Samsung | GT-S7550 | Samsung Blue Earth Εγχειρίδιο χρήσης

GT-S7550
πληροφορίες ασφάλειας και χρήσης
Συμμορφωθείτε με τις παρακάτω συμβουλές προστασίας ή παράνομες περιστάσεις και εξασφαλίστε την κορυφαία λειτουργία του κινητού σας τηλεφώνου.
Προειδοποιήσεις ασφαλείας
Κινητό τηλέφωνο
Φυλάσσετε το τηλέφωνο μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια
Εγχειρίδιο χρήσης
Φυλάσσετε το τηλέφωνο και όλα τα αξεσουάρ του μακριά από μικρά παιδιά και
κατοικίδια. Αν καταπιούν μικρά τμήματα μπορεί να προκληθεί πνιγμός ή σοβαρός
τραυματισμός.
Προστατεύστε την ακοή σας
ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,
Web address: www.euroelectronics.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG: 801-11-64000
Η υπερβολική έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη
στην ακοή. Μειώνετε πάντοτε την ένταση πριν συνδέσετε τα ακουστικά σε μια
πηγή ήχου και χρησιμοποιείτε μόνο την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που είναι
απαραίτητη για να ακούτε τις συνομιλίες σας ή μουσική.
Τοποθετήστε κινητά τηλέφωνα και εξοπλισμό με προσοχή
• Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με το
τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή του παροχέα υπηρεσιών.
• Bluetooth QD ID: B015755
www.samsungmobile.com
Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή
• Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και φορτιστές που
έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το τηλέφωνό σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές
μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στο τηλέφωνό σας.
• Ποτέ μην πετάτε μπαταρίες ή τηλέφωνα στη φωτιά. Ακολουθήστε όλους τους τοπικούς
κανονισμούς όταν απορρίπτετε χρησιμοποιημένες μπαταρίες ή τηλέφωνα.
• Μην τοποθετείτε μπαταρίες ή τηλέφωνα επάνω ή μέσα σε θερμαινόμενα σώματα,
όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ.
Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
• Ποτέ μην χτυπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Αποφύγετε την έκθεση της μπαταρίας σε
υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει σε εσωτερικό βραχυκύκλωμα
και υπερθέρμανση.
Αποφύγετε τις παρεμβολές με βηματοδότες
Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης
Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια
βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας
κάθε φορά που βλέπετε σχετικά προειδοποιητικά σήματα ή οδηγίες. Το τηλέφωνο θα
μπορούσε να προκαλέσει εκρήξεις ή πυρκαγιά σε χώρους όπου υπάρχουν καύσιμα
ή χημικά και σε περιοχές μεταφορών ή εκρήξεων. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε
εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα
ή τα ανταλλακτικά του.
Μειώστε τον κίνδυνο από τραυματισμούς λόγω επαναλαμβανόμενων
κινήσεων
Κατά την χρήση της συσκευή σας, κρατήστε την χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα απαλά,
κάντε χρήση των ειδικών εφαρμογών για να ελαττώσετε τον αριθμό πληκτρολόγησης
(όπως χρήση προτύπων και προβλέψιμης γραφής),και κάντε αρκετά διαλείμματα.
Βεβαιωθείτε ότι τα κινητά τηλέφωνα ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει
στο όχημά σας είναι συνδεδεμένα με ασφάλεια. Μην τοποθετείτε το τηλέφωνό σας και
τα αξεσουάρ του κοντά ή επάνω στους αερόσακους. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν
έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι
ανοίξουν απότομα.
Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 15 εκ. ανάμεσα στα κινητά τηλέφωνα και τους
βηματοδότες για να αποφύγετε πιθανή παρεμβολή, όπως συνιστούν οι κατασκευαστές
και η ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα Wireless Technology Research. Εάν πιστεύετε
για οποιοδήποτε λόγο ότι το τηλέφωνό σας παρεμβάλλεται σε βηματοδότη ή άλλη
ιατρική συσκευή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνο και επικοινωνήστε με τον
κατασκευαστή του βηματοδότη ή της συσκευή για συμβουλές.
Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη
Προστατέψτε το τηλέφωνο και τις μπαταρίες από κακή χρήση
Αποφύγετε τις παρεμβολές με άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό
Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή σας
Το σπασμένο γυαλί ή το ακρυλικό μπορεί να σας τραυματίσει στο χέρι ή στο πρόσωπο.
Μεταφέρετε το τηλέφωνο σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung για αντικατάσταση της
οθόνης. Ζημιά που προκαλείται από απρόσεκτο χειρισμό καθιστά άκυρη την εγγύηση
του κατασκευαστή.
Printed in Korea
Code No.:GH68-26128A
Greek. 08/2010. Rev. 1.1
Προφυλάξεις ασφαλείας
Οδηγείτε πάντα με προσοχή
Αποφύγετε τη χρήση του τηλεφώνου και τηρείτε τους κανονισμούς που απαγορεύουν
τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση. Χρησιμοποιήστε αξεσουάρ handsfree
όταν είναι εφικτό για περισσότερη ασφάλεια.
Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας
Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση κινητού
τηλεφώνου σε συγκεκριμένο χώρο.
Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ εγκεκριμένα από τη Samsung
Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο τηλέφωνό σας ή
τραυματισμό.
Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό
εξοπλισμό
Το τηλέφωνό σας μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές με ιατρικό εξοπλισμό σε
νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις. Ακολουθείτε όλους τους κανονισμούς, τις
προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του ιατρικού προσωπικού.
Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο ή τις ασύρματες λειτουργίες του όταν
βρίσκεστε σε αεροσκάφος
Το τηλέφωνό σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στον εξοπλισμό του αεροσκάφους.
Ακολουθήστε τους κανονισμούς της αεροπορικής εταιρείας και απενεργοποιήστε
το τηλέφωνό σας ή χρησιμοποιείτε κατάσταση λειτουργίας που απενεργοποιεί τις
ασύρματες λειτουργίες όταν σας ζητηθεί από το προσωπικό της εταιρείας.
Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate)
Το τηλέφωνό σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που
περιορίζουν την ανθρώπινη έκθεση στην ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπεται
από ραδιοεξοπλισμό και εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών. Αυτά τα πρότυπα εμποδίζουν την
πώληση φορητών συσκευών που υπερβαίνουν ένα μέγιστο όριο έκθεσης (γνωστό ως
Specific Absorption Rate ή SAR) το οποίο είναι ίσο προς 2,0 Watt ανά χιλιόγραμμο.
Κατά τις δοκιμές, ο μέγιστος SAR που καταγράφηκε για αυτό το μοντέλο ήταν 0,684
watt ανά κιλό. Σε κανονική χρήση, η πραγματική τιμή SAR ενδέχεται να είναι πολύ
χαμηλότερη, καθώς το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί να εκπέμπει μόνο την απαραίτητη
ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων για τη μετάδοση σήματος στον πλησιέστερο σταθμό βάσης.
Με την αυτόματη εκπομπή χαμηλότερων επιπέδων όταν αυτό είναι δυνατό, το τηλέφωνο
μειώνει τη συνολική σας έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.
Η Δήλωση συμμόρφωσης στο παρόν εγχειρίδιο υποδεικνύει τη συμμόρφωση του
τηλεφώνου σας με την Ευρωπαϊκή οδηγία R&TTE. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τον SAR και τα σχετικά πρότυπα της ΕΕ, επισκεφτείτε την τοποθεσία web
κινητών τηλεφώνων της Samsung.
Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος
(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)
(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά
συστήματα συλλογής)
Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα
εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά
του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει
να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής
τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον
ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να
διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε,
ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας
1.Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας και τοποθετήστε την κάρτα SIM.
• Αποφύγετε να εκθέτετε το τηλέφωνο σας και τις μπαταρίες σε πολύ χαμηλές ή
υψηλές θερμοκρασίες(κάτω από 0° C/32° F ή πάνω από 45° C/113° F).Υπερβολικές
θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν παραμόρφωση του τηλεφώνου και να μειωθεί ο
χρόνος ζωής του τηλεφώνου και των μπαταριών.
• Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό θα
μπορούσε να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στα τερματικά + και - των μπαταριών
σας και να δημιουργήσει προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
• Μην χρησιμοποιείτε χαλασμένο φορτιστή ή μπαταρία.
Κάντε προσεκτική και συνετή χρήση του τηλεφώνου σας
Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ’
όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να
πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο
μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.
Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να
ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και
τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα
απορρίμματα προς διάθεση.
Διάταξη τηλεφώνου
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα
ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών)
Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία
υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου
ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η
μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της
Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες
ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.
Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και
ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών,
για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης
υλικών.
Φόρτιση της μπαταρίας
Φόρτιση της μπαταρίας με φορτιστή ταξιδιού
Στην έξοδο τροφοδοσίας
2. Τοποθετήστε την μπαταρία και τοποθετήστε το κάλυμμα ξανά στη θέση του.
Μπαταρία
S7550-EL.indb 1
2. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση,
αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού.
ην αφαιρέσετε την μπαταρία από το τηλέφωνο πριν αποσυνδέσετε το φορτιστή
Μ
ταξιδιού. Διαφορετικά, το τηλέφωνο μπορεί να υποστεί βλάβη.
Οπή ηχείου
Αποφύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου.
Εσωτερική κεραία
Φόρτιση της μπαταρίας με ηλιακό φως
Όταν φορτίζετε την μπαταρία με το ηλιακό
φως, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι στη
θέση της και εκθέστε τον ηλιακό συλλέκτη
στο άμεσο ηλιακό φως φροντίζοντας να μην
είναι στη σκιά.
Για να εξασφαλίσετε επαρκή φόρτιση,
τοποθετήστε το τηλέφωνο με τέτοιον
τρόπο ώστε ο ηλιακός συλλέκτης να είναι
στραμένος κατευθείαν στον ήλιο, όπως
φαίνεται στην εικόνα.
