Samsung | GT-C3050 | Samsung GT-C3050 Εγχειρίδιο χρήσης

C3050
πληροφορίες ασφάλειας και χρήσης
Προειδοποιήσεις ασφαλείας
Φυλάσσετε το τηλέφωνο μακριά από μικρά παιδιά
και κατοικίδια
Κινητό τηλέφωνο
Εγχειρίδιο χρήσης
ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,
Web address: www.euroelectronics.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG: 801-11-64000
Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί
να διαφέρουν σε σχέση με το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το
λογισμικό του τηλεφώνου ή του παροχέα υπηρεσιών.
Bluetooth QD ID: B015089
www.samsungmobile.com
Φυλάσσετε το τηλέφωνο και όλα τα αξεσουάρ του μακριά
από μικρά παιδιά και κατοικίδια. Αν καταπιούν μικρά τμήματα
μπορεί να προκληθεί πνιγμός ή σοβαρός τραυματισμός.
Προστατεύστε την ακοή σας
Η χρήση του ακουστικού σε υψηλή ένταση
μπορεί να βλάψει την ακοή σας. Χρησιμοποιείτε
την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που χρειάζεται
για να ακούσετε το συνομιλητή σας ή τη
μουσική σας.
Τοποθετήστε κινητά τηλέφωνα και εξοπλισμό με
προσοχή
Βεβαιωθείτε ότι τα κινητά τηλέφωνα ή άλλος σχετικός
εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας είναι
συνδεδεμένα με ασφάλεια. Μην τοποθετείτε το τηλέφωνό
σας και τα αξεσουάρ του κοντά ή επάνω στους αερόσακους.
Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά
μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι
ανοίξουν απότομα.
Printed in Korea
Code No.:GH68-22246A
Greek. 12/2010. Rev. 1.2
Προφυλάξεις ασφαλείας
Οδηγείτε πάντα με προσοχή
Αποφύγετε τη χρήση του τηλεφώνου και τηρείτε τους
κανονισμούς που απαγορεύουν τη χρήση κινητών
τηλεφώνων κατά την οδήγηση. Χρησιμοποιήστε αξεσουάρ
handsfree όταν είναι εφικτό για περισσότερη ασφάλεια.
Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τους
κανονισμούς ασφαλείας
Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που
περιορίζουν τη χρήση κινητού τηλεφώνου σε συγκεκριμένο
χώρο.
Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ
εγκεκριμένα από τη Samsung
Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει
ζημιά στο τηλέφωνό σας ή τραυματισμό.
Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε
κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό
Το τηλέφωνό σας μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές με
ιατρικό εξοπλισμό σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις.
Ακολουθείτε όλους τους κανονισμούς, τις προειδοποιητικές
πινακίδες και τις οδηγίες του ιατρικού προσωπικού.
Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με
προσοχή
• Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που το τηλέφωνο
μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να
προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή το
τηλέφωνο.
• Προστατεύετε τις κάρτες από ισχυρά τραντάγματα, στατικό
ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.
• Η συχνή εγγραφή και διαγραφή θα μειώσει τη διάρκεια
ζωής των καρτών μνήμης.
• Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες
της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα.
Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα απαλό
πανί.
Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης
Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από το τηλέφωνό σας
ενδέχεται να μην είναι δυνατές σε ορισμένες περιοχές ή
περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές
ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική
μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific
Absorption Rate)
Το τηλέφωνό σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που περιορίζουν την ανθρώπινη
έκθεση στην ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπεται
από ραδιοεξοπλισμό και εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών. Αυτά
τα πρότυπα αποτρέπουν την πώληση κινητών τηλεφώνων
που υπερβαίνουν ένα μέγιστο επίπεδο έκθεσης (γνωστό
ως Ειδικός ρυθμός απορρόφησης ή SAR) 2.0 watt ανά κιλό
σωματικού ιστού.
Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο ή τις ασύρματες
λειτουργίες του όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος
Το τηλέφωνό σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στον
εξοπλισμό του αεροσκάφους. Ακολουθήστε τους κανονισμούς
της αεροπορικής εταιρείας και απενεργοποιήστε το
τηλέφωνό σας ή χρησιμοποιείτε κατάσταση λειτουργίας που
απενεργοποιεί τις ασύρματες λειτουργίες όταν σας ζητηθεί
από το προσωπικό της εταιρείας.
