Samsung | 943B | Samsung 943B Εγχειρίδιο χρήσης

SyncMaster 743B/743BX/943B/943BX
Οθόνη LCD
Εγχειρίδιο χρήσης
φανταστείτε τις δυνατότητες
Οδηγίες ασφάλειας
Επισημάνσεις
Σημείωση
Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες για την ασφάλεια, καθώς βοηθούν στην αποτροπή πρόκλησης ζημιών
ή τραυματισμού του χρήστη.
Προειδοποίηση / Προσοχή
Εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες που υποδεικνύονται από αυτό το σύμβολο,
ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
Συμβάσεις για την επισήμανση
Απαγορεύεται
Πρέπει να διαβάζεται και να
γίνεται κατανοητό πάντα
Μην αποσυναρμολογείτε
Αποσυνδέστε το φις από την
πρίζα
Μην αγγίζετε
Γείωση για την
ηλεκτροπληξίας
αποφυγή
Ισχύς
Όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ρυθμίστε τον
υπολογιστή σας στον τρόπο λειτουργίας DPM.
Εάν χρησιμοποιείτε προφύλαξη οθόνης, ρυθμίστε την στον τρόπο λειτουργίας
ενεργής οθόνης.
Οι εικόνες αυτές προορίζονται μόνον για αναφορά και δεν ισχύουν για όλες τις
περιπτώσεις (ή χώρες).
Συντόμευση για τις Οδηγίες κατά της δημιουργίας ειδώλου
Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο ή χαλαρό φις.
•
Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μην τραβάτε το φις από το καλώδιο και μην το αγγίζετε με βρεγμένα
χέρια.
•
Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Να χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα γειωμένο φις και πρίζα.
•
Η ακατάλληλη γείωση ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή
βλάβη στη συσκευή.
(Μόνον εξοπλισμός Κατηγορίας 1).
1
Οδηγίες ασφάλειας
Τοποθετήστε το βύσμα ρεύματος στέρεα, έτσι ώστε να μην
αποσυνδεθεί.
•
Τυχόν κακή επαφή μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
Μην κάμπτετε υπερβολικά το φις και το καλώδιο και μην τοποθετείτε
βαριά αντικείμενα επάνω τους, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν
ζημια.
•
Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μην συνδέετε πολλαπλά καλώδια προέκτασης ή φις σε μία πρίζα.
•
Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.
Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος ενόσω η οθόνη
χρησιμοποιείται.
•
Λόγω της αποσύνδεσης ενδέχεται να προκληθεί αύξηση της τάσης
του ρεύματος και βλάβη στην οθόνη.
Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ρεύματος όταν το βύσμα ή η υποδοχή
είναι σκονισμένη.
•
Εάν το βύσμα ή η υποδοχή του καλωδίου ρεύματος είναι σκονισμένη
καθαρίστε την με ένα στεγνό πανί.
•
Η χρήση του καλωδίου ρεύματος με σκονισμένο βύσμα ή υποδοχή
ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα, θα πρέπει να
τραβήξετε το φις από την πρίζα και, ως εκ τούτου, η πρίζα θα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί αμέσως.
•
Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Εγκατάσταση
Φροντίστε να επικοινωνήσετε με κάποιο εξουσιοδοτημένο Κέντρο σέρβις, όταν
εγκαθιστάτε την οθόνη σε χώρους όπου υπάρχει πολύ σκόνη, επικρατούν ακραία
υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, υπάρχει υψηλή υγρασία ή χημικές ουσίες,
καθώς και σε χώρους όπου θα λειτουργεί όλο το 24ωρο, όπως σε αεροδρόμια,
σταθμούς τρένων κ.λπ.
Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στην οθόνη.
Να τοποθετείτε την οθόνη σε χώρους με χαμηλή υγρασία και ελάχιστη
σκόνη.
•
Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Η μεταφορά της οθόνης θα πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή για
την αποφυγή πιθανής πτώσης.
•
Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο προιόν ή τραυματισμό
στο άτομο που το μεταφέρει.
2
Οδηγίες ασφάλειας
Εγκαταστήστε τη βάση της οθόνης σε μια προθήκη ή σε κάποιο ράφι,
έτσι ώστε να μην εξέχει από την προθήκη ή το ράφι.
•
Πιθανή πτώση του προϊόντος ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο
προιόν ή τραυματισμό στο άτομο που το μεταφέρει.
Μην τοποθετείτε το προϊόν σε ασταθή επιφάνεια ή επιφάνεια με μικρό
εμβαδόν.
•
Τοποθετήστε το προϊόν σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια, καθώς το
προϊόν ενδέχεται να πέσει και να τραυματίσει κάποιον περαστικό,
ιδίως παιδιά.
Μην τοποθετείτε το προϊόν στο δάπεδο.
•
Θα πρέπει να τηρηθει ιδιαίτερη προσοχή, εφόσον κάποιος, ιδίως
παιδί μπορεί να σκοντάψει επάνω του.
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΕΙ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ,
ΝΑ ΚΡΑΤΑΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΑ ΚΕΡΙΑ Ή ΑΛΛΕΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ
ΕΣΤΙΕΣ ΦΩΤΙΑΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
•
Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
Μην πλησιάζετε συσκευές θέρμανσης στο καλώδιο ρεύματος.
•
Η τήξη του περιβλήματος ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία
ή πυρκαγιά.
Μην τοποθετείτε το προϊόν σε χώρους με κακό εξαερισμό, όπως
βιβλιοθήκες, ντουλάπια κ.λπ.
•
Η τυχόν άνοδος της εσωτερικής θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει
πυρκαγιά.
Τοποθετήστε την οθόνη προσεκτικά.
•
Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ζημιά στην οθόνη.
Μην τοποθετείτε την πρόσοψη της οθόνης προς το έδαφος.
•
Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια TFT-LCD.
Η εγκατάσταση του βραχίονα υποστήριξης θα πρέπει να περατώνεται
από εξειδικευμένο προσωπικό.
•
Η εγκαταστασή του από μη εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
•
Να χρησιμοποιείτε πάντοτε τη συσκευή στήριξης που καθορίζεται
στο εγχειρίδιο χρήστη.
Βεβαιωθείτε πως κατά την εγκατάσταση του προϊόντος υπάρχει
απόσταση από τον τοίχο (μεγαλύτερη από 10 cm) για αερισμό.
•
Ο κακός αερισμός μπορεί να προκαλέσει αύξηση της εσωτερικής
θερμοκρασίας του προϊόντος που έχει ως αποτέλεσμα μικρότερη
διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων και μειωμένη απόδοση.
3
Οδηγίες ασφάλειας
Κρατήστε την πλαστική συσκευασία (σακούλα) μακριά από τα παιδιά.
•
Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας για τα παιδιά που παίζουν με την
πλαστική συσκευασία (σακούλα).
Εάν μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος της οθόνης σας, μην τοποθετείτε
κανένα αντικείμενο ή ακουμπάτε οποιοδήποτε μέρος του σώματός σας
επάνω στη βάση όταν τη χαμηλώνετε.
•
Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο προιόν ή τραυματισμό
στο άτομο που το μεταφέρει.
Καθαρισμός
Καθώς καθαρίζετε το περίβλημα ή την επιφάνεια TFT-LCD της οθόνης,
σκουπίστε με ένα ελαφρά βρεγμένο, απαλό ύφασμα.
Μην ψεκάζετε με νερό ή απορρυπαντικό απευθείας στην οθόνη.
•
Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Χρησιμοποιήστε μόνο το συνιστώμενο απορυπαντικό με ένα μαλακό
πανί.
Εάν το βύσμα μεταξύ της πρίζας και της ακίδας, είναι σκονισμένο ή
έχει ακαθαρσίες, καθαρίστε το κατάλληλα με ένα στεγνό πανί.
•
Ένα βύσμα με ακαθαρσίες ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία
ή πυρκαγιά.
Φροντίστε να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος προτού καθαρίσετε
το προϊόν.
•
Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και καθαρίστε το
προϊόν με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
•
Μην χρησιμοποιείτε χημικά όπως κερί, βενζίνη, οινόπνευμα,
διαλυτικά, εντομοκτόνα, αποσμητικά χώρου, λιπαντικά ή
απορρυπαντικά.
Άλλα
Μην αφαιρείτε το κάλυμμα (ή το πίσω μέρος).
•
Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
•
Αναθέστε τις εργασίες σέρβις σε ειδικευμένη εταιρία.
Εάν η οθόνη δεν λειτουργεί κανονικά - συγκεκριμένα, εάν ακούγονται
ασυνήθιστοι θόρυβοι ή αναδύεται οσμή από την οθόνη - αποσυνδέστε
την αμέσως από το ρεύμα και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο
κατάστημα ή το Κέντρο σέρβις.
4
Οδηγίες ασφάλειας
•
Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μην τοποθετείτε το προϊόν σε χώρους που εκτίθενται σε λάδια, καπνό
ή υγρασία. Μην το εγκαθιστάτε στο εσωτερικό οχήματος.
•
Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
•
Συγκεκριμένα αποφύγετε να χρησιμοποιείτε την οθόνη κοντά σε
νερό ή σε εξωτερικούς χώρους όπυ θα μπορούσε να εκτεθεί σε χιόνι
ή βροχή.
Μετά από πτώση της οθόνης ή ζημιά στο περίβλημα, απενεργοποιήστε
τη και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος. Στη συνέχεια επικοινωνήστε
με το Κέντρο σέρβις.
•
Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Να αποσυνδέετε το φις από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή
κεραυνών ή αν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο
χρονικό διάστημα.
•
Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μην επιχειρήσετε να μετακινήσετε την οθόνη τραβώντας τη από το
καλώδιο ή το καλώδιο σήματος.
•
Μπορεί να προκληθεί αποτυχία, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω
ζημιάς στο καλώδιο.
Μην μετακινείτε την οθόνη δεξιά ή αριστερά τραβώντας μόνο το
καλώδιο ή το καλώδιο σήματος.
•
Μπορεί να προκληθεί αποτυχία, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω
ζημιάς στο καλώδιο.
Μην καλύπτετε τους αεραγωγούς του περιβλήματος της οθόνης.
•
Ο ανεπαρκής εξαερισμός μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή πύρκαγια.
Μην τοποθετείτε δοχεία με νερό, χημικά προϊόντα ή μικρά μεταλλικά
αντικείμενα επάνω στην οθόνη.
•
Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
•
Εάν εισέλθει στην οθόνη κάποια ξένη ουσία, αποσυνδέστε το
καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με το Κέντρο σέρβις.
Μην πλησιάζετε εύφλεκτα χημικά σπρέι ή ουσίες στο προϊόν.
•
Ενδέχεται να προκληθεί έκρηξη ή πυρκαγιά.
Ποτέ μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα μέσα στα ανοίγματα της
οθόνης.
•
Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή τραυματισμός.
Μην εισάγετε στον αεραγωγό, στην υποδοχή ακουστικών ή στις
υποδοχές AV μεταλλικά αντικείμενα, όπως πιρούνια, καλώδια και
εργαλεία ή εύφλεκτα υλικά όπως χαρτιά και σπίρτα.
•
Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Εάν κάποιο
ξένο αντικείμενο ή νερό εισέλθει στο προϊόν, θέστε το εκτός
5
Οδηγίες ασφάλειας
λειτουργίας, αποσυνδέστε το από την πρίζα και επικοινωνήστε με το
Κέντρο σέρβις.
Εάν προβάλλεται μια στατική οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα,
ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μόνιμο είδωλο ή θόλωση.
•
Όταν χρειάζεται να απομακρυνθείτε από την οθόνη για μεγάλο
χρονικό διάστημα, να την θέτετε σε τρόπο λειτουργίας
εξοικονόμησης ενέργειας ή να ρυθμίζετε μια προφύλαξη οθόνης με
κινούμενη εικόνα.
Ρυθμίζει την ανάλυση και τη συχνότητα στο κατάλληλο επίπεδο για
το συγκεκριμένο μοντέλο.
•
Ακατάλληλη ανάλυση μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη ποιότητα
εικόνας.
Η συνεχής παρακολούθηση της οθόνης από πολύ μικρή απόσταση
ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην όραση.
Για να μειώσετε τη καταπόνηση των οφθαλμών, καθέ μία ώρα
σταματήστε για τουλάχιστον πέντε λεπτά.
Μην τοποθετήσετε το προϊόν σε ασταθή ή ανώμαλη επιφάνεια ή σε
επιφάνεια επιρρεπή σε δονήσεις.
•
Πιθανή πτώση του προϊόντος ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο
προιόν ή τραυματισμό στο άτομο που το μεταφέρει. Η χρήση του
προϊόντος σε σημεία επιρρεπή σε δονήσεις ενδέχεται να μειώσει το
χρόνο ζωής του προϊόντος ή να προκαλέσει πυρκαγιά.
Όταν μετακινείτε την οθόνη, σβήστε τη και αποσυνδέστε το καλώδιο
ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια, συμπεριλαμβανομένου του
καλωδίου κεραίας και αυτών που συνδέονται με άλλες συσκευές, είναι
αποσυνδεδεμένα προτού μεταφέρετε την οθόνη.
•
Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη, ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από τα παιδιά, καθώς μπορεί να
κρεμαστούν από αυτό και να προκαλέσουν ζημιά.
•
Η πτώση του προϊόντος ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό ή
ακόμη και θάνατο.
Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν επί μεγάλο χρονικό
διάστημα, αποσυνδέστε το από την πρίζα.
•
Διαφορετικά, ενδέχεται να εκλυθεί θερμότητα από τη
συσσωρευμένη σκόνη ή τη φθαρμένη μόνωση και να προκληθεί
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μην τοποθετειτε τα παιχνίδια των παιδιών σας ή άλλα σχετικά
αντικείμενα επάνω στο προϊόν.
•
Τα παιδιά μπορεί να προσπαθήσουν να σκαρφαλώσουν στο προϊόν
για να πιάσουν το αντικείμενο. Το προϊόν μπορεί να πέσει,
προκαλώντας τραυματισμό, ακόμη και θάνατο.
6
Οδηγίες ασφάλειας
Όταν ανασηκώνετε ή μετακινείτε την οθόνη, μην ανασηκώνετε την
οθόνη ανάποδα, κρατώντας την μόνο από τη βάση της.
•
Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει την πτώση της οθόνης και την
πρόκληση βλάβης ή τον τραυματισμό σας.
Σωστή στάση του σώματος κατά τη χρήση της οθόνης
Προσπαθήστε να τηρείτε σωστή στάση του σώματος
κατά τη χρήση της οθόνης.
•
Διατηρήστε την πλάτη σας σε όρθια θέση.
•
Κρατήστε μια απόσταση περίπου 45 ~ 50 cm ανάμεσα
στα μάτια σας και στην οθόνη. Να κοιτάζετε την οθόνη
από ελαφρώς υψηλότερη θέση και να την έχετε ακριβώς
εμπρός σας.
•
Δώστε στην οθόνη κλίση προς τα επάνω κατά 10 ~ 20
μοίρες. Προσαρμόστε το ύψος της οθόνης, έτσι ώστε το
επάνω μέρος της να βρίσκεται ελαφρώς χαμηλότερα
από το επίπεδο των ματιών.
•
Προσαρμόστε τη γωνία της οθόνης, έτσι ώστε να μην
αντανακλά το φως. Προσπαθήστε να διατηρείτε τους
βραχίονές σας σε ορθή γωνία.
•
Να διατηρείτε τους βραχίονές σας στο ίδιο επίπεδο με
το πίσω μέρος των χεριών σας.
•
Διατηρήστε τους αγκώνες σας σε ορθή γωνία.
•
Διατηρήστε τα γόνατά σας σε γωνία μεγαλύτερη από 90
μοίρες. Μην αφήνετε τα πόδια σας να κρέμονται στο
δάπεδο. Προσαρμόστε τη θέση των βραχιόνων σας, έτσι
ώστε να βρίσκονται κάτω από το ύψος της καρδιάς.
7
Εισαγωγή
Περιεχόμενα συσκευασίας
Σημείωση
Βεβαιωθείτε πως τα ακόλουθα εξαρτήματα συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία της οθόνης σας.
Εάν λείπει κάποιο εξάρτημα, επικοινωνήστε με την αντιπροσωπία.
Επικοινωνήστε με την τοπική αντιπροσωπία για να αγοράσετε προαιρετικά εξαρτήματα.
Αποσυσκευασία
Τύπος 1
Οθόνη και απλή βάση
Σημείωση
Το πρόγραμμα MagicRotation δεν παρέχεται καθώς η απλή βάση δεν υποστηρίζει τη λειτουργία
περιστροφής.
Τύπος 2
Οθόνη και βάση HAS
Εγχειρίδια
Εγχειρίδιο γρήγορης
εγκατάστασης
Κάρτα εγγύησης
(Δεν διατίθεται σε όλες τις
περιοχές)
8
Οδηγός χρήσης
Εισαγωγή
Καλώδια
Καλώδιο D-Sub
Καλώδιο ρεύματος
Καλώδιο DVI (προαιρετικό)
Άλλα
Ύφασμα καθαρισμού
Σημείωση
Αυτό παρέχεται ως χαρακτηριστικό του προϊόντος μόνο για προϊόντα μαύρου χρώματος υψηλής
στιλπνότητας.
