Samsung | UD22B | Samsung UD22B Εγχειρίδιο χρήσης

Εγχειρίδιο
χρήσης
UD22B
Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν
ανάλογα με το προϊόν και οι προδιαγραφές υπόκεινται
σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης
της απόδοσης.
BN46-00286C-03
Πίνακας περιεχομένων
ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΤΕ
ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ
ΣΎΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΧΡΉΣΗ
ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ ΠΗΓΉΣ
7
Πνευματικά δικαιώματα
8
Καθαρισμός
8
Αποθήκευση
9
Προειδοποιήσεις ασφαλείας
9
10
11
13
Σύμβολα
Ηλεκτρισμός και ασφάλεια
Εγκατάσταση
Λειτουργία
18
Έλεγχος του περιεχομένου της
συσκευασίας
18
19
Αφαίρεση της συσκευασίας
Έλεγχος των μερών
21
Εξαρτήματα
21
23
25
27
Εξωτερικός αισθητήρας
Πίσω πλευρά
Τηλεχειριστήριο
Έλεγχος περισσότερων από μίας οθονών με
τη χρήση ενός κιτ εξωτερικού αισθητήρα
28
Πριν από την εγκατάσταση του
προϊόντος (Εγχειρίδιο εγκατάστασης)
28
30
Εξαερισμός
∆ιαστάσεις
31
RS232C
31
34
36
Συνδέση καλωδίων
Σύνδεση
Κωδικοί ελέγχου
45
Πριν από τη σύνδεση
45
Σημεία ελέγχου πριν από τη σύνδεση
46
Σύνδεση και χρήση υπολογιστή
46
48
Σύνδεση σε υπολογιστή
Αλλαγή της ανάλυσης
51
Σύνδεση εξωτερικής οθόνης
Πίνακας περιεχομένων
1
Πίνακας περιεχομένων
52
Σύνδεση σε συσκευή βίντεο
52
Σύνδεση με τη χρήση ενός καλωδίου HDMIDVI
Σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI
Σύνδεση σε σύστημα ήχου
53
54
ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ MDC
55
Σύνδεση του network box (πωλούνται
ξεχωριστά)
55
MagicInfo
56
Αλλαγή της πηγής εισόδου
56
Source List
57
Διαμόρφωση ρυθμίσεων για το Multi
Control
57
57
57
57
ID Setup
ID Input
MDC Connection
Network Setting
58
Εγκατάσταση/Κατάργηση
εγκατάστασης του προγράμματος MDC
58
58
Εγκατάσταση
Κατάργηση της εγκατάστασης
59
Τι είναι το MDC;
59
61
62
63
64
65
67
68
69
73
74
83
85
90
Σύνδεση στο MDC
∆ιαχείριση συνδέσεων
Auto Set ID
Κλωνοποίηση
Επανάληψη εντολής
Έναρξη χρήσης του MDC
∆ιάταξη κύριας οθόνης
Μενού
Ρύθμιση οθόνης
Ρύθμιση του ήχου
Ρύθμιση του συστήματος
Ρυθμίσεις εργαλείων
Άλλες λειτουργίες
Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων
Πίνακας περιεχομένων
2
Πίνακας περιεχομένων
ΡΎΘΜΙΣΗ ΟΘΌΝΗΣ
ΡΎΘΜΙΣΗ ΟΘΌΝΗΣ
93
Source List
94
Edit Name
95
Source AutoSwitch Settings
96
Mode
96
96
Εάν η πηγή εισόδου είναι DVI ή DP
Εάν η πηγή εισόδου είναι HDMI
97
Custom
97
97
97
97
98
98
Contrast
Brightness
Sharpness
Gamma
Color
Tint
99
Color Tone
99
99
Εάν η πηγή εισόδου είναι DVI ή DisplayPort
Εάν η πηγή εισόδου είναι HDMI
100
Color Control
100
Color Temp.
101
Size
101
102
102
Εάν η πηγή εισόδου είναι DVI ή DisplayPort
Εάν η πηγή εισόδου είναι HDMI
Μεγέθη εικόνας που διατίθενται ανά πηγή
εισόδου
103
Digital NR
103
HDMI Black Level
103
Film Mode
103
Dynamic Contrast
104
Lamp Control
104
Picture Reset
Πίνακας περιεχομένων
3
Πίνακας περιεχομένων
ΡΎΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΉΧΟΥ
ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ
105
Mode
106
Custom
106
106
106
Bass
Treble
Balance
107
Auto Volume
107
SRS TS XT
107
Sound Reset
108
Language
108
Time
109
109
110
111
Clock Set
Sleep Timer
Timer1 / Timer2 / Timer3
Holiday Management
111
Menu Transparency
112
Safety Lock
112
112
Change PIN
Κλείδωμα
113
Energy Saving
113
Video Wall
113
114
114
115
115
Video Wall
Format
Οριζόντια
Κατακόρυφα
Screen Position
Πίνακας περιεχομένων
4
Πίνακας περιεχομένων
ΟΔΗΓΌΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ
116
Safety Screen
116
117
118
118
118
119
Pixel Shift
Timer
Bar
Eraser
Pixel
Side Gray
119
Resolution Select
120
Power On Adjustment
120
OSD Rotation
121
Advanced Settings
121
123
123
123
124
125
125
126
Fan & Temperature
Auto Power
Button Lock
User Auto Color
Standby Control
Lamp Schedule
OSD Display
Software Upgrade
127
Setup Reset
127
Reset All
128
Απαιτήσεις πριν από την επικοινωνία
με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών
της Samsung
128
128
129
∆οκιμή του προϊόντος
Έλεγχος της ανάλυσης και της συχνότητας
Ελέγξτε τα παρακάτω.
132
Ερωτήσεις και Απαντήσεις
134
Γενικές
135
Εξοικονόμηση ενέργειας
Πίνακας περιεχομένων
5
Πίνακας περιεχομένων
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
136
Προρρυθμισμένες λειτουργίες
χρονισμού
138
Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG σε όλο
τον κόσμο
144
Ευθύνη σχετικά με την υπηρεσία
πληρωμών (Κόστος που βαραίνει τον
πελάτη)
144
Περιπτώσεις όπου δεν πρόκειται για ελάττωμα
του προϊόντος
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί στο προϊόν
κάποια ζημιά από λάθος του πελάτη
Άλλα
144
145
146
Βέλτιστη ποιότητα εικόνας και
αποτροπή δημιουργίας μόνιμων
ειδώλων
146
147
Βέλτιστη ποιότητα εικόνας
Αποτροπή δημιουργίας μόνιμου ειδώλου
150
Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος
(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού)
151
Σωστή απόρριψη των μπαταριών
αυτού του προϊόντος
152
Ορολογία
ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ
Πίνακας περιεχομένων
6
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
Πνευματικά δικαιώματα
Τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση για λόγους
βελτίωσης της ποιότητας.
2012 Samsung Electronics
Τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στη Samsung Electronics.
Απαγορεύεται η χρήση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου ή μέρους αυτού του εγχειριδίου χωρίς την
έγκριση της Samsung Electronics.
Οι ονομασίες Microsoft, Windows είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation.
Οι ονομασίες VESA, DPM και DDC είναι σήματα κατατεθέντα της Video Electronics Standards
Association.
Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για διαχειριστικές δαπάνες σε περίπτωση που είτε

(a) κατόπιν αιτήματός σας κληθεί κάποιος τεχνικός χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα
στο προϊόν.
(π.χ. αμελήσατε να διαβάσατε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).

(b) είτε προσκομίσατε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών όπου και πάλι δεν διαπιστώθηκε
ελάττωμα στο προϊόν.
(π.χ. αμελήσατε να διαβάσατε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).

Θα ενημερωθείτε για το ακριβές ποσόν της χρέωσης πριν από την έναρξη οποιασδήποτε
εργασίας ή κατ' οίκον επίσκεψη.
TruSurround XT, SRS and the
symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TruSurround XT technology is incorporated under license form SRS Lab, Inc.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
7
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
Καθαρισμός
Να είστε προσεκτικοί κατά τον καθαρισμό, καθώς η οθόνη και το εξωτερικό των προηγμένων
μοντέλων LCD γρατζουνίζονται εύκολα.
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα κατά τον καθαρισμό.
Οι παρακάτω εικόνες είναι μόνο για αναφορά. Οι πραγματικές συνθήκες ενδέχεται να διαφέρουν από
αυτές που απεικονίζονται.
1.
Απενεργοποιήστε το προϊόν και τον υπολογιστή.
2.
Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το προϊόν.
Κρατάτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το φις και μην αγγίζετε το
καλώδιο με βρεγμένα χέρια. ∆ιαφορετικά, μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία.
3.
Σκουπίστε το προϊόν με ένα καθαρό, μαλακό και στεγνό πανί.

Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν
αλκοόλη, διαλυτικές ή επιφανειοδραστικές ουσίες.
!

Μην ψεκάζετε νερό ή καθαριστικά απευθείας επάνω
στο προϊόν.
4.
Βρέξτε ένα μαλακό και στεγνό πανί με νερό και στύψτε το καλά για να
καθαρίσετε το εξωτερικό του προϊόντος.
5.
Όταν ολοκληρώσετε τον καθαρισμό, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας
στο προϊόν.
6.
Ενεργοποιήστε το προϊόν και τον υπολογιστή.
Αποθήκευση
Τα μοντέλα υψηλής στιλπνότητας μπορούν να αναπτύξουν λευκές κηλίδες στην επιφάνειά τους εάν
χρησιμοποιείται υγραντήρας υπερήχων σε κοντινή απόσταση.
Επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών εάν το εσωτερικό του προϊόντος χρειάζεται
καθάρισμα (έναντι χρέωσης συντήρησης).
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
8
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
Προειδοποιήσεις ασφαλείας
Προσοχή
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ.
Προσοχή : ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ
ΚΑΛΥΜΜΑ. (Ή ΤΟΝ ΠΙΣΩ ΠΙΝΑΚΑ)
ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ.
ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν διαπερνάται από ρεύμα υψηλής τάσης.
Είναι επικίνδυνο να έρθετε σε επαφή με τα εσωτερικά εξαρτήματα του προϊόντος.
Αυτό το σύμβολο σάς προειδοποιεί ότι το προϊόν συνοδεύεται από σημαντικά
έντυπα που αφορούν τη λειτουργία και τη συντήρηση.
Σύμβολα
Προειδοποίηση
Εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός ή
θανάσιμος τραυματισμός.
Προσοχή
Εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή
φθορά περιουσιακών στοιχείων.
Απαγορεύονται οι δραστηριότητες που φέρουν αυτό το σύμβολο.
Πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες που φέρουν αυτό το σύμβολο.
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
9
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
Ηλεκτρισμός και ασφάλεια
Οι παρακάτω εικόνες είναι μόνο για αναφορά. Οι πραγματικές συνθήκες ενδέχεται να διαφέρουν από
αυτές που απεικονίζονται.
Προειδοποίηση
Μην χρησιμοποιείτε καλώδια τροφοδοσίας ή φις που έχουν φθαρεί ή πρίζες που
έχουν βγει από τη θέση τους.

Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μην συνδέετε πολλά προϊόντα σε μία πρίζα.

Οι υπερθερμασμένες πρίζες μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.
Μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα χέρια.

∆ιαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
Εισαγάγετε το φις μέχρι τέρμα ώστε να μην είναι χαλαρό.

Μια μη σταθερή σύνδεση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
!
Συνδέστε το φις σε μια γειωμένη πρίζα (μόνο μονωμένες συσκευές τύπου 1).

Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.
!
Μην λυγίζετε και μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας με δύναμη. Μην τοποθετείτε
βαριά αντικείμενα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.

Η φθορά του καλωδίου μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας.

Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Καθαρίστε τη σκόνη γύρω από τις ακίδες του φις και γύρω από την πρίζα με ένα
στεγνό πανί.
!

Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
10
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
Προσοχή
Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας ενώ χρησιμοποιείται το προϊόν.

Το προϊόν μπορεί να καταστραφεί από βραχυκύκλωμα.
Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται από τη Samsung μαζί
με το προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας με άλλα προϊόντα.
!

Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Μην παρεμποδίζετε το σημείο σύνδεσης του καλωδίου τροφοδοσίας με την πρίζα.

Εάν προκύψει πρόβλημα και θέλετε να διακόψετε την τροφοδοσία του
προϊόντος, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
!

Σημειώστε ότι το προϊόν δεν τίθεται εντελώς εκτός λειτουργίας από το κουμπί
λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο.
Κρατήστε το φις για να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.

Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
!
Εγκατάσταση
Προειδοποίηση
Μην τοποθετείτε κεριά, εντομοαπωθητικά ή τσιγάρα επάνω στο προϊόν. Μην
εγκαθιστάτε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας.

Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
Αναθέστε σε έναν τεχνικό να εγκαταστήσει τη βάση ανάρτησης στον τοίχο.
!

Η εγκατάσταση από μη κατάλληλο άτομο μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.

Χρησιμοποιείτε μόνο έπιπλα που πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές.
Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε χώρους με ελλιπή εξαερισμό, όπως βιβλιοθήκες ή
ντουλάπες.

Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά λόγω αυξημένης εσωτερικής θερμοκρασίας.
Εγκαταστήστε το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 10 cm από τον τοίχο για επαρκή
εξαερισμό.
!

Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά λόγω αυξημένης εσωτερικής θερμοκρασίας.
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
11
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
Φυλάξτε την πλαστική συσκευασία μακριά από παιδιά.

Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.
!
Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε επιφάνεια που δεν είναι σταθερή ή που δονείται (μη
σταθερό ράφι, κεκλιμένη επιφάνεια κ.λπ.).

Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή/και να προκαλέσει
τραυματισμό.

Η χρήση του προϊόντος σε χώρο με υπερβολικές δονήσεις ενδέχεται να του
προκαλέσει ζημιά ή να προκαλέσει πυρκαγιά.
Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε όχημα και μην το αφήνετε εκτεθειμένο σε σκόνη,
υγρασία (σταγόνες νερού κ.λπ.), λάδι ή καπνό.
!

Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Μην εκθέτετε το προϊόν στο άμεσο ηλιακό φως, σε θερμότητα ή σε θερμά
αντικείμενα, όπως φούρνο.

Ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος ή μπορεί να προκληθεί
πυρκαγιά.
Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε σημείο όπου μπορούν να φτάσουν παιδιά.

Το προϊόν μπορεί να πέσει και να τραυματίσει παιδιά.

Επειδή η πρόσοψη είναι βαριά, εγκαταστήστε το προϊόν σε επίπεδη και
σταθερή επιφάνεια.
Το βρώσιμο λάδι, όπως το σογιέλαιο, μπορεί να καταστρέψει ή να παραμορφώσει
το προϊόν. Μην εγκαθιστάτε το προϊόν στην κουζίνα ή κοντά σε πάγκο κουζίνας.
Προσοχή
Προσέξτε να μην σας πέσει το προϊόν ενώ το μετακινείτε.

Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.
!
Μην ακουμπάτε το προϊόν με την πρόσοψη προς τα κάτω.

Μπορεί να προκληθεί ζημιά στην οθόνη.
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
12
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
Όταν εγκαθιστάτε το προϊόν σε έπιπλο ή ράφι, να βεβαιώνεστε ότι η κάτω πλευρά
της πρόσοψης δεν εξέχει.

Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή/και να προκαλέσει
τραυματισμό.

Εγκαθιστάτε το προϊόν μόνο σε έπιπλα ή ράφια κατάλληλου μεγέθους.
Ακουμπάτε το προϊόν κάτω απαλά.

Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.
!
SAMSUNG
!
Η εγκατάσταση του προϊόντος σε μη συνηθισμένο χώρο (χώρο εκτεθειμένο σε
πολλά σωματίδια σκόνης, χημικές ουσίες, ακραίες θερμοκρασίες ή πολλή υγρασία ή
σε κάποιο χώρο όπου το προϊόν πρέπει να λειτουργεί συνεχώς για μεγάλο χρονικό
διάστημα) μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την απόδοσή του.

Συμβουλευτείτε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung εάν θέλετε να
εγκαταστήσετε το προϊόν σε τέτοιο χώρο.
Λειτουργία
Προειδοποίηση
Το εσωτερικό του προϊόντος διαπερνάται από ρεύμα υψηλής τάσης. Ποτέ μην
αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε το προϊόν μόνοι σας.

Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Για επισκευές, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της
Samsung.
Πριν μετακινήσετε το προϊόν, απενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας και
αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και όλα τα άλλα συνδεδεμένα καλώδια.
!

Η φθορά του καλωδίου μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Εάν το προϊόν βγάζει ασυνήθιστους θορύβους, μυρωδιά καμένου υλικού ή καπνό,
αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το Κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
!

Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μην αφήνετε τα παιδιά να κρέμονται από το προϊόν ή να σκαρφαλώνουν επάνω σε
αυτό.

Υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστούν σοβαρά.
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
13
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
Εάν πέσει κάτω το προϊόν ή υποστεί ζημιά το εξωτερικό περίβλημα,
απενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας και αποσυνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της
Samsung.

Εάν συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή
ηλεκτροπληξία.
Μην αφήνετε βαριά αντικείμενα ή άλλα αντικείμενα που αρέσουν στα παιδιά
(παιχνίδια, γλυκά κ.λπ.) επάνω στο προϊόν.

Το προϊόν ή το βαρύ αντικείμενο μπορεί να πέσει καθώς το παιδί σας
προσπαθεί να φτάσει το παιχνίδι ή το γλύκισμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί
σοβαρά.
Κατά τη διάρκεια κεραυνών ή καταιγίδας, απενεργοποιήστε το προϊόν και αφαιρέστε
το καλώδιο τροφοδοσίας.

!
Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Μην αφήνετε να πέσουν αντικείμενα επάνω στο προϊόν ή να το χτυπήσουν.

Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
!
Μην μετακινείτε το προϊόν τραβώντας το από το καλώδιο τροφοδοσίας ή κάποιο
άλλο καλώδιο.

Ένα φθαρμένο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν,
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Εάν διαπιστώσετε ότι υπάρχει διαρροή αερίου, μην αγγίζετε το προϊόν και το φις.
Αερίστε αμέσως το χώρο.
!
GAS

Οι σπίθες μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά.
Μην σηκώνετε και μην μετακινείτε το προϊόν τραβώντας το από το καλώδιο
τροφοδοσίας ή από κάποιο άλλο καλώδιο.

Ένα φθαρμένο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν,
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε εύφλεκτα σπρέι ή άλλες εύφλεκτες ουσίες
κοντά στο προϊόν.
!

Μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή πυρκαγιά.
Βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί δεν παρεμποδίζονται από τραπεζομάντιλα ή
κουρτίνες.

Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά λόγω αυξημένης εσωτερικής θερμοκρασίας.
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
14
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
100
Μην εισάγετε μεταλλικά αντικείμενα (αιχμηρά μαγειρικά σκεύη, κέρματα, τσιμπιδάκια
κ.λπ.) ή αντικείμενα που καίγονται εύκολα (χαρτί, σπίρτα κ.λπ.) στο προϊόν (μέσω
των αεραγωγών, των θυρών εισόδου/εξόδου κ.λπ.).

Εάν εισέλθει νερό ή άλλες ξένες ουσίες στο προϊόν, απενεργοποιήστε το και
αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά (βάζα, μπουκάλια κ.λπ.) ή μεταλλικά αντικείμενα
επάνω στο προϊόν.

Εάν εισέλθει νερό ή άλλες ξένες ουσίες στο προϊόν, απενεργοποιήστε το και
αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Προσοχή
Εάν αφήσετε την οθόνη να προβάλλει σταθερά μια στατική εικόνα για παρατεταμένη
χρονική περίοδο, ενδέχεται να δημιουργηθούν μόνιμα είδωλα ή ελαττωματικά pixel.

!
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή την προφύλαξη
οθόνης με κινούμενες εικόνες εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν
για μεγάλο χρονικό διάστημα.
-_-
Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα εάν δεν σκοπεύετε να
χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα (όταν λείπετε σε διακοπές
κ.λπ.).
!

Η συγκέντρωση σκόνης σε συνδυασμό με τη θερμότητα μπορεί να προκαλέσει
πυρκαγιά, βραχυκύκλωμα ή διαρροή ρεύματος.
Χρησιμοποιείτε το προϊόν στη συνιστώμενη ανάλυση και συχνότητα.

∆ιαφορετικά μπορεί να αλλοιωθεί η όρασή σας.
!
Μην κρατάτε το προϊόν ανάποδα και μην το μετακινείτε κρατώντας το από τη βάση.

Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή να προκαλέσει τραυματισμό.
Εάν κοιτάζετε την οθόνη από πολύ κοντινή απόσταση για πολλή ώρα, μπορεί να
αλλοιωθεί η όρασή σας.
!
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
15
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
Μην χρησιμοποιείτε υγραντήρες ή φούρνους γύρω από το προϊόν.

Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Ξεκουράζετε τα μάτια σας για περισσότερο από 5 λεπτά για κάθε 1 ώρα χρήσης του
προϊόντος.
!

Η κούραση στα μάτια θα μειωθεί.
Μην αγγίζετε την οθόνη όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο για μεγάλο χρονικό
διάστημα, καθώς θα έχει αναπτύξει υψηλή θερμοκρασία.
Φυλάσσετε τα μικρά εξαρτήματα μακριά από παιδιά.
!
Να είστε προσεκτικοί όταν ρυθμίζετε την κλίση του προϊόντος ή το ύψος της βάσης.
!

Υπάρχει κίνδυνος να πιαστούν και να τραυματιστούν τα χέρια ή τα δάχτυλά σας.

Εάν γείρετε πολύ το προϊόν, υπάρχει κίνδυνος να πέσει και να προκληθεί
τραυματισμός.
Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο προϊόν.

Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.
Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, μην αυξάνετε υπερβολικά την ένταση του ήχου.

Ο υπερβολικά δυνατός ήχος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.
Προσέχετε ώστε να παιδιά να μην βάζουν την μπαταρία στο στόμα τους όταν την
αφαιρείτε από το τηλεχειριστήριο. Να τοποθετείτε την μπαταρία σε θέσεις όπου δεν
φτάνουν τα παιδιά ή τα βρέφη.

Εάν τα παιδιά βάλουν την μπαταρία στο στόμα τους, συμβουλευτείτε αμέσως
τον γιατρό σας.
Κατά την αντικατάσταση μπαταριών, να τις τοποθετείτε με τη σωστή πολικότητα (+,
-).
!

∆ιαφορετικά, η μπαταρία μπορεί να καταστραφεί ή να προκαλέσει πυρκαγιά,
τραυματισμό ή βλάβη λόγω διαρροής του υγρού της.
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
16
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τις τυποποιημένες μπαταρίες που προσδιορίζονται
και να μην χρησιμοποιείτε νέες και μεταχειρισμένες μπαταρίες συγχρόνως.

∆ιαφορετικά, οι μπαταρίες μπορεί να καταστραφούν ή να προκληθεί πυρκαγιά,
τραυματισμός ή βλάβη, λόγω διαρροής του υγρού τους.
!
Οι μπαταρίες (και οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες) δεν αποτελούν κοινό
απόρριμμα και θα πρέπει να επιστρέφονται για ανακύκλωση. Ο πελάτης είναι
υπεύθυνος για την επιστροφή των χρησιμοποιημένων ή των επαναφορτιζόμενων
μπαταριών για ανακύκλωση.

Ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει τις χρησιμοποιημένες ή τις επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες στο πλησιέστερο δημόσιο κέντρο ανακύκλωσης ή σε κάποιο
κατάστημα που πωλεί τον ίδιο τύπο μπαταριών ή επαναφορτιζόμενων
μπαταριών.
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
17
1
1.1
Προετοιμασία
Έλεγχος του περιεχομένου της συσκευασίας
1.1.1 Αφαίρεση της συσκευασίας
1
Ανοίξτε το κουτί συσκευασίας. Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στο προϊόν όταν
χρησιμοποιείτε ένα αιχμηρό αντικείμενο για να ανοίξετε τη συσκευασία.
2
Αφαιρέστε το αφρώδες υλικό από το προϊόν.
3
Ελέγξτε το προϊόν και αφαιρέστε το υλικό styrofoam και τον πλαστικό σάκο.
4

Η εμφάνιση του πραγματικού προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα.