Προστατεύστε τις μπαταρίες και τους φορτιστές από
ζημιά
• Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή
υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες (κάτω από 0° C/32° F ή
πάνω από 45° C/113° F). Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί
να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής
των μπαταριών σας.
• Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά
αντικείμενα, γιατί αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει
σύνδεση ανάμεσα στα τερματικά + και - των μπαταριών
σας και να δημιουργήσει προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην
μπαταρία.
• Μην χρησιμοποιείτε χαλασμένο φορτιστή ή μπαταρία.
Κάντε προσεκτική και συνετή χρήση του τηλεφώνου
σας
Συμμορφωθείτε με τις παρακάτω συμβουλές προστασίας ή παράνομες περιστάσεις και εξασφαλίστε
την κορυφαία λειτουργία του κινητού σας τηλεφώνου.
Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους
φορτιστές με προσοχή
• Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη
Samsung και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για
το τηλέφωνό σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές
μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές
στο τηλέφωνό σας.
• Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. Ακολουθήστε
τους τοπικούς κανονισμούς για την απόρριψη
χρησιμοποιημένων μπαταριών.
• Μην τοποθετείτε μπαταρίες ή τηλέφωνα επάνω ή μέσα σε
θερμαινόμενα σώματα, όπως για παράδειγμα φούρνους
μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ.
Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
• Ποτέ μην χτυπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Αποφύγετε την
έκθεση της μπαταρίας σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς
ενδέχεται να οδηγήσει σε εσωτερικό βραχυκύκλωμα και
υπερθέρμανση.
Αποφύγετε τις παρεμβολές με βηματοδότες
Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 15 εκ. ανάμεσα στα
κινητά τηλέφωνα και τους βηματοδότες για να αποφύγετε
πιθανή παρεμβολή, όπως συνιστούν οι κατασκευαστές
και η ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα Wireless Technology
Research. Εάν πιστεύετε για οποιοδήποτε λόγο ότι το
τηλέφωνό σας παρεμβάλλεται σε βηματοδότη ή άλλη
ιατρική συσκευή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνο και
επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του βηματοδότη ή της
συσκευή για συμβουλές.
• Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε το τηλέφωνό σας
σε σημεία με σκόνη ή σκουπίδια, για να αποφύγετε ζημιές
στα κινητά τμήματα.
• Το τηλέφωνό σας είναι μια σύνθετη ηλεκτρονική συσκευή—
προστατεύστε το από χτυπήματα και αδέξιους χειρισμούς
για να αποφύγετε την πρόκληση σοβαρών ζημιών.
• Μην βάφετε το τηλέφωνό σας, η βαφή μπορεί να φράξει τα
κινητά τμήματα και να εμποδίσει την σωστή λειτουργία.
• Μην χρησιμοποιείτε το φλας της κάμερας ή το φως του
τηλεφώνου κοντά στα μάτια παιδιών ή ζώων.
• Το τηλέφωνό σας και οι κάρτες μνήμης μπορεί να
καταστραφούν από έκθεση σε μαγνητικά πεδία.
Μην χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με
μαγνητικά κλεισίματα και μην φέρνετε το τηλέφωνο σε
επαφή με μαγνητικά πεδία για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Αποφύγετε τις παρεμβολές με άλλο ηλεκτρονικό
εξοπλισμό
Το τηλέφωνό σας εκπέμπει σήματα ραδιοσυχνοτήτων που
μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές σε μη προστατευμένο
ή ανεπαρκώς προστατευμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως
βηματοδότες, βοηθήματα ακοής και ιατρικό εξοπλισμό σε
οικίες ή οχήματα. Επικοινωνήστε με τους κατασκευαστές
του ηλεκτρονικού σας εξοπλισμού για να επιλύσετε τυχόν
ζητήματα παρεμβολών.
• Μην φέρνετε το τηλέφωνό σας σε επαφή με υγρά—τα υγρά
μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές. Μην πιάνετε
το τηλέφωνό σας με βρεγμένα χέρια. Αν το τηλέφωνό σας
υποστεί ζημιές από νερό μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση
του κατασκευαστή.
Κατά τις δοκιμές, ο μέγιστος SAR που καταγράφηκε για αυτό
το μοντέλο ήταν 0.586 watt ανά κιλό. Σε κανονική χρήση, η
πραγματική τιμή SAR ενδέχεται να είναι πολύ χαμηλότερη,
καθώς το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί να εκπέμπει μόνο την
απαραίτητη ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων για τη μετάδοση
σήματος στον πλησιέστερο σταθμό βάσης. Με την αυτόματη
εκπομπή χαμηλότερων επιπέδων όταν αυτό είναι δυνατό,
το τηλέφωνο μειώνει τη συνολική σας έκθεση σε ενέργεια
ραδιοσυχνοτήτων.