Η οθόνη σας
Αρχικές ρυθμίσεις
Επιλέξτε γλώσσα χρησιμοποιώντας το κουμπί επάνω ή κάτω.
Το περιεχόμενο θα εξαφανιστεί μετά από 40 δευτερόλεπτα.
Σβήστε την τηλεόραση από το κουμπί λειτουργίας και ανάψτε την πάλι. Θα εμφανιστεί και πάλι.
Μπορεί να εμφανιστεί έως τρεις (3) φορές. Φροντίστε να ρυθμίσετε την ανάλυση του υπολογιστή σας
προτού φθάσετε στο μέγιστο αριθμό.
Σημείωση
Η ανάλυση που προβάλλεται στην οθόνη είναι η βέλτιστη ανάλυση για το προϊόν.
Προσαρμόστε την ανάλυση του υπολογιστή σας, έτσι ώστε να είναι ίδια με τη βέλτιστη ανάλυση για
το προϊόν.
9
Εισαγωγή
Εμπρός μέρος
Κουμπί MENU [MENU/ ]
Ανοίγει και κλείνει το μενού επί της οθόνης. Χρησιμοποιείται επίσης για έξοδο
από το μενού OSD ή επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
Customized Key[
]
Μπορείτε να προσαρμόσετε την εκχώρηση για το κουμπί Custom ανάλογα με τις
προτιμήσεις σας.
Σημείωση
Μπορείτε να ρυθμίσετε το Προσαρμοσμένο κλειδί για κάποια απαιτούμενη
λειτουργία μέσω της εντολής Setup > Customized Key.
Κουμπί Brightness [ ]
Όταν οι ενδείξεις επί της οθόνης δεν είναι ενεργές, πατήστε το κουμπί για να
ρυθμίσετε τη φωτεινότητα.
>> Πατήστε εδώ για να δείτε ένα κλίπ κινουμένων σχεδίων
Κουμπιά ρύθμισης [
]
Τα κουμπιά αυτά σας επιτρέπουν να ρυθμίσετε στοιχεία του μενού.
Κουμπί εισαγωγής [
] / κουμπί SOURCE
Ενεργοποιεί ένα τονισμένο στοιχείο του μενού.
Πατήστε ' /SOURCE' και, στη συνέχεια, επιλέξτε το σήμα βίντεο όταν είναι
απενεργοποιημένη η λειτουργία OSD. (Όταν πατηθεί το κουμπί /SOURCE για
αλλαγή του τρόπου λειτουργίας εισόδου, εμφανίζεται ένα μήνυμα στο επάνω
αριστερό μέρος της οθόνης που αναφέρει τον τρέχοντα τρόπο λειτουργίας -αναλογικό ή ψηφιακό σήμα εισόδου).
10
Εισαγωγή
Σημείωση
Εάν επιλέξετε τον ψηφιακό τρόπο λειτουργίας, θα πρέπει να συνδέσετε την οθόνη
σας στη θύρα DVI της κάρτας γραφικών με χρήση του καλωδίου DVI.
>> Πατήστε εδώ για να δείτε ένα κλίπ κινουμένων σχεδίων
Κουμπί AUTO
Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για αυτόματη ρύθμιση.
>> Πατήστε εδώ για να δείτε ένα κλίπ κινουμένων σχεδίων
Κουμπί λειτουργίας [
]
Με αυτό το κουμπί μπορείτε να θέσετε την οθόνη σε λειτουργία και εκτός
λειτουργίας.
Ένδειξη λειτουργίας
Η λυχνία αυτή ανάβει με μπλε χρώμα κατά την κανονική λειτουργία και
αναβοσβήνει μόλις η οθόνη αποθηκεύσει τις ρυθμίσεις που κάνατε.
Σημείωση
Δείτε την περιγραφή Εξοικονόμηση ενέργειας στο εγχειρίδιο για εξειδικευμένες
πληροφορίες σε σχέση με τις λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας. Για
εξοικονόμηση ενέργειας, απενεργοποιήστε την οθόνη όταν δεν εργαζεστε σε αυτή
ή όταν μένει άσκοπα σε λειτουργία για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Πίσω μέρος
Σημείωση
Η διάταξη στο πίσω μέρος της οθόνης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν.
Απλή βάση
Βάση HAS
Θύρα POWER
Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος της οθόνης σας στη θύρα POWER στο πίσω μέρος
της οθόνης.
Θύρα DVI IN
11
Εισαγωγή
Συνδέστε το καλώδιο DVI στη θύρα DVI IN που βρίσκεται στο πίσω μέρος της
οθόνης.
Θύρα RGB IN
Συνδέστε το καλώδιο D-sub στην θύρα RGB IN 15 ακίδων που βρίσκεται στο πίσω
μέρος της οθόνης.
Κλειδαριά Kensington
Η κλειδαριά Kensington είναι μια συσκευή που ασφαλίζει το σύστημα σε μια
συγκεκριμένη θέση, όταν αυτό χρησιμοποιείται σε δημόσιο χώρο. (Η συσκευή
ασφάλειας θα πρέπει να αγοραστεί χωριστά). Για να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή
ασφάλειας, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.
Σημείωση
Δείτε Σύνδεση των καλωδίων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις των καλωδίων.
Δακτύλιος συγκράτησης καλωδίου
•
Φτιάξτε τα καλώδια χρησιμοποιώντας το δακτύλιο συγκράτησης, όπως φαίνεται στην
εικόνα.
12
Συνδέσεις
Σύνδεση των καλωδίων
Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος της οθόνης σας στη θύρα power στο πίσω μέρος της οθόνης.
Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος της οθόνης σε μια κοντινή πρίζα.
Χρησιμοποιήστε μια σύνδεση που είναι κατάλληλη για τον υπολογιστή σας.
Χρήση της υποδοχής D-sub (Αναλογική) στην κάρτα βίντεο.
•
Συνδέστε το καλώδιο σήματος στη θύρα D-sub 15 ακίδων που βρίσκεται στο πίσω μέρος της
οθόνης.
[RGB IN]
Χρήση της υποδοχής DVI (Ψηφιακή) στην κάρτα βίντεο.
•
Συνδέστε το καλώδιο DVI στη θύρα DVI IN που βρίσκεται στο πίσω μέρος της οθόνης.
[DVI IN]
Σύνδεση σε υπολογιστή Macintosh
•
Συνδέστε την οθόνη σε υπολογιστή Macintosh χρησιμοποιώντας το καλώδιο σύνδεσης D-sub.
Σημείωση
Εάν η οθόνη έχει συνδεθεί στον υπολογιστή, μπορείτε να τα ανάψετε και να τα χρησιμοποιήσετε.
13
Συνδέσεις
Χρήση της βάσης
Συναρμολόγηση της οθόνης
Απλή βάση
Βάση HAS
Οθόνη και κάτω μέρος
Βάση HAS
A. Ασφάλεια
ύψους βάσης
ρύθμισης
Τοποθέτηση βάσης
Η οθόνη αυτή δέχεται ένα ενδιάμεσο εξάρτημα στήριξης 75,0 mm x 75,0 mm, συμβατό με VESA.
14
Συνδέσεις
Απλή βάση
Βάση HAS
A. Οθόνη
B. Ενδιάμεσο εξάρτημα στήριξης (πωλείται ξεχωριστά)
1.
Σβήστε την οθόνη σας και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
2.
Τοποθετήστε την οθόνη LCD σε μια επίπεδη επιφάνεια, με την πρόσοψη προς τα κάτω,
τοποθετώντας ένα μαξιλάρι από κάτω για προστασία.
3.
Αφαιρέστε τις δύο βίδες και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τη βάση από την οθόνη LCD.
4.
Ευθυγραμμίστε το ενδιάμεσο εξάρτημα στήριξης με τις οπές στο κάτω μέρος της βάσης και
στερεώστε το με τις τέσσερις βίδες που παρέχονται μαζί με τη βάση τύπου βραχίονα, τη βάση
επιτοίχιας τοποθέτησης ή άλλες βάσεις.
•
Μην χρησιμοποιείτε βίδες με μεγαλύτερο μήκος από το τυπικό, καθώς ενδέχεται
να προκληθεί ζημιά στο εσωτερικό της οθόνης.
•
Για τα στηρίγματα τοίχου που δεν πληρούν τις προδιαγραφές των τυπικών
βιδών VESA, το μήκος των βιδών ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις
προδιαγραφές.
•
Μην χρησιμοποιείτε βίδες που δεν πληρούν τις προδιαγραφές των τυπικών
βιδών VESA.
Μην βιδώνετε τις βίδες υπερβολικά σφιχτά, καθώς ενδέχεται να προκληθεί βλάβη
στο προϊόν ή να προκληθεί πτώση του προϊόντος και ενδεχόμενος τραυματισμός.
Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τέτοιου είδους ατυχήματα.
•
Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για την πρόκληση βλαβών ή προσωπικών
τραυματισμών, όταν χρησιμοποιηθεί στήριγμα τοίχου εκτός προδιαγραφών VESA VESA ή μη καθορισμένο στήριγμα τοίχου ή όταν ο πελάτης δεν ακολουθήσει
τις οδηγίες εγκατάστασης του προϊόντος.
•
Για τοποθέτηση της οθόνης σε τοίχο, πρέπει να αγοράσετε ένα κιτ τοποθέτησης
στον τοίχο που σας επιτρέπει να τοποθετήσετε την οθόνη τουλάχιστον 10 cm
από την επιφάνεια του τοίχου.
•
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Κέντρο
σέρβις της Samsung. Η Samsung Electronics δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη
για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από τη χρήση μιας βάσης διαφορετικής από
αυτές που καθορίζονται.
•
Χρησιμοποιήστε ένα στήριγμα τοίχου που είναι σύμφωνο με τα διεθνή πρότυπα.
15
Χρήση του λογισμικού
Πρόγραμμα οδήγησης της οθόνης
Πρόγραμμα οδήγησης της οθόνης
Σημείωση
Όταν η προτροπή από λειτουργικό σύστημα για το πρόγραμμα οδήγησης οθόνης,
εισάγετε το CD-ROM που διατίθεται με την οθόνη. Η εγκατάσταση του
προγράμματος οδήγησης μπορεί να διαφέρει λίγο από το ένα λειτουργικό σύστημα
στο άλλο. Ακολουθήστε τις κατάλληλες πληροφορίες, ανάλογα με το λειτουργικό
σύστημα που διαθέτετε.
Προετοιμάστε έναν κενό δίσκο και κάντε λήψη του αρχείου προγράμματος οδήγησης
από τη Διαδικτυακή τοποθεσία που φαίνεται εδώ.
Διαδικτυακή τοποθεσία:
http://www.samsung.com/ (Διεθνώς)
Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης της οθόνης (Αυτόματα)
1.
Εισαγάγετε το CD στη μονάδα CD-ROM.
2.
Πατήστε "Windows".
3.
Επιλέξτε το μοντέλο της οθόνης σας από τον κατάλογο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
"OK (Εντάξει)".
4.
Εάν δείτε το επόμενο παράθυρο μηνύματος, πατήστε το κουμπί "Continue Anyway (Συνέχεια)".
Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί "OK (Εντάξει)" (Λειτουργικό σύστημα Microsoft ® Windows
® XP/2000).
19
Χρήση του λογισμικού
Σημείωση
Το πρόγραμμα οδήγησης της οθόνης διαθέτει το λογότυπο πιστοποίησης MS και η εγκατάστασή
του δεν προκαλεί βλάβη στο σύστημα.
Το πιστοποιημένο πρόγραμμα οδήγησης θα είναι αναρτημένο στην αρχική ιστοσελίδα της
οθόνης Samsung.
http://www.samsung.com
Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης της οθόνης (Μη αυτόματα)
Λειτουργικό σύστημα Microsoft ® Windows Vista™
1.
Τοποθετήστε το CD των Οδηγιών χρήσης στη μονάδα CD-ROM.
2.
(Έναρξη) και "Πίνακας ελέγχου". Στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο "Appearance
Πατήστε
and Personalization (Εμφάνιση και εξατομίκευση)".
3.
Πατήστε "Personalization (Εξατομίκευση)" και στη συνέχεια "Display Settings (Προβολή
ρυθμίσεων)".
4.
Πατήστε "Advanced Settings...(Ρυθμίσεις για προχωρημένους...)".
20
Χρήση του λογισμικού
5.
Πατήστε "Properties (Ιδιότητες)" στην καρτέλα "Monitor (Οθόνη)". Εάν το κουμπί "Properties
(Ιδιότητες)" είναι απενεργοποιημένο, αυτό σημαίνει ότι η ρύθμιση παραμέτρων της οθόνης σας
έχει ολοκληρωθεί. Η οθόνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έχει.
Εάν το μήνυμα "Windows needs...(Τα Windows χρειάζονται...)" εμφανισθεί, όπως φαίνεται
παρακάτω, πατήστε "Continue (Συνέχεια)".
Σημείωση
Το πρόγραμμα οδήγησης της οθόνης αυτής διαθέτει το λογότυπο πιστοποίησης MS και η
εγκατάστασή του δεν προκαλεί βλάβη στο σύστημα.
Το πιστοποιημένο πρόγραμμα οδήγησης θα είναι αναρτημένο στην αρχική ιστοσελίδα της
οθόνης Samsung.
6.
Πατήστε "Update Driver... (Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης…)" στη καρτέλα "Driver
(Οδηγός)".
21
Χρήση του λογισμικού
7.
Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής "Browse my computer for driver software (Αναζήτηση στον
υπολογιστή μου για λογισμικό προγράμματος οδήγησης)" και πατήστε "Let me pick from a list
of device drivers on my computer (Επιλογή από μια λίστα προγραμμάτων οδήγησης συσκευών
στον υπολογιστή μου)".
8.
Πατήστε "Have Disk... (Από δίσκο…)” , επιλέξτε το φάκελο (για παράδειγμα, D:\Drive) όπου
βρίσκεται το αρχείο ρύθμισης του προγράμματος οδήγησης και πατήστε "OK (Εντάξει)".
9.
Επιλέξτε το μοντέλο που αντιστοιχεί στην οθόνη σας από τη λίστα των μοντέλων οθόνης που
εμφανίζεται στην οθόνη, και πατήστε "Next (Επόμενο)".
10. Πατήστε με τη σειρά "Close (Κλείσιμο)" → "Close (Κλείσιμο)" → "OK (Εντάξει)" → "OK
(Εντάξει)" στις επόμενες οθόνες που εμφανίζονται.
22
Χρήση του λογισμικού
Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows® XP
1.
Εισαγάγετε το CD στη μονάδα CD-ROM.
2.
Πατήστε "Start (Έναρξη)" → "Control Panel (Πίνακας ελέγχου)" στη συνέχεια πατήστε το
εικονίδιο "Appearance and Themes (Εμφάνιση και θέματα)".
3.
Πατήστε το εικονίδιο "Display (Προβολή)" και επιλέξτε τη καρτέλα "Settings ( Ρυθμίσεις)" και
στη συνέχεια πατήστε "Advanced...(Για προχωρημένους...)".
23
Χρήση του λογισμικού
4.
Πατήστε το κουμπί "Properties (Ιδιότητες)" στην καρτέλα "Monitor (Οθόνη)" και επιλέξτε τη
καρτέλα "Driver (Πρόγραμμα οδήγησης)".
5.
Πατήστε "Update Driver... (Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης…)" και επιλέξτε "Install from
a list or...(Εγκατάσταση από κατάλογο ή...)" στη συνέχεια πατήστε το κουμπί "Next (Επόμενο)".
6.
Επιλέξτεt "Don't search, I will...(Ακύρωση αναζήτησης, θα...)" στη συνέχεια πατήστε "Next
(Επόμενο)" και "Have disk (Από δίσκο…)".
7.
Πατήστε το κουμπί "Browse (Αναζήτηση)" , επιλέξτε A:(D:\Driver) καθώς και το μοντέλο της
οθόνης σας από το κατάλογο και πατήστε το κουμπί "Next (Επόμενο)".
24
Χρήση του λογισμικού
8.
Εάν δείτε το επόμενο παράθυρο μηνύματος, πατήστε το κουμπί "Continue Anyway (Συνέχεια)".
Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί "OK (Εντάξει)".
Σημείωση
Το πρόγραμμα οδήγησης της οθόνης διαθέτει το λογότυπο πιστοποίησης MS και η εγκατάστασή
του δεν προκαλεί βλάβη στο σύστημα.
Το πιστοποιημένο πρόγραμμα οδήγησης θα είναι αναρτημένο στην αρχική ιστοσελίδα της
οθόνης Samsung.
http://www.samsung.com/
9.
Πατήστε το κουμπί "Close (Κλείσιμο)" και στη συνέχεια το κουμπί "OK (Εντάξει)"
παρατεταμένα.
10. Η εγκατάσταση του Προγράμματος οδήγησης οθόνης έχει ολοκληρωθεί.
25
Χρήση του λογισμικού
Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows® 2000
Όταν εμφανιστεί στην οθόνη σας το μήνυμα "Digital Signature Not Found (Δεν βρέθηκε η ψηφιακή
υπογραφή)" ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
1.
Επιλέξτε το κουμπί "OK (Εντάξει)" στο παράθυρο μηνύματος "Insert disk (Εισάγετε δίσκο)".
2.
