Samsung | S27H850QFU | Samsung S27H850QFU Εγχειρίδιο χρήσης

Εγχειρίδιο χρήσης
S*H85*
Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς
προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης της απόδοσης.
Τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης της ποιότητας.
© Samsung Electronics
Τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στη Samsung Electronics.
Απαγορεύεται η χρήση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου ή μέρους αυτού του εγχειριδίου χωρίς την έγκριση της Samsung
Electronics.
Τα σήματα κατατεθέντα που δεν ανήκουν στην Samsung Electronics ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
••
Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για διαχειριστικές δαπάνες σε περίπτωση που είτε
‒‒ (a) κατόπιν αιτήματός σας κληθεί κάποιος τεχνικός χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο προϊόν.
(π.χ. αμελήσατε να διαβάσατε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
‒‒ (b) είτε προσκομίσατε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών όπου και πάλι δεν διαπιστώθηκε ελάττωμα στο
προϊόν.
(π.χ. αμελήσατε να διαβάσατε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
••
Θα ενημερωθείτε για το ακριβές ποσόν της χρέωσης πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας ή κατ' οίκον
επίσκεψη.
Πίνακας περιεχομένων
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
Εξασφάλιση χώρου για την εγκατάσταση
Προφυλάξεις αποθήκευσης
4
4
Προειδοποιήσεις ασφαλείας
Σύμβολα
Καθαρισμός
Ηλεκτρισμός και ασφάλεια
Εγκατάσταση
Λειτουργία
4
4
5
5
6
7
Εγκατάσταση
Προσάρτηση της βάσης (S24H850QF*)
Προσάρτηση της βάσης (S27H850QF*)
Αφαίρεση της βάσης (S24H850QF*)
Αφαίρεση της βάσης (S27H850QF*)
19
19
20
21
22
Εξαρτήματα
9
Πίνακας ελέγχου
9
Οδηγός κουμπιών μίας λειτουργίας
10
Οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας
11
Αλλαγή των ρυθμίσεων Brightness, Contrast και Eye
13
Saver Mode
Αλλαγή της ρύθμισης Volume
13
Πίσω πλευρά
14
Ρύθμιση της ανάκλισης και του ύψους του
προϊόντος
15
Περιστροφή της οθόνης
15
Αντικλεπτική κλειδαριά
16
Προφυλάξεις για τη μετακίνηση της οθόνης
16
Εγκατάσταση κιτ στήριξης σε τοίχο ή βάσης
στήριξης σε γραφείο (S24H850QF*)
17
Εγκατάσταση κιτ στήριξης σε τοίχο ή βάσης
στήριξης σε γραφείο (S27H850QF*)
18
31
Ρύθμιση βέλτιστης ανάλυσης
31
Ρύθμιση της οθόνης
Σύνδεση και χρήση μιας
συσκευής πηγής
Πριν από την εγκατάσταση της οθόνης, διαβάστε τις
παρακάτω πληροφορίες.
23
Προετοιμασία
Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης
SAMSUNG MAGIC Bright
32
Brightness
33
Contrast
33
Sharpness
33
Σύνδεση και χρήση υπολογιστή
Σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI
Σύνδεση με τη χρήση ενός καλωδίου HDMI-DVI
Σύνδεση μέσω καλωδίου USB Type-C
Σύνδεση μέσω καλωδίου DP
Σύνδεση ακουστικών
23
23
24
24
25
25
Color
33
SAMSUNG MAGIC Upscale
34
HDMI Black Level
34
Eye Saver Mode
34
Σύνδεση εξωτερικής οθόνης
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου DP
25
25
Game Mode
34
Response Time
34
Picture Size
35
Screen Adjustment
35
Σύνδεση του προϊόντος σε υπολογιστή ως
USB HUB
26
Σύνδεση υπολογιστή στο προϊόν
26
Χρήση του προϊόντος ως USB HUB
26
Τακτοποίηση των συνδεδεμένων καλωδίων
(S24H850QF*)
28
Τακτοποίηση των συνδεδεμένων καλωδίων
(S27H850QF*)29
Σύνδεση στην παροχή ρεύματος
30
Σωστή στάση κατά τη χρήση του προϊόντος
31
2
Πίνακας περιεχομένων
Διαμόρφωση των ρυθμίσεων PIP/PBP
Ρύθμιση και επαναφορά
PIP/PBP Mode
36
DisplayPort Ver.
41
Size
37
Position
37
DP OUT
Εκτέλεση λειτουργίας DP OUT (MST/SST)
42
42
Sound Source
37
FreeSync
45
Απαιτήσεις πριν από την επικοινωνία με το Κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών της Samsung
50
Δοκιμή του προϊόντος
50
Έλεγχος της ανάλυσης και της συχνότητας
50
Ελέγξτε τα παρακάτω.
50
Source
38
Smart ECO Saving
47
Ερωτήσεις & απαντήσεις
Picture Size
38
Off Timer Plus
47
Contrast
39
PC/AV Mode
47
Source Detection
48
Key Repeat Time
48
Power LED On
48
Reset All
48
Information
48
Παράρτημα
49
49
49
Ευθύνη σχετικά με την υπηρεσία πληρωμών (Κόστος
που βαραίνει τον πελάτη)
56
Περιπτώσεις όπου δεν πρόκειται για ελάττωμα του
προϊόντος
56
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί στο προϊόν κάποια
ζημιά από λάθος του πελάτη
56
Άλλα
56
Προσαρμογή των ρυθμίσεων
OSD (μενού στην οθόνη)
Transparency
40
Language
40
Display Time
40
Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων
Εγκατάσταση του λογισμικού
Easy Setting Box
Περιορισμοί και προβλήματα εγκατάστασης
Απαιτήσεις συστήματος
52
Προδιαγραφές
Γενικά
53
Πίνακας τυπικών λειτουργιών σήματος
54
Extended warranty
57
3
Κεφάλαιο 01
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
Εξασφάλιση χώρου για την εγκατάσταση
Προειδοποιήσεις ασφαλείας
Φροντίστε να υπάρχει κάποιος χώρος γύρω από το προϊόν για εξαερισμό. Κάποια εσωτερική άνοδος
της θερμοκρασίας ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά και ζημιά στο προϊόν. Φροντίστε να αφήσετε
τον απαραίτητο χώρο, όπως φαίνεται παρακάτω, ή και περισσότερο, κατά την εγκατάσταση του
προϊόντος.
Προσοχή
Προσοχή : ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ
ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ. (Ή ΤΟΝ ΠΙΣΩ ΠΙΝΑΚΑ)
ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ.
――Η εξωτερική εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν.
ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
10 cm
10 cm
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ.
Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν διαπερνάται από ρεύμα
υψηλής τάσης.
10 cm
10 cm
Είναι επικίνδυνο να έρθετε σε επαφή με τα εσωτερικά εξαρτήματα
του προϊόντος.
Αυτό το σύμβολο σάς προειδοποιεί ότι το προϊόν συνοδεύεται από
σημαντικά έντυπα που αφορούν τη λειτουργία και τη συντήρηση.
10 cm
Σύμβολα
Προφυλάξεις αποθήκευσης
Τα μοντέλα υψηλής στιλπνότητας μπορούν να αναπτύξουν λευκές κηλίδες στην επιφάνειά τους εάν
χρησιμοποιείται υγραντήρας υπερήχων σε κοντινή απόσταση.
――Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung εάν θέλετε να καθαρίσετε
Προειδοποίηση
Προσοχή
Εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός ή
θανάσιμος τραυματισμός.
Εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί
τραυματισμός ή φθορά περιουσιακών στοιχείων.
το εσωτερικό του προϊόντος (έναντι χρέωσης συντήρησης).
Μην πιέζετε την οθόνη με τα χέρια ή άλλα αντικείμενα. Υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της.
4
Καθαρισμός
――Να είστε προσεκτικοί κατά τον καθαρισμό, καθώς η οθόνη και το εξωτερικό των προηγμένων μοντέλων
LCD γρατζουνίζονται εύκολα.
――Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα κατά τον καθαρισμό.
1 Απενεργοποιήστε το προϊόν και τον υπολογιστή.
2 Αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από το προϊόν.
――Κρατάτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το φις και μην αγγίζετε το καλώδιο με βρεγμένα χέρια.
Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
3 Σκουπίζετε την οθόνη με ένα καθαρό, μαλακό και στεγνό πανί.
‒‒ Μην εφαρμόζετε στην οθόνη καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη, διαλυτικό ή
επιφανειοδραστική ουσία.
‒‒ Μην ψεκάζετε νερό ή καθαριστικά απευθείας επάνω στο προϊόν.
4 Βρέξτε ένα μαλακό και στεγνό πανί με νερό και στύψτε το καλά για να καθαρίσετε το εξωτερικό
του προϊόντος.
Ηλεκτρισμός και ασφάλεια
Προειδοποίηση
•• Μην χρησιμοποιείτε καλώδια τροφοδοσίας ή φις που έχουν φθαρεί ή πρίζες που έχουν βγει από
τη θέση τους.
•• Μην συνδέετε πολλά προϊόντα σε μία πρίζα.
•• Μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα χέρια.
•• Εισαγάγετε το φις μέχρι τέρμα ώστε να μην είναι χαλαρό.
•• Συνδέστε το φις σε μια γειωμένη πρίζα (μόνο μονωμένες συσκευές τύπου 1).
•• Μην λυγίζετε και μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας με δύναμη. Μην τοποθετείτε βαριά
αντικείμενα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
•• Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας.
•• Καθαρίστε τη σκόνη γύρω από τις ακίδες του φις και γύρω από την πρίζα με ένα στεγνό πανί.
5 Όταν ολοκληρώσετε τον καθαρισμό, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο προϊόν.
Προσοχή
6 Ενεργοποιήστε το προϊόν και τον υπολογιστή.
•• Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας ενώ χρησιμοποιείται το προϊόν.
•• Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται από τη Samsung μαζί με το προϊόν.
Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας με άλλα προϊόντα.
•• Μην παρεμποδίζετε το σημείο σύνδεσης του καλωδίου τροφοδοσίας με την πρίζα.
‒‒ Εάν προκύψει πρόβλημα και θέλετε να διακόψετε την τροφοδοσία του προϊόντος, αποσυνδέστε
το καλώδιο τροφοδοσίας.
•• Κρατήστε το φις για να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
5
Εγκατάσταση
Προειδοποίηση
Προσοχή
•• Μην τοποθετείτε κεριά, εντομοαπωθητικά ή τσιγάρα επάνω στο προϊόν. Μην εγκαθιστάτε το
προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας.
•• Προσέξτε να μην σας πέσει το προϊόν ενώ το μετακινείτε.
•• Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε χώρους με ελλιπή εξαερισμό, όπως βιβλιοθήκες ή ντουλάπες.
•• Εγκαταστήστε το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 10 cm από τον τοίχο για επαρκή εξαερισμό.
•• Φυλάξτε την πλαστική συσκευασία μακριά από παιδιά.
‒‒ Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.
•• Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε επιφάνεια που δεν είναι σταθερή ή που δονείται (μη σταθερό ράφι,
κεκλιμένη επιφάνεια κ.λπ.).
‒‒ Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή/και να προκαλέσει τραυματισμό.
‒‒ Η χρήση του προϊόντος σε χώρο με υπερβολικές δονήσεις ενδέχεται να του προκαλέσει ζημιά ή
να προκαλέσει πυρκαγιά.
•• Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε όχημα και μην το αφήνετε εκτεθειμένο σε σκόνη, υγρασία (σταγόνες
νερού κ.λπ.), λάδι ή καπνό.
•• Μην εκθέτετε το προϊόν στο άμεσο ηλιακό φως, σε θερμότητα ή σε θερμά αντικείμενα, όπως
φούρνο.
•• Μην ακουμπάτε το προϊόν με την πρόσοψη προς τα κάτω.
•• Όταν εγκαθιστάτε το προϊόν σε έπιπλο ή ράφι, να βεβαιώνεστε ότι η κάτω πλευρά της πρόσοψης
δεν εξέχει.
‒‒ Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή/και να προκαλέσει τραυματισμό.
‒‒ Εγκαθιστάτε το προϊόν μόνο σε έπιπλα ή ράφια κατάλληλου μεγέθους.
•• Ακουμπάτε το προϊόν προσεκτικά.
‒‒ Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.
•• Η εγκατάσταση του προϊόντος σε μη συνηθισμένο χώρο (χώρο εκτεθειμένο σε πολλά σωματίδια
σκόνης, χημικές ουσίες, ακραίες θερμοκρασίες ή πολλή υγρασία ή σε κάποιο χώρο όπου το προϊόν
πρέπει να λειτουργεί συνεχώς για μεγάλο χρονικό διάστημα) μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την
απόδοσή του.
‒‒ Συμβουλευτείτε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung εάν θέλετε να εγκαταστήσετε
το προϊόν σε τέτοιο χώρο.
‒‒ Ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος ή μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
•• Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε σημείο όπου μπορούν να φτάσουν παιδιά.
‒‒ Το προϊόν μπορεί να πέσει και να τραυματίσει παιδιά.
•• Το βρώσιμο λάδι (όπως το σογιέλαιο), μπορεί να καταστρέψει ή να παραμορφώσει το προϊόν.
Διατηρήστε το προϊόν μακριά από λάδια. Μην εγκαθιστάτε ή χρησιμοποιείτε το προϊόν στην
κουζίνα ή κοντά στο φούρνο.
6
Λειτουργία
Προειδοποίηση
•• Το εσωτερικό του προϊόντος διαπερνάται από ρεύμα υψηλής τάσης. Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε,
επισκευάζετε ή τροποποιείτε το προϊόν μόνοι σας.
‒‒ Για επισκευές, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
•• Για να μετακινήσετε το προϊόν, αρχικά αποσυνδέστε όλα τα καλώδια, συμπεριλαμβανομένου και του
καλωδίου τροφοδοσίας.
•• Εάν το προϊόν βγάζει ασυνήθιστους θορύβους, μυρωδιά καμένου υλικού ή καπνό, αποσυνδέστε αμέσως
το καλώδιο τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
•• Μην αφήνετε τα παιδιά να κρέμονται από το προϊόν ή να σκαρφαλώνουν επάνω σε αυτό.
‒‒ Υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστούν σοβαρά.
•• Μην εισάγετε μεταλλικά αντικείμενα (αιχμηρά μαγειρικά σκεύη, κέρματα, τσιμπιδάκια κ.λπ.) ή
αντικείμενα που καίγονται εύκολα (χαρτί, σπίρτα κ.λπ.) στο προϊόν (μέσω των αεραγωγών, των
θυρών εισόδου/εξόδου κ.λπ.).
‒‒ Εάν εισέλθει νερό ή άλλες ξένες ουσίες στο προϊόν, απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το
καλώδιο τροφοδοσίας. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της
Samsung.
•• Μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά (βάζα, μπουκάλια κ.λπ.) ή μεταλλικά αντικείμενα επάνω στο
προϊόν.
‒‒ Εάν εισέλθει νερό ή άλλες ξένες ουσίες στο προϊόν, απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το
καλώδιο τροφοδοσίας. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της
Samsung.
•• Εάν πέσει κάτω το προϊόν ή υποστεί ζημιά το εξωτερικό περίβλημα, απενεργοποιήστε το και
αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών της Samsung.
‒‒ Εάν συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
•• Μην αφήνετε βαριά αντικείμενα ή άλλα αντικείμενα που αρέσουν στα παιδιά (παιχνίδια, γλυκά κ.λπ.)
