Samsung | C27H711QEU | Samsung C27H711QEU Εγχειρίδιο χρήσης

Εγχειρίδιο χρήσης
C*H71*
Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς
προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης της απόδοσης.
Τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης της ποιότητας.
© Samsung Electronics
Τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στη Samsung Electronics.
Απαγορεύεται η χρήση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου ή μέρους αυτού του εγχειριδίου χωρίς την έγκριση της Samsung
Electronics.
Τα σήματα κατατεθέντα που δεν ανήκουν στην Samsung Electronics ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
••
Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για διαχειριστικές δαπάνες σε περίπτωση που είτε
‒‒ (a) κατόπιν αιτήματός σας κληθεί κάποιος τεχνικός χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο προϊόν.
(π.χ. αμελήσατε να διαβάσατε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
‒‒ (b) είτε προσκομίσατε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών όπου και πάλι δεν διαπιστώθηκε ελάττωμα στο
προϊόν.
(π.χ. αμελήσατε να διαβάσατε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
••
Θα ενημερωθείτε για το ακριβές ποσόν της χρέωσης πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας ή κατ' οίκον
επίσκεψη.
Πίνακας περιεχομένων
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
Εξασφάλιση χώρου για την εγκατάσταση
Προφυλάξεις αποθήκευσης
4
4
Προειδοποιήσεις ασφαλείας
Σύμβολα
Καθαρισμός
Ηλεκτρισμός και ασφάλεια
Εγκατάσταση
Λειτουργία
4
4
5
5
6
7
Προετοιμασία
Εξαρτήματα
Πίνακας ελέγχου
Οδηγός κουμπιών μίας λειτουργίας
Οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας
Αλλαγή των ρυθμίσεων Brightness, Contrast και
Sharpness
Πίσω πλευρά
Ρύθμιση της κλίσης του προϊόντος
Αντικλεπτική κλειδαριά
Προφυλάξεις για τη μετακίνηση της οθόνης
10
10
11
12
Εγκατάσταση
Προσάρτηση της βάσης
Αφαίρεση της βάσης
16
16
17
13
14
14
15
15
Σύνδεση και χρήση μιας
συσκευής πηγής
Ρύθμιση της οθόνης
SAMSUNG MAGIC Bright
23
Brightness
24
Contrast
24
Sharpness
24
Color
24
SAMSUNG MAGIC Upscale
25
Πριν από την εγκατάσταση της οθόνης,
διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες.
18
Σύνδεση και χρήση υπολογιστή
Σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI (ΥΠΟΔΟΧΗ +DC)
Σύνδεση μέσω καλωδίου DP-MINI DP
Σύνδεση στην παροχή ρεύματος
Τακτοποίηση των συνδεδεμένων καλωδίων
18
18
19
19
20
Σωστή στάση κατά τη χρήση του προϊόντος
22
HDMI Black Level
25
Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης
22
Eye Saver Mode
25
Ρύθμιση βέλτιστης ανάλυσης
22
Game Mode
25
Response Time
25
Picture Size
26
Screen Adjustment
26
Προσαρμογή των ρυθμίσεων
OSD (μενού στην οθόνη)
Transparency
27
Position
27
Language
27
Display Time
27
2
Πίνακας περιεχομένων
Ρύθμιση και επαναφορά
Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων
FreeSync
28
Απαιτήσεις πριν από την επικοινωνία με το Κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών της Samsung
33
Δοκιμή του προϊόντος
33
Έλεγχος της ανάλυσης και της συχνότητας
33
Ελέγξτε τα παρακάτω.
33
Eco Saving Plus
30
Off Timer
30
PC/AV Mode
30
DisplayPort Ver.
30
Source Detection
30
Key Repeat Time
31
Προδιαγραφές
Power LED On
31
Γενικά
36
Reset All
31
Πίνακας τυπικών λειτουργιών σήματος
37
Information
31
Ερωτήσεις & απαντήσεις
35
Παράρτημα
Εγκατάσταση του λογισμικού
Easy Setting Box
Περιορισμοί και προβλήματα εγκατάστασης
Απαιτήσεις συστήματος
32
32
32
Ευθύνη σχετικά με την υπηρεσία πληρωμών
(Κόστος που βαραίνει τον πελάτη)
Περιπτώσεις όπου δεν πρόκειται για ελάττωμα
του προϊόντος
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί στο προϊόν
κάποια ζημιά από λάθος του πελάτη
Άλλα
39
39
39
39
3
Κεφάλαιο 01
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
Εξασφάλιση χώρου για την εγκατάσταση
Φροντίστε να υπάρχει κάποιος χώρος γύρω από το προϊόν για εξαερισμό. Κάποια εσωτερική άνοδος
της θερμοκρασίας ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά και ζημιά στο προϊόν. Φροντίστε να αφήσετε
τον απαραίτητο χώρο, όπως φαίνεται παρακάτω, ή και περισσότερο, κατά την εγκατάσταση του
προϊόντος.
Προειδοποιήσεις ασφαλείας
Προσοχή
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ.
Προσοχή : ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ
ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ. (Ή ΤΟΝ ΠΙΣΩ ΠΙΝΑΚΑ)
ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ.
――Η εξωτερική εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν.
ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
10 cm
Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν διαπερνάται από ρεύμα
υψηλής τάσης.
10 cm
10 cm
Είναι επικίνδυνο να έρθετε σε επαφή με τα εσωτερικά εξαρτήματα
του προϊόντος.
10 cm
Αυτό το σύμβολο σάς προειδοποιεί ότι το προϊόν συνοδεύεται από
σημαντικά έντυπα που αφορούν τη λειτουργία και τη συντήρηση.
10 cm
Σύμβολα
Προειδοποίηση
Προφυλάξεις αποθήκευσης
Τα μοντέλα υψηλής στιλπνότητας μπορούν να αναπτύξουν λευκές κηλίδες στην επιφάνειά τους εάν
χρησιμοποιείται υγραντήρας υπερήχων σε κοντινή απόσταση.
Προσοχή
Εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός ή
θανάσιμος τραυματισμός.
Εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί
τραυματισμός ή φθορά περιουσιακών στοιχείων.
――Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung εάν θέλετε να καθαρίσετε
το εσωτερικό του προϊόντος (έναντι χρέωσης συντήρησης).
Μην πιέζετε την οθόνη με τα χέρια ή άλλα αντικείμενα. Υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της.
4
Καθαρισμός
――Να είστε προσεκτικοί κατά τον καθαρισμό, καθώς η οθόνη και το εξωτερικό των προηγμένων μοντέλων
LCD γρατζουνίζονται εύκολα.
――Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα κατά τον καθαρισμό.
1 Απενεργοποιήστε το προϊόν και τον υπολογιστή.
2 Αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από το προϊόν.
――Κρατάτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το φις και μην αγγίζετε το καλώδιο με βρεγμένα χέρια.
Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
3 Σκουπίζετε την οθόνη με ένα καθαρό, μαλακό και στεγνό πανί.
‒‒ Μην εφαρμόζετε στην οθόνη καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη, διαλυτικό ή
επιφανειοδραστική ουσία.
‒‒ Μην ψεκάζετε νερό ή καθαριστικά απευθείας επάνω στο προϊόν.
4 Βρέξτε ένα μαλακό και στεγνό πανί με νερό και στύψτε το καλά για να καθαρίσετε το εξωτερικό
του προϊόντος.
Ηλεκτρισμός και ασφάλεια
Προειδοποίηση
•• Μην χρησιμοποιείτε καλώδια τροφοδοσίας ή φις που έχουν φθαρεί ή πρίζες που έχουν βγει από
τη θέση τους.
•• Μην συνδέετε πολλά προϊόντα σε μία πρίζα.
•• Μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα χέρια.
•• Εισαγάγετε το φις μέχρι τέρμα ώστε να μην είναι χαλαρό.
•• Συνδέστε το φις σε μια γειωμένη πρίζα (μόνο μονωμένες συσκευές τύπου 1).
•• Μην λυγίζετε και μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας με δύναμη. Μην τοποθετείτε βαριά
αντικείμενα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
•• Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας.
•• Καθαρίστε τη σκόνη γύρω από τις ακίδες του φις και γύρω από την πρίζα με ένα στεγνό πανί.
5 Όταν ολοκληρώσετε τον καθαρισμό, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο προϊόν.
Προσοχή
6 Ενεργοποιήστε το προϊόν και τον υπολογιστή.
•• Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας ενώ χρησιμοποιείται το προϊόν.
•• Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται από τη Samsung μαζί με το προϊόν.
Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας με άλλα προϊόντα.
•• Μην παρεμποδίζετε το σημείο σύνδεσης του καλωδίου τροφοδοσίας με την πρίζα.
‒‒ Εάν προκύψει πρόβλημα και θέλετε να διακόψετε την τροφοδοσία του προϊόντος, αποσυνδέστε
το καλώδιο τροφοδοσίας.
•• Κρατήστε το φις για να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
5
Εγκατάσταση
Προειδοποίηση
Προσοχή
•• Μην τοποθετείτε κεριά, εντομοαπωθητικά ή τσιγάρα επάνω στο προϊόν. Μην εγκαθιστάτε το
προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας.
•• Προσέξτε να μην σας πέσει το προϊόν ενώ το μετακινείτε.
•• Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε χώρους με ελλιπή εξαερισμό, όπως βιβλιοθήκες ή ντουλάπες.
•• Εγκαταστήστε το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 10 cm από τον τοίχο για επαρκή εξαερισμό.
•• Φυλάξτε την πλαστική συσκευασία μακριά από παιδιά.
‒‒ Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.
•• Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε επιφάνεια που δεν είναι σταθερή ή που δονείται (μη σταθερό ράφι,
κεκλιμένη επιφάνεια κ.λπ.).
‒‒ Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή/και να προκαλέσει τραυματισμό.
‒‒ Η χρήση του προϊόντος σε χώρο με υπερβολικές δονήσεις ενδέχεται να του προκαλέσει ζημιά ή
να προκαλέσει πυρκαγιά.
•• Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε όχημα και μην το αφήνετε εκτεθειμένο σε σκόνη, υγρασία (σταγόνες
νερού κ.λπ.), λάδι ή καπνό.
•• Μην εκθέτετε το προϊόν στο άμεσο ηλιακό φως, σε θερμότητα ή σε θερμά αντικείμενα, όπως
φούρνο.
•• Μην ακουμπάτε το προϊόν με την πρόσοψη προς τα κάτω.
•• Όταν εγκαθιστάτε το προϊόν σε έπιπλο ή ράφι, να βεβαιώνεστε ότι η κάτω πλευρά της πρόσοψης
δεν εξέχει.
‒‒ Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή/και να προκαλέσει τραυματισμό.
‒‒ Εγκαθιστάτε το προϊόν μόνο σε έπιπλα ή ράφια κατάλληλου μεγέθους.