• Μην φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η
υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
• Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται αποφορτίζονται και πρέπει να
φορτιστούν ξανά πριν τη χρήση.
• Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
• Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για το σκοπό που προορίζονται.
Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με προσοχή
• Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που το τηλέφωνο μεταφέρει ή χρησιμοποιεί
πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή το
τηλέφωνο.
• Προστατεύετε τις κάρτες από ισχυρά τραντάγματα, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό
θόρυβο από άλλες συσκευές.
• Η συχνή εγγραφή και διαγραφή θα μειώσει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
• Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας
ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα απαλό
πανί.
Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης
Το σέρβις του τηλεφώνου θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο
προσωπικό
Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από το τηλέφωνό σας ενδέχεται να μην είναι δυνατές σε
ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές ή
περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά
στο τηλέφωνο και η εγγύησή σας θα πάψει να ισχύει.
Το τηλέφωνο εμφανίζει τις παρακάτω ενδείξεις κατάστασης στο πάνω μέρος της
οθόνης:
2 Πλήκτρο κλήσης
Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση
σε κλήση. Στην κατάσταση αναμονής,
εμφάνιση των αριθμών που καλέσατε
πρόσφατα, των αναπάντητων ή εκείνων
που σας κάλεσαν
1
3 Πλήκτρο επιστροφής
Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος
Κάρτα SIM
η χρησιμοποιήσετε την οπή του ηχείου
Μ
για να αφαιρέσετε το κάλυμμα της
μπαταρίας. Μπορεί να προκληθεί ζημιά
στο ηχείο.
Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση
• Μην αποσυναρμολογείτε το τηλέφωνο σας, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
• Μην αφήνετε να βραχεί το τηλέφωνό σας—τα υγρά ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρή
ζημιά και θα αλλάξουν το χρώμα της ετικέτας που δηλώνει ότι το εσωτερικό του
τηλεφώνου έχει υποστεί ζημιά από νερό. Μην πιάνετε το τηλέφωνό σας με βρεγμένα
χέρια. Αν το τηλέφωνό σας υποστεί ζημιές από νερό μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση
του κατασκευαστή.
• Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε το τηλέφωνό σας σε σημεία με σκόνη ή
σκουπίδια, για να αποφύγετε ζημιές στα κινητά τμήματα.
• Το τηλέφωνό σας είναι μια σύνθετη ηλεκτρονική συσκευή—προστατεύστε το από
χτυπήματα και αδέξιους χειρισμούς για να αποφύγετε την πρόκληση σοβαρών ζημιών.
• Μην βάφετε το τηλέφωνό σας, η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά τμήματα και να
εμποδίσει την σωστή λειτουργία.
• Εάν η συσκευή σας διαθέτει κάμερα με φλας ή φακό αποφύγετε την χρήση κοντά στα
μάτια παιδιών ή ζώων.
• Η συσκευή σας μπορεί να καταστραφεί εάν εκτεθεί σε μαγνικά πεδία. Μην
χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά κλεισίματα και μην φέρνετε
το τηλέφωνο σε επαφή με μαγνητικά πεδία για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
1. Συνδέστε τον παρεχόμενο φορτιστή
ταξιδιού.
Κάλυμμα
μπαταρίας
Το τηλέφωνό σας εκπέμπει σήματα ραδιοσυχνοτήτων που μπορεί να προκαλέσουν
παρεμβολές σε μη προστατευμένο ή ανεπαρκώς προστατευμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό,
όπως βηματοδότες, βοηθήματα ακοής και ιατρικό εξοπλισμό σε οικίες ή οχήματα.
Επικοινωνήστε με τους κατασκευαστές του ηλεκτρονικού σας εξοπλισμού για να
επιλύσετε τυχόν ζητήματα παρεμβολών.
4
5
2
6
Άνοιγμα του παραθύρου εναλλαγής
εφαρμογών (παρατεταμένο πάτημα).
Στην κατάσταση μενού, επιστροφή στο
προηγούμενο επίπεδο
4 Πλήκτρο κλειδώματος οθόνης
Κλείδωμα της οθόνης αφής και των
πλήκτρων. Ξεκλείδωμα της οθόνης αφής
και των πλήκτρων (παρατεταμένο πάτημα)
5 Πλήκτρο κάμερας
3
1 Πλήκτρο έντασης
Στην κατάσταση αναμονής, για ρύθμιση
της έντασης ήχου των πλήκτρων.
Πραγματοποίηση ψευδούς κλήσης
(παρατεταμένο πάτημα)
► Πραγματοποίηση ψευδούς κλήσης
Στην κατάσταση αναμονής, ενεργοποίηση
της κάμερας (παρατεταμένο πάτημα). Στη
λειτουργία κάμερας, λήψη φωτογραφίας ή
εγγραφή βίντεο
6 Π
λήκτρο ενεργοποίησης/εξόδου
από μενού
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του
τηλεφώνου (παρατεταμένο πάτημα).
