Samsung | S24D330H | Samsung S24D330H Εγχειρίδιο χρήσης

Εγχειρίδιο χρήσης
S24D330H
Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς
προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης της απόδοσης.
Τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης της ποιότητας.
© Samsung Electronics
Τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στη Samsung Electronics.
Απαγορεύεται η χρήση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου ή μέρους αυτού του εγχειριδίου χωρίς την έγκριση της Samsung
Electronics.
Τα σήματα κατατεθέντα που δεν ανήκουν στην Samsung Electronics ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
••
Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για διαχειριστικές δαπάνες σε περίπτωση που είτε
‒‒ (a) κατόπιν αιτήματός σας κληθεί κάποιος τεχνικός χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο προϊόν.
(π.χ. αμελήσατε να διαβάσατε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
‒‒ (b) είτε προσκομίσατε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών όπου και πάλι δεν διαπιστώθηκε ελάττωμα στο
προϊόν.
(π.χ. αμελήσατε να διαβάσατε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
••
Θα ενημερωθείτε για το ακριβές ποσόν της χρέωσης πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας ή κατ' οίκον
επίσκεψη.
Πίνακας περιεχομένων
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
Εξασφάλιση χώρου για την εγκατάσταση
Προφυλάξεις αποθήκευσης
4
4
Προειδοποιήσεις ασφαλείας
Σύμβολα
Καθαρισμός
Ηλεκτρισμός και ασφάλεια
Εγκατάσταση
Λειτουργία
4
4
5
5
6
7
Προετοιμασία
Εξαρτήματα
Κουμπιά πρόσοψης
Πίσω πλευρά
Αλλαγή των ρυθμίσεων Brightness και Contrast
Ρύθμιση της κλίσης του προϊόντος
Αντικλεπτική κλειδαριά
9
9
10
11
11
12
Εγκατάσταση
Προσάρτηση της βάσης Αφαίρεση της βάσης 13
13
14
Σύνδεση και χρήση μιας
συσκευής πηγής
Ρύθμιση της οθόνης
Brightness
18
Contrast
18
Sharpness
18
Σημεία ελέγχου πριν από τη σύνδεση
15
Σύνδεση και χρήση υπολογιστή
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου D-SUB
(αναλογικού τύπου)
Σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI-DVI
Σύνδεση στην παροχή ρεύματος
15
15
16
16
16
Game Mode
19
SAMSUNG MAGIC Bright
19
SAMSUNG MAGIC Angle
20
Σωστή στάση κατά τη χρήση του προϊόντος
17
SAMSUNG MAGIC Upscale
20
Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης
17
Image Size
20
Ρύθμιση βέλτιστης ανάλυσης
17
HDMI Black Level
21
Response Time
21
H-Position & V-Position
21
Coarse
21
Fine
21
2
Πίνακας περιεχομένων
Διαμόρφωση της απόχρωσης
Ρύθμιση και επαναφορά
Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων
Red
22
Reset All
25
Green
22
Eco Saving Plus
25
Blue
22
Off Timer
25
Color Tone
23
PC/AV Mode
26
Gamma
23
Key Repeat Time
26
Source Detection
26
INFORMATION
26
Αλλαγή του μεγέθους και
μετατόπιση της οθόνης
Language
24
Menu H-Position & Menu V-Position
24
Display Time
24
Transparency
24
Εγκατάσταση του λογισμικού
Easy Setting Box
Απαιτήσεις πριν από την επικοινωνία με το
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung
Δοκιμή του προϊόντος
Έλεγχος της ανάλυσης και της συχνότητας
Ελέγξτε τα παρακάτω.
28
28
28
28
Ερωτήσεις & απαντήσεις
30
Προδιαγραφές
Γενικά
31
Πίνακας τυπικών λειτουργιών σήματος
32
27
Παράρτημα
Ευθύνη σχετικά με την υπηρεσία πληρωμών
(Κόστος που βαραίνει τον πελάτη)
Περιπτώσεις όπου δεν πρόκειται για ελάττωμα
του προϊόντος
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί στο προϊόν
κάποια ζημιά από λάθος του πελάτη
Άλλα
34
34
34
34
3
Κεφάλαιο 01
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
Εξασφάλιση χώρου για την εγκατάσταση
Φροντίστε να υπάρχει κάποιος χώρος γύρω από το προϊόν για εξαερισμό. Κάποια εσωτερική άνοδος
της θερμοκρασίας ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά και ζημιά στο προϊόν. Φροντίστε να αφήσετε
τον απαραίτητο χώρο, όπως φαίνεται παρακάτω, ή και περισσότερο, κατά την εγκατάσταση του
προϊόντος.
Προειδοποιήσεις ασφαλείας
Προσοχή
Προσοχή : ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ
ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ. (Ή ΤΟΝ ΠΙΣΩ ΠΙΝΑΚΑ)
ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ.
――Η εξωτερική εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν.
ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
10 cm
10 cm
10 cm
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ.
Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν διαπερνάται από ρεύμα
υψηλής τάσης.
Είναι επικίνδυνο να έρθετε σε επαφή με τα εσωτερικά εξαρτήματα
του προϊόντος.
10 cm
Αυτό το σύμβολο σάς προειδοποιεί ότι το προϊόν συνοδεύεται από
σημαντικά έντυπα που αφορούν τη λειτουργία και τη συντήρηση.
10 cm
Σύμβολα
Προφυλάξεις αποθήκευσης
Τα μοντέλα υψηλής στιλπνότητας μπορούν να αναπτύξουν λευκές κηλίδες στην επιφάνειά τους εάν
χρησιμοποιείται υγραντήρας υπερήχων σε κοντινή απόσταση.
Προειδοποίηση
Προσοχή
Εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός ή
θανάσιμος τραυματισμός.
Εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί
τραυματισμός ή φθορά περιουσιακών στοιχείων.
――Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung εάν θέλετε να καθαρίσετε
το εσωτερικό του προϊόντος (έναντι χρέωσης συντήρησης).
4
Καθαρισμός
――Να είστε προσεκτικοί κατά τον καθαρισμό, καθώς η οθόνη και το εξωτερικό των προηγμένων μοντέλων
LCD γρατζουνίζονται εύκολα.
――Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα κατά τον καθαρισμό.
1 Απενεργοποιήστε το προϊόν και τον υπολογιστή.
2 Αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από το προϊόν.
――Κρατάτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το φις και μην αγγίζετε το καλώδιο με βρεγμένα χέρια.
Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
3 Σκουπίζετε την οθόνη με ένα καθαρό, μαλακό και στεγνό πανί.
‒‒ Μην εφαρμόζετε στην οθόνη καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη, διαλυτικό ή
επιφανειοδραστική ουσία.
‒‒ Μην ψεκάζετε νερό ή καθαριστικά απευθείας επάνω στο προϊόν.
4 Βρέξτε ένα μαλακό και στεγνό πανί με νερό και στύψτε το καλά για να καθαρίσετε το εξωτερικό
του προϊόντος.
Ηλεκτρισμός και ασφάλεια
Προειδοποίηση
•• Μην χρησιμοποιείτε καλώδια τροφοδοσίας ή φις που έχουν φθαρεί ή πρίζες που έχουν βγει από
τη θέση τους.
•• Μην συνδέετε πολλά προϊόντα σε μία πρίζα.
•• Μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα χέρια.
•• Εισαγάγετε το φις μέχρι τέρμα ώστε να μην είναι χαλαρό.
•• Συνδέστε το φις σε μια γειωμένη πρίζα (μόνο μονωμένες συσκευές τύπου 1).
•• Μην λυγίζετε και μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας με δύναμη. Μην τοποθετείτε βαριά
αντικείμενα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
•• Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας.
•• Καθαρίστε τη σκόνη γύρω από τις ακίδες του φις και γύρω από την πρίζα με ένα στεγνό πανί.
5 Όταν ολοκληρώσετε τον καθαρισμό, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο προϊόν.
Προσοχή
6 Ενεργοποιήστε το προϊόν και τον υπολογιστή.
•• Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας ενώ χρησιμοποιείται το προϊόν.
•• Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται από τη Samsung μαζί με το προϊόν.
Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας με άλλα προϊόντα.
•• Μην παρεμποδίζετε το σημείο σύνδεσης του καλωδίου τροφοδοσίας με την πρίζα.
‒‒ Εάν προκύψει πρόβλημα και θέλετε να διακόψετε την τροφοδοσία του προϊόντος, αποσυνδέστε
το καλώδιο τροφοδοσίας.
•• Κρατήστε το φις για να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
5
Εγκατάσταση
Προειδοποίηση
Προσοχή
•• Μην τοποθετείτε κεριά, εντομοαπωθητικά ή τσιγάρα επάνω στο προϊόν. Μην εγκαθιστάτε το
προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας.
•• Προσέξτε να μην σας πέσει το προϊόν ενώ το μετακινείτε.
•• Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε χώρους με ελλιπή εξαερισμό, όπως βιβλιοθήκες ή ντουλάπες.
•• Εγκαταστήστε το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 10 cm από τον τοίχο για επαρκή εξαερισμό.
•• Φυλάξτε την πλαστική συσκευασία μακριά από παιδιά.
‒‒ Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.
•• Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε επιφάνεια που δεν είναι σταθερή ή που δονείται (μη σταθερό ράφι,
κεκλιμένη επιφάνεια κ.λπ.).
‒‒ Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή/και να προκαλέσει τραυματισμό.
‒‒ Η χρήση του προϊόντος σε χώρο με υπερβολικές δονήσεις ενδέχεται να του προκαλέσει ζημιά ή
να προκαλέσει πυρκαγιά.
•• Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε όχημα και μην το αφήνετε εκτεθειμένο σε σκόνη, υγρασία (σταγόνες
νερού κ.λπ.), λάδι ή καπνό.
•• Μην εκθέτετε το προϊόν στο άμεσο ηλιακό φως, σε θερμότητα ή σε θερμά αντικείμενα, όπως
φούρνο.
•• Μην ακουμπάτε το προϊόν με την πρόσοψη προς τα κάτω.
•• Όταν εγκαθιστάτε το προϊόν σε έπιπλο ή ράφι, να βεβαιώνεστε ότι η κάτω πλευρά της πρόσοψης
δεν εξέχει.
‒‒ Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή/και να προκαλέσει τραυματισμό.
‒‒ Εγκαθιστάτε το προϊόν μόνο σε έπιπλα ή ράφια κατάλληλου μεγέθους.
•• Ακουμπάτε το προϊόν προσεκτικά.
‒‒ Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.
•• Η εγκατάσταση του προϊόντος σε μη συνηθισμένο χώρο (χώρο εκτεθειμένο σε πολλά σωματίδια
σκόνης, χημικές ουσίες, ακραίες θερμοκρασίες ή πολλή υγρασία ή σε κάποιο χώρο όπου το προϊόν
πρέπει να λειτουργεί συνεχώς για μεγάλο χρονικό διάστημα) μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την
απόδοσή του.
‒‒ Συμβουλευτείτε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung εάν θέλετε να εγκαταστήσετε
το προϊόν σε τέτοιο χώρο.
‒‒ Ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος ή μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
•• Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε σημείο όπου μπορούν να φτάσουν παιδιά.
‒‒ Το προϊόν μπορεί να πέσει και να τραυματίσει παιδιά.
•• Το βρώσιμο λάδι (όπως το σογιέλαιο), μπορεί να καταστρέψει ή να παραμορφώσει το προϊόν.
Διατηρήστε το προϊόν μακριά από λάδια. Μην εγκαθιστάτε ή χρησιμοποιείτε το προϊόν στην
κουζίνα ή κοντά στο φούρνο.
6
Λειτουργία
Προειδοποίηση
•• Το εσωτερικό του προϊόντος διαπερνάται από ρεύμα υψηλής τάσης. Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε,
επισκευάζετε ή τροποποιείτε το προϊόν μόνοι σας.
‒‒ Για επισκευές, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
•• Για να μετακινήσετε το προϊόν, αρχικά αποσυνδέστε όλα τα καλώδια, συμπεριλαμβανομένου και
του καλωδίου τροφοδοσίας.
•• Εάν το προϊόν βγάζει ασυνήθιστους θορύβους, μυρωδιά καμένου υλικού ή καπνό, αποσυνδέστε
αμέσως το καλώδιο τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της
Samsung.
•• Μην αφήνετε τα παιδιά να κρέμονται από το προϊόν ή να σκαρφαλώνουν επάνω σε αυτό.
•• Μην εισάγετε μεταλλικά αντικείμενα (αιχμηρά μαγειρικά σκεύη, κέρματα, τσιμπιδάκια κ.λπ.) ή
αντικείμενα που καίγονται εύκολα (χαρτί, σπίρτα κ.λπ.) στο προϊόν (μέσω των αεραγωγών, των
θυρών εισόδου/εξόδου κ.λπ.).
‒‒ Εάν εισέλθει νερό ή άλλες ξένες ουσίες στο προϊόν, απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το
καλώδιο τροφοδοσίας. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της
Samsung.
•• Μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά (βάζα, μπουκάλια κ.λπ.) ή μεταλλικά αντικείμενα επάνω στο
προϊόν.
‒‒ Εάν εισέλθει νερό ή άλλες ξένες ουσίες στο προϊόν, απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το
καλώδιο τροφοδοσίας. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της
Samsung.
‒‒ Υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστούν σοβαρά.
•• Εάν πέσει κάτω το προϊόν ή υποστεί ζημιά το εξωτερικό περίβλημα, απενεργοποιήστε το και
αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών της Samsung.
‒‒ Εάν συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
•• Μην αφήνετε βαριά αντικείμενα ή άλλα αντικείμενα που αρέσουν στα παιδιά (παιχνίδια, γλυκά
κ.λπ.) επάνω στο προϊόν.
‒‒ Το προϊόν ή το βαρύ αντικείμενο μπορεί να πέσει καθώς το παιδί σας προσπαθεί να φτάσει το
παιχνίδι ή το γλύκισμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
•• Κατά τη διάρκεια κεραυνών ή καταιγίδας, απενεργοποιήστε το προϊόν και αφαιρέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας.
•• Μην αφήνετε να πέσουν αντικείμενα επάνω στο προϊόν ή να το χτυπήσουν.
•• Μην μετακινείτε το προϊόν τραβώντας το από το καλώδιο τροφοδοσίας ή κάποιο άλλο καλώδιο.
•• Εάν διαπιστώσετε ότι υπάρχει διαρροή αερίου, μην αγγίζετε το προϊόν και το φις. Αερίστε αμέσως το χώρο.
•• Μην σηκώνετε και μην μετακινείτε το προϊόν τραβώντας το από το καλώδιο τροφοδοσίας ή από
κάποιο άλλο καλώδιο.
•• Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε εύφλεκτα σπρέι ή άλλες εύφλεκτες ουσίες κοντά στο προϊόν.
•• Βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί δεν παρεμποδίζονται από τραπεζομάντιλα ή κουρτίνες.
‒‒ Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά λόγω αυξημένης εσωτερικής θερμοκρασίας.
7
Προσοχή
•• Εάν αφήσετε την οθόνη να προβάλλει σταθερά μια στατική εικόνα για παρατεταμένη χρονική
περίοδο, ενδέχεται να δημιουργηθούν μόνιμα είδωλα ή ελαττωματικά pixel.
‒‒ Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή την προφύλαξη οθόνης με κινούμενες
εικόνες εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
•• Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το
προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα (όταν λείπετε σε διακοπές κ.λπ.).
‒‒ Η συγκέντρωση σκόνης σε συνδυασμό με τη θερμότητα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά,
βραχυκύκλωμα ή διαρροή ρεύματος.
•• Χρησιμοποιείτε το προϊόν στη συνιστώμενη ανάλυση και συχνότητα.
•• Μην αγγίζετε την οθόνη όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο για μεγάλο χρονικό διάστημα,
καθώς θα έχει αναπτύξει υψηλή θερμοκρασία.
•• Φυλάσσετε τα μικρά εξαρτήματα μακριά από παιδιά.
•• Να είστε προσεκτικοί όταν ρυθμίζετε την κλίση του προϊόντος ή το ύψος της βάσης.
‒‒ Υπάρχει κίνδυνος να πιαστούν και να τραυματιστούν τα χέρια ή τα δάχτυλά σας.
‒‒ Εάν γείρετε πολύ το προϊόν, υπάρχει κίνδυνος να πέσει και να προκληθεί τραυματισμός.
•• Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο προϊόν.
‒‒ Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.
‒‒ Διαφορετικά μπορεί να αλλοιωθεί η όρασή σας.
•• Μην τοποθετείτε μαζί τροφοδοτικά συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος.
•• Αφαιρέστε την πλαστική σακούλα από το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος πριν
το χρησιμοποιήσετε.
•• Μην αφήνετε να εισέλθει νερό στη συσκευή ρεύματος και μην βρέχετε τη συσκευή.
‒‒ Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
‒‒ Αποφεύγετε τη χρήση του προϊόντος σε εξωτερικούς χώρους όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε βροχή ή χιόνι.
‒‒ Προσέχετε να μην βρέξετε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος όταν σφουγγαρίζετε.
•• Μην τοποθετείτε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος κοντά σε συσκευές θέρμανσης.
‒‒ Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.
•• Διατηρείτε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος σε χώρο με καλό εξαερισμό.
•• Εάν τοποθετήσετε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος έτσι ώστε το τμήμα του
καλωδίου εισόδου του να είναι στραμμένο προς τα επάνω, στο τροφοδοτικό ενδέχεται να εισέλθει
νερό και ξένα σώματα προκαλώντας τη δυσλειτουργία του.
Φροντίστε να τοποθετείτε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος σε επίπεδη
επιφάνεια του τραπεζιού ή του δαπέδου.
•• Μην κρατάτε το προϊόν ανάποδα και μην το μετακινείτε κρατώντας το από τη βάση.
‒‒ Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή να προκαλέσει τραυματισμό.
•• Εάν κοιτάζετε την οθόνη από πολύ κοντινή απόσταση για πολλή ώρα, μπορεί να αλλοιωθεί η όρασή σας.
•• Μην χρησιμοποιείτε υγραντήρες ή φούρνους γύρω από το προϊόν.
•• Ξεκουράζετε τα μάτια σας για περισσότερο από 5 λεπτά για κάθε 1 ώρα χρήσης του προϊόντος.
