Samsung | SP-H03 | Samsung SP-H03 Εγχειρίδιο χρήσης

SP-H03
ȈȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ PICO
ǼȖȤİȚȡȓįȚȠ ȤȡȒıȘȢ
ȉȠ ȤȡȫȝĮ țĮȚ Ș ȩȥȘ IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ įȚĮijȑȡİȚ
Įʌȩ IJȚȢ İȚțȩȞİȢ ʌȠȣ ʌĮȡĮIJȓșİȞIJĮȚ ȖȚ' ĮȣIJȩ IJȠ İȖȤİȚȡȓįȚȠ. ȅȚ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮijȑȢ ȣʌȩțİȚȞIJĮȚ ıİ ĮȜȜĮȖȑȢ ȤȦȡȓȢ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ
İȚįȠʌȠȓȘıȘ, ȖȚĮ IJȘ ȕİȜIJȓȦıȘ IJȘȢ ĮʌȩįȠıȘȢ.
ȆȓȞĮțĮȢ ʌİȡȚİȤȠȝȑȞȦȞ
ȀǶȇǿǹ ȂDzȉȇǹ ȆȇȅĭǶȁǹȄǾȈ
ȆȡȚȞ ȟİțȚȞȒıİIJİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
ĭȡȠȞIJȓįĮ țĮȚ ıȣȞIJȒȡȘıȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
ȂȑIJȡĮ ʌȡȠijȪȜĮȟȘȢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
ȉȅȆȅĬDzȉǾȈǾ Ȁǹǿ ȈǶȃǻǼȈǾ
ȆİȡȚİȤȩȝİȞĮ ıȣıțİȣĮıȓĮȢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
ȈȪȞįİıȘ țĮȚ ĮʌȠıȪȞįİıȘ IJȘȢ ȝʌĮIJĮȡȓĮȢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
ȇȪșȝȚıȘ IJȘȢ ȝİȖȑșȣȞıȘȢ țĮȚ IJȘȢ İıIJȓĮıȘȢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
ȂȑȖİșȠȢ ȠșȩȞȘȢ țĮȚ ĮʌȩıIJĮıȘ ʌȡȠȕȠȜȒȢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
ǹȞȠȓȖȝĮIJĮ İȟĮİȡȚıȝȠȪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
ȊʌȠıIJȘȡȚȗȩȝİȞȠȚ IJȡȩʌȠȚ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ ȠșȩȞȘȢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
ĬȪȡİȢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
ȈȪȞįİıȘ ȝİ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȒ țĮȚ ȡȪșȝȚıȘ IJȠȣ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȒ . . . . . . . . . . . . 2-8
ȈȪȞįİıȘ ȝİ ıȣıțİȣȒ AV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
ȈȪȞįİıȘ İȞȩȢ İȟȦIJİȡȚțȠȪ ȘȤİȓȠȣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
ȈȪȞįİıȘ IJȡȠijȠįȠıȓĮȢ țĮȚ ijȩȡIJȚıȘ ȝʌĮIJĮȡȓĮȢ . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
ȈȪȞįİıȘ ȝİ ȝȚĮ İȟȦIJİȡȚțȒ ıȣıțİȣȒ ȝȞȒȝȘȢ țĮȚ ȝȑıȦ țĮȜȦįȓȠȣ USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12
ȋȇdzȈǾ
ȋĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
ȁİʌIJȠȝȑȡİȚİȢ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
ǼȞįİȓȟİȚȢ LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
ȋȡȒıȘ IJȠȣ ȝİȞȠȪ ȡȪșȝȚıȘȢ ȠșȩȞȘȢ (OSD: ǼȞįİȓȟİȚȢ ȠșȩȞȘȢ)
. . . . . 3-4
ȊʌȠıIJȘȡȚȗȩȝİȞİȢ ȝȠȡijȑȢ ĮȡȤİȓȦȞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5
ǼȞȘȝȑȡȦıȘ ȣȜȚțȠȜȠȖȚıȝȚțȠȪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
ǹȃȉǿȂǼȉǷȆǿȈǾ ȆȇȅǺȁǾȂDZȉȍȃ
ȆȡȠIJȠȪ ȗȘIJȒıİIJİ ıȑȡȕȚȢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
ǼȆǿȆȁDzȅȃ ȆȁǾȇȅĭȅȇǴǼȈ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮijȑȢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
ǼʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ ȝİ IJȘ SAMSUNG ȈǼ ȅȁȅ ȉȅȃ ȀȅȈȂȅ . . . . . . . . . . . . . 5-2
ȈȦıIJȒ ĮʌȩȡȡȚȥȘ - ȝȩȞȠȞ ȖȚĮ IJȘȞ ǼȣȡȫʌȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
1
ȀȪȡȚĮ ȝȑIJȡĮ ʌȡȠijȪȜĮȟȘȢ
1-1
ȆȡȚȞ ȟİțȚȞȒıİIJİ
ǼȚțȠȞȓįȚĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ ıİ ĮȣIJȩ IJȠ İȖȤİȚȡȓįȚȠ
ǼǿȀȅȃǴǻǿȅ
ǵȃȅȂǹ
ȈǾȂǹȈǴǹ
ȆȡȠıȠȤȒ
ȊʌȠįİȚțȞȪİȚ ʌİȡȚIJʌȫıİȚȢ ȩʌȠȣ İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ȝȘȞ İȓȞĮȚ įȚĮșȑıȚȝȘ Ș ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ Ȓ İȞįȑȤİIJĮȚ
ȞĮ ĮțȣȡȦșİȓ Ș ȡȪșȝȚıȘ.
ȈȘȝİȓȦıȘ
ȊʌȠįİȚțȞȪİȚ ȝȚĮ ıȣȝȕȠȣȜȒ ȖȚĮ IJȘ ȤȡȒıȘ țȐʌȠȚĮȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ.
ȋȡȒıȘ ĮȣIJȠȪ IJȠȣ İȖȤİȚȡȚįȓȠȣ
ȉȠ ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ ĮȣIJȠȪ IJȠȣ İȖȤİȚȡȚįȓȠȣ İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ IJȡȠʌȠʌȠȚȘșİȓ ȤȦȡȓȢ ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘ, ȖȚĮ IJȘ ȕİȜIJȓȦıȘ IJȘȢ ĮʌȩįȠıȘȢ.
•
ȆȡȠIJȠȪ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıİIJİ ĮȣIJȩ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ, įȚĮȕȐıIJİ ʌȡȠıİțIJȚțȐ IJĮ ȝȑIJȡĮ ʌȡȠijȪȜĮȟȘȢ.
•
ǹȞ ʌȡȠțȪȥİȚ țȐʌȠȚȠ ʌȡȩȕȜȘȝĮ, ĮȞĮIJȡȑȟIJİ ıIJȘȞ İȞȩIJȘIJĮ 'ǹȞIJȚȝİIJȫʌȚıȘ ʌȡȠȕȜȘȝȐIJȦȞ'.
ȈȘȝİȓȦıȘ ȖȚĮ IJĮ ʌȞİȣȝĮIJȚțȐ įȚțĮȚȫȝĮIJĮ
ȆȞİȣȝĮIJȚțȐ įȚțĮȚȫȝĮIJĮ © 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Ȃİ IJȘȞ İʌȚijȪȜĮȟȘ ʌĮȞIJȩȢ įȚțĮȚȫȝĮIJȠȢ.
ȉĮ ʌȞİȣȝĮIJȚțȐ įȚțĮȚȫȝĮIJĮ ĮȣIJȠȪ IJȠȣ İȖȤİȚȡȚįȓȠȣ įȚĮIJȘȡȠȪȞIJĮȚ Įʌȩ IJȘ Samsung Electronics, Co., Ltd.
ǻİȞ İʌȚIJȡȑʌİIJĮȚ Ș IJȝȘȝĮIJȚțȒ Ȓ ıȣȞȠȜȚțȒ ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ, įȚĮȞȠȝȒ Ȓ ȤȡȒıȘ IJȦȞ ʌİȡȚİȤȠȝȑȞȦȞ ĮȣIJȠȪ IJȠȣ İȖȤİȚȡȚįȓȠȣ ıİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ ȝȠȡijȒ, ȤȦȡȓȢ ȑȖȖȡĮijȘ ȐįİȚĮ Įʌȩ IJȘ Samsung Electronics, Co., Ltd.
ǼȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ȣʌȐȡȟİȚ ȤȡȑȦıȘ ȖȚĮ įȚĮȤİȚȡȚıIJȚțȑȢ įĮʌȐȞİȢ ıİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ʌȠȣ İȓIJİ.
(a) țĮIJȩʌȚȞ ĮȚIJȒȝĮIJȩȢ ıĮȢ țȜȘșİȓ țȐʌȠȚȠȢ IJİȤȞȚțȩȢ ȤȦȡȓȢ ȞĮ įȚĮʌȚıIJȦșİȓ țȐʌȠȚȠ İȜȐIJIJȦȝĮ ıIJȠ ʌȡȠȧȩȞ.
(İȐȞ ĮȝİȜȒıĮIJİ ȞĮ įȚĮȕȐıĮIJİ ĮȣIJȑȢ IJȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ȤȡȒıȘȢ).
(b) İȓIJİ ʌȡȠıțȠȝȓıĮIJİ IJȘ ȝȠȞȐįĮ ıİ ȑȞĮ țȑȞIJȡȠ İʌȚıțİȣȫȞ ȩʌȠȣ țĮȚ ʌȐȜȚ įİȞ įȚĮʌȚıIJȫșȘțİ İȜȐIJIJȦȝĮ ıIJȠ ʌȡȠȧȩȞ.
(İȐȞ ĮȝİȜȒıĮIJİ ȞĮ įȚĮȕȐıĮIJİ ĮȣIJȑȢ IJȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ȤȡȒıȘȢ).
ĬĮ İȞȘȝİȡȦșİȓIJİ ȖȚĮ IJȠ ĮțȡȚȕȑȢ ʌȠıȩȞ IJȘȢ ȤȡȑȦıȘȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ IJȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠIJİ İȡȖĮıȓĮȢ Ȓ țĮIJ' ȠȓțȠȞ İʌȓıțİȥȘ.
ȀȪȡȚĮ ȝȑIJȡĮ ʌȡȠijȪȜĮȟȘȢ
1-1
1-2
ĭȡȠȞIJȓįĮ țĮȚ ıȣȞIJȒȡȘıȘ
ȀĮșĮȡȚıȝȩȢ IJȘȢ İȟȦIJİȡȚțȒȢ İʌȚijȐȞİȚĮȢ țĮȚ IJȠȣ ijĮțȠȪ
ȀĮșĮȡȓıIJİ IJȘ ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞIJĮȢ ȑȞĮ ȝĮȜĮțȩ,
ıIJİȖȞȩ ʌĮȞȓ.
•
ǹʌȠijİȪȖİIJİ ȞĮ țĮșĮȡȓȗİIJİ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ ȝİ İȪijȜİțIJİȢ ȠȣıȓİȢ, ȩʌȦȢ
ȕİȞȗȓȞȘ Ȓ įȚĮȜȣIJȚțȩ.
•
ǹʌȠijİȪȖİIJİ ȞĮ ȖȡĮIJȗȠȣȞȐIJİ IJȠ ijĮțȩ ȝİ IJĮ ȞȪȤȚĮ ıĮȢ Ȓ ȝİ
ĮȚȤȝȘȡȐ ĮȞIJȚțİȓȝİȞĮ.
ǼȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșȠȪȞ ȖȡĮIJıȠȣȞȚȑȢ Ȓ ȗȘȝȚȐ ıIJȠ ʌȡȠȧȩȞ.
•
ǹʌȠijİȪȖİIJİ ȞĮ țĮșĮȡȓȗİIJİ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ ȝİ ȣȖȡȩ ʌĮȞȓ Ȓ ȥİțȐȗȠȞIJĮȢ
Ȟİȡȩ ĮʌİȣșİȓĮȢ ıIJȠ ʌȡȠȧȩȞ.
ǹȞ İȚıȑȜșİȚ Ȟİȡȩ ıIJȠ ʌȡȠȧȩȞ, İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ ʌȣȡțĮȖȚȐ,
ȘȜİțIJȡȠʌȜȘȟȓĮ Ȓ țȐʌȠȚȠ ʌȡȩȕȜȘȝĮ ȝİ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ.
•
ǹȞ ʌȑıİȚ Ȟİȡȩ İʌȐȞȦ ıIJȘ ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ, İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ
İȝijĮȞȚıIJİȓ ȑȞĮȢ ȜİȣțȩȢ ȜİțȑȢ ıIJȘȞ İʌȚijȐȞİȚȐ IJȘȢ.
Ǿ İȝijȐȞȚıȘ țĮȚ IJȠ ȤȡȫȝĮ IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ
įȚĮijȑȡȠȣȞ, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ IJȠ ȝȠȞIJȑȜȠ.
ȀĮșĮȡȚıȝȩȢ IJȠȣ İıȦIJİȡȚțȠȪ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ ʌȡȠȕȠȜȒȢ
īȚĮ IJȠȞ țĮșĮȡȚıȝȩ IJȠȣ İıȦIJİȡȚțȠȪ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ ʌȡȠȕȠȜȒȢ,
ĮʌİȣșȣȞșİȓIJİ ıİ İȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠ ȀȑȞIJȡȠ ıȑȡȕȚȢ Samsung IJȘȢ
ʌİȡȚȠȤȒȢ ıĮȢ.
•
1-2
ǼʌȚțȠȚȞȦȞȒıIJİ ȝİ ȑȞĮ ȀȑȞIJȡȠ ıȑȡȕȚȢ ĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ ıțȩȞȘ Ȓ ȐȜȜİȢ
ȠȣıȓİȢ ıIJȠ İıȦIJİȡȚțȩ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ ʌȡȠȕȠȜȒȢ.
ȀȪȡȚĮ ȝȑIJȡĮ ʌȡȠijȪȜĮȟȘȢ
1-3
ȂȑIJȡĮ ʌȡȠijȪȜĮȟȘȢ
ǼȚțȠȞȓįȚĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ ȖȚĮ IJĮ ȝȑIJȡĮ ʌȡȠijȪȜĮȟȘȢ
ǼǿȀȅȃǴǻǿȅ
ǵȃȅȂǹ
ȈǾȂǹȈǴǹ
ȆȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘ
ǹȞ įİȞ ĮțȠȜȠȣșȒıİIJİ IJĮ ȝȑIJȡĮ ʌȡȠijȪȜĮȟȘȢ ʌȠȣ İʌȚıȘȝĮȓȞȠȞIJĮȚ ȝİ ĮȣIJȩ IJȠ ıȪȝȕȠȜȠ,
İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ ıȠȕĮȡȩȢ IJȡĮȣȝĮIJȚıȝȩȢ Ȓ ĮțȩȝȘ țĮȚ șȐȞĮIJȠȢ.
ȆȡȠıȠȤȒ
ǹȞ įİȞ ĮțȠȜȠȣșȒıİIJİ IJĮ ȝȑIJȡĮ ʌȡȠijȪȜĮȟȘȢ ʌȠȣ İʌȚıȘȝĮȓȞȠȞIJĮȚ ȝİ ĮȣIJȩ IJȠ ıȪȝȕȠȜȠ,
İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ IJȡĮȣȝĮIJȚıȝȩȢ Ȓ ȣȜȚțȑȢ ȗȘȝȚȑȢ.
ȈȘȝĮıȓĮ IJȦȞ ıȣȝȕȩȜȦȞ
ǼȞȑȡȖİȚĮ ʌȠȣ įİȞ İʌȚIJȡȑʌİIJĮȚ.
ȆȡȠijȪȜĮȟȘ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșȘșİȓ.
ȉȡȠijȠįȠıȓĮ ȡİȪȝĮIJȠȢ
ȅȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ İȚțȩȞİȢ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞIJĮȚ ȖȚĮ ĮȞĮijȠȡȐ țĮȚ İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ įȚĮijȑȡȠȣȞ, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ IJȠ ȝȠȞIJȑȜȠ țĮȚ IJȘ ȤȫȡĮ.
Ǿ İȝijȐȞȚıȘ țĮȚ IJȠ ȤȡȫȝĮ IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ įȚĮijȑȡȠȣȞ, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ IJȠ ȝȠȞIJȑȜȠ.
ȆȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘ
ǹʌȠijİȪȖİIJİ ȞĮ ıȣȞįȑİIJİ Ȓ ȞĮ ĮʌȠıȣȞįȑİIJİ
IJȠ ijȚȢ Įʌȩ IJȘȞ ʌȡȓȗĮ ȝİ ȣȖȡȐ ȤȑȡȚĮ.
•
30
LUMEN
30
LUMEN
ǻȚĮijȠȡİIJȚțȐ, İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ
ȘȜİțIJȡȠʌȜȘȟȓĮ.
ǻȚĮIJȘȡİȓIJİ IJȠ țĮȜȫįȚȠ ȡİȪȝĮIJȠȢ țĮȚ IJȠ
ʌȡȠȧȩȞ ȝĮțȡȚȐ Įʌȩ ıȣıțİȣȑȢ șȑȡȝĮȞıȘȢ.
•
ǻȚĮijȠȡİIJȚțȐ, İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ
ȘȜİțIJȡȠʌȜȘȟȓĮ Ȓ ʌȣȡțĮȖȚȐ.
ǹʌȠijİȪȖİIJİ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİ ijșĮȡȝȑȞȠ
țĮȜȫįȚȠ Ȓ ijȚȢ ȡİȪȝĮIJȠȢ Ȓ ȤĮȜĮȡȒ ʌȡȓȗĮ.
ǹʌȠijİȪȖİIJİ ȞĮ ıȣȞįȑİIJİ ʌȠȜȜĮʌȜȑȢ
ȘȜİțIJȡȚțȑȢ ıȣıțİȣȑȢ ıİ ȝȓĮ ʌȡȓȗĮ.
•
•
ǻȚĮijȠȡİIJȚțȐ, İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ
ȘȜİțIJȡȠʌȜȘȟȓĮ Ȓ ʌȣȡțĮȖȚȐ.
ǹʌȠijİȪȖİIJİ ȞĮ ȜȣȖȓȗİIJİ Ȓ ȞĮ ıȣıIJȡȑijİIJİ
ȣʌİȡȕȠȜȚțȐ IJȠ țĮȜȫįȚȠ ȡİȪȝĮIJȠȢ țĮȚ
ĮʌȠijİȪȖİIJİ ȞĮ IJȠʌȠșİIJİȓIJİ ȕĮȡȚȐ
ĮȞIJȚțİȓȝİȞĮ ıIJȠ țĮȜȫįȚȠ.
•
ǻȚĮijȠȡİIJȚțȐ, İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ
ȘȜİțIJȡȠʌȜȘȟȓĮ Ȓ ʌȣȡțĮȖȚȐ ȜȩȖȦ
ijșĮȡȝȑȞȠȣ țĮȜȦįȓȠȣ ȡİȪȝĮIJȠȢ.
ȀȪȡȚĮ ȝȑIJȡĮ ʌȡȠijȪȜĮȟȘȢ
ǻȚĮijȠȡİIJȚțȐ, İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ
ʌȣȡțĮȖȚȐ ȜȩȖȦ ȣʌİȡșȑȡȝĮȞıȘȢ IJȘȢ
ʌȡȓȗĮȢ.
ǹȞ ȠȚ ĮțȡȠįȑțIJİȢ IJȠȣ ijȚȢ ȡİȪȝĮIJȠȢ Ȓ ȠȚ
ȣʌȠįȠȤȑȢ IJȘȢ ʌȡȓȗĮȢ İțIJİșȠȪȞ ıİ ıțȩȞȘ,
Ȟİȡȩ Ȓ ȟȑȞİȢ ȠȣıȓİȢ, țĮșĮȡȓıIJİ ıȤȠȜĮıIJȚțȐ.
!
•
ȊʌȐȡȤİȚ țȓȞįȣȞȠȢ ʌȡȩțȜȘıȘȢ
ȘȜİțIJȡȠʌȜȘȟȓĮȢ Ȓ ʌȣȡțĮȖȚȐȢ.
1-3
ȃĮ ıȣȞįȑİIJİ IJȠ ijȚȢ ȡİȪȝĮIJȠȢ ıIJȑȡİĮ.
•
ĭȡȠȞIJȓıIJİ ȞĮ ıȣȞįȑıİIJİ IJȠ țĮȜȫįȚȠ
ȡİȪȝĮIJȠȢ ıİ ȝȚĮ ȖİȚȦȝȑȞȘ ʌȡȓȗĮ
(ĮʌȠțȜİȚıIJȚțȐ ȖȚĮ İȟȠʌȜȚıȝȩ țĮIJȘȖȠȡȓĮȢ 1
ȝİ ȝȩȞȦıȘ).
ǻȚĮijȠȡİIJȚțȐ, İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ
ʌȣȡțĮȖȚȐ.
!
!
•
ȆȡȠijȣȜȐȟİȚȢ ȖȚĮ IJȠ ȤİȚȡȚıȝȩ IJȘȢ ȝʌĮIJĮȡȓĮȢ
•
ȂȘ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİ ȝʌĮIJĮȡȓİȢ ʌȠȣ įİȞ
İȓȞĮȚ İȖțİțȡȚȝȑȞİȢ. ǼȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ
ʌȡȠțȜȘșİȓ ȑțȡȘȟȘ.
•
ȂȘȞ İijĮȡȝȩȗİIJİ ȚıȤȣȡȒ įȪȞĮȝȘ țĮȚ ȝȘ
įȠțȚȝȐȗİIJİ ȞĮ ĮȞȠȓȟİIJİ ȠʌȑȢ ıIJȘȞ
ȝʌĮIJĮȡȓĮ.
•
ȂȘ șİȡȝĮȓȞİIJİ IJȘȞ ȝʌĮIJĮȡȓĮ țĮȚ ȝȘȞ IJȘȞ
ĮʌȠșȘțİȪİIJİ ıİ ıȘȝİȓĮ ȝİ ȣȥȘȜȒ
șİȡȝȠțȡĮıȓĮ, ȩʌȦȢ İȓȞĮȚ IJȠ İıȦIJİȡȚțȩ
İȞȩȢ ĮȣIJȠțȚȞȒIJȠȣ IJȠ ȀĮȜȠțĮȓȡȚ.
•
ȂȘȞ ĮijȒȞİIJİ ȞĮ ȕȡĮȤİȓ Ș ȝʌĮIJĮȡȓĮ.
•
ȂȘȞ ĮijȒȞİIJİ ʌĮȚįȚȐ Ȓ țĮIJȠȚțȓįȚĮ ȞĮ
ȖȜİȓijȠȣȞ Ȓ ȞĮ ȕȐȗȠȣȞ ıIJȠ ıIJȩȝĮ IJȠȣȢ
IJȘȞ ȝʌĮIJĮȡȓĮ.
•
ȂȘȞ ĮijȒȞİIJİ IJȠȞ ĮțȡȠįȑțIJȘ ijȩȡIJȚıȘȢ
IJȘȢ ȝʌĮIJĮȡȓĮȢ ȞĮ ȑȡȤİIJĮȚ ıİ İʌĮijȒ ȝİ
ȝİIJĮȜȜȚțȐ ĮȞIJȚțİȓȝİȞĮ.
ǻȚĮijȠȡİIJȚțȐ, İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ
ȘȜİțIJȡȠʌȜȘȟȓĮ Ȓ IJȡĮȣȝĮIJȚıȝȩȢ.
ĭȡȠȞIJȓıIJİ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİ ȝȩȞȠ IJȠ
țĮȜȫįȚȠ ȡİȪȝĮIJȠȢ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤİIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ
İIJĮȚȡİȓĮ ȝĮȢ. ǼʌȚʌȜȑȠȞ, ȝȘ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİ
IJĮ țĮȜȫįȚĮ ȡİȪȝĮIJȠȢ ȐȜȜȦȞ ȘȜİțIJȡȚțȫȞ
ıȣıțİȣȫȞ.
!
•
ǻȚĮijȠȡİIJȚțȐ, İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ
ȘȜİțIJȡȠʌȜȘȟȓĮ Ȓ ʌȣȡțĮȖȚȐ.
ȆȡȠıȠȤȒ
ȀĮIJȐ IJȘȞ ĮʌȠıȪȞįİıȘ IJȠȣ ijȚȢ ȡİȪȝĮIJȠȢ
Įʌȩ IJȘȞ ʌȡȓȗĮ, ijȡȠȞIJȓıIJİ ȞĮ țȡĮIJȐIJİ IJȠ ijȚȢ
țĮȚ ȩȤȚ IJȠ țĮȜȫįȚȠ ȡİȪȝĮIJȠȢ.
•
!
30
LUMEN
ǻȚĮijȠȡİIJȚțȐ, İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ
ȘȜİțIJȡȠʌȜȘȟȓĮ Ȓ ʌȣȡțĮȖȚȐ.
ȃĮ ĮʌȠıȣȞįȑİIJİ IJȠ ijȚȢ ȡİȪȝĮIJȠȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ
IJȠȞ țĮșĮȡȚıȝȩ IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ.
30
LUMEN
!
30
LUMEN
•
!
1-3
ȊʌȐȡȤİȚ țȓȞįȣȞȠȢ ʌȡȩțȜȘıȘȢ
ȘȜİțIJȡȠʌȜȘȟȓĮȢ Ȓ ʌȣȡțĮȖȚȐȢ.
ǹȞ ʌȡȠțȪȥİȚ țȐʌȠȚȠ ʌȡȩȕȜȘȝĮ ȝİ IJȘ
ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ ȩIJĮȞ ȑȤİȚ ĮijĮȚȡİșİȓ Ș
ȝʌĮIJĮȡȓĮ, ijȡȠȞIJȓıIJİ ȞĮ ĮʌȠıȣȞįȑıİIJİ IJȠ
ijȚȢ ȡİȪȝĮIJȠȢ ȖȚĮ ȞĮ įȚĮțȩȥİIJİ İȞIJİȜȫȢ IJȘȞ
IJȡȠijȠįȠıȓĮ ȡİȪȝĮIJȠȢ. ȉȠ țȠȣȝʌȓ
ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ įİȞ įȚĮțȩʌIJİȚ ȝȩȞȠ IJȠȣ İȞIJİȜȫȢ
IJȘȞ IJȡȠijȠįȠıȓĮ ȡİȪȝĮIJȠȢ.
ǵIJĮȞ ȑȤİȚ ĮijĮȚȡİșİȓ Ș ȝʌĮIJĮȡȓĮ, ȝȘȞ
İʌȚȤİȚȡȒıİIJİ ȞĮ İȞİȡȖȠʌȠȚȒıİIJİ Ȓ ȞĮ
ĮʌİȞİȡȖȠʌȠȚȒıİIJİ IJȘ ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ
ıȣȞįȑȠȞIJĮȢ Ȓ ĮʌȠıȣȞįȑȠȞIJĮȢ IJȠ ijȚȢ
ȡİȪȝĮIJȠȢ. (ȂȘ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİ IJȠ ijȚȢ
ȡİȪȝĮIJȠȢ ȦȢ įȚĮțȩʌIJȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ).
ȀȪȡȚĮ ȝȑIJȡĮ ʌȡȠijȪȜĮȟȘȢ
ȉȠʌȠșȑIJȘıȘ
ȆȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘ
30
LUMEN
ǹȞ IJȠʌȠșİIJȒıİIJİ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ ıİ ȝȚĮ țȠȞıȩȜĮ
Ȓ ȑȞĮ ȡȐijȚ, ijȡȠȞIJȓıIJİ ȞĮ ȝȘȞ ʌȡȠİȟȑȤİȚ IJȠ
İȝʌȡȩȢ ȝȑȡȠȢ IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ Įʌȩ IJȘȞ
țȠȞıȩȜĮ Ȓ IJȠ ȡȐijȚ.
•
LUMEN
ǻȚĮijȠȡİIJȚțȐ, İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ
ʌIJȫıȘ IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ ȝİ ĮʌȠIJȑȜİıȝĮ
įȣıȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȠȣ Ȓ IJȡĮȣȝĮIJȚıȝȩ.
•
ȆȡȠIJȠȪ ȝİIJĮțȚȞȒıİIJİ IJȘ ıȣıțİȣȒ
ʌȡȠȕȠȜȒȢ, ijȡȠȞIJȓıIJİ ȞĮ ĮʌȠıȣȞįȑıİIJİ IJȠ
ijȚȢ ȡİȪȝĮIJȠȢ țĮȚ IJĮ țĮȜȫįȚĮ ʌȠȣ İȓȞĮȚ
ıȣȞįİįİȝȑȞĮ ıİ ȐȜȜİȢ ıȣıțİȣȑȢ.
30
LUMEN
!
•
30
LUMEN
!
•
LUMEN
•
SAMSUNG
30
LUMEN
!
ǼȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ ȘȜİțIJȡȠʌȜȘȟȓĮ
Ȓ ʌȣȡțĮȖȚȐ.
ǹȞ ȑȞĮ ʌĮȚįȓ ĮȖȖȓȟİȚ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ, IJȠ
ʌȡȠȧȩȞ İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ʌȑıİȚ țĮȚ İȞįȑȤİIJĮȚ
ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ IJȡĮȣȝĮIJȚıȝȩȢ.
ǹȞ IJȠʌȠșİIJȒıİIJİ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ ıİ ȝȚĮ șȑıȘ
ȩʌȠȣ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ įȚĮijȑȡȠȣȞ
ĮȡțİIJȐ, İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȪȥİȚ țȐʌȠȚȠ
ıȠȕĮȡȩ ʌȡȩȕȜȘȝĮ ʌȠȚȩIJȘIJĮȢ ȜȩȖȦ IJȠȣ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞIJȠȢ. Ȉİ ĮȣIJȒ IJȘȞ ʌİȡȓʌIJȦıȘ,
IJȠʌȠșİIJȒıIJİ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ ȝȩȞȠȞ ĮijȠȪ
ıȣȝȕȠȣȜİȣIJİȓIJİ IJȠ ȉȘȜİijȦȞȚțȩ țȑȞIJȡȠ.
•
ȉȠ ʌİȡȓȕȜȘȝĮ IJȠȣ țĮȜȦįȓȠȣ ȡİȪȝĮIJȠȢ
İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ȜȚȫıİȚ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ
ȘȜİțIJȡȠʌȜȘȟȓĮ Ȓ ʌȣȡțĮȖȚȐ.
ȂȘȞ IJȠʌȠșİIJİȓIJİ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ ıİ ʌİȡȚȠȤȑȢ ȝİ
ȣʌİȡȕȠȜȚțȒ ıțȩȞȘ.
ȂȘȞ IJȠʌȠșİIJİȓIJİ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ ıİ ȪȥȠȢ ȩʌȠȣ
șĮ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ IJȠ ijIJȐıȠȣȞ ʌĮȚįȚȐ.
30
ǼȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ȝİȚȦșİȓ Ș įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ
IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ Ȓ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ
ʌȣȡțĮȖȚȐ.
ȃĮ įȚĮIJȘȡİȓIJİ IJȠ țĮȜȫįȚȠ ȡİȪȝĮIJȠȢ ȝĮțȡȚȐ
Įʌȩ ıȣıțİȣȑȢ șȑȡȝĮȞıȘȢ.
ǻȚĮijȠȡİIJȚțȐ, İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ
ȘȜİțIJȡȠʌȜȘȟȓĮ Ȓ ʌȣȡțĮȖȚȐ ȜȩȖȦ
ijșĮȡȝȑȞȠȣ țĮȜȦįȓȠȣ ȡİȪȝĮIJȠȢ.
ǹʌȠijİȪȖİIJİ ȞĮ IJȠʌȠșİIJİȓIJİ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ ıİ
ȝȚĮ șȑıȘ ʌȠȣ İȓȞĮȚ İțIJİșİȚȝȑȞȘ ıİ ıțȩȞȘ,
ȣȖȡĮıȓĮ (ıȐȠȣȞĮ), ȜȐįȚĮ, țĮʌȞȩ Ȓ Ȟİȡȩ
(ȕȡȠȤȒ) țĮȚ ȞĮ IJȠ IJȠʌȠșİIJİȓIJİ ȝȑıĮ ıİ
ȠȤȒȝĮIJĮ.
