Samsung | OH75F | Samsung OH75F Εγχειρίδιο χρήσης

Εγχειρίδιο χρήσης
OH75F
Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και
οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση για λόγους
βελτίωσης της απόδοσης.
Πίνακας περιεχομένων
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
Πνευματικά δικαιώματα
Προειδοποιήσεις ασφαλείας
Καθαρισμός
Αποθήκευση
Ηλεκτρισμός και ασφάλεια
Εγκατάσταση
Λειτουργία
6
7
7
8
8
9
11
Προετοιμασία
Έλεγχος των μερών
Εξαρτήματα
14
14
Εξαρτήματα
Εμπρός
Πίσω πλευρά
Τηλεχειριστήριο
15
15
16
17
Πριν από την εγκατάσταση του προϊόντος
(Εγχειρίδιο εγκατάστασης)
Εναλλαγή μεταξύ οριζόντιου και
κατακόρυφου προσανατολισμού
Εξαερισμός
19
19
19
Προδιαγραφές του κιτ στερέωσης σε τοίχο 20
Τηλεχειριστήριο (RS232C)
Συνδέση καλωδίων
Σύνδεση
Κωδικοί ελέγχου
21
21
24
25
Σύνδεση και χρήση μιας
συσκευής πηγής
Χρήση του MDC
Πριν από τη σύνδεση
Σημεία ελέγχου πριν από τη σύνδεση
Πριν από τη σύνδεση καλωδίων
Οδηγός σύνδεσης καλωδίου τροφοδοσίας
33
33
34
35
Σύνδεση με τον υπολογιστή
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI-DVI
36
36
36
Σύνδεση με συσκευή βίντεο
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI-DVI
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI
37
37
37
Σύνδεση του HDBase-T
38
Σύνδεση σε σύστημα ήχου
39
Αλλαγή της πηγής εισόδου
Source
40
40
Web Browser
Settings
Refresh Options
41
41
43
Εγκατάσταση/Απεγκατάσταση του
προγράμματος MDC
Εγκατάσταση
Κατάργηση της εγκατάστασης
Σύνδεση στο MDC
Χρήση του MDC μέσω RS-232C (πρότυπο
σειριακής μετάδοσης δεδομένων)
Χρήση του MDC μέσω Ethernet
44
44
44
45
45
46
Λειτουργία Player
Player
Προβολή περιεχομένου
Κατά την εκτέλεση περιεχομένου
Διαθέσιμο μενού
Μορφές αρχείων συμβατές με το Player
47
47
48
48
49
Schedule
54
Clone Product
55
ID Settings
Device ID
PC Connection Cable
56
56
56
Video Wall
Video Wall
Horizontal x Vertical
Screen Position
Format
57
57
57
58
58
2
Πίνακας περιεχομένων
Network Status
59
Picture Mode
60
On/Off Timer
On Timer
Off Timer
Holiday Management
61
61
62
62
Ticker
63
URL Launcher
64
URL Launcher Settings
65
Έγκριση μιας συνδεδεμένης συσκευής
από το διακομιστή
Ορισμός της τρέχουσας ώρας
66
67
Ρύθμιση οθόνης
Picture Mode
68
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /
Color / Tint (G/R)
69
Color Temperature
70
White Balance
2 Point
10 Point
70
70
70
Gamma
71
Calibrated Value
71
Advanced Settings
72
Dynamic Contrast
Black Tone
Flesh Tone
RGB Only Mode
Color Space
HDMI UHD Color
Motion Lighting
72
72
72
72
72
73
73
Picture Options
Color Tone
Digital Clean View
HDMI Black Level
Film Mode
Smart LED
Dynamic Backlight
74
74
74
75
75
75
75
Picture Size
Picture Size
Fit to Screen
Zoom/Position
76
76
76
76
Picture Off
77
Reset Picture
77
OnScreen Display
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Source Content Orientation
Aspect Ratio
78
78
78
78
Screen Protection
79
Auto Protection Time
Screen Burn Protection
79
79
Message Display
Source Info
No Signal Message
MDC Message
Download Status Message
82
82
82
82
82
Language
83
Reset OnScreen Display
83
Network
Network Status
84
Open Network Settings
Network type
Ρυθμίσεις δικτύου (ενσύρματου)
84
84
85
Server Network Settings
Connect to Server
MagicInfo Mode
Server Access
FTP Mode
Proxy Server
87
87
87
87
87
87
Device Name
87
3
Πίνακας περιεχομένων
System
Accessibility
Menu Transparency
High Contrast
Enlarge
88
88
88
88
Start Setup
89
Time
Clock Set
NTP Settings
DST
Sleep Timer
Power On Delay
90
90
90
90
90
90
Auto Source Switching
Auto Source Switching
Primary Source Recovery
Primary Source
Secondary Source
91
91
91
91
91
Power Control
Auto Power On
Max. Power Saving
Standby Control
Network Standby
Power Button
92
92
92
92
93
93
Eco Solution
Energy Saving Mode
Eco Sensor
Screen Lamp Schedule
No Signal Power Off Auto Power Off
94
94
94
95
95
95
Fan & Temperature
Fan Control
Fan Speed Setting
Outdoor Mode
Temperature Control
96
96
96
96
96
Input Device Manager
Keyboard Language
Keyboard Type
Input Language Shortcut
97
97
97
97
Play via
97
Change PIN
98
Security
Safety Lock On
USB Auto Play Lock
Remote Management
99
99
99
99
General
Smart Security
Anynet+ (HDMI-CEC)
HDMI Hot Plug
Custom Logo
Game Mode
100
100
101
103
103
104
Reset System
104
Υποστήριξη
Software Update
Update now
Auto Update
105
105
105
Contact Samsung
105
Reset All
105
Οδηγός αντιμετώπισης
προβλημάτων
Απαιτήσεις πριν από την επικοινωνία με
το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της
Samsung
Δοκιμή του προϊόντος
Έλεγχος της ανάλυσης και της συχνότητας
Ελέγξτε τα παρακάτω.
106
106
106
107
Ερωτήσεις & απαντήσεις
112
Προδιαγραφές
Γενικά
114
Προρρυθμισμένες λειτουργίες χρονισμού
116
4
Πίνακας περιεχομένων
Παράρτημα
Ευθύνη σχετικά με την υπηρεσία πληρωμών
(Κόστος που βαραίνει τον πελάτη)
119
Περιπτώσεις όπου δεν πρόκειται για
ελάττωμα του προϊόντος
119
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί στο προϊόν
κάποια ζημιά από λάθος του πελάτη
119
Άλλα
119
Βέλτιστη ποιότητα εικόνας και αποτροπή
δημιουργίας μόνιμων ειδώλων
Βέλτιστη ποιότητα εικόνας
Αποτροπή δημιουργίας μόνιμου ειδώλου
120
120
120
Άδεια
122
Ορολογία
123
5
Κεφάλαιο 01
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
Πνευματικά δικαιώματα
Τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης της ποιότητας.
© 2017 Samsung Electronics
Τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στη Samsung Electronics.
Απαγορεύεται η χρήση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου ή μέρους αυτού του εγχειριδίου χωρίς την έγκριση της Samsung Electronics.
Οι ονομασίες Microsoft, Windows είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation.
Οι ονομασίες VESA, DPM και DDC είναι σήματα κατατεθέντα της Video Electronics Standards Association.
Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.
•• Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για διαχειριστικές δαπάνες σε περίπτωση που είτε
–– (a) κατόπιν αιτήματός σας κληθεί κάποιος τεχνικός χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο προϊόν.
(π.χ. αμελήσατε να διαβάσατε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
–– (b) είτε προσκομίσατε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών όπου και πάλι δεν διαπιστώθηκε ελάττωμα στο
προϊόν.
(π.χ. αμελήσατε να διαβάσατε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
•• Θα ενημερωθείτε για το ακριβές ποσόν της χρέωσης πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας ή κατ' οίκον
επίσκεψη.
6
Προειδοποιήσεις ασφαλείας
Προειδοποίηση
Εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός ή θανάσιμος
τραυματισμός.
Καθαρισμός
――Να είστε προσεκτικοί κατά τον καθαρισμό, καθώς η οθόνη και το εξωτερικό των
προηγμένων μοντέλων LCD γρατζουνίζονται εύκολα.
――Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα κατά τον καθαρισμό.
――Οι παρακάτω εικόνες είναι μόνο για αναφορά. Οι πραγματικές συνθήκες ενδέχεται να
διαφέρουν από αυτές που απεικονίζονται.
Προσοχή
1
Απενεργοποιήστε το προϊόν και τον υπολογιστή.
Εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή φθορά
περιουσιακών στοιχείων.
2
Αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από το προϊόν.
――Κρατάτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το φις και μην αγγίζετε το
καλώδιο με βρεγμένα χέρια. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία.
Απαγορεύονται οι δραστηριότητες που φέρουν αυτό το σύμβολο.
3
Πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες που φέρουν αυτό το σύμβολο.
Σκουπίστε το προϊόν με ένα καθαρό, μαλακό και στεγνό πανί.
•• Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν
αλκοόλη, διαλυτικές ή επιφανειοδραστικές ουσίες.
!
•• Μην ψεκάζετε νερό ή καθαριστικά απευθείας
επάνω στο προϊόν.
4
Βρέξτε ένα μαλακό και στεγνό πανί με νερό και στύψτε το καλά
για να καθαρίσετε το εξωτερικό του προϊόντος.
5
Όταν ολοκληρώσετε τον καθαρισμό, συνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας στο προϊόν.
6
Ενεργοποιήστε το προϊόν και τον υπολογιστή.
7
Αποθήκευση
Συνδέστε το φις σε μια γειωμένη πρίζα (μόνο μονωμένες συσκευές
τύπου 1).
Εξαιτίας των χαρακτηριστικών των προϊόντων εξαιρετικά γυαλιστερής επιφάνειας, η χρήση
υγραντήρα υπεριώδους ακτινοβολίας στον ίδιο χώρο ενδέχεται να δημιουργήσει λευκές
κηλίδες στο προϊόν.
――Επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών εάν το εσωτερικό του προϊόντος
•• Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.
!
Μην λυγίζετε και μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας με
δύναμη. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο καλώδιο
τροφοδοσίας.
χρειάζεται καθάρισμα (έναντι χρέωσης συντήρησης).
Ηλεκτρισμός και ασφάλεια
•• Η φθορά του καλωδίου μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή
ηλεκτροπληξία.
――Οι παρακάτω εικόνες είναι μόνο για αναφορά. Οι πραγματικές συνθήκες ενδέχεται να
Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το προϊόν κοντά σε
πηγές θερμότητας.
διαφέρουν από αυτές που απεικονίζονται.
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Προειδοποίηση
Μην χρησιμοποιείτε καλώδια τροφοδοσίας ή φις που έχουν φθαρεί ή
πρίζες που έχουν βγει από τη θέση τους.
Καθαρίστε τη σκόνη γύρω από τις ακίδες του φις και γύρω από την
πρίζα με ένα στεγνό πανί.
•• Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
Μην συνδέετε πολλά προϊόντα σε μία πρίζα.
!
•• Οι υπερθερμασμένες πρίζες μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.
Μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα χέρια. Διαφορετικά, μπορεί να
προκληθεί ηλεκτροπληξία.
Εισαγάγετε το φις μέχρι τέρμα ώστε να μην είναι χαλαρό.
•• Μια μη σταθερή σύνδεση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
!
8
Εγκατάσταση
Προσοχή
Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας ενώ χρησιμοποιείται το
προϊόν.
Προειδοποίηση
•• Το προϊόν μπορεί να καταστραφεί από βραχυκύκλωμα.
Μην τοποθετείτε κεριά, εντομοαπωθητικά ή τσιγάρα επάνω στο
προϊόν. Μην εγκαθιστάτε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας.
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται από
τη Samsung μαζί με το προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο
τροφοδοσίας με άλλα προϊόντα.
!
Μην παρεμποδίζετε το σημείο σύνδεσης του καλωδίου τροφοδοσίας
με την πρίζα.
!
Αναθέστε σε έναν τεχνικό να εγκαταστήσει τη βάση ανάρτησης στον
τοίχο.
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
•• Η εγκατάσταση από μη κατάλληλο άτομο μπορεί να οδηγήσει σε
τραυματισμό.
!
•• Εάν προκύψει πρόβλημα και θέλετε να διακόψετε την
τροφοδοσία του προϊόντος, αποσυνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας.
•• Χρησιμοποιείτε μόνο έπιπλα που πληρούν τις απαραίτητες
προδιαγραφές.
Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε χώρους με ελλιπή εξαερισμό, όπως
βιβλιοθήκες ή ντουλάπες.
•• Σημειώστε ότι το προϊόν δεν τίθεται εντελώς εκτός λειτουργίας
από το κουμπί λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο.
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά λόγω αυξημένης εσωτερικής
θερμοκρασίας.
Κρατήστε το φις για να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από
την πρίζα.
Εγκαταστήστε το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 10 cm από τον
τοίχο για επαρκή εξαερισμό.
•• Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά λόγω αυξημένης εσωτερικής
θερμοκρασίας.
!
!
Φυλάξτε την πλαστική συσκευασία μακριά από παιδιά.
•• Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.
!
9
Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε επιφάνεια που δεν είναι σταθερή ή
που δονείται (μη σταθερό ράφι, κεκλιμένη επιφάνεια κ.λπ.).
Προσοχή
•• Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή/και να
προκαλέσει τραυματισμό.
Προσέξτε να μην σας πέσει το προϊόν ενώ το μετακινείτε.
•• Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.
•• Η χρήση του προϊόντος σε χώρο με υπερβολικές δονήσεις
ενδέχεται να του προκαλέσει ζημιά ή να προκαλέσει πυρκαγιά.
!
Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε όχημα και μην το αφήνετε
εκτεθειμένο σε σκόνη, υγρασία (σταγόνες νερού κ.λπ.), λάδι ή καπνό.
Μην ακουμπάτε το προϊόν με την πρόσοψη προς τα κάτω.
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
•• Μπορεί να προκληθεί ζημιά στην οθόνη.
!
Μην εκθέτετε το προϊόν στο άμεσο ηλιακό φως, σε θερμότητα ή σε
θερμά αντικείμενα, όπως φούρνο.
Όταν εγκαθιστάτε το προϊόν σε έπιπλο ή ράφι, να βεβαιώνεστε ότι η
κάτω πλευρά της πρόσοψης δεν εξέχει.
•• Ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος ή μπορεί
να προκληθεί πυρκαγιά.
•• Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή/και να
προκαλέσει τραυματισμό.
•• Εγκαθιστάτε το προϊόν μόνο σε έπιπλα ή ράφια κατάλληλου
μεγέθους.
Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε σημείο όπου μπορούν να φτάσουν
παιδιά.
Ακουμπάτε το προϊόν προσεκτικά.
•• Το προϊόν μπορεί να πέσει και να τραυματίσει παιδιά.
•• Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.
•• Επειδή η πρόσοψη είναι βαριά, εγκαταστήστε το προϊόν σε
επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
Το βρώσιμο λάδι, όπως το σογιέλαιο, μπορεί να καταστρέψει ή να
παραμορφώσει το προϊόν. Μην εγκαθιστάτε το προϊόν στην κουζίνα
ή κοντά σε πάγκο κουζίνας.
!
SAMSUNG
Μέτρα ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται κατά την εγκατάσταση και την αποθήκευση
•• Αφού ανοίξετε το κάλυμμα, τοποθετήστε το προϊόν εντός 1 ώρας σε περιβάλλον όπου η
υγρασία δεν ξεπερνάει το 60%. (Σελ.34)
!
Η εγκατάσταση του προϊόντος σε μη συνηθισμένο χώρο (χώρο
εκτεθειμένο σε πολλά σωματίδια σκόνης, χημικές ουσίες, ακραίες
θερμοκρασίες ή πολλή υγρασία ή σε κάποιο χώρο όπου το προϊόν
πρέπει να λειτουργεί συνεχώς για μεγάλο χρονικό διάστημα) μπορεί
να επηρεάσει σημαντικά την απόδοσή του.
•• Συμβουλευτείτε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung
εάν θέλετε να εγκαταστήσετε το προϊόν σε τέτοιο χώρο.
•• Φροντίστε να διατηρείτε τα προκαθορισμένα επίπεδα υγρασίας όταν ανοίγετε το
κάλυμμα ή τοποθετείτε το περίβλημα (π.χ. σύνδεση εξωτερικής συσκευής, ενημέρωση
υλικολογισμικού).
•• Κατά τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το
κάλυμμα.
10
Λειτουργία
Μην αφήνετε βαριά αντικείμενα ή άλλα αντικείμενα που αρέσουν
στα παιδιά (παιχνίδια, γλυκά κ.λπ.) επάνω στο προϊόν.
•• Το προϊόν ή το βαρύ αντικείμενο μπορεί να πέσει καθώς το
παιδί σας προσπαθεί να φτάσει το παιχνίδι ή το γλύκισμα, με
αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
Προειδοποίηση
Το εσωτερικό του προϊόντος διαπερνάται από ρεύμα υψηλής τάσης.
Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε το
προϊόν μόνοι σας.
Κατά τη διάρκεια κεραυνών ή καταιγίδας, απενεργοποιήστε το
προϊόν και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
•• Για επισκευές, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών της Samsung.
!
Πριν μετακινήσετε το προϊόν, απενεργοποιήστε το διακόπτη
λειτουργίας και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και όλα τα
άλλα συνδεδεμένα καλώδια.
!
•• Η φθορά του καλωδίου μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή
ηλεκτροπληξία.
Μην αφήνετε να πέσουν αντικείμενα επάνω στο προϊόν ή να το
χτυπήσουν.
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
!
Εάν το προϊόν βγάζει ασυνήθιστους θορύβους, μυρωδιά καμένου
υλικού ή καπνό, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο τροφοδοσίας και
επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
Μην μετακινείτε το προϊόν τραβώντας το από το καλώδιο
τροφοδοσίας ή κάποιο άλλο καλώδιο.
•• Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
•• Ένα φθαρμένο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο
προϊόν, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μην αφήνετε τα παιδιά να κρέμονται από το προϊόν ή να
σκαρφαλώνουν επάνω σε αυτό.
Εάν διαπιστώσετε ότι υπάρχει διαρροή αερίου, μην αγγίζετε το
προϊόν και το φις. Αερίστε αμέσως το χώρο.
!
•• Υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστούν σοβαρά.
•• Οι σπίθες μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά.
!
Εάν πέσει κάτω το προϊόν ή υποστεί ζημιά το εξωτερικό περίβλημα,
απενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας και αποσυνδέστε το
καλώδιο τροφοδοσίας. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
•• Εάν συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να προκληθεί
πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
GAS
Μην σηκώνετε και μην μετακινείτε το προϊόν τραβώντας το από το
καλώδιο τροφοδοσίας ή από κάποιο άλλο καλώδιο.
•• Ένα φθαρμένο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο
προϊόν, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
11
Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε εύφλεκτα σπρέι ή άλλες
εύφλεκτες ουσίες κοντά στο προϊόν.
Προσοχή
•• Μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή πυρκαγιά.
Εάν αφήσετε την οθόνη να προβάλλει σταθερά μια στατική εικόνα
για παρατεταμένη χρονική περίοδο, ενδέχεται να δημιουργηθούν
μόνιμα είδωλα ή ελαττωματικά pixel.
!
Βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί δεν παρεμποδίζονται από
τραπεζομάντιλα ή κουρτίνες.
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά λόγω αυξημένης εσωτερικής
θερμοκρασίας.
100
Μην εισάγετε μεταλλικά αντικείμενα (αιχμηρά μαγειρικά σκεύη,
κέρματα, τσιμπιδάκια κ.λπ.) ή αντικείμενα που καίγονται εύκολα
(χαρτί, σπίρτα κ.λπ.) στο προϊόν (μέσω των αεραγωγών, των θυρών
εισόδου/εξόδου κ.λπ.).
•• Εάν εισέλθει νερό ή άλλες ξένες ουσίες στο προϊόν, απενεργοποιήστε
το και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Στη συνέχεια
επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
•• Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν, ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
-_!
Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα εάν δεν
σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό
διάστημα (όταν λείπετε σε διακοπές κ.λπ.).
•• Η συγκέντρωση σκόνης σε συνδυασμό με τη θερμότητα μπορεί
να προκαλέσει πυρκαγιά, βραχυκύκλωμα ή διαρροή ρεύματος.
Χρησιμοποιείτε το προϊόν στη συνιστώμενη ανάλυση και συχνότητα.
•• Διαφορετικά μπορεί να αλλοιωθεί η όρασή σας.
!
Μην κρατάτε το προϊόν ανάποδα και μην το μετακινείτε κρατώντας
το από τη βάση.
Μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά (βάζα, μπουκάλια κ.λπ.) ή μεταλλικά
αντικείμενα επάνω στο προϊόν.
•• Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή να προκαλέσει
τραυματισμό.
•• Εάν εισέλθει νερό ή άλλες ξένες ουσίες στο προϊόν, απενεργοποιήστε
το και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Στη συνέχεια
επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
Εάν κοιτάζετε την οθόνη από πολύ κοντινή απόσταση για πολλή ώρα,
μπορεί να αλλοιωθεί η όρασή σας.
•• Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν, ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
Μην φράζετε τον αεραγωγό του προϊόντος. Το προϊόν μπορεί να μην
λειτουργεί κανονικά λόγω ενδεχόμενης υπερθέρμανσης.
•• Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή την
προφύλαξη οθόνης με κινούμενες εικόνες εάν δεν πρόκειται να
χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
!
!
Μην χρησιμοποιείτε υγραντήρες ή φούρνους γύρω από το προϊόν.
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Μην επιχειρήσετε να τοποθετήσετε τα δάχτυλά σας ή αντικείμενα
στους αεραγωγούς.
•• Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.
12
Ξεκουράζετε τα μάτια σας για περισσότερο από 5 λεπτά για κάθε 1
ώρα χρήσης του προϊόντος.
Προσέχετε ώστε να παιδιά να μην βάζουν την μπαταρία στο στόμα
τους όταν την αφαιρείτε από το τηλεχειριστήριο. Να τοποθετείτε
την μπαταρία σε θέσεις όπου δεν φτάνουν τα παιδιά ή τα βρέφη.
•• Η κούραση στα μάτια θα μειωθεί.
•• Εάν τα παιδιά βάλουν την μπαταρία στο στόμα τους,
συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας.
!
Μην αγγίζετε την οθόνη όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο
για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς θα έχει αναπτύξει υψηλή
θερμοκρασία.
Κατά την αντικατάσταση μπαταριών, να τις τοποθετείτε με τη σωστή
πολικότητα (+, -).
!
Φυλάσσετε τα μικρά εξαρτήματα μακριά από παιδιά.
Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τις τυποποιημένες μπαταρίες που
προσδιορίζονται και να μην χρησιμοποιείτε νέες και μεταχειρισμένες
μπαταρίες συγχρόνως.
•• Διαφορετικά, οι μπαταρίες μπορεί να καταστραφούν ή να
προκληθεί πυρκαγιά, τραυματισμός ή βλάβη, λόγω διαρροής
του υγρού τους.
!
Να είστε προσεκτικοί όταν ρυθμίζετε την κλίση του προϊόντος ή το
ύψος της βάσης.
Οι μπαταρίες (και οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες) δεν αποτελούν
κοινό απόρριμμα και θα πρέπει να επιστρέφονται για ανακύκλωση. Ο
πελάτης είναι υπεύθυνος για την επιστροφή των χρησιμοποιημένων
ή των επαναφορτιζόμενων μπαταριών για ανακύκλωση.
•• Υπάρχει κίνδυνος να πιαστούν και να τραυματιστούν τα χέρια ή
τα δάχτυλά σας.
!
•• Εάν γείρετε πολύ το προϊόν, υπάρχει κίνδυνος να πέσει και να
προκληθεί τραυματισμός.
Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο προϊόν.
•• Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.
•• Διαφορετικά, η μπαταρία μπορεί να καταστραφεί ή να
προκαλέσει πυρκαγιά, τραυματισμό ή βλάβη λόγω διαρροής
του υγρού της.
!
•• Ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει τις χρησιμοποιημένες ή τις
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στο πλησιέστερο δημόσιο
κέντρο ανακύκλωσης ή σε κάποιο κατάστημα που πωλεί τον
ίδιο τύπο μπαταριών ή επαναφορτιζόμενων μπαταριών.
Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, μην αυξάνετε υπερβολικά την
ένταση του ήχου.
•• Ο υπερβολικά δυνατός ήχος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην
ακοή.
13
Κεφάλαιο 02
Προετοιμασία
Έλεγχος των μερών
Εξαρτήματα
–– Επικοινωνήστε με το κατάστημα
από όπου αγοράσατε το προϊόν εάν
λείπουν κάποια μέρη.
-
-
+
+
–– Η εμφάνιση των μερών ενδέχεται
να διαφέρει από τις εμφανιζόμενες
εικόνες.
–– Δεν παρέχεται βάση με αυτό το
προϊόν. Για να τοποθετήσετε μια
βάση, πρέπει να την αγοράσετε
ξεχωριστά.
Κάρτα εγγύησης
Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
(Δεν διατίθεται σε ορισμένες
περιοχές)
Τηλεχειριστήριο
Κάλυμμα-καπάκι (16 τεμάχια)
Μπαταρίες
Οδηγός κανονισμών
(Δεν διατίθεται σε ορισμένες
περιοχές)
14
Εξαρτήματα
Εμπρός
――Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
Θύρα
Απομακρυσμένος αισθητήρας
Περιγραφή
Πατήστε ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο προς την κατεύθυνση του αισθητήρα στο μπροστινό μέρος του προϊόντος για να εκτελέσετε την
αντίστοιχη λειτουργία.
