Samsung | SM-T365 | Samsung SM-T365 Εγχειρίδιο χρήσης (Lollipop)

SM-T365
Εγχειρίδιο χρήσης
www.samsung.com
Πληροφορίες σχετικά με το
παρόν εγχειρίδιο
Η συσκευή αυτή παρέχει κινητή επικοινωνία και ψυχαγωγία υψηλής ποιότητας με χρήση των υψηλών
προτύπων και της τεχνολογικής εξειδίκευσης της Samsung. Το παρόν εγχειρίδιο χρήστη έχει σχεδιαστεί
ειδικά για λεπτομερή περιγραφή των λειτουργιών και χαρακτηριστικών της συσκευής.
• Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας
για να διασφαλίσετε ασφαλή και σωστή χρήση.
• Οι περιγραφές βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής.
• Οι εικόνες και τα στιγμιότυπα οθόνης μπορεί να έχουν διαφορετική εμφάνιση από το πραγματικό
προϊόν.
• Το περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρει από το τελικό προϊόν, ή από λογισμικό που παρέχουν οι
πάροχοι ή οργανισμοί υπηρεσιών, και υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για την
τελευταία έκδοση του εγχειριδίου, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung, www.samsung.com.
• Περιεχόμενο (περιεχόμενο υψηλής ποιότητας) που απαιτεί υψηλή χρήση CPU και RAM επηρεάζει τη
συνολική απόδοση της συσκευής αυτής. Εφαρμογές που σχετίζονται με το περιεχόμενο ενδέχεται
να μην λειτουργούν σωστά ανάλογα με τις προδιαγραφές της συσκευής και το περιβάλλον στο
οποίο χρησιμοποιείται.
• Οι διαθέσιμες λειτουργίες και οι πρόσθετες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή,
το λογισμικό ή τον πάροχο υπηρεσιών.
• Οι εφαρμογές και οι λειτουργίες τους μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα, την περιφέρεια
ή τις προδιαγραφές υλικού. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα απόδοσης που
προκαλούνται από εφαρμογές οποιουδήποτε παρόχου διαφορετικού της Samsung.
• Η Samsung δεν αναλαμβάνει ευθύνη για προβλήματα απόδοσης ή ασυμβατότητες που
προκαλούνται από επεξεργασία των ρυθμίσεων του μητρώου ή τροποποίηση του λογισμικού του
λειτουργικού συστήματος. Προσπάθεια προσαρμογής του λειτουργικού συστήματος ενδέχεται να
προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής ή των εφαρμογών σας.
• Λογισμικό, ηχητικές πηγές, ταπετσαρίες, εικόνες και άλλα πολυμέσα που παρέχονται με τη συσκευή
αυτή καλύπτονται με άδεια περιορισμένης χρήσης. Η εξαγωγή και χρήση αυτών των υλικών για
εμπορικούς ή άλλους σκοπούς συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι
χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παράνομη χρήση πολυμέσων.
• Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για υπηρεσίες δεδομένων, όπως ανταλλαγή
μηνυμάτων, λήψη και αποστολή, αυτόματο συγχρονισμό ή χρήση υπηρεσιών θέσης. Για αποφυγή
πρόσθετων χρεώσεων, επιλέξτε ένα κατάλληλο πρόγραμμα τιμολόγησης δεδομένων. Για
λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.
2
Πληροφορίες σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο
• Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές που συνοδεύουν τη συσκευή υπόκεινται σε ενημερώσεις και
ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλέον χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν έχετε ερωτήσεις
σχετικά με μια εφαρμογή που παρέχεται με τη συσκευή, επικοινωνήστε με κέντρο επισκευών της
Samsung. Για εφαρμογές που εγκαθίστανται από το χρήστη, επικοινωνήστε με τους παρόχους
υπηρεσιών.
• Η τροποποίηση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής ή η εγκατάσταση λογισμικών από
ανεπίσημες πηγές ενδέχεται να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες της συσκευής και καταστροφή ή
απώλεια δεδομένων. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν παραβίαση της συμφωνίας αδειοδότησης με τη
Samsung και ακυρώνουν την εγγύησή σας.
Αντοχή στο νερό και τη σκόνη
Η συσκευή ενδέχεται να υποστεί βλάβη εάν εισέλθει νερό ή σκόνη στη συσκευή. Ακολουθήστε
προσεκτικά τις συμβουλές αυτές για να αποτρέψετε ζημιά της συσκευής και να διατηρείτε την
ανθεκτικότητα στο νερό και τη σκόνη της συσκευής.
• Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό βαθύτερο από 1 μ. και μην την κρατάτε βυθισμένη για
περισσότερα από 30 λεπτά.
• Βεβαιωθείτε ότι το πίσω κάλυμμα και το κάλυμμα της υποδοχής πολλαπλών χρήσεων έχουν κλείσει
σφικτά. Διαφορετικά, δεν μπορούν να παρέχουν προστασία από νερό και σκόνη.
• Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό για παρατεταμένες περιόδους.
• Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό βίαιας κίνησης, όπως νερό που τρέχει από τη βρύση, κύματα της
θάλασσας ή καταρράκτες.
• Μην ανοίγετε τα καλύμματα της συσκευής όταν η συσκευή βρίσκεται στο νερό ή σε πολύ υγρά
μέρη, όπως πισίνες ή μπάνια.
• Μην ανοίγετε το πίσω κάλυμμα με βρεγμένα χέρια ή όταν η συσκευή είναι βρεγμένη.
• Το ελαστικό σφράγισμα που εφαρμόζει στο πίσω κάλυμμα αποτελεί σημαντικό εξάρτημα
της συσκευής. Προσέξτε όταν ανοίγετε και κλείνετε το πίσω κάλυμμα για να αποφύγετε να
επιφέρετε ζημιά στο ελαστικό σφράγισμα. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το ελαστικό σφράγισμα δεν έχει
υπολείμματα, όπως άμμο ή σκόνη, ώστε να αποτρέψετε ζημιά της συσκευής.
• Μην αποσπάτε και μη αφαιρείτε το κάλυμμα της υποδοχής πολλαπλών χρήσεων από τη συσκευή.
3
Πληροφορίες σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο
• Εάν η συσκευή εκτεθεί σε γλυκό νερό, στεγνώστε την καλά με ένα καθαρό, απαλό πανί. Εάν
η συσκευή εκτεθεί σε άλλο υγρό εκτός από γλυκό νερό, ξεπλύνετε τη συσκευή με γλυκό νερό
αμέσως και στεγνώστε την καλά με ένα καθαρό, απαλό πανί. Αν δεν ξεπλύνετε τη συσκευή
με γλυκό νερό και δεν την στεγνώσετε σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκληθούν
δυσλειτουργίες της συσκευής ή προβλήματα εμφάνισης.
• Το πίσω κάλυμμα και το κάλυμμα της υποδοχής πολλαπλών χρήσεων μπορεί να χαλαρώσουν
λόγω πτώσης ή πρόσκρουσης της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλύμματα είναι σωστά
ευθυγραμμισμένα και σφιχτά κλειστά.
• Αν η συσκευή έχει βυθιστεί σε νερό ή το μικρόφωνο ή το ηχείο είναι βρεγμένο, ο ήχος ενδέχεται
να μην ακούγεται καθαρά στη διάρκεια μιας κλήσης. Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο ή το ηχείο είναι
καθαρό και στεγνό σκουπίζοντάς το με στεγνό πανί.
• Ο ανθεκτικός στο νερό σχεδιασμός της συσκευής προκαλεί την ελαφριά δόνησή της υπό ορισμένες
συνθήκες. Δονήσεις υπό αυτές τις συνθήκες, όπως όταν το επίπεδο της έντασης του ήχου είναι
υψηλό, είναι φυσιολογικές και δεν επηρεάζουν την απόδοση της συσκευής.
• Η οθόνη αφής και άλλες λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά αν η συσκευή
χρησιμοποιείται σε νερό ή άλλα υγρά.
• Η συσκευή σας υποβλήθηκε σε δοκιμές σε ελεγχόμενο περιβάλλον και πιστοποιήθηκε ότι
παρουσιάζει αντοχή σε νερό και σκόνη υπό ειδικές περιστάσεις (πληρεί τις απαιτήσεις της
ταξινόμησης IP67 όπως περιγράφεται στο διεθνές πρότυπο IEC 60529 - Βαθμοί προστασίας που
παρέχονται από τα περιβλήματα [Κωδικός IP]; Συνθήκες δοκιμών: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 μέτρο,
επί 30 λεπτά). Παρά την ταξινόμηση αυτή, η συσκευή σας δεν παραμένει ανεπηρέαστη από
βλάβη εξαιτίας νερού σε οποιαδήποτε περίσταση.
Εικονίδια οδηγιών
Προειδοποίηση: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή
άλλους
Προσοχή: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή άλλον
εξοπλισμό
Σημείωση: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες
4
Πληροφορίες σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο
Πνευματικά δικαιώματα
Πνευματικά δικαιώματα © 2015 Samsung Electronics
Ο παρών οδηγός προστατεύεται σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Κανένα τμήμα του παρόντος οδηγού δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταφραστεί ή
να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης της φωτοτύπησης,
εγγραφής ή αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς
την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Samsung Electronics.
Εμπορικά σήματα
• Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Samsung
Electronics.
®
• Το Bluetooth αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.
®
™
™
™ και το λογότυπο Wi-Fi
• Τα Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
• Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες
τους.
5
Περιεχόμενα
Πρώτα βήματα
36Βοήθεια
36 Εισαγωγή κειμένου
38 Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi
39 Δημιουργία λογαριασμών
40 Μεταφορά αρχείων
41 Ασφάλιση της συσκευής
42 Αναβάθμιση της συσκευής
8
Διάταξη συσκευής
9Πλήκτρα
10 Περιεχόμενα συσκευασίας
11 Τοποθέτηση κάρτας SIM ή USIM και
μπαταρίας
14 Φόρτιση της μπαταρίας
17 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης
19 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της
συσκευής
20 Κράτημα της συσκευής
20 Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της συσκευής
20 Ρύθμιση της έντασης ήχου
20 Μετάβαση στην αθόρυβη λειτουργία
Επικοινωνία
44Τηλέφωνο
50Επαφές
54Μηνύματα
55Email
57Gmail
59Hangouts
59Google+
60Φωτογραφίες
Βασικές λειτουργίες
21 Ενδεικτικά εικονίδια
22 Χρήση της οθόνης αφής
25 Κινήσεις ελέγχου
27 Χρήση του Multi window
31Ειδοποιήσεις
32 Αρχική οθόνη
34 Οθόνη εφαρμογών
35 Χρήση εφαρμογών
Ιστός & δίκτυο
61Internet
62Chrome
63Bluetooth
64 Screen Mirroring
6
Περιεχόμενα
Πολυμέσα
Ταξίδια & τοπικές ρυθμίσεις
65Μουσική
67Κάμερα
72Συλλογή
75Βίντεο
76YouTube
94Χάρτες
Ρυθμίσεις
95 Σχετικά με τις ρυθμίσεις
95ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
99ΣΥΣΚΕΥΗ
104ΓΕΝΙΚΑ
109ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
110 Ρυθμίσεις Google
Καταστήματα εφαρμογών &
πολυμέσων
77
78
78
79
79
79
79
Play Store
Galaxy Apps
Βιβλία Play
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Ταινίες Play
Μουσική Play
Παιχνίδια Play
Περίπτερο Play
Βοηθητικά προγράμματα
80Σημείωση
81 S Planner
83Dropbox
84Cloud
85 Google Drive
85 Hancom Office Viewer
88Ρολόι
90Αριθμ/χανή
90Google
91 Φωνητική αναζήτηση
91 Τα Αρχεία Μου
93 Smart Tutor
7
Πρώτα βήματα
Διάταξη συσκευής
Μικρόφωνο
Αισθητήρας
εγγύτητας/φωτός
Ακουστικό
Μπροστινή κάμερα
Πλήκτρο λειτουργίας
Οθόνη αφής
Πλήκτρο έντασης
Πλήκτρο αρχικής οθόνης
Πλήκτρο πρόσφατων
εφαρμογών
Πλήκτρο επιστροφής
Υποδοχή πολλαπλών
χρήσεων
Πίσω κάμερα
Κεραία GPS
Φλας
Κεραία NFC
Ηχείο
Πίσω κάλυμμα
Κύρια κεραία
Υποδοχή σετ ακουστικών
Μικρόφωνο
8
Πρώτα βήματα
Το μικρόφωνο στο πάνω μέρος της συσκευής είναι ενεργό μόνο όταν χρησιμοποιείτε την ανοικτή
ακρόαση ή κάνετε λήψη βίντεο.
• Μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα. Μπορεί να
προκληθούν προβλήματα συνδεσιμότητας ή να εξαντληθεί η μπαταρία.
• Συστήνεται η χρήση μιας εγκεκριμένης από την Samsung προστασίας οθόνης. Μη
εγκεκριμένες προστασίες οθόνης ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στους
αισθητήρες.
Πλήκτρα
Πλήκτρο
Λειτουργία
Λειτουργίας
Πρόσφατων
εφαρμογών
• Παρατεταμένο πάτημα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της
συσκευής.
• Πάτημα για κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της συσκευής. Η συσκευή περνά
σε κατάσταση κλειδώματος όταν απενεργοποιείται η οθόνη αφής.
• Πατήστε για να ανοίξετε τη λίστα πρόσφατων εφαρμογών.
Αρχικής
σελίδας
• Πάτημα για επιστροφή στην αρχική οθόνη.
Επιστροφής
• Πατήστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε το Multi Window.
Έντασης
• Πάτημα για ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής.
• Πατήστε παρατεταμένα για να εκκινήσετε την αναζήτηση Google.
• Πατήστε για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.
9
Πρώτα βήματα
Περιεχόμενα συσκευασίας
Ελέγξτε τη συσκευασία του προϊόντος για τα εξής στοιχεία:
• Συσκευή
• Μπαταρία
• Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
• Τα στοιχεία που συνοδεύουν τη συσκευή και τυχόν διαθέσιμα αξεσουάρ ενδέχεται να
διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
• Τα παρεχόμενα στοιχεία έχουν σχεδιαστεί μόνο για την παρούσα συσκευή και ενδέχεται να
μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
• Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
• Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό έμπορο της Samsung. Πριν την
αγορά, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά με τη συσκευή.
• Άλλα αξεσουάρ ενδέχεται να μην είναι συμβατά με τη συσκευή σας.
• Ορισμένα αξεσουάρ, όπως οι συσκευές βάσης, ενδέχεται να μην διαθέτουν την ίδια
πιστοποίηση αντοχής σε νερό και σκόνη.
• Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση μη
εγκεκριμένων αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει προβλήματα και δυσλειτουργίες κατά την
λειτουργία, τα οποία δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
• Η διαθεσιμότητα όλων των εξαρτημάτων υπόκειται σε αλλαγή που εξαρτάται αποκλειστικά
από τις κατασκευάστριες εταιρείες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα
εξαρτήματα, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung.
10
Πρώτα βήματα
Τοποθέτηση κάρτας SIM ή USIM και μπαταρίας
Εισάγετε την κάρτα SIM ή USIM που παρέχει ο πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας καθώς και τη
συμπεριλαμβανόμενη μπαταρία.
• Με τη συσκευή λειτουργούν μόνο κάρτες microSIM.
• Ορισμένες υπηρεσίες LTE μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, επικοινωνήστε με
τον πάροχο των υπηρεσιών σας.
1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στα νύχια σας κατά την αφαίρεση του πίσω καλύμματος.
Μην λυγίζετε και μην συστρέφετε υπερβολικά το πίσω κάλυμμα. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να
προκαλέσει ζημιά στο κάλυμμα.
2 Εισάγετε την κάρτα SIM ή USIM με τις χρυσαφί επαφές προς τα κάτω.
11
Πρώτα βήματα
• Μην εισάγετε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας SIM. Αν τυχόν συμβεί να μπλοκάρει
κάρτα μνήμης στην υποδοχή της κάρτας SIM, παραδώστε τη συσκευή σε κέντρο επισκευών
της Samsung για να αφαιρεθεί η κάρτα μνήμης.
• Δώστε προσοχή ώστε να μην χάσετε και να μην αφήσετε άλλα άτομα να χρησιμοποιούν
την κάρτα SIM ή USIM. Η Samsung δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες ή προβλήματα που
προκαλούνται από κάρτες που χάθηκαν ή κλάπηκαν.
3 Εισάγετε την μπαταρία.
2
1
4 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.
2
1
Ευθυγραμμίστε
Πατήστε
Βεβαιωθείτε ότι το πίσω κάλυμμα είναι καλά κλεισμένο ώστε να μην μπαίνει νερό και σκόνη στη
συσκευή. Ένα ανοιχτό ή χαλαρό πίσω κάλυμμα μπορεί να αφήσουν νερό και σκόνη να μπουν
στη συσκευή και να προκαλέσουν ζημιά.
Χρησιμοποιείτε μόνο πίσω καλύμματα και αξεσουάρ εγκεκριμένα από τη Samsung με τη
συσκευή.
12
Πρώτα βήματα
Αφαίρεση της κάρτας SIM ή USIM και της μπαταρίας
1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
2 Τραβήξτε και βγάλτε την μπαταρία.
3 Τραβήξτε προς τα έξω την κάρτα SIM ή USIM.
13
Πρώτα βήματα
Τοποθέτηση προστατευτικής θήκης
Τοποθετήστε το πάνω μέρος της συσκευής στη θήκη και, έπειτα, πιέστε σταθερά την άλλη πλευρά της
θήκης ώστε να εφαρμόσει η συσκευή στη θέση της.
2
1
Για να αφαιρέσετε την προστατευτική θήκη από τη συσκευή, περιστρέψτε την επάνω άκρη της θήκης
μέχρι η συσκευή να εξέχει από αυτήν. Στη συνέχεια, αφαιρέστε τη συσκευή από τη θήκη.
Φόρτιση της μπαταρίας
Χρησιμοποιήστε το φορτιστή για να φορτίσετε την μπαταρία πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.
Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές, μπαταρίες και καλώδια που έχουν την έγκριση της Samsung.
Μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή καλώδια μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά
στη συσκευή.
• Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, εμφανίζεται κενό το εικονίδιο της μπαταρίας.
• Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αμέσως
αφού συνδέσετε το φορτιστή. Αφήστε την άδεια μπαταρία να φορτιστεί για λίγα λεπτά πριν
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
• Αν χρησιμοποιείτε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, εφαρμογές δικτύου ή εφαρμογές που
χρειάζονται σύνδεση με άλλη συσκευή, η μπαταρία εξαντλείται γρήγορα. Για να αποφύγετε
την αποσύνδεση από το δίκτυο ή την απώλεια ισχύος κατά τη μεταφορά δεδομένων,
χρησιμοποιείτε πάντα αυτές τις εφαρμογές μετά από πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
14
Πρώτα βήματα
Φόρτιση με το φορτιστή
Συνδέστε το καλώδιο USB στο μετασχηματιστή ρεύματος USB και κατόπιν συνδέστε το άκρο του
καλωδίου USB στην υποδοχή πολλαπλών χρήσεων.
Η λανθασμένη σύνδεση του φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη συσκευή.
Οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από κακή χρήση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
• Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά ενδέχεται να
χρειαστεί περισσότερος χρόνος για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
• Αν η συσκευή δέχεται ασταθή τροφοδοσία ρεύματος κατά τη φόρτιση, η οθόνη αφής
ενδέχεται να μην λειτουργεί. Εάν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή.
• Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η
διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί. Εάν η μπαταρία
ζεσταθεί περισσότερο απ’ ό, τι συνήθως, ο φορτιστής ενδέχεται να σταματήσει τη φόρτιση.
• Εάν η συσκευή δεν φορτίζεται σωστά, παραδώστε τη συσκευή και το φορτιστή σε ένα
κέντρο επισκευών της Samsung.
Μετά από την πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε τη συσκευή από το φορτιστή. Καταρχάς αποσυνδέστε το
φορτιστή από τη συσκευή και κατόπιν αποσυνδέστε τον από την πρίζα.
Μην αφαιρείτε την μπαταρία πριν αφαιρέσετε το φορτιστή. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει
ζημιά στη συσκευή.
Για εξοικονόμηση ενέργειας, αποσυνδέετε το φορτιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής
δεν διαθέτει διακόπτη λειτουργίας. Συνεπώς πρέπει να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
όταν δεν χρησιμοποιείται ώστε να αποφεύγετε την σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος. Ο φορτιστής
θα πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα ρεύματος και να είναι εύκολα προσβάσιμος κατά τη
φόρτιση.
15
Πρώτα βήματα
Έλεγχος της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας
Όταν φορτίζετε την μπαταρία ενώ η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, τα παρακάτω εικονίδια δείχνουν
την τρέχουσα κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας:
Φόρτιση σε εξέλιξη
Πλήρης φόρτιση
Μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας
Η συσκευή σας προσφέρει επιλογές που βοηθούν να εξοικονομήσετε ενέργεια της μπαταρίας.
Προσαρμόζοντας τις επιλογές αυτές και απενεργοποιώντας τις λειτουργίες του παρασκηνίου, μπορείτε
να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγαλύτερο χρόνο μεταξύ των φορτίσεων:
• Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, μεταβείτε στον τρόπο λειτουργίας αδράνειας πατώντας το
πλήκτρο λειτουργίας.
• Κλείνετε τις μη αναγκαίες εφαρμογές με τη διαχείριση εργασιών.
• Απενεργοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth.
• Απενεργοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi.
• Απενεργοποιείτε τον αυτόματο συγχρονισμό εφαρμογών.
• Μειώνετε το χρόνο διάρκειας οπίσθιου φωτισμού.
• Μειώνετε τη φωτεινότητα της οθόνης.
16
Πρώτα βήματα
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης
Η συσκευή σας δέχεται κάρτες μνήμης με μέγιστη χωρητικότητα 64 GB. Ανάλογα με τον κατασκευαστή
και τον τύπο της κάρτας μνήμης, ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη
συσκευή σας.
• Ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή. Η χρήση
μη συμβατής κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή στην κάρτα
μνήμης ή να καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν.
• Δώστε προσοχή ώστε να τοποθετηθεί η κάρτα μνήμης με τη σωστή πλευρά προς τα πάνω.
• Η συσκευή υποστηρίζει μόνο τα συστήματα αρχείων FAT και exFAT για τις κάρτες μνήμης.
Όταν τοποθετείτε μια κάρτα που έχει μορφοποιηθεί με διαφορετικό σύστημα αρχείων, η
συσκευή σας ζητάει να μορφοποιήσετε πάλι την κάρτα μνήμης.
• Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων μειώνει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
• Όταν τοποθετείτε μια κάρτα μνήμης στη συσκευή, εμφανίζεται ο κατάλογος αρχείων της
κάρτας μνήμης στο φάκελο Κάρτα SD.
1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και τη μπαταρία.
2 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις χρυσαφί επαφές στραμμένες προς τα κάτω.
3 Επανατοποθετήστε τη μπαταρία και το πίσω κάλυμμα.
17
Πρώτα βήματα
Αφαίρεση της κάρτας μνήμης
Πριν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, καταρχάς αποσυνδέστε την για να αφαιρεθεί με ασφάλεια. Στην
αρχική οθόνη, πατήστε → Ρυθμίσεις → ΓΕΝΙΚΑ → Χώρος αποθήκευσης → Αποσύνδεση κάρτας
SD.
1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και τη μπαταρία.
2 Τραβήξτε και βγάλτε την κάρτα μνήμης.
3 Επανατοποθετήστε τη μπαταρία και το πίσω κάλυμμα.
Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ενώ η συσκευή μεταφέρει ή αποκτά πρόσβαση σε
πληροφορίες. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει απώλεια ή καταστροφή δεδομένων ή ζημιά
στην κάρτα μνήμης ή τη συσκευή. Η Samsung δεν ευθύνεται για απώλειες που απορρέουν
από την κακή χρήση κατεστραμμένων καρτών μνήμης, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας
δεδομένων.
Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης
Κάρτα μνήμης που μορφοποιήθηκε σε υπολογιστή ενδέχεται να μην είναι συμβατή με τη συσκευή.
Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης στη συσκευή.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε → Ρυθμίσεις → ΓΕΝΙΚΑ → Χώρος αποθήκευσης → Διαμόρφωση
κάρτας SD → ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ SD → ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ.
Πριν μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας
όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Η εγγύηση του
κατασκευαστή δεν καλύπτει την απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τις ενέργειες του
χρήστη.
18
Πρώτα βήματα
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής
Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να
ρυθμίσετε τη συσκευή σας.
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για λίγα δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη
συσκευή.
• Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του εξουσιοδοτημένου
προσωπικού εκεί όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα
και νοσοκομεία.
• Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και πατήστε Λειτουργία πτήσης για
απενεργοποίηση των ασύρματων λειτουργιών.
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν
πατήστε Απενεργοποίηση.
19
Πρώτα βήματα
Κράτημα της συσκευής
Μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα. Μπορεί να προκληθούν
προβλήματα συνδεσιμότητας ή να εξαντληθεί η μπαταρία.
Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της συσκευής
Όταν δεν χρησιμοποιείται, κλειδώστε τη συσκευή για να αποτρέψετε ακούσια λειτουργία. Το πάτημα
του πλήκτρου λειτουργίας απενεργοποιεί την οθόνη και θέτει τη συσκευή σε τρόπο λειτουργίας
κλειδώματος. Η συσκευή κλειδώνει αυτόματα αν δεν χρησιμοποιηθεί για καθορισμένη χρονική περίοδο.
Για ξεκλείδωμα της συσκευής, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας ή το πλήκτρο αρχικής οθόνης όταν η
οθόνη αφής είναι απενεργοποιημένη, πατήστε οπουδήποτε πάνω στην οθόνη και κατόπιν μετακινήστε
το δάχτυλό σας προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.
Ρύθμιση της έντασης ήχου
Πατήστε το πλήκτρο έντασης προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου
κλήσης ή να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου όταν γίνεται αναπαραγωγή μουσικής ή βίντεο.
Μετάβαση στην αθόρυβη λειτουργία
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
• Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο μείωσης της έντασης μέχρι να ενεργοποιηθεί η δόνηση.
• Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων στο επάνω μέρος της οθόνης και κατόπιν πατήστε Ήχος.
20
Βασικές λειτουργίες
Ενδεικτικά εικονίδια
Τα εικονίδια που εμφανίζονται στο πάνω μέρος της οθόνης παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την
κατάσταση της συσκευής. Τα εικονίδια που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα είναι τα συνηθέστερα.
Εικονίδιο
Σημασία
Χωρίς σήμα
Ισχύς σήματος
Περιαγωγή (εκτός κανονικής περιοχής εμβέλειας)
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο GPRS
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο EDGE
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο UMTS
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο HSDPA
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο HSPA+
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο LTE
Ενεργή σύνδεση με Wi-Fi
Λειτουργία Bluetooth ενεργοποιημένη
GPS ενεργοποιημένο
Κλήση σε εξέλιξη
Αναπάντητη κλήση
Νέο μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων
Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
Λειτουργία σίγασης ενεργοποιημένη
Λειτουργία δόνησης ενεργοποιημένη
21
Βασικές λειτουργίες
Εικονίδιο
Σημασία
Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
Προέκυψε σφάλμα ή απαιτείται προσοχή
Επίπεδο ισχύος μπαταρίας
Χρήση της οθόνης αφής
Για χρήση της οθόνης αφής, χρησιμοποιείτε μόνο τα δάχτυλά σας.
• Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι
ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη αφής.
• Για αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στην οθόνη αφής, μην πατάτε πάνω της με οτιδήποτε
αιχμηρό και μην ασκείτε υπερβολική πίεση πάνω της με τα δάχτυλά σας.
• Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίζει εισαγωγές αφής κοντά στις άκρες της οθόνης που
βρίσκονται εκτός της περιοχής εισαγωγής μέσω αφής.
• Αν αφήνετε την οθόνη αφής αδρανή για παρατεταμένες χρονικές περιόδους ενδέχεται να
προκληθούν μετεικάσματα (κάψιμο οθόνης) ή μόνιμα κατάλοιπα εικόνων. Απενεργοποιείτε
την οθόνη αφής όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
Κινήσεις δαχτύλων
Πάτημα
Για να ανοίξετε μια εφαρμογή, να επιλέξετε κάποιο στοιχείο μενού, να πατήσετε ένα πλήκτρο επί της
οθόνης ή να εισάγετε έναν χαρακτήρα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο επί της οθόνης, πατήστε τα με
το δάχτυλό σας.
22
Βασικές λειτουργίες
Παρατεταμένο πάτημα
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για πρόσβαση σε
διαθέσιμες επιλογές.
Σύρσιμο
Για να μετακινήσετε ένα εικονίδιο, μικρογραφία ή να κάνετε προεπισκόπηση σε μια νέα θέση, πατήστε
παρατεταμένα πάνω του και σύρετέ το στη στοχευόμενη θέση.
Διπλό πάτημα
Κάντε διπλό πάτημα σε μια ιστοσελίδα, χάρτη ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα τους. Κάντε ξανά
διπλό πάτημα για να επιστρέψετε.
23
Βασικές λειτουργίες
Μετακίνηση
Μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών για να
δείτε ένα άλλο πλαίσιο. Μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε μια ιστοσελίδα ή μια λίστα, όπως
αυτή των επαφών.
Πλησίασμα
Απομακρύνετε δύο δάχτυλα μεταξύ τους σε μια ιστοσελίδα, χάρτη ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα
τους. Πλησιάστε τα για σμίκρυνση.
24
Βασικές λειτουργίες
Κινήσεις ελέγχου
Απλές κινήσεις επιτρέπουν τον εύκολο έλεγχο της συσκευής.
Υπερβολικό κούνημα ή κρούση της συσκευής ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεπιθύμητη εισαγωγή
δεδομένων. Ελέγχετε σωστά τις κινήσεις σας.
Περιστροφή της οθόνης
Πολλές εφαρμογές επιτρέπουν την εμφάνιση σε κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισμό. Η
περιστροφή της συσκευής οδηγεί στην αυτόματη προσαρμογή της οθόνης ώστε να ταιριάζει με το νέο
προσανατολισμό της εμφάνισης.
Για να αποτρέψετε την αυτόματη περιστροφή της εμφάνισης, ανοίξτε το πλαίσιο των ειδοποιήσεων και
αποεπιλέξτε Περιστρ. οθόνης.
• Ορισμένες εφαρμογές δεν επιτρέπουν περιστροφή της οθόνης.
• Ορισμένες εφαρμογές εμφανίζουν διαφορετική οθόνη ανάλογα με τον προσανατολισμό.
25
Βασικές λειτουργίες
Πέρασμα
Περάστε την παλάμη σας κατά πλάτος της οθόνης για να καταγράψετε ένα στιγμιότυπο της οθόνης. Η
εικόνα αποθηκεύεται στη Συλλογή → Screenshots. Δεν είναι δυνατή η καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης
κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών.
Κάλυψη
Καλύψτε την οθόνη με την παλάμη σας για να γίνει παύση αναπαραγωγής πολυμέσων.
26
Βασικές λειτουργίες
Χρήση του Multi window
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για ταυτόχρονη εκτέλεση πολλαπλών εφαρμογών στην οθόνη.
• Μπορούν να εκτελούνται μόνο εφαρμογές στο πλαίσιο του Multi window.
• Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Για να χρησιμοποιήσετε το Multi Window, στην αρχική οθόνη πατήστε → Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ →
Πολλαπλά Παράθυρα και στη συνέχεια σύρετε τη λαβή του Πολλαπλά Παράθυρα προς τα δεξιά.
Χρήση Multi window με διαχωρισμένη οθόνη
Χρησιμοποιήστε αυτή τη δυνατότητα για την εκτέλεση εφαρμογών σε μια διαχωρισμένη οθόνη.
Εκκίνηση εφαρμογών στο Multi window με διαχωρισμένη οθόνη
1 Σύρετε το δάχτυλό σας από το δεξί μέρος της οθόνης προς τη μέση. Εναλλακτικά, πατήστε
παρατεταμένα
.
Εμφανίζεται το πλαίσιο Multi window στη δεξιά πλευρά της οθόνης.
Πλαίσιο
πολλαπλών
παραθύρων
27
Βασικές λειτουργίες
2 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα εικονίδιο εφαρμογής στο πλαίσιο Multi window και στη συνέχεια
μεταφέρετέ το στην οθόνη.
Απελευθερώστε το εικονίδιο της εφαρμογής όταν η οθόνη γίνει μπλε.
3 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα άλλο εικονίδιο εφαρμογής στο πλαίσιο Multi window και στη
συνέχεια μεταφέρετέ το σε μια νέα τοποθεσία.
28
Βασικές λειτουργίες
Κοινή χρήση περιεχομένου μεταξύ εφαρμογών
Μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιείτε περιεχόμενο από κοινού μεταξύ εφαρμογών, όπως Email και
Internet, με μεταφορά και απόθεση.
Ορισμένες εφαρμογές μπορεί να μην υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Email και Internet σε μια διαχωρισμένη οθόνη του Multi window.
Πρόσβαση στις επιλογές Multi
window
2 Πατήστε τον κύκλο μεταξύ των παραθύρων των εφαρμογών και έπειτα πατήστε
.
Πατήστε στον κύκλο ανάμεσα στα παράθυρα των εφαρμογών για να αποκτήσετε πρόσβαση
στις ακόλουθες επιλογές:
• : εναλλαγή τοποθεσιών μεταξύ εφαρμογών πολλαπλών παραθύρων.
• : Κοινή χρήση στοιχείων, όπως εικόνες, κείμενο ή συνδέσεις, μεταξύ των παραθύρων των
εφαρμογών με μεταφορά και απόθεση.
• : Μεγιστοποίηση του παραθύρου.
• : κλείσιμο της εφαρμογής.
29
Βασικές λειτουργίες
3 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο στο παράθυρο του Internet και σύρετέ το σε μια τοποθεσία
στο παράθυρο του Email.
30
Βασικές λειτουργίες
Ειδοποιήσεις
Τα εικονίδια ειδοποιήσεων εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης για να
αναφέρουν αναπάντητες κλήσεις, νέα μηνύματα, συμβάντα ημερολογίου, κατάσταση συσκευής, και
πολλά άλλα. Σύρετε προς τα κάτω ξεκινώντας από τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε το πλαίσιο
ειδοποιήσεων. Κάντε κύλιση στη λίστα για να δείτε πρόσθετες ειδοποιήσεις. Για να κλείσετε το πλαίσιο
ειδοποιήσεων, σύρετε προς τα πάνω τη γραμμή που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
Από το πλαίσιο ειδοποιήσεων μπορείτε να προβάλλετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις της συσκευής σας.
Σύρετε προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης και στη συνέχεια πατήστε για να χρησιμοποιήσετε
τις παρακάτω επιλογές:
• Wi-Fi: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-Fi.
• Τοποθεσία: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας GPS.
• Ήχος / Δόνηση / Σίγαση: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας. Μπορείτε να
ρυθμίσετε τη συσκευή σας για δόνηση ή σίγαση στην αθόρυβη λειτουργία.
• Περιστρ. οθόνης: ρύθμιση για να επιτρέπεται ή να αποτρέπεται η περιστροφή του περιβάλλοντος
εργασίας όταν περιστρέφετε τη συσκευή.
• Bluetooth: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth.
• Δεδομ. κινητού: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της σύνδεσης δεδομένων.
• Εξ.ενέργ. Ultra: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.
• Πολλά παράθυρα: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση των Πολλαπλών Παραθύρων.
• Εργαλ.: Ρυθμίστε τη συσκευή για χρήση της εργαλειοθήκης.
• Mobile hotspot: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας tethering Wi-Fi.
• Screen Mirroring: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας κατοπτρισμού οθόνης.
• S Beam: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας S Beam.
• NFC: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας NFC.
• Συγχρον.: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου συγχρονισμού εφαρμογών.
• Λειτ. ανάγν.: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας ανάγνωσης. Στη λειτουργία
ανάγνωσης, η συσκευή βοηθά να προστατεύονται τα μάτια σας όταν διαβάζετε τη νύχτα. Για να
επιλέξετε ποιες εφαρμογές θα χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ
→ Εμφάνιση → Λειτουργία ανάγνωσης.
• Έξυπνη διαμονή: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας έξυπνης διατήρησης
φωτεινότητας.
• Εξοικ. ενέργ.: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.
31
Βασικές λειτουργίες
• Λειτ. πτήσης: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας πτήσης.
Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Για αναδιάταξη των επιλογών στο πλαίσιο ειδοποιήσεων, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, πατήστε
→ , πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετέ το σε άλλη θέση.
Αρχική οθόνη
Η αρχική οθόνη είναι η αφετηρία για πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Παρουσιάζει
ενδεικτικά εικονίδια, widget, συντομεύσεις προς εφαρμογές και άλλα.
Η αρχική οθόνη μπορεί να έχει πολλά πλαίσια. Για να προβάλλετε και άλλα πλαίσια, κινηθείτε με κύλιση
αριστερά ή δεξιά.
Αναδιάταξη στοιχείων
Προσθήκη εικονιδίου εφαρμογής
Στην αρχική οθόνη, πατήστε , πατήστε παρατεταμένα στο εικονίδιο μιας εφαρμογής και κατόπιν
σύρετέ το σε προεπισκόπηση πλαισίου.
Μετακίνηση στοιχείου
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και σύρετέ το σε νέα θέση. Για να το μετακινήσετε σε άλλο
πλαίσιο, σύρετέ το στην άκρη της οθόνης.
Αφαίρεση στοιχείου
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και σύρετέ το στον κάδο απορριμμάτων που εμφανίζεται
στο πάνω μέρος της αρχικής οθόνης. Όταν ο κάδος απορριμμάτων γίνει κόκκινος, απελευθερώστε το
στοιχείο.
32
Βασικές λειτουργίες
Αναδιάταξη πλαισίων
Προσθήκη νέου πλαισίου
Τεντώστε την οθόνη με τα δάχτυλά σας και πατήστε
.
Μετακίνηση πλαισίου
Πλησιάστε τα δάχτυλά σας στην οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν
σύρετέ το σε νέα θέση.
Αφαίρεση πλαισίου
Τεντώστε την οθόνη με τα δάχτυλά σας, πατήστε παρατεταμένα σε μια προεπισκόπηση πλαισίου και στη
συνέχεια σύρετέ το στον κάδο απορριμμάτων στο επάνω μέρος της οθόνης.
Ορισμός φόντου
Ορίστε μια εικόνα ή φωτογραφία αποθηκευμένη στη συσκευή ως ταπετσαρία για την αρχική οθόνη.
Τεντώστε την οθόνη με τα δάχτυλά σας και πατήστε Θέματα φόντου.
Κυλήστε αριστερά ή δεξιά και επιλέξτε από εικόνες που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης.
Για να επιλέξετε φωτογραφίες που έχουν ληφθεί από την κάμερα της συσκευής ή άλλες εικόνες, πατήστε
Από τη Συλλογή.
Χρήση widget
Τα widget είναι μικρές εφαρμογές που παρέχουν χρήσιμες λειτουργίες και πληροφορίες στην αρχική
οθόνη. Για να τα χρησιμοποιήσετε, προσθέστε widget από το πλαίσιο των widget στην αρχική οθόνη.
Τα διαθέσιμα widget μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο
υπηρεσιών.
Τεντώστε την οθόνη με τα δάχτυλά σας και πατήστε Widget. Μεταβείτε με κύλιση προς τα αριστερά ή τα
δεξιά στο πλαίσιο των widget και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα σε ένα widget για να το προσθέσετε
στην αρχική οθόνη. Τοποθετήστε το στο σημείο που θέλετε, αλλάξτε το μέγεθός του σύροντας το
πλαίσιο, εάν χρειάζεται, και πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης για να αποθηκεύσετε τη θέση
του widget.
33
Βασικές λειτουργίες
Οθόνη εφαρμογών
Η οθόνη εφαρμογών εμφανίζει εικονίδια για όλες τις εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων τυχόν νέων
εφαρμογών που εγκαταστάθηκαν.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε
για να ανοίξετε την οθόνη εφαρμογών.
Για να προβάλλετε και άλλα πλαίσια, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.
Αναδιάταξη εφαρμογών
Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο στην προσαρμόσιμη προβολή πλέγματος.
Πατήστε → Επεξεργασία, πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την σε νέα
θέση. Για να το μετακινήσετε σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ το στην άκρη της οθόνης.
Οργάνωση με φακέλους
Βάλτε τις σχετικές μεταξύ τους εφαρμογές μαζί σε ένα φάκελο για ευκολία.
Πατήστε → Επεξεργασία, πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την στο Δημ/
ργία φακέλου. Εισάγετε όνομα φακέλου και κατόπιν πατήστε Τέλ. Βάλτε τις εφαρμογές στο νέο φάκελο
σύροντας και κατόπιν πατήστε . για αποθήκευση της διάταξης.
Αναδιάταξη πλαισίων
Πλησιάστε τα δάχτυλά σας στην οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν
σύρετέ το σε νέα θέση.
Εγκατάσταση εφαρμογών
Χρησιμοποιήστε καταστήματα εφαρμογών, όπως το Galaxy Apps, για λήψη και εγκατάσταση
εφαρμογών.
Απεγκατάσταση εφαρμογών
Πατήστε → Κατάργηση εγκατάστασης/απενεργοποίηση εφαρμογών και κατόπιν επιλέξτε μια
εφαρμογή για να την απεγκαταστήσετε.
Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές που συνοδεύουν τη συσκευή δεν μπορούν να απεγκατασταθούν.
34
Βασικές λειτουργίες
Απενεργοποίηση εφαρμογών
Πατήστε → Κατάργηση εγκατάστασης/απενεργοποίηση εφαρμογών και κατόπιν επιλέξτε μια
εφαρμογή για να την απενεργοποιήσετε.
Για να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή, πατήστε → Εμφάν. απενεργοπ. εφαρμ. στην οθόνη εφαρμογών,
επιλέξτε τις εφαρμογές που θέλετε και έπειτα πατήστε ΤΕΛΟΣ.
• Οι εφαρμογές που έχουν ληφθεί στη συσκευή και κάποιες από τις προεπιλεγμένες εφαρμογές
που έχουν διατεθεί με τη συσκευή δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν.
• Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη δυνατότητα, οι απενεργοποιημένες εφαρμογές εξαφανίζονται
από την οθόνη εφαρμογών αλλά συνεχίζουν να είναι αποθηκευμένες στη συσκευή.
Χρήση εφαρμογών
Η συσκευή αυτή μπορεί να εκτελέσει πολλούς διαφορετικούς τύπους εφαρμογών, που κυμαίνονται από
εφαρμογές πολυμέσων έως διαδικτυακές εφαρμογές.
Άνοιγμα μιας εφαρμογής
Στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών, επιλέξτε το εικονίδιο μιας εφαρμογής για να την ανοίξετε.
Άνοιγμα από τις εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα
Πατήστε
για να ανοίξετε τη λίστα εφαρμογών που έχετε χρησιμοποιήσει πρόσφατα.
Επιλέξτε το εικονίδιο μιας εφαρμογής για να την ανοίξετε.
Κλείσιμο μιας εφαρμογής
Κλείστε εφαρμογές που δεν χρησιμοποιούνται για να εξοικονομήσετε ισχύ της μπαταρίας και να
διατηρήσετε την απόδοση της συσκευής.
→ Διαχ. εργασ. και στη συνέχεια πατήστε ΛΗΞΗ δίπλα σε μια εφαρμογή για να την
Πατήστε
κλείσετε. Για να κλείσετε όλες τις εφαρμογές που τρέχουν πατήστε ΚΛ. ΟΛΩΝ. Εναλλακτικά, πατήστε
→ Κλ. Όλων.
35
Βασικές λειτουργίες
Βοήθεια
Μεταβείτε στις πληροφορίες βοήθειας για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τις
εφαρμογές ή να διαμορφώνετε σημαντικές ρυθμίσεις.
Πατήστε Βοήθεια στην οθόνη εφαρμογών. Επιλέξτε μια κατηγορία για να προβάλλετε τις συμβουλές.
Για ταξινόμηση κατηγοριών με αλφαβητική σειρά, πατήστε → Ταξινόμηση κατά όνομα.
Για αναζήτηση λέξεων-κλειδιών, πατήστε
.
Εισαγωγή κειμένου
Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο Samsung ή τη λειτουργία φωνητικής εισαγωγής για την εισαγωγή
κειμένου.
Η εισαγωγή κειμένου δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, πρέπει
να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.
Αλλαγή τύπου πληκτρολογίου
Πατήστε σε οποιοδήποτε πεδίο κειμένου, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, πατήστε Επιλογή
πληκτρολογίου και κατόπιν επιλέξτε τον τύπο πληκτρολογίου για χρήση.
Χρήση του πληκτρολογίου Samsung
Διαγραφή προηγούμενου
χαρακτήρα.
Μετάβαση στην επόμενη σειρά.
Εισαγωγή κεφαλαίων.
Εισαγωγή κεφαλαίων.
Εισαγωγή σημείων στίξης.
Μετακίνηση του δρομέα.
Ρύθμιση επιλογών για το
πληκτρολόγιο Samsung.
Εισαγωγή διαστήματος.
36
Βασικές λειτουργίες
Εισαγωγή κεφαλαίων
Πατήστε
πριν εισάγετε έναν χαρακτήρα. Για εισαγωγή μόνο κεφαλαίων, πατήστε το δύο φορές.
Αλλαγή τύπου πληκτρολογίου
Πατήστε παρατεταμένα
και κατόπιν πατήστε
για να αλλάξετε τύπο πληκτρολογίου.
Στο αιωρούμενο πληκτρολόγιο, μπορείτε να μετακινήσετε το πληκτρολόγιο σε άλλη θέση σύροντας την
καρτέλα.
Αλλαγή γλώσσας πληκτρολογίων
Προσθέστε γλώσσες στο πληκτρολόγιο και κατόπιν σύρετε το πλήκτρο διαστήματος προς τα αριστερά ή
τα δεξιά για να αλλάξετε τα πληκτρολόγια των γλωσσών.
Χειρόγραφο
Πατήστε παρατεταμένα το , πατήστε
και κατόπιν γράψτε μια λέξη με ένα δάχτυλο. Εμφανίζονται
προτεινόμενες λέξεις καθώς εισάγονται χαρακτήρες. Επιλέξτε μια προτεινόμενη λέξη.
Χρησιμοποιήστε χειρονομίες χειρογράφου για εκτέλεση ενεργειών, όπως επεξεργασία ή διαγραφή
χαρακτήρων και εισαγωγή διαστημάτων.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
37
Βασικές λειτουργίες
Εισαγωγή κειμένου φωνητικά
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία φωνητικής εισαγωγής και κατόπιν μιλήστε στο μικρόφωνο. Η συσκευή
παρουσιάζει όσα λέτε.
Αν η συσκευή δεν αναγνωρίσει σωστά τις λέξεις σας, πατήστε το υπογραμμισμένο κείμενο και επιλέξτε
μια εναλλακτική λέξη ή φράση από την πτυσσόμενη λίστα.
