Samsung DB10D Εγχειρίδιο χρήσης


Add to my manuals
161 Pages

advertisement

Samsung DB10D Εγχειρίδιο χρήσης | Manualzz
Εγχειρίδιο χρήσης
DB10D
Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με
το προϊόν και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς
προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης της απόδοσης.
Οι συνιστώμενες ώρες χρήσης ανά ημέρα για αυτό το προϊόν είναι
λιγότερες από 16 ώρες.
Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται για περισσότερες από 16 ώρες την
ημέρα, η εγγύηση μπορεί να καταστεί άκυρη.
Πίνακας περιεχομένων
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
Πνευματικά δικαιώματα
6
Προειδοποιήσεις ασφαλείας
7
Σύμβολα7
Καθαρισμός7
Αποθήκευση8
Ηλεκτρισμός και ασφάλεια
8
Εγκατάσταση9
Λειτουργία11
Προετοιμασία
Έλεγχος των μερών
14
Εξαρτήματα14
Αντικείμενα που πωλούνται ξεχωριστά
15
Εξαρτήματα16
Πίνακας ελέγχου
16
Πίσω πλευρά
17
Αντικλεπτική κλειδαριά
18
Λογότυπο διαχωριστικού
18
Τηλεχειριστήριο19
Πριν από την εγκατάσταση του προϊόντος
(Εγχειρίδιο εγκατάστασης)
21
Εξαερισμός21
Εγκατάσταση του κιτ στερέωσης σε τοίχο
24
Προδιαγραφές του κιτ στερέωσης σε τοίχο
(VESA)24
Τηλεχειριστήριο (RS232C)
25
Συνδέση καλωδίων
25
Σύνδεση28
Κωδικοί ελέγχου
29
Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής
πηγής
Πριν από τη σύνδεση
Σημεία ελέγχου πριν από τη σύνδεση
38
38
Σύνδεση με τον υπολογιστή
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI-DVI
38
38
39
Σύνδεση με συσκευή βίντεο
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI-DVI
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI
39
39
40
Σύνδεση καλωδίου LAN
40
Αλλαγή της πηγής εισόδου
41
Πηγή41
Χρήση του MDC
Εγκατάσταση/Απεγκατάσταση του
προγράμματος MDC
42
Εγκατάσταση42
Κατάργηση της εγκατάστασης
42
Σύνδεση στο MDC
Χρήση του MDC μέσω Ethernet
43
43
Λειτουργία αρχικής οθόνης
Πρ.αναπαρ.44
Έγκριση μιας συνδεδεμένης συσκευής από το
διακομιστή45
Κανάλι δικτύου49
Τοπικό κανάλι49
Δημοσιευμένο περιεχόμενο49
Δημοσιευμένο κανάλι50
Τα πρότυπά μου50
Διαθέσιμες λειτουργίες στη σελίδα Πρ.αναπαρ.51
Μενού σελίδας Πρ.αναπαρ. Ρυθμίσεις52
Κατά την εκτέλεση περιεχομένου
53
Μορφές αρχείων συμβατές με το Πρ.αναπαρ.55
Μορφές αρχείων συμβατές με το Videowall
60
Πρόγραμμα62
Διαθέσιμες λειτουργίες στη σελίδα Πρόγραμμα62
Διαστάσεις22
Πρότυπο64
Χρήση της ΡΑΒΔΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
23
Αντιγραφή προϊόντος67
Εγκατάσταση του κιτ στερέωσης σε τοίχο
24
Ρυθμίσεις ID68
2
Πίνακας περιεχομένων
ID συσκευής68
Καλώδιο σύνδεσης PC68
Προφύλαξη οθόνης69
Κατάσταση δικτύου69
Video Wall70
Video Wall70
Χρονοδ. ενεργ./απενεργ.72
Χρονοδ. ενεργ.72
Χρονοδ. απενεργ.73
Διαχείριση αργιών73
Ticker74
Άλλες ρυθμίσεις74
Πρόγραμμα εκκίνησης URL75
Ρυθμίσεις για προχωρημένους81
Δυναμ. αντίθεση82
Τόνος μαύρου82
Απόχρωση δέρματος82
Μόνο λειτουρ. RGB82
Χρωματική περιοχή82
Φωτισμός κιν. εικ.82
Επιλογές εικόνας83
Τόνος χρώματος84
Βελτίωση ψηφιακού σήματος84
Φίλ. θορύβου MPEG84
Mαύρo HDMI85
Λειτουργία ταινίας85
Δυναμικός οπίσθιος φωτισμός85
Μέγεθος εικόνας86
Μέγεθος εικόνας86
Θέση87
Μεγέθυνση/Θέση87
Ρύθμιση οθόνης
Απενεργ.Εικ.88
Λειτ. εικόνας76
Επαναφορά εικόνας88
Οπ. φωτισμός / Αντίθεση / Φωτεινότητα /
Ευκρίνεια / Χρώμα / Απόχρ(Π/Κ)77
Θερμοκρασία χρωμ.78
Ισορροπία λευκού79
2 σημεία79
10 σημεία79
Gamma80
Εμφάνιση στην οθόνη
Προσανατολισμός οθόνης89
Προσανατολισμός μενού οθόνης89
Προσανατολισμός περιεχομένου πηγής89
Λόγος πλευρών οθόνης89
Προστασία οθόνης90
Χρόνος αυτόμ. προστ.90
Προστασία οθόνης90
Εμφάνιση μηνύματος92
Πληροφορίες πηγής92
Μήνυμα “Χωρίς σήμα”92
Μήνυμα MDC92
Διαφάνεια μενού93
Γλώσσα μενού93
Επαν. εμφ. στην οθόνη94
Ρύθμιση του ήχου
Λειτουργία ήχου95
Εφέ ήχου96
Dialog Clarity96
Ισοσταθμιστής96
Αυτόμ. ένταση96
Επαναφορά ήχου97
Βαθμονομημένη τιμή80
3
Πίνακας περιεχομένων
Δίκτυο
Σύστημα
Κατάσταση δικτύου98
Ρύθμιση107
Αρχικές ρυθμίσεις (Σύστημα)107
Ρυθμίσεις δικτύου98
Τύπος δικτύου98
Ρυθμίσεις δικτύου (ενσύρματου)
99
Ρύθμιση δικτύου (ασύρματου)
101
WPS(PBC)103
Wi-Fi Direct104
Ρυθμίσεις συσκευής πολυμέσων104
Κατοπτρισμός οθόνης105
Κατοπτρισμός οθόνης105
Ρυθμίσεις δικτύου διακομ.105
Σύνδεση στο διακομιστή105
Λειτ. MagicInfo105
Πρόσβ. διακομ.105
Λειτ. FTP105
Όνομα συσκ106
Ώρα109
Ρύθμιση ώρας109
DST109
Χρονοδιακόπτης109
Καθυστέρηση ενεργοπ.109
Αυτόματη εναλλαγή πηγής110
Αυτόματη εναλλαγή πηγής110
Ανάκτηση κύριας πηγής110
Κύρια πηγή110
Δευτερεύουσα πηγή110
Έλεγχος ενέργειας111
Αυτόματη ενεργοποίηση111
Μέγ. εξοικ. ενέργ.111
Έλεγχος αναμονής111
Κουμπί λειτ.112
Αναμονή δικτύου112
Λύση Eco113
Εξ/ση Ενέργειας113
Πρόγραμμα λυχνίας οθόνης113
Κανένα σήμ. αναμ113
Αυτόμ.απενεργ.113
Έλεγχος θερμοκρασίας114
Διαχ. συσκευών115
Ρυθμ. πληκτρολογίου115
Ρυθμίσεις ποντικιού116
Ρυθμίσεις δείκτη117
Αναπαραγωγή μέσω118
Αλλαγή PIN118
Γενικά119
Ασφάλεια119
BD Wise119
Anynet+ (HDMI-CEC)120
HDMI Hot Plug124
DivX® Video On Demand124
Λειτ. παιχ.124
Επαναφορά συστήματος125
Υποστήριξη
Ενημέρωση λογισμικού126
Ενημέρωση τώρα126
Αυτόματη ενημέρωση126
Επικοιν. με Samsung126
Μετάβαση σε αρχική οθόνη127
Πρ.αναπαρ.127
Πρόγραμμα127
Πρότυπο127
Αντιγραφή προϊόντος127
Ρυθμίσεις ID127
Προφύλαξη οθόνης128
Κατάσταση δικτύου128
Video Wall128
Χρονοδ. ενεργ./απενεργ.128
4
Πίνακας περιεχομένων
Ticker128
Άλλες ρυθμίσεις128
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων μουσικής
Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο
140
140
Ευθύνη σχετικά με την υπηρεσία πληρωμών
(Κόστος που βαραίνει τον πελάτη)
156
Περιπτώσεις όπου δεν πρόκειται για
ελάττωμα του προϊόντος
156
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί στο προϊόν
κάποια ζημιά από λάθος του πελάτη
156
Άλλα156
Επαναφ. όλων129
Αναπαραγωγή φωτογραφιών, βίντεο
και μουσικής (Αναπαραγωγή μέσων)
Διαβάστε τα ακόλουθα πριν
χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα
αναπαραγωγής μέσων με μια συσκευή USB. 130
Χρήση συσκευής USB
132
Αναπαραγωγή περιεχομένου μέσων από
υπολογιστή/φορητή συσκευή
133
Παράρτημα
Οδηγός αντιμετώπισης
προβλημάτων
Απαιτήσεις πριν από την επικοινωνία με
το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών
της Samsung
Δοκιμή του προϊόντος
Έλεγχος της ανάλυσης και της συχνότητας
Ελέγξτε τα παρακάτω.
142
142
142
143
Ερωτήσεις & απαντήσεις
148
WEEE157
Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος
(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού)157
Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του
προϊόντος157
Προδιαγραφές
Βέλτιστη ποιότητα εικόνας και
αποτροπή δημιουργίας μόνιμων ειδώλων
Βέλτιστη ποιότητα εικόνας
Αποτροπή δημιουργίας μόνιμου ειδώλου
Διαθέσιμα κουμπιά και λειτουργίες
κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής
φωτογραφιών136
Γενικά150
Άδεια160
Εξοικονόμηση ενέργειας
152
Ορολογία161
Διαθέσιμα κουμπιά και λειτουργίες
κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο
Προρρυθμισμένες λειτουργίες χρονισμού
153
Λειτουργίες που παρέχονται στη
σελίδα λίστας περιεχομένου μέσων
134
Στοιχεία μενού στη σελίδα λίστας περιεχομένου
μέσων135
158
158
158
137
Διαθέσιμα κουμπιά και λειτουργίες
κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής
μουσικής138
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων
αναπαραγωγής μέσων και υπότιτλων
139
Υπότιτλοι139
Υποστηριζόμενες αναλύσεις εικόνας
139
5
Κεφάλαιο 01
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
Πνευματικά δικαιώματα
Τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης της ποιότητας.
© 2014 Samsung Electronics
Τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στη Samsung Electronics.
Απαγορεύεται η χρήση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου ή μέρους αυτού του εγχειριδίου χωρίς την έγκριση της Samsung Electronics.
Οι ονομασίες Microsoft, Windows είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation.
Οι ονομασίες VESA, DPM και DDC είναι σήματα κατατεθέντα της Video Electronics Standards Association.
Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.
•• Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για διαχειριστικές δαπάνες σε περίπτωση που είτε
-- (a) κατόπιν αιτήματός σας κληθεί κάποιος τεχνικός χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο προϊόν.
(π.χ. αμελήσατε να διαβάσατε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
-- (b) είτε προσκομίσατε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών όπου και πάλι δεν διαπιστώθηκε ελάττωμα
στο προϊόν.
(π.χ. αμελήσατε να διαβάσατε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
•• Θα ενημερωθείτε για το ακριβές ποσόν της χρέωσης πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας ή κατ'
οίκον επίσκεψη.
6
Προειδοποιήσεις ασφαλείας
Προσοχή
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ.
Προσοχή : ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ
ΚΑΛΥΜΜΑ. (Ή ΤΟΝ ΠΙΣΩ ΠΙΝΑΚΑ)
ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ.
ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
Καθαρισμός
――Να είστε προσεκτικοί κατά τον καθαρισμό, καθώς η οθόνη και το εξωτερικό των
προηγμένων μοντέλων LCD γρατζουνίζονται εύκολα.
――Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα κατά τον καθαρισμό.
――Οι παρακάτω εικόνες είναι μόνο για αναφορά. Οι πραγματικές συνθήκες ενδέχεται να
διαφέρουν από αυτές που απεικονίζονται.
1
Απενεργοποιήστε το προϊόν και τον υπολογιστή.
2
Αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από το προϊόν.
――Κρατάτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το φις και μην αγγίζετε το
καλώδιο με βρεγμένα χέρια. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία.
Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν διαπερνάται από ρεύμα υψηλής τάσης.
Είναι επικίνδυνο να έρθετε σε επαφή με τα εσωτερικά εξαρτήματα του προϊόντος.
Αυτό το σύμβολο σάς προειδοποιεί ότι το προϊόν συνοδεύεται από σημαντικά έντυπα που
αφορούν τη λειτουργία και τη συντήρηση.
3
•• Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν
αλκοόλη, διαλυτικές ή επιφανειοδραστικές ουσίες.
!
•• Μην ψεκάζετε νερό ή καθαριστικά απευθείας
επάνω στο προϊόν.
Σύμβολα
Προειδοποίηση
Εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός.
Σκουπίστε το προϊόν με ένα καθαρό, μαλακό και στεγνό πανί.
4
Βρέξτε ένα μαλακό και στεγνό πανί με νερό και στύψτε το καλά
για να καθαρίσετε το εξωτερικό του προϊόντος.
Προσοχή
Εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή φθορά περιουσιακών στοιχείων.
5
τροφοδοσίας στο προϊόν.
Απαγορεύονται οι δραστηριότητες που φέρουν αυτό το σύμβολο.
6
Πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες που φέρουν αυτό το σύμβολο.
Όταν ολοκληρώσετε τον καθαρισμό, συνδέστε το καλώδιο
Ενεργοποιήστε το προϊόν και τον υπολογιστή.
7
Συνδέστε το φις σε μια γειωμένη πρίζα (μόνο μονωμένες συσκευές
τύπου 1).
Αποθήκευση
Εξαιτίας των χαρακτηριστικών των προϊόντων εξαιρετικά γυαλιστερής επιφάνειας, η χρήση
υγραντήρα υπεριώδους ακτινοβολίας στον ίδιο χώρο ενδέχεται να δημιουργήσει λευκές
κηλίδες στο προϊόν.
――Επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών εάν το εσωτερικό του προϊόντος
•• Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.
!
Μην λυγίζετε και μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας με δύναμη.
Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
χρειάζεται καθάρισμα (έναντι χρέωσης συντήρησης).
•• Η φθορά του καλωδίου μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή
ηλεκτροπληξία.
Ηλεκτρισμός και ασφάλεια
――Οι παρακάτω εικόνες είναι μόνο για αναφορά. Οι πραγματικές συνθήκες ενδέχεται να
Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το προϊόν κοντά σε
πηγές θερμότητας.
διαφέρουν από αυτές που απεικονίζονται.
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Προειδοποίηση
Μην χρησιμοποιείτε καλώδια τροφοδοσίας ή φις που έχουν φθαρεί ή
πρίζες που έχουν βγει από τη θέση τους.
Καθαρίστε τη σκόνη γύρω από τις ακίδες του φις και γύρω από την
πρίζα με ένα στεγνό πανί.
•• Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
Μην συνδέετε πολλά προϊόντα σε μία πρίζα.
!
•• Οι υπερθερμασμένες πρίζες μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.
Μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα χέρια. Διαφορετικά, μπορεί να
προκληθεί ηλεκτροπληξία.
Εισαγάγετε το φις μέχρι τέρμα ώστε να μην είναι χαλαρό.
•• Μια μη σταθερή σύνδεση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
!
8
Εγκατάσταση
Προσοχή
Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας ενώ χρησιμοποιείται το
προϊόν.
Προειδοποίηση
•• Το προϊόν μπορεί να καταστραφεί από βραχυκύκλωμα.
Μην τοποθετείτε κεριά, εντομοαπωθητικά ή τσιγάρα επάνω στο
προϊόν. Μην εγκαθιστάτε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας.
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται από
τη Samsung μαζί με το προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο
τροφοδοσίας με άλλα προϊόντα.
Αναθέστε σε έναν τεχνικό να εγκαταστήσει τη βάση ανάρτησης στον
τοίχο.
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
!
Μην παρεμποδίζετε το σημείο σύνδεσης του καλωδίου τροφοδοσίας
με την πρίζα.
!
•• Η εγκατάσταση από μη κατάλληλο άτομο μπορεί να οδηγήσει
σε τραυματισμό.
!
•• Εάν προκύψει πρόβλημα και θέλετε να διακόψετε την
τροφοδοσία του προϊόντος, αποσυνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας.
Φυλάξτε την πλαστική συσκευασία μακριά από παιδιά.
•• Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.
•• Σημειώστε ότι το προϊόν δεν τίθεται εντελώς εκτός λειτουργίας
από το κουμπί λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο.
Κρατήστε το φις για να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από
την πρίζα.
•• Χρησιμοποιείτε μόνο έπιπλα που πληρούν τις απαραίτητες
προδιαγραφές.
!
Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε επιφάνεια που δεν είναι σταθερή ή
που δονείται (μη σταθερό ράφι, κεκλιμένη επιφάνεια κ.λπ.).
•• Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
•• Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή/και να
προκαλέσει τραυματισμό.
!
•• Η χρήση του προϊόντος σε χώρο με υπερβολικές δονήσεις
ενδέχεται να του προκαλέσει ζημιά ή να προκαλέσει πυρκαγιά.
Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε όχημα και μην το αφήνετε εκτεθειμένο
σε σκόνη, υγρασία (σταγόνες νερού κ.λπ.), λάδι ή καπνό.
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
!
9
Μην εκθέτετε το προϊόν στο άμεσο ηλιακό φως, σε θερμότητα ή σε
θερμά αντικείμενα, όπως φούρνο.
Προσοχή
•• Ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος ή μπορεί
να προκληθεί πυρκαγιά.
Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε σημείο όπου μπορούν να φτάσουν
παιδιά.
Προσέξτε να μην σας πέσει το προϊόν ενώ το μετακινείτε.
•• Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.
!
•• Το προϊόν μπορεί να πέσει και να τραυματίσει παιδιά.
Μην ακουμπάτε το προϊόν με την πρόσοψη προς τα κάτω.
•• Επειδή η πρόσοψη είναι βαριά, εγκαταστήστε το προϊόν σε
επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
•• Μπορεί να προκληθεί ζημιά στην οθόνη.
Το βρώσιμο λάδι, όπως το σογιέλαιο, μπορεί να καταστρέψει ή να
παραμορφώσει το προϊόν. Μην εγκαθιστάτε το προϊόν στην κουζίνα
ή κοντά σε πάγκο κουζίνας.
Όταν εγκαθιστάτε το προϊόν σε έπιπλο ή ράφι, να βεβαιώνεστε ότι η
κάτω πλευρά της πρόσοψης δεν εξέχει.
•• Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή/και να
προκαλέσει τραυματισμό.
•• Εγκαθιστάτε το προϊόν μόνο σε έπιπλα ή ράφια κατάλληλου
μεγέθους.
Ακουμπάτε το προϊόν προσεκτικά.
•• Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.
!
SAMSUNG
!
Η εγκατάσταση του προϊόντος σε μη συνηθισμένο χώρο (χώρο
εκτεθειμένο σε πολλά σωματίδια σκόνης, χημικές ουσίες, ακραίες
θερμοκρασίες ή πολλή υγρασία ή σε κάποιο χώρο όπου το προϊόν
πρέπει να λειτουργεί συνεχώς για μεγάλο χρονικό διάστημα) μπορεί
να επηρεάσει σημαντικά την απόδοσή του.
•• Συμβουλευτείτε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της
Samsung εάν θέλετε να εγκαταστήσετε το προϊόν σε τέτοιο
χώρο.
10
Μην αφήνετε βαριά αντικείμενα ή άλλα αντικείμενα που αρέσουν στα
παιδιά (παιχνίδια, γλυκά κ.λπ.) επάνω στο προϊόν.
Λειτουργία
•• Το προϊόν ή το βαρύ αντικείμενο μπορεί να πέσει καθώς το
παιδί σας προσπαθεί να φτάσει το παιχνίδι ή το γλύκισμα, με
αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
Προειδοποίηση
Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε το
προϊόν μόνοι σας.
Κατά τη διάρκεια κεραυνών ή καταιγίδας, απενεργοποιήστε το
προϊόν και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
•• Για επισκευές, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών της Samsung.
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
!
Για να μετακινήσετε το προϊόν, αρχικά αποσυνδέστε όλα τα καλώδια,
συμπεριλαμβανομένου και του καλωδίου τροφοδοσίας.
Μην αφήνετε να πέσουν αντικείμενα επάνω στο προϊόν ή να το
χτυπήσουν.
•• Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο καλώδιο
τροφοδοσίας και να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
!
!
Εάν το προϊόν βγάζει ασυνήθιστους θορύβους, μυρωδιά καμένου
υλικού ή καπνό, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο τροφοδοσίας και
επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
Μην μετακινείτε το προϊόν τραβώντας το από το καλώδιο
τροφοδοσίας ή κάποιο άλλο καλώδιο.
•• Ένα φθαρμένο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο
προϊόν, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
•• Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
!
Μην αφήνετε τα παιδιά να κρέμονται από το προϊόν ή να
σκαρφαλώνουν επάνω σε αυτό.
Εάν διαπιστώσετε ότι υπάρχει διαρροή αερίου, μην αγγίζετε το
προϊόν και το φις. Αερίστε αμέσως το χώρο.
•• Υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστούν σοβαρά.
•• Οι σπίθες μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά.
!
Εάν πέσει κάτω το προϊόν ή υποστεί ζημιά το εξωτερικό περίβλημα,
απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Στη
συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της
Samsung.
•• Εάν συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να προκληθεί
πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
GAS
Μην σηκώνετε και μην μετακινείτε το προϊόν τραβώντας το από το
καλώδιο τροφοδοσίας ή από κάποιο άλλο καλώδιο.
•• Ένα φθαρμένο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο
προϊόν, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
11
Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε εύφλεκτα σπρέι ή άλλες
εύφλεκτες ουσίες κοντά στο προϊόν.
Προσοχή
•• Μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή πυρκαγιά.
Εάν αφήσετε την οθόνη να προβάλλει σταθερά μια στατική εικόνα
για παρατεταμένη χρονική περίοδο, ενδέχεται να δημιουργηθούν
μόνιμα είδωλα ή ελαττωματικά pixel.
!
Βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί δεν παρεμποδίζονται από
τραπεζομάντιλα ή κουρτίνες.
!
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά λόγω αυξημένης εσωτερικής
θερμοκρασίας.
100
Μην εισάγετε μεταλλικά αντικείμενα (αιχμηρά μαγειρικά σκεύη,
κέρματα, τσιμπιδάκια κ.λπ.) ή αντικείμενα που καίγονται εύκολα
(χαρτί, σπίρτα κ.λπ.) στο προϊόν (μέσω των αεραγωγών, των θυρών
εισόδου/εξόδου κ.λπ.).
•• Εάν εισέλθει νερό ή άλλες ξένες ουσίες στο προϊόν,
απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών της Samsung.
•• Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν, ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
Μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά (βάζα, μπουκάλια κ.λπ.) ή μεταλλικά
αντικείμενα επάνω στο προϊόν.
•• Εάν εισέλθει νερό ή άλλες ξένες ουσίες στο προϊόν,
απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών της Samsung.
-_!
•• Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή την
προφύλαξη οθόνης με κινούμενες εικόνες εάν δεν πρόκειται να
χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα εάν δεν
σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό
διάστημα (όταν λείπετε σε διακοπές κ.λπ.).
•• Η συγκέντρωση σκόνης σε συνδυασμό με τη θερμότητα μπορεί
να προκαλέσει πυρκαγιά, βραχυκύκλωμα ή διαρροή ρεύματος.
Χρησιμοποιείτε το προϊόν στη συνιστώμενη ανάλυση και συχνότητα.
•• Διαφορετικά μπορεί να αλλοιωθεί η όρασή σας.
!
Το εσωτερικό του τροφοδοτικού συνεχούς ρεύματος διαπερνάται από
ρεύμα υψηλής τάσης. Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή
τροποποιείτε το προϊόν μόνοι σας.
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
•• Για επισκευές, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών της Samsung.
Μην τοποθετείτε μαζί τροφοδοτικά συνεχούς ρεύματος.
•• Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.
•• Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν, ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
Αφαιρέστε την πλαστική σακούλα από το τροφοδοτικό συνεχούς
ρεύματος πριν το χρησιμοποιήσετε.
•• Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.
12
Μην αγγίζετε την οθόνη όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο
για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς θα έχει αναπτύξει υψηλή
θερμοκρασία.
Μην αφήνετε να εισέλθει νερό στη συσκευή συνεχούς ρεύματος και
μην βρέχετε τη συσκευή.
•• Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
•• Αποφεύγετε τη χρήση του προϊόντος σε εξωτερικούς χώρους
όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε βροχή ή χιόνι.
Φυλάσσετε τα μικρά εξαρτήματα μακριά από παιδιά.
•• Προσέχετε να μην βρέξετε το τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος
όταν σφουγγαρίζετε.
Μην τοποθετείτε το τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος κοντά σε
συσκευές θέρμανσης.
•• Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.
!
Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο προϊόν.
•• Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.
Διατηρείτε το τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος σε χώρο με καλό
εξαερισμό.
Προσέχετε ώστε να παιδιά να μην βάζουν την μπαταρία στο στόμα
τους όταν την αφαιρείτε από το τηλεχειριστήριο. Να τοποθετείτε την
μπαταρία σε θέσεις όπου δεν φτάνουν τα παιδιά ή τα βρέφη.
!
Εάν τοποθετήσετε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου
ρεύματος έτσι ώστε το τμήμα του καλωδίου εισόδου του να είναι
στραμμένο προς τα επάνω, στο τροφοδοτικό ενδέχεται να εισέλθει
νερό και ξένα σώματα προκαλώντας τη δυσλειτουργία του.
!
•• Εάν τα παιδιά βάλουν την μπαταρία στο στόμα τους,
συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας.
Κατά την αντικατάσταση μπαταριών, να τις τοποθετείτε με τη σωστή
πολικότητα (+, -).
Φροντίστε να τοποθετείτε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου
ρεύματος σε επίπεδη επιφάνεια του τραπεζιού ή του δαπέδου.
Εάν κοιτάζετε την οθόνη από πολύ κοντινή απόσταση για πολλή
ώρα, μπορεί να αλλοιωθεί η όρασή σας.
•• Διαφορετικά, η μπαταρία μπορεί να καταστραφεί ή να
προκαλέσει πυρκαγιά, τραυματισμό ή βλάβη λόγω διαρροής
του υγρού της.
Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τις τυποποιημένες μπαταρίες που
προσδιορίζονται και να μην χρησιμοποιείτε νέες και μεταχειρισμένες
μπαταρίες συγχρόνως.
!
Μην χρησιμοποιείτε υγραντήρες ή φούρνους γύρω από το προϊόν.
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Ξεκουράζετε τα μάτια σας για περισσότερο από 5 λεπτά για κάθε 1
ώρα χρήσης του προϊόντος.
•• Η κούραση στα μάτια θα μειωθεί.
!
!
!
•• Διαφορετικά, οι μπαταρίες μπορεί να καταστραφούν ή να
προκληθεί πυρκαγιά, τραυματισμός ή βλάβη, λόγω διαρροής
του υγρού τους.
Οι μπαταρίες (και οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες) δεν αποτελούν
κοινό απόρριμμα και θα πρέπει να επιστρέφονται για ανακύκλωση. Ο
πελάτης είναι υπεύθυνος για την επιστροφή των χρησιμοποιημένων
ή των επαναφορτιζόμενων μπαταριών για ανακύκλωση.
•• Ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει τις χρησιμοποιημένες ή τις
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στο πλησιέστερο δημόσιο κέντρο
ανακύκλωσης ή σε κάποιο κατάστημα που πωλεί τον ίδιο τύπο
μπαταριών ή επαναφορτιζόμενων μπαταριών.
13
Κεφάλαιο 02
Προετοιμασία
Έλεγχος των μερών
Εξαρτήματα
-- Επικοινωνήστε με το κατάστημα
από όπου αγοράσατε το προϊόν εάν
λείπουν κάποια μέρη.
――Τα μέρη ενδέχεται να διαφέρουν σε διαφορετικές περιοχές.
-- Η όψη των μερών και των
αντικειμένων που πωλούνται
ξεχωριστά ενδέχεται να διαφέρει από
την εικόνα.
Οδηγός γρήγορης
εγκατάστασης
Κάρτα εγγύησης
(Δεν διατίθεται σε
ορισμένες περιοχές)
Οδηγός κανονισμών
Καλώδιο ρεύματος
Στερεοφωνικό καλώδιο
RS232C
ΡΑΒΔΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τροφοδοτικό DC
-
-
+
+
Μπαταρίες
(Δεν διατίθεται σε
ορισμένες περιοχές)
Τηλεχειριστήριο
14
Αντικείμενα που πωλούνται ξεχωριστά
-- Τα παρακάτω είδη μπορούν να
αγοραστούν στο πλησιέστερο
κατάστημα.
Κιτ επιτοίχιας
τοποθέτησης
Καλώδιο LAN
Καλώδιο HDMI-DVI
Καλώδιο HDMI
SD CARD
15
――Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να
Εξαρτήματα
τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
Κουμπιά
Πίνακας ελέγχου
Περιγραφή
Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της
οθόνης.
Απομακρυσμένος αισθητήρας
Πατήστε ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο προς την κατεύθυνση του
αισθητήρα στο μπροστινό μέρος του προϊόντος για να εκτελέσετε την
αντίστοιχη λειτουργία.
――Η χρήση άλλων συσκευών προβολής στον ίδιο χώρο με το
τηλεχειριστήριο του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει τον ακούσιο έλεγχο
των άλλων συσκευών προβολής.
Ηχείο
Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση 1 m έως 4 m από τον αισθητήρα του προϊόντος, υπό γωνία 30
από τα αριστερά και τα δεξιά.
――Να φυλάτε τις μπαταρίες σε σημείο που δεν τις φθάνουν τα παιδιά και ανακυκλώστε.
――Μην χρησιμοποιείτε μαζί νέες και μεταχειρισμένες μπαταρίες. Να αντικαθιστάτε και τις δύο μπαταρίες
συγχρόνως.
――Όταν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, να αφαιρείτε τις
μπαταρίες.
30˚
30˚
1m~4m
Απομακρυσμένος
αισθητήρας
16
Πίσω πλευρά
――Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση
για βελτίωση της ποιότητας.
RS232C IN
USB
RJ45
SD CARD
HDMI IN
DC 14V
Θύρα
Περιγραφή
RS232C IN
Συνδέεται στην εφαρμογή MDC μέσω στερεοφωνικού καλωδίου RS232C.
USB
Συνδέεται σε συσκευή μνήμης USB.
RJ45
Συνδέεται στην εφαρμογή MDC μέσω καλωδίου LAN.
HDMI IN
Συνδέεται σε μια συσκευή πηγής μέσω καλωδίου HDMI.
DC 14V
Συνδέεται στο τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος.
SD CARD
Σύνδεση σε κάρτα μνήμης SD.
17
Αντικλεπτική κλειδαριά
Λογότυπο διαχωριστικού
――Μια αντικλεπτική κλειδαριά επιτρέπει την ασφαλή χρήση του προϊόντος ακόμα κι όταν
Μην τραβάτε με δύναμη το λογότυπο του διαχωριστικού. Το λογότυπο ενδέχεται να σκιστεί ή
να σπάσει.
βρίσκεστε σε δημόσιους χώρους.
――Το σχήμα της ασφάλειας και η μέθοδος κλειδώματος εξαρτάται από τον κατασκευαστή.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη δική σας αντικλεπτική κλειδαριά για
λεπτομέρειες.
――Οι παρακάτω εικόνες είναι μόνο για αναφορά. Οι πραγματικές συνθήκες ενδέχεται να
διαφέρουν από αυτές που απεικονίζονται.
Για να ασφαλίσει μια αντικλεπτική κλειδαριά:
1
Στερεώστε το καλώδιο της αντικλεπτικής σας κλειδαριάς σε ένα βαρύ αντικείμενο, όπως
είναι ένα γραφείο.
2
Περάστε το ένα άκρο του καλωδίου μέσα από το βρόχο που υπάρχει στο άλλο άκρο.
3
Τοποθετήστε την κλειδαριά σε μια υποδοχή στο πίσω μέρος του προϊόντος.
4
Κλειδώστε την ασφάλεια.
-- Μπορείτε να αγοράσετε μια αντικλεπτική κλειδαριά ξεχωριστά.
-- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη δική σας αντικλεπτική κλειδαριά
για λεπτομέρειες.
-- Μπορείτε να αγοράσετε αντικλεπτικές κλειδαριές από καταστήματα ηλεκτρονικών ή
μέσω Διαδικτύου.
18
Τηλεχειριστήριο
――Η χρήση άλλων συσκευών προβολής στον ίδιο χώρο με το τηλεχειριστήριο του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει τον ακούσιο έλεγχο των άλλων
συσκευών προβολής.
――Σε αυτό το προϊόν δεν υποστηρίζεται κουμπί χωρίς περιγραφή στην παρακάτω εικόνα.
POWER
OFF
Ενεργοποίηση της συσκευής.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
1
4
7
DEL-/--
Προβολή ή απόκρυψη του μενού προβολής
εντολών στην οθόνη ή επιστροφή στο
προηγούμενο μενού.
5
8
SYMBOL
0
3
6
VOL
MENU
SOURCE
HOME
Αριθμητικά κουμπιά
Εισαγωγή κωδικού στο μενού OSD.
9
-- Οι λειτουργίες των κουμπιών του
τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να
διαφέρει για τα διάφορα προϊόντα.
CH LIST
MUTE
Ρύθμιση της έντασης του ήχου.
Αλλάξτε την πηγή εισόδου.
2
Απενεργοποίηση της συσκευής.
CH
MagicInfo
Player I
Επιλέξτε σίγαση του ήχου.
Κατάργηση σίγασης του ήχου: Πατήστε και πάλι
το κουμπί MUTE ή πατήστε το κουμπί ελέγχου
της έντασης του ήχου (+ VOL -).
Κουμπί εκκίνησης Πρ.αναπαρ.. Τα κουμπιά
μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις
της επιλογής Αναπαραγωγή μέσω.
Κουμπί εκκίνησης Μετάβαση σε αρχική οθόνη.
19
Γρήγορη επιλογή λειτουργιών που
χρησιμοποιούνται συχνά.
TOOLS
INFO
Προβολή πληροφοριών σχετικά με την τρέχουσα
πηγή εισόδου.
Μετακίνηση στο επάνω, κάτω, αριστερό ή δεξιό
μενού ή προσαρμογή κάποιας ρύθμισης.
Επιβεβαίωση κάποιας επιλογής μενού.
Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
Ρυθμίζει τη λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
IR control
SET
Έξοδος από το τρέχον μενού.
Επιλέξτε μη αυτόματα μια συνδεδεμένη πηγή
εισόδου από τις επιλογές HDMI.
Κατά τη χρήση ενός μενού που σχετίζεται με
μέσα ή του μενού HDMI-CEC, μπορεί να οριστεί
μια επιλογή εφόσον πατήσετε το κουμπί στο
τηλεχειριστήριο που έχει το ίδιο χρώμα με ένα
αντίστοιχο κουμπί στην οθόνη.
Χρησιμοποιείται στη λειτουργία Anynet+ και
στη λειτουργία πολυμέσων.
-- Οι λειτουργίες των κουμπιών του
τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να
διαφέρει για τα διάφορα προϊόντα.
Για να τοποθετήσετε μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο
20
Πριν από την εγκατάσταση του
προϊόντος (Εγχειρίδιο εγκατάστασης)
Εξαερισμός
Εγκατάσταση σε κατακόρυφο τοίχο
A Τουλάχιστον 40 mm
B Θερμοκρασία περιβάλλοντος: Χαμηλότερη από 35 C
•• Για τοποθέτηση του προϊόντος σε κατακόρυφο τοίχο, αφήστε απόσταση τουλάχιστον 40 mm μεταξύ του
προϊόντος και της επιφάνειας του τοίχου για εξαερισμό και βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος
παραμένει χαμηλότερα από τους 35 C.
A
B
Εικόνα 1.1 Πλάγια όψη
Εγκατάσταση σε τοίχο με εσοχή
――Επικοινωνήστε με το Kέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung για περισσότερες λεπτομέρειες.
Κάτοψη
A Τουλάχιστον 40 mm
B Θερμοκρασία περιβάλλοντος: Χαμηλότερη από 35 C
――Όταν γίνεται εγκατάσταση του προϊόντος σε τοίχο με εσοχή, αφήστε μεταξύ του προϊόντος και του τοίχου
A
τουλάχιστον την απόσταση που καθορίζεται παραπάνω για εξαερισμό και βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία
περιβάλλοντος θα παραμείνει χαμηλότερα από τους 35 C.
