Samsung | SM-T533 | Samsung SM-T533 Εγχειρίδιο χρήσης (Kitkat)

SM-T533
Εγχειρίδιο χρήσης
www.samsung.com
Πληροφορίες σχετικά με το
παρόν εγχειρίδιο
Η συσκευή αυτή παρέχει κινητή επικοινωνία και ψυχαγωγία υψηλής ποιότητας με χρήση των υψηλών
προτύπων και της τεχνολογικής εξειδίκευσης της Samsung. Το παρόν εγχειρίδιο χρήστη έχει σχεδιαστεί
ειδικά για λεπτομερή περιγραφή των λειτουργιών και χαρακτηριστικών της συσκευής.
• Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας
για να διασφαλίσετε ασφαλή και σωστή χρήση.
• Οι περιγραφές βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής.
• Οι εικόνες και τα στιγμιότυπα οθόνης μπορεί να έχουν διαφορετική εμφάνιση από το πραγματικό
προϊόν.
• Το περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρει από το τελικό προϊόν, ή από λογισμικό που παρέχουν οι
πάροχοι ή οργανισμοί υπηρεσιών, και υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για την
τελευταία έκδοση του εγχειριδίου, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung, www.samsung.com.
• Περιεχόμενο (περιεχόμενο υψηλής ποιότητας) που απαιτεί υψηλή χρήση CPU και RAM επηρεάζει τη
συνολική απόδοση της συσκευής αυτής. Εφαρμογές που σχετίζονται με το περιεχόμενο ενδέχεται
να μην λειτουργούν σωστά ανάλογα με τις προδιαγραφές της συσκευής και το περιβάλλον στο
οποίο χρησιμοποιείται.
• Οι διαθέσιμες λειτουργίες και οι πρόσθετες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή,
το λογισμικό ή τον πάροχο υπηρεσιών.
• Οι εφαρμογές και οι λειτουργίες τους μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα, την περιφέρεια
ή τις προδιαγραφές υλικού. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα απόδοσης που
προκαλούνται από εφαρμογές οποιουδήποτε παρόχου διαφορετικού της Samsung.
• Η Samsung δεν αναλαμβάνει ευθύνη για προβλήματα απόδοσης ή ασυμβατότητες που
προκαλούνται από επεξεργασία των ρυθμίσεων του μητρώου ή τροποποίηση του λογισμικού του
λειτουργικού συστήματος. Προσπάθεια προσαρμογής του λειτουργικού συστήματος ενδέχεται να
προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής ή των εφαρμογών σας.
• Λογισμικό, ηχητικές πηγές, ταπετσαρίες, εικόνες και άλλα πολυμέσα που παρέχονται με τη συσκευή
αυτή καλύπτονται με άδεια περιορισμένης χρήσης. Η εξαγωγή και χρήση αυτών των υλικών για
εμπορικούς ή άλλους σκοπούς συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι
χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παράνομη χρήση πολυμέσων.
2
Πληροφορίες σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο
• Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές που συνοδεύουν τη συσκευή υπόκεινται σε ενημερώσεις και
ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλέον χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν έχετε ερωτήσεις
σχετικά με μια εφαρμογή που παρέχεται με τη συσκευή, επικοινωνήστε με κέντρο επισκευών της
Samsung. Για εφαρμογές που εγκαθίστανται από το χρήστη, επικοινωνήστε με τους παρόχους
υπηρεσιών.
• Η τροποποίηση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής ή η εγκατάσταση λογισμικών από
ανεπίσημες πηγές ενδέχεται να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες της συσκευής και καταστροφή ή
απώλεια δεδομένων. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν παραβίαση της συμφωνίας αδειοδότησης με τη
Samsung και ακυρώνουν την εγγύησή σας.
• Ανάλογα με την περιοχή ή το μοντέλο, κάποιες συσκευές πρέπει να έχουν έγκριση από την
Ομοσπονδιακή επιτροπή επικοινωνιών (FCC). Εάν η συσκευή σας έχει εγκριθεί από την FCC,
μπορείτε να δείτε το αναγνωριστικό FCC της συσκευής. Για να προβάλλετε το αναγνωριστικό FCC,
πατήστε → Ρυθμίσεις → Γενικά → Πληροφορίες συσκευής.
Εικονίδια οδηγιών
Προειδοποίηση: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή
άλλους
Προσοχή: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή άλλον
εξοπλισμό
Σημείωση: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες
Πνευματικά δικαιώματα
Πνευματικά δικαιώματα © 2015 Samsung Electronics
Ο παρών οδηγός προστατεύεται σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Κανένα τμήμα του παρόντος οδηγού δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταφραστεί ή
να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης της φωτοτύπησης,
εγγραφής ή αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς
την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Samsung Electronics.
3
Πληροφορίες σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο
Εμπορικά σήματα
• Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Samsung
Electronics.
®
• Το Bluetooth αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.
®
™
™
™
™
• Τα Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi CERTIFIED Passpoint , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED ,
και το λογότυπο Wi-Fi αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
• Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες
τους.
4
Περιεχόμενα
Πρώτα βήματα
35
36
38
7
Διάταξη συσκευής
8Πλήκτρα
9
Περιεχόμενα συσκευασίας
10 Φόρτιση της μπαταρίας
12 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης
14 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της
συσκευής
15 Κράτημα της συσκευής
15 Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της συσκευής
15 Ρύθμιση της έντασης ήχου
15 Μετάβαση στην αθόρυβη λειτουργία
Μεταφορά αρχείων
Ασφάλιση της συσκευής
Αναβάθμιση της συσκευής
Επικοινωνία
39Επαφές
43Email
45Gmail
46Hangouts
46Google+
47Φωτογραφίες
Βασικές λειτουργίες
Ιστός & δίκτυο
16 Ενδεικτικά εικονίδια
17 Χρήση της οθόνης αφής
20 Περιστροφή της οθόνης
21 Κινήσεις παλάμης
22 Χρήση των Πολλαπλών Παραθύρων
25Ειδοποιήσεις
26 Αρχική οθόνη
29 Οθόνη εφαρμογών
30 Χρήση εφαρμογών
31Βοήθεια
31 Εισαγωγή κειμένου
33 Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi
34 Δημιουργία λογαριασμών
35 Δημιουργία προφίλ χρηστών
48Internet
50Chrome
51Bluetooth
52 Screen Mirroring
Πολυμέσα
53Μουσική
55Κάμερα
60Συλλογή
63Βίντεο
64YouTube
5
Περιεχόμενα
Καταστήματα εφαρμογών &
πολυμέσων
65
66
66
67
67
67
67
Ρυθμίσεις
83 Σχετικά με τις ρυθμίσεις
83Συνδέσεις
86Συσκευή
90Εργαλεία
93Γενικά
96 Ρυθμίσεις Google
Play Store
Samsung Apps (GALAXY Apps)
Βιβλία Ρlay
Ταινίες Play
Μουσική Play
Παιχνίδια Ρlay
Περίπτερο Ρlay
Παράρτημα
97 Αντιμετώπιση προβλημάτων
102 Αφαίρεση της μπαταρίας (μη
αφαιρούμενος τύπος)
Βοηθητικά προγράμματα
68Σημείωση
69 S Planner
71 Λειτουργία για παιδιά
71Dropbox
72Cloud
73Drive
73 Hancom Office Viewer
76Ειδοπ/ση
77 Παγκόσμιο Ρολόι
77Αριθμ/χανή
77 S Voice
78Google
79 Φωνητική αναζήτηση
79
Τα Αρχεία Μου
Ταξίδια & τοπικές ρυθμίσεις
82Χάρτες
6
Πρώτα βήματα
Διάταξη συσκευής
Πλήκτρο έντασης
Πλήκτρο λειτουργίας
Μπροστινή κάμερα
Ηχείο
Οθόνη αφής
Πλήκτρο πρόσφατων
εφαρμογών
Πλήκτρο επιστροφής
Πλήκτρο αρχικής
οθόνης
Υποδοχή κάρτας
μνήμης
Κεραία GPS
Πίσω κάμερα
Υποδοχή σετ
ακουστικών
Ηχείο
Μικρόφωνο
Υποδοχή πολλαπλών
χρήσεων
7
Πρώτα βήματα
• Μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα. Μπορεί να
προκληθούν προβλήματα συνδεσιμότητας ή να εξαντληθεί η μπαταρία.
• Συστήνεται η χρήση μιας εγκεκριμένης από την Samsung προστασίας οθόνης. Μη
εγκεκριμένες προστασίες οθόνης ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στους
αισθητήρες.
• Μην αφήνετε νερό να έρχεται σε επαφή με την οθόνη αφής. Η οθόνη αφής ενδέχεται να
δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.
Πλήκτρα
Πλήκτρο
Λειτουργία
• Παρατεταμένο πάτημα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της
συσκευής.
Λειτουργίας
Πρόσφατων
εφαρμογών
Αρχικής
σελίδας
• Παρατεταμένο πάτημα για περισσότερο από 7 δευτερόλεπτα
για επαναφορά της συσκευής αν παρουσιάζει μη αναστρέψιμα
σφάλματα ή κολλήματα ή παγώσει.
• Πάτημα για κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της συσκευής. Η συσκευή περνά
σε κατάσταση κλειδώματος όταν απενεργοποιείται η οθόνη αφής.
• Πάτημα για άνοιγμα της λίστας πρόσφατων εφαρμογών.
• Παρατεταμένο πάτημα για πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές για την
τρέχουσα οθόνη.
• Πάτημα για επιστροφή στην αρχική οθόνη.
• Πατήστε παρατεταμένα για εκκίνηση της αναζήτησης Google.
Επιστροφής
• Πάτημα για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
Έντασης
• Πάτημα για ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής.
8
Πρώτα βήματα
Περιεχόμενα συσκευασίας
Ελέγξτε τη συσκευασία του προϊόντος για τα εξής στοιχεία:
• Συσκευή
• Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
• Τα στοιχεία που συνοδεύουν τη συσκευή και τυχόν διαθέσιμα αξεσουάρ ενδέχεται να
διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
• Τα παρεχόμενα στοιχεία έχουν σχεδιαστεί μόνο για την παρούσα συσκευή και ενδέχεται να
μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
• Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
• Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό έμπορο της Samsung. Πριν την
αγορά, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά με τη συσκευή.
• Άλλα αξεσουάρ ενδέχεται να μην είναι συμβατά με τη συσκευή σας.
• Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη Samsung. Δυσλειτουργίες
που προκαλούνται από τη χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων δεν καλύπτονται από την
υπηρεσία εγγύησης.
• Η διαθεσιμότητα όλων των εξαρτημάτων υπόκειται σε αλλαγή που εξαρτάται αποκλειστικά
από τις κατασκευάστριες εταιρείες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα
εξαρτήματα, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung.
9
Πρώτα βήματα
Φόρτιση της μπαταρίας
Χρησιμοποιήστε το φορτιστή για να φορτίσετε την μπαταρία πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.
Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές, μπαταρίες και καλώδια που έχουν την έγκριση της Samsung.
Μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή καλώδια μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά
στη συσκευή.
• Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, εμφανίζεται κενό το εικονίδιο της μπαταρίας.
• Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αμέσως
αφού συνδέσετε το φορτιστή. Αφήστε την άδεια μπαταρία να φορτιστεί για λίγα λεπτά πριν
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
• Αν χρησιμοποιείτε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, εφαρμογές δικτύου ή εφαρμογές που
χρειάζονται σύνδεση με άλλη συσκευή, η μπαταρία εξαντλείται γρήγορα. Για να αποφύγετε
την αποσύνδεση από το δίκτυο ή την απώλεια ισχύος κατά τη μεταφορά δεδομένων,
χρησιμοποιείτε πάντα αυτές τις εφαρμογές μετά από πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
Φόρτιση με το φορτιστή
Συνδέστε το καλώδιο USB στο μετασχηματιστή ρεύματος USB και κατόπιν συνδέστε το άκρο του
καλωδίου USB στην υποδοχή πολλαπλών χρήσεων.
10
Πρώτα βήματα
Η λανθασμένη σύνδεση του φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη συσκευή.
Οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από κακή χρήση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
• Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά ενδέχεται να
χρειαστεί περισσότερος χρόνος για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
• Εάν η συσκευή δέχεται ασταθή τροφοδοσία ρεύματος κατά τη φόρτιση, η οθόνη αφής
ενδέχεται να μην λειτουργεί. Εάν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή.
• Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η
διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί. Εάν η μπαταρία
ζεσταθεί περισσότερο απ’ ό, τι συνήθως, ο φορτιστής ενδέχεται να σταματήσει τη φόρτιση.
• Εάν η συσκευή δεν φορτίζεται σωστά, παραδώστε τη συσκευή και το φορτιστή σε ένα
κέντρο επισκευών της Samsung.
Μετά από την πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε τη συσκευή από το φορτιστή. Καταρχάς αποσυνδέστε το
φορτιστή από τη συσκευή και κατόπιν αποσυνδέστε τον από την πρίζα.
Για εξοικονόμηση ενέργειας, αποσυνδέετε το φορτιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής
δεν διαθέτει διακόπτη λειτουργίας, και έτσι πρέπει να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
όταν δεν χρησιμοποιείται ώστε να αποφεύγετε τη σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος. Ο φορτιστής
θα πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα ρεύματος και να είναι εύκολα προσβάσιμος κατά τη
φόρτιση.
Έλεγχος της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας
Όταν φορτίζετε την μπαταρία ενώ η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, τα παρακάτω εικονίδια δείχνουν
την τρέχουσα κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας:
Φόρτιση σε εξέλιξη
Πλήρης φόρτιση
11
Πρώτα βήματα
Μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας
Η συσκευή σας προσφέρει επιλογές που βοηθούν να εξοικονομήσετε ενέργεια της μπαταρίας.
Προσαρμόζοντας τις επιλογές αυτές και απενεργοποιώντας τις λειτουργίες του παρασκηνίου, μπορείτε
να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγαλύτερο χρόνο μεταξύ των φορτίσεων:
• Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, μεταβείτε στον τρόπο λειτουργίας αδράνειας πατώντας το
πλήκτρο λειτουργίας.
• Κλείνετε τις μη αναγκαίες εφαρμογές με τη διαχείριση εργασιών.
• Απενεργοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth.
• Απενεργοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi.
• Απενεργοποιείτε τον αυτόματο συγχρονισμό εφαρμογών.
• Μειώνετε το χρόνο διάρκειας οπίσθιου φωτισμού.
• Μειώνετε τη φωτεινότητα της οθόνης.
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης
Η συσκευή σας δέχεται κάρτες μνήμης με μέγιστη χωρητικότητα 64 GB. Ανάλογα με τον κατασκευαστή
και τον τύπο της κάρτας μνήμης, ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη
συσκευή σας.
• Ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή. Η χρήση
μη συμβατής κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή στην κάρτα
μνήμης ή να καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν.
• Δώστε προσοχή ώστε να τοποθετηθεί η κάρτα μνήμης με τη σωστή πλευρά προς τα πάνω.
• Η συσκευή υποστηρίζει μόνο τα συστήματα αρχείων FAT και exFAT για τις κάρτες μνήμης.
Όταν τοποθετείτε μια κάρτα που έχει μορφοποιηθεί με διαφορετικό σύστημα αρχείων, η
συσκευή σάς ζητάει να μορφοποιήσετε πάλι την κάρτα μνήμης.
• Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων μειώνει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
• Όταν τοποθετείτε μία κάρτα μνήμης στη συσκευή, ο κατάλογος αρχείων της κάρτας μνήμης
εμφανίζεται στο φάκελο SD card.
12
Πρώτα βήματα
1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης.
2 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις χρυσαφί επαφές στραμμένες προς τα κάτω.
3 Σπρώξτε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
4 Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης.
Αφαίρεση της κάρτας μνήμης
Πριν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, καταρχάς αποσυνδέστε την για να αφαιρεθεί με ασφάλεια. Στην
αρχική οθόνη, πατήστε → Ρυθμίσεις → Γενικά → Χώρος αποθήκευσης → Αποσύνδεση κάρτας
SD.
1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης.
2 Σπρώξτε την κάρτα μνήμης μέχρι να απεμπλακεί από τη συσκευή και κατόπιν τραβήξτε την έξω.
3 Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης.
Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ενώ η συσκευή μεταφέρει ή αποκτά πρόσβαση σε
πληροφορίες. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει απώλεια ή καταστροφή δεδομένων ή ζημιά
στην κάρτα μνήμης ή τη συσκευή. Η Samsung δεν ευθύνεται για απώλειες που απορρέουν
από την κακή χρήση κατεστραμμένων καρτών μνήμης, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας
δεδομένων.
13
Πρώτα βήματα
Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης
Κάρτα μνήμης που μορφοποιήθηκε σε υπολογιστή ενδέχεται να μην είναι συμβατή με τη συσκευή.
Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης στη συσκευή.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε → Ρυθμίσεις → Γενικά → Χώρος αποθήκευσης → Διαμόρφωση
κάρτας SD → Διαμόρφωση κάρτας SD → Διαγραφή όλων.
Πριν μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας
όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Η εγγύηση του
κατασκευαστή δεν καλύπτει την απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τις ενέργειες του
χρήστη.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής
Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να
ρυθμίσετε τη συσκευή σας.
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για λίγα δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη
συσκευή.
• Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του εξουσιοδοτημένου
προσωπικού εκεί όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα
και νοσοκομεία.
• Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και πατήστε Λειτουργία πτήσης για
απενεργοποίηση των ασύρματων λειτουργιών.
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν
πατήστε Απενεργοποίηση.
14
Πρώτα βήματα
Κράτημα της συσκευής
Μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα. Μπορεί να προκληθούν
προβλήματα συνδεσιμότητας ή να εξαντληθεί η μπαταρία.
Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της συσκευής
Όταν δεν χρησιμοποιείται, κλειδώστε τη συσκευή για να αποτρέψετε ακούσια λειτουργία. Το πάτημα
του πλήκτρου λειτουργίας απενεργοποιεί την οθόνη και θέτει τη συσκευή σε τρόπο λειτουργίας
κλειδώματος. Η συσκευή κλειδώνει αυτόματα αν δεν χρησιμοποιηθεί για καθορισμένη χρονική περίοδο.
Για ξεκλείδωμα της συσκευής, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας ή το πλήκτρο αρχικής οθόνης όταν η
οθόνη αφής είναι απενεργοποιημένη, πατήστε οπουδήποτε πάνω στην οθόνη και κατόπιν μετακινήστε
το δάχτυλό σας προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.
Ρύθμιση της έντασης ήχου
Πατήστε το πλήκτρο έντασης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου
όταν γίνεται αναπαραγωγή μουσικής ή βίντεο.
Μετάβαση στην αθόρυβη λειτουργία
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
• Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο έντασης προς τα αριστερά μέχρι να μεταβείτε στην αθόρυβη
λειτουργία.
• Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν πατήστε Σίγαση.
• Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων στο επάνω μέρος της οθόνης και κατόπιν πατήστε Ήχος.
15
Βασικές λειτουργίες
Ενδεικτικά εικονίδια
Τα εικονίδια που εμφανίζονται στο πάνω μέρος της οθόνης παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την
κατάσταση της συσκευής. Τα εικονίδια που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα είναι τα συνηθέστερα.
Εικονίδιο
Σημασία
Ενεργή σύνδεση με Wi-Fi
Λειτουργία Bluetooth ενεργοποιημένη
GPS ενεργοποιημένο
Συγχρονισμός με το διαδίκτυο
Ενεργή σύνδεση με υπολογιστή
Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
Λειτουργία σίγασης ενεργοποιημένη
Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
Προέκυψε σφάλμα ή απαιτείται προσοχή
Επίπεδο ισχύος μπαταρίας
16
Βασικές λειτουργίες
Χρήση της οθόνης αφής
Για χρήση της οθόνης αφής, χρησιμοποιείτε μόνο τα δάχτυλά σας.
• Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι
ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη αφής.
• Για αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στην οθόνη αφής, μην πατάτε πάνω της με οτιδήποτε
αιχμηρό και μην ασκείτε υπερβολική πίεση πάνω της με τα δάχτυλά σας.
• Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίζει εισαγωγές αφής κοντά στις άκρες της οθόνης που
βρίσκονται εκτός της περιοχής εισαγωγής μέσω αφής.
• Εάν αφήνετε την οθόνη αφής αδρανή για παρατεταμένες χρονικές περιόδους ενδέχεται να
προκληθούν μετεικάσματα (κάψιμο οθόνης) ή μόνιμα κατάλοιπα εικόνων. Απενεργοποιείτε
την οθόνη αφής όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
Κινήσεις δαχτύλων
Πάτημα
Για να ανοίξετε μια εφαρμογή, να επιλέξετε κάποιο στοιχείο μενού, να πατήσετε ένα πλήκτρο επί της
οθόνης ή να εισάγετε έναν χαρακτήρα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο επί της οθόνης, πατήστε τα με
το δάχτυλό σας.
17
Βασικές λειτουργίες
Παρατεταμένο πάτημα
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για πρόσβαση σε
διαθέσιμες επιλογές.
Σύρσιμο
Για να μετακινήσετε ένα εικονίδιο, μικρογραφία ή να κάνετε προεπισκόπηση σε μια νέα θέση, πατήστε
παρατεταμένα πάνω του και σύρετέ το στη στοχευόμενη θέση.
