Samsung | QB75H-TR | Samsung QB75H-TR Εγχειρίδιο χρήσης

Εγχειρίδιο χρήσης
QB65H-TR QB75H-TR
Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν. Το περιεχόμενο αυτού
του εγχειριδίου μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης της απόδοσης.
Οι συνιστώμενες ώρες χρήσης ανά ημέρα για αυτό το προϊόν είναι λιγότερες από 16 ώρες.
Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται για περισσότερες από 16 ώρες την ημέρα, η εγγύηση μπορεί να
καταστεί άκυρη.
•• Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για διαχειριστικές δαπάνες σε περίπτωση που είτε
–– (a) κατόπιν αιτήματός σας κληθεί κάποιος τεχνικός χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο
ελάττωμα στο προϊόν.
(π.χ. αμελήσατε να διαβάσατε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
–– (b) είτε προσκομίσατε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών όπου και πάλι δεν
διαπιστώθηκε ελάττωμα στο προϊόν.
(π.χ. αμελήσατε να διαβάσατε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
•• Θα ενημερωθείτε για το ακριβές ποσόν της χρέωσης πριν από την έναρξη οποιασδήποτε
εργασίας ή κατ' οίκον επίσκεψη.
© Samsung Electronics
Τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στη Samsung Electronics. Απαγορεύεται η χρήση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου ή μέρους αυτού του εγχειριδίου χωρίς την έγκριση της Samsung Electronics. Εμπορικά
σήματα εκτός αυτών της Samsung Electronics είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.
Πίνακας περιεχομένων
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
Χρήση οθόνης αφής
Προειδοποιήσεις ασφαλείας
Σύμβολα ασφάλειας
Ηλεκτρισμός και ασφάλεια
Εγκατάσταση
Λειτουργία
Καθαρισμός
5
5
5
7
8
11
Οθόνη αφής
21
Διαβάστε παρακάτω πριν χρησιμοποιήσετε το
προϊόν
21
Αποθήκευση και συντήρηση
11
Προφυλάξεις κατά τη χρήση
12
Προετοιμασία
Σύνδεση και χρήση μιας
συσκευής πηγής
Πριν από τη σύνδεση
Σημεία ελέγχου πριν από τη σύνδεση
27
27
Σύνδεση της οθόνης αφής
Σύνδεση με τον υπολογιστή
Σύνδεση σε φορητό υπολογιστή ή tablet
22
22
22
Διαμόρφωση των ρυθμίσεων της οθόνης
αφής
Μικρορύθμιση
23
23
Σύνδεση με τον υπολογιστή
27
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI
27
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου DP
28
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου DVI (ψηφιακού
τύπου)
28
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI-DVI 29
Έλεγχος της οθόνης
Χειρονομίες οθόνης αφής
Σημειώσεις
25
25
26
Σύνδεση με συσκευή βίντεο
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI-DVI
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI
30
30
31
Έλεγχος των μερών
13
Σύνδεση σε σύστημα ήχου
31
Εξαρτήματα
14
Θύρες
Βάση
Χρήση της λειτουργίας αφής
Αντικλεπτική κλειδαριά
15
16
17
17
Αλλαγή της πηγής εισόδου
Άνοιγμα
32
32
Τηλεχειριστήριο
18
Εγκατάσταση του κιτ στερέωσης σε τοίχο
Εγκατάσταση του κιτ στερέωσης σε τοίχο
Προδιαγραφές του κιτ στερέωσης σε τοίχο
(VESA)
20
20
20
Έλεγχος πολλών οθονών
Συνδέση καλωδίων
Καλώδιο RS232C
Καλώδιο LAN
Σύνδεση
Κωδικοί ελέγχου
33
33
34
36
37
Χρήση του MDC
Εγκατάσταση/Απεγκατάσταση του
προγράμματος MDC
41
41
2
Πίνακας περιεχομένων
Ρύθμιση οθόνης
Λειτ. εικόνας
42
Οπ. φωτισμός / Αντίθεση / Φωτεινότητα /
Ευκρίνεια / Χρώμα / Απόχρ(Π/Κ)
43
Θερμοκρασία χρωμ.
44
Ισορροπία λευκού
2 σημεία
Ρυθμίσεις 20 σημείων
45
45
45
Gamma
HLG / ST.2084 / BT.1886
46
46
Βαθμονομημένη τιμή
46
Ρυθμίσεις για προχωρημένους
Βελτίωση αντίθεσης
Τόνος μαύρου
Απόχρωση δέρματος
Μόνο λειτουρ. RGB
Ρυθμίσεις χρωματικής περιοχής
HDMI UHD Color
Φωτισμός κιν. εικ.
Λειτουργία HDR+
47
47
47
47
47
48
48
48
48
Επιλογές εικόνας
Τόνος χρώματος
Βελτίωση ψηφιακού σήματος
Mαύρo HDMI
Λειτουργία ταινίας
Δυναμικός οπίσθιος φωτισμός
49
49
49
50
50
50
Ρυθμίσεις μεγέθους εικόνας
51
Μέγεθος εικόνας
Προσαρμογή στην οθόνη
Ζουμ και θέση
51
51
51
Επαναφορά ήχου
Επαναφορά εικόνας
52
Δίκτυο
Κατάσταση δικτύου
Εμφάνιση στην οθόνη
Προστασία οθόνης
Χρόνος αυτόμ. προστ.
Προστασία οθόνης
53
53
53
Εμφάνιση μηνύματος
56
Πληροφορίες πηγής56
Μήνυμα MDC56
Γλώσσα
57
Επαν. εμφ. στην οθόνη
57
60
61
Άνοιγμα ρυθμίσεων δικτύου
61
Τύπος δικτύου
61
Ρυθμίσεις δικτύου (ενσύρματου)
62
Ρύθμιση δικτύου (ασύρματου)
64
Χρήση WPS66
Ρυθμίσεις δικτύου διακομ.
66
Proxy Server66
Όνομα συσκ
66
Σύστημα
Ρύθμιση του ήχου
Λειτουργία ήχου
58
Ισορροπία
59
Ισοσταθμιστής
59
HDMI Ήχος
59
Έξοδος ήχου
59
Αυτόμ. ένταση
60
Διαχείριση λευκού πίνακα
67
Έναρξη από Αρχική67
Διάστημα επαναφοράς67
68
Samba
Email
68
Κλείδωμα USB
68
Κλείδωμα δικτύου
68
Προσβασιμότητα
Υψηλή αντίθεση
Μεγέθυνση
69
69
69
Έναρξη ρύθμισης
69
3
Πίνακας περιεχομένων
Ώρα
Ρύθμιση ώρας
DST
Καθυστέρηση ενεργοπ.
70
70
70
70
Έλεγχος ενέργειας
Αυτόματη ενεργοποίηση
Μέγ. εξοικ. ενέργ.
Αναμονή δικτύου
Κουμπί λειτ.
71
71
71
71
71
Λύση Eco
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
Πρόγραμμα λυχνίας οθόνης
Αυτόμ.απενεργ.
72
72
72
73
Έλεγχος θερμοκρασίας
73
Ρυθμίσεις ID
ID συσκευής
Καλώδιο σύνδεσης PC
74
74
74
Αλλαγή PIN
74
Ασφάλεια
75
Κλείδωμα ασφαλείας ενεργό75
Κλείδωμα κουμπιών75
Απομακρυσμένη διαχείριση75
Γενικά
76
Έξυπνη ασφάλεια76
HDMI Hot Plug76
Προσαρμοσμ. λογότ.77
Λειτ. παιχ.
78
Επαναφορά συστήματος
Υποστήριξη
Παράρτημα
Ενημέρωση λογισμικού
Ενημέρωση τώρα
79
79
Επικοιν. με Samsung
79
Επαναφ. όλων
79
Οδηγός αντιμετώπισης
προβλημάτων
Απαιτήσεις πριν από την επικοινωνία με
το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της
Samsung
Δοκιμή του προϊόντος
Έλεγχος της ανάλυσης και της συχνότητας
Ελέγξτε τα παρακάτω.
80
80
80
81
Ερωτήσεις & απαντήσεις
87
Ευθύνη σχετικά με την υπηρεσία πληρωμών
(Κόστος που βαραίνει τον πελάτη)
92
Περιπτώσεις όπου δεν πρόκειται για
ελάττωμα του προϊόντος
92
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί στο προϊόν
κάποια ζημιά από λάθος του πελάτη
92
Άλλα
92
Αποτροπή δημιουργίας μόνιμου ειδώλου
Τι είναι το μόνιμο είδωλο;
Προτεινόμενες πρακτικές αποφυγής
προβλήματος
93
93
Άδεια
94
93
Προδιαγραφές
Γενικά
88
Προρρυθμισμένες λειτουργίες χρονισμού
89
78
4
Κεφάλαιο 01
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
Προειδοποιήσεις ασφαλείας
Οι παρακάτω οδηγίες ασφάλειας αποσκοπούν στην προσωπική σας ασφάλεια και την
αποφυγή καταστροφής της περιουσίας. Διαβάστε παρακάτω, ώστε να διασφαλίσετε τη σωστή
χρήση του προϊόντος.
Σύμβολα ασφάλειας
Σύμβολο
Όνομα
Ηλεκτρισμός και ασφάλεια
"" Οι παρακάτω εικόνες είναι μόνο για αναφορά. Οι πραγματικές συνθήκες ενδέχεται να
διαφέρουν από αυτές που απεικονίζονται.
Προειδοποίηση
Μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα χέρια.
Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
Σημασία
Προειδοποίηση
Εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί
σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός.
Προσοχή
Εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί
τραυματισμός ή φθορά περιουσιακών στοιχείων.
Μην λυγίζετε και μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας με
δύναμη. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο
τροφοδοσίας.
ΜΗΝ δοκιμάζετε τη συγκεκριμένη ενέργεια.
Ένα φθαρμένο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν,
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Ακολουθήστε τις οδηγίες.
Μην συνδέετε πολλά προϊόντα σε μία πρίζα.
Απαγόρευση
Οδηγία
Οι υπερθερμασμένες πρίζες μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.
5
Εισαγάγετε το φις μέχρι τέρμα ώστε να μην είναι χαλαρό.
Μια μη σταθερή σύνδεση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
Καθαρίστε τη σκόνη γύρω από τις ακίδες του φις και γύρω από την πρίζα με ένα
στεγνό πανί.
Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
Προσοχή
Κρατήστε το φις για να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από
την πρίζα.
Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Συνδέστε το φις σε γειωμένη πρίζα. (Εξαιρούνται οι συσκευές που δεν παρέχουν
γείωση)
Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.
Φροντίστε να συνδέετε πλήρως το φις στην πρίζα.
Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα φις ή πρίζες που έχουν βγει από τη θέση τους.
Εάν το φις δεν συνδεθεί εντελώς στην πρίζα, ενδέχεται να
αποσυνδεθεί ξαφνικά ή να προκληθεί υπερθέρμανση λόγω
υπερφόρτωσης, οδηγώντας σε ατύχημα.
Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται από τη Samsung μαζί
με το προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας με άλλα προϊόντα.
Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μην παρεμποδίζετε το σημείο σύνδεσης του καλωδίου τροφοδοσίας με την πρίζα.
Εάν προκύψει πρόβλημα με το προϊόν, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας για
να διακόψετε εντελώς την τροφοδοσία ρεύματος στο προϊόν. Η τροφοδοσία δεν
διακόπτεται εντελώς όταν χρησιμοποιείτε μόνο το κουμπί λειτουργίας που βρίσκεται
πάνω στο προϊόν.
Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας ενώ χρησιμοποιείτε το προϊόν.
Το προϊόν μπορεί να καταστραφεί από βραχυκύκλωμα.
6
Εγκατάσταση
Όταν εγκαθιστάτε το προϊόν, στερεώστε το καλά, για να μην πέσει.
Προειδοποίηση
Πριν μετακινήσετε το προϊόν, απενεργοποιήστε το διακόπτη
λειτουργίας και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και όλα τα
άλλα συνδεδεμένα καλώδια.
Η φθορά του καλωδίου μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή
ηλεκτροπληξία.
Εάν το προϊόν δεν στερεωθεί καλά, υπάρχει κίνδυνος κάποιο παιδί
να το ακουμπήσει ενώ παίζει και το προϊόν να πέσει, με αποτέλεσμα
τον τραυματισμό του παιδιού ή την πρόκληση βλάβης στο ίδιο το
προϊόν.
Μην εγκαθιστάτε το προϊόν στην κουζίνα ή κοντά σε πάγκο κουζίνας.
Το βρώσιμο λάδι ή οι ατμοί του μπορεί να καταστρέψουν ή να
παραμορφώσουν το προϊόν.
Εγκαταστήστε το προϊόν σε κάποια απόσταση από τον τοίχο ώστε
να υπάρχει επαρκής αερισμός.
Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά λόγω αυξημένης εσωτερικής
θερμοκρασίας.
Αναθέστε σε έναν τεχνικό να εγκαταστήσει τη βάση ανάρτησης στον τοίχο.
Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε χώρους με ελλιπή εξαερισμό, όπως
βιβλιοθήκες ή ντουλάπες.
Εάν το προϊόν εγκατασταθεί σε ασυνήθιστη τοποθεσία, το περιβάλλον μπορεί να
προκαλέσει σοβαρά προβλήματα ποιότητας. Για αυτόν τον λόγο, επικοινωνήστε με το
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση.
Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά λόγω αυξημένης εσωτερικής
θερμοκρασίας.
Η εγκατάσταση από μη κατάλληλο άτομο μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.
Χρησιμοποιείτε μόνο έπιπλα που πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές.
(Σημεία όπου υπάρχει σκόνη, χρησιμοποιούνται χημικά, σημεία με πολύ υψηλές ή
χαμηλές θερμοκρασίες, σημεία με υγρασία ή νερό, εξοπλισμός μεταφοράς όπως
οχήματα, αεροδρόμια και σταθμοί που χρησιμοποιούνται για μεγάλο χρονικό
διάστημα συνεχόμενα, κ.ά.)
Φυλάξτε την πλαστική συσκευασία μακριά από παιδιά.
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με την πλαστική συσκευασία.
Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.
Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας (τροφοδοσία DC) και το
προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας.
(Κεριά, απωθητικά κουνουπιών, τσιγάρα, σπρέι, συσκευές
θέρμανσης, σημεία εκτεθειμένα στο άμεσο ηλιακό φως κ.ά.)
7
Λειτουργία
Προσοχή
Όταν ανασηκώνετε ή μετακινείτε το προϊόν, μην αγγίζετε την οθόνη
και φροντίστε να υπάρχουν δύο τουλάχιστον άτομα.
Το προϊόν μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό ή να
καταστραφεί.
Προειδοποίηση
Εάν το προϊόν βγάζει ασυνήθιστους θορύβους, μυρωδιά καμένου
υλικού ή καπνό, αποσυνδέστε αμέσως το φις και επικοινωνήστε με
το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μην ακουμπάτε το προϊόν με την πρόσοψη προς τα κάτω.
Μπορεί να προκληθεί ζημιά στην οθόνη.
Η παρατεταμένη έκθεση στο άμεσο ηλιακό φως μπορεί να προκαλέσει
αποχρωματισμό της οθόνης.
Φυλάσσετε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου και τα μικρά
εξαρτήματα σε σημείο που δεν φτάνουν τα παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος
κατάποσης.
Εάν τα παιδιά βάλουν την μπαταρία στο στόμα τους, συμβουλευτείτε
αμέσως τον γιατρό σας.
Εάν πέσει κάτω το προϊόν ή υποστεί εμφανή ζημιά,
απενεργοποιήστε τον διακόπτη λειτουργίας και αποσυνδέστε το
καλώδιο τροφοδοσίας. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
Εάν συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να προκληθεί
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μην μετακινείτε το προϊόν τραβώντας το από το καλώδιο
τροφοδοσίας ή κάποιο άλλο καλώδιο.
Ένα φθαρμένο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν,
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί δεν παρεμποδίζονται από
τραπεζομάντιλα ή κουρτίνες.
Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά λόγω αυξημένης εσωτερικής
θερμοκρασίας.
8
Μην χτυπάτε το προϊόν.
Μην κρέμεστε και μην ανεβαίνετε στο προϊόν.
•• Η οθόνη μπορεί να υποστεί ζημιά.
•• Το προϊόν μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό ή
ακόμα και θάνατο.
•• Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μην εισάγετε μεταλλικά αντικείμενα (αιχμηρά μαγειρικά σκεύη,
κέρματα, τσιμπιδάκια κ.λπ.) ή αντικείμενα που καίγονται εύκολα
(χαρτί, σπίρτα κ.λπ.) στο προϊόν (μέσω των αεραγωγών, των θυρών
εισόδου/εξόδου κ.λπ.).
•• Εάν εισέλθουν στο προϊόν ξένα σώματα, απενεργοποιήστε το
προϊόν και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Στη συνέχεια
επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της
Samsung.
•• Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν, ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
Μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά (βάζα, μπουκάλια κ.λπ.) ή
μεταλλικά αντικείμενα επάνω στο προϊόν.
•• Εάν εισέλθουν στο προϊόν ξένα σώματα, όπως νερό, αποσυνδέστε
το καλώδιο τροφοδοσίας. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
•• Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν, ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
Κατά τη διάρκεια κεραυνών ή καταιγίδας, απενεργοποιήστε το
προϊόν και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
•• Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην αφήνετε τα παιδιά να
κρέμονται ή να ανεβαίνουν στο προϊόν.
Μην εισαγάγετε ξυλάκια ή άλλους αγωγούς στην ελεύθερη πρίζα,
όταν το φις είναι συνδεδεμένο στην πρίζα. Επίσης, μην αγγίζετε
αμέσως τις ακίδες του φις όταν το αποσυνδέετε από την πρίζα.
Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
Το εσωτερικό του προϊόντος διαπερνάται από ρεύμα υψηλής τάσης.
Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε το
προϊόν μόνοι σας.
•• Για επισκευές, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών της Samsung.
•• Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Εάν διαπιστώσετε ότι υπάρχει διαρροή αερίου, μην αγγίζετε το προϊόν ή το φις και
φροντίστε να αερίσετε αμέσως τον χώρο.
Οι σπίθες μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά.
Μην χρησιμοποιείτε υγραντήρες ή φούρνους γύρω από το προϊόν.
Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μην αφήνετε βαριά αντικείμενα ή άλλα αντικείμενα που αρέσουν
στα παιδιά (παιχνίδια, γλυκά κ.λπ.) επάνω στο προϊόν.
Το προϊόν ή το βαρύ αντικείμενο μπορεί να πέσει καθώς το παιδί σας
προσπαθεί να φτάσει το παιχνίδι ή το γλύκισμα, με αποτέλεσμα να
τραυματιστεί σοβαρά.
9
Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τις τυποποιημένες μπαταρίες που προσδιορίζονται
και να μην χρησιμοποιείτε νέες και μεταχειρισμένες μπαταρίες συγχρόνως.
Προσοχή
Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τους πόλους (+, –) στη σωστή
κατεύθυνση.
Διαφορετικά, οι μπαταρίες μπορεί να καταστραφούν ή να προκληθεί πυρκαγιά,
τραυματισμός ή βλάβη, λόγω διαρροής του υγρού τους.
Εάν οι πόλοι δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση, η μπαταρία μπορεί να
σκάσει ή να προκληθεί διαρροή του υγρού, προκαλώντας ρύπανση
και ζημιά στον γύρω χώρο, πυρκαγιά ή τραυματισμό.
Μην κοιτάτε την οθόνη από πολύ κοντά και για πολλή ώρα συνεχόμενα.
Διαφορετικά μπορεί να αλλοιωθεί η όρασή σας.
Μην ανασηκώνετε και μην μετακινείτε το προϊόν ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.
Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο προϊόν.
Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.
Μην αγγίζετε την οθόνη όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο για μεγάλο χρονικό
διάστημα, καθώς θα έχει αναπτύξει υψηλή θερμοκρασία.
Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά με πολύ υψηλή την ένταση ή για πολλή ώρα.
Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στην ακοή.
Εάν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω
διακοπών ή για άλλο λόγο, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
Η συγκέντρωση σκόνης σε συνδυασμό με τη θερμότητα μπορεί να προκαλέσει
πυρκαγιά, βραχυκύκλωμα ή διαρροή ρεύματος.
Χρησιμοποιείτε το προϊόν στη συνιστώμενη ανάλυση και συχνότητα.
Διαφορετικά μπορεί να αλλοιωθεί η όρασή σας.
Οι μπαταρίες (και οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες) δεν αποτελούν κοινό απόρριμμα και θα
πρέπει να επιστρέφονται για ανακύκλωση. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την επιστροφή
των χρησιμοποιημένων ή των επαναφορτιζόμενων μπαταριών για ανακύκλωση.
Ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει τις χρησιμοποιημένες ή τις επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες στο πλησιέστερο δημόσιο κέντρο ανακύκλωσης ή σε κάποιο κατάστημα
που πωλεί τον ίδιο τύπο μπαταριών ή επαναφορτιζόμενων μπαταριών.
Ξεκουράζετε τα μάτια σας για περισσότερο από 5 λεπτά για κάθε 1 ώρα χρήσης του προϊόντος.
Η κούραση στα μάτια θα μειωθεί.
Εάν αφήσετε την οθόνη να προβάλλει σταθερά μια στατική εικόνα για παρατεταμένη
χρονική περίοδο, ενδέχεται να δημιουργηθούν μόνιμα είδωλα ή ελαττωματικά pixel.
Όταν το προϊόν μένει ανενεργό για πολλή ώρα, ενεργοποιήστε τη λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας ή ορίστε την προστασία οθόνης σε κινούμενο μοτίβο.
Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε εύφλεκτα σπρέι ή άλλες εύφλεκτες ουσίες
κοντά στο προϊόν.
Μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή πυρκαγιά.
10
Αποθήκευση και συντήρηση
Καθαρισμός
Προειδοποίηση
Μην ψεκάζετε νερό ή καθαριστικά απευθείας πάνω στο προϊόν.
"" Εάν στην προστατευτική γυάλινη επιφάνεια μείνει σκόνη ή βρωμιά από την πένα,
καθαρίστε ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.
•• Μπορεί να καταστραφεί η επιφάνεια του προϊόντος ή να
διαγραφούν οι ενδείξεις.
Καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας και της οθόνης
•• Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Σκουπίστε την επιφάνεια με ένα νοτισμένο, μαλακό πανί και στη συνέχεια σκουπίστε την με
ένα στεγνό πανί.