B
Εικόνα 1.2 Πλάγια όψη
21
Διαστάσεις
Όνομα
μοντέλου
5
1
DB10D
Μονάδα: mm
1
246,8
1 2
218,6
23
137,0
34
165,2
45
24,9
――Δεν είναι απαραίτητα όλες οι εικόνες υπό κλίμακα. Ορισμένες διαστάσεις υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς
2
4
προειδοποίηση.
Ανατρέξτε στις διαστάσεις πριν εγκαταστήσετε το προϊόν. Δεν φέρουμε ευθύνη για τυπογραφικά λάθη.
3
22
Χρήση της ΡΑΒΔΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
――Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση
για βελτίωση της ποιότητας.
Τοποθετήστε ένα προστατευτικό ύφασμα ή μαξιλάρι σε μια επίπεδη επιφάνεια.
Ακολούθως, τοποθετήστε το προϊόν επάνω στο ύφασμα ή στο μαξιλάρι, με την πρόσοψη στραμμένη προς τα κάτω.
Τοποθετήστε τη ράβδο σε μια υποδοχή στο προϊόν και έπειτα στρέψτε τη για να τη βιδώσετε.
23
Εγκατάσταση του κιτ στερέωσης σε τοίχο
Εγκατάσταση του κιτ στερέωσης σε τοίχο
Το κιτ στερέωσης σε τοίχο (πωλείται ξεχωριστά) σάς επιτρέπει να τοποθετήσετε το προϊόν στον τοίχο.
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του κιτ στερέωσης σε τοίχο, δείτε τις οδηγίες που συνοδεύουν το κιτ στερέωσης σε τοίχο.
Συνιστούμε να απευθυνθείτε σε έναν τεχνικό για βοήθεια με την εγκατάσταση του στηρίγματος στερέωσης σε τοίχο.
Η Samsung Electronics δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιά του προϊόντος ή τραυματισμό δικό σας ή άλλου εάν επιλέξετε να εγκαταστήσετε το κιτ στερέωσης σε τοίχο μόνοι σας.
Προδιαγραφές του κιτ στερέωσης σε τοίχο
(VESA)
――Εγκαταστήστε το κιτ στερέωσης σε τοίχο σε έναν στέρεο τοίχο που είναι
κάθετος στο δάπεδο. Πριν τοποθετήσετε το κιτ στερέωσης σε τοίχο
σε επιφάνειες όπως γυψοσανίδα, απευθυνθείτε στον πλησιέστερο
αντιπρόσωπο για πρόσθετες πληροφορίες.
Εάν τοποθετήσετε το προϊόν σε κεκλιμένο τοίχο, μπορεί να πέσει και να
προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
•• Τα κιτ στερέωσης σε τοίχο της Samsung συνοδεύονται από αναλυτικό εγχειρίδιο εγκατάστασης και
περιλαμβάνουν όλα τα εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για τη συναρμολόγηση.
•• Μη χρησιμοποιείτε βίδες που είναι μεγαλύτερες από το τυπικό μήκος ή που δεν συμμορφώνονται με τις
τυπικές προδιαγραφές βιδών VESA. Οι πολύ μακριές βίδες μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο εσωτερικό του
προϊόντος.
•• Για τα κιτ στερέωσης σε τοίχο που δεν συμμορφώνονται με τις τυπικές προδιαγραφές βιδών VESA, το μήκος
των βιδών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις προδιαγραφές του κιτ στερέωσης σε τοίχο.
•• Μην σφίγγετε πολύ τις βίδες. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν ή πτώση του προϊόντος, με αποτέλεσμα
τραυματισμό. Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τέτοιου είδους ατυχήματα.
•• Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για ζημιά του προϊόντος ή τραυματισμό όταν χρησιμοποιείται ένα κιτ
στερέωσης σε τοίχο που δεν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές VESA ή που είναι μη προβλεπόμενο, ή
εάν ο καταναλωτής δεν ακολουθεί τις οδηγίες εγκατάστασης του προϊόντος.
•• Οι τυπικές διαστάσεις των κιτ στερέωσης σε τοίχο αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.
Μονάδα: mm
Όνομα μοντέλου
DB10D
Προδιαγραφές
οπής βίδας VESA
(A * B) σε χιλιοστά
50 × 50
Τυπική βίδα
M4 / L8~12
Ποσότητα
4
――Μην εγκαθιστάτε το κιτ στερέωσης σε τοίχο ενώ το προϊόν είναι ενεργοποιημένο. Μπορεί να προκληθεί
τραυματισμός από ηλεκτροπληξία.
24
Τηλεχειριστήριο (RS232C)
•• Διάταξη ακίδων
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
Συνδέση καλωδίων
Καλώδιο RS232C
Περιβάλλον χρήσης
RS232C (9 ακίδες)
Ακίδα
TxD (Αρ. 2), RxD (Αρ. 3), GND (Αρ. 5)
Ταχύτητα μετάδοσης bit
9600 bps
Bit δεδομένων
8 bit
Ισοτιμία
Κανένας
Διακοπή bit
1 bit
Έλεγχος ροής
Κανένας
Μέγιστο μήκος
15 m (μόνο θωρακισμένου τύπου)
<Αρσενικού τύπου>
Ακίδα
<Θηλυκού τύπου>
Σήμα
1
Ανίχνευση φορέα δεδομένων
2
Ληφθέντα δεδομένα
3
Μεταδοθέντα δεδομένα
4
Προετοιμασία τερματικού δεδομένων
5
Γείωση σήματος
6
Προετοιμασία σετ δεδομένων
7
Αποστολή αιτήματος
8
Έτοιμο για αποστολή
9
Ενδεικτική λυχνία δακτυλίου
25
Καλώδιο LAN
•• Καλώδιο RS232C
Βύσμα: Καλώδιο D-Sub σε Stereo 9 ακίδων
6
•• Διάταξη ακίδων
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1Αρσενικού
τύπου
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
1
Tx
STEREO
Tx
2
----------
2
Rx
PLUG
Gnd
5
----------
3
Gnd
(3,5ø)
Αριθμός
ακίδας
Τυπικό χρώμα
Σήμα
1
Λευκό και πορτοκαλί
TX+
2
Πορτοκαλί
TX-
3
Λευκό και πράσινο
RX+
4
Μπλε
NC
5
Λευκό και μπλε
NC
6
Πράσινο
RX-
7
Λευκό και καφέ
NC
8
Καφέ
NC
26
Καλώδιο LAN διασταυρούμενης σύνδεσης (PC σε PC)
•• Βύσμα: RJ45
Καλώδιο LAN απευθείας σύνδεσης (PC σε HUB)
HUB
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
P1
P1
P2
RJ45 MDC
Σήμα
P1
TX+
1
P2
Σήμα
<-------->
3
RX+
P2
Σήμα
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Σήμα
P1
TX+
1
TX-
27
Σύνδεση
RJ45
RJ45
28
Αρ.
Κωδικοί ελέγχου
Προβολή κατάστασης ελέγχου (λήψη εντολής ελέγχου)
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
Τύπος
εντολής
ID
Μήκος
δεδομένων
Άθροισμα
ελέγχου
0
Έλεγχος (ορισμός εντολής ελέγχου)
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
Τύπος
εντολής
ID
Μήκος
δεδομένων
Δεδομένα
1
Τιμή
Άθροισμα
ελέγχου
Τύπος εντολής
Εντολή
Εύρος εντολών
7
Χειριστήριο αυτόματης
προσαρμογής (PC και BNC
μόνον)
0x3D
0
8
Έλεγχος λειτουργίας video wall
0x5C
0~1
9
Κλείδωμα ασφαλείας
0x5D
0~1
10
Video wall ενεργοποιημένο
0x84
0~1
11
Έλεγχος χρήστη video wall
0x89
-
•• Όλες οι επικοινωνίες γίνονται σε δεκαεξαδικό κώδικα. Το άθροισμα ελέγχου (checksum)
υπολογίζεται με το άθροισμα όλων των τιμών, εκτός από την κεφαλίδα. Εάν
κάποιο άθροισμα ελέγχου είναι μεγαλύτερο από 2ψήφιο, όπως φαίνεται παρακάτω
(11+FF+01+01=112), το πρώτο ψηφίο αφαιρείται.
Π.χ. Ενεργοποίηση & ID=0
Εντολή
Αρ.
Τύπος εντολής
Εντολή
Εύρος εντολών
1
Έλεγχος τροφοδοσίας
0x11
0~1
2
Έλεγχος έντασης
0x12
0~100
3
Έλεγχος πηγής εισόδου
0x14
-
4
Έλεγχος λειτουργίας οθόνης
0x18
-
5
Έλεγχος μεγέθους οθόνης
0x19
0~255
6
Έλεγχος ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης PIP
0x3C
0~1
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x11
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x11
ID
ID
Μήκος
δεδομένων
Δεδομένα 1
1
"Power"
Μήκος
δεδομένων
Δεδομένα 1
1
1
Άθροισμα
ελέγχου
12
•• Για τον έλεγχο όλων των συσκευών που είναι συνδεδεμένες με σειριακό καλώδιο,
ανεξάρτητα από τα ID, ορίστε το ID ως "0xFE" και προχωρήστε στη μετάδοση εντολών.
Οι εντολές θα εκτελούνται από την κάθε συσκευή, αλλά το ACK δεν θα αποκρίνεται.
29
Έλεγχος τροφοδοσίας
Έλεγχος έντασης
•• Λειτουργία
Το προϊόν μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί μέσω υπολογιστή.
•• Λειτουργία
Η ένταση ήχου του προϊόντος μπορεί να ρυθμιστεί μέσω υπολογιστή.
•• Προβολή κατάστασης λειτουργίας (λήψη κατάστασης ON / OFF)
•• Προβολή κατάστασης έντασης ήχου (λήψη κατάστασης έντασης ήχου)
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x11
ID
Μήκος
δεδομένων
Άθροισμα
ελέγχου
0
•• Ρύθμιση λειτουργίας ON/Off (ρύθμιση λειτουργίας ON / OFF)
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x11
ID
Μήκος
δεδομένων
Δεδομένα
1
"Power"
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x12
ID
Άθροισμα
ελέγχου
0
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x12
ID
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
•• Ack
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'A'
0x11
"Power"
Άθροισμα
ελέγχου
0xAA
0xFF
"Volume"
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'N'
0x11
"ERR"
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'A'
0x12
"Volume"
Άθροισμα
ελέγχου
•• Nak
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
•• Nak
Εντολή
1
Άθροισμα
ελέγχου
"Volume": Ο κωδικός έντασης ήχου που πρέπει να ρυθμιστεί στο προϊόν. (0-100)
"Power": Κωδικός λειτουργίας που πρέπει να ρυθμιστεί στο προϊόν.
Κεφαλίδα
Δεδομένα
•• Ack
0: Απενεργοποίηση
0xAA
Μήκος
δεδομένων
"Volume": Ο κωδικός έντασης ήχου που πρέπει να ρυθμιστεί στο προϊόν. (0-100)
1: Ενεργοποίηση
Εντολή
Άθροισμα
ελέγχου
•• Ρύθμιση της έντασης του ήχου (ρύθμιση έντασης)
"Power": Κωδικός λειτουργίας που πρέπει να ρυθμιστεί στο προϊόν.
Κεφαλίδα
Μήκος
δεδομένων
Άθροισμα
ελέγχου
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'N'
0x12
"ERR"
Άθροισμα
ελέγχου
"ERR" : Ένας κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει.
"ERR" : Ένας κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει.
30
Έλεγχος πηγής εισόδου
0x23
HDMI2
•• Λειτουργία
Η πηγή εισόδου μιας ενός προϊόντος μπορεί να αλλάξει μέσω υπολογιστή.
0x24
HDMI2_PC
•• Προβολή κατάστασης πηγής εισόδου (λήψη κατάστασης πηγής εισόδου)
0x25
DisplayPort
Κεφαλίδα
0xAA
Εντολή
ID
0x14
Μήκος
δεδομένων
Άθροισμα
ελέγχου
――Οι θύρες DVI_video, HDMI1_PC και HDMI2_PC δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την
εντολή Set. Ανταποκρίνονται μόνον σε εντολές "Get".
――Αυτό το μοντέλο δεν υποστηρίζει θύρες HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 και HDMI2_PC.
0
――Το MagicInfo διατίθεται μόνο με μοντέλα που διαθέτουν τη λειτουργία MagicInfo.
――Οι υποδοχές RF (TV), DTV διατίθενται μόνο σε μοντέλα που περιλαμβάνουν τηλεόραση.
•• Ρύθμιση της πηγής εισόδου (ρύθμιση πηγής εισόδου)
Κεφαλίδα
0xAA
Εντολή
0x14
ID
Μήκος
δεδομένων
Δεδομένα
1
"Input Source"
Άθροισμα
ελέγχου
"Input Source": Ο κωδικός πηγής εισόδου που πρέπει να ρυθμιστεί στο προϊόν
0x14
Υπολογιστής
0x18
DVI
0x0C
Πηγή εισόδου
0x08
Συνιστωσών
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF(TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
•• Ack
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'A'
0x14
"Input
Source"
Άθροισμα
ελέγχου
"Input Source": Ο κωδικός πηγής εισόδου που πρέπει να ρυθμιστεί στο προϊόν
•• Nak
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'N'
0x14
"ERR"
Άθροισμα
ελέγχου
"ERR" : Ένας κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει.
31
Έλεγχος λειτουργίας οθόνης
•• Nak
•• Λειτουργία
Η λειτουργία οθόνης μιας ενός προϊόντος μπορεί να αλλάξει μέσω υπολογιστή.
Η λειτουργία οθόνης δεν μπορεί να ελεγχθεί όταν η είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία
Video Wall.
――Αυτό το χειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον σε μοντέλα που περιλαμβάνουν
τηλεόραση.
Εντολή
0xAA
0x18
ID
Μήκος
δεδομένων
Άθροισμα
ελέγχου
Εντολή
0xAA
0x18
0xFF
16 : 9
0x04
Ζουμ
0x31
Ευρεία Ζουμ
0x0B
4:3
Μήκος
δεδομένων
Δεδομένα
1
"Screen
Mode"
Άθροισμα
ελέγχου
0xAA
Εντολή
0xFF
r-CMD
Τιμή 1
3
'N'
0x18
"ERR"
Άθροισμα
ελέγχου
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x19
ID
Μήκος
δεδομένων
Άθροισμα
ελέγχου
0
•• Ack
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'A'
0x19
"Screen
Size"
Άθροισμα
ελέγχου
"Screen Size": Μέγεθος οθόνης προϊόντος (εύρος: 0-255, μονάδα: ίντσες)
•• Nak
•• Ack
Κεφαλίδα
Ack/Nak
"ERR" : Ένας κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει
"Screen Mode": Ένας κωδικός που ορίζει την κατάσταση του προϊόντος
0x01
Μήκος
δεδομένων
•• Προβολή του μεγέθους οθόνης (λήψη κατάστασης μεγέθους οθόνης)
0
ID
0xAA
ID
•• Λειτουργία
Το μέγεθος της οθόνης ενός προϊόντος μπορεί να αλλάξει μέσω υπολογιστή.
•• Ρύθμιση του μεγέθους της οθόνης (ρύθμιση μεγέθους οθόνης)
Κεφαλίδα
Εντολή
Έλεγχος μεγέθους οθόνης
•• Προβολή κατάστασης οθόνης (κατάσταση λειτουργίας λήψης οθόνης)
Κεφαλίδα
Κεφαλίδα
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
3
'A'
r-CMD
0x18
"Screen Mode": Ένας κωδικός που ορίζει την κατάσταση του προϊόντος
Τιμή 1
Άθροισμα
ελέγχου
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'N'
0x19
"ERR"
Άθροισμα
ελέγχου
"ERR" : Ένας κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει
"Screen
Mode"
32
Έλεγχος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης PIP
Χειριστήριο αυτόματης προσαρμογής (PC και BNC μόνον)
•• Λειτουργία
Η λειτουργία PIP ενός προϊόντος μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί μέσω
υπολογιστή.
•• Λειτουργία
Αυτόματη ρύθμιση της οθόνης του συστήματος υπολογιστή, με τη χρήση του υπολογιστή.
――Διατίθεται αποκλειστικά για μοντέλα που διαθέτουν τη λειτουργία PIP.
――Ο έλεγχος της λειτουργίας δεν είναι εφικτός, εάν η λειτουργία Video Wall έχει οριστεί σε Ενεργ..
――Αυτή η λειτουργία δεν διατίθεται στο MagicInfo.
•• Προβολή κατάστασης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης PIP (λήψη της κατάστασης
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης PIP)
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x3C
ID
Μήκος δεδομένων
Άθροισμα ελέγχου
Εντολή
0xAA
0x3C
Εντολή
0xAA
0x3D
ID
Μήκος
δεδομένων
Δεδομένα
1
"Auto
Adjustment"
ID
Μήκος δεδομένων
Δεδομένα
1
"PIP"
Άθροισμα
ελέγχου
•• Ack
Άθροισμα
ελέγχου
1: PIP ON
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'A'
0x3D
"Auto
Adjustment"
Άθροισμα
ελέγχου
•• Nak
0: PIP OFF
•• Ack
0xAA
Κεφαλίδα
"Auto Adjustment" : 0x00 (πάντα)
"PIP": Ένας κωδικός που χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της
λειτουργίας PIP ενός προϊόντος
Κεφαλίδα
•• Ρύθμιση αυτόματης ρύθμισης (ρύθμιση αυτόματης ρύθμισης)
0
•• Ρύθμιση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης PIP (ρύθμιση ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης PIP)
Κεφαλίδα
•• Προβολή κατάστασης αυτόματης ρύθμισης (λήψη κατάστασης αυτόματης ρύθμισης)
Κανένας
Εντολή
ID
0xFF
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
3
'A'
r-CMD
0x3C
Τιμή 1
Άθροισμα
ελέγχου
"PIP"
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'A'
0x3D
"ERR"
Άθροισμα
ελέγχου
"ERR" : Ένας κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει
"PIP": Ένας κωδικός που χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της
λειτουργίας PIP ενός προϊόντος
•• Nak
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'A'
0x3C
"PIP"
"ERR" : Ένας κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει
Άθροισμα
ελέγχου
33
Έλεγχος λειτουργίας video wall
Κλείδωμα ασφαλείας
•• Λειτουργία
Η λειτουργία Video Wall μπορεί να ενεργοποιηθεί σε κάποιο προϊόν μέσω υπολογιστή.
Αυτή η λειτουργία ελέγχου είναι διαθέσιμη μόνο σε ένα προϊόν με ενεργοποιημένη τη
λειτουργία Video Wall.
•• Προβολή λειτουργίας video wall (λήψη λειτουργίας Video Wall)
•• Λειτουργία
Ο υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση
της λειτουργίας Κλείδωμα ασφαλείας σε ένα προϊόν.
Αυτός ο έλεγχος είναι διαθέσιμος, ανεξάρτητα από το εάν η τροφοδοσία είναι
ενεργοποιημένη ή όχι.
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x5C
ID
Μήκος δεδομένων
Άθροισμα
ελέγχου
0
•• Ρύθμιση του video wall (ρύθμιση λειτουργίας Video Wall)
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x5C
ID
Μήκος
δεδομένων
Δεδομένα
1
"Video Wall
Mode"
Άθροισμα
ελέγχου
"Video Wall Mode": Ένας κωδικός που χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση της λειτουργίας
Video Wall σε ένα προϊόν
1: Πλήρης
0: Φυσική εικόνα
•• Προβολή της κατάστασης του κλειδώματος ασφαλείας (λήψη κατάστασης κλειδώματος
ασφαλείας)
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x5D
ID
Μήκος δεδομένων
Άθροισμα
ελέγχου
0
•• Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του κλειδώματος ασφαλείας (ρύθμιση ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης του κλειδώματος ασφαλείας)
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x5D
ID
Μήκος δεδομένων
Δεδομένα
1
"Safety
Lock"
Άθροισμα
ελέγχου
"Safety Lock": Ο κωδικός κλειδώματος ασφαλείας που πρέπει να οριστεί σε ένα προϊόν
1: ON
0: OFF
•• Ack
•• Ack
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'A'
0x5C
"Video Wall
Mode"
Άθροισμα
ελέγχου
"Video Wall Mode": Ένας κωδικός που χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση της λειτουργίας
Video Wall σε ένα προϊόν
•• Nak
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'A'
0x5C
"ERR"
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'A'
0x5D
"Safety
Lock"
Άθροισμα
ελέγχου
"Safety Lock": Ο κωδικός κλειδώματος ασφαλείας που πρέπει να οριστεί σε ένα προϊόν
•• Nak
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
Άθροισμα
ελέγχου
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'N'
0x5D
"ERR"
Άθροισμα
ελέγχου
"ERR" : Ένας κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει
"ERR" : Ένας κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει
34
Video wall ενεργοποιημένο
•• Nak
•• Λειτουργία
Ο υπολογιστής ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία video wall του προϊόντος.
•• Έλεγχος κατάστασης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του video wall
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x84
ID
Μήκος
δεδομένων
Άθροισμα
ελέγχου
Εντολή
0xAA
0x84
Μήκος
δεδομένων
Δεδομένα
1
V.Wall_On
Άθροισμα
ελέγχου
•• Ack
0xAA
0xFF
r-CMD
Τιμή 1
3
'N'
0x84
ERR
Άθροισμα
ελέγχου
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x89
ID
Μήκος
δεδομένων
Άθροισμα
ελέγχου
0
•• Ρύθμιση video wall
0: Video wall απενεργοποιημένο
ID
Ack/Nak
•• Έλεγχος κατάστασης video wall
1: Video wall ενεργοποιημένο
Εντολή
0xFF
Μήκος
δεδομένων
•• Λειτουργία
Ο υπολογιστής ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία video wall του προϊόντος.
•• V.Wall_On : Κωδικός video wall για ρύθμιση στο προϊόν
Κεφαλίδα
0xAA
ID
Έλεγχος χρήστη video wall
0
ID
Εντολή
"ERR" : Ένας κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει
•• Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση video wall
Κεφαλίδα
Κεφαλίδα
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
3
'A'
r-CMD
0x84
Τιμή 1
V.Wall_
On
Άθροισμα
ελέγχου
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x89
ID
Μήκος
δεδομένων
Τιμή 1
Τιμή2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Άθροισμα
ελέγχου
Wall_Div: Κωδικός διαχωρισμού video wall που έχει οριστεί στο προϊόν
V.Wall_On : Όπως παραπάνω
35
Μοντέλο video wall 10x10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Απενεργοποιημένη
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
1
0x11
2
0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E 0x2F
3
0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E 0x3F
4
0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E 0x4F
5
0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D 0x5E 0x5F
6
0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E 0x6F
7
0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76 0x77 0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E N/A
8
0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C N/A
N/A
N/A
9
0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x9A 0x9B N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 0xA7 0xA8 0xA9 0xAA N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 0xB5 0xB6 0xB7 0xB8 0xB9 N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5 0xC6 0xC7 0xC8 N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 0xD5 0xD6 0xD7 N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1 0xE2 0xE3 0xE4 0xE5 0xE6 0xE7 N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1 0xF2 0xF3 0xF4 0xF5 0xF6 N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E 0x1F
N/A
36
Wall_SNo : Κωδικός αριθμού προϊόντος που έχει οριστεί στο προϊόν
Μοντέλο video wall 10x10: ( 1 ~ 100)
Ρύθμιση αριθμού
Δεδομένα
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
Τιμή2
4
'A'
0x89
Wall_Div
Wall_
SNo
Άθροισμα
ελέγχου
•• Nak
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'N'
0x89
ERR
Άθροισμα
ελέγχου
"ERR" : Ένας κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει
37
Κεφάλαιο 03
Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής
Πριν από τη σύνδεση
Σημεία ελέγχου πριν από τη σύνδεση
――Πριν από τη σύνδεση μια συσκευής πηγής, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης που τη συνοδεύει.
Ο αριθμός και οι θέσεις των θυρών στις συσκευές πηγές ενδέχεται να διαφέρει από συσκευή
σε συσκευή.
――Να μην συνδέετε το καλώδιο ρεύματος, ωσότου ολοκληρωθούν όλες οι συνδέσεις.
Η σύνδεση του καλωδίου ρεύματος κατά τη διάρκεια της σύνδεσης ενδέχεται να προκαλέσει
βλάβη στο προϊόν.
――Ελέγξτε τους τύπους των θυρών στο πίσω μέρος του προϊόντος που θέλετε να συνδέσετε.
Σύνδεση με τον υπολογιστή
•• Μη συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν συνδέσετε όλα τα υπόλοιπα καλώδια.
Πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, φροντίστε πρώτα να συνδέσετε μια συσκευή
πηγής.
•• Ένας υπολογιστής μπορεί να συνδεθεί στο προϊόν με διάφορους τρόπους.
Επιλέξτε μια μέθοδο σύνδεσης κατάλληλη για τον υπολογιστή σας.
――Τα εξαρτήματα σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν στα διάφορα προϊόντα.
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI
HDMI IN
38
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI-DVI
――Όταν συνδέετε υπολογιστή στο προϊόν με τη χρήση ενός καλωδίου HDMI-DVI, ορίζετε τη
ρύθμιση Επεξ. ονόματος σε DVI PC για να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο βίντεο και
ήχου που είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή.
Σύνδεση με συσκευή βίντεο
•• Μη συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν συνδέσετε όλα τα υπόλοιπα καλώδια.
Πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, φροντίστε πρώτα να συνδέσετε μια συσκευή
πηγής.
•• Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή βίντεο στο προϊόν, με τη χρήση καλωδίου.
――Τα εξαρτήματα σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν στα διάφορα προϊόντα.
――Πατήστε το κουμπί SOURCE στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε την πηγή.
HDMI IN
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI-DVI
――Όταν συνδέετε μια συσκευή βίντεο στο προϊόν με τη χρήση ενός καλωδίου HDMI-DVI, ορίζετε τη
ρύθμιση Επεξ. ονόματος σε Συσκευές DVI για να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο βίντεο και
ήχου που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή βίντεο.
――Οι αναλύσεις που υποστηρίζονται περιλαμβάνουν τις τιμές 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60
Hz), 480p και 576p.
HDMI IN
39
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI
Σύνδεση καλωδίου LAN
Χρήση καλωδίου HDMI ή καλωδίου HDMI σε DVI (έως 1080p)
――Τα εξαρτήματα σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν στα διάφορα προϊόντα.
•• Για καλύτερη ποιότητα εικόνας και ήχου, πραγματοποιήστε σύνδεση σε ψηφιακή συσκευή
χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI.
•• Τα καλώδια HDMI υποστηρίζουν ψηφιακά σήματα εικόνας και ήχου χωρίς να απαιτείται
καλώδιο ήχου.
•• Εάν στο προϊόν συνδεθεί μια εξωτερική συσκευή που χρησιμοποιεί παλαιότερη έκδοση
της λειτουργίας HDMI, η εικόνα μπορεί να μην εμφανίζεται κανονικά (ή και καθόλου)
ή μπορεί να μην ακούγεται ήχος. Εάν παρουσιαστεί τέτοιο πρόβλημα, ρωτήστε τον
κατασκευαστή της εξωτερικής συσκευής ποια είναι η έκδοση HDMI και, εάν είναι
απαρχαιωμένη, ζητήστε αναβάθμιση.
RJ45
•• Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καλώδιο HDMI με πάχος 14 mm ή λιγότερο.
•• Αγοράστε ένα πιστοποιημένο καλώδιο HDMI. Διαφορετικά μπορεί να μην εμφανίζεται
εικόνα ή μπορεί να παρουσιαστεί σφάλμα σύνδεσης.
•• Συνιστάται τυπικό καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας ή καλώδιο Ethernet.
Αυτό το προϊόν δεν υποστηρίζει τη λειτουργία Ethernet μέσω HDMI.
•• Για τη σύνδεση, χρησιμοποιήστε καλώδιο κατηγορίας 7 (Cat 7) (*τύπου STP).
*Συνεστραμμένο ζεύγος καλωδίων
HDMI IN
40
Αλλαγή της πηγής εισόδου
Η ρύθμιση Πηγή σάς επιτρέπει να επιλέγετε διάφορες πηγές και να αλλάζετε τα ονόματα των συσκευών πηγών.
Πηγή
――Η οθόνη ενδέχεται να μην προβάλλεται σωστά εάν επιλεγεί λανθασμένη πηγή για τη συσκευή πηγής στην
SOURCE → Πηγή
οποία θέλετε να γίνει μετατροπή.
――Για προβολή λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με συνδεδεμένες συσκευές πηγών, πατήστε το κουμπί TOOLS
από τη σελίδα Πηγή.
Πηγή
HDMI
Μπορείτε να προβάλετε την οθόνη μιας συσκευής πηγής που είναι συνδεδεμένη στο προϊόν. Επιλέξτε μια πηγή
από την Source List (Λίστα πηγών) για προβολή της οθόνης της επιλεγμένης πηγής.
――Η πηγή εισόδου μπορεί επίσης να αλλάξει με το κουμπί SOURCE στο τηλεχειριστήριο.
Κατοπτρισμός οθόνης
Μεταβείτε στις «Επιλογές» και πιέστε παρατεταμένα το κουμπί «Καταχώριση».
Επεξ. ονόματος
SOURCE → Πηγή → TOOLS → Επεξ. ονόματος → ENTER E
Μερικές φορές, η οθόνη δεν θα εμφανίζεται σωστά, εκτός εάν το όνομα της συσκευής πηγής καθοριστεί στην
ενότητα Επεξ. ονόματος.
Επίσης, είναι καλύτερο να αλλάξετε το όνομα της συσκευής πηγής στην ενότητα Επεξ. ονόματος ώστε να έχετε
την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας.
――Η λίστα μπορεί να περιλαμβάνει τις ακόλουθες συσκευές πηγής. Οι συσκευές τύπου Πηγή στη λίστα διαφέρουν
ανάλογα με την επιλεγμένη πηγή.
PC / Καλωδιακό STB / Δορυφορικό STB / PVR STB / Παιχνίδι / Blu-ray / DVD / VCR / Δέκτης AV /
Βιντεοκάμερα / DVI PC / Συσκευές DVI / TV / IPTV / HD DVD / DMA
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
――Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις στο μενού Εικόνα εξαρτώνται από την τρέχουσα πηγή και τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει
στην ενότητα Επεξ. ονόματος.
•• Όταν συνδεθεί ένα PC στην υποδοχή HDMI, ορίστε τη ρύθμιση Επεξ. ονόματος σε PC. Σε άλλες
περιπτώσεις, ορίστε το Επεξ. ονόματος σε Συσκευές AV.
•• Κατά τη σύνδεση ενός υπολογιστή στη θύρα HDMI IN με καλώδιο HDMI, πρέπει να ρυθμίσετε το προϊόν σε
λειτουργία PC στην ενότητα Επεξ. ονόματος.
•• Κατά τη σύνδεση ενός υπολογιστή στη θύρα HDMI IN με καλώδιο HDMI σε DVI, πρέπει να ρυθμίσετε το
προϊόν σε λειτουργία DVI PC στην ενότητα Επεξ. ονόματος.
•• Κατά τη σύνδεση μιας συσκευής AV στη θύρα HDMI IN με το καλώδιο HDMI σε DVI, θα πρέπει να ρυθμίσετε
το προϊόν σε λειτουργία Συσκευές DVIστην ενότητα Επεξ. ονόματος.
Πληροφορίες
SOURCE → Πηγή → TOOLS → Πληροφορίες → ENTER E
Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για την επιλεγμένη εξωτερική συσκευή.
41
Κεφάλαιο 04
Χρήση του MDC
Το Multiple display control ("MDC") είναι μια εφαρμογή που σας επιτρέπει να ελέγχετε εύκολα πολλές οθόνες συγχρόνως με τη χρήση υπολογιστή.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του προγράμματος MDC, ανατρέξτε στη Βοήθεια μετά την εγκατάσταση του προγράμματος. Το πρόγραμμα MDC είναι διαθέσιμο στην τοποθεσία web.
Εγκατάσταση/Απεγκατάσταση του
προγράμματος MDC
8
Θα εμφανιστεί η πρόοδος της εγκατάστασης.
9
Κάντε κλικ στο κουμπί "Finish" στο παράθυρο "InstallShield Wizard Complete" που
εμφανίζεται.
――Επιλέξτε "Launch MDC Unified" και κάντε κλικ στο κουμπί "Finish" για άμεση
Εγκατάσταση
εκτέλεση του προγράμματος MDC.
10Θα δημιουργηθεί το εικονίδιο της συντόμευσης MDC Unified στην επιφάνεια εργασίας
μετά την εγκατάσταση.
――Η εγκατάσταση του MDC μπορεί να επηρεαστεί από την κάρτα γραφικών, την μητρική
――Το εικονίδιο εκτέλεσης του MDC ενδέχεται να μην προβάλλεται, ανάλογα με το
πλακέτα και τις συνθήκες του δικτύου.
1
Κάντε κλικ στο πρόγραμμα εγκατάστασης του MDC Unified.
2
Επιλέξτε μια γλώσσα για εγκατάσταση. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "OK".
3
Όταν εμφανιστεί η οθόνη "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified",
κάντε κλικ στο κουμπί "Next".
4
Στο παράθυρο "License Agreement" που εμφανίζεται, επιλέξτε "I accept the terms in
the license agreement" και κάντε κλικ στο κουμπί "Next".
5
Στο παράθυρο "Customer Information" που εμφανίζεται, συμπληρώστε όλα τα πεδία
πληροφοριών και κάντε κλικ στο κουμπί "Next".
6
Στο παράθυρο "Destination Folder" που εμφανίζεται, επιλέξτε τη διαδρομή καταλόγου
που θέλετε για εγκατάσταση του προγράμματος και κάντε κλικ στο κουμπί "Next".
σύστημα του υπολογιστή ή τις προδιαγραφές του προϊόντος.
――Πατήστε F5 εάν δεν προβάλλεται το εικονίδιο εκτέλεσης.
Κατάργηση της εγκατάστασης
1
Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Πίνακας Ελέγχου από το μενού Έναρξη και κάντε διπλό κλικ
στην επιλογή Προσθαφαίρεση προγραμμάτων.
2
Επιλέξτε MDC Unified από τη λίστα και κάντε κλικ στο Αλλαγή/Αφαίρεση.
――Εάν η διαδρομή του καταλόγου δεν καθορίζεται, το πρόγραμμα θα εγκατασταθεί στην
προκαθορισμένη διαδρομή καταλόγου.
7
Στο παράθυρο "Ready to Install the Program" που εμφανίζεται, ελέγξτε τη διαδρομή
του καταλόγου για εγκατάσταση του προγράμματος και κάντε κλικ στο κουμπί "Install".
42
Σύνδεση στο MDC
Χρήση του MDC μέσω Ethernet
Εισαγάγετε το IP για την κύρια οθόνη και συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή. Οι συσκευές προβολής μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους μέσω
καλωδίου LAN.
Σύνδεση με χρήση του καλωδίου απευθείας σύνδεσης LAN
――Μπορείτε να συνδέσετε πολλά προϊόντα χρησιμοποιώντας τη θύρα RJ45 στο προϊόν και τις θύρες LAN στο διανομέα.
RJ45
HUB
43
Κεφάλαιο 05
Λειτουργία αρχικής οθόνης
Αυτή η λειτουργία παρέχεται στην ενότητα Υποστήριξη → Μετάβαση σε αρχική οθόνη.
Προσβάσιμο μέσω του κουμπιού HOME στο τηλεχειριστήριο.
――Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Πρ.αναπαρ., ορίστε τη ρύθμιση Αναπαραγωγή μέσω σε MagicInfo
Πρ.αναπαρ.
στην ενότητα Σύστημα.
Μπορείτε να αναπαραγάγετε περιεχόμενο, όπως κανάλια με προγράμματα, πρότυπα ή αρχεία.
HOME
→ Πρ.αναπαρ. →ENTER E
Αναπαραγωγή καναλιών ή περιεχομένου που χρησιμοποιούν οποιαδήποτε από τις παρακάτω μεθόδους.
•• Κανάλι δικτύου: Αναπαραγωγή περιεχομένου με τη χρήση του διακομιστή.
――Για την εκτέλεση της λειτουργίας Κανάλι δικτύου, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι συνδεδεμένο στο
διακομιστή.
Πρ.αναπαρ.
Αναπαραγωγή διάφορων περιεχομένων,
όπως προγραμματισμένων καναλιών,
προτύπων ή αρχείων.
Πρόγραμμα
Πρότυπο
Αντιγραφή προϊόντος
Ρυθμίσεις ID
Προφύλαξη οθόνης
Κατάσταση δικτύου
Video Wall
Χρονοδ. ενεργ./απενεργ.
Ticker
Άλλες ρυθμίσεις
•• Τοπικό κανάλι: Αναπαραγωγή περιεχομένου στην εσωτερική μνήμη ή από την εξωτερική μνήμη.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
44
Έγκριση μιας συνδεδεμένης συσκευής από το
διακομιστή
3
Επιλέξτε Device από την επάνω γραμμή μενού.
4
Επιλέξτε Lite από τα μενού στα αριστερά.
5
Επιλέξτε Unapproved από τα δευτερεύοντα μενού του Lite.
6
Επιλέξτε το κουμπί Approve για τη συσκευή σας από τη λίστα των μη εγκεκριμένων
Έγκριση του διακομιστή Lite
•• Ορίστε τη ρύθμιση Λειτ. MagicInfo σε Lite στην ενότητα Ρυθμίσεις δικτύου διακομ..
Εγκρίνετε και χρησιμοποιήστε το διακομιστή Lite τώρα.