18
Βασικές λειτουργίες
Διπλό πάτημα
Κάντε διπλό πάτημα σε μια ιστοσελίδα ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα της. Κάντε πάλι διπλό
πάτημα για επαναφορά.
Μετακίνηση
Μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών για να
δείτε ένα άλλο πλαίσιο. Μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε μια ιστοσελίδα ή μια λίστα, όπως
αυτή των επαφών.
19
Βασικές λειτουργίες
Πλησίασμα
Απομακρύνετε δύο δάχτυλα μεταξύ τους σε μια ιστοσελίδα, χάρτη ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα
τους. Πλησιάστε τα για σμίκρυνση.
Περιστροφή της οθόνης
Πολλές εφαρμογές επιτρέπουν την εμφάνιση σε κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισμό. Η
περιστροφή της συσκευής οδηγεί στην αυτόματη προσαρμογή της οθόνης ώστε να ταιριάζει με το νέο
προσανατολισμό της εμφάνισης.
Για να αποτρέψετε την αυτόματη περιστροφή της εμφάνισης, ανοίξτε το πλαίσιο των ειδοποιήσεων και
αποεπιλέξτε Περιστρ. οθόνης.
• Ορισμένες εφαρμογές δεν επιτρέπουν περιστροφή της οθόνης.
• Ορισμένες εφαρμογές εμφανίζουν διαφορετική οθόνη ανάλογα με τον προσανατολισμό.
20
Βασικές λειτουργίες
Κινήσεις παλάμης
Χρησιμοποιήστε κινήσεις της παλάμης για να ελέγχετε τη συσκευή αγγίζοντας την οθόνη.
Πριν χρησιμοποιήσετε κινήσεις, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κίνησης παλάμης.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε → Ρυθμίσεις → Εργαλεία → Κίνηση παλάμης και κατόπιν σύρετε το
διακόπτη Κίνηση παλάμης προς τα δεξιά.
Πέρασμα
Περάστε την παλάμη σας κατά πλάτος της οθόνης για να καταγράψετε ένα στιγμιότυπο της οθόνης.
Η εικόνα αποθηκεύεται στη Συλλογή → Άλμπουμ → Screenshots. Δεν είναι δυνατή η καταγραφή
στιγμιότυπου οθόνης κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών.
Κάλυψη
Καλύψτε την οθόνη με την παλάμη σας για να γίνει παύση αναπαραγωγής πολυμέσων.
21
Βασικές λειτουργίες
Χρήση των Πολλαπλών Παραθύρων
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να εκτελούνται στην οθόνη πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα.
• Μπορούν να εκτελεστούν μόνο εφαρμογές στο δίσκο των πολλαπλών παραθύρων.
• Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Για χρήση των πολλαπλών παραθύρων, στην αρχική οθόνη, πατήστε → Ρυθμίσεις → Συσκευή →
Πολλαπλά Παράθυρα και κατόπιν σύρετε το διακόπτη Πολλαπλά Παράθυρα προς τα δεξιά.
Χρήση διαχωρισμένης οθόνης πολλαπλών παραθύρων
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να εκτελούνται εφαρμογές σε διαχωρισμένη οθόνη.
Εκκίνηση εφαρμογών σε διαχωρισμένη οθόνη Πολλαπλών Παραθύρων
1 Σύρετε το δάχτυλό σας από τη δεξιά πλευρά της οθόνης προς το μέσον της οθόνης. Εναλλακτικά,
πατήστε παρατεταμένα
.
Εμφανίζεται το πλαίσιο πολλαπλών παραθύρων στη δεξιά πλευρά της οθόνης.
Πλαίσιο πολλαπλών
παραθύρων
22
Βασικές λειτουργίες
2 Πατήστε παρατεταμένα στο εικονίδιο μιας εφαρμογής στο πλαίσιο πολλαπλών παραθύρων και
κατόπιν σύρετέ την στην οθόνη.
Απελευθερώστε το εικονίδιο της εφαρμογής όταν η οθόνη γίνει μπλε.
3 Πατήστε το εικονίδιο μιας άλλης εφαρμογής στο πλαίσιο πολλαπλών παραθύρων και κατόπιν
σύρετέ το σε μια νέα θέση.
23
Βασικές λειτουργίες
Κοινή χρήση περιεχομένου μεταξύ εφαρμογών
Μπορείτε να μοιράζεστε εύκολα περιεχόμενο μεταξύ εφαρμογών, όπως το Email και το Internet,
σύροντας και εναποθέτοντάς το.
Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτή.
1 Κάντε εκκίνηση του Email και του Internet σε διαχωρισμένη οθόνη πολλαπλών παραθύρων.
Πρόσβαση στις
επιλογές Πολλαπλών
Παραθύρων
2 Πατήστε τον κύκλο ανάμεσα στα παράθυρα των εφαρμογών και κατόπιν πατήστε
.
Πατήστε τον κύκλο ανάμεσα στα παράθυρα των εφαρμογών για πρόσβαση στις παρακάτω
επιλογές:
• : εναλλαγή τοποθεσιών μεταξύ εφαρμογών Πολλαπλών Παραθύρων.
• : κοινή χρήση στοιχείων, όπως εικόνες, κείμενο ή σύνδεσμοι, μεταξύ παραθύρων
εφαρμογών σύροντας και εναποθέτοντάς τα.
• : μεγιστοποίηση του παραθύρου.
• : κλείσιμο της εφαρμογής.
24
Βασικές λειτουργίες
3 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο στο παράθυρο Διαδίκτυο και σύρετέ το σε μια θέση στο
παράθυρο Email.
Ειδοποιήσεις
Τα εικονίδια ειδοποιήσεων εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης για να
αναφέρουν νέα μηνύματα, συμβάντα ημερολογίου, κατάσταση συσκευής, και πολλά άλλα. Σύρετε προς
τα κάτω ξεκινώντας από τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων. Κάντε κύλιση
στη λίστα για να δείτε πρόσθετες ειδοποιήσεις. Για να κλείσετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, σύρετε προς τα
πάνω τη γραμμή που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
Από το πλαίσιο ειδοποιήσεων, μπορείτε να προβάλλετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις της συσκευής σας.
Σύρετε προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης και κατόπιν πατήστε για να χρησιμοποιήσετε τις
παρακάτω επιλογές:
• Wi-Fi: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-Fi.
• Τοποθεσία: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας GPS.
• Ήχος: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας.
• Περιστρ. οθόνης: ρύθμιση για να επιτρέπεται ή να αποτρέπεται η περιστροφή του περιβάλλοντος
εργασίας όταν περιστρέφετε τη συσκευή.
• Bluetooth: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth.
25
Βασικές λειτουργίες
• Πολλά παράθυρα: ρύθμιση για χρήση των Πολλαπλών Παραθύρων.
• Λειτ. πτήσης: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας πτήσης.
• Screen Mirroring: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας κατοπτρισμού οθόνης.
• Συγχρον.: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου συγχρονισμού εφαρμογών.
• Έξυπνη διαμονή: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας έξυπνης παραμονής.
• Εξοικ. ενέργ.: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.
• Λειτουρ. αποκλ.: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας αποκλεισμού. Στη λειτουργία
αποκλεισμού, η συσκευή θα αποκλείσει τις ειδοποιήσεις. Για να επιλέξετε ποιες ειδοποιήσεις θα
αποκλείονται, πατήστε Ρυθμίσεις → Συσκευή → Λειτουργία αποκλεισμού.
Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Για αναδιάταξη των επιλογών στο πλαίσιο ειδοποιήσεων, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, πατήστε
→ , πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετε το στοιχείο σε άλλη θέση.
Αρχική οθόνη
Η αρχική οθόνη είναι η αφετηρία για πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Παρουσιάζει
ενδεικτικά εικονίδια, widget, συντομεύσεις προς εφαρμογές και άλλα.
Η αρχική οθόνη μπορεί να έχει πολλά πλαίσια. Για να προβάλλετε και άλλα πλαίσια, κινηθείτε με κύλιση
αριστερά ή δεξιά.
Αναδιάταξη στοιχείων
Προσθήκη εικονιδίου εφαρμογής
Στην αρχική οθόνη, πατήστε , πατήστε παρατεταμένα στο εικονίδιο μιας εφαρμογής και κατόπιν
σύρετέ το σε προεπισκόπηση πλαισίου.
26
Βασικές λειτουργίες
Προσθήκη στοιχείου
Προσαρμόστε την αρχική οθόνη προσθέτοντας widget, φακέλους ή πλαίσια.
Πατήστε παρατεταμένα στην άδεια περιοχή της αρχικής οθόνης και κατόπιν επιλέξτε μία από τις
παρακάτω κατηγορίες:
• Εφαρμογές και widget: προσθήκη widget ή εφαρμογών στην αρχική οθόνη.
• Φάκελος: δημιουργία νέου φακέλου.
• Σελίδα: προσθήκη νέου πλαισίου στην αρχική οθόνη.
Μετακίνηση στοιχείου
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και σύρετέ το σε νέα θέση. Για να την μετακινήσετε σε άλλο
πλαίσιο, σύρετέ την στην άκρη της οθόνης.
Αφαίρεση στοιχείου
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και σύρετέ το στον κάδο απορριμμάτων που εμφανίζεται
στο πάνω μέρος της αρχικής οθόνης. Όταν ο κάδος απορριμμάτων γίνει κόκκινος, απελευθερώστε το
στοιχείο.
Αναδιάταξη πλαισίων
Προσθήκη νέου πλαισίου
Πλησιάστε τα δάχτυλά σας στην οθόνη και πατήστε
.
Μετακίνηση πλαισίου
Πλησιάστε τα δάχτυλά σας στην οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν
σύρετέ το σε νέα θέση.
Αφαίρεση πλαισίου
Πλησιάστε τα δάχτυλά σας στην οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν
σύρετέ το στον κάδο απορριμμάτων στο πάνω μέρος της οθόνης.
27
Βασικές λειτουργίες
Ορισμός φόντου
Ορίστε μια εικόνα ή φωτογραφία αποθηκευμένη στη συσκευή ως φόντο για την αρχική οθόνη.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα στην κενή περιοχή, πατήστε Ορισμός φόντου → Αρχική
οθόνη και κατόπιν επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
• Συλλογή: προβολή φωτογραφιών που έχουν ληφθεί από την κάμερα της συσκευής ή εικόνες που
λάβατε από το διαδίκτυο.
• Ζωντανές ταπετσαρίες: προβολή κινούμενων εικόνων.
• Φωτογραφίες: προβολή εικόνων στο Φωτογραφίες.
• Θέματα φόντου: προβολή εικόνων φόντου.
Επιλέξτε μια εικόνα, αλλάξτε το μέγεθος του πλαισίου αν χρειάζεται και κατόπιν ρυθμίστε την ως
ταπετσαρία.
Χρήση widget
Τα widget είναι μικρές εφαρμογές που παρέχουν χρήσιμες λειτουργίες και πληροφορίες στην αρχική
οθόνη. Για να τα χρησιμοποιήσετε, προσθέστε widget από το πλαίσιο των widget στην αρχική οθόνη.
• Ορισμένα widget συνδέονται με υπηρεσίες στο διαδίκτυο. Η χρήση ενός widget με βάση στο
διαδίκτυο ενδέχεται να οδηγήσει σε πρόσθετες χρεώσεις.
• Τα διαθέσιμα widget μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε → Widget. Μεταβείτε με κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά στο
πλαίσιο των widget και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα σε ένα widget για να το προσθέσετε στην αρχική
οθόνη. Τοποθετήστε το σε θέση που θέλετε, αλλάξτε το μέγεθος σύροντας το πλαίσιο, αν χρειάζεται, και
κατόπιν πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη για να αποθηκεύσετε τη θέση του widget.
28
Βασικές λειτουργίες
Οθόνη εφαρμογών
Η οθόνη εφαρμογών εμφανίζει εικονίδια για όλες τις εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων τυχόν νέων
εφαρμογών που εγκαταστάθηκαν.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε
για να ανοίξετε την οθόνη εφαρμογών.
Για να προβάλλετε και άλλα πλαίσια, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.
Αναδιάταξη εφαρμογών
Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στην προσαρμόσιμη προβολή πλέγματος.
Πατήστε → Επεξεργ., πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την σε νέα θέση.
Για να την μετακινήσετε σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ την στην άκρη της οθόνης.
Οργάνωση με φακέλους
Βάλτε τις σχετικές μεταξύ τους εφαρμογές μαζί σε ένα φάκελο για ευκολία.
Πατήστε → Επεξεργ., πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την στο Δημ/
ργία φακέλου. Εισάγετε όνομα φακέλου και κατόπιν πατήστε OK. Βάλτε τις εφαρμογές στο νέο φάκελο
σύροντας και κατόπιν πατήστε Αποθ/ση. για αποθήκευση της διάταξης.
Αναδιάταξη πλαισίων
Πλησιάστε τα δάχτυλά σας στην οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν
σύρετέ το σε νέα θέση.
Εγκατάσταση εφαρμογών
Χρησιμοποιήστε καταστήματα εφαρμογών, όπως το Samsung Apps (GALAXY Apps), για λήψη και
εγκατάσταση εφαρμογών.
Απεγκατάσταση εφαρμογών
Πατήστε → Κατάργηση εγκατάστασης/απενεργοποίηση εφαρμογών και κατόπιν επιλέξτε μια
εφαρμογή για να την απεγκαταστήσετε.
Ορισμένες προεπιλεγμένες εφαρμογές που συνοδεύουν τη συσκευή δεν μπορούν να
απεγκατασταθούν.
29
Βασικές λειτουργίες
Απενεργοποίηση εφαρμογών
Πατήστε → Κατάργηση εγκατάστασης/απενεργοποίηση εφαρμογών και κατόπιν επιλέξτε μια
εφαρμογή για να την απενεργοποιήσετε.
Για ενεργοποίηση της εφαρμογής, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Γενικά →
Διαχειριστής εφαρμογών, κυλήστε στο ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΉΘΗΚΕ, επιλέξτε την εφαρμογή και κατόπιν
πατήστε Ενεργό.
• Εφαρμογές που έχετε μεταφορτώσει και ορισμένες προεπιλεγμένες εφαρμογές που
συνοδεύουν τη συσκευή δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν.
• Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτή, εξαφανίζονται από την οθόνη εφαρμογών αλλά
συνεχίζουν να είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.
Χρήση εφαρμογών
Η συσκευή αυτή μπορεί να εκτελέσει πολλούς διαφορετικούς τύπους εφαρμογών, που κυμαίνονται από
εφαρμογές πολυμέσων έως διαδικτυακές εφαρμογές.
Άνοιγμα μιας εφαρμογής
Στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών, επιλέξτε το εικονίδιο μιας εφαρμογής για να την ανοίξετε.
Ορισμένες εφαρμογές ομαδοποιούνται σε φακέλους. Πατήστε έναν φάκελο και κατόπιν
πατήστε μια εφαρμογή για να την ανοίξετε.
Άνοιγμα από τις εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα
Πατήστε
για άνοιγμα της λίστας πρόσφατων εφαρμογών.
Επιλέξτε το εικονίδιο μιας εφαρμογής για να την ανοίξετε.
Κλείσιμο μιας εφαρμογής
Κλείστε εφαρμογές που δεν χρησιμοποιούνται για να εξοικονομήσετε ισχύ της μπαταρίας και να
διατηρήσετε την απόδοση της συσκευής.
→ Διαχ. εργασ. και κατόπιν πατήστε Λήξη δίπλα σε μια εφαρμογή για να την κλείσετε. Για
Πατήστε
→ Κλ. Όλων.
να κλείσετε όλες τις εφαρμογές που τρέχουν πατήστε Κλ. όλων. Εναλλακτικά, πατήστε
30
Βασικές λειτουργίες
Βοήθεια
Μεταβείτε στις πληροφορίες βοήθειας για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τις
εφαρμογές ή να διαμορφώνετε σημαντικές ρυθμίσεις.
Πατήστε το Βοήθεια στην οθόνη εφαρμογών. Επιλέξτε μια κατηγορία για να προβάλλετε τις συμβουλές.
Για ταξινόμηση κατηγοριών με αλφαβητική σειρά, πατήστε
Για αναζήτηση λέξεων-κλειδιών, πατήστε
.
.
Εισαγωγή κειμένου
Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο Samsung ή τη λειτουργία φωνητικής εισαγωγής για την εισαγωγή
κειμένου.
Η εισαγωγή κειμένου δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, πρέπει
να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.
Αλλαγή τύπου πληκτρολογίου
Πατήστε σε οποιοδήποτε πεδίο κειμένου, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, πατήστε Επιλογή μεθόδου
εισαγωγής και κατόπιν επιλέξτε τον τύπο πληκτρολογίου για χρήση.
Χρήση του πληκτρολογίου Samsung
Μετάβαση στην επόμενη
σειρά.
Διαγραφή προηγούμενου
χαρακτήρα.
Ρύθμιση επιλογών για το
πληκτρολόγιο Samsung.
Εισαγωγή κεφαλαίων.
Εισαγωγή κεφαλαίων.
Μετακίνηση του δρομέα.
Εισαγωγή σημείων στίξης.
Εισαγωγή διαστήματος.
Εισαγωγή κεφαλαίων
Πατήστε
πριν εισάγετε έναν χαρακτήρα. Για εισαγωγή μόνο κεφαλαίων, πατήστε το δύο φορές.
31
Βασικές λειτουργίες
Αλλαγή τύπου πληκτρολογίου
Πατήστε παρατεταμένα
και κατόπιν πατήστε
για να αλλάξετε τύπο πληκτρολογίου.
Στο αιωρούμενο πληκτρολόγιο, πατήστε παρατεταμένα
πληκτρολόγιο σε άλλη θέση.
και μετακινήστε το αιωρούμενο
Αλλαγή γλώσσας πληκτρολογίων
Προσθέστε γλώσσες στο πληκτρολόγιο και κατόπιν σύρετε το πλήκτρο διαστήματος προς τα αριστερά ή
τα δεξιά για να αλλάξετε τα πληκτρολόγια των γλωσσών.
Χειρόγραφο
Πατήστε παρατεταμένα το , πατήστε
και κατόπιν γράψτε μια λέξη με το δάχτυλο. Εμφανίζονται
προτεινόμενες λέξεις καθώς εισάγονται χαρακτήρες. Επιλέξτε μια προτεινόμενη λέξη.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Εισαγωγή κειμένου φωνητικά
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία φωνητικής εισαγωγής και κατόπιν μιλήστε στο μικρόφωνο. Η συσκευή
παρουσιάζει όσα λέτε.
Αν η συσκευή δεν αναγνωρίσει σωστά τις λέξεις σας, πατήστε το υπογραμμισμένο κείμενο και επιλέξτε
μια εναλλακτική λέξη ή φράση από την πτυσσόμενη λίστα.
Για να αλλάξετε τη γλώσσα ή να προσθέσετε γλώσσες για τη φωνητική αναγνώριση, πατήστε στην
τρέχουσα γλώσσα.
32
Βασικές λειτουργίες
Αντιγραφή και επικόλληση
Πατήστε παρατεταμένα στο κείμενο, σύρετε ή για να επιλέξετε περισσότερο ή λιγότερο κείμενο
και κατόπιν πατήστε Αντιγραφή για αντιγραφή ή Αποκοπή για αποκοπή. Το επιλεγμένο κείμενο
αντιγράφεται στο πρόχειρο.
Για να το επικολλήσετε σε πεδίο εισαγωγής κειμένου, πατήστε παρατεταμένα στο σημείο όπου πρέπει να
εισαχθεί και κατόπιν πατήστε → Επικόλληση.
Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi
Συνδέστε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi για χρήση του διαδικτύου ή κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων με
άλλες συσκευές. (σ. 83)
Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση Wi-Fi είναι ενεργή πριν χρησιμοποιήσετε διαδικτυακές εφαρμογές.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση Wi-Fi
Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και κατόπιν πατήστε Wi-Fi για να το ενεργοποιήσετε ή
απενεργοποιήσετε.
• Η συσκευή σας χρησιμοποιεί μη εναρμονισμένη συχνότητα και προορίζεται για χρήση σε
όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το WLAN μπορεί να λειτουργεί στην Ε.Ε. χωρίς περιορισμούς σε
εσωτερικούς χώρους αλλά δεν επιτρέπεται η λειτουργία σε εξωτερικούς χώρους.
• Απενεργοποιήστε το Wi-Fi για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας όταν δεν
χρησιμοποιείται.
Σύνδεση με δίκτυα Wi-Fi
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Συνδέσεις → Wi-Fi και κατόπιν σύρετε το διακόπτη WiFi προς τα δεξιά.
Επιλέξτε ένα δίκτυο από τη λίστα δικτύων Wi-Fi που έχουν εντοπιστεί, εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης
αν χρειάζεται και κατόπιν πατήστε Σύνδεση. Δίκτυα που απαιτούν κωδικό πρόσβασης εμφανίζονται με
εικονίδιο κλειδώματος. Αφού συνδεθεί η συσκευή με δίκτυο Wi-Fi, η συσκευή συνδέεται αυτόματα με
αυτό οποτεδήποτε είναι διαθέσιμο.
