Samsung | QM85D-BR | Samsung QM85D-BR Εγχειρίδιο χρήσης

Εγχειρίδιο χρήσης
QM85D QM85D-BR
Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με
το προϊόν και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς
προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης της απόδοσης.
Οι συνιστώμενες ώρες χρήσης ανά ημέρα για αυτό το προϊόν είναι
λιγότερες από 16 ώρες.
Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται για περισσότερες από 16 ώρες την
ημέρα, η εγγύηση μπορεί να καταστεί άκυρη.
Πίνακας περιεχομένων
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
Πνευματικά δικαιώματα
5
Προειδοποιήσεις ασφαλείας
6
Σύμβολα6
Καθαρισμός6
Αποθήκευση7
Ηλεκτρισμός και ασφάλεια
7
Εγκατάσταση8
Λειτουργία10
Προφυλάξεις κατά το χειρισμό της οθόνης
13
Προετοιμασία
Έλεγχος των μερών
14
Εξαρτήματα14
Αντικείμενα που πωλούνται ξεχωριστά
15
Εξαρτήματα16
Πίνακας ελέγχου
16
Πίσω πλευρά
18
Αντικλεπτική κλειδαριά
19
Τηλεχειριστήριο20
Σύνδεση με τη χρήση στερεοφωνικού καλωδίου IR
(πωλείται χωριστά)
22
Πριν από την εγκατάσταση του προϊόντος
(Εγχειρίδιο εγκατάστασης)
23
Γωνία κλίσης και περιστροφή
23
Εξαερισμός23
Εγκατάσταση του κιτ στερέωσης σε τοίχο 25
Εγκατάσταση του κιτ στερέωσης σε τοίχο
25
Προδιαγραφές του κιτ στερέωσης σε τοίχο
(VESA)25
Τηλεχειριστήριο (RS232C)
26
Συνδέση καλωδίων
26
Σύνδεση29
Κωδικοί ελέγχου
30
Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής
πηγής
Πριν από τη σύνδεση
Σημεία ελέγχου πριν από τη σύνδεση
39
39
Σύνδεση με τον υπολογιστή
39
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου D-SUB
(αναλογικού τύπου)
39
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου DVI (ψηφιακού
τύπου)40
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI-DVI
40
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI
41
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου DP
41
Σύνδεση με συσκευή βίντεο
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI-DVI
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI
42
42
43
Σύνδεση σε σύστημα ήχου
43
Σύνδεση καλωδίου LAN
44
Σύνδεση του Network box
(πωλείται ξεχωριστά)
45
Σύνδεση του network box (πωλούνται
ξεχωριστά)46
MagicInfo46
Σύνδεση επικάλυψης οθόνης αφής
Σύνδεση μέσω Network box
Σύνδεση μέσω υπολογιστή
48
48
48
Αλλαγή της πηγής εισόδου
49
Source49
Χρήση του MDC
Εγκατάσταση/Απεγκατάσταση του
προγράμματος MDC
50
Εγκατάσταση50
Κατάργηση της εγκατάστασης
50
Σύνδεση στο MDC
Χρήση του MDC μέσω RS-232C
(πρότυπο σειριακής μετάδοσης δεδομένων)
Χρήση του MDC μέσω Ethernet
51
51
52
Διαστάσεις24
2
Πίνακας περιεχομένων
Λειτουργία αρχικής οθόνης
Multi Screen54
Picture Mode55
On/Off Timer56
On Timer56
Off Timer56
Holiday Management57
Network Settings58
MagicInfo Player I59
ID Settings60
Device ID60
PC Connection Cable60
Video Wall61
Video Wall61
Horizontal x Vertical61
Screen Position62
Format62
More settings63
Ρύθμιση οθόνης
Picture Mode64
Backlight / Brightness / Contrast /
Sharpness / Color / Tint (G/R)65
Color Temperature66
White Balance66
Aspect Ratio80
Gamma67
Screen Protection81
Pixel Shift81
Timer82
Immediate Display83
Side Gray83
Calibrated Value67
Picture Options68
Color Tone69
Digital NR69
HDMI Black Level69
Film Mode69
Auto Motion Plus70
Dynamic Backlight70
Picture Size71
Picture Size71
Zoom/Position72
Resolution72
Auto Adjustment73
PC Screen Adjustment73
Picture Off74
Reset Picture74
OnScreen Display
Multi Screen75
Multi Screen75
Rotation80
Rotate Menu80
Rotate Content80
Message Display83
Source Info83
No Signal Message83
MDC Message83
Menu Language84
Reset OnScreen Display84
System
Setup85
Αρχικές ρυθμίσεις (System)85
Time86
Clock Set86
DST86
Sleep Timer86
Power On Delay86
MagicInfo I Source87
Auto Source Switching88
Auto Source Switching88
Primary Source Recovery88
Primary Source88
3
Πίνακας περιεχομένων
Υποστήριξη
Προδιαγραφές
Software Update99
Γενικά113
Contact Samsung99
Εξοικονόμηση ενέργειας
115
Προρρυθμισμένες λειτουργίες χρονισμού
116
Eco Solution91
Energy Saving91
Eco Sensor91
Screen Lamp Schedule91
No Signal Power Off 92
Auto Power Off92
Go to Home100
Multi Screen100
Picture Mode100
On/Off Timer100
Network Settings100
MagicInfo Player I100
ID Settings101
Video Wall101
More settings101
Temperature Control92
Reset All102
Secondary Source88
Power Control89
Auto Power On89
PC Module Power89
Standby Control90
Network Standby90
Power Button90
Change PIN93
General94
Security94
HDMI Hot Plug94
Reset System95
Ρύθμιση του ήχου
HDMI Sound96
Sound on Video Call97
Speaker Selection97
Οδηγός αντιμετώπισης
προβλημάτων
Απαιτήσεις πριν από την επικοινωνία με το
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών
της Samsung
103
Δοκιμή του προϊόντος
103
Έλεγχος της ανάλυσης και της συχνότητας
103
Ελέγξτε τα παρακάτω.
104
Ερωτήσεις & απαντήσεις
111
Παράρτημα
Ευθύνη σχετικά με την υπηρεσία πληρωμών
(Κόστος που βαραίνει τον πελάτη)
119
Περιπτώσεις όπου δεν πρόκειται για
ελάττωμα του προϊόντος
119
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί στο προϊόν
κάποια ζημιά από λάθος του πελάτη
119
Άλλα119
WEEE120
Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος
(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού)120
Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του
προϊόντος120
Βέλτιστη ποιότητα εικόνας και αποτροπή
δημιουργίας μόνιμων ειδώλων
Βέλτιστη ποιότητα εικόνας
Αποτροπή δημιουργίας μόνιμου ειδώλου
121
121
121
Άδεια123
Ορολογία124
Reset Sound98
4
Κεφάλαιο 01
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
Πνευματικά δικαιώματα
Τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης της ποιότητας.
© 2015 Samsung Electronics
Τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στη Samsung Electronics.
Απαγορεύεται η χρήση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου ή μέρους αυτού του εγχειριδίου χωρίς την έγκριση της Samsung Electronics.
Οι ονομασίες Microsoft, Windows είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation.
Οι ονομασίες VESA, DPM και DDC είναι σήματα κατατεθέντα της Video Electronics Standards Association.
Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.
•• Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για διαχειριστικές δαπάνες σε περίπτωση που είτε
-- (a) κατόπιν αιτήματός σας κληθεί κάποιος τεχνικός χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο προϊόν.
(π.χ. αμελήσατε να διαβάσατε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
-- (b) είτε προσκομίσατε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών όπου και πάλι δεν διαπιστώθηκε ελάττωμα
στο προϊόν.
(π.χ. αμελήσατε να διαβάσατε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
•• Θα ενημερωθείτε για το ακριβές ποσόν της χρέωσης πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας ή κατ'
οίκον επίσκεψη.
5
Προειδοποιήσεις ασφαλείας
Προσοχή
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ.
Καθαρισμός
――Να είστε προσεκτικοί κατά τον καθαρισμό, καθώς η οθόνη και το εξωτερικό των
προηγμένων μοντέλων LCD γρατζουνίζονται εύκολα.
――Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα κατά τον καθαρισμό.
――Οι παρακάτω εικόνες είναι μόνο για αναφορά. Οι πραγματικές συνθήκες ενδέχεται να
διαφέρουν από αυτές που απεικονίζονται.
Προσοχή : ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ
ΚΑΛΥΜΜΑ. (Ή ΤΟΝ ΠΙΣΩ ΠΙΝΑΚΑ)
ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ.
ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
1
Απενεργοποιήστε το προϊόν και τον υπολογιστή.
2
Αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από το προϊόν.
――Κρατάτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το φις και μην αγγίζετε το
καλώδιο με βρεγμένα χέρια. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία.
Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν διαπερνάται από ρεύμα υψηλής τάσης.
Είναι επικίνδυνο να έρθετε σε επαφή με τα εσωτερικά εξαρτήματα του προϊόντος.
Αυτό το σύμβολο σάς προειδοποιεί ότι το προϊόν συνοδεύεται από σημαντικά έντυπα που
αφορούν τη λειτουργία και τη συντήρηση.
3
Σκουπίστε το προϊόν με ένα καθαρό, μαλακό και στεγνό πανί.
•• Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν
αλκοόλη, διαλυτικές ή επιφανειοδραστικές ουσίες.
!
Σύμβολα
•• Μην ψεκάζετε νερό ή καθαριστικά απευθείας
επάνω στο προϊόν.
Προειδοποίηση
Εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός ή θανάσιμος
τραυματισμός.
4
Βρέξτε ένα μαλακό και στεγνό πανί με νερό και στύψτε το καλά
για να καθαρίσετε το εξωτερικό του προϊόντος.
Προσοχή
Εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή φθορά
περιουσιακών στοιχείων.
5
τροφοδοσίας στο προϊόν.
Απαγορεύονται οι δραστηριότητες που φέρουν αυτό το σύμβολο.
6
Πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες που φέρουν αυτό το σύμβολο.
Όταν ολοκληρώσετε τον καθαρισμό, συνδέστε το καλώδιο
Ενεργοποιήστε το προϊόν και τον υπολογιστή.
6
Συνδέστε το φις σε μια γειωμένη πρίζα
(μόνο μονωμένες συσκευές τύπου 1).
Αποθήκευση
Εξαιτίας των χαρακτηριστικών των προϊόντων εξαιρετικά γυαλιστερής επιφάνειας, η χρήση
υγραντήρα υπεριώδους ακτινοβολίας στον ίδιο χώρο ενδέχεται να δημιουργήσει λευκές
κηλίδες στο προϊόν.
•• Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.
!
Μην λυγίζετε και μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας με δύναμη.
Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
――Επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών εάν το εσωτερικό του προϊόντος
χρειάζεται καθάρισμα (έναντι χρέωσης συντήρησης).
•• Η φθορά του καλωδίου μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή
ηλεκτροπληξία.
Ηλεκτρισμός και ασφάλεια
Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το προϊόν κοντά σε
πηγές θερμότητας.
――Οι παρακάτω εικόνες είναι μόνο για αναφορά. Οι πραγματικές συνθήκες ενδέχεται να
διαφέρουν από αυτές που απεικονίζονται.
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Προειδοποίηση
Μην χρησιμοποιείτε καλώδια τροφοδοσίας ή φις που έχουν φθαρεί ή
πρίζες που έχουν βγει από τη θέση τους.
Καθαρίστε τη σκόνη γύρω από τις ακίδες του φις και γύρω από την
πρίζα με ένα στεγνό πανί.
•• Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
!
Μην συνδέετε πολλά προϊόντα σε μία πρίζα.
•• Οι υπερθερμασμένες πρίζες μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.
Μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα χέρια. Διαφορετικά, μπορεί να
προκληθεί ηλεκτροπληξία.
Εισαγάγετε το φις μέχρι τέρμα ώστε να μην είναι χαλαρό.
•• Μια μη σταθερή σύνδεση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
!
7
Εγκατάσταση
Προσοχή
Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας ενώ χρησιμοποιείται το
προϊόν.
Προειδοποίηση
•• Το προϊόν μπορεί να καταστραφεί από βραχυκύκλωμα.
Μην τοποθετείτε κεριά, εντομοαπωθητικά ή τσιγάρα επάνω στο
προϊόν. Μην εγκαθιστάτε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας.
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται από
τη Samsung μαζί με το προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο
τροφοδοσίας με άλλα προϊόντα.
Αναθέστε σε έναν τεχνικό να εγκαταστήσει τη βάση ανάρτησης στον
τοίχο.
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
!
Μην παρεμποδίζετε το σημείο σύνδεσης του καλωδίου τροφοδοσίας
με την πρίζα.
!
•• Η εγκατάσταση από μη κατάλληλο άτομο μπορεί να οδηγήσει
σε τραυματισμό.
!
•• Εάν προκύψει πρόβλημα και θέλετε να διακόψετε την
τροφοδοσία του προϊόντος, αποσυνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας.
•• Σημειώστε ότι το προϊόν δεν τίθεται εντελώς εκτός λειτουργίας
από το κουμπί λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο.
•• Χρησιμοποιείτε μόνο έπιπλα που πληρούν τις απαραίτητες
προδιαγραφές.
Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε χώρους με ελλιπή εξαερισμό, όπως
βιβλιοθήκες ή ντουλάπες.
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά λόγω αυξημένης εσωτερικής
θερμοκρασίας.
Κρατήστε το φις για να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από
την πρίζα.
Εγκαταστήστε το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 10 cm από τον
τοίχο για επαρκή εξαερισμό.
•• Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά λόγω αυξημένης εσωτερικής
θερμοκρασίας.
!
!
Φυλάξτε την πλαστική συσκευασία μακριά από παιδιά.
•• Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.
!
8
Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε επιφάνεια που δεν είναι σταθερή ή
που δονείται (μη σταθερό ράφι, κεκλιμένη επιφάνεια κ.λπ.).
Προσοχή
•• Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή/και να
προκαλέσει τραυματισμό.
Προσέξτε να μην σας πέσει το προϊόν ενώ το μετακινείτε.
•• Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.
•• Η χρήση του προϊόντος σε χώρο με υπερβολικές δονήσεις
ενδέχεται να του προκαλέσει ζημιά ή να προκαλέσει πυρκαγιά.
!
Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε όχημα και μην το αφήνετε εκτεθειμένο
σε σκόνη, υγρασία (σταγόνες νερού κ.λπ.), λάδι ή καπνό.
Μην ακουμπάτε το προϊόν με την πρόσοψη προς τα κάτω.
•• Μπορεί να προκληθεί ζημιά στην οθόνη.
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
!
Μην εκθέτετε το προϊόν στο άμεσο ηλιακό φως, σε θερμότητα ή σε
θερμά αντικείμενα, όπως φούρνο.
Όταν εγκαθιστάτε το προϊόν σε έπιπλο ή ράφι, να βεβαιώνεστε ότι η
κάτω πλευρά της πρόσοψης δεν εξέχει.
•• Ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος ή μπορεί
να προκληθεί πυρκαγιά.
•• Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή/και να
προκαλέσει τραυματισμό.
•• Εγκαθιστάτε το προϊόν μόνο σε έπιπλα ή ράφια κατάλληλου
μεγέθους.
Ακουμπάτε το προϊόν προσεκτικά.
Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε σημείο όπου μπορούν να φτάσουν
παιδιά.
•• Το προϊόν μπορεί να πέσει και να τραυματίσει παιδιά.
•• Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.
•• Επειδή η πρόσοψη είναι βαριά, εγκαταστήστε το προϊόν σε
επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
Το βρώσιμο λάδι, όπως το σογιέλαιο, μπορεί να καταστρέψει ή να
παραμορφώσει το προϊόν. Μην εγκαθιστάτε το προϊόν στην κουζίνα
ή κοντά σε πάγκο κουζίνας.
!
SAMSUNG
!
Η εγκατάσταση του προϊόντος σε μη συνηθισμένο χώρο (χώρο
εκτεθειμένο σε πολλά σωματίδια σκόνης, χημικές ουσίες, ακραίες
θερμοκρασίες ή πολλή υγρασία ή σε κάποιο χώρο όπου το προϊόν
πρέπει να λειτουργεί συνεχώς για μεγάλο χρονικό διάστημα) μπορεί
να επηρεάσει σημαντικά την απόδοσή του.
•• Συμβουλευτείτε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της
Samsung εάν θέλετε να εγκαταστήσετε το προϊόν σε τέτοιο
χώρο.
9
Μην αφήνετε βαριά αντικείμενα ή άλλα αντικείμενα που αρέσουν στα
παιδιά (παιχνίδια, γλυκά κ.λπ.) επάνω στο προϊόν.
Λειτουργία
•• Το προϊόν ή το βαρύ αντικείμενο μπορεί να πέσει καθώς το
παιδί σας προσπαθεί να φτάσει το παιχνίδι ή το γλύκισμα, με
αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
Προειδοποίηση
Το εσωτερικό του προϊόντος διαπερνάται από ρεύμα υψηλής τάσης.
Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε το
προϊόν μόνοι σας.
Κατά τη διάρκεια κεραυνών ή καταιγίδας, απενεργοποιήστε το
προϊόν και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
•• Για επισκευές, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών της Samsung.
Για να μετακινήσετε το προϊόν, αρχικά αποσυνδέστε όλα τα καλώδια,
συμπεριλαμβανομένου και του καλωδίου τροφοδοσίας.
!
Μην αφήνετε να πέσουν αντικείμενα επάνω στο προϊόν ή να το
χτυπήσουν.
•• Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο καλώδιο
τροφοδοσίας και να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
!
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
!
Εάν το προϊόν βγάζει ασυνήθιστους θορύβους, μυρωδιά καμένου
υλικού ή καπνό, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο τροφοδοσίας και
επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
Μην μετακινείτε το προϊόν τραβώντας το από το καλώδιο
τροφοδοσίας ή κάποιο άλλο καλώδιο.
•• Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
•• Ένα φθαρμένο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο
προϊόν, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μην αφήνετε τα παιδιά να κρέμονται από το προϊόν ή να
σκαρφαλώνουν επάνω σε αυτό.
Εάν διαπιστώσετε ότι υπάρχει διαρροή αερίου, μην αγγίζετε το
προϊόν και το φις. Αερίστε αμέσως το χώρο.
!
•• Υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστούν σοβαρά.
•• Οι σπίθες μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά.
!
Εάν πέσει κάτω το προϊόν ή υποστεί ζημιά το εξωτερικό περίβλημα,
απενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας και αποσυνδέστε το
καλώδιο τροφοδοσίας. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
•• Εάν συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να προκληθεί
πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
GAS
Μην σηκώνετε και μην μετακινείτε το προϊόν τραβώντας το από το
καλώδιο τροφοδοσίας ή από κάποιο άλλο καλώδιο.
•• Ένα φθαρμένο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο
προϊόν, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
10
Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε εύφλεκτα σπρέι ή άλλες
εύφλεκτες ουσίες κοντά στο προϊόν.
Προσοχή
•• Μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή πυρκαγιά.
Εάν αφήσετε την οθόνη να προβάλλει σταθερά μια στατική εικόνα
για παρατεταμένη χρονική περίοδο, ενδέχεται να δημιουργηθούν
μόνιμα είδωλα ή ελαττωματικά pixel.
!
Βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί δεν παρεμποδίζονται από
τραπεζομάντιλα ή κουρτίνες.
!
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά λόγω αυξημένης εσωτερικής
θερμοκρασίας.
100
Μην εισάγετε μεταλλικά αντικείμενα (αιχμηρά μαγειρικά σκεύη,
κέρματα, τσιμπιδάκια κ.λπ.) ή αντικείμενα που καίγονται εύκολα
(χαρτί, σπίρτα κ.λπ.) στο προϊόν (μέσω των αεραγωγών, των θυρών
εισόδου/εξόδου κ.λπ.).
•• Εάν εισέλθει νερό ή άλλες ξένες ουσίες στο προϊόν,
απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών της Samsung.
-_!
•• Η συγκέντρωση σκόνης σε συνδυασμό με τη θερμότητα μπορεί
να προκαλέσει πυρκαγιά, βραχυκύκλωμα ή διαρροή ρεύματος.
Χρησιμοποιείτε το προϊόν στη συνιστώμενη ανάλυση και συχνότητα.
•• Διαφορετικά μπορεί να αλλοιωθεί η όρασή σας.
!
•• Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν, ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
Μην κρατάτε το προϊόν ανάποδα και μην το μετακινείτε κρατώντας το
από τη βάση.
•• Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή να προκαλέσει
τραυματισμό.
Μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά (βάζα, μπουκάλια κ.λπ.) ή μεταλλικά
αντικείμενα επάνω στο προϊόν.
•• Εάν εισέλθει νερό ή άλλες ξένες ουσίες στο προϊόν,
απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών της Samsung.
•• Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν, ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
•• Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή την
προφύλαξη οθόνης με κινούμενες εικόνες εάν δεν πρόκειται να
χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα εάν δεν
σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό
διάστημα (όταν λείπετε σε διακοπές κ.λπ.).
Εάν κοιτάζετε την οθόνη από πολύ κοντινή απόσταση για πολλή
ώρα, μπορεί να αλλοιωθεί η όρασή σας.
!
Μην χρησιμοποιείτε υγραντήρες ή φούρνους γύρω από το προϊόν.
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
11
Ξεκουράζετε τα μάτια σας για περισσότερο από 5 λεπτά για κάθε 1
ώρα χρήσης του προϊόντος.
Προσέχετε ώστε να παιδιά να μην βάζουν την μπαταρία στο στόμα
τους όταν την αφαιρείτε από το τηλεχειριστήριο. Να τοποθετείτε την
μπαταρία σε θέσεις όπου δεν φτάνουν τα παιδιά ή τα βρέφη.
•• Η κούραση στα μάτια θα μειωθεί.
•• Εάν τα παιδιά βάλουν την μπαταρία στο στόμα τους,
συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας.
!
Μην αγγίζετε την οθόνη όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο
για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς θα έχει αναπτύξει υψηλή
θερμοκρασία.
Κατά την αντικατάσταση μπαταριών, να τις τοποθετείτε με τη σωστή
πολικότητα (+, -).
Φυλάσσετε τα μικρά εξαρτήματα μακριά από παιδιά.
Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τις τυποποιημένες μπαταρίες που
προσδιορίζονται και να μην χρησιμοποιείτε νέες και μεταχειρισμένες
μπαταρίες συγχρόνως.
!
•• Διαφορετικά, η μπαταρία μπορεί να καταστραφεί ή να
προκαλέσει πυρκαγιά, τραυματισμό ή βλάβη λόγω διαρροής
του υγρού της.
!
Να είστε προσεκτικοί όταν ρυθμίζετε την κλίση του προϊόντος ή το
ύψος της βάσης.
•• Υπάρχει κίνδυνος να πιαστούν και να τραυματιστούν τα χέρια ή
τα δάχτυλά σας.
!
•• Εάν γείρετε πολύ το προϊόν, υπάρχει κίνδυνος να πέσει και να
προκληθεί τραυματισμός.
Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο προϊόν.
•• Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.
!
•• Διαφορετικά, οι μπαταρίες μπορεί να καταστραφούν ή να
προκληθεί πυρκαγιά, τραυματισμός ή βλάβη, λόγω διαρροής
του υγρού τους.
Οι μπαταρίες (και οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες) δεν αποτελούν
κοινό απόρριμμα και θα πρέπει να επιστρέφονται για ανακύκλωση. Ο
πελάτης είναι υπεύθυνος για την επιστροφή των χρησιμοποιημένων
ή των επαναφορτιζόμενων μπαταριών για ανακύκλωση.
•• Ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει τις χρησιμοποιημένες ή τις
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στο πλησιέστερο δημόσιο κέντρο
ανακύκλωσης ή σε κάποιο κατάστημα που πωλεί τον ίδιο τύπο
μπαταριών ή επαναφορτιζόμενων μπαταριών.
Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, μην αυξάνετε υπερβολικά την
ένταση του ήχου.
•• Ο υπερβολικά δυνατός ήχος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην
ακοή.
12
Προφυλάξεις κατά το χειρισμό της οθόνης
Μη στηρίζετε όρθιο το προϊόν όπως φαίνεται στην εικόνα. Η οθόνη
είναι εύθραυστη και μπορεί να υποστεί ζημιά.
Τοποθετήστε το προϊόν σε οριζόντια θέση για να το χειριστείτε, όπως
φαίνεται στην εικόνα. (Μπορείτε να το στηρίξετε στη συσκευασία).
!
Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε τις λαβές στο πίσω μέρος όταν
μετακινείτε το προϊόν.
!
15 mm
Μη συγκρατείτε και μην πιάνετε το προϊόν από οποιαδήποτε περιοχή
εντός 15 mm από την πρόσοψη.
13
Κεφάλαιο 02
Προετοιμασία
Έλεγχος των μερών
-- Η όψη των μερών και των
αντικειμένων που πωλούνται
ξεχωριστά ενδέχεται να διαφέρει από
την εικόνα.
Εξαρτήματα
――Τα μέρη ενδέχεται να διαφέρουν σε διαφορετικές περιοχές.