Η Δήλωση συμμόρφωσης στο παρόν εγχειρίδιο υποδεικνύει
τη συμμόρφωση του τηλεφώνου σας με την Ευρωπαϊκή
οδηγία R&TTE. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τον SAR και τα σχετικά πρότυπα της ΕΕ, επισκεφτείτε την
τοποθεσία web κινητών τηλεφώνων της Samsung.
Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος
(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)
(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες
ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα
συλλογής)
Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν,
στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το
συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα
ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά,
καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα
υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου
ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες
βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της
ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε
να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους
απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε
στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε
με το κατάστημα απ’ όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με
τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν
τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον
οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή
προς το περιβάλλον ανακύκλωση.
Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με
τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις
προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα
ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται
με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.
Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο σε χώρους όπου
υπάρχει κίνδυνος έκρηξης
Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού
καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές
ουσίες. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας κάθε φορά που
βλέπετε σχετικά προειδοποιητικά σήματα ή οδηγίες.
Το τηλέφωνο θα μπορούσε να προκαλέσει εκρήξεις ή
πυρκαγιά σε χώρους όπου υπάρχουν καύσιμα ή χημικά και
σε περιοχές μεταφορών ή εκρήξεων. Μην αποθηκεύετε ή
μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον
ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά
του.
Μειώστε τον κίνδυνο από τραυματισμούς λόγω
επαναλαμβανόμενων κινήσεων
Όταν στέλνετε γραπτά μηνύματα ή παίζετε κάποιο παιχνίδι
στο τηλέφωνό σας, κρατάτε το τηλέφωνο χαλαρά, πιέζετε
τα πλήκτρα απαλά, χρησιμοποιείτε τις ειδικές δυνατότητες
που μειώνουν τον αριθμό των κουμπιών που πρέπει να
πατήσετε (για παράδειγμα πρότυπα και πρόβλεψη κειμένου)
και κάντε συχνά διαλείμματα.
Σημαντικές πληροφορίες για τη
χρήση
Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση
Αποφύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία του
τηλεφώνου.
Εσωτερική κεραία
Το σέρβις του τηλεφώνου θα πρέπει να γίνεται μόνο
από εξουσιοδοτημένο προσωπικό
Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό
ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο τηλέφωνο και η εγγύησή
σας θα πάψει να ισχύει.
Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την
μπαταρία και το φορτιστή σας
• Μην φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία
εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να
μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
• Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται
αποφορτίζονται και πρέπει να φορτιστούν ξανά πριν τη
χρήση.
• Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν
χρησιμοποιούνται.
• Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για το σκοπό που
προορίζονται.
Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)
Δηλώνουμε αναλαμβάνοντας την ευθύνη ότι το προϊόν
Κινητό τηλέφωνο GSM : C3050
με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα
πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.
Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του
προϊόντος
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες
ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής
ανακύκλωσης μπαταριών)
Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το
εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι
μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται
μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου
ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb
υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή
μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής
Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά,
αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές
συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.
Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους
απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού
σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για
την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της
επαναχρησιμοποίησης υλικών.
Samsung Electronics
Εμείς,
ΑΣΦΑΛΕΙΑ EN 60950-1 : 2006+A11:2009
EN 50332-1 : 2000
EMC EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR EN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑ EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι βασικές ραδιοδοκιμές και ότι]
το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της
Οδηγίας 1999/5/ΕC.
Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και
περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα[IV] της Οδηγίας 1999/5/ΕC, έχει τηρηθεί
με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey,
KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168
Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:
Samsung Electronics QA Lab.
Και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.11.16
Joong-Hoon Choi / Διευθυντής Εργαστηρίων
(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)
(όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)
* Δεν είναι αυτή η διεύθυνση του κέντρου επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση
ή τον αριθμό τηλεφώνου του κέντρου επισκευών της Samsung, δείτε την κάρτα
εγγύησης ή επικοινωνήστε με το εμπορικό κατάστημα από όπου αγοράσατε το
προϊόν.