Τερματισμός κλήσης. Στην κατάσταση
μενού, ακύρωση της καταχώρησης και
επαναφορά στην κατάσταση αναμονής
Προφυλάξεις για την ηλιακή φόρτιση
• Μη συνδέσετε το τηλέφωνο σε φορτιστή ταξιδιού ή καλώδιο USB κατά την
ηλιακή φόρτισή του.
• Μην αφήσετε το τηλέφωνο για μεγάλο χρονικό διάστημα σε κλειστό αυτοκίνητο,
γιατί το τηλέφωνο μπορεί να υπερθερμανθεί. Η φόρτιση μιας μπαταρίας που
έχει υπερθερμανθεί μπορεί να προκαλέσει φωτιά, παραμόρφωση, βλάβη ή
δυσλειτουργία του τηλεφώνου.
• Μην εκθέτετε για μεγάλο χρονικό διάστημα το ηλιακό πάνελ στο φως του ήλιου
για να αποφύγετε τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ειδικά, μην αφήνετε το
τηλέφωνό σας σε ζεστό όχημα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάτι τέτοιο μπορεί
να προκαλέσει ζημιά στο τηλέφωνο ή στην μπαταρία.
• Μη φορτίζετε την μπαταρία χρησιμοποιώντας λάμπα αλογόνου ή υπερύθρων.
Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή έκρηξη.
• Μην εστιάζετε το ηλιακό φως στο ηλιακό πάνελ με καθρέφτη, φακό ή γυαλιά.
Κάτι τέτοιο μπορεί να υπερθερμάνει το τηλέφωνο και να προκαλέσει φωτιά,
παραμόρφωση, βλάβη ή δυσλειτουργία του τηλεφώνου.
• Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο εάν το ηλιακό πάνελ είναι ραγισμένο ή
σπασμένο. Το σπασμένο γυαλί μπορεί να σας τραυματίσει στο χέρι ή στο
πρόσωπο. Παραδώστε το τηλέφωνο σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung για
αντικατάσταση του ηλιακού πάνελ.
Εικονίδιο Περιγραφή
Εικονίδιο Περιγραφή
Ισχύς σήματος
Νέο μήνυμα κειμένου (SMS)
Το δίκτυο GPRS είναι
συνδεδεμένο
Νέο μήνυμα πολυμέσων
(MMS)
Το δίκτυο EDGE είναι
συνδεδεμένο
Νέο φωνητικό μήνυμα
Το δίκτυο UMTS είναι
συνδεδεμένο
Νέο μήνυμα διαμόρφωσης
Το δίκτυο HSDPA είναι
συνδεδεμένο
Φωνητική κλήση σε εξέλιξη
Κλήση βίντεο σε εξέλιξη
Εκτροπή κλήσεων
ενεργοποιημένη
Η λειτουργία μηνυμάτων SOS
είναι ενεργοποιημένη
Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
Νέο μήνυμα email
Νέο μήνυμα προώθησης
Μήνυμα πλήρες
Ραδιόφωνο FM σε λειτουργία
Κάρτα μνήμης τοποθετημένη
Κανονικό προφίλ
ενεργοποιημένο
Αθόρυβο προφίλ
ενεργοποιημένο
Πλοήγηση στο web
Προφίλ Eco ενεργοποιημένο
Σύνδεση με ασφαλή ιστοσελίδα
Ηλιακή φόρτιση
Bluetooth ενεργοποιημένο
Στάθμη ισχύος μπαταρίας
Wi-Fi ενεργοποιημένο
Τρέχουσα ώρα
Συγχρονισμός με υπολογιστή
Σημειώσεις για την ηλιακή φόρτιση
• Όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, 1 ώρα ηλιακής φόρτισης στα 80.000
lux περίπου (είναι, κατά προσέγγιση, η ποσότητα ηλιακού φωτός το μεσημέρι
μιας ηλιόλουστης μέρας) παρέχει περίπου 5-10 λεπτά χρόνου ομιλίας. Ο χρόνος
ομιλίας μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος, όπως ο
καιρός, η περιοχή, το ύψος του ήλιου ή η ισχύς του σήματος.
• Το ηλιακό φως είναι μια δευτερεύουσα πηγή ενέργειας. Για να εξασφαλίσετε
πλήρη φόρτιση στην μπαταρία, χρησιμοποιήστε το φορτιστή ταξιδιού.
• Η ηλιακή φόρτιση δεν είναι δυνατή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- Κοντά σε παράθυρο που εμποδίζει το άμεσο ηλιακό φως
- Σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες
- Εάν είναι καλυμμένο οποιοδήποτε τμήμα του ηλιακού συλλέκτη
- Εάν τοποθετήσετε μεμβράνη προστασίας ή διακοσμητικά στοιχεία στον ηλιακό
συλλέκτη ή εάν το μουτζουρώσετε ή γράψετε επάνω του
• Όταν έχετε κρεμασμένο το τηλέφωνο στο λαιμό σας, η μπαταρία μπορεί να μην
φορτίζεται ικανοποιητικά εξαιτίας της έμμεσης ηλιακής ακτινοβολίας.