επάνω στο προϊόν.
‒‒ Το προϊόν ή το βα ρύ αντικείμενο μπορεί να πέσει καθώς το παιδί σας προσπαθεί να φτάσει το
παιχνίδι ή το γλύκισμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
•• Κατά τη διάρκεια κεραυνών ή καταιγίδας, απενεργοποιήστε το προϊόν και αφαιρέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας.
•• Μην αφήνετε να πέσουν αντικείμενα επάνω στο προϊόν ή να το χτυπήσουν.
•• Μην μετακινείτε το προϊόν τραβώντας το από το καλώδιο τροφοδοσίας ή κάποιο άλλο καλώδιο.
•• Εάν διαπιστώσετε ότι υπάρχει διαρροή αερίου, μην αγγίζετε το προϊόν και το φις. Αερίστε αμέσως το
χώρο.
•• Μην σηκώνετε και μην μετακινείτε το προϊόν τραβώντας το από το καλώδιο τροφοδοσίας ή από
κάποιο άλλο καλώδιο.
•• Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε εύφλεκτα σπρέι ή άλλες εύφλεκτες ουσίες κοντά στο προϊόν.
•• Βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί δεν παρεμποδίζονται από τραπεζομάντιλα ή κουρτίνες.
‒‒ Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά λόγω αυξημένης εσωτερικής θερμοκρασίας.
7
Προσοχή
•• Εάν αφήσετε την οθόνη να προβάλλει σταθερά μια στατική εικόνα για παρατεταμένη χρονική
περίοδο, ενδέχεται να δημιουργηθούν μόνιμα είδωλα ή ελαττωματικά pixel.
‒‒ Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή την προφύλαξη οθόνης με κινούμενες
εικόνες εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
•• Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το
προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα (όταν λείπετε σε διακοπές κ.λπ.).
‒‒ Η συγκέντρωση σκόνης σε συνδυασμό με τη θερμότητα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά,
βραχυκύκλωμα ή διαρροή ρεύματος.
•• Χρησιμοποιείτε το προϊόν στη συνιστώμενη ανάλυση και συχνότητα.
‒‒ Διαφορετικά μπορεί να αλλοιωθεί η όρασή σας.
•• Μην κρατάτε το προϊόν ανάποδα και μην το μετακινείτε κρατώντας το από τη βάση.
‒‒ Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή να προκαλέσει τραυματισμό.
•• Εάν κοιτάζετε την οθόνη από πολύ κοντινή απόσταση για πολλή ώρα, μπορεί να αλλοιωθεί η
όρασή σας.
•• Μην χρησιμοποιείτε υγραντήρες ή φούρνους γύρω από το προϊόν.
•• Ξεκουράζετε τα μάτια σας για περισσότερο από 5 λεπτά ή κοιτάζετε σε απομακρυσμένα
αντικείμενα μετά από κάθε 1 ώρα χρήσης του προϊόντος.
•• Μην αγγίζετε την οθόνη όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο για μεγάλο χρονικό διάστημα,
καθώς θα έχει αναπτύξει υψηλή θερμοκρασία.
•• Φυλάσσετε τα μικρά εξαρτήματα μακριά από παιδιά.
•• Να είστε προσεκτικοί όταν ρυθμίζετε την κλίση του προϊόντος ή το ύψος της βάσης.
‒‒ Υπάρχει κίνδυνος να πιαστούν και να τραυματιστούν τα χέρια ή τα δάχτυλά σας.
‒‒ Εάν γείρετε πολύ το προϊόν, υπάρχει κίνδυνος να πέσει και να προκληθεί τραυματισμός.
•• Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο προϊόν.
‒‒ Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.
•• Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, μην αυξάνετε υπερβολικά την ένταση του ήχου.
‒‒ Ο υπερβολικά δυνατός ήχος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.
8
Κεφάλαιο 02
Προετοιμασία
Εξαρτήματα
Εικονίδια
Περιγραφή
Κουμπί πολλών κατευθύνσεων που βοηθά στην πλοήγηση.
Κουμπί JOG
Πίνακας ελέγχου
――Το κουμπί JOG βρίσκεται στην πίσω αριστερή πλευρά του προϊόντος.
Το κουμπί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μετακίνηση επάνω, κάτω,
αριστερά ή δεξιά ή όπως το κουμπί Enter.
Αυτή η λυχνία LED είναι η ένδειξη κατάστασης λειτουργίας και
λειτουργεί ως εξής
――Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές
ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
•• Ενεργή λειτουργία (κουμπί λειτουργίας): Απενεργοποίηση
Κουμπί JOG
Λυχνία LED λειτουργίας
ΕΠΑΝΩ
•• Τρόπος λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας: Αναβοσβήνει
•• Απενεργοποίηση (Διακόπτης ισχύος): Ενεργοποίηση
――Οι αντιστοιχίσεις των ενδείξεων λειτουργίας μπορούν να αλλάξουν με
Λυχνία LED
λειτουργίας
ΠΑΤΗΜΑ(ENTER)
αλλαγή στο μενού. (System
Power LED On) Τα πραγματικά μοντέλα
ενδέχεται να μην διαθέτουν αυτή τη λειτουργία εξαιτίας λειτουργικών
διαφοροποιήσεων.
ΔΕΞΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΚΑΤΩ
Οδηγός κουμπιών
ρυθμιζόμενης λειτουργίας
Πατήστε το κουμπί JOG όταν ενεργοποιηθεί η οθόνη. Θα εμφανιστεί
ο οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας. Για πρόσβαση στο
μενού της οθόνης όταν εμφανίζεται ο οδηγός, πατήστε ξανά το
αντίστοιχο κουμπί.
――Ο οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας μπορεί να διαφέρει
ανάλογα με τη λειτουργία ή το μοντέλο του προϊόντος. Ανατρέξτε στις
οδηγίες του συγκεκριμένου προϊόντος.
Return
Οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης
λειτουργίας
9
Οδηγός κουμπιών μίας λειτουργίας
――Η οθόνη κουμπιών συντόμευσης (μενού OSD) που εμφανίζεται παρακάτω εμφανίζεται μόνο όταν ενεργοποιείται η οθόνη, αλλάζει η ανάλυση του υπολογιστή ή αλλάζει η πηγή εισόδου.
――Η σελίδα κουμπιών λειτουργιών υποδεικνύει εάν η επιλογή Eye Saver Mode είναι ενεργοποιημένη.
: On
: Off
Eye Saver Mode
Volume
Features
Eye Saver Mode Off
••
/
: Προσαρμογή της ρύθμισης Brightness, Contrast, Eye Saver Mode.
••
: Προσαρμογή της ρύθμισης Volume.
••
: Εμφάνιση του οδηγού κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας
10
Οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας
――Για να ανοίξετε το κύριο μενού ή για να χρησιμοποιήσετε άλλα στοιχεία, πατήστε το κουμπί JOG για να εμφανιστεί ο οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε έξοδο πατώντας ξανά το
κουμπί JOG.
ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ: Μετακινηθείτε στο στοιχείο που θέλετε. Η περιγραφή για κάθε στοιχείο θα εμφανίζεται όταν αλλάζει η εστίαση.
ΠΑΤΗΜΑ(ENTER): Θα εφαρμοστεί το επιλεγμένο στοιχείο.
Return
Εικονίδια
Περιγραφή
Επιλογή του
για αλλαγή του σήματος εισόδου με μετακίνηση του κουμπιού JOG στην οθόνη κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην επάνω
αριστερή γωνία της οθόνης εάν το σήμα εισόδου έχει αλλάξει.
Επιλογή του
με μετακίνηση του κουμπιού JOG στην οθόνη του οδηγού κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας.
Εμφανίζεται το μενού OSD (μενού στην οθόνη) για τη λειτουργία της οθόνης σας.
Κλείδωμα ελέγχου OSD: Διατηρήστε τις τρέχουσες ρυθμίσεις ή κλειδώστε τον έλεγχο OSD για να αποτρέψετε τις ακούσιες αλλαγές στις ρυθμίσεις.
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση: Για κλείδωμα/ξεκλείδωμα του ελέγχου OSD, πατήστε το ΑΡΙΣΤΕΡΟ κουμπί για 10 δευτερόλεπτα όταν εμφανίζεται το κύριο μενού.
――Εάν το στοιχείο ελέγχου OSD είναι κλειδωμένο, η ρύθμιση Brightness και Contrast μπορεί να προσαρμοστεί. Η επιλογή PIP/PBP είναι διαθέσιμη.
Η επιλογή Eye Saver Mode είναι διαθέσιμη. Είναι δυνατή η προβολή της ενότητας Information.
Επιλογή του
με μετακίνηση του κουμπιού JOG στην οθόνη του οδηγού κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας.
Πατήστε το κουμπί όταν απαιτείται διαμόρφωση ρυθμίσεων για τη λειτουργία PIP/PBP.
Επιλογή του
για την απενεργοποίηση της οθόνης με μετακίνηση του κουμπιού JOG στην οθόνη του οδηγού κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας.
――Οι επιλογές του οδηγού κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας στα πραγματικά μοντέλα ενδέχεται να διαφέρουν εξαιτίας λειτουργικών διαφοροποιήσεων.
11
Όταν η οθόνη δεν εμφανίζει τίποτα (για παράδειγμα στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή στη
λειτουργία χωρίς σήμα), μπορούν να χρησιμοποιηθούν 2 από τα κουμπιά μίας λειτουργίας για την
πηγή ελέγχου και τη διαχείριση ισχύος όπως περιγράφεται παρακάτω.
Κουμπί JOG
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας/Λειτουργία
χωρίς σήμα
ΕΠΑΝΩ
Αλλαγή πηγής
Κάτω
ΠΑΤΗΜΑ(ENTER) για 2 δευτερόλεπτα
Απενεργοποίηση
Όταν η οθόνη εμφανίζει το Κύριο μενού το κουμπί JOG μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως περιγράφεται
παρακάτω.
Κουμπί JOG
Ενέργεια
ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ
Μετακίνηση μεταξύ των επιλογών
Έξοδος από το Κύριο μενού
ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Κλείσιμο δευτερεύουσας λίστας χωρίς αποθήκευση
της τιμής.
Η τιμή μειώνεται στο ρυθμιστικό.
ΔΕΞΙΑ
Μετακίνηση στην επόμενη τιμή βάθους.
Η τιμή αυξάνεται στο ρυθμιστικό.
Μετακίνηση στην επόμενη τιμή βάθους.
ΠΑΤΗΜΑ(ENTER)
Αποθήκευση της τιμής και κλείσιμο της
δευτερεύουσας λίστας.
12
Αλλαγή των ρυθμίσεων Brightness, Contrast και Eye
Saver Mode
Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για Brightness, Contrast ή Eye Saver Mode μετακινώντας το
κουμπί JOG επάνω ή κάτω αν δεν εμφανίζεται μενού OSD.
Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για Volume μετακινώντας το κουμπί JOG αριστερά ή δεξιά
αν δεν εμφανίζεται μενού OSD.
50
Volume
Mute
Contrast
Eye Saver Mode
Αλλαγή της ρύθμισης Volume
Off
――Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Brightness
――Εάν η ποιότητα ήχου μιας συνδεδεμένης συσκευής εισόδου είναι κακή, η λειτουργία Auto Mute στο προϊόν
――Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Eye Saver Mode
――Δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση PIP/PBP Mode έχει οριστεί στο On.
Brightness
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση SAMSUNG Bright έχει οριστεί σε λειτουργία Dynamic Contrast.
MAGIC
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eco Saving Plus.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
Contrast
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση SAMSUNG Bright έχει οριστεί σε λειτουργία Cinema ή
MAGIC
ενδέχεται να πραγματοποιήσει σίγαση του ήχου ή να έχει ως αποτέλεσμα ασταθή ήχο κατά τη σύνδεση
των ακουστικών ή των ηχείων. Ορίστε την ένταση ήχου εισόδου στη συσκευή εισόδου τουλάχιστον στο
20% και ελέγξτε τον ήχο χρησιμοποιώντας το χειριστήριο ήχου (Κουμπί JOG ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ) στο προϊόν.
――Τι είναι η λειτουργία Auto Mute;
Αυτή η λειτουργία πραγματοποιεί σίγαση του ήχου για να βελτιώσει το αποτέλεσμα όταν υπάρχει
θόρυβος ή όταν το σήμα εισόδου είναι αδύναμο, συνήθως εξαιτίας προβλήματος ήχου στη συσκευή
εισόδου.
――Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Mute, μεταβείτε στην οθόνη ελέγχου Volume και στη συνέχεια
χρησιμοποιήστε το κουμπί JOG για να μετακινήσετε την εστίαση προς τα κάτω. Για να απενεργοποιήσετε
τη λειτουργία Mute, μεταβείτε στην οθόνη ελέγχου Volume και στη συνέχεια αυξήστε ή μειώστε την
Volume.
Dynamic Contrast.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η PIP/PBP Mode έχει οριστεί σε On και η ρύθμιση Size έχει οριστεί
σε
(λειτουργία PBP).
13
Πίσω πλευρά
――Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
Θύρα
Περιγραφή
Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος της οθόνης σας στη θύρα POWER IN στο πίσω μέρος του προϊόντος.
DP OUT
HDMI IN
DP IN
Συνδέεται σε άλλο προϊόν μέσω καλωδίου DP.
Συνδέεται σε μια συσκευή πηγής, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI ή HDMI-DVI.
Συνδέεται σε υπολογιστή μέσω καλωδίου DP.
Συνδέεται σε μια συσκευή πηγής μέσω καλωδίου USB Type-C. Συμβατή με καλώδιο USB έκδοσης 3.0 ή παλαιότερης
έκδοσης.
Σύνδεση σε συσκευή USB.
Συνδέεται σε μια συσκευή εξόδου ήχου, όπως ακουστικά.
14
Ρύθμιση της ανάκλισης και του ύψους του προϊόντος
Περιστροφή της οθόνης
――Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές
――Μπορείτε να περιστρέψετε την οθόνη σας όπως υποδεικνύεται παρακάτω.
ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
――Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές
ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
-2,0° (±2,0°) ~ 92,0° (±2,0°)
1
2
3
4
5
6
-45,0° (±2,0°) ~ 45,0° (±2,0°)
-5,0° (±2,0°) ~ 24,0° (±2,0°)
0 ~ 135,0 mm (±5,0 mm)
•• Ρυθμίστε την οθόνη ακολουθώντας την κατεύθυνση του βέλους.
•• Περιστρέψτε την οθόνη σε δεξιόστροφη κατεύθυνση μέχρι να φτάσει σε πλήρως κατακόρυφη
θέση σε σχέση με την επιφάνεια εργασίας.
•• Μπορεί να ρυθμιστεί η ανάκλιση και το ύψος της οθόνης.
•• Η συσκευή ενδέχεται να υποστεί βλάβη εάν περιστρέψετε την οθόνη χωρίς κλίση ή με
αριστερόστροφη κατεύθυνση.
•• Κρατήστε το προϊόν από το επάνω κεντρικό τμήμα του και ρυθμίστε προσεκτικά το ύψος.
•• Κατά τη ρύθμιση του ύψους της βάσης, ενδέχεται να ακούσετε κάποιο θόρυβο. Αυτός ο θόρυβος
οφείλεται στη μετακίνηση της μπίλιας, που βρίσκεται μέσα στη βάση, όταν ρυθμίζεται το ύψος
της. Πρόκειται για φυσιολογικό θόρυβο και δεν αποτελεί δυσλειτουργία του προϊόντος.