Πατήστε το κουμπί "Browse (Αναζήτηση)" στο παράθυρο μηνύματος "File Needed (Ανάγκη
επιλογής αρχείου)".
3.
Επιλέξτε A:(D:\Driver) και πατήστε το κουμπί "Open (Άνοιγμα)" και στη συνέχεια πατήστε το
κουμπί "OK (Εντάξει)".
Οδηγίες εγκατάστασης
1.
Πατήστε "Start (Έναρξη)", "Setting (Ρύθμιση)", "Control Panel (Πίνακας ελέγχου)".
2.
Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Display (Προβολή)".
3.
Επιλέξτε τη καρτέλα "Settings (Ρυθμίσεις)" και πατήστε το εικονίδιο "Advanced Properties
(Ιδιότητες για προχωρημένους)".
4.
Επιλέξτε "Monitor (Οθόνη)".
Κατάσταση 1: Εάν η επιλογή "Properties (Ιδιότητες)" είναι απενεργοποιημένη, αυτό σημαίνει ότι
η ρύθμιση παραμέτρων της οθόνης σας έχει ολοκληρωθεί. Σταματήστε την εγκατάσταση
Κατάσταση 2: Εάν η επιλογή "Properties (Ιδιότητες)" είναι ενεργή, πατήστε το κουμπί "Properties
(Ιδιότητες)" και ακολουθήστε τα επόμενα βήματα συνεχόμενα.
5.
Πατήστε "Driver (Πρόγραμμα οδήγησης)" και στη συνέχεια "Update Driver...(Ενημέρωση
προγράμματος οδήγησης...)" και το κουμπί "Next (Επόμενο)".
6.
Επιλέξτε "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver
(Εμφάνιση καταλόγου των γνωστών οδηγών για αυτή τη συσκευή ώστε να είναι δυνατή η επιλογή
ενός συγκεκριμένου)" στη συνέχεια πατήστε "Next (Επόμενο)" και "Have disk (Από δίσκο…)".
7.
Πατήστε το κουμπί "Browse (Αναζήτηση)" και επιλέξτε A:(D:\Driver).
8.
Πατήστε το κουμπί "Open (Άνοιγμα)" και στη συνέχεια, το κουμπί "OK (Εντάξει)".
9.
Επιλέξτε το μοντέλο της οθόνης σας και πατήστε το κουμπί "Next (Επόμενο)" και πάλι το κουμπί
επόμενο "Next (Επόμενο)".
10. Πατήστε το κουμπί "Finish (Ολοκλήρωση)" και στη συνέχεια το κουμπί "Close (Κλείσιμο)".
Εάν μπορείτε να εντοπίσετε το παράθυρο μήνυματος "Digital Signature Not Found (Δεν βρέθηκε
η ψηφιακή υπογραφή)" πατήστε το κουμπί "Yes (Ναι)". Πατήστε το κουμπί "Finish
(Ολοκλήρωση)" και στη συνέχεια το κουμπί "Close (Κλείσιμο)".
Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows® Millennium
1.
Πατήστε "Start (Έναρξη)", "Setting (Ρύθμιση)", "Control Panel (Πίνακας ελέγχου)".
2.
Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Display (Προβολή)".
3.
Επιλέξτε τη καρτέλα "Settings (Ρυθμίσεις)" και πατήστε το εικονίδιο "Advanced Properties
(Ιδιότητες για προχωρημένους)".
4.
Επιλέξτε τη καρτέλα "Monitor (Οθόνη)".
5.
Πατήστε το κουμπί "Change (Αλλαγή)" στην περιοχή "Monitor Type (Τύπος οθόνης)".
26
Χρήση του λογισμικού
6.
Επιλέξτε "Specify the location of the driver (Ορισμός της θέσης του προγράμματος οδήγησης)".
7.
Επιλέξτε "Display a list of all the driver in a specific location...(Προβολή καταλόγου όλων των
προγραμμάτων οδήγησης σε συγκεκριμένη θέση)" και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί "Next
(Επόμενο)".
8.
Πατήστε το κουμπί "Have Disk (Από δισκέτα)".
9.
Καθορίστε A:\(D:\driver) και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί "OK".
10. Επιλέξτε "Show all devices (Εμφάνιση όλων συσκευών)" , επιλέξτε την οθόνη που αντιστοιχεί
σε αυτή που έχετε συνδέσει στον υπολογιστή σας και πατήστε "OK (Εντάξει)".
11. Συνεχίστε επιλέγοντας "Close (Κλείσιμο)" και πατήστε το κουμπί "OK (Εντάξει)" ώσπου να
κλείσει το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες οθόνης.
Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows® NT
1.
Πατήστε "Start (Έναρξη)", "Settings (Ρυθμίσεις)", "Control Panel (Πίνακας ελέγχου)" και στη
συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Display (Προβολή)".
2.
Στο παράθυρο προβολής πληροφοριών εγγραφής, πατήστε στη καρτέλα ρυθμίσεις "All Display
Modes (Όλοι οι τρόποι λειτουργίας οθόνης)".
3.
Επιλέξτε το τρόπο λειτουργίας που επιθυμείτε (Ανάλυση, αριθμός χρωμάτων και Vertical frequency (Κατακόρυφη συχνότητα)) και στη συνέχεια πατήστε "OK (Εντάξει)".
4.
Πατήστε "Apply (Εφαρμογή)", εάν η οθόνη λειτουργεί κανονικά μετα το πάτημα του "Test
(Δοκιμή)". Εάν η οθόνη δεν απεικονίζει σωστά τα γραφικά, αλλάξτε τρόπο λειτουργίας
(χαμηλότερη ανάλυση, λιγότερα χρώματα ή χαμηλότερη συχνότητα).
Σημείωση
Εάν η οθόνη δε λειτουργεί σε κανένα διαθέσιμο τρόπο λειτουργίας επιλέξτε την ανάλυση και την
κατακόρυφη συχνότητα σύμφωνα με τις ενδείξεις Προρρυθμισμένες λειτουργίες χρόνου στο
εγχειρίδιο χρήστη.
Linux Λειτουργικό σύστημα
Για να εκτελέσετε το X-Window, χρειάζεται να δημιουργήσετε ένα αρχείο διαμόρφωσης X86, το οποίο
είναι ένας τύπος αρχείου ρυμθίσεων του συστήματος.
1.
Πατήστε "Enter (Εισαγωγή)" στη πρώτη και στη δεύτερη οθόνη αφού εκτελέσετε το αρχείο
διαμόρφωσης X86.
2.
Η τρίτη οθόνη διατίθεται για τη ρύθμιση του ποντικιού.
3.
Ορίστε ένα ποντίκι για τον υπολογιστή σας.
4.
Η επόμενη οθόνη διατίθεται για την επιλογή πληκτρολογίου.
5.
Ορίστε ένα πληκτρολόγιο για τον υπολογιστή σας.
6.
Η επόμενη οθόνη διατίθεται για τη ρύθμιση της ίδιας της οθόνης.
7.
Αρχικά ορίστε μια οριζόντια συχνότητα για την οθόνη σας. (Μπορείτε να εισάγετε τη συχνότητα
απευθείας).
8.
Ορίστε μια vertical frequency (κατακόρυφη συχνότητα) για την οθόνη σας. (Μπορείτε να
εισάγετε τη συχνότητα απευθείας).
27
Χρήση του λογισμικού
9.
Εισάγετε το όνομα του μοντέλου της οθόνης σας. Η πληροφορία αυτή δεν θα επηρεάσει την
εκτέλεση του X-Window.
10. Έχετε ολοκληρώσει τη ρύθμιση της οθόνης σας. Εκτελέστε το X-Window εφόσον έχετε ρυθμίσει
το υπόλοιπο υλικό.
Natural Color
Πρόγραμμα λογισμικού Natural Color
Ένα από τα πρόσφατα προβλήματα σχετικά με τη χρήση του υπολογιστή είναι ότι η χρωματική
απόδοση των εικόνων κατά την εκτύπωση ή κατά τη σάρωσή τους μέσω σαρωτή ή ψηφιακή κάμερα
δεν είναι η ίδια με εκείνη που απεικονίζεται στην οθόνη. Το λογισμικό Natural Color είναι η ιδανική
λύση για αυτό το πρόβλημα. Πρόκειται για ένα σύστημα διαχείρισης χρωμάτων, το οποίο αναπτύχθηκε
από την Samsung Electronics, σε συνεργασία με το ινστιτούτο Korea Electronics & Telecommunications Research Institute (ETRI). Το σύστημα αυτό είναι διαθέσιμο μονο για οθόνες Samsung και
εξομοιώνει τη χρωματική απόδοση των εικόνων που φαίνονται στην οθόνη με εκείνην των αντίστοιχων
εικόνων που έχουν εκτυπωθεί ή σαρωθεί.. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα
Βοήθεια (F1) στο πρόγραμμα λογισμικού.
Οδηγίες εγκατάστασης λογισμικού Natural Color
Εισάγετε το CD που διατίθεται με την οθόνη Samsung στη μονάδα CD-ROM. Στη συνέχεια θα
εμφανιστεί η αρχική οθόνη του προγράμματος Natural Color . Πατήστε Natural Color στην αρχική
οθόνη για να εγκαταστήσετε το λογισμικό Natural Color.
Για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα μη αυτόματα, εισαγάγετε το CD που περιλαμβάνεται με την
οθόνη Samsung στη μονάδα CD-ROM, πατήστε το κουμπί [Start (Έναρξη)] των Windows και επιλέξτε
[Run...(Εκτέλεση...)]. Εισάγετε D:\color\NCProSetup.exe και πατήστε [Enter (Εισαγωγή)] . (Εάν η
μονάδα δίσκου που περιέχει το CD δεν είναι η D:\, πληκτρολογήστε το κατάλληλο γράμμα).
Οδηγίες διαγραφής προγράμματος λογισμικού Natural Color
Επιλέξτε "Setting/Control Panel (Ρυθμίσεις/Πίνακας ελέγχου)" στο μενού "Star (Έναρξη)" και στη
συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο "Add/Delete a program (Προσθαφαίρεση προγραμμάτων)". Επιλέξτε
Natural Color από το κατάλογο και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί "Add/Delete (Προσθήκη/
Διαγραφή)".
28
Χρήση του λογισμικού
MagicTune™
Εγκατάσταση
1.
Εισάγετε το CD εγκατάστασης στη μονάδα CD-ROM.
2.
Κάντε κλικ στο αρχείο εγκατάστασης MagicTune™.
Σημείωση
Εάν το αναδυόμενο παράθυρο για εγκατάσταση του λογισμικού της κύριας οθόνης δεν
εμφανίζεται, συνεχίστε την εγκατάσταση χρησιμοποιώντας το εκτελέσιμο αρχείο MagicTune
στο CD.
3.
Επιλέξτε γλώσσα εγκατάστασης και πατήστε "Next (Επόμενο)".
4.
Όταν εμφανιστεί το παράθυρο του βοηθητικού προγράμματος εγκατάστασης, πατήστε "Next
(Επόμενο)".
5.
Επιλέξτε "I agree to the terms of the license agreement (Αποδέχομαι τους όρους της συμφωνίας
άδειας χρήσης)" για να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης.
6.
Επιλέξτε έναν φάκελο για την εγκατάσταση του προγράμματος MagicTune™.
7.
Πατήστε "Install (Εγκατάσταση)".
8.
Το παράθυρο μηνύματος "Installation Status (Κατάσταση εγκατάστασης)" εμφανίζεται.
9.
Πατήστε "Finish (Τέλος)".
10. Όταν η εγκατάσταση ολοκληρωθεί, το εικονίδιο εκτέλεσης του MagicTune™ θα εμφανιστεί στην
επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο για να εκκινήσετε το
πρόγραμμα.
Το εικονίδιο εκτέλεσης του MagicTune™ μπορεί να μην εμφανιστεί, ανάλογα με τις
προδιαγραφές του συστήματος υπολογιστή ή της οθόνης. Εάν συμβεί αυτό, πατήστε το
κουμπί F5.
Προβλήματα εγκατάστασης
Η εγκατάσταση του MagicTune™ μπορεί να επηρεαστεί από έναν αριθμό παραγόντων, όπως η κάρτα
βίντεο, η μητρική πλακέτα και το περιβάλλον δικτύου.
Απαιτήσεις συστήματος
OS
•
Windows 2000
•
Windows XP Home Edition
29
Χρήση του λογισμικού
•
Windows XP Professional
•
Windows Vista™
Συνιστάται η χρήση του MagicTune™ σε Windows® 2000 ή νεότερη έκδοση.
Υλικό
•
Μνήμη 32 MB ή περισσότερη
•
Ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο 60 MB ή περισσότερος
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία MagicTune™
http://www.samsung.com/Products/Monitors/magictune.
Απεγκατάσταση
Το πρόγραμμα MagicTune™ μπορεί να καταργηθεί μόνον αν γίνει χρήση της επιλογής "Add or Remove Programs (Προσθαφαίρεση προγραμμάτων)" των Windows® από τον Πίνακα ελέγχου.
Εκτελέστε τα παρακάτω βήματα για να καταργήσετε το MagicTune™.
1.
Μεταβείτε στο [Task Tray (Γραμμή εργασιών)] → [Start (Έναρξη)] → [Settings (Ρυθμίσεις)] και
επιλέξτε [Control Panel (Πίνακας ελέγχου)] από το μενού. Εάν το πρόγραμμα εκτελείται στα
Windows® XP, μεταβείτε στο [Control Panel (Πίνακας ελέγχου)] στο μενού [Start (Έναρξη)].
2.
Πατήστε το εικονίδιο "Add or Remove Programs (Προσθαφαίρεση προγραμμάτων)" στο Control
Panel (Πίνακας ελέγχου).
3.
Στην οθόνη "Add or Remove Programs (Προσθαφαίρεση προγραμμάτων)", εκτελέστε κύλιση
προς τα κάτω για να βρείτε το MagicTune™". Πατήστε σε αυτό για να το τονίσετε.
4.
Πατήστε το κουμπί "Change/Remove (Αλλαγή/Κατάργηση)" για να καταργήσετε το πρόγραμμα.
5.
Πατήστε "Yes (Ναι)" για να εκκινήσετε τη διαδικασία απεγκατάστασης.
6.
Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα "Uninstall Complete (Η απεγκατάσταση
ολοκληρώθηκε)" .
Σημείωση
Επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία MagicTune™ website για τεχνική υποστήριξη, συνήθεις
ερωτήσεις και απαντήσεις ή αναβαθμίσεις λογισμικού του MagicTune™.
MagicRotation
30
Χρήση του λογισμικού
Εγκατάσταση
1.
Εισάγετε το CD εγκατάστασης στη μονάδα CD-ROM.
2.
Κάντε κλικ στο αρχείο εγκατάστασης MagicRotation.
Σημείωση
Εάν το αναδυόμενο παράθυρο για εγκατάσταση του λογισμικού της κύριας οθόνης δεν
εμφανίζεται, συνεχίστε την εγκατάσταση χρησιμοποιώντας το εκτελέσιμο αρχείο MagicTune
στο CD.
3.
Επιλέξτε γλώσσα εγκατάστασης και πατήστε "Next (Επόμενο)".
4.
Όταν εμφανιστεί το παράθυρο του βοηθητικού προγράμματος εγκατάστασης, πατήστε "Next
(Επόμενο)".
5.
Επιλέξτε "I agree to the terms of the license agreement (Αποδέχομαι τους όρους της συμφωνίας
άδειας χρήσης)" για να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης.
6.
Επιλέξτε έναν φάκελο για την εγκατάσταση του προγράμματος MagicRotation.
7.
Πατήστε "Install (Εγκατάσταση)".
8.
Το παράθυρο "Setup Status (Κατάσταση εγκατάστασης)" εμφανίζεται.
9.
Πατήστε "Finish (Τέλος)".
Θα πρέπει να εκτελέσετε επανεκκίνηση του συστήματος, έτσι ώστε το MagicRotation να
λειτουργήσει σωστά.
10. Όταν η εγκατάσταση ολοκληρωθεί, το εικονίδιο εκτέλεσης του MagicRotation θα εμφανιστεί
στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας.
Προβλήματα εγκατάστασης
Η εγκατάσταση του MagicRotation μπορεί να επηρεαστεί από έναν αριθμό παραγόντων, όπως την
κάρτα βίντεο, τη μητρική πλακέτα και το περιβάλλον δικτύου.
Περιορισμός
1.
Για να λειτουργήσει σωστά το MagicRotation, θα πρέπει να έχει φορτωθεί με κατάλληλο τρόπο
το "πρόγραμμα οδήγησης της οθόνης".
Το εγκατεστημένο "πρόγραμμα οδήγησης της οθόνης" θα πρέπει να είναι το πιο πρόσφατο
πρόγραμμα οδήγησης που διαθέτει ο κατασκευαστής.
2.
Εάν κάποιες εφαρμογές όπως το Windows Media Player, το Real Player κ.λπ. δεν προβάλλουν
σωστά τα αρχεία ταινιών σε προσανατολισμό 90, 180 και 270 μοιρών, τότε ακολουθήστε την
εξής διαδικασία:
•
Τερματίστε την εφαρμογή.
•
Επιλέξτε τον προσανατολισμό (90, 180, 270) στον οποίο θέλετε να προβάλλετε την εφαρμογή.