――Πριν την έγκριση της συσκευής, διαμορφώστε τις Ρυθμίσεις δικτύου του διακομιστή.
1
2
Αποκτήστε πρόσβαση στο διακομιστή στον οποίο έχετε αντιστοιχίσει τη συσκευή σας.
Εισαγάγετε το αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε.
συσκευών Lite.
45
7
Εισαγάγετε τις πληροφορίες που απαιτούνται για την έγκριση της συσκευής.
9
Όταν εγκριθεί η συσκευή από το διακομιστή, το πρόγραμμα που είναι καταχωρημένο στην
επιλεγμένη ομάδα θα ληφθεί στη συσκευή. Το πρόγραμμα θα εκτελεστεί μετά τη λήψη του.
――Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαμόρφωση ενός προγράμματος, ανατρέξτε
στο <Εγχειρίδιο χρήσης MagicInfo Lite Server>.
――Εάν κάποια συσκευή διαγραφεί από τη λίστα συσκευών που έχουν εγκριθεί από το
διακομιστή, η συσκευή θα επανεκκινηθεί ώστε να γίνει επαναφορά των ρυθμίσεών της.
Ορισμός της τρέχουσας ώρας
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση ενός προγράμματος εάν η ώρα που έχει οριστεί στη συσκευή είναι
διαφορετική από την τρέχουσα ώρα του διακομιστή.
•• Device Name: Εισαγωγή ονόματος συσκευής.
•• Device Group: Επιλέξτε
1
Μεταβείτε στις καρτέλες Device → Time.
2
Επιλέξτε τη συσκευή σας.
3
Επιλέξτε Clock Set και συγχρονίστε την ώρα με το διακομιστή.
για να καθορίσετε την ομάδα.
•• Location: Εισαγωγή της τρέχουσας θέσης της συσκευής.
――Πατώντας το κουμπί INFO στο τηλεχειριστήριο όταν εκτελείται ένα πρόγραμμα δικτύου, θα
εμφανιστούν οι λεπτομέρειες του προγράμματος. Ελέγξτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή συσκευή
προβάλλοντας το αναγνωριστικό της συσκευής στις λεπτομέρειες.
8
Επιλέξτε το μενού All για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει δηλωθεί.
•• Κατά τη σύνδεση στο διακομιστή για πρώτη φορά, η ώρα στο προϊόν ορίζεται με βάση την
ώρα GMT της περιοχής όπου εγκαθίσταται ο διακομιστής.
•• Η ώρα στο προϊόν μπορεί να αλλάξει από το διακομιστή όπως φαίνεται στο βήμα 3.
•• Η απενεργοποίηση και εκ νέου ενεργοποίηση του προϊόντος θα έχει ως αποτέλεσμα την
επαναφορά της ρύθμισης ώρας στο προϊόν στην τελευταία ρύθμιση ώρας που είχε οριστεί
από το διακομιστή.
――Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαχείριση του χρόνου (προγραμματισμός,
διαχείριση διακοπών κλπ.), ανατρέξτε στο <Εγχειρίδιο χρήσης MagicInfo Lite Server>.
46
Έγκριση του διακομιστή Προηγμένη
3
Επιλέξτε Device από την επάνω γραμμή μενού.
4
Επιλέξτε Premium από τα μενού στα αριστερά.
5
Επιλέξτε Unapproved από τα δευτερεύοντα μενού του Premium.
6
Επιλέξτε το κουμπί Approve για τη συσκευή σας από τη λίστα των μη εγκεκριμένων
•• Ορίστε τη ρύθμιση Λειτ. MagicInfo σε Προηγμένη στην ενότητα Ρυθμίσεις δικτύου
διακομ..
Εγκρίνετε και χρησιμοποιήστε το διακομιστή Προηγμένη τώρα.
――Πριν την έγκριση της συσκευής, διαμορφώστε τις Ρυθμίσεις δικτύου του διακομιστή.
1
2
Αποκτήστε πρόσβαση στο διακομιστή στον οποίο έχετε αντιστοιχίσει τη συσκευή σας.
Εισαγάγετε το αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε.
συσκευών Premium.
47
7
Εισαγάγετε τις πληροφορίες που απαιτούνται για την έγκριση της συσκευής.
9
Όταν εγκριθεί η συσκευή από το διακομιστή, το πρόγραμμα που είναι καταχωρημένο στην
επιλεγμένη ομάδα θα ληφθεί στη συσκευή. Το πρόγραμμα θα εκτελεστεί μετά τη λήψη του.
――Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαμόρφωση ενός προγράμματος, ανατρέξτε
στο <Εγχειρίδιο χρήσης MagicInfo Premium Server>.
――Εάν κάποια συσκευή διαγραφεί από τη λίστα συσκευών που έχουν εγκριθεί από το
διακομιστή, η συσκευή θα επανεκκινηθεί ώστε να γίνει επαναφορά των ρυθμίσεών της.
Ορισμός της τρέχουσας ώρας
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση ενός προγράμματος εάν η ώρα που έχει οριστεί στη συσκευή είναι
διαφορετική από την τρέχουσα ώρα του διακομιστή.
•• Device Name: Εισαγωγή ονόματος συσκευής.
•• Device Group: Επιλέξτε
1
Μεταβείτε στις καρτέλες Device → Time.
2
Επιλέξτε τη συσκευή σας.
3
Επιλέξτε Clock Set και συγχρονίστε την ώρα με το διακομιστή.
για να καθορίσετε την ομάδα.
•• Location: Εισαγωγή της τρέχουσας θέσης της συσκευής.
――Πατώντας το κουμπί INFO στο τηλεχειριστήριο όταν εκτελείται ένα πρόγραμμα δικτύου, θα
εμφανιστούν οι λεπτομέρειες του προγράμματος. Ελέγξτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή συσκευή
προβάλλοντας το αναγνωριστικό της συσκευής στις λεπτομέρειες.
8
Επιλέξτε το μενού All για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει δηλωθεί.
•• Κατά τη σύνδεση στο διακομιστή για πρώτη φορά, η ώρα στο προϊόν ορίζεται με βάση την
ώρα GMT της περιοχής όπου εγκαθίσταται ο διακομιστής.
•• Η ώρα στο προϊόν μπορεί να αλλάξει από το διακομιστή όπως φαίνεται στο βήμα 3.
•• Η απενεργοποίηση και εκ νέου ενεργοποίηση του προϊόντος θα έχει ως αποτέλεσμα την
επαναφορά της ρύθμισης ώρας στο προϊόν στην τελευταία ρύθμιση ώρας που είχε οριστεί
από το διακομιστή.
――Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαχείριση του χρόνου (προγραμματισμός,
διαχείριση διακοπών κλπ.), ανατρέξτε στο <Εγχειρίδιο χρήσης MagicInfo Premium Server>.
48
Συσκευή : Όλα
Πρ.αναπαρ.
Αναζητήστε και δείτε περιεχόμενο από την επιλεγμένη συσκευή.
Δεν υπάρχουν κανάλια.
Κανάλι δικτύου
Περιεχόμενο : Όλα
Ταξινόμηση ανά : Όνομα αρχείου
Επιλογές
1 / 9 στοιχεία
Τα πρότυπά μου
Δεν υπάρχουν κανάλια.
Τοπικό κανάλι
Κανάλι δικτύου
Αναπαραγωγή περιεχομένου, προτύπων και προγραμμάτων που έχουν διαμορφωθεί στο διακομιστή.
•• Μπορείτε να δείτε εάν ο διακομιστής είναι συνδεδεμένος (έγκριση) στην οθόνη μενού του Πρ.αναπαρ..
Για να δείτε εάν ο διακομιστής είναι συνδεδεμένος όταν εκτελείται ένα Κανάλι δικτύου, πατήστε INFO στο
τηλεχειριστήριο.
1
Επιλέξτε Κανάλι δικτύου από το μενού Πρ.αναπαρ..
2
Θα εκτελεστεί η λειτουργία Κανάλι δικτύου.
Δημοσιευμένο περιεχόμενο
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Τοπικό κανάλι
Αναπαραγωγή ενός προγράμματος ή καναλιού που έχει διαμορφωθεί στο προϊόν.
1
Επιλέξτε Τοπικό κανάλι από το μενού Πρ.αναπαρ..
――Εμφανίζεται το μήνυμα "Δεν υπάρχουν κανάλια." εάν δεν έχει καταχωρηθεί κανάλι στο Τοπικό κανάλι.
2
Θα εκτελεστεί η λειτουργία Τοπικό κανάλι.
Δημοσιευμένο περιεχόμενο
Αναπαραγωγή ενός προτύπου που είναι αποθηκευμένο σε μια συνδεδεμένη συσκευή USB.
――Η λειτουργία Δημοσιευμένο περιεχόμενο εμφανίζεται μόνο όταν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή USB που
περιέχει πρότυπα.
――Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή του προγραμματισμένου περιεχομένου.
49
Δημοσιευμένο κανάλι
Αναπαράγετε προγραμματισμένο περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο σε συσκευή USB.
――Η λειτουργία Δημοσιευμένο κανάλι εμφανίζεται μόνο όταν συνδέεται μια συσκευή USB που περιέχει ένα
πρόγραμμα.
――Προγραμματίστε την αναπαραγωγή περιεχομένου ανά κανάλι. Με τον τρόπο αυτό θα μπορείτε να
πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή του προγραμματισμένου υλικού που προτιμάτε.
Τα πρότυπά μου
Αναπαραγωγή ενός προτύπου Τα πρότυπά μου που είναι αποθηκευμένο στην εσωτερική μνήμη του προϊόντος.
50
Διαθέσιμες λειτουργίες στη σελίδα Πρ.αναπαρ.
Η σελίδα της λίστας Πρ.αναπαρ. παρέχει τις παρακάτω λειτουργίες.
•• Συσκευή
Επιλέξτε είτε Εσωτερική είτε USB για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια επιθυμητή λίστα συσκευών.
-- Όλα / Εσωτερική / USB
•• Περιεχόμενο
Επιλέξτε έναν τύπο περιεχομένου ως κριτήριο για την αναζήτηση για μια επιθυμητή λίστα περιεχομένου.
-- Όλα / Βίντεο / Εικόνα / PDF / Flash / Εργασία / Τα πρότυπά μου
•• Ταξινόμηση ανά
Ορίστε το κριτήριο αναζήτησης περιεχομένου.
-- Όνομα αρχείου / Παίχθ. πρόσφατα
•• Επιλογές
Στοιχεία μενού στη σελίδα Πρ.αναπαρ.
Όνομα επιλογής
Λειτουργία
Αναπ. επιλεγμ.
Επιλογή και αναπαραγωγή του επιθυμητού περιεχομένου.
Αποστολή
Αντιγραφή περιεχομένου σε άλλη συσκευή αποθήκευσης.
Διαγραφή
Διαγραφή του επιθυμητού περιεχομένου.
Μετάβαση στα Πολυμέσα
Αναπαραγωγή περιεχομένου με χρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής μέσων.
Ρυθμίσεις
Διαμόρφωση λεπτομερών ιδιοτήτων περιεχομένου.
――Δείτε την παρακάτω σελίδα για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία Ρυθμίσεις.
51
Μενού σελίδας Πρ.αναπαρ. Ρυθμίσεις
Λόγος πλευρών οθόνης
Ρυθμίσεις
•• Πλήρης / Αρχ.ρύθμιση
――Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για αρχεία τύπου Βίντεο, Εικόνα, PDF και Εργασία.
Ρυθμίσεις
Διάρκεια προβολής
Επιλέξτε αν το περιεχόμενο θα εμφανίζεται στον αρχικό λόγο
πλευρών ή σε πλήρη οθόνη.
Ρυθμίστε τη διάρκεια για κάθε σελίδα σε μια παρουσίαση.
――Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για αρχεία τύπου Εικόνα, PDF, Flash και Εργασία.
Λόγος πλευρών οθόνης
Διάρκεια προβολής
Κλείσιμο
Εφέ μετάβασης
Προσανατολισμός περιεχομένου
Ορίστε τη ρύθμιση Λόγος πλευρών οθόνης είτε σε Αρχ.ρύθμιση είτε σε Πλήρης.
Οριζόντιος
Ασφαλής κατάργηση USB
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Εφέ μετάβασης
Διαμορφώστε τα εφέ μετάβασης μεταξύ σελίδων ή σκηνών σε μια παρουσίαση ή ένα αρχείο βίντεο.
•• Κανένα / Εξασθ.1 / Εξασθ.2 / Περσίδες / Σπειροειδής / Σκακιέρα / Γραμμική / Σκάλες / Σάρωση / Τυχαίο
――Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για αρχεία τύπου Εικόνα.
Προσανατολισμός περιεχομένου
Αλλάξτε τη λειτουργία του αναπαραγόμενου περιεχομένου σε λειτουργία Οριζόντιος ή Κάθετος.
•• Οριζόντιος / Κάθετος
――Εάν η επιλογή Προσανατολισμός περιεχομένου έχει οριστεί σε προβολή Κάθετος, τότε ο κωδικοποιητής
βίντεο VP8 δεν υποστηρίζεται.
――Η επιλογή Πηγή δεν είναι διαθέσιμη όταν η επιλογή Προσανατολισμός περιεχομένου έχει ρυθμιστεί σε
Κάθετος.
Ασφαλής κατάργηση USB
Καταργεί με ασφάλεια μια συσκευή μνήμης USB
Επαναφορά ρυθμ.
Επαναφορά όλων των τιμών στην ενότητα Ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες κατά την αγορά του προϊόντος.
52
Κατά την εκτέλεση περιεχομένου
Προβολή των λεπτομερειών του περιεχομένου που
εκτελείται
Πληροφορίες
Κατ.:
Κανάλι δικτύου
Πατήστε το κουμπί INFO στο τηλεχειριστήριο.
•• Κατ.: Τύπος καναλιού από το οποίο γίνεται αναπαραγωγή τη συγκεκριμένη στιγμή
――Εφαρμόζεται μόνο κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής από Κανάλι δικτύου / Τοπικό κανάλι.
•• Αριθ. καναλιού: Αριθμός που έχει εκχωρηθεί στο κανάλι από το οποίο γίνεται αναπαραγωγή τη συγκεκριμένη
στιγμή
――Εφαρμόζεται μόνο κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής από Κανάλι δικτύου / Τοπικό κανάλι.
•• Όν. καναλ.: Όνομα του καναλιού που αναπαράγεται τη συγκεκριμένη στιγμή
――Εφαρμόζεται μόνο κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής από Κανάλι δικτύου / Τοπικό κανάλι.
Αριθ. καναλιού:
Δεν έχουν επιλ. κανάλια
•• Έκδοση Λογισμικού: Εμφανίζει την έκδοση λογισμικού μιας συσκευής
Όν. καναλ.:
Δεν έχουν επιλ. κανάλια
•• MAC ID: Εμφανίζει τον πρωτότυπο αριθμό αναγνώρισης μιας συσκευής
Έκδοση Λογισμικού:
B2B-EP-MIP-41301-1
MAC ID:
FF-FF-FF-FF-FF-FF
tags:
Κανένα
Διακομ.:
Μη συνδεδεμένο
USB:
Μη συνδεδεμένο
Χώρος αποθήκ. για κανάλια δικτύου:
Λήψη προγράμματος:
Εσωτερική
Δεν υπάρχει πρόγραμμα για λήψη
OK
•• tags: Ρυθμίσεις ετικετών που έχουν εκχωρηθεί σε μια συσκευή από το διακομιστή
――Εφαρμόζεται μόνο κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής από Κανάλι δικτύου / Τοπικό κανάλι.
•• Διακομ.: Εμφανίζει την κατάσταση σύνδεσης (Συνδέθηκε, Αποσυνδέθηκε ή Μη συνδεδεμένο) του
διακομιστή
•• USB: Εμφανίζει την κατάσταση σύνδεσης μιας συσκευής USB
•• Χώρος αποθήκ. για κανάλια δικτύου: Εμφανίζει πληροφορίες στη συσκευή όπου έχει αποθηκευθεί το
τρέχον ενεργό κανάλι δικτύου.
――Εφαρμόζεται μόνο κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής από Κανάλι δικτύου / Τοπικό κανάλι.
•• Λήψη προγράμματος: Εμφανίζει την πρόοδο ενός προγράμματος δικτύου του οποίου ο διακομιστής
πραγματοποιεί λήψη
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
53
Αλλαγή των ρυθμίσεων για το περιεχόμενο που
εκτελείται
Πατήστε το κουμπί TOOLS στο τηλεχειριστήριο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής περιεχομένου για να
διαμορφώσετε ρυθμίσεις όπως Λειτ. εικόνας και Λειτουργία ήχου.
•• Λίστα αναπαραγ.
Προβολή λίστας στοιχείων περιεχομένου κατά την αναπαραγωγή.
•• Μουσική
Ορίστε τη μουσική υπόκρουση για το περιεχόμενο που αναπαράγεται τη συγκεκριμένη στιγμή.
Λίστα αναπαραγ.
Μουσική
Λειτ. εικόνας
Λειτουργία ήχου
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
•• Λειτ. εικόνας
Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις οθόνης για το περιεχόμενο που αναπαράγεται τη δεδομένη στιγμή
-- Αγορές και πολ/στήματα / Γραφείο και σχολείο / Τερματικά και σταθμοί / Video Wall /
Βαθμονομημένο
•• Λειτουργία ήχου
Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις ήχου για το περιεχόμενο που αναπαράγεται τη δεδομένη στιγμή
-- Τυπικό / Μουσική / Κινημ. ταινία / Καθαρή φωνή / Ενίσχυση
54
Μορφές αρχείων συμβατές με το Πρ.αναπαρ.
•• Υποστηρίζονται τα συστήματα αρχείων FAT32 και NTFS.
•• Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ενός αρχείου με κατακόρυφη και οριζόντια ανάλυση
μεγαλύτερη από τη μέγιστη ανάλυση.
Ελέγξτε την κατακόρυφη και την οριζόντια ανάλυση του αρχείου.
•• Ελέγξτε τους τύπους και τις εκδόσεις Codec για βίντεο και ήχο που υποστηρίζονται.
•• Ελέγξτε τις υποστηριζόμενες εκδόσεις αρχείων.
-- Υποστηρίζεται έκδοση Flash έως 10.1
-- Υποστηρίζεται έκδοση PowerPoint έως 97 – 2007
Αρχεία προτύπων και αρχεία LFD (.lfd)
Περιορισμοί
•• Βεβαιωθείτε ότι στην ενότητα Εσωτερική / μνήμη USB υπάρχει ένας κατανεμημένος
φάκελος (περιεχόμενο / προγράμματα).
Περιορισμοί αναπαραγωγής
•• Είναι δυνατή η αναπαραγωγή μέχρι δύο αρχείων βίντεο (Βίντεο).
•• Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή περισσότερων από ενός αρχείων Flash.
•• Αναγνωρίστηκε μόνο η τελευταία συσκευή USB που συνδέθηκε.
•• Για αρχεία Εργασία (PPT και Word) και αρχεία PDF, υποστηρίζεται μόνο ένας τύπος
αρχείου κάθε φορά.
Προβολή πολλαπλών πλαισίων προγράμματος δικτύου
•• Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή πολλών βίντεο (Βίντεο) σε μία οθόνη ενός video wall
ταυτόχρονα.
Περιορισμοί αναπαραγωγής
Περιορισμοί εξόδου ήχου
•• Είναι δυνατή η ταυτόχρονη αναπαραγωγή μέχρι δύο αρχείων βίντεο (Βίντεο).
•• Δεν είναι δυνατή η χρήση περισσότερων από μίας εξόδων ήχου.
•• Σε λειτουργία κατακόρυφης αναπαραγωγής, μπορεί να αναπαράγεται μόνο ένα αρχείο
τη φορά.
•• Προτεραιότητα αναπαραγωγής: Αρχείο Flash > δικτυακή BGM > τοπική BGM > αρχείο
βίντεο στο βασικό πλαίσιο επιλεγμένο από το χρήστη
•• Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή περισσότερων από ενός αρχείων Flash.
•• Για αρχεία Εργασία (PPT και Word) και αρχεία PDF, υποστηρίζεται μόνο ένας τύπος
αρχείου κάθε φορά.
•• Δεν υποστηρίζονται αρχεία LFD (.lfd).
Περιορισμοί εξόδου ήχου
•• Δεν είναι δυνατή η χρήση περισσότερων από μίας εξόδων ήχου.
•• Προτεραιότητα αναπαραγωγής: Αρχείο Flash > δικτυακή BGM > τοπική BGM > αρχείο
βίντεο στο βασικό πλαίσιο επιλεγμένο από το χρήστη
――Δικτυακή BGM: Οι ρυθμίσεις μπορούν να διαμορφωθούν στο βήμα 1 κατά τη
δημιουργία ενός προγράμματος διακομιστή.
――Τοπική BGM: Οι ρυθμίσεις BGM μπορούν να διαμορφωθούν με τη χρήση των
εργαλείων που εμφανίζονται αφού πατηθεί το κουμπί TOOLS κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής του Πρ.αναπαρ..
――Κύριο πλαίσιο επιλεγμένο από το χρήστη: Οι ρυθμίσεις του κύριου πλαισίου μπορούν
να διαμορφωθούν στο βήμα 2 κατά τη δημιουργία ενός προγράμματος διακομιστή.
55
Περιεχόμενα
Επέκταση
αρχείου
Container
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Codec βίντεο
DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Ανάλυση
1920 x 1080
Ρυθμός καρέ Ταχύτητα
μετάδοσης
(fps)
bit
(Mbps)
6~30
30
Codec ήχου
AC3
LPCM
AAC
MPEG4 SP / ASP
HE-AAC
WMA
H.264 BP / MP / HP
DD+
MPEG(MP3)
DTS Core
Motion JPEG
G.711(ALaw,μ-Law)
*.mpeg
*.ts
Window Media Video v9
*.tp
*.trp
MPEG2
*.flv
*.vob
*.svi
MPEG1
*.m2ts
*.mts
VP6
640 x 480
4
*.divx
56
Βίντεο
•• Δεν υποστηρίζεται βίντεο 3D.
•• Δεν υποστηρίζεται περιεχόμενο με ανάλυση
μεγαλύτερη από αυτήν που καθορίζεται
στον παραπάνω πίνακα.
•• Περιεχόμενο βίντεο με ρυθμό bit ή ρυθμό
καρέ υψηλότερο από αυτόν που καθορίζεται
στον παραπάνω πίνακα ενδέχεται να έχει
ως αποτέλεσμα ασταθές βίντεο κατά την
αναπαραγωγή.
Ήχος
•• Περιεχόμενο ήχου με ρυθμό bit ή ρυθμό
καρέ υψηλότερο από αυτόν που ορίζεται
στον παραπάνω πίνακα ενδέχεται να έχει
ως αποτέλεσμα ασταθή ήχο κατά την
αναπαραγωγή.
•• Το περιεχόμενο βίντεο δεν θα
αναπαράγεται, ή δεν θα αναπαράγεται
σωστά, εάν υπάρχει σφάλμα στο
περιεχόμενο ή στο container.
•• Το περιεχόμενο βίντεο δεν θα αναπαράγεται,
ή δεν θα αναπαράγεται σωστά, εάν υπάρχει
σφάλμα στο περιεχόμενο ή στο container.
•• Ορισμένες συσκευές USB ή ψηφιακές
φωτογραφικές μηχανές ενδέχεται να μην
είναι συμβατές με το player.
•• Ορισμένες συσκευές USB ή ψηφιακές
φωτογραφικές μηχανές ενδέχεται να μην
είναι συμβατές με το player.
•• Υποστηρίζει κανάλι έως WMA 10 Pro
5.1. Δεν υποστηρίζεται ήχος WMA χωρίς
απώλειες (Lossless).
•• Υποστηρίζει έως H.264, Level 4.1
•• Οι μορφές QCELP, AMR NB/WB δεν
υποστηρίζονται.
•• Δεν υποστηρίζεται H.264 FMO / ASO / RS,
VC1 SP / MP / AP L4 και AVCHD.
Εικόνα
•• Συμβατή μορφή αρχείων εικόνας: Jpeg
•• Μέγιστη υποστηριζόμενη ανάλυση: 15.360
x 8.640
•• Υποστηριζόμενα εφέ εικόνας: 9 εφέ
(Εξασθ.1, Εξασθ.2, Περσίδες,
Σπειροειδής, Σκακιέρα, Γραμμική,
Σκάλες, Σάρωση, Τυχαίο)
•• Όλοι οι κωδικοποιητές βίντεο, εκτός MVC,
VP8, VP6:
-- Κάτω από 1280 x 720: έως 60 καρέ
-- Πάνω από 1280 x 720: έως 30 καρέ
•• Δεν υποστηρίζεται GMC 2 ή νεότερη
έκδοση.
•• Υποστηρίζει μόνο BD MVC Spec.
•• Συγκεκριμένοι κωδικοποιητές (MVC, VP8
και MJPEG) δεν θα υποστηρίζονται στις
παρακάτω περιπτώσεις: σε διαδοχική
αναπαραγωγή διαφορετικών τύπων
αρχείων, σε αναπαραγωγή αρχείων LFD
ή σε αναπαραγωγή αρχείων σε λειτουργία
κατακόρυφης διάταξης.
57
Flash
Power Point
•• Συμβατότητα με Flash 10.1
•• Flash animation
-- Συμβατή μορφή αρχείων: SWF
•• Συνιστώμενη ανάλυση: 960 x 540
-- Προσοχή
Δεν είναι δυνατή η εγγύηση απόδοσης
συγκρίσιμης με αυτήν του Flash Player
σε λειτουργικό σύστημα Windows
Απαιτείται βελτιστοποίηση κατά τη
δημιουργία του περιεχομένου
•• Flash βίντεο
-- Συμβατή μορφή αρχείων: FLV
-- Βίντεο
Codec: H.264 BP
Ανάλυση: 1920 x 1080
-- Ήχος
Codec: H.264 BP
-- Προσοχή
Δεν υποστηρίζεται μορφή αρχείου F4V
Δεν υποστηρίζεται βίντεο οθόνης
•• Συμβατές μορφές αρχείων εγγράφων
-- Επέκταση: ppt, pptx
-- Έκδοση: Office 97 ~ Office 2007
•• Μη υποστηριζόμενες λειτουργίες
-- Εφέ κίνησης
-- Σχήματα 3D (που θα εμφανίζονται σε
μορφή 2D)
-- Κεφαλίδα και υποσέλιδο (ορισμένα
δευτερεύοντα στοιχεία δεν
υποστηρίζονται)
-- Word Art
-- Ευθυγράμμιση
Ενδέχεται να παρουσιαστεί σφάλμα
ευθυγράμμισης ομάδας
-- Office 2007
Το SmartArt δεν υποστηρίζεται
πλήρως. υποστηρίζονται 97 από 115
δευτερεύοντα στοιχεία.
------
PDF
•• Συμβατές μορφές αρχείων εγγράφων
-- Επέκταση: pdf
•• Μη υποστηριζόμενες λειτουργίες
-- Δεν υποστηρίζεται περιεχόμενο
μεγέθους μικρότερου από 1 pixel
επειδή έχει ως αποτέλεσμα την
υποβάθμιση της απόδοσης.
-- Δεν υποστηρίζεται περιεχόμενο
εικόνων με μάσκα και εικόνων σε
παράθεση.
-- Δεν υποστηρίζεται περιεχόμενο με
περιστρεφόμενο κείμενο.
-- Δεν υποστηρίζονται τα τρισδιάστατα
εφέ σκίασης.
-- Ορισμένοι χαρακτήρες δεν
υποστηρίζονται
(Οι ειδικοί χαρακτήρες ενδέχεται να
εμφανίζονται κατεστραμμένοι)
Εισαγωγή αντικειμένων
Χαρακτήρες μισού πλάτους
Διαστήματα γραμμάτων
Γραφήματα
Κατακόρυφο κείμενο
κάποια δευτερεύοντα στοιχεία δεν
υποστηρίζονται
-- Σημειώσεις διαφανειών και γραπτές
σημειώσεις
58
WORD
Αρχεία προτύπων
•• Συμβατές μορφές αρχείων εγγράφων
-- Επέκταση: .doc, .docx
-- Έκδοση: Office 97 ~ Office 2007
•• Μη υποστηριζόμενες λειτουργίες
-- Εφέ φόντου σελίδας
-- Κάποια στυλ παραγράφων
-- Word Art
-- Ευθυγράμμιση
Ενδέχεται να παρουσιαστεί σφάλμα
ευθυγράμμισης ομάδας
•• Οι λειτουργίες δημιουργίας / επεξεργασίας
/ αναπαραγωγής είναι διαθέσιμες μόνο
στο Πρότυπο.
LFD
•• Υποστηρίζεται σε Κανάλι δικτύου και
Τοπικό κανάλι
•• Συμβατές μορφές αρχείων εγγράφων
-- Επέκταση: .lfd
-- Σχήματα 3D (που θα εμφανίζονται σε
μορφή 2D)
-- Office 2007
Το SmartArt δεν υποστηρίζεται
πλήρως. υποστηρίζονται 97 από 115
δευτερεύοντα στοιχεία.
-----
Γραφήματα
Χαρακτήρες μισού πλάτους
Διαστήματα γραμμάτων
Κατακόρυφο κείμενο
κάποια δευτερεύοντα στοιχεία δεν
υποστηρίζονται
-- Σημειώσεις διαφανειών και γραπτές
σημειώσεις
59
Μορφές αρχείων συμβατές με το Videowall
――Ανατρέξτε στο <εγχειρίδιο χρήσης του MagicInfo Server> για περισσότερες λεπτομέρειες.
Βίντεο
Εικόνα
•• Δεν υποστηρίζεται βίντεο 3D.
•• Συμβατή μορφή αρχείων εικόνας: Jpeg, bmp, png
•• Δεν υποστηρίζεται περιεχόμενο με ανάλυση μεγαλύτερη από αυτήν
που καθορίζεται στον παραπάνω πίνακα.
•• Μέγιστη υποστηριζόμενη ανάλυση: 15.360 x 8.640
――Μια εικόνα υψηλότερης ανάλυσης μπορεί να χρειαστεί
•• Περιεχόμενο βίντεο με ρυθμό bit ή ρυθμό καρέ υψηλότερο από
αυτόν που καθορίζεται στον παραπάνω πίνακα ενδέχεται να έχει ως
αποτέλεσμα ασταθές βίντεο κατά την αναπαραγωγή.
περισσότερο χρόνο για να εμφανιστεί στην οθόνη.
•• Το περιεχόμενο βίντεο δεν θα αναπαράγεται, ή δεν θα αναπαράγεται
σωστά, εάν υπάρχει σφάλμα στο περιεχόμενο ή στο container.
•• Ορισμένες συσκευές USB ή ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές
ενδέχεται να μην είναι συμβατές με το player.
•• Υποστηρίζει έως H.264, Level 4.1
•• Δεν υποστηρίζεται H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 και
AVCHD.
•• Όλοι οι κωδικοποιητές βίντεο, εκτός MVC, VP8, VP6:
-- Κάτω από 1280 x 720: έως 60 καρέ
-- Πάνω από 1280 x 720: έως 30 καρέ
•• Δεν υποστηρίζεται GMC 2 ή νεότερη έκδοση.
•• Υποστηρίζει μόνο BD MVC Spec.
•• Ορισμένοι κωδικοποιητές ενδέχεται να μην υποστηρίζονται σε
λειτουργία κατακόρυφης αναπαραγωγής.
60
Περιορισμοί
•• Είναι δυνατή η αναπαραγωγή μόνο ενός αρχείου βίντεο (Βίντεο) ανά client.
――Η αναπαραγωγή αρχείων διαφορετικού περιεχομένου είναι δυνατή στις οθόνες ενός video wall.
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δύο αρχείων βίντεο (Βίντεο) σε μία οθόνη ενός video wall.
Διαθέσιμο
Διαθέσιμο
Δεν διατίθεται
61
Πρόγραμμα
Διαθέσιμες λειτουργίες στη σελίδα Πρόγραμμα
Η σελίδα Πρόγραμμα παρέχει τις παρακάτω λειτουργίες.
HOME
→ Πρόγραμμα → ENTER E
Πρόγραμμα
Κατ. : Τοπικές
Συσκευή : Εσωτερική Επιλογές
Προγρ. το περιεχόμενό σας σε ένα τοπικό κανάλι ή επεξερ. υπάρχοντα κανάλια.
Χρόνος αναπαραγ.
[CH1]Channel 1
[CH2]Channel 2
[CH3]Channel 3
00:00
00:30
Προσθέστε περιεχ.
για τη δημιουργία
προγρ. στο κανάλι.
01:30
02:00
02:30
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
•• Συσκευή
-- Προβολή ονόματος μιας συνδεδεμένης συσκευής αποθήκευσης.
――Αυτή η επιλογή ενεργοποιείται μόνο εάν η ρύθμιση Κατ. έχει οριστεί σε Τοπικές στην ενότητα Συσκευή.
•• Επιλογές
01:00
03:00
•• Κατ.
-- Τοπικές: Προσθήκη ή επεξεργασία προγραμμάτων.
-- Δίκτυο: Προβολή του προγράμματος δικτύου που έχει διαμορφωθεί στο διακομιστή.
+ Προσθήκη προγρ.
Προγρ. το περιεχ. σας
στο κανάλι 2.
Προγρ. το περιεχ. σας
στο κανάλι 3.
Διαμορφ. τη διάρκεια
προβ. για να ορίσετε τη
διάρκεια αναπαρ. κάθε
στοιχείου περιεχ.
Ορίστε ώρα έναρξης
και λήξης για το
πρόγραμμα.
Στοιχεία μενού στη σελίδα Πρόγραμμα
Όνομα επιλογής
Λειτουργία
Αποστολή
Αποστολή διαμορφωμένων προγραμμάτων σε άλλη συσκευή δικτύου. Αυτή η
λειτουργία είναι παρόμοια με τη λειτουργία "αντιγραφή" στους υπολογιστές.
Διαγραφή
Διαγραφή προγραμμάτων.
Ρυθμίσεις
Το προεπιλεγμένο περιεχόμενο αναπαράγεται σε ένα κανάλι που δεν περιέχει
πληροφορίες προγράμματος.
62
Διαμόρφωση προγραμμάτων καναλιού
Αναπαραγωγή περιεχομένου μέσων όπως βίντεο, φωτογραφίες και μουσική σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
1
Επιλέξτε ένα κανάλι για διαμόρφωση.
2
Επιλέξτε περιεχόμενο βίντεο, μουσικής και φωτογραφιών που θέλετε να εφαρμόσετε στο πρόγραμμα καναλιού.
3
Ορίστε την ώρα για την αναπαραγωγή του προγράμματος. (Ώρα έναρξης ~ Ώρα διακοπής)
4
Αλλάξτε το όνομα προγράμματος του καναλιού και στη συνέχεια επιλέξτε έναν φάκελο προορισμού για αποθήκευση σε αυτόν.
5
Πατήστε το κουμπί Αποθήκευση.
――Εφαρμόζεται μόνο όταν η ρύθμιση Κατ. έχει οριστεί σε Τοπικές.
Επεξεργασία προγράμματος καναλιού.
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για ένα διαμορφωμένο πρόγραμμα καναλιού όπως περιεχόμενο, διάρκεια και όνομα προγράμματος.
1
Επιλέξτε ένα κανάλι για επεξεργασία.
2
Επιλέξτε περιεχόμενο βίντεο, φωτογραφιών ή μουσικής για επεξεργασία στο πρόγραμμα καναλιού.
-- Διαγραφή περιεχομένου: Τοποθετήστε τον κέρσορα στο επιθυμητό περιεχόμενο και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί E για να το διαγράψετε.
-- Μεταβείτε στο δεξιό άκρο της λίστας περιεχομένου. Κάντε κλικ στο κουμπί + για να προσθέσετε περιεχόμενο ή να αλλάξετε τη σειρά
αναπαραγωγής των στοιχείων περιεχομένου.
3
Ορίστε την ώρα για την αναπαραγωγή του προγράμματος. (Ώρα έναρξης ~ Ώρα διακοπής)
4
Αλλάξτε το όνομα προγράμματος του καναλιού και στη συνέχεια επιλέξτε έναν φάκελο προορισμού για αποθήκευση σε αυτόν.
5
Πατήστε το κουμπί Αποθήκευση.
――Εφαρμόζεται μόνο όταν η ρύθμιση Κατ. έχει οριστεί σε Τοπικές.
63
Πρότυπο
HOME
Διαθέσιμες λειτουργίες στη σελίδα Πρότυπο
Δημιουργήστε μοναδικό περιεχόμενο χρησιμοποιώντας πρότυπα. Είναι πολύ εύκολο να
δημιουργήσετε περιεχόμενο. Αλλάξτε απλά τις εικόνες και το κείμενο σε ένα πρότυπο.
→ Πρότυπο → ENTER E
Πρότυπο
Επιλέξτε πρότυπο για προσαρμογή.
Ταξινομήστε τη λίστα προτύπων χρησιμοποιώντας τα παρακάτω κριτήρια.
Αγορά : Όλα
Προσανατολ. : Οριζόντιος
1 / 64 στοιχεία
Τα πρότυπά μου
•• Αγορά
•• Προσανατολ.
-- Οριζόντιος: Επιλέξτε αυτήν τη λειτουργία όταν ο προσανατολισμός του προϊόντος
είναι οριζόντιος.
-- Κάθετος: Επιλέξτε αυτήν τη λειτουργία όταν ο προσανατολισμός του προϊόντος είναι
κατακόρυφος.
