.
Άδεια χρήσης
• Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από τη Dolby Laboratories.
Η επωνυμία Dolby και το σύμβολο διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby
Laboratories.
• Για τις ευρεσιτεχνίες DTS, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://patents.dts.com. Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από την DTS Licensing
Limited. Οι επωνυμίες DTS, DTS-HD, το σύμβολο και η επωνυμία DTS μαζί με
το σύμβολο είναι σήματα κατατεθέντα και η επωνυμία DTS-HD Master Audio είναι εμπορικό σήμα της
DTS, Inc. © DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
• DivX
Με πιστοποίηση DivX Certified® για αναπαραγωγή βίντεο DivX® ανάλυσης έως και
HD 1080p, συμπεριλαμβανομένου αποκλειστικού περιεχομένου.
Το DivX®, το DivX Certified® και τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της
DivX, LLC και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.
Αυτή η συσκευή με πιστοποίηση DivX Certified® έχει υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές για να
διασφαλιστεί ότι αναπαράγει βίντεο DivX®.
Για να αναπαράγετε ταινίες DivX του εμπορίου, καταχωρίστε πρώτα τη συσκευή σας στη διαδικτυακή
τοποθεσία vod.divx.com.
Βρείτε τον κωδικό καταχώρισης στην ενότητα DivX VOD του μενού ρύθμισης της συσκευής σας.
Καλύπτεται από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα διπλώματα ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α.:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
66
Ελληνικά
• Ειδοποίηση για τις άδειες χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα
-- Για την περίπτωση χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα, στο μενού του προϊόντος είναι διαθέσιμες
άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Ultra HD Blu-ray Disc™, Ultra HD Blu-ray™ και τα λογότυπα είναι εμπορικά
σήματα της Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc Association.
Ασύρματα μοντέλα (συμπεριλαμβανομένων των συχνοτήτων 5,15 GHz - 5,35 GHz)
• Με την παρούσα, η Samsung Electronics δηλώνει ότι αυτός ο εξοπλισμός
πληροί τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας
1999/5/EΚ.
Μπορείτε να βρείτε την πρωτότυπη Δήλωση συμμόρφωσης στη διαδικτυακή
τοποθεσία http://www.samsung.com, μεταβαίνοντας στο Υποστήριξη >
Αναζήτηση υποστήριξης προϊόντος και εισάγοντας το όνομα μοντέλου. Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί
να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε
εσωτερικούς χώρους.
Ασύρματα μοντέλα (εξαιρουμένων των συχνοτήτων 5,15 GHz - 5,35 GHz)
• Με την παρούσα, η Samsung Electronics δηλώνει ότι αυτός ο εξοπλισμός πληροί τις
ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EΚ.
Μπορείτε να βρείτε την πρωτότυπη Δήλωση συμμόρφωσης στη διαδικτυακή τοποθεσία
http://www.samsung.com, μεταβαίνοντας στο Υποστήριξη > Αναζήτηση υποστήριξης
προϊόντος και εισάγοντας το όνομα μοντέλου. Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.
67
Ελληνικά
Παράρτημα
• Οι επωνυμίες Oracle και Java είναι σήματα κατατεθέντα της Oracle και/ή των θυγατρικών της.
Οι υπόλοιπες επωνυμίες ενδέχεται να είναι σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.
07
• Οι επωνυμίες HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το
λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing
LLC στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες
Παράρτημα
Προδιαγραφές
Γενικά
USB
HDMI
Έξοδος ήχου
Βάρος
1.9 kg
Εύρος θερμοκρασίας
λειτουργίας
+5°C έως +35°C
Διαστάσεις
406.0 (Π) X 44.7 (Υ) X 230.0 (Β) mm
Εύρος υγρασίας λειτουργίας
10 % έως 75 %
Έξοδος DC
Μέγιστη τιμή 5V 1A
Τύπος A
2D : 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D : 1080p, 720p
Βίντεο
Ήχος
PCM, Bitstream
Ψηφιακή Έξοδος ήχου
Οπτική
Ethernet
Ακροδέκτης 100BASE - TX
Ασύρματο δίκτυο LAN
Δίκτυο
USB 3.0
Ενσωματωμένο
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Ασφάλεια
WPS(PBC)
Υποστηρίζεται
• Ταχύτητες δικτύου ίσες ή χαμηλότερες από 10 Mbps δεν υποστηρίζονται.
• Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
• Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την κατανάλωση ρεύματος, ανατρέξτε στην ετικέτα
που είναι επικολλημένη στη συσκευή αναπαραγωγής.
• Οι τιμές βάρους και διαστάσεων είναι κατά προσέγγιση.
• Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για διαχειριστικές δαπάνες σε περίπτωση που συμβεί ένα από
ταπαρακάτω:
(a) αν κληθεί ένας τεχνικός κατόπιν αιτήματός σας, χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο
προϊόν (δηλαδή αν αμελήσατε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
(b) αν προσκομίσετε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών, χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα
στο προϊόν (δηλαδή αν αμελήσατε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
• Θα ενημερωθείτε για το ακριβές ποσό αυτής της χρέωσης πριν από την πραγματοποίηση
οποιασδήποτε εργασίας ή κατ' οίκον επίσκεψης.
68
Ελληνικά
ΕΛΛΑΣ (GREECE)
Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε
στην SAMSUNG με την αγορά αυτής της συσκευής.
Το προϊόν αυτό της SAMSUNG είναι εγγυημένο για
περίοδο δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία
αγοράς του για ανταλλακτικά και εργατικά. Στην
περίπτωση που θα χρειαστεί επισκευή, το προϊόν
αυτό της SAMSUNG θα πρέπει να σταλεί ή να
μεταφερθεί στο εξουσιοδοτημένο serνice, με έξοδα
του αγοραστή. Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι και
εξουσιοδοτημένα κέντρα serνice σε άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες, θα αποδεχθούν τους όρους της
εγγύησης.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα κέντρα
serνice στην Ελλάδα, μπορείτε να πάρετε από την
FOURLlS TRADE Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Κρυονερίου 112
145 68 Κρυονέρι, Αττικής
Τηλ. 210.629.3100
@ Όροι της εγγύησης
1. Η εγγύηση ισχύει εάν και μόνο εάν το προϊόν
χρειάζεται serνice και η κάρτα εγγύησης έχει
πλήρως συμπληρωθεί και σφραγισθεί από το
κατάστημα αγοράς. Επίσης πρέπει να
προσκομισθεί και το τιμολόγιο ή η απόδειξη
λιανικής πώλησης, πάνω στην οποία ο σειριακός
αριθμός του προϊόντος πρέπει να είναι ευκρινής.
2. Η υποχρέωση της SAMSUNG αφορά μόνο την
επισκευή του προϊόντος
3. Η επισκευή του προϊόντος πρέπει να ανατίθεται
μόνο σε εξουσιοδοτημένα κέντρα serνice ή
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της
SAMSUNG. Καμία αποζημίωση δεν θα γίνει
αποδεκτή για επισκευή που έχει γίνει από μη
εξουσιοδοτημένο από την SAMSUNG συνεργείο.
4. Το προϊόν αυτό δεν θα θεωρηθεί ελαττωματικό
στα υλικά ή στην εργασία επισκευής εάν θα
πρέπει να προσαρμοστεί, μετατραπεί ή ρυθμιστεί
ώστε να συμμορφωθεί με τις τοπικές τεχνικές
προδιαγραφές ή προδιαγραφές που ισχύουν σε
χώρα άλλη από αυτή για την οποία προοριζόταν
ή κατασκευάστηκε.
Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει αποζημιώσεις για:
* Κεφαλές βίντεο και κασετοφώνων
* Κεφαλές βιντεοκάμερας
* Γεννήτριες ακτινών laser στα CD, DΝD
* Τηλεχειριστήρια
* Λυχνίες φούρνων μικροκυμάτων
* Προσαρμογές, μετατροπές ή ρυθμίσεις,
ανεξάρτητα αν είναι επιτυχής ή ανεπιτυχής, ούτε
οποιαδήποτε ζημία προέρχεται εξ αυτού...
5. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει καμία από τις
παρακάτω περιπτώσεις:
* Περιοδικούς ελέγχους, συντήρηση και επισκευή
ή αντικατάσταση μερών που οφείλονται σε
φυσιολογική φθορά
* Τ α έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς που
σχετίζονται με την εγγύηση αυτού του προϊόντος
* Ζημία σε αυτό το προϊόν που προέρχεται από:
Α. Κατάχρηση ή και κακή χρήση,
συμπεριλαμβανομένης αλλά και μη
περιορισμένης σε:
Μη χρήση αυτού του προϊόντος για τους
σκοπούς που φυσιολογικά προορίζεται ή
σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως για την
σωστή χρήση και συντήρηση αυτού του
προϊόντος
Την εγκατάσταση και χρήση του προϊόντος
με τρόπους που αντίκεινται στις τεχνικές
προδιαγραφές ασφαλείας που ισχύουν κατά
την χρήση του προϊόντος
Β. Ε πισκευή που έγινε από μη εξουσιοδοτημένα
συνεργεία service
Γ. Ατυχήματα, θεομηνίες ή οποιαδήποτε αιτία
πέρα του ελέγχου της SAMSUNG,
συμπεριλαμβανομένων αλλά μη
περιορισμένων των κεραυνών, του νερού, της
φωτιάς, των δημοσίων αναταραχών, του
κακού αερισμού κ.λπ.