Κάρτα εγγύησης
Οδηγός γρήγορης
εγκατάστασης
(Δεν διατίθεται σε ορισμένες
περιοχές)
Οδηγός κανονισμών
Τηλεχειριστήριο
Καλώδιο DP
Καλώδιο ρεύματος
-
+
-
-- Επικοινωνήστε με το κατάστημα
από όπου αγοράσατε το προϊόν εάν
λείπουν κάποια μέρη.
+
Μπαταρίες
(Δεν διατίθεται σε ορισμένες
περιοχές)
Πένα αφής (1 τεμάχια)
(μόνο για τα μοντέλα
QM85D-BR)
Εξωτερικό καλώδιο IR
(μόνο για τα μοντέλα QM85D-BR)
14
Αντικείμενα που πωλούνται ξεχωριστά
-- Τα παρακάτω είδη μπορούν να
αγοραστούν στο πλησιέστερο
κατάστημα.
Καλώδιο DP-DVI
Κιτ επιτοίχιας τοποθέτησης
Στερεοφωνικό καλώδιο
RS232C
Καλώδιο DVI
Καλώδιο HDMI-DVI
Καλώδιο HDMI
Καλώδιο D-SUB
Προσαρμογέας
RS232C(IN)
Προσαρμογέας
RS232C(OUT)
Στερεοφωνικό καλώδιο RCA
Καλώδιο LAN
Συσκευή δικτύου
(Χρησιμοποιείται για τη
σύνδεση network box)
Στερεοφωνικό καλώδιο
-- Ο προσαρμογέας RS232C μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για σύνδεση σε
άλλη οθόνη με το καλώδιο RS232C
τύπου D-SUB (9 ακίδων).
-- Φροντίστε να συνδέσετε τον κάθε
έναν από τους προσαρμογείς στη
σωστή θύρα RS232C IN ή OUT του
προϊόντος.
15
――Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να
Εξαρτήματα
τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
Κουμπί επιλογής
Πίνακας ελέγχου
Κουμπιά
Περιγραφή
Ενεργοποίηση της συσκευής.
Εάν πατήσετε το κουμπί
με ενεργοποιημένη τη συσκευή, εμφανίζεται το
μενού στοιχείων ελέγχου.
――Για έξοδο από το μενού OSD, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επιλογής
για τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο.
Μετάβαση στο ανώτερο ή το κατώτερο μενού. Επίσης, μπορείτε να
προσαρμόσετε την τιμή μιας επιλογής.
Ηχείο
Μετάβαση στο αριστερό ή το δεξί μενού.
――Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση μετακινώντας το κουμπί επιλογής
αριστερά ή δεξιά όταν δεν εμφανίζεται το μενού στοιχείων ελέγχου.
Κουμπί
επιλογής
Απομακρυσμένος αισθητήρας
Πατήστε ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο προς την κατεύθυνση του
αισθητήρα στο μπροστινό μέρος του προϊόντος για να εκτελέσετε την
αντίστοιχη λειτουργία.
――Η χρήση άλλων συσκευών προβολής στον ίδιο χώρο με το
τηλεχειριστήριο του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει τον ακούσιο έλεγχο
των άλλων συσκευών προβολής.
Απομακρυσμένος
αισθητήρας
Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση 7 m έως 10 m από τον αισθητήρα του προϊόντος, υπό γωνία 30
από τα αριστερά και τα δεξιά.
――Να φυλάτε τις μπαταρίες σε σημείο που δεν τις φθάνουν τα παιδιά και ανακυκλώστε.
――Μην χρησιμοποιείτε μαζί νέες και μεταχειρισμένες μπαταρίες. Να αντικαθιστάτε και τις δύο μπαταρίες
συγχρόνως.
――Όταν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, να αφαιρείτε τις
μπαταρίες.
16
――Εάν στο κουμπί επιλογής πατήσετε το κουμπί
με ενεργοποιημένη τη
συσκευή, εμφανίζεται το μενού στοιχείων ελέγχου.
Μενού στοιχείων ελέγχου
Κουμπιά
Περιγραφή
Επιλογή συνδεδεμένης πηγής εισόδου.
Source
Μετακινήστε το κουμπί επιλογής δεξιά για να επιλέξετε Source
στο μενού
στοιχείων ελέγχου. Όταν εμφανιστεί η λίστα των πηγών εισόδου, μετακινήστε
το κουμπί επιλογής αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε την επιθυμητή πηγή
εισόδου. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί επιλογής.
Προβολή του μενού OSD.
Menu
Μετακινήστε το κουμπί επιλογής αριστερά για να επιλέξετε Menu
στο
μενού στοιχείων ελέγχου. Εμφανίζεται η οθόνη στοιχείων ελέγχου OSD.
Μετακινήστε το κουμπί επιλογής δεξιά για να επιλέξετε το επιθυμητό μενού.
Μπορείτε να επιλέξετε ένα στοιχείο υπομενού μετακινώντας το κουμπί
επιλογής επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις,
επιλέξτε το επιθυμητό μενού και πατήστε το κουμπί επιλογής.
Είσοδος σε λειτουργία Go to Home.
Home
Return
Μετακινήστε το κουμπί επιλογής επάνω για να επιλέξετε Home
μενού στοιχείων ελέγχου.
στο
Απενεργοποίηση της συσκευής.
Power Off
Μετακινήστε το κουμπί επιλογής κάτω για να επιλέξετε Power Off
στο
μενού στοιχείων ελέγχου. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί επιλογής.
Return
Έξοδος από το μενού στοιχείων ελέγχου.
17
Πίσω πλευρά
Θύρα
――Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από
IR / AMBIENT SENSOR IN
την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς
προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
IR /AMBIENT
SENSOR IN
Περιγραφή
Παρέχει ισχύ στην πλακέτα του εξωτερικού αισθητήρα ή λαμβάνει το σήμα
του αισθητήρα φωτός.
――Εάν στο μοντέλο QMD-BR συνδέσετε έναν εξωτερικό αισθητήρα
υπερύθρων που διαθέτει λειτουργία αισθητήρα φωτισμού,
ενεργοποιείται η λειτουργία του Eco Sensor.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
Συνδέεται σε μια συσκευή πηγής, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI ή HDMI-DVI.
DP IN 3 (UHD 30Hz)
Συνδέεται σε υπολογιστή μέσω καλωδίου DP.
HDMI IN 3
――Εξασφαλίστε ευκρινή εικόνα κατά την προβολή περιεχομένου UHD στα 30 Hz.
――Η συνιστώμενη ανάλυση για τη θύρα DP IN 3 (UHD 30Hz) είναι
3840 x 2160 στα 30 Hz. Εάν χρειάζεται, η ανάλυση μπορεί να
αλλάξει στη βέλτιστη ανάλυση των 3840 x 2160 στα 30 Hz.
HDMI IN 2
DP IN 2 (UHD 60Hz)
HDMI IN 1
DP IN 1 (UHD 60Hz)
DVI IN / MAGICINFO IN
DP IN 3
(UHD 30Hz)
――Εξασφαλίστε ευκρινή εικόνα κατά την προβολή περιεχομένου UHD στα 60 Hz.
DVI IN: Συνδέεται σε μια συσκευή πηγής, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο
DVI ή HDMI-DVI.
MAGICINFO IN: Για να χρησιμοποιήσετε το MagicInfo, βεβαιωθείτε ότι
έχετε συνδέσει το καλώδιο DP-DVI.
DP IN 2
(UHD 60Hz)
DP IN 1
(UHD 60Hz)
DVI IN /
MAGICINFO IN
IR OUT
RS232C OUT RS232C IN
RJ45
Συνδέεται στην εφαρμογή MDC μέσω καλωδίου LAN.
IR OUT
Λαμβάνει το σήμα του τηλεχειριστηρίου μέσω του εξωτερικού αισθητήρα
και εκπέμπει το σήμα μέσω του LOOP OUT.
RS232C OUT
Συνδέεται σε MDC, με τη χρήση προσαρμογέα RS232C.
RS232C IN
USB
RJ45
Συνδέεται σε υπολογιστή μέσω καλωδίου DP.
RGB IN
AUDIO OUT
RGB / DVI /
HDMI /
AUDIO IN
USB
Συνδέεται σε συσκευή USB κατά την αναβάθμιση του λογισμικού.
RGB IN
Συνδέεται σε συσκευή πηγής μέσω καλωδίου D-SUB.
AUDIO OUT
Συνδέεται στη θύρα ήχου μιας συσκευής πηγής.
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
Λαμβάνει ήχο από έναν υπολογιστή μέσω καλωδίου ήχου.
18
Αντικλεπτική κλειδαριά
――Μια αντικλεπτική κλειδαριά επιτρέπει την ασφαλή χρήση του προϊόντος ακόμα κι όταν βρίσκεστε σε δημόσιους χώρους.
――Το σχήμα της ασφάλειας και η μέθοδος κλειδώματος εξαρτάται από τον κατασκευαστή. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη δική σας αντικλεπτική κλειδαριά για λεπτομέρειες.
Για να ασφαλίσει μια αντικλεπτική κλειδαριά:
1
Στερεώστε το καλώδιο της αντικλεπτικής σας κλειδαριάς σε ένα βαρύ αντικείμενο, όπως είναι ένα γραφείο.
2
Περάστε το ένα άκρο του καλωδίου μέσα από το βρόχο που υπάρχει στο άλλο άκρο.
3
Τοποθετήστε την κλειδαριά σε μια υποδοχή στο πίσω μέρος του προϊόντος.
4
Κλειδώστε την ασφάλεια.
-- Μπορείτε να αγοράσετε μια αντικλεπτική κλειδαριά ξεχωριστά.
-- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη δική σας αντικλεπτική κλειδαριά για λεπτομέρειες.
-- Μπορείτε να αγοράσετε αντικλεπτικές κλειδαριές από καταστήματα ηλεκτρονικών ή μέσω Διαδικτύου.
19
Τηλεχειριστήριο
――Η χρήση άλλων συσκευών προβολής στον ίδιο χώρο με το τηλεχειριστήριο του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει τον ακούσιο έλεγχο των άλλων
συσκευών προβολής.
――Σε αυτό το προϊόν δεν υποστηρίζεται κουμπί χωρίς περιγραφή στην παρακάτω εικόνα.
POWER
OFF
Ενεργοποίηση της συσκευής.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
1
4
7
Δεν διατίθεται.
DEL-/--
Προβολή ή απόκρυψη του μενού προβολής
εντολών στην οθόνη ή επιστροφή στο
προηγούμενο μενού.
5
8
SYMBOL
0
3
6
VOL
MENU
SOURCE
HOME
Αριθμητικά κουμπιά
Εισαγωγή κωδικού στο μενού OSD.
9
CH LIST
MUTE
Ρύθμιση της έντασης του ήχου.
Αλλάξτε την πηγή εισόδου.
2
Απενεργοποίηση της συσκευής.
CH
MagicInfo
Player I
Δεν διατίθεται.
-- Οι λειτουργίες των κουμπιών του
τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να
διαφέρει για τα διάφορα προϊόντα.
Επιλέξτε σίγαση του ήχου.
Κατάργηση σίγασης του ήχου: Πατήστε και
πάλι το κουμπί MUTE ή πατήστε το κουμπί
ελέγχου της έντασης του ήχου (+ VOL -).
Κουμπί εκκίνησης MagicInfo Player I.
Κουμπί εκκίνησης Go to Home.
20
Γρήγορη επιλογή λειτουργιών που
χρησιμοποιούνται συχνά.
TOOLS
INFO
Προβολή πληροφοριών σχετικά με την
τρέχουσα πηγή εισόδου.
Μετακίνηση στο επάνω, κάτω, αριστερό ή δεξιό
μενού ή προσαρμογή κάποιας ρύθμισης.
Επιβεβαίωση κάποιας επιλογής μενού.
Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
Ρυθμίζει τη λειτουργία κλειδώματος
ασφαλείας.
Εάν έχουν συνδεθεί πολλά προϊόντα μέσω της
δυνατότητας Video Wall, πατήστε το κουμπί SET
και εισαγάγετε ένα αναγνωριστικό προϊόντος
χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά.
Χειριστείτε το προϊόν χρησιμοποιώντας το
τηλεχειριστήριο.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
IR control
SET
Ακυρώστε μια τιμή που έχει οριστεί
χρησιμοποιώντας το κουμπί
SET και χειριστείτε όλα τα συνδεδεμένα
προϊόντα χρησιμοποιώντας το
τηλεχειριστήριο.
Έξοδος από το τρέχον μενού.
Επιλέξτε μη αυτόματα μια συνδεδεμένη
πηγή εισόδου από τις επιλογές PC, DVI,
HDMI1, HDMI2, HDMI3 ή DisplayPort1,
DisplayPort2, DisplayPort3.
Δεν διατίθεται.
-- Οι λειτουργίες των κουμπιών του
τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να
διαφέρει για τα διάφορα προϊόντα.
Για να τοποθετήσετε μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο
21
Σύνδεση με τη χρήση στερεοφωνικού
καλωδίου IR
(πωλείται χωριστά)
1
Φροντίστε να συνδέσετε το εξωτερικό καλώδιο IR όσο το προϊόν είναι
αποσυνδεδεμένο. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το προϊόν.
2
IR OUT
IR /AMBIENT
SENSOR IN
Έλεγχος περισσότερων από μίας οθονών με τη
χρήση του τηλεχειριστηρίου
•• Συνδέστε τη θύρα IR OUT της οθόνης στη θύρα IR / AMBIENT
SENSOR IN της άλλης οθόνης χρησιμοποιώντας το ειδικό
στερεοφωνικό καλώδιο.
•• Μια εντολή που αποστέλλεται από το τηλεχειριστήριο που βλέπει
προς τη συσκευή 1 θα λαμβάνεται και από τις δύο οθόνες 1 και
――Η εμφάνιση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το προϊόν.
2
.
Έλεγχος περισσότερων από μίας οθονών με τη
χρήση εξωτερικού καλωδίου IR
•• Η εντολή που αποστέλλεται από το στραμμένο προς το προϊόν
τηλεχειριστήριο 1 (στο οποίο είναι συνδεδεμένο το εξωτερικό
καλώδιο IR) θα λαμβάνεται και από τις δύο οθόνες 1 και 2 .
――Η εμφάνιση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το προϊόν.
――μόνο για τα μοντέλα QM85D-BR
1
IR /AMBIENT
SENSOR IN
IR OUT
2
IR /AMBIENT
SENSOR IN
22
Πριν από την εγκατάσταση του
προϊόντος (Εγχειρίδιο εγκατάστασης)
Προς αποφυγή τραυματισμού, αυτή η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί με ασφάλεια στο δάπεδο ή στον τοίχο
σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.
•• Αναθέστε την εγκατάσταση της βάσης στερέωσης σε τοίχο σε μια εξουσιοδοτημένη εταιρεία εγκατάστασης.
•• Διαφορετικά, μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.
•• Φροντίστε να εγκαταστήσετε την καθοριζόμενη βάση στερέωσης σε τοίχο.
Γωνία κλίσης και περιστροφή
――Επικοινωνήστε με το Kέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung για περισσότερες λεπτομέρειες.
•• Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε το προϊόν κατακόρυφα (κατακόρυφος προσανατολισμός), περιστρέψτε το
δεξιόστροφα, έτσι ώστε η λυχνία LED να είναι στραμμένη προς τα κάτω.
Εξαερισμός
Εγκατάσταση σε κατακόρυφο τοίχο
A Τουλάχιστον 40 mm
B Θερμοκρασία περιβάλλοντος: Χαμηλότερη από 35 C
A
•• Για τοποθέτηση του προϊόντος σε κατακόρυφο τοίχο, αφήστε απόσταση τουλάχιστον 40 mm μεταξύ του
προϊόντος και της επιφάνειας του τοίχου για εξαερισμό και βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος
παραμένει χαμηλότερα από τους 35 C.
B
Εικόνα 1.1 Πλάγια όψη
23
Εικόνα 1.3 Πλάγια όψη
Εγκατάσταση σε τοίχο με εσοχή
――Επικοινωνήστε με το Kέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung για περισσότερες λεπτομέρειες.
B
D
D
Κάτοψη
A Τουλάχιστον 40 mm
B Τουλάχιστον 70 mm
A
C Τουλάχιστον 50 mm
D Τουλάχιστον 50 mm
E Θερμοκρασία περιβάλλοντος: Χαμηλότερη από 35 C
――Όταν γίνεται εγκατάσταση του προϊόντος σε τοίχο με εσοχή, αφήστε μεταξύ του προϊόντος και του τοίχου
τουλάχιστον την απόσταση που καθορίζεται παραπάνω για εξαερισμό και βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία
περιβάλλοντος θα παραμείνει χαμηλότερα από τους 35 C.
C
E
Εικόνα 1.2 Πλάγια όψη
Διαστάσεις
Όνομα
μοντέλου
5
1
2
4
3
Μονάδα: mm
1
1 2
23
34
45
QM85D
1903,4
1877,0
1058,0
1090,5
105,1
QM85D-BR
1949
1831,9
1041,9
1130
128,8
――Δεν είναι απαραίτητα όλες οι εικόνες υπό κλίμακα. Ορισμένες διαστάσεις υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς
προειδοποίηση. Ανατρέξτε στις διαστάσεις πριν εγκαταστήσετε το προϊόν. Δεν φέρουμε ευθύνη για
τυπογραφικά λάθη.
24
Εγκατάσταση του κιτ στερέωσης σε τοίχο
Εγκατάσταση του κιτ στερέωσης σε τοίχο
Το κιτ στερέωσης σε τοίχο (πωλείται ξεχωριστά) σάς επιτρέπει να τοποθετήσετε το
προϊόν στον τοίχο.
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του κιτ στερέωσης σε τοίχο,
δείτε τις οδηγίες που συνοδεύουν το κιτ στερέωσης σε τοίχο.
Συνιστούμε να απευθυνθείτε σε έναν τεχνικό για βοήθεια με την εγκατάσταση του
στηρίγματος στερέωσης σε τοίχο.
Η Samsung Electronics δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιά του προϊόντος ή τραυματισμό
δικό σας ή άλλου εάν επιλέξετε να εγκαταστήσετε το κιτ στερέωσης σε τοίχο μόνοι σας.
Προδιαγραφές του κιτ στερέωσης σε τοίχο
(VESA)
――Εγκαταστήστε το κιτ στερέωσης σε τοίχο σε έναν στέρεο τοίχο που είναι
κάθετος στο δάπεδο. Πριν τοποθετήσετε το κιτ στερέωσης σε τοίχο
σε επιφάνειες όπως γυψοσανίδα, απευθυνθείτε στον πλησιέστερο
αντιπρόσωπο για πρόσθετες πληροφορίες.
Εάν τοποθετήσετε το προϊόν σε κεκλιμένο τοίχο, μπορεί να πέσει και να
προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
•• Τα κιτ στερέωσης σε τοίχο της Samsung συνοδεύονται από αναλυτικό εγχειρίδιο εγκατάστασης και
περιλαμβάνουν όλα τα εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για τη συναρμολόγηση.
•• Μη χρησιμοποιείτε βίδες που είναι μεγαλύτερες από το τυπικό μήκος ή που δεν συμμορφώνονται με τις τυπικές
προδιαγραφές βιδών VESA. Οι πολύ μακριές βίδες μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο εσωτερικό του προϊόντος.
•• Για τα κιτ στερέωσης σε τοίχο που δεν συμμορφώνονται με τις τυπικές προδιαγραφές βιδών VESA, το μήκος
των βιδών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις προδιαγραφές του κιτ στερέωσης σε τοίχο.
•• Μην σφίγγετε πολύ τις βίδες. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν ή πτώση του προϊόντος, με αποτέλεσμα
τραυματισμό. Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τέτοιου είδους ατυχήματα.
•• Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για ζημιά του προϊόντος ή τραυματισμό όταν χρησιμοποιείται ένα κιτ
στερέωσης σε τοίχο που δεν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές VESA ή που είναι μη προβλεπόμενο, ή
εάν ο καταναλωτής δεν ακολουθεί τις οδηγίες εγκατάστασης του προϊόντος.
•• Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται σε τοίχο από δύο άτομα πάντα.
•• Οι τυπικές διαστάσεις των κιτ στερέωσης σε τοίχο αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.
Μονάδα: mm
Όνομα μοντέλου
Προδιαγραφές οπής βίδας Τυπική βίδα
VESA (A * B) σε χιλιοστά
QM85D
Ποσότητα
M8 / L 14~16
600 × 400
QM85D-BR
4
M8
――Μην εγκαθιστάτε το κιτ στερέωσης σε τοίχο ενώ το προϊόν είναι ενεργοποιημένο. Μπορεί να προκληθεί
τραυματισμός από ηλεκτροπληξία.
25
Τηλεχειριστήριο (RS232C)
•• Διάταξη ακίδων
1 2 3 4 5
Συνδέση καλωδίων
Καλώδιο RS232C
Περιβάλλον χρήσης
RS232C (9 ακίδες)
Ακίδα
TxD (Αρ. 2), RxD (Αρ. 3), GND (Αρ. 5)
Ταχύτητα μετάδοσης bit
9600 bps
Bit δεδομένων
8 bit
Ισοτιμία
Κανένας
Διακοπή bit
1 bit
Έλεγχος ροής
Κανένας
Μέγιστο μήκος
15 m (μόνο θωρακισμένου τύπου)
6 7 8 9
Ακίδα
Σήμα
1
Ανίχνευση φορέα δεδομένων
2
Ληφθέντα δεδομένα
3
Μεταδοθέντα δεδομένα
4
Προετοιμασία τερματικού δεδομένων
5
Γείωση σήματος
6
Προετοιμασία σετ δεδομένων
7
Αποστολή αιτήματος
8
Έτοιμο για αποστολή
9
Ενδεικτική λυχνία δακτυλίου
26
Καλώδιο LAN
•• Καλώδιο RS232C
Βύσμα: Καλώδιο D-Sub σε Stereo 9 ακίδων
9
•• Διάταξη ακίδων
3
2
1
5
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
6
-P1-
1
-P1Θηλυκό
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
2
-------->
3
Tx
STEREO
Tx
3
<--------
2
Rx
PLUG
Gnd
5
----------
5
Gnd
(3,5ø)
Αριθμός
ακίδας
Τυπικό χρώμα
Σήμα
1
Λευκό και πορτοκαλί
TX+
2
Πορτοκαλί
TX-
3
Λευκό και πράσινο
RX+
4
Μπλε
NC
5
Λευκό και μπλε
NC
6
Πράσινο
RX-
7
Λευκό και καφέ
NC
8
Καφέ
NC
27
Καλώδιο LAN διασταυρούμενης σύνδεσης (PC σε PC)
•• Βύσμα: RJ45
Καλώδιο LAN απευθείας σύνδεσης (PC σε HUB)
HUB
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
P1
P1
P2
RJ45 MDC
Σήμα
P1
TX+
1
P2
Σήμα
<-------->
3
RX+
P2
Σήμα
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Σήμα
P1
TX+
1
TX-
28
Σύνδεση
•• Σύνδεση 2
•• Σύνδεση 1
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• Σύνδεση 3
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
29
Αρ.
Κωδικοί ελέγχου
Προβολή κατάστασης ελέγχου (λήψη εντολής ελέγχου)
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
Τύπος
εντολής
ID
Μήκος
δεδομένων
Άθροισμα
ελέγχου
0
Έλεγχος (ορισμός εντολής ελέγχου)
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
Τύπος
εντολής
ID
Μήκος
δεδομένων
Δεδομένα
1
Τιμή
Άθροισμα
ελέγχου
Τύπος εντολής
Εντολή
Εύρος εντολών
7
Χειριστήριο αυτόματης
προσαρμογής (PC και BNC
μόνον)
0x3D
0
8
Έλεγχος λειτουργίας video wall
0x5C
0~1
9
Κλείδωμα ασφαλείας
0x5D
0~1
10
Video wall ενεργοποιημένο
0x84
0~1
11
Έλεγχος χρήστη video wall
0x89
-
•• Όλες οι επικοινωνίες γίνονται σε δεκαεξαδικό κώδικα. Το άθροισμα ελέγχου (checksum)
υπολογίζεται με το άθροισμα όλων των τιμών, εκτός από την κεφαλίδα. Εάν
κάποιο άθροισμα ελέγχου είναι μεγαλύτερο από 2ψήφιο, όπως φαίνεται παρακάτω
(11+FF+01+01=112), το πρώτο ψηφίο αφαιρείται.
Π.χ. Ενεργοποίηση & ID=0
Εντολή
Αρ.
Τύπος εντολής
Εντολή
Εύρος εντολών
1
Έλεγχος τροφοδοσίας
0x11
0~1
2
Έλεγχος έντασης
0x12
0~100
3
Έλεγχος πηγής εισόδου
0x14
-
4
Έλεγχος λειτουργίας οθόνης
0x18
-
5
Έλεγχος μεγέθους οθόνης
0x19
0~255
6
Έλεγχος ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης PIP
0x3C
0~1
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x11
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x11
ID
ID
Μήκος
δεδομένων
Δεδομένα 1
1
"Power"
Μήκος
δεδομένων
Δεδομένα 1
1
1
Άθροισμα
ελέγχου
12
•• Για τον έλεγχο όλων των συσκευών που είναι συνδεδεμένες με σειριακό καλώδιο,
ανεξάρτητα από τα ID, ορίστε το ID ως "0xFE" και προχωρήστε στη μετάδοση εντολών.