33
Βασικές λειτουργίες
Προσθήκη δικτύων Wi-Fi
Αν το επιθυμητό δίκτυο δεν εμφανίζεται στη λίστα δικτύων, πατήστε Προσθήκη δικτύου Wi-Fi στο
κάτω μέρος της λίστας δικτύων. Εισαγάγετε το όνομα του δικτύου στο SSID δικτύου, επιλέξτε τον τύπο
ασφάλειας και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης, εάν δεν πρόκειται για ανοιχτό δίκτυο, και κατόπιν
πατήστε Σύνδεση.
Ενεργοποίηση Wi-Fi CERTIFIED Passpoint
Με το Passpoint, η συσκευή αναζητά αυτόματα για διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi και συνδέεται με κάποιο. Αν
μετακινηθείτε σε νέα περιοχή συνδέεται αυτόματα με άλλο διαθέσιμο δίκτυο Wi-Fi χωρίς να απαιτείται
κωδικός πρόσβασης.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Συνδέσεις → Wi-Fi → → Για προχωρ. και κατόπιν
σημειώστε το Passpoint.
Διαγραφή από τη μνήμη δικτύων Wi-Fi
Οποιοδήποτε δίκτυο χρησιμοποιηθεί ποτέ, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος δικτύου, μπορεί να
διαγραφεί από τη μνήμη έτσι ώστε να μην συνδέεται με αυτό η συσκευή αυτόματα. Επιλέξτε το δίκτυο
στη λίστα δικτύων και κατόπιν πατήστε Διαγραφή.
Δημιουργία λογαριασμών
Οι εφαρμογές Google, όπως το Play Store, απαιτούν ένα λογαριασμό Google, και το Samsung Apps
(GALAXY Apps) απαιτεί ένα λογαριασμό Samsung. Δημιουργήστε λογαριασμούς Google και Samsung
για να έχετε την καλύτερη εμπειρία με τη συσκευή.
Προσθήκη λογαριασμών
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται όταν ανοίγετε μια εφαρμογή Google χωρίς να συνδεθείτε με
το λογαριασμό για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Google.
Για να συνδεθείτε ή να εγγραφείτε για ένα λογαριασμό Google, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε
Ρυθμίσεις → Γενικά → Λογαριασμοί → Προσθήκη λογαριασμού → Google. Μετά από αυτό, πατήστε
Νέος για εγγραφή ή πατήστε Υπάρχων, και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να
ολοκληρώσετε τη δημιουργία του λογαριασμού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερους από έναν
λογαριασμούς Google στη συσκευή.
Δημιουργήστε και έναν λογαριασμό Samsung.
34
Βασικές λειτουργίες
Αφαίρεση λογαριασμών
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Γενικά → Λογαριασμοί, επιλέξτε ένα όνομα
λογαριασμού στο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΊ, επιλέξτε το λογαριασμό προς αφαίρεση και κατόπιν πατήστε
.
Δημιουργία προφίλ χρηστών
Δημιουργήστε προφίλ χρήστη και κατόπιν επιλέξτε κάποιο όταν ξεκλειδώνετε τη συσκευή για να
χρησιμοποιείτε εξατομικευμένες ρυθμίσεις. Δημιουργώντας πολλαπλά προφίλ χρήστη, πολλοί χρήστες
μπορούν να μοιράζονται τη συσκευή χωρίς να επηρεάζει ο ένας τις προσωπικές ρυθμίσεις του άλλου,
όπως λογαριασμούς email, προτιμήσεις ταπετσαρίας και άλλα.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Γενικά → Χρήστες → → Χρήστης → OK → Άμεση
ρύθμιση και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
χρήστη. Για πρόσβαση στη συσκευή με ένα προφίλ χρήστη, επιλέξτε ένα προφίλ πάνω δεξιά στην
κλειδωμένη οθόνη.
Μεταφορά αρχείων
Μετακινήστε αρχεία ήχου, βίντεο, εικόνων ή άλλους τύπους αρχείων από τη συσκευή στον υπολογιστή ή
αντίστροφα.
Σύνδεση με Samsung Kies
Το Samsung Kies είναι μια εφαρμογή υπολογιστή που διαχειρίζεται περιεχόμενα πολυμέσων και
προσωπικά στοιχεία με συσκευές Samsung. Κάντε λήψη του τελευταίου Samsung Kies από τον ιστότοπο
της Samsung.
1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
Γίνεται αυτόματη εκκίνηση του Samsung Kies στον υπολογιστή. Εάν δεν γίνει εκκίνηση του Samsung
Kies, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Samsung Kies στον υπολογιστή.
2 Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.
Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung Kies για περισσότερες πληροφορίες.
35
Βασικές λειτουργίες
Σύνδεση με Windows Media Player
Βεβαιωθείτε ότι το Windows Media Player είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.
1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
2 Ανοίξτε το Windows Media Player και συγχρονίστε μουσικά αρχεία.
Σύνδεση ως συσκευή πολυμέσων
1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
2 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και κατόπιν πατήστε Συνδέθηκε ως συσκευή πολυμέσων →
Συσκευή μέσων (MTP).
Πατήστε Κάμερα (PTP) εάν ο υπολογιστής σας δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο μεταφοράς
πολυμέσων (MTP) ή δεν έχει εγκατασταθεί κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης.
3 Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.
Ασφάλιση της συσκευής
Αποτρέψτε άλλα άτομα από τη χρήση ή την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και στοιχεία
αποθηκευμένα στη συσκευή χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες ασφαλείας. Η συσκευή απαιτεί κωδικό
ξεκλειδώματος κάθε φορά που την ξεκλειδώνετε.
36
Βασικές λειτουργίες
Ρύθμιση μοτίβου
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Συσκευή → Κλείδωμα Οθόνης → Κλείδωμα οθόνης →
Μοτίβο.
Σχεδιάστε ένα μοτίβο συνδέοντας τέσσερις κουκκίδες ή περισσότερες και κατόπιν σχεδιάστε και πάλι το
μοτίβο για να το επαληθεύσετε. Ρυθμίστε εφεδρικό κωδικό PIN για ξεκλείδωμα της οθόνης όταν ξεχνάτε
το μοτίβο.
Ρύθμιση κωδικού PIN
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Συσκευή → Κλείδωμα Οθόνης → Κλείδωμα οθόνης →
PIN.
Εισαγάγετε τουλάχιστον τέσσερις αριθμούς και κατόπιν εισαγάγετε και πάλι τον κωδικό για να τον
επαληθεύσετε.
Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Συσκευή → Κλείδωμα Οθόνης → Κλείδωμα οθόνης →
Κωδικός πρόσβασης.
Εισαγάγετε τουλάχιστον τέσσερις χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων αριθμών και συμβόλων, και
κατόπιν εισαγάγετε και πάλι τον κωδικό πρόσβασης για να τον επαληθεύσετε.
37
Βασικές λειτουργίες
Ξεκλείδωμα της συσκευής
Ενεργοποιήστε την οθόνη πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας ή το πλήκτρο αρχικής οθόνης και εισάγετε
τον κωδικό ξεκλειδώματος.
Εάν ξεχάσετε τον κωδικό ξεκλειδώματος, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο επισκευών της
Samsung για επαναφορά.
Αναβάθμιση της συσκευής
Μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση της συσκευής με το τελευταίο λογισμικό.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Αναβάθμιση με Samsung Kies
Κάντε εκκίνηση του Samsung Kies και συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή. Το Samsung Kies
αναγνωρίζει αυτόματα τη συσκευή και δείχνει τις διαθέσιμες ενημερώσεις σε ένα πλαίσιο διαλόγου, εάν
υπάρχουν. Κάντε κλικ στο πλήκτρο Ενημέρωση στο πλαίσιο διαλόγου για να ξεκινήσει η αναβάθμιση.
Ανατρέξτε στη βοήθεια Samsung Kies για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αναβάθμισης.
• Μην απενεργοποιείτε τον υπολογιστή και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB ενώ γίνεται
αναβάθμιση της συσκευής.
• Κατά τη διάρκεια αναβάθμισης της συσκευής, μην συνδέετε άλλες συσκευές πολυμέσων
στον υπολογιστή. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να παρεμβληθεί στη διαδικασία ενημέρωσης.
Ασύρματη αναβάθμιση
Η συσκευή μπορεί να αναβαθμιστεί απευθείας με το τελευταίο λογισμικό με την υπηρεσία ασύρματης
αναβάθμισης υλικού (FOTA).
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Γενικά → Πληροφορίες συσκευής → Ενημερώσεις
λογισμικού → Ενημέρωση τώρα.
38
Επικοινωνία
Επαφές
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαχείριση επαφών, μεταξύ των οποίων αριθμοί τηλεφώνου,
διευθύνσεις email και άλλα.
Πατήστε Επαφές στην οθόνη εφαρμογών.
Διαχείριση επαφών
Πατήστε Επαφές.
Δημιουργία επαφής
Πατήστε
και εισαγάγετε πληροφορίες επαφής.
• : προσθήκη μιας εικόνας.
• /
: προσθήκη ή διαγραφή πεδίου επαφής.
Επεξεργασία επαφής
Επιλέξτε μια επαφή για επεξεργασία και κατόπιν πατήστε
.
Διαγραφή επαφής
Πατήστε
.
Αναζήτηση για επαφές
Πατήστε Επαφές.
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους αναζήτησης:
• Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω στη λίστα επαφών.
• Χρησιμοποιήστε το ευρετήριο στην αριστερή πλευρά της λίστας επαφών για γρήγορη κύλιση
σύροντας το δάχτυλό σας κατά μήκος του.
• Πατήστε το πεδίο αναζήτησης στο πάνω μέρος της λίστας επαφών και εισαγάγετε τα κριτήρια
αναζήτησης.
39
Επικοινωνία
Μόλις επιλεγεί μια επαφή, εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
• : προσθήκη στις αγαπημένες επαφές.
• : σύνταξη email.
Εμφάνιση επαφών
Πατήστε Επαφές.
Ως προεπιλογή, η συσκευή δείχνει όλες τις αποθηκευμένες επαφές.
Πατήστε → Ρυθμίσεις → Επαφές για εμφάνιση και κατόπιν επιλέξτε μια τοποθεσία όπου
αποθηκεύονται οι επαφές.
Μετακίνηση επαφών
Πατήστε Επαφές.
Μετακίνηση επαφών στο Google
Πατήστε → Συγχώνευση λογαριασμ. → Συγχώνευση με λογαριασμό Google.
Οι επαφές που μετακινούνται στις επαφές Google εμφανίζονται στη λίστα επαφών με
.
Μετακίνηση επαφών στο Samsung
Πατήστε → Συγχώνευση λογαριασμ. → Συγχώνευση με Samsung account.
Οι επαφές που μετακινούνται στις επαφές Samsung εμφανίζονται στη λίστα επαφών με
.
Εισαγωγή και εξαγωγή επαφών
Πατήστε Επαφές.
Εισαγωγή επαφών
Πατήστε → Ρυθμίσεις → Εισαγωγή/Εξαγωγή και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή εισαγωγής.
40
Επικοινωνία
Εξαγωγή επαφών
Πατήστε → Ρυθμίσεις → Εισαγωγή/Εξαγωγή και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή εξαγωγής.
Κοινή χρήση επαφών
Πατήστε → Κοινή χρήση κάρτας ονόματος μέσω και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.
Αγαπημένες επαφές
Πατήστε Αγαπημένα.
Πατήστε
για προσθήκη επαφών στα αγαπημένα.
Πατήστε και κατόπιν εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
• Κατάργηση από τα αγαπημένα: κατάργηση επαφών από τις αγαπημένες.
• Επιλογή: επιλογή επαφών.
• Βοήθεια: πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για χρήση των επαφών.
Ομάδες επαφών
Πατήστε Ομάδες.
Δημιουργία ομάδας
Πατήστε
, ρυθμίστε λεπτομέρειες για την ομάδα, προσθέστε επαφές και κατόπιν πατήστε Αποθήκ.
Προσθήκη επαφών σε μια ομάδα
Επιλέξτε μια ομάδα και κατόπιν πατήστε → Προσθήκη μέλους. Επιλέξτε επαφές για προσθήκη και
κατόπιν πατήστε Τέλος.
41
Επικοινωνία
Διαχείριση ομάδων
Πατήστε και κατόπιν εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
• Διαγραφή ομάδων: επιλογή ομάδων που προστίθενται από το χρήστη και κατόπιν πατήστε Τέλος.
Οι προεπιλεγμένες ομάδες δεν μπορούν να διαγραφούν.
• Επεξεργασία ομάδας: αλλαγή των ρυθμίσεων ομάδας.
• Προσθήκη μέλους: προσθήκη μελών στην ομάδα.
• Κατάργηση από την ομάδα: αφαίρεση μελών από την ομάδα.
• Αποστολή email: αποστολή μηνύματος email στα μέλη μιας ομάδας.
• Αλλαγή σειράς: παρατεταμένο πάτημα στο δίπλα στο όνομα της ομάδας, σύρετέ το προς τα
πάνω ή προς τα κάτω σε άλλη θέση και κατόπιν πατήστε Τέλος.
• Βοήθεια: πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για χρήση των επαφών.
Αποστολή μηνύματος email στα μέλη μιας ομάδας
Επιλέξτε μια ομάδα, πατήστε → Αποστολή email, επιλέξτε μέλη και κατόπιν πατήστε Τέλος.
Επαγγελματική κάρτα
Πατήστε Επαφές.
Δημιουργήστε μια επαγγελματική κάρτα και στείλτε την σε άλλα άτομα.
Πατήστε Ρύθμιση προφίλ, εισάγετε στοιχεία, όπως αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση email και
ταχυδρομική διεύθυνση, και κατόπιν πατήστε Αποθήκ. Αν έχουν αποθηκευτεί στοιχεία χρήστη όταν
ρυθμίσατε τη συσκευή, επιλέξτε την επαγγελματική κάρτα και κατόπιν πατήστε για επεξεργασία.
Πατήστε → Κοινή χρήση κάρτας ονόματος μέσω και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.
42
Επικοινωνία
Email
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να στείλετε ή να προβάλλετε μηνύματα email.
Πατήστε το Email στην οθόνη εφαρμογών.
Δημιουργία λογαριασμών email
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό email όταν ανοίγετε το Email για πρώτη φορά.
Εισαγάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης. Πατήστε Επόμενο για ιδιωτικό λογαριασμό
email, όπως είναι το Google Mail, ή πατήστε Μη αυτ. ρύθμιση για εταιρικό λογαριασμό email. Στη
συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία.
Για να δημιουργήσετε άλλον λογαριασμό email, πατήστε → Ρυθμίσεις → Προσθήκη λογαριασμού.
Αποστολή μηνυμάτων
Πατήστε το λογαριασμό email προς χρήση και κατόπιν πατήστε το
Εισάγετε παραλήπτες, θέμα και μήνυμα και κατόπιν πατήστε .
Πατήστε
στο πάνω μέρος της οθόνης.
για προσθήκη παραλήπτη από τη λίστα επαφών.
Πατήστε +Εμένα για προσθήκη του εαυτού σας ως παραλήπτη.
Πατήστε
για να επισυνάψετε εικόνες, βίντεο, επαφές, συμβάντα και άλλα.
Πατήστε →
στο μήνυμα.
για να εισάγετε εικόνες, συμβάντα, επαφές, πληροφορίες τοποθεσίας και άλλα στοιχεία
43
Επικοινωνία
Αποστολή προγραμματισμένων μηνυμάτων
Ενώ συντάσσετε ένα μήνυμα, πατήστε → Αποστολή προγράμματος. Σημειώστε Αποστολή
προγράμματος, ρυθμίστε ώρα και ημερομηνία και κατόπιν πατήστε Τέλος. Η συσκευή θα στείλει το
μήνυμα στην καθορισμένη ώρα και ημερομηνία.
• Εάν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την προγραμματισμένη ώρα, δεν είναι συνδεδεμένη
με το δίκτυο ή το δίκτυο είναι ασταθές, το μήνυμα δεν θα αποσταλεί.
• Η λειτουργία αυτή βασίζεται στην ώρα και ημερομηνία που είναι ρυθμισμένη η συσκευή. Η
ώρα και ημερομηνία μπορεί να είναι λανθασμένη εάν μετακινηθείτε μεταξύ ζωνών ώρας και
το δίκτυο δεν ενημερώσει τις πληροφορίες.
Ανάγνωση μηνυμάτων
Επιλέξτε λογαριασμό email προς χρήση και ανακτώνται τα νέα μηνύματα. Για μη αυτόματη ανάκτηση
νέων μηνυμάτων, πατήστε .
Πατήστε σε ένα μήνυμα για να διαβάσετε.
Προώθηση του μηνύματος.
Διαγραφή του μηνύματος.
Πρόσβαση σε πρόσθετες
επιλογές.
Προσθήκη αυτής της
διεύθυνσης email στη λίστα
επαφών.
Σημείωση του μηνύματος ως
υπενθύμιση.
Άνοιγμα συνημμένων.
Απάντηση στο μήνυμα.
Σύνταξη μηνύματος.
Αλλαγή της διάταξης οθόνης.
Πατήστε στην καρτέλα συνημμένων για να ανοίξετε τα συνημμένα και κατόπιν πατήστε το Αποθήκ. για
να το αποθηκεύσετε.
44
Επικοινωνία
Gmail
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για γρήγορη και απευθείας πρόσβαση στην υπηρεσία Google Mail.
Πατήστε Gmail στην οθόνη εφαρμογών.
• Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Η εφαρμογή αυτή ενδέχεται να έχει διαφορετική επισήμανση ανάλογα με τη γεωγραφική
περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
Αποστολή μηνυμάτων
Σε οποιαδήποτε θυρίδα μηνυμάτων, πατήστε
πατήστε ΑΠΟΣΤΟΛΉ.
, εισάγετε παραλήπτες, θέμα και μήνυμα και κατόπιν
Πατήστε → Αποθήκευση προχείρου για αποθήκευση του μηνύματος για παράδοση αργότερα.
Πατήστε → Επισύναψη αρχείου για επισύναψη αρχείων.
Πατήστε → Εισαγωγή από το Drive για να επισυνάψετε εικόνες, βίντεο, μουσική και άλλα αρχεία
αποθηκευμένα στο Google Drive.
Πατήστε → Απόρριψη για να ξεκινήσετε από την αρχή.
Πατήστε → Ρυθμίσεις για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις Google Mail.
Πατήστε → Αποστολή οχολίων για να αναφέρετε τη γνώμη σας σχετικά με την ανάπτυξη εφαρμογών.
Πατήστε → Βοήθεια για πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας σχετικά με το Google Mail.
Ανάγνωση μηνυμάτων
Διατήρηση του μηνύματος για
μακροπρόθεσμη αποθήκευση.
Διαγραφή του μηνύματος.
Αναζήτηση για μήνυμα.
Σύνταξη μηνύματος.
Πρόσβαση σε πρόσθετες
επιλογές.
Απάντηση σε όλους τους
παραλήπτες ή εκτύπωση του
μηνύματος.
Προσθήκη αυτής της
διεύθυνσης email στη λίστα
επαφών.
Προώθηση του μηνύματος σε
άλλα άτομα.
Προεπισκόπηση συνημμένου.
Σημείωση του μηνύματος ως
υπενθύμιση.
Απάντηση στο μήνυμα.
45
Επικοινωνία
Ετικέτες
Το Google Mail δεν χρησιμοποιεί πραγματικούς φακέλους, αλλά στη θέση τους χρησιμοποιεί ετικέτες.
Όταν γίνεται εκκίνηση του Google Mail, εμφανίζει μηνύματα με την επισήμανση Εισερχόμενα.
Επιλέξτε μια ετικέτα στο ΌΛΕΣ ΟΙ ΕΤΙΚΈΤΕΣ για προβολή μηνυμάτων σε άλλες ετικέτες.
Για προσθήκη ετικέτας σε μήνυμα, επιλέξτε το μήνυμα, πατήστε → Αλλαγή ετικετών και κατόπιν
επιλέξτε την ετικέτα προς αντιστοίχιση.
Hangouts
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να μιλάτε με άλλους.
Πατήστε Hangouts στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Επιλέξτε έναν φίλο από τη λίστα φίλων ή εισάγετε δεδομένα προς αναζήτηση και επιλέξτε ένα φίλο από
τα αποτελέσματα για να αρχίσετε τη συνομιλία.
Google+
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να παραμείνετε συνδεδεμένος με άλλα άτομα μέσω της
υπηρεσίας κοινωνικού δικτύου της Google.
Πατήστε το Google+ στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Πατήστε Όλα για αλλαγή της κατηγορίας και κατόπιν μετακινηθείτε με κύλιση προς τα πάνω ή προς τα
κάτω για προβολή αναρτήσεων από τους κύκλους σας.
46
Επικοινωνία
Φωτογραφίες
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να προβάλλετε και να μοιράζεστε εικόνες ή βίντεο μέσω των
υπηρεσιών κοινωνικού δικτύου της Google.
Πατήστε Φωτογραφίες στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Επιλέξτε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
• ΟΛΕΣ: προβολή όλων των εικόνων ή βίντεο που τραβήχτηκαν ή έχουν ληφθεί στη συσκευή.
• ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ: προβολή εικόνων ή βίντεο που ομαδοποιούνται σύμφωνα με την
ημερομηνία ή το άλμπουμ. Πατήστε για προβολή όλων των εικόνων ή βίντεο στην ομάδα.
Κατόπιον επιλέξτε μια εικόνα ή βίντεο.
Κατά την προβολή του, χρησιμοποιήστε ένα από τα παρακάτω εικονίδια:
• : τροποποίηση της εικόνας.