•• Ακουμπάτε το προϊόν προσεκτικά.
‒‒ Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.
•• Η εγκατάσταση του προϊόντος σε μη συνηθισμένο χώρο (χώρο εκτεθειμένο σε πολλά σωματίδια
σκόνης, χημικές ουσίες, ακραίες θερμοκρασίες ή πολλή υγρασία ή σε κάποιο χώρο όπου το προϊόν
πρέπει να λειτουργεί συνεχώς για μεγάλο χρονικό διάστημα) μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την
απόδοσή του.
‒‒ Συμβουλευτείτε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung εάν θέλετε να εγκαταστήσετε
το προϊόν σε τέτοιο χώρο.
‒‒ Ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος ή μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
•• Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε σημείο όπου μπορούν να φτάσουν παιδιά.
‒‒ Το προϊόν μπορεί να πέσει και να τραυματίσει παιδιά.
•• Το βρώσιμο λάδι (όπως το σογιέλαιο), μπορεί να καταστρέψει ή να παραμορφώσει το προϊόν.
Διατηρήστε το προϊόν μακριά από λάδια. Μην εγκαθιστάτε ή χρησιμοποιείτε το προϊόν στην
κουζίνα ή κοντά στο φούρνο.
6
Λειτουργία
Προειδοποίηση
•• Το εσωτερικό του προϊόντος διαπερνάται από ρεύμα υψηλής τάσης. Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε,
επισκευάζετε ή τροποποιείτε το προϊόν μόνοι σας.
‒‒ Για επισκευές, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
•• Για να μετακινήσετε το προϊόν, αρχικά αποσυνδέστε όλα τα καλώδια, συμπεριλαμβανομένου και του
καλωδίου τροφοδοσίας.
•• Εάν το προϊόν βγάζει ασυνήθιστους θορύβους, μυρωδιά καμένου υλικού ή καπνό, αποσυνδέστε
αμέσως το καλώδιο τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της
Samsung.
•• Μην εισάγετε μεταλλικά αντικείμενα (αιχμηρά μαγειρικά σκεύη, κέρματα, τσιμπιδάκια κ.λπ.) ή
αντικείμενα που καίγονται εύκολα (χαρτί, σπίρτα κ.λπ.) στο προϊόν (μέσω των αεραγωγών, των θυρών
εισόδου/εξόδου κ.λπ.).
‒‒ Εάν εισέλθει νερό ή άλλες ξένες ουσίες στο προϊόν, απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το
καλώδιο τροφοδοσίας. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της
Samsung.
•• Μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά (βάζα, μπουκάλια κ.λπ.) ή μεταλλικά αντικείμενα επάνω στο προϊόν.
‒‒ Εάν εισέλθει νερό ή άλλες ξένες ουσίες στο προϊόν, απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το
καλώδιο τροφοδοσίας. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της
Samsung.
•• Μην αφήνετε τα παιδιά να κρέμονται από το προϊόν ή να σκαρφαλώνουν επάνω σε αυτό.
‒‒ Υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστούν σοβαρά.
•• Εάν πέσει κάτω το προϊόν ή υποστεί ζημιά το εξωτερικό περίβλημα, απενεργοποιήστε το και
αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών της Samsung.
‒‒ Εάν συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
•• Μην αφήνετε βαριά αντικείμενα ή άλλα αντικείμενα που αρέσουν στα παιδιά (παιχνίδια, γλυκά κ.λπ.)
επάνω στο προϊόν.
‒‒ Το προϊόν ή το βαρύ αντικείμενο μπορεί να πέσει καθώς το παιδί σας προσπαθεί να φτάσει το
παιχνίδι ή το γλύκισμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
•• Κατά τη διάρκεια κεραυνών ή καταιγίδας, απενεργοποιήστε το προϊόν και αφαιρέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας.
•• Μην αφήνετε να πέσουν αντικείμενα επάνω στο προϊόν ή να το χτυπήσουν.
•• Μην μετακινείτε το προϊόν τραβώντας το από το καλώδιο τροφοδοσίας ή κάποιο άλλο καλώδιο.
•• Εάν διαπιστώσετε ότι υπάρχει διαρροή αερίου, μην αγγίζετε το προϊόν και το φις. Αερίστε αμέσως το
χώρο.
•• Μην σηκώνετε και μην μετακινείτε το προϊόν τραβώντας το από το καλώδιο τροφοδοσίας ή από
κάποιο άλλο καλώδιο.
•• Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε εύφλεκτα σπρέι ή άλλες εύφλεκτες ουσίες κοντά στο προϊόν.
•• Βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί δεν παρεμποδίζονται από τραπεζομάντιλα ή κουρτίνες.
‒‒ Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά λόγω αυξημένης εσωτερικής θερμοκρασίας.
7
Προσοχή
•• Εάν αφήσετε την οθόνη να προβάλλει σταθερά μια στατική εικόνα για παρατεταμένη χρονική
περίοδο, ενδέχεται να δημιουργηθούν μόνιμα είδωλα ή ελαττωματικά pixel.
‒‒ Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή την προφύλαξη οθόνης με κινούμενες
εικόνες εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
•• Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το
προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα (όταν λείπετε σε διακοπές κ.λπ.).
‒‒ Η συγκέντρωση σκόνης σε συνδυασμό με τη θερμότητα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά,
βραχυκύκλωμα ή διαρροή ρεύματος.
•• Χρησιμοποιείτε το προϊόν στη συνιστώμενη ανάλυση και συχνότητα.
‒‒ Διαφορετικά μπορεί να αλλοιωθεί η όρασή σας.
•• Μην τοποθετείτε μαζί τροφοδοτικά συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος.
•• Αφαιρέστε την πλαστική σακούλα από το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος πριν
το χρησιμοποιήσετε.
•• Μην αφήνετε να εισέλθει νερό στο τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος και μην
βρέχετε τη συσκευή.
‒‒ Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
•• Εισαγάγετε το βύσμα στο τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος μέχρι να ακουστεί ο
χαρακτηριστικός ήχος.
•• Μην τοποθετείτε μόνο του το βύσμα στην πρίζα.
•• Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το παρεχόμενο τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος.
‒‒ Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
•• Μην συνδέετε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος σε πρίζα στην οροφή.
‒‒ Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
•• Περιστρέψτε το βύσμα έτσι ώστε να μην υπερβαίνει το εύρος (0 έως 90°) που υποδεικνύεται στο
τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος.
‒‒ Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
•• Μην αφαιρείτε ποτέ το βύσμα αφού τοποθετηθεί. (Δεν μπορεί να αφαιρεθεί μετά την τοποθέτηση.)
•• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το παρεχόμενο βύσμα σε άλλες συσκευές.
•• Για να αποσυνδέσετε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα
κρατήστε το από το κυρίως σώμα και τραβήξτε το προς τα πάνω.
‒‒ Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
‒‒ Αποφεύγετε τη χρήση του προϊόντος σε εξωτερικούς χώρους όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε
βροχή ή χιόνι.
•• Μην ρίχνετε αντικείμενα και μην χτυπάτε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος.
‒‒ Προσέχετε να μην βρέξετε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος όταν
σφουγγαρίζετε.
•• Χρησιμοποιήστε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος αφού αφαιρέσετε το
πλαστικό κάλυμμα.
•• Μην τοποθετείτε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος κοντά σε συσκευές
θέρμανσης.
‒‒ Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
‒‒ Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.
‒‒ Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.
•• Διατηρείτε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος σε χώρο με καλό εξαερισμό.
•• Εάν τοποθετήσετε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος έτσι ώστε το τμήμα του
καλωδίου εισόδου του να είναι στραμμένο προς τα επάνω, στο τροφοδοτικό ενδέχεται να εισέλθει
νερό και ξένα σώματα προκαλώντας τη δυσλειτουργία του.
Φροντίστε να τοποθετείτε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος σε επίπεδη
επιφάνεια του τραπεζιού ή του δαπέδου.
8
•• Μην κρατάτε το προϊόν ανάποδα και μην το μετακινείτε κρατώντας το από τη βάση.
‒‒ Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή να προκαλέσει τραυματισμό.
•• Εάν κοιτάζετε την οθόνη από πολύ κοντινή απόσταση για πολλή ώρα, μπορεί να αλλοιωθεί η
όρασή σας.
•• Μην χρησιμοποιείτε υγραντήρες ή φούρνους γύρω από το προϊόν.
•• Ξεκουράζετε τα μάτια σας για περισσότερο από 5 λεπτά ή κοιτάζετε σε απομακρυσμένα
αντικείμενα μετά από κάθε 1 ώρα χρήσης του προϊόντος.
•• Μην αγγίζετε την οθόνη όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο για μεγάλο χρονικό διάστημα,
καθώς θα έχει αναπτύξει υψηλή θερμοκρασία.
•• Φυλάσσετε τα μικρά εξαρτήματα μακριά από παιδιά.
•• Να είστε προσεκτικοί όταν ρυθμίζετε την κλίση του προϊόντος ή το ύψος της βάσης.
‒‒ Υπάρχει κίνδυνος να πιαστούν και να τραυματιστούν τα χέρια ή τα δάχτυλά σας.
‒‒ Εάν γείρετε πολύ το προϊόν, υπάρχει κίνδυνος να πέσει και να προκληθεί τραυματισμός.
•• Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο προϊόν.
‒‒ Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.
9
Κεφάλαιο 02
Προετοιμασία
Εξαρτήματα
Εικονίδια
Περιγραφή
Κουμπί πολλών κατευθύνσεων που βοηθά στην πλοήγηση.
Κουμπί JOG
Πίνακας ελέγχου
――Το κουμπί JOG βρίσκεται στο κάτω μέρος του κέντρου της οθόνης
και διαθέτει 5 κατευθύνσεις, ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ/
ΠΑΤΗΜΑ (ENTER).
Αυτή η λυχνία LED είναι η ένδειξη κατάστασης λειτουργίας και
λειτουργεί ως εξής
――Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι
•• Ενεργή λειτουργία (κουμπί λειτουργίας): Απενεργοποίηση
•• Τρόπος λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας: Αναβοσβήνει
•• Απενεργοποίηση (Διακόπτης ισχύος): Ενεργοποίηση
προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
――Με την απενεργοποίηση του προϊόντος, ενεργοποιείται η ενδεικτική
Return
Λυχνία LED λειτουργίας
ΚΑΤΩ (ΜΠΡΟΣΤΑ)
λυχνία LED λειτουργίας για να μπορείτε να βρίσκετε εύκολα το
κουμπί JOG. Εάν το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας ή σε λειτουργία απενεργοποίησης σε ένα σκοτεινό
σημείο, το φως που εκπέμπει η ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας
ενδέχεται να αντανακλάται από τη βάση στο κάτω μέρος του
Λυχνία LED λειτουργίας
προϊόντος.