Διάταξη τηλεφώνου
1
Πλήκτρο πλοήγησης
4 κατευθύνσεων
Στην κατάσταση αναμονής, επιτρέπει
την πρόσβαση στα μενού που ορίζονται
από το χρήστη. (Τα προκαθορισμένα
μενού μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με
τον παροχέα υπηρεσιών.) Στη λειτουργία
μενού, επιτρέπει την κύλιση στις
επιλογές μενού.
2
6
1
Πλήκτρο έντασης
Στην κατάσταση αναμονής, ρυθμίζει
την ένταση του ήχου των πλήκτρων.
Αποστέλλει ένα μήνυμα SOS.
 Ενεργοποίηση και αποστολή
μηνύματος SOS
3
2
7
3
8
4
9
5
10
Πλήκτρο κλήσης
Επιτρέπει την πραγματοποίηση μιας
κλήσης ή την απάντηση σε μια κλήση.
Στην κατάσταση αναμονής, εμφανίζει
τους αριθμούς των πρόσφατων
εξερχόμενων, αναπάντητων και
εισερχόμενων κλήσεων.
4
Πλήκτρο υπηρεσίας τηλεφωνητή
Στην κατάσταση αναμονής, επιτρέπει
την πρόσβαση στα φωνητικά
μηνύματα. (Πατήστε παρατεταμένα.)
5
Πλήκτρο παύσης
Επιτρέπει την παύση μιας κλήσης.
(Πατήστε παρατεταμένα.)
6
Το τηλέφωνο εμφανίζει τις παρακάτω ενδείξεις κατάστασης στο πάνω
μέρος της οθόνης:
Εικονίδιο
Προγραμματιζόμενα πλήκτρα
Εκτελούν τις ενέργειες που
υποδεικνύονται στο κάτω μέρος της
οθόνης.
7
Πλήκτρο επιβεβαίωσης
Στην κατάσταση αναμονής, επιτρέπει
τη μετάβαση στη λειτουργία μενού.
Στη λειτουργία μενού, ενεργοποιεί
την τρέχουσα επιλογή μενού ή
επιβεβαιώνει την καταχώρηση.
8
Πλήκτρο ενεργοποίησης/εξόδου
από μενού
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το
τηλέφωνο. (Πατήστε παρατεταμένα.)
Τερματίζει μια κλήση. Στη λειτουργία
μενού, ακυρώνει την τρέχουσα
καταχώρηση και επαναφέρει το
τηλέφωνο στην κατάσταση αναμονής.
9
Αλφαριθμητικά πλήκτρα
10
Πλήκτρο αθόρυβου προφίλ
Στην κατάσταση αναμονής,
ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το
προφίλ αθόρυθης λειτουργίας.
(Πατήστε παρατεταμένα.)
Περιγραφή
Εικονίδιο
Σημείωση: Σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες
πληροφορίες.

Στη συνέχεια: Η σειρά των επιλογών ή των μενού που
πρέπει να επιλέξετε προκειμένου να εκτελέσετε κάποιο βήμα.
Για παράδειγμα: Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε Μηνύματα
 Δημιουργία μηνύματος, δηλαδή Mηνύματα και στη
συνέχεια Δημιουργία μηνύματος.
[ ]
Αγκύλες: Πλήκτρα τηλεφώνου. Για παράδειγμα, το εικονίδιο
[
] απεικονίζει το πλήκτρο ενεργοποίησης/εξόδου από
το μενού.
< >
Γωνιακές αγκύλες: Προγραμματιζόμενα πλήκτρα
που ελέγχουν διάφορες λειτουργίες σε κάθε οθόνη.
Για παράδειγμα, το εικονίδιο <OK> απεικονίζει το
προγραμματιζόμενο πλήκτρο OK.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του
τηλεφώνου
1. Ανοίξτε το τηλέφωνο σύροντας το μπροστινό κάλυμμα.
2. Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, πατήστε
παρατεταμένα το [
].
3. Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, πατήστε
παρατεταμένα το [
].
Πρόσβαση στα μενού
Για να μεταβείτε στα μενού του τηλεφώνου:
1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο
επιβεβαίωσης για να μεταβείτε στη λειτουργία μενού.
2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης για τη μετάβαση σε
ένα μενού ή μια επιλογή.
3. Πατήστε <Ναι>, <Αποθήκ.> ή το πλήκτρο επιβεβαίωσης για
να αποδεχτείτε την επιλογή που έχει επισημανθεί.