• Η μπαταρία δεν μπορεί να φορτιστεί με τεχνητό φωτισμό.
• Διατηρείτε πάντοτε καθαρό το σημείο ηλιακής φόρτισης και τον ηλιακό συλλέκτη.
2010-08-04 �� 2:02:36
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετική)
Λειτουργικά εικονίδια
Το τηλέφωνό σας δέχεται κάρτες μνήμης microSD™ ή microSDHC™
χωρητικότητας έως 16 GB (ανάλογα με τον τύπο της κάρτας μνήμης και τον
κατασκευαστή της).
Σημείωση: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες
Η μορφοποίηση της κάρτας μνήμης σε ένα PC μπορεί να καταστήσει την κάρτα
ασύμβατη με το τηλέφωνό σας. Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης μόνο στο
τηλέφωνο.
→
Ακολουθεί: η σειρά των επιλογών ή των μενού που θα επιλέγετε προκειμένου
να εκτελέσετε κάποιο βήμα. Για παράδειγμα: Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε
Μηνύματα → Δημιουργία μηνύματος (αντιπροσωπεύει Μηνύματα,
ακολουθούμενο από Δημιουργία μηνύματος)
1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας και την μπαταρία.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου
2. Απασφαλίστε το κάλυμμα της κάρτας
μνήμης.
Kάλυμμα της
κάρτας μνήμης
3. Σηκώστε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης
και τοποθετήστε μία κάρτα μνήμης με την
πλευρά της ετικέτας στραμμένη προς τα
κάτω.
Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας,
1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης/εξόδου από μενού.
2. Πληκτρολογήστε το PIN σας και επιλέξτε Επιβ/ωση (αν χρειάζεται).
Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, επαναλάβετε το παραπάνω βήμα 1.
Χρήση της οθόνης αφής
Για βέλτιστη χρήση της οθόνης αφής, αφαιρέστε τη μεμβράνη προστασίας της
οθόνης πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.
Κάρτα μνήμης
4. Κλείστε και ασφαλίστε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης.
• Ακουμπήστε ένα εικονίδιο ή μια επιλογή για να επιλέξετε ένα μενού ή να
ξεκινήσετε μια εφαρμογή.
• Σύρετε το δάκτυλό σας πάνω ή κάτω για κύλιση στις κατακόρυφες λίστες.
• Σύρετε το δάκτυλό σας αριστερά ή δεξιά για κύλιση στις οριζόντιες λίστες.
Πρόσβαση σε μενού
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού του τηλεφώνου,
1. Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε Μενού για να αποκτήσετε πρόσβαση
στην κατάσταση μενού.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε μια οθόνη της
κατάστασης μενού.
3. Επιλέξτε ένα μενού ή μία επιλογή.
4. Πατήστε το πλήκτρο επιστροφής για να μετακινηθείτε ένα επίπεδο προς
τα επάνω. Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/εξόδου από μενού για να
επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
• Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να
πληκτρολογήσετε το PIN2 που παρέχεται με την κάρτα SIM. Για λεπτομέρειες,
επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο παροχέα υπηρεσιών.
• Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια κωδικών πρόσβασης
ή προσωπικών πληροφοριών ή άλλες ζημιές που οφείλονται στη χρήση
παράνομου λογισμικού.
Χρήση widgets
Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων των widgets
Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε το βέλος που βρίσκεται κάτω αριστερά στην
οθόνη για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων widget. Μπορείτε να οργανώσετε τα
widgets στη γραμμή εργαλείων widget ή να τα μετακινήσετε στην οθόνη αναμονής.
5. Επανατοποθετήστε την μπαταρία και το κάλυμμα της μπαταρίας.
Ρύθμιση έντασης ήχου
Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου κλήσης
1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε Ρυθμίσεις → Προφίλ τηλεφώνου.
2. Επιλέξτε
δίπλα στο προφίλ που χρησιμοποιείτε.
Αν χρησιμοποιείτε το αθόρυβο προφίλ ή το προφίλ χωρίς σύνδεση, δεν
επιτρέπεται να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κλήσης.
3. Σύρετε αριστερά ή δεξιά το χειριστήριο κάτω από την επιλογή Ένταση
ειδοποίησης κλήσης για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
4. Επιλέξτε Αποθήκευση.
Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης
Ενώ μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, πατήστε το πλήκτρο έντασης και ρυθμίστε την
ένταση του ήχου.
Σε θορυβώδες περιβάλλον, ενδέχεται να δυσκολεύεστε να ακούσετε το άτομο
με το οποίο συνομιλείτε όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ανοικτής ακρόασης.
Για καλύτερη ηχητική απόδοση, χρησιμοποιήστε την κανονική λειτουργία
τηλεφώνου.
Αλλαγή του ήχου κλήσης
1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε Ρυθμίσεις → Προφίλ τηλεφώνου.