――Η χρήση άλλων συσκευών προβολής στον ίδιο χώρο με το τηλεχειριστήριο του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει τον ακούσιο
έλεγχο των άλλων συσκευών προβολής.
15
Πίσω πλευρά
Θύρα
――Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από
USB
Συνδέεται σε συσκευή μνήμης USB.
HDBT (LAN IN)
- Αποστολή σήματος HDMI σε ένα συνδεδεμένο καλώδιο LAN χρησιμοποιώντας
έναν πομπό HDBaseT.
- Συνδέεται στην εφαρμογή MDC μέσω καλωδίου LAN.
την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς
προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
Περιγραφή
――Για τη σύνδεση, χρησιμοποιήστε καλώδιο κατηγορίας 7 (Cat 7) (*τύπου
STP).
*Συνεστραμμένο ζεύγος καλωδίων.
USB
HDBT
(LAN IN)
HDMI IN 1
HDMI IN 2
AUDIO
OUT
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Συνδέεται σε μια συσκευή πηγής, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI ή
HDMI-DVI.
AUDIO OUT
Συνδέεται στη θύρα ήχου μιας συσκευής πηγής.
RS232C IN
Συνδέεται σε MDC, με τη χρήση προσαρμογέα RS232C.
RS232C
IN
16
Τηλεχειριστήριο
――Η χρήση άλλων συσκευών προβολής στον ίδιο χώρο με το τηλεχειριστήριο του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει τον ακούσιο έλεγχο των άλλων συσκευών προβολής.
――Σε αυτό το προϊόν δεν υποστηρίζεται κουμπί χωρίς περιγραφή στην παρακάτω εικόνα.
POWER
OFF
Ενεργοποίηση της συσκευής.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
2
5
8
0
Απενεργοποίηση της συσκευής.
3
6
Αριθμητικά κουμπιά
Εισαγωγή κωδικού στο μενού OSD.
9
CH LIST
Επιλέξτε σίγαση του ήχου.
Ρύθμιση της έντασης του ήχου.
Αλλάξτε την πηγή εισόδου.
Προβολή ή απόκρυψη του μενού προβολής
εντολών στην οθόνη ή επιστροφή στο
προηγούμενο μενού.
MUTE
VOL
MENU
SOURCE
CH
Κατάργηση σίγασης του ήχου: Πατήστε και
πάλι το κουμπί MUTE ή πατήστε το κουμπί
ελέγχου της έντασης του ήχου (+ VOL -).
–– Οι λειτουργίες των κουμπιών του
τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να
διαφέρει για τα διάφορα προϊόντα.
HOME
Κουμπί εκκίνησης Player.
17
Γρήγορη επιλογή λειτουργιών που
χρησιμοποιούνται συχνά.
TOOLS
INFO
Προβολή πληροφοριών σχετικά με την
τρέχουσα πηγή εισόδου.
Μετακίνηση στο επάνω, κάτω, αριστερό ή δεξιό
μενού ή προσαρμογή κάποιας ρύθμισης.
Επιβεβαίωση κάποιας επιλογής μενού.
Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
Εάν έχουν συνδεθεί πολλά προϊόντα μέσω της
δυνατότητας Video Wall, πατήστε το κουμπί SET
και εισαγάγετε ένα αναγνωριστικό προϊόντος
χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
IR control
SET
Χειριστείτε το προϊόν χρησιμοποιώντας το
τηλεχειριστήριο.
Ακυρώστε μια τιμή που έχει οριστεί
χρησιμοποιώντας το κουμπί SET και
χειριστείτε όλα τα συνδεδεμένα προϊόντα
χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.
Έξοδος από το τρέχον μενού.
Επιλέξτε μη αυτόματα μια συνδεδεμένη
πηγή εισόδου από τις επιλογές HDMI 1,
HDMI 2 ή HDBT.
Ρυθμίζει τη λειτουργία κλειδώματος
ασφαλείας.
–– Οι λειτουργίες των κουμπιών του
τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να
διαφέρει για τα διάφορα προϊόντα.
–– Όταν το τηλεχειριστήριο δεν
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για
παρατεταμένο χρονικό διάστημα, να
αφαιρείτε τις μπαταρίες.
Για να τοποθετήσετε μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο
18
Πριν από την εγκατάσταση
του προϊόντος (Εγχειρίδιο
εγκατάστασης)
Προς αποφυγή τραυματισμού, αυτή η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί με ασφάλεια στο δάπεδο ή στον τοίχο
σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.
•• Αναθέστε την εγκατάσταση της βάσης στερέωσης σε τοίχο σε μια εξουσιοδοτημένη εταιρεία
εγκατάστασης.
•• Διαφορετικά, μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.
•• Φροντίστε να εγκαταστήσετε την καθοριζόμενη βάση στερέωσης σε τοίχο.
Εναλλαγή μεταξύ οριζόντιου και κατακόρυφου
προσανατολισμού
――Επικοινωνήστε με το Kέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung για περισσότερες λεπτομέρειες.
•• Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε το προϊόν κατακόρυφα (κατακόρυφος προσανατολισμός), περιστρέψτε το
δεξιόστροφα, έτσι ώστε η λυχνία LED να είναι στραμμένη προς τα κάτω.
Εξαερισμός
Εγκατάσταση σε κατακόρυφο τοίχο
A Τουλάχιστον 60 mm
B Θερμοκρασία περιβάλλοντος: Χαμηλότερη από 50 ℃
A
•• Για τοποθέτηση του προϊόντος σε κατακόρυφο τοίχο, αφήστε απόσταση τουλάχιστον 60 mm μεταξύ του
προϊόντος και της επιφάνειας του τοίχου για εξαερισμό και βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος
παραμένει χαμηλότερα από τους 50 ℃.
B
Εικόνα 1.1 Πλάγια όψη
19
Προδιαγραφές του κιτ στερέωσης σε τοίχο
――Εγκαταστήστε το κιτ στερέωσης σε τοίχο σε ένα στέρεο τοίχο που είναι κάθετος στο δάπεδο. Εάν τοποθετήσετε το προϊόν σε κεκλιμένο τοίχο, μπορεί να πέσει και να προκαλέσει σοβαρό
τραυματισμό. Πριν τοποθετήσετε το κιτ στερέωσης σε τοίχο σε επιφάνειες όπως γυψοσανίδα, απευθυνθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο για πρόσθετες πληροφορίες.
――Μη χρησιμοποιείτε κιτ στερέωσης σε τοίχο που μπορεί να πάρει κλίση.
――Μην σφίγγετε πολύ τις βίδες. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν ή πτώση του προϊόντος, με αποτέλεσμα τραυματισμό. Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τέτοιου είδους ατυχήματα.
――Μην αφήνετε το προϊόν ενεργοποιημένο ενώ εγκαθιστάτε το κιτ στερέωσης σε τοίχο. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός από ηλεκτροπληξία.
――Μη χρησιμοποιείτε τις οπές-οδηγούς για στήριξη στον τοίχο.
Μονάδα: mm
Προδιαγραφές οπής βίδας (A * B) σε χιλιοστά
870 x 260
Προδιαγραφές οπής βίδας (C * D) σε χιλιοστά
1118,4 x 538,2
E
91,7
F
40,8
G
77,4
ΜΕΓΕΘΟΣ ΒΙΔΑΣ
M8
: Οπές στήριξης στον τοίχο (8 σημεία)
: Οπές-οδηγοί (4 σημεία) (Μη χρησιμοποιείτε τις οπές-οδηγούς για στήριξη στον τοίχο).
20
Τηλεχειριστήριο (RS232C)
•• Διάταξη ακίδων
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
Συνδέση καλωδίων
Καλώδιο RS232C
Περιβάλλον χρήσης
RS232C (9 ακίδες)
Ακίδα
TxD (Αρ. 2), RxD (Αρ. 3), GND (Αρ. 5)
Ταχύτητα μετάδοσης bit
9600 bps
Bit δεδομένων
8 bit
Ισοτιμία
Κανένας
Διακοπή bit
1 bit
Έλεγχος ροής
Κανένας
Μέγιστο μήκος
15 m (μόνο θωρακισμένου τύπου)
<Αρσενικού τύπου>
Ακίδα
<Θηλυκού τύπου>
Σήμα
1
Ανίχνευση φορέα δεδομένων
2
Ληφθέντα δεδομένα
3
Μεταδοθέντα δεδομένα
4
Προετοιμασία τερματικού δεδομένων
5
Γείωση σήματος
6
Προετοιμασία σετ δεδομένων
7
Αποστολή αιτήματος
8
Έτοιμο για αποστολή
9
Ενδεικτική λυχνία δακτυλίου
21
Καλώδιο LAN
•• Καλώδιο RS232C
Βύσμα: Καλώδιο D-Sub σε Stereo 9 ακίδων
6
•• Διάταξη ακίδων
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1Αρσενικού
τύπου
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
1
Tx
STEREO
Tx
2
----------
2
Rx
PLUG
Gnd
5
----------
3
Gnd
(3,5ø)
Αριθμός
ακίδας
Τυπικό χρώμα
Σήμα
1
Λευκό και πορτοκαλί
TX+
2
Πορτοκαλί
TX-
3
Λευκό και πράσινο
RX+
4
Μπλε
NC
5
Λευκό και μπλε
NC
6
Πράσινο
RX-
7
Λευκό και καφέ
NC
8
Καφέ
NC
22
Καλώδιο LAN διασταυρούμενης σύνδεσης (PC σε PC)
•• Βύσμα: HDBT (LAN IN)
Καλώδιο LAN απευθείας σύνδεσης (PC σε HUB)
HUB
HDBT
(LAN IN)
P2
HDBT
(LAN IN)
P1
P2
P1
P1
P2
RJ45 MDC
Σήμα
P1
TX+
1
P2
Σήμα
↔
3
RX+
P2
Σήμα
TX-
2
↔
6
RX-
↔
1
TX+
RX+
3
↔
1
TX+
2
↔
2
TX-
RX-
6
↔
2
TX-
RX+
3
↔
3
RX+
RX-
6
↔
6
RX-
Σήμα
P1
TX+
1
TX-
23
Σύνδεση
•• Σύνδεση 2
•• Σύνδεση 1
――Βεβαιωθείτε ότι συνδέετε τον προσαρμογέα RS232C(IN) στη θύρα RS232C IN που βρίσκεται
στο προϊόν.
HDBT
(LAN IN)
HDBT
(LAN IN)
RS232C IN
24
Αρ.
Κωδικοί ελέγχου
9
Προβολή κατάστασης ελέγχου (λήψη εντολής ελέγχου)
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
Τύπος εντολής
ID
Μήκος
δεδομένων
Εντολή
0
0xAA
Τύπος εντολής
ID
Μήκος
δεδομένων
Δεδομένα
1
Τιμή
Τύπος εντολής
Έλεγχος χρήστη video wall
Εύρος εντολών
0x89
-
Π.χ. Ενεργοποίηση & ID=0
Άθροισμα
ελέγχου
Εντολή
Αρ.
Εντολή
•• Όλες οι επικοινωνίες γίνονται σε δεκαεξαδικό κώδικα. Το άθροισμα ελέγχου
(checksum) υπολογίζεται με το άθροισμα όλων των τιμών, εκτός από την κεφαλίδα. Εάν
κάποιο άθροισμα ελέγχου είναι μεγαλύτερο από 2ψήφιο, όπως φαίνεται παρακάτω
(11+FF+01+01=112), το πρώτο ψηφίο αφαιρείται.
Άθροισμα
ελέγχου
Έλεγχος (ορισμός εντολής ελέγχου)
Κεφαλίδα
Τύπος εντολής
Εντολή
Εύρος εντολών
1
Έλεγχος τροφοδοσίας
0x11
0~1
2
Έλεγχος έντασης
0x12
0~100
3
Έλεγχος πηγής εισόδου
0x14
-
4
Έλεγχος λειτουργίας οθόνης
0x18
-
5
Έλεγχος μεγέθους οθόνης
0x19
0~255
6
Έλεγχος λειτουργίας video wall
0x5C
0~1
7
Κλείδωμα ασφαλείας
0x5D
0~1
8
Video wall ενεργοποιημένο
0x84
0~1
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x11
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x11
ID
ID
Μήκος
δεδομένων
Δεδομένα 1
1
"Power"
Μήκος
δεδομένων
Δεδομένα 1
1
1
Άθροισμα
ελέγχου
12
•• Για τον έλεγχο όλων των συσκευών που είναι συνδεδεμένες με σειριακό καλώδιο,
ανεξάρτητα από τα ID, ορίστε το ID ως "0xFE" και προχωρήστε στη μετάδοση εντολών. Οι
εντολές θα εκτελούνται από την κάθε συσκευή, αλλά το ACK δεν θα αποκρίνεται.
25
Έλεγχος τροφοδοσίας
Έλεγχος έντασης
•• Λειτουργία
Το προϊόν μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί μέσω υπολογιστή.
•• Λειτουργία
Η ένταση ήχου του προϊόντος μπορεί να ρυθμιστεί μέσω υπολογιστή.
•• Προβολή κατάστασης λειτουργίας (λήψη κατάστασης ON / OFF)
•• Προβολή κατάστασης έντασης ήχου (λήψη κατάστασης έντασης ήχου)
Κεφαλίδα
Εντολή
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x11
0xAA
0x12
ID
Μήκος
δεδομένων
Άθροισμα
ελέγχου
0
•• Ρύθμιση λειτουργίας ON/Off (ρύθμιση λειτουργίας ON / OFF)
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x11
ID
Μήκος
δεδομένων
Δεδομένα
1
"Power"
ID
Άθροισμα
ελέγχου
0
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x12
ID
Κεφαλίδα Εντολή
ID
•• Ack
ID
0xFF
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'A'
0x11
"Power"
Άθροισμα
ελέγχου
0xAA
0xFF
0xFF
"Volume"
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'N'
0x11
"ERR"
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'A'
0x12
"Volume"
Άθροισμα
ελέγχου
•• Nak
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
•• Nak
0xAA
1
Άθροισμα
ελέγχου
"Volume": Ο κωδικός έντασης ήχου που πρέπει να ρυθμιστεί στο προϊόν. (0-100)
"Power": Κωδικός λειτουργίας που πρέπει να ρυθμιστεί στο προϊόν.
Εντολή
Δεδομένα
•• Ack
0: Απενεργοποίηση
Κεφαλίδα
Μήκος
δεδομένων
"Volume": Ο κωδικός έντασης ήχου που πρέπει να ρυθμιστεί στο προϊόν. (0-100)
1: Ενεργοποίηση
0xAA
Άθροισμα
ελέγχου
•• Ρύθμιση της έντασης του ήχου (ρύθμιση έντασης)
"Power": Κωδικός λειτουργίας που πρέπει να ρυθμιστεί στο προϊόν.
Κεφαλίδα Εντολή
Μήκος
δεδομένων
Άθροισμα
ελέγχου
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'N'
0x12
"ERR"
Άθροισμα
ελέγχου
"ERR" : Ένας κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει.
"ERR" : Ένας κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει.
26
Έλεγχος πηγής εισόδου
•• Ack
•• Λειτουργία
Η πηγή εισόδου μιας ενός προϊόντος μπορεί να αλλάξει μέσω υπολογιστή.
•• Προβολή κατάστασης πηγής εισόδου (λήψη κατάστασης πηγής εισόδου)
Κεφαλίδα
0xAA
Εντολή
ID
0x14
Μήκος
δεδομένων
Άθροισμα
ελέγχου
Εντολή
0xAA
0x14
0xAA
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'A'
0x14
"Input
Source"
Άθροισμα
ελέγχου
•• Nak
0
ID
Εντολή
"Input Source": Ο κωδικός πηγής εισόδου που πρέπει να ρυθμιστεί στο προϊόν
•• Ρύθμιση της πηγής εισόδου (ρύθμιση πηγής εισόδου)
Κεφαλίδα
Κεφαλίδα
Μήκος
δεδομένων
Δεδομένα
1
"Input Source"
Άθροισμα
ελέγχου
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'N'
0x14
"ERR"
Άθροισμα
ελέγχου
"ERR" : Ένας κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει.
"Input Source": Ο κωδικός πηγής εισόδου που πρέπει να ρυθμιστεί στο προϊόν
0x0C
Πηγή εισόδου
0x20
MagicInfo
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
0x55
HDBT
――HDMI1_PC και HDMI2_PC δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την εντολή Set.
Ανταποκρίνονται μόνον σε εντολές "Get".
――Το MagicInfo διατίθεται μόνο με μοντέλα που διαθέτουν τη λειτουργία MagicInfo.
27
Έλεγχος λειτουργίας οθόνης
•• Nak
•• Λειτουργία
Η λειτουργία οθόνης μιας ενός προϊόντος μπορεί να αλλάξει μέσω υπολογιστή.
Η λειτουργία οθόνης δεν μπορεί να ελεγχθεί όταν η είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία
Video Wall.
Εντολή
0xAA
0x18
ID
Μήκος
δεδομένων
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'N'
0x18
"ERR"
Άθροισμα
ελέγχου
Έλεγχος μεγέθους οθόνης
•• Λειτουργία
Το μέγεθος της οθόνης ενός προϊόντος μπορεί να αλλάξει μέσω υπολογιστή.
0
•• Ρύθμιση του μεγέθους της οθόνης (ρύθμιση μεγέθους οθόνης)
•• Προβολή του μεγέθους οθόνης (λήψη κατάστασης μεγέθους οθόνης)
Κεφαλίδα
Εντολή
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x18
0xAA
0x19
ID
Άθροισμα
ελέγχου
"ERR" : Ένας κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει
•• Προβολή κατάστασης οθόνης (κατάσταση λειτουργίας λήψης οθόνης)
Κεφαλίδα
Κεφαλίδα
Μήκος
δεδομένων
Δεδομένα
1
"Screen
Mode"
Άθροισμα
ελέγχου
ID
Μήκος
δεδομένων
Άθροισμα
ελέγχου
0
•• Ack
"Screen Mode": Ένας κωδικός που ορίζει την κατάσταση του προϊόντος
0x01
16 : 9
0x04
Ζουμ
0x31
Ευρεία Ζουμ
0x0B
4:3
0xAA
Εντολή
0xFF
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'A'
0x19
"Screen
Size"
Άθροισμα
ελέγχου
"Screen Size": Μέγεθος οθόνης προϊόντος (εύρος: 0-255, μονάδα: ίντσες)
•• Nak
•• Ack
Κεφαλίδα
Κεφαλίδα
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
3
'A'
r-CMD
0x18
Τιμή 1
"Screen
Mode"
Άθροισμα
ελέγχου
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'N'
0x19
"ERR"
Άθροισμα
ελέγχου
"ERR" : Ένας κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει
"Screen Mode": Ένας κωδικός που ορίζει την κατάσταση του προϊόντος
28
Έλεγχος λειτουργίας video wall
Κλείδωμα ασφαλείας
•• Λειτουργία
Η λειτουργία Video Wall μπορεί να ενεργοποιηθεί σε κάποιο προϊόν μέσω υπολογιστή.
Αυτή η λειτουργία ελέγχου είναι διαθέσιμη μόνο σε ένα προϊόν με ενεργοποιημένη τη
λειτουργία Video Wall.
•• Προβολή λειτουργίας video wall (λήψη λειτουργίας Video Wall)
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x5C
ID
Μήκος
δεδομένων
Εντολή
0
0xAA
0x5C
ID
Αυτός ο έλεγχος είναι διαθέσιμος, ανεξάρτητα από το εάν η τροφοδοσία είναι
ενεργοποιημένη ή όχι.
•• Προβολή της κατάστασης του κλειδώματος ασφαλείας (λήψη κατάστασης κλειδώματος
ασφαλείας)
Άθροισμα
ελέγχου
•• Ρύθμιση του video wall (ρύθμιση λειτουργίας Video Wall)
Κεφαλίδα
•• Λειτουργία
Ο υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση
της λειτουργίας Safety Lock On σε ένα προϊόν.
Μήκος
δεδομένων
Δεδομένα
Άθροισμα
ελέγχου
1
"Video Wall Mode"
"Video Wall Mode": Ένας κωδικός που χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση της λειτουργίας
Video Wall σε ένα προϊόν
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x5D
ID
Μήκος
δεδομένων
Άθροισμα
ελέγχου
0
•• Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του κλειδώματος ασφαλείας (ρύθμιση ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης του κλειδώματος ασφαλείας)
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x5D
ID
Μήκος
δεδομένων
Δεδομένα
1
"Safety
Lock"
1: Full
Άθροισμα
ελέγχου
"Safety Lock": Ο κωδικός κλειδώματος ασφαλείας που πρέπει να οριστεί σε ένα προϊόν
0: Natural
1: ON
•• Ack
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/
Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'A'
0x5C
"Video Wall
Mode"
Άθροισμα
ελέγχου
"Video Wall Mode": Ένας κωδικός που χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση της λειτουργίας
Video Wall σε ένα προϊόν
•• Nak
0: OFF
•• Ack
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/
Nak
r-CMD
Τιμή 1
Άθροισμα
ελέγχου
3
'A'
0x5D
"Safety Lock"
"Safety Lock": Ο κωδικός κλειδώματος ασφαλείας που πρέπει να οριστεί σε ένα προϊόν
•• Nak
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'A'
0x5C
"ERR"
"ERR" : Ένας κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει
Άθροισμα
ελέγχου
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
Μήκος δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'N'
0x5D
"ERR"
Άθροισμα
ελέγχου
"ERR" : Ένας κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει
29
Video wall ενεργοποιημένο
•• Nak
•• Λειτουργία
Ο υπολογιστής ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία video wall του προϊόντος.
•• Έλεγχος κατάστασης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του video wall
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x84
ID
Μήκος
δεδομένων
Άθροισμα
ελέγχου
Εντολή
0xAA
0x84
Μήκος
δεδομένων
Δεδομένα
1
V.Wall_On
Άθροισμα
ελέγχου
•• V.Wall_On : Κωδικός video wall για ρύθμιση στο προϊόν
1: Video wall ενεργοποιημένο
•• Ack
0xAA
Εντολή
ID
0xFF
0xFF
Μήκος
δεδομένων
Ack/
Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'N'
0x84
ERR
Άθροισμα
ελέγχου
•• Λειτουργία
Ο υπολογιστής ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία video wall του προϊόντος.
•• Έλεγχος κατάστασης video wall
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x89
ID
Μήκος
δεδομένων
Άθροισμα
ελέγχου
0
•• Ρύθμιση video wall
0: Video wall απενεργοποιημένο
Κεφαλίδα
0xAA
ID
Έλεγχος χρήστη video wall
0
ID
Εντολή
"ERR" : Ένας κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει
•• Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση video wall
Κεφαλίδα
Κεφαλίδα
Μήκος
δεδομένων
Ack/
Nak
r-CMD
3
'A'
0x84
Τιμή 1
V.Wall_On
Άθροισμα
ελέγχου
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x89
ID
Μήκος
δεδομένων
Τιμή 1
Τιμή2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Άθροισμα
ελέγχου
Wall_Div: Κωδικός διαχωρισμού video wall που έχει οριστεί στο προϊόν
V.Wall_On : Όπως παραπάνω
30
Μοντέλο video wall 10x10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Απενεργοποίηση
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A 0x3B
0x3C
0x3D 0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A 0x4B
0x4C
0x4D 0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D 0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D 0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A 0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3 0xA4 0xA5
0xA6
0xA7
0xA8 0xA9
0xAA N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8 0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3 0xD4 0xD5 0xD6 0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0x9B
31
Wall_SNo : Κωδικός αριθμού προϊόντος που έχει οριστεί στο προϊόν
Μοντέλο video wall 10x10: ( 1 ~ 100)
Ρύθμιση αριθμού
Δεδομένα
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
Τιμή2
4
'A'
0x89
Wall_Div
Wall_
SNo
Άθροισμα
ελέγχου
•• Nak
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'N'
0x89
ERR
Άθροισμα
ελέγχου
"ERR" : Ένας κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει
32
Κεφάλαιο 03
Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής
Πριν από τη σύνδεση
Σημεία ελέγχου πριν από τη σύνδεση
――Πριν από τη σύνδεση μια συσκευής πηγής, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης που τη συνοδεύει.
Ο αριθμός και οι θέσεις των θυρών στις συσκευές πηγές ενδέχεται να διαφέρει από συσκευή σε συσκευή.
――Να μην συνδέετε το καλώδιο ρεύματος, ωσότου ολοκληρωθούν όλες οι συνδέσεις.
Η σύνδεση του καλωδίου ρεύματος κατά τη διάρκεια της σύνδεσης ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν.
――Συνδέστε τις θύρες ήχου σωστά: αριστερά = λευκό και δεξιά = κόκκινο.
――Ελέγξτε τους τύπους των θυρών στο πίσω μέρος του προϊόντος που θέλετε να συνδέσετε.
33
Πριν από τη σύνδεση καλωδίων
――Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
3
Τοποθετήστε και διατηρήστε την μπάρα
σιλικόνης στην περιοχή που σημειώνεται για
να διασφαλίσετε ότι δεν θα χαθεί.
4
Συνδέστε το κατάλληλο καλώδιο στην οπή
από όπου αφαιρέθηκε η μπάρα σιλικόνης.
5
Πρέπει να συνδέσετε το καλώδιο όπως
εικονίζεται.
6
Κλείστε το κάλυμμα και σφίξτε τις βίδες.
――Αφού συνδέσετε όλα τα καλώδια, κλείστε
Αφαιρέστε τις βίδες και, στη συνέχεια,
αφαιρέστε το κάλυμμα.
2
Αφαιρέστε την μπάρα σιλικόνης που
αντιστοιχεί στο πάχος του καλωδίου που
πρόκειται να συνδέσετε.