1
Επιλέξτε ένα πρότυπο από τα παρεχόμενα πρότυπα δειγμάτων.
Πρότυπο
Επιλ. στη ζώνη επεξεργ. για προσθήκη περιεχ. ή επεξεργ. το υπάρχον κείμενο.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Προεπισκ.
Ακύρωση
Αποθήκευση
New town
interior design
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Οθόνη φόντου
Μουσ. υπόκρουση
Απεν.
64
2
Οργανώστε ένα πρότυπο εισάγοντας κείμενο, βίντεο, φωτογραφίες ή αρχεία PDF ανάλογα
με την προτίμησή σας.
Καταχώρηση κειμένου
Εισαγωγή περιεχομένου όπως βίντεο, φωτογραφίες και αρχεία
PDF
Πρότυπο
Επιλ. στη ζώνη επεξεργ. για προσθήκη περιεχ. ή επεξεργ. το υπάρχον κείμενο.
Aa
Πρότυπο
Επιλ. στη ζώνη επεξεργ. για προσθήκη περιεχ. ή επεξεργ. το
υπάρχον κείμενο.
[TR]Πιέστε το κουμπί έντασης στο τηλεχ.
για αλλαγή μεγέθ. γραμματοσειράς.
Επεξεργ.
Επιλ. στοιχεία
Επιλέξτε για
διαγρ.
picture1.jpg
Απόκρ. στοιχ.
Προεπισκ.
Ακύρωση
New town
interior design
Επεξεργασία κειμένου
Επιλογή γραμματοσειράς
Μουσ. υπόκρουση
Προεπιλεγμένη διάρκεια περιεχομένου
00:00:05
Απεν.
Επεξεργασία κειμένου
Επιλέξτε το παράθυρο Επεξεργασία κειμένου για να εισαγάγετε κείμενο.
Λόγος πλευρών οθόνης
Σίγαση
Τέλος
Αποθήκευση
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Οθόνη φόντου
Εμφάνιση
Ακύρωση
Διαμόρφωση εικόνας φόντου/μουσικής υπόκρουσης
Πρότυπο
Επιλ. στη ζώνη επεξεργ. για προσθήκη περιεχ. ή επεξεργ. το υπάρχον κείμενο.
Οθόνη φόντου
Συσκευή : Όλα
Επιλογή γραμματοσειράς
Μέγεθος γραμματοσειράς: Ορίστε το μέγεθος του κειμένου για το μήνυμα.
Χρώμα γραμματοσειράς: Ορίστε το χρώμα του κειμένου για το μήνυμα.
Χρώμα φόντου: Ορίστε το χρώμα φόντου για το μήνυμα.
Διαφάνεια φόντου: Ορίστε τη διαφάνεια φόντου για το μήνυμα.
..
bg_common_01.jpg
bg_common_02.jpg
bg_common_04.jpg
bg_common_06.jpg
bg_common_10.jpg
bg_commo
bg_common_03.jpg
bg_common_05.jpg
bg_common_07.jpg
bg_common_11.jpg
bg_commo
Τέλος
Ακύρωση
Στοίχιση: Επιλέξτε μια λειτουργία ευθυγράμμισης του μηνύματος.
Κύλιση: Ορίστε την κατεύθυνση/ταχύτητα κύλισης για το μήνυμα.
Απόκρ. στοιχ.: Προβολή ή απόκρυψη ενός μηνύματος.
――Η ρύθμιση της επιλογής Απόκρυψη δεν επαναφέρει τις ρυθμίσεις μηνύματος.
Επαναφορά: Πραγματοποιήστε επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στην ενότητα Επιλογή
γραμματοσειράς στις προεπιλεγμένες.
65
3
Προεπισκ.
Διαμόρφωση της λειτουργίας Όνομα προτύπου και Χώρος αποθήκευσης.
Αποθήκευση
Εκτελείται προεπισκόπηση προτύπου.
Θα εξαφανιστεί σε 20 δευτ.
Διάρκεια
23:59:59
Όνομα προτύπου
Πρότυπο 01
Χώρος αποθήκευσης
Αποθήκευση
New town
interior design
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
1
4
Εσωτερική
Ακύρωση
Πατήστε το κουμπί Αποθήκευση για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία του περιεχομένου.
Πραγματοποιήστε προεπισκόπηση του δημιουργημένου προτύπου χρησιμοποιώντας τη
λειτουργία Προεπισκ..
2
Για αποθήκευση του προτύπου, πατήστε το κουμπί Αποθήκευση.
66
Αντιγραφή προϊόντος
Πραγματοποιήστε εξαγωγή των ρυθμίσεων του προϊόντος σε μια συσκευή USB ή φορτώστε τις ρυθμίσεις μέσω
μιας συσκευής USB.
Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη κατά την εκχώρηση των ίδιων ρυθμίσεων σε αρκετές συσκευές.
HOME
→ Αντιγραφή προϊόντος → ENTER E
Αντιγραφή προϊόντος
Όταν η μονάδα USB δεν περιέχει διπλότυπο αρχείο
1
Συνδέστε τη συσκευή USB σε μια θύρα USB. Πραγματοποιήστε εκτέλεση της λειτουργίας Αντιγραφή
προϊόντος.
2
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Εμφανίζεται το μήνυμα Δεν βρέθηκε αρχείο κλωνοποίησης στη συσκευή USB. Αντιγραφή των
ρυθμίσεων συστήματος από το προϊόν στη συσκευή αποθ. USB;.
Όταν η συσκευή USB περιέχει διπλότυπο αρχείο
1
Συνδέστε τη συσκευή USB σε μια θύρα USB. Πραγματοποιήστε εκτέλεση της λειτουργίας Αντιγραφή
προϊόντος.
2
Εμφανίζεται το μήνυμα Βρέθηκε αρχείο κλωνοποίησης. Ορίστε μια επιλογή..
Πραγματοποιήστε εκτέλεση της λειτουργίας Κλωνοπ. από USB ή Κλωνοπ. σε USB.
-- Κλωνοπ. από USB: Εφαρμογή των ρυθμίσεων της συσκευής USB στο προϊόν.
-- Κλωνοπ. σε USB: Αντιγραφή των ρυθμίσεων του προϊόντος στη συσκευή USB.
――Αφού ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, το προϊόν επανεκκινείται αυτόματα.
67
Ρυθμίσεις ID
Εκχωρήστε ένα αναγνωριστικό σε ένα σετ.
HOME
ID συσκευής
→ Ρυθμίσεις ID → ENTER E
Ρυθμίσεις ID
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Πατήστε u/d για να επιλέξετε έναν αριθμό και στη συνέχεια πατήστε E.
Εισαγάγετε το αναγνωριστικό (ID) του προϊόντος που έχει συνδεθεί στο καλώδιο εισόδου για λήψη του σήματος
εισόδου. (Εύρος: 0~224)
――Εισαγάγετε τον αριθμό που θέλετε χρησιμοποιώντας τα κουμπιά αριθμών στο τηλεχειριστήριο.
Καλώδιο σύνδεσης PC
Επιλέξτε μια μέθοδο σύνδεσης στην εφαρμογή MDC για λήψη του σήματος MDC.
•• Καλώδιο RS232C
Επικοινωνία με την εφαρμογή MDC μέσω του στερεοφωνικού καλωδίου RS232C.
•• Καλώδιο RJ45(LAN)
Επικοινωνία με την εφαρμογή MDC μέσω του καλωδίου RJ45.
68
Προφύλαξη οθόνης
HOME
→ Προφύλαξη οθόνης → ENTER E
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία Προφύλαξη οθόνης.
Η ενεργοποίηση της λειτουργίας Προφύλαξη οθόνης περιστρέφει την οθόνη κάθε 30 λεπτά για να αποτρέπεται η
δημιουργία ειδώλων.
•• Απεν. / Ενεργ.
Προφύλαξη οθόνης
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Κατάσταση δικτύου
HOME
Ελέγξτε την τρέχουσα σύνδεση δικτύου και Internet.
→ Κατάσταση δικτύου → ENTER E
Κατάσταση δικτύου
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
69
Video Wall
Προσαρμογή της διάταξης πολλαπλών οθονών που αλληλοσυνδέονται για τη δημιουργία ενός βιντεο-τοίχου.
HOME
Για την προβολή πολλαπλών εικόνων, ανατρέξτε στη Βοήθεια του MDC ή στον οδηγό χρήσης του MagicInfo.
Ορισμένα μοντέλα ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία MagicInfo.
→ Video Wall → ENTER E
Video Wall
Επιπλέον, προβολή μέρους μιας συνολικής εικόνας ή επανάληψη της ίδιας εικόνας σε καθεμία από τις
συνδεδεμένες πολλαπλές οθόνες.
Video Wall
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιλογή Video Wall.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Για να οργανώσετε ένα video wall, επιλέξτε Ενεργ..
•• Απεν. / Ενεργ.
Horizontal x Vertical
Αυτή η λειτουργία διαχωρίζει αυτόματα μια προβολή videowall βάσει μιας διαμόρφωσης πλέγματος videowall.
Εισαγάγετε το πλέγμα του videowall.
Η προβολή videowall διαχωρίζεται βάσει του διαμορφωμένου πλέγματος. Ο αριθμός κατακόρυφων ή οριζόντιων
συσκευών οθονών μπορεί να οριστεί σε ένα εύρος 1 έως 15.
――Μια προβολή videowall μπορεί να διαχωριστεί σε έναν μέγιστο αριθμό 225 οθονών.
――Η επιλογή Horizontal x Vertical ενεργοποιείται μόνο όταν η ρύθμιση Video Wall έχει οριστεί σε Ενεργ..
Θέση οθόνης
Για αναδιάρθρωση των διαχωρισμένων οθονών, ορίστε τον αριθμό για κάθε προϊόν στο πλέγμα χρησιμοποιώντας
τη δυνατότητα Θέση οθόνης.
Η ρύθμιση της επιλογής Θέση οθόνης θα εμφανίζει το πλέγμα videowall με τους αριθμούς που έχουν εκχωρηθεί
στα προϊόντα που αποτελούν το videowall.
Για την αναδιάρθρωση των προϊόντων, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης στο τηλεχειριστήριο για να
μετακινήσετε ένα προϊόν σε κάποιον άλλο επιθυμητό αριθμό. Πατήστε το κουμπί E.
――Μπορείτε να διαμορφώσετε έως 255 οθόνες με την επιλογή Θέση οθόνης.
――Η επιλογή Θέση οθόνης ενεργοποιείται μόνο όταν η ρύθμιση Video Wall έχει οριστεί σε Ενεργ..
――Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι έχει διαμορφωθεί η ρύθμιση Horizontal x Vertical.
70
Μορφή
Επιλέξτε τον τρόπο προβολής των εικόνων στην προβολή videowall.
•• Πλήρης: Εμφάνιση εικόνων σε πλήρη οθόνη χωρίς περιθώριο.
•• Φυσική εικόνα: Εμφάνιση εικόνων στον αρχικό λόγο διαστάσεων χωρίς μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
――Η επιλογή Μορφή ενεργοποιείται μόνο όταν η ρύθμιση Video Wall έχει οριστεί σε Ενεργ..
71
Χρονοδ. ενεργ./απενεργ.
HOME
→ Χρονοδ. ενεργ./απενεργ. → ENTER E
Χρονοδ. ενεργ./απενεργ.
――Θα πρέπει να ρυθμίσετε το στοιχείο Ρύθμιση ώρας πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
Χρονοδ. ενεργ.
Ορίστε τη λειτουργία Χρονοδ. ενεργ. ώστε το προϊόν σας να ενεργοποιείται αυτόματα την ώρα και την ημέρα που
εσείς επιλέγετε.
Η λειτουργία της συσκευής ενεργοποιείται με την καθορισμένη ένταση ή πηγή εισόδου.
Χρονοδ. ενεργ.: Ρύθμιση χρονομετρητή ενεργοποίησης ορίζοντας μία από τις επτά επιλογές. Φροντίστε πρώτα
να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα.
(Χρονοδ. ενεργ. 1 ~ Χρονοδ. ενεργ. 7)
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
•• Ρύθμιση: Επιλέξτε Απεν., Μία φορά, Καθημερ., Δε~Πα, Δε~Σα, Σα~Κυ ή Χειροκίνητα.
Εάν επιλέξετε Χειροκίνητα, μπορείτε να επιλέξετε τις ημέρες που θέλετε να ενεργοποιεί τη συσκευή σας η
λειτουργία Χρονοδ. ενεργ..
-- Ένα σημάδι ελέγχου υποδεικνύει τις ημέρες που έχετε επιλέξει.
•• Ώρα: Ρύθμιση ώρας και λεπτών. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα ή το επάνω και κάτω πλήκτρο
βέλους για να καταχωρήσετε αριθμούς. Χρησιμοποιήστε το αριστερό και το δεξί πλήκτρο βέλους για να
αλλάξετε πεδίο καταχώρησης.
•• Ένταση ήχου: Ρύθμιση της επιθυμητής έντασης ήχου. Χρησιμοποιήστε το αριστερό και το δεξί πλήκτρο
βέλους για να αλλάξετε το επίπεδο της έντασης.
•• Πηγή: Επιλογή της επιθυμητής πηγής εισόδου.
•• Περιεχόμενο (όταν η Πηγή έχει οριστεί σε Εσωτερική/USB): Από τη συσκευή USB ή τη συσκευή εσωτερικής
μνήμης επιλέξτε ένα φάκελο με περιεχόμενο που θέλετε να αναπαράγεται όταν ενεργοποιείται το προϊόν. Το
περιεχόμενο μπορεί να είναι αρχεία μουσικής, φωτογραφιών ή βίντεο.
――Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η συσκευή USB είναι συνδεδεμένη.
――Εάν δεν υπάρχει κάποιο αρχείο μουσικής στη συσκευή USB ή αν δεν επιλέξετε έναν φάκελο που να περιέχει
αρχείο μουσικής, η λειτουργία Timer δεν θα λειτουργεί σωστά.
――Εάν υπάρχει μόνο ένα αρχείο φωτογραφιών στη συσκευή USB, δεν θα γίνει αναπαραγωγή για την Προβολή
διαφανειών.
――Εάν το όνομα ενός φακέλου είναι εξαιρετικά μεγάλο, δεν είναι δυνατή η επιλογή του φακέλου.
――Κάθε USB που χρησιμοποιείτε εκχωρείται στο δικό του φάκελο. Όταν χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία
συσκευές USB ίδιου τύπου, φροντίστε οι φάκελοι που είναι αντιστοιχισμένοι σε κάθε συσκευή USB να έχουν
διαφορετικό όνομα.
――Συνιστάται η χρήση USB memory stick και συσκευής ανάγνωσης πολλών καρτών κατά τη χρήση της
λειτουργίας Χρονοδ. ενεργ..
――Η λειτουργία Χρονοδ. ενεργ. ενδέχεται να μη λειτουργεί με συσκευές USB που έχουν ενσωματωμένη
μπαταρία, με MP3 player ή με φορητά media player ορισμένων κατασκευαστών επειδή το προϊόν χρειάζεται
πολύ χρόνο για να αναγνωρίσει αυτές τις συσκευές.
72
Χρονοδ. απενεργ.
Ρυθμίστε το χρονομετρητή απενεργοποίησης (Χρονοδ. απενεργ.) ορίζοντας μία από τις επτά επιλογές. (Χρονοδ.
απενεργ. 1 ~ Χρονοδ. απενεργ. 7)
•• Ρύθμιση: Επιλέξτε Απεν., Μία φορά, Καθημερ., Δε~Πα, Δε~Σα, Σα~Κυ ή Χειροκίνητα.
Εάν ορίσετε την επιλογή Χειροκίνητα, μπορείτε να επιλέξετε τις ημέρες που θέλετε να απενεργοποιεί τη
συσκευή σας η λειτουργία Χρονοδ. απενεργ..
-- Ένα σημάδι ελέγχου υποδεικνύει τις ημέρες που έχετε επιλέξει.
•• Ώρα: Ρύθμιση ώρας και λεπτών. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα ή το επάνω και κάτω πλήκτρο
βέλους για να καταχωρήσετε αριθμούς. Χρησιμοποιήστε το αριστερό και το δεξί πλήκτρο βέλους για να
αλλάξετε πεδίο καταχώρησης.
Διαχείριση αργιών
Το χρονόμετρο θα απενεργοποιείται κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου που έχει οριστεί ως αργία.
•• Προσθήκη αργίας: Καθορισμός της περιόδου που θέλετε να προσθέσετε ως αργία.
Επιλέξτε τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των διακοπών που θέλετε να προσθέσετε χρησιμοποιώντας τα
κουμπιά u/d και κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.
Αυτή η χρονική περίοδος θα προστεθεί στη λίστα των αργιών.
-- Έναρξη: Ρύθμιση της ημερομηνίας έναρξης των διακοπών.
-- Τέλος: Ρύθμιση της ημερομηνίας λήξης των διακοπών.
――Διαγραφή: Διαγραφή των επιλεγμένων στοιχείων από τη λίστα των αργιών.
――Επεξεργ.: Επιλέξτε ένα στοιχείο διακοπών και αλλάξτε την ημερομηνία.
•• Ορ. ισχ. χρονοδιακόπτη: Ρύθμιση των επιλογών Χρονοδ. ενεργ. και Χρονοδ. απενεργ. ώστε να μην
ενεργοποιούνται κατά τις δημόσιες αργίες.
-- Πατήστε E για να ορίσετε τις ρυθμίσεις Χρονοδ. ενεργ. και Χρονοδ. απενεργ. που θέλετε να
ενεργοποιήσετε.
-- Οι επιλεγμένες ρυθμίσεις Χρονοδ. ενεργ. και Χρονοδ. απενεργ. δεν θα ενεργοποιηθούν.
73
Ticker
HOME
→ Ticker → ENTER E
Εισάγει κείμενο ενώ εμφανίζεται ένα βίντεο ή μια εικόνα, και εμφανίζει το κείμενο στην οθόνη.
•• Απεν. / Ενεργ.
•• Μήνυμα: Εισαγωγή ενός μηνύματος για εμφάνιση στην οθόνη.
•• Ώρα: Ρύθμιση των επιλογών Ώρα έναρξης και Χρόνος λήξης ώστε να εμφανίζουν ένα Μήνυμα.
•• Επιλογές γραμματοσειράς: Ορίστε τη γραμματοσειρά και το χρώμα του κειμένου για το μήνυμα.
Ticker
•• Θέση: Επιλογή προσανατολισμού ώστε να εμφανίζεται ένα Μήνυμα.
•• Κύλιση: Ορίστε τις ρυθμίσεις Κατεύθυνση και Ταχύτητα κύλισης για το μήνυμα.
•• Προεπισκ.: Πραγματοποιήστε προεπισκόπηση των διαμορφωμένων ρυθμίσεων λεζάντας.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Άλλες ρυθμίσεις
HOME
Εμφανίζεται το μενού ρυθμίσεων εικόνας.
→ Άλλες ρυθμίσεις → ENTER E
Άλλες ρυθμίσεις
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
74
Πρόγραμμα εκκίνησης URL
HOME
→ Πρόγραμμα εκκίνησης URL → ENTER E
Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της λειτουργίας Πρόγραμμα εκκίνησης URL, επικοινωνήστε με
τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράστηκε το προϊόν.
――Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Πρόγραμμα εκκίνησης URL, ορίστε τη ρύθμιση Αναπαραγωγή μέσω
σε Πρόγραμμα εκκίνησης URL στην ενότητα Σύστημα.
Αλλαγή URL
μμ
12:00
Ιανουάριος
Πρόγραμμα εκκίνησης URL
1 2014
Αντιγραφή προϊόντος
Ρυθμίσεις ID
Προφύλαξη οθόνης
Κατάσταση δικτύου
Video Wall
Χρονοδ. ενεργ./απενεργ.
Ticker
Άλλες ρυθμίσεις
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
75
Κεφάλαιο 06
Ρύθμιση οθόνης
Διαμόρφωση των ρυθμίσεων Εικόνα (Οπ. φωτισμός, Τόνος χρώματος κ.λπ.).
Η διάταξη των επιλογών του μενού Εικόνα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το προϊόν.
Λειτ. εικόνας
Επιλέξτε μια λειτουργία εικόνας (Λειτ. εικόνας) κατάλληλη για το περιβάλλον όπου θα χρησιμοποιηθεί το προϊόν.
•• Αγορές και πολ/στήματα
Κατάλληλο για εμπορικά κέντρα.
MENU m → Εικόνα → Λειτ. εικόνας → ENTER E
•• Γραφείο και σχολείο
Κατάλληλο για γραφεία και σχολεία.
Εικόνα
Λειτ. εικόνας
-- Επιλέξτε είτε Βίντεο/Εικόνα είτε Κείμενο ανάλογα με τη λειτουργία εικόνας.
Αγορές και πολ/στήματα
· Οπ. φωτισμός
100
· Αντίθεση
70
· Φωτεινότητα
45
· Ευκρίνεια
80
· Χρώμα
50
· Απόχρ(Π/Κ)
-- Επιλέξτε είτε Βίντεο/Εικόνα είτε Κείμενο ανάλογα με τη λειτουργία εικόνας.
Π50
Κ50
•• Τερματικά και σταθμοί
Κατάλληλο για τερματικούς σταθμούς λεωφορείων και τρένων.
-- Επιλέξτε είτε Βίντεο/Εικόνα είτε Κείμενο ανάλογα με τη λειτουργία εικόνας.
•• Video Wall
Κατάλληλο για περιβάλλοντα όπου χρησιμοποιείται προβολή videowall.
-- Επιλέξτε είτε Βίντεο/Εικόνα είτε Κείμενο ανάλογα με τη λειτουργία εικόνας.
•• Βαθμονομημένο
Σε αυτή τη λειτουργία, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις φωτεινότητας, χρώματος, γάμα και ομοιομορφίας που έχουν
προσαρμοστεί με τη χρήση του προγράμματος βαθμονόμησης χρωμάτων Advanced Color Management.
-- Για να εφαρμόσετε σωστά τη λειτουργία Βαθμονομημένο, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαμορφώσει τις
ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας, όπως φωτεινότητα, χρώμα, γάμα και ομοιομορφία, χρησιμοποιώντας το
πρόγραμμα βαθμονόμησης χρωμάτων Advanced Color Management.
-- Για να πραγματοποιήσετε λήψη του προγράμματος Advanced Color Management, επισκεφθείτε τη
διεύθυνση www.samsung.com/displaysolutions.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
76
Οπ. φωτισμός / Αντίθεση /
Φωτεινότητα / Ευκρίνεια / Χρώμα
/ Απόχρ(Π/Κ)
MENU m → Εικόνα → ENTER E
Αγορές και πολ/στήματα
· Οπ. φωτισμός
100
· Αντίθεση
70
· Φωτεινότητα
45
· Ευκρίνεια
80
· Χρώμα
50
· Απόχρ(Π/Κ)
Λειτ. εικόνας
Αγορές και πολ/στήματα,
Γραφείο και σχολείο,
Τερματικά και σταθμοί,
Video Wall
Βαθμονομημένο
Εικόνα
Λειτ. εικόνας
Το προϊόν σας διαθέτει διάφορες επιλογές για προσαρμογή της ποιότητας εικόνας.
Π50
Ρυθμίσεις Λειτ. εικόνας Προσαρμόσιμες επιλογές
Βίντεο/Εικόνα
Οπ. φωτισμός / Αντίθεση / Φωτεινότητα /
Ευκρίνεια / Χρώμα / Απόχρ(Π/Κ)
Κείμενο
Οπ. φωτισμός / Αντίθεση / Φωτεινότητα /
Ευκρίνεια
Οπ. φωτισμός
――Όταν αλλάζετε τις ρυθμίσεις Οπ. φωτισμός, το Αντίθεση, Φωτεινότητα, Ευκρίνεια, Χρώμα ή Απόχρ(Π/Κ),
το OSD θα προσαρμόζεται ανάλογα.
――Μπορείτε να προσαρμόσετε και να αποθηκεύσετε ρυθμίσεις για κάθε εξωτερική συσκευή που έχετε συνδέσει σε
κάποια υποδοχή του προϊόντος.
――Η μείωση της φωτεινότητας της εικόνας μειώνει την κατανάλωση ενέργειας.
Κ50
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
77
Θερμοκρασία χρωμ.
Προσαρμόστε τη θερμοκρασία χρώματος (Κόκκινο / πράσινο / μπλε). (Εύρος: 2800K-16000K)
――Ενεργοποιημένο όταν το Τόνος χρώματος έχει ρυθμιστεί σε Απεν..
MENU m → Εικόνα → Θερμοκρασία χρωμ. → ENTER E
――Εάν η λειτουργία Λειτ. εικόνας έχει οριστεί σε Βαθμονομημένο, η λειτουργία Θερμοκρασία χρωμ.
απενεργοποιείται.
Εικόνα
Θερμοκρασία χρωμ.
10000K
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
78
Ισορροπία λευκού
2 σημεία
Προσαρμόστε τη θερμοκρασία χρωμάτων για πιο φυσική εικόνα.
MENU m → Εικόνα → Ισορροπία λευκού → ENTER E
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset: Προσαρμογή της σκουρότητας κάθε χρώματος (κόκκινου, πράσινου, μπλε).
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: Προσαρμογή της φωτεινότητας κάθε χρώματος (κόκκινου, πράσινου, μπλε).
Εικόνα
Ισορροπία λευκού
•• Επαναφορά: Κατάλληλο για περιβάλλοντα όπου χρησιμοποιείται προβολή videowall.
10 σημεία
Ελέγχει την ισορροπία του λευκού σε διάστημα 10 σημείων προσαρμόζοντας τη φωτεινότητα του κόκκινου, του
πράσινου και του μπλε.
•• Απεν. / Ενεργ.
Επίπεδο: Επιλογή διαστήματος για προσαρμογή.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Κόκκινο: Προσαρμογή του επιπέδου του κόκκινου.
Πράσινο: Προσαρμογή του επιπέδου του πράσινου.
Μπλε: Προσαρμογή του επιπέδου του μπλε.
Επαναφορά: Κατάλληλο για περιβάλλοντα όπου χρησιμοποιείται προβολή videowall.
――Ορισμένες εξωτερικές συσκευές μπορεί να μην υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία.
――Ενεργοποιείται όταν η λειτουργία Λειτ. εικόνας ορίζεται σε Γραφείο και σχολείο (Βίντεο/Εικόνα).
79
Gamma
Προσαρμόστε την ένταση των βασικών χρωμάτων.
――Εάν η λειτουργία Λειτ. εικόνας έχει οριστεί σε Βαθμονομημένο, η λειτουργία Gamma απενεργοποιείται.
MENU m → Εικόνα → Gamma → ENTER E
Εικόνα
Gamma
0
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Βαθμονομημένη τιμή
Επιλέξτε εάν θα εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις φωτεινότητας, χρώματος, γάμα και ομοιομορφίας όπως
προσαρμόζονται με τη χρήση του προγράμματος βαθμονόμησης Advanced Color Management στις λειτουργίες
πληροφόρησης και διαφημίσεων.
MENU m → Εικόνα → Βαθμονομημένη τιμή → ENTER E
•• Να μην εφαρμοστεί / Εφαρμογή
――Για να πραγματοποιήσετε λήψη του προγράμματος Advanced Color Management, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.samsung.com/displaysolutions.
――Εάν η λειτουργία Λειτ. εικόνας έχει οριστεί σε Βαθμονομημένο, η λειτουργία Βαθμονομημένη τιμή
Εικόνα
απενεργοποιείται.
Βαθμονομημένη τιμή
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
80
Ρυθμίσεις για προχωρημένους
MENU m → Εικόνα → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → ENTER E
Λειτ. εικόνας
Αγορές και πολ/στήματα,
Γραφείο και σχολείο,
Video Wall
Ρυθμίσεις για προχωρημένους
Δυναμ. αντίθεση
Τόνος μαύρου
Απόχρωση δέρματος
Υψηλό
0
Απεν.
Χρωματική περιοχή
Πλήρες
Προσαρμόσιμες επιλογές
Βίντεο/Εικόνα
Δυναμ. αντίθεση / Τόνος μαύρου /
Απόχρωση δέρματος / Μόνο λειτουρ. RGB /
Χρωματική περιοχή
Κείμενο
Δυναμ. αντίθεση / Τόνος μαύρου
Βίντεο/Εικόνα
Δυναμ. αντίθεση / Τόνος μαύρου /
Απόχρωση δέρματος / Μόνο λειτουρ. RGB /
Χρωματική περιοχή / Φωτισμός κιν. εικ.
Κείμενο
Δυναμ. αντίθεση / Τόνος μαύρου
Μέγιστο σκούρο
Μόνο λειτουρ. RGB
Φωτισμός κιν. εικ.
Τερματικά και σταθμοί
Ρυθμίσεις Λειτ.
εικόνας
――Εάν η λειτουργία Λειτ. εικόνας έχει οριστεί σε Βαθμονομημένο, η λειτουργία Ρυθμίσεις για προχωρημένους
απενεργοποιείται.
Ενεργ.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
81
Δυναμ. αντίθεση
Ρυθμίσεις για προχωρημένους
Δυναμ. αντίθεση
Τόνος μαύρου
Απόχρωση δέρματος
Υψηλό
Μέγιστο σκούρο
0
Μόνο λειτουρ. RGB
Απεν.
Χρωματική περιοχή
Πλήρες
Φωτισμός κιν. εικ.
Ενεργ.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Προσαρμόστε την αντίθεση της οθόνης.
•• Απεν. / Χαμηλό / Μέτριο / Υψηλό
Τόνος μαύρου
Επιλέξτε επίπεδο του μαύρου για να προσαρμόσετε το βάθος της οθόνης.
•• Απεν. / Σκούρο / Πιο σκούρο / Μέγιστο σκούρο
Απόχρωση δέρματος
Ενίσχυση του ροζ για τη ρύθμιση Απόχρωση δέρματος.
Μόνο λειτουρ. RGB
Εμφανίζει τα χρώματα Κόκκινο, Πράσινο και Μπλε για λεπτομερείς προσαρμογές αποχρώσεων και κορεσμού.
•• Απεν. / Κόκκινο / Πράσινο / Μπλε
Χρωματική περιοχή
Προσαρμόζει το φάσμα και την ποικιλία των χρωμάτων (το χρωματικό χώρο) που διατίθενται για τη δημιουργία
εικόνων.
•• Αυτόματο / Πλήρες / Προσαρμοσμένη
――Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις Χρώμα, Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε και Επαναφορά, ορίστε την
επιλογή Χρωματική περιοχή σε Προσαρμοσμένη.
Φωτισμός κιν. εικ.
Μειώνει την κατανάλωση ενέργειας μειώνοντας τη φωτεινότητα της οθόνης όταν η προβαλλόμενη εικόνα είναι
κινούμενη.
•• Απεν. / Ενεργ.
82
Λειτ. εικόνας
Επιλογές εικόνας
MENU m → Εικόνα → Επιλογές εικόνας → ENTER E
Αγορές και πολ/στήματα,
Γραφείο και σχολείο,
Τερματικά και σταθμοί,
Video Wall
Επιλογές εικόνας
Τόνος χρώματος
Απεν.
Βελτίωση ψηφιακού σήματος
Απεν.
Φίλ. θορύβου MPEG
Απεν.
Mαύρo HDMI
Βαθμονομημένο
Ρυθμίσεις Λειτ. εικόνας Προσαρμόσιμες επιλογές
Βίντεο/Εικόνα
Τόνος χρώματος / Βελτίωση ψηφιακού
σήματος / Φίλ. θορύβου MPEG / Λειτουργία
ταινίας / Mαύρo HDMI / Δυναμικός οπίσθιος
φωτισμός
Κείμενο
Τόνος χρώματος / Mαύρo HDMI /
Δυναμικός οπίσθιος φωτισμός
Mαύρo HDMI / Δυναμικός οπίσθιος
φωτισμός
Κανονικό
Λειτουργία ταινίας
Απεν.
Δυναμικός οπίσθιος φωτισμός
Απεν.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
83
Τόνος χρώματος
Επιλογές εικόνας
Εάν η επιλογή Λειτ. εικόνας έχει οριστεί σε Κείμενο
Τόνος χρώματος
Απεν.
Βελτίωση ψηφιακού σήματος
Απεν.
Εάν η επιλογή Λειτ. εικόνας έχει οριστεί σε Βίντεο/Εικόνα
Φίλ. θορύβου MPEG
Απεν.
•• Απεν. / Ψυχρός / Τυπικό / Θερμός1 / Θερμός2
――Εάν η λειτουργία Λειτ. εικόνας έχει οριστεί σε Βαθμονομημένο, η λειτουργία Τόνος χρώματος
Mαύρo HDMI
Κανονικό
Λειτουργία ταινίας
Απεν.
Δυναμικός οπίσθιος φωτισμός
Απεν.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
•• Απεν. / Ψυχρός / Τυπικό / Θερμός
απενεργοποιείται.
――Οι ρυθμίσεις για κάθε εξωτερική συσκευή που είναι συνδεδεμένη σε κάποια υποδοχή του προϊόντος μπορούν
να προσαρμοστούν και να αποθηκευτούν.
Βελτίωση ψηφιακού σήματος
Εάν το σήμα μετάδοσης που λαμβάνεται από τη συσκευή σας είναι ασθενές, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία Βελτίωση ψηφιακού σήματος για να μειώσετε τυχόν στατικές εικόνες και είδωλα που μπορεί να
εμφανίζονται στην οθόνη.
•• Απεν. / Χαμηλό / Μέτριο / Υψηλό / Αυτόματο
――Η ένταση του ληφθέντος σήματος είναι η ισχυρότερη δυνατή όταν η γραμμή είναι πράσινη.
――Όταν το σήμα είναι ασθενές, δοκιμάστε όλες τις επιλογές μέχρι το προϊόν να εμφανίσει πάλι την καλύτερη
εικόνα.
Φίλ. θορύβου MPEG
Μειώνει το θόρυβο MPEG για βελτιωμένη ποιότητα εικόνας.
•• Απεν. / Χαμηλό / Μέτριο / Υψηλό / Αυτόματο
84
Mαύρo HDMI
Επιλογές εικόνας
Τόνος χρώματος
Απεν.
Βελτίωση ψηφιακού σήματος
Απεν.
Φίλ. θορύβου MPEG
Απεν.
Mαύρo HDMI
Κανονικό
Επιλογή του επιπέδου μαύρου στην οθόνη, για την προσαρμογή του βάθους της οθόνης.
•• Χαμηλό / Κανονικό
――Διαθέσιμο μόνο στη λειτουργία HDMI (Χρονισμός AV: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).
Λειτουργία ταινίας
Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για την προβολή ταινιών.
Λειτουργία ταινίας
Απεν.
Ρυθμίζει το προϊόν ώστε να ανιχνεύει και να επεξεργάζεται αυτόματα σήματα φιλμ από όλες τις πηγές και να
προσαρμόζει την εικόνα για βέλτιστη ποιότητα.
Δυναμικός οπίσθιος φωτισμός
Απεν.
•• Απεν. / Auto1 / Auto2
――Διαθέσιμο στις λειτουργίες HDMI (1080i).
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Δυναμικός οπίσθιος φωτισμός
Προσαρμόζει αυτόματα τον οπίσθιο φωτισμό για την καλύτερη δυνατή αντίθεση εικόνας στις τρέχουσες συνθήκες.
•• Απεν. / Ενεργ.
85
Μέγεθος εικόνας
Επιλογή μεγέθους και λόγου διαστάσεων της εικόνας που εμφανίζεται στην οθόνη.
MENU m → Εικόνα → Μέγεθος εικόνας → ENTER E
――Οι διάφορες επιλογές ρύθμισης οθόνης εμφανίζονται ανάλογα με την τρέχουσα πηγή εισόδου.
•• 16:9: Ρύθμιση της εικόνας σε διαστάσεις 16:9.
Μέγεθος εικόνας
Μέγεθος εικόνας
Μέγεθος εικόνας
•• Ζουμ1: Χρησιμοποιείται για μέτρια μεγέθυνση. Περικόπτει την επάνω και τις πλαϊνές πλευρές.
16:9
· Θέση
•• Ζουμ2: Χρησιμοποιείται για μεγαλύτερη μεγέθυνση.
•• Έξυπνη προβολή 1: Μειώνει το μέγεθος της εικόνας 16:9 κατά 50%.
•• Έξυπνη προβολή 2: Μειώνει το μέγεθος της εικόνας 16:9 κατά 25%.
•• Προσ.ευρ: Μεγέθυνση του λόγου διαστάσεων της εικόνας για να προσαρμόζεται σε ολόκληρη την οθόνη.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
•• 4:3: Ρύθμιση της εικόνας σε βασική λειτουργία (4:3).
――Μην ρυθμίζετε τη συσκευή σε 4:3 για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Τα περιθώρια που εμφανίζονται αριστερά και δεξιά ή στο επάνω και κάτω μέρος της οθόνης μπορεί να
προκαλέσουν διατήρηση εικόνας (δημιουργία μόνιμων ειδώλων), ένα σφάλμα που δεν καλύπτεται από την
εγγύηση.
•• Σε πλήρη οθόνη: Εμφανίζει ολόκληρη την εικόνα χωρίς περικοπή κατά την είσοδο σημάτων HDMI (720p /
1080i / 1080p).
•• Προσαρμοσμένη: Αλλάζει την ανάλυση σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη.
•• Αρχική αναλογία: Εάν η πηγή εισόδου είναι HDMI (σύνδεση υπολογιστή), το βίντεο θα εμφανιστεί με τον
αρχικό λόγο διαστάσεων.