Η εικόνα παρέχεται αποκλειστικά για αναφορά.
Φυλάξτε το κουτί σε ξηρό χώρο, προκειμένου να το χρησιμοποιήσετε εάν μετακινήσετε το προϊόν
στο μέλλον.
1 Προετοιμασία
18
1.1.2 Έλεγχος των μερών


Επικοινωνήστε με το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν εάν λείπουν κάποια μέρη.
Η όψη των μερών και των αντικειμένων που πωλούνται ξεχωριστά ενδέχεται να διαφέρει από
την εικόνα.
Εξαρτήματα
Τα μέρη ενδέχεται να διαφέρουν σε διαφορετικές περιοχές.
Οδηγός γρήγορης
εγκατάστασης
Κάρτα εγγύησης (∆εν διατίθεται σε
ορισμένες περιοχές)
Εγχειρίδιο χρήσης
+
-
1
Προετοιμασία
+
Καλώδιο ρεύματος
Μπαταρίες (∆εν διατίθεται σε
ορισμένες περιοχές)
Τηλεχειριστήριο
Καλώδιο DP-HDMI
Κιτ εξωτερικού αισθητήρα
Καλώδιο DVI
1 Προετοιμασία
19
1
Προετοιμασία
Είδη που πωλούνται ξεχωριστά
Τα παρακάτω είδη μπορούν να αγοραστούν στο πλησιέστερο κατάστημα.
Κιτ επιτοίχιας τοποθέτησης
Καλώδιο HDMI-DVI
Σειριακό καλώδιο RS232C
Καλώδιο HDMI
Καλώδιο DP
Καλώδιο LAN
Στερεοφωνικό καλώδιο
Συσκευή δικτύου
1 Προετοιμασία
20
1
1.2
Προετοιμασία
Εξαρτήματα
1.2.1 Εξωτερικός αισθητήρας


Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι
προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
Απομακρύνετε τα εμπόδια από το χώρο μεταξύ του απομακρυσμένου αισθητήρα και του
τηλεχειριστηρίου.
1
2
3
4
5
1
Αισθητήρας
Περιγραφή
Αισθητήρας
τηλεχειριστηρίου
Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς αυτό το σημείο της οθόνης LCD.
Απομακρύνετε τα εμπόδια από το χώρο μεταξύ του
απομακρυσμένου αισθητήρα και του τηλεχειριστηρίου.
2
Αισθητήρας
φωτεινότητας
Ανιχνεύει αυτόματα την ένταση του φωτός περιβάλλοντος γύρω
από μια επιλεγμένη οθόνη και ρυθμίζει τη φωτεινότητα της
οθόνης.
3
Ενδεικτική λυχνία
λειτουργίας
Σβήνει όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία της συσκευής και
αναβοσβήνει πράσινο στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
1 Προετοιμασία
21
1
Προετοιμασία
Αισθητήρας
4
[POWER]
[SOURCE]
5
Περιγραφή
Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση της οθόνης.
Aλλαγή από τον τρόπο λειτουργίας υπολογιστή στον τρόπο
λειτουργίας βίντεο.
Επιλέγει την πηγή εισόδου στην οποία είναι συνδεδεμένη μια
εξωτερική συσκευή.
Εγκατάσταση εξωτερικού αισθητήρα
1 Προετοιμασία
22
1.2.2 Πίσω πλευρά
Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές
IR OUT
IR / AMBIENT
SENSOR IN
AUDIO
OUT
ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
RJ45
1
Προετοιμασία
DP IN
HDMI IN
(MAGICINFO)
DVI OUT
(LOOPOUT)
DVI IN
RS232C OUT
Θύρα
[DP IN]
[HDMI IN (MAGICINFO)]
RS232C IN
POWER S/W
POWER IN
Περιγραφή
Συνδέεται σε υπολογιστή μέσω καλωδίου DP.
Συνδέεται σε μια συσκευή πηγής μέσω καλωδίου HDMI.

Για να χρησιμοποιήσετε το MagicInfo, η έξοδος MagicInfo
της συσκευής δικτύου που ορίζει η Samsung πρέπει να
συνδεθεί στη θύρα [HDMI IN (MAGICINFO)] του προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την αγορά και
εγκατάσταση μιας συσκευής δικτύου, επικοινωνήστε με την
Samsung Electronics.
[DVI OUT (LOOPOUT)]
[DVI IN]
[RS232C OUT] [RS232C IN]
[RJ45]
[IR OUT]
[IR / AMBIENT SENSOR IN]
[AUDIO OUT]
Συνδέεται σε άλλο προϊόν μέσω καλωδίου DVI.
Συνδέεται σε μια συσκευή πηγής, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο
DVI ή HDMI-DVI.
Συνδέεται στο RS232C ή MDC μέσω ενός σειριακού καλωδίου
RS232C (διασταυρούμενου τύπου)
Συνδέεται στο RS232C ή MDC μέσω ενός καλωδίου RJ45
Μεταδίδει σήματα εισόδου από έναν εξωτερικό αισθητήρα σε άλλη
οθόνη μέσω υποδοχής IR OUT
Συνδέεται σε εξωτερικό αισθητήρα
Συνδέεται στη θύρα ήχου μιας συσκευής πηγής.
1 Προετοιμασία
23
1
Προετοιμασία
Συναρμολόγηση της βάσης καλωδίου στήριξης
1 Προετοιμασία
24
1
Προετοιμασία
1.2.3 Τηλεχειριστήριο


Η χρήση άλλων συσκευών προβολής στον ίδιο χώρο με το τηλεχειριστήριο του προϊόντος
μπορεί να προκαλέσει τον ακούσιο έλεγχο των άλλων συσκευών προβολής.
Οι λειτουργίες των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να διαφέρει για τα διάφορα
προϊόντα.
%#
%#
!!
<!<!=>?
8
'
&
#'@!
!
*KQW!
8'#
8#'XYZ=[\]
;#8#'
!"
#$
$'!
8'
^!
<_!<_
!##
<!##
&
'
#!!
#*+,-.0167
!
8
%
9*+,-.0167
:
*+,-.0167
'8!$!
`#8'
^
88?Z0_a?*0
?-bcd+ef7gh
#
;
9
!$#
#
1 Προετοιμασία
25
1
Προετοιμασία
Ρύθμιση της προβολής των ενδείξεων επί της οθόνης (OSD) με το τηλεχειριστήριο
1.
Ανοίξτε το μενού OSD.
2.
Επιλέξτε Input, Picture, Sound, Setup ή Multi Control στην
οθόνη μενού OSD που προβάλλεται.
3.
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.
4.
Τελειώστε τη ρύθμιση.
5.
Κλείστε το μενού προβολής ενδείξεων της οθόνης (OSD).
Για να τοποθετήσετε μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο
1
2
3



Να φυλάτε τις μπαταρίες σε σημείο που δεν τις φθάνουν τα παιδιά και ανακυκλώστε.
Μην χρησιμοποιείτε μαζί νέες και μεταχειρισμένες μπαταρίες. Να αντικαθιστάτε και τις δύο
μπαταρίες συγχρόνως.
Όταν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα,
να αφαιρείτε τις μπαταρίες.
1 Προετοιμασία
26
1
Προετοιμασία
IR / AMBIENT
SENSOR IN
POWER
IR / AMBIENT
SENSOR IN
1.2.4 Έλεγχος περισσότερων από μίας οθονών με τη χρήση ενός κιτ
εξωτερικού αισθητήρα

IR OUT
IR OUT
SOURCE
Συνδέστε τη θύρα [IR OUT] της οθόνης στη θύρα [IR / AMBIENT SENSOR IN] της άλλης οθόνης
χρησιμοποιώντας το ειδικό σειριακό καλώδιο RS232C.

Μια εντολή που αποστέλλεται από το τηλεχειριστήριο που βλέπει προς τη συσκευή 1 (στην
οποία είναι συνδεδεμένο το κιτ εξωτερικού αισθητήρα) θα ληφθεί και από τις δύο οθόνες, 1 και
2.
Η εμφάνιση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το προϊόν.
1 Προετοιμασία
27
1
1.3
Προετοιμασία
Πριν από την εγκατάσταση του προϊόντος (Εγχειρίδιο
εγκατάστασης)
Προς αποφυγή τραυματισμού, αυτή η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί με ασφάλεια στο δάπεδο ή
στον τοίχο σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.
Αναθέστε την εγκατάσταση της βάσης στερέωσης σε τοίχο σε μια εξουσιοδοτημένη εταιρεία
εγκατάστασης.


∆ιαφορετικά, μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

Φροντίστε να εγκαταστήσετε την καθοριζόμενη βάση στερέωσης σε τοίχο.
1.3.1 Εξαερισμός
Περίπτωση κατακόρυφης τοποθέτησης σε τοίχο
A Απόσταση από τον τοίχο (συνιστώμενη)
B Σημείο μέτρησης θερμοκρασίας
περιβάλλοντος

Για την εγκατάσταση του video-wall,
συνιστάται ανεπιφύλακτα η θερμοκρασία
περιβάλλοντος να είναι κάτω από 30 C.

Σε μονάδες που τοποθετούνται σε
υψηλότερα σημεία, η θερμοκρασία
αυξάνεται σημαντικά.
A

Η εσωτερική θερμοκρασία της
μονάδας που έχει τοποθετηθεί
υψηλότερα σε σχέση με τη μονάδα
που έχει τοποθετηθεί στο χαμηλότερο
σημείο είναι κατά 5 ~ 10 C
υψηλότερη.
(Έστω και αν η απόσταση από τον
B
τοίχο είναι αρκετή)
Figure 1.1 Πλάγια όψη
(Μονάδα: mm)
Διαμόρφωση
1x1
2x2
3x3
4x4
5x5
A
40
80
120
160
200
Για περισσότερες από 6 σειρές, απαιτείται βοηθητικό σύστημα κλιματισμού.
1 Προετοιμασία
28
1
Προετοιμασία
2. Οδηγός τοποθέτησης εντός τοίχου/σε ενιαίο επίπεδο
Για το εντοιχισμένο video-wall, συνιστάται η θερμοκρασία περιβάλλοντος να είναι επίσης κάτω
από 30 C.

Η απόσταση από τον πίσω τοίχο είναι η ίδια με αυτήν της κατακόρυφης τοποθέτησης σε τοίχο.

B
D
D
Figure 1.3 Κάτοψη
A
A Ίδια με την κατακόρυφη τοποθέτηση
B B = C = D : Ίδιο κενό διάστημα
C B = C = D : Ίδιο κενό διάστημα
D B = C = D : Ίδιο κενό διάστημα
C
E
E Σημείο μέτρησης θερμοκρασίας περιβάλλοντος
Figure 1.2 Πλάγια όψη
Συνιστώμενη απόσταση
(Μονάδα: mm)
Διαμόρφωση
1x1
2x2
3x3
4x4
5x5
A
40
80
120
160
200
B (= C = D)
50
100
150
200
250
Για λόγους αισθητικής, για τη μείωση των πλάγιων κενών διαστημάτων (B, C, D) απαιτούνται
πρόσθετοι ανεμιστήρες ψύξης.
1 Προετοιμασία
29
1
Προετοιμασία
1.3.2 Διαστάσεις
393.3
387.6
46.6
300.0
81.5
41.5
46.6
∆εν είναι απαραίτητα όλες οι εικόνες υπό κλίμακα. Ορισμένες διαστάσεις υπόκεινται σε αλλαγή
χωρίς προειδοποίηση. Ανατρέξτε στις διαστάσεις πριν εγκαταστήσετε το προϊόν. ∆εν φέρουμε
ευθύνη για τυπογραφικά λάθη.
1 Προετοιμασία
30
1
1.4
Προετοιμασία
RS232C
1.4.1 Συνδέση καλωδίων
Καλώδιο RS232C

Περιβάλλον χρήσης
RS232C (9 ακίδες)
Ακίδα
TxD (Αρ. 2), RxD (Αρ. 3), GND (Αρ. 5)
Ταχύτητα μετάδοσης
bit
9600 bps
Bit δεδομένων
8 bit
Ισοτιμία
Κανένας
∆ιακοπή bit
1 bit
Έλεγχος ροής
Κανένας
Μέγιστο μήκος
15m (μόνο θωρακισμένου τύπου)
∆ιάταξη ακίδων
1 2 3 4 5
6 7 8 9
Ακίδα
Σήμα
1
Ανίχνευση φορέα δεδομένων
2
Ληφθέντα δεδομένα
3
Μεταδοθέντα δεδομένα
4
Προετοιμασία τερματικού δεδομένων
5
Γείωση σήματος
6
Προετοιμασία σετ δεδομένων
7
Αποστολή αιτήματος
8
Έτοιμο για αποστολή
9
Ενδεικτική λυχνία δακτυλίου
1 Προετοιμασία
31
1
Προετοιμασία

Καλώδιο RS232C
Βύσμα: 9-ακίδων D-Sub
Καλώδιο: ∆ιασταυρούμενο καλώδιο
9
6
-P1-
5
5
1
1
-P1Θηλυκό
-P1-
-P2-
9
-P2-
6
-P2-
Rx
2
-------->
3
Tx
Tx
3
<--------
2
Rx
Gnd
5
---------
5
Gnd
Θηλυκό
Καλώδιο LAN

∆ιάταξη ακίδων
1 2 3 4 5 6 7 8
Αριθμός
ακίδας
Τυπικό χρώμα
Σήμα
1
Λευκό και πορτοκαλί
TX+
2
Πορτοκαλί
TX-
3
Λευκό και πράσινο
RX+
4
Μπλε
NC
5
Λευκό και μπλε
NC
6
Πράσινο
RX-
7
Λευκό και καφέ
NC
8
Καφέ
NC
1 Προετοιμασία
32
1
Προετοιμασία

Βύσμα: RJ45
<Καλώδιο LAN απευθείας σύνδεσης>
HUB
P2
RJ45 MDC
PC
P1
P1
P2
Σήμα
P1
TX+
1
TX-
RJ45 MDC
P2
Σήμα
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
<Καλώδιο LAN διασταυρούμενης σύνδεσης>
PC
RJ45 MDC
P1
P2
Σήμα
P1
P2
Σήμα
TX+
1
<-------->
3
RX+
TX-
2
<-------->
6
RX-
RX+
3
<-------->
1
TX+
RX-
6
<-------->
2
TX-
1 Προετοιμασία
33
1
Προετοιμασία
1.4.2 Σύνδεση

Σύνδεση 1
RS232C IN

RS232C OUT
RS232C IN
RS232C OUT
RS232C IN
RS232C OUT
RS232C IN
Σύνδεση 2
RJ45
RJ45
1 Προετοιμασία
34
1
Προετοιμασία

Σύνδεση 3
RJ45
RS232C OUT
RS232C IN
RS232C OUT
RS232C IN
RS232C OUT
RS232C IN
1 Προετοιμασία
35
1
Προετοιμασία
1.4.3 Κωδικοί ελέγχου
Προβολή κατάστασης ελέγχου (λήψη εντολής ελέγχου)
Κεφαλίδα
0xAA
Εντολή
Τύπος
εντολής
ID
Μήκος
δεδομένων
0
Άθροισμα
ελέγχου
Έλεγχος (ορισμός εντολής ελέγχου)
Κεφαλίδα
0xAA
Εντολή
Τύπος
εντολής
ID
Μήκος
δεδομένων
∆εδομένα
1
Τιμή
Άθροισμα
ελέγχου
Εντολή

Αρ.
Τύπος εντολής
Εντολή
Εύρος
εντολών
1
Έλεγχος τροφοδοσίας
0x11
0~1
2
Έλεγχος έντασης
0x12
0~100
3
Έλεγχος πηγής εισόδου
0x14
-
4
Έλεγχος μεγέθους εικόνας
0x15
-
5
Έλεγχος λειτουργίας video wall
0x5C
0~1
6
Κλείδωμα ασφαλείας
0x5D
0~1
Τα αναγνωριστικά (ID) που εξάγονται μπορούν να προβάλλονται με δεξαεξαδικά ψηφία. Ωστόσο,
το αναγνωριστικό ID 0 πρέπει να προβάλλεται ως 0xFF.

Όλες οι επικοινωνίες γίνονται σε δεκαεξαδικό κώδικα. Το άθροισμα ελέγχου (checksum)
υπολογίζεται με το άθροισμα όλων των τιμών, εκτός από την κεφαλίδα. Εάν κάποιο άθροισμα
ελέγχου είναι μεγαλύτερο από 2ψήφιο, όπως φαίνεται παρακάτω (11+FF+01+01=112), το πρώτο
ψηφίο αφαιρείται.
Π.χ. Ενεργοποίηση και ID=0
Κεφαλίδα
Εντολή
ID
0xAA
0x11
Μήκος
δεδομένων
∆εδομένα 1
1
"Power"
Άθροισμα
ελέγχου
1 Προετοιμασία
36
1
Προετοιμασία
Κεφαλίδα
Εντολή
ID
0xAA

0x11
Μήκος
δεδομένων
∆εδομένα 1
1
1
12
Για τον έλεγχο όλων των συσκευών που είναι συνδεδεμένες με σειριακό καλώδιο, ανεξάρτητα
από τα ID, ορίστε το ID ως "0xFE" και προχωρήστε στη μετάδοση εντολών. Οι εντολές θα
εκτελούνται από την κάθε συσκευή, αλλά το ACK δεν θα αποκρίνεται.
Έλεγχος τροφοδοσίας

Λειτουργία
Το προϊόν μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί μέσω υπολογιστή.

Προβολή κατάστασης λειτουργίας (λήψη κατάστασης ON / OFF)
Κεφαλίδα
Εντολή
ID
0xAA

0x11
Μήκος
δεδομένων
0
Άθροισμα
ελέγχου
Ρύθμιση λειτουργίας ON/Off (ρύθμιση λειτουργίας ON / OFF)
Κεφαλίδα
Εντολή
ID
0xAA
0x11
Μήκος
δεδομένων
∆εδομένα
1
"Power"
Άθροισμα
ελέγχου
"Power": Κωδικός τροφοδοσίας που πρέπει να ρυθμιστεί στο προϊόν.
1 : Ενεργοποίηση
0 : Απενεργοποίηση

Ack
Κεφαλίδα
Εντολή
ID
0xAA
0xFF
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
‘A’
0x11
"Power"
Άθροισμα
ελέγχου
"Power": Κωδικός τροφοδοσίας που πρέπει να ρυθμιστεί στο προϊόν.

Nak
Κεφαλίδα
Εντολή
ID
0xAA
0xFF
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
‘N’
0x11
"ERR"
Άθροισμα
ελέγχου
"ERR" : Ένας κωδικός που δείχνει ότι προέκυψε σφάλμα.
1 Προετοιμασία
37
1
Προετοιμασία
Έλεγχος έντασης

Λειτουργία
Η ένταση ήχου του προϊόντος μπορεί να ρυθμιστεί μέσω υπολογιστή.

Προβολή κατάστασης έντασης ήχου (λήψη κατάστασης έντασης ήχου)
Κεφαλίδα
Εντολή
Μήκος
δεδομένων
ID
0xAA

0x12
0
Άθροισμα
ελέγχου
Ρύθμιση της έντασης του ήχου (ρύθμιση έντασης)
Κεφαλίδα
Εντολή
ID
0xAA
0x12
Μήκος
δεδομένων
∆εδομένα
1
"Volume"
Άθροισμα
ελέγχου
"Volume": Ο κωδικός τιμής έντασης ήχου που πρέπει να οριστεί σε ένα προϊόν. (0-100)

Ack
Κεφαλίδα
Εντολή
ID
0xAA
0xFF
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
‘A’
0x12
"Volume"
Άθροισμα
ελέγχου
"Volume": Ο κωδικός τιμής έντασης ήχου που πρέπει να οριστεί σε ένα προϊόν. (0-100)

Nak
Κεφαλίδα
Εντολή
ID
0xAA
0xFF
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
‘N’
0x12
"ERR"
Άθροισμα
ελέγχου
"ERR" : Ένας κωδικός που δείχνει ότι προέκυψε σφάλμα.
1 Προετοιμασία
38
1
Προετοιμασία
Έλεγχος πηγής εισόδου

Λειτουργία
Η πηγή εισόδου μιας ενός προϊόντος μπορεί να αλλάξει μέσω υπολογιστή.

Προβολή κατάστασης πηγής εισόδου (λήψη κατάστασης πηγής εισόδου)
Κεφαλίδα
Εντολή
ID
0xAA

0x14
Μήκος
δεδομένων
0
Άθροισμα
ελέγχου
Ρύθμιση της πηγής εισόδου (ρύθμιση πηγής εισόδου)
Κεφαλίδα
0xAA
Εντολή
0x14
ID
Μήκος
δεδομένων
∆εδομένα
1
"Input
Source"
Άθροισμα
ελέγχου
"Input Source": Ο κωδικός πηγής εισόδου που πρέπει να οριστεί σε ένα προϊόν.
0x14
Υπολογιστής
0x1E
BNC
0x18
DVI
0x0C
Πηγή εισόδου
0x04
S-Video
0x08
Συνιστωσών
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF(TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
0x25
Θύρα οθόνης



Οι θύρες DVI_video, HDMI1_PC και HDMI2_PC δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την
εντολή Set. Ανταποκρίνονται μόνον σε εντολές "Get".
Αυτό το μοντέλο δεν υποστηρίζει θύρες BNC, S-Video, HDMI2 και HDMI2_PC.
Η θύρα MagicInfo είναι διαθέσιμη μόνον με τα μοντέλα που περιέχουν τη λειτουργία
MagicInfo.
1 Προετοιμασία
39
1
Προετοιμασία

Ack
Κεφαλίδα
Εντολή
ID
0xAA
0xFF
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
‘A’
0x14
"Input
Source"
Άθροισμα
ελέγχου
"Input Source": Ο κωδικός πηγής εισόδου που πρέπει να οριστεί σε ένα προϊόν.

Nak
Κεφαλίδα
Εντολή
ID
0xAA
0xFF
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
‘N’
0x14
"ERR"
Άθροισμα
ελέγχου
"ERR" : Ένας κωδικός που δείχνει ότι προέκυψε σφάλμα.
1 Προετοιμασία
40
1
Προετοιμασία
Έλεγχος μεγέθους εικόνας

Λειτουργία
Αλλαγή μεγέθους εικόνας από υπολογιστή.
∆εν είναι δυνατός ο έλεγχος του μεγέθους της εικόνας όταν η ρύθμιση Videowall έχει οριστεί σε
On.

Λήψη κατάστασης μεγέθους εικόνας
Κεφαλίδα
Εντολή
Μήκος
δεδομένων
ID
0xAA

0x15
0
Άθροισμα
ελέγχου
Ρύθμιση μεγέθους εικόνας
Κεφαλίδα
Εντολή
ID
0xAA
Μήκος
δεδομένων
∆εδομένα 1
3
"Aspect"
0xFF
Άθροισμα
ελέγχου
"Aspect" : Κωδικός μεγέθους εικόνας
PC1, PC2, DVI, DNC, HDMI_PC
0x10
16 : 9
0x18
4:3
AV, S-Video, συνιστωσών, DVI_Video,
HDMI_Video
0x00
Αυτόματη ρύθμιση εύρους
0x01
16 : 9
0x04
Ζουμ
0x05
Ζουμ1
0x06
Ζουμ2
0x31
Ευρεία Ζουμ
0x0B
4:3
0x0C
Προσαρμογή σε πλήρη οθόνη
0x0D
Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις
0x0E
Έξυπνη προβολή 1
0x0F
Έξυπνη προβολή 2
Κοινής διασύνδεσης
0x09
Μόνο σάρωση (σε πλήρη οθόνη)
0x20
Αρχικός λόγος
1 Προετοιμασία
41
1
Προετοιμασία

Ack
Κεφαλίδα
Εντολή
ID
0xAA
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
‘N’
0x15
"Aspect"
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
‘N’
0x15
"ERR"
0xFF
Άθροισμα
ελέγχου
"Aspect" : Κωδικός μεγέθους εικόνας

Nak
Κεφαλίδα
Εντολή
ID
0xAA
0xFF
Άθροισμα
ελέγχου
"ERR" : Ένας κωδικός που δείχνει ότι προέκυψε σφάλμα.
1 Προετοιμασία
42
1
Προετοιμασία
Έλεγχος λειτουργίας video wall

Λειτουργία
Η λειτουργία Video Wall μπορεί να ενεργοποιηθεί σε ένα προϊόν μέσω υπολογιστή.
Αυτή η λειτουργία ελέγχου είναι διαθέσιμη μόνο σε ένα προϊόν με ενεργοποιημένη τη λειτουργία
Video Wall.
Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στο MagicInfo.