• : κοινή χρήση της εικόνας ή βίντεο με άλλους.
• : διαγραφή της εικόνας ή βίντεο.
47
Ιστός & δίκτυο
Internet
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για περιήγηση στο διαδίκτυο.
Πατήστε Internet στην οθόνη εφαρμογών.
Προβολή ιστοσελίδων
Πατήστε το πεδίο διεύθυνσης, εισάγετε τη διεύθυνση ιστού και κατόπιν πατήστε Μετάβαση.
Πατήστε για πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές κατά την προβολή μιας ιστοσελίδας.
Για να αλλάξετε τη μηχανή αναζήτησης, πατήστε στο πεδίο διεύθυνσης και κατόπιν πατήστε το εικονίδιο
μηχανής αναζήτησης δίπλα στη διεύθυνση ιστού.
Άνοιγμα νέας σελίδας
Πατήστε
.
Για μετάβαση σε άλλη ιστοσελίδα, κυλήστε αριστερά ή δεξιά στο πεδίο του τίτλου και κατόπιν πατήστε
στον τίτλο για να τον επιλέξετε.
Αναζήτηση στον ιστό φωνητικά
Πατήστε το πεδίο διεύθυνσης, πατήστε → , προφέρετε μια λέξη-κλειδί και κατόπιν επιλέξτε μία από
τις προτεινόμενες λέξεις-κλειδιά που εμφανίζονται.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
48
Ιστός & δίκτυο
Σελιδοδείκτες
Για να σημειώσετε με σελιδοδείκτη την τρέχουσα ιστοσελίδα, πατήστε
Για να ανοίξετε μια ιστοσελίδα με σελιδοδείκτη, πατήστε
→
.
και κατόπιν επιλέξτε έναν.
Ιστορικό
Πατήστε → Ιστορικό για να ανοίξετε μια ιστοσελίδα από τη λίστα των ιστοσελίδων που
επισκεφθήκατε πρόσφατα. Για διαγραφή του ιστορικού, πατήστε → Εκκαθάριση ιστορικού.
Αποθηκευμένες σελίδες
Για προβολή αποθηκευμένων ιστοσελίδων, πατήστε
→ Αποθ. σελ.
Σύνδεσμοι
Πατήστε παρατεταμένα σε έναν σύνδεσμο στην ιστοσελίδα για να τον ανοίξετε σε νέα σελίδα, να
αποθηκεύσετε ή να αντιγράψετε.
Για προβολή αποθηκευμένων συνδέσμων, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Τα Αρχεία Μου → Χώρ.
αποθ.συσκ. → Download.
Κοινή χρήση ιστοσελίδων
Για να μοιραστείτε τη διεύθυνση μιας ιστοσελίδας με άλλους, πατήστε → Κοινή χρήση μέσω.
Για να μοιραστείτε τμήμα μιας ιστοσελίδας, πατήστε παρατεταμένα στο επιθυμητό κείμενο και κατόπιν
πατήστε Κοινή χρήση μέσω.
49
Ιστός & δίκτυο
Chrome
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση πληροφοριών και περιήγηση σε ιστοσελίδες.
Πατήστε Chrome στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Προβολή ιστοσελίδων
Πατήστε στο πεδίο διεύθυνσης και κατόπιν εισάγετε μια διεύθυνση στον ιστό ή κριτήρια αναζήτησης.
Άνοιγμα νέας σελίδας
Πατήστε → Νέα καρτ.
Για μετάβαση σε άλλη ιστοσελίδα, κυλήστε αριστερά ή δεξιά στο πεδίο του τίτλου και πατήστε στον τίτλο
για να τον επιλέξετε.
Σελιδοδείκτες
Για να σημειώσετε με σελιδοδείκτη την τρέχουσα ιστοσελίδα, πατήστε
→ Αποθήκευση.
Για να ανοίξετε μια ιστοσελίδα με σελιδοδείκτη, πατήστε → Σελιδοδ. και κατόπιν επιλέξτε έναν.
Αναζήτηση στον ιστό φωνητικά
Πατήστε , προφέρετε μια λέξη-κλειδί και κατόπιν επιλέξτε μία από τις προτεινόμενες λέξεις-κλειδιά που
εμφανίζονται.
Συγχρονισμός με άλλες συσκευές
Συγχρονίστε ανοικτές καρτέλες και σελιδοδείκτες για χρήση με το Chrome σε άλλη συσκευή, όταν είστε
συνδεδεμένος με τον ίδιο λογαριασμό Google.
Για προβολή ανοικτών καρτελών σε άλλες συσκευές, πατήστε → Πρόσφατες καρτέλες. Επιλέξτε μια
ιστοσελίδα για άνοιγμα.
Για να προβάλλετε σελιδοδείκτες, πατήστε ΣΕΛΙΔΟΔ.
50
Ιστός & δίκτυο
Bluetooth
Η λειτουργία Bluetooth δημιουργεί μια απευθείας ασύρματη σύνδεση μεταξύ δύο συσκευών σε μικρή
απόσταση. Χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να ανταλλάσσετε αρχεία δεδομένων ή πολυμέσων με άλλες
συσκευές.
• Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων
που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω της λειτουργίας Bluetooth.
• Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις
εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των
συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
• Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από την Bluetooth SIG,
ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.
• Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth για παράνομους σκοπούς (για παράδειγμα,
πειρατικά αντίγραφα αρχείων ή παράνομη παρακολούθηση επικοινωνιών για εμπορικούς
σκοπούς).
Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη για τις επιπτώσεις παράνομης χρήσης της λειτουργίας
Bluetooth.
Για ενεργοποίηση του Bluetooth, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Συνδέσεις →
Bluetooth και κατόπιν σύρετε το διακόπτη Bluetooth προς τα δεξιά.
Δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές Bluetooth
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Συνδέσεις → Bluetooth → Σάρωση και παρατίθενται οι
εντοπισμένες συσκευές. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος και κατόπιν
αποδεχτείτε το κλειδί πρόσβασης που δημιουργείται αυτόματα και στις δύο συσκευές για επιβεβαίωση.
Αποστολή και λήψη δεδομένων
Πολλές εφαρμογές υποστηρίζουν μεταφορά δεδομένων μέσω Bluetooth. Η Συλλογή είναι ένα
παράδειγμα. Ανοίξτε τη Συλλογή, επιλέξτε μια εικόνα, πατήστε → Bluetooth και κατόπιν επιλέξτε μία
από τις συσκευές Bluetooth. Στη συνέχεια, αποδεχτείτε το αίτημα εξουσιοδότησης Bluetooth στην άλλη
συσκευή για να γίνει λήψη της εικόνας.
Όταν μια άλλη συσκευή σάς αποστέλλει δεδομένα, αποδεχτείτε το αίτημα εξουσιοδότησης Bluetooth
που υποβάλλει η άλλη συσκευή. Τα αρχεία που λαμβάνονται αποθηκεύονται στο φάκελο Download. Αν
γίνει λήψη επαφής, προστίθεται αυτόματα στη λίστα επαφών.
51
Ιστός & δίκτυο
Screen Mirroring
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να συνδέσετε τη συσκευή σας με μια μεγάλη οθόνη με μια
συσκευή AllShare Cast ή HomeSync και κατόπιν μοιραστείτε τα περιεχόμενά σας. Μπορείτε επίσης να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή με άλλες συσκευές που υποστηρίζουν τη λειτουργία Wi-Fi Miracast.
• Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Συσκευές με δυνατότητα Miracast που δεν υποστηρίζουν την Προστασία ψηφιακού
περιεχομένου ζώνης υψηλών συχνοτήτων (HDCP 2.X) ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη
λειτουργία αυτή.
• Μπορεί να γίνεται προσωρινή αποθήκευση ορισμένων αρχείων κατά την αναπαραγωγή
ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου.
• Για να εξοικονομείτε ενέργεια, απενεργοποιείτε τη λειτουργία αυτή όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Αν προσδιορίσετε μια συχνότητα Wi-Fi, οι συσκευές AllShare Cast ή HomeSync ενδέχεται να
μην εντοπίζονται ή να μην συνδέονται.
• Εάν κάνετε αναπαραγωγή βίντεο ή παιχνιδιών σε τηλεόραση, επιλέξτε κατάλληλο τρόπο
λειτουργίας τηλεόρασης για να έχετε την καλύτερη εμπειρία.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Συνδέσεις → Screen Mirroring. Επιλέξτε μια συσκευή,
ανοίξτε ή αναπαράγετε ένα αρχείο και κατόπιν ελέγξτε την οθόνη με τα πλήκτρα της συσκευής σας. Για
να συνδεθείτε με συσκευή χρησιμοποιώντας ένα PIN, πατήστε παρατεταμένα στο όνομα της συσκευής
για να εισάγετε το PIN.
52
Πολυμέσα
Μουσική
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να ακούσετε μουσική.
Πατήστε το Μουσική στην οθόνη εφαρμογών.
Αναπαραγωγή μουσικής
Επιλέξτε μια μουσική κατηγορία και κατόπιν επιλέξτε τραγούδι για αναπαραγωγή.
Πατήστε στην εικόνα του άλμπουμ στο κάτω μέρος της οθόνης για να ανοίξετε την οθόνη του
προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής.
Πρόσβαση σε πρόσθετες
επιλογές.
Αναζήτηση για άλλες
συσκευές για αναπαραγωγή
του αρχείου.
Ρύθμιση της έντασης ήχου.
Ενεργοποίηση τυχαίας
αναπαραγωγής.
Ρύθμιση του αρχείου ως
αγαπημένο τραγούδι σας.
Αλλαγή της λειτουργίας
επανάληψης.
Άνοιγμα λίστας
αναπαραγωγής.
Μετάβαση στο επόμενο
τραγούδι. Παρατεταμένο
πάτημα για γρήγορη κίνηση
προς τα εμπρός.
Επανέναρξη του τρέχοντος
τραγουδιού ή μετάβαση στο
προηγούμενο τραγούδι.
Παρατεταμένο πάτημα για
γρήγορη κίνηση προς τα πίσω.
Παύση και συνέχιση της
αναπαραγωγής.
53
Πολυμέσα
Για να ακούτε τραγούδια σε ίσο επίπεδο έντασης ήχου, πατήστε → Ρυθμίσεις → Πρόγ. αναπαρ. →
Έξυπνη ένταση ήχου.
Όταν ενεργοποιείται το Έξυπνη ένταση ήχου, η ένταση του ήχου μπορεί να καταλήξει να είναι
υψηλότερη από το επίπεδο έντασης ήχου της συσκευής. Προσέχετε ώστε να αποφύγετε τη
μακροπρόθεσμη έκθεση σε δυνατούς ήχους και να αποτρέψετε βλάβη της ακοής σας.
Έξυπνη ένταση ήχου ενδέχεται να μην ενεργοποιείται για ορισμένα αρχεία.
Για να ρυθμίσετε εξατομικευμένο ήχο ενώ ακούτε τραγούδια με ακουστικά, πατήστε → Ρυθμίσεις
→ Πρόγ. αναπαρ. → Adapt Sound → Ενεργό. Όταν αυξάνετε την ένταση του ήχου έως το επίπεδο
14 ή υψηλότερα, δεν εφαρμόζεται η επιλογή προσαρμογής ήχου στην αναπαραγωγή μουσικής. Όταν
μειώσετε την ένταση ήχου και πάλι στο επίπεδο 13 ή χαμηλότερα, η επιλογή εφαρμόζεται και πάλι.
Ρύθμιση τραγουδιού ως ήχο ειδοποίησης
Για χρήση του τραγουδιού που αναπαράγεται αυτή τη στιγμή ως ήχο ειδοποίησης, πατήστε →
Ορισμός ως ήχος ειδοποίησης.
Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής
Δημιουργήστε τη δική σας συλλογή τραγουδιών.
Πατήστε Λίστες αναπ. και κατόπιν πατήστε → Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής. Εισαγάγετε έναν
τίτλο και πατήστε ΟΚ. Πατήστε Προσθ.κομμ., επιλέξτε τραγούδια για συμπερίληψη και κατόπιν πατήστε
Τέλ.
Για προσθήκη του τραγουδιού που αναπαράγεται αυτή τη στιγμή σε λίστα αναπαραγωγής, πατήστε →
Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής.
Αναπαραγωγή μουσικής κατά διάθεση
Παίξτε μουσική που έχει ομαδοποιηθεί ανάλογα με την ψυχική διάθεση. Η λίστα αναπαραγωγής
δημιουργείται αυτόματα από τη συσκευή.
Πατήστε → Μουσικό κουτί και επιλέξτε ένα κελί διάθεσης. Ή επιλέξτε πολλά κελιά σύροντας το
δάχτυλό σας.
54
Πολυμέσα
Κάμερα
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για λήψη φωτογραφιών ή βίντεο.
Χρησιμοποιήστε τη Συλλογή για προβολή φωτογραφιών και βίντεο που έχουν ληφθεί με την κάμερα της
συσκευής. (σ. 60)
Πατήστε Κάμερα στην οθόνη εφαρμογών.
• Η κάμερα κλείνει αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Βεβαιωθείτε ότι ο φακός είναι καθαρός. Διαφορετικά, η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί
σωστά σε ορισμένες λειτουργίες που απαιτούν υψηλή ανάλυση.
Σωστοί τρόποι χρήσης της κάμερας
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή βίντεο άλλων ατόμων χωρίς την άδειά τους.
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή βίντεο σε μέρη όπου απαγορεύεται νομικά.
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή βίντεο σε μέρη όπου ενδέχεται να παραβιάζετε την ιδιωτική ζωή
άλλων ατόμων.
Λήψη φωτογραφιών
Λήψη φωτογραφίας
Πατήστε
για λήψη μιας φωτογραφίας.
Εναλλαγή μεταξύ του φακού
μπροστινής κάμερας και του
φακού πίσω κάμερας.
Εμφάνιση τρέχοντος τρόπου
λειτουργίας.
Αλλαγή των ρυθμίσεων
κάμερας.
Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας
φωτογραφίας και λειτουργίας
βίντεο.
Προβολή περισσότερων
επιλογών.
Αλλαγή της λειτουργίας
λήψης.
Προβολή φωτογραφιών και
βίντεο που τραβήξατε.
Επιλογή μεταξύ διάφορων εφέ
που είναι διαθέσιμα.
55
Πολυμέσα
Λειτουργία λήψης
Είναι διαθέσιμα πολλά εφέ φωτογραφίας.
Πατήστε Λειτ. και κατόπιν κυλήστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη στη δεξιά πλευρά της
οθόνης.
• Auto: χρήση της επιλογής αυτής για να επιτρέψετε στην κάμερα να αξιολογήσει το περιβάλλον και
να προσδιορίσει την ιδανική λειτουργία για τη φωτογραφία.
• Διόρθ. ατελειών: λήψη φωτογραφίας με φωτισμένα πρόσωπα για απαλότερες εικόνες.
• Ήχος & λήψη: χρήση της επιλογής αυτής για λήψη μιας φωτογραφίας με ήχο.
Πατήστε για λήψη μιας φωτογραφίας. Η συσκευή εγγράφει περίπου λίγα δευτερόλεπτα ήχου
μετά τη λήψη φωτογραφίας.
Ενώ φωτογραφίζετε με τη λειτουργία αυτή, ο ήχος εγγράφεται με το εσωτερικό μικρόφωνο.
• Πανόραμα: λήψη μιας φωτογραφίας που αποτελείται από πολλές φωτογραφίες που μπαίνουν στη
σειρά.
Για να έχετε την καλύτερη λήψη, ακολουθήστε τις συμβουλές αυτές.
– – Μετακινείτε την κάμερα αργά προς μία κατεύθυνση.
– – Κρατήστε το σκόπευτρο της κάμερας εντός του πλαισίου καθοδήγησης.
– – Αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών θέματος μπροστά από μη αναγνωρίσιμο φόντο, όπως άδειο
ουρανό ή κενό τοίχο.
• Αθλητικά: χρήση της ρύθμισης αυτής για θέματα με γρήγορη κίνηση.
• Νύχτα: χρήση της ρύθμισης αυτής για εικόνες που λαμβάνονται σε σκοτεινότερες συνθήκες.
Πανοραμικές φωτογραφίες
Μια πανοραμική φωτογραφία είναι μια ευρεία εικόνα τοπίου που αποτελείται από πολλαπλές λήψεις.
Πατήστε Λειτ. → Πανόραμα.
Πατήστε και μετακινήστε την κάμερα προς μία κατεύθυνση. Όταν τα δύο πανοραμικά καθοδηγητικά
πλαίσια ευθυγραμμιστούν, η κάμερα τραβά αυτόματα άλλη μία λήψη σε πανοραμική αλληλουχία. Για
διακοπή της λήψης, πατήστε .
Αν το σκόπευτρο είναι εκτός της κατεύθυνσης, η συσκευή σταματά τη λήψη.
Εφαρμογή εφέ φίλτρων
Χρησιμοποιήστε τα εφέ φίλτρου για λήψη μοναδικών φωτογραφιών ή βίντεο.
Πατήστε
και επιλέξτε ένα εφέ φίλτρου. Οι διαθέσιμες επιλογές ποικίλλουν ανάλογα με τη λειτουργία.
56
Πολυμέσα
Λήψη βίντεο
Λήψη βίντεο
Σύρετε το διακόπτη φωτογραφίας-βίντεο στο εικονίδιο του βίντεο και κατόπιν πατήστε
βίντεο. Για παύση της εγγραφής, πατήστε . Για διακοπή της εγγραφής, πατήστε .
για λήψη
Η μη αυτόματη εστίαση δεν είναι διαθέσιμη σε λειτουργία βίντεο.
Λειτουργία εγγραφής
Εμφάνιση τρέχοντος τρόπου
λειτουργίας.
Αλλαγή των ρυθμίσεων
κάμερας.
Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας
φωτογραφίας και λειτουργίας
βίντεο.
Εναλλαγή μεταξύ του φακού
μπροστινής κάμερας και του
φακού πίσω κάμερας.
Προβολή περισσότερων
επιλογών.
Προβολή φωτογραφιών και
βίντεο που τραβήξατε.
Πατήστε
→
Επιλογή μεταξύ διάφορων εφέ
που είναι διαθέσιμα.
για αλλαγή της λειτουργίας εγγραφής.
• Κανονική: χρήση αυτής της λειτουργίας για κανονική ποιότητα.
• Όριο για email: χρήση αυτής της λειτουργίας για χαμηλότερη ποιότητα εγγραφής για αποστολή
μέσω email.
57
Πολυμέσα
Μεγέθυνση και σμίκρυνση
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
• Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
• Απομακρύνετε μεταξύ τους δύο δάχτυλα που τοποθετείτε επί της οθόνης για μεγέθυνση, και
πλησιάστε τα για σμίκρυνση.
Κοινή χρήση λήψης
Πατήστε
→
και κατόπιν επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
• Κοινή χρήση λήψης: αποστολή μιας φωτογραφίας απευθείας σε άλλη συσκευή μέσω Wi-Fi Direct.
• Κοινή χρήση φωτογραφ.: ρύθμιση της συσκευής να αναγνωρίζει το πρόσωπο ενός ατόμου στο
οποίο θέσατε ετικέτα σε μια φωτογραφία και αποστολή της στο άτομο αυτό.
• Απομακ. σκόπευτρο: ρύθμιση μιας συσκευής για έλεγχο της κάμερας από μακριά.
Έλεγχος της κάμερας από μακριά
Ρυθμίστε τη συσκευή ως σκόπευτρο για έλεγχο της κάμερας από μακριά.
→ Απομακ. σκόπευτρο και κατόπιν συνδέστε τη συσκευή με την κάμερα
Πατήστε →
χρησιμοποιώντας Wi-Fi Direct. Πατήστε για λήψη φωτογραφίας από μακριά χρησιμοποιώντας τη
συσκευή ως σκόπευτρο.
58
Πολυμέσα
Διαμόρφωση ρυθμίσεων για κάμερα
Πατήστε για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για την κάμερα. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι παρακάτω
επιλογές και στη λειτουργία φωτογράφησης και στη λειτουργία βιντεοσκόπησης. Οι διαθέσιμες επιλογές
διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας που χρησιμοποιείται.
• Μέγ. φωτογρ. / Μέγεθος βίντεο: επιλογή ανάλυσης. Χρησιμοποιήστε υψηλότερη ανάλυση για
υψηλότερη ποιότητα. Αλλά καταναλώνεται περισσότερη μνήμη.
• Μέτρηση: επιλογή μεθόδου φωτομέτρησης. Αυτό καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού των τιμών
φωτός. Η επιλογή Με εστίαση στο κέντρο μετρά το φως στο φόντο στο κέντρο της σκηνής. Η
επιλογή Σημείο μετρά την τιμή φωτός σε συγκεκριμένη θέση. Η επιλογή Matrix υπολογίζει το μέσο
όρο όλης της σκηνής.
• Ετικέτα τοποθεσίας: ρύθμιση της συσκευής για επισύναψη της ετικέτας τοποθεσίας στη
φωτογραφία.
• Για να βελτιώσετε το σήμα GPS, αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών σε θέσεις στις οποίες το
σήμα μπορεί να εμποδίζεται, π.χ. ανάμεσα σε κτίρια ή σε περιοχές χαμηλού ύψους ή σε κακές
καιρικές συνθήκες.
• Όταν μοιράζεστε μια φωτογραφία με συνημμένη την ετικέτα τοποθεσίας, οι πληροφορίες
τοποθεσίας ενδέχεται αν εκτίθενται σε άλλα άτομα.