Δ. Η
εγγύηση αυτή δεν επηρεάζει τα δικαιώματα
του καταναλωτή που προβλέπονται από την
εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία που ισχύει,
ούτε τα δικαιώματα των καταναλωτών
εναντίον των λιανοπωλητών που απορρέουν
από την σύμβαση πώλησης.
Ε. Σ
ε περίπτωση που δεν υπάρχει εθνική
νομοθεσία αυτή η εγγύηση θα είναι η
μοναδική και αποκλειστική κάλυψη του
καταναλωτή για κάθε ζημιά.
FOURLIS TRADE Α.Ε.Β.Ε.
© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG WORLD WIDE
Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών της SAMSUNG.
Country
Contact Centre 
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
EIRE
0818 717100
GERMANY
FRANCE
ITALIA
SPAIN
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt.
Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
01 48 63 00 00
800-SAMSUNG
(800.7267864)
0034902172678
PORTUGAL
808 20 7267
LUXEMBURG
261 03 710
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
BELGIUM
02-201-24-18
NORWAY
815 56480
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
030-6227 515
SWEDEN
POLAND
HUNGARY
0771 726 7864
(0771-SAMSUNG)
801-172-678* lub +48 22
607-93-33 *
* (koszt połączenia według
taryfy operatora)
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
Web Site
www.samsung.com/
uk/support
www.samsung.com/ie/
support
www.samsung.com/
de/support
www.samsung.com/fr/
support
www.samsung.com/it/
support
www.samsung.com/
es/support
www.samsung.com/pt/
support
www.samsung.com/
support
www.samsung.com/nl/
support
www.samsung.com/
be/support (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr/support (French)
www.samsung.com/
no/support
www.samsung.com/
dk/support
www.samsung.com/fi/
support
www.samsung.com/
se/support
www.samsung.com/pl/
support
www.samsung.com/
hu/support
Country
SLOVAKIA
AUSTRIA
SWITZERLAND
CZECH
CROATIA
BOSNIA
MONTENEGRO
SLOVENIA
SERBIA
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
Contact Centre 
0800 - SAMSUNG (0800-726
786)
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
Web Site
www.samsung.com/
sk/support
www.samsung.com/at/
support
www.samsung.com/
0800 726 78 64 (0800-SAM- ch/support (German)
SUNG)
www.samsung.com/
ch_fr/support (French)
800 - SAMSUNG
www.samsung.com/
(800-726786)
cz/support
www.samsung.com/hr/
072 726 786
support
www.samsung.com/
055 233 999
support
www.samsung.com/
020 405 888
support
080 697 267 (brezplačna številka)
090 726 786 (0,39 EUR/min)
klicni center vam je na voljo
www.samsung.com/si
od ponedeljka do petka od 9.
do 18. ure.
www.samsung.com/rs/
011 321 6899
support
800 111 31 , Безплатна
www.samsung.com/
телефонна линия
bg/support
08008 726 78 64 (08008
www.samsung.com/ro/
SAMSUNG )
support
Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline,
toll free
www.samsung.com/gr/
support
80111-SAMSUNG (80111
726 7864) only from land line
www.samsung.com/lt/
8-800-77777
support
www.samsung.com/lv/
8000-7267
support
www.samsung.com/
800-7267
ee/support
Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών.)
Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν
πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά
σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς
της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν
βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.
Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας,
δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της
επαναχρησιμοποίησης υλικών.
Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος (Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)
(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το
προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα
υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές
συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε
αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη
επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις
κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο
μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.
Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις
προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με
άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.
Για πληροφορίες σχετικά με τις δεσμεύσεις της Samsung αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τις κανονιστικές
υποχρεώσεις που αφορούν τα συγκεκριμένα προϊόντα π.χ. REACH, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Download PDF

advertising