•
!
30
ǹʌȠijİȪȖİIJİ ȞĮ IJȠʌȠșİIJİȓIJİ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ ıİ
ȝȚĮ șȑıȘ ʌȠȣ İȓȞĮȚ İțIJİșİȚȝȑȞȘ ıIJȠ ȐȝİıȠ
ȘȜȚĮțȩ ijȦȢ țĮȚ ĮʌȠijİȪȖİIJİ ȞĮ IJȠ
IJȠʌȠșİIJİȓIJİ țȠȞIJȐ ıİ ʌȘȖȑȢ șİȡȝȩIJȘIJĮȢ,
ȩʌȦȢ ȑȞĮ IJȗȐțȚ Ȓ ȝȚĮ ıȣıțİȣȒ șȑȡȝĮȞıȘȢ.
ȀȡĮIJȒıIJİ IJȚȢ ʌȜĮıIJȚțȑȢ ıĮțȠȪȜİȢ ʌȠȣ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ ȖȚĮ IJȘ ıȣıțİȣĮıȓĮ IJȠȣ
ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ ȝĮțȡȚȐ Įʌȩ ʌĮȚįȚȐ.
30
LUMEN
•
!
30
ǹȞ ȑȞĮ ʌĮȚįȓ ȕȐȜİȚ ȝȚĮ ʌȜĮıIJȚțȒ
ıĮțȠȪȜĮ ıIJȠ țİijȐȜȚ IJȠȣ, İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ
ʌȐșİȚ ĮıijȣȟȓĮ.
ȂȘȞ IJȠʌȠșİIJİȓIJİ IJȘ ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ ıİ
ıIJİȞȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ ȝİ țĮțȩ İȟĮİȡȚıȝȩ.
LUMEN
•
ǻȚĮijȠȡİIJȚțȐ, İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ
ijȦIJȚȐ ȝİIJȐ Įʌȩ ĮȪȟȘıȘ IJȘȢ İıȦIJİȡȚțȒȢ
șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ IJȘȢ.
ȈȘȝİȓĮ ʌȠȣ İȓȞĮȚ İțIJİșİȚȝȑȞĮ ıİ ʌȠȜȪ
ȜİʌIJȒ ıțȩȞȘ, ȤȘȝȚțȐ, ʌȠȜȪ ȣȥȘȜȑȢ Ȓ
ȤĮȝȘȜȑȢ șİȡȝȠțȡĮıȓİȢ, ȣȥȘȜȒ ȣȖȡĮıȓĮ,
ȩʌȦȢ ĮİȡȠįȡȩȝȚĮ Ȓ ıIJĮșȝȠȓ ȩʌȠȣ IJȠ
ʌȡȠȧȩȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJĮȚ ıȣȞİȤȫȢ ȖȚĮ
ȝİȖȐȜȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıIJȘȝĮ ț.Ƞ.ț.
ȀȪȡȚĮ ȝȑIJȡĮ ʌȡȠijȪȜĮȟȘȢ
1-3
ȆȡȠıȠȤȒ
ǹȞ IJȠʌȠșİIJȒıİIJİ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ ıİ ȝȚĮ țȠȞıȩȜĮ
Ȓ ȑȞĮ ȡȐijȚ, ijȡȠȞIJȓıIJİ ȞĮ ȝȘȞ ʌȡȠİȟȑȤİȚ IJȠ
İȝʌȡȩȢ ȝȑȡȠȢ IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ Įʌȩ IJȘȞ
țȠȞıȩȜĮ Ȓ IJȠ ȡȐijȚ.
30
LUMEN
!
•
ǻȚĮijȠȡİIJȚțȐ, İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ
ʌIJȫıȘ IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ ȝİ ĮʌȠIJȑȜİıȝĮ
įȣıȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȠȣ Ȓ IJȡĮȣȝĮIJȚıȝȩ.
•
ĭȡȠȞIJȓıIJİ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıİIJİ ȑȞĮ
ȞIJȠȣȜȐʌȚ Ȓ ȡȐijȚ ʌȠȣ İȓȞĮȚ țĮIJȐȜȜȘȜȠ ȖȚĮ
IJȠ ȝȑȖİșȠȢ IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ.
ǵIJĮȞ IJȠʌȠșİIJİȓIJİ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ ıIJȠ įȐʌİįȠ, ȞĮ
IJȠ ȤİȚȡȓȗİıIJİ ʌȡȠıİțIJȚțȐ.
30
LUMEN
•
!
ǻȚĮijȠȡİIJȚțȐ, İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ
țȐʌȠȚȠ ʌȡȩȕȜȘȝĮ ȝİ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ Ȓ
IJȡĮȣȝĮIJȚıȝȩȢ.
ȋȡȒıȘ
ȆȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘ
ǹʌȠijİȪȖİIJİ ȞĮ IJȠʌȠșİIJİȓIJİ ȝİIJĮȜȜȚțȐ
ĮȞIJȚțİȓȝİȞĮ, ȩʌȦȢ ıȣȞįİIJȒȡİȢ, țȑȡȝĮIJĮ Ȓ
IJıȚȝʌȚįȐțȚĮ, Ȓ İȪijȜİțIJĮ ĮȞIJȚțİȓȝİȞĮ ıIJȠ
İıȦIJİȡȚțȩ IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ (Įʌȩ IJȠȣȢ
ĮİȡĮȖȦȖȠȪȢ, IJȚȢ șȪȡİȢ țȜʌ.).
100
30
LUMEN
30
LUMEN
•
ǹȞ İȚıȑȜșİȚ ıIJȠ ʌȡȠȧȩȞ Ȟİȡȩ Ȓ țȐʌȠȚȠ
ȟȑȞȠ ıȫȝĮ, ıȕȒıIJİ IJȠ, ĮʌȠıȣȞįȑıIJİ IJȠ
țĮȜȫįȚȠ ȡİȪȝĮIJȠȢ țĮȚ İʌȚțȠȚȞȦȞȒıIJİ ȝİ
ȑȞĮ țȑȞIJȡȠ ıȑȡȕȚȢ.
•
ǻȚĮijȠȡİIJȚțȐ, İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ
țȐʌȠȚȠ ʌȡȩȕȜȘȝĮ ȝİ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ,
ȘȜİțIJȡȠʌȜȘȟȓĮ Ȓ ʌȣȡțĮȖȚȐ.
ȂȚĮȢ țĮȚ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ ȜİȚIJȠȣȡȖİȓ ȝİ ȣȥȘȜȒ
IJȐıȘ, ʌȠIJȑ ȝȘȞ ĮʌȠıȣȞĮȡȝȠȜȠȖİȓIJİ,
İʌȚıțİȣȐȗİIJİ Ȓ IJȡȠʌȠʌȠȚİȓIJİ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ
ȝȩȞȠȚ ıĮȢ.
•
ǻȚĮijȠȡİIJȚțȐ, İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ
ijȦIJȚȐ Ȓ ȘȜİțIJȡȠʌȜȘȟȓĮ.
•
ǹȞ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ ȤȡİȚȐȗİIJĮȚ ȞĮ
İʌȚıțİȣĮıIJİȓ, İʌȚțȠȚȞȦȞȒıIJİ ȝİ ȑȞĮ
țȑȞIJȡȠ ıȑȡȕȚȢ.
ǹʌȠijİȪȖİIJİ ȞĮ IJȠʌȠșİIJİȓIJİ ĮȞIJȚțİȓȝİȞĮ
ȩʌȦȢ ʌĮȚȤȞȓįȚĮ țĮȚ ȝʌȚıțȩIJĮ İʌȐȞȦ ıIJȠ
ʌȡȠȧȩȞ.
30
LUMEN
•
ȂȘȞ țȠȚIJȐȗİIJİ ĮʌİȣșİȓĮȢ ıIJȠ ijĮțȩ ȩIJĮȞ
İȓȞĮȚ İȞİȡȖȠʌȠȚȘȝȑȞȘ Ș ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ.
30
LUMEN
•
ǹʌȠijİȪȖİIJİ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİ İȪijȜİțIJĮ
ıʌȡȑȚ Ȓ ȞĮ IJȠʌȠșİIJİȓIJİ İȪijȜİțIJĮ
ĮȞIJȚțİȓȝİȞĮ țȠȞIJȐ ıIJȠ ʌȡȠȧȩȞ.
30
LUMEN
•
ǹȣIJȩ İȓȞĮȚ İʌȚțȓȞįȣȞȠ, ȚįȚĮȓIJİȡĮ ȖȚĮ
ʌĮȚįȚȐ.
ȂȘ įȠțȚȝȐȗİIJİ ȞĮ İȚıȐȖİIJİ ĮȖȫȖȚȝĮ
ĮȞIJȚțİȓȝİȞĮ, ȩʌȦȢ ȑȞĮ ȝİIJĮȜȜȚțȩ
ıȣȞįİIJȒȡĮ, ıIJȘȞ ȣʌȠįȠȤȒ țĮȜȦįȓȠȣ
ȡİȪȝĮIJȠȢ, ĮȞ IJȠ țĮȜȫįȚȠ İȓȞĮȚ ıȣȞįİįİȝȑȞȠ
ıİ ȝȚĮ ʌȡȓȗĮ.
ǼȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ ȑțȡȘȟȘ Ȓ
ʌȣȡțĮȖȚȐ.
ǵIJĮȞ ʌȑijIJȠȣȞ țİȡĮȣȞȠȓ Ȓ ĮıIJȡĮʌȑȢ,
ĮʌȠıȣȞįȑıIJİ IJȠ țĮȜȫįȚȠ ȡİȪȝĮIJȠȢ.
ǹȞ ȑȞĮ ʌĮȚįȓ țȡİȝĮıIJİȓ Įʌȩ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ
ȖȚĮ ȞĮ ʌȚȐıİȚ țȐʌȠȚȠ ĮȞIJȚțİȓȝİȞȠ,
İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ʌȑıİȚ IJȠ ĮȞIJȚțİȓȝİȞȠ Ȓ IJȠ
ʌȡȠȧȩȞ țĮȚ ĮȣIJȩ İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ
ʌȡȠțĮȜȑıİȚ IJȡĮȣȝĮIJȚıȝȩ Ȓ ĮțȩȝȘ țĮȚ
șȐȞĮIJȠ.
ȂȘȞ ĮȖȖȓȗİIJİ IJȠ ijȚȢ ȡİȪȝĮIJȠȢ ĮȝȑıȦȢ ȝİIJȐ
IJȘȞ ĮijĮȓȡİıȒ IJȠȣ Įʌȩ IJȘȞ ʌȡȓȗĮ.
30
ĭȡȠȞIJȓıIJİ ȠȚ ĮİȡĮȖȦȖȠȓ ȞĮ ȝȘȞ ijȡȐııȠȞIJĮȚ
Įʌȩ IJȡĮʌİȗȠȝȐȞIJȘȜĮ Ȓ țȠȣȡIJȓȞİȢ.
LUMEN
30
LUMEN
!
1-3
•
ǻȚĮijȠȡİIJȚțȐ, İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ
ȘȜİțIJȡȠʌȜȘȟȓĮ Ȓ ʌȣȡțĮȖȚȐ.
•
ǻȚĮijȠȡİIJȚțȐ, İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ
ʌȣȡțĮȖȚȐ ȜȩȖȦ İıȦIJİȡȚțȒȢ
ȣʌİȡșȑȡȝĮȞıȘȢ.
ȀȪȡȚĮ ȝȑIJȡĮ ʌȡȠijȪȜĮȟȘȢ
ȂȘȞ ĮijȒıİIJİ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ ȞĮ ıĮȢ ʌȑıİȚ țĮșȫȢ
IJȠ ȝİIJĮțȚȞİȓIJİ.
ǹʌȠijİȪȖİIJİ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİ ȣȖȡĮȞIJȒȡİȢ
Ȓ țȠȣȗȓȞİȢ țȠȞIJȐ ıIJȠ ʌȡȠȧȩȞ.
30
LUMEN
30
LUMEN
•
!
30
ǼȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ țȐʌȠȚȠ
ʌȡȩȕȜȘȝĮ ȝİ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ Ȓ IJȡĮȣȝĮIJȚıȝȩȢ.
•
ǹʌȠijİȪȖİIJİ ȞĮ ıȘțȫȞİIJİ Ȓ ȞĮ ȝİIJĮțȚȞİȓIJİ
IJȠ ʌȡȠȧȩȞ țȡĮIJȫȞIJĮȢ IJȠ ȝȩȞȠ Įʌȩ IJȠ
țĮȜȫįȚȠ ȡİȪȝĮIJȠȢ Ȓ IJȠ țĮȜȫįȚȠ ıȒȝĮIJȠȢ.
30
LUMEN
LU
ME
N
•
ǻȚĮijȠȡİIJȚțȐ, İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ
ȘȜİțIJȡȠʌȜȘȟȓĮ, ijȦIJȚȐ Ȓ țȐʌȠȚȠ
ʌȡȩȕȜȘȝĮ ȝİ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ ȜȩȖȦ ijșȠȡȐȢ
ıIJȠ țĮȜȫįȚȠ.
!
30
LUMEN
!
GAS
30
LUMEN
•
DzȞĮȢ ıʌȚȞșȒȡĮȢ İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ
ʌȡȠțĮȜȑıİȚ ȑțȡȘȟȘ Ȓ ʌȣȡțĮȖȚȐ.
•
ȀĮIJȐ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ țĮIJĮȚȖȓįȦȞ ȝİ ȕȡȠȞIJȑȢ
Ȓ ĮıIJȡĮʌȑȢ, ȝȘȞ ĮȖȖȓȗİIJİ IJȠ țĮȜȫįȚȠ
ȡİȪȝĮIJȠȢ Ȓ IJȠ țĮȜȫįȚȠ IJȘȢ țİȡĮȓĮȢ.
ǹȞ Įʌȩ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ İȟȑȡȤİIJĮȚ ʌİȡȓİȡȖȠȢ
șȩȡȣȕȠȢ, ȠıȝȒ țĮȝȑȞȠȣ Ȓ țĮʌȞȩȢ,
ĮʌȠıȣȞįȑıIJİ ĮȝȑıȦȢ IJȠ țĮȜȫįȚȠ ȡİȪȝĮIJȠȢ
țĮȚ İʌȚțȠȚȞȦȞȒıIJİ ȝİ ȑȞĮ țȑȞIJȡȠ ıȑȡȕȚȢ.
•
ǹȞ ʌȡȠțȪȥİȚ įȚĮȡȡȠȒ ĮİȡȓȠȣ, ȝȘȞ ĮȖȖȓȟİIJİ
IJȠ ʌȡȠȧȩȞ Ȓ IJȠ ijȚȢ IJȡȠijȠįȠıȓĮȢ țĮȚ ĮİȡȓıIJİ
ĮȝȑıȦȢ IJȠ ȤȫȡȠ.
ǻȚĮijȠȡİIJȚțȐ, İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ
ȘȜİțIJȡȠʌȜȘȟȓĮ Ȓ ʌȣȡțĮȖȚȐ.
ǻȚĮijȠȡİIJȚțȐ, İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ
ȘȜİțIJȡȠʌȜȘȟȓĮ Ȓ ʌȣȡțĮȖȚȐ.
ǹʌȠijİȪȖİIJİ ȞĮ ȡȓȤȞİIJİ ĮȞIJȚțİȓȝİȞĮ ıIJȠ
ʌȡȠȧȩȞ Ȓ ȞĮ ȤIJȣʌȐIJİ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ.
30
LUMEN
•
!
ǻȚĮijȠȡİIJȚțȐ, İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ
ȘȜİțIJȡȠʌȜȘȟȓĮ Ȓ ʌȣȡțĮȖȚȐ.
ǹʌȠijİȪȖİIJİ ȞĮ IJȠʌȠșİIJİȓIJİ įȠȤİȓĮ ȣȖȡȫȞ,
ȩʌȦȢ ȕȐȗĮ, ȖȜȐıIJȡİȢ, ʌȠIJȒȡȚĮ, țĮȜȜȣȞIJȚțȐ
Ȓ ıȚȡȩʌȚĮ, Ȓ ȝİIJĮȜȜȚțȐ ĮȞIJȚțİȓȝİȞĮ İʌȐȞȦ
ıIJȠ ʌȡȠȧȩȞ.
•
ǹȞ İȚıȑȜșİȚ ıIJȠ ʌȡȠȧȩȞ Ȟİȡȩ Ȓ țȐʌȠȚȠ
ȟȑȞȠ ıȫȝĮ, ıȕȒıIJİ IJȠ, ĮʌȠıȣȞįȑıIJİ IJȠ
țĮȜȫįȚȠ ȡİȪȝĮIJȠȢ țĮȚ İʌȚțȠȚȞȦȞȒıIJİ ȝİ
ȑȞĮ țȑȞIJȡȠ ıȑȡȕȚȢ.
•
ǻȚĮijȠȡİIJȚțȐ, İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ
țȐʌȠȚȠ ʌȡȩȕȜȘȝĮ ȝİ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ,
ȘȜİțIJȡȠʌȜȘȟȓĮ Ȓ ʌȣȡțĮȖȚȐ.
ȆȡȠıȠȤȒ
ǹʌȠijİȪȖİIJİ ȞĮ IJȠʌȠșİIJİȓIJİ ȕĮȡȚȐ
ĮȞIJȚțİȓȝİȞĮ İʌȐȞȦ ıIJȠ ʌȡȠȧȩȞ.
30
LUMEN
30
LUMEN
!
•
30
LUMEN
ǻȚĮijȠȡİIJȚțȐ, İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ
țȐʌȠȚȠ ʌȡȩȕȜȘȝĮ ȝİ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ Ȓ
IJȡĮȣȝĮIJȚıȝȩȢ.
SAMSUNG
ǵIJĮȞ įİȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ ȖȚĮ
ȝİȖȐȜȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıIJȘȝĮ, ȩʌȦȢ ȩIJĮȞ
ȜİȓʌİIJİ Įʌȩ IJȠ ıʌȓIJȚ, ȞĮ ĮʌȠıȣȞįȑİIJİ IJȠ
țĮȜȫįȚȠ ȡİȪȝĮIJȠȢ Įʌȩ IJȘȞ ʌȡȓȗĮ.
•
30
LUMEN
ȂȘ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ ȩIJĮȞ
ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ įȣıȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ, ȩʌȦȢ ĮʌȫȜİȚĮ
ȒȤȠȣ Ȓ İȚțȩȞĮȢ.
30
LUMEN
SAMSUNG
•
ǻȚĮijȠȡİIJȚțȐ, İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ıȣııȦȡİȣIJİȓ
ıțȩȞȘ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ ʌȣȡțĮȖȚȐ ȜȩȖȦ
ȣʌİȡșȑȡȝĮȞıȘȢ Ȓ ȕȡĮȤȣțȣțȜȫȝĮIJȠȢ Ȓ
ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ ȘȜİțIJȡȠʌȜȘȟȓĮ.
ĭȡȠȞIJȓıIJİ ȞĮ IJȠʌȠșİIJȒıİIJİ IJȘ ıȣıțİȣȒ
ʌȡȠȕȠȜȒȢ ıİ ȑȞĮ IJȡĮʌȑȗȚ.
•
ǹȞ İȚıȑȜșİȚ ıIJȘ ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ Ȟİȡȩ Ȓ
țȐʌȠȚĮ ȐȜȜȘ ȟȑȞȘ ȠȣıȓĮ, ĮʌİȞİȡȖȠʌȠȚȒıIJİ
IJȘ ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ, ĮʌȠıȣȞįȑıIJİ IJȠ
țĮȜȫįȚȠ ȡİȪȝĮIJȠȢ țĮȚ İʌȚțȠȚȞȦȞȒıIJİ ȝİ ȑȞĮ
țȑȞIJȡȠ ıȑȡȕȚȢ.
ǻȚĮijȠȡİIJȚțȐ, İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ıțȠȞIJȐȥİIJİ
ıIJȘ ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ țĮȚ ȞĮ
ȤIJȣʌȒıİIJİ Ȓ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİIJİ ȗȘȝȚȐ ıIJȘ
ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ.
ȀȪȡȚĮ ȝȑIJȡĮ ʌȡȠijȪȜĮȟȘȢ
ȈȕȒıIJİ ĮȝȑıȦȢ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ,
ĮʌȠıȣȞįȑıIJİ IJȠ țĮȜȫįȚȠ ȡİȪȝĮIJȠȢ Įʌȩ
IJȘȞ ʌȡȓȗĮ țĮȚ İʌȚțȠȚȞȦȞȒıIJİ ȝİ ȑȞĮ
ȀȑȞIJȡȠ ıȑȡȕȚȢ.
ȂȘȞ ĮȖȖȓȗİIJİ IJȠ ijĮțȩ IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ.
30
LUMEN
•
ǼȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ ȗȘȝȚȐ ıIJȠ ijĮțȩ.
!
1-3
ǻȚĮIJȘȡİȓIJİ IJĮ ȝȚțȡȐ İȟĮȡIJȒȝĮIJĮ ȝĮțȡȚȐ Įʌȩ
ʌĮȚįȚȐ.
30
LUMEN
!
ȂȘȞ ĮȖȖȓȗİIJİ țĮȝȓĮ İȟȦIJİȡȚțȒ İʌȚijȐȞİȚĮ IJȠȣ
ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ ȝİ İȡȖĮȜİȓĮ, ȩʌȦȢ ȑȞĮ ȝĮȤĮȓȡȚ Ȓ
ȑȞĮ ıijȣȡȓ.
!
30
LUMEN
ǹȞ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ ʌȑıİȚ Ȓ ʌȡȠțȜȘșİȓ ȗȘȝȚȐ ıIJȠ
ʌİȡȓȕȜȘȝȐ IJȠȣ, ıȕȒıIJİ IJȠ țĮȚ ĮʌȠıȣȞįȑıIJİ
IJȠ țĮȜȫįȚȠ ȡİȪȝĮIJȠȢ. ǼʌȚțȠȚȞȦȞȒıIJİ ȝİ
ȑȞĮ ȀȑȞIJȡȠ IJİȤȞȚțȒȢ ȣʌȠıIJȒȡȚȟȘȢ.
•
ȆȐȞIJĮ ȞĮ įȚĮIJȘȡİȓIJİ IJȠ IJȡȠijȠįȠIJȚțȩ ıİ ȑȞĮȞ
ȤȫȡȠ ȝİ țĮȜȩ İȟĮİȡȚıȝȩ.
!
ǻȚĮijȠȡİIJȚțȐ, İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ
ijȦIJȚȐ Ȓ ȘȜİțIJȡȠʌȜȘȟȓĮ.
ȂȘȞ İțșȑIJİIJİ IJȠȞ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȑĮ ıİ Ȟİȡȩ.
ȂȘȞ ĮijȒȞİIJİ ȞĮ ȕȡĮȤİȓ Ƞ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȑĮȢ.
30
LUMEN
•
LUMEN
ǼȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ įȣıȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ,
ȘȜİțIJȡȠʌȜȘȟȓĮ Ȓ ijȦIJȚȐ. ȂȘ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİ IJȠ IJȡȠijȠįȠIJȚțȩ ıİ ĮțIJȑȢ
Ȓ ıİ İȟȦIJİȡȚțȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ, İȚįȚțȐ ȩIJĮȞ
ȕȡȑȤİȚ Ȓ ȤȚȠȞȓȗİȚ. ȆȡȠıȑȟIJİ ȞĮ ȝȘ ȕȡĮȤİȓ
IJȠ IJȡȠijȠįȠIJȚțȩ ȩIJĮȞ țĮșĮȡȓȗİIJİ IJȠ
įȐʌİįȠ ȝİ Ȟİȡȩ.
ǻȚĮIJȘȡİȓIJİ IJȠ IJȡȠijȠįȠIJȚțȩ ȝĮțȡȚȐ Įʌȩ
ȐȜȜİȢ ʌȘȖȑȢ șİȡȝȩIJȘIJĮȢ.
•
ȂȘȞ IJȠʌȠșİIJİȓIJİ IJȠ IJȡȠijȠįȠIJȚțȩ İʌȐȞȦ ıİ
ȐȜȜĮ IJȡȠijȠįȠIJȚțȐ.
30
•
ǹijĮȚȡȑıIJİ IJȠ țȐȜȣȝȝĮ ȕȚȞȣȜȓȠȣ IJȠȣ
IJȡȠijȠįȠIJȚțȠȪ ʌȡȠIJȠȪ IJȠ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıİIJİ.
30
LUMEN
ǻȚĮijȠȡİIJȚțȐ, İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ
ʌȣȡțĮȖȚȐ.
•
ȂȘȞ ĮȞȠȓȖİIJİ țĮȞȑȞĮ țȐȜȣȝȝĮ IJȠȣ
ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ.
30
LUMEN
•
30
LUMEN
ȀȐIJȚ IJȑIJȠȚȠ İȓȞĮȚ İʌȚțȓȞįȣȞȠ, İʌİȚįȒ
ȣʌȐȡȤİȚ ȡİȪȝĮ ȣȥȘȜȒȢ IJȐıȘȢ ıIJȠ
İıȦIJİȡȚțȩ IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ.
ȆȡȠıȑȟIJİ ȚįȚĮȓIJİȡĮ ȞĮ ȝȘȞ ĮijȒıİIJİ țĮȞȑȞĮ
Įʌȩ IJĮ ȝȑȡȘ IJȠȣ ıȫȝĮIJȩȢ ıĮȢ ȞĮ ȑȡșİȚ ıİ
İʌĮijȒ ȝİ IJĮ ĮȞȠȓȖȝĮIJĮ İȟĮİȡȚıȝȠȪ ȩIJĮȞ
ȜİȚIJȠȣȡȖİȓ Ș ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ.
30
LUMEN
ȂȘȞ IJȠʌȠșİIJİȓIJİ ĮȞIJȚțİȓȝİȞĮ ʌȠȣ İȓȞĮȚ
İȣȐȜȦIJIJĮ ıIJȘ șİȡȝȩIJȘIJĮ țȠȞIJȐ ıIJȘ
ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ.
30
LUMEN
ǻȚĮijȠȡİIJȚțȐ, İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ
ʌȣȡțĮȖȚȐ.
30
LUMEN
30
LUMEN
ǻȚĮijȠȡİIJȚțȐ, İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ
ʌȣȡțĮȖȚȐ.
ǹʌȠijİȪȖİIJİ ȞĮ ʌȜȘıȚȐȗİIJİ IJĮ ĮȞȠȓȖȝĮIJĮ
İȟĮİȡȚıȝȠȪ Ȓ IJȠ ijĮțȩ. ȀĮȚ IJĮ įȪȠ ʌĮȡȐȖȠȣȞ
ȝİȖȐȜȘ șİȡȝȩIJȘIJĮ, ȩIJĮȞ ȜİȚIJȠȣȡȖİȓ Ș
ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ țĮȚ ĮȝȑıȦȢ ȝİIJȐ IJȘȞ
ĮʌİȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ IJȠȣ ijĮțȠȪ.
ȈȘȝİȚȫıIJİ ȩIJȚ IJĮ ĮȞȠȓȖȝĮIJĮ İȟĮİȡȚıȝȠȪ
ʌĮȡĮȝȑȞȠȣȞ țĮȣIJȐ ĮțȩȝȘ țĮȚ ȝİIJȐ IJȘȞ
ĮʌİȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ ʌȡȠȕȠȜȒȢ.
ȅ ijĮțȩȢ İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ țĮȓİȚ. ȆȡȠıȑȤİIJİ ȞĮ
ȝȘȞ ȑȡșİIJİ ıİ İʌĮijȒ ȝĮȗȓ IJȠȣ. (ȉĮ ʌĮȚįȚȐ
țĮȚ IJĮ ȐIJȠȝĮ ȝİ İȣĮȓıșȘIJȠ įȑȡȝĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ İȓȞĮȚ ȚįȚĮȓIJİȡĮ ʌȡȠıİțIJȚțȐ).
ȀĮșĮȡȚıȝȩȢ
ȆȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘ
30
LUMEN
1-3
ȂȘȞ țĮșĮȡȓȗİIJİ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ ȥİțȐȗȠȞIJĮȢ Ȟİȡȩ
Ȓ ȝİ ȣȖȡȩ ʌĮȞȓ. ǹʌȠijİȪȖİIJİ ȞĮ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİ ȤȘȝȚțȐ, ȩʌȦȢ
ĮʌȠȡȡȣʌĮȞIJȚțȐ, ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȐ ıIJȚȜȕȦIJȚțȐ Ȓ
ȕİȡȞȓțȚĮ ĮȣIJȠțȚȞȒIJȦȞ, ĮʌȠȟİıIJȚțȐ, țİȡȓ,
ȕİȞȗȓȞȘ, ȠȚȞȩʌȞİȣȝĮ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ
ʌȜĮıIJȚțȩ ȝȑȡȠȢ IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ, ȩʌȦȢ IJȠ
ʌİȡȓȕȜȘȝĮ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ ʌȡȠȕȠȜȒȢ, İʌİȚįȒ
İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ȣʌȠıIJİȓ ȗȘȝȚȐ.
Ǿ ȤȡȒıȘ İʌȚijĮȞİȚȠįȡĮıIJȚțȫȞ ȠȣıȚȫȞ (ʌȠȣ
ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ȝİȖȐȜȘ ʌȠıȩIJȘIJĮ ĮȜțȠȩȜȘȢ,
įȚĮȜȣIJȚțȠȪ Ȓ ȐȜȜȦȞ ȚıȤȣȡȫȞ ȤȘȝȚțȫȞ)
İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ ĮʌȠȤȡȦȝĮIJȚıȝȩ,
ȡȦȖȝȑȢ Ȓ ĮʌȠțȩȜȜȘıȘ IJȘȢ İʌȚijȐȞİȚĮȢ ıIJȠ
İȟȦIJİȡȚțȩ IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ. ĭȡȠȞIJȓıIJİ ȞĮ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİ ȝȩȞȠ IJȠ ıȣȞȚıIJȫȝİȞȠ
țĮșĮȡȚıIJȚțȩ. ȂʌȠȡİȓIJİ ȞĮ ĮȖȠȡȐıİIJİ IJȠ
ıȣȞȚıIJȫȝİȞȠ țĮșĮȡȚıIJȚțȩ Įʌȩ ȑȞĮ țȑȞIJȡȠ
ıȑȡȕȚȢ.
ȀȪȡȚĮ ȝȑIJȡĮ ʌȡȠijȪȜĮȟȘȢ
ȆȡȠıȠȤȒ
30
LUMEN
!
ȀĮIJȐ IJȠȞ țĮșĮȡȚıȝȩ IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ, ȞĮ
ĮʌȠıȣȞįȑİIJİ IJȠ țĮȜȫįȚȠ ȡİȪȝĮIJȠȢ țĮȚ ȞĮ
țĮșĮȡȓȗİIJİ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ ȝİ ȑȞĮ ĮʌĮȜȩ țĮȚ
ıIJİȖȞȩ ʌĮȞȓ.
•
•
ǹʌȠijİȪȖİIJİ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİ ȤȘȝȚțȐ,
ȩʌȦȢ țİȡȓ, ȕİȞȗȓȞȘ, ȠȚȞȩʌȞİȣȝĮ,
įȚĮȜȣIJȚțȐ, İȞIJȠȝȠĮʌȦșȘIJȚțȐ, țȠȜȩȞȚİȢ,
ȜȚʌĮȞIJȚțȐ Ȓ țĮșĮȡȚıIJȚțȐ țĮIJȐ IJȠȞ
țĮșĮȡȚıȝȩ IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ.
30
LUMEN
!
SAMSUNG
!
īȚĮ ȞĮ țĮșĮȡȓıİIJİ ĮțĮșĮȡıȓİȢ Ȓ ȜİțȑįİȢ
Įʌȩ IJȠȞ İȝʌȡȩȢ ijĮțȩ ʌȡȠȕȠȜȒȢ,
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıIJİ ȑȞĮ ıʌȡȑȚ Ȓ ȑȞĮ ȣȖȡȩ ʌĮȞȓ
ʌȠIJȚıȝȑȞȠ ȝİ ȠȣįȑIJİȡȠ ĮʌȠȡȡȣʌĮȞIJȚțȩ țĮȚ
Ȟİȡȩ.