Οι εντολές θα εκτελούνται από την κάθε συσκευή, αλλά το ACK δεν θα αποκρίνεται.
30
Έλεγχος τροφοδοσίας
Έλεγχος έντασης
•• Λειτουργία
Το προϊόν μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί μέσω υπολογιστή.
•• Λειτουργία
Η ένταση ήχου του προϊόντος μπορεί να ρυθμιστεί μέσω υπολογιστή.
•• Προβολή κατάστασης λειτουργίας (λήψη κατάστασης ON / OFF)
•• Προβολή κατάστασης έντασης ήχου (λήψη κατάστασης έντασης ήχου)
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x11
ID
Μήκος
δεδομένων
Άθροισμα
ελέγχου
0
•• Ρύθμιση λειτουργίας ON/Off (ρύθμιση λειτουργίας ON / OFF)
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x11
ID
Μήκος
δεδομένων
Δεδομένα
1
"Power"
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x12
ID
Άθροισμα
ελέγχου
0
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x12
ID
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
•• Ack
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'A'
0x11
"Power"
Άθροισμα
ελέγχου
0xAA
0xFF
"Volume"
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'N'
0x11
"ERR"
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'A'
0x12
"Volume"
Άθροισμα
ελέγχου
•• Nak
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
•• Nak
Εντολή
1
Άθροισμα
ελέγχου
"Volume": Ο κωδικός έντασης ήχου που πρέπει να ρυθμιστεί στο προϊόν. (0-100)
"Power": Κωδικός λειτουργίας που πρέπει να ρυθμιστεί στο προϊόν.
Κεφαλίδα
Δεδομένα
•• Ack
0: Απενεργοποίηση
0xAA
Μήκος
δεδομένων
"Volume": Ο κωδικός έντασης ήχου που πρέπει να ρυθμιστεί στο προϊόν. (0-100)
1: Ενεργοποίηση
Εντολή
Άθροισμα
ελέγχου
•• Ρύθμιση της έντασης του ήχου (ρύθμιση έντασης)
"Power": Κωδικός λειτουργίας που πρέπει να ρυθμιστεί στο προϊόν.
Κεφαλίδα
Μήκος
δεδομένων
Άθροισμα
ελέγχου
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'N'
0x12
"ERR"
Άθροισμα
ελέγχου
"ERR" : Ένας κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει.
"ERR" : Ένας κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει.
31
Έλεγχος πηγής εισόδου
0x23
HDMI2
•• Λειτουργία
Η πηγή εισόδου μιας ενός προϊόντος μπορεί να αλλάξει μέσω υπολογιστή.
0x24
HDMI2_PC
•• Προβολή κατάστασης πηγής εισόδου (λήψη κατάστασης πηγής εισόδου)
0x25
DisplayPort
Κεφαλίδα
0xAA
Εντολή
ID
0x14
Μήκος
δεδομένων
Άθροισμα
ελέγχου
――Οι θύρες DVI_video, HDMI1_PC και HDMI2_PC δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την
εντολή Set. Ανταποκρίνονται μόνον σε εντολές "Get".
――Αυτό το μοντέλο δεν υποστηρίζει θύρες HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 και HDMI2_PC.
0
――Το MagicInfo διατίθεται μόνο με μοντέλα που διαθέτουν τη λειτουργία MagicInfo.
――Οι υποδοχές RF (TV), DTV διατίθενται μόνο σε μοντέλα που περιλαμβάνουν τηλεόραση.
•• Ρύθμιση της πηγής εισόδου (ρύθμιση πηγής εισόδου)
Κεφαλίδα
0xAA
Εντολή
0x14
ID
Μήκος
δεδομένων
Δεδομένα
1
"Input Source"
Άθροισμα
ελέγχου
"Input Source": Ο κωδικός πηγής εισόδου που πρέπει να ρυθμιστεί στο προϊόν
0x14
Υπολογιστής
0x18
DVI
0x0C
Πηγή εισόδου
0x08
Συνιστωσών
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF(TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
•• Ack
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'A'
0x14
"Input
Source"
Άθροισμα
ελέγχου
"Input Source": Ο κωδικός πηγής εισόδου που πρέπει να ρυθμιστεί στο προϊόν
•• Nak
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'N'
0x14
"ERR"
Άθροισμα
ελέγχου
"ERR" : Ένας κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει.
32
Έλεγχος λειτουργίας οθόνης
•• Nak
•• Λειτουργία
Η λειτουργία οθόνης μιας ενός προϊόντος μπορεί να αλλάξει μέσω υπολογιστή.
Η λειτουργία οθόνης δεν μπορεί να ελεγχθεί όταν η είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία
Video Wall.
――Αυτό το χειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον σε μοντέλα που περιλαμβάνουν
τηλεόραση.
Εντολή
0xAA
0x18
ID
Μήκος
δεδομένων
Άθροισμα
ελέγχου
Εντολή
0xAA
0x18
0xFF
16 : 9
0x04
Ζουμ
0x31
Ευρεία Ζουμ
0x0B
4:3
Μήκος
δεδομένων
Δεδομένα
1
"Screen
Mode"
Άθροισμα
ελέγχου
0xAA
Εντολή
0xFF
r-CMD
Τιμή 1
3
'N'
0x18
"ERR"
Άθροισμα
ελέγχου
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x19
ID
Μήκος
δεδομένων
Άθροισμα
ελέγχου
0
•• Ack
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'A'
0x19
"Screen
Size"
Άθροισμα
ελέγχου
"Screen Size": Μέγεθος οθόνης προϊόντος (εύρος: 0-255, μονάδα: ίντσες)
•• Nak
•• Ack
Κεφαλίδα
Ack/Nak
"ERR" : Ένας κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει
"Screen Mode": Ένας κωδικός που ορίζει την κατάσταση του προϊόντος
0x01
Μήκος
δεδομένων
•• Προβολή του μεγέθους οθόνης (λήψη κατάστασης μεγέθους οθόνης)
0
ID
0xAA
ID
•• Λειτουργία
Το μέγεθος της οθόνης ενός προϊόντος μπορεί να αλλάξει μέσω υπολογιστή.
•• Ρύθμιση του μεγέθους της οθόνης (ρύθμιση μεγέθους οθόνης)
Κεφαλίδα
Εντολή
Έλεγχος μεγέθους οθόνης
•• Προβολή κατάστασης οθόνης (κατάσταση λειτουργίας λήψης οθόνης)
Κεφαλίδα
Κεφαλίδα
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
3
'A'
r-CMD
0x18
"Screen Mode": Ένας κωδικός που ορίζει την κατάσταση του προϊόντος
Τιμή 1
Άθροισμα
ελέγχου
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'N'
0x19
"ERR"
Άθροισμα
ελέγχου
"ERR" : Ένας κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει
"Screen
Mode"
33
Έλεγχος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης PIP
Χειριστήριο αυτόματης προσαρμογής (PC και BNC μόνον)
•• Λειτουργία
Η λειτουργία PIP ενός προϊόντος μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί μέσω
υπολογιστή.
•• Λειτουργία
Αυτόματη ρύθμιση της οθόνης του συστήματος υπολογιστή, με τη χρήση του υπολογιστή.
――Διατίθεται αποκλειστικά για μοντέλα που διαθέτουν τη λειτουργία PIP.
――Ο έλεγχος της λειτουργίας δεν είναι εφικτός, εάν η λειτουργία Video Wall έχει οριστεί σε On.
――Αυτή η λειτουργία δεν διατίθεται στο MagicInfo.
•• Προβολή κατάστασης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης PIP (λήψη της κατάστασης
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης PIP)
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x3C
ID
Μήκος δεδομένων
Άθροισμα ελέγχου
Εντολή
0xAA
0x3C
Εντολή
0xAA
0x3D
ID
Μήκος
δεδομένων
Δεδομένα
1
"Auto
Adjustment"
ID
Μήκος δεδομένων
Δεδομένα
1
"PIP"
Άθροισμα
ελέγχου
•• Ack
Άθροισμα
ελέγχου
1: PIP ON
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'A'
0x3D
"Auto
Adjustment"
Άθροισμα
ελέγχου
•• Nak
0: PIP OFF
•• Ack
0xAA
Κεφαλίδα
"Auto Adjustment" : 0x00 (πάντα)
"PIP": Ένας κωδικός που χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της
λειτουργίας PIP ενός προϊόντος
Κεφαλίδα
•• Ρύθμιση αυτόματης ρύθμισης (ρύθμιση αυτόματης ρύθμισης)
0
•• Ρύθμιση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης PIP (ρύθμιση ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης PIP)
Κεφαλίδα
•• Προβολή κατάστασης αυτόματης ρύθμισης (λήψη κατάστασης αυτόματης ρύθμισης)
Κανένας
Εντολή
ID
0xFF
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
3
'A'
r-CMD
0x3C
Τιμή 1
Άθροισμα
ελέγχου
"PIP"
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'A'
0x3D
"ERR"
Άθροισμα
ελέγχου
"ERR" : Ένας κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει
"PIP": Ένας κωδικός που χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της
λειτουργίας PIP ενός προϊόντος
•• Nak
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'A'
0x3C
"PIP"
"ERR" : Ένας κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει
Άθροισμα
ελέγχου
34
Έλεγχος λειτουργίας video wall
Κλείδωμα ασφαλείας
•• Λειτουργία
Η λειτουργία Video Wall μπορεί να ενεργοποιηθεί σε κάποιο προϊόν μέσω υπολογιστή.
Αυτή η λειτουργία ελέγχου είναι διαθέσιμη μόνο σε ένα προϊόν με ενεργοποιημένη τη
λειτουργία Video Wall.
•• Προβολή λειτουργίας video wall (λήψη λειτουργίας Video Wall)
•• Λειτουργία
Ο υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση
της λειτουργίας Safety Lock σε ένα προϊόν.
Αυτός ο έλεγχος είναι διαθέσιμος, ανεξάρτητα από το εάν η τροφοδοσία είναι
ενεργοποιημένη ή όχι.
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x5C
ID
Μήκος δεδομένων
Άθροισμα
ελέγχου
0
•• Ρύθμιση του video wall (ρύθμιση λειτουργίας Video Wall)
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x5C
ID
Μήκος
δεδομένων
Δεδομένα
1
"Video Wall
Mode"
Άθροισμα
ελέγχου
"Video Wall Mode": Ένας κωδικός που χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση της λειτουργίας
Video Wall σε ένα προϊόν
1: Full
0: Natural
•• Προβολή της κατάστασης του κλειδώματος ασφαλείας (λήψη κατάστασης κλειδώματος
ασφαλείας)
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x5D
ID
Μήκος δεδομένων
Άθροισμα
ελέγχου
0
•• Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του κλειδώματος ασφαλείας (ρύθμιση ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης του κλειδώματος ασφαλείας)
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x5D
ID
Μήκος δεδομένων
Δεδομένα
1
"Safety
Lock"
Άθροισμα
ελέγχου
"Safety Lock": Ο κωδικός κλειδώματος ασφαλείας που πρέπει να οριστεί σε ένα προϊόν
1: ON
0: OFF
•• Ack
•• Ack
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'A'
0x5C
"Video Wall
Mode"
Άθροισμα
ελέγχου
"Video Wall Mode": Ένας κωδικός που χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση της λειτουργίας
Video Wall σε ένα προϊόν
•• Nak
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'A'
0x5C
"ERR"
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'A'
0x5D
"Safety
Lock"
Άθροισμα
ελέγχου
"Safety Lock": Ο κωδικός κλειδώματος ασφαλείας που πρέπει να οριστεί σε ένα προϊόν
•• Nak
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
Άθροισμα
ελέγχου
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'N'
0x5D
"ERR"
Άθροισμα
ελέγχου
"ERR" : Ένας κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει
"ERR" : Ένας κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει
35
Video wall ενεργοποιημένο
•• Nak
•• Λειτουργία
Ο υπολογιστής ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία video wall του προϊόντος.
•• Έλεγχος κατάστασης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του video wall
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x84
ID
Μήκος
δεδομένων
Άθροισμα
ελέγχου
Εντολή
0xAA
0x84
Μήκος
δεδομένων
Δεδομένα
1
V.Wall_On
Άθροισμα
ελέγχου
•• Ack
0xAA
0xFF
r-CMD
Τιμή 1
3
'N'
0x84
ERR
Άθροισμα
ελέγχου
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x89
ID
Μήκος
δεδομένων
Άθροισμα
ελέγχου
0
•• Ρύθμιση video wall
0: Video wall απενεργοποιημένο
ID
Ack/Nak
•• Έλεγχος κατάστασης video wall
1: Video wall ενεργοποιημένο
Εντολή
0xFF
Μήκος
δεδομένων
•• Λειτουργία
Ο υπολογιστής ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία video wall του προϊόντος.
•• V.Wall_On : Κωδικός video wall για ρύθμιση στο προϊόν
Κεφαλίδα
0xAA
ID
Έλεγχος χρήστη video wall
0
ID
Εντολή
"ERR" : Ένας κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει
•• Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση video wall
Κεφαλίδα
Κεφαλίδα
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
3
'A'
r-CMD
0x84
Τιμή 1
V.Wall_
On
Άθροισμα
ελέγχου
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x89
ID
Μήκος
δεδομένων
Τιμή 1
Τιμή2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Άθροισμα
ελέγχου
Wall_Div: Κωδικός διαχωρισμού video wall που έχει οριστεί στο προϊόν
V.Wall_On : Όπως παραπάνω
36
Μοντέλο video wall 10x10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Απενεργοποιημένη
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
1
0x11
2
0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E 0x2F
3
0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E 0x3F
4
0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E 0x4F
5
0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D 0x5E 0x5F
6
0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E 0x6F
7
0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76 0x77 0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E N/A
8
0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C N/A
N/A
N/A
9
0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x9A 0x9B N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 0xA7 0xA8 0xA9 0xAA N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 0xB5 0xB6 0xB7 0xB8 0xB9 N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5 0xC6 0xC7 0xC8 N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 0xD5 0xD6 0xD7 N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1 0xE2 0xE3 0xE4 0xE5 0xE6 0xE7 N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1 0xF2 0xF3 0xF4 0xF5 0xF6 N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E 0x1F
N/A
37
Wall_SNo : Κωδικός αριθμού προϊόντος που έχει οριστεί στο προϊόν
Μοντέλο video wall 10x10: ( 1 ~ 100)
Ρύθμιση αριθμού
Δεδομένα
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
Τιμή2
4
'A'
0x89
Wall_Div
Wall_
SNo
Άθροισμα
ελέγχου
•• Nak
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'N'
0x89
ERR
Άθροισμα
ελέγχου
"ERR" : Ένας κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει
38
Κεφάλαιο 03
Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής
Πριν από τη σύνδεση
Σημεία ελέγχου πριν από τη σύνδεση
――Πριν από τη σύνδεση μια συσκευής πηγής, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης που τη συνοδεύει.
Ο αριθμός και οι θέσεις των θυρών στις συσκευές πηγές ενδέχεται να διαφέρει από συσκευή
σε συσκευή.
――Να μην συνδέετε το καλώδιο ρεύματος, ωσότου ολοκληρωθούν όλες οι συνδέσεις.
Η σύνδεση του καλωδίου ρεύματος κατά τη διάρκεια της σύνδεσης ενδέχεται να προκαλέσει
βλάβη στο προϊόν.
――Συνδέστε τις θύρες ήχου σωστά: αριστερά = λευκό και δεξιά = κόκκινο.
Σύνδεση με τον υπολογιστή
•• Μη συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν συνδέσετε όλα τα υπόλοιπα καλώδια.
Πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, φροντίστε πρώτα να συνδέσετε μια συσκευή
πηγής.
•• Ένας υπολογιστής μπορεί να συνδεθεί στο προϊόν με διάφορους τρόπους.
Επιλέξτε μια μέθοδο σύνδεσης κατάλληλη για τον υπολογιστή σας.
――Τα εξαρτήματα σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν στα διάφορα προϊόντα.
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου D-SUB (αναλογικού τύπου)
――Ελέγξτε τους τύπους των θυρών στο πίσω μέρος του προϊόντος που θέλετε να συνδέσετε.
RGB IN
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
39
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου DVI (ψηφιακού
τύπου)
DVI IN /
MAGICINFO IN
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI-DVI
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
40
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου DP
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
DP IN 1 (UHD 60Hz),
DP IN 2 (UHD 60Hz), DP IN 3 (UHD 30Hz)
•• Προφυλάξεις κατά τη χρήση του DP
――Ορισμένες κάρτες γραφικών που δεν συμμορφώνονται με το πρότυπο DP μπορεί
να εμποδίζουν την εμφάνιση της οθόνης εκκίνησης των Windows ή της οθόνης του
Bios όταν το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Σε αυτή την
περίπτωση, ενεργοποιήστε πρώτα το προϊόν πριν ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας.
――Η διασύνδεση DP IN 1 (UHD 60Hz), DP IN 2 (UHD 60Hz), DP IN 3 (UHD 30Hz) του
προϊόντος καθώς και το παρεχόμενο καλώδιο DP έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις
προδιαγραφές VESA. Η χρήση καλωδίου DP που δεν ακολουθεί τα πρότυπα VESA
ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία του προϊόντος. Η Samsung Electronics δεν
φέρει ευθύνη για τυχόν προβλήματα τα οποία προκύπτουν από τη χρήση καλωδίου
που δεν ακολουθεί τα πρότυπα.
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καλώδιο DP που ορίζεται στα πρότυπα VESA.
――Για να χρησιμοποιήσετε τη βέλτιστη ανάλυση (3840 x 2160 στα 60 Hz) όταν η πηγή
εισόδου είναι DisplayPort1 ή DisplayPort2, συνιστάται η χρήση καλωδίου DP με
μήκος κάτω από 5 μέτρα.
――Η απενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας όταν η πηγή εισόδου είναι
DisplayPort1, DisplayPort2 ή DisplayPort3 μπορεί να εισαγάγει νέες πληροφορίες
ανάλυσης και να επαναφέρει το μέγεθος ή τη θέση του παραθύρου της εργασίας.
41
Σύνδεση με συσκευή βίντεο
•• Μη συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν συνδέσετε όλα τα υπόλοιπα καλώδια.
Πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, φροντίστε πρώτα να συνδέσετε μια συσκευή
πηγής.
•• Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή βίντεο στο προϊόν, με τη χρήση καλωδίου.
――Τα εξαρτήματα σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν στα διάφορα προϊόντα.
――Πατήστε το κουμπί SOURCE στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε την πηγή.
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI-DVI
――Ο ήχος δεν θα είναι ενεργοποιημένος εάν το προϊόν συνδεθεί σε συσκευή βίντεο, με τη
χρήση καλωδίου HDMI-DVI. Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, συνδέστε επίσης ένα καλώδιο
ήχου στις θύρες ήχου του προϊόντος και της συσκευής βίντεο.
――Οι αναλύσεις που υποστηρίζονται περιλαμβάνουν τις τιμές 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60
Hz), 480p και 576p.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
42
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI
Σύνδεση σε σύστημα ήχου
Χρήση καλωδίου HDMI ή καλωδίου HDMI σε DVI (έως 1080p)
――Τα εξαρτήματα σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν στα διάφορα προϊόντα.
•• Για καλύτερη ποιότητα εικόνας και ήχου, πραγματοποιήστε σύνδεση σε ψηφιακή συσκευή
χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI.
•• Τα καλώδια HDMI υποστηρίζουν ψηφιακά σήματα εικόνας και ήχου χωρίς να απαιτείται
καλώδιο ήχου.
-- Για να συνδέσετε το προϊόν σε μια ψηφιακή συσκευή που δεν υποστηρίζει έξοδο
HDMI, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI-DVI και καλώδια ήχου.
•• Εάν στο προϊόν συνδεθεί μια εξωτερική συσκευή που χρησιμοποιεί παλαιότερη έκδοση
της λειτουργίας HDMI, η εικόνα μπορεί να μην εμφανίζεται κανονικά (ή και καθόλου)
ή μπορεί να μην ακούγεται ήχος. Εάν παρουσιαστεί τέτοιο πρόβλημα, ρωτήστε τον
κατασκευαστή της εξωτερικής συσκευής ποια είναι η έκδοση HDMI και, εάν είναι
απαρχαιωμένη, ζητήστε αναβάθμιση.
AUDIO OUT
•• Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καλώδιο HDMI με πάχος 14 mm ή λιγότερο.
•• Αγοράστε ένα πιστοποιημένο καλώδιο HDMI. Διαφορετικά μπορεί να μην εμφανίζεται
εικόνα ή μπορεί να παρουσιαστεί σφάλμα σύνδεσης.
•• Συνιστάται τυπικό καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας ή καλώδιο Ethernet.
Αυτό το προϊόν δεν υποστηρίζει τη λειτουργία Ethernet μέσω HDMI.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
43
Σύνδεση καλωδίου LAN
――Τα εξαρτήματα σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν στα διάφορα προϊόντα.
RJ45
44
Σύνδεση του Network box (πωλείται ξεχωριστά)
――Εάν έχει συνδεθεί το Network box, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι θύρες που βρίσκονται στο πίσω μέρος του προϊόντος.
Στις θύρες που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνονται οι IR OUT, RS232C OUT, RS232C IN, USB
1
Τοποθετήστε το Network box
, RGB IN, AUDIO OUT και RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN.
3
Χρησιμοποιήστε βίδες για να
στο προϊόν ευθυγραμμίζοντας
ασφαλίσετε το Network box στο
τις υποδοχές, όπως φαίνεται
προϊόν.
στην εικόνα.
2
A
Τοποθετήστε πρώτα τις
4
Το Network box συνδέθηκε.
προεξοχές του Network
box στις υποδοχές με την
B
ένδειξη ( A ) στο προϊόν. Στη
συνέχεια, ευθυγραμμίστε τις
οπές με την ένδειξη ( B ).
45
Σύνδεση του network box (πωλούνται ξεχωριστά)
――Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση σε ένα network box, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που παρέχεται με το network box κατά την αγορά.
MagicInfo
Για να χρησιμοποιήσετε το MagicInfo, πρέπει να συνδεθεί στο προϊόν ένα network box (πωλείται ξεχωριστά).
――Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του MagicInfo, πραγματοποιήστε εκτέλεση του "MagicinfoSetupWizard" στον επιτραπέζιο υπολογιστή.
――Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του MagicInfo, ανατρέξτε στο DVD που παρέχεται με το network box.
――Οι πληροφορίες σε αυτή την ενότητα υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
――Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα μετά την εγκατάσταση ενός λειτουργικού συστήματος διαφορετικού από εκείνο που παρέχεται με το network
box, μετά την επαναφορά της προηγούμενης έκδοσης του λειτουργικού συστήματος, ή μετά την εγκατάσταση λογισμικού που δεν είναι συμβατό με το
παρεχόμενο λειτουργικό σύστημα, δεν θα μπορείτε να επωφεληθείτε από την τεχνική υποστήριξη και θα χρεωθείτε για μια επίσκεψη από έναν τεχνικό.
Ακόμη, δεν θα υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης προϊόντος ή επιστροφής χρημάτων.
Είσοδος σε λειτουργία MagicInfo
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
1
Select Application - step 1
Μετά την εγκατάσταση και σύνδεση του network box (πωλείται ξεχωριστά) στο προϊόν, ενεργοποιήστε το
προϊόν.
MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)
2
MagicInfo-i Premium (Web-based version)
――Η σύνδεση του network box στη θύρα DVI IN / MAGICINFO IN στη συσκευή θα αλλάξει τη ρύθμιση Source
από DVI σε MagicInfo.
Select Later
< Back(B)
Next(N) >
Πατήστε το κουμπί SOURCE στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε MagicInfo.
3
Finish
Επιλέξτε την προεπιλεγμένη εφαρμογή που θέλετε να εκτελείται κατά την εκκίνηση του MagicInfo.
Cancel
46
4
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Εισαγάγετε τις πληροφορίες IP.
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
6
Επιλέξτε μια λειτουργία οθόνης.
7
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις που
Select Screen Type - step 4
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
Landscape
IP address:
192 . 168 . 0 . 102
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
192 . 168 . 0 . 1
Portrait
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 44 . 33 . 22
Alternate DNS server:
10 . 33 . 22 . 11
< Back(B)
Next(N) >
Finish
< Back(B)
Cancel
5
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Επιλέξτε μια γλώσσα. (Η
Next(N) >
Finish
Cancel
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
προεπιλεγμένη γλώσσα είναι
Select Language -step 3
διαμορφώσατε.
Setup Information
English.)
Select the language you want to install on the system for menus and
dialogs.
