Samsung | SM-P600 | Samsung SM-P600 Εγχειρίδιο χρήσης (Kitkat)

SM-P600
Εγχειρίδιο χρήσης
www.samsung.com
Πληροφορίες σχετικά με το
παρόν εγχειρίδιο
Η συσκευή αυτή παρέχει κινητή επικοινωνία και ψυχαγωγία υψηλής ποιότητας με χρήση των υψηλών
προτύπων και της τεχνολογικής εξειδίκευσης της Samsung. Το παρόν εγχειρίδιο χρήστη έχει σχεδιαστεί
ειδικά για λεπτομερή περιγραφή των λειτουργιών και χαρακτηριστικών της συσκευής.
• Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας
για να διασφαλίσετε ασφαλή και σωστή χρήση.
• Οι περιγραφές βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής.
• Οι εικόνες και τα στιγμιότυπα οθόνης μπορεί να έχουν διαφορετική εμφάνιση από το πραγματικό
προϊόν.
• Το περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρει από το τελικό προϊόν, ή από λογισμικό που παρέχουν οι
πάροχοι ή οργανισμοί υπηρεσιών, και υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για την
τελευταία έκδοση του εγχειριδίου, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung, www.samsung.com.
• Περιεχόμενο (περιεχόμενο υψηλής ποιότητας) που απαιτεί υψηλή χρήση CPU και RAM επηρεάζει τη
συνολική απόδοση της συσκευής αυτής. Εφαρμογές που σχετίζονται με το περιεχόμενο ενδέχεται
να μην λειτουργούν σωστά ανάλογα με τις προδιαγραφές της συσκευής και το περιβάλλον στο
οποίο χρησιμοποιείται.
• Οι διαθέσιμες λειτουργίες και οι πρόσθετες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή,
το λογισμικό ή τον πάροχο υπηρεσιών.
• Οι εφαρμογές και οι λειτουργίες τους μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα, την περιφέρεια
ή τις προδιαγραφές υλικού. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα απόδοσης που
προκαλούνται από εφαρμογές οποιουδήποτε παρόχου διαφορετικού της Samsung.
• Η Samsung δεν αναλαμβάνει ευθύνη για προβλήματα απόδοσης ή ασυμβατότητες που
προκαλούνται από επεξεργασία των ρυθμίσεων του μητρώου ή τροποποίηση του λογισμικού του
λειτουργικού συστήματος. Προσπάθεια προσαρμογής του λειτουργικού συστήματος ενδέχεται να
προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής ή των εφαρμογών σας.
• Λογισμικό, ηχητικές πηγές, ταπετσαρίες, εικόνες και άλλα πολυμέσα που παρέχονται με τη συσκευή
αυτή καλύπτονται με άδεια περιορισμένης χρήσης. Η εξαγωγή και χρήση αυτών των υλικών για
εμπορικούς ή άλλους σκοπούς συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι
χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παράνομη χρήση πολυμέσων.
• Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για υπηρεσίες δεδομένων, όπως ανταλλαγή
μηνυμάτων, λήψη και αποστολή, αυτόματο συγχρονισμό ή χρήση υπηρεσιών θέσης. Για αποφυγή
πρόσθετων χρεώσεων, επιλέξτε ένα κατάλληλο πρόγραμμα τιμολόγησης δεδομένων. Για
λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.
2
Πληροφορίες σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο
• Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές που συνοδεύουν τη συσκευή υπόκεινται σε ενημερώσεις και
ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλέον χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν έχετε ερωτήσεις
σχετικά με μια εφαρμογή που παρέχεται με τη συσκευή, επικοινωνήστε με κέντρο επισκευών της
Samsung. Για εφαρμογές που εγκαθίστανται από το χρήστη, επικοινωνήστε με τους παρόχους
υπηρεσιών.
• Η τροποποίηση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής ή η εγκατάσταση λογισμικών από
ανεπίσημες πηγές ενδέχεται να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες της συσκευής και καταστροφή ή
απώλεια δεδομένων. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν παραβίαση της συμφωνίας αδειοδότησης με τη
Samsung και ακυρώνουν την εγγύησή σας.
Εικονίδια οδηγιών
Προειδοποίηση: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή
άλλους
Προσοχή: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή άλλον
εξοπλισμό
Σημείωση: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες
Πνευματικά δικαιώματα
Πνευματικά δικαιώματα © 2014 Samsung Electronics
Ο παρών οδηγός προστατεύεται σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Κανένα τμήμα του παρόντος οδηγού δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταφραστεί ή
να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης της φωτοτύπησης,
εγγραφής ή αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς
την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Samsung Electronics.
3
Πληροφορίες σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο
Εμπορικά σήματα
• Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Samsung
Electronics.
®
• Το Bluetooth αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.
®
™
™
™
™
• Τα Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi CERTIFIED Passpoint , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED ,
και το λογότυπο Wi-Fi αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
• Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες
τους.
4
Περιεχόμενα
Πρώτα βήματα
38Βοήθεια
38 Εισαγωγή κειμένου
41 Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi
42 Δημιουργία λογαριασμών
42 Ρύθμιση προφίλ χρήστη
43 Μεταφορά αρχείων
44 Ασφάλιση της συσκευής
46 Αναβάθμιση της συσκευής
7
Διάταξη συσκευής
8Πλήκτρα
9
S Pen
9
Περιεχόμενα συσκευασίας
10 Φόρτιση της μπαταρίας
12 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης
14 Αντικατάσταση της μύτης του S Pen
15 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της
συσκευής
15 Κράτημα της συσκευής
16 Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της συσκευής
16
16
Επικοινωνία
47Επαφές
51Email
52 Google Mail
54Hangouts
Ρύθμιση της έντασης ήχου
Μετάβαση στην αθόρυβη λειτουργία
54ChatON
54Google+
55Φωτογραφίες
55Twitter
Βασικές λειτουργίες
17 Ενδεικτικά εικονίδια
18 Χρήση της οθόνης αφής
21 Κινήσεις ελέγχου
23 Κινήσεις παλάμης
24 Έξυπνη παύση Samsung
24 Έξυπνη κύλιση Samsung
25 Χρήση του Multi window
29 Χρήση του S Pen
32 Προβολή χωρίς επαφή
33Ειδοποιήσεις
34 Αρχική οθόνη
36 Οθόνη εφαρμογών
37 Χρήση εφαρμογών
Ιστός & δίκτυο
56Internet
57Chrome
58Bluetooth
59 Screen Mirroring
60 Samsung Link
60 Group Play
61 Smart Remote
62WatchON
5
Περιεχόμενα
Πολυμέσα
100 Εφαρμογή μετάφρασης S
100S Voice
101 S Finder
101Google
102 Φωνητική αναζήτηση
102 Βιβλίο αποκομμάτων
103 Τα Αρχεία Μου
105Λήψεις
105TripAdvisor
106Evernote
106KNOX
63Μουσική
65Κάμερα
72Συλλογή
76 Story Album
76Βίντεο
77 Πρόγραμμα επεξ. βίντεο
78YouTube
78 Περιοδικό μου
79Flipboard
79Businessweek+
80NYTimes
80 SketchBook for Galaxy
Ταξίδια & τοπικές ρυθμίσεις
107Χάρτες
Καταστήματα εφαρμογών &
πολυμέσων
81
82
82
83
83
83
83
Ρυθμίσεις
Play Store
Samsung Apps (GALAXY Apps)
108 Σχετικά με τις ρυθμίσεις
108Συνδέσεις
111Συσκευή
116 Στοιχεία ελέγχου
120Γενικά
124 Ρυθμίσεις Google
Βιβλία Ρlay
Ταινίες Play
Μουσική Play
Παιχνίδια Ρlay
Περίπτερο Ρlay
Παράρτημα
Βοηθητικά προγράμματα
125 Αντιμετώπιση προβλημάτων
131 Αφαίρεση της μπαταρίας
84 S Note
91 Ενεργό σημείωμα
92 S Planner
94Dropbox
94Cloud
95Drive
96 POLARIS Office 5
98Ειδοποίηση
99 Παγκόσμιο Ρολόι
99Αριθμ/χανή
6
Πρώτα βήματα
Διάταξη συσκευής
Πλήκτρο έντασης
Πλήκτρο λειτουργίας
Μπροστινή κάμερα
Αισθητήρας φωτός
Οθόνη αφής
Ηχείο
Πλήκτρο μενού
Πλήκτρο αρχικής
οθόνης
Πλήκτρο επιστροφής
Μικρόφωνο
Υποδοχή πολλαπλών
χρήσεων
Πίσω κάμερα
S Pen
Υποδοχή σετ ακουστικών
Φλας
Ηχείο
Κεραία GPS
Υποδοχή κάρτας
μνήμης
7
Πρώτα βήματα
• Μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα. Μπορεί να
προκληθούν προβλήματα συνδεσιμότητας ή να εξαντληθεί η μπαταρία.
• Συστήνεται η χρήση μιας εγκεκριμένης από την Samsung προστασίας οθόνης. Μη
εγκεκριμένες προστασίες οθόνης ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στους
αισθητήρες.
• Μην αφήνετε νερό να έρχεται σε επαφή με την οθόνη αφής. Η οθόνη αφής ενδέχεται να
δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.
Πλήκτρα
Πλήκτρο
Λειτουργία
• Παρατεταμένο πάτημα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της
συσκευής.
Λειτουργίας
Μενού
Aρχικής
σελίδας
• Παρατεταμένο πάτημα για περισσότερο από 7 δευτερόλεπτα
για επαναφορά της συσκευής αν παρουσιάζει μη αναστρέψιμα
σφάλματα ή κολλήματα ή παγώσει.
• Πάτημα για κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της συσκευής. Η συσκευή περνά
σε κατάσταση κλειδώματος όταν απενεργοποιείται η οθόνη αφής.
• Πάτημα για άνοιγμα λίστας επιλογών που είναι διαθέσιμες για την
τρέχουσα οθόνη.
• Πατήστε παρατεταμένα την Αρχική οθόνη για εκκίνηση του S Finder.
• Πάτημα για επιστροφή στην Αρχική οθόνη.
• Παρατεταμένο πάτημα για άνοιγμα της λίστας πρόσφατων
εφαρμογών.
Επιστροφής
• Πάτημα για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
Έντασης
• Πάτημα για ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής.
8
Πρώτα βήματα
S Pen
Πλήκτρο S Pen
Άκρο S Pen
Όνομα
Λειτουργία
Άκρο S Pen
• Εκτέλεση βασικών ενεργειών S Pen. (σ. 18)
Πλήκτρο S Pen
• Εκτέλεση σύνθετων ενεργειών S Pen. (σ. 29)
Περιεχόμενα συσκευασίας
Ελέγξτε τη συσκευασία του προιόντος για τα εξής στοιχεία:
• Συσκευή
• Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
• Τα στοιχεία που συνοδεύουν τη συσκευή και τυχόν διαθέσιμα αξεσουάρ ενδέχεται να
διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
• Τα παρεχόμενα στοιχεία έχουν σχεδιαστεί μόνο για την παρούσα συσκευή και ενδέχεται να
μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
• Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
• Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό έμπορο της Samsung. Πριν την
αγορά, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά με τη συσκευή.
• Άλλα αξεσουάρ ενδέχεται να μην είναι συμβατά με τη συσκευή σας.
• Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη Samsung. Δυσλειτουργίες
που προκαλούνται από τη χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων δεν καλύπτονται από την
υπηρεσία εγγύησης.
• Η διαθεσιμότητα όλων των εξαρτημάτων υπόκειται σε αλλαγή που εξαρτάται αποκλειστικά
από τις κατασκευάστριες εταιρείες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα
εξαρτήματα, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung.
9
Πρώτα βήματα
Φόρτιση της μπαταρίας
Χρησιμοποιήστε το φορτιστή για να φορτίσετε την μπαταρία πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη
φορά. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί υπολογιστής για φόρτιση της συσκευής με σύνδεσή τους μέσω
καλωδίου USB.
Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές, μπαταρίες και καλώδια που έχουν την έγκριση της Samsung.
Μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή καλώδια μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά
στη συσκευή.
• Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, η συσκευή εκπέμπει έναν προειδοποιητικό ήχο
και εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα χαμηλής στάθμης μπαταρίας.
• Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αμέσως
αφού συνδέσετε το φορτιστή. Αφήστε την άδεια μπαταρία να φορτιστεί για λίγα λεπτά πριν
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
• Αν χρησιμοποιείτε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, εφαρμογές δικτύου ή εφαρμογές που
χρειάζονται σύνδεση με άλλη συσκευή, η μπαταρία εξαντλείται γρήγορα. Για να αποφύγετε
την αποσύνδεση από το δίκτυο ή την απώλεια ισχύος κατά τη μεταφορά δεδομένων,
χρησιμοποιείτε πάντα αυτές τις εφαρμογές μετά από πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
Φόρτιση με το φορτιστή
Συνδέστε το καλώδιο USB στο μετασχηματιστή ρεύματος USB και κατόπιν συνδέστε το άκρο του
καλωδίου USB στην υποδοχή πολλαπλών χρήσεων.
Η λανθασμένη σύνδεση του φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη συσκευή.
Οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από κακή χρήση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
10
Πρώτα βήματα
• Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά ενδέχεται να
χρειαστεί περισσότερος χρόνος για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
• Αν η συσκευή δέχεται ασταθή τροφοδοσία ρεύματος κατά τη φόρτιση, η οθόνη αφής
ενδέχεται να μην λειτουργεί. Αν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή.
• Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η
διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί. Αν η μπαταρία
ζεσταθεί περισσότερο απ’ ό, τι συνήθως, ο φορτιστής ενδέχεται να σταματήσει τη φόρτιση.
• Αν η συσκευή δεν φορτίζεται σωστά, παραδώστε τη συσκευή και το φορτιστή σε ένα κέντρο
επισκευών της Samsung.
Μετά από την πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε τη συσκευή από το φορτιστή. Καταρχάς αποσυνδέστε το
φορτιστή από τη συσκευή και κατόπιν αποσυνδέστε τον από την πρίζα.
Μην αφαιρείτε την μπαταρία πριν αφαιρέσετε το φορτιστή. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει
ζημιά στη συσκευή.
Για εξοικονόμηση ενέργειας, αποσυνδέετε το φορτιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής
δεν διαθέτει διακόπτη λειτουργίας. Συνεπώς πρέπει να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
όταν δεν χρησιμοποιείται ώστε να αποφεύγετε την σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος. Ο φορτιστής
θα πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα ρεύματος και να είναι εύκολα προσβάσιμος κατά τη
φόρτιση.
Έλεγχος της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας
Όταν φορτίζετε την μπαταρία ενώ η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, τα παρακάτω εικονίδια δείχνουν
την τρέχουσα κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας:
Φόρτιση σε εξέλιξη
Πλήρης φόρτιση
11
Πρώτα βήματα
Μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας
Η συσκευή σας προσφέρει επιλογές που βοηθούν να εξοικονομήσετε ενέργεια της μπαταρίας.
Προσαρμόζοντας τις επιλογές αυτές και απενεργοποιώντας τις λειτουργίες του παρασκηνίου, μπορείτε
να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγαλύτερο χρόνο μεταξύ των φορτίσεων:
• Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, μεταβείτε στον τρόπο λειτουργίας αδράνειας πατώντας το
πλήκτρο λειτουργίας.
• Κλείνετε τις μη αναγκαίες εφαρμογές με τη διαχείριση εργασιών.
• Απενεργοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth.
• Απενεργοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi.
• Απενεργοποιείτε τον αυτόματο συγχρονισμό εφαρμογών.
• Μειώνετε το χρόνο διάρκειας οπίσθιου φωτισμού.
• Μειώνετε τη φωτεινότητα της οθόνης.
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης
Η συσκευή σας δέχεται κάρτες μνήμης με μέγιστη χωρητικότητα 64 GB. Ανάλογα με τον κατασκευαστή
και τον τύπο της κάρτας μνήμης, ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη
συσκευή σας.
• Ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή. Η χρήση
μη συμβατής κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή στην κάρτα
μνήμης ή να καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν.
• Δώστε προσοχή ώστε να τοποθετηθεί η κάρτα μνήμης με τη σωστή πλευρά προς τα πάνω.
• Η συσκευή υποστηρίζει μόνο τα συστήματα αρχείων FAT και exFAT για τις κάρτες μνήμης.
Όταν τοποθετείτε μια κάρτα που έχει μορφοποιηθεί με διαφορετικό σύστημα αρχείων, η
συσκευή σας ζητάει να μορφοποιήσετε πάλι την κάρτα μνήμης.
• Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων μειώνει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
• Όταν τοποθετείτε μια κάρτα μνήμης στη συσκευή, εμφανίζεται ο κατάλογος αρχείων της
κάρτας μνήμης στο φάκελο SD Memory card.
12
Πρώτα βήματα
1 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις χρυσαφί επαφές στραμμένες προς τα κάτω.
2 Σπρώξτε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
Αφαίρεση της κάρτας μνήμης
Πριν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, καταρχάς αποσυνδέστε την για να αφαιρεθεί με ασφάλεια. Στην
αρχική οθόνη, πατήστε → Ρυθμίσεις → Γενικά → Χώρος αποθήκευσης → Αποσύνδεση κάρτας
SD.
Σπρώξτε την κάρτα μνήμης μέχρι να απεμπλακεί από τη συσκευή και κατόπιν τραβήξτε την έξω.
Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ενώ η συσκευή μεταφέρει ή αποκτά πρόσβαση σε
πληροφορίες. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει απώλεια ή καταστροφή δεδομένων ή ζημιά
στην κάρτα μνήμης ή τη συσκευή. Η Samsung δεν ευθύνεται για απώλειες που απορρέουν
από την κακή χρήση κατεστραμμένων καρτών μνήμης, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας
δεδομένων.
Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης
Κάρτα μνήμης που μορφοποιήθηκε σε υπολογιστή ενδέχεται να μην είναι συμβατή με τη συσκευή.
Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης στη συσκευή.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε → Ρυθμίσεις → Γενικά → Χώρος αποθήκευσης → Διαμόρφωση
κάρτας SD → Διαμόρφωση κάρτας SD → Διαγραφή όλων.
Πριν μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας
όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Η εγγύηση του
κατασκευαστή δεν καλύπτει την απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τις ενέργειες του
χρήστη.
13
Πρώτα βήματα
Αντικατάσταση της μύτης του S Pen
Κατά τη χρήση του S Pen, η μύτη του S Pen μπορεί να φθαρεί. Εάν φθαρεί, αντικαταστήστε τη με μία νέα.
1 Κρατήστε τη μύτη καλά με την τσιμπίδα και τραβήξτε την προς τα έξω.
2 Τοποθετήστε μια νέα μύτη στο S Pen μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.
Προσέξτε να μην πιαστεί το δάχτυλό σας μεταξύ της τσιμπίδας και της μύτης.
• Μην επαναχρησιμοποιείτε τις παλιές μύτες. Η επαναχρησιμοποίηση παλιάς μύτης μπορεί να
προκαλέσει δυσλειτουργία στο S Pen.
• Μην ασκείτε μεγάλη πίεση στη μύτη όταν την τοποθετείτε στο S Pen.
• Μην τοποθετείτε το στρογγυλό άκρο της γραφίδας στο S Pen. Μπορεί να προκληθεί βλάβη
στο S Pen ή στη συσκευή.
Η μαύρη μύτη διαθέτει ένα λευκό ελαστικό κάλυμμα στην άκρη της. Εάν το ελαστικό κάλυμμα
φθαρεί, αντικαταστήστε τη μύτη με μία νέα.
14
Πρώτα βήματα
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής
Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να
ρυθμίσετε τη συσκευή σας.
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για λίγα δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη
συσκευή.
• Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του εξουσιοδοτημένου
προσωπικού εκεί όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα
και νοσοκομεία.
• Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και πατήστε Λειτουργία πτήσης για
απενεργοποίηση των ασύρματων λειτουργιών.
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν
πατήστε Απενεργοποίηση.
Κράτημα της συσκευής
Μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα. Μπορεί να προκληθούν
προβλήματα συνδεσιμότητας ή να εξαντληθεί η μπαταρία.
15
Πρώτα βήματα
Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της συσκευής
Όταν δεν χρησιμοποιείται, κλειδώστε τη συσκευή για να αποτρέψετε ακούσια λειτουργία. Το πάτημα
του πλήκτρου λειτουργίας απενεργοποιεί την οθόνη και θέτει τη συσκευή σε τρόπο λειτουργίας
κλειδώματος. Η συσκευή κλειδώνει αυτόματα αν δεν χρησιμοποιηθεί για καθορισμένη χρονική περίοδο.
Για ξεκλείδωμα της συσκευής, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας ή το πλήκτρο αρχικής οθόνης όταν η
οθόνη αφής είναι απενεργοποιημένη, πατήστε οπουδήποτε πάνω στην οθόνη και κατόπιν μετακινήστε
το δάχτυλό σας προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.
Ρύθμιση της έντασης ήχου
Πατήστε το κουμπί έντασης ήχου επάνω ή κάτω για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου κατά την
αναπαραγωγή μουσικής ή βίντεο.
Μετάβαση στην αθόρυβη λειτουργία
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
• Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο έντασης προς τα κάτω μέχρι να μεταβείτε στην αθόρυβη
λειτουργία.
• Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν πατήστε Σίγαση ή Δόνηση.
• Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων στο πάνω μέρος της οθόνης και κατόπιν πατήστε Ήχος ή Δόνηση.
16
Βασικές λειτουργίες
Ενδεικτικά εικονίδια
Τα εικονίδια που εμφανίζονται στο πάνω μέρος της οθόνης παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την
κατάσταση της συσκευής. Τα εικονίδια που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα είναι τα συνηθέστερα.
Εικονίδιο
Σημασία
Ενεργή σύνδεση με Wi-Fi
Λειτουργία Bluetooth ενεργοποιημένη
GPS ενεργοποιημένο
Η λειτουργία έξυπνης οθόνης έχει ενεργοποιηθεί
Συγχρονισμός με το διαδίκτυο
Ενεργή σύνδεση με υπολογιστή
Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
To S Pen αφαιρέθηκε
Αθόρυβη λειτουργία ενεργοποιημένη
Λειτουργία δόνησης ενεργοποιημένη
Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
Προέκυψε σφάλμα ή απαιτείται προσοχή
Επίπεδο ισχύος μπαταρίας
17
Βασικές λειτουργίες
Χρήση της οθόνης αφής
Για χρήση της οθόνης αφής, χρησιμοποιείτε μόνο τα δάχτυλά σας ή του S Pen.
• Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι
ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη αφής.
• Για αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στην οθόνη αφής, μην πατάτε πάνω της με οτιδήποτε
αιχμηρό και μην ασκείτε υπερβολική πίεση πάνω της με τα δάχτυλά σας.
• Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίζει εισαγωγές αφής κοντά στις άκρες της οθόνης που
βρίσκονται εκτός της περιοχής εισαγωγής μέσω αφής.
• Αν αφήνετε την οθόνη αφής αδρανή για παρατεταμένες χρονικές περιόδους ενδέχεται να
προκληθούν μετεικάσματα (κάψιμο οθόνης) ή μόνιμα κατάλοιπα εικόνων. Απενεργοποιείτε
την οθόνη αφής όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
Κινήσεις δαχτύλων
Πάτημα
Για να ανοίξετε μια εφαρμογή, να επιλέξετε κάποιο στοιχείο μενού, να πατήσετε ένα πλήκτρο επί της
οθόνης ή να εισάγετε έναν χαρακτήρα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο επί της οθόνης, πατήστε τα με
το δάχτυλό σας.
18
Βασικές λειτουργίες
Παρατεταμένο πάτημα
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για πρόσβαση σε
διαθέσιμες επιλογές.
Σύρσιμο
Για να μετακινήσετε ένα εικονίδιο, μικρογραφία ή να κάνετε προεπισκόπηση σε μια νέα θέση, πατήστε
παρατεταμένα πάνω του και σύρετέ το στη στοχευόμενη θέση.
19
Βασικές λειτουργίες
Διπλό πάτημα
Κάντε διπλό πάτημα σε μια ιστοσελίδα ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα της. Κάντε πάλι διπλό
πάτημα για επαναφορά.
Μετακίνηση
Μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών για να
δείτε ένα άλλο πλαίσιο. Μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε μια ιστοσελίδα ή μια λίστα, όπως
αυτή των επαφών.
20
Βασικές λειτουργίες
Πλησίασμα
Απομακρύνετε δύο δάχτυλα μεταξύ τους σε μια ιστοσελίδα, χάρτη ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα
τους. Πλησιάστε τα για σμίκρυνση.
Κινήσεις ελέγχου
Απλές κινήσεις επιτρέπουν τον εύκολο έλεγχο της συσκευής.
Πριν χρησιμοποιήσετε κινήσεις, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κίνησης. Στην αρχική
οθόνη, πατήστε → Ρυθμίσεις → Στοιχεία ελέγχου → Κινήσεις και κατόπιν σύρετε το διακόπτη
Κινήσεις προς τα δεξιά.
Υπερβολικό κούνημα ή κρούση της συσκευής ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεπιθύμητη εισαγωγή
δεδομένων. Ελέγχετε σωστά τις κινήσεις σας.
Περιστροφή της οθόνης
Πολλές εφαρμογές επιτρέπουν την εμφάνιση σε κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισμό. Η
περιστροφή της συσκευής οδηγεί στην αυτόματη προσαρμογή της οθόνης ώστε να ταιριάζει με το νέο
προσανατολισμό της εμφάνισης.
21
Βασικές λειτουργίες
Για να αποτρέψετε την αυτόματη περιστροφή της εμφάνισης, ανοίξτε το πλαίσιο των ειδοποιήσεων και
αποεπιλέξτε Περιστρ. οθόνης.
• Ορισμένες εφαρμογές δεν επιτρέπουν περιστροφή της οθόνης.
• Ορισμένες εφαρμογές εμφανίζουν διαφορετική οθόνη ανάλογα με τον προσανατολισμό.
Κλίση
Πατήστε παρατεταμένα σε δυο σημεία στην οθόνη και κατόπιν γείρετε τη συσκευή μπρος - πίσω για
μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
Μετατόπιση για περιήγηση
Όταν έχει γίνει μεγέθυνση μιας εικόνας, πατήστε παρατεταμένα σε ένα σημείο στην οθόνη και κατόπιν
μετακινήστε τη συσκευή προς οποιαδήποτε κατεύθυνση για να περιηγηθείτε στην εικόνα.
22
Βασικές λειτουργίες
Κινήσεις παλάμης
Χρησιμοποιήστε κινήσεις της παλάμης για να ελέγχετε τη συσκευή αγγίζοντας την οθόνη.
Πριν χρησιμοποιήσετε κινήσεις, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κίνησης παλάμης.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε → Ρυθμίσεις → Στοιχεία ελέγχου → Κίνηση παλάμης και κατόπιν
σύρετε το διακόπτη Κίνηση παλάμης προς τα δεξιά.
Πέρασμα
Περάστε την παλάμη σας κατά πλάτος της οθόνης για να καταγράψετε ένα στιγμιότυπο της οθόνης. Η
εικόνα αποθηκεύεται στη Συλλογή → Screenshots. Δεν είναι δυνατή η καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης
κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών.
Κάλυψη
Καλύψτε την οθόνη με την παλάμη σας για να γίνει παύση αναπαραγωγής πολυμέσων.
23
Βασικές λειτουργίες
Έξυπνη παύση Samsung
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για παύση του βίντεο όταν απομακρύνετε το βλέμμα σας από την
οθόνη.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε
σημειώστε Έξυπνη παύση.
→ Ρυθμίσεις → Στοιχεία ελέγχου → Έξυπνη οθόνη και κατόπιν
Στη διάρκεια αναπαραγωγής βίντεο, απομακρύνετε το βλέμμα σας από την οθόνη για να σταματήσει το
βίντεο. Για να συνεχίσει η αναπαραγωγή, κοιτάξτε και πάλι στην οθόνη.
Έξυπνη κύλιση Samsung
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για κύλιση επάνω ή κάτω στην οθόνη, γέρνοντας το κεφάλι σας ή τη
συσκευή.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε → Ρυθμίσεις → Στοιχεία ελέγχου → Έξυπνη οθόνη → Έξυπνη κύλιση
και κατόπιν σύρετε το διακόπτη Έξυπνη κύλιση προς τα δεξιά. Πατήστε Έξυπνη κύλιση και επιλέξτε
τύπο κύλισης.
Όταν προβάλλετε email ή ιστοσελίδες, εμφανίζεται το εικονίδιο τύπου κύλισης (
κεφαλιού) που δείχνει την κατάσταση αναγνώρισης των κινήσεων.