4. Πατήστε <Πίσω> για να μετακινηθείτε προς τα πάνω κατά
ένα επίπεδο. Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής,
πατήστε [
].
3. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
Για να στείλετε το μήνυμα ως μήνυμα κειμένου, συνεχίστε
με το βήμα 5.
Για να επισυνάψετε ένα στοιχείο πολυμέσων, συνεχίστε με
το βήμα 4.
4. Πατήστε <Επιλ.>  Προσθήκη πολυμέσων και προσθέστε
ένα στοιχείο πολυμέσων.
5. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να στείλετε το μήνυμα.
Προβολή μηνυμάτων κειμένου ή πολυμέσων
1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε Μηνύματα  Εισερχόμενα.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων.
Ενεργοποίηση του εντοπισμού κινητού
Αυτή η λειτουργία σας βοηθάει να εντοπίσετε το τηλέφωνό σας
όταν κάποιος το κλέψει ή προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει το
τηλέφωνό σας με άλλη κάρτα SIM. Σε αυτή την περίπτωση,
το τηλέφωνο στέλνει αυτόματα το προκαθορισμένο μήνυμα
παρακολούθησης στην οικογένεια ή στους φίλους σας.
Η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας εξαρτάται από τον
παροχέα υπηρεσιών.
1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε Ρυθμίσεις  Ασφάλεια 
Εντοπισμός κινητού.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε <OK>.
Την πρώτη φορά που θα μεταβείτε στη λειτουργία
Εντοπισμός κινητού, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε και
να επιβεβαιώσετε έναν κωδικό πρόσβασης.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά
στην επιλογή Ενεργό.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε το
πλήκτρο επιβεβαίωσης για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
5. Πατήστε <Επιλογές>  Ευρετήριο για να ανοίξετε τη λίστα
επαφών.
6. Μεταβείτε σε μια επαφή και πατήστε το πλήκτρο
επιβεβαίωσης.
Πραγματοποίηση κλήσης
1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό
περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε [
] για να καλέσετε τον αριθμό.
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [
].
Απάντηση σε κλήση
1. Όταν δέχεστε μια κλήση, πατήστε [
].
2. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [
].
Ρύθμιση έντασης ήχου
Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου κλήσης
1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε Ρυθμίσεις  Προφίλ
τηλεφώνου.
2. Μεταβείτε στο προφίλ που χρησιμοποιείτε.
3. Πατήστε <Επιλογές>  Επεξεργασία.
4. Επιλέξτε Ένταση ειδοποίησης κλήσης.
5. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά
για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.
6. Πατήστε <Επιλ.>.
7. Πατήστε <Αποθήκ.>.
Γ
ια να ρυθμίσετε την ένταση ήχου κατά τη διάρκεια μιας
κλήσης
Ενώ μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, πατήστε το πλήκτρο έντασης
προς τα πάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στο
ακουστικό.
Αλλαγή ήχου κλήσης
1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε Ρυθμίσεις  Προφίλ
τηλεφώνου.
2. Μεταβείτε στο προφίλ που χρησιμοποιείτε.
3. Πατήστε <Επιλογές>  Επεξεργασία.
7. Επιλέξτε έναν αριθμό (αν χρειάζεται).
8. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή των επαφών, πατήστε
<Επιλ.> για να επιστρέψετε στη λίστα παραληπτών.
9. Πατήστε <Επιλογές>  OK για να αποθηκεύσετε τους
παραλήπτες.
10.Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πληκτρολογήστε
το όνομα του αποστολέα.
11. Πατήστε <Αποθήκ.>  <Αποδ.>.
Περιγραφή
Νέο μήνυμα
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο
GPRS
Νέο φωνητικό μήνυμα
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο
EDGE
Αναπαραγωγή μουσικής
σε εξέλιξη
Κλήση σε εξέλιξη
Ραδιόφωνο FM σε
λειτουργία
Ενεργοποιημένη εκτροπή
κλήσεων
Τοποθέτηση κάρτας
μνήμης
Ενεργοποιημένη λειτουργία
μηνυμάτων SOS
Κανονικό προφίλ
ενεργοποιημένο
Ενεργοποιημένη λειτουργία
ειδοποίησης
Προφίλ αθόρυβης
λειτουργίας
ενεργοποιημένο
Φόρτιση της μπαταρίας
Στάθμη ισχύος μπαταρίας
1. Συνδέστε τον παρεχόμενο φορτιστή ταξιδιού.