1
2
3
Προσοχή
Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα πριν καθαρίσετε το προϊόν. Καθαρίστε
προσεκτικά με ένα μαλακό και στεγνό πανί, όπως πανί με μικροΐνες ή βαμβακερό
πανί, για να μην χαράξετε το προϊόν.
Μπορεί να καταστραφεί η επιφάνεια του προϊόντος ή να διαγραφούν οι ενδείξεις.
Χρησιμοποιείτε μόνο μαλακό και στεγνό πανί, όπως πανί με μικροΐνες ή βαμβακερό
πανί. Η επιφάνεια του προϊόντος και η οθόνη χαράσσονται εύκολα.
Η επιφάνεια του προϊόντος και η οθόνη μπορούν να γρατσουνιστούν εύκολα από ξένα
σώματα.
Μην χρησιμοποιείτε στο προϊόν χημικά που περιέχουν αλκοόλη, διαλυτικά ή
επιφανειοδραστικές ουσίες όπως κερί, βενζίνη, διαλυτικό χρώματος, παρασιτοκτόνα,
αποσμητικά χώρου, λιπαντικά ή καθαριστικά.
Μπορεί να προκληθεί αποχρωματισμός ή ράγισμα της εξωτερικής επιφάνειας του
προϊόντος, η επιφάνεια του πλαισίου μπορεί να ξεφλουδίσει ή μπορεί να διαγραφούν
οι ενδείξεις.
11
Προφυλάξεις κατά τη χρήση
Προφυλάξεις
Εάν χρησιμοποιείτε την παρεχόμενη πένα με βάρος που ξεπερνάει τα 2,5 κιλά, να είστε ιδιαίτερα
προσεκτικοί καθώς ενδέχεται να προκληθούν γρατζουνιές στην προστατευτική γυάλινη
επιφάνεια.
Εάν χρησιμοποιείτε στυλό και όχι την παρεχόμενη πένα, να είστε προσεκτικοί καθώς η οθόνη
μπορεί να αποκτήσει λεκέδες από μελάνι ή να καταστραφεί.
Μην ξύνετε την οθόνη με
τα νύχια σας ή με αιχμηρά
αντικείμενα. Οι γρατσουνιές
μπορεί να αφήσουν σημάδια ή
να καταστρέψουν το προϊόν.
Μην ψεκάζετε νερό απευθείας
πάνω σε οποιοδήποτε σημείο
του προϊόντος. Σε περίπτωση
εισόδου νερού στο προϊόν,
μπορεί να προκληθεί βλάβη
στο προϊόν, ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
Εξαιτίας των
χαρακτηριστικών των
προϊόντων εξαιρετικά
γυαλιστερής επιφάνειας, η
χρήση υγραντήρα υπεριώδους
ακτινοβολίας στον ίδιο χώρο
ενδέχεται να δημιουργήσει
λευκές κηλίδες στο προϊόν.
"" Συνιστάται η χρήση της παρεχόμενης πένας. Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα
εκτός της πένας.
•• Μετά την αφαίρεση κάποιου αυτοκόλλητου από την οθόνη, μπορεί να παραμείνουν
υπολείμματα. Καθαρίστε τα υπολείμματα πριν χρησιμοποιήσετε την οθόνη.
•• Μην πιέζετε ή τρίβετε με δύναμη το προϊόν. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στο
προϊόν.
•• Μην καθαρίζετε την οθόνη με χημικά. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν.
•• Επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών εάν το εσωτερικό του προϊόντος
χρειάζεται καθάρισμα (έναντι χρέωσης συντήρησης).
12
Κεφάλαιο 02
Προετοιμασία
Έλεγχος των μερών
"" Επικοινωνήστε με το κατάστημα
από όπου αγοράσατε το προϊόν εάν
λείπουν κάποια μέρη.
"" Η εμφάνιση των μερών ενδέχεται
να διαφέρει από τις εμφανιζόμενες
εικόνες.
Κάρτα εγγύησης
Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
(Δεν διατίθεται σε ορισμένες
περιοχές)
Οδηγός κανονισμών
Καλώδιο ρεύματος
(Δεν διατίθεται σε ορισμένες
περιοχές)
Τηλεχειριστήριο
Προσαρμογέας RS232C(IN)
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
Πένα αφής X 2
Καλώδιο USB
"" Δεν παρέχεται βάση με αυτό το
προϊόν. Για να τοποθετήσετε μια
βάση, πρέπει να την αγοράσετε
ξεχωριστά.
"" Ο προσαρμογέας RS232C μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύνδεση σε άλλη
οθόνη με το καλώδιο RS232C τύπου
D-SUB (9 ακίδων).
Μπαταρίες (AAA X 2)
13
Εξαρτήματα
"" Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να
τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
Εξαρτήματα
Περιγραφή
Απομακρυσμένος
αισθητήρας
Πατήστε ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο προς την κατεύθυνση του αισθητήρα στο
μπροστινό μέρος του προϊόντος για να εκτελέσετε την αντίστοιχη λειτουργία.
"" Η χρήση άλλων συσκευών προβολής στον ίδιο χώρο με το τηλεχειριστήριο του
προϊόντος μπορεί να προκαλέσει τον ακούσιο έλεγχο των άλλων συσκευών
προβολής.
Θήκη γραφίδας
Απομακρυσμένος αισθητήρας
Διατηρείτε την πένα αφής στη θέση της.
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το προϊόν.
Θήκη γραφίδας
QB65H-TR
Οπή στερέωσης
συσκευής δικτύου
"" Υποστηριζόμενα μοντέλα: QB75H-TR
Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση 7 m έως 10 m από τον αισθητήρα του προϊόντος, υπό γωνία 30°
από τα αριστερά και τα δεξιά.
"" Να φυλάτε τις μπαταρίες σε σημείο που δεν τις φθάνουν τα παιδιά και ανακυκλώστε.
"" Μην χρησιμοποιείτε μαζί νέες και μεταχειρισμένες μπαταρίες. Να αντικαθιστάτε και τις δύο μπαταρίες
συγχρόνως.
"" Όταν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, να αφαιρείτε
τις μπαταρίες.
Ηχείο
QB75H-TR
Οπή στερέωσης
συσκευής δικτύου
Ηχείο
Κουμπί επιλογής
14
Θύρες
Θύρα
Περιγραφή
USB 1 ¨(1.0A)
Συνδέεται σε συσκευή μνήμης USB.
"" Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από
την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς
προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
"" Οι θύρες USB του προϊόντος υποστηρίζουν μέγιστο συνεχές ρεύμα
1,0 A. Αν υπερβείτε τη μέγιστη τιμή, οι θύρες USB ενδέχεται να μην
λειτουργούν.
RJ45
Συνδέεται στην εφαρμογή MDC μέσω καλωδίου LAN. (10/100 Mbps)
"" Για τη σύνδεση, χρησιμοποιήστε καλώδιο κατηγορίας 7 (Cat 7) (*τύπου STP).
*Συνεστραμμένο ζεύγος καλωδίων.
RS232C IN
Συνδέεται σε MDC, με τη χρήση προσαρμογέα RS232C.
DVI/MAGICINFO IN
DVI: Συνδέεται σε μια συσκευή πηγής, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο DVI ή HDMI-DVI.
MAGICINFO IN: Για να χρησιμοποιήσετε το MagicInfo, βεβαιωθείτε ότι έχετε
συνδέσει το καλώδιο DP-DVI.
"" Για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση MagicInfo, η λειτουργία IWB S5
πρέπει να έχει τεθεί σε OFF. Επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις.
HDMI IN 1
HDMI IN 2
Συνδέεται σε μια συσκευή πηγής, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI ή HDMIDVI.
DP IN
Συνδέεται σε υπολογιστή μέσω καλωδίου DP.
TOUCH OUT 1
Σύνδεση με υπολογιστή για χρήση της λειτουργίας αφής.
USB 2(0.5A)
Συνδέεται σε συσκευή μνήμης USB.
"" Οι θύρες USB του προϊόντος υποστηρίζουν μέγιστο συνεχές ρεύμα
0,5 A. Αν υπερβείτε τη μέγιστη τιμή, οι θύρες USB ενδέχεται να μην
λειτουργούν.
DVI/HDMI/AUDIO IN
Λήψη ήχου από συσκευή εισόδου μέσω καλωδίου ήχου.
AUDIO OUT
Έξοδος ήχου σε συσκευή ήχου μέσω καλωδίου ήχου.
IR IN
Παρέχει ισχύ στην πλακέτα του εξωτερικού αισθητήρα ή λαμβάνει το σήμα του
αισθητήρα φωτός.
RS232C OUT
Συνδέεται σε MDC, με τη χρήση προσαρμογέα RS232C.
15
Βάση
"" Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
Εξαρτήματα
Περιγραφή
USB (PC)
Συνδέεται σε συσκευή μνήμης USB.
USB 3 ¨
HDMI IN 3
Συνδέεται σε μια συσκευή πηγής, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI ή HDMI-DVI.
TOUCH OUT 2
Σύνδεση με υπολογιστή για χρήση της λειτουργίας αφής.
QUICK MENU
Αν πατήσετε το κουμπί QUICK MENU όταν είναι ενεργοποιημένη η οθόνη, εμφανίζεται το κύριο μενού στο κάτω μέρος της
οθόνης.
POWER
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το προϊόν.
Πατήστε ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο προς την κατεύθυνση του αισθητήρα στο μπροστινό μέρος του προϊόντος για να
εκτελέσετε την αντίστοιχη λειτουργία.
16
Χρήση της λειτουργίας αφής
Αντικλεπτική κλειδαριά
"" Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι
προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της
ποιότητας.
"" Μια αντικλεπτική κλειδαριά επιτρέπει την ασφαλή χρήση του προϊόντος ακόμα κι όταν
βρίσκεστε σε δημόσιους χώρους.
"" Το σχήμα της ασφάλειας και η μέθοδος κλειδώματος εξαρτάται από τον κατασκευαστή.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη δική σας αντικλεπτική κλειδαριά για
λεπτομέρειες.
"" Οι παρακάτω εικόνες είναι μόνο για αναφορά. Οι πραγματικές συνθήκες ενδέχεται να
διαφέρουν από αυτές που απεικονίζονται.
Για να ασφαλίσει μια αντικλεπτική κλειδαριά:
Καλώδιο USB
1 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αφής με συνδεδεμένη στο προϊόν μια συσκευή
δικτύου (πωλείται ξεχωριστά) ή έναν υπολογιστή, χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB για να
συνδέσετε τη θύρα TOUCH OUT του προϊόντος στη θύρα USB της συσκευής δικτύου ή του
υπολογιστή.
2 Εάν συνδέσετε τη θύρα TOUCH OUT σε υπολογιστή με πολλές οθόνες, η λειτουργία αφής
λειτουργεί μόνο στην κύρια οθόνη.
1 Στερεώστε το καλώδιο της αντικλεπτικής σας κλειδαριάς σε ένα βαρύ αντικείμενο, όπως
είναι ένα γραφείο.
2 Περάστε το ένα άκρο του καλωδίου μέσα από το βρόχο που υπάρχει στο άλλο άκρο.
3 Τοποθετήστε την κλειδαριά σε μια υποδοχή στο πίσω μέρος του προϊόντος.
4 Κλειδώστε την ασφάλεια.
–– Μπορείτε να αγοράσετε μια αντικλεπτική κλειδαριά ξεχωριστά.
–– Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη δική σας αντικλεπτική κλειδαριά για
λεπτομέρειες.
–– Μπορείτε να αγοράσετε αντικλεπτικές κλειδαριές από καταστήματα ηλεκτρονικών ή
μέσω Διαδικτύου.
17
Τηλεχειριστήριο
"" Η χρήση άλλων συσκευών προβολής στον ίδιο χώρο με το τηλεχειριστήριο του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει τον ακούσιο έλεγχο των άλλων
συσκευών προβολής.
"" Σε αυτό το προϊόν δεν υποστηρίζεται κουμπί χωρίς περιγραφή στην παρακάτω εικόνα.
Ενεργοποίηση της συσκευής.
POWER
OFF
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Ρύθμιση της έντασης του ήχου.
Κουμπί εκκίνησης Άνοιγμα.
Προβολή ή απόκρυψη του μενού προβολής
εντολών στην οθόνη ή επιστροφή στο
προηγούμενο μενού.
VOL
MENU
2
5
8
0
Απενεργοποίηση της συσκευής.
3
6
Αριθμητικά κουμπιά
Εισαγωγή κωδικού στο μενού OSD.
9
CH LIST
MUTE
Επιλέξτε σίγαση του ήχου.
SOURCE
•• Κατάργηση σίγασης του ήχου: Πατήστε
και πάλι το κουμπί MUTE ή πατήστε το
κουμπί ελέγχου της έντασης του ήχου
(+ VOL -).
HOME
"" Οι λειτουργίες των κουμπιών του
τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να
διαφέρει για τα διάφορα προϊόντα.
CH
MagicInfo
Player I
18
TOOLS
INFO
Μετακίνηση στο επάνω, κάτω, αριστερό
ή δεξιό μενού ή προσαρμογή κάποιας
ρύθμισης.
Επιβεβαίωση κάποιας επιλογής μενού.
Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
Έξοδος από το τρέχον μενού.
IR control
SET
"" Οι λειτουργίες των κουμπιών του
τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να
διαφέρει για τα διάφορα προϊόντα.
"" Όταν το τηλεχειριστήριο δεν
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για
παρατεταμένο χρονικό διάστημα, να
αφαιρείτε τις μπαταρίες.
Για να τοποθετήσετε μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο (AAA x 2)
19
Εγκατάσταση του κιτ στερέωσης σε τοίχο
Εγκατάσταση του κιτ στερέωσης σε τοίχο
•• Το κιτ στερέωσης σε τοίχο (πωλείται ξεχωριστά) σάς επιτρέπει να τοποθετήσετε το προϊόν στον τοίχο.
•• Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του κιτ στερέωσης σε τοίχο, δείτε τις οδηγίες που συνοδεύουν το κιτ στερέωσης σε τοίχο.
•• Συνιστούμε να απευθυνθείτε σε έναν τεχνικό για βοήθεια με την εγκατάσταση του στηρίγματος στερέωσης σε τοίχο.
•• Η Samsung Electronics δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιά του προϊόντος ή τραυματισμό δικό σας ή άλλου εάν επιλέξετε να εγκαταστήσετε το κιτ στερέωσης σε τοίχο μόνοι σας.
Προδιαγραφές του κιτ στερέωσης σε τοίχο (VESA)
"" Εγκαταστήστε το κιτ στερέωσης σε τοίχο σε έναν στέρεο τοίχο
που είναι κάθετος στο δάπεδο. Για την επιτοίχια τοποθέτηση του
προϊόντος, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο.
Εάν τοποθετήσετε το προϊόν σε κεκλιμένο τοίχο, μπορεί να πέσει και
να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
•• Τα κιτ στερέωσης σε τοίχο της Samsung συνοδεύονται από αναλυτικό εγχειρίδιο εγκατάστασης και
περιλαμβάνουν όλα τα εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για τη συναρμολόγηση.
•• Μη χρησιμοποιείτε βίδες που είναι μεγαλύτερες από το τυπικό μήκος ή που δεν συμμορφώνονται με τις
τυπικές προδιαγραφές βιδών VESA. Οι πολύ μακριές βίδες μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο εσωτερικό του
προϊόντος.
•• Για τα κιτ στερέωσης σε τοίχο που δεν συμμορφώνονται με τις τυπικές προδιαγραφές βιδών VESA, το μήκος
των βιδών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις προδιαγραφές του κιτ στερέωσης σε τοίχο.
•• Μην σφίγγετε πολύ τις βίδες. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν ή πτώση του προϊόντος, με αποτέλεσμα
τραυματισμό. Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τέτοιου είδους ατυχήματα.
•• Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για ζημιά του προϊόντος ή τραυματισμό όταν χρησιμοποιείται ένα κιτ
στερέωσης σε τοίχο που δεν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές VESA ή που είναι μη προβλεπόμενο, ή εάν ο
καταναλωτής δεν ακολουθεί τις οδηγίες εγκατάστασης του προϊόντος.
•• Μην τοποθετείτε το προϊόν με κλίση μεγαλύτερη από 15 μοίρες.
•• Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται σε τοίχο από τουλάχιστον δύο άτομα κάθε φορά.
•• Οι τυπικές διαστάσεις των κιτ στερέωσης σε τοίχο αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.
Προδιαγραφές οπής βίδας VESA (A * B) σε
Τυπική βίδα
χιλιοστά
Ποσότητα
400 × 400
4
M8
"" Μην εγκαθιστάτε το κιτ στερέωσης σε τοίχο ενώ το προϊόν είναι ενεργοποιημένο. Μπορεί να προκληθεί
τραυματισμός από ηλεκτροπληξία.
20
Κεφάλαιο 03
Χρήση οθόνης αφής
Οθόνη αφής
Ελέγξτε έναν υπολογιστή πατώντας στην οθόνη αντί να χρησιμοποιείτε μια συσκευή εισόδου,
όπως πληκτρολόγιο ή ποντίκι. Η οθόνη αφής λειτουργεί ανιχνεύοντας ένα πολύ μικρό ηλεκτρικό
ρεύμα που διατρέχει το σώμα σας (χωρητική). Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την επιφάνεια
του άκρου του δακτύλου σας όταν πατάτε στην οθόνη.
Διαβάστε παρακάτω πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
•• Βεβαιωθείτε ότι κανένα ηλεκτρικό υλικό δεν έρχεται σε επαφή με την οθόνη. Η οθόνη
ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά εάν υπάρχει στατικός ηλεκτρισμός.
•• Μην πιέζετε δυνατά την οθόνη αφής με το άκρο του δαχτύλου σας. Μην χρησιμοποιείτε
αιχμηρό αντικείμενο όταν πατάτε στην οθόνη. Η οθόνη ενδέχεται να σπάσει ή να υποστεί
ζημιά.
•• Μην πατάτε στην οθόνη φορώντας γάντι, με βρόμικο δάχτυλο ή χρησιμοποιώντας κάτι
αιχμηρό, όπως το νύχι σας ή ένα στιλό. Η οθόνη ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
•• Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη δεν έρχεται σε επαφή με υγρασία. Ο αισθητήρας αφής ενδέχεται
να μην λειτουργεί σωστά.
•• Η εμφάνιση μιας σταθερής εικόνας στην οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα ενδέχεται να
προκαλέσει μετεικάσματα (μείωση της αντίθεσης της οθόνης) ή κηλίδες. Απενεργοποιήστε
την οθόνη όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
•• Όταν χρησιμοποιείτε την παλάμη σας για να διαγράψετε
περιεχόμενο, φροντίστε να κρατάτε τα δάχτυλά σας
ενωμένα.
21
Σύνδεση της οθόνης αφής
2 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το προϊόν στην πρίζα.
3 Συνδέστε τη θύρα TOUCH OUT του προϊόντος σε μια θύρα USB του υπολογιστή,
χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
Σύνδεση με τον υπολογιστή
"" Η θύρα TOUCH OUT 1 λειτουργεί όταν η τρέχουσα οθόνη οριστεί σε HDMI 1, HDMI 2,
DisplayPort ή DVI.
1 Συνδέστε τον υπολογιστή στο προϊόν μέσω καλωδίου HDMI ή HDMI-DVI.
"" Η θύρα TOUCH OUT 2 λειτουργεί όταν η τρέχουσα οθόνη οριστεί σε HDMI 3.
"" Τα εξαρτήματα σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν στα διάφορα προϊόντα.
Σύνδεση των συσκευών με χρήση καλωδίου HDMI
TOUCH OUT 1, TOUCH OUT 2
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
Σύνδεση σε φορητό υπολογιστή ή tablet
Στο προϊόν μπορεί να συνδεθεί φορητός υπολογιστής ή tablet ακολουθώντας την ίδια μέθοδο
με αυτή για τη σύνδεση επιτραπέζιου υπολογιστή.
Σύνδεση των συσκευών με χρήση καλωδίου HDMI-DVI
•• Εάν δεν διατίθεται έλεγχος αφής μετά τη σύνδεση των συσκευών
"" Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το καλώδιο HDMI ή HDMI-DVI πριν συνδέσετε το
καλώδιο USB.
"" Εάν ο έλεγχος αφής εξακολουθεί να μην είναι διαθέσιμος και μετά τη σωστή σύνδεση
των καλωδίων, αποσυνδέστε το καλώδιο USB και έπειτα συνδέστε το ξανά.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
22
Διαμόρφωση των ρυθμίσεων της οθόνης αφής
Για να χρησιμοποιήσετε σωστά τη λειτουργία αφής του προϊόντος σε Windows, μεταβείτε στην ενότητα Ρυθμίσεις Tablet PC και πραγματοποιήστε μικρορύθμιση του προϊόντος.
"" Συνδέστε πρώτα την οθόνη αφής πριν διαμορφώσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις.
"" Ο μέγιστος αριθμός οθονών αφής που μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα ποικίλλει, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του λειτουργικού συστήματος και της κάρτας γραφικών.
"" Εάν οι Ρυθμίσεις Tablet PC δεν υπάρχουν στον Πίνακα ελέγχου, στην επιλογή Αναζήτηση στον Πίνακα ελέγχου αναζητήστε την επιλογή Ρυθμίσεις Tablet PC.
Μικρορύθμιση
"" Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν τα Windows 8. Η ίδια μέθοδος ισχύει και για τα Windows 7,
Windows 8 και για τα Windows 10.
2 Πατήστε στη σελίδα που εμφανίζεται στο προϊόν με το δάχτυλό σας.
"" Στη λειτουργία δύο οθονών: Εάν δεν εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα στο προϊόν,
πατήστε το πλήκτρο Enter για να εμφανιστεί η σελίδα.
"" Αφού αλλάξετε το Μέγεθος εικόνας από το μενού OSD, ενδέχεται να χρειαστεί νέα
βαθμονόμηση των ρυθμίσεων της εικόνας.
"" Εάν εμφανιστεί κάποιο σφάλμα κατά τη διάρκεια της μικρορύθμισης, μεταβείτε
στην ενότητα Ρυθμίσεις Tablet PC → στη σελίδα Οθόνη. Πατήστε Επαναφορά και
πραγματοποιήστε βαθμονόμηση ξανά.
1 Στην καρτέλα Οθόνη, επιλέξτε Ρύθμιση στην περιοχή Ρύθμιση παραμέτρων.