8
Κεφάλαιο 02
Προετοιμασία
Εξαρτήματα
Εικονίδια
Περιγραφή
Ανοίξτε ή κλείστε το μενού προβολής στην οθόνη (OSD) ή επιστρέψτε στο
προηγούμενο μενού.
Κουμπιά πρόσοψης
Κλείδωμα ελέγχου OSD: Διατηρήστε τις τρέχουσες ρυθμίσεις ή κλειδώστε τον
έλεγχο OSD για να αποτρέψετε τις ακούσιες αλλαγές στις ρυθμίσεις.
――Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές
•• Ενεργοποίηση: Για να κλειδώσετε τον έλεγχο OSD, πατήστε το κουμπί
για 10 δευτερόλεπτα.
ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
Οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας
AU
MENU
GAME
MODE
SOURCE
AUTO
•• Απενεργοποίηση: Για να ξεκλειδώσετε τον κλειδωμένο έλεγχο OSD,
για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα.
πατήστε το κουμπί
――Εάν το στοιχείο ελέγχου OSD είναι κλειδωμένο, η ρύθμιση Brightness και
Contrast μπορεί να προσαρμοστεί. Η λειτουργία Game Mode είναι διαθέσιμη.
Είναι δυνατή η προβολή της ενότητας INFORMATION.
Πατήστε
για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
Game Mode.
Τα παρακάτω στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα εάν η δυνατότητα Game Mode
είναι διαθέσιμη.
•• PICTURE
Contrast, Sharpness, MAGICBright, MAGICAngel, MAGICUpscale
――Για να ενεργοποιήσετε ένα κουμπί στη συσκευή, αγγίξτε την περιοχή στο κάτω μέρος της οθόνης.
•• COLOR
――Με το άγγιγμα γύρω από την ετικέτα του κουμπιού στην πρόσοψη, το κουμπί δεν ενεργοποιείται.
•• SETUP&RESET
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
Eco Saving Plus
Μετακινηθείτε στο επάνω ή στο κάτω μενού ή αλλάξτε την τιμή μιας
επιλογής στο μενού OSD.
Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για τη ρύθμιση της φωτεινότητας
φωτεινότητας και της αντίθεσης της οθόνης.
9
Εικονίδια
Πίσω πλευρά
Περιγραφή
Επιβεβαίωση κάποιας επιλογής μενού.
Εάν πατήσετε το κουμπί
όταν δεν εμφανίζεται το μενού OSD, αλλάζει
η πηγή εισόδου (Analog / HDMI). Εάν ενεργοποιήσετε το προϊόν ή αλλάξετε
, ένα μήνυμα που δείχνει τη νέα
την πηγή εισόδου πατώντας το κουμπί
πηγή εισόδου θα εμφανιστεί στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης.
Πατήστε το κουμπί
οθόνης.
――Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές
ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
για να προσαρμοστούν αυτόματα οι ρυθμίσεις της
――Η αλλαγή της ανάλυσης στις Ιδιότητες οθόνης ενεργοποιεί τη λειτουργία Auto
Adjustment.
――Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία Analog.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της οθόνης.
Όταν πατηθεί κάποιο κουμπί ελέγχου στη συσκευή, εμφανίζεται ο οδηγός
κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας πριν ανοίξει το μενού της οθόνης. (Ο
οδηγός εμφανίζει τη λειτουργία του κουμπιού που πατήθηκε.)
Οδηγός κουμπιών
ρυθμιζόμενης
λειτουργίας
Για πρόσβαση στο μενού προβολής επί της οθόνης όταν εμφανίζεται ο οδηγός,
πατήστε ξανά το αντίστοιχο κουμπί.
Ο οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με
τη λειτουργία ή το μοντέλο του προϊόντος.
Ανατρέξτε στις οδηγίες του συγκεκριμένου προϊόντος.
――Η σελίδα κουμπιών λειτουργιών υποδεικνύει εάν η επιλογή Game Mode είναι
ενεργοποιημένη.
Θύρα
Περιγραφή
Συνδέεται στο τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος.
Συνδέεται σε μια συσκευή πηγής, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI ή
HDMI-DVI.
Συνδέεται σε υπολογιστή μέσω του καλωδίου D-SUB.
: Off
: On
10
Αλλαγή των ρυθμίσεων Brightness και Contrast
Προσαρμόστε τη ρύθμιση Brightness και Contrast χρησιμοποιώντας το κουμπί
(όταν δεν εμφανίζεται κανένα μενού OSD).
στην αρχική οθόνη
Ρύθμιση της κλίσης του προϊόντος
――Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές
ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
-1° (±
2°) ~
Brightness
20° (
±2°)
100
Contrast
75
――Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Brightness
•• Μπορείτε να ρυθμίσετε την κλίση του προϊόντος.
•• Κρατήστε το προϊόν από το κάτω τμήμα του και ρυθμίστε προσεκτικά την κλίση.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση SAMSUNG Bright έχει οριστεί σε λειτουργία Dynamic
MAGIC
Contrast.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eco Saving Plus.
Contrast
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση SAMSUNG Bright έχει οριστεί σε λειτουργία Cinema ή
MAGIC
Dynamic Contrast.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode.
11
Αντικλεπτική κλειδαριά
――Μια αντικλεπτική κλειδαριά επιτρέπει την ασφαλή χρήση του προϊόντος ακόμα κι όταν βρίσκεστε σε
δημόσιους χώρους.
――Το σχήμα της ασφάλειας και η μέθοδος κλειδώματος εξαρτάται από τον κατασκευαστή. Ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη δική σας αντικλεπτική κλειδαριά για λεπτομέρειες.
Για να ασφαλίσει μια αντικλεπτική κλειδαριά:
DC 14V
RGB IN
1 Στερεώστε το καλώδιο της αντικλεπτικής σας κλειδαριάς σε ένα βαρύ αντικείμενο, όπως είναι ένα
γραφείο.
2 Περάστε το ένα άκρο του καλωδίου μέσα από το βρόχο που υπάρχει στο άλλο άκρο.
3 Τοποθετήστε την κλειδαριά σε μια υποδοχή στο πίσω μέρος του προϊόντος.
4 Κλειδώστε την ασφάλεια.
‒‒ Μπορείτε να αγοράσετε μια αντικλεπτική κλειδαριά ξεχωριστά.
‒‒ Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη δική σας αντικλεπτική κλειδαριά για
λεπτομέρειες.
‒‒ Μπορείτε να αγοράσετε αντικλεπτικές κλειδαριές από καταστήματα ηλεκτρονικών ή μέσω
Διαδικτύου.
12
Εγκατάσταση
Προσάρτηση της βάσης
――Πριν από τη συναρμολόγηση του προϊόντος, τοποθετήστε το προϊόν σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, έτσι ώστε η οθόνη να είναι στραμμένη προς τα κάτω.
――Η εξωτερική εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν.
Ωθήστε το σύνδεσμο βάσης στη βάση, με την
κατεύθυνση που φαίνεται στην εικόνα.
Τοποθετήστε ένα μαλακό ύφασμα επάνω στο τραπέζι
για να προστατεύσετε το προϊόν και τοποθετήστε το
προϊόν στο ύφασμα, έτσι ώστε το εμπρός μέρος του
προϊόντος να είναι στραμμένο προς τα κάτω.
Βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος βάσης είναι στέρεα
συνδεδεμένος.
Κρατήστε το κυρίως σώμα του προϊόντος με το χέρι
σας, όπως φαίνεται στην εικόνα.
Σπρώξτε τη συναρμολογημένη βάση στο κυρίως σώμα
προς την κατεύθυνση του βέλους, όπως φαίνεται στην
εικόνα.
- Προσοχή
Περιστρέψτε πλήρως τη βίδα σύνδεσης στο κάτω
μέρος της βάσης, ώστε να είναι εντελώς σταθερή.
Μην κρατάτε το προϊόν ανάποδα μόνο από τη βάση.
RGB IN
DP IN
RGB IN
DVI IN
13
Αφαίρεση της βάσης
――Πριν από τη συναρμολόγηση του προϊόντος, τοποθετήστε το προϊόν σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, έτσι ώστε η οθόνη να είναι στραμμένη προς τα κάτω.
――Η εξωτερική εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν.
Τοποθετήστε ένα μαλακό ύφασμα επάνω στο τραπέζι
για να προστατεύσετε το προϊόν και τοποθετήστε το
προϊόν στο ύφασμα, έτσι ώστε το εμπρός μέρος του
προϊόντος να είναι στραμμένο προς τα κάτω.
Αφαιρέστε το σύνδεσμο βάσης από τη βάση τραβώντας
τον προς την κατεύθυνση του βέλους, όπως φαίνεται
στην εικόνα.
Κρατώντας το στήριγμα της βάσης με το ένα χέρι,
πιέστε με το άλλο χέρι σφιγμένο στην επάνω πλευρά
του κάτω μέρους της βάσης προς την κατεύθυνση του
βέλους για να αποσυναρμολογήσετε το κάτω μέρος της
βάσης.
- Προσοχή
Μην κρατάτε το προϊόν ανάποδα μόνο από τη βάση.
RGB IN
DP IN
RGB IN
DVI IN
Περιστρέψτε τη βίδα σύνδεσης στο κάτω μέρος της
βάσης για να τη χωρίσετε.