Σύνδεση με ασφαλή
ιστοσελίδα
Συγχρονισμός με
υπολογιστή
Κάρτα SIM
Κάλυμμα
μπαταρίας
2. Τοποθετήστε τη μπαταρία και τοποθετήστε το κάλυμμα ξανά
στη θέση του.
Μπαταρία
Τρέχουσα ώρα
Περιαγωγή (εκτός
κανονικής περιοχής
εμβέλειας)
Ενεργοποιημένο Bluetooth
Σύνδεση σε πρίζα
εναλλασσόμενου ρεύματος
2. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή
ταξιδιού.
ην αφαιρέσετε την μπαταρία από το τηλέφωνο πριν
Μ
αποσυνδέσετε το φορτιστή ταξιδιού. Διαφορετικά, το τηλέφωνο
μπορεί να υποστεί βλάβη.
4. Επιλέξτε Ήχος φωνητικής κλήσης.
5. Επιλέξτε μια κατηγορία ήχων κλήσης και κατόπιν τον ήχο
κλήσης που επιθυμείτε.
6. Πατήστε <Αποθήκ.>.
Κλήση αριθμού πρόσφατης εξερχόμενης
κλήσης
1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [
].
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά
για να επιλέξετε έναν τύπο κλήσης.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω για να επιλέξετε έναν
αριθμό ή ένα όνομα.
4. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να δείτε πληροφορίες
για την κλήση. Για να καλέσετε τον αριθμό, πατήστε [
].
Εισαγωγή κειμένου
Για να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου
• Πατήστε παρατεταμένα το [ ] για να μεταβείτε σε μια
λειτουργία εισαγωγής. Ανάλογα με την περιοχή σας, ενδέχεται
να υπάρχει διαθέσιμη μια λειτουργία εισαγωγής ειδικά για τη
γλώσσα σας.
• Πατήστε [ ] για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων ή για
επιλογή της λειτουργίας αριθμών.
• Πατήστε [ ] για να μεταβείτε στη λειτουργία συμβόλων.
Λειτουργία T9
1. Πατήστε τα κατάλληλα αλφαριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε
μια λέξη.
2. Αν η εμφανιζόμενη λέξη είναι σωστή, πατήστε [0] για να
εισάγετε ένα κενό. Αν δεν εμφανίζεται η σωστή λέξη, επιλέξτε
μια άλλη λέξη από τη λίστα.
Λειτουργία ABC
Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί
στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.
Για να στείλετε ένα μήνυμα SOS
1. Έχοντας το τηλέφωνο κλειστό και το πληκτρολόγιο
κλειδωμένο, πατήστε το πλήκτρο έντασης τέσσερις φορές
για να στείλετε ένα μήνυμα SOS στους προκαθορισμένους
αριθμούς τηλεφώνου.
Το τηλέφωνο μεταφέρεται σε λειτουργία SOS και στέλνει το
προκαθορισμένο μήνυμα SOS.
2. Για έξοδο από τη λειτουργία SOS, πατήστε [
].
Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος
SOS
Χρήση της λειτουργίας ανταλλαγής
μηνυμάτων Bluetooth
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να στείλετε μηνύματα
SOS στην οικογένεια και τους φίλους σας για βοήθεια.
Μπορείτε να συνομιλείτε άμεσα με την οικογένεια και τους φίλους
σας χρησιμοποιώντας την ασύρματη λειτουργία Bluetooth.
1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε Μηνύματα  Αντ.μην.
Bluetooth.
2. Πατήστε <Ναι> για να ενεργοποιήσετε την ασύρματη
λειτουργία Bluetooth (αν χρειάζεται).
3. Πατήστε <Επιλογές>  Αναζ. επαφής Bluetooth 
Αναζήτηση νέων συσκευών.
4. Μεταβείτε σε μια συσκευή και πατήστε <Επιλ.>.
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN για την ασύρματη λειτουργία
Bluetooth ή τον κωδικό PIN Bluetooth της άλλης συσκευής, αν
υπάρχει, και πατήστε <OK>.
Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο
κωδικό ή αποδεχτεί τη σύνδεση, η δημιουργία του ζεύγους έχει
ολοκληρωθεί.
6. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και πατήστε το πλήκτρο
επιβεβαίωσης.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μηνυμάτων SOS
1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε Μηνύματα  Ρυθμίσεις 
Μηνύματα SOS  Επιλογές αποστολής.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά
στην επιλογή Ενεργό.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε το
πλήκτρο επιβεβαίωσης για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
4. Πατήστε <Επιλογές>  Ευρετήριο για να ανοίξετε τη λίστα
επαφών.
5. Μεταβείτε σε μια επαφή και πατήστε το πλήκτρο
επιβεβαίωσης.
6. Επιλέξτε έναν αριθμό (αν χρειάζεται).
7. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή των επαφών, πατήστε
<Επιλ.> για να επιστρέψετε στη λίστα παραληπτών.
8. Πατήστε <Επιλογές>  Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε
τους παραλήπτες.
9. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και ορίστε τον αριθμό
επαναλήψεων του μηνύματος SOS.
10.Πατήστε <Αποθήκ.>  <Ναι>.
1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας και τοποθετήστε την
κάρτα SIM.
Ισχύς σήματος
ο τηλέφωνο δέχεται κάρτες μνήμης microSD™ χωρητικότητας έως και
Τ
8 GB (ανάλογα με τον τύπο της κάρτας μνήμης και τον κατασκευαστή της).
Εικονίδια οδηγιών
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της
μπαταρίας
Χρήση της κάμερας
Λήψη φωτογραφιών
1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε Κάμερα.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή
οριζόντιου προσανατολισμού.
Λειτουργία αριθμών
Πατήστε το κατάλληλο πλήκτρο για την εισαγωγή ενός αριθμού.
Λειτουργία συμβόλων
Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο για την επιλογή
ενός συμβόλου.
• Για να μετακινήσετε το δρομέα, πατήστε το πλήκτρο
πλοήγησης.
• Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα, πατήστε
<Διαγραφή>. Για να διαγράψετε όλους τους
χαρακτήρες μαζί, πατήστε παρατεταμένα το
<Διαγραφή>.
• Για να εισάγετε ένα κενό διάστημα μεταξύ δύο
χαρακτήρων, πατήστε [0].
• Για να εισάγετε ένα σημείο στίξης, πατήστε [1].
Προσθήκη νέας επαφής
1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε έναν αριθμό
τηλεφώνου και πατήστε <Επιλογές>.
2. Επιλέξτε Αποθήκευση επαφής  Θέση αποθήκευσης
(Τηλέφωνο ή SIM)  Νέο.
3. Επιλέξτε έναν τύπο αριθμού (αν είναι απαραίτητο).
4. Εισάγετε πληροφορίες για την επαφή.
5. Αποθηκεύστε τη νέα επαφή πατώντας το πλήκτρο
επιβεβαίωσης ή <Επιλογές>  Αποθήκευση.
Αποστολή και προβολή μηνυμάτων
Αποστολή μηνύματος κειμένου ή πολυμέσων
1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε Μηνύματα 
Δημιουργία μηνύματος.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό προορισμού και
πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω.
3.Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που
θέλετε.
4. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να τραβήξετε μια
φωτογραφία.
5. Πατήστε < > για να τραβήξετε και άλλη φωτογραφία
(βήμα 3).
Εμφάνιση φωτογραφιών
Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε Τα αρχεία μου  Εικόνες 
Οι φωτογραφίες μου  αρχείο_φωτογραφίας.
Ακρόαση μουσικής
1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε MP3 player.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής  το αρχείο μουσικής που
θέλετε.
3. Μπορείτε να ελέγχετε την αναπαραγωγή με τη χρήση των
ακόλουθων πλήκτρων:
Πλήκτρο
Λειτουργία
Επιβεβαίωση Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής
Ένταση
Πλοήγηση
Ρύθμιση έντασης ήχου
• Αριστερά: Επανεκκίνηση αναπαραγωγής
Μετάβαση προς τα πίσω (Πατήστε εντός 3
δευτερολέπτων.)
Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (Πατήστε
παρατεταμένα το.)
• Δεξιά: Μετάβαση μπροστά
Σάρωση προς τα μπρος σε ένα αρχείο (Πατήστε
παρατεταμένα το.)
• Πάνω: Άνοιγμα λίστας αναπαραγωγής
• Κάτω: Τερματισμός αναπαραγωγής
Αν επιλέξετε Τα αρχεία μου  Κάρτα μνήμης  αρχείο_
μουσικής, δεν είναι δυνατή η μετάβαση προς τα πίσω ή προς τα
μπρος κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
Download PDF

advertising