――Οι αντιστοιχίσεις των ενδείξεων λειτουργίας μπορούν να αλλάξουν
με αλλαγή στο μενού. (System
Power LED On) Τα πραγματικά
μοντέλα ενδέχεται να μην διαθέτουν αυτή τη λειτουργία εξαιτίας
λειτουργικών διαφοροποιήσεων.
――Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για τη λειτουργία Power LED On είναι
Οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας
ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Stand-by. Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία Power LED On σε Working
και να μειώσετε την κόπωση των ματιών από το φως που εκπέμπει
η ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας, ακολουθήστε τα παρακάτω
βήματα:
System
Power LED On
Working (Η ενδεικτική
λυχνία LED ενεργοποιείται όταν ενεργοποιείται η τροφοδοσία και
απενεργοποιείται όταν απενεργοποιείται η τροφοδοσία)
ΔΕΞΙΑ
ΠΑΤΗΜΑ(ENTER)
ΕΠΑΝΩ (ΠΙΣΩ)
Κουμπί JOG
Οδηγός κουμπιών
ρυθμιζόμενης
λειτουργίας
Πατήστε το κουμπί JOG όταν ενεργοποιηθεί η οθόνη. Θα
εμφανιστεί ο οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας. Για
πρόσβαση στο μενού της οθόνης όταν εμφανίζεται ο οδηγός,
πατήστε ξανά το αντίστοιχο κουμπί.
――Ο οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας μπορεί να διαφέρει
ανάλογα με τη λειτουργία ή το μοντέλο του προϊόντος. Ανατρέξτε
στις οδηγίες του συγκεκριμένου προϊόντος.
10
Οδηγός κουμπιών μίας λειτουργίας
――Η οθόνη κουμπιών συντόμευσης (μενού OSD) που εμφανίζεται παρακάτω εμφανίζεται μόνο όταν ενεργοποιείται η οθόνη, αλλάζει η ανάλυση του υπολογιστή ή αλλάζει η πηγή εισόδου.
――Η σελίδα κουμπιών λειτουργιών υποδεικνύει εάν η επιλογή Eye Saver Mode είναι ενεργοποιημένη.
: On
: Off
Λειτουργία HDMI / DisplayPort
Brightness
Features
Eye Saver Mode Off
――Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις HDMI / DisplayPort
••
: Προσαρμογή της ρύθμισης Brightness, Contrast, Sharpness.
••
: Εμφάνιση του οδηγού κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας
11
Οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας
――Για να ανοίξετε το κύριο μενού ή για να χρησιμοποιήσετε άλλα στοιχεία, πατήστε το κουμπί JOG για να εμφανιστεί ο οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε έξοδο πατώντας ξανά το
κουμπί JOG.
ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ: Μετακινηθείτε στο στοιχείο που θέλετε. Η περιγραφή για κάθε στοιχείο θα εμφανίζεται όταν αλλάζει η εστίαση.
ΠΑΤΗΜΑ(ENTER): Θα εφαρμοστεί το επιλεγμένο στοιχείο.
Return
Εικονίδια
Περιγραφή
Επιλογή του
για αλλαγή του σήματος εισόδου με μετακίνηση του κουμπιού JOG στην οθόνη κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην επάνω αριστερή
γωνία της οθόνης εάν το σήμα εισόδου έχει αλλάξει.
Επιλογή του
με μετακίνηση του κουμπιού JOG στην οθόνη του οδηγού κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας.
Εμφανίζεται το μενού OSD (μενού στην οθόνη) για τη λειτουργία της οθόνης σας.
Κλείδωμα ελέγχου OSD: Διατηρήστε τις τρέχουσες ρυθμίσεις ή κλειδώστε τον έλεγχο OSD για να αποτρέψετε τις ακούσιες αλλαγές στις ρυθμίσεις.
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση: Για κλείδωμα/ξεκλείδωμα του ελέγχου OSD, πατήστε το ΑΡΙΣΤΕΡΟ κουμπί για 10 δευτερόλεπτα όταν εμφανίζεται το κύριο μενού.
――Εάν το στοιχείο ελέγχου OSD είναι κλειδωμένο, η ρύθμιση Brightness και Contrast μπορεί να προσαρμοστεί. Η επιλογή Eye Saver Mode είναι διαθέσιμη.
System
Επιλογή του
Η επιλογή FreeSync, Power LED On είναι διαθέσιμη. Είναι δυνατή η προβολή της ενότητας Information.
με μετακίνηση του κουμπιού JOG στην οθόνη του οδηγού κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας.
Πατήστε για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Eye Saver Mode.
Τα παρακάτω στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα εάν η δυνατότητα Eye Saver Mode είναι διαθέσιμη.
•• Picture
•• System
Επιλογή του
Bright, Brightness, Color, Game Mode
Eco Saving Plus
για την απενεργοποίηση της οθόνης με μετακίνηση του κουμπιού JOG στην οθόνη του οδηγού κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας.
――Οι επιλογές του οδηγού κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας στα πραγματικά μοντέλα ενδέχεται να διαφέρουν εξαιτίας λειτουργικών διαφοροποιήσεων.
12
Όταν η οθόνη δεν εμφανίζει τίποτα (για παράδειγμα στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή στη
λειτουργία χωρίς σήμα), μπορούν να χρησιμοποιηθούν 2 από τα κουμπιά μίας λειτουργίας για την
πηγή ελέγχου και τη διαχείριση ισχύος όπως περιγράφεται παρακάτω.
Αλλαγή των ρυθμίσεων Brightness, Contrast και
Sharpness
Κουμπί JOG
Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για Brightness, Contrast ή Sharpness μετακινώντας το
κουμπί JOG ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ αν δεν εμφανίζεται μενού OSD.
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας/Λειτουργία
χωρίς σήμα
ΕΠΑΝΩ
Αλλαγή πηγής
Κάτω
ΠΑΤΗΜΑ(ENTER) για 2 δευτερόλεπτα
Brightness
Απενεργοποίηση
Όταν η οθόνη εμφανίζει το Κύριο μενού το κουμπί JOG μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως περιγράφεται
παρακάτω.
Κουμπί JOG
ΑΡΙΣΤΕΡΑ
――Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Brightness
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση
Έξοδος από το Κύριο μενού
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
Κλείσιμο δευτερεύουσας λίστας χωρίς αποθήκευση
της τιμής.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση
Μετακίνηση στην επόμενη τιμή βάθους.
Η τιμή αυξάνεται στο ρυθμιστικό.
Μετακίνηση στην επόμενη τιμή βάθους.
ΠΑΤΗΜΑ(ENTER)
Contrast
Μετακίνηση μεταξύ των επιλογών
Η τιμή μειώνεται στο ρυθμιστικό.
ΔΕΞΙΑ
100
Bright έχει οριστεί σε λειτουργία Dynamic
Contrast.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eco Saving Plus.
Ενέργεια
ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ
Sharpness
Αποθήκευση της τιμής και κλείσιμο της
δευτερεύουσας λίστας.
Contrast
Bright έχει οριστεί σε λειτουργία Cinema ή
Dynamic Contrast.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode.
Sharpness
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση
Bright έχει οριστεί σε λειτουργία Cinema ή
Dynamic Contrast.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση
Upscale έχει οριστεί σε λειτουργία Mode1 ή
Mode2.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode.
13
Πίσω πλευρά
Ρύθμιση της κλίσης του προϊόντος
――Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές
――Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές
ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
-2,0° (±2,0°) ~ 15,0° (±2,0°)
Θύρα
Περιγραφή
DC 19V
Συνδέεται στο τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος
μέσω καλωδίου HDMI (ΥΠΟΔΟΧΗ +DC).
•• Μπορείτε να ρυθμίσετε την κλίση του προϊόντος.
•• Κρατήστε το προϊόν από το κάτω τμήμα του και ρυθμίστε προσεκτικά την κλίση.
Συνδέεται σε υπολογιστή μέσω καλωδίου DP-MINI DP.
Συνδέεται σε μια συσκευή πηγής μέσω καλωδίου HDMI (ΥΠΟΔΟΧΗ
+DC).
14
Αντικλεπτική κλειδαριά
Προφυλάξεις για τη μετακίνηση της οθόνης
――Μια αντικλεπτική κλειδαριά επιτρέπει την ασφαλή χρήση του προϊόντος ακόμα κι όταν βρίσκεστε σε
δημόσιους χώρους.
――Το σχήμα της ασφάλειας και η μέθοδος κλειδώματος εξαρτάται από τον κατασκευαστή. Ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη δική σας αντικλεπτική κλειδαριά για λεπτομέρειες.
Για να ασφαλίσει μια αντικλεπτική κλειδαριά:
•• Μην ασκείτε απευθείας πίεση στην οθόνη.
•• Μην μετακινείτε τη συσκευή κρατώντας την από την οθόνη.
1 Στερεώστε το καλώδιο της αντικλεπτικής σας κλειδαριάς σε ένα βαρύ αντικείμενο, όπως είναι ένα
γραφείο.
2 Περάστε το ένα άκρο του καλωδίου μέσα από το βρόχο που υπάρχει στο άλλο άκρο.
3 Τοποθετήστε την κλειδαριά σε μια υποδοχή στο πίσω μέρος του προϊόντος.
•• Όταν μετακινείτε τη συσκευή, να την κρατάτε από το κάτω μέρος της.
4 Κλειδώστε την ασφάλεια.
‒‒ Μπορείτε να αγοράσετε μια αντικλεπτική κλειδαριά ξεχωριστά.
‒‒ Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη δική σας αντικλεπτική κλειδαριά για
λεπτομέρειες.
‒‒ Μπορείτε να αγοράσετε αντικλεπτικές κλειδαριές από καταστήματα ηλεκτρονικών ή μέσω
Διαδικτύου.
15
Εγκατάσταση
Προσάρτηση της βάσης
――Πριν από τη συναρμολόγηση του προϊόντος, τοποθετήστε το προϊόν σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, έτσι ώστε η οθόνη να είναι στραμμένη προς τα κάτω.
: Τ ο προϊόν είναι καμπύλο. Η άσκηση πίεσης στο προϊόν όσο βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια ενδέχεται να το καταστρέψει. Όταν το προϊόν βρίσκεται στο έδαφος με την όψη προς τα επάνω ή προς τα κάτω, μην ασκείτε
πίεση επάνω του.
1
2
Τοποθετήστε τον λαιμό της βάσης στην οθόνη, όπως Συνδέστε τα καλώδια.
φαίνεται στην εικόνα. Ευθυγραμμίστε τον κενό
κύκλο στον λαιμό της βάσης με τον συμπαγή κύκλο
στην οθόνη και μετά περιστρέψτε τον λαιμό της
βάσης προς τα δεξιά, μέχρι ο συμπαγής κύκλος στον
λαιμό της βάσης να ευθυγραμμιστεί με την οθόνη.