Touch this screen to identity it as the touchscreen.
If this is not the Tablet PC screen, press Enter to move to the next screen. To close the tool, press Esc.
23
3 Επιλέξτε το προϊόν από τη λίστα Οθόνη στην περιοχή Επιλογές οθόνης. Στη συνέχεια,
επιλέξτε Μικρορύθμιση.
5 Όταν ολοκληρωθεί η μικρορύθμιση, εμφανίζεται το μήνυμα Θέλετε να αποθηκευτούν τα
δεδομένα μικρορύθμισης;. Επιλέξτε Ναι για να αποθηκευτούν οι αλλαγές.
Digitizer Calibration Tool
Do you want to save the calibration data?
Yes
No
6 Η μικρορύθμιση της οθόνης πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.
"" Επιλέγοντας Επαναφορά καταργούνται τα δεδομένα μικρορύθμισης.
4 Πραγματοποιήστε μικρορύθμιση ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη
όπως φαίνεται στην εικόνα.
To provide calibration samples, tap the crosshair each
time that it appears on the screen.
Right-click anywhere on the screen to return to the
last calibration point. Press the Esc button to close
the tool. Do not change your screen orientation until
you have completed the calibration process.
24
Έλεγχος της οθόνης
Σύρσιμο
Χειρονομίες οθόνης αφής
Η χρήση των χειρονομιών οθόνης αφής είναι παρόμοια με τη χρήση του ποντικιού.
Πάτημα
Αγγίξτε ελαφρά και σύρετε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση στην οθόνη.
Χρησιμοποιήστε αυτή τη χειρονομία για να μετακινηθείτε προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση
στην ιστοσελίδα, το χάρτη ή τη φωτογραφία.
"" Αυτό είναι παρόμοιο με το να πραγματοποιείτε μεταφορά με το ποντίκι.
Διπλό πάτημα
Πατήστε ελαφρά στην οθόνη.
Χρησιμοποιήστε αυτή τη χειρονομία για να επιλέξετε μια λειτουργία ή ένα στοιχείο μενού.
"" Είναι παρόμοιο με το να κάνετε κλικ με το ποντίκι.
Πατήστε δύο φορές στην οθόνη.
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη χειρονομία για να εκτελέσετε το επιλεγμένο πρόγραμμα.
"" Είναι παρόμοιο με το να κάνετε διπλό κλικ με το ποντίκι.
25
Κίνηση
Σημειώσεις
•• Για να αυξήσετε την ακρίβεια των καταχωρίσεων μέσω αφής, μεγεθύνετε τη
γραμματοσειρά ή τα εικονίδια.
•• Στη λειτουργία ελέγχου αφής, χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο όταν απαιτείται
μεγαλύτερη ακρίβεια στα κλικ ή τα στοιχεία εισαγωγής σας.
•• Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση των εικονιδίων του Λευκός πίνακας, πατήστε το
στο κάτω μέρος της οθόνης και έπειτα πατήστε Σύντομος οδηγός.
εικονίδιο
Κινήστε τα δάχτυλά σας στην οθόνη όπως φαίνεται στην εικόνα.
Χρησιμοποιήστε αυτή τη χειρονομία για να μεταβείτε στην προηγούμενη ή στην επόμενη
φωτογραφία ή ιστοσελίδα.
Σμίκρυνση/Μεγέθυνση
Χωρίστε ή ενώστε τα δύο δάχτυλα στην οθόνη, όπως φαίνεται στην εικόνα.
Χρησιμοποιήστε αυτές τις χειρονομίες για να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε αντίστοιχα την
προβολή μιας ιστοσελίδας, ενός χάρτη ή μιας φωτογραφίας.
26
Κεφάλαιο 04
Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής
Πριν από τη σύνδεση
Σύνδεση με τον υπολογιστή
Σημεία ελέγχου πριν από τη σύνδεση
•• Μη συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν συνδέσετε όλα τα υπόλοιπα καλώδια.
Πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, φροντίστε πρώτα να συνδέσετε μια συσκευή
πηγής.
"" Πριν από τη σύνδεση μια συσκευής πηγής, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης που τη συνοδεύει.
Ο αριθμός και οι θέσεις των θυρών στις συσκευές πηγές ενδέχεται να διαφέρει από συσκευή
σε συσκευή.
•• Ένας υπολογιστής μπορεί να συνδεθεί στο προϊόν με διάφορους τρόπους.
Επιλέξτε μια μέθοδο σύνδεσης κατάλληλη για τον υπολογιστή σας.
"" Να μην συνδέετε το καλώδιο ρεύματος, ωσότου ολοκληρωθούν όλες οι συνδέσεις.
Η σύνδεση του καλωδίου ρεύματος κατά τη διάρκεια της σύνδεσης ενδέχεται να προκαλέσει
βλάβη στο προϊόν.
"" Τα εξαρτήματα σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν στα διάφορα προϊόντα.
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI
"" Συνδέστε τις θύρες ήχου σωστά: αριστερά = λευκό και δεξιά = κόκκινο.
"" Ελέγξτε τους τύπους των θυρών στο πίσω μέρος του προϊόντος που θέλετε να συνδέσετε.
"" Συνιστάται η χρήση εγκεκριμένων καλωδίων για τις συνδέσεις μέσω καλωδίου HDMI ή DP.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
27
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου DP
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου DVI (ψηφιακού τύπου)
DVI/MAGICINFO IN
DP IN
"" Η διασύνδεση DP IN του προϊόντος καθώς και το παρεχόμενο καλώδιο DP έχουν
σχεδιαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές VESA. Η χρήση καλωδίου DP που δεν
ακολουθεί τα πρότυπα VESA ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία του προϊόντος. Η
Samsung Electronics δεν φέρει ευθύνη για τυχόν προβλήματα τα οποία προκύπτουν από
τη χρήση καλωδίου που δεν ακολουθεί τα πρότυπα.
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καλώδιο DP που ορίζεται στα πρότυπα VESA.
"" Για να χρησιμοποιήσετε τη βέλτιστη ανάλυση (3840 x 2160 στα 60 Hz) όταν η πηγή
εισόδου είναι DisplayPort, συνιστάται η χρήση καλωδίου DP με μήκος κάτω από 5
μέτρα.
"" Η απενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας όταν η πηγή εισόδου είναι
DisplayPort μπορεί να εισαγάγει νέες πληροφορίες ανάλυσης και να επαναφέρει το
μέγεθος ή τη θέση του παραθύρου εργασίας.
DVI/HDMI/AUDIO IN
"" Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη θύρα DVI στο προϊόν ως θύρα HDMI με χρήση ενός
προσαρμογέα DVI-HDMI.
"" Αν η θύρα DVI του προϊόντος συνδέεται με τη θύρα HDMI του υπολογιστή μέσω
προσαρμογέα DVI-HDMI, δεν παρέχεται ήχος.
DVI/MAGICINFO IN
HDMI
•• Προφυλάξεις κατά τη χρήση του DP
"" Ορισμένες κάρτες γραφικών που δεν συμμορφώνονται με το πρότυπο DP μπορεί
να εμποδίζουν την εμφάνιση της οθόνης εκκίνησης των Windows ή της οθόνης του
Bios όταν το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Σε αυτή την
περίπτωση, ενεργοποιήστε πρώτα το προϊόν πριν ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας.
28
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI-DVI
Μετά τη σύνδεση του υπολογιστή στο προϊόν με καλώδιο HDMI-DVI, φροντίστε να
διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις όπως φαίνεται παρακάτω για να ενεργοποιήσετε το βίντεο και
τον ήχο από τον υπολογιστή.
•• Ήχος → ορίστε το HDMI Ήχος σε PC(DVI)
•• Εικόνα → ορίστε την κάθε λειτουργία της οθόνης σε Κείμενο στην ενότητα Λειτ. εικόνας
•• Σύστημα → Γενικά → ορίστε το HDMI Hot Plug σε Απεν.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
DVI/HDMI/AUDIO IN
29
Σύνδεση με συσκευή βίντεο
•• Μη συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν συνδέσετε όλα τα υπόλοιπα καλώδια.
Πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, φροντίστε πρώτα να συνδέσετε μια συσκευή πηγής.
•• Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή βίντεο στο προϊόν, με τη χρήση καλωδίου.
"" Τα εξαρτήματα σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν στα διάφορα προϊόντα.
"" Εάν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο, συνδέστε μια εξωτερική συσκευή και πατήστε SOURCE στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη συσκευή.
"" Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αφής, συνδέστε την εξωτερική συσκευή στο προϊόν, πατήστε Άνοιγμα και έπειτα επιλέξτε τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή με το προϊόν ενεργοποιημένο.
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI-DVI
•• Μετά τη σύνδεση της συσκευής βίντεο στο προϊόν με καλώδιο HDMI-DVI, φροντίστε να
διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις όπως φαίνεται παρακάτω για να ενεργοποιήσετε το βίντεο και
τον ήχο από τη συσκευή βίντεο.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη θύρα DVI στο προϊόν ως θύρα HDMI με χρήση ενός
προσαρμογέα DVI-HDMI. Αν η θύρα DVI του προϊόντος συνδέεται με τη θύρα HDMI του
υπολογιστή μέσω προσαρμογέα DVI-HDMI, δεν παρέχεται ήχος.
–– Ήχος → ορίστε το HDMI Ήχος σε AV(HDMI)
–– Εικόνα → ορίστε την κάθε λειτουργία της οθόνης σε Βίντεο/Εικόνα στην ενότητα Λειτ.
εικόνας
–– Σύστημα → Γενικά → ορίστε το HDMI Hot Plug σε Ενεργ.
"" Οι αναλύσεις που υποστηρίζονται περιλαμβάνουν τις τιμές 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60
Hz), 480p και 576p.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
DVI/HDMI/AUDIO IN
DVI/MAGICINFO IN
HDMI
•• Ο ήχος δεν θα είναι ενεργοποιημένος εάν το προϊόν συνδεθεί σε συσκευή βίντεο, με τη
χρήση καλωδίου HDMI-DVI. Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, συνδέστε επίσης ένα καλώδιο
ήχου στις θύρες ήχου του προϊόντος και της συσκευής βίντεο.
30
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI
Σύνδεση σε σύστημα ήχου
Χρήση καλωδίου HDMI ή καλωδίου HDMI σε DVI (UHD 30Hz)
"" Τα εξαρτήματα σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν στα διάφορα προϊόντα.
•• Τα καλώδια HDMI υποστηρίζουν ψηφιακά σήματα εικόνας και ήχου χωρίς να απαιτείται
καλώδιο ήχου.
•• Εάν στο προϊόν συνδεθεί μια εξωτερική συσκευή που χρησιμοποιεί παλαιότερη έκδοση της
λειτουργίας HDMI, η εικόνα μπορεί να μην εμφανίζεται κανονικά (ή και καθόλου) ή μπορεί
να μην ακούγεται ήχος. Εάν παρουσιαστεί τέτοιο πρόβλημα, ρωτήστε τον κατασκευαστή
της εξωτερικής συσκευής ποια είναι η έκδοση HDMI και, εάν είναι απαρχαιωμένη, ζητήστε
αναβάθμιση.
AUDIO OUT
•• Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καλώδιο HDMI με πάχος 14 mm ή λιγότερο.
•• Αγοράστε ένα πιστοποιημένο καλώδιο HDMI. Διαφορετικά μπορεί να μην εμφανίζεται
εικόνα ή μπορεί να παρουσιαστεί σφάλμα σύνδεσης.
•• Συνιστάται τυπικό καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας ή καλώδιο Ethernet.
Αυτό το προϊόν δεν υποστηρίζει τη λειτουργία Ethernet μέσω HDMI.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
31
Αλλαγή της πηγής εισόδου
Εφαρμογές
Άνοιγμα
Πηγή
•• IWB S5 / Κατοπτρισμός οθόνης / Web Browser
Η ρύθμιση Πηγή σάς επιτρέπει να επιλέγετε διάφορες πηγές και να αλλάζετε τα ονόματα των συσκευών πηγών.
•• Χρήση του τηλεχειριστηρίου: SOURCE
Μπορείτε να προβάλετε την οθόνη μιας συσκευής πηγής που είναι συνδεδεμένη στο προϊόν. Επιλέξτε μια πηγή
από την Source List (Λίστα πηγών) για προβολή της οθόνης της επιλεγμένης πηγής.
•• Χρήση του ελέγχου αφής: Άνοιγμα
Άνοιγμα
"" Εάν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο, συνδέστε μια εξωτερική συσκευή και πατήστε SOURCE στο
τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη συσκευή.
Εφαρμογές
"" Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αφής, συνδέστε την εξωτερική συσκευή στο προϊόν, πατήστε Άνοιγμα και
έπειτα επιλέξτε τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή με το προϊόν ενεργοποιημένο.
"" Η οθόνη ενδέχεται να μην προβάλλεται σωστά εάν επιλεγεί λανθασμένη πηγή για τη συσκευή πηγής στην
οποία θέλετε να γίνει μετατροπή.
IWB S5
Κατοπτρισμός
οθόνης
•• HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI 3 / DisplayPort / DVI
Web Browser
Χώρος αποθήκευσης
Πηγή
•• Εσωτ. χώρος αποθήκ. / USB
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
DisplayPort
DVI
Χώρος αποθήκευσης
Εσωτ. χώρος
αποθήκ.
USB
"" Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
32
Κεφάλαιο 05
Έλεγχος πολλών οθονών
Ελέγξτε πολλές οθόνες που είναι συνδεδεμένες σε υπολογιστή ταυτόχρονα.
Συνδέση καλωδίων
•• Διάταξη ακίδων
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
Καλώδιο RS232C
Περιβάλλον χρήσης
RS232C (9 ακίδες)
Ακίδα
TxD (Αρ. 2), RxD (Αρ. 3), GND (Αρ. 5)
Ταχύτητα μετάδοσης bit
9600 bps
Bit δεδομένων
8 bit
Ισοτιμία
Κανένας
Διακοπή bit
1 bit
Έλεγχος ροής
Κανένας
Μέγιστο μήκος
15 m (μόνο θωρακισμένου τύπου)
<Αρσενικού τύπου>
<Θηλυκού τύπου>
Ακίδα Σήμα
Ακίδα Σήμα
1
Ανίχνευση φορέα δεδομένων
6
Προετοιμασία σετ δεδομένων
2
Ληφθέντα δεδομένα
7
Αποστολή αιτήματος
3
Μεταδοθέντα δεδομένα
8
Έτοιμο για αποστολή
4
Προετοιμασία τερματικού
δεδομένων
9
Ενδεικτική λυχνία δακτυλίου
5
Γείωση σήματος
33
Καλώδιο LAN
•• Καλώδιο RS232C
Βύσμα: Καλώδιο D-Sub σε Stereo 9 ακίδων
•• Διάταξη ακίδων
6
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1-
Αρσενικού
τύπου
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
1
Tx
STEREO
Tx
2
2
Rx
PLUG
Gnd
5
3
Gnd
(3,5ø)
Αριθμός ακίδας
Τυπικό χρώμα
Σήμα
1
Λευκό και πορτοκαλί
TX+
2
Πορτοκαλί
TX-
3
Λευκό και πράσινο
RX+
4
Μπλε
NC
5
Λευκό και μπλε
NC
6
Πράσινο
RX-
7
Λευκό και καφέ
NC
8
Καφέ
NC
34
Καλώδιο LAN διασταυρούμενης σύνδεσης (PC σε PC)
•• Βύσμα: RJ45
Καλώδιο LAN απευθείας σύνδεσης (PC σε HUB)
HUB
RJ45
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
P1
P1
P2
Σήμα
P1
P2
Σήμα
TX+
1
3
RX+
TX-
2
6
RX-
Σήμα
P1
P2
Σήμα
RX+
3
1
TX+
TX+
1
1
TX+
RX-
6
2
TX-
TX-
2
2
TX-
RX+
3
3
RX+
RX-
6
6
RX-
35
Σύνδεση
•• Σύνδεση 2
"" Φροντίστε να συνδέσετε τον κάθε έναν από τους προσαρμογείς στη σωστή θύρα RS232C IN
ή OUT του προϊόντος.
Υπολογιστής
Οθόνη 1
Οθόνη 2
Οθόνη 3
RJ45
RJ45
•• Σύνδεση 1
Υπολογιστής
Οθόνη 1
RS232C IN
RS232C OUT
Οθόνη 2
RS232C IN
RS232C OUT
Οθόνη 3
RS232C IN
RS232C OUT
Οθόνη 4
RS232C IN
RJ45
RJ45
RS232C OUT
•• Σύνδεση 3
Υπολογιστής
RJ45
Οθόνη 1
RJ45
RS232C OUT
Οθόνη 2
RS232C IN
RS232C OUT
Οθόνη 3
RS232C IN
RS232C OUT
Οθόνη 4
RS232C IN
RS232C OUT
36
Κωδικοί ελέγχου
•• Όλες οι επικοινωνίες γίνονται σε δεκαεξαδικό κώδικα. Το άθροισμα ελέγχου
(checksum) υπολογίζεται με το άθροισμα όλων των τιμών, εκτός από την κεφαλίδα. Εάν
κάποιο άθροισμα ελέγχου είναι μεγαλύτερο από 2ψήφιο, όπως φαίνεται παρακάτω
(11+FF+01+01=112), το πρώτο ψηφίο αφαιρείται.
Προβολή κατάστασης ελέγχου (λήψη εντολής ελέγχου)
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
Τύπος εντολής
ID
Μήκος
δεδομένων
Π.χ. Ενεργοποίηση & ID=0
Άθροισμα
ελέγχου
0
Έλεγχος (ορισμός εντολής ελέγχου)
Κεφαλίδα
0xAA
Εντολή
ID
Τύπος εντολής
Μήκος
δεδομένων
Δεδομένα
1
Τιμή
Άθροισμα
ελέγχου
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x11
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x11
ID
ID
Μήκος
δεδομένων
Δεδομένα 1
1
"Power"
Μήκος
δεδομένων
Δεδομένα 1
1
1
Άθροισμα
ελέγχου
12
•• Για τον έλεγχο όλων των συσκευών που είναι συνδεδεμένες με σειριακό καλώδιο,
ανεξάρτητα από τα ID, ορίστε το ID ως "0xFE" και προχωρήστε στη μετάδοση εντολών. Οι
εντολές θα εκτελούνται από την κάθε συσκευή, αλλά το ACK δεν θα αποκρίνεται.
Εντολή
Αρ.
Τύπος εντολής
Εντολή
Εύρος εντολών
1
Έλεγχος τροφοδοσίας
0x11
0~1
2
Έλεγχος έντασης
0x12
0~100
3
Έλεγχος πηγής εισόδου
0x14
-
4
Έλεγχος μεγέθους οθόνης
0x19
0~255
5
Κλείδωμα ασφαλείας
0x5D
0~1
37
Έλεγχος τροφοδοσίας
Έλεγχος έντασης
•• Λειτουργία
Το προϊόν μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί μέσω υπολογιστή.
•• Λειτουργία
Η ένταση ήχου του προϊόντος μπορεί να ρυθμιστεί μέσω υπολογιστή.
•• Προβολή κατάστασης λειτουργίας (λήψη κατάστασης ON / OFF)
•• Προβολή κατάστασης έντασης ήχου (λήψη κατάστασης έντασης ήχου)
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x11
ID
Μήκος
δεδομένων
Άθροισμα
ελέγχου
0
•• Ρύθμιση λειτουργίας ON/Off (ρύθμιση λειτουργίας ON / OFF)
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x11
ID
Μήκος δεδομένων
Δεδομένα
1
"Power"
Άθροισμα
ελέγχου
ID
0xFF
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'A'
0x11
"Power"
Άθροισμα
ελέγχου
0
Εντολή
0xAA
0x12
ID
Μήκος
δεδομένων
Δεδομένα
1
"Volume"
Άθροισμα
ελέγχου
ID
0xAA
ID
0xFF
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'A'
0x12
"Volume"
Άθροισμα
ελέγχου
•• Nak
•• Nak
0xFF
Άθροισμα
ελέγχου
"Volume": Ο κωδικός έντασης ήχου που πρέπει να ρυθμιστεί στο προϊόν. (0-100)
"Power": Κωδικός λειτουργίας που πρέπει να ρυθμιστεί στο προϊόν.
0xAA
Κεφαλίδα
Κεφαλίδα Εντολή
•• Ack
Εντολή
0x12
Μήκος
δεδομένων
•• Ack
0: Απενεργοποίηση
Κεφαλίδα
0xAA
ID
"Volume": Ο κωδικός έντασης ήχου που πρέπει να ρυθμιστεί στο προϊόν. (0-100)
1: Ενεργοποίηση
0xAA
Εντολή
•• Ρύθμιση της έντασης του ήχου (ρύθμιση έντασης)
"Power": Κωδικός λειτουργίας που πρέπει να ρυθμιστεί στο προϊόν.
Κεφαλίδα Εντολή
Κεφαλίδα
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'N'
0x11
"ERR"
Άθροισμα
ελέγχου
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'N'
0x12
"ERR"
Άθροισμα
ελέγχου
"ERR" : Ένας κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει.
"ERR" : Ένας κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει.
38
Έλεγχος πηγής εισόδου
•• Ack
•• Λειτουργία
Η πηγή εισόδου μιας ενός προϊόντος μπορεί να αλλάξει μέσω υπολογιστή.
•• Προβολή κατάστασης πηγής εισόδου (λήψη κατάστασης πηγής εισόδου)
Κεφαλίδα
0xAA
Εντολή
ID
0x14
Μήκος
δεδομένων
Άθροισμα
ελέγχου
Εντολή
0xAA
0x14
0xAA
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'A'
0x14
"Input
Source"
Άθροισμα
ελέγχου
•• Nak
0
ID
Εντολή
"Input Source": Ο κωδικός πηγής εισόδου που πρέπει να ρυθμιστεί στο προϊόν
•• Ρύθμιση της πηγής εισόδου (ρύθμιση πηγής εισόδου)
Κεφαλίδα
Κεφαλίδα
Μήκος
δεδομένων
Δεδομένα
1
"Input Source"
Άθροισμα
ελέγχου
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'N'
0x14
"ERR"
Άθροισμα
ελέγχου
"ERR" : Ένας κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει.
"Input Source": Ο κωδικός πηγής εισόδου που πρέπει να ρυθμιστεί στο προϊόν
0x18
DVI
0x0C
Πηγή εισόδου
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
0x25
DisplayPort
"" Οι θύρες DVI_video, HDMI1_PC και HDMI2_PC δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την
εντολή Set. Ανταποκρίνονται μόνον σε εντολές "Get".