15
Αντικλεπτική κλειδαριά
Προφυλάξεις για τη μετακίνηση της οθόνης
――Μια αντικλεπτική κλειδαριά επιτρέπει την ασφαλή χρήση του προϊόντος ακόμα κι όταν βρίσκεστε σε
δημόσιους χώρους.
――Το σχήμα της ασφάλειας και η μέθοδος κλειδώματος εξαρτάται από τον κατασκευαστή. Ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη δική σας αντικλεπτική κλειδαριά για λεπτομέρειες.
Για να ασφαλίσει μια αντικλεπτική κλειδαριά:
•• Μην ασκείτε απευθείας πίεση στην οθόνη.
•• Μην μετακινείτε τη συσκευή κρατώντας την
από την οθόνη.
1 Στερεώστε το καλώδιο της αντικλεπτικής σας κλειδαριάς σε ένα βαρύ αντικείμενο, όπως είναι ένα
γραφείο.
•• Όταν μετακινείτε την οθόνη, να την κρατάτε
από τις κάτω γωνίες ή τα άκρα.
•• Μην κρατάτε το προϊόν ανάποδα μόνο από τη
βάση.
••
2 Περάστε το ένα άκρο του καλωδίου μέσα από το βρόχο που υπάρχει στο άλλο άκρο.
3 Τοποθετήστε την κλειδαριά σε μια υποδοχή στο πίσω μέρος του προϊόντος.
4 Κλειδώστε την ασφάλεια.
‒‒ Μπορείτε να αγοράσετε μια αντικλεπτική κλειδαριά ξεχωριστά.
‒‒ Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη δική σας αντικλεπτική κλειδαριά για
λεπτομέρειες.
‒‒ Μπορείτε να αγοράσετε αντικλεπτικές κλειδαριές από καταστήματα ηλεκτρονικών ή μέσω
Διαδικτύου.
16
Εγκατάσταση κιτ στήριξης σε τοίχο ή βάσης στήριξης σε
γραφείο (S24H850QF*)
――Απενεργοποιήστε το προϊόν και αφαιρέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
1
2
A
•• Σημειώσεις
‒‒ Η χρήση μιας βίδας που έχει μεγαλύτερο μήκος από το τυπικό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο
εσωτερικά εξαρτήματα του προϊόντος.
‒‒ Το μήκος των βιδών που απαιτούνται για μια βάση στήριξης σε τοίχο που δεν συμμορφώνεται
με τα πρότυπα VESA ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις προδιαγραφές.
‒‒ Μη χρησιμοποιείτε βίδες που δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα VESA. Μην προσαρτάτε το
κιτ στήριξης σε τοίχο ή τη βάσης στήριξης σε γραφείο χρησιμοποιώντας υπερβολική δύναμη.
Το προϊόν ενδέχεται να υποστεί ζημιά ή να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό. Η εταιρεία
Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή τραυματισμούς που προκαλούνται από τη
χρήση ακατάλληλων βιδών ή την προσάρτηση του κιτ στήριξης σε τοίχο ή της βάσης στήριξης
σε γραφείο χρησιμοποιώντας υπερβολική δύναμη.
‒‒ Η εταιρεία Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές στο προϊόν ή τραυματισμούς που
προκαλούνται από τη χρήση ενός κιτ στήριξης σε τοίχο που είναι διαφορετικό από αυτό που
καθορίζεται ή από απόπειρα να εγκαταστήσετε μόνοι σας το κιτ στήριξης σε τοίχο.
3
4
B
‒‒ Για να στερεώσετε το προϊόν σε έναν τοίχο, φροντίστε να αγοράσετε ένα κιτ στήριξης σε τοίχο
που μπορεί να εγκατασταθεί σε απόσταση 10 εκατοστά ή μεγαλύτερη από τον τοίχο.
‒‒ Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε ένα κιτ επιτοίχιας στήριξης που συμμορφώνεται με τα εθνικά
πρότυπα.
‒‒ Για να εγκαταστήσετε την οθόνη με χρήση κιτ στερέωσης σε τοίχο, αποσυνδέστε τη βάση
στήριξης από την οθόνη.
Μονάδα: mm
Όνομα
μοντέλου
Προσαρτήστε εδώ το κιτ στήριξης σε τοίχο ή τη βάση στήριξης σε γραφείο
Βάση στήριξης σε τοίχο (προαιρετικό)
Ευθυγραμμίστε τις εγκοπές και βιδώστε σφιχτά τις βίδες στο στήριγμα και το προϊόν με τα αντίστοιχα
μέρη του κιτ στήριξης σε τοίχο ή της βάσης στήριξης σε γραφείο που θέλετε να προσαρτήσετε.
S24H850QF*
Προδιαγραφές οπής βίδας
VESA (A * B) σε χιλιοστά
100,0 x 100,0
Τυπική βίδα
Φ 4,0 mm, βήμα 0,7 * 10,0 mm
μήκος
Ποσότητα
4 τεμάχια
――Μην εγκαθιστάτε το κιτ στερέωσης σε τοίχο ενώ το προϊόν είναι ενεργοποιημένο. Μπορεί να προκληθεί
τραυματισμός από ηλεκτροπληξία.
17
Εγκατάσταση κιτ στήριξης σε τοίχο ή βάσης στήριξης σε
γραφείο (S27H850QF*)
――Απενεργοποιήστε το προϊόν και αφαιρέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
1
2
A
•• Σημειώσεις
‒‒ Η χρήση μιας βίδας που έχει μεγαλύτερο μήκος από το τυπικό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο
εσωτερικά εξαρτήματα του προϊόντος.
‒‒ Το μήκος των βιδών που απαιτούνται για μια βάση στήριξης σε τοίχο που δεν συμμορφώνεται
με τα πρότυπα VESA ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις προδιαγραφές.
‒‒ Μη χρησιμοποιείτε βίδες που δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα VESA. Μην προσαρτάτε το
κιτ στήριξης σε τοίχο ή τη βάσης στήριξης σε γραφείο χρησιμοποιώντας υπερβολική δύναμη.
Το προϊόν ενδέχεται να υποστεί ζημιά ή να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό. Η εταιρεία
Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή τραυματισμούς που προκαλούνται από τη
χρήση ακατάλληλων βιδών ή την προσάρτηση του κιτ στήριξης σε τοίχο ή της βάσης στήριξης
σε γραφείο χρησιμοποιώντας υπερβολική δύναμη.
‒‒ Η εταιρεία Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές στο προϊόν ή τραυματισμούς που
προκαλούνται από τη χρήση ενός κιτ στήριξης σε τοίχο που είναι διαφορετικό από αυτό που
καθορίζεται ή από απόπειρα να εγκαταστήσετε μόνοι σας το κιτ στήριξης σε τοίχο.
3
4
B
‒‒ Για να στερεώσετε το προϊόν σε έναν τοίχο, φροντίστε να αγοράσετε ένα κιτ στήριξης σε τοίχο
που μπορεί να εγκατασταθεί σε απόσταση 10 εκατοστά ή μεγαλύτερη από τον τοίχο.
‒‒ Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε ένα κιτ επιτοίχιας στήριξης που συμμορφώνεται με τα εθνικά
πρότυπα.
‒‒ Για να εγκαταστήσετε την οθόνη με χρήση κιτ στερέωσης σε τοίχο, αποσυνδέστε τη βάση
στήριξης από την οθόνη.
Μονάδα: mm
Όνομα
μοντέλου
Προσαρτήστε εδώ το κιτ στήριξης σε τοίχο ή τη βάση στήριξης σε γραφείο
Βάση στήριξης σε τοίχο (προαιρετικό)
Ευθυγραμμίστε τις εγκοπές και βιδώστε σφιχτά τις βίδες στο στήριγμα και το προϊόν με τα αντίστοιχα
μέρη του κιτ στήριξης σε τοίχο ή της βάσης στήριξης σε γραφείο που θέλετε να προσαρτήσετε.
S27H850QF*
Προδιαγραφές οπής βίδας
VESA (A * B) σε χιλιοστά
100,0 x 100,0
Τυπική βίδα
Φ 4,0 mm, βήμα 0,7 * 10,0 mm
μήκος
Ποσότητα
4 τεμάχια
――Μην εγκαθιστάτε το κιτ στερέωσης σε τοίχο ενώ το προϊόν είναι ενεργοποιημένο. Μπορεί να προκληθεί
τραυματισμός από ηλεκτροπληξία.
18
Εγκατάσταση
Προσάρτηση της βάσης (S24H850QF*)
――Πριν από τη συναρμολόγηση του προϊόντος, τοποθετήστε το προϊόν σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, έτσι ώστε η οθόνη να είναι στραμμένη προς τα κάτω.
――Η εξωτερική εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν.
1
Ωθήστε το σύνδεσμο βάσης στη βάση, με
την κατεύθυνση που φαίνεται στην εικόνα.
Περιστρέψτε πλήρως τη βίδα σύνδεσης στο κάτω
μέρος της βάσης, ώστε να είναι εντελώς σταθερή.
2
Τοποθετήστε το προστατευτικό Styrofoam
(μαξιλαράκι), που περιλαμβάνεται στη
συσκευασία, στο δάπεδο και τοποθετήστε το
προϊόν με την όψη προς τα κάτω, πάνω στο
Styrofoam, όπως φαίνεται στην εικόνα.
3
Τοποθετήστε τον λαιμό της βάσης στην οθόνη,
όπως φαίνεται στην εικόνα. Κατά την τοποθέτηση
του λαιμού της βάσης, βεβαιωθείτε ότι το κουμπί
που προεξέχει στην οθόνη μπορεί να τοποθετηθεί
στην εγκοπή του λαιμού της βάσης.
4
Περιστρέψτε το λαιμό της βάσης της οθόνης
δεξιόστροφα κατά 90° ώστε ο λαιμός της βάσης
της οθόνης να τοποθετηθεί στη σωστή θέση.
Εάν δεν υπάρχει Styrofoam, χρησιμοποιήστε ένα
χοντρό χαλάκι.
5
Η συναρμολόγηση της βάσης ολοκληρώθηκε.
- Προσοχή
Μην κρατάτε το προϊόν ανάποδα μόνο από τη βάση.
19
Προσάρτηση της βάσης (S27H850QF*)
――Πριν από τη συναρμολόγηση του προϊόντος, τοποθετήστε το προϊόν σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, έτσι ώστε η οθόνη να είναι στραμμένη προς τα κάτω.
――Η εξωτερική εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν.
1
Ωθήστε το σύνδεσμο βάσης στη βάση, με
την κατεύθυνση που φαίνεται στην εικόνα.
Περιστρέψτε πλήρως τη βίδα σύνδεσης στο κάτω
μέρος της βάσης, ώστε να είναι εντελώς σταθερή.
2
Τοποθετήστε το προστατευτικό Styrofoam
(μαξιλαράκι), που περιλαμβάνεται στη
συσκευασία, στο δάπεδο και τοποθετήστε το
προϊόν με την όψη προς τα κάτω, πάνω στο
Styrofoam, όπως φαίνεται στην εικόνα.
3
Τοποθετήστε τον λαιμό της βάσης στην οθόνη,
όπως φαίνεται στην εικόνα. Κατά την τοποθέτηση
του λαιμού της βάσης, βεβαιωθείτε ότι το κουμπί
που προεξέχει στην οθόνη μπορεί να τοποθετηθεί
στην εγκοπή του λαιμού της βάσης.
4
Περιστρέψτε το λαιμό της βάσης της οθόνης
δεξιόστροφα κατά 90° ώστε ο λαιμός της βάσης
της οθόνης να τοποθετηθεί στη σωστή θέση.
Εάν δεν υπάρχει Styrofoam, χρησιμοποιήστε ένα
χοντρό χαλάκι.
5
Η συναρμολόγηση της βάσης ολοκληρώθηκε.
- Προσοχή
Μην κρατάτε το προϊόν ανάποδα μόνο από τη βάση.
20
Αφαίρεση της βάσης (S24H850QF*)
――Προτού αφαιρέσετε τη βάση από την οθόνη, τοποθετήστε την οθόνη, στραμμένη προς τα κάτω, σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
――Η εξωτερική εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν.
1
2
3
Τοποθετήστε το προϊόν σε καθαρή και επίπεδη
επιφάνεια, όπως φαίνεται στην εικόνα. Σπρώξτε το
πλήκτρο προς τα επάνω και κρατήστε το. Περιστρέψτε
το λαιμό της βάσης της οθόνης αριστερόστροφα κατά
10°.
Ανασηκώστε τον λαιμό της βάσης προς την κατεύθυνση Ξεβιδώστε τη βίδα σύνδεσης στο κάτω μέρος της βάσης
που δείχνει το βέλος, για να τον αφαιρέσετε από την
και αφαιρέστε τον λαιμό από τη βάση τραβώντας
οθόνη.
τον προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος, όπως
φαίνεται στην εικόνα.
- Προσοχή
- Προσοχή
Μην πιέζετε την οθόνη προς τα κάτω. Υπάρχει κίνδυνος Μην κρατάτε το προϊόν ανάποδα μόνο από τη βάση.
καταστροφής της.
21
Αφαίρεση της βάσης (S27H850QF*)
――Προτού αφαιρέσετε τη βάση από την οθόνη, τοποθετήστε την οθόνη, στραμμένη προς τα κάτω, σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
――Η εξωτερική εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν.
1
2
3
Τοποθετήστε το προϊόν σε καθαρή και επίπεδη
επιφάνεια, όπως φαίνεται στην εικόνα. Σπρώξτε το
πλήκτρο προς τα επάνω και κρατήστε το. Περιστρέψτε
το λαιμό της βάσης της οθόνης αριστερόστροφα κατά
10°.
Ανασηκώστε τον λαιμό της βάσης προς την κατεύθυνση Ξεβιδώστε τη βίδα σύνδεσης στο κάτω μέρος της βάσης
που δείχνει το βέλος, για να τον αφαιρέσετε από την
και αφαιρέστε τον λαιμό από τη βάση τραβώντας
οθόνη.
τον προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος, όπως
φαίνεται στην εικόνα.
- Προσοχή
- Προσοχή
Μην πιέζετε την οθόνη προς τα κάτω. Υπάρχει κίνδυνος Μην κρατάτε το προϊόν ανάποδα μόνο από τη βάση.
καταστροφής της.
22
Κεφάλαιο 03
Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής
Πριν από την εγκατάσταση της οθόνης,
διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες.
1 Ελέγξτε το σχήμα και στα δύο άκρα των καλωδίων που συνόδευαν την οθόνη καθώς και το σχήμα
και τις θέσεις των αντίστοιχων θυρών στην οθόνη και τις εξωτερικές συσκευές.
2 Πριν από τη σύνδεση των καλωδίων σήματος, αποσυνδέστε από την πρίζα τα καλώδια
τροφοδοσίας της οθόνης και των εξωτερικών συσκευών για να προστατεύσετε τη συσκευή από
βραχυκύκλωμα ή υψηλή τάση.
3 Μετά τη σύνδεση των καλωδίων σήματος, συνδέστε στην πρίζα τα καλώδια τροφοδοσίας για την
οθόνη και τις εξωτερικές συσκευές.
4 Πριν από τη χρήση της οθόνης, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για να εξοικειωθείτε με τις
λειτουργίες, τις προφυλάξεις και τη σωστή χρήση της.