3
Καλύψτε το ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ.
4
Ανασηκώστε τον λαιμό της βάσης.
5
Τοποθετήστε τη βάση στον λαιμό της βάσης, όπως
φαίνεται στην εικόνα.
- Προσοχή
Μην πιέζετε την οθόνη προς τα κάτω. Υπάρχει
κίνδυνος καταστροφής της.
16
Αφαίρεση της βάσης
――Προτού αφαιρέσετε τη βάση από την οθόνη, τοποθετήστε την οθόνη, στραμμένη προς τα κάτω, σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
: Τ ο προϊόν είναι καμπύλο. Η άσκηση πίεσης στο προϊόν όσο βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια ενδέχεται να το καταστρέψει. Όταν το προϊόν βρίσκεται στο έδαφος με την όψη προς τα επάνω ή προς τα κάτω, μην ασκείτε
πίεση επάνω του.
1
2
4
3
2-3 cm
Αφαιρέστε τη βάση από τον λαιμό της βάσης.
5
Ανασηκώστε τον λαιμό της βάσης.
Αποσυναρμολογήστε και αφαιρέστε το
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ.
Αποσυνδέστε τα καλώδια.
6
Τοποθετήστε ένα λεπτό ξυλάκι στην οπή εκτίναξης Ανασηκώστε και αφαιρέστε τη βάση.
βάσης και περιστρέψτε τον λαιμό της βάσης προς
τα αριστερά, όπως φαίνεται στην οθόνη.
- Προσοχή
Μην πιέζετε την οθόνη προς τα κάτω. Υπάρχει
κίνδυνος καταστροφής της.
17
Κεφάλαιο 03
Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής
Πριν από την εγκατάσταση της οθόνης,
διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες.
1 Ελέγξτε το σχήμα και στα δύο άκρα των καλωδίων που συνόδευαν την οθόνη καθώς και το σχήμα
και τις θέσεις των αντίστοιχων θυρών στην οθόνη και τις εξωτερικές συσκευές.
2 Πριν από τη σύνδεση των καλωδίων σήματος, αποσυνδέστε από την πρίζα τα καλώδια
τροφοδοσίας της οθόνης και των εξωτερικών συσκευών για να προστατεύσετε τη συσκευή από
Σύνδεση και χρήση υπολογιστή
Επιλέξτε μια μέθοδο σύνδεσης κατάλληλη για τον υπολογιστή σας.
――Τα εξαρτήματα σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν στα διάφορα προϊόντα.
――Οι παρεχόμενες θύρες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν.
Σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI (ΥΠΟΔΟΧΗ +DC)
βραχυκύκλωμα ή υψηλή τάση.
3 Μετά τη σύνδεση των καλωδίων σήματος, συνδέστε στην πρίζα τα καλώδια τροφοδοσίας για την
οθόνη και τις εξωτερικές συσκευές.
4 Πριν από τη χρήση της οθόνης, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για να εξοικειωθείτε με τις
λειτουργίες, τις προφυλάξεις και τη σωστή χρήση της.
Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας για την οθόνη και τις εξωτερικές
συσκευές, όπως υπολογιστές και συσκευές set-top-box, δεν είναι συνδεδεμένα στην πρίζα.
HDMI IN
18
Σύνδεση μέσω καλωδίου DP-MINI DP
Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας για την οθόνη και τις εξωτερικές
συσκευές, όπως υπολογιστές και συσκευές set-top-box, δεν είναι συνδεδεμένα στην πρίζα.
Σύνδεση στην παροχή ρεύματος
――Η τάση εισόδου αλλάζει αυτόματα.
1
2
MINI DP IN
Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στο τροφοδοτικό
συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος.
3
Συνδέστε το τροφοδοτικό συνεχούς/
εναλλασσόμενου ρεύματος στην πρίζα.
Συνδέστε τον προσαρμογέα AC/DC στη θύρα DC
19V του καλωδίου HDMI (ΥΠΟΔΟΧΗ +DC).
4
Το κουμπί JOG βρίσκεται στο κάτω μέρος του
κέντρου της οθόνης και διαθέτει 5 κατευθύνσεις,
ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ/ΠΑΤΗΜΑ
(ENTER).
19
Τακτοποίηση των συνδεδεμένων καλωδίων
Όπως απεικονίζεται στην εικόνα, χρησιμοποιήστε ένα μακρύ αντικείμενο μήκους περίπου 2-3 cm, (π.χ. ένα chopstick ή ένα στυλό) ως λαβή στο κενό ανάμεσα στο ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ και στο ΠΙΣΩ
ΚΑΛΥΜΜΑ. Έπειτα ανοίξτε και αφαιρέστε το ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ.
Ακολουθώντας τα βήματα στην εικόνα, τοποθετήστε τα καλώδια και ισιώστε τα.
Να είστε προσεκτικοί για να μην μαγκώσετε τα
δάχτυλά σας.
2
1
3
4
2-3 cm
20
A Καλώδιο DP-MINI DP
B Καλώδιο HDMI (ΥΠΟΔΟΧΗ +DC)
5
A
B
6
A
A
7
A
B
A
A
B
B
8
B
B
B
9
10
A
B
21
Σωστή στάση κατά τη χρήση του προϊόντος
Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης
――Μπορείτε να ορίσετε την καλύτερη τιμή ανάλυσης και συχνότητας γι' αυτό το προϊόν, εκτελώντας
εγκατάσταση των αντίστοιχων προγραμμάτων οδήγησης.
――Για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του προγράμματος οδήγησης του προϊόντος,
πραγματοποιήστε τη λήψη του από τη διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung Electronics στη διεύθυνση
http://www.samsung.com.
Ρύθμιση βέλτιστης ανάλυσης
Χρησιμοποιείτε το προϊόν διατηρώντας σωστή στάση ως εξής:
•• Ισιώστε την πλάτη σας.
•• Διατηρείτε απόσταση 45 έως 50 cm από την οθόνη και καθίστε έτσι ώστε τα μάτια σας να κοιτούν
λίγο προς τα κάτω.
•• Κοιτάτε απευθείας την οθόνη κεντράροντας το βλέμμα σας.
Όταν ενεργοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά μετά την αγορά, θα εμφανιστεί ένα ενημερωτικό
μήνυμα σχετικά με τη ρύθμιση της βέλτιστης ανάλυσης.
Επιλέξτε μια γλώσσα στη συσκευή και αλλάξτε την ανάλυση στον υπολογιστή σας στη βέλτιστη
ρύθμιση.
――Εάν δεν επιλεγεί η βέλτιστη ανάλυση, το μήνυμα θα εμφανιστεί έως τρεις φορές για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα, ακόμα και εάν το προϊόν απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί ξανά.
――Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη βέλτιστη ανάλυση στον Πίνακα Ελέγχου του υπολογιστή σας.
•• Ρυθμίστε τη γωνία έτσι ώστε το φως να μην αντανακλάται στην οθόνη.
•• Οι πήχεις σας πρέπει να είναι κάθετοι σε σχέση με τα μπράτσα σας και να είναι σε ευθεία με το
πίσω μέρος της παλάμης.
•• Οι αγκώνες σας πρέπει να σχηματίζουν περίπου ορθή γωνία.
•• Ρυθμίστε το ύψος του προϊόντος ώστε τα γόνατά σας να είναι λυγισμένα κατά 90 μοίρες ή
περισσότερο, οι φτέρνες να ακουμπούν στο πάτωμα και τα μπράτσα σας να είναι πιο χαμηλά από
το στήθος σας.
•• Ακολουθείτε ασκήσεις για τα μάτια ή ανοιγοκλείνετέ τα πιο συχνά για να ανακουφιστεί η κόπωση
των ματιών.
22
Κεφάλαιο 04
Ρύθμιση της οθόνης
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις οθόνης, όπως τη φωτεινότητα.
Παρέχεται λεπτομερής περιγραφή για κάθε λειτουργία. Ανατρέξτε στο προϊόν σας για λεπτομέρειες.
SAMSUNG MAGIC Bright
Στη λειτουργία PC
Αυτό το μενού παρέχει βέλτιστη ποιότητα εικόνας, κατάλληλη για το περιβάλλον όπου
χρησιμοποιείται το προϊόν.
•• Standard: Εξασφαλίστε ποιότητα εικόνας κατάλληλη για επεξεργασία εγγράφων ή χρήση του
Internet.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eco Saving Plus.
•• Cinema: Εξασφαλίστε φωτεινότητα και ευκρίνεια τηλεόρασης κατάλληλη για παρακολούθηση
βίντεο και περιεχομένου DVD.
•• Custom: Προσαρμόστε την αντίθεση και τη φωτεινότητα ανάλογα με τις ανάγκες.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα ώστε να ταιριάζει στις προτιμήσεις σας.
Picture
Custom
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Set to an
optimum picture
quality suitable
for the working
environment.
•• Basic Color: Αυτό το μοντέλο υποστηρίζει φωτοχρωμικούς σταθμούς. Κατά την εναλλαγή σε
αυτήν τη λειτουργία, η χρωματική περιοχή προσαρμόζεται για να είναι παρόμοια με την τυπική
χρωματική περιοχή του sRGB.
Στη λειτουργία AV
Όταν η εξωτερική πηγή εισόδου είναι συνδεδεμένη μέσω HDMI/MINI DP και το PC/AV Mode έχει
Bright έχει τέσσερις αυτόματες ρυθμίσεις εικόνας (Dynamic, Standard,
ρυθμιστεί σε AV, το
Movie και Custom) που έχουν προκαθοριστεί από το εργοστάσιο. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια
από τις ρυθμίσεις Dynamic, Standard, Movie ή Custom. Μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση Custom, η
οποία επαναφέρει αυτόματα τις προσωπικές σας ρυθμίσεις για την εικόνα.
Color
Off
HDMI Black Level
Return
――Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
•• Dynamic Contrast: Εξασφαλίστε εξισορροπημένη φωτεινότητα μέσω αυτόματης ρύθμισης της
αντίθεσης.
•• Dynamic: Επιλέξτε αυτον τον τρόπο λειτουργίας για να προβάλλετε ευκρινέστερη εικόνα σε σχέση
με τον τρόπο λειτουργίας Standard.
•• Standard: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν ο περιβάλλων φωτισμός είναι έντονος. Ο
παραπάνω τρόπος λειτουργίας παρέχει επίσης ευκρινέστερη εικόνα.
•• Movie: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν ο περιβάλλων φωτισμός είναι ασθενής. Η
επιλογή του παραπάνω τρόπου λειτουργίας εξασφαλίζει μείωση της κατανάλωσης, αλλά και
μείωση της κόπωσης των ματιών.
•• Custom: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν θέλετε να ρυθμίσετε την εικόνα ανάλογα με
τις προτιμήσεις σας.