1. Application :
Current Language
2. Internet Protocol [TCP/IP]
:
Engilsh
IP :
Chinese [Traditional]
German
4. Screen Type :
French
εκτέλεσης, κάντε διπλό κλικ στο
εικονίδιο MagicInfo στην επιφάνεια
εργασίας. Το εικονίδιο θα εμφανιστεί
στο κάτω δεξιό μέρος της οθόνης.
192.168.0.102
3. Language :
English
――Εάν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο
MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\
English
Landscape
Italian
Japanese
Korean
Russian
Swedish
Turkish
Chinese [Simplified]
Portuguese
< Back(B)
Do not show again
Next(N) >
Finish
Cancel
< Back(B)
Apply
Finish
Cancel
47
Σύνδεση επικάλυψης οθόνης αφής
――Τα εξαρτήματα σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν στα διάφορα προϊόντα.
Σύνδεση μέσω Network box
Σύνδεση μέσω υπολογιστή
48
Αλλαγή της πηγής εισόδου
Η ρύθμιση Source σάς επιτρέπει να επιλέγετε διάφορες πηγές και να αλλάζετε τα ονόματα των συσκευών πηγών.
Source
――Η οθόνη ενδέχεται να μην προβάλλεται σωστά εάν επιλεγεί λανθασμένη πηγή για τη συσκευή πηγής στην
οποία θέλετε να γίνει μετατροπή.
SOURCE → Source
Edit Name
Source
PC
DVI
Μπορείτε να προβάλετε την οθόνη μιας συσκευής πηγής που είναι συνδεδεμένη στο προϊόν. Επιλέξτε μια πηγή
από την Source List (Λίστα πηγών) για προβολή της οθόνης της επιλεγμένης πηγής.
――Η πηγή εισόδου μπορεί επίσης να αλλάξει με το κουμπί SOURCE στο τηλεχειριστήριο.
HDMI1
SOURCE → Source → TOOLS → Edit Name → ENTER E
HDMI2
HDMI3
DisplayPort1
Μερικές φορές, η οθόνη δεν θα εμφανίζεται σωστά, εκτός εάν το όνομα της συσκευής πηγής καθοριστεί στην
ενότητα Edit Name.
Επίσης, είναι καλύτερο να αλλάξετε το όνομα της συσκευής πηγής στην ενότητα Edit Name ώστε να έχετε την
καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας.
――Η λίστα μπορεί να περιλαμβάνει τις ακόλουθες συσκευές πηγής. Οι συσκευές τύπου Source στη λίστα
διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη πηγή.
VCR / DVD / Cable STB / Satellite STB / HD STB / AV Receiver / DVD Receiver / Game / Camcorder / DVD
Combo / DHR / PC / DVI PC / DVI Devices
――Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις στο μενού Picture εξαρτώνται από την τρέχουσα πηγή και τις ρυθμίσεις που έχουν
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
γίνει στην ενότητα Edit Name.
•• Κατά τη σύνδεση ενός υπολογιστή στις θύρες HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3, ορίστε το Edit Name σε
PC. Σε άλλες περιπτώσεις, ορίστε το Edit Name σε Συσκευές AV.
•• Κατά τη σύνδεση ενός υπολογιστή στη θύρα HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3 με καλώδιο HDMI, πρέπει να
ρυθμίσετε το προϊόν σε λειτουργία PC στην ενότητα Edit Name.
•• Κατά τη σύνδεση ενός υπολογιστή στη θύρα HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3 με καλώδιο HDMI σε DVI,
πρέπει να ρυθμίσετε το προϊόν σε λειτουργία DVI PC στην ενότητα Edit Name.
•• Κατά τη σύνδεση μιας συσκευής AV στη θύρα HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3 με το καλώδιο HDMI σε
DVI, θα πρέπει να ρυθμίσετε το προϊόν σε λειτουργία DVI Devices στην ενότητα Edit Name.
49
Κεφάλαιο 04
Χρήση του MDC
Το Multiple display control ("MDC") είναι μια εφαρμογή που σας επιτρέπει να ελέγχετε εύκολα πολλές οθόνες συγχρόνως με τη χρήση υπολογιστή.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του προγράμματος MDC, ανατρέξτε στη Βοήθεια μετά την εγκατάσταση του προγράμματος. Το πρόγραμμα MDC μπορεί να ληφθεί από την τοποθεσία web.
Αφού πατήσετε το κουμπί On μετά από το κουμπί Off, το προϊόν ελέγχει την κατάστασή του
για περίπου ένα λεπτό. Για να εκτελέσετε κάποια εντολή, δοκιμάστε μετά από ένα λεπτό.
6
Στο παράθυρο "Destination Folder" που εμφανίζεται, επιλέξτε τη διαδρομή καταλόγου
που θέλετε για εγκατάσταση του προγράμματος και κάντε κλικ στο κουμπί "Next".
――Εάν η διαδρομή του καταλόγου δεν καθορίζεται, το πρόγραμμα θα εγκατασταθεί στην
Εγκατάσταση/Απεγκατάσταση του
προγράμματος MDC
Εγκατάσταση
προκαθορισμένη διαδρομή καταλόγου.
7
Στο παράθυρο "Ready to Install the Program" που εμφανίζεται, ελέγξτε τη διαδρομή
του καταλόγου για εγκατάσταση του προγράμματος και κάντε κλικ στο κουμπί "Install".
8
Θα εμφανιστεί η πρόοδος της εγκατάστασης.
9
Κάντε κλικ στο κουμπί "Finish" στο παράθυρο "InstallShield Wizard Complete" που
εμφανίζεται.
――Επιλέξτε "Launch MDC Unified" και κάντε κλικ στο κουμπί "Finish" για άμεση
――Η εγκατάσταση του MDC μπορεί να επηρεαστεί από την κάρτα γραφικών, την μητρική
πλακέτα και τις συνθήκες του δικτύου.
εκτέλεση του προγράμματος MDC.
10Θα δημιουργηθεί το εικονίδιο της συντόμευσης MDC Unified στην επιφάνεια εργασίας
1
Κάντε κλικ στο πρόγραμμα εγκατάστασης του MDC Unified.
2
Επιλέξτε μια γλώσσα για εγκατάσταση. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "OK".
――Το εικονίδιο εκτέλεσης του MDC ενδέχεται να μην προβάλλεται, ανάλογα με το
3
Όταν εμφανιστεί η οθόνη "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified",
σύστημα του υπολογιστή ή τις προδιαγραφές του προϊόντος.
――Πατήστε F5 εάν δεν προβάλλεται το εικονίδιο εκτέλεσης.
μετά την εγκατάσταση.
κάντε κλικ στο κουμπί "Next".
4
Στο παράθυρο "License Agreement" που εμφανίζεται, επιλέξτε "I accept the terms in
the license agreement" και κάντε κλικ στο κουμπί "Next".
5
Κατάργηση της εγκατάστασης
1
στην επιλογή Προσθαφαίρεση προγραμμάτων.
Στο παράθυρο "Customer Information" που εμφανίζεται, συμπληρώστε όλα τα πεδία
πληροφοριών και κάντε κλικ στο κουμπί "Next".
Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Πίνακας Ελέγχου από το μενού Έναρξη και κάντε διπλό κλικ
2
Επιλέξτε MDC Unified από τη λίστα και κάντε κλικ στο Αλλαγή/Αφαίρεση.
50
Σύνδεση στο MDC
Χρήση του MDC μέσω RS-232C (πρότυπο σειριακής μετάδοσης δεδομένων)
Στις σειριακές θύρες του υπολογιστή και της οθόνης πρέπει να συνδεθεί ένα σειριακό καλώδιο RS-232C.
RS232C IN RS232C OUT
51
Χρήση του MDC μέσω Ethernet
Εισαγάγετε το IP για την κύρια οθόνη και συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή. Οι συσκευές προβολής μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους μέσω
καλωδίου LAN.
Σύνδεση με χρήση του καλωδίου απευθείας σύνδεσης LAN
――Μπορείτε να συνδέσετε πολλά προϊόντα χρησιμοποιώντας τη θύρα RJ45 στο προϊόν και τις θύρες LAN στο διανομέα.
RJ45
HUB
52
Σύνδεση με χρήση του καλωδίου διασταυρούμενης σύνδεσης LAN
――Μπορείτε να συνδέσετε πολλά προϊόντα χρησιμοποιώντας τη θύρα RS232C IN / OUT στο προϊόν.
RJ45
RS232C OUT
53
Κεφάλαιο 05
Λειτουργία αρχικής οθόνης
Αυτή η λειτουργία παρέχεται στην ενότητα Support → Go to Home.
Προσβάσιμο μέσω του κουμπιού HOME στο τηλεχειριστήριο.
Multi Screen
HOME
lone Product
Προβάλετε στην οθόνη περιεχόμενο από πολλές πηγές ταυτόχρονα.
•• Off
•• PIP: Η εικόνα από την εξωτερική πηγή βίντεο θα εμφανίζεται στην κύρια οθόνη και η εικόνα από το προϊόν
θα εμφανίζεται στην οθόνη δευτερεύουσας εικόνας PIP.
→ Multi Screen → ENTER E
Multi Screen
•• Triple Screen: Όταν εμφανίζεται η οθόνη εξωτερικής συσκευής ή υπολογιστή, μπορείτε να βλέπετε
ταυτόχρονα εικόνες από άλλες συσκευές. Οι εικόνες θα εμφανίζονται ως δύο τμήματα οθόνης.
비디오 월
•• Four Screen: Όταν εμφανίζεται η οθόνη εξωτερικής συσκευής ή υπολογιστή, μπορείτε να βλέπετε
ταυτόχρονα εικόνες από άλλες συσκευές. Οι εικόνες θα εμφανίζονται ως τρία τμήματα οθόνης.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
-- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δευτερεύουσες λειτουργίες, ανατρέξτε
στην ενότητα Multi Screen του κεφαλαίου OnScreen Display.
54
Picture Mode
HOME
→ Picture Mode → ENTER E
Picture Mode
Επιλέξτε μια λειτουργία εικόνας (Picture Mode) κατάλληλη για το περιβάλλον όπου θα χρησιμοποιηθεί το προϊόν.
•• Shop & Mall
Κατάλληλο για εμπορικά κέντρα.
-- Επιλέξτε είτε Video/Image είτε Text ανάλογα με τη λειτουργία εικόνας.
•• Office & School
Κατάλληλο για γραφεία και σχολεία.
-- Επιλέξτε είτε Video/Image είτε Text ανάλογα με τη λειτουργία εικόνας.
•• Terminal & Station
Κατάλληλο για τερματικούς σταθμούς λεωφορείων και τρένων.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
-- Επιλέξτε είτε Video/Image είτε Text ανάλογα με τη λειτουργία εικόνας.
•• Video Wall
Κατάλληλο για περιβάλλοντα όπου χρησιμοποιείται προβολή videowall.
-- Επιλέξτε είτε Video/Image είτε Text ανάλογα με τη λειτουργία εικόνας.
•• Calibration
Σε αυτή τη λειτουργία, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις φωτεινότητας, χρώματος, γάμα και ομοιομορφίας που έχουν
προσαρμοστεί με τη χρήση του προγράμματος βαθμονόμησης χρωμάτων Advanced Color Management.
-- Για να εφαρμόσετε σωστά τη λειτουργία Calibration, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαμορφώσει τις ρυθμίσεις
ποιότητας εικόνας, όπως φωτεινότητα, χρώμα, γάμα και ομοιομορφία, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα
βαθμονόμησης χρωμάτων Advanced Color Management.
-- Για να πραγματοποιήσετε λήψη του προγράμματος Advanced Color Management, επισκεφθείτε τη
διεύθυνση www.samsung.com/displaysolutions.
55
――Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Clock Set, θα πρέπει να ρυθμίσετε το ρολόι.
On/Off Timer
HOME
On Timer
→ On/Off Timer → ENTER E
On/Off Timer
Ορίστε τη λειτουργία On Timer ώστε το προϊόν σας να ενεργοποιείται αυτόματα την ώρα και την ημέρα που εσείς
επιλέγετε.
티커
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Η λειτουργία της συσκευής ενεργοποιείται με την καθορισμένη ένταση ή πηγή εισόδου.
On Timer: Ρύθμιση χρονομετρητή ενεργοποίησης ορίζοντας μία από τις επτά επιλογές. Φροντίστε πρώτα να
ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
•• Setup: Επιλέξτε Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ή Manual.
Εάν επιλέξετε Manual, μπορείτε να επιλέξετε τις ημέρες που θέλετε να ενεργοποιεί τη συσκευή σας η
λειτουργία On Timer.
-- Ένα σημάδι ελέγχου υποδεικνύει τις ημέρες που έχετε επιλέξει.
•• Time: Ρύθμιση ώρας και λεπτών. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα ή το επάνω και κάτω πλήκτρο
βέλους για να καταχωρήσετε αριθμούς. Χρησιμοποιήστε το αριστερό και το δεξί πλήκτρο βέλους για να
αλλάξετε πεδίο καταχώρησης.
•• Volume: Ρύθμιση της επιθυμητής έντασης ήχου. Χρησιμοποιήστε το αριστερό και το δεξί πλήκτρο βέλους για
να αλλάξετε το επίπεδο της έντασης.
•• Source: Επιλογή της επιθυμητής πηγής εισόδου.
Off Timer
Ρυθμίστε το χρονομετρητή απενεργοποίησης (Off Timer) ορίζοντας μία από τις επτά επιλογές.
(Off Timer 1 ~ Off Timer 7)
•• Setup: Επιλέξτε Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ή Manual.
Εάν ορίσετε την επιλογή Manual, μπορείτε να επιλέξετε τις ημέρες που θέλετε να απενεργοποιεί τη συσκευή
σας η λειτουργία Off Timer.
-- Ένα σημάδι ελέγχου υποδεικνύει τις ημέρες που έχετε επιλέξει.
•• Time: Ρύθμιση ώρας και λεπτών. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα ή το επάνω και κάτω πλήκτρο
βέλους για να καταχωρήσετε αριθμούς. Χρησιμοποιήστε το αριστερό και το δεξί πλήκτρο βέλους για να
αλλάξετε πεδίο καταχώρησης.
56
Holiday Management
Το χρονόμετρο θα απενεργοποιείται κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου που έχει οριστεί ως αργία.
•• Add Holiday: Καθορισμός της περιόδου που θέλετε να προσθέσετε ως αργία.
Επιλέξτε τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των διακοπών που θέλετε να προσθέσετε χρησιμοποιώντας τα
κουμπιά u/d και κάντε κλικ στο κουμπί Save.
Αυτή η χρονική περίοδος θα προστεθεί στη λίστα των αργιών.
-- Start: Ρύθμιση της ημερομηνίας έναρξης των διακοπών.
-- End: Ρύθμιση της ημερομηνίας λήξης των διακοπών.
――Edit: Επιλέξτε ένα στοιχείο διακοπών και αλλάξτε την ημερομηνία.
――Delete: Διαγραφή των επιλεγμένων στοιχείων από τη λίστα των αργιών.
•• Set Applied Timer: Ρύθμιση των επιλογών On Timer και Off Timer ώστε να μην ενεργοποιούνται κατά τις
δημόσιες αργίες.
-- Πατήστε E για να ορίσετε τις ρυθμίσεις On Timer και Off Timer που θέλετε να ενεργοποιήσετε.
-- Οι επιλεγμένες ρυθμίσεις On Timer και Off Timer δεν θα ενεργοποιηθούν.
57
Network Settings
HOME
Προβάλετε τις ρυθμίσεις δικτύου.
Network Settings
→ Network Settings→ ENTER E
IP Setting
Network Settings
Enter manually
IP Address
***.
***.
***.
***
Subnet Mask
***.
***.
***.
***
Gateway
***.
***.
***.
***
Save
Close
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
•• IP Setting: Obtain automatically, Enter manually
•• IP Address: Εισαγάγετε μη αυτόματα την IP Address εάν η ρύθμιση IP Setting έχει οριστεί στο
Enter manually.
•• Subnet Mask: Εισαγάγετε μη αυτόματα την Subnet Mask εάν η ρύθμιση IP Setting έχει οριστεί στο
Enter manually.
•• Gateway: Εισαγάγετε μη αυτόματα την Gateway εάν η ρύθμιση IP Setting έχει οριστεί στο Enter manually.
――Όταν έχει οριστεί η επιλογή Obtain automatically, δεν εμφανίζονται τα στοιχεία της IP Address/Subnet Mask/
Gateway.
58
MagicInfo Player I
HOME
→ MagicInfo Player I → ENTER E
Αλλαγή πηγής σε MagicInfo Player I.
Το MagicInfo Player I δημοσιεύει και αναπαραγάγει διάφορα είδη περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου του νέου
περιεχομένου και του περιεχομένου πολυμέσων (εικόνες, βίντεο και ήχος), από το διακομιστή ή μια συνδεδεμένη
συσκευή.
MagicInfo Player I
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
59
ID Settings
Εκχωρήστε ένα αναγνωριστικό σε ένα σετ.
HOME
Device ID
one Product
Πατήστε u/d για να επιλέξετε έναν αριθμό και στη συνέχεια πατήστε E.
→ ID Settings → ENTER E
ID Settings
비디오 월
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Εισαγάγετε το αναγνωριστικό (ID) του προϊόντος που έχει συνδεθεί στο καλώδιο εισόδου για λήψη του σήματος
εισόδου. (Εύρος: 0~224)
――Εισαγάγετε τον αριθμό που θέλετε χρησιμοποιώντας τα κουμπιά αριθμών στο τηλεχειριστήριο.
PC Connection Cable
Επιλέξτε μια μέθοδο σύνδεσης στην εφαρμογή MDC για λήψη του σήματος MDC.
•• RS232C cable
Επικοινωνία με την εφαρμογή MDC μέσω του στερεοφωνικού καλωδίου RS232C.
•• RJ45(LAN) cable
Επικοινωνία με την εφαρμογή MDC μέσω του καλωδίου RJ45.
60
Video Wall
Προσαρμογή της διάταξης πολλαπλών οθονών που αλληλοσυνδέονται για τη δημιουργία ενός βιντεο-τοίχου.
HOME
Για την προβολή πολλαπλών εικόνων, ανατρέξτε στη Βοήθεια του MDC ή στον οδηγό χρήσης του MagicInfo.
Ορισμένα μοντέλα ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία MagicInfo.
→ Video Wall → ENTER E
Video Wall
Επιπλέον, προβολή μέρους μιας συνολικής εικόνας ή επανάληψη της ίδιας εικόνας σε καθεμία από τις
συνδεδεμένες πολλαπλές οθόνες.
Video Wall
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιλογή Video Wall.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Για να οργανώσετε ένα video wall, επιλέξτε On.
•• Off / On
Horizontal x Vertical
Αυτή η λειτουργία διαχωρίζει αυτόματα μια προβολή videowall βάσει μιας διαμόρφωσης πλέγματος videowall.
Εισαγάγετε το πλέγμα του videowall.
Η προβολή videowall διαχωρίζεται βάσει του διαμορφωμένου πλέγματος. Ο αριθμός κατακόρυφων ή οριζόντιων
συσκευών οθονών μπορεί να οριστεί σε ένα εύρος 1 έως 15.
――Μια προβολή videowall μπορεί να διαχωριστεί σε έναν μέγιστο αριθμό 225 οθονών.
――Η επιλογή Horizontal x Vertical ενεργοποιείται μόνο όταν η ρύθμιση Video Wall έχει οριστεί σε On.
61
Screen Position
Για αναδιάρθρωση των διαχωρισμένων οθονών, ορίστε τον αριθμό για κάθε προϊόν στο πλέγμα χρησιμοποιώντας
τη δυνατότητα Screen Position.
Η ρύθμιση της επιλογής Screen Position θα εμφανίζει το πλέγμα videowall με τους αριθμούς που έχουν
εκχωρηθεί στα προϊόντα που αποτελούν το videowall.
Για να αλλάξετε τη σειρά μιας συσκευής, αλλάξτε τον αριθμό της συσκευής και πατήστε το κουμπί E .
――Μπορείτε να διαμορφώσετε έως 255 οθόνες με την επιλογή Screen Position.
――Η επιλογή Screen Position ενεργοποιείται μόνο όταν η ρύθμιση Video Wall έχει οριστεί σε On.
――Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι έχει διαμορφωθεί η ρύθμιση Horizontal x Vertical.
Format
Επιλέξτε τον τρόπο προβολής των εικόνων στην προβολή videowall.
•• Full: Προβολή εικόνων σε πλήρη οθόνη.
•• Natural: Εμφάνιση εικόνων στον αρχικό λόγο διαστάσεων.
――Η επιλογή Format ενεργοποιείται μόνο όταν η ρύθμιση Video Wall έχει οριστεί σε On.
62
More settings
HOME
Εμφανίζεται το μενού ρυθμίσεων εικόνας.
→ More settings → ENTER E
More settings
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
63
Κεφάλαιο 06
Ρύθμιση οθόνης
Διαμόρφωση των ρυθμίσεων Picture (Backlight, Color Tone κ.λπ.).
Η διάταξη των επιλογών του μενού Picture ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το προϊόν.
Picture Mode
Επιλέξτε μια λειτουργία εικόνας (Picture Mode) κατάλληλη για το περιβάλλον όπου θα χρησιμοποιηθεί το προϊόν.
•• Shop & Mall
Κατάλληλο για εμπορικά κέντρα.
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
•• Office & School
Κατάλληλο για γραφεία και σχολεία.
Picture
Picture Mode
-- Επιλέξτε είτε Video/Image είτε Text ανάλογα με τη λειτουργία εικόνας.
-- Επιλέξτε είτε Video/Image είτε Text ανάλογα με τη λειτουργία εικόνας.
Office & School
· Backlight
100
· Brightness
45
· Contrast
70
· Sharpness
65
· Color
50
· Tint (G/R)
50
•• Terminal & Station
Κατάλληλο για τερματικούς σταθμούς λεωφορείων και τρένων.
-- Επιλέξτε είτε Video/Image είτε Text ανάλογα με τη λειτουργία εικόνας.
•• Video Wall
Κατάλληλο για περιβάλλοντα όπου χρησιμοποιείται προβολή videowall.
-- Επιλέξτε είτε Video/Image είτε Text ανάλογα με τη λειτουργία εικόνας.
•• Calibration
Σε αυτή τη λειτουργία, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις φωτεινότητας, χρώματος, γάμα και ομοιομορφίας που έχουν
προσαρμοστεί με τη χρήση του προγράμματος βαθμονόμησης χρωμάτων Advanced Color Management.
-- Για να εφαρμόσετε σωστά τη λειτουργία Calibration, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαμορφώσει τις ρυθμίσεις
ποιότητας εικόνας, όπως φωτεινότητα, χρώμα, γάμα και ομοιομορφία, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα
βαθμονόμησης χρωμάτων Advanced Color Management.
-- Για να πραγματοποιήσετε λήψη του προγράμματος Advanced Color Management, επισκεφθείτε τη
διεύθυνση www.samsung.com/displaysolutions.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
64
Backlight / Brightness / Contrast /
Sharpness / Color / Tint (G/R)
MENU m → Picture → ENTER E
Picture
Picture Mode
Office & School
· Backlight
100
· Brightness
45
· Contrast
70
· Sharpness
65
· Color
50
· Tint (G/R)
50
Το προϊόν σας διαθέτει διάφορες επιλογές για προσαρμογή της ποιότητας εικόνας.
Picture Mode
Shop & Mall, Office & School,
Terminal & Station,
Video Wall
Calibration
Ρυθμίσεις Picture Mode Προσαρμόσιμες επιλογές
Video/Image
Backlight / Brightness / Contrast /
Sharpness / Color / Tint (G/R)
Text
Backlight / Brightness / Contrast /
Sharpness
Backlight
――Όταν αλλάζετε τις ρυθμίσεις Backlight, το Brightness, Contrast, Sharpness, Color ή Tint (G/R), το OSD θα
προσαρμόζεται ανάλογα.
――Μπορείτε να προσαρμόσετε και να αποθηκεύσετε ρυθμίσεις για κάθε εξωτερική συσκευή που έχετε συνδέσει σε
κάποια υποδοχή του προϊόντος.
――Η μείωση της φωτεινότητας της εικόνας μειώνει την κατανάλωση ενέργειας.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
65
Color Temperature
Προσαρμόστε τη θερμοκρασία χρώματος (Κόκκινο / πράσινο / μπλε). (Εύρος: 2800K-16000K)
MENU m → Picture → Color Temperature → ENTER E
Picture
Color Temperature
10000K
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
White Balance
MENU m → Picture → White Balance → ENTER E
Προσαρμόστε τη θερμοκρασία χρωμάτων για πιο φυσική εικόνα.
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: Προσαρμογή της φωτεινότητας κάθε χρώματος (κόκκινου, πράσινου, μπλε).
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset: Προσαρμογή της σκουρότητας κάθε χρώματος (κόκκινου, πράσινου, μπλε).
•• Reset: Κατάλληλο για περιβάλλοντα όπου χρησιμοποιείται προβολή videowall.
Picture
White Balance
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
66
Gamma
Προσαρμόστε την ένταση των βασικών χρωμάτων.
――Εάν η λειτουργία Picture Mode έχει οριστεί σε Calibration, η λειτουργία Gamma απενεργοποιείται.