ȃĮ ʌȘȖĮȓȞİIJİ IJȘ ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ ıİ ȑȞĮ
ȀȑȞIJȡȠ ıȑȡȕȚȢ ȖȚĮ țĮșĮȡȚıȝȩ IJȠȣ
İıȦIJİȡȚțȠȪ IJȘȢ, IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ ȝȓĮ ijȠȡȐ IJȠ
ȤȡȩȞȠ.
ǼȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ ʌĮȡĮȝȩȡijȦıȘ
IJȘȢ İȟȦIJİȡȚțȒȢ İʌȚijȐȞİȚĮȢ Ȓ ĮijĮȓȡİıȘ
IJȦȞ IJȣʌȦȝȑȞȦȞ İȞįİȓȟİȦȞ.
ȀȪȡȚĮ ȝȑIJȡĮ ʌȡȠijȪȜĮȟȘȢ
1-3
2
ȉȠʌȠșȑIJȘıȘ țĮȚ ıȪȞįİıȘ
2-1
ȆİȡȚİȤȩȝİȞĮ ıȣıțİȣĮıȓĮȢ
•
ǹʌȠıȣıțİȣȐıIJİ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ țĮȚ ȕİȕĮȚȦșİȓIJİ ȩIJȚ IJȠ ıȣȞȠįİȪȠȣȞ ȩȜĮ IJĮ ʌİȡȚİȤȩȝİȞĮ ʌȠȣ ĮȞĮijȑȡȠȞIJĮȚ ʌĮȡĮțȐIJȦ.
•
ĭȣȜȐȟIJİ IJȠ țȠȣIJȓ IJȘȢ ıȣıțİȣĮıȓĮȢ, ȖȚĮ IJȘȞ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ʌȠȣ șĮ ȤȡİȚĮıIJİȓ ȞĮ ȝİIJĮțȚȞȒıİIJİ ĮȡȖȩIJİȡĮ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ.
•
ǹȞ ȜİȓʌİȚ țȐʌȠȚȠ İȓįȠȢ, İʌȚțȠȚȞȦȞȒıIJİ ȝİ IJȠȞ IJȠʌȚțȩ ĮȞIJȚʌȡȩıȦʌȠ.
•
ȂʌȠȡİȓIJİ ȞĮ ĮȖȠȡȐıİIJİ IJĮ ĮȞIJȚțİȓȝİȞĮ ʌȠȣ ĮȞĮijȑȡİIJĮȚ ȩIJȚ ʌȦȜȠȪȞIJĮȚ ȟİȤȦȡȚıIJȐ Įʌȩ IJȠȞ IJȠʌȚțȩ ıĮȢ ĮȞIJȚʌȡȩıȦʌȠ
Samsung.
ȈȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ PICO
ȆǼȇǿǼȋǵȂǼȃǹ
ȀȐȡIJĮ İȖȖȪȘıȘȢ
(ǻİȞ įȚĮIJȓșİIJĮȚ ʌĮȞIJȠȪ)
ȂʌĮIJĮȡȓĮ
ȂİIJĮIJȡȠʌȑĮȢ ȣʌȠįȠȤȒȢ
USB
ĬȒțȘ ıȣıțİȣȒȢ ʌȡȠȕȠȜȒȢ PICO
ȆȣȡȒȞĮȢ ıȚįȘȡȓIJȘ ȖȚĮ
IJȡȠijȠįȠIJȚțȩ țĮȜȫįȚȠ (1EA)
ǼȖȤİȚȡȓįȚȠ ȤȡȒıȘȢ
ȀĮȜȫįȚȠ ȡİȪȝĮIJȠȢ/
IJȡȠijȠįȠIJȚțȩ
ȂİIJĮIJȡȠʌȑĮȢ ȣʌȠįȠȤȒȢ
3RCA
ȀĮȜȫįȚȠ D-Sub
B
ȅįȘȖȩȢ ȖȡȒȖȠȡȘȢ ȡȪșȝȚıȘȢ
ȆȍȁǼǴȉǹǿ ȄǼȋȍȇǿȈȉDZ
B
ȀĮȜȫįȚȠ USB
2-1
ȈIJİȡİȠijȦȞȚțȩ țĮȜȫįȚȠ
ȀĮȜȫįȚȠ ȒȤȠȣ
ȀĮȜȫįȚȠ ȕȓȞIJİȠ
ȉȠʌȠșȑIJȘıȘ țĮȚ ıȪȞįİıȘ
2-2
ȈȪȞįİıȘ țĮȚ ĮʌȠıȪȞįİıȘ IJȘȢ ȝʌĮIJĮȡȓĮȢ
ȈȪȞįİıȘ IJȘȢ ȝʌĮIJĮȡȓĮȢ
ǼȣșȣȖȡĮȝȝȓıIJİ țĮȚ ĮıijĮȜȓıIJİ IJȚȢ İȖțȠʌȑȢ ıIJȠ țȐIJȦ ȝȑȡȠȢ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ ʌȡȠȕȠȜȒȢ ıIJĮ ĮȞIJȓıIJȠȚȤĮ ıȘȝİȓĮ IJȘȢ ȝʌĮIJĮȡȓĮȢ.
ȆȚȑıIJİ IJĮȣIJȩȤȡȠȞĮ ʌȡȠȢ IJĮ İȝʌȡȩȢ IJȠ İʌȐȞȦ țĮȚ IJȠ ʌȓıȦ ȝȑȡȠȢ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ ʌȡȠȕȠȜȒȢ, ȝȑȤȡȚ ȞĮ ĮțȠȣıIJİȓ ȑȞĮȢ ȒȤȠȢ
ĮıijȐȜȚıȘȢ.
ǹʌȠıȪȞįİıȘ IJȘȢ ȝʌĮIJĮȡȓĮȢ
ȆȚȑıIJİ IJȠ țȠȣȝʌȓ ȟİțȜİȚįȫȝĮIJȠȢ, ȝİ IJȘȞ ȑȞįİȚȟȘ [PUSH], ıIJȠ ʌȓıȦ ȝȑȡȠȢ IJȘȢ ȝʌĮIJĮȡȓĮȢ.
Ȃİ IJȠ țȠȣȝʌȓ ȟİțȜİȚįȫȝĮIJȠȢ ʌĮIJȘȝȑȞȠ, ıȘțȫıIJİ IJȠ ʌȓıȦ ȝȑȡȠȢ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ ʌȡȠȕȠȜȒȢ.
ȉȠʌȠșȑIJȘıȘ țĮȚ ıȪȞįİıȘ
2-2
2-3
ȇȪșȝȚıȘ IJȘȢ ȝİȖȑșȣȞıȘȢ țĮȚ IJȘȢ İıIJȓĮıȘȢ
FOCUS
ȂİIJĮțȚȞȒıIJİ IJȠ ȡȣșȝȚıIJȚțȩ [FOCUS] ʌȡȠȢ IJĮ ĮȡȚıIJİȡȐ Ȓ ʌȡȠȢ IJĮ įİȟȚȐ ȝȑȤȡȚ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮșĮȡȒ Ș İȚțȩȞĮ.
ȉȠ ȝȑȖİșȠȢ IJȘȢ ȠșȩȞȘȢ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİȚ IJȘȞ ĮʌȩıIJĮıȘ Įʌȩ IJȘȞ ȠșȩȞȘ ıIJȘȞ ȠʌȠȓĮ IJȠʌȠșİIJİȓIJİ IJȘ ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ.
ǹȞ įİȞ IJȠʌȠșİIJȒıİIJİ IJȘ ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ ıIJȘȞ ĮʌȩıIJĮıȘ ʌȡȠȕȠȜȒȢ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗİIJĮȚ ıIJȠȞ ʌȓȞĮțĮ ȂȑȖİșȠȢ ȠșȩȞȘȢ țĮȚ
ĮʌȩıIJĮıȘ ʌȡȠȕȠȜȒȢ ıIJȘȞ ǼȞȩIJȘIJĮ 2-4, įİȞ șĮ ȝʌȠȡȑıİIJİ ȞĮ ʌȡȠıĮȡȝȩıİIJİ ıȦıIJȐ IJȘȞ İıIJȓĮıȘ.
2-3
ȉȠʌȠșȑIJȘıȘ țĮȚ ıȪȞįİıȘ
2-4
ȂȑȖİșȠȢ ȠșȩȞȘȢ țĮȚ ĮʌȩıIJĮıȘ ʌȡȠȕȠȜȒȢ
Screen: Side view
Screen: Front view
M
Y
Projector
Y
90°
X
Z
Z: Throw Distance
ȂİIJĮțȚȞȒıIJİ IJȠ ȡȣșȝȚıIJȚțȩ [FOCUS] ʌȡȠȢ IJĮ ĮȡȚıIJİȡȐ Ȓ ʌȡȠȢ IJĮ įİȟȚȐ ȝȑȤȡȚ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮșĮȡȒ Ș İȚțȩȞĮ.
ȂDzīǼĬȅȈ ȅĬǵȃǾȈ
M (ǻǿǹīǷȃǿȅȈ)
X (ȅȇǿǽǵȃȉǿǹ)
Y (ȀǹȉǹȀǵȇȊĭǹ)
Z (ǹȆǵȈȉǹȈǾ
ȆȇȅǺȅȁdzȈ)
ǴȃȉȈǼȈ
CM
ǴȃȉȈǼȈ
CM
ǴȃȉȈǼȈ
CM
ǴȃȉȈǼȈ
CM
8,6
21,8
7,5
19,0
4,2
10,7
12,0
30,5
10
25,4
8,7
22,1
4,9
12,5
14,0
35,5
17,2
43,7
15,0
38,1
8,4
21,4
23,8
60,5
34,3
87,1
29,9
75,9
16,8
42,7
47,4
120,5
57,2
145,3
49,9
126,6
28,0
71,2
78,8
200,1
85,5
217,2
74,5
189,3
41,9
106,5
117,7
299
ȉȠʌȠșȑIJȘıȘ țĮȚ ıȪȞįİıȘ
2-4
2-5
ǹȞȠȓȖȝĮIJĮ İȟĮİȡȚıȝȠȪ
ǹȞȠȓȖȝĮIJĮ İȟĮİȡȚıȝȠȪ
īȚĮ IJȘ șȑıȘ IJȦȞ ĮȞȠȚȖȝȐIJȦȞ İȟĮİȡȚıȝȠȪ, ĮȞĮIJȡȑȟIJİ ıIJȘȞ ʌĮȡĮțȐIJȦ İȚțȩȞĮ:
•
ȂȘȞ ijȡȐȗİIJİ IJĮ ĮȞȠȓȖȝĮIJĮ İȟĮİȡȚıȝȠȪ. Ǿ ijȡĮȖȒ IJȦȞ ĮȞȠȚȖȝȐIJȦȞ İȟĮİȡȚıȝȠȪ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ ȣʌİȡșȑȡȝĮȞıȘ IJȠȣ
ıȣıIJȒȝĮIJȠȢ ʌȡȠȕȠȜȒȢ țĮȚ ȞĮ IJȠȣ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ ȕȜȐȕȘ.
ǵȃȅȂǹ
,
,
2-5
,
ȆǼȇǿīȇǹĭdz
ǹȞȠȓȖȝĮIJĮ İȟĮİȡȚıȝȠȪ
ȆİȡıȓįĮ İȟĮȖȦȖȒȢ ĮȑȡĮ
ǹȞȠȓȖȝĮIJĮ ĮȞĮȡȡȩijȘıȘȢ
ȆİȡıȓįĮ İȚıĮȖȦȖȒȢ ĮȑȡĮ
ȉȠʌȠșȑIJȘıȘ țĮȚ ıȪȞįİıȘ
2-6
ȊʌȠıIJȘȡȚȗȩȝİȞȠȚ IJȡȩʌȠȚ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ ȠșȩȞȘȢ
2-6-1. PC Timing (D-Sub)
Ȃȅȇĭdz
ǹȃDZȁȊȈǾ
ȅȇǿǽǵȃȉǿǹ
ȈȊȋȃǵȉǾȉǹ
(KHZ)
ȀǹȉǹȀǵȇȊĭǾ
ȈȊȋȃǵȉǾȉǹ
(HZ)
ȈȊȋȃǵȉǾȉǹ
PIXEL (MHZ)
IBM
640 x 480
60Hz
31,469
59,94
25,175
VESA
800 x 600
60Hz
37,879
60,317
40
VESA
1024 x 768
60Hz
48,363
60,004
65
VESA
720 x 576
60Hz
35,91
59,95
32,75
EIA-861B
720 x 480
60Hz
31,5
60
27,027
VESA
1280 x 800
60Hz
49,702
59,81
83,5
VESA
1280 x 768
60Hz
47,776
59,87
79,5
VESA
1280 x 720
60Hz
47,772
59,855
74,5
ǵȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȜȪıİȚȢ ȣȥȘȜȩIJİȡİȢ Ȓ ȤĮȝȘȜȩIJİȡİȢ Įʌȩ 854 x 480 ȝİIJĮIJȡȑʌȠȞIJĮȚ ıİ 854 x 480 Įʌȩ IJȠ ȠȜȠțȜȘȡȦȝȑȞȠ țȪțȜȦȝĮ
ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒȢ țȜȓȝĮțĮȢ ʌȠȣ ȕȡȓıțİIJĮȚ ıIJȠ İıȦIJİȡȚțȩ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ ʌȡȠȕȠȜȒȢ. īȚĮ IJȘ ȕȑȜIJȚıIJȘ įȣȞĮIJȒ İȚțȩȞĮ, Ș ĮȞȐȜȣıȘ
IJȠȣ ıȒȝĮIJȠȢ Įʌȩ IJȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȒ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌĮȡȩȝȠȚĮ ȝİ ĮȣIJȒ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ ʌȡȠȕȠȜȒȢ (854 x 480).
2-6-2. ȋȡȠȞȚıȝȩȢ AV (VIDEO)
NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM
ȉȠʌȠșȑIJȘıȘ țĮȚ ıȪȞįİıȘ
2-6
2-7
ĬȪȡİȢ
2-7-1. ȆȓıȦ ȩȥȘ
ǹȞȠȓȟIJİ IJȠ țȐȜȣȝȝĮ ıIJȠ ʌȓıȦ ȝȑȡȠȢ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ ʌȡȠȕȠȜȒȢ.
PC IN
AV IN
ǼǿȀȅȃ
Ǵǻǿȅ
ǵȃȅȂǹ
ĬȪȡĮ PC IN
ĬȪȡĮ AV IN
ĬȪȡĮ İȚıȩįȠȣ ȡİȪȝĮIJȠȢ
ĬȪȡĮ USB
ĬȪȡĮ İȟȩįȠȣ ȒȤȠȣ
Ǿ ȝȑȖȚıIJȘ ȤȦȡȘIJȚțȩIJȘIJĮ ʌȠȣ ȣʌȠıIJȘȡȓȗİIJĮȚ ȖȚĮ ȝȚĮ ıȣıțİȣȒ ȝȞȒȝȘȢ USB İȓȞĮȚ 16 GB.
(Ǿ ȝȑȖȚıIJȘ ȣʌȠıIJȘȡȚȗȩȝİȞȘ ȤȦȡȘIJȚțȩIJȘIJĮ ȖȚĮ IJȘȞ İȟȦIJİȡȚțȒ ȝȞȒȝȘ ȕĮıȓȗİIJĮȚ ıİ İȡȖȠıIJĮıȚĮțȑȢ įȠțȚȝȑȢ. ȈIJȘȞ ʌİȡȓʌIJȦıȒ
ıĮȢ İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ įȚĮijȑȡİȚ, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ IJȠȞ țĮIJĮıțİȣĮıIJȒ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ ȝȞȒȝȘȢ)
2-7
ȉȠʌȠșȑIJȘıȘ țĮȚ ıȪȞįİıȘ
2-7-2. ȆȜİȣȡȚțȒ ȩȥȘ
FOCUS
ǼǿȀȅȃ
Ǵǻǿȅ
ǵȃȅȂǹ
ȊʌȠįȠȤȒ țȐȡIJĮȢ MicroSD (HC)
Ǿ ȝȑȖȚıIJȘ ȤȦȡȘIJȚțȩIJȘIJĮ ʌȠȣ ȣʌȠıIJȘȡȓȗİIJĮȚ ȖȚĮ țȐȡIJİȢ MicroSD (HC) İȓȞĮȚ 32 GB.
(Ǿ ȝȑȖȚıIJȘ ȣʌȠıIJȘȡȚȗȩȝİȞȘ ȤȦȡȘIJȚțȩIJȘIJĮ ȖȚĮ IJȘȞ İȟȦIJİȡȚțȒ ȝȞȒȝȘ ȕĮıȓȗİIJĮȚ ıİ İȡȖȠıIJĮıȚĮțȑȢ įȠțȚȝȑȢ. ȈIJȘȞ ʌİȡȓʌIJȦıȒ
ıĮȢ İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ įȚĮijȑȡİȚ, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ IJȠȞ țĮIJĮıțİȣĮıIJȒ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ ȝȞȒȝȘȢ)
ȉȠʌȠșȑIJȘıȘ țĮȚ ıȪȞįİıȘ
2-7
2-8
ȈȪȞįİıȘ ȝİ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȒ țĮȚ ȡȪșȝȚıȘ IJȠȣ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȒ
2-8-1. ȇȪșȝȚıȘ IJȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞIJȠȢ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȒ
ȆȡȠIJȠȪ ıȣȞįȑıİIJİ IJȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȒ ıĮȢ ȝİ IJȘ ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ, țȐȞIJİ IJȠȣȢ ʌĮȡĮțȐIJȦ İȜȑȖȤȠȣȢ.
1. ȀȐȞIJİ įİȟȓ țȜȚț ıIJȘȞ İʌȚijȐȞİȚĮ İȡȖĮıȓĮȢ IJȦȞ Windows țĮȚ, ıIJȘ ıȣȞȑȤİȚĮ, țȐȞIJİ țȜȚț ıIJȠ [ǿįȚȩIJȘIJİȢ]. ǼȝijĮȞȓȗİIJĮȚ IJȠ ʌĮȡȐșȣȡȠ
įȚĮȜȩȖȠȣ <ǿįȚȩIJȘIJİȢ ȠșȩȞȘȢ>.
1
2. ȀȐȞIJİ țȜȚț ıIJȘȞ țĮȡIJȑȜĮ [ȇȣșȝȓıİȚȢ] țĮȚ, ıIJȘ ıȣȞȑȤİȚĮ, ȡȣșȝȓıIJİ IJȘȞ <ǹȞȐȜȣıȘ ȠșȩȞȘȢ>. Ǿ ȕȑȜIJȚıIJȘ ĮȞȐȜȣıȘ ȖȚĮ IJȘ ıȣıțİȣȒ
ʌȡȠȕȠȜȒȢ İȓȞĮȚ 800 x 600. īȚĮ IJȚȢ ȣʌȩȜȠȚʌİȢ ĮȞĮȜȪıİȚȢ ʌȠȣ ȣʌȠıIJȘȡȓȗȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȘ ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ, ĮȞĮIJȡȑȟIJİ ıIJȠȞ
ʌȓȞĮțĮ IJȠȣ IJȡȩʌȠȣ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ ʌȡȠȕȠȜȒȢ PC Timing ıIJȘȞ İȞȩIJȘIJĮ 2-6.
ǻİȞ ȤȡİȚȐȗİIJĮȚ ȞĮ ĮȜȜȐȟİIJİ IJȚȢ ȡȣșȝȓıİȚȢ <ȆȠȚȩIJȘIJĮ ȤȡȫȝĮIJȠȢ>.
3. ȆĮIJȒıIJİ IJȠ țȠȣȝʌȓ [īȚĮ ʌȡȠȤȦȡȘȝȑȞȠȣȢ]. ǼȝijĮȞȓȗİIJĮȚ ȑȞĮ ȐȜȜȠ ʌĮȡȐșȣȡȠ ȚįȚȠIJȒIJȦȞ.
2
3
4. ȀȐȞIJİ țȜȚț ıIJȘȞ țĮȡIJȑȜĮ [ȅșȩȞȘ] țĮȚ ȡȣșȝȓıIJİ IJȠ <ȇȣșȝȩȢ ĮȞĮȞȑȦıȘȢ ȠșȩȞȘȢ>. īȚĮ IJȠ ȡȣșȝȩ ĮȞĮȞȑȦıȘȢ ʌȠȣ IJĮȚȡȚȐȗİȚ ȝİ
IJȘȞ ĮȞȐȜȣıȘ ʌȠȣ İʌȚȜȑȟĮIJİ, ĮȞĮIJȡȑȟIJİ ıIJȠ ȡȣșȝȩ ĮȞĮȞȑȦıȘȢ (60 Hz, 70 Hz, țȜʌ.) įȓʌȜĮ ıIJȘȞ ĮȞȐȜȣıȘ ʌȠȣ İʌȚȜȑȟĮIJİ ıIJȠȞ
ʌȓȞĮțĮ IJȠȣ IJȡȩʌȠȣ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ ʌȡȠȕȠȜȒȢ PC Timing ıIJȘȞ İȞȩIJȘIJĮ 2-6.
Ȃİ IJȘ ȡȪșȝȚıȘ IJȠȣ ȡȣșȝȠȪ ĮȞĮȞȑȦıȘȢ ȡȣșȝȓȗİIJĮȚ IJȩıȠ Ș țĮIJĮțȩȡȣijȘ ȩıȠ țĮȚ Ș ȠȡȚȗȩȞIJȚĮ ıȣȤȞȩIJȘIJĮ.
4
5. ȀȐȞIJİ țȜȚț ıIJȠ țȠȣȝʌȓ [OK] ȖȚĮ ȞĮ țȜİȓıİIJİ IJȠ ʌĮȡȐșȣȡȠ țĮȚ, ıIJȘ ıȣȞȑȤİȚĮ, țȐȞIJİ țȜȚț ıIJȠ țȠȣȝʌȓ [OK] IJȠȣ ʌĮȡĮșȪȡȠȣ
<ǿįȚȩIJȘIJİȢ ȠșȩȞȘȢ> ȖȚĮ ȞĮ țȜİȓıİIJİ țĮȚ İțİȓȞȠ IJȠ ʌĮȡȐșȣȡȠ.
6. ǹʌİȞİȡȖȠʌȠȚȒıIJİ IJȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȒ țĮȚ ıȣȞįȑıIJİ IJȠȞ ȝİ IJȘ ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ.
2-8
ȉȠʌȠșȑIJȘıȘ țĮȚ ıȪȞįİıȘ
•
Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ ȡȪșȝȚıȘȢ İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ įȚĮijȑȡİȚ, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ IJȠȞ IJȪʌȠ IJȠȣ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȒ Ȓ IJȘȞ ȑțįȠıȘ IJȦȞ Windows. (īȚĮ
ʌĮȡȐįİȚȖȝĮ, İȝijĮȞȓȗİIJĮȚ Ș ȑȞįİȚȟȘ [ǿįȚȩIJȘIJİȢ] ĮȞIJȓ ȖȚĮ [ǿįȚȩIJȘIJİȢ (R)] ȩʌȦȢ ijĮȓȞİIJĮȚ ıIJȠ 1.)
•
ǵIJĮȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȦȢ ȠșȩȞȘ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȒ, Ș ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ ȣʌȠıIJȘȡȓȗİȚ ʌȠȚȩIJȘIJĮ ȤȡȫȝĮIJȠȢ 32 bit (ĮȞȐ pixel).
•
ȅȚ İȚțȩȞİȢ ʌȠȣ İȝijĮȞȓȗȠȞIJĮȚ İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ įȚĮijȑȡȠȣȞ Įʌȩ IJȚȢ İȚțȩȞİȢ ıIJȘȞ ȠșȩȞȘ ıĮȢ, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ IJȠȞ țĮIJĮıțİȣĮıIJȒ
IJȘȢ ȠșȩȞȘȢ Ȓ IJȘȞ ȑțįȠıȘ IJȦȞ Windows.
•
ǵIJĮȞ ıȣȞįȑİIJİ IJȘ ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ ıİ ȑȞĮȞ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȒ, ȕİȕĮȚȦșİȓIJİ ȩIJȚ ȠȚ ȡȣșȝȓıİȚȢ IJȠȣ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȒ ıȣȝijȦȞȠȪȞ
ȝİ IJȚȢ ȡȣșȝȓıİȚȢ ȠșȩȞȘȢ ʌȠȣ ȣʌȠıIJȘȡȓȗȠȞIJĮȚ Įʌȩ ĮȣIJȒ IJȘ ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ. ǻȚĮijȠȡİIJȚțȐ, İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ
ĮȞIJȚȝİIJȦʌȓıİIJİ ʌȡȠȕȜȒȝĮIJĮ ȝİ IJȠ ıȒȝĮ.
2-8-2. ȈȪȞįİıȘ ȝİ ȑȞĮȞ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȒ
PC IN
AV IN
RGB
ǺİȕĮȚȦșİȓIJİ ȩIJȚ Ƞ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȒȢ țĮȚ Ș ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ ȑȤȠȣȞ ĮʌİȞİȡȖȠʌȠȚȘșİȓ.
1. ȈȣȞįȑıIJİ IJȠ țĮȜȫįȚȠ D-Sub ıIJȘȞ ȣʌȠįȠȤȒ [PC IN] ıIJȘȞ ʌȓıȦ ʌȜİȣȡȐ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ ʌȡȠȕȠȜȒȢ țĮȚ IJȠ RGB ıIJȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȒ.
īȚĮ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJĮ ȣʌȠıIJȘȡȚȗȩȝİȞĮ ıȒȝĮIJĮ İȚıȩįȠȣ, ĮȞĮIJȡȑȟIJİ ıIJȠ "ȋȡȠȞȚıȝȩȢ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȒ (D-Sub)" ıIJȘȞ
İȞȩIJȘIJĮ "ȊʌȠıIJȘȡȚȗȩȝİȞȠȚ IJȡȩʌȠȚ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ ȠșȩȞȘȢ".
2. ȈȣȞįȑıIJİ IJĮ țĮȜȫįȚĮ IJȡȠijȠįȠıȓĮȢ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ ʌȡȠȕȠȜȒȢ țĮȚ IJȠȣ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȒ.
ȋȡȒıȘ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ ʌȡȠȕȠȜȒȢ
1. ǼȞİȡȖȠʌȠȚȒıIJİ IJȘ ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ țĮȚ İʌȚȜȑȟIJİ <Input Source> ĺ <PC>.
ǼȐȞ įİȞ ȝʌȠȡİȓIJİ ȞĮ İʌȚȜȑȟİIJİ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ <PC>, İȜȑȖȟIJİ İȐȞ IJȠ țĮȜȫįȚȠ D-Sub İȓȞĮȚ ıȣȞįİįİȝȑȞȠ ıȦıIJȐ.
2. ǼȞİȡȖȠʌȠȚȒıIJİ IJȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȒ țĮȚ, ıIJȘ ıȣȞȑȤİȚĮ, ȡȣșȝȓıIJİ IJȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȒ (ȠșȩȞȘ, ĮȞȐȜȣıȘ ț.Ȝʌ.), ĮȞ ȤȡİȚȐȗİIJĮȚ.
3. ȆȡȠıĮȡȝȩıIJİ IJȚȢ ȡȣșȝȓıİȚȢ IJȘȢ ȠșȩȞȘȢ.
ȉȠʌȠșȑIJȘıȘ țĮȚ ıȪȞįİıȘ
2-8
2-9
ȈȪȞįİıȘ ȝİ ıȣıțİȣȒ AV
PC IN
AV IN
VIDEO OUT
AUDIO OUT
ǺİȕĮȚȦșİȓIJİ ȩIJȚ Ș ıȣıțİȣȒ AV țĮȚ Ș ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ İȓȞĮȚ ĮʌİȞİȡȖȠʌȠȚȘȝȑȞİȢ.
1. ȉȠʌȠșİIJȒıIJİ IJȠ ȝİIJĮIJȡȠʌȑĮ ȣʌȠįȠȤȒȢ 3RCA ıIJȘȞ ȣʌȠįȠȤȒ [AV IN] ıIJȠ ʌȓıȦ ȝȑȡȠȢ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ ʌȡȠȕȠȜȒȢ.
2. ȈȣȞįȑıIJİ ȑȞĮ țĮȜȫįȚȠ ȕȓȞIJİȠ țĮȚ ȑȞĮ țĮȜȫįȚȠ ȒȤȠȣ ıIJȠ ȝİIJĮIJȡȠʌȑĮ ȣʌȠįȠȤȒȢ 3RCA.
īȚĮ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJĮ ȣʌȠıIJȘȡȚȗȩȝİȞĮ ıȒȝĮIJĮ İȚıȩįȠȣ, ĮȞĮIJȡȑȟIJİ ıIJȠ "ȋȡȠȞȚıȝȩȢ AV (VIDEO)" ıIJȘȞ İȞȩIJȘIJĮ
"ȊʌȠıIJȘȡȚȗȩȝİȞȠȚ IJȡȩʌȠȚ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ ȠșȩȞȘȢ".
3. ȈȣȞįȑıIJİ IJȠ țĮȜȫįȚȠ ȕȓȞIJİȠ ıIJȘ șȪȡĮ VIDEO OUT IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ AV.
ȈȣȞįȑıIJİ IJȠ țĮȜȫįȚȠ ȒȤȠȣ ıIJȘ șȪȡĮ AUDIO OUT IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ AV.
ȉĮ țĮȜȫįȚĮ ȕȓȞIJİȠ țĮȚ ȒȤȠȣ ʌȦȜȠȪȞIJĮȚ ȟİȤȦȡȚıIJȐ.
2-9
ȉȠʌȠșȑIJȘıȘ țĮȚ ıȪȞįİıȘ
2-10 ȈȪȞįİıȘ İȞȩȢ İȟȦIJİȡȚțȠȪ ȘȤİȓȠȣ
PC IN
AV IN
AUDIO IN
ȂʌȠȡİȓIJİ ȞĮ ĮțȠȪIJİ ȒȤȠ ȝȑıȦ İȞȩȢ İȟȦIJİȡȚțȠȪ ȘȤİȓȠȣ ĮȞIJȓ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİ IJĮ İıȦIJİȡȚțȐ ȘȤİȓĮ ʌȠȣ İȓȞĮȚ İȞıȦȝĮIJȦȝȑȞĮ ıIJȘ
ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ.
1. ȈȣȞįȑıIJİ ȑȞĮ țĮIJȐȜȜȘȜȠ ıIJİȡİȠijȦȞȚțȩ țĮȜȫįȚȠ ıIJȠ İȟȦIJİȡȚțȩ ȘȤİȓȠ țĮȚ IJȘ șȪȡĮ [
] ıIJȘ ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ.
•
ȂʌȠȡİȓIJİ ȞĮ İȜȑȖȤİIJİ IJȘȞ ȑȞIJĮıȘ ȒȤȠȣ IJȠȣ İȟȦIJİȡȚțȠȪ ȘȤİȓȠȣ ȝȑıȦ IJȦȞ țȠȣȝʌȚȫȞ [
•
Ǿ șȪȡĮ [
] ıIJȘ ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ.
] ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȟȐȖİȚ ȩȜĮ IJĮ ıȒȝĮIJĮ İȚıȩįȠȣ ȒȤȠȣ.
ȉĮ ıIJİȡİȠijȦȞȚțȐ țĮȜȫįȚĮ ʌȦȜȠȪȞIJĮȚ ȟİȤȦȡȚıIJȐ.