Σύνδεση και χρήση υπολογιστή
Επιλέξτε μια μέθοδο σύνδεσης κατάλληλη για τον υπολογιστή σας.
――Τα εξαρτήματα σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν στα διάφορα προϊόντα.
――Οι παρεχόμενες θύρες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν.
Σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI
Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας για την οθόνη και τις εξωτερικές
συσκευές, όπως υπολογιστές και συσκευές set-top-box, δεν είναι συνδεδεμένα στην πρίζα.
HDMI IN
――Για προβολή 2560 x 1440 στα 60 Hz, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI που υποστηρίζει ανάλυση 2560 x
1440 στα 60 Hz. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα γραφικών και η πηγή HDMI υποστηρίζουν 2560 x 1440 στα 60 Hz.
――Κατά τη σύνδεση καλωδίου HDMI, χρησιμοποιείτε το καλώδιο που περιλαμβάνεται στα εξαρτήματα
που συνοδεύουν την οθόνη. Εάν χρησιμοποιήσετε καλώδιο HDMI διαφορετικό από αυτό που παρέχει η
Samsung, η ποιότητα της εικόνας ενδέχεται να υποβαθμιστεί.
23
Σύνδεση με τη χρήση ενός καλωδίου HDMI-DVI
Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας για την οθόνη και τις εξωτερικές
συσκευές, όπως υπολογιστές και συσκευές set-top-box, δεν είναι συνδεδεμένα στην πρίζα.
Σύνδεση μέσω καλωδίου USB Type-C
Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας για την οθόνη και τις εξωτερικές
συσκευές, όπως υπολογιστές και συσκευές set-top-box, δεν είναι συνδεδεμένα στην πρίζα.
HDMI IN
――Η λειτουργία ήχου δεν υποστηρίζεται εάν η συσκευή πηγής είναι συνδεδεμένη μέσω του καλωδίου HDMIDVI.
――Η βέλτιστη ανάλυση ενδέχεται να μη διατίθεται με καλώδιο HDMI-DVI.
――Όταν η συσκευή στέλνει σήμα στην οθόνη μέσω καλωδίου USB Type-C και το σήμα δεν εμφανίζεται
κανονικά στην οθόνη, αλλάξτε τη λειτουργία εξόδου του DP OUT (εναλλαγή λειτουργίας εξόδου μεταξύ
USB Type-C:MST και USB Type-C:SST).
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του USB Power Delivery 2.0, το προϊόν μπορεί να φορτίσει φορητό
υπολογιστή, αν τον συνδέσετε μέσω καλωδίου USB Type-C.
――Υποστηρίζεται μέγιστη ισχύς φόρτισης 45 W. Η ταχύτητα φόρτισης εξαρτάται από τον φορητό υπολογιστή
που έχετε συνδέσει στο προϊόν.
――Δεδομένου ότι κυκλοφορούν στην αγορά διάφοροι φορητοί υπολογιστές με θύρα USB Type-C, δεν
μπορούμε να εγγυηθούμε ότι το προϊόν μπορεί να φορτίσει όλα τα είδη φορητών υπολογιστών με θύρα
USB Type-C.
――Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB Type-C συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του USB PD. Διαφορετικά,
μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν. Συνιστάται η χρήση καλωδίου Samsung.
24
Σύνδεση μέσω καλωδίου DP
Σύνδεση εξωτερικής οθόνης
Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας για την οθόνη και τις εξωτερικές
συσκευές, όπως υπολογιστές και συσκευές set-top-box, δεν είναι συνδεδεμένα στην πρίζα.
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου DP
DP OUT
――Για προβολή 2560 x 1440 στα 60 Hz, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο DP που υποστηρίζει ανάλυση 2560 x
1440 στα 60 Hz. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα γραφικών και η πηγή DP υποστηρίζουν 2560 x 1440 στα 60 Hz.
――Συνιστάται καλώδιο DP μήκους κάτω από 1,5 μέτρο. Η χρήση καλωδίου άνω του 1,5 μέτρου μπορεί να
επηρεάσει την ποιότητα της εικόνας
Σύνδεση ακουστικών
25
Σύνδεση του προϊόντος σε υπολογιστή ως
USB HUB
Σύνδεση υπολογιστή στο προϊόν
――Το προϊόν μπορεί να λειτουργήσει ως HUB με σύνδεση σε υπολογιστή μέσω ενός καλωδίου USB Type-C.
Χρήση του προϊόντος ως USB HUB
Χρησιμοποιώντας το προϊόν ως διανομέα, μπορείτε να συνδέσετε στο προϊόν και χρησιμοποιήσετε
ταυτόχρονα διάφορες συσκευές πηγής.
Ένας υπολογιστής δεν μπορεί να συνδεθεί ταυτόχρονα σε πολλές συσκευές πηγής, καθώς διαθέτει
περιορισμένο αριθμό θυρών εισόδου/εξόδου. Η λειτουργία HUB στο προϊόν βελτιώνει την
αποδοτικότητα της εργασίας σας, καθώς σας επιτρέπει να συνδέσετε στις θύρες USB του προϊόντος
πολλές συσκευές πηγής ταυτόχρονα, χωρίς να τις συνδέσετε σε υπολογιστή.
Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή πηγής απευθείας στο προϊόν και να ελέγχετε τη συσκευή από το
προϊόν χωρίς να χρειάζεται να συνδέσετε τη συσκευή σε υπολογιστή.
Για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν ως USB hub, συνδέστε το σε έναν υπολογιστή μέσω καλωδίου USB
Type-C.
Εάν συνδέσετε πολλές συσκευές πηγής στον υπολογιστή, μπορεί να δημιουργηθεί ακαταστασία λόγω
των πολλών καλωδίων. Η απευθείας σύνδεση των συσκευών στο προϊόν θα επιλύσει αυτό το πρόβλημα.
Συνδέστε μια φορητή συσκευή όπως μια συσκευή αναπαραγωγής MP3 ή ένα smartphone στη συσκευή
ενώ είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή. Με τον τρόπο αυτό θα μπορείτε να ελέγχετε τη συσκευή μέσω
του υπολογιστή ή να φορτίζετε τη μπαταρία στη συσκευή.
――Η ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής θα επηρεαστεί από τη συσκευή USB και τον υπολογιστή.
――Το προϊόν δεν υποστηρίζει αναπαραγωγή μέσων. Εάν είναι απαραίτητη η αναπαραγωγή αρχείου στη
συσκευή USB, συνδέστε το προϊόν ως διανομέα στον υπολογιστή σας και αναπαράγετε το αρχείο στον
υπολογιστή.
――Για προβλήματα που προκαλούνται από το λειτουργικό σύστημα, προγράμματα οδήγησης ή λογισμικό στη
συσκευή USB, επικοινωνήστε με τους αντίστοιχους προμηθευτές.
――Με την κυκλοφορία διάφορων συσκευών USB στην αγορά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα προϊόντα
μας είναι συμβατά με όλες τις συσκευές USB.
26
――Στην περίπτωση χρήσης εξωτερικού σκληρού δίσκου μαζικής αποθήκευσης που απαιτεί εξωτερικό
τροφοδοτικό, φροντίστε να το συνδέσετε σε πηγή τροφοδοσίας.
――Η φόρτιση της μπαταρίας είναι δυνατή σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας αλλά δεν είναι δυνατή
όταν το προϊόν είναι απενεργοποιημένο.
――Η φόρτιση της συσκευής USB δεν είναι δυνατή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι αποσυνδεδεμένο από
την πρίζα.
――Η συσκευή USB πρέπει να αγοράζεται ξεχωριστά.
27
Τακτοποίηση των συνδεδεμένων καλωδίων (S24H850QF*)
1
Η συναρμολόγηση της βάσης ολοκληρώθηκε.
2
Περιστρέψτε τον μηχανισμό στην υψηλότερη
κατακόρυφη θέση.
3
Συνδέστε τα καλώδια στις κατάλληλες θύρες
και περάστε καθένα από τα δύο καλώδια σε μία
πλευρά του ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ, όπως
φαίνεται στην εικόνα.
4
Περιστρέψτε τον μηχανισμό στην οριζόντια θέση.
5
Η συναρμολόγηση ολοκληρώθηκε.
28
Τακτοποίηση των συνδεδεμένων καλωδίων (S27H850QF*)
1
Γείρετε την οθόνη, όπως φαίνεται στην εικόνα.
5
Τοποθετήστε καθένα από τα δύο καλώδια σε
μία πλευρά του ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ, όπως
φαίνεται στην εικόνα.
2
Περιστρέψτε τον μηχανισμό στην υψηλότερη
κατακόρυφη θέση.
6
Περιστρέψτε τον μηχανισμό στην οριζόντια
θέση.
3
Συνδέστε τα αντίστοιχα καλώδια.
4
4
Τακτοποιήστε τα καλώδια στην εσοχή στο
ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ και μετά τοποθετήστε
το ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ. Πριν
τοποθετήσετε το ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ,
στρέψτε τις έξι προεξοχές του ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ
ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ στις οπές στο κάτω μέρος
του ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ.
7
Η συναρμολόγηση ολοκληρώθηκε.
29
Σύνδεση στην παροχή ρεύματος
POWER IN
Για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πρίζα και τη θύρα
POWER IN στο προϊόν.
――Η τάση εισόδου αλλάζει αυτόματα.
30
Σωστή στάση κατά τη χρήση του προϊόντος
Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης
――Μπορείτε να ορίσετε την καλύτερη τιμή ανάλυσης και συχνότητας γι' αυτό το προϊόν, εκτελώντας
εγκατάσταση των αντίστοιχων προγραμμάτων οδήγησης.
――Για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του προγράμματος οδήγησης του προϊόντος,
πραγματοποιήστε τη λήψη του από τη διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung Electronics στη διεύθυνση
http://www.samsung.com.
Ρύθμιση βέλτιστης ανάλυσης
Όταν ενεργοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά μετά την αγορά, θα εμφανιστεί ένα ενημερωτικό
μήνυμα σχετικά με τη ρύθμιση της βέλτιστης ανάλυσης.
Χρησιμοποιείτε το προϊόν διατηρώντας σωστή στάση ως εξής:
Επιλέξτε μια γλώσσα στη συσκευή και αλλάξτε την ανάλυση στον υπολογιστή σας στη βέλτιστη ρύθμιση.
•• Ισιώστε την πλάτη σας.
――Εάν δεν επιλεγεί η βέλτιστη ανάλυση, το μήνυμα θα εμφανιστεί έως τρεις φορές για συγκεκριμένο χρονικό
•• Διατηρείτε απόσταση 45 έως 50 cm από την οθόνη και καθίστε έτσι ώστε τα μάτια σας να κοιτούν
λίγο προς τα κάτω.
διάστημα, ακόμα και εάν το προϊόν απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί ξανά.
――Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη βέλτιστη ανάλυση στον Πίνακα Ελέγχου του υπολογιστή σας.
•• Κοιτάτε απευθείας την οθόνη κεντράροντας το βλέμμα σας.
•• Ρυθμίστε τη γωνία έτσι ώστε το φως να μην αντανακλάται στην οθόνη.
•• Οι πήχεις σας πρέπει να είναι κάθετοι σε σχέση με τα μπράτσα σας και να είναι σε ευθεία με το
πίσω μέρος της παλάμης.
•• Οι αγκώνες σας πρέπει να σχηματίζουν περίπου ορθή γωνία.
•• Ρυθμίστε το ύψος του προϊόντος ώστε τα γόνατά σας να είναι λυγισμένα κατά 90 μοίρες ή
περισσότερο, οι φτέρνες να ακουμπούν στο πάτωμα και τα μπράτσα σας να είναι πιο χαμηλά από
το στήθος σας.
•• Ακολουθείτε ασκήσεις για τα μάτια ή ανοιγοκλείνετέ τα πιο συχνά για να ανακουφιστεί η κόπωση
των ματιών.
31
Κεφάλαιο 04
Ρύθμιση της οθόνης
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις οθόνης, όπως τη φωτεινότητα.
Παρέχεται λεπτομερής περιγραφή για κάθε λειτουργία. Ανατρέξτε στο προϊόν σας για λεπτομέρειες.
――Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος. Το χρώμα
και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να
τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
Στη λειτουργία PC
•• Custom: Προσαρμόστε την αντίθεση και τη φωτεινότητα ανάλογα με τις ανάγκες.
•• Standard: Εξασφαλίστε ποιότητα εικόνας κατάλληλη για επεξεργασία εγγράφων ή χρήση του
Internet.
SAMSUNG MAGIC Bright
Αυτό το μενού παρέχει βέλτιστη ποιότητα εικόνας, κατάλληλη για το περιβάλλον όπου
χρησιμοποιείται το προϊόν.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Smart ECO Saving.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
――Δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση PIP/PBP Mode έχει οριστεί στο On.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα ώστε να ταιριάζει στις προτιμήσεις σας.
•• Cinema: Εξασφαλίστε φωτεινότητα και ευκρίνεια τηλεόρασης κατάλληλη για παρακολούθηση
βίντεο και περιεχομένου DVD.
•• Dynamic Contrast: Εξασφαλίστε εξισορροπημένη φωτεινότητα μέσω αυτόματης ρύθμισης της
αντίθεσης.
Στη λειτουργία AV
Όταν η εξωτερική πηγή εισόδου είναι συνδεδεμένη μέσω HDMI/DP/USB Type-C και το PC/AV Mode
SAMSUNG
Bright έχει τέσσερις αυτόματες ρυθμίσεις εικόνας (Dynamic, Standard,
έχει ρυθμιστεί σε AV, το MAGIC
Movie και Custom) που έχουν προκαθοριστεί από το εργοστάσιο. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια
από τις ρυθμίσεις Dynamic, Standard, Movie ή Custom. Μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση Custom, η
οποία επαναφέρει αυτόματα τις προσωπικές σας ρυθμίσεις για την εικόνα.
•• Dynamic: Επιλέξτε αυτον τον τρόπο λειτουργίας για να προβάλλετε ευκρινέστερη εικόνα σε σχέση
με τον τρόπο λειτουργίας Standard.
•• Standard: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν ο περιβάλλων φωτισμός είναι έντονος. Ο
παραπάνω τρόπος λειτουργίας παρέχει επίσης ευκρινέστερη εικόνα.
•• Movie: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν ο περιβάλλων φωτισμός είναι ασθενής. Η
επιλογή του παραπάνω τρόπου λειτουργίας εξασφαλίζει μείωση της κατανάλωσης, αλλά και
μείωση της κόπωσης των ματιών.
•• Custom: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν θέλετε να ρυθμίσετε την εικόνα ανάλογα με
τις προτιμήσεις σας.
32
Brightness
Color
Ρυθμίζει τη γενικότερη φωτεινότητα της εικόνας. (Εύρος: 0~100)
Ρυθμίστε την απόχρωση της οθόνης.
Μια υψηλότερη τιμή θα δώσει φωτεινότερη όψη στην εικόνα.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση SAMSUNG Bright έχει οριστεί σε λειτουργία Cinema ή
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση SAMSUNG Bright έχει οριστεί σε λειτουργία Dynamic Contrast.
Dynamic Contrast.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode.
MAGIC
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Smart ECO Saving.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
――Δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση PIP/PBP Mode έχει οριστεί στο On.
•• Red: Προσαρμογή επιπέδου κορεσμού του κόκκινου. Οι τιμές που βρίσκονται πλησιέστερα στο 100
αυξάνουν την ένταση του χρώματος.