23
Brightness
Color
Ρυθμίζει τη γενικότερη φωτεινότητα της εικόνας. (Εύρος: 0~100)
Ρυθμίστε την απόχρωση της οθόνης.
Μια υψηλότερη τιμή θα δώσει φωτεινότερη όψη στην εικόνα.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση
Bright έχει οριστεί σε λειτουργία Dynamic
Contrast.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eco Saving Plus.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
•• Red: Προσαρμογή επιπέδου κορεσμού του κόκκινου. Οι τιμές που βρίσκονται πλησιέστερα στο 100
αυξάνουν την ένταση του χρώματος.
•• Green: Προσαρμογή επιπέδου κορεσμού του πράσινου. Οι τιμές που βρίσκονται πλησιέστερα στο
100 αυξάνουν την ένταση του χρώματος.
Contrast
Ρυθμίστε την αντίθεση μεταξύ των αντικειμένων και του φόντου. (Εύρος: 0~100)
Η υψηλότερη τιμή θα αυξήσει την αντίθεση, έτσι ώστε το αντικείμενο να εμφανίζεται πιο ευκρινές.
――Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν το
Bright έχει οριστεί σε λειτουργία Cinema,
Dynamic Contrast ή Basic Color.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode.
Bright βρίσκεται σε λειτουργία Cinema, Dynamic
Contrast ή Basic Color.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode.
•• Blue: Προσαρμογή επιπέδου κορεσμού του μπλε. Οι τιμές που βρίσκονται πλησιέστερα στο 100
αυξάνουν την ένταση του χρώματος.
•• Color Tone: Επιλέξτε έναν τόνο χρωμάτων που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες προβολής σας.
‒‒ Cool 2: Ορίστε τη θερμοκρασία χρωμάτων να είναι ψυχρότερη από τη ρύθμιση Cool 1.
‒‒ Cool 1: Ορίστε τη θερμοκρασία χρωμάτων ώστε να είναι ψυχρότερη από τη ρύθμιση Normal.
‒‒ Normal: Επιλέξτε τον τυπικό τόνο χρωμάτων.
‒‒ Warm 1: Ορίστε τη θερμοκρασία χρωμάτων να είναι θερμότερη από τη ρύθμιση Normal.
‒‒ Warm 2: Ορίστε η θερμοκρασία χρωμάτων να είναι θερμότερη από τη ρύθμιση Warm 1.
Sharpness
‒‒ Custom: Προσαρμόστε τον τόνο χρωμάτων.
――Όταν η εξωτερική πηγή εισόδου είναι συνδεδεμένη μέσω HDMI/MINI DP και το PC/AV Mode έχει
Κάνει το περίγραμμα των αντικειμένων πιο φωτεινό ή πιο θολό. (Εύρος: 0~100)
Μια υψηλότερη τιμή θα κάνει το περίγραμμα των αντικειμένων ευκρινέστερο.
――Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν το
Bright βρίσκεται σε λειτουργία Cinema ή Dynamic
Contrast.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση
ρυθμιστεί σε AV, το Color Tone έχει τέσσερις ρυθμίσεις θερμοκρασίας χρώματος (Cool, Normal, Warm
και Custom).
•• Gamma: Προσαρμογή του μεσαίου επιπέδου φωτεινότητας.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
Upscale έχει οριστεί σε λειτουργία Mode1 ή
Mode2.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode.
24
SAMSUNG MAGIC Upscale
Eye Saver Mode
Η λειτουργία
Upscale μπορεί να βελτιώσει τα επίπεδα των λεπτομερειών εικόνας και τη
ζωηρότητα της εικόνας.
Ρυθμίστε την εικόνα στη βέλτιστη ποιότητα ώστε να ξεκουράζει τα μάτια.
Αυτή η λειτουργία έχει πιο αισθητά αποτελέσματα σε εικόνες χαμηλής ανάλυσης.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση
Bright έχει οριστεί σε λειτουργία Cinema ή
Dynamic Contrast.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode.
•• Off / Mode1 / Mode2
――Σε σύγκριση με τη ρύθμιση Mode1, η ρύθμιση Mode2 έχει πιο αισθητά αποτελέσματα.
HDMI Black Level
Αν μια συσκευή αναπαραγωγής DVD ή ένας αποκωδικοποιητής συνδεθεί στο προϊόν μέσω HDMI,
ενδέχεται να μειωθεί η ποιότητα της εικόνας (μείωση αντίθεσης/χρωμάτων, επίπεδο μαύρου κλπ.),
ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή πηγής. Σε μια τέτοια περίπτωση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η
ρύθμιση HDMI Black Level για να προσαρμοστεί η ποιότητα της εικόνας.
Εάν είναι αυτή η περίπτωση, διορθώστε την περιορισμένη ποιότητα εικόνας με τη χρήση του HDMI
Black Level.
――Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία HDMI.
•• Normal: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν δεν υπάρχει μείωση του λόγου αντίθεσης.
•• Low: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας για να ελαττώσετε το επίπεδο μαύρου και να αυξήσετε
το επίπεδο λευκού όταν υπάρχει μείωση του λόγου αντίθεσης.
――Η λειτουργία HDMI Black Level ενδέχεται να μην είναι συμβατή με ορισμένες συσκευές πηγής.
Το TÜV Rheinland “Low Blue Light Content” είναι μια πιστοποίηση για προϊόντα που πληρούν τις
προϋποθέσεις για χαμηλότερα επίπεδα μπλε φωτισμού. Όταν η επιλογή Eye Saver Mode έχει οριστεί
σε 'On', το μπλε φως σε μήκος κύματος περίπου 400 nm θα μειωθεί και θα εκπέμπει τη βέλτιστη
ποιότητα εικόνας που απαιτείται για πιο ξεκούραστη θέαση. Συγχρόνως, το επίπεδο μπλε φωτός
είναι χαμηλότερο από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, και έχει ελεγχθεί κατά TÜV Rheinland και
πιστοποιηθεί καθώς πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου TÜV Rheinland “Low Blue Light Content”.
――Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν το
Bright βρίσκεται σε λειτουργία Basic Color.
Game Mode
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις της οθόνης του προϊόντος για λειτουργία παιχνιδιού.
Χρησιμοποιήστε αυτή τη δυνατότητα κατά την αναπαραγωγή παιχνιδιών σε υπολογιστή ή κατά τη
σύνδεση μιας κονσόλας παιχνιδιών όπως PlayStation™ ή Xbox™.
――Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν το
Bright βρίσκεται σε λειτουργία Basic Color.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
――Όταν η οθόνη απενεργοποιείται, εισέρχεται στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή αλλάζει την πηγή
εισόδου, η ρύθμιση Game Mode αλλάζει σε Off ακόμα και αν έχει οριστεί σε On.
――Εάν θέλετε να διατηρείτε την επιλογή Game Mode συνεχώς ενεργοποιημένη, επιλέξτε Always On.
Response Time
――Η λειτουργία HDMI Black Level ενεργοποιείται μόνο σε κάποια συγκεκριμένη ανάλυση AV, όπως 720P και
1080P.
Επιταχύνετε το ρυθμό απόκρισης της οθόνης ώστε να φαίνονται πιο ζωντανά και φυσικά τα βίντεο.
――Όταν δεν βλέπετε ταινία, είναι προτιμότερο να ορίζετε τη ρύθμιση Response Time σε Standard ή Faster.
25
Picture Size
Screen Adjustment
Αλλαγή του μεγέθους οθόνης.
――Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο όταν η επιλογή Picture Size έχει οριστεί σε Screen Fit στη λειτουργία
――Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα FreeSync.
AV.
Εάν το σήμα εισόδου είναι 480P, 576P, 720P ή 1080P σε λειτουργία AV και η οθόνη εμφανίζεται κανονικά,
Στη λειτουργία PC
επιλέξτε Screen Fit για να ρυθμίσετε την οριζόντια θέση σε 0-6 επίπεδα.
•• Auto: Εμφανίστε την εικόνα σύμφωνα με τις αναλογίες εικόνας της πηγής εισόδου.
•• Wide: Εμφανίστε την εικόνα σε πλήρη οθόνη ανεξάρτητα από τις αναλογίες εικόνας της πηγής
εισόδου.
Διαμόρφωση της λειτουργίας H-Position & V-Position
H-Position: Μετακινήστε την οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
V-Position: Μετακινήστε την οθόνη προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
Στη λειτουργία AV
•• 4:3: Εμφανίστε την εικόνα με αναλογίες εικόνας 4:3. Κατάλληλη για βίντεο και τυπικές
μεταδόσεις.
•• 16:9: Εμφανίστε την εικόνα με αναλογίες εικόνας 16:9.
•• Screen Fit: Εμφανίστε την εικόνα με τις αρχικές αναλογίες εικόνας χωρίς περικοπή.
――Η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται ανάλογα με τις θύρες που παρέχονται με το προϊόν.
――Η αλλαγή του μεγέθους οθόνης είναι δυνατή όταν καλύπτονται οι παρακάτω όροι.
――Έχει συνδεθεί συσκευή ψηφιακής εξόδου με χρήση του καλωδίου HDMI (ΥΠΟΔΟΧΗ +DC)/DP-MINI DP.
――Το σήμα εισόδου είναι 480p, 576p, 720p ή 1080p και η οθόνη εμφανίζεται κανονικά (δεν υποστηρίζουν
όλα τα μοντέλα όλες τις επιλογές σήματος.).
――Αυτή η ρύθμιση μπορεί να επιλεγεί μόνο αν η εξωτερική είσοδος έχει συνδεθεί μέσω HDMI/MINI DP και
το PC/AV Mode έχει ρυθμιστεί σε AV.
26
Κεφάλαιο 05
Προσαρμογή των ρυθμίσεων OSD (μενού στην οθόνη)
Παρέχεται λεπτομερής περιγραφή για κάθε λειτουργία. Ανατρέξτε στο προϊόν σας για λεπτομέρειες.
Transparency
Position
Ορισμός της διαφάνειας των παραθύρων του μενού.
Προσαρμόστε τη θέση του μενού.
OnScreen Display
Transparency
On
Position
Language
Display Time
Configure the
transparency
of the menu
windows.
Language
English
Ορισμός της γλώσσας μενού.
20 sec
――Μια αλλαγή στη ρύθμιση της γλώσσας θα εφαρμοστεί μόνον στην προβολή του μενού επί της οθόνης.
――Δεν θα εφαρμοστεί στις άλλες εφαρμογές του υπολογιστή σας.
Return
――Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Display Time
Ρυθμίστε το μενού προβολής στην οθόνη (OSD) να εξαφανίζεται αυτόματα εάν το μενού δεν
χρησιμοποιηθεί για ορισμένη χρονική περίοδο.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση Display Time για να ορίσετε το χρόνο μετά την πάροδο του
οποίου θέλετε να εξαφανίζεται το μενού OSD.