14
Κεφάλαιο 03
Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής
Σημεία ελέγχου πριν από τη σύνδεση
Σύνδεση και χρήση υπολογιστή
――Πριν από τη σύνδεση μια συσκευής πηγής, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης που τη συνοδεύει.
Επιλέξτε μια μέθοδο σύνδεσης κατάλληλη για τον υπολογιστή σας.
Ο αριθμός και οι θέσεις των θυρών στις συσκευές πηγές ενδέχεται να διαφέρει από συσκευή σε συσκευή.
――Μη συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν συνδέσετε όλα τα υπόλοιπα καλώδια.
――Τα εξαρτήματα σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν στα διάφορα προϊόντα.
――Οι παρεχόμενες θύρες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν.
Πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, φροντίστε πρώτα να συνδέσετε μια συσκευή πηγής.
Η σύνδεση του καλωδίου ρεύματος κατά τη διάρκεια της σύνδεσης ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο
προϊόν.
――Ελέγξτε τους τύπους των θυρών στο πίσω μέρος του προϊόντος που θέλετε να συνδέσετε.
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου D-SUB (αναλογικού
τύπου)
RGB IN
15
Σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI
HDMI IN
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI-DVI
Σύνδεση στην παροχή ρεύματος
Σύνδεση σε ηλεκτρική τροφοδοσία με το ενσωματωμένο τροφοδοτικό
συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος
DC 14V
HDMI IN
――Η τάση εισόδου αλλάζει αυτόματα.
Σύνδεση σε ηλεκτρική τροφοδοσία με το αποσπώμενο τροφοδοτικό
συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος
DC 14V
――Η τάση εισόδου αλλάζει αυτόματα.
16
Σωστή στάση κατά τη χρήση του προϊόντος
Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης
――Μπορείτε να ορίσετε την καλύτερη τιμή ανάλυσης και συχνότητας γι' αυτό το προϊόν, εκτελώντας
εγκατάσταση των αντίστοιχων προγραμμάτων οδήγησης.
――Για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του προγράμματος οδήγησης του προϊόντος,
πραγματοποιήστε τη λήψη του από τη διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung Electronics στη διεύθυνση
http://www.samsung.com.
Ρύθμιση βέλτιστης ανάλυσης
Όταν ενεργοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά μετά την αγορά, θα εμφανιστεί ένα ενημερωτικό
μήνυμα σχετικά με τη ρύθμιση της βέλτιστης ανάλυσης.
Χρησιμοποιείτε το προϊόν διατηρώντας σωστή στάση ως εξής:
•• Ισιώστε την πλάτη σας.
Επιλέξτε μια γλώσσα στη συσκευή και αλλάξτε την ανάλυση στον υπολογιστή σας στη βέλτιστη
ρύθμιση.
•• Ρυθμίστε τη γωνία έτσι ώστε το φως να μην αντανακλάται στην οθόνη.
――Εάν δεν επιλεγεί η βέλτιστη ανάλυση, το μήνυμα θα εμφανιστεί έως τρεις φορές για συγκεκριμένο χρονικό
•• Οι πήχεις σας πρέπει να είναι κάθετοι σε σχέση με τα μπράτσα σας και να είναι σε ευθεία με το
πίσω μέρος της παλάμης.
διάστημα, ακόμα και εάν το προϊόν απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί ξανά.
――Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη βέλτιστη ανάλυση στον Πίνακα Ελέγχου του υπολογιστή σας.
•• Οι αγκώνες σας πρέπει να σχηματίζουν περίπου ορθή γωνία.
•• Ρυθμίστε το ύψος του προϊόντος ώστε τα γόνατά σας να είναι λυγισμένα κατά 90 μοίρες ή
περισσότερο, οι φτέρνες να ακουμπούν στο πάτωμα και τα μπράτσα σας να είναι πιο χαμηλά από
το στήθος σας.
17
Κεφάλαιο 04
Ρύθμιση της οθόνης
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις οθόνης, όπως τη φωτεινότητα.
Παρέχεται λεπτομερής περιγραφή για κάθε λειτουργία. Ανατρέξτε στο προϊόν σας για λεπτομέρειες.
――Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος. Ανατρέξτε στις
οδηγίες του συγκεκριμένου προϊόντος.
Contrast
Ρυθμίστε την αντίθεση μεταξύ των αντικειμένων και του φόντου. (Εύρος: 0~100)
Brightness
Η υψηλότερη τιμή θα αυξήσει την αντίθεση, έτσι ώστε το αντικείμενο να εμφανίζεται πιο ευκρινές.
Ρυθμίζει τη γενικότερη φωτεινότητα της εικόνας. (Εύρος: 0~100)
Contrast.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode.
――Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν το SAMSUNG Bright βρίσκεται σε λειτουργία Cinema ή Dynamic
MAGIC
Μια υψηλότερη τιμή θα δώσει φωτεινότερη όψη στην εικόνα.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση SAMSUNG Bright έχει οριστεί σε λειτουργία Dynamic
MAGIC
Contrast.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eco Saving Plus.
PICTURE
Brightness
Contrast
100
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
Custom
SAMSUNG
Off
MAGIC Bright
MAGIC Angle
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Adjust the
brightness level.
Values closer
to 100 mean a
brighter screen.
Sharpness
Κάνει το περίγραμμα των αντικειμένων πιο φωτεινό ή πιο θολό. (Εύρος: 0~100)
Μια υψηλότερη τιμή θα κάνει το περίγραμμα των αντικειμένων ευκρινέστερο.
――Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν το SAMSUNG Bright βρίσκεται σε λειτουργία Cinema ή Dynamic
MAGIC
Contrast.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση SAMSUNG Upscale έχει οριστεί σε λειτουργία Mode1 ή
MAGIC
Mode2.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode.
Off
――Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
18
Game Mode
SAMSUNG MAGIC Bright
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις της οθόνης του προϊόντος για λειτουργία παιχνιδιού.
Αυτό το μενού παρέχει βέλτιστη ποιότητα εικόνας, κατάλληλη για το περιβάλλον όπου
χρησιμοποιείται το προϊόν.
Χρησιμοποιήστε αυτή τη δυνατότητα κατά την αναπαραγωγή παιχνιδιών σε υπολογιστή ή κατά τη
σύνδεση μιας κονσόλας παιχνιδιών όπως PlayStation™ ή Xbox™.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eco Saving Plus.
――Όταν η οθόνη απενεργοποιείται, εισέρχεται στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή αλλάζει την πηγή
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode.
εισόδου, η ρύθμιση Game Mode αλλάζει σε Off ακόμα και αν έχει οριστεί σε On.
――Εάν θέλετε να διατηρείτε την επιλογή Game Mode συνεχώς ενεργοποιημένη, επιλέξτε Always On.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το SAMSUNGAngle.
MAGIC
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα ώστε να ταιριάζει στις προτιμήσεις σας.
Στη λειτουργία PC
•• Custom: Προσαρμόστε την αντίθεση και τη φωτεινότητα ανάλογα με τις ανάγκες.
•• Standard: Εξασφαλίστε ποιότητα εικόνας κατάλληλη για επεξεργασία εγγράφων ή χρήση του
Internet.
•• Cinema: Εξασφαλίστε φωτεινότητα και ευκρίνεια τηλεόρασης κατάλληλη για παρακολούθηση
βίντεο και περιεχομένου DVD.
•• Dynamic Contrast: Εξασφαλίστε εξισορροπημένη φωτεινότητα μέσω αυτόματης ρύθμισης της
αντίθεσης.
Στη λειτουργία AV
Όταν η εξωτερική πηγή εισόδου είναι συνδεδεμένη μέσω HDMI και το PC/AV Mode έχει ρυθμιστεί σε
SAMSUNG
Bright έχει τέσσερις αυτόματες ρυθμίσεις εικόνας (Dynamic, Standard, Movie και Custom)
AV, το MAGIC
που έχουν προκαθοριστεί από το εργοστάσιο. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια από τις ρυθμίσεις
Dynamic, Standard, Movie ή Custom. Μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση Custom, η οποία επαναφέρει
αυτόματα τις προσωπικές σας ρυθμίσεις για την εικόνα.
•• Dynamic: Επιλέξτε αυτον τον τρόπο λειτουργίας για να προβάλλετε ευκρινέστερη εικόνα σε σχέση
με τον τρόπο λειτουργίας Standard.
•• Standard: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν ο περιβάλλων φωτισμός είναι έντονος. Ο
παραπάνω τρόπος λειτουργίας παρέχει επίσης ευκρινέστερη εικόνα.
•• Movie: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν ο περιβάλλων φωτισμός είναι ασθενής. Η
επιλογή του παραπάνω τρόπου λειτουργίας εξασφαλίζει μείωση της κατανάλωσης, αλλά και
μείωση της κόπωσης των ματιών.
•• Custom: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν θέλετε να ρυθμίσετε την εικόνα ανάλογα με
τις προτιμήσεις σας.
19
SAMSUNG MAGIC Angle
SAMSUNG MAGIC Upscale
SAMSUNG
Το MAGIC
Angle σάς επιτρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις ώστε να επιτύχετε τη βέλτιστη ποιότητα
εικόνας σε σχέση με την τρέχουσα γωνία προβολής.