Για να αλλάξετε τη γλώσσα ή να προσθέσετε γλώσσες για τη φωνητική αναγνώριση, πατήστε στην
τρέχουσα γλώσσα.
Αντιγραφή και επικόλληση
Πατήστε παρατεταμένα στο κείμενο, σύρετε ή για να επιλέξετε περισσότερο ή λιγότερο κείμενο
και κατόπιν πατήστε Αντιγραφή για αντιγραφή ή Αποκοπή για αποκοπή. Το επιλεγμένο κείμενο
αντιγράφεται στο πρόχειρο.
Για να το επικολλήσετε σε πεδίο εισαγωγής κειμένου, πατήστε παρατεταμένα στο σημείο όπου πρέπει να
εισαχθεί και κατόπιν πατήστε Επικόλληση.
Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi
Συνδέστε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi για χρήση του διαδικτύου ή κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων με
άλλες συσκευές. (σ. 95)
Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση Wi-Fi είναι ενεργή πριν χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές Internet.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση Wi-Fi
Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και κατόπιν πατήστε Wi-Fi για να το ενεργοποιήσετε ή να το
απενεργοποιήσετε.
• Η συσκευή σας χρησιμοποιεί μη εναρμονισμένη συχνότητα και προορίζεται για χρήση σε
όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το WLAN μπορεί να λειτουργεί στην Ε.Ε. χωρίς περιορισμούς σε
εσωτερικούς χώρους αλλά δεν επιτρέπεται η λειτουργία σε εξωτερικούς χώρους.
• Απενεργοποιήστε το Wi-Fi για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας όταν δεν
χρησιμοποιείται.
38
Βασικές λειτουργίες
Σύνδεση με δίκτυα Wi-Fi
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ → Wi-Fi και κατόπιν σύρετε το διακόπτη
Wi-Fi προς τα δεξιά.
Επιλέξτε ένα δίκτυο από τη λίστα δικτύων Wi-Fi που έχουν εντοπιστεί, εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης
αν χρειάζεται και κατόπιν πατήστε ΣΥΝΔΕΣΗ. Δίκτυα που απαιτούν κωδικό πρόσβασης εμφανίζονται
με εικονίδιο κλειδώματος. Αφού συνδεθεί η συσκευή με δίκτυο Wi-Fi, η συσκευή συνδέεται αυτόματα με
αυτό οποτεδήποτε είναι διαθέσιμο.
Προσθήκη δικτύων Wi-Fi
Αν το επιθυμητό δίκτυο δεν εμφανίζεται στη λίστα δικτύων, πατήστε Προσθήκη δικτύου Wi-Fi στο
κάτω μέρος της λίστας δικτύων. Εισάγετε το όνομα του δικτύου στο SSID δικτύου, επιλέξτε τον τύπο
ασφάλειας και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης, αν δεν πρόκειται για ανοιχτό δίκτυο, και κατόπιν
πατήστε ΣΥΝΔΕΣΗ.
Διαγραφή από τη μνήμη δικτύων Wi-Fi
Οποιοδήποτε δίκτυο χρησιμοποιηθεί ποτέ, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος δικτύου, μπορεί να
διαγραφεί από τη μνήμη έτσι ώστε να μην συνδέεται με αυτό η συσκευή αυτόματα. Επιλέξτε το δίκτυο
στη λίστα δικτύων και κατόπιν πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
Δημιουργία λογαριασμών
Οι εφαρμογές Google, όπως το Play Store, απαιτούν ένα λογαριασμό Google, και το Galaxy Apps απαιτεί
ένα λογαριασμό Samsung. Δημιουργήστε λογαριασμούς Google και Samsung για να έχετε την καλύτερη
εμπειρία με τη συσκευή.
Προσθήκη λογαριασμών
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται όταν ανοίγετε μια εφαρμογή Google χωρίς να συνδεθείτε με
το λογαριασμό για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Google.
Για να συνδεθείτε ή να εγγραφείτε για ένα λογαριασμό Google, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε
Ρυθμίσεις → ΓΕΝΙΚΑ → Λογαριασμοί → Προσθήκη λογαριασμού → Google. Έπειτα ακολουθήστε τις
οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση λογαριασμού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
περισσότερους από έναν λογαριασμούς Google στη συσκευή.
Δημιουργήστε και έναν λογαριασμό Samsung.
39
Βασικές λειτουργίες
Αφαίρεση λογαριασμών
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΓΕΝΙΚΑ → Λογαριασμοί, επιλέξτε ένα όνομα
λογαριασμού στο Λογαριασμοί, επιλέξτε το λογαριασμό προς αφαίρεση και κατόπιν πατήστε →
Αφαίρ. λογαριασμού.
Μεταφορά αρχείων
Μετακινήστε αρχεία ήχου, βίντεο, εικόνων ή άλλους τύπους αρχείων από τη συσκευή στον υπολογιστή ή
αντίστροφα.
Σύνδεση με Samsung Kies
Το Samsung Kies είναι μια εφαρμογή για υπολογιστές που διαχειρίζεται περιεχόμενα πολυμέσων και
προσωπικές πληροφορίες με συσκευές Samsung. Κάντε λήψη του τελευταίου Samsung Kies από τον
ιστότοπο της Samsung.
1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
Γίνεται αυτόματη εκκίνηση του Samsung Kies στον υπολογιστή. Αν δεν γίνει εκκίνηση του Samsung
Kies, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Samsung Kies στον υπολογιστή.
2 Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.
Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung Kies για περισσότερες πληροφορίες.
Σύνδεση με Windows Media Player
Βεβαιωθείτε ότι το Windows Media Player είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.
1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
2 Ανοίξτε το Windows Media Player και συγχρονίστε μουσικά αρχεία.
40
Βασικές λειτουργίες
Σύνδεση ως συσκευή πολυμέσων
1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
2 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και κατόπιν πατήστε Συνδέθηκε ως συσκευή πολυμέσων →
Συσκευή μέσων (MTP).
Πατήστε Κάμερα (PTP) εάν ο υπολογιστής σας δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο μεταφοράς
πολυμέσων (MTP) ή δεν έχει εγκατασταθεί κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης.
3 Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.
Ασφάλιση της συσκευής
Αποτρέψτε άλλα άτομα από τη χρήση ή την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και στοιχεία
αποθηκευμένα στη συσκευή χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες ασφαλείας. Η συσκευή απαιτεί κωδικό
ξεκλειδώματος κάθε φορά που την ξεκλειδώνετε.
Ρύθμιση μοτίβου
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Κλείδωμα Οθόνης → Κλείδωμα οθόνης
→ Μοτίβο.
Σχεδιάστε ένα μοτίβο συνδέοντας τέσσερις κουκκίδες ή περισσότερες και κατόπιν σχεδιάστε και πάλι το
μοτίβο για να το επαληθεύσετε. Ρυθμίστε εφεδρικό κωδικό PIN για ξεκλείδωμα της οθόνης όταν ξεχνάτε
το μοτίβο.
41
Βασικές λειτουργίες
Ρύθμιση κωδικού PIN
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Κλείδωμα Οθόνης → Κλείδωμα οθόνης
→ PIN.
Εισάγετε τουλάχιστον τέσσερις αριθμούς και κατόπιν εισάγετε και πάλι τον κωδικό για να τον
επαληθεύσετε.
Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Κλείδωμα Οθόνης → Κλείδωμα οθόνης
→ Κωδικός πρόσβασης.
Εισάγετε τουλάχιστον τέσσερις χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων αριθμών και συμβόλων, και κατόπιν
εισάγετε και πάλι τον κωδικό πρόσβασης για να τον επαληθεύσετε.
Ξεκλείδωμα της συσκευής
Ενεργοποιήστε την οθόνη πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας ή το πλήκτρο αρχικής οθόνης και εισάγετε
τον κωδικό ξεκλειδώματος.
Εάν ξεχάσετε τον κωδικό ξεκλειδώματος, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο επισκευών της
Samsung για επαναφορά.
Αναβάθμιση της συσκευής
Μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση της συσκευής με το τελευταίο λογισμικό.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Αναβάθμιση με Samsung Kies
Κάντε εκκίνηση του Samsung Kies και συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή. Το Samsung Kies
αναγνωρίζει αυτόματα τη συσκευή και δείχνει τις διαθέσιμες ενημερώσεις σε ένα πλαίσιο διαλόγου, εάν
υπάρχουν. Κάντε κλικ στο πλήκτρο Ενημέρωση στο πλαίσιο διαλόγου για να ξεκινήσει η αναβάθμιση.
Ανατρέξτε στη βοήθεια Samsung Kies για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αναβάθμισης.
• Μην απενεργοποιείτε τον υπολογιστή και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB ενώ γίνεται
αναβάθμιση της συσκευής.
• Κατά τη διάρκεια αναβάθμισης της συσκευής, μην συνδέετε άλλες συσκευές πολυμέσων
στον υπολογιστή. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να παρεμβληθεί στη διαδικασία ενημέρωσης.
42
Βασικές λειτουργίες
Ασύρματη αναβάθμιση
Η συσκευή μπορεί να αναβαθμιστεί απευθείας με το τελευταίο λογισμικό με την υπηρεσία ασύρματης
αναβάθμισης υλικού (FOTA).
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΓΕΝΙΚΑ → Πληροφορίες συσκευής → Ενημερώσεις
λογισμικού → Ενημέρωση τώρα.
43
Επικοινωνία
Τηλέφωνο
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για πραγματοποίηση ή απάντηση κλήσης.
Πατήστε το Τηλέφωνο στην οθόνη εφαρμογών.
Πραγματοποίηση κλήσεων
Πραγματοποίηση κλήσης
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
• ΤΗΛΕΦΩΝΟ: Εισάγετε τον αριθμό χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και κατόπιν πατήστε
.
• ΟΜΑΔΕΣ: Πραγματοποίηση κλήσης από τη λίστα των ομάδων επαφών.
• ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ: πραγματοποίηση μιας κλήσης από τη λίστα αγαπημένων επαφών.
• ΕΠΑΦΕΣ: πραγματοποίηση μιας κλήσης από τη λίστα επαφών.
Αριθμοί ταχείας κλήσης
Για αριθμούς ταχείας κλήσης, πατήστε παρατεταμένα το αντίστοιχο ψηφίο.
Πρόβλεψη αριθμού
Κατά την εισαγωγή αριθμών στο πληκτρολόγιο, εμφανίζονται αυτόματες προβλέψεις. Επιλέξτε μία από
αυτές για πραγματοποίηση κλήσης.
44
Επικοινωνία
Εύρεση επαφών
Εισάγετε όνομα, αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση email για να βρείτε μια επαφή στη λίστα
επαφών. Καθώς εισάγονται οι χαρακτήρες, εμφανίζεται πρόβλεψη για τις επαφές. Επιλέξτε μία για
πραγματοποίηση κλήσης προς αυτήν.
Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης
Πατήστε παρατεταμένα 0 μέχρι να εμφανιστεί το σημάδι +. Εισάγετε τον κωδικό χώρας, κωδικό περιοχής
και τον αριθμό τηλεφώνου και κατόπιν πατήστε
.
Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης
Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ενέργειες:
• : Ρύθμιση της έντασης ήχου.
• Πρ. κλήσ.: πραγματοποίηση μιας δεύτερης κλήσης.
• Πληκτρολ.: άνοιγμα του πληκτρολογίου.
• Λήξη κλήσης: Τερματισμός τρέχουσας κλήσης.
• Ηχείο: ενεργοποίηση της ανοικτής ακρόασης. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από το αυτί σας κατά τη
διάρκεια της ανοικτής ακρόασης.
Εάν συνδέσετε ή αφαιρέσετε τη γραφίδα C κατά τη διάρκεια κλήσης σε ανοιχτή ακρόαση, ο
συνομιλητής σας μπορεί να ακούσει ένα δυνατό θόρυβο.
• Σίγαση: απενεργοποίηση του μικροφώνου έτσι ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής.
• Εναλλαγή: εναλλαγή από μία κλήση σε μία άλλη.
• Συγχώνευση: πραγματοποίηση μιας κλήσης με πολλούς συνομιλητές όταν είστε συνδεδεμένοι
με δύο κλήσεις. Επαναλάβετε για να προσθέσετε και άλλους συνομιλητές. Η λειτουργία αυτή είναι
διαθέσιμη μόνο αν είναι ενεργή η υπηρεσία συνδιάσκεψης.
• Διαχείριση: εκτέλεση ιδιωτικής συνομιλίας με ένα συνομιλητή στη διάρκεια τηλεφωνικής
συνδιάσκεψης ή αποσύνδεση ενός συνομιλητή από την τηλεφωνική συνδιάσκεψη.
45
Επικοινωνία
• → Aναμονή: θέστε μια κλήση σε αναμονή. Πατήστε Συνέχιση κλήσης για ανάκτηση της κλήσης
σε κράτηση.
• → Επαφές: άνοιγμα της λίστας επαφών.
• → Σημείωση: δημιουργία μιας σημείωσης.
• → Μηνύματα: Αποστολή μηνύματος.
• → Ενεργοπ. επιπλέον έντασης: Αύξηση της έντασης ήχου.
• → Ρυθμίσεις: Διαμόρφωση ρυθμίσεων για φωνητική κλήση.
Προσθήκη επαφών
Για να προσθέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου στη λίστα επαφών από το πληκτρολόγιο, εισάγετε τον
αριθμό και πατήστε → Προσθήκη στις Επαφές.
Αποστολή μηνύματος
Πατήστε → Αποστολή μηνύματος για αποστολή μηνύματος στον αριθμό που εμφανίζεται στην
οθόνη.
Αριθμός προκαθορισμένης κλήσης
Η συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να περιορίζει τις εξερχόμενες κλήσεις μόνο προς αριθμούς με
συγκεκριμένα προθέματα. Τα προθέματα αυτά αποθηκεύονται στην κάρτα SIM ή USIM.
Πατήστε → Ρυθμίσεις Κλήσεων → Ρυθμίσεις Κλήσεων → Περισσότερες ρυθμίσεις → Αριθμοί
προκαθορισμένης κλήσης → Ενεργοποίηση FDN και κατόπιν εισάγετε τον κωδικό PIN2 που συνόδευε
την κάρτα SIM ή USIM. Πατήστε Λίστα FDN και προσθέστε αριθμούς.
Φραγή κλήσεων
Η συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να αποτρέπεται η πραγματοποίηση ορισμένων κλήσεων. Για
παράδειγμα, μπορεί να απενεργοποιηθούν οι διεθνείς κλήσεις.
Πατήστε → Ρυθμίσεις Κλήσεων → Ρυθμίσεις Κλήσεων → Περισσότερες ρυθμίσεις → Φραγή
κλήσεων, επιλέξτε τύπο κλήσης, πραγματοποιήστε μια επιλογή φραγής κλήσεων και κατόπιν εισάγετε
έναν κωδικό πρόσβασης.
46
Επικοινωνία
Λήψη κλήσεων
Απάντηση σε κλήση
Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, σύρετε το
έξω από το μεγάλο κύκλο.
Αν είναι ενεργή η υπηρεσία αναμονής κλήσης, μπορεί να γίνει άλλη κλήση. Όταν απαντηθεί η δεύτερη
κλήση, η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
Απόρριψη κλήσης
Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, σύρετε το
έξω από το μεγάλο κύκλο.
Για να στείλετε ένα μήνυμα όταν απορρίπτετε εισερχόμενες κλήσεις, σύρετε προς τα πάνω τη γραμμή
μηνύματος απόρριψης.
Για δημιουργία του μηνύματος απόρριψης, πατήστε → Ρυθμίσεις Κλήσεων → Ρυθμίσεις Κλήσεων →
Απόρριψη κλήσης → Μηνύματα απόρριψης.
Αυτόματη απόρριψη κλήσεων από ανεπιθύμητους αριθμούς
Πατήστε → Ρυθμίσεις Κλήσεων → Ρυθμίσεις Κλήσεων → Απόρριψη κλήσης → Λίστα αυτόματης
απόρριψης. Πατήστε , εισαγάγετε έναν αριθμό, αντιστοιχίστε μια κατηγορία και, στη συνέχεια,
πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
Αναπάντητες κλήσεις
Αν δεν απαντήσετε σε μια κλήση, εμφανίζεται το
στη γραμμή κατάστασης. Ανοίξτε το πλαίσιο
ειδοποιήσεων για προβολή της λίστας αναπάντητων κλήσεων.
Αναμονή κλήσεων
Η αναμονή κλήσεων είναι υπηρεσία που προσφέρει ο πάροχος υπηρεσιών. Ο χρήστης μπορεί να
χρησιμοποιήσει την υπηρεσία αυτή για αναστολή μιας τρέχουσας κλήσης και μετάβαση σε εισερχόμενη
κλήση. Η υπηρεσία αυτή δεν είναι διαθέσιμη για βιντεοκλήσεις.
Για να εκμεταλλευτείτε την υπηρεσία αυτή, πατήστε → Ρυθμίσεις Κλήσεων → Ρυθμίσεις Κλήσεων →
Περισσότερες ρυθμίσεις → Αναμονή κλήσεων.
Προώθηση κλήσης
Η συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί για αποστολή εισερχόμενων κλήσεων σε συγκεκριμένο αριθμό.
Πατήστε → Ρυθμίσεις Κλήσεων → Ρυθμίσεις Κλήσεων → Περισσότερες ρυθμίσεις → Προώθηση
κλήσης και κατόπιν επιλέξτε τύπο κλήσης και συνθήκη. Εισάγετε έναν αριθμό και πατήστε ΕΝΕΡΓΟ.
47
Επικοινωνία
Βιντεοκλήσεις
Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης
Εισάγετε τον αριθμό ή επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα επαφών και, στη συνέχεια, πατήστε
.
Κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης
Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ενέργειες:
• : Ρύθμιση της έντασης ήχου.
• : Εναλλαγή μεταξύ του φακού κάμερας μπροστά και του φακού κάμερας πίσω.
• Σίγαση: απενεργοποίηση του μικροφώνου έτσι ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής.
• Τερμ.κλ.: Τερματισμός τρέχουσας κλήσης.
• → Πληκτ/γιο: άνοιγμα του πληκτρολογίου.
Πατήστε την εικόνα του τρίτου κατασκευαστή για να μεταβείτε στις παρακάτω επιλογές:
• ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΙΚΟΝΑΣ: καταγραφή της εικόνας του συνομιλητή.
• ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΙΝΤΕΟ: λήψη βίντεο των εικόνων του συνομιλητή.
Σε πολλές χώρες είναι παράνομη η ηχογράφηση μιας κλήσης χωρίς προηγούμενη άδεια του
συνομιλητή.
Πατήστε τη δική σας εικόνα για να μεταβείτε στις παρακάτω επιλογές:
• ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΕΙΚΟΝΑΣ: απόκρυψη της εικόνας σας από το συνομιλητή.
• ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ: επιλογή μιας εικόνας που θα εμφανίζεται στο συνομιλητή.
48
Επικοινωνία
Εναλλαγή εικόνων
Σύρετε μια εικόνα οποιουδήποτε συνομιλητή πάνω στην εικόνα του άλλου συνομιλητή για να γίνει
ανταλλαγή των εικόνων.
Ακρόαση μηνύματος τηλεφωνητή
Πατήστε παρατεταμένα το 1 στο πληκτρολόγιο και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες του παρόχου των
υπηρεσιών σας.
49
Επικοινωνία
Επαφές
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαχείριση επαφών, μεταξύ των οποίων αριθμοί τηλεφώνου,
διευθύνσεις email και άλλα.
Πατήστε τις Επαφές στην οθόνη εφαρμογών.
Διαχείριση επαφών
Πατήστε ΕΠΑΦΕΣ.
Δημιουργία επαφής
Πατήστε
και εισάγετε πληροφορίες επαφής.
• : προσθήκη μιας εικόνας.
• /
: προσθήκη ή διαγραφή πεδίου επαφής.
Επεξεργασία επαφής
Επιλέξτε μια επαφή για επεξεργασία και κατόπιν πατήστε
.
Διαγραφή επαφής
Πατήστε παρατεταμένα σε μια επαφή και κατόπιν πατήστε
.
Ορισμός ενός αριθμού ταχείας κλήσης
Πατήστε → Ρύθμ. ταχείας κλήσης, επιλέξτε έναν αριθμό ταχείας κλήσης και κατόπιν επιλέξτε μια
επαφή για τον αριθμό. Για να αφαιρέσετε έναν αριθμό ταχείας κλήσης, πατήστε δίπλα στον αριθμό
ταχείας κλήσης.
50
Επικοινωνία
Αναζήτηση για επαφές
Πατήστε ΕΠΑΦΕΣ.
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους αναζήτησης:
• Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω στη λίστα επαφών.
• Χρησιμοποιήστε το ευρετήριο στην αριστερή πλευρά της λίστας επαφών για γρήγορη κύλιση,
σύροντας το δάχτυλό σας κατά μήκος του.
• Πατήστε το πεδίο αναζήτησης στο πάνω μέρος της λίστας επαφών και εισάγετε τα κριτήρια
αναζήτησης.
Μόλις επιλεγεί μια επαφή, εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
• : προσθήκη στις αγαπημένες επαφές.
• /
: πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης ή βιντεοκλήσης.
• : σύνταξη μηνύματος.
• : σύνταξη email.
Εμφάνιση επαφών
Πατήστε Επαφές.
Από προεπιλογή, η συσκευή εμφανίζει όλες τις αποθηκευμένες επαφές.
Πατήστε → Ρυθμίσεις → Επαφές για εμφάνιση και στη συνέχεια επιλέξτε μια τοποθεσία για την
αποθήκευση των επαφών.
Μετακίνηση επαφών
Πατήστε ΕΠΑΦΕΣ.
Μετακίνηση επαφών στο Google
Πατήστε → Μετακίνηση επαφών από τη συσκευή σε → Google.
Οι επαφές που μετακινούνται στις επαφές Google εμφανίζονται στη λίστα επαφών με
.
Μετακίνηση επαφών στο Samsung
Πατήστε → Μετακίνηση επαφών από τη συσκευή σε → Samsung account.
Οι επαφές που μετακινούνται στις επαφές Samsung εμφανίζονται στη λίστα επαφών με
51
.
Επικοινωνία
Εισαγωγή και εξαγωγή επαφών
Πατήστε ΕΠΑΦΕΣ.
Εισαγωγή επαφών
Πατήστε → Ρυθμίσεις → Εισαγωγή/Εξαγωγή επαφών και στη συνέχεια ορίστε μια επιλογή
εισαγωγής.
Εξαγωγή επαφών
Πατήστε → Ρυθμίσεις → Εισαγωγή/Εξαγωγή επαφών και στη συνέχεια ορίστε μια επιλογή εξαγωγής.
Κοινή χρήση επαφών
Πατήστε → Επιλογή, επιλέξτε επαφές, πατήστε
και έπειτα επιλέξτε μέθοδο κοινής χρήσης.
Αγαπημένες επαφές
Πατήστε ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ.
Πατήστε
για να προσθέσετε επαφές σε αγαπημένα.
Πατήστε και κατόπιν εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
• Επιλογή: Επιλέξτε επαφές για διαγραφή ή κοινή χρήση.
• Κατάργηση από τα αγαπημένα: Διαγραφή επαφών από τα Αγαπημένα.
• Βοήθεια: Πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας σχετικά με τη χρήση επαφών.
Ομάδες επαφών
Πατήστε ΟΜΑΔΕΣ.
Δημιουργία ομάδας
Πατήστε , ορίστε τις λεπτομέρειες για την ομάδα, προσθέστε επαφές και στη συνέχεια πατήστε
ΑΠΟΘΗΚ.
52
Επικοινωνία
Προσθήκη επαφών σε μια ομάδα
Επιλέξτε μια ομάδα και κατόπιν πατήστε → Προσθήκη μέλους. Επιλέξτε επαφές για προσθήκη και
κατόπιν πατήστε ΤΕΛΟΣ.