•
Επανεκτελέστε την εφαρμογή.
31
Χρήση του λογισμικού
Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό θα διορθώσει το πρόβλημα.
3.
Οι εφαρμογές χρήστη που χρησιμοποιούν τεχνολογίες OpenGL και DirectDraw (τρισδιάστατα
γραφικά) δεν θα λειτουργούν σύμφωνα με τον επιλεγμένο προσανατολισμό (90, 180, 270).
Π.χ. παιχνίδια 3D
4.
Οι εφαρμογές DOS σε τρόπο λειτουργίας πλήρους οθόνης δεν λειτουργούν σύμφωνα με τον
επιλεγμένο προσανατολισμό (90, 180, 270).
5.
Η λειτουργία Dual δεν υποστηρίζεται στα Windows® 98, ME, NT 4.0.
6.
Το MagicRotation δεν υποστηρίζει 24 bit ανά pixel (Βάθος bit /Ποιότητα χρώματος).
7.
Εάν πρόκειται να αλλάξετε την κάρτα γραφικών σας, συνιστάται να κάνετε απεγκατάσταση του
λογισμικού MagicRotation πριν από τη αλλαγή.
Απαιτήσεις συστήματος
OS
•
Windows 98 SE
•
Windows ME
•
Windows NT 4.0
•
Windows 2000
•
Windows XP Home Edition
•
Windows XP Professional
•
Windows Vista™
Υλικό
•
Μνήμη 128 MB ή περισσότερη (συνιστάται)
•
Ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο 25 MB ή περισσότερος
Service Pack
•
Συνιστάται η εγκατάσταση στο σύστημά σας του πιο πρόσφατου Service Pack.
•
Για τα Windows ® NT 4.0, συνιστάται η εγκατάσταση του Internet Explorer 5.0 ή νεότερης έκδοσης
με τα στοιχεία του Active Desktop.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία MagicRotation
http://www.samsung.com/Products/Monitors/magictune.
Το Windows® είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation, Inc.
Απεγκατάσταση
Το πρόγραμμα MagicRotation μπορεί να καταργηθεί μόνον αν γίνει χρήση της επιλογής "Add or
Remove Programs (Προσθαφαίρεση προγραμμάτων)" των Windows® από τον Πίνακα ελέγχου.
Εκτελέστε τα παρακάτω βήματα για να καταργήσετε το MagicRotation.
32
Χρήση του λογισμικού
1.
Μεταβείτε στο [Task Tray (Γραμμή εργασιών)] → [Start (Έναρξη)] → [Settings (Ρυθμίσεις)] και
επιλέξτε [Control Panel (Πίνακας ελέγχου)] από το μενού. Εάν το πρόγραμμα εκτελείται στα
Windows® XP, μεταβείτε στο [Control Panel (Πίνακας ελέγχου)] στο μενού [Start (Έναρξη)].
2.
Πατήστε το εικονίδιο "Add or Remove Programs (Προσθαφαίρεση προγραμμάτων)" στο Control
Panel (Πίνακας ελέγχου).
3.
Στην οθόνη "Add or Remove Programs (Προσθαφαίρεση προγραμμάτων)", εκτελέστε κύλιση
προς τα κάτω για να βρείτε το MagicRotation". Πατήστε σε αυτό για να το τονίσετε.
4.
Πατήστε το κουμπί "Change/Remove (Αλλαγή/Κατάργηση)" για να καταργήσετε το πρόγραμμα.
5.
Πατήστε "Yes (Ναι)" για να εκκινήσετε τη διαδικασία απεγκατάστασης.
6.
Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα "Uninstall Complete (Η απεγκατάσταση
ολοκληρώθηκε)" .
7.
Στη συνέχεια, επανεκκινήστε το σύστημα για να ολοκληρωθεί η απεγκατάσταση.
Σημείωση
Επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία MagicRotation website για τεχνική υποστήριξη, συνήθεις
ερωτήσεις και απαντήσεις ή αναβαθμίσεις λογισμικού του MagicRotation.
Το Windows® είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation, Inc
33
Ρύθμιση της οθόνης
Άμεσες λειτουργίες
AUTO
όταν το κουμπί 'AUTO' είναι πατημένο, η οθόνη αυτόματης ρύθμισης εμφανίζεται όπως φαίνεται στην
οθόνη κινουμένων σχεδίων στο κέντρο.
Η Αυτόματη ρύθμιση επιτρέπει στην οθόνη να αυτορυθμιστεί με το εισερχόμενο Αναλογικό σήμα. Οι
τιμές Fine, Coarse and Position ρυθμίζονται αυτόματα.
(Διαθέσιμο μόνο σε τρόπο λειτουργίας Analog)
Για να γίνει η λειτουργία αυτόματης ρύθμισης εντονότερη, εκτελέστε το 'AUTO' καθώς το AUTO
PATTERN είναι ενεργοποιημένο.
Εάν η αυτόματη ρύθμιση δεν λειτουργεί κανονικά, πατήστε ξανά το κουμπί 'AUTO' για να
ρυθμίσετε την εικόνα με μεγαλύτερη ακρίβεια.
Εάν αλλάξετε την ανάλυση στον πίνακα ελέγχου, θα ενεργοποιηθεί η αυτόματη λειτουργία.
Κλείδωμα και ξεκλείδωμα μενού επί της οθόνης
Όταν πατήσετε το AUTO αφού κλειδώσετε το OSD
34
Ρύθμιση της οθόνης
Όταν πατήσετε το MENU αφού κλειδώσετε το OSD
Αυτή η λειτουργία κλειδώνει τις ενδείξεις επί της οθόνης ώστε οι ρυθμίσεις να παραμείνουν στην ίδια
κατάσταση και να αποτραπεί η αλλαγή τους από τρίτους.
Κλείδωμα: Κρατήστε το κουμπί του MENU πατημένο για τουλάχιστον πέντε (5) δευτερόλεπτα,
προκειμένου να ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος ρυθμίσεων OSD.
Ξεκλείδωμα: Κρατήστε το κουμπί του MENU πατημένο για τουλάχιστον πέντε (5) δευτερόλεπτα,
προκειμένου να απενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος ρυθμίσεων OSD.
35
Ρύθμιση της οθόνης
Σημείωση
Ακόμα και όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κλειδώματος των ενδείξεων OSD, μπορείτε να
ρυθμίσετε τη φωτεινότητα, την αντίθεση και ρυθμίστε το Customized Key (
το απευθείας κουμπί.
) χρησιμοποιώντας
Customized key
Μπορείτε να προσαρμόσετε την εκχώρηση για το κουμπί Custom ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
] μετά τη
Για να προβάλλετε την οθόνη λειτουργιών που προβάλλετε όταν πατάτε το κουμπί [
διαμόρφωση του Προσαρμοσμένου κλειδιού για συγκεκριμένη λειτουργία, κάντε κλικ στο όνομα κάθε
λειτουργίας.
(MagicBright - MagicColor - Color Effect)
Σημείωση
Μπορείτε να ρυθμίσετε το Προσαρμοσμένο κλειδί για κάποια απαιτούμενη λειτουργία μέσω της
εντολής Setup > Customized Key.
36
Ρύθμιση της οθόνης
Brightness
Όταν οι ενδείξεις OSD δεν είναι ενεργές πατήστε το κουμπί Brightness (
φωτεινότητα.
SOURCE
Επιλέγει το σήμα βίντεο όταν είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία OSD.
37
) για να ρυθμίσετε τη
Ρύθμιση της οθόνης
Λειτουργίες OSD
Picture
Brightness
Contrast
MagicBright
Color
MagicColor Color Tone
Color
trol
Image
Coarse
Fine
Sharpness
H-Position
OSD
Language
H-Position
V-Position
Transparen- Display Time
cy
Setup
Reset
Customized Off Timer
Key
Con- Color Effect Gamma
V-Position
Auto Source
Information
Picture
Brightness
(Δεν διατίθεται στον τρόπο λειτουργίας MagicBright της ρύθμισης Dynamic Contrast).
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα μενού επί της οθόνης για αλλαγή των ρυθμίσεων φωτεινότητας
ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
MENU →
→
→
,
→ MENU
Contrast
(Δεν διατίθεται στον τρόπο λειτουργίας MagicBright της ρύθμισης Dynamic Contrast).
38
Ρύθμιση της οθόνης
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα μενού επί της οθόνης για αλλαγή των ρυθμίσεων αντίθεσης, ανάλογα
με τις προτιμήσεις σας.
( Δεν είναι διαθέσιμη σε τρόπο λειτουργίας MagicColor των ρυθμίσεων Full και Intelligent. )
MENU →
→
,
→
→
,
→ MENU
MagicBright
Πατήστε το κουμπί
τρόπων λειτουργίας.
για κυκλική εναλλαγή της επιλογής των διαθέσιμων προρρυθμισμένων
39
Ρύθμιση της οθόνης
Το MagicBright είναι ένα νέο χαρακτηριστικό το οποίο αποδίδει το καλύτερο περιβάλλον προβολής,
ανάλογα με το περιεχόμενο που προβάλλεται. Διατίθενται επτά διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας:
Custom, Text, Internet, Game, Sport, Movie and Dynamic Contrast. Κάθε κατάσταση διαθέτει τη
δική της, προρρυθμισμένη τιμή φωτεινότητας. Μπορείτε να επιλέξετε μια από τις επτά ρυθμίσεις απλά
πατώντας το κουμπί ελέγχου Customized Key.
•
Custom
Παρόλο που οι τιμές έχουν επιλεγεί προσεκτικά από τους μηχανικούς μας, οι προεπιλεγμένες τιμές
μπορεί να μην είναι κατάλληλες για την ορασή και την αισθητική σας.
Σε αυτή την περίπτωση, ρυθμίστε τη φωτεινότητα και την αντίθεση μέσω του μενού OSD.
•
Text
Για προβολή εγγράφων ή για εργασία που συνεπάγεται μεγάλο όγκο κειμένου.
•
Internet
Για εργασία με συνδυασμό εικόνων π.χ. κείμενο και γραφικά.
•
Game
Για να παρακολουθείτε κινούμενες εικόνες, π.χ. παιχνίδια.
•
Sport
Για να παρακολουθείτε κινούμενες εικόνες, π.χ. αθλητικές διοργανώσεις.
•
Movie
Για να παρακολουθείτε κινούμενες εικόνες, π.χ. DVD ή Video CD.
•
Dynamic Contrast
Το Dynamic Contrast ανιχνεύει αυτόματα την κατανομή του οπτικού σήματος εισόδου και
προσαρμόζεται για τη δημιουργία της καλύτερης αντίθεσης.
MENU →
→
,
→
→
,
→ MENU
Color
(Δεν διατίθεται στον τρόπο λειτουργίας MagicBright της ρύθμισης Dynamic Contrast).
40
Ρύθμιση της οθόνης
MagicColor
Το MagicColor είναι μια νέα τεχνολογία η οποία Samsung έχει αναπτυχθεί αποκλειστικά για να
βελτιώσει τη ψηφιακή εικόνα και να προβάλλει τα φυσικά χρώματα καθαρότερα χωρίς να αλλοιώνεται
η ποιότητα της εικόνας.
•
Off - Επιστρέφει στην αρχική λειτουργία.
•
Demo - Η οθόνη προτού ενεργοποιηθεί το MagicColor εμφανίζεται στα δεξιά και η οθόνη προτού
ενεργοποιηθεί το MagicColor εμφανίζεται στα αριστερά.
•
Full - Προβάλλει όχι μόνο έντονα φυσικά χρώματα αλλά επίσης περισσότερο ρεαλιστικά τους
φυσικούς τόνους δέρματος.
•
Intelligent - Προβάλλει έντονα τα φυσικά χρώματα με διαύγεια.
MENU →
,
→
→
→
,
→ MENU
41
Ρύθμιση της οθόνης
Color Tone
Η απόχρωση μπορεί να αλλάξει και ένας από τους τέσσερις μπορεί να επιλεγεί.
•
Cool - Δίνει ελαφρώς γαλάζια απόχρωση στο λευκό.
•
Normal - Διατηρεί το λευκό αμιγές.
•
Warm - Δίνει ελαφρώς κόκκινη απόχρωση στο λευκό.
•
Custom - Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν θέλετε να ρυθμίσετε την εικόνα ανάλογα
με τις προτιμήσεις σας.
( Δεν είναι διαθέσιμη σε τρόπο λειτουργίας MagicColor των ρυθμίσεων Full και Intelligent. )
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
42
→ MENU
Ρύθμιση της οθόνης
Color Control
Ρυθμίζει ξεχωριστά την ισορροπία χρώματος Red, Green, Blue .
( Δεν είναι διαθέσιμη σε τρόπο λειτουργίας MagicColor των ρυθμίσεων Full και Intelligent. )
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Color Effect
Μπορείτε να αλλάξετε εντελώς τη διάθεση, αλλάζοντας τα χρώματα της οθόνης.
( Δεν είναι διαθέσιμη σε τρόπο λειτουργίας MagicColor των ρυθμίσεων Full και Intelligent. )
43
Ρύθμιση της οθόνης
•
Off
•
Off - Χρησιμοποιεί ένα αχρωματικό χρώμα στην οθόνη, για προσαρμογή των εφέ οθόνης.
•
Grayscale - Προβάλλονται τα προεπιλεμένα χρώματα λευκό και μαύρο.
•
Green - Εφαρμόζει το εφέ πράσινου χρώματος σε μια ασπρόμαυρη οθόνη.
•
Aqua - Εφαρμόζει το εφέ χρώματος aqua σε μια ασπρόμαυρη οθόνη.
•
Sepia - Εφαρμόζει το εφέ χρώματος σέπια σε μια ασπρόμαυρη οθόνη.
MENU →
•
,
Grayscale
→
→
,
→
•
Green
→
,
•
Aqua
•
Sepia
→ MENU
Gamma
Η διόρθωσηGamma αλλάζει τη φωτεινότητα των χρωμάτων με ενδιάμεση φωτεινότητα.
•
Mode 1
MENU →
•
,
→
Mode 2
→
,
→
→
•
Mode 3
,
→ MENU
44
Ρύθμιση της οθόνης
Image
Coarse
Αφαιρεί το θόρυβο όπως, για παράδειγμα, τις κατακόρυφες λωρίδες.
Η ρύθμιση Coarse ενδεχομένως να προκαλέσει μετακίνηση της περιοχής εικόνας στην οθόνη.
Μπορείτε να την επαναφέρετε στην αρχική της θέση χρησιμοποιώντας το μενού οριζόντιου ελέγχου.
(Διαθέσιμο μόνο σε τρόπο λειτουργίας Analog)
MENU →
,
→
→
→
,
→ MENU
45
Ρύθμιση της οθόνης
Fine
Αφαιρεί το θόρυβο όπως, για παράδειγμα, τις οριζόντιες λωρίδες.
Εάν ο ήχος παραμένει ακόμα και μετά από συντονισμό Fine, επαναλάβετε το μικροσυντονισμό αφού
ρυθμίσετε τη συχνότητα (ταχύτητα ρολογιού).
(Διαθέσιμο μόνο σε τρόπο λειτουργίας Analog)
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
Sharpness
46
→ MENU
Ρύθμιση της οθόνης
Αλλάζει την καθαρότητα της εικόνας.
( Δεν είναι διαθέσιμη σε τρόπο λειτουργίας MagicColor των ρυθμίσεων Full και Intelligent. )
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
H-Position
Αλλάζει την οριζόντια θέση συνολικά της προβολής στην οθόνη
(Διαθέσιμο μόνο σε τρόπο λειτουργίας Analog)
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
47
→ MENU
Ρύθμιση της οθόνης
V-Position
Αλλάζει την κάθετη θέση συνολικά, της προβολής στην οθόνη.
(Διαθέσιμο μόνο σε τρόπο λειτουργίας Analog)
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
OSD
Language
Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις 9 διαθέσιμες γλώσσες.
48
Ρύθμιση της οθόνης
Σημείωση
Η επιλεγμένη γλώσσα επηρεάζει μόνο τη γλώσσα των ενδείξεων OSD. Δεν έχει καμία επίδραση σε
οποιοδήποτε λογισμικό που εκτελείται στον υπολογιστή.
MENU →
,
→
→
→
,
→ MENU
H-Position
Μπορείτε να αλλάξετε την οριζόντια θέση όπου το μενού εμφανίζεται στην οθόνη σας.
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
49
→ MENU
Ρύθμιση της οθόνης
V-Position
Μπορείτε να αλλάξετε την κατακόρυφη θέση όπου το μενού OSD εμφανίζεται στην οθόνη σας.
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Transparency
Αλλάξτε τον βαθμό διαφάνειας στο φόντο της OSD.
•
Off
MENU →
•
,
→
On
→
,
→
→
,
50
→ MENU
Ρύθμιση της οθόνης
Display Time
Το μενού θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν δεν γίνουν ρυθμίσεις για ένα συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα.
Μπορείτε να θέσετε το χρονικό διάστημα που το μενού θα περιμένει προτού απενεργοποιηθεί.
•
5 sec
MENU →
•
,
→
10 sec
→
,
→
→
•
20 sec
,
→ MENU
51
•
200 sec
Ρύθμιση της οθόνης
Setup
Reset
Επαναφέρει τις ρυθμίσεις του προϊόντος στις εργοστασιακές προεπιλογές.