――Οι διαθέσιμες θύρες ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.
86
Θέση
Ρυθμίζει τη θέση της εικόνας. Η ρύθμιση Θέση είναι διαθέσιμη μόνο εάν η ρύθμιση Μέγεθος εικόνας έχει οριστεί
σε Ζουμ1, Ζουμ2, Προσ.ευρ, Σε πλήρη οθόνη ή Προσαρμοσμένη.
――Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Θέση αφού επιλέξετε Ζουμ1, Ζουμ2, Προσ.ευρ, Σε πλήρη οθόνη ή
Προσαρμοσμένη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
Μέγεθος εικόνας
Μέγεθος εικόνας
Προσαρμοσμένη
· Θέση
1
Πατήστε το κουμπί d για να επιλέξετε Θέση. Πατήστε το κουμπί E.
2
Πατήστε το κουμπί u ή d για να μετακινήσετε την εικόνα επάνω ή κάτω.
3
Πατήστε το κουμπί E.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Μεγέθυνση/Θέση
Ρύθμιση του ζουμ και της θέσης της εικόνας. Αυτή η επιλογή διατίθεται όταν η πηγή εισόδου ορίζεται σε HDMI
(1080i/1080p). Για να είναι διαθέσιμη, η επιλογή Μέγεθος εικόνας πρέπει να οριστεί σε Προσαρμοσμένη.
Μέγεθος εικόνας
Μέγεθος εικόνας
Προσαρμοσμένη
· Μεγέθυνση/Θέση
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
1
Πατήστε το κουμπί d για να επιλέξετε Μεγέθυνση/Θέση. Πατήστε το κουμπί E.
2
Επιλέξτε Ζουμ ή Θέση. Πατήστε το κουμπί E.
3
Πατήστε το κουμπί u/d/l/r για να μετακινήσετε την εικόνα.
4
Πατήστε το κουμπί E.
――Εάν θέλετε να επαναφέρετε την εικόνα στην αρχική της θέση, επιλέξτε Επαναφορά στην οθόνη
Μεγέθυνση/Θέση.
Η εικόνα θα ρυθμιστεί στην προεπιλεγμένη θέση της.
87
Απενεργ.Εικ.
Η ενεργοποίηση της επιλογής Απενεργ.Εικ. απενεργοποιεί την οθόνη. Ο ήχος δεν απενεργοποιείται.
Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί εκτός από το κουμπί έντασης ήχου.
MENU m → Εικόνα → Απενεργ.Εικ. → ENTER E
Εικόνα
Απενεργ.Εικ.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Επαναφορά εικόνας
Επαναφέρει την τρέχουσα λειτουργία εικόνας στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
MENU m → Εικόνα → Επαναφορά εικόνας → ENTER E
Εικόνα
Επαναφορά εικόνας
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
88
Κεφάλαιο 07
Εμφάνιση στην οθόνη
Προσανατολισμός οθόνης
Προσανατολισμός μενού οθόνης
Διαμόρφωση της οθόνης μενού.
MENU m → Εμφάνιση στην οθόνη → Προσανατολισμός οθόνης →
ENTERE
•• Οριζόντιος: Εμφανίζει το μενού σε οριζόντια προβολή (προεπιλογή).
•• Κάθετος: Εμφανίζει το μενού σε κατακόρυφη προβολή στη δεξιά πλευρά της οθόνης του προϊόντος.
Εμφάνιση στην οθόνη
Προσανατολισμός περιεχομένου πηγής
Προσανατολισμός οθόνης
Περιστροφή προσανατολισμού της οθόνης της συσκευής.
•• Οριζόντιος: Εμφάνιση της οθόνης σε λειτουργία οριζόντιου προσανατολισμού (προεπιλογή).
Προστασία οθόνης
•• Κάθετος: Εμφάνιση της οθόνης σε λειτουργία κατακόρυφου προσανατολισμού.
Εμφάνιση μηνύματος
Διαφάνεια μενού
Γλώσσα μενού
Μέτριο
Ελληνικά
Επαν. εμφ. στην οθόνη
Λόγος πλευρών οθόνης
Ρυθμίστε την περιστραμμένη οθόνη είτε σε πλήρη οθόνη είτε στην αρχική ρύθμιση.
•• Πλήρης οθόνη: Εμφάνιση της περιστραμμένης οθόνης σε πλήρη οθόνη.
•• Αρχ.ρύθμιση: Εμφάνιση της περιστραμμένης οθόνης στον αρχικό λόγο διαστάσεων.
――Διαθέσιμο μόνο όταν η λειτουργία Προσανατολισμός περιεχομένου πηγής έχει οριστεί σε Κάθετος.
- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
89
Προστασία οθόνης
Χρόνος αυτόμ. προστ.
MENU m → Εμφάνιση στην οθόνη → Προστασία οθόνης →
ENTERE
•• Απεν. / 2 ώρες / 4 ώρες / 8 ώρες / 10 ώρες
Προστασία οθόνης
Προστασία οθόνης
Χρόνος αυτόμ. προστ.
Εάν η οθόνη εμφανίζει μια στατική εικόνα για χρονικό διάστημα που ορίζετε εσείς, το προϊόν ενεργοποιεί την
προφύλαξη οθόνης για να αποτρέψει τη δημιουργία ειδώλων στην οθόνη.
Απεν.
Προστασία οθόνης
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Για να μειωθεί η πιθανότητα δημιουργίας μόνιμων ειδώλων, αυτή η μονάδα είναι εξοπλισμένη με την τεχνολογία
Προστασία οθόνης.
Η τεχνολογία Προστασία οθόνης μετακινεί ελαφρά την εικόνα στην οθόνη.
Η ρύθμιση Ώρα της τεχνολογίας Προστασία οθόνης σάς επιτρέπει να προγραμματίζετε το χρόνο μεταξύ των
μετακινήσεων της εικόνας σε λεπτά.
Μετακ. Pixel
Ελαχιστοποιήστε την κράτηση των εικόνων μετακινώντας τα pixel οριζόντια ή κατακόρυφα με ακρίβεια.
•• Μετακ. Pixel (Απεν. / Ενεργ.)
――Οι επιλογές Οριζόντια, Κατακόρυφα και Ώρα είναι ενεργοποιημένες όταν η ρύθμιση Μετακ. Pixel έχει
οριστεί σε Ενεργ..
•• Οριζόντια: Ορίζει κατά πόσα pixel μετακινείται η οθόνη οριζόντια.
•• Κατακόρυφα: Ορίζει κατά πόσα pixel μετακινείται η οθόνη κατακόρυφα.
•• Ώρα: Ορίζει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα πραγματοποιείται οριζόντια ή κάθετη μετακίνηση,
αντίστοιχα.
Διαθέσιμες και βέλτιστες ρυθμίσεις Μετακ. Pixel.
Διαθέσιμες ρυθμίσεις
Βέλτιστες ρυθμίσεις
Οριζόντια (pixel)
0~4
4
Κατακόρυφα (pixel)
0~4
4
Ώρα (λεπτά)
1 λεπτό ~ 4 λεπτά
4 λεπτά
――Η τιμή της ρύθμισης Μετακ. Pixel μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος του προϊόντος (ίντσες) και τη
λειτουργία.
――Η προβολή μιας σταθερής εικόνας ή μιας εικόνας 4:3 για εκτεταμένο χρονικό διάστημα ενδέχεται να έχει ως
αποτέλεσμα την κράτηση της εικόνας. Δεν πρόκειται για ελάττωμα του προϊόντος.
――Εάν η λειτουργία Μέγεθος εικόνας έχει οριστεί σε Σε πλήρη οθόνη, η λειτουργία Μετακ. Pixel απενεργοποιείται.
90
Χρονοδιακόπτης
Προστασία οθόνης
Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονόμετρο για την Προστασία οθόνης.
Μετακ. Pixel
Η λειτουργία Προστασία οθόνης σταματά αυτόματα έπειτα από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.
Χρονοδιακόπτης
Χρονοδιακόπτης
Άμεση εμφάνιση
Απεν.
Απεν.
Γκρι περιθώριο
Απεν.
Επανάληψη: Εμφάνιση του μοτίβου αποτροπής κράτησης εικόνων που έχει οριστεί στη ρύθμιση Λειτ. σε
καθορισμένα χρονικά διαστήματα.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Διάστημα: Εμφάνιση του μοτίβου αποτροπής κράτησης εικόνων που έχει οριστεί στη ρύθμιση Λειτ. για
καθορισμένο χρονικό διάστημα (από Ώρα έναρξης έως Χρόνος λήξης).
――Οι επιλογές Λειτ., Περίοδος, Ώρα, Ώρα έναρξης και Χρόνος λήξης ενεργοποιούνται μόνο όταν η ρύθμιση
Χρονοδιακόπτης έχει οριστεί σε Επανάληψη ή σε Διάστημα.
•• Λειτ.: Επιλογή μοτίβου προστασίας οθόνης για εμφάνιση.
-- Pixel: Τα pixel στην οθόνη εναλλάσσονται συνεχώς μαύρα.
-- Γραμμή κύλισης: Μια κατακόρυφη γραμμή μετακινείται από τα αριστερά προς τα δεξιά.
-- Εφέ σβησίματος οθόνης: Ολόκληρη η οθόνη γίνεται φωτεινότερη και έπειτα σκουρότερη.
――Τα μοτίβα Γραμμή κύλισης και Εφέ σβησίματος οθόνης εμφανίζονται μόνο μία φορά ανεξάρτητα από το
καθορισμένο χρονικό διάστημα ή τον καθορισμένο χρόνο επαναλήψεων.
•• Περίοδος: Καθορισμός του χρονικού διαστήματος για ενεργοποίηση της λειτουργίας Προστασία οθόνης.
――Η επιλογή ενεργοποιείται όταν έχει οριστεί η επιλογή Επανάληψη για τη λειτουργία Χρονοδιακόπτης.
•• Ώρα: Προσδιορισμός της διάρκειας για διατήρηση της λειτουργίας Προστασία οθόνης σε ενεργή κατάσταση.
――Ενεργοποιημένο όταν η επιλογή Χρονοδιακόπτης έχει οριστεί σε Επανάληψη και η επιλογή Λειτ. έχει
οριστεί σε Pixel.
•• Ώρα έναρξης: Ρύθμιση χρόνου έναρξης για την ενεργοποίηση της λειτουργίας προστασίας οθόνης.
――Η επιλογή ενεργοποιείται όταν έχει οριστεί η επιλογή Διάστημα για τη λειτουργία Χρονοδιακόπτης.
•• Χρόνος λήξης: Ρύθμιση χρόνου λήξης για την απενεργοποίηση της λειτουργίας προστασίας οθόνης.
――Η επιλογή ενεργοποιείται όταν έχει οριστεί η επιλογή Διάστημα για τη λειτουργία Χρονοδιακόπτης.
91
Άμεση εμφάνιση
Προστασία οθόνης
Επιλέξτε την προφύλαξη οθόνης που θέλετε για άμεση εμφάνιση.
Μετακ. Pixel
•• Απεν. / Pixel / Γραμμή κύλισης / Εφέ σβησίματος οθόνης
Χρονοδιακόπτης
Γκρι περιθώριο
Άμεση εμφάνιση
Απεν.
Γκρι περιθώριο
Απεν.
Όταν ο λόγος διαστάσεων έχει οριστεί σε 4:3, ρυθμίζετε τη φωτεινότητα των λευκών περιθωρίων στις πλευρές για
να προστατεύσετε την οθόνη.
•• Απεν. / Φωτεινό / Σκούρο
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Εμφάνιση μηνύματος
Πληροφορίες πηγής
Επιλέξτε εάν θέλετε να εμφανίζεται το OSD της πηγής εισόδου όταν αλλάζει η πηγή εισόδου.
MENU m → Εμφάνιση στην οθόνη → Εμφάνιση μηνύματος →
ENTERE
•• Απεν. / Ενεργ.
Μήνυμα “Χωρίς σήμα”
Εμφάνιση μηνύματος
Επιλέξτε εάν θέλετε να εμφανίζεται το OSD για κατάσταση εκτός σήματος όταν δεν ανιχνεύεται σήμα.
Πληροφορίες πηγής
Ενεργ.
Μήνυμα “Χωρίς σήμα”
Ενεργ.
Μήνυμα MDC
Ενεργ.
•• Απεν. / Ενεργ.
Μήνυμα MDC
Επιλέξτε εάν θα εμφανίζεται το OSD MDC όταν η συσκευή ελέγχεται από το MDC.
•• Απεν. / Ενεργ.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
92
Διαφάνεια μενού
Προσαρμογή της διαφάνειας του πλαισίου μενού.
•• Υψηλό / Μέτριο / Χαμηλό
MENU m → Εμφάνιση στην οθόνη → Διαφάνεια μενού → ENTER E
Εμφάνιση στην οθόνη
Διαφάνεια μενού
Μέτριο
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Γλώσσα μενού
Ορισμός της γλώσσας μενού.
――Μια αλλαγή στη ρύθμιση της γλώσσας θα εφαρμοστεί μόνον στην προβολή του μενού επί της οθόνης. Δεν θα
εφαρμοστεί στις άλλες εφαρμογές του υπολογιστή σας.
MENU m → Εμφάνιση στην οθόνη → Γλώσσα μενού → ENTER E
Εμφάνιση στην οθόνη
Γλώσσα μενού
Ελληνικά
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
93
Επαν. εμφ. στην οθόνη
Αυτή η επιλογή επαναφέρει τις τρέχουσες ρυθμίσεις που έχουν γίνει στην ενότητα Εμφάνιση στην οθόνη στις
εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
MENU m → Εμφάνιση στην οθόνη → Επαν. εμφ. στην οθόνη → ENTER E
Εμφάνιση στην οθόνη
Επαν. εμφ. στην οθόνη
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
94
Κεφάλαιο 08
Ρύθμιση του ήχου
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για την επιλογή (Ήχος) για το προϊόν.
Λειτουργία ήχου
Μπορείτε να επιλέξετε μια λειτουργία ήχου που να εξυπηρετεί τις προσωπικές σας προτιμήσεις.
•• Τυπικό: Επιλέγει την κανονική λειτουργία ήχου.
MENU m → Ήχος → Λειτουργία ήχου → ENTER E
•• Κινημ. ταινία: Παρέχει τον καλύτερο ήχο για ταινίες.
•• Καθαρή φωνή: Δίνει έμφαση στις φωνές σε σχέση με άλλους ήχους.
Ήχος
Λειτουργία ήχου
•• Μουσική: Δίνει έμφαση στη μουσική σε σχέση με τις φωνές.
Τυπικό
•• Ενίσχυση: Αυξάνει την ένταση των ήχων υψηλής συχνότητας για να προσφέρει καλύτερη εμπειρία ήχου σε
άτομα με προβλήματα ακοής.
Εφέ ήχου
Αυτόμ. ένταση
Επαναφορά ήχου
Απεν.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
95
Εφέ ήχου
Διαμορφώστε το εφέ ήχου που προτιμάτε για τον ήχο εξόδου.
――Διαθέσιμο μόνο όταν η λειτουργία Λειτουργία ήχου έχει οριστεί σε Τυπικό.
MENU m → Ήχος → Εφέ ήχου → ENTERE
Dialog Clarity
Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να αυξήσετε την ένταση μιας φωνής σε σχέση με τη μουσική υπόκρουση ή τα
ηχητικά εφέ, για να ακούγονται πιο καθαρά οι διάλογοι.
Εφέ ήχου
Dialog Clarity
Απεν.
•• Απεν. / Ενεργ.
Ισοσταθμιστής
Ισοσταθμιστής
Χρησιμοποιήστε την επιλογή Ισοσταθμιστής για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση ήχου για κάθε ηχείο.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
•• 100Hz / 300Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz (ρύθμιση εύρους ζώνης): Προσαρμόζει το επίπεδο συγκεκριμένων
συχνοτήτων εύρους ζώνης.
•• Επαναφορά: Επαναφέρει το equalizer στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
Αυτόμ. ένταση
Η ένταση μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το κανάλι.
Ισοσταθμίστε αυτόματα το επίπεδο έντασης ήχου κατά τη μετάβαση σε άλλο κανάλι.
MENU m → Ήχος → Αυτόμ. ένταση → ENTER E
Ήχος
Αυτόμ. ένταση
Απεν.
•• Απεν. / Κανονικό / Νύχτα
Η ρύθμιση Κανονικό ισοσταθμίζει το επίπεδο της έντασης σε κάθε κανάλι, ώστε όταν αλλάζετε κανάλια η ένταση
του ήχου να είναι η ίδια.
Η ρύθμιση Νύχτα ισοσταθμίζει και μειώνει το επίπεδο έντασης ήχου σε κάθε κανάλι, ώστε κάθε κανάλι να
εκπέμπει χαμηλότερα επίπεδα ήχου. Η λειτουργία Νύχτα είναι χρήσιμη τη νύχτα, όταν ενδεχομένως θα θέλετε να
διατηρήσετε την ένταση του ήχου σε χαμηλά επίπεδα.
――Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ελέγχου ήχου μιας συνδεδεμένης συσκευής πηγής, ορίστε την επιλογή
Αυτόμ. ένταση σε Απεν.. Μια αλλαγή στην ένταση του ήχου μέσω της λειτουργίας ελέγχου ήχου της
συνδεδεμένης συσκευής πηγής ενδέχεται να μην εφαρμοστεί εάν η λειτουργία Αυτόμ. ένταση έχει οριστεί σε
Κανονικό ή Νύχτα.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
96
Επαναφορά ήχου
Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο. Επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις ήχου
στις εργοστασιακές επιλογές.
MENU m → Ήχος → Επαναφορά ήχου → ENTER E
Ήχος
Επαναφορά ήχου
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
97
Κεφάλαιο 09
Δίκτυο
Κατάσταση δικτύου
Ρυθμίσεις δικτύου
MENU m → Δίκτυο → Κατάσταση δικτύου → ENTER E
MENU m → Δίκτυο → Ρυθμίσεις δικτύου → ENTER E
Μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση δικτύου και σύνδεσης στο Internet.
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις δικτύου για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις διάφορες έξυπνες
λειτουργίες διανομέα όπως η αναζήτηση στο Internet, η κοινή χρήση περιεχομένου μέσω ενός
οικιακού δικτύου και οι ενημερώσεις λειτουργιών.
Κατάσταση δικτύου
Το ασύρματο δίκτυο και η σύνδεση Internet ρυθμίστ. και είναι έτοιμα για χρήση.
Ρυθμίσεις δικτύου
.Επιλέξτε τον τύπο του δικτύου
Τύπος δικτύου
Είστε συνδεδεμένοι στο Internet. Εάν έχετε προβλήματα κατά τη χρήση ηλεκτρονικών
υπηρεσιών, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet.
Ασύρματο
Ασύρματο δίκτυο
You can connect your
Device to the internet.
Please select which
.wireless network to use
Αποσύνδεση
Ρυθμίσεις IP
Επανάληψη
Κλείσιμο
Ανανέωση
)WPS(PBC
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Τύπος δικτύου
•• Ασύρματο / Ενσύρματο
98
Ρυθμίσεις δικτύου (ενσύρματου)
Σύνδεση σε ενσύρματο δίκτυο
Υπάρχουν τρεις τρόποι να συνδέσετε το προϊόν σε δίκτυο LAN χρησιμοποιώντας καλώδιο.
•• Μπορείτε να συνδέσετε το προϊόν στο LAN συνδέοντας τη θύρα LAN στο πίσω μέρος
του προϊόντος με ένα εξωτερικό μόντεμ χρησιμοποιώντας καλώδιο LAN.
Δείτε το διάγραμμα παρακάτω.
•• Ανάλογα με τη διαμόρφωση του δικτύου σας, ενδεχομένως να μπορείτε να συνδέσετε το
προϊόν στο LAN συνδέοντας τη θύρα LAN στο πίσω μέρος του προϊόντος απευθείας σε
μια επιτοίχια υποδοχή δικτύου χρησιμοποιώντας καλώδιο LAN.
Δείτε το διάγραμμα παρακάτω. Σημειώστε ότι η επιτοίχια υποδοχή συνδέεται με μόντεμ ή
δρομολογητή που βρίσκεται σε άλλο σημείο του σπιτιού.
LAN
Θύρα LAN στον τοίχο
RJ45
LAN
Εξωτερικό μόντεμ
(ADSL / VDSL)
Θύρα μόντεμ στον τοίχο
Καλώδιο μόντεμ
RJ45
Καλώδιο LAN
•• Μπορείτε να συνδέσετε το προϊόν στο LAN συνδέοντας τη θύρα LAN στο πίσω μέρος του
προϊόντος με ένα IP sharer το οποίο συνδέεται με ένα εξωτερικό μόντεμ. Χρησιμοποιήστε
καλώδιο LAN για τη σύνδεση. Δείτε το διάγραμμα παρακάτω.
LAN
Θύρα μόντεμ στον τοίχο
Εξωτερικό μόντεμ
(ADSL / VDSL)
Καλώδιο μόντεμ
Δρομολογητής IP
(με διακομιστή DHCP)
Καλώδιο LAN
Καλώδιο LAN
RJ45
Καλώδιο LAN
Εάν έχετε δυναμικό δίκτυο, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόντεμ ή δρομολογητή ADSL που
υποστηρίζει Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Τα μόντεμ και οι δρομολογητές
που υποστηρίζουν DHCP παρέχουν αυτόματα τη διεύθυνση IP, τη μάσκα υποδικτύου, την
πύλη και τις τιμές DNS που χρειάζεται το προϊόν για να έχει πρόσβαση στο Internet, επομένως
δεν χρειάζεται να καταχωρήσετε εσείς οι ίδιοι τα στοιχεία αυτά. Τα περισσότερα οικιακά δίκτυα
είναι δυναμικά δίκτυα.
Ορισμένα δίκτυα απαιτούν στατική διεύθυνση IP. Εάν το δίκτυό σας απαιτεί στατική διεύθυνση
IP, πρέπει να καταχωρήσετε εσείς οι ίδιοι τη διεύθυνση IP, τη μάσκα υποδικτύου, την πύλη και
τις τιμές DNS στην οθόνη Cable Setup κατά τη ρύθμιση της σύνδεσης δικτύου. Για να μάθετε
τη διεύθυνση IP, τη μάσκα υποδικτύου, την πύλη και τις τιμές DNS, επικοινωνήστε με τον
πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP).
Εάν έχετε υπολογιστή Windows, μπορείτε επίσης να βρείτε τις τιμές αυτές μέσω του
υπολογιστή.
――Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόντεμ ADSL που υποστηρίζει DHCP εάν το δίκτυό σας
απαιτεί στατική διεύθυνση IP.
――Τα μόντεμ ADSL που υποστηρίζουν DHCP σάς επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε και στατικές
διευθύνσεις IP.
99
Ρυθμίστε τη σύνδεση δικτύου για να χρησιμοποιήσετε διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως η
εκτέλεση αναβαθμίσεων λογισμικού.
Αυτόματες Ρυθμίσεις δικτύου (ενσύρματου)
Συνδεθείτε στο δίκτυο χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο LAN.
2
Στο αναδυόμενο μενού που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή "Κατάσταση".
3
Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην καρτέλα Support.
4
Στην καρτέλα Support, κάντε κλικ στο κουμπί Details. Εμφανίζονται οι τιμές σύνδεσης
δικτύου.
Βεβαιωθείτε πρώτα ότι το καλώδιο LAN έχει συνδεθεί.
Τρόπος αυτόματης ρύθμισης
Τρόπος μη αυτόματης ρύθμισης
1
Ορίστε την επιλογή Τύπος δικτύου σε Ενσύρματο από τη σελίδα Ρυθμίσεις δικτύου.
1
Ορίστε την επιλογή Τύπος δικτύου σε Ενσύρματο από τη σελίδα Ρυθμίσεις δικτύου.
2
Πατήστε το κουμπί Σύνδεση για να εκκινήσετε τις Ρυθμίσεις δικτύου.
2
Πατήστε το κουμπί Σύνδεση για να εκκινήσετε τις Ρυθμίσεις δικτύου.
-- Το κουμπί Σύνδεση είναι ενεργοποιημένο μόνο όταν το καλώδιο LAN είναι σωστά
συνδεδεμένο.
3
Εμφανίζεται η οθόνη ελέγχου σύνδεσης δικτύου και επαληθεύει την κατάσταση σύνδεσης.
-- Το κουμπί Σύνδεση είναι ενεργοποιημένο μόνο όταν το καλώδιο LAN είναι σωστά
συνδεδεμένο.
3
Όταν επαληθευτεί η σύνδεση, εμφανίζεται το μήνυμα "Η σύνδεση ενσύρματου δικτύου
και η σύνδεση στο Διαδίκτυο ολοκληρώθηκαν.".
――Εάν η διαδικασία σύνδεσης αποτύχει, ελέγξτε τη σύνδεση στη θύρα LAN.
――Εάν η αυτόματη διαδικασία δεν μπορεί να εντοπίσει τις τιμές σύνδεσης δικτύου ή εάν θέλετε
να ρυθμίσετε τη σύνδεση μη αυτόματα, πηγαίνετε στην επόμενη ενότητα, "Μη αυτόματη
ρύθμιση δικτύου".
Πατήστε Διακοπή. Η διαδικασία επαλήθευσης διακόπτεται.
4
5
στην οθόνη Διεύθυνση IP.
――Η ρύθμιση της επιλογής Ρυθμίσεις IP σεΜη αυτόματη εισαγωγή αλλάζει αυτόματα
την επιλογή DNS Setting σε Μη αυτόματη εισαγωγή.
6
Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο δικτύου στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης.
Όταν τελειώσετε, πατήστε OK στο κάτω μέρος της σελίδας και έπειτα πατήστε E.
Εμφανίζεται η οθόνη ελέγχου σύνδεσης δικτύου και ξεκινά η διαδικασία επαλήθευσης.
Λήψη των τιμών σύνδεσης δικτύου
1
Επιλέξτε το επάνω πεδίο, πατήστε E και στη συνέχεια ορίστε την επιλογή Ρυθμίσεις IP
σε Μη αυτόματη εισαγωγή. Επαναλάβετε τη διαδικασία καταχώρησης για κάθε πεδίο
Τα διάφορα γραφεία ενδέχεται να χρησιμοποιούν στατικές διευθύνσεις IP.
Για να προβάλετε τις τιμές σύνδεσης δικτύου στους περισσότερους υπολογιστές Windows,
ακολουθήστε αυτά τα βήματα.
Επιλέξτε Ρυθμίσεις IP στην οθόνη σύνδεσης δικτύου. Εμφανίζεται η οθόνη Ρυθμίσεις
IP.
Μη αυτόματες Ρυθμίσεις δικτύου (ενσύρματου)
Σε αυτή την περίπτωση, ζητήστε από το διαχειριστή του δικτύου τη διεύθυνση IP, τη μάσκα
υποδικτύου, την πύλη και τη διεύθυνση διακομιστή DNS. Εισαγάγετε αυτές τις τιμές μη
αυτόματα.
Εμφανίζεται η οθόνη ελέγχου σύνδεσης δικτύου και ξεκινά η διαδικασία επαλήθευσης.
7
Όταν επαληθευτεί η σύνδεση, εμφανίζεται το μήνυμα "Η σύνδεση ενσύρματου δικτύου
και η σύνδεση στο Διαδίκτυο ολοκληρώθηκαν.".
100
Ρύθμιση δικτύου (ασύρματου)
Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο
Ασύρματος δρομολογητής IP
(δρομολογητής με διακομιστή DHCP)
Θύρα LAN στον τοίχο
Καλώδιο LAN
Η Samsung συνιστά τη χρήση του IEEE 802.11n. Όταν πραγματοποιείτε αναπαραγωγή βίντεο
μέσω μιας σύνδεσης δικτύου, η αναπαραγωγή ενδέχεται να μην είναι ομαλή.
――Επιλέξτε για το ασύρματο IP sharer ένα κανάλι που δεν χρησιμοποιείται. Εάν το κανάλι που
ορίζεται για το ασύρματο IP χρησιμοποιείται από άλλη, γειτονική συσκευή, αυτό θα έχει ως
αποτέλεσμα παρεμβολές και αποτυχία της επικοινωνίας.
――Το προϊόν υποστηρίζει μόνο τα ακόλουθα πρωτόκολλα ασφάλειας ασύρματου δικτύου.
Αυτόματη ρύθμιση δικτύου (ασύρματου)
Τα περισσότερα ασύρματα δίκτυα διαθέτουν ένα προαιρετικό σύστημα ασφάλειας το
οποίο υποχρεώνει τις συσκευές που προσπελαύνουν το δίκτυο να μεταδίδουν έναν
κρυπτογραφημένο κωδικό ασφαλείας που ονομάζεται κλειδί πρόσβασης ή Κλειδί ασφαλείας.
Το Κλειδί ασφαλείας βασίζεται σε μια φράση πρόσβασης, τυπικά μια λέξη ή μια σειρά
από γράμματα και αριθμούς με ορισμένο μήκος η οποία σάς ζητήθηκε όταν ρυθμίσατε την
ασφάλεια του ασύρματου δικτύου σας. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο για να ρυθμίσετε
τη σύνδεση του δικτύου και διαθέτετε ένα Κλειδί ασφαλείας για το ασύρματο δίκτυό σας, θα
πρέπει να εισαγάγετε τη φράση πρόσβασης κατά τη διαδικασία αυτόματης ή μη αυτόματης
ρύθμισης.
Τρόπος αυτόματης ρύθμισης
1
Ορίστε την επιλογή Τύπος δικτύου σε Ασύρματο από τη σελίδα Ρυθμίσεις δικτύου.
2
Η λειτουργία Δίκτυο πραγματοποιεί αναζήτηση για διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα. Όταν
τελειώσει η αναζήτηση, εμφανίζει μια λίστα με τα διαθέσιμα δίκτυα.
3
πατήστε δύο φορές το κουμπί E.
Εάν επιλέξετε τη λειτουργία Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n και έχει επιλεγεί
WEP, TKIP ή TKIP AES (WPS2Mixed) ως τύπος κρυπτογράφησης στο σημείο πρόσβασης
ή στον ασύρματο δρομολογητή, τα προϊόντα Samsung δεν υποστηρίζουν συνδέσεις που
συμμορφώνονται με τις νέες προδιαγραφές πιστοποίησης Wi-Fi.
――Εάν ο επιθυμητός ασύρματος δρομολογητής δεν εμφανίζεται, επιλέξτε Ανανέωση για
να πραγματοποιήσετε αναζήτηση ξανά.
――Εάν δεν είναι δυνατή η εύρεση του δρομολογητή αφού δοκιμάσετε ξανά, επιλέξτε το
――Εάν ο ασύρματος δρομολογητής υποστηρίζει WPS (Wi-Fi Protected Setup), μπορείτε να
κουμπί Διακοπή.
Εμφανίζεται το κουμπί Προσθήκη δικτύου.
Επιλέξτε Προσθήκη δικτύου για να προσθέσετε έναν ασύρματο δρομολογητή και να
συνδεθείτε σε αυτόν.
συνδεθείτε στο δίκτυο μέσω PBC (Push Button Configuration) ή PIN (Personal Identification
Number). Το WPS θα διαμορφώσει αυτόματα το SSID και το κλειδί WPA σε οποιαδήποτε
από τις δύο λειτουργίες.
――Μέθοδοι σύνδεσης: Μπορείτε να ρυθμίσετε τη σύνδεση ασύρματου δικτύου με τρεις
τρόπους.
Αυτόματη ρύθμιση (με χρήση της λειτουργίας αυτόματης αναζήτησης δικτύου), Μη
αυτόματη ρύθμιση, WPS(PBC)
Στη λίστα δικτύων, πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ένα δίκτυο και έπειτα
4
Εάν εμφανιστεί η οθόνη Εισαγ. κωδ. πρόσ., πηγαίνετε στο βήμα 5. Εάν επιλέξετε έναν
ασύρματο δρομολογητή που δεν έχει ασφάλεια, πηγαίνετε στο βήμα 7.
5
Εάν ο δρομολογητής προστατεύεται, εισαγάγετε το Εισαγ. κωδ. πρόσ. (κλειδί ασφαλείας
ή PIN).
101
6
Όταν τελειώσετε, χρησιμοποιήστε το δεξί πλήκτρο βέλους για να μετακινήσετε το δρομέα
Τρόπος μη αυτόματης ρύθμισης
στην επιλογή Τέλος και στη συνέχεια πατήστε E. Εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης
1
Ορίστε την επιλογή Τύπος δικτύου σε Ασύρματο από τη σελίδα Ρυθμίσεις δικτύου.
2
Η λειτουργία Δίκτυο πραγματοποιεί αναζήτηση για διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα. Όταν
δικτύου και ξεκινά η διαδικασία επαλήθευσης.
――Δημιουργείται σύνδεση με το δρομολογητή αλλά δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο
τελειώσει η αναζήτηση, εμφανίζει μια λίστα με τα διαθέσιμα δίκτυα.
Internet.
7
Όταν επαληθευτεί η σύνδεση, εμφανίζεται το μήνυμα "Το ασύρματο δίκτυο και η
3
πατήστε δύο φορές το κουμπί E.
σύνδεση Internet ρυθμίστ. και είναι έτοιμα για χρήση.".
――Εάν ο επιθυμητός ασύρματος δρομολογητής δεν εμφανίζεται, επιλέξτε Ανανέωση για
Μη αυτόματη ρύθμιση δικτύου (ασύρματου)
να πραγματοποιήσετε αναζήτηση ξανά.
――Εάν δεν είναι δυνατή η εύρεση του δρομολογητή αφού δοκιμάσετε ξανά, επιλέξτε το
Τα διάφορα γραφεία ενδέχεται να χρησιμοποιούν στατικές διευθύνσεις IP.
κουμπί Διακοπή.
Σε αυτή την περίπτωση, ζητήστε από το διαχειριστή του δικτύου τη διεύθυνση IP, τη μάσκα
υποδικτύου, την πύλη και τη διεύθυνση διακομιστή DNS. Εισαγάγετε αυτές τις τιμές μη
αυτόματα.
Λήψη των τιμών σύνδεσης δικτύου
Για να προβάλετε τις τιμές σύνδεσης δικτύου στους περισσότερους υπολογιστές Windows,
ακολουθήστε αυτά τα βήματα.
1
Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο δικτύου στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης.
2
Στο αναδυόμενο μενού που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή "Κατάσταση".
3
Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην καρτέλα Support.
4
Στην καρτέλα Support, κάντε κλικ στο κουμπί Details. Εμφανίζονται οι τιμές σύνδεσης
δικτύου.
Στη λίστα δικτύων, πατήστε το κουμπί u ή d για να επιλέξετε ένα δίκτυο και έπειτα
Εμφανίζεται το κουμπί Προσθήκη δικτύου.
Επιλέξτε Προσθήκη δικτύου για να προσθέσετε έναν ασύρματο δρομολογητή και να
συνδεθείτε σε αυτόν.
4
Εάν εμφανιστεί η οθόνη Εισαγ. κωδ. πρόσ., πηγαίνετε στο βήμα 5. Εάν επιλέξετε έναν
ασύρματο δρομολογητή που δεν έχει ασφάλεια, πηγαίνετε στο βήμα 7.
5
Εάν ο δρομολογητής προστατεύεται, εισαγάγετε το Εισαγ. κωδ. πρόσ. (κλειδί ασφαλείας
ή PIN).
6
Όταν τελειώσετε, χρησιμοποιήστε το δεξί πλήκτρο βέλους για να μετακινήσετε το δρομέα
στην επιλογή Τέλος και στη συνέχεια πατήστε E. Εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης
δικτύου και ξεκινά η διαδικασία επαλήθευσης.
7
Επιλέξτε Διακοπή ενώ επιχειρούνται οι συνδέσεις δικτύου. Αυτό θα διακόψει τη σύνδεση.
8
Επιλέξτε Ρυθμίσεις IP στην οθόνη σύνδεσης δικτύου. Εμφανίζεται η οθόνη Ρυθμίσεις
IP.
9
Επιλέξτε το επάνω πεδίο, πατήστε E και στη συνέχεια ορίστε την επιλογή Ρυθμίσεις IP
σε Μη αυτόματη εισαγωγή. Επαναλάβετε τη διαδικασία καταχώρησης για κάθε πεδίο
στην οθόνη Διεύθυνση IP.
――Η ρύθμιση της επιλογής Ρυθμίσεις IP σεΜη αυτόματη εισαγωγή αλλάζει αυτόματα
την επιλογή DNS Setting σε Μη αυτόματη εισαγωγή.
102
10Όταν τελειώσετε, πατήστε OK στο κάτω μέρος της σελίδας και έπειτα πατήστε E.
Εμφανίζεται η οθόνη ελέγχου σύνδεσης δικτύου και ξεκινά η διαδικασία επαλήθευσης.
11Όταν επαληθευτεί η σύνδεση, εμφανίζεται το μήνυμα "Το ασύρματο δίκτυο και η
σύνδεση Internet ρυθμίστ. και είναι έτοιμα για χρήση.".
WPS(PBC)
Τρόπος ρύθμισης με τη χρήση του WPS(PBC)
Εάν ο δρομολογητής σας διαθέτει κουμπί WPS(PBC), ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
1
Ορίστε την επιλογή Τύπος δικτύου σε Ασύρματο από τη σελίδα Ρυθμίσεις δικτύου.
2
Επιλέξτε WPS(PBC), πατήστε E και στη συνέχεια πατήστε ξανά E.