SAMSUNG
Η λειτουργία MAGIC
Upscale μπορεί να βελτιώσει τα επίπεδα των λεπτομερειών εικόνας και τη
ζωηρότητα της εικόνας.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση SAMSUNG Bright έχει οριστεί σε λειτουργία Cinema ή
Αυτή η λειτουργία έχει πιο αισθητά αποτελέσματα σε εικόνες χαμηλής ανάλυσης.
Dynamic Contrast.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση SAMSUNG Bright έχει οριστεί σε λειτουργία Cinema ή
MAGIC
MAGIC
Dynamic Contrast.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη γωνία ώστε να ταιριάζει στις προτιμήσεις σας.
•• Off / Mode1 / Mode2
――Σε σύγκριση με τη ρύθμιση Mode1, η ρύθμιση Mode2 έχει πιο αισθητά αποτελέσματα.
Image Size
Αλλαγή του μεγέθους οθόνης.
Στη λειτουργία PC
•• Off 1 : Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για προβολή όταν είστε καθισμένοι ακριβώς μπροστά
στην οθόνη.
•• Auto: Εμφανίστε την εικόνα σύμφωνα με τις αναλογίες εικόνας της πηγής εισόδου.
•• Wide: Εμφανίστε την εικόνα σε πλήρη οθόνη ανεξάρτητα από τις αναλογίες εικόνας της πηγής εισόδου.
•• Lean Back Mode 1 2 : Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για προβολή από θέση ελαφρώς
χαμηλότερη από το ύψος της οθόνης.
Στη λειτουργία AV
•• Lean Back Mode 2 3 : Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για προβολή από θέση χαμηλότερη από
αυτήν που προβλέπεται για τη λειτουργία Lean Back Mode 1.
•• 4:3: Εμφανίστε την εικόνα με αναλογίες εικόνας 4:3. Κατάλληλη για βίντεο και τυπικές μεταδόσεις.
•• Standing Mode 4 : Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για προβολή από θέση υψηλότερη από το
ύψος της οθόνης.
•• 16:9: Εμφανίστε την εικόνα με αναλογίες εικόνας 16:9.
•• Side Mode
――Η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται ανάλογα με τις θύρες που παρέχονται με το προϊόν.
5
•• Screen Fit: Εμφανίστε την εικόνα με τις αρχικές αναλογίες εικόνας χωρίς περικοπή.
: Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για προβολή από πλάγια θέση.
•• Group View: Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για προβολή από πολλούς θεατές από τις θέσεις
, 4 και 5 .
1
•• Custom: Εάν επιλεγεί η λειτουργία Custom, θα εφαρμοστεί από προεπιλογή η ρύθμιση Lean Back
Mode 1.
――Η αλλαγή του μεγέθους οθόνης είναι δυνατή όταν καλύπτονται οι παρακάτω όροι.
――Έχει συνδεθεί συσκευή ψηφιακής εξόδου με χρήση του καλωδίου HDMI.
――Το σήμα εισόδου είναι 480p, 576p, 720p ή 1080p και η οθόνη εμφανίζεται κανονικά (δεν υποστηρίζουν
όλα τα μοντέλα όλες τις επιλογές σήματος.).
――Αυτή η ρύθμιση μπορεί να επιλεγεί μόνο αν η εξωτερική είσοδος έχει συνδεθεί μέσω HDMI και το PC/AV
Mode έχει ρυθμιστεί σε AV.
20
HDMI Black Level
Coarse
Αν μια συσκευή αναπαραγωγής DVD ή ένας αποκωδικοποιητής συνδεθεί στο προϊόν μέσω HDMI,
ενδέχεται να μειωθεί η ποιότητα της εικόνας (μείωση αντίθεσης/χρωμάτων, επίπεδο μαύρου κλπ.),
ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή πηγής. Σε μια τέτοια περίπτωση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η
ρύθμιση HDMI Black Level για να προσαρμοστεί η ποιότητα της εικόνας.
Ρυθμίστε τη συχνότητα της οθόνης.
Εάν είναι αυτή η περίπτωση, διορθώστε την περιορισμένη ποιότητα εικόνας με τη χρήση του HDMI
Black Level.
Fine
――Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία HDMI.
•• Normal: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν δεν υπάρχει μείωση του λόγου αντίθεσης.
•• Low: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας για να ελαττώσετε το επίπεδο μαύρου και να αυξήσετε
το επίπεδο λευκού όταν υπάρχει μείωση του λόγου αντίθεσης.
――Διατίθεται μόνο στη λειτουργία Analog.
Πραγματοποιήστε λεπτομερή ρύθμιση της οθόνης για εξασφάλιση ζωντανής εικόνας.
――Διατίθεται μόνο στη λειτουργία Analog.
――Η λειτουργία HDMI Black Level ενδέχεται να μην είναι συμβατή με ορισμένες συσκευές πηγής.
――Η λειτουργία HDMI Black Level ενεργοποιείται μόνο σε κάποια συγκεκριμένη ανάλυση AV, όπως 720P και
1080P.
Response Time
Επιταχύνετε το ρυθμό απόκρισης της οθόνης ώστε να φαίνονται πιο ζωντανά και φυσικά τα βίντεο.
――Όταν δεν βλέπετε ταινία, είναι προτιμότερο να ορίζετε τη ρύθμιση Response Time σε Standard ή Faster.
H-Position & V-Position
H-Position: Μετακινήστε την οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
V-Position: Μετακινήστε την οθόνη προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
――Διατίθεται μόνο στη λειτουργία Analog.
――Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο όταν η επιλογή Image Size έχει οριστεί σε Screen Fit στη λειτουργία
AV.
Εάν το σήμα εισόδου είναι 480P, 576P, 720P ή 1080P σε λειτουργία AV και η οθόνη εμφανίζεται κανονικά,
επιλέξτε Screen Fit για να ρυθμίσετε την οριζόντια θέση σε 0-6 επίπεδα.
21
Κεφάλαιο 05
Διαμόρφωση της απόχρωσης
Παρέχεται λεπτομερής περιγραφή για κάθε λειτουργία. Ανατρέξτε στο προϊόν σας για λεπτομέρειες.
SAMSUNG
Bright έχει οριστεί σε λειτουργία Cinema ή Dynamic Contrast. Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode.
Ρυθμίστε την απόχρωση της οθόνης. Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση MAGIC
――Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος. Ανατρέξτε στις
οδηγίες του συγκεκριμένου προϊόντος.
Green
Ρυθμίστε την τιμή του πράσινου χρώματος στην εικόνα. (Εύρος: 0~100)
Red
Μια υψηλότερη τιμή θα αυξήσει την ένταση του χρώματος.
Ρυθμίστε την τιμή του κόκκινου χρώματος στην εικόνα. (Εύρος: 0~100)
Blue
Μια υψηλότερη τιμή θα αυξήσει την ένταση του χρώματος.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
50
Color Tone
Gamma
Adjust the red
saturation level.
Values closer to
100 mean greater
intensity for the
color.
Ρυθμίστε την τιμή του μπλε χρώματος στην εικόνα. (Εύρος: 0~100)
Μια υψηλότερη τιμή θα αυξήσει την ένταση του χρώματος.
Normal
Mode1
――Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
22
Color Tone
Ρυθμίζει το γενικό χρωματικό τόνο της εικόνας.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το SAMSUNGAngle.
MAGIC
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση SAMSUNG Bright έχει οριστεί σε λειτουργία Cinema ή
MAGIC
Dynamic Contrast.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode.
•• Cool 2: Ορίστε τη θερμοκρασία χρωμάτων να είναι ψυχρότερη από τη ρύθμιση Cool 1.
•• Cool 1: Ορίστε τη θερμοκρασία χρωμάτων ώστε να είναι ψυχρότερη από τη ρύθμιση Normal.
•• Normal: Επιλέξτε τον τυπικό τόνο χρωμάτων.
•• Warm 1: Ορίστε τη θερμοκρασία χρωμάτων να είναι θερμότερη από τη ρύθμιση Normal.
•• Warm 2: Ορίστε η θερμοκρασία χρωμάτων να είναι θερμότερη από τη ρύθμιση Warm 1.
•• Custom: Προσαρμόστε τον τόνο χρωμάτων.
――Όταν η εξωτερική πηγή εισόδου είναι συνδεδεμένη μέσω HDMI και το PC/AV Mode έχει ρυθμιστεί σε AV,
το Color Tone έχει τέσσερις ρυθμίσεις θερμοκρασίας χρώματος (Cool, Normal, Warm και Custom).
Gamma
Προσαρμογή της φωτεινότητας μέσου εύρους (Γάμμα) για την εικόνα.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το SAMSUNGAngle.
MAGIC
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση SAMSUNG Bright έχει οριστεί σε λειτουργία Cinema ή
MAGIC
Dynamic Contrast.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode.
•• Mode1 / Mode2 / Mode3
23
Κεφάλαιο 06
Αλλαγή του μεγέθους και μετατόπιση της οθόνης
Παρέχεται λεπτομερής περιγραφή για κάθε λειτουργία. Ανατρέξτε στο προϊόν σας για λεπτομέρειες.
――Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος. Ανατρέξτε στις
οδηγίες του συγκεκριμένου προϊόντος.