•
No
MENU →
•
,
→
Yes
→
,
→
→ MENU
Customized Key
52
Ρύθμιση της οθόνης
Μπορείτε να καθορίσετε κάποια λειτουργία που θα ενεργοποιηθεί όταν πατηθεί το Customized
Key (
).
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→MENU
Off Timer
Οι οθόνες θα απενεργοποιούνται αυτόματα την καθορισμένη ώρα.
•
Off
MENU →
•
,
→
On
→
,
→
→
,
53
→
→ ,
→ MENU
Ρύθμιση της οθόνης
Auto Source
Επιλέξτε Auto Source ώστε η οθόνη να επιλέγει αυτόματα την πηγή σήματος.
•
Auto
MENU →
•
,
→
Manual
→
→
,
→ MENU
54
Ρύθμιση της οθόνης
Information
Προβάλλει πηγή βίντεο, τρόπο λειτουργίας εικόνας στην οθόνη OSD.
MENU →
,
→MENU
55
Προβλήματα
Έλεγχος δυνατότητας αυτόματης δοκιμής
Σημείωση
Η οθόνη διαθέτει μια λειτουργία αυτόματης δοκιμής, η οποία επιτρέπει τον έλεγχο της σωστής
λειτουργίας της.
Έλεγχος δυνατότητας αυτόματης δοκιμής
1.
Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή και την οθόνη σας.
2.
Αποσυνδέστε το καλώδιο βίντεο από το οπίσθιο μέρος του υπολογιστή.
3.
Ενεργοποιήστε την οθόνη.
Εάν η οθόνη λειτουργεί κανονικά θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο στην παρακάτω εικόνα.
Το πλαίσιο αυτό εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας εάν το καλώδιο βίντεο
αποσυνδεθεί ή υποστεί ζημιά.
4.
Σβήστε την οθόνη σας, ξανασυνδέστε το καλώδιο βίντεο; και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τον
υπολογιστή σας και την οθόνη.
Εάν και μετά την προηγούμενη διαδικασία η οθόνη παραμένει κενή, ελέγξτε τον ελεγκτή βίντεο και
το σύστημα του υπολογιστή σας; καθώς η οθόνη λειτουργεί κανονικά.
Μηνύματα προειδοποίησης
Εάν διαπιστωθεί πρόβλημα με το εισερχόμενο σήμα, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη ή γίνεται
κενή, εάν και η ένδειξη λειτουργίας LED είναι ακόμα ενεργοποιημένη. Το μήνυμα μπορεί να
υποδεικνύει ότι η οθόνη βρίσκεται εκτός εύρους σάρωσης ή απαιτείται να ελέγξετε το καλώδιο
σήματος.
Περιβάλλον
Η θέση και η τοποθεσία στην οποία βρίσκεται η οθόνη μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα ή άλλα
χαρακτηριστικά της οθόνης.
Εάν υπάρχουν ηχεία υπογούφερ κοντά στην οθόνη, αποσυνδέστε τα και τοποθετήστε τα σε άλλο
δωμάτιο.
Αφαιρέστε όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές όπως ραδιόφωνα, ανεμιστήρες, ρολόγια, και τηλέφωνα
τα οποία βρίσκονται εντός ενός μέτρου από την οθόνη.
56
Προβλήματα
Χρήσιμες συμβουλές
Μια οθόνη αναπαράγει τα οπτικά σήματα που λαμβάνει από έναν υπολογιστή. Συνεπώς, αν υπάρξει
πρόβλημα με τον υπολογιστή ή τη κάρτα βίντεο, ενδέχεται η οθόνη να μην έχει σήμα, να εμφανίζει
χρώματα χαμηλής ποιότητας ή θόρυβο, ο τρόπος λειτουργίας βίντεο να μην υποστηρίζεται κ.λπ. Στην
περίπτωση αυτή, ελέγξτε πρώτα την πηγή του προβλήματος και, στη συνέχεια, επικοινωνήστε με το
τμήμα εξυπηρέτησης.
Εκτίμηση της κατάστασης λειτουργίας της οθόνης
Εάν η οθόνη δεν δείχνει εικόνα ή εμφανιστεί ένα μήνυμα "Not Optimum Mode", "Recommended
Mode 1280 x 1024 60 Hz", αποσυνδέστε το καλώδιο από τον υπολογιστή ενώ η οθόνη είναι αναμμένη.
Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη ή εάν η οθόνη γίνει άσπρη, αυτό σημαίνει πως η οθόνη
βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας.
Σε αυτή την περίπτωση, ελέγξτε εάν έχει κάποιο πρόβλημα ο υπολογιστής.
Κατάλογος ελέγχου
Σημείωση
Προτού καλέσετε για βοήθεια, ελέγξτε τις πληροφορίες αυτής της ενότητας για να διαπιστώσετε εάν
μπορείτε να επιλύσετε κάποια από τα προβλήματα μόνοι σας. Εάν χρειάζεστε βοήθεια, καλέστε τον
αριθμό τηλεφώνου στην ενότητα Πληροφορίες ή επικοινωνήστε με την αντιπροσωπία.
Δεν υπάρχει εικόνα στην οθόνη. Δεν μπορώ να ανάψω την οθόνη.
Q:
Έχετε συνδέσει σωστά το καλώδιο ρεύματος;
A:
Ελέγξτε τη σύνδεση και την τροφοδοσία του καλωδίου ρεύματος.
Q:
Μπορείτε να δείτε στην οθόνη το μήνυμα "Check Signal Cable";
A:
(Σύνδεση με χρήση του καλωδίου D-sub)
Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου σήματος .
(Σύνδεση με χρήση του καλωδίου DVI)
Εάν εμφανίζεται ακόμη μήνυμα σφάλματος στην οθόνη και η οθόνη είναι συνδεδεμένη σωστά,
ελέγξτε αν η κατάσταση της οθόνης έχει ρυθμιστεί σε αναλογική.
Εάν εμφανίζεται ακόμη μήνυμα (σφάλματος) στην οθόνη και η οθόνη είναι συνδεδεμένη σωστά,
ελέγξτε αν η κατάσταση της οθόνης έχει ρυθμιστεί σε αναλογική. Πατήστε το κουμπί ‘ /
SOURCE’, ώστε η οθόνη να ελέγξει και πάλι την πηγή εισόδου σήματος.
Q:
Εάν τροφοδοτείται με ρεύμα, επανακκινήστε τον υπολογιστή για να δείτε την αρχική οθόνη (την
οθόνη σύνδεσης).
A:
Εάν εμφανιστεί η αρχική οθόνη (οθόνη σύνδεσης), εκκινήστε τον υπολογιστή στον αντίστοιχο
τρόπο λειτουργίας (ασφαλής λειτουργία για Windows ME/XP/2000) και μετά αλλάξτε τη
συχνότητα της κάρτας βίντεο.
(Ανατρέξτε στις Προρρυθμισμένες λειτουργίες χρόνου)
Εάν δεν εμφανιστεί η αρχική οθόνη (οθόνη σύνδεσης), επικοινωνήστε με το Κέντρο σέρβις ή
την αντιπροσωπία.
Q:
Μπορείτε να δείτε στην οθόνη "Not Optimum Mode", "Recommended Mode 1280 x 1024 60
Hz";
57
Προβλήματα
A:
Το μήνυμα αυτό θα εμφανιστεί όταν το σήμα της κάρτας βίντεο υπερβεί τη μέγιστη ανάλυση
και συχνότητα στην οποία μπορεί να ανταπεξέλθει η οθόνη.
A:
Ρυθμίστε τη μέγιστη ανάλυση και συχνότητα στην οποία μπορεί να ανταπεξέλθει η οθόνη.
A:
Εάν η οθόνη ξεπεράσει τα SXGA ή 75 Hz, προβάλλεται ένα μήνυμα "Not Optimum Mode",
"Recommended Mode 1280 x 1024 60 Hz". Εάν η οθόνη ξεπεράσει τα 85 Hz, η οθόνη θα
λειτουργεί κανονικά αλλά το μήνυμα "Not Optimum Mode", "Recommended Mode 1280 x
1024 60 Hz" εμφανίζεται για ένα λεπτό και μετά εξαφανίζεται.
Κατά την εμφάνιση του παραπάνω μηνύματος, επαναφέρετε τον προτεινόμενο τρόπο
λειτουργίας.
(Το μήνυμα εμφανίζεται ξανά όταν γίνει επανεκκίνηση στο σύστημα).
Q:
Δεν υπάρχουν εικόνες στην οθόνη. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας της οθόνης αναβοσβήνει
σε διαστήματα του ενός δευτερολέπτου;
A:
Η οθόνη βρίσκεται σε λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας.
A:
Έπειτα πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου για να ενεργοποιήσετε την οθόνη και
να επαναφέρετε την εικόνα.
A:
Εάν και πάλι δεν υπάρχει εικόνα, πατήστε το κουμπί ' /SOURCE'. Κατόπιν πατήστε
οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου για να ενεργοποιήσετε την οθόνη και να επαναφέρετε
την εικόνα.
Q:
Κάνατε σύνδεση με χρήση του καλωδίου DVI;
A:
Εάν εκκινήσετε το σύστημά σας προτού συνδέσετε το καλώδιο DVI ή αποσυνδέσετε και
επανασυνδέσετε το καλώδιο DVI ενόσω το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία, ενδέχεται να
προβληθεί μαύρη οθόνη, καθώς ορισμένοι τύποι καρτών γραφικών δεν στέλνουν σήμα βίντεο.
Συνδέστε το καλώδιο DVI και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε το σύστημα.
Δεν εμφανίζονται οι OSD.
Q:
Εχετε κλειδώσει το μενού OSD για να εμποδίσετε τις αλλαγές;
A:
Ξεκλειδώστε τη λειτουργία OSD πατώντας το κουμπί [MENU /
δευτερόλεπτα.
] για τουλάχιστον 5
Η οθόνη προβάλλει παράξενα χρώματα ή απλά ασπρο και μαύρο.
Q:
Η οθόνη προβάλλει μόνο ένα χρώμα παρατηρώντας την μέσα από ένα φύλλο σελοφάν;
A:
Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου σήματος .
A:
Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα βίντεο είναι πλήρως εισαγμένη στην υποδοχή της.
Q:
Μήπως τα χρώματα στην οθόνη είναι περίεργα μετά την εκτέλεση κάποιου προγράμματος ή
λόγω κολλήματος μεταξύ κάποιων εφαρμογών;
A:
Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
Q:
Η κάρτα βίντεο έχει ρυθμίστει σωστά;
A:
Ρυθμίστε τη κάρτα βίντεο αφού συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο της κάρτας βίντεο .
Ξαφνικά η οθόνη δεν απεικονίζει σωστά.
Q:
Έχετε αλλάξει την κάρτα βίντεο ή το πρόγραμμα οδήγησης;
58
Προβλήματα
A:
Ρυθμίστε τη θέση της εικόνας στην οθόνη και το μέγεθος μέσα από τις λειτουργίες OSD.
Q:
Έχετε ρυθμίσει την ανάλυση ή τη συχνότητα στην οθόνη;
A:
Ρυθμίστε την ανάλυση και τη συχνότητα στη κάρτα βίντεο.
(Ανατρέξτε στις Προρρυθμισμένες λειτουργίες χρόνου).
Q:
Η οθόνη μπορεί να παρουσιάσει ανισορροπία λόγω του κύκλου σήματος της κάρτας βίντεο.
Ρυθμίστε και πάλι τη θέση σύμφωνα με τις ενδείξεις επί της οθόνης.
Η εστίαση της οθόνης δεν είναι σωστή ή οι λειτουργίες OSD δε μπορούν
να ρυθμιστούν.
Q:
Έχετε ρυθμίσει την ανάλυση ή τη συχνότητα στην οθόνη;
A:
Ρυθμίστε την ανάλυση και τη συχνότητα στη κάρτα βίντεο.
(Ανατρέξτε στις Προρρυθμισμένες λειτουργίες χρόνου).
Η ένδειξη LED αναβοσβήνει, αλλά δεν εμφανίζεται εικόνα.
Q:
Η συχνότητα είναι ρυθμισμένη κατάλληλα καθώς ελέγχεται ο χρονισμός της οθόνης στο μενού;
A:
Ρυθμίστε τη συχνότητα κατάλληλα ανατρέχοντας στο εγχειρίδιο της κάρτας βίντεο και τις
Προρρυθμισμένες λειτουργίες χρόνου.
(Η μέγιστη συχνότητα ανά ανάλυση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το προιόν).
Υπάρχουν μόνο 16 χρώματα που προβάλλονται στην οθόνη. Τα
χρώματα της οθόνης έχουν αλλάξει μετά την αλλαγή της κάρτας οθόνης.
Q:
Τα χρώματα των Windows έχουν ρυθμιστεί κατάλληλα;
A:
Windows XP :
Ρυθμίστε την ανάλυση στον Control Panel (Πίνακας ελέγχου) → Appearance and Themes
(Εμφάνιση και θέματα) → Display (Προβολή) → Settings (Ρυθμίσεις).
A:
Windows ME/2000 :
Ρυθμίστε την ανάλυση στον Control Panel (Πίνακας ελέγχου) → Display (Προβολή) → Settings
(Ρυθμίσεις).
Q:
Η κάρτα βίντεο έχει ρυθμίστει σωστά;
A:
Ρυθμίστε τη κάρτα βίντεο αφού συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο της κάρτας βίντεο .
Προβάλλεται το μήνυμα "Μη αναγνωρίσιμη οθόνη, εύρεση οθόνης Plug
& Play (VESA DDC)".
Q:
Έχετε εγκαταστήσει το πρόγραμμα οδήγησης οθόνης;
A:
Εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης οθόνης σύμφωνα με το Πρόγραμμα οδήγησης της
οθόνης.
Q:
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της κάρτας βίντεο για να διαπιστώσετε αν υποστηρίζεται η
λειτουργία Plug & Play (VESA DDC).
59
Προβλήματα
A:
Εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης οθόνης σύμφωνα με το Πρόγραμμα οδήγησης της
οθόνης.
Ελέγξτε πότε το MagicTune™ δεν λειτουργεί κανονικά.
Q:
Η δυνατότητα MagicTune™ υπάρχει μόνο σε υπολογιστές (VGA) με Windows OS που
υποστηρίζουν Plug and Play.
A:
Για να ελέγξετε αν ο υπολογιστής σας διαθέτει τη δυνατότητα MagicTune™, ακολουθήστε τα
παρακάτω βήματα (σε λειτουργικό σύστημα Windows XP):
Control Panel (Πίνακας ελέγχου) → Performance and Maintenance (Απόδοση και συντήρηση)
→ System (Σύστημα) → Hardware (Υλικό) → Device Manager (Διαχείριση συσκευών) →
Monitors (Οθόνες) → Μετά τη διαγραφή της οθόνης Plug and Play (Τοποθέτηση και άμεση
λειτουργία), βρείτε την οθόνη 'Plug and Play (Τοποθέτηση και άμεση λειτουργία)' με την
αναζήτηση Νew Hardware (Νέο υλικό).
A:
Το MagicTune™ είναι ένα πρόσθετο λογισμικό για την οθόνη. Ορισμένες κάρτες γραφικών
πιθανόν να μην υποστηρίζουν την οθόνη σας. Εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα με την κάρτα
γραφικών, επισκεφθείτε το δικτυακό μας τόπο για να συμβουλευθείτε το κατάλογο συμβατών
καρτών γραφικώνπου σας παρέχουμε.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
Το MagicTune™ δεν λειτουργεί σωστά.
Q:
Έχετε αλλάξει υπολογιστή ή κάρτα γραφικών βίντεο;
A:
Κάντε λήψη της τελευταίας έκδοσης του προγράμματος. Το πρόγραμμα μπορεί να ληφθεί από
http://www.samsung.com/monitor/magictune
Q:
Εγκαταστήσατε το πρόγραμμα;
A:
Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας αφού εγκαταστήσετε το πρόγραμμα για πρώτη φορά.
Εάν ένα αντίγραφο του προγράμματος είναι ήδη εγκατεστημένο, κάντε κατάργηση της
εγκατάστασης, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε και
πάλι το πρόγραμμα. Πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας για να λειτουργεί
ομαλά μετά από κάθε εγκατάσταση ή κατάργηση εγκατάστασης του προγράμματος.
Σημείωση
Επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία MagicTune™ και κάντε λήψη του λογισμικού εγκατάστασης
για το MagicTune™ MAC.
Ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία εάν υπάρχει πρόβλημα με την οθόνη.
Ελέγξτε εάν το καλώδιο ρεύματος και τα καλώδια βίντεο είναι κατάλληλα συνδεδεμένα στον
υπολογιστή.
Κατά τη διάρκεια της εκκίνησης του υπολογιστή ελέγξτε εάν ακούτε περισσότερους από τρείς ήχους.
(Εάν το ακούτε, ζητήστε σερβίς για τη μητρική πλακέτα του υπολογιστή).
Εάν εγκαταστήσατε μια νέα κάρτα βίντεο ή συναρμολογήσατε τον υπολογιστή, ελέγξτε εάν
εγκαταστήσατε το πρόγραμμα οδήγησης του προσαρμογέα (βίντεο) και τοπρόγραμμα οδήγησης της
οθόνης.