Προβολή λειτουργίας video wall (λήψη λειτουργίας Video Wall)
Κεφαλίδα
Εντολή
Μήκος
δεδομένων
ID
0xAA

0x5C
0
Άθροισμα
ελέγχου
Ρύθμιση του video wall (ρύθμιση λειτουργίας Video Wall)
Κεφαλίδα
0xAA
Εντολή
ID
0x5C
Μήκος
δεδομένων
∆εδομένα
1
"Video Wall
Mode"
Άθροισμα
ελέγχου
"Video Wall Mode": Ένας κωδικός που χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση της λειτουργίας
Video Wall σε ένα προϊόν.
1 : Full
0 : Natural

Ack
Κεφαλίδα
Εντολή
ID
0xAA
0xFF
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
‘A’
0x5C
"Video Wall
Mode"
Άθροισμα
ελέγχου
"Video Wall Mode": Ένας κωδικός που χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση της λειτουργίας
Video Wall σε ένα προϊόν.

Nak
Κεφαλίδα
Εντολή
ID
0xAA
0xFF
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
‘N’
0x5C
"ERR"
Άθροισμα
ελέγχου
"ERR" : Ένας κωδικός που δείχνει ότι προέκυψε σφάλμα.
1 Προετοιμασία
43
1
Προετοιμασία
Κλείδωμα ασφαλείας

Λειτουργία
Ο υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της
λειτουργίας κλειδώματος ασφαλείας σε ένα προϊόν.
Αυτός ο έλεγχος είναι διαθέσιμος, ανεξάρτητα από το εάν η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη ή
όχι.

Προβολή της κατάστασης του κλειδώματος ασφαλείας (λήψη κατάστασης κλειδώματος
ασφαλείας)
Κεφαλίδα
Εντολή
Μήκος
δεδομένων
ID
0xAA

0x5D
0
Άθροισμα
ελέγχου
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του κλειδώματος ασφαλείας (ρύθμιση ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης του κλειδώματος ασφαλείας)
Κεφαλίδα
0xAA
Εντολή
ID
0x5D
Μήκος
δεδομένων
∆εδομένα
1
"Safety
Lock"
Άθροισμα
ελέγχου
"Safety Lock": Ο κωδικός κλειδώματος ασφαλείας που πρέπει να οριστεί σε ένα προϊόν.
1 : ON
0 : OFF

Ack
Κεφαλίδα
Εντολή
ID
0xAA
0xFF
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
‘A’
0x5D
"Safety
Lock"
Άθροισμα
ελέγχου
"Safety Lock": Ο κωδικός κλειδώματος ασφαλείας που πρέπει να οριστεί σε ένα προϊόν.

Nak
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
‘N’
0x5D
"ERR"
Άθροισμα
ελέγχου
"ERR" : Ένας κωδικός που δείχνει ότι προέκυψε σφάλμα.
1 Προετοιμασία
44
2
2.1
Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής
Πριν από τη σύνδεση
Προτού συνδέσετε αυτό το προϊόν με τις άλλες συσκευές, ελέγξτε τα παρακάτω. Στις συσκευές που
μπορούν να συνδεθούν συγκαταλέγονται οι υπολογιστές, οι κάμερες, τα ηχεία, τα set top box και οι
συσκευές αναπαραγωγής DVD/Blu-ray Disc.
Audio
2.1.1 Σημεία ελέγχου πριν από τη σύνδεση

Πριν από τη σύνδεση μια συσκευής πηγής, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης που τη συνοδεύει.
Ο αριθμός και οι θέσεις των θυρών στις συσκευές πηγές ενδέχεται να διαφέρει από συσκευή σε
συσκευή.

Να μην συνδέετε το καλώδιο ρεύματος, ωσότου ολοκληρωθούν όλες οι συνδέσεις. Η σύνδεση
του καλωδίου ρεύματος κατά τη διάρκεια της σύνδεσης ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο
προϊόν.

Συνδέστε τις θύρες ήχου σωστά: αριστερά = λευκό και δεξιά = κόκκινο.

Ελέγξτε τους τύπους των θυρών στο πίσω μέρος του προϊόντος που θέλετε να συνδέσετε.
2 Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής
45
2
2.2
Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής
Σύνδεση και χρήση υπολογιστή
2.2.1 Σύνδεση σε υπολογιστή

Μη συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν συνδέσετε όλα τα υπόλοιπα καλώδια.
Πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, φροντίστε πρώτα να συνδέσετε μια συσκευή πηγής.

Ένας υπολογιστής μπορεί να συνδεθεί στο προϊόν με διάφορους τρόπους.
Επιλέξτε μια μέθοδο σύνδεσης κατάλληλη για τον υπολογιστή σας.


Τα εξαρτήματα σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν στα διάφορα προϊόντα.
Οι παρακάτω εικόνες είναι μόνο για αναφορά. Οι πραγματικές συνθήκες ενδέχεται να
διαφέρουν από αυτές που απεικονίζονται.
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου DVI (ψηφιακού τύπου)
DVI IN
Σύνδεση με τη χρήση ενός καλωδίου HDMI-DVI
HDMI IN
(MAGICINFO)
Όταν συνδέετε υπολογιστή στο προϊόν με τη χρήση ενός καλωδίου HDMI-DVI, ορίστε τη ρύθμιση
Edit Name σε DVI PC για προσπέλαση του περιεχομένου βίντεο και ήχου που είναι αποθηκευμένο
στον υπολογιστή.
2 Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής
46
2
Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής
Σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI
HDMI IN
(MAGICINFO)
Σύνδεση μέσω καλωδίου DP
DP IN
2 Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής
47
2
Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής
2.2.2 Αλλαγή της ανάλυσης
Ρυθμίστε την ανάλυση και το ρυθμό ανανέωσης στον Πίνακα ελέγχου στον υπολογιστή σας, ώστε να
έχετε την καλύτερη ποιότητα εικόνας.
Η ποιότητα εικόνας των TFT-LCD ενδέχεται να μειωθεί, εάν δεν έχει επιλεγεί η βέλτιστη ανάλυση.
Αλλαγή της ανάλυσης στα Windows XP
Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου
1
Οθόνη
2
Ρυθμίσεις και αλλάξτε την ανάλυση.
3
**********
**** ****
2 Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής
48
2
Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής
Αλλαγή της ανάλυσης στα Windows Vista
Μεταβείτε στο Πίνακας ελέγχου
Προσωπικές ρυθμίσεις
Ρυθμίσεις οθόνης, και αλλάξτε την
ανάλυση.
1
2
3
4
***********
***********
2 Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής
49
2
Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής
Αλλαγή της ανάλυσης στα Windows 7
Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου
Οθόνη
Ανάλυση οθόνης και αλλάξτε την ανάλυση.
1
2
3
4
**** ****
2 Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής
50
2
2.3
Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής
Σύνδεση εξωτερικής οθόνης
DVI OUT




Οι παρακάτω εικόνες είναι μόνο για αναφορά. Οι πραγματικές συνθήκες ενδέχεται να
διαφέρουν από αυτές που απεικονίζονται.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Loopout για να αναπαραγάγετε την εικόνα της
κύριας οθόνης. Συνδέστε την υποδοχή [DVI OUT] στην κύρια οθόνη με την υποδοχή [DVI IN] ή
[HDMI IN] σε μια άλλη οθόνη.
Υποστηρίζεται ανάλυση έως Full HD. Οι συμβατές πηγές εισόδου είναι DVI IN, DP IN και HDMI
IN. Υπάρχει περιορισμός όσον αφορά τον αριθμό των οθονών που μπορούν να συνδεθούν
αλυσιδωτά.
Η θύρα [DVI OUT] σε αυτό το προϊόν δεν υποστηρίζει είσοδο HDCP.
2 Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής
51
2
2.4
Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής
Σύνδεση σε συσκευή βίντεο

Μη συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν συνδέσετε όλα τα υπόλοιπα καλώδια.
Πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, φροντίστε πρώτα να συνδέσετε μια συσκευή πηγής.

Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή βίντεο στο προϊόν, με τη χρήση καλωδίου.

Οι παρακάτω εικόνες είναι μόνο για αναφορά. Οι πραγματικές συνθήκες ενδέχεται να
διαφέρουν από αυτές που απεικονίζονται.

Τα εξαρτήματα σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν στα διάφορα προϊόντα.

Πατήστε το κουμπί SOURCE στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε την πηγή.
2.4.1 Σύνδεση με τη χρήση ενός καλωδίου HDMI-DVI
HDMI IN
(MAGICINFO)


Ο ήχος δεν θα είναι ενεργοποιημένος εάν το προϊόν συνδεθεί σε συσκευή βίντεο, με τη χρήση
καλωδίου HDMI-DVI. Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, συνδέστε επίσης ένα καλώδιο ήχου στις
θύρες ήχου του προϊόντος και της συσκευής βίντεο.
Οι αναλύσεις που υποστηρίζονται περιλαμβάνουν τις τιμές 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz),
480p και 576p.
2 Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής
52
2
Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής
2.4.2 Σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI
HDMI IN
(MAGICINFO)
Χρήση καλωδίου HDMI ή καλωδίου HDMI σε DVI (έως 1080p)

Για καλύτερη ποιότητα εικόνας και ήχου, πραγματοποιήστε σύνδεση σε ψηφιακή συσκευή
χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI.

Τα καλώδια HDMI υποστηρίζουν ψηφιακά σήματα εικόνας και ήχου χωρίς να απαιτείται καλώδιο
ήχου.

Για να συνδέσετε το προϊόν σε μια ψηφιακή συσκευή που δεν υποστηρίζει έξοδο HDMI,
χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI/DVI και καλώδια ήχου.

Εάν στο προϊόν συνδεθεί μια εξωτερική συσκευή που χρησιμοποιεί παλαιότερη έκδοση της
λειτουργίας HDMI, η εικόνα μπορεί να μην εμφανίζεται κανονικά (ή και καθόλου) ή μπορεί να μην
ακούγεται ήχος. Εάν παρουσιαστεί τέτοιο πρόβλημα, ρωτήστε τον κατασκευαστή της εξωτερικής
συσκευής ποια είναι η έκδοση HDMI και, εάν είναι απαρχαιωμένη, ζητήστε αναβάθμιση.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καλώδιο HDMI με πάχος 14 mm ή λιγότερο.

Αγοράστε ένα πιστοποιημένο καλώδιο HDMI. ∆ιαφορετικά μπορεί να μην εμφανίζεται εικόνα ή
μπορεί να παρουσιαστεί σφάλμα σύνδεσης.

Συνιστάται τυπικό καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας ή καλώδιο Ethernet. Αυτό το προϊόν δεν
υποστηρίζει τη λειτουργία Ethernet μέσω HDMI.
2 Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής
53
2
Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής
2.4.3 Σύνδεση σε σύστημα ήχου
AUDIO
OUT
2 Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής
54
2
2.5
Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής
Σύνδεση του network box (πωλούνται ξεχωριστά)
HDMI IN
(MAGICINFO)
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση σε ένα network box, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που
παρέχεται με το network box κατά την αγορά.
2.5.1
MagicInfo
Για να χρησιμοποιήσετε το MagicInfo, πρέπει να συνδεθεί ένα network box (πωλείται ξεχωριστά) στο
προϊόν.




Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του MagicInfo, εκτελέστε το "MagicinfoSetupWizard" στον
επιτραπέζιο υπολογιστή.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του MagicInfo, ανατρέξτε στο DVD που παρέχεται με το
network box.
Οι πληροφορίες σε αυτή την ενότητα υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση
της ποιότητας.
Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα μετά την εγκατάσταση ενός λειτουργικού συστήματος
διαφορετικού από εκείνο που παρέχεται με το network box, μετά την επαναφορά της
προηγούμενης έκδοσης του λειτουργικού συστήματος, ή μετά την εγκατάσταση λογισμικού που
δεν είναι συμβατό με το παρεχόμενο λειτουργικό σύστημα, δεν θα μπορείτε να επωφεληθείτε
από την τεχνική υποστήριξη και θα χρεωθείτε για μια επίσκεψη από έναν τεχνικό. Ακόμη, δεν θα
υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης προϊόντος ή επιστροφής χρημάτων.
2 Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής
55
2
2.6
Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής
Αλλαγή της πηγής εισόδου
2.6.1
Source List
O MENU m
Input
Source List
ENTER
Μπορείτε να προβάλετε την οθόνη μιας συσκευής πηγής που είναι συνδεδεμένη στο προϊόν. Επιλέξτε
μια πηγή από την Source List (Λίστα πηγών) για προβολή της οθόνης της επιλεγμένης πηγής.
Ανατρέξτε στο σελίδα 93 για λεπτομέρειες σχετικά με το μενού Input.
6RXUFH/LVW
'9,
+'0,
'LVSOD\3RUW
0RYH
ヲ
ヲ
ヲ
(QWHU
5HWXUQ

DVI

HDMI

DisplayPort

MagicInfo - Ενεργοποιείται όταν είναι εγκατεστημένη μια συσκευή δικτύου.
Η πηγή εισόδου μπορεί επίσης να αλλάξει με το κουμπί SOURCE στο τηλεχειριστήριο.
Η οθόνη ενδέχεται να μην προβάλλεται σωστά εάν επιλεγεί λανθασμένη πηγή για τη συσκευή πηγής
στην οποία θέλετε να γίνει μετατροπή.
2 Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής
56
3
Χρήση του MDC
Το MDC (Multiple Display Control) είναι μια εφαρμογή που σας επιτρέπει να ελέγχετε
εύκολα πολλαπλές συσκευές προβολής συγχρόνως, με τη χρήση υπολογιστή.
3.1
Διαμόρφωση ρυθμίσεων για το Multi Control
O MENU m
Multi Control
ENTER
Εκχωρεί ένα ξεχωριστό αναγνωριστικό στο SET.
0XOWL&RQWURO
,'6HWXS
,',QSXW
0'&&RQQHFWLRQ
56&0'&
1HWZRUN6HWWLQJ
0RYH
3.1.1
(QWHU
5HWXUQ
ID Setup
Εκχωρεί ξεχωριστά αναγνωριστικά στο SET.
3.1.2
ID Input
Χρησιμοποιείται για την επιλογή των λειτουργιών αναμεταδότη για κάθε SET. Ενεργοποιείται μόνο το
SET του οποίου το αναγνωριστικό αντιστοιχεί στη ρύθμιση αναμεταδότη.
3.1.3
MDC Connection
Επιλέγει μια θύρα από την οποία θα γίνεται λήψη των σημάτων εισόδου MDC.

RS232C MDC
Επικοινωνεί με την εφαρμογή MDC μέσω καλωδίου MDC RS232C.

RJ45 MDC
Επικοινωνεί με την εφαρμογή MDC μέσω καλωδίου MDC RJ45.
3.1.4
Network Setting

IP Setting : Manual, Auto

IP Address: Εισαγάγετε μη αυτόματα την IP Address εάν η ρύθμιση IP Setting έχει οριστεί στο Manual.

Subnet Mask: Εισαγάγετε μη αυτόματα την Subnet Mask εάν η ρύθμιση IP Setting έχει οριστεί στο
Manual.

Gateway : Εισαγάγετε μη αυτόματα την Gateway εάν η ρύθμιση IP Setting έχει οριστεί στο Manual.
3 Χρήση του MDC
57
3
3.2
Χρήση του MDC
Εγκατάσταση/Κατάργηση εγκατάστασης του
προγράμματος MDC
3.2.1 Εγκατάσταση
1
2
Τοποθετήστε το CD εγκατάστασης στη μονάδα CD-ROM.
Κάντε κλικ στο πρόγραμμα εγκατάστασης του MDC Unified.
Αν το παράθυρο εγκατάστασης λογισμικού δεν εμφανίζεται στην κύρια οθόνη, εγκαταστήστε με
το εκτελέσιμο αρχείο "MDC Unified" από το φάκελο MDC στο CD.
3
4
Επιλέξτε μια γλώσσα για εγκατάσταση. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "OK".
Όταν εμφανιστεί η οθόνη "Welcome to the Install Shield Wizard for MDC_Unified", κάντε κλικ στο
"Next".
5
Στο παράθυρο "License Agreement" που εμφανίζεται, επιλέξτε "I accept the terms in the license
agreement" και κάντε κλικ στο "Next".
6
Στο παράθυρο "Customer Information" που προβάλλεται, συμπληρώστε όλα τα πεδία
πληροφοριών και κάντε κλικ στο "Next".
7
Στο παράθυρο "Destination Folder" που προβάλλεται, επιλέξτε τη διαδρομή καταλόγου όπου
θέλετε να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα και κάντε κλικ στο "Next".
Εάν η διαδρομή του καταλόγου δεν καθορίζεται, το πρόγραμμα θα εγκατασταθεί στην
προκαθορισμένη διαδρομή καταλόγου.
8
Στο παράθυρο "Ready to Install the Program" που προβάλλεται, ελέγξτε τη διαδρομή του
καταλόγου για εγκατάσταση του προγράμματος και κάντε κλικ στο "Install".
9
10
Θα εμφανιστεί η πρόοδος της εγκατάστασης.
Κάντε κλικ στο "Finish" στο παράθυρο "InstallShield Wizard Complete" που προβάλλεται.
Επιλέξτε "Launch MDC Unified" και κάντε κλικ στο "Finish" για να εκτελέστε αμέσως το
πρόγραμμα MDC.
11
Θα δημιουργηθεί το εικονίδιο της συντόμευσης MDC Unified στην επιφάνεια εργασίας μετά την
εγκατάσταση.


Το εικονίδιο εκτέλεσης του MDC ενδέχεται να μην προβάλλεται, ανάλογα με το σύστημα
του υπολογιστή ή τις προδιαγραφές του προϊόντος.
Πατήστε F5 εάν δεν προβάλλεται το εικονίδιο εκτέλεσης.
3.2.2 Κατάργηση της εγκατάστασης
1
ΕπιλέξτεΡυθμίσεις > Πίνακας ελέγχου από το μενού Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε διπλό
κλικ στο Προσθήκη/Διαγραφή προγράμματος.
2
Επιλέξτε MDC Unified από τη λίστα και κάντε κλικ στο Αλλαγή/Αφαίρεση.
3 Χρήση του MDC
58
3
Χρήση του MDC
Η εγκατάσταση του MDC μπορεί να επηρεαστεί από την κάρτα γραφικών, την μητρική πλακέτα και
τις συνθήκες του δικτύου.
3.3
Τι είναι το MDC;
Το Multiple display control (MDC) είναι μια εφαρμογή που σας επιτρέπει να ελέγχετε εύκολα πολλές
οθόνες συγχρόνως με τη χρήση υπολογιστή.
3.3.1 Σύνδεση στο MDC
Χρήση του MDC μέσω RS-232C (πρότυπο σειριακής μετάδοσης δεδομένων)
Στις σειριακές θύρες του υπολογιστή και της οθόνης πρέπει να συνδεθεί ένα σειριακό καλώδιο RS232C.
RS232C OUT
RS232C IN
3 Χρήση του MDC
59
3
Χρήση του MDC
Χρήση του MDC μέσω Ethernet
Εισαγάγετε το IP για την κύρια οθόνη και συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή. ∆ύο οθόνες
μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους με τη χρήση σειριακού καλωδίου RS-232C.
Επικοινωνία μέσω καλωδίου LAN
RJ45
Μπορείτε να συνδέσετε πολλά προϊόντα χρησιμοποιώντας τη θύρα [RJ45] στο προϊόν και τις θύρες
LAN στο διανομέα.
Επικοινωνία με το σειριακό καλώδιο RS232C μέσω του καλωδίου LAN
RS232C OUT
RJ45
Μπορείτε να συνδέσετε πολλά προϊόντα χρησιμοποιώντας τη θύρα [RS232C OUT] στο προϊόν.
3 Χρήση του MDC
60
3
Χρήση του MDC
3.3.2 Διαχείριση συνδέσεων
Για τη διαχείριση συνδέσεων παρέχονται η λίστα συνδέσεων και οι επιλογές τροποποίησης
λίστας συνδέσεων.
Λίστα συνδέσεων – Εμφανίζει λεπτομέρειες για τις συνδέσεις, όπως τις ρυθμίσεις σύνδεσης (IP/
COM, Port No, MAC και Connection Type), την κατάσταση σύνδεσης, το εύρος τιμών Set ID Range
και τις εντοπισμένες συσκευές. Κάθε σύνδεση μπορεί να περιέχει έως 100 συσκευές συνδεδεμένες με
σειριακή αλυσιδωτή διάρθρωση. Όλες οι οθόνες μεγάλων διαστάσεων μιας σύνδεσης εμφανίζονται
στη λίστα συσκευών, όπου ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει ομάδες και να στείλει εντολές σε
εντοπισμένες συσκευές.
Επιλογές τροποποίησης λίστας συνδέσεων – Περιλαμβάνουν τις επιλογές Add, Edit, Delete και
Refresh.
3 Χρήση του MDC
61
3
Χρήση του MDC
3.3.3
Auto Set ID
Η λειτουργία Auto Set ID εκχωρεί ένα αναγνωριστικό συνόλου σε όλες τις οθόνες μεγάλων
διαστάσεων μιας επιλεγμένης σύνδεσης που είναι συνδεδεμένες μέσω αλυσιδωτής διάρθρωσης. Μια
σύνδεση μπορεί να περιέχει έως 100 οθόνες μεγάλων διαστάσεων. Το Set ID εκχωρείται διαδοχικά
στην αλυσιδωτή διάρθρωση από το 1 έως το 99 και στο τέλος εκχωρείται το Set ID 0.
3 Χρήση του MDC
62
3
Χρήση του MDC
3.3.4
Κλωνοποίηση
Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία κλωνοποίησης μπορείτε να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις μιας οθόνης
μεγάλων διαστάσεων και να τις εφαρμόσετε σε πολλές επιλεγμένες οθόνες μεγάλων διαστάσεων.
Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένες κατηγορίες καρτέλας ή όλες τις κατηγορίες καρτέλας για
κλωνοποίηση, χρησιμοποιώντας το παράθυρο επιλογής αντιγραφής ρυθμίσεων.
3 Χρήση του MDC
63
3
Χρήση του MDC
3.3.5
Επανάληψη εντολής
Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του μέγιστου αριθμού επαναλήψεων αποστολής
της εντολής MDC, σε περίπτωση που δεν υπάρχει απόκριση ή υπάρχει εσφαλμένη απόκριση από μια
οθόνη μεγάλων διαστάσεων. Η τιμή του πλήθους επαναλήψεων μπορεί να οριστεί με χρήση του
παραθύρου επιλογών MDC. Η τιμή του πλήθους επαναλήψεων πρέπει να είναι μεταξύ 1-10. Η
προεπιλεγμένη τιμή είναι 1.
3 Χρήση του MDC
64
3
Χρήση του MDC
3.3.6 Έναρξη χρήσης του MDC
1
Για έναρξη του προγράμματος, κάντε κλικ στο Έναρξη
Προγράμματα
Samsung
MDC
Unified.
2
Κάντε κλικ στην επιλογή Add για προσθήκη μιας οθόνης.