Μεγέθη οπών και αντίστοιχο πάχος
καλωδίων:
――οπή 7 Ø x 1: Συνδέστε το καλώδιο 7 Ø
Μπάρα σιλικόνης
――οπή 5,5 Ø x 6: Συνδέστε το καλώδιο 5,5 Ø
――οπή 3 Ø x 2: Συνδέστε το καλώδιο 3 Ø
το κάλυμμα και σφίξτε τις βίδες ώστε να
γίνει αδιάβροχο.
――Συνιστώμενη ροπή :10 - 12 kgf.cm
――οπή 8,5 Ø x 1: Συνδέστε το καλώδιο 8,5 Ø
34
Οδηγός σύνδεσης καλωδίου τροφοδοσίας
――Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
Προετοιμάστε το αδιάβροχο καλώδιο
τροφοδοσίας διαμέτρου 8,5 mm για 15 A.
1
Τοποθετήστε το σημείο σύνδεσης του
καλωδίου τροφοδοσίας μέσα στο προϊόν.
3
Πίνακας διανομής
Συνδέστε τα δύο καλώδια τροφοδοσίας
μεταξύ τους. Συγκολλήστε και μονώστε το
σημείο σύνδεσης.
2
Κλείστε το κάλυμμα και σφίξτε τις βίδες.
4
Η κάθε χώρα έχει διαφορετικά χρώματα για τα καλώδια τροφοδοσίας
Όταν συνδέετε ένα εξωτερικό καλώδιο τροφοσοδίας, φροντίστε να αντιστοιχίσετε τα χρώματά του με τα 3 σύρματα του καλωδίου τροφοδοσίας στο εσωτερικό του προϊόντος. Η σημασία κάθε
χρώματος σύρματος (Neutral, Live ή Ground) του εξωτερικού καλωδίου τροφοδοσίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα.
――Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα, για να συνδέσετε σωστά τα σύρματα με την ίδια σημασία:
Όνομα μοντέλου
Neutral
Live
Ground
Χώρα
OH75F
ΜΠΛΕ
ΚΑΦΕ
ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ
ΛΕΥΚΟ
ΜΑΥΡΟ
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΜΠΛΕ
ΚΑΦΕ
ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ
Europe
ΜΑΥΡΟ
ΚΌΚΚΙΝΟ
ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ
India
ΛΕΥΚΟ
ΜΑΥΡΟ
ΠΡΑΣΙΝΟ
Taiwan & Japan
ή ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ
ή ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ
America
35
Σύνδεση με τον υπολογιστή
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI-DVI
•• Μη συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν συνδέσετε όλα τα υπόλοιπα καλώδια.
Πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, φροντίστε πρώτα να συνδέσετε μια συσκευή
πηγής.
•• Ένας υπολογιστής μπορεί να συνδεθεί στο προϊόν με διάφορους τρόπους.
Επιλέξτε μια μέθοδο σύνδεσης κατάλληλη για τον υπολογιστή σας.
――Τα εξαρτήματα σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν στα διάφορα προϊόντα.
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI
HDMI IN 1, HDMI IN 2
36
Σύνδεση με συσκευή βίντεο
•• Μη συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν συνδέσετε όλα τα υπόλοιπα καλώδια.
Πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, φροντίστε πρώτα να συνδέσετε μια συσκευή
πηγής.
•• Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή βίντεο στο προϊόν, με τη χρήση καλωδίου.
――Τα εξαρτήματα σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν στα διάφορα προϊόντα.
――Πατήστε το κουμπί SOURCE στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε την πηγή.
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI-DVI
Οι αναλύσεις που υποστηρίζονται περιλαμβάνουν τις τιμές 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz),
480p και 576p.
――Η εμφάνιση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το προϊόν.
――Τα εξαρτήματα σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν στα διάφορα προϊόντα.
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI
――Η εμφάνιση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το προϊόν.
――Τα εξαρτήματα σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν στα διάφορα προϊόντα.
Χρήση καλωδίου HDMI ή καλωδίου HDMI σε DVI (έως 1080p)
•• Για καλύτερη ποιότητα εικόνας και ήχου, πραγματοποιήστε σύνδεση σε ψηφιακή συσκευή
χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI.
•• Τα καλώδια HDMI υποστηρίζουν ψηφιακά σήματα εικόνας και ήχου χωρίς να απαιτείται
καλώδιο ήχου.
–– Για να συνδέσετε το προϊόν σε μια ψηφιακή συσκευή που δεν υποστηρίζει έξοδο HDMI,
χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI-DVI και καλώδια ήχου.
•• Εάν στο προϊόν συνδεθεί μια εξωτερική συσκευή που χρησιμοποιεί παλαιότερη έκδοση
της λειτουργίας HDMI, η εικόνα μπορεί να μην εμφανίζεται κανονικά (ή και καθόλου)
ή μπορεί να μην ακούγεται ήχος. Εάν παρουσιαστεί τέτοιο πρόβλημα, ρωτήστε τον
κατασκευαστή της εξωτερικής συσκευής ποια είναι η έκδοση HDMI και, εάν είναι
απαρχαιωμένη, ζητήστε αναβάθμιση.
•• Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καλώδιο HDMI με πάχος 14 mm ή λιγότερο.
•• Αγοράστε ένα πιστοποιημένο καλώδιο HDMI. Διαφορετικά μπορεί να μην εμφανίζεται
εικόνα ή μπορεί να παρουσιαστεί σφάλμα σύνδεσης.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
•• Συνιστάται τυπικό καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας ή καλώδιο Ethernet.
Αυτό το προϊόν δεν υποστηρίζει τη λειτουργία Ethernet μέσω HDMI.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
37
Σύνδεση του HDBase-T
――Η εμφάνιση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το προϊόν.
――Τα εξαρτήματα σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν στα διάφορα προϊόντα.
――Το HDBase-T (Tx) μεταφέρει δεδομένα από μια εξωτερική συσκευή στο HDBase-T (Rx). Φροντίστε να συνδέσετε τις δύο συσκευές απευθείας μέσω ενός καλωδίου LAN.
――Η μεταφορά δεδομένων δεν είναι διαθέσιμη εάν το HDBase-T (Rx) συνδέεται στο HDBase-T (Tx) μέσω διανομέα.
――Το HDBase-T λειτουργεί με καλώδια αθωράκιστων συνεστραμμένων ζευγών (UTP) ή θωρακισμένων συνεστραμμένων ζευγών (STP), αλλά για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση CE, απαιτούνται
καλώδια και συνδέσεις STP. Τα θωρακισμένα καλώδια και συνδέσεις συνιστώνται ως μέσο κατά του απρόβλεπτου ηλεκτρικού θορύβου από το περιβάλλον, ο οποίος μπορεί να επηρεάσει την
απόδοση. Συνιστάται η χρήση καλωδίου STP για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης. Η χρήση καλωδίου UTP ή η ενημέρωση κώδικα μπορεί να μειώσει την απόδοση.
HDMI OUT
HDBase-T (Tx)
HDBT (LAN IN)
LAN
HDMI IN
HDMI OUT
Καλώδιο LAN
HDMI OUT
38
Σύνδεση σε σύστημα ήχου
――Τα εξαρτήματα σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν στα διάφορα προϊόντα.
AUDIO OUT
39
Αλλαγή της πηγής εισόδου
Η ρύθμιση Source σάς επιτρέπει να επιλέγετε διάφορες πηγές και να αλλάζετε τα ονόματα των συσκευών πηγών.
Source
――Η οθόνη ενδέχεται να μην προβάλλεται σωστά εάν επιλεγεί λανθασμένη πηγή για τη συσκευή πηγής στην οποία
Μπορείτε να προβάλετε την οθόνη μιας συσκευής πηγής που είναι συνδεδεμένη στο προϊόν. Επιλέξτε μια πηγή
από την Source List (Λίστα πηγών) για προβολή της οθόνης της επιλεγμένης πηγής.
――Η πηγή εισόδου μπορεί επίσης να αλλάξει με το κουμπί SOURCE στο τηλεχειριστήριο.
θέλετε να γίνει μετατροπή.
SOURCE → Source
Source
MagicInfo S
Edit
Web Browser
SOURCE → Source → u → Edit → ENTER E
HDBT
Screen Mirroring
HDMI 1
HDMI 2
–– Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Επεξεργασία ονόματος και τύπου συσκευής μιας συνδεδεμένης εξωτερικής συσκευής.
•• Στη λίστα μπορούν να περιλαμβάνονται οι παρακάτω συσκευές πηγής. Οι συσκευές πηγής στη λίστα
διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη πηγή.
HDMI 1 / HDMI 2 / HDBT / Cable Box / Game Console / PC / Blu-ray player
•• Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις παρακάτω πηγές.
MagicInfo S / URL Launcher / Web Browser
Information
INFO
Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για την επιλεγμένη εξωτερική συσκευή.
40
Web Browser
Settings
SOURCE → Source → Web Browser → u → Settings → ENTER E
SOURCE → Source → Web Browser → ENTER E
General
Αυτόματη απόκρυψη καρτελών και γραμμής εργαλείων
Εάν οι καρτέλες στο πρόγραμμα περιήγησης, το μενού ή η γραμμή εργαλείων δεν χρησιμοποιούνται για κάποιο
διάστημα, θα αποκρύπτονται αυτόματα. Για να εμφανιστούν ξανά, μετακινήστε το δείκτη ή εστιάστε στο επάνω
μέρος της οθόνης.
•• Χρήση / Μη χρήση
Web Browser
Αποκλεισμός αναδυόμενων παραθύρων
Κάντε την εμπειρία περιήγησης πιο ευχάριστη αποκλείοντας τα αναδυόμενα παράθυρα.
•• Χρήση / Μη χρήση
–– Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
–– Συνδέστε καλώδιο LAN για πρόσβαση στο Internet από το προϊόν. Πρόκειται για
παρόμοια λειτουργία με πρόσβαση στο Internet από κάποιο υπολογιστή.
Επαναφορά ρυθμίσεων
Όλες οι προσαρμοσμένες ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης θα επανέλθουν στις προεπιλεγμένες τιμές
τους. Οι σελιδοδείκτες και το ιστορικό δεν θα επηρεαστούν.
Search Engine
Εάν πληκτρολογήσετε μια λέξη-κλειδί στο πεδίο εισαγωγής διεύθυνσης URL/λέξης-κλειδιού, στο πρόγραμμα
περιήγησης θα ανοίξει η σελίδα με τα αποτελέσματα αναζήτησης.
Επιλέξτε τη μηχανή αναζήτησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
•• Google / Bing
41
Privacy & Security
Blocked pages
Λειτουργία ασφάλειας
Αποκλεισμένες σελίδες
Παρέχονται ειδοποιήσεις σχετικά με μη ασφαλείς σελίδες ή αποκλείεται η πρόσβαση σε αυτές
με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας του προγράμματος περιήγησης.
Αποκλεισμός πρόσβασης σε σελίδες που έχουν καταγραφεί στις Αποκλεισμένες σελίδες.
Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε καθυστερήσεις του προγράμματος περιήγησης.
•• Χρήση / Μη χρήση
Ιδιωτική περιήγηση
Όσο είναι ενεργή η ιδιωτική περιήγηση, δεν καταγράφεται το ιστορικό περιήγησης.
•• Χρήση / Μη χρήση
•• Χρήση / Μη χρήση
Αποκλεισμένες σελίδες
Αποκλεισμός ή κατάργηση αποκλεισμού συγκεκριμένων σελίδων.
•• Προσθήκη
Approved pages
Do Not Track
Εγκεκριμένες σελίδες
Αίτημα προς τις ιστοσελίδες να μην παρακολουθούν τη δραστηριότητά σας.
Ενεργοποίηση πρόσβασης στο διαδίκτυο μόνο σε σελίδες που έχετε εγκρίνει.
•• Χρήση / Μη χρήση
•• Χρήση / Μη χρήση
JavaScript
Κωδικός πρόσβασης για τις Εγκεκριμένες σελίδες
Επιτρέπεται σε όλους τους ιστότοπους να εκτελούν το JavaScript για καλύτερη εμπειρία
περιήγησης.
Ορισμός κωδικού πρόσβασης για διαχείριση των Εγκεκριμένων σελίδων.
•• Χρήση / Μη χρήση
Απαλοιφή ιστορικού
Απαλοιφή όλου του ιστορικού περιήγησης.
•• Ορισμός κωδικού πρόσβασης
Εγκεκριμένες σελίδες
Έγκριση συγκεκριμένων σελίδων ή κατάργησή τους από τις Εγκεκριμένες σελίδες.
•• Προσθήκη
Διαγραφή δεδομένων περιήγησης
Διαγραφή όλων των δεδομένων περιήγησης, όπως cookies, εικόνες αποθηκευμένες στη μνήμη
cache και δεδομένα.
Οι σελιδοδείκτες και το ιστορικό δεν θα επηρεαστούν.
42
Encoding
Encoding
Επιλογή μεθόδου κωδικοποίησης για τις ιστοσελίδες. Η τρέχουσα ρύθμιση είναι "Αυτόματη".
•• Αυτόματη / Μη αυτόματη (τρέχουσα: Unicode)
Πληροφορίες
Προβολή της τρέχουσας έκδοσης του προγράμματος περιήγησης στον ιστό.
Refresh Options
SOURCE → Source → Web Browser → u → Refresh Options → ENTER E
Refresh Interval
Ορισμός χρόνου αναμονής πριν την επιστροφή του προγράμματος περιήγησης στην αρχική
σελίδα.
•• Off / 5 min / 10 min / 15 min / 30 min
Zoom
Ορισμός κλίμακας μεγέθυνσης που θα εφαρμόζεται κατά την ανανέωση του προγράμματος
περιήγησης.
•• 50% / 75% / 100% / 125% / 150% / 200% / 300%
Home Page
Ορισμός ιστοσελίδας που θα εμφανίζεται όταν ανανεώνεται το πρόγραμμα περιήγησης.
•• Samsung Display / Custom
Custom
Καταχώριση διεύθυνσης URL για την αρχική σελίδα.
•• Enter URL
――Διαθέσιμο μόνο όταν η λειτουργία Home Page έχει οριστεί σε Custom.
43
Κεφάλαιο 04
Χρήση του MDC
Το Multiple display control ("MDC") είναι μια εφαρμογή που σας επιτρέπει να ελέγχετε εύκολα πολλές οθόνες συγχρόνως με τη χρήση υπολογιστή.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του προγράμματος MDC, ανατρέξτε στη Βοήθεια μετά την εγκατάσταση του προγράμματος. Το πρόγραμμα MDC είναι διαθέσιμο στην τοποθεσία web.
Αφού πατήσετε το κουμπί Never expired μετά από το κουμπί Expired, το προϊόν ελέγχει την κατάστασή
του για περίπου ένα λεπτό. Για να εκτελέσετε κάποια εντολή, δοκιμάστε μετά από ένα λεπτό.
6
Στο παράθυρο "Destination Folder" που εμφανίζεται, επιλέξτε τη διαδρομή καταλόγου
που θέλετε για εγκατάσταση του προγράμματος και κάντε κλικ στο κουμπί "Next".
――Εάν η διαδρομή του καταλόγου δεν καθορίζεται, το πρόγραμμα θα εγκατασταθεί στην
Εγκατάσταση/Απεγκατάσταση του
προγράμματος MDC
Εγκατάσταση
προκαθορισμένη διαδρομή καταλόγου.
7
καταλόγου για εγκατάσταση του προγράμματος και κάντε κλικ στο κουμπί "Install".
8
Θα εμφανιστεί η πρόοδος της εγκατάστασης.
9
Κάντε κλικ στο κουμπί "Finish" στο παράθυρο "InstallShield Wizard Complete" που εμφανίζεται.
――Η εγκατάσταση του MDC μπορεί να επηρεαστεί από την κάρτα γραφικών, την μητρική
――Επιλέξτε "Launch MDC Unified" και κάντε κλικ στο κουμπί "Finish" για άμεση εκτέλεση
πλακέτα και τις συνθήκες του δικτύου.
1
Κάντε κλικ στο πρόγραμμα εγκατάστασης του MDC Unified.
2
Επιλέξτε μια γλώσσα για εγκατάσταση. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "OK".
3
Όταν εμφανιστεί η οθόνη "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified", κάντε
του προγράμματος MDC.
10 Θα δημιουργηθεί το εικονίδιο της συντόμευσης MDC Unified στην επιφάνεια εργασίας
μετά την εγκατάσταση.
――Το εικονίδιο εκτέλεσης του MDC ενδέχεται να μην προβάλλεται, ανάλογα με το σύστημα
του υπολογιστή ή τις προδιαγραφές του προϊόντος.
――Πατήστε F5 εάν δεν προβάλλεται το εικονίδιο εκτέλεσης.
κλικ στο κουμπί "Next".
4
Στο παράθυρο "License Agreement" που εμφανίζεται, επιλέξτε "I accept the terms in the
license agreement" και κάντε κλικ στο κουμπί "Next".
5
Στο παράθυρο "Customer Information" που εμφανίζεται, συμπληρώστε όλα τα πεδία
πληροφοριών και κάντε κλικ στο κουμπί "Next".
Στο παράθυρο "Ready to Install the Program" που εμφανίζεται, ελέγξτε τη διαδρομή του
Κατάργηση της εγκατάστασης
1
Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Πίνακας Ελέγχου από το μενού Έναρξη και κάντε διπλό κλικ στην
επιλογή Προσθαφαίρεση προγραμμάτων.
2
Επιλέξτε MDC Unified από τη λίστα και κάντε κλικ στο Αλλαγή/Αφαίρεση.
44
Σύνδεση στο MDC
Χρήση του MDC μέσω RS-232C (πρότυπο σειριακής μετάδοσης δεδομένων)
Στις σειριακές θύρες του υπολογιστή και της οθόνης πρέπει να συνδεθεί ένα σειριακό καλώδιο RS-232C.
――Η εμφάνιση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το προϊόν.
RS232C IN
Υπολογιστής
45
Χρήση του MDC μέσω Ethernet
Εισαγάγετε το IP για την κύρια οθόνη και συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή. Οι συσκευές προβολής μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους μέσω
καλωδίου LAN.
Σύνδεση με χρήση του καλωδίου απευθείας σύνδεσης LAN
――Η εμφάνιση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το προϊόν.
――Μπορείτε να συνδέσετε πολλά προϊόντα χρησιμοποιώντας τη θύρα HDBT (LAN IN) στο προϊόν και τις θύρες LAN στο διανομέα.
Υπολογιστής
HDBT
(LAN IN)
HUB
Οθόνη 1
Οθόνη 2
46
Κεφάλαιο 05
Λειτουργία Player
Προσβάσιμο μέσω του κουμπιού HOME στο τηλεχειριστήριο.
Player
HOME
Αρ.
→ Player → ENTER E
1
Επιλογή ανάμεσα στην εσωτερική και εξωτερική μνήμη.
2
Αναπαραγωγή περιεχομένου, προτύπων και προγραμμάτων που έχουν διαμορφωθεί
στο διακομιστή.
Μπορείτε να αναπαραγάγετε περιεχόμενο, όπως κανάλια με προγράμματα, πρότυπα ή αρχεία.
Player
Internal Memory
Used
199.33 MB
1
Filter By: All
5
6
Περιγραφή
•• Μπορείτε να δείτε εάν ο διακομιστής είναι συνδεδεμένος (έγκριση) στην οθόνη
του Player. Για να δείτε εάν ο διακομιστής είναι συνδεδεμένος όταν εκτελείται ένα
κανάλι δικτύου, πατήστε INFO στο τηλεχειριστήριο.
Available
4.26 GB(95%)
1
Options
Επιλέξτε Network Channel από την οθόνη Player. Εμφανίζεται το μήνυμα "No
channel." εάν δεν έχει καταχωρηθεί κανάλι στο Network Channel.
No channel.
2
2
Network Channel
3
Network File
4
Θα εκτελεστεί η λειτουργία Network Channel.
3
Αναπαραγωγή περιεχομένου που είναι αποθηκευμένο στο διακομιστή.
4
Αναπαραγωγή προτύπου που είναι αποθηκευμένο στην εσωτερική μνήμη.
5
Επιλέξτε έναν τύπο περιεχομένου ως κριτήριο για την αναζήτηση για μια επιθυμητή
λίστα περιεχομένου.
6
Ορισμός διαφορετικών επιλογών για το Player.
My Templates
Προβολή περιεχομένου
1
–– Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
–– Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Player, ορίστε τη ρύθμιση Play via σε MagicInfo στην ενότητα System.
Επιλογή ανάμεσα στην εσωτερική και εξωτερική μνήμη. Εμφανίζονται τα αρχεία που
είναι αποθηκευμένα στην επιλεγμένη μνήμη.
2
Επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο. Εμφανίζεται το μήνυμα στην οθόνη. (Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τους συμβατούς τύπους αρχείων, ανατρέξτε στην ενότητα "Τύποι
αρχείων συμβατοί με τη συσκευή αναπαραγωγής".)
47
Κατά την εκτέλεση περιεχομένου
Διαθέσιμο μενού
Κουμπιά ελέγχου στο τηλεχειριστήριο
Πατήστε το κουμπί TOOLS στο τηλεχειριστήριο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής
περιεχομένου για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο για την αναπαραγωγή, παύση
ή παράλειψη περιεχομένου στη λίστα αναπαραγωγής.
Κουμπί
Λειτουργία
Menu
Περιγραφή
Playlist
Προβολή λίστας στοιχείων περιεχομένου κατά την αναπαραγωγή.
Picture Mode
Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις οθόνης για το περιεχόμενο που
αναπαράγεται τη δεδομένη στιγμή.
Repeat
Ρύθμιση της λειτουργίας επανάληψης.
Background Music
Ορίστε τη μουσική που θα αναπαράγεται στο παρασκήνιο όταν
προβάλλεται περιεχόμενο.
TOOLS
Εμφάνιση της γραμμής μενού.
INFO
Εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με το περιεχόμενο.
►
Μετάβαση στο επόμενο αρχείο ή σελίδα.
◄
Μετάβαση στο προηγούμενο αρχείο ή σελίδα.
E/∆/³
Αναπαραγωγή ή παύση παρουσίασης ή περιεχομένου βίντεο.
Reset
Επαναφορά μουσικής παρασκηνίου.
´
Διακοπή προβολής περιεχομένου και μετάβαση στην οθόνη Player.
Pause
Παύση μουσικής παρασκηνίου.
π
Γρήγορη αναπαραγωγή περιεχομένου βίντεο προς τα πίσω.
Prev
Αναπαραγωγή της προηγούμενης μουσικής παρασκηνίου στη
λίστα.
µ
Γρήγορη αναπαραγωγή περιεχομένου βίντεο προς τα εμπρός.
Next
Αναπαραγωγή της επόμενης μουσικής παρασκηνίου στη λίστα.
――Οι επιλογές Reset, Pause, Prev, Next εμφανίζονται μόνο εάν έχει οριστεί μουσική
παρασκηνίου.
48
Μορφές αρχείων συμβατές με το Player
•• Υποστηρίζονται τα συστήματα αρχείων FAT32 και NTFS.
•• Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων εάν η κατακόρυφη και οριζόντια ανάλυση
υπερβαίνει τη μέγιστη ανάλυση. Ελέγξτε την κατακόρυφη και την οριζόντια ανάλυση του
αρχείου.
•• Ελέγξτε τους τύπους και τις εκδόσεις Codec για βίντεο και ήχο που υποστηρίζονται.
•• Ελέγξτε τις υποστηριζόμενες εκδόσεις αρχείων.
–– Υποστηρίζεται έκδοση PowerPoint έως 97 – 2007
•• Αναγνωρίστηκε μόνο η τελευταία συσκευή USB που συνδέθηκε.
Προβολή πολλαπλών πλαισίων προγράμματος δικτύου
Περιορισμοί αναπαραγωγής
•• Είναι δυνατή η ταυτόχρονη αναπαραγωγή μέχρι δύο αρχείων βίντεο (Video).
•• Σε λειτουργία κατακόρυφης αναπαραγωγής, μπορεί να αναπαράγεται μόνο ένα αρχείο τη
φορά.
•• Για αρχεία Office (PPT και Word) και αρχεία PDF, υποστηρίζεται μόνο ένας τύπος αρχείου
κάθε φορά.
•• Δεν υποστηρίζονται αρχεία LFD (.lfd).
Περιορισμοί εξόδου ήχου
•• Δεν είναι δυνατή η χρήση περισσότερων από μίας εξόδων ήχου.
•• Προτεραιότητα αναπαραγωγής: Δικτυακό BGM > Τοπικό BGM > Αρχείο βίντεο στο βασικό
πλαίσιο που επιλέγει ο χρήστης
――Δικτυακή BGM: Οι ρυθμίσεις μπορούν να διαμορφωθούν στο βήμα 1 κατά τη δημιουργία
ενός προγράμματος διακομιστή.
――Τοπική BGM: Οι ρυθμίσεις BGM μπορούν να διαμορφωθούν με τη χρήση των εργαλείων
που εμφανίζονται αφού πατηθεί το κουμπί TOOLS κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής
του Player.
――Κύριο πλαίσιο επιλεγμένο από το χρήστη: Οι ρυθμίσεις του κύριου πλαισίου μπορούν να
διαμορφωθούν στο βήμα 2 κατά τη δημιουργία ενός προγράμματος διακομιστή.
Αρχεία προτύπων και αρχεία LFD (.lfd)
Περιορισμοί
•• Βεβαιωθείτε ότι στην ενότητα Internal Memory / μνήμη USB υπάρχει ένας κατανεμημένος
φάκελος (περιεχόμενο / προγράμματα).