ȉȠʌȠșȑIJȘıȘ țĮȚ ıȪȞįİıȘ
2-10
2-11 ȈȪȞįİıȘ IJȡȠijȠįȠıȓĮȢ țĮȚ ijȩȡIJȚıȘ ȝʌĮIJĮȡȓĮȢ
2-11-1. ȈȪȞįİıȘ IJȡȠijȠįȠIJȚțȠȪ
ĭȡȠȞIJȓıIJİ ȞĮ ıȣȞįȑıİIJİ IJȠ țĮȜȫįȚȠ ȡİȪȝĮIJȠȢ ĮijȠȪ ȠȜȠțȜȘȡȦșȠȪȞ ȩȜİȢ ȠȚ ĮʌĮȚIJȠȪȝİȞİȢ ıȣȞįȑıİȚȢ.
PC IN
AV IN
1. ȈȣȞįȑıIJİ IJȠ țĮȜȫįȚȠ ȡİȪȝĮIJȠȢ IJȠȣ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȑĮ ıIJȘȞ ȣʌȠįȠȤȒ [
] ıIJȠ ʌȓıȦ ȝȑȡȠȢ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ ʌȡȠȕȠȜȒȢ.
2. ȈȣȞįȑıIJİ IJȠ ȑȞĮ ȐțȡȠ IJȠȣ țĮȜȦįȓȠȣ IJȡȠijȠįȠıȓĮȢ ıIJȠȞ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȑĮ țĮȚ IJȠ ȐȜȜȠ ıİ ȝȚĮ ʌȡȓȗĮ.
•
ȆȣȡȒȞĮȢ ıȚįȘȡȓIJȘ ȖȚĮ IJȡȠijȠįȠIJȚțȩ țĮȜȫįȚȠ
ȅȚ ʌȣȡȒȞİȢ ıȚįȘȡȓIJȘ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ ȖȚĮ IJȘ șȦȡȐțȚıȘ IJȦȞ țĮȜȦįȓȦȞ Įʌȩ ʌĮȡİȝȕȠȜȑȢ.
ȀĮIJȐ IJȘ ıȪȞįİıȘ İȞȩȢ țĮȜȦįȓȠȣ, ĮȞȠȓȟIJİ IJȠȞ ʌȣȡȒȞĮ ıȚįȘȡȓIJȘ țĮȚ ıIJİȡİȫıIJİ IJȠ ȖȪȡȦ Įʌȩ IJȠ țĮȜȫįȚȠ, ȩʌȦȢ
ijĮȓȞİIJĮȚ ıIJȘȞ İȚțȩȞĮ.
A (ǹʌȩıIJĮıȘ ȝİIJĮȟȪ IJȠȣ ʌȣȡȒȞĮ ıȚįȘȡȓIJȘ țĮȚ IJȠȣ İȞȩȢ ȐțȡȠȣ IJȠȣ țĮȜȦįȓȠȣ ʌȠȣ ȑȤİȚ ıȣȞįİșİȓ ıIJȘ ıȣıțİȣȒ
ʌȡȠȕȠȜȒȢ): ȤĮȝȘȜȩIJİȡĮ Įʌȩ IJĮ 50 mm
2-11
ȉȠʌȠșȑIJȘıȘ țĮȚ ıȪȞįİıȘ
2-11-2. ĭȩȡIJȚıȘ IJȘȢ ȝʌĮIJĮȡȓĮȢ
1. ȈȣȞįȑıIJİ IJȘȞ ȝʌĮIJĮȡȓĮ ıIJȘ ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ.
2. ǺİȕĮȚȦșİȓIJİ ȩIJȚ Ș ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ İȓȞĮȚ ĮʌİȞİȡȖȠʌȠȚȘȝȑȞȘ.
3. ȈȣȞįȑıIJİ IJȠ țĮȜȫįȚȠ ȡİȪȝĮIJȠȢ IJȠȣ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȑĮ ıIJȘȞ ȣʌȠįȠȤȒ [
] ıIJȠ ʌȓıȦ ȝȑȡȠȢ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ ʌȡȠȕȠȜȒȢ.
4. ȈȣȞįȑıIJİ IJȠ țĮȜȫįȚȠ ȡİȪȝĮIJȠȢ IJȠȣ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȑĮ ıİ ȝȚĮ ʌȡȓȗĮ ȘȜİțIJȡȚțȠȪ ȡİȪȝĮIJȠȢ. Ǿ ijȩȡIJȚıȘ IJȘȢ ȝʌĮIJĮȡȓĮȢ șĮ ĮȡȤȓıİȚ
ĮȣIJȩȝĮIJĮ.
•
Ǿ ȝʌĮIJĮȡȓĮ įİȞ șĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȩıȠ Ș ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ İȓȞĮȚ ıȣȞįİįİȝȑȞȘ ıIJȘȞ ʌȡȓȗĮ. (ȂʌȠȡİȓIJİ ȞĮ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıİIJİ IJȘ ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ ĮțȩȝȘ țĮȚ ȩIJĮȞ įİȞ İȓȞĮȚ ıȣȞįİįİȝȑȞȘ Ș ȝʌĮIJĮȡȓĮ.) ȈȣȞȚıIJȠȪȝİ ȞĮ
įȚĮIJȘȡȒıİIJİ IJȘȞ ȝʌĮIJĮȡȓĮ ıȣȞįİįİȝȑȞȘ ıIJȘ ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ ĮțȩȝĮ țĮȚ ȩIJĮȞ İȓȞĮȚ ıȣȞįİįİȝȑȞȘ ıİ ȝȚĮ ʌȡȓȗĮ
ȡİȪȝĮIJȠȢ.
•
Ǿ ȝʌĮIJĮȡȓĮ ȤȡİȚȐȗİIJĮȚ ȞĮ ijȠȡIJȚıIJİȓ ȖȚĮ ʌİȡȓʌȠȣ IJȡİȚȢ ȫȡİȢ ĮȞ ĮʌȠijȠȡIJȓıIJȘțİ ʌȜȒȡȦȢ țĮȚ ĮʌİȞİȡȖȠʌȠȚȒșȘțİ Ș
ıȣıțİȣȒ.
•
ȅ ȤȡȩȞȠȢ ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ȕȓȞIJİȠ İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ įȚĮijȑȡİȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ IJȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ LED ȩʌȦȢ ijĮȓȞİIJĮȚ ĮțȠȜȠȪșȦȢ (ȝİ
IJȘȞ ȝʌĮIJĮȡȓĮ ʌȜȒȡȦȢ ijȠȡIJȚıȝȑȞȘ):
(ȅ ȤȡȩȞȠȢ ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒȢ İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȝȚțȡȩIJİȡȠȢ ıİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ țȐʌȠȚȠȣ ȕȓȞIJİȠ ʌȠȣ ĮȞĮʌĮȡȐȖİIJĮȚ Įʌȩ
İȟȦIJİȡȚțȒ ȝȞȒȝȘ)
<Settings> - <LED Mode> - <Normal>: ǹȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ ȕȓȞIJİȠ ȖȚĮ ʌİȡȓʌȠȣ ȝȓĮ ȫȡĮ Įʌȩ IJȘȞ İıȦIJİȡȚțȒ ȝȞȒȝȘ.
<Settings> - <LED Mode> - <Eco>: ǹȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ ȕȓȞIJİȠ ȖȚĮ ʌİȡȓʌȠȣ įȪȠ ȫȡİȢ Įʌȩ IJȘȞ İıȦIJİȡȚțȒ ȝȞȒȝȘ.
•
Ǿ ijȦIJİȚȞȩIJȘIJĮ IJȘȢ ȠșȩȞȘȢ İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ įȚĮijȑȡİȚ, ȩIJĮȞ Ș ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ ȜİȚIJȠȣȡȖİȓ ȝȩȞȠȞ ȝİ IJȘȞ ȝʌĮIJĮȡȓĮ,
ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ IJȘȞ ȚıȤȪ ʌȠȣ ĮʌȠȝȑȞİȚ.
•
ȅ ȤȡȩȞȠȢ ijȩȡIJȚıȘȢ țĮȚ Ș ȤȦȡȘIJȚțȩIJȘIJĮ IJȘȢ ȝʌĮIJĮȡȓĮȢ įȚĮijȑȡȠȣȞ, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ IJȘȞ țĮIJȐıIJĮıȘ IJȘȢ ȝʌĮIJĮȡȓĮȢ, IJȚȢ
ıȣȞșȒțİȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ țĮȚ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ ȤȡȒıȘȢ. Ǿ ȝʌĮIJĮȡȓĮ țĮIJĮȞĮȜȫȞİȚ ȚıȤȪ ĮțȩȝĮ țĮȚ ȩIJĮȞ Ș ıȣıțİȣȒ įİȞ ȕȡȓıțİIJĮȚ
ıİ ȤȡȒıȘ. Ȃİ IJȘȞ ʌȐȡȠįȠ IJȠȣ ȤȡȩȞȠȣ, Ƞ ȝȑȖȚıIJȠȢ ȤȡȩȞȠȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ ıIJĮįȚĮțȐ ȝİȚȫȞİIJĮȚ. (ǹȞ Ƞ ȝȑȖȚıIJȠȢ ȤȡȩȞȠȢ
ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ ȝİȚȦșİȓ ıİ ȜȚȖȩIJİȡȠ Įʌȩ IJȠ ȝȚıȩ, İȓȞĮȚ țĮȚȡȩȢ ȞĮ ĮȖȠȡȐıİIJİ ȝȚĮ ȞȑĮ ȝʌĮIJĮȡȓĮ).
•
Ǿ țȩțțȚȞȘ İȞįİȚțIJȚțȒ ȜȣȤȞȓĮ LED ( ) ȣʌȠįİȚțȞȪİȚ ȩIJȚ Ș ȝʌĮIJĮȡȓĮ ijȠȡIJȓȗİIJĮȚ. Ǿ ȝʌȜİ İȞįİȚțIJȚțȒ ȜȣȤȞȓĮ LED (
ȣʌȠįİȚțȞȪİȚ ȩIJȚ Ș ȝʌĮIJĮȡȓĮ ijȠȡIJȓȗİIJĮȚ.
ȉȠʌȠșȑIJȘıȘ țĮȚ ıȪȞįİıȘ
)
2-11
2-12 ȈȪȞįİıȘ ȝİ ȝȚĮ İȟȦIJİȡȚțȒ ıȣıțİȣȒ ȝȞȒȝȘȢ țĮȚ ȝȑıȦ țĮȜȦįȓȠȣ USB
2-12-1. ȈȪȞįİıȘ țȐȡIJĮȢ MicroSD
FOCUS
1. ȉȠʌȠșİIJȒıIJİ ȝȚĮ țȐȡIJĮ MicroSD ıIJȘȞ ȣʌȠįȠȤȒ țȐȡIJĮȢ MicroSD, ıIJȠ ʌȜȐȚ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ ʌȡȠȕȠȜȒȢ.
ǼȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ȝȘȞ İȓȞĮȚ ıȣȝȕĮIJȒ ȝİ ȠȡȚıȝȑȞİȢ țȐȡIJİȢ microSD.
2-12-2. ȈȪȞįİıȘ ȝȚĮȢ ıȣıțİȣȒȢ USB
PC IN
AV IN
B
1. ȈȣȞįȑıIJİ IJȠȞ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȑĮ USB ıIJȘ ıȣıțİȣȒ USB.
2. ȉȠʌȠșİIJȒıIJİ IJȠ ȝİIJĮIJȡȠʌȑĮ ȣʌȠįȠȤȒȢ USB ıIJȘȞ ȣʌȠįȠȤȒ [
2-12
] ıIJȠ ʌȓıȦ ȝȑȡȠȢ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ ʌȡȠȕȠȜȒȢ.
•
ȉȠ ʌȡȠȧȩȞ ĮȣIJȩ įİȞ ȣʌȠıIJȘȡȓȗİȚ ȝȠȞȐįİȢ ĮȞȐȖȞȦıȘȢ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ țĮȡIJȫȞ ȝȞȒȝȘȢ.
•
ǹȣIJȩ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ įİȞ ȜİȚIJȠȣȡȖİȓ ĮȞ Ș ıȣıțİȣȒ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ USB İȓȞĮȚ ıȣȞįİįİȝȑȞȘ ȝȑıȦ įȚĮȞȠȝȑĮ USB.
•
ȀĮIJȐ IJȘ ıȪȞįİıȘ İȞȩȢ İȟȦIJİȡȚțȠȪ ıțȜȘȡȠȪ įȓıțȠȣ, ijȡȠȞIJȓıIJİ Ƞ ıțȜȘȡȩȢ įȓıțȠȢ ȞĮ įȚĮșȑIJİȚ ʌȡȩıȕĮıȘ ıİ ȟİȤȦȡȚıIJȒ
IJȡȠijȠįȠıȓĮ.
Ȉİ ĮȞIJȓșİIJȘ ʌİȡȓʌIJȦıȘ, Ș ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ȝȘ įȚĮșȑIJİȚ İʌĮȡțȒ IJȡȠijȠįȠıȓĮ ȖȚĮ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ.
•
ȅȡȚıȝȑȞĮ ʌȡȠȧȩȞIJĮ ʌȠȣ įİȞ ʌȜȘȡȠȪȞ IJȚȢ IJȣʌȚțȑȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮijȑȢ USB İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ȝȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȠȪȞ țĮȞȠȞȚțȐ.
•
ȅȚ ıȣıțİȣȑȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ USB ȝİ İijĮȡȝȠȖȒ ĮȣIJȩȝĮIJȘȢ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ Ȓ įȚțȩ IJȠȣȢ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ȠįȒȖȘıȘȢ İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ
ȉȠʌȠșȑIJȘıȘ țĮȚ ıȪȞįİıȘ
ȝȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȠȪȞ țĮȞȠȞȚțȐ.
•
ȅȚ ıȣıțİȣȑȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ USB ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ ȝȩȞȠ ȑȞĮ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ȠįȒȖȘıȘȢ İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ȝȘȞ
ĮȞĮȖȞȦȡȓȗȠȞIJĮȚ.
•
ȅ ȤȡȩȞȠȢ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ ȖȚĮ IJȚȢ ıȣıțİȣȑȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ USB İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ įȚĮijȑȡİȚ, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ IJȘ ıȣıțİȣȒ.
•
ȂȘ ıȕȒȞİIJİ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ Ȓ ĮijĮȚȡİȓIJİ ȝȚĮ ıȣȞįİįİȝȑȞȘ ıȣıțİȣȒ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ USB țĮIJȐ IJȘ ȤȡȒıȘ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ
ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ USB. ǻȚĮijȠȡİIJȚțȐ, İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ ȗȘȝȚȐ ıIJȘ ıȣıțİȣȒ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ USB Ȓ IJĮ ĮʌȠșȘțİȣȝȑȞĮ
ĮȡȤİȓĮ.
•
ȃĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİ ıȣıțİȣȑȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ USB ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ țĮȞȠȞȚțȠȪȢ IJȪʌȠȣȢ ĮȡȤİȓȦȞ. ȉĮ ȝȘ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȐ
ĮȡȤİȓĮ İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ įȣıȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ Ȓ IJĮ ĮȡȤİȓĮ İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ȝȘȞ ĮȞĮʌĮȡȐȖȠȞIJĮȚ.
•
ȅȚ ıȣıțİȣȑȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ USB ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ įȚĮȝȠȡijȦșİȓ ȝİ IJȠ ıȪıIJȘȝĮ ĮȡȤİȓȦȞ FAT Ȓ FAT32 (ıȣȞȚıIJȐIJĮȚ) ʌȠȣ
ȣʌȠıIJȘȡȓȗİIJĮȚ Įʌȩ IJĮ Windows. ȅȚ ıȣıțİȣȑȢ ȝȞȒȝȘȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ įȚĮȝȠȡijȦșİȓ Įʌȩ țȐʌȠȚȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ įȚĮijȠȡİIJȚțȩ
Įʌȩ IJĮ Windows İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ȝȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȠȪȞ ıȦıIJȐ.
•
ǵIJĮȞ ıȣȞįȑİIJİ ȝȚĮ ıȣıțİȣȒ USB, ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıIJİ IJȠ țĮȜȫįȚȠ USB ʌȠȣ ıĮȢ ʌĮȡĮıȤȑșȘțİ. (īȚĮ ʌİȡȚııȩIJİȡİȢ
ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘȞ ĮȖȠȡȐ țĮȜȦįȓȦȞ țĮȚ İȟȦIJİȡȚțȫȞ ıȣıțİȣȫȞ, İʌȚțȠȚȞȦȞȒıIJİ ȝİ IJȠȞ ĮȞIJȓıIJȠȚȤȠ
țĮIJĮıțİȣĮıIJȒ).
•
Ǿ İIJĮȚȡİȓĮ Samsung įİȞ ijȑȡİȚ țĮȝȓĮ İȣșȪȞȘ ȖȚĮ ĮʌȠIJȣȤȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜȠȪȞIJĮȚ ıİ İȟȦIJİȡȚțȑȢ ıȣıțİȣȑȢ Įʌȩ IJȘ ȤȡȒıȘ
țĮȜȦįȓȦȞ ʌȠȣ İȓȞĮȚ įȚĮijȠȡİIJȚțȐ Įʌȩ ĮȣIJȐ ʌȠȣ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞIJĮȚ ȖȚĮ IJȘ ıȣıțİȣȒ.
•
ȂȚĮȢ țĮȚ IJĮ įİįȠȝȑȞĮ ıIJȘ ıȣıțİȣȒ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ USB ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ țĮIJĮıIJȡĮijȠȪȞ, ȞĮ įȘȝȚȠȣȡȖİȓIJİ ĮȞIJȓȖȡĮijĮ
ĮıijĮȜİȓĮȢ IJȦȞ ıȘȝĮȞIJȚțȫȞ įİįȠȝȑȞȦȞ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠijȪȖİIJİ IJȘȞ ĮʌȫȜİȚȐ IJȠȣȢ. ȅ ȤȡȒıIJȘȢ İȓȞĮȚ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ȖȚĮ IJȘ
įȚĮȤİȓȡȚıȘ IJȦȞ įİįȠȝȑȞȦȞ. Ǿ İIJĮȚȡİȓĮ Samsung įİȞ ijȑȡİȚ țĮȝȓĮ İȣșȪȞȘ ȖȚĮ IJȘȞ ĮʌȫȜİȚĮ įİįȠȝȑȞȦȞ.
•
ǵIJĮȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȝȚĮ ıȣıțİȣȒ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ USB ȝİ IJȘ ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ, ȣʌȠıIJȘȡȓȗȠȞIJĮȚ ȣʌȠijȐțİȜȠȚ ȝİ
ȝȑȖȚıIJȠ ȕȐșȠȢ 4 İʌȓʌİįĮ Įʌȩ IJȠȞ țȪȡȚȠ ijȐțİȜȠ. ǼʌȓıȘȢ, İȐȞ Ƞ ĮȡȚșȝȩȢ IJȦȞ ĮȡȤİȓȦȞ (ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ IJȦȞ
ijĮțȑȜȦȞ) ıIJȠȞ ȓįȚȠ ijȐțİȜȠ İȓȞĮȚ ȝİȖĮȜȪIJİȡȠȢ Įʌȩ 2.900, įİȞ ĮȞĮȖȞȦȡȓȗİIJĮȚ. ǼʌȚʌȜȑȠȞ, İȐȞ ȣʌȐȡȤİȚ ĮʌȠșȘțİȣȝȑȞȠȢ
ȝİȖȐȜȠȢ ĮȡȚșȝȩȢ ĮȡȤİȓȦȞ ıİ țȐʌȠȚĮ ıȣıțİȣȒ USB, IJĮ ȝİȝȠȞȦȝȑȞĮ ĮȡȤİȓĮ ȓıȦȢ ȤȡİȚĮıIJȠȪȞ ʌȠȜȪ ȤȡȩȞȠ ȖȚĮ ȞĮ
ʌȡȠȕȜȘșȠȪȞ.
•
ǹȞ ȝȚĮ İȟȦIJİȡȚțȒ ıȣıțİȣȒ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ įİȞ ȜİȚIJȠȣȡȖİȓ ȝİIJȐ IJȘ ıȪȞįİıȒ IJȘȢ ıIJȠ ʌȡȠȧȩȞ, įȠțȚȝȐıIJİ ȞĮ IJȘȞ ıȣȞįȑıİIJİ
ıİ ȑȞĮȞ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȒ. ǹȞ țĮȚ ʌȐȜȚ įİȞ ȜİȚIJȠȣȡȖİȓ țĮȞȠȞȚțȐ, İʌȚțȠȚȞȦȞȒıIJİ ȝİ IJȠ țȑȞIJȡȠ ıȑȡȕȚȢ Ȓ IJȠ țȑȞIJȡȠ
İȟȣʌȘȡȑIJȘıȘȢ ʌİȜĮIJȫȞ IJȠȣ țĮIJĮıțİȣĮıIJȒ IJȘȢ țȐȡIJĮȢ ȝȞȒȝȘȢ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ.
2-12-3. ȈȪȞįİıȘ ıİ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȒ ȝȑıȦ țĮȜȦįȓȠȣ USB
PC IN
AV IN
B
USB
ȉȠʌȠșȑIJȘıȘ țĮȚ ıȪȞįİıȘ
2-12
ǹȞ ıȣȞįȑıİIJİ IJȘ ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ ıİ ȑȞĮȞ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȒ, ȝʌȠȡİȓIJİ ȞĮ ȝİIJĮijȑȡİIJİ ĮȡȤİȓĮ ıIJȘȞ İıȦIJİȡȚțȒ ȝȞȒȝȘ IJȘȢ
ıȣıțİȣȒȢ ʌȡȠȕȠȜȒȢ Ȓ IJȠȣ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȒ.
ȈȣȞįȑıIJİ IJȠ ȝȚțȡȩIJİȡȠ ȐțȡȠ IJȠȣ țĮȜȦįȓȠȣ USB ıIJȘ ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ țĮȚ IJȠ ȝİȖĮȜȪIJİȡȠ ȐțȡȠ ıIJȘ șȪȡĮ USB İȞȩȢ
ȣʌȠȜȠȖȚıIJȒ.
īȚĮ IJȘ ȝİIJĮijȠȡȐ ĮȡȤİȓȦȞ Įʌȩ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȒ.
1. ǺİȕĮȚȦșİȓIJİ ȩIJȚ Ș ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ İȓȞĮȚ ĮʌİȞİȡȖȠʌȠȚȘȝȑȞȘ țĮȚ, ıIJȘ ıȣȞȑȤİȚĮ, ıȣȞįȑıIJİ IJȘ ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ ıİ ȑȞĮȞ
ȣʌȠȜȠȖȚıIJȒ ȝİ IJȠ țĮȜȫįȚȠ USB.
2. ǼȞİȡȖȠʌȠȚȒıIJİ IJȘ ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ. ǼȝijĮȞȓȗİIJĮȚ IJȠ ȜȠȖȩIJȣʌȠ İțțȓȞȘıȘȢ IJȘȢ Samsung țĮȚ, ıIJȘ ıȣȞȑȤİȚĮ, ıIJȘȞ ȠșȩȞȘ
IJȠȣ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȒ İȝijĮȞȓȗİIJĮȚ IJȠ ȝȒȞȣȝĮ "Loading" țĮȚ ȑʌİȚIJĮ "Connected to PC USB port.".
3. ȉȠ ȝȒȞȣȝĮ ʌȠȣ șĮ İȝijĮȞȚıIJİȓ ıIJȘ ıȣȞȑȤİȚĮ İȟĮȡIJȐIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ȑțįȠıȘ IJȦȞ Windows ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİ. Ȉİ ʌȠȜȜȑȢ
İțįȩıİȚȢ, ıIJȘȞ ȠșȩȞȘ IJȠȣ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȒ ıĮȢ İȝijĮȞȓȗİIJĮȚ IJȠ ĮȞĮįȣȩȝİȞȠ ȝİȞȠȪ IJȠȣ ĮʌȠıʌȫȝİȞȠȣ įȓıțȠȣ. ǼȐȞ İȝijĮȞȚıIJİȓ ĮȣIJȩ IJȠ ĮȞĮįȣȩȝİȞȠ ȝİȞȠȪ, İʌȚȜȑȟIJİ "DZȞȠȚȖȝĮ ijĮțȑȜȠȣ ȖȚĮ ʌȡȠȕȠȜȒ ĮȡȤİȓȦȞ". ǼȐȞ ȩȤȚ, ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıIJİ
IJȠ ȝİȞȠȪ ȅ ȊʌȠȜȠȖȚıIJȒȢ ȝȠȣ Ȓ IJȘȞ ǼȟİȡİȪȞȘıȘ IJȦȞ Windows ȖȚĮ ȞĮ ʌȡȠıʌİȜȐıİIJİ IJĮ ĮȡȤİȓĮ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ ʌȡȠȕȠȜȒȢ. Ǿ
ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ İȝijĮȞȓȗİIJĮȚ ȦȢ ǹʌȠıʌȫȝİȞȠȢ ǻȓıțȠȢ.
4. ȂİIJĮijȑȡİIJİ IJĮ ĮȡȤİȓĮ Įʌȩ IJȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȒ ıIJȘ ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ, ȝİ ȝİIJĮijȠȡȐ țĮȚ ĮʌȩșİıȘ Ȓ ȝİ ĮʌȠțȠʌȒ țĮȚ
İʌȚțȩȜȜȘıȘ.
ǹʌȠıȪȞįİıȘ ıȣıțİȣȒȢ ʌȡȠȕȠȜȒȢ Įʌȩ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȒ.
ĭȡȠȞIJȓıIJİ ȞĮ IJİȡȝĮIJȓıİIJİ ıȦıIJȐ IJȘ ıȪȞįİıȘ, ȖȚĮ ȞĮ ȝȘȞ ʌȡȠțȜȘșİȓ ȗȘȝȚȐ ıIJȘ ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ Ȓ IJĮ įİįȠȝȑȞĮ ıĮȢ.
1. ȀȐȞIJİ țȜȚț ıIJȠ
ıIJȘ ȖȡĮȝȝȒ İȡȖĮȜİȓȦȞ IJȦȞ Windows.
2. ȀȐȞIJİ țȜȚț ıIJȠ ĮȞĮįȣȩȝİȞȠ ȝȒȞȣȝĮ.
3. ǹʌȠıȣȞįȑıIJİ IJȠ țĮȜȫįȚȠ USB ȝȩȞȠȞ ȩIJĮȞ IJȠ ȝȒȞȣȝĮ ȜȑİȚ ȩIJȚ İȓȞĮȚ ĮıijĮȜȑȢ ȞĮ ĮijĮȚȡȑıİIJİ IJȠȞ İȟȠʌȜȚıȝȩ.
2-12
•
ȂȘȞ ĮʌȠıȣȞįȑİIJİ IJȠ țĮȜȫįȚȠ USB țĮIJȐ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ ĮȞIJȚȖȡĮijȒȢ IJȦȞ ĮȡȤİȓȦȞ, ȖȚĮIJȓ ȑIJıȚ șĮ ȝʌȠȡȠȪıİ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ
ĮʌȫȜİȚĮ įİįȠȝȑȞȦȞ Ȓ ȗȘȝȚȐ ıIJȘ ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ.
•
Ǿ ıȪȞįİıȘ įİȞ șĮ IJİȡȝĮIJȚıIJİȓ İȐȞ ȑȤİȚ ĮȞȠȚȤIJȐ ıIJȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȒ ĮȡȤİȓĮ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ ʌȡȠȕȠȜȒȢ. ȀȜİȓıIJİ ȩȜĮ IJĮ
ĮȡȤİȓĮ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ ʌȡȠȕȠȜȒȢ țĮȚ ʌȡȠıʌĮșȒıIJİ țĮȚ ʌȐȜȚ.
•
ȅȚ ȐȜȜİȢ İțįȩıİȚȢ IJȦȞ Windows ȜİȚIJȠȣȡȖȠȪȞ ȝİ ʌĮȡȩȝȠȚȠ IJȡȩʌȠ. ǹțȠȜȠȣșȒıIJİ IJȘ ıȦıIJȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ ȖȚĮ IJȘȞ
țĮIJȐȡȖȘıȘ ȝȚĮȢ ıȣıțİȣȒȢ USB Įʌȩ IJȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȒ ıĮȢ ȝİ ĮıijȐȜİȚĮ, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘȞ ȑțįȠıȘ IJȦȞ Windows ʌȠȣ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİ.
ȉȠʌȠșȑIJȘıȘ țĮȚ ıȪȞįİıȘ
3
ȋȡȒıȘ
3-1
ȋĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ
1. ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ ȜȣȤȞȓİȢ LED, ȝȚĮ ʌȡȠȘȖȝȑȞȘ ʌȘȖȒ ȠʌȓıșȚȠȣ ijȦIJȚıȝȠȪ.
•
Ǿ ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ įİȞ ʌİȡȚȑȤİȚ ȣįȡȐȡȖȣȡȠ țĮȚ İȓȞĮȚ ijȚȜȚțȒ ıIJȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ, ȝİ ȜȣȤȞȓİȢ LED ȣȥȘȜȒȢ ĮȞIJȠȤȒȢ ʌȠȣ
İȖȖȣȫȞIJĮȚ ȝİȖĮȜȪIJİȡȘ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ıȣȖțȡȚIJȚțȐ ȝİ IJȚȢ ʌĮȡĮįȠıȚĮțȑȢ ȜȣȤȞȓİȢ.
2. ǼȜĮȤȚıIJȠʌȠȚȘȝȑȞȠȢ șȩȡȣȕȠȢ ĮȞİȝȚıIJȒȡĮ
•
ȅ șȩȡȣȕȠȢ ĮȞİȝȚıIJȒȡĮ Įʌȩ IJȘ ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ ȑȤİȚ İȜĮȤȚıIJȠʌȠȚȘșİȓ, ȝİ IJȘ ȕİȜIJȚıIJȠʌȠȓȘıȘ IJȘȢ İıȦIJİȡȚțȒȢ
țȣțȜȠijȠȡȓĮȢ IJȠȣ ĮȑȡĮ țĮȚ IJȘȢ įȠȝȒȢ IJȠȣ ĮȞİȝȚıIJȒȡĮ.
3. ǼȪțȠȜȘ ȝİIJĮijȠȡȐ
•
Ǿ ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ İȓȞĮȚ ȝȚțȡȒ țĮȚ İȜĮijȡȚȐ, ʌȡȐȖȝĮ ʌȠȣ IJȘȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȚȝȘ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜȝĮIJȚțȐ IJĮȟȓįȚĮ țĮȚ
įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJİȢ ĮȞĮȥȣȤȒȢ.
•
ȂʌȠȡİȓIJİ ȞĮ ʌȡȠȕȐȜİIJİ ȑȖȖȡĮijĮ, ȕȓȞIJİȠ țĮȚ ijȦIJȠȖȡĮijȓİȢ ȠʌȠȣįȒʌȠIJİ.
4. ȅʌIJȚțȒ ȝȘȤĮȞȒ ȝİ IJİȤȞȠȜȠȖȓİȢ DLP
•
ȆĮȡȑȤİIJĮȚ ĮȞȐȜȣıȘ WVGA țĮȚ İȚțȩȞĮ ijȦIJİȚȞȩIJȘIJĮȢ 30 lumen.
5. ǻȚȐijȠȡĮ ȤȡȒıȚȝĮ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ
•
ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİIJĮȚ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ʌȠȜȣȝȑıȦȞ, ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ʌȡȠȕȠȜȒȢ İȖȖȡȐijȦȞ, İıȦIJİȡȚțȒ ȝȞȒȝȘ, ȣʌȠįȠȤȒ
țȐȡIJĮȢ MicroSD țĮȚ ĮʌȠıʌȫȝİȞȘ/İʌĮȞĮijȠȡIJȚȗȩȝİȞȘ ȝʌĮIJĮȡȓĮ.
6. ǻȚȐijȠȡİȢ șȪȡİȢ İȚıȩįȠȣ
•
ȅȚ įȚĮijȩȡȦȞ İȚįȫȞ șȪȡİȢ İȚıȩįȠȣ, ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ șȪȡİȢ PC, AV, USB țĮȚ MicroSD, ʌĮȡȑȤȠȣȞ ȝİȖȐȜȘ
ıȣȞįİıȚȝȩIJȘIJĮ ȝİ ʌİȡȚijİȡİȚĮțȑȢ ıȣıțİȣȑȢ.