Contrast
Ρυθμίστε την αντίθεση μεταξύ των αντικειμένων και του φόντου. (Εύρος: 0~100)
Η υψηλότερη τιμή θα αυξήσει την αντίθεση, έτσι ώστε το αντικείμενο να εμφανίζεται πιο ευκρινές.
――Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν το SAMSUNG Bright βρίσκεται σε λειτουργία Cinema ή Dynamic Contrast.
MAGIC
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η PIP/PBP Mode έχει οριστεί σε On και η ρύθμιση Size έχει οριστεί
σε
MAGIC
(λειτουργία PBP).
•• Green: Προσαρμογή επιπέδου κορεσμού του πράσινου. Οι τιμές που βρίσκονται πλησιέστερα στο
100 αυξάνουν την ένταση του χρώματος.
•• Blue: Προσαρμογή επιπέδου κορεσμού του μπλε. Οι τιμές που βρίσκονται πλησιέστερα στο 100
αυξάνουν την ένταση του χρώματος.
•• Color Tone: Επιλέξτε έναν τόνο χρωμάτων που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες προβολής σας.
‒‒ Cool 2: Ορίστε τη θερμοκρασία χρωμάτων να είναι ψυχρότερη από τη ρύθμιση Cool 1.
‒‒ Cool 1: Ορίστε τη θερμοκρασία χρωμάτων ώστε να είναι ψυχρότερη από τη ρύθμιση Normal.
‒‒ Normal: Επιλέξτε τον τυπικό τόνο χρωμάτων.
‒‒ Warm 1: Ορίστε τη θερμοκρασία χρωμάτων να είναι θερμότερη από τη ρύθμιση Normal.
‒‒ Warm 2: Ορίστε η θερμοκρασία χρωμάτων να είναι θερμότερη από τη ρύθμιση Warm 1.
Sharpness
‒‒ Custom: Προσαρμόστε τον τόνο χρωμάτων.
――Όταν η εξωτερική πηγή εισόδου είναι συνδεδεμένη μέσω HDMI/DP/USB Type-C και το PC/AV Mode έχει
Κάνει το περίγραμμα των αντικειμένων πιο φωτεινό ή πιο θολό. (Εύρος: 0~100)
Μια υψηλότερη τιμή θα κάνει το περίγραμμα των αντικειμένων ευκρινέστερο.
――Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν το SAMSUNG Bright βρίσκεται σε λειτουργία Cinema ή Dynamic Contrast.
MAGIC
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση SAMSUNG Upscale έχει οριστεί σε λειτουργία Mode1 ή Mode2.
MAGIC
ρυθμιστεί σε AV, το Color Tone έχει τέσσερις ρυθμίσεις θερμοκρασίας χρώματος (Cool, Normal, Warm
και Custom).
•• Gamma: Προσαρμογή του μεσαίου επιπέδου φωτεινότητας.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode.
――Δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση PIP/PBP Mode έχει οριστεί στο On.
33
SAMSUNG MAGIC Upscale
Eye Saver Mode
SAMSUNG
Η λειτουργία MAGIC
Upscale μπορεί να βελτιώσει τα επίπεδα των λεπτομερειών εικόνας και τη
ζωηρότητα της εικόνας.
Ρυθμίστε την εικόνα στη βέλτιστη ποιότητα ώστε να ξεκουράζει τα μάτια.
Αυτή η λειτουργία έχει πιο αισθητά αποτελέσματα σε εικόνες χαμηλής ανάλυσης.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση SAMSUNG Bright έχει οριστεί σε λειτουργία Cinema ή
MAGIC
Dynamic Contrast.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode.
――Δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση PIP/PBP Mode έχει οριστεί στο On.
•• Off / Mode1 / Mode2
Το TÜV Rheinland “Low Blue Light Content” είναι μια πιστοποίηση για προϊόντα που πληρούν τις
προϋποθέσεις για χαμηλότερα επίπεδα μπλε φωτισμού. Όταν η επιλογή Eye Saver Mode έχει οριστεί
σε 'On', το μπλε φως σε μήκος κύματος περίπου 400 nm θα μειωθεί και θα εκπέμπει τη βέλτιστη
ποιότητα εικόνας που απαιτείται για πιο ξεκούραστη θέαση. Συγχρόνως, το επίπεδο μπλε φωτός
είναι χαμηλότερο από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, και έχει ελεγχθεί κατά TÜV Rheinland και
πιστοποιηθεί καθώς πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου TÜV Rheinland “Low Blue Light Content”.
――Δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση PIP/PBP Mode έχει οριστεί στο On.
――Σε σύγκριση με τη ρύθμιση Mode1, η ρύθμιση Mode2 έχει πιο αισθητά αποτελέσματα.
HDMI Black Level
Αν μια συσκευή αναπαραγωγής DVD ή ένας αποκωδικοποιητής συνδεθεί στο προϊόν μέσω HDMI,
ενδέχεται να μειωθεί η ποιότητα της εικόνας (μείωση αντίθεσης/χρωμάτων, επίπεδο μαύρου κλπ.),
ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή πηγής. Σε μια τέτοια περίπτωση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η
ρύθμιση HDMI Black Level για να προσαρμοστεί η ποιότητα της εικόνας.
Εάν είναι αυτή η περίπτωση, διορθώστε την περιορισμένη ποιότητα εικόνας με τη χρήση του
HDMI Black Level.
――Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία HDMI.
――Δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση PIP/PBP Mode έχει οριστεί στο On.
Game Mode
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις της οθόνης του προϊόντος για λειτουργία παιχνιδιού.
Χρησιμοποιήστε αυτή τη δυνατότητα κατά την αναπαραγωγή παιχνιδιών σε υπολογιστή ή κατά τη
σύνδεση μιας κονσόλας παιχνιδιών όπως PlayStation™ ή Xbox™.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Smart ECO Saving.
――Όταν η οθόνη απενεργοποιείται, εισέρχεται στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή αλλάζει την πηγή
εισόδου, η ρύθμιση Game Mode αλλάζει σε Off ακόμα και αν έχει οριστεί σε On.
――Εάν θέλετε να διατηρείτε την επιλογή Game Mode συνεχώς ενεργοποιημένη, επιλέξτε Always On.
――Δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση PIP/PBP Mode έχει οριστεί στο On.
•• Normal: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν δεν υπάρχει μείωση του λόγου αντίθεσης.
•• Low: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας για να ελαττώσετε το επίπεδο μαύρου και να αυξήσετε
το επίπεδο λευκού όταν υπάρχει μείωση του λόγου αντίθεσης.
Response Time
――Η λειτουργία HDMI Black Level ενδέχεται να μην είναι συμβατή με ορισμένες συσκευές πηγής.
――Η λειτουργία HDMI Black Level ενεργοποιείται μόνο σε κάποια συγκεκριμένη ανάλυση AV, όπως 720P και
1080P.
Επιταχύνετε το ρυθμό απόκρισης της οθόνης ώστε να φαίνονται πιο ζωντανά και φυσικά τα βίντεο.
――Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Standard όταν δεν αναπαραγάγεται κάποιο βίντεο ή βιντεοπαιχνίδι.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση PIP/PBP Mode έχει οριστεί σε On και η ρύθμιση Size
έχει οριστεί σε
/
(λειτουργία PIP).
34
Picture Size
Screen Adjustment
Αλλαγή του μεγέθους οθόνης.
――Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο όταν η επιλογή Picture Size έχει οριστεί σε Screen Fit στη λειτουργία AV.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η PIP/PBP Mode έχει οριστεί σε On και η ρύθμιση Size έχει οριστεί
σε
(λειτουργία PBP).
――Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα FreeSync.
Εάν το σήμα εισόδου είναι 480P, 576P, 720P ή 1080P σε λειτουργία AV και η οθόνη εμφανίζεται κανονικά,
επιλέξτε Screen Fit για να ρυθμίσετε την οριζόντια θέση σε 0-6 επίπεδα.
Διαμόρφωση της λειτουργίας H-Position & V-Position
Στη λειτουργία PC
H-Position: Μετακινήστε την οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
•• Auto: Εμφανίστε την εικόνα σύμφωνα με τις αναλογίες εικόνας της πηγής εισόδου.
V-Position: Μετακινήστε την οθόνη προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
•• Wide: Εμφανίστε την εικόνα σε πλήρη οθόνη ανεξάρτητα από τις αναλογίες εικόνας της πηγής
εισόδου.
Στη λειτουργία AV
•• 4:3: Εμφανίστε την εικόνα με αναλογίες εικόνας 4:3. Κατάλληλη για βίντεο και τυπικές
μεταδόσεις.
•• 16:9: Εμφανίστε την εικόνα με αναλογίες εικόνας 16:9.
•• Screen Fit: Εμφανίστε την εικόνα με τις αρχικές αναλογίες εικόνας χωρίς περικοπή.
――Η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται ανάλογα με τις θύρες που παρέχονται με το προϊόν.
――Η αλλαγή του μεγέθους οθόνης είναι δυνατή όταν καλύπτονται οι παρακάτω όροι.
――Έχει συνδεθεί συσκευή ψηφιακής εξόδου με χρήση του καλωδίου HDMI/DP/USB Type-C.
――Το σήμα εισόδου είναι 480p, 576p, 720p ή 1080p και η οθόνη εμφανίζεται κανονικά (δεν υποστηρίζουν
όλα τα μοντέλα όλες τις επιλογές σήματος.).
――Αυτή η ρύθμιση μπορεί να επιλεγεί μόνο αν η εξωτερική είσοδος έχει συνδεθεί μέσω HDMI/DP/USB
Type-C και το PC/AV Mode έχει ρυθμιστεί σε AV.
35
Κεφάλαιο 05
Διαμόρφωση των ρυθμίσεων PIP/PBP
Παρέχεται λεπτομερής περιγραφή για κάθε λειτουργία. Ανατρέξτε στο προϊόν σας για λεπτομέρειες.
――Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος. Το χρώμα
και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να
τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
PIP/PBP Mode
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας PIP/PBP Mode.
Η λειτουργία PIP (Picture in Picture) διαχωρίζει την οθόνη σε δύο τμήματα. Μια συσκευή προέλευσης
εμφανίζεται στην κύρια οθόνη την ίδια στιγμή που η άλλη συσκευή προέλευσης εμφανίζεται στα
καθορισμένα παράθυρα.
Η λειτουργία PBP (Picture by Picture) διαχωρίζει την οθόνη στη μέση και προβάλλει ταυτόχρονα σήμα
από δύο διαφορετικές συσκευές πηγής, στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά της οθόνης.
――Η λειτουργία PIP/PBP είναι συμβατή με Windows 7, Windows 8 και Windows 10.
――Η λειτουργία PIP/PBP ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τις προδιαγραφές της κάρτας
γραφικών που χρησιμοποιείται. Εάν η οθόνη είναι κενή στη λειτουργία PIP/PBP όταν επιλεγεί η βέλτιστη
τιμή ανάλυσης, μεταβείτε στον Πίνακα ελέγχου → Οθόνη → Ανάλυση οθόνης και κάντε κλικ στο Ανίχνευση
στον υπολογιστή. (Οι οδηγίες βασίζονται στα Windows 7.) Εάν η οθόνη είναι κενή όταν η ανάλυση έχει
οριστεί στη βέλτιστη τιμή, αλλάξτε την ανάλυση σε 1280 x 1024.
――Η οθόνη ενδέχεται να είναι προσωρινά ασταθής ή να ανοίξει μετά από κάποια καθυστέρηση
όταν ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τη λειτουργία PIP/PBP ή όταν αλλάζετε το μέγεθός της με
ενεργοποιημένη τη λειτουργία PIP/PBP.
Αυτό συνήθως συμβαίνει όταν ο υπολογιστής και η οθόνη είναι συνδεδεμένα σε δύο ή περισσότερες πηγές
εισόδου και σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται με την απόδοση της οθόνης.
Το πρόβλημα παρουσιάζεται κυρίως όταν τα σήματα του βίντεο καθυστερούν τη μετάδοση προς την οθόνη
ανάλογα με την απόδοση της κάρτας γραφικών.
――Όταν η λειτουργία PIP/PBP είναι ενεργοποιημένη, η ανάλυση δεν θα μπορεί να μεταβεί αυτόματα στη
βέλτιστη ανάλυση εξαιτίας ενός προβλήματος συμβατότητας ανάμεσα στην κάρτα γραφικών και το
σύστημα των Windows.
Ορίστε το PIP/PBP Mode σε Off. Εναλλακτικά, κάντε επανεκκίνηση της οθόνης και, στη συνέχεια, ορίστε
την ανάλυση στη βέλτιστη ρύθμιση χρησιμοποιώντας το περιβάλλον εργασίας των Windows.
36
Size
Sound Source
Επιλογή του μεγέθους και των αναλογιών εικόνας για τη δευτερεύουσα οθόνη.
Ορίστε από ποια οθόνη θέλετε να ακούτε ήχο.
••
: Επιλέξτε το εικονίδιο εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία PBP όταν η βέλτιστη
ανάλυση για την αριστερή και τη δεξιά πλευρά της οθόνης είναι 1280 x 1440 (πλάτος x ύψος).
••
: Επιλέξτε αυτό το εικονίδιο εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία PIP όταν η
βέλτιστη ανάλυση για τη δευτερεύουσα οθόνη είναι 720 x 480 (πλάτος x ύψος).
••
: Επιλέξτε αυτό το εικονίδιο εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία PIP όταν η
βέλτιστη ανάλυση για τη δευτερεύουσα οθόνη είναι 1280 x 720 (πλάτος x ύψος).
λειτουργία PIP
/
λειτουργία PBP
/
Position
Επιλέξτε τη θέση της δευτερεύουσας οθόνης από τις διαθέσιμες επιλογές.
••
/
/
/
――Μη διαθέσιμη ρύθμιση όταν έχει επιλεγεί PBP.
――Αν το σήμα εισόδου είναι ασταθές, η εικόνα ενδέχεται να τρεμοπαίζει.
37
Source
Picture Size
Επιλέξτε την προέλευση για κάθε οθόνη.
λειτουργία PIP (υπάρχει στη λειτουργία PIP(Size
/
))
――Η πηγή εισόδου για τη βασική οθόνη αλλάζει.
λειτουργία PIP (υπάρχει στη λειτουργία PIP(Size
/
))
Επιλέξτε το μέγεθος εικόνας για τη δευτερεύουσα οθόνη.
――Με εξαίρεση την τρέχουσα πηγή εισόδου, οι άλλες δύο πηγές εισόδου μπορούν να επιλεγούν.
Στη λειτουργία PC
――Αν το σήμα εισόδου είναι ασταθές, η εικόνα ενδέχεται να τρεμοπαίζει.
•• Auto: Εμφάνιση της εικόνας σύμφωνα με τις αναλογίες εικόνας της πηγής εισόδου κάθε οθόνης.
――Όταν εμφανιστεί ο Οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας, μετακινήστε το κουμπί JOG προς τα
•• Wide: Εμφάνιση της εικόνας σε πλήρη οθόνη ανεξάρτητα από τις αναλογίες εικόνας της πηγής
εισόδου κάθε οθόνης.
και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί JOG. Η κύρια οθόνη θα
ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να επιλέξετε το εικονίδιο
αλλάξει με τη σειρά HDMI → DisplayPort → USB Type-C.