Διαχείριση ομάδων
Πατήστε και κατόπιν εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
• Διαγραφή ομάδων: επιλογή ομάδων που προστίθενται από το χρήστη και κατόπιν πάτημα στη
ΤΕΛΟΣ. Οι προεπιλεγμένες ομάδες δεν μπορούν να διαγραφούν.
• Επεξεργασία ομάδας: Αλλαγή των ρυθμίσεων ομάδας.
• Προσθήκη μέλους: Προσθήκη μελών στην ομάδα.
• Κατάργηση από την ομάδα: Διαγραφή μελών από την ομάδα.
• Αποστολή μηνύματος: Αποστολή μηνύματος σε μέλη μιας ομάδας.
• Αποστολή email: Αποστολή email σε μέλη μιας ομάδας.
• Αλλαγή σειράς: παρατεταμένο πάτημα στο δίπλα στο όνομα της ομάδας, σύρετέ το προς τα
πάνω ή προς τα κάτω σε άλλη θέση και κατόπιν πατήστε ΤΕΛΟΣ.
• Βοήθεια: Πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας σχετικά με τη χρήση επαφών.
Αποστολή μηνύματος ή email στα μέλη μιας ομάδας
Επιλέξτε μια ομάδα, πατήστε → Αποστολή μηνύματος ή Αποστολή email, επιλέξτε μέλη και κατόπιν
πατήστε ΤΕΛΟΣ.
Επαγγελματική κάρτα
Πατήστε ΕΠΑΦΕΣ.
Δημιουργήστε μια επαγγελματική κάρτα και στείλτε την σε άλλα άτομα.
Πατήστε Ρύθμιση προφίλ, εισάγετε στοιχεία, όπως αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση email και
ταχυδρομική διεύθυνση, και κατόπιν πατήστε ΑΠΟΘΗΚ. Εάν έχουν αποθηκευτεί στοιχεία χρήστη κατά
τη ρύθμιση της συσκευής, επιλέξτε την επαγγελματική κάρτα και πατήστε για επεξεργασία.
Πατήστε → Κοινή χρήση κάρτας ονόματος μέσω και έπειτα επιλέξτε μέθοδο κοινής χρήσης.
53
Επικοινωνία
Μηνύματα
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αποστολή μηνυμάτων κειμένου (SMS) ή μηνυμάτων πολυμέσων
(MMS).
Πατήστε Μηνύματα στην οθόνη εφαρμογών.
Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για αποστολή ή λήψη μηνυμάτων όταν βρίσκεστε
εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου σας. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο
των υπηρεσιών σας.
Αποστολή μηνυμάτων
Πατήστε
, προσθέστε παραλήπτες, εισάγετε ένα μήνυμα και κατόπιν πατήστε
.
Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω μεθόδους για προσθήκη παραληπτών:
• Εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου.
• Πατήστε
, επιλέξτε επαφές και κατόπιν πατήστε ΤΕΛΟΣ.
Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω μεθόδους για να δημιουργήσετε μήνυμα πολυμέσων:
• Πατήστε
και επισυνάψτε εικόνες, βίντεο, επαφές, σημειώσεις, συμβάντα και άλλα.
• Πατήστε
για να εισαγάγετε emoticon.
• Πατήστε → Προσθήκη θέματος για να εισάγετε ένα θέμα.
Αποστολή προγραμματισμένων μηνυμάτων
Ενώ συντάσσετε ένα μήνυμα, πατήστε → Προγραμματισμός μηνύματος. Ρυθμίστε ώρα και
ημερομηνία και κατόπιν πατήστε ΟΡΙΣΜΟΣ. Η συσκευή θα στείλει το μήνυμα στην καθορισμένη ώρα και
ημερομηνία.
• Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την προγραμματισμένη ώρα, δεν είναι συνδεδεμένη
με το δίκτυο ή το δίκτυο είναι ασταθές, το μήνυμα δεν θα αποσταλεί.
• Η λειτουργία αυτή βασίζεται στην ώρα και ημερομηνία που είναι ρυθμισμένη η συσκευή. Η
ώρα και ημερομηνία μπορεί να είναι λανθασμένη εάν μετακινηθείτε μεταξύ ζωνών ώρας και
το δίκτυο δεν ενημερώσει τις πληροφορίες.
Προβολή εισερχομένων μηνυμάτων
Τα εισερχόμενα μηνύματα ομαδοποιούνται με βάση την επαφή ως νήματα μηνυμάτων.
Επιλέξτε μια επαφή για να προβάλλετε το μήνυμα του ατόμου αυτού.
54
Επικοινωνία
Email
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να στείλετε ή να προβάλλετε μηνύματα email.
Πατήστε Email στην οθόνη εφαρμογών.
Δημιουργία λογαριασμών email
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό email όταν ανοίγετε το Email για πρώτη φορά.
Εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης. Πατήστε ΕΠΟΜΕΝΟ για ιδιωτικό λογαριασμό
email, όπως είναι το Google Mail, ή πατήστε ΜΗ ΑΥΤ. ΡΥΘΜΙΣΗ για εταιρικό λογαριασμό email. Στη
συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία.
Για να δημιουργήσετε άλλον λογαριασμό email, πατήστε → Ρυθμίσεις → Προσθήκη λογαριασμού.
Αποστολή μηνυμάτων
Πατήστε το λογαριασμό email προς χρήση και κατόπιν πατήστε το
Εισάγετε παραλήπτες, θέμα και μήνυμα και κατόπιν πατήστε .
Πατήστε
στο πάνω μέρος της οθόνης.
για προσθήκη παραλήπτη από τη λίστα επαφών.
Πατήστε → Αποστ. email σε εμένα για να προσθέσετε τον εαυτό σας ως παραλήπτη.
Πατήστε
για να επισυνάψετε εικόνες, βίντεο, επαφές, συμβάντα και άλλα.
Πατήστε →
στο μήνυμα.
για να εισάγετε εικόνες, συμβάντα, επαφές, πληροφορίες τοποθεσίας και άλλα στοιχεία
Αποστολή προγραμματισμένων μηνυμάτων
Ενώ συντάσσετε ένα μήνυμα, πατήστε → Αποστολή προγράμματος. Σημειώστε Αποστολή
προγράμματος, ρυθμίστε ώρα και ημερομηνία και κατόπιν πατήστε ΤΕΛΟΣ. Η συσκευή θα στείλει το
μήνυμα στην καθορισμένη ώρα και ημερομηνία.
• Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την προγραμματισμένη ώρα, δεν είναι συνδεδεμένη
με το δίκτυο ή το δίκτυο είναι ασταθές, το μήνυμα δεν θα αποσταλεί.
• Η λειτουργία αυτή βασίζεται στην ώρα και ημερομηνία που είναι ρυθμισμένη η συσκευή. Η
ώρα και ημερομηνία μπορεί να είναι λανθασμένη εάν μετακινηθείτε μεταξύ ζωνών ώρας και
το δίκτυο δεν ενημερώσει τις πληροφορίες.
55
Επικοινωνία
Ανάγνωση μηνυμάτων
Επιλέξτε λογαριασμό email προς χρήση και ανακτώνται τα νέα μηνύματα. Για μη αυτόματη ανάκτηση
νέων μηνυμάτων, πατήστε .
Πατήστε σε ένα μήνυμα για να διαβάσετε.
Σύνταξη μηνύματος.
Διαγραφή του μηνύματος.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Προσθήκη αυτής της διεύθυνσης
email στη λίστα επαφών.
Σημείωση του μηνύματος ως
υπενθύμιση.
Άνοιγμα συνημμένων.
Μετάβαση στο προηγούμενο ή
επόμενο μήνυμα.
Πατήστε στην καρτέλα συνημμένων για να ανοίξετε τα συνημμένα και κατόπιν πατήστε το ΑΠΟΘΗΚ. για
να το αποθηκεύσετε.
56
Επικοινωνία
Gmail
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για γρήγορη και απευθείας πρόσβαση στην υπηρεσία Google Mail.
Πατήστε το Gmail στην οθόνη εφαρμογών.
• Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Η εφαρμογή αυτή ενδέχεται να έχει διαφορετική επισήμανση ανάλογα με τη γεωγραφική
περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
Αποστολή μηνυμάτων
Σε οποιαδήποτε θυρίδα μηνυμάτων, πατήστε
πατήστε .
, εισάγετε παραλήπτες, θέμα και μήνυμα και κατόπιν
Πατήστε
για να επισυνάψετε εικόνες, βίντεο, μουσική και άλλα.
Πατήστε
για να προσθέσετε περισσότερους παραλήπτες.
Πατήστε → Αποθήκευση προχείρου για αποθήκευση του μηνύματος για παράδοση αργότερα.
Πατήστε → Απόρριψη για να ξεκινήσετε από την αρχή.
Πατήστε → Ρυθμίσεις για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του Google Mail.
Πατήστε → Βοήθεια και σχόλια για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες βοήθειας του Google
Mail.
Πατήστε → Βοήθεια και σχόλια → Σχόλια για να στείλετε τη γνώμη σας στο τμήμα ανάπτυξης
εφαρμογών.
57
Επικοινωνία
Ανάγνωση μηνυμάτων
Διαγραφή του μηνύματος.
Σημείωση του μηνύματος ως μη
αναγνωσμένο.
Μετακίνηση του μηνύματος σε
άλλο γραμματοκιβώτιο.
Διατήρηση του μηνύματος για
μακροπρόθεσμη αποθήκευση.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Σημείωση του μηνύματος ως
υπενθύμιση.
Προσθήκη αυτής της διεύθυνσης
email στη λίστα επαφών.
Απάντηση σε όλους τους
παραλήπτες ή εκτύπωση του
μηνύματος.
Προεπισκόπηση συνημμένου.
Προώθηση μηνύματος σε άλλους.
Απάντηση στο μήνυμα.
Ετικέτες
Το Google Mail δεν χρησιμοποιεί πραγματικούς φακέλους. Στη θέση τους χρησιμοποιεί ετικέτες. Όταν
γίνεται εκκίνηση του Google Mail, εμφανίζει μηνύματα με την επισήμανση Εισερχόμενα.
Πατήστε το
για προβολή μηνυμάτων με άλλες ετικέτες.
Για προσθήκη ετικέτας σε μήνυμα, επιλέξτε το μήνυμα, πατήστε → Αλλαγή ετικετών, και στη συνέχεια
επιλέξτε την ετικέτα για αντιστοίχηση.
58
Επικοινωνία
Hangouts
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να συνομιλήσετε με άλλους.
Πατήστε τις Hangouts στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Επιλέξτε έναν φίλο από τη λίστα φίλων ή εισάγετε δεδομένα προς αναζήτηση και επιλέξτε ένα φίλο από
τα αποτελέσματα για να αρχίσετε τη συνομιλία.
Google+
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να παραμείνετε συνδεδεμένος με άλλα άτομα μέσω της
υπηρεσίας κοινωνικού δικτύου της Google.
Πατήστε Google+ στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Πατήστε Αρχική σελίδα για αλλαγή της κατηγορίας και κατόπιν μετακινηθείτε με κύλιση προς τα πάνω ή
προς τα κάτω για προβολή αναρτήσεων από τους κύκλους σας.
59
Επικοινωνία
Φωτογραφίες
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για προβολή και κοινή χρήση εικόνων ή βίντεο μέσω των
υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης της Google.
Πατήστε το Φωτογραφίες στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Επιλέξτε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
• ΟΛΕΣ: Προβολή όλων των εικόνων ή βίντεο που έχουν τραβηχτεί με τη συσκευή ή έχουν ληφθεί στη
συσκευή.
• ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ: Προβολή εικόνων ή βίντεο που έχουν ομαδοποιηθεί κατά ημερομηνία ή
άλμπουμ. Πατήστε για προβολή όλων των εικόνων ή βίντεο στην ομάδα.
Στη συνέχεια, επιλέξτε μια εικόνα ή ένα βίντεο.
Κατά την προβολή, χρησιμοποιήστε ένα από τα παρακάτω εικονίδια:
• : Τροποποίηση της εικόνας.
• : Κοινή χρήση της εικόνας ή του βίντεο με άλλους.
• : Διαγραφή της εικόνας ή του βίντεο.
60
Ιστός & δίκτυο
Internet
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για περιήγηση στο διαδίκτυο.
Πατήστε Internet στην οθόνη εφαρμογών.
Προβολή ιστοσελίδων
Πατήστε το πεδίο διεύθυνσης, εισάγετε τη διεύθυνση ιστού και κατόπιν πατήστε Μετάβαση.
Πατήστε για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές ενώ βλέπετε μια ιστοσελίδα.
Για να αλλάξετε τη μηχανή αναζήτησης, επιλέξτε → Ρυθμίσεις → Προεπ. μηχανή αναζήτησης και στη
συνέχεια επιλέξτε μια μηχανή αναζήτησης.
Άνοιγμα νέας σελίδας
Πατήστε
.
Για μετάβαση σε κάποια άλλη σελίδα web, πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά στο πεδίο του
τίτλου και στη συνέχεια πατήστε στον τίτλο για να τον επιλέξετε.
Αναζήτηση στον ιστό φωνητικά
Πατήστε το πεδίο διεύθυνσης, πατήστε , προφέρετε μια λέξη-κλειδί και κατόπιν επιλέξτε μία από τις
προτεινόμενες λέξεις-κλειδιά που εμφανίζονται.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Σελιδοδείκτες
Για να σημειώσετε με σελιδοδείκτη την τρέχουσα ιστοσελίδα, πατήστε
Για να ανοίξετε μια ιστοσελίδα με σελιδοδείκτη, πατήστε
61
→ ΠΡΟΣΘΗΚΗ.
και κατόπιν επιλέξτε έναν.
Ιστός & δίκτυο
Ιστορικό
Πατήστε → ΙΣΤΟΡΙΚΟ για να ανοίξετε μια ιστοσελίδα από τη λίστα των ιστοσελίδων που
επισκεφθήκατε πρόσφατα. Για διαγραφή του ιστορικού, πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Εκκαθάριση ιστορικού.
Αποθηκευμένες σελίδες
Για προβολή αποθηκευμένων ιστοσελίδων, πατήστε
→ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ.
Σύνδεσμοι
Πατήστε παρατεταμένα σε έναν σύνδεσμο στην ιστοσελίδα για να τον ανοίξετε σε νέα σελίδα, να
αποθηκεύσετε ή να αντιγράψετε.
Για να δείτε τους αποθηκευμένους συνδέσμους, πατήστε Τα Αρχεία Μου → Χώρ.αποθ.συσκ. →
Download στην οθόνη εφαρμογών.
Κοινή χρήση ιστοσελίδων
Για να μοιραστείτε τη διεύθυνση μιας ιστοσελίδας με άλλους, πατήστε → Κοινόχρηστο.
Για να μοιραστείτε τμήμα μιας ιστοσελίδας, πατήστε παρατεταμένα στο επιθυμητό κείμενο και κατόπιν
πατήστε Κοινή χρήση.
Chrome
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση πληροφοριών και περιήγηση σε ιστοσελίδες.
Πατήστε Chrome στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Προβολή ιστοσελίδων
Πατήστε στο πεδίο διεύθυνσης και κατόπιν εισάγετε μια διεύθυνση στον ιστό ή κριτήρια αναζήτησης.
Άνοιγμα νέας σελίδας
Πατήστε → Νέα καρτ.
62
Ιστός & δίκτυο
Σελιδοδείκτες
Για να σημειώσετε με σελιδοδείκτη την τρέχουσα ιστοσελίδα, πατήστε
→ Αποθήκευση.
Για να ανοίξετε μια ιστοσελίδα με σελιδοδείκτη, πατήστε → Σελιδοδ., και κατόπιν επιλέξτε έναν.
Αναζήτηση στον ιστό φωνητικά
Πατήστε , προφέρετε μια λέξη-κλειδί και στη συνέχεια επιλέξτε μια από τις προτεινόμενες λέξειςκλειδιά που εμφανίζονται.
Bluetooth
Η λειτουργία Bluetooth δημιουργεί μια απευθείας ασύρματη σύνδεση μεταξύ δύο συσκευών σε μικρή
απόσταση. Χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να ανταλλάσσετε αρχεία δεδομένων ή πολυμέσων με άλλες
συσκευές.
• Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων
που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω της λειτουργίας Bluetooth.
• Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις
εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των
συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
• Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από την Bluetooth SIG,
ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.
• Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth για παράνομους σκοπούς (για παράδειγμα,
πειρατικά αντίγραφα αρχείων ή παράνομη παρακολούθηση επικοινωνιών για εμπορικούς
σκοπούς).
Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη για τις επιπτώσεις παράνομης χρήσης της λειτουργίας
Bluetooth.
Για ενεργοποίηση του Bluetooth, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ →
Bluetooth και κατόπιν σύρετε το διακόπτη Bluetooth προς τα δεξιά.
63
Ιστός & δίκτυο
Δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές Bluetooth
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ → Bluetooth → ΣΑΡΩΣΗ και παρατίθενται
οι εντοπισμένες συσκευές. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος και
κατόπιν αποδεχτείτε το κλειδί πρόσβασης που δημιουργείται αυτόματα και στις δύο συσκευές για
επιβεβαίωση.
Αποστολή και λήψη δεδομένων
Πολλές εφαρμογές υποστηρίζουν μεταφορά δεδομένων μέσω Bluetooth. Η Συλλογή είναι ένα
παράδειγμα. Ανοίξτε τη Συλλογή, επιλέξτε μια εικόνα, πατήστε → Bluetooth και στη συνέχεια
επιλέξτε μία από τις συσκευές Bluetooth. Στη συνέχεια, αποδεχτείτε το αίτημα εξουσιοδότησης
Bluetooth στην άλλη συσκευή για να γίνει λήψη της εικόνας.
Όταν κάποια άλλη συσκευή σάς αποστέλλει δεδομένα, αποδεχθείτε την αίτηση εξουσιοδότησης
Bluetooth που γίνεται από την άλλη συσκευή. Τα ληφθέντα αρχεία αποθηκεύονται φάκελο Download.
Αν γίνει λήψη επαφής, προστίθεται αυτόματα στη λίστα επαφών.
Screen Mirroring
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να συνδέσετε τη συσκευή σας με μια μεγάλη οθόνη με μια
συσκευή AllShare Cast ή HomeSync και κατόπιν μοιραστείτε τα περιεχόμενά σας.
• Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Μπορεί να γίνεται προσωρινή αποθήκευση ορισμένων αρχείων κατά την αναπαραγωγή
ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου.
• Για να εξοικονομείτε ενέργεια, απενεργοποιείτε τη λειτουργία αυτή όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Αν προσδιορίσετε μια συχνότητα Wi-Fi, οι συσκευές AllShare Cast ή HomeSync ενδέχεται να
μην εντοπίζονται ή να μην συνδέονται.
• Αν κάνετε αναπαραγωγή βίντεο ή παιχνιδιών σε τηλεόραση, επιλέξτε κατάλληλο τρόπο
λειτουργίας τηλεόρασης για να έχετε την καλύτερη εμπειρία.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ → Screen Mirroring και κατόπιν σύρετε
το διακόπτη Screen Mirroring προς τα δεξιά. Επιλέξτε μια συσκευή, ανοίξτε ή αναπαράγετε ένα
αρχείο και κατόπιν ελέγξτε την οθόνη με τα πλήκτρα της συσκευής σας. Για να συνδεθείτε με συσκευή
χρησιμοποιώντας ένα PIN, πατήστε παρατεταμένα στο όνομα της συσκευής για να εισάγετε το PIN.
64
Πολυμέσα
Μουσική
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να ακούσετε μουσική.
Πατήστε Μουσική στην οθόνη εφαρμογών.
Αναπαραγωγή μουσικής
Επιλέξτε μια μουσική κατηγορία και κατόπιν επιλέξτε τραγούδι για αναπαραγωγή.
Πατήστε στην εικόνα του άλμπουμ στο κάτω μέρος της οθόνης για να ανοίξετε την οθόνη του
προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Ρύθμιση της έντασης ήχου.
Αναζήτηση για άλλες συσκευές για
αναπαραγωγή του αρχείου.
Ρύθμιση του αρχείου ως
αγαπημένο τραγούδι σας.
Ενεργοποίηση τυχαίας
αναπαραγωγής.
Αλλαγή της λειτουργίας
επανάληψης.
Άνοιγμα λίστας αναπαραγωγής.
Προβολή μιας λίστας
συνιστώμενων τραγουδιών με
βάση το τραγούδι που
αναπαράγεται αυτή τη στιγμή.
Επανέναρξη του τρέχοντος
τραγουδιού ή μετάβαση στο
προηγούμενο τραγούδι.
Παρατεταμένο πάτημα για
γρήγορη κίνηση προς τα πίσω.
Μετάβαση στο επόμενο τραγούδι.
Παρατεταμένο πάτημα για
γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός.
Παύση και συνέχιση της
αναπαραγωγής.
65
Πολυμέσα
Για να ακούτε τραγούδια σε ίσο επίπεδο έντασης ήχου, πατήστε → Ρυθμίσεις → Για προχωρ. →
Έξυπνη ένταση.
Όταν ενεργοποιείται το Έξυπνη ένταση, η ένταση του ήχου μπορεί να καταλήξει να είναι
υψηλότερη από το επίπεδο έντασης ήχου της συσκευής. Προσέχετε ώστε να αποφύγετε την
μακροπρόθεσμη έκθεση σε δυνατούς ήχους και να αποτρέψετε βλάβη της ακοής σας.
Το Έξυπνη ένταση ενδέχεται να μην ενεργοποιείται για ορισμένα αρχεία.
Για να ρυθμίσετε εξατομικευμένο ήχο ενώ ακούτε τραγούδια με ακουστικά, πατήστε → Ρυθμίσεις
→ Για προχωρ. → Adapt Sound → Ενεργό. Όταν αυξάνετε την ένταση του ήχου έως το επίπεδο 13
ή υψηλότερα, δεν εφαρμόζεται η επιλογή προσαρμογής ήχου στην αναπαραγωγή μουσικής. Όταν
μειώσετε την ένταση ήχου και πάλι στο επίπεδο 12 ή χαμηλότερα, η επιλογή εφαρμόζεται και πάλι.
Ρύθμιση τραγουδιού ως ήχο ειδοποίησης ή ξυπνητηριού
Για να χρησιμοποιήσετε το τραγούδι που ακούτε τη δεδομένη στιγμή ως ήχο κλήσης ή ήχο ξυπνητηριού,
πατήστε → Ορισμός ως και ορίστε μια επιλογή.
Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής
Δημιουργήστε τη δική σας συλλογή τραγουδιών.
Πατήστε ΛΙΣΤΕΣ ΑΝΑΠ. και κατόπιν πατήστε Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής. Εισάγετε έναν τίτλο
και πατήστε OK. Πατήστε , επιλέξτε τραγούδια για συμπερίληψη και κατόπιν πατήστε ΤΕΛΟΣ.
Για προσθήκη του τραγουδιού που αναπαράγεται αυτή τη στιγμή σε λίστα αναπαραγωγής, πατήστε →
Πρ. σε λίσ. αναπ.
Αναπαραγωγή μουσικής κατά διάθεση
Παίξτε μουσική που έχει ομαδοποιηθεί ανάλογα με την ψυχική διάθεση. Η λίστα αναπαραγωγής
δημιουργείται αυτόματα από τη συσκευή.
Πατήστε ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΥΤΙ και επιλέξτε ένα κελί διάθεσης. Ή επιλέξτε πολλά κελιά σύροντας το δάχτυλό
σας.
66
Πολυμέσα
Κάμερα
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για λήψη φωτογραφιών ή βίντεο.