7. DzȟȠįȠȢ ȒȤȠȣ
•
ǼȟȠʌȜȚıȝȑȞȘ ȝİ (ȝȠȞȠijȦȞȚțȩ) ȘȤİȓȠ 1 W țĮȚ șȪȡĮ İȟȩįȠȣ ȒȤȠȣ.
8. ǺȠȜȚțȐ ıIJȠȚȤİȓĮ ȝİȞȠȪ
•
ȋȡȒıȘ
ȉȠ ȓįȚȠ ȝİȞȠȪ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȖȚĮ ȩȜȠȣȢ IJȠȣȢ IJȪʌȠȣȢ İȚıȩįȦȞ, țȐȞȠȞIJĮȢ İȪȤȡȘıIJȘ IJȘ ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ.
3-1
3-2
ȁİʌIJȠȝȑȡİȚİȢ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ
3-2-1. ȁİʌIJȠȝȑȡİȚİȢ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ
Ǿ ȝʌĮIJĮȡȓĮ İȓȞĮȚ ĮʌȠıȣȞįİįİȝȑȞȘ.
Ǿ ȝʌĮIJĮȡȓĮ İȓȞĮȚ ıȣȞįİįİȝȑȞȘ.
ǵȃȅȂǹ
ȆǼȇǿīȇǹĭdz
ĭĮțȩȢ
ǻȘȝȚȠȣȡȖİȓ ȝȚĮ İȚțȩȞĮ İȞȩȢ ĮȞIJȚțİȚȝȑȞȠȣ ıIJȘȞ ȠșȩȞȘ.
FOCUS
ȆȡȠıĮȡȝȠȖȒ IJȘȢ İıIJȓĮıȘȢ ıIJȘȞ ȠșȩȞȘ.
ȊʌȩįİȚȟȘ IJȘȢ țĮIJȐıIJĮıȘȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ ʌȡȠȕȠȜȒȢ.
ǼȞįİȓȟİȚȢ
3-2
ǹȞĮIJȡȑȟIJİ ıIJȚȢ ǼȞįİȓȟİȚȢ LED.
ǾȤİȓȠ
DzȟȠįȠȢ ȒȤȠȣ.
ȅʌȒ IJȡȚʌȩįȠȣ
ȈIJİȡİȫıIJİ İįȫ ȑȞĮ IJȡȓʌȠįȠ.
ȋȡȒıȘ
ȆȡȠijȣȜȐȟİȚȢ țĮIJȐ IJȘȞ ʌȡȠıȐȡIJȘıȘ IJȠȣ IJȡȚʌȩįȠȣ
1. ȂȘȞ İȟĮıțİȓIJİ ȣʌİȡȕȠȜȚțȒ įȪȞĮȝȘ țĮIJȐ IJȘȞ ʌȡȠıȐȡIJȘıȘ Ȓ IJȘȞ ĮijĮȓȡİıȘ IJȠȣ IJȡȚʌȩįȠȣ,
țĮșȫȢ Ș ȝʌĮIJĮȡȓĮ İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ĮʌȠțȠȜȜȘșİȓ Įʌȩ IJȘ ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒ.
2. ȂȘȞ İȟĮıțİȓIJİ ȣʌİȡȕȠȜȚțȒ įȪȞĮȝȘ țĮIJȐ IJȘ ıȪȞįİıȘ Ȓ ĮʌȠıȪȞįİıȘ İȞȩȢ țĮȜȦįȓȠȣ ȩIJĮȞ IJȠ
IJȡȓʌȠįȠ İȓȞĮȚ ʌȡȠıĮȡIJȘȝȑȞȠ.
3-2-2. ȀȠȣȝʌȚȐ İȜȑȖȤȠȣ
ȉĮ țȠȣȝʌȚȐ İȜȑȖȤȠȣ ȕȡȓıțȠȞIJĮȚ ıIJȠ İʌȐȞȦ ȝȑȡȠȢ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ ʌȡȠȕȠȜȒȢ.
ǵȃȅȂǹ
ȆǼȇǿīȇǹĭdz
ǼȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮʌİȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ ʌȡȠȕȠȜȒȢ.
ǹȣIJȩ IJȠ țȠȣȝʌȓ, ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȜİȚIJȠȣȡȖȒıİȚ İʌȓıȘȢ țĮȚ ȦȢ țȜİȓįȦȝĮ.
ȀȠȣȝʌȓ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ
ȀȠȣȝʌȚȐ țĮIJİȪșȣȞıȘȢ
ȆȜȠȒȖȘıȘ ıIJĮ ıIJȠȚȤİȓĮ ȝİȞȠȪ ʌȠȣ İȝijĮȞȓȗȠȞIJĮȚ țĮȚ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ IJȦȞ IJȚȝȫȞ
IJȠȣȢ.
ȀȠȣȝʌȓ İʌȚȜȠȖȒȢ
ǼʌȚȕİȕĮȓȦıȘ IJȘȢ İʌȚȜİȖȝȑȞȘȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ ȩIJĮȞ İȝijĮȞȓȗİIJĮȚ ȑȞĮ ȝİȞȠȪ.
ȀȠȣȝʌȓ ȝİȞȠȪ
ȆȡȠȕȠȜȒ İȞȩȢ ȝİȞȠȪ.
ȀȠȣȝʌȓ İʌȚıIJȡȠijȒȢ
ǼʌȚıIJȡȠijȒ ıIJȠ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȠ ȝİȞȠȪ.
ȉĮ țȠȣȝʌȚȐ [
ȋȡȒıȘ
(īȚĮ ȞĮ İȞİȡȖȠʌȠȚȒıİIJİ Ȓ ȞĮ ĮʌİȞİȡȖȠʌȠȚȒıİIJİ IJȠ țȜİȓįȦȝĮ, ʌĮIJȒıIJİ
ıIJȚȖȝȚĮȓĮ ĮȣIJȩ IJȠ țȠȣȝʌȓ -ȖȚĮ ȜȚȖȩIJİȡȠ Įʌȩ ȑȞĮ įİȣIJİȡȩȜİʌIJȠ- ȩIJĮȞ Ș
ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ İȓȞĮȚ İȞİȡȖȠʌȠȚȘȝȑȞȘ)
] ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȖȚĮ IJȠȞ ȑȜİȖȤȠ IJȘȢ ȑȞIJĮıȘȢ ȒȤȠȣ țĮIJȐ IJȘȞ ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ ȕȓȞIJİȠ Ȓ ȒȤȠȣ.
3-2
3-3
ǼȞįİȓȟİȚȢ LED
3-3-1. ǼȞįİȓȟİȚȢ LED
: Ǿ ȜȣȤȞȓĮ İȓȞĮȚ ıȕȘıIJȒ /
: Ǿ ȜȣȤȞȓĮ ĮȞĮȕȠıȕȒȞİȚ /
: Ǿ ȜȣȤȞȓĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȝȝȑȞȘ
LED
ȀǹȉǹȈȉǹȈǾ
Ǿ ȝʌĮIJĮȡȓĮ ijȠȡIJȓȗİIJĮȚ.
Ǿ ȝʌĮIJĮȡȓĮ İȓȞĮȚ ʌȜȒȡȦȢ ijȠȡIJȚıȝȑȞȘ.
Ǿ ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ ĮʌİȞİȡȖȠʌȠȚȒșȘțİ ĮȣIJȩȝĮIJĮ, İʌİȚįȒ ȟİʌİȡȐıIJȘțİ Ș ȝȑȖȚıIJȘ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ
ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ. (Ǿ ȜȣȤȞȓĮ ĮȞĮȕȠıȕȒȞİȚ ĮȞȐ įȚĮıIJȒȝĮIJĮ IJȠȣ İȞȩȢ įİȣIJİȡȠȜȑʌIJȠȣ).
ǹȞĮIJȡȑȟIJİ ıIJȘȞ ǼȞȑȡȖİȚĮ 1 IJȘȢ İȞȩIJȘIJĮȢ ǻȚĮȖȡĮijȒ İȞįİȓȟİȦȞ ʌȡȠȕȜȘȝȐIJȦȞ ʌĮȡĮțȐIJȦ.
ȉȠ ıȪıIJȘȝĮ ȥȪȟȘȢ (ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȠȣ IJȠȣ ĮȞİȝȚıIJȒȡĮ ȥȪȟȘȢ) ıIJȠ İıȦIJİȡȚțȩ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ ʌȡȠȕȠȜȒȢ
įİȞ ȜİȚIJȠȣȡȖİȓ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȐ. (Ǿ ȜȣȤȞȓĮ LED ĮȞĮȕȠıȕȒȞİȚ įȪȠ ijȠȡȑȢ ĮȞȐ įȚĮıIJȒȝĮIJĮ IJȠȣ İȞȩȢ įİȣIJİȡȠȜȑʌIJȠȣ
țĮȚ, ıIJȘ ıȣȞȑȤİȚĮ, ʌĮȡĮȝȑȞİȚ ıȕȘıIJȒ ȖȚĮ įȪȠ įİȣIJİȡȩȜİʌIJĮ).
ǹȞĮIJȡȑȟIJİ ıIJȘȞ ǼȞȑȡȖİȚĮ 2 ıIJȘȞ İȞȩIJȘIJĮ ǻȚĮȖȡĮijȒ İȞįİȓȟİȦȞ ʌȡȠȕȜȘȝȐIJȦȞ ʌĮȡĮțȐIJȦ.
Ǿ ʌȜĮțȑIJĮ İțțȓȞȘıȘȢ ȜȣȤȞȚȫȞ LED IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ ʌȡȠȕȠȜȒȢ įİȞ ȜİȚIJȠȣȡȖİȓ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȐ.
ǹȞĮIJȡȑȟIJİ ıIJȘȞ ǼȞȑȡȖİȚĮ 3 IJȘȢ İȞȩIJȘIJĮȢ ǻȚĮȖȡĮijȒ İȞįİȓȟİȦȞ ʌȡȠȕȜȘȝȐIJȦȞ ʌĮȡĮțȐIJȦ.
Ǿ ȝʌĮIJĮȡȓĮ ȤȡİȚȐȗİIJĮȚ ȞĮ ijȠȡIJȚıIJİȓ.
3-3-2. ǻȚĮȖȡĮijȒ İȞįİȓȟİȦȞ ʌȡȠȕȜȘȝȐIJȦȞ
ȀǹȉDZȉǹȄǾ
ȀǹȉDZȈȉǹȈǾ
ȂDzȉȇǹ
Ǿ İıȦIJİȡȚțȒ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ IJȘȢ
ıȣıțİȣȒȢ ʌȡȠȕȠȜȒȢ ĮȣȟȒșȘțİ
ĮıȣȞȒșȚıIJĮ.
•
ǼȞȑȡȖİȚĮ 1
ǼʌĮȞİțțȚȞȒıIJİ IJȘ ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ. ǼȐȞ ıȣȞİȤȓıİȚ ȞĮ
İȝijĮȞȓȗİIJĮȚ IJȠ ȓįȚȠ ʌȡȩȕȜȘȝĮ, İʌȚțȠȚȞȦȞȒıIJİ ȝİ IJȠȞ ʌȡȠȝȘșİȣIJȒ
IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ Ȓ ȝİ IJȠ ȀȑȞIJȡȠ IJİȤȞȚțȒȢ ȣʌȠıIJȒȡȚȟȘȢ.
•
ǼȞȑȡȖİȚĮ 2
ȉȠ ıȪıIJȘȝĮ ȥȪȟȘȢ
(ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȠȣ IJȠȣ
ĮȞİȝȚıIJȒȡĮ ȥȪȟȘȢ) ıIJȠ
İıȦIJİȡȚțȩ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ
ʌȡȠȕȠȜȒȢ įİȞ ȜİȚIJȠȣȡȖİȓ
ijȣıȚȠȜȠȖȚțȐ.
ȂİIJĮțȚȞȒıIJİ IJȘ ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ ıİ ȑȞĮ įȡȠıİȡȩ ıȘȝİȓȠ,
ĮijȒıIJİ IJȘ ȞĮ țȡȣȫıİȚ ĮȡțİIJȐ țĮȚ İȞİȡȖȠʌȠȚȒıIJİ IJȘȞ ȟĮȞȐ. ǼȐȞ
ıȣȞİȤȓıİȚ ȞĮ İȝijĮȞȓȗİIJĮȚ IJȠ ȓįȚȠ ʌȡȩȕȜȘȝĮ, İʌȚțȠȚȞȦȞȒıIJİ ȝİ IJȠȞ
ʌȡȠȝȘșİȣIJȒ IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ Ȓ ȝİ IJȠ ȀȑȞIJȡȠ IJİȤȞȚțȒȢ ȣʌȠıIJȒȡȚȟȘȢ.
Ǿ ʌȜĮțȑIJĮ İțțȓȞȘıȘȢ ȜȣȤȞȚȫȞ
LED IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ ʌȡȠȕȠȜȒȢ
įİȞ ȜİȚIJȠȣȡȖİȓ ijȣıȚȠȜȠȖȚțȐ.
•
ǼȞȑȡȖİȚĮ 3
ǼʌĮȞİțțȚȞȒıIJİ IJȘ ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ. ǼȐȞ ıȣȞİȤȓıİȚ ȞĮ
İȝijĮȞȓȗİIJĮȚ IJȠ ȓįȚȠ ʌȡȩȕȜȘȝĮ, İʌȚțȠȚȞȦȞȒıIJİ ȝİ IJȠȞ ʌȡȠȝȘșİȣIJȒ
IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ Ȓ ȝİ IJȠ ȀȑȞIJȡȠ IJİȤȞȚțȒȢ ȣʌȠıIJȒȡȚȟȘȢ.
Ǿ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓ ıȪıIJȘȝĮ ȝİ ĮȞİȝȚıIJȒȡĮ ȥȪȟȘȢ ȖȚĮ ȞĮ İȝʌȠįȓıİȚ IJȘȞ ȣʌİȡșȑȡȝĮȞıȘ IJȘȢ
ȝȠȞȐįĮȢ. Ǿ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȠȣ ĮȞİȝȚıIJȒȡĮ ȥȪȟȘȢ İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ʌȡȠțĮȜİȓ șȩȡȣȕȠ. ǹȣIJȩ įİȞ İʌȘȡİȐȗİȚ IJȘȞ ĮʌȩįȠıȘ IJȠȣ
ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ țĮȚ ĮʌȠIJİȜİȓ ȝȑȡȠȢ IJȘȢ țĮȞȠȞȚțȒȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ IJȠȣ.
3-3
ȋȡȒıȘ
3-4
ȋȡȒıȘ IJȠȣ ȝİȞȠȪ ȡȪșȝȚıȘȢ ȠșȩȞȘȢ (OSD: ǼȞįİȓȟİȚȢ ȠșȩȞȘȢ)
ǻȠȝȒ IJȠȣ ȝİȞȠȪ ȡȪșȝȚıȘȢ ȠșȩȞȘȢ (OSD: ǼȞįİȓȟİȚȢ ȠșȩȞȘȢ)
ȂǼȃȅǶ
ȊȆȅȂǼȃȅǶ
Input Source
PC
AV
Documents
Videos
Internal Memory /
USB / Photos
Music
Settings
MicroSD card
3-4-1. Input Source
PC
3&
$9
Ǿ ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ ʌȡȠȕȐȜȜİȚ IJȠ ıȒȝĮ İȚıȩįȠȣ Įʌȩ IJȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȒ.
ȂİȞȠȪ PC
īȚĮ ȞĮ ĮȞȠȓȟİIJİ IJȠ ʌĮȡȐșȣȡȠ IJȠȣ ȝİȞȠȪ PC, İʌȚȜȑȟIJİ [
] ıIJȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȒ ıĮȢ.
ȂǼȃȅǶ
Home
Auto Adjustment
Size
ȆǼȇǿīȇǹĭdz
ǼʌȚıIJȡȠijȒ ıIJȘȞ țȪȡȚĮ ıİȜȓįĮ IJȠȣ ȝİȞȠȪ.
ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȖȚĮ IJȘȞ ĮȣIJȩȝĮIJȘ ȡȪșȝȚıȘ IJȘȢ ıȣȤȞȩIJȘIJĮȢ țĮȚ IJȘȢ ijȐıȘȢ IJȘȢ ȠșȩȞȘȢ IJȠȣ
ȣʌȠȜȠȖȚıIJȒ.
Ȃİ IJȘ ȤȡȒıȘ ĮȣIJȒȢ IJȘȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ, İʌȚȜȑȖİIJİ ȑȞĮ ȝȑȖİșȠȢ ȠșȩȞȘȢ.
•
Brightness
<Normal> - <4:3>
ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȖȚĮ IJȘ ȡȪșȝȚıȘ IJȘȢ ijȦIJİȚȞȩIJȘIJĮȢ ȠȜȩțȜȘȡȘȢ IJȘȢ İȚțȩȞĮȢ.
ȆȡȠıĮȡȝȩȗİIJĮȚ ıİ IJȚȝȑȢ Įʌȩ 0 ȑȦȢ 100.
Contrast
ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȖȚĮ IJȘ ȡȪșȝȚıȘ IJȘȢ ĮȞIJȓșİıȘȢ ȝİIJĮȟȪ IJȠȣ ĮȞIJȚțİȚȝȑȞȠȣ țĮȚ IJȠȣ ijȩȞIJȠȣ.
ȆȡȠıĮȡȝȩȗİIJĮȚ ıİ IJȚȝȑȢ Įʌȩ 0 ȑȦȢ 100.
ȋȡȒıȘ
3-4
AV
3&
$9
Ǿ ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ ʌȡȠȕȐȜȜİȚ IJȠ ıȒȝĮ İȚıȩįȠȣ Įʌȩ IJȘ ıȣıțİȣȒ AV.
ȂİȞȠȪ AV
īȚĮ ȞĮ ĮȞȠȓȟİIJİ IJȠ ʌĮȡȐșȣȡȠ IJȠȣ ȝİȞȠȪ AV, İʌȚȜȑȟIJİ [
] ıIJȘȞ ȠșȩȞȘ AV.
ȂǼȃȅǶ
Home
Size
ȆǼȇǿīȇǹĭdz
ǼʌȚıIJȡȠijȒ ıIJȘȞ țȪȡȚĮ ıİȜȓįĮ IJȠȣ ȝİȞȠȪ.
Ȃİ IJȘ ȤȡȒıȘ ĮȣIJȒȢ IJȘȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ, İʌȚȜȑȖİIJİ ȑȞĮ ȝȑȖİșȠȢ ȠșȩȞȘȢ.
•
Brightness
<Normal> - <4:3>
ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȖȚĮ IJȘ ȡȪșȝȚıȘ IJȘȢ ijȦIJİȚȞȩIJȘIJĮȢ ȠȜȩțȜȘȡȘȢ IJȘȢ İȚțȩȞĮȢ.
ȆȡȠıĮȡȝȩȗİIJĮȚ ıİ IJȚȝȑȢ Įʌȩ 0 ȑȦȢ 100.
Contrast
ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȖȚĮ IJȘ ȡȪșȝȚıȘ IJȘȢ ĮȞIJȓșİıȘȢ ȝİIJĮȟȪ IJȠȣ ĮȞIJȚțİȚȝȑȞȠȣ țĮȚ IJȠȣ ijȩȞIJȠȣ.
ȆȡȠıĮȡȝȩȗİIJĮȚ ıİ IJȚȝȑȢ Įʌȩ 0 ȑȦȢ 100.
Sharpness
ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȖȚĮ IJȘ ȡȪșȝȚıȘ IJȘȢ İȣțȡȓȞİȚĮȢ IJȘȢ İȚțȩȞĮȢ.
ȆȡȠıĮȡȝȩȗİIJĮȚ ıİ IJȚȝȑȢ Įʌȩ 0 ȑȦȢ 100.
Color
ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȖȚĮ IJȘ ȡȪșȝȚıȘ IJȠȣ ȤȡȫȝĮIJȠȢ, ʌȚȠ ijȦIJİȚȞȩ Ȓ ʌȚȠ ıțȠIJİȚȞȩ.
ȆȡȠıĮȡȝȩȗİIJĮȚ ıİ IJȚȝȑȢ Įʌȩ 0 ȑȦȢ 100.
Tint
ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȖȚĮ IJȘȞ İʌȓIJİȣȟȘ ijȣıȚțȩIJİȡȠȣ ȤȡȫȝĮIJȠȢ ȝİ IJȘ ȕİȜIJȓȦıȘ IJȘȢ ʌȠıȩIJȘIJĮȢ IJȠȣ
ʌȡȐıȚȞȠȣ Ȓ IJȠȣ țȩțțȚȞȠȣ ıIJȚȢ İȚțȩȞİȢ.
ȆȡȠıĮȡȝȩȗİIJĮȚ ıİ IJȚȝȑȢ Įʌȩ -50 ȑȦȢ +50.
ǼȞİȡȖȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȩIJĮȞ IJȠ ıȒȝĮ İȓȞĮȚ NTSC.
3-4
ȋȡȒıȘ
3-4-2. Internal Memory / USB / MicroSD card
ȉĮ ȝİȞȠȪ <USB> țĮȚ <MicroSD card> İȝijĮȞȓȗȠȞIJĮȚ ȝȩȞȠ ȩIJĮȞ İȓȞĮȚ ıȣȞįİįİȝȑȞȘ ȝȚĮ İȟȦIJİȡȚțȒ ıȣıțİȣȒ ȝȞȒȝȘȢ (<USB>/
<MicroSD card>).
Documents
Documents
Videos
Photos
Music
Settings
ȂʌȠȡİȓIJİ ȞĮ ĮȞȠȓȟİIJİ ĮȡȤİȓĮ İȖȖȡȐijȦȞ įȚȐijȠȡȦȞ ȝȠȡijȫȞ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮʌȠșȘțİȣȝȑȞĮ ıIJȠ <Internal Memory>, ıIJȠ <USB> Ȓ
ıIJȠ <MicroSD card> ȤȦȡȓȢ ȝİIJĮIJȡȠʌȒ.
ȂİȞȠȪ Documents
Documents
File Size
Date
: 999 B
: 04.12.2010
Home
Copy
Delete
Select Multiple Files
Select Storage Device
īȚĮ ȞĮ ĮȞȠȓȟİIJİ IJȠ ʌĮȡȐșȣȡȠ IJȠȣ ȝİȞȠȪ Documents, İʌȚȜȑȟIJİ [
] ıIJȘ ıİȜȓįĮ ȜȓıIJĮȢ ĮȡȤİȓȦȞ İȖȖȡȐijȦȞ.
ǹȞȐȜȠȖĮ ȝİ IJȘȞ IJȡȑȤȠȣıĮ ȡȪșȝȚıȘ ȖȜȫııĮȢ, IJĮ ȠȞȩȝĮIJĮ ijĮțȑȜȦȞ, IJĮ ȠȞȩȝĮIJĮ ĮȡȤİȓȦȞ Ȓ IJȠ țİȓȝİȞȠ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤİȚ
țȐʌȠȚȠ țİȓȝİȞȠ İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ İȝijĮȞȚıIJȠȪȞ ĮȜȜȠȚȦȝȑȞĮ. Ȉİ ĮȣIJȒȞ IJȘȞ ʌİȡȓʌIJȦıȘ, ȝİIJĮȕİȓIJİ ıIJȠ <Settings> ĺ <General>
ĺ <Language> țĮȚ ĮȜȜȐȟIJİ IJȘ ȖȜȫııĮ.
ȂǼȃȅǶ
ȋȡȒıȘ
ȆǼȇǿīȇǹĭdz
Home
ǼʌȚıIJȡȠijȒ ıIJȘȞ țȪȡȚĮ ıİȜȓįĮ IJȠȣ ȝİȞȠȪ.
Copy
ǹȞIJȚȖȡĮijȒ İȞȩȢ İȖȖȡȐijȠȣ Įʌȩ IJȘȞ İȟȦIJİȡȚțȒ ȝȞȒȝȘ ıIJȠ <Internal Memory> Ȓ ĮȞIJȓıIJȡȠijĮ, ȩIJĮȞ İȓȞĮȚ
ıȣȞįİįİȝȑȞȘ ȝȚĮ İȟȦIJİȡȚțȒ ıȣıțİȣȒ ȝȞȒȝȘȢ (<USB>/<MicroSD card>).
Delete
ǻȚĮȖȡĮijȒ İȞȩȢ İȖȖȡȐijȠȣ ıIJȠ <Internal Memory> Ȓ ıIJȘȞ İȟȦIJİȡȚțȒ ȝȞȒȝȘ (<USB>/<MicroSD Card>).
3-4
ȂǼȃȅǶ
Select Multiple
Files
ȆǼȇǿīȇǹĭdz
ǼʌȚȜȠȖȒ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ ĮȡȤİȓȦȞ İȖȖȡȐijȦȞ țĮȚ İțIJȑȜİıȘ IJȠȣ <Copy> Ȓ IJȠȣ <Delete> ıİ ȩȜĮ
IJĮȣIJȩȤȡȠȞĮ.
Documents
1/2
Internal Memory½Document.ppt
)LOH1DPH
View
All
doc (0)
Copy
music (0)
Delete
photo (0)
video (0)
Reset
Document.ppt
View, Copy, Delete: Apply each action to selected
Reset : Cancel all selections
2 File(s) selected.
Select
5HWXUQ
Select All
ȂİIJĮțȚȞȘșİȓIJİ ıIJȠ ĮȡȤİȓȠ İȖȖȡȐijȠȣ ʌȠȣ șȑȜİIJİ ȞĮ İʌȚȜȑȟİIJİ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞIJĮȢ IJĮ țȠȣȝʌȚȐ [
ʌĮIJȒıIJİ [ ].
•
•
ǻȓʌȜĮ ıIJȠ İʌȚȜİȖȝȑȞȠ ȑȖȖȡĮijȠ İȝijĮȞȓȗİIJĮȚ ȑȞĮ ıȘȝȐįȚ İʌȚȜȠȖȒȢ (
•
Ȃİ IJȠ ʌȐIJȘȝĮ IJȠȣ țȠȣȝʌȚȠȪ [
] țĮȚ
).
] țȐȞİIJİ Ȓ țĮIJĮȡȖİȓIJİ ȝȚĮ İʌȚȜȠȖȒ.
•
īȚĮ ȞĮ İʌȚȜȑȟİIJİ ȩȜĮ IJĮ ȑȖȖȡĮijĮ ıİ ȑȞĮȞ ijȐțİȜȠ, ʌĮIJȒıIJİ [
•
ȂʌȠȡİȓIJİ ȞĮ İʌȚȜȑȟİIJİ ʌȠȜȜĮʌȜȐ ȑȖȖȡĮijĮ İʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȢ IJȘȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ įȚĮįȚțĮıȓĮ.
].
<View> : DZȞȠȚȖȝĮ IJȠȣ İʌȚȜİȖȝȑȞȠȣ ĮȡȤİȓȠȣ İȖȖȡȐijȠȣ.
ǼȞİȡȖȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȝȩȞȠ ȩIJĮȞ ȑȤİȚ İʌȚȜİȖİȓ ȑȞĮ ȝİȝȠȞȦȝȑȞȠ ĮȡȤİȓȠ.
Select Storage
Device
•
<Copy> : ǹȞIJȚȖȡĮijȒ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ ĮȡȤİȓȦȞ İȖȖȡȐijȦȞ.
•
<Delete> : ǻȚĮȖȡĮijȒ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ ĮȡȤİȓȦȞ İȖȖȡȐijȦȞ.
•
<Reset> : ǹțȪȡȦıȘ ȩȜȦȞ IJȦȞ İʌȚȜȠȖȫȞ.
ȂİIJĮțȓȞȘıȘ ĮʌİȣșİȓĮȢ ıİ țȐʌȠȚĮ ȐȜȜȘ ıȣıțİȣȒ ȝȞȒȝȘȢ, ȩIJĮȞ İȓȞĮȚ ıȣȞįİįİȝȑȞȘ ȝȚĮ İȟȦIJİȡȚțȒ
ıȣıțİȣȒ ȝȞȒȝȘȢ (<USB>/<MicroSD card>).
ȂİȞȠȪ İȜȑȖȤȠȣ İȖȖȡȐijȦȞ
G
&QEWOGPVU
Documents
Videos
Photos
Music
Settings
<RXFDQRSHQGRFXPHQWILOHVRIYDULRXVIRUPDWVVDYHGLQWKH,QWHUQDO0HPRU\ !86%!RU0LFUR6'FDUG!ZLWKRXWFRQYHUVLRQ
&QEWOGPVU/GPW
Documents
File Size
Date
: 999 B
: 04.12.2010
Home
Copy
Delete
Select Multiple Files
Select Storage Device
7RRSHQWKH'RFXPHQWVPHQXZLQGRZSUHVV>
@ZKHQWKHSURMHFWRULVGLVSOD\LQJWKH'RFXPHQW)LOH/LVWSDJH
G
'HSHQGLQJRQWKHFXUUHQWODQJXDJHVHWWLQJIROGHUQDPHVILOHQDPHVRUWH[WLQDGRFXPHQWPD\DSSHDUFRUUXSWHG
pG›šG–ŠŠœ™šSGŽ–G›–Gc6HWWLQJV eG Gc*HQHUDOeG Gc/DQJXDJH!DQGFKDQJHWKHODQJXDJH
G
/'07
+RPH
ǵȃȅȂǹ
ȆȡȠȕȠȜȒ
ʌȜȘȡȠijȠȡȚȫȞ
3-4
&'5%4+26+10
5HWXUQVWRWKHPDLQPHQXSDJH
ȆǼȇǿīȇǹĭdz
ȆȡȠȕȠȜȒ IJȘȢ ȖȡĮȝȝȒȢ ȕȠȒșİȚĮȢ țĮȚ ʌȜȘȡȠijȠȡȚȫȞ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȚȢ ıİȜȓįİȢ țĮȚ IJȘȞ
ȝʌĮIJĮȡȓĮ.
ȋȡȒıȘ
ǵȃȅȂǹ
ȆǼȇǿīȇǹĭdz
,
ȆȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ/
İʌȩȝİȞȘ
,
: ȂİIJĮțȓȞȘıȘ ıIJȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ ıİȜȓįĮ.
•
ǹȞ ʌĮIJȘșİȓ IJȠ [ ] țĮIJȐ IJȘ ȝİȖȑșȣȞıȘ ȝȚĮȢ ıİȜȓįĮȢ, Ș ʌȡȠȕȠȜȒ
ȝİIJĮțȚȞİȓIJĮȚ ıIJȘȞ ĮȡȤȒ IJȘȢ ıİȜȓįĮȢ.
•
Ȃİ țȜȚț ıIJȠ [ ] țĮIJȐ IJȘ ȝİȖȑșȣȞıȘ ȝȚĮȢ ıİȜȓįĮȢ, Ș ʌȡȠȕȠȜȒ ȝİIJĮțȚȞİȓIJĮȚ
ıIJȘȞ ĮȡȚıIJİȡȒ ʌȜİȣȡȐ IJȘȢ ıİȜȓįĮȢ.
: ȂİIJĮțȓȞȘıȘ ıIJȘȞ İʌȩȝİȞȘ ıİȜȓįĮ.
•
ǹȞ ʌĮIJȘșİȓ IJȠ [ ] țĮIJȐ IJȘ ȝİȖȑșȣȞıȘ ȝȚĮȢ ıİȜȓįĮȢ, Ș ʌȡȠȕȠȜȒ
ȝİIJĮțȚȞİȓIJĮȚ ıIJȠ IJȑȜȠȢ IJȘȢ ıİȜȓįĮȢ.
•
Ȃİ țȜȚț ıIJȠ [ ] țĮIJȐ IJȘ ȝİȖȑșȣȞıȘ ȝȚĮȢ ıİȜȓįĮȢ, Ș ʌȡȠȕȠȜȒ ȝİIJĮțȚȞİȓIJĮȚ
ıIJȘȞ įİȟȚȐ ʌȜİȣȡȐ IJȘȢ ıİȜȓįĮȢ.
ǼȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮʌİȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ IJȠȣ țȜİȚįȫȝĮIJȠȢ IJȦȞ țȠȣȝʌȚȫȞ.
•
ȀȜİȓįȦȝĮ
țȠȣȝʌȚȫȞ
ǹȞ İȞİȡȖȠʌȠȚȘșİȓ IJȠ țȜİȓįȦȝĮ țȠȣȝʌȚȫȞ, ĮʌİȞİȡȖȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ ȩȜĮ IJĮ
țȠȣȝʌȚȐ İțIJȩȢ Įʌȩ IJȠ [
•
].
ȀȡĮIJȒıIJİ ʌĮIJȘȝȑȞȠ IJȠ țȠȣȝʌȓ [
ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ.
] ȖȚĮ ȞĮ ĮʌİȞİȡȖȠʌȠȚȒıİIJİ IJȘ
ȂİȞȠȪ ȡȣșȝȓıİȦȞ ʌȡȠȕȠȜȒȢ İȖȖȡȐijȦȞ
Home
Zoom
Page Navigation
Page Map
: On
Aspect Ratio
īȚĮ ȞĮ ĮȞȠȓȟİIJİ IJȠ ʌĮȡȐșȣȡȠ IJȠȣ ȝİȞȠȪ ȡȣșȝȓıİȦȞ ʌȡȠȕȠȜȒȢ İȖȖȡȐijȦȞ, ʌĮIJȒıIJİ [
ȂǼȃȅǶ
] ȩIJĮȞ İȓȞĮȚ ĮȞȠȚȤIJȩ țȐʌȠȚȠ ȑȖȖȡĮijȠ.
ȆǼȇǿīȇǹĭdz
Home
ǼʌȚıIJȡȠijȒ ıIJȘȞ țȪȡȚĮ ıİȜȓįĮ IJȠȣ ȝİȞȠȪ.
Zoom
ȂİȖȑșȣȞıȘ Ȓ ıȝȓțȡȣȞıȘ İȞȩȢ İȖȖȡȐijȠȣ.
•
<Zoom In> : ȂİȖȑșȣȞıȘ İȖȖȡȐijȠȣ (ȕȒȝĮIJĮ 25% İȞIJȩȢ IJȠȣ İȪȡȠȣȢ 100% ~ 500%).
•
<Zoom Out> : ȈȝȓțȡȣȞıȘ İȞȩȢ İȖȖȡȐijȠȣ.
•
<Custom> : ȂİȖȑșȣȞıȘ Ȓ ıȝȓțȡȣȞıȘ IJȠȣ ʌĮȡĮșȪȡȠȣ țĮIJȐ țȐʌȠȚȠ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ ʌȠıȠıIJȩ.
•
<100%> - <200%> - <300%> - <400%> - <500%>
ǼȪȡȠȢ IJȚȝȫȞ IJȦȞ <Zoom In> țĮȚ <Zoom Out>: <100%> ȑȦȢ <500%>.
Page Navigation
ȂİIJȐȕĮıȘ ĮʌİȣșİȓĮȢ ıİ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ ıİȜȓįĮ.
•
Page Map
ȆȡȠȕȠȜȒ IJȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ ȝİȖȑșȣȞıȘȢ.
•
ȋȡȒıȘ
ǼȚıĮȖȐȖİIJİ ȑȞĮȞ ĮȡȚșȝȩ ıİȜȓįĮȢ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞIJĮȢ IJĮ țȠȣȝʌȚȐ [
], İȜȑȖȟIJİ IJȠȞ ĮȡȚșȝȩ
ıİȜȓįĮȢ ıIJȠ ʌĮȡȐșȣȡȠ ʌȡȠİʌȚıțȩʌȘıȘȢ ıIJȘȞ İʌȐȞȦ įİȟȚȐ ȖȦȞȓĮ IJȘȢ ȠșȩȞȘȢ țĮȚ, ıIJȘ ıȣȞȑȤİȚĮ,
İʌȚȜȑȟIJİ <Go> ȖȚĮ ȞĮ ȝİIJĮțȚȞȘșİȓIJİ ıIJȘ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ ıİȜȓįĮ.
<Off> - <On>
•
Ǿ ʌİȡȚȠȤȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ ȝȚĮȢ ıİȜȓįĮȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ ȝİȖİșȣȞșİȓ ȣʌȠįİȚțȞȪİIJĮȚ ıIJȠ ʌĮȡȐșȣȡȠ
<Page Map> ıIJȘȞ İʌȐȞȦ įİȟȚȐ ȖȦȞȓĮ IJȘȢ ȠșȩȞȘȢ.
•
ȉȠ ʌĮȡȐșȣȡȠ <Page Map> İȝijĮȞȓȗİIJĮȚ ȝȩȞȠ ĮȞ ȝȚĮ ıİȜȓįĮ ȑȤİȚ ȝİȖİșȣȞșİȓ.
3-4
ȂǼȃȅǶ
Aspect Ratio
Rotate
ȆǼȇǿīȇǹĭdz
•
<Fit to Screen> : ȆȡȠȕȠȜȒ İȞȩȢ İȖȖȡȐijȠȣ ʌȡȠıĮȡȝȠıȝȑȞȠȣ ıIJȚȢ įȚĮıIJȐıİȚȢ IJȘȢ ȠșȩȞȘȢ.
•
<Original Fit > : ȆȡȠȕȠȜȒ İȞȩȢ İȖȖȡȐijȠȣ ıIJȠ ĮȡȤȚțȩ IJȠȣ ȝȑȖİșȠȢ.
•
<Fit to Width> : ȆȡȠȕȠȜȒ İȞȩȢ İȖȖȡȐijȠȣ ʌȡȠıĮȡȝȠıȝȑȞȠȣ ıIJȠ ʌȜȐIJȠȢ IJȘȢ ȠșȩȞȘȢ.
•
<Fit to Height> : ȆȡȠȕȠȜȒ İȞȩȢ İȖȖȡȐijȠȣ ʌȡȠıĮȡȝȠıȝȑȞȠȣ ıIJȠ ȪȥȠȢ IJȘȢ ȠșȩȞȘȢ.
ȆİȡȚıIJȡȠijȒ İȞȩȢ İȖȖȡȐijȠȣ țĮIJȐ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ ȖȦȞȓĮ. ǼʌȚȜȑȟIJİ ȝȚĮ ȖȦȞȓĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞIJĮȢ IJĮ
țȠȣȝʌȚȐ [
•
] țĮȚ ʌĮIJȒıIJİ [
].
<0Û> - <90Û> - <180Û> - <270Û>
ȊʌȠıIJȘȡȓȗİIJĮȚ ȝȩȞȠȞ ıİ ȝȠȡijȒ PDF.
Encoding
īȚĮ ʌȡȠȕȠȜȒ İȞȩȢ ĮȡȤİȓȠȣ (.TXT) ȤȦȡȓȢ ĮȜȜȠȓȦıȘ ȤĮȡĮțIJȒȡȦȞ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚȜȑȟİIJİ IJȘȞ ĮȡȤȚțȒ
ȖȜȫııĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒșȘțİ ȖȚĮ IJȘ įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ IJȠȣ ĮȡȤİȓȠȣ.
•
Videoclip
<Korean> - <Central Europe> - <Cyrillic> - <Baltic> - <Greek> - <Turkish> - <Hebrew> - <Arabic>
- <Latin> - <Vietnam> - <Germany> - <Français> - <Norway> - <Thai> - <Japanese> <Simplified Chinese GBK> - <Traditional Chinese Big5>
(ʌ.Ȥ.: īȚĮ ʌȡȠȕȠȜȒ İȞȩȢ ĮȡȤİȓȠȣ țİȚȝȑȞȠȣ ıIJĮ īİȡȝĮȞȚțȐ, İʌȚȜȑȟIJİ <Germany>)
•
īȚĮ ȠȡȚıȝȑȞİȢ Įʌȩ IJȚȢ İȣȡȦʌĮȧțȑȢ ȤȫȡİȢ IJȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȠȚ ȖȜȫııİȢ įİȞ İȝijĮȞȓȗȠȞIJĮȚ ıIJȘ
ȜȓıIJĮ, İʌȚȜȑȟIJİ <Central Europe>.
•
ȉĮ ĮȡȤİȓĮ ʌȠȣ įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞIJĮȚ ıIJĮ ǹȖȖȜȚțȐ įİȞ ȤȡİȚȐȗȠȞIJĮȚ țȦįȚțȠʌȠȓȘıȘ.
ǹȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ İȞȩȢ ȕȓȞIJİȠ Įʌȩ ıȪȞįİıȘ ıİ ȑȞĮ ĮȡȤİȓȠ PowerPoint (.ppt Ȓ .pptx).
ǹȣIJȩ İȞİȡȖȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȝȩȞȠ ȩIJĮȞ IJȠ ıȣȞįİįİȝȑȞȠ ĮȡȤİȓȠ ȕȓȞIJİȠ ȕȡȓıțİIJĮȚ ıIJȠȞ ȓįȚȠ ijȐțİȜȠ ȝİ IJȠ
ĮȞIJȓıIJȠȚȤȠ ĮȡȤİȓȠ PowerPoint (.ppt Ȓ .pptx).
3-4
•
ȅ ȤȡȩȞȠȢ ĮȞȠȓȖȝĮIJȠȢ İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌȚȠ ȝİȖȐȜȠȢ ȖȚĮ IJĮ ȝİȖȐȜĮ ĮȡȤİȓĮ.
•
ȉȠ ʌȡȠȧȩȞ ĮȣIJȩ İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ȝȘ ȜİȚIJȠȣȡȖİȓ ıȦıIJȐ ȩIJĮȞ țȐʌȠȚȠ ĮȡȤİȓȠ įİȞ ʌȜȘȡȠȓ IJȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮijȑȢ Ȓ İȓȞĮȚ
țĮIJİıIJȡĮȝȝȑȞȠ.
•
ǹȣIJȩ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ȝȘ ȜİȚIJȠȣȡȖİȓ ȩIJĮȞ țȐʌȠȚȠ ĮȡȤİȓȠ ʌİȡȚȑȤİȚ ȣʌİȡȕȠȜȚțȩ ȩȖțȠ įİįȠȝȑȞȦȞ ȖȚĮ ȞĮ
ʌȡȠȕȜȘșİȓ ıIJȘȞ ȠșȩȞȘ.
(īȚĮ ʌĮȡȐįİȚȖȝĮ, ȣʌİȡȕȠȜȚțȩȢ ȩȖțȠȢ įİįȠȝȑȞȦȞ ıİ ȝȓĮ ıİȜȓįĮ İȞȩȢ ĮȡȤİȓȠȣ Excel.)
•
ǹȣIJȩ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ ȣʌȠıIJȘȡȓȗİȚ ȝȩȞȠ ȝȓĮ ȖȡĮȝȝĮIJȠıİȚȡȐ. ǹȞ țȐʌȠȚĮ ȠșȩȞȘ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓ ȐȜȜİȢ ȖȡĮȝȝĮIJȠıİȚȡȑȢ, Ș
İȚțȩȞĮ ʌȠȣ ʌȡȠȕȐȜȜİIJĮȚ Įʌȩ IJȠ Media Play İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ įȚĮijȠȡİIJȚțȒ Įʌȩ IJȘȞ ĮȡȤȚțȒ İȚțȩȞĮ.
īȚĮ ʌĮȡȐįİȚȖȝĮ: 1. Ǿ șȑıȘ ȝȚĮȢ ĮȜȜĮȖȒȢ ȖȡĮȝȝȒȢ ıİ țȐʌȠȚĮ ʌȡȩIJĮıȘ İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ įȚĮijȠȡİIJȚțȒ. 2. ǼȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ĮȜȜȐȟİȚ Ș șȑıȘ ȝȚĮȢ ĮȜȜĮȖȒȢ ıİȜȓįĮȢ ıİ ȑȞĮ ȑȖȖȡĮijȠ MS Word. Ȉİ ĮȣIJȒȞ IJȘȞ ʌİȡȓʌIJȦıȘ,
İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ȝȘȞ İȝijĮȞȓȗİIJĮȚ ȠȜȩțȜȘȡȠ IJȠ ȑȖȖȡĮijȠ, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ IJȚȢ ȚįȚȩIJȘIJİȢ įȚȐIJĮȟȘȢ ȖȚĮ IJȠ <ǼȚțȩȞĮ>, <ȈȤȒȝĮIJĮ>
Ȓ <ǹȞIJȚțİȓȝİȞȠ> ıIJȠ MS Word. (īȚĮ ʌİȡȚııȩIJİȡİȢ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȚȢ ȚįȚȩIJȘIJİȢ įȚȐIJĮȟȘȢ, ĮȞĮIJȡȑȟIJİ ıIJȠ
İȖȤİȚȡȓįȚȠ IJȠȣ MS Word.)
•
ǼȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ȝȘȞ ȣʌȠıIJȘȡȓȗȠȞIJĮȚ ȠȡȚıȝȑȞİȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓİȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȚ ıIJȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȒ ıĮȢ, ȩʌȦȢ ȠȚ
ȜİȚIJȠȣȡȖȓİȢ PowerPoint: ȀȓȞȘıȘ, 3ǻ, Smart Art, ȊʌİȡıȪȞįİıȘ, ǻȚĮijȐȞİȚĮ țĮȚ ǻȚĮȕȐșȝȚıȘ (ȕȐșȠȢ ȤȡȫȝĮIJȠȢ: 16
bit).
•
ȉȠ ʌȡȠȧȩȞ ĮȣIJȩ įİȞ ȣʌȠıIJȘȡȓȗİȚ ȝȠȞȐįİȢ țȡȣʌIJȠȖȡĮijȘȝȑȞĮ ĮȡȤİȓĮ (DRM).
ȋȡȒıȘ
Videos
Documents
Videos
Photos
Music
Settings
ȂʌȠȡİȓIJİ ȞĮ ĮʌȠȜĮȪıİIJİ IJĮ ĮȡȤİȓĮ ȕȓȞIJİȠ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮʌȠșȘțİȣȝȑȞĮ ıIJȠ <Internal Memory>, ıIJȠ <USB> Ȓ ıIJȠ <MicroSD
Card>.
ȂİȞȠȪ Videos
Video.avi
Play Time
File Size
Date
: 00:27:34
: 351.4 MB
: 04.12.2010
Home
Copy
Delete
Select Multiple Files
Select Storage Device
īȚĮ ȞĮ ĮȞȠȓȟİIJİ IJȠ ʌĮȡȐșȣȡȠ IJȠȣ ȝİȞȠȪ Videos, ʌĮIJȒıIJİ [
] ıIJȘ ıİȜȓįĮ ȜȓıIJĮȢ ĮȡȤİȓȦȞ ȕȓȞIJİȠ.
ǹȞȐȜȠȖĮ ȝİ IJȘȞ IJȡȑȤȠȣıĮ ȡȪșȝȚıȘ ȖȜȫııĮȢ, IJȠ ȩȞȠȝĮ IJȠȣ ijĮțȑȜȠȣ Ȓ IJȦȞ ĮȡȤİȓȦȞ İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ İȝijĮȞȓȗİIJĮȚ
ĮȜȜȠȚȦȝȑȞȠ. Ȉİ ĮȣIJȒȞ IJȘȞ ʌİȡȓʌIJȦıȘ, ȝİIJĮȕİȓIJİ ıIJȠ <Settings> ĺ <General> ĺ <Language> țĮȚ ĮȜȜȐȟIJİ IJȘ ȖȜȫııĮ.
ȂǼȃȅȊ
ȋȡȒıȘ
ȆǼȇǿīȇǹĭdz
Home
ǼʌȚıIJȡȠijȒ ıIJȘȞ țȪȡȚĮ ıİȜȓįĮ IJȠȣ ȝİȞȠȪ.
Copy
ǹȞIJȚȖȡĮijȒ İȞȩȢ ȕȓȞIJİȠ Įʌȩ IJȘȞ İȟȦIJİȡȚțȒ ȝȞȒȝȘ ıIJȠ <Internal Memory> Ȓ ĮȞIJȓıIJȡȠijĮ, ȩIJĮȞ İȓȞĮȚ
ıȣȞįİįİȝȑȞȘ ȝȚĮ İȟȦIJİȡȚțȒ ıȣıțİȣȒ ȝȞȒȝȘȢ (<USB>/<MicroSD card>).
Delete
ǻȚĮȖȡĮijȒ İȞȩȢ ĮȡȤİȓȠȣ ȕȓȞIJİȠ ıIJȠ <Internal Memory> Ȓ ıIJȘȞ İȟȦIJİȡȚțȒ ȝȞȒȝȘ (<USB>/<MicroSD
Card>).
3-4
ȂǼȃȅȊ
ȆǼȇǿīȇǹĭdz
Select Multiple
Files
ǼʌȚȜȠȖȒ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ ĮȡȤİȓȦȞ ȕȓȞIJİȠ țĮȚ İțIJȑȜİıȘ IJȠȣ <Play>, IJȠȣ <Copy> Ȓ IJȠȣ <Delete> ıİ ȩȜĮ
IJĮȣIJȩȤȡȠȞĮ.
Videos
Internal Memory½Video.avi
1/2
Title
Play
All
doc (0)
Copy
music (0)
Delete
photo (0)
video (0)
Reset
Video.AVI
Play, Copy, Delete: Apply each action to selected
Reset: Cancel all selections
2 File(s) selected.
Select
Return
Select All
ȂİIJĮțȚȞȘșİȓIJİ ıIJȠ ĮȡȤİȓȠ ȕȓȞIJİȠ ʌȠȣ șȑȜİIJİ ȞĮ İʌȚȜȑȟİIJİ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞIJĮȢ IJĮ țȠȣȝʌȚȐ [
ʌĮIJȒıIJİ [ ].
•
•
ǻȓʌȜĮ ıIJȠ İʌȚȜİȖȝȑȞȠ ȕȓȞIJİȠ İȝijĮȞȓȗİIJĮȚ ȑȞĮ ıȘȝȐįȚ İʌȚȜȠȖȒȢ (
•
Ȃİ IJȠ ʌȐIJȘȝĮ IJȠȣ țȠȣȝʌȚȠȪ [
] țĮȚ
).
] țȐȞİIJİ Ȓ țĮIJĮȡȖİȓIJİ ȝȚĮ İʌȚȜȠȖȒ.
•
īȚĮ ȞĮ İʌȚȜȑȟİIJİ ȩȜĮ IJĮ ĮȡȤİȓĮ ȕȓȞIJİȠ ıİ ȑȞĮȞ ijȐțİȜȠ, ʌĮIJȒıIJİ [
•
ȂʌȠȡİȓIJİ ȞĮ İʌȚȜȑȟİIJİ ʌȠȜȜĮʌȜȐ ĮȡȤİȓĮ ȕȓȞIJİȠ İʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȢ IJȘȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ
įȚĮįȚțĮıȓĮ.
].
<Play> : ǹȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ IJȦȞ İʌȚȜİȖȝȑȞȦȞ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ ĮȡȤİȓȦȞ ȕȓȞIJİȠ.
Ǿ ıİȚȡȐ ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȚȜİȖİȓ ıIJȠ ȝİȞȠȪ ȡȣșȝȓıİȦȞ ʌȡȠȕȠȜȒȢ ȕȓȞIJİȠ.
Select Storage
Device
•
<Copy> : ǹȞIJȚȖȡĮijȒ IJȦȞ İʌȚȜİȖȝȑȞȦȞ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ ĮȡȤİȓȦȞ ȕȓȞIJİȠ.
•
<Delete> : ǻȚĮȖȡĮijȒ IJȦȞ İʌȚȜİȖȝȑȞȦȞ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ ĮȡȤİȓȦȞ ȕȓȞIJİȠ.
•
<Reset> : ǹțȪȡȦıȘ ȩȜȦȞ IJȦȞ İʌȚȜȠȖȫȞ.
ȂİIJĮțȓȞȘıȘ ĮʌİȣșİȓĮȢ ıİ țȐʌȠȚĮ ȐȜȜȘ ıȣıțİȣȒ ȝȞȒȝȘȢ, ȩIJĮȞ İȓȞĮȚ ıȣȞįİįİȝȑȞȘ ȝȚĮ İȟȦIJİȡȚțȒ
ıȣıțİȣȒ ȝȞȒȝȘȢ (<USB>/<MicroSD card>).
ȂİȞȠȪ İȜȑȖȤȠȣ ȕȓȞIJİȠ
Video.avi
00:02:20 / 00:27:34
Pause
ǵȃȅȂǹ
/
3-4
Volume
Prev/Next
ȆǼȇǿīȇǹĭdz
Play/Pause
ǹȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ Ȓ ʌĮȪıȘ İȞȩȢ ȕȓȞIJİȠ.
Volume
DzȜİȖȤȠȢ IJȘȢ ȑȞIJĮıȘȢ IJȠȣ ȒȤȠȣ.
ȋȡȒıȘ
ǵȃȅȂǹ
ȆǼȇǿīȇǹĭdz
: ǹȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ IJȠȣ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȠȣ ȕȓȞIJİȠ.
ȀȡĮIJȒıIJİ ʌĮIJȘȝȑȞȠ IJȠ [
/
] ȖȚĮ țȓȞȘıȘ IJȠȣ ȕȓȞIJİȠ ʌȡȠȢ IJĮ ʌȓıȦ (REW
).
: ǹȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ IJȠȣ İʌȩȝİȞȠȣ ȕȓȞIJİȠ.
Prev/Next
•
ȀȡĮIJȒıIJİ ʌĮIJȘȝȑȞȠ IJȠ [
İȝʌȡȩȢ (REW
).
] ȖȚĮ ȖȡȒȖȠȡȘ țȓȞȘıȘ IJȠȣ ȕȓȞIJİȠ ʌȡȠȢ IJĮ
•
Ǿ IJĮȤȪIJȘIJĮ țȓȞȘıȘȢ ʌȡȠȢ IJĮ ʌȓıȦ ȝİȚȫȞİIJĮȚ ıİ x2, x4, x8 țĮȚ x16 ıİ
įȚĮıIJȒȝĮIJĮ IJȦȞ 2 įİȣIJİȡȠȜȑʌIJȦȞ.
ǼȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮʌİȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ IJȠȣ țȜİȚįȫȝĮIJȠȢ IJȦȞ țȠȣȝʌȚȫȞ.
ȀȜİȓįȦȝĮ
țȠȣȝʌȚȫȞ
•
ǹȞ İȞİȡȖȠʌȠȚȘșİȓ IJȠ țȜİȓįȦȝĮ țȠȣȝʌȚȫȞ, ĮʌİȞİȡȖȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ ȩȜĮ IJĮ
țȠȣȝʌȚȐ İțIJȩȢ Įʌȩ IJȠ [
•
].
ȀȡĮIJȒıIJİ ʌĮIJȘȝȑȞȠ IJȠ țȠȣȝʌȓ [
ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ.
] ȖȚĮ ȞĮ ĮʌİȞİȡȖȠʌȠȚȒıİIJİ IJȘ
ȂİȞȠȪ ȡȣșȝȓıİȦȞ ʌȡȠȕȠȜȒȢ ȕȓȞIJİȠ
Home
Play Mode
: All videos
Play Order
: Normal
Repeat
: On
Subtitle Setting
: On
īȚĮ ȞĮ ĮȞȠȓȟİIJİ IJȠ ȝİȞȠȪ ȡȣșȝȓıİȦȞ ʌȡȠȕȠȜȒȢ ȕȓȞIJİȠ, ʌĮIJȒıIJİ [
ȂǼȃȅȊ
Home
Play Mode
Play Order
Repeat
ȆǼȇǿīȇǹĭdz
ǼʌȚıIJȡȠijȒ ıIJȘȞ țȪȡȚĮ ıİȜȓįĮ IJȠȣ ȝİȞȠȪ.
•
<All videos>: ǹȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ ȩȜȦȞ IJȦȞ ĮȡȤİȓȦȞ ȕȓȞIJİȠ ȝİ ıİȚȡȐ ȠȞȩȝĮIJȠȢ ĮȡȤİȓȠȣ.
•
<Videos in folder> : ǹȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ ȩȜȦȞ IJȦȞ ĮȡȤİȓȦȞ ȕȓȞIJİȠ Įʌȩ ȑȞĮȞ ijȐțİȜȠ ȝİ ıİȚȡȐ ȠȞȩȝĮIJȠȢ
ĮȡȤİȓȠȣ.
•
<One video> : ǹȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ ȝȩȞȠ IJȠȣ İʌȚȜİȖȝȑȞȠȣ ȝİȝȠȞȦȝȑȞȠȣ ȕȓȞIJİȠ.
ǼʌȚȜȠȖȒ IJȘȢ ıİȚȡȐȢ ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒȢ IJȦȞ ȕȓȞIJİȠ.
•
<Normal> : ǹȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ IJȦȞ ȕȓȞIJİȠ ȝİ ıİȚȡȐ ȠȞȩȝĮIJȠȢ ĮȡȤİȓȠȣ.
•
<Shuffle> : ǹȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ IJȦȞ ȕȓȞIJİȠ ȝİ IJȣȤĮȓĮ ıİȚȡȐ.
ǼʌȚȜȠȖȒ IJȠȣ ĮȞ șĮ ĮȞĮʌĮȡȐȖİIJĮȚ İʌĮȞİȚȜȘȝȝȑȞĮ ȑȞĮ ȕȓȞIJİȠ.
•
Subtitle Setting
ȋȡȒıȘ
<Off> - <On>
ǼʌȚȜȠȖȒ IJȘȢ ȖȜȫııĮȢ ȣʌȠIJȓIJȜȦȞ.
•
Subtitle
Background
<Off> - <On>
ǼʌȚȜȠȖȒ IJȠȣ ĮȞ șĮ İȝijĮȞȓȗȠȞIJĮȚ ȣʌȩIJȚIJȜȠȚ țĮIJȐ IJȘȞ ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ İȞȩȢ ȕȓȞIJİȠ.
•
Subtitle Language
] țĮIJȐ IJȘȞ ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ ȕȓȞIJİȠ.
(QJOLVK!'HXWVFK!1HGHUODQGV!(VSDxRO!)UDQoDLV!,WDOLano!
6YHQVND!3RUWXJXrV!ƧNJLjLjǁƿǀ!7UNoH!ㅔԧЁ᭛!ଞ˲߭!
ǼʌȚȜȠȖȒ IJȠȣ ĮȞ ȠȚ ȣʌȩIJȚIJȜȠȚ șĮ ȑȤȠȣȞ ijȩȞIJȠ.
•
<Off> - <On>
3-4
ȂǼȃȅȊ
Subtitle Sync
ȆǼȇǿīȇǹĭdz
ǻȚȩȡșȦıȘ IJȦȞ ȣʌȠIJȓIJȜȦȞ, ĮȞ įİȞ İȓȞĮȚ ıȣȖȤȡȠȞȚıȝȑȞȠȚ ȝİ IJȠ ȕȓȞIJİȠ.
•
<-0.5s> - <+0.5s>
ǻİȞ ȣʌȠıIJȘȡȓȗİIJĮȚ ȖȚĮ ĮȡȤİȓĮ ȕȓȞIJİȠ ȝİ İıȦIJİȡȚțȠȪȢ ȣʌȠIJȓIJȜȠȣȢ.
Subtitle Position
ǼʌȚȜȠȖȒ IJȘȢ șȑıȘȢ IJȦȞ ȣʌȠIJȓIJȜȦȞ.
•
Subtitle Font Size
ǼʌȚȜȠȖȒ IJȠȣ ȝİȖȑșȠȣȢ IJȦȞ ȣʌȠIJȓIJȜȦȞ.
•
Subtitle Font Color
<Up> - <Down> - <Reset>
<Small> - <Middle> - <Large>
ǼʌȚȜȠȖȒ İȞȩȢ ȤȡȫȝĮIJȠȢ ȖȡĮȝȝĮIJȠıİȚȡȐȢ ȖȚĮ IJȠȣȢ ȣʌȠIJȓIJȜȠȣȢ.
•
<White> - <Black> - <Red> - <Green> - <Blue> - <Yellow>
•
ȉȠ ȕȓȞIJİȠ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮșȑIJİȚ İȟȦIJİȡȚțȠȪȢ ȣʌȠIJȓIJȜȠȣȢ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ IJȠȣȢ ȕȜȑʌİIJİ ȩIJĮȞ İȓȞĮȚ İȞİȡȖȠʌȠȚȘȝȑȞȠ IJȠ
ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȩ ȊʌȩIJȚIJȜȠȚ.
•
ǹȞĮIJȡȑȟIJİ ıIJȠȞ ʌȓȞĮțĮ ȖȚĮ IJȠȣȢ ȣʌȠıIJȘȡȚȗȩȝİȞȠȣȢ IJȪʌȠȣȢ ĮȡȤİȓȦȞ ȣʌȠIJȓIJȜȦȞ. ǹȞĮIJȡȑȟIJİ ıIJȘȞ İȞȩIJȘIJĮ
"ȊʌȠıIJȘȡȚȗȩȝİȞİȢ ȝȠȡijȑȢ ĮȡȤİȓȦȞ".
•
ȉĮ ĮȡȤİȓĮ ȣʌȠIJȓIJȜȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȕȡȓıțȠȞIJĮȚ ıIJȠȞ ȓįȚȠ țĮIJȐȜȠȖȠ ȝİ IJȠ ĮȡȤİȓȠ ȕȓȞIJİȠ.
Photos
Documents
Videos
Photos
Music
Settings
ȂʌȠȡİȓIJİ ȞĮ ĮʌȠȜĮȪıİIJİ ȝȚĮ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ įȚĮijĮȞİȚȫȞ IJȦȞ ĮȡȤİȓȦȞ İȚțȩȞĮȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮʌȠșȘțİȣȝȑȞĮ ıIJȠ <Internal Memory>,
ıIJȠ <USB> Ȓ ıIJȠ <MicroSD Card>.
ȂİȞȠȪ Photos
Picture.jpg
Photo Size
File Size
Date
: 600 x 788
: 121.4 KB
: 04.12.2010
Home
Copy
Delete
Select Multiple Files
Select Storage Device
īȚĮ ȞĮ ĮȞȠȓȟİIJİ IJȠ ʌĮȡȐșȣȡȠ IJȠȣ ȝİȞȠȪ Photos, ʌĮIJȒıIJİ [
] ıIJȘȞ ȠșȩȞȘ ȜȓıIJĮȢ ĮȡȤİȓȦȞ ijȦIJȠȖȡĮijȚȫȞ.
ǹȞȐȜȠȖĮ ȝİ IJȘȞ IJȡȑȤȠȣıĮ ȡȪșȝȚıȘ ȖȜȫııĮȢ, IJȠ ȩȞȠȝĮ IJȠȣ ijĮțȑȜȠȣ Ȓ IJȦȞ ĮȡȤİȓȦȞ İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ İȝijĮȞȓȗİIJĮȚ
ĮȜȜȠȚȦȝȑȞȠ. Ȉİ ĮȣIJȒȞ IJȘȞ ʌİȡȓʌIJȦıȘ, ȝİIJĮȕİȓIJİ ıIJȠ <Settings> ĺ <General> ĺ <Language> țĮȚ ĮȜȜȐȟIJİ IJȘ ȖȜȫııĮ.
3-4
ȋȡȒıȘ
ȂǼȃȅȊ
ȆǼȇǿīȇǹĭdz
Home
ǼʌȚıIJȡȠijȒ ıIJȘȞ țȪȡȚĮ ıİȜȓįĮ IJȠȣ ȝİȞȠȪ.
Copy
ǹȞIJȚȖȡĮijȒ ijȦIJȠȖȡĮijȚȫȞ Įʌȩ IJȘȞ İȟȦIJİȡȚțȒ ȝȞȒȝȘ ıIJȠ <Internal Memory> Ȓ ĮȞIJȓıIJȡȠijĮ, ȩIJĮȞ İȓȞĮȚ
ıȣȞįİįİȝȑȞȘ ȝȚĮ İȟȦIJİȡȚțȒ ıȣıțİȣȒ ȝȞȒȝȘȢ (<USB>/<MicroSD card>).