Περιορισμοί αναπαραγωγής
•• Είναι δυνατή η αναπαραγωγή μέχρι δύο αρχείων βίντεο (Video).
•• Για αρχεία Office (PPT και Word) και αρχεία PDF, υποστηρίζεται μόνο ένας τύπος αρχείου
κάθε φορά.
•• Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή πολλών βίντεο (Video) σε μία οθόνη ενός video wall
ταυτόχρονα.
Περιορισμοί εξόδου ήχου
•• Δεν είναι δυνατή η χρήση περισσότερων από μίας εξόδων ήχου.
•• Προτεραιότητα αναπαραγωγής: Δικτυακό BGM > Τοπικό BGM > Αρχείο βίντεο στο βασικό
πλαίσιο που επιλέγει ο χρήστης
49
Περιεχόμενα
Επέκταση
αρχείου
Container
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
Codec βίντεο
H.264 BP / MP / HP
4096x2160
4096X2160: 24
Ταχύτητα μετάδοσης bit
(Mbps)
40
60
80
Motion JPEG
30
80
60
20
MOV
*.3gp
FLV
Divx 3.11 / 4 / 5 / 6
*.vro
VRO
*.mpg
VOB
*.mpeg
PS
1920x1080
TS
*.tp
SVAF
MPEG1
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
MPEG(MP3)
DTS (Core , LBR)
Window Media Video v9 (VC1)
*.ts
AC3
DD+
MPEG4 SP / ASP
MPEG2
Codec ήχου
LPCM
HEVC (H.265 - Main, Main10, Main4:2:2 10)
MVC
G.711(A-Law, μ-Law)
Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3
*.mov
Ρυθμός καρέ
(fps)
3840X2160: 30
*.mov
*.trp
Ανάλυση
30
20
Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)
*.flv
*.vob
*.svi
H 263 Sorenson
*.m2ts
VP6
*.mts
*.divx
*.webm
WebM
VP8
1920x1080
90
20
VP9
4096x2160
4096X2160: 24
20
Vorbis
3840X2160: 30
*.rmvb
RMVB
RV8 / 9 / 10 (RV30/40)
1920x1080
60
20
RealAudio 6
50
Βίντεο
•• Δεν υποστηρίζεται βίντεο 3D.
•• Δεν υποστηρίζεται περιεχόμενο με ανάλυση μεγαλύτερη
από αυτήν που καθορίζεται στον παραπάνω πίνακα.
•• Περιεχόμενο βίντεο με ρυθμό bit ή ρυθμό καρέ
υψηλότερο από αυτόν που καθορίζεται στον παραπάνω
πίνακα ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα ασταθές βίντεο
κατά την αναπαραγωγή.
•• Το περιεχόμενο βίντεο δεν θα αναπαράγεται, ή δεν
θα αναπαράγεται σωστά, εάν υπάρχει σφάλμα στο
περιεχόμενο ή στο container.
•• Ορισμένες συσκευές USB ή ψηφιακές φωτογραφικές
μηχανές ενδέχεται να μην είναι συμβατές με το player.
Ήχος
•• Περιεχόμενο ήχου με ρυθμό bit ή ρυθμό καρέ υψηλότερο
από αυτόν που ορίζεται στον παραπάνω πίνακα
ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα ασταθή ήχο κατά την
αναπαραγωγή.
•• Το περιεχόμενο ήχου δεν θα αναπαράγεται, ή δεν
θα αναπαράγεται σωστά, εάν υπάρχει σφάλμα στο
περιεχόμενο ή στο container.
•• Ορισμένες συσκευές USB ή ψηφιακές φωτογραφικές
μηχανές ενδέχεται να μην είναι συμβατές με το player.
Εικόνα
•• Συμβατή μορφή αρχείων εικόνας: JPEG, PNG, BMP
――Υποστηρίζονται αρχεία BMP 32 bit, 24 bit και 8 bit.
•• Μέγιστη υποστηριζόμενη ανάλυση: 4096 x 4096
•• Μέγιστο υποστηριζόμενο μέγεθος αρχείων: 20 MB
•• Υποστηριζόμενα εφέ εικόνας: 9 εφέ
(Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker, Linear, Stairs, Wipe,
Random)
•• Υποστηρίζει κανάλι έως WMA 10 Pro 5.1. Δεν
υποστηρίζεται ήχος WMA χωρίς απώλειες (Lossless).
•• Οι μορφές QCELP, AMR NB/WB δεν υποστηρίζονται.
•• Υποστηρίζει έως H.264, Level 4.1
•• Δεν υποστηρίζεται H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / AP L4
και AVCHD.
•• Όλοι οι κωδικοποιητές βίντεο, εκτός MVC, VP8, VP6:
–– Κάτω από 1280 x 720: έως 60 καρέ
–– Πάνω από 1280 x 720: έως 30 καρέ
•• Δεν υποστηρίζεται GMC 2 ή νεότερη έκδοση.
•• Υποστηρίζει μόνο BD MVC Spec.
•• Μόνο ένα αρχείο βίντεο μπορεί να αναπαράγεται τη
φορά εάν τα αρχεία βίντεο στην οθόνη χρησιμοποιούν
μη συμβατούς κωδικοποιητές ή η ανάλυση είναι 1080 x
1920.
•• Όταν αναπαράγεται ένα αρχείο βίντεο, η αόρατη
λειτουργία δεν υποστηρίζεται στις παρακάτω
περιπτώσεις:
–– Μη συμβατός κωδικοποιητής (MVC, VP3, MJPEG) ↔
Μη συμβατός κωδικοποιητής
–– Μη συμβατός κωδικοποιητής ↔ Συμβατός
κωδικοποιητής
–– Η ανάλυση διαφέρει από την ανάλυση της οθόνης
–– Η συχνότητα διαφέρει από τη συχνότητα της οθόνης
51
Power Point
•• Συμβατές μορφές αρχείων εγγράφων
–– Επέκταση: ppt, pptx
–– Έκδοση: Office 97 ~ Office 2007
•• Μη υποστηριζόμενες λειτουργίες
–– Εφέ κίνησης
–– Σχήματα 3D (που θα εμφανίζονται σε μορφή 2D)
–– Κεφαλίδα και υποσέλιδο (ορισμένα δευτερεύοντα
στοιχεία δεν υποστηρίζονται)
–– Word Art
–– Ευθυγράμμιση
Ενδέχεται να παρουσιαστεί σφάλμα ευθυγράμμισης
ομάδας
–– Office 2007
Το SmartArt δεν υποστηρίζεται πλήρως.
υποστηρίζονται 97 από 115 δευτερεύοντα στοιχεία.
––
––
––
––
––
Εισαγωγή αντικειμένων
Χαρακτήρες μισού πλάτους
Διαστήματα γραμμάτων
Γραφήματα
Κατακόρυφο κείμενο
Κάποια δευτερεύοντα στοιχεία δεν υποστηρίζονται
PDF
•• Συμβατές μορφές αρχείων εγγράφων
–– Επέκταση: pdf
•• Μη υποστηριζόμενες λειτουργίες
–– Δεν υποστηρίζεται περιεχόμενο μεγέθους μικρότερου
από 1 pixel επειδή έχει ως αποτέλεσμα την
υποβάθμιση της απόδοσης.
–– Δεν υποστηρίζεται περιεχόμενο εικόνων με μάσκα και
εικόνων σε παράθεση.
–– Δεν υποστηρίζεται περιεχόμενο με περιστρεφόμενο
κείμενο.
–– Δεν υποστηρίζονται τα τρισδιάστατα εφέ σκίασης.
–– Ορισμένοι χαρακτήρες δεν υποστηρίζονται
(Οι ειδικοί χαρακτήρες ενδέχεται να εμφανίζονται
κατεστραμμένοι)
WORD
•• Συμβατές μορφές αρχείων εγγράφων
–– Επέκταση: .doc, .docx
–– Έκδοση: Office 97 ~ Office 2007
•• Μη υποστηριζόμενες λειτουργίες
–– Εφέ φόντου σελίδας
–– Κάποια στυλ παραγράφων
–– Word Art
–– Ευθυγράμμιση
Ενδέχεται να παρουσιαστεί σφάλμα ευθυγράμμισης
ομάδας
–– Σχήματα 3D (που θα εμφανίζονται σε μορφή 2D)
–– Office 2007
Το SmartArt δεν υποστηρίζεται πλήρως.
υποστηρίζονται 97 από 115 δευτερεύοντα στοιχεία.
––
––
––
––
Γραφήματα
Χαρακτήρες μισού πλάτους
Διαστήματα γραμμάτων
Κατακόρυφο κείμενο
Κάποια δευτερεύοντα στοιχεία δεν υποστηρίζονται
–– Σημειώσεις διαφανειών και γραπτές σημειώσεις
–– Σημειώσεις διαφανειών και γραπτές σημειώσεις
52
Αρχεία προτύπων
•• Οι λειτουργίες δημιουργίας / επεξεργασίας /
αναπαραγωγής είναι διαθέσιμες μόνο στο My Templates.
LFD
•• Υποστηρίζεται από το Network Channel
•• Συμβατές μορφές αρχείων εγγράφων
–– Επέκταση: .lfd
53
Schedule
HOME
Μπορείτε να ελέγξετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής περιεχομένου στο διακομιστή, μετά από
την εισαγωγή του από εξωτερική μονάδα αποθήκευσης ή από φορητή συσκευή.
Αρ.
→ Schedule → ENTER E
Schedule
Connected
1
Network
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
1
Επιλογή ανάμεσα στο διακομιστή και εξωτερική μνήμη.
2
Προβολή εβδομαδιαίου προγράμματος αναπαραγωγής περιεχομένου.
Επιλογή προβολής λεπτομερειών για κάθε συμβάν.
Sat
AM
3
2
Information
All day
All day
All day
All day
PM
All day
Περιγραφή
Location:
Internal Memory
Προβολή μικρογραφίας και σύντομες πληροφορίες σχετικά με το
περιεχόμενο.
3
Date:
**-**-**** ~
**-**-****
Repeat:
Daily
Time:
All day
AM
–– Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
54
Clone Product
Εξαγάγετε τις ρυθμίσεις του προϊόντος σε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε
τις ρυθμίσεις από μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.
Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη κατά την εκχώρηση των ίδιων ρυθμίσεων σε αρκετές συσκευές.
HOME
→ Clone Product → ENTER E
MENU
Εάν δεν βρεθεί διπλότυπο αρχείο στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης
1
Συνδέστε την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης και, στη συνέχεια, εκτελέστε τη λειτουργία Clone Product.
2
Εμφανίζεται το μήνυμα No cloning file found on the external storage device. Export this device's settings to
the external storage device?.
3
Clone Product
–– Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Επιλέξτε Export για εξαγωγή των ρυθμίσεων.
Εάν βρεθεί διπλότυπο αρχείο στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης
1
Συνδέστε την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης και, στη συνέχεια, εκτελέστε τη λειτουργία Clone Product.
2
Εμφανίζεται το μήνυμα Cloning file found. Please select an option..
Πραγματοποιήστε εκτέλεση της λειτουργίας Import from External Storage ή Export to External Storage.
–– Import from External Storage: αντιγραφή των αποθηκευμένων στην εξωτερική συσκευή ρυθμίσεων στο
προϊόν.
–– Export to External Storage: αντιγραφή των ρυθμίσεων από το προϊόν σε εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.
――Αφού ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, το προϊόν επανεκκινείται αυτόματα.
55
ID Settings
HOME
→ ID Settings → ENTER E
Εκχωρήστε ένα αναγνωριστικό σε ένα σετ.
Device ID
Εισαγάγετε το αναγνωριστικό (ID) του προϊόντος που έχει συνδεθεί στο καλώδιο εισόδου για λήψη του σήματος
εισόδου. (Εύρος: 0~224)
――Πατήστε u/d για να επιλέξετε έναν αριθμό και στη συνέχεια πατήστε E.
――Εισαγάγετε τον αριθμό που θέλετε χρησιμοποιώντας τα κουμπιά αριθμών στο τηλεχειριστήριο.
PC Connection Cable
Επιλέξτε μια μέθοδο σύνδεσης στην εφαρμογή MDC για λήψη του σήματος MDC.
ID Settings
•• RS232C cable
Επικοινωνία με την εφαρμογή MDC μέσω του στερεοφωνικού καλωδίου RS232C.
•• RJ-45 (LAN)/Wi-Fi Network
Επικοινωνία με την εφαρμογή MDC μέσω του καλωδίου RJ45.
–– Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
56
Video Wall
Προσαρμογή της διάταξης πολλαπλών οθονών που αλληλοσυνδέονται για τη δημιουργία ενός βιντεο-τοίχου.
HOME
Για την προβολή πολλαπλών εικόνων, ανατρέξτε στη Βοήθεια του MDC ή στον οδηγό χρήσης του MagicInfo.
Ορισμένα μοντέλα ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία MagicInfo.
→ Video Wall → ENTER E
Επιπλέον, προβολή μέρους μιας συνολικής εικόνας ή επανάληψη της ίδιας εικόνας σε καθεμία από τις
συνδεδεμένες πολλαπλές οθόνες.
Video Wall
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιλογή Video Wall.
Για να οργανώσετε ένα video wall, επιλέξτε On.
•• Off / On
Video Wall
Horizontal x Vertical
Αυτή η λειτουργία διαχωρίζει αυτόματα μια προβολή videowall βάσει μιας διαμόρφωσης πλέγματος videowall.
Εισαγάγετε το πλέγμα του videowall.
–– Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Η προβολή videowall διαχωρίζεται βάσει του διαμορφωμένου πλέγματος. Ο αριθμός κατακόρυφων ή οριζόντιων
συσκευών οθονών μπορεί να οριστεί σε ένα εύρος 1 έως 15.
――Μια προβολή videowall μπορεί να διαχωριστεί σε έναν μέγιστο αριθμό 100 οθονών.
――Η επιλογή Horizontal x Vertical ενεργοποιείται μόνο όταν η ρύθμιση Video Wall έχει οριστεί σε On.
57
Screen Position
Για αναδιάρθρωση των διαχωρισμένων οθονών, ορίστε τον αριθμό για κάθε προϊόν στο πλέγμα χρησιμοποιώντας
τη δυνατότητα Screen Position.
Η ρύθμιση της επιλογής Screen Position θα εμφανίζει το πλέγμα videowall με τους αριθμούς που έχουν εκχωρηθεί
στα προϊόντα που αποτελούν το videowall.
Για την αναδιάρθρωση των προϊόντων, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης στο τηλεχειριστήριο για να
μετακινήσετε ένα προϊόν σε κάποιον άλλο επιθυμητό αριθμό. Πατήστε το κουμπί E.
――Η επιλογή Screen Position σάς επιτρέπει να διαχωρίσετε την οθόνη σε έως 100 προβολές (15x15).
――Η επιλογή Screen Position ενεργοποιείται μόνο όταν η ρύθμιση Video Wall έχει οριστεί σε On.
――Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι έχει διαμορφωθεί η ρύθμιση Horizontal x Vertical.
Format
Επιλέξτε τον τρόπο προβολής των εικόνων στην προβολή videowall.
•• Full: Εμφάνιση εικόνων σε πλήρη οθόνη χωρίς περιθώριο.
•• Natural: Εμφάνιση εικόνων στον αρχικό λόγο διαστάσεων χωρίς μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
――Η επιλογή Format ενεργοποιείται μόνο όταν η ρύθμιση Video Wall έχει οριστεί σε On.
58
Network Status
HOME
Ελέγξτε την τρέχουσα σύνδεση δικτύου και Internet.
→ Network Status → ENTER E
Network Status
–– Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
59
Picture Mode
HOME
→ Picture Mode → ENTER E
Επιλέξτε μια λειτουργία εικόνας (Picture Mode) κατάλληλη για το περιβάλλον όπου θα χρησιμοποιηθεί το προϊόν.
Η λειτουργία Video/Image βελτιώνει την ποιότητα εικόνας της συσκευής βίντεο. Η λειτουργία Text βελτιώνει την
ποιότητα εικόνας του υπολογιστή.
•• Shop & Mall
Κατάλληλο για εμπορικά κέντρα.
–– Επιλέξτε είτε Video/Image είτε Text ανάλογα με τη λειτουργία εικόνας.
•• Office & School
Κατάλληλο για γραφεία και σχολεία.
–– Επιλέξτε είτε Video/Image είτε Text ανάλογα με τη λειτουργία εικόνας.
•• Terminal & Station
Κατάλληλο για τερματικούς σταθμούς λεωφορείων και τρένων.
–– Επιλέξτε είτε Video/Image είτε Text ανάλογα με τη λειτουργία εικόνας.
Picture Mode
•• Video Wall
Κατάλληλο για περιβάλλοντα όπου χρησιμοποιείται προβολή videowall.
–– Επιλέξτε είτε Video/Image είτε Text ανάλογα με τη λειτουργία εικόνας.
–– Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
•• Calibration
Σε αυτή τη λειτουργία, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις φωτεινότητας, χρώματος, γάμα και ομοιομορφίας που
έχουν προσαρμοστεί με τη χρήση του προγράμματος βαθμονόμησης χρωμάτων Color Expert.
–– Για να εφαρμόσετε σωστά τη λειτουργία Calibration, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαμορφώσει τις ρυθμίσεις
ποιότητας εικόνας, όπως φωτεινότητα, χρώμα, γάμα και ομοιομορφία, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα
βαθμονόμησης χρωμάτων Color Expert.
–– Για να πραγματοποιήσετε λήψη του προγράμματος Color Expert, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.
samsung.com/displaysolutions.
60
On/Off Timer
HOME
→ On/Off Timer → ENTER E
――Θα πρέπει να ρυθμίσετε το στοιχείο Clock Set πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
On Timer
Ορίστε τη λειτουργία On Timer ώστε το προϊόν σας να ενεργοποιείται αυτόματα την ώρα και την ημέρα που εσείς
επιλέγετε.
Η λειτουργία της συσκευής ενεργοποιείται με την καθορισμένη ένταση ή πηγή εισόδου.
On Timer: Ρύθμιση χρονομετρητή ενεργοποίησης ορίζοντας μία από τις επτά επιλογές. Φροντίστε πρώτα να
ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
On/Off Timer
–– Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
•• Setup: Επιλέξτε Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ή Manual. Εάν επιλέξετε Manual, μπορείτε
να επιλέξετε τις ημέρες που θέλετε να ενεργοποιεί τη συσκευή σας η λειτουργία On Timer.
–– Ένα σημάδι ελέγχου υποδεικνύει τις ημέρες που έχετε επιλέξει.
•• Time: Ρύθμιση ώρας και λεπτών. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα ή το επάνω και κάτω πλήκτρο
βέλους για να καταχωρήσετε αριθμούς. Χρησιμοποιήστε το αριστερό και το δεξί πλήκτρο βέλους για να
αλλάξετε πεδίο καταχώρησης.
•• Volume: Ρύθμιση της επιθυμητής έντασης ήχου. Χρησιμοποιήστε το αριστερό και το δεξί πλήκτρο βέλους για
να αλλάξετε το επίπεδο της έντασης.
•• Source: Επιλογή της επιθυμητής πηγής εισόδου.
•• Content (όταν η Source έχει οριστεί σε Internal/USB): Από τη συσκευή USB ή τη συσκευή εσωτερικής
μνήμης επιλέξτε ένα φάκελο με περιεχόμενο που θέλετε να αναπαράγεται όταν ενεργοποιείται το προϊόν. Το
περιεχόμενο μπορεί να είναι αρχεία μουσικής, φωτογραφιών ή βίντεο.
――Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η συσκευή USB είναι συνδεδεμένη.
――Εάν δεν υπάρχει κάποιο αρχείο μουσικής στη συσκευή USB ή αν δεν επιλέξετε έναν φάκελο που να περιέχει
αρχείο μουσικής, η λειτουργία Timer δεν θα λειτουργεί σωστά.
――Εάν υπάρχει μόνο ένα αρχείο φωτογραφιών στη συσκευή USB, δεν θα γίνει αναπαραγωγή για την Slide Show.
――Εάν το όνομα ενός φακέλου είναι εξαιρετικά μεγάλο, δεν είναι δυνατή η επιλογή του φακέλου.
――Κάθε USB που χρησιμοποιείτε εκχωρείται στο δικό του φάκελο. Όταν χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία
συσκευές USB ίδιου τύπου, φροντίστε οι φάκελοι που είναι αντιστοιχισμένοι σε κάθε συσκευή USB να έχουν
διαφορετικό όνομα.
――Συνιστάται η χρήση USB memory stick και συσκευής ανάγνωσης πολλών καρτών κατά τη χρήση της λειτουργίας
On Timer.
――Η λειτουργία On Timer ενδέχεται να μη λειτουργεί με συσκευές USB που έχουν ενσωματωμένη μπαταρία, με
MP3 player ή με φορητά media player ορισμένων κατασκευαστών επειδή το προϊόν χρειάζεται πολύ χρόνο για
να αναγνωρίσει αυτές τις συσκευές.
61
Off Timer
Ρυθμίστε το χρονομετρητή απενεργοποίησης (Off Timer) ορίζοντας μία από τις επτά επιλογές. (Off Timer 1 ~ Off
Timer 7)
•• Setup: Επιλέξτε Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ή Manual. Εάν ορίσετε την επιλογή Manual,
μπορείτε να επιλέξετε τις ημέρες που θέλετε να απενεργοποιεί τη συσκευή σας η λειτουργία Off Timer.
–– Ένα σημάδι ελέγχου υποδεικνύει τις ημέρες που έχετε επιλέξει.
•• Time: Ρύθμιση ώρας και λεπτών. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα ή το επάνω και κάτω πλήκτρο
βέλους για να καταχωρήσετε αριθμούς. Χρησιμοποιήστε το αριστερό και το δεξί πλήκτρο βέλους για να
αλλάξετε πεδίο καταχώρησης.
Holiday Management
Το χρονόμετρο θα απενεργοποιείται κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου που έχει οριστεί ως αργία.
•• Add Holiday: Καθορισμός της περιόδου που θέλετε να προσθέσετε ως αργία.
Επιλέξτε τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των διακοπών που θέλετε να προσθέσετε χρησιμοποιώντας τα
κουμπιά u/d και κάντε κλικ στο κουμπί Done.
Αυτή η χρονική περίοδος θα προστεθεί στη λίστα των αργιών.
–– Start: Ρύθμιση της ημερομηνίας έναρξης των διακοπών.
–– End: Ρύθμιση της ημερομηνίας λήξης των διακοπών.
――Delete: Διαγραφή των επιλεγμένων στοιχείων από τη λίστα των αργιών.
――Edit: Επιλέξτε ένα στοιχείο διακοπών και αλλάξτε την ημερομηνία.
•• Set Applied Timer: Ρύθμιση των επιλογών On Timer και Off Timer ώστε να μην ενεργοποιούνται κατά τις
δημόσιες αργίες.
–– Πατήστε E για να ορίσετε τις ρυθμίσεις On Timer και Off Timer που θέλετε να ενεργοποιήσετε.
–– Οι επιλεγμένες ρυθμίσεις On Timer και Off Timer δεν θα ενεργοποιηθούν.
62
Ticker
HOME
Εισάγει κείμενο ενώ εμφανίζεται ένα βίντεο ή μια εικόνα, και εμφανίζει το κείμενο στην οθόνη.
•• Off / On
→ Ticker → ENTER E
•• Message: Εισαγωγή ενός μηνύματος για εμφάνιση στην οθόνη.
•• Time: Ρύθμιση των επιλογών Start Time και End Time ώστε να εμφανίζουν ένα Message.
•• Font Options: Ορίστε τη γραμματοσειρά και το χρώμα του κειμένου για το μήνυμα.
•• Position: Επιλογή προσανατολισμού ώστε να εμφανίζεται ένα Message.
•• Scroll: Ορίστε τις ρυθμίσεις Direction και Speed κύλισης για το μήνυμα.
•• Preview: Πραγματοποιήστε προεπισκόπηση των διαμορφωμένων ρυθμίσεων λεζάντας.
Ticker
–– Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
63
URL Launcher
HOME
→ URL Launcher → ENTER E
Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της λειτουργίας URL Launcher, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
από τον οποίο αγοράστηκε το προϊόν.
――Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία URL Launcher, ορίστε τη ρύθμιση Play via σε URL Launcher στην ενότητα
System.
URL Launcher
URL Launcher
–– Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
64
URL Launcher Settings
HOME
→ URL Launcher Settings → ENTER E
•• Install Web App: Εισαγωγή της διεύθυνσης URL για εγκατάσταση της εφαρμογής web.
•• Install from USB Device: Εγκατάσταση της εφαρμογής web από τη συσκευή αποθήκευσης USB.
•• Uninstall: Κατάργηση της εγκατεστημένης εφαρμογής web.
•• Timeout Setting: Ορισμός του χρονικού διαστήματος λήξης για σύνδεση στη διεύθυνση URL.
•• Developer Mode: Ενεργοποίηση λειτουργίας προγραμματιστή.
URL Launcher
Settings
–– Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
65
Έγκριση μιας συνδεδεμένης συσκευής από
το διακομιστή
――Πριν την έγκριση της συσκευής, διαμορφώστε τις Server Network Settings του διακομιστή.
1
Αποκτήστε πρόσβαση στο διακομιστή στον οποίο έχετε αντιστοιχίσει τη συσκευή σας.
2
Εισαγάγετε το αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε.
4
Επιλέξτε Unapproved από τα δευτερεύοντα μενού.
5
Επιλέξτε τη συσκευή από τη λίστα και κάντε κλικ στο κουμπί Approve.
6
Εισαγάγετε τις πληροφορίες που απαιτούνται για την έγκριση της συσκευής.
――Device Name: Εισαγωγή ονόματος συσκευής.
――Device Group: Επιλέξτε
για να καθορίσετε την ομάδα.