Χρησιμοποιήστε τη Συλλογή για προβολή φωτογραφιών και βίντεο που έχουν ληφθεί με την κάμερα της
συσκευής. (σ. 72)
Πατήστε Κάμερα στην οθόνη εφαρμογών.
• Η κάμερα κλείνει αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Βεβαιωθείτε ότι ο φακός είναι καθαρός. Διαφορετικά, η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί
σωστά σε ορισμένες λειτουργίες που απαιτούν υψηλή ανάλυση.
Σωστοί τρόποι χρήσης της κάμερας
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή βίντεο άλλων ατόμων χωρίς την άδειά τους.
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή βίντεο σε μέρη όπου απαγορεύεται νομικά.
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή βίντεο σε μέρη όπου ενδέχεται να παραβιάζετε την ιδιωτική ζωή
άλλων ατόμων.
Λήψη φωτογραφιών
Λήψη φωτογραφίας
Πατήστε την εικόνα στην οθόνη προεπισκόπησης όπου θα πρέπει να εστιάσει η κάμερα. Όταν το θέμα
βρίσκεται εντός εστίασης, το πλαίσιο εστίασης γίνεται πράσινο.
Πατήστε
για λήψη μιας φωτογραφίας.
Προβολή
περισσότερων
επιλογών.
Εμφάνιση τρέχοντος
τρόπου λειτουργίας.
Αλλαγή των
ρυθμίσεων κάμερας.
Εναλλαγή μεταξύ
λειτουργίας
φωτογραφίας και
λειτουργίας βίντεο.
Εναλλαγή μεταξύ του
φακού μπροστινής
κάμερας και του
φακού πίσω κάμερας.
Αλλαγή της
λειτουργίας λήψης.
Προβολή
φωτογραφιών και
βίντεο που τραβήξατε.
Επιλογή μεταξύ
διάφορων εφέ που
είναι διαθέσιμα.
67
Πολυμέσα
Λειτουργία λήψης
Είναι διαθέσιμα πολλά εφέ φωτογραφίας.
Πατήστε Λειτ. και κατόπιν κυλήστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη στη δεξιά πλευρά της
οθόνης.
• Auto: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία ώστε να επιτρέψετε στην κάμερα να αξιολογεί το
περιβάλλον και να προσδιορίζει την ιδανική λειτουργία για τη φωτογραφία.
• Διόρθ. ατελειών: λήψη φωτογραφίας με φωτισμένα πρόσωπα για απαλότερες εικόνες.
• Ήχος & λήψη: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για λήψη φωτογραφιών με ήχο.
Πατήστε για λήψη μιας φωτογραφίας. Η συσκευή εγγράφει περίπου λίγα δευτερόλεπτα ήχου
μετά τη λήψη φωτογραφίας.
Ενώ κάνετε λήψη φωτογραφιών με τη λειτουργία αυτή, ηχογραφείται ήχος με το εσωτερικό
μικρόφωνο.
• Πανόραμα: λήψη μιας φωτογραφίας που αποτελείται από πολλές φωτογραφίες που μπαίνουν στη
σειρά.
Για να έχετε την καλύτερη λήψη, ακολουθήστε τις συμβουλές αυτές.
– – Μετακινείτε την κάμερα αργά προς μία κατεύθυνση.
– – Κρατήστε το σκόπευτρο της φωτογραφικής μηχανής εντός του πλαισίου καθοδήγησης.
– – Αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών θέματος μπροστά από μη αναγνωρίσιμο φόντο, όπως άδειο
ουρανό ή κενό τοίχο.
• Αθλητικά: χρήση της ρύθμισης αυτής για θέματα με γρήγορη κίνηση.
• Νύχτα: Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για λήψη εικόνων σε συνθήκες χαμηλότερου φωτισμού.
Πανοραμικές φωτογραφίες
Μια πανοραμική φωτογραφία είναι μια ευρεία εικόνα τοπίου που αποτελείται από πολλαπλές λήψεις.
Πατήστε Λειτ. → Πανόραμα.
Πατήστε και μετακινήστε την κάμερα προς μία κατεύθυνση. Όταν ευθυγραμμίζονται δύο πλαίσια
οδηγού πανοράματος, η κάμερα τραβά αυτόματα μια ακόμα λήψη της πανοραμικής ακολουθίας. Για
διακοπή της λήψης, πατήστε .
Αν το σκόπευτρο είναι εκτός της κατεύθυνσης, η συσκευή σταματά τη λήψη.
68
Πολυμέσα
Εφαρμογή εφέ φίλτρων
Χρησιμοποιήστε τα εφέ φίλτρου για λήψη μοναδικών φωτογραφιών ή βίντεο.
Πατήστε
και επιλέξτε ένα εφέ φίλτρου. Οι διαθέσιμες επιλογές ποικίλλουν ανάλογα με τη λειτουργία.
Λήψη βίντεο
Λήψη βίντεο
Σύρετε το διακόπτη φωτογραφίας-βίντεο στο εικονίδιο του βίντεο και κατόπιν πατήστε
βίντεο. Για παύση της εγγραφής, πατήστε . Για διακοπή της εγγραφής, πατήστε .
για λήψη
• Η μη αυτόματη εστίαση δεν είναι διαθέσιμη σε λειτουργία βίντεο.
• Η λειτουργία ζουμ μπορεί να μην είναι διαθέσιμη όταν κάνετε εγγραφή στην υψηλότερη
ανάλυση.
69
Πολυμέσα
Λειτουργία εγγραφής
Προβολή
περισσότερων
επιλογών.
Εμφάνιση τρέχοντος
τρόπου λειτουργίας.
Αλλαγή των
ρυθμίσεων κάμερας.
Εναλλαγή μεταξύ
λειτουργίας
φωτογραφίας και
λειτουργίας βίντεο.
Εναλλαγή μεταξύ του
φακού μπροστινής
κάμερας και του φακού
πίσω κάμερας.
Προβολή
φωτογραφιών και
βίντεο που τραβήξατε.
Πατήστε
→
Επιλογή μεταξύ
διάφορων εφέ που
είναι διαθέσιμα.
για να αλλάξετε τη λειτουργία εγγραφής.
• Κανονική: χρήση αυτής της λειτουργίας για κανονική ποιότητα.
• Όριο γιαMMS: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για χαμηλότερη ποιότητα εγγραφής για
αποστολή μέσω μηνύματος.
Μεγέθυνση και σμίκρυνση
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
• Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
• Απομακρύνετε μεταξύ τους δύο δάχτυλα που τοποθετείτε επί της οθόνης για μεγέθυνση, και
πλησιάστε τα για σμίκρυνση.
Το εφέ μεγέθυνσης/ σμίκρυνσης είναι διαθέσιμο όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ζουμ ενώ
κάνετε λήψη βίντεο.
70
Πολυμέσα
Έλεγχος της κάμερας από μακριά
Ρύθμιση συσκευής ως σκόπευτρο για έλεγχο της κάμερας από μακριά.
→ Απομακ. σκόπευτρο και στη συνέχεια συνδέστε τη συσκευή και τη φωτογραφική
Πατήστε →
μηχανή χρησιμοποιώντας το Wi-Fi Direct. Πατήστε για λήψη φωτογραφίας από μακριά
χρησιμοποιώντας τη συσκευή ως σκόπευτρο.
Διαμόρφωση ρυθμίσεων για κάμερα
Πατήστε για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για την κάμερα. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι παρακάτω
επιλογές και στη λειτουργία φωτογράφησης και στη λειτουργία βιντεοσκόπησης. Οι διαθέσιμες επιλογές
διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας που χρησιμοποιείται.
• Μέγ. φωτογρ. / Μέγεθος βίντεο: επιλογή ανάλυσης. Χρησιμοποιήστε υψηλότερη ανάλυση για
υψηλότερη ποιότητα. Αλλά καταναλώνεται περισσότερη μνήμη.
• Λειτ. εστίασης: Επιλογή λειτουργίας εστίασης. Αυτόμ. εστ. ελέγχεται από την κάμερα. Macro
προορίζεται για πολύ κοντινά αντικείμενα.
• Μέτρηση: επιλογή μεθόδου φωτομέτρησης. Αυτό καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού των τιμών
φωτός. Με εστίαση στο κέντρο μετρά το φως στο φόντο στο κέντρο της σκηνής. Σημείο μετρά την
τιμή φωτός σε συγκεκριμένη θέση. Matrix υπολογίζει το μέσο όρο όλης της σκηνής.
• Ετικέτα τοποθεσίας: Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να προσθέτει μια ετικέτα τοποθεσίας στη
φωτογραφία.
• Για να βελτιώσετε το σήμα GPS, αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών σε θέσεις στις οποίες το
σήμα μπορεί να εμποδίζεται, π.χ. ανάμεσα σε κτίρια ή σε περιοχές χαμηλού ύψους ή σε κακές
καιρικές συνθήκες.
• Όταν κοινοποιείτε μια φωτογραφία με την ετικέτα τοποθεσίας, τα στοιχεία της τοποθεσίας
ενδέχεται να είναι ορατά σε άλλους. Για να το αποφύγετε αυτό, πατήστε → Περισσότερες
πληροφορίες → και έπειτα πατήστε στην ενότητα Τοποθεσία, ενώ βλέπετε τη
φωτογραφία, για να διαγράψετε τις πληροφορίες τοποθεσίας.
• Αναθεώρηση εικόνων/βίντεο: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση φωτογραφιών ή βίντεο μετά τη
λήψη τους.
• Πλήκτρο έντασης: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση του κουμπιού έντασης για τον έλεγχο του
κλείστρου ή της λειτουργίας ζουμ.
• Χρονομετρητής: χρησιμοποιήστε τον για λήψεις με χρονική καθυστέρηση.
• Εξισορρόπηση λευκού: επιλογή κατάλληλης ισορροπίας λευκού έτσι ώστε οι εικόνες να έχουν
ένα χρωματικό εύρος που αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Οι ρυθμίσεις έχουν σχεδιαστεί για
συγκεκριμένες συνθήκες φωτισμού. Οι ρυθμίσεις αυτές είναι παρόμοιες με το εύρος θερμότητας για
την έκθεση ισορροπίας λευκού σε επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές.
• Φωτεινότητα: Ρύθμιση της φωτεινότητας.
• Οδηγίες: εμφάνιση οδηγών σκοπεύτρου για να βοηθούν στη σύνθεση κατά την επιλογή θεμάτων.
71
Πολυμέσα
• Φλας: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φλας.
• Αυτόμ. ονομ. αρχ. βάσει συσχετισμού: ρύθμιση της κάμερας για εμφάνιση συναφών ετικετών.
Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή σήμανσης φίλων στις
ενότητες Συλλογή.
• Αποθήκευση ως ανεστραμμένης εικόνας: αναστροφή της εικόνας για δημιουργία
αντικατοπτρισμού της αρχικής σκηνής.
• Αποθήκευση: επιλογή της θέσης μνήμης για αποθήκευση.
• Επαναφορά: επαναφορά των ρυθμίσεων κάμερας.
• Βοήθεια: Πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για χρήση της κάμερας.
Συντομεύσεις
Αναδιοργανώστε τις συντομεύσεις για εύκολη πρόσβαση στις διάφορες επιλογές της κάμερας.
Πατήστε
και πατήστε παρατεταμένα σε ένα εικονίδιο συντόμευσης.
Πατήστε παρατεταμένα σε μια επιλογή και σύρετέ την σε μια υποδοχή στο πάνω μέρος της οθόνης.
Συλλογή
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για προβολή εικόνων και βίντεο.
Πατήστε τη Συλλογή στην οθόνη εφαρμογών.
Προβολή εικόνων
Η εκκίνηση του Συλλογή εμφανίζει διαθέσιμους φακέλους. Όταν μια άλλη εφαρμογή, όπως το Email,
αποθηκεύει μια εικόνα, δημιουργείται αυτόματα ο φάκελος Download για να τοποθετηθεί η εικόνα.
Παρομοίως, η καταγραφή ενός στιγμιότυπου οθόνης δημιουργεί αυτόματα το φάκελο Screenshots.
Επιλέξτε ένα φάκελο για άνοιγμα.
Σε ένα φάκελο, οι εικόνες εμφανίζονται κατά την ημερομηνία δημιουργίας. Επιλέξτε μια εικόνα για να την
προβάλλετε σε πλήρη οθόνη.
Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για προβολή της επόμενης ή της
προηγούμενης εικόνας.
Μεγέθυνση και σμίκρυνση
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους για να μεγεθύνετε μια εικόνα:
• Κάντε διπλό πάτημα οπουδήποτε για μεγέθυνση.
• Απομακρύνετε δύο δάχτυλα μεταξύ τους οπουδήποτε για μεγέθυνση. Πλησιάστε τα για σμίκρυνση
ή διπλό πάτημα για επιστροφή.
72
Πολυμέσα
Αναπαραγωγή βίντεο
Τα αρχεία βίντεο εμφανίζουν το εικονίδιο
παρακολούθηση και πατήστε .
στην προεπισκόπηση. Επιλέξτε ένα βίντεο για
Περικοπή τμημάτων βίντεο
Επιλέξτε ένα βίντεο και πατήστε . Μετακινήστε την αγκύλη έναρξης στο επιθυμητό σημείο εκκίνησης,
μετακινήστε την αγκύλη λήξης στο επιθυμητό σημείο τερματισμού και κατόπιν αποθηκεύστε το βίντεο.
Επεξεργασία εικόνων
Ενώ προβάλλετε μια εικόνα, πατήστε και χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες:
• Περισσότερες πληροφορίες: προβολή λεπτομερειών εικόνας.
• Περ. προς τα αριστερά: Περιστροφή με φορά αντίθετη από τη φορά των δεικτών του ρολογιού.
• Περ. προς τα δεξιά: Περιστροφή με τη φορά των δεικτών του ρολογιού.
• Περικοπή: αλλαγή μεγέθους του λευκού πλαισίου για περικοπή και αποθήκευση της εικόνας μέσα
σε αυτό.
• Μετονομασία: μετονομασία του αρχείου.
• Παρουσίαση: έναρξη παρουσίασης με τις εικόνες στον τρέχοντα φάκελο.
• Ορισμός ως: Ορισμός της εικόνας ως φόντο ή εικόνας επαφής.
• Εκτύπωση: Εκτύπωση της εικόνας συνδέοντας τη συσκευή σε έναν εκτυπωτή. Ορισμένοι εκτυπωτές
ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.
• Ρυθμίσεις: Αλλαγή των ρυθμίσεων Συλλογής.
Διαγραφή εικόνων
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
• Σε έναν φάκελο, πατήστε → Επιλογή, επιλέξτε εικόνες και στη συνέχεια πατήστε
• Κατά την προβολή μιας εικόνας, πατήστε
.
73
.
Πολυμέσα
Κοινή χρήση εικόνων
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
• Σε ένα φάκελο, πατήστε → Επιλογή, επιλέξτε τις εικόνες και, στη συνέχεια, πατήστε
στείλετε σε άλλους ή να τις μοιραστείτε μέσω των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης.
για να τις
• Κατά την προβολή μιας εικόνας, πατήστε για να την στείλετε σε άλλα άτομα ή να την μοιραστείτε
μέσω των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης.
Ορισμός ως φόντο
Ενώ προβάλλετε μια εικόνα, πατήστε → Ορισμός ως για ρύθμιση της εικόνας ως φόντο ή αντιστοίχισή
της σε μια επαφή.
Τοποθέτηση ετικετών σε πρόσωπα
Κατά την προβολή μιας εικόνας, πατήστε → Ρυθμίσεις → Ετικέτες και επιλέξτε Ετικέτα προσώπου.
Εμφανίζεται ένα κίτρινο πλαίσιο γύρω από το αναγνωρισμένο πρόσωπο. Πατήστε στο πρόσωπο,
πατήστε Προσθήκη ονόματος και κατόπιν επιλέξτε ή προσθέστε μια επαφή.
Όταν εμφανιστεί η ετικέτα προσώπου σε μια εικόνα, πατήστε στην ετικέτα προσώπου και
χρησιμοποιήστε τις διαθέσιμες επιλογές, όπως πραγματοποίηση κλήσεων ή αποστολή μηνυμάτων.
Η αναγνώριση του προσώπου μπορεί να αποτύχει ανάλογα με τη γωνία του προσώπου, το
μέγεθος του προσώπου, το χρώμα του δέρματος, την έκφραση του προσώπου, τις συνθήκες
φωτισμού ή τα αξεσουάρ που φοράει το άτομο αυτό.
Χρήση βοηθού ετικέτας
Πατήστε → Ρυθμίσεις → Ετικέτες → Βοηθός Ετικετών και κατόπιν σύρετε το διακόπτη Βοηθός
Ετικετών προς τα δεξιά για να εμφανίσετε μια συναφή ετικέτα (καιρός, τοποθεσία, ημερομηνία και το
όνομα του ατόμου) κατά το άνοιγμα μιας εικόνας.
Οργάνωση με φακέλους
Δημιουργήστε ένα φάκελο για να οργανώσετε τις εικόνες ή τα βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη
συσκευή. Μπορείτε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε τα αρχεία από το ένα φάκελο στο άλλο.
Για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο, πατήστε → Δημιουργία άλμπουμ. Πληκτρολογήστε ένα
όνομα για το φάκελο, πατήστε ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ και, στη συνέχεια, επιλέξτε εικόνες ή βίντεο. Πατήστε
παρατεταμένα οποιαδήποτε επιλεγμένη εικόνα ή βίντεο, σύρετέ τα στο νέο φάκελο και, στη συνέχεια,
πατήστε OK. Πατήστε ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ για αντιγραφή ή ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ για μετακίνηση.
74
Πολυμέσα
Βίντεο
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναπαραγωγή αρχείων βίντεο.
Πατήστε Βίντεο στην οθόνη εφαρμογών.
Αναπαραγωγή βίντεο
Επιλέξτε ένα βίντεο για αναπαραγωγή.
Μετάβαση σε
λειτουργία
αιωρούμενης οθόνης.
Αναζήτηση για άλλες
συσκευές για
αναπαραγωγή του
αρχείου.
Πρόσβαση σε
πρόσθετες επιλογές.
Ρύθμιση της έντασης
ήχου.
Μετακίνηση εμπρός ή
πίσω με σύρσιμο της
γραμμής.
Μετακινείστε τον
πίνακα ελέγχου στα
αριστερά.
Μετακινείστε τον
πίνακα ελέγχου στα
δεξιά.
Άνοιγμα λίστας
αναπαραγωγής.
Αλλαγή του λόγου
πλευρών της οθόνης.
Επανέναρξη του
τρέχοντος βίντεο ή
μετάβαση στο
προηγούμενο βίντεο.
Παρατεταμένο πάτημα
για γρήγορη κίνηση
προς τα πίσω.
Μετάβαση στο
επόμενο βίντεο.
Παρατεταμένο
πάτημα για γρήγορη
κίνηση προς τα
εμπρός.
Παύση και συνέχιση
της αναπαραγωγής.
Διαγραφή βίντεο
Πατήστε → Διαγραφή, επιλέξτε τα βίντεο και, στη συνέχεια, πατήστε ΤΕΛ.
75
Πολυμέσα
Κοινή χρήση βίντεο
Πατήστε → Επιλογή, επιλέξτε τα βίντεο, πατήστε
χρήσης.
και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια μέθοδο κοινής
Χρήση του αναδυόμενου προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να χρησιμοποιείτε άλλες εφαρμογές χωρίς να κλείνετε το
πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο. Ενώ παρακολουθείτε βίντεο, πατήστε
για να χρησιμοποιήσετε το
αναδυόμενο πρόγραμμα αναπαραγωγής.
Απομακρύνετε μεταξύ τους δύο δάχτυλα που τοποθετείτε επί της οθόνης για μεγέθυνση του
προγράμματος αναπαραγωγής ή πλησιάστε τα για σμίκρυνση. Για να μετακινήσετε το πρόγραμμα
αναπαραγωγής, σύρετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής σε άλλη θέση.
YouTube
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για παρακολούθηση βίντεο από τον ιστότοπο YouTube.
Πατήστε YouTube στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Παρακολούθηση βίντεο
Πατήστε και κατόπιν εισάγετε μια λέξη-κλειδί. Επιλέξτε ένα από τα αποτελέσματα αναζήτησης για να
παρακολουθήσετε ένα βίντεο.
Πατήστε στην οθόνη, πατήστε και στη συνέχεια περιστρέψτε τη συσκευή σε οριζόντιο
προσανατολισμό ώστε να εμφανίζει την πλήρη οθόνη.
Κοινή χρήση βίντεο
Επιλέξτε το βίντεο προς προβολή, πατήστε
και κατόπιν επιλέξτε μέθοδο κοινής χρήσης.
Αποστολή βίντεο
→ Μεταφορτώσεις → , επιλέξτε ένα βίντεο, εισαγάγετε τις πληροφορίες για το βίντεο
Πατήστε
και στη συνέχεια πατήστε ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ.
76
Καταστήματα εφαρμογών &
πολυμέσων
Play Store
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αγορά και λήψη εφαρμογών και παιχνιδιών που μπορούν να
εκτελεστούν στη συσκευή.
Πατήστε Play Store στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Εγκατάσταση εφαρμογών
Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία ή κάντε αναζήτηση με λέξη-κλειδί.
Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλλετε πληροφορίες. Για να κάνετε λήψη της, πατήστε
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Αν υπάρχει χρέωση για την εφαρμογή, πατήστε στην τιμή και ακολουθήστε τις οδηγίες
επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αγοράς.
Όταν είναι διαθέσιμη νέα έκδοση για οποιαδήποτε εγκατεστημένη εφαρμογή, εμφανίζεται
ένα εικονίδιο ενημέρωσης στο πάνω μέρος της οθόνης που σας ειδοποιεί για την ενημέρωση.
Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε στο εικονίδιο για να ενημερώσετε την εφαρμογή.
Απεγκατάσταση εφαρμογών
Απεγκαταστήστε τις εφαρμογές που αγοράστηκαν από το Play Store.
→ Οι εφαρμογές και τα παιχνίδια μου, επιλέξτε μια εφαρμογή για διαγραφή στη λίστα
Πατήστε
εγκατεστημένων εφαρμογών και κατόπιν πατήστε ΚΑΤ. ΕΓΚΑΤΑΣΤ.
77
Καταστήματα εφαρμογών & πολυμέσων
Galaxy Apps
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αγορά και λήψη εφαρμογών αποκλειστικών για τη Samsung. Για
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση apps.samsung.com.
Πατήστε Galaxy Apps στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Εγκατάσταση εφαρμογών
Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία ή πατήστε ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ για να κάνετε αναζήτηση με
λέξη-κλειδί.
Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλλετε πληροφορίες. Για να κάνετε λήψη της, πατήστε
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Αν υπάρχει χρέωση για την εφαρμογή, πατήστε στην τιμή και ακολουθήστε τις οδηγίες
επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αγοράς.
Όταν είναι διαθέσιμη νέα έκδοση για οποιαδήποτε εγκατεστημένη εφαρμογή, εμφανίζεται
ένα εικονίδιο ενημέρωσης στο πάνω μέρος της οθόνης που σας ειδοποιεί για την ενημέρωση.
Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε στο εικονίδιο για να ενημερώσετε την εφαρμογή.
Βιβλία Play
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για ανάγνωση και λήψη αρχείων βιβλίων.
Πατήστε Βιβλία Play στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
78
Καταστήματα εφαρμογών & πολυμέσων
Ταινίες Play
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για παρακολούθηση, λήψη και ενοικίαση ταινιών ή τηλεοπτικών
προγραμμάτων.
Πατήστε Ταινίες Play στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Μουσική Play
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να ακούτε μουσική από τη συσκευή ή για αναπαραγωγή
μουσικής από την υπηρεσία cloud της Google.
Πατήστε Μουσική Play στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Παιχνίδια Play
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να κάνετε λήψη και να παίξετε παιχνίδια.