Στη λειτουργία AV
λειτουργία PBP (υπάρχει στη λειτουργία PBP(Size
))
――Η πηγή εισόδου για τη βασική οθόνη αλλάζει.
•• 4:3: Εμφάνιση της εικόνας της δευτερεύουσας οθόνης με αναλογίες εικόνας 4:3. Κατάλληλη για
βίντεο και τυπικές μεταδόσεις.
――Αν το σήμα εισόδου είναι ασταθές, η εικόνα ενδέχεται να τρεμοπαίζει.
•• 16:9: Εμφάνιση της εικόνας της δευτερεύουσας οθόνης με αναλογίες εικόνας 16:9.
――Όταν το σήμα εισόδου της αριστερής και της δεξιάς οθόνης είναι τα ίδια, δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της
•• Screen Fit: Εμφάνιση της εικόνας της δευτερεύουσας οθόνης με τις αρχικές αναλογίες εικόνας,
χωρίς καμία περικοπή.
λειτουργίας.
――Όταν εμφανιστεί ο Οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας, μετακινήστε το κουμπί JOG προς τα
ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να επιλέξετε το εικονίδιο
μενού ρυθμίσεων πηγής PBP.
και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί JOG. Εμφανίζεται το ίδιο
――Η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται ανάλογα με τις θύρες που παρέχονται με το προϊόν.
――Η αλλαγή του μεγέθους οθόνης είναι δυνατή όταν καλύπτονται οι παρακάτω όροι.
――Έχει συνδεθεί συσκευή ψηφιακής εξόδου με χρήση του καλωδίου HDMI/DP/USB Type-C.
――Το σήμα εισόδου είναι 480p, 576p, 720p ή 1080p και η οθόνη εμφανίζεται κανονικά (δεν υποστηρίζουν
όλα τα μοντέλα όλες τις επιλογές σήματος.).
――Αυτή η ρύθμιση μπορεί να επιλεγεί μόνο αν η εξωτερική είσοδος έχει συνδεθεί μέσω HDMI/DP/USB
Type-C και το PC/AV Mode έχει ρυθμιστεί σε AV.
38
λειτουργία PBP (υπάρχει στη λειτουργία PBP(Size
))
Contrast
Ορίστε το Picture Size για καθεμία από τις διαιρεμένες οθόνες.
Στη λειτουργία PC
•• Auto: Εμφάνιση της εικόνας σύμφωνα με τις αναλογίες εικόνας της πηγής εισόδου κάθε οθόνης.
•• Wide: Εμφάνιση της εικόνας σε πλήρη οθόνη ανεξάρτητα από τις αναλογίες εικόνας της πηγής
εισόδου κάθε οθόνης.
Στη λειτουργία AV
•• 4:3: Εμφάνιση της εικόνας της δευτερεύουσας οθόνης με αναλογίες εικόνας 4:3. Κατάλληλη για
βίντεο και τυπικές μεταδόσεις.
λειτουργία PIP (υπάρχει στη λειτουργία PIP(Size
/
))
Προσαρμογή του επιπέδου αντίθεσης για τη δευτερεύουσα οθόνη.
λειτουργία PBP (υπάρχει στη λειτουργία PBP(Size
))
Προσαρμογή του επιπέδου αντίθεσης για κάθε οθόνη.
•• 16:9: Εμφάνιση της εικόνας της δευτερεύουσας οθόνης με αναλογίες εικόνας 16:9.
•• Screen Fit: Εμφάνιση της εικόνας της δευτερεύουσας οθόνης με τις αρχικές αναλογίες εικόνας,
χωρίς καμία περικοπή.
――Η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται ανάλογα με τις θύρες που παρέχονται με το προϊόν.
――Η αλλαγή του μεγέθους οθόνης είναι δυνατή όταν καλύπτονται οι παρακάτω όροι.
――Έχει συνδεθεί συσκευή ψηφιακής εξόδου με χρήση του καλωδίου HDMI/DP/USB Type-C.
――Το σήμα εισόδου είναι 480p, 576p, 720p ή 1080p και η οθόνη εμφανίζεται κανονικά (δεν υποστηρίζουν
όλα τα μοντέλα όλες τις επιλογές σήματος.).
――Αυτή η ρύθμιση μπορεί να επιλεγεί μόνο αν η εξωτερική είσοδος έχει συνδεθεί μέσω HDMI/DP/USB
Type-C και το PC/AV Mode έχει ρυθμιστεί σε AV.
39
Κεφάλαιο 06
Προσαρμογή των ρυθμίσεων OSD (μενού στην οθόνη)
Παρέχεται λεπτομερής περιγραφή για κάθε λειτουργία. Ανατρέξτε στο προϊόν σας για λεπτομέρειες.
――Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος. Το χρώμα
και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να
τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
Language
Ορισμός της γλώσσας μενού.
Transparency
Ορισμός της διαφάνειας των παραθύρων του μενού.
――Μια αλλαγή στη ρύθμιση της γλώσσας θα εφαρμοστεί μόνον στην προβολή του μενού επί της οθόνης.
――Δεν θα εφαρμοστεί στις άλλες εφαρμογές του υπολογιστή σας.
Display Time
Ρυθμίστε το μενού προβολής στην οθόνη (OSD) να εξαφανίζεται αυτόματα εάν το μενού δεν
χρησιμοποιηθεί για ορισμένη χρονική περίοδο.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση Display Time για να ορίσετε το χρόνο μετά την πάροδο του
οποίου θέλετε να εξαφανίζεται το μενού OSD.
40
Κεφάλαιο 07
Ρύθμιση και επαναφορά
Παρέχεται λεπτομερής περιγραφή για κάθε λειτουργία. Ανατρέξτε στο προϊόν σας για λεπτομέρειες.
――Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος. Το χρώμα
και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να
τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
DisplayPort Ver.
Επιλέξτε την έκδοση του DisplayPort που διαθέτετε.
――Σε περίπτωση εσφαλμένων ρυθμίσεων η οθόνη ενδέχεται να εμφανίζεται κενή. Σε αυτήν την περίπτωση,
ανατρέξτε στις προδιαγραφές της συσκευής.
――Αν η οθόνη είναι σε λειτουργία HDMI/DisplayPort/USB Type-C και εμφανιστεί το μήνυμα Check Signal
Cable ή ενεργοποιηθεί η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε το κουμπί JOG για να εμφανίσετε
την οθόνη κουμπιών λειτουργίας και έπειτα επιλέξτε το εικονίδιο
. Μπορείτε να επιλέξετε 1.1 ή 1.2↑.
41
DP OUT
Εκτέλεση λειτουργίας DP OUT (MST/SST)
Επιλέξτε το σήμα εισόδου για έξοδο στην επόμενη οθόνη και τη λειτουργία εξόδου, για να
απλοποιήσετε τη σύνδεση και τον έλεγχο των συσκευών προβολής.
Σύνδεση υπολογιστή μέσω DisplayPort
――Αν είναι επιλεγμένη η λειτουργία MST για το DP OUT, η δυνατότητα FreeSync δεν υποστηρίζεται για όλες
Υπολογιστής
Οθόνη 1
Οθόνη 2
Οθόνη Α
Οθόνη Β
τις συνδεδεμένες συσκευές.
――Προτού επιλέξετε τη λειτουργία MST για το DP OUT, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή υποστηρίζει το
DisplayPort:MST (Daisy Chain)/HBR2 (High Bit Rate). Αν οι ρυθμίσεις είναι εσφαλμένες, ενδέχεται να
εμφανίζεται κενή οθόνη ή η πραγματική λειτουργία εξόδου να διαφέρει από την επιλεγμένη λειτουργία
MST
εξόδου. Αν εμφανιστεί κενή οθόνη, αλλάξτε τη λειτουργία εξόδου DP OUT.
Καλώδιο DP
•• MST/SST: τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση και την οδήγηση σημάτων οθονών
πολλαπλής ροής.
DP IN
DP OUT
Καλώδιο DP
DP IN
Οθόνη → DisplayPort:MST
‒‒ MST: σημαίνει Multi-Stream Transport (Μεταφορά πολλαπλής ροής). Μπορεί να μεταφέρει
πολλές ροές βίντεο και ήχου, αλλά πρέπει να υποστηρίζεται από τη δυνατότητα οδήγησης της
κάρτας γραφικών και από την ανάλυση της οθόνης.
Υπολογιστής
‒‒ SST: σημαίνει Single Stream Transport (Μεταφορά μεμονωμένης ροής). Μπορεί να μεταφέρει
μόνο μία ροή βίντεο μαζί με μία ροή ήχου.
SST
•• Λειτουργία DP OUT (LOOPOUT): 5 λειτουργίες
Καλώδιο DP
DP IN
Οθόνη 1
Οθόνη 2
Οθόνη Α
Οθόνη Α
DP OUT
Καλώδιο DP
DP IN
USB Type-C:MST
USB Type-C:SST
Οθόνη → DisplayPort:SST
DisplayPort:MST
DisplayPort:SST
•
Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα γραφικών υποστηρίζει τη λειτουργία MST (Daisy Chain). Για να το
ελέγξετε, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του κατασκευαστή της κάρτας γραφικών.
•
Η λειτουργία εξόδου του DP OUT εξαρτάται από τις ρυθμίσεις του DisplayPort Ver. Αν η ρύθμιση
DisplayPort Ver. έχει οριστεί σε 1.1, το DP OUT υποστηρίζει μόνο τη λειτουργία SST.
•
Κατά τη σύνδεση υπολογιστή μέσω καλωδίου DP, πρέπει να ορίσετε τη λειτουργία DP OUT σε
"DisplayPort:MST (SST)" στο μενού της οθόνης. (Οθόνη – System – DP OUT – DisplayPort:MST/
DisplayPort:SST)
•
Λόγω του ορίου εύρους ζώνης του DisplayPort Ver. 1.2, μπορείτε να συνδέσετε και να
χρησιμοποιήσετε έως δύο οθόνες 2560 x 1440 στα 60 Hz. Ωστόσο, αυτή η προδιαγραφή μπορεί να
εξαρτάται από το καλώδιο που χρησιμοποιείτε ή την απόδοση της κάρτας γραφικών.
HDMI:SST
42
•• Όταν είναι διαθέσιμη αυτή η λειτουργία, ενδέχεται να συμβεί το εξής: να αναβοσβήνει η οθόνη ή
να είναι κενή, ανάλογα με τον τύπο της προηγούμενης συσκευής και την ποιότητα του καλωδίου
που χρησιμοποιείτε. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο Samsung και επισκεφτείτε
τον ιστότοπο του κατασκευαστή της κάρτας γραφικών, για να ελέγξετε και να ενημερώσετε το
πρόγραμμα οδήγησης με την πιο πρόσφατη έκδοση.
Σύνδεση υπολογιστή μέσω της θύρας USB Type-C
Υπολογιστής
Οθόνη 1
Οθόνη 2
Οθόνη Α
•• Συνιστάται η χρήση καλωδίου Samsung.
Καλώδιο USB
Type-C
MST
Οθόνη Β
Καλώδιο DP
DP OUT
DP IN
Οθόνη → USB Type-C:MST
Υπολογιστής
SST
Οθόνη 1
Οθόνη 2
Οθόνη Α
Καλώδιο USB
Type-C
Οθόνη Α
Καλώδιο DP
DP OUT
DP IN
Οθόνη → USB Type-C:SST
•
Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα γραφικών υποστηρίζει τη λειτουργία MST (Daisy Chain). Για να το
ελέγξετε, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του κατασκευαστή της κάρτας γραφικών.
•
Κατά τη σύνδεση υπολογιστή μέσω καλωδίου USB Type-C, πρέπει να ορίσετε τη λειτουργία DP OUT
σε "USB Type-C:MST (SST)" στο μενού της οθόνης. (Οθόνη – System – DP OUT – USB Type-C:MST/
USB Type-C:SST)
― Ο αριθμός των διαθέσιμων οθονών ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το καλώδιο που χρησιμοποιείτε
και την απόδοση της κάρτας γραφικών.
•
Όταν είναι διαθέσιμη αυτή η λειτουργία, ενδέχεται να συμβεί το εξής: να αναβοσβήνει η οθόνη ή
να είναι κενή, ανάλογα με τον τύπο της προηγούμενης συσκευής και την ποιότητα του καλωδίου
που χρησιμοποιείτε. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο Samsung και επισκεφτείτε
τον ιστότοπο του κατασκευαστή της κάρτας γραφικών, για να ελέγξετε και να ενημερώσετε το
πρόγραμμα οδήγησης με την πιο πρόσφατη έκδοση.
•
Συνιστάται η χρήση καλωδίου Samsung.
43
Σύνδεση υπολογιστή μέσω της θύρας HDMI
Υπολογιστής
Αν δεν υποστηρίζεται η λειτουργία MST:
Οθόνη 1
Οθόνη 2
1 Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο και ότι η λειτουργία DP OUT έχει ρυθμιστεί
σωστά στο μενού της οθόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα Εκτέλεση λειτουργίας DP OUT (MST/SST).
SST
Οθόνη Α
Οθόνη Α
Καλώδιο HDMI
HDMI IN
DP OUT
Καλώδιο DP
DP IN
2 Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα γραφικών μπορεί να υποστηρίξει τη λειτουργία MST (Daisy Chain). Για να
το ελέγξετε, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του κατασκευαστή της κάρτας γραφικών.
3 Οι πηγές HDMI μπορούν να υποστηρίξουν μόνο τη λειτουργία "HDMI:SST". Αν η ρύθμιση
DisplayPort Ver. έχει οριστεί σε 1.1, το DP OUT υποστηρίζει τη λειτουργία SST για την πηγή DP.
Οθόνη → HDMI:SST
4 Ελέγξτε την παρακάτω ρύθμιση: Κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας των Windows →
Ανάλυση οθόνης (ή επιλέξτε Ρυθμίσεις οθόνης στα Windows 10). Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία
•• Κατά τη σύνδεση υπολογιστή μέσω καλωδίου HDMI, πρέπει να ορίσετε τη λειτουργία DP OUT σε
"HDMI:SST" στο μενού της οθόνης. (Οθόνη – System – DP OUT – HDMI:SST)
MST είναι ενεργοποιημένη: Βεβαιωθείτε ότι η λίστα "Πολλαπλές οθόνες" έχει οριστεί σε "Επέκταση
•• Οι πηγές HDMI υποστηρίζουν μόνο τη λειτουργία "HDMI:SST".
οθονών".
•• Όταν είναι διαθέσιμη αυτή η λειτουργία, ενδέχεται να συμβεί το εξής: να αναβοσβήνει η οθόνη ή
να είναι κενή, ανάλογα με τον τύπο της προηγούμενης συσκευής και την ποιότητα του καλωδίου
που χρησιμοποιείτε. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο Samsung και επισκεφτείτε
τον ιστότοπο του κατασκευαστή της κάρτας γραφικών, για να ελέγξετε και να ενημερώσετε το
πρόγραμμα οδήγησης με την πιο πρόσφατη έκδοση.
αυτών των οθονών". Αν έχει οριστεί διαφορετική τιμή, αλλάξτε την σε "Επέκταση αυτών των
Windows 7
•• Συνιστάται η χρήση καλωδίου Samsung.
Windows 10
44
FreeSync
Η τεχνολογία FreeSync αποτελεί λύση που ελαχιστοποιεί τη φθορά της οθόνης χωρίς τη συνηθισμένη
καθυστέρηση και αδράνεια.