"" Το MagicInfo διατίθεται μόνο με μοντέλα που διαθέτουν τη λειτουργία MagicInfo.
39
Έλεγχος μεγέθους οθόνης
Κλείδωμα ασφαλείας
•• Λειτουργία
Το μέγεθος της οθόνης ενός προϊόντος μπορεί να αλλάξει μέσω υπολογιστή.
•• Λειτουργία
Ο υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της
λειτουργίας Κλείδωμα ασφαλείας ενεργό σε ένα προϊόν.
•• Προβολή του μεγέθους οθόνης (λήψη κατάστασης μεγέθους οθόνης)
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x19
ID
Μήκος
δεδομένων
Αυτός ο έλεγχος είναι διαθέσιμος, ανεξάρτητα από το εάν η τροφοδοσία είναι
ενεργοποιημένη ή όχι.
Άθροισμα
ελέγχου
•• Προβολή της κατάστασης του κλειδώματος ασφαλείας (λήψη κατάστασης κλειδώματος
ασφαλείας)
0
•• Ack
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'A'
0x19
"Screen Size"
Άθροισμα
ελέγχου
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x5D
ID
Μήκος
δεδομένων
0
•• Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του κλειδώματος ασφαλείας (ρύθμιση ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης του κλειδώματος ασφαλείας)
"Screen Size": Μέγεθος οθόνης προϊόντος (εύρος: 0-255, μονάδα: ίντσες)
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x5D
ID
•• Nak
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'N'
0x19
"ERR"
"ERR" : Ένας κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει
Άθροισμα
ελέγχου
Άθροισμα
ελέγχου
Μήκος
δεδομένων
Δεδομένα
Άθροισμα
ελέγχου
1
"Safety Lock"
"Safety Lock": Ο κωδικός κλειδώματος ασφαλείας που πρέπει να οριστεί σε ένα προϊόν
1: ON
0: OFF
•• Ack
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'A'
0x5D
"Safety Lock"
Άθροισμα
ελέγχου
"Safety Lock": Ο κωδικός κλειδώματος ασφαλείας που πρέπει να οριστεί σε ένα προϊόν
•• Nak
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'N'
0x5D
"ERR"
Άθροισμα
ελέγχου
"ERR" : Ένας κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει
40
Χρήση του MDC
Το Multiple display control ("MDC") είναι μια εφαρμογή που σας επιτρέπει να ελέγχετε εύκολα
πολλές οθόνες συγχρόνως με τη χρήση υπολογιστή.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του προγράμματος MDC, ανατρέξτε στη Βοήθεια μετά την
εγκατάσταση του προγράμματος. Το πρόγραμμα MDC είναι διαθέσιμο στην τοποθεσία web.
"" Εάν πατήσετε το κουμπί On ή Off στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης, το προϊόν
πραγματοποιεί έλεγχο της κατάστασης για ένα λεπτό περίπου. Για την εκτέλεση άλλων
εντολών, δοκιμάστε μετά από ένα λεπτό.
"" Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση συσκευών για έλεγχο πολλών οθονών, ανατρέξτε
στη σελίδα 36.
Εγκατάσταση/Απεγκατάσταση του προγράμματος MDC
9 Κάντε κλικ στο κουμπί "Finish" στο παράθυρο "InstallShield Wizard Complete" που
εμφανίζεται.
"" Επιλέξτε "Launch MDC Unified" και κάντε κλικ στο κουμπί "Finish" για άμεση εκτέλεση
του προγράμματος MDC.
10Θα δημιουργηθεί το εικονίδιο της συντόμευσης MDC Unified στην επιφάνεια εργασίας
μετά την εγκατάσταση.
"" Το εικονίδιο εκτέλεσης του MDC ενδέχεται να μην προβάλλεται, ανάλογα με το σύστημα
του υπολογιστή ή τις προδιαγραφές του προϊόντος.
"" Πατήστε F5 εάν δεν προβάλλεται το εικονίδιο εκτέλεσης.
Κατάργηση της εγκατάστασης
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Πίνακας Ελέγχου από το μενού Έναρξη και κάντε διπλό κλικ στην
επιλογή Προσθαφαίρεση προγραμμάτων.
2 Επιλέξτε MDC Unified από τη λίστα και κάντε κλικ στο Αλλαγή/Αφαίρεση.
Εγκατάσταση
"" Η εγκατάσταση του MDC μπορεί να επηρεαστεί από την κάρτα γραφικών, την μητρική
πλακέτα και τις συνθήκες του δικτύου.
1 Κάντε κλικ στο πρόγραμμα εγκατάστασης του MDC Unified.
2 Επιλέξτε μια γλώσσα για εγκατάσταση. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "OK".
3 Όταν εμφανιστεί η οθόνη "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified", κάντε
κλικ στο κουμπί "Next".
4 Στο παράθυρο "License Agreement" που εμφανίζεται, επιλέξτε "I accept the terms in the
license agreement" και κάντε κλικ στο κουμπί "Next".
5 Στο παράθυρο "Customer Information" που εμφανίζεται, συμπληρώστε όλα τα πεδία
πληροφοριών και κάντε κλικ στο κουμπί "Next".
6 Στο παράθυρο "Destination Folder" που εμφανίζεται, επιλέξτε τη διαδρομή καταλόγου που
θέλετε για εγκατάσταση του προγράμματος και κάντε κλικ στο κουμπί "Next".
"" Εάν η διαδρομή του καταλόγου δεν καθορίζεται, το πρόγραμμα θα εγκατασταθεί στην
προκαθορισμένη διαδρομή καταλόγου.
7 Στο παράθυρο "Ready to Install the Program" που εμφανίζεται, ελέγξτε τη διαδρομή του
καταλόγου για εγκατάσταση του προγράμματος και κάντε κλικ στο κουμπί "Install".
8 Θα εμφανιστεί η πρόοδος της εγκατάστασης.
41
Κεφάλαιο 06
Ρύθμιση οθόνης
Διαμόρφωση των ρυθμίσεων Εικόνα (Οπ. φωτισμός, Τόνος χρώματος κ.λπ.).
Η διάταξη των επιλογών του μενού Εικόνα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το προϊόν.
Λειτ. εικόνας
Επιλέξτε μια λειτουργία εικόνας (Λειτ. εικόνας) κατάλληλη για το περιβάλλον όπου θα χρησιμοποιηθεί το προϊόν.
MENU m → Εικόνα → Λειτ. εικόνας → ENTER E
•• Αγορές και πολ/στήματα
Κατάλληλο για εμπορικά κέντρα.
Η λειτουργία Βίντεο/Εικόνα βελτιώνει την ποιότητα εικόνας της συσκευής βίντεο. Η λειτουργία Κείμενο βελτιώνει
την ποιότητα εικόνας του υπολογιστή.
–– Επιλέξτε είτε Βίντεο/Εικόνα είτε Κείμενο ανάλογα με τη λειτουργία εικόνας.
Εικόνα
Λειτ. εικόνας
・Οπ. φωτισμός
Αγορές και πολ/στήματα
100
・Αντίθεση
70
・Φωτεινότητα
45
・Ευκρίνεια
65
・Χρώμα
50
・Απόχρ(Π/Κ)
Π50 / Κ50
"" Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
•• Γραφείο και σχολείο
Κατάλληλο για γραφεία και σχολεία.
–– Επιλέξτε είτε Βίντεο/Εικόνα είτε Κείμενο ανάλογα με τη λειτουργία εικόνας.
•• Τερματικά και σταθμοί
Κατάλληλο για τερματικούς σταθμούς λεωφορείων και τρένων.
–– Επιλέξτε είτε Βίντεο/Εικόνα είτε Κείμενο ανάλογα με τη λειτουργία εικόνας.
•• Video Wall
Κατάλληλο για περιβάλλοντα όπου χρησιμοποιείται προβολή videowall.
–– Επιλέξτε είτε Βίντεο/Εικόνα είτε Κείμενο ανάλογα με τη λειτουργία εικόνας.
•• Βαθμονομημένο
Σε αυτή τη λειτουργία, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις φωτεινότητας, χρώματος, γάμα και ομοιομορφίας που έχουν
προσαρμοστεί με τη χρήση του προγράμματος βαθμονόμησης χρωμάτων Color Expert.
–– Για να εφαρμόσετε σωστά τη λειτουργία Βαθμονομημένο, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαμορφώσει τις ρυθμίσεις
ποιότητας εικόνας, όπως φωτεινότητα, χρώμα, γάμα και ομοιομορφία, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα
βαθμονόμησης χρωμάτων Color Expert.
–– Για να πραγματοποιήσετε λήψη του προγράμματος Color Expert, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.
com/displaysolutions.
"" Εάν η λειτουργία Λειτουργία HDR+ έχει οριστεί σε Ενεργ., η λειτουργία Λειτ. εικόνας
απενεργοποιείται.
42
Οπ. φωτισμός / Αντίθεση /
Φωτεινότητα / Ευκρίνεια / Χρώμα
/ Απόχρ(Π/Κ)
Το προϊόν σας διαθέτει διάφορες επιλογές για προσαρμογή της ποιότητας εικόνας.
"" Όταν αλλάζετε τις ρυθμίσεις Οπ. φωτισμός, το Αντίθεση, Φωτεινότητα, Ευκρίνεια, Χρώμα ή Απόχρ(Π/Κ), το
OSD θα προσαρμόζεται ανάλογα.
"" Μπορείτε να προσαρμόσετε και να αποθηκεύσετε ρυθμίσεις για κάθε εξωτερική συσκευή που έχετε συνδέσει
σε κάποια υποδοχή του προϊόντος.
"" Η μείωση της φωτεινότητας της εικόνας μειώνει την κατανάλωση ενέργειας.
"" Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις Χρώμα και Απόχρ(Π/Κ), ορίστε την επιλογή Λειτ. εικόνας σε Βίντεο/Εικόνα.
MENU m → Εικόνα → ENTER E
Εικόνα
Λειτ. εικόνας
・Οπ. φωτισμός
Αγορές και πολ/στήματα
100
・Αντίθεση
70
・Φωτεινότητα
45
・Ευκρίνεια
65
・Χρώμα
50
・Απόχρ(Π/Κ)
Π50 / Κ50
"" Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
43
Θερμοκρασία χρωμ.
MENU m → Εικόνα → Θερμοκρασία χρωμ. → ENTER E
Προσαρμόστε τη θερμοκρασία χρώματος (Κόκκινο / πράσινο / μπλε). (Εύρος: 2800K–16000K)
"" Ενεργοποιημένο όταν το Τόνος χρώματος έχει ρυθμιστεί σε Απεν..
"" Εάν η λειτουργία Λειτ. εικόνας έχει οριστεί σε Βαθμονομημένο, η λειτουργία Θερμοκρασία χρωμ.
απενεργοποιείται.
Εικόνα
Θερμοκρασία χρωμ.
10000 K
"" Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
44
Ισορροπία λευκού
MENU m → Εικόνα → Ισορροπία λευκού → ENTER E
Εικόνα
Ισορροπία λευκού
Προσαρμόστε τη θερμοκρασία του χρώματος της εικόνας ώστε τα λευκά αντικείμενα να εμφανίζονται πιο φωτεινά.
2 σημεία
Προσαρμόστε τα επίπεδα φωτεινότητας του κόκκινου, του πράσινου και του μπλε χρώματος σε δύο τμήματα για
ακριβή βελτιστοποίηση της ισορροπίας λευκού.
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset: Προσαρμογή της αναλογίας του κόκκινου, του πράσινου και του μπλε χρώματος
στις σκούρες περιοχές.
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: Προσαρμογή της αναλογίας του κόκκινου, του πράσινου και του μπλε χρώματος στις
φωτεινές περιοχές.
•• Επαναφορά: Κατάλληλο για περιβάλλοντα όπου χρησιμοποιείται προβολή videowall.
"" Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Ρυθμίσεις 20 σημείων
Ελέγχει την ισορροπία του λευκού σε διάστημα 20 σημείων προσαρμόζοντας τη φωτεινότητα του κόκκινου, του
πράσινου και του μπλε.
20 σημεία
Προσαρμoγή των επίπεδων φωτεινότητας του κόκκινου, του πράσινου και του μπλε σε είκοσι σημεία, για ακριβή
και βέλτιστη ισορροπία λευκού.
•• Απεν. (
) / Ενεργ. (
)
•• Διάστημα: Επιλογή διαστήματος για προσαρμογή.
•• Κόκκινο: Προσαρμογή του επιπέδου του κόκκινου.
•• Πράσινο: Προσαρμογή του επιπέδου του πράσινου.
•• Μπλε: Προσαρμογή του επιπέδου του μπλε.
•• Επαναφορά: Κατάλληλο για περιβάλλοντα όπου χρησιμοποιείται προβολή videowall.
"" Ορισμένες εξωτερικές συσκευές μπορεί να μην υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία.
45
Gamma
Προσαρμόστε την ένταση των βασικών χρωμάτων.
MENU m → Εικόνα → Gamma → ENTER E
"" Οι δευτερεύουσες λειτουργίες HLG, ST.2084 και BT.1886 της ρύθμισης Gamma διαφέρουν ανάλογα με την
εικόνα εισόδου και την τιμή Λειτουργία HDR+. Αν η ρύθμιση Λειτουργία HDR+ έχει οριστεί σε Ενεργ., οι
λειτουργίες HLG, ST.2084 και BT.1886 είναι όλες διαθέσιμες.
•• HLG / ST.2084 / BT.1886
"" Εάν η λειτουργία Λειτ. εικόνας έχει οριστεί σε Βαθμονομημένο, η λειτουργία Gamma απενεργοποιείται.
Εικόνα
Gamma
・
BT.1886
BT.1886
0
HLG / ST.2084 / BT.1886
Προσαρμογή των επίπεδων HLG, ST.2084, BT.1886 της εικόνας.
"" Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Βαθμονομημένη τιμή
Επιλέξτε εάν θα εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις φωτεινότητας, χρώματος, γάμα και ομοιομορφίας όπως
προσαρμόζονται με τη χρήση του προγράμματος βαθμονόμησης Color Expert στις λειτουργίες πληροφόρησης και
διαφημίσεων.
MENU m → Εικόνα → Βαθμονομημένη τιμή → ENTER E
•• Να μην εφαρμοστεί / Εφαρμογή
"" Για να πραγματοποιήσετε λήψη του προγράμματος Color Expert, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.
com/displaysolutions.
Εικόνα
Βαθμονομημένη τιμή
Να μην εφαρμοστεί
"" Εάν η λειτουργία Λειτ. εικόνας έχει οριστεί σε Βαθμονομημένο, η λειτουργία Βαθμονομημένη τιμή
απενεργοποιείται.
"" Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
46
Ρυθμίσεις για προχωρημένους
"" Εάν η λειτουργία Λειτ. εικόνας έχει οριστεί σε Βαθμονομημένο, η λειτουργία Ρυθμίσεις για προχωρημένους
απενεργοποιείται.
MENU m → Εικόνα → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → ENTER E
Βελτίωση αντίθεσης
Αυτόματη εξισορρόπηση της αντίθεσης, για αποφυγή των έντονων διαφορών μεταξύ των φωτεινών και των
σκοτεινών περιοχών.
Ρυθμίσεις για προχωρημένους
Βελτίωση αντίθεσης
Τόνος μαύρου
Απόχρωση δέρματος
Μόνο λειτουρ. RGB
Ρυθμίσεις χρωματικής περιοχής
Μέτριο
Πιο σκούρο
0
Απεν.
Πλήρες
HDMI UHD Color
Φωτισμός κιν. εικ.
Απεν.
•• Απεν. / Χαμηλό / Μέτριο / Υψηλό
"" Εάν η λειτουργία Λειτ. εικόνας έχει οριστεί σε Video Wall, η λειτουργία Βελτίωση αντίθεσης απενεργοποιείται.
Τόνος μαύρου
Επιλέξτε επίπεδο του μαύρου για να προσαρμόσετε το βάθος της οθόνης.
•• Απεν. / Σκούρο / Πιο σκούρο / Μέγιστο σκούρο
Απόχρωση δέρματος
Ενίσχυση του ροζ για τη ρύθμιση Απόχρωση δέρματος.
"" Ενεργοποιημένο όταν το Λειτ. εικόνας έχει ρυθμιστεί σε Βίντεο/Εικόνα.
Μόνο λειτουρ. RGB
"" Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Ρυθμίστε με ακρίβεια τον κορεσμό και την απόχρωση του κόκκινου, του πράσινου και του μπλε καναλιού
χρώματος.
•• Απεν. / Κόκκινο / Πράσινο / Μπλε
47
Ρυθμίσεις για προχωρημένους
Ρυθμίσεις χρωματικής περιοχής
Πλήρες
HDMI UHD Color
Φωτισμός κιν. εικ.
Απεν.
Λειτουργία HDR+
Απεν.
"" Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Ρυθμίσεις χρωματικής περιοχής
Διαμόρφωση των ρυθμίσεων χρωματικού χώρου, για βελτίωση του φάσματος των χρωμάτων στην οθόνη.
"" Ενεργοποιημένο όταν το Λειτ. εικόνας έχει ρυθμιστεί σε Βίντεο/Εικόνα.
Χρωματική περιοχή
Επιλογή χρωματικού χώρου.
•• Αυτόματο / Πλήρες / Προσαρμοσμένη
"" Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις Χρώμα, Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε και Επαναφορά, ορίστε την επιλογή
Χρωματική περιοχή σε Προσαρμοσμένη.
HDMI UHD Color
Βελτιστοποίηση της ποιότητας της εικόνας από τη σύνδεση HDMI UHD.
•• HDMI1 (Απεν. (
) / Ενεργ. (
))
•• HDMI2 (Απεν. ( ) / Ενεργ. ( ))
"" Υποστηρίζεται μόνο σε μοντέλα με ανάλυση UHD.
Φωτισμός κιν. εικ.
Μειώνει την κατανάλωση ενέργειας μειώνοντας τη φωτεινότητα της οθόνης όταν η προβαλλόμενη εικόνα είναι
κινούμενη.
•• Απεν. / Ενεργ.
Λειτουργία HDR+
Παρέχει αυτόματα το βέλτιστο εφέ HDR με βάση την πηγή βίντεο.
•• Απεν. / Ενεργ.
48
Επιλογές εικόνας
Τόνος χρώματος
Εάν η επιλογή Λειτ. εικόνας έχει οριστεί σε Κείμενο
MENU m → Εικόνα → Επιλογές εικόνας → ENTER E
•• Απεν. / Ψυχρός / Τυπικό / Θερμός
Εάν η επιλογή Λειτ. εικόνας έχει οριστεί σε Βίντεο/Εικόνα
Επιλογές εικόνας
Τόνος χρώματος
Απεν.
Βελτίωση ψηφιακού σήματος
Mαύρo HDMI
Αυτόματο
•• Απεν. / Ψυχρός / Τυπικό / Θερμός1 / Θερμός2
"" Εάν η λειτουργία Λειτ. εικόνας έχει οριστεί σε Βαθμονομημένο, η λειτουργία Τόνος χρώματος απενεργοποιείται.
"" Οι ρυθμίσεις για κάθε εξωτερική συσκευή που είναι συνδεδεμένη σε κάποια υποδοχή του προϊόντος μπορούν
να προσαρμοστούν και να αποθηκευτούν.
Βελτίωση ψηφιακού σήματος
Λειτουργία ταινίας
Auto2
Μείωση του θορύβου στην εικόνα ώστε να αποφεύγονται προβλήματα όπως το τρεμόπαιγμα.
Δυναμικός οπίσθιος φωτισμός
Ενεργ.
•• Απεν. ( ) / Ενεργ. ( )
"" Εάν η λειτουργία Λειτ. εικόνας έχει οριστεί σε Βαθμονομημένο, η λειτουργία Βελτίωση ψηφιακού σήματος
απενεργοποιείται.
"" Ενεργοποιημένο όταν το Λειτ. εικόνας έχει ρυθμιστεί σε Βίντεο/Εικόνα.
"" Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
49
Mαύρo HDMI
Επιλογές εικόνας
Τόνος χρώματος
Απεν.
Βελτίωση ψηφιακού σήματος
Mαύρo HDMI
Αυτόματο
Λειτουργία ταινίας
Auto2
Δυναμικός οπίσθιος φωτισμός
Ενεργ.
Επιλογή του επιπέδου μαύρου στην οθόνη, για την προσαρμογή του βάθους της οθόνης.
•• Κανονικό / Χαμηλό / Αυτόματο
Λειτουργία ταινίας
Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για την παρακολούθηση βίντεο.
Όταν η επιλογή Λειτουργία ταινίας οριστεί σε "Αυτόματο", το προϊόν εντοπίζει και επεξεργάζεται τα σήματα από
όλες τις πηγές και προσαρμόζει την εικόνα, για βέλτιστη ποιότητα.
•• Απεν. / Auto1 / Auto2
"" Αυτή η επιλογή μπορεί να διαμορφωθεί αν η πηγή εισόδου υποστηρίζει 480i, 576i ή 1080i.
"" Αυτή η επιλογή δεν υποστηρίζεται όταν υπάρχει συνδεδεμένος υπολογιστής.
"" Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
"" Ενεργοποιημένο όταν το Λειτ. εικόνας έχει ρυθμιστεί σε Βίντεο/Εικόνα.
Δυναμικός οπίσθιος φωτισμός
Προσαρμόζει αυτόματα τον οπίσθιο φωτισμό για την καλύτερη δυνατή αντίθεση εικόνας στις τρέχουσες συνθήκες.
•• Απεν. / Ενεργ.
"" Οι προεπιλεγμένες τιμές της λειτουργίας Δυναμικός οπίσθιος φωτισμός σε κάθε Λειτ. εικόνας είναι οι εξής:
Δυναμικός οπίσθιος
φωτισμός
Απεν.
Ενεργ.
Λειτ. εικόνας
Ρυθμίσεις Λειτ. εικόνας
Αγορές και πολ/στήματα, Γραφείο και
σχολείο, Τερματικά και σταθμοί, Video Wall
Κείμενο
Video Wall
Βίντεο/Εικόνα
Βαθμονομημένο
-
Αγορές και πολ/στήματα, Γραφείο και
σχολείο, Τερματικά και σταθμοί
Βίντεο/Εικόνα
50
Ρυθμίσεις μεγέθους εικόνας
MENU m → Εικόνα → Ρυθμίσεις μεγέθους εικόνας → ENTER E
・Προσαρμογή στην οθόνη
Μέγεθος εικόνας
Οι διάφορες επιλογές ρύθμισης οθόνης εμφανίζονται ανάλογα με την τρέχουσα πηγή εισόδου.