27
Κεφάλαιο 06
Ρύθμιση και επαναφορά
Παρέχεται λεπτομερής περιγραφή για κάθε λειτουργία. Ανατρέξτε στο προϊόν σας για λεπτομέρειες.
FreeSync
Η τεχνολογία FreeSync αποτελεί λύση που ελαχιστοποιεί τη φθορά της οθόνης χωρίς τη συνηθισμένη
καθυστέρηση και αδράνεια.
System
FreeSync
Off
Eco Saving Plus
Off
Off Timer
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
1.2
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
FreeSync
technology is
solution that
eliminates screen
tearing without all
the usual lag and
latency. FreeSync
can be operated
when you use
AMD's graphic card
with supporting
Freesync solution.
Return
――Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Αυτή η λειτουργία θα εξαλείψει τη φθορά της οθόνης και τις καθυστερήσεις όταν παίζετε παιχνίδια.
Βελτιώστε την εμπειρία του παιχνιδιού.
•• Off: Απενεργοποίηση του FreeSync.
•• Standard Engine: Ενεργοποίηση των βασικών λειτουργιών FreeSync της κάρτας γραφικών AMD.
•• Ultimate Engine: Ενεργοποίηση της λειτουργίας FreeSync με υψηλότερη συχνότητα πλαισίου
εικόνας. Τα σπασίματα στην οθόνη (screen tearing - αφύσικος συγχρονισμός μεταξύ της οθόνης
και του περιεχομένου) μειώνεται σε αυτή τη λειτουργία. Σημειώνεται ότι μπορεί να παρατηρηθεί
τρεμόπαιγμα της οθόνης όταν παίζετε παιχνίδια.
Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία FreeSync, χρησιμοποιήστε τον υψηλότερο ρυθμό ανανέωσης οθόνης
για βέλτιστο εφέ freesync.
Για τη μέθοδο ρυθμίσεων ρυθμού ανανέωσης, ανατρέξτε στο άρθρο της ενότητας Ερωτήσεις &
απαντήσεις Πώς μπορώ να αλλάξω τη συχνότητα;
――Κατά τη χρήση της δυνατότητας FreeSync, χρησιμοποιήστε το καλώδιο HDMI (ΥΠΟΔΟΧΗ +DC)/DP-MINI
DP που παρέχεται από τον κατασκευαστή της οθόνης.
Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία FreeSync ενώ παίζετε κάποιο παιχνίδι, ενδέχεται να παρουσιαστούν
τα παρακάτω συμπτώματα:
•• Η οθόνη ενδέχεται να τρεμοπαίζει ανάλογα με τον τύπο της κάρτας γραφικών, τις ρυθμίσεις του
παιχνιδιού ή το βίντεο που αναπαραγάγεται. Δοκιμάστε τις παρακάτω ενέργειες: μειώστε τις
τιμές ρυθμίσεων του παιχνιδιού, αλλάξτε την τρέχουσα λειτουργία FreeSync σε Standard Engine,
ή μεταβείτε στην τοποθεσία AMD για να ελέγξετε την έκδοση του προγράμματος οδήγησης της
κάρτας γραφικών σας και πραγματοποιήστε λήψη της τελευταίας ενημέρωσης.
•• Κατά τη χρήση της λειτουργίας FreeSync ενδέχεται να τρεμοπαίζει η οθόνη εξαιτίας της διαφοράς
της συχνότητας εξόδου από την κάρτα γραφικών.
•• Ο ρυθμός απόκρισης ενδέχεται να διαφέρει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ανάλογα με την
ανάλυση. Γενικά η υψηλότερη ανάλυση μειώνει το ρυθμό απόκρισης.
――Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την εφαρμογή της λειτουργίας, επικοινωνήστε με το Κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
28
Τα μοντέλα στη λίστα της κάρτας γραφικών υποστηρίζουν τη δυνατότητα
FreeSync
Η δυνατότητα FreeSync μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με συγκεκριμένα μοντέλα καρτών γραφικών
AMD. Ανατρέξτε στην παρακάτω λίστα υποστηριζόμενων καρτών γραφικών:
Φροντίστε να εγκαταστήσετε τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης γραφικών από την AMD που
υποστηρίζουν τη δυνατότητα FreeSync.
――Για να δείτε περισσότερα μοντέλα καρτών γραφικών AMD που υποστηρίζουν τη λειτουργία FreeSync,
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της AMD.
――Επιλέξτε FreeSync Off εάν χρησιμοποιείτε κάρτα γραφικών άλλου κατασκευαστή.
•• AMD Radeon R9 300 Series
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon R9 290X
Πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε το FreeSync;
1 Στο μενού OSD ρυθμίστε τη δυνατότητα FreeSync σε Standard Engine ή Ultimate Engine.
2 Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα FreeSync στις AMD Radeon Settings:
Κάντε δεξί κλικ στο ποντίκι
AMD Radeon Settings
Display
Η λειτουργία "AMD FreeSync" πρέπει να οριστεί σε "Ενεργοποίηση". Εάν δεν είναι ήδη
ενεργοποιημένη, επιλέξτε "Ενεργοποίηση".
29
Eco Saving Plus
PC/AV Mode
Η λειτουργία Eco Saving Plus μειώνει την κατανάλωση ενέργειας, με τον έλεγχο του ηλεκτρικού
ρεύματος που χρησιμοποιείται από την οθόνη.
Ορίστε το PC/AV Mode σε AV. Το μέγεθος της εικόνας θα αυξηθεί.
――Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν το
Bright βρίσκεται σε λειτουργία Dynamic Contrast.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode.
Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη κατά την παρακολούθηση μιας ταινίας.
•• Ορίστε σε "PC" όταν συνδεθείτε σε υπολογιστή.
•• Ορίστε σε "AV" όταν συνδεθείτε σε οπτικοακουστική συσκευή.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
――Διατίθεται μόνον για τα μοντέλα με φορμά ευρείας οθόνης, όπως 16:9 ή 16:10.
•• Off: Απενεργοποίηση της λειτουργίας Eco Saving Plus.
•• Auto: Η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται αυτόματα κατά περίπου 10% σε σχέση με την τρέχουσα
ρύθμιση.
――Αν η οθόνη είναι σε λειτουργία HDMI/DisplayPort και εμφανιστεί το μήνυμα Check Signal Cable ή
ενεργοποιηθεί η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε το κουμπί JOG για να εμφανίσετε την
οθόνη κουμπιών λειτουργίας και έπειτα επιλέξτε το εικονίδιο
. Μπορείτε να επιλέξετε PC ή AV.
(Κατά πόσο μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τη φωτεινότητα της οθόνης).
•• Low: Η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται κατά 25% σε σχέση με την προεπιλεγμένη ρύθμιση.
•• High: Η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται κατά 50% σε σχέση με την προεπιλεγμένη ρύθμιση.
DisplayPort Ver.
Επιλέξτε την έκδοση του Displayport που διαθέτετε. Η έκδοση 1.1 του Displayport υποστηρίζει High
Bit Rate 1, ενώ η έκδοση 1.2 υποστηρίζει High Bit Rate 2.
Off Timer
――Σε περίπτωση εσφαλμένων ρυθμίσεων η οθόνη ενδέχεται να εμφανίζεται κενή. Σε αυτήν την περίπτωση,
ανατρέξτε στις προδιαγραφές της συσκευής.
――Αν η οθόνη είναι σε λειτουργία HDMI/DisplayPort και εμφανιστεί το μήνυμα Check Signal Cable ή
Off Timer: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Off Timer.
Turn Off After: Ο χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης μπορεί να ρυθμιστεί σε εύρος 1 έως 23 ωρών. Το
προϊόν θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά τον καθορισμένο αριθμό ωρών.
ενεργοποιηθεί η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε το κουμπί JOG για να εμφανίσετε την
οθόνη κουμπιών λειτουργίας και έπειτα επιλέξτε το εικονίδιο
. Μπορείτε να επιλέξετε 1.1 ή 1.2.
――Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν η ρύθμιση Off Timer έχει οριστεί σε On.
――Για τα προϊόντα ορισμένων αγορών, η ρύθμιση Off Timer έχει οριστεί να ενεργοποιείται αυτόματα 4
ώρες μετά την ενεργοποίηση του προϊόντος. Αυτό γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς τροφοδοσίας
ρεύματος. Εάν δεν θέλετε να ενεργοποιείται ο χρονοδιακόπτης, μεταβείτε στη ρύθμιση
και ορίστε τη ρύθμιση Off Timer σε Off.
System
Source Detection
Επιλέξτε είτε Auto είτε Manual ως μέθοδο αναγνώρισης του σήματος εισόδου.
30
Key Repeat Time
Information
Ελέγξτε το ρυθμό απόκρισης ενός κουμπιού όταν πατιέται.
Δείτε την τρέχουσα πηγή εισόδου, συχνότητα και ανάλυση.
Μπορείτε να επιλέξετε Acceleration, 1 sec ή 2 sec. Εάν επιλέξετε No Repeat, η εντολή αποκρίνεται
μόνο μία φορά όταν πατηθεί το κουμπί.
Picture
Power LED On
OnScreen Display
Information
LC***********
S/N:*********
System
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της ένδειξης λειτουργίας
LED που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
Information
HDMI
****x****
**kHz **Hz
•• Working: Η ένδειξη λειτουργίας LED είναι ενεργοποιημένη όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
•• Stand-by: Η ένδειξη λειτουργίας LED είναι ενεργοποιημένη όταν η συσκευή είναι
απενεργοποιημένη.
Reset All
Exit
Picture
OnScreen Display
Επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις του προϊόντος στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.
Information
LC***********
S/N:*********
System
Information
DisplayPort
****x****
**kHz **Hz
Exit
――Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
31
Κεφάλαιο 07
Εγκατάσταση του λογισμικού
Easy Setting Box
Απαιτήσεις συστήματος
Λειτουργικό σύστημα
Το Easy Setting Box επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιήσουν την οθόνη χωρισμένη σε πολλαπλά
τμήματα.
Για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Easy Setting Box, πραγματοποιήστε τη λήψη του
από τη διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung Electronics στη διεύθυνση http://www.samsung.com.
Υλικό
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Τουλάχιστον 32 MB μνήμης
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Τουλάχιστον 60 MB ελεύθερου χώρου στο σκληρό
δίσκο
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Το λογισμικό ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά αν δεν κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την
εγκατάσταση.
――Το εικονίδιο Easy Setting Box ενδέχεται να μην εμφανίζεται, ανάλογα με το σύστημα υπολογιστή και τις
προδιαγραφές του προϊόντος.
――Αν το εικονίδιο συντόμευσης δεν εμφανίζεται, πατήστε το πλήκτρο F5.