• Αναθεώρηση εικόνων/βίντεο: ρύθμιση για εμφάνιση φωτογραφιών ή βίντεο μετά τη λήψη τους.
• Πλήκτρο έντασης: ρύθμιση της συσκευής για χρήση του πλήκτρου έντασης για τον έλεγχο της
λειτουργίας κλείστρου ή ζουμ.
• Χρονομετρητής: χρησιμοποιήστε τον για λήψεις με χρονική καθυστέρηση.
• Εξισορρόπηση λευκού: επιλογή κατάλληλης ισορροπίας λευκού έτσι ώστε οι εικόνες να έχουν
ένα χρωματικό εύρος που αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Οι ρυθμίσεις έχουν σχεδιαστεί για
συγκεκριμένες συνθήκες φωτισμού. Οι ρυθμίσεις αυτές είναι παρόμοιες με το εύρος θερμότητας για
την έκθεση ισορροπίας λευκού σε επαγγελματικές κάμερες.
• Φωτεινότητα: αλλαγή της φωτεινότητας.
• Οδηγίες: εμφάνιση οδηγών σκοπεύτρου για να βοηθούν στη σύνθεση κατά την επιλογή θεμάτων.
• Φωνητικός έλεγχος: ρύθμιση της κάμερας να τραβά φωτογραφίες με φωνητικές εντολές.
• Αυτόμ. ονομ. αρχ. βάσει συσχετισμού: ρύθμιση της κάμερας για εμφάνιση συναφών ετικετών.
Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή για χρήση του Βοηθού ετικέτας στη Συλλογή.
• Αποθήκευση ως ανεστραμμένης εικόνας: αναστροφή της εικόνας για δημιουργία
αντικατοπτρισμού της αρχικής σκηνής. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν χρησιμοποιείτε
την μπροστινή κάμερα.
• Αποθήκευση: επιλογή της θέσης μνήμης για αποθήκευση.
• Επαναφορά: επαναφορά των ρυθμίσεων κάμερας.
• Βοήθεια: πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για χρήση της κάμερας.
59
Πολυμέσα
Συντομεύσεις
Αναδιοργανώστε τις συντομεύσεις για εύκολη πρόσβαση στις διάφορες επιλογές της κάμερας.
Πατήστε
και πατήστε παρατεταμένα σε ένα εικονίδιο συντόμευσης.
Πατήστε παρατεταμένα σε μια επιλογή και σύρετέ την σε μια υποδοχή στο πάνω μέρος της οθόνης.
Συλλογή
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για προβολή εικόνων και βίντεο.
Πατήστε Συλλογή στην οθόνη εφαρμογών.
Προβολή εικόνων
Η εκκίνηση του Συλλογή εμφανίζει διαθέσιμους φακέλους. Όταν μια άλλη εφαρμογή, όπως το Email,
αποθηκεύει μια εικόνα, δημιουργείται αυτόματα ο φάκελος Download για να τοποθετηθεί η εικόνα.
Παρομοίως, η καταγραφή ενός στιγμιότυπου οθόνης δημιουργεί αυτόματα το φάκελο Screenshots.
Επιλέξτε ένα φάκελο για άνοιγμα.
Σε ένα φάκελο, οι εικόνες εμφανίζονται κατά την ημερομηνία δημιουργίας. Επιλέξτε μια εικόνα για να την
προβάλλετε σε πλήρη οθόνη.
Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για προβολή της επόμενης ή της
προηγούμενης εικόνας.
Μεγέθυνση και σμίκρυνση
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους για να μεγεθύνετε μια εικόνα:
• Κάντε διπλό πάτημα οπουδήποτε για μεγέθυνση.
• Απομακρύνετε δύο δάχτυλα μεταξύ τους οπουδήποτε για μεγέθυνση. Πλησιάστε τα για σμίκρυνση
ή διπλό πάτημα για επιστροφή.
60
Πολυμέσα
Αναπαραγωγή βίντεο
Τα αρχεία βίντεο εμφανίζουν το εικονίδιο
παρακολούθηση και πατήστε .
στην προεπισκόπηση. Επιλέξτε ένα βίντεο για
Περικοπή τμημάτων βίντεο
Επιλέξτε ένα βίντεο και κατόπιν πατήστε . Μετακινήστε την αγκύλη έναρξης στο επιθυμητό σημείο
εκκίνησης, μετακινήστε την αγκύλη λήξης στο επιθυμητό σημείο τερματισμού και κατόπιν αποθηκεύστε
το βίντεο.
Επεξεργασία εικόνων
Ενώ προβάλλετε μια εικόνα, πατήστε και χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες:
• Αγαπημένα: προσθήκη στη λίστα αγαπημένων.
• Παρουσίαση: έναρξη παρουσίασης με τις εικόνες στον τρέχοντα φάκελο.
• Πλαίσιο φωτογραφίας: χρήση της επιλογής αυτής για προσθήκη πλαισίου και σημείωσης σε μια
εικόνα. Η επεξεργασμένη εικόνα αποθηκεύεται στο φάκελο Photo frame.
• Σημείωση φωτογραφίας: χρήση αυτής της επιλογής για να γράψετε μια σημείωση στο πίσω μέρος
της εικόνας. Πατήστε για επεξεργασία της σημείωσης.
• Αντιγρ. στο πρόχειρο: αντιγραφή στο πρόχειρο.
• Εκτύπωση: εκτύπωση της εικόνας με σύνδεση της συσκευής σε εκτυπωτή. Ορισμένοι εκτυπωτές
ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.
• Μετονομασία: μετονομασία του αρχείου.
• Κοινή χρήση φωτογραφ.: αποστολή της εικόνας σε άτομο στο πρόσωπο του οποίου θέσατε ετικέτα
στη φωτογραφία.
• Περ. προς τα αριστερά: περιστροφή προς τα αριστερά.
• Περ. προς τα δεξιά: περιστροφή προς τα δεξιά.
• Περικοπή: αλλαγή μεγέθους του μπλε πλαισίου για περικοπή και αποθήκευση της εικόνας μέσα σε
αυτό.
• Ορισμός ως: ρύθμιση της εικόνας ως ταπετσαρία ή εικόνα επαφής.
• Λεπτομέρειες: προβολή λεπτομερειών εικόνας.
• Ρυθμίσεις: αλλαγή των ρυθμίσεων Συλλογής.
Αγαπημένες εικόνες
Ενώ προβάλλετε μια εικόνα, πατήστε → Αγαπημένα για να προσθέσετε την εικόνα στη λίστα
αγαπημένων.
61
Πολυμέσα
Διαγραφή εικόνων
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
• Σε έναν φάκελο, πατήστε → Επιλογή στοιχείου, επιλέξτε εικόνες και κατόπιν πατήστε
• Κατά την προβολή μιας εικόνας, πατήστε
.
.
Κοινή χρήση εικόνων
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
• Σε έναν φάκελο, πατήστε → Επιλογή στοιχείου, επιλέξτε εικόνες σημειώνοντας και κατόπιν
πατήστε για να τις στείλετε σε άλλους ή να τις μοιραστείτε μέσω υπηρεσιών κοινωνικής
δικτύωσης.
• Κατά την προβολή μιας εικόνας, πατήστε για να την στείλετε σε άλλα άτομα ή να την μοιραστείτε
μέσω των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης.
Ορισμός ως ταπετσαρία
Ενώ προβάλλετε μια εικόνα, πατήστε → Ορισμός ως για ρύθμιση της εικόνας ως ταπετσαρία ή
αντιστοίχισή της σε μια επαφή.
Τοποθέτηση ετικετών σε πρόσωπα
Ενώ προβάλλετε μια εικόνα, πατήστε → Ρυθμίσεις → Ετικέτες και κατόπιν σημειώστε Ετικέτα
προσώπου. Εμφανίζεται ένα κίτρινο πλαίσιο γύρω από το αναγνωρισμένο πρόσωπο. Πατήστε στο
πρόσωπο, πατήστε Προσθήκη ονόματος και κατόπιν επιλέξτε ή προσθέστε μια επαφή.
Όταν εμφανιστεί η ετικέτα προσώπου σε μια εικόνα, πατήστε στην ετικέτα προσώπου και
χρησιμοποιήστε τις διαθέσιμες επιλογές, όπως η αποστολή μηνυμάτων.
Η αναγνώριση του προσώπου μπορεί να αποτύχει ανάλογα με τη γωνία του προσώπου, το
μέγεθος του προσώπου, το χρώμα του δέρματος, την έκφραση του προσώπου, τις συνθήκες
φωτισμού ή τα αξεσουάρ που φοράει το άτομο αυτό.
Χρήση βοηθού ετικέτας
Πατήστε → Ρυθμίσεις → Ετικέτες → Βοηθός Ετικετών και κατόπιν σύρετε το διακόπτη Βοηθός
Ετικετών προς τα δεξιά για να εμφανίσετε μια συναφή ετικέτα (καιρός, τοποθεσία, ημερομηνία και το
όνομα του ατόμου) κατά το άνοιγμα μιας εικόνας.
62
Πολυμέσα
Οργάνωση με φακέλους
Δημιουργήστε ένα φάκελο για την οργάνωση εικόνων ή βίντεο αποθηκευμένων στη συσκευή. Μπορείτε
να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αρχεία από ένα φάκελο σε άλλον.
Για να δημιουργήσετε νέο φάκελο, πατήστε . Εισάγετε όνομα για το φάκελο, πατήστε OK και κατόπιν
σημειώστε εικόνες ή βίντεο. Πατήστε παρατεταμένα σε οποιαδήποτε επιλεγμένη εικόνα ή βίντεο,
σύρετέ την στο νέο φάκελο και κατόπιν πατήστε Τέλος. Πατήστε Αντιγ για αντιγραφή ή Μετακίνηση για
μετακίνηση.
Βίντεο
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναπαραγωγή αρχείων βίντεο.
Πατήστε το Βίντεο στην οθόνη εφαρμογών.
Αναπαραγωγή βίντεο
Επιλέξτε ένα βίντεο για αναπαραγωγή.
Αναζήτηση για άλλες
συσκευές για αναπαραγωγή
του αρχείου.
Αλλαγή σε κατάσταση
αιωρούμενης οθόνης.
Ρύθμιση της έντασης ήχου.
Πρόσβαση σε πρόσθετες
επιλογές.
Μετάβαση στο επόμενο
βίντεο. Παρατεταμένο πάτημα
για γρήγορη κίνηση προς τα
εμπρός.
Μετακίνηση εμπρός ή πίσω με
σύρσιμο της γραμμής.
Μετακίνηση του πίνακα
ελέγχου στα δεξιά.
Μετακίνηση του πίνακα
ελέγχου στα αριστερά.
Αλλαγή του λόγου πλευρών
της οθόνης.
Άνοιγμα λίστας
αναπαραγωγής.
Παύση και συνέχιση της
αναπαραγωγής.
Επανέναρξη του τρέχοντος
βίντεο ή μετάβαση στο
προηγούμενο βίντεο.
Παρατεταμένο πάτημα για
γρήγορη κίνηση προς τα πίσω.
63
Πολυμέσα
Διαγραφή βίντεο
Πατήστε → Διαγραφή, επιλέξτε βίντεο και κατόπιν πατήστε Διαγραφή.
Κοινή χρήση βίντεο
Πατήστε → Κοινή χρήση μέσω, επιλέξτε βίντεο, πατήστε Τέλ. και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο κοινής
χρήσης.
Χρήση του αναδυόμενου προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να χρησιμοποιείτε άλλες εφαρμογές χωρίς να κλείνετε το
πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο. Ενώ παρακολουθείτε βίντεο, πατήστε το
για να χρησιμοποιήσετε
το αναδυόμενο πρόγραμμα αναπαραγωγής.
Απομακρύνετε μεταξύ τους δύο δάχτυλα που τοποθετείτε επί της οθόνης για μεγέθυνση του
προγράμματος αναπαραγωγής ή πλησιάστε τα για σμίκρυνση. Για να μετακινήσετε το πρόγραμμα
αναπαραγωγής, σύρετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής σε άλλη θέση.
YouTube
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για παρακολούθηση βίντεο από τον ιστότοπο YouTube.
Πατήστε το YouTube στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Παρακολούθηση βίντεο
Πατήστε και κατόπιν εισάγετε μια λέξη-κλειδί. Επιλέξτε ένα από τα ευρεθέντα αποτελέσματα
αναζήτησης για να παρακολουθήσετε ένα βίντεο.
Πατήστε στην οθόνη, πατήστε και κατόπιν περιστρέψτε τη συσκευή σε οριζόντιο προσανατολισμό
για να εμφανίσετε πλήρη οθόνη.
Κοινή χρήση βίντεο
Επιλέξτε το βίντεο προς προβολή, πατήστε
και κατόπιν επιλέξτε μέθοδο κοινής χρήσης.
Αποστολή βίντεο
Πατήστε Μεταφορτώσεις →
πατήστε ΜΕΤΑΦΌΡΤΩΣΗ.
, επιλέξτε ένα βίντεο, εισάγετε πληροφορίες για το βίντεο και κατόπιν
64
Καταστήματα εφαρμογών &
πολυμέσων
Play Store
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αγορά και λήψη εφαρμογών και παιχνιδιών που μπορούν να
εκτελεστούν στη συσκευή.
Πατήστε το Play Store στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Εγκατάσταση εφαρμογών
Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία ή πατήστε
για να κάνετε αναζήτηση με λέξη-κλειδί.
Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλλετε πληροφορίες. Για να κάνετε λήψη της, πατήστε
ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ. Αν υπάρχει χρέωση για την εφαρμογή, πατήστε στην τιμή και ακολουθήστε τις οδηγίες
επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αγοράς.
Όταν είναι διαθέσιμη νέα έκδοση για οποιαδήποτε εγκατεστημένη εφαρμογή, εμφανίζεται
ένα εικονίδιο ενημέρωσης στο πάνω μέρος της οθόνης που σας ειδοποιεί για την ενημέρωση.
Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε στο εικονίδιο για να ενημερώσετε την εφαρμογή.
Απεγκατάσταση εφαρμογών
Απεγκαταστήστε τις εφαρμογές που αγοράστηκαν από το Play Store.
Πατήστε → Οι εφαρμογές μου, επιλέξτε μια εφαρμογή για διαγραφή στη λίστα εγκατεστημένων
εφαρμογών και κατόπιν πατήστε ΚΑΤ. ΕΓΚΑΤΆΣΤ.
65
Καταστήματα εφαρμογών & πολυμέσων
Samsung Apps (GALAXY Apps)
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αγορά και λήψη εφαρμογών αποκλειστικών για τη Samsung. Για
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση apps.samsung.com.
Πατήστε Samsung Apps (GALAXY Apps) στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Εγκατάσταση εφαρμογών
Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία. Πατήστε
Για να κάνετε αναζήτηση για μια εφαρμογή, πατήστε
εισάγετε μια λέξη-κλειδί στο πεδίο αναζήτησης.
για να επιλέξετε μια κατηγορία.
στο πάνω μέρος της οθόνης και κατόπιν
Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλλετε πληροφορίες. Για να κάνετε λήψη της, πατήστε Εγκατάσταση.
Αν υπάρχει χρέωση για την εφαρμογή, πατήστε στην τιμή και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης
για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αγοράς.
Όταν είναι διαθέσιμη νέα έκδοση για οποιαδήποτε εγκατεστημένη εφαρμογή, εμφανίζεται
ένα εικονίδιο ενημέρωσης στο πάνω μέρος της οθόνης που σας ειδοποιεί για την ενημέρωση.
Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε στο εικονίδιο για να ενημερώσετε την εφαρμογή.
Βιβλία Ρlay
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για ανάγνωση και λήψη αρχείων βιβλίων.
Πατήστε Βιβλία Ρlay στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
66
Καταστήματα εφαρμογών & πολυμέσων
Ταινίες Play
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για παρακολούθηση, λήψη και ενοικίαση ταινιών ή τηλεοπτικών
προγραμμάτων.
Πατήστε το Ταινίες Play στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Μουσική Play
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να ακούτε μουσική από τη συσκευή ή αναπαραγωγή μουσικής
από την υπηρεσία cloud της Google.
Πατήστε το Μουσική Play στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Παιχνίδια Ρlay
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για λήψη και λειτουργία παιχνιδιών.
Πατήστε Παιχνίδια Ρlay στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Περίπτερο Ρlay
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για ανάγνωση των τελευταίων ειδησεογραφικών άρθρων.
Πατήστε Περίπτερο Ρlay στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
67
Βοηθητικά προγράμματα
Σημείωση
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να καταγράψετε σημαντικές πληροφορίες με σκοπό να τις
αποθηκεύσετε και να τις προβάλλετε αργότερα.
Πατήστε Σημείωση στην οθόνη εφαρμογών.
Προσθήκη και διαχείριση κατηγοριών
Δημιουργήστε κατηγορίες για ταξινόμηση και διαχείριση των σημειώσεών σας.
Για να προσθέσετε μια νέα κατηγορία, πατήστε
κατηγορίας και κατόπιν πατήστε OK.
Για να διαγράψετε μια κατηγορία, πατήστε
στην κατηγορία.
→ Διαχείριση κατηγοριών →
, εισάγετε όνομα μιας
→ Διαχείριση κατηγοριών και κατόπιν πατήστε
δίπλα
Για μετονομασία μιας κατηγορίας, επιλέξτε μια κατηγορία, πατήστε → Διαχείριση κατηγοριών,
πατήστε παρατεταμένα στο όνομα μιας κατηγορίας, εισάγετε νέο όνομα για την κατηγορία και κατόπιν
πατήστε OK.
Για αλλαγή της σειράς των κατηγοριών, πατήστε → Διαχείριση κατηγοριών και κατόπιν πατήστε
δίπλα σε μια κατηγορία και σύρετέ την προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε άλλη θέση.
Σύνταξη σημειώσεων
Πατήστε στη λίστα σημειώσεων και εισάγετε μια σημείωση. Κατά τη σύνταξη μιας σημείωσης,
χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:
• • : δημιουργία ή ρύθμιση μιας κατηγορίας.
: εισαγωγή εικόνων.
• : δημιουργία μιας φωνητικής ηχογράφησης για εισαγωγή.
Για να αποθηκεύσετε τη σημείωση, πατήστε Αποθ/ση.
Για επεξεργασία μιας σημείωσης, πατήστε σε μια σημείωση και κατόπιν πατήστε στο περιεχόμενο της
σημείωσης.
68
Βοηθητικά προγράμματα
Περιήγηση σε σημειώσεις
Περιηγηθείτε σε μικρογραφίες σημειώσεων κάνοντας κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
Για αναζήτηση μιας σημείωσης, πατήστε
.
Για να στείλετε σημείωση σε άλλους, πατήστε → Επιλογή, επιλέξτε μια σημείωση και κατόπιν πατήστε
.
Για να αλλάξετε την κατηγορία της σημείωσης, πατήστε → Επιλογή, επιλέξτε σημειώσεις, πατήστε
και κατόπιν επιλέξτε μια κατηγορία.
Για εκτύπωση σημειώσεων συνδέοντας τη συσκευή με εκτυπωτή, πατήστε → Επιλογή, επιλέξτε
σημειώσεις και κατόπιν πατήστε . Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη
συσκευή.
Για διαγραφή σημειώσεων, πατήστε → Επιλογή, επιλέξτε σημειώσεις και κατόπιν πατήστε
.
Προβολή σημείωσης
Πατήστε στη μικρογραφία μιας σημείωσης για να την ανοίξετε.
Για να διαγράψετε τη σημείωση, πατήστε
.
Για αποστολή της σημείωσης σε άλλους, πατήστε
.
Για εκτύπωση της σημείωσης με σύνδεση της συσκευής σε εκτυπωτή, πατήστε
ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.
S Planner
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαχείριση συμβάντων και εργασιών.
Πατήστε το S Planner στην οθόνη εφαρμογών.
Δημιουργία συμβάντων ή εργασιών
Πατήστε
και κατόπιν χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
• Συμβάν: εισαγωγή ενός συμβάντος με προαιρετική ρύθμιση επανάληψης.
• Εργασία: εισαγωγή μιας εργασίας με προαιρετική ρύθμιση προτεραιότητας.
69
. Ορισμένοι εκτυπωτές
Βοηθητικά προγράμματα
Για προσθήκη συμβάντος ή εργασίας συντομότερα, πατήστε σε μια ημερομηνία για να την επιλέξετε και
πατήστε την και πάλι.
Εισάγετε έναν τίτλο και προσδιορίστε με ποιο ημερολόγιο θα χρησιμοποιηθεί ή θα συγχρονιστεί. Κατόπιν
πατήστε Προβολή περισσότερων επιλογών για να προσθέσετε περισσότερες λεπτομέρειες, όπως τη
συχνότητα επανάληψης του συμβάντος ή για πότε ορίζεται εκ των προτέρων ειδοποίηση.
Επισύναψη χάρτη που δείχνει την τοποθεσία του συμβάντος. Εισάγετε την τοποθεσία στο πεδίο Θέση,
πατήστε το δίπλα στο πεδίο και κατόπιν σημειώστε την ακριβή θέση πατώντας παρατεταμένα στο
χάρτη που εμφανίζεται.
Συγχρονισμός με Google Calendar
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Γενικά → Λογαριασμοί → Google στο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΊ,
επιλέξτε το λογαριασμό Google και κατόπιν σημειώστε το Συγχρονισμός Ημερολόγιο.