Ελέγξτε εάν ο ρυθμός σάρωσης της οθόνης βίντεο έχει ρυθμιστεί μεταξύ 56 Hz ~ 75 Hz.
(Δεν πρέπει να ξεπερνά το 75 Hz όταν χρησιμοποιείτε τη μέγιστη ανάλυση.)
60
Προβλήματα
Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη διάρκεια εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης
προσαρμογέα (βίντεο), εκκινήστε τον υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία, απομακρύνετε το
προσαρμογέα οθόνης στον "Control Panel (Πίνακα ελέγχου) → System (Σύστημα) → Device Administrator (Διαχείριση συσκευών)" και στη συνέχεια επανεκκινήστε τον υπολογιστή για να
επανεγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης προσαρμογέα (βίντεο).
Σημείωση
Εάν τα προβλήματα επαναλαμβάνονται, επικοινωνήσετε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Ερωτήσεις και Απαντήσεις
Q:
Πώς μπορώ να αλλάξω τη συχνότητα;
A:
Μπορείτε να αλλάξετε τη συχνότητα επαναδιαμορφώνοντας την κάρτα βίντεο.
A:
Η υποστήριξη που παρέχει η κάρτα βίντεο διαφέρει, ανάλογα με την έκδοση του προγράμματος
οδήγησης που χρησιμοποιείται. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του υπολογιστή ή της κάρτας
βίντεογια περισσότερες λεπτομέρειες).
Q:
Πώς μπορώ να προσαρμόσω την ανάλυση;
A:
Windows XP:
Ρυθμίστε την ανάλυση στο Control Panel (Πίνακας ελέγχου) → Appearance and Themes
(Εμφάνιση και θέματα) → Display (Προβολή) → Settings (Ρυθμίσεις).
A:
Windows ME/2000:
Ρυθμίστε την ανάλυση στο Control Panel (Πίνακας ελέγχου) → Display (Προβολή) → Settings
(Ρυθμίσεις).
* Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της κάρτας βίντεο για λεπτομέρειες.
Q:
Πώς μπορώ να ρυθμίσω τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας;
A:
Windows XP:
Ρυθμίστε την ανάλυση στο Control Panel (Πίνακας ελέγχου) → Appearance and Themes
(Εμφάνιση και θέματα) → Display (Προβολή) → Screen Saver (Προστασία οθόνης).
Ρυθμίστε τη λειτουργία από το BIOS-SETUP του υπολογιστή. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο των
Windows/του υπολογιστή).
A:
Windows ME/2000:
Ρυθμίστε την ανάλυση στο Control Panel (Πίνακας ελέγχου) → Display (Προβολή) → Screen
Saver (Προστασία οθόνης).
Ρυθμίστε τη λειτουργία από το BIOS-SETUP του υπολογιστή. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο των
Windows/του υπολογιστή).
Q:
Πώς μπορώ να καθαρίσω το περίβλημα/πάνελ της οθόνης LCD;
A:
Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και στη συνέχεια, καθαρίστε την οθόνη με ένα μαλακό πανί,
χρησιμοποιώντας διάλυμα καθαρισμού ή νερό.
Μην αφήνετε ίχνη απορρυπαντικού ή γρατσουνιές στο περίβλημα. Αποτρέψτε την εισχώρηση
νερού στην οθόνη.
61
Προβλήματα
Σημείωση
Προτού καλέσετε για βοήθεια, ελέγξτε τις πληροφορίες αυτής της ενότητας για να διαπιστώσετε εάν
μπορείτε να επιλύσετε κάποια από τα προβλήματα μόνοι σας. Εάν χρειάζεστε βοήθεια, καλέστε τον
αριθμό τηλεφώνου στην ενότητα Πληροφορίες ή επικοινωνήστε με την αντιπροσωπία.
62
Προδιαγραφές
Γενικά
Γενικά
Όνομα μοντέλου
SyncMaster 743B
Οθόνη LCD
Μέγεθος
17 ίντσες (43 εκ.)
Επιφάνεια προβολής
337,920 mm (Οριζ.) x 270,336 mm (Κατακ.)
Βήμα εικονοστοιχείων 0,264 mm (Οριζ.) x 0,264 mm (Κατακ.)
Συγχρονισμός
Οριζόντια
30 ~ 81 kHz
Κατακόρυφα
56 ~ 75 Hz
Χρώματα οθόνης
16,7 M
Ανάλυση
Βέλτιστη ανάλυση
1280 x 1024@60 Hz
Μέγιστη ανάλυση
1280 x 1024@75 Hz
Σήμα εισόδου, τερματισμένο
RGB Αναλογικό , συμβατό με DVI(Digital Visual Interface) RGB ψηφιακό
0,7 Vp-p ± 5 %
Ξεχωριστό H/V sync, Συνιστωσών, SOG
Επίπεδο TTL (υψηλή τάση ≥ 2.0 V, χαμηλή τάση ≤ 0,8 V)
Μέγιστο ρολόι πίξελ
135 MHz
Τροφοδοσία ρεύματος
AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60Hz ± 3 Hz
Καλώδιο σήματος
Αποσπώμενο καλώδιο D-sub με βύσμα 15 ακίδων και στα δύο άκρα
Υποδοχή DVI-D σε DVI-D, αποσπώμενο
Διαστάσεις (Π x Υ x Β) / Βάρος (απλή βάση)
368,0 x 307,4 x 68,4 mm / 14,5 x 12,1 x 2,7 ίντσες (χωρίς βάση)
368,0 x 386,2 x 185,0 mm / 14,5 x 15,2 x 7,3 ίντσες (με βάση) / 3,6 kg / 7,9 lb
Διαστάσεις (Π x Υ x Β) / Βάρος (Βάση HAS)
368,0 x 307,4 x 65,5 mm / 14,5 x 12,1 x 2,6 ίντσες (χωρίς βάση)
368,0 x 367,2 x 190,0 mm / 14,5 x 14,5 x 7,5 ίντσες (με βάση) / 4.664 kg / 10.5 Ib
57
Προδιαγραφές
VESA Ενδιάμεσο εξάρτημα στήριξης
75 mm x 75 mm (για χρήση μόνο με τον ειδικό βραχίονα στήριξης)
Περιβαλλοντικές συνθήκες
Λειτουργία
Θερμοκρασία: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Υγρασία : 10 % έως 80 %, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
Αποθήκευση
Θερμοκρασία: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Υγρασία : 5 % έως 95 %, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
Δυνατότητα Plug and Play
Η οθόνη αυτή μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε σύστημα που είναι συμβατό με τη
λειτουργία Plug & Play. Η αλληλεπίδραση της οθόνης με τα υπολογιστικά συστήματα
παρέχει τις καλύτερες συνθήκες λειτουργίας και ρυθμίσεις οθόνης. Στις περισσότερες
περιπτώσεις, η εγκατάσταση της οθόνης θα γίνει αυτόματα, εκτός κι αν ο χρήστης επιθυμεί
να επιλέξει διαφορετικές ρυθμίσεις.
Αποδεκτή κουκίδα
Τα πάνελ TFT-LCD του προϊόντος έχουν κατασκευαστεί με προηγμένη τεχνολογία
ημιαγωγών, με ακρίβεια 1 ppm (ένα εκατομμυριοστό). Ωστόσο, μερικές φορές, ορισμένα
pixel που αντιστοιχούν στο ΚΟΚΚΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΜΠΛΕ και ΛΕΥΚΟ χρώμα
εμφανίζονται φωτεινά ή ενδέχεται να εμφανιστούν ορισμένα μαύρα pixel. Αυτό δεν
οφείλεται σε κακή ποιότητα και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη χωρίς
προβλήματα.
Για παράδειγμα, ο αριθμός των TFT-LCD sub pixel που περιέχονται σε αυτό το προϊόν
είναι 3.932.160.
Σημείωση
Το σχέδιο και οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Εξοπλισμός κατηγορίας Β (εξοπλισμός για οικιακή χρήση).
Το προϊόν αυτό πληροί τις οδηγίες περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας για οικιακή χρήση και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις περιοχές συμπεριλαμβανομένων των κοινών κατοικημένων
περιοχών. (Ο εξοπλισμός κατηγορίας Β εκπέμπει λιγότερα ηλεκτρομαγνητικά κύματα απ’ ό,τι ο
εξοπλισμός κατηγορίας Α)
Εξοικονόμηση ενέργειας
Η οθόνη αυτή διαθέτει ένα ενσωματωμένο σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας που ονομάζεται
Εξοικονόμηση ενέργειας. Το σύστημα εξοικονομεί ενέργεια στρέφωντας την οθόνη σας σε λειτουργία
χαμηλής ισχύος όταν για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δε χρησιμοποιείται. Η οθόνη επιστρέφει
αυτόματα σε κανονική λειτουργία όταν πατήσετε ένα κουμπί στο πληκτρολόγιο. Για εξοικονόμηση
ενέργειας, απενεργοποιήστε την οθόνη όταν δεν εργαζεστε σε αυτή ή όταν μένει εκτός λειτουργίας
για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Το σύστημα Εξοικονόμησης ενέργειας λειτουργεί με συμβατή με
VESA DPM κάρτα βίντεο που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιήστε το
λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας για να ρυθμίσετε αυτο το χαρακτηριστικό.
58
Προδιαγραφές
Κατάσταση
Κανονική
λειτουργία
Τρόπος
λειτουργίας
εξοικονόμησης
ενέργειας
Απενεργοποιημένη
(Διακόπτης ισχύος) EPA/
ENERGY 2000
Ένδειξη
λειτουργίας
Μπλε
Μπλέ, αναβοσβήνει
Off
Κατανάλωση
ισχύος
30 W
1W
1W
Η οθόνη αυτή είναι συμβατή με τα πρότυπα EPA ENERGY
STAR® και ENERGY2000 όταν συνδέεται με υπολογιστή
εφοδιασμένο με λειτουργία VESA DPM .
Ως συνεργάτης της ENERGY STAR® , η SAMSUNG ορίζει
ότι αυτό το προιόν ακολουθεί τις οδηγίες ENERGY STAR®
για εξοικονόμηση ενέργειας.
Προρρυθμισμένες λειτουργίες χρόνου
Εάν το σήμα που μεταφέρεται από τον υπολογιστή είναι το ίδιο με τις ακόλουθες Προρρυθμισμένες
λειτουργίες χρόνου, η οθόνη θα ρυθμιστεί αυτόματα. Εντούτοις, εάν το σήμα διαφέρει, η οθόνη μπορεί
να παραμείνει κενή καθώς η ένδειξη LED της ισχύος είναι ενεργοποιημένη. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
της κάρτας βίντεο και ρυθμίστε την οθόνη όπως ακολούθως.
Τρόπος λειτουργίας
οθόνης
Οριζόντια
συχνότητα
(kHz)
Κατακόρυφη Ρολόι πίξελ
συχνότητα
(MHz)
(Hz)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
59
Πολικότητα
συγχρονισμού
(Οριζ./
Κατακ.)
Προδιαγραφές
Οριζόντια συχνότητα
Ο χρόνος που απαιτείται για τη σάρωση μίας γραμμής που
συνδέει το δεξιό πλαίσιο με το αριστερό πλαίσιο της
οθόνης οριζόντια ονομάζεται Οριζόντιος κύκλος
(Περίοδος) και το αντίστροφο, Οριζόντια συχνότητα.
Μονάδα: kHz
Κατακόρυφη συχνότητα
Όπως σε κάθε λαμπτήρα φθορισμού, η οθόνη θα
επαναλαμβάνει την ίδια εικόνα πολλές φορές το
δευτερόλεπτο για να προβάλει μια εικόνα στο χρήστη. Η
συχνότητα της επανάληψης αυτής ονομάζεται
Κατακόρυφη συχνότητα ή Συχνότητα ανανέωσης οθόνης.
Μονάδα: Hz
Γενικά
Γενικά
Όνομα μοντέλου
SyncMaster 743BX
Οθόνη LCD
Μέγεθος
17 ίντσες (43 εκ.)
Επιφάνεια προβολής
337,920 mm (Οριζ.) x 270,336 mm (Κατακ.)
Βήμα εικονοστοιχείων 0,264 mm (Οριζ.) x 0,264 mm (Κατακ.)
Συγχρονισμός
Οριζόντια
30 ~ 81 kHz
Κατακόρυφα
56 ~ 75 Hz
Χρώματα οθόνης
16,7 M
Ανάλυση
Βέλτιστη ανάλυση
1280 x 1024@60 Hz
Μέγιστη ανάλυση
1280 x 1024@75 Hz
Σήμα εισόδου, τερματισμένο
RGB Αναλογικό , συμβατό με DVI(Digital Visual Interface) RGB ψηφιακό
0,7 Vp-p ± 5 %
Ξεχωριστό H/V sync, Συνιστωσών, SOG
Επίπεδο TTL (υψηλή τάση ≥ 2.0 V, χαμηλή τάση ≤ 0,8 V)
Μέγιστο ρολόι πίξελ
135 MHz
Τροφοδοσία ρεύματος
AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60Hz ± 3 Hz
60
Προδιαγραφές
Καλώδιο σήματος
Αποσπώμενο καλώδιο D-sub με βύσμα 15 ακίδων και στα δύο άκρα
Υποδοχή DVI-D σε DVI-D, αποσπώμενο
Διαστάσεις (Π x Υ x Β) / Βάρος (απλή βάση)
368,0 x 307,4 x 68,4 mm / 14,5 x 12,1 x 2,7 ίντσες (χωρίς βάση)
368,0 x 386,2 x 185,0 mm / 14,5 x 15,2 x 7,3 ίντσες (με βάση) / 3,6 kg / 7,9 lb
Διαστάσεις (Π x Υ x Β) / Βάρος (Βάση HAS)
368,0 x 307,4 x 65,5 mm / 14,5 x 12,1 x 2,6 ίντσες (χωρίς βάση)
368,0 x 367,2 x 190,0 mm / 14,5 x 14,5 x 7,5 ίντσες (με βάση) / 4.664 kg / 10.5 Ib
VESA Ενδιάμεσο εξάρτημα στήριξης
75 mm x 75 mm (για χρήση μόνο με τον ειδικό βραχίονα στήριξης)
Περιβαλλοντικές συνθήκες
Λειτουργία
Θερμοκρασία: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Υγρασία : 10 % έως 80 %, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
Αποθήκευση
Θερμοκρασία: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Υγρασία : 5 % έως 95 %, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
Δυνατότητα Plug and Play
Η οθόνη αυτή μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε σύστημα που είναι συμβατό με τη
λειτουργία Plug & Play. Η αλληλεπίδραση της οθόνης με τα υπολογιστικά συστήματα
παρέχει τις καλύτερες συνθήκες λειτουργίας και ρυθμίσεις οθόνης. Στις περισσότερες
περιπτώσεις, η εγκατάσταση της οθόνης θα γίνει αυτόματα, εκτός κι αν ο χρήστης επιθυμεί
να επιλέξει διαφορετικές ρυθμίσεις.
Αποδεκτή κουκίδα
Τα πάνελ TFT-LCD του προϊόντος έχουν κατασκευαστεί με προηγμένη τεχνολογία
ημιαγωγών, με ακρίβεια 1 ppm (ένα εκατομμυριοστό). Ωστόσο, μερικές φορές, ορισμένα
pixel που αντιστοιχούν στο ΚΟΚΚΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΜΠΛΕ και ΛΕΥΚΟ χρώμα
εμφανίζονται φωτεινά ή ενδέχεται να εμφανιστούν ορισμένα μαύρα pixel. Αυτό δεν
οφείλεται σε κακή ποιότητα και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη χωρίς
προβλήματα.
Για παράδειγμα, ο αριθμός των TFT-LCD sub pixel που περιέχονται σε αυτό το προϊόν
είναι 3.932.160.
Σημείωση
Το σχέδιο και οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Εξοπλισμός κατηγορίας Β (εξοπλισμός για οικιακή χρήση).
Το προϊόν αυτό πληροί τις οδηγίες περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας για οικιακή χρήση και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις περιοχές συμπεριλαμβανομένων των κοινών κατοικημένων
περιοχών. (Ο εξοπλισμός κατηγορίας Β εκπέμπει λιγότερα ηλεκτρομαγνητικά κύματα απ’ ό,τι ο
εξοπλισμός κατηγορίας Α)
61
Προδιαγραφές
Εξοικονόμηση ενέργειας
Η οθόνη αυτή διαθέτει ένα ενσωματωμένο σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας που ονομάζεται
Εξοικονόμηση ενέργειας. Το σύστημα εξοικονομεί ενέργεια στρέφωντας την οθόνη σας σε λειτουργία
χαμηλής ισχύος όταν για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δε χρησιμοποιείται. Η οθόνη επιστρέφει
αυτόματα σε κανονική λειτουργία όταν πατήσετε ένα κουμπί στο πληκτρολόγιο. Για εξοικονόμηση
ενέργειας, απενεργοποιήστε την οθόνη όταν δεν εργαζεστε σε αυτή ή όταν μένει εκτός λειτουργίας
για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Το σύστημα Εξοικονόμησης ενέργειας λειτουργεί με συμβατή με
VESA DPM κάρτα βίντεο που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιήστε το
λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας για να ρυθμίσετε αυτο το χαρακτηριστικό.