Menu H-Position & Menu V-Position
Menu H-Position: Μετακινήστε τη θέση των μενού προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
Language
Menu V-Position: Μετακινήστε τη θέση των μενού προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
Ορισμός της γλώσσας μενού.
Display Time
――Μια αλλαγή στη ρύθμιση της γλώσσας θα εφαρμοστεί μόνον στην προβολή του μενού επί της οθόνης.
――Δεν θα εφαρμοστεί στις άλλες εφαρμογές του υπολογιστή σας.
MENU SETTINGS
Language
English
Menu H-Position
100
Menu V-Position
2
Display Time
20 sec
Transparency
On
Set the menu
language.
Ρυθμίστε το μενού προβολής στην οθόνη (OSD) να εξαφανίζεται αυτόματα εάν το μενού δεν
χρησιμοποιηθεί για ορισμένη χρονική περίοδο.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση Display Time για να ορίσετε το χρόνο μετά την πάροδο του
οποίου θέλετε να εξαφανίζεται το μενού OSD.
Transparency
Ορισμός της διαφάνειας των παραθύρων του μενού.
――Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
24
Κεφάλαιο 07
Ρύθμιση και επαναφορά
Παρέχεται λεπτομερής περιγραφή για κάθε λειτουργία. Ανατρέξτε στο προϊόν σας για λεπτομέρειες.
――Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος. Ανατρέξτε στις
οδηγίες του συγκεκριμένου προϊόντος.
Η λειτουργία Eco Saving Plus μειώνει την κατανάλωση ενέργειας, με τον έλεγχο του ηλεκτρικού
ρεύματος που χρησιμοποιείται από την οθόνη.
Reset All
――Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν το SAMSUNG Bright βρίσκεται σε λειτουργία Dynamic Contrast.
MAGIC
Επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις του προϊόντος στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.
SETUP&RESET
Reset All
Eco Saving Plus
Eco Saving Plus
Off
Off Timer
Return all the
settings for the
product to the
default factory
settings.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode.
•• Off: Απενεργοποίηση της λειτουργίας Eco Saving Plus.
•• Auto: Η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται αυτόματα κατά περίπου 10% σε σχέση με την τρέχουσα
ρύθμιση.
(Κατά πόσο μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τη φωτεινότητα της οθόνης).
•• Low: Η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται κατά 25% σε σχέση με την προεπιλεγμένη ρύθμιση.
•• High: Η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται κατά 50% σε σχέση με την προεπιλεγμένη ρύθμιση.
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
Off Timer
Off Timer: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Off Timer.
――Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Turn Off After: Ο χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης μπορεί να ρυθμιστεί σε εύρος 1 έως 23 ωρών. Το
προϊόν θα απενεργοποιείται αυτόματα μετά τον καθορισμένο αριθμό ωρών.
――Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν η ρύθμιση Off Timer έχει οριστεί σε On.
――Για τα προϊόντα ορισμένων αγορών, η ρύθμιση Off Timer έχει οριστεί να ενεργοποιείται αυτόματα 4
ώρες μετά την ενεργοποίηση του προϊόντος. Αυτό γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς τροφοδοσίας
ρεύματος. Εάν δεν θέλετε να ενεργοποιείται ο χρονοδιακόπτης, μεταβείτε στη ρύθμιση MENU
SETUP&RESET και ορίστε τη ρύθμιση Off Timer σε Off.
25
PC/AV Mode
INFORMATION
Ορίστε το PC/AV Mode σε AV. Το μέγεθος της εικόνας θα αυξηθεί.
Δείτε την τρέχουσα πηγή εισόδου, συχνότητα και ανάλυση.
Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη κατά την παρακολούθηση μιας ταινίας.
•• Ορίστε σε "PC" όταν συνδεθείτε σε υπολογιστή.
PICTURE
•• Ορίστε σε "AV" όταν συνδεθείτε σε οπτικοακουστική συσκευή.
COLOR
――Αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζει τον τρόπο λειτουργίας Analog.
――Διατίθεται μόνον για τα μοντέλα με φορμά ευρείας οθόνης, όπως 16:9 ή 16:10.
――Εάν η οθόνη (όταν έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία HDMI) βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας εξοικονόμησης
ενέργειας ή προβάλλει το μήνυμα Check Signal Cable, πατήστε το κουμπί
για την προβολή των
ενδείξεων οθόνης (OSD). Μπορείτε να επιλέξετε PC ή AV.
MENU SETTINGS
SETUP&RESET
INFORMATION
INFORMATION
LS********/**
S / N : ***************
HDMI
**kHz **Hz **
****x****
Optimal Mode
****x**** **Hz
Key Repeat Time
Ελέγξτε το ρυθμό απόκρισης ενός κουμπιού όταν πατιέται.
――Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Μπορείτε να επιλέξετε Acceleration, 1 sec ή 2 sec. Εάν επιλέξετε No Repeat, η εντολή αποκρίνεται
μόνο μία φορά όταν πατηθεί το κουμπί.
Source Detection
Επιλέξτε είτε Auto είτε Manual ως μέθοδο αναγνώρισης του σήματος εισόδου.
26
Κεφάλαιο 08
Εγκατάσταση του λογισμικού
Easy Setting Box
Απαιτήσεις συστήματος
Λειτουργικό σύστημα
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Τουλάχιστον 32 MB μνήμης
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Τουλάχιστον 60 MB ελεύθερου χώρου στο σκληρό
δίσκο
•• Windows 7 32Bit/64Bit
Το Easy Setting Box επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιήσουν την οθόνη χωρισμένη σε πολλαπλά
τμήματα.
Για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Easy Setting Box, πραγματοποιήστε τη λήψη του
από τη διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung Electronics στη διεύθυνση http://www.samsung.com.
Υλικό
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Το λογισμικό ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά αν δεν κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την
εγκατάσταση.
――Το εικονίδιο Easy Setting Box ενδέχεται να μην εμφανίζεται, ανάλογα με το σύστημα υπολογιστή και τις
προδιαγραφές του προϊόντος.
――Αν το εικονίδιο συντόμευσης δεν εμφανίζεται, πατήστε το πλήκτρο F5.
Περιορισμοί και προβλήματα εγκατάστασης
Η εγκατάσταση του Easy Setting Box ενδέχεται να επηρεαστεί από την κάρτα γραφικών, τη μητρική
πλακέτα και το περιβάλλον δικτύου.
27
Κεφάλαιο 09
Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων
Απαιτήσεις πριν από την επικοινωνία με το
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung
――Προτού καλέσετε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Samsung, δοκιμάστε το προϊόν σας ως εξής. Εάν
το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Samsung.
Δοκιμή του προϊόντος
Ελέγξτε εάν το προϊόν σας λειτουργεί κανονικά, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία δοκιμής του
προϊόντος.
Εάν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη και η ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει παρόλο που το προϊόν
είναι σωστά συνδεδεμένο σε υπολογιστή, εκτελέστε έναν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο.
1 Απενεργοποιήστε τόσο τον υπολογιστή όσο και το προϊόν.
2 Αποσυνδέστε το καλώδιο από το προϊόν.
3 Ενεργοποίηση της συσκευής.
4 Εάν εμφανιστεί το μήνυμα Check Signal Cable, το προϊόν λειτουργεί κανονικά.
――Εάν η οθόνη παραμένει κενή, ελέγξτε το σύστημα του υπολογιστή, το χειριστήριο του βίντεο και το
Ελέγξτε τα παρακάτω.
Εγκατάσταση (λειτουργία υπολογιστή)
Η οθόνη εξακολουθεί να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται.
Ελέγξτε ότι το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο ανάμεσα στο προϊόν και τον υπολογιστή και ότι οι
σύνδεσμοι είναι καλά στη θέση τους.
Όταν συνδέεται ένα καλώδιο HDMI ή HDMI-DVI στο προϊόν και τον υπολογιστή, εμφανίζονται κενά
και στις τέσσερις πλευρές της οθόνης.
Τα κενά που εμφανίζονται στην οθόνη δεν οφείλονται στο προϊόν.
Τα κενά σημεία στην οθόνη προκαλούνται από τον υπολογιστή ή την κάρτα γραφικών. Για να
επιλύσετε το πρόβλημα, προσαρμόστε το μέγεθος οθόνης στις ρυθμίσεις HDMI ή DVI για την κάρτα
γραφικών.
Αν στο μενού ρυθμίσεων της κάρτας γραφικών δεν υπάρχει καμία επιλογή για την προσαρμογή
του μεγέθους οθόνης, ενημερώστε το πρόγραμμα οδήγησης της κάρτας γραφικών στην τελευταία
έκδοση.
(Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής των ρυθμίσεων οθόνης,
επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της κάρτας γραφικών ή του υπολογιστή).
καλώδιο.
Έλεγχος της ανάλυσης και της συχνότητας
Οθόνη
Όταν μια λειτουργία υπερβαίνει την υποστηριζόμενη ανάλυση (δείτε Πίνακας τυπικών λειτουργιών
σήματος), θα εμφανιστεί το μήνυμα Not Optimum Mode για σύντομο διάστημα.
Η ενδεικτική λυχνία LED τροφοδοσίας είναι σβηστή. Η οθόνη δεν θα ενεργοποιηθεί.
――Η εμφανιζόμενη ανάλυση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του συστήματος του
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο.