Delete
ǻȚĮȖȡĮijȒ ijȦIJȠȖȡĮijȚȫȞ ıIJȠ <Internal Memory> Ȓ ıIJȘȞ İȟȦIJİȡȚțȒ ȝȞȒȝȘ (<USB>/<MicroSD Card>).
Select Multiple
Files
ǼʌȚȜȠȖȒ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ ĮȡȤİȓȦȞ ijȦIJȠȖȡĮijȚȫȞ țĮȚ ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ IJȦȞ ĮȡȤİȓȦȞ ȝİ IJȠ <Slideshow>/
İțIJȑȜİıȘ IJȠȣ <Copy> Ȓ IJȠȣ <Delete> ıİ ȩȜĮ IJĮȣIJȩȤȡȠȞĮ.
Photos
Internal Memory½Picture.jpg
doc
music
2/2
photo
video
Slideshow
Copy
Delete
Reset
Slideshow, Copy, Delete: Apply each action to selected
Reset: Cancel all selections
2 File(s) selected
Select
Return
Select All
ȂİIJĮțȚȞȘșİȓIJİ ıIJȘ ijȦIJȠȖȡĮijȓĮ ʌȠȣ șȑȜİIJİ ȞĮ İʌȚȜȑȟİIJİ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞIJĮȢ IJĮ țȠȣȝʌȚȐ [
ʌĮIJȒıIJİ [ ].
•
•
ȈIJȘȞ İʌȚȜİȖȝȑȞȘ ijȦIJȠȖȡĮijȓĮ İȝijĮȞȓȗİIJĮȚ ȑȞĮ ıȘȝȐįȚ İʌȚȜȠȖȒȢ (
•
Ȃİ IJȠ ʌȐIJȘȝĮ IJȠȣ țȠȣȝʌȚȠȪ [
•
īȚĮ ȞĮ İʌȚȜȑȟİIJİ ȩȜİȢ IJȚȢ ijȦIJȠȖȡĮijȓİȢ ıİ ȑȞĮȞ ijȐțİȜȠ, ʌĮIJȒıIJİ [
•
ȂʌȠȡİȓIJİ ȞĮ İʌȚȜȑȟİIJİ ʌȠȜȜĮʌȜȑȢ ijȦIJȠȖȡĮijȓİȢ İʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȢ IJȘȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ
įȚĮįȚțĮıȓĮ.
] țĮȚ
).
] țȐȞİIJİ Ȓ țĮIJĮȡȖİȓIJİ ȝȚĮ İʌȚȜȠȖȒ.
].
<Slideshow> : ǹȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ IJȦȞ İʌȚȜİȖȝȑȞȦȞ ĮȡȤİȓȦȞ ijȦIJȠȖȡĮijȚȫȞ ıİ ȝȚĮ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ
įȚĮijĮȞİȚȫȞ.
Ǿ ıİȚȡȐ ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȚȜİȖİȓ ıIJȠ ȝİȞȠȪ ȡȣșȝȓıİȦȞ ʌȡȠȕȠȜȒȢ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘȢ
įȚĮijĮȞİȚȫȞ.
Select Storage
Device
•
<Copy> : ǹȞIJȚȖȡĮijȒ IJȦȞ İʌȚȜİȖȝȑȞȦȞ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ ĮȡȤİȓȦȞ ijȦIJȠȖȡĮijȚȫȞ.
•
<Delete> : ǻȚĮȖȡĮijȒ IJȦȞ İʌȚȜİȖȝȑȞȦȞ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ ĮȡȤİȓȦȞ ijȦIJȠȖȡĮijȚȫȞ.
•
<Reset> : ǹțȪȡȦıȘ ȩȜȦȞ IJȦȞ İʌȚȜȠȖȫȞ.
ȂİIJĮțȓȞȘıȘ ĮʌİȣșİȓĮȢ ıİ țȐʌȠȚĮ ȐȜȜȘ ıȣıțİȣȒ ȝȞȒȝȘȢ, ȩIJĮȞ İȓȞĮȚ ıȣȞįİįİȝȑȞȘ ȝȚĮ İȟȦIJİȡȚțȒ
ıȣıțİȣȒ ȝȞȒȝȘȢ (<USB>/<MicroSD card>).
īȚĮ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıİIJİ IJȠ ȝİȞȠȪ Photos ıİ ȝȚĮ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ, ĮʌȠșȘțİȪıIJİ ȑȞĮ ĮȡȤİȓȠ ȖİȞȚțȠȪ İȖȖȡȐijȠȣ ȦȢ ĮȡȤİȓȠ
İȚțȩȞĮȢ ıİ ȝȚĮ İȟȦIJİȡȚțȒ ıȣıțİȣȒ ȝȞȒȝȘȢ (ıȣıțİȣȒ ȝȞȒȝȘȢ USB Ȓ țȐȡIJĮ microSD).
īȚĮ ʌĮȡȐįİȚȖȝĮ,1 ȂİIJĮIJȡȠʌȒ ĮȡȤİȓȦȞ .ppt (Microsoft Powerpoint) ıİ ĺ .jpg / .bmp / .gif
2. ȂİIJĮIJȡȑȥIJİ IJĮ ĮȡȤİȓĮ .pdf (Adobe Acrobat) ıİ ĺ .jpg
ȆȡȠıȠȤȒ: ĭȡȠȞIJȓıIJİ ȞĮ ĮʌȠșȘțİȪıİIJİ IJĮ ĮȡȤİȓĮ İȚțȩȞĮȢ ȝİ IJȘ ıİȚȡȐ ʌȠȣ șȑȜİIJİ ȞĮ IJĮ ʌĮȡȠȣıȚȐıİIJİ.
ȋȡȒıȘ
3-4
ȂİȞȠȪ İȜȑȖȤȠȣ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘȢ įȚĮijĮȞİȚȫȞ
Picture.jpg
11.04.2010
ȅȃȅȂǹ
ȆǼȇǿīȇǹĭdz
Play/Pause
ȆȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ/
İʌȩȝİȞȘ
ǹȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ Ȓ ʌĮȪıȘ ȝȚĮȢ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘȢ įȚĮijĮȞİȚȫȞ.
: ȆȡȠȕȠȜȒ IJȘȢ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘȢ ijȦIJȠȖȡĮijȓĮȢ.
: ȆȡȠȕȠȜȒ IJȘȢ İʌȩȝİȞȘȢ ijȦIJȠȖȡĮijȓĮȢ.
ǼȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮʌİȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ IJȠȣ țȜİȚįȫȝĮIJȠȢ IJȦȞ țȠȣȝʌȚȫȞ.
ȀȜİȓįȦȝĮ
țȠȣȝʌȚȫȞ
•
ǹȞ İȞİȡȖȠʌȠȚȘșİȓ IJȠ țȜİȓįȦȝĮ țȠȣȝʌȚȫȞ, ĮʌİȞİȡȖȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ ȩȜĮ IJĮ
țȠȣȝʌȚȐ İțIJȩȢ Įʌȩ IJȠ [
•
].
ȀȡĮIJȒıIJİ ʌĮIJȘȝȑȞȠ IJȠ țȠȣȝʌȓ [
ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ.
] ȖȚĮ ȞĮ ĮʌİȞİȡȖȠʌȠȚȒıİIJİ IJȘ
ȂİȞȠȪ ȡȣșȝȓıİȦȞ ʌȡȠȕȠȜȒȢ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘȢ įȚĮijĮȞİȚȫȞ
Home
Rotate
Slideshow Transition
: Mosaic
Slideshow Speed
: Fast
Slideshow Mode
: All photos
īȚĮ ȞĮ ĮȞȠȓȟİIJİ IJȠ ȝİȞȠȪ ȡȣșȝȓıİȦȞ ʌȡȠȕȠȜȒȢ ijȦIJȠȖȡĮijȚȫȞ, ʌĮIJȒıIJİ [ ] țĮIJȐ IJȘȞ ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ ȝȚĮȢ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘȢ
įȚĮijĮȞİȚȫȞ. ǻȚĮțȩʌIJİIJĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ș ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ įȚĮijĮȞİȚȫȞ țĮȚ İȝijĮȞȓȗİIJĮȚ IJȠ ȝİȞȠȪ.
ȂǼȃȅȊ
ȆǼȇǿīȇǹĭdz
Home
ǼʌȚıIJȡȠijȒ ıIJȘȞ țȪȡȚĮ ıİȜȓįĮ IJȠȣ ȝİȞȠȪ.
Rotate
ȆİȡȚıIJȡȠijȒ ȝȚĮȢ ijȦIJȠȖȡĮijȓĮȢ țĮIJȐ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ ȖȦȞȓĮ. ǼʌȚȜȑȟIJİ ȝȚĮ ȖȦȞȓĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞIJĮȢ IJĮ
țȠȣȝʌȚȐ [
•
Slideshow
Transition
Slideshow Speed
Slideshow Mode
3-4
] țĮȚ ʌĮIJȒıIJİ [
].
<0Û> - <90Û> - <180Û> - <270Û>
ǼʌȚȜȠȖȒ İȞȩȢ İijȑ ĮȜȜĮȖȒȢ ijȦIJȠȖȡĮijȓĮȢ, ȖȚĮ İȚıĮȖȦȖȒ ıİ ȝȚĮ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ įȚĮijĮȞİȚȫȞ.
•
<No Effect> - <Mosaic> - <Blind> - <Clock>
ǼʌȚȜȠȖȒ IJȘȢ IJĮȤȪIJȘIJĮȢ ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ȝȚĮȢ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘȢ įȚĮijĮȞİȚȫȞ.
•
<Fast> - <Normal> - <Slow>
•
<All photos> : ǹȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ ȩȜȦȞ IJȦȞ ĮȡȤİȓȦȞ İȚțȩȞĮȢ ȝİ ıİȚȡȐ ȠȞȩȝĮIJȠȢ ĮȡȤİȓȠȣ.
•
<Photos in folder> : ǹȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ ȩȜȦȞ IJȦȞ ĮȡȤİȓȦȞ İȚțȩȞĮȢ Įʌȩ ȑȞĮȞ ijȐțİȜȠ ȝİ ıİȚȡȐ
ȠȞȩȝĮIJȠȢ ĮȡȤİȓȠȣ.
•
<One photo> : ǹȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ ȝȩȞȠ IJȘȢ İʌȚȜİȖȝȑȞȘȢ ȝİȝȠȞȦȝȑȞȘȢ ijȦIJȠȖȡĮijȓĮȢ.
ȋȡȒıȘ
ȂǼȃȅȊ
Slideshow Order
Aspect Ratio
ȆǼȇǿīȇǹĭdz
ǼʌȚȜȠȖȒ IJȘȢ ıİȚȡȐȢ ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ȝȚĮȢ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘȢ įȚĮijĮȞİȚȫȞ.
•
<Normal> : ǹȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ IJȦȞ ijȦIJȠȖȡĮijȚȫȞ ȝİ ıİȚȡȐ ȠȞȩȝĮIJȠȢ ĮȡȤİȓȠȣ.
•
<Shuffle> : ǹȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ IJȦȞ ijȦIJȠȖȡĮijȚȫȞ ȝİ IJȣȤĮȓĮ ıİȚȡȐ.
•
<Original Fit > : ȆȡȠȕȠȜȒ ȝȚĮȢ ijȦIJȠȖȡĮijȓĮȢ ȝȚțȡȩIJİȡȘȢ Įʌȩ IJȠ ʌĮȡȐșȣȡȠ ıIJȠ ʌȡȦIJȩIJȣʌȠ
ȝȑȖİșȩȢ IJȘȢ Ȓ ıȝȓțȡȣȞıȘ ȝȚĮȢ ijȦIJȠȖȡĮijȓĮȢ ȝİȖĮȜȪIJİȡȘȢ Įʌȩ IJȠ ʌĮȡȐșȣȡȠ ıİ țĮȞȠȞȚțȒ ĮȞĮȜȠȖȓĮ
ȝİ IJȚȢ įȚĮıIJȐıİȚȢ IJȘȢ ȠșȩȞȘȢ.
•
<Auto Fit> : ǹȜȜĮȖȒ IJȦȞ įȚĮıIJȐıİȦȞ ȝȚĮȢ ijȦIJȠȖȡĮijȓĮȢ ȫıIJİ ȞĮ ȤȦȡȐ ıIJȘȞ ȠșȩȞȘ, įȚĮIJȘȡȫȞIJĮȢ
IJȠȞ ĮȡȤȚțȩ ȜȩȖȠ ʌȜİȣȡȫȞ IJȘȢ ijȦIJȠȖȡĮijȓĮȢ (Ș İȚțȩȞĮ İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ʌİȡȚțȠʌİȓ ȠȡȚȗȠȞIJȓȦȢ Ȓ
țĮIJĮțȠȡȪijȦȢ).
•
<Fit To Width> : ǹȜȜĮȖȒ IJȦȞ įȚĮıIJȐıİȦȞ ȝȚĮȢ ijȦIJȠȖȡĮijȓĮȢ ȫıIJİ ȞĮ ȤȦȡȐ ıIJȠ ʌȜȐIJȠȢ IJȘȢ
ȠșȩȞȘȢ.
•
<Fit To Screen> : ȂİȖȑșȣȞıȘ Ȓ ıȝȓțȡȣȞıȘ IJȦȞ įȚĮıIJȐıİȦȞ ȝȚĮȢ ijȦIJȠȖȡĮijȓĮȢ, ĮȞİȟȐȡIJȘIJĮ Įʌȩ IJȠ
ȜȩȖȠ ʌȜİȣȡȫȞ IJȘȢ ijȦIJȠȖȡĮijȓĮȢ, ȖȚĮ ʌȜȒȡȘ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ ıIJȚȢ įȚĮıIJȐıİȚȢ IJȘȢ ȠșȩȞȘȢ.
ȅȡȚıȝȑȞİȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓİȢ İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌİȡȚȠȡȚıȝȑȞİȢ, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ IJȠȞ IJȪʌȠ IJȦȞ ĮȡȤİȓȦȞ ijȦIJȠȖȡĮijȚȫȞ.
Music
Documents
Videos
Photos
Music
Settings
ȂʌȠȡİȓIJİ ȞĮ ĮʌȠȜĮȪıİIJİ IJĮ ĮȡȤİȓĮ ȝȠȣıȚțȒȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮʌȠșȘțİȣȝȑȞĮ ıIJȠ <Internal Memory>, ıIJȠ <USB> Ȓ ıIJȠ <MicroSD
card>.
ȂİȞȠȪ Music
Music.mp3
Play Time
File Size
Date
: 00:05:21
: 9.8 MB
: 04.12.2010
Home
Copy
Delete
Select Multiple Files
Select Storage Device
īȚĮ ȞĮ ĮȞȠȓȟİIJİ IJȠ ʌĮȡȐșȣȡȠ IJȠȣ ȝİȞȠȪ Music, ʌĮIJȒıIJİ [
] ıIJȘȞ ȠșȩȞȘ ȜȓıIJĮȢ ĮȡȤİȓȦȞ ȝȠȣıȚțȒȢ.
ǹȞȐȜȠȖĮ ȝİ IJȘȞ IJȡȑȤȠȣıĮ ȡȪșȝȚıȘ ȖȜȫııĮȢ, IJȠ ȩȞȠȝĮ IJȠȣ ijĮțȑȜȠȣ Ȓ IJȦȞ ĮȡȤİȓȦȞ İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ İȝijĮȞȓȗİIJĮȚ
ĮȜȜȠȚȦȝȑȞȠ. Ȉİ ĮȣIJȒȞ IJȘȞ ʌİȡȓʌIJȦıȘ, ȝİIJĮȕİȓIJİ ıIJȠ <Settings> ĺ <General> ĺ <Language> țĮȚ ĮȜȜȐȟIJİ IJȘ ȖȜȫııĮ.
ȋȡȒıȘ
3-4
ȂǼȃȅȊ
ȆǼȇǿīȇǹĭdz
Home
ǼʌȚıIJȡȠijȒ ıIJȘȞ țȪȡȚĮ ıİȜȓįĮ IJȠȣ ȝİȞȠȪ.
Copy
ǹȞIJȚȖȡĮijȒ ĮȡȤİȓȦȞ ȝȠȣıȚțȒȢ Įʌȩ IJȘȞ İȟȦIJİȡȚțȒ ȝȞȒȝȘ ıIJȠ <Internal Memory> Ȓ ĮȞIJȓıIJȡȠijĮ, ȩIJĮȞ
İȓȞĮȚ ıȣȞįİįİȝȑȞȘ ȝȚĮ İȟȦIJİȡȚțȒ ıȣıțİȣȒ ȝȞȒȝȘȢ (<USB>/<MicroSD card>).
Delete
ǻȚĮȖȡĮijȒ ĮȡȤİȓȦȞ ȝȠȣıȚțȒȢ ıIJȠ <Internal Memory> Ȓ ıIJȘȞ İȟȦIJİȡȚțȒ ȝȞȒȝȘ (<USB>/<MicroSD
card>).
Select Multiple
Files
ǼʌȚȜȠȖȒ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ ĮȡȤİȓȦȞ ȝȠȣıȚțȒȢ țĮȚ İțIJȑȜİıȘ IJȠȣ <Play>, IJȠȣ <Copy> Ȓ IJȠȣ <Delete> ıİ ȩȜĮ
IJĮȣIJȩȤȡȠȞĮ.
Music
1/2
Internal Memory½Music.mp3
Title
Play
All
doc (0)
Copy
music (0)
Delete
photo (0)
video (0)
Reset
Music.mp3
Play, Copy, Delete: Apply each action to selected
Reset : Cancel all selections
2 File(s) selected.
Select
Return
Select All
ȂİIJĮțȚȞȘșİȓIJİ ıIJȠ ĮȡȤİȓȠ ȝȠȣıȚțȒȢ ʌȠȣ șȑȜİIJİ ȞĮ İʌȚȜȑȟİIJİ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞIJĮȢ IJĮ țȠȣȝʌȚȐ [
ʌĮIJȒıIJİ [ ].
•
] țĮȚ
•
ǻȓʌȜĮ ıIJȠ İʌȚȜİȖȝȑȞȠ ĮȡȤİȓȠ ȝȠȣıȚțȒȢ İȝijĮȞȓȗİIJĮȚ ȑȞĮ ıȘȝȐįȚ İʌȚȜȠȖȒȢ (
).
•
Ȃİ IJȠ ʌȐIJȘȝĮ IJȠȣ țȠȣȝʌȚȠȪ [
•
īȚĮ ȞĮ İʌȚȜȑȟİIJİ ȩȜĮ IJĮ ĮȡȤİȓĮ ȝȠȣıȚțȒȢ ıİ ȑȞĮȞ ijȐțİȜȠ, ʌĮIJȒıIJİ [
•
ȂʌȠȡİȓIJİ ȞĮ İʌȚȜȑȟİIJİ ʌȠȜȜĮʌȜȐ ĮȡȤİȓĮ ȝȠȣıȚțȒȢ İʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȢ IJȘȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ
įȚĮįȚțĮıȓĮ.
] țȐȞİIJİ Ȓ țĮIJĮȡȖİȓIJİ ȝȚĮ İʌȚȜȠȖȒ.
].
<Play> : ǹȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ IJȦȞ İʌȚȜİȖȝȑȞȦȞ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ ĮȡȤİȓȦȞ ȝȠȣıȚțȒȢ.
Ǿ ıİȚȡȐ ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȚȜİȖİȓ ıIJȠ ȝİȞȠȪ ȡȣșȝȓıİȦȞ ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ȝȠȣıȚțȒȢ.
•
Select Storage
Device
<Copy> : ǹȞIJȚȖȡĮijȒ IJȦȞ İʌȚȜİȖȝȑȞȦȞ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ ĮȡȤİȓȦȞ ȝȠȣıȚțȒȢ.
•
<Delete> : ǻȚĮȖȡĮijȒ IJȦȞ İʌȚȜİȖȝȑȞȦȞ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ ĮȡȤİȓȦȞ ȝȠȣıȚțȒȢ.
•
<Reset> : ǹțȪȡȦıȘ ȩȜȦȞ IJȦȞ İʌȚȜȠȖȫȞ.
ȂİIJĮțȓȞȘıȘ ĮʌİȣșİȓĮȢ ıİ țȐʌȠȚĮ ȐȜȜȘ ıȣıțİȣȒ ȝȞȒȝȘȢ, ȩIJĮȞ İȓȞĮȚ ıȣȞįİįİȝȑȞȘ ȝȚĮ İȟȦIJİȡȚțȒ
ıȣıțİȣȒ ȝȞȒȝȘȢ (<USB>/<MicroSD card>).
ȂİȞȠȪ İȜȑȖȤȠȣ ȝȠȣıȚțȒȢ
1/2
Music_BG.mp3
Music.mp3
00:00:20 / 00:05:21
Pause
ǵȃȅȂǹ
/
3-4
Volume
Prev/Next
ȆǼȇǿīȇǹĭdz
Play/Pause
ǹȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ Ȓ ʌĮȪıȘ IJȘȢ ȝȠȣıȚțȒȢ.
Volume
DzȜİȖȤȠȢ IJȘȢ ȑȞIJĮıȘȢ IJȠȣ ȒȤȠȣ.
ȋȡȒıȘ
ǵȃȅȂǹ
ȆǼȇǿīȇǹĭdz
: ǹȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ IJȠȣ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȠȣ ĮȡȤİȓȠȣ ȝȠȣıȚțȒȢ.
/
Prev/Next
•
ȆĮIJȒıIJİ țĮȚ țȡĮIJȒıIJİ ʌĮIJȘȝȑȞȠ IJȠ [ ] ȖȚĮ İʌĮȞĮijȠȡȐ ȝȠȣıȚțȒȢ ʌȡȠȢ
IJĮ ʌȓıȦ ıİ įȚĮıIJȒȝĮIJĮ IJȦȞ 20 įİȣIJİȡȠȜȑʌIJȦȞ, țĮIJȐ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ IJȘȢ
ĮțȡȩĮıȘȢ.(REW
)
•
ǻİȞ ȝʌȠȡİȓIJİ ȞĮ İțIJİȜȑıİIJİ İʌĮȞĮijȠȡȐ ʌȓıȦ ȝİIJȐ IJȠ IJȡȑȤȠȞ țȠȝȝȐIJȚ,
ĮțȩȝĮ țȚ ĮȞ ʌȡȠıʌĮșİȓIJİ ȞĮ İțIJİȜȑıİIJİ İʌĮȞĮijȠȡȐ Įʌȩ IJȘȞ ĮȡȤȒ.
: ǹȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ IJȠȣ İʌȩȝİȞȠȣ ĮȡȤİȓȠȣ ȝȠȣıȚțȒȢ.
•
ȆĮIJȒıIJİ țĮȚ țȡĮIJȒıIJİ ʌĮIJȘȝȑȞȠ IJȠ [ ] ȖȚĮ ȖȡȒȖȠȡȘ ȝİIJȐȕĮıȘ ȝȠȣıȚțȒȢ
ʌȡȠȢ IJĮ İȝʌȡȩȢ ıİ įȚĮıIJȒȝĮIJĮ IJȦȞ 20 įİȣIJİȡȠȜȑʌIJȦȞ, țĮIJȐ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ
IJȘȢ ĮțȡȩĮıȘȢ.(FF
)
•
ǼȐȞ İțIJİȜȑıİIJİ ȖȡȒȖȠȡȘ țȓȞȘıȘ ʌȡȠȢ IJĮ İȝʌȡȩȢ ȝȑȤȡȚ IJȠ IJȑȜȠȢ IJȠȣ
IJȡȑȤȠȞIJȠȢ țȠȝȝĮIJȚȠȪ, șĮ ȟİțȚȞȒıİȚ Ș ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ IJȠȣ İʌȩȝİȞȠȣ
țȠȝȝĮIJȚȠȪ.
ǼȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮʌİȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ IJȠȣ țȜİȚįȫȝĮIJȠȢ IJȦȞ țȠȣȝʌȚȫȞ.
ȀȜİȓįȦȝĮ
țȠȣȝʌȚȫȞ
•
ǹȞ İȞİȡȖȠʌȠȚȘșİȓ IJȠ țȜİȓįȦȝĮ țȠȣȝʌȚȫȞ, ĮʌİȞİȡȖȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ ȩȜĮ IJĮ
țȠȣȝʌȚȐ İțIJȩȢ Įʌȩ IJȠ [
•
].
ȀȡĮIJȒıIJİ ʌĮIJȘȝȑȞȠ IJȠ țȠȣȝʌȓ [
ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ.
] ȖȚĮ ȞĮ ĮʌİȞİȡȖȠʌȠȚȒıİIJİ IJȘ
ȂİȞȠȪ ȡȣșȝȓıİȦȞ ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ȝȠȣıȚțȒȢ
Home
Play Mode
: All music
Play Order
: Normal
Repeat
: On
īȚĮ ȞĮ ĮȞȠȓȟİIJİ IJȠ ȝİȞȠȪ ȡȣșȝȓıİȦȞ ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ȝȠȣıȚțȒȢ, ʌĮIJȒıIJİ [
ȂǼȃȅȊ
Home
Play Mode
Play Order
Repeat
ȆǼȇǿīȇǹĭdz
ǼʌȚıIJȡȠijȒ ıIJȘȞ țȪȡȚĮ ıİȜȓįĮ IJȠȣ ȝİȞȠȪ.
•
<All music> : ǹȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ ȩȜȦȞ IJȦȞ ĮȡȤİȓȦȞ ȝȠȣıȚțȒȢ ȝİ ıİȚȡȐ ȠȞȩȝĮIJȠȢ ĮȡȤİȓȠȣ.
•
<Music in folder> : ǹȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ ȩȜȦȞ IJȦȞ ĮȡȤİȓȦȞ ȝȠȣıȚțȒȢ Įʌȩ ȑȞĮȞ ijȐțİȜȠ ȝİ ıİȚȡȐ
ȠȞȩȝĮIJȠȢ ĮȡȤİȓȠȣ.
•
<One music> : ǹȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ ȝȩȞȠ IJȠȣ İʌȚȜİȖȝȑȞȠȣ ȝİȝȠȞȦȝȑȞȠȣ ĮȡȤİȓȠȣ ȝȠȣıȚțȒȢ.
ǼʌȚȜȠȖȒ IJȘȢ ıİȚȡȐȢ ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒȢ IJȦȞ ĮȡȤİȓȦȞ ȝȠȣıȚțȒȢ.
•
<Normal> : ǹȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ ȝȠȣıȚțȒȢ țĮIJȐ ıİȚȡȐ ȠȞȩȝĮIJȠȢ ĮȡȤİȓȠȣ.
•
<Shuffle> : ǹȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ IJȘȢ ȝȠȣıȚțȒȢ ȝİ IJȣȤĮȓĮ ıİȚȡȐ.
ǼʌȚȜȠȖȒ IJȠȣ ĮȞ Ș ȝȠȣıȚțȒ șĮ ĮȞĮʌĮȡȐȖİIJĮȚ İʌĮȞİȚȜȘȝȝȑȞĮ.
•
ȋȡȒıȘ
] țĮIJȐ IJȘȞ ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ ȒȤȠȣ.
<Off> - <On>
3-4
Settings
Documents
Videos
Photos
Music
Settings
ȂʌȠȡİȓIJİ ȞĮ İʌĮȞĮijȑȡİIJİ Ȓ ȞĮ ĮȜȜȐȟİIJİ IJȚȢ ȡȣșȝȓıİȚȢ ıȣıIJȒȝĮIJȠȢ.
General
Settings
Category
Option
General
Language
: English
Support
LED Mode
: Normal
Test Pattern
: Geometry
Button Sound
: Medium
Safe Remove
: USB
ȂǼȃȅȊ
Language
ȆǼȇǿīȇǹĭdz
ǼʌȚȜȠȖȒ ȝȚĮȢ ȖȜȫııĮȢ ıȣıIJȒȝĮIJȠȢ.
•
LED Mode
ȇȣșȝȓıIJİ IJȘ ijȦIJİȚȞȩIJȘIJĮ IJȘȢ İȚțȩȞĮȢ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘȞ ȑȞIJĮıȘ ijȦIJȩȢ IJȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞIJȠȢ.
•
Test Pattern
3-4
<Geometry> - <Screen Size> - <RED> - <GREEN> - <BLUE> - <WHITE>
ǼʌȚȜȠȖȒ IJȘȢ ȑȞIJĮıȘȢ ȒȤȠȣ ȖȚĮ IJĮ İijȑ țȠȣȝʌȚȫȞ.
•
Safe Remove
<Normal> - <Eco>
DzȞĮ ʌȡȠİʌȚȜİȖȝȑȞȠ ȝȠIJȓȕȠ įȠțȚȝȒȢ İȞıȦȝĮIJȦȝȑȞȠ ıIJȘ ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ. ȂʌȠȡİȓIJİ ȞĮ IJȠ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıİIJİ ȦȢ İȚțȩȞĮ ĮȞĮijȠȡȐȢ ȖȚĮ IJȘ ȕİȜIJȚıIJȠʌȠȓȘıȘ IJȘȢ IJȠʌȠșȑIJȘıȘȢ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ
ʌȡȠȕȠȜȒȢ țĮȚ IJȦȞ İȚțȩȞȦȞ.
•
Button Sound
(QJOLVK!'HXWVFK!1HGHUODQGV!(VSDxRO!)UDQoDLV!,WDOLano!
6YHQVND!3RUWXJXrV!ƧNJLjLjǁƿǀ!7UNoH!ไทย!Ё೑䇁!ଞ˲߭!
<Off> - <Low> - <Medium> - <High>
ǹıijĮȜȒȢ țĮIJȐȡȖȘıȘ ȝȚĮȢ İȟȦIJİȡȚțȒȢ ıȣıțİȣȒȢ ȝȞȒȝȘȢ (ıȣıțİȣȒ ȝȞȒȝȘȢ USB Ȓ țȐȡIJĮ microSD).
•
<MicroSD Card> : ǹijĮȚȡȑıIJİ IJȘȞ țȐȡIJĮ microSD ȩIJĮȞ įİȓIJİ IJȠ ȝȒȞȣȝĮ <You can remove the
MicroSD Card.>.
•
<USB> : ǹijĮȚȡȑıIJİ IJȘ ıȣıțİȣȒ USB ȩIJĮȞ įİȓIJİ IJȠ ȝȒȞȣȝĮ <You can remove the USB.>.
ȋȡȒıȘ
Support
Settings
Category
Option
General
Firmware Update
Support
Open Source License
Reset Settings
Product Information
ȂǼȃȅȊ
ȆǼȇǿīȇǹĭdz
Firmware Update
ǺȒȝĮIJĮ İȞȘȝȑȡȦıȘȢ ȣȜȚțȠȜȠȖȚıȝȚțȠȪ: ȀȐȞIJİ ȜȒȥȘ IJȘȢ İȞȘȝİȡȦȝȑȞȘȢ ȑțįȠıȘȢ IJȠȣ ȣȜȚțȠȜȠȖȚıȝȚțȠȪ
Įʌȩ IJȘȞ IJȠʌȠșİıȓĮ IJȘȢ Samsung, ĮʌȠșȘțİȪıIJİ IJȠ ĮȡȤİȓȠ IJȘȢ İȞȘȝİȡȦȝȑȞȘȢ ȑțįȠıȘȢ ıİ ȝȚĮ
ıȣıțİȣȒ İȟȦIJİȡȚțȒȢ ȝȞȒȝȘȢ (ıȣıțİȣȒ ȝȞȒȝȘȢ USB), ıȣȞįȑıIJİ IJȘ ıȣıțİȣȒ ȝȞȒȝȘȢ ıIJȘ ıȣıțİȣȒ
ʌȡȠȕȠȜȒȢ, İʌȚȜȑȟIJİ <Firmware Update> țĮȚ, țĮIJȩʌȚȞ, İțIJİȜȑıIJİ IJȠ ĮȡȤİȓȠ. ǺȜ. 3-6.