――Location: Εισαγωγή της τρέχουσας θέσης της συσκευής.
3
――Expired: Ορισμός ημερομηνίας λήξης για την έγκριση της συσκευής. Εάν δεν θέλετε να
Επιλέξτε Device από την επάνω γραμμή μενού.
ορίσετε ημερομηνία λήξης, επιλέξτε Never expired.
――Πατώντας το κουμπί INFO στο τηλεχειριστήριο όταν εκτελείται ένα πρόγραμμα δικτύου,
θα εμφανιστούν οι λεπτομέρειες του προγράμματος. Ελέγξτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή
συσκευή προβάλλοντας το αναγνωριστικό της συσκευής στις λεπτομέρειες.
66
Ορισμός της τρέχουσας ώρας
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση ενός προγράμματος εάν η ώρα που έχει οριστεί στη συσκευή είναι
διαφορετική από την τρέχουσα ώρα του διακομιστή.
7
Επιλέξτε το μενού All για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει δηλωθεί.
8
Όταν εγκριθεί η συσκευή από το διακομιστή, το πρόγραμμα που είναι καταχωρημένο
στην επιλεγμένη ομάδα θα ληφθεί στη συσκευή. Το πρόγραμμα θα εκτελεστεί μετά τη
1
Επιλέξτε Device από την πλαϊνή γραμμή μενού.
――Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαμόρφωση ενός προγράμματος, ανατρέξτε
2
Επιλέξτε τη συσκευή σας.
――Εάν κάποια συσκευή διαγραφεί από τη λίστα συσκευών που έχουν εγκριθεί από το
3
Επιλέξτε Edit → Setup.
4
Επιλέξτε Time Zone.
λήψη του.
στο <Εγχειρίδιο χρήσης MagicInfo Lite Server>.
διακομιστή, η συσκευή θα επανεκκινηθεί ώστε να γίνει επαναφορά των ρυθμίσεών της.
――Κατά τη σύνδεση στο διακομιστή για πρώτη φορά, η ώρα στο προϊόν ορίζεται με βάση
την ώρα GMT της περιοχής όπου εγκαθίσταται ο διακομιστής.
――Η ώρα στο προϊόν μπορεί να αλλάξει από το διακομιστή όπως φαίνεται στο βήμα 3.
――Η απενεργοποίηση και εκ νέου ενεργοποίηση του προϊόντος θα έχει ως αποτέλεσμα
την επαναφορά της ρύθμισης ώρας στο προϊόν στην τελευταία ρύθμιση ώρας που είχε
οριστεί από το διακομιστή.
――Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαχείριση του χρόνου (προγραμματισμός,
διαχείριση διακοπών κλπ.), ανατρέξτε στο <Εγχειρίδιο χρήσης MagicInfo Lite Server>.
67
Κεφάλαιο 06
Ρύθμιση οθόνης
Διαμόρφωση των ρυθμίσεων Picture (Backlight, Color Tone κ.λπ.).
Η διάταξη των επιλογών του μενού Picture ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το προϊόν.
Picture Mode
Επιλέξτε μια λειτουργία εικόνας (Picture Mode) κατάλληλη για το περιβάλλον όπου θα χρησιμοποιηθεί το προϊόν.
Η λειτουργία Video/Image βελτιώνει την ποιότητα εικόνας της συσκευής βίντεο. Η λειτουργία Text βελτιώνει την
ποιότητα εικόνας του υπολογιστή.
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
•• Shop & Mall
Κατάλληλο για εμπορικά κέντρα.
–– Επιλέξτε είτε Video/Image είτε Text ανάλογα με τη λειτουργία εικόνας.
Picture
Shop & Mall
Picture Mode
·
·
·
Backlight
100
Contrast
70
Brightness
45
Sharpness
65
50
Color
Tint (G/R)
G50
R50
•• Office & School
Κατάλληλο για γραφεία και σχολεία.
–– Επιλέξτε είτε Video/Image είτε Text ανάλογα με τη λειτουργία εικόνας.
•• Terminal & Station
Κατάλληλο για τερματικούς σταθμούς λεωφορείων και τρένων.
–– Επιλέξτε είτε Video/Image είτε Text ανάλογα με τη λειτουργία εικόνας.
•• Video Wall
Κατάλληλο για περιβάλλοντα όπου χρησιμοποιείται προβολή videowall.
–– Επιλέξτε είτε Video/Image είτε Text ανάλογα με τη λειτουργία εικόνας.
•• Calibration
Σε αυτή τη λειτουργία, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις φωτεινότητας, χρώματος, γάμα και ομοιομορφίας που
έχουν προσαρμοστεί με τη χρήση του προγράμματος βαθμονόμησης χρωμάτων Color Expert.
–– Για να εφαρμόσετε σωστά τη λειτουργία Calibration, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαμορφώσει τις ρυθμίσεις
ποιότητας εικόνας, όπως φωτεινότητα, χρώμα, γάμα και ομοιομορφία, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα
βαθμονόμησης χρωμάτων Color Expert.
–– Για να πραγματοποιήσετε λήψη του προγράμματος Color Expert, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.samsung.com/displaysolutions.
–– Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
68
Backlight / Contrast / Brightness
/ Sharpness / Color / Tint (G/R)
――Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις Color και Tint (G/R), ορίστε την επιλογή Picture Mode σε Video/Image.
Picture
Shop & Mall
Picture Mode
·
·
Backlight
100
Contrast
70
Brightness
45
Sharpness
65
Color
50
Tint (G/R)
προσαρμόζεται ανάλογα.
――Μπορείτε να προσαρμόσετε και να αποθηκεύσετε ρυθμίσεις για κάθε εξωτερική συσκευή που έχετε συνδέσει σε
κάποια υποδοχή του προϊόντος.
――Η μείωση της φωτεινότητας της εικόνας μειώνει την κατανάλωση ενέργειας.
MENU m → Picture → ENTER E
·
Το προϊόν σας διαθέτει διάφορες επιλογές για προσαρμογή της ποιότητας εικόνας.
――Όταν αλλάζετε τις ρυθμίσεις Backlight, το Contrast, Brightness, Sharpness, Color ή Tint (G/R), το OSD θα
G50
R50
–– Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
69
Color Temperature
Προσαρμόστε τη θερμοκρασία χρώματος (Κόκκινο / πράσινο / μπλε). (Εύρος: 2800K–16000K)
――Ενεργοποιημένο όταν το Color Tone έχει ρυθμιστεί σε Off.
MENU m → Picture → Color Temperature → ENTER E
――Εάν η λειτουργία Picture Mode έχει οριστεί σε Calibration, η λειτουργία Color Temperature απενεργοποιείται.
Picture
Color Temperature
16000K
–– Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
White Balance
2 Point
Προσαρμόστε τη θερμοκρασία χρωμάτων για πιο φυσική εικόνα.
MENU m → Picture → White Balance → ENTER E
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset: Προσαρμογή της σκουρότητας κάθε χρώματος (κόκκινου, πράσινου, μπλε).
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: Προσαρμογή της φωτεινότητας κάθε χρώματος (κόκκινου, πράσινου, μπλε).
Picture
White Balance
•• Reset: Κατάλληλο για περιβάλλοντα όπου χρησιμοποιείται προβολή videowall.
10 Point
Ελέγχει την ισορροπία του λευκού σε διάστημα 10 σημείων προσαρμόζοντας τη φωτεινότητα του κόκκινου, του
πράσινου και του μπλε.
•• Off / On
–– Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Interval: Επιλογή διαστήματος για προσαρμογή.
Red: Προσαρμογή του επιπέδου του κόκκινου.
Green: Προσαρμογή του επιπέδου του πράσινου.
Blue: Προσαρμογή του επιπέδου του μπλε.
Reset: Κατάλληλο για περιβάλλοντα όπου χρησιμοποιείται προβολή videowall.
――Ορισμένες εξωτερικές συσκευές μπορεί να μην υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία.
――Ενεργοποιείται όταν η λειτουργία Picture Mode ορίζεται σε Office & School (Video/Image).
70
Gamma
Προσαρμόστε την ένταση των βασικών χρωμάτων.
――Εάν η λειτουργία Picture Mode έχει οριστεί σε Calibration, η λειτουργία Gamma απενεργοποιείται.
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
Picture
Gamma
0
–– Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Calibrated Value
Επιλέξτε εάν θα εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις φωτεινότητας, χρώματος, γάμα και ομοιομορφίας όπως
προσαρμόζονται με τη χρήση του προγράμματος βαθμονόμησης Color Expert στις λειτουργίες πληροφόρησης και
διαφημίσεων.
MENU m → Picture → Calibrated Value → ENTER E
•• Don't Apply / Apply
――Για να πραγματοποιήσετε λήψη του προγράμματος Color Expert, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.
com/displaysolutions.
――Εάν η λειτουργία Picture Mode έχει οριστεί σε Calibration, η λειτουργία Calibrated Value απενεργοποιείται.
Picture
Calibrated Value
Don't Apply
–– Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
71
――Εάν η λειτουργία Picture Mode έχει οριστεί σε Calibration, η λειτουργία Advanced Settings απενεργοποιείται.
Advanced Settings
MENU m → Picture → Advanced Settings → ENTER E
High
Black Tone
Darkest
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Color Space
Off
Native
HDMI UHD Color
Motion Lighting
Προσαρμόστε την αντίθεση της οθόνης.
•• Off / Low / Medium / High
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Dynamic Contrast
On
Black Tone
Επιλέξτε επίπεδο του μαύρου για να προσαρμόσετε το βάθος της οθόνης.
•• Off / Dark / Darker / Darkest
Flesh Tone
Ενίσχυση του ροζ για τη ρύθμιση Flesh Tone.
――Ενεργοποιημένο όταν το Picture Mode έχει ρυθμιστεί σε Video/Image.
RGB Only Mode
Εμφανίζει τα χρώματα Red, Green και Blue για λεπτομερείς προσαρμογές αποχρώσεων και κορεσμού.
–– Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
•• Off / Red / Green / Blue
――Ενεργοποιημένο όταν το Picture Mode έχει ρυθμιστεί σε Video/Image.
Color Space
Προσαρμόζει το φάσμα και την ποικιλία των χρωμάτων (το χρωματικό χώρο) που διατίθενται για τη δημιουργία
εικόνων.
•• Auto / Native / Custom
――Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις Color, Red, Green, Blue και Reset, ορίστε την επιλογή Color Space σε
Custom.
――Ενεργοποιημένο όταν το Picture Mode έχει ρυθμιστεί σε Video/Image.
72
HDMI UHD Color
Advanced Settings
Dynamic Contrast
High
Black Tone
Darkest
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Color Space
Off
Native
HDMI UHD Color
Motion Lighting
Βελτιστοποίηση της ποιότητας της εικόνας από τη σύνδεση HDMI UHD.
•• HDMI1 (Off / On)
•• HDMI2 (Off / On)
Motion Lighting
Μειώνει την κατανάλωση ενέργειας μειώνοντας τη φωτεινότητα της οθόνης όταν η προβαλλόμενη εικόνα είναι
κινούμενη.
•• Off / On
――Ενεργοποιημένο όταν το Picture Mode έχει ρυθμιστεί σε Text.
On
–– Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
73
Picture Options
Color Tone
Εάν η επιλογή Picture Mode έχει οριστεί σε Text
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
•• Off / Cool / Standard / Warm
Εάν η επιλογή Picture Mode έχει οριστεί σε Video/Image
Picture Options
Color Tone
Off
Digital Clean View
Auto
HDMI Black Level
Auto
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
――Εάν η λειτουργία Picture Mode έχει οριστεί σε Calibration, η λειτουργία Color Tone απενεργοποιείται.
――Οι ρυθμίσεις για κάθε εξωτερική συσκευή που είναι συνδεδεμένη σε κάποια υποδοχή του προϊόντος μπορούν
να προσαρμοστούν και να αποθηκευτούν.
Digital Clean View
Film Mode
Off
Μείωση του θορύβου στην εικόνα ώστε να αποφεύγονται προβλήματα όπως το τρεμόπαιγμα.
Smart LED
On
•• Off / Auto
――Εάν η λειτουργία Picture Mode έχει οριστεί σε Calibration, η λειτουργία Digital Clean View απενεργοποιείται.
Dynamic Backlight
Off
–– Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
74
HDMI Black Level
Picture Options
Color Tone
Off
Digital Clean View
Auto
HDMI Black Level
Auto
Film Mode
Off
Smart LED
On
Dynamic Backlight
Off
Επιλογή του επιπέδου μαύρου στην οθόνη, για την προσαρμογή του βάθους της οθόνης.
•• Auto / Low / Normal
――Διαθέσιμο μόνο στη λειτουργία HDMI 1 και HDMI 2 (Χρονισμός AV: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).
Film Mode
Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για την προβολή ταινιών.
Ρυθμίζει το προϊόν ώστε να ανιχνεύει και να επεξεργάζεται αυτόματα σήματα φιλμ από όλες τις πηγές και να
προσαρμόζει την εικόνα για βέλτιστη ποιότητα.
•• Off / Auto1 / Auto2
――Αυτή η επιλογή μπορεί να διαμορφωθεί αν η πηγή εισόδου υποστηρίζει 480i, 576i ή 1080i.
――Αυτή η επιλογή δεν υποστηρίζεται όταν υπάρχει συνδεδεμένος υπολογιστής.
–– Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Smart LED
Προσαρμόζει αυτόματα τη φωτεινότητα μεμονωμένων περιοχών της οθόνης, για μέγιστη αντίθεση.
•• Off / On
Dynamic Backlight
Προσαρμόζει αυτόματα τον οπίσθιο φωτισμό για την καλύτερη δυνατή αντίθεση εικόνας στις τρέχουσες συνθήκες.
•• Off / On
――Ενεργοποιημένο όταν το Picture Mode έχει ρυθμιστεί σε Video/Image.
75
Picture Size
Επιλογή μεγέθους και λόγου διαστάσεων της εικόνας που εμφανίζεται στην οθόνη.
MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E
Picture Size
Picture Size
Picture Size
Οι διάφορες επιλογές ρύθμισης οθόνης εμφανίζονται ανάλογα με την τρέχουσα πηγή εισόδου.
――Οι διαθέσιμες θύρες ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.
•• 16:9 Standard: Ρύθμιση της εικόνας σε διαστάσεις 16:9 Standard.
16:9 Standard
· Fit to Screen
· Zoom/Position
–– Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
•• Custom: Αλλάζει την ανάλυση σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη.
•• 4:3: Ρύθμιση της εικόνας σε βασική λειτουργία (4:3).
――Μην ρυθμίζετε τη συσκευή σε 4:3 για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Τα περιθώρια που εμφανίζονται αριστερά και δεξιά ή στο επάνω και κάτω μέρος της οθόνης μπορεί να
προκαλέσουν διατήρηση εικόνας (δημιουργία μόνιμων ειδώλων), ένα σφάλμα που δεν καλύπτεται από την
εγγύηση.
Fit to Screen
Προσαρμογή της θέσης της εικόνας. Όταν έχει επιλεγεί, εμφανίζεται η πλήρης εικόνα του προγράμματος. Δεν
κόβεται κανένα τμήμα της εικόνας.
•• Off / On / Auto
Zoom/Position
Ρύθμιση του ζουμ και της θέσης της εικόνας. Αυτή η επιλογή διατίθεται όταν η πηγή εισόδου ορίζεται σε HDMI 1,
HDMI 2 (1080i/1080p). Για να είναι διαθέσιμη, η επιλογή Picture Size πρέπει να οριστεί σε Custom.
――Εάν θέλετε να επαναφέρετε την εικόνα στην αρχική της θέση, επιλέξτε Reset στην οθόνη Zoom/Position. Η
εικόνα θα ρυθμιστεί στην προεπιλεγμένη θέση της.
76
Picture Off
Η ενεργοποίηση της επιλογής Picture Off απενεργοποιεί την οθόνη. Ο ήχος δεν απενεργοποιείται.
Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί εκτός από το κουμπί έντασης ήχου.
MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E
Picture
Picture Off
–– Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Reset Picture
Επαναφέρει την τρέχουσα λειτουργία εικόνας στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Picture
Reset Picture
–– Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
77
Κεφάλαιο 07
OnScreen Display
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Διαμόρφωση της οθόνης μενού.
MENU m → OnScreen Display → Display Orientation → ENTERE
•• Landscape: Εμφανίζει το μενού σε οριζόντια προβολή (προεπιλογή).
•• Portrait: Εμφανίζει το μενού σε κατακόρυφη προβολή στη δεξιά πλευρά της οθόνης του προϊόντος.
Display Orientation
·
Onscreen
Menu Orientation
Landscape
Source Content Orientation
Landscape
Aspect Ratio
Full Screen
Source Content Orientation
Περιστροφή προσανατολισμού της οθόνης της συσκευής.
•• Landscape: Εμφάνιση της οθόνης σε λειτουργία οριζόντιου προσανατολισμού (προεπιλογή).
•• Portrait: Εμφάνιση της οθόνης σε λειτουργία κατακόρυφου προσανατολισμού.
Aspect Ratio
Ρυθμίστε την περιστραμμένη οθόνη είτε σε πλήρη οθόνη είτε στην αρχική ρύθμιση.
–– Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
•• Full Screen: Εμφάνιση της περιστραμμένης οθόνης σε πλήρη οθόνη.
•• Original Ratio: Εμφάνιση της περιστραμμένης οθόνης στον αρχικό λόγο διαστάσεων.
――Διαθέσιμο μόνο όταν η λειτουργία Onscreen Menu Orientation έχει οριστεί σε Portrait.
――Διαθέσιμο μόνο όταν η λειτουργία Source Content Orientation έχει οριστεί σε Portrait.
78
Screen Protection
Auto Protection Time
MENU m → OnScreen Display → Screen Protection → ENTERE
Screen Protection
Auto Protection Time
Εάν η οθόνη εμφανίζει μια στατική εικόνα για χρονικό διάστημα που ορίζετε εσείς, το προϊόν ενεργοποιεί την
προφύλαξη οθόνης για να αποτρέψει τη δημιουργία ειδώλων στην οθόνη.
•• Off / 2 hours / 4 hours / 8 hours / 10 hours
Screen Burn Protection
Off
Screen Burn Protection
Για να μειωθεί η πιθανότητα δημιουργίας μόνιμων ειδώλων, αυτή η μονάδα είναι εξοπλισμένη με την τεχνολογία
Screen Burn Protection.
Η τεχνολογία Screen Burn Protection μετακινεί ελαφρά την εικόνα στην οθόνη.
Η ρύθμιση Time της τεχνολογίας Screen Burn Protection σάς επιτρέπει να προγραμματίζετε το χρόνο μεταξύ των
μετακινήσεων της εικόνας σε λεπτά.
–– Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Pixel Shift
Ελαχιστοποιήστε την κράτηση των εικόνων μετακινώντας τα pixel οριζόντια ή κατακόρυφα με ακρίβεια.
•• Pixel Shift (Off / On)
――Οι επιλογές Horizontal, Vertical και Time είναι ενεργοποιημένες όταν η ρύθμιση Pixel Shift έχει οριστεί σε On.
•• Horizontal: Ορίζει κατά πόσα pixel μετακινείται η οθόνη οριζόντια.
•• Vertical: Ορίζει κατά πόσα pixel μετακινείται η οθόνη κατακόρυφα.
•• Time: Ορίζει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα πραγματοποιείται οριζόντια ή κάθετη μετακίνηση,
αντίστοιχα.
Διαθέσιμες και βέλτιστες ρυθμίσεις Pixel Shift.
Διαθέσιμες ρυθμίσεις
Βέλτιστες ρυθμίσεις
Horizontal (pixel)
0~4
4
Vertical (pixel)
0~4
4
Time (λεπτά)
1 min. ~ 4 min.
4 min.
――Η τιμή της ρύθμισης Pixel Shift μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος του προϊόντος (ίντσες) και τη
λειτουργία.
――Η προβολή μιας σταθερής εικόνας ή μιας εικόνας 4:3 για εκτεταμένο χρονικό διάστημα ενδέχεται να έχει ως
αποτέλεσμα την κράτηση της εικόνας. Δεν πρόκειται για ελάττωμα του προϊόντος.
79
Timer
Screen Burn Protection
Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονόμετρο για την Screen Burn Protection.
Pixel Shift
Η λειτουργία Screen Burn Protection σταματά αυτόματα έπειτα από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.
Timer
Timer
Immediate Display
Off
Off
Repeat: Εμφάνιση του μοτίβου αποτροπής κράτησης εικόνων που έχει οριστεί στη ρύθμιση Mode σε καθορισμένα
χρονικά διαστήματα.
–– Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Interval: Εμφάνιση του μοτίβου αποτροπής κράτησης εικόνων που έχει οριστεί στη ρύθμιση Mode για καθορισμένο
χρονικό διάστημα (από Start Time έως End Time).
――Οι επιλογές Mode, Period, Time, Start Time και End Time ενεργοποιούνται μόνο όταν η ρύθμιση Timer έχει
οριστεί σε Repeat ή σε Interval.
•• Mode: Επιλογή μοτίβου προστασίας οθόνης για εμφάνιση.
–– Pixel: Τα pixel στην οθόνη εναλλάσσονται συνεχώς μαύρα.
–– Rolling Bar: Μια κατακόρυφη γραμμή μετακινείται από τα αριστερά προς τα δεξιά.
–– Fading Screen: Ολόκληρη η οθόνη γίνεται φωτεινότερη και έπειτα σκουρότερη.
――Τα μοτίβα Rolling Bar και Fading Screen εμφανίζονται μόνο μία φορά ανεξάρτητα από το καθορισμένο
χρονικό διάστημα ή τον καθορισμένο χρόνο επαναλήψεων.
•• Period: Καθορισμός του χρονικού διαστήματος για ενεργοποίηση της λειτουργίας Screen Burn Protection.
――Η επιλογή ενεργοποιείται όταν έχει οριστεί η επιλογή Repeat για τη λειτουργία Timer.
•• Time: Προσδιορισμός της διάρκειας για διατήρηση της λειτουργίας Screen Burn Protection σε ενεργή
κατάσταση.
――Ενεργοποιημένο όταν η επιλογή Timer έχει οριστεί σε Repeat και η επιλογή Mode έχει οριστεί σε Pixel.
•• Start Time: Ρύθμιση χρόνου έναρξης για την ενεργοποίηση της λειτουργίας προστασίας οθόνης.
――Η επιλογή ενεργοποιείται όταν έχει οριστεί η επιλογή Interval για τη λειτουργία Timer.
•• End Time: Ρύθμιση χρόνου λήξης για την απενεργοποίηση της λειτουργίας προστασίας οθόνης.
――Η επιλογή ενεργοποιείται όταν έχει οριστεί η επιλογή Interval για τη λειτουργία Timer.
80
Immediate Display
Screen Burn Protection
Επιλέξτε την προφύλαξη οθόνης που θέλετε για άμεση εμφάνιση.
•• Off / Pixel / Rolling Bar / Fading Screen
Pixel Shift
Timer
Immediate Display
Off
–– Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
81
Message Display
Source Info
Επιλέξτε εάν θέλετε να εμφανίζεται το OSD της πηγής εισόδου όταν αλλάζει η πηγή εισόδου.
MENU m → OnScreen Display → Message Display → ENTERE
•• Off / On
No Signal Message
Message Display
Source Info
On
No Signal Message
On
MDC Message
On
Download Status Message
Off
–– Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Επιλέξτε εάν θέλετε να εμφανίζεται το OSD για κατάσταση εκτός σήματος όταν δεν ανιχνεύεται σήμα.
•• Off / On
MDC Message
Επιλέξτε εάν θα εμφανίζεται το OSD MDC όταν η συσκευή ελέγχεται από το MDC.
•• Off / On
Download Status Message
Επιλέξτε να εμφανίζεται η κατάσταση κατά τη λήψη περιεχομένου από διακομιστή ή άλλη συσκευή.
•• Off / On
82
Language
Ορισμός της γλώσσας μενού.
――Μια αλλαγή στη ρύθμιση της γλώσσας θα εφαρμοστεί μόνον στην προβολή του μενού επί της οθόνης. Δεν θα
εφαρμοστεί στις άλλες εφαρμογές του υπολογιστή σας.
MENU m → OnScreen Display → Language → ENTER E
OnScreen Display
Language
English
–– Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Reset OnScreen Display
Αυτή η επιλογή επαναφέρει τις τρέχουσες ρυθμίσεις που έχουν γίνει στην ενότητα OnScreen Display στις
εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E
OnScreen Display
Reset OnScreen Display
–– Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
83
Κεφάλαιο 08
Network
Network Status
Open Network Settings
MENU m → Network → Network Status → ENTERE
MENU m → Network → Open Network Settings → ENTERE
Μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση δικτύου και σύνδεσης στο Internet.
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις δικτύου για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις διάφορες έξυπνες
λειτουργίες διανομέα όπως η αναζήτηση στο Internet, η κοινή χρήση περιεχομένου μέσω ενός
οικιακού δικτύου και οι ενημερώσεις λειτουργιών.
Network type
•• Wired
84
Ρυθμίσεις δικτύου (ενσύρματου)
Σύνδεση σε ενσύρματο δίκτυο
Υπάρχουν τρεις τρόποι να συνδέσετε το προϊόν σε δίκτυο LAN χρησιμοποιώντας καλώδιο.
•• Μπορείτε να συνδέσετε το προϊόν στο LAN συνδέοντας τη θύρα LAN στο πίσω μέρος του
προϊόντος με ένα εξωτερικό μόντεμ χρησιμοποιώντας καλώδιο LAN.
Δείτε το διάγραμμα παρακάτω.
•• Ανάλογα με τη διαμόρφωση του δικτύου σας, ενδεχομένως να μπορείτε να συνδέσετε το
προϊόν στο LAN συνδέοντας τη θύρα LAN στο πίσω μέρος του προϊόντος απευθείας σε
μια επιτοίχια υποδοχή δικτύου χρησιμοποιώντας καλώδιο LAN.