2. Επιλέξτε
δίπλα στο προφίλ που χρησιμοποιείτε.
3. Επιλέξτε Ήχος φωνητικής κλήσης ή Ήχος κλήσης βίντεο.
4. Επιλέξτε μια κατηγορία ήχων κλήσης → έναν ήχο κλήσης.
5. Επιλέξτε Αποθήκευση δύο φορές.
Για μετάβαση σε άλλο προφίλ, επιλέξτε το από τη λίστα.
Επιλέξτε το κατάλληλο εικονικό πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο
χαρακτήρας που θέλετε.
Κλήση αριθμού που καλέσατε πρόσφατα
Επιλέξτε το κατάλληλο εικονικό πλήκτρο για την εισαγωγή ενός αριθμού.
1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
2. Επιλέξτε το αναπτυσσόμενο μενού Όλα και επιλέξτε έναν τύπο κλήσης.
3. Επιλέξτε
δίπλα σε έναν αριθμό ή όνομα.
Επιλέξτε το κατάλληλο εικονικό πλήκτρο για την εισαγωγή ενός συμβόλου.
Εισαγωγή κειμένου
•
•
•
•
Για να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου
Επιλέξτε ABC για να επιλέξετε μία λειτουργία εισαγωγής.
Επιλέξτε T9 για μετάβαση στη λειτουργία T9.
Επιλέξτε
για μετάβαση στη λειτουργία συμβόλων.
Επιλέξτε EL για να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής.
Αλλαγή των widgets
1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε Ρυθμίσεις → Οθόνη και φωτισμός →
Widget.
2. Επιλέξτε τα widgets που θέλετε να συμπεριλάβετε στην γραμμή εργαλείων
και επιλέξτε Αποθήκευση.
Πραγματοποίηση κλήσης
1. Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε Πληκτρολόγιο.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
3. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να καλέσετε τον αριθμό.
Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο, επιλέξτε → Κλήση βίντεο.
4. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/εξόδου
από μενού.
Αποδοχή κλήσης
1. Όταν δέχεστε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
2. Για κλήση βίντεο, επιλέξτε Εμφάνιση για να επιτρέψετε στον καλούντα να
σας δει μέσω του φακού κάμερας μπροστά.
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/εξόδου
από μενού.
Λειτουργία ABC
Μετάβαση στο προφίλ Eco
Λειτουργία αριθμών
Λειτουργία συμβόλων
• Για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν, επιλέξτε . Για να διαγράψετε
όλους τους χαρακτήρες, πατήστε παρατεταμένα .
• Για εισαγωγή κενού διαστήματος μεταξύ χαρακτήρων, επιλέξτε
.
• Για εισαγωγή σημείων στίξης στις λειτουργίες εισαγωγής αγγλικών, επιλέξτε 1.
Στο προφίλ Eco, το τηλέφωνό σας μειώνει την κατανάλωση ενέργειας
χρησιμοποιώντας επιλογές ήχου που χρειάζονται λιγότερη ενέργεια.
Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε Ρυθμίσεις → Προφίλ τηλεφώνου → Eco.
Χρήση της εφαρμογής Eco walk
Με την εφαρμογή Eco walk, μπορείτε να βλέπετε πόσα δέντρα έχετε σώσει και
την ποσότητα εκπομπών διοξειδίου άνθρακα που έχετε εμποδίσει να παραχθεί
επειδή περπατάτε αντί να οδηγείτε. Αρχίστε προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις του
βηματομέτρου:
1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε Eco walk.
2. Ρυθμίστε τις επιλογές και επιλέξτε Αποθήκευση → Έναρξη.
Το βηματόμετρο θα μετράει τα βήματά σας.
Για να ξεκινήσετε το βηματόμετρο, ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων widget στην
κατάσταση αναμονής, σύρετε το
στην οθόνη αναμονής και κατόπιν επιλέξτε
Έναρξη.
Χρήση εφαρμογών Eco
Το τηλέφωνό σας περιλαμβάνει λειτουργίες που σας βοηθούν να προστατεύετε το
περιβάλλον.
Μετάβαση στην κατάσταση οθόνης Eco
Λειτουργία T9
Μετακίνηση των widgets στην οθόνη αναμονής
1. Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων των widgets.
2. Σύρετε ένα widget από τη γραμμή εργαλείων widget στην οθόνη αναμονής.
1. Επιλέξτε το κατάλληλο εικονικό πλήκτρο για να εισάγετε μία ολόκληρη λέξη.
2. Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά, επιλέξτε
για την εισαγωγή κενού. Αν δεν
εμφανιστεί η σωστή λέξη, επιλέξτε κάποια άλλη από τη λίστα που εμφανίζεται.
Στην κατάσταση οθόνης Eco, το τηλέφωνό σας μειώνει την κατανάλωση ενέργειας
χρησιμοποιώντας επιλογές φωτισμού που χρειάζονται λιγότερη ενέργεια.
Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε Ρυθμίσεις → Οθόνη και φωτισμός →
Λειτουργία Eco → Ενεργό → Αποθήκευση.
3. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό παραλήπτη και επιλέξτε Τέλος.
4. Επιλέξτε Πατήστε για προσθήκη κειμένου.
5. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος και επιλέξτε Τέλος.
► Εισαγωγή κειμένου
Για να αποσταλεί ως μήνυμα κειμένου, πηγαίνετε στο βήμα 7.
Για επισύναψη πολυμέσων, προχωρήστε στο βήμα 6.
6. Επιλέξτε Προσθήκη μέσων και προσθέστε ένα στοιχείο.
7. Επιλέξτε Αποστολή για να σταλεί το μήνυμα.
Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS
3. Όταν τελειώσετε, μεταβείτε πάλι στο Eco walk και επιλέξτε Λήξη λειτ.Walk
για να τερματίσετε τη λειτουργία του βηματομέτρου.
4. Για να ελέγξετε τα αποτελέσματα, επιλέξτε Δέντρα που σώθηκαν ή
Ιστορικό. Στην προβολή του ιστορικού, επιλέξτε Kcal ή Δέντρα για να δείτε
πόσες θερμίδες έχετε "κάψει" ή πόσα δέντρα έχετε σώσει.
Αν χρησιμοποιείτε το αθόρυβο προφίλ ή το προφίλ χωρίς σύνδεση, δεν
επιτρέπεται να αλλάξετε τον ήχο κλήσης.
Χρήση του ημερολογίου Eco
Στο ημερολόγιο, θα δείτε προκαθορισμένες ημέρες Eco, όπως την Παγκόσμια
Ημέρα για το Όζον ή την Ημέρα του Πράσινου Καταναλωτή. Μπορείτε να
κοινοποιείτε αυτές τις εκδηλώσεις σε άλλους ανθρώπους μέσω μηνυμάτων ή
Bluetooth.
Χρήση ξεκλειδώματος Eco
1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε Ρυθμίσεις → Έξυπνο ξεκλείδωμα →
Ξεκλείδωμα Eco → Αποθήκευση.
2. Όταν το τηλέφωνο είναι κλειδωμένο, πατήστε το πλήκτρο αναμονής και
σύρετε το κουτί στον κάδο ανακύκλωσης για να το ξεκλειδώσετε.
Προσθήκη νέας επαφής
1. Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε Πληκτρολόγιο και πληκτρολογήστε έναν
αριθμό τηλεφώνου.
2. Επιλέξτε
→ Προσθήκη στο ευρετήριο → Νέο.
3. Επιλέξτε Τηλέφωνο ή SIM.
4. Εισάγετε τα στοιχεία της επαφής.
5. Επιλέξτε Αποθήκευση για να προσθέσετε την επαφή στη μνήμη.
Αποστολή και προβολή μηνυμάτων
Για προβολή μηνυμάτων κειμένου ή πολυμέσων
1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε Μηνύματα → Εισερχόμενα.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων.
Πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων
Έχετε τη δυνατότητα πραγματοποίησης ψευδών εισερχόμενων κλήσεων όταν
θέλετε να αποφύγετε συσκέψεις ή ανεπιθύμητες συνομιλίες.
Για να κάνετε μια ψευδή κλήση,
• Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο έντασης.
• Με τα πλήκτρα κλειδωμένα, πατήστε το πλήκτρο έντασης προς τα κάτω τέσσερις
φορές.
Για αποστολή μηνύματος κειμένου ή πολυμέσων
Για λήψη φωτογραφιών
1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας για
να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου
προσανατολισμού.
3. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
4. Πατήστε το πλήκτρο κάμερας για να τραβήξετε μια φωτογραφία.
Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.
Για προβολή φωτογραφιών
Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε Τα αρχεία μου → Εικόνες → Οι φωτογραφίες
μου → ένα αρχείο φωτογραφίας.
Για λήψη βίντεο
1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας για
να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου
προσανατολισμού.
3. Επιλέξτε
→
για να μεταβείτε τη λειτουργία εγγραφής.
4. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
5. Πατήστε το πλήκτρο κάμερας για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
6. Επιλέξτε
ή πατήστε το πλήκτρο κάμερας για να σταματήσετε την εγγραφή.
Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.
S7550-EL.indb 2
Η δυνατότητα αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τον παροχέα
υπηρεσιών σας.
Για να ενεργοποιήσετε το μήνυμα SOS
1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε Μηνύματα → Μηνύματα SOS → Επιλογές
αποστολής.
2. Επιλέξτε Ενεργό.
3. Επιλέξτε το πεδίο παραλήπτη για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
4. Επιλέξτε
για να ανοίξετε τη λίστα επαφών.
5. Επιλέξτε μια επαφή και επιλέξτε Προσθήκη.
6. Επιλέξτε έναν αριθμό (αν χρειάζεται).
7. Επιλέξτε OK για να αποθηκεύσετε τους παραλήπτες.