για προσανατολισμό
Όταν η συσκευή αναγνωρίσει τις κινήσεις του κεφαλιού ή της συσκευής σας, το εικονίδιο αλλάζει σε
ή . Στη συνέχεια, γείρετε το κεφάλι σας προς τα κάτω ή προς τα πάνω ή τη συσκευή σας μπροστά ή
πίσω για κύλιση προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.
24
Βασικές λειτουργίες
Χρήση του Multi window
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για ταυτόχρονη εκτέλεση πολλαπλών εφαρμογών στην οθόνη.
• Μπορούν να εκτελεστούν μόνο εφαρμογές στο πλαίσιο των Πολλαπλών Παραθύρων
• Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Για να χρησιμοποιήσετε το Multi Window, στην αρχική οθόνη πατήστε → Ρυθμίσεις → Συσκευή →
Πολλαπλά Παράθυρα και στη συνέχεια σύρετε τη λαβή του Πολλαπλά Παράθυρα προς τα δεξιά.
Χρήση Multi window με διαχωρισμένη οθόνη
Χρησιμοποιήστε αυτή τη δυνατότητα για την εκτέλεση εφαρμογών σε μια διαχωρισμένη οθόνη.
Εκκίνηση εφαρμογών στο Multi window με διαχωρισμένη οθόνη
1 Σύρετε το δάχτυλό σας από το δεξί μέρος της οθόνης προς τη μέση. Εναλλακτικά, πατήστε
παρατεταμένα
.
Εμφανίζεται το πλαίσιο Multi window στη δεξιά πλευρά της οθόνης.
Πλαίσιο πολλαπλών
παραθύρων
25
Βασικές λειτουργίες
2 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα εικονίδιο εφαρμογής στο πλαίσιο Multi window και στη συνέχεια
μεταφέρετέ το στην οθόνη.
Απελευθερώστε το εικονίδιο της εφαρμογής όταν η οθόνη γίνει μπλε.
3 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα άλλο εικονίδιο εφαρμογής στο πλαίσιο Multi window και στη
συνέχεια μεταφέρετέ το σε μια νέα τοποθεσία.
Μπορείτε να εκκινήσετε την ίδια εφαρμογή ταυτόχρονα σε μια διαχωρισμένη οθόνη. Η
δυνατότητα αυτή υποστηρίζεται μόνο από τις εφαρμογές που έχουν το σύμβολο δίπλα στο
εικονίδιό τους.
Κοινή χρήση περιεχομένου μεταξύ εφαρμογών
Μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιείτε περιεχόμενο από κοινού μεταξύ εφαρμογών, όπως Email και
Internet, με μεταφορά και απόθεση.
Ορισμένες εφαρμογές μπορεί να μην υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία.
26
Βασικές λειτουργίες
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Email και Internet σε μια διαχωρισμένη οθόνη του Multi window.
Πρόσβαση στις
επιλογές Multi window.
2 Πατήστε τον κύκλο μεταξύ των παραθύρων των εφαρμογών και έπειτα πατήστε
.
Πατήστε στον κύκλο ανάμεσα στα παράθυρα των εφαρμογών για να αποκτήσετε πρόσβαση
στις ακόλουθες επιλογές:
• : Άνοιγμα της λίστας των πρόσφατα χρησιμοποιημένων εφαρμογών στο επιλεγμένο
παράθυρο.
• : εναλλαγή τοποθεσιών μεταξύ εφαρμογών πολλαπλών παραθύρων.
• : Κοινή χρήση στοιχείων, όπως εικόνες, κείμενο ή συνδέσεις, μεταξύ των παραθύρων των
εφαρμογών με μεταφορά και απόθεση.
• : Μεγιστοποίηση του παραθύρου.
• : κλείσιμο της εφαρμογής.
27
Βασικές λειτουργίες
3 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο στο παράθυρο του Internet και σύρετέ το σε μια τοποθεσία
στο παράθυρο του Email.
Δημιουργία συνδυασμού Multi Window
Χρησιμοποιήστε αυτή τη δυνατότητα για να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες εφαρμογές του Multi window
ως συνδυασμό.
1 Εκκινήστε πολλές εφαρμογές σε ένα Multi window με διαχωρισμένη οθόνη.
2 Ανοίξτε το πλαίσιο Multi window και πατήστε → Δημ/ργία.
3 Εισάγετε έναν τίτλο και πατήστε ΟΚ.
Ο τρέχων συνδυασμός εφαρμογών του Multi Window προστίθεται στο πλαίσιο του Multi Window.
Για να εκκινήσετε εφαρμογές χρησιμοποιώντας έναν αποθηκευμένο συνδυασμό, επιλέξτε το
συνδυασμό από το πλαίσιο του Multi window.
28
Βασικές λειτουργίες
Χρήση του S Pen
Το συμπεριλαμβανόμενο S Pen μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εύκολη επιλογή στοιχείων ή εκτέλεση
λειτουργιών. Ενέργειες που χρησιμοποιούν το S Pen με το πλήκτρο πατημένο παρέχουν πρόσθετες
χρήσεις, όπως είναι η καταγραφή στιγμιότυπων οθόνης.
Βγάλτε το S Pen από την υποδοχή για να το χρησιμοποιήσετε.
Όταν βγάζετε το S Pen από την υποδοχή, η συσκευή την ανιχνεύει και εκτελεί τα εξής:
• Ενεργοποιεί την οθόνη αφής (αν είναι απενεργοποιημένη).
• Εκκινεί το Action Memo ή εμφανίζει την περιοχή εντολών χωρίς επαφή.
• Η μύτη του S Pen μπορεί να αντικατασταθεί. Εάν η μύτη της πένας φθαρεί, αντικαταστήστε
τη με μια νέα.
• Αν το S Pen δεν λειτουργεί κανονικά, δώστε το σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
Ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το S Pen.
• Για βέλτιστα αποτελέσματα, κρατάτε το S Pen όσο το δυνατόν πιο κάθετα προς την οθόνη
αφής και αποφύγετε τη χρήση της σε οξείες γωνίες.
29
Βασικές λειτουργίες
Καταγραφή στιγμιοτύπων οθόνης
Με πατημένο το πλήκτρο στο S Pen, αγγίξτε την οθόνη μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Ένα στιγμιότυπο
οθόνης αποθηκεύεται στο φάκελο Συλλογή → Screenshots.
Είναι δυνατόν να σχεδιάσετε ή να γράψετε πάνω σε ένα στιγμιότυπο οθόνης ή να το περικόψετε. Η
επεξεργασμένη εικόνα αποθηκεύεται στο φάκελο Συλλογή → IMG_edited.
Δεν είναι δυνατή η καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών.
Εκκίνηση του Ενεργού σημειώματος
Με πατημένο το πλήκτρο στο S Pen, κάντε διπλό πάτημα στην οθόνη για εκκίνηση του Ενεργού
σημειώματος.
Σημειώστε ή σχεδιάστε μια σημείωση και, στη συνέχεια, επιλέξτε το υπόμνημα πατώντας στο
για να εκτελεστούν διάφορες ενέργειες όπως προσθήκη επαφών ή αποστολή email. Αφού επιλέξετε
το υπόμνημα, σχεδιάστε μια γραμμή γύρω από μια περιοχή με το S Pen προκειμένου να εκτελέσετε
ενέργειες στην επιλεγμένη περιοχή.
30
Βασικές λειτουργίες
Επιλογή και καταγραφή εικόνας
Έχοντας πατημένο το κουμπί S Pen, σχεδιάστε ένα κλειστό σχήμα κατά μήκος του περιγράμματος μιας
εικόνας που θέλετε να αποτυπώσετε.
Εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:
• : Επαναφορά της αρχικής επιλογής.
• : Μετατροπή του επιλεγμένου στοιχείου σε κυκλικό σχήμα.
• : Μετατροπή του επιλεγμένου στοιχείου σε ορθογώνιο σχήμα.
• : Προσαρμογή της επιλογής.
Επιλέξτε μια εφαρμογή για χρήση με την επιλεγμένη περιοχή από τα εικονίδια που εμφανίζονται στο
κάτω μέρος της οθόνης.
Εντολή χωρίς επαφή
Πατήστε το κουμπί στο S Pen αιωρώντας το S Pen πάνω από την οθόνη για να εμφανιστεί τη λειτουργία
air command.
Με αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να πραγματοποιείτε απευθείας τις ακόλουθες ενέργειες:
• Ενεργό σημείωμα: Γράψτε ένα υπόμνημα και στη συνέχεια επιλέξτε το σχεδιάζοντας μια γραμμή
γύρω από αυτό για να πραγματοποιήσετε ενέργειες σχετικά με το υπόμνημα.
• Δημ. Βιβλίου αποκομ.: Συλλέξτε περιεχόμενο διαφόρων τύπων και αποθηκεύστε το στο Βιβλίο
αποκομμάτων. (σ. 102)
• Γραφή στην οθόνη: Αποτυπώστε ένα στιγμιότυπο οθόνης και επεξεργαστείτε το.
• S Finder: Αναζητήστε ευρεία ποικιλία περιεχομένου στη συσκευή σας. (σ. 101)
• Παράθυρο πένας: Εκκινήστε πολλαπλές εφαρμογές σε συγκεκριμένες περιοχές της οθόνης.
31
Βασικές λειτουργίες
Εκκίνηση εφαρμογών στην επιλεγμένη περιοχή
Πατήστε Παράθυρο πένας στην περιοχή εντολών χωρίς επαφή. Σχεδιάστε μια γραμμή γύρω από
μια περιοχή και στη συνέχεια επιλέξτε μια εφαρμογή. Η εφαρμογή εκκινείται στην περιοχή που έχετε
σχεδιάσει.
Για να ελαχιστοποιήσετε την εφαρμογή, πατήστε
αιωρούμενα εικονίδια.
Για να μεγιστοποιήσετε την εφαρμογή, πατήστε
Για να κλείσετε τις εφαρμογές, πατήστε
. Οι ελαχιστοποιημένες εφαρμογές εμφανίζονται ως
.
.
Άνοιγμα των διαθέσιμων επιλογών
Ορισμένα στοιχεία έχουν επεξηγηματικά ή συμφραζόμενα μενού Σε αυτήν την περίπτωση λάμπει ο
δείκτης του S Pen. Πατήστε το κουμπί του S Pen για να δείτε το μενού αιωρώντας παράλληλα το S Pen
πάνω από το στοιχείο.
Προβολή χωρίς επαφή
Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να εκτελέσετε διάφορες λειτουργίες ενώ αιωρείτε το S Pen πάνω
από την οθόνη.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε → Ρυθμίσεις → Στοιχεία ελέγχου → S Pen → Προβολή χωρίς επαφή
και κατόπιν σύρετε το διακόπτη Προβολή χωρίς επαφή προς τα δεξιά.
Δείξτε προς ένα στοιχείο με το S Pen για να κάνετε προεπισκόπηση του περιεχομένου ή να προβάλλετε
πληροφορίες σε αναδυόμενο παράθυρο.
Μπορείτε να μεταβείτε με κύλιση σε πλαίσια ή λίστες μετακινώντας το δείκτη του S Pen σε μια άκρη
(πάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά) της οθόνης.
32
Βασικές λειτουργίες
Ειδοποιήσεις
Τα εικονίδια ειδοποιήσεων εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης για να
αναφέρουν νέα μηνύματα, συμβάντα ημερολογίου, κατάσταση συσκευής και πολλά άλλα. Σύρετε προς
τα κάτω ξεκινώντας από τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων. Κάντε κύλιση
στη λίστα για να δείτε πρόσθετες ειδοποιήσεις. Για να κλείσετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, σύρετε προς τα
πάνω τη γραμμή που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
Από το πλαίσιο ειδοποιήσεων μπορείτε να προβάλλετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις της συσκευής σας.
Σύρετε προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης και στη συνέχεια πατήστε για να χρησιμοποιήσετε
τις παρακάτω επιλογές:
• Wi-Fi: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-Fi.
• Τοποθεσία: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας GPS.
• Ήχος: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη
συσκευή σας για δόνηση ή σίγαση στην αθόρυβη λειτουργία.
• Περιστρ. οθόνης: ρύθμιση για να επιτρέπεται ή να αποτρέπεται η περιστροφή του περιβάλλοντος
εργασίας όταν περιστρέφετε τη συσκευή.
• Bluetooth: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth.
• Λειτ. ανάγν.: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας ανάγνωσης. Στη λειτουργία
ανάγνωσης, η συσκευή βοηθά να προστατεύονται τα μάτια σας όταν διαβάζετε τη νύχτα. Για να
επιλέξετε ποιες εφαρμογές θα χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία, πατήστε Ρυθμίσεις → Συσκευή
→ Εμφάνιση → Λειτουργία ανάγνωσης.
• Εξοικ. ενέργ.: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.
• Πολλά παράθυρα: ρύθμιση της συσκευής για χρήση των πολλαπλών παραθύρων.
• Screen Mirroring: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας κατοπτρισμού οθόνης.
• Συγχρον.: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου συγχρονισμού εφαρμογών.
• Έξυπνη διαμονή: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας έξυπνης διατήρησης φωτεινότητας.
• Έξυπνη παύση: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας έξυπνης παύσης.
• Έξυπνη κύλιση: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Έξυπνη κύλιση.
• Λειτουρ. αποκλ.: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας αποκλεισμού. Στη λειτουργία
αποκλεισμού, η συσκευή θα αποκλείσει τις ειδοποιήσεις. Για να επιλέξετε ποιες ειδοποιήσεις θα
αποκλείονται, πατήστε Ρυθμίσεις → Συσκευή → Λειτουργία αποκλεισμού.
• Λειτ. πτήσης: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας πτήσης.
• Προβολή χωρίς επαφή: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Air view.
Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Για αναδιάταξη των επιλογών στο πλαίσιο ειδοποιήσεων, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, πατήστε
→ , πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετέ το σε άλλη θέση.
33
Βασικές λειτουργίες
Αρχική οθόνη
Η αρχική οθόνη είναι η αφετηρία για πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Παρουσιάζει
ενδεικτικά εικονίδια, widget, συντομεύσεις προς εφαρμογές και άλλα.
Η αρχική οθόνη μπορεί να έχει πολλά πλαίσια. Για να προβάλλετε και άλλα πλαίσια, κινηθείτε με κύλιση
αριστερά ή δεξιά.
Αναδιάταξη στοιχείων
Προσθήκη εικονιδίου εφαρμογής
Στην αρχική οθόνη, πατήστε , πατήστε παρατεταμένα στο εικονίδιο μιας εφαρμογής και κατόπιν
σύρετέ το σε προεπισκόπηση πλαισίου.
Προσθήκη στοιχείου
Προσαρμόστε την αρχική οθόνη προσθέτοντας widgets, φακέλους ή πλαίσια.
Πατήστε παρατεταμένα στην άδεια περιοχή της αρχικής οθόνης και κατόπιν επιλέξτε μία από τις
παρακάτω κατηγορίες:
• Εφαρμογές και widget: Προσθήκη widgets ή εφαρμογών στην αρχική οθόνη.
• Φάκελος: δημιουργία φακέλου.
• Σελίδα: Προσθήκη ενός νέου πλαισίου στην αρχική οθόνη.
Μετακίνηση στοιχείου
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και σύρετέ το σε νέα θέση. Για να το μετακινήσετε σε άλλο
πλαίσιο, σύρετέ το στην άκρη της οθόνης.
Αφαίρεση στοιχείου
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και σύρετέ το στον κάδο απορριμμάτων που εμφανίζεται
στο πάνω μέρος της αρχικής οθόνης. Όταν ο κάδος απορριμμάτων γίνει κόκκινος, απελευθερώστε το
στοιχείο.
34
Βασικές λειτουργίες
Αναδιάταξη πλαισίων
Προσθήκη νέου πλαισίου
Πατήστε
→ Επεξεργασία σελίδας →
.
Μετακίνηση πλαισίου
→ Επεξεργασία σελίδας, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν
Πατήστε
σύρετέ το σε νέα θέση.
Αφαίρεση πλαισίου
→ Επεξεργασία σελίδας, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και στη
Πατήστε
συνέχεια σύρετέ το στον κάδο απορριμμάτων στο επάνω μέρος της οθόνης.
Ορισμός ταπετσαρίας
Ορίστε μια εικόνα ή φωτογραφία αποθηκευμένη στη συσκευή ως ταπετσαρία για την αρχική οθόνη.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε
παρακάτω:
→ Ορισμός φόντου → Αρχική οθόνη και κατόπιν επιλέξτε ένα από τα
• Ζωντανές ταπετσαρίες: προβολή κινούμενων εικόνων.
• Θέματα φόντου: προβολή εικόνων ταπετσαρίας.
• Συλλογή: προβολή φωτογραφιών που έχουν ληφθεί από την κάμερα της συσκευής ή εικόνες που
λάβατε από το διαδίκτυο.
• Φωτογραφίες: Δείτε τις εικόνες στην εφαρμογή Φωτογραφίες.
Επιλέξτε μια εικόνα, τροποποιήστε μέγεθος του πλαισίου εάν χρειάζεται και στη συνέχεια ορίστε την ως
φόντο.
Χρήση widget
Τα widget είναι μικρές εφαρμογές που παρέχουν χρήσιμες λειτουργίες και πληροφορίες στην αρχική
οθόνη. Για να τα χρησιμοποιήσετε, προσθέστε widget από το πλαίσιο των widget στην αρχική οθόνη.
• Ορισμένα widget συνδέονται με υπηρεσίες στο διαδίκτυο. Η χρήση ενός widget με βάση στο
διαδίκτυο ενδέχεται να οδηγήσει σε πρόσθετες χρεώσεις.
• Τα διαθέσιμα widget μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
35
Βασικές λειτουργίες
Προσθήκη widget στην αρχική οθόνη
Στην αρχική οθόνη, πατήστε → Widget. Μεταβείτε με κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά στο
πλαίσιο των widget και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα σε ένα widget για να το προσθέσετε στην
αρχική οθόνη. Τοποθετήστε το στο σημείο που θέλετε, αλλάξτε το μέγεθός του σύροντας το πλαίσιο, εάν
χρειάζεται, και πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης για να αποθηκεύσετε τη θέση του widget.
Οθόνη εφαρμογών
Η οθόνη εφαρμογών εμφανίζει εικονίδια για όλες τις εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων τυχόν νέων
εφαρμογών που εγκαταστάθηκαν.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε
για να ανοίξετε την οθόνη εφαρμογών.
Για να προβάλλετε και άλλα πλαίσια, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.
Αναδιάταξη εφαρμογών
→ Επεξεργ., πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την σε νέα θέση.
Πατήστε
Για να το μετακινήσετε σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ το στην άκρη της οθόνης.
Οργάνωση με φακέλους
Βάλτε τις σχετικές μεταξύ τους εφαρμογές μαζί σε ένα φάκελο για ευκολία.
→ Επεξεργ., πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την στο Δημ/
Πατήστε
ργία φακέλου. Εισάγετε όνομα φακέλου και κατόπιν πατήστε OK. Βάλτε τις εφαρμογές στο νέο φάκελο
σύροντας και κατόπιν πατήστε Αποθ/ση. για αποθήκευση της διάταξης.
Αναδιάταξη πλαισίων
Πλησιάστε τα δάχτυλά σας στην οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν
σύρετέ το σε νέα θέση.
Εγκατάσταση εφαρμογών
Χρησιμοποιήστε καταστήματα εφαρμογών, όπως το Samsung Apps (GALAXY Apps), για λήψη και
εγκατάσταση εφαρμογών.
36
Βασικές λειτουργίες
Απεγκατάσταση εφαρμογών
→ Κατάργηση εγκατάστασης/απενεργοποίηση εφαρμογών και κατόπιν επιλέξτε μια
Πατήστε
εφαρμογή για να την απεγκαταστήσετε.
Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές που συνοδεύουν τη συσκευή δεν μπορούν να απεγκατασταθούν.
Απενεργοποίηση εφαρμογών
→ Κατάργηση εγκατάστασης/απενεργοποίηση εφαρμογών και κατόπιν επιλέξτε μια
Πατήστε
εφαρμογή για να την απενεργοποιήσετε.
Για να ενεργοποιήσετε εφαρμογές, στην οθόνη εφαρμογών πατήστε
επιλέξτε τις εφαρμογές και κατόπιν πατήστε Τέλος.
→ Εμφάν. απενεργοπ. εφαρμ.,
• Οι εφαρμογές που έχουν ληφθεί στη συσκευή και κάποιες από τις προεπιλεγμένες εφαρμογές
που έχουν διατεθεί με τη συσκευή δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν.
• Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη δυνατότητα, οι απενεργοποιημένες εφαρμογές εξαφανίζονται
από την οθόνη εφαρμογών αλλά συνεχίζουν να είναι αποθηκευμένες στη συσκευή.
Χρήση εφαρμογών
Η συσκευή αυτή μπορεί να εκτελέσει πολλούς διαφορετικούς τύπους εφαρμογών, που κυμαίνονται από
εφαρμογές πολυμέσων έως διαδικτυακές εφαρμογές.
Άνοιγμα μιας εφαρμογής
Στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών, επιλέξτε το εικονίδιο μιας εφαρμογής για να την ανοίξετε.
Ορισμένες εφαρμογές ομαδοποιούνται σε φακέλους. Πατήστε έναν φάκελο και έπειτα πατήστε
μια εφαρμογή για να την ανοίξετε.
Άνοιγμα από τις εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αρχικής οθόνης για άνοιγμα της λίστας των εφαρμογών που
χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα.
Επιλέξτε το εικονίδιο μιας εφαρμογής για να την ανοίξετε.
37
Βασικές λειτουργίες
Κλείσιμο μιας εφαρμογής
Κλείστε εφαρμογές που δεν χρησιμοποιούνται για να εξοικονομήσετε ισχύ της μπαταρίας και να
διατηρήσετε την απόδοση της συσκευής.
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αρχικής οθόνης, πατήστε Διαχ. εργασ., και κατόπιν πατήστε Λήξη
δίπλα σε μια εφαρμογή για να την κλείσετε. Για να κλείσετε όλες τις εφαρμογές που τρέχουν πατήστε Κλ.
όλων. Εναλλακτικά, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αρχικής οθόνης και κατόπιν πατήστε Κλ. Όλων.
Βοήθεια
Μεταβείτε στις πληροφορίες βοήθειας για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τις
εφαρμογές ή να διαμορφώνετε σημαντικές ρυθμίσεις.
Πατήστε Βοήθεια στην οθόνη εφαρμογών. Επιλέξτε μια κατηγορία για να προβάλλετε τις συμβουλές.
Για ταξινόμηση κατηγοριών με αλφαβητική σειρά, πατήστε
Για αναζήτηση λέξεων-κλειδιών, πατήστε
.
.
Εισαγωγή κειμένου
Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο Samsung ή τη λειτουργία φωνητικής εισαγωγής για την εισαγωγή
κειμένου.
Η εισαγωγή κειμένου δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, πρέπει
να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.
Αλλαγή τύπου πληκτρολογίου
Πατήστε σε οποιοδήποτε πεδίο κειμένου, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, πατήστε Επιλογή μεθόδου
εισαγωγής και κατόπιν επιλέξτε τον τύπο πληκτρολογίου για χρήση.
Αλλαγή τύπου
πληκτρολογίου.
Διαγραφή προηγούμενου
χαρακτήρα.
Εισαγωγή κεφαλαίων.
Μετάβαση στην επόμενη
σειρά.
Εισαγωγή σημείων στίξης.
Εισαγωγή κεφαλαίων.
Εισαγωγή διαστήματος.
Προσθήκη στοιχείου από το
πρόχειρο.
38
Βασικές λειτουργίες
Εισαγωγή κεφαλαίων
Πατήστε
πριν εισάγετε έναν χαρακτήρα. Για εισαγωγή μόνο κεφαλαίων, πατήστε το δύο φορές.
Αλλαγή τύπου πληκτρολογίου
Πατήστε
για να αλλάξετε τον τύπο του πληκτρολογίου.
Στο αιωρούμενο πληκτρολόγιο, πατήστε παρατεταμένα
πληκτρολόγιο σε κάποια άλλη τοποθεσία.
και μετακινήστε το αιωρούμενο
Αλλαγή γλώσσας πληκτρολογίων
Προσθέστε γλώσσες στο πληκτρολόγιο και κατόπιν σύρετε το πλήκτρο διαστήματος προς τα αριστερά ή
τα δεξιά για να αλλάξετε τα πληκτρολόγια των γλωσσών.
Χειρόγραφο
Πατήστε παρατεταμένα στο
, πατήστε
και στη συνέχεια γράψτε μια λέξη με δάχτυλό σας ή με
το S Pen. Εμφανίζονται προτεινόμενες λέξεις καθώς εισάγονται χαρακτήρες. Επιλέξτε μια προτεινόμενη
λέξη.
Χρησιμοποιήστε χειρονομίες χειρογράφου για εκτέλεση ενεργειών, όπως επεξεργασία ή διαγραφή
χαρακτήρων και εισαγωγή διαστημάτων. Για προβολή των οδηγών κινήσεων, πατήστε παρατεταμένα
και στη συνέχεια πατήστε → Βοήθεια.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
39
Βασικές λειτουργίες
Απευθείας εισαγωγή με πένα
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Στοιχεία ελέγχου → S Pen → Απευθείας εισαγ. με πένα
και κατόπιν σύρετε το διακόπτη Απευθείας εισαγ. με πένα προς τα δεξιά.
Όταν αιωρείτε το S Pen πάνω από ένα πεδίο κειμένου, στην επάνω αριστερή γωνία του πεδίου κειμένου
εμφανίζεται ένα εικονίδιο . Πατήστε το για να γράψετε με το S Pen. Για να κάνετε απλές διορθώσεις,
να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής ή να εισαγάγετε διάστημα μεταξύ χαρακτήρων, πατήστε το
αντίστοιχο εργαλείο διόρθωσης που εμφανίζεται στο σημειωματάριο γραφής.
Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να κάνετε τα εξής:
• Αποστολή χειρόγραφων μηνυμάτων.
• Ρύθμιση ξυπνητηριού με απλή γραφή των αριθμών.
• Αναζήτηση στο Internet γράφοντας διευθύνσεις web.
Εισαγωγή κειμένου φωνητικά
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία φωνητικής εισαγωγής και κατόπιν μιλήστε στο μικρόφωνο. Η συσκευή
παρουσιάζει όσα λέτε.
Για να αλλάξετε τη γλώσσα ή να προσθέσετε γλώσσες για φωνητική αναγνώριση, πατήστε στην
τρέχουσα γλώσσα.
Αντιγραφή και επικόλληση
Πατήστε παρατεταμένα στο κείμενο, σύρετε ή για να επιλέξετε περισσότερο ή λιγότερο κείμενο
και κατόπιν πατήστε Αντιγραφή για αντιγραφή ή Αποκοπή για αποκοπή. Το επιλεγμένο κείμενο
αντιγράφεται στο πρόχειρο.
Για να το επικολλήσετε σε πεδίο εισαγωγής κειμένου, πατήστε παρατεταμένα στο σημείο όπου πρέπει να
εισαχθεί και κατόπιν πατήστε Επικόλληση.
40
Βασικές λειτουργίες
Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi
Συνδέστε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi για χρήση του διαδικτύου ή κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων με
άλλες συσκευές. (σ. 108)
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση Wi-Fi
Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και κατόπιν πατήστε Wi-Fi για να το ενεργοποιήσετε ή να το
απενεργοποιήσετε.
• Η συσκευή σας χρησιμοποιεί μη εναρμονισμένη συχνότητα και προορίζεται για χρήση σε
όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το WLAN μπορεί να λειτουργεί στην Ε.Ε. χωρίς περιορισμούς σε
εσωτερικούς χώρους αλλά δεν επιτρέπεται η λειτουργία σε εξωτερικούς χώρους.
• Απενεργοποιήστε το Wi-Fi για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας όταν δεν
χρησιμοποιείται.
Σύνδεση με δίκτυα Wi-Fi
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Συνδέσεις → Wi-Fi και κατόπιν σύρετε το διακόπτη WiFi προς τα δεξιά.
Επιλέξτε ένα δίκτυο από τη λίστα δικτύων Wi-Fi που έχουν εντοπιστεί, εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης
αν χρειάζεται και κατόπιν πατήστε Σύνδεση. Δίκτυα που απαιτούν κωδικό πρόσβασης εμφανίζονται με
εικονίδιο λουκέτου. Αφού συνδεθεί η συσκευή με δίκτυο Wi-Fi, η συσκευή συνδέεται αυτόματα με αυτό
οποτεδήποτε είναι διαθέσιμο.