Πατήστε Παιχνίδια Play στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Περίπτερο Play
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να διαβάζετε τα τελευταία άρθρα ειδήσεων.
Πατήστε Περίπτερο Play στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
79
Βοηθητικά προγράμματα
Σημείωση
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να καταγράψετε σημαντικές πληροφορίες για αποθήκευση και
προβολή κάποια άλλη στιγμή στο μέλλον.
Πατήστε την Σημείωση στην οθόνη εφαρμογών.
Προσθήκη και διαχείριση κατηγοριών
Δημιουργήστε κατηγορίες για ταξινόμηση και διαχείριση των σημειώσεών σας.
→ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ → ΠΡΟΣΘΗΚΗ,
Για να προσθέσετε μια νέα κατηγορία, πατήστε
εισάγετε όνομα μιας κατηγορίας και κατόπιν πατήστε OK.
Για να διαγράψετε μια κατηγορία, πατήστε
στην κατηγορία.
→ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ και έπειτα πατήστε
δίπλα
→ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ, πατήστε παρατεταμένα
Για να μετονομάσετε μια κατηγορία, πατήστε
μια κατηγορία, εισαγάγετε ένα νέο όνομα για την κατηγορία και έπειτα πατήστε ΜΕΤΟΝ/ΣΙΑ.
→ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ και έπειτα πατήστε
Για να αλλάξετε τη σειρά των κατηγοριών, πατήστε
δίπλα σε μια κατηγορία και μετακινήστε την σε μια άλλη θέση σύροντάς την προς τα πάνω ή κάτω.
Σύνταξη σημειώσεων
Πατήστε στη λίστα σημειώσεων και εισάγετε μια σημείωση. Κατά τη σύνταξη μιας σημείωσης,
χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:
• : δημιουργία ή ρύθμιση μιας κατηγορίας.
• : εισαγωγή εικόνων.
• : δημιουργία μιας φωνητικής ηχογράφησης για εισαγωγή.
Για να αποθηκεύσετε τη σημείωση, πατήστε ΑΠΟΘ/ΣΗ.
Για επεξεργασία μιας σημείωσης, πατήστε σε μια σημείωση και κατόπιν πατήστε στο περιεχόμενο της
σημείωσης.
80
Βοηθητικά προγράμματα
Περιήγηση σε σημειώσεις
Περιηγηθείτε σε μικρογραφίες σημειώσεων κάνοντας κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
Για αναζήτηση κάποιας σημείωσης, πατήστε
.
Για να στείλετε μια σημείωση, πατήστε → Επιλογή, επιλέξτε τη σημείωση που θέλετε και έπειτα
πατήστε .
Για να μεταφέρετε μια σημείωση σε άλλο φάκελο, πατήστε → Επιλογή, επιλέξτε τη σημείωση που
θέλετε και έπειτα πατήστε .
Για να εκτυπώσετε σημειώσεις συνδέοντας τη συσκευή σας σε έναν εκτυπωτή, πατήστε → Επιλογή,
επιλέξτε τις σημειώσεις που θέλετε και έπειτα πατήστε . Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι
συμβατοί με τη συσκευή.
Για να διαγράψετε σημειώσεις, πατήστε → Επιλογή, επιλέξτε τις σημειώσεις που θέλετε και έπειτα
πατήστε .
Προβολή σημείωσης
Πατήστε σε μια μικρογραφία της σημείωσης για να την ανοίξετε.
Για διαγραφή της σημείωσης, πατήστε
.
Για αποστολή της σημείωσης σε άλλους, πατήστε
.
Για να εκτυπώσετε τη σημείωση συνδέοντας τη συσκευή σε έναν εκτυπωτή, πατήστε
εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.
S Planner
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαχείριση συμβάντων και εργασιών.
Πατήστε S Planner στην οθόνη εφαρμογών.
Δημιουργία συμβάντων ή εργασιών
Πατήστε
και κατόπιν χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
• ΣΥΜΒΑΝ: εισαγωγή ενός συμβάντος με προαιρετική ρύθμιση επανάληψης.
• ΕΡΓΑΣΙΑ: εισαγωγή μιας εργασίας με προαιρετική ρύθμιση προτεραιότητας.
81
. Ορισμένοι
Βοηθητικά προγράμματα
Για προσθήκη συμβάντος ή εργασίας συντομότερα, πατήστε σε μια ημερομηνία για να την επιλέξετε και
πατήστε την και πάλι.
Εισάγετε έναν τίτλο και προσδιορίστε με ποιο ημερολόγιο θα χρησιμοποιηθεί ή θα συγχρονιστεί.
Στη συνέχεια, πατήστε ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ για να προσθέσετε περισσότερες
λεπτομέρειες, π.χ. πόσο συχνά επαναλαμβάνεται η εκδήλωση, πότε αποστέλλεται ειδοποίηση εκ των
προτέρων ή πότε θα πραγματοποιηθεί.
Προσκαλέστε άλλους στην εκδήλωση αποστέλλοντάς τους ένα email. Εισαγάγετε τη διεύθυνση email
στο πεδίο Συμμετέχ. ή πατήστε για να ανοίξετε τη λίστα επαφών.
Επισύναψη χάρτη που δείχνει την τοποθεσία του συμβάντος. Εισάγετε την τοποθεσία στο πεδίο Θέση,
πατήστε δίπλα στο πεδίο και κατόπιν σημειώστε την ακριβή θέση πατώντας παρατεταμένα στο χάρτη
που εμφανίζεται.
82
Βοηθητικά προγράμματα
Συγχρονισμός με Google Calendar
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΓΕΝΙΚΑ → Λογαριασμοί → Google κάτω από την
επιλογή Λογαριασμοί, επιλέξτε το λογαριασμό Google και στη συνέχεια επιλέξτε Συγχρονισμός
Ημερολόγιο.
Για μη αυτόματο συγχρονισμό για ενημέρωση, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε S Planner → →
Συγχρονισμός τώρα.
Για να εμφανίσετε τα συγχρονισμένα συμβάντα ή εργασίες, πατήστε → Ημερολόγια και ενεργοποιήστε
το πλαίσιο του λογαριασμού Google.
Αλλαγή τύπου ημερολογίου
Πατήστε στην επάνω αριστερή πλευρά της οθόνης και, στη συνέχεια, επιλέξτε μεταξύ των διάφορων
τύπων ημερολογίων, π.χ. ετήσιο, μηνιαίο, εβδομαδιαίο, κ.ά.
Αναζήτηση για συμβάντα ή εργασίες
Πατήστε
και κατόπιν εισάγετε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση.
Για προβολή των συμβάντων ή των εργασιών της τρέχουσας ημέρας, πατήστε ΣΗΜΕΡΑ στο επάνω
μέρος της οθόνης.
Διαγραφή συμβάντων ή εργασιών
Επιλέξτε ένα συμβάν ή μια εργασία και πατήστε → Διαγραφή.
Κοινή χρήση συμβάντων ή εργασιών
Επιλέξτε ένα συμβάν ή μια εργασία, πατήστε → Κοινή χρήση μέσω και στη συνέχεια επιλέξτε μια
μέθοδο κοινής χρήσης.
Dropbox
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αποθήκευση και κοινή χρήση αρχείων με άλλους μέσω της
αποθήκευσης Cloud Dropbox. Όταν αποθηκεύετε αρχεία στο Dropbox, η συσκευή σας συγχρονίζεται
αυτόματα με το διαδικτυακό διακομιστή και τυχόν άλλους υπολογιστές με εγκατεστημένο το Dropbox.
Πατήστε το Dropbox στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
83
Βοηθητικά προγράμματα
Συνδεθείτε με το λογαριασμό Dropbox. Αν δεν έχετε, δημιουργήστε έναν λογαριασμό Dropbox.
Μόλις ενεργοποιηθεί το Dropbox, πατήστε Turn on Camera Upload για τη μεταφόρτωση φωτογραφιών
και βίντεο που έχουν ληφθεί με την κάμερα της συσκευής αυτόματα στο Dropbox. Για προβολή των
φωτογραφιών ή βίντεο που μεταφορτώνονται, πατήστε . Για κοινή χρήση ή διαγραφή αρχείων ή
δημιουργία άλμπουμ, πατήστε
και κατόπιν επιλέξτε αρχεία.
Για αποστολή αρχείων στο Dropbox, πατήστε → → Upload here → Photos or videos ή Other files.
Για να ανοίξετε αρχεία στο Dropbox, επιλέξτε ένα αρχείο.
Ενώ προβάλλετε εικόνες ή βίντεο, πατήστε για να τα προσθέσετε στη λίστα αγαπημένων. Για να
ανοίξετε αρχεία στη λίστα αγαπημένων, πατήστε .
Για να δείτε τις ειδοποιήσεις, πατήστε
.
Cloud
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για συγχρονισμό αρχείων ή δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων
ρυθμίσεων και δεδομένων εφαρμογών με το λογαριασμό Samsung ή Dropbox.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΓΕΝΙΚΑ → Cloud.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Συγχρονισμός με το λογαριασμό Samsung
Πατήστε στο λογαριασμό Samsung ή στο Ρυθμίσεις συγχρονισμού για συγχρονισμό αρχείων.
Αντίγραφα ασφαλείας ή επαναφορά δεδομένων
Πατήστε Αντίγραφο ασφαλείας ή Επαναφορά για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή ανάκτηση
δεδομένων με το λογαριασμό Samsung.
Συγχρονισμός με το Dropbox
Πατήστε Σύνδεση λογαριασμού Dropbox και κατόπιν εισάγετε το λογαριασμό Dropbox. Ακολουθήστε
τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
Μόλις συνδεθείτε, πατήστε Allow και η συσκευή συγχρονίζει αυτόματα αρχεία με το Dropbox
οποτεδήποτε και αν κάνετε κάποιες αλλαγές.
84
Βοηθητικά προγράμματα
Google Drive
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για τη δημιουργία και την επεξεργασία εγγράφων και μοιραστείτε
τα με άλλους μέσω της υπηρεσίας αποθήκευσης Google Drive. Κατά τη δημιουργία εγγράφων ή τη
μεταφόρτωση αρχείων στο Google Drive, η συσκευή σας πραγματοποιεί αυτόματο συγχρονισμό με το
διακομιστή web και οποιονδήποτε άλλον υπολογιστή στον οποίο έχει εγκατασταθεί το Google Drive.
Αποκτήστε πρόσβαση στα αρχεία σας χωρίς μεταφορά ή λήψη.
Πατήστε την Google Drive στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Hancom Office Viewer
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για την προβολή εγγράφων σε διάφορες μορφές,
συμπεριλαμβανομένων υπολογιστικών φύλλων και παρουσιάσεων.
Πατήστε την Hancom Office Viewer στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Αναζήτηση εγγράφων
Πατήστε Άνοιγμα για περιήγηση σε έγγραφο.
Κατά την αναζήτηση ενός εγγράφου, χρησιμοποιήστε μια από τις ακόλουθες επιλογές:
• : δημιουργία φακέλου.
• : Ανάκτηση νέων εγγράφων.
• : Ταξινόμηση εγγράφων και φακέλων.
• : αλλαγή του τρόπου λειτουργίας προβολής.
• : Επιλογή εγγράφων ή φακέλων.
Για αναζήτηση εγγράφων που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα, πατήστε Πρόσφατα έγγραφα.
85
Βοηθητικά προγράμματα
Ανάγνωση εγγράφων
Πατήστε σε ένα έγγραφο στο Πρόσφατα έγγραφα ή σε έναν φάκελο.
Πατήστε ή και κατόπιν χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω λειτουργίες:
Επεξεργαστής λόγου
• Εύρεση: Αναζήτηση για κείμενο.
• Ζουμ: Αλλαγή μεγέθους του εγγράφου.
• Πληροφορίες εγγράφου: Προβολή λεπτομερειών εγγράφου όπως τίτλος, ημερομηνία και
συντάκτης.
• Εκτύπωση: Εκτύπωση του εγγράφου συνδέοντας τη συσκευή σε έναν εκτυπωτή. Ορισμένοι
εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.
• Αποστολή: Αποστολή του εγγράφου σε άλλους ή κοινοποίησή του.
• Λήψη του Office: Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση των εφαρμογών Hancom Office.
• Πληροφορίες: Προβολή πληροφοριών σχετικά με το Hancom Viewer.
Παρουσίαση
• Εύρεση: Αναζήτηση για κείμενο.
• Ζουμ: Αλλαγή μεγέθους του εγγράφου.
• Πληροφορίες εγγράφου: Προβολή λεπτομερειών εγγράφου όπως τίτλος, ημερομηνία και
συντάκτης.
• Προβολή παρουσίασης: Έναρξη παρουσίασης από την πρώτη σελίδα.
• Από την τρέχουσα διαφάνεια: Έναρξη παρουσίασης από την τρέχουσα σελίδα.
• Εμφάνιση προβολής παρουσιαστή: Εμφάνιση εργαλείων παρουσίασης στη συσκευή όταν είναι
συνδεδεμένη σε εξωτερική οθόνη.
• Εκτύπωση: Εκτύπωση του εγγράφου συνδέοντας τη συσκευή σε έναν εκτυπωτή. Ορισμένοι
εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.
• Αποστολή: Αποστολή του εγγράφου σε άλλους ή κοινοποίησή του.
• Λήψη του Office: Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση των εφαρμογών Hancom Office.
• Πληροφορίες: Προβολή πληροφοριών σχετικά με το Hancom Viewer.
86
Βοηθητικά προγράμματα
Λογιστικό φύλλο
• Εύρεση: Αναζήτηση για κείμενο.
• Ζουμ: Αλλαγή μεγέθους του εγγράφου.
• Πληροφορίες εγγράφου: Προβολή λεπτομερειών εγγράφου όπως τίτλος, ημερομηνία και
συντάκτης.
• Ταξινόμηση: Ταξινόμηση κελιών βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.
• Εμφάνιση τύπων: Προβολή των τύπων εντός των κελιών αντί για τα υπολογισμένα αποτελέσματα.
• Σταθεροποίηση τμημάτων παραθύρου: Διατήρηση της επιλεγμένης σειράς στη θέση της.
• Γραμμές πλέγματος: Απόκρυψη ή εμφάνιση πλεγμάτων.
• Εμφάνιση όλων των σχολίων: Απόκρυψη ή εμφάνιση σημειώσεων στο έγγραφο.
• Περιοχή εκτύπωσης: Επιλογή περιοχής για εκτύπωση.
• Εκτύπωση: Εκτύπωση του εγγράφου συνδέοντας τη συσκευή σε έναν εκτυπωτή. Ορισμένοι
εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.
• Αποστολή: Αποστολή του εγγράφου σε άλλους ή κοινοποίησή του.
• Λήψη του Office: Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση των εφαρμογών Hancom Office.
• Πληροφορίες: Προβολή πληροφοριών σχετικά με το Hancom Viewer.
PDF
• Αναζήτηση: Αναζήτηση για κείμενο.
• Αποστολή: Αποστολή του εγγράφου σε άλλους ή κοινοποίησή του.
• Ιδιότητες: Προβολή λεπτομερειών εγγράφου όπως τίτλος, ημερομηνία και συντάκτης.
• Ζουμ: Αλλαγή μεγέθους του εγγράφου.
• Απόκρυψη σχολίων: Απόκρυψη ή εμφάνιση σχολίων στο έγγραφο.
• Κατακόρυφη κύλιση σελίδας / Συνεχόμενη προβολή / Οριζόντια κύλιση σελίδας: Αλλαγή της
λειτουργίας προβολής.
• Επανάληψη φόρτωσης προβολής: Προβολή μόνο των περιεχομένων του εγγράφου, χωρίς
περιθώρια.
• Μετάβαση στη σελίδα: Μετάβαση σε μια καθορισμένη σελίδα.
• Σελιδοδείκτες: Προβολή σελιδοδεικτών στο έγγραφο.
• Εκτύπωση: Εκτύπωση του εγγράφου συνδέοντας τη συσκευή σε έναν εκτυπωτή. Ορισμένοι
εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.
87
Βοηθητικά προγράμματα
Ρολόι
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να ορίσετε ειδοποιήσεις, να ελέγξετε την ώρα σε πολλές
μεγάλες πόλεις του κόσμου, να μετρήσετε τη διάρκεια ενός συμβάντος ή να ορίσετε αντίστροφη
μέτρηση.
Πατήστε Ρολόι στην οθόνη εφαρμογών.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
της ειδοποίησης αυτής.
ΕΙΔΟΠ/ΣΗ
Ρύθμιση ειδοποιήσεων
Πατήστε , ορίστε ώρα για αναγγελία της ειδοποίησης, επιλέξτε ημέρες για επανάληψη της
ειδοποίησης και κατόπιν πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
• Αναβολή: Ρύθμιση ενός διαστήματος και του αριθμού των φορών που επαναλαμβάνεται η
ειδοποίηση έπειτα από την καθορισμένη ώρα.
• Έξυπνο ξυπνητήρι: Ρύθμιση χρονικής στιγμής έναρξης της ειδοποίησης πριν τον προκαθορισμένο
χρόνο.
88
Βοηθητικά προγράμματα
Διακοπή ειδοποιήσεων
Σύρετε το έξω από το μεγάλο κύκλο για να σταματήσετε την ειδοποίηση. Σύρετε το έξω από το
μεγάλο κύκλο για να επαναλάβετε την ειδοποίηση μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα.
Διαγραφή ειδοποιήσεων
Πατήστε → Διαγραφή, επιλέξτε ειδοποιήσεις και στη συνέχεια πατήστε
.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΟΛΟΙ
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να δείτε την ώρα σε πολλές από τις πιο γνωστές πόλεις στον
κόσμο.
Δημιουργία ρολογιών
Πατήστε
και εισάγετε το όνομα μιας πόλης ή επιλέξτε μια πόλη από τη λίστα πόλεων.
Για να εφαρμόσετε τη θερινή ώρα, πατήστε → Επιλογή, πατήστε παρατεταμένα σε ένα ρολόι και στη
συνέχεια πατήστε .
Διαγραφή ρολογιών
Πατήστε → Επιλογή, επιλέξτε ρολόγια και κατόπιν πατήστε
.
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ
Πατήστε ΕΝΑΡΞΗ για να χρονομετρήσετε ένα συμβάν. Πατήστε ΓΥΡΟΣ για καταγραφή των χρόνων των
γύρων.
Πατήστε ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ για διαγραφή των χρονικών καταγραφών των γύρων.
ΑΝΤΙΣΤΡ. ΜΕΤΡΗΣΗ
Ρυθμίστε τη διάρκεια και κατόπιν πατήστε ΕΝΑΡΞΗ.
Σύρετε το
έξω από το μεγάλο κύκλο όταν ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.
89
Βοηθητικά προγράμματα
Αριθμ/χανή
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για απλούς ή σύνθετους υπολογισμούς.
Πατήστε Αριθμ/χανή στην οθόνη εφαρμογών.
Για διαγραφή του ιστορικού, πατήστε ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ.
Google
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση όχι μόνο στο διαδίκτυο αλλά και σε εφαρμογές και
τα περιεχόμενά τους στη συσκευή.
Πατήστε Google στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Αναζήτηση στη συσκευή
Πατήστε το πεδίο αναζήτησης και κατόπιν εισάγετε μια λέξη-κλειδί. Εναλλακτικά, πατήστε
προφέρετε μια λέξη-κλειδί.
και κατόπιν
Εύρος αναζήτησης
Για να επιλέξετε σε ποιες εφαρμογές να κάνετε αναζήτηση, πατήστε
Tablet και κατόπιν σημειώστε τα στοιχεία για αναζήτηση.
→ Ρυθμίσεις → Aναζήτηση
Google Now
Ξεκινήστε την αναζήτηση Google για προβολή καρτών Google Now που δείχνουν τρέχουσες
πληροφορίες καιρού, δημόσιων συγκοινωνιών, το επόμενο ραντεβού σας και πολλά άλλα, όταν είναι
πιθανότερο ότι το χρειάζεστε.
Συνδεθείτε με το Google Now όταν ανοίγετε την αναζήτηση Google για πρώτη φορά. Για να αλλάξετε τις
→ Ρυθμίσεις → Κάρτες Now και, στη συνέχεια, μεταφέρετε το
ρυθμίσεις του Google Now, πατήστε
διακόπτη Εμφάνιση καρτών προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
90
Βοηθητικά προγράμματα
Φωνητική αναζήτηση
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση ιστοσελίδων φωνητικά.
Πατήστε Φωνητική αναζήτηση στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Πείτε μια λέξη-κλειδί ή μια φράση όταν εμφανιστεί το Ακρόαση... στην οθόνη.
Τα Αρχεία Μου
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για πρόσβαση σε κάθε είδους αρχείο αποθηκευμένο στη συσκευή,
μεταξύ των οποίων εικόνες, βίντεο, τραγούδια και ηχητικά κλιπ.
Πατήστε Τα Αρχεία Μου στην οθόνη εφαρμογών. Εναλλακτικά, πατήστε
στην αρχική οθόνη.
Προβολή αρχείων
Τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή ταξινομούνται βάσει κριτηρίων. Από το αριστερό τμήμα
της οθόνης, επιλέξτε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:
• Χρονοδιάγραμμα: Προβολή αρχείων που ομαδοποιούνται σύμφωνα με την ημερομηνία.
• Αγαπημένοι φάκελοι: Προβολή συντομεύσεων προς φακέλους.
• Φάκελοι: Προβολή αρχείων που είναι αποθηκευμένα στην εσωτερική μνήμη ή σε κάρτα μνήμης και
συντομεύσεων σε διακομιστές FTP.
• Κατηγορίες: Προβολή αρχείων που είναι ταξινομημένα βάσει τύπου.
• Εφαρμογές: Προβολή αρχείων που έχουν αποθηκευτεί ή δημιουργηθεί σε συγκεκριμένες
εφαρμογές.
Επιλέξτε μια κατηγορία και στη συνέχεια επιλέξτε ένα αρχείο ή ένα φάκελο τον ανοίξετε.
91
Βοηθητικά προγράμματα
Αφού επιλέξετε μια κατηγορία, πατήστε και χρησιμοποιήστε μια από τις παρακάτω επιλογές:
• Επιλογή: Επιλέξτε αρχεία ή φακέλους.
• Διαγραφή: Διαγραφή αρχείων ή φακέλων.
• Ταξινόμηση κατά: ταξινόμηση αρχείων ή φακέλων.
• Προσθήκη στους αγαπημένους φακέλους: Προσθήκη συντόμευσης στο φάκελο στην ενότητα
Αγαπημένοι φάκελοι.
• Προσθ. συντ. στην Αρχική: Προσθέστε μια συντόμευση για ένα αρχείο στην αρχική οθόνη.
• Προσθήκη FTP: Προσθήκη συντόμευσης διακομιστή FTP στην ενότητα Φάκελοι.
• Σάρωση για κοντινές συσκευές: αναζήτηση για συσκευές που διαθέτουν ενεργή κοινή χρήση
πολυμέσων.
• Επιλογές εμφάνισης: Αλλαγή επιλογών εμφάνισης αρχείων.
Πατήστε → Επιλογή, επιλέξτε ένα αρχείο ή ένα φάκελο και χρησιμοποιήστε μια από τις ακόλουθες
λειτουργίες:
• : Αποστολή αρχείων σε άλλους ή κοινή χρήση αρχείων.
• : Διαγραφή αρχείων ή φακέλων.
• : Μετακίνηση αρχείων ή φακέλων σε άλλο φάκελο.
• : Αντιγραφή αρχείων ή φακέλων σε άλλο φάκελο.
• → Μετάβαση στον φάκελο: Μεταβείτε στο φάκελο όπου βρίσκεται το επιλεγμένο αρχείο.
• → Μετον/σία: Μετονομασία αρχείου ή φακέλου.