Για μη αυτόματο συγχρονισμό για ενημέρωση, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε S Planner → →
Συγχρονισμός.
Για εμφάνιση συγχρονισμένων συμβάντων ή εργασιών, πατήστε → Ημερολόγια και κατόπιν
σημειώστε το λογαριασμό Google.
Αλλαγή τύπου ημερολογίου
Επιλέξτε έναν ανάμεσα σε διαφορετικούς τύπους ημερολογίων μεταξύ των οποίων έτους, μήνα,
εβδομάδας και άλλων στην πάνω πλευρά της οθόνης.
Αναζήτηση για συμβάντα ή εργασίες
Πατήστε
και κατόπιν εισάγετε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση.
Για προβολή των σημερινών συμβάντων ή εργασιών, πατήστε Σήμερα στο πάνω μέρος της οθόνης.
70
Βοηθητικά προγράμματα
Διαγραφή συμβάντων ή εργασιών
Επιλέξτε ένα συμβάν ή εργασία και κατόπιν πατήστε → Διαγραφή.
Κοινή χρήση συμβάντων ή εργασιών
Επιλέξτε ένα συμβάν ή εργασία, πατήστε → Κοινή χρήση μέσω και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο
κοινής χρήσης.
Λειτουργία για παιδιά
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να προσφέρετε διασκεδαστικό και ασφαλές περιβάλλον για
παιδιά περιορίζοντας την πρόσβαση των παιδιών σε ορισμένες εφαρμογές ή περιεχόμενο.
Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή την εφαρμογή, πρέπει να την μεταφορτώσετε και να την εγκαταστήσετε.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Λειτουργία για παιδιά → Εγκατάσταση.
Για να ξεκινήσει η λειτουργία για παιδιά, πατήστε Λειτουργία για παιδιά στην οθόνη εφαρμογών.
Όταν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, πατήστε Ορισμός PIN στο κάτω μέρος της οθόνης.
Κατόπιν, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
Dropbox
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αποθήκευση και κοινή χρήση αρχείων με άλλους μέσω της
αποθήκευσης Cloud Dropbox. Όταν αποθηκεύετε αρχεία στο Dropbox, η συσκευή σας συγχρονίζεται
αυτόματα με το διαδικτυακό διακομιστή και τυχόν άλλους υπολογιστές με εγκατεστημένο το Dropbox.
Πατήστε το Dropbox στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
71
Βοηθητικά προγράμματα
Συνδεθείτε με το λογαριασμό Dropbox. Αν δεν έχετε, δημιουργήστε έναν λογαριασμό Dropbox.
Μόλις ενεργοποιηθεί το Dropbox, πατήστε Turn on Camera Upload για αυτόματη μεταφόρτωση στο
Dropbox φωτογραφιών και βίντεο που τραβήχτηκαν με την κάμερα της συσκευής. Για προβολή των
φωτογραφιών ή βίντεο που μεταφορτώνονται, πατήστε . Για κοινή χρήση ή διαγραφή αρχείων ή
δημιουργία άλμπουμ, πατήστε
και κατόπιν επιλέξτε αρχεία.
Για αποστολή αρχείων στο Dropbox, πατήστε → → Upload here → Photos or videos ή Other files.
Για να ανοίξετε αρχεία στο Dropbox, επιλέξτε ένα αρχείο.
Ενώ προβάλλετε εικόνες ή βίντεο, πατήστε για να τα προσθέσετε στη λίστα αγαπημένων. Για να
ανοίξετε αρχεία στη λίστα αγαπημένων, πατήστε .
Cloud
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για συγχρονισμό αρχείων ή δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων
δεδομένων εφαρμογών με το λογαριασμό Samsung ή Dropbox.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Γενικά → Cloud.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Συγχρονισμός με το λογαριασμό Samsung
Πατήστε στο λογαριασμό Samsung ή στο Ρυθμίσεις συγχρονισμού για συγχρονισμό αρχείων.
Εφεδρικά αντίγραφα ή επαναφορά δεδομένων
Πατήστε Αντίγραφο ασφαλείας ή Επαν/φορά για εφεδρικά αντίγραφα ή επαναφορά δεδομένων με το
λογαριασμό Samsung.
Συγχρονισμός με το Dropbox
Πατήστε Σύνδεση λογαριασμού Dropbox και κατόπιν εισάγετε το λογαριασμό Dropbox. Ακολουθήστε
τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
Μόλις συνδεθείτε, πατήστε Allow και η συσκευή συγχρονίζει αυτόματα αρχεία με το Dropbox
οποτεδήποτε και αν κάνετε κάποιες αλλαγές.
72
Βοηθητικά προγράμματα
Drive
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για δημιουργία και επεξεργασία εγγράφων και κοινή χρήση τους με
άλλα άτομα μέσω της αποθήκευσης Google Drive. Όταν δημιουργείτε έγγραφα ή μεταφορτώνετε αρχεία
στο Google Drive, η συσκευή σας συγχρονίζεται αυτόματα με το διαδικτυακό διακομιστή και τυχόν
άλλους υπολογιστές με εγκατεστημένο το Google Drive. Αποκτήστε πρόσβαση στα αρχεία σας χωρίς
μεταφορά ή μεταφόρτωση.
Πατήστε Drive στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Hancom Office Viewer
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για προβολή εγγράφων σε διάφορες μορφές, μεταξύ των οποίων
φύλλα εργασίας και παρουσιάσεις.
Πατήστε Hancom Office Viewer στην οθόνη εφαρμογών.
Αναζήτηση εγγράφων
Πατήστε Άνοιγμα για περιήγηση σε έγγραφο.
Κατά την περιήγηση σε έγγραφο, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:
• : δημιουργία φακέλου.
• : ανάκτηση νέων εγγράφων.
• : ταξινόμηση εγγράφων και φακέλων.
• : αλλαγή της λειτουργίας προβολής.
• : επιλογή εγγράφων και φακέλων.
Για αναζήτηση εγγράφων που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα, πατήστε Πρόσφατα έγγραφα.
73
Βοηθητικά προγράμματα
Ανάγνωση εγγράφων
Πατήστε σε ένα έγγραφο στο Πρόσφατα έγγραφα ή σε ένα φάκελο.
Πατήστε ή και κατόπιν χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω λειτουργίες:
Επεξεργαστής λόγου
• Εύρεση: αναζήτηση για κείμενο.
• Ζουμ: αλλαγή του μεγέθους της προβολής.
• Πληροφορίες εγγράφου: προβολή λεπτομερειών εγγράφου όπως τίτλος, ημερομηνία και
συντάκτης.
• Εκτύπωση: εκτύπωση του εγγράφου με σύνδεση της συσκευής σε εκτυπωτή. Ορισμένοι εκτυπωτές
ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.
• Αποστολή: αποστολή του εγγράφου σε άλλα άτομα ή κοινή χρήση του.
• Λήψη του Office: εγκατάσταση και ενημέρωση εφαρμογών Hancom Office.
• Βοήθεια: προβολή πληροφοριών σχετικά με το Hancom Office Viewer.
Παρουσίαση
• Εύρεση: αναζήτηση για κείμενο.
• Ζουμ: αλλαγή του μεγέθους της προβολής.
• Πληροφορίες εγγράφου: προβολή λεπτομερειών εγγράφου όπως τίτλος, ημερομηνία και
συντάκτης.
• Προβολή παρουσίασης: έναρξη παρουσίασης από την πρώτη σελίδα.
• Από την τρέχουσα διαφάνεια: έναρξη παρουσίασης από την τρέχουσα σελίδα.
• Εμφάνιση προβολής παρουσιαστή: εμφάνιση εργαλείων παρουσίασης στη συσκευή όταν είναι
συνδεδεμένη με εξωτερικό μόνιτορ.
• Εκτύπωση: εκτύπωση του εγγράφου με σύνδεση της συσκευής σε εκτυπωτή. Ορισμένοι εκτυπωτές
ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.
• Αποστολή: αποστολή του εγγράφου σε άλλα άτομα ή κοινή χρήση του.
• Λήψη του Office: εγκατάσταση και ενημέρωση εφαρμογών Hancom Office.
• Βοήθεια: προβολή πληροφοριών σχετικά με το Hancom Office Viewer.
74
Βοηθητικά προγράμματα
Λογιστικό φύλλο
• Εύρεση: αναζήτηση για κείμενο.
• Ζουμ: αλλαγή του μεγέθους της προβολής.
• Πληροφορίες εγγράφου: προβολή λεπτομερειών εγγράφου όπως τίτλος, ημερομηνία και
συντάκτης.
• Ταξινόμηση: ταξινόμηση κελιών βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.
• Εμφάνιση τύπων: προβολή των μαθηματικών τύπων εντός των κελιών αντί για τα υπολογισμένα
αποτελέσματα.
• Σταθεροποίηση τμημάτων παραθύρου: σταθεροποίηση της επιλεγμένης σειράς στη θέση της.
• Γραμμές πλέγματος: απόκρυψη ή εμφάνιση των γραμμών πλέγματος.
• Εμφάνιση όλων των σχολίων: απόκρυψη ή εμφάνιση σημειώσεων στο έγγραφο.
• Περιοχή εκτύπωσης: επιλογή μιας περιοχής για εκτύπωση.
• Εκτύπωση: εκτύπωση του εγγράφου με σύνδεση της συσκευής σε εκτυπωτή. Ορισμένοι εκτυπωτές
ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.
• Αποστολή: αποστολή του εγγράφου σε άλλα άτομα ή κοινή χρήση του.
• Λήψη του Office: εγκατάσταση και ενημέρωση εφαρμογών Hancom Office.
• Βοήθεια: προβολή πληροφοριών σχετικά με το Hancom Office Viewer.
PDF
• Αναζήτηση: αναζήτηση για κείμενο.
• Αποστολή: αποστολή του εγγράφου σε άλλα άτομα ή κοινή χρήση του.
• Ιδιότητες: προβολή λεπτομερειών εγγράφου όπως τίτλος, ημερομηνία και συντάκτης.
• Ζουμ: αλλαγή του μεγέθους της προβολής.
• Απόκρυψη σχολίων / Εμφάνιση σχολίων: απόκρυψη ή εμφάνιση σχολίων στο έγγραφο.
• Κατακόρυφη κύλιση σελίδας / Συνεχόμενη προβολή / Οριζόντια κύλιση σελίδας: αλλαγή της
λειτουργίας προβολής.
• Επανάληψη φόρτωσης προβολής / Αρχική προβολή: εμφάνιση του εγγράφου ως μεγεθυμένη
έκδοση ή ως μία μόνο σελίδα.
• Μετάβαση στη σελίδα: μετακίνηση σε καθορισμένη σελίδα.
• Σελιδοδείκτες: προβολή σελιδοδεικτών στο έγγραφο.
• Εκτύπωση: εκτύπωση του εγγράφου με σύνδεση της συσκευής σε εκτυπωτή. Ορισμένοι εκτυπωτές
ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.
75
Βοηθητικά προγράμματα
Ειδοπ/ση
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να ρυθμίσετε ειδοποιήσεις για σημαντικά συμβάντα.
Πατήστε Ειδοπ/ση στην οθόνη εφαρμογών.
Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση της
ειδοποίησης αυτής.
Ρύθμιση ειδοποιήσεων
Πατήστε , ορίστε ώρα για αναγγελία της ειδοποίησης, επιλέξτε ημέρες για επανάληψη της ειδοποίησης
και κατόπιν πατήστε Αποθήκ.
• Ειδοποίηση τοποθεσίας: ρύθμιση μιας τοποθεσίας. Η ειδοποίηση αναγγέλλεται όταν βρεθείτε στην
τοποθεσία.
• Αναβολή: ρύθμιση διαλείμματος και του αριθμού επαναλήψεων της ειδοποίησης μετά την
προκαθορισμένη ώρα.
• Έξυπνο ξυπνητήρι: ρύθμιση της ώρας για ενεργοποίηση της ειδοποίησης πριν την
προκαθορισμένη ώρα.
Διακοπή ειδοποιήσεων
Σύρετε το έξω από το μεγάλο κύκλο για να σταματήσετε την ειδοποίηση. Σύρετε το
έξω από το
μεγάλο κύκλο για να επαναλάβετε την ειδοποίηση μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα.
Διαγραφή ειδοποιήσεων
Πατήστε → Διαγραφή, επιλέξτε ξυπνητήρια και κατόπιν πατήστε Τέλος.
76
Βοηθητικά προγράμματα
Παγκόσμιο Ρολόι
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να ελέγξτε την ώρα σε πολλές μεγάλες πόλεις στον κόσμο.
Πατήστε Παγκόσμιο Ρολόι στην οθόνη εφαρμογών.
Δημιουργία ρολογιών
Πατήστε
και εισαγάγετε το όνομα μιας πόλης ή επιλέξτε μια πόλη από τη λίστα πόλεων.
Για να εφαρμόσετε τη θερινή ώρα, πατήστε → Επιλογή, επιλέξτε ένα ρολόι και κατόπιν πατήστε
.
Διαγραφή ρολογιών
Πατήστε → Επιλογή, επιλέξτε ρολόγια και κατόπιν πατήστε
.
Αριθμ/χανή
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για απλούς ή σύνθετους υπολογισμούς.
Πατήστε Αριθμ/χανή στην οθόνη εφαρμογών.
Για να διαγράψετε το ιστορικό, πατήστε
.
S Voice
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να δίνετε εντολές στη συσκευή φωνητικά ώστε να εκτελούνται
διάφορες λειτουργίες.
Πατήστε το S Voice στην οθόνη εφαρμογών. Εναλλακτικά, πατήστε δυο φορές το πλήκτρο αρχικής
οθόνης.
• Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Η εφαρμογή αυτή δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες γλώσσες.
Ακολουθούν αρκετά παραδείγματα προφορικών εντολών:
• Άνοιγμα μουσικής
• Εκκίνηση αριθμομηχανής
• Έλεγχος προγράμματος
77
Βοηθητικά προγράμματα
Συμβουλές για καλύτερη φωνητική αναγνώριση
• Μιλάτε καθαρά.
• Μιλάτε ενώ βρίσκεστε σε ήσυχο χώρο.
• Μην χρησιμοποιείτε προσβλητικές λέξεις ή διαλέκτους.
• Αποφύγετε να μιλάτε με τοπική προφορά.
Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει τις εντολές σας ή ενδέχεται να εκτελέσει ανεπιθύμητες εντολές
ανάλογα με τον περιβάλλοντα χώρο ή τον τρόπο ομιλίας σας.
Χρήση εντολών αφύπνισης στην κλειδωμένη οθόνη
Στην κλειδωμένη οθόνη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες λειτουργίες με προκαθορισμένες
εντολές αφύπνισης.
Για ενεργοποίηση της λειτουργίας αυτής, πατήστε → Settings → Voice wake-up και κατόπιν σύρετε
το διακόπτη Voice wake-up προς τα δεξιά. Πατήστε Set wake-up command και κατόπιν ρυθμίστε
λειτουργίες και φωνητικές εντολές.
Google
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση όχι μόνο στο διαδίκτυο αλλά και σε εφαρμογές και
τα περιεχόμενά τους στη συσκευή.
Πατήστε το Google στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Αναζήτηση στη συσκευή
Πατήστε το πεδίο αναζήτησης και κατόπιν εισάγετε μια λέξη-κλειδί. Εναλλακτικά, πατήστε
προφέρετε μια λέξη-κλειδί.
και κατόπιν
Google Now
Ξεκινήστε την αναζήτηση Google για προβολή καρτών Google Now που δείχνουν τρέχουσες
πληροφορίες καιρού, δημόσιων συγκοινωνιών, το επόμενο ραντεβού σας και πολλά άλλα, όταν είναι
πιθανότερο ότι το χρειάζεστε.
Συνδεθείτε με το Google Now όταν ανοίγετε την αναζήτηση Google για πρώτη φορά. Για να αλλάξετε τις
ρυθμίσεις του Google Now, πατήστε → Ρυθμίσεις και κατόπιν σύρετε το διακόπτη Google Now προς
τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
78
Βοηθητικά προγράμματα
Φωνητική αναζήτηση
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση ιστοσελίδων φωνητικά.
Πατήστε Φωνητική αναζήτηση στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Πείτε μια λέξη-κλειδί ή μια φράση όταν εμφανιστεί το Μιλήστε στην οθόνη.
Τα Αρχεία Μου
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για πρόσβαση σε κάθε είδους αρχείο αποθηκευμένο στη συσκευή,
μεταξύ των οποίων εικόνες, βίντεο, τραγούδια και ηχητικά κλιπ.
Πατήστε Τα Αρχεία Μου στην οθόνη εφαρμογών.
Προβολή αρχείων
Αρχεία αποθηκευμένα στη συσκευή ταξινομούνται σύμφωνα με κριτήρια. Από το αριστερό πλαίσιο της
οθόνης, επιλέξτε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
• Χρονοδιάγραμμα: προβολή αρχείων που ομαδοποιούνται σύμφωνα με την ημερομηνία.
• ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ: προβολή συντομεύσεων προς φακέλους ή διακομιστές FTP.
• ΦΑΚΕΛΟΙ: προβολή αρχείων αποθηκευμένων στην εσωτερική μνήμη ή μια κάρτα μνήμης και
συντομεύσεις προς διακομιστές FTP.
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: προβολή αρχείων ταξινομημένων σύμφωνα με τους τύπους τους.
• ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: προβολή αρχείων αποθηκευμένων ή δημιουργημένων σε συγκεκριμένες εφαρμογές.
Επιλέξτε μια κατηγορία και κατόπιν επιλέξτε ένα αρχείο ή φάκελο για να τον ανοίξετε.
79
Βοηθητικά προγράμματα
Αφού επιλέξετε μια κατηγορία, πατήστε και κατόπιν χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:
• Επιλογή: επιλογή αρχείων ή φακέλων.
• Ταξινόμηση κατά: ταξινόμηση αρχείων ή φακέλων.
• Προσθήκη στους αγαπημένους φακέλους: προσθήκη συντόμευσης προς το φάκελο στο
ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ.
• Διαγραφή: διαγραφή αρχείων ή φακέλων.
• Προσθ. συντ. στην Αρχική: προσθήκη συντόμευσης σε αρχείο ή φάκελο στην αρχική οθόνη.
• Προσθήκη FTP: προσθήκη συντόμευσης διακομιστή FTP στο ΦΑΚΕΛΟΙ.
• Σάρωση για κοντινές συσκευές: αναζήτηση για συσκευές που διαθέτουν ενεργή κοινή χρήση
πολυμέσων.
• Επιλογές εμφάνισης: αλλαγή των επιλογών εμφάνισης αρχείων.
Πατήστε → Επιλογή, επιλέξτε αρχείο ή φάκελο και κατόπιν χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω
λειτουργίες:
• : αποστολή αρχείων σε άλλα άτομα ή κοινή χρήση μαζί τους.
• : διαγραφή αρχείων ή φακέλων.
• : μετακίνηση αρχείων ή φακέλων σε άλλο φάκελο.
• : αντιγραφή αρχείων ή φακέλων σε άλλο φάκελο.
• → Μετάβαση στον φάκελο: μετάβαση στο φάκελο όπου βρίσκεται το επιλεγμένο αρχείο.
• → Μετον/σία: μετονομασία αρχείου ή φακέλου.
• → Προσθήκη στους αγαπημένους φακέλους: προσθήκη συντόμευσης προς το φάκελο στο
ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ.
• → Προσθ. συντ. στην Αρχική: προσθήκη συντόμευσης σε αρχείο ή φάκελο στην αρχική οθόνη.
• → Συμπίεση: συμπίεση αρχείων ή φακέλων για δημιουργία αρχείου zip.
• → Λεπτομέρειες: προβολή λεπτομερειών αρχείου ή φακέλου.
Δημιουργία φακέλων
Πατήστε
, εισάγετε ένα όνομα για το φάκελο και κατόπιν πατήστε Δημ/ργία.
Αλλαγή της λειτουργίας προβολής
Πατήστε
για αλλαγή της λειτουργίας προβολής.
80
Βοηθητικά προγράμματα
Προβολή πληροφοριών αποθήκευσης
Πατήστε
για προβολή πληροφοριών μνήμης για τη συσκευή σας και την κάρτα μνήμης.
Αναζήτηση αρχείου
Πατήστε
και κατόπιν εισάγετε κριτήρια αναζήτησης.
Προσθήκη συντομεύσεων προς φακέλους
Προσθέστε μια συντόμευση προς φακέλους που χρησιμοποιούνται συχνά στο ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ.
Επιλέξτε ένα φάκελο και πατήστε → Προσθήκη στους αγαπημένους φακέλους.
Προσθήκη συντομεύσεων διακομιστή FTP στη συσκευή
Προσθέστε μια συντόμευση διακομιστή FTP στο ΦΑΚΕΛΟΙ. Πατήστε → Προσθήκη FTP, εισάγετε
λεπτομέρειες για το διακομιστή FTP και κατόπιν πατήστε Τέλος.
81
Ταξίδια & τοπικές ρυθμίσεις
Χάρτες
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να εντοπίσετε την τοποθεσία της συσκευής, να αναζητήσετε μέρη ή
να λάβετε οδηγίες κατεύθυνσης.