Εάν η σύνδεση έχει γίνει μέσω RS232C, μεταβείτε στην καρτέλα Serial και ορίστε μια
επιλογή για τη ρύθμιση COM Port.
3 Χρήση του MDC
65
3
Χρήση του MDC

Εάν η σύνδεση έχει γίνει μέσω Ethernet, εισαγάγετε το IP που καταχωρήσατε για την οθόνη.
3 Χρήση του MDC
66
3
Χρήση του MDC
3.3.7 Διάταξη κύριας οθόνης
1
6
5
4
2
3
1
Γραμμή μενού
Αλλάξτε την κατάσταση μιας οθόνης ή τις ιδιότητες του
προγράμματος.
2
Κατηγορία συσκευής
Προβάλετε μια λίστα των συνδεδεμένων οθονών ή ομάδες συσκευών.
Κατηγορία
προγράμματος
3
4
Λίστα συνόλων
Τροποποίηση της
λίστας συνόλων
5
6
Θέματα βοήθειας
Προβάλετε μια λίστα προγραμμάτων για οθόνες.
Επιλέξτε την οθόνη που θέλετε να ρυθμίσετε.
Προσθέστε, επεξεργαστείτε, αναδιοργανώστε ή διαγράψτε σύνολα.
Εμφανίστε θέματα βοήθειας για το πρόγραμμα.
3 Χρήση του MDC
67
3
Χρήση του MDC
3.3.8 Μενού
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε μια επιλεγμένη συσκευή ή να αλλάξετε την πηγή
εισόδου ή την ένταση της συσκευής.
Επιλέξτε οθόνες από τη λίστα συνόλων και επιλέξτε την καρτέλα Home.
1
Home
Επιλέξτε ένα στοιχείο και αλλάξετε τη ρύθμιση που του αντιστοιχεί.
Τροφοδοσία

On: Ενεργοποιήστε μια επιλεγμένη οθόνη.

Off: Απενεργοποιήστε μια επιλεγμένη οθόνη.
Input
Πηγή εισόδου: Αλλάξτε την πηγή εισόδου.


Οι διαθέσιμες πηγές εισόδου μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τα μοντέλα των οθονών.

Η πηγή εισόδου μπορεί να αλλάξει μόνο για οθόνες που είναι ενεργοποιημένες.
Channel: Αλλάξτε το κανάλι.


2
Μπορείτε να αλλάξετε τηλεοπτικό κανάλι χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα επάνω/κάτω
βέλους.

Μπορείτε να αλλάξετε κανάλι μόνο όταν η πηγή εισόδου είναι TV.

Μπορούν να επιλεγούν μόνο καταχωρημένα κανάλια.
Volume
Αλλαγή της έντασης ή σίγαση του ήχου μπορεί γίνει μόνο για ενεργοποιημένες οθόνες.
Volume

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση στο εύρος 0 έως 100 χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό.
Προσαρμόστε την ένταση μιας επιλεγμένης οθόνης.
Είσοδος

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία Mute για μια επιλεγμένη οθόνη.
Η λειτουργία Mute θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν γίνει προσαρμογή της ρύθμισης
Volume ενώ η λειτουργία Mute είναι ενεργοποιημένη.
3 Χρήση του MDC
68
3
Χρήση του MDC
3

Alert
Fault Device
Αυτό το μενού εμφανίζει μια λίστα οθονών που έχουν τα εξής σφάλματα: σφάλμα

ανεμιστήρα, σφάλμα θερμοκρασίας, σφάλμα αισθητήρα φωτεινότητας ή σφάλμα λυχνίας.
Επιλέξτε μια οθόνη από τη λίστα. Θα ενεργοποιηθεί το κουμπί Repair. Κάντε κλικ στο κουμπί
ανανέωσης για ανανέωση της κατάστασης σφάλματος της οθόνης. Η οθόνη για την οποία
διορθώθηκε το σφάλμα θα εξαφανιστεί από τη λίστα Fault Device List.
Fault Device Alert
Η οθόνη στην οποία εντοπίστηκε το σφάλμα θα αναφερθεί μέσω email.

Συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία. Τα κουμπιά Test και OK θα είναι ενεργοποιημένα.
Μην παραλείψετε να καταχωρήσετε στοιχεία στο πεδίο Sender και τουλάχιστον ένα όνομα
στο πεδίο Recipient.
3.3.9 Ρύθμιση οθόνης
Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της οθόνης (αντίθεση, φωτεινότητα κ.λπ).
Επιλέξτε οθόνες από τη λίστα συνόλων και επιλέξτε την καρτέλα Picture.
Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις
Επιλέξτε ένα στοιχείο και αλλάξτε την αντίστοιχη ρύθμιση οθόνης.



Οι ρυθμίσεις Color και Tint δεν είναι διαθέσιμες εάν η πηγή εισόδου έχει οριστεί σε PC.
Οι ρυθμίσεις Red, Green, Blue και PC Screen Adjustment δεν είναι διαθέσιμες εάν η πηγή
εισόδου έχει οριστεί σε Video.
Οι ρυθμίσεις Color, Tint, Color Tone, Color Temp, Red, Green, Blue και PC Screen
Adjustment δεν είναι διαθέσιμες εάν έχει επιλεγεί και η λειτουργία PC Source και η λειτουργία
Video Source.
Contrast

Ρυθμίστε την αντίθεση για την επιλεγμένη οθόνη.
Brightness

Ρυθμίστε τη φωτεινότητα για την επιλεγμένη οθόνη.
Color

Ρυθμίστε τα χρώματα για την επιλεγμένη οθόνη.
3 Χρήση του MDC
69
3
Χρήση του MDC
Tint (G/R)

Ρυθμίστε την απόχρωση για την επιλεγμένη οθόνη.
Color Tone

Ρυθμίστε τον χρωματικό τόνο του φόντου για την επιλεγμένη οθόνη.
Color Temp

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία των χρωμάτων για την επιλεγμένη οθόνη.
Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη εάν η ρύθμιση Color Tone έχει οριστεί σε Off.
Red

Προσαρμόστε την ένταση του κόκκινου χρώματος για την επιλεγμένη οθόνη.
Green

Προσαρμόστε την ένταση του πράσινου χρώματος για την επιλεγμένη οθόνη.
Blue

Προσαρμόστε την ένταση του μπλε χρώματος για την επιλεγμένη οθόνη.
3 Χρήση του MDC
70
3
Χρήση του MDC
Επιλογές
Dynamic Contrast
Προσαρμόστε τη ρύθμιση Dynamic Contrast για την επιλεγμένη οθόνη.
Gamma Control
Αλλάξτε την τιμή γάμμα για την επιλεγμένη οθόνη.
Auto Motion Plus
Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται για την προβολή δυναμικών εικόνων.

Off: Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Auto Motion Plus.

Clear: Ορίστε το Auto Motion Plus σε επίπεδο ευκρινούς εικόνας. Αυτή η λειτουργία είναι
κατάλληλη για την εμφάνιση ζωντανών εικόνων.

Standard: Ορίστε το Auto Motion Plus σε επίπεδο βασικής εικόνας.

Smooth : Ορίστε το Auto Motion Plus σε επίπεδο ομαλής εικόνας. Αυτή η λειτουργία είναι
κατάλληλη για την εμφάνιση ομαλών εικόνων.


Custom: Προσαρμόστε το επίπεδο μόνιμων ειδώλων ή τρεμοπαίγματος.
Demo: Αυτή η λειτουργία παρέχει μια επίδειξη της τεχνολογίας Auto Motion Plus. Μπορείτε να
δείτε σε προεπισκόπηση το αποτέλεσμα της αλλαγής της λειτουργίας στο αριστερό τμήμα του
παραθύρου.
Η λειτουργία Auto Motion Plus μπορεί να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με το προϊόν.
Brightness Sensor
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία Brightness Sensor για την επιλεγμένη οθόνη.
Η λειτουργία Brightness Sensor ανιχνεύει την ένταση του περιβάλλοντος φωτισμού και ρυθμίζει
αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης.
Η λειτουργία Brightness Sensor μπορεί να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με το προϊόν.
3 Χρήση του MDC
71
3
Χρήση του MDC
Μέγεθος
Picture Size
Προσαρμόστε το μέγεθος οθόνης για την επιλεγμένη συσκευή απεικόνισης.
Το στοιχείο Detail θα είναι απενεργοποιημένο εάν η ρύθμιση Picture Size οριστεί σε λειτουργία που
δεν υποστηρίζει λεπτομερή διαμόρφωση.
Τα κουμπιά -/+ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προσαρμογή της ρύθμισης Zoom.
Η θέση της οθόνης μπορεί να προσαρμοστεί με τη χρήση των κουμπιών πάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά.
Detail
Μπορείτε να προβάλετε λεπτομέρειες για το επιλεγμένο μέγεθος οθόνης.
PC Screen Adjustment
Μπορείτε να προβείτε σε προσαρμογή της συχνότητας ή σε λεπτομερή ρύθμιση χρησιμοποιώντας τα
κουμπιά -/+ στη λειτουργία Coarse ή Fine.
Για να αλλάξετε τη θέση της οθόνης, κάντε κλικ σε μία από τις τέσσερις εικόνες κάτω από την επιλογή
Position.
Για αυτόματη προσαρμογή της συχνότητας, λεπτομερή ρύθμιση ή αλλαγή της θέσης της οθόνης,
κάντε κλικ στο Auto Adjustment.
3 Χρήση του MDC
72
3
Χρήση του MDC
3.3.10 Ρύθμιση του ήχου
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του ήχου.
Επιλέξτε οθόνες από τη λίστα συνόλων και επιλέξτε την καρτέλα Sound.
Το στοιχείο Bass ή το στοιχείο Treble θα είναι απενεργοποιημένο εάν δεν υποστηρίζεται από το
επιλεγμένο σύνολο.
Bass
Ρυθμίστε τα μπάσα για την επιλεγμένη οθόνη.
Treble
Ρυθμίστε τα πρίμα για την επιλεγμένη οθόνη.
Balance (L/R)
Ρυθμίστε την ένταση του ήχου στο αριστερό και το δεξί ηχείο για την επιλεγμένη οθόνη.
SRS TS XT
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το εφέ SRS TS XT για την επιλεγμένη οθόνη.
3 Χρήση του MDC
73
3
Χρήση του MDC
3.3.11 Ρύθμιση του συστήματος
Επιλέξτε οθόνες από τη λίστα συνόλων και επιλέξτε την καρτέλα System.
Video Wall
Η λειτουργία Video Wall μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προβολή μέρους μιας ολόκληρης εικόνας
ή την επανάληψη της ίδιας εικόνας σε καθεμία από τις συνδεδεμένες οθόνες.
Η λειτουργία Video Wall είναι ενεργοποιημένη μόνο όταν υπάρχουν συσκευές στην ομάδα.
Video Wall
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία Video Wall.
Format
Επιλέξτε τη μορφή για προβολή της διαχωρισμένης οθόνης.
Full
Natural
3 Χρήση του MDC
74
3
Χρήση του MDC
H
Επιλέξτε τον αριθμό των οθονών οριζόντιας διάταξης.
Μπορείτε να διατάξετε έως 15 οθόνες σε μία γραμμή.
Εάν διατάξετε 15 οθόνες οριζόντια, μπορείτε να διατάξετε έως 6 κάθετα.
V
Επιλέξτε τον αριθμό των οθονών κάθετης διάταξης.
Μπορείτε να διατάξετε έως 15 οθόνες σε μία γραμμή.
Εάν διατάξετε 15 οθόνες οριζόντια, μπορείτε να διατάξετε έως 6 κάθετα.
Screen Position
Προβάλετε τη διάταξη των οθονών (διαμορφωμένων από τη λειτουργία screen divider) ή αλλάξτε τη
διάταξη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις.
Οι λειτουργίες Screen Position και Preview είναι ενεργές όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση
Video Wall.
Σημειώστε ότι εάν επιλεγούν πολλά σύνολα, η λειτουργία Preview είναι ενεργοποιημένη μόνο εάν οι
ρυθμίσεις οριζόντιας και κάθετης διάταξης ταιριάζουν με τη διάταξη των επιλεγμένων συνόλων.
Για να αλλάξετε τη ρύθμιση Position, επιλέξτε ένα σύνολο και σύρετέ το σε μια νέα θέση.
Το εύρος των ρυθμίσεων διαχωρισμού οθονών ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
3 Χρήση του MDC
75
3
Χρήση του MDC
PIP
Οι βασικές πληροφορίες που απαιτούνται για την προσαρμογή της λειτουργίας PIP εμφανίζονται στην
οθόνη μενού.


Η λειτουργία PIP είναι απενεργοποιημένη όταν η ρύθμιση Video Wall έχει οριστεί σε ON.
Σημειώστε ότι η ρύθμιση Picture Size είναι απενεργοποιημένη όταν η λειτουργία PIP έχει
οριστεί σε ON.
PIP Size
Προβάλετε τη ρύθμιση PIP Size της τρέχουσας οθόνης.
PIP Source
Επιλέξτε μια πηγή εισόδου PIP.
Sound Select
Επιλέξτε και ενεργοποιήστε τον ήχο είτε από την κύρια είτε από τη δευτερεύουσα οθόνη.
Channel
Το κανάλι μπορεί να αλλάξει εάν η ρύθμιση PIP Source έχει οριστεί σε TV.
3 Χρήση του MDC
76
3
Χρήση του MDC
Γενικά
User Auto Color
Προσαρμόζει αυτόματα τα χρώματα της οθόνης.
Auto Power
Ρυθμίστε το προϊόν να ενεργοποιείται αυτόματα.
Standby Control
Ορίστε να ενεργοποιείται η λειτουργία αναμονής όταν δεν εντοπίζεται πηγή εισόδου.
Ανεμιστήρας & θερμοκρασία
∆ιαμορφώστε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για τον εντοπισμό της ταχύτητας του ανεμιστήρα και της
εσωτερικής θερμοκρασίας για προστασία του προϊόντος.
Fan Control
Επιλέξτε μια μέθοδο διαμόρφωσης της ταχύτητας του ανεμιστήρα.
Fan Speed
∆ιαμορφώστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
Temperature
Εντοπίστε την εσωτερική θερμοκρασία καθορίζοντας το εύρος θερμοκρασίας.
3 Χρήση του MDC
77
3
Χρήση του MDC
Ασφάλεια
Safety Lock
Κλειδώστε τα μενού προβολής στην οθόνη.
Για να ξεκλειδώσετε τα μενού, ορίστε τη ρύθμιση Safety Lock σε Off.
Button Lock
Κλειδώστε τα κουμπιά της οθόνης.
Για να ξεκλειδώσετε τα κουμπιά, ορίστε τη ρύθμιση Button Lock σε Off.
Ενδείξεις OSD
Source OSD
Επιλέξτε αν θα εμφανίζεται ένα μήνυμα όταν αλλάζει η ρύθμιση Source.
Not Optimum Mode OSD
Επιλέξτε αν θα εμφανίζεται ένα μήνυμα όταν επιλέγεται μη συμβατή λειτουργία.
No Signal OSD
Επιλέξτε αν θα εμφανίζεται ένα μήνυμα όταν δεν υπάρχει σήμα εισόδου.
MDC OSD
Επιλέξτε αν θα εμφανίζεται ένα μήνυμα όταν αλλάζουν ρυθμίσεις μέσω της εφαρμογής MDC.
3 Χρήση του MDC
78
3
Χρήση του MDC
Ώρα
Clock Set
Αλλάξτε την τρέχουσα ώρα στην επιλεγμένη οθόνη ώστε να συμφωνεί με την ώρα του υπολογιστή.
Εάν η ώρα δεν έχει ρυθμιστεί στην οθόνη, θα εμφανίζονται μηδενικές τιμές.
Timer

On Time: Ορίστε την ώρα ενεργοποίησης της επιλεγμένης οθόνης.

Off Time: Ορίστε την ώρα απενεργοποίησης της επιλεγμένης οθόνης.

Volume: Ορίστε ποια θα είναι η ένταση του ήχου της οθόνης όταν η συσκευή ενεργοποιείται
μέσω της ρύθμισης On Time.

Source: Ορίστε ποια θα είναι η πηγή εισόδου της οθόνης όταν η συσκευή ενεργοποιείται μέσω
της ρύθμισης On Time.

Holiday: Οι ρυθμίσεις Holiday Management μπορούν να εφαρμοστούν στη λειτουργία Timer.
3 Χρήση του MDC
79
3
Χρήση του MDC

Repeat: Ορίστε τη χρονική περίοδο για την οποία θέλετε να επαναλαμβάνονται οι επιλεγμένες
ρυθμίσεις Timer.

Once: Ορίστε να ενεργοποιείται ο χρονοδιακόπτης μόνο μία φορά.

EveryDay: Ορίστε να ενεργοποιείται ο χρονοδιακόπτης καθημερινά.

Mon~Fri: Ορίστε να ενεργοποιείται ο χρονοδιακόπτης από τη ∆ευτέρα έως την Παρασκευή.

Mon~Sat : Ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη από τη ∆ευτέρα έως το Σάββατο.

Sat~Sun: Ορίστε να ενεργοποιείται ο χρονοδιακόπτης τα Σάββατα και τις Κυριακές.

Manual: Προσαρμόστε τις ημέρες της εβδομάδας.
Τα πλαίσια ελέγχου για την επιλογή ημερών της εβδομάδας κάτω από τη ρύθμιση Repeat είναι
ενεργά μόνο εάν έχει επιλεγεί η λειτουργία Manual.
Holiday Management
Με τη λειτουργία Holiday Management μπορείτε να αποτρέψετε την ενεργοποίηση συσκευών σε
συγκεκριμένη ημερομηνία, ακόμα και όταν έχουν ρυθμιστεί να ενεργοποιούνται μέσω του Timer.
Η λειτουργία Holiday Management μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί από το μενού
ρυθμίσεων Timer.

Add: Ορίστε ημέρες διακοπών:
Κάντε κλικ στο κουμπί Add στο παράθυρο Holiday Management.
3 Χρήση του MDC
80
3
Χρήση του MDC

Delete : ∆ιαγράψτε διακοπές. επιλέξτε τα αντίστοιχα πλαίσια ελέγχου και κάντε κλικ σε αυτό το
κουμπί.

Λίστα διακοπών: Προβάλετε μια λίστα των διακοπών που έχετε προσθέσει.
Προστασία δημιουργίας ειδώλων στην οθόνη
Pixel Shift
Μετακινήστε ελαφρώς τη θέση της οθόνης σε καθορισμένα διαστήματα για να αποτρέψετε τη
δημιουργία ειδώλων στην οθόνη.
Screen Saver
Αυτή η λειτουργία αποτρέπει τη δημιουργία μόνιμων ειδώλων όταν η οθόνη της επιλεγμένης
συσκευής απεικόνισης παραμένει αδρανής για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Interval: Ορίστε το διάστημα ενεργοποίησης της λειτουργίας Screen Saver.

Mode: Η ρύθμιση Time μπορεί να διαφέρει ανά λειτουργία Mode.
3 Χρήση του MDC
81
3
Χρήση του MDC
Safety Screen
Η λειτουργία Safety Screen μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποτροπή δημιουργίας μόνιμων
ειδώλων όταν στην οθόνη της συσκευής απεικόνισης εμφανίζεται μια στατική εικόνα για μεγάλο
χρονικό διάστημα.
Lamp Control
Η λειτουργία Lamp Control χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του οπίσθιου φωτισμού με σκοπό τη
μείωση της κατανάλωσης ρεύματος.
Ορίστε να προσαρμόζεται αυτόματα ο οπίσθιος φωτισμός για την επιλεγμένη οθόνη σε καθορισμένο
χρόνο.
Εάν γίνει προσαρμογή της ρύθμισης Manual Lamp Control, η λειτουργία Auto Lamp Control τίθεται
αυτόματα σε Off.
Προσαρμόστε μη αυτόματα τον οπίσθιο φωτισμό για την επιλεγμένη οθόνη.
Εάν γίνει προσαρμογή της ρύθμισης Auto Lamp Control, η λειτουργία Manual Lamp Control τίθεται
αυτόματα σε Off.

Ambient Light: Η επιλογή Ambient Light εντοπίζει αυτόματα την ένταση του περιβάλλοντος
φωτισμού και προσαρμόζει τη φωτεινότητα σε όλες τις οθόνες μεγάλων διαστάσεων που
βρίσκονται στην ίδια σειριακή σύνδεση.
3 Χρήση του MDC
82
3
Χρήση του MDC
3.3.12 Ρυθμίσεις εργαλείων
1
1
2
3
4
Επιλογές ασφάλειας
Panel Control
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την οθόνη μιας συσκευής απεικόνισης.
Remote Control
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο.
2
Επιλογές επαναφοράς
Reset Picture
Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις οθόνης.
Reset Sound
Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις ήχου.
Reset System
Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις συστήματος.
Reset All
Επαναφέρετε ταυτόχρονα τις ρυθμίσεις οθόνης, ήχου και συστήματος.
3 Χρήση του MDC
83
3
Χρήση του MDC
3
Edit Column
Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να εμφανίζονται στη λίστα συνόλων.
4
Information
Προβάλετε τις πληροφορίες προγράμματος.
3 Χρήση του MDC
84
3
Χρήση του MDC
3.3.13 Άλλες λειτουργίες
Αλλαγή του μεγέθους ενός παραθύρου
Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικού σε μια γωνία του παραθύρου του προγράμματος. Θα εμφανιστεί
ένα βέλος. Μετακινήστε το βέλος για να προσαρμόσετε το μέγεθος του παραθύρου του
προγράμματος.
3 Χρήση του MDC
85
3
Χρήση του MDC
Διαχείριση ομάδων
Δημιουργία ομάδων
∆ημιουργήστε ομάδες και διαχειριστείτε τη λίστα συνόλων σε βάση ομάδας.
∆εν μπορούν να χρησιμοποιηθούν διπλότυπα ονόματα ομάδων.
1
Κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Group>Edit από τη λίστα οθονών στο αριστερό τμήμα του
παραθύρου του προγράμματος.
2
Στο εμφανιζόμενο παράθυρο Edit Group, κάντε κλικ στην επιλογή Add on the sub level ή Add
on the same level.

Add on the same level: ∆ημιουργήστε μια υπο-ομάδα στο ίδιο επίπεδο με την επιλεγμένη
ομάδα.
Το κουμπί Add on the same level είναι ενεργό μόνο όταν έχει δημιουργηθεί τουλάχιστον
μία ομάδα.
3 Χρήση του MDC
86
3
Χρήση του MDC

3
Add on the sub level: ∆ημιουργήστε μια υπο-ομάδα κάτω από την επιλεγμένη ομάδα.
Εισαγάγετε το όνομα της ομάδας.
Διαγραφή ομάδων
1
2
Επιλέξτε ένα όνομα ομάδας και κάντε κλικ στο Edit.
3
Κάντε κλικ στο Yes. Η ομάδα διαγράφεται.
Στο εμφανιζόμενο παράθυρο Edit Group, κάντε κλικ στην επιλογή Delete.
Μετονομασία ομάδων
1
2
Επιλέξτε ένα όνομα ομάδας και κάντε κλικ στο Edit.
Στο εμφανιζόμενο παράθυρο Edit Group, κάντε κλικ στην επιλογή Rename.
Rename
3
Εάν στο πλαίσιο του παλιού ονόματος ομάδας εμφανίζεται ο δρομέας, εισαγάγετε ένα νέο όνομα
ομάδας.
3 Χρήση του MDC
87
3
Χρήση του MDC
Διαχείριση προγραμμάτων
Δημιουργία προγραμμάτων
∆ημιουργήστε και καταχωρήστε ένα πρόγραμμα σε βάση ομάδας.
1
Στο τμήμα προγράμματος, στην αριστερή πλευρά του παραθύρου του προγράμματος, κάντε κλικ
στην επιλογή All Schedule List. Ενεργοποιείται το κουμπί Add στη μέση του παραθύρου.
2
Κάντε κλικ στο κουμπί Add. Εμφανίζεται το παράθυρο Add Schedule.
3 Χρήση του MDC
88
3
Χρήση του MDC
3
Κάντε κλικ στην επιλογή Add δίπλα στο στοιχείο Device Group και επιλέξτε την ομάδα στην
οποία θέλετε να προσθέσετε ένα πρόγραμμα.
4
Επιλέξτε Date&Time/Action και κάντε κλικ στο OK. Θα προστεθεί το πρόγραμμα και στο
παράθυρο με τη λίστα συνόλων θα εμφανιστεί μια λίστα προγραμμάτων.

Device Group: Επιλέξτε μια ομάδα.

Date&Time


Instant Execution: Πραγματοποιήστε εκτέλεση του προγράμματος αμέσως.