Περιορισμοί και προβλήματα εγκατάστασης
Η εγκατάσταση του Easy Setting Box ενδέχεται να επηρεαστεί από την κάρτα γραφικών, τη μητρική
πλακέτα και το περιβάλλον δικτύου.
32
Κεφάλαιο 08
Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων
Απαιτήσεις πριν από την επικοινωνία με το
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung
――Προτού καλέσετε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Samsung, δοκιμάστε το προϊόν σας ως εξής. Εάν
το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Samsung.
Δοκιμή του προϊόντος
Ελέγξτε εάν το προϊόν σας λειτουργεί κανονικά, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία δοκιμής του
προϊόντος.
Εάν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη και η ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει παρόλο που το προϊόν
είναι σωστά συνδεδεμένο σε υπολογιστή, εκτελέστε έναν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο.
1 Απενεργοποιήστε τόσο τον υπολογιστή όσο και το προϊόν.
2 Αποσυνδέστε το καλώδιο από το προϊόν.
3 Ενεργοποίηση της συσκευής.
4 Εάν εμφανιστεί το μήνυμα Check Signal Cable, το προϊόν λειτουργεί κανονικά.
――Εάν η οθόνη παραμένει κενή, ελέγξτε το σύστημα του υπολογιστή, το χειριστήριο του βίντεο και το
Ελέγξτε τα παρακάτω.
Εγκατάσταση (λειτουργία υπολογιστή)
Η οθόνη εξακολουθεί να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται.
Ελέγξτε ότι το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο ανάμεσα στο προϊόν και τον υπολογιστή και ότι οι
σύνδεσμοι είναι καλά στη θέση τους.
Όταν συνδέεται ένα καλώδιο HDMI (ΥΠΟΔΟΧΗ +DC) στο προϊόν και στον υπολογιστή, εμφανίζονται
κενά και στις τέσσερις πλευρές της οθόνης.
Τα κενά που εμφανίζονται στην οθόνη δεν οφείλονται στο προϊόν.
Τα κενά σημεία στην οθόνη προκαλούνται από τον υπολογιστή ή την κάρτα γραφικών. Για να
επιλύσετε το πρόβλημα, προσαρμόστε το μέγεθος οθόνης στις ρυθμίσεις HDMI για την κάρτα
γραφικών.
Αν στο μενού ρυθμίσεων της κάρτας γραφικών δεν υπάρχει καμία επιλογή για την προσαρμογή
του μεγέθους οθόνης, ενημερώστε το πρόγραμμα οδήγησης της κάρτας γραφικών στην τελευταία
έκδοση.
(Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής των ρυθμίσεων οθόνης,
επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της κάρτας γραφικών ή του υπολογιστή).
καλώδιο.
Έλεγχος της ανάλυσης και της συχνότητας
Οθόνη
Όταν μια λειτουργία υπερβαίνει την υποστηριζόμενη ανάλυση (δείτε Πίνακας τυπικών λειτουργιών
σήματος), θα εμφανιστεί το μήνυμα Not Optimum Mode για σύντομο διάστημα.
Η ενδεικτική λυχνία LED τροφοδοσίας είναι σβηστή. Η οθόνη δεν θα ενεργοποιηθεί.
――Η εμφανιζόμενη ανάλυση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του συστήματος του
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο.
υπολογιστή και τα καλώδια.
33
Εμφανίζεται το μήνυμα Check Signal Cable.
Ελέγξτε ότι το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο στο προϊόν.
Δεν προβάλλεται εικόνα στην οθόνη και η ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας αναβοσβήνει κάθε 0,5
έως 1 δευτερόλεπτο.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που έχει συνδεθεί στο προϊόν είναι ενεργοποιημένη.
Το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
Εμφανίζεται το μήνυμα Not Optimum Mode.
Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου ή μετακινήστε το ποντίκι για επιστροφή στην
προηγούμενη οθόνη.
Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν το σήμα από την κάρτα γραφικών υπερβαίνει τη μέγιστη ανάλυση
ή συχνότητα που υποστηρίζει το προϊόν.
Αλλάξτε τη μέγιστη ανάλυση και συχνότητα ώστε να αντιστοιχεί στην απόδοση του προϊόντος,
ανατρέχοντας στον Πίνακα τυπικών λειτουργιών σήματος (Σελ.37).
Οι εικόνες στην οθόνη φαίνονται παραμορφωμένες.
Ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίου με το προϊόν.
Το κείμενο είναι θολό.
Αν χρησιμοποιείτε λειτουργικό σύστημα Windows (όπως Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Γραμματοσειρές
Προσαρμογή
ή Windows 10): Μεταβείτε στα στοιχεία Πίνακας Ελέγχου
κειμένου ClearType και αλλάξτε τη ρύθμιση σε Ενεργοποίηση ClearType.
Η αναπαραγωγή του βίντεο δεν είναι σταθερή.
Αφαιρέστε τυχόν εξαρτήματα (καλώδιο προέκτασης βίντεο κ.λπ.) και προσπαθήστε και πάλι.
Η αναπαραγωγή μεγάλων αρχείων βίντεο υψηλής ανάλυσης ενδέχεται να μην είναι σταθερή. Αυτό
μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η συσκευή αναπαραγωγής βίντεο δεν έχει βελτιστοποιηθεί για
πόρους του υπολογιστή.
Ρυθμίστε την ανάλυση και τη συχνότητα στο συνιστώμενο επίπεδο.
Δοκιμάστε την αναπαραγωγή του αρχείου σε άλλη συσκευή αναπαραγωγής βίντεο.
Η οθόνη δεν είναι καθαρή. Η οθόνη είναι θολή.
Η οθόνη εμφανίζεται ασταθής και τρεμίζει. Παραμένουν σκιές ή είδωλα στην οθόνη.
Ελέγξτε ότι η ανάλυση και η συχνότητα του υπολογιστή έχουν ρυθμιστεί εντός του εύρους τιμών
ανάλυσης και συχνότητας που είναι συμβατές με το προϊόν. Στη συνέχεια, εάν απαιτείται, αλλάξτε
τις ρυθμίσεις, ανατρέχοντας στον Πίνακα τυπικών λειτουργιών σήματος (Σελ.37) σε αυτό το
εγχειρίδιο και στο μενού Information στο προϊόν.
Η οθόνη είναι υπερβολικά φωτεινή. Η οθόνη είναι υπερβολικά σκοτεινή.
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Brightness και Contrast.
Συσκευή πηγής
Ακούγεται ένας ήχος "μπιπ" όταν εκκινείται ο υπολογιστής μου.
Εάν ακουστεί ένας ήχος "μπιπ" κατά την εκκίνηση του υπολογιστή, φροντίστε να γίνει σέρβις στον
υπολογιστή σας.
Τα χρώματα δεν εμφανίζονται σωστά στην οθόνη.
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις Color.
Τα χρώματα στην οθόνη έχουν σκιά και είναι παραμορφωμένα.
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις Color.
Το λευκό δεν φαίνεται πραγματικά λευκό.
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις Color.
34
Ερωτήσεις & απαντήσεις
――Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή ή της κάρτας γραφικών για περισσότερες οδηγίες σχετικά με την προσαρμογή.
Πώς μπορώ να αλλάξω τη συχνότητα;
Ορίστε τη συχνότητα στην κάρτα γραφικών σας.
•• Windows XP: Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου
Εμφάνιση και Θέματα
•• Windows ME/2000: Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου
Οθόνη
Οθόνη
Ρυθμίσεις
Εμφάνιση και Εξατομίκευση
Οθόνη
•• Windows 8 (Windows 8.1): Επιλέξτε Ρυθμίσεις
Πίνακας Ελέγχου
ανανέωσης οθόνης της ρύθμισης Ρυθμίσεις οθόνης.
•• Windows 10: Επιλέξτε Ρυθμίσεις
Σύστημα
Οθόνη
Για προχωρημένους
Για προχωρημένους
•• Windows Vista: Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου
Εμφάνιση και Εξατομίκευση
ανανέωσης οθόνης στην περιοχή Ρυθμίσεις οθόνης.
•• Windows 7: Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου
Ρυθμίσεις
Εξατομίκευση
Ανάλυση οθόνης
Οθόνη και αλλάξτε τη ρύθμιση Ρυθμός ανανέωσης οθόνης στην περιοχή Ρυθμίσεις οθόνης.
Ρυθμίσεις εμφάνισης
Παράμετροι για προχωρημένους χρήστες
Ρυθμίσεις για προχωρημένους
Εμφάνιση και Εξατομίκευση
Ρυθμίσεις οθόνης για προχωρημένους
Οθόνη και προσαρμόστε τη ρύθμιση Ρυθμός ανανέωσης της ρύθμισης Ρυθμίσεις οθόνης.
Οθόνη
Οθόνη και αλλάξτε τη ρύθμιση Ρυθμός ανανέωσης οθόνης της ρύθμισης Ρυθμίσεις οθόνης.
Ανάλυση οθόνης
Ιδιότητες προσαρμογέα οθόνης
Οθόνη και αλλάξτε τη ρύθμιση Ρυθμός
Ρυθμίσεις για προχωρημένους
Οθόνη και αλλάξτε τη ρύθμιση Ρυθμός
Οθόνη και ρυθμίστε τη Συχνότητα ανανέωσης οθόνης που θα βρείτε στις Ρυθμίσεις οθόνης.
Πώς μπορώ να αλλάξω την ανάλυση;
•• Windows XP: Μεταβείτε στο Πίνακας ελέγχου
Εμφάνιση και θέματα
•• Windows ME/2000: Μεταβείτε στο Πίνακας ελέγχου
•• Windows Vista: Μεταβείτε στο Πίνακας ελέγχου
•• Windows 7: Μεταβείτε στο Πίνακας ελέγχου
Σύστημα
Ρυθμίσεις και προσαρμόστε την ανάλυση.
Ρυθμίσεις, και αλλάξτε την ανάλυση.
Εμφάνιση και προσωπικές ρυθμίσεις
Εμφάνιση και προσωπικές ρυθμίσεις
•• Windows 8 (Windows 8.1): Μεταβείτε στο Ρυθμίσεις
•• Windows 10: Επιλέξτε Ρυθμίσεις
Οθόνη
Οθόνη
Οθόνη
Πίνακας ελέγχου
Προσωπική ρύθμιση
Οθόνη
Ρυθμίσεις οθόνης και προσαρμόστε την ανάλυση.
Ρύθμιση ανάλυσης και προσαρμόστε την ανάλυση.
Εμφάνιση και προσωπικές ρυθμίσεις
Οθόνη
Ρύθμιση ανάλυσης και προσαρμόστε την ανάλυση.
Ρυθμίσεις οθόνης για προχωρημένους και ρυθμίστε την ανάλυση.
Πώς μπορώ να ρυθμίσω τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας;
•• Windows XP: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις Πίνακας ελέγχου
BIOS SETUP στον υπολογιστή.