Αυτή η λειτουργία θα εξαλείψει τη φθορά της οθόνης και τις καθυστερήσεις όταν παίζετε παιχνίδια.
Βελτιώστε την εμπειρία του παιχνιδιού.
•• Off: Απενεργοποίηση του FreeSync.
•• Standard Engine: Ενεργοποίηση των βασικών λειτουργιών FreeSync της κάρτας γραφικών AMD.
•• Ultimate Engine: Ενεργοποίηση της λειτουργίας FreeSync με υψηλότερη συχνότητα πλαισίου
εικόνας. Τα σπασίματα στην οθόνη (screen tearing - αφύσικος συγχρονισμός μεταξύ της οθόνης
και του περιεχομένου) μειώνεται σε αυτή τη λειτουργία. Σημειώνεται ότι μπορεί να παρατηρηθεί
τρεμόπαιγμα της οθόνης όταν παίζετε παιχνίδια.
Τα μοντέλα στη λίστα της κάρτας γραφικών υποστηρίζουν τη δυνατότητα
FreeSync
Η δυνατότητα FreeSync μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με συγκεκριμένα μοντέλα καρτών γραφικών
AMD. Ανατρέξτε στην παρακάτω λίστα υποστηριζόμενων καρτών γραφικών:
Φροντίστε να εγκαταστήσετε τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης γραφικών από την AMD που
υποστηρίζουν τη δυνατότητα FreeSync.
――Για να δείτε περισσότερα μοντέλα καρτών γραφικών AMD που υποστηρίζουν τη λειτουργία FreeSync,
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της AMD.
――Επιλέξτε FreeSync Off εάν χρησιμοποιείτε κάρτα γραφικών άλλου κατασκευαστή.
•• AMD Radeon R9 300 Series (Να μην περιληφθούν τα
370 / 370X)
•• AMD Radeon R9 Fury X
Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία FreeSync, χρησιμοποιήστε τον υψηλότερο ρυθμό ανανέωσης οθόνης
για βέλτιστο εφέ freesync.
•• AMD Radeon R7 360
Για τη μέθοδο ρυθμίσεων ρυθμού ανανέωσης, ανατρέξτε στο άρθρο της ενότητας Ερωτήσεις &
απαντήσεις Πώς μπορώ να αλλάξω τη συχνότητα;
•• AMD Radeon R9 290X
――Κατά τη χρήση της δυνατότητας FreeSync, χρησιμοποιήστε το καλώδιο HDMI/DP που παρέχεται από τον
κατασκευαστή της οθόνης.
――Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για τη θύρα USB Type-C.
Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία FreeSync ενώ παίζετε κάποιο παιχνίδι, ενδέχεται να παρουσιαστούν
τα παρακάτω συμπτώματα:
•• Η οθόνη ενδέχεται να τρεμοπαίζει ανάλογα με τον τύπο της κάρτας γραφικών, τις ρυθμίσεις του
παιχνιδιού ή το βίντεο που αναπαραγάγεται. Δοκιμάστε τις παρακάτω ενέργειες: μειώστε τις
τιμές ρυθμίσεων του παιχνιδιού, αλλάξτε την τρέχουσα λειτουργία FreeSync σε Standard Engine,
ή μεταβείτε στην τοποθεσία AMD για να ελέγξετε την έκδοση του προγράμματος οδήγησης της
κάρτας γραφικών σας και πραγματοποιήστε λήψη της τελευταίας ενημέρωσης.
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon RX 400 Series
Πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε το FreeSync;
1 Στο μενού OSD ρυθμίστε τη δυνατότητα FreeSync σε Standard Engine ή Ultimate Engine.
2 Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα FreeSync στις AMD Radeon Settings:
Κάντε δεξί κλικ στο ποντίκι
AMD Radeon Settings
Display
Η λειτουργία "AMD FreeSync" πρέπει να οριστεί σε "Ενεργοποίηση". Εάν δεν είναι ήδη
ενεργοποιημένη, επιλέξτε "Ενεργοποίηση".
•• Κατά τη χρήση της λειτουργίας FreeSync ενδέχεται να τρεμοπαίζει η οθόνη εξαιτίας της διαφοράς
της συχνότητας εξόδου από την κάρτα γραφικών.
•• Ο ρυθμός απόκρισης ενδέχεται να διαφέρει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ανάλογα με την
ανάλυση. Γενικά η υψηλότερη ανάλυση μειώνει το ρυθμό απόκρισης.
•• Η ποιότητα του ήχου της οθόνης ενδέχεται να μειωθεί.
――Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την εφαρμογή της λειτουργίας, επικοινωνήστε με το Κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
45
46
Smart ECO Saving
PC/AV Mode
Η λειτουργία Smart ECO Saving μειώνει την κατανάλωση ενέργειας, με τον έλεγχο του ηλεκτρικού
ρεύματος που χρησιμοποιείται από την οθόνη.
Ορίστε το PC/AV Mode σε AV. Το μέγεθος της εικόνας θα αυξηθεί.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
•• Off: Απενεργοποίηση της λειτουργίας Smart ECO Saving.
•• On: Η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται αυτόματα κατά περίπου 10% σε σχέση με την τρέχουσα
ρύθμιση. (Κατά πόσο μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τη φωτεινότητα της
οθόνης).
Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη κατά την παρακολούθηση μιας ταινίας.
•• Ορίστε σε "PC" όταν συνδεθείτε σε υπολογιστή.
•• Ορίστε σε "AV" όταν συνδεθείτε σε οπτικοακουστική συσκευή.
――Διατίθεται μόνον για τα μοντέλα με φορμά ευρείας οθόνης, όπως 16:9 ή 16:10.
――Αν η οθόνη είναι σε λειτουργία HDMI/DisplayPort/USB Type-C και εμφανιστεί το μήνυμα Check Signal
Cable ή ενεργοποιηθεί η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε το κουμπί JOG για να εμφανίσετε
την οθόνη κουμπιών λειτουργίας και έπειτα επιλέξτε το εικονίδιο
. Μπορείτε να επιλέξετε PC ή AV.
Off Timer Plus
Ρύθμιση του Off Timer
Off Timer: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Off Timer.
Turn Off After: Ο χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης μπορεί να ρυθμιστεί σε εύρος 1 έως 23 ωρών. Το
προϊόν θα απενεργοποιείται αυτόματα μετά τον καθορισμένο αριθμό ωρών.
――Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν η ρύθμιση Off Timer έχει οριστεί σε On.
――Για τα προϊόντα ορισμένων αγορών, η ρύθμιση Off Timer έχει οριστεί να ενεργοποιείται αυτόματα 4
ώρες μετά την ενεργοποίηση του προϊόντος. Αυτό γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς τροφοδοσίας
ρεύματος. Εάν δεν θέλετε να ενεργοποιείται ο χρονοδιακόπτης, μεταβείτε στη ρύθμιση
System
Off Timer Plus και ορίστε τη ρύθμιση Off Timer σε Off.
Ρύθμιση του Eco Timer
Eco Timer: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Eco Timer.
Eco Off After: Η ρύθμιση Eco Timer μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 10 και 180 λεπτών. Το προϊόν θα
απενεργοποιείται αυτόματα μετά το πέρας του καθορισμένου χρόνου.
――Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν η ρύθμιση Eco Timer έχει οριστεί σε On.
47
Source Detection
Information
Επιλέξτε είτε Auto είτε Manual ως μέθοδο αναγνώρισης του σήματος εισόδου.
Δείτε την τρέχουσα πηγή εισόδου, συχνότητα και ανάλυση.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία MST για το DP OUT.
Key Repeat Time
Ελέγξτε το ρυθμό απόκρισης ενός κουμπιού όταν πατιέται.
Μπορείτε να επιλέξετε Acceleration, 1 sec ή 2 sec. Εάν επιλέξετε No Repeat, η εντολή αποκρίνεται
μόνο μία φορά όταν πατηθεί το κουμπί.
Power LED On
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της ένδειξης λειτουργίας
LED που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
•• Working: Η ένδειξη λειτουργίας LED είναι ενεργοποιημένη όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
•• Stand-by: Η ένδειξη λειτουργίας LED είναι ενεργοποιημένη όταν η συσκευή είναι
απενεργοποιημένη.
Reset All
Επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις του προϊόντος στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.
48
Κεφάλαιο 08
Εγκατάσταση του λογισμικού
Easy Setting Box
Απαιτήσεις συστήματος
Λειτουργικό σύστημα
Το Easy Setting Box επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιήσουν την οθόνη χωρισμένη σε πολλαπλά
τμήματα.
Για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Easy Setting Box, πραγματοποιήστε τη λήψη του
από τη διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung Electronics στη διεύθυνση http://www.samsung.com.
Υλικό
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Τουλάχιστον 32 MB μνήμης
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Τουλάχιστον 60 MB ελεύθερου χώρου στο σκληρό
δίσκο
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Το λογισμικό ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά αν δεν κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την
εγκατάσταση.
――Το εικονίδιο Easy Setting Box ενδέχεται να μην εμφανίζεται, ανάλογα με το σύστημα υπολογιστή και τις
προδιαγραφές του προϊόντος.
――Αν το εικονίδιο συντόμευσης δεν εμφανίζεται, πατήστε το πλήκτρο F5.
Περιορισμοί και προβλήματα εγκατάστασης
Η εγκατάσταση του Easy Setting Box ενδέχεται να επηρεαστεί από την κάρτα γραφικών, τη μητρική
πλακέτα και το περιβάλλον δικτύου.
49
Κεφάλαιο 09
Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων
Απαιτήσεις πριν από την επικοινωνία με το
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung
――Προτού καλέσετε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Samsung, δοκιμάστε το προϊόν σας ως εξής. Εάν
το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Samsung.
Δοκιμή του προϊόντος
Ελέγξτε εάν το προϊόν σας λειτουργεί κανονικά, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία δοκιμής του
προϊόντος.
Εάν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη και η ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει παρόλο που το προϊόν
είναι σωστά συνδεδεμένο σε υπολογιστή, εκτελέστε έναν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο.
1 Απενεργοποιήστε τόσο τον υπολογιστή όσο και το προϊόν.
2 Αποσυνδέστε το καλώδιο από το προϊόν.
3 Ενεργοποίηση της συσκευής.
4 Εάν εμφανιστεί το μήνυμα Check Signal Cable, το προϊόν λειτουργεί κανονικά.
Ελέγξτε τα παρακάτω.
Εγκατάσταση (λειτουργία υπολογιστή)
Η οθόνη εξακολουθεί να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται.
Ελέγξτε ότι το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο ανάμεσα στο προϊόν και τον υπολογιστή και ότι οι
σύνδεσμοι είναι καλά στη θέση τους.
Όταν συνδέεται ένα καλώδιο HDMI ή HDMI-DVI στο προϊόν και τον υπολογιστή, εμφανίζονται κενά
και στις τέσσερις πλευρές της οθόνης.
Τα κενά που εμφανίζονται στην οθόνη δεν οφείλονται στο προϊόν.
Τα κενά σημεία στην οθόνη προκαλούνται από τον υπολογιστή ή την κάρτα γραφικών. Για να επιλύσετε
το πρόβλημα, προσαρμόστε το μέγεθος οθόνης στις ρυθμίσεις HDMI ή DVI για την κάρτα γραφικών.
Αν στο μενού ρυθμίσεων της κάρτας γραφικών δεν υπάρχει καμία επιλογή για την προσαρμογή του
μεγέθους οθόνης, ενημερώστε το πρόγραμμα οδήγησης της κάρτας γραφικών στην τελευταία έκδοση.
(Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής των ρυθμίσεων οθόνης,
επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της κάρτας γραφικών ή του υπολογιστή).
――Εάν η οθόνη παραμένει κενή, ελέγξτε το σύστημα του υπολογιστή, το χειριστήριο του βίντεο και το
καλώδιο.
Οθόνη
Έλεγχος της ανάλυσης και της συχνότητας
Η ενδεικτική λυχνία LED τροφοδοσίας είναι σβηστή. Η οθόνη δεν θα ενεργοποιηθεί.
Όταν μια λειτουργία υπερβαίνει την υποστηριζόμενη ανάλυση (δείτε Πίνακας τυπικών λειτουργιών
σήματος), θα εμφανιστεί το μήνυμα Not Optimum Mode για σύντομο διάστημα.
Εμφανίζεται το μήνυμα Check Signal Cable.
――Η εμφανιζόμενη ανάλυση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του συστήματος του
υπολογιστή και τα καλώδια.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο.
Ελέγξτε ότι το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο στο προϊόν.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που έχει συνδεθεί στο προϊόν είναι ενεργοποιημένη.
50
Εμφανίζεται το μήνυμα Not Optimum Mode.
Το κείμενο είναι θολό.
Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν το σήμα από την κάρτα γραφικών υπερβαίνει τη μέγιστη ανάλυση
ή συχνότητα που υποστηρίζει το προϊόν.
Αν χρησιμοποιείτε λειτουργικό σύστημα Windows (όπως Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Γραμματοσειρές
Προσαρμογή
ή Windows 10): Μεταβείτε στα στοιχεία Πίνακας Ελέγχου
κειμένου ClearType και αλλάξτε τη ρύθμιση σε Ενεργοποίηση ClearType.
Αλλάξτε τη μέγιστη ανάλυση και συχνότητα ώστε να αντιστοιχεί στην απόδοση του προϊόντος,
ανατρέχοντας στον Πίνακα τυπικών λειτουργιών σήματος (Σελ.54).
Οι εικόνες στην οθόνη φαίνονται παραμορφωμένες.
Ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίου με το προϊόν.
Η οθόνη δεν είναι καθαρή. Η οθόνη είναι θολή.
Αφαιρέστε τυχόν εξαρτήματα (καλώδιο προέκτασης βίντεο κ.λπ.) και προσπαθήστε και πάλι.
Η αναπαραγωγή του βίντεο δεν είναι σταθερή.
Η αναπαραγωγή μεγάλων αρχείων βίντεο υψηλής ανάλυσης ενδέχεται να μην είναι σταθερή. Αυτό
μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η συσκευή αναπαραγωγής βίντεο δεν έχει βελτιστοποιηθεί για
πόρους του υπολογιστή.
Δοκιμάστε την αναπαραγωγή του αρχείου σε άλλη συσκευή αναπαραγωγής βίντεο.
Ρυθμίστε την ανάλυση και τη συχνότητα στο συνιστώμενο επίπεδο.
Η οθόνη εμφανίζεται ασταθής και τρεμίζει. Παραμένουν σκιές ή είδωλα στην οθόνη.
Ελέγξτε ότι η ανάλυση και η συχνότητα του υπολογιστή έχουν ρυθμιστεί εντός του εύρους τιμών
ανάλυσης και συχνότητας που είναι συμβατές με το προϊόν. Στη συνέχεια, εάν απαιτείται, αλλάξτε
τις ρυθμίσεις, ανατρέχοντας στον Πίνακα τυπικών λειτουργιών σήματος (Σελ.54) σε αυτό το
εγχειρίδιο και στο μενού Information στο προϊόν.
Ήχος
Δεν υπάρχει ήχος.
Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου ήχου ή ρυθμίστε την ένταση.
Ελέγξτε την ένταση του ήχου.
Η οθόνη είναι υπερβολικά φωτεινή. Η οθόνη είναι υπερβολικά σκοτεινή.
Η ένταση του ήχου είναι υπερβολικά χαμηλή.
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Brightness και Contrast.
Ρύθμιση της έντασης του ήχου.