Προσθήκη δικτύων Wi-Fi
Αν το επιθυμητό δίκτυο δεν εμφανίζεται στη λίστα δικτύων, πατήστε Προσθήκη δικτύου Wi-Fi στο
κάτω μέρος της λίστας δικτύων. Εισάγετε το όνομα του δικτύου στο SSID δικτύου, επιλέξτε τον τύπο
ασφάλειας και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης, αν δεν πρόκειται για ανοιχτό δίκτυο, και κατόπιν
πατήστε Σύνδεση.
Ενεργοποίηση του Wi-Fi CERTIFIED Passpoint
Με το Passpoint, η συσκευή πραγματοποιεί αυτόματα αναζήτηση για δίκτυα Wi-Fi και συνδέεται σε
κάποιο. Εάν μετακινηθείτε σε κάποια άλλη περιοχή θα συνδεθεί σε κάποιο άλλο διαθέσιμο δίκτυο Wi-Fi
χωρίς να απαιτείται κωδικός πρόσβασης.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Συνδέσεις → Wi-Fi →
κατόπιν σημειώστε το Passpoint.
41
→ Για προχωρημένους, και
Βασικές λειτουργίες
Διαγραφή από τη μνήμη δικτύων Wi-Fi
Οποιοδήποτε δίκτυο χρησιμοποιηθεί ποτέ, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος δικτύου, μπορεί να
διαγραφεί από τη μνήμη έτσι ώστε να μην συνδέεται με αυτό η συσκευή αυτόματα. Επιλέξτε το δίκτυο
στη λίστα δικτύων και κατόπιν πατήστε Διαγραφή.
Δημιουργία λογαριασμών
Οι εφαρμογές Google, όπως το Play Store, απαιτούν ένα λογαριασμό Google, και το Samsung Apps
(GALAXY Apps) απαιτεί ένα λογαριασμό Samsung. Δημιουργήστε λογαριασμούς Google και Samsung
για να έχετε την καλύτερη εμπειρία με τη συσκευή.
Προσθήκη λογαριασμών
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται όταν ανοίγετε μια εφαρμογή Google χωρίς να συνδεθείτε με
το λογαριασμό για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Google.
Για να συνδεθείτε ή να εγγραφείτε για ένα λογαριασμό Google, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε
Ρυθμίσεις → Γενικά → Λογαριασμοί → Προσθήκη λογαριασμού → Google. Μετά από αυτό, πατήστε
Νέος για εγγραφή ή πατήστε Υπάρχων και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να
ολοκληρώσετε τη δημιουργία του λογαριασμού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερους από έναν
λογαριασμούς Google στη συσκευή.
Δημιουργήστε και έναν λογαριασμό Samsung.
Αφαίρεση λογαριασμών
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Γενικά, επιλέξτε ένα όνομα λογαριασμού στο
Λογαριασμοί, επιλέξτε το λογαριασμό προς αφαίρεση και κατόπιν πατήστε Αφαίρ. λογαρ.
Ρύθμιση προφίλ χρήστη
Ρυθμίστε τα προφίλ χρήστη και στη συνέχεια επιλέξτε ένα κατά το ξεκλείδωμα της συσκευής, για χρήση
ρυθμίσεων που έχουν προσαρμοστεί σε προσωπικές προτιμήσεις. Ρυθμίζοντας πολλαπλά προφίλ
χρηστών, θα είναι δυνατή η κοινή χρήση της συσκευής από αρκετούς χρήστες χωρίς να επηρεάζονται οι
προσωπικές ρυθμίσεις, όπως οι λογαριασμοί email, οι προτιμήσεις φόντου και άλλες ρυθμίσεις, άλλων
χρηστών.
Στην Αρχική οθόνη, πατήστε → Ρυθμίσεις → Γενικά → Χρήστες → και στη συνέχεια
ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για τη ρύθμιση ενός νέου προφίλ χρήστη. Για να αποκτήσετε
πρόσβαση στη συσκευή με ένα προφίλ χρήστη, επιλέξτε το προφίλ στην επάνω δεξιά πλευρά της
κλειδωμένης οθόνης.
42
Βασικές λειτουργίες
Μεταφορά αρχείων
Μετακινήστε αρχεία ήχου, βίντεο, εικόνων ή άλλους τύπους αρχείων από τη συσκευή στον υπολογιστή ή
αντίστροφα.
Σύνδεση με Samsung Kies
Το Samsung Kies είναι μια εφαρμογή για υπολογιστές που διαχειρίζεται περιεχόμενα πολυμέσων και
προσωπικές πληροφορίες με συσκευές Samsung. Κάντε λήψη του τελευταίου Samsung Kies από τον
ιστότοπο της Samsung.
1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
Γίνεται αυτόματη εκκίνηση του Samsung Kies στον υπολογιστή. Αν δεν γίνει εκκίνηση του Samsung
Kies, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Samsung Kies στον υπολογιστή.
2 Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.
Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung Kies για περισσότερες πληροφορίες.
Σύνδεση με Windows Media Player
Βεβαιωθείτε ότι το Windows Media Player είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.
1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
2 Ανοίξτε το Windows Media Player και συγχρονίστε μουσικά αρχεία.
Σύνδεση ως συσκευή πολυμέσων
1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
2 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και κατόπιν πατήστε Συνδέθηκε ως συσκευή πολυμέσων →
Συσκευή μέσων (MTP).
Πατήστε Κάμερα (PTP) αν ο υπολογιστής σας δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο μεταφοράς
πολυμέσων (MTP) ή δεν έχει εγκατασταθεί κατάλληλος οδηγός.
3 Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.
43
Βασικές λειτουργίες
Ασφάλιση της συσκευής
Αποτρέψτε άλλα άτομα από τη χρήση ή την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και στοιχεία
αποθηκευμένα στη συσκευή χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες ασφαλείας. Η συσκευή απαιτεί κωδικό
ξεκλειδώματος κάθε φορά που την ξεκλειδώνετε.
Ορισμός υπογραφής
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Συσκευή → Κλείδωμα Οθόνης → Κλείδωμα οθόνης →
Υπογραφή.
Σχεδιάστε την υπογραφή σας με το S Pen και, στη συνέχεια, σχεδιάστε τη ξανά άλλες δύο φορές για
επαλήθευση. Ορίστε εφεδρικό κωδικό PIN ή μοτίβο ξεκλειδώματος για ξεκλείδωμα της οθόνης εάν
ξεχάσετε την υπογραφή.
Όταν ξεκλειδώνετε τη συσκευή, φροντίζετε να γράφετε την υπογραφή σας με τις ίδιες συνθήκες,
όπως η γωνία με την οποία γράφετε, με αυτές που υπήρχαν όταν καταχωρήσατε την υπογραφή.
Ρύθμιση μοτίβου
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Συσκευή → Κλείδωμα Οθόνης → Κλείδωμα οθόνης →
Μοτίβο.
Σχεδιάστε ένα μοτίβο συνδέοντας τέσσερις κουκκίδες ή περισσότερες και κατόπιν σχεδιάστε και πάλι το
μοτίβο για να το επαληθεύσετε. Ρυθμίστε εφεδρικό κωδικό PIN για ξεκλείδωμα της οθόνης όταν ξεχνάτε
το μοτίβο.
44
Βασικές λειτουργίες
Ρύθμιση κωδικού PIN
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Συσκευή → Κλείδωμα Οθόνης → Κλείδωμα οθόνης →
PIN.
Εισάγετε τουλάχιστον τέσσερις αριθμούς και κατόπιν εισάγετε και πάλι τον κωδικό για να τον
επαληθεύσετε.
Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Συσκευή → Κλείδωμα Οθόνης → Κλείδωμα οθόνης →
Κωδικός πρόσβασης.
Εισάγετε τουλάχιστον τέσσερις χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων αριθμών και συμβόλων, και κατόπιν
εισάγετε και πάλι τον κωδικό πρόσβασης για να τον επαληθεύσετε.
Ξεκλείδωμα της συσκευής
Ενεργοποιήστε την οθόνη πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας ή το πλήκτρο αρχικής οθόνης και εισάγετε
τον κωδικό ξεκλειδώματος.
Αν ξεχάσετε τον κωδικό ξεκλειδώματος, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο επισκευών της
Samsung για επαναφορά.
45
Βασικές λειτουργίες
Αναβάθμιση της συσκευής
Μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση της συσκευής με το τελευταίο λογισμικό.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Αναβάθμιση με Samsung Kies
Κάντε εκκίνηση του Samsung Kies και συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή. Το Samsung Kies
αναγνωρίζει αυτόματα τη συσκευή και δείχνει τις διαθέσιμες ενημερώσεις σε ένα πλαίσιο διαλόγου, εάν
υπάρχουν. Κάντε κλικ στο πλήκτρο Ενημέρωση στο πλαίσιο διαλόγου για να ξεκινήσει η αναβάθμιση.
Ανατρέξτε στη βοήθεια Samsung Kies για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αναβάθμισης.
• Μην απενεργοποιείτε τον υπολογιστή και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB ενώ γίνεται
αναβάθμιση της συσκευής.
• Κατά τη διάρκεια αναβάθμισης της συσκευής, μην συνδέετε άλλες συσκευές πολυμέσων
στον υπολογιστή. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να παρεμβληθεί στη διαδικασία ενημέρωσης.
Ασύρματη αναβάθμιση
Η συσκευή μπορεί να αναβαθμιστεί απευθείας με το τελευταίο λογισμικό με την υπηρεσία ασύρματης
αναβάθμισης υλικού (FOTA).
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Γενικά → Πληροφορίες συσκευής → Ενημέρωση
λογισμικού → Ενημέρωση τώρα.
46
Επικοινωνία
Επαφές
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαχείριση επαφών, μεταξύ των οποίων αριθμοί τηλεφώνου,
διευθύνσεις email και άλλα.
Πατήστε τις Επαφές στην οθόνη εφαρμογών.
Διαχείριση επαφών
Πατήστε Επαφές.
Δημιουργία επαφής
Πατήστε
και εισάγετε πληροφορίες επαφής.
• : προσθήκη μιας εικόνας.
• /
: προσθήκη ή διαγραφή πεδίου επαφής.
Επεξεργασία επαφής
Επιλέξτε μια επαφή για επεξεργασία και κατόπιν πατήστε
Διαγραφή επαφής
Πατήστε
→ Διαγραφή επαφών.
47
.
Επικοινωνία
Αναζήτηση για επαφές
Πατήστε Επαφές.
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους αναζήτησης:
• Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω στη λίστα επαφών.
• Χρησιμοποιήστε το ευρετήριο στην αριστερή πλευρά της λίστας επαφών για γρήγορη κύλιση,
σύροντας το δάχτυλό σας κατά μήκος του.
• Πατήστε το πεδίο αναζήτησης στο πάνω μέρος της λίστας επαφών και εισάγετε τα κριτήρια
αναζήτησης.
Μόλις επιλεγεί μια επαφή, εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
• : προσθήκη στις αγαπημένες επαφές.
• : σύνταξη email.
Εμφάνιση επαφών
Πατήστε Επαφές.
Από προεπιλογή, η συσκευή εμφανίζει όλες τις αποθηκευμένες επαφές.
Πατήστε
επαφών.
→ Επαφές για εμφάνιση και στη συνέχεια επιλέξτε μια τοποθεσία για την αποθήκευση των
Μετακίνηση επαφών
Πατήστε Επαφές.
Μετακίνηση επαφών στο Google
Πατήστε
→ Συγχώνευση λογαριασμ. → Συγχώνευση με λογαριασμό Google.
Οι επαφές που μετακινούνται στις επαφές Google εμφανίζονται στη λίστα επαφών με
.
Μετακίνηση επαφών στο Samsung
Πατήστε
→ Συγχώνευση λογαριασμ. → Συγχώνευση με Samsung account.
Οι επαφές που μετακινούνται στις επαφές Samsung εμφανίζονται στη λίστα επαφών με
48
.
Επικοινωνία
Εισαγωγή και εξαγωγή επαφών
Πατήστε Επαφές.
Εισαγωγή επαφών
Πατήστε
→ Εισαγωγή/Εξαγωγή και στη συνέχεια ορίστε μια επιλογή εισαγωγής.
Εξαγωγή επαφών
Πατήστε
→ Εισαγωγή/Εξαγωγή και στη συνέχεια ορίστε μια επιλογή εξαγωγής.
Κοινή χρήση επαφών
→ Κοινή χρήση κάρτας ονόματος μέσω → Πολλαπλές επαφές, επιλέξτε επαφές, πατήστε
Πατήστε
Τέλος και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.
Αγαπημένες επαφές
Πατήστε Αγαπημένα.
Πατήστε
και κατόπιν εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
• Αναζήτηση: Αναζήτηση για επαφές.
• Προσθήκη στα αγαπημένα: Προσθήκη επαφών στα Αγαπημένα.
• Αφαίρεση από τα αγαπημένα: Διαγραφή επαφών από τα Αγαπημένα.
• Προβολή πλέγματος / Προβολή λίστας: Προβολή επαφών σε μορφή πλέγματος ή λίστας.
• Βοήθεια: Πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας σχετικά με τη χρήση επαφών.
Ομάδες επαφών
Πατήστε Ομάδες.
Προσθήκη επαφών σε μια ομάδα
Επιλέξτε μια ομάδα και κατόπιν πατήστε
. Επιλέξτε επαφές για προσθήκη και κατόπιν πατήστε Τέλος.
49
Επικοινωνία
Διαχείριση ομάδων
Πατήστε
και κατόπιν εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
• Αναζήτηση: Αναζήτηση για επαφές.
• Επεξεργασία: Αλλαγή των ρυθμίσεων ομάδας.
• Δημ/ργία: δημιουργία νέας ομάδας.
• Κατάργηση μέλους: Διαγραφή μελών από την ομάδα.
• Αποστολή email: Αποστολή email σε μέλη μιας ομάδας.
• Αλλαγή σειράς: παρατεταμένο πάτημα στο δίπλα στο όνομα της ομάδας, σύρετέ το προς τα
πάνω ή προς τα κάτω σε άλλη θέση και κατόπιν πατήστε Τέλος.
• Βοήθεια: Πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας σχετικά με τη χρήση επαφών.
Διαγραφή ομάδων
Πατήστε , επιλέξτε ομάδες χρηστών που έχουν προστεθεί και στη συνέχεια πατήστε Διαγραφή. Οι
προεπιλεγμένες ομάδες δεν μπορούν να διαγραφούν.
Αποστολή email σε μέλη μιας ομάδας
Επιλέξτε μια ομάδα, πατήστε
→ Αποστολή email, επιλέξτε τα μέλη και στη συνέχεια πατήστε Τέλος.
Επαγγελματική κάρτα
Πατήστε Επαφές.
Δημιουργήστε μια επαγγελματική κάρτα και στείλτε την σε άλλα άτομα.
Πατήστε Ρύθμιση προφίλ, εισάγετε στοιχεία, όπως αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση email και
ταχυδρομική διεύθυνση, και κατόπιν πατήστε Αποθήκ. Αν έχουν αποθηκευτεί στοιχεία χρήστη όταν
ρυθμίσατε τη συσκευή, επιλέξτε την επαγγελματική κάρτα στο ΕΓΏ και κατόπιν πατήστε για
επεξεργασία.
→ Κοινή χρήση κάρτας ονόματος μέσω → Επιλεγμένη επαφή και κατόπιν επιλέξτε μια
Πατήστε
μέθοδο κοινής χρήσης.
50
Επικοινωνία
Email
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να στείλετε ή να προβάλλετε μηνύματα email.
Πατήστε Email στην οθόνη εφαρμογών.
Δημιουργία λογαριασμών email
Δημιουργήστε έναν λογαριασμό email όταν ανοίγετε το Email για πρώτη φορά.
Εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης. Πατήστε για ιδιωτικό λογαριασμό email,
όπως είναι το Google Mail, ή πατήστε Μη αυτ. ρύθμιση για εταιρικό λογαριασμό email. Στη συνέχεια,
ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία.
Για να δημιουργήσετε άλλον λογαριασμό email, πατήστε
→ Ρυθμίσεις → Προσθήκη λογαριασμού.
Αποστολή μηνυμάτων
Πατήστε το λογαριασμό email προς χρήση και κατόπιν πατήστε το
Εισάγετε παραλήπτες, θέμα και μήνυμα και κατόπιν πατήστε .
Πατήστε
στο πάνω μέρος της οθόνης.
για προσθήκη παραλήπτη από τη λίστα επαφών.
Πατήστε +Εμένα για να προσθέσετε τον εαυτό σας ως παραλήπτη.
Πατήστε
για να επισυνάψετε εικόνες, βίντεο, επαφές, σημειώσεις, συμβάντα και άλλα.
Πατήστε →
στο μήνυμα.
για να εισάγετε εικόνες, συμβάντα, επαφές, πληροφορίες τοποθεσίας και άλλα στοιχεία
Αποστολή προγραμματισμένων μηνυμάτων
→ Αποστολή προγράμματος, ορίστε ημερομηνία
Κατά τη δημιουργία ενός μηνύματος πατήστε
και ώρα και στη συνέχεια πατήστε Τέλος. Η συσκευή θα στείλει το μήνυμα στην καθορισμένη ώρα και
ημερομηνία.
• Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την προγραμματισμένη ώρα, δεν είναι συνδεδεμένη
με το δίκτυο ή το δίκτυο είναι ασταθές, το μήνυμα δεν θα αποσταλεί.
• Η λειτουργία αυτή βασίζεται στην ώρα και ημερομηνία που είναι ρυθμισμένη η συσκευή. Η
ώρα και ημερομηνία μπορεί να είναι λανθασμένη εάν μετακινηθείτε μεταξύ ζωνών ώρας και
το δίκτυο δεν ενημερώσει τις πληροφορίες.
51
Επικοινωνία
Ανάγνωση μηνυμάτων
Επιλέξτε λογαριασμό email προς χρήση και ανακτώνται τα νέα μηνύματα. Για μη αυτόματη ανάκτηση
νέων μηνυμάτων, πατήστε .
Πατήστε σε ένα μήνυμα για να διαβάσετε.
Προώθηση του μηνύματος.
Διαγραφή του μηνύματος.
Προσθήκη αυτής της
διεύθυνσης email στη λίστα
επαφών.
Σημείωση του μηνύματος ως
υπενθύμιση.
Απάντηση στο μήνυμα.
Άνοιγμα συνημμένων.
Σύνταξη μηνύματος.
Πατήστε στην καρτέλα συνημμένων για να ανοίξετε τα συνημμένα και κατόπιν πατήστε το Αποθήκ. για
να το αποθηκεύσετε.
Google Mail
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για γρήγορη και απευθείας πρόσβαση στην υπηρεσία Google Mail.
Πατήστε Google Μail στην οθόνη εφαρμογών.
• Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Η εφαρμογή αυτή ενδέχεται να έχει διαφορετική επισήμανση ανάλογα με τη γεωγραφική
περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
52
Επικοινωνία
Αποστολή μηνυμάτων
Σε οποιαδήποτε θυρίδα μηνυμάτων, πατήστε
πατήστε ΑΠΟΣΤΟΛΉ.
, εισάγετε παραλήπτες, θέμα και μήνυμα και κατόπιν
Πατήστε + ΚΟΙΝ./ΚΡ. ΚΟΙΝ. για προσθήκη και άλλων παραληπτών.
Πατήστε για να επισυνάψετε εικόνες.
Πατήστε
→ Αποθήκευση προχείρου για αποθήκευση του μηνύματος για παράδοση αργότερα.
Πατήστε
→ Επισύναψη αρχείου για επισύναψη εικόνων, βίντεο, μουσικής και άλλων.
Πατήστε
→ Απόρριψη για να ξεκινήσετε από την αρχή.
Πατήστε
→ Ρυθμίσεις για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του Google Mail.
Πατήστε
→ Αποστολή σχολίων για να στείλετε τη γνώμη σας στο τμήμα ανάπτυξης εφαρμογών.
Πατήστε
→ Βοήθεια για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες βοήθειας του Google Mail.
Ανάγνωση μηνυμάτων
Αναζήτηση μηνύματος.
Διατήρηση του μηνύματος για
μακροπρόθεσμη
αποθήκευση.
Σύνταξη μηνύματος.
Διαγραφή του μηνύματος.
Απάντηση σε όλους τους
παραλήπτες ή εκτύπωση του
μηνύματος.
Προεπισκόπηση συνημμένου.
Προώθηση μηνύματος σε
άλλους.
Απάντηση στο μήνυμα.
Σημείωση του μηνύματος ως
υπενθύμιση.
Ετικέτες
Το Google Mail δεν χρησιμοποιεί πραγματικούς φακέλους. Στη θέση τους χρησιμοποιεί ετικέτες. Όταν
γίνεται εκκίνηση του Google Mail, εμφανίζει μηνύματα με την επισήμανση Εισερχόμενα.
Για προσθήκη ετικέτας σε μήνυμα, επιλέξτε το μήνυμα, πατήστε
συνέχεια επιλέξτε την ετικέτα για αντιστοίχηση.
53
→ Αλλαγή ετικετών και στη
Επικοινωνία
Hangouts
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να συνομιλήσετε με άλλους.
Πατήστε τις Hangouts στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Επιλέξτε έναν φίλο από τη λίστα φίλων ή εισάγετε δεδομένα προς αναζήτηση και επιλέξτε ένα φίλο από
τα αποτελέσματα για να αρχίσετε τη συνομιλία.
ChatON
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να μιλάτε με οποιαδήποτε συσκευή. Για να χρησιμοποιήσετε
την εφαρμογή αυτή, πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung.
Πατήστε το ChatON στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Δημιουργήστε τη λίστα φίλων εισάγοντας αριθμούς τηλεφώνου ή διευθύνσεις email λογαριασμών
Samsung ή επιλέγοντας φίλους από τη λίστα προτάσεων.
Πατήστε
→ Έναρξη συνομιλίας και επιλέξτε έναν φίλο για να ξεκινήσετε τη συνομιλία.
Google+
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να παραμείνετε συνδεδεμένος με άλλα άτομα μέσω της
υπηρεσίας κοινωνικού δικτύου της Google.
Πατήστε Google+ στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Πατήστε Όλα για αλλαγή της κατηγορίας και κατόπιν μετακινηθείτε με κύλιση προς τα πάνω ή προς τα
κάτω για προβολή αναρτήσεων από τους κύκλους σας.
54
Επικοινωνία
Φωτογραφίες
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για προβολή και κοινή χρήση εικόνων ή βίντεο μέσω των
υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης της Google.
Πατήστε το Φωτογραφίες στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Επιλέξτε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
• ΟΛΕΣ: Προβολή όλων των εικόνων ή βίντεο που έχουν τραβηχτεί με τη συσκευή ή έχουν ληφθεί στη
συσκευή.
• ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ: Προβολή εικόνων ή βίντεο που έχουν ομαδοποιηθεί κατά ημερομηνία ή
άλμπουμ. Πατήστε για προβολή όλων των εικόνων ή βίντεο στην ομάδα.
Στη συνέχεια, επιλέξτε μια εικόνα ή ένα βίντεο.
Κατά την προβολή, χρησιμοποιήστε ένα από τα παρακάτω εικονίδια:
• : Τροποποίηση της εικόνας.
• : Κοινή χρήση της εικόνας ή του βίντεο με άλλους.
• : Διαγραφή της εικόνας ή του βίντεο.
Twitter
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να αποκτήσετε πρόσβαση στην τοποθεσία του κοινωνικού
δικτύου Twitter και να διατηρείτε τις κοινωνικές επαφές σας.
Πατήστε την Twitter στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
55
Ιστός & δίκτυο
Internet
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για περιήγηση στο διαδίκτυο.
Πατήστε Internet στην οθόνη εφαρμογών.
Προβολή ιστοσελίδων
Πατήστε το πεδίο διεύθυνσης, εισάγετε τη διεύθυνση ιστού και κατόπιν πατήστε Μετάβαση.
Πατήστε
για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές ενώ βλέπετε μια ιστοσελίδα.
Για να αλλάξετε τη μηχανή αναζήτησης, πατήστε στο πεδίο διεύθυνσης και κατόπιν πατήστε το εικονίδιο
μηχανής αναζήτησης δίπλα στη διεύθυνση ιστού.
Άνοιγμα νέας σελίδας
Πατήστε
.
Για μετάβαση σε άλλη σελίδα web, πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά στο πεδίο του τίτλου και
πατήστε στον τίτλο για να τον επιλέξετε.
Αναζήτηση στον ιστό φωνητικά
Πατήστε το πεδίο διεύθυνσης, πατήστε → , προφέρετε μια λέξη-κλειδί και κατόπιν επιλέξτε μία από
τις προτεινόμενες λέξεις-κλειδιά που εμφανίζονται.
Σελιδοδείκτες
Για να σημειώσετε με σελιδοδείκτη την τρέχουσα ιστοσελίδα, πατήστε
Για να ανοίξετε μια ιστοσελίδα με σελιδοδείκτη, πατήστε
.
και κατόπιν επιλέξτε έναν.
Ιστορικό
Πατήστε → Ιστορικό για να ανοίξετε μια ιστοσελίδα από τη λίστα των ιστοσελίδων που
επισκεφθήκατε πρόσφατα. Για να διαγράψετε το ιστορικό, πατήστε .
56
Ιστός & δίκτυο
Αποθηκευμένες σελίδες
Για προβολή αποθηκευμένων ιστοσελίδων, πατήστε
→ Αποθ. σελ.
Σύνδεσμοι
Πατήστε παρατεταμένα σε έναν σύνδεσμο στην ιστοσελίδα για να τον ανοίξετε σε νέα σελίδα, να
αποθηκεύσετε ή να αντιγράψετε.
Για προβολή αποθηκευμένων συνδέσμων, χρησιμοποιήστε το Λήψεις. (σ. 105)
Κοινή χρήση ιστοσελίδων
Για να μοιραστείτε τη διεύθυνση μιας ιστοσελίδας με άλλους, πατήστε
→ Κοινή χρήση μέσω.
Για να μοιραστείτε τμήμα μιας ιστοσελίδας, πατήστε παρατεταμένα στο επιθυμητό κείμενο και κατόπιν
πατήστε Κοινή χρήση μέσω.
Chrome
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση πληροφοριών και περιήγηση σε ιστοσελίδες.
Πατήστε Chrome στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Προβολή ιστοσελίδων
Πατήστε στο πεδίο διεύθυνσης και κατόπιν εισάγετε μια διεύθυνση στον ιστό ή κριτήρια αναζήτησης.
Άνοιγμα νέας σελίδας
Πατήστε
→ Νέα καρτ.
Για μετάβαση σε άλλη σελίδα web, πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά στο πεδίο του τίτλου και
πατήστε στον τίτλο για να τον επιλέξετε.
Σελιδοδείκτες
Για να προσθέσετε σελιδοδείκτη στην τρέχουσα σελίδα, πατήστε , εισάγετε τις λεπτομέρειες, όπως
όνομα και ηλεκτρονική διεύθυνση και στη συνέχεια πατήστε Αποθήκευση.
Για να ανοίξετε μια ιστοσελίδα με σελιδοδείκτη, πατήστε
57
→ Σελιδοδ., και κατόπιν επιλέξτε έναν.
Ιστός & δίκτυο
Αναζήτηση στον ιστό φωνητικά
Πατήστε , προφέρετε μια λέξη-κλειδί και στη συνέχεια επιλέξτε μια από τις προτεινόμενες λέξειςκλειδιά που εμφανίζονται.
Συγχρονισμός με άλλες συσκευές
Συγχρονίστε ανοικτές καρτέλες και σελιδοδείκτες για χρήση με το Chrome σε άλλη συσκευή, όταν είστε
συνδεδεμένος με τον ίδιο λογαριασμό Google.
Για προβολή ανοικτών καρτελών σε άλλες συσκευές, πατήστε
ιστοσελίδα για άνοιγμα.
→ Πρόσφατες καρτέλες. Επιλέξτε μια
Για να προβάλλετε σελιδοδείκτες, πατήστε ΣΕΛΙΔΟΔ.
Bluetooth
Η λειτουργία Bluetooth δημιουργεί μια απευθείας ασύρματη σύνδεση μεταξύ δύο συσκευών σε μικρή
απόσταση. Χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να ανταλλάσσετε αρχεία δεδομένων ή πολυμέσων με άλλες
συσκευές.
• Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων
που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω της λειτουργίας Bluetooth.
• Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις
εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των
συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
• Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από την Bluetooth SIG,
ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.
• Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth για παράνομους σκοπούς (για παράδειγμα,
πειρατικά αντίγραφα αρχείων ή παράνομη παρακολούθηση επικοινωνιών για εμπορικούς
σκοπούς).
Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη για τις επιπτώσεις παράνομης χρήσης της λειτουργίας
Bluetooth.
Για ενεργοποίηση του Bluetooth, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Συνδέσεις →
Bluetooth και κατόπιν σύρετε το διακόπτη Bluetooth προς τα δεξιά.
58
Ιστός & δίκτυο
Δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές Bluetooth
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Συνδέσεις → Bluetooth → Σάρωση και παρατίθενται οι
εντοπισμένες συσκευές. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος και κατόπιν
αποδεχτείτε το κλειδί πρόσβασης που δημιουργείται αυτόματα και στις δύο συσκευές για επιβεβαίωση.
Αποστολή και λήψη δεδομένων
Πολλές εφαρμογές υποστηρίζουν μεταφορά δεδομένων μέσω Bluetooth. Η Συλλογή είναι ένα
παράδειγμα. Ανοίξτε τη Συλλογή, επιλέξτε μια εικόνα, πατήστε → Bluetooth και στη συνέχεια
επιλέξτε μία από τις συσκευές Bluetooth. Στη συνέχεια, αποδεχτείτε το αίτημα εξουσιοδότησης
Bluetooth στην άλλη συσκευή για να γίνει λήψη της εικόνας. Όταν κάποια άλλη συσκευή σάς αποστέλλει
δεδομένα, αποδεχθείτε την αίτηση εξουσιοδότησης Bluetooth που γίνεται από την άλλη συσκευή. Τα
ληφθέντα αρχεία αποθηκεύονται φάκελο Download. Αν γίνει λήψη επαφής, προστίθεται αυτόματα στη
λίστα επαφών.
Screen Mirroring
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να συνδέσετε τη συσκευή σας με μια μεγάλη οθόνη με μια
συσκευή AllShare Cast ή HomeSync και κατόπιν μοιραστείτε τα περιεχόμενά σας. Μπορείτε επίσης να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή με άλλες συσκευές που υποστηρίζουν τη λειτουργία Wi-Fi Miracast.
• Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Συσκευές με δυνατότητα Miracast που δεν υποστηρίζουν την Προστασία ψηφιακού
περιεχομένου ζώνης υψηλών συχνοτήτων (HDCP) ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη
λειτουργία αυτή.
• Μπορεί να γίνεται προσωρινή αποθήκευση ορισμένων αρχείων κατά την αναπαραγωγή
ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου.
• Για να εξοικονομείτε ενέργεια, απενεργοποιείτε τη λειτουργία αυτή όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Αν προσδιορίσετε μια συχνότητα Wi-Fi, οι συσκευές AllShare Cast ή HomeSync ενδέχεται να
μην εντοπίζονται ή να μην συνδέονται.
• Αν κάνετε αναπαραγωγή βίντεο ή παιχνιδιών σε τηλεόραση, επιλέξτε κατάλληλο τρόπο
λειτουργίας τηλεόρασης για να έχετε την καλύτερη εμπειρία.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Συνδέσεις → Screen Mirroring και κατόπιν σύρετε
το διακόπτη Screen Mirroring προς τα δεξιά. Επιλέξτε μια συσκευή, ανοίξτε ή αναπαράγετε ένα
αρχείο και κατόπιν ελέγξτε την οθόνη με τα πλήκτρα της συσκευής σας. Για να συνδεθείτε με συσκευή
χρησιμοποιώντας ένα PIN, πατήστε παρατεταμένα στο όνομα της συσκευής για να εισάγετε το PIN.
59
Ιστός & δίκτυο
Samsung Link
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για αναπαραγωγή περιεχομένου που έχει αποθηκευτεί σε
απομακρυσμένες συσκευές ή σε υπηρεσίες αποθήκευσης στο web μέσω Internet. Μπορείτε να
αναπαράγετε και να στείλετε αρχεία πολυμέσων από τη συσκευή σας σε μια συσκευή ή υπηρεσία
αποθήκευσης στο web.
Για χρήση της εφαρμογής αυτής, πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung και να καταχωρήσετε
δύο ή περισσότερες συσκευές. Οι μέθοδοι εγγραφής μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της
συσκευής.
Πατήστε Samsung Link στην οθόνη εφαρμογών.
Για να εκκινήσετε το Samsung Link, πρέπει να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή. Πατήστε
Εγκ/σταση και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Group Play
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να απολαύσετε στιγμές με τους φίλους σας, κάνοντας κοινή
χρήση και αναπαραγωγή περιεχομένου. Δημιουργήστε ή συνδεθείτε με μια συνάντηση Group Play και
κατόπιν μοιραστείτε περιεχόμενο, όπως εικόνες ή μουσική.
Πατήστε Group Play στην οθόνη εφαρμογών.
Για να εκκινήσετε το Group Play, πρέπει να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή. Πατήστε
Εγκατάσταση και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
• Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Ενώ χρησιμοποιείτε την εφαρμογή αυτή, δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Internet.
60
Ιστός & δίκτυο
Smart Remote
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ως τηλεχειριστήριο για
τηλεοράσεις και συστήματα ψυχαγωγίας.
Πατήστε το Smart Remote στην οθόνη εφαρμογών.
Θα πρέπει πρώτα να συνδέσετε τη συσκευή σε ένα δίκτυο Wi-Fi και να βεβαιωθείτε ότι η θύρα
υπέρυθρων της συσκευής βλέπει προς την τηλεόραση.
Ρύθμιση της συσκευής ως τηλεχειριστήριο για τηλεόραση
Πατήστε Choose Your Country or Region, επιλέξτε μια χώρα ή περιοχή και στη συνέχεια ακολουθήστε
τις οδηγίες της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρύθμισης.
Για να ανοίξετε τον απομακρυσμένο πίνακα ελέγχου, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί χειρισμού στην κάτω
δεξιά πλευρά της οθόνης.
Για να προσθέσετε ένα δωμάτιο, πατήστε
→ Add New Room.
Προσαρμογή ρυθμίσεων τηλεχειρισμού
Πατήστε
και χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:
• Rooms & Devices: Αλλαγή ρυθμίσεων σύνδεσης.
• Edit Channels: Επεξεργασία καναλιών που εμφανίζονται στην οθόνη της συσκευής.
• Profile: Συνδεθείτε στο προφίλ χρήστη ώστε η λειτουργία Peel να σας βοηθήσει να εντοπίσετε
κορυφαίες επιλογές που μπορείτε να απολαύσετε.
• Favorite Programs: Προβολή αγαπημένων προγραμμάτων.
• Cut Programs: Επαναφορά προγραμμάτων σε απόκρυψη.
• Genres: Απόκρυψη ή αλλαγή σειράς ειδών.
• Sports: Απόκρυψη ή αλλαγή σειράς αθλημάτων.
• Send Feedback: Αναφορά των απόψεών σας για ανάπτυξη εφαρμογών.
• Notifications: Ορίστε στη συσκευή την υπενθύμιση των διάφορων τηλεοπτικών προγραμμάτων.
• Reset Peel: Επαναφορά ρυθμίσεων σύνδεσης.
61
Ιστός & δίκτυο
WatchON
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για σύνδεση με τηλεόραση για να παρακολουθήσετε τις
αγαπημένες σας εκπομπές και ταινίες.
Πατήστε WatchON στην οθόνη εφαρμογών.
Πρέπει καταρχάς να συνδέσετε τη συσκευή με δίκτυο και να βεβαιωθείτε ότι η θύρα υπέρυθρων της
συσκευής βλέπει προς την τηλεόραση.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Σύνδεση με τηλεόραση
Συνδεθείτε με τηλεόραση για να εμφανίσετε την οθόνη της συσκευής σε μεγάλη επιφάνεια και να
ελέγχετε την τηλεόραση από μακριά με τη συσκευή.
Πατήστε Ρύθμιση του WatchON, επιλέξτε μια περιοχή και μια υπηρεσία μετάδοσης και στη συνέχεια
πατήστε Επόμενο. Πατήστε → Ρύθμιση, επιλέξτε κατασκευαστή τηλεόρασης και στη συνέχεια
ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να καταχωρήσετε την τηλεόραση στη συσκευή. Τα βήματα
διαφέρουν ανάλογα με τις επιλογές που πραγματοποιείτε.
Για να συνδεθείτε με άλλες συσκευές, πατήστε
Προσθήκη δωματίου.
→ Ρυθμίσεις → Ρυθμ. αίθουσας συνομιλίας →
Παρακολούθηση τηλεόρασης
Επιλέξτε από τις προτάσεις τηλεοπτικών προγραμμάτων ή επιλέξτε μια κατηγορία στο κάτω μέρος της
οθόνης. Επιλέξτε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα ή μια ταινία και στη συνέχεια πατήστε Παρακολούθηση
στην TV, Παρακολούθηση του καναλιού ή Παρακολούθηση τώρα. Το επιλεγμένο πρόγραμμα
εμφανίζεται στη συνδεδεμένη τηλεόραση.
Πατήστε
και ανοίξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ελέγχετε την τηλεόραση.
Ρύθμιση υπενθυμίσεων για προγράμματα
Πατήστε Χρονοδιάγραμμα στο κάτω μέρος της οθόνης και επιλέξτε κάποια ώρα για ένα τηλεοπτικό
πρόγραμμα που θέλετε να παρακολουθήσετε. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα και στη συνέχεια πατήστε .
Η υπενθύμιση για το επιλεγμένο πρόγραμμα προστίθεται στο S Planner.
62
Πολυμέσα
Μουσική
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να ακούσετε μουσική.
Πατήστε Μουσική στην οθόνη εφαρμογών.
Αναπαραγωγή μουσικής
Επιλέξτε μια μουσική κατηγορία και κατόπιν επιλέξτε τραγούδι για αναπαραγωγή.
Πατήστε στην εικόνα του άλμπουμ στο κάτω μέρος της οθόνης για να ανοίξετε την οθόνη του
προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής.
Αναζήτηση για άλλες
συσκευές για αναπαραγωγή
του αρχείου.
Ρύθμιση της έντασης ήχου.
Ρύθμιση του αρχείου ως
αγαπημένο τραγούδι σας.
Ενεργοποίηση τυχαίας
αναπαραγωγής.
Αλλαγή της λειτουργίας
επανάληψης.
Απόκρυψη της οθόνης του
προγράμματος
αναπαραγωγής μουσικής.
Άνοιγμα λίστας
αναπαραγωγής.
Μετάβαση στο επόμενο
τραγούδι. Παρατεταμένο
πάτημα για γρήγορη κίνηση
προς τα εμπρός.
Επανέναρξη του τρέχοντος
τραγουδιού ή μετάβαση στο
προηγούμενο τραγούδι.
Παρατεταμένο πάτημα για
γρήγορη κίνηση προς τα πίσω.
Παύση και συνέχιση της
αναπαραγωγής.
63
Πολυμέσα
Για να ακούτε τραγούδια σε ίσο επίπεδο έντασης ήχου, πατήστε
προχωρημένους → Έξυπνη ένταση.
→ Ρυθμίσεις → Για
Όταν ενεργοποιείται το Έξυπνη ένταση, η ένταση του ήχου μπορεί να καταλήξει να είναι
υψηλότερη από το επίπεδο έντασης ήχου της συσκευής. Προσέχετε ώστε να αποφύγετε την
μακροπρόθεσμη έκθεση σε δυνατούς ήχους και να αποτρέψετε βλάβη της ακοής σας.
Το Έξυπνη ένταση ενδέχεται να μην ενεργοποιείται για ορισμένα αρχεία.
→ Ρυθμίσεις →
Για να ρυθμίσετε εξατομικευμένο ήχο ενώ ακούτε τραγούδια με ακουστικά, πατήστε
Για προχωρημένους → Adapt Sound → Ενεργό. Όταν αυξάνετε την ένταση του ήχου έως το επίπεδο
14 ή υψηλότερα, δεν εφαρμόζεται η επιλογή προσαρμογής ήχου στην αναπαραγωγή μουσικής. Όταν
μειώσετε την ένταση ήχου και πάλι στο επίπεδο 13 ή χαμηλότερα, η επιλογή εφαρμόζεται και πάλι.
Ορισμός τραγουδιού ως ήχου ξυπνητηριού
Για να χρησιμοποιήσετε το κομμάτι που αναπαράγεται μια συγκεκριμένη στιγμή ως ήχο ειδοποίησης,
→ Ορισμός ως ήχος ειδοποίησης και ορίστε μια επιλογή.
πατήστε
Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής
Δημιουργήστε τη δική σας συλλογή τραγουδιών.
Πατήστε , εισαγάγετε έναν τίτλο και πατήστε OK. Επιλέξτε κομμάτια για να συμπεριλάβετε και στη
συνέχεια πατήστε Τέλος.
Για προσθήκη του τραγουδιού που αναπαράγεται αυτή τη στιγμή σε λίστα αναπαραγωγής, πατήστε
→ Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής.
Αναπαραγωγή μουσικής κατά διάθεση
Παίξτε μουσική που έχει ομαδοποιηθεί ανάλογα με την ψυχική διάθεση. Η λίστα αναπαραγωγής
δημιουργείται αυτόματα από τη συσκευή. Όταν προστίθεται ένα νέο τραγούδι, πατήστε Μουσικό κουτί
→ .
Πατήστε Μουσικό κουτί και επιλέξτε ένα κελί διάθεσης. Ή επιλέξτε πολλά κελιά σύροντας το δάχτυλό
σας.
64
Πολυμέσα
Κάμερα
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για λήψη φωτογραφιών ή βίντεο.
Χρησιμοποιήστε τη Συλλογή για προβολή φωτογραφιών και βίντεο που έχουν ληφθεί με την κάμερα της
συσκευής. (σ. 72)
Πατήστε Κάμερα στην οθόνη εφαρμογών.
• Η κάμερα κλείνει αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Βεβαιωθείτε ότι ο φακός είναι καθαρός. Διαφορετικά, η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί
σωστά σε ορισμένες λειτουργίες που απαιτούν υψηλή ανάλυση.
Σωστοί τρόποι χρήσης της κάμερας
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή βίντεο άλλων ατόμων χωρίς την άδειά τους.
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή βίντεο σε μέρη όπου απαγορεύεται νομικά.
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή βίντεο σε μέρη όπου ενδέχεται να παραβιάζετε την ιδιωτική ζωή
άλλων ατόμων.
Λήψη φωτογραφιών
Λήψη φωτογραφίας
Πατήστε την εικόνα στην οθόνη προεπισκόπησης όπου θα πρέπει να εστιάσει η κάμερα. Όταν το θέμα
βρίσκεται εντός εστίασης, το πλαίσιο εστίασης γίνεται πράσινο. Πατήστε
για να πραγματοποιήσετε
τη λήψη.
Προβολή περισσότερων
επιλογών.
Αλλαγή σε λειτουργία Dual
Camera.
Εμφάνιση τρέχοντος τρόπου
λειτουργίας.
Εναλλαγή μεταξύ του φακού
μπροστινής κάμερας και του
φακού πίσω κάμερας.
Έναρξη λήψης βίντεο.
Αλλαγή της λειτουργίας
λήψης.
Άνοιγμα της Συλλογής για
προβολή φωτογραφιών και
βίντεο.
Επιλογή μεταξύ διάφορων εφέ
που είναι διαθέσιμα.
65
Πολυμέσα
Λειτουργία λήψης
Είναι διαθέσιμα πολλά εφέ φωτογραφίας.
Πατήστε Λειτ. και κατόπιν κυλήστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη στη δεξιά πλευρά της
οθόνης.
• Auto: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία ώστε να επιτρέψετε στην κάμερα να αξιολογεί το
περιβάλλον και να προσδιορίζει την ιδανική λειτουργία για τη φωτογραφία.
• Διόρθωση ατελειών: λήψη φωτογραφίας με φωτισμένα πρόσωπα για απαλότερες εικόνες.
• Καλύτερη φωτογραφία: λήψη σειράς φωτογραφιών και κατόπιν αποθήκευση της καλύτερης.
• Καλύτερο πρόσωπο: Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να τραβήξετε πολλαπλές ομαδικές
λήψεις ταυτόχρονα και να τις συνδυάσετε ώστε να δημιουργήσετε την καλύτερη δυνατή εικόνα.
Πατήστε
για να τραβήξετε πολλαπλές φωτογραφίες. Για να αποκτήσετε την καλύτερη λήψη,
κρατήστε την κάμερα σταθερή και παραμείνετε ακίνητοι ενώ τραβάτε φωτογραφίες. Όταν ανοίξει
η Συλλογή, πατήστε το κίτρινο πλαίσιο σε κάθε πρόσωπο και επιλέξτε την καλύτερη μεμονωμένη
πόζα για το άτομο αυτό. Αφού επιλέξτε μια πόζα για κάθε άτομο, πατήστε Αποθήκευση για να
συγχωνεύσετε τις εικόνες σε μία μόνο φωτογραφία και να την αποθηκεύσετε.
• Ήχος & λήψη: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για λήψη φωτογραφιών με ήχο.
Πατήστε
για λήψη μιας φωτογραφίας. Η συσκευή εγγράφει περίπου λίγα δευτερόλεπτα ήχου
μετά τη λήψη φωτογραφίας.
Ενώ κάνετε λήψη φωτογραφιών με τη λειτουργία αυτή, ηχογραφείται ήχος με το εσωτερικό
μικρόφωνο.
• Δράση: χρήση της λειτουργίας αυτής για λήψη σειράς φωτογραφιών και συνδυασμό τους για
δημιουργία μιας εικόνας που δείχνει ίχνη της κίνησης.
Για να έχετε την καλύτερη λήψη, ακολουθήστε τις συμβουλές αυτές. Η συσκευή ενδέχεται να μην
πραγματοποιεί σωστή λήψη φωτογραφιών σε άλλες συνθήκες λήψης.
– – Κρατήστε την κάμερα σταθερή και παραμείνετε ακίνητοι κατά τη λήψη φωτογραφιών.
– – Κάνετε λήψη φωτογραφιών ενός θέματος που κινείται προς μία κατεύθυνση.
– – Κάνετε λήψη φωτογραφιών με φόντο όπου δεν υπάρχουν κινούμενα αντικείμενα.
– – Αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών με θέμα και φόντο παρόμοιων χρωμάτων.
– – Αποφεύγετε να κάνετε λήψη φωτογραφιών θέματος πολύ κοντινού ή πολύ μακρινού ώστε να
μην χωράει μέσα στο σκόπευτρο ή που είναι πολύ μακρύ, όπως ένα λεωφορείο ή τρένο.
66
Πολυμέσα
• Εμπλουτισμένη απόχρωση (HDR): χρήση αυτής της επιλογής για λήψη φωτογραφίας με
βελτιωμένο λόγο αντίθεσης.
• Λειτουργία αφαίρεσης: Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να σβήσετε τις κινήσεις των
κινούμενων αντικειμένων στο φόντο.
Πατήστε
για να τραβήξετε μια σειρά φωτογραφιών. Η συσκευή σβήνει τα ίχνη κίνησης από
ένα κινούμενο αντικείμενο. Για να επαναφέρετε την αρχική φωτογραφία, πατήστε
και κατόπιν
πατήστε στην τονισμένη περιοχή.
Για να έχετε την καλύτερη λήψη, ακολουθήστε τις συμβουλές αυτές.
– – Κρατήστε την κάμερα σταθερή και παραμείνετε ακίνητοι κατά τη λήψη φωτογραφιών.
– – Κατά τη λήψη φωτογραφιών ενός αντικειμένου ή φόντου με παρόμοια χρώματα, η κάμερα
μπορεί να μην αναγνωρίσει όλες τις κινήσεις.
– – Κατά τη λήψη φωτογραφιών θέματος που κινείται ελάχιστα ή κινείται πάρα πολύ, η φωτογραφική
μηχανή ενδέχεται να μην αναγνωρίζει όλες τις κινήσεις.
– – Αν υπάρχουν πολλά θέματα που κινούνται στο φόντο, η φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να μην
αναγνωρίζει κάθε κίνηση.
• Πανόραμα: λήψη μιας φωτογραφίας που αποτελείται από πολλές φωτογραφίες που μπαίνουν στη
σειρά.
Για να έχετε την καλύτερη λήψη, ακολουθήστε τις συμβουλές αυτές.
– – Μετακινείτε τη φωτογραφική μηχανή αργά προς μία κατεύθυνση.
– – Κρατήστε το σκόπευτρο της φωτογραφικής μηχανής εντός του πλαισίου καθοδήγησης.
– – Αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών θέματος μπροστά από μη αναγνωρίσιμο φόντο, όπως άδειο
ουρανό ή κενό τοίχο.
• Αθλητικά: χρήση της ρύθμισης αυτής για θέματα με γρήγορη κίνηση.
• Νύχτα: Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για λήψη εικόνων σε συνθήκες χαμηλότερου φωτισμού.
Πανοραμικές φωτογραφίες
Μια πανοραμική φωτογραφία είναι μια ευρεία εικόνα τοπίου που αποτελείται από πολλαπλές λήψεις.
Πατήστε Λειτ. → Πανόραμα.
Πατήστε
και μετακινήστε την κάμερα προς μία κατεύθυνση. Όταν το μπλε πλαίσιο ευθυγραμμιστεί
με το σκόπευτρο, η κάμερα πραγματοποιεί αυτόματα άλλη μία λήψη σε πανοραμική αλληλουχία. Για
διακοπή της λήψης, πατήστε
.
Αν το σκόπευτρο είναι εκτός της κατεύθυνσης, η συσκευή σταματά τη λήψη.
67
Πολυμέσα
Εφαρμογή εφέ φίλτρων
Χρησιμοποιήστε τα εφέ φίλτρου για λήψη μοναδικών φωτογραφιών ή βίντεο.
Πατήστε
και επιλέξτε ένα εφέ φίλτρου. Οι διαθέσιμες επιλογές ποικίλλουν ανάλογα με τη λειτουργία.
Λήψη βίντεο
Λήψη βίντεο
Πατήστε
πατήστε
για λήψη ενός βίντεο. Για παύση της εγγραφής, πατήστε
. Για διακοπή της εγγραφής,
.
Κατά την εγγραφή, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω ενέργειες:
• Για αλλαγή της εστίασης, πατήστε εκεί όπου θέλετε να εστιάσετε. Για να εστιάσετε στο κέντρο της
οθόνης, πατήστε .
• Για καταγραφή μιας εικόνας από το βίντεο κατά την εγγραφή, πατήστε
.
Λειτουργία εγγραφής
Πατήστε
→
για να αλλάξετε τη λειτουργία εγγραφής.
• Κανονική: χρήση αυτής της λειτουργίας για κανονική ποιότητα.
• Όριο για email: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για χαμηλότερη ποιότητα εγγραφής για
αποστολή μέσω email.
• Γρήγορη ταχύτητα: χρήση αυτής της λειτουργίας για λήψη βίντεο κινούμενου θέματος. Η συσκευή
αναπαράγει το βίντεο σε γρήγορη κίνηση.
68
Πολυμέσα
Μεγέθυνση και σμίκρυνση
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
• Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
• Απομακρύνετε μεταξύ τους δύο δάχτυλα που τοποθετείτε επί της οθόνης για μεγέθυνση, και
πλησιάστε τα για σμίκρυνση.
Το εφέ μεγέθυνσης/ σμίκρυνσης είναι διαθέσιμο όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ζουμ ενώ
κάνετε λήψη βίντεο.
Λειτουργία Dual Camera
Όταν κάνετε λήψη μιας φωτογραφίας τοπίου με την πίσω κάμερα, η φωτογραφία ή το βίντεο που
καταγράφεται με την μπροστινή κάμερα εμφανίζεται σε ένα ενσωματωμένο παράθυρο ή αντίστροφα.
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να κάνετε λήψη μιας φωτογραφίας όμορφου τοπίου και ένα
πορτρέτο του εαυτού σας ταυτόχρονα.
Πατήστε
πατήστε
για να μεταβείτε σε λειτουργία Dual Camera. Πατήστε
για λήψη βίντεο.
για λήψη φωτογραφίας ή
Κρατήστε παρατεταμένα για
να αλλάξετε το μέγεθός του ή
μετακίνηση σε άλλη θέση.
Επιλογή μεταξύ διάφορων
στυλ που είναι διαθέσιμα.
• Μπορείτε να εγγράψετε βίντεο σε λειτουργία διπλής κάμερας για έως 5 λεπτά σε πλήρες HD
και έως 10 λεπτά σε HD.
• Κατά τη λήψη βίντεο με τη λειτουργία αυτή, ηχογραφείται ήχος με το εσωτερικό μικρόφωνο.
69
Πολυμέσα
Κοινή χρήση λήψης
Πατήστε
→
και στη συνέχεια επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
• Κοινή χρήση λήψης: αποστολή μιας φωτογραφίας απευθείας σε άλλη συσκευή μέσω Wi-Fi Direct.
• Κοινή χρήση φωτογραφ.: ρύθμιση της συσκευής να αναγνωρίζει το πρόσωπο ενός ατόμου στο
οποίο θέσατε ετικέτα σε μια φωτογραφία και αποστολή της στο άτομο αυτό.
• Κοινή χρ. φωτ. ChatON: Αποστολή φωτογραφίας σε άλλη συσκευή μέσω της λειτουργίας ChatON.
• Απομακ. σκόπευτρο: Ρύθμιση συσκευής για έλεγχο της κάμερας από μακριά.
Έλεγχος της κάμερας από μακριά
Ρύθμιση συσκευής ως σκόπευτρο για έλεγχο της κάμερας από μακριά.
→
→ Απομακ. σκόπευτρο και στη συνέχεια συνδέστε τη συσκευή και τη φωτογραφική
Πατήστε
μηχανή χρησιμοποιώντας το Wi-Fi Direct. Πατήστε
για λήψη φωτογραφίας από μακριά
χρησιμοποιώντας τη συσκευή ως σκόπευτρο.
Διαμόρφωση ρυθμίσεων για κάμερα
→ για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για την κάμερα. Δεν είναι διαθέσιμες όλες
Πατήστε
οι παρακάτω επιλογές και στη λειτουργία φωτογράφησης και στη λειτουργία βιντεοσκόπησης. Οι
διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας που χρησιμοποιείται.
• Μέγ. φωτογρ. / Μέγεθος βίντεο: επιλογή ανάλυσης. Χρησιμοποιήστε υψηλότερη ανάλυση για
υψηλότερη ποιότητα. Αλλά καταναλώνεται περισσότερη μνήμη.
• Λειτ. συνεχούς λήψης: λήψη σειράς φωτογραφιών κινούμενων θεμάτων.
• Πατ. για λήψη φωτ.: Πατήστε την εικόνα στην οθόνη προεπισκόπησης για να τραβήξετε
φωτογραφίες.
• Ανίχνευση προσώπου: ρύθμιση της συσκευής να αναγνωρίζει τα πρόσωπα των ανθρώπων και να
σας βοηθά να κάνετε λήψη φωτογραφιών τους.
• Λειτ. μέτρησης: επιλογή μεθόδου φωτομέτρησης. Αυτό καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού των
τιμών φωτός. Με εστίαση στο κέντρο μετρά το φως στο φόντο στο κέντρο της σκηνής. Σημείο
μετρά την τιμή φωτός σε συγκεκριμένη θέση. Matrix υπολογίζει το μέσο όρο όλης της σκηνής.
70
Πολυμέσα
• ISO: επιλογή τιμής ISO. Αυτό ελέγχει την ευαισθησία της κάμερας στο φως. Μετριέται σε ισοδύναμα
φιλμ κάμερας. Οι χαμηλές τιμές προορίζονται για στάσιμα ή πολύ φωτισμένα αντικείμενα. Οι
υψηλότερες τιμές προορίζονται για ταχέως κινούμενα ή λίγο φωτισμένα αντικείμενα.
• Σταθεροπ. βίντεο: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αντιστάθμισης κατά του κουνήματος. Η
αντιστάθμιση κατά του κουνήματος βοηθά στην εστίαση όταν κινείται η κάμερα.
• Αυτόματος εντοπισμός νύχτας: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη ανίχνευση σκοτεινότερων
συνθηκών και προσαρμογή της φωτεινότητας της φωτογραφίας χωρίς το φλας.
• Αποθήκευση ως: ρύθμιση της συσκευής για διαγραφή της αρχικής φωτογραφίας όταν γίνεται λήψη
φωτογραφιών με λειτουργία πλούσιας απόχρωσης.
• Ετικέτα τοποθεσίας: επισύναψη ετικέτας θέσης GPS στη φωτογραφία. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία
όταν φωτογραφίζετε, για να δημιουργήσετε άλμπουμ στο Story Album.