"" Οι διαθέσιμες θύρες ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.
Ρυθμίσεις μεγέθους εικόνας
Μέγεθος εικόνας
Επιλογή μεγέθους και λόγου διαστάσεων της εικόνας που εμφανίζεται στην οθόνη.
•• Τυπικό 16:9: Ρύθμιση της εικόνας σε διαστάσεις Τυπικό 16:9.
Τυπικό 16:9
Απεν.
・Ζουμ και θέση
"" Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
•• Προσαρμοσμένη: Αλλάζει την ανάλυση σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη.
•• 4:3: Ρύθμιση της εικόνας σε βασική λειτουργία (4:3).
"" Μην ρυθμίζετε τη συσκευή σε 4:3 για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Τα περιθώρια που εμφανίζονται αριστερά και δεξιά ή στο επάνω και κάτω μέρος της οθόνης μπορεί να
προκαλέσουν διατήρηση εικόνας (δημιουργία μόνιμων ειδώλων), ένα σφάλμα που δεν καλύπτεται από την
εγγύηση.
Προσαρμογή στην οθόνη
Προσαρμογή της θέσης της εικόνας. Όταν έχει επιλεγεί, εμφανίζεται η πλήρης εικόνα του προγράμματος. Δεν
κόβεται κανένα τμήμα της εικόνας.
•• Απεν. / Ενεργ. / Αυτόματο
Ζουμ και θέση
Ρύθμιση του ζουμ και της θέσης της εικόνας. Αυτή η επιλογή διατίθεται όταν η πηγή εισόδου ορίζεται σε DVI, HDMI
1, HDMI 2, HDMI 3 (1080i/1080p), DisplayPort. Η επιλογή Μέγεθος εικόνας πρέπει να οριστεί σε Προσαρμοσμένη
για να είναι διαθέσιμη αυτή η επιλογή.
"" Εάν θέλετε να επαναφέρετε την εικόνα στην αρχική της θέση, επιλέξτε Επαναφορά στην οθόνη Ζουμ και θέση.
Η εικόνα θα ρυθμιστεί στην προεπιλεγμένη θέση της.
51
Επαναφορά εικόνας
Επαναφέρει την τρέχουσα λειτουργία εικόνας στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
MENU m → Εικόνα → Επαναφορά εικόνας → ENTER E
Εικόνα
Επαναφορά εικόνας
"" Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
52
Κεφάλαιο 07
Εμφάνιση στην οθόνη
Προστασία οθόνης
Χρόνος αυτόμ. προστ.
MENU m → Εμφάνιση στην οθόνη → Προστασία οθόνης → ENTER E
Προστασία οθόνης
Χρόνος αυτόμ. προστ.
Εάν η οθόνη εμφανίζει μια στατική εικόνα για χρονικό διάστημα που ορίζετε εσείς, το προϊόν ενεργοποιεί την
προφύλαξη οθόνης για να αποτρέψει τη δημιουργία ειδώλων στην οθόνη.
•• Απεν. / 2 ώρες / 4 ώρες / 6 ώρες / 8 ώρες / 10 ώρες
Προστασία οθόνης
Απεν.
Προστασία οθόνης
Για να μειωθεί η πιθανότητα δημιουργίας μόνιμων ειδώλων, αυτή η μονάδα είναι εξοπλισμένη με την τεχνολογία
Προστασία οθόνης.
Η τεχνολογία Προστασία οθόνης μετακινεί ελαφρά την εικόνα στην οθόνη.
Η ρύθμιση Ώρα της τεχνολογίας Προστασία οθόνης σάς επιτρέπει να προγραμματίζετε το χρόνο μεταξύ των
μετακινήσεων της εικόνας σε λεπτά.
"" Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Μετακ. Pixel
Ελαχιστοποιήστε την κράτηση των εικόνων μετακινώντας τα pixel οριζόντια ή κατακόρυφα με ακρίβεια.
•• Μετακ. Pixel (Απεν. ( ) / Ενεργ. ( ))
"" Οι επιλογές Οριζόντια, Κατακόρυφα και Ώρα είναι ενεργοποιημένες όταν η ρύθμιση Μετακ. Pixel έχει
οριστεί σε Ενεργ..
•• Οριζόντια: Ορίζει κατά πόσα pixel μετακινείται η οθόνη οριζόντια.
•• Κατακόρυφα: Ορίζει κατά πόσα pixel μετακινείται η οθόνη κατακόρυφα.
•• Ώρα: Ορίζει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα πραγματοποιείται οριζόντια ή κάθετη μετακίνηση,
αντίστοιχα.
53
Διαθέσιμες και βέλτιστες ρυθμίσεις Μετακ. Pixel.
Διαθέσιμες ρυθμίσεις
Βέλτιστες ρυθμίσεις
Οριζόντια (pixel)
0~4
4
Κατακόρυφα (pixel)
0~4
4
Ώρα (λεπτά)
1 λεπτό ~ 4 λεπτά
4 λεπτά
"" Η τιμή της ρύθμισης Μετακ. Pixel μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος του προϊόντος (ίντσες) και τη
λειτουργία.
"" Η προβολή μιας σταθερής εικόνας ή μιας εικόνας 4:3 για εκτεταμένο χρονικό διάστημα ενδέχεται να έχει ως
αποτέλεσμα την κράτηση της εικόνας. Δεν πρόκειται για ελάττωμα του προϊόντος.
54
Χρονοδιακόπτης
Προστασία οθόνης
Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονόμετρο για την Προστασία οθόνης.
Μετακ. Pixel
Η λειτουργία Προστασία οθόνης σταματά αυτόματα έπειτα από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.
Χρονοδιακόπτης
Άμεση εμφάνιση
Χρονοδιακόπτης
Απεν.
Απεν.
Επανάληψη: Εμφάνιση του μοτίβου αποτροπής κράτησης εικόνων που έχει οριστεί στη ρύθμιση Λειτ. σε
καθορισμένα χρονικά διαστήματα.
"" Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Διάστημα: Εμφάνιση του μοτίβου αποτροπής κράτησης εικόνων που έχει οριστεί στη ρύθμιση Λειτ. για
καθορισμένο χρονικό διάστημα (από Ώρα έναρξης έως Χρόνος λήξης).
"" Οι επιλογές Λειτ., Περίοδος, Ώρα, Ώρα έναρξης και Χρόνος λήξης ενεργοποιούνται μόνο όταν η ρύθμιση
Χρονοδιακόπτης έχει οριστεί σε Επανάληψη ή σε Διάστημα.
•• Λειτ.: Επιλογή μοτίβου προστασίας οθόνης για εμφάνιση.
–– Pixel: Τα pixel στην οθόνη εναλλάσσονται συνεχώς μαύρα.
–– Γραμμή κύλισης: Μια κατακόρυφη γραμμή μετακινείται από τα αριστερά προς τα δεξιά.
–– Εφέ σβησίματος οθόνης: Ολόκληρη η οθόνη γίνεται φωτεινότερη και έπειτα σκουρότερη.
"" Τα μοτίβα Γραμμή κύλισης και Εφέ σβησίματος οθόνης εμφανίζονται μόνο μία φορά ανεξάρτητα από το
καθορισμένο χρονικό διάστημα ή τον καθορισμένο χρόνο επαναλήψεων.
•• Περίοδος: Καθορισμός του χρονικού διαστήματος για ενεργοποίηση της λειτουργίας Προστασία οθόνης.
"" Η επιλογή ενεργοποιείται όταν έχει οριστεί η επιλογή Επανάληψη για τη λειτουργία Χρονοδιακόπτης.
•• Ώρα: Προσδιορισμός της διάρκειας για διατήρηση της λειτουργίας Προστασία οθόνης σε ενεργή κατάσταση.
"" Ενεργοποιημένο όταν η επιλογή Χρονοδιακόπτης έχει οριστεί σε Επανάληψη και η επιλογή Λειτ. έχει
οριστεί σε Pixel.
•• Ώρα έναρξης: Ρύθμιση χρόνου έναρξης για την ενεργοποίηση της λειτουργίας προστασίας οθόνης.
"" Η επιλογή ενεργοποιείται όταν έχει οριστεί η επιλογή Διάστημα για τη λειτουργία Χρονοδιακόπτης.
•• Χρόνος λήξης: Ρύθμιση χρόνου λήξης για την απενεργοποίηση της λειτουργίας προστασίας οθόνης.
"" Η επιλογή ενεργοποιείται όταν έχει οριστεί η επιλογή Διάστημα για τη λειτουργία Χρονοδιακόπτης.
55
Άμεση εμφάνιση
Προστασία οθόνης
Επιλέξτε την προφύλαξη οθόνης που θέλετε για άμεση εμφάνιση.
Μετακ. Pixel
•• Απεν. / Pixel / Γραμμή κύλισης / Εφέ σβησίματος οθόνης
Χρονοδιακόπτης
Άμεση εμφάνιση
Απεν.
"" Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Εμφάνιση μηνύματος
Πληροφορίες πηγής
Επιλέξτε εάν θέλετε να εμφανίζεται το OSD της πηγής εισόδου όταν αλλάζει η πηγή εισόδου.
MENU m → Εμφάνιση στην οθόνη → Εμφάνιση μηνύματος → ENTER E
•• Απεν. / Ενεργ.
Μήνυμα MDC
Εμφάνιση μηνύματος
Πληροφορίες πηγής
Ενεργ.
Μήνυμα MDC
Ενεργ.
Επιλέξτε εάν θα εμφανίζεται το OSD MDC όταν η συσκευή ελέγχεται από το MDC.
•• Απεν. / Ενεργ.
"" Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
56
Γλώσσα
Ορισμός της γλώσσας μενού.
"" Μια αλλαγή στη ρύθμιση της γλώσσας θα εφαρμοστεί μόνον στην προβολή του μενού επί της οθόνης. Δεν θα
εφαρμοστεί στις άλλες εφαρμογές του υπολογιστή σας.
MENU m → Εμφάνιση στην οθόνη → Γλώσσα → ENTER E
Εμφάνιση στην οθόνη
Γλώσσα
Ελληνικά
"" Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Επαν. εμφ. στην οθόνη
Αυτή η επιλογή επαναφέρει τις τρέχουσες ρυθμίσεις που έχουν γίνει στην ενότητα Εμφάνιση στην οθόνη στις
εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
MENU m → Εμφάνιση στην οθόνη → Επαν. εμφ. στην οθόνη → ENTER E
Εμφάνιση στην οθόνη
Επαν. εμφ. στην οθόνη
"" Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
57
Κεφάλαιο 08
Ρύθμιση του ήχου
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για την επιλογή (Ήχος) για το προϊόν.
Λειτουργία ήχου
Μπορείτε να επιλέξετε μια λειτουργία ήχου που να εξυπηρετεί τις προσωπικές σας προτιμήσεις.
•• Τυπικό: Επιλέγει την κανονική λειτουργία ήχου.
MENU m → Ήχος → Λειτουργία ήχου → ENTER E
•• Μουσική: Δίνει έμφαση στη μουσική σε σχέση με τις φωνές.
•• Κινημ. ταινία: Παρέχει τον καλύτερο ήχο για ταινίες.
•• Καθαρή φωνή: Δίνει έμφαση στις φωνές σε σχέση με άλλους ήχους.
Ήχος
Λειτουργία ήχου
Τυπικό
•• Ενίσχυση: Αυξάνει την ένταση των ήχων υψηλής συχνότητας για να προσφέρει καλύτερη εμπειρία ήχου σε
άτομα με προβλήματα ακοής.
"" Εάν η λειτουργία Έξοδος ήχου έχει οριστεί σε Εξωτερική, η λειτουργία Λειτουργία ήχου απενεργοποιείται.
Ισορροπία
Ισοσταθμιστής
HDMI Ήχος
AV(HDMI)
Έξοδος ήχου
Εσωτερική
Αυτόμ. ένταση
Επαναφορά ήχου
"" Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
58
Ισορροπία
HDMI Ήχος
MENU m → Ήχος → Ισορροπία → ENTER E
MENU m → Ήχος → HDMI Ήχος → ENTER E
Ρύθμιση έντασης ήχου των ηχείων για βέλτιστη ισορροπία ήχου.
Επιλέξτε εάν θέλετε να ακούτε ήχο από AV(HDMI) ή PC(DVI).
•• Balance L/R: Προσαρμογή της ισορροπίας ήχου μεταξύ του αριστερού και του δεξιού
ηχείου.
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
•• Επαναφορά: Επαναφορά της ισορροπίας στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
"" Εάν η λειτουργία Έξοδος ήχου έχει οριστεί σε Εξωτερική, η λειτουργία Ισορροπία
απενεργοποιείται.
Ισοσταθμιστής
MENU m → Ήχος → Ισοσταθμιστής → ENTER E
Ρύθμιση του equalizer για προσαρμογή της έντασης ήχου και του βήματος, και βελτίωση του
βάθους του εξερχόμενου ήχου.
•• 100 Hz / 200 Hz / 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 5 kHz / 10 kHz (ρύθμιση εύρους ζώνης):
Προσαρμόζει το επίπεδο συγκεκριμένων συχνοτήτων εύρους ζώνης.
•• Επαναφορά: Επαναφέρει το equalizer στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
"" Διαθέσιμο μόνο όταν η λειτουργία Λειτουργία ήχου έχει οριστεί σε Τυπικό.
Έξοδος ήχου
MENU m → Ήχος → Έξοδος ήχου → ENTER E
Επιλογή ηχείων για έξοδο ήχου.
•• Εσωτερική / Εξωτερική
"" Όταν ρυθμίζετε τη λειτουργία Έξοδος ήχου σε Εξωτερική, τα ηχεία της συσκευής
απενεργοποιούνται.
Ο ήχος θα ακούγεται μόνο από τα εξωτερικά ηχεία. Όταν η λειτουργία Έξοδος ήχου έχει
οριστεί σε Εσωτερική, τα ηχεία της συσκευής και τα εξωτερικά ηχεία είναι ενεργά. Ο ήχος
θα ακούγεται και από τα δύο ζεύγη ηχείων.
"" Εάν δεν υπάρχει σήμα βίντεο, γίνεται σίγαση τόσο των ηχείων του προϊόντος όσο και των
εξωτερικών ηχείων.
"" Εάν η λειτουργία Έξοδος ήχου έχει οριστεί σε Εξωτερική, η λειτουργία Ισοσταθμιστής
απενεργοποιείται.
59
Αυτόμ. ένταση
MENU m → Ήχος → Αυτόμ. ένταση → ENTER E
Προσαρμόζει αυτόματα το επίπεδο έντασης κατά την αλλαγή πηγής ή περιεχομένου βίντεο
ώστε το επίπεδο να παραμένει το ίδιο.
•• Απεν. ( ) / Ενεργ. ( )
"" Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ελέγχου ήχου μιας συνδεδεμένης συσκευής πηγής,
ορίστε την επιλογή Αυτόμ. ένταση σε Απεν..
"" Εάν η λειτουργία Έξοδος ήχου έχει οριστεί σε Εξωτερική, η λειτουργία Αυτόμ. ένταση
απενεργοποιείται.
Επαναφορά ήχου
MENU m → Ήχος → Επαναφορά ήχου → ENTER E
Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο. Επαναφέρετε όλες
τις ρυθμίσεις ήχου στις εργοστασιακές επιλογές.
60
Κεφάλαιο 09
Δίκτυο
Οι λειτουργίες Δίκτυο δεν μπορούν να διαμορφωθούν ενώ εκτελείται η λειτουργία Κατοπτρισμός οθόνης.
Κατάσταση δικτύου
Άνοιγμα ρυθμίσεων δικτύου
MENU m → Δίκτυο → Κατάσταση δικτύου → ENTER E
MENU m → Δίκτυο → Άνοιγμα ρυθμίσεων δικτύου → ENTER E
Μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση δικτύου και σύνδεσης στο Internet.
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις δικτύου για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις διάφορες έξυπνες
λειτουργίες διανομέα όπως η αναζήτηση στο Internet, η κοινή χρήση περιεχομένου μέσω ενός
οικιακού δικτύου και οι ενημερώσεις λειτουργιών.
Τύπος δικτύου
•• Ασύρματο / Ενσύρματο
61
Ρυθμίσεις δικτύου (ενσύρματου)
•• Ανάλογα με τη διαμόρφωση του δικτύου σας, ενδεχομένως να μπορείτε να συνδέσετε το
προϊόν στο LAN συνδέοντας τη θύρα LAN στο πίσω μέρος του προϊόντος απευθείας σε μια
επιτοίχια υποδοχή δικτύου χρησιμοποιώντας καλώδιο LAN.
Δείτε το διάγραμμα παρακάτω. Σημειώστε ότι η επιτοίχια υποδοχή συνδέεται με μόντεμ ή
δρομολογητή που βρίσκεται σε άλλο σημείο του σπιτιού.
Σύνδεση σε ενσύρματο δίκτυο
Υπάρχουν τρεις τρόποι να συνδέσετε το προϊόν σε δίκτυο LAN χρησιμοποιώντας καλώδιο.
•• Μπορείτε να συνδέσετε το προϊόν στο LAN συνδέοντας τη θύρα LAN στο πίσω μέρος του
προϊόντος με ένα εξωτερικό μόντεμ χρησιμοποιώντας καλώδιο LAN.
Δείτε το διάγραμμα παρακάτω.
Καλώδιο μόντεμ
RJ45
Καλώδιο LAN
•• Μπορείτε να συνδέσετε το προϊόν στο LAN συνδέοντας τη θύρα LAN στο πίσω μέρος του
προϊόντος με ένα IP sharer το οποίο συνδέεται με ένα εξωτερικό μόντεμ. Χρησιμοποιήστε
καλώδιο LAN για τη σύνδεση. Δείτε το διάγραμμα παρακάτω.
Θύρα μόντεμ στον τοίχο
Εξωτερικό μόντεμ
(ADSL / VDSL)
RJ45
LAN
Εξωτερικό μόντεμ
(ADSL / VDSL)
Θύρα μόντεμ στον τοίχο
LAN
Θύρα LAN στον τοίχο
LAN
Δρομολογητής IP
(με διακομιστή DHCP)
RJ45
Καλώδιο LAN
Εάν έχετε δυναμικό δίκτυο, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόντεμ ή δρομολογητή ADSL που
υποστηρίζει Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Τα μόντεμ και οι δρομολογητές που
υποστηρίζουν DHCP παρέχουν αυτόματα τη διεύθυνση IP, τη μάσκα υποδικτύου, την πύλη
και τις τιμές DNS που χρειάζεται το προϊόν για να έχει πρόσβαση στο Internet, επομένως δεν
χρειάζεται να καταχωρήσετε εσείς οι ίδιοι τα στοιχεία αυτά. Τα περισσότερα οικιακά δίκτυα
είναι δυναμικά δίκτυα.
Ορισμένα δίκτυα απαιτούν στατική διεύθυνση IP. Εάν το δίκτυό σας απαιτεί στατική
διεύθυνση IP, πρέπει να καταχωρήσετε εσείς οι ίδιοι τη διεύθυνση IP, τη μάσκα υποδικτύου,
την πύλη και τις τιμές DNS στην οθόνη Cable Setup κατά τη ρύθμιση της σύνδεσης δικτύου. Για
να μάθετε τη διεύθυνση IP, τη μάσκα υποδικτύου, την πύλη και τις τιμές DNS, επικοινωνήστε
με τον πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP).
Εάν έχετε υπολογιστή Windows, μπορείτε επίσης να βρείτε τις τιμές αυτές μέσω του
υπολογιστή.
"" Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόντεμ ADSL που υποστηρίζει DHCP εάν το δίκτυό σας
απαιτεί στατική διεύθυνση IP.
Καλώδιο μόντεμ
Καλώδιο LAN
Καλώδιο LAN
"" Τα μόντεμ ADSL που υποστηρίζουν DHCP σάς επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε και στατικές
διευθύνσεις IP.
62
Ρυθμίστε τη σύνδεση δικτύου για να χρησιμοποιήσετε διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως η
εκτέλεση αναβαθμίσεων λογισμικού.
Αυτόματες Άνοιγμα ρυθμίσεων δικτύου(ενσύρματου)
Συνδεθείτε στο δίκτυο χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο LAN.
Βεβαιωθείτε πρώτα ότι το καλώδιο LAN έχει συνδεθεί.
Τρόπος αυτόματης ρύθμισης
Τρόπος μη αυτόματης ρύθμισης
1 Ορίστε την επιλογή Τύπος δικτύου σε Ενσύρματο από τη σελίδα Άνοιγμα ρυθμίσεων
δικτύου.
2 Εμφανίζεται η οθόνη ελέγχου σύνδεσης δικτύου και ξεκινά η διαδικασία επαλήθευσης.
Πατήστε Ακύρωση. Η διαδικασία επαλήθευσης διακόπτεται.
3 Επιλέξτε Ρυθμίσεις IP στην οθόνη σύνδεσης δικτύου. Εμφανίζεται η οθόνη Ρυθμίσεις IP.
4 Επιλέξτε το επάνω πεδίο, πατήστε E και στη συνέχεια ορίστε την επιλογή Ρύθμιση IP σε
1 Ορίστε την επιλογή Τύπος δικτύου σε Ενσύρματο από τη σελίδα Άνοιγμα ρυθμίσεων
Μη αυτόματη εισαγωγή. Επαναλάβετε τη διαδικασία καταχώρησης για κάθε πεδίο στην
οθόνη Διεύθυνση IP.
2 Εμφανίζεται η οθόνη ελέγχου σύνδεσης δικτύου και επαληθεύει την κατάσταση σύνδεσης.
"" Η ρύθμιση της επιλογής Ρύθμιση IP σεΜη αυτόματη εισαγωγή αλλάζει αυτόματα την
επιλογή Ρύθμιση DNS σε Μη αυτόματη εισαγωγή.
δικτύου.
Όταν επαληθευτεί η σύνδεση, εμφανίζεται το μήνυμα "Επιτυχία! Η συσκευή σας συνδέθηκε
στο Internet. Εάν έχετε προβλήματα με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών,
επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet.".
"" Εάν η διαδικασία σύνδεσης αποτύχει, ελέγξτε τη σύνδεση στη θύρα LAN.
"" Εάν η αυτόματη διαδικασία δεν μπορεί να εντοπίσει τις τιμές σύνδεσης δικτύου ή εάν
θέλετε να ρυθμίσετε τη σύνδεση μη αυτόματα, πηγαίνετε στην επόμενη ενότητα, "Μη
αυτόματη ρύθμιση δικτύου".