Πατήστε το Χάρτες στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Αναζήτηση για τοποθεσίες
Αναζητήστε τοποθεσίες εισάγοντας μια διεύθυνση ή μια λέξη-κλειδί. Μόλις βρεθεί η τοποθεσία, επιλέξτε
μια τοποθεσία για προβολή λεπτομερών πληροφοριών. Ανατρέξτε στη βοήθεια για περισσότερες
πληροφορίες.
Λήψη οδηγιών κατεύθυνσης για έναν προορισμό
Πατήστε για ρύθμιση των τοποθεσιών αναχώρησης και προορισμού και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο
μετακίνησης. Η συσκευή δείχνει τις διαδρομές για να φθάσετε στον προορισμό.
82
Ρυθμίσεις
Σχετικά με τις ρυθμίσεις
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαμόρφωση της συσκευής, ρύθμιση των επιλογών των
εφαρμογών και προσθήκη λογαριασμών.
Πατήστε το Ρυθμίσεις στην οθόνη εφαρμογών.
Συνδέσεις
Wi-Fi
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi και πρόσβαση στο διαδίκτυο ή άλλες
συσκευές δικτύου.
Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές, πατήστε .
• Για προχωρ.: προσαρμογή ρυθμίσεων Wi-Fi.
• Κουμπί προώθησης WPS: σύνδεση με ασφαλισμένο δίκτυο Wi-Fi με πλήκτρο WPS.
• Εισαγωγή WPS PIN: σύνδεση με ασφαλισμένο δίκτυο Wi-Fi με κωδικό WPS PIN.
• Βοήθεια: πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για Wi-Fi.
Ρύθμιση πολιτικής αδράνειας Wi-Fi
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Wi-Fi → → Για προχωρ. → Διατηρήστε
ενεργοποιημένο το Wi-Fi κατά την κατάσταση αδράνειας.
Ρύθμιση ειδοποίησης δικτύου
Η συσκευή μπορεί να ανιχνεύει ανοιχτά δίκτυα Wi-Fi και να εμφανίζει ένα εικονίδιο στη γραμμή
κατάστασης για να ειδοποιεί όταν είναι διαθέσιμα.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Wi-Fi → → Για προχωρ. και σημειώστε το Ειδοποίηση
δικτύου για ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.
83
Ρυθμίσεις
Wi-Fi Direct
Το Wi-Fi Direct συνδέει δύο συσκευές απευθείας μέσω ενός δικτύου Wi-Fi χωρίς να απαιτείται σημείο
πρόσβασης.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth για ανταλλαγή πληροφοριών σε κοντινή απόσταση.
Για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες επιλογές, πατήστε .
• Χρονικό όριο ορατότητας: ρύθμιση χρονικής διάρκειας κατά την οποία η συσκευή είναι ορατή.
• Ληφθέντα αρχεία: προβολή των παραληφθέντων αρχείων μέσω της λειτουργίας Bluetooth.
• Μετονομασία συσκευής: αλλαγή του ονόματος της συσκευής.
• Βοήθεια: πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για Bluetooth.
Λειτουργία πτήσης
Απενεργοποιεί όλες τις ασύρματες λειτουργίες στη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο
υπηρεσίες που δεν παρέχονται από δίκτυο.
Χρήση δεδομένων
Παρακολουθείτε τη χρήση του όγκου δεδομένων σας.
• Κύκλος χρήσης δεδομένων: εισαγωγή ημερομηνίας για τη μηνιαία επαναφορά παρακολούθησης
της χρήσης των δεδομένων σας.
Για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες επιλογές, πατήστε .
• Αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου
συγχρονισμού εφαρμογών. Μπορείτε να επιλέξετε ποιες πληροφορίες θα συγχρονίζονται για κάθε
λογαριασμό στο μενού Ρυθμίσεις → Γενικά → Λογαριασμοί.
• Φορ. Σημεία Πρόσβασης: επιλογή κινητών σημείων πρόσβασης για να αποτρέπεται η χρήση τους
από εφαρμογές που λειτουργούν στο παρασκήνιο.
84
Ρυθμίσεις
Θέση
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τις άδειες πληροφοριών τοποθεσίας.
• Λειτουργία: επιλογή μιας μεθόδου για συλλογή των δεδομένων θέσης σας.
• ΠΡΌΣΦΑΤΑ ΑΙΤΉΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΣΊΑΣ: προβολή των εφαρμογών που ζητούν τις πληροφορίες της
τρέχουσας θέσης σας και τη χρήση της μπαταρίας από αυτές.
• ΥΠΗΡ. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΎ ΘΈΣΗΣ: προβολή των υπηρεσιών εντοπισμού θέσης που χρησιμοποιεί η
συσκευή σας.
• Οι τοποθεσίες μου: ρύθμιση προφίλ για χρήση για συγκεκριμένες θέσεις όταν χρησιμοποιείτε
λειτουργίες GPS, Wi-Fi ή Bluetooth για εύρεση της τρέχουσας θέσης σας.
Περισσότερα δίκτυα
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για έλεγχο των συνδέσεων με άλλες συσκευές ή δίκτυα.
Εκτύπωση
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για τα πρόσθετα εκτυπωτή που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή. Μπορείτε
να αναζητήσετε διαθέσιμους εκτυπωτές ή να προσθέσετε έναν χειροκίνητα για την εκτύπωση αρχείων
μέσω Wi-Fi ή των υπηρεσιών σύννεφου.
VPN
Διαμορφώστε και συνδεθείτε με εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN).
Ethernet
Η επιλογή Ethernet είναι διαθέσιμη όταν ένας προσαρμογέας Ethernet είναι συνδεδεμένος με τη
συσκευή. Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ethernet και να
διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου.
Κοντινές συσκευές
• ΌΝΟΜΑ ΣΥΣΚΕΥΉΣ: προβολή του ονόματος της συσκευής.
• Περιεχ. για κοινή χρήση: ρύθμιση της συσκευής για κοινή χρήση των περιεχομένων σας με άλλες
συσκευές.
• Επιτρεπόμενες συσκευές: προβολή της λίστας συσκευών που μπορούν να έχουν πρόσβαση στη
συσκευή σας.
• Αποκλεισμένες συσκευές: προβολή της λίστας συσκευών που απαγορεύεται να έχουν πρόσβαση
στη συσκευή σας.
• Λήψη σε: επιλογή μιας θέσης μνήμης για αποθήκευση αρχείων πολυμέσων.
• Λήψη αρχείων από άλλες συσκευές: ρύθμιση της συσκευής για αποδοχή αποστολών από άλλες
συσκευές.
85
Ρυθμίσεις
Screen Mirroring
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία κατοπτρισμού οθόνης και μοιραστείτε την οθόνη σας με άλλα άτομα.
Συσκευή
Ήχος
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.
• Ένταση: ρύθμιση του επιπέδου έντασης για μουσική και βίντεο, ήχους συστήματος και ειδοποιήσεις.
• Ειδοποιήσεις: επιλογή ήχου κλήσης για συμβάντα, όπως εισερχόμενα μηνύματα.
• Ήχοι αφής: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν επιλέγετε μια εφαρμογή ή επιλογή στην
οθόνη αφής.
• Ήχος κλειδώματος οθόνης: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν κλειδώνετε ή
ξεκλειδώνετε την οθόνη αφής.
• ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ SAMSUNG: αλλαγή των ρυθμίσεων ειδοποίησης για κάθε εφαρμογή.
• Ήχος κατά το πάτημα: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
• Adapt Sound: εξατομίκευση του ήχου για το αυτί που χρησιμοποιείτε περισσότερο ενώ ακούτε
μουσική.
Εμφάνιση
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για την οθόνη.
• Φωτεινότητα: ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.
• Λήξη χρονικού ορίου οθόνης: ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν να
απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
• Ονειροπόληση: ρύθμιση της συσκευής να κάνει εκκίνηση της προστασίας οθόνης όταν η συσκευή
είναι συνδεδεμένη σε επιτραπέζια βάση ή φορτίζεται.
• Εμφάνιση ποσοστού μπαταρίας: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση της ζωής της μπαταρίας που
απομένει.
86
Ρυθμίσεις
Πολλαπλά Παράθυρα
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Πολλαπλών Παραθύρων για να εκτελούνται στην οθόνη πολλές εφαρμογές
ταυτόχρονα.
• Άνοιγ. σε προβ. Πολ. παρ.: ρύθμιση της συσκευής για ενεργοποίηση της λειτουργίας Πολλαπλών
Παραθύρων όταν ανοίγετε αρχεία από το Τα Αρχεία Μου ή το Βίντεο.
Κλείδωμα Οθόνης
Αλλαγή των ρυθμίσεων για την κλειδωμένη οθόνη.
• Κλείδωμα οθόνης: ενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος οθόνης. Οι παρακάτω επιλογές
ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης που έχει επιλεγεί.
• Επιλογές widget ρολογιού: διαμόρφωση ρυθμίσεων για widget ρολογιού.
– – Μέγεθος ρολογιού: αλλαγή του μεγέθους του ρολογιού.
– – Εμφάνιση ημερομηνίας: ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει την ημερομηνία με το ρολόι.
• Συντομεύσεις: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση και επεξεργασία συντομεύσεων εφαρμογών
στην κλειδωμένη οθόνη.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Προσωπικό μήνυμα: ρύθμιση της συσκευής να εμφανίζει ένα εξατομικευμένο μήνυμα στην
κλειδωμένη οθόνη.
– – Επεξεργασία προσωπικού μηνύματος: επεξεργασία του προσωπικού μηνύματος.
• Στοιχεία κατόχου: εισαγωγή των στοιχείων σας που εμφανίζονται με το ρολόι.
• Εφέ ξεκλειδώματος: επιλογή ενός εφέ όταν ξεκλειδώνετε την οθόνη.
• Κείμενο βοήθειας: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση του κειμένου βοήθειας στην κλειδωμένη
οθόνη.
• Αυτόματο ξεκλείδωμα: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματο ξεκλείδωμα όταν ανοίγει το κάλυμμα.
Φόντο
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις φόντου.
• Αρχική οθόνη: επιλογή μιας εικόνας φόντου για την αρχική οθόνη.
• Κλείδωμα Οθόνης: επιλογή μιας εικόνας φόντου για την οθόνη κλειδώματος.
• Αρχική οθόνη και οθόνη κλειδώματος: επιλογή μιας εικόνας φόντου για την αρχική οθόνη και την
οθόνη κλειδώματος.
87
Ρυθμίσεις
Γραμματοσειρά
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη γραμματοσειρά.
• Στυλ γραμματοσειράς: αλλαγή του τύπου γραμματοσειράς για το κείμενο στην οθόνη.
• Μέγ. γραμματοσειράς: αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς.
Πίνακας ειδοποιήσεων
Προσαρμόστε τα στοιχεία που εμφανίζονται στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.
• Φωτεινότητα και ένταση: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση των γραμμών ρύθμισης
φωτεινότητας και έντασης ήχου στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.
• Προτεινόμενες εφαρμογές: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση των συνιστώμενων εφαρμογών
στο πλαίσιο ειδοποιήσεων με βάση τις ενέργειές σας, όπως σύνδεση των ακουστικών στη συσκευή.
• Ορ. κουμπιών γρήγ. ρύθμ.: αναδιάταξη των πλήκτρων γρήγορης ρύθμισης που εμφανίζονται στο
πλαίσιο ειδοποιήσεων.
Προσβ/τητα
Οι υπηρεσίες προσβασιμότητας είναι ειδικές λειτουργίες για άτομα με συγκεκριμένες σωματικές
αναπηρίες. Μεταβείτε και μεταβάλετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα
προς τη συσκευή.
• Αυτόματη περιστροφή οθόνης: ρύθμιση του περιβάλλοντος εργασίας για αυτόματη περιστροφή
όταν περιστρέφετε τη συσκευή.
• Λήξη χρονικού ορίου οθόνης: ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν να
απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
• Εκφώνηση κωδικών πρόσβασης: ρύθμιση της συσκευής να εκφωνεί τους κωδικούς πρόσβασης
που εισάγετε με το TalkBack.
• Λειτουργία ενός πατήματος: ρύθμιση της επιλογής αυτής για έλεγχο των ειδοποιήσεων με πάτημα
του πλήκτρου αντί για σύρσιμό του.
• Εμφάνιση συντομεύσεων: προσθήκη συντόμευσης προς την Προσβ/τητα ή το TalkBack στο
γρήγορο μενού που εμφανίζεται όταν πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας.
• Διαχείριση προσβασιμ.: εξαγωγή ή εισαγωγή των ρυθμίσεων προσβασιμότητας για να τις
μοιραστείτε με άλλες συσκευές.
– – Εισαγωγή/Εξαγωγή: εισαγωγή ή εξαγωγή των τρεχουσών ρυθμίσεων προσβασιμότητας ως ένα
αρχείο.
– – Κοινή χρήση μέσω: αποστολή του αρχείου ρυθμίσεων προσβασιμότητας σε άλλους.
88
Ρυθμίσεις
• TalkBack: ενεργοποίηση του TalkBack, που προσφέρει φωνητική ανατροφοδότηση.
• Μέγ. γραμματοσειράς: αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς.
• Χειρονομίες μεγέθυνσης: ρύθμιση της συσκευής για μεγέθυνση και σμίκρυνση με κινήσεις των
δαχτύλων.
• Γρήγορη είσοδος πλήκτρων: ρύθμιση της συσκευής για εισαγωγή ενός επιλεγμένου χαρακτήρα
όταν απελευθερώνετε το δάχτυλό σας αντί για διπλό πάτημα στην οθόνη. Η λειτουργία αυτή είναι
διαθέσιμη όταν είναι ενεργοποιημένες οι λειτουργίες TalkBack και Εξερεύνηση με αφή.
• Συντόμευση προσβασιμότητας: ρύθμιση της συσκευής να ενεργοποιεί το TalkBack όταν πατάτε
παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν πατάτε παρατεταμένα στην οθόνη με δύο
δάχτυλα.
• Επιλογές κειμ. σε ομιλία:
– – ΠΡΟΤΙΜΏΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΉ TTS: επιλογή μηχανής σύνθεσης ομιλίας. Για να αλλάξετε τις
ρυθμίσεις για τις μηχανές σύνθεσης ομιλίας, πατήστε .
– – Ρυθμός ομιλίας: επιλογή ταχύτητας για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
– – Ακούστε ένα παράδειγμα: ακρόαση του προφορικού κειμένου ως παράδειγμα.
– – Κατάσταση προεπ. γλώσσας: προβολή της κατάστασης της προεπιλεγμένης γλώσσας για τη
λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
• Εξισορρόπηση ήχου: προσαρμογή της ισορροπίας ήχου κατά τη χρήση διπλού σετ ακουστικών.
• Μονοφωνικός ήχος: ενεργοποίηση μονοφωνικού ήχου όταν ακούτε αρχεία ήχου με ένα μόνο
ακουστικό ψείρα.
• Απενεργ. όλων των ήχων: σίγαση όλων των ήχων της συσκευής.
• Υπότιτλοι Google (CC): ρύθμιση της συσκευής να εμφανίζει κλειστές λεζάντες σε περιεχόμενο που
υποστηρίζεται από την Google και αλλαγή των ρυθμίσεων για τις κλειστές λεζάντες.
• Υπότιτλοι Samsung (CC): ρύθμιση της συσκευής να εμφανίζει κλειστές λεζάντες σε περιεχόμενο
που υποστηρίζεται από την Samsung και αλλαγή των ρυθμίσεων για τις κλειστές λεζάντες.
• Βοηθητικό μενού: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση του εικονιδίου βοηθητικών συντομεύσεων
που σας βοηθά να έχετε πρόσβαση σε λειτουργίες που υποστηρίζονται από εξωτερικά πλήκτρα ή
λειτουργίες στο πλαίσιο ειδοποιήσεων. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε το μενού στο εικονίδιο
συντομεύσεων.
– – Προτιμώμενο χέρι: επιλογή του αριστερού ή του δεξιού χεριού για εύκολη χρήση του
βοηθητικού μενού.
– – Επεξ.: προσαρμογή των στοιχείων που εμφανίζονται στο βοηθητικό μενού.
• Χρονική καθυστέρηση παρατεταμένου πατήματος: ρύθμιση του χρόνου αναγνώρισης για
παρατεταμένο πάτημα στην οθόνη.
• Έλεγχος αλληλεπίδρασης: ενεργοποίηση της λειτουργίας ελέγχου διάδρασης ώστε να περιορίζεται
η αντίδραση της συσκευής για εισαγωγή στοιχείων σε μια εφαρμογή.
89
Ρυθμίσεις
Λειτουργία αποκλεισμού
Επιλέξτε ποιες ειδοποιήσεις θα μπλοκάρονται και πόσο χρόνο θα τις μπλοκάρετε.
Εργαλεία
Γλώσσα και εισαγωγή
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για εισαγωγή κειμένου. Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες
ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα.
Γλώσσα
Επιλέξτε μια γλώσσα οθόνης για όλα τα μενού και εφαρμογές.
Προεπιλογή
Επιλέξτε έναν προεπιλεγμένο τύπο πληκτρολογίου για εισαγωγή κειμένου.
Πληκτρολόγιο Samsung
Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πληκτρολογίου Samsung, πατήστε
.
Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Επιλογή γλωσσών εισαγωγής: επιλογή γλωσσών για εισαγωγή κειμένου.
• Έξυπνη δημιουργία κειμένου: ενεργοποίηση της λειτουργίας πρόβλεψης κειμένου ώστε να
προβλέπονται λέξεις με βάση τα όσα πληκτρολογείτε και να εμφανίζονται προτάσεις για λέξεις.
Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις πρόβλεψης κειμένου.
• Αυτόματη αντικατάσταση: ρύθμιση της συσκευής για διόρθωση των ανορθόγραφων και ατελών
λέξεων με πάτημα στην μπάρα διαστήματος ή σε σημείο στίξης.
• Αυτόματη κεφαλαιοποίηση: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη μετατροπή σε κεφαλαίο του
πρώτου χαρακτήρα μετά από τελικό σημείο στίξης, όπως τελεία, ερωτηματικό ή θαυμαστικό.
90
Ρυθμίσεις
• Αυτόματη εισαγωγή κενών: ρύθμιση της συσκευής ώστε να εισάγει αυτόματα ένα κενό διάστημα
μεταξύ λέξεων.
• Αυτόματη στίξη: ρύθμιση της συσκευής για εισαγωγή τελείας με διπλό πάτημα στην μπάρα
διαστήματος.
• Κανένα: ρύθμιση της συσκευής για απενεργοποίηση της λειτουργίας περάσματος πληκτρολογίου.
• Συνεχής είσοδος: ρύθμιση της συσκευής για εισαγωγή κειμένου με πέρασμα στο πληκτρολόγιο.
• Έλεγχος δρομέα: ενεργοποίηση της έξυπνης λειτουργίας πλοήγησης πληκτρολογίου για
μετακίνηση του δρομέα με κύλιση του πληκτρολογίου.
• Ήχος: ρύθμιση της συσκευής ώστε να εκπέμπει ήχο όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
• Προεπισκόπηση χαρακτήρα: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση μεγάλης εικόνας κάθε
χαρακτήρα που πατάτε.
• Βοήθεια: πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για χρήση του πληκτρολογίου Samsung.
• Επαναφορά ρυθμίσεων: επαναφορά ρυθμίσεων πληκτρολογίου Samsung.
Φωνητική πληκτρολόγηση Google
Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις φωνητικής εισαγωγής, πατήστε
.
• Επιλογή γλωσσών εισαγ.: επιλογή γλωσσών εισαγωγής για εισαγωγή κειμένου.
• Αποκλ. προσβλ. λέξεων: ρύθμιση της συσκευής για να μην αναγνωρίζει προσβλητικές λέξεις στις
φωνητικές εισαγωγές.
• Αναγνώριση ομιλίας εκτός σύνδεσης: λήψη και εγκατάσταση δεδομένων γλώσσας για φωνητική
εισαγωγή εκτός σύνδεσης.
Φωνητική αναζήτηση
• Γλώσσα: επιλογή γλώσσας για τη φωνητική αναγνώριση.
• Έξοδος ομιλίας: ρύθμιση της συσκευής να παρέχει φωνητική ανατροφοδότηση ώστε να σας
ειδοποιεί για την τρέχουσα ενέργεια.
• Ανίχνευση "Ok Google": ρύθμιση της συσκευής να ξεκινά φωνητική αναγνώριση όταν προφέρετε
την εντολή αφύπνισης ενώ χρησιμοποιείτε την εφαρμογή αναζήτησης.
• Αναγνώριση ομιλίας εκτός σύνδεσης: λήψη και εγκατάσταση δεδομένων γλώσσας για φωνητική
εισαγωγή εκτός σύνδεσης.
• Αποκλ. προσβλ. λέξεων: απόκρυψη υβριστικών λέξεων από αποτελέσματα φωνητικής αναζήτησης.
• Ακουστικά Bluetooth: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπει φωνητική αναζήτηση με
ακουστικά Bluetooth όταν είναι συνδεδεμένα με τη συσκευή.
91
Ρυθμίσεις
Επιλογές κειμ. σε ομιλία
• ΠΡΟΤΙΜΏΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΉ TTS: επιλογή μηχανής σύνθεσης ομιλίας. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις
για τις μηχανές σύνθεσης ομιλίας, πατήστε .
• Ρυθμός ομιλίας: επιλογή ταχύτητας για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
• Ακούστε ένα παράδειγμα: ακρόαση του προφορικού κειμένου ως παράδειγμα.