Timer: Ορίστε την ημερομηνία, την ώρα και το διάστημα εκτέλεσης του προγράμματος.
Action: Επιλέξτε μια λειτουργία που θα ενεργοποιείται την καθορισμένη ώρα και για το
καθορισμένο διάστημα.
Τροποποίηση προγραμμάτων
Για να τροποποιήσετε ένα πρόγραμμα, επιλέξτε το πρόγραμμα και κάντε κλικ στο Edit.
Διαγραφή προγραμμάτων
Για να διαγράψετε ένα πρόγραμμα, επιλέξτε το πρόγραμμα και κάντε κλικ στο Delete.
3 Χρήση του MDC
89
3
Χρήση του MDC
3.3.14 Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων
Πρόβλημα
Η οθόνη που θέλετε να ελέγξετε
δεν εμφανίζεται στον πίνακα
πληροφοριών του συστήματος.
Λύση
1.
Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου RS232C (βεβαιωθείτε
ότι το καλώδιο έχει συνδεθεί σωστά στην κατάλληλη
σειριακή θύρα).
2.
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει συνδεθεί κάποια άλλη οθόνη με
όμοιο ID. Η σύνδεση οθονών με όμοιο ID μπορεί να
προκαλέσει τη μη προβολή οθονών, λόγω
αντικρουόμενων δεδομένων.
3.
Βεβαιωθείτε ότι το ID της οθόνης βρίσκεται εντός του
εύρους 0 έως 99. (Αλλάξτε το ID χρησιμοποιώντας το
μενού Display.)
Για οθόνη που υποστηρίζει εύρος τιμών ID 0 έως 99,
το ID θα πρέπει να πάρει τιμή μεταξύ 0 και 99.
Η οθόνη που θέλετε να ελέγξετε
δεν εμφανίζεται στους άλλους
πίνακες πληροφοριών ελέγχου.
Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη είναι ενεργοποιημένη. (Ανατρέξτε
στην κατάσταση λειτουργίας στον πίνακα πληροφοριών
συστήματος.)
Φροντίστε να επιλέξετε την πηγή εισόδου στην οποία είναι
συνδεδεμένη η οθόνη.
Το παρακάτω μήνυμα εμφανίζεται
επανειλημμένα.
Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη που θέλετε να ελέγξετε έχει επιλεγεί.
Οι οθόνες ενεργοποιούνται και
απενεργοποιούνται σε
διαφορετικούς χρόνους μεταξύ
τους, ακόμα κι αν έχει επιλεγεί η
ρύθμιση On Time ή Off Time.
Ρυθμίστε την ώρα στον υπολογιστή για να συγχρονίσετε την
ώρα μεταξύ των συνδεδεμένων οθονών.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.
Το τηλεχειριστήριο ενδέχεται να μην λειτουργεί εάν έχει
αφαιρεθεί το καλώδιο RS-232C ή εάν το πρόγραμμα έχει
κλείσει αντικανονικά ενώ η λειτουργία Remote Control έχει
ρυθμιστεί σε Disable. Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα,
εκτελέστε και πάλι το πρόγραμμα και ρυθμίστε τη λειτουργία
Remote Control σε Enable.
3 Χρήση του MDC
90
3
Χρήση του MDC
Αυτό το πρόγραμμα ενδέχεται να παρουσιάσει μερικές φορές δυσλειτουργία λόγω προβλήματος
επικοινωνίας μεταξύ του υπολογιστή και της οθόνης ή λόγω της εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών
κυμάτων από κοντινές ηλεκτρονικές συσκευές.
3 Χρήση του MDC
91
3
Χρήση του MDC
Τρόπος προβολής των ιδιοτήτων οθόνης κατά τη χρήση πολλαπλών οθονών
1
2
3
Όταν δεν έχει επιλεγεί καμία οθόνη: Προβάλλεται η προεπιλεγμένη τιμή.
Όταν έχει επιλεγεί μία οθόνη: Προβάλλονται οι ρυθμίσεις για την επιλεγμένη οθόνη.
Όταν έχουν επιλεγεί δύο οθόνες (π.χ. με τη σειρά ID 1 και ID 3): Οι ρυθμίσεις για την οθόνη με ID
1 προβάλλονται πριν από τις ρυθμίσεις για την οθόνη με ID 3.
4
Όταν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου All+Select και είναι επιλεγμένες όλες οι οθόνες:
Προβάλλονται οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
3 Χρήση του MDC
92
4
4.1
Ρύθμιση οθόνης
Source List
O MENU m
Input
Source List
ENTER
Μπορείτε να προβάλετε την οθόνη μιας συσκευής πηγής που είναι συνδεδεμένη στο προϊόν. Επιλέξτε
μια πηγή από την Source List (Λίστα πηγών) για προβολή της οθόνης της επιλεγμένης πηγής.
6RXUFH/LVW
'9,
+'0,
'LVSOD\3RUW
0RYH
ヲ
ヲ
ヲ
(QWHU
5HWXUQ

DVI

HDMI

DisplayPort

MagicInfo - Ενεργοποιείται όταν είναι εγκατεστημένη μια συσκευή δικτύου.
Η πηγή εισόδου μπορεί επίσης να αλλάξει με το κουμπί SOURCE στο τηλεχειριστήριο.
Η οθόνη ενδέχεται να μην προβάλλεται σωστά εάν επιλεγεί λανθασμένη πηγή για τη συσκευή πηγής
στην οποία θέλετε να γίνει μετατροπή.
4 Ρύθμιση οθόνης
93
4
4.2
Ρύθμιση οθόνης
Edit Name
O MENU m
Input
Edit Name
ENTER
Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα μιας συνδεδεμένης συσκευής πηγής.
(GLW1DPH
'9,
+'0,
'LVSOD\3RUW
0RYH

v
v
v
ヲ
ヲ
ヲ
(QWHU
5HWXUQ
Μερικές φορές, η οθόνη δεν θα προβάλλεται σωστά, εκτός εάν το όνομα της συσκευής πηγής
καθοριστεί με την εντολή Edit Name. Επίσης, είναι καλύτερο να αλλάξει το όνομα της συσκευής
πηγής με την εντολή Edit Name, για να προκύψει η καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας.
Η λίστα μπορεί να περιέχει τις παρακάτω συσκευές πηγής. Οι συσκευές πηγής της λίστας
διαφέρουν, ανάλογα με την επιλεγμένη πηγή.

VCR / DVD / Cable STB / HD STB / Satellite STB / AV Receiver / DVD Receiver / Game
/Camcorder / DVD Combo / DHR / PC / DVI PC / DVI Devices
Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις του μενού Picture εξαρτώνται από την τρέχουσα πηγή και τις ρυθμίσεις που
έχουν γίνει στην εντολή Edit Name.

Όταν συνδέετε έναν υπολογιστή στη θύρα [HDMI IN (MAGICINFO)] μέσω καλωδίου HDMI,
πρέπει να ορίσετε τη λειτουργία PC στην οθόνη Edit Name.

Όταν συνδέετε έναν υπολογιστή στη θύρα [HDMI IN (MAGICINFO)] μέσω καλωδίου HDMI σε
DVI, πρέπει να ορίσετε τη λειτουργία DVI PC στην οθόνη Edit Name.

Όταν συνδέετε μια συσκευή AV στη θύρα [HDMI IN (MAGICINFO)] μέσω καλωδίου HDMI σε DVI,
πρέπει να ορίσετε τη λειτουργία DVI Devices στην οθόνη Edit Name.
4 Ρύθμιση οθόνης
94
4
4.3
Ρύθμιση οθόνης
Source AutoSwitch Settings
O MENU m
Input
Source AutoSwitch Settings
ENTER
Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα μιας συνδεδεμένης συσκευής πηγής.

Όταν η οθόνη ενεργοποιηθεί με το διακόπτη Source AutoSwitch στο On και η προηγούμενη
πηγή σήματος βίντεο δεν είναι ενεργή, η οθόνη θα αναζητήσει αυτόματα τις διάφορες πηγές
σήματος βίντεο για το ενεργό σήμα βίντεο.

Source AutoSwitch
Όταν η επιλογή Source AutoSwitch έχει οριστεί στο On, η πηγή βίντεο της οθόνης θα εκτελέσει
αυτόματη αναζήτηση για το ενεργό σήμα βίντεο.
Η προκαθορισμένη Primary Source θα ενεργοποιηθεί εάν η τρέχουσα πηγή σήματος βίντεο δεν
αναγνωρίζεται.
Η επιλογή Secondary source θα ενεργοποιηθεί εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη πρωτεύουσα πηγή
βίντεο.
Εάν ούτε η κύρια ούτε και η δευτερεύουσα πηγή εισόδου αναγνωρίζονται, η οθόνη θα εκτελέσει
δυο αναζητήσεις για ενεργή πηγή, κάθε φορά ελέγχοντας την κύρια και, κατόπιν, τη
δευτερεύουσα πηγή. Εάν αποτύχουν και οι δύο απόπειρες αναζήτησης, η οθόνη θα επιστρέψει
στην πρώτη πηγή βίντεο και θα εμφανίσει ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει σήμα.
Όταν η επιλογή Primary Source έχει οριστεί στο All, η οθόνη θα αναζητήσει όλες τις εισόδους
σήματος βίντεο δύο φορές στη σειρά, αναζητώντας πηγή ενεργού σήματος βίντεο και
επιστρέφοντας στην πρώτη πηγή βίντεο στη σειρά εάν δεν εντοπιστεί κάποιο σήμα βίντεο.
6RXUFH$XWR6ZLWFK6HWWLQJV
6RXUFH$XWR6ZLWFK
3ULPDU\6RXUFH
6HFRQGDU\6RXUFH
0RYH
Πατήστε

/
ヲ2II
ヲ $OO
ヲ'9,
(QWHU
v
v
v
5HWXUQ
για να κάνετε την επιλογή που θέλετε και πατήστε [
].
Primary Source
Καθορίστε την Primary Source για την αυτόματη πηγή σήματος εισαγωγής.

Secondary Source
Καθορίστε την Secondary Source για την αυτόματη πηγή σήματος εισαγωγής.
4 Ρύθμιση οθόνης
95
5
Ρύθμιση οθόνης
∆ιαμορφώστε τις ρυθμίσεις Picture (Brightness, Colo(u)r Tone κ.λπ.).
Η διάταξη των επιλογών του μενού Picture ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το προϊόν.
5.1
Mode
O MENU m
Picture
Mode
ENTER
Επιλέξτε μια λειτουργία εικόνας Mode κατάλληλη για το περιβάλλον όπου θα χρησιμοποιηθεί το
προϊόν. Οι διάφορες επιλογές Mode προβάλλονται ανάλογα με την τρέχουσα πηγή εισόδου.
5.1.1 Εάν η πηγή εισόδου είναι DVI ή DP
3LFWXUH
0RGH
ヲ ,QIRUPDWLRQ
&XVWRP
$GYHUWLVHPHQW
&RORU7RQH
ヲ &XVWRP
&RORU&RQWURO
&RORU7HPS
6L]H
6FUHHQ)LW
+'0,%ODFN/HYHO
1RUPDO
0RUH
Ɂ
0RYH

(QWHU
5HWXUQ
Information: Αυτή η λειτουργία περιορίζει την κόπωση των ματιών και είναι κατάλληλη για την
προβολή πληροφοριών στο κοινό.

Advertisement Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για την προβολή του περιεχομένου βίντεο και
των διαφημίσεων εσωτερικού/εξωτερικού χώρου.

Custom: Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις της οθόνης σύμφωνα με τις ανάγκες.
5.1.2 Εάν η πηγή εισόδου είναι HDMI
3LFWXUH
0RGH
&XVWRP
&RORU7RQH
&RORU7HPS
6L]H
'LJLWDO15
+'0,%ODFN/HYHO
ヲ‫ࢽ࣏࢕ࡈی‬
‫\'ی‬QDPLF
ࡈ࢕࣏ࢽ
࢕ ࢽ
6WDQGDUG
0RYLH
ヲ
&XVWRP
FUHHQ
ヲ6FUHHQ)LW
6
)L
ヲ2Q
ヲ1RUPDO
೛
0RUH
0RYH
(QWHU
5HWXUQ

Dynamic: Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη όταν το φως περιβάλλοντος είναι φωτεινό.

Standard : Αυτή η λειτουργία είναι γενικώς κατάλληλη για οποιοδήποτε περιβάλλον.

Movie: Με αυτή τη λειτουργία μειώνεται η καταπόνηση των ματιών.
5 Ρύθμιση οθόνης
96
5
Ρύθμιση οθόνης

5.2
Custom: Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις της οθόνης σύμφωνα με τις ανάγκες.
Custom
O MENU m
Picture
Custom
ENTER
Χρησιμοποιώντας τα μενού στην οθόνη, μπορείτε να αλλάξετε την αντίθεση και τη φωτεινότητα
σύμφωνα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις.
∆εν είναι διαθέσιμο αν το Dynamic Contrast έχει ρυθμιστεί σε On.
&XVWRP
&RQWUDVW
%ULJKWQHVV
6KDUSQHVV
*DPPD
0RYH
5.2.1
1DWXUDO
(QWHU
5HWXUQ
Contrast
Ρυθμίζει την αντίθεση.
5.2.2
Brightness
Ρυθμίζει τη φωτεινότητα.
5.2.3
Sharpness
Ρυθμίζει την ευκρίνεια.
5.2.4
Gamma
Προσαρμογή της φωτεινότητας μέσου εύρους (Γάμμα) για την εικόνα.

Natural

Mode1: Ρύθμιση της εικόνας σε υψηλότερη φωτεινότητα από το Natural.

Mode2: Ρύθμιση της εικόνας σε χαμηλότερη φωτεινότητα από τοMode1.
5 Ρύθμιση οθόνης
97
5
Ρύθμιση οθόνης

Mode3: Αυξημένη αντίθεση μεταξύ των ανοιχτών και των σκούρων χρωμάτων.
Αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη μόνο στις επιλογές DVI, DisplayPort.
5.2.5
Color
Ρυθμίζει το χρώμα της εικόνας.
∆ιατίθεται μόνο στη λειτουργία HDMI.
5.2.6
Tint
Προσθέτει φυσικό τόνο στην εικόνα.
∆ιατίθεται μόνο στη λειτουργία HDMI.
5 Ρύθμιση οθόνης
98
5
5.3
Ρύθμιση οθόνης
Color Tone
O MENU m
Picture
Color Tone
ENTER
Μπορείτε να αλλάξετε τους χρωματικούς τόνους. Τα μεμονωμένα χρώματα μπορούν επίσης να
ρυθμιστούν από το χρήστη.
∆εν είναι διαθέσιμο αν το Dynamic Contrast έχει ρυθμιστεί σε On.
5.3.1 Εάν η πηγή εισόδου είναι DVI ή DisplayPort
3LFWXUH
0RGH
&XVWRP
&RORU7RQH
&RORU&RQWURO
&RORU7HPS
6L]H
+'0,%ODFN/HYHO
೛

2II
&RRO
1RUPDO
:DUP
ࢊ؆
ࢊ
؆
&XVWRP
0RUH
0RYH

&XVWRP
(QWHU
5HWXUQ
Εάν ρυθμίσετε την επιλογή Color Tone σε Cool, Normal, Warm ή Custom, απενεργοποιείται η
λειτουργία Color Temp..
Αν ρυθμίσετε το Color Tone σε Off, απενεργοποιείται η λειτουργία Color Control.
5.3.2 Εάν η πηγή εισόδου είναι HDMI
3LFWXUH
0RGH
&XVWRP
&RORU7RQH
&RORU7HPS
6L]H
'LJLWDO15
+'0,%ODFN/HYHO
0RUH
0RYH
ヲ'\QDPLF
ヲ2I
2II
I
ヲ2II
2II
&RRO
ヲ
ヲ
&RRO
ヲ2Q
ヲ2
21RUPDO
Q
ヲ1RUPDO
:DUP
:DUP
(QWHU
5HWXUQ
Εάν ρυθμίσετε την επιλογή Color Tone σε Cool2, Cool1, Normal, Warm1 ή Warm2,
απενεργοποιείται η λειτουργία Color Temp..
5 Ρύθμιση οθόνης
99
5
5.4
Ρύθμιση οθόνης
Color Control
O MENU m
Picture
Color Control
ENTER
Ρυθμίζει τη μεμονωμένη ισορροπία του Κόκκινου, Πράσινου και Μπλε χρώματος.
&RORU&RQWURO
5HG
*UHHQ
%OXH
0RYH
(QWHU
5HWXUQ
∆εν είναι διαθέσιμο αν το Dynamic Contrast έχει ρυθμιστεί σε On.
5.5
Color Temp.
O MENU m
Picture
Color Temp.
ENTER
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία χρωμάτων (Red/Green/Blue). (Εύρος: 3000K–15000K)
∆εν είναι διαθέσιμο αν το Dynamic Contrast έχει ρυθμιστεί σε On.
&RORU7HPS
.
5 Ρύθμιση οθόνης
100
5
5.6
Ρύθμιση οθόνης
Size
O MENU m
Picture
Size
ENTER
Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας μέσω του Size.
5.6.1 Εάν η πηγή εισόδου είναι DVI ή DisplayPort
3LFWXUH
೛
0RGH
&XVWRP
&RORU7RQH
&RORU&RQWURO
&RORU7HPS
6L]H
+'0,%ODFN/HYHO
0RUH
0RYH
&XVWRP
2II
ࢊ؆
ࢊ
ࢊ
؆
2ULJLQDO5DWLR
6FUHHQ)LW
(QWHU
5HWXUQ

16:9: Ρυθμίζει την οθόνη σε ευρεία προβολή 16:9.

4:3: Ρυθμίζει την εικόνα σε βασική προβολή (4:3).
Μη ρυθμίζετε το προϊόν σε μορφή 4:3 για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα περιθώρια που
εμφανίζονται αριστερά και δεξιά ή στο επάνω και κάτω μέρος της οθόνης μπορεί να
προκαλέσουν διατήρηση εικόνας (δημιουργία μόνιμων ειδώλων), ένα σφάλμα που δεν
καλύπτεται από την εγγύηση.

Original Ratio: Προβολή εικόνων στον αρχικό λόγο πλευρών οθόνης.
Οι διαθέσιμες θύρες ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.(σελίδα 21)

Screen Fit: Προβολή εικόνων στον αρχικό λόγο πλευρών οθόνης.
5 Ρύθμιση οθόνης
101
5
Ρύθμιση οθόνης
5.6.2 Εάν η πηγή εισόδου είναι HDMI
6L]H
=RRP
=RRP
Screen Fit
2ULJLQDO5DWLR
&XVWRP
0RYH
v
v
v
(QWHU
5HWXUQ

16:9: Ρυθμίζει την οθόνη σε ευρεία προβολή 16:9.

Zoom1: Χρησιμοποιείται για μέτρια μεγέθυνση. Περικόπτει την επάνω και τις πλαϊνές πλευρές.

Zoom2: Χρησιμοποιείται για μεγαλύτερη μεγέθυνση.

4:3: Ρυθμίζει την εικόνα σε βασική προβολή (4:3).
Μη ρυθμίζετε το προϊόν σε μορφή 4:3 για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα περιθώρια που
εμφανίζονται αριστερά και δεξιά ή στο επάνω και κάτω μέρος της οθόνης μπορεί να
προκαλέσουν διατήρηση εικόνας (δημιουργία μόνιμων ειδώλων), ένα σφάλμα που δεν
καλύπτεται από την εγγύηση.

Screen Fit: Προβολή εικόνων στον αρχικό λόγο πλευρών οθόνης.

Original Ratio: Προβολή εικόνων στον αρχικό λόγο πλευρών οθόνης.
Οι διαθέσιμες θύρες ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.(σελίδα 21)

Custom: Αλλάζει την ανάλυση σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη.
Μπορείτε να προσαρμόσετε και να αποθηκεύσετε ρυθμίσεις για κάθε εξωτερική συσκευή που
έχετε συνδέσει σε κάποια υποδοχή του προϊόντος.
5.6.3 Μεγέθη εικόνας που διατίθενται ανά πηγή εισόδου
Πηγή εισόδου
Picture Size
HDMI (720p, 1080i, 1080p)
16:9, 4:3, Screen Fit, Original Ratio, Custom
HDMI (480i, 480p)
16:9, 4:3, Screen Fit, Zoom1, Zoom2, Original Ratio,
Custom
DVI, DP, HDMI (όταν έχει συνδεθεί
υπολογιστής)
16:9, 4:3, Screen Fit, Original Ratio
5 Ρύθμιση οθόνης
102
5
5.7
Ρύθμιση οθόνης
Digital NR
O MENU m
Picture
Digital NR
ENTER
Απενεργοποιεί/ενεργοποιεί (Off/On) τη δυνατότητα Ψηφιακής μείωσης θορύβου. Η δυνατότητα
Ψηφιακής μείωσης θορύβου σάς επιτρέπει να απολαύσετε πιο καθαρές και ευκρινείς εικόνες.

Off / On
∆ιατίθεται μόνο στη λειτουργία HDMI.
5.8
HDMI Black Level
O MENU m
Picture
HDMI Black Level
ENTER
Επιλογή του επιπέδου μαύρου στην οθόνη, για την προσαρμογή του βάθους της οθόνης.

5.9
Normal / Low
Film Mode
O MENU m
Picture
Film Mode
ENTER
Ρυθμίζει το προϊόν ώστε να ανιχνεύει και να επεξεργάζεται αυτόματα σήματα φιλμ από όλες τις πηγές
και να προσαρμόζει την εικόνα για βέλτιστη ποιότητα.

Off / On
∆ιατίθεται μόνο στη λειτουργία HDMI.
5.10 Dynamic Contrast
O MENU m
Picture
Dynamic Contrast
ENTER
Προσαρμόστε την αντίθεση της οθόνης.

Off / On
5 Ρύθμιση οθόνης
103
5
Ρύθμιση οθόνης
5.11 Lamp Control
O MENU m
Picture
Lamp Control
ENTER
Ρύθμιση της ανάστροφης λυχνίας, προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας.
/DPS&RQWURO
5.12 Picture Reset
O MENU m
Picture
Picture Reset
ENTER
Επαναφέρει την τρέχουσα λειτουργία εικόνας στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
J
5HVHWSLFWXUHVHWWLQJV"
<HV
1R
5 Ρύθμιση οθόνης
104
6
6.1
Ρύθμιση του ήχου
∆ιαμόρφωση των ρυθμίσεων ήχου (Sound) για το προϊόν.
Mode
O MENU m
Sound
Mode
ENTER
Χρησιμοποιήστε το επάνω και κάτω πλήκτρο βέλους για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή και έπειτα
πατήστε [
].
6RXQG
6WDQGDUG
‫ࢽ࣏࢕ࡈی‬
‫ی‬
‫࢕ࡈی‬
ࡈ࢕࣏ࢽ
ࢽ
0XVLF
0RYLH
૲ࣱ
૲
ࣱ
6SHHFK
&XVWRP
0RGH
&XVWRP
$XWR9ROXPH
65676;7
6RXQG5HVHW
0RYH
(QWHU
5HWXUQ

Standard : Επιλέγει την κανονική λειτουργία ήχου.

Music: Τονίζει τη μουσική σε σχέση με τις φωνές.

Movie: Παρέχει τον καλύτερο δυνατό ήχο για ταινίες.

Speech: Επιλέξτε Speech όταν παρακολουθείτε κάποια εκπομπή που περιλαμβάνει κυρίως
ομιλία (π.χ. ειδήσεις).

Custom: Επιλέξτε Custom αν θέλετε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τις
προσωπικές σας προτιμήσεις.
6 Ρύθμιση του ήχου
105
6
6.2
Ρύθμιση του ήχου
Custom
O MENU m
Sound
Custom
ENTER
Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ήχου, ώστε να ανταποκρίνονται στις προσωπικές σας
προτιμήσεις.
Μπορείτε να ακούσετε ήχο ακόμη και όταν η τιμή της ρύθμισης ήχου είναι 0.

Εάν προσαρμόσετε τον ήχο χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Custom, η επιλογή Mode θα
ρυθμιστεί σε τρόπο λειτουργίας Custom.