Δείτε το διάγραμμα παρακάτω. Σημειώστε ότι η επιτοίχια υποδοχή συνδέεται με μόντεμ
ή δρομολογητή που βρίσκεται σε άλλο σημείο του σπιτιού.
LAN
Θύρα LAN στον τοίχο
RJ45
LAN
Εξωτερικό μόντεμ
(ADSL / VDSL)
Θύρα μόντεμ στον τοίχο
Καλώδιο μόντεμ
RJ45
Καλώδιο LAN
•• Μπορείτε να συνδέσετε το προϊόν στο LAN συνδέοντας τη θύρα LAN στο πίσω μέρος του
προϊόντος με ένα IP sharer το οποίο συνδέεται με ένα εξωτερικό μόντεμ. Χρησιμοποιήστε
καλώδιο LAN για τη σύνδεση. Δείτε το διάγραμμα παρακάτω.
LAN
Θύρα μόντεμ στον τοίχο
Εξωτερικό μόντεμ
(ADSL / VDSL)
Καλώδιο μόντεμ
Δρομολογητής IP
(με διακομιστή DHCP)
Καλώδιο LAN
Καλώδιο LAN
RJ45
Καλώδιο LAN
Εάν έχετε δυναμικό δίκτυο, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόντεμ ή δρομολογητή ADSL που
υποστηρίζει Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Τα μόντεμ και οι δρομολογητές που
υποστηρίζουν DHCP παρέχουν αυτόματα τη διεύθυνση IP, τη μάσκα υποδικτύου, την πύλη
και τις τιμές DNS που χρειάζεται το προϊόν για να έχει πρόσβαση στο Internet, επομένως δεν
χρειάζεται να καταχωρήσετε εσείς οι ίδιοι τα στοιχεία αυτά. Τα περισσότερα οικιακά δίκτυα
είναι δυναμικά δίκτυα.
Ορισμένα δίκτυα απαιτούν στατική διεύθυνση IP. Εάν το δίκτυό σας απαιτεί στατική
διεύθυνση IP, πρέπει να καταχωρήσετε εσείς οι ίδιοι τη διεύθυνση IP, τη μάσκα υποδικτύου,
την πύλη και τις τιμές DNS στην οθόνη Cable Setup κατά τη ρύθμιση της σύνδεσης δικτύου. Για
να μάθετε τη διεύθυνση IP, τη μάσκα υποδικτύου, την πύλη και τις τιμές DNS, επικοινωνήστε
με τον πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP).
Εάν έχετε υπολογιστή Windows, μπορείτε επίσης να βρείτε τις τιμές αυτές μέσω του
υπολογιστή.
――Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόντεμ ADSL που υποστηρίζει DHCP εάν το δίκτυό σας
απαιτεί στατική διεύθυνση IP.
――Τα μόντεμ ADSL που υποστηρίζουν DHCP σάς επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε και στατικές
διευθύνσεις IP.
85
Ρυθμίστε τη σύνδεση δικτύου για να χρησιμοποιήσετε διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως η
εκτέλεση αναβαθμίσεων λογισμικού.
Αυτόματες Open Network Settings(ενσύρματου)
Συνδεθείτε στο δίκτυο χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο LAN.
2
Στο αναδυόμενο μενού που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή "Κατάσταση".
3
Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην καρτέλα Support.
4
Στην καρτέλα Support, κάντε κλικ στο κουμπί Details. Εμφανίζονται οι τιμές σύνδεσης
δικτύου.
Βεβαιωθείτε πρώτα ότι το καλώδιο LAN έχει συνδεθεί.
Τρόπος αυτόματης ρύθμισης
Τρόπος μη αυτόματης ρύθμισης
1
Ορίστε την επιλογή Network type σε Wired από τη σελίδα Open Network Settings.
1
Ορίστε την επιλογή Network type σε Wired από τη σελίδα Open Network Settings.
2
Πατήστε το κουμπί Connect για να εκκινήσετε τις Open Network Settings.
2
Πατήστε το κουμπί Connect για να εκκινήσετε τις Open Network Settings.
–– Το κουμπί Connect είναι ενεργοποιημένο μόνο όταν το καλώδιο LAN είναι σωστά
συνδεδεμένο.
3
Εμφανίζεται η οθόνη ελέγχου σύνδεσης δικτύου και επαληθεύει την κατάσταση
σύνδεσης.
Όταν επαληθευτεί η σύνδεση, εμφανίζεται το μήνυμα "Wired network and Internet
connection completed.".
――Εάν η διαδικασία σύνδεσης αποτύχει, ελέγξτε τη σύνδεση στη θύρα LAN.
――Εάν η αυτόματη διαδικασία δεν μπορεί να εντοπίσει τις τιμές σύνδεσης δικτύου ή εάν
–– Το κουμπί Connect είναι ενεργοποιημένο μόνο όταν το καλώδιο LAN είναι σωστά
συνδεδεμένο.
3
Πατήστε Stop. Η διαδικασία επαλήθευσης διακόπτεται.
4
Επιλέξτε IP Settings στην οθόνη σύνδεσης δικτύου. Εμφανίζεται η οθόνη IP Settings.
5
Επιλέξτε το επάνω πεδίο, πατήστε E και στη συνέχεια ορίστε την επιλογή IP Settings σε
Enter manually. Επαναλάβετε τη διαδικασία καταχώρησης για κάθε πεδίο στην οθόνη IP
θέλετε να ρυθμίσετε τη σύνδεση μη αυτόματα, πηγαίνετε στην επόμενη ενότητα, "Μη
αυτόματη ρύθμιση δικτύου".
Address.
Μη αυτόματες Open Network Settings (ενσύρματου)
Τα διάφορα γραφεία ενδέχεται να χρησιμοποιούν στατικές διευθύνσεις IP.
Σε αυτή την περίπτωση, ζητήστε από το διαχειριστή του δικτύου τη διεύθυνση IP, τη μάσκα
υποδικτύου, την πύλη και τη διεύθυνση διακομιστή DNS. Εισαγάγετε αυτές τις τιμές μη
αυτόματα.
Λήψη των τιμών σύνδεσης δικτύου
Για να προβάλετε τις τιμές σύνδεσης δικτύου στους περισσότερους υπολογιστές Windows,
ακολουθήστε αυτά τα βήματα.
1
Εμφανίζεται η οθόνη ελέγχου σύνδεσης δικτύου και ξεκινά η διαδικασία επαλήθευσης.
――Η ρύθμιση της επιλογής IP Settings σεEnter manually αλλάζει αυτόματα την επιλογή
DNS Setting σε Enter manually.
6
Όταν τελειώσετε, πατήστε OK στο κάτω μέρος της σελίδας και έπειτα πατήστε E.
Εμφανίζεται η οθόνη ελέγχου σύνδεσης δικτύου και ξεκινά η διαδικασία επαλήθευσης.
7
Όταν επαληθευτεί η σύνδεση, εμφανίζεται το μήνυμα "Wired network and Internet
connection completed.".
Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο δικτύου στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης.
86
Server Network Settings
Proxy Server
Ρύθμιση της σύνδεσης του διακομιστή μεσολάβησης και οι σχετικές λειτουργίες του.
MENU m → Network → Server Network Settings → ENTERE
Connect to Server
Για να πραγματοποιήσετε εκτέλεση του Player, συνδεθείτε σε δίκτυο.
•• Server Address / SSL / Port
――Εάν η επιλογή SSL είναι ενεργοποιημένη, ο διακομιστής έχει διαμορφωθεί ώστε να
χρησιμοποιεί το https και η μεταφορά των δεδομένων είναι κρυπτογραφημένη.
――Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του διακομιστή και τον αριθμό θύρας. Χρησιμοποιήστε το 7001
ως αριθμό θύρας. (Εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο διακομιστή χρησιμοποιώντας τον
αριθμό θύρας 7001, ζητήστε από το διαχειριστή του συστήματος να βρει το σωστό αριθμό
θύρας και αλλάξτε τον αναλόγως).
MagicInfo Mode
Επιλέξτε την κατάλληλη MagicInfo Mode ανάλογα με το περιβάλλον όπου χρησιμοποιείτε το
προϊόν.
Off / On
•• Address / Port / ID / Password
――Οι επιλογές Address / Port / ID και Password είναι ενεργοποιημένες όταν η ρύθμιση
Proxy Server έχει οριστεί σε On
Device Name
MENU m → Network → Device Name → ENTERE
Επιλογή ή εισαγωγή ονόματος συσκευής.
Αυτό το όνομα μπορεί να προβληθεί σε απομακρυσμένα στοιχεία ελέγχου δικτύου μέσω του
δικτύου.
•• [Signage]Display 1 ~ 6 / User Input
•• Lite / Premium
Server Access
Επιλέξτε μια μέθοδο σύνδεσης στο δίκτυο του διακομιστή.
•• Allow / Deny
FTP Mode
Ορισμός της λειτουργίας FTP.
•• Active / Passive
87
Κεφάλαιο 09
System
Accessibility
Menu Transparency
Προσαρμογή της διαφάνειας του πλαισίου μενού.
MENU m → System → Accessibility → ENTER E
System
Accessibility
Start Setup
•• High / Low
High Contrast
Ρύθμιση του φόντου και της γραμματοσειράς σε χρώματα υψηλής αντίθεσης στο Μενού. Οι διαφάνειες του μενού
γίνονται αδιαφανείς όταν οριστεί αυτή η επιλογή.
•• Off / On
Time
Enlarge
Auto Source Switching
Ρύθμιση της μεγέθυνσης ή μη του στοιχείου με επισήμανση στο Μενού.
Power Control
•• Off / On
Eco Solution
Fan & Temperature
–– Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
88
Start Setup
Ακολουθήστε τα βήματα της αρχικής ρύθμισης όπως κάνατε την πρώτη φορά που χρησιμοποιήσατε το προϊόν.
――Εισαγάγετε τον κωδικό PIN 4 ψηφίων. Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι “0-0-0-0".
Εάν θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό PIN, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Change PIN.
MENU m → System → Start Setup → ENTER E
System
Accessibility
Start Setup
Time
Auto Source Switching
Power Control
Eco Solution
Fan & Temperature
–– Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
89
Time
Μπορείτε να διαμορφώσετε τις λειτουργίες Clock Set ή Sleep Timer. Διαμορφώστε διάφορες ρυθμίσεις που
σχετίζονται με την ώρα.
――Πατήστε το κουμπί INFO εάν θέλετε να δείτε την τρέχουσα ώρα.
MENU m → System → Time → ENTER E
Clock Set
Time
Επιλέξτε Clock Set. Επιλέξτε Date ή Time και στη συνέχεια πατήστε E.
Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να καταχωρήσετε αριθμούς ή πατήστε το επάνω και κάτω πλήκτρο
βέλους. Χρησιμοποιήστε το αριστερό και το δεξί πλήκτρο βέλους για να μετακινηθείτε από το ένα πεδίο
καταχώρησης στο άλλο. Πατήστε E όταν τελειώσετε.
――Μπορείτε να ορίσετε την Date και την Time απευθείας, πατώντας τα αριθμητικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο.
Clock Set
NTP Settings
DST
On
Sleep Timer
Off
Power On Delay
0
NTP Settings
Ρυθμίστε τη διεύθυνση URL του διακομιστή και τη ζώνη ώρας για χρήση της ώρας δικτύου.
DST
–– Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία DST (θερινή ώρα).
Off / On
•• Start Date: Ορισμός ημερομηνίας έναρξης ισχύος θερινής ώρας.
•• End Date: Ρύθμιση ημερομηνίας λήξης θερινής ώρας.
•• Time Offset: Επιλογή σωστής μετατόπισης ώρας για τη ζώνη ώρας σας.
――Οι επιλογές Start Date, End Date και Time Offset είναι ενεργοποιημένες όταν η ρύθμιση DST έχει οριστεί σε On.
Sleep Timer
Τερματίζει αυτόματα τη λειτουργία του προϊόντος μετά την πάροδο προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος.
(Off / 30 min. / 60 min. / 90 min. / 120 min. / 150 min. / 180 min.)
――Χρησιμοποιήστε το επάνω και το κάτω πλήκτρο βέλους για να επιλέξετε ένα χρονικό διάστημα και έπειτα
πατήστε E. Για να ακυρώσετε το Sleep Timer, επιλέξτε Off.
Power On Delay
Κατά τη σύνδεση πολλών προϊόντων, ρυθμίστε το χρόνο ενεργοποίησης για κάθε προϊόν ώστε να αποτρέπετε την
υπερβολική κατανάλωση ισχύος (σε ένα εύρος 0–50 δευτερολέπτων).
90
Auto Source Switching
Εάν η οθόνη ενεργοποιηθεί με τη λειτουργία Auto Source Switching On και η προηγούμενη επιλογή πηγής βίντεο
δεν είναι ενεργή, η οθόνη θα πραγματοποιήσει αυτόματα αναζήτηση των διαφορετικών πηγών εισόδου βίντεο για
το ενεργό βίντεο.
MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E
Auto Source Switching
Auto Source Switching
Off
Primary Source Recovery
Off
Primary Source
All
Secondary Source
HDMI 1
Auto Source Switching
Όταν η επιλογή Auto Source Switching έχει οριστεί σε On, πραγματοποιείται αυτόματα αναζήτηση της πηγής
βίντεο της οθόνης για το ενεργό βίντεο.
Η επιλογή Primary Source θα ενεργοποιηθεί εάν η τρέχουσα πηγή σήματος βίντεο δεν αναγνωρίζεται.
Η επιλογή Secondary Source θα ενεργοποιηθεί εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη πρωτεύουσα πηγή βίντεο.
Εάν ούτε η κύρια ούτε και η δευτερεύουσα πηγή εισόδου αναγνωρίζονται, η οθόνη θα εκτελέσει δυο αναζητήσεις
για ενεργή πηγή, κάθε φορά ελέγχοντας την κύρια και, κατόπιν, τη δευτερεύουσα πηγή. Εάν αποτύχουν και οι
δύο απόπειρες αναζήτησης, η οθόνη θα επιστρέψει στην πρώτη πηγή βίντεο και θα εμφανίσει ένα μήνυμα που
υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει σήμα.
Primary Source Recovery
–– Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Επιλέξτε εάν επιθυμείτε την επαναφορά της επιλεγμένης βασικής πηγής εισόδου όταν είναι συνδεδεμένη μια
βασική πηγή εισόδου.
――Η λειτουργία Primary Source Recovery απενεργοποιείται εάν η ρύθμιση Primary Source έχει οριστεί σε All.
Primary Source
Ορίστε Primary Source για την αυτόματη πηγή εισόδου.
Secondary Source
Ορίστε Secondary Source για την αυτόματη πηγή εισόδου.
――Η λειτουργία Secondary Source απενεργοποιείται εάν η ρύθμιση Primary Source έχει οριστεί σε All.
91
Power Control
Auto Power On
MENU m → System → Power Control → ENTER E
Power Control
Auto Power On
Off
Max. Power Saving
On
Standby Control
On
Network Standby
Off
Power Button
Power On Only
–– Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί αυτόματα το προϊόν όταν συνδέεται. Δεν είναι αναγκαίο το πάτημα του κουμπιού
λειτουργίας.
•• Off / On
Max. Power Saving
Απενεργοποιεί το προϊόν για να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας όταν ο υπολογιστής παραμένει αδρανής για
καθορισμένο χρονικό διάστημα.
•• Off / On
Standby Control
Μπορείτε να ορίσετε τη λειτουργία αναμονής της οθόνης ώστε να εφαρμοστεί όταν ληφθεί ένα σήμα εισόδου.
•• Auto
Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας θα ενεργοποιηθεί εάν δεν ανιχνευθούν σήματα εισόδου, ακόμα κι αν
συνδεθεί στην οθόνη μια πηγή εισόδου.
Εάν δεν έχει συνδεθεί συσκευή πηγής εμφανίζεται το μήνυμα No Signal.
•• Off
Εάν δεν ανιχνευθούν σήματα εισόδου εμφανίζεται το μήνυμα No Signal.
――Εάν εμφανιστεί το μήνυμα No Signal παρά το ότι έχει συνδεθεί συσκευή πηγής, ελέγξτε τη σύνδεση του
καλωδίου.
――Εάν η επιλογή No Signal Message έχει οριστεί σε Off, δεν εμφανίζεται το μήνυμα No Signal.
Σε αυτή την περίπτωση, ορίστε την επιλογή No Signal Message σε On.
•• On
Αν δεν ανιχνεύεται σήμα εισόδου, ενεργοποιείται ο τρόπος λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.
92
Network Standby
Power Control
Auto Power On
Off
Max. Power Saving
On
Standby Control
On
Network Standby
Off
Power Button
Power On Only
Αυτή η δυνατότητα διατηρεί ενεργοποιημένη τη λειτουργία του δικτύου όταν το προϊόν απενεργοποιείται.
•• Off / On
Power Button
Το κουμπί λειτουργίας μπορεί να ρυθμιστεί είτε για ενεργοποίηση της λειτουργίας είτε για ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση της λειτουργίας.
•• Power On Only: Ρυθμίστε το κουμπί λειτουργίας ώστε να ενεργοποιεί τη λειτουργία.
•• Power On/Off: Ρυθμίστε το κουμπί λειτουργίας ώστε να ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία.
–– Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
93
Eco Solution
Energy Saving Mode
Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας ρυθμίζοντας τη φωτεινότητα της οθόνης.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
•• Off / Low / Medium / High
Eco Sensor
Eco Solution
Energy Saving Mode
Off
Για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας, οι ρυθμίσεις εικόνας προσαρμόζονται αυτόματα στο φωτισμό του
δωματίου.
Eco Sensor
Off
Screen Lamp Schedule
Off
•• Off / On
――Εάν η αντίθεση της οθόνης δεν είναι επαρκής, ρυθμίστε το Eco Sensor σε Off. Εάν το Eco Sensor είναι
No Signal Power Off
Off
Min. Backlight
Auto Power Off
Off
Όταν η επιλογή Eco Sensor έχει οριστεί σε On, μπορείτε να ρυθμίσετε μη αυτόματα την ελάχιστη φωτεινότητα της
οθόνης. Η επιλογή Min. Backlight είναι η ρύθμιση σκουρότερου οπίσθιου φωτισμού. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή
Min. Backlight έχει ρυθμιστεί σε χαμηλότερα επίπεδα από τη ρύθμιση Backlight.
――Εάν η επιλογή Eco Sensor έχει οριστεί σε On, η φωτεινότητα της οθόνης μπορεί να αλλάξει (να αυξηθεί ή να
ρυθμισμένο σε Off, τότε ενδέχεται να μη συμμορφώνεται με τις ενεργειακές προδιαγραφές.
μειωθεί) ανάλογα με την ένταση του περιβάλλοντος φωτισμού.
–– Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
94
Screen Lamp Schedule
Eco Solution
Energy Saving Mode
Off
Screen Lamp Schedule
Eco Sensor
Off
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του προγράμματος λάμπας.
Screen Lamp Schedule
Off
No Signal Power Off
Off
Schedule1, Schedule2
Auto Power Off
Off
Time
•• Off / On
Η φωτεινότητα της οθόνης θα αλλάξει στη φωτεινότητα που έχει οριστεί στην ενότητα Lamp σε μια συγκεκριμένη
χρονική στιγμή.
–– Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Lamp
Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης. Μια τιμή κοντά στο 100 κάνει την οθόνη φωτεινότερη.
•• 0 ~ 100
No Signal Power Off
Εξοικονομήστε ισχύ με απενεργοποίηση της συσκευής όταν δεν λαμβάνεται σήμα από κάποια πηγή.
•• Off / 15 min. / 30 min. / 60 min.
――Η ρύθμιση αυτή είναι απενεργοποιημένη όταν ο συνδεδεμένος υπολογιστής βρίσκεται σε λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας.
――Το προϊόν θα απενεργοποιείται αυτόματα στον καθορισμένο χρόνο. Μπορείτε να αλλάξετε τον χρόνο ανάλογα
με τις ανάγκες σας.
Auto Power Off
Το προϊόν απενεργοποιείται αυτόματα ώστε να αποτρέπεται η υπερθέρμανση εάν περάσουν ορισμένες ώρες χωρίς
να έχετε πατήσει κάποιο κουμπί στο τηλεχειριστήριο ή στην πρόσοψη του προϊόντος.
•• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours
95
Fan & Temperature
MENU m → System → Fan & Temperature → ENTER E
System
Fan & Temperature
Προστατεύει το προϊόν μέσω ανίχνευσης της ταχύτητας και της εσωτερικής θερμοκρασίας.
Fan Control
Επιλογή αυτόματης ή μη αυτόματης ρύθμισης ταχύτητας ανεμιστήρα.
•• Auto / Manual
Fan Speed Setting
Ρύθμιση της ταχύτητας ανεμιστήρα στο εύρος από 0 έως 100.
――Ενεργοποιημένο όταν το Fan Control έχει ρυθμιστεί σε Manual.
–– Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Outdoor Mode
Για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω από 0˚C, βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση Outdoor Mode έχει
οριστεί σε "On".
Αυτή η λειτουργία διατηρεί την εσωτερική θερμοκρασία του προϊόντος σταθερή έτσι ώστε το προϊόν να μπορεί να
εκκινηθεί κανονικά όταν ενεργοποιηθεί.
•• Off / On
――Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας όταν αυτή η λειτουργία έχει οριστεί σε "On".
――Το προϊόν καταναλώνει περισσότερη ενέργεια όταν είναι απενεργοποιημένο εάν αυτή η λειτουργία έχει οριστεί
σε "On" συγκριτικά με το αν έχει οριστεί σε "Off".
Temperature Control
Αυτή η λειτουργία ανιχνεύει την εσωτερική θερμοκρασία του προϊόντος. Μπορείτε να καθορίσετε το εύρος
θερμοκρασιών που είναι αποδεκτό.
Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία ορίζεται σε 90 °C.
Η συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας για το προϊόν αυτό είναι 75 έως 90 °C (με βάση θερμοκρασία
περιβάλλοντος 50 °C).
――Αν η τρέχουσα θερμοκρασία υπερβεί το καθορισμένο όριο θερμοκρασίας, μειώνεται η φωτεινότητα της οθόνης.
Αν η θερμοκρασία συνεχίζει να αυξάνεται, το προϊόν απενεργοποιείται για να αποτραπεί η υπερθέρμανση.
96
Input Device Manager
MENU m → System → Input Device Manager → ENTER E
Input Device Manager
Διαμόρφωση ρυθμίσεων για εξωτερικές συσκευές εισόδου που συνδέονται στο προϊόν.
Keyboard Language
Διαμορφώστε το συνδυασμό των χρησιμοποιούμενων πλήκτρων για την αλλαγή της γλώσσας καταχώρησης.
Keyboard Type
Keyboard Language
Ορίστε τον τύπο του πληκτρολογίου.
Keyboard Type
Input Language Shortcut
Input Language Shortcut
Επιλέξτε κουμπιά συντομεύσεων για εναλλαγή των γλωσσών εισόδου.
–– Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Play via
Επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία Play via ανάλογα με το περιβάλλον όπου χρησιμοποιείτε το προϊόν.
Η αρχική οθόνη ενδέχεται να είναι διαφορετική ανάλογα με τη ρύθμιση.
MENU m → System → Play via → ENTER E
•• MagicInfo / URL Launcher
System
Play via
MagicInfo
–– Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
97
Change PIN
Εμφανίζεται η οθόνη Change PIN.
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
Το προϊόν έχει απομνημονεύσει το νέο σας PIN.
――Προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης: 0 - 0 - 0 - 0
Επιλέξτε οποιαδήποτε 4 ψηφία για τον κωδικό PIN σας και εισαγάγετέ τα στο πεδίο Enter New PIN. Εισαγάγετε
ξανά τα ίδια 4 ψηφία στο πεδίο Confirm New PIN.
System
Change PIN
–– Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
98
Security
Safety Lock On
――Εισαγάγετε τον κωδικό PIN 4 ψηφίων. Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι “0-0-0-0".
Εάν θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό PIN, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Change PIN.
MENU m → System → Security → ENTER E
Όλα τα μενού και κουμπιά του προϊόντος και του τηλεχειριστηρίου, εκτός από το κουμπί LOCK στο τηλεχειριστήριο,
κλειδώνονται από τη λειτουργία Safety Lock On.
Security
Για να ξεκλειδώσετε τα μενού και τα κουμπιά, πατήστε το κουμπί LOCK και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης
(προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης: 0-0-0-0).
Safety Lock On
Power On Button
USB Auto Play Lock
Remote Management
On
Power On Button
On
Ενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για ενεργοποίηση του κουμπιού λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου με σκοπό να
ενεργοποιείται η συσκευή όσο είναι ενεργή η λειτουργία Safety Lock On.
Allow
•• Off / On
USB Auto Play Lock
–– Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Επιλέγεται για την αυτόματη αναπαραγωγή του περιεχομένου MagicInfo που είναι αποθηκευμένο σε μια
συνδεδεμένη συσκευή USB.
•• Off
Αναπαράγεται αυτόματα το περιεχόμενο MagicInfo που είναι αποθηκευμένο σε συσκευή USB.
•• On
Δεν αναπαράγεται αυτόματα το περιεχόμενο MagicInfo που είναι αποθηκευμένο σε συσκευή USB.
――Μετά τη σύνδεση μιας συσκευής USB που περιέχει περιεχόμενο MagicInfo, εμφανίζεται για πέντε
δευτερόλεπτα η ένδειξη "USB Auto Play Lock : On".
Remote Management
Μπορείτε να ορίσετε Allow ή Deny εξωτερικών εντολών για προσπέλαση της συσκευής σας μέσω δικτύου.