Τα χρώματα δεν εμφανίζονται σωστά στην οθόνη.
Εάν η ένταση του ήχου παραμένει χαμηλή μετά από την αύξηση στο υψηλότερο επίπεδο,
προσαρμόστε την ένταση του ήχου στην κάρτα ήχου του υπολογιστή σας ή το πρόγραμμα λογισμικού.
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις Color.
Τα χρώματα στην οθόνη έχουν σκιά και είναι παραμορφωμένα.
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις Color.
Το λευκό δεν φαίνεται πραγματικά λευκό.
Το βίντεο είναι διαθέσιμο αλλά δεν υπάρχει ήχος.
Ο ήχος δεν αναπαράγεται αν για τη σύνδεση της συσκευής εισόδου χρησιμοποιείται καλώδιο HDMI-DVI.
Συνδέστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI, DP ή USB Type-C.
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις Color.
Δεν προβάλλεται εικόνα στην οθόνη και η ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας αναβοσβήνει κάθε 0,5
έως 1 δευτερόλεπτο.
Συσκευή πηγής
Το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
Ακούγεται ένας ήχος "μπιπ" όταν εκκινείται ο υπολογιστής μου.
Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου ή μετακινήστε το ποντίκι για επιστροφή στην
προηγούμενη οθόνη.
Εάν ακουστεί ένας ήχος "μπιπ" κατά την εκκίνηση του υπολογιστή, φροντίστε να γίνει σέρβις στον
υπολογιστή σας.
――Οι ενδεικτικές λυχνίες LED στο πλαίσιο του προϊόντος είναι ορατές ανάλογα με τη γωνία προβολής του
χρήστη. Η λυχνία δεν είναι επιβλαβής για τους ανθρώπους και δεν επηρεάζει τις δυνατότητες και την
απόδοση του προϊόντος. Η χρήση του προϊόντος είναι ασφαλής.
51
Ερωτήσεις & απαντήσεις
――Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή ή της κάρτας γραφικών για περισσότερες οδηγίες σχετικά με την προσαρμογή.
Πώς μπορώ να αλλάξω τη συχνότητα;
Ορίστε τη συχνότητα στην κάρτα γραφικών σας.
•• Windows XP: Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και Θέματα → Οθόνη → Ρυθμίσεις → Για προχωρημένους → Οθόνη και προσαρμόστε τη ρύθμιση Ρυθμός ανανέωσης της ρύθμισης Ρυθμίσεις οθόνης.
•• Windows ME/2000: Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου → Οθόνη → Ρυθμίσεις → Για προχωρημένους → Οθόνη και αλλάξτε τη ρύθμιση Ρυθμός ανανέωσης οθόνης στην περιοχή Ρυθμίσεις οθόνης.
•• Windows Vista: Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Εξατομίκευση → Ρυθμίσεις εμφάνισης → Παράμετροι για προχωρημένους χρήστες → Οθόνη και αλλάξτε τη ρύθμιση Ρυθμός ανανέωσης οθόνης
στην περιοχή Ρυθμίσεις οθόνης.
•• Windows 7: Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Οθόνη → Ανάλυση οθόνης → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Οθόνη και αλλάξτε τη ρύθμιση Ρυθμός ανανέωσης οθόνης της ρύθμισης Ρυθμίσεις οθόνης.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Οθόνη → Ανάλυση οθόνης → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Οθόνη και αλλάξτε τη ρύθμιση Ρυθμός ανανέωσης οθόνης
της ρύθμισης Ρυθμίσεις οθόνης.
•• Windows 10: Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Σύστημα → Οθόνη → Ρυθμίσεις οθόνης για προχωρημένους → Ιδιότητες προσαρμογέα οθόνης → Οθόνη και ρυθμίστε τη Συχνότητα ανανέωσης οθόνης που θα βρείτε στις Ρυθμίσεις οθόνης.
Πώς μπορώ να αλλάξω την ανάλυση;
•• Windows XP: Μεταβείτε στο Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και θέματα → Οθόνη → Ρυθμίσεις και προσαρμόστε την ανάλυση.
•• Windows ME/2000: Μεταβείτε στο Πίνακας ελέγχου → Οθόνη → Ρυθμίσεις, και αλλάξτε την ανάλυση.
•• Windows Vista: Μεταβείτε στο Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και προσωπικές ρυθμίσεις → Προσωπική ρύθμιση → Ρυθμίσεις οθόνης και προσαρμόστε την ανάλυση.
•• Windows 7: Μεταβείτε στο Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και προσωπικές ρυθμίσεις → Οθόνη → Ρύθμιση ανάλυσης και προσαρμόστε την ανάλυση.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Μεταβείτε στο Ρυθμίσεις → Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και προσωπικές ρυθμίσεις → Οθόνη → Ρύθμιση ανάλυσης και προσαρμόστε την ανάλυση.
•• Windows 10: Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Σύστημα → Οθόνη → Ρυθμίσεις οθόνης για προχωρημένους και ρυθμίστε την ανάλυση.
Πώς μπορώ να ρυθμίσω τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας;
•• Windows XP: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και θέματα → Οθόνη → Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης → Επιλογές παροχής ενέργειας ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
•• Windows ME/2000: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις Πίνακας ελέγχου → Οθόνη → Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης → Επιλογές παροχής ενέργειας ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
•• Windows Vista: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Εξατομίκευση → Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης → Επιλογές παροχής ενέργειας ή BIOS
SETUP στον υπολογιστή.
•• Windows 7: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Εξατομίκευση → Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης → Επιλογές παροχής ενέργειας ή BIOS
SETUP στον υπολογιστή.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας επιλέγοντας Ρυθμίσεις → Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Εξατομίκευση → Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης → Επιλογές παροχής
ενέργειας ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
•• Windows 10: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας επιλέγοντας Ρυθμίσεις → Εξατομίκευση → Οθόνη κλειδώματος → Ρυθμίσεις χρονικού ορίου οθόνης → Παροχή ενέργειας και αναστολή λειτουργίας ή BIOS SETUP
στον υπολογιστή.
52
Κεφάλαιο 10
Προδιαγραφές
Γενικά
Όνομα μοντέλου
S24H850QF*
S27H850QF*
――Plug-and-Play
Η οθόνη αυτή μπορεί να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε σύστημα που είναι
συμβατό με τη λειτουργία Plug-and-Play. Η αμφίδρομη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της οθόνης και
του συστήματος του υπολογιστή βελτιώνει τις ρυθμίσεις της οθόνης. Η εγκατάσταση της οθόνης γίνεται
αυτόματα. Ωστόσο, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εγκατάστασης εάν είναι επιθυμητό.
Μέγεθος
Κατηγορία 24 ιντσών (23,8 ίντσες /
60,4 cm)
Κατηγορία 27 ιντσών (26,9 ίντσες /
68,4 cm)
Επιφάνεια προβολής
526,848 mm (Οριζόντια) x
296,352 mm (Κατακόρυφα)
596,74 mm (Οριζόντια) x
335,66 mm (Κατακόρυφα)
Βήμα εικονοστοιχείων
0,2058 mm (Οριζόντια) x
0,2058 mm (Κατακόρυφα)
0,2331 mm (Οριζόντια) x
0,2331 mm (Κατακόρυφα)
Μέγιστο ρολόι πίξελ
250 MHz
――Οι παραπάνω προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της
Τροφοδοσία ρεύματος
AC 100 - 240 V – (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
ποιότητας.
――Αυτή η συσκευή είναι μια ψηφιακή συσκευή τάξης B.
Ανατρέξτε στην ετικέτα που υπάρχει στο πίσω μέρος του προϊόντος
καθώς η τυπική τιμή τάσης μπορεί να ποικίλλει στις διάφορες χώρες.
Βύσματα σήματος
HDMI, DP, USB Type-C
Περιβαλλοντικές
συνθήκες
Θερμοκρασία: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
――Κουκκίδες οθόνης (Pixel)
Λόγω της φύσης της κατασκευής αυτού του προϊόντος, περίπου 1 pixel ανά εκατομμύριο (1ppm) ενδέχεται
να είναι φωτεινότερα ή σκουρότερα στην οθόνη LCD. Αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση του προϊόντος.
――Για λεπτομερείς προδιαγραφές της συσκευής, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Samsung Electronics.
Λειτουργία
Υγρασία: 10 % έως 80 %, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
Αποθήκευση
Θερμοκρασία: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Υγρασία: 5 % έως 95 %, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
53
Πίνακας τυπικών λειτουργιών σήματος
Όνομα μοντέλου
Συγχρονισμός
Ανάλυση
S24H850QF*/S27H850QF*
Οριζόντια συχνότητα
30 – 89 kHz
Κατακόρυφη συχνότητα
50 – 75 Hz
Βέλτιστη ανάλυση
2560 x 1440 στα 60 Hz
Μέγιστη ανάλυση
2560 x 1440 στα 60 Hz
Εάν ο υπολογιστής σας εκπέμπει σήμα που ανήκει στις ακόλουθες τυπικές λειτουργίες σήματος, η οθόνη θα προσαρμοστεί αυτόματα. Εάν το σήμα που μεταδίδεται από τον υπολογιστή δεν ανήκει στις τυπικές
λειτουργίες σήματος, η οθόνη ενδέχεται να είναι κενή και η λυχνία LED λειτουργίας να είναι αναμμένη. Σε αυτή την περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, ανατρέχοντας στο
εγχειρίδιο χρήσης της κάρτας γραφικών.
Ανάλυση
Οριζόντια συχνότητα (kHz)
Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)
Ρολόι εικονοστοιχείων (MHz)
Πολικότητα συγχρονισμού (Οριζ./Κατακ.)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
54
Ανάλυση
Οριζόντια συχνότητα (kHz)
Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)
Ρολόι εικονοστοιχείων (MHz)
Πολικότητα συγχρονισμού (Οριζ./Κατακ.)
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
――Οριζόντια συχνότητα
Το χρόνος που απαιτείται για τη σάρωση μιας μεμονωμένης γραμμής από την αριστερή έως τη δεξιά πλευρά της οθόνης ονομάζεται οριζόντιος κύκλος. Η αντίστροφη τιμή του oριζόντιου κύκλου ονομάζεται oριζόντια
συχνότητα. Η οριζόντια συχνότητα μετράται σε kHz.
――Κατακόρυφη συχνότητα
Η επανάληψη της ίδιας εικόνας δεκάδες φορές ανά δευτερόλεπτο σας επιτρέπει να βλέπετε ρεαλιστικές εικόνες. Η συχνότητα επανάληψης ονομάζεται "κάθετη συχνότητα" ή "ρυθμός ανανέωσης" και εκφράζεται σε Hz.
――Αυτό το προϊόν μπορεί να ρυθμιστεί μόνον σε μία τιμή ανάλυσης για κάθε μέγεθος οθόνης, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη ποιότητα εικόνας, λόγω της φύσης της οθόνης. Η χρήση τιμής ανάλυσης διαφορετικής από
την καθορισμένη ενδέχεται να μειώσει την ποιότητα της εικόνας. Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, σας συνιστούμε να επιλέξετε τη βέλτιστη ανάλυση που ορίζεται για το προϊόν σας.
――Κάποιες αναλύσεις που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με τις προδιαγραφές της κάρτας γραφικών.
55
Κεφάλαιο 11
Παράρτημα
Ευθύνη σχετικά με την υπηρεσία πληρωμών
(Κόστος που βαραίνει τον πελάτη)
――Στις περιπτώσεις όπου ζητάτε την παροχή υπηρεσιών, ενδέχεται να χρεώνεστε για την επίσκεψη του
τεχνικού εξυπηρέτησης εάν συμβαίνει ένα από τα παρακάτω.
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί στο προϊόν κάποια
ζημιά από λάθος του πελάτη
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί ζημιά από κακό χειρισμό ή λανθασμένη επισκευή από την πλευρά
του πελάτη.
Εάν έχει προκληθεί ζημιά στο προϊόν από ένα από τα παρακάτω
•• Πρόσκρουση ή πτώση.
Περιπτώσεις όπου δεν πρόκειται για ελάττωμα του
προϊόντος
Περιπτώσεις όπου πρόκειται για καθαρισμό, προσαρμογή, επεξήγηση, εκ νέου εγκατάσταση κ.λπ.
•• Χρήση αναλωσίμων ή προϊόντος που έχει αγοραστεί ανεξάρτητα και δεν έχει καθοριστεί από τη
Samsung.
•• Επισκευή από κάποιο άτομο εκτός από μηχανικό εξωτερικής ανάθεσης ή συνεργάτη της Samsung
Electronics Co., Ltd.
•• Εάν ο τεχνικός εξυπηρέτησης δώσει οδηγίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος ή απλά ρυθμίσει
τις επιλογές χωρίς την αποσυναρμολόγηση του προϊόντος.
•• Αναδιαμόρφωση ή επισκευή του προϊόντος από τον πελάτη.
•• Εάν κάποιο ελάττωμα έχει προκληθεί από εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες (Internet,
κεραία, σήμα ενσύρματης σύνδεσης κ.λπ.)
•• Δεν έχουν ακολουθηθεί οι ενότητες "προσοχής" που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήστη.
•• Εάν κάποιο προϊόν έχει εγκατασταθεί ξανά ή έχουν συνδεθεί πρόσθετες συσκευές έπειτα από την
πρώτη εγκατάσταση του αγορασμένου προϊόντος.
•• Εάν κάποιο προϊόν έχει εγκατασταθεί ξανά για να μεταφερθεί σε κάποιο άλλο σημείο ή σε κάποιο
άλλο χώρο.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης ή σχετικά με τον τρόπο χρήσης ενός
προϊόντος άλλης εταιρείας.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του δικτύου ή σχετικά με το
πρόγραμμα κάποιας άλλης εταιρείας.
•• Χρήση του προϊόντος με λανθασμένη τάση ή με μη εγκεκριμένες ηλεκτρικές συνδέσεις.
Άλλα
•• Εάν το προϊόν αποτύχει εξαιτίας φυσικής καταστροφής. (αστραπή, πυρκαϊά, σεισμό, πλημμύρα
κ.λπ.)
•• Εάν όλα τα αναλώσιμα στοιχεία έχουν εξαντληθεί. (μπαταρία, γραφίτης, λάμπες φθορισμού,
κεφαλή, εξάρτημα δόνησης, λυχνία, φίλτρο, ταινία κ.λπ.)
――Εάν ο πελάτης ζητήσει την παροχή υπηρεσιών χωρίς το προϊόν να παρουσιάζει ελάττωμα, ενδέχεται να
εφαρμοστεί χρέωση. Συνεπώς παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει εγκατάσταση και ρύθμιση λογισμικού για το προϊόν.
•• Εάν ο τεχνικός εξυπηρέτησης αφαιρέσει/καθαρίσει σκόνη ή ξένες ουσίες από το εσωτερικό του
προϊόντος.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει μια πρόσθετη εγκατάσταση μετά την αγορά ενός προϊόντος μέσω αγοράς
από το σπίτι ή online.
56
Extended warranty
You can buy an extended warranty within 90 days of purchasing the product.
The extended warranty will cover an additional period of 3 years, beyond the standard 3 year warranty.
Samsung guarantee that replacement parts will be available for 5 years after the end of production.
After 5 years, in the event that the Samsung’s service center has run out of replacement parts and
cannot repair the product, Samsung will replace your product at no additional charge. If the model you
purchased is no longer available, Samsung replace it with the current equivalent model.
57
Download PDF