6.2.1
Bass
∆ίνει έμφαση στον ήχο χαμηλής συχνότητας.
%DVV
6.2.2
Treble
∆ίνει έμφαση στον ήχο χαμηλής συχνότητας.
7UHEOH
6.2.3
Balance
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ισορροπία ήχου μεταξύ του αριστερού και του δεξιού ηχείου.
%DODQFH
/
5
6 Ρύθμιση του ήχου
106
6
6.3
Ρύθμιση του ήχου
Auto Volume
O MENU m
Sound
Auto Volume
ENTER
Μειώνει τη διαφορά στη στάθμη της έντασης του ήχου μεταξύ των σταθμών.

6.4
Off / On
SRS TS XT
O MENU m
Sound
SRS TS XT
ENTER
Το SRS TS XT είναι μια τεχνολογία επίλυσης του προβλήματος της αναπαραγωγής πολυκάναλου
ήχου 5.1 από δύο ηχεία, κατοχυρωμένη από την εταιρεία SRS. Η τεχνολογία TruSurround XT
αποδίδει την επιβλητική εμπειρία του εικονικού περιβάλλοντος ήχου μέσω οποιουδήποτε συστήματος
αναπαραγωγής δύο ηχείων, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών ηχείων μιας τηλεόρασης. Είναι
πλήρως συμβατό με όλες τις μορφές πολυκάναλου ήχου.

6.5
Off / On
Sound Reset
O MENU m
Sound
Sound Reset
ENTER
Επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις ήχου στις εργοστασιακές επιλογές. Επιλέξτε Sound Reset, πατήστε
ENTER[
J
], επιλέξτε Yes στο αναδυόμενο πλαίσιο και έπειτα πατήστε ξανά ENTER[
].
5HVHWVRXQGVHWWLQJV"
<HV
1R
6 Ρύθμιση του ήχου
107
7
7.1
Εγκατάσταση
Language
O MENU m
Setup
Language
ENTER
Ορισμός της γλώσσας μενού.
Μια αλλαγή στη ρύθμιση της γλώσσας θα εφαρμοστεί μόνον στην προβολή του μενού επί της
οθόνης. ∆εν θα εφαρμοστεί στις άλλες εφαρμογές του υπολογιστή σας.
6HWXS
/DQJXDJH
ଞ˲߭
ଞ
˲߭
(QJOLVK
'HXWVFK
(VSDxRO
આ
ָଜʯ
આָଜʯ
)UDQoDLV
,WDOLDQR
ଥࢿ
ଥࢿ
6YHQVND
ƧNJLjLjǁƿǀ
3RUWXJXrV
7LPH
0HQX7UDQVSDUHQF\
6DIHW\/RFN
(QHUJ\6DYLQJ
9LGHR:DOO
6DIHW\6FUHHQ
೛
0RUH
0RYH
7.2
(QWHU
5HWXUQ
Time
O MENU m
Setup
Time
ENTER
Μπορείτε να διαμορφώσετε τη ρύθμιση Clock Set ή Sleep Timer. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το
προϊόν για αυτόματη ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση σε συγκεκριμένη ώρα, με τη χρήση της
λειτουργίας Timer.
7 Εγκατάσταση
108
7
Εγκατάσταση
7.2.1
Clock Set
Ρυθμίστε το ρολόι για χρήση των διάφορων λειτουργιών χρονοδιακόπτη που διατίθενται στο προϊόν.
&ORFN6HW
0RQWK'D\<HDU
--
--
----
+RXU0LQXWHDPSP
--
--
0RYH
am
$GMXVW
5HWXUQ
Clock Set
Ρυθμίστε τις τιμές Date και Time.
Επιλέξτε Clock Set. Επιλέξτε Date ή Time και έπειτα πατήστε [
]. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά
πλήκτρα για να καταχωρήσετε αριθμούς ή πατήστε το επάνω και κάτω πλήκτρο βέλους.
Χρησιμοποιήστε το αριστερό και το δεξί πλήκτρο βέλους για να μετακινηθείτε από το ένα πεδίο
καταχώρησης στο άλλο. Πατήστε [
Close και έπειτα πατήστε [
] όταν τελειώσετε. Για έξοδο από την οθόνη Clock Set επιλέξτε
].
Μπορείτε να ορίσετε τις τιμές Date και Time απευθείας, πατώντας τα αριθμητικά πλήκτρα στο
τηλεχειριστήριο.
7.2.2
Sleep Timer
Τερματίζει αυτόματα τη λειτουργία του προϊόντος μετά την πάροδο προκαθορισμένου χρονικού
διαστήματος. (30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min /180 min / Off).
7LPH
&ORFN6HWDP
6OHHS7LPHU
7LPHU
7LPHU
7LPHU
+ROLGD\0DQDJHPHQW
0RYH
2II
(QWHU
ti
ti
5HWXUQ
Χρησιμοποιήστε το επάνω και κάτω πλήκτρο βέλους για να επιλέξετε ένα χρονικό διάστημα και
έπειτα πατήστε [
]. Για ακύρωση της λειτουργίας Sleep Timer, επιλέξτε Off.
7 Εγκατάσταση
109
7
Εγκατάσταση
7.2.3
Timer1 / Timer2 / Timer3
Μπορείτε να ρυθμίσετε την οθόνη LCD, ώστε να ανάβει ή να σβήνει αυτόματα σε μια καθορισμένη
ώρα.
7LPHU
--am
1P6KOG
2II
--1HH6KOG
2II
am
8QNWOG5QWTEG*QNKFC[
3&
4GRGCV
'RQĜW$SSO\
6XQ0RQ7XH:HG7KX)UL6DW
2QFH
0RYH
$GMXVW
5HWXUQ

On Time

Off Time

Volume: Ρυθμίστε το επιθυμητό επίπεδο της έντασης του ήχου. Χρησιμοποιήστε το αριστερό και
το δεξί πλήκτρο βέλους για να αλλάξετε το επίπεδο της έντασης.


Source: Επιλέξτε την πηγή εισόδου που θέλετε.
Hoilday : επιλέξτε Apply για απενεργοποίηση και Don't Apply για ενεργοποίηση του
χρονομετρητή στια αργίες.

Repeat: Οι διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνουν τις Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat,
Sat~Sun και Manual.

Once : Η λειτουργία Timer εκτελείται μόνο μία φορά.

EveryDay : Η εκτέλεση της λειτουργίας Timer επαναλαμβάνεται καθημερινά.

Mon~Fri : Η εκτέλεση της λειτουργίας Timer επαναλαμβάνεται από τη ∆ευτέρα μέχρι την
Παρασκευή.
Mon~Sat : Η εκτέλεση της λειτουργίας Timer επαναλαμβάνεται από τη ∆ευτέρα μέχρι το

Σάββατο.

Sat~Sun : Η λειτουργία Timer εκτελείται το Σάββατο και την Κυριακή.

Manual: Επιλέξτε την ημέρα της εβδομάδας που θέλετε να εκτελεστεί η λειτουργία Timer.

Ενεργοποιείται μόνο όταν έχει ρυθμιστεί το ρολόι, χρησιμοποιώντας το μενού Clock Set.

Η επιλογή Manual επιτρέπει την επιλογή μιας ημέρας της εβδομάδας.
7 Εγκατάσταση
110
7
Εγκατάσταση
7.2.4
Holiday Management
Η ρύθμιση Timer θα απενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια μίας χρονικής περιόδου που έχει καθοριστεί
ως αργία.
Ρύθμιση του Holiday Management
+ROLGD\0DQDJHPHQW
01/01
$GG
'HOHWH6HOHFWHG
'HOHWH$OO
'HOHWHDOOKROLGD\V"
<HV
1R
0RYH
5HWXUQ

Add: Καθορισμός της περιόδου που θέλετε να προσθέσετε ως αργία.

Delete Selected: Μπορείτε να διαγράψετε τις επιλεγμένες αργίες.

7.3
(QWHU

Ενεργοποιείται μόνο όταν επιλέγονται καταχωρισμένες αργίες.

Μπορείτε να επιλέξετε και να διαγράψετε περισσότερες από μία αργίες.
Delete All: Μπορείτε να διαγράψετε όλες τις καταχωρισμένες αργίες.
Menu Transparency
O MENU m
Setup
Menu Transparency
ENTER
Αλλαγή του βαθμού διαφάνειας στο φόντο των ενδείξεων οθόνης.
6HWXS
/DQJXDJH
7LPH
0HQX7UDQVSDUHQF\
6DIHW\/RFN
(QHUJ\6DYLQJ
9LGHR:DOO
6DIHW\6FUHHQ
(QJOLVK
આ
ָଜʯ
ָଜʯ
આָଜʯ
+LJK
0HGLXP
/RZ
ଥࢿ
ଥ
ࢿ
2SDTXH
೛
0RUH
0RYH
(QWHU
5HWXUQ
7 Εγκατάσταση
111
7
7.4
Εγκατάσταση
Safety Lock
O MENU m
Setup
Safety Lock
ENTER
7.4.1 Change PIN
&KDQJH3,1
(QWHU3,1
..
(QWHU3,1
5HWXUQ
Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης.
Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης για την οθόνη LCD είναι "0000".
Αν ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασής σας, πατήστε τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου INFO
EXIT
MUTE για να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης στην τιμή "0000".
7.4.2 Κλείδωμα
/RFN2Q
(QWHU3,1
..
(QWHU3,1
5HWXUQ
Αυτή η λειτουργία κλειδώνει τις ενδείξεις οθόνης, προκειμένου να διατηρηθούν οι τρέχουσες ρυθμίσεις
ή να αποτραπεί η προσαρμογή των ρυθμίσεων από άλλους.
Η επιλογή της ρύθμισης Lock On ενεργοποιεί τη ρύθμιση Lock Off. Για να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία Lock, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για τη ρύθμιση Lock Off.
7 Εγκατάσταση
112
7
7.5
Εγκατάσταση
Energy Saving
O MENU m
Setup
Energy Saving
ENTER
Αυτή η δυνατότητα προσαρμόζει την κατανάλωση ρεύματος της μονάδας, για την εξοικονόμηση
ενέργειας.

7.6
Off / On
Video Wall
O MENU m
Setup
Video Wall
ENTER
Προσαρμογή της διάταξης πολλαπλών οθονών που αλληλοσυνδέονται για τη δημιουργία ενός βιντεοτοίχου. Επιπλέον, προβολή μέρους μιας συνολικής εικόνας ή επανάληψη της ίδιας εικόνας σε καθεμία
από τις συνδεδεμένες πολλαπλές οθόνες. Για την προβολή πολλαπλών εικόνων, ανατρέξτε στη
Βοήθεια του MDC ή στο εγχειρίδιο χρήσης του MagicInfo. Ορισμένα μοντέλα ενδέχεται να μην
υποστηρίζουν τη λειτουργία MagicInfo.
Εάν συνδεθούν περισσότερες από τέσσερις οθόνες οριζόντια και κατακόρυφα, συνιστάται να
χρησιμοποιήσετε ανάλυση εισόδου επιπέδου XGA (1024 x 768) ή υψηλότερη, για να αποτραπεί η
προβολή σκούρας εικόνας εξαιτίας της μείωσης της αντίθεσης ή της έντασης του χρώματος.
7.6.1
Video Wall
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Video Wall.
Για να οργανώσετε ένα βιντεο-τοίχο, επιλέξτε On.
7 Εγκατάσταση
113
7
Εγκατάσταση
7.6.2
Format
Επιλογή μιας μορφής προβολής εικόνων σε πολλαπλές οθόνες.
9LGHR:DOO
9LGHR:DOO
)RUPDW
+RUL]RQWDO
9HUWLFDO
6FUHHQ3RVLWLRQ
0RYH
2Q
)XOO
1DWXUDO
(QWHU
5HWXUQ

Full : Προβολή εικόνων σε πλήρη οθόνη.

Natural: Προβολή εικόνων στην αρχική τιμή ανάλυσης, χωρίς μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
Η επιλογή Screen Position είναι ενεργοποιημένη μόνον όταν η ρύθμιση Video Wall έχει οριστεί σε
On.
7.6.3 Οριζόντια
Αυτή η λειτουργία διαιρεί αυτόματα την οθόνη, σύμφωνα με τον καθορισμένο αριθμό οριζόντιων
οθονών. Εισαγάγετε τον αριθμό των οθονών σε οριζόντια διάταξη. Η οριζόντια οθόνη θα διαιρεθεί
αυτόματα, σύμφωνα με τον αριθμό που εισάγετε. Μπορεί να εκχωρηθεί ένας μέγιστος αριθμός 15
οθονών στην οριζόντια διάταξη.
9LGHR:DOO
9LGHR:DOO
)RUPDW
+RUL]RQWDO
9HUWLFDO
6FUHHQ3RVLWLRQ
2Q
)XOO
$GMXVW


5HWXUQ
Η οθόνη μπορεί να διαιρεθεί σε μέγιστο αριθμό 100 οθονών (πολλαπλών οθονών σε οριζόντια
και κατακόρυφη διάταξη). Για παράδειγμα, εάν η οριζόντια διάταξη έχει οριστεί σε 15, το μέγιστο
6 οθόνες μπορούν να εκχωρηθούν σε κατακόρυφη διάταξη. Αντίθετα, για παράδειγμα, εάν η
κατακόρυφη διάταξη έχει οριστεί σε 15, το μέγιστο 6 οθόνες μπορούν να εκχωρηθούν σε
οριζόντια διάταξη.
Η επιλογή Screen Position είναι ενεργοποιημένη μόνον όταν η ρύθμιση Video Wall έχει
οριστεί σε On.
7 Εγκατάσταση
114
7
Εγκατάσταση
7.6.4 Κατακόρυφα
Η λειτουργία διαιρεί αυτομάτως την οθόνη, σύμφωνα με τον καθορισμένο αριθμό οθονών σε
κατακόρυφη διάταξη. Εισαγάγετε τον αριθμό των οθονών που έχουν διαταχθεί κατακορύφως. Η
κατακόρυφη οθόνη θα διαιρεθεί αυτόματα, σύμφωνα με τον αριθμό που εισάγατε. Μπορεί να
εκχωρηθεί ένας μέγιστος αριθμός 15 οθονών στην κατακόρυφη διάταξη.
9LGHR:DOO
9LGHR:DOO
)RUPDW
+RUL]RQWDO
9HUWLFDO
6FUHHQ3RVLWLRQ
2Q
)XOO
$GMXVW


7.6.5
5HWXUQ
Η οθόνη μπορεί να διαιρεθεί σε μέγιστο αριθμό 100 οθονών (πολλαπλών οθονών σε οριζόντια
και κατακόρυφη διάταξη). Για παράδειγμα, εάν η οριζόντια διάταξη έχει οριστεί σε 15, το μέγιστο
6 οθόνες μπορούν να εκχωρηθούν σε κατακόρυφη διάταξη. Αντίθετα, για παράδειγμα, εάν η
κατακόρυφη διάταξη έχει οριστεί σε 15, το μέγιστο 6 οθόνες μπορούν να εκχωρηθούν σε
οριζόντια διάταξη.
Η επιλογή Screen Position είναι ενεργοποιημένη μόνον όταν η ρύθμιση Video Wall έχει
οριστεί σε On.
Screen Position
Μπορείτε να προσαρμόσετε τη διάταξη των διαιρεμένων οθονών μετακινώντας τις οθόνες που
προσδιορίζονται με έναν αριθμό με τη χρήση της λειτουργίας Screen Position.
Επιλέξτε τη ρύθμιση Screen Position για προβολή της διάταξης των οθονών (καθορισμένη με
αριθμό) που καθορίζεται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις "Horizontal" ή "Vertical". Για προσαρμογή της
διάταξης, μετακινήστε έναν αριθμό (οθόνη) χρησιμοποιώντας τα κουμπιά κατεύθυνσης στο
τηλεχειριστήριο και πατήστε [
].
6FUHHQ3RVLWLRQ
(QWHU
5HWXUQ
7 Εγκατάσταση
115
7
Εγκατάσταση
Μέγιστος αριθμός 100 οθονών μπορεί να διαταχθεί στη ρύθμιση Screen Position.

Η επιλογή Screen Position είναι ενεργοποιημένη μόνον όταν η ρύθμιση Video Wall έχει
οριστεί σε On.

Το παράθυρο Screen Position εμφανίζεται μόνο όταν διαμορφώνονται οι ρυθμίσεις Horizontal
και Vertical.

7.7
Safety Screen
O MENU m
Setup
Safety Screen
ENTER
Η λειτουργία Safety Screen χρησιμοποιείται για την αποτροπή της δημιουργίας μόνιμων ειδώλων, τα
οποία ενδέχεται να εμφανιστούν όταν μια ακίνητη εικόνα προβάλλεται στην οθόνη για μεγάλο χρονικό
διάστημα.
Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν η οθόνη βρίσκεται εκτός λειτουργίας.
7.7.1
Pixel Shift
3L[HO6KLIW
3L[HO6KLIW
+RUL]RQWDO
9HUWLFDO
7LPH
2Q
22II
Q
2Q
PLQ
$GMXVW
5HWXUQ
Pixel Shift
Για να αποτρέψετε τη δημιουργία ειδώλων στην οθόνη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία για να μετακινούνται τα pixel στην οθόνη LCD σε οριζόντια και κάθετη κατεύθυνση.

Off / On
Horizontal
Ορίζει πόσα pixel μετακινείται η οθόνη οριζόντια.
Υπάρχουν πέντε επίπεδα ρύθμισης: 0, 1, 2, 3, και 4.
7 Εγκατάσταση
116
7
Εγκατάσταση
Κατακόρυφα
Ορίζει πόσα pixel μετακινείται η οθόνη κάθετα.
Υπάρχουν πέντε επίπεδα ρύθμισης: 0, 1, 2, 3, και 4.
Ώρα
Ορίστε το χρονικό διάστημα που θα πραγματοποιείται οριζόντια ή κάθετη μετακίνηση, αντίστοιχα.
7.7.2
Timer
Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη για προστασία από το κάψιμο της οθόνης.
7LPHU
7LPHU
0RGH
3HULRG
7LPH
0RYH
2I
22II
2I
I
2Q
+RXU
+
VHF
(QWHU
5HWXUQ
Timer
Εάν ξεκινήσετε τη διαδικασία για τη διαγραφή των ειδώλων που παραμένουν, η λειτουργία θα
εκτελεστεί για το καθορισμένο χρονικό διάστημα και μετά θα τερματιστεί αυτόματα.

Off / On
Mode
Μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο για την οθόνη ασφαλείας Safety Screen.

Bar / Eraser / Pixel
Period
Χρησιμοποιήστε αυτή τη δυνατότητα για να ορίσετε την περίοδο εκτέλεσης κάθε λειτουργίας που έχει
ρυθμιστεί στο χρονοδιακόπτη.
Time
Ορίστε το χρόνο εκτέλεσης εντός της καθορισμένης χρονικής περιόδου.

Mode - Bar, Eraser, Pixel : 10~50 sec
7 Εγκατάσταση
117
7
Εγκατάσταση
7.7.3
Bar
Αυτή η λειτουργία αποτρέπει τη δημιουργία μόνιμου ειδώλου στην οθόνη, μετακινώντας μακρόστενες
μαύρες και λευκές κατακόρυφες γραμμές.
7.7.4
Eraser
Αυτή η λειτουργία αποτρέπει τη δημιουργία μόνιμου ειδώλου στην οθόνη, μετακινώντας ένα
ορθογώνιο σχήμα.
7.7.5
Pixel
Αυτή η λειτουργία αποτρέπει τη δημιουργία μόνιμων ειδώλων μετακινώντας πολλά pixel στην οθόνη.
7 Εγκατάσταση
118
7
Εγκατάσταση
7.7.6
Side Gray
Επιλέξτε τη φωτεινότητα του γκρι για το φόντο της οθόνης.

Resolution Select
O MENU m
Setup
Resolution Select
ENTER
Εάν η εικόνα δεν προβάλλεται σωστά στην οθόνη όταν έχετε ρυθμίσει την ανάλυση της κάρτας
γραφικών του υπολογιστή σε 1024 x 768 στα 60 Hz, 1280 x 768 στα 60 Hz, 1360 x 768 στα 60 Hz ή
1366 x768 στα 60 Hz, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία (Resolution Select) ώστε η
εικόνα να προβάλλεται στην οθόνη με την ανάλυση που καθορίστηκε.
6HWXS
೛
7.8
Off / Light / Dark
0RUH
5HVROXWLRQ6HOHFW
ɼԻ
ɼ
ɼ
ɼԻ
Ի
2II
3RZHU2Q$GMXVWPHQW
;
26'5RWDWLRQ
;
$GYDQFHG6HWWLQJV
;
6HWXS5HVHW
;
5HVHW$OO
61
0RYH

(QWHU
5HWXUQ
Η επιλογή αυτού του μενού επιτρέπεται μόνο όταν η ανάλυση της οθόνης είναι 1024 x 768 στα 60
Hz, 1280 x 768 στα 60 Hz, 1360 x 768 στα 60 Hz ή 1366 x768 στα 60 Hz.
7 Εγκατάσταση
119
7
7.9
Εγκατάσταση
Power On Adjustment
O MENU m
Setup
Power On Adjustment
ENTER
Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο προθέρμανσης της οθόνης να ενεργοποιηθεί αφού πατηθεί το
κουμπί λειτουργίας. (Εύρος: 0 – 50 δευτερόλεπτα)
3RZHU2Q$GMXVWPHQW
3RZHU2Q$GMXVWPHQW $GMXVW
5HWXUQ
Ένας ιδιαίτερα βραχύς χρόνος προθέρμανσης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν, λόγω
υπερβολικής τάσης.
7.10 OSD Rotation
O MENU m
Setup
OSD Rotation
ENTER
Μπορείτε να περιστρέψετε και να προβάλλετε το παράθυρο του μενού σε κατακόρυφη λειτουργία,
όταν το προϊόν βρίσκεται σε οριζόντιο προσανατολισμό.
೛
6HWXS
0RUH
5HVROXWLRQ6HOHFW
3RZHU2Q$GMXVWPHQW
26'5RWDWLRQ
$GYDQFHG6HWWLQJV
6HWXS5HVHW
5HVHW$OO
2II
/DQGVFDSH
3RUWUDLW
61
0RYH

(QWHU
5HWXUQ
Landscape / Portrait
7 Εγκατάσταση
120
7
Εγκατάσταση
7.11 Advanced Settings
O MENU m
Setup
Advanced Settings
ENTER
Πιο λεπτομερής διαμόρφωση των ρυθμίσεων.
7.11.1
Fan & Temperature
Προστατεύει το προϊόν μέσω ανίχνευσης της ταχύτητας και της εσωτερικής θερμοκρασίας.
Fan Control
Επιλογή αυτόματης ή μη αυτόματης ρύθμισης ταχύτητας ανεμιστήρα.

Auto / Manual
Fan Speed Setting
Ρύθμιση της ταχύτητας ανεμιστήρα στο εύρος από 0 έως 100.
)DQ7HPSHUDWXUH
)DQ&RQWURO
0DQXDO
)DQ6SHHG6HWWLQJ
7HPSHUDWXUH&RQWURO
&XUUHQW7HPSHUDWXUH
$GMXVW
5HWXUQ
Ενεργοποιημένο όταν το Fan Control έχει ρυθμιστεί σε Manual.
7 Εγκατάσταση
121
7
Εγκατάσταση
Temperature Control
Ανιχνεύει την εσωτερική θερμοκρασία του προϊόντος και καθορίζει την επιθυμητή.
Το προϊόν έχει οριστεί, ως προεπιλογή, στους 77˚C.
)DQ7HPSHUDWXUH
)DQ&RQWURO
0DQXDO
)DQ6SHHG6HWWLQJ
7HPSHUDWXUH&RQWURO
&XUUHQW7HPSHUDWXUH
$GMXVW




5HWXUQ
Αν η θερμοκρασία υπερβεί τη μέγιστη επιτρεπόμενη, η εικόνα θα σκοτεινιάσει και το προϊόν θα
απενεργοποιηθεί αυτόματα για να αποφύγει την υπερθέρμανση.
Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε το προϊόν σε θερμοκρασίες από 75 - 80˚C (σε
θερμοκρασίας περιβάλλοντος 40˚C).
Ανατρέξτε στις "Προδιαγραφές" στο παρόν για λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες
λειτουργίας.
Current Temperature: Προβολή της τρέχουσας θερμοκρασίας του προϊόντος.
7 Εγκατάσταση
122
7
Εγκατάσταση
7.11.2
Auto Power
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Auto Power για το προϊόν.