Εμφάνιση και θέματα
•• Windows ME/2000: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις Πίνακας ελέγχου
Οθόνη
•• Windows Vista: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις Πίνακας ελέγχου
παροχής ενέργειας ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
•• Windows 7: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις Πίνακας ελέγχου
ενέργειας ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας επιλέγοντας Ρυθμίσεις
Επιλογές παροχής ενέργειας ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
•• Windows 10: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας επιλέγοντας Ρυθμίσεις
λειτουργίας ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
Οθόνη
Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης
Εμφάνιση και Εξατομίκευση
Εμφάνιση και Εξατομίκευση
Πίνακας Ελέγχου
Εξατομίκευση
Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης
Επιλογές παροχής ενέργειας ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
Εξατομίκευση
Εξατομίκευση
Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης
Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης
Εμφάνιση και Εξατομίκευση
Οθόνη κλειδώματος
Επιλογές παροχής ενέργειας ή
Εξατομίκευση
Ρυθμίσεις χρονικού ορίου οθόνης
Επιλογές
Επιλογές παροχής
Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης
Παροχή ενέργειας και αναστολή
35
Κεφάλαιο 09
Προδιαγραφές
Γενικά
Όνομα μοντέλου
C27H711QE*
C32H711QE*
――Plug-and-Play
Η οθόνη αυτή μπορεί να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε σύστημα που είναι
συμβατό με τη λειτουργία Plug-and-Play. Η αμφίδρομη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της οθόνης και
Μέγεθος
Κατηγορία 27 ιντσών
(26,9 ίντσες / 68,4 cm)
Κατηγορία 32 ιντσών
(31,5 ίντσες / 80,0 cm)
Επιφάνεια προβολής
596,74 mm (Οριζόντια) x
335,66 mm (Κατακόρυφα)
697,34 mm (Οριζόντια) x
392,26 mm (Κατακόρυφα)
Βήμα εικονοστοιχείων
0,2331 mm (Οριζόντια)
x 0,2331 mm (Κατακόρυφα)
0,2724 mm (Οριζόντια)
x 0,2724 mm (Κατακόρυφα)
Μέγιστο ρολόι πίξελ
241 MHz (HDMI, MINI DisplayPort)
――Οι παραπάνω προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της
Τροφοδοσία ρεύματος
AC 100 - 240 V – (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
ποιότητας.
――Αυτή η συσκευή είναι μια ψηφιακή συσκευή τάξης B.
Ανατρέξτε στην ετικέτα που υπάρχει στο πίσω μέρος του προϊόντος
καθώς η τυπική τιμή τάσης μπορεί να ποικίλλει στις διάφορες χώρες.
Βύσματα σήματος
HDMI, MINI DisplayPort
Περιβαλλοντικές συνθήκες
Λειτουργία
του συστήματος του υπολογιστή βελτιώνει τις ρυθμίσεις της οθόνης. Η εγκατάσταση της οθόνης γίνεται
αυτόματα. Ωστόσο, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εγκατάστασης εάν είναι επιθυμητό.
――Κουκκίδες οθόνης (Pixel)
Λόγω της φύσης της κατασκευής αυτού του προϊόντος, περίπου 1 pixel ανά εκατομμύριο (1ppm) ενδέχεται
να είναι φωτεινότερα ή σκουρότερα στην οθόνη LCD. Αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση του προϊόντος.
――Για λεπτομερείς προδιαγραφές της συσκευής, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Samsung Electronics.
Θερμοκρασία: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Υγρασία: 10 % έως 80 %, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
Αποθήκευση
Θερμοκρασία: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Υγρασία: 5 % έως 95 %, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
36
Πίνακας τυπικών λειτουργιών σήματος
Συγχρονισμός
Ανάλυση
Οριζόντια συχνότητα
30 – 90 kHz
Κατακόρυφη συχνότητα
48 – 75 Hz
Βέλτιστη ανάλυση
2560 x 1440 στα 60 Hz (HDMI), 2560 x 1440 στα 60 Hz (MINI DisplayPort)
Μέγιστη ανάλυση
2560 x 1440 στα 60 Hz (HDMI), 2560 x 1440 στα 60 Hz (MINI DisplayPort)
Εάν ο υπολογιστής σας εκπέμπει σήμα που ανήκει στις ακόλουθες τυπικές λειτουργίες σήματος, η οθόνη θα προσαρμοστεί αυτόματα. Εάν το σήμα που μεταδίδεται από τον υπολογιστή δεν ανήκει στις τυπικές
λειτουργίες σήματος, η οθόνη ενδέχεται να είναι κενή και η λυχνία LED λειτουργίας να είναι αναμμένη. Σε αυτή την περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, ανατρέχοντας στο
εγχειρίδιο χρήσης της κάρτας γραφικών.
Ανάλυση
Οριζόντια συχνότητα (kHz)
Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)
Ρολόι εικονοστοιχείων (MHz)
Πολικότητα συγχρονισμού (Οριζ./Κατακ.)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
37
Ανάλυση
Οριζόντια συχνότητα (kHz)
Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)
Ρολόι εικονοστοιχείων (MHz)
Πολικότητα συγχρονισμού (Οριζ./Κατακ.)
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA CVT, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
――Οριζόντια συχνότητα
Το χρόνος που απαιτείται για τη σάρωση μιας μεμονωμένης γραμμής από την αριστερή έως τη δεξιά πλευρά της οθόνης ονομάζεται οριζόντιος κύκλος. Η αντίστροφη τιμή του oριζόντιου κύκλου ονομάζεται oριζόντια
συχνότητα. Η οριζόντια συχνότητα μετράται σε kHz.
――Κατακόρυφη συχνότητα
Η επανάληψη της ίδιας εικόνας δεκάδες φορές ανά δευτερόλεπτο σας επιτρέπει να βλέπετε ρεαλιστικές εικόνες. Η συχνότητα επανάληψης ονομάζεται "κάθετη συχνότητα" ή "ρυθμός ανανέωσης" και εκφράζεται σε Hz.
――Αυτό το προϊόν μπορεί να ρυθμιστεί μόνον σε μία τιμή ανάλυσης για κάθε μέγεθος οθόνης, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη ποιότητα εικόνας, λόγω της φύσης της οθόνης. Η χρήση τιμής ανάλυσης διαφορετικής από
την καθορισμένη ενδέχεται να μειώσει την ποιότητα της εικόνας. Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, σας συνιστούμε να επιλέξετε τη βέλτιστη ανάλυση που ορίζεται για το προϊόν σας.
――Ελέγξτε τη συχνότητα όταν αντικαθιστάτε οθόνη CDT (συνδεδεμένη σε υπολογιστή) με οθόνη LCD. Εάν η οθόνη LCD δεν υποστηρίζει 85 Hz, αλλάξτε την κατακόρυφη συχνότητα στα 60 Hz χρησιμοποιώντας την οθόνη CDT,
προτού την αντικαταστήσετε με την οθόνη LCD.
38
Κεφάλαιο 10
Παράρτημα
Ευθύνη σχετικά με την υπηρεσία πληρωμών
(Κόστος που βαραίνει τον πελάτη)
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί στο προϊόν κάποια
ζημιά από λάθος του πελάτη
――Στις περιπτώσεις όπου ζητάτε την παροχή υπηρεσιών, ενδέχεται να χρεώνεστε για την επίσκεψη του
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί ζημιά από κακό χειρισμό ή λανθασμένη επισκευή από την πλευρά
του πελάτη.
τεχνικού εξυπηρέτησης εάν συμβαίνει ένα από τα παρακάτω.
Περιπτώσεις όπου δεν πρόκειται για ελάττωμα του
προϊόντος
Περιπτώσεις όπου πρόκειται για καθαρισμό, προσαρμογή, επεξήγηση, εκ νέου εγκατάσταση κ.λπ.
•• Εάν ο τεχνικός εξυπηρέτησης δώσει οδηγίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος ή απλά ρυθμίσει
τις επιλογές χωρίς την αποσυναρμολόγηση του προϊόντος.
•• Εάν κάποιο ελάττωμα έχει προκληθεί από εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες (Internet,
κεραία, σήμα ενσύρματης σύνδεσης κ.λπ.)
•• Εάν κάποιο προϊόν έχει εγκατασταθεί ξανά ή έχουν συνδεθεί πρόσθετες συσκευές έπειτα από την
πρώτη εγκατάσταση του αγορασμένου προϊόντος.
•• Εάν κάποιο προϊόν έχει εγκατασταθεί ξανά για να μεταφερθεί σε κάποιο άλλο σημείο ή σε κάποιο
άλλο χώρο.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης ή σχετικά με τον τρόπο χρήσης ενός
προϊόντος άλλης εταιρείας.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του δικτύου ή σχετικά με το
πρόγραμμα κάποιας άλλης εταιρείας.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει εγκατάσταση και ρύθμιση λογισμικού για το προϊόν.
Εάν έχει προκληθεί ζημιά στο προϊόν από ένα από τα παρακάτω
•• Πρόσκρουση ή πτώση.
•• Χρήση αναλωσίμων ή προϊόντος που έχει αγοραστεί ανεξάρτητα και δεν έχει καθοριστεί από τη
Samsung.
•• Επισκευή από κάποιο άτομο εκτός από μηχανικό εξωτερικής ανάθεσης ή συνεργάτη της Samsung
Electronics Co., Ltd.
•• Αναδιαμόρφωση ή επισκευή του προϊόντος από τον πελάτη.
•• Χρήση του προϊόντος με λανθασμένη τάση ή με μη εγκεκριμένες ηλεκτρικές συνδέσεις.
•• Δεν έχουν ακολουθηθεί οι ενότητες "προσοχής" που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήστη.
Άλλα
•• Εάν το προϊόν αποτύχει εξαιτίας φυσικής καταστροφής. (αστραπή, πυρκαϊά, σεισμό, πλημμύρα
κ.λπ.)
•• Εάν όλα τα αναλώσιμα στοιχεία έχουν εξαντληθεί. (μπαταρία, γραφίτης, λάμπες φθορισμού,
κεφαλή, εξάρτημα δόνησης, λυχνία, φίλτρο, ταινία κ.λπ.)
――Εάν ο πελάτης ζητήσει την παροχή υπηρεσιών χωρίς το προϊόν να παρουσιάζει ελάττωμα, ενδέχεται να
εφαρμοστεί χρέωση. Συνεπώς παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο.
•• Εάν ο τεχνικός εξυπηρέτησης αφαιρέσει/καθαρίσει σκόνη ή ξένες ουσίες από το εσωτερικό του
προϊόντος.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει μια πρόσθετη εγκατάσταση μετά την αγορά ενός προϊόντος μέσω αγοράς
από το σπίτι ή online.
39
Download PDF

advertising