Η αλλαγμένη ρύθμιση παραμένει, ακόμα και αφού το προϊόν απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί και πάλι με τη
χρήση του κουμπιού επιλογής ή του διακόπτη λειτουργίας.
•• Allow / Deny
99
General
Smart Security
Η ασφάλεια που προσφέρεται για την προστασία της οθόνης και των συνδεδεμένων συσκευών αποθήκευσης από
ιούς περιλαμβάνει:
MENU m → System → General → ENTERE
Scan
General
Έλεγχος της οθόνης και των συνδεδεμένων συσκευών αποθήκευσης για ιούς.
Smart Security
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
Custom Logo
Off
Game Mode
Off
Isolated List
Η λίστα των στοιχείων που έχουν απομονωθεί επειδή περιέχουν ιούς.
Real-Time Monitoring
Σάρωση για ιούς με παρακολούθηση της συσκευής προβολής σε πραγματικό χρόνο.
Monitoring Results
Έλεγχος λίστας αρχείων, δικτύων και διαδικασιών που έχουν αποκλειστεί.
–– Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
100
Anynet+ (HDMI-CEC)
General
Smart Security
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
Custom Logo
Off
Game Mode
Off
Το Anynet+ είναι μια λειτουργία που σας επιτρέπει να ελέγχετε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές Samsung που
υποστηρίζουν Anynet+ μέσω του τηλεχειριστηρίου του προϊόντος Samsung. Το σύστημα Anynet+ μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μόνο με συσκευές Samsung που διαθέτουν τη λειτουργία Anynet+. Για να βεβαιωθείτε ότι μια
συσκευή Samsung διαθέτει αυτή τη λειτουργία, ελέγξτε αν φέρει το λογότυπο Anynet+.
•• Off / On
――Μπορείτε να ελέγξετε συσκευές Anynet+ μόνο με το τηλεχειριστήριο του προϊόντος. Δεν μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά του προϊόντος.
――Το τηλεχειριστήριο του προϊόντος ενδέχεται να μη λειτουργεί υπό ορισμένες συνθήκες. Σε αυτή την περίπτωση,
επιλέξτε ξανά τη συσκευή Anynet+.
――Το Anynet+ λειτουργεί όταν η συσκευή AV που υποστηρίζει Anynet+ είναι σε κατάσταση αναμονής ή
λειτουργίας.
――Το Anynet+ υποστηρίζει έως 12 συσκευές AV συνολικά. Σημειώστε ότι μπορείτε να συνδέσετε έως 3 συσκευές
–– Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
του ίδιου τύπου.
101
Αντιμετώπιση προβλημάτων Anynet+
Πρόβλημα
Το Anynet+ δεν λειτουργεί.
Πιθανή λύση
•• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συσκευή Anynet+. Το σύστημα Anynet+ υποστηρίζει μόνο συσκευές Anynet+.
•• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής Anynet+ είναι καλά συνδεδεμένο.
•• Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων εικόνας/ήχου/HDMI της συσκευής Anynet+.
•• Ελέξτε εάν η λειτουργία Anynet+ (HDMI-CEC) έχει οριστεί σε On στο μενού System.
•• Ελέγξτε εάν το τηλεχειριστήριο είναι συμβατό με το Anynet+.
•• Η λειτουργία Anynet+ δεν είναι διαθέσιμη σε κάποιες περιπτώσεις. (αρχική ρύθμιση)
•• Εάν αποσυνδέσατε και επανασυνδέσατε το καλώδιο HDMI, πραγματοποιήστε ξανά αναζήτηση συσκευών ή
απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το προϊόν σας.
•• Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Anynet+ της συσκευής Anynet+.
Θέλω να ξεκινήσω τη λειτουργία
Anynet+.
•• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Anynet+ έχει συνδεθεί σωστά στο προϊόν και ότι η επιλογή Anynet+ (HDMI-CEC)
έχει οριστεί σε On στο μενού System.
Θέλω να πραγματοποιήσω έξοδο
από τη λειτουργία Anynet+.
•• Πατήστε το κουμπί SOURCE στο τηλεχειριστήριο του προϊόντος και επιλέξτε μια συσκευή που δεν είναι
συσκευή Anynet+.
Εμφανίζεται το μήνυμα
"Disconnecting Anynet+ device ..."
στην οθόνη.
•• Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο όταν διαμορφώνετε τη λειτουργία Anynet+ ή όταν
μεταβαίνετε σε μια λειτουργία προβολής.
Δεν γίνεται αναπαραγωγή της
συσκευής Anynet+.
•• Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής όταν είναι σε εξέλιξη η αρχική ρύθμιση.
Η συνδεδεμένη συσκευή δεν
εμφανίζεται.
•• Ελέγξτε εάν η συσκευή υποστηρίζει λειτουργίες Anynet+ ή όχι.
•• Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο αφού το προϊόν ολοκληρώσει τη διαμόρφωση Anynet+ ή τη μετάβαση
στη λειτουργία Anynet+.
•• Ελέγξτε εάν το καλώδιο HDMI είναι καλά συνδεδεμένο ή όχι.
•• Ελέξτε εάν η λειτουργία Anynet+ (HDMI-CEC) έχει οριστεί σε On στο μενού System.
•• Πραγματοποιήσετε ξανά αναζήτηση συσκευών Anynet+.
•• Το Anynet+ απαιτεί σύνδεση HDMI. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συνδεθεί στο προϊόν σας μέσω καλωδίου HDMI.
•• Ορισμένα καλώδια HDMI μπορεί να μην υποστηρίζουν τις λειτουργίες Anynet+.
•• Εάν διακοπεί η σύνδεση λόγω διακοπής ρεύματος ή αποσύνδεσης του καλωδίου HDMI, επαναλάβετε τη
διαδικασία αναζήτησης συσκευών.
102
HDMI Hot Plug
General
Αυτή η δυνατότητα χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση της χρονικής καθυστέρησης σε μια συσκευή πηγής
HDMI.
Smart Security
•• Off / On
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
Custom Logo
Custom Logo
Off
Game Mode
Off
Μπορείτε να κάνετε λήψη, να επιλέξετε και να ορίσετε την ώρα προβολής ενός προσαρμοσμένου λογότυπου που
εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται το προϊόν.
•• Custom Logo
――Μπορείτε να επιλέξετε ένα προσαρμοσμένο λογότυπο (εικόνα/βίντεο) ή να απενεργοποιήσετε την προβολή
του προσαρμοσμένου λογότυπου.
――Για να ρυθμίσετε το προσαρμοσμένο λογότυπο, πρέπει να κάνετε λήψη του προσαρμοσμένου λογότυπου από
–– Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
μια εξωτερική συσκευή USB.
•• Logo Display Time
――Εάν ο τύπος του προσαρμοσμένου λογότυπου είναι Image, μπορείτε να ορίσετε την Logo Display Time.
•• Download Logo File
――Μπορείτε να κάνετε λήψη ενός προσαρμοσμένου λογότυπου στο προϊόν από μια εξωτερική συσκευή USB.
――Το όνομα αρχείου του προσαρμοσμένου λογότυπου του οποίου θέλετε να κάνετε λήψη πρέπει να αποθηκευτεί
ως “samsung” με όλα τα γράμματα πεζά.
――Όταν έχουν συνδεθεί πολλαπλές συσκευές USB, το προϊόν θα επιχειρήσει να κάνει λήψη του προσαρμοσμένου
λογότυπου από την τελευταία συσκευή που συνδέθηκε στο προϊόν.
Περιορισμοί αρχείου προσαρμοσμένου λογότυπου
•• Για προσαρμοσμένο λογότυπο τύπου εικόνας, υποστηρίζονται μόνο αρχεία bitmap (μορφή aRGB 32bpp).
•• Η ανάλυση του προσαρμοσμένου λογότυπου τύπου εικόνας πρέπει να είναι μεταξύ τουλάχιστον 128x64 και
της μέγισης ανάλυσης οθόνης. (Οι τιμές οριζόντιας/κατακόρυφης ανάλυσης πρέπει να είναι πολλαπλάσια
του 4).
•• Για προσαρμοσμένο λογότυπο τύπου βίντεο, υποστηρίζονται μόνο τύποι ροής TS Stream.
•• Το μέγιστο υποστηριζόμενο μέγεθος αρχείου βίντεο είναι 150 MB. Το συνιστώμενο μήκος ενός αρχείου
βίντεο είναι 20 δευτερόλεπτα ή λιγότερο.
103
Game Mode
General
Όταν πραγματοποιείτε σύνδεση σε μια κονσόλα παιχνιδιών, όπως PlayStation™ ή Xbox™, μπορείτε να απολαύσετε
μια πιο ρεαλιστική εμπειρία gaming επιλέγοντας τη λειτουργία παιχνιδιού.
Smart Security
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
Custom Logo
Off
Game Mode
Off
•• Off / On
――Προφυλάξεις και περιορισμοί για τη Game Mode
Για να αποσυνδέσετε την κονσόλα παιχνιδιών και να συνδέσετε κάποια άλλη εξωτερική συσκευή, ορίστε τη
Game Mode σε Off στο μενού ρύθμισης.
–– Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Reset System
Αυτή η επιλογή επαναφέρει τις τρέχουσες ρυθμίσεις που έχουν γίνει στο μενού System στις εργοστασιακές
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
MENU m → System → Reset System → ENTER E
System
Reset System
–– Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
104
Κεφάλαιο 10
Υποστήριξη
Software Update
Contact Samsung
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Το μενού Software Update σάς επιτρέπει να αναβαθμίζετε το λογισμικό του προϊόντος στην
τελευταία έκδοση.
――Προσέχετε να μην διακόψετε την τροφοδοσία ρεύματος ενώ η αναβάθμιση βρίσκεται
Προβάλετε αυτές τις πληροφορίες όταν το προϊόν σας δεν λειτουργεί σωστά ή όταν θέλετε να
αναβαθμίσετε το λογισμικό.
σε εξέλιξη. Το προϊόν θα απενεργοποιηθεί και θα ενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα όταν
ολοκληρωθεί η αναβάθμιση λογισμικού.
――Όταν κάνετε αναβάθμιση λογισμικού, όλες οι ρυθμίσεις εικόνας και ήχου που έχετε ορίσει
επαναφέρονται στις προεπιλεγμένες τιμές τους. Συνιστάται να σημειώσετε κάπου τις
ρυθμίσεις σας για να μπορείτε εύκολα να τις ορίσετε ξανά μετά την αναβάθμιση.
Update now
Ενημέρωση του λογισμικού στην πιο πρόσφατη έκδοση.
――Current version: Αυτή είναι η ήδη εγκατεστημένη έκδοση λογισμικού στο προϊόν.
Παρέχονται πληροφορίες για τα τηλεφωνικά μας κέντρα και για τον τρόπο λήψης προϊόντων
και λογισμικού.
――Contact Samsung για να βρείτε τον Model Code και την Software Version του προϊόντος.
Reset All
MENU m → Support → Reset All → ENTER E
Αυτή η επιλογή επαναφέρει τις τρέχουσες ρυθμίσεις για μια οθόνη στις εργοστασιακές
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
Auto Update
Αυτή η δυνατότητα ενημερώνει αυτόματα το προϊόν όταν δεν χρησιμοποιείται.
•• Off / On
105
Κεφάλαιο 11
Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων
–– Προτού καλέσετε το Κέντρο
Εξυπηρέτησης Πελατών της
Samsung, δοκιμάστε το προϊόν
σας ως εξής. Εάν το πρόβλημα
επιμένει, επικοινωνήστε με το
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της
Samsung.
–– Εάν η οθόνη παραμένει κενή,
ελέγξτε το σύστημα του υπολογιστή,
το χειριστήριο του βίντεο και το
καλώδιο.
Απαιτήσεις πριν από την επικοινωνία με το Κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών της Samsung
Δοκιμή του προϊόντος
Ελέγξτε εάν το προϊόν σας λειτουργεί κανονικά, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία δοκιμής του προϊόντος.
Εάν η οθόνη παραμένει κενή ενόσω αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας, ακόμα κι αν το προϊόν έχει ήδη συνδεθεί σε υπολογιστή, εκτελέστε
δοκιμή προϊόντος.
1
Απενεργοποιήστε τόσο τον υπολογιστή όσο και το προϊόν.
2
Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια από το προϊόν.
3
Ενεργοποίηση της συσκευής.
4
Εάν εμφανίζεται το μήνυμα No Signal, το προϊόν λειτουργεί κανονικά.
Έλεγχος της ανάλυσης και της συχνότητας
Εάν επιλεγεί μια λειτουργία που υπερβαίνει την υποστηριζόμενη ανάλυση, θα εμφανιστεί στιγμιαία το μήνυμα Not Optimum Mode
(ανατρέξτε στην ενότητα Υποστηριζόμενων αναλύσεων).
106
Ελέγξτε τα παρακάτω.
Εγκατάσταση (λειτουργία υπολογιστή)
Η οθόνη εξακολουθεί να ενεργοποιείται και να
απενεργοποιείται.
Ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίου μεταξύ του προϊόντος και του υπολογιστή και βεβαιωθείτε ότι
η σύνδεση είναι ασφαλής.
Όταν συνδέεται ένα καλώδιο HDMI ή HDMI-DVI στο
προϊόν και τον υπολογιστή, εμφανίζονται κενά και στις
τέσσερις πλευρές της οθόνης.
Τα κενά που εμφανίζονται στην οθόνη δεν οφείλονται στο προϊόν.
Τα κενά σημεία στην οθόνη προκαλούνται από τον υπολογιστή ή την κάρτα γραφικών. Για να
επιλύσετε το πρόβλημα, προσαρμόστε το μέγεθος οθόνης στις ρυθμίσεις HDMI ή DVI για την
κάρτα γραφικών.
Αν στο μενού ρυθμίσεων της κάρτας γραφικών δεν υπάρχει καμία επιλογή για την
προσαρμογή του μεγέθους οθόνης, ενημερώστε το πρόγραμμα οδήγησης της κάρτας
γραφικών στην τελευταία έκδοση.
(Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής των ρυθμίσεων οθόνης,
επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της κάρτας γραφικών ή του υπολογιστή).
Οθόνη
Η ενδεικτική λυχνία LED τροφοδοσίας είναι σβηστή.
Η οθόνη δεν θα ενεργοποιηθεί.
Βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί το καλώδιο ρεύματος.
Εμφανίζεται το μήνυμα No Signal στην οθόνη.
Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει συνδεθεί σωστά με καλώδιο.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που έχει συνδεθεί στο προϊόν είναι ενεργοποιημένη.
Ανάλογα τον τύπο της εξωτερικής συσκευής, η οθόνη ενδέχεται να μην εμφανίζεται σωστά. Στην
περίπτωση αυτή, συνδέστε την με τη λειτoυργία HDMI Hot Plug στη θέση On.
Εμφανίζεται το μήνυμα Not Optimum Mode.
Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν κάποιο σήμα από την κάρτα γραφικών υπερβαίνει τη μέγιστη
ανάλυση και συχνότητα του προϊόντος.
Ανατρέξτε στον πίνακα λειτουργίας τυπικού σήματος και ορίστε τη μέγιστη ανάλυση και
συχνότητα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προϊόντος.
Οι εικόνες στην οθόνη φαίνονται παραμορφωμένες.
Ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίου με το προϊόν.
107
Οθόνη
Η οθόνη δεν είναι καθαρή. Η οθόνη είναι θολή.
Αφαιρέστε τυχόν εξαρτήματα (καλώδιο προέκτασης βίντεο κ.λπ.) και προσπαθήστε και πάλι.
Ρυθμίστε την ανάλυση και τη συχνότητα στο συνιστώμενο επίπεδο.
Η οθόνη εμφανίζεται ασταθής και τρεμίζει.
Παραμένουν σκιές ή είδωλα στην οθόνη.
Ελέγξτε ότι η ανάλυση και η συχνότητα της κάρτας γραφικών του υπολογιστή έχουν ρυθμιστεί
εντός εύρους τιμών συμβατών με το προϊόν. Στη συνέχεια, αλλάξτε τις ρυθμίσεις της οθόνης εάν
απαιτείται, ανατρέχοντας στις πρόσθετες πληροφορίες που παρέχονται στο μενού του προϊόντος
και τον Πίνακα τυπικής λειτουργίας σήματος.
Η οθόνη είναι υπερβολικά φωτεινή. Η οθόνη είναι
υπερβολικά σκοτεινή.
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Brightness και Contrast.
Τα χρώματα δεν εμφανίζονται σωστά στην οθόνη.
Μεταβείτε στην ενότητα Picture και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Colour Space.
Το λευκό δεν φαίνεται πραγματικά λευκό.
Μεταβείτε στην ενότητα Picture και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις White Balance.
Δεν προβάλλεται εικόνα στην οθόνη και η ενδεικτική
λυχνία LED λειτουργίας αναβοσβήνει κάθε 0,5 έως 1
δευτερόλεπτο.
Το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
Το προϊόν απενεργοποιείται αυτόματα.
Πηγαίνετε στο System και βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Sleep Timer έχει οριστεί σε Off.
Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου ή μετακινήστε το ποντίκι για επιστροφή στην
προηγούμενη οθόνη.
Εάν έχει συνδεθεί υπολογιστής στο προϊόν, ελέγξτε την κατάσταση τροφοδοσίας του υπολογιστή.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας έχει συνδεθεί σωστά στο προϊόν και στην πρίζα του ρεύματος.
Εάν δεν ανιχνεύεται το σήμα από μια συνδεδεμένη συσκευή, το προϊόν απενεργοποιείται
αυτόματα έπειτα από 10 έως 15 λεπτά.
Η ποιότητα της εικόνας του προϊόντος είναι
διαφορετική από αυτή που εμφανιζόταν στο
κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε.
Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για ποιότητα εικόνας υψηλής ευκρίνειας (HD).
108
Οθόνη
Η εικόνα στην οθόνη δεν εμφανίζεται κανονικά.
Το κωδικοποιημένο περιεχόμενο βίντεο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζεται η εικόνα
κατεστραμμένη σε σκηνές με γρήγορα κινούμενα αντικείμενα όπως οι αθλητικοί αγώνες ή τα
βίντεο ζωντανής δράσης.
Το χαμηλό επίπεδο σήματος ή η χαμηλή ποιότητα εικόνας ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα να
εμφανίζεται η εικόνα κατεστραμμένη. Αυτό δεν σημαίνει ότι το προϊόν είναι ελαττωματικό.
Ένα κινητό τηλέφωνο σε ακτίνα ενός μέτρου από το προϊόν ενδέχεται να προκαλεί στατικές
εικόνες σε αναλογικές και ψηφιακές συσκευές.
Η φωτεινότητα και τα χρώματα δεν εμφανίζονται
κανονικά.
Μεταβείτε στην επιλογή Picture και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της οθόνης όπως Picture Mode,
Color, Brightness και Sharpness.
Μεταβείτε στην ενότητα System και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Energy Saving Mode.
Πραγματοποιήστε επαναφορά των ρυθμίσεων της οθόνης στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
Εμφανίζονται γραμμές (κόκκινες, πράσινες, μπλε)
στην οθόνη.
Αυτές οι γραμμές εμφανίζονται όταν υπάρχει ελάττωμα στο DATA SOURCE DRIVER IC στην οθόνη.
Επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης της Samsung για την επίλυση του προβλήματος.
Η οθόνη εμφανίζεται ασταθής και στη συνέχεια
παγώνει.
Η οθόνη ενδέχεται να παγώνει όταν χρησιμοποιείτε κάποια ανάλυση διαφορετική από τη
συνιστώμενη ή εάν το σήμα δεν είναι σταθερό. Για την επίλυση του προβλήματος, αλλάξτε την
ανάλυση του υπολογιστή στη συνιστώμενη ανάλυση.
Η εικόνα δεν μπορεί να εμφανιστεί σε πλήρη οθόνη.
Ένα αρχείο κλιμακούμενου περιεχομένου SD (4:3) μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία
μαύρων γραμμών και στις δύο πλευρές μιας οθόνης καναλιών HD.
Ένα βίντεο με λόγο διαστάσεων διαφορετικό από αυτόν του προϊόντος μπορεί να έως ως
αποτέλεσμα τη δημιουργία μαύρων γραμμών στο επάνω και το κάτω μέρος της οθόνης.
Αλλάξτε τη ρύθμιση μεγέθους της οθόνης σε πλήρη οθόνη στο προϊόν ή στη συσκευή πηγής.
109
Τηλεχειριστήριο
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.
Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά (+/-).
Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες δεν έχουν εξαντληθεί.
Ελέγξτε εάν έχει γίνει διακοπή ρεύματος.
Βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί το καλώδιο ρεύματος.
Ελέγξτε εάν υπάρχει ειδικός φωτισμός ή πινακίδες νέον σε λειτουργία στο περιβάλλον.
Συσκευή πηγής
Ακούγεται ένας ήχος "μπιπ" όταν εκκινείται ο υπολογιστής
μου.
Εάν ακουστεί ένας ήχος "μπιπ" κατά την εκκίνηση του υπολογιστή, φροντίστε να γίνει σέρβις
στον υπολογιστή σας.
Άλλα προβλήματα
Το προϊόν έχει μια μυρωδιά σαν πλαστικό.
Η μυρωδιά του πλαστικού είναι φυσιολογική και εξαλείφεται με το χρόνο.
Η οθόνη έχει κλίση.
Αφαιρέστε και στη συνέχεια συνδέστε ξανά τη βάση στο προϊόν.
Ο ήχος ή το βίντεο διακόπτονται κατά διαστήματα.
Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου και συνδέστε το ξανά εάν χρειάζεται.
Η χρήση πολύ σκληρού καλωδίου ή καλωδίου μεγάλου πάχους ενδέχεται να καταστρέψει τα
αρχεία βίντεο και ήχου.
Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια είναι αρκετά εύκαμπτα ώστε να διασφαλίζεται η ανθεκτικότητα.
Όταν συνδέετε το προϊόν σε τοίχο, συνιστάται να χρησιμοποιείτε καλώδια δεξιάς γωνίας.
Υπάρχουν μικρά σωματίδια στις άκρες του προϊόντος.
Τα σωματίδια αποτελούν μέρος της σχεδίασης του προϊόντος. Το προϊόν δεν είναι ελαττωματικό.
Όταν προσπαθώ να αλλάξω την ανάλυση του υπολογιστή
εμφανίζεται το μήνυμα "The defined resolution is not
currently supported.".
Εμφανίζεται το μήνυμα "The defined resolution is not currently supported." εάν η ανάλυση
της πηγής εισόδου υπερβαίνει τη μέγιστη ανάλυση της οθόνης.
Για την επίλυση του προβλήματος, αλλάξτε την ανάλυση του υπολογιστή σε μια ανάλυση που
υποστηρίζεται από την οθόνη.
110
Άλλα προβλήματα
Δεν υπάρχει ήχος από τα ηχεία στη λειτουργία HDMI όταν
συνδέεται καλώδιο DVI-HDMI.
Τα καλώδια DVI δεν μεταδίδουν δεδομένα ήχου.
Το HDMI Black Level δεν λειτουργεί σωστά σε μια συσκευή
HDMI με έξοδο YCbCr.
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν μια συσκευή πηγής, όπως μια συσκευή
αναπαραγωγής DVD ή μια συσκευή STB, συνδέεται στο προϊόν μέσω καλωδίου HDMI (σήμα
RGB).
Δεν υπάρχει ήχος στη λειτουργία HDMI.
Τα χρώματα της προβαλλόμενης εικόνας ενδέχεται να μην εμφανίζονται κανονικά. Το βίντεο
ή ο ήχος ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν έχει συνδεθεί στο
προϊόν μια συσκευή ήχου που υποστηρίζει μια παλαιότερη έκδοση του προτύπου HDMI.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το καλώδιο ήχου στη σωστή υποδοχή εισόδου ώστε να είναι
δυνατή η εκπομπή ήχου.
Εάν παρουσιαστούν τέτοια προβλήματα, συνδέστε ένα καλώδιο ήχου μαζί με το καλώδιο HDMI.
Κάποιες κάρτες γραφικών υπολογιστή ενδέχεται να μην αναγνωρίζουν αυτόματα τα σήματα HDMI
που δεν περιλαμβάνουν ήχο. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξτε μη αυτόματα μια είσοδο ήχου.
Το HDMI-CEC δεν λειτουργεί.
Αυτό το προϊόν δεν υποστηρίζει τη λειτουργία HDMI-CEC.
Για να χρησιμοποιήσετε πολλές εξωτερικές συσκευές που είναι συμβατές με τη
λειτουργία HDMI-CEC και συνδέονται στις θύρες HDMI IN 1 και HDMI IN 2 του προϊόντος,
απενεργοποιήστε τις λειτουργίες HDMI-CEC σε όλες τις εξωτερικές συσκευές. Εξωτερικές
συσκευές μπορεί να είναι το Blu-ray και οι συσκευές αναπαραγωγής DVD.
Η χρήση μιας εξωτερικής συσκευής όταν η λειτουργία HDMI-CEC της είναι ενεργοποιημένη,
ενδέχεται αυτομάτως να απενεργοποιήσει τις άλλες εξωτερικές συσκευές.
Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις HDMI-CEC, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης ή επικοινωνήστε
με τον κατασκευαστή της συσκευής για βοήθεια.
111
Ερωτήσεις & απαντήσεις
Ερώτηση
Πώς μπορώ να αλλάξω τη συχνότητα;
Απάντηση
Ορίστε τη συχνότητα στην κάρτα γραφικών σας.
•• Windows XP: Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και Θέματα → Οθόνη → Ρυθμίσεις
→ Για προχωρημένους → Οθόνη και προσαρμόστε τη συχνότητα στην ενότητα Ρυθμίσεις
οθόνης.