3
Πατήστε το κουμπί WPS(PBC) στο δρομολογητή σας εντός 2 λεπτών. Το προϊόν σας
λαμβάνει αυτόματα τις τιμές ρύθμισης δικτύου που χρειάζεται και συνδέεται στο δίκτυό
σας.
4
Εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης δικτύου και η ρύθμιση του δικτύου ολοκληρώνεται.
103
Wi-Fi Direct
MENU m → Δίκτυο → Wi-Fi Direct → ENTER E
Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία, η φορητή συσκευή σας
πρέπει να υποστηρίζει Wi-Fi Direct.
Λειτουργία για τη σύνδεση του προϊόντος με ασύρματες φορητές συσκευές. Με αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να συνδέσετε ασύρματες φορητές συσκευές
με το προϊόν σας απευθείας, χωρίς δρομολογητή.
Για να συνδέσετε τη φορητή συσκευή με το προϊόν μέσω Wi-Fi Direct, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1
Μεταβείτε στην οθόνη Wi-Fi Direct. Το προϊόν αρχίζει να αναζητά συσκευές.
2
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi Direct στη συσκευή σας. Επιλέξτε την επιθυμητή συσκευή Wi-Fi.
•• PBC (Διαμόρφωση Push Button): Πατήστε το κουμπί WPS(PBC) στη συσκευή Wi-Fi εντός 2 λεπτών. Το προϊόν σας λαμβάνει αυτόματα τις τιμές
ρύθμισης δικτύου που χρειάζεται και συνδέεται στο δίκτυό σας.
•• PIN: Εισαγάγετε στη συσκευή το PIN που εμφανίζεται.
――Εάν θέλετε να αποσυνδέσετε τη συσκευή, επιλέξτε τη συνδεδεμένη συσκευή Wi-Fi και έπειτα επιλέξτε Αποσυνδέθηκε.
Ρυθμίσεις συσκευής πολυμέσων
MENU m → Δίκτυο → Ρυθμίσεις συσκευής πολυμέσων → ENTER E
Επιτρέπεται σε άλλες συσκευές, όπως smartphone και tablet, που βρίσκονται στο δίκτυό σας, να μοιράζονται περιεχόμενο με το δικό σας προϊόν.
104
Κατοπτρισμός οθόνης
Ρυθμίσεις δικτύου διακομ.
MENU m → Δίκτυο → Κατοπτρισμός οθόνης → ENTER E
MENU m → Δίκτυο → Ρυθμίσεις δικτύου διακομ. → ENTER E
Συνδέστε μια φορητή συσκευή που υποστηρίζει τη λειτουργία κατοπτρισμού στο προϊόν. Αυτό
επιτρέπει την εκπομπή της εικόνας και του ήχου της φορητής συσκευής από το προϊόν. Ο
όρος "κατοπτρισμός" αναφέρεται στην προβολή της εικόνας και στην αναπαραγωγή του ήχου
μιας φορητής συσκευής σε μια οθόνη.
――Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Κατοπτρισμός οθόνης, βεβαιωθείτε ότι η φορητή
συσκευή υποστηρίζει λειτουργία κατοπτρισμού όπως AllShare Cast, WiDi (έκδοση 3.5
ή μεταγενέστερη) και Miracast. Για να ελέγξετε εάν η λειτουργία κατοπτρισμού είναι
διαθέσιμη, επισκεφθείτε την τοποθεσία του κατασκευαστή της φορητής συσκευής στο web.
――Η εικόνα της οθόνης και ο ήχος ενδέχεται να μην αναπαράγονται ομαλά εάν υπάρχει
φόρτος δικτύου.
Σύνδεση στο διακομιστή
Για να πραγματοποιήσετε εκτέλεση του Πρ.αναπαρ., συνδεθείτε σε δίκτυο.
•• Εάν η επιλογή SSL είναι ενεργοποιημένη, ο διακομιστής έχει διαμορφωθεί ώστε να
χρησιμοποιεί το https και η μεταφορά των δεδομένων είναι κρυπτογραφημένη.
――Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του διακομιστή και τον αριθμό θύρας. Χρησιμοποιήστε το 7001
ως αριθμό θύρας. (Εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο διακομιστή χρησιμοποιώντας τον
αριθμό θύρας 7001, ζητήστε από το διαχειριστή του συστήματος να βρει το σωστό αριθμό
θύρας και αλλάξτε τον αναλόγως).
Κατοπτρισμός οθόνης
Λειτ. MagicInfo
Εκτελέστε τη λειτουργία κατοπτρισμού από τη φορητή συσκευή. Η φορητή συσκευή
πραγματοποιεί αυτόματα αναζήτηση και εμφανίζει το προϊόν σε μια λίστα.
――Εάν η φορητή συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί με το προϊόν, απενεργοποιήστε την,
Επιλέξτε την κατάλληλη Λειτ. MagicInfo ανάλογα με το περιβάλλον όπου χρησιμοποιείτε το
προϊόν.
ενεργοποιήστε την ξανά και δοκιμάστε πάλι.
•• Lite / Προηγμένη
Πρόσβ. διακομ.
Επιλέξτε μια μέθοδο σύνδεσης στο δίκτυο του διακομιστή.
•• Να επ. / Απόρ/ψη
Λειτ. FTP
Ορισμός της λειτουργίας FTP.
•• Ενεργό / Παθητικό
105
Όνομα συσκ
MENU m → Δίκτυο → Όνομα συσκ → ENTER E
Επιλογή ή εισαγωγή ονόματος συσκευής.
Αυτό το όνομα μπορεί να προβληθεί σε απομακρυσμένα στοιχεία ελέγχου δικτύου μέσω του
δικτύου.
106
Κεφάλαιο 10
Σύστημα
Ρύθμιση
Αρχικές ρυθμίσεις (Σύστημα)
MENU m → Σύστημα → Ρύθμιση → ENTER E
Αφού ενεργοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά, διαμορφώστε τις βασικές ρυθμίσεις όπως γλώσσα, κανάλια και
ώρα.
.
Πατήστε το κουμπί
――Εισαγάγετε τον κωδικό PIN 4 ψηφίων. Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι “0-0-0-0".
Σύστημα
Εάν θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό PIN, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Αλλαγή PIN.
1
Ρύθμιση
Πατήστε u ή d και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί E. Ορίστε τη γλώσσα μενού OSD.
Ώρα
2
Αυτόματη εναλλαγή πηγής
Προσανατολισμός οθόνης
Διαμόρφωση προσανατολισμού της σελίδας μενού.
Έλεγχος ενέργειας
-- Οριζόντιος / Κάθετος
Λύση Eco
Έλεγχος θερμοκρασίας
Γλώσσα μενού
3
77
Ρυθμίστε το χρόνο για την αυτόματη απενεργοποίηση του προϊόντος όταν παραμένει αδρανές για μεγάλο
χρονικό διάστημα.
Διαχ. συσκευών
-- Απενεργοποίηση (προτείνεται) / 4 ώρες / 6 ώρες / 8 ώρες
4
Ρυθμίσεις δικτύου
Ρυθμίστε τη σύνδεση του δικτύου σας. Πατήστε το κουμπί E για να ξεκινήσετε. Εάν δεν γνωρίζετε τις
πληροφορίες ρύθμισης του δικτύου σας ή θέλετε να πραγματοποιήσετε τη ρύθμιση αργότερα, επιλέξτε
Παράλειψη. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη σύνδεση του δικτύου αργότερα χρησιμοποιώντας το μενού Δίκτυο.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
-- Εισαγάγετε τον κωδικό PIN 4 ψηφίων. Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι “0-0-0-0".
Εάν θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό PIN, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Αλλαγή PIN.
Αυτόμ.απενεργ.
5
Ρύθμιση ώρας
Επιλέξτε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα και στη συνέχεια επιλέξτε Επόμενο.
107
6
Αναπαραγωγή μέσω
Επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία αναπαραγωγής ανάλογα με το περιβάλλον όπου χρησιμοποιείτε το
προϊόν.
――Το βήμα ρύθμισης Αναπαραγωγή μέσω εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχει σύνδεση στο δίκτυο.
7
Η ρύθμιση ολοκληρ.!
Συγχαρητήρια! Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε και είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε.
108
Ώρα
Μπορείτε να διαμορφώσετε τις λειτουργίες Ρύθμιση ώρας ή Χρονοδιακόπτης. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε
το προϊόν για αυτόματη ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση σε συγκεκριμένη ώρα, με τη χρήση της λειτουργίας
Χρονοδιακόπτης.
――Πατήστε το κουμπί INFO εάν θέλετε να δείτε την τρέχουσα ώρα.
MENU m → Σύστημα → Ώρα → ENTER E
Ρύθμιση ώρας
Ώρα
Επιλέξτε Ρύθμιση ώρας. Επιλέξτε Hμερομηνία ή Ώρα και στη συνέχεια πατήστε E.
Ρύθμιση ώρας
DST
Ενεργ.
Χρονοδιακόπτης
Απεν.
Καθυστέρηση ενεργοπ.
Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να καταχωρήσετε αριθμούς ή πατήστε το επάνω και κάτω πλήκτρο
βέλους. Χρησιμοποιήστε το αριστερό και το δεξί πλήκτρο βέλους για να μετακινηθείτε από το ένα πεδίο
καταχώρησης στο άλλο. Πατήστε E όταν τελειώσετε.
――Μπορείτε να ορίσετε την Hμερομηνία και την Ώρα απευθείας, πατώντας τα αριθμητικά πλήκτρα στο
τηλεχειριστήριο.
0 δευτερ.
DST
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία DST (θερινή ώρα).
Απεν. / Ενεργ.
•• Ημερομ. έναρξης: Ορισμός ημερομηνίας έναρξης ισχύος θερινής ώρας.
•• Ημερομηνία λήξης: Ρύθμιση ημερομηνίας λήξης θερινής ώρας.
•• Διαφορά ώρας: Επιλογή σωστής μετατόπισης ώρας για τη ζώνη ώρας σας.
Χρονοδιακόπτης
Τερματίζει αυτόματα τη λειτουργία του προϊόντος μετά την πάροδο προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος.
(Απεν. / 30 λεπτά / 60 λεπτά / 90 λεπτά / 120 λεπτά / 150 λεπτά / 180 λεπτά)
――Χρησιμοποιήστε το επάνω και το κάτω πλήκτρο βέλους για να επιλέξετε ένα χρονικό διάστημα και έπειτα
πατήστε E. Για να ακυρώσετε το Χρονοδιακόπτης, επιλέξτε Απεν..
Καθυστέρηση ενεργοπ.
Κατά τη σύνδεση πολλών προϊόντων, ρυθμίστε το χρόνο ενεργοποίησης για κάθε προϊόν ώστε να αποτρέπετε την
υπερβολική κατανάλωση ισχύος (σε ένα εύρος 0–50 δευτερολέπτων).
109
Αυτόματη εναλλαγή πηγής
MENU m → Σύστημα → Αυτόματη εναλλαγή πηγής → ENTER E
Αυτόματη εναλλαγή πηγής
Εάν η οθόνη ενεργοποιηθεί με τη λειτουργία Αυτόματη εναλλαγή πηγής Ενεργ. και η προηγούμενη επιλογή
πηγής βίντεο δεν είναι ενεργή, η οθόνη θα πραγματοποιήσει αυτόματα αναζήτηση των διαφορετικών πηγών
εισόδου βίντεο για το ενεργό βίντεο.
Αυτόματη εναλλαγή πηγής
Όταν η επιλογή Αυτόματη εναλλαγή πηγής έχει οριστεί σε Ενεργ., πραγματοποιείται αυτόματα αναζήτηση της
πηγής βίντεο της οθόνης για το ενεργό βίντεο.
Αυτόματη εναλλαγή πηγής
Απεν.
Η επιλογή Κύρια πηγή θα ενεργοποιηθεί εάν η τρέχουσα πηγή σήματος βίντεο δεν αναγνωρίζεται.
Ανάκτηση κύριας πηγής
끄기
Απεν.
Η επιλογή Δευτερεύουσα πηγή θα ενεργοποιηθεί εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη πρωτεύουσα πηγή βίντεο.
Κύρια πηγή
HDMI
Δευτερεύουσα πηγή
MagicInfo Player S
Εάν ούτε η κύρια ούτε και η δευτερεύουσα πηγή εισόδου αναγνωρίζονται, η οθόνη θα εκτελέσει δυο αναζητήσεις
για ενεργή πηγή, κάθε φορά ελέγχοντας την κύρια και, κατόπιν, τη δευτερεύουσα πηγή. Εάν αποτύχουν και οι
δύο απόπειρες αναζήτησης, η οθόνη θα επιστρέψει στην πρώτη πηγή βίντεο και θα εμφανίσει ένα μήνυμα που
υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει σήμα.
Ανάκτηση κύριας πηγής
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Επιλέξτε εάν επιθυμείτε την επαναφορά της επιλεγμένης βασικής πηγής εισόδου όταν είναι συνδεδεμένη μια
βασική πηγή εισόδου.
Κύρια πηγή
Ορίστε Κύρια πηγή για την αυτόματη πηγή εισόδου.
Δευτερεύουσα πηγή
Ορίστε Δευτερεύουσα πηγή για την αυτόματη πηγή εισόδου.
110
Έλεγχος ενέργειας
Αυτόματη ενεργοποίηση
MENU m → Σύστημα → Έλεγχος ενέργειας → ENTER E
Έλεγχος ενέργειας
Αυτόματη ενεργοποίηση
Απεν.
Μέγ. εξοικ. ενέργ.
Ενεργ.
Έλεγχος αναμονής
Ενεργ.
Κουμπί λειτ.
Αναμονή δικτύου
Μόνο ενεργοποίηση
Απεν.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί αυτόματα το προϊόν όταν συνδέεται. Δεν είναι αναγκαίο το πάτημα του κουμπιού
λειτουργίας.
•• Απεν. / Ενεργ.
Μέγ. εξοικ. ενέργ.
Απενεργοποιεί το προϊόν για να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας όταν ο υπολογιστής παραμένει αδρανής για
καθορισμένο χρονικό διάστημα.
•• Απεν. / Ενεργ.
Έλεγχος αναμονής
Μπορείτε να ορίσετε τη λειτουργία αναμονής της οθόνης ώστε να εφαρμοστεί όταν ληφθεί ένα σήμα εισόδου.
•• Αυτόματο
Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας θα ενεργοποιηθεί εάν δεν ανιχνευθούν σήματα εισόδου, ακόμα κι αν
συνδεθεί στην οθόνη μια πηγή εισόδου.
Εάν δεν έχει συνδεθεί συσκευή πηγής εμφανίζεται το μήνυμα Χωρίς σήμα.
•• Απεν.
Εάν δεν ανιχνευθούν σήματα εισόδου εμφανίζεται το μήνυμα Χωρίς σήμα.
――Εάν εμφανιστεί το μήνυμα Χωρίς σήμα παρά το ότι έχει συνδεθεί συσκευή πηγής, ελέγξτε τη σύνδεση του
καλωδίου.
――Εάν η επιλογή Μήνυμα “Χωρίς σήμα” έχει οριστεί σε Απεν., δεν εμφανίζεται το μήνυμα Χωρίς σήμα.
Σε αυτή την περίπτωση, ορίστε την επιλογή Μήνυμα “Χωρίς σήμα” σε Ενεργ..
•• Ενεργ.
Αν δεν ανιχνεύεται σήμα εισόδου, ενεργοποιείται ο τρόπος λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.
111
Κουμπί λειτ.
Έλεγχος ενέργειας
Αυτόματη ενεργοποίηση
Απεν.
Μέγ. εξοικ. ενέργ.
Ενεργ.
Έλεγχος αναμονής
Ενεργ.
Κουμπί λειτ.
Αναμονή δικτύου
Μόνο ενεργοποίηση
Απεν.
Το κουμπί λειτουργίας μπορεί να ρυθμιστεί είτε για ενεργοποίηση της λειτουργίας είτε για ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση της λειτουργίας.
•• Μόνο ενεργοποίηση: Ρυθμίστε το κουμπί λειτουργίας ώστε να ενεργοποιεί τη λειτουργία.
•• Ενεργοποίηση/απενεργ.: Ρυθμίστε το κουμπί λειτουργίας ώστε να ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία.
Αναμονή δικτύου
Αυτή η δυνατότητα διατηρεί ενεργοποιημένη τη λειτουργία του δικτύου όταν το προϊόν απενεργοποιείται.
•• Απεν. / Ενεργ.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
112
Λύση Eco
Εξ/ση Ενέργειας
Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας ρυθμίζοντας τη φωτεινότητα της οθόνης.
MENU m → Σύστημα → Λύση Eco → ENTER E
Πρόγραμμα λυχνίας οθόνης
Λύση Eco
Εξ/ση Ενέργειας
Απεν.
Πρόγραμμα λυχνίας οθόνης
Απεν.
Κανένα σήμ. αναμ
Απεν.
Αυτόμ.απενεργ.
•• Απεν. / Χαμηλό / Μέτριο / Υψηλό
4 ώρες
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης. Μια τιμή κοντά στο 100 κάνει την οθόνη φωτεινότερη.
•• Απεν. / Ενεργ.
Κανένα σήμ. αναμ
Εξοικονομήστε ισχύ με απενεργοποίηση της συσκευής όταν δεν λαμβάνεται σήμα από κάποια πηγή.
•• Απεν. / 15 λεπτά / 30 λεπτά / 60 λεπτά
――Η ρύθμιση αυτή είναι απενεργοποιημένη όταν ο συνδεδεμένος υπολογιστής βρίσκεται σε λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας.
――Το προϊόν θα απενεργοποιείται αυτόματα στον καθορισμένο χρόνο. Μπορείτε να αλλάξετε τον χρόνο ανάλογα
με τις ανάγκες σας.
Αυτόμ.απενεργ.
Το προϊόν απενεργοποιείται αυτόματα ώστε να αποτρέπεται η υπερθέρμανση εάν περάσουν ορισμένες ώρες
χωρίς να έχετε πατήσει κάποιο κουμπί στο τηλεχειριστήριο ή στην πρόσοψη του προϊόντος.
•• Απεν. / 4 ώρες / 6 ώρες / 8 ώρες
113
Έλεγχος θερμοκρασίας
Αυτή η λειτουργία ανιχνεύει την εσωτερική θερμοκρασία του προϊόντος. Μπορείτε να καθορίσετε το εύρος
θερμοκρασιών που είναι αποδεκτό.
Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία ορίζεται σε 77 C.
MENU m → Σύστημα → Έλεγχος θερμοκρασίας → ENTER E
Σύστημα
Έλεγχος θερμοκρασίας
Η συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας για το προϊόν αυτό είναι 75 έως 80 C (με βάση θερμοκρασία
περιβάλλοντος 40 C).
――Αν η τρέχουσα θερμοκρασία υπερβεί το καθορισμένο όριο θερμοκρασίας, μειώνεται η φωτεινότητα της οθόνης.
Αν η θερμοκρασία συνεχίζει να αυξάνεται, το προϊόν απενεργοποιείται για να αποτραπεί η υπερθέρμανση.
77
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
114
Διαχ. συσκευών
MENU m → Σύστημα → Διαχ. συσκευών → ENTER E
Διαχ. συσκευών
Ρυθμ. πληκτρολογίου
Ρυθμίσεις ποντικιού
Ρυθμίσεις δείκτη
Διαμόρφωση ρυθμίσεων για εξωτερικές συσκευές εισόδου που συνδέονται στο προϊόν.
Ρυθμ. πληκτρολογίου
Με τη σύνδεση ενός πληκτρολογίου στο προϊόν εμφανίζεται το μενού Ρυθμ. πληκτρολογίου.
Επιλ. πληκτρολογίου
Επιλέξτε ένα πληκτρολόγιο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από τα διαθέσιμα συνδεδεμένα πληκτρολόγια.
――Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα συνδεδεμένο πληκτρολόγιο.
Επιλογές πληκτρολ.
――Ανάλογα με τη χώρα.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Γλώσσα πληκτρολογίου
Ορίστε τη γλώσσα καταχώρησης του πληκτρολογίου.
Τύπος πληκτρολογίου
Ορίστε τον τύπο του πληκτρολογίου.
Αλλαγή γλώσσας εισαγ.
Διαμορφώστε το συνδυασμό των χρησιμοποιούμενων πλήκτρων για την αλλαγή της γλώσσας καταχώρησης.
115
Διαχ. συσκευών
Ρυθμ. πληκτρολογίου
Ρυθμίσεις ποντικιού
Ρυθμίσεις δείκτη
Ρυθμίσεις ποντικιού
Με τη σύνδεση ενός ποντικιού στο προϊόν εμφανίζεται το μενού Ρυθμίσεις ποντικιού.
Επιλογή ποντικιού
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις ή τις επιλογές σύνδεσης του ποντικιού για συνδεδεμένες συσκευές ποντικιού.
――Μεταξύ των συνδεδεμένων συσκευών ποντικιού, μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο ένα ποντίκι.
Επιλογές ποντικιού
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
――Ανάλογα με τη χώρα.
Κύριο κουμπί
Επιλέξτε ένα κουμπί στο ποντίκι που θα εκτελεί τις βασικές λειτουργίες (κλικ και καταχώρηση).
•• Αριστερά / Δεξιά
Ταχύτητα δείκτη
Ρύθμιση ταχύτητας δείκτη ποντικιού.
•• Αργή / Τυπικό / Γρήγορη
116
Διαχ. συσκευών
Ρυθμ. πληκτρολογίου
Ρυθμίσεις ποντικιού
Ρυθμίσεις δείκτη
Ρυθμίσεις δείκτη
Ορίστε το μέγεθος, την ταχύτητα και το σχήμα του δείκτη.
Μέγεθος δείκτη
Ορισμός μεγέθους δείκτη.
•• Μικρό / Μέτριο / Μεγάλο / Πολύ μεγάλο
Ταχύτητα δείκτη
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Ορισμός ταχύτητας δείκτη. Η υψηλότερη ταχύτητα αυξάνει την ευαισθησία του δείκτη.
•• Αργή / Τυπικό / Γρήγορη
Εικόνα “Δείκτης”
Ορισμός σχήματος δείκτη.
•• Image 1 ~ Image 10
117
Αναπαραγωγή μέσω
Επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία Αναπαραγωγή μέσω ανάλογα με το περιβάλλον όπου χρησιμοποιείτε το
προϊόν.
Η αρχική οθόνη ενδέχεται να είναι διαφορετική ανάλογα με τη ρύθμιση.
MENU m → Σύστημα → Αναπαραγωγή μέσω → ENTER E
•• MagicInfo / Πρόγραμμα εκκίνησης URL
Σύστημα
Αναπαραγωγή μέσω
MagicInfo
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Αλλαγή PIN
MENU m → Σύστημα → Αλλαγή PIN → ENTER E
Σύστημα
Εμφανίζεται η οθόνη Αλλαγή PIN.
Επιλέξτε οποιαδήποτε 4 ψηφία για τον κωδικό PIN σας και εισαγάγετέ τα στο πεδίο Εισαγωγή νέου ΡΙΝ.
Εισαγάγετε ξανά τα ίδια 4 ψηφία στο πεδίο Επιβεβαίωση νέου PIN.
Όταν εξαφανιστεί η οθόνη Επιβεβαίωσης, πατήστε το κουμπί Κλείσιμο. Το προϊόν έχει απομνημονεύσει το νέο
σας PIN.
――Προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης: 0 - 0 - 0 - 0
Αλλαγή PIN
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
118
Γενικά
Ασφάλεια
――Εισαγάγετε τον κωδικό PIN 4 ψηφίων. Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι “0-0-0-0".
MENU m → Σύστημα → Γενικά → ENTER E
Κλείδωμα ασφαλείας
Γενικά
Ρυθμίζει τη λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας.
Ασφάλεια
•• Απεν. / Ενεργ.
BD Wise
Ενεργ.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Απεν.
HDMI Hot Plug
Ενεργ.
DivX® Video On Demand
Λειτ. παιχ.
Εάν θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό PIN, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Αλλαγή PIN.
Όλα τα μενού και κουμπιά του προϊόντος και του τηλεχειριστηρίου, εκτός από το κουμπί LOCK στο
τηλεχειριστήριο, κλειδώνονται από τη λειτουργία Κλείδωμα ασφαλείας.
Για να ξεκλειδώσετε τα μενού και τα κουμπιά, πατήστε το κουμπί LOCK και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης
(προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης: 0 - 0 - 0 - 0).
Κλείδωμα κουμπιών
Αυτό το μενού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κλείδωμα των κουμπιών του προϊόντος.
Απεν.
Το προϊόν μπορεί να ελέγχεται μόνο με το τηλεχειριστήριο εάν η επιλογή Κλείδωμα κουμπιών έχει οριστεί σε
Ενεργ..
•• Απεν. / Ενεργ.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Κλείδωμα αυτ. αναπ. USB
Κλειδώνετε τις συσκευές μνήμης USB ώστε να αποτρέπετε την αυτόματη ανίχνευσή τους.
•• Απεν. / Ενεργ.
BD Wise
Παρέχει βέλτιστη ποιότητα εικόνας για προϊόντα DVD, Blu-ray και Home Theater της Samsung που υποστηρίζουν
BD Wise. Όταν η επιλογή BD Wise έχει οριστεί σε Ενεργ., η λειτουργία εικόνας αλλάζει αυτόματα σε βέλτιστη
ανάλυση.
•• Απεν. / Ενεργ.
――Διαθέσιμο όταν συνδέετε στο προϊόν προϊόντα Samsung που υποστηρίζουν BD Wise μέσω ενός καλωδίου
HDMI.
――Η επιλογή BD Wise ενεργοποιείται μόνο όταν συνδέεται μια συσκευή πηγής με λειτουργία BD Wise.
119
Γενικά
Anynet+ (HDMI-CEC)
Ασφάλεια
Anynet+ (HDMI-CEC)
BD Wise
Ενεργ.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Ενεργ.
HDMI Hot Plug
Ενεργ.
DivX® Video On Demand
Λειτ. παιχ.
Απεν.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Το Anynet+ είναι μια λειτουργία που σας επιτρέπει να ελέγχετε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές Samsung που
υποστηρίζουν Anynet+ μέσω του τηλεχειριστηρίου του προϊόντος Samsung. Το σύστημα Anynet+ μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μόνο με συσκευές Samsung που διαθέτουν τη λειτουργία Anynet+. Για να βεβαιωθείτε ότι μια
συσκευή Samsung διαθέτει αυτή τη λειτουργία, ελέγξτε αν φέρει το λογότυπο Anynet+.
――Μπορείτε να ελέγξετε συσκευές Anynet+ μόνο με το τηλεχειριστήριο του προϊόντος. Δεν μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά του προϊόντος.
――Το τηλεχειριστήριο του προϊόντος ενδέχεται να μη λειτουργεί υπό ορισμένες συνθήκες. Σε αυτή την περίπτωση,
επιλέξτε ξανά τη συσκευή Anynet+.
――Το Anynet+ λειτουργεί όταν η συσκευή AV που υποστηρίζει Anynet+ είναι σε κατάσταση αναμονής ή
λειτουργίας.
――Το Anynet+ υποστηρίζει έως 12 συσκευές AV συνολικά. Σημειώστε ότι μπορείτε να συνδέσετε έως 3 συσκευές
του ίδιου τύπου.
Μενού Anynet+
Το μενού Anynet+ αλλάζει ανάλογα με τον τύπο και την κατάσταση των συσκευών Anynet+ που είναι
συνδεδεμένες στο προϊόν.
――Πατήστε το κουμπί TOOLS για να εμφανίσετε το μενού Anynet+ και επιλέξτε το μενού που θέλετε.
Μενού Anynet+
Περιγραφή
Προβολή υπολογιστή
Αλλάζει τη λειτουργία Anynet+ σε λειτουργία PC.
Επιλέξτε συσκευή
Εμφανίζει τη λίστα συσκευών Anynet+.
(όνομα συσκευής) Μενού
Εμφανίζει το μενού της συνδεδεμένης συσκευής. Για παράδειγμα, εάν έχει
συνδεθεί ένα DVD player, θα εμφανιστεί το μενού δίσκου του DVD player.
(όνομα συσκευής) Εργαλεία
Εμφανίζει το μενού εργαλείων της συνδεδεμένης συσκευής. Για παράδειγμα, εάν
έχει συνδεθεί ένα DVD player, θα εμφανιστεί το μενού εργαλείων του DVD player.
――Ανάλογα με τη συσκευή, αυτό το μενού ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο.
(όνομα συσκευής) Μενού
τίτλων
Εμφανίζει το μενού τίτλου του δίσκου της συνδεδεμένης συσκευής. Για
παράδειγμα, εάν έχει συνδεθεί ένα DVD player, θα εμφανιστεί το μενού
τίτλου της ταινίας του DVD player.
――Ανάλογα με τη συσκευή, αυτό το μενού ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο.
120
Αυτόματη απενεργοποίηση
Anynet+ (HDMI-CEC)
Ρύθμιση μιας συσκευής Anynet+ για αυτόματηΑπεν. όταν απενεργοποιείται το προϊόν.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Αυτόματη απενεργοποίηση
Απεν.
Όχι
Αναζήτηση συσκευής
•• Όχι / Ναι
――Εάν η επιλογή Αυτόματη απενεργοποίηση έχει οριστεί σε Ναι, η λειτουργία των εξωτερικών συσκευών που
εκτελούνται θα απενεργοποιηθεί την ίδια στιγμή που θα απενεργοποιηθεί το προϊόν.
――Ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί, ανάλογα με τη συσκευή.
Αναζήτηση συσκευής
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Εναλλαγή μεταξύ συσκευών Anynet+
1
Πατήστε το κουμπί TOOLS, επιλέξτε Anynet+ (HDMI-CEC) και στη συνέχεια πατήστε E.
2
Επιλέξτε Επιλέξτε συσκευή και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί E.
Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τη συσκευή που θέλετε, επιλέξτε Ανανέωση για ανανέωση της λίστας.
3
Επιλέξτε μια συσκευή και πατήστε το κουμπί E. Μπορεί τώρα να γίνει μετάβαση στην επιλεγμένη συσκευή.
――Το μενού Επιλέξτε συσκευή εμφανίζεται μόνο όταν ορίζετε τη λειτουργία Anynet+ (HDMI-CEC) σε Ενεργ. στο
μενού Σύστημα.
――Για να γίνει μετάβαση στην επιλεγμένη συσκευή μπορεί να χρειαστούν έως 2 λεπτά. Δεν μπορείτε να ακυρώσετε
τη λειτουργία εναλλαγής ενώ η εναλλαγή βρίσκεται σε εξέλιξη.
――Εάν επιλέξατε μια συσκευή Anynet+ πατώντας το κουμπί SOURCE και επιλέγοντας στη συνέχεια την πηγή
εισόδου, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Anynet+.
――Βεβαιωθείτε ότι έχετε μεταβεί σε συσκευή Anynet+ χρησιμοποιώντας τη Αναζήτηση συσκευής.
121
Αντιμετώπιση προβλημάτων Anynet+
Πρόβλημα
Το Anynet+ δεν λειτουργεί.
Πιθανή λύση
•• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συσκευή Anynet+. Το σύστημα Anynet+ υποστηρίζει μόνο συσκευές Anynet+.
•• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής Anynet+ είναι καλά συνδεδεμένο.
•• Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων εικόνας/ήχου/HDMI της συσκευής Anynet+.
•• Ελέξτε εάν η λειτουργία Anynet+ (HDMI-CEC) έχει οριστεί σε Ενεργ. στο μενού Σύστημα.
•• Ελέγξτε εάν το τηλεχειριστήριο είναι συμβατό με το Anynet+.
•• Η λειτουργία Anynet+ δεν είναι διαθέσιμη σε κάποιες περιπτώσεις. (αρχική ρύθμιση)
•• Εάν αποσυνδέσατε και επανασυνδέσατε το καλώδιο HDMI, πραγματοποιήστε ξανά αναζήτηση συσκευών ή
απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το προϊόν σας.
•• Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Anynet+ της συσκευής Anynet+.
Θέλω να ξεκινήσω τη
λειτουργία Anynet+.
•• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Anynet+ έχει συνδεθεί σωστά στο προϊόν και ότι η επιλογή Anynet+ (HDMI-CEC)
έχει οριστεί σε Ενεργ. στο μενού Σύστημα.
•• Πατήστε το κουμπί TOOLS για να εμφανίσετε το μενού Anynet+ και επιλέξτε το μενού που θέλετε.
Θέλω να πραγματοποιήσω
έξοδο από τη λειτουργία
Anynet+.
•• Επιλέξτε Προβολή υπολογιστή στο μενού Anynet+.
•• Πατήστε το κουμπί SOURCE στο τηλεχειριστήριο του προϊόντος και επιλέξτε μια συσκευή που δεν είναι
συσκευή Anynet+.
Εμφανίζεται το μήνυμα
"Αποσύνδεση σύνδεσης
συσκευής Anynet+..." στην
οθόνη.
•• Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο όταν διαμορφώνετε τη λειτουργία Anynet+ ή όταν
μεταβαίνετε σε μια λειτουργία προβολής.
Δεν γίνεται αναπαραγωγή της
συσκευής Anynet+.
•• Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής όταν είναι σε εξέλιξη η αρχική ρύθμιση.
•• Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο αφού το προϊόν ολοκληρώσει τη διαμόρφωση Anynet+ ή τη μετάβαση στη
λειτουργία Anynet+.
122
Πρόβλημα
Η συνδεδεμένη συσκευή δεν
εμφανίζεται.
Πιθανή λύση
•• Ελέγξτε εάν η συσκευή υποστηρίζει λειτουργίες Anynet+ ή όχι.
•• Ελέγξτε εάν το καλώδιο HDMI είναι καλά συνδεδεμένο ή όχι.
•• Ελέξτε εάν η λειτουργία Anynet+ (HDMI-CEC) έχει οριστεί σε Ενεργ. στο μενού Σύστημα.
•• Πραγματοποιήσετε ξανά αναζήτηση συσκευών Anynet+.
•• Το Anynet+ απαιτεί σύνδεση HDMI. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συνδεθεί στο προϊόν σας μέσω καλωδίου
HDMI.
•• Ορισμένα καλώδια HDMI μπορεί να μην υποστηρίζουν τις λειτουργίες Anynet+.
•• Εάν διακοπεί η σύνδεση λόγω διακοπής ρεύματος ή αποσύνδεσης του καλωδίου HDMI, επαναλάβετε τη
διαδικασία αναζήτησης συσκευών.
123
Γενικά
HDMI Hot Plug
Ασφάλεια
Αυτή η δυνατότητα χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση της χρονικής καθυστέρησης σε μια συσκευή πηγής DVI/
HDMI.
•• Απεν. / Ενεργ.
BD Wise
Ενεργ.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Ενεργ.
DivX® Video On Demand
HDMI Hot Plug
Ενεργ.
Εμφανίζει τον κωδικό εγγραφής που έχει εγκριθεί για το προϊόν.
Εάν συνδεθείτε στην τοποθεσία DivXⓇ στο web και εγγραφείτε χρησιμοποιώντας αυτό τον κωδικό, μπορείτε να
πραγματοποιήσετε λήψη του αρχείου εγγραφής VOD.
DivX® Video On Demand
Λειτ. παιχ.
Απεν.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το DivXⓇ VOD, επισκεφθείτε τη διεύθυνση "http://vod.divx.com".
Λειτ. παιχ.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Όταν πραγματοποιείτε σύνδεση σε μια κονσόλα παιχνιδιών, όπως PlayStation™ ή Xbox™, μπορείτε να
απολαύσετε μια πιο ρεαλιστική εμπειρία gaming επιλέγοντας τη λειτουργία παιχνιδιού.
•• Απεν. / Ενεργ.
――Προφυλάξεις και περιορισμοί για τη Λειτ. παιχ.
Για να αποσυνδέσετε την κονσόλα παιχνιδιών και να συνδέσετε κάποια άλλη εξωτερική συσκευή, ορίστε τη
Λειτ. παιχ. σε Απεν. στο μενού ρύθμισης.
124
Επαναφορά συστήματος
Αυτή η επιλογή επαναφέρει τις τρέχουσες ρυθμίσεις που έχουν γίνει στο μενού System στις εργοστασιακές
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
MENU m → Σύστημα → Επαναφορά συστήματος → ENTER E
Σύστημα
Επαναφορά συστήματος
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
125
Κεφάλαιο 11
Υποστήριξη
Ενημέρωση λογισμικού
MENU m → Υποστήριξη → Ενημέρωση λογισμικού → ENTER E
Το μενού Ενημέρωση λογισμικού σάς επιτρέπει να αναβαθμίζετε το λογισμικό του προϊόντος στην τελευταία έκδοση.
――Προσέχετε να μην διακόψετε την τροφοδοσία ρεύματος ενώ η αναβάθμιση βρίσκεται σε εξέλιξη. Το προϊόν θα απενεργοποιηθεί και θα ενεργοποιηθεί
ξανά αυτόματα όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση λογισμικού.
――Όταν κάνετε αναβάθμιση λογισμικού, όλες οι ρυθμίσεις εικόνας και ήχου που έχετε ορίσει επαναφέρονται στις προεπιλεγμένες τιμές τους. Συνιστάται να
σημειώσετε κάπου τις ρυθμίσεις σας για να μπορείτε εύκολα να τις ορίσετε ξανά μετά την αναβάθμιση.
-- Τρέχουσα έκδοση: Αυτή είναι
η ήδη εγκατεστημένη έκδοση
λογισμικού στο προϊόν.
Ενημέρωση τώρα
Ενημέρωση του λογισμικού στην πιο πρόσφατη έκδοση.