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
Picture
Gamma
0
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Calibrated Value
Επιλέξτε εάν θα εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις φωτεινότητας, χρώματος, γάμα και ομοιομορφίας όπως
προσαρμόζονται με τη χρήση του προγράμματος βαθμονόμησης Advanced Color Management στις λειτουργίες
πληροφόρησης και διαφημίσεων.
MENU m → Picture → Calibrated Value → ENTER E
•• Don't Apply / Apply
――Για να πραγματοποιήσετε λήψη του προγράμματος Advanced Color Management, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.samsung.com/displaysolutions.
――Εάν η λειτουργία Picture Mode έχει οριστεί σε Calibration, η λειτουργία Calibrated Value απενεργοποιείται.
Picture
Calibrated Value
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
67
Picture Mode
Picture Options
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
Shop & Mall, Office & School,
Terminal & Station, Video
Wall
Picture Options
Color Tone
Off
Digital NR
Off
HDMI Black Level
Film Mode
Auto Motion Plus
Dynamic Backlight
Calibration
Ρυθμίσεις Picture
Mode
Προσαρμόσιμες επιλογές
Video/Image
Color Tone / Digital NR / HDMI Black
Level / Film Mode / Auto Motion Plus /
Dynamic Backlight
Text
Color Tone / Digital NR / HDMI Black
Level / Dynamic Backlight
Dynamic Backlight
Normal
Off
Custom
Off
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
68
Color Tone
Picture Options
Color Tone
Off
Digital NR
Off
HDMI Black Level
Film Mode
Auto Motion Plus
Dynamic Backlight
Normal
Off
Custom
Off
Εάν η πηγή εισόδου είναι PC, DVI ή HDMI1 (σύνδεση υπολογιστή), HDMI2 (σύνδεση υπολογιστή), HDMI3
(σύνδεση υπολογιστή), DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3.
•• Off / Cool / Normal / Warm
Εάν η πηγή εισόδου είναι HDMI1, HDMI2 ή HDMI3.
•• Off / Cool / Normal / Warm1 / Warm2
――Εάν η λειτουργία Picture Mode έχει οριστεί σε Calibration, η λειτουργία Color Tone απενεργοποιείται.
――Οι ρυθμίσεις για κάθε εξωτερική συσκευή που είναι συνδεδεμένη σε κάποια υποδοχή του προϊόντος μπορούν
να προσαρμοστούν και να αποθηκευτούν.
Digital NR
Μειώνει το θόρυβο της εικόνας για αποφυγή του ενοχλητικού τρεμοπαίγματος.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
•• Off / On
HDMI Black Level
Επιλογή του επιπέδου μαύρου στην οθόνη, για την προσαρμογή του βάθους της οθόνης.
•• Low / Normal
――Αυτή η επιλογή δεν διατίθεται όταν η πηγή εισόδου ορίζεται σε PC.
Film Mode
Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για την προβολή ταινιών.
Ρυθμίζει το προϊόν ώστε να ανιχνεύει και να επεξεργάζεται αυτόματα σήματα φιλμ από όλες τις πηγές και να
προσαρμόζει την εικόνα για βέλτιστη ποιότητα.
•• Off / Auto
――Αυτή η επιλογή μπορεί να διαμορφωθεί αν η πηγή εισόδου υποστηρίζει 480i, 576i ή 1080i.
――Αυτή η επιλογή δεν υποστηρίζεται όταν υπάρχει συνδεδεμένος υπολογιστής.
69
Auto Motion Plus
Picture Options
Color Tone
Off
Auto Motion Plus
Digital NR
Off
Αφαιρεί το θόλωμα και το τρεμόπαιγμα από σκηνές με πολλές και γρήγορες κινήσεις, για πιο καθαρή εικόνα.
HDMI Black Level
Film Mode
Auto Motion Plus
Dynamic Backlight
Low
Off
Custom
Off
Τα ονόματα των μενού μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα.
•• Off : Απενεργοποίηση της λειτουργίας Auto Motion Plus.
•• Clear : Ρύθμιση της λειτουργίας Auto Motion Plus σε Clear (κατάλληλη για την καθαρή προβολή
κινούμενων εικόνων).
•• Standard : Ρύθμιση της λειτουργίας Auto Motion Plus σε Standard.
•• Smooth : Ρύθμιση της λειτουργίας Auto Motion Plus σε Smooth (κατάλληλη για φυσική προβολή
κινούμενων εικόνων).
•• Custom : Μείωση των ειδώλων και του τρεμοπαίγματος στο βαθμό που εσείς θέλετε.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Blur Reduction
Μείωση των ειδώλων στο βαθμό που εσείς θέλετε.
――Υποστηρίζεται μόνο εάν η λειτουργία Auto Motion Plus έχει οριστεί σε Custom.
Judder Reduction
Μείωση του τρεμοπαίγματος στο βαθμό που εσείς θέλετε.
――Υποστηρίζεται μόνο εάν η λειτουργία Auto Motion Plus έχει οριστεί σε Custom.
Reset
Επαναφορά των ρυθμίσεων της λειτουργίας Auto Motion Plus στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
――Εάν ορίσετε αυτή την επιλογή, το χρώμα στην οθόνη μπορεί να αλλάξει χωρίς να το έχετε επιλέξει.
Dynamic Backlight
Προσαρμόζει αυτόματα τον οπίσθιο φωτισμό για την καλύτερη δυνατή αντίθεση εικόνας στις τρέχουσες συνθήκες.
•• Off / On
――Η λειτουργία Dynamic Backlight δεν είναι διαθέσιμη όταν η πηγή εισόδου έχει οριστεί σε PC ενώ η ρύθμιση
Video Wall έχει οριστεί σε On.
70
Picture Size
Επιλογή μεγέθους και λόγου διαστάσεων της εικόνας που εμφανίζεται στην οθόνη.
MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E
16:9
· Zoom/Position
Resolution
Οι διάφορες επιλογές ρύθμισης οθόνης εμφανίζονται ανάλογα με την τρέχουσα πηγή εισόδου.
Οι διαθέσιμες επιλογές για Picture Size μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με το εάν η ρύθμιση Picture Mode έχει
οριστεί σε Video/Image ή Text.
Picture Size
Picture Size
Picture Size
•• 16:9: Ρύθμιση της εικόνας σε διαστάσεις 16:9.
•• Zoom1: Χρησιμοποιείται για μέτρια μεγέθυνση. Περικόπτει την επάνω και τις πλαϊνές πλευρές.
•• Zoom2: Χρησιμοποιείται για μεγαλύτερη μεγέθυνση.
Off
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
•• Smart View 1: Μειώνει το μέγεθος της εικόνας 16:9 κατά 50%.
――Η δυνατότητα Smart View 1 ενεργοποιείται μόνο σε λειτουργία HDMI1, HDMI2, HDMI3.
•• Smart View 2: Μειώνει το μέγεθος της εικόνας 16:9 κατά 25%.
――Η δυνατότητα Smart View 2 ενεργοποιείται μόνο σε λειτουργία HDMI1, HDMI2, HDMI3.
•• Wide: Μεγέθυνση του λόγου διαστάσεων της εικόνας για να προσαρμόζεται σε ολόκληρη την οθόνη.
•• 4:3: Ρύθμιση της εικόνας σε βασική λειτουργία (4:3).
――Μην ρυθμίζετε τη συσκευή σε 4:3 για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Τα περιθώρια που εμφανίζονται αριστερά και δεξιά ή στο επάνω και κάτω μέρος της οθόνης μπορεί να
προκαλέσουν διατήρηση εικόνας (δημιουργία μόνιμων ειδώλων), ένα σφάλμα που δεν καλύπτεται από την
εγγύηση.
•• Screen Fit: Εμφανίζει ολόκληρη την εικόνα χωρίς περικοπή κατά την είσοδο σημάτων HDMI1, HDMI2,
HDMI3 (720p / 1080i / 1080p).
•• Custom: Αλλάζει την ανάλυση σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη.
•• Original: Εμφανίζει εικόνες στην αρχική ποιότητα εικόνας.
――Οι διαθέσιμες θύρες ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.
71
Zoom/Position
Picture Size
Picture Size
Custom
· Zoom/Position
Resolution
Off
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Ρυθμίστε το μέγεθος και τη θέση της οθόνης.
Αυτή η επιλογή μπορεί να διαμορφωθεί αν η πηγή εισόδου υποστηρίζει 1080i ή 1080p και η ρύθμιση Picture Size
έχει οριστεί σε Custom.
――Αυτή η επιλογή δεν υποστηρίζεται όταν υπάρχει συνδεδεμένος υπολογιστής.
――Από την οθόνη Zoom/Position ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
1
Πατήστε το κουμπί d για να επιλέξετε Zoom/Position. Πατήστε το κουμπί E.
2
Επιλέξτε Zoom ή Position. Πατήστε το κουμπί E.
3
Πατήστε το κουμπί u/d/l/r για να μετακινήσετε την εικόνα.
4
Πατήστε το κουμπί E.
――Εάν θέλετε να επαναφέρετε την εικόνα στην αρχική της θέση, επιλέξτε Reset στην οθόνη Zoom/Position.
Η εικόνα θα ρυθμιστεί στην προεπιλεγμένη θέση της.
Resolution
Εάν η εικόνα δεν είναι κανονική ακόμα και όταν η ανάλυση της κάρτας γραφικών είναι κάποια από τις ακόλουθες,
μπορείτε να βελτιστοποιήσετε την ποιότητα της εικόνας επιλέγοντας την ίδια ανάλυση για το προϊόν όσο και για
τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας αυτό το μενού.
Διαθέσιμες τιμές ανάλυσης: Off / 1024 x 768 / 1280 x 768 / 1360 x 768 / 1366 x 768
72
Auto Adjustment
Προσαρμόστε τις τιμές/θέσεις συχνότητας και ορίστε ακριβείς ρυθμίσεις αυτόματα.
MENU m → Picture → Auto Adjustment → ENTER E
Picture
Auto Adjustment
-- Διαθέσιμο μόνο στη λειτουργία PC.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
PC Screen Adjustment
MENU m → Picture → PC Screen Adjustment → ENTER E
Picture
PC Screen Adjustment
•• Coarse / Fine
Καταργεί ή μειώνει το θόρυβο της εικόνας.
Εάν η λειτουργία Λεπτομερούς ρύθμισης δεν καταργεί το θόρυβο, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Coarse
για να προσαρμόσετε όσο καλύτερα γίνεται τη συχνότητα (Coarse) και πραγματοποιήστε ξανά Λεπτομερή
ρύθμιση. Αφού μειωθεί ο θόρυβος, επαναπροσαρμόστε την εικόνα ώστε να ευθυγραμμιστεί με το κέντρο της
οθόνης.
•• Position
Προσαρμογή της θέσης της οθόνης του υπολογιστή εάν δεν είναι κεντραρισμένη ή δεν χωρά στην οθόνη του
προϊόντος.
Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να προσαρμόσετε την κάθετη θέση. Πατήστε το κουμπί ◄ ή ► για να
προσαρμόσετε την οριζόντια θέση.
•• Image Reset
Επαναφέρει την εικόνα στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
-- Διαθέσιμο μόνο στη λειτουργία PC.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
73
Picture Off
Η ενεργοποίηση της επιλογής Picture Off απενεργοποιεί την οθόνη. Ο ήχος δεν απενεργοποιείται.
Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί εκτός από το κουμπί έντασης ήχου.
MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E
Picture
Picture Off
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Reset Picture
Επαναφέρει την τρέχουσα λειτουργία εικόνας στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Picture
Reset Picture
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
74
Κεφάλαιο 07
OnScreen Display
Multi Screen
Multi Screen
•• Off
MENU m → OnScreen Display → Multi Screen → ENTER E
•• PIP: Η εικόνα από την εξωτερική πηγή βίντεο θα εμφανίζεται στην κύρια οθόνη και η εικόνα από το προϊόν
θα εμφανίζεται στην οθόνη δευτερεύουσας εικόνας PIP.
OnScreen Display
•• Triple Screen: Όταν εμφανίζεται η οθόνη εξωτερικής συσκευής ή υπολογιστή, μπορείτε να βλέπετε
ταυτόχρονα εικόνες από άλλες συσκευές. Οι εικόνες θα εμφανίζονται ως δύο τμήματα οθόνης.
Multi Screen
•• Four Screen: Όταν εμφανίζεται η οθόνη εξωτερικής συσκευής ή υπολογιστή, μπορείτε να βλέπετε
ταυτόχρονα εικόνες από άλλες συσκευές. Οι εικόνες θα εμφανίζονται ως τρία τμήματα οθόνης.
Rotation
Screen Protection
Message Display
Menu Language
English
Reset OnScreen Display
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
-- Για ήχο Multi Screen, ανατρέξτε στις οδηγίες της λειτουργίας Select Sound.
-- Εάν απενεργοποιήσετε το προϊόν ενώ βρίσκεται σε λειτουργία Multi Screen, η λειτουργία
Multi Screen θα παραμείνει μετά την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση.
-- Μπορεί να παρατηρήσετε ότι η εικόνα στην οθόνη PIP χάνει ελαφρώς τη φυσικότητά της
όταν χρησιμοποιείτε την κύρια οθόνη για προβολή παιχνιδιών ή για καραόκε.
-- Η λειτουργία Multi Screen υποστηρίζει δύο οθόνες με ανάλυση UHD (3840 x 2160 στα
30 Hz/60 Hz). Κατά τη χρήση αυτής της λειτουργίας, η εικόνα στην οθόνη ενδέχεται να
εμφανίζεται "καμμένη", δηλαδή να υπάρχει υποβάθμιση της ποιότητάς της.
75
PIP (Landscape)
PIP
Η εικόνα από την εξωτερική πηγή βίντεο θα εμφανίζεται στην κύρια οθόνη και η εικόνα από το προϊόν θα
εμφανίζεται στην οθόνη δευτερεύουσας εικόνας PIP.
PC
Source
Screen Size
Õ
Position
Ã
Select Sound
Main
Aspect Ratio
Full Screen
•• Source: Μπορείτε να επιλέξετε μια πηγή για τη δευτερεύουσα εικόνα.
Close
•• Screen Size: Επιλογή μεγέθους για τη δευτερεύουσα εικόνα.
•• Position: Επιλογή θέσης για τη δευτερεύουσα εικόνα.
――Σε διπλή λειτουργία, δεν μπορείτε να επιλέξετε Position.
•• Select Sound (Main / Sub): Επιλέξτε μια πηγή ήχου που θα ενεργοποιηθεί στη λειτουργία PIP.
•• Aspect Ratio (Full Screen / Original): Ορίστε τη λειτουργία οθόνης είτε σε Full Screen είτε σε Original.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
PIP (Portrait)
PIP
Source
Η εικόνα από την εξωτερική πηγή βίντεο θα εμφανίζεται στην κύρια οθόνη και η εικόνα από το προϊόν θα
εμφανίζεται στην οθόνη δευτερεύουσας εικόνας PIP.
――Διαθέσιμο μόνο όταν η λειτουργία Rotate Content έχει οριστεί σε Portrait.
PC
Screen Size
Position
Select Sound
Main
Aspect Ratio
Full Screen
Close
•• Source: Μπορείτε να επιλέξετε μια πηγή για τη δευτερεύουσα εικόνα.
•• Screen Size: Επιλογή μεγέθους για τη δευτερεύουσα εικόνα.
•• Position: Επιλογή θέσης για τη δευτερεύουσα εικόνα.
――Σε διπλή λειτουργία, δεν μπορείτε να επιλέξετε Position.
•• Select Sound (Main / Sub): Επιλέξτε μια πηγή ήχου που θα ενεργοποιηθεί στη λειτουργία PIP.
•• Aspect Ratio (Full Screen / Original): Ορίστε τη λειτουργία οθόνης είτε σε Full Screen είτε σε Original.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
76
Περιορισμοί
――Οι διαιρεμένες οθόνες δεν μπορούν να χρησιμοποιούν την ίδια πηγή εισόδου ταυτόχρονα. Εκχωρήστε μια
διαφορετική πηγή εισόδου σε κάθε τμήμα διαιρεμένης οθόνης.
――Αν η οθόνη έχει διαιρεθεί, οι πηγές εισόδου HDMI3 και DVI δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα.
Όταν δεν έχει συνδεθεί Network box (πωλείται ξεχωριστά)
Εικόνα Main
Εικόνα Sub
PC
DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
DVI
PC, HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
HDMI1
PC, DVI, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
HDMI2
PC, DVI, HDMI1, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
HDMI3
PC, HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
DisplayPort1
PC, DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort2, DisplayPort3
DisplayPort2
PC, DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort3
DisplayPort3
PC, DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2
Όταν έχει συνδεθεί Network box (πωλείται ξεχωριστά)
Εικόνα Main
Εικόνα Sub
PC
MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2,
DisplayPort3
HDMI1
PC, MagicInfo, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
HDMI2
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
HDMI3
PC, HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
DisplayPort1
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort2, DisplayPort3
DisplayPort2
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort3
DisplayPort3
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2
MagicInfo
PC, HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
77
Triple Screen (Landscape)
Triple Screen
Όταν εμφανίζεται η οθόνη εξωτερικής συσκευής ή υπολογιστή, μπορείτε να βλέπετε ταυτόχρονα εικόνες από
άλλες συσκευές. Οι εικόνες θα εμφανίζονται ως δύο τμήματα οθόνης.
――Οι διαιρεμένες οθόνες δεν μπορούν να χρησιμοποιούν την ίδια πηγή εισόδου ταυτόχρονα. Εκχωρήστε μια
Main
Sub 1
διαφορετική πηγή εισόδου σε κάθε τμήμα διαιρεμένης οθόνης.
Sub 2
Close
Screen Size
Select Sound
•• Main: Ορίστε Source και Aspect Ratio για την οθόνη Main στη λειτουργία Triple Screen.
•• Sub 1: Ορίστε Source και Aspect Ratio για την οθόνη Sub 1 στη λειτουργία Triple Screen.
•• Sub 2: Ορίστε Source και Aspect Ratio για την οθόνη Sub 2 στη λειτουργία Triple Screen.
•• Screen Size: Ορίστε τα μεγέθη των οθονών Main, Sub 1 και Sub 2.
•• Select Sound: Επιλέξτε μια πηγή ήχου που θα ενεργοποιηθεί στη λειτουργία Triple Screen.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Triple Screen (Portrait)
Triple Screen
Όταν εμφανίζεται η οθόνη εξωτερικής συσκευής ή υπολογιστή, μπορείτε να βλέπετε ταυτόχρονα εικόνες από
άλλες συσκευές. Οι εικόνες θα εμφανίζονται ως δύο τμήματα οθόνης.
――Διαθέσιμο μόνο όταν η λειτουργία Rotate Content έχει οριστεί σε Portrait.
Main
Sub 1
Sub 2
Screen Size
Close
Select Sound
――Οι διαιρεμένες οθόνες δεν μπορούν να χρησιμοποιούν την ίδια πηγή εισόδου ταυτόχρονα. Εκχωρήστε μια
διαφορετική πηγή εισόδου σε κάθε τμήμα διαιρεμένης οθόνης.
•• Main: Ορίστε Source και Aspect Ratio για την οθόνη Main στη λειτουργία Triple Screen.
•• Sub 1: Ορίστε Source και Aspect Ratio για την οθόνη Sub 1 στη λειτουργία Triple Screen.
•• Sub 2: Ορίστε Source και Aspect Ratio για την οθόνη Sub 2 στη λειτουργία Triple Screen.
•• Screen Size: Ορίστε τα μεγέθη των οθονών Main, Sub 1 και Sub 2.
•• Select Sound: Επιλέξτε μια πηγή ήχου που θα ενεργοποιηθεί στη λειτουργία Triple Screen.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
78
Four Screen (Landscape)
Four Screen
Όταν εμφανίζεται η οθόνη εξωτερικής συσκευής ή υπολογιστή, μπορείτε να βλέπετε ταυτόχρονα εικόνες από
άλλες συσκευές. Οι εικόνες θα εμφανίζονται ως τρία τμήματα οθόνης.
――Οι διαιρεμένες οθόνες δεν μπορούν να χρησιμοποιούν την ίδια πηγή εισόδου ταυτόχρονα. Εκχωρήστε μια
Main
Sub 1
διαφορετική πηγή εισόδου σε κάθε τμήμα διαιρεμένης οθόνης.
Sub 2
Close
Sub 3
•• Main: Ορίστε Source και Aspect Ratio για την οθόνη Main στη λειτουργία Four Screen.
•• Sub 1: Ορίστε Source και Aspect Ratio για την οθόνη Sub 1 στη λειτουργία Four Screen.
Select Sound
•• Sub 2: Ορίστε Source και Aspect Ratio για την οθόνη Sub 2 στη λειτουργία Four Screen.
•• Sub 3: Ορίστε Source και Aspect Ratio για την οθόνη Sub 3 στη λειτουργία Four Screen.
•• Select Sound: Επιλέξτε μια πηγή ήχου που θα ενεργοποιηθεί στη λειτουργία Four Screen.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Four Screen (Portrait)
Four Screen
Όταν εμφανίζεται η οθόνη εξωτερικής συσκευής ή υπολογιστή, μπορείτε να βλέπετε ταυτόχρονα εικόνες από
άλλες συσκευές. Οι εικόνες θα εμφανίζονται ως τρία τμήματα οθόνης.
――Διαθέσιμο μόνο όταν η λειτουργία Rotate Content έχει οριστεί σε Portrait.
Main
Sub 1
Sub 2
Sub 3
Close
Select Sound
――Οι διαιρεμένες οθόνες δεν μπορούν να χρησιμοποιούν την ίδια πηγή εισόδου ταυτόχρονα. Εκχωρήστε μια
διαφορετική πηγή εισόδου σε κάθε τμήμα διαιρεμένης οθόνης.
•• Main: Ορίστε Source και Aspect Ratio για την οθόνη Main στη λειτουργία Four Screen.
•• Sub 1: Ορίστε Source και Aspect Ratio για την οθόνη Sub 1 στη λειτουργία Four Screen.
•• Sub 2: Ορίστε Source και Aspect Ratio για την οθόνη Sub 2 στη λειτουργία Four Screen.
•• Sub 3: Ορίστε Source και Aspect Ratio για την οθόνη Sub 3 στη λειτουργία Four Screen.
•• Select Sound: Επιλέξτε μια πηγή ήχου που θα ενεργοποιηθεί στη λειτουργία Four Screen.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
79
Rotation
Rotate Menu
Διαμόρφωση της οθόνης μενού.
MENU m → OnScreen Display → Rotation → ENTER E
•• Landscape: Εμφανίζει το μενού σε οριζόντια προβολή (προεπιλογή).
•• Portrait: Εμφάνιση του μενού σε λειτουργία κατακόρυφου προσανατολισμού.
Rotation
Rotate Menu
Landscape
Rotate Content
Landscape
Aspect Ratio
Full Screen
Rotate Content
Περιστροφή προσανατολισμού της οθόνης της συσκευής.
•• Landscape: Εμφάνιση της οθόνης σε λειτουργία οριζόντιου προσανατολισμού (προεπιλογή).
•• Portrait: Εμφάνιση της οθόνης σε λειτουργία κατακόρυφου προσανατολισμού.
――Η λειτουργία Rotate Content δεν διατίθεται στη λειτουργία Multi Screen.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Aspect Ratio
-- Η λειτουργία Rotation δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία σήματος Διεμπλοκή.
Ρυθμίστε την περιστραμμένη οθόνη είτε σε πλήρη οθόνη είτε στην αρχική ρύθμιση.
•• Full Screen: Εμφάνιση της περιστραμμένης οθόνης σε πλήρη οθόνη.
•• Original: Εμφάνιση της περιστραμμένης οθόνης στον αρχικό λόγο διαστάσεων.
――Διαθέσιμο μόνο όταν η λειτουργία Rotate Content έχει οριστεί σε Portrait.
――Η λειτουργία Aspect Ratio δεν διατίθεται στη λειτουργία Multi Screen.
80
Screen Protection
Για να μειωθεί η πιθανότητα δημιουργίας μόνιμων ειδώλων, αυτή η μονάδα είναι εξοπλισμένη με την τεχνολογία
Pixel Shift.
Η τεχνολογία Pixel Shift μετακινεί ελαφρά την εικόνα στην οθόνη.
MENU m → OnScreen Display → Screen Protection → ENTER E
Η ρύθμιση ώρας Pixel Shift σάς επιτρέπει να ρυθμίζετε το χρόνο μεταξύ των κινήσεων της εικόνας σε λεπτά.
Pixel Shift
Screen Protection
Ελαχιστοποιήστε την κράτηση των εικόνων μετακινώντας τα pixel οριζόντια ή κατακόρυφα με ακρίβεια.
Pixel Shift
•• Pixel Shift (Off / On)
――Οι επιλογές Horizontal, Vertical και Time είναι ενεργοποιημένες όταν η ρύθμιση Pixel Shift έχει οριστεί σε
Timer
Immediate Display
Off
Side Gray
Off
On.
•• Horizontal: Ορίζει κατά πόσα pixel μετακινείται η οθόνη οριζόντια.
•• Vertical: Ορίζει κατά πόσα pixel μετακινείται η οθόνη κατακόρυφα.