Off / On
Όταν το Auto Power έχει ρυθμιστεί σε On, το προϊόν ενεργοποιείται αυτόματα μόλις συνδεθεί στην
τροφοδοσία ρεύματος.
7.11.3
Button Lock
Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα των κουμπιών ελέγχου οθόνης στο προϊόν.

Off / On
7.11.4
User Auto Color
8VHU$XWR&RORU
$XWR&RORU
5HVHW
0RYH
(QWHU
5HWXUQ
Auto Color
Αυτόματη προσαρμογή των χρωμάτων.
Reset
Επαναφορά των ρυθμίσεων χρωμάτων.
7 Εγκατάσταση
123
7
Εγκατάσταση
7.11.5
Standby Control
Ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας αναμονής, που ενεργοποιείται όταν δεν ανιχνεύεται σήμα εισόδου.
$GYDQFHG6HWWLQJV
)DQ7HPSHUDWXUH
$XWR3RZHU
%XWWRQ/RFN 8VHU$XWR&RORU
6WDQGE\&RQWURO
/DPS6FKHGXOH
26''LVSOD\
6RIWZDUH8SJUDGH
0RYH
2II
2II
(QWHU
2II
࢕Ѱ۶ࢽ
࢕
࢕Ѱ۶ࢽ
Ѱ۶ࢽ
2Q
$XWR
5HWXUQ
Off
Αν δεν ανιχνεύεται σήμα εισόδου, εμφανίζεται το μήνυμα <No Signal>.
On
Αν δεν ανιχνεύεται σήμα εισόδου, ενεργοποιείται ο τρόπος λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.
Auto
Όταν δεν ανιχνεύεται σήμα εισόδου:

Αν είναι συνδεδεμένη μια εξωτερική συσκευή, ενεργοποιείται ο τρόπος λειτουργίας
εξοικονόμησης ενέργειας.

Αν δεν είναι συνδεδεμένη καμία εξωτερική συσκευή, εμφανίζεται το μήνυμα <No Signal>.
Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη με την επιλογή <Auto> όταν η πηγή είναι HDMI.
7 Εγκατάσταση
124
7
Εγκατάσταση
7.11.6
Lamp Schedule
Ρυθμίζει τη φωτεινότητα σε τιμή που καθορίστηκε από το χρήστη, σε καθορισμένη στιγμή.
/DPS6FKHGXOH
/DPS6FKHGXOH
2Q ೛
+RXU0LQXWHDPSP/DPS
6FKHGXOH
DP
6FKHGXOH
DP
0RYH

(QWHU
5HWXUQ
Off / On
Ενεργοποιείται μόνο όταν έχει ρυθμιστεί το ρολόι, χρησιμοποιώντας το μενού Clock Set.
7.11.7
OSD Display
Εμφανίζει ή κρύβει ένα στοιχείο μενού στην οθόνη.
Source OSD

Off / On
Not Optimum Mode OSD

Off / On
No Signal OSD

Off / On
MDC OSD

Off / On
7 Εγκατάσταση
125
7
Εγκατάσταση
7.11.8
Software Upgrade
Εκτέλεση μιας αναβάθμισης λογισμικού.
1
Συνδέστε το προϊόν σε έναν υπολογιστή μέσω ψηφιακού σήματος, όπως DVI ή HDMI. Κάντε κλικ
στην εικόνα BMP που έχει προκύψει από κωδικό SW. Η παρακάτω εικόνα θα εμφανιστεί στην
οθόνη του προϊόντος.
2
Ενόσω στην οθόνη εμφανίζεται μια εικόνα μορφής BMP στην οποία εμφανίζεται ο κωδικός
λογισμικού, επιλέξτε Software Upgrade.
Εάν υπάρχουν δύο ή περισσότερες εικόνες BMP, εμφανίζονται στην οθόνη μέσω διαδοχικής
παρουσίασης.


3
Συνιστάται ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της διαδοχικής εμφάνισης δύο εικόνων BMP
στην παρουσίαση να οριστεί σε ένα δευτερόλεπτο. Η πιθανότητς εξαγωγής εικόνας θα
μειωθεί εάν ορίσετε διαφορετικά μεσοδιαστήματα εμφάνισης.
Ενδέχεται η εξαγωγή μιας εικόνας BMP να μην είναι δυνατή εάν καλύπτεται από κάποια
άλλη εικόνα (για παράδειγμα, το δείκτη του ποντικιού).
Εάν εντοπιστεί κάποια πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού, θα ερωτηθείτε εάν επιθυμείτε
αναβάθμιση του τρέχοντος λογισμικού. Εάν επιλέξετε <Yes>, τότε θα εκτελεστεί η αναβάθμιση.
4
Αφού ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του λογισμικού, το προϊόν θα απενεργοποιηθεί και θα
(επαν)ενεργοποιηθεί αυτόματα.
$GYDQFHG6HWWLQJV
)DQ7HPSHUDWXUH $XWR3RZHU 2II ‫؟‬ટ̖࢜
ଥࢿ 8SJUDGHLVFRPSOHWHG
‫࢕࢕ࡈی‬Ѱ࣏ۛۘࢽ
3RZHUZLOOEHRIIDQGWXPHGRQDXWRPDWLFDOO\
оֻ̛Җ۶ࢽ
࢕Ѱ۶ࢽ 2.
஁Ѧ࣏ࢽ̛М
26''LVSOD\ 6RIWZDUH8SJUDGH
0RYH
(QWHU
5HWXUQ
7 Εγκατάσταση
126
7
Εγκατάσταση
Η λειτουργία αυτή είναι δυνατή μόνον με ψηφιακό σήμα, όπως στους τρόπους λειτουργίας
DVI, HDMI. (η ανάλυση του σήματος εισόδου θα πρέπει να είναι ίδια με την ανάλυση της
οθόνης)

Στις λειτουργίες HDMI, οι τιμές χρόνου που χρησιμοποιούνται τόσο για τον υπολογιστή όσο
και για το προϊόν υποστηρίζονται μόνο εάν η ρύθμιση Edit Name έχει οριστεί σε PC ή DVI
PC.

Αυτό υποστηρίζεται μόνον σε περίπτωση που η ρύθμιση Size έχει οριστεί σε 16:9.

7.12 Setup Reset
O MENU m
Setup
Setup Reset
ENTER
Αυτή η επιλογή επαναφέρει τις τρέχουσες ρυθμίσεις που έχουν γίνει στο μενού Setup στις
εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
J
5HVHW6HWWLQJVLQVHWXS"
<HV
1R
7.13 Reset All
O MENU m
Setup
Reset All
ENTER
Αυτή η επιλογή επαναφέρει τις τρέχουσες ρυθμίσεις για μια οθόνη στις εργοστασιακές
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
J $OO6HWWLQJVUHWXUQWRGHIDXOWVHWWLQJV
<HV
1R
7 Εγκατάσταση
127
8
8.1
Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων
Απαιτήσεις πριν από την επικοινωνία με το Κέντρο
Εξυπηρέτησης Πελατών της Samsung
8.1.1 Δοκιμή του προϊόντος
Προτού καλέσετε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Samsung, δοκιμάστε το προϊόν σας ως
εξής. Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της
Samsung.
Ελέγξτε εάν το προϊόν σας λειτουργεί κανονικά, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία δοκιμής του
προϊόντος.
Εάν η οθόνη παραμένει κενή ενόσω αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας, ακόμα κι αν το
προϊόν έχει ήδη συνδεθεί σε υπολογιστή, εκτελέστε δοκιμή προϊόντος.
1
2
3
4
Απενεργοποιήστε τόσο τον υπολογιστή όσο και το προϊόν.
Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια από το προϊόν.
Ενεργοποίηση της συσκευής.
Εάν προβάλλεται το μήνυμα "No Signal", το προϊόν λειτουργεί κανονικά.
Εάν η οθόνη παραμένει κενή, ελέγξτε το σύστημα του υπολογιστή, το χειριστήριο του βίντεο και
το καλώδιο.
8.1.2 Έλεγχος της ανάλυσης και της συχνότητας
"Θα εμφανιστεί σύντομα το μήνυμα "Not Optimum Mode" εάν επιλεγεί κάποια λειτουργία που
υπερβαίνει την τιμή ανάλυσης που υποστηρίζεται (ανατρέξτε στις υποστηριζόμενες τιμές ανάλυσης).
8 Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων
128
8
Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων
8.1.3 Ελέγξτε τα παρακάτω.
Εγκατάσταση
Η οθόνη εξακολουθεί να ενεργοποιείται
και να απενεργοποιείται.
Ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίου μεταξύ του
προϊόντος και του υπολογιστή και βεβαιωθείτε ότι η
σύνδεση είναι ασφαλής.
("2.2 Σύνδεση και χρήση υπολογιστή")
Όταν συνδέεται ένα καλώδιο HDMI ή
HDMI-DVI στο προϊόν και τον υπολογιστή,
εμφανίζονται κενά και στις τέσσερις
πλευρές της οθόνης.
Τα κενά που εμφανίζονται στην οθόνη δεν
οφείλονται στο προϊόν.
Τα κενά σημεία στην οθόνη προκαλούνται από τον
υπολογιστή ή την κάρτα γραφικών. Για να
επιλύσετε το πρόβλημα, προσαρμόστε το μέγεθος
οθόνης στις ρυθμίσεις HDMI ή DVI για την κάρτα
γραφικών.
Αν στο μενού ρυθμίσεων της κάρτας γραφικών δεν
υπάρχει καμία επιλογή για την προσαρμογή του
μεγέθους οθόνης, ενημερώστε το πρόγραμμα
οδήγησης της κάρτας γραφικών στην τελευταία
έκδοση.
(Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον
τρόπο προσαρμογής των ρυθμίσεων οθόνης,
επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της κάρτας
γραφικών ή του υπολογιστή).
Οθόνη
Η ενδεικτική λυχνία LED τροφοδοσίας
είναι σβηστή. Η οθόνη δεν θα
ενεργοποιηθεί.
Βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί το καλώδιο ρεύματος.
"Στην οθόνη προβάλλεται το μήνυμα "No
Signal" (ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση
σε υπολογιστή").
Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει συνδεθεί σωστά με
καλώδιο
("2.2 Σύνδεση και χρήση υπολογιστή")
("2.2 Σύνδεση και χρήση υπολογιστή")
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που έχει συνδεθεί στο
προϊόν είναι ενεργοποιημένη.
"Εμφανίζεται το μήνυμα "Not Optimum
Mode".
Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν κάποιο σήμα από
την κάρτα γραφικών υπερβαίνει τη μέγιστη
ανάλυση και συχνότητα του προϊόντος.
Ανατρέξτε στον πίνακα λειτουργίας τυπικού
σήματος και ορίστε τη μέγιστη ανάλυση και
συχνότητα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
προϊόντος.
8 Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων
129
8
Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων
Οθόνη
Οι εικόνες στην οθόνη φαίνονται
παραμορφωμένες.
Ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίου με το προϊόν
("2.2 Σύνδεση και χρήση υπολογιστή")
Η οθόνη δεν είναι καθαρή. Η οθόνη είναι
θολή.
Αφαιρέστε τυχόν εξαρτήματα (καλώδιο προέκτασης
βίντεο κ.λπ.) και προσπαθήστε και πάλι.
Ρυθμίστε την ανάλυση και τη συχνότητα στο
συνιστώμενο επίπεδο.
Η οθόνη εμφανίζεται ασταθής και τρεμίζει.
Παραμένουν σκιές ή είδωλα στην οθόνη.
Ελέγξτε ότι η ανάλυση και η συχνότητα της κάρτας
γραφικών του υπολογιστή έχουν ρυθμιστεί εντός
εύρους τιμών συμβατών με το προϊόν. Στη
συνέχεια, αλλάξτε τις ρυθμίσεις της οθόνης εάν
απαιτείται, ανατρέχοντας στις πρόσθετες
πληροφορίες που παρέχονται στο μενού του
προϊόντος και τον Πίνακα τυπικής λειτουργίας
σήματος.
Η οθόνη είναι υπερβολικά φωτεινή. Η
οθόνη είναι υπερβολικά σκοτεινή.
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Brightness και
Contrast.
Τα χρώματα δεν εμφανίζονται σωστά στην
οθόνη.
Μεταβείτε στη ρύθμιση Picture και προσαρμόστε
τις ρυθμίσεις Colo(u)r Temp..
Τα χρώματα στην οθόνη έχουν σκιά και
είναι παραμορφωμένα.
Μεταβείτε στη ρύθμιση Picture και προσαρμόστε
τις ρυθμίσεις Colo(u)r Temp..
Το λευκό δεν φαίνεται πραγματικά λευκό.
Μεταβείτε στη ρύθμιση Picture και προσαρμόστε
τις ρυθμίσεις Colo(u)r Temp..
Δεν προβάλλεται εικόνα στην οθόνη και η
ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας
αναβοσβήνει κάθε 0,5 έως 1
δευτερόλεπτο.
Το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας.
Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου
ή μετακινήστε το ποντίκι για επιστροφή στην
προηγούμενη οθόνη.
Ήχος
Δεν υπάρχει ήχος.
Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου ήχου ή
προσαρμόστε την ένταση του ήχου
("2.2 Σύνδεση και χρήση υπολογιστή")
Ελέγξτε την ένταση του ήχου.
Η ένταση του ήχου είναι υπερβολικά
χαμηλή.
Ρύθμιση της έντασης του ήχου.
Εάν η ένταση του ήχου παραμένει χαμηλή μετά
από την αύξηση στο υψηλότερο επίπεδο,
προσαρμόστε την ένταση του ήχου στην κάρτα
ήχου του υπολογιστή σας ή το πρόγραμμα
λογισμικού.
8 Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων
130
8
Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων
Τηλεχειριστήριο
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.
Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί
σωστά (+/-).
Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες δεν έχουν εξαντληθεί.
Ελέγξτε εάν έχει γίνει διακοπή ρεύματος.
Βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί το καλώδιο ρεύματος.
Ελέγξτε εάν υπάρχει ειδικός φωτισμός ή πινακίδες
νέον σε λειτουργία στο περιβάλλον.
Συσκευή πηγής
Ακούγεται ένας ήχος "μπιπ" όταν
εκκινείται ο υπολογιστής μου.
Εάν ακουστεί ένας ήχος "μπιπ" κατά την εκκίνηση
του υπολογιστή, φροντίστε να γίνει σέρβις στον
υπολογιστή σας.
8 Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων
131
8
8.2
Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων
Ερωτήσεις και Απαντήσεις
Ερώτηση
Πώς μπορώ να
αλλάξω τη συχνότητα;
Απάντηση
Ορίστε τη συχνότητα στην κάρτα γραφικών σας.

"Windows XP": Μεταβείτε στις ρυθμίσεις Πίνακας ελέγχου
Εμφάνιση και Θέματα
προχωρημένους
Οθόνη
Ρυθμίσεις
Για
Οθόνη και, στη συνέχεια, αλλάξτε το ρυθμό
ανανέωσης στη ρύθμιση Ρυθμίσεις οθόνης.

"Windows ME/2000": Μεταβείτε στις ρυθμίσεις Πίνακας ελέγχου
Οθόνη
Ρυθμίσεις
Για προχωρημένους
Οθόνη και
ρυθμίστε τη συχνότητα στις Ρυθμίσεις οθόνης.

"Windows Vista " : Μεταβείτε στις ρυθμίσεις Πίνακας ελέγχου
Εμφάνιση και προσωπικές ρυθμίσεις
ρυθμίσεις
Ρυθμίσεις οθόνης
προχωρημένους
Προσωπικές
Ρυθμίσεις για
Οθόνη και προσαρμόστε τη συχνότητα στις
Ρυθμίσεις οθόνης.

"Windows 7": Μεταβείτε στις ρυθμίσεις Πίνακας ελέγχου
Εμφάνιση και προσωπικές ρυθμίσεις
ανάλυσης
Για προχωρημένους
Οθόνη
Ρϋθμιση
Οθόνη και, στη συνέχεια,
αλλάξτε το ρυθμό ανανέωσης στη ρύθμιση Ρυθμίσεις οθόνης.
8 Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων
132
8
Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων
Ερώτηση
Πώς μπορώ να
αλλάξω την ανάλυση;
Απάντηση

"Windows XP": Μεταβείτε στο Πίνακας ελέγχου
θέματα

Οθόνη
Εμφάνιση και
Ρυθμίσεις και προσαρμόστε την ανάλυση.
"Windows ME/2000": Μεταβείτε στο Πίνακας ελέγχου
Οθόνη
Ρυθμίσεις, και αλλάξτε την ανάλυση.

"Windows Vista " : Μεταβείτε στο Πίνακας ελέγχου
και προσωπικές ρυθμίσεις
Εμφάνιση
Προσωπική ρύθμιση
Ρυθμίσεις οθόνης και προσαρμόστε την ανάλυση.

"Windows 7": Μεταβείτε στο Πίνακας ελέγχου
προσωπικές ρυθμίσεις
Οθόνη
Εμφάνιση και
Ρύθμιση ανάλυσης και
προσαρμόστε την ανάλυση.
Πώς μπορώ να
ρυθμίσω τη λειτουργία
εξοικονόμησης
ενέργειας;

Windows XP: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από
τις ρυθμίσεις Πίνακας ελέγχου
Εμφάνιση και θέματα
Οθόνη
Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης ή BIOS SETUP στον
υπολογιστή.

Windows ME/2000: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
από τις ρυθμίσεις Πίνακας ελέγχου
Οθόνη
Ρυθμίσεις
προφύλαξης οθόνης ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.

Windows Vista: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
από τις ρυθμίσεις Πίνακας ελέγχου
προσωπικές ρυθμίσεις
Εμφάνιση και
Προσωπικές ρυθμίσεις
Ρυθμίσεις
προφύλαξης οθόνης ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.

Windows 7 : Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από
τις ρυθμίσεις Πίνακας ελέγχου
ρυθμίσεις
Εμφάνιση και προσωπικές
Προσωπικές ρυθμίσεις
Ρυθμίσεις προφύλαξης
οθόνης ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή ή της κάρτας γραφικών για περισσότερες οδηγίες
σχετικά με την προσαρμογή.
8 Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων
133
9
9.1
Προδιαγραφές
Γενικές
Όνομα μοντέλου
UD22B
Οθόνη
Μέγεθος
21,6 ίντσες (54 cm)
Επιφάνεια προβολής
387,36 mm (Οριζόντια) Χ 387,36 mm (Κατακόρυφα)
Χρώματα οθόνης
16,7 M
∆ιαστάσεις (Π x Υ x Β) / Βάρος
(χωρίς τη βάση)
393,3 X 393,3 X 81,5 mm / 6,2 kg
Ενδιάμεσο εξάρτημα στήριξης VESA
300 x 300 mm
Συγχρονισμός
Οριζόντια συχνότητα
30 ~ 81 KHz
Κατακόρυφη
συχνότητα
56 ~ 85 Hz
Βέλτιστη ανάλυση
960 x 960 στα 60 Hz
Μέγιστη ανάλυση
1920 x 1080στα 60 Hz
Ανάλυση
Μέγιστο ρολόι πίξελ
148,5 MHz (Αναλογικό, Ψηφιακό)
Βύσματα σήματος
Είσοδος: DVI IN, HDMI IN, DP IN, IR/AMBIENT SENSOR
IN, RJ45 MDC, RS232C IN
Έξοδος: DVI OUT(LOOPOUT), AUDIO OUT, IR OUT,
RS232C OUT
Περιβαλλοντικ
ές συνθήκες
Λειτουργία
Θερμοκρασία: 0 ˚C ~ 40 ˚C (32 ˚F ~ 104 ˚F)
Υγρασία: 10 % έως 80 %, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
Αποθήκευση
Θερμοκρασία: -20 ˚C ~ 45 ˚C (-4 ˚F ~ 113 ˚F)
Υγρασία: 5% έως 95%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
Τροφοδοσία ρεύματος: Αυτό το προϊόν καταναλώνει 100 έως 240 V. Ανατρέξτε στην ετικέτα που
υπάρχει στο πίσω μέρος του προϊόντος ως τυπική τιμή τάσης μπορεί να ποικίλλει στις διάφορες
χώρες.
Plug-and-Play: Η οθόνη αυτή μπορεί να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε
σύστημα που είναι συμβατό με τη λειτουργία Plug-and-Play. Η αμφίδρομη ανταλλαγή δεδομένων
μεταξύ της οθόνης και του συστήματος του υπολογιστή βελτιώνει τις ρυθμίσεις της οθόνης. Η
εγκατάσταση της οθόνης γίνεται αυτόματα. Ωστόσο, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις
εγκατάστασης εάν είναι επιθυμητό.
Λόγω της κατασκευής αυτού του προϊόντος, περίπου 1 εικονοστοιχείο ανά εκατομμύριο (1 ppm)
ενδέχεται να εμφανίζεται πιο φωτεινό ή πιο σκούρο στην οθόνη. Αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση
του προϊόντος.
Αυτή η συσκευή είναι ψηφιακή συσκευή Κλάσης A.
9 Προδιαγραφές
134
9
9.2
Προδιαγραφές
Εξοικονόμηση ενέργειας
Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας αυτού του προϊόντος μειώνει την κατανάλωση της ενέργειας
απενεργοποιώντας την οθόνη και αλλάζοντας το χρώμα της ενδεικτικής λυχνίας LED λειτουργίας εάν
το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για καθορισμένη χρονική περίοδο. Η λειτουργία δεν είναι
απενεργοποιημένη σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Για να ενεργοποιήστε και πάλι την οθόνη,
πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου ή μετακινήστε το ποντίκι. Η λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας λειτουργεί αποκλειστικά όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε υπολογιστή με
λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
Κανονική λειτουργία
Εξοικονόμηση
ενέργειας
Ενδεικτική λυχνία
λειτουργίας
Κατανάλωση ισχύος



Αξιολόγηση
Τυπική
Ανάβει με πράσινο
χρώμα.
65 W
67 W
Τρόπος
λειτουργίας
εξοικονόμησης
ενέργειας
Εκτός λειτουργίας
(Kουμπί λειτουργίας
στο off)
Αναβοσβήνει με
πράσινο χρώμα
Ανάβει με πορτοκαλί
χρώμα
λιγότερο από 0,5 W
λιγότερο από 0,5 W
Το επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας που προβάλλεται μπορεί να ποικίλλει σε διάφορες
συνθήκες λειτουργίας ή όταν αλλάζουν οι ρυθμίσεις.
∆εν υποστηρίζεται SOG (Sync On Green).
Για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στο 0, απενεργοποιήστε το διακόπτη στο πίσω
μέρος ή αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος εάν δεν
πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για παρατεταμένη χρονική περίοδο (κατά τη διάρκεια
των διακοπών κ.λπ.).
9 Προδιαγραφές
135
9
9.3
Προδιαγραφές
Προρρυθμισμένες λειτουργίες χρονισμού