5 Όταν τελειώσετε, πατήστε OK στο κάτω μέρος της σελίδας και έπειτα πατήστε E.
Εμφανίζεται η οθόνη ελέγχου σύνδεσης δικτύου και ξεκινά η διαδικασία επαλήθευσης.
6 Όταν επαληθευτεί η σύνδεση, εμφανίζεται το μήνυμα "Επιτυχία! Η συσκευή σας συνδέθηκε
στο Internet. Εάν έχετε προβλήματα με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών,
επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet.".
Μη αυτόματες Άνοιγμα ρυθμίσεων δικτύου (ενσύρματου)
Τα διάφορα γραφεία ενδέχεται να χρησιμοποιούν στατικές διευθύνσεις IP.
Σε αυτή την περίπτωση, ζητήστε από το διαχειριστή του δικτύου τη διεύθυνση IP, τη μάσκα
υποδικτύου, την πύλη και τη διεύθυνση διακομιστή DNS. Εισαγάγετε αυτές τις τιμές μη
αυτόματα.
Λήψη των τιμών σύνδεσης δικτύου
Για να προβάλετε τις τιμές σύνδεσης δικτύου στους περισσότερους υπολογιστές Windows,
ακολουθήστε αυτά τα βήματα.
1 Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο δικτύου στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης.
2 Στο αναδυόμενο μενού που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή "Κατάσταση".
3 Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην καρτέλα Support.
4 Στην καρτέλα Support, κάντε κλικ στο κουμπί Details. Εμφανίζονται οι τιμές σύνδεσης
δικτύου.
63
Ρύθμιση δικτύου (ασύρματου)
Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο
Ασύρματο αντικείμενο κοινής χρήσης διεύθυνσης IP
(με διακομιστή DHCP)
Θύρα LAN στον τοίχο
Αυτόματη ρύθμιση δικτύου (ασύρματου)
Τα περισσότερα ασύρματα δίκτυα διαθέτουν ένα προαιρετικό σύστημα ασφάλειας το οποίο
υποχρεώνει τις συσκευές που προσπελαύνουν το δίκτυο να μεταδίδουν έναν κρυπτογραφημένο
κωδικό ασφαλείας που ονομάζεται κλειδί πρόσβασης ή Κλειδί ασφαλείας. Το Κλειδί
ασφαλείας βασίζεται σε μια φράση πρόσβασης, τυπικά μια λέξη ή μια σειρά από γράμματα
και αριθμούς με ορισμένο μήκος η οποία σάς ζητήθηκε όταν ρυθμίσατε την ασφάλεια του
ασύρματου δικτύου σας. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο για να ρυθμίσετε τη σύνδεση
του δικτύου και διαθέτετε ένα Κλειδί ασφαλείας για το ασύρματο δίκτυό σας, θα πρέπει να
εισαγάγετε τη φράση πρόσβασης κατά τη διαδικασία αυτόματης ή μη αυτόματης ρύθμισης.
Τρόπος αυτόματης ρύθμισης
1 Ορίστε την επιλογή Τύπος δικτύου σε Ασύρματο από τη σελίδα Άνοιγμα ρυθμίσεων
δικτύου.
Καλώδιο LAN
Η Samsung συνιστά τη χρήση του IEEE 802.11n. Όταν πραγματοποιείτε αναπαραγωγή βίντεο
μέσω μιας σύνδεσης δικτύου, η αναπαραγωγή ενδέχεται να μην είναι ομαλή.
"" Επιλέξτε για το ασύρματο IP sharer ένα κανάλι που δεν χρησιμοποιείται. Εάν το κανάλι που
ορίζεται για το ασύρματο IP χρησιμοποιείται από άλλη, γειτονική συσκευή, αυτό θα έχει ως
αποτέλεσμα παρεμβολές και αποτυχία της επικοινωνίας.
"" Το προϊόν υποστηρίζει μόνο τα ακόλουθα πρωτόκολλα ασφάλειας ασύρματου δικτύου.
Εάν επιλέξετε τη λειτουργία Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n και έχει επιλεγεί
WEP, TKIP ή TKIP AES (WPS2Mixed) ως τύπος κρυπτογράφησης στο σημείο πρόσβασης
ή στον ασύρματο δρομολογητή, τα προϊόντα Samsung δεν υποστηρίζουν συνδέσεις που
συμμορφώνονται με τις νέες προδιαγραφές πιστοποίησης Wi-Fi.
"" Εάν ο ασύρματος δρομολογητής υποστηρίζει WPS (Wi-Fi Protected Setup), μπορείτε να
συνδεθείτε στο δίκτυο μέσω PBC (Push Button Configuration) ή PIN (Personal Identification
Number). Το WPS θα διαμορφώσει αυτόματα το SSID και το κλειδί WPA σε οποιαδήποτε
από τις δύο λειτουργίες.
"" Μέθοδοι σύνδεσης: Μπορείτε να ρυθμίσετε τη σύνδεση ασύρματου δικτύου με τρεις
τρόπους.
Αυτόματη ρύθμιση (με χρήση της λειτουργίας αυτόματης αναζήτησης δικτύου), Μη
αυτόματη ρύθμιση, Χρήση WPS
2 Η λειτουργία Δίκτυο πραγματοποιεί αναζήτηση για διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα. Όταν
τελειώσει η αναζήτηση, εμφανίζει μια λίστα με τα διαθέσιμα δίκτυα.
Στη λίστα δικτύων, πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ένα δίκτυο και έπειτα
πατήστε δύο φορές το κουμπί E.
"" Εάν ο επιθυμητός ασύρματος δρομολογητής δεν εμφανίζεται, επιλέξτε Ανανέωση για
να πραγματοποιήσετε αναζήτηση ξανά.
"" Εάν δεν είναι δυνατή η εύρεση του δρομολογητή αφού δοκιμάσετε ξανά, επιλέξτε το
κουμπί Διακοπή.
Εμφανίζεται το κουμπί Προσθήκη δικτύου.
3 Εάν εμφανιστεί η οθόνη Καταχωρίστε κωδικό πρόσβασης για (Όνομα σημείου
πρόσβασης)., πηγαίνετε στο βήμα 5. Εάν επιλέξετε έναν ασύρματο δρομολογητή που δεν
έχει ασφάλεια, πηγαίνετε στο βήμα 7.
4 Εάν ο δρομολογητής προστατεύεται, εισαγάγετε το Καταχωρίστε κωδικό πρόσβασης για
(Όνομα σημείου πρόσβασης). (κλειδί ασφαλείας ή PIN).
5 Όταν τελειώσετε, χρησιμοποιήστε το δεξί πλήκτρο βέλους για να μετακινήσετε το δρομέα
στην επιλογή Τέλος και στη συνέχεια πατήστε E. Εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης δικτύου
και ξεκινά η διαδικασία επαλήθευσης.
"" Δημιουργείται σύνδεση με το δρομολογητή αλλά δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο
Internet.
6 Όταν επαληθευτεί η σύνδεση, εμφανίζεται το μήνυμα "Επιτυχία! Η συσκευή σας συνδέθηκε
στο Internet. Εάν έχετε προβλήματα με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών,
επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet.".
64
Μη αυτόματη ρύθμιση δικτύου (ασύρματου)
Τρόπος μη αυτόματης ρύθμισης
Τα διάφορα γραφεία ενδέχεται να χρησιμοποιούν στατικές διευθύνσεις IP.
1 Ορίστε την επιλογή Τύπος δικτύου σε Ασύρματο από τη σελίδα Άνοιγμα ρυθμίσεων
Σε αυτή την περίπτωση, ζητήστε από το διαχειριστή του δικτύου τη διεύθυνση IP, τη μάσκα
υποδικτύου, την πύλη και τη διεύθυνση διακομιστή DNS. Εισαγάγετε αυτές τις τιμές μη
αυτόματα.
Λήψη των τιμών σύνδεσης δικτύου
Για να προβάλετε τις τιμές σύνδεσης δικτύου στους περισσότερους υπολογιστές Windows,
ακολουθήστε αυτά τα βήματα.
1 Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο δικτύου στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης.
2 Στο αναδυόμενο μενού που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή "Κατάσταση".
3 Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην καρτέλα Support.
4 Στην καρτέλα Support, κάντε κλικ στο κουμπί Details. Εμφανίζονται οι τιμές σύνδεσης
δικτύου.
δικτύου.
2 Η λειτουργία Δίκτυο πραγματοποιεί αναζήτηση για διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα. Όταν
τελειώσει η αναζήτηση, εμφανίζει μια λίστα με τα διαθέσιμα δίκτυα.
3 Στη λίστα δικτύων, πατήστε το κουμπί u ή d για να επιλέξετε ένα δίκτυο και έπειτα
πατήστε δύο φορές το κουμπί E.
"" Εάν ο επιθυμητός ασύρματος δρομολογητής δεν εμφανίζεται, επιλέξτε Ανανέωση για
να πραγματοποιήσετε αναζήτηση ξανά.
"" Εάν δεν είναι δυνατή η εύρεση του δρομολογητή αφού δοκιμάσετε ξανά, επιλέξτε το
κουμπί Διακοπή.
Εμφανίζεται το κουμπί Προσθήκη δικτύου.
4 Εάν εμφανιστεί η οθόνη Καταχωρίστε κωδικό πρόσβασης για (Όνομα σημείου
πρόσβασης)., πηγαίνετε στο βήμα 5. Εάν επιλέξετε έναν ασύρματο δρομολογητή που δεν
έχει ασφάλεια, πηγαίνετε στο βήμα 7.
5 Εάν ο δρομολογητής προστατεύεται, εισαγάγετε το Καταχωρίστε κωδικό πρόσβασης για
(Όνομα σημείου πρόσβασης). (κλειδί ασφαλείας ή PIN).
6 Όταν τελειώσετε, χρησιμοποιήστε το δεξί πλήκτρο βέλους για να μετακινήσετε το δρομέα
στην επιλογή Τέλος και στη συνέχεια πατήστε E. Εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης δικτύου
και ξεκινά η διαδικασία επαλήθευσης.
7 Επιλέξτε Ακύρωση ενώ επιχειρούνται οι συνδέσεις δικτύου. Αυτό θα διακόψει τη σύνδεση.
8 Επιλέξτε Ρυθμίσεις IP στην οθόνη σύνδεσης δικτύου. Εμφανίζεται η οθόνη Ρυθμίσεις IP.
9 Επιλέξτε το επάνω πεδίο, πατήστε E και στη συνέχεια ορίστε την επιλογή Ρύθμιση IP σε
Μη αυτόματη εισαγωγή. Επαναλάβετε τη διαδικασία καταχώρησης για κάθε πεδίο στην
οθόνη Διεύθυνση IP.
"" Η ρύθμιση της επιλογής Ρύθμιση IP σεΜη αυτόματη εισαγωγή αλλάζει αυτόματα την
επιλογή Ρύθμιση DNS σε Μη αυτόματη εισαγωγή.
10Όταν τελειώσετε, πατήστε OK στο κάτω μέρος της σελίδας και έπειτα πατήστε E.
Εμφανίζεται η οθόνη ελέγχου σύνδεσης δικτύου και ξεκινά η διαδικασία επαλήθευσης.
11 Όταν επαληθευτεί η σύνδεση, εμφανίζεται το μήνυμα "Επιτυχία! Η συσκευή σας συνδέθηκε
στο Internet. Εάν έχετε προβλήματα με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών,
επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet.".
65
Χρήση WPS
Ρυθμίσεις δικτύου διακομ.
Τρόπος ρύθμισης με τη χρήση του Χρήση WPS
MENU m → Δίκτυο → Ρυθμίσεις δικτύου διακομ. → ENTER E
Εάν ο δρομολογητής σας διαθέτει κουμπί Χρήση WPS, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
1 Ορίστε την επιλογή Τύπος δικτύου σε Ασύρματο από τη σελίδα Άνοιγμα ρυθμίσεων
δικτύου.
2 Επιλέξτε Χρήση WPS, πατήστε E και στη συνέχεια πατήστε ξανά E.
3
Πατήστε το κουμπί WPS ή PBC στον ασύρματο δρομολογητή σας εντός δύο λεπτών. Το
προϊόν σας λαμβάνει αυτόματα τις τιμές ρύθμισης δικτύου που χρειάζεται και συνδέεται
στο δίκτυό σας.
–– Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το WPS PIN, επιλέξτε PIN WPS.
Μεταβείτε στις ρυθμίσεις του ασύρματου δρομολογητή, εισαγάγετε το PIN και επιλέξτε
OK.
4 Εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης δικτύου και η ρύθμιση του δικτύου ολοκληρώνεται.
Proxy Server
Ρύθμιση της σύνδεσης του διακομιστή μεσολάβησης και οι σχετικές λειτουργίες του.
Απεν. / Ενεργ.
•• Διεύθυνση / Θύρα / Αναγνωρ. / Κωδικός πρόσβ.
"" Οι επιλογές Διεύθυνση / Θύρα / Αναγνωρ. και Κωδικός πρόσβ. είναι ενεργοποιημένες όταν
η ρύθμιση Proxy Server έχει οριστεί σε Ενεργ.
Όνομα συσκ
MENU m → Δίκτυο → Όνομα συσκ → ENTER E
Επιλογή ή εισαγωγή ονόματος συσκευής.
Αυτό το όνομα μπορεί να προβληθεί σε απομακρυσμένα στοιχεία ελέγχου δικτύου μέσω του
δικτύου.
•• Οθόνη [Signage] 1 ~ 6 / Εισαγωγή χρήστη
66
Κεφάλαιο 10
Σύστημα
Διαχείριση λευκού πίνακα
Αυτό είναι το IWB Whiteboard Manager.
"" Εισαγάγετε τον κωδικό PIN 4 ψηφίων. Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι "0-0-0-0".
Εάν θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό PIN, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Αλλαγή PIN.
MENU m → Σύστημα → Διαχείριση λευκού πίνακα → ENTER E
Έναρξη από Αρχική
Σύστημα
Επιλέξτε μια οθόνη η οποία θα εμφανίζεται κατά την εκκίνηση.
Διαχείριση λευκού πίνακα
•• Απεν. / Ενεργ.
Προσβασιμότητα
Διάστημα επαναφοράς
Έναρξη ρύθμισης
Ορίστε ένα διάστημα επαναφοράς για να διαγράφονται τακτικά όλα τα δεδομένα του εσωτερικού χώρου
αποθήκευσης.
Ώρα
•• Απεν. / Κάθε 2 εβδομάδες / Κάθε μήνα / Κατά την ενεργοποίηση
Έλεγχος ενέργειας
Λύση Eco
Έλεγχος θερμοκρασίας
77
"" Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
67
Samba
Email
Προσθήκη και επεξεργασία λογαριασμών Samba.
Ρύθμιση λογαριασμού email για αποστολή email.
Προσθήκη λογαριασμού Samba
Προσθήκη νέων λογαριασμών Samba.
•• Διεύθυνση / Όνομα χρήστη / Κωδικός πρόσβασης
Επεξεργασία λογαριασμού Samba
Επεξεργασία λογαριασμών Samba.
"" Η λειτουργία Επεξεργασία λογαριασμού Samba ενεργοποιείται μόνο όταν τα Διεύθυνση,
Όνομα χρήστη και Κωδικός πρόσβασης οριστούν στην επιλογή Προσθήκη λογαριασμού
Samba.
•• Όνομα διακομιστή SMTP / Αριθμός θύρας SMTP / Έλεγχος ταυτότητας αποστολέα /
Λογαριασμός / Κωδικός πρόσβασης
"" Για να καταχωρίσετε τον λογαριασμό email, επιλέξτε Σύστημα → Διαχείριση λευκού
πίνακα → Email.
Κλείδωμα USB
Ρύθμιση του Κλείδωμα USB. Μετά τη ρύθμιση, η συσκευή θα επανεκκινηθεί για να τεθούν σε
ισχύ οι ρυθμίσεις.
•• Απεν. / Ενεργ.
Κλείδωμα δικτύου
Ρύθμιση του Κλείδωμα δικτύου. Μετά τη ρύθμιση, η συσκευή θα επανεκκινηθεί για να τεθούν
σε ισχύ οι ρυθμίσεις.
•• Απεν. / Ενεργ.
68
Προσβασιμότητα
MENU m → Σύστημα → Προσβασιμότητα → ENTER E
Προσβασιμότητα
Υψηλή αντίθεση
Ρύθμιση του φόντου και της γραμματοσειράς σε χρώματα υψηλής αντίθεσης στο Μενού. Οι διαφάνειες του μενού
γίνονται αδιαφανείς όταν οριστεί αυτή η επιλογή.
•• Απεν. (
) / Ενεργ. (
)
Μεγέθυνση
Υψηλή αντίθεση
Μεγεθύνετε την περιοχή του Μενού.
Μεγέθυνση
•• Απεν. (
) / Ενεργ. (
)
"" Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Έναρξη ρύθμισης
Ακολουθήστε τα βήματα της αρχικής ρύθμισης όπως κάνατε την πρώτη φορά που χρησιμοποιήσατε το προϊόν.
"" Εισαγάγετε τον κωδικό PIN 4 ψηφίων. Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι "0-0-0-0".
Εάν θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό PIN, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Αλλαγή PIN.
MENU m → Σύστημα → Έναρξη ρύθμισης → ENTER E
Σύστημα
Έναρξη ρύθμισης
"" Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
69
Ώρα
Μπορείτε να διαμορφώσετε τις λειτουργίες Ρύθμιση ώρας ή DST. Διαμορφώστε διάφορες ρυθμίσεις που
σχετίζονται με την ώρα.
MENU m → Σύστημα → Ώρα → ENTER E
Ρύθμιση ώρας
Επιλέξτε Ρύθμιση ώρας. Επιλέξτε Hμερομηνία ή Ώρα και στη συνέχεια πατήστε E.
Ώρα
Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να καταχωρήσετε αριθμούς ή πατήστε το επάνω και κάτω πλήκτρο
βέλους. Χρησιμοποιήστε το αριστερό και το δεξί πλήκτρο βέλους για να μετακινηθείτε από το ένα πεδίο
καταχώρησης στο άλλο. Πατήστε E όταν τελειώσετε.
Ρύθμιση ώρας
DST
Καθυστέρηση ενεργοπ.
Απεν.
0
"" Μπορείτε να ορίσετε την ώρα πατώντας τα αριθμητικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο ή απευθείας από την
οθόνη.
DST
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία DST (θερινή ώρα).
"" Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Απεν. / Ενεργ.
•• Ημερομ. έναρξης: Ορισμός ημερομηνίας έναρξης ισχύος θερινής ώρας.
•• Ημερομηνία λήξης: Ρύθμιση ημερομηνίας λήξης θερινής ώρας.
•• Διαφορά ώρας: Επιλογή σωστής μετατόπισης ώρας για τη ζώνη ώρας σας.
"" Οι επιλογές Ημερομ. έναρξης, Ημερομηνία λήξης και Διαφορά ώρας είναι ενεργοποιημένες όταν η ρύθμιση DST
έχει οριστεί σε Ενεργ..
Καθυστέρηση ενεργοπ.
Κατά τη σύνδεση πολλών προϊόντων, ρυθμίστε το χρόνο ενεργοποίησης για κάθε προϊόν ώστε να αποτρέπετε την
υπερβολική κατανάλωση ισχύος (σε ένα εύρος 0–50 δευτερολέπτων).
70
Έλεγχος ενέργειας
Αυτόματη ενεργοποίηση
MENU m → Σύστημα → Έλεγχος ενέργειας → ENTER E
Έλεγχος ενέργειας
•• Απεν. / Ενεργ.
Μέγ. εξοικ. ενέργ.
Αυτόματη ενεργοποίηση
Απεν.
Μέγ. εξοικ. ενέργ.
Ενεργ.
Αναμονή δικτύου
Απεν.
Κουμπί λειτ.
Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί αυτόματα το προϊόν όταν συνδέεται. Δεν είναι αναγκαίο το πάτημα του κουμπιού
λειτουργίας.
Μόνο ενεργοποίηση
Απενεργοποιεί το προϊόν για να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας όταν ο υπολογιστής παραμένει αδρανής για
καθορισμένο χρονικό διάστημα.
•• Απεν. / Ενεργ.
Αναμονή δικτύου
Αυτή η δυνατότητα διατηρεί ενεργοποιημένη τη λειτουργία του δικτύου όταν το προϊόν απενεργοποιείται.
•• Απεν. / Ενεργ.
"" Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Κουμπί λειτ.
Το κουμπί λειτουργίας μπορεί να ρυθμιστεί είτε για ενεργοποίηση της λειτουργίας είτε για ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση της λειτουργίας.
•• Μόνο ενεργοποίηση: Ρυθμίστε το κουμπί λειτουργίας ώστε να ενεργοποιεί τη λειτουργία.
•• Ενεργοποίηση/απενεργ.: Ρυθμίστε το κουμπί λειτουργίας ώστε να ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία.
71
Λύση Eco
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας ρυθμίζοντας τη φωτεινότητα της οθόνης.
MENU m → Σύστημα → Λύση Eco → ENTER E
•• Απεν. / Χαμηλό / Μέτριο / Υψηλό
Πρόγραμμα λυχνίας οθόνης
Λύση Eco
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
Απεν.
Πρόγραμμα λυχνίας οθόνης
Απεν.
Αυτόμ.απενεργ. Απενεργοποίηση (προτείνεται)
Πρόγραμμα λυχνίας οθόνης
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του προγράμματος λάμπας.
•• Απεν. / Ενεργ.
Πρόγραμμα1, Πρόγραμμα2
"" Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Ώρα
Η φωτεινότητα της οθόνης θα αλλάξει στη φωτεινότητα που έχει οριστεί στην ενότητα Λυχνία σε μια συγκεκριμένη
χρονική στιγμή.
Λυχνία
Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης. Μια τιμή κοντά στο 100 κάνει την οθόνη φωτεινότερη.
•• 0 ~ 100
72
Αυτόμ.απενεργ.
Λύση Eco
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
Απεν.
Πρόγραμμα λυχνίας οθόνης
Απεν.
Το προϊόν απενεργοποιείται αυτόματα ώστε να αποτρέπεται η υπερθέρμανση εάν περάσουν ορισμένες ώρες χωρίς
να έχετε πατήσει κάποιο κουμπί στο τηλεχειριστήριο ή στην πρόσοψη του προϊόντος.