Κατάσταση
Κανονική
λειτουργία
Τρόπος
λειτουργίας
εξοικονόμησης
ενέργειας
Απενεργοποιημένη
(Διακόπτης ισχύος) EPA/
ENERGY 2000
Ένδειξη
λειτουργίας
Μπλε
Μπλέ, αναβοσβήνει
Off
Κατανάλωση
ισχύος
30 W
1W
1W
Η οθόνη αυτή είναι συμβατή με τα πρότυπα EPA ENERGY
STAR® και ENERGY2000 όταν συνδέεται με υπολογιστή
εφοδιασμένο με λειτουργία VESA DPM .
Ως συνεργάτης της ENERGY STAR® , η SAMSUNG ορίζει
ότι αυτό το προιόν ακολουθεί τις οδηγίες ENERGY STAR®
για εξοικονόμηση ενέργειας.
Προρρυθμισμένες λειτουργίες χρόνου
Εάν το σήμα που μεταφέρεται από τον υπολογιστή είναι το ίδιο με τις ακόλουθες Προρρυθμισμένες
λειτουργίες χρόνου, η οθόνη θα ρυθμιστεί αυτόματα. Εντούτοις, εάν το σήμα διαφέρει, η οθόνη μπορεί
να παραμείνει κενή καθώς η ένδειξη LED της ισχύος είναι ενεργοποιημένη. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
της κάρτας βίντεο και ρυθμίστε την οθόνη όπως ακολούθως.
Τρόπος λειτουργίας
οθόνης
Οριζόντια
συχνότητα
(kHz)
Κατακόρυφη Ρολόι πίξελ
συχνότητα
(MHz)
(Hz)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
62
Πολικότητα
συγχρονισμού
(Οριζ./
Κατακ.)
Προδιαγραφές
Τρόπος λειτουργίας
οθόνης
Οριζόντια
συχνότητα
(kHz)
Κατακόρυφη Ρολόι πίξελ
συχνότητα
(MHz)
(Hz)
Πολικότητα
συγχρονισμού
(Οριζ./
Κατακ.)
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
Οριζόντια συχνότητα
Ο χρόνος που απαιτείται για τη σάρωση μίας γραμμής που
συνδέει το δεξιό πλαίσιο με το αριστερό πλαίσιο της
οθόνης οριζόντια ονομάζεται Οριζόντιος κύκλος
(Περίοδος) και το αντίστροφο, Οριζόντια συχνότητα.
Μονάδα: kHz
Κατακόρυφη συχνότητα
Όπως σε κάθε λαμπτήρα φθορισμού, η οθόνη θα
επαναλαμβάνει την ίδια εικόνα πολλές φορές το
δευτερόλεπτο για να προβάλει μια εικόνα στο χρήστη. Η
συχνότητα της επανάληψης αυτής ονομάζεται
Κατακόρυφη συχνότητα ή Συχνότητα ανανέωσης οθόνης.
Μονάδα: Hz
Γενικά
Γενικά
Όνομα μοντέλου
SyncMaster 943B
Οθόνη LCD
Μέγεθος
19 ίντσες (48 εκ.)
Επιφάνεια προβολής
376,32 mm (Οριζ.) x 301,056 mm (Κατακ.)
Βήμα εικονοστοιχείων 0,294 mm (Οριζ.) x 0,294 mm (Κατακ.)
Συγχρονισμός
Οριζόντια
30 ~ 81 kHz
Κατακόρυφα
56 ~ 75 Hz
Χρώματα οθόνης
16,7 M
Ανάλυση
Βέλτιστη ανάλυση
1280 x 1024@60 Hz
Μέγιστη ανάλυση
1280 x 1024@75 Hz
Σήμα εισόδου, τερματισμένο
RGB Αναλογικό , συμβατό με DVI(Digital Visual Interface) RGB ψηφιακό
63
Προδιαγραφές
Σήμα εισόδου, τερματισμένο
0,7 Vp-p ± 5 %
Ξεχωριστό H/V sync, Συνιστωσών, SOG
Επίπεδο TTL (υψηλή τάση ≥ 2.0 V, χαμηλή τάση ≤ 0,8 V)
Μέγιστο ρολόι πίξελ
135 MHz (Αναλογικό)
Τροφοδοσία ρεύματος
AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60Hz ± 3 Hz
Καλώδιο σήματος
Αποσπώμενο καλώδιο D-sub με βύσμα 15 ακίδων και στα δύο άκρα
Υποδοχή DVI-D σε DVI-D, αποσπώμενο
Διαστάσεις (Π x Υ x Β) / Βάρος (απλή βάση)
405,6 x 335,2 x 66,7 mm / 16,0 x 13,2 x 2,6 ίντσες (χωρίς βάση)
405,6 x 413,5 x 200,0 mm / 16,0 x 16,3 x 7,9 ίντσες (με βάση) / 3,8 kg / 8,4 lb
Διαστάσεις (Π x Υ x Β) / Βάρος (Βάση HAS)
405,6 x 335,2 x 63,8 mm / 16,0 x 13,2 x 2,5 ίντσες (χωρίς βάση)
405,6 x 380,2 x 190,0 mm / 16,0 x 15,0 x 7,5 ίντσες (με βάση) / 4,85 kg / 10,7 lb
VESA Ενδιάμεσο εξάρτημα στήριξης
75 mm x 75 mm (για χρήση μόνο με τον ειδικό βραχίονα στήριξης)
Περιβαλλοντικές συνθήκες
Λειτουργία
Θερμοκρασία: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Υγρασία : 10 % έως 80 %, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
Αποθήκευση
Θερμοκρασία: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Υγρασία : 5 % έως 95 %, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
Δυνατότητα Plug and Play
Η οθόνη αυτή μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε σύστημα που είναι συμβατό με τη
λειτουργία Plug & Play. Η αλληλεπίδραση της οθόνης με τα υπολογιστικά συστήματα
παρέχει τις καλύτερες συνθήκες λειτουργίας και ρυθμίσεις οθόνης. Στις περισσότερες
περιπτώσεις, η εγκατάσταση της οθόνης θα γίνει αυτόματα, εκτός κι αν ο χρήστης επιθυμεί
να επιλέξει διαφορετικές ρυθμίσεις.
Αποδεκτή κουκίδα
Τα πάνελ TFT-LCD του προϊόντος έχουν κατασκευαστεί με προηγμένη τεχνολογία
ημιαγωγών, με ακρίβεια 1 ppm (ένα εκατομμυριοστό). Ωστόσο, μερικές φορές, ορισμένα
pixel που αντιστοιχούν στο ΚΟΚΚΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΜΠΛΕ και ΛΕΥΚΟ χρώμα
εμφανίζονται φωτεινά ή ενδέχεται να εμφανιστούν ορισμένα μαύρα pixel. Αυτό δεν
οφείλεται σε κακή ποιότητα και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη χωρίς
προβλήματα.
64
Προδιαγραφές
Αποδεκτή κουκίδα
Για παράδειγμα, ο αριθμός των TFT-LCD sub pixel που περιέχονται σε αυτό το προϊόν
είναι 3.932.160.
Σημείωση
Το σχέδιο και οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Εξοπλισμός κατηγορίας Β (εξοπλισμός για οικιακή χρήση).
Το προϊόν αυτό πληροί τις οδηγίες περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας για οικιακή χρήση και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις περιοχές συμπεριλαμβανομένων των κοινών κατοικημένων
περιοχών. (Ο εξοπλισμός κατηγορίας Β εκπέμπει λιγότερα ηλεκτρομαγνητικά κύματα απ’ ό,τι ο
εξοπλισμός κατηγορίας Α)
Εξοικονόμηση ενέργειας
Η οθόνη αυτή διαθέτει ένα ενσωματωμένο σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας που ονομάζεται
Εξοικονόμηση ενέργειας. Το σύστημα εξοικονομεί ενέργεια στρέφωντας την οθόνη σας σε λειτουργία
χαμηλής ισχύος όταν για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δε χρησιμοποιείται. Η οθόνη επιστρέφει
αυτόματα σε κανονική λειτουργία όταν πατήσετε ένα κουμπί στο πληκτρολόγιο. Για εξοικονόμηση
ενέργειας, απενεργοποιήστε την οθόνη όταν δεν εργαζεστε σε αυτή ή όταν μένει εκτός λειτουργίας
για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Το σύστημα Εξοικονόμησης ενέργειας λειτουργεί με συμβατή με
VESA DPM κάρτα βίντεο που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιήστε το
λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας για να ρυθμίσετε αυτο το χαρακτηριστικό.
Κατάσταση
Κανονική
λειτουργία
Τρόπος
λειτουργίας
εξοικονόμησης
ενέργειας
Απενεργοποιημένη
(Διακόπτης ισχύος) EPA/
ENERGY 2000
Ένδειξη
λειτουργίας
Μπλε
Μπλέ, αναβοσβήνει
Off
Κατανάλωση
ισχύος
35 W
1W
1W
Η οθόνη αυτή είναι συμβατή με τα πρότυπα EPA ENERGY
STAR® και ENERGY2000 όταν συνδέεται με υπολογιστή
εφοδιασμένο με λειτουργία VESA DPM .
Ως συνεργάτης της ENERGY STAR® , η SAMSUNG ορίζει
ότι αυτό το προιόν ακολουθεί τις οδηγίες ENERGY STAR®
για εξοικονόμηση ενέργειας.
Προρρυθμισμένες λειτουργίες χρόνου
Εάν το σήμα που μεταφέρεται από τον υπολογιστή είναι το ίδιο με τις ακόλουθες Προρρυθμισμένες
λειτουργίες χρόνου, η οθόνη θα ρυθμιστεί αυτόματα. Εντούτοις, εάν το σήμα διαφέρει, η οθόνη μπορεί
να παραμείνει κενή καθώς η ένδειξη LED της ισχύος είναι ενεργοποιημένη. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
της κάρτας βίντεο και ρυθμίστε την οθόνη όπως ακολούθως.
Τρόπος λειτουργίας
οθόνης
Οριζόντια
συχνότητα
(kHz)
Κατακόρυφη Ρολόι πίξελ
συχνότητα
(MHz)
(Hz)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
65
Πολικότητα
συγχρονισμού
(Οριζ./
Κατακ.)
Προδιαγραφές
Τρόπος λειτουργίας
οθόνης
Οριζόντια
συχνότητα
(kHz)
Κατακόρυφη Ρολόι πίξελ
συχνότητα
(MHz)
(Hz)
Πολικότητα
συγχρονισμού
(Οριζ./
Κατακ.)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
Οριζόντια συχνότητα
Ο χρόνος που απαιτείται για τη σάρωση μίας γραμμής που
συνδέει το δεξιό πλαίσιο με το αριστερό πλαίσιο της
οθόνης οριζόντια ονομάζεται Οριζόντιος κύκλος
(Περίοδος) και το αντίστροφο, Οριζόντια συχνότητα.
Μονάδα: kHz
Κατακόρυφη συχνότητα
Όπως σε κάθε λαμπτήρα φθορισμού, η οθόνη θα
επαναλαμβάνει την ίδια εικόνα πολλές φορές το
δευτερόλεπτο για να προβάλει μια εικόνα στο χρήστη. Η
συχνότητα της επανάληψης αυτής ονομάζεται
Κατακόρυφη συχνότητα ή Συχνότητα ανανέωσης οθόνης.
Μονάδα: Hz
Γενικά
Γενικά
Όνομα μοντέλου
Οθόνη LCD
Μέγεθος
19 ίντσες (48 εκ.)
Επιφάνεια προβολής
376,32 mm (Οριζ.) x 301,056 mm (Κατακ.)
Βήμα εικονοστοιχείων 0,294 mm (Οριζ.) x 0,294 mm (Κατακ.)
66
Προδιαγραφές
Συγχρονισμός
Οριζόντια
30 ~ 81 kHz
Κατακόρυφα
56 ~ 75 Hz
Χρώματα οθόνης
16,7 M
Ανάλυση
Βέλτιστη ανάλυση
1280 x 1024@60 Hz
Μέγιστη ανάλυση
1280 x 1024@75 Hz
Σήμα εισόδου, τερματισμένο
RGB Αναλογικό , συμβατό με DVI(Digital Visual Interface) RGB ψηφιακό
0,7 Vp-p ± 5 %
Ξεχωριστό H/V sync, Συνιστωσών, SOG
Επίπεδο TTL (υψηλή τάση ≥ 2.0 V, χαμηλή τάση ≤ 0,8 V)
Μέγιστο ρολόι πίξελ
135 MHz (Αναλογικό)
Τροφοδοσία ρεύματος
AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60Hz ± 3 Hz
Καλώδιο σήματος
Αποσπώμενο καλώδιο D-sub με βύσμα 15 ακίδων και στα δύο άκρα
Υποδοχή DVI-D σε DVI-D, αποσπώμενο
Διαστάσεις (Π x Υ x Β) / Βάρος (απλή βάση)
405,6 x 335,2 x 66,7 mm / 16,0 x 13,2 x 2,6 ίντσες (χωρίς βάση)
405,6 x 413,5 x 200,0 mm / 16,0 x 16,3 x 7,9 ίντσες (με βάση) / 3,8 kg / 8,4 lb
Διαστάσεις (Π x Υ x Β) / Βάρος (Βάση HAS)
405,6 x 335,2 x 63,8 mm / 16,0 x 13,2 x 2,5 ίντσες (χωρίς βάση)
405,6 x 380,2 x 190,0 mm / 16,0 x 15,0 x 7,5 ίντσες (με βάση) / 4,85 kg / 10,7 lb
VESA Ενδιάμεσο εξάρτημα στήριξης
75 mm x 75 mm (για χρήση μόνο με τον ειδικό βραχίονα στήριξης)
Περιβαλλοντικές συνθήκες
Λειτουργία
Θερμοκρασία: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Υγρασία : 10 % έως 80 %, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
Αποθήκευση
Θερμοκρασία: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Υγρασία : 5 % έως 95 %, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
67
Προδιαγραφές
Δυνατότητα Plug and Play
Η οθόνη αυτή μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε σύστημα που είναι συμβατό με τη
λειτουργία Plug & Play. Η αλληλεπίδραση της οθόνης με τα υπολογιστικά συστήματα
παρέχει τις καλύτερες συνθήκες λειτουργίας και ρυθμίσεις οθόνης. Στις περισσότερες
περιπτώσεις, η εγκατάσταση της οθόνης θα γίνει αυτόματα, εκτός κι αν ο χρήστης επιθυμεί
να επιλέξει διαφορετικές ρυθμίσεις.
Αποδεκτή κουκίδα
Τα πάνελ TFT-LCD του προϊόντος έχουν κατασκευαστεί με προηγμένη τεχνολογία
ημιαγωγών, με ακρίβεια 1 ppm (ένα εκατομμυριοστό). Ωστόσο, μερικές φορές, ορισμένα
pixel που αντιστοιχούν στο ΚΟΚΚΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΜΠΛΕ και ΛΕΥΚΟ χρώμα
εμφανίζονται φωτεινά ή ενδέχεται να εμφανιστούν ορισμένα μαύρα pixel. Αυτό δεν
οφείλεται σε κακή ποιότητα και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη χωρίς
προβλήματα.
Για παράδειγμα, ο αριθμός των TFT-LCD sub pixel που περιέχονται σε αυτό το προϊόν
είναι 3.932.160.
Σημείωση
Το σχέδιο και οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Εξοπλισμός κατηγορίας Β (εξοπλισμός για οικιακή χρήση).
Το προϊόν αυτό πληροί τις οδηγίες περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας για οικιακή χρήση και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις περιοχές συμπεριλαμβανομένων των κοινών κατοικημένων
περιοχών. (Ο εξοπλισμός κατηγορίας Β εκπέμπει λιγότερα ηλεκτρομαγνητικά κύματα απ’ ό,τι ο
εξοπλισμός κατηγορίας Α)
Εξοικονόμηση ενέργειας
Η οθόνη αυτή διαθέτει ένα ενσωματωμένο σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας που ονομάζεται
Εξοικονόμηση ενέργειας. Το σύστημα εξοικονομεί ενέργεια στρέφωντας την οθόνη σας σε λειτουργία
χαμηλής ισχύος όταν για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δε χρησιμοποιείται. Η οθόνη επιστρέφει
αυτόματα σε κανονική λειτουργία όταν πατήσετε ένα κουμπί στο πληκτρολόγιο. Για εξοικονόμηση
ενέργειας, απενεργοποιήστε την οθόνη όταν δεν εργαζεστε σε αυτή ή όταν μένει εκτός λειτουργίας
για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Το σύστημα Εξοικονόμησης ενέργειας λειτουργεί με συμβατή με
VESA DPM κάρτα βίντεο που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιήστε το
λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας για να ρυθμίσετε αυτο το χαρακτηριστικό.
Κατάσταση
Κανονική
λειτουργία
Τρόπος
λειτουργίας
εξοικονόμησης
ενέργειας
Απενεργοποιημένη
(Διακόπτης ισχύος) EPA/
ENERGY 2000
Ένδειξη
λειτουργίας
Μπλε
Μπλέ, αναβοσβήνει
Off
Κατανάλωση
ισχύος
35 W
1W
1W
Η οθόνη αυτή είναι συμβατή με τα πρότυπα EPA ENERGY
STAR® και ENERGY2000 όταν συνδέεται με υπολογιστή
εφοδιασμένο με λειτουργία VESA DPM .