• Για να βελτιώσετε το σήμα GPS, αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών σε θέσεις στις οποίες το
σήμα μπορεί να εμποδίζεται, π.χ. ανάμεσα σε κτίρια ή σε περιοχές χαμηλού ύψους ή σε κακές
καιρικές συνθήκες.
• Η θέση σας ενδέχεται να εμφανιστεί στις φωτογραφίες σας όταν τις στείλετε στο διαδίκτυο.
Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση ετικετών GPS.
• Αναθεώρ. εικ/βίντ: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση φωτογραφιών ή βίντεο μετά τη λήψη τους.
• Πλήκτρο έντασης: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση του κουμπιού έντασης για τον έλεγχο του
κλείστρου ή της λειτουργίας ζουμ.
• Χρονόμ.: χρησιμοποιήστε τον για λήψεις με χρονική καθυστέρηση.
• Εξισορρόπ. Λευκού: επιλογή κατάλληλης ισορροπίας λευκού έτσι ώστε οι εικόνες να έχουν
ένα χρωματικό εύρος που αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Οι ρυθμίσεις έχουν σχεδιαστεί για
συγκεκριμένες συνθήκες φωτισμού. Οι ρυθμίσεις αυτές είναι παρόμοιες με το εύρος θερμότητας για
την έκθεση ισορροπίας λευκού σε επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές.
• Τιμή έκθεσης: Αλλαγή της τιμής έκθεσης. Αυτή καθορίζει πόσο φως δέχεται ο αισθητήρας της
κάμερας. Για συνθήκες χαμηλού φωτισμού, χρησιμοποιήστε υψηλότερη έκθεση.
• Οδηγίες: εμφάνιση οδηγών σκοπεύτρου για να βοηθούν στη σύνθεση κατά την επιλογή θεμάτων.
71
Πολυμέσα
• Φλας: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φλας.
• Φωνητικός έλεγχος: ρύθμιση της κάμερας να τραβά φωτογραφίες με φωνητικές εντολές.
• Αυτόμ. ονομ. αρχ. βάσει συσχετισμού: ρύθμιση της κάμερας για εμφάνιση συναφών ετικετών.
Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή σήμανσης φίλων στις
ενότητες Συλλογή και Story Album.
• Αποθήκευση ως ανεστραμμένης εικόνας: αναστροφή της εικόνας για δημιουργία
αντικατοπτρισμού της αρχικής σκηνής.
• Αποθήκευση: επιλογή της θέσης μνήμης για αποθήκευση.
• Επαναφορά: επαναφορά των ρυθμίσεων κάμερας.
Συντομεύσεις
Αναδιοργανώστε τις συντομεύσεις για εύκολη πρόσβαση στις διάφορες επιλογές της κάμερας.
Πατήστε
→ Επεξεργασία γρήγορων ρυθμίσεων.
Πατήστε παρατεταμένα σε μια επιλογή και σύρετέ την σε μια υποδοχή στο πάνω μέρος της οθόνης. Τα
άλλα εικονίδια μπορούν να μετακινηθούν εντός της λίστας με πάτημα και σύρσιμο.
Συλλογή
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για προβολή εικόνων και βίντεο.
Πατήστε τη Συλλογή στην οθόνη εφαρμογών.
Προβολή εικόνων
Η εκκίνηση του Συλλογή εμφανίζει διαθέσιμους φακέλους. Όταν μια άλλη εφαρμογή, όπως το Email,
αποθηκεύει μια εικόνα, δημιουργείται αυτόματα ο φάκελος Download για να τοποθετηθεί η εικόνα.
Παρομοίως, η καταγραφή ενός στιγμιότυπου οθόνης δημιουργεί αυτόματα το φάκελο Screenshots.
Επιλέξτε ένα φάκελο για άνοιγμα.
Σε ένα φάκελο, οι εικόνες εμφανίζονται κατά την ημερομηνία δημιουργίας. Επιλέξτε μια εικόνα για να την
προβάλλετε σε πλήρη οθόνη.
Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για προβολή της επόμενης ή της
προηγούμενης εικόνας.
72
Πολυμέσα
Μεγέθυνση και σμίκρυνση
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους για να μεγεθύνετε μια εικόνα:
• Κάντε διπλό πάτημα οπουδήποτε για μεγέθυνση.
• Απομακρύνετε δύο δάχτυλα μεταξύ τους οπουδήποτε για μεγέθυνση. Πλησιάστε τα για σμίκρυνση
ή διπλό πάτημα για επιστροφή.
Προβολή εικόνων με χρήση της λειτουργίας κίνησης
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία κίνησης για εκτέλεση κάποιας λειτουργίας με συγκεκριμένη κίνηση.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Στοιχεία ελέγχου → Κινήσεις, σύρετε το διακόπτη
Κινήσεις προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το διακόπτη κάθε λειτουργίας.
Για διακοπή χρήσης μιας λειτουργίας κίνησης, σύρετε το διακόπτη Κινήσεις προς τα αριστερά.
Αναπαραγωγή βίντεο
Τα αρχεία βίντεο εμφανίζουν το εικονίδιο
παρακολούθηση και πατήστε .
στην προεπισκόπηση. Επιλέξτε ένα βίντεο για
Περικοπή τμημάτων βίντεο
Επιλέξτε ένα βίντεο και πατήστε . Μετακινήστε την αγκύλη έναρξης στο επιθυμητό σημείο εκκίνησης,
μετακινήστε την αγκύλη λήξης στο επιθυμητό σημείο τερματισμού και κατόπιν αποθηκεύστε το βίντεο.
Επεξεργασία εικόνων
Ενώ προβάλλετε μια εικόνα, πατήστε
και χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες:
• Αγαπημένα: Προσθήκη στη λίστα αγαπημένων.
• Παρουσίαση: έναρξη παρουσίασης με τις εικόνες στον τρέχοντα φάκελο.
• Πλαίσιο φωτογραφίας: Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να προσθέσετε πλαίσιο και σημείωση
σε μια φωτογραφία. Η επεξεργασμένη εικόνα αποθηκεύεται στο φάκελο Photo frame.
• Σημείωση φωτογραφίας: Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να γράψετε μια σημείωση στην
πίσω πλευρά της εικόνας. Πατήστε για επεξεργασία της σημείωσης.
73
Πολυμέσα
• Αντιγρ. στο πρόχειρο: Αντιγραφή στο πρόχειρο.
• Εκτύπωση: Εκτύπωση της εικόνας συνδέοντας τη συσκευή σε έναν εκτυπωτή. Ορισμένοι εκτυπωτές
ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.
• Μετονομασία: μετονομασία του αρχείου.
• Κοινή χρήση φωτογραφ.: αποστολή της εικόνας σε άτομο στο πρόσωπο του οποίου θέσατε ετικέτα
στη φωτογραφία.
• Περ. προς τα αριστερά: Περιστροφή με φορά αντίθετη από τη φορά των δεικτών του ρολογιού.
• Περ. προς τα δεξιά: Περιστροφή με τη φορά των δεικτών του ρολογιού.
• Περικοπή: Αλλαγή μεγέθους του μπλε πλαισίου για περικοπή και αποθήκευση της εικόνας μέσα σε
αυτό.
• Ορισμός ως: Ορισμός της εικόνας ως ταπετσαρίας ή εικόνας επαφής.
• Λεπτομέρειες: προβολή λεπτομερειών εικόνας.
• Ρυθμίσεις: Αλλαγή των ρυθμίσεων Συλλογής.
Τροποποίηση εικόνων
Ενώ προβάλλετε μια εικόνα, πατήστε
και χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες:
• Περιστρ.: Περιστροφή της εικόνας.
• Περικοπή: Περικοπή της εικόνας.
• Χρώμα: Ρύθμιση του κορεσμού ή της φωτεινότητας της φωτογραφίας.
• Εφέ: Εφαρμογή εφέ στην εικόνα.
• Αυτοκόλλητο: προσάρτηση αυτοκόλλητων.
• Σχέδιο: Σχεδίαση πάνω στην εικόνα.
• Πλαίσιο: Εφαρμογή πλαισίων στην εικόνα.
Αγαπημένες εικόνες
Ενώ προβάλλετε μια εικόνα, πατήστε
αγαπημένων.
→ Αγαπημένα για να προσθέσετε την εικόνα στη λίστα
Διαγραφή εικόνων
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
• Σε έναν φάκελο, πατήστε
→ Επιλογή στοιχείου, επιλέξτε εικόνες και στη συνέχεια πατήστε
• Κατά την προβολή μιας εικόνας, πατήστε
.
74
.
Πολυμέσα
Κοινή χρήση εικόνων
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
• Σε ένα φάκελο, πατήστε
→ Επιλογή στοιχείου, επιλέξτε τις εικόνες και, στη συνέχεια, πατήστε
για να τις στείλετε σε άλλους ή να τις μοιραστείτε μέσω των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης.
• Κατά την προβολή μιας εικόνας, πατήστε για να την στείλετε σε άλλα άτομα ή να την μοιραστείτε
μέσω των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης.
Ορισμός ως φόντο
Ενώ προβάλλετε μια εικόνα, πατήστε
αντιστοίχισή της σε μια επαφή.
→ Ορισμός ως για ρύθμιση της εικόνας ως φόντο ή
Τοποθέτηση ετικετών σε πρόσωπα
→ Ρυθμίσεις → Ετικέτες και στη συνέχεια επιλέξτε Ετικέτα προσώπου. Εμφανίζεται ένα
Πατήστε
κίτρινο πλαίσιο γύρω από το αναγνωρισμένο πρόσωπο. Πατήστε στο πρόσωπο, πατήστε Προσθήκη
ονόματος και κατόπιν επιλέξτε ή προσθέστε μια επαφή.
Όταν εμφανιστεί η ετικέτα προσώπου σε μια εικόνα, πατήστε στην ετικέτα προσώπου και
χρησιμοποιήστε τις διαθέσιμες επιλογές, όπως αποστολή μηνυμάτων.
Η αναγνώριση του προσώπου μπορεί να αποτύχει ανάλογα με τη γωνία του προσώπου, το
μέγεθος του προσώπου, το χρώμα του δέρματος, την έκφραση του προσώπου, τις συνθήκες
φωτισμού ή τα αξεσουάρ που φοράει το άτομο αυτό.
Χρήση βοηθού ετικέτας
→ Ρυθμίσεις → Ετικέτες → Βοηθός Ετικετών και κατόπιν σύρετε το διακόπτη Βοηθός
Πατήστε
Ετικετών προς τα δεξιά για να εμφανίσετε μια συναφή ετικέτα (καιρός, τοποθεσία, ημερομηνία και το
όνομα του ατόμου) κατά το άνοιγμα μιας εικόνας.
Οργάνωση με φακέλους
Δημιουργήστε ένα φάκελο για να οργανώσετε τις εικόνες ή τα βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη
συσκευή. Μπορείτε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε τα αρχεία από το ένα φάκελο στο άλλο.
Για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο, πατήστε . Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το φάκελο, πατήστε
OK και, στη συνέχεια, επιλέξτε εικόνες ή βίντεο. Πατήστε παρατεταμένα οποιαδήποτε επιλεγμένη εικόνα
ή βίντεο, σύρετέ τα στο νέο φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε Τέλος. Πατήστε Αντιγ για αντιγραφή ή
Μετακίνηση για μετακίνηση.
75
Πολυμέσα
Story Album
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να δημιουργήσετε το δικό σας ψηφιακό άλμπουμ για να
φυλάξετε τις ιστορίες σας με τακτική, αυτόματη οργάνωση των εικόνων.
Πατήστε Story Album στην οθόνη εφαρμογών.
Για να εκκινήσετε το Story Album, πρέπει να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή. Πατήστε
Εγκατάσταση και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
Βίντεο
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναπαραγωγή αρχείων βίντεο.
Πατήστε Βίντεο στην οθόνη εφαρμογών.
Αναπαραγωγή βίντεο
Επιλέξτε ένα βίντεο για αναπαραγωγή.
Μετάβαση σε λειτουργία
αιωρούμενης οθόνης.
Αναζήτηση για άλλες
συσκευές για αναπαραγωγή
του αρχείου.
Ρύθμιση της έντασης ήχου.
Μετακίνηση εμπρός ή πίσω
με σύρσιμο της γραμμής.
Μετάβαση στο επόμενο
βίντεο. Παρατεταμένο
πάτημα για γρήγορη κίνηση
προς τα εμπρός.
Μετακινείστε τον πίνακα
ελέγχου στα αριστερά.
Μετακινείστε τον πίνακα
ελέγχου στα δεξιά.
Άνοιγμα λίστας αναπαραγωγής.
Αλλαγή του λόγου πλευρών
της οθόνης.
Επανέναρξη του τρέχοντος
βίντεο ή μετάβαση στο
προηγούμενο βίντεο.
Παρατεταμένο πάτημα για
γρήγορη κίνηση προς τα πίσω.
Παύση και συνέχιση της
αναπαραγωγής.
76
Πολυμέσα
Διαγραφή βίντεο
Πατήστε
→ Διαγραφή, επιλέξτε τα βίντεο και, στη συνέχεια, πατήστε Διαγραφή.
Κοινή χρήση βίντεο
→ Κοινή χρήση μέσω, επιλέξτε τα βίντεο, πατήστε Τέλ. και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια
Πατήστε
μέθοδο κοινής χρήσης.
Χρήση του αναδυόμενου προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να χρησιμοποιείτε άλλες εφαρμογές χωρίς να κλείνετε το
πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο. Ενώ παρακολουθείτε βίντεο, πατήστε
για να χρησιμοποιήσετε το
αναδυόμενο πρόγραμμα αναπαραγωγής.
Απομακρύνετε μεταξύ τους δύο δάχτυλα που τοποθετείτε επί της οθόνης για μεγέθυνση του
προγράμματος αναπαραγωγής ή πλησιάστε τα για σμίκρυνση. Για να μετακινήσετε το πρόγραμμα
αναπαραγωγής, σύρετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής σε άλλη θέση.
Αγορά βίντεο
Πατήστε ΚΑΤΆΣΤΗΜΑ ΒΊΝΤΕΟ και στη συνέχεια επιλέξτε ένα βίντεο.
Πρόγραμμα επεξ. βίντεο
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για την επεξεργασία βίντεο και την εφαρμογή διαφόρων εφέ.
Πατήστε Πρόγραμμα επεξ. βίντεο στην οθόνη εφαρμογών.
Για να εκκινήσετε το Πρόγραμμα επεξ. βίντεο, πρέπει να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την
εφαρμογή. Πατήστε Εγκ/σταση και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
Η προβολή κάποιων αρχείων βίντεο στη Συλλογή ενδέχεται να μην είναι δυνατή ανάλογα με
την ανάλυση και την κωδικοποίηση του βίντεο.
77
Πολυμέσα
YouTube
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για παρακολούθηση βίντεο από τον ιστότοπο YouTube.
Πατήστε YouTube στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Παρακολούθηση βίντεο
Πατήστε και κατόπιν εισάγετε μια λέξη-κλειδί. Επιλέξτε ένα από τα αποτελέσματα αναζήτησης για να
παρακολουθήσετε ένα βίντεο.
Πατήστε
για προβολή σε πλήρη οθόνη.
Κοινή χρήση βίντεο
Επιλέξτε το βίντεο προς προβολή, πατήστε
και κατόπιν επιλέξτε μέθοδο κοινής χρήσης.
Αποστολή βίντεο
Πατήστε Μεταφορτώσεις → , επιλέξτε ένα βίντεο, εισαγάγετε τις πληροφορίες για το βίντεο και στη
συνέχεια πατήστε ΜΕΤΑΦΌΡΤΩΣΗ.
Περιοδικό μου
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να δημιουργήσετε το δικό σας κοινωνικό περιοδικό.
Στην Αρχική οθόνη, κινήστε το δάχτυλό σας γρήγορα προς τα επάνω από το κάτω μέρος της οθόνης.
Όταν εκτελέσετε την εφαρμογή Το περιοδικό μου για πρώτη φορά, πατήστε Επόμενο, διαβάστε
και αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις και πατήστε Έναρξη.
Για να ρυθμίσετε τι θα εμφανίζεται στο περιοδικό σας, πατήστε στο και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις
κατηγορίες που θέλετε. Πατήστε , επιλέξτε νέα θέματα και, στη συνέχεια, πατήστε .
Κινήστε το δάχτυλό σας αριστερά ή δεξιά για να αλλάξετε κατηγορία, κινήστε το δάχτυλό σας προς τα
επάνω ή κάτω για να αλλάξετε σελίδα στο περιοδικό και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα άρθρο που θέλετε να
διαβάσετε.
78
Πολυμέσα
Ενώ προβάλλετε μια σελίδα, πατήστε
• για να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω εφαρμογή:
: Εκκίνηση S Note.
• : Εκκίνηση του S Planner.
• : Αποστολή email.
• : Εκκίνηση της αναζήτησης Google.
• : Άνοιγμα του προγράμματος περιήγησης στο web.
• : Άνοιγμα της οθόνης εφαρμογών.
Flipboard
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για πρόσβαση στα εξατομικευμένα περιοδικά σας.
Πατήστε Flipboard στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Κατά την εκκίνηση της εφαρμογής αυτής για πρώτη φορά ή επανεκκίνησης της αφού διεξάγετε μια
επαναρύθμιση δεδομένων, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε την ρύθμιση.
Επιλέξτε ένα κεντρικό ή ειδικό θέμα, περάστε στις σελίδες του Flipboard και κατόπιν επιλέξτε ένα άρθρο
για ανάγνωση.
Businessweek+
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να λάβετε τα τελευταία χρηματοοικονομικά και επαγγελματικά
νέα, τα νέα του χρηματιστηρίου και πολλά άλλα.
Πατήστε Businessweek+ στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
79
Πολυμέσα
NYTimes
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για αναζήτηση και περιήγηση σε άρθρα αλλά και πολλά άλλα.
Πατήστε το NYTimes στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για άρθρα, πατήστε
στο πεδίο αναζήτησης.
και στη συνέχεια εισαγάγετε μια λέξη-κλειδί
SketchBook for Galaxy
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να δημιουργήσετε γρήγορα μια ιδέα ή για να σχεδιάσετε την
ιδέα ενός έργου σας.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε SketchBook for Galaxy.
Χρησιμοποιήστε τα καλλιτεχνικά εργαλεία για να σχεδιάσετε και να ζωγραφίσετε το ψηφιακό έργο σας. Η
εικόνα αποθηκεύεται στο Συλλογή.
Για να εκκινήσετε το SketchBook for Galaxy, πρέπει να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή.
Πατήστε Install και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
80
Καταστήματα εφαρμογών &
πολυμέσων
Play Store
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αγορά και λήψη εφαρμογών και παιχνιδιών που μπορούν να
εκτελεστούν στη συσκευή.
Πατήστε Play Store στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Εγκατάσταση εφαρμογών
Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία ή πατήστε
για να κάνετε αναζήτηση με λέξη-κλειδί.
Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλλετε πληροφορίες. Για να κάνετε λήψη της, πατήστε
ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ. Αν υπάρχει χρέωση για την εφαρμογή, πατήστε στην τιμή και ακολουθήστε τις οδηγίες
επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αγοράς.
Όταν είναι διαθέσιμη νέα έκδοση για οποιαδήποτε εγκατεστημένη εφαρμογή, εμφανίζεται
ένα εικονίδιο ενημέρωσης στο πάνω μέρος της οθόνης που σας ειδοποιεί για την ενημέρωση.
Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε στο εικονίδιο για να ενημερώσετε την εφαρμογή.
Απεγκατάσταση εφαρμογών
Απεγκαταστήστε τις εφαρμογές που αγοράστηκαν από το Play Store.
Πατήστε → Οι εφαρμογές μου, επιλέξτε μια εφαρμογή για διαγραφή στη λίστα εγκατεστημένων
εφαρμογών και κατόπιν πατήστε ΚΑΤ. ΕΓΚΑΤΆΣΤ.
81
Καταστήματα εφαρμογών & πολυμέσων
Samsung Apps (GALAXY Apps)
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αγορά και λήψη εφαρμογών αποκλειστικών για τη Samsung. Για
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση apps.samsung.com.
Πατήστε Samsung Apps (GALAXY Apps) στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Εγκατάσταση εφαρμογών
Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία ή πατήστε
για να κάνετε αναζήτηση με λέξη-κλειδί.
Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλλετε πληροφορίες γι’ αυτήν. Για να κάνετε λήψη δωρεάν
εφαρμογών, πατήστε Δωρεάν. Για αγορά και λήψη εφαρμογών που χρεώνονται, πατήστε το πλήκτρο
που δείχνει την τιμή της εφαρμογής.
Για αλλαγή των ρυθμίσεων αυτόματης ενημέρωσης, πατήστε → Ρυθμίσεις → Αυτόματη
ενημέρωση εφαρμογών και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.
Βιβλία Ρlay
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για ανάγνωση και λήψη αρχείων βιβλίων.
Πατήστε Βιβλία Play στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
82
Καταστήματα εφαρμογών & πολυμέσων
Ταινίες Play
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για παρακολούθηση, λήψη και ενοικίαση ταινιών ή τηλεοπτικών
προγραμμάτων.
Πατήστε Ταινίες Play στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Μουσική Play
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να ακούτε μουσική από τη συσκευή ή για αναπαραγωγή
μουσικής από την υπηρεσία cloud της Google.
Πατήστε Μουσική Play στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Παιχνίδια Ρlay
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να κάνετε λήψη και να παίξετε παιχνίδια.
Πατήστε Παιχνίδια Play στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Περίπτερο Ρlay
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να διαβάζετε τα τελευταία άρθρα ειδήσεων.
Πατήστε Περίπτερο Ρlay στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
83
Βοηθητικά προγράμματα
S Note
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να δημιουργήσετε μια σημείωση με τη χρήση αρχείων
πολυμέσων ή φωνητικών σημειώσεων.
Πατήστε το S Note στην οθόνη εφαρμογών.
Δημιουργία σημειώσεων
Όταν εκτελέσετε το S Note για πρώτη φορά, πατήστε Έναρξη για να ορίσετε τα προεπιλεγμένα
εξώφυλλα και ένα πρότυπο. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
Σύνταξη σημειώσεων
Δημιουργήστε σημειώσεις με εμπλουτισμένο περιεχόμενο προσθέτοντας αρχεία πολυμέσων ή φωνητικά
υπομνήματα.
Πατήστε
για γραφή ή σχεδίαση στην οθόνη ή πατήστε
πληκτρολόγιο.
για να εισάγετε κείμενο με το
Αναίρεση και ακύρωση της
αναίρεσης της τελευταίας
ενέργειας.
Επιλογή της σημείωσης.
Διαγραφή της σημείωσης.
Εισαγωγή μιας σημείωσης.
Αποθήκευση της σημείωσης.
Αλλάξτε τη λειτουργία
εισαγωγής για να σχεδιάσετε
και με το S Pen και με το
δάχτυλό σας ή για να
σχεδιάσετε μόνο με το S Pen.
Επισύναψη και άλλης σελίδας
στην τρέχουσα σημείωση.
Εισαγωγή αρχείου πολυμέσων.
Μετάβαση σε λειτουργία
μεγεθυσμένου χειρόγραφου.
Αλλαγή επιλογών σελίδας.
84
Βοηθητικά προγράμματα
Για να διαγράψετε ένα πλαίσιο, πατήστε παρατεταμένα στο πλαίσιο και, στη συνέχεια, πατήστε
Διαγραφή.
Όταν δημιουργείτε μια σημείωση, πατήστε
το χρώμα της πένας.
για να αλλάξετε τον τύπο πένας, το πάχος της γραμμής ή
Αποθήκευση της τρέχουσας
ρύθμισης ως προφίλ πένας.
Αλλαγή του τύπου πένας.
Αλλαγή του πάχους γραμμής.
Προσθήκη νέου χρώματος με βάση
τον επιλογέα χρωμάτων.
Αλλαγή του χρώματος πένας.
Για αύξηση ή μείωση του ζουμ, απομακρύνετε δύο δάχτυλα μεταξύ τους ή πλησιάστε τα.
Για να προσθέσετε μια νέα σελίδα, πατήστε
Για να διαγράψετε τη σελίδα πατήστε
→ Προσθήκη σελίδας.
→ Διαγραφή σελίδας.
→ Επεξεργασία ετικετών.
Για να προσθέσετε μια ετικέτα στη σελίδα, πατήστε
Για να προσθέσετε ένα ευρετήριο στη σελίδα, πατήστε
→ Προσθήκη προτύπου.
Για να αλλάξετε το πρότυπο της σελίδας, πατήστε
Για να αλλάξετε το φόντο της σελίδας, πατήστε
→ Επεξεργασία ευρετηρίου.
→ Αλλαγή φόντου.
→ Γραμμές οδηγού.
Για να εμφανίσετε ένα πλέγμα στη σελίδα, πατήστε
Χρήση της γόμας
Μια σχεδιασμένη γραμμή δεν αναγνωρίζεται ως μια σειρά κουκκίδων αλλά ως μια σειρά σύντομων
πατημάτων. Για το λόγο αυτό, μπορείτε να επιλέξετε μια ολόκληρη σειρά και να τη σβήσετε, να τη
μετακινήσετε ή να την τροποποιήσετε. Ωστόσο, ενδέχεται να σβήσετε χωρίς να το θέλετε ένα μέρος μιας
σειράς ή να μην μπορείτε να σβήσετε έντονες ή επικαλυπτόμενες γραμμές χρησιμοποιώντας τη γόμα.
Για να αποφύγετε σβήσετε τμήματα που δεν θέλετε, προσαρμόστε το μέγεθος της γόμας πατώντας
→ .
Για διαγραφή της σημείωσης, πατήστε Διαγρ. όλων.
Ακόμα και με μια μικρότερη γόμα, ενδέχεται να μην μπορείτε να σβήσετε με ακρίβεια την
περιοχή που θέλετε.
85
Βοηθητικά προγράμματα
Επεξεργασία χειρόγραφων σημειώσεων
Επιλέξτε μια χειρόγραφη σημείωση για περικοπή, μετακίνηση, αλλαγή μεγέθους ή τροποποίηση. Κατά
την καταγραφή ή τη σχεδίαση μιας σημείωσης, πατήστε
. Στη συνέχεια, πατήστε στη σημείωση ή
σχεδιάστε μια γραμμή γύρω από τη σημείωση για να την επιλέξετε και να την επεξεργαστείτε.
Για να μετακινήσετε τη σημείωση σε κάποιο άλλο σημείο, επιλέξτε τη σημείωση και στη συνέχεια σύρετέ
την σε ένα νέο.
Για να αλλάξετε το μέγεθος της σημείωσης, επιλέξτε τη σημείωση και στη συνέχεια σύρετε τη λαβή του
πλαισίου.
Με τη χειρόγραφη σημείωση επιλεγμένη, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:
• Ιδιότητες: Αλλάξτε τις ιδιότητες της σημείωσης όπως τη διάταξη, το μέγεθος, το χρώμα ή το πάχος.
• Μετατροπή σε: Μετατρέψτε ένα σχήμα που έχετε σχεδιάσει ή μια χειρόγραφη σημείωση σε μια
οργανωμένη σημείωση.
• Αποκοπή: Περικοπή της σημείωσης. Για να την επικολλήσετε σε άλλο σημείο, πατήστε
παρατεταμένα στο σημείο και στη συνέχεια πατήστε Επικόλληση.
• Αντιγραφή: Αντιγράψτε τη σημείωση. Για να την επικολλήσετε σε άλλο σημείο, πατήστε
παρατεταμένα στο σημείο και στη συνέχεια πατήστε Επικόλληση.
• Διαγραφή: Διαγραφή της σημείωσης.
86
Βοηθητικά προγράμματα
Εισαγωγή αρχείων πολυμέσων
Πατήστε
για να εισαγάγετε εικόνες, βίντεο, φωνητικές σημειώσεις και άλλα.
Εισαγωγή σκίτσου με κάποια ιδέα
Πατήστε
εικόνων.
→ Σκίτσα και στη συνέχεια γράψτε μια λέξη-κλειδί ή επιλέξτε μια κατηγορία για αναζήτηση
Για να προσθέσετε τα δικά σας σκίτσα στη λίστα, πατήστε
σκίτσου.
και σχεδιάστε μια εικόνα στο πλαίσιο
Εισαγωγή μιας εικόνας ή ενός βίντεο με πλαίσιο
Πατήστε → Εικόνα ή Βίντεο → Λήψη εικόνας στο πλαίσιο που εμφανίζεται ή Εγγραφή του βίντεο
σε καμβά.
Σχεδιάστε ένα πλαίσιο στη σημείωση και στη συνέχεια πατήστε μέσα στο πλαίσιο με το S Pen ή το
δάχτυλό σας για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο.