• Κατάσταση προεπ. γλώσσας: προβολή της κατάστασης της προεπιλεγμένης γλώσσας για τη
λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
Ταχύτητα δείκτη
Ρυθμίστε την ταχύτητα δείκτη για το ποντίκι ή το πλαίσιο αφής που είναι συνδεδεμένα με τη συσκευή
σας.
Κίνηση παλάμης
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αναγνώρισης κίνησης και αλλάξτε τις ρυθμίσεις που ελέγχουν την
αναγνώριση κίνησης στη συσκευή σας.
• Αποτύπωση οθόνης: ρύθμιση της συσκευής για καταγραφή μιας εικόνας της οθόνης όταν περνάτε
το χέρι σας προς τα αριστερά ή τα δεξιά μπροστά από την οθόνη.
• Σίγαση/παύση: ρύθμιση της συσκευής για παύση της αναπαραγωγής πολυμέσων όταν αγγίζετε την
οθόνη με την παλάμη σας.
Έξυπνη οθόνη
• Έξυπνη αναμονή: ρύθμιση της συσκευής ώστε να αποτρέπεται η απενεργοποίηση του οπίσθιου
φωτισμού της οθόνης ενώ κοιτάτε την οθόνη.
92
Ρυθμίσεις
Γενικά
Λογαριασμοί
Προσθέστε λογαριασμούς email ή SNS.
Cloud
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για συγχρονισμό δεδομένων ή αρχείων με το λογαριασμό Samsung ή με την
αποθήκευση cloud Dropbox.
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διαχείριση ρυθμίσεων και δεδομένων.
• Δημ. αντιγρ. ασφ. δεδ. μου: ρύθμιση της συσκευής για δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των
ρυθμίσεων και των δεδομένων εφαρμογών στο διακομιστή Google.
• Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας: δημιουργία ή επεξεργασία του λογαριασμού αντιγράφων
ασφαλείας Google.
• Αυτόματη επαναφορά: ρύθμιση της συσκευής για επαναφορά των ρυθμίσεων και των δεδομένων
εφαρμογών όταν επανεγκαθίστανται οι εφαρμογές στη συσκευή.
• Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων: επαναφορά των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες
εργοστασιακές τιμές και διαγραφή όλων των δεδομένων.
Ημερομηνία & ώρα
Πρόσβαση και μεταβολή των παρακάτω ρυθμίσεων ώστε να ελέγχεται ο τρόπος εμφάνισης από τη
συσκευή της ώρας και ημερομηνίας.
Εάν η μπαταρία παραμείνει πλήρως αποφορτισμένη ή αφαιρεθεί από τη συσκευή, η ώρα και η
ημερομηνία μηδενίζονται.
• Αυτόματη ημερ/νία και ώρα: αυτόματη ενημέρωση της ώρας και ημερομηνίας όταν περνάτε από
μία ζώνη ώρας σε άλλη.
• Pύθμιση ημερομηνίας: ρύθμιση της τρέχουσας ημερομηνίας με μη αυτόματο τρόπο.
• Ρύθμιση ώρας: ρύθμιση της τρέχουσας ώρας με μη αυτόματο τρόπο.
• Επιλογή ζώνης ώρας: ρύθμιση της ζώνης ώρας του σπιτιού σας.
• Χρήση μορφής 24 ωρών: εμφάνιση ώρας σε μορφή 24 ωρών.
• Επιλογή μορφής ημερομηνίας: επιλογή μιας μορφής ημερομηνίας.
93
Ρυθμίσεις
Αξεσουάρ
Αλλάξτε τις βοηθητικές ρυθμίσεις.
• Ήχος σύνδεσης: ρύθμιση της συσκευής να παίζει έναν ήχο όταν η συσκευή σας συνδέεται ή
απομακρύνεται από βάση σύνδεσης γραφείου.
• Αυτόματο ξεκλείδωμα: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματο ξεκλείδωμα όταν ανοίγει το κάλυμμα.
Διαχειριστής εφαρμογών
Προβάλλετε και διαχειριστείτε τις εφαρμογές στη συσκευή σας.
Προεπ/νες εφαρμογές
Επιλέξτε μια προεπιλεγμένη ρύθμιση για χρήση εφαρμογών.
Χρήστες
Δημιουργήστε και διαχειριστείτε προφίλ χρηστών για εξατομικευμένες ρυθμίσεις.
Μπαταρία
Προβάλετε την ενέργεια της μπαταρίας που καταναλώνεται από τη συσκευή σας.
• Εμφάνιση ποσοστού μπαταρίας: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση της ζωής της μπαταρίας που
απομένει.
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας.
• Απόδοση CPU: ρύθμιση της συσκευής για περιορισμό κάποιας χρήσης πόρων συστήματος.
• Έξοδος οθόνης: ρύθμιση της συσκευής για μείωση της φωτεινότητας της οθόνης.
• Πληροφορίες για την εξοικονόμηση ενέργειας: ανακαλύψτε τρόπους μείωσης της κατανάλωσης
της μπαταρίας.
94
Ρυθμίσεις
Χώρος αποθήκευσης
Προβάλετε πληροφορίες μνήμης για τη συσκευή σας και την κάρτα μνήμης ή μορφοποιήστε μια κάρτα
μνήμης.
Η μορφοποίηση μιας κάρτας μνήμης διαγράφει μόνιμα όλα τα δεδομένα από αυτήν.
Η πραγματική διαθέσιμη χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης είναι μικρότερη από την
προσδιοριζόμενη χωρητικότητα επειδή το λειτουργικό σύστημα και οι προεπιλεγμένες
εφαρμογές καταλαμβάνουν μέρος της μνήμης. Η διαθέσιμη χωρητικότητα μπορεί να αλλάξει
όταν αναβαθμίσετε τη συσκευή.
Ασφάλεια
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για ασφάλιση της συσκευής.
• Διαχειριστές συσκευής: προβολή των διαχειριστών συσκευής που είναι εγκατεστημένοι στη
συσκευή. Μπορείτε να επιτρέψετε σε διαχειριστές της συσκευής να εφαρμόζουν νέες πολιτικές στη
συσκευή.
• Άγνωστες πηγές: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται η εγκατάσταση εφαρμογών από
άγνωστες πηγές.
• Επαλήθευση εφαρμογών: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται ο έλεγχος εφαρμογών από
την Google για επιβλαβή συμπεριφορά πριν την εγκατάστασή τους.
• Κρυπτογράφηση συσκευής: ρύθμιση κωδικού πρόσβασης για κρυπτογράφηση δεδομένων
αποθηκευμένων στη συσκευή. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που
ενεργοποιείτε τη συσκευή.
Φορτίστε την μπαταρία πριν να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αυτή, διότι μπορεί να χρειαστεί
περισσότερο από μία ώρα για την κρυπτογράφηση των δεδομένων σας.
• Κρυπτογράφηση εξωτερικής κάρτα SD: ρύθμιση της συσκευής για κρυπτογράφηση αρχείων σε
μια κάρτα μνήμης.
Εάν επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ενώ
είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αυτή, η συσκευή δε θα είναι σε θέση να διαβάσει τα
κρυπτογραφημένα αρχεία σας. Απενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση προτού κάνετε επαναφορά
της συσκευής.
• Απομακρ. στοιχεία ελέγχου: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται ο απομακρυσμένος
έλεγχος της χαμένης ή κλαπείσας συσκευής μέσω του διαδικτύου. Για να χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία αυτή, πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung.
– – ΕΓΓΡΑΦΉ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ: προσθήκη ή προβολή του λογαριασμού Samsung.
– – Υπηρεσία εντοπισμού θέσης Google: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται η συλλογή
δεδομένων τοποθεσίας ή ο προσδιορισμός της τοποθεσίας της χαμένης ή κλαπείσας συσκευής
σας μέσω Wi-Fi.
95
Ρυθμίσεις
• Μετάβαση σε τοποθεσία web: πρόσβαση στον ιστότοπο εύρεσης του κινητού μου
(findmymobile.samsung.com). Μπορείτε να εντοπίσετε και να ελέγξετε την χαμένη ή κλαπείσα
συσκευή σας στον ιστότοπο εύρεσης του κινητού.
• Ορατοί κωδικοί πρόσβασης: ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει κωδικούς πρόσβασης ενώ
πληκτρολογούνται.
• Ενημέρ. πολιτ. ασφάλειας:
– – Αυτόματες ενημερώσεις: ρύθμιση της συσκευής για έλεγχο και λήψη ενημερώσεων ασφαλείας
αυτόματα.
– – Έλεγχος για ενημερώσεις: έλεγχος για ενημερώσεις ασφαλείας.
• Αποστολή αναφορών ασφάλειας: ρύθμιση της συσκευής για αποστολή αναφορών ασφαλείας
αυτόματα όταν η συσκευή συνδέεται με ένα δίκτυο Wi-Fi.
• Τύπος αποθήκευσης: ρύθμιση ενός τύπου αποθήκευσης για αρχεία διαπιστευτηρίων.
• Αξιόπιστα διαπιστευτήρια: χρήση πιστοποιητικών και διαπιστευτηρίων για να εξασφαλίζεται η
ασφαλής χρήση διαφόρων εφαρμογών.
• Εγκατ. από χώρο αποθ. συσκευής: εγκατάσταση κρυπτογραφημένων πιστοποιητικών
αποθηκευμένων στο αποθηκευτικό μέσο USB.
• Εκκαθάριση διαπιστευτηρίων: διαγραφή των περιεχομένων των διαπιστευτηρίων από τη συσκευή
και επαναφορά του κωδικού πρόσβασης.
Πληροφορίες συσκευής
Αποκτήστε πρόσβαση σε πληροφορίες της συσκευής, επεξεργαστείτε το όνομα της συσκευής ή
ενημερώστε το λογισμικό της.
Ρυθμίσεις Google
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαμόρφωση των ρυθμίσεων για ορισμένες λειτουργίες που
παρέχονται από την Google.
Πατήστε το Ρυθμίσεις Google στην οθόνη εφαρμογών.
96
Παράρτημα
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Πριν επικοινωνήσετε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung, επιχειρήστε τις παρακάτω λύσεις.
Ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για τη δική σας συσκευή.
Όταν ενεργοποιείτε ή ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σας ζητάει να
εισαγάγετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:
• Κωδικός πρόσβασης: όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος της συσκευής, πρέπει να
εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για τη συσκευή.
• PIN: την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή όταν είναι ενεργοποιημένη η
λειτουργία ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα
σας SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή χρησιμοποιώντας το μενού
κλειδώματος κάρτας SIM.
• PUK: η κάρτα σας SIM ή USIM είναι μπλοκαρισμένη, συνήθως ως αποτέλεσμα εισαγωγής
εσφαλμένου κωδικού PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο
φορέας παροχής υπηρεσιών.
• PIN2: όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να εισάγετε το PIN2 που
συνόδευε την κάρτα SIM ή USIM. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών
σας.
Η συσκευή εμφανίζει μηνύματα σφάλματος δικτύου ή υπηρεσιών
• Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε
και δοκιμάστε ξανά. Ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να εμφανίζονται επανειλημμένως μηνύματα
σφάλματος.
• Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες
λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.
Η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται
Όταν η μπαταρία είναι εντελώς αποφορτισμένη, η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται. Φορτίστε εντελώς
την μπαταρία πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
97
Παράρτημα
Η οθόνη αφής αποκρίνεται αργά ή ακατάλληλα
• Εάν προσαρτήσετε ένα προστατευτικό κάλυμμα ή προαιρετικά εξαρτήματα στην οθόνη αφής, η
οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
• Εάν φοράτε γάντια, εάν τα χέρια σας δεν είναι καθαρά ενώ αγγίζετε την οθόνη αφής ή εάν πατάτε
στην οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα ή τις άκρες των δαχτύλων σας, η οθόνη αφής ενδέχεται να
δυσλειτουργεί.
• Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.
• Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά σφάλματα του λογισμικού.
• Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει αναβαθμιστεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
• Εάν η οθόνη αφής γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, επισκεφθείτε ένα κέντρο επισκευών της
Samsung.
Η συσκευή σας "παγώνει" ή έχει ανεπανόρθωτα σφάλματα
Αν η συσκευή σας "παγώσει" ή "κολλήσει", μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε εφαρμογές ή να
επανατοποθετήσετε την μπαταρία και να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για να επανακτήσετε τη
λειτουργικότητα. Αν η συσκευή σας "παγώσει" και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το
πλήκτρο λειτουργίας για περισσότερα από 7 δευτερόλεπτα για επανεκκίνηση.
Εάν το πρόβλημα δεν λυθεί, εκτελέστε επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων. Στην οθόνη εφαρμογών,
πατήστε Ρυθμίσεις → Γενικά → Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά → Επαναφορά
εργοστασιακών δεδομένων → Επαναφορά συσκευής → Διαγραφή όλων. Πριν εκτελέσετε την
επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των
σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.
Εάν και πάλι δεν επιλυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
Το διαδίκτυο αποσυνδέεται συχνά
• Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία της συσκευής.
• Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Ενδέχεται να
έχετε προβλήματα συνδεσιμότητας εξαιτίας ζητημάτων με το σταθμό βάσης του παρόχου των
υπηρεσιών. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
• Κατά τη χρήση της συσκευής ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να απενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες
ασύρματου δικτύου εξαιτίας ζητημάτων με το δίκτυο του παρόχου των υπηρεσιών.
98
Παράρτημα
Το εικονίδιο της μπαταρίας είναι κενό
Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Φορτίστε τη μπαταρία.
Η μπαταρία δεν φορτίζει σωστά (για φορτιστές εγκεκριμένους από τη
Samsung)
• Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος σωστά.
• Επισκεφθείτε ένα κέντρο σέρβις της Samsung και ζητήστε την αντικατάσταση της μπαταρίας.
Η μπαταρία εξαντλείται ταχύτερα από όταν αγοράστηκε αρχικά
• Όταν εκθέτετε τη συσκευή ή την μπαταρία σε πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες, η
χρήσιμη διάρκεια της φόρτισης ενδέχεται να μειωθεί.
• Η κατανάλωση της μπαταρίας αυξάνεται όταν χρησιμοποιείτε λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων ή
ορισμένες εφαρμογές, όπως παιχνίδια ή το διαδίκτυο.
• Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και η απόδοσή της θα μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.
Η συσκευή καίει όταν την αγγίζετε
Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που χρειάζονται περισσότερη ενέργεια ή χρησιμοποιείτε στη συσκευή
σας εφαρμογές για πολλή ώρα, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια
ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.
Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα
Η συσκευή σας πρέπει να διαθέτει αρκετή διαθέσιμη μνήμη και ενέργεια μπαταρίας για να θέσει σε
λειτουργία την εφαρμογή της κάμερας. Εάν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την
κάμερα, δοκιμάστε τα εξής:
• Φορτίστε τη μπαταρία.
• Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη
συσκευή σας.
• Επανεκκινήστε τη συσκευή. Αν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με την εφαρμογή της κάμερας
μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
99
Παράρτημα
Η ποιότητα της φωτογραφίας είναι χειρότερη από την προεπισκόπηση
• Η ποιότητα των φωτογραφιών σας ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το περιβάλλον και τις τεχνικές
φωτογράφησης που χρησιμοποιείτε.
• Εάν τραβάτε φωτογραφίες σε σκοτεινούς χώρους, τη νύχτα ή σε εσωτερικούς χώρους, ενδέχεται να
προκύψουν παράσιτα εικόνας ή ενδέχεται η φωτογραφία να είναι εκτός εστίασης.
Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία πολυμέσων
Εάν λαμβάνετε μηνύματα σφάλματος ή δεν αναπαράγονται αρχεία πολυμέσων όταν τα ανοίγετε στη
συσκευή σας, δοκιμάστε τα εξής:
• Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη
συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μουσικής δεν έχει προστασία DRM (Digital Rights Management). Εάν
το αρχείο έχει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη άδεια ή το κλειδί για την
αναπαραγωγή του αρχείου.
• Βεβαιωθείτε ότι οι μορφές αρχείων υποστηρίζονται από τη συσκευή. Εάν κάποια μορφή αρχείου
δεν υποστηρίζεται, όπως DivX ή AC3, εγκαταστήστε μια εφαρμογή που την υποστηρίζει. Για να
επιβεβαιώσετε τις μορφές αρχείων που υποστηρίζει η συσκευή σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.samsung.com.
• Η συσκευή σας υποστηρίζει φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με τη συσκευή.
Φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με άλλες συσκευές ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
• Η συσκευή σας υποστηρίζει αρχεία πολυμέσων που εξουσιοδοτούνται από τον πάροχο των
υπηρεσιών δικτύου ή παρόχους πρόσθετων υπηρεσιών. Κάποιο περιεχόμενο που κυκλοφορεί στο
διαδίκτυο, όπως ήχοι κλήσης, βίντεο ή ταπετσαρίες, ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
Δεν εντοπίζεται άλλη συσκευή Bluetooth
• Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή με την οποία
επιθυμείτε να συνδεθείτε.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης
εμβέλειας Bluetooth (10 μ.).
Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της
Samsung.
100
Παράρτημα
Δεν επιτυγχάνεται σύνδεση όταν συνδέετε τη συσκευή με έναν υπολογιστή
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης, εγκατεστημένο και ενημερωμένο στον
υπολογιστή σας.
• Εάν είστε χρήστης Windows XP, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Windows
XP Service Pack 3 ή νεώτερο.
• Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Samsung Kies ή Windows Media Player 10 ή
νεώτερο.
Η συσκευή σας δεν μπορεί να βρει την τρέχουσα τοποθεσία σας
Τα σήματα GPS ενδέχεται να παρεμποδίζονται σε ορισμένες τοποθεσίες, όπως σε εσωτερικούς χώρους.
Ρυθμίστε τη συσκευή για χρήση Wi-Fi ή δικτύου κινητής τηλεφωνίας για εύρεση της τρέχουσας
τοποθεσίας σας σε τέτοιες περιστάσεις.
Δεδομένα αποθηκευμένα στη συσκευή χάθηκαν
Δημιουργείτε πάντα εφεδρικά αντίγραφα όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα
στη συσκευή. Διαφορετικά, δεν μπορείτε να επαναφέρετε δεδομένα εάν καταστραφούν ή χαθούν. Η
Samsung δεν φέρει ευθύνη για απώλεια δεδομένων αποθηκευμένων στη συσκευή.
Εμφανίζεται ένα μικρό κενό γύρω από το εξωτερικό της θήκης της συσκευής
• Το κενό αυτό είναι ένα απαραίτητο κατασκευαστικό χαρακτηριστικό και ενδέχεται να προκύπτει
κάποιο μικρό κούνημα ή δόνηση των τμημάτων.
• Με την πάροδο του χρόνου, η τριβή μεταξύ των τμημάτων ενδέχεται να προκαλέσει την ελαφρά
διόγκωση του κενού αυτού.
101
Παράρτημα
Αφαίρεση της μπαταρίας (μη αφαιρούμενος τύπος)
• Αυτές οι οδηγίες αφορούν αποκλειστικά τον πάροχο των υπηρεσιών σας ή ένα
εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
• Ζημιές ή σφάλματα που προκύπτουν από μη εξουσιοδοτημένη αφαίρεση της μπαταρίας δεν
καλύπτονται από την εγγύηση.
• Για την αφαίρεση ή αντικατάσταση της μπαταρίας, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών
σας ή ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
1 Εισαγάγετε το εργαλείο ανοίγματος της συσκευής στο κενό μεταξύ της οθόνης της συσκευής και του
πίσω καλύμματος.
Στη συνέχεια, αρχίστε να διαχωρίζετε την οθόνη από το πίσω κάλυμμα χρησιμοποιώντας το
εργαλείο για να τα απομακρύνετε μεταξύ τους όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
Προσέξτε όταν εισάγετε το εργαλείο ώστε να αποφύγετε να επιφέρετε ζημιά στα εσωτερικά
εξαρτήματα της συσκευής.
2 Συνεχίστε την εκ νέου εισαγωγή του εργαλείου και την απομάκρυνση της οθόνης από το πίσω
κάλυμμα σε κοντινές αποστάσεις γύρω από τη συσκευή.
Περιστρέψτε το πίσω κάλυμμα προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι τα άγκιστρα δεν έχουν υποστεί
ζημιά.
102
Παράρτημα
3 Όταν αποσυνδεθεί η συσκευή, διαχωρίστε την οθόνη από το πίσω κάλυμμα.
Στη συνέχεια, βάλτε στην άκρη το πίσω κάλυμμα και τοποθετήστε την οθόνη με την όψη προς τα
κάτω σε μια επίπεδη επιφάνεια εργασίας.
4 Χαλαρώστε και αφαιρέστε τις βίδες όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω.
5 Αποσυνδέστε την υποδοχή μπαταρίας και αφαιρέστε την ταινία, όπως φαίνεται στην παρακάτω
εικόνα.
6 Αφαιρέστε τη μπαταρία.
103
Κάποιο μέρος του περιεχομένου ενδέχεται να διαφέρει στη συσκευή σας ανάλογα με τη γεωγραφική
περιοχή, τον πάροχο των υπηρεσιών ή την έκδοση του λογισμικού, και υπόκειται σε αλλαγή χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση.
Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ.Κηφισίας 24Α/ Μαρούσι/ 15125, Αθήνα, Ελλάδα
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-SAMSUNG (72 67 864)
www.samsung.com
Greek. 03/2015. Rev.1.0
Download PDF