•• Απενεργοποίηση (προτείνεται) / 4 ώρες / 6 ώρες / 8 ώρες
Αυτόμ.απενεργ. Απενεργοποίηση (προτείνεται)
"" Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Έλεγχος θερμοκρασίας
Αυτή η λειτουργία ανιχνεύει την εσωτερική θερμοκρασία του προϊόντος. Μπορείτε να καθορίσετε το εύρος
θερμοκρασιών που είναι αποδεκτό.
Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία ορίζεται σε 77 °C.
MENU m → Σύστημα → Έλεγχος θερμοκρασίας → ENTER E
"" Αν η τρέχουσα θερμοκρασία υπερβεί το καθορισμένο όριο θερμοκρασίας, μειώνεται η φωτεινότητα της οθόνης.
Αν η θερμοκρασία συνεχίζει να αυξάνεται, το προϊόν απενεργοποιείται για να αποτραπεί η υπερθέρμανση.
Σύστημα
Έλεγχος θερμοκρασίας
Η συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας για το προϊόν αυτό είναι 75 έως 80 °C (με βάση θερμοκρασία
περιβάλλοντος 40 °C).
77
"" Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
73
Ρυθμίσεις ID
ID συσκευής
Ορίστε ένα μοναδικό αριθμό αναγνωριστικού για κάθε προϊόν. (Εύρος: 0~224)
MENU m → Σύστημα → Ρυθμίσεις ID → ENTER E
"" Πατήστε u/d για να επιλέξετε έναν αριθμό και στη συνέχεια πατήστε E.
"" Εισαγάγετε τον αριθμό που θέλετε χρησιμοποιώντας τα κουμπιά αριθμών στο τηλεχειριστήριο.
Ρυθμίσεις ID
ID συσκευής
Καλώδιο σύνδεσης PC
0
Καλώδιο RS232C
"" Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Καλώδιο σύνδεσης PC
Επιλέξτε τον τύπο του καλωδίου για τη σύνδεση της οθόνης με το PC.
•• Καλώδιο RS232C
Επικοινωνία με την εφαρμογή MDC μέσω του στερεοφωνικού καλωδίου RS232C.
•• RJ-45 (LAN)/Δίκτυο Wi-Fi
Επικοινωνία με την εφαρμογή MDC μέσω του καλωδίου RJ45.
Αλλαγή PIN
Αλλάξτε τον 4-ψήφιο προσωπικό αριθμό αναγνώρισης (PIN).
MENU m → Σύστημα → Αλλαγή PIN → ENTER E
Το προϊόν έχει απομνημονεύσει το νέο σας PIN.
Επιλέξτε οποιαδήποτε 4 ψηφία για τον κωδικό PIN σας και εισαγάγετέ τα στο πεδίο Καταχωρίστε νέο PIN..
Εισαγάγετε ξανά τα ίδια 4 ψηφία στο πεδίο Καταχωρίστε ξανά το PIN..
"" Προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης: 0 - 0 - 0 - 0
Σύστημα
Αλλαγή PIN
"" Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
74
Ασφάλεια
Κλείδωμα ασφαλείας ενεργό
MENU m → Σύστημα → Ασφάλεια → ENTER E
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Κλείδωμα ασφαλείας ενεργό. Η λειτουργία Κλείδωμα ασφαλείας ενεργό
περιορίζει τις ενέργειες που μπορείτε να εκτελέσετε με το τηλεχειριστήριο. Πρέπει να εισαγάγετε το σωστό PIN
για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Κλείδωμα ασφαλείας ενεργό.
Ασφάλεια
Κλείδωμα ασφαλείας ενεργό
・ Κουμπί ενεργοποίησης
Κλείδωμα κουμπιών
Απομακρυσμένη διαχείριση
"" Εισαγάγετε τον κωδικό PIN 4 ψηφίων. Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι "0-0-0-0".
Εάν θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό PIN, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Αλλαγή PIN.
Κουμπί ενεργοποίησης
Ενεργ.
Απεν.
Να επ.
"" Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Ενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για ενεργοποίηση του κουμπιού λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου με σκοπό να
ενεργοποιείται η συσκευή όσο είναι ενεργή η λειτουργία Κλείδωμα ασφαλείας ενεργό.
•• Απεν. / Ενεργ.
Κλείδωμα κουμπιών
Αυτό το μενού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κλείδωμα των κουμπιών του προϊόντος.
Το προϊόν μπορεί να ελέγχεται μόνο με το τηλεχειριστήριο εάν η επιλογή Κλείδωμα κουμπιών έχει οριστεί σε
Ενεργ..
•• Απεν. / Ενεργ.
Απομακρυσμένη διαχείριση
Μπορείτε να ορίσετε Να επ. ή Απόρ/ψη εξωτερικών εντολών για προσπέλαση της συσκευής σας μέσω δικτύου.
•• Απόρ/ψη / Να επ.
"" Η αλλαγμένη ρύθμιση παραμένει, ακόμα και αφού το προϊόν απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί ξανά μέσω
του κουμπιού λειτουργίας ή του διακόπτη λειτουργίας.
75
Γενικά
Έξυπνη ασφάλεια
Η ασφάλεια που προσφέρεται για την προστασία της οθόνης και των συνδεδεμένων συσκευών αποθήκευσης από
ιούς περιλαμβάνει:
MENU m → Σύστημα → Γενικά → ENTER E
Σάρωση
Γενικά
Έλεγχος της οθόνης και των συνδεδεμένων συσκευών αποθήκευσης για ιούς.
Έξυπνη ασφάλεια
HDMI Hot Plug
Ενεργ.
Προσαρμοσμ. λογότ.
Απεν.
Λειτ. παιχ.
Λίστα απομονωμένων στοιχ.
Η λίστα των στοιχείων που έχουν απομονωθεί επειδή περιέχουν ιούς.
HDMI Hot Plug
Αυτή η δυνατότητα χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση της χρονικής καθυστέρησης σε μια συσκευή πηγής DVI/
HDMI.
"" Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
•• Απεν. / Ενεργ.
76
Προσαρμοσμ. λογότ.
Γενικά
Μπορείτε να κάνετε λήψη, να επιλέξετε και να ορίσετε την ώρα προβολής ενός προσαρμοσμένου λογότυπου που
εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται το προϊόν.
Έξυπνη ασφάλεια
HDMI Hot Plug
Ενεργ.
Προσαρμοσμ. λογότ.
Απεν.
Λειτ. παιχ.
•• Προσαρμοσμ. λογότ.
"" Μπορείτε να επιλέξετε ένα προσαρμοσμένο λογότυπο (εικόνα/βίντεο) ή να απενεργοποιήσετε την προβολή
του προσαρμοσμένου λογότυπου.
"" Για να ρυθμίσετε το προσαρμοσμένο λογότυπο, πρέπει να κάνετε λήψη του προσαρμοσμένου λογότυπου
από μια εξωτερική συσκευή USB.
•• Ώρα προβ. λογότυπου
"" Εάν ο τύπος του προσαρμοσμένου λογότυπου είναι Εικόνα, μπορείτε να ορίσετε την Ώρα προβ. λογότυπου.
"" Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
•• Λήψη αρχ. λογότυπου
"" Μπορείτε να κάνετε λήψη ενός προσαρμοσμένου λογότυπου στο προϊόν από μια εξωτερική συσκευή USB.
"" Το όνομα αρχείου του προσαρμοσμένου λογότυπου του οποίου θέλετε να κάνετε λήψη πρέπει να
αποθηκευτεί ως “samsung” με όλα τα γράμματα πεζά.
"" Όταν έχουν συνδεθεί πολλαπλές συσκευές USB, το προϊόν θα επιχειρήσει να κάνει λήψη του
προσαρμοσμένου λογότυπου από την τελευταία συσκευή που συνδέθηκε στο προϊόν.
Περιορισμοί αρχείου προσαρμοσμένου λογότυπου
•• Για προσαρμοσμένο λογότυπο τύπου εικόνας, υποστηρίζονται μόνο αρχεία bitmap (μορφή aRGB 32bpp).
•• Η ανάλυση του προσαρμοσμένου λογότυπου τύπου εικόνας πρέπει να είναι μεταξύ τουλάχιστον 64x64 και
της μέγισης ανάλυσης οθόνης. (Οι τιμές οριζόντιας/κατακόρυφης ανάλυσης πρέπει να είναι πολλαπλάσια
του 4).
•• Για προσαρμοσμένο λογότυπο τύπου βίντεο, υποστηρίζονται μόνο τύποι ροής TS Stream.
•• Το μέγιστο υποστηριζόμενο μέγεθος αρχείου βίντεο είναι 150 MB. Το συνιστώμενο μήκος ενός αρχείου βίντεο
είναι 20 δευτερόλεπτα ή λιγότερο.
77
Λειτ. παιχ.
Γενικά
Όταν πραγματοποιείτε σύνδεση σε μια κονσόλα παιχνιδιών, όπως PlayStation™ ή Xbox™, μπορείτε να απολαύσετε
μια πιο ρεαλιστική εμπειρία gaming επιλέγοντας τη λειτουργία παιχνιδιού.
Έξυπνη ασφάλεια
HDMI Hot Plug
Ενεργ.
Προσαρμοσμ. λογότ.
Απεν.
•• Απεν. ( ) / Ενεργ. ( )
"" Εάν συνδέσετε άλλες εξωτερικές συσκευές ενώ η λειτουργία Λειτ. παιχ. είναι ενεργοποιημένη, η οθόνη
ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
Λειτ. παιχ.
"" Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Επαναφορά συστήματος
Αυτή η επιλογή επαναφέρει τις τρέχουσες ρυθμίσεις που έχουν γίνει στο μενού System στις εργοστασιακές
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
MENU m → Σύστημα → Επαναφορά συστήματος → ENTER E
Σύστημα
Επαναφορά συστήματος
"" Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
78
Κεφάλαιο 11
Υποστήριξη
Ενημέρωση λογισμικού
Επικοιν. με Samsung
MENU m → Υποστήριξη → Ενημέρωση λογισμικού → ENTER E
MENU m → Υποστήριξη → Επικοιν. με Samsung → ENTER E
Το μενού Ενημέρωση λογισμικού σάς επιτρέπει να αναβαθμίζετε το λογισμικό του προϊόντος
στην τελευταία έκδοση.
Προβάλετε αυτές τις πληροφορίες όταν το προϊόν σας δεν λειτουργεί σωστά ή όταν θέλετε να
αναβαθμίσετε το λογισμικό.
"" Προσέχετε να μην διακόψετε την τροφοδοσία ρεύματος ενώ η αναβάθμιση βρίσκεται
σε εξέλιξη. Το προϊόν θα απενεργοποιηθεί και θα ενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα όταν
ολοκληρωθεί η αναβάθμιση λογισμικού.
Παρέχονται πληροφορίες για τα τηλεφωνικά μας κέντρα και για τον τρόπο λήψης προϊόντων
και λογισμικού.
"" Όταν κάνετε αναβάθμιση λογισμικού, όλες οι ρυθμίσεις εικόνας και ήχου που έχετε ορίσει
επαναφέρονται στις προεπιλεγμένες τιμές τους. Συνιστάται να σημειώσετε κάπου τις
ρυθμίσεις σας για να μπορείτε εύκολα να τις ορίσετε ξανά μετά την αναβάθμιση.
Ενημέρωση τώρα
"" Μεταβείτε στην επιλογή Επικοιν. με Samsung και εντοπίστε τον Κωδικός μοντέλου και την
Έκδοση Λογισμικού του προϊόντος.
Επαναφ. όλων
Ενημέρωση του λογισμικού στην πιο πρόσφατη έκδοση.
"" Τρέχουσα έκδοση: Αυτή είναι η ήδη εγκατεστημένη έκδοση λογισμικού στο προϊόν.
MENU m → Υποστήριξη → Επαναφ. όλων → ENTER E
Αυτή η επιλογή επαναφέρει τις τρέχουσες ρυθμίσεις για μια οθόνη στις εργοστασιακές
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
79
Κεφάλαιο 12
Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων
Απαιτήσεις πριν από την επικοινωνία με το Κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών της Samsung
"" Προτού καλέσετε το Κέντρο
Εξυπηρέτησης Πελατών της
Samsung, δοκιμάστε το προϊόν
σας ως εξής. Εάν το πρόβλημα
επιμένει, επικοινωνήστε με το
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της
Samsung.
Δοκιμή του προϊόντος
Ελέγξτε εάν το προϊόν σας λειτουργεί κανονικά, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία δοκιμής του προϊόντος.
Εάν η οθόνη παραμένει κενή ενόσω αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας, ακόμα κι αν το προϊόν έχει ήδη συνδεθεί σε υπολογιστή, εκτελέστε
δοκιμή προϊόντος.
1 Απενεργοποιήστε τόσο τον υπολογιστή όσο και το προϊόν.
2 Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια από το προϊόν.
3 Ενεργοποίηση της συσκευής.
4 Εάν εμφανίζεται το μήνυμα Χωρίς σήμα, το προϊόν λειτουργεί κανονικά.
Εάν η οθόνη παραμένει κενή, ελέγξτε το σύστημα του υπολογιστή, το χειριστήριο του βίντεο και το καλώδιο.
Έλεγχος της ανάλυσης και της συχνότητας
Για λειτουργίες που υπερβαίνουν τις υποστηριζόμενες αναλύσεις, εμφανίζεται για λίγο το μήνυμα "Mη ιδαυική λειτ.".
Για να ορίσετε την ανάλυση του υπολογιστή, ανατρέξτε στην ενότητα Προρρυθμισμένες λειτουργίες χρονισμού.
80
Ελέγξτε τα παρακάτω.
Εγκατάσταση (λειτουργία υπολογιστή)
Η οθόνη εξακολουθεί να ενεργοποιείται και να
απενεργοποιείται.
Ελέγξτε εάν το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο στο προϊόν και στον υπολογιστή.
Όταν συνδέεται ένα καλώδιο HDMI ή HDMI-DVI στο
προϊόν και τον υπολογιστή, εμφανίζονται κενά και στις
τέσσερις πλευρές της οθόνης.
Τα κενά που εμφανίζονται στην οθόνη δεν οφείλονται στο προϊόν.
Τα κενά σημεία στην οθόνη προκαλούνται από τον υπολογιστή ή την κάρτα γραφικών. Για να
επιλύσετε το πρόβλημα, προσαρμόστε το μέγεθος οθόνης στις ρυθμίσεις HDMI ή DVI για την
κάρτα γραφικών.
Αν στο μενού ρυθμίσεων της κάρτας γραφικών δεν υπάρχει καμία επιλογή για την προσαρμογή του
μεγέθους οθόνης, ενημερώστε το πρόγραμμα οδήγησης της κάρτας γραφικών στην τελευταία έκδοση.
(Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής των ρυθμίσεων οθόνης,
επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της κάρτας γραφικών ή του υπολογιστή).
Οθόνη
Η ενδεικτική λυχνία LED τροφοδοσίας είναι σβηστή. Η
οθόνη δεν θα ενεργοποιηθεί.
Βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί το καλώδιο ρεύματος.
Εμφανίζεται το μήνυμα Χωρίς σήμα στην οθόνη.
Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει συνδεθεί σωστά με καλώδιο.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που έχει συνδεθεί στο προϊόν είναι ενεργοποιημένη.
Ανάλογα τον τύπο της εξωτερικής συσκευής, η οθόνη ενδέχεται να μην εμφανίζεται σωστά.
Στην περίπτωση αυτή, συνδέστε την με τη λειτoυργία HDMI Hot Plug στη θέση Ενεργ..
Εμφανίζεται το μήνυμα Mη ιδαυική λειτ..
Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν κάποιο σήμα από την κάρτα γραφικών υπερβαίνει τη
μέγιστη ανάλυση και συχνότητα του προϊόντος.
Ανατρέξτε στον πίνακα λειτουργίας τυπικού σήματος και ορίστε τη μέγιστη ανάλυση και
συχνότητα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προϊόντος.
Οι εικόνες στην οθόνη φαίνονται παραμορφωμένες.
Ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίου με το προϊόν.
Η οθόνη δεν είναι καθαρή. Η οθόνη είναι θολή.
Ρυθμίστε την ανάλυση και τη συχνότητα στο συνιστώμενο επίπεδο.
81
Οθόνη
Η οθόνη εμφανίζεται ασταθής και τρεμίζει.
Παραμένουν σκιές ή είδωλα στην οθόνη.
Ελέγξτε ότι η ανάλυση και η συχνότητα της κάρτας γραφικών του υπολογιστή έχουν ρυθμιστεί
εντός εύρους τιμών συμβατών με το προϊόν. Στη συνέχεια, ανατρέξτε στις "Προρρυθμισμένες
λειτουργίες χρονισμού" για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της οθόνης, αν χρειάζεται.
Η οθόνη είναι υπερβολικά φωτεινή. Η οθόνη είναι
υπερβολικά σκοτεινή.
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Φωτεινότητα και Αντίθεση.
Τα χρώματα δεν εμφανίζονται σωστά στην οθόνη.
Μεταβείτε στην ενότητα Εικόνα και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Ρυθμίσεις χρωματικής
περιοχής.
Το λευκό δεν φαίνεται πραγματικά λευκό.
Μεταβείτε στην ενότητα Εικόνα και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Ισορροπία λευκού.
Δεν προβάλλεται εικόνα στην οθόνη και η ενδεικτική
λυχνία LED λειτουργίας αναβοσβήνει κάθε 0,5 έως 1
δευτερόλεπτο.
Το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
Το προϊόν απενεργοποιείται αυτόματα.
Εάν έχει συνδεθεί υπολογιστής στο προϊόν, ελέγξτε την κατάσταση τροφοδοσίας του υπολογιστή.
Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου ή μετακινήστε το ποντίκι για επιστροφή
στην προηγούμενη οθόνη.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας έχει συνδεθεί σωστά στο προϊόν και στην πρίζα του
ρεύματος.
Εάν δεν ανιχνεύεται το σήμα από μια συνδεδεμένη συσκευή, το προϊόν απενεργοποιείται
αυτόματα έπειτα από 10 έως 15 λεπτά.
Η εικόνα στην οθόνη δεν εμφανίζεται κανονικά.
Το κωδικοποιημένο περιεχόμενο βίντεο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζεται η εικόνα
κατεστραμμένη σε σκηνές με γρήγορα κινούμενα αντικείμενα όπως οι αθλητικοί αγώνες ή τα
βίντεο ζωντανής δράσης.
Το χαμηλό επίπεδο σήματος ή η χαμηλή ποιότητα εικόνας ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα
να εμφανίζεται η εικόνα κατεστραμμένη. Αυτό δεν σημαίνει ότι το προϊόν είναι ελαττωματικό.
Ένα κινητό τηλέφωνο σε ακτίνα ενός μέτρου από το προϊόν ενδέχεται να προκαλεί στατικές
εικόνες σε αναλογικές και ψηφιακές συσκευές.
Η φωτεινότητα και τα χρώματα δεν εμφανίζονται
κανονικά.
Μεταβείτε στην επιλογή Εικόνα και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της οθόνης όπως Λειτ.
εικόνας, Χρώμα, Φωτεινότητα και Ευκρίνεια.
Μεταβείτε στην ενότητα Σύστημα και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Λύση Eco.
Πραγματοποιήστε επαναφορά των ρυθμίσεων της οθόνης στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
82
Οθόνη
Βλέπω κόκκινο, πράσινο και μπλε χρώμα.
Ελέγξτε τις συνδέσεις καλωδίων.
Το πρόβλημα ενδέχεται να παρουσιαστεί όταν η οθόνη του προϊόντος είναι ελαττωματική.
Επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης της Samsung για την επίλυση του προβλήματος.
Η οθόνη εμφανίζεται ασταθής και στη συνέχεια παγώνει.
Η οθόνη ενδέχεται να παγώνει όταν χρησιμοποιείτε κάποια ανάλυση διαφορετική από τη
συνιστώμενη ή εάν το σήμα δεν είναι σταθερό. Για την επίλυση του προβλήματος, αλλάξτε την
ανάλυση του υπολογιστή στη συνιστώμενη ανάλυση.
Η εικόνα δεν μπορεί να εμφανιστεί σε πλήρη οθόνη.
Ένα αρχείο κλιμακούμενου περιεχομένου SD (4:3) μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία
μαύρων γραμμών και στις δύο πλευρές μιας οθόνης καναλιών HD.
Ένα βίντεο με λόγο διαστάσεων διαφορετικό από αυτόν του προϊόντος μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την εμφάνιση μιας μαύρης γραμμής στο επάνω και το κάτω μέρος της οθόνης.
Αλλάξτε τη ρύθμιση μεγέθους της οθόνης σε πλήρη οθόνη στο προϊόν ή στη συσκευή πηγής.
Ήχος
Δεν υπάρχει ήχος.
Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου ήχου ή ρυθμίστε την ένταση.
Ελέγξτε την ένταση του ήχου.
Η ένταση του ήχου είναι υπερβολικά χαμηλή.
Ρύθμιση της έντασης του ήχου.
Εάν η ένταση του ήχου παραμένει χαμηλή μετά από την αύξηση στο υψηλότερο επίπεδο,
προσαρμόστε την ένταση του ήχου στην κάρτα ήχου του υπολογιστή σας ή το πρόγραμμα
λογισμικού.
83
Ήχος
Το βίντεο είναι διαθέσιμο αλλά δεν υπάρχει ήχος.
Εάν έχει συνδεθεί καλώδιο HDMI ή DP, ελέγξτε τις ρυθμίσεις εξόδου ήχου στον υπολογιστή.
Μεταβείτε στην επιλογή Ήχος και αλλάξτε τη ρύθμιση Έξοδος ήχου σε Εσωτερική.
Εάν χρησιμοποιείται συσκευή πηγής
•• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ήχου έχει συνδεθεί σωστά στη θύρα εισόδου ήχου στο προϊόν.
•• Ελέγξτε τις ρυθμίσεις εξόδου ήχου για τη συσκευή πηγής.
(Για παράδειγμα, εάν η οθόνη σας είναι συνδεδεμένη σε HDMI, μπορεί να χρειαστεί να
αλλάξετε την επιλογή ήχου της συσκευής εξόδου βίντεο σε HDMI.)
Εάν χρησιμοποιείται καλώδιο DVI-HDMI, απαιτείται ξεχωριστό καλώδιο ήχου.
Εάν το προϊόν διαθέτει θύρα ακουστικών, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει συνδεθεί κάτι εκεί.
Συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας στη συσκευή και επανεκκινήστε την.