Εισαγωγή πληροφοριών χάρτη
Πατήστε → Χάρτες, πραγματοποιήστε κύλιση στους χάρτες ή πατήστε
αναζήτηση για μια τοποθεσία και στη συνέχεια πατήστε .
για να πραγματοποιήσετε
• Για να εμφανίσετε την τοποθεσία σε πλήρη οθόνη, πατήστε παρατεταμένα στο χάρτη και στη
συνέχεια πατήστε Άνοιγμα χάρτη.
• Για να μοιραστείτε τις πληροφορίες του χάρτη με άλλους, πατήστε
επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.
87
→ Κοινή χρήση μέσω και
Βοηθητικά προγράμματα
Δημιουργία και διαχείριση γραφημάτων
Δημιουργία πίνακα
Πατήστε → Εύκολος πίνακας → Πίνακας, ορίστε τον αριθμό των σειρών και στηλών του πίνακα και
πατήστε Τέλ.
• Για να εισαγάγετε δεδομένα στον πίνακα, πατήστε σε ένα κελί του πίνακα.
• Για να προσθέσετε ή να διαγράψετε στήλες, πατήστε
στήλης.
→ Προσθήκη στήλης ή Διαγραφή
• Για να προσθέσετε ή να διαγράψετε σειρές, πατήστε
γραμμής.
→ Προσθήκη γραμμής ή Διαγραφή
Δημιουργία διαγράμματος
Για να δημιουργήσετε ένα διάγραμμα, πατήστε → Εύκολος πίνακας και επιλέξτε έναν τύπο
διαγράμματος. Έπειτα, δημιουργήστε γραμμές ή διαχωριστές στο διάγραμμα.
Για να δημιουργήσετε ένα γράφημα από τα δεδομένα του πίνακα, πατήστε παρατεταμένα στον πίνακα,
πατήστε Επεξεργασία γραφήματος → και στη συνέχεια επιλέξτε έναν τύπο γραφήματος.
88
Βοηθητικά προγράμματα
Επεξεργασία διαγράμματος
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα γράφημα ή πίνακα, πατήστε Επεξεργασία γραφήματος και, στη
συνέχεια, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:
• Πατήστε
στην άνω αριστερή πλευρά της οθόνης για να αλλάξετε τον τύπο του διαγράμματος.
• Πατήστε σε ένα στοιχείο, πατήστε
και στη συνέχεια επεξεργαστείτε τις τιμές.
Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του διαγράμματος.
Προβολή σελίδων σημείωσης
Κατά την προβολή σελίδων, πατήστε
για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:
• Διαγραφή: Διαγραφή της σελίδας.
• Κοινή χρήση μέσω: Αποστολή της σελίδας σε άλλα άτομα.
• Εξαγωγή: Εξαγωγή της σελίδας ως αρχείο εικόνας ή αρχείο PDF.
• Επεξεργασία σελίδων: Αλλαγή της διάταξης των σελίδων ή εισαγωγή σελίδων από άλλες
σημειώσεις.
• Επεξεργασία ετικετών: Προσθήκη ετικέτας στη σελίδα.
• Σελίδα ευρετηρίου: Προσθήκη ευρετηρίου στη σελίδα.
• Προσθ. συντ. στην Αρχική: Προσθήκη συντόμευσης στη σελίδα στην αρχική οθόνη.
• Εκτύπωση: Εκτύπωση της σελίδας συνδέοντας τη συσκευή σε έναν εκτυπωτή. Ορισμένοι εκτυπωτές
ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.
• Αποθήκευση ως: Αποθήκευση της σελίδας με διαφορετικό όνομα.
• Ορισμός ως: Ορισμός της σελίδας ως ταπετσαρία ή εικόνα επαφής.
89
Βοηθητικά προγράμματα
Προβολή προεπισκόπησης σελίδων
Σύρετε προς τα κάτω μια σημείωση για προεπισκόπηση των σελίδων πάνω από τη σημείωση.
Πατήστε
στο εξώφυλλο της σημείωσης για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:
• Διαγραφή: Διαγραφή της σημείωσης.
• Κοινή χρήση μέσω: Κοινή χρήση της σημείωσης με άλλα άτομα.
• Εξαγωγή: Εξαγωγή της σημείωσης ως αρχείο εικόνας ή αρχείο PDF.
• Μετονομασία: Μετονομασία της σημείωσης.
• Επεξεργ. εξωφύλλου: Αλλαγή του εξώφυλλου της σημείωσης.
• Προσθήκη στα αγαπημένα: Προσθήκη της σημείωσης στη λίστα αγαπημένων.
• Κλείδωμα: Κλείδωμα της σημείωσης ώστε να μην μπορούν να τη δουν άλλοι.
• Προσθ. συντ. στην Αρχική: Προσθήκη συντόμευσης στη σημείωση στην αρχική οθόνη.
Επεξεργασία σημειώσεων
Πατήστε μια σημείωση για να την ανοίξετε. Η σημείωση εμφανίζεται σε λειτουργία προβολής. Για να
επεξεργαστείτε τη σημείωση, πατήστε .
Αναζήτηση σημειώσεων
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για αναζήτηση σημείωσης εισάγοντας κριτήρια αναζήτησης, όπως
ονόματα, ετικέτες, κείμενο ή χειρόγραφες λέξεις.
Πατήστε , πατήστε στο πεδίο αναζήτησης στο πάνω μέρος της οθόνης και εισαγάγετε τα κριτήρια
αναζήτησης.
90
Βοηθητικά προγράμματα
Ενεργό σημείωμα
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για τη δημιουργία μιας χειρόγραφής σημείωσης και τη γρήγορη
εκτέλεση μιας από τις χρήσιμες λειτουργίες που παρέχονται από το Action Memo.
Πατήστε την Ενεργό σημείωμα στην οθόνη εφαρμογών.
Σύνταξη σημειώσεων
Πατήστε , γράψτε μια σημείωση και πατήστε
. Όταν εμφανιστεί το μενού λειτουργιών, επιλέξτε μια
λειτουργία για να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες στη σημείωση που δημιουργήσατε.
• : Δημιουργία επαφής.
• : Αποστολή email.
• : Αναζήτηση στο Internet.
• : Αναζήτηση τοποθεσίας.
• : Δημιουργία εργασίας.
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένες πληροφορίες από τη σημείωση, πατήστε για κατάργηση
της επιλογής της σημείωσης και σχεδιάστε έναν κύκλο γύρω από τις πληροφορίες.
Αλλαγή χρώματος φόντου.
Σβήσιμο της σημείωσης.
Απόκρυψη ορισμένων εργαλείων.
Δημιουργία μιας σημείωσης.
Αποθήκευση της σημείωσης.
Κλείσιμο της σημείωσης.
Σχεδίαση μιας γραμμής γύρω από
μια περιοχή.
Προβολή της λίστας σημειώσεων.
Ελαχιστοποίηση της σημείωσης.
Αποθήκευση της σημείωσης και
δημιουργία νέας σημείωσης.
Προσαρμογή του μεγέθους του
memo pad.
91
Βοηθητικά προγράμματα
Περιήγηση σε σημειώσεις
Περιηγηθείτε σε μικρογραφίες σημειώσεων κάνοντας κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
Για επεξεργασία της σημείωσης, πατήστε στη σημείωση.
Για να δημιουργήσετε μια σημείωση, πατήστε
Για αναζήτηση κάποιας σημείωσης, πατήστε
Για διαγραφή σημειώσεων, πατήστε
.
.
.
Για αποστολή σημειώσεων σε άλλους, πατήστε
→ Κοινή χρήση μέσω.
Για αλλαγή της λειτουργίας προβολής, πατήστε
→ Προβολή.
Για πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για το action memo, πατήστε
→ Βοήθεια.
S Planner
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαχείριση συμβάντων και εργασιών.
Πατήστε S Planner στην οθόνη εφαρμογών.
Δημιουργία συμβάντων ή εργασιών
Πατήστε
και κατόπιν χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
• Συμβάν: εισαγωγή ενός συμβάντος με προαιρετική ρύθμιση επανάληψης.
• Εργασία: εισαγωγή μιας εργασίας με προαιρετική ρύθμιση προτεραιότητας.
Για προσθήκη συμβάντος ή εργασίας συντομότερα, πατήστε σε μια ημερομηνία για να την επιλέξετε και
πατήστε την και πάλι.
92
Βοηθητικά προγράμματα
Εισάγετε έναν τίτλο και προσδιορίστε με ποιο ημερολόγιο θα χρησιμοποιηθεί ή θα συγχρονιστεί. Κατόπιν
πατήστε Επεξεργ. λεπτ. συμβάντος ή Επεξεργ. λεπτ. εργασίας για να προσθέσετε περισσότερες
λεπτομέρειες, όπως τη συχνότητα επανάληψης του συμβάντος, για πότε ορίζεται εκ των προτέρων
ειδοποίηση ή τον τόπο διεξαγωγής.
Επισυνάψτε χάρτη που δείχνει την τοποθεσία του συμβάντος. Εισάγετε την τοποθεσία στο πεδίο Θέση,
πατήστε δίπλα στο πεδίο και κατόπιν σημειώστε την ακριβή θέση πατώντας παρατεταμένα στο χάρτη
που εμφανίζεται.
Συγχρονισμός με Google Calendar
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Γενικά → Λογαριασμοί → Google κάτω από την
επιλογή Λογαριασμοί, επιλέξτε το λογαριασμό Google και στη συνέχεια επιλέξτε Συγχρονισμός
Ημερολόγιο.
Για μη αυτόματο συγχρονισμό για ενημέρωση, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε S Planner →
Συγχρονισμός.
Για να εμφανίσετε τα συγχρονισμένα συμβάντα ή εργασίες, πατήστε
ενεργοποιήστε το πλαίσιο του λογαριασμού Google.
→
→ Ημερολόγια και
Χειρόγραφη καταχώριση σε προβολή μήνα
Στην οθόνη της προβολής μήνα, πατήστε
για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
Αλλαγή τύπου ημερολογίου
Επιλέξτε έναν από τους διαφορετικούς τύπους ημερολογίων όπως έτους, μήνα, εβδομάδας και άλλων
στην επάνω πλευρά της οθόνης.
Αναζήτηση για συμβάντα
Πατήστε
και κατόπιν εισάγετε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση.
Για προβολή των σημερινών συμβάντων, πατήστε Σήμερα στο πάνω μέρος της οθόνης.
Διαγραφή συμβάντων ή εργασιών
Επιλέξτε μιας ημερομηνία ή συμβάν και κατόπιν πατήστε → Διαγραφή.
Κοινή χρήση συμβάντων
Επιλέξτε ένα συμβάν ή μια εργασία, πατήστε → Κοινή χρήση μέσω και στη συνέχεια επιλέξτε μια
μέθοδο κοινής χρήσης.
93
Βοηθητικά προγράμματα
Dropbox
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αποθήκευση και κοινή χρήση αρχείων με άλλους μέσω της
αποθήκευσης Cloud Dropbox. Όταν αποθηκεύετε αρχεία στο Dropbox, η συσκευή σας συγχρονίζεται
αυτόματα με το διαδικτυακό διακομιστή και τυχόν άλλους υπολογιστές με εγκατεστημένο το Dropbox.
Πατήστε το Dropbox στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Κατά τη χρήση του Dropbox για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για την
ολοκλήρωση της εγκατάστασης.
Μόλις ενεργοποιηθεί το Dropbox, φωτογραφίες και βίντεο που λαμβάνονται με τη φωτογραφική μηχανή
της συσκευής μεταφορτώνονται αυτόματα στο Dropbox. Για προβολή των φωτογραφιών ή βίντεο που
μεταφορτώνονται, πατήστε . Για κοινή χρήση ή διαγραφή αρχείων ή δημιουργία άλμπουμ, πατήστε
και κατόπιν επιλέξτε αρχεία.
→ Upload here → Photos or videos ή Other
Για αποστολή αρχείων στο Dropbox, πατήστε →
files. Για να ανοίξετε αρχεία στο Dropbox, επιλέξτε ένα αρχείο.
Ενώ προβάλλετε εικόνες ή βίντεο, πατήστε για να τα προσθέσετε στη λίστα αγαπημένων. Για να
ανοίξετε αρχεία στη λίστα αγαπημένων, πατήστε .
Cloud
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για συγχρονισμό αρχείων ή δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων
ρυθμίσεων και δεδομένων εφαρμογών με το λογαριασμό Samsung ή Dropbox.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Γενικά → Cloud.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Συγχρονισμός με το λογαριασμό Samsung
Πατήστε στο λογαριασμό Samsung ή στο Ρυθμίσεις συγχρονισμού για συγχρονισμό αρχείων.
94
Βοηθητικά προγράμματα
Αντίγραφα ασφαλείας ή επαναφορά δεδομένων
Πατήστε Αντίγραφο ασφαλείας ή Επαν/φορά για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή ανάκτηση
δεδομένων με το λογαριασμό Samsung.
Συγχρονισμός με το Dropbox
Πατήστε Σύνδεση λογαριασμού Dropbox και κατόπιν εισάγετε το λογαριασμό Dropbox. Ακολουθήστε
τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
Μόλις συνδεθείτε, πατήστε Allow και η συσκευή συγχρονίζει αυτόματα αρχεία με το Dropbox
οποτεδήποτε και αν κάνετε κάποιες αλλαγές.
Drive
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για τη δημιουργία και την επεξεργασία εγγράφων και μοιραστείτε
τα με άλλους μέσω της υπηρεσίας αποθήκευσης Google Drive. Κατά τη δημιουργία εγγράφων ή τη
μεταφόρτωση αρχείων στο Google Drive, η συσκευή σας πραγματοποιεί αυτόματο συγχρονισμό με το
διακομιστή web και οποιονδήποτε άλλον υπολογιστή στον οποίο έχει εγκατασταθεί το Google Drive.
Αποκτήστε πρόσβαση στα αρχεία σας χωρίς μεταφορά ή λήψη.
Πατήστε την Drive στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
95
Βοηθητικά προγράμματα
POLARIS Office 5
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για την επεξεργασία εγγράφων σε διάφορες μορφές,
συμπεριλαμβανομένων υπολογιστικών φύλλων και παρουσιάσεων.
Πατήστε την POLARIS Office 5 στην οθόνη εφαρμογών.
Κάποιες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τον τύπο του αρχείου.
Δημιουργία εγγράφου.
Προβολή πρόσφατων
εγγράφων.
Κοινή χρήση εγγράφων με
άλλους.
Αναζήτηση φακέλων.
Προβολή αγαπημένων
εγγράφων.
Αναζήτηση βάσει μορφής
εγγράφου.
Δημιουργία εγγράφων
Πατήστε
και επιλέξτε έναν τύπο εγγράφου.
Χρησιμοποιήστε τη γραμμή εργαλείων επεξεργασίας στο επάνω μέρος της οθόνης για να επεξεργαστείτε
το έγγραφο.
Για να ολοκληρώσετε, πατήστε στο εικονίδιο του εγγράφου στην επάνω αριστερή πλευρά της οθόνης,
πατήστε Αποθήκευση, εισαγάγετε ένα όνομα αρχείου, επιλέξτε έναν φάκελο για να το αποθηκεύσετε και
στη συνέχεια πατήστε Αποθήκευση.
Για να αποθηκεύσετε το έγγραφο ως αρχείο PDF, πατήστε στο εικονίδιο του εγγράφου στο επάνω
αριστερό μέρος της οθόνης, πατήστε Εξαγωγή PDF, εισαγάγετε ένα όνομα αρχείου και στη συνέχεια
πατήστε Εξαγωγή.
Κατά την επεξεργασία εγγράφων, πατήστε
λειτουργίες:
και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε μια από τις παρακάτω
• Μετάβαση σε λειτουργία προβολής: Προεπισκόπηση του εγγράφου.
• Σημείωση διαφάνειας: Εισαγωγή υπομνημάτων σε διαφάνειες.
• Εύρεση / Αντικατάσταση: Αναζήτηση ή αντικατάσταση κειμένου.
• Διάταξη σελίδας: Αλλαγή της διάταξης σελίδων.
96
Βοηθητικά προγράμματα
• Μετατροπή οθόνης: Εφαρμογή κινούμενης εικόνας ή εφέ μετάβασης σε διαφάνειες.
• Προτιμήσεις: Αλλαγή των ρυθμίσεων λειτουργίας προβολής.
• Ανάγνωση όλων: Ανάγνωση του εγγράφου μέσω της λειτουργίας μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
• Φίλτρο: Προβολή κελιών ταξινομημένων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.
• Ταξινόμηση: Ταξινόμηση κελιών βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.
• Προστασία φύλλου: Κλείδωμα του υπολογιστικού φύλλου ώστε να μην μπορούν να το δουν άλλοι.
• Πάγωμα: Διατήρηση της επιλεγμένης σειράς στη θέση της.
• Επανάληψη υπολογισμού: Εκ νέου υπολογισμός των συναρτήσεων στο φύλλο.
• Αποτύπωση οθόνης: Αποτύπωση της επιλεγμένης περιοχής.
• Προβολή πληροφοριών: Προβολή λεπτομερειών εγγράφου.
• Βοήθεια: Πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για χρήση του POLARIS Office.
Ανάγνωση εγγράφων
Πατήστε σε ένα αρχείο στην οθόνη πρόσφατων εγγράφων. Εναλλακτικά, πατήστε Αναζήτηση αρχείων,
Τύπος φόρμας, Αγαπημένα ή Ταυτόχρονη προβολή και στη συνέχεια επιλέξτε ένα αρχείο για άνοιγμα.
Για να σχεδιάσετε στο έγγραφο, πατήστε
.
Για αναζήτηση κειμένου στο έγγραφο, πατήστε
Πατήστε
.
και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε μια από τις παρακάτω λειτουργίες:
• Μετάβαση σε λειτουργία επεξεργασίας: Άνοιγμα της γραμμής εργαλείων επεξεργασίας.
• Σελιδοδείκτης: Άνοιγμα του πλαισίου σελιδοδεικτών. Επιλογή ετικέτας για μετάβαση στο σημείο
των σελιδοδεικτών.
• Προτιμήσεις: Αλλαγή των ρυθμίσεων λειτουργίας προβολής.
• Προβολή μεμονωμένης διαφάνειας: Προβολή διαφανειών μία μία.
• Σημείωση διαφάνειας: Εισαγωγή υπομνημάτων σε διαφάνειες.
• Πάγωμα: Διατήρηση της επιλεγμένης σειράς στη θέση της.
• Αποτύπωση οθόνης: Αποτύπωση της επιλεγμένης περιοχής.
• Προβολή πληροφοριών: Προβολή λεπτομερειών εγγράφου.
• Βοήθεια: Πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για χρήση του POLARIS Office.
97
Βοηθητικά προγράμματα
Κοινή χρήση εγγράφων
Κοινή χρήση εγγράφων με πολλαπλές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi. Κατά την
κοινή χρήση εγγράφων, μπορείτε να δημιουργήσετε μια σημείωση ή ένα σχέδιο στην οθόνη.
Για να δημιουργήσετε μια ομάδα κοινής χρήσης, πατήστε Ταυτόχρονη προβολή → . Επιλέξτε ένα
έγγραφο για κοινή χρήση, εισαγάγετε όνομα και κωδικό πρόσβασης για την ομάδα κοινής χρήσης και
στη συνέχεια πατήστε OK.
Για να συμμετάσχετε σε μια ομάδα κοινής χρήσης, πραγματοποιήστε αναζήτηση και συνδεθείτε στην
ομάδα κοινής χρήσης με τον κωδικό πρόσβασης.
Ειδοποίηση
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να ρυθμίσετε κλήσεις αφύπνισης και ειδοποιήσεις για
σημαντικά συμβάντα.
Πατήστε το Ειδοποίηση στην οθόνη εφαρμογών.
Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση της
ειδοποίησης αυτής.
Ημερομηνία & ώρα
Ρύθμιση ειδοποιήσεων
Πατήστε , ορίστε ώρα για αναγγελία της ειδοποίησης, επιλέξτε ημέρες για επανάληψη της
ειδοποίησης και κατόπιν πατήστε Αποθήκ. Μπορείτε επίσης να γράψετε μια χρονική στιγμή για την
ειδοποίηση με το S Pen.
• Ειδοποίηση τοποθεσίας: Ρύθμιση τοποθεσίας. Η ειδοποίηση αναγγέλλεται όταν βρεθείτε στην
τοποθεσία.
• Αναβολή: Ρύθμιση ενός διαστήματος και του αριθμού των φορών που επαναλαμβάνεται η
ειδοποίηση έπειτα από την καθορισμένη ώρα.
• Έξυπνο ξυπνητήρι: Ρύθμιση χρονικής στιγμής έναρξης της ειδοποίησης πριν τον προκαθορισμένο
χρόνο.
98
Βοηθητικά προγράμματα
Διακοπή ειδοποιήσεων
Σύρετε το έξω από το μεγάλο κύκλο για να σταματήσετε την ειδοποίηση. Σύρετε το
έξω από το
μεγάλο κύκλο για να επαναλάβετε την ειδοποίηση μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα.
Διαγραφή ειδοποιήσεων
Πατήστε παρατεταμένα σε μια ειδοποίηση και κατόπιν πατήστε Διαγραφή.
Παγκόσμιο Ρολόι
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να δείτε την ώρα σε πολλές από τις πιο γνωστές πόλεις στον
κόσμο.
Πατήστε Παγκόσμιο Ρολόι στην οθόνη εφαρμογών.
Δημιουργία ρολογιών
Πατήστε
και εισάγετε το όνομα μιας πόλης ή επιλέξτε μια πόλη από τη λίστα πόλεων.
→ Επιλογή, πατήστε παρατεταμένα σε ένα ρολόι και στη
Για να εφαρμόσετε τη θερινή ώρα, πατήστε
→ Ρυθμίσεις θερινής ώρας.
συνέχεια πατήστε
Διαγραφή ρολογιών
Πατήστε
→ Επιλογή, επιλέξτε ρολόγια και κατόπιν πατήστε
.
Αριθμ/χανή
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για απλούς ή σύνθετους υπολογισμούς.
Πατήστε Αριθμ/χανή στην οθόνη εφαρμογών.
Για να διαγράψετε το ιστορικό, πατήστε
.
99
Βοηθητικά προγράμματα
Εφαρμογή μετάφρασης S
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να μεταφράσετε κείμενο σε άλλες γλώσσες.
Πατήστε Εφαρμογή μετάφρασης S στην οθόνη εφαρμογών.
Για να εκκινήσετε το Εφαρμογή μετάφρασης S, πρέπει να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την
εφαρμογή. Πατήστε Εγκατάσταση και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
S Voice
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να δώσετε φωνητική εντολή στη συσκευή για εκτέλεση
διαφόρων λειτουργιών.
Πατήστε S Voice στην οθόνη εφαρμογών. Εναλλακτικά, πατήστε δυο φορές το πλήκτρο αρχικής οθόνης.
• Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Η εφαρμογή αυτή δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες γλώσσες.
Ακολουθούν αρκετά παραδείγματα προφορικών εντολών:
• Άνοιγμα μουσικής
• Εκκίνηση αριθμομηχανής
• Έλεγχος προγράμματος
Συμβουλές για καλύτερη φωνητική αναγνώριση
• Μιλάτε καθαρά.
• Μιλάτε ενώ βρίσκεστε σε ήσυχο χώρο.
• Μην χρησιμοποιείτε προσβλητικές λέξεις ή διαλέκτους.
• Αποφύγετε να μιλάτε με τοπική προφορά.
Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει τις εντολές σας ή ενδέχεται να εκτελέσει ανεπιθύμητες εντολές
ανάλογα με τον περιβάλλοντα χώρο ή τον τρόπο ομιλίας σας.
Χρήση των εντολών ενεργοποίησης σε κλειδωμένη οθόνη
Στην κλειδωμένη οθόνη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες λειτουργίες με προκαθορισμένες
εντολές ενεργοποίησης.
Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, στην οθόνη εφαρμογών πατήστε Ρυθμίσεις → Συσκευή →
Κλείδωμα Οθόνης και σύρετε το διακόπτη Ενεργοποίηση σε οθόνη κλειδώματος στα δεξιά.
100
Βοηθητικά προγράμματα
S Finder
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να αναζητήσετε ποικιλία στοιχείων στη συσκευή, όπως email,
έγγραφα, εικόνες, μουσική, εφαρμογές και άλλα.
Πατήστε παρατεταμένα στο
για να εκκινήσετε το S Finder.
Πατήστε στο πεδίο αναζήτησης και κατόπιν εισαγάγετε τα κριτήρια αναζήτησης. Εναλλακτικά, πατήστε
και προφέρετε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία για το χειρόγραφο περιεχόμενο της συσκευής.
Google
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση όχι μόνο στο διαδίκτυο αλλά και σε εφαρμογές και
τα περιεχόμενά τους στη συσκευή.
Πατήστε Google στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Αναζήτηση στη συσκευή
Πατήστε το πεδίο αναζήτησης και κατόπιν εισάγετε μια λέξη-κλειδί. Εναλλακτικά, πατήστε
προφέρετε μια λέξη-κλειδί.
και κατόπιν
Αν δεν βρεθούν αποτελέσματα από τις εφαρμογές, εμφανίζεται το πρόγραμμα περιήγησης στο
διαδίκτυο παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα αναζήτησης.
Εύρος αναζήτησης
Για να επιλέξετε σε ποιες εφαρμογές να κάνετε αναζήτηση, πατήστε
Tablet και κατόπιν σημειώστε τα στοιχεία για αναζήτηση.
→ Ρυθμίσεις → Aναζήτηση
Google Now
Ξεκινήστε την αναζήτηση Google για προβολή καρτών Google Now που δείχνουν τρέχουσες
πληροφορίες καιρού, δημόσιων συγκοινωνιών, το επόμενο ραντεβού σας και πολλά άλλα, όταν είναι
πιθανότερο ότι το χρειάζεστε.
Συνδεθείτε με το Google Now όταν ανοίγετε την αναζήτηση Google για πρώτη φορά. Για να αλλάξετε τις
→ Ρυθμίσεις και στη συνέχεια σύρετε το κουμπί του Google
ρυθμίσεις του Google Now, πατήστε
Now προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
101
Βοηθητικά προγράμματα
Φωνητική αναζήτηση
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση ιστοσελίδων φωνητικά.
Πατήστε Φωνητική αναζήτηση στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Πείτε μια λέξη-κλειδί ή μια φράση όταν εμφανιστεί το Μιλήστε στην οθόνη.
Βιβλίο αποκομμάτων
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να δημιουργήσετε το δικό σας ψηφιακό πρόχειρο με
περιεχόμενο από ιστοσελίδες, βίντεο και άλλα.
Πατήστε την Βιβλίο αποκομμάτων στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Δημιουργία κατηγοριών
Πατήστε
, επιλέξτε διάταξη από τη λίστα, εισαγάγετε ένα όνομα και πατήστε Αποθήκ.
Συλλογή στοιχείων
Κατά την προβολή μιας ιστοσελίδας ή βίντεο, κρατήστε πατημένο το κουμπί της Πένας S και σχεδιάστε
μια γραμμή γύρω από μια περιοχή για να την επιλέξετε. Επιλέξτε Βιβλίο αποκομμάτων από τη λίστα των
εφαρμογών που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της σελίδας και, στη συνέχεια, επιλέξτε την κατηγορία
όπου θέλετε να προστεθεί η επιλεγμένη περιοχή.
Εναλλακτικά, πατήστε Δημ. Βιβλίου αποκομ. στην περιοχή εντολών χωρίς επαφή, σχεδιάστε μια γραμμή
γύρω από την περιοχή και στη συνέχεια πατήστε Τέλ.
Προβολή στοιχείων
Επιλέξτε μια κατηγορία και κατόπιν επιλέξτε ένα στοιχείο. Κατά την προβολή ενός στοιχείου, πατήστε στο
εικονίδιο στην επάνω δεξιά πλευρά της οθόνης για να μεταβείτε στην πηγή.
102
Βοηθητικά προγράμματα
Τα Αρχεία Μου
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για πρόσβαση σε κάθε είδους αρχείο αποθηκευμένο στη συσκευή,
μεταξύ των οποίων εικόνες, βίντεο, τραγούδια και ηχητικά κλιπ.
Πατήστε Τα Αρχεία Μου στην οθόνη εφαρμογών.
Προβολή αρχείων
Τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή ταξινομούνται βάσει κριτηρίων. Από το αριστερό τμήμα
της οθόνης, επιλέξτε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:
• Χρονοδιάγραμμα: Προβολή αρχείων που ομαδοποιούνται σύμφωνα με την ημερομηνία.
• Αγαπημένοι φάκελοι: Προβολή συντομεύσεων προς φακέλους.