Αυτόματη ενημέρωση
Αυτή η δυνατότητα ενημερώνει αυτόματα το προϊόν όταν δεν χρησιμοποιείται.
•• Απεν. / Ενεργ.
Επικοιν. με Samsung
MENU m → Υποστήριξη → Επικοιν. με Samsung → ENTER E
Προβάλετε αυτές τις πληροφορίες όταν το προϊόν σας δεν λειτουργεί σωστά ή όταν θέλετε να αναβαθμίσετε το λογισμικό.
Παρέχονται πληροφορίες για τα τηλεφωνικά μας κέντρα και για τον τρόπο λήψης προϊόντων και λογισμικού.
――Επικοιν. με Samsung για να βρείτε τον Κωδικός μοντέλου και την Έκδοση Λογισμικού του προϊόντος.
126
Μετάβαση σε αρχική οθόνη
Μετάβαση σε αρχική οθόνη για αναπαραγωγή διαφόρων ειδών περιεχομένου από μια συσκευή μνήμης ή ένα
συνδεδεμένο δίκτυο.
Προσβάσιμο μέσω του κουμπιού HOME
Πρ.αναπαρ.
στο τηλεχειριστήριο.
MENU m → Υποστήριξη → Μετάβαση σε αρχική οθόνη → ENTER E
Αναζήτηση ή αναπαραγωγή καναλιών ή περιεχομένου που έχουν αποθηκευτεί σε συσκευές.
――Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Χρονοδ. ενεργ./απενεργ., θα πρέπει να ρυθμίσετε το
ρολόι.
Πρ.αναπαρ.
Αναπαραγωγή διάφορων περιεχομένων,
όπως προγραμματισμένων καναλιών,
προτύπων ή αρχείων.
Πρόγραμμα
Πρότυπο
Πρόγραμμα
Δημιουργία προγραμμάτων περιεχομένου σε τοπικά κανάλια ή επεξεργασία αποθηκευμένων καναλιών.
Αντιγραφή προϊόντος
Ρυθμίσεις ID
Προφύλαξη οθόνης
Κατάσταση δικτύου
Πρότυπο
Video Wall
Χρονοδ. ενεργ./απενεργ.
Ticker
Άλλες ρυθμίσεις
Για να δημιουργήσετε περιεχόμενο, επιλέξτε ένα πρότυπο.
Αντιγραφή προϊόντος
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
-- Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Λειτουργία αρχικής οθόνης" για λεπτομέρειες σχετικά με τα
στοιχεία υπο-μενού.
Πραγματοποιήστε εξαγωγή των ρυθμίσεων του προϊόντος σε μια συσκευή USB ή φορτώστε τις ρυθμίσεις μέσω
μιας συσκευής USB.
Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη κατά την εκχώρηση των ίδιων ρυθμίσεων σε αρκετές συσκευές.
Ρυθμίσεις ID
Εκχωρήστε ένα αναγνωριστικό σε ένα σετ.
Πατήστε u/d για να επιλέξετε έναν αριθμό και στη συνέχεια πατήστε E.
127
Προφύλαξη οθόνης
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία Προφύλαξη οθόνης.
Η ενεργοποίηση της λειτουργίας Προφύλαξη οθόνης περιστρέφει την οθόνη κάθε 30 λεπτά για να αποτρέπεται η δημιουργία ειδώλων.
Κατάσταση δικτύου
Ελέγξτε την τρέχουσα σύνδεση δικτύου και Internet.
Video Wall
Προσαρμογή της διάταξης πολλαπλών οθονών που αλληλοσυνδέονται για τη δημιουργία ενός βιντεο-τοίχου.
Επιπλέον, προβολή μέρους μιας συνολικής εικόνας ή επανάληψη της ίδιας εικόνας σε καθεμία από τις συνδεδεμένες πολλαπλές οθόνες.
Για την προβολή πολλαπλών εικόνων, ανατρέξτε στη Βοήθεια του MDC ή στον οδηγό χρήσης του MagicInfo. Ορισμένα μοντέλα ενδέχεται να μην
υποστηρίζουν τη λειτουργία MagicInfo.
Χρονοδ. ενεργ./απενεργ.
――Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Χρονοδ. ενεργ./απενεργ., θα πρέπει να ρυθμίσετε το ρολόι.
Ορίστε τη λειτουργία Χρονοδ. ενεργ. ώστε το προϊόν σας να ενεργοποιείται αυτόματα την ώρα και την ημέρα που εσείς επιλέγετε.
Η λειτουργία της συσκευής ενεργοποιείται με την καθορισμένη ένταση ή πηγή εισόδου.
Ticker
Εισάγει κείμενο ενώ εμφανίζεται ένα βίντεο ή μια εικόνα, και εμφανίζει το κείμενο στην οθόνη.
Άλλες ρυθμίσεις
Εμφανίζεται το μενού ρυθμίσεων εικόνας.
128
Επαναφ. όλων
Αυτή η επιλογή επαναφέρει τις τρέχουσες ρυθμίσεις για μια οθόνη στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
MENU m → Υποστήριξη → Επαναφ. όλων → ENTER E
Υποστήριξη
Επαναφ. όλων
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
129
Κεφάλαιο 12
Αναπαραγωγή φωτογραφιών, βίντεο και μουσικής
(Αναπαραγωγή μέσων)
Απολαύστε αρχεία βίντεο, φωτογραφιών και μουσικής που είναι αποθηκευμένα σε μια συσκευή USB μαζικής αποθήκευσης (MSC).
Αναπαραγωγή φωτογαφιών, βίντεο ή μουσικής που έχουν αποθηκευτεί σε μια συσκευή αποθήκευσης.
Αναπαράγετε ποικιλία περιεχομένου χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες μεθόδους.
•• Χρήση συσκευής USB: Αναπαραγωγή περιεχομένου μέσων όπως βίντεο, φωτογραφίες και μουσική από μια συσκευή USB.
•• Σύνδεση συσκευής αποθήκευσης: Αναπαραγωγή περιεχομένου μέσων που έχει αποθηκευτεί σε μια συσκευή αποθήκευσης όπως ένα smartphone,
μια φωτογραφική μηχανή, έναν υπολογιστή ή μια υπηρεσία νέφους.
Διαβάστε τα ακόλουθα πριν χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα
αναπαραγωγής μέσων με μια συσκευή USB.
Προσοχή
•• Προτού συνδέσετε μια συσκευή USB στο προϊόν, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας για να διασφαλίσετε τα δεδομένα σε
περίπτωση καταστροφής ή απώλειάς τους.
Η Samsung Electronics δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε καταστροφή ή απώλεια δεδομένων.
•• Μην αποσυνδέετε τη συσκευή USB όσο φορτώνει.
•• Εάν συνδέσετε μια συσκευή USB με τη χρήση καλωδίου επέκτασης USB, η συσκευή USB μπορεί να μην αναγνωριστεί ή μπορεί να μην είναι δυνατή
η ανάγνωση των αρχείων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.
•• Εάν το προϊόν δεν αναγνωρίσει τη συνδεδεμένη συσκευή USB, τα αρχεία της συσκευής USB μπορεί να είναι κατεστραμμένα ή μπορεί να μην είναι
δυνατή η αναπαραγωγή τους.
Εάν συμβεί αυτό, συνδέστε τη συσκευή USB στον υπολογιστή για να τη μορφοποιήσετε και έπειτα βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει σωστά τη συσκευή.
•• Οι μονάδες σκληρού δίσκου USB μεγέθους μεγαλύτερου από 2 TB δεν υποστηρίζονται.
130
Συμβατές συσκευές με τη λειτουργία αναπαραγωγής μέσων
•• Κάποιες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές USB, smartphone και συσκευές ήχου ενδέχεται να μην είναι συμβατά με το προϊόν.
•• Η λειτουργία Αναπαραγωγής μέσων είναι συμβατή μόνο με συσκευές USB MSC.
•• Οι συσκευές MSC είναι συσκευές μόνο για μαζική μεταφορά δεδομένων.
Παραδείγματα συσκευών MSC είναι οι μονάδες Thumb, οι συσκευές ανάγνωσης καρτών Flash και οι μονάδες σκληρού δίσκου USB. (Οι διανομείς
USB δεν υποστηρίζονται.)
Οι συσκευές MSC πρέπει να συνδέονται απευθείας στη θύρα USB του προϊόντος.
•• Εάν συνδέσετε περισσότερες από μία συσκευές Picture Transfer Protocol (PTP), θα λειτουργεί μόνο μία κάθε φορά.
•• Εάν συνδέσετε πολλές συσκευές MSC, ορισμένες μπορεί να μην αναγνωριστούν. Οι συσκευές USB που απαιτούν υψηλή ισχύ τροφοδοσίας
(μεγαλύτερη από 500 mA ή 5 V) μπορεί να μην υποστηρίζονται.
•• Εάν εμφανιστεί μήνυμα υπερθέρμανσης κατά τη σύνδεση ή τη χρήση μιας συσκευής USB, η συσκευή USB μπορεί να μην αναγνωρίζεται ή να μην
λειτουργεί σωστά.
•• Η προφύλαξη οθόνης ενεργοποιείται εάν το προϊόν μείνει αδρανές για το χρονικό διάστημα που έχει οριστεί στην επιλογή Χρόνος αυτόμ. προστ..
•• Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας σε ορισμένες μονάδες εξωτερικού σκληρού δίσκου μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά τη σύνδεση του
προϊόντος.
Σύστημα και μορφές αρχείων
•• Η λειτουργία Αναπαραγωγής μέσων ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά με αρχεία μέσων χωρίς άδεια χρήσης.
•• Το πρωτόκολλο Media Transfer Protocol (MTP) δεν υποστηρίζεται.
•• Στα υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων περιλαμβάνονται τα FAT16, FAT32 και NTFS (μόνο ανάγνωση).
•• Η λειτουργία Αναπαραγωγής μέσων υποστηρίζει μορφή sequential JPEG.
Δεν υποστηρίζει τη μορφή προοδευτικού JPEG.
•• Οι εικόνες μεγαλύτερης ανάλυσης χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να εμφανιστούν στην οθόνη.
•• Η μέγιστη υποστηριζόμενη ανάλυση JPEG είναι 15.360 x 8.640 pixel.
•• Εάν ένα αρχείο είναι μη συμβατό ή κατεστραμμένο, εμφανίζεται το μήνυμα Το φορμά του αρχείου δεν υποστηρίζεται.
•• Κατά την ταξινόμηση των αρχείων σε προβολή φακέλου, είναι δυνατή η εμφάνιση έως 1.000 αρχείων το μέγιστο σε κάθε φάκελο.
•• Εάν μια συσκευή USB περιέχει 8.000 ή περισσότερα αρχεία και φακέλους, ορισμένα αρχεία και φάκελοι ενδέχεται να μην ανοίξουν.
•• Τα αρχεία MP3 με DRM που έχετε λάβει από τοποθεσίες web με χρέωση δεν είναι δυνατό να αναπαραχθούν.
Το DRM (Digital Rights Management - Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων) είναι ένα σύστημα προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων των
δεδομένων που κυκλοφορούν μέσω Internet ή άλλων ψηφιακών μέσων, που παρέχει ασφαλή διανομή ή/και απενεργοποίηση της παράνομης
διανομής των δεδομένων.
131
Χρήση συσκευής USB
Σύνδεση συσκευής USB
1
Ενεργοποιήστε το προϊόν σας.
2
Συνδέστε μια συσκευή USB που περιέχει αρχεία φωτογραφίας, μουσικής ή/και ταινίας στη θύρα USB στο πίσω μέρος ή στο πλάι του προϊόντος.
3
Μόλις μια συσκευή USB συνδεθεί στο προϊόν, εμφανίζεται αυτόματα η σελίδα Πρ.αναπαρ..
――Εάν συνδέσετε μόνο μία συσκευή USB, τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή USB εμφανίζονται αυτόματα.
-- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε
μονάδες σκληρού δίσκου USB με
τροφοδοτικό.
――Για να προβάλετε το περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή USB, συνδέστε τη συσκευή USB σε μια θύρα USB του προϊόντος.
Αποσύνδεση συσκευής USB
Αποσύνδεση συσκευής USB από την Πηγή
1
Πατήστε το κουμπί SOURCE στο τηλεχειριστήριο. Εναλλακτικά, μεταβείτε στην επιλογή Πηγή χρησιμοποιώντας το μενού OSD.
SOURCE → Πηγή
-- Συνιστάται να αφαιρείτε μια
συσκευή USB χρησιμοποιώντας τη
λειτουργία Κατάργηση USB.
2
Επιλέξτε USB από την ενότητα Πηγή και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί TOOLS στο τηλεχειριστήριο. Εμφανίζεται το μενού Επιλογές.
3
Επιλέξτε Κατάργηση USB και περιμένετε μέχρι να αποσυνδεθεί η συσκευή USB. Η συσκευή USB έχει αποσυνδεθεί.
132
Αναπαραγωγή περιεχομένου μέσων από υπολογιστή/φορητή συσκευή
Έγκριση σύνδεσης υπολογιστή/φορητής συσκευής
Αναπαραγωγή φωτογραφιών, βίντεο ή μουσικής που έχουν αποθηκευτεί σε υπολογιστή ή φορητή συσκευή.
Για αναπαραγωγή περιεχομένου μέσων από υπολογιστή ή φορητή συσκευή στο προϊόν, η σύνδεση με τον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή θα πρέπει να
εγκριθεί.
――Η δυνατότητα αναπαραγωγής μέσων είναι διαθέσιμη σε οποιεσδήποτε συσκευές που υποστηρίζουν DLNA DMC. Η δυνατότητα DLNA DMC σάς
επιτρέπει να πραγματοποιείτε αναζήτηση περιεχομένου μέσων και να ελέγχετε την αναπαραγωγή του περιεχομένου από ένα προϊόν αφού συνδέσετε
έναν υπολογιστή ή μια φορητή συσκευή στο προϊόν.
1
Πατήστε το κουμπί SOURCE στο τηλεχειριστήριο. Εναλλακτικά, μεταβείτε στην επιλογή Πηγή χρησιμοποιώντας το μενού OSD.
SOURCE → Πηγή
2
Επιλέξτε Δίκτυο από την ενότητα Πηγή. Εμφανίζεται το μενού Συσκευή δικτύου.
3
Επιλέξτε Επιλογές από την οθόνη και στη συνέχεια επιλέξτε Ρυθμίσεις συσκευής πολυμέσων. Εμφανίζεται μια λίστα συσκευών συνδεδεμένων
στο προϊόν.
4
Επιλέξτε μια συσκευή και εγκρίνετε τη σύνδεση της συσκευής. Η λειτουργία αναπαραγωγής είναι διαθέσιμη μόνο για συσκευές που επιτρέπεται να
συνδεθούν.
――Η αποστολή αίτησης αναπαραγωγής περιεχομένου μέσων από έναν υπολογιστή ή μια φορητή συσκευή εμφανίζει ένα μήνυμα που ρωτά εάν η
σύνδεση με το προϊόν επιτρέπεται. Μπορείτε να συνδέσετε εύκολα τις συσκευές χρησιμοποιώντας το μήνυμα.
――Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης ενός δικτύου, ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις δικτύου.
――Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν και ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένα στο ίδιο υποδίκτυο.
Όλες οι διευθύνσεις IP αποτελούνται από τέσσερα τμήματα διαχωρισμένα με τελεία.
(Παράδειγμα διεύθυνσης IP: 111.222.333.444). Εάν το προϊόν και ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένα στο ίδιο υποδίκτυο, το προϊόν πρέπει να έχει την
ίδια διεύθυνση IP με αυτή του υπολογιστή, εκτός από το τέταρτο τμήμα. (Π.χ. 111.222.333.***)
133
Κατά τη σύνδεση σε οικιακό δίκτυο (DLNA)
Αναπαραγωγή περιεχομένου αποθηκευμένου σε μια συσκευή συνδεδεμένη σε οικιακό δίκτυο.
――Η αναπαραγωγή περιεχομένου μέσων με τη χρήση ενός διακομιστή DLNA άλλου κατασκευαστή εκτός της Samsung μπορεί να προκαλέσει προβλήματα
συμβατότητας.
――Η αναπαραγωγή περιεχομένου ορισμένων μέσων που χρησιμοποιούνται από κοινού με έναν υπολογιστή ή μια φορητή συσκευή ενδέχεται να μην
είναι δυνατή ανάλογα με τον τύπο κωδικοποίησης του περιεχομένου ή τη μορφή αρχείου του περιεχομένου. Κάποιες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι
διαθέσιμες.
――Το περιεχόμενο μέσων ενδέχεται να μην αναπαράγεται σωστά εάν υπάρχει συμφόρηση δικτύου. Εάν συμβεί αυτό, χρησιμοποιήστε μια συσκευή USB.
1
Πατήστε το κουμπί SOURCE στο τηλεχειριστήριο. Εναλλακτικά, μεταβείτε στην επιλογή Πηγή χρησιμοποιώντας το μενού OSD.
SOURCE → Πηγή
2
Επιλέξτε Δίκτυο από την ενότητα Πηγή. Εμφανίζεται το μενού Συσκευή δικτύου.
3
Επιλέξτε μια συσκευή συνδεδεμένη μέσω του οικιακού δικτύου (DLNA). Θα εμφανιστεί μια λίστα αρχείων και φακέλων που χρησιμοποιείται από
κοινού με την επιλεγμένη συσκευή.
4
Επιλέξτε περιεχόμενο μέσων για αναπαραγωγή από τη λίστα. Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή του επιλεγμένου περιεχομένου μέσων.
Λειτουργίες που παρέχονται στη σελίδα λίστας περιεχομένου μέσων
SOURCE → Πηγή → USB
Η σελίδα λίστας περιεχομένου μέσων σε μια συσκευή αποθήκευσης παρέχει τις παρακάτω λειτουργίες.
•• Ταξινόμηση ανά
Αναδιάταξη μιας λίστας περιεχομένου μέσων κάτω από την επιλεγμένη μορφή αρχείων και στην επιθυμητή λειτουργία προβολής.
-- Αυτό το στοιχείο μενού δεν είναι διαθέσιμο εάν η ρύθμιση Φίλτρο έχει οριστεί σε Όλα.
•• Φίλτρο
Από το περιεχόμενο Φωτογραφίες, Βίντεο και Μουσική που είναι αποθηκευμένο σε μια συσκευή αποθήκευσης, προβάλετε αρχεία περιεχομένου
μόνο σε μια επιθυμητή μορφή.
•• Επιλογές
-- Αυτό το στοιχείο μενού δεν είναι διαθέσιμο εάν η ρύθμιση Φίλτρο έχει οριστεί σε Όλα.
134
Στοιχεία μενού στη σελίδα λίστας περιεχομένου μέσων
Όνομα επιλογής Λειτουργία
Προβολή διαφανειών
Έναρξη παρουσίασης.
――Αυτό το στοιχείο μενού δεν είναι διαθέσιμο εάν η ρύθμιση Ταξινόμηση
Φωτογραφίες Βίντεο
Μουσική
c
ανά έχει οριστεί σε Φάκελος.
Κωδικοποίηση
Επιλέξτε μια γλώσσα κωδικοποίησης εάν ο τίτλος του περιεχομένου
μέσων εμφανίζεται κατεστραμμένος.
c
Μετονομασία λίστ.
αναπ.
Μετονομασία λίστας αναπαραγωγής.
c
Διαγραφή λίστας
αναπαραγωγής
Διαγραφή λίστας αναπαραγωγής.
c
Προσθήκη στη λίστα
αναπαραγωγ.
Προσθήκη αρχείων σε μια λίστα αναπαραγωγής ή δημιουργία νέας λίστας
αναπαραγωγής.
c
Αναπ. επιλεγμ.
Επιλογή και αναπαραγωγή του επιθυμητού περιεχομένου από τη λίστα
περιεχομένου μέσων.
c
c
c
Αποστολή
Αποστολή περιεχομένου μέσων σε κάποια άλλη συσκευή αποθήκευσης.
Αυτή η λειτουργία είναι παρόμοια με τη λειτουργία "αντιγραφή" στους
υπολογιστές.
c
c
c
Ευρετήριο
Επιλέξτε ένα ευρετήριο για να εντοπίσετε εύκολα περιεχόμενο μέσων εάν
μια συσκευή αποθήκευσης περιέχει μεγάλο όγκο περιεχομένου μέσων.
――Τα παρεχόμενα ευρετήρια περιλαμβάνουν ημερομηνίες και
c
c
c
αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.
――Αυτό το στοιχείο μενού δεν είναι διαθέσιμο εάν η ρύθμιση Ταξινόμηση
ανά έχει οριστεί σε Φάκελος.
135
Διαθέσιμα κουμπιά και λειτουργίες κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής
φωτογραφιών
Με το πάτημα του κουμπιού E ή TOOLS εμφανίζονται τα ακόλουθα κουμπιά. Το κουμπί RETURN έχει ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση των κουμπιών.
-- Εάν πατήσετε το κουμπί INFO
όταν είναι επιλεγμένο ένα
όνομα συσκευής, εμφανίζονται
πληροφορίες για την επιλεγμένη
συσκευή.
-- Εάν πατήσετε το κουμπί INFO
όταν είναι επιλεγμένο ένα αρχείο,
εμφανίζονται πληροφορίες για το
επιλεγμένο αρχείο.
•• Παύση / Αναπαραγωγή
Έναρξη ή διακοπή παρουσίασης. Χρησιμοποιώντας μια παρουσίαση, μπορείτε να αναπαράγετε όλες τις φωτογραφίες ενός φακέλου.
•• Προηγ. / Επόμενο
Προβολή της προηγούμενης ή της επόμενης φωτογραφίας.
•• Ρυθμίσεις
Όνομα
επιλογής
Λειτουργία
Ρυθμίσεις
παρουσίασης
Ταχύτητα: Αλλαγή ταχύτητας παρουσίασης.
Περιστροφή
Περιστροφή φωτογραφιών.
Ζουμ
Αύξηση ζουμ σε φωτογραφίες έως 4x.
Λειτ. εικόνας
Αλλαγή της επιλογής Λειτ. εικόνας.
Μουσ. υπόκρουση
Αναπαραγωγή μουσικής υπόκρουσης ενώ γίνεται προβολή φωτογραφιών.
――Βεβαιωθείτε ότι έχει αποθηκευτεί ένα μουσικό αρχείο στην ίδια συσκευή.
Εφέ: Εφαρμογή εφέ μετάβασης μεταξύ φωτογραφιών.
――Η μίνι συσκευή αναπαραγωγής εμφανίζεται ενώ αναπαράγεται η μουσική υπόκρουση (Μουσ. υπόκρουση).
Χρησιμοποιώντας τη μίνι συσκευή αναπαραγωγής, θέστε σε παύση τη μουσική που αναπαράγεται τη συγκεκριμένη στιγμή ή
αλλάξτε τη μουσική.
Λειτουργία ήχου
Αλλαγή της επιλογής Λειτουργία ήχου.
――Αυτό το στοιχείο μενού είναι διαθέσιμο μόνο όταν αναπαράγεται η μουσική υπόκρουση (Μουσ. υπόκρουση).
Αποστολή
Αποστολή ανοιχτών φωτογραφιών σε άλλη συσκευή αποθήκευσης. Αυτή η λειτουργία είναι παρόμοια με τη λειτουργία
"αντιγραφή" στους υπολογιστές.
Πληροφορίες
Προβολή πληροφοριών σχετικά με ένα αρχείο.
136
Διαθέσιμα κουμπιά και
λειτουργίες κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής βίντεο
Όνομα
επιλογής
Επιλογή σκηνής
Τίτλοι κεφαλαίων: Επιλογή και αναπαραγωγή άλλου βίντεο στον ίδιο φάκελο.
Γραμμή χρόνου: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά l και r για να
πραγματοποιήσετε σάρωση στο αρχείο σε διαστήματα 10 δευτερολέπτων ή να
εισαγάγετε μια συγκεκριμένη χρονική τιμή για να μεταβείτε σε ένα συγκεκριμένο σημείο
στο βίντεο.
•• Παύση / Αναπαραγωγή
Παύση ή αναπαραγωγή βίντεο.
•• Επαναφορά / Γρήγορη προώθηση
Επαναφορά ή γρήγορη προώθηση ενός βίντεο. Επιταχύνετε μια
αναπαραγωγή έως 3x, εάν χρειάζεται. Για να αλλάξετε την ταχύτητα
της αναπαραγωγής στην αρχική ταχύτητα, επιλέξτε ∂.
•• Προηγ. / Επόμενο
Για αναπαραγωγή του προηγούμενου βίντεο, επιλέξτε  δύο φορές.
Η επιλογή του  μία φορά θα έχει ως αποτέλεσμα την αναπαραγωγή
του τρέχοντος βίντεο από την αρχή.
Για αναπαραγωγή του επόμενου βίντεο, επιλέξτε ‚.
•• Ρυθμίσεις
Μικρογραφίες: Επιλογή μιας σκηνής και αναπαραγωγή του βίντεο από τη σκηνή.
――Η δυνατότητα Μικρογραφίες δεν είναι διαθέσιμη 1) εάν δεν έχει γίνει ακόμα εξαγωγή
της μικρογραφίας του βίντεο 2) εάν το βίντεο περιέχει μόνο ήχο και 3) εάν ο χρόνος
αναπαραγωγής του βίντεο είναι μικρότερος από 60 δευτερόλεπτα.
Με το πάτημα του κουμπιού E ή TOOLS εμφανίζονται τα ακόλουθα
κουμπιά. Το κουμπί RETURN έχει ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση των
κουμπιών.
Οι παρακάτω λειτουργίες είναι διαθέσιμες σε λειτουργία παύσης.
Σημειώστε ότι δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ήχου σε λειτουργία
παύσης.
Λειτουργία
Επανάληψη
Διαμόρφωση της επιλογής Επανάληψη.
Ανενεργό
Επαν. ενός: Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή του τρέχοντος βίντεο.
Επαν. Όλων: Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή όλων των βίντεο σε ένα φάκελο.
Περιστροφή
Περιστροφή εικόνας.
Μέγεθος εικόνας
Αλλαγή του μεγέθους οθόνης (Μέγεθος εικόνας). Τα υποστηριζόμενα μεγέθη οθόνης
ποικίλλουν ανάλογα με την εικόνα.
Λειτ. εικόνας
Αλλαγή της επιλογής Λειτ. εικόνας.
Λειτουργία ήχου
Αλλαγή της επιλογής Λειτουργία ήχου.
Γλώσσα ήχου
Αναπαραγωγή βίντεο χρησιμοποιώντας την προτιμώμενη γλώσσα. Αυτή η λειτουργία
ενεργοποιείται μόνο όταν αναπαράγεται ένα αρχείο ροής που υποστηρίζει πολλαπλές
μορφές ήχου.
Πληροφορίες
Προβολή πληροφοριών σχετικά με ένα αρχείο.
137
Διαθέσιμα κουμπιά και λειτουργίες κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής
μουσικής
•• Παύση / Αναπαραγωγή
Παύση ή αναπαραγωγή μουσικής.
•• Επαναφορά / Γρήγορη προώθηση
Επαναφορά ή γρήγορη προώθηση μουσικής. Επιταχύνετε μια αναπαραγωγή έως 3x, εάν χρειάζεται. Για αναπαραγωγή του προηγούμενου μουσικού
αρχείου, επιλέξτε ∂ δύο φορές.
•• Προηγ. / Επόμενο
Για αναπαραγωγή του προηγούμενου μουσικού αρχείου, επιλέξτε  δύο φορές. Η επιλογή του  μία φορά θα έχει ως αποτέλεσμα την
αναπαραγωγή του τρέχοντος μουσικού κομματιού από την αρχή.
Για αναπαραγωγή του επόμενου μουσικού αρχείου, επιλέξτε ‚.
•• Επανάληψη
Διαμόρφωση της λειτουργίας Επανάληψη. Η λειτουργία Επαν. ενός πραγματοποιεί αναπαραγωγή του τρέχοντος μουσικού αρχείου
επαναλαμβανόμενα. Η λειτουργία Επαν. Όλων πραγματοποιεί αναπαραγωγή όλων των αρχείων σε έναν φάκελο επαναλαμβανόμενα.
•• Τυχ.σειρά
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας τυχαίας αναπαραγωγής.
•• Επιλογή ηχείων
Επιλογή ηχείου που θα αναπαράγει ήχο από το προϊόν.
•• Λειτουργία ήχου
Αλλαγή της επιλογής Λειτουργία ήχου.
138
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων αναπαραγωγής μέσων και
υπότιτλων
Υπότιτλοι
Εξωτερική
Εσωτερική
•• MPEG-4 timed text (.ttxt)
•• Xsub
Container: AVI
•• SAMI (.smi)
•• SubStation Alpha
Container: MKV
•• SubRip (.srt)
•• SubViewer (.sub)
•• Advanced SubStation Alpha
Container: MKV
•• Micro DVD (.sub ή .txt)
•• SubStation Alpha (.ssa)
•• SubRip
Container: MKV
•• Advanced SubStation Alpha (.ass)
•• Powerdivx (.psb)
•• MPEG-4 Timed text
Container: MP4
Υποστηριζόμενες αναλύσεις εικόνας
Επέκταση αρχείου
Τύπος
Ανάλυση
*.jpg, *.jpeg
JPEG
15360 x 8640
*.png
PNG
1920 x 1080
*.bmp
BMP
1920 x 1080
*.mpo
MPO
15360 x 8640
139
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων μουσικής
Επέκταση αρχείου
Τύπος
Codec
Σχόλια
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
*.m4a, *.mpa, *.aac, *.3ga
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Η λειτουργία Αναζήτησης (με μεταπήδηση) δεν
υποστηρίζεται.
Υποστηρίζει έως 2 κανάλια
Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο
•• Το περιεχόμενο βίντεο δεν θα αναπαράγεται, ή δεν θα αναπαράγεται σωστά, εάν υπάρχει σφάλμα στο περιεχόμενο ή στο container.
•• Ο ήχος ή η εικόνα μπορεί να μη λειτουργούν εάν το περιεχόμενο έχει τυπικό ρυθμό bit/καρέ μεγαλύτερο από τη συμβατή ταχύτητα καρέ/δευτερόλεπτο
που αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα.
•• Εάν υπάρχει σφάλμα στον πίνακα ευρετηρίου, η λειτουργία Seek (Jump) δεν υποστηρίζεται.
•• Μπορεί να σημειωθεί εμπλοκή του αρχείου κατά την αναπαραγωγή ενός βίντεο μέσω σύνδεσης δικτύου.
•• Το μενού μπορεί να αργήσει να εμφανιστεί εάν ο ρυθμός bit του βίντεο υπερβαίνει τα 10 Mbps.
•• Ορισμένες συσκευές USB ή ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές ενδέχεται να μην είναι συμβατές με το player.
Αποκωδικοποιητής βίντεο
Αποκωδικοποιητής ήχου
Υποστηρίζει έως H.264, Level 4.1
Υποστηρίζει κανάλι έως WMA 10 Pro 5.1.
Δεν υποστηρίζεται H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 και
AVCHD.
Δεν υποστηρίζεται ήχος WMA χωρίς απώλειες (Lossless).
Όλοι οι κωδικοποιητές βίντεο, εκτός MVC, VP8, VP6:
Εάν ο κωδικοποιητής Vorbis είναι μόνο σε Webm container, υποστηρίζει
έως 2 κανάλια.
•• Κάτω από 1280 x 720: έως 60 καρέ
Οι μορφές QCELP, AMR NB/WB δεν υποστηρίζονται.
•• Πάνω από 1280 x 720: έως 30 καρέ
Δεν υποστηρίζεται η έκδοση GMC 2 και νεότερες εκδόσεις.
Υποστηρίζει μόνο BD MVC Spec.
140
Επέκταση
αρχείου
Container
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Codec βίντεο
DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Ανάλυση
1920 x 1080
Ρυθμός καρέ Ταχύτητα
μετάδοσης
(fps)
bit
(Mbps)
6~30
30
Codec ήχου
AC3
LPCM
ADMPCM
MPEG4 SP / ASP
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
H.264 BP / MP / HP
WMA
DD+
Motion JPEG
MPEG(MP3)
*.mpeg
DTS Core
*.ts
Window Media Video v9
G.711(ALaw,μ-Law)
*.tp
*.trp
MPEG2
*.mov
*.flv
MPEG1
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.webm
WebM
VP6
640 x 480
MVC
1920 x 1080
VP8
4
24 / 25 / 30
40
6 ~ 30
8
Vorbis
141
Κεφάλαιο 13
Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων
-- Προτού καλέσετε το Κέντρο
Εξυπηρέτησης Πελατών της
Samsung, δοκιμάστε το προϊόν
σας ως εξής. Εάν το πρόβλημα
επιμένει, επικοινωνήστε με το
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της
Samsung.
-- Εάν η οθόνη παραμένει κενή,
ελέγξτε το σύστημα του υπολογιστή,
το χειριστήριο του βίντεο και το
καλώδιο.
Απαιτήσεις πριν από την επικοινωνία με το Κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών της Samsung
Δοκιμή του προϊόντος
Ελέγξτε εάν το προϊόν σας λειτουργεί κανονικά, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία δοκιμής του προϊόντος.
Εάν η οθόνη παραμένει κενή ενόσω αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας, ακόμα κι αν το προϊόν έχει ήδη συνδεθεί σε υπολογιστή, εκτελέστε
δοκιμή προϊόντος.
1
Απενεργοποιήστε τόσο τον υπολογιστή όσο και το προϊόν.
2
Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια από το προϊόν.
3
Ενεργοποίηση της συσκευής.
4
Εάν εμφανίζεται το μήνυμα Χωρίς σήμα, το προϊόν λειτουργεί κανονικά.
Έλεγχος της ανάλυσης και της συχνότητας
Εάν επιλεγεί μια λειτουργία που υπερβαίνει την υποστηριζόμενη ανάλυση, θα εμφανιστεί στιγμιαία το μήνυμα Mη ιδαυική λειτ.
(ανατρέξτε στην ενότητα Υποστηριζόμενων αναλύσεων).
142
Ελέγξτε τα παρακάτω.
Εγκατάσταση (λειτουργία υπολογιστή)
Η οθόνη εξακολουθεί να ενεργοποιείται και να
απενεργοποιείται.
Ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίου μεταξύ του προϊόντος και του υπολογιστή και βεβαιωθείτε ότι
η σύνδεση είναι ασφαλής.
Όταν συνδέεται ένα καλώδιο HDMI ή HDMI-DVI στο
προϊόν και τον υπολογιστή, εμφανίζονται κενά και
στις τέσσερις πλευρές της οθόνης.
Τα κενά που εμφανίζονται στην οθόνη δεν οφείλονται στο προϊόν.
Τα κενά σημεία στην οθόνη προκαλούνται από τον υπολογιστή ή την κάρτα γραφικών. Για
να επιλύσετε το πρόβλημα, προσαρμόστε το μέγεθος οθόνης στις ρυθμίσεις HDMI ή DVI για
την κάρτα γραφικών.
Αν στο μενού ρυθμίσεων της κάρτας γραφικών δεν υπάρχει καμία επιλογή για την
προσαρμογή του μεγέθους οθόνης, ενημερώστε το πρόγραμμα οδήγησης της κάρτας
γραφικών στην τελευταία έκδοση.
(Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής των ρυθμίσεων οθόνης,
επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της κάρτας γραφικών ή του υπολογιστή).
Οθόνη
Εμφανίζεται το μήνυμα Χωρίς σήμα στην οθόνη.
Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει συνδεθεί σωστά με καλώδιο.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που έχει συνδεθεί στο προϊόν είναι ενεργοποιημένη.
Εμφανίζεται το μήνυμα Mη ιδαυική λειτ..
Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν κάποιο σήμα από την κάρτα γραφικών υπερβαίνει τη
μέγιστη ανάλυση και συχνότητα του προϊόντος.
Ανατρέξτε στον πίνακα λειτουργίας τυπικού σήματος και ορίστε τη μέγιστη ανάλυση και
συχνότητα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προϊόντος.
Οι εικόνες στην οθόνη φαίνονται παραμορφωμένες.
Ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίου με το προϊόν.
Η οθόνη δεν είναι καθαρή. Η οθόνη είναι θολή.
Ρυθμίστε την ανάλυση και τη συχνότητα στο συνιστώμενο επίπεδο.
Η οθόνη εμφανίζεται ασταθής και τρεμίζει.
Ελέγξτε ότι η ανάλυση και η συχνότητα της κάρτας γραφικών του υπολογιστή έχουν
ρυθμιστεί εντός εύρους τιμών συμβατών με το προϊόν. Στη συνέχεια, αλλάξτε τις ρυθμίσεις
της οθόνης εάν απαιτείται, ανατρέχοντας στις πρόσθετες πληροφορίες που παρέχονται στο
μενού του προϊόντος και τον Πίνακα τυπικής λειτουργίας σήματος.
Παραμένουν σκιές ή είδωλα στην οθόνη.
143
Οθόνη
Η οθόνη είναι υπερβολικά φωτεινή. Η οθόνη είναι
υπερβολικά σκοτεινή.
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Φωτεινότητα και Αντίθεση.
Τα χρώματα δεν εμφανίζονται σωστά στην οθόνη.
Μεταβείτε στην ενότητα Εικόνα και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Χρωματική περιοχή.
Το λευκό δεν φαίνεται πραγματικά λευκό.
Μεταβείτε στην ενότητα Εικόνα και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Ισορροπία λευκού.