•• Time: Ορίζει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα πραγματοποιείται οριζόντια ή κάθετη μετακίνηση,
αντίστοιχα.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Διαθέσιμες και βέλτιστες ρυθμίσεις Pixel Shift.
Διαθέσιμες ρυθμίσεις
Βέλτιστες ρυθμίσεις
Horizontal (pixel)
0~4
4
Vertical (pixel)
0~4
4
Time (λεπτά)
1 min. ~ 4 min.
4 min.
――Η τιμή της ρύθμισης Pixel Shift μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος του προϊόντος (ίντσες) και τη
λειτουργία.
――Η προβολή μιας σταθερής εικόνας ή μιας εικόνας 4:3 για εκτεταμένο χρονικό διάστημα ενδέχεται να έχει ως
αποτέλεσμα την κράτηση της εικόνας. Δεν πρόκειται για ελάττωμα του προϊόντος.
81
Timer
Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονόμετρο για την Screen Protection.
Η λειτουργία Screen Protection σταματά αυτόματα έπειτα από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.
•• Timer (Off / Repeat / Interval)
-- Off
-- Repeat: Εμφανίζεται το μοτίβο προστασίας οθόνης σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα.
-- Interval: Εμφανίζεται το μοτίβο προστασίας οθόνης για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο (από το χρόνο
έναρξης έως το χρόνο λήξης).
――Όταν είναι διαμορφωμένη η επιλογή Clock Set, η επιλογή Interval είναι ενεργοποιημένη.
――Οι επιλογές Period, Start Time και End Time ενεργοποιούνται μόνο όταν η ρύθμιση Timer έχει οριστεί σε
Repeat ή σε Interval.
•• Period: Καθορισμός του χρονικού διαστήματος για ενεργοποίηση της λειτουργίας Screen Protection.
――Η επιλογή ενεργοποιείται όταν έχει οριστεί η επιλογή Repeat για τη λειτουργία Timer.
•• Start Time: Ρύθμιση χρόνου έναρξης για την ενεργοποίηση της λειτουργίας προστασίας οθόνης.
――Η επιλογή ενεργοποιείται όταν έχει οριστεί η επιλογή Interval για τη λειτουργία Timer.
•• End Time: Ρύθμιση χρόνου λήξης για την απενεργοποίηση της λειτουργίας προστασίας οθόνης.
――Η επιλογή ενεργοποιείται όταν έχει οριστεί η επιλογή Interval για τη λειτουργία Timer.
82
Immediate Display
Screen Protection
Επιλέξτε την προφύλαξη οθόνης που θέλετε για άμεση εμφάνιση.
Pixel Shift
•• Off / Fading Screen
Timer
Immediate Display
Off
Side Gray
Off
Side Gray
Όταν ο λόγος διαστάσεων έχει οριστεί σε 4:3, ρυθμίζετε τη φωτεινότητα των λευκών περιθωρίων στις πλευρές για
να προστατεύσετε την οθόνη.
•• Off / Light / Dark
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Message Display
Source Info
Επιλέξτε εάν θέλετε να εμφανίζεται το OSD της πηγής εισόδου όταν αλλάζει η πηγή εισόδου.
MENU m → OnScreen Display → Message Display → ENTER E
•• Off / On
No Signal Message
Message Display
Source Info
On
No Signal Message
On
MDC Message
On
Επιλέξτε εάν θέλετε να εμφανίζεται το OSD για κατάσταση εκτός σήματος όταν δεν ανιχνεύεται σήμα.
•• Off / On
MDC Message
Επιλέξτε εάν θα εμφανίζεται το OSD MDC όταν η συσκευή ελέγχεται από το MDC.
•• Off / On
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
83
Menu Language
Ορισμός της γλώσσας μενού.
――Μια αλλαγή στη ρύθμιση της γλώσσας θα εφαρμοστεί μόνον στην προβολή του μενού επί της οθόνης. Δεν θα
εφαρμοστεί στις άλλες εφαρμογές του υπολογιστή σας.
MENU m → OnScreen Display → Menu Language → ENTER E
OnScreen Display
Menu Language
English
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Reset OnScreen Display
Αυτή η επιλογή επαναφέρει τις τρέχουσες ρυθμίσεις που έχουν γίνει στην ενότητα OnScreen Display στις
εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E
OnScreen Display
Reset OnScreen Display
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
84
Κεφάλαιο 08
System
Setup
Αρχικές ρυθμίσεις (System)
Αλλάξτε τις αρχικές ρυθμίσεις που είχαν διαμορφωθεί όταν χρησιμοποιήσατε για πρώτη φορά το προϊόν.
.
Πατήστε το κουμπί
MENU m → System → Setup → ENTER E
1
System
Επιλέξτε τη γλώσσα για να ξεκινήσει η διαδικασία ρύθμισης στην οθόνη.
2
Setup
DVI
-- Landscape / Portrait
3
Auto Source Switching
Network Settings
Ορίστε τις ρυθμίσεις IP και, στη συνέχεια, επιλέξτε Next.
Power Control
4
Eco Solution
Temperature Control
Rotate Menu
Επιλέξτε την κατεύθυνση προβολής του μενού ανάλογα με την κατεύθυνση της εγκατάστασης.
Time
MagicInfo I Source
Language
Clock Set
Επιλέξτε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα και στη συνέχεια επιλέξτε Next.
77
5
Complete
Συγχαρητήρια! Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε και είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
85
Time
Μπορείτε να διαμορφώσετε τις λειτουργίες Clock Set ή Sleep Timer. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το προϊόν για
αυτόματη ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση σε συγκεκριμένη ώρα, με τη χρήση της λειτουργίας Timer.
――Πατήστε το κουμπί INFO εάν θέλετε να δείτε την τρέχουσα ώρα.
MENU m → System → Time → ENTER E
Clock Set
Time
Επιλέξτε Clock Set. Επιλέξτε Date ή Time και στη συνέχεια πατήστε E.
Clock Set
DST
Off
Sleep Timer
Off
Power On Delay
0 sec
Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να καταχωρήσετε αριθμούς ή πατήστε το επάνω και κάτω πλήκτρο
βέλους. Χρησιμοποιήστε το αριστερό και το δεξί πλήκτρο βέλους για να μετακινηθείτε από το ένα πεδίο
καταχώρησης στο άλλο. Πατήστε E όταν τελειώσετε.
――Μπορείτε να ορίσετε την Date και την Time απευθείας, πατώντας τα αριθμητικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο.
DST
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία DST (θερινή ώρα).
Off / On
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
•• Start Date: Ορισμός ημερομηνίας έναρξης ισχύος θερινής ώρας.
•• End Date: Ρύθμιση ημερομηνίας λήξης θερινής ώρας.
•• Time Offset: Επιλογή σωστής μετατόπισης ώρας για τη ζώνη ώρας σας.
Sleep Timer
Τερματίζει αυτόματα τη λειτουργία του προϊόντος μετά την πάροδο προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος.
(Off / 30 min. / 60 min. / 90 min. / 120 min. / 150 min. / 180 min.)
――Χρησιμοποιήστε το επάνω και το κάτω πλήκτρο βέλους για να επιλέξετε ένα χρονικό διάστημα και έπειτα
πατήστε E. Για να ακυρώσετε το Sleep Timer, επιλέξτε Off.
Power On Delay
Κατά τη σύνδεση πολλών προϊόντων, ρυθμίστε το χρόνο ενεργοποίησης για κάθε προϊόν ώστε να αποτρέπετε την
υπερβολική κατανάλωση ισχύος (σε ένα εύρος 0–50 δευτερολέπτων).
86
――Η λειτουργία MagicInfo I Source είναι διαθέσιμη αν έχει συνδεθεί network box (πωλείται ξεχωριστά).
MagicInfo I Source
Με το πάτημα του MagicInfo Player I στο τηλεχειριστήριο εμφανίζεται περιεχόμενο που είναι συνδεδεμένο στο
network box (πωλείται ξεχωριστά).
MENU m → System → MagicInfo I Source → ENTER E
•• DVI / DisplayPort1
System
MagicInfo I Source
DVI
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
87
Auto Source Switching
Εάν η οθόνη ενεργοποιηθεί με τη λειτουργία Auto Source Switching On και η προηγούμενη επιλογή πηγής
βίντεο δεν είναι ενεργή, η οθόνη θα πραγματοποιήσει αυτόματα αναζήτηση των διαφορετικών πηγών εισόδου
βίντεο για το ενεργό βίντεο.
MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E
Auto Source Switching
Auto Source Switching
Primary Source Recovery
Primary Source
Secondary Source
Off
Off
끄기
All
HDMI1
Auto Source Switching
Όταν η επιλογή Auto Source Switching έχει οριστεί σε On, πραγματοποιείται αυτόματα αναζήτηση της πηγής
βίντεο της οθόνης για το ενεργό βίντεο.
Η επιλογή Primary Source θα ενεργοποιηθεί εάν η τρέχουσα πηγή σήματος βίντεο δεν αναγνωρίζεται.
Η επιλογή Secondary Source θα ενεργοποιηθεί εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη πρωτεύουσα πηγή βίντεο.
Εάν ούτε η κύρια ούτε και η δευτερεύουσα πηγή εισόδου αναγνωρίζονται, η οθόνη θα εκτελέσει δυο αναζητήσεις
για ενεργή πηγή, κάθε φορά ελέγχοντας την κύρια και, κατόπιν, τη δευτερεύουσα πηγή. Εάν αποτύχουν και οι
δύο απόπειρες αναζήτησης, η οθόνη θα επιστρέψει στην πρώτη πηγή βίντεο και θα εμφανίσει ένα μήνυμα που
υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει σήμα.
Όταν η επιλογή Primary Source έχει οριστεί σε All, η οθόνη θα πραγματοποιήσει αναζήτηση όλων των εισόδων
πηγών βίντεο δύο φορές σε αλληλουχία για μια ενεργή πηγή βίντεο, επιστρέφοντας στην πρώτη πηγή βίντεο της
αλληλουχίας εάν δεν βρεθεί βίντεο.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Primary Source Recovery
Επιλέξτε εάν επιθυμείτε την επαναφορά της επιλεγμένης βασικής πηγής εισόδου όταν είναι συνδεδεμένη μια
βασική πηγή εισόδου.
――Η λειτουργία Primary Source Recovery απενεργοποιείται εάν η ρύθμιση Primary Source έχει οριστεί σε All.
Primary Source
Ορίστε Primary Source για την αυτόματη πηγή εισόδου.
Secondary Source
Ορίστε Secondary Source για την αυτόματη πηγή εισόδου.
88
Power Control
Auto Power On
MENU m → System → Power Control → ENTER E
Power Control
Auto Power On
Off
PC Module Power
Standby Control
Network Standby
Power Button
Auto
Off
Power On Only
Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί αυτόματα το προϊόν όταν συνδέεται. Δεν είναι αναγκαίο το πάτημα του κουμπιού
λειτουργίας.
•• Off / On
PC Module Power
Η μονάδα του υπολογιστή μπορεί να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί ξεχωριστά από την οθόνη μεγάλων
διαστάσεων.
Synced Power-On
Για να απενεργοποιήσετε την LFD χωρίς να απενεργοποιήσετε τη λειτουργική μονάδα υπολογιστή, επιλέξτε Off.
•• Off / On
Synced Power-Off
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργική μονάδα υπολογιστή χωρίς να ενεργοποιήσετε την LFD, επιλέξτε Off.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
•• Off / On
89
Standby Control
Power Control
Auto Power On
Off
PC Module Power
Standby Control
Network Standby
Power Button
Μπορείτε να ορίσετε τη λειτουργία αναμονής της οθόνης ώστε να εφαρμοστεί όταν ληφθεί ένα σήμα εισόδου.
•• Auto
Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας θα ενεργοποιηθεί εάν δεν ανιχνευθούν σήματα εισόδου, ακόμα κι αν
συνδεθεί στην οθόνη μια πηγή εισόδου.
Auto
Εάν δεν έχει συνδεθεί συσκευή πηγής εμφανίζεται το μήνυμα No Signal.
Off
•• Off
Εάν δεν ανιχνευθούν σήματα εισόδου εμφανίζεται το μήνυμα No Signal.
Power On Only
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
――Εάν εμφανιστεί το μήνυμα No Signal παρά το ότι έχει συνδεθεί συσκευή πηγής, ελέγξτε τη σύνδεση του
καλωδίου.
――Εάν η επιλογή No Signal Message έχει οριστεί σε Off, δεν εμφανίζεται το μήνυμα No Signal.
Σε αυτή την περίπτωση, ορίστε την επιλογή No Signal Message σε On.
•• On
Αν δεν ανιχνεύεται σήμα εισόδου, ενεργοποιείται ο τρόπος λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.
Network Standby
Αυτή η δυνατότητα διατηρεί ενεργοποιημένη τη λειτουργία του δικτύου όταν το προϊόν απενεργοποιείται.
•• Off / On
Power Button
Το κουμπί λειτουργίας μπορεί να ρυθμιστεί είτε για ενεργοποίηση της λειτουργίας είτε για ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση της λειτουργίας.
•• Power On Only: Ρυθμίστε το κουμπί λειτουργίας ώστε να ενεργοποιεί τη λειτουργία.
•• Power On/Off: Ρυθμίστε το κουμπί λειτουργίας ώστε να ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία.
90
Eco Solution
Energy Saving
Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας ρυθμίζοντας τη φωτεινότητα της οθόνης.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
Eco Sensor
Eco Solution
Energy Saving
•• Off / Low / Medium / High
Off
Eco Sensor
Για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας, οι ρυθμίσεις εικόνας προσαρμόζονται αυτόματα στο φωτισμό του
δωματίου.
•• Off / On
――Η προσαρμογή της ρύθμισης High στην ενότητα Picture ενώ η επιλογή Eco Sensor είναι ενεργοποιημένη,
απενεργοποιεί τη ρύθμιση Off.
Screen Lamp Schedule
Off
No Signal Power Off
Off
Min. Backlight
Auto Power Off
Off
Όταν η επιλογή Eco Sensor έχει οριστεί σε On, μπορείτε να ρυθμίσετε μη αυτόματα την ελάχιστη φωτεινότητα της
οθόνης. Η επιλογή Min. Backlight είναι η ρύθμιση σκουρότερου οπίσθιου φωτισμού. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή
Min. Backlight έχει ρυθμιστεί σε χαμηλότερα επίπεδα από τη ρύθμιση Backlight.
――Εάν η επιλογή Eco Sensor έχει οριστεί σε On, η φωτεινότητα της οθόνης μπορεί να αλλάξει (να αυξηθεί ή να
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
μειωθεί) ανάλογα με την ένταση του περιβάλλοντος φωτισμού.
Screen Lamp Schedule
Η φωτεινότητα της οθόνης προσαρμόζεται σύμφωνα με τη ρύθμιση Screen Lamp Schedule. Μια τιμή κοντά στο
100 κάνει την οθόνη φωτεινότερη.
――Αυτή η επιλογή ενεργοποιείται όταν έχει διαμορφωθεί η επιλογή Clock Set.
•• Off / On
91
No Signal Power Off
Eco Solution
Energy Saving
Off
Eco Sensor
Screen Lamp Schedule
Off
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
Off
Εξοικονομήστε ισχύ με απενεργοποίηση της συσκευής όταν δεν λαμβάνεται σήμα από κάποια πηγή.
•• Off / 15 min. / 30 min. / 60 min.
――Η ρύθμιση αυτή είναι απενεργοποιημένη όταν ο συνδεδεμένος υπολογιστής βρίσκεται σε λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας.
――Το προϊόν θα απενεργοποιείται αυτόματα στον καθορισμένο χρόνο. Μπορείτε να αλλάξετε τον χρόνο ανάλογα
με τις ανάγκες σας.
Auto Power Off
Το προϊόν απενεργοποιείται αυτόματα ώστε να αποτρέπεται η υπερθέρμανση εάν περάσουν ορισμένες ώρες
χωρίς να έχετε πατήσει κάποιο κουμπί στο τηλεχειριστήριο ή στην πρόσοψη του προϊόντος.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Temperature Control
•• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours
Αυτή η λειτουργία ανιχνεύει την εσωτερική θερμοκρασία του προϊόντος. Μπορείτε να καθορίσετε το εύρος
θερμοκρασιών που είναι αποδεκτό.
Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία ορίζεται σε 77 C.
MENU m → System → Temperature Control → ENTER E
System
Temperature Control
Η συνιστώμενη θερμοκρασία για τη ρύθμιση Temperature Control είναι 75 C~ 80 C (δεδομένου ότι η
θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 40 C).
――Αν η τρέχουσα θερμοκρασία υπερβεί το καθορισμένο όριο θερμοκρασίας, μειώνεται η φωτεινότητα της οθόνης.
Αν η θερμοκρασία συνεχίζει να αυξάνεται, το προϊόν απενεργοποιείται για να αποτραπεί η υπερθέρμανση.
77
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
92
Change PIN
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
System
Εμφανίζεται η οθόνη Change PIN.
Επιλέξτε οποιαδήποτε 4 ψηφία για τον κωδικό PIN σας και εισαγάγετέ τα στο πεδίο Enter a new PIN.. Εισαγάγετε
ξανά τα ίδια 4 ψηφία στο πεδίο Enter the PIN again..
Όταν εξαφανιστεί η οθόνη Επιβεβαίωσης, πατήστε το κουμπί Close. Το προϊόν έχει απομνημονεύσει το νέο σας
PIN.
――Προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης: 0 - 0 - 0 - 0
Change PIN
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
93
General
Security
Εισαγάγετε τον κωδικό PIN 4 ψηφίων. Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι “0-0-0-0".
MENU m → System → General → ENTER E
Εάν θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό PIN, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Enter PIN.
Safety Lock
General
Ρυθμίζει τη λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας.
Security
HDMI Hot Plug
•• Off / On
On
Όλα τα μενού και κουμπιά του προϊόντος και του τηλεχειριστηρίου, εκτός από το κουμπί LOCK στο
τηλεχειριστήριο, κλειδώνονται από τη λειτουργία Safety Lock.
Για να ξεκλειδώσετε τα μενού και τα κουμπιά, πατήστε το κουμπί LOCK και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης
(προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης: 0 - 0 - 0 - 0).
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Button Lock
Αυτό το μενού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κλείδωμα των κουμπιών του προϊόντος.
Το προϊόν μπορεί να ελέγχεται μόνο με το τηλεχειριστήριο εάν η επιλογή Button Lock έχει οριστεί σε On.
•• Off / On
HDMI Hot Plug
Αυτή η δυνατότητα χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση της χρονικής καθυστέρησης σε μια συσκευή πηγής DVI/
HDMI.
•• Off / On
94
Reset System
Αυτή η επιλογή επαναφέρει τις τρέχουσες ρυθμίσεις που έχουν γίνει στο μενού System στις εργοστασιακές
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
MENU m → System → Reset System → ENTER E
System
Reset System
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
95
Κεφάλαιο 09
Ρύθμιση του ήχου
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για την επιλογή (Sound) για το προϊόν.
HDMI Sound
Επιλέξτε εάν θέλετε να ακούτε ήχο από AV(HDMI) ή PC(DVI).
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
MENU m → Sound → HDMI Sound → ENTER E
Sound
HDMI Sound
Sound on Video Call
Speaker Selection
AV(HDMI)
Current Source
Internal Speaker
Reset Sound
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
96
Sound on Video Call
Επιλέξτε την έξοδο από την οποία θέλετε να ακούτε ήχο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο.
•• Current Source / Video Call
MENU m → Sound → Sound on Video Call → ENTER E
Sound
Sound on Video Call
Current Source
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Speaker Selection
Όταν ακούτε το ηχητικό μέρος μιας μετάδοσης ή μιας ταινίας μέσω εξωτερικού δέκτη, μπορεί να ακούτε ηχώ που
προκαλείται από τη διαφορά στην ταχύτητα αποκωδικοποίησης μεταξύ των ηχείων του προϊόντος και των ηχείων
που είναι συνδεδεμένα στον δέκτη ήχου. Εάν συμβεί αυτό, ρυθμίστε τη συσκευή σε External Speaker.
MENU m → Sound → Speaker Selection → ENTER E
•• Internal Speaker / External Speaker
――Όταν ρυθμίζετε τη λειτουργία Speaker Selection σε External Speaker, τα ηχεία της συσκευής
απενεργοποιούνται.
Ο ήχος θα ακούγεται μόνο από τα εξωτερικά ηχεία. Όταν η λειτουργία Speaker Selection έχει οριστεί σε
Internal Speaker, τα ηχεία της συσκευής και τα εξωτερικά ηχεία είναι ενεργά. Ο ήχος θα ακούγεται και από τα
δύο ζεύγη ηχείων.
Sound
Speaker Selection
Internal Speaker
――Εάν δεν υπάρχει σήμα βίντεο, γίνεται σίγαση τόσο των ηχείων του προϊόντος όσο και των εξωτερικών ηχείων.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
97
Reset Sound
Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο. Επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις ήχου
στις εργοστασιακές επιλογές.
MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E
Sound
Reset Sound
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
98
Κεφάλαιο 10
Υποστήριξη
Software Update
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
Το μενού Software Update σάς επιτρέπει να αναβαθμίζετε το λογισμικό του προϊόντος στην τελευταία έκδοση.
――Προσέχετε να μην διακόψετε την τροφοδοσία ρεύματος ενώ η αναβάθμιση βρίσκεται σε εξέλιξη. Το προϊόν θα απενεργοποιηθεί και θα ενεργοποιηθεί
ξανά αυτόματα όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση λογισμικού.
――Όταν κάνετε αναβάθμιση λογισμικού, όλες οι ρυθμίσεις εικόνας και ήχου που έχετε ορίσει επαναφέρονται στις προεπιλεγμένες τιμές τους. Συνιστάται να
σημειώσετε κάπου τις ρυθμίσεις σας για να μπορείτε εύκολα να τις ορίσετε ξανά μετά την αναβάθμιση.
Contact Samsung
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Προβάλετε αυτές τις πληροφορίες όταν το προϊόν σας δεν λειτουργεί σωστά ή όταν θέλετε να αναβαθμίσετε το λογισμικό.
Παρέχονται πληροφορίες για τα τηλεφωνικά μας κέντρα και για τον τρόπο λήψης προϊόντων και λογισμικού.
――Contact Samsung για να βρείτε τον Model Code και την Software Version του προϊόντος.
99
Go to Home
Go to Home για αναπαραγωγή διαφόρων ειδών περιεχομένου από μια συσκευή μνήμης ή ένα συνδεδεμένο
δίκτυο.
Προσβάσιμο μέσω του κουμπιού HOME
στο τηλεχειριστήριο.
MENU m → Support → Go to Home → ENTER E
Multi Screen
Η εικόνα από την εξωτερική πηγή βίντεο θα εμφανίζεται στην κύρια οθόνη και η εικόνα από το προϊόν θα
εμφανίζεται στην οθόνη δευτερεύουσας εικόνας PIP.
Picture Mode
Επιλέξτε μια λειτουργία εικόνας (Picture Mode) κατάλληλη για το περιβάλλον όπου θα χρησιμοποιηθεί το προϊόν.
On/Off Timer
Multi Screen
Picture Mode
On/Off Timer
Network Settings
MagicInfo Player I
ID Settings
Video Wall
More settings
――Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία On/Off Timer, θα πρέπει να ρυθμίσετε το ρολόι.
Ορίστε τη λειτουργία On Timer ώστε το προϊόν σας να ενεργοποιείται αυτόματα την ώρα και την ημέρα που εσείς
επιλέγετε.
Η λειτουργία της συσκευής ενεργοποιείται με την καθορισμένη ένταση ή πηγή εισόδου.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
-- Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Λειτουργία αρχικής οθόνης" για λεπτομέρειες σχετικά με τα
στοιχεία υπο-μενού.
Network Settings
Προβάλετε τις ρυθμίσεις δικτύου.
MagicInfo Player I
Αλλαγή πηγής σε MagicInfo Player I.
Το MagicInfo Player I δημοσιεύει και αναπαραγάγει διάφορα είδη περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου του νέου
περιεχομένου και του περιεχομένου πολυμέσων (εικόνες, βίντεο και ήχος), από το διακομιστή ή μια συνδεδεμένη
συσκευή.
100
ID Settings
Εκχωρήστε ένα αναγνωριστικό σε ένα σετ.
Πατήστε u/d για να επιλέξετε έναν αριθμό και στη συνέχεια πατήστε E.
Video Wall
Προσαρμογή της διάταξης πολλαπλών οθονών που αλληλοσυνδέονται για τη δημιουργία ενός βιντεο-τοίχου.
Επιπλέον, προβολή μέρους μιας συνολικής εικόνας ή επανάληψη της ίδιας εικόνας σε καθεμία από τις συνδεδεμένες πολλαπλές οθόνες.
Για την προβολή πολλαπλών εικόνων, ανατρέξτε στη Βοήθεια του MDC ή στον οδηγό χρήσης του MagicInfo. Ορισμένα μοντέλα ενδέχεται να μην
υποστηρίζουν τη λειτουργία MagicInfo.
More settings
Εμφανίζεται το μενού ρυθμίσεων εικόνας.