Υπάρχει θόρυβος που προέρχεται από τα ηχεία.
Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει συνδεθεί καλώδιο βίντεο στη
θύρα εισόδου ήχου.
Ελέγξτε την ισχύ του σήματος αφού συνδέσετε ένα καλώδιο.
Το χαμηλό επίπεδο σήματος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αλλοιωμένο ήχο.
Τηλεχειριστήριο
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.
Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά (+/-).
Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες δεν έχουν εξαντληθεί.
Ελέγξτε εάν έχει γίνει διακοπή ρεύματος.
Βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί το καλώδιο ρεύματος.
Ελέγξτε εάν υπάρχει ειδικός φωτισμός ή πινακίδες νέον σε λειτουργία στο περιβάλλον.
84
Συσκευή πηγής
Ακούγεται ένας ήχος "μπιπ" όταν εκκινείται ο υπολογιστής Εάν ακουστεί ένας ήχος "μπιπ" κατά την εκκίνηση του υπολογιστή, φροντίστε να γίνει σέρβις
στον υπολογιστή σας.
μου.
Προβλήματα λειτουργίας αφής
Μπορείτε να αγγίζετε τα εικονίδια αλλά όχι τα σχέδια.
Χρησιμοποιήστε την πένα που προορίζεται για το συγκεκριμένο προϊόν.
Η λειτουργία αφής δεν λειτουργεί όταν χρησιμοποιείται
σύνδεση PC.
Ελέγξτε εάν η θύρα TOUCH OUT του προϊόντος είναι συνδεδεμένη σε θύρα USB του υπολογιστή
μέσω καλωδίου USB.
Χρησιμοποιώ δύο γραφίδες, αλλά δεν λειτουργούν
κανονικά.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος ανάμεσα στις δύο γραφίδες όταν χρησιμοποιείτε τη
δυνατότητα πολλαπλής αφής.
Οι κινήσεις αφής διακόπτονται, η ταχύτητα απόκρισης
επιβραδύνεται κ.ο.κ.
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ξένα σώματα πάνω στην επιφάνεια της οθόνης.
Ελέγξετε εάν είναι σπασμένη η οθόνη.
Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως.
Άλλα προβλήματα
Το προϊόν έχει μια μυρωδιά σαν πλαστικό.
Η μυρωδιά του πλαστικού είναι φυσιολογική και εξαλείφεται με το χρόνο.
Η οθόνη έχει κλίση.
Αφαιρέστε και στη συνέχεια συνδέστε ξανά τη βάση στο προϊόν.
Ο ήχος ή το βίντεο διακόπτονται κατά διαστήματα.
Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου και συνδέστε το ξανά εάν χρειάζεται.
Χρησιμοποιήστε τυπικό καλώδιο.
Υπάρχουν μικρά σωματίδια στις άκρες του προϊόντος.
Τα σωματίδια αποτελούν μέρος της σχεδίασης του προϊόντος. Το προϊόν δεν είναι
ελαττωματικό.
Όταν προσπαθώ να αλλάξω την ανάλυση του υπολογιστή
εμφανίζεται το μήνυμα "Η ανάλυση δεν υποστ. προς το
παρόν.".
Εμφανίζεται το μήνυμα "Η ανάλυση δεν υποστ. προς το παρόν." εάν η ανάλυση της πηγής
εισόδου υπερβαίνει τη μέγιστη ανάλυση της οθόνης.
Για την επίλυση του προβλήματος, αλλάξτε την ανάλυση του υπολογιστή σε μια ανάλυση που
υποστηρίζεται από την οθόνη.
85
Άλλα προβλήματα
Δεν υπάρχει ήχος από τα ηχεία στη λειτουργία HDMI όταν
συνδέεται καλώδιο DVI-HDMI.
Τα καλώδια DVI δεν μεταδίδουν δεδομένα ήχου.
Το Mαύρo HDMI δεν λειτουργεί σωστά σε μια συσκευή
HDMI με έξοδο YCbCr.
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν μια συσκευή πηγής, όπως μια συσκευή
αναπαραγωγής DVD ή μια συσκευή STB, συνδέεται στο προϊόν μέσω καλωδίου HDMI (σήμα RGB).
Δεν υπάρχει ήχος στη λειτουργία HDMI.
Τα χρώματα της προβαλλόμενης εικόνας ενδέχεται να μην εμφανίζονται κανονικά. Το βίντεο ή
ο ήχος ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν έχει συνδεθεί στο προϊόν
μια συσκευή ήχου που υποστηρίζει μια παλαιότερη έκδοση του προτύπου HDMI.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το καλώδιο ήχου στη σωστή υποδοχή εισόδου ώστε να είναι
δυνατή η εκπομπή ήχου.
Εάν παρουσιαστούν τέτοια προβλήματα, συνδέστε ένα καλώδιο ήχου μαζί με το καλώδιο
HDMI.
Κάποιες κάρτες γραφικών υπολογιστή ενδέχεται να μην αναγνωρίζουν αυτόματα τα σήματα HDMI
που δεν περιλαμβάνουν ήχο. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξτε μη αυτόματα μια είσοδο ήχου.
DVI PC
Το HDMI-CEC δεν λειτουργεί.
Είσοδος ήχου
Λειτουργία οθόνης
Είσοδος ήχου
(στερεοφωνικές θύρες)
Ρυθμίσεις υπολογιστή
Για να χρησιμοποιήσετε πολλές εξωτερικές συσκευές που είναι συμβατές με τη λειτουργία
HDMI-CEC και συνδέονται στις θύρες HDMI IN του προϊόντος, απενεργοποιήστε τις
λειτουργίες HDMI-CEC σε όλες τις εξωτερικές συσκευές. Εξωτερικές συσκευές μπορεί να είναι
το Blu-ray και οι συσκευές αναπαραγωγής DVD.
Η χρήση μιας εξωτερικής συσκευής όταν η λειτουργία HDMI-CEC της είναι ενεργοποιημένη,
ενδέχεται αυτομάτως να απενεργοποιήσει τις άλλες εξωτερικές συσκευές.
Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις HDMI-CEC, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης ή επικοινωνήστε
με τον κατασκευαστή της συσκευής για βοήθεια.
Σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, όταν η πηγή
Μεταβείτε στην επιλογή Σύστημα → Έλεγχος ενέργειας και ορίστε την επιλογή Μέγ. εξοικ.
εισόδου είναι DisplayPort, δεν είναι δυνατή η αποθήκευση ενέργ. στη ρύθμιση Απεν.. Εναλλακτικά, διαμορφώστε ξανά τις ρυθμίσεις εξόδου της οθόνης
υπολογιστή. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις έχουν ενεργοποιηθεί.
των ρυθμίσεων οθόνης υπολογιστή.
Όταν ο υπολογιστής εκκινείται με την πηγή εισόδου
ρυθμισμένη σε DisplayPort, το BIOS και οι οθόνες
εκκίνησης δεν εμφανίζονται.
Εκκινείτε τον υπολογιστή όταν οι ρυθμίσεις είναι ενεργοποιημένες ή όταν η πηγή εισόδου δεν
είναι DisplayPort.
86
Ερωτήσεις & απαντήσεις
"" Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης
του υπολογιστή ή της κάρτας
γραφικών για περισσότερες
οδηγίες σχετικά με την
προσαρμογή.
Ερώτηση
Απάντηση
Πώς μπορώ να αλλάξω τη συχνότητα;
Ορίστε τη συχνότητα στην κάρτα γραφικών σας.
•• Windows 7: Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Οθόνη → Ρύθμιση
ανάλυσης → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Οθόνη και προσαρμόστε τη συχνότητα στην
ενότητα Ρυθμίσεις οθόνης.
•• Windows 8: Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση →
Οθόνη → Ρύθμιση ανάλυσης → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Οθόνη και προσαρμόστε
τη συχνότητα στην ενότητα Ρυθμίσεις οθόνης.
•• Windows 10: Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Σύστημα → Οθόνη → Ρυθμίσεις οθόνης για
προχωρημένους → Ιδιότητες προσαρμογέα οθόνης → Οθόνη και αλλάξτε τη ρύθμιση
Συχνότητα ανανέωσης οθόνης της ρύθμισης Ρυθμίσεις οθόνης.
Πώς μπορώ να αλλάξω την ανάλυση;
•• Windows 7: Επιλέξτε Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και προσωπικές ρυθμίσεις → Οθόνη →
Ρύθμιση ανάλυσης και προσαρμόστε την ανάλυση.
•• Windows 8: Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και προσωπικές
ρυθμίσεις → Οθόνη → Ρύθμιση ανάλυσης και προσαρμόστε την ανάλυση.
•• Windows 10: Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Σύστημα → Οθόνη → Ρυθμίσεις οθόνης για
προχωρημένους και προσαρμόστε την ανάλυση.
Πώς μπορώ να ρυθμίσω τη λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας;
•• Windows 7: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις Πίνακας
ελέγχου → Εμφάνιση και προσωπικές ρυθμίσεις → Προσωπικές ρυθμίσεις → Ρυθμίσεις
προφύλαξης οθόνης ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
•• Windows 8: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας επιλέγοντας Ρυθμίσεις
→ Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Εξατομίκευση → Ρυθμίσεις
προφύλαξης οθόνης ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
•• Windows 10: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις
Ρυθμίσεις → Εξατομίκευση → Κλείδωμα οθόνης → Ρυθμίσεις χρονικού ορίου οθόνης →
Παροχή ενέργειας & αναστολή λειτουργίας ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
87
Κεφάλαιο 13
Προδιαγραφές
Γενικά
Όνομα μοντέλου
QB65H-TR
QB75H-TR
Οθόνη
Μέγεθος
Κατηγορία 65 ιντσών
(64,5 ίντσες / 163,8 cm)
Κατηγορία 75 ιντσών
(74,5 ίντσες / 189,3 cm)
Επιφάνεια
προβολής
1428,48 mm (Οριζόντια) x
803,52 mm (Κατακόρυφα)
1650,24 mm (Οριζόντια) x
928,26 mm (Κατακόρυφα)
Τροφοδοσία ρεύματος
Περιβαλλοντικές
συνθήκες
AC100-240V~ 50/60Hz
Ανατρέξτε στην ετικέτα που υπάρχει στο πίσω μέρος του
προϊόντος καθώς η τυπική τιμή τάσης μπορεί να ποικίλλει στις
διάφορες χώρες.
Λειτουργία
Θερμοκρασία: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
* Για την εγκατάσταση του περιβλήματος, διατηρήστε την
εσωτερική θερμοκρασία στους 40 °C ή χαμηλότερα.
Υγρασία: 10 % έως 80 %, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
Αποθήκευση
Θερμοκρασία: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Υγρασία: 5 % έως 95 %, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
* Ισχύει πριν από την αφαίρεση της συσκευασίας από το προϊόν.
"" Plug-and-Play
Η οθόνη αυτή μπορεί να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε σύστημα
που είναι συμβατό με τη λειτουργία Plug-and-Play. Η αμφίδρομη ανταλλαγή δεδομένων
μεταξύ της οθόνης και του συστήματος του υπολογιστή βελτιώνει τις ρυθμίσεις της
οθόνης. Η εγκατάσταση της οθόνης γίνεται αυτόματα. Ωστόσο, μπορείτε να προσαρμόσετε
τις ρυθμίσεις εγκατάστασης εάν είναι επιθυμητό.
"" Λόγω της κατασκευής αυτού του προϊόντος, περίπου 1 εικονοστοιχείο ανά εκατομμύριο (1
ppm) ενδέχεται να εμφανίζεται πιο φωτεινό ή πιο σκούρο στην οθόνη. Αυτό δεν επηρεάζει
την απόδοση του προϊόντος.
"" Αυτό το προϊόν εμπίπτει στην κατηγορία προϊόντων κλάσης Α. Σε οικιακές συνθήκες
αυτό το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ραδιοπαρεμβολές, και σε αυτήν την περίπτωση ο
χρήστης ενδέχεται να χρειαστεί να λάβει πρόσθετα μέτρα.
"" Για λεπτομερείς προδιαγραφές της συσκευής, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Samsung
Electronics.
88
Προρρυθμισμένες λειτουργίες χρονισμού
"" Αυτό το προϊόν μπορεί να ρυθμιστεί μόνον σε μία τιμή ανάλυσης για κάθε μέγεθος οθόνης, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη ποιότητα εικόνας,
λόγω της φύσης της οθόνης. Η χρήση τιμής ανάλυσης διαφορετικής από την καθορισμένη ενδέχεται να μειώσει την ποιότητα της εικόνας. Για να
αποφευχθεί κάτι τέτοιο, σας συνιστούμε να επιλέξετε τη βέλτιστη ανάλυση που ορίζεται για το προϊόν σας.
"" Οριζόντια συχνότητα
Το χρόνος που απαιτείται για τη
σάρωση μιας μεμονωμένης γραμμής
από την αριστερή έως τη δεξιά
πλευρά της οθόνης ονομάζεται
οριζόντιος κύκλος. Η αντίστροφη
τιμή του oριζόντιου κύκλου
ονομάζεται oριζόντια συχνότητα. Η
οριζόντια συχνότητα μετράται σε
kHz.
"" Κατακόρυφη συχνότητα
Το προϊόν προβάλλει μία εικόνα
πολλές φορές το δευτερόλεπτο (σαν
λαμπτήρας φθορισμού) για την
προβολή όσων βλέπει ο θεατής. Η
ρυθμός μιας μεμονωμένης εικόνας
που προβάλλεται επανειλημμένα
ανά δευτερόλεπτο ονομάζεται
κατακόρυφη συχνότητα ή ρυθμός
ανανέωσης. Η κατακόρυφα
συχνότητα μετράται σε kHz.
Όνομα μοντέλου
Συγχρονισμός
Ανάλυση
QB65H-TR / QB75H-TR
Οριζόντια συχνότητα
30 - 81 kHz, 30 - 134 kHz (DisplayPort), 30 - 90 kHz (HDMI)
Κατακόρυφη συχνότητα
48 - 75 Hz, 56 - 75 Hz (DisplayPort), 24 - 75 Hz (HDMI)
Ψηφιακό RGB συμβατό με DVI (Ψηφιακή Οπτική Διασύνδεση)
Βέλτιστη ανάλυση
1920 x 1080 στα 60 Hz, 3840 x 2160 στα 60 Hz
Μέγιστη ανάλυση
1920 x 1080 στα 60 Hz, 3840 x 2160 στα 60 Hz
Η οθόνη θα ρυθμιστεί αυτομάτως εάν κάποιο σήμα που ανήκει στις παρακάτω λειτουργίες τυπικού σήματος μεταδίδονται από τον υπολογιστή σας. Εάν
το σήμα που μεταδίδεται από τον υπολογιστή δεν ανήκει στις τυπικές λειτουργίες σήματος, η οθόνη ενδέχεται να είναι κενή και η λυχνία LED λειτουργίας
να είναι αναμμένη. Σε αυτή την περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, ανατρέχοντας στο εγχειρίδιο χρήσης της κάρτας
γραφικών.
89
Ανάλυση
Οριζόντια συχνότητα
(kHz)
Κατακόρυφη συχνότητα Ρολόι pixel
(Hz)
(MHz)
Πολικότητα
συγχρονισμού
(Οριζ./Κατακ.)
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
90
Ανάλυση
Οριζόντια συχνότητα
(kHz)
Κατακόρυφη συχνότητα Ρολόι pixel
(Hz)
(MHz)
Πολικότητα
συγχρονισμού
(Οριζ./Κατακ.)
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
CEA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
CEA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
-/-
CEA, 3840 x 2160
135,000
60,000
594,000
-/-
91
Κεφάλαιο 14
Παράρτημα
Ευθύνη σχετικά με την υπηρεσία πληρωμών
(Κόστος που βαραίνει τον πελάτη)
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί στο προϊόν κάποια
ζημιά από λάθος του πελάτη
"" Στις περιπτώσεις όπου ζητάτε την παροχή υπηρεσιών, ενδέχεται να χρεώνεστε για την
επίσκεψη του τεχνικού εξυπηρέτησης εάν συμβαίνει ένα από τα παρακάτω.
Εάν έχει προκληθεί ζημιά στο προϊόν από ένα από τα παρακάτω
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί ζημιά από κακό χειρισμό ή λανθασμένη επισκευή από την
πλευρά του πελάτη.
•• Πρόσκρουση ή πτώση.
Περιπτώσεις όπου δεν πρόκειται για ελάττωμα του
προϊόντος
•• Χρήση αναλωσίμων ή προϊόντος που έχει αγοραστεί ανεξάρτητα και δεν έχει καθοριστεί
από τη Samsung.
Περιπτώσεις όπου πρόκειται για καθαρισμό, προσαρμογή, επεξήγηση, εκ νέου εγκατάσταση κ.λπ.
•• Αναδιαμόρφωση ή επισκευή του προϊόντος από τον πελάτη.
•• Εάν ο τεχνικός εξυπηρέτησης κληθεί να δώσει οδηγίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος
ή απλά ρυθμίσει τις επιλογές χωρίς την αποσυναρμολόγηση του προϊόντος.
•• Εάν κάποιο ελάττωμα έχει προκληθεί από εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες
(Internet, κεραία, σήμα ενσύρματης σύνδεσης κ.λπ.)
•• Επισκευή από κάποιο άτομο εκτός από μηχανικό εξωτερικής ανάθεσης ή συνεργάτη της
Samsung Electronics Co., Ltd.
•• Χρήση του προϊόντος με λανθασμένη τάση ή με μη εγκεκριμένες ηλεκτρικές συνδέσεις.
•• Δεν έχουν ακολουθηθεί οι ενότητες "προσοχής" που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο
χρήστη.
•• Εάν κάποιο προϊόν έχει εγκατασταθεί ξανά ή έχουν συνδεθεί πρόσθετες συσκευές έπειτα
από την πρώτη εγκατάσταση του αγορασμένου προϊόντος.
Άλλα
•• Εάν κάποιο προϊόν έχει εγκατασταθεί ξανά για να μεταφερθεί σε κάποιο άλλο σημείο ή σε
κάποιο άλλο χώρο.
•• Εάν το προϊόν αποτύχει εξαιτίας φυσικής καταστροφής. (αστραπή, πυρκαϊά, σεισμό,
πλημμύρα κ.λπ.)
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης ενός προϊόντος άλλης εταιρείας.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του δικτύου ή σχετικά με το
πρόγραμμα κάποιας άλλης εταιρείας.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει εγκατάσταση και ρύθμιση λογισμικού για το προϊόν.
•• Εάν όλα τα αναλώσιμα στοιχεία έχουν εξαντληθεί. (μπαταρία, γραφίτης, λάμπες
φθορισμού, κεφαλή, εξάρτημα δόνησης, λυχνία, φίλτρο, ταινία κ.λπ.)
"" Εάν ο πελάτης ζητήσει την παροχή υπηρεσιών χωρίς το προϊόν να παρουσιάζει ελάττωμα,
ενδέχεται να εφαρμοστεί χρέωση. Συνεπώς παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο.
•• Εάν ο τεχνικός εξυπηρέτησης αφαιρέσει/καθαρίσει σκόνη ή ξένες ουσίες από το εσωτερικό
του προϊόντος.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει μια πρόσθετη εγκατάσταση μετά την αγορά ενός προϊόντος μέσω
αγοράς από το σπίτι ή online.
92
Αποτροπή δημιουργίας μόνιμου ειδώλου
Τι είναι το μόνιμο είδωλο;
Το μόνιμο είδωλο δεν θα πρέπει να δημιουργείται όταν η οθόνη λειτουργεί φυσιολογικά.
Η κανονική λειτουργία αναφέρεται σε ένα μοτίβο βίντεο που αλλάζει συνεχώς. Αν η οθόνη
προβάλλει ένα σταθερό μοτίβο για παρατεταμένη χρονική περίοδο, ενδέχεται να υπάρξει μικρή
διαφορά τάσης μεταξύ των ηλεκτροδίων σε pixel που ελέγχουν τους υγρούς κρυστάλλους.
Αυτή η διαφορά τάσης μεταξύ των ηλεκτροδίων αυξάνεται με το χρόνο και κάνει τους υγρούς
κρυστάλλους λεπτότερους. Όταν συμβεί κάτι τέτοιο, η προηγούμενη εικόνα μπορεί να
παραμείνει στην οθόνη όταν αλλάξει το μοτίβο.
Αυτές οι πληροφορίες παρέχουν οδηγίες για την αποφυγή δημιουργίας μόνιμου
ειδώλου. Η προβολή μιας σταθερής οθόνης για παρατεταμένο χρονικό διάστημα
μπορεί να προκαλέσει τη δημιουργία μόνιμου ειδώλου. Το πρόβλημα αυτό δεν
περιλαμβάνεται στην εγγύηση.
Προτεινόμενες πρακτικές αποφυγής προβλήματος
Η προβολή μιας σταθερής οθόνης για παρατεταμένο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει
τη δημιουργία μόνιμου ειδώλου ή κηλίδων. Απενεργοποιήστε το προϊόν αν δεν πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας ή χρησιμοποιήστε προφύλαξη οθόνης με κινούμενη εικόνα.
•• Αλλάζετε τακτικά τα χρώματα.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
21:10
SAMSUNG
21:10
•• Αποφύγετε το συνδυασμό ενός χρώματος κειμένου και ενός χρώματος φόντου με αντίθεση
φωτεινότητας.
"" Αποφύγετε τη χρήση χρωμάτων με αντίθεση φωτεινότητας (μαύρο και άσπρο, γκρίζο).
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
93
Άδεια
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Άδεια Χρήσης Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα
Στην περίπτωση της χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα, στο μενού του προϊόντος
υπάρχουν διαθέσιμες οι Άδειες Χρήσης Ανοιχτού Κώδικα. Η ειδοποίηση για τις άδειες
χρήσης ανοιχτού κώδικα αναγράφεται μόνο στα Αγγλικά.
Για πληροφορίες σχετικά με την ειδοποίηση άδειας χρήσης ανοιχτού κώδικα,
επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung ή στείλτε email στη
διεύθυνση oss.request@samsung.com.
ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΠΟΥ
ΠΛΗΡΟΙ ΚΑΘΕΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: (1) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, (2) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΠΡΟΣ
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ, ΤΟ
ΟΠΟΙΟ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΗΓΓΕΙΛΕ Ή ΑΓΟΡΑΣΕ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΕΚΧΩΡΗΘΟΥΝ
ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΩΛΗΤΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.
Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.
94
Download PDF

advertising