8. Επιλέξτε το αναπτυσσόμενο μενού Επανάληψη και επιλέξτε τον αριθμό
επαναλήψεων του μηνύματος SOS.
9. Επιλέξτε Αποθήκευση → Ναι.
Για να στείλετε ένα μήνυμα SOS
1. Με τα πλήκτρα κλειδωμένα, πατήστε το πλήκτρο έντασης τέσσερις φορές για
να στείλετε ένα μήνυμα SOS στους προκαθορισμένους αριθμούς τηλεφώνου.
Το τηλέφωνο μεταφέρεται σε λειτουργία SOS και στέλνει τα προκαθορισμένα
μηνύματα SOS.
1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε Μηνύματα → Δημιουργία μηνύματος →
Μήνυμα.
2. Επιλέξτε Πατήστε για προσθήκη παρα... → Μη αυτόματη εισαγωγή.
Χρήση της κάμερας
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να στείλετε μηνύματα SOS στην
οικογένεια και τους φίλους σας για βοήθεια.
Για προβολή βίντεο
Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε Τα αρχεία μου → Βίντεο → Τα βίντεο κλιπ μου
→ ένα αρχείο βίντεο.
Ακρόαση μουσικής
1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε MP3 player.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής → ένα αρχείο μουσικής.
3. Ρυθμίστε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας τα εξής εικονίδια:
Εικονίδιο Ενέργεια
/
Παύση ή συνέχεια της αναπαραγωγής
Μετάβαση προς τα πίσω. Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο
(παρατεταμένο πάτημα)
Μετάβαση προς τα εμπρός. Σάρωση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο
(παρατεταμένο πάτημα)
Αλλαγή τύπου ισοσταθμιστή
Αλλαγή της λειτουργίας επανάληψης
Ενεργοποίηση λειτουργίας αναπαραγωγής σε τυχαία σειρά
2. Για έξοδο από τη λειτουργία SOS, πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/
εξόδου από μενού.
Ενεργοποίηση του εντοπισμού κινητού
Όταν κάποιος τοποθετεί μια νέα κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας, η δυνατότητα
εντοπισμού κινητού θα στείλει αυτόματα τον αριθμό επαφής σε δύο παραλήπτες
για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε και να ανακτήσετε το τηλέφωνό σας. Για να
ενεργοποιήσετε τον εντοπισμό κινητού,
1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε Ρυθμίσεις → Ασφάλεια → Εντοπισμός
κινητού.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας και επιλέξτε Επιβ/ωση.
Την πρώτη φορά που θα αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα μενού που χρειάζεται
κωδικό πρόσβασης, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε και να επιβεβαιώσετε
έναν κωδικό πρόσβασης.
3. Επιλέξτε Ενεργό.
4. Επιλέξτε το πεδίο παραλήπτη για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
5. Επιλέξτε ένα πεδίο εισαγωγής παραλήπτη.
6. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό και επιλέξτε Τέλος.
7. Επιλέξτε OK για να αποθηκεύσετε τους παραλήπτες.
8. Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής αποστολέα.
9. Εισάγετε το όνομα του αποστολέα και επιλέξτε Τέλος.
10. Επιλέξτε Αποθήκευση → Αποδ..
Ακρόαση ραδιοφώνου FM
1. Συνδέστε το παρεχόμενο σετ ακουστικών στο τηλέφωνο.
2. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε Ραδιόφωνο FM.
3. Επιλέξτε Ναι για να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό.
Το ραδιόφωνο ανιχνεύει και αποθηκεύει τους διαθέσιμους σταθμούς αυτόματα.
Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε το ραδιόφωνο FM, θα σας ζητηθεί να
ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό.
Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)
Δηλώνουμε αναλαμβάνοντας την ευθύνη ότι το προϊόν
Κινητό τηλέφωνο GSM: GT-S7550
με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ SAR EMC ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 4. Ρυθμίστε το ραδιόφωνο FM χρησιμοποιώντας τα εξής εικονίδια:
Εικονίδιο
/
/
/
/
Ενέργεια
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ραδιοφώνου FM
Συντονισμός ραδιοφωνικού σταθμού. Επιλογή αποθηκευμένου
ραδιοφωνικού σταθμού (παρατεταμένο πάτημα)
Ρύθμιση του ραδιοφώνου FM ώστε να επανασυντονίζεται αυτόματα
στις συχνότητες των σταθμών όταν το ραδιοφωνικό σήμα είναι
ασθενές
Αλλαγή εξόδου ήχου
Samsung Electronics
Εμείς,
EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007)
EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)
Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι βασικές ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις
βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕC.
Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα[IV] της
Οδηγίας 1999/5/ΕC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:
BABT, Forsyth House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifi cation mark: 0168
Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:
Samsung Electronics QA Lab.
Και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.09.28
(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)
Yong-Sang Park / Διευθυντής πωλήσεων
(όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)
* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον τηλεφωνικό αριθμό του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε
στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ’ όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.
2010-08-04 �� 2:02:37
Download PDF

advertising