Open Source
License
ȆȡȠȕȠȜȒ ʌȜȘȡȠijȠȡȚȫȞ ĮȞĮijȠȡȚțȐ ȝİ IJȘȞ ȐįİȚĮ ȤȡȒıȘȢ ȜȠȖȚıȝȚțȠȪ ĮȞȠȚȤIJȠȪ țȫįȚțĮ (Open Source).
Reset Settings
ǹȡȤȚțȠʌȠȓȘıȘ IJȦȞ ȡȣșȝȓıİȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠıĮȡȝȩıIJȘțĮȞ Įʌȩ IJȠ ȤȡȒıIJȘ
Product
Information
ȋȡȒıȘ
ȆȡȠȕȠȜȒ IJȠȣ <Firmware Version>, IJȠȣ <Internal Memory>, IJȠȣ <Copyright> țȜʌ.
3-4
3-5
ȊʌȠıIJȘȡȚȗȩȝİȞİȢ ȝȠȡijȑȢ ĮȡȤİȓȦȞ
3-5-1. DzȖȖȡĮijĮ, ijȦIJȠȖȡĮijȓİȢ, ȝȠȣıȚțȒ
ȈȉȅǿȋǼǴȅ
ȀǹȉDZȁǾȄǾ ǹȇȋǼǴȅȊ
Adobe PDF 1.2 ~1.7 ( pdf )
MS PowerPoint 97 ~ 2007 ( ppt, pptx )
DzȖȖȡĮijȠ
MS Excel ( xls, xlsx )
MS Word (doc, docx)
ȀİȓȝİȞȠ ( txt)
ĭȦIJȠȖȡĮijȓİȢ
ȂȠȣıȚțȒ
JPEG (īȚĮ IJȘ ȝȠȡijȒ JPEG ȣʌȠıIJȘȡȓȗİIJĮȚ ȝȑȖȚıIJȘ ĮȞȐȜȣıȘ 4 megapixel.), PNG, BMP, GIF (Ǿ ȝȠȡijȒ GIF įİȞ ȣʌȠıIJȘȡȓȗİȚ IJȠ <Rotate> ȠȪIJİ IJȠ İijȑ ȝİIJȐȕĮıȘȢ ıIJȠ <Slideshow Transition>)
MP3, MP2, WAV, WMA, FLAC, APE, HE-AAC, RA
3-5-2. ǺȓȞIJİȠ, ȣʌȩIJȚIJȜȠȚ
ȀǹȉDZȁǾȄǾ
ǹȇȋǼǴȅȊ
ȈȉȅǿȋǼǴȅ
AVI
MPEG4
MP4
VC-1
ASF
ǺȓȞIJİȠ
ȊʌȩIJȚIJȜȠȚ
3-5
CODEC
MPG
RM
H.264
MPEG1/2
FLV
RV
WMV
H.263
M2TS/TS
WMV7/8
ȆǼȇǿīȇǹĭdz
1280x720 @ 30f
1280x720 @ 30f / Level 4.1
1280x720 @ 30f
480x272 @ 30f
.smi (SAMI)
Microsoft SAMI (Synchronized Accessible Media Interchange)
.srt(SUBRIP)
SubRip
.sub(SUBVIEWER)
SubViewer 1.0 țĮȚ 2.0
ȋȡȒıȘ
3-6
ǼȞȘȝȑȡȦıȘ ȣȜȚțȠȜȠȖȚıȝȚțȠȪ
ȀȐȞIJİ ȜȒȥȘ IJȘȢ ʌȚȠ ʌȡȩıijĮIJȘȢ ȑțįȠıȘȢ ȣȜȚțȠȜȠȖȚıȝȚțȠȪ Įʌȩ IJȘ įȚĮįȚțIJȣĮțȒ IJȠʌȠșİıȓĮ IJȘȢ Samsung Electronics (http://
www.samsung.com) țĮȚ İȖțĮIJĮıIJȒıIJİ IJȘȞ.
Settings
Category
Option
General
Firmware Update
Support
Firmware
Update
Open Source
License
Reset Settings
Please, do not turn off the power.
The power will be off automatically
Product
afterInformation
update is finished.
•
ȀĮșȫȢ țĮIJȐ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ ȝȚĮȢ İȞȘȝȑȡȦıȘȢ İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ įȚĮȖȡĮijȠȪȞ įİįȠȝȑȞĮ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮʌȠșȘțİȣȝȑȞĮ ıIJȘȞ
İıȦIJİȡȚțȒ ȝȞȒȝȘ, ȞĮ įȘȝȚȠȣȡȖİȓIJİ ʌȐȞIJȠIJİ İijİįȡȚțȐ ĮȞIJȓȖȡĮijĮ ĮıijĮȜİȓĮȢ IJȦȞ įİįȠȝȑȞȦȞ ıĮȢ.
•
Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ İȞȘȝȑȡȦıȘȢ IJȠȣ ȣȜȚțȠȜȠȖȚıȝȚțȠȪ ȣʌȠıIJȘȡȓȗİIJĮȚ ĮʌȠțȜİȚıIJȚțȐ ȝȑıȦ ȤȡȒıȘȢ ıȣıțİȣȒȢ ȝȞȒȝȘȢ USB.
•
ȂȘȞ ĮijĮȚȡİȓIJİ IJȘȞ İȟȦIJİȡȚțȒ ıȣıțİȣȒ ȝȞȒȝȘȢ (USB) ȩıȠ Ș İȞȘȝȑȡȦıȘ ȕȡȓıțİIJĮȚ ıİ İȟȑȜȚȟȘ.
•
ȃĮ ȝȘȞ ʌĮIJȐIJİ țĮȞȑȞĮ țȠȣȝʌȓ țĮIJȐ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ IJȘȢ İȞȘȝȑȡȦıȘȢ.
•
ȃĮ ȝȘȞ ıȕȒȞİIJİ IJȘ ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ țĮIJȐ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ IJȘȢ İȞȘȝȑȡȦıȘȢ.
•
īȚĮ ȞĮ ȕİȕĮȚȦșİȓIJİ ȩIJȚ IJȠ ȣȜȚțȠȜȠȖȚıȝȚțȩ İȞȘȝİȡȫșȘțİ ȝİ İʌȚIJȣȤȓĮ, ȝİIJĮȕİȓIJİ ıIJȠ <Settings> ĺ <Support> ĺ
<Product Information>.
ȆȡȚȞ Įʌȩ IJȘȞ İȞȘȝȑȡȦıȘ IJȠȣ ȣȜȚțȠȜȠȖȚıȝȚțȠȪ!
1. ȆȡȠİIJȠȚȝȐıIJİ ȝȚĮ İȟȦIJİȡȚțȒ ıȣıțİȣȒ ȝȞȒȝȘȢ (USB).
2. ȀȐȞIJİ ȜȒȥȘ ıIJȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȒ ıĮȢ IJȠ IJİȜİȣIJĮȓȠ ȣȜȚțȠȜȠȖȚıȝȚțȩ ȖȚĮ IJȠ ȝȠȞIJȑȜȠ ıȣıțİȣȒȢ ʌȡȠȕȠȜȒȢ ʌȠȣ įȚĮșȑIJİIJİ, Įʌȩ IJȘ
įȚĮįȚțIJȣĮțȒ IJȠʌȠșİıȓĮ IJȘȢ Samsung.
3. ȈȣȞįȑıIJİ IJȘ ıȣıțİȣȒ ȝȞȒȝȘȢ USB ıIJȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȒ.
4. ǹȞIJȚȖȡȐȥIJİ IJȠ ȣȜȚțȠȜȠȖȚıȝȚțȩ ʌȠȣ țȐȞĮIJİ ȜȒȥȘ ıIJȘȞ İȟȦIJİȡȚțȒ ıȣıțİȣȒ ȝȞȒȝȘȢ USB.
ǼȞȘȝȑȡȦıȘ IJȠȣ ȣȜȚțȠȜȠȖȚıȝȚțȠȪ.
1. ȈȣȞįȑıIJİ IJȘ ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ ıIJȘȞ İȟȦIJİȡȚțȒ ıȣıțİȣȒ ȝȞȒȝȘȢ USB ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤİȚ IJȠ IJİȜİȣIJĮȓȠ ȣȜȚțȠȜȠȖȚıȝȚțȩ.
2. ǼʌȚȜȑȟIJİ <Settings> ĺ <Support> ĺ <Firmware Update> ıIJȘȞ țȪȡȚĮ ıİȜȓįĮ IJȠȣ ȝİȞȠȪ.
3. ĬĮ įİȓIJİ IJȘȞ IJȡȑȤȠȣıĮ ȑțįȠıȘ ȣȜȚțȠȜȠȖȚıȝȚțȠȪ țĮȚ IJȘȞ IJİȜİȣIJĮȓĮ ȑțįȠıȘ ȣȜȚțȠȜȠȖȚıȝȚțȠȪ ʌȠȣ İȓȞĮȚ įȚĮșȑıȚȝȘ.
4. ǼʌȚȜȑȟIJİ <Update Now> ȖȚĮ ȞĮ ȟİțȚȞȒıİIJİ.
5. ǹijȠȪ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ Ș İȞȘȝȑȡȦıȘ IJȠȣ ȣȜȚțȠȜȠȖȚıȝȚțȠȪ, Ș ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ ĮʌİȞİȡȖȠʌȠȚİȓIJĮȚ ĮȣIJȩȝĮIJĮ.
6. ǼȞİȡȖȠʌȠȚȒıIJİ IJȘ ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ țĮȚ İȜȑȖȟIJİ IJȘȞ ȑțįȠıȘ IJȠȣ ȣȜȚțȠȜȠȖȚıȝȚțȠȪ.
ȋȡȒıȘ
3-6
4
ǹȞIJȚȝİIJȫʌȚıȘ ʌȡȠȕȜȘȝȐIJȦȞ
4-1
ȆȡȠIJȠȪ ȗȘIJȒıİIJİ ıȑȡȕȚȢ
ȆȡȠIJȠȪ ȗȘIJȒıİIJİ ıȑȡȕȚȢ IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ Įʌȩ IJȘȞ İIJĮȚȡİȓĮ ȝĮȢ, İȜȑȖȟIJİ IJĮ ʌĮȡĮțȐIJȦ. ǹȞ IJȠ ʌȡȩȕȜȘȝĮ ʌĮȡĮȝȑȞİȚ,
İʌȚțȠȚȞȦȞȒıIJİ ȝİ IJȠ ʌȜȘıȚȑıIJİȡȠ ȀȑȞIJȡȠ ıȑȡȕȚȢ IJȘȢ Samsung Electronics.
ȈȣȝʌIJȫȝĮIJĮ
ǻİȞ ȣʌȐȡȤİȚ IJȡȠijȠįȠıȓĮ ȡİȪȝĮIJȠȢ.
ȉȠʌȠșȑIJȘıȘ țĮȚ
ıȪȞįİıȘ
ǻİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮIJȒ Ș İʌȚȜȠȖȒ İȟȦIJİȡȚțȒȢ
ʌȘȖȒȢ.
ǻİȞ ȝʌȠȡȫ ȞĮ įȦ İȚțȩȞİȢ.
ȅșȩȞȘ țĮȚ
İȟȦIJİȡȚțȒ ʌȘȖȒ
ȅȚ İȚțȩȞİȢ įİȞ İȓȞĮȚ țĮșĮȡȑȢ.
ǹțȠȪȖİIJĮȚ ȑȞĮȢ ʌİȡȓİȡȖȠȢ șȩȡȣȕȠȢ.
ǹȞĮȕȠıȕȒȞİȚ ȝȚĮ İȞįİȚțIJȚțȒ ȜȣȤȞȓĮ.
ǼȝijĮȞȓȗȠȞIJĮȚ ȖȡĮȝȝȑȢ ıIJȘȞ ȠșȩȞȘ.
4-1
ǹȞIJȚȝİIJȫʌȚıȘ ʌȡȠȕȜȘȝȐIJȦȞ
•
ǼȜȑȖȟIJİ IJȚȢ ıȣȞįȑıİȚȢ IJȦȞ țĮȜȦįȓȦȞ ȡİȪȝĮIJȠȢ.
•
ǼȜȑȖȟIJİ ʌȩıȠ ijȠȡIJȓȠ ʌĮȡĮȝȑȞİȚ ıIJȘȞ ȝʌĮIJĮȡȓĮ.
•
ǺİȕĮȚȦșİȓIJİ ȩIJȚ IJȠ țĮȜȫįȚȠ IJȘȢ İȟȦIJİȡȚțȒȢ ıȣıțİȣȒȢ İȓȞĮȚ
ıȣȞįİįİȝȑȞȠ ıIJȘ ıȦıIJȒ șȪȡĮ ıȒȝĮIJȠȢ. ǹȞ įİȞ İȓȞĮȚ
ıȣȞįİįİȝȑȞȠ ıȦıIJȐ, Ș ıȣıțİȣȒ įİȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȚȜİȖİȓ.
•
ǺİȕĮȚȦșİȓIJİ ȩIJȚ IJȠ țĮȜȫįȚȠ ȡİȪȝĮIJȠȢ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ
ʌȡȠȕȠȜȒȢ İȓȞĮȚ ıȣȞįİįİȝȑȞȠ.
•
ǼȜȑȖȟIJİ ʌȩıȠ ijȠȡIJȓȠ ʌĮȡĮȝȑȞİȚ ıIJȘȞ ȝʌĮIJĮȡȓĮ.
•
ǺİȕĮȚȦșİȓIJİ ȩIJȚ ȑȤİȚ İʌȚȜİȖİȓ Ș țĮIJȐȜȜȘȜȘ ʌȘȖȒ İȚıȩįȠȣ.
•
ǺİȕĮȚȦșİȓIJİ ȩIJȚ IJĮ ȕȪıȝĮIJĮ ȑȤȠȣȞ ıȣȞįİșİȓ ıȦıIJȐ ıIJȚȢ
șȪȡİȢ ıIJȠ ʌȓıȦ ȝȑȡȠȢ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ ʌȡȠȕȠȜȒȢ.
•
ȆȡȠıĮȡȝȩıIJİ IJȘȞ İıIJȓĮıȘ ȝİ IJȠ [FOCUS].
•
ǼȜȑȖȟIJİ ĮȞ Ș ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ İȓȞĮȚ ʌȠȜȪ ȝĮțȡȚȐ Ȓ ʌȠȜȪ
țȠȞIJȐ ıIJȘȞ ȠșȩȞȘ.
•
ǹȞ ĮțȠȪȖİIJĮȚ ıȣȞȑȤİȚĮ ȑȞĮȢ ʌİȡȓİȡȖȠȢ șȩȡȣȕȠȢ,
İʌȚțȠȚȞȦȞȒıIJİ ȝİ ȑȞĮ țȑȞIJȡȠ ıȑȡȕȚȢ.
•
ǹȞĮIJȡȑȟIJİ ıIJȘȞ İȞȩIJȘIJĮ ǼȞįİȚțIJȚțȑȢ ȜȣȤȞȓİȢ LED.
•
ǼȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ İȝijĮȞȓȗİIJĮȚ șȩȡȣȕȠȢ ıIJȘȞ ȠșȩȞȘ ȩIJĮȞ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİ IJȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȒ ıĮȢ. ȆȡȠıĮȡȝȩıIJİ IJȘ
ıȣȤȞȩIJȘIJĮ (ȡȣșȝȩȢ ĮȞĮȞȑȦıȘȢ) IJȘȢ ȠșȩȞȘȢ.
ǹȞIJȚȝİIJȫʌȚıȘ ʌȡȠȕȜȘȝȐIJȦȞ
5
ǼʌȚʌȜȑȠȞ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ
5-1
ȆȡȠįȚĮȖȡĮijȑȢ
ȂȅȃȉDzȁȅ
ȅșȩȞȘ
ȂȑȖİșȠȢ
0,3 inches
ǹȞȐȜȣıȘ
WVGA (854 x 480)
ȁȩȖȠȢ ʌȜİȣȡȫȞ
ǿıȤȪȢ
SP-H03
16 : 9
ȀĮIJĮȞȐȜȦıȘ ȚıȤȪȠȢ
ȂȑȖ. 12,0 W (ȁİȚIJȠȣȡȖȓĮ țĮȚ ijȩȡIJȚıȘ Įʌȩ IJȠ IJȡȠijȠįȠIJȚțȩ), TYP. 8,5 W (ȁİȚIJȠȣȡȖȓĮ Įʌȩ IJȘȞ ȝʌĮIJĮȡȓĮ)
ȉȡȠijȠįȠıȓĮ ȡİȪȝĮIJȠȢ
(IJȡȠijȠįȠIJȚțȩ)
ǹȣIJȩ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ ȣʌȠıIJȘȡȓȗİȚ IJȐıȘ 100 – 240 V. ȂȚĮȢ țĮȚ Ș IJȣʌȚțȒ IJȐıȘ
İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ įȚĮijȑȡİȚ Įʌȩ ȤȫȡĮ ıİ ȤȫȡĮ, İȜȑȖȟIJİ IJȘȞ İIJȚțȑIJĮ ıIJȠ ʌȓıȦ
ȝȑȡȠȢ IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ.
(DC 12 V
ȆȘȖȒ ijȦIJȚıȝȠȪ
LED
ȀĮIJĮȞȐȜȦıȘ ȚıȤȪȠȢ
4W
ǻȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ
30.000 ȫȡİȢ
ǻȚĮıIJȐıİȚȢ (ȆȜȐIJȠȢ x ȂȒțȠȢ x ǶȥȠȢ)
1.0 A)
70 x 70 x 27,5 mm (ȤȦȡȓȢ IJȘȞ ȝʌĮIJĮȡȓĮ)
70 x 70 x 37.5 mm (ȝİ IJȘȞ ȝʌĮIJĮȡȓĮ)
ǺȐȡȠȢ
ȈȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ : 132 g
ȂʌĮIJĮȡȓĮ: 80 g
ȀȪȡȚĮ
ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ
ȈȒȝĮ İȚıȩįȠȣ
ĭȦIJİȚȞȩIJȘIJĮ
TYP 27, ȝȑȖȚıIJȘ 30 Lumen
ǹȞIJȓșİıȘ
1000 : 1
ǼȝȕȑȜİȚĮ ʌȡȠȕȠȜȒȢ
30,5 ~ 299 cm
Keystone
< 1%
ȇȪșȝȚıȘ İıIJȓĮıȘȢ
ȋİȚȡȠțȓȞȘIJȘ
ȂȑȖİșȠȢ ȠșȩȞȘȢ (įȚĮȖȫȞȚȠȢ)
ǻȚĮȖȫȞȚȠȢ 8,6 ~ 85,5 ȓȞIJıİȢ
D-Sub 15 ĮțȓįȦȞ
ǹȞĮȜȠȖȚțȩ RGB
Media Play
USB, İıȦIJİȡȚțȒ ȝȞȒȝȘ țĮȚ MicroSD
RCA x 1
ȈȪȞșİIJȠ ıȒȝĮ ȕȓȞIJİȠ
ȋȦȡȘIJȚțȩIJȘIJĮ İıȦIJİȡȚțȒȢ ȝȞȒȝȘȢ
1 GB (ȂȞȒȝȘ ıȣıIJȒȝĮIJȠȢ: 301 MB / ȝȞȒȝȘ ȤȡȒıIJȘ: 699 MB)
ǾȤİȓȠ
1 W (Mono)
ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞ
ȤȡȒıȘȢ
ĬİȡȝȠțȡĮıȓĮ țĮȚ ȣȖȡĮıȓĮ
ȁİȚIJȠȣȡȖȓĮ: ĬİȡȝȠțȡĮıȓĮ 0 ÛC ~ 40 ÛC (32 ÛF ~ 104 ÛF),
ȣȖȡĮıȓĮ 10 % ȑȦȢ 80 %, (ȋȦȡȓȢ ıȣȝʌȪțȞȦıȘ ȣįȡĮIJȝȫȞ)
ĭȪȜĮȟȘ: ĬİȡȝȠțȡĮıȓĮ -20 ÛC ~ 45 ÛC (-4 ÛF ~ 113 ÛF),
ȣȖȡĮıȓĮ 5 % ȑȦȢ 95 %, (ȋȦȡȓȢ ıȣȝʌȪțȞȦıȘ ȣįȡĮIJȝȫȞ)
ĬȩȡȣȕȠȢ
23 dB
ȀĮIJȘȖȠȡȓĮ B (ǼȟȠʌȜȚıȝȩȢ IJȘȜİʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞ ȖȚĮ ȠȚțȚĮțȒ ȤȡȒıȘ) ǹȣIJȒ Ș ıȣıțİȣȒ ȑȤİȚ țĮIJĮȤȦȡȚıIJİȓ ȖȚĮ ȠȚțȚĮțȒ ȤȡȒıȘ,
ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȚȢ ĮʌĮȚIJȒıİȚȢ EMC (ȀĮIJȘȖȠȡȓĮ B). ȂʌȠȡİȓ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȩȜİȢ IJȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ. (ȅ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ
țĮIJȘȖȠȡȓĮȢ Ǻ İțʌȑȝʌİȚ ȜȚȖȩIJİȡĮ ȘȜİțIJȡȠȝĮȖȞȘIJȚțȐ țȪȝĮIJĮ Įʌȩ IJȠȞ İȟȠʌȜȚıȝȩ țĮIJȘȖȠȡȓĮȢ ǹ.)
ǼʌȚʌȜȑȠȞ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ
5-1
Ǿ ȠșȩȞȘ DMD ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJĮȚ ıIJȘ ıȣıțİȣȒ ʌȡȠȕȠȜȒȢ PICO ĮʌȠIJİȜİȓIJĮȚ Įʌȩ İțĮIJȠȞIJȐįİȢ ȤȚȜȚȐįİȢ ȝȚțȡȠıțȠʌȚțȠȪȢ
țĮșȡȑijIJİȢ. ǵʌȦȢ ʌȠȜȜȠȓ ȐȜȜȠȚ IJȪʌȠȚ ȠșȠȞȫȞ ʌȡȠȕȠȜȒȢ, Ș ȠșȩȞȘ DMD İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ İȜĮIJIJȦȝĮIJȚțȐ pixel. ȉĮ
țȡȚIJȒȡȚĮ ȖȚĮ IJȘ įȚȐțȡȚıȘ IJȦȞ İȜĮIJIJȦȝĮIJȚțȫȞ pixel țĮȚ Ƞ ȝȑȖȚıIJȠȢ ĮȡȚșȝȩȢ İȜĮIJIJȦȝĮIJȚțȫȞ pixel ʌȠȣ İʌȚIJȡȑʌİIJĮȚ ıİ ȝȚĮ
ȠșȩȞȘ DMD İȜȑȖȤȠȞIJĮȚ ĮȣıIJȘȡȐ Įʌȩ IJȘȞ İIJĮȚȡİȓĮ ȝĮȢ țĮȚ IJȠȞ țĮIJĮıțİȣĮıIJȒ IJȘȢ ȠșȩȞȘȢ DMD ʌȡȚȞ Įʌȩ IJȘȞ ĮʌȠıIJȠȜȒ,
ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȚȢ ʌȡȠțĮșȠȡȚıȝȑȞİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮijȑȢ. ǹȞ țĮȚ ȝİȡȚțȐ pixel İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ȝȘȞ İȓȞĮȚ ȠȡĮIJȐ ıIJȘȞ ȠșȩȞȘ, ĮȣIJȩ įİȞ
İʌȘȡİȐȗİȚ ıȘȝĮȞIJȚțȐ IJȘȞ ʌȠȚȩIJȘIJĮ IJȘȢ İȚțȩȞĮȢ ȠȪIJİ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ ʌȡȠȕȠȜȒȢ.
5-1
ǼʌȚʌȜȑȠȞ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ
5-2
ǼʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ ȝİ IJȘ SAMSUNG ȈǼ ȅȁȅ ȉȅȃ ȀȅȈȂȅ
ǼȐȞ ȑȤİIJİ ıȤȩȜȚĮ Ȓ İȡȦIJȒıİȚȢ ıȤİIJȚțȐ ȝİ ʌȡȠȧȩȞIJĮ IJȘȢ Samsung, İʌȚțȠȚȞȦȞȒıIJİ ȝİ IJȠ țȑȞIJȡȠ İȟȣʌȘȡȑIJȘıȘȢ ʌİȜĮIJȫȞ IJȘȢ
SAMSUNG.
NORTH AMERICA
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
EUROPE
ALBANIA
42 27 5755
-
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864,€ 0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA
05 133 1999
-
BULGARIA
07001 33 11
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
http://www.samsung.com
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Zrt., þeská organizaþní složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
http://www.samsung.com
ǼʌȚʌȜȑȠȞ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ
5-2
EUROPE
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864,€ 0,14/Min)
http://www.samsung.com
GREECE
2106293100
http://www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
-
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
-
MONTENEGRO
020 405 888
-
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€
0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
http://www.samsung.com
022 - 607 - 93 - 33
PORTUGAL
80820 - SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
RUMANIA
08010 SAMSUNG (08010 7267864) – doar
din reţeaua Romtelecom, tarif local;
http://www.samsung.com
021.206.01.10 – din orice reţea, tarif
normal
SERBIA
0700 Samsung (0700 726 7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/
min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/ch_fr (French)
CIS
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
GEORGIA
8-800-555-555
-
ARMENIA
0-800-05-555
-
AZERBAIJAN
088-55-55-555
-
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
http://www.samsung.com
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
5-2
ǼʌȚʌȜȑȠȞ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ
CIS
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/ua_ru
BELARUS
810-800-500-55-500
-
MOLDOVA
00-800-500-55-500
-
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852)3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA
3030 8282, 1800 3000 8282
http://www.samsung.com
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com
021-5699-7777
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
MIDDLE EAST
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
http://www.samservice.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KUWAIT
183-2255
http://www.samsung.com
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ǼʌȚʌȜȑȠȞ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ
5-2
AFRICA
NIGERIA
0800 - SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
5-2
ǼʌȚʌȜȑȠȞ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ
5-3
ȈȦıIJȒ ĮʌȩȡȡȚȥȘ - ȝȩȞȠȞ ȖȚĮ IJȘȞ ǼȣȡȫʌȘ
ȈȦıIJȒ ǹʌȩȡȡȚȥȘ ĮȣIJȠȪ IJȠȣ ȆȡȠȧȩȞIJȠȢ (ǹʌȩȕȜȘIJĮ ǾȜİțIJȡȚțȠȪ & ǾȜİțIJȡȠȞȚțȠȪ
ǼȟȠʌȜȚıȝȠȪ) - ȝȩȞȠȞ ȖȚĮ IJȘȞ ǼȣȡȫʌȘ
(ǿıȤȪİȚ ȖȚĮ IJȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ DzȞȦıȘ țĮȚ ȖȚĮ ȐȜȜİȢ İȣȡȦʌĮȧțȑȢ ȤȫȡİȢ ȝİ ȤȦȡȚıIJȐ ıȣıIJȒȝĮIJĮ ıȣȜȜȠȖȒȢ)
ǹȣIJȩ IJȠ ıȒȝĮ ʌȠȣ İȝijĮȞȓȗİIJĮȚ İʌȐȞȦ ıIJȠ ʌȡȠȧȩȞ, ıIJĮ İȟĮȡIJȒȝĮIJȐ IJȠȣ Ȓ ıIJĮ İȖȤİȚȡȓįȚĮ ʌȠȣ IJȠ ıȣȞȠįİȪȠȣȞ,
ȣʌȠįİȚțȞȪİȚ ȩIJȚ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ țĮȚ IJĮ ȘȜİțIJȡȠȞȚțȐ IJȠȣ İȟĮȡIJȒȝĮIJĮ (ʌ.Ȥ. ijȠȡIJȚıIJȒȢ, ĮțȠȣıIJȚțȐ, țĮȜȫįȚȠ USB) įİȞ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȡȓʌIJȠȞIJĮȚ ȝĮȗȓ ȝİ IJĮ ȣʌȩȜȠȚʌĮ ȠȚțȚĮțȐ ĮʌȠȡȡȓȝȝĮIJĮ ȝİIJȐ IJȠ IJȑȜȠȢ IJȠȣ țȪțȜȠȣ ȗȦȒȢ IJȠȣȢ. ȆȡȠțİȚȝȑȞȠȣ
ȞĮ ĮʌȠijİȣȤșȠȪȞ İȞįİȤȩȝİȞİȢ ȕȜĮȕİȡȑȢ ıȣȞȑʌİȚİȢ ıIJȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ Ȓ IJȘȞ ȣȖİȓĮ İȟĮȚIJȓĮȢ IJȘȢ ĮȞİȟȑȜİȖțIJȘȢ
įȚȐșİıȘȢ ĮʌȠȡȡȚȝȝȐIJȦȞ, ıĮȢ ʌĮȡĮțĮȜȠȪȝİ ȞĮ įȚĮȤȦȡȓıİIJİ ĮȣIJȐ IJĮ ʌȡȠȧȩȞIJĮ Įʌȩ ȐȜȜȠȣȢ IJȪʌȠȣȢ
ĮʌȠȡȡȚȝȝȐIJȦȞ țĮȚ ȞĮ IJĮ ĮȞĮțȣțȜȫıİIJİ, ȫıIJİ ȞĮ ȕȠȘșȒıİIJİ ıIJȘȞ ȕȚȫıȚȝȘ İʌĮȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘ IJȦȞ ȣȜȚțȫȞ
ʌȩȡȦȞ.
ȅȚ ȠȚțȚĮțȠȓ ȤȡȒıIJİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȜșȠȣȞ ıİ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ İȓIJİ ȝİ IJȠ țĮIJȐıIJȘȝĮ Įʌ' ȩʌȠȣ ĮȖȩȡĮıĮȞ ĮȣIJȩ IJȠ
ʌȡȠȧȩȞ, İȓIJİ ȝİ IJȚȢ țĮIJȐ IJȩʌȠȣȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ʌȜȘȡȠijȠȡȘșȠȪȞ IJȚȢ ȜİʌIJȠȝȑȡİȚİȢ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȠȞ
IJȩʌȠ țĮȚ IJȠȞ IJȡȩʌȠ ȝİ IJȠȞ ȠʌȠȓȠ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ įȫıȠȣȞ ĮȣIJȐ IJĮ ʌȡȠȧȩȞIJĮ ȖȚĮ ĮıijĮȜȒ ʌȡȠȢ IJȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ
ĮȞĮțȪțȜȦıȘ.
ȅȚ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ-ȤȡȒıIJİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȜșȠȣȞ ıİ İʌĮijȒ ȝİ IJȠȞ ʌȡȠȝȘșİȣIJȒ IJȠȣȢ țĮȚ ȞĮ İȜȑȖȟȠȣȞ IJȠȣȢ ȩȡȠȣȢ țĮȚ
IJȚȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ IJȠȣ ıȣȝȕȠȜĮȓȠȣ ĮȖȠȡȐȢ. ǹȣIJȩ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ țĮȚ IJĮ ȘȜİțIJȡȠȞȚțȐ IJȠȣ İȟĮȡIJȒȝĮIJĮ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĮȞĮȝȚȖȞȪȠȞIJĮȚ ȝİ ȐȜȜĮ ıȣȞȘșȚıȝȑȞĮ ĮʌȠȡȡȓȝȝĮIJĮ ʌȡȠȢ įȚȐșİıȘ.
ȅȚ İʌĮȞĮijȠȡIJȚȗȩȝİȞİȢ ȝʌĮIJĮȡȓİȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ İȞıȦȝĮIJȦȝȑȞİȢ ı’ ĮȣIJȩ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ įİȞ ĮȞIJȚțĮșȓıIJĮȞIJĮȚ Įʌȩ IJȠȞ ȤȡȒıIJȘ.
īȚĮ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘȞ ĮȞIJȚțĮIJȐıIJĮıȒ IJȠȣȢ, ʌĮȡĮțĮȜȠȪȝİ İʌȚțȠȚȞȦȞȒıIJİ ȝİ IJȠȞ ʌĮȡȠȤȑĮ ıĮȢ ıȣȞIJȒȡȘıȘȢ.
ǼʌȚʌȜȑȠȞ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ
5-3
Download PDF

advertising