Ως συνεργάτης της ENERGY STAR® , η SAMSUNG ορίζει
ότι αυτό το προιόν ακολουθεί τις οδηγίες ENERGY STAR®
για εξοικονόμηση ενέργειας.
68
Προδιαγραφές
Προρρυθμισμένες λειτουργίες χρόνου
Εάν το σήμα που μεταφέρεται από τον υπολογιστή είναι το ίδιο με τις ακόλουθες Προρρυθμισμένες
λειτουργίες χρόνου, η οθόνη θα ρυθμιστεί αυτόματα. Εντούτοις, εάν το σήμα διαφέρει, η οθόνη μπορεί
να παραμείνει κενή καθώς η ένδειξη LED της ισχύος είναι ενεργοποιημένη. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
της κάρτας βίντεο και ρυθμίστε την οθόνη όπως ακολούθως.
Τρόπος λειτουργίας
οθόνης
Οριζόντια
συχνότητα
(kHz)
Κατακόρυφη Ρολόι πίξελ
συχνότητα
(MHz)
(Hz)
Πολικότητα
συγχρονισμού
(Οριζ./
Κατακ.)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
Οριζόντια συχνότητα
Ο χρόνος που απαιτείται για τη σάρωση μίας γραμμής που
συνδέει το δεξιό πλαίσιο με το αριστερό πλαίσιο της
οθόνης οριζόντια ονομάζεται Οριζόντιος κύκλος
(Περίοδος) και το αντίστροφο, Οριζόντια συχνότητα.
Μονάδα: kHz
Κατακόρυφη συχνότητα
Όπως σε κάθε λαμπτήρα φθορισμού, η οθόνη θα
επαναλαμβάνει την ίδια εικόνα πολλές φορές το
δευτερόλεπτο για να προβάλει μια εικόνα στο χρήστη. Η
συχνότητα της επανάληψης αυτής ονομάζεται
Κατακόρυφη συχνότητα ή Συχνότητα ανανέωσης οθόνης.
Μονάδα: Hz
69
Πληροφορίες
Για καλύτερη προβολή (απεικόνιση)
Ρυθμίστε την ανάλυση του υπολογιστή και τη συχνότητα ανανέωσης της οθόνης στον
υπολογιστή όπως περιγράφεται παρακάτω για να επιτύχετε τη καλύτερη ποιότητα εικόνας.
Μπορείτε να έχετε ποιότητα επίπεδης εικόνας στην οθόνη σας εάν όχι την καλύτερη για
TFT-LCD.
•
Resolution: 1280 x 1024
•
Κατακόρυφη συχνότητα (συχνότητα ανανέωσης οθόνης): 60 Hz
TFT-LCD οι οθόνες αυτές έχουν κατασκευαστεί με προηγμένη τεχνολογία ημιαγωγών,
με ακρίβεια 1 ppm (ένα εκατομμυριοστό). Ωστόσο, μερικές φορές, ορισμένα pixel που
αντιστοιχούν στο ΚΟΚΚΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΜΠΛΕ και ΛΕΥΚΟ χρώμα εμφανίζονται
φωτεινά ή ενδέχεται να εμφανιστούν ορισμένα μαύρα pixel. Αυτό δεν οφείλεται σε κακή
ποιότητα και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη χωρίς προβλήματα.
•
Για παράδειγμα, ο αριθμός των TFT-LCD sub pixel που περιέχονται σε αυτό το προϊόν
είναι 3.932.160.
Όταν καθαρίζετε την οθόνη εξωτερικά, χρησιμοποιήστε ακριβώς τη ποσότητα
απορυπαντικού που προτείνεται και χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να το γυαλίσετε.
Μην πιέζετε την επιφάνεια LCD αλλά τρίψτε μαλακά.
Εάν ασκηθεί υπερβολική δύναμη στην οθόνη, ενδέχεται να μείνει σημάδι.
Εάν η ποιότητα εικόνας δε σας ικανοποιεί, μπορείτε να επιτύχετε καλύτερη ποιότητα
χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "Auto Adjustment " στην προβολή οθόνης που
εμφανίζεται ως πατημένο κουμπί ολοκλήρωσης σε πλαίσιο.
Εάν παρατηρείται θόρυβος ακόμη μετά από τις αυτόματες ρυθμίσεις, χρησιμοποιήστε τη
λειτουργία ρυθμίσεων Fine/Coarse .
Εάν προβάλλεται μια στατική οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να
εμφανιστεί ένα μόνιμο είδωλο ή θόλωση.
Όταν χρειάζεται να απομακρυνθείτε από την οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα, να την
θέτετε σε τρόπο λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας ή να ρυθμίζετε μια προφύλαξη
οθόνης με κινούμενη εικόνα.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (Χωρίς αποτύπωση εικόνας)
Οι οθόνες και οι τηλεοράσεις LCD μπορεί να παρουσιάζουν διατήρηση της εικόνας καθώς αλλάζουν
από τη μία εικόνα στην άλλη ειδικά όταν προβάλουν την ίδια εικόνα για αρκετή ώρα.
Οοδηγός αυτός παρέχεται για την παρουσίαση της ορθής χρήσης των προιόντων LCD με σκοπό να
προστατευτούν από διατήρηση εικόνας.
Εγγύηση
Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβη που προκλήθηκε από τη διατήρηση εικόνων.
Το "κάψιμο της οθόνης" δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
Τι είναι η διατήρηση της εικόνας;
70
Πληροφορίες
Κατά τη διάρκεια ομαλής λειτουργίας μίας οθόνης LCD , δε συμβαίνει διατήρηση των
πίξελ της εικόνας. Εντούτοις, εάν η ίδια εικόνα προβάλεται για μεγάλο χρονικό διάστημα,
μια μικρή συγκέντρωση ηλεκτρικού φορτίου εμφανίζεται μεταξυ των δύο ηλεκτροδίων
που περιβάλλουν τους υγρούς κρυστάλους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η συγκέντρωση του
υγρού κρυστάλλου να αυξάνεται σε ορισμένες περιοχές της οθόνης. Ως αποτέλεσμα η
προηγούμενη εικόνα διατηρείται κθώς προβάλλεται νέα. Όλα τα προιόντα που περιέχουν
οθόνες LCD, παρουσιάζουν το φαινόμενο διατήρησης της εικόνας. Αυτό δεν αποτελεί
ελάττωμα του προιόντος.
Ακλουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να προστατεύσετε την LCD οθόνη σας από
διατήρηση της εικόνας.
Απενεργοποίηση, Προστασία οθόνης, ή λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
Ex)
•
•
Απενεργοποιήστε όταν χρησιμοποιήτε ένα στατικό μοτίβο.
•
Μετά από 20 ώρες λειτουργίας, σβήστε την οθόνη για 4 ώρες
•
Μετά από 12 ώρες λειτουργίας, σβήστε την οθόνη για 2 ώρες
Χρησιμοποιήστε Προστασία οθόνης εάν είναι δυνατόν
•
•
Συνίσταται η χρήση Προφύλαξης οθόνης μονού χρώματος ή μίας κινούμενης
εικόνας.
Ρυθμίστε την οθόνη, ώστε να απενεργοποιείται μέσω του συνδυασμού τροφοδοσίας
στις ιδιότητες οθόνης του υπολογιστή.
Οδηγίες για συγκεκριμένες εφαρμογές.
Για Αεροδρόμια, Σταθμούς μετεπιβίβασης, Εμπορικά κέντρα, Τράπεζες και Συστήματα
ελέγχου προτείνονται οι παρακάτω ρυθμίσεις του συστήματος:
Προβάλετε τις πληροφορίες ταυτόχρονα με λογότυπο ή εναλλαγή με κινούμενη εικόνα.
Εναλλαγή Προβάλετε τις πληροφορίες για μία ώρα ακολουθούμενη από ένα λογότυπο
οθόνης ή κινούμενη εικόνα για ένα λεπτό.
Αλλάξτε περιοδικά το χρώμα πληροφοριών (Χρήση 2 διαφορετικών χρωμάτων).
Περιστρέψτε τις πληροφορίες χρώματος με δύο διαφορετικά χρώματα ανά 30 λεπτά.
Αποφύγετε τη χρήση συνδυασμού χαρακτήρων και χρώματος φόντου με μεγάλη διαφορά
στη φωτεινότητα.
Αποφύγετε τη χρήση αποχρώσεων του γκρι, γιατί μπορεί να προκληθεί εύκολα αποτύπωση
εικόνας.
•
Αποφύγετε: Τα χρώματα με μεγάλη διαφορά μεταξύ τους στη φωτεινότητα (Μαύρο
και Λευκό, Γκρι)
71
Πληροφορίες
Ex)
•
Προτεινόμενες ρυθμίσεις: Να χρησιμοποιείτε φωτεινά χρώματα με μικρή διαφορά στη
φωτεινότητα
•
Να εναλλάσετε το χρώμα των χαρακτήρων και του φόντου ανά 30 λεπτά
Ex)
•
Να αλλάζετε τους χαρακτήρες, μετακινώντας τους ανά 30 λεπτά.
Ex)
Ο καλύτερος τρόπος για την προστασία της οθόνης σας από την αποτύπωση εικόνας
είναι να σβήσετε την οθόνη ή να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα προφύλαξης οθόνης του
υπολογιστή σας ή του συστήματος όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
Η αποτύπωση εικόνας ενδέχεται να μην εμφανίζεται σε οθόνη LCD όταν λειτουργεί κάτω
από κανονικές συνθήκες.
Οι κανονικές συνθήκες ορίζονται από τις συνεχείς εναλλαγές εικόνων. Εάν η οθόνη LCD
λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα με σταθερή εικόνα (περισσότερο από 12 ώρες),
ενδέχεται να υπάρξει ελάχιστη διαφοροποίηση στην τάση μεταξύ των ηλεκτροδίων που
ενεργοποιούν τον υγρό κρύσταλλο (LC) σε κάποιο πίξελ. Η διαφορά τάσης μεταξύ των
ηλεκτροδίων αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου, εξαναγκάζοντας την εξασθένιση του
υγρού κρυστάλλου. Όταν συμβεί αυτό, με την αλλαγή της εικόνας θα υπάρχουν
υπολείμματα της προηγούμενης.
Για την αποφυγή αυτού του φαινομένου, η διαφορά της συσσωρευμένης τάσης θα πρέπει
να μειωθεί.
72
Πληροφορίες
Οι LCD οθόνες μας ικανοποιούν τη κατηγορία σφάλματος πίξελ ΙΙ ISO13406-2
73
Παράρτημα
Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Σημείωση
Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01 8000 112 112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TO- 1-800-SAMSUNG(726-7864)
BAGO
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
http://www.samsung.com/latin
1-800-100-5303
Europe
AUSTRIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/at
BELGIUM
0032 (0)2 201 24 18
http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC 844 000 844
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com/dk
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
3260 SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/fr
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
GERMANY
01805 - SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.de
(€ 0,14/Min)
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
74
http://www.samsung.com/hu
Παράρτημα
Europe
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
0035 (0)2 261 03 710
http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS
0900 SAMSUNG(726-7864) (€ http://www.samsung.com/nl
0,10/Min)
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881
http://www.samsung.com/pl
022-607-93-33
PORTUGAL
80 8 200 128
http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRE- 0818 717 100
LAND
http://www.samsung.com/ie
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
0771-400 200
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0870-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.ee
LATVIA
800-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.ru
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-800-120-0-400
http://www.samsung.uz
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
800-810-5858
http://www.samsung.com.cn
010-6475 1880
HONG KONG
3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
INDIA
3030 8282
http://www.samsung.com/in/
1800 110011
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
75
Παράρτημα
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com.tr
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/mea
8000-4726
Όροι
Βήμα κουκκίδας
Η εικόνα στην οθόνη αποτελείται από κόκκινες, πράσινες και
μπλέ κουκκίδες. Όσο πιο κοντά είναι διατεταγμένες οι κουκκίδες,
τόσο υψηλότερη είναι η ανάλυση. Η απόσταση μεταξύ δύο
κουκκίδων ιδίου χρώματος ονομάζεται 'Βήμα κουκκίδας'.
Μονάδα: mm
Κατακόρυφη συχνότητα
Η εικόνα πρέπει να επανασχηματίζεται πολλές φορές το
δευτερόλεπτο έτσι ώστε να δημιουργεί και να προβάλει μία εικόνα
για το χρήστη. Η συχνότητα της επανάληψης αυτής ονομάζεται
Κατακόρυφη συχνότητα ή Συχνότητα ανανέωσης οθόνης.
Μονάδα: Hz
Παράδειγμα: Όταν η ίδια λυχνία αναβοσβήνει 60 φορές το
δευτερόλεπτο, τότε θεωρούμε ότι η συχνότητα είναι 60 Hz.
Οριζόντια συχνότητα
Ο χρόνος που απαιτείται για τη σάρωση μίας γραμμής που συνδέει
το δεξιό πλαίσιο με το αριστερό πλαίσιο της οθόνης οριζόντια
ονομάζεται Οριζόντιος κύκλος. Το αντίστροφο του Οριζόντιου
κύκλου ονομάζεται, Οριζόντια συχνότητα. Μονάδα: kHz
Μέθοδοι με διεμπλοκή κα χωρίς
διεμπλοκή
Η προβολή των οριζόντιων γραμμών της οθόνης από τη κορυφή
πρός τη βάση διαδοχικά ονομάζεται χωρίς διεμπλοκή καθως
μέθοδος με διεμπλοκή ορίζεται αυτή που προβάλει τυχαία
γραμμές. Η μέθοδος μη διεμπλοκής χρησιμοποιείται στη
πλειονότητα των οθονών για να εξασφαλιστεί καθαρή εικόνα. Η
μέθοδος διεμπλοκής είναι η ίδια που χρησιμοποιείται στις
τηλεοράσεις
Αυτόματη εγκατάσταση και
εκτέλεση
Αυτή η λειτουργία παρέχει την υψηλότερη ποιότητα εικόνας για
το χρήστη επιτρέποντας στον υπολογιστή και την οθόνη να
ανταλάσσουν πληροφορίες αυτόματα. Η οθόνη ακολουθεί τα
διεθνή πρότυπα VESA DDC της λειτουργίας αυτόματης
εγκατάστασης και εκτέλεσης.
Ανάλυση
Ο αριθμός των οριζόντιων και κατακόρυφων κουκίδων που
χρησιμοποιούνται για να συνθέσουν την εικόνα στην οθόνη,
ονομάζεται 'ανάλυση'. Ο αριθμός αυτός υποδεικνύει την ακρίβεια
της οθόνης. Η υψηλή ανάλυση διευκολύνει την εκτέλεση
πολλαπλών εργασιών, καθώς μπορούν να εμφανιστούν
περισσότερες πληροφορίες εικόνας στην οθόνη.
Παράδειγμα: Εάν η ανάλυση είναι 1280 x 1024, αυτό σημαίνει
ότι η εικόνα αποτελείται από 1280 οριζόντιες κουκκίδες
(οριζόντια ανάλυση) και 1024 κατακόρυφες γραμμές
(κατακόρυφη ανάλυση).
76
Παράρτημα
Σωστή απόρριψη
Σωστή Διάθεση αυτού του Προϊόντος (Απορρίμματα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού) - Μόνον για την Ευρώπη
Τα σήματα που εμφανίζονται επάνω στο προϊόν ή στα
εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύουν ότι δεν θα
πρέπει να ρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά
απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής του.
Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές
συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της
ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε
να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους απορριμμάτων και
να το ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη
επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία
είτε με τον πωλητή απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν,
είτε τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να
πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και
τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτό το
προϊόν για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.v
Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με
τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις
προϋποθέσεις του συμβολαίου πώλησης. Το προϊόν αυτό
δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα συνηθισμένα
απορρίμματα προς διάθεση.
Αρχή
Οι πληροφορίες αυτού του εγγράφου ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση.
© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη γραπτή άδεια της Samsung Electronics Co., Ltd.
απαγορεύεται αυστηρά.
Η Samsung Electronics Co., Ltd. δεν φέρει καμία ευθύνη για σφάλματα ή για έμμεσες ή παρεπόμενες
ζημιές που έχουν σχέση με το φινίρισμα, την απόδοση ή τη χρήση αυτού του προϊόντος.
Το λογότυπο Samsung είναι σήμα κατατεθέν της Samsung Electronics Co., Ltd.; Τα λογότυπα Microsoft, Windows και Windows NT είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation; Τα
λογότυπα VESA, DPM και DDC είναι σήματα κατατεθέντα της Video Electronics Standard Association; Το λογότυπο ENERGY STAR® είναι σήμα κατατεθέν της U.S. Environmental Protection
Agency (EPA). Ως συνεργάτης της ENERGY STAR® , η Samsung Electronics Co., Ltd. ορίζει ότι
αυτό το προιόν ακολουθεί τις οδηγίες ENERGY STAR® για εξοικονόμηση ενέργειας. Όλα τα άλλα
εμπορικά σήματα προϊόντων που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο μπορεί να είναι σήματα
κατατεθέντα των αντίστοιχων εταιρειών.
77
Download PDF