• → Προσθήκη στους αγαπημένους φακέλους: Προσθήκη συντόμευσης στο φάκελο στην
ενότητα Αγαπημένοι φάκελοι.
• → Προσθ. συντ. στην Αρχική: Προσθήκη συντόμευσης σε αρχείο ή φάκελο στην αρχική οθόνη.
• → Συμπίεση: Συμπίεση αρχείων ή φακέλων για τη δημιουργία ενός αρχείου zip.
• → Λεπτομέρειες: Προβολή λεπτομερειών αρχείων ή φακέλων.
Αναζήτηση αρχείου
Πατήστε
και στη συνέχεια εισαγάγετε τα κριτήρια αναζήτησης.
Προβολή πληροφοριών αποθήκευσης
Πατήστε
για προβολή πληροφοριών μνήμης για τη συσκευή σας και την κάρτα μνήμης.
92
Βοηθητικά προγράμματα
Αλλαγή λειτουργίας προβολής
Πατήστε
για αλλαγή της λειτουργίας προβολής.
Δημιουργία φακέλων
Πατήστε
, εισαγάγετε ένα όνομα για το φάκελο και στη συνέχεια πατήστε ΔΗΜ/ΡΓΙΑ.
Προσθήκη συντομεύσεων προς φακέλους
Προσθήκη συντόμευσης σε συχνά χρησιμοποιούμενους φακέλους στην ενότητα Αγαπημένοι φάκελοι.
Επιλέξτε ένα φάκελο και πατήστε → Προσθήκη στους αγαπημένους φακέλους.
Προσθήκη συντομεύσεων διακομιστή FTP στη συσκευή
Προσθήκη συντόμευσης διακομιστή FTP στην ενότητα Φάκελοι. Πατήστε → Προσθήκη FTP,
εισαγάγετε τις λεπτομέρειες για το διακομιστή FTP και πατήστε ΤΕΛΟΣ.
Smart Tutor
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να προσκαλέσετε έναν εξειδικευμένο τεχνικό για να συνδέσει
τη συσκευή σας και να σας βοηθήσει να επιλύσετε τεχνικά προβλήματα.
Πατήστε το Smart Tutor στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
93
Ταξίδια & τοπικές ρυθμίσεις
Χάρτες
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να εντοπίσετε την τοποθεσία της συσκευής, να αναζητήσετε μέρη ή
να λάβετε οδηγίες κατεύθυνσης.
Πατήστε Χάρτες στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Αναζήτηση για τοποθεσίες
Αναζητήστε τοποθεσίες εισάγοντας μια διεύθυνση ή μια λέξη-κλειδί. Μόλις βρεθεί η τοποθεσία, επιλέξτε
μια τοποθεσία για προβολή λεπτομερών πληροφοριών. Ανατρέξτε στη βοήθεια για περισσότερες
πληροφορίες.
Λήψη οδηγιών κατεύθυνσης για έναν προορισμό
Πατήστε για ρύθμιση των τοποθεσιών αναχώρησης και προορισμού και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο
μετακίνησης. Η συσκευή δείχνει τις διαδρομές για να φθάσετε στον προορισμό.
94
Ρυθμίσεις
Σχετικά με τις ρυθμίσεις
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαμόρφωση της συσκευής, ρύθμιση των επιλογών των
εφαρμογών και προσθήκη λογαριασμών.
Πατήστε το Ρυθμίσεις στην οθόνη εφαρμογών.
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Wi-Fi
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi και πρόσβαση στο διαδίκτυο ή άλλες
συσκευές δικτύου.
Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές, πατήστε .
• Για προχωρ.: προσαρμογή ρυθμίσεων Wi-Fi.
• Κουμπί προώθησης WPS: Σύνδεση σε ένα ασφαλές δίκτυο Wi-Fi με ένα κουμπί WPS.
• Εισαγωγή WPS PIN: Σύνδεση σε ένα ασφαλές δίκτυο Wi-Fi με έναν κωδικό PIN WPS.
• Βοήθεια: Πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για το Wi-Fi.
Ρύθμιση πολιτικής αδράνειας Wi-Fi
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ → Wi-Fi → → Για προχωρ. → Διατηρήστε
ενεργοποιημένο το Wi-Fi κατά την κατάσταση αδράνειας.
Όταν είναι απενεργοποιημένη η οθόνη, η συσκευή απενεργοποιεί αυτόματα τις συνδέσεις Wi-Fi.
Όταν συμβεί αυτό, η συσκευή πραγματοποιεί αυτόματα πρόσβαση σε δίκτυα δεδομένων αν έχει
ρυθμιστεί να τα χρησιμοποιεί. Αυτό μπορεί να προκαλέσει χρεώσεις μεταφοράς δεδομένων. Για
να αποφύγετε χρεώσεις μεταφοράς δεδομένων, ρυθμίστε την επιλογή αυτή σε Πάντα.
95
Ρυθμίσεις
Ρύθμιση ειδοποίησης δικτύου
Η συσκευή μπορεί να ανιχνεύει ανοιχτά δίκτυα Wi-Fi και να εμφανίζει ένα εικονίδιο στη γραμμή
κατάστασης για να ειδοποιεί όταν είναι διαθέσιμα.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ → Wi-Fi → → Για προχωρ. και σημειώστε το
Ειδοποίηση δικτύου για ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.
Wi-Fi Direct
Το Wi-Fi Direct συνδέει απευθείας δύο συσκευές μέσω ενός δικτύου Wi-Fi χωρίς να απαιτείται σημείο
πρόσβασης.
Στην οθόνη Ρυθμίσεων, πατήστε ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ → Wi-Fi → → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth για ανταλλαγή πληροφοριών σε κοντινή απόσταση.
Για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες επιλογές, πατήστε .
• Χρονικό όριο ορατότητας: Ρύθμιση της διάρκειας για την οποία η συσκευή είναι ορατή.
• Ληφθέντα αρχεία: Προβολή των αρχείων που έχουν ληφθεί μέσω της λειτουργίας Bluetooth.
• Μετονομασία συσκευής: αλλαγή του ονόματος της συσκευής.
• Βοήθεια: Πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για Bluetooth.
Tethering και Mobile hotspot
Χρησιμοποιήστε τη συσκευή ως φορητό σημείο πρόσβασης για κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων
κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με άλλες συσκευές.
• Φορητό σημείο πρόσβασης: χρήση του φορητού σημείου πρόσβασης κινητής τηλεφωνίας ώστε
να μοιράζεστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστές ή άλλες
συσκευές μέσω του δικτύου Wi-Fi. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή όταν δεν είναι
διαθέσιμη η σύνδεση δικτύου.
• Tethering μέσω USB: χρήση του tethering μέσω USB ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση δικτύου
κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστή μέσω USB. Όταν είστε συνδεδεμένοι με
υπολογιστή, η συσκευή χρησιμοποιείται ως ασύρματο μόντεμ για τον υπολογιστή.
• Tethering μέσω Bluetooth: Χρήση του Bluetooth tethering για κοινή χρήση της σύνδεσης δικτύου
κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με άλλους υπολογιστές ή συσκευές μέσω Bluetooth.
96
Ρυθμίσεις
Λειτουργία πτήσης
Απενεργοποιεί όλες τις ασύρματες λειτουργίες στη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο
υπηρεσίες που δεν παρέχονται από δίκτυο.
Χρήση δεδομένων
Παρακολουθείτε τον όγκο χρήσης των δεδομένων σας.
• Δεδομ. κινητής συσκ.: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση συνδέσεων δεδομένων σε οποιοδήποτε
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
• → Αλλαγή κύκλου: Εισαγάγετε την ημερομηνία μηνιαίας επαναφοράς για να παρακολουθείτε
τη χρήση δεδομένων.
Για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες επιλογές, πατήστε .
• Περιορισμός δεδ. παρασκηνίου: Ρύθμιση της συσκευής για απενεργοποίηση συγχρονισμού στο
παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιείτε κάποιο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
• Εμφάνιση χρήσης Wi-Fi: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση της χρήσης δεδομένων μέσω Wi-Fi.
• Φορ. Σημεία Πρόσβασης: Επιλέξτε ενεργά σημεία Wi-Fi για να αποτρέψετε τη χρήση τους από
εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο.
Θέση
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τις άδειες πληροφοριών τοποθεσίας.
• Λειτουργία: Επιλογή μεθόδου για τη συλλογή των δεδομένων τοποθεσίας σας.
• Πρόσφατα αιτήματα τοποθεσίας: Δείτε ποιες εφαρμογές απαιτούν τις πληροφορίες της τρέχουσας
τοποθεσίας σας και την αντίστοιχη χρήση της μπαταρίας.
• Υπηρ. εντοπισμού θέσης: Προβολή των υπηρεσιών τοποθεσίας που χρησιμοποιεί η συσκευή σας.
• Οι τοποθεσίες μου: Ρύθμιση προφίλ που μπορούν να χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένες
τοποθεσίες κατά τη χρήση των λειτουργιών GPS, Wi-Fi ή Bluetooth για τον εντοπισμό της τρέχουσας
θέσης.
97
Ρυθμίσεις
Περισσότερα δίκτυα
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για έλεγχο των συνδέσεων με άλλες συσκευές ή δίκτυα.
Προεπιλεγμένη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων
Ορίστε την προεπιλεγμένη εφαρμογή που θα χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή μηνυμάτων.
Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας
• Δεδομ. κινητής συσκ.: χρήση για να επιτρέπονται τα δίκτυα μεταγωγής πακέτων δεδομένων για
υπηρεσίες δικτύου.
• Περιαγωγή δεδομένων: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση συνδέσεων δεδομένων κατά την
περιαγωγή.
• Ονόματα σημείων πρόσβασης: καθορισμός ονομάτων σημείων πρόσβασης (APN).
• Λειτουργία δικτύου: επιλογή τύπου δικτύου.
• Φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου: αναζήτηση διαθέσιμων δικτύων και επιλογή ενός δικτύου για
περιαγωγή.
VPN
Διαμορφώστε και συνδεθείτε με εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN).
Ethernet
Η επιλογή Ethernet είναι διαθέσιμη όταν είναι συνδεδεμένος προσαρμογέας Ethernet με τη συσκευή.
Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ethernet και να δαιμορφώσετε
τις ρυθμίσεις δικτύου.
NFC
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC για ανάγνωση ή γραφή ετικετών NFC που περιέχουν πληροφορίες.
• Android Beam: ενεργοποίηση της λειτουργίας Android Beam για αποστολή δεδομένων, όπως
ιστοσελίδες και επαφές, σε συσκευές με δυνατότητα NFC.
• S Beam: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία S Beam για αποστολή δεδομένων, όπως βίντεο, εικόνες και
έγγραφα, σε συσκευές που υποστηρίζουν τα NFC και Wi-Fi Direct.
• Πατήστε και πληρώστε: ρύθμιση της προεπιλεγμένης εφαρμογής πληρωμών για πληρωμές μέσω
κινητής τηλεφωνίας.
98
Ρυθμίσεις
Κοντινές συσκευές
• Όνομα συσκευής: Εμφάνιση του ονόματος της συσκευής.
• Περιεχ. για κοινή χρήση: Ρύθμιση της συσκευής για κοινή χρήση του περιεχομένου σας με άλλες
συσκευές.
• Επιτρεπόμενες συσκευές: προβολή της λίστας συσκευών που μπορούν να έχουν πρόσβαση στη
συσκευή σας.
• Αποκλεισμένες συσκευές: προβολή της λίστας συσκευών που απαγορεύεται να έχουν πρόσβαση
στη συσκευή σας.
• Λήψη σε: επιλογή μιας θέσης μνήμης για αποθήκευση αρχείων πολυμέσων.
• Λήψη αρχείων από άλλες συσκευές: Ρύθμιση της συσκευής για αποδοχή μεταφοράς περιεχομένου
από άλλες συσκευές.
Εκτύπωση
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για τα πρόσθετα εκτυπωτή που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή. Μπορείτε
να αναζητήσετε διαθέσιμους εκτυπωτές ή να προσθέσετε έναν χειροκίνητα για την εκτύπωση αρχείων
μέσω Wi-Fi ή των υπηρεσιών σύννεφου.
Screen Mirroring
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία screen mirroring και μοιραστείτε την οθόνη σας με άλλα άτομα.
ΣΥΣΚΕΥΗ
Ήχοι και ειδοποιήσεις
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.
• Λειτ. ήχου: ρύθμιση της συσκευής να χρησιμοποιεί λειτουργία ήχου ή αθόρυβη λειτουργία.
• Δόνηση κατά την κλήση: ρύθμιση για δόνηση και αναπαραγωγή ήχου κλήσης από τη συσκευή για
εισερχόμενες κλήσεις.
• Ήχοι κλήσης: Προσθήκη ή επιλογή ήχου κλήσης για εισερχόμενες κλήσεις.
• Δονήσεις: προσθήκη ή επιλογή ενός μοτίβου δόνησης.
• Ήχος κλήσης ειδοποιήσεων: Επιλογή ήχου για συμβάντα όπως τα εισερχόμενα μηνύματα και οι
αναπάντητες κλήσεις.
• Adapt Sound: Προσαρμογή στις προσωπικές σας προτιμήσεις του ήχου που θα χρησιμοποιείτε
συχνότερα όταν ακούτε μουσική.
99
Ρυθμίσεις
Εμφάνιση
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για την οθόνη.
• Γραμματοσειρά: Αλλαγή των ρυθμίσεων της γραμματοσειράς.
• Φωτεινότητα: ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.
• Αυτόματη περιστροφή οθόνης: ρύθμιση για αυτόματη περιστροφή του περιεχομένου όταν
στρέφεται η συσκευή.
• Έξυπνη αναμονή: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να αποτρέπεται η απενεργοποίηση του οπίσθιου
φωτισμού της οθόνης ενώ κοιτάτε την οθόνη.
• Λήξη χρονικού ορίου οθόνης: ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν
απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
• Λειτουργία ανάγνωσης: Επιλογή των εφαρμογών που θα χρησιμοποιούνται στη λειτουργία
ανάγνωσης. Στη λειτουργία ανάγνωσης, η συσκευή βοηθά να προστατεύονται τα μάτια σας όταν
διαβάζετε τη νύχτα.
• Ονειροπόληση: Ρύθμιση της συσκευής για εκκίνηση μιας προστασίας οθόνης όταν η συσκευή σας
συνδέεται σε επιτραπέζια βάση σύνδεσης ή φορτίζεται.
Φόντο
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις φόντου.
• Αρχική οθόνη: Επιλογή εικόνας φόντου για την αρχική οθόνη.
• Κλείδωμα Οθόνης: επιλογή μιας εικόνας φόντου για την οθόνη κλειδώματος.
• Αρχική οθόνη και οθόνη κλειδώματος: επιλογή μιας εικόνας φόντου για την αρχική οθόνη και την
οθόνη κλειδώματος.
Κλείδωμα Οθόνης
Αλλαγή των ρυθμίσεων για την κλειδωμένη οθόνη.
• Κλείδωμα οθόνης: ενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος οθόνης. Οι παρακάτω επιλογές
ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης που έχει επιλεγεί.
• Επιλογές widget ρολογιού: Διαμόρφωση ρυθμίσεων για το widget ρολογιού.
• Στοιχεία κατόχου: Εισαγωγή των στοιχείων σας που εμφανίζονται στην κλειδωμένη οθόνη.
• Εφέ ξεκλειδώματος: Επιλογή εφέ για το ξεκλείδωμα της οθόνης.
• Κείμενο βοήθειας: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση του κειμένου βοήθειας στην κλειδωμένη
οθόνη.
100
Ρυθμίσεις
Πολλαπλά Παράθυρα
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για εκτέλεση πολλαπλών εφαρμογών ταυτόχρονα στην οθόνη.
• Άνοιγ. σε προβ. Πολ. παρ.: Ρύθμιση της συσκευής για την ενεργοποίηση της δυνατότητας Multi
Window όταν ανοίγετε αρχεία από τις ενότητες Τα Αρχεία Μου ή Βίντεο.
Πίνακας ειδοποιήσεων
Προσαρμόστε τα στοιχεία που εμφανίζονται στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.
• Προσαρμογή φωτεινότητας: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει τη γραμμή προσαρμογής
φωτεινότητας στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.
• Ορ. κουμπιών γρήγ. ρύθμ.: Αναδιάταξη των κουμπιών γρήγορων ρυθμίσεων που εμφανίζονται στο
πλαίσιο ειδοποιήσεων.
Εργαλειοθήκη
Μπορείτε εύκολα να εκκινήσετε διάφορες εφαρμογές από την εργαλειοθήκη ενώ χρησιμοποιείτε άλλες
εφαρμογές.
Κινήσεις
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αναγνώρισης κίνησης και αλλάξτε τις ρυθμίσεις που ελέγχουν την
αναγνώριση κίνησης στη συσκευή σας.
• Σίγαση/παύση: Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να διακόπτεται η αναπαραγωγή πολυμέσων ή να γίνεται
σίγαση του διαδικτυακού ραδιοφώνου όταν αγγίζετε την οθόνη με την παλάμη σας.
• Κίνηση παλάμης για λήψη: ρύθμιση της συσκευής για καταγραφή μιας εικόνας της οθόνης όταν
περνάτε το χέρι σας προς τα αριστερά ή τα δεξιά μπροστά από την οθόνη.
101
Ρυθμίσεις
Προσβ/τητα
Οι υπηρεσίες προσβασιμότητας είναι ειδικές λειτουργίες για άτομα με συγκεκριμένες σωματικές
αναπηρίες. Μεταβείτε και μεταβάλετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα
προς τη συσκευή.
• Όραση: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα των χρηστών που
αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης.
– – TalkBack: ενεργοποίηση του Talkback, που προσφέρει φωνητική ανατροφοδότηση. Για να δείτε
πληροφορίες που σας βοηθήσουν να μάθετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία, πατήστε
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ → Ξεκινήστε τον οδηγό ''Εξερεύνηση μέσω αφής''.
– – Γρήγορη είσοδος πλήκτρων: Ρυθμίστε τη συσκευή για εισαγωγή ενός χαρακτήρα όταν
απελευθερώνετε το δάχτυλό σας από τον χαρακτήρα στο πληκτρολόγιο. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή για εισαγωγή χαρακτήρων αντί για απελευθέρωση του
δάχτυλού σας και διπλό πάτημα στην οθόνη.
– – Εκφώνηση κωδικών πρόσβασης: Ρυθμίστε τη συσκευή να διαβάζει δυνατά τον κωδικό
πρόσβασης όταν εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης ενώ είναι ενεργοποιημένο το TalkBack.
– – Μέγ. γραμματοσειράς: αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς.
– – Χειρονομίες μεγέθυνσης: Ρυθμίστε τη συσκευή για να μεγεθύνετε την οθόνη και να ζουμάρετε
σε μια συγκεκριμένη περιοχή.
– – Υπενθύμιση ειδοποίησης: Ρυθμίστε τη συσκευή για να σας ειδοποιεί για γνωστοποιήσεις που
δεν ελέγξατε στο προηγούμενο χρονικό διάστημα.
– – Αρνητικά χρώματα: αντιστροφή των χρωμάτων της οθόνης για βελτίωση της ορατότητας.
– – Προσαρμογή χρωμάτων: Προσαρμογή του χρωματικού συνδυασμού για την οθόνη όταν η
συσκευή προσδιορίζει την ύπαρξη αχρωματοψίας ή δυσκολία ανάγνωσης περιεχομένου του
χρήστη.
– – Συντόμευση προσβασιμότητας: Ρύθμιση της συσκευής για την ενεργοποίηση του Talkback
όταν πατάτε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας, καθώς και όταν πατάτε παρατεταμένα την
οθόνη με δύο δάχτυλα.
– – Επιλογές κειμ. σε ομιλία: Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για λειτουργίες κειμένου σε ομιλία που
χρησιμοποιούνται όταν ενεργοποιείται το TalkBack, όπως γλώσσες, ταχύτητα και άλλα.
• Ακοή: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα των χρηστών που
αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής.
– – Ειδοποίηση φλας: Ρυθμίστε το φλας να αναβοσβήνει όταν έχετε εισερχόμενες κλήσεις, νέα
μηνύματα ή ειδοποιήσεις.
– – Απενεργ. όλων των ήχων: Ρυθμίστε τη συσκευή για σίγαση όλων των ήχων της συσκευής, όπως
οι ήχοι πολυμέσων και η φωνή του καλούντα στη διάρκεια μιας κλήσης.
102
Ρυθμίσεις
– – Υπότιτλοι Samsung (CC): Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση λεζαντών σε περιεχόμενο που
υποστηρίζεται από τη Samsung και για αλλαγή των ρυθμίσεων λεζαντών.
– – Υπότιτλοι Google (CC): Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση λεζαντών σε περιεχόμενο που
υποστηρίζεται από την Google και για αλλαγή των ρυθμίσεων λεζαντών.
– – Εξισορρόπηση ήχου: Ρυθμίστε τη συσκευή να προσαρμόζει την ισορροπία ήχου κατά τη χρήση
ακουστικών.
– – Μονοφωνικός ήχος: Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να αλλάξει την έξοδο ήχου από στέρεο σε
μονοφωνικό όταν έχουν συνδεθεί ακουστικά.
• Κινητικές δυνατότητες και αλληλεπίδραση: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την
προσβασιμότητα των χρηστών που έχουν μειωμένες δεξιότητες.
– – Βοηθητικό μενού: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει το εικονίδιο συντόμευσης
υποβοήθησης το οποίο σάς βοηθά να αποκτάτε πρόσβαση σε λειτουργίες που υποστηρίζονται
από εξωτερικά κουμπιά ή λειτουργίες στο πλαίσιο ειδοποιήσεων. Μπορείτε επίσης να
επεξεργαστείτε το μενού στο εικονίδιο συντομεύσεων.
– – Χρονική καθυστέρηση παρατεταμένου πατήματος: Ρυθμίστε το χρόνο αναγνώρισης για
παρατεταμένο πάτημα στην οθόνη.
– – Έλεγχος αλληλεπίδρασης: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ελέγχου διάδρασης για να περιορίσετε
την αντίδραση της συσκευής σε εισαγωγές ενώ χρησιμοποιείτε εφαρμογές.
• Άμεση πρόσβαση: Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να ανοίγουν τα επιλεγμένα μενού προσβασιμότητας
όταν πατάτε το πλήκτρο αρχικής οθόνης τρεις φορές γρήγορα.
• Απάντηση και τερματισμός κλήσεων:
– – Πάτημα κουμπ. αρχικ. οθ.: ρύθμιση της συσκευής να απαντά σε μια κλήση όταν πατάτε το
κουμπί αρχικής οθόνης.
– – Πάτημα πλήκτρου ενεργοπ.: ρύθμιση της συσκευής να τερματίζει μια κλήση όταν πατάτε το
πλήκτρο λειτουργίας.
• Λειτουργία ενός πατήματος: Ρυθμίστε τη συσκευή για έλεγχο εισερχόμενων κλήσεων ή
ειδοποιήσεων με πάτημα του πλήκτρου αντί για σύρσιμό του.
• Διαχείριση προσβασιμ.: Εξαγωγή ή εισαγωγή ρυθμίσεων προσβασιμότητας για κοινή χρήση με
άλλες συσκευές.
• Υπηρεσίες: Επιλέξτε μια εφαρμογή προσβασιμότητας για χρήση.
103
Ρυθμίσεις
ΓΕΝΙΚΑ
Λογαριασμοί
Προσθέστε λογαριασμούς email ή SNS.
Cloud
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για συγχρονισμό δεδομένων ή αρχείων με το λογαριασμό Samsung ή με την
αποθήκευση Cloud Dropbox.
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διαχείριση ρυθμίσεων και δεδομένων.