• Φάκελοι: Προβάλλετε τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην εσωτερική μνήμη ή σε μια κάρτα
μνήμης.
• Κατηγορίες: Προβολή αρχείων που είναι ταξινομημένα βάσει τύπου.
• Εφαρμογές: Προβολή αρχείων που έχουν αποθηκευτεί ή δημιουργηθεί σε συγκεκριμένες
εφαρμογές.
Επιλέξτε μια κατηγορία και στη συνέχεια επιλέξτε ένα αρχείο ή ένα φάκελο τον ανοίξετε.
Σε έναν φάκελο, πατήστε
και κατόπιν χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:
• Επιλογή: Επιλέξτε αρχεία ή φακέλους.
• Ταξινόμηση κατά: ταξινόμηση αρχείων ή φακέλων.
• Προσθήκη στους αγαπημένους φακέλους: Προσθήκη συντόμευσης στο φάκελο στην ενότητα
Αγαπημένοι φάκελοι.
• Προσθ. συντ. στην Αρχική: Προσθήκη συντόμευσης σε αρχείο ή φάκελο στην αρχική οθόνη.
• Προσθήκη FTP: Προσθέστε συντόμευση ενός διακομιστή FTP στην περιοχή συντομεύσεων.
• Σάρωση για κοντινές συσκευές: αναζήτηση για συσκευές που διαθέτουν ενεργή κοινή χρήση
πολυμέσων.
• Επιλογές εμφάνισης: Αλλαγή επιλογών εμφάνισης αρχείων.
→ Επιλογή, επιλέξτε ένα αρχείο ή ένα φάκελο και χρησιμοποιήστε μια από τις ακόλουθες
Πατήστε
λειτουργίες:
• : Αποστολή ενός αρχείου σε άλλους.
• : Διαγραφή αρχείων ή φακέλων.
• : Μετακίνηση αρχείων ή φακέλων σε άλλο φάκελο.
• : Αντιγραφή αρχείων ή φακέλων σε άλλο φάκελο.
103
Βοηθητικά προγράμματα
• → Μετον/σία: Μετονομασία αρχείου ή φακέλου.
• → Προσθήκη στους αγαπημένους φακέλους: Προσθήκη συντόμευσης στο φάκελο στην
ενότητα Αγαπημένοι φάκελοι.
• → Προσθ. συντ. στην Αρχική: Προσθήκη συντόμευσης σε αρχείο ή φάκελο στην αρχική οθόνη.
• → Συμπίεση: Συμπίεση αρχείων ή φακέλων για τη δημιουργία ενός αρχείου zip.
• → Λεπτομέρειες: Προβολή λεπτομερειών αρχείων ή φακέλων.
Αναζήτηση αρχείου
Πατήστε , πατήστε στο πεδίο αναζήτησης στο πάνω μέρος της οθόνης και εισαγάγετε τα κριτήρια
αναζήτησης.
Προβολή πληροφοριών αποθήκευσης
Πατήστε
για προβολή πληροφοριών μνήμης για τη συσκευή σας και την κάρτα μνήμης.
Αλλαγή λειτουργίας προβολής
Πατήστε
για αλλαγή της λειτουργίας προβολής.
Δημιουργία φακέλων
Πατήστε
, εισαγάγετε ένα όνομα για το φάκελο και στη συνέχεια πατήστε OK.
Προσθήκη συντομεύσεων προς φακέλους
Προσθήκη συντόμευσης σε συχνά χρησιμοποιούμενους φακέλους στην ενότητα Αγαπημένοι φάκελοι.
→ Προσθήκη στους αγαπημένους φακέλους.
Επιλέξτε ένα φάκελο και πατήστε
Προσθήκη συντομεύσεων διακομιστή FTP στη συσκευή
Προσθήκη συντόμευσης διακομιστή FTP στην ενότητα Φάκελοι. Πατήστε
εισαγάγετε τις λεπτομέρειες για το διακομιστή FTP και πατήστε Τέλος.
104
→ Προσθήκη FTP,
Βοηθητικά προγράμματα
Λήψεις
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να δείτε ποια αρχεία λαμβάνονται μέσω των εφαρμογών.
Πατήστε Λήψεις στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Επιλέξτε ένα αρχείο για να το ανοίξετε με μια κατάλληλη εφαρμογή.
Για ταξινόμηση των αρχείων κατά μέγεθος, πατήστε Ταξινόμηση κατά μέγεθος.
Για διαγραφή του ιστορικού, πατήστε Εκκαθάριση λίστας.
TripAdvisor
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να αποκτήσετε ταξιδιωτικές πληροφορίες όπως προορισμούς
ή ξενοδοχεία. Μπορείτε επίσης να κάνετε κράτηση ενός δωματίου και να μοιραστείτε την κριτική σας με
άλλα άτομα.
Πατήστε TripAdvisor στην οθόνη εφαρμογών.
Για να εκκινήσετε το TripAdvisor, πρέπει να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή. Πατήστε
Εγκατάσταση και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
105
Βοηθητικά προγράμματα
Evernote
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να δημιουργήσετε, συγχρονίσετε και μοιραστείτε σημειώσεις
πολυμέσων που έχετε δημιουργήσει. Μπορείτε να προσθέσετε ετικέτες στις σημειώσεις ή να
ταξινομήσετε τις σημειώσεις σε ένα σημειωματάριο, ώστε να διαχειρίζεστε τις ιδέες σας αποτελεσματικά.
Πατήστε την Evernote στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
KNOX
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να διαχωρίσετε τα προσωπικά δεδομένα και τα δεδομένα
εργασίας και να έχετε πρόσβαση σε εταιρικές εφαρμογές με ασφάλεια από τη συσκευή σας.
Πατήστε το KNOX στην οθόνη εφαρμογών.
Για να εκκινήσετε το KNOX, πρέπει να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή. Πατήστε Εγκατ.
και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
• Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Για τη διασφάλιση των δεδομένων σας, το KNOX και τα συσχετισμένα με αυτό δεδομένα
διαγράφονται εάν γίνει λανθασμένη εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης αρκετές φορές.
106
Ταξίδια & τοπικές ρυθμίσεις
Χάρτες
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να εντοπίσετε την τοποθεσία της συσκευής, να αναζητήσετε μέρη ή
να λάβετε οδηγίες κατεύθυνσης.
Πατήστε Χάρτες στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Αναζήτηση για τοποθεσίες
Αναζητήστε τοποθεσίες εισάγοντας μια διεύθυνση ή μια λέξη-κλειδί. Μόλις βρεθεί η τοποθεσία, επιλέξτε
μια τοποθεσία για προβολή λεπτομερών πληροφοριών. Ανατρέξτε στη βοήθεια για περισσότερες
πληροφορίες.
Λήψη οδηγιών κατεύθυνσης για έναν προορισμό
Πατήστε για ρύθμιση των τοποθεσιών αναχώρησης και προορισμού και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο
μετακίνησης. Η συσκευή δείχνει τις διαδρομές για να φθάσετε στον προορισμό.
107
Ρυθμίσεις
Σχετικά με τις ρυθμίσεις
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαμόρφωση της συσκευής, ρύθμιση των επιλογών των
εφαρμογών και προσθήκη λογαριασμών.
Πατήστε το Ρυθμίσεις στην οθόνη εφαρμογών.
Συνδέσεις
Wi-Fi
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi και πρόσβαση στο διαδίκτυο ή άλλες
συσκευές δικτύου.
Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές, πατήστε Wi-Fi →
.
• Για προχωρημένους: προσαρμογή ρυθμίσεων Wi-Fi.
• Κουμπί προώθησης WPS: Σύνδεση σε ένα ασφαλές δίκτυο Wi-Fi με ένα κουμπί WPS.
• Εισαγωγή WPS PIN: Σύνδεση σε ένα ασφαλές δίκτυο Wi-Fi με έναν κωδικό PIN WPS.
• Βοήθεια: Πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για το Wi-Fi.
Ρύθμιση πολιτικής αδράνειας Wi-Fi
→ Για προχωρημένους → Διατηρήστε ενεργοποιημένο το Wi-Fi κατά την
Πατήστε Wi-Fi →
κατάσταση αδράνειας.
Ρύθμιση ειδοποίησης δικτύου
Η συσκευή μπορεί να ανιχνεύει ανοιχτά δίκτυα Wi-Fi και να εμφανίζει ένα εικονίδιο στη γραμμή
κατάστασης για να ειδοποιεί όταν είναι διαθέσιμα.
→ Για προχωρημένους και σημειώστε το Ειδοποίηση δικτύου για ενεργοποίηση
Πατήστε Wi-Fi →
αυτής της λειτουργίας.
108
Ρυθμίσεις
Wi-Fi Direct
Το Wi-Fi Direct συνδέει απευθείας δύο συσκευές μέσω ενός δικτύου Wi-Fi χωρίς να απαιτείται σημείο
πρόσβασης.
Πατήστε Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth για ανταλλαγή πληροφοριών σε κοντινή απόσταση.
Για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες επιλογές, πατήστε
.
• Χρονικό όριο ορατότητας: Ρύθμιση της διάρκειας για την οποία η συσκευή είναι ορατή.
• Ληφθέντα αρχεία: Προβολή των αρχείων που έχουν ληφθεί μέσω της λειτουργίας Bluetooth.
• Μετονομασία συσκευής: Ορισμός ονόματος Bluetooth για τη συσκευή.
• Βοήθεια: Πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για Bluetooth.
Λειτουργία πτήσης
Απενεργοποιεί όλες τις ασύρματες λειτουργίες στη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνον
υπηρεσίες που δεν παρέχονται από δίκτυο.
Χρήση δεδομένων
Παρακολουθείτε τον όγκο χρήσης των δεδομένων σας.
• Κύκλος χρήσης δεδομένων: Εισαγάγετε την ημερομηνία μηνιαίας επαναφοράς για να
παρακολουθείτε τη χρήση δεδομένων.
Για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες επιλογές, πατήστε
.
• Αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου
συγχρονισμού εφαρμογών. Μπορείτε να επιλέξετε τις πληροφορίες που θέλετε να συγχρονίσετε για
κάθε λογαριασμό από την ενότητα Ρυθμίσεις → Γενικά → Λογαριασμοί.
• Φορ. Σημεία Πρόσβασης: Επιλέξτε ενεργά σημεία Wi-Fi για να αποτρέψετε τη χρήση τους από
εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο.
109
Ρυθμίσεις
Θέσεις
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τις άδειες πληροφοριών τοποθεσίας.
• Λειτουργία: Επιλογή μεθόδου για τη συλλογή των δεδομένων τοποθεσίας σας.
• Πρόσφατα αιτήματα τοποθεσίας: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει ποιες εφαρμογές
χρησιμοποιούν τις πληροφορίες τρέχουσας τοποθεσίας σας και την αντίστοιχη χρήση μπαταρίας.
• Υπηρ. εντοπισμού θέσης: Προβολή των υπηρεσιών τοποθεσίας που χρησιμοποιεί η συσκευή σας.
• Οι τοποθεσίες μου: Ρύθμιση προφίλ που μπορούν να χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένες
τοποθεσίες κατά τη χρήση των λειτουργιών GPS, Wi-Fi ή Bluetooth για τον εντοπισμό της τρέχουσας
θέσης.
Περισσότερα δίκτυα
Προσαρμογή των ρυθμίσεων για έλεγχο των δικτύων.
Γίνεται εκτύπωση
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για τα πρόσθετα εκτυπωτή που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή. Μπορείτε
να αναζητήσετε διαθέσιμους εκτυπωτές ή να προσθέσετε έναν χειροκίνητα για την εκτύπωση αρχείων
μέσω Wi-Fi ή των υπηρεσιών σύννεφου.
VPN
Διαμορφώστε και συνδεθείτε με εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN).
Κοντινές συσκευές
• Όνομα συσκευής: εισαγωγή ονόματος διακομιστή πολυμέσων για τη συσκευή σας.
• Κοινόχρηστα περιεχόμενα: Ρύθμιση της συσκευής για κοινή χρήση του περιεχομένου σας με άλλες
συσκευές.
• Επιτρεπόμενες συσκευές: προβολή της λίστας συσκευών που μπορούν να έχουν πρόσβαση στη
συσκευή σας.
• Αποκλεισμένες συσκευές: προβολή της λίστας συσκευών που απαγορεύεται να έχουν πρόσβαση
στη συσκευή σας.
• Λήψη σε: επιλογή μιας θέσης μνήμης για αποθήκευση αρχείων πολυμέσων.
• Λήψη από άλλες συσκευές: Ρύθμιση της συσκευής για αποδοχή μεταφοράς περιεχομένου από
άλλες συσκευές.
Screen Mirroring
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία screen mirroring και μοιραστείτε την οθόνη σας με άλλα άτομα.
110
Ρυθμίσεις
Συσκευή
Ήχος
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.
• Ένταση: Ρύθμιση του επιπέδου έντασης ήχου για μουσική και βίντεο, ήχους συστήματος και
ειδοποιήσεις.
• Επίπεδο δόνησης: προσαρμογή της έντασης της δόνησης για ειδοποίηση.
• Ειδοποιήσεις: Επιλογή ήχου για συμβάντα όπως τα εισερχόμενα μηνύματα.
• Ήχοι αφής: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν επιλέγετε μια εφαρμογή ή επιλογή στην
οθόνη αφής.
• Ήχος κλειδώματος οθόνης: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν κλειδώνετε ή
ξεκλειδώνετε την οθόνη αφής.
• Ανταπόκριση δόνησης: ρύθμιση της συσκευής να δονείται όταν αγγίζετε τα πλήκτρα.
• Ήχος σύνδεσης/αποσύνδεσης πένας: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει έναν ήχο όταν εισέρχεται
ή εξέρχεται το S Pen από την υποδοχή.
• Εφαρμογές Samsung: Αλλαγή των ρυθμίσεων ειδοποίησης για κάθε εφαρμογή.
• Ήχος κατά το πάτημα: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
• Δόνηση κατά το πάτημα: ρύθμιση της συσκευής να δονείται όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
• Εξοδος Ήχου: επιλογή μορφής εξόδου ήχου για χρήση κατά τη σύνδεση της συσκευής σας με
συσκευές HDMI. Ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη ρύθμιση ήχου surround.
• Adapt Sound: Προσαρμογή στις προσωπικές σας προτιμήσεις του ήχου που θα χρησιμοποιείτε
συχνότερα όταν ακούτε μουσική.
Εμφάνιση
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για την οθόνη.
• Φωτεινότητα: ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.
• Λήξη χρονικού ορίου οθόνης: ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν
απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
• Διάρκεια φωτισμού πλήκτρου αφής: ρύθμιση της διάρκειας του οπίσθιου φωτισμού των πλήκτρων
αφής.
111
Ρυθμίσεις
• Λειτουργία οθόνης:
– – Adapt Display: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για τη βελτιστοποίηση της οθόνης ανάλογα
με τις ρυθμίσεις της οθόνης.
– – Δυναμική: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να κάνετε τους χρωματικούς τόνους της
οθόνης πιο ζωντανούς.
– – Τυπικό: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για κανονικά περιβάλλοντα.
– – Κινηματογράφος: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για θολά περιβάλλοντα, όπως ένα
σκοτεινό δωμάτιο.
• Λειτουργία ανάγνωσης: Επιλογή των εφαρμογών που θα χρησιμοποιούνται στη λειτουργία
ανάγνωσης. Στη λειτουργία ανάγνωσης, η συσκευή βοηθά να προστατεύονται τα μάτια σας όταν
διαβάζετε τη νύχτα.
• Ονειροπόληση: Ρύθμιση της συσκευής για εκκίνηση μιας προστασίας οθόνης όταν η συσκευή σας
συνδέεται σε επιτραπέζια βάση σύνδεσης ή φορτίζεται.
• Εμφάνιση ποσοστού μπαταρίας: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση του υπολειπόμενου χρόνου
μπαταρίας.
• Επεξεργασία μετά την αποτύπωση οθόνης: Ρύθμιση για επεξεργασία του στιγμιοτύπου μετά την
αποτύπωσή του.
Πολλαπλά Παράθυρα
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για εκτέλεση πολλαπλών εφαρμογών ταυτόχρονα στην οθόνη.
• Άνοιγ. σε προβ. πολ. παρ.: Ρύθμιση της συσκευής για την ενεργοποίηση της δυνατότητας Multi
Window όταν ανοίγετε αρχεία από τις ενότητες Τα Αρχεία Μου ή Βίντεο.
Κλείδωμα Οθόνης
Αλλαγή των ρυθμίσεων για την κλειδωμένη οθόνη.
• Κλείδωμα οθόνης: ενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος οθόνης. Οι παρακάτω επιλογές
ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης που έχει επιλεγεί.
• Επιλογές widget ρολογιού: Διαμόρφωση ρυθμίσεων για το widget ρολογιού.
– – Μέγεθος ρολογιού: Αλλαγή του μεγέθους του ρολογιού.
– – Εμφάνιση ημερομηνίας: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση της ημερομηνίας με το ρολόι.
112
Ρυθμίσεις
• Συντομεύσεις: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση και επεξεργασία συντομεύσεων εφαρμογών
στην κλειδωμένη οθόνη.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Προσωπικό μήνυμα: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση ενός προσωπικού μηνύματος στην
κλειδωμένη οθόνη.
– – Επεξεργασία προσωπικού μηνύματος: Επεξεργασία του προσωπικού μηνύματος.
• Στοιχεία κατόχου: Εισαγωγή των στοιχείων σας που εμφανίζονται στην κλειδωμένη οθόνη.
• Εφέ ξεκλειδώματος: Επιλογή εφέ για το ξεκλείδωμα της οθόνης.
• Εφέ μελανιού: Αλλαγή χρώματος του εφέ μελάνης. Το εφέ μελάνης είναι διαθέσιμο μόνο με την
S Pen.
• Ενεργοποίηση σε οθόνη κλειδώματος: ρύθμιση της συσκευής ώστε να αναγνωρίζει την εντολή
αφύπνισης όταν είναι κλειδωμένη η οθόνη.
• Ενερ. σημ. σε οθ. κλειδ.: Ρυθμίστε τη συσκευή να εκκινεί το Action Memo όταν κάνετε διπλό
πάτημα στην κλειδωμένη οθόνη με το κουμπί της S Pen πατημένο.
• Κείμενο βοήθειας: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση του κειμένου βοήθειας στην κλειδωμένη
οθόνη.
Φόντο
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις φόντου.
• Αρχική οθόνη: Επιλογή εικόνας φόντου για την αρχική οθόνη.
• Κλείδωμα Οθόνης: επιλογή μιας εικόνας φόντου για την οθόνη κλειδώματος.
• Αρχική οθόνη και οθόνη κλειδώματος: επιλογή μιας εικόνας φόντου για την αρχική οθόνη και την
οθόνη κλειδώματος.
Γραμματοσειρά
Αλλαγή των ρυθμίσεων της γραμματοσειράς.
• Στυλ γραμματοσειράς: αλλαγή του τύπου γραμματοσειράς για το κείμενο στην οθόνη.
• Μέγ. γραμματοσειράς: αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς.
113
Ρυθμίσεις
Πίνακας ειδοποιήσεων
Προσαρμόστε τα στοιχεία που εμφανίζονται στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.
• Φωτεινότητα και ένταση: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει τις γραμμές προσαρμογής
φωτεινότητας και έντασης ήχου στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.
• Προτεινόμενες εφαρμογές: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει μια λίστα με τις
συντιστώμενες εφαρμογές στο πλαίσιο ειδοποιήσεων, με βάση τις ενέργειές σας, όπως η σύνδεση
ακουστικών στη συσκευή.
• Ορ. κουμπιών γρήγ. ρύθμ.: Αναδιάταξη των κουμπιών γρήγορων ρυθμίσεων που εμφανίζονται στο
πλαίσιο ειδοποιήσεων.
Προσβ/τητα
Οι υπηρεσίες προσβασιμότητας είναι ειδικές λειτουργίες για άτομα με συγκεκριμένες σωματικές
αναπηρίες. Μεταβείτε και μεταβάλετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα
προς τη συσκευή.
• Αυτόματη περιστροφή οθόνης: Ρύθμιση της επιφάνειας εργασίας για αυτόματη περιστροφή όταν
περιστρέφετε τη συσκευή.
• Λήξη χρονικού ορίου οθόνης: ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν
απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
• Εκφώνηση κωδικών πρόσβασης: ρύθμιση της συσκευής να εκφωνεί τους κωδικούς πρόσβασης
που εισάγετε με το Talkback.
• Λειτουργία ενός πατήματος: Ρύθμιση της συσκευής για έλεγχο ειδοποιήσεων πατώντας το κουμπί,
αντί να το σύρετε.
• Εμφάνιση συντομεύσεων: προσθήκη συντόμευσης προς την Προσβ/τητα στο γρήγορο μενού που
εμφανίζεται όταν πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας.
• Διαχείριση προσβασιμ.: Εξαγωγή ή εισαγωγή ρυθμίσεων προσβασιμότητας για κοινή χρήση με
άλλες συσκευές.
• TalkBack: ενεργοποίηση του Talkback, που προσφέρει φωνητική ανατροφοδότηση.
• Μέγ. γραμματοσειράς: αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς.
• Χειρονομίες μεγέθυνσης: Χρήση αυτής της ρύθμισης για αύξηση και μείωση του ζουμ της
συσκευής με τις κινήσεις των δακτύλων.
• Αρνητικά χρώματα: αντιστροφή των χρωμάτων της οθόνης για βελτίωση της ορατότητας.
114
Ρυθμίσεις
• Προσαρμογή χρωμάτων: Προσαρμογή του χρωματικού συνδυασμού για την οθόνη όταν η
συσκευή προσδιορίζει την ύπαρξη αχρωματοψίας ή δυσκολία ανάγνωσης περιεχομένου του
χρήστη.
• Υπενθύμιση ειδοποίησης: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των ήχων για νέες ειδοποιήσεις.
• Συντόμευση προσβασιμότητας: Ρύθμιση της συσκευής για την ενεργοποίηση του Talkback όταν
πατάτε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας, καθώς και όταν πατάτε παρατεταμένα την οθόνη με
δύο δάχτυλα.
• Επιλογές κειμ. σε ομιλία:
– – Προτιμώμενη μηχανή TTS: Επιλογή μιας μηχανής σύνθεσης λόγου. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις
για τις μηχανές σύνθεσης ομιλίας, πατήστε .
– – Ρυθμός ομιλίας: επιλογή ταχύτητας για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
– – Ακούστε ένα παράδειγμα: ακρόαση του προφορικού κειμένου ως παράδειγμα.
– – Κατάσταση προεπ. γλώσσας: Προβολή της κατάστασης της προεπιλεγμένης γλώσσας για τη
δυνατότητα μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
• Εξισορρόπηση ήχου: προσαρμογή της ισορροπίας ήχου κατά τη χρήση διπλού σετ ακουστικών.
• Μονοφωνικός ήχος: ενεργοποίηση μονοφωνικού ήχου όταν ακούτε αρχεία ήχου με ένα μόνο
ακουστικό "ψείρα".
• Απενεργ. όλων των ήχων: σίγαση όλων των ήχων της συσκευής.
• Υπότιτλοι Google (CC): Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση λεζαντών σε περιεχόμενο που
υποστηρίζεται από την Google και για αλλαγή των ρυθμίσεων λεζαντών.
• Υπότιτλοι Samsung (CC): Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση λεζαντών σε περιεχόμενο που
υποστηρίζεται από τη Samsung και για αλλαγή των ρυθμίσεων λεζαντών.
• Βοηθητικό μενού: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει το εικονίδιο συντόμευσης
υποβοήθησης το οποίο σάς βοηθά να αποκτάτε πρόσβαση σε λειτουργίες που υποστηρίζονται από
εξωτερικά κουμπιά ή λειτουργίες στο πλαίσιο ειδοποιήσεων. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε το
μενού στο εικονίδιο συντομεύσεων.
• Χρονική καθυστέρηση παρατεταμένου πατήματος: Ρυθμίστε το χρόνο αναγνώρισης για
παρατεταμένο πάτημα στην οθόνη.
• Έλεγχος αλληλεπίδρασης: Ενεργοποίηση της λειτουργίας ελέγχου αλληλεπίδρασης για τον
περιορισμό της αντίδρασης της συσκευής για καταχωρήσεις σε κάποια εφαρμογή.
Λειτουργία αποκλεισμού
Επιλέξτε ποιες ειδοποιήσεις θα αποκλείονται και για πόσο διάστημα θα αποκλείονται.
115
Ρυθμίσεις
Στοιχεία ελέγχου
Γλώσσα και εισαγωγή
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για εισαγωγή κειμένου. Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες
ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα.
Γλώσσα
Επιλέξτε μια γλώσσα οθόνης για όλα τα μενού και εφαρμογές.
Προεπιλογή
Επιλέξτε έναν προεπιλεγμένο τύπο πληκτρολογίου για εισαγωγή κειμένου.
Πληκτρολόγιο Samsung
Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πληκτρολογίου Samsung, πατήστε
.
Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Επιλογή γλωσσών εισαγωγής: Επιλογή γλωσσών για την εισαγωγή κειμένου.
• Έξυπνη δημιουργία κειμένου: ενεργοποίηση της λειτουργίας πρόβλεψης κειμένου ώστε να
προβλέπονται λέξεις με βάση τα όσα πληκτρολογείτε και να εμφανίζονται προτάσεις για λέξεις.
Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις πρόβλεψης κειμένου.
• Αυτόματη αντικατάσταση: Ρυθμίστε τη συσκευή να διορθώνει τις λέξεις με ορθογραφικά λάθη ή
τις ημιτελείς λέξεις, πατώντας την μπάρα διαστήματος ή ένα σημείο στίξης.
• Αυτόματη κεφαλαιοποίηση: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη μετατροπή σε κεφαλαίο του
πρώτου χαρακτήρα μετά από τελικό σημείο στίξης, όπως τελεία, ερωτηματικό ή θαυμαστικό.
• Αυτόματη εισαγωγή κενών: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εισάγει αυτόματα ένα κενό μεταξύ των
λέξεων.
• Αυτόματη θέση σημείων στίξης: ρύθμιση της συσκευής για εισαγωγή τελείας με διπλό πάτημα
στην μπάρα διαστήματος.
• Κανένα: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να απενεργοποιεί τη λειτουργία σάρωσης του πληκτρολογίου.
• Συνεχής είσοδος: Ρύθμιση της συσκευής για εισαγωγή κειμένου με πέρασμα από το πληκτρολόγιο.
• Έλεγχος δρομέα: Ενεργοποίηση της λειτουργίας πλοήγησης μέσω έξυπνου πληκτρολογίου για
μετακίνηση του δρομέα με κύλιση στο πληκτρολόγιο.
116
Ρυθμίσεις
• Ήχος: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
• Δόνηση: ρύθμιση της συσκευής να δονείται όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
• Προεπισκόπηση χαρακτήρα: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση μεγάλης εικόνας κάθε
χαρακτήρα που πατάτε.
• Εντοπισμός πένας: ρύθμιση της συσκευής να ανοίγει το πλαίσιο χειρογράφου όταν πατάτε το πεδίο
με την S Pen.
• Βοήθεια: Πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για χρήση του πληκτρολογίου Samsung.
• Επαναφορά ρυθμίσεων: επαναφορά ρυθμίσεων πληκτρολογίου Samsung.
Φωνητική πληκτρολόγηση Google
Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις φωνητικής εισαγωγής, πατήστε
.
• Επλογή γλωσσών εισαγ.: επιλογή γλωσσών εισαγωγής για εισαγωγή κειμένου.
• Αποκλ. προσβλ. λέξεων: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να μην αναγνωρίζει προσβλητικές λέξεις στις
φωνητικές καταχωρήσεις.
• Αναγνώριση ομιλίας εκτός σύνδεσης: λήψη και εγκατάσταση δεδομένων γλώσσας για φωνητική
εισαγωγή εκτός σύνδεσης.
Αναγνώριση χειρογράφου
Επιλογή της γλώσσας για αναγνώριση χειρόγραφης λειτουργίας.
Φωνητική αναζήτηση
• Γλώσσα: επιλογή γλώσσας για τη φωνητική αναγνώριση.
• Έξοδος ομιλίας: ρύθμιση της συσκευής να παρέχει φωνητική ανατροφοδότηση ώστε να σας
ειδοποιεί για την τρέχουσα ενέργεια.
• “Ok Google” hotword detection: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εκκινεί τη λειτουργία φωνητικής
αναγνώρισης όταν προφέρετε την εντολή αφύπνισης ενώ χρησιμοποιείτε την εφαρμογή
αναζήτησης.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Αναγνώριση ομιλίας εκτός σύνδεσης: λήψη και εγκατάσταση δεδομένων γλώσσας για φωνητική
εισαγωγή εκτός σύνδεσης.