υπολογιστή και τα καλώδια.
28
Εμφανίζεται το μήνυμα Check Signal Cable.
Ελέγξτε ότι το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο στο προϊόν.
Δεν προβάλλεται εικόνα στην οθόνη και η ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας αναβοσβήνει κάθε 0,5
έως 1 δευτερόλεπτο.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που έχει συνδεθεί στο προϊόν είναι ενεργοποιημένη.
Το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
Εμφανίζεται το μήνυμα Not Optimum Mode.
Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου ή μετακινήστε το ποντίκι για επιστροφή στην
προηγούμενη οθόνη.
Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν το σήμα από την κάρτα γραφικών υπερβαίνει τη μέγιστη ανάλυση
ή συχνότητα που υποστηρίζει το προϊόν.
Αλλάξτε τη μέγιστη ανάλυση και συχνότητα ώστε να αντιστοιχεί στην απόδοση του προϊόντος,
ανατρέχοντας στον Πίνακα τυπικών λειτουργιών σήματος (Σελ.32).
Οι εικόνες στην οθόνη φαίνονται παραμορφωμένες.
Ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίου με το προϊόν.
Το κείμενο είναι θολό.
Αν χρησιμοποιείτε λειτουργικό σύστημα Windows (όπως Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Γραμματοσειρές
Προσαρμογή
ή Windows 10): Μεταβείτε στα στοιχεία Πίνακας Ελέγχου
κειμένου ClearType και αλλάξτε τη ρύθμιση σε Ενεργοποίηση ClearType.
Η αναπαραγωγή του βίντεο δεν είναι σταθερή.
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Coarse και Fine.
Η αναπαραγωγή μεγάλων αρχείων βίντεο υψηλής ανάλυσης ενδέχεται να μην είναι σταθερή. Αυτό
μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η συσκευή αναπαραγωγής βίντεο δεν έχει βελτιστοποιηθεί για
πόρους του υπολογιστή.
Αφαιρέστε τυχόν εξαρτήματα (καλώδιο προέκτασης βίντεο κ.λπ.) και προσπαθήστε και πάλι.
Δοκιμάστε την αναπαραγωγή του αρχείου σε άλλη συσκευή αναπαραγωγής βίντεο.
Η οθόνη δεν είναι καθαρή. Η οθόνη είναι θολή.
Ρυθμίστε την ανάλυση και τη συχνότητα στο συνιστώμενο επίπεδο.
Η οθόνη εμφανίζεται ασταθής και τρεμίζει. Παραμένουν σκιές ή είδωλα στην οθόνη.
Ελέγξτε ότι η ανάλυση και η συχνότητα του υπολογιστή έχουν ρυθμιστεί εντός του εύρους τιμών
ανάλυσης και συχνότητας που είναι συμβατές με το προϊόν. Στη συνέχεια, εάν απαιτείται, αλλάξτε
τις ρυθμίσεις, ανατρέχοντας στον Πίνακα τυπικών λειτουργιών σήματος (Σελ.32) σε αυτό το
εγχειρίδιο και στο μενού INFORMATION στο προϊόν.
Η οθόνη είναι υπερβολικά φωτεινή. Η οθόνη είναι υπερβολικά σκοτεινή.
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Brightness και Contrast.
Τα χρώματα δεν εμφανίζονται σωστά στην οθόνη.
Συσκευή πηγής
Ακούγεται ένας ήχος "μπιπ" όταν εκκινείται ο υπολογιστής μου.
Εάν ακουστεί ένας ήχος "μπιπ" κατά την εκκίνηση του υπολογιστή, φροντίστε να γίνει σέρβις στον
υπολογιστή σας.
――Οι ενδεικτικές λυχνίες LED στο πλαίσιο του προϊόντος είναι ορατές ανάλογα με τη γωνία προβολής του
χρήστη. Η λυχνία δεν είναι επιβλαβής για τους ανθρώπους και δεν επηρεάζει τις δυνατότητες και την
απόδοση του προϊόντος. Η χρήση του προϊόντος είναι ασφαλής.
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις COLOR.
Τα χρώματα στην οθόνη έχουν σκιά και είναι παραμορφωμένα.
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις COLOR.
Το λευκό δεν φαίνεται πραγματικά λευκό.
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις COLOR.
29
Ερωτήσεις & απαντήσεις
――Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή ή της κάρτας γραφικών για περισσότερες οδηγίες σχετικά με την προσαρμογή.
Πώς μπορώ να αλλάξω τη συχνότητα;
Ορίστε τη συχνότητα στην κάρτα γραφικών σας.
•• Windows XP: Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου
Εμφάνιση και Θέματα
Οθόνη
Ρυθμίσεις
Για προχωρημένους
Οθόνη και προσαρμόστε τη ρύθμιση Ρυθμός ανανέωσης της ρύθμισης Ρυθμίσεις οθόνης.
•• Windows ME/2000: Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου
Οθόνη
Ρυθμίσεις
Για προχωρημένους
Οθόνη και αλλάξτε τη ρύθμιση Ρυθμός ανανέωσης οθόνης στην περιοχή Ρυθμίσεις οθόνης.
•• Windows Vista: Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου
Εμφάνιση και Εξατομίκευση
Εξατομίκευση
Ρυθμίσεις εμφάνισης
Παράμετροι για προχωρημένους χρήστες
Οθόνη και αλλάξτε τη ρύθμιση Ρυθμός
ανανέωσης οθόνης στην περιοχή Ρυθμίσεις οθόνης.
•• Windows 7: Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου
Εμφάνιση και Εξατομίκευση
Οθόνη
Ανάλυση οθόνης
Ρυθμίσεις για προχωρημένους
Οθόνη και αλλάξτε τη ρύθμιση Ρυθμός ανανέωσης οθόνης της
ρύθμισης Ρυθμίσεις οθόνης.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Επιλέξτε Ρυθμίσεις
Πίνακας Ελέγχου
Εμφάνιση και Εξατομίκευση
Οθόνη
Ανάλυση οθόνης
Ρυθμίσεις για προχωρημένους
Οθόνη και αλλάξτε τη ρύθμιση Ρυθμός
ανανέωσης οθόνης της ρύθμισης Ρυθμίσεις οθόνης.
•• Windows 10: Επιλέξτε Ρυθμίσεις
Σύστημα
Οθόνη
Ρυθμίσεις οθόνης για προχωρημένους
Ιδιότητες προσαρμογέα οθόνης
Οθόνη και ρυθμίστε τη Συχνότητα ανανέωσης οθόνης που θα βρείτε
στις Ρυθμίσεις οθόνης.
Πώς μπορώ να αλλάξω την ανάλυση;
•• Windows XP: Μεταβείτε στο Πίνακας ελέγχου
Εμφάνιση και θέματα
Οθόνη
Ρυθμίσεις και προσαρμόστε την ανάλυση.
•• Windows ME/2000: Μεταβείτε στο Πίνακας ελέγχου
Οθόνη
Ρυθμίσεις, και αλλάξτε την ανάλυση.
•• Windows Vista: Μεταβείτε στο Πίνακας ελέγχου
Εμφάνιση και προσωπικές ρυθμίσεις
Προσωπική ρύθμιση
Ρυθμίσεις οθόνης και προσαρμόστε την ανάλυση.
•• Windows 7: Μεταβείτε στο Πίνακας ελέγχου
Εμφάνιση και προσωπικές ρυθμίσεις
Οθόνη
Ρύθμιση ανάλυσης και προσαρμόστε την ανάλυση.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Μεταβείτε στο Ρυθμίσεις
Πίνακας ελέγχου
Εμφάνιση και προσωπικές ρυθμίσεις
Οθόνη
Ρύθμιση ανάλυσης και προσαρμόστε την ανάλυση.
•• Windows 10: Επιλέξτε Ρυθμίσεις
Σύστημα
Οθόνη
Ρυθμίσεις οθόνης για προχωρημένους και ρυθμίστε την ανάλυση.
Πώς μπορώ να ρυθμίσω τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας;
•• Windows XP: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις Πίνακας ελέγχου
Εμφάνιση και θέματα
Οθόνη
Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης
Επιλογές παροχής ενέργειας ή
BIOS SETUP στον υπολογιστή.
•• Windows ME/2000: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις Πίνακας ελέγχου
Οθόνη
Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης
Επιλογές παροχής ενέργειας ή BIOS SETUP στον
υπολογιστή.
•• Windows Vista: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις Πίνακας ελέγχου
Εμφάνιση και Εξατομίκευση
Εξατομίκευση
Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης
Επιλογές
παροχής ενέργειας ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
•• Windows 7: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις Πίνακας ελέγχου
Εμφάνιση και Εξατομίκευση
Εξατομίκευση
Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης
Επιλογές παροχής
ενέργειας ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας επιλέγοντας Ρυθμίσεις
Πίνακας Ελέγχου
Εμφάνιση και Εξατομίκευση
Εξατομίκευση
Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης
Επιλογές παροχής ενέργειας ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
•• Windows 10: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας επιλέγοντας Ρυθμίσεις
Εξατομίκευση
Οθόνη κλειδώματος
Ρυθμίσεις χρονικού ορίου οθόνης
Παροχή ενέργειας και αναστολή
λειτουργίας ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
30
Κεφάλαιο 10
Προδιαγραφές
Γενικά
Όνομα μοντέλου
S24D330H
Μέγεθος
Κατηγορία 24 ιντσών (24 ίντσες / 61 cm)
Επιφάνεια
προβολής
531,36 mm (Οριζόντια) x 298,89 mm (Κατακόρυφα)
Βήμα
εικονοστοιχείων
0,27675 mm (Οριζόντια) x 0,27675 mm (Κατακόρυφα)
Μέγιστο ρολόι
πίξελ
148,5 MHz (αναλογικό, HDMI)
Τροφοδοσία
ρεύματος
AC 100 - 240 V – (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Βύσματα σήματος
D-SUB, HDMI
Περιβαλλοντικές
συνθήκες
Λειτουργία
Ανατρέξτε στην ετικέτα που υπάρχει στο πίσω μέρος του προϊόντος καθώς η
τυπική τιμή τάσης μπορεί να ποικίλλει στις διάφορες χώρες.
――Plug-and-Play
Η οθόνη αυτή μπορεί να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε σύστημα που είναι
συμβατό με τη λειτουργία Plug-and-Play. Η αμφίδρομη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της οθόνης και
του συστήματος του υπολογιστή βελτιώνει τις ρυθμίσεις της οθόνης. Η εγκατάσταση της οθόνης γίνεται
αυτόματα. Ωστόσο, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εγκατάστασης εάν είναι επιθυμητό.
――Κουκκίδες οθόνης (Pixel)
Λόγω της φύσης της κατασκευής αυτού του προϊόντος, περίπου 1 pixel ανά εκατομμύριο (1ppm) ενδέχεται
να είναι φωτεινότερα ή σκουρότερα στην οθόνη LCD. Αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση του προϊόντος.
――Οι παραπάνω προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της
ποιότητας.
――Αυτή η συσκευή είναι μια ψηφιακή συσκευή τάξης B
――Για λεπτομερείς προδιαγραφές της συσκευής, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Samsung Electronics.
Θερμοκρασία: 10 C – 40 C (50 F – 104 F)
Υγρασία: 10% έως 80%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
Αποθήκευση
Θερμοκρασία: -20 C – 45 C (-4 F – 113 F)
Υγρασία: 5% έως 95%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
31
Πίνακας τυπικών λειτουργιών σήματος
Όνομα μοντέλου
S24D330H
Συγχρονισμός
Ανάλυση
Οριζόντια συχνότητα
30 – 81 kHz
Κατακόρυφη συχνότητα
56 – 75 Hz
Βέλτιστη ανάλυση
1920 x 1080 στα 60 Hz
Μέγιστη ανάλυση
1920 x 1080 στα 60 Hz
Εάν ο υπολογιστής σας εκπέμπει σήμα που ανήκει στις ακόλουθες τυπικές λειτουργίες σήματος, η οθόνη θα προσαρμοστεί αυτόματα. Εάν το σήμα που μεταδίδεται από τον υπολογιστή δεν ανήκει στις τυπικές
λειτουργίες σήματος, η οθόνη ενδέχεται να είναι κενή και η λυχνία LED λειτουργίας να είναι αναμμένη. Σε αυτή την περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, ανατρέχοντας στο
εγχειρίδιο χρήσης της κάρτας γραφικών.
Ανάλυση
Οριζόντια συχνότητα (kHz)
Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)
Ρολόι εικονοστοιχείων (MHz)
Πολικότητα συγχρονισμού (Οριζ./Κατακ.)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
32
Ανάλυση
Οριζόντια συχνότητα (kHz)
Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)
Ρολόι εικονοστοιχείων (MHz)
Πολικότητα συγχρονισμού (Οριζ./Κατακ.)
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
――Οριζόντια συχνότητα
Το χρόνος που απαιτείται για τη σάρωση μιας μεμονωμένης γραμμής από την αριστερή έως τη δεξιά πλευρά της οθόνης ονομάζεται οριζόντιος κύκλος. Η αντίστροφη τιμή του oριζόντιου κύκλου ονομάζεται oριζόντια
συχνότητα. Η οριζόντια συχνότητα μετράται σε kHz.
――Κατακόρυφη συχνότητα
Η επανάληψη της ίδιας εικόνας δεκάδες φορές ανά δευτερόλεπτο σας επιτρέπει να βλέπετε ρεαλιστικές εικόνες. Η συχνότητα επανάληψης ονομάζεται "κάθετη συχνότητα" ή "ρυθμός ανανέωσης" και εκφράζεται σε Hz.
――Αυτό το προϊόν μπορεί να ρυθμιστεί μόνον σε μία τιμή ανάλυσης για κάθε μέγεθος οθόνης, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη ποιότητα εικόνας, λόγω της φύσης της οθόνης. Η χρήση τιμής ανάλυσης διαφορετικής από
την καθορισμένη ενδέχεται να μειώσει την ποιότητα της εικόνας. Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, σας συνιστούμε να επιλέξετε τη βέλτιστη ανάλυση που ορίζεται για το προϊόν σας.
――Ελέγξτε τη συχνότητα όταν αντικαθιστάτε οθόνη CDT (συνδεδεμένη σε υπολογιστή) με οθόνη LCD. Εάν η οθόνη LCD δεν υποστηρίζει 85 Hz, αλλάξτε την κατακόρυφη συχνότητα στα 60 Hz χρησιμοποιώντας την οθόνη CDT,
προτού την αντικαταστήσετε με την οθόνη LCD.
33
Κεφάλαιο 11
Παράρτημα
Ευθύνη σχετικά με την υπηρεσία πληρωμών
(Κόστος που βαραίνει τον πελάτη)
――Στις περιπτώσεις όπου ζητάτε την παροχή υπηρεσιών, ενδέχεται να χρεώνεστε για την επίσκεψη του
τεχνικού εξυπηρέτησης εάν συμβαίνει ένα από τα παρακάτω.
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί στο προϊόν κάποια
ζημιά από λάθος του πελάτη
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί ζημιά από κακό χειρισμό ή λανθασμένη επισκευή από την πλευρά
του πελάτη.
Εάν έχει προκληθεί ζημιά στο προϊόν από ένα από τα παρακάτω
•• Πρόσκρουση ή πτώση.
Περιπτώσεις όπου δεν πρόκειται για ελάττωμα του
προϊόντος
Περιπτώσεις όπου πρόκειται για καθαρισμό, προσαρμογή, επεξήγηση, εκ νέου εγκατάσταση κ.λπ.
•• Χρήση αναλωσίμων ή προϊόντος που έχει αγοραστεί ανεξάρτητα και δεν έχει καθοριστεί από τη
Samsung.
•• Επισκευή από κάποιο άτομο εκτός από μηχανικό εξωτερικής ανάθεσης ή συνεργάτη της Samsung
Electronics Co., Ltd.
•• Εάν ο τεχνικός εξυπηρέτησης δώσει οδηγίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος ή απλά ρυθμίσει
τις επιλογές χωρίς την αποσυναρμολόγηση του προϊόντος.
•• Αναδιαμόρφωση ή επισκευή του προϊόντος από τον πελάτη.
•• Εάν κάποιο ελάττωμα έχει προκληθεί από εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες (Internet,
κεραία, σήμα ενσύρματης σύνδεσης κ.λπ.)
•• Δεν έχουν ακολουθηθεί οι ενότητες "προσοχής" που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήστη.
•• Εάν κάποιο προϊόν έχει εγκατασταθεί ξανά ή έχουν συνδεθεί πρόσθετες συσκευές έπειτα από την
πρώτη εγκατάσταση του αγορασμένου προϊόντος.
•• Εάν κάποιο προϊόν έχει εγκατασταθεί ξανά για να μεταφερθεί σε κάποιο άλλο σημείο ή σε κάποιο
άλλο χώρο.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης ή σχετικά με τον τρόπο χρήσης ενός
προϊόντος άλλης εταιρείας.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του δικτύου ή σχετικά με το
πρόγραμμα κάποιας άλλης εταιρείας.
•• Χρήση του προϊόντος με λανθασμένη τάση ή με μη εγκεκριμένες ηλεκτρικές συνδέσεις.
Άλλα
•• Εάν το προϊόν αποτύχει εξαιτίας φυσικής καταστροφής. (αστραπή, πυρκαϊά, σεισμό, πλημμύρα
κ.λπ.)
•• Εάν όλα τα αναλώσιμα στοιχεία έχουν εξαντληθεί. (μπαταρία, γραφίτης, λάμπες φθορισμού,
κεφαλή, εξάρτημα δόνησης, λυχνία, φίλτρο, ταινία κ.λπ.)
――Εάν ο πελάτης ζητήσει την παροχή υπηρεσιών χωρίς το προϊόν να παρουσιάζει ελάττωμα, ενδέχεται να
εφαρμοστεί χρέωση. Συνεπώς παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει εγκατάσταση και ρύθμιση λογισμικού για το προϊόν.
•• Εάν ο τεχνικός εξυπηρέτησης αφαιρέσει/καθαρίσει σκόνη ή ξένες ουσίες από το εσωτερικό του προϊόντος.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει μια πρόσθετη εγκατάσταση μετά την αγορά ενός προϊόντος μέσω αγοράς
από το σπίτι ή online.
34
Download PDF

advertising