Αυτό το προϊόν μπορεί να ρυθμιστεί μόνον σε μία τιμή ανάλυσης για κάθε μέγεθος οθόνης,
προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη ποιότητα εικόνας, λόγω της φύσης της οθόνης. Η χρήση
τιμής ανάλυσης διαφορετικής από την καθορισμένη ενδέχεται να μειώσει την ποιότητα της
εικόνας. Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, σας συνιστούμε να επιλέξετε τη βέλτιστη ανάλυση που
ορίζεται για το προϊόν σας.
Ελέγξτε τη συχνότητα όταν αντικαθιστάτε ένα προϊόν CDT (συνδεδεμένο σε υπολογιστή) με
προϊόν LCD. Εάν το προϊόν LCD δεν υποστηρίζει 85 Hz, αλλάξτε την κατακόρυφη συχνότητα
στα 60 Hz χρησιμοποιώντας το προϊόν CDT, προτού το αντικαταστήσετε με το προϊόν LCD.
Η οθόνη θα ρυθμιστεί αυτομάτως εάν κάποιο σήμα που ανήκει στις παρακάτω λειτουργίες τυπικού
σήματος μεταδίδονται από τον υπολογιστή σας. Εάν το σήμα που μεταδίδεται από τον υπολογιστή
δεν ανήκει στις τυπικές λειτουργίες σήματος, η οθόνη ενδέχεται να είναι κενή και η λυχνία LED
λειτουργίας να είναι αναμμένη. Σε αυτή την περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα, ανατρέχοντας στο εγχειρίδιο χρήσης της κάρτας γραφικών.
Ανάλυση
Οριζόντια
συχνότητα
(kHz)
Κατακόρυφη
συχνότητα
(Hz)
Ρολόι
εικονοστοιχείων
(MHz)
Πολικότητα
συγχρονισμού
(Οριζ./Κατακ.)
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 960 x 960
59,731
59,971
75,500
-/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1920 x
1080(RB)
66,587
59,934
138,500
+/-
9 Προδιαγραφές
136
9
Προδιαγραφές
Οριζόντια συχνότητα
Το χρόνος που απαιτείται για τη σάρωση μιας μεμονωμένης γραμμής από την αριστερή έως τη δεξιά
πλευρά της οθόνης ονομάζεται οριζόντιος κύκλος. Η αντίστροφη τιμή του oριζόντιου κύκλου
ονομάζεται oριζόντια συχνότητα. Η οριζόντια συχνότητα μετράται σε kHz.
Κατακόρυφη συχνότητα
Το προϊόν προβάλλει μία εικόνα πολλές φορές το δευτερόλεπτο (σαν λαμπτήρας φθορισμού) για την
προβολή όσων βλέπει ο θεατής. Η ρυθμός μιας μεμονωμένης εικόνας που προβάλλεται
επανειλημμένα ανά δευτερόλεπτο ονομάζεται κατακόρυφη συχνότητα ή ρυθμός ανανέωσης. Η
κατακόρυφα συχνότητα μετράται σε kHz.
9 Προδιαγραφές
137
Παράρτημα
Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG σε όλο τον κόσμο
Τοποθεσία web: www.samsung.com/displaysolutions
Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
LATIN AMERICA
ARGENTINE
0800-555-SAMSUNG
(0800-555-7267)
BOLIVIA
800-10-7260
BRAZIL
0800-124-421
(Demais cidades e regiões)
4004-0000
(Capitais e grandes centros)
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
COLOMBIA
Bogotá 600 12 72
Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su
celular #SAM(726)
COSTA RICA
0-800-507-7267
00-800-1-SAMSUNG (726-7864)
DOMINICAN REPUBLIC
1-800-751-2676
ECUADOR
1-800-10-7267
1-800-SAMSUNG (72-6786)
EL SALVADOR
800-6225
800-0726-7864
GUATEMALA
1-800-299-0013
1-800-299-0033
HONDURAS
800-2791-9267
800-2791-9111
JAMAICA
1-800-234-7267
1-800-SAMSUNG (726-7864)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
Παράρτημα
138
Παράρτημα
LATIN AMERICA
NICARAGUA
001-800-5077267
PANAMA
800-7267
800-0101
PARAGUAY
009-800-542-0001
PERU
0800-777-08
PUERTO RICO
1-800-682-3180
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
URUGUAY
000-405-437-33
VENEZUELA
0-800-SAMSUNG (726-7864)
EUROPE
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
055 233 999
BULGARIA
800 111 31,
|}~€‚ƒ‚}€}„…ƒƒ€†ƒ†‡
CROATIA
072 726 786
CYPRUS
8009 4000 only from landline,
toll free
CZECH
800 - SAMSUNG
(800-726786)
DENMARK
70 70 19 70
EIRE
0818 717100
ESTONIA
800-7267
FINLAND
030-6227 515
FRANCE
01 48 63 00 00
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/
Anruf)
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
Παράρτημα
139
Παράρτημα
EUROPE
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
LATVIA
8000-7267
LITHUANIA
8-800-77777
LUXEMBURG
261 03 710
MONTENEGRO
020 405 888
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
NORWAY
815 56480
POLAND
801-172-678*
lub +48 22 607-93-33 *
ŒX7bŽhc7.Ž‘1-+’‘“”,
h+ge6e7c‘g+h7g+]
PORTUGAL
808 20 7267
ROMANIA
08008 726 78 64
(08008 SAMSUNG)
Apel GRATUIT
SERBIA
011 321 6899
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
090 726 786 (0,39 EUR/min)
klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.
SPAIN
0034902172678
SWEDEN
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
AZERBAIJAN
0-88-555-55-55
BELARUS
810-800-500-55-500
GEORGIA
0-800-555-555
Παράρτημα
140
Παράρτημα
CIS
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799, VIP care 7700)
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
MOLDOVA
0-800-614-40
MONGOLIA
+7-495-363-17-00
RUSSIA
8-800-555-55-55
(VIP care 8-800-555-55-88)
TAJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
0-800-502-000
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
CHINA
CHINA
400-810-5858
HONG KONG
(852) 3698 4698
MACAU
0800 333
S.E.A
AUSTRALIA
INDONESIA
1300 362 603
021-56997777
08001128888
JAPAN
0120-363-905
MALAYSIA
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
MYANMAR
+95-01-2399-888
NEW ZEALAND
0800 726 786
PHILIPPINES
1-800-10-7267864 [PLDT]
1-800-8-7267864 [Globe landline
and Mobile]
02-4222111 [Other landline]
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
TAIWAN
0800-329999
THAILAND
0-2689-3232,
1800-29-3232
VIETNAM
1800 588 889
Παράρτημα
141
Παράρτημα
S.W.A
BANGLADESH
09612300300
INDIA
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
SRI LANKA
94117540540
MENA
ALGERIA
021 36 11 00
BAHRAIN
8000-GSAM (8000-4726)
EGYPT
08000-7267864
16580
IRAN
021-8255 [CE]
JORDAN
0800-22273
06 5777444
KUWAIT
183-CALL (183-2255)
MOROCCO
080 100 22 55
OMAN
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
PAKISTAN
0800-Samsung (72678)
QATAR
800-CALL (800-2255)
SAUDI ARABIA
8002474357
SYRIA
18252273
TUNISIA
80-1000-12
TURKEY
444 77 11
U.A.E
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
AFRICA
BOTSWANA
8007260000
BURUNDI
200
CAMEROON
7095-0077
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
DRC
499999
GHANA
0800-10077
0302-200077
KENYA
0800 545 545
Παράρτημα
142
Παράρτημα
AFRICA
MAURITIUS
23052574020
MOZAMBIQUE
847267864 / 827267864
NAMIBIA
08 197 267 864
NIGERIA
0800-726-7864
REUNION
262508869
RWANDA
9999
SENEGAL
800-00-0077
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726 7864)
SUDAN
1969
TANZANIA
0800 755 755 / 0685 889 900
UGANDA
0800 300 300
ZAMBIA
0211 350370
Παράρτημα
143
Παράρτημα
Ευθύνη σχετικά με την υπηρεσία πληρωμών (Κόστος που
βαραίνει τον πελάτη)
Στις περιπτώσεις όπου ζητάτε την παροχή υπηρεσιών, ενδέχεται να χρεώνεστε για την επίσκεψη του
τεχνικού εξυπηρέτησης εάν συμβαίνει ένα από τα παρακάτω.
Περιπτώσεις όπου δεν πρόκειται για ελάττωμα του προϊόντος
Περιπτώσεις όπου πρόκειται για καθαρισμό, προσαρμογή, επεξήγηση, εκ νέου εγκατάσταση κ.λπ.

Εάν ο τεχνικός εξυπηρέτησης δώσει οδηγίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος ή απλά ρυθμίσει
τις επιλογές χωρίς την αποσυναρμολόγηση του προϊόντος.

Εάν κάποιο ελάττωμα έχει προκληθεί από εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες (Internet,
κεραία, σήμα ενσύρματης σύνδεσης κ.λπ.)

Εάν κάποιο προϊόν έχει εγκατασταθεί ξανά ή έχουν συνδεθεί πρόσθετες συσκευές έπειτα από την
πρώτη εγκατάσταση του αγορασμένου προϊόντος.

Εάν κάποιο προϊόν έχει εγκατασταθεί ξανά για να μεταφερθεί σε κάποιο άλλο σημείο ή σε κάποιο
άλλο χώρο.

Εάν ο πελάτης ζητήσει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης ή σχετικά με τον τρόπο χρήσης ενός
προϊόντος άλλης εταιρείας.

Εάν ο πελάτης ζητήσει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του δικτύου ή σχετικά με το
πρόγραμμα κάποιας άλλης εταιρείας.

Εάν ο πελάτης ζητήσει εγκατάσταση και ρύθμιση λογισμικού για το προϊόν.

Εάν ο τεχνικός εξυπηρέτησης αφαιρέσει/καθαρίσει σκόνη ή ξένες ουσίες από το εσωτερικό του
προϊόντος.

Εάν ο πελάτης ζητήσει μια πρόσθετη εγκατάσταση μετά την αγορά ενός προϊόντος μέσω αγοράς
από το σπίτι ή online.
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί στο προϊόν κάποια ζημιά από λάθος του
πελάτη
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί ζημιά από κακό χειρισμό ή λανθασμένη επισκευή από την πλευρά
του πελάτη.
Εάν έχει προκληθεί ζημιά στο προϊόν από ένα από τα παρακάτω

Πρόσκρουση ή πτώση.

Χρήση αναλωσίμων ή προϊόντος που έχει αγοραστεί ανεξάρτητα και δεν έχει καθοριστεί από τη
Samsung.

Επισκευή από κάποιο άτομο εκτός από μηχανικό εξωτερικής ανάθεσης ή συνεργάτη της
Samsung Electronics Co., Ltd.
Παράρτημα
144
Παράρτημα

Αναδιαμόρφωση ή επισκευή του προϊόντος από τον πελάτη.

Χρήση του προϊόντος με λανθασμένη τάση ή με μη εγκεκριμένες ηλεκτρικές συνδέσεις.

∆εν έχουν ακολουθηθεί οι ενότητες "προσοχής" που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήστη.
Άλλα

Εάν το προϊόν αποτύχει εξαιτίας φυσικής καταστροφής. (αστραπή, πυρκαϊά, σεισμό, πλημμύρα
κ.λπ.)

Εάν όλα τα αναλώσιμα στοιχεία έχουν εξαντληθεί. (μπαταρία, γραφίτης, λάμπες φθορισμού,
κεφαλή, εξάρτημα δόνησης, λυχνία, φίλτρο, ταινία κ.λπ.)
Εάν ο πελάτης ζητήσει την παροχή υπηρεσιών χωρίς το προϊόν να παρουσιάζει ελάττωμα, ενδέχεται
να εφαρμοστεί χρέωση. Συνεπώς παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο.
Παράρτημα
145
Παράρτημα
Βέλτιστη ποιότητα εικόνας και αποτροπή δημιουργίας
μόνιμων ειδώλων
Βέλτιστη ποιότητα εικόνας

Για να απολαύσετε τη βέλτιστη ποιότητα εικόνας, μεταβείτε στον Πίνακα ελέγχου του υπολογιστή
σας και ρυθμίστε τις τιμές ανάλυσης και ρυθμού ανανέωσης, ως εξής. Η ποιότητα εικόνας των
TFT-LCD ενδέχεται να μειωθεί, εάν δεν έχει επιλεγεί η βέλτιστη ανάλυση.


Ανάλυση: 960 x 960

Κατακόρυφη συχνότητα (ρυθμός ανανέωσης): 56 ~ 85 Hz
Λόγω της φύσης της κατασκευής αυτού του προϊόντος, περίπου 1 pixel ανά εκατομμύριο (1ppm)
ενδέχεται να είναι φωτεινότερα ή σκουρότερα στην οθόνη. Αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση του
προϊόντος.


Ο αριθμός των sub-pixel ανά τύπο οθόνης: 2,764,800
Εκτελέστε τη λειτουργία "Auto Adjustment" για βελτίωση της ποιότητας εικόνας. Εάν
εξακολουθεί να υπάρχει θόρυβος ακόμα και μετά από την αυτόματη ρύθμιση, προσαρμόστε τις
ρυθμίσεις Coarse ή Fine.

Εάν αφήσετε την οθόνη να προβάλλει σταθερά μια στατική εικόνα για παρατεταμένη χρονική
περίοδο, ενδέχεται να δημιουργηθούν μόνιμα είδωλα ή ελαττωματικά pixel.

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή μια δυναμική προφύλαξη οθόνης
εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για παρατεταμένη χρονική περίοδο.

Σε αντίθεση με τις οθόνες CDT, οι οθόνες TFT-LCD (λόγω της φύσης της οθόνης) μπορούν να
ρυθμιστούν σε μία και μόνον τιμή ανάλυσης, για να επιτευχθεί η βέλτιστη ποιότητα εικόνας.
Συνεπώς, η χρήση τιμής ανάλυσης διαφορετικής από την καθορισμένη ενδέχεται να μειώσει την
ποιότητα της εικόνας. Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, σας συνιστούμε να επιλέξετε τη βέλτιστη
τιμή ανάλυσης που ορίζεται για τη δική σας οθόνη.
Παράρτημα
146
Παράρτημα
Αποτροπή δημιουργίας μόνιμου ειδώλου
Τι είναι το μόνιμο είδωλο;
Το μόνιμο είδωλο δεν θα πρέπει να δημιουργείται όταν η οθόνη LCD λειτουργεί φυσιολογικά. Η
κανονική λειτουργία αναφέρεται σε ένα μοτίβο βίντεο που αλλάζει συνεχώς. Εάν η οθόνη LCD
προβάλλει ένα μόνιμο μοτίβο για παρατεταμένη χρονική περίοδο (περισσότερες από 12 ώρες),
ενδέχεται να προκύψει μια ελαφριά αλλαγή τάσης μεταξύ των ηλεκτροδίων σε pixel που ελέγχουν τους
υγρούς κρυστάλλους.
Αυτή η διαφορά τάσης μεταξύ των ηλεκτροδίων αυξάνεται με το χρόνο και κάνει τους υγρούς
κρυστάλλους λεπτότερους. Όταν συμβεί κάτι τέτοιο, η προηγούμενη εικόνα μπορεί να παραμείνει στην
οθόνη όταν αλλάξει το μοτίβο. Για την αποτροπή αυτού του φαινομένου, διαφορά τάσης που
συσσωρεύτηκε θα πρέπει να μειωθεί.
Black Matrix
Πηγή
Κοινά ηλεκτρόδια
(ITO)
Χρωματικό φίλτρο
Εκφόρτιση
Πύλη
TFT
Ηλεκτρόδιο
pixel (ITO)
Πυκνωτές
αποθήκευσης (Cs)
Δίαυλος δεδομένων
Παράρτημα
147
Παράρτημα

Απενεργοποίηση, προφύλαξη οθόνης και λειτουργία εξοικονόμησης ρεύματος

Απενεργοποιήστε το προϊόν επί 4 ώρες, μετά από χρήση 20 ωρών.

Απενεργοποιήστε το προϊόν επί 2 ώρες, μετά από χρήση 12 ωρών.

Μεταβείτε στις ρυθμίσεις Ιδιότητες οθόνης > Τροφοδοσία στον υπολογιστή σας και ρυθμίστε
το προϊόν ώστε να απενεργοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις.

Συνιστάται η χρήση προφύλαξης οθόνης.
Είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε ένα λογισμικό προφύλαξης οθόνης με μονοχρωμία ή με
κινούμενη εικόνα.

Τακτική αλλαγή χρώματος
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
Χρήση 2 χρωμάτων
Αλλάζετε τα 2 χρώματα κάθε 30 λεπτά, όπως φαίνεται παραπάνω.

Αποφύγετε το συνδυασμό ενός χρώματος κειμένου και ενός χρώματος φόντου με αντίθεση
φωτεινότητας.
Αποφύγετε τη χρήση γκρίζου, καθώς ενδέχεται να συμβάλλει στη δημιουργία μονίμου ειδώλου.
Αποφύγετε τη χρήση χρωμάτων με αντίθεση φωτεινότητας (μαύρο και άσπρο, γκρίζο).

FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
Τακτική αλλαγή χρώματος κειμένου

Χρησιμοποιήστε ανοιχτά χρώματα, με παρόμοια φωτεινότητα.
∆ιάστημα: Εναλλάσσετε το χρώμα κειμένου και το χρώμα φόντου ανά 30 λεπτά.
FLIGHT : TIME
OZ348

: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
Να μετακινείτε και να αλλάζετε το κείμενο κάθε 30 λεπτά, όπως φαίνεται παρακάτω.
FLIGHT
: TIME
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
[ Step 3 ]
Παράρτημα
148
Παράρτημα

Τακτική προβολή μιας κινούμενης εικόνας, μαζί με ένα λογότυπο.
∆ιάστημα: Προβολή μιας κινούμενης εικόνας μαζί με ένα λογότυπο επί 60 δευτερόλεπτα,
μετά από χρήση 4 ωρών.

Ο καλύτερος τρόπος προστασίας του προϊόντος από τη δημιουργία μόνιμων ειδώλων είναι η
απενεργοποίηση της οθόνης ή η ρύθμιση του υπολογιστή ή του συστήματος να μεταβαίνουν
σε λειτουργία προφύλαξης οθόνης όταν δεν χρησιμοποιούνται. Επίσης, ίσως να υπάρχει
περιορισμός της εγγύησης με βάση τις οδηγίες χρήσης.
Παράρτημα
149
Παράρτημα
Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος (Απόβλητα Ηλεκτρικού
& Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)
(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα
εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του
εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται
μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους.
Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή
την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να
διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα
ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών
πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ'
όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να
πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο
μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον
ανακύκλωση.
Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και
να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το
προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα
συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.
Παράρτημα
150
Παράρτημα
Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος
(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει
ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα
οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά
σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή
μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι
μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν
βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.
Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και
ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης
μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της
επαναχρησιμοποίησης υλικών.
Παράρτημα
151
Παράρτημα
Ορολογία
OSD (On Screen Display)
Η προβολή στην οθόνη (OSD) σάς επιτρέπει να διαμορφώνετε τις ρυθμίσεις που εμφανίζονται
στην οθόνη για να βελτιστοποιήσετε την ποιότητα της εικόνας ανάλογα με τις ανάγκες. Σας
επιτρέπει να αλλάξετε τη φωτεινότητα, την απόχρωση και το μέγεθος της οθόνης, καθώς και
πολλές άλλες ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας μενού που εμφανίζονται στην οθόνη.
Gamma
Το μενού Gamma προσαρμόζει την κλίμακα του γκρι που αντιπροσωπεύει τους ενδιάμεσους
τόνους στην οθόνη. Όταν προσαρμόζετε τη φωτεινότητα, αλλάζει η φωτεινότητα σε ολόκληρη την
οθόνη. Όταν προσαρμόζετε τη ρύθμιση Gamma, αλλάζει μόνο η μεσαία φωτεινότητα.
Κλίμακα του γκρι
Ο όρος "κλίμακα" αναφέρεται στα επίπεδα χρωματικής έντασης που αντιπροσωπεύουν τις
διακυμάνσεις των χρωματικών αλλαγών από τις πιο σκούρες προς τις πιο φωτεινές περιοχές της
οθόνης. Οι αλλαγές στη φωτεινότητα της οθόνης εκφράζονται με διακυμάνσεις του μαύρου και του
άσπρου, ενώ η κλίμακα του γκρι αφορά την περιοχή που είναι ενδιάμεσα του μαύρου και του
άσπρου. Εάν αλλάξετε την κλίμακα του γκρι με προσαρμογή της ρύθμισης Gamma, θα αλλάξει και
η μεσαία φωτεινότητα της οθόνης.
Ρυθμός σάρωσης
Ο ρυθμός σάρωσης, ή ρυθμός ανανέωσης, αναφέρεται στη συχνότητα με την οποία ανανεώνεται η
οθόνη. Καθώς η οθόνη ανανεώνεται, μεταδίδονται δεδομένα οθόνης για να εμφανιστεί μια εικόνα.
Αυτή η ανανέωση δεν είναι ορατή με γυμνό μάτι. Ο αριθμός των φορών που ανανεώνεται η οθόνη
λέγεται ρυθμός σάρωσης και μετριέται σε Hz. Ο ρυθμός σάρωσης των 60 Hz σημαίνει ότι η οθόνη
ανανεώνεται 60 φορές το δευτερόλεπτο. Ο ρυθμός σάρωσης της οθόνης εξαρτάται από την
απόδοση της κάρτας γραφικών του υπολογιστή και του προϊόντος.
Οριζόντια συχνότητα
Οι χαρακτήρες ή οι εικόνες που εμφανίζονται στην οθόνη του προϊόντος αποτελούνται από
πολυάριθμες κουκκίδες (pixel). Τα εικονοστοιχεία μεταδίδονται σε οριζόντιες γραμμές, οι οποίες
στη συνέχεια ταξινομούνται κάθετα για τη δημιουργία μιας εικόνας. Η οριζόντια συχνότητα
μετριέται σε kHz και αντιπροσωπεύει πόσες φορές το δευτερόλεπτο μεταδίδονται και εμφανίζονται
στην οθόνη οριζόντιες γραμμές. Η οριζόντια συχνότητα της τάξης του 85 σημαίνει ότι οι οριζόντιες
γραμμές που απαρτίζουν μια εικόνα μεταδίδονται 85.000 φορές το δευτερόλεπτο και δηλώνεται με
την τιμή 85 kHz.
Παράρτημα
152
Παράρτημα
Κατακόρυφη συχνότητα
Μια εικόνα αποτελείται από πολλές οριζόντιες γραμμές. Η κάθετη συχνότητα μετριέται σε Hz και
αντιπροσωπεύει πόσες εικόνες μπορούν να δημιουργηθούν ανά δευτερόλεπτο από αυτές τις
οριζόντιες γραμμές. Η κάθετη συχνότητα της τάξης του 60 σημαίνει ότι μια εικόνα μεταδίδεται 60
φορές το δευτερόλεπτο. Η κάθετη συχνότητα ονομάζεται επίσης "ρυθμός ανανέωσης" και
επηρεάζει το τρεμόπαιγμα της οθόνης.
Ανάλυση
Η ανάλυση είναι ο αριθμός των οριζόντιων και των κάθετων εικονοστοιχείων που σχηματίζουν μια
εικόνα. Αντιστοιχεί στο επίπεδο λεπτομέρειας της οθόνης.
Η υψηλότερη ανάλυση εμφανίζει μεγαλύτερη ποσότητα πληροφοριών στην οθόνη και είναι
κατάλληλη για την εκτέλεση πολλών εργασιών ταυτόχρονα.
Για παράδειγμα, μια ανάλυση 1920 x 1080 αποτελείται από 1920 οριζόντια εικονοστοιχεία
(οριζόντια συχνότητα) και 1080 κάθετες γραμμές (κάθετη ανάλυση).
Plug & Play
Η λειτουργία Plug & Play επιτρέπει την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα σε ένα προϊόν
και έναν υπολογιστή, για τη δημιουργία ενός βέλτιστου περιβάλλοντος προβολής.
Το προϊόν χρησιμοποιεί το πρότυπο VESA DDC (διεθνές πρότυπο) για την εκτέλεση της
λειτουργίας Plug & Play.
Παράρτημα
153
Ευρετήριο
T
Ο
Time 108
Οθόνη ασφαλείας 116
Α
Π
Αλλαγή της ανάλυσης 48
Παράρτημα 138
Αναφορά προβλήματος 128
Προδιαγραφές 134
Προσαρμογή 97
Γ
Γλώσσα 108
Ρ
Ρυθμ αυτόματης εναλλαγής πηγής 95
Δ
∆ιαφάνεια μενού 111
Σ
Σύνδεση και χρήση υπολογιστή 46
Ε
ΕγκατάστασηΚατάργηση εγκατάστασης
του MDC 58
Εξση Ενέργειας 113
Επαναφορά όλων 127
Επεξ ονόματος 94
Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG σε όλο τον
κόσμο 138
Είδη που πωλούνται ξεχωριστά 20
Σύνδεση σε συσκευή βίντεο 52
Σύνδεση υπολογιστή 46
Τ
Τηλεχειριστήριο 25
Τυπικό 96
Χ
Χρονοδιακόπτης 109
Κ
Κλείδωμα ασφαλείας 112
Λ
Λειτουργία 93, 96
Λύση εξοικονόμησης 105, 106
Μ
Μπαταρίες 26
Μέγεθος 101
Ευρετήριο
154
Download PDF