• Αποκλ. προσβλ. λέξεων: Απόκρυψη προσβλητικών λέξεων από τα αποτελέσματα φωνητικής
αναζήτησης.
• Ακουστικά Bluetooth: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπει φωνητική αναζήτηση με
ακουστικά Bluetooth όταν είναι συνδεδεμένα με τη συσκευή.
117
Ρυθμίσεις
Επιλογές κειμ. σε ομιλία
• Προτιμώμενη μηχανή TTS: Επιλογή μιας μηχανής σύνθεσης λόγου. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για
τις μηχανές σύνθεσης ομιλίας, πατήστε .
• Ρυθμός ομιλίας: επιλογή ταχύτητας για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
• Ακούστε ένα παράδειγμα: ακρόαση του προφορικού κειμένου ως παράδειγμα.
• Κατάσταση προεπ. γλώσσας: Προβολή της κατάστασης της προεπιλεγμένης γλώσσας για τη
δυνατότητα μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
Ταχύτητα δείκτη
Ρυθμίστε την ταχύτητα δείκτη για το ποντίκι ή το πλαίσιο αφής που είναι συνδεδεμένα με τη συσκευή
σας.
Έλεγχος έντασης φωνής
Ρύθμιση της συσκευής ώστε να αναγνωρίζει τις φωνητικές λειτουργίες για τον έλεγχο της συσκευής σας.
Μπορείτε να επιλέξετε τις λειτουργίες που θέλετε να ελέγχετε με φωνητικές εντολές.
S Pen
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για χρήση του S Pen.
• Απενεργ. εντοπισμού πένας: ρύθμιση της συσκευής να μην ανταποκρίνεται όταν εισέρχεται ή
εξέρχεται το S Pen.
• Δείκτης: Ρύθμιση της συσκευής να εμφανίζει το δείκτη της S Pen όταν το S Pen αιωρείται πάνω από
την οθόνη.
• Απευθείας εισαγ. με πένα: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εκκινεί το σημειωματάριο χειρόγραφης
λειτουργίας όταν αιωρείτε το S Pen πάνω από ένα πεδίο εισαγωγής κειμένου.
• Προβολή χωρίς επαφή: Ρύθμιση της συσκευής για ενεργοποίηση της λειτουργίας προβολής χωρίς
επαφή για προεπισκόπηση περιεχομένου ή προβολή πληροφοριών σε ένα αναδυόμενο παράθυρο
όταν καταδεικνύετε κάποιο αντικείμενο με το S Pen.
– – Προεπισκόπηση πληροφοριών: Προβολή πληροφοριών σε αναδυόμενο παράθυρο κατά την
κατάδειξη στοιχείων με την Πένα S.
– – Προεπισκόπηση προόδου: Κατά την αναπαραγωγή μουσικής ή βίντεο, προεπισκόπηση μιας
σκηνής ή προβολή του χρόνου που πέρασε κατά την κατάδειξη στη γραμμή προόδου με την
Πένα S.
– – Ετικέτες εικονιδίων: Προβολή απλών πληροφοριών ενός στοιχείου σε ένα αναδυόμενο
παράθυρο κατά την κατάδειξη του στοιχείου με την Πένα S.
– – Κύλιση λίστας: Κατά την προβολή email ή ιστοσελίδων, κρατήστε την Πένα S πάνω από την
άκρη της οθόνης για κύλιση στη σελίδα.
118
Ρυθμίσεις
• Εντολή χωρίς επαφή: Ρύθμιση της συσκευής για να ενεργοποίηση της λειτουργίας εντολών χωρίς
επαφή ώστε να εκτελούνται διάφορες ενέργειες με το κουμπί S Pen πατημένο.
• Ηχητική ανταπόκριση και ανταπόκριση δόνησης: ρύθμιση της συσκευής να ηχεί και να δονείται
όταν αιωρείστε πάνω από αρχεία, θέματα ή επιλογές.
• Επιλογές αποσύνδ. πένας: Ρυθμίστε τη συσκευή να εκκινεί το Action Memo ή να εμφανίζει τις
εντολές χωρίς επαφή όταν βγάζετε την Πένα S από τη θήκη της.
• Ήχος σύνδεσης/αποσύνδεσης πένας: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει έναν ήχο όταν εισέρχεται
ή εξέρχεται το S Pen από την υποδοχή.
• Δόνηση σύνδεσης/αποσύνδ.: Ρύθμιση της συσκευής να δονείται όταν εισέρχεται ή εξέρχεται το
S Pen από την υποδοχή.
Κινήσεις
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αναγνώρισης κίνησης και αλλάξτε τις ρυθμίσεις που ελέγχουν την
αναγνώριση κίνησης στη συσκευή σας.
• Ζουμ: ρύθμιση της συσκευής για μεγέθυνση ή σμίκρυνση ενώ προβάλλονται εικόνες στη Συλλογή
ή κάνετε περιήγηση σε ιστοσελίδες, με παρατεταμένο πάτημα δύο σημείων με τα δάχτυλά σας και
κατόπιν κλίση της συσκευής μπρος και πίσω.
• Περιήγηση σε εικόνα: ρύθμιση της συσκευής για κύλιση σε μια εικόνα κινώντας τη συσκευή προς
οποιαδήποτε κατεύθυνση όταν γίνεται μεγέθυνση της εικόνας.
Κίνηση παλάμης
Ενεργοποίηση της λειτουργίας κινήσεων παλάμης για έλεγχο της συσκευής αγγίζοντας την οθόνη.
• Αποτύπωση οθόνης: ρύθμιση της συσκευής για καταγραφή μιας εικόνας της οθόνης όταν περνάτε
το χέρι σας προς τα αριστερά ή τα δεξιά μπροστά από την οθόνη.
• Σίγαση/παύση: ρύθμιση της συσκευής για παύση της αναπαραγωγής πολυμέσων όταν αγγίζετε την
οθόνη με την παλάμη σας.
119
Ρυθμίσεις
Έξυπνη οθόνη
• Έξυπνη αναμονή: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να αποτρέπεται η απενεργοποίηση του οπίσθιου
φωτισμού της οθόνης ενώ κοιτάτε την οθόνη.
• Έξυπνη περιστροφή: ρύθμιση του περιβάλλοντος εργασίας να μην περιστρέφεται ανάλογα με τον
προσανατολισμό του προσώπου σας.
• Έξυπνη παύση: ρύθμιση της συσκευής για παύση της αναπαραγωγής του βίντεο όταν
απομακρύνετε το βλέμμα σας από την οθόνη.
• Έξυπνη κύλιση: Ρύθμιση της συσκευής για κύλιση όταν κοιτάζετε στην άκρη της σελίδας των email
ή των σελίδων web.
Γενικά
Λογαριασμοί
Προσθέστε λογαριασμούς email ή SNS.
Cloud
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για συγχρονισμό δεδομένων ή αρχείων με το λογαριασμό Samsung ή με την
αποθήκευση Cloud Dropbox.
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διαχείριση ρυθμίσεων και δεδομένων.
• Δημ. αντιγρ. ασφ. δεδ. μου: Ρύθμιση της συσκευής για δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των
ρυθμίσεων και των δεδομένων εφαρμογών στο διακομιστή Google.
• Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας: δημιουργία ή επεξεργασία του εφεδρικού λογαριασμού
Google.
• Αυτόματη επαναφορά: Ρύθμιση της συσκευής για επαναφορά των ρυθμίσεων και των δεδομένων
εφαρμογών όταν επανεγκαθίστανται οι εφαρμογές στη συσκευή.
• Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων: επαναφορά των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες
εργοστασιακές τιμές και διαγραφή όλων των δεδομένων.
120
Ρυθμίσεις
Ημερομηνία & ώρα
Πρόσβαση και μεταβολή των παρακάτω ρυθμίσεων ώστε να ελέγχεται ο τρόπος εμφάνισης από τη
συσκευή της ώρας και ημερομηνίας.
Αν η μπαταρία παραμείνει πλήρως αποφορτισμένη ή αφαιρεθεί από τη συσκευή, η ώρα και η
ημερομηνία μηδενίζονται.
• Pύθμιση ημερομηνίας: ρύθμιση της τρέχουσας ημερομηνίας με μη αυτόματο τρόπο.
• Ρύθμιση ώρας: ρύθμιση της τρέχουσας ώρας με μη αυτόματο τρόπο.
• Επιλογή ζώνης ώρας: ρύθμιση της ζώνης ώρας του σπιτιού σας.
• Χρήση μορφής 24 ωρών: εμφάνιση ώρας σε μορφή 24 ώρών.
• Επιλογή μορφής ημερομηνίας: επιλογή μιας μορφής ημερομηνίας.
Αξεσουάρ
Αλλάξτε τις βοηθητικές ρυθμίσεις.
• Ήχος σύνδεσης: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να αναπαράγει έναν ήχο όταν η συσκευή σας
συνδέεται ή απομακρύνεται από μια επιτραπέζια βάση σύνδεσης.
• Λειτουργία εξόδου ήχου: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να χρησιμοποιεί το ηχείο της βάσης
σύνδεσης όταν είναι συνδεδεμένη σε επιτραπέζια βάση σύνδεσης.
• Εξοδος Ήχου: επιλογή μορφής εξόδου ήχου για χρήση κατά τη σύνδεση της συσκευής σας με
συσκευές HDMI. Ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη ρύθμιση ήχου surround.
• Αυτόματο ξεκλείδωμα: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματο ξεκλείδωμα όταν ανοίγει το κάλυμμα.
• Daynote: Ρύθμιση της συσκευής για να εμφανίζει καθημερινά μια σημείωση όπου θα
περιλαμβάνεται η ημερομηνία, η ώρα, στοιχεία για τον καιρό και εκδηλώσεις όταν ανοίγετε το
κάλυμμα.
• Μονάδα: Επιλέξτε την προεπιλεγμένη μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας για την εμφάνιση στοιχείων
καιρού στο Daynote.
Διαχειριστής εφαρμογών
Προβάλλετε και διαχειριστείτε τις εφαρμογές στη συσκευή σας.
121
Ρυθμίσεις
Προεπ/νες εφαρμογές
Ορισμός μιας προεπιλεγμένης ρύθμισης για τη χρήση εφαρμογών.
Χρήστες
Δημιουργήστε και διαχειριστείτε προφίλ χρηστών για εξατομικευμένες ρυθμίσεις.
Μπαταρία
Προβάλλετε την ενέργεια της μπαταρίας που καταναλώνεται από τη συσκευή σας.
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας.
• Απόδοση CPU: Ρύθμιση συσκευής ώστε να περιορίζει τη χρήση κάποιον πόρων του συστήματος.
• Έξοδος οθόνης: ρύθμιση της συσκευής για μείωση της φωτεινότητας της οθόνης.
• Απενεργοποίηση ανταπόκρισης δόνησης: ρύθμιση της συσκευής για απενεργοποίηση της
δόνησης όταν αγγίζετε τα πλήκτρα.
• Πληροφορίες για την εξοικονόμηση ενέργειας: ανακαλύψτε τρόπους μείωσης της κατανάλωσης
της μπαταρίας.
Χώρος αποθήκευσης
Προβάλλετε πληροφορίες μνήμης για τη συσκευή σας και την κάρτα μνήμης ή μορφοποιήστε μια κάρτα
μνήμης.
Η μορφοποίηση μιας κάρτας μνήμης διαγράφει μόνιμα όλα τα δεδομένα από αυτήν.
Η πραγματική διαθέσιμη χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης είναι μικρότερη από την
προσδιοριζόμενη χωρητικότητα επειδή το λειτουργικό σύστημα και οι προεπιλεγμένες
εφαρμογές καταλαμβάνουν μέρος της μνήμης. Η διαθέσιμη χωρητικότητα μπορεί να αλλάξει
όταν αναβαθμίσετε τη συσκευή.
122
Ρυθμίσεις
Ασφάλεια
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για ασφάλιση της συσκευής.
• Κρυπτογράφηση συσκευής: ρύθμιση κωδικού πρόσβασης για κρυπτογράφηση δεδομένων
αποθηκευμένων στη συσκευή. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που
ενεργοποιείτε τη συσκευή.
Φορτίστε την μπαταρία πριν ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αυτή διότι μπορεί να χρειαστεί
περισσότερο από μία ώρα για την κρυπτογράφηση των δεδομένων σας.
• Κρυπτογράφηση εξωτερικής κάρτα SD: Ρύθμιση της συσκευής για κρυπτογράφηση των αρχείων
σε μια κάρτα μνήμης.
Αν επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ενώ είναι
ενεργοποιημένη η επιλογή αυτή, η συσκευή δεν θα είναι σε θέση να διαβάσει τα
κρυπτογραφημένα αρχεία σας. Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση αυτή πριν κάνετε επαναφορά της
συσκευής.
• Απομακρ. στοιχεία ελέγχου: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να υπάρχει η δυνατότητα
απομακρυσμένου ελέγχου μιας συσκευής που έχει χαθεί ή κλαπεί, μέσω Internet. Για να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung.
– – Εγγραφή λογαριασμού: Προσθήκη ή προβολή του λογαριασμού Samsung.
– – Χρήση ασύρματων δικτύων: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται η συλλογή δεδομένων
τοποθεσίας ή ο προσδιορισμός της τοποθεσίας μιας συσκευής που έχει χαθεί ή κλαπεί μέσω
σύνδεσης Wi-Fi.
• Μετάβαση σε τοποθεσία web: Πρόσβαση στην τοποθεσία web "εύρεσης της κινητής συσκευής
μου" (findmymobile.samsung.com). Μπορείτε να εντοπίσετε και να ελέγξετε την χαμένη ή κλαπείσα
συσκευή σας στον ιστότοπο εύρεσης του κινητού.
• Ορατοί κωδικοί πρόσβασης: ως προεπιλογή, η συσκευή αποκρύπτει τους κωδικούς πρόσβασης για
ασφάλεια. Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει κωδικούς πρόσβασης ενώ πληκτρολογούνται.
• Διαχειριστές συσκευής: προβολή των διαχειριστών συσκευής που είναι εγκατεστημένοι στη
συσκευή σας. Μπορείτε να επιτρέψετε σε διαχειριστές της συσκευής να εφαρμόζουν νέες πολιτικές
στη συσκευή.
• Άγνωστες πηγές: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπει την εγκατάσταση εφαρμογών από
άγνωστες πηγές.
• Επαλήθευση εφαρμογών: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται στο Google να ελέγχει
εφαρμογές για επιβλαβή συμπεριφορά πριν την εγκατάστασή τους.
123
Ρυθμίσεις
• Ενημέρ. πολιτ. ασφάλειας:
– – Αυτόματες ενημερώσεις: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να ελέγχει και να λαμβάνει αυτόματα τις
ενημερώσεις ασφαλείας.
– – Έλεγχος για ενημερώσεις: Έλεγχος για ενημερώσεις ασφάλειας.
• Αποστολή αναφορών ασφάλειας: Ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη αποστολή των
ενημερώσεων ασφάλειας όταν είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο Wi-Fi.
• Τύπος αποθήκευσης: Ορισμός τύπου αποθήκευσης για τα αρχεία διαπιστευτηρίων.
• Αξιόπιστα διαπιστευτήρια: χρήση πιστοποιητικών και διαπιστευτηρίων για να εξασφαλίζεται η
ασφαλής χρήση διαφόρων εφαρμογών.
• Εγκατ. από χώρο αποθ. συσκευής: εγκατάσταση κρυπτογραφημένων πιστοποιητικών
αποθηκευμένων στο αποθηκευτικό μέσο USB.
• Εκκαθάριση διαπιστευτηρίων: διαγραφή των περιεχομένων των διαπιστευτηρίων από τη συσκευή
και επαναφορά του κωδικού πρόσβασης.
Πληροφορίες συσκευής
Αποκτήστε πρόσβαση στις πληροφορίες συσκευής και ενημερώστε το λογισμικό της συσκευής.
Ρυθμίσεις Google
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για τη διαμόρφωση ρυθμίσεων για κάποιες δυνατότητες που
παρέχονται από την Google.
Πατήστε το Ρυθμίσεις Google στην οθόνη εφαρμογών.
124
Παράρτημα
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Πριν επικοινωνήσετε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung, επιχειρήστε τις παρακάτω λύσεις.
Ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για τη δική σας συσκευή.
Όταν ενεργοποιείτε ή ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σας ζητάει να
εισάγετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:
• Κωδικός πρόσβασης: όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος της συσκευής, πρέπει να
εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για τη συσκευή.
• PIN: την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή όταν είναι ενεργοποιημένη η
λειτουργία ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα
σας SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή χρησιμοποιώντας το μενού
κλειδώματος κάρτας SIM.
• PUK: η κάρτα σας SIM ή USIM είναι μπλοκαρισμένη, συνήθως ως αποτέλεσμα εισαγωγής
εσφαλμένου κωδικού PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο
φορέας παροχής υπηρεσιών.
• PIN2: όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να εισάγετε το PIN2 που
συνόδευε την κάρτα SIM ή USIM. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών
σας.
Η συσκευή εμφανίζει μηνύματα σφάλματος δικτύου ή υπηρεσιών
• Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε
και δοκιμάστε ξανά. Ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να εμφανίζονται επανειλημμένως μηνύματα
σφάλματος.
• Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες
λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.
Η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται
• Όταν η μπαταρία είναι εντελώς αποφορτισμένη, η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται. Φορτίστε
εντελώς την μπαταρία πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
• Η μπαταρία ενδέχεται να μην έχει τοποθετηθεί σωστά. Εισάγετε την μπαταρία και πάλι.
• Σκουπίστε και τις δύο χρυσαφί επαφές και εισάγετε και πάλι την μπαταρία.
125
Παράρτημα
Η οθόνη αφής αποκρίνεται αργά ή ακατάλληλα
• Αν προσαρτήσετε ένα προστατευτικό κάλυμμα ή προαιρετικά εξαρτήματα στην οθόνη αφής, η
οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
• Αν φοράτε γάντια, αν τα χέρια σας δεν είναι καθαρά ενώ αγγίζετε την οθόνη αφής ή αν πατάτε
στην οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα ή τις άκρες των δαχτύλων σας, η οθόνη αφής ενδέχεται να
δυσλειτουργεί.
• Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.
• Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά σφάλματα του λογισμικού.
• Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει αναβαθμιστεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
• Αν η οθόνη αφής γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, επισκεφθείτε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
Η συσκευή σας "παγώνει" ή έχει ανεπανόρθωτα σφάλματα
Αν η συσκευή σας "παγώσει" ή "κολλήσει", μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε προγράμματα ή να
επανατοποθετήσετε την μπαταρία και να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για να επανακτήσετε τη
λειτουργικότητα. Αν η συσκευή σας "παγώσει" και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το
πλήκτρο λειτουργίας για περισσότερα από 7 δευτερόλεπτα για επανεκκίνηση.
Αν το πρόβλημα δεν λυθεί, εκτελέστε επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων. Στην οθόνη εφαρμογών,
πατήστε Ρυθμίσεις → Γενικά → Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά → Επαναφορά
εργοστασιακών δεδομένων → Επαναφορά συσκευής → Διαγραφή όλων. Πριν εκτελέσετε την
επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των
σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.
Αν και πάλι δεν επιλυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
Οι κλήσεις δεν συνδέονται
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό που
καλείτε.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον εισερχόμενο τηλεφωνικό
αριθμό.
Οι άλλοι δεν σας ακούνε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο
• Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
• Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι κοντά στο στόμα σας.
• Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.
126
Παράρτημα
Ο ήχος δημιουργεί ηχώ κατά τη διάρκεια μιας κλήσης
Ρυθμίστε την ένταση πατώντας το πλήκτρο έντασης ήχου ή μετακινηθείτε σε άλλη περιοχή.
Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή το διαδίκτυο αποσυνδέονται συχνά ή η
ποιότητα του ήχου είναι κακή
• Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία της συσκευής.
• Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Ενδέχεται να
έχετε προβλήματα συνδεσιμότητας εξαιτίας ζητημάτων με το σταθμό βάσης του παρόχου των
υπηρεσιών. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
• Κατά τη χρήση της συσκευής ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να απενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες
ασύρματου δικτύου εξαιτίας ζητημάτων με το δίκτυο του παρόχου των υπηρεσιών.
Το εικονίδιο της μπαταρίας είναι κενό
Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή αντικαταστήστε την μπαταρία.
Η μπαταρία δεν φορτίζει σωστά (για φορτιστές εγκεκριμένους από τη
Samsung)
• Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος σωστά.
• Αν τα τερματικά της μπαταρίας είναι βρώμικα, η μπαταρία ενδέχεται να μην φορτίζεται σωστά ή
ενδέχεται να απενεργοποιηθεί η συσκευή. Σκουπίστε και τις δύο χρυσαφί επαφές και προσπαθήστε
να φορτίσετε και πάλι την μπαταρία.
• Οι μπαταρίες σε ορισμένες συσκευές δεν μπορούν να αντικατασταθούν από το χρήστη. Για να
αντικατασταθεί η μπαταρία, επισκεφθείτε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
Η μπαταρία εξαντλείται ταχύτερα από όταν αγοράστηκε αρχικά
• Όταν εκθέτετε την μπαταρία σε πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες, η χρήσιμη διάρκεια της
φόρτισης ενδέχεται να μειωθεί.
• Η κατανάλωση της μπαταρίας αυξάνεται όταν χρησιμοποιείτε λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων ή
ορισμένες εφαρμογές, όπως παιχνίδια ή το διαδίκτυο.
• Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και η απόδοσή της θα μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.
127
Παράρτημα
Η συσκευή καίει όταν την αγγίζετε
Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που χρειάζονται περισσότερη ενέργεια ή χρησιμοποιείτε στη συσκευή
σας εφαρμογές για πολλή ώρα, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια
ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.
Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα
Η συσκευή σας πρέπει να διαθέτει αρκετή διαθέσιμη μνήμη και ενέργεια μπαταρίας για να θέσει σε
λειτουργία την εφαρμογή της κάμερας. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα,
δοκιμάστε τα εξής:
• Φορτίστε την μπαταρία ή αντικαταστήστε την με μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
• Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη
συσκευή σας.
• Επανεκκινήστε τη συσκευή. Αν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με την εφαρμογή της κάμερας
μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
Η ποιότητα της φωτογραφίας είναι χειρότερη από την προεπισκόπηση
• Η ποιότητα των φωτογραφιών σας ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το περιβάλλον και τις τεχνικές
φωτογράφησης που χρησιμοποιείτε.
• Αν τραβάτε φωτογραφίες σε σκοτεινούς χώρους, τη νύχτα ή σε εσωτερικούς χώρους, ενδέχεται να
προκύψουν παράσιτα εικόνας ή ενδέχεται η φωτογραφία να είναι εκτός εστίασης.
Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία πολυμέσων
Αν λαμβάνετε μηνύματα σφάλματος ή δεν αναπαράγονται αρχεία πολυμέσων όταν τα ανοίγετε στη
συσκευή σας, δοκιμάστε τα εξής:
• Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη
συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μουσικής δεν έχει προστασία DRM (Digital Rights Management). Αν
το αρχείο έχει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη άδεια ή το κλειδί για την
αναπαραγωγή του αρχείου.
• Βεβαιωθείτε ότι οι μορφές αρχείων υποστηρίζονται από τη συσκευή. Εάν κάποια μορφή αρχείου
δεν υποστηρίζεται, όπως DivX ή AC3, εγκαταστήστε μια εφαρμογή που να την υποστηρίζει. Για να
επιβεβαιώσετε τις μορφές αρχείων που υποστηρίζει η συσκευή σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.samsung.com.
128
Παράρτημα
• Η συσκευή σας υποστηρίζει φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με τη συσκευή.
Φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με άλλες συσκευές ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
• Η συσκευή σας υποστηρίζει αρχεία πολυμέσων που εξουσιοδοτούνται από τον πάροχο των
υπηρεσιών δικτύου ή παρόχους πρόσθετων υπηρεσιών. Κάποιο περιεχόμενο που κυκλοφορεί στο
διαδίκτυο, όπως ήχοι κλήσης, βίντεο ή ταπετσαρίες, ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
Δεν εντοπίζεται άλλη συσκευή Bluetooth
• Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή με την οποία
επιθυμείτε να συνδεθείτε.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης
εμβέλειας Bluetooth (10 μ.).
Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της
Samsung.
Δεν επιτυγχάνεται σύνδεση όταν συνδέετε τη συσκευή με έναν υπολογιστή
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης, εγκατεστημένο και ενημερωμένο στον
υπολογιστή σας.
• Εάν είστε χρήστης Windows XP, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Windows
XP Service Pack 3 ή νεώτερο.
• Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Samsung Kies ή Windows Media Player 10 ή
νεώτερο.
Η συσκευή σας δεν μπορεί να βρει την τρέχουσα τοποθεσία σας
Τα σήματα GPS ενδέχεται να παρεμποδίζονται σε ορισμένες τοποθεσίες, όπως σε εσωτερικούς χώρους.
Ρυθμίστε τη συσκευή για χρήση Wi-Fi ή δικτύου κινητής τηλεφωνίας για εύρεση της τρέχουσας
τοποθεσίας σας σε τέτοιες περιστάσεις.
129
Παράρτημα
Δεδομένα αποθηκευμένα στη συσκευή χάθηκαν
Δημιουργείτε πάντα εφεδρικά αντίγραφα όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα
στη συσκευή. Διαφορετικά, δεν μπορείτε να επαναφέρετε δεδομένα εάν καταστραφούν ή χαθούν. Η
Samsung δεν φέρει ευθύνη για απώλεια δεδομένων αποθηκευμένων στη συσκευή.
Εμφανίζεται ένα μικρό κενό γύρω από το εξωτερικό της θήκης της συσκευής
• Το κενό αυτό είναι ένα απαραίτητο κατασκευαστικό χαρακτηριστικό και ενδέχεται να προκύπτει
κάποιο μικρό κούνημα ή δόνηση των τμημάτων.
• Με την πάροδο του χρόνου, η τριβή μεταξύ των τμημάτων ενδέχεται να προκαλέσει την ελαφρά
διόγκωση του κενού αυτού.
130
Παράρτημα
Αφαίρεση της μπαταρίας
• Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, πρέπει να επισκεφθείτε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο
εξυπηρέτησης προσκομίζοντας τις παρεχόμενες οδηγίες.
• Για τη δική σας ασφάλεια μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία. Εάν η μπαταρία δεν
αφαιρεθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στην μπαταρία και στη συσκευή, τραυματισμός
και/ή να καταστεί μη ασφαλής η χρήση της συσκευής.
• Η Samsung δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή απώλειες (ενδοσυμβατικές ή
αδικοπρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) που ενδέχεται να προκύψουν από τη
μη τήρηση των συγκεκριμένων προειδοποιήσεων και οδηγιών, με εξαίρεση το θάνατο ή τον
τραυματισμό που έχει προκληθεί από αμέλεια της Samsung.
1 Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης και την Πένα S από τη συσκευή.
2 Τοποθετήστε το εργαλείο ανοίγματος της συσκευής στο κενό μεταξύ της οθόνης και του πίσω
καλύμματος της συσκευής.
Στη συνέχεια, ξεχωρίστε την οθόνη από το πίσω κάλυμμα χρησιμοποιώντας το ειδικό εργαλείο για
αυτό το σκοπό.
3 Συνεχίστε να τοποθετείτε το εργαλείο και να διαχωρίζετε την οθόνη από το πίσω κάλυμμα σε
διαδοχικές αποστάσεις περιμετρικά της συσκευής.
4 Όταν η οθόνη απεμπλακεί, διαχωρίστε την οθόνη από το πίσω κάλυμμα.
Στη συνέχεια, τοποθετήστε το κάλυμμα στην άκρη και τοποθετήστε την οθόνη με την όψη προς τα
κάτω σε μια επίπεδη επιφάνεια εργασίας.
5 Χαλαρώστε και αφαιρέστε τις βίδες.
6 Αποσυνδέστε τη διάταξη σύνδεσης της μπαταρίας.
7 Αφαιρέστε τη μπαταρία.
131
Κάποια από τα περιεχόμενα ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή σας ανάλογα με τη γεωγραφική
περιοχή, τον πάροχο υπηρεσιών ή την έκδοση του λογισμικού, και υπόκειται σε αλλαγές χωρίς
προηγούμενη προειδοποίηση.
Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ.Κηφισίας 24Α/ Μαρούσι/ 15125, Αθήνα, Ελλάδα
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-SAMSUNG (72 67 864)
www.samsung.com
Greek. 06/2015. Rev.1.1
Download PDF

advertising