101
Reset All
Αυτή η επιλογή επαναφέρει τις τρέχουσες ρυθμίσεις για μια οθόνη στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
MENU m → Support → Reset All → ENTER E
Support
Reset All
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
102
Κεφάλαιο 11
Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων
Προτού καλέσετε το Κέντρο
Εξυπηρέτησης Πελατών της Samsung,
δοκιμάστε το προϊόν σας ως εξής. Εάν
το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε
με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών
της Samsung.
Εάν η οθόνη παραμένει κενή, ελέγξτε
το σύστημα του υπολογιστή, το
χειριστήριο του βίντεο και το καλώδιο.
Απαιτήσεις πριν από την επικοινωνία με το Κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών της Samsung
Δοκιμή του προϊόντος
Ελέγξτε εάν το προϊόν σας λειτουργεί κανονικά, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία δοκιμής του προϊόντος.
Εάν η οθόνη παραμένει κενή ενόσω αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας, ακόμα κι αν το προϊόν έχει ήδη συνδεθεί σε υπολογιστή, εκτελέστε
δοκιμή προϊόντος.
1
Απενεργοποιήστε τόσο τον υπολογιστή όσο και το προϊόν.
2
Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια από το προϊόν.
3
Ενεργοποίηση της συσκευής.
4
Εάν εμφανίζεται το μήνυμα No Signal, το προϊόν λειτουργεί κανονικά.
Έλεγχος της ανάλυσης και της συχνότητας
Εάν επιλεγεί μια λειτουργία που υπερβαίνει την υποστηριζόμενη ανάλυση, θα εμφανιστεί στιγμιαία το μήνυμα Not Optimum Mode
(ανατρέξτε στην ενότητα Υποστηριζόμενων αναλύσεων).
103
Ελέγξτε τα παρακάτω.
Εγκατάσταση (λειτουργία υπολογιστή)
Η οθόνη εξακολουθεί να ενεργοποιείται και να
απενεργοποιείται.
Ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίου μεταξύ του προϊόντος και του υπολογιστή και βεβαιωθείτε ότι
η σύνδεση είναι ασφαλής.
Όταν συνδέεται ένα καλώδιο HDMI ή HDMI-DVI στο
προϊόν και τον υπολογιστή, εμφανίζονται κενά και
στις τέσσερις πλευρές της οθόνης.
Τα κενά που εμφανίζονται στην οθόνη δεν οφείλονται στο προϊόν.
Τα κενά σημεία στην οθόνη προκαλούνται από τον υπολογιστή ή την κάρτα γραφικών. Για
να επιλύσετε το πρόβλημα, προσαρμόστε το μέγεθος οθόνης στις ρυθμίσεις HDMI ή DVI για
την κάρτα γραφικών.
Αν στο μενού ρυθμίσεων της κάρτας γραφικών δεν υπάρχει καμία επιλογή για την
προσαρμογή του μεγέθους οθόνης, ενημερώστε το πρόγραμμα οδήγησης της κάρτας
γραφικών στην τελευταία έκδοση.
(Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής των ρυθμίσεων οθόνης,
επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της κάρτας γραφικών ή του υπολογιστή).
Η επιλογή PC εμφανίζεται στην ενότητα Source όταν
δεν έχει συνδεθεί υπολογιστής.
Η επιλογή PC εμφανίζεται πάντα στην ενότητα Source ανεξάρτητα από το εάν έχει συνδεθεί
υπολογιστής ή όχι.
Οθόνη
Η ενδεικτική λυχνία LED τροφοδοσίας είναι σβηστή.
Η οθόνη δεν θα ενεργοποιηθεί.
Βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί το καλώδιο ρεύματος.
Εμφανίζεται το μήνυμα No Signal στην οθόνη.
Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει συνδεθεί σωστά με καλώδιο.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που έχει συνδεθεί στο προϊόν είναι ενεργοποιημένη.
Εμφανίζεται το μήνυμα Not Optimum Mode.
Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν κάποιο σήμα από την κάρτα γραφικών υπερβαίνει τη
μέγιστη ανάλυση και συχνότητα του προϊόντος.
Ανατρέξτε στον πίνακα λειτουργίας τυπικού σήματος και ορίστε τη μέγιστη ανάλυση και
συχνότητα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προϊόντος.
104
Οθόνη
Οι εικόνες στην οθόνη φαίνονται παραμορφωμένες.
Ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίου με το προϊόν
Η οθόνη δεν είναι καθαρή. Η οθόνη είναι θολή.
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Coarse και Fine.
Αφαιρέστε τυχόν εξαρτήματα (καλώδιο προέκτασης βίντεο κ.λπ.) και προσπαθήστε και πάλι.
Ρυθμίστε την ανάλυση και τη συχνότητα στο συνιστώμενο επίπεδο.
Η οθόνη εμφανίζεται ασταθής και τρεμίζει.
Παραμένουν σκιές ή είδωλα στην οθόνη.
Ελέγξτε ότι η ανάλυση και η συχνότητα της κάρτας γραφικών του υπολογιστή έχουν
ρυθμιστεί εντός εύρους τιμών συμβατών με το προϊόν. Στη συνέχεια, αλλάξτε τις ρυθμίσεις
της οθόνης εάν απαιτείται, ανατρέχοντας στις πρόσθετες πληροφορίες που παρέχονται στο
μενού του προϊόντος και τον Πίνακα τυπικής λειτουργίας σήματος.
Η οθόνη είναι υπερβολικά φωτεινή. Η οθόνη είναι
υπερβολικά σκοτεινή.
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Brightness και Contrast.
Το λευκό δεν φαίνεται πραγματικά λευκό.
Μεταβείτε στην ενότητα Picture και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις White Balance.
Δεν προβάλλεται εικόνα στην οθόνη και η ενδεικτική
λυχνία LED λειτουργίας αναβοσβήνει κάθε 0,5 έως 1
δευτερόλεπτο.
Το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
Το προϊόν απενεργοποιείται αυτόματα.
Πηγαίνετε στο System και βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Sleep Timer έχει οριστεί σε Off.
Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου ή μετακινήστε το ποντίκι για επιστροφή
στην προηγούμενη οθόνη.
Εάν έχει συνδεθεί υπολογιστής στο προϊόν, ελέγξτε την κατάσταση τροφοδοσίας του
υπολογιστή.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας έχει συνδεθεί σωστά στο προϊόν και στην πρίζα του
ρεύματος.
Εάν δεν ανιχνεύεται το σήμα από μια συνδεδεμένη συσκευή, το προϊόν απενεργοποιείται
αυτόματα έπειτα από 10 έως 15 λεπτά.
Η ποιότητα της εικόνας του προϊόντος είναι
διαφορετική από αυτή που εμφανιζόταν στο
κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε.
Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για ποιότητα εικόνας υψηλής ευκρίνειας (HD).
105
Οθόνη
Η εικόνα στην οθόνη δεν εμφανίζεται κανονικά.
Το κωδικοποιημένο περιεχόμενο βίντεο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζεται η
εικόνα κατεστραμμένη σε σκηνές με γρήγορα κινούμενα αντικείμενα όπως οι αθλητικοί
αγώνες ή τα βίντεο ζωντανής δράσης.
Το χαμηλό επίπεδο σήματος ή η χαμηλή ποιότητα εικόνας ενδέχεται να έχουν ως
αποτέλεσμα να εμφανίζεται η εικόνα κατεστραμμένη. Αυτό δεν σημαίνει ότι το προϊόν είναι
ελαττωματικό.
Ένα κινητό τηλέφωνο σε ακτίνα ενός μέτρου από το προϊόν ενδέχεται να προκαλεί στατικές
εικόνες σε αναλογικές και ψηφιακές συσκευές.
Η φωτεινότητα και τα χρώματα δεν εμφανίζονται
κανονικά.
Μεταβείτε στην επιλογή Picture και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της οθόνης όπως Picture
Mode, Color, Brightness και Sharpness.
Μεταβείτε στην ενότητα System και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Energy Saving.
Πραγματοποιήστε επαναφορά των ρυθμίσεων της οθόνης στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
Εμφανίζονται διακεκομμένες γραμμές στα άκρα της
οθόνης.
Εάν η επιλογή Picture Size έχει οριστεί σε Screen Fit, αλλάξτε τη ρύθμιση σε 16:9.
Εμφανίζονται γραμμές (κόκκινες, πράσινες, μπλε)
στην οθόνη.
Αυτές οι γραμμές εμφανίζονται όταν υπάρχει ελάττωμα στο DATA SOURCE DRIVER IC
στην οθόνη. Επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης της Samsung για την επίλυση του
προβλήματος.
Η οθόνη εμφανίζεται ασταθής και στη συνέχεια
παγώνει.
Η οθόνη ενδέχεται να παγώνει όταν χρησιμοποιείτε κάποια ανάλυση διαφορετική από τη
συνιστώμενη ή εάν το σήμα δεν είναι σταθερό. Για την επίλυση του προβλήματος, αλλάξτε
την ανάλυση του υπολογιστή στη συνιστώμενη ανάλυση.
Η εικόνα δεν μπορεί να εμφανιστεί σε πλήρη οθόνη.
Ένα αρχείο κλιμακούμενου περιεχομένου SD (4:3) μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη
δημιουργία μαύρων γραμμών και στις δύο πλευρές μιας οθόνης καναλιών HD.
Ένα βίντεο με λόγο διαστάσεων διαφορετικό από αυτόν του προϊόντος μπορεί να έως ως
αποτέλεσμα τη δημιουργία μαύρων γραμμών στο επάνω και το κάτω μέρος της οθόνης.
Αλλάξτε τη ρύθμιση μεγέθους της οθόνης σε πλήρη οθόνη στο προϊόν ή στη συσκευή
πηγής.
106
Ήχος
Δεν υπάρχει ήχος.
Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου ήχου ή ρυθμίστε την ένταση.
Ελέγξτε την ένταση του ήχου.
Η ένταση του ήχου είναι υπερβολικά χαμηλή.
Ρύθμιση της έντασης του ήχου.
Εάν η ένταση του ήχου παραμένει χαμηλή μετά από την αύξηση στο υψηλότερο επίπεδο,
προσαρμόστε την ένταση του ήχου στην κάρτα ήχου του υπολογιστή σας ή το πρόγραμμα
λογισμικού.
Το βίντεο είναι διαθέσιμο αλλά δεν υπάρχει ήχος.
Εάν έχει συνδεθεί καλώδιο HDMI, ελέγξτε τις ρυθμίσεις εξόδου ήχου στον υπολογιστή.
Μεταβείτε στην επιλογή Sound και αλλάξτε τη ρύθμιση Speaker Selection σε
Internal Speaker.
Εάν χρησιμοποιείται συσκευή πηγής
•• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ήχου έχει συνδεθεί σωστά στη θύρα εισόδου ήχου στο
προϊόν.
•• Ελέγξτε τις ρυθμίσεις εξόδου ήχου για τη συσκευή πηγής.
(Για παράδειγμα, εάν έχει συνδεθεί καλώδιο HDMI στην οθόνη, η ρύθμιση ήχου για το
πλαίσιο καλωδίων ενδέχεται να πρέπει να αλλάξει σε HDMI.)
Εάν χρησιμοποιείται καλώδιο DVI-HDMI, απαιτείται ξεχωριστό καλώδιο ήχου.
Εάν το προϊόν διαθέτει θύρα ακουστικών, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει συνδεθεί κάτι εκεί.
Συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας στη συσκευή και επανεκκινήστε την.
Υπάρχει θόρυβος που προέρχεται από τα ηχεία.
Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει συνδεθεί καλώδιο βίντεο στη
θύρα εισόδου ήχου.
Ελέγξτε την ισχύ του σήματος αφού συνδέσετε ένα καλώδιο.
Το χαμηλό επίπεδο σήματος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αλλοιωμένο ήχο.
107
Ήχος
Ακούγεται ήχος όταν η ένταση έχει ρυθμιστεί σε
σίγαση.
Όταν η επιλογή Speaker Selection ορίζεται σε External Speaker, το κουμπί έντασης και η
λειτουργία σίγασης απενεργοποιούνται.
Ρυθμίστε την ένταση του ήχου για τα εξωτερικά ηχεία.
Οι ρυθμίσεις ήχου για τα βασικά ηχεία είναι ανεξάρτητες από τα εσωτερικά ηχεία στο προϊόν.
Η αλλαγή ή η σίγαση της έντασης του ήχου στο προϊόν δεν επηρεάζει τον εξωτερικό
πολλαπλασιαστή (αποκωδικοποιητή).
Ο ήχος από την οθόνη δεν αλλάζει αφού αλλάξει η
ρύθμιση Sound Mode.
Οι ρυθμίσεις ήχου για τα βασικά ηχεία είναι ανεξάρτητες από τα εσωτερικά ηχεία στο προϊόν.
Υπάρχει ηχώ που έρχεται από τα ηχεία.
Διαφορετικές ταχύτητες αποκωδικοποίησης μεταξύ των ηχείων του προϊόντος και των
εξωτερικών ηχείων ενδέχεται να προκαλέσουν ηχώ.
Οι ρυθμίσεις ήχου σε μια συσκευή πηγής δεν επηρεάζουν τις ρυθμίσεις των εσωτερικών
ηχείων του προϊόντος.
Σε αυτή την περίπτωση, ορίστε την επιλογή Speaker Selection σε External Speaker.
Τηλεχειριστήριο
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.
Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά (+/-).
Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες δεν έχουν εξαντληθεί.
Ελέγξτε εάν έχει γίνει διακοπή ρεύματος.
Βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί το καλώδιο ρεύματος.
Ελέγξτε εάν υπάρχει ειδικός φωτισμός ή πινακίδες νέον σε λειτουργία στο περιβάλλον.
Συσκευή πηγής
Ακούγεται ένας ήχος "μπιπ" όταν εκκινείται ο
υπολογιστής μου.
Εάν ακουστεί ένας ήχος "μπιπ" κατά την εκκίνηση του υπολογιστή, φροντίστε να γίνει σέρβις
στον υπολογιστή σας.
108
Άλλα προβλήματα
Το προϊόν έχει μια μυρωδιά σαν πλαστικό.
Η μυρωδιά του πλαστικού είναι φυσιολογική και εξαλείφεται με το χρόνο.
Η οθόνη έχει κλίση.
Αφαιρέστε και στη συνέχεια συνδέστε ξανά τη βάση στο προϊόν.
Ο ήχος ή το βίντεο διακόπτονται κατά διαστήματα.
Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου και συνδέστε το ξανά εάν χρειάζεται.
Η χρήση πολύ σκληρού καλωδίου ή καλωδίου μεγάλου πάχους ενδέχεται να καταστρέψει τα
αρχεία βίντεο και ήχου.
Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια είναι αρκετά εύκαμπτα ώστε να διασφαλίζεται η ανθεκτικότητα.
Όταν συνδέετε το προϊόν σε τοίχο, συνιστάται να χρησιμοποιείτε καλώδια δεξιάς γωνίας.
Υπάρχουν μικρά σωματίδια στις άκρες του προϊόντος.
Τα σωματίδια αποτελούν μέρος της σχεδίασης του προϊόντος. Το προϊόν δεν είναι
ελαττωματικό.
Το μενού Multi Screen δεν είναι διαθέσιμο.
Το μενού ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται ανάλογα με τη λειτουργία Source.
Όταν προσπαθώ να αλλάξω την ανάλυση του
υπολογιστή εμφανίζεται το μήνυμα "The defined
resolution is not currently supported.".
Εμφανίζεται το μήνυμα "The defined resolution is not currently supported." εάν η
ανάλυση της πηγής εισόδου υπερβαίνει τη μέγιστη ανάλυση της οθόνης.
Δεν υπάρχει ήχος από τα ηχεία στη λειτουργία HDMI
όταν συνδέεται καλώδιο DVI-HDMI.
Τα καλώδια DVI δεν μεταδίδουν δεδομένα ήχου.
Το HDMI Black Level δεν λειτουργεί σωστά σε μια
συσκευή HDMI με έξοδο YCbCr.
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν μια συσκευή πηγής, όπως μια συσκευή αναπαραγωγής
DVD ή μια συσκευή STB, συνδέεται στο προϊόν μέσω καλωδίου HDMI (σήμα RGB).
Δεν υπάρχει ήχος στη λειτουργία HDMI.
Τα χρώματα της προβαλλόμενης εικόνας ενδέχεται να μην εμφανίζονται κανονικά. Το βίντεο ή ο
ήχος ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν έχει συνδεθεί στο προϊόν μια
συσκευή ήχου που υποστηρίζει μια παλαιότερη έκδοση του προτύπου HDMI.
Για την επίλυση του προβλήματος, αλλάξτε την ανάλυση του υπολογιστή σε μια ανάλυση
που υποστηρίζεται από την οθόνη.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το καλώδιο ήχου στη σωστή υποδοχή εισόδου ώστε να είναι
δυνατή η εκπομπή ήχου.
Εάν παρουσιαστούν τέτοια προβλήματα, συνδέστε ένα καλώδιο ήχου μαζί με το καλώδιο HDMI.
Κάποιες κάρτες γραφικών υπολογιστή ενδέχεται να μην αναγνωρίζουν αυτόματα τα σήματα HDMI
που δεν περιλαμβάνουν ήχο. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξτε μη αυτόματα μια είσοδο ήχου.
Υπολογιστής
DVI PC
Είσοδος ήχου
Λειτουργία οθόνης
Αυτόματη
Είσοδος ήχου (στερεοφωνικές θύρες)
Ρυθμίσεις υπολογιστή
Ρυθμίσεις υπολογιστή
109
Άλλα προβλήματα
Το HDMI-CEC δεν λειτουργεί.
Αυτό το προϊόν δεν υποστηρίζει τη λειτουργία HDMI-CEC.
Για να χρησιμοποιήσετε πολλές εξωτερικές συσκευές που είναι συμβατές με τη λειτουργία
HDMI-CEC και συνδέονται στις θύρες HDMI1, HDMI2 και HDMI3 του προϊόντος,
απενεργοποιήστε τις λειτουργίες HDMI-CEC σε όλες τις εξωτερικές συσκευές. Εξωτερικές
συσκευές μπορεί να είναι το Blu-ray και οι συσκευές αναπαραγωγής DVD.
Η χρήση μιας εξωτερικής συσκευής όταν η λειτουργία HDMI-CEC της είναι ενεργοποιημένη,
ενδέχεται αυτομάτως να απενεργοποιήσει τις άλλες εξωτερικές συσκευές.
Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις HDMI-CEC, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης ή επικοινωνήστε
με τον κατασκευαστή της συσκευής για βοήθεια.
Ο αισθητήρας IR δεν λειτουργεί.
Βεβαιωθείτε ότι ο φωτισμός του αισθητήρα ενεργοποιείται όταν πατιέται κάποιο κουμπί στο
τηλεχειριστήριο.
•• Εάν ο φωτισμός του αισθητήρα δεν ανάψει, απενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας και
ενεργοποιήστε τον ξανά στην πίσω πλευρά του προϊόντος.
(Η λυχνία LED ανάβει με κόκκινο χρώμα όταν η οθόνη απενεργοποιείται.)
Εάν ο αισθητήρας δεν ενεργοποιηθεί αφού απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε ξανά το
διακόπτη λειτουργίας, ίσως έχει αποσυνδεθεί κάποιο εσωτερικό βύσμα.
Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης για την επισκευή του προϊόντος.
•• Εάν ο φωτισμός του αισθητήρα που είναι ενεργοποιημένος δεν αναβοσβήνει με κόκκινο
χρώμα όταν πατιέται κάποιο κουμπί στο τηλεχειριστήριο, ο αισθητήρας IR ενδέχεται να
είναι ελαττωματικός.
Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης για την επισκευή του προϊόντος.
•• Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν μια συσκευή πηγής, όπως μια συσκευή αναπαραγωγής
DVD ή μια συσκευή STB, συνδέεται στο προϊόν μέσω καλωδίου HDMI (σήμα RGB).
Όταν ο υπολογιστής εκκινείται με την πηγή
εισόδου ρυθμισμένη σε DisplayPort1, DisplayPort2,
DisplayPort3, το BIOS και οι οθόνες εκκίνησης δεν
εμφανίζονται.
•• Εκκινείτε τον υπολογιστή όταν οι ρυθμίσεις είναι ενεργοποιημένες ή όταν η πηγή
εισόδου δεν είναι DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3.
110
Ερωτήσεις & απαντήσεις
Ερώτηση
Πώς μπορώ να αλλάξω τη συχνότητα;
Απάντηση
Ορίστε τη συχνότητα στην κάρτα γραφικών σας.
•• Windows XP: Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και Θέματα → Οθόνη →
Ρυθμίσεις → Για προχωρημένους → Οθόνη και προσαρμόστε τη συχνότητα στην
ενότητα Ρυθμίσεις οθόνης.
•• Windows ME/2000: Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου → Οθόνη → Ρυθμίσεις → Για
προχωρημένους → Οθόνη και προσαρμόστε τη συχνότητα στην ενότητα Ρυθμίσεις
οθόνης.
-- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης
του υπολογιστή ή της κάρτας
γραφικών για περισσότερες οδηγίες
σχετικά με την προσαρμογή.
•• Windows Vista: Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση →
Εξατομίκευση → Ρυθμίσεις οθόνης → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Οθόνη
και προσαρμόστε τη συχνότητα στην ενότητα Ρυθμίσεις οθόνης.
•• Windows 7 : Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Οθόνη →
Ρύθμιση ανάλυσης → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Οθόνη και προσαρμόστε
τη συχνότητα στην ενότητα Ρυθμίσεις οθόνης.
•• Windows 8 : Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και
Εξατομίκευση → Οθόνη → Ρύθμιση ανάλυσης → Ρυθμίσεις για προχωρημένους
→ Οθόνη και προσαρμόστε τη συχνότητα στην ενότητα Ρυθμίσεις οθόνης.
Πώς μπορώ να αλλάξω την ανάλυση;
•• Windows XP: Μεταβείτε στο Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και θέματα → Οθόνη →
Ρυθμίσεις και προσαρμόστε την ανάλυση.
•• Windows ME/2000: Μεταβείτε στο Πίνακας ελέγχου → Οθόνη → Ρυθμίσεις, και
αλλάξτε την ανάλυση.
•• Windows Vista: Μεταβείτε στο Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και προσωπικές
ρυθμίσεις → Προσωπική ρύθμιση → Ρυθμίσεις οθόνης και προσαρμόστε την
ανάλυση.
•• Windows 7 : Μεταβείτε στο Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και προσωπικές
ρυθμίσεις → Οθόνη → Ρύθμιση ανάλυσης και προσαρμόστε την ανάλυση.
•• Windows 8 : Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και
Εξατομίκευση → Οθόνη → Ρύθμιση ανάλυσης και προσαρμόστε την ανάλυση.
111
Ερώτηση
Πώς μπορώ να ρυθμίσω τη λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας;
Απάντηση
•• Windows XP: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις
Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και θέματα → Οθόνη → Ρυθμίσεις προφύλαξης
οθόνης ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
•• Windows ME/2000: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις
Πίνακας ελέγχου → Οθόνη → Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης ή BIOS SETUP στον
υπολογιστή.
•• Windows Vista: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις
Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και προσωπικές ρυθμίσεις → Προσωπικές
ρυθμίσεις→ Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
•• Windows 7 : Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις
Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και προσωπικές ρυθμίσεις → Προσωπικές
ρυθμίσεις → Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
•• Windows 8 : Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας επιλέγοντας Ρυθμίσεις
→ Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Εξατομίκευση → Ρυθμίσεις
προφύλαξης οθόνης ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
112
Κεφάλαιο 12
Προδιαγραφές
Γενικά
- Μέγεθος
Όνομα μοντέλου
Οθόνη
- Επιφάνεια
Κατακόρυφα
- Διαστάσεις
(Π x Υ x Β)
Β
QM85D-BR
Μέγεθος
Κατηγορία 85 ιντσών (84,5 ίντσες / 214 cm)
Κατηγορία 85 ιντσών (84,5 ίντσες / 214,7 cm)
Επιφάνεια
προβολής
1872,0 mm (Οριζόντια) x 1053,0 mm (Κατακόρυφα)
1872,0 mm (Οριζόντια) x 1053,0 mm (Κατακόρυφα)
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
1903,4 x 1090,5 x 105,1 mm
1949 x 1130 x 128,8 mm
Βάρος (χωρίς τη βάση)
55,5 kg
81,2 kg
Τροφοδοσία ρεύματος
AC 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 60 / 50 Hz ± 3 Hz
Ανατρέξτε στην ετικέτα που υπάρχει στο πίσω μέρος του προϊόντος καθώς η τυπική τιμή τάσης μπορεί να ποικίλλει
στις διάφορες χώρες.
Περιβαλλοντικές
συνθήκες
Λειτουργία
Θερμοκρασία: 0 C - 40 C (32 F - 104 F)
Υγρασία: 10% έως 80%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
Αποθήκευση
Θερμοκρασία: -20 C - 45 C (-4 F - 113 F)
Υγρασία: 5% έως 95%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
προβολής
Οριζόντια
QM85D
Υ
Π
113
――Plug-and-Play
Η οθόνη αυτή μπορεί να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε σύστημα που είναι συμβατό με τη λειτουργία Plug-and-Play. Η αμφίδρομη
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της οθόνης και του συστήματος του υπολογιστή βελτιώνει τις ρυθμίσεις της οθόνης.