Δεν προβάλλεται εικόνα στην οθόνη και η ενδεικτική
λυχνία LED λειτουργίας αναβοσβήνει κάθε 0,5 έως 1
δευτερόλεπτο.
Το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
Το προϊόν απενεργοποιείται αυτόματα.
Πηγαίνετε στο Σύστημα και βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Χρονοδιακόπτης έχει οριστεί σε
Απεν..
Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου ή μετακινήστε το ποντίκι για επιστροφή
στην προηγούμενη οθόνη.
Εάν έχει συνδεθεί υπολογιστής στο προϊόν, ελέγξτε την κατάσταση τροφοδοσίας του
υπολογιστή.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας έχει συνδεθεί σωστά στο προϊόν και στην πρίζα του
ρεύματος.
Εάν δεν ανιχνεύεται το σήμα από μια συνδεδεμένη συσκευή, το προϊόν απενεργοποιείται
αυτόματα έπειτα από 10 έως 15 λεπτά.
Η ποιότητα της εικόνας του προϊόντος είναι
διαφορετική από αυτή που εμφανιζόταν στο
κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε.
Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για ποιότητα εικόνας υψηλής ευκρίνειας (HD).
Η εικόνα στην οθόνη δεν εμφανίζεται κανονικά.
Το κωδικοποιημένο περιεχόμενο βίντεο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζεται η
εικόνα κατεστραμμένη σε σκηνές με γρήγορα κινούμενα αντικείμενα όπως οι αθλητικοί
αγώνες ή τα βίντεο ζωντανής δράσης.
Το χαμηλό επίπεδο σήματος ή η χαμηλή ποιότητα εικόνας ενδέχεται να έχουν ως
αποτέλεσμα να εμφανίζεται η εικόνα κατεστραμμένη. Αυτό δεν σημαίνει ότι το προϊόν είναι
ελαττωματικό.
Ένα κινητό τηλέφωνο σε ακτίνα ενός μέτρου από το προϊόν ενδέχεται να προκαλεί στατικές
εικόνες σε αναλογικές και ψηφιακές συσκευές.
144
Οθόνη
Η φωτεινότητα και τα χρώματα δεν εμφανίζονται
κανονικά.
Μεταβείτε στην επιλογή Εικόνα και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της οθόνης όπως Λειτ.
εικόνας, Χρώμα, Φωτεινότητα και Ευκρίνεια.
Μεταβείτε στην ενότητα Σύστημα και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Εξ/ση Ενέργειας.
Πραγματοποιήστε επαναφορά των ρυθμίσεων της οθόνης στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
Εμφανίζονται διακεκομμένες γραμμές στα άκρα της
οθόνης.
Εάν η επιλογή Μέγεθος εικόνας έχει οριστεί σε Σε πλήρη οθόνη, αλλάξτε τη ρύθμιση σε
16:9.
Εμφανίζονται γραμμές (κόκκινες, πράσινες, μπλε)
στην οθόνη.
Αυτές οι γραμμές εμφανίζονται όταν υπάρχει ελάττωμα στο DATA SOURCE DRIVER IC στην οθόνη.
Επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης της Samsung για την επίλυση του προβλήματος.
Η οθόνη εμφανίζεται ασταθής και στη συνέχεια
παγώνει.
Η οθόνη ενδέχεται να παγώνει όταν χρησιμοποιείτε κάποια ανάλυση διαφορετική από τη
συνιστώμενη ή εάν το σήμα δεν είναι σταθερό. Για την επίλυση του προβλήματος, αλλάξτε
την ανάλυση του υπολογιστή στη συνιστώμενη ανάλυση.
Η εικόνα δεν μπορεί να εμφανιστεί σε πλήρη οθόνη.
Ένα αρχείο κλιμακούμενου περιεχομένου SD (4:3) μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη
δημιουργία μαύρων γραμμών και στις δύο πλευρές μιας οθόνης καναλιών HD.
Ένα βίντεο με λόγο διαστάσεων διαφορετικό από αυτόν του προϊόντος μπορεί να έως ως
αποτέλεσμα τη δημιουργία μαύρων γραμμών στο επάνω και το κάτω μέρος της οθόνης.
Αλλάξτε τη ρύθμιση μεγέθους της οθόνης σε πλήρη οθόνη στο προϊόν ή στη συσκευή πηγής.
Ήχος
Δεν υπάρχει ήχος.
Ελέγξτε την ένταση του ήχου.
Η ένταση του ήχου είναι υπερβολικά χαμηλή.
Ρύθμιση της έντασης του ήχου.
Εάν η ένταση του ήχου παραμένει χαμηλή μετά από την αύξηση στο υψηλότερο επίπεδο, προσαρμόστε
την ένταση του ήχου στην κάρτα ήχου του υπολογιστή σας ή το πρόγραμμα λογισμικού.
Υπάρχει θόρυβος που προέρχεται από τα ηχεία.
Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου.
Ελέγξτε την ισχύ του σήματος αφού συνδέσετε ένα καλώδιο.
Το χαμηλό επίπεδο σήματος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αλλοιωμένο ήχο.
145
Ήχος
Ακούγεται ήχος όταν η ένταση έχει ρυθμιστεί σε
σίγαση.
Οι ρυθμίσεις ήχου για τα βασικά ηχεία είναι ανεξάρτητες από τα εσωτερικά ηχεία στο προϊόν.
Ο ήχος από την οθόνη δεν αλλάζει αφού αλλάξει η
ρύθμιση Λειτουργία ήχου.
Οι ρυθμίσεις ήχου για τα βασικά ηχεία είναι ανεξάρτητες από τα εσωτερικά ηχεία στο προϊόν.
Η αλλαγή ή η σίγαση της έντασης του ήχου στο προϊόν δεν επηρεάζει τον εξωτερικό
πολλαπλασιαστή (αποκωδικοποιητή).
Οι ρυθμίσεις ήχου σε μια συσκευή πηγής δεν επηρεάζουν τις ρυθμίσεις των εσωτερικών
ηχείων του προϊόντος.
Τηλεχειριστήριο
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.
Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά (+/-).
Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες δεν έχουν εξαντληθεί.
Ελέγξτε εάν έχει γίνει διακοπή ρεύματος.
Βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί το καλώδιο ρεύματος.
Ελέγξτε εάν υπάρχει ειδικός φωτισμός ή πινακίδες νέον σε λειτουργία στο περιβάλλον.
Συσκευή πηγής
Ακούγεται ένας ήχος "μπιπ" όταν εκκινείται ο
υπολογιστής μου.
Εάν ακουστεί ένας ήχος "μπιπ" κατά την εκκίνηση του υπολογιστή, φροντίστε να γίνει σέρβις
στον υπολογιστή σας.
146
Άλλα προβλήματα
Το προϊόν έχει μια μυρωδιά σαν πλαστικό.
Η μυρωδιά του πλαστικού είναι φυσιολογική και εξαλείφεται με το χρόνο.
Ο ήχος ή το βίντεο διακόπτονται κατά διαστήματα.
Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου και συνδέστε το ξανά εάν χρειάζεται.
Η χρήση πολύ σκληρού καλωδίου ή καλωδίου μεγάλου πάχους ενδέχεται να καταστρέψει τα
αρχεία βίντεο και ήχου.
Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια είναι αρκετά εύκαμπτα ώστε να διασφαλίζεται η ανθεκτικότητα.
Όταν συνδέετε το προϊόν σε τοίχο, συνιστάται να χρησιμοποιείτε καλώδια δεξιάς γωνίας.
Υπάρχουν μικρά σωματίδια στις άκρες του προϊόντος.
Τα σωματίδια αποτελούν μέρος της σχεδίασης του προϊόντος. Το προϊόν δεν είναι
ελαττωματικό.
Όταν προσπαθώ να αλλάξω την ανάλυση του
υπολογιστή εμφανίζεται το μήνυμα Η ανάλυση δεν
υποστ. προς το παρόν..
Εμφανίζεται το μήνυμα Η ανάλυση δεν υποστ. προς το παρόν. εάν η ανάλυση της πηγής
εισόδου υπερβαίνει τη μέγιστη ανάλυση της οθόνης.
Mαύρo HDMI Το δεν λειτουργεί σωστά σε μια
συσκευή HDMI με έξοδο YCbCr.
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν μια συσκευή πηγής, όπως μια συσκευή
αναπαραγωγής DVD ή μια συσκευή STB, συνδέεται στο προϊόν μέσω καλωδίου HDMI (σήμα
RGB).
Δεν υπάρχει ήχος στη λειτουργία HDMI.
Τα χρώματα της προβαλλόμενης εικόνας ενδέχεται να μην εμφανίζονται κανονικά. Το βίντεο
ή ο ήχος ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν έχει συνδεθεί στο
προϊόν μια συσκευή ήχου που υποστηρίζει μια παλαιότερη έκδοση του προτύπου HDMI.
Για την επίλυση του προβλήματος, αλλάξτε την ανάλυση του υπολογιστή σε μια ανάλυση
που υποστηρίζεται από την οθόνη.
Κάποιες κάρτες γραφικών υπολογιστή ενδέχεται να μην αναγνωρίζουν αυτόματα τα σήματα
HDMI που δεν περιλαμβάνουν ήχο.
Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξτε μη αυτόματα μια είσοδο ήχου.
Υπολογιστής
Είσοδος ήχου
Λειτουργία οθόνης
Αυτόματη
Ρυθμίσεις υπολογιστή
147
Ερωτήσεις & απαντήσεις
Ερώτηση
Πώς μπορώ να αλλάξω τη συχνότητα;
Απάντηση
Ορίστε τη συχνότητα στην κάρτα γραφικών σας.
•• Windows XP: Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και Θέματα → Οθόνη →
Ρυθμίσεις → Για προχωρημένους → Οθόνη και προσαρμόστε τη συχνότητα στην
ενότητα Ρυθμίσεις οθόνης.
-- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης
του υπολογιστή ή της κάρτας
γραφικών για περισσότερες οδηγίες
σχετικά με την προσαρμογή.
•• Windows ME/2000: Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου → Οθόνη → Ρυθμίσεις →
Για προχωρημένους → Οθόνη και προσαρμόστε τη συχνότητα στην ενότητα
Ρυθμίσεις οθόνης.
•• Windows Vista: Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση →
Εξατομίκευση → Ρυθμίσεις οθόνης → Ρυθμίσεις για προχωρημένους →
Οθόνη και προσαρμόστε τη συχνότητα στην ενότητα Ρυθμίσεις οθόνης.
•• Windows 7: Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Οθόνη →
Ρύθμιση ανάλυσης → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Οθόνη και προσαρμόστε
τη συχνότητα στην ενότητα Ρυθμίσεις οθόνης.
•• Windows 8: Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Πίνακας Ελέγχου →
Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Οθόνη → Ρύθμιση ανάλυσης →
Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Οθόνη και προσαρμόστε τη συχνότητα στην
ενότητα Ρυθμίσεις οθόνης.
148
Ερώτηση
Πώς μπορώ να αλλάξω την ανάλυση;
Απάντηση
•• Windows XP: Μεταβείτε στο Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και θέματα → Οθόνη →
Ρυθμίσεις και προσαρμόστε την ανάλυση.
•• Windows ME/2000: Μεταβείτε στο Πίνακας ελέγχου → Οθόνη → Ρυθμίσεις, και
αλλάξτε την ανάλυση.
•• Windows Vista: Μεταβείτε στο Πίνακας ελέγχου →
Εμφάνιση και προσωπικές ρυθμίσεις → Προσωπική ρύθμιση →
Ρυθμίσεις οθόνης και προσαρμόστε την ανάλυση.
•• Windows 7: Μεταβείτε στο Πίνακας ελέγχου →
Εμφάνιση και προσωπικές ρυθμίσεις → Οθόνη → Ρύθμιση ανάλυσης και
προσαρμόστε την ανάλυση.
•• Windows 8: Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Πίνακας Ελέγχου →
Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Οθόνη → Ρύθμιση ανάλυσης και προσαρμόστε την
ανάλυση.
Πώς μπορώ να ρυθμίσω τη λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας;
•• Windows XP: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις
Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και θέματα → Οθόνη →
Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
•• Windows ME/2000: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις
Πίνακας ελέγχου → Οθόνη → Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης ή BIOS SETUP στον
υπολογιστή.
•• Windows Vista: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις
Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και προσωπικές ρυθμίσεις →
Προσωπικές ρυθμίσεις→ Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης ή BIOS SETUP στον
υπολογιστή.
•• Windows 7: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις
Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και προσωπικές ρυθμίσεις →
Προσωπικές ρυθμίσεις → Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης ή BIOS SETUP στον
υπολογιστή.
•• Windows 8: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας επιλέγοντας
Ρυθμίσεις → Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Εξατομίκευση →
Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
149
Κεφάλαιο 14
Προδιαγραφές
-
Γενικά
Μέγεθος
Όνομα μοντέλου
Οθόνη
-
Επιφάνεια προβολής
DB10D
Μέγεθος
Κατηγορία 10 ιντσών (10,1 ίντσες / 25 cm)
Επιφάνεια
προβολής
217 mm (Οριζόντια) x 135,6 mm (Κατακόρυφα)
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
246,8 x 165,2 x 24,9 mm
Βάρος
0,6 kg
Τροφοδοσία ρεύματος
AC 100 έως 240 VAC, 60 / 50 Hz ± 3 Hz
Ανατρέξτε στην ετικέτα που υπάρχει στο πίσω μέρος του προϊόντος ως τυπική τιμή τάσης μπορεί να ποικίλλει
στις διάφορες χώρες.
Περιβαλλοντικές
συνθήκες
Λειτουργία
Θερμοκρασία: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)
Υγρασία: 10 % έως 80 %, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
Αποθήκευση
Θερμοκρασία: -20 C ~ 45 C (-4 F ~ 113 F)
Υγρασία: 5 % έως 95 %, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
Οριζόντια
Κατακόρυφα
-
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
Β
Υ
Π
150
――Plug-and-Play
Η οθόνη αυτή μπορεί να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε σύστημα που είναι συμβατό με τη λειτουργία Plug-and-Play. Η αμφίδρομη
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της οθόνης και του συστήματος του υπολογιστή βελτιώνει τις ρυθμίσεις της οθόνης.
Η εγκατάσταση της οθόνης γίνεται αυτόματα. Ωστόσο, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εγκατάστασης εάν είναι επιθυμητό.
――Λόγω της κατασκευής αυτού του προϊόντος, περίπου 1 εικονοστοιχείο ανά εκατομμύριο (1 ppm) ενδέχεται να εμφανίζεται πιο φωτεινό ή πιο σκούρο
στην οθόνη. Αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση του προϊόντος.
――Αυτή η συσκευή είναι ψηφιακή συσκευή Κλάσης A.
[ Σύσταση ]- Μόνον EU
•• Δια της παρούσης, η Samsung Electronics, δηλώνει ότι ο εξοπλισμός του τύπου Monitor συμμορφώνεται
με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας της ΕΕ, 1999/5/EC.
•• Η επίσημη Δήλωση Συμμόρφωσης μπορεί να βρεθεί στη διαδικτυακή τοποθεσία http://www.samsung.
com/displaysolutions. Μεταβείτε στο μενού Υποστήριξη > Αναζητήστε υποστήριξη για το προϊόν σας και
εισαγάγετε το όνομα του μοντέλου.
•• Αυτός ο εξοπλισμός προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
•• Αυτός ο εξοπλισμός προορίζεται για χρήση σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
151
Εξοικονόμηση ενέργειας
Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας αυτού του προϊόντος μειώνει την κατανάλωση της ενέργειας απενεργοποιώντας την οθόνη και αλλάζοντας το χρώμα
της ενδεικτικής λυχνίας LED λειτουργίας εάν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για καθορισμένη χρονική περίοδο. Η λειτουργία δεν είναι απενεργοποιημένη
σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Για να ενεργοποιήστε και πάλι την οθόνη, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου ή μετακινήστε το
ποντίκι. Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας λειτουργεί αποκλειστικά όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε υπολογιστή με λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας.
Εξοικονόμηση
ενέργειας
Κατανάλωση ισχύος
Κανονική λειτουργία
Αξιολόγηση Τυπική
17 W
18 W
Μέγ.
18,7 W
Τρόπος λειτουργίας εξοικονόμησης
ενέργειας
(SOG Signal : Not Support the DPM
Mode)
0,5 W
Εκτός
λειτουργίας
0,5 W
――Το επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας που προβάλλεται μπορεί να ποικίλλει σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας ή όταν αλλάζουν οι ρυθμίσεις.
――Δεν υποστηρίζεται SOG (Sync On Green).
――Για να εξαλείψετε εντελώς την κατανάλωση ενέργειας, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος εάν δεν πρόκειται να
χρησιμοποιήσετε το προϊόν για παρατεταμένη χρονική περίοδο (κατά τη διάρκεια των διακοπών κ.λπ.)
152
Προρρυθμισμένες λειτουργίες χρονισμού
――Αυτό το προϊόν μπορεί να ρυθμιστεί μόνον σε μία τιμή ανάλυσης για κάθε μέγεθος οθόνης, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη ποιότητα εικόνας,
λόγω της φύσης της οθόνης. Η χρήση τιμής ανάλυσης διαφορετικής από την καθορισμένη ενδέχεται να μειώσει την ποιότητα της εικόνας. Για να
αποφευχθεί κάτι τέτοιο, σας συνιστούμε να επιλέξετε τη βέλτιστη ανάλυση που ορίζεται για το προϊόν σας.
――Ελέγξτε τη συχνότητα όταν αντικαθιστάτε ένα προϊόν CDT (συνδεδεμένο σε υπολογιστή) με προϊόν LCD. Εάν το προϊόν LCD δεν υποστηρίζει 85 Hz,
αλλάξτε την κατακόρυφη συχνότητα στα 60 Hz χρησιμοποιώντας το προϊόν CDT, προτού το αντικαταστήσετε με το προϊόν LCD.
-- Οριζόντια συχνότητα
Το χρόνος που απαιτείται για τη
σάρωση μιας μεμονωμένης γραμμής
από την αριστερή έως τη δεξιά
πλευρά της οθόνης ονομάζεται
οριζόντιος κύκλος. Η αντίστροφη τιμή
του oριζόντιου κύκλου ονομάζεται
oριζόντια συχνότητα. Η οριζόντια
συχνότητα μετράται σε kHz.
-- Κατακόρυφη συχνότητα
Το προϊόν προβάλλει μία εικόνα
πολλές φορές το δευτερόλεπτο
(σαν λαμπτήρας φθορισμού) για την
προβολή όσων βλέπει ο θεατής. Η
ρυθμός μιας μεμονωμένης εικόνας
που προβάλλεται επανειλημμένα
ανά δευτερόλεπτο ονομάζεται
κατακόρυφη συχνότητα ή ρυθμός
ανανέωσης. Η κατακόρυφα
συχνότητα μετράται σε kHz.
Όνομα μοντέλου
DB10D
Συγχρονισμός
Οριζόντια συχνότητα
30 ~ 81 kHz
Κατακόρυφη
συχνότητα
48 ~ 75 Hz
Βέλτιστη ανάλυση
1280 x 800 στα 60 Hz
Μέγιστη ανάλυση
1920 x 1080 στα 60 Hz
Ανάλυση
Μέγιστο ρολόι πίξελ
148,5 MHz (αναλογικό, ψηφιακό)
Η οθόνη θα ρυθμιστεί αυτομάτως εάν κάποιο σήμα που ανήκει στις παρακάτω λειτουργίες τυπικού σήματος μεταδίδονται από τον υπολογιστή σας. Εάν
το σήμα που μεταδίδεται από τον υπολογιστή δεν ανήκει στις τυπικές λειτουργίες σήματος, η οθόνη ενδέχεται να είναι κενή και η λυχνία LED λειτουργίας
να είναι αναμμένη. Σε αυτή την περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, ανατρέχοντας στο εγχειρίδιο χρήσης της κάρτας
γραφικών.
153
Ανάλυση
Οριζόντια συχνότητα Κατακόρυφη
συχνότητα
(kHz)
(Hz)
Ρολόι pixel
(MHz)
Πολικότητα
συγχρονισμού
(Οριζ./Κατακ.)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
154
Ανάλυση
Οριζόντια συχνότητα Κατακόρυφη
συχνότητα
(kHz)
(Hz)
Ρολόι pixel
(MHz)
Πολικότητα
συγχρονισμού
(Οριζ./Κατακ.)
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
155
Κεφάλαιο 15
Παράρτημα
Ευθύνη σχετικά με την υπηρεσία
πληρωμών
(Κόστος που βαραίνει τον πελάτη)
――Στις περιπτώσεις όπου ζητάτε την παροχή υπηρεσιών, ενδέχεται να χρεώνεστε για την
επίσκεψη του τεχνικού εξυπηρέτησης εάν συμβαίνει ένα από τα παρακάτω.
Περιπτώσεις όπου δεν πρόκειται για ελάττωμα του
προϊόντος
Περιπτώσεις όπου πρόκειται για καθαρισμό, προσαρμογή, επεξήγηση, εκ νέου εγκατάσταση κ.λπ.
•• Εάν ο τεχνικός εξυπηρέτησης δώσει οδηγίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος ή απλά
ρυθμίσει τις επιλογές χωρίς την αποσυναρμολόγηση του προϊόντος.
•• Εάν κάποιο ελάττωμα έχει προκληθεί από εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες
(Internet, κεραία, σήμα ενσύρματης σύνδεσης κ.λπ.)
•• Εάν κάποιο προϊόν έχει εγκατασταθεί ξανά ή έχουν συνδεθεί πρόσθετες συσκευές
έπειτα από την πρώτη εγκατάσταση του αγορασμένου προϊόντος.
•• Εάν κάποιο προϊόν έχει εγκατασταθεί ξανά για να μεταφερθεί σε κάποιο άλλο σημείο ή
σε κάποιο άλλο χώρο.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης ή σχετικά με τον τρόπο
χρήσης ενός προϊόντος άλλης εταιρείας.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του δικτύου ή σχετικά με
το πρόγραμμα κάποιας άλλης εταιρείας.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει εγκατάσταση και ρύθμιση λογισμικού για το προϊόν.
•• Εάν ο τεχνικός εξυπηρέτησης αφαιρέσει/καθαρίσει σκόνη ή ξένες ουσίες από το
εσωτερικό του προϊόντος.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει μια πρόσθετη εγκατάσταση μετά την αγορά ενός προϊόντος
μέσω αγοράς από το σπίτι ή online.
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί στο προϊόν
κάποια ζημιά από λάθος του πελάτη
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί ζημιά από κακό χειρισμό ή λανθασμένη επισκευή από την
πλευρά του πελάτη.
Εάν έχει προκληθεί ζημιά στο προϊόν από ένα από τα παρακάτω
•• Πρόσκρουση ή πτώση.
•• Χρήση αναλωσίμων ή προϊόντος που έχει αγοραστεί ανεξάρτητα και δεν έχει καθοριστεί
από τη Samsung.
•• Επισκευή από κάποιο άτομο εκτός από μηχανικό εξωτερικής ανάθεσης ή συνεργάτη
της Samsung Electronics Co., Ltd.
•• Αναδιαμόρφωση ή επισκευή του προϊόντος από τον πελάτη.
•• Χρήση του προϊόντος με λανθασμένη τάση ή με μη εγκεκριμένες ηλεκτρικές συνδέσεις.
•• Δεν έχουν ακολουθηθεί οι ενότητες "προσοχής" που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο
χρήστη.
Άλλα
•• Εάν το προϊόν αποτύχει εξαιτίας φυσικής καταστροφής. (αστραπή, πυρκαϊά, σεισμό,
πλημμύρα κ.λπ.)
•• Εάν όλα τα αναλώσιμα στοιχεία έχουν εξαντληθεί. (μπαταρία, γραφίτης, λάμπες
φθορισμού, κεφαλή, εξάρτημα δόνησης, λυχνία, φίλτρο, ταινία κ.λπ.)
――Εάν ο πελάτης ζητήσει την παροχή υπηρεσιών χωρίς το προϊόν να παρουσιάζει ελάττωμα,
ενδέχεται να εφαρμοστεί χρέωση. Συνεπώς παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο.
156
WEEE
Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος (Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού)
(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει
ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται
μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες
βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε
να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην
βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με
τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον
οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.
Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και
τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να
αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.
Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος
(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος
δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα
χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα
αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66.
Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη
υγεία ή το περιβάλλον.
Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού
σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της
επαναχρησιμοποίησης υλικών.
157
Βέλτιστη ποιότητα εικόνας και αποτροπή
δημιουργίας μόνιμων ειδώλων
Black Matrix
Κοινά ηλεκτρόδια
(ITO)
Χρωµατικό φίλτρο
Βέλτιστη ποιότητα εικόνας
•• Λόγω της φύσης της κατασκευής αυτού του προϊόντος, περίπου 1 pixel ανά εκατομμύριο
(1ppm) ενδέχεται να είναι φωτεινότερα ή σκουρότερα στην οθόνη. Αυτό δεν επηρεάζει την
απόδοση του προϊόντος.
-- Ο αριθμός των sub-pixel ανά τύπο οθόνης: 6.220.800
•• Εάν αφήσετε την οθόνη να προβάλλει σταθερά μια στατική εικόνα για παρατεταμένη
χρονική περίοδο, ενδέχεται να δημιουργηθούν μόνιμα είδωλα ή ελαττωματικά pixel.
-- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή μια δυναμική προφύλαξη
οθόνης εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για παρατεταμένη χρονική
περίοδο.
Αποτροπή δημιουργίας μόνιμου ειδώλου
Πηγή
Εκφόρτιση
TFT
Πύλη
Ηλεκτρόδιο
pixel (ITO)
Πυκνωτές
αποθήκευσης (Cs)
Δίαυλος δεδοµένων
Τι είναι το μόνιμο είδωλο;
Το μόνιμο είδωλο δεν θα πρέπει να δημιουργείται όταν η οθόνη LCD λειτουργεί φυσιολογικά.
Η κανονική λειτουργία αναφέρεται σε ένα μοτίβο βίντεο που αλλάζει συνεχώς. Εάν η οθόνη
LCD προβάλλει ένα μόνιμο μοτίβο για παρατεταμένη χρονική περίοδο (περισσότερες από 12
ώρες), ενδέχεται να προκύψει μια ελαφριά αλλαγή τάσης μεταξύ των ηλεκτροδίων σε pixel που
ελέγχουν τους υγρούς κρυστάλλους.
Αυτή η διαφορά τάσης μεταξύ των ηλεκτροδίων αυξάνεται με το χρόνο και κάνει τους υγρούς
κρυστάλλους λεπτότερους. Όταν συμβεί κάτι τέτοιο, η προηγούμενη εικόνα μπορεί να
παραμείνει στην οθόνη όταν αλλάξει το μοτίβο. Για την αποτροπή αυτού του φαινομένου,
διαφορά τάσης που συσσωρεύτηκε θα πρέπει να μειωθεί.
――Το μόνιμο είδωλο δεν θα πρέπει να δημιουργείται όταν μια οθόνη LCD λειτουργεί στις
κατάλληλες συνθήκες.
158
Αποτροπή δημιουργίας μόνιμων ειδώλων
――Ο καλύτερος τρόπος προστασίας του προϊόντος από τη δημιουργία μόνιμων ειδώλων είναι η
απενεργοποίηση της οθόνης ή η ρύθμιση του υπολογιστή ή του συστήματος να μεταβαίνουν
σε λειτουργία προφύλαξης οθόνης όταν δεν χρησιμοποιούνται. Επίσης, ίσως να υπάρχει
περιορισμός της εγγύησης με βάση τις οδηγίες χρήσης.
•• Απενεργοποίηση, προφύλαξη οθόνης και λειτουργία εξοικονόμησης ρεύματος
-- Απενεργοποιήστε το προϊόν επί 2 ώρες, μετά από χρήση 12 ωρών.
-- Μεταβείτε στις ρυθμίσεις Ιδιότητες οθόνης > Παροχή ενέργειας στον υπολογιστή σας
και ρυθμίστε το προϊόν ώστε να απενεργοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις.
-- Συνιστάται η χρήση προφύλαξης οθόνης.
Είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε ένα λογισμικό προφύλαξης οθόνης με μονοχρωμία
ή με κινούμενη εικόνα.
•• Τακτική αλλαγή χρώματος
-- Χρήση 2 χρωμάτων
Αλλάζετε τα 2 χρώματα κάθε 30 λεπτά, όπως φαίνεται παραπάνω.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Αποφύγετε το συνδυασμό ενός χρώματος κειμένου και ενός χρώματος φόντου με αντίθεση
φωτεινότητας.
(Φωτεινότητα: αναφέρεται στη φωτεινότητα ή στη σκουρότητα ενός χρώματος που
ποικίλλει ανάλογα με την ποσότητα του φωτός που εκπέμπεται.)
――Αποφύγετε τη χρήση γκρίζου, καθώς ενδέχεται να συμβάλλει στη δημιουργία μονίμου
ειδώλου.
――Αποφύγετε τη χρήση χρωμάτων με αντίθεση φωτεινότητας (μαύρο και άσπρο, γκρίζο).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
•• Τακτική αλλαγή χρώματος κειμένου
-- Χρησιμοποιήστε ανοιχτά χρώματα, με παρόμοια φωτεινότητα.
Διάστημα: Εναλλάσσετε το χρώμα κειμένου και το χρώμα φόντου ανά 30 λεπτά.
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Να μετακινείτε και να αλλάζετε το κείμενο κάθε 30 λεπτά, όπως φαίνεται παρακάτω.
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
-- Τακτική προβολή μιας κινούμενης εικόνας, μαζί με ένα λογότυπο.
Διάστημα: Προβολή μιας κινούμενης εικόνας μαζί με ένα λογότυπο επί 60
δευτερόλεπτα, μετά από χρήση 4 ωρών.
159
Άδεια
Κατασκευάστηκε κατόπιν άδειας της Dolby Laboratories.
Η ονομασία Dolby και το σύμβολο διπλού D είναι εμπορικά σήματα της
Dolby Laboratories.
Ⓡ
Manufactured under a licence from U.S. Patent No’s: 5,956,674,
5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467,
7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853.
DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered
trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc.
ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including
premium content.
DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of Rovi
Corporation or its subsidiaries and are used under licence.
ABOUT DIVX VIDEO: DivXⓇ is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary
of Rovi Corporation. This is an official DivX CertifiedⓇ device that has passed rigorous
testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software
tools to convert your files into DivX videos.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX CertifiedⓇ device must be registered in
order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration
code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for
more information on how to complete your registration.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274
Άδεια Χρήσης Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα
Στην περίπτωση της χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα, στο μενού του προϊόντος
υπάρχουν διαθέσιμες οι Άδειες Χρήσης Ανοιχτού Κώδικα. Η ειδοποίηση για τις άδειες
χρήσης ανοιχτού κώδικα αναγράφεται μόνο στα Αγγλικά.
Για πληροφορίες σχετικά με την ειδοποίηση άδειας χρήσης ανοιχτού κώδικα, επικοινωνήστε
με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung ή στείλτε email στη διεύθυνση oss.
[email protected].
160
Ορολογία
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Καθεμιά από τις
παραπάνω τιμές ρυθμού σάρωσης
αναφέρεται στον αριθμό των τελικών
γραμμών σάρωσης που ορίζουν
την ανάλυση της οθόνης. Ο ρυθμός
σάρωσης μπορεί να υποδεικνύεται
από το σύμβολο i (διεμπλοκής) ή
p (προοδευτική), ανάλογα με τη
μέθοδο σάρωσης.
- Σάρωση
Η σάρωση είναι η επεξεργασία
αποστολής pixel που προοδευτικά
σχηματίζουν μια εικόνα. Ένας
μεγαλύτερος αριθμός pixel θα
αποδώσει μια καθαρότερη και πιο
ζωντανή εικόνα.
- Προοδευτική
Στη λειτουργία προοδευτικής
σάρωσης, όλες οι γραμμές
pixel σαρώνονται μία προς μία
(προοδευτικά) στην οθόνη.
- Διεμπλοκής
Στη λειτουργία σάρωσης
διεμπλοκής, κάθε δεύτερη σειρά
pixel σαρώνεται πρώτα από επάνω
προς τα κάτω και, στη συνέχεια,
σαρώνονται οι υπόλοιπες σειρές
pixel (που δεν σαρώνονται).
Λειτουργία χωρίς διεμπλοκή και
με διεμπλοκή____ Η λειτουργία
χωρίς διεμπλοκή (προοδευτική
σάρωση) προβάλλει μια οριζόντια
γραμμή από την κορυφή έως τη
βάση μιας οθόνης, προοδευτικά. Η
λειτουργία διεμπλοκής προβάλλει
τον άρτιο αριθμό γραμμών πρώτα
και τον περιττό αριθμό γραμμών
στη συνέχεια. Η λειτουργία μη
διεμπλοκής χρησιμοποιείται κυρίως
στις οθόνες, καθώς αποδίδει
καθαρότητα στην οθόνη και η
λειτουργία διεμπλοκής κυρίως
χρησιμοποιείται στις τηλεοράσεις.
Βήμα κουκκίδας____ Η οθόνη
αποτελείται από κόκκινες, πράσινες
και μπλε κουκκίδες. Όταν η
απόσταση μεταξύ των κουκκίδων
είναι μικρότερη, τότε η ανάλυση
είναι υψηλότερη. Το βήμα κουκκίδας
(dot pitch) αφορά τη συντομότερη
απόσταση μεταξύ των κουκκίδων
του ίδιου χρώματος. Το βήμα
κουκκίδας μετράται σε χιλιοστά.
Κατακόρυφη συχνότητα____
Στο προϊόν προβάλλεται μια
μεμονωμένη εικόνα πολλές φορές
ανά δευτερόλεπτο (σαν φως
φθορισμού που τρεμοπαίζει) για
την προβολή του περιεχομένου
που βλέπει ο χρήστης. Η ρυθμός
μιας μεμονωμένης εικόνας που
προβάλλεται επανειλημμένα
ανά δευτερόλεπτο ονομάζεται
κατακόρυφη συχνότητα ή ρυθμός
ανανέωσης. Η κατακόρυφα
συχνότητα μετράται σε kHz.
Π.χ. 60 Hz αναφέρονται στη
προβολή μιας μεμονωμένης εικόνας
60 φορές σε ένα δευτερόλεπτο.
Οριζόντια συχνότητα____ Ο
χρόνος που απαιτείται για τη
σάρωση μιας μεμονωμένης
γραμμής από την αριστερή έως τη
δεξιά πλευρά της οθόνης ονομάζεται
οριζόντιος κύκλος. Η αντίστροφη
τιμή του oριζόντιου κύκλου
ονομάζεται oριζόντια συχνότητα.
Η οριζόντια συχνότητα μετράται σε
kHz.
Πηγή____ Η πηγή εισόδου
είναι μια συσκευή πηγής βίντεο
συνδεδεμένη σε κάποιο προϊόν
όπως βιντεοκάμερα ή συσκευή
αναπαραγωγής βίντεο ή DVD.
Plug & Play____ Η λειτουργία
Plug & Play είναι μια λειτουργία
που επιτρέπει την αυτόματη
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ
μιας οθόνης και ενός υπολογιστή
για τη δημιουργία του βέλτιστου
περιβάλλοντος προβολής. Το
προϊόν χρησιμοποιεί το πρότυπο
VESA DDC (διεθνές πρότυπο) για
την εκτέλεση της λειτουργίας Plug &
Play.
Ανάλυση____ Η ανάλυση είναι ο
αριθμός των οριζόντιων κουκκίδων
(pixel) και των κατακόρυφων
κουκκίδων (pixel) που ορίζουν μια
οθόνη. Αντιστοιχεί στο επίπεδο
λεπτομέρειας της οθόνης. Η
υψηλότερη ανάλυση επιτρέπει την
προβολή περισσότερων δεδομένων
στην οθόνη και είναι χρήσιμη για
την εκτέλεση πολλαπλών εργασιών
συγχρόνως.
Π.χ. Μια τιμή ανάλυσης 1920
X 1080 αποτελείται από 1.920
οριζόντια pixel (οριζόντια ανάλυση)
και 1.080 κατακόρυφα pixel
(κατακόρυφη ανάλυση).
DVD (Digital Versatile Disc)____
Το DVD είναι ένας δίσκος μαζικής
αποθήκευσης δεδομένων μεγέθους
CD, όπου μπορείτε να αποθηκεύετε
εφαρμογές πολυμέσων (ήχου,
βίντεο ή παιχνιδιών), με τη χρήση
τεχνολογίας συμπίεσης βίντεο
MPEG-2.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____ Πρόκειται για
μια διασύνδεση που μπορεί να
συνδεθεί σε μια ψηφιακή πηγή
ήχου, καθώς και σε μια πηγή βίντεο
υψηλής ανάλυσης, με τη χρήση
ενός μεμονωμένου καλωδίου, χωρίς
συμπίεση.
Multiple Display Control
(MDC)____ Το MDC (Multiple
Display Control) είναι μια εφαρμογή
που σας επιτρέπει να ελέγχετε
εύκολα πολλαπλές συσκευές
προβολής συγχρόνως, με τη χρήση
υπολογιστή. Η επικοινωνία μεταξύ
ενός υπολογιστή και μιας οθόνης
γίνεται με τη χρήση καλωδίων
RS232C (σειριακή μετάδοση
δεδομένων) και RJ45 (LAN).
161

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 25.4 cm (10") 1280 x 800 pixels LED 450 cd/m²
  • Edge-LED BLU 30 ms
  • Ethernet LA