•• Windows ME/2000: Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου → Οθόνη → Ρυθμίσεις → Για προχωρημένους →
Οθόνη και προσαρμόστε τη συχνότητα στην ενότητα Ρυθμίσεις οθόνης.
–– Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης
του υπολογιστή ή της κάρτας
γραφικών για περισσότερες οδηγίες
σχετικά με την προσαρμογή.
•• Windows Vista: Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση →
Εξατομίκευση → Ρυθμίσεις οθόνης → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Οθόνη και
προσαρμόστε τη συχνότητα στην ενότητα Ρυθμίσεις οθόνης.
•• Windows 7: Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Οθόνη →
Ρύθμιση ανάλυσης → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Οθόνη και προσαρμόστε τη
συχνότητα στην ενότητα Ρυθμίσεις οθόνης.
•• Windows 8: Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση
→ Οθόνη → Ρύθμιση ανάλυσης → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Οθόνη και
προσαρμόστε τη συχνότητα στην ενότητα Ρυθμίσεις οθόνης.
•• Windows 10: Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Σύστημα → Οθόνη → Ρυθμίσεις οθόνης για
προχωρημένους → Ιδιότητες προσαρμογέα οθόνης → Οθόνη και ρυθμίστε τη Συχνότητα
ανανέωσης οθόνης που θα βρείτε στις Ρυθμίσεις οθόνης.
Πώς μπορώ να αλλάξω την ανάλυση;
•• Windows XP: Μεταβείτε στο Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και θέματα → Οθόνη →
Ρυθμίσεις και προσαρμόστε την ανάλυση.
•• Windows ME/2000: Μεταβείτε στο Πίνακας ελέγχου → Οθόνη → Ρυθμίσεις, και αλλάξτε
την ανάλυση.
•• Windows Vista: Μεταβείτε στο Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και προσωπικές ρυθμίσεις
→ Προσωπική ρύθμιση → Ρυθμίσεις οθόνης και προσαρμόστε την ανάλυση.
•• Windows 7: Μεταβείτε στο Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και προσωπικές ρυθμίσεις →
Οθόνη → Ρύθμιση ανάλυσης και προσαρμόστε την ανάλυση.
•• Windows 8: Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση →
Οθόνη → Ρύθμιση ανάλυσης και προσαρμόστε την ανάλυση.
•• Windows 10: Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Σύστημα → Οθόνη → Ρυθμίσεις οθόνης για
προχωρημένους και ρυθμίστε την ανάλυση.
112
Ερώτηση
Πώς μπορώ να ρυθμίσω τη λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας;
Απάντηση
•• Windows XP: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις
Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και θέματα → Οθόνη → Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης ή
BIOS SETUP στον υπολογιστή.
•• Windows ME/2000: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις
ρυθμίσεις Πίνακας ελέγχου → Οθόνη → Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης ή BIOS SETUP
στον υπολογιστή.
•• Windows Vista: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις
Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και προσωπικές ρυθμίσεις → Προσωπικές ρυθμίσεις→
Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
•• Windows 7: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις
Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και προσωπικές ρυθμίσεις → Προσωπικές ρυθμίσεις →
Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
•• Windows 8: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας επιλέγοντας Ρυθμίσεις
→ Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Εξατομίκευση → Ρυθμίσεις
προφύλαξης οθόνης ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
•• Windows 10: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας επιλέγοντας Ρυθμίσεις
→ Εξατομίκευση → Οθόνη κλειδώματος → Ρυθμίσεις χρονικού ορίου οθόνης → Παροχή
ενέργειας και αναστολή λειτουργίας ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
113
Κεφάλαιο 12
Προδιαγραφές
Γενικά
–– Μέγεθος
Όνομα μοντέλου
Οθόνη
–– Επιφάνεια προβολής
Οριζόντια
Κατακόρυφα
OH75F
Μέγεθος
Κατηγορία 75 ιντσών (74,5 ίντσες / 189,3 cm)
Επιφάνεια
προβολής
1650,24 mm (Οριζόντια) x 928,26 mm (Κατακόρυφα)
Τροφοδοσία ρεύματος
AC100-240V~ 50/60Hz
Ανατρέξτε στην ετικέτα που υπάρχει στο πίσω μέρος του προϊόντος καθώς η τυπική τιμή τάσης μπορεί να
ποικίλλει στις διάφορες χώρες.
Περιβαλλοντικές
συνθήκες
Λειτουργία
Θερμοκρασία: -30 ℃ – 50 ℃ (-22 °F – 122 °F)
* Για την εγκατάσταση του περιβλήματος, διατηρήστε την εσωτερική θερμοκρασία στους 40 °C ή χαμηλότερα.
Υγρασία: 10 % έως 80 %, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
Αποθήκευση
Θερμοκρασία: -20 °C – 50 °C (-4 °F – 122 °F)
Υγρασία: 5 % έως 95 %, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
114
――Plug-and-Play
Η οθόνη αυτή μπορεί να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε σύστημα που είναι συμβατό με τη λειτουργία Plug-and-Play. Η αμφίδρομη
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της οθόνης και του συστήματος του υπολογιστή βελτιώνει τις ρυθμίσεις της οθόνης. Η εγκατάσταση της οθόνης γίνεται
αυτόματα. Ωστόσο, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εγκατάστασης εάν είναι επιθυμητό.
――Λόγω της κατασκευής αυτού του προϊόντος, περίπου 1 εικονοστοιχείο ανά εκατομμύριο (1 ppm) ενδέχεται να εμφανίζεται πιο φωτεινό ή πιο σκούρο
στην οθόνη. Αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση του προϊόντος.
――Αυτό το προϊόν εμπίπτει στην κατηγορία προϊόντων κλάσης Α. Σε οικιακές συνθήκες αυτό το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ραδιοπαρεμβολές, και σε
αυτήν την περίπτωση ο χρήστης ενδέχεται να χρειαστεί να λάβει πρόσθετα μέτρα.
――Για λεπτομερείς προδιαγραφές της συσκευής, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Samsung Electronics.
115
Προρρυθμισμένες λειτουργίες χρονισμού
――Αυτό το προϊόν μπορεί να ρυθμιστεί μόνον σε μία τιμή ανάλυσης για κάθε μέγεθος οθόνης, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη ποιότητα εικόνας,
λόγω της φύσης της οθόνης. Η χρήση τιμής ανάλυσης διαφορετικής από την καθορισμένη ενδέχεται να μειώσει την ποιότητα της εικόνας. Για να
αποφευχθεί κάτι τέτοιο, σας συνιστούμε να επιλέξετε τη βέλτιστη ανάλυση που ορίζεται για το προϊόν σας.
――Ελέγξτε τη συχνότητα όταν αντικαθιστάτε ένα προϊόν CDT (συνδεδεμένο σε υπολογιστή) με προϊόν LCD. Εάν το προϊόν LCD δεν υποστηρίζει 85 Hz,
αλλάξτε την κατακόρυφη συχνότητα στα 60 Hz χρησιμοποιώντας το προϊόν CDT, προτού το αντικαταστήσετε με το προϊόν LCD.
–– Οριζόντια συχνότητα
Το χρόνος που απαιτείται για τη
σάρωση μιας μεμονωμένης γραμμής
από την αριστερή έως τη δεξιά
πλευρά της οθόνης ονομάζεται
οριζόντιος κύκλος. Η αντίστροφη τιμή
του oριζόντιου κύκλου ονομάζεται
oριζόντια συχνότητα. Η οριζόντια
συχνότητα μετράται σε kHz.
–– Κατακόρυφη συχνότητα
Το προϊόν προβάλλει μία εικόνα
πολλές φορές το δευτερόλεπτο (σαν
λαμπτήρας φθορισμού) για την
προβολή όσων βλέπει ο θεατής. Η
ρυθμός μιας μεμονωμένης εικόνας
που προβάλλεται επανειλημμένα
ανά δευτερόλεπτο ονομάζεται
κατακόρυφη συχνότητα ή ρυθμός
ανανέωσης. Η κατακόρυφα συχνότητα
μετράται σε kHz.
Όνομα μοντέλου
OH75F
Συγχρονισμός
Οριζόντια συχνότητα
30 – 80 kHz
Κατακόρυφη συχνότητα
60 – 75 Hz
Βέλτιστη ανάλυση
1920 x 1080 στα 60 Hz
Μέγιστη ανάλυση
1920 x 1080 στα 60 Hz
Ανάλυση
Η οθόνη θα ρυθμιστεί αυτομάτως εάν κάποιο σήμα που ανήκει στις παρακάτω λειτουργίες τυπικού σήματος μεταδίδονται από τον υπολογιστή σας. Εάν
το σήμα που μεταδίδεται από τον υπολογιστή δεν ανήκει στις τυπικές λειτουργίες σήματος, η οθόνη ενδέχεται να είναι κενή και η λυχνία LED λειτουργίας
να είναι αναμμένη. Σε αυτή την περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, ανατρέχοντας στο εγχειρίδιο χρήσης της κάρτας
γραφικών.
116
Ανάλυση
Οριζόντια συχνότητα
(kHz)
Κατακόρυφη
συχνότητα
(Hz)
Ρολόι pixel
(MHz)
Πολικότητα
συγχρονισμού
(Οριζ./Κατακ.)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
117
Ανάλυση
Οριζόντια συχνότητα
(kHz)
Κατακόρυφη
συχνότητα
(Hz)
Ρολόι pixel
(MHz)
Πολικότητα
συγχρονισμού
(Οριζ./Κατακ.)
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
118
Κεφάλαιο 13
Παράρτημα
Ευθύνη σχετικά με την υπηρεσία πληρωμών
(Κόστος που βαραίνει τον πελάτη)
――Στις περιπτώσεις όπου ζητάτε την παροχή υπηρεσιών, ενδέχεται να χρεώνεστε για την
επίσκεψη του τεχνικού εξυπηρέτησης εάν συμβαίνει ένα από τα παρακάτω.
Περιπτώσεις όπου δεν πρόκειται για ελάττωμα του
προϊόντος
Περιπτώσεις όπου πρόκειται για καθαρισμό, προσαρμογή, επεξήγηση, εκ νέου εγκατάσταση κ.λπ.
•• Εάν ο τεχνικός εξυπηρέτησης δώσει οδηγίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος ή απλά
ρυθμίσει τις επιλογές χωρίς την αποσυναρμολόγηση του προϊόντος.
•• Εάν κάποιο ελάττωμα έχει προκληθεί από εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες
(Internet, κεραία, σήμα ενσύρματης σύνδεσης κ.λπ.)
•• Εάν κάποιο προϊόν έχει εγκατασταθεί ξανά ή έχουν συνδεθεί πρόσθετες συσκευές έπειτα
από την πρώτη εγκατάσταση του αγορασμένου προϊόντος.
•• Εάν κάποιο προϊόν έχει εγκατασταθεί ξανά για να μεταφερθεί σε κάποιο άλλο σημείο ή
σε κάποιο άλλο χώρο.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης ή σχετικά με τον τρόπο
χρήσης ενός προϊόντος άλλης εταιρείας.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του δικτύου ή σχετικά με το
πρόγραμμα κάποιας άλλης εταιρείας.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει εγκατάσταση και ρύθμιση λογισμικού για το προϊόν.
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί στο προϊόν κάποια
ζημιά από λάθος του πελάτη
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί ζημιά από κακό χειρισμό ή λανθασμένη επισκευή από την
πλευρά του πελάτη.
Εάν έχει προκληθεί ζημιά στο προϊόν από ένα από τα παρακάτω
•• Πρόσκρουση ή πτώση.
•• Χρήση αναλωσίμων ή προϊόντος που έχει αγοραστεί ανεξάρτητα και δεν έχει καθοριστεί
από τη Samsung.
•• Επισκευή από κάποιο άτομο εκτός από μηχανικό εξωτερικής ανάθεσης ή συνεργάτη της
Samsung Electronics Co., Ltd.
•• Αναδιαμόρφωση ή επισκευή του προϊόντος από τον πελάτη.
•• Χρήση του προϊόντος με λανθασμένη τάση ή με μη εγκεκριμένες ηλεκτρικές συνδέσεις.
•• Δεν έχουν ακολουθηθεί οι ενότητες "προσοχής" που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο
χρήστη.
Άλλα
•• Εάν το προϊόν αποτύχει εξαιτίας φυσικής καταστροφής. (αστραπή, πυρκαϊά, σεισμό,
πλημμύρα κ.λπ.)
•• Εάν όλα τα αναλώσιμα στοιχεία έχουν εξαντληθεί. (μπαταρία, γραφίτης, λάμπες
φθορισμού, κεφαλή, εξάρτημα δόνησης, λυχνία, φίλτρο, ταινία κ.λπ.)
――Εάν ο πελάτης ζητήσει την παροχή υπηρεσιών χωρίς το προϊόν να παρουσιάζει ελάττωμα,
ενδέχεται να εφαρμοστεί χρέωση. Συνεπώς παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο.
•• Εάν ο τεχνικός εξυπηρέτησης αφαιρέσει/καθαρίσει σκόνη ή ξένες ουσίες από το
εσωτερικό του προϊόντος.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει μια πρόσθετη εγκατάσταση μετά την αγορά ενός προϊόντος μέσω
αγοράς από το σπίτι ή online.
119
Βέλτιστη ποιότητα εικόνας και αποτροπή
δημιουργίας μόνιμων ειδώλων
Black Matrix
Κοινά ηλεκτρόδια
(ITO)
Χρωµατικό φίλτρο
Βέλτιστη ποιότητα εικόνας
•• Λόγω της φύσης της κατασκευής αυτού του προϊόντος, περίπου 1 pixel ανά εκατομμύριο
(1ppm) ενδέχεται να είναι φωτεινότερα ή σκουρότερα στην οθόνη. Αυτό δεν επηρεάζει την
απόδοση του προϊόντος.
–– Ο αριθμός των sub-pixel ανά τύπο οθόνης: 6.220.800
Πηγή
Εκφόρτιση
•• Εάν αφήσετε την οθόνη να προβάλλει σταθερά μια στατική εικόνα για παρατεταμένη
χρονική περίοδο, ενδέχεται να δημιουργηθούν μόνιμα είδωλα ή ελαττωματικά pixel.
–– Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή μια δυναμική προφύλαξη
οθόνης εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για παρατεταμένη χρονική
περίοδο.
Αποτροπή δημιουργίας μόνιμου ειδώλου
TFT
Πύλη
Ηλεκτρόδιο
pixel (ITO)
Πυκνωτές
αποθήκευσης (Cs)
Δίαυλος δεδοµένων
Τι είναι το μόνιμο είδωλο;
Το μόνιμο είδωλο δεν θα πρέπει να δημιουργείται όταν η οθόνη LCD λειτουργεί φυσιολογικά.
Η κανονική λειτουργία αναφέρεται σε ένα μοτίβο βίντεο που αλλάζει συνεχώς. Εάν η οθόνη
LCD προβάλλει ένα μόνιμο μοτίβο για παρατεταμένη χρονική περίοδο, ενδέχεται να προκύψει
μια ελαφριά αλλαγή τάσης μεταξύ των ηλεκτροδίων σε pixel που ελέγχουν τους υγρούς
κρυστάλλους.
Αυτή η διαφορά τάσης μεταξύ των ηλεκτροδίων αυξάνεται με το χρόνο και κάνει τους
υγρούς κρυστάλλους λεπτότερους. Όταν συμβεί κάτι τέτοιο, η προηγούμενη εικόνα μπορεί
να παραμείνει στην οθόνη όταν αλλάξει το μοτίβο. Για την αποτροπή αυτού του φαινομένου,
διαφορά τάσης που συσσωρεύτηκε θα πρέπει να μειωθεί.
――Το μόνιμο είδωλο δεν θα πρέπει να δημιουργείται όταν μια οθόνη LCD λειτουργεί στις
κατάλληλες συνθήκες.
120
Αποτροπή δημιουργίας μόνιμων ειδώλων
――Ο καλύτερος τρόπος προστασίας του προϊόντος από τη δημιουργία μόνιμων ειδώλων είναι η
απενεργοποίηση της οθόνης ή η ρύθμιση του υπολογιστή ή του συστήματος να μεταβαίνουν
σε λειτουργία προφύλαξης οθόνης όταν δεν χρησιμοποιούνται. Επίσης, ίσως να υπάρχει
περιορισμός της εγγύησης με βάση τις οδηγίες χρήσης.
•• Απενεργοποίηση, προφύλαξη οθόνης και λειτουργία εξοικονόμησης ρεύματος
–– Απενεργοποιήστε το προϊόν επί 2 ώρες, μετά από χρήση 12 ωρών.
–– Μεταβείτε στις ρυθμίσεις Ιδιότητες οθόνης > Παροχή ενέργειας στον υπολογιστή σας
και ρυθμίστε το προϊόν ώστε να απενεργοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις.
–– Συνιστάται η χρήση προφύλαξης οθόνης.
Είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε ένα λογισμικό προφύλαξης οθόνης με μονοχρωμία
ή με κινούμενη εικόνα.
•• Τακτική αλλαγή χρώματος
–– Χρήση 2 χρωμάτων
Αλλάζετε τα 2 χρώματα κάθε 30 λεπτά, όπως φαίνεται παραπάνω.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Αποφύγετε το συνδυασμό ενός χρώματος κειμένου και ενός χρώματος φόντου με αντίθεση
φωτεινότητας.
(Φωτεινότητα: αναφέρεται στη φωτεινότητα ή στη σκουρότητα ενός χρώματος που
ποικίλλει ανάλογα με την ποσότητα του φωτός που εκπέμπεται.)
――Αποφύγετε τη χρήση γκρίζου, καθώς ενδέχεται να συμβάλλει στη δημιουργία μονίμου
ειδώλου.
――Αποφύγετε τη χρήση χρωμάτων με αντίθεση φωτεινότητας (μαύρο και άσπρο, γκρίζο).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
•• Τακτική αλλαγή χρώματος κειμένου
–– Χρησιμοποιήστε ανοιχτά χρώματα, με παρόμοια φωτεινότητα.
Διάστημα: Εναλλάσσετε το χρώμα κειμένου και το χρώμα φόντου ανά 30 λεπτά.
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
–– Να μετακινείτε και να αλλάζετε το κείμενο κάθε 30 λεπτά, όπως φαίνεται παρακάτω.
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
–– Τακτική προβολή μιας κινούμενης εικόνας, μαζί με ένα λογότυπο.
Διάστημα: Προβολή μιας κινούμενης εικόνας μαζί με ένα λογότυπο επί 60
δευτερόλεπτα, μετά από χρήση 4 ωρών.
121
Άδεια
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under
license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the
Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express,
and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc.
in the United States and/ or other countries. © DTS, Inc. All Rights
Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including
premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX,
LLC and are used under license.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your
registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
This device supports DivX Plus Streaming® for enjoying HD movies and TV shows with
advanced features (multi-language subtitles, multiple audio tracks, chapters, smooth
FF/RW, etc.) streamed to your device.
Άδεια Χρήσης Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα
Στην περίπτωση της χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα, στο μενού του προϊόντος
υπάρχουν διαθέσιμες οι Άδειες Χρήσης Ανοιχτού Κώδικα. Η ειδοποίηση για τις άδειες
χρήσης ανοιχτού κώδικα αναγράφεται μόνο στα Αγγλικά.
Για πληροφορίες σχετικά με την ειδοποίηση άδειας χρήσης ανοιχτού κώδικα,
επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung ή στείλτε email στη
διεύθυνση oss.request@samsung.com.
122
Ορολογία
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Καθεμιά από τις
παραπάνω τιμές ρυθμού σάρωσης
αναφέρεται στον αριθμό των
τελικών γραμμών σάρωσης που
ορίζουν την ανάλυση της οθόνης.
Ο ρυθμός σάρωσης μπορεί να
υποδεικνύεται από το σύμβολο i
(διεμπλοκής) ή p (προοδευτική),
ανάλογα με τη μέθοδο σάρωσης.
- Σάρωση
Η σάρωση είναι η επεξεργασία
αποστολής pixel που προοδευτικά
σχηματίζουν μια εικόνα. Ένας
μεγαλύτερος αριθμός pixel θα
αποδώσει μια καθαρότερη και πιο
ζωντανή εικόνα.
- Προοδευτική
Στη λειτουργία προοδευτικής
σάρωσης, όλες οι γραμμές
pixel σαρώνονται μία προς μία
(προοδευτικά) στην οθόνη.
- Διεμπλοκής
Στη λειτουργία σάρωσης
διεμπλοκής, κάθε δεύτερη σειρά
pixel σαρώνεται πρώτα από επάνω
προς τα κάτω και, στη συνέχεια,
σαρώνονται οι υπόλοιπες σειρές
pixel (που δεν σαρώνονται).
Λειτουργία χωρίς διεμπλοκή και
με διεμπλοκή____ Η λειτουργία
χωρίς διεμπλοκή (προοδευτική
σάρωση) προβάλλει μια οριζόντια
γραμμή από την κορυφή έως τη
βάση μιας οθόνης, προοδευτικά. Η
λειτουργία διεμπλοκής προβάλλει
τον άρτιο αριθμό γραμμών πρώτα
και τον περιττό αριθμό γραμμών
στη συνέχεια. Η λειτουργία μη
διεμπλοκής χρησιμοποιείται κυρίως
στις οθόνες, καθώς αποδίδει
καθαρότητα στην οθόνη και η
λειτουργία διεμπλοκής κυρίως
χρησιμοποιείται στις τηλεοράσεις.
Βήμα κουκκίδας____ Η οθόνη
αποτελείται από κόκκινες, πράσινες
και μπλε κουκκίδες. Όταν η
απόσταση μεταξύ των κουκκίδων
είναι μικρότερη, τότε η ανάλυση
είναι υψηλότερη. Το βήμα κουκκίδας
(dot pitch) αφορά τη συντομότερη
απόσταση μεταξύ των κουκκίδων
του ίδιου χρώματος. Το βήμα
κουκκίδας μετράται σε χιλιοστά.
Κατακόρυφη συχνότητα____
Στο προϊόν προβάλλεται μια
μεμονωμένη εικόνα πολλές φορές
ανά δευτερόλεπτο (σαν φως
φθορισμού που τρεμοπαίζει) για
την προβολή του περιεχομένου
που βλέπει ο χρήστης. Η ρυθμός
μιας μεμονωμένης εικόνας που
προβάλλεται επανειλημμένα
ανά δευτερόλεπτο ονομάζεται
κατακόρυφη συχνότητα ή ρυθμός
ανανέωσης. Η κατακόρυφα
συχνότητα μετράται σε kHz.
Π.χ. 60 Hz αναφέρονται στη προβολή
μιας μεμονωμένης εικόνας 60 φορές
σε ένα δευτερόλεπτο.
Οριζόντια συχνότητα____ Ο χρόνος
που απαιτείται για τη σάρωση
μιας μεμονωμένης γραμμής από
την αριστερή έως τη δεξιά πλευρά
της οθόνης ονομάζεται οριζόντιος
κύκλος. Η αντίστροφη τιμή του
oριζόντιου κύκλου ονομάζεται
oριζόντια συχνότητα. Η οριζόντια
συχνότητα μετράται σε kHz.
Πηγή____ Η πηγή εισόδου
είναι μια συσκευή πηγής βίντεο
συνδεδεμένη σε κάποιο προϊόν
όπως βιντεοκάμερα ή συσκευή
αναπαραγωγής βίντεο ή DVD.
Plug & Play____ Η λειτουργία
Plug & Play είναι μια λειτουργία
που επιτρέπει την αυτόματη
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ
μιας οθόνης και ενός υπολογιστή
για τη δημιουργία του βέλτιστου
περιβάλλοντος προβολής. Το προϊόν
χρησιμοποιεί το πρότυπο VESA DDC
(διεθνές πρότυπο) για την εκτέλεση
της λειτουργίας Plug & Play.
Ανάλυση____ Η ανάλυση είναι ο
αριθμός των οριζόντιων κουκκίδων
(pixel) και των κατακόρυφων
κουκκίδων (pixel) που ορίζουν μια
οθόνη. Αντιστοιχεί στο επίπεδο
λεπτομέρειας της οθόνης. Η
υψηλότερη ανάλυση επιτρέπει την
προβολή περισσότερων δεδομένων
στην οθόνη και είναι χρήσιμη για
την εκτέλεση πολλαπλών εργασιών
συγχρόνως.
Π.χ. Μια τιμή ανάλυσης 1920 X 1080
αποτελείται από 1.920 οριζόντια
pixel (οριζόντια ανάλυση) και 1.080
κατακόρυφα pixel (κατακόρυφη
ανάλυση).
DVD (Digital Versatile Disc)____
Το DVD είναι ένας δίσκος μαζικής
αποθήκευσης δεδομένων μεγέθους
CD, όπου μπορείτε να αποθηκεύετε
εφαρμογές πολυμέσων (ήχου,
βίντεο ή παιχνιδιών), με τη χρήση
τεχνολογίας συμπίεσης βίντεο
MPEG-2.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____ Πρόκειται για
μια διασύνδεση που μπορεί να
συνδεθεί σε μια ψηφιακή πηγή
ήχου, καθώς και σε μια πηγή βίντεο
υψηλής ανάλυσης, με τη χρήση
ενός μεμονωμένου καλωδίου, χωρίς
συμπίεση.
Multiple Display Control (MDC)____
Το MDC (Multiple Display Control)
είναι μια εφαρμογή που σας
επιτρέπει να ελέγχετε εύκολα
πολλαπλές συσκευές προβολής
συγχρόνως, με τη χρήση υπολογιστή.
Η επικοινωνία μεταξύ ενός
υπολογιστή και μιας οθόνης γίνεται
με τη χρήση καλωδίων RS232C
(σειριακή μετάδοση δεδομένων) και
RJ45 (LAN).
123
Download PDF

advertising