――Η εγκατάσταση της οθόνης γίνεται αυτόματα. Ωστόσο, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εγκατάστασης εάν είναι επιθυμητό.
――Λόγω της κατασκευής αυτού του προϊόντος, περίπου 1 εικονοστοιχείο ανά εκατομμύριο (1 ppm) ενδέχεται να εμφανίζεται πιο φωτεινό ή πιο σκούρο
στην οθόνη. Αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση του προϊόντος.
――Αυτή η συσκευή είναι ψηφιακή συσκευή Κλάσης A.
[ Σύσταση ]- Μόνον EU
•• Δια της παρούσης, η Samsung Electronics, δηλώνει ότι ο εξοπλισμός του τύπου Monitor συμμορφώνεται
με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας της ΕΕ, 1999/5/EC.
•• Η επίσημη Δήλωση Συμμόρφωσης μπορεί να βρεθεί στη διαδικτυακή τοποθεσία www.samsung.com/
displaysolutions. Μεταβείτε στο μενού Υποστήριξη > Αναζητήστε υποστήριξη για το προϊόν σας και
εισαγάγετε το όνομα του μοντέλου.
•• Αυτός ο εξοπλισμός προορίζεται για χρήση σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
114
Εξοικονόμηση ενέργειας
Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας αυτού του προϊόντος μειώνει την κατανάλωση της ενέργειας απενεργοποιώντας την οθόνη και αλλάζοντας το χρώμα
της ενδεικτικής λυχνίας LED λειτουργίας εάν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για καθορισμένη χρονική περίοδο. Η λειτουργία δεν είναι απενεργοποιημένη
σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Για να ενεργοποιήστε και πάλι την οθόνη, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου ή μετακινήστε το
ποντίκι. Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας λειτουργεί αποκλειστικά όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε υπολογιστή με λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας.
Εξοικονόμηση
ενέργειας
Κανονική λειτουργία
Αξιολόγηση Τυπική
Ενδεικτική λυχνία
λειτουργίας
Απενεργοποίηση
Κατανάλωση ισχύος
450 W
375 W /
Μέγ.
495 W
Τρόπος λειτουργίας εξοικονόμησης
ενέργειας
(Σήμα SOG: Δεν υποστηρίζει τη
λειτουργία DPM)
Απενεργοποίηση
Αναβοσβήνει
Ενεργοποίηση
0,5 W
0,5 W
369 W (Μόνο
στην Ευρώπη)
――Το επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας που προβάλλεται μπορεί να ποικίλλει σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας ή όταν αλλάζουν οι ρυθμίσεις.
――Δεν υποστηρίζεται SOG (Sync On Green).
――Για να εξαλείψετε εντελώς την κατανάλωση ενέργειας, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος εάν δεν πρόκειται να
χρησιμοποιήσετε το προϊόν για παρατεταμένη χρονική περίοδο (κατά τη διάρκεια των διακοπών κ.λπ.)
115
Προρρυθμισμένες λειτουργίες χρονισμού
――Αυτό το προϊόν μπορεί να ρυθμιστεί μόνον σε μία τιμή ανάλυσης για κάθε μέγεθος οθόνης, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη ποιότητα εικόνας,
λόγω της φύσης της οθόνης. Η χρήση τιμής ανάλυσης διαφορετικής από την καθορισμένη ενδέχεται να μειώσει την ποιότητα της εικόνας. Για να
αποφευχθεί κάτι τέτοιο, σας συνιστούμε να επιλέξετε τη βέλτιστη ανάλυση που ορίζεται για το προϊόν σας.
-- Οριζόντια συχνότητα
Το χρόνος που απαιτείται για τη
σάρωση μιας μεμονωμένης γραμμής
από την αριστερή έως τη δεξιά
πλευρά της οθόνης ονομάζεται
οριζόντιος κύκλος. Η αντίστροφη τιμή
του oριζόντιου κύκλου ονομάζεται
oριζόντια συχνότητα. Η οριζόντια
συχνότητα μετράται σε kHz.
-- Κατακόρυφη συχνότητα
Το προϊόν προβάλλει μία εικόνα
πολλές φορές το δευτερόλεπτο
(σαν λαμπτήρας φθορισμού) για την
προβολή όσων βλέπει ο θεατής. Η
ρυθμός μιας μεμονωμένης εικόνας
που προβάλλεται επανειλημμένα
ανά δευτερόλεπτο ονομάζεται
κατακόρυφη συχνότητα ή ρυθμός
ανανέωσης. Η κατακόρυφα
συχνότητα μετράται σε kHz.
――Ελέγξτε τη συχνότητα όταν αντικαθιστάτε ένα προϊόν CDT (συνδεδεμένο σε υπολογιστή) με προϊόν LCD. Εάν το προϊόν LCD δεν υποστηρίζει 85 Hz,
αλλάξτε την κατακόρυφη συχνότητα στα 60 Hz χρησιμοποιώντας το προϊόν CDT, προτού το αντικαταστήσετε με το προϊόν LCD.
Όνομα μοντέλου
QM85D / QM85D-BR
Συγχρονισμός
Οριζόντια συχνότητα
30 - 81 kHz, 30 - 134 kHz (DisplayPort), 30 - 90 kHz (HDMI)
Κατακόρυφη
συχνότητα
48 - 75 Hz, 56 - 75 Hz (DisplayPort), 24 - 75 Hz (HDMI)
Ανάλυση
Αναλογικό RGB, ψηφιακό RGB συμβατό με DVI (Ψηφιακή Οπτική Διασύνδεση)
Βέλτιστη ανάλυση
1920 x 1080 στα 60 Hz, 3840 x 2160 στα 60 Hz (DisplayPort1, DisplayPort2)
Μέγιστη ανάλυση
1920 x 1080 στα 60 Hz, 3840 x 2160 στα 30 Hz (HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort3)
Μέγιστο ρολόι πίξελ
148,5 MHz (αναλογικό, ψηφιακό), 533 MHz (DisplayPort), 297 MHz (HDMI)
Η οθόνη θα ρυθμιστεί αυτομάτως εάν κάποιο σήμα που ανήκει στις παρακάτω λειτουργίες τυπικού σήματος μεταδίδονται από τον υπολογιστή σας. Εάν
το σήμα που μεταδίδεται από τον υπολογιστή δεν ανήκει στις τυπικές λειτουργίες σήματος, η οθόνη ενδέχεται να είναι κενή και η λυχνία LED λειτουργίας
να είναι αναμμένη. Σε αυτή την περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, ανατρέχοντας στο εγχειρίδιο χρήσης της κάρτας
γραφικών.
116
Ανάλυση
Οριζόντια συχνότητα Κατακόρυφη
συχνότητα
(kHz)
(Hz)
Ρολόι pixel
(MHz)
Πολικότητα
συγχρονισμού
(Οριζ./Κατακ.)
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
117
Ανάλυση
Οριζόντια συχνότητα Κατακόρυφη
συχνότητα
(kHz)
(Hz)
Ρολόι pixel
(MHz)
Πολικότητα
συγχρονισμού
(Οριζ./Κατακ.)
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
CEA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
118
Κεφάλαιο 13
Παράρτημα
Ευθύνη σχετικά με την υπηρεσία
πληρωμών (Κόστος που βαραίνει τον
πελάτη)
――Στις περιπτώσεις όπου ζητάτε την παροχή υπηρεσιών, ενδέχεται να χρεώνεστε για την
επίσκεψη του τεχνικού εξυπηρέτησης εάν συμβαίνει ένα από τα παρακάτω.
Περιπτώσεις όπου δεν πρόκειται για ελάττωμα του
προϊόντος
Περιπτώσεις όπου πρόκειται για καθαρισμό, προσαρμογή, επεξήγηση, εκ νέου εγκατάσταση κ.λπ.
•• Εάν ο τεχνικός εξυπηρέτησης δώσει οδηγίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος ή απλά
ρυθμίσει τις επιλογές χωρίς την αποσυναρμολόγηση του προϊόντος.
•• Εάν κάποιο ελάττωμα έχει προκληθεί από εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες
(Internet, κεραία, σήμα ενσύρματης σύνδεσης κ.λπ.)
•• Εάν κάποιο προϊόν έχει εγκατασταθεί ξανά ή έχουν συνδεθεί πρόσθετες συσκευές
έπειτα από την πρώτη εγκατάσταση του αγορασμένου προϊόντος.
•• Εάν κάποιο προϊόν έχει εγκατασταθεί ξανά για να μεταφερθεί σε κάποιο άλλο σημείο ή
σε κάποιο άλλο χώρο.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης ή σχετικά με τον τρόπο
χρήσης ενός προϊόντος άλλης εταιρείας.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του δικτύου ή σχετικά με
το πρόγραμμα κάποιας άλλης εταιρείας.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει εγκατάσταση και ρύθμιση λογισμικού για το προϊόν.
•• Εάν ο τεχνικός εξυπηρέτησης αφαιρέσει/καθαρίσει σκόνη ή ξένες ουσίες από το
εσωτερικό του προϊόντος.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει μια πρόσθετη εγκατάσταση μετά την αγορά ενός προϊόντος
μέσω αγοράς από το σπίτι ή online.
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί στο προϊόν
κάποια ζημιά από λάθος του πελάτη
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί ζημιά από κακό χειρισμό ή λανθασμένη επισκευή από την
πλευρά του πελάτη.
Εάν έχει προκληθεί ζημιά στο προϊόν από ένα από τα παρακάτω
•• Πρόσκρουση ή πτώση.
•• Χρήση αναλωσίμων ή προϊόντος που έχει αγοραστεί ανεξάρτητα και δεν έχει καθοριστεί
από τη Samsung.
•• Επισκευή από κάποιο άτομο εκτός από μηχανικό εξωτερικής ανάθεσης ή συνεργάτη
της Samsung Electronics Co., Ltd.
•• Αναδιαμόρφωση ή επισκευή του προϊόντος από τον πελάτη.
•• Χρήση του προϊόντος με λανθασμένη τάση ή με μη εγκεκριμένες ηλεκτρικές συνδέσεις.
•• Δεν έχουν ακολουθηθεί οι ενότητες "προσοχής" που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο
χρήστη.
Άλλα
•• Εάν το προϊόν αποτύχει εξαιτίας φυσικής καταστροφής. (αστραπή, πυρκαϊά, σεισμό,
πλημμύρα κ.λπ.)
•• Εάν όλα τα αναλώσιμα στοιχεία έχουν εξαντληθεί. (μπαταρία, γραφίτης, λάμπες
φθορισμού, κεφαλή, εξάρτημα δόνησης, λυχνία, φίλτρο, ταινία κ.λπ.)
――Εάν ο πελάτης ζητήσει την παροχή υπηρεσιών χωρίς το προϊόν να παρουσιάζει ελάττωμα,
ενδέχεται να εφαρμοστεί χρέωση. Συνεπώς παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο.
119
WEEE
Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος (Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού)
(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει
ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται
μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες
βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε
να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην
βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με
τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον
οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.
Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και
τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να
αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.
Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος
(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος
δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα
χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα
αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66.
Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη
υγεία ή το περιβάλλον.
Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού
σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της
επαναχρησιμοποίησης υλικών.
120
Βέλτιστη ποιότητα εικόνας και αποτροπή
δημιουργίας μόνιμων ειδώλων
Βέλτιστη ποιότητα εικόνας
•• Λόγω της φύσης της κατασκευής αυτού του προϊόντος, περίπου 1 pixel ανά εκατομμύριο
(1ppm) ενδέχεται να είναι φωτεινότερα ή σκουρότερα στην οθόνη. Αυτό δεν επηρεάζει την
απόδοση του προϊόντος.
-- Ο αριθμός των sub-pixel ανά τύπο οθόνης: 6.220.800
•• Πραγματοποιήστε εκτέλεση της λειτουργίας Auto Adjustment για να βελτιώσετε την
ποιότητα της εικόνας. Εάν συνεχίζει να υπάρχει θόρυβος μετά την αυτόματη ρύθμιση,
προσαρμόστε τη ρύθμιση Coarse ή Fine.
•• Εάν αφήσετε την οθόνη να προβάλλει σταθερά μια στατική εικόνα για παρατεταμένη
χρονική περίοδο, ενδέχεται να δημιουργηθούν μόνιμα είδωλα ή ελαττωματικά pixel.
-- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή μια δυναμική προφύλαξη
οθόνης εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για παρατεταμένη χρονική
περίοδο.
Τι είναι το μόνιμο είδωλο;
Το μόνιμο είδωλο δεν θα πρέπει να δημιουργείται όταν η οθόνη LCD λειτουργεί φυσιολογικά.
Η κανονική λειτουργία αναφέρεται σε ένα μοτίβο βίντεο που αλλάζει συνεχώς. Εάν η οθόνη
LCD προβάλλει ένα μόνιμο μοτίβο για παρατεταμένη χρονική περίοδο (περισσότερες από 12
ώρες), ενδέχεται να προκύψει μια ελαφριά αλλαγή τάσης μεταξύ των ηλεκτροδίων σε pixel που
ελέγχουν τους υγρούς κρυστάλλους.
Αυτή η διαφορά τάσης μεταξύ των ηλεκτροδίων αυξάνεται με το χρόνο και κάνει τους υγρούς
κρυστάλλους λεπτότερους. Όταν συμβεί κάτι τέτοιο, η προηγούμενη εικόνα μπορεί να
παραμείνει στην οθόνη όταν αλλάξει το μοτίβο. Για την αποτροπή αυτού του φαινομένου,
διαφορά τάσης που συσσωρεύτηκε θα πρέπει να μειωθεί.
――Το μόνιμο είδωλο δεν θα πρέπει να δημιουργείται όταν μια οθόνη LCD λειτουργεί στις
κατάλληλες συνθήκες.
Black Matrix
Πηγή
Κοινά ηλεκτρόδια
(ITO)
Χρωµατικό φίλτρο
Εκφόρτιση
Αποτροπή δημιουργίας μόνιμου ειδώλου
Ρύθμιση του μοτίβου προστασίας οθόνης
Το μοτίβο προστασίας οθόνης ενεργοποιείται αυτόματα στη λειτουργία αναμονής.
•• Απενεργοποίηση του μοτίβου προστασίας οθόνης
Από το τηλεχειριστήριο, πατήστε 2 → 2 → 7 → CH → 0.
Αν ο αισθητήρας του τηλεχειριστηρίου αναβοσβήσει μία φορά, το μοτίβο έχει
απενεργοποιηθεί.
TFT
Πύλη
Ηλεκτρόδιο
pixel (ITO)
Πυκνωτές
αποθήκευσης (Cs)
Δίαυλος δεδοµένων
•• Ενεργοποίηση του μοτίβου προστασίας οθόνης
Από το τηλεχειριστήριο, πατήστε 2 → 2 → 7 → CH → 0.
Αν ο αισθητήρας του τηλεχειριστηρίου αναβοσβήσει δύο φορές, το μοτίβο έχει
ενεργοποιηθεί.
――Όταν η οθόνη απενεργοποιείται, το μοτίβο προστασίας οθόνης λειτουργεί για δύο ώρες.
――Η διατήρηση του μοτίβου προστασίας οθόνης στην ενεργή κατάσταση απαιτεί πρόσθετη
κατανάλωση ενέργειας.
121
Αποτροπή δημιουργίας μόνιμων ειδώλων
――Ο καλύτερος τρόπος προστασίας του προϊόντος από τη δημιουργία μόνιμων ειδώλων είναι η
απενεργοποίηση της οθόνης ή η ρύθμιση του υπολογιστή ή του συστήματος να μεταβαίνουν
σε λειτουργία προφύλαξης οθόνης όταν δεν χρησιμοποιούνται. Επίσης, ίσως να υπάρχει
περιορισμός της εγγύησης με βάση τις οδηγίες χρήσης.
•• Απενεργοποίηση, προφύλαξη οθόνης και λειτουργία εξοικονόμησης ρεύματος
-- Απενεργοποιήστε το προϊόν επί 2 ώρες, μετά από χρήση 12 ωρών.
-- Μεταβείτε στις ρυθμίσεις Ιδιότητες οθόνης > Παροχή ενέργειας στον υπολογιστή σας
και ρυθμίστε το προϊόν ώστε να απενεργοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις.
-- Συνιστάται η χρήση προφύλαξης οθόνης.
Είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε ένα λογισμικό προφύλαξης οθόνης με μονοχρωμία
ή με κινούμενη εικόνα.
•• Τακτική αλλαγή χρώματος
-- Χρήση 2 χρωμάτων
Αλλάζετε τα 2 χρώματα κάθε 30 λεπτά, όπως φαίνεται παραπάνω.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Αποφύγετε το συνδυασμό ενός χρώματος κειμένου και ενός χρώματος φόντου με αντίθεση
φωτεινότητας.
(Φωτεινότητα: αναφέρεται στη φωτεινότητα ή στη σκουρότητα ενός χρώματος που
ποικίλλει ανάλογα με την ποσότητα του φωτός που εκπέμπεται.)
――Αποφύγετε τη χρήση γκρίζου, καθώς ενδέχεται να συμβάλλει στη δημιουργία μονίμου
ειδώλου.
――Αποφύγετε τη χρήση χρωμάτων με αντίθεση φωτεινότητας (μαύρο και άσπρο, γκρίζο).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
•• Τακτική αλλαγή χρώματος κειμένου
-- Χρησιμοποιήστε ανοιχτά χρώματα, με παρόμοια φωτεινότητα.
Διάστημα: Εναλλάσσετε το χρώμα κειμένου και το χρώμα φόντου ανά 30 λεπτά.
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Να μετακινείτε και να αλλάζετε το κείμενο κάθε 30 λεπτά, όπως φαίνεται παρακάτω.
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
-- Τακτική προβολή μιας κινούμενης εικόνας, μαζί με ένα λογότυπο.
Διάστημα: Προβολή μιας κινούμενης εικόνας μαζί με ένα λογότυπο επί 60
δευτερόλεπτα, μετά από χρήση 4 ωρών.
122
Άδεια
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Άδεια Χρήσης Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα
Στην περίπτωση της χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα, στο μενού του προϊόντος
υπάρχουν διαθέσιμες οι Άδειες Χρήσης Ανοιχτού Κώδικα. Η ειδοποίηση για τις άδειες
χρήσης ανοιχτού κώδικα αναγράφεται μόνο στα Αγγλικά.
Για πληροφορίες σχετικά με την ειδοποίηση άδειας χρήσης ανοιχτού κώδικα, επικοινωνήστε
με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung ή στείλτε email στη διεύθυνση oss.
request@samsung.com.
123
Ορολογία
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Καθεμιά από τις
παραπάνω τιμές ρυθμού σάρωσης
αναφέρεται στον αριθμό των τελικών
γραμμών σάρωσης που ορίζουν
την ανάλυση της οθόνης. Ο ρυθμός
σάρωσης μπορεί να υποδεικνύεται
από το σύμβολο i (διεμπλοκής) ή
p (προοδευτική), ανάλογα με τη
μέθοδο σάρωσης.
- Σάρωση
Η σάρωση είναι η επεξεργασία
αποστολής pixel που προοδευτικά
σχηματίζουν μια εικόνα. Ένας
μεγαλύτερος αριθμός pixel θα
αποδώσει μια καθαρότερη και πιο
ζωντανή εικόνα.
- Προοδευτική
Στη λειτουργία προοδευτικής
σάρωσης, όλες οι γραμμές
pixel σαρώνονται μία προς μία
(προοδευτικά) στην οθόνη.
- Διεμπλοκής
Στη λειτουργία σάρωσης
διεμπλοκής, κάθε δεύτερη σειρά
pixel σαρώνεται πρώτα από επάνω
προς τα κάτω και, στη συνέχεια,
σαρώνονται οι υπόλοιπες σειρές
pixel (που δεν σαρώνονται).
Λειτουργία χωρίς διεμπλοκή και
με διεμπλοκή____ Η λειτουργία
χωρίς διεμπλοκή (προοδευτική
σάρωση) προβάλλει μια οριζόντια
γραμμή από την κορυφή έως τη
βάση μιας οθόνης, προοδευτικά. Η
λειτουργία διεμπλοκής προβάλλει
τον άρτιο αριθμό γραμμών πρώτα
και τον περιττό αριθμό γραμμών
στη συνέχεια. Η λειτουργία μη
διεμπλοκής χρησιμοποιείται κυρίως
στις οθόνες, καθώς αποδίδει
καθαρότητα στην οθόνη και η
λειτουργία διεμπλοκής κυρίως
χρησιμοποιείται στις τηλεοράσεις.
Βήμα κουκκίδας____ Η οθόνη
αποτελείται από κόκκινες, πράσινες
και μπλε κουκκίδες. Όταν η
απόσταση μεταξύ των κουκκίδων
είναι μικρότερη, τότε η ανάλυση
είναι υψηλότερη. Το βήμα κουκκίδας
(dot pitch) αφορά τη συντομότερη
απόσταση μεταξύ των κουκκίδων
του ίδιου χρώματος. Το βήμα
κουκκίδας μετράται σε χιλιοστά.
Κατακόρυφη συχνότητα____
Στο προϊόν προβάλλεται μια
μεμονωμένη εικόνα πολλές φορές
ανά δευτερόλεπτο (σαν φως
φθορισμού που τρεμοπαίζει) για
την προβολή του περιεχομένου
που βλέπει ο χρήστης. Η ρυθμός
μιας μεμονωμένης εικόνας που
προβάλλεται επανειλημμένα
ανά δευτερόλεπτο ονομάζεται
κατακόρυφη συχνότητα ή ρυθμός
ανανέωσης. Η κατακόρυφα
συχνότητα μετράται σε kHz.
Π.χ. 60 Hz αναφέρονται στη
προβολή μιας μεμονωμένης εικόνας
60 φορές σε ένα δευτερόλεπτο.
Οριζόντια συχνότητα____ Ο
χρόνος που απαιτείται για τη
σάρωση μιας μεμονωμένης
γραμμής από την αριστερή έως τη
δεξιά πλευρά της οθόνης ονομάζεται
οριζόντιος κύκλος. Η αντίστροφη
τιμή του oριζόντιου κύκλου
ονομάζεται oριζόντια συχνότητα.
Η οριζόντια συχνότητα μετράται σε
kHz.
Πηγή____ Η πηγή εισόδου
είναι μια συσκευή πηγής βίντεο
συνδεδεμένη σε κάποιο προϊόν
όπως βιντεοκάμερα ή συσκευή
αναπαραγωγής βίντεο ή DVD.
Plug & Play____ Η λειτουργία
Plug & Play είναι μια λειτουργία
που επιτρέπει την αυτόματη
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ
μιας οθόνης και ενός υπολογιστή
για τη δημιουργία του βέλτιστου
περιβάλλοντος προβολής. Το
προϊόν χρησιμοποιεί το πρότυπο
VESA DDC (διεθνές πρότυπο) για
την εκτέλεση της λειτουργίας Plug &
Play.
Ανάλυση____ Η ανάλυση είναι ο
αριθμός των οριζόντιων κουκκίδων
(pixel) και των κατακόρυφων
κουκκίδων (pixel) που ορίζουν μια
οθόνη. Αντιστοιχεί στο επίπεδο
λεπτομέρειας της οθόνης. Η
υψηλότερη ανάλυση επιτρέπει την
προβολή περισσότερων δεδομένων
στην οθόνη και είναι χρήσιμη για
την εκτέλεση πολλαπλών εργασιών
συγχρόνως.
Π.χ. Μια τιμή ανάλυσης 1920
X 1080 αποτελείται από 1.920
οριζόντια pixel (οριζόντια ανάλυση)
και 1.080 κατακόρυφα pixel
(κατακόρυφη ανάλυση).
DVD (Digital Versatile Disc)____
Το DVD είναι ένας δίσκος μαζικής
αποθήκευσης δεδομένων μεγέθους
CD, όπου μπορείτε να αποθηκεύετε
εφαρμογές πολυμέσων (ήχου,
βίντεο ή παιχνιδιών), με τη χρήση
τεχνολογίας συμπίεσης βίντεο
MPEG-2.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____ Πρόκειται για
μια διασύνδεση που μπορεί να
συνδεθεί σε μια ψηφιακή πηγή
ήχου, καθώς και σε μια πηγή βίντεο
υψηλής ανάλυσης, με τη χρήση
ενός μεμονωμένου καλωδίου, χωρίς
συμπίεση.
Multiple Display Control
(MDC)____ Το MDC (Multiple
Display Control) είναι μια εφαρμογή
που σας επιτρέπει να ελέγχετε
εύκολα πολλαπλές συσκευές
προβολής συγχρόνως, με τη χρήση
υπολογιστή. Η επικοινωνία μεταξύ
ενός υπολογιστή και μιας οθόνης
γίνεται με τη χρήση καλωδίων
RS232C (σειριακή μετάδοση
δεδομένων) και RJ45 (LAN).
124
Download PDF