• Δημ. αντιγρ. ασφ. δεδ. μου: Ρύθμιση της συσκευής για δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των
ρυθμίσεων και των δεδομένων εφαρμογών στο διακομιστή Google.
• Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας: δημιουργία ή επεξεργασία του εφεδρικού λογαριασμού
Google.
• Αυτόματη επαναφορά: Ρύθμιση της συσκευής για επαναφορά των ρυθμίσεων και των δεδομένων
εφαρμογών όταν επανεγκαθίστανται οι εφαρμογές στη συσκευή.
• Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων: επαναφορά των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες
εργοστασιακές τιμές και διαγραφή όλων των δεδομένων.
Γλώσσα και εισαγωγή
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για εισαγωγή κειμένου. Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες
ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα.
Γλώσσα
Επιλέξτε μια γλώσσα οθόνης για όλα τα μενού και εφαρμογές.
Προεπιλογή
Επιλέξτε έναν προεπιλεγμένο τύπο πληκτρολογίου για εισαγωγή κειμένου.
104
Ρυθμίσεις
Πληκτρολόγιο Samsung
Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Επιλογή γλωσσών εισαγωγής: Επιλογή γλωσσών για την εισαγωγή κειμένου.
• Έξυπνη δημιουργία κειμένου: ενεργοποίηση της λειτουργίας πρόβλεψης κειμένου ώστε να
προβλέπονται λέξεις με βάση τα όσα πληκτρολογείτε και να εμφανίζονται προτάσεις για λέξεις.
Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις πρόβλεψης κειμένου.
• Αυτόματη αντικατάσταση: Ρυθμίστε τη συσκευή να διορθώνει τις λέξεις με ορθογραφικά λάθη ή
τις ημιτελείς λέξεις, πατώντας την μπάρα διαστήματος ή ένα σημείο στίξης.
• Αυτόματη κεφαλαιοποίηση: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη μετατροπή σε κεφαλαίο του
πρώτου χαρακτήρα μετά από τελικό σημείο στίξης, όπως τελεία, ερωτηματικό ή θαυμαστικό.
• Αυτόματη εισαγωγή κενών: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εισάγει αυτόματα ένα κενό μεταξύ των
λέξεων.
• Αυτόματη στίξη: ρύθμιση της συσκευής για εισαγωγή τελείας με διπλό πάτημα στην μπάρα
διαστήματος.
• Κύλιση πληκτρολογίου:
– – Κανένα: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να απενεργοποιεί τη λειτουργία σάρωσης του
πληκτρολογίου.
– – Συνεχής είσοδος: Ρύθμιση της συσκευής για εισαγωγή κειμένου με πέρασμα από το
πληκτρολόγιο.
– – Έλεγχος δρομέα: Ενεργοποίηση της λειτουργίας πλοήγησης μέσω έξυπνου πληκτρολογίου για
μετακίνηση του δρομέα με κύλιση στο πληκτρολόγιο.
• Ήχος: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
• Προεπισκόπηση χαρακτήρα: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση μεγάλης εικόνας κάθε
χαρακτήρα που πατάτε.
• Επαναφορά ρυθμίσεων: επαναφορά ρυθμίσεων πληκτρολογίου Samsung.
Φωνητική πληκτρολόγηση Google
• Γλώσσα: επιλογή γλωσσών εισαγωγής για εισαγωγή κειμένου.
• Αναγνώριση ομιλίας εκτός σύνδεσης: λήψη και εγκατάσταση δεδομένων γλώσσας για φωνητική
εισαγωγή εκτός σύνδεσης.
• Αποκλ. προσβλ. λέξεων: Απόκρυψη προσβλητικών λέξεων από τα αποτελέσματα φωνητικής
αναζήτησης.
105
Ρυθμίσεις
Είσοδος φωνής
Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εισαγωγής φωνητικών δεδομένων, ορίστε μια επιλογή και πατήστε
.
Επιλογές κειμ. σε ομιλία
• Προτιμώμενη μηχανή TTS: Επιλογή μιας μηχανής σύνθεσης λόγου. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για
τις μηχανές σύνθεσης ομιλίας, πατήστε .
• Ρυθμός ομιλίας: επιλογή ταχύτητας για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
• Ακούστε ένα παράδειγμα: ακρόαση του προφορικού κειμένου ως παράδειγμα.
• Κατάσταση προεπ. γλώσσας: Προβολή της κατάστασης της προεπιλεγμένης γλώσσας για τη
δυνατότητα μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
Ταχύτητα δείκτη
Ρυθμίστε την ταχύτητα δείκτη για το ποντίκι ή το πλαίσιο αφής που είναι συνδεδεμένα με τη συσκευή
σας.
Ημερομηνία & ώρα
Πρόσβαση και μεταβολή των παρακάτω ρυθμίσεων ώστε να ελέγχεται ο τρόπος εμφάνισης από τη
συσκευή της ώρας και ημερομηνίας.
Εάν η μπαταρία παραμείνει πλήρως αποφορτισμένη ή αφαιρεθεί από τη συσκευή, η ώρα και η
ημερομηνία μηδενίζονται.
• Αυτόματη ημερ/νία και ώρα: αυτόματη ενημέρωση της ώρας και ημερομηνίας όταν περνάτε από
μία ζώνη ώρας σε άλλη.
• Pύθμιση ημερομηνίας: ρύθμιση της τρέχουσας ημερομηνίας με μη αυτόματο τρόπο.
• Ρύθμιση ώρας: ρύθμιση της τρέχουσας ώρας με μη αυτόματο τρόπο.
• Αυτόματη ζώνη ώρας: Ρύθμιση της συσκευής για λήψη πληροφοριών ζώνης ώρας από το δίκτυο
όταν μετακινείστε μεταξύ διαφορετικών ζωνών ώρας.
• Επιλογή ζώνης ώρας: ρύθμιση της ζώνης ώρας του σπιτιού σας.
• Χρήση μορφής 24 ωρών: εμφάνιση ώρας σε μορφή 24 ώρών.
106
Ρυθμίσεις
Μπαταρία
Προβάλλετε την ενέργεια της μπαταρίας που καταναλώνεται από τη συσκευή σας.
• Εμφάνιση ποσοστού μπαταρίας: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση του υπολειπόμενου χρόνου
μπαταρίας.
Εξοικονόμ. ενέργειας
• Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα εάν δεν υπάρξει άγγιγμα στην οθόνη ή δεν πατηθούν
τα κουμπιά για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Για εκτεταμένη χρήση, επιλέξτε ένα
μεγαλύτερο διάστημα.
• Αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται κατά την αναπαραγωγή βίντεο ή μουσικής.
• Ενεργοποιώντας αυτή τη λειτουργία μπορείτε να εξοικονομήσετε μπαταρία.
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας.
• Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και
αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
• Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας: παράταση του χρόνου αναμονής και μείωση της κατανάλωσης της
μπαταρίας με εμφάνιση απλούστερης διάταξης και περιορισμό της πρόσβασης σε μια εφαρμογή.
Ο εκτιμώμενος μέγιστος χρόνος αναμονής δείχνει το χρόνο που απομένει για να εξαντληθεί η
ενέργεια της μπαταρίας αν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή. Ο χρόνος αναμονής ενδέχεται να
διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.
Χώρος αποθήκευσης
Προβάλλετε πληροφορίες μνήμης για τη συσκευή σας και την κάρτα μνήμης ή μορφοποιήστε μια κάρτα
μνήμης.
Η μορφοποίηση μιας κάρτας μνήμης διαγράφει μόνιμα όλα τα δεδομένα από αυτήν.
Η πραγματική διαθέσιμη χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης είναι μικρότερη από την
προσδιοριζόμενη χωρητικότητα επειδή το λειτουργικό σύστημα και οι προεπιλεγμένες
εφαρμογές καταλαμβάνουν μέρος της μνήμης. Η διαθέσιμη χωρητικότητα μπορεί να αλλάξει
όταν αναβαθμίσετε τη συσκευή.
107
Ρυθμίσεις
Ασφάλεια
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για ασφάλιση της συσκευής.
• Διαχειριστές συσκευής: προβολή των διαχειριστών συσκευής που είναι εγκατεστημένοι στη
συσκευή σας. Μπορείτε να επιτρέψετε σε διαχειριστές της συσκευής να εφαρμόζουν νέες πολιτικές
στη συσκευή.
• Άγνωστες πηγές: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπει την εγκατάσταση εφαρμογών από
άγνωστες πηγές.
• Κρυπτογράφηση συσκευής: ρύθμιση κωδικού πρόσβασης για κρυπτογράφηση δεδομένων
αποθηκευμένων στη συσκευή. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που
ενεργοποιείτε τη συσκευή.
Φορτίστε την μπαταρία πριν ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αυτή διότι μπορεί να χρειαστεί
περισσότερο από μία ώρα για την κρυπτογράφηση των δεδομένων σας.
• Κρυπτογράφηση εξωτερικής κάρτα SD: Ρύθμιση της συσκευής για κρυπτογράφηση των αρχείων
σε μια κάρτα μνήμης.
Αν επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ενώ είναι
ενεργοποιημένη η επιλογή αυτή, η συσκευή δεν θα είναι σε θέση να διαβάσει τα
κρυπτογραφημένα αρχεία σας. Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση αυτή πριν κάνετε επαναφορά της
συσκευής.
• Απομακρ. στοιχεία ελέγχου: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να υπάρχει η δυνατότητα
απομακρυσμένου ελέγχου μιας συσκευής που έχει χαθεί ή κλαπεί, μέσω Internet. Για να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung.
– – Εγγραφή λογαριασμού: Προσθήκη ή προβολή του λογαριασμού Samsung.
– – Υπηρεσία εντοπισμού θέσης Google: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση της τρέχουσας θέσης
σας για αναζήτηση στο Google και για άλλες υπηρεσίες Google.
• Ειδοποίηση αλλαγής SIM: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας "εύρεσης συσκευής"
που βοηθά στον εντοπισμό της συσκευής σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής.
• Μετάβαση σε τοποθεσία web: Πρόσβαση στην τοποθεσία web "εύρεσης της κινητής συσκευής
μου" (findmymobile.samsung.com). Μπορείτε να εντοπίσετε και να ελέγξετε την χαμένη ή κλαπείσα
συσκευή σας στον ιστότοπο εύρεσης του κινητού.
• Ρύθμιση κλειδώματος κάρτας SIM:
– – Κλείδωμα κάρτας SIM: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας κλειδώματος PIN
ώστε να απαιτείται ο κωδικός PIN πριν χρησιμοποιηθεί η συσκευή.
– – Αλλαγή PIN της SIM: αλλαγή του κωδικού PIN που χρησιμοποιείται για πρόσβαση στα δεδομένα
της κάρτας SIM ή USIM.
108
Ρυθμίσεις
• Ορατοί κωδικοί πρόσβασης: Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει κωδικούς πρόσβασης ενώ
πληκτρολογούνται.
• Ενημέρ. πολιτ. ασφάλειας: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να ελέγχει για ενημερώσεις ασφάλειας και
να πραγματοποιεί λήψη τους.
• Αποστολή αναφορών ασφάλειας: Ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη αποστολή των
ενημερώσεων ασφάλειας όταν είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο Wi-Fi.
• Τύπος αποθήκευσης: Ορισμός τύπου αποθήκευσης για τα αρχεία διαπιστευτηρίων.
• Αξιόπιστα διαπιστευτήρια: χρήση πιστοποιητικών και διαπιστευτηρίων για να εξασφαλίζεται η
ασφαλής χρήση διαφόρων εφαρμογών.
• Εγκατ. από χώρο αποθ. συσκευής: εγκατάσταση κρυπτογραφημένων πιστοποιητικών
αποθηκευμένων στο αποθηκευτικό μέσο USB.
• Εκκαθάριση διαπιστευτηρίων: διαγραφή των περιεχομένων των διαπιστευτηρίων από τη συσκευή
και επαναφορά του κωδικού πρόσβασης.
Πληροφορίες συσκευής
Αποκτήστε πρόσβαση σε πληροφορίες της συσκευής, επεξεργαστείτε το όνομα της συσκευής ή
ενημερώστε το λογισμικό της.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Διαχειριστής εφαρμογών
Προβάλλετε και διαχειριστείτε τις εφαρμογές στη συσκευή σας.
Προεπ/νες εφαρμογές
Ορισμός μιας προεπιλεγμένης ρύθμισης για τη χρήση εφαρμογών.
Κλήση
Προσαρμογή των ρυθμίσεων για λειτουργίες κλήσης.
Επαφές
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη χρήση επαφών.
109
Ρυθμίσεις
Email
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διαχείριση και αποστολή email.
Συλλογή
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη χρήση του Συλλογή.
Internet
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη χρήση του διαδικτύου.
Μηνύματα
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για χρήση μηνυμάτων.
S Planner
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη χρήση του S Planner.
Ρυθμίσεις Google
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για τη διαμόρφωση ρυθμίσεων για κάποιες δυνατότητες που
παρέχονται από την Google.
Πατήστε το Ρυθμίσεις Google στην οθόνη εφαρμογών.
110
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Πριν επικοινωνήσετε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung, επιχειρήστε τις παρακάτω λύσεις.
Ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για τη δική σας συσκευή.
Όταν ενεργοποιείτε ή ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σας ζητάει να
εισαγάγετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:
• Κωδικός πρόσβασης: όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος της συσκευής, πρέπει να
εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για τη συσκευή.
• PIN: την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή όταν είναι ενεργοποιημένη η
λειτουργία ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα
σας SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή χρησιμοποιώντας το μενού
κλειδώματος κάρτας SIM.
• PUK: η κάρτα σας SIM ή USIM είναι μπλοκαρισμένη, συνήθως ως αποτέλεσμα εισαγωγής
εσφαλμένου κωδικού PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο
φορέας παροχής υπηρεσιών.
• PIN2: όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να εισάγετε το PIN2 που
συνόδευε την κάρτα SIM ή USIM. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών
σας.
Η συσκευή εμφανίζει μηνύματα σφάλματος δικτύου ή υπηρεσιών
• Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε
και δοκιμάστε ξανά. Ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να εμφανίζονται επανειλημμένως μηνύματα
σφάλματος.
• Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες
λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.
Η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται
• Όταν η μπαταρία είναι εντελώς αποφορτισμένη, η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται. Φορτίστε
εντελώς την μπαταρία πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
• Η μπαταρία ενδέχεται να μην έχει τοποθετηθεί σωστά. Εισάγετε την μπαταρία και πάλι.
• Σκουπίστε και τις δύο χρυσαφί επαφές και εισάγετε και πάλι την μπαταρία.
111
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Η οθόνη αφής αποκρίνεται αργά ή ακατάλληλα
• Εάν προσαρτήσετε ένα προστατευτικό κάλυμμα ή προαιρετικά εξαρτήματα στην οθόνη αφής, η
οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
• Αν φοράτε γάντια, αν τα χέρια σας δεν είναι καθαρά ενώ αγγίζετε την οθόνη αφής ή αν πατάτε
στην οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα ή τις άκρες των δαχτύλων σας, η οθόνη αφής ενδέχεται να
δυσλειτουργεί.
• Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.
• Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά σφάλματα του λογισμικού.
• Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει αναβαθμιστεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
• Αν η οθόνη αφής γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, επισκεφθείτε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
Η συσκευή σας "παγώνει" ή έχει ανεπανόρθωτα σφάλματα
Αν η συσκευή σας "παγώσει" ή "κολλήσει", μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε προγράμματα ή να
επανατοποθετήσετε την μπαταρία και να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για να επανακτήσετε τη
λειτουργικότητα. Αν η συσκευή σας "παγώσει" και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το
πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου ταυτόχρονα για περισσότερα από
7 δευτερόλεπτα για επανεκκίνηση.
Εάν το πρόβλημα δεν λυθεί, εκτελέστε επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων. Στην οθόνη εφαρμογών,
πατήστε Ρυθμίσεις → ΓΕΝΙΚΑ → Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά → Επαναφορά
εργοστασιακών δεδομένων → ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ → ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ. Πριν εκτελέσετε την
επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των
σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.
Εάν και πάλι δεν επιλυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
Οι κλήσεις δεν συνδέονται
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό που
καλείτε.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον εισερχόμενο τηλεφωνικό
αριθμό.
Οι άλλοι δεν σας ακούνε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο
• Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
• Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι κοντά στο στόμα σας.
• Εάν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.
112
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Ο ήχος δημιουργεί ηχώ κατά τη διάρκεια μιας κλήσης
Ρυθμίστε την ένταση πατώντας το πλήκτρο έντασης ήχου ή μετακινηθείτε σε άλλη περιοχή.
Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή το διαδίκτυο αποσυνδέονται συχνά ή η
ποιότητα του ήχου είναι κακή
• Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία της συσκευής.
• Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Ενδέχεται να
έχετε προβλήματα συνδεσιμότητας εξαιτίας ζητημάτων με το σταθμό βάσης του παρόχου των
υπηρεσιών. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
• Κατά τη χρήση της συσκευής ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να απενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες
ασύρματου δικτύου εξαιτίας ζητημάτων με το δίκτυο του παρόχου των υπηρεσιών.
Το εικονίδιο της μπαταρίας είναι κενό
Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή αντικαταστήστε την μπαταρία.
Η μπαταρία δεν φορτίζει σωστά (για φορτιστές εγκεκριμένους από τη
Samsung)
• Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος σωστά.
• Αν τα τερματικά της μπαταρίας είναι βρώμικα, η μπαταρία ενδέχεται να μην φορτίζεται σωστά ή
ενδέχεται να απενεργοποιηθεί η συσκευή. Σκουπίστε και τις δύο χρυσαφί επαφές και προσπαθήστε
να φορτίσετε και πάλι την μπαταρία.
• Οι μπαταρίες σε ορισμένες συσκευές δεν μπορούν να αντικατασταθούν από το χρήστη. Για να
αντικατασταθεί η μπαταρία, επισκεφθείτε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
Η μπαταρία εξαντλείται ταχύτερα από όταν αγοράστηκε αρχικά
• Όταν εκθέτετε την μπαταρία σε πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες, η χρήσιμη διάρκεια της
φόρτισης ενδέχεται να μειωθεί.
• Η κατανάλωση της μπαταρίας αυξάνεται όταν χρησιμοποιείτε λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων ή
ορισμένες εφαρμογές, όπως παιχνίδια ή το διαδίκτυο.
• Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και η απόδοσή της θα μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.
113
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Η συσκευή καίει όταν την αγγίζετε
Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που χρειάζονται περισσότερη ενέργεια ή χρησιμοποιείτε στη συσκευή
σας εφαρμογές για πολλή ώρα, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια
ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί. Εάν η συσκευή υπερθερμαίνεται ή
είναι ζεστή για παρατεταμένο διάστημα, μην την χρησιμοποιήσετε για λίγο. Εάν η συσκευή συνεχίσει να
υπερθερμαίνεται, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα
Η συσκευή σας πρέπει να διαθέτει αρκετή διαθέσιμη μνήμη και ενέργεια μπαταρίας για να θέσει σε
λειτουργία την εφαρμογή της κάμερας. Εάν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την
κάμερα, δοκιμάστε τα εξής:
• Φορτίστε την μπαταρία ή αντικαταστήστε την με μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
• Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη
συσκευή σας.
• Επανεκκινήστε τη συσκευή. Αν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με την εφαρμογή της κάμερας
μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
Η ποιότητα της φωτογραφίας είναι χειρότερη από την προεπισκόπηση
• Η ποιότητα των φωτογραφιών σας ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το περιβάλλον και τις τεχνικές
φωτογράφησης που χρησιμοποιείτε.
• Εάν τραβάτε φωτογραφίες σε σκοτεινούς χώρους, τη νύχτα ή σε εσωτερικούς χώρους, ενδέχεται να
προκύψουν παράσιτα εικόνας ή ενδέχεται η φωτογραφία να είναι εκτός εστίασης.
Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία πολυμέσων
Εάν λαμβάνετε μηνύματα σφάλματος ή δεν αναπαράγονται αρχεία πολυμέσων όταν τα ανοίγετε στη
συσκευή σας, δοκιμάστε τα εξής:
• Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη
συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μουσικής δεν έχει προστασία DRM (Digital Rights Management). Εάν
το αρχείο έχει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη άδεια ή το κλειδί για την
αναπαραγωγή του αρχείου.
• Βεβαιωθείτε ότι οι μορφές αρχείων υποστηρίζονται από τη συσκευή. Εάν κάποια μορφή αρχείου
δεν υποστηρίζεται, όπως DivX ή AC3, εγκαταστήστε μια εφαρμογή που να την υποστηρίζει. Για να
επιβεβαιώσετε τις μορφές αρχείων που υποστηρίζει η συσκευή σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.samsung.com.
114
Αντιμετώπιση προβλημάτων
• Η συσκευή σας υποστηρίζει φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με τη συσκευή.
Φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με άλλες συσκευές ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
• Η συσκευή σας υποστηρίζει αρχεία πολυμέσων που εξουσιοδοτούνται από τον πάροχο των
υπηρεσιών δικτύου ή παρόχους πρόσθετων υπηρεσιών. Κάποιο περιεχόμενο που κυκλοφορεί στο
διαδίκτυο, όπως ήχοι κλήσης, βίντεο ή ταπετσαρίες, ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
Δεν εντοπίζεται άλλη συσκευή Bluetooth
• Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή με την οποία
επιθυμείτε να συνδεθείτε.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης
εμβέλειας Bluetooth (10 μ.).
Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της
Samsung.
Δεν επιτυγχάνεται σύνδεση όταν συνδέετε τη συσκευή με έναν υπολογιστή
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης, εγκατεστημένο και ενημερωμένο στον
υπολογιστή σας.
• Εάν είστε χρήστης Windows XP, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Windows
XP Service Pack 3 ή νεώτερο.
• Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Samsung Kies ή Windows Media Player 10 ή
νεώτερο.
Η συσκευή σας δεν μπορεί να βρει την τρέχουσα τοποθεσία σας
Τα σήματα GPS ενδέχεται να παρεμποδίζονται σε ορισμένες τοποθεσίες, όπως σε εσωτερικούς χώρους.
Ρυθμίστε τη συσκευή για χρήση Wi-Fi ή δικτύου κινητής τηλεφωνίας για εύρεση της τρέχουσας
τοποθεσίας σας σε τέτοιες περιστάσεις.
115
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Δεδομένα αποθηκευμένα στη συσκευή χάθηκαν
Δημιουργείτε πάντα εφεδρικά αντίγραφα όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα
στη συσκευή. Διαφορετικά, δεν μπορείτε να επαναφέρετε δεδομένα εάν καταστραφούν ή χαθούν. Η
Samsung δεν φέρει ευθύνη για απώλεια δεδομένων αποθηκευμένων στη συσκευή.
Εμφανίζεται ένα μικρό κενό γύρω από το εξωτερικό της θήκης της συσκευής
• Το κενό αυτό είναι ένα απαραίτητο κατασκευαστικό χαρακτηριστικό και ενδέχεται να προκύπτει
κάποιο μικρό κούνημα ή δόνηση των τμημάτων.
• Με την πάροδο του χρόνου, η τριβή μεταξύ των τμημάτων ενδέχεται να προκαλέσει την ελαφρά
διόγκωση του κενού αυτού.
116
Κάποια από τα περιεχόμενα ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή σας ανάλογα με τη γεωγραφική
περιοχή, τον πάροχο υπηρεσιών ή την έκδοση του λογισμικού, και υπόκειται σε αλλαγές χωρίς
προηγούμενη προειδοποίηση.
Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ.Κηφισίας 24Α/ Μαρούσι/ 15125, Αθήνα, Ελλάδα
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-SAMSUNG(72 67 864)
www.samsung.com
Greek. 12/2015. Rev.1.0
Download PDF

advertising