Samsung | S27H650FDU | Samsung S27H650FDU Εγχειρίδιο χρήσης

Εγχειρίδιο χρήσης
S*H65*
Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς
προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης της απόδοσης.
Τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης της ποιότητας.
© Samsung Electronics
Τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στη Samsung Electronics.
Απαγορεύεται η χρήση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου ή μέρους αυτού του εγχειριδίου χωρίς την έγκριση της Samsung
Electronics.
Τα σήματα κατατεθέντα που δεν ανήκουν στην Samsung Electronics ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
••
Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για διαχειριστικές δαπάνες σε περίπτωση που είτε
‒‒ (a) κατόπιν αιτήματός σας κληθεί κάποιος τεχνικός χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο προϊόν.
(π.χ. αμελήσατε να διαβάσατε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
‒‒ (b) είτε προσκομίσατε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών όπου και πάλι δεν διαπιστώθηκε ελάττωμα στο
προϊόν.
(π.χ. αμελήσατε να διαβάσατε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
••
Θα ενημερωθείτε για το ακριβές ποσόν της χρέωσης πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας ή κατ' οίκον
επίσκεψη.
Πίνακας περιεχομένων
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
Εξασφάλιση χώρου για την εγκατάσταση
Προφυλάξεις αποθήκευσης
4
4
Προειδοποιήσεις ασφαλείας
Σύμβολα
Καθαρισμός
Ηλεκτρισμός και ασφάλεια
Εγκατάσταση
Λειτουργία
4
4
5
5
6
7
Προετοιμασία
Εξαρτήματα
Κουμπιά πρόσοψης
Πίσω πλευρά
Αλλαγή των ρυθμίσεων Brightness και Contrast
Αλλαγή της ρύθμισης Volume
Ρύθμιση της ανάκλισης και του ύψους του
προϊόντος
Περιστροφή της οθόνης
Αντικλεπτική κλειδαριά
Προφυλάξεις για τη μετακίνηση της οθόνης
Εγκατάσταση κιτ στήριξης σε τοίχο ή βάσης
στήριξης σε γραφείο (S24H650GD* /
S27H650FD*)
Εγκατάσταση κιτ στήριξης σε τοίχο ή βάσης
στήριξης σε γραφείο (S24H650FD*)
9
9
10
11
11
Εγκατάσταση
Προσάρτηση της βάσης (S24H650GD* /
S27H650FD*)
Προσάρτηση της βάσης (S24H650FD*)
16
12
12
13
13
14
15
Αφαίρεση της βάσης (S24H650GD* /
S27H650FD*)
Αφαίρεση της βάσης (S24H650FD*)
18
19
Σύνδεση και χρήση μιας
συσκευής πηγής
Πριν από την εγκατάσταση της οθόνης, διαβάστε τις
παρακάτω πληροφορίες.
20
Σύνδεση και χρήση υπολογιστή
20
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου D-SUB (αναλογικού
τύπου)
20
Σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI
21
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI-DVI
21
Σύνδεση μέσω καλωδίου DP
21
Σύνδεση ακουστικών
21
Σύνδεση στην παροχή ρεύματος
22
Σύνδεση συσκευής USB
23
Τακτοποίηση των συνδεδεμένων καλωδίων
(S24H650GD* / S27H650FD*)
24
Τακτοποίηση των συνδεδεμένων καλωδίων
(S24H650FD*)
25
Ρύθμιση της οθόνης
SAMSUNG MAGIC Bright
27
Brightness
28
Contrast
28
Sharpness
28
Color
28
SAMSUNG MAGIC Upscale
29
HDMI Black Level
29
Eye Saver Mode
29
Game Mode
29
Response Time
29
Picture Size
30
Screen Adjustment
30
Σωστή στάση κατά τη χρήση του προϊόντος
26
Προσαρμογή των ρυθμίσεων
OSD (μενού στην οθόνη)
Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης
26
Transparency
31
Ρύθμιση βέλτιστης ανάλυσης
26
Position
31
Language
31
Display Time
31
16
17
2
Πίνακας περιεχομένων
Ρύθμιση και επαναφορά
Προδιαγραφές
Smart ECO Saving
32
Γενικά
38
Off Timer Plus
32
Πίνακας τυπικών λειτουργιών σήματος
40
PC/AV Mode
33
Source Detection
33
Key Repeat Time
33
Reset All
33
Information
33
Εγκατάσταση του λογισμικού
Easy Setting Box
Περιορισμοί και προβλήματα εγκατάστασης
Απαιτήσεις συστήματος
34
34
34
Παράρτημα
Ευθύνη σχετικά με την υπηρεσία πληρωμών
(Κόστος που βαραίνει τον πελάτη)
Περιπτώσεις όπου δεν πρόκειται για
ελάττωμα του προϊόντος
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί στο προϊόν
κάποια ζημιά από λάθος του πελάτη
Άλλα
Extended warranty
43
43
43
43
44
Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων
Απαιτήσεις πριν από την επικοινωνία με το Κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών της Samsung
35
Δοκιμή του προϊόντος
35
Έλεγχος της ανάλυσης και της συχνότητας
35
Ελέγξτε τα παρακάτω.
35
Ερωτήσεις & απαντήσεις
37
3
Κεφάλαιο 01
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
Εξασφάλιση χώρου για την εγκατάσταση
Φροντίστε να υπάρχει κάποιος χώρος γύρω από το προϊόν για εξαερισμό. Κάποια εσωτερική άνοδος
της θερμοκρασίας ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά και ζημιά στο προϊόν. Φροντίστε να αφήσετε
τον απαραίτητο χώρο, όπως φαίνεται παρακάτω, ή και περισσότερο, κατά την εγκατάσταση του
προϊόντος.
Προειδοποιήσεις ασφαλείας
Προσοχή
Προσοχή : ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ
ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ. (Ή ΤΟΝ ΠΙΣΩ ΠΙΝΑΚΑ)
ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ.
――Η εξωτερική εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν.
10 cm
ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
10 cm
10 cm
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ.
Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν διαπερνάται από ρεύμα
υψηλής τάσης.
10 cm
Είναι επικίνδυνο να έρθετε σε επαφή με τα εσωτερικά εξαρτήματα
του προϊόντος.
Αυτό το σύμβολο σάς προειδοποιεί ότι το προϊόν συνοδεύεται από
σημαντικά έντυπα που αφορούν τη λειτουργία και τη συντήρηση.
10 cm
Σύμβολα
Προφυλάξεις αποθήκευσης
Τα μοντέλα υψηλής στιλπνότητας μπορούν να αναπτύξουν λευκές κηλίδες στην επιφάνειά τους εάν
χρησιμοποιείται υγραντήρας υπερήχων σε κοντινή απόσταση.
Προειδοποίηση
Προσοχή
Εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός ή
θανάσιμος τραυματισμός.
Εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί
τραυματισμός ή φθορά περιουσιακών στοιχείων.
――Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung εάν θέλετε να καθαρίσετε
το εσωτερικό του προϊόντος (έναντι χρέωσης συντήρησης).
Μην πιέζετε την οθόνη με τα χέρια ή άλλα αντικείμενα. Υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της.
4
Καθαρισμός
――Να είστε προσεκτικοί κατά τον καθαρισμό, καθώς η οθόνη και το εξωτερικό των προηγμένων μοντέλων
LCD γρατζουνίζονται εύκολα.
――Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα κατά τον καθαρισμό.
1 Απενεργοποιήστε το προϊόν και τον υπολογιστή.
2 Αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από το προϊόν.
――Κρατάτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το φις και μην αγγίζετε το καλώδιο με βρεγμένα χέρια.
Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
3 Σκουπίζετε την οθόνη με ένα καθαρό, μαλακό και στεγνό πανί.
‒‒ Μην εφαρμόζετε στην οθόνη καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη, διαλυτικό ή
επιφανειοδραστική ουσία.
‒‒ Μην ψεκάζετε νερό ή καθαριστικά απευθείας επάνω στο προϊόν.
4 Βρέξτε ένα μαλακό και στεγνό πανί με νερό και στύψτε το καλά για να καθαρίσετε το εξωτερικό
του προϊόντος.
Ηλεκτρισμός και ασφάλεια
Προειδοποίηση
•• Μην χρησιμοποιείτε καλώδια τροφοδοσίας ή φις που έχουν φθαρεί ή πρίζες που έχουν βγει από
τη θέση τους.
•• Μην συνδέετε πολλά προϊόντα σε μία πρίζα.
•• Μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα χέρια.
•• Εισαγάγετε το φις μέχρι τέρμα ώστε να μην είναι χαλαρό.
•• Συνδέστε το φις σε μια γειωμένη πρίζα (μόνο μονωμένες συσκευές τύπου 1).
•• Μην λυγίζετε και μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας με δύναμη. Μην τοποθετείτε βαριά
αντικείμενα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
•• Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας.
•• Καθαρίστε τη σκόνη γύρω από τις ακίδες του φις και γύρω από την πρίζα με ένα στεγνό πανί.
5 Όταν ολοκληρώσετε τον καθαρισμό, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο προϊόν.
Προσοχή
6 Ενεργοποιήστε το προϊόν και τον υπολογιστή.
•• Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας ενώ χρησιμοποιείται το προϊόν.
•• Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται από τη Samsung μαζί με το προϊόν.
Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας με άλλα προϊόντα.
•• Μην παρεμποδίζετε το σημείο σύνδεσης του καλωδίου τροφοδοσίας με την πρίζα.
‒‒ Εάν προκύψει πρόβλημα και θέλετε να διακόψετε την τροφοδοσία του προϊόντος, αποσυνδέστε
το καλώδιο τροφοδοσίας.
•• Κρατήστε το φις για να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
5
Εγκατάσταση
Προειδοποίηση
Προσοχή
•• Μην τοποθετείτε κεριά, εντομοαπωθητικά ή τσιγάρα επάνω στο προϊόν. Μην εγκαθιστάτε το
προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας.
•• Προσέξτε να μην σας πέσει το προϊόν ενώ το μετακινείτε.
•• Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε χώρους με ελλιπή εξαερισμό, όπως βιβλιοθήκες ή ντουλάπες.
•• Εγκαταστήστε το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 10 cm από τον τοίχο για επαρκή εξαερισμό.
•• Φυλάξτε την πλαστική συσκευασία μακριά από παιδιά.
‒‒ Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.
•• Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε επιφάνεια που δεν είναι σταθερή ή που δονείται (μη σταθερό ράφι,
κεκλιμένη επιφάνεια κ.λπ.).
‒‒ Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή/και να προκαλέσει τραυματισμό.
‒‒ Η χρήση του προϊόντος σε χώρο με υπερβολικές δονήσεις ενδέχεται να του προκαλέσει ζημιά ή
να προκαλέσει πυρκαγιά.
•• Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε όχημα και μην το αφήνετε εκτεθειμένο σε σκόνη, υγρασία (σταγόνες
νερού κ.λπ.), λάδι ή καπνό.
•• Μην εκθέτετε το προϊόν στο άμεσο ηλιακό φως, σε θερμότητα ή σε θερμά αντικείμενα, όπως
φούρνο.
•• Μην ακουμπάτε το προϊόν με την πρόσοψη προς τα κάτω.
•• Όταν εγκαθιστάτε το προϊόν σε έπιπλο ή ράφι, να βεβαιώνεστε ότι η κάτω πλευρά της πρόσοψης
δεν εξέχει.
‒‒ Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή/και να προκαλέσει τραυματισμό.
‒‒ Εγκαθιστάτε το προϊόν μόνο σε έπιπλα ή ράφια κατάλληλου μεγέθους.
•• Ακουμπάτε το προϊόν προσεκτικά.
‒‒ Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.
•• Η εγκατάσταση του προϊόντος σε μη συνηθισμένο χώρο (χώρο εκτεθειμένο σε πολλά σωματίδια
σκόνης, χημικές ουσίες, ακραίες θερμοκρασίες ή πολλή υγρασία ή σε κάποιο χώρο όπου το προϊόν
πρέπει να λειτουργεί συνεχώς για μεγάλο χρονικό διάστημα) μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την
απόδοσή του.
‒‒ Συμβουλευτείτε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung εάν θέλετε να εγκαταστήσετε
το προϊόν σε τέτοιο χώρο.
‒‒ Ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος ή μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
•• Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε σημείο όπου μπορούν να φτάσουν παιδιά.
‒‒ Το προϊόν μπορεί να πέσει και να τραυματίσει παιδιά.
•• Το βρώσιμο λάδι (όπως το σογιέλαιο), μπορεί να καταστρέψει ή να παραμορφώσει το προϊόν.
Διατηρήστε το προϊόν μακριά από λάδια. Μην εγκαθιστάτε ή χρησιμοποιείτε το προϊόν στην
κουζίνα ή κοντά στο φούρνο.
6
Λειτουργία
Προειδοποίηση
•• Το εσωτερικό του προϊόντος διαπερνάται από ρεύμα υψηλής τάσης. Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε,
επισκευάζετε ή τροποποιείτε το προϊόν μόνοι σας.
‒‒ Για επισκευές, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
•• Για να μετακινήσετε το προϊόν, αρχικά αποσυνδέστε όλα τα καλώδια, συμπεριλαμβανομένου και του
καλωδίου τροφοδοσίας.
•• Εάν το προϊόν βγάζει ασυνήθιστους θορύβους, μυρωδιά καμένου υλικού ή καπνό, αποσυνδέστε αμέσως
το καλώδιο τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
•• Μην αφήνετε τα παιδιά να κρέμονται από το προϊόν ή να σκαρφαλώνουν επάνω σε αυτό.
‒‒ Υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστούν σοβαρά.
•• Μην εισάγετε μεταλλικά αντικείμενα (αιχμηρά μαγειρικά σκεύη, κέρματα, τσιμπιδάκια κ.λπ.) ή
αντικείμενα που καίγονται εύκολα (χαρτί, σπίρτα κ.λπ.) στο προϊόν (μέσω των αεραγωγών, των
θυρών εισόδου/εξόδου κ.λπ.).
‒‒ Εάν εισέλθει νερό ή άλλες ξένες ουσίες στο προϊόν, απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το
καλώδιο τροφοδοσίας. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της
Samsung.
•• Μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά (βάζα, μπουκάλια κ.λπ.) ή μεταλλικά αντικείμενα επάνω στο
προϊόν.
‒‒ Εάν εισέλθει νερό ή άλλες ξένες ουσίες στο προϊόν, απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το
καλώδιο τροφοδοσίας. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της
Samsung.
•• Εάν πέσει κάτω το προϊόν ή υποστεί ζημιά το εξωτερικό περίβλημα, απενεργοποιήστε το και
αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών της Samsung.
‒‒ Εάν συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
•• Μην αφήνετε βαριά αντικείμενα ή άλλα αντικείμενα που αρέσουν στα παιδιά (παιχνίδια, γλυκά κ.λπ.)
επάνω στο προϊόν.
‒‒ Το προϊόν ή το βαρύ αντικείμενο μπορεί να πέσει καθώς το παιδί σας προσπαθεί να φτάσει το
παιχνίδι ή το γλύκισμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
•• Κατά τη διάρκεια κεραυνών ή καταιγίδας, απενεργοποιήστε το προϊόν και αφαιρέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας.
•• Μην αφήνετε να πέσουν αντικείμενα επάνω στο προϊόν ή να το χτυπήσουν.
•• Μην μετακινείτε το προϊόν τραβώντας το από το καλώδιο τροφοδοσίας ή κάποιο άλλο καλώδιο.
•• Εάν διαπιστώσετε ότι υπάρχει διαρροή αερίου, μην αγγίζετε το προϊόν και το φις. Αερίστε αμέσως το
χώρο.
•• Μην σηκώνετε και μην μετακινείτε το προϊόν τραβώντας το από το καλώδιο τροφοδοσίας ή από κάποιο
άλλο καλώδιο.
•• Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε εύφλεκτα σπρέι ή άλλες εύφλεκτες ουσίες κοντά στο προϊόν.
•• Βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί δεν παρεμποδίζονται από τραπεζομάντιλα ή κουρτίνες.
‒‒ Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά λόγω αυξημένης εσωτερικής θερμοκρασίας.
7
Προσοχή
•• Εάν αφήσετε την οθόνη να προβάλλει σταθερά μια στατική εικόνα για παρατεταμένη χρονική
περίοδο, ενδέχεται να δημιουργηθούν μόνιμα είδωλα ή ελαττωματικά pixel.
‒‒ Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή την προφύλαξη οθόνης με κινούμενες
εικόνες εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
•• Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το
προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα (όταν λείπετε σε διακοπές κ.λπ.).
‒‒ Η συγκέντρωση σκόνης σε συνδυασμό με τη θερμότητα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά,
βραχυκύκλωμα ή διαρροή ρεύματος.
•• Χρησιμοποιείτε το προϊόν στη συνιστώμενη ανάλυση και συχνότητα.
‒‒ Διαφορετικά μπορεί να αλλοιωθεί η όρασή σας.
•• Μην κρατάτε το προϊόν ανάποδα και μην το μετακινείτε κρατώντας το από τη βάση.
‒‒ Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή να προκαλέσει τραυματισμό.
•• Εάν κοιτάζετε την οθόνη από πολύ κοντινή απόσταση για πολλή ώρα, μπορεί να αλλοιωθεί η
όρασή σας.
•• Μην χρησιμοποιείτε υγραντήρες ή φούρνους γύρω από το προϊόν.
•• Ξεκουράζετε τα μάτια σας για περισσότερο από 5 λεπτά ή κοιτάζετε σε απομακρυσμένα
αντικείμενα μετά από κάθε 1 ώρα χρήσης του προϊόντος.
•• Μην αγγίζετε την οθόνη όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο για μεγάλο χρονικό διάστημα,
καθώς θα έχει αναπτύξει υψηλή θερμοκρασία.
•• Φυλάσσετε τα μικρά εξαρτήματα μακριά από παιδιά.
•• Να είστε προσεκτικοί όταν ρυθμίζετε την κλίση του προϊόντος ή το ύψος της βάσης.
‒‒ Υπάρχει κίνδυνος να πιαστούν και να τραυματιστούν τα χέρια ή τα δάχτυλά σας.
‒‒ Εάν γείρετε πολύ το προϊόν, υπάρχει κίνδυνος να πέσει και να προκληθεί τραυματισμός.
•• Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο προϊόν.
‒‒ Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.
•• Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, μην αυξάνετε υπερβολικά την ένταση του ήχου.
‒‒ Ο υπερβολικά δυνατός ήχος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.
8
Κεφάλαιο 02
Προετοιμασία
Εξαρτήματα
Εικονίδια
Περιγραφή
Ανοίξτε ή κλείστε το μενού προβολής στην οθόνη (OSD) ή επιστρέψτε στο
προηγούμενο μενού.
Κουμπιά πρόσοψης
――Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές
ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
Κλείδωμα ελέγχου OSD: Διατηρήστε τις τρέχουσες ρυθμίσεις ή κλειδώστε
τον έλεγχο OSD για να αποτρέψετε τις ακούσιες αλλαγές στις ρυθμίσεις.
Ενεργοποίηση: Για να κλειδώσετε τον έλεγχο OSD, πατήστε το κουμπί
για 10 δευτερόλεπτα. Απενεργοποίηση: Για να ξεκλειδώσετε τον κλειδωμένο
για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα.
έλεγχο OSD, πατήστε το κουμπί
――Εάν το στοιχείο ελέγχου OSD είναι κλειδωμένο, η ρύθμιση Brightness και
Contrast μπορεί να προσαρμοστεί. Η λειτουργία Eye Saver Mode είναι
διαθέσιμη. Είναι δυνατή η προβολή της ενότητας Information.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Eye Saver Mode πατώντας το
κουμπί . (Η λειτουργία Eye Saver Mode είναι διαθέσιμη όταν η λειτουργία
ελέγχου OSD είναι κλειδωμένη.)
Πατήστε
για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Eye
Saver Mode.
Οδηγός κουμπιών
Τα παρακάτω στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα εάν η δυνατότητα Eye Saver Mode
είναι διαθέσιμη.
•• Picture
Brightness, Game Mode, MAGICBright, Color
•• System
Smart ECO Saving
SAMSUNG
Μετακινηθείτε στο επάνω ή στο κάτω μενού ή αλλάξτε την τιμή μιας
επιλογής στο μενού OSD.
Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για τη ρύθμιση της έντασης του ήχου ή της
φωτεινότητας και της αντίθεσης της οθόνης.
9
Εικονίδια
Πίσω πλευρά
Περιγραφή
Επιβεβαίωση κάποιας επιλογής μενού.
Εάν πατήσετε το κουμπί
όταν δεν εμφανίζεται το μενού OSD, αλλάζει
η πηγή εισόδου (Analog / HDMI / DisplayPort). Εάν ενεργοποιήσετε το προϊόν
, ένα μήνυμα που
ή αλλάξετε την πηγή εισόδου πατώντας το κουμπί
δείχνει τη νέα πηγή εισόδου θα εμφανιστεί στην επάνω αριστερή γωνία της
οθόνης.
――Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για προϊόντα μόνο με αναλογική
――Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές
ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
Θύρα
Περιγραφή
Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος της οθόνης σας στη θύρα POWER IN στο πίσω
μέρος του προϊόντος.
διασύνδεση.
Πατήστε το κουμπί
οθόνης.
για να προσαρμοστούν αυτόματα οι ρυθμίσεις της
Σύνδεση σε συσκευή USB.
――Η αλλαγή της ανάλυσης στις Ιδιότητες οθόνης ενεργοποιεί τη λειτουργία Auto
Συνδέστε τη θύρα
Adjustment.
――Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία Analog.
χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
της οθόνης και τη θύρα USB του υπολογιστή
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της οθόνης.
Συνδέεται σε υπολογιστή μέσω καλωδίου DP.
Όταν πατηθεί κάποιο κουμπί ελέγχου στη συσκευή, ο οδηγός κουμπιών
εμφανίζεται πριν ανοίξει το μενού ενδείξεων επί της οθόνης. (Ο οδηγός
εμφανίζει τη λειτουργία του κουμπιού που πατήθηκε.)
Οδηγός κουμπιών
Για πρόσβαση στο μενού προβολής επί της οθόνης όταν εμφανίζεται ο οδηγός,
πατήστε ξανά το αντίστοιχο κουμπί.
Ο οδηγός κουμπιών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία ή το
μοντέλο του προϊόντος.
Συνδέεται σε μια συσκευή πηγής, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI ή
HDMI-DVI.
Συνδέεται σε υπολογιστή μέσω του καλωδίου D-SUB.
Ανατρέξτε στις οδηγίες του συγκεκριμένου προϊόντος.
Συνδέεται σε μια συσκευή εξόδου ήχου, όπως ακουστικά.
10
Αλλαγή των ρυθμίσεων Brightness και Contrast
Αλλαγή της ρύθμισης Volume
Προσαρμόστε τη ρύθμιση Brightness και Contrast χρησιμοποιώντας το κουμπί
(όταν δεν εμφανίζεται κανένα μενού OSD).
Προσαρμόστε τη ρύθμιση Volume πατώντας το κουμπί
στην αρχική οθόνη
όταν εμφανίζεται ο οδηγός πλήκτρων.
Contrast
Volume
100
Brightness
Volume
10
Brightness
Contrast
――Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
――Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
――Οι λειτουργίες που διατίθενται στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο. Ανατρέξτε
στις οδηγίες του συγκεκριμένου προϊόντος.
Brightness
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση SAMSUNG Bright έχει οριστεί σε λειτουργία Dynamic
MAGIC
Contrast.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Smart Eco Saving.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
Contrast
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση SAMSUNG Bright έχει οριστεί σε λειτουργία Cinema ή
MAGIC
Dynamic Contrast.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode.
11
Ρύθμιση της ανάκλισης και του ύψους του προϊόντος
Περιστροφή της οθόνης
――Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές
――Μπορείτε να περιστρέψετε την οθόνη σας όπως υποδεικνύεται παρακάτω.
ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
S24H650GD*
――Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές
ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
-5,0° (±2,0°) ~ 24,0° (±2,0°)
0 ~ 135,0 mm (±5,0 mm)
1
2
3
4
5
6
-45,0° (±2,0°) ~ 45,0° (±2,0°)
S24H650FD*
-5,0° (±2,0°) ~ 24,0° (±2,0°)
0 ~ 135,0 mm (±5,0 mm)
-45,0° (±2,0°) ~ 45,0° (±2,0°)
•• Φροντίστε να επεκτείνετε πλήρως τη βάση προτού περιστρέψετε την οθόνη.
•• Αν περιστρέψετε την οθόνη χωρίς να επεκτείνετε πλήρως τη βάση, η γωνία της οθόνης ενδέχεται
να χτυπήσει στο δάπεδο και να υποστεί ζημιά.
S27H650FD*
•• Μην περιστρέφετε την οθόνη αριστερόστροφα. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
-5,0° (±2,0°) ~ 24,0° (±2,0°)
-45,0° (±2,0°) ~ 45,0° (±2,0°)
0 ~ 135,0 mm (±5,0 mm)
•• Μπορεί να ρυθμιστεί η ανάκλιση και το ύψος της οθόνης.
•• Κρατήστε το προϊόν από το επάνω κεντρικό τμήμα του και ρυθμίστε προσεκτικά το ύψος.
•• Κατά τη ρύθμιση του ύψους της βάσης, ενδέχεται να ακούσετε κάποιο θόρυβο. Αυτός ο θόρυβος
οφείλεται στη μετακίνηση της μπίλιας, που βρίσκεται μέσα στη βάση, όταν ρυθμίζεται το ύψος
της. Πρόκειται για φυσιολογικό θόρυβο και δεν αποτελεί δυσλειτουργία του προϊόντος.
12
Αντικλεπτική κλειδαριά
Προφυλάξεις για τη μετακίνηση της οθόνης
――Μια αντικλεπτική κλειδαριά επιτρέπει την ασφαλή χρήση του προϊόντος ακόμα κι όταν βρίσκεστε σε
δημόσιους χώρους.
――Το σχήμα της ασφάλειας και η μέθοδος κλειδώματος εξαρτάται από τον κατασκευαστή. Ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη δική σας αντικλεπτική κλειδαριά για λεπτομέρειες.
Για να ασφαλίσει μια αντικλεπτική κλειδαριά:
•• Μην ασκείτε απευθείας πίεση στην οθόνη.
•• Μην μετακινείτε τη συσκευή κρατώντας την
από την οθόνη.
1 Στερεώστε το καλώδιο της αντικλεπτικής σας κλειδαριάς σε ένα βαρύ αντικείμενο, όπως είναι ένα
•• Όταν μετακινείτε την οθόνη, να την κρατάτε
από τις κάτω γωνίες ή τα άκρα.
•• Μην κρατάτε το προϊόν ανάποδα μόνο από τη
βάση.
••
γραφείο.
2 Περάστε το ένα άκρο του καλωδίου μέσα από το βρόχο που υπάρχει στο άλλο άκρο.
3 Τοποθετήστε την κλειδαριά σε μια υποδοχή στο πίσω μέρος του προϊόντος.
4 Κλειδώστε την ασφάλεια.
‒‒ Μπορείτε να αγοράσετε μια αντικλεπτική κλειδαριά ξεχωριστά.
‒‒ Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη δική σας αντικλεπτική κλειδαριά για
λεπτομέρειες.
‒‒ Μπορείτε να αγοράσετε αντικλεπτικές κλειδαριές από καταστήματα ηλεκτρονικών ή μέσω
Διαδικτύου.
13
Εγκατάσταση κιτ στήριξης σε τοίχο ή βάσης στήριξης σε
γραφείο (S24H650GD* / S27H650FD*)
1
2
A
•• Σημειώσεις
‒‒ Η χρήση μιας βίδας που έχει μεγαλύτερο μήκος από το τυπικό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο
εσωτερικά εξαρτήματα του προϊόντος.
‒‒ Το μήκος των βιδών που απαιτούνται για μια βάση στήριξης σε τοίχο που δεν συμμορφώνεται
με τα πρότυπα VESA ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις προδιαγραφές.
‒‒ Μη χρησιμοποιείτε βίδες που δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα VESA. Μην προσαρτάτε το
κιτ στήριξης σε τοίχο ή τη βάσης στήριξης σε γραφείο χρησιμοποιώντας υπερβολική δύναμη.
Το προϊόν ενδέχεται να υποστεί ζημιά ή να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό. Η εταιρεία
Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή τραυματισμούς που προκαλούνται από τη
χρήση ακατάλληλων βιδών ή την προσάρτηση του κιτ στήριξης σε τοίχο ή της βάσης στήριξης
σε γραφείο χρησιμοποιώντας υπερβολική δύναμη.
‒‒ Η εταιρεία Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές στο προϊόν ή τραυματισμούς που
προκαλούνται από τη χρήση ενός κιτ στήριξης σε τοίχο που είναι διαφορετικό από αυτό που
καθορίζεται ή από απόπειρα να εγκαταστήσετε μόνοι σας το κιτ στήριξης σε τοίχο.
3
4
‒‒ Για να στερεώσετε το προϊόν σε έναν τοίχο, φροντίστε να αγοράσετε ένα κιτ στήριξης σε τοίχο
που μπορεί να εγκατασταθεί σε απόσταση 10 εκατοστά ή μεγαλύτερη από τον τοίχο.
‒‒ Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε ένα κιτ στήριξης σε τοίχο που συμμορφώνεται με τα πρότυπα.
B
‒‒ Για να εγκαταστήσετε την οθόνη με χρήση κιτ στερέωσης σε τοίχο, αποσυνδέστε τη βάση
στήριξης από την οθόνη.
Μονάδα: mm
Όνομα
μοντέλου
Προσαρτήστε εδώ το κιτ στήριξης σε τοίχο ή τη βάση στήριξης σε γραφείο
Επιτοίχια βάση στήριξης (πωλούνται ξεχωριστά)
Ευθυγραμμίστε τις εγκοπές και βιδώστε σφιχτά τις βίδες στο στήριγμα και το προϊόν με τα αντίστοιχα
μέρη του κιτ στήριξης σε τοίχο ή της βάσης στήριξης σε γραφείο που θέλετε να προσαρτήσετε.
S24H650GD* /
S27H650FD*
Προδιαγραφές οπής βίδας VESA
(A * B) σε χιλιοστά
100,0 x 100,0
Τυπική βίδα
Φ 4,0 mm, βήμα 0,7 * 10,0 mm
μήκος
Ποσότητα
4 τεμάχια
――Μην εγκαθιστάτε το κιτ στερέωσης σε τοίχο ενώ το προϊόν είναι ενεργοποιημένο. Μπορεί να προκληθεί
τραυματισμός από ηλεκτροπληξία.
14
Εγκατάσταση κιτ στήριξης σε τοίχο ή βάσης στήριξης σε
γραφείο (S24H650FD*)
1
2
A
•• Σημειώσεις
‒‒ Η χρήση μιας βίδας που έχει μεγαλύτερο μήκος από το τυπικό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο
εσωτερικά εξαρτήματα του προϊόντος.
‒‒ Το μήκος των βιδών που απαιτούνται για μια βάση στήριξης σε τοίχο που δεν συμμορφώνεται
με τα πρότυπα VESA ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις προδιαγραφές.
‒‒ Μη χρησιμοποιείτε βίδες που δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα VESA. Μην προσαρτάτε το
κιτ στήριξης σε τοίχο ή τη βάσης στήριξης σε γραφείο χρησιμοποιώντας υπερβολική δύναμη.
Το προϊόν ενδέχεται να υποστεί ζημιά ή να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό. Η εταιρεία
Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή τραυματισμούς που προκαλούνται από τη
χρήση ακατάλληλων βιδών ή την προσάρτηση του κιτ στήριξης σε τοίχο ή της βάσης στήριξης
σε γραφείο χρησιμοποιώντας υπερβολική δύναμη.
‒‒ Η εταιρεία Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές στο προϊόν ή τραυματισμούς που
προκαλούνται από τη χρήση ενός κιτ στήριξης σε τοίχο που είναι διαφορετικό από αυτό που
καθορίζεται ή από απόπειρα να εγκαταστήσετε μόνοι σας το κιτ στήριξης σε τοίχο.
3
4
B
‒‒ Για να στερεώσετε το προϊόν σε έναν τοίχο, φροντίστε να αγοράσετε ένα κιτ στήριξης σε τοίχο
που μπορεί να εγκατασταθεί σε απόσταση 10 εκατοστά ή μεγαλύτερη από τον τοίχο.
‒‒ Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε ένα κιτ στήριξης σε τοίχο που συμμορφώνεται με τα πρότυπα.
‒‒ Για να εγκαταστήσετε την οθόνη με χρήση κιτ στερέωσης σε τοίχο, αποσυνδέστε τη βάση
στήριξης από την οθόνη.
Μονάδα: mm
Όνομα
μοντέλου
Προσαρτήστε εδώ το κιτ στήριξης σε τοίχο ή τη βάση στήριξης σε γραφείο
Επιτοίχια βάση στήριξης (πωλούνται ξεχωριστά)
Ευθυγραμμίστε τις εγκοπές και βιδώστε σφιχτά τις βίδες στο στήριγμα και το προϊόν με τα αντίστοιχα
μέρη του κιτ στήριξης σε τοίχο ή της βάσης στήριξης σε γραφείο που θέλετε να προσαρτήσετε.
S24H650FD*
Προδιαγραφές οπής βίδας VESA
(A * B) σε χιλιοστά
100,0 x 100,0
Τυπική βίδα
Φ 4,0 mm, βήμα 0,7 * 10,0 mm
μήκος
Ποσότητα
4 τεμάχια
――Μην εγκαθιστάτε το κιτ στερέωσης σε τοίχο ενώ το προϊόν είναι ενεργοποιημένο. Μπορεί να προκληθεί
τραυματισμός από ηλεκτροπληξία.
15
Εγκατάσταση
Προσάρτηση της βάσης (S24H650GD* / S27H650FD*)
――Πριν από τη συναρμολόγηση του προϊόντος, τοποθετήστε το προϊόν σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, έτσι ώστε η οθόνη να είναι στραμμένη προς τα κάτω.
――Η εξωτερική εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν.
1
Ωθήστε το σύνδεσμο βάσης στη βάση, με
την κατεύθυνση που φαίνεται στην εικόνα.
Περιστρέψτε πλήρως τη βίδα σύνδεσης στο κάτω
μέρος της βάσης, ώστε να είναι εντελώς σταθερή.
2
Τοποθετήστε το προστατευτικό Styrofoam
(μαξιλαράκι), που περιλαμβάνεται στη
συσκευασία, στο δάπεδο και τοποθετήστε το
προϊόν με την όψη προς τα κάτω, πάνω στο
Styrofoam, όπως φαίνεται στην εικόνα.
3
Τοποθετήστε τον λαιμό της βάσης στην οθόνη,
όπως φαίνεται στην εικόνα. Κατά την τοποθέτηση
του λαιμού της βάσης, βεβαιωθείτε ότι το κουμπί
που προεξέχει στην οθόνη μπορεί να τοποθετηθεί
στην εγκοπή του λαιμού της βάσης.
4
Περιστρέψτε το λαιμό της βάσης της οθόνης
δεξιόστροφα κατά 90° ώστε ο λαιμός της βάσης
της οθόνης να τοποθετηθεί στη σωστή θέση.
Εάν δεν υπάρχει Styrofoam, χρησιμοποιήστε ένα
χοντρό χαλάκι.
5
Η συναρμολόγηση της βάσης ολοκληρώθηκε.
- Προσοχή
Μην κρατάτε το προϊόν ανάποδα μόνο από τη βάση.
16
Προσάρτηση της βάσης (S24H650FD*)
――Πριν από τη συναρμολόγηση του προϊόντος, τοποθετήστε το προϊόν σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, έτσι ώστε η οθόνη να είναι στραμμένη προς τα κάτω.
――Η εξωτερική εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν.
1
Ωθήστε το σύνδεσμο βάσης στη βάση, με
την κατεύθυνση που φαίνεται στην εικόνα.
Περιστρέψτε πλήρως τη βίδα σύνδεσης στο κάτω
μέρος της βάσης, ώστε να είναι εντελώς σταθερή.
2
Τοποθετήστε το προστατευτικό Styrofoam
(μαξιλαράκι), που περιλαμβάνεται στη
συσκευασία, στο δάπεδο και τοποθετήστε το
προϊόν με την όψη προς τα κάτω, πάνω στο
Styrofoam, όπως φαίνεται στην εικόνα.
3
Τοποθετήστε τον λαιμό της βάσης στην οθόνη,
όπως φαίνεται στην εικόνα. Κατά την τοποθέτηση
του λαιμού της βάσης, βεβαιωθείτε ότι το κουμπί
που προεξέχει στην οθόνη μπορεί να τοποθετηθεί
στην εγκοπή του λαιμού της βάσης.
4
Περιστρέψτε το λαιμό της βάσης της οθόνης
δεξιόστροφα κατά 90° ώστε ο λαιμός της βάσης
της οθόνης να τοποθετηθεί στη σωστή θέση.
Εάν δεν υπάρχει Styrofoam, χρησιμοποιήστε ένα
χοντρό χαλάκι.
5
Η συναρμολόγηση της βάσης ολοκληρώθηκε.
- Προσοχή
Μην κρατάτε το προϊόν ανάποδα μόνο από τη βάση.
17
Αφαίρεση της βάσης (S24H650GD* / S27H650FD*)
― Προτού αφαιρέσετε τη βάση από την οθόνη, τοποθετήστε την οθόνη, στραμμένη προς τα κάτω, σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
― Η εξωτερική εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν.
1
2
Τοποθετήστε το προϊόν σε καθαρή και επίπεδη
επιφάνεια, όπως φαίνεται στην εικόνα. Σπρώξτε
το πλήκτρο προς τα επάνω και κρατήστε το.
Περιστρέψτε το λαιμό της βάσης της οθόνης
αριστερόστροφα κατά 10°.
Ανασηκώστε τον λαιμό της βάσης προς την
κατεύθυνση που δείχνει το βέλος, για να τον
αφαιρέσετε από την οθόνη.
- Προσοχή
- Προσοχή
Μην πιέζετε την οθόνη προς τα κάτω. Υπάρχει
κίνδυνος καταστροφής της.
Μην κρατάτε το προϊόν ανάποδα μόνο από τη βάση.
3
Ξεβιδώστε τη βίδα σύνδεσης στο κάτω μέρος
της βάσης και αφαιρέστε τον λαιμό από τη βάση
τραβώντας τον προς την κατεύθυνση που δείχνει το
βέλος, όπως φαίνεται στην εικόνα.
18
Αφαίρεση της βάσης (S24H650FD*)
― Προτού αφαιρέσετε τη βάση από την οθόνη, τοποθετήστε την οθόνη, στραμμένη προς τα κάτω, σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
― Η εξωτερική εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν.
1
2
Τοποθετήστε το προϊόν σε καθαρή και επίπεδη
επιφάνεια, όπως φαίνεται στην εικόνα. Σπρώξτε
το πλήκτρο προς τα επάνω και κρατήστε το.
Περιστρέψτε το λαιμό της βάσης της οθόνης
αριστερόστροφα κατά 10°.
Ανασηκώστε τον λαιμό της βάσης προς την
κατεύθυνση που δείχνει το βέλος, για να τον
αφαιρέσετε από την οθόνη.
- Προσοχή
- Προσοχή
Μην πιέζετε την οθόνη προς τα κάτω. Υπάρχει
κίνδυνος καταστροφής της.
Μην κρατάτε το προϊόν ανάποδα μόνο από τη βάση.
3
Ξεβιδώστε τη βίδα σύνδεσης στο κάτω μέρος
της βάσης και αφαιρέστε τον λαιμό από τη βάση
τραβώντας τον προς την κατεύθυνση που δείχνει το
βέλος, όπως φαίνεται στην εικόνα.
19
Κεφάλαιο 03
Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής
Πριν από την εγκατάσταση της οθόνης,
διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες.
1 Ελέγξτε το σχήμα και στα δύο άκρα των καλωδίων που συνόδευαν την οθόνη καθώς και το σχήμα
και τις θέσεις των αντίστοιχων θυρών στην οθόνη και τις εξωτερικές συσκευές.
2 Πριν από τη σύνδεση των καλωδίων σήματος, αποσυνδέστε από την πρίζα τα καλώδια
τροφοδοσίας της οθόνης και των εξωτερικών συσκευών για να προστατεύσετε τη συσκευή από
βραχυκύκλωμα ή υψηλή τάση.
Σύνδεση και χρήση υπολογιστή
Επιλέξτε μια μέθοδο σύνδεσης κατάλληλη για τον υπολογιστή σας.
――Τα εξαρτήματα σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν στα διάφορα προϊόντα.
――Οι παρεχόμενες θύρες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν.
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου D-SUB (αναλογικού
τύπου)
3 Μετά τη σύνδεση των καλωδίων σήματος, συνδέστε στην πρίζα τα καλώδια τροφοδοσίας για την
οθόνη και τις εξωτερικές συσκευές.
4 Πριν από τη χρήση της οθόνης, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για να εξοικειωθείτε με τις
λειτουργίες, τις προφυλάξεις και τη σωστή χρήση της.
Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας για την οθόνη και τις εξωτερικές
συσκευές, όπως υπολογιστές και συσκευές set-top-box, δεν είναι συνδεδεμένα στην πρίζα.
RGB IN
20
Σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI
Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας για την οθόνη και τις εξωτερικές
συσκευές, όπως υπολογιστές και συσκευές set-top-box, δεν είναι συνδεδεμένα στην πρίζα.
Σύνδεση μέσω καλωδίου DP
Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας για την οθόνη και τις εξωτερικές
συσκευές, όπως υπολογιστές και συσκευές set-top-box, δεν είναι συνδεδεμένα στην πρίζα.
HDMI IN
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI-DVI
Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας για την οθόνη και τις εξωτερικές
συσκευές, όπως υπολογιστές και συσκευές set-top-box, δεν είναι συνδεδεμένα στην πρίζα.
――Συνιστάται καλώδιο DP μήκους κάτω από 1,5 μέτρο. Η χρήση καλωδίου άνω του 1,5 μέτρου μπορεί να
επηρεάσει την ποιότητα της εικόνας
Σύνδεση ακουστικών
HDMI IN
21
Σύνδεση στην παροχή ρεύματος
Για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πρίζα και τη θύρα
POWER IN στο προϊόν.
――Η τάση εισόδου αλλάζει αυτόματα.
22
Σύνδεση συσκευής USB
1 Συνδέστε τη θύρα
――Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή USB, όπως ποντίκι, πληκτρολόγιο, memory stick ή εξωτερικό
σκληρό δίσκο (HDD), συνδέοντάς την απευθείας στη θύρα
της οθόνης. Δεν χρειάζεται να τη συνδέσετε
στον υπολογιστή.
Στην περίπτωση χρήσης εξωτερικού σκληρού δίσκου μαζικής αποθήκευσης που απαιτεί εξωτερικό
τροφοδοτικό, φροντίστε να το συνδέσετε σε πηγή τροφοδοσίας.
Η θύρα
της οθόνης υποστηρίζει High-Speed Certified USB 2.0.
Υψηλή ταχύτητα
της οθόνης και τη θύρα USB του υπολογιστή χρησιμοποιώντας το
καλώδιο USB.
Πλήρης ταχύτητα
Χαμηλή ταχύτητα
――Για να χρησιμοποιήσετε τη θύρα
, θα πρέπει να συνδέσετε το UP (αντιρρευματικό καλώδιο) στον
υπολογιστή.
――Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο USB που διατίθεται με την οθόνη για να συνδέσετε τη θύρα
της οθόνης με τη θύρα USB του υπολογιστή σας.
2 Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB για να συνδέσετε μια συσκευή USB στη θύρα
της οθόνης.
3 Η διαδικασία χρήσης είναι η ίδια με εκέινη που εφαρμόζετε όταν χρησιμοποιείτε μια εξωτερική
συσκευή που είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή.
Ρυθμός μετάδοσης
δεδομένων
480 Mbps
12 Mbps
1,5 Mbps
•• Μπορείτε να συνδέσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα πληκτρολόγιο και ένα ποντίκι.
Κατανάλωση ισχύος
2,5 W(Μέγ., κάθε θύρα)
2,5 W(Μέγ., κάθε θύρα)
2,5 W(Μέγ., κάθε θύρα)
•• Μπορείτε να αναπαράγετε ένα αρχείο από μία συσκευή μέσων. (Παραδείγματα συσκευών μέσων:
MP3, ψηφιακή κάμερα, κ.λπ.)
•• Μπορείτε να εκτελέσετε, να μετακινήσετε, να αντιγράψετε ή να διαγράψετε τα αρχεία που
βρίσκονται στη συσκευή αποθήκευσης. (Παραδείγματα συσκευών μέσων: εξωτερική μνήμη, κάρτα
μνήμης, συσκευή ανάγνωσης μνήμης, συσκευή αναπαραγωγής MP3 τύπου HDD κ.λπ.)
•• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλες συσκευές USB που μπορούν να συνδεθούν σε έναν
υπολογιστή.
――Όταν συνδέετε μία συσκευή στη θύρα
της οθόνης, να χρησιμοποιείτε το κατάλληλο καλώδιο για τη
συσκευή.
――Για την αγορά του καλωδίου ή των εξωτερικών συσκευών, απευθυνθείτε στο κέντρο εξυπηρέτησης του
αντίστοιχου προϊόντος.
――Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα ή ζημιές που θα προκληθούν σε εξωτερική συσκευή
από τη χρήση μη εγκεκριμένου καλωδίου.
――Κάποια προϊόντα δεν χρησιμοποιούν το πρότυπο USB και μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα στη
λειτουργία της συσκευής.
――Εάν η συσκευή παρουσιάσει βλάβη όταν είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή, επικοινωνήστε με το κέντρο
εξυπηρέτησης του κατασκευαστή της συσκευής ή του υπολογιστή.
――Με την κυκλοφορία διάφορων συσκευών USB στην αγορά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα προϊόντα
μας είναι συμβατά με όλες τις συσκευές USB.
23
Τακτοποίηση των συνδεδεμένων καλωδίων (S24H650GD* / S27H650FD*)
1
Γείρετε την οθόνη, όπως φαίνεται στην εικόνα.
5
Τοποθετήστε καθένα από τα δύο καλώδια σε
μία πλευρά του ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ, όπως
φαίνεται στην εικόνα.
2
Περιστρέψτε τον μηχανισμό στην υψηλότερη
κατακόρυφη θέση.
6
Περιστρέψτε τον μηχανισμό στην οριζόντια
θέση.
3
Συνδέστε τα αντίστοιχα καλώδια.
4
4
Τακτοποιήστε το καλώδιο στην εγκοπή του
ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ και μετά τοποθετήστε το
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ. Όταν συνδέετε
το ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ, φροντίστε
να τοποθετήσετε αρχικά τα έξι πτερύγια του
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ στις κάτω
οπές του ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ.
7
Η συναρμολόγηση ολοκληρώθηκε.
24
Τακτοποίηση των συνδεδεμένων καλωδίων (S24H650FD*)
1
Η συναρμολόγηση της βάσης ολοκληρώθηκε.
2
Περιστρέψτε τον μηχανισμό στην υψηλότερη
κατακόρυφη θέση.
3
Συνδέστε τα καλώδια στις κατάλληλες θύρες
και περάστε καθένα από τα δύο καλώδια σε μία
πλευρά του ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ, όπως
φαίνεται στην εικόνα.
4
Περιστρέψτε τον μηχανισμό στην οριζόντια
θέση.
5
Η συναρμολόγηση ολοκληρώθηκε.
25
Σωστή στάση κατά τη χρήση του προϊόντος
Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης
――Μπορείτε να ορίσετε την καλύτερη τιμή ανάλυσης και συχνότητας γι' αυτό το προϊόν, εκτελώντας
εγκατάσταση των αντίστοιχων προγραμμάτων οδήγησης.
――Για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του προγράμματος οδήγησης του προϊόντος,
πραγματοποιήστε τη λήψη του από τη διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung Electronics στη διεύθυνση
http://www.samsung.com.
Ρύθμιση βέλτιστης ανάλυσης
Όταν ενεργοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά μετά την αγορά, θα εμφανιστεί ένα ενημερωτικό
μήνυμα σχετικά με τη ρύθμιση της βέλτιστης ανάλυσης.
Χρησιμοποιείτε το προϊόν διατηρώντας σωστή στάση ως εξής:
•• Ισιώστε την πλάτη σας.
•• Διατηρείτε απόσταση 45 έως 50 cm από την οθόνη και καθίστε έτσι ώστε τα μάτια σας να κοιτούν
λίγο προς τα κάτω.
•• Κοιτάτε απευθείας την οθόνη κεντράροντας το βλέμμα σας.
Επιλέξτε μια γλώσσα στη συσκευή και αλλάξτε την ανάλυση στον υπολογιστή σας στη βέλτιστη
ρύθμιση.
――Εάν δεν επιλεγεί η βέλτιστη ανάλυση, το μήνυμα θα εμφανιστεί έως τρεις φορές για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα, ακόμα και εάν το προϊόν απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί ξανά.
――Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη βέλτιστη ανάλυση στον Πίνακα Ελέγχου του υπολογιστή σας.
•• Ρυθμίστε τη γωνία έτσι ώστε το φως να μην αντανακλάται στην οθόνη.
•• Οι πήχεις σας πρέπει να είναι κάθετοι σε σχέση με τα μπράτσα σας και να είναι σε ευθεία με το
πίσω μέρος της παλάμης.
•• Οι αγκώνες σας πρέπει να σχηματίζουν περίπου ορθή γωνία.
•• Ρυθμίστε το ύψος του προϊόντος ώστε τα γόνατά σας να είναι λυγισμένα κατά 90 μοίρες ή
περισσότερο, οι φτέρνες να ακουμπούν στο πάτωμα και τα μπράτσα σας να είναι πιο χαμηλά από
το στήθος σας.
•• Ακολουθείτε ασκήσεις για τα μάτια ή ανοιγοκλείνετέ τα πιο συχνά για να ανακουφιστεί η κόπωση
των ματιών.
26
Κεφάλαιο 04
Ρύθμιση της οθόνης
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις οθόνης, όπως τη φωτεινότητα.
Παρέχεται λεπτομερής περιγραφή για κάθε λειτουργία. Ανατρέξτε στο προϊόν σας για λεπτομέρειες.
――Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος. Το χρώμα
και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να
τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
Στη λειτουργία PC
•• Custom: Προσαρμόστε την αντίθεση και τη φωτεινότητα ανάλογα με τις ανάγκες.
•• Standard: Εξασφαλίστε ποιότητα εικόνας κατάλληλη για επεξεργασία εγγράφων ή χρήση του
Internet.
SAMSUNG MAGIC Bright
Αυτό το μενού παρέχει βέλτιστη ποιότητα εικόνας, κατάλληλη για το περιβάλλον όπου
χρησιμοποιείται το προϊόν.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Smart ECO Saving.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα ώστε να ταιριάζει στις προτιμήσεις σας.
•• Cinema: Εξασφαλίστε φωτεινότητα και ευκρίνεια τηλεόρασης κατάλληλη για παρακολούθηση
βίντεο και περιεχομένου DVD.
•• Dynamic Contrast: Εξασφαλίστε εξισορροπημένη φωτεινότητα μέσω αυτόματης ρύθμισης της
αντίθεσης.
Στη λειτουργία AV
Όταν η εξωτερική πηγή εισόδου είναι συνδεδεμένη μέσω HDMI/DP και το PC/AV Mode έχει ρυθμιστεί
SAMSUNG
Bright έχει τέσσερις αυτόματες ρυθμίσεις εικόνας (Dynamic, Standard, Movie και
σε AV, το MAGIC
Custom) που έχουν προκαθοριστεί από το εργοστάσιο. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια από τις
ρυθμίσεις Dynamic, Standard, Movie ή Custom. Μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση Custom, η οποία
επαναφέρει αυτόματα τις προσωπικές σας ρυθμίσεις για την εικόνα.
•• Dynamic: Επιλέξτε αυτον τον τρόπο λειτουργίας για να προβάλλετε ευκρινέστερη εικόνα σε σχέση
με τον τρόπο λειτουργίας Standard.
•• Standard: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν ο περιβάλλων φωτισμός είναι έντονος. Ο
παραπάνω τρόπος λειτουργίας παρέχει επίσης ευκρινέστερη εικόνα.
•• Movie: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν ο περιβάλλων φωτισμός είναι ασθενής. Η
επιλογή του παραπάνω τρόπου λειτουργίας εξασφαλίζει μείωση της κατανάλωσης, αλλά και
μείωση της κόπωσης των ματιών.
•• Custom: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν θέλετε να ρυθμίσετε την εικόνα ανάλογα με
τις προτιμήσεις σας.
27
Brightness
Color
Ρυθμίζει τη γενικότερη φωτεινότητα της εικόνας. (Εύρος: 0~100)
Ρυθμίστε την απόχρωση της οθόνης.
Μια υψηλότερη τιμή θα δώσει φωτεινότερη όψη στην εικόνα.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση SAMSUNG Bright έχει οριστεί σε λειτουργία Cinema ή
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση SAMSUNG Bright έχει οριστεί σε λειτουργία Dynamic
Dynamic Contrast.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode.
MAGIC
Contrast.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Smart ECO Saving.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
MAGIC
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
•• Red: Προσαρμογή επιπέδου κορεσμού του κόκκινου. Οι τιμές που βρίσκονται πλησιέστερα στο 100
αυξάνουν την ένταση του χρώματος.
•• Green: Προσαρμογή επιπέδου κορεσμού του πράσινου. Οι τιμές που βρίσκονται πλησιέστερα στο
100 αυξάνουν την ένταση του χρώματος.
Contrast
Ρυθμίστε την αντίθεση μεταξύ των αντικειμένων και του φόντου. (Εύρος: 0~100)
Η υψηλότερη τιμή θα αυξήσει την αντίθεση, έτσι ώστε το αντικείμενο να εμφανίζεται πιο ευκρινές.
――Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν το SAMSUNG Bright βρίσκεται σε λειτουργία Cinema ή Dynamic
MAGIC
Contrast.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode.
•• Blue: Προσαρμογή επιπέδου κορεσμού του μπλε. Οι τιμές που βρίσκονται πλησιέστερα στο 100
αυξάνουν την ένταση του χρώματος.
•• Color Tone: Επιλέξτε έναν τόνο χρωμάτων που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες προβολής σας.
‒‒ Cool 2: Ορίστε τη θερμοκρασία χρωμάτων να είναι ψυχρότερη από τη ρύθμιση Cool 1.
‒‒ Cool 1: Ορίστε τη θερμοκρασία χρωμάτων ώστε να είναι ψυχρότερη από τη ρύθμιση Normal.
‒‒ Normal: Επιλέξτε τον τυπικό τόνο χρωμάτων.
‒‒ Warm 1: Ορίστε τη θερμοκρασία χρωμάτων να είναι θερμότερη από τη ρύθμιση Normal.
‒‒ Warm 2: Ορίστε η θερμοκρασία χρωμάτων να είναι θερμότερη από τη ρύθμιση Warm 1.
Sharpness
‒‒ Custom: Προσαρμόστε τον τόνο χρωμάτων.
――Όταν η εξωτερική πηγή εισόδου είναι συνδεδεμένη μέσω HDMI/DP και το PC/AV Mode έχει ρυθμιστεί σε
AV, το Color Tone έχει τέσσερις ρυθμίσεις θερμοκρασίας χρώματος (Cool, Normal, Warm και Custom).
Κάνει το περίγραμμα των αντικειμένων πιο φωτεινό ή πιο θολό. (Εύρος: 0~100)
Μια υψηλότερη τιμή θα κάνει το περίγραμμα των αντικειμένων ευκρινέστερο.
――Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν το SAMSUNG Bright βρίσκεται σε λειτουργία Cinema ή Dynamic
•• Gamma: Προσαρμογή του μεσαίου επιπέδου φωτεινότητας.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
MAGIC
Contrast.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση SAMSUNG Upscale έχει οριστεί σε λειτουργία Mode1 ή
MAGIC
Mode2.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode.
28
SAMSUNG MAGIC Upscale
Eye Saver Mode
SAMSUNG
Η λειτουργία MAGIC
Upscale μπορεί να βελτιώσει τα επίπεδα των λεπτομερειών εικόνας και τη
ζωηρότητα της εικόνας.
Ρυθμίστε την εικόνα στη βέλτιστη ποιότητα ώστε να ξεκουράζει τα μάτια.
Αυτή η λειτουργία έχει πιο αισθητά αποτελέσματα σε εικόνες χαμηλής ανάλυσης.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση SAMSUNG Bright έχει οριστεί σε λειτουργία Cinema ή
MAGIC
Dynamic Contrast.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode.
•• Off / Mode1 / Mode2
Το TÜV Rheinland “Low Blue Light Content” είναι μια πιστοποίηση για προϊόντα που πληρούν τις
προϋποθέσεις για χαμηλότερα επίπεδα μπλε φωτισμού. Όταν η επιλογή Eye Saver Mode έχει οριστεί
σε 'On', το μπλε φως σε μήκος κύματος περίπου 400 nm θα μειωθεί και θα εκπέμπει τη βέλτιστη
ποιότητα εικόνας που απαιτείται για πιο ξεκούραστη θέαση. Συγχρόνως, το επίπεδο μπλε φωτός
είναι χαμηλότερο από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, και έχει ελεγχθεί κατά TÜV Rheinland και
πιστοποιηθεί καθώς πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου TÜV Rheinland “Low Blue Light Content”.
――Σε σύγκριση με τη ρύθμιση Mode1, η ρύθμιση Mode2 έχει πιο αισθητά αποτελέσματα.
HDMI Black Level
Αν μια συσκευή αναπαραγωγής DVD ή ένας αποκωδικοποιητής συνδεθεί στο προϊόν μέσω HDMI,
ενδέχεται να μειωθεί η ποιότητα της εικόνας (μείωση αντίθεσης/χρωμάτων, επίπεδο μαύρου κλπ.),
ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή πηγής. Σε μια τέτοια περίπτωση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η
ρύθμιση HDMI Black Level για να προσαρμοστεί η ποιότητα της εικόνας.
Εάν είναι αυτή η περίπτωση, διορθώστε την περιορισμένη ποιότητα εικόνας με τη χρήση του HDMI
Black Level.
――Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία HDMI.
Game Mode
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις της οθόνης του προϊόντος για λειτουργία παιχνιδιού.
Χρησιμοποιήστε αυτή τη δυνατότητα κατά την αναπαραγωγή παιχνιδιών σε υπολογιστή ή κατά τη
σύνδεση μιας κονσόλας παιχνιδιών όπως PlayStation™ ή Xbox™.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Smart ECO Saving.
――Όταν η οθόνη απενεργοποιείται, εισέρχεται στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή αλλάζει την πηγή
εισόδου, η ρύθμιση Game Mode αλλάζει σε Off ακόμα και αν έχει οριστεί σε On.
――Εάν θέλετε να διατηρείτε την επιλογή Game Mode συνεχώς ενεργοποιημένη, επιλέξτε Always On.
•• Normal: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν δεν υπάρχει μείωση του λόγου αντίθεσης.
•• Low: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας για να ελαττώσετε το επίπεδο μαύρου και να αυξήσετε
το επίπεδο λευκού όταν υπάρχει μείωση του λόγου αντίθεσης.
Response Time
――Η λειτουργία HDMI Black Level ενδέχεται να μην είναι συμβατή με ορισμένες συσκευές πηγής.
――Η λειτουργία HDMI Black Level ενεργοποιείται μόνο σε κάποια συγκεκριμένη ανάλυση AV, όπως 720P και
1080P.
Επιταχύνετε το ρυθμό απόκρισης της οθόνης ώστε να φαίνονται πιο ζωντανά και φυσικά τα βίντεο.
――Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Standard όταν δεν αναπαραγάγεται κάποιο βίντεο ή βιντεοπαιχνίδι.
29
Picture Size
Screen Adjustment
Αλλαγή του μεγέθους οθόνης.
――Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο όταν η επιλογή Picture Size έχει οριστεί σε Screen Fit στη λειτουργία
Στη λειτουργία PC
•• Auto: Εμφανίστε την εικόνα σύμφωνα με τις αναλογίες εικόνας της πηγής εισόδου.
AV.
Εάν το σήμα εισόδου είναι 480P, 576P, 720P ή 1080P σε λειτουργία AV και η οθόνη εμφανίζεται κανονικά,
επιλέξτε Screen Fit για να ρυθμίσετε την οριζόντια θέση σε 0-6 επίπεδα.
•• Wide: Εμφανίστε την εικόνα σε πλήρη οθόνη ανεξάρτητα από τις αναλογίες εικόνας της πηγής
εισόδου.
Διαμόρφωση της λειτουργίας H-Position & V-Position
Στη λειτουργία AV
V-Position: Μετακινήστε την οθόνη προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
•• 4:3: Εμφανίστε την εικόνα με αναλογίες εικόνας 4:3. Κατάλληλη για βίντεο και τυπικές
μεταδόσεις.
Ρύθμιση του Coarse
•• 16:9: Εμφανίστε την εικόνα με αναλογίες εικόνας 16:9. (S24H650FD*/S27H650FD*)
•• Wide: Εμφανίστε την εικόνα σε πλήρη οθόνη ανεξάρτητα από τις αναλογίες εικόνας της πηγής
εισόδου. (S24H650GD*)
H-Position: Μετακινήστε την οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
Ρυθμίστε τη συχνότητα της οθόνης.
――Διατίθεται μόνο στη λειτουργία Analog.
Ρύθμιση του Fine
•• Screen Fit: Εμφανίστε την εικόνα με τις αρχικές αναλογίες εικόνας χωρίς περικοπή.
Πραγματοποιήστε λεπτομερή ρύθμιση της οθόνης για εξασφάλιση ζωντανής εικόνας.
――Η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται ανάλογα με τις θύρες που παρέχονται με το προϊόν.
――Διατίθεται μόνο στη λειτουργία Analog.
――Η αλλαγή του μεγέθους οθόνης είναι δυνατή όταν καλύπτονται οι παρακάτω όροι.
――Έχει συνδεθεί συσκευή ψηφιακής εξόδου με χρήση του καλωδίου HDMI/DP.
――Το σήμα εισόδου είναι 480p, 576p, 720p ή 1080p και η οθόνη εμφανίζεται κανονικά (δεν υποστηρίζουν
όλα τα μοντέλα όλες τις επιλογές σήματος.).
――Αυτή η ρύθμιση μπορεί να επιλεγεί μόνο αν η εξωτερική είσοδος έχει συνδεθεί μέσω HDMI/DP και το
PC/AV Mode έχει ρυθμιστεί σε AV.
30
Κεφάλαιο 05
Προσαρμογή των ρυθμίσεων OSD (μενού στην οθόνη)
Παρέχεται λεπτομερής περιγραφή για κάθε λειτουργία. Ανατρέξτε στο προϊόν σας για λεπτομέρειες.
――Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος. Το χρώμα
και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να
τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
Position
Προσαρμόστε τη θέση του μενού.
Transparency
Language
Ορισμός της διαφάνειας των παραθύρων του μενού.
Ορισμός της γλώσσας μενού.
――Μια αλλαγή στη ρύθμιση της γλώσσας θα εφαρμοστεί μόνον στην προβολή του μενού επί της οθόνης.
――Δεν θα εφαρμοστεί στις άλλες εφαρμογές του υπολογιστή σας.
Display Time
Ρυθμίστε το μενού προβολής στην οθόνη (OSD) να εξαφανίζεται αυτόματα εάν το μενού δεν
χρησιμοποιηθεί για ορισμένη χρονική περίοδο.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση Display Time για να ορίσετε το χρόνο μετά την πάροδο του
οποίου θέλετε να εξαφανίζεται το μενού OSD.
31
Κεφάλαιο 06
Ρύθμιση και επαναφορά
Παρέχεται λεπτομερής περιγραφή για κάθε λειτουργία. Ανατρέξτε στο προϊόν σας για λεπτομέρειες.
――Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος. Το χρώμα
και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να
τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
Off Timer Plus
Ρύθμιση του Off Timer
Smart ECO Saving
Off Timer: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Off Timer.
Η λειτουργία Smart ECO Saving μειώνει την κατανάλωση ενέργειας, με τον έλεγχο του ηλεκτρικού
ρεύματος που χρησιμοποιείται από την οθόνη.
――Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν η ρύθμιση Off Timer έχει οριστεί σε On.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
――Η λειτουργία Game Mode θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία Smart ECO
Saving.
•• Off: Απενεργοποίηση της λειτουργίας Smart ECO Saving.
•• On: Η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται αυτόματα κατά περίπου 10% σε σχέση με την τρέχουσα
ρύθμιση. (Κατά πόσο μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τη φωτεινότητα της
οθόνης).
Turn Off After: Ο χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης μπορεί να ρυθμιστεί σε εύρος 1 έως 23 ωρών. Το
προϊόν θα απενεργοποιείται αυτόματα μετά τον καθορισμένο αριθμό ωρών.
――Για τα προϊόντα ορισμένων αγορών, η ρύθμιση Off Timer έχει οριστεί να ενεργοποιείται αυτόματα 4
ώρες μετά την ενεργοποίηση του προϊόντος. Αυτό γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς τροφοδοσίας
ρεύματος. Εάν δεν θέλετε να ενεργοποιείται ο χρονοδιακόπτης, μεταβείτε στη ρύθμιση
→ System →
Off Timer Plus και ορίστε τη ρύθμιση Off Timer σε Off.
Ρύθμιση του Eco Timer
Eco Timer: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Eco Timer.
Eco Off After: Η ρύθμιση Eco Timer μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 10 και 180 λεπτών. Το προϊόν θα
απενεργοποιείται αυτόματα μετά το πέρας του καθορισμένου χρόνου.
――Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν η ρύθμιση Eco Timer έχει οριστεί σε On.
32
PC/AV Mode
Information
Ορίστε το PC/AV Mode σε AV. Το μέγεθος της εικόνας θα αυξηθεί.
Δείτε την τρέχουσα πηγή εισόδου, συχνότητα και ανάλυση.
Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη κατά την παρακολούθηση μιας ταινίας.
•• Ορίστε σε "PC" όταν συνδεθείτε σε υπολογιστή.
•• Ορίστε σε "AV" όταν συνδεθείτε σε οπτικοακουστική συσκευή.
――Διατίθεται μόνον για τα μοντέλα με φορμά ευρείας οθόνης, όπως 16:9 ή 16:10.
――Εάν η οθόνη (όταν έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία HDMI/DisplayPort) βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας
εξοικονόμησης ενέργειας ή προβάλλει το μήνυμα Check Signal Cable, πατήστε το κουμπί
για την
προβολή των ενδείξεων οθόνης (OSD). Μπορείτε να επιλέξετε PC ή AV.
Source Detection
Επιλέξτε είτε Auto είτε Manual ως μέθοδο αναγνώρισης του σήματος εισόδου.
Key Repeat Time
Ελέγξτε το ρυθμό απόκρισης ενός κουμπιού όταν πατιέται.
Μπορείτε να επιλέξετε Acceleration, 1 sec ή 2 sec. Εάν επιλέξετε No Repeat, η εντολή αποκρίνεται
μόνο μία φορά όταν πατηθεί το κουμπί.
Reset All
Επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις του προϊόντος στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.
33
Κεφάλαιο 07
Εγκατάσταση του λογισμικού
Easy Setting Box
Απαιτήσεις συστήματος
Λειτουργικό σύστημα
Το Easy Setting Box επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιήσουν την οθόνη χωρισμένη σε πολλαπλά
τμήματα.
Για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Easy Setting Box, πραγματοποιήστε τη λήψη του
από τη διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung Electronics στη διεύθυνση http://www.samsung.com.
Υλικό
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Τουλάχιστον 32 MB μνήμης
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Τουλάχιστον 60 MB ελεύθερου χώρου στο σκληρό
δίσκο
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Το λογισμικό ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά αν δεν κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την
εγκατάσταση.
――Το εικονίδιο Easy Setting Box ενδέχεται να μην εμφανίζεται, ανάλογα με το σύστημα υπολογιστή και τις
προδιαγραφές του προϊόντος.
――Αν το εικονίδιο συντόμευσης δεν εμφανίζεται, πατήστε το πλήκτρο F5.
Περιορισμοί και προβλήματα εγκατάστασης
Η εγκατάσταση του Easy Setting Box ενδέχεται να επηρεαστεί από την κάρτα γραφικών, τη μητρική
πλακέτα και το περιβάλλον δικτύου.
34
Κεφάλαιο 08
Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων
Απαιτήσεις πριν από την επικοινωνία με το
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung
――Προτού καλέσετε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Samsung, δοκιμάστε το προϊόν σας ως εξής. Εάν
το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Samsung.
Δοκιμή του προϊόντος
Ελέγξτε εάν το προϊόν σας λειτουργεί κανονικά, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία δοκιμής του
προϊόντος.
Εάν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη και η ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει παρόλο που το προϊόν
είναι σωστά συνδεδεμένο σε υπολογιστή, εκτελέστε έναν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο.
1 Απενεργοποιήστε τόσο τον υπολογιστή όσο και το προϊόν.
2
Αποσυνδέστε το καλώδιο από το προϊόν.
3 Ενεργοποίηση της συσκευής.
4 Εάν εμφανιστεί το μήνυμα Check Signal Cable, το προϊόν λειτουργεί κανονικά.
――Εάν η οθόνη παραμένει κενή, ελέγξτε το σύστημα του υπολογιστή, το χειριστήριο του βίντεο και το
καλώδιο.
Ελέγξτε τα παρακάτω.
Εγκατάσταση (λειτουργία υπολογιστή)
Η οθόνη εξακολουθεί να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται.
Ελέγξτε ότι το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο ανάμεσα στο προϊόν και τον υπολογιστή και ότι οι
σύνδεσμοι είναι καλά στη θέση τους.
Όταν συνδέεται ένα καλώδιο HDMI ή HDMI-DVI στο προϊόν και τον υπολογιστή, εμφανίζονται κενά και στις
τέσσερις πλευρές της οθόνης.
Τα κενά που εμφανίζονται στην οθόνη δεν οφείλονται στο προϊόν.
Τα κενά σημεία στην οθόνη προκαλούνται από τον υπολογιστή ή την κάρτα γραφικών. Για να επιλύσετε το
πρόβλημα, προσαρμόστε το μέγεθος οθόνης στις ρυθμίσεις HDMI ή DVI για την κάρτα γραφικών.
Αν στο μενού ρυθμίσεων της κάρτας γραφικών δεν υπάρχει καμία επιλογή για την προσαρμογή του
μεγέθους οθόνης, ενημερώστε το πρόγραμμα οδήγησης της κάρτας γραφικών στην τελευταία έκδοση.
(Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής των ρυθμίσεων οθόνης, επικοινωνήστε
με τον κατασκευαστή της κάρτας γραφικών ή του υπολογιστή).
Οθόνη
Έλεγχος της ανάλυσης και της συχνότητας
Η ενδεικτική λυχνία LED τροφοδοσίας είναι σβηστή. Η οθόνη δεν θα ενεργοποιηθεί.
Όταν μια λειτουργία υπερβαίνει την υποστηριζόμενη ανάλυση (δείτε Πίνακας τυπικών λειτουργιών
σήματος), θα εμφανιστεί το μήνυμα Not Optimum Mode για σύντομο διάστημα.
Εμφανίζεται το μήνυμα Check Signal Cable.
――Η εμφανιζόμενη ανάλυση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του συστήματος του
υπολογιστή και τα καλώδια.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο.
Ελέγξτε ότι το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο στο προϊόν.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που έχει συνδεθεί στο προϊόν είναι ενεργοποιημένη.
35
Εμφανίζεται το μήνυμα Not Optimum Mode.
Το κείμενο είναι θολό.
Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν το σήμα από την κάρτα γραφικών υπερβαίνει τη μέγιστη ανάλυση
ή συχνότητα που υποστηρίζει το προϊόν.
Αν χρησιμοποιείτε λειτουργικό σύστημα Windows (όπως Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Γραμματοσειρές
Προσαρμογή
ή Windows 10): Μεταβείτε στα στοιχεία Πίνακας Ελέγχου
κειμένου ClearType και αλλάξτε τη ρύθμιση σε Ενεργοποίηση ClearType.
Αλλάξτε τη μέγιστη ανάλυση και συχνότητα ώστε να αντιστοιχεί στην απόδοση του προϊόντος,
ανατρέχοντας στον Πίνακα τυπικών λειτουργιών σήματος (Σελ.40).
Οι εικόνες στην οθόνη φαίνονται παραμορφωμένες.
Ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίου με το προϊόν.
Η οθόνη δεν είναι καθαρή. Η οθόνη είναι θολή.
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Coarse και Fine.
Η αναπαραγωγή του βίντεο δεν είναι σταθερή.
Η αναπαραγωγή μεγάλων αρχείων βίντεο υψηλής ανάλυσης ενδέχεται να μην είναι σταθερή. Αυτό
μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η συσκευή αναπαραγωγής βίντεο δεν έχει βελτιστοποιηθεί για
πόρους του υπολογιστή.
Δοκιμάστε την αναπαραγωγή του αρχείου σε άλλη συσκευή αναπαραγωγής βίντεο.
Αφαιρέστε τυχόν εξαρτήματα (καλώδιο προέκτασης βίντεο κ.λπ.) και προσπαθήστε και πάλι.
Ρυθμίστε την ανάλυση και τη συχνότητα στο συνιστώμενο επίπεδο.
Ήχος
Η οθόνη εμφανίζεται ασταθής και τρεμίζει. Παραμένουν σκιές ή είδωλα στην οθόνη.
Ελέγξτε ότι η ανάλυση και η συχνότητα του υπολογιστή έχουν ρυθμιστεί εντός του εύρους τιμών
ανάλυσης και συχνότητας που είναι συμβατές με το προϊόν. Στη συνέχεια, εάν απαιτείται, αλλάξτε
τις ρυθμίσεις, ανατρέχοντας στον Πίνακα τυπικών λειτουργιών σήματος (Σελ.40) σε αυτό το
εγχειρίδιο και στο μενού Information στο προϊόν.
Η οθόνη είναι υπερβολικά φωτεινή. Η οθόνη είναι υπερβολικά σκοτεινή.
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Brightness και Contrast.
Τα χρώματα δεν εμφανίζονται σωστά στην οθόνη.
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις Color.
Δεν υπάρχει ήχος.
Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου ήχου ή ρυθμίστε την ένταση.
Ελέγξτε την ένταση του ήχου.
Η ένταση του ήχου είναι υπερβολικά χαμηλή.
Ρύθμιση της έντασης του ήχου.
Εάν η ένταση του ήχου παραμένει χαμηλή μετά από την αύξηση στο υψηλότερο επίπεδο,
προσαρμόστε την ένταση του ήχου στην κάρτα ήχου του υπολογιστή σας ή το πρόγραμμα λογισμικού.
Το βίντεο είναι διαθέσιμο αλλά δεν υπάρχει ήχος.
Τα χρώματα στην οθόνη έχουν σκιά και είναι παραμορφωμένα.
Ο ήχος δεν αναπαράγεται αν για τη σύνδεση της συσκευής εισόδου χρησιμοποιείται καλώδιο HDMI-DVI.
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις Color.
Συνδέστε τη συσκευή με ένα καλώδιο HDMI ή ένα καλώδιο DP.
Το λευκό δεν φαίνεται πραγματικά λευκό.
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις Color.
Δεν προβάλλεται εικόνα στην οθόνη και η ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας αναβοσβήνει κάθε 0,5
έως 1 δευτερόλεπτο.
Το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου ή μετακινήστε το ποντίκι για επιστροφή στην
προηγούμενη οθόνη.
Συσκευή πηγής
Ακούγεται ένας ήχος "μπιπ" όταν εκκινείται ο υπολογιστής μου.
Εάν ακουστεί ένας ήχος "μπιπ" κατά την εκκίνηση του υπολογιστή, φροντίστε να γίνει σέρβις στον
υπολογιστή σας.
――Οι ενδεικτικές λυχνίες LED στο πλαίσιο του προϊόντος είναι ορατές ανάλογα με τη γωνία προβολής του
χρήστη. Η λυχνία δεν είναι επιβλαβής για τους ανθρώπους και δεν επηρεάζει τις δυνατότητες και την
απόδοση του προϊόντος. Η χρήση του προϊόντος είναι ασφαλής.
36
Ερωτήσεις & απαντήσεις
――Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή ή της κάρτας γραφικών για περισσότερες οδηγίες σχετικά με την προσαρμογή.
Πώς μπορώ να αλλάξω τη συχνότητα;
Ορίστε τη συχνότητα στην κάρτα γραφικών σας.
•• Windows XP: Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και Θέματα → Οθόνη → Ρυθμίσεις → Για προχωρημένους → Οθόνη και προσαρμόστε τη ρύθμιση Ρυθμός ανανέωσης της ρύθμισης Ρυθμίσεις οθόνης.
•• Windows ME/2000: Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου → Οθόνη → Ρυθμίσεις → Για προχωρημένους → Οθόνη και αλλάξτε τη ρύθμιση Ρυθμός ανανέωσης οθόνης στην περιοχή Ρυθμίσεις οθόνης.
•• Windows Vista: Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Εξατομίκευση → Ρυθμίσεις εμφάνισης → Παράμετροι για προχωρημένους χρήστες → Οθόνη και αλλάξτε τη ρύθμιση Ρυθμός ανανέωσης οθόνης στην
περιοχή Ρυθμίσεις οθόνης.
•• Windows 7: Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Οθόνη → Ανάλυση οθόνης → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Οθόνη και αλλάξτε τη ρύθμιση Ρυθμός ανανέωσης οθόνης της ρύθμισης Ρυθμίσεις οθόνης.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Οθόνη → Ανάλυση οθόνης → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Οθόνη και αλλάξτε τη ρύθμιση Ρυθμός ανανέωσης οθόνης της
ρύθμισης Ρυθμίσεις οθόνης.
•• Windows 10: Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Σύστημα → Οθόνη → Ρυθμίσεις οθόνης για προχωρημένους → Ιδιότητες προσαρμογέα οθόνης → Οθόνη και ρυθμίστε τη Συχνότητα ανανέωσης οθόνης που θα βρείτε στις Ρυθμίσεις οθόνης.
Πώς μπορώ να αλλάξω την ανάλυση;
•• Windows XP: Μεταβείτε στο Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και θέματα → Οθόνη → Ρυθμίσεις και προσαρμόστε την ανάλυση.
•• Windows ME/2000: Μεταβείτε στο Πίνακας ελέγχου → Οθόνη → Ρυθμίσεις, και αλλάξτε την ανάλυση.
•• Windows Vista: Μεταβείτε στο Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και προσωπικές ρυθμίσεις → Προσωπική ρύθμιση → Ρυθμίσεις οθόνης και προσαρμόστε την ανάλυση.
•• Windows 7: Μεταβείτε στο Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και προσωπικές ρυθμίσεις → Οθόνη → Ρύθμιση ανάλυσης και προσαρμόστε την ανάλυση.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Μεταβείτε στο Ρυθμίσεις → Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και προσωπικές ρυθμίσεις → Οθόνη → Ρύθμιση ανάλυσης και προσαρμόστε την ανάλυση.
•• Windows 10: Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Σύστημα → Οθόνη → Ρυθμίσεις οθόνης για προχωρημένους και ρυθμίστε την ανάλυση.
Πώς μπορώ να ρυθμίσω τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας;
•• Windows XP: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και θέματα → Οθόνη → Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης → Επιλογές παροχής ενέργειας ή BIOS SETUP στον
υπολογιστή.
•• Windows ME/2000: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις Πίνακας ελέγχου → Οθόνη → Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης → Επιλογές παροχής ενέργειας ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
•• Windows Vista: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Εξατομίκευση → Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης → Επιλογές παροχής ενέργειας ή
BIOS SETUP στον υπολογιστή.
•• Windows 7: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Εξατομίκευση → Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης → Επιλογές παροχής ενέργειας ή BIOS
SETUP στον υπολογιστή.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας επιλέγοντας Ρυθμίσεις → Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Εξατομίκευση → Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης → Επιλογές
παροχής ενέργειας ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
•• Windows 10: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας επιλέγοντας Ρυθμίσεις → Εξατομίκευση → Οθόνη κλειδώματος → Ρυθμίσεις χρονικού ορίου οθόνης → Παροχή ενέργειας και αναστολή λειτουργίας ή BIOS
SETUP στον υπολογιστή.
37
Κεφάλαιο 09
Προδιαγραφές
Γενικά
Όνομα μοντέλου
S24H650GD*
S24H650FD*
S27H650FD*
Μέγεθος
Κατηγορία 24 ιντσών (24,0 ίντσες / 61,1 cm)
Κατηγορία 24 ιντσών (23,8 ίντσες / 60,4 cm)
Κατηγορία 27 ιντσών (27,0 ίντσες / 68,6 cm)
Επιφάνεια προβολής
518,4 mm (Οριζόντια) x 324 mm (Κατακόρυφα)
527,04 mm (Οριζόντια) x 296,46 mm (Κατακόρυφα)
597,888 mm (Οριζόντια) x 336,312 mm (Κατακόρυφα)
Βήμα εικονοστοιχείων
0,27 mm (Οριζόντια) x 0,27 mm (Κατακόρυφα)
0,2745 mm (Οριζόντια) x 0,2745 mm (Κατακόρυφα)
0,3114 mm (Οριζόντια) x 0,3114 mm (Κατακόρυφα)
Μέγιστο ρολόι πίξελ
154 MHz
148,5 MHz
148,5 MHz
Τροφοδοσία ρεύματος
AC 100 - 240 V – (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Ανατρέξτε στην ετικέτα που υπάρχει στο πίσω μέρος του προϊόντος καθώς η τυπική τιμή τάσης μπορεί να ποικίλλει στις διάφορες χώρες.
Βύσματα σήματος
D-SUB, HDMI, DP
Περιβαλλοντικές συνθήκες
Λειτουργία
Θερμοκρασία: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Υγρασία: 10 % έως 80 %, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
Αποθήκευση
Θερμοκρασία: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Υγρασία: 5 % έως 95 %, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
38
――Plug-and-Play
Η οθόνη αυτή μπορεί να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε σύστημα που είναι συμβατό με τη λειτουργία Plug-and-Play. Η αμφίδρομη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της οθόνης και του συστήματος του
υπολογιστή βελτιώνει τις ρυθμίσεις της οθόνης. Η εγκατάσταση της οθόνης γίνεται αυτόματα. Ωστόσο, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εγκατάστασης εάν είναι επιθυμητό.
――Κουκκίδες οθόνης (Pixel)
Λόγω της φύσης της κατασκευής αυτού του προϊόντος, περίπου 1 pixel ανά εκατομμύριο (1ppm) ενδέχεται να είναι φωτεινότερα ή σκουρότερα στην οθόνη LCD. Αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση του προϊόντος.
――Οι παραπάνω προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
――Αυτή η συσκευή είναι μια ψηφιακή συσκευή τάξης B.
――Για λεπτομερείς προδιαγραφές της συσκευής, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Samsung Electronics.
39
Πίνακας τυπικών λειτουργιών σήματος
Όνομα μοντέλου
Συγχρονισμός
Ανάλυση
S24H650GD*
S24H650FD*/S27H650FD*
Οριζόντια συχνότητα
30 – 81 kHz
30 – 81 kHz
Κατακόρυφη συχνότητα
50 – 65 Hz
50 – 75 Hz
Βέλτιστη ανάλυση
1920 x 1200 στα 60 Hz
1920 x 1080 στα 60 Hz
Μέγιστη ανάλυση
1920 x 1200 στα 60 Hz
1920 x 1080 στα 60 Hz
Εάν ο υπολογιστής σας εκπέμπει σήμα που ανήκει στις ακόλουθες τυπικές λειτουργίες σήματος, η οθόνη θα προσαρμοστεί αυτόματα. Εάν το σήμα που μεταδίδεται από τον υπολογιστή δεν ανήκει στις τυπικές
λειτουργίες σήματος, η οθόνη ενδέχεται να είναι κενή και η λυχνία LED λειτουργίας να είναι αναμμένη. Σε αυτή την περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, ανατρέχοντας στο
εγχειρίδιο χρήσης της κάρτας γραφικών.
S24H650GD*
Ανάλυση
Οριζόντια συχνότητα (kHz)
Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)
Ρολόι εικονοστοιχείων (MHz)
Πολικότητα συγχρονισμού (Οριζ./Κατακ.)
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 1920 x 1200
74,038
59,950
154,000
+/-
40
S24H650FD*/S27H650FD*
Ανάλυση
Οριζόντια συχνότητα (kHz)
Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)
Ρολόι εικονοστοιχείων (MHz)
Πολικότητα συγχρονισμού (Οριζ./Κατακ.)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
41
S24H650FD*/S27H650FD*
Ανάλυση
Οριζόντια συχνότητα (kHz)
Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)
Ρολόι εικονοστοιχείων (MHz)
Πολικότητα συγχρονισμού (Οριζ./Κατακ.)
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
――Οριζόντια συχνότητα
Το χρόνος που απαιτείται για τη σάρωση μιας μεμονωμένης γραμμής από την αριστερή έως τη δεξιά πλευρά της οθόνης ονομάζεται οριζόντιος κύκλος. Η αντίστροφη τιμή του oριζόντιου κύκλου ονομάζεται oριζόντια
συχνότητα. Η οριζόντια συχνότητα μετράται σε kHz.
――Κατακόρυφη συχνότητα
Η επανάληψη της ίδιας εικόνας δεκάδες φορές ανά δευτερόλεπτο σας επιτρέπει να βλέπετε ρεαλιστικές εικόνες. Η συχνότητα επανάληψης ονομάζεται "κάθετη συχνότητα" ή "ρυθμός ανανέωσης" και εκφράζεται σε Hz.
――Αυτό το προϊόν μπορεί να ρυθμιστεί μόνον σε μία τιμή ανάλυσης για κάθε μέγεθος οθόνης, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη ποιότητα εικόνας, λόγω της φύσης της οθόνης. Η χρήση τιμής ανάλυσης διαφορετικής από
την καθορισμένη ενδέχεται να μειώσει την ποιότητα της εικόνας. Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, σας συνιστούμε να επιλέξετε τη βέλτιστη ανάλυση που ορίζεται για το προϊόν σας.
42
Κεφάλαιο 10
Παράρτημα
Ευθύνη σχετικά με την υπηρεσία πληρωμών
(Κόστος που βαραίνει τον πελάτη)
――Στις περιπτώσεις όπου ζητάτε την παροχή υπηρεσιών, ενδέχεται να χρεώνεστε για την επίσκεψη του
τεχνικού εξυπηρέτησης εάν συμβαίνει ένα από τα παρακάτω.
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί στο προϊόν κάποια
ζημιά από λάθος του πελάτη
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί ζημιά από κακό χειρισμό ή λανθασμένη επισκευή από την πλευρά
του πελάτη.
Εάν έχει προκληθεί ζημιά στο προϊόν από ένα από τα παρακάτω
•• Πρόσκρουση ή πτώση.
Περιπτώσεις όπου δεν πρόκειται για ελάττωμα του
προϊόντος
Περιπτώσεις όπου πρόκειται για καθαρισμό, προσαρμογή, επεξήγηση, εκ νέου εγκατάσταση κ.λπ.
•• Χρήση αναλωσίμων ή προϊόντος που έχει αγοραστεί ανεξάρτητα και δεν έχει καθοριστεί από τη
Samsung.
•• Επισκευή από κάποιο άτομο εκτός από μηχανικό εξωτερικής ανάθεσης ή συνεργάτη της Samsung
Electronics Co., Ltd.
•• Εάν ο τεχνικός εξυπηρέτησης δώσει οδηγίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος ή απλά ρυθμίσει
τις επιλογές χωρίς την αποσυναρμολόγηση του προϊόντος.
•• Αναδιαμόρφωση ή επισκευή του προϊόντος από τον πελάτη.
•• Εάν κάποιο ελάττωμα έχει προκληθεί από εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες (Internet,
κεραία, σήμα ενσύρματης σύνδεσης κ.λπ.)
•• Δεν έχουν ακολουθηθεί οι ενότητες "προσοχής" που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήστη.
•• Εάν κάποιο προϊόν έχει εγκατασταθεί ξανά ή έχουν συνδεθεί πρόσθετες συσκευές έπειτα από την
πρώτη εγκατάσταση του αγορασμένου προϊόντος.
•• Εάν κάποιο προϊόν έχει εγκατασταθεί ξανά για να μεταφερθεί σε κάποιο άλλο σημείο ή σε κάποιο
άλλο χώρο.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης ή σχετικά με τον τρόπο χρήσης ενός
προϊόντος άλλης εταιρείας.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του δικτύου ή σχετικά με το
πρόγραμμα κάποιας άλλης εταιρείας.
•• Χρήση του προϊόντος με λανθασμένη τάση ή με μη εγκεκριμένες ηλεκτρικές συνδέσεις.
Άλλα
•• Εάν το προϊόν αποτύχει εξαιτίας φυσικής καταστροφής. (αστραπή, πυρκαϊά, σεισμό, πλημμύρα
κ.λπ.)
•• Εάν όλα τα αναλώσιμα στοιχεία έχουν εξαντληθεί. (μπαταρία, γραφίτης, λάμπες φθορισμού,
κεφαλή, εξάρτημα δόνησης, λυχνία, φίλτρο, ταινία κ.λπ.)
――Εάν ο πελάτης ζητήσει την παροχή υπηρεσιών χωρίς το προϊόν να παρουσιάζει ελάττωμα, ενδέχεται να
εφαρμοστεί χρέωση. Συνεπώς παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει εγκατάσταση και ρύθμιση λογισμικού για το προϊόν.
•• Εάν ο τεχνικός εξυπηρέτησης αφαιρέσει/καθαρίσει σκόνη ή ξένες ουσίες από το εσωτερικό του
προϊόντος.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει μια πρόσθετη εγκατάσταση μετά την αγορά ενός προϊόντος μέσω αγοράς
από το σπίτι ή online.
43
Extended warranty
You can buy an extended warranty within 90 days of purchasing the product.
The extended warranty will cover an additional period of 3 years, beyond the standard 3 year warranty.
Samsung guarantee that replacement parts will be available for 5 years after the end of production.
After 5 years, in the event that the Samsung’s service center has run out of replacement parts and
cannot repair the product, Samsung will replace your product at no additional charge. If the model you
purchased is no longer available, Samsung replace it with the current equivalent model.
44
Download PDF

advertising