Samsung | HT-A100 | Samsung HT-A100T Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

οδηγός γρήγορης εκκίνησης
2 λειτουργίες τηλεχειριστηρίου
1
2
Ψηφιακό σύστημα οικιακού
κινηματογράφου 2.1CH
1 αναπαραγωγή δίσκου
2 λειτουργίες τηλεχειριστηρίου
HT-A100
3 σύνδεση των ηχείων
4 σύνδεση της εξόδου βίντεο στην τηλεόρασή σας
HT-A100C
5 σύνδεση ήχου από εξωτερικά στοιχεία
6 ακρόαση ραδιοφώνου
HT-A100W
3
17
18
19
1
Κουμπί DVD RECEIVER
Μπορείτε να λειτουργήσετε το δέκτη DVD
με το τηλεχειριστήριο.
2
Κουμπί TV
Μπορείτε να λειτουργήσετε την τηλεόραση
Samsung με το τηλεχειριστήριο.
3
Κουμπί λειτουργίας POWER
Πατήστε για ενεργοποίηση του συστήματος
οικιακού κινηματογράφου ή της
τηλεόρασης Samsung.
4
Κουμπιά αριθμών (0~9)
5
Κουμπί REMAIN
Για να ελέγξετε το συνολικό χρόνο και το
χρόνο αναπαραγωγής που απομένει σε
έναν τίτλο ή κεφάλαιο.
6
Κουμπί STEP
Η εικόνα κινείται προς τα εμπρός ένα καρέ
κάθε φορά που πατάτε το κουμπί αυτό
κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
7
Κουμπιά Tuning Preset/CD Skip
Ρύθμιση στις εκπομπές ραδιοφώνου,
αγνόηση τραγουδιού/σκηνής.
8
9
20
4
5
6
7
21
22
23
1 αναπαραγωγή δίσκου
8
9
24
25
26
1. Поставете диск вертикално в отвора за поставяне на дискове.
• Поставете внимателно диск с лицевата страна нагоре
върху тавичката.
2. Затворете отделението, като натиснете бутона PLAY (
27
).
28
• Възпроизвеждането започва автоматично.
10
29
11
30
12
13
31
32
14
33
15
16
HT-A100-XEO-GRE-QG_0306.indd 1-3
Κουμπί PORT
Πατήστε για επιλογή της λειτουργίας USB.
19
Κουμπί TV/VIDEO
Πατήστε για επιλογή TV σε λειτουργία
VIDEO.
20
Κουμπί EJECT
21
Κουμπί CANCEL
Χρησιμοποιείται για ακύρωση μιας
λανθασμένης εγγραφής.
22
Κουμπί PAUSE
Πατήστε για παύση.
23
Κουμπί PLAY
Πατήστε για αναπαραγωγή ή παύση.
Κουμπί STOP
Πατήστε για τερματισμό.
Κουμπιά SEARCH
Γρήγορη μετάβαση προς τα εμπρός ή προς
τα πίσω μέσα σε κάποιο τραγούδι/σκηνή.
24
Κουμπί TUNING/CH
Πατήστε για επιλογή του καναλιού ή για
επιλογή των ραδιοφωνικών εκπομπών.
Κουμπί VOLUME
Πατήστε + για την αύξηση της έντασης του
ήχου και – για τη μείωσή της.
25
Κουμπί MUTE
Πατήστε για σίγαση του ήχου.
Κουμπί MENU
Πατήστε για εμφάνιση του μενού.
26
Κουμπί RETURN
Πατήστε το για να επιστρέψετε στο
προηγούμενο μενού.
27
Κουμπί Cursor/ENTER
Χρησιμοποιείται για επιλογή ή μετακίνηση
προς τα επάνω/κάτω και αριστερά/δεξιά
κατά τη ρύθμιση της λειτουργίας του
μενού.
28
Κουμπί SUBTITLE
Επιλέγει τη γλώσσα των υποτίτλων του
δίσκου.
29
Κουμπί EXIT
Πατήστε το για έξοδο από την οθόνη
ρύθμισης.
30
Κουμπί INFO
Προβολή ή αλλαγή των πληροφοριών
αναπαραγωγής στην οθόνη.
31
Κουμπί REPEAT
Επανάληψη αναπαραγωγής ενός
κεφαλαίου, τίτλου, ομάδας ή κομματιού.
32
Κουμπί ZOOM
Μεγεθύνει την εικόνα κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής δίσκου.
33
Κουμπί DIMMER
Θα ρυθμιστεί η φωτεινότητα της οθόνης
της πρόσοψης.
Κουμπί AUDIO
Επιλέγει τη γλώσσα ήχου του δίσκου.
11
Κουμπί TUNER MEMORY, SD(Standard
Definition)/HD(High Definition)
Πατήστε για απομνημόνευση
ραδιοσυχνοτήτων.
Πατήστε για επιλογή της λειτουργίας SD ή HD.
12
Κουμπί LOGO
Στη οθόνη της τηλεόρασης θα εμφανιστεί η
ένδειξη COPY LOGO DATA.
13
V-SOUND (Εικονικός ήχος),
Κουμπί V-H/P (Εικονικά ακουστικά)
15
1 - Ελληνικά
18
10
14
3 σύνδεση των ηχείων
Κουμπί P.BASS
Επιλέξτε τη στάθμη χαμηλών τόνων που
επιθυμείτε.
Κουμπί SLEEP
Πατήστε για ρύθμιση της ώρας
απενεργοποίησης.
16
Κουμπί SLOW
Επιλέγει τρεις διαφορετικές ταχύτητες
αναπαραγωγής σε αργή κίνηση.
Κουμπί MO/ST
Μπορείτε να ακούτε τις ραδιοφωνικές
εκπομπές MONO ή STEREO.
17
Κουμπί DVD
Πατήστε για επιλογή της λειτουργίας DVD
Κουμπί TUNER
Πατήστε για ακρόαση των ραδιοφωνικών
εκπομπών.
Κουμπί AUX
Πατήστε για επιλογή της εξωτερικής
εισόδου ήχου.
2 - Ελληνικά
1. Πατήστε προς τα κάτω την ακραία γλωττίδα στο πίσω μέρος του ηχείου.
2. Εισαγάγετε το μαύρο καλώδιο στη μαύρη (–) υποδοχή και το κόκκινο καλώδιο στην
κόκκινη (+) και, έπειτα, ελευθερώστε τη γλωττίδα.
3. Συνδέστε τα βύσματα σύνδεσης στο πίσω μέρος του συστήματος οικιακού κινηματογράφου.
• Βεβαιωθείτε ότι τα χρώματα των ακροδεκτών των ηχείων αντιστοιχούν στα χρώματα
των βυσμάτων σύνδεσης.
Εμπρός ηχείο (Δ)
Μαύρο
Κόκκινο
Εμπρός ηχείο (Α)
Υπογούφερ
J
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με ή κοντά στα ηχεία. Εάν κάποιο ηχείο πέσει, μπορεί να τραυματιστούν.
 Όταν συνδέετε τα καλώδια των ηχείων στα ηχεία, βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα (+/–) είναι σωστή.
 Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το υπογούφερ για να μη βάλουν τα χέρια τους ή ξένα σώματα στην οπή του ηχείου του
ηχείου υπογούφερ.
 Μην κρεμάτε το υπογούφερ στον τοίχο από την οπή.
M
Εάν τοποθετήσετε ένα ηχείο κοντά στην τηλεόρασή σας, το χρώμα της οθόνης ενδέχεται να αλλοιωθεί λόγω των
μαγνητικών πεδίων που δημιουργούνται από το ηχείο. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, τοποθετήστε το ηχείο μακριά από τη
συσκευή της τηλεόρασης.
3 - Ελληνικά
2008-03-06 �� 8:44:35
4 σύνδεση της εξόδου βίντεο στην τηλεόρασή σας
Επιλέξτε μία από τις τέσσερις παρακάτω μεθόδους για σύνδεση σε τηλεόραση.
5 σύνδεση ήχου από εξωτερικά στοιχεία
6 ακρόαση ραδιοφώνου
AUX1 : Σύνδεση εξωτερικού στοιχείου/συσκευή MP3
Σύνδεση της κεραίας FM
Στοιχεία όπως συσκευή αναπαραγωγής MP3
1. Συνδέστε την κεραία FM που παρέχεται στην ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΗ υποδοχή FM 75Ω.
2. Αργά, περιφέρετε το σύρμα της κεραίας στο χώρο έως ότου βρείτε μια θέση με καλή λήψη σήματος και, στη συνέχεια,
στερεώστε την σε έναν τοίχο ή άλλη σταθερή επιφάνεια.
1. Συνδέστε την είσοδο AUX IN (ήχος) του συστήματος οικιακού κινηματογράφου στην
υποδοχή εξόδου ήχου του εξωτερικού στοιχείου/της συσκευής αναπαραγωγής MP3.
2. Πατήστε το κουμπί AUX στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την είσοδο AUX1.
• Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το κουμπί FUNCTION της κεντρικής μονάδας.
Οι λειτουργίες επιλέγονται διαδοχικά, ως εξής:
DVD/CD  DIGITAL IN  AUX 1  AUX 2  USB  FM.
Κεραία FM
(παρέχεται)
Καλώδιο ήχου
(δεν παρέχεται)
ΕΞΟΔΟΣ ήχου OUT
ΜΕΘΟΔΟΣ3
(παρέχεται)
ΜΕΘΟΔΟΣ2
ΜΕΘΟΔΟΣ1
(παρέχεται)
AUX2 : Σύνδεση εξωτερικής πηγής αναλογικού σήματος
Ακρόαση ραδιοφώνου
Πηγές αναλογικού σήματος όπως μια συσκευή βίντεο (VCR).
ΜΕΘΟΔΟΣ 1: HDMI
Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου HDMI στην υποδοχή HDMI OUT, στο πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής DVD και το
άλλο στην υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασης.
ΜΕΘΟΔΟΣ 2: Βίντεο συνιστωσών
Εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει εισόδους βίντεο συνιστωσών, συνδέστε ένα καλώδιο σήματος βίντεο συνιστωσών (δεν παρέχεται)
από τις υποδοχές εξόδου σήματος βίντεο συνιστωσών (PR, PB και Y) στο πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής DVD στις
υποδοχές εισόδου σήματος συνιστωσών της τηλεόρασής σας.
ΜΕΘΟΔΟΣ 3: Βίντεο σύνθετου σήματος
Συνδέστε το καλώδιο βίντεο που παρέχεται από την υποδοχή VIDEO OUT στο πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής DVD
στην υποδοχή εισόδου VIDEO IN της τηλεόρασής σας.
M
Τηλεχειριστήριο
1. Συνδέστε την είσοδο AUX IN 2 (ήχος) του συστήματος οικιακού
κινηματογράφου στην υποδοχή εξόδου ήχου της εξωτερικής πηγής
αναλογικού σήματος.
• Φροντίστε να αντιστοιχίσετε τα χρώματα των υποδοχών και των
βυσμάτων.
Αυτό το προϊόν λειτουργεί σε λειτουργία σάρωσης αλληλεπικάλυψης 576i (480i) για έξοδο σήματος συνιστωσών.
2. Συντονιστείτε στον επιθυμητό σταθμό.
• Automatic Tuning 1: Όταν πατήσετε το κουμπί [, ], επιλέγετε κάποιος από τους προεπιλεγμένους σταθμούς εκπομπής.
• Automatic Tuning 2: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ,, . για αυτόματη αναζήτηση ενεργών σταθμών
εκπομπής.
• Manual Tuning: Πατήστε σύντομα το κουμπί ,, . για να αυξήσετε ή να μειώσετε βηματικά τη συχνότητα.
2. Πατήστε το κουμπί AUX στο τηλεχειριστήριο, για να επιλέξετε την
είσοδο AUX 2.
• Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το κουμπί FUNCTION της κεντρικής
μονάδας.
Οι λειτουργίες επιλέγονται διαδοχικά, ως εξής:
DVD/CD  DIGITAL IN  AUX 1  AUX 2  USB  FM.
M
Μπορείτε να συνδέσετε το βύσμα εξόδου βίντεο της συσκευής
VCR στην τηλεόραση και να συνδέσετε τις υποδοχές εξόδου
ήχου της συσκευής VCR σε αυτή τη συσκευή.
Καλώδιο ήχου (δεν διατίθεται)
Εάν η εξωτερική πηγή αναλογικού
σήματος διαθέτει μόνον μία
υποδοχή εξόδου ήχου, συνδέστε
την είτε αριστερά είτε δεξιά.
Εξωτερική πηγή
αναλογικού σήματος
OPTICAL : Σύνδεση εξωτερικής πηγής ψηφιακού σήματος
 Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο HDMI για να συνδέσετε μια τηλεόραση Samsung στη συσκευή αναπαραγωγής DVD, μπορείτε να
Συσκευές ψηφιακού σήματος όπως δέκτη καλωδιακής τηλεόρασης/
δορυφορικού σήματος (Set-Top Box).
 Αναζητήστε το λογότυπο ' (εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει το λογότυπο ', υποστηρίζει τη λειτουργία Anynet+.)
1. Συνδέστε την ψηφιακή είσοδο (OPTICAL) του συστήματος οικιακού
κινηματογράφου στην έξοδο ψηφιακού σήματος της εξωτερικής πηγής
ψηφιακού σήματος.
χειριστείτε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. (Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνον
για τις τηλεοράσεις SAMSUNG που υποστηρίζουν το Anynet+(HDMI-CEC).
1. Πατήστε το κουμπί TUNER για να επιλέξετε τη μπάντα των FM.
2. Πατήστε το κουμπί AUX στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την είσοδο
DIGITAL IN.
• Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το κουμπί FUNCTION της κεντρικής
μονάδας.
Οι λειτουργίες επιλέγονται διαδοχικά, ως εξής:
DVD/CD  DIGITAL IN  AUX 1  AUX 2  USB  FM.
Κύρια μονάδα
1. Πατήστε το κουμπί FUNCTION για να επιλέξετε τη μπάντα των FM.
2. Επιλέξτε έναν σταθμό εκπομπής.
• Automatic Tuning 1: Πατήστε το κουμπί STOP (T) για να επιλέξετε το PRESET και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
[, ] για να επιλέξετε τον προεπιλεγμένο σταθμό.
• Automatic Tuning 2: Πατήστε το κουμπί STOP (T) για να επιλέξετε το MANUAL και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε
πατημένο το κουμπί [, ] για να κάνετε αυτόματα αναζήτηση στη μπάντα.
• Manual Tuning: Πατήστε το κουμπί STOP (T) για να επιλέξετε το MANUAL και, στη συνέχεια, πατήστε σύντομα το κουμπί
[, ] για επιλέξετε χαμηλότερη ή υψηλότερη συχνότητα.
M
Αυτή η μονάδα δεν λαμβάνει εκπομπές AM.
Οπτικό καλώδιο
(δεν παρέχεται)
Εξωτερική πηγή
ψηφιακού σήματος
4 - Ελληνικά
HT-A100-XEO-GRE-QG_0306.indd 4-6
5 - Ελληνικά
6 - Ελληνικά
2008-03-06 �� 